Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

Pag.
Introducere .......................................................................................................................... 3
Capitolul 1. Consideraţii generale asupra adolescenţei ................................................... 6
1.1. Definiţii ale adolescenţei ............................................................................................ 6
1.2. Dezvoltarea biologică a adolescenţilor ...................................................................... 6
1.3. Dezvoltarea psihică a adolescenţilor .......................................................................... 7
1.4. Dezvoltarea socială a adolescenţilor .......................................................................... 9
Capitolul 2. Relaţiile interpersonale .................................................................................. 12
2.1. Definirea grupului social ............................................................................................ 12
2.2. Teorii ale grupurilor sociale ....................................................................................... 13
2.2.1. Teorii globale ...................................................................................................... 13
2.2.2. Teorii parţiale ...................................................................................................... 14
2.3. Taxonomiile grupului ................................................................................................. 16
2.4. Structura grupului ....................................................................................................... 18
2.5. Funcţiile grupului ....................................................................................................... 20
2.6. Caracteristici ale grupului de adolescenţi ................................................................... 20
2.6.1. Acceptanţa peer-grupului .................................................................................... 20
2.6.2. Particularităţi ale clasei de elevi ca grup social ................................................... 22
2.6.3. Relaţii interpersonale în clasa şcolară- cooperare şi competiţie ......................... 25
Capitolul 3. Conflictul interpersonal ................................................................................. 27
3.1. Definiţii ale conflictului ............................................................................................. 27
3.2. Sursele conflictelor ..................................................................................................... 27
3.3. Tipologii ale conflictelor ............................................................................................ 29
3.4. Modalităţi de prevenire a conflictelor ........................................................................ 31
3.4.1. Ascultarea activă ................................................................................................. 32
3.4.2. Exprimarea asertivă ............................................................................................. 33
3.4.3. Ridicarea statutului de putere pentru evitarea şi rezolvarea conflictului ............ 33
3.4.4. Încurajarea stimei de sine a celuilalt ................................................................... 36
3.4.5. Obţinerea complianţei ......................................................................................... 36
3.5. Conflictul la nivelul clasei de elevi ............................................................................ 36
Capitolul 4. Rezolvarea conflictelor .................................................................................. 39
4.1. Rolul comunicării în rezolvarea conflictelor .............................................................. 39
4.1.1. Formele comunicării ........................................................................................... 39
4.1.2. Comunicarea perturbată, sursă a conflictelor ...................................................... 40
4.2. Metode de rezolvare a conflictelor ............................................................................. 41
4.2.1. Factori cu impact asupra dezvoltării conflictului ................................................ 41
4.2.2. Modele de rezolvare a conflictelor ...................................................................... 43
4.3. Structuri cadru pentru rezolvarea conflictelor ............................................................ 45
4.3.1. Medierea .............................................................................................................. 45
4.3.2. Arbitrajul ............................................................................................................. 47
4.4. Rezolvarea conflictelor la nivelul clasei de elevi ....................................................... 48
4.5. Diminuarea efectelor emoţionale negative ale conflictului ........................................ 50

1
Capitolul 5. Obiectivele şi ipotezele cercetării .................................................................. 51
5.1. Obiectivele cercetării .................................................................................................. 51
5.2. Ipotezele cercetării ..................................................................................................... 51
Capitolul 6. Metodologia cercetării ................................................................................... 52
6.1. Participanţi ................................................................................................................. 52
6.2. Operaţionalizarea conceptelor .................................................................................... 52
6.3. Designul cercetării ...................................................................................................... 53
6.4. Metode de cercetare ................................................................................................... 53
6.4.1. Metoda psihometrică ........................................................................................... 54
6.4.2. Metoda observaţională ........................................................................................ 56
6.5. Instrumente de cercetare ............................................................................................. 59
6.5.1. Testul sociometric ............................................................................................... 59
6.5.2. Inventarul de personalitate California ................................................................. 61
6.5.3. Fişa de observaţie psihopedagogică .................................................................... 63
Capitolul 7. Rezultatele cercetării şi interpretarea acestora ........................................... 64
7.1. Date statistice descriptive ........................................................................................... 64
7.1.1. Scala autocontrol ................................................................................................. 64
7.1.2. Scala empatie ....................................................................................................... 67
7.2. Analiza rezultatelor testării sociometrice ................................................................... 69
7.2.1. Analiza rezultatelor testării sociometrice pentru activitatea şcolară …………... 69
7.2.2. Analiza rezultatelor testării sociometrice pentru activitatea distractivă .............. 71
7.3. Analiza relaţiei între statutul sociometric şi implicarea elevilor în conflicte ............. 73
7.3.1. Analiza relaţiei între statutul sociometric şi implicarea elevilor în conflicte
pentru dimensiunea activitate şcolară ................................................................. 74
7.3.2. Analiza relaţiei între statutul sociometric şi implicarea elevilor în conflicte
pentru dimensiunea activitate distractivă ............................................................ 75
7.4. Analiza relaţiei dintre statutul sociometric şi nivelul autocontrolului emoţional ..... 76
7.4.1. Analiza relaţiei dintre statutul sociometric şi nivelul autocontrolului emoţional
pentru dimensiunea activitate şcolară …………………………………………. 76
7.4.2. Analiza relaţiei dintre statutul sociometric şi nivelul autocontrolului emoţional
pentru dimensiunea activitate distractivă ............................................................ 78
7.5. Analiza relaţiei dintre statutul sociometric şi nivelul empatiei .................................. 79
7.5.1. Analiza relaţiei dintre statutul sociometric şi nivelul empatiei pentru
dimensiunea activitate şcolară .............................................................................. 79
7.5.2. Analiza relaţiei dintre statutul sociometric şi nivelul empatiei pentru
dimensiunea activitate distractivă ....................................................................... 81
7.6. Analiza profilului psihologic al participanţilor lideri ................................................. 82
7.6.1. Analiza profilului psihologic al liderilor pentru activitatea şcolară .................... 83
7.6.2. Analiza profilului psihologic al liderilor pentru activitatea distracticvă ............. 87
7.7. Analiza calitativă motivaţiilor alegerilor sau respingerilor formulate de adolescenţi 92
7.7.1. Motivaţiile alegerilor adolescenţilor pentru dimensiunea activitate şcolară ....... 92
7.7.2. Motivaţiile alegerilor adolescenţilor pentru dimensiunea activitate distractivă .. 92
Capitolul 8. Concluziile cercetării ...................................................................................... 93
8.1. Analiza ipotezelor abordate în cercetare .................................................................... 93
8.2. Limite şi dificultăţi ale studiului ................................................................................ 94
8.3. Direcţii de cercetare ………………………………………………………………... 95
8.4. Recomandări pentru cadrele didactice ……………………………………………... 95
Bibliografie ………………………………………………………………………………... 97
Resurse internet …………………………………………………………………………... 98
Index de tabele ……………………………………………………………………………. 99
Index de figuri …………………………………………………………………………….. 100

S-ar putea să vă placă și