Sunteți pe pagina 1din 1

ETAPE ȘI ACȚIUNI ÎNTREPRINSE ÎN CERCETĂRILE PEDAGOGICE

STAGES AND ACTIONS TAKEN IN PEDAGOGICAL RESEARCH

ANTONESCU (AMBRUȘ) MARIA VIOLETA

Studentă anul I Master, Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici(PETSM)


E-mail:violeta.antonescu89@yahoo.com

Rezumat: Articolul conţine un studiu despre cercetarea pedagogica care și-a adus o contribuție importanta,
inovatoare, la dezvoltarea pedagogiei ca știință, la descoperirea și elaborarea legilor educației, funcțiilor,
laturilor și conșinuturilor educației și învățământului, precum și la elaborarea strategiilor cerute de dezvoltarea,
modernizarea și perfecționarea continuă a învățământului și educației. Cercetarea pedagogică reprezintă un
factor esențial dinamizator al transformarii revoluționare continue a educației și învățământului.
„Cercetarea ştiinţifică a reprezentat dintotdeauna o sursă extrem de importantă de dezvoltare a gândirii şi
practicii creatoare, de progres în cunoaştere şi de soluţionare a multor probleme ale practicii sociale.”1
Concepută ca un demers sistematic, cercetarea pedagogică parcurge în desfăşurarea sa mai multe etape.
Cuvinte cheie: cercetare pedagogică;cercetare științifică,etapele cercetării pedagogice, factor esențial; demers
sistematic.

Abstract: The article contains a study on pedagogical research that has made an important, innovative
contribution to the development of pedagogy as a science, to the discovery and elaboration of the laws of
education, functions, sides and contents of education, and to the elaboration of strategies required for
development. , modernization and continuous improvement of education and training. Pedagogical research is an
essential dynamizing factor of the continuous revolutionary transformation of education and teaching.

"Scientific research has always been an extremely important source for the development of creative thinking and
practice, for progress in knowledge, and for solving many problems of social practice."

Conceived as a systematic approach, the pedagogical research goes through several stages in its
development.

Keywords: pedagogical research, scientific research, stages of pedagogical research, key factor; systematic
approach.

Bibliografie:
1. Bocoş, M., (2002), Teoria şi practica cercetării, Editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj- Napoca.
2. Herlo, D., A. Roman, T. Dughi, și colab., (2009), Managerul şcolar: aspecte formativaplicative,
Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad.
3. Ilica, A., (2012), Paradigme pedagogice, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad.
4. Golu Florinda, (2010), Psihologia dezvoltării umane, Editura: Universitara, București.
5. Planchard, E., (1972), Cercetarea În pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
6. M., Ionescu, M., Boeoş, Cercetarea pedagogică şi inovaţia în învățământ, in "Pedagogie. Suporturi pentru
fonnarea profesorilor", Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

1
Ioan Jinga şi Elena Istrate- Manual de pedagogie, Editura All, Bucureşti, 2000, pag. 61

S-ar putea să vă placă și