Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE MARKETING
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: MARKETING SI COMUNICARE SI COMUNICARE IN AFACERI

Anexă
PRACTICA- ANUL II, semestrul I
Programul de studii de master „MARKETING ȘI COMUNICARE ÎN AFACERI”
Anul universitar 2022 -2023

Obiective
- familiarizarea studenţilor de la programul de studii de master cu practicile reale, crearea
abilităţilor de contactare a mediului economic şi comunicare eficientă în acest domeniu;
- consolidarea cunoștințelor teoretice pentru formarea abilităților, spre a le aplica în concordanță
cu specializarea pentru care se instruiește;
- formarea capacităţilor de autoevaluare şi identificare a compatibilităţilor cu locurile de muncă
potenţiale;
- formarea aptitudinilor de aplicare a cunoştinţelor teoretice si a metodologiilor însușite la
disciplinele de specialitate, în variatele ipostaze şi domenii ale practicii;
- formarea deprinderilor de adaptare la cerinţele specifice ale unui loc de muncă;
- încurajarea angajării, voluntariatului sau desfăşurarea de activităţi ca persoană fizică autorizată;
- culegerea datelor necesare elaborării studiului de caz pentru proiectul de practică.
Locul desfasurarii practicii de specialitate
- la departamentele de specialitate ale agențiilor de marketing sau publicitate;
- în institutii financiare;
- la societăți comerciale;
- în instituții publice.
Pentru evaluarea activitatii de practica, studentii de la programul de studii de master se vor
prezenta la proba de verificare cu urmatoarele:
1. Proiectul de practica este o lucrare care se va dezvolta pe o tema din domeniul de practica ales
(marketing, comunicare, relații publice), având următoarea structura: coperta, cuprins,
introducere, studiu de caz, concluzii şi propuneri, bibliografie, anexe.
2. Adeverinţă de practică eliberată de la locul de muncă, în cazul în care au desfăşurat stagiul de
practică la locul de muncă, sau adeverinţă şi convenţie (2 exemplare) pentru practică, dacă au
desfăşurat stagiul de practică la o altă instituţie. Formularul de convenţie se găseşte în fişierul
ataşat.

INSTRUCŢIUNI METODOLOGICE PRIVIND PROIECTUL DE PRACTICĂ

 Desfăşurarea practicii în cadrul unei societăţi comerciale / pe acţiuni- la departamentele de


specialitate ale agențiilor de marketing sau publicitate
Studentul de la programul de studii de master va solicita şi va studia în acest sens:
- comunicarea de marketing a societății;
- proiectarea și implementarea strategiei de comunicare a organizației;
- organizarea şi desfășurarea unei campanii de marketing direct;
- procesul decizional de cumpărare în servicii;
- organizarea activității de marketing în servicii;
- dezvoltarea şi implementarea unei strategii CRM: integrarea oamenilor, proceselor şi
tehnologiilor;
- optimizarea mix-ului promoţional;
- sistemul de management al brandului;
- construcţia, măsurarea şi gestionarea „brand equity”;
1
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE MARKETING
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: MARKETING SI COMUNICARE SI COMUNICARE IN AFACERI

- elaborarea strategiei de branding.


-
În proiectul de practică se va urmări şi realiza:
- analiza strategiei de comunicare a organizației
- analiza mix-ului promoțional;
- analiza campaniilor de marketing direct;
- previziunea încasărilor- cifrei de afaceri și a cheltuielilor;
- elaborarea unui program de marketing în vederea planificării strategice la nivel de organizație,
etc.

 Desfăşurarea practicii în cadrul instituţiilor publice


Studentul de la programul de studii de master va solicita şi va studia în acest sens:
- organigrama funcţionării instituţiei publice;
- diagrama de relaţii a compartimentului respectiv cu celelalte componente ale instituţiei publice;
- documentele de sinteză contabilă: bilanţ, contul de rezultate;
- actele normative utilizate în instituţia publică respectivă;
Astfel, în proiectul de practică se va urmări şi analiza:
- modul de fundamentare a părţii de venituri a bugetului instituţiei publice, urmărindu-se baza
legală a veniturilor, notele de calcul, etc;
- modul de fundamentare a cheltuielilor sub aspectul bazei legale, a documentaţiei întocmite şi a
utilizării indicatorilor de calcul;
- înregistrări contabile pentru care vor prezenta documentele justificative corespunzătoare şi
modul cum se reflectă acestea în contabilitatea instituţiei publice;

 Desfăşurarea practicii in Marketing vizează cunoaşterea concretă a modului de desfăşurare a


practicii în domeniul marketingului ,in cadrul unei întreprinderi.
Exemple de teme1 propuse pentru stagiul de practică:
1.Organizarea departamentului de marketing;
2. Personalul din cadrul departamentului de marketing;
3. Politica de distribuție;
4. Teorii privind comunicarea în marketing;
5. Politica cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor;
6. Modele ale comportamentului consumatorului;
7. Know-how specific gestionării adecvate a sistemului de management al brandului;
8. Strategiei de branding;
9. Tehnici de negociere în afaceri;
10. Calculul cotei de piață;
In tratarea fiecărei teme se va urmări prezentarea:
• elementelor teoretice aferente temei abordate;
• analizei strategiei de comunicare a organizației pentru care trebuie să se anexeze documentele
justificative;
• programelor informatice utilizate în activitatea financiar-contabilă a întreprinderii cu
surprinderea şi evidenţierea expresă a următoarelor elemente:
- circuitul informaţional al documentelor în cadrul departamentului în care s-a efectuat practica
(exemplificare);
- precizarea modului de colectare (culegere) a datelor de intrare (exemplificare);
- precizarea modului de prelucrare a datelor de intrare (exemplificare);
1
Studenţii de la programul de studii de master au posibilitatea de a propune şi alte teme decât cele enumerate.
2
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE MARKETING
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: MARKETING SI COMUNICARE SI COMUNICARE IN AFACERI

- precizarea modului de prezentare a datelor de ieşire (exemplificare);


- evidenţierea punctelor tari şi a punctelor slabe ale aplicaţiei informatice pe care s-a efectuat
practica;
- dezvoltarea aplicaţiei existente sau propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-
contabile din instituţia în care aţi efectuat practica.

OBSERVAŢIE:
PROIECTULUL DE PRACTICĂ TREBUIE REALIZAT DE CĂTRE FIECARE STUDENT DE
LA PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER, ÎN MOD PERSONAL (PROIECTELE DE
PRACTICĂ IDENTICE SAU VIZIBIL ASEMĂNĂTOARE SE ANULEAZĂ )

S-ar putea să vă placă și