Sunteți pe pagina 1din 26

Stabilirea Rezultatelor Financiare ale ntreprinderii

ntreprinderea concentreaz o complexitate de operaii economice i financiare, care se reflect n documentele contabile de sintez, sub forma fluxurilor i stocurilor. Fluxurile au o influen imediat asupra rezultatului exerciiului, n timp ce stocurile prezint un impact, temporar sau de durat, asupra echilibrului financiar, nevoii de finanare a operaiilor de gestiune i n final asupra solvabilitii ntreprinderii. Fluxurile economice, respectiv veniturile i cheltuielile perioadei de gestiune, sunt generate, n principal, de trei domenii de activitate (figura 1): de exploatare, care este activitatea dominant (de baz) ce vizeaz realizarea profitului ntreprinderii din sectoarele industrial, investiional, comercial i/sau de prestri de servicii; financiar, privind participaiile la capitalurile altor societai i alte aciuni de plasament. Activitatea de exploatare i cea financiar formeaz activitatea curent a ntreprinderii; excepional, privind operaiile de gestiune i operaiile de capital care nu sunt legate de activitatea normal i curent.

Rezultatul curent Rezultatul din Rezultatul exploatare financiar

Rezultatul excepional

Impozit pe profit Rezultatul net al exerciiului

Figura 1. Structura rezultatelor pe principalele domenii de activitate Fiecare tip de activitate degaj un anumit rezultat (profit sau pierdere) stabilit ca diferen ntre veniturile i cheltuielile perioadei de gestiune reflectate n cadrul contului de profit i pierdere pe cele trei domenii de activitate (fig. 1). Drept urmare, analiza rezultatelor ntreprinderii se va realiza pe baza contului de profit i pierdere (contul de rezultate).

Contul de profit i pierdere (Contul de rezultate)


Sintetiznd, pentru o perioad de activitate dat (de obicei un exerciiu financiar), ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri (ca surse de mbogire) i cheltuieli (ca surse de srcire), contul de profit i pierdere arat cum s-a ajuns de la starea patrimonial iniial la cea final, reflecate n bilanurile de la nceputul i sfrsitul exercitiului (realizeaz legatura dintre bilanul iniial i cel final). Cheltuielile cuprind totalitate elementelor de costuri, suportate de ntreprindere n cursul exercitiului, sub forma sumelor sau valorilor platite sau de platit pentru: consumurile, lucrarile executate i serviciile prestate de care beneficiaza ntreprinderea; cheltuielile cu personalul (salarii, asigurari i protectie sociala); executarea unor obligatii contractuale sau legale de catre ntreprindere; 1

cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune (despagubiri, amenzi, perisabilitati i lipsuri la inventar, donatii i subventii acordate, inclusiv prelevarile i donatiile n scopuri umanitare, precum i pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale i sportive, pierderi din debitori diversi), sau cele privind operatiile de capital ( valoarea contabila nearmotizata a imobilizarilor necorporale, corporale sau financiare cedate, distruse sau disparute, denumita i/sau valoare neta contabila a cesiunilor). n cadrul cheltuielilor pentru determinarea rezultatului exercitiului, se cuprind de asemenea amortizarile i provizioanele constituite (calculate), grupate n functie de natura cheltuielilor (de exploatare, financiare, exceptionale). Cheltuielie cu amortizarile cuprind amortizarea imobilizarilor necorporale i corporale. Cheltuielile cu provizioanele include: provizioanele pentru riscuri i cheltuieli; provizioanele privind deprecierea imobilizarilor; provizioanele pentru deprecierea stocurilor i productiei n curs de executie; provizioanele pentru deprecierea creantelor i provizioanele pentru deprecierea titlurilor de plasament; amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor; provizioanle reglemante. Principalele elemente care formeaza veniturile unitatii patrimoniale sunt sumele sau valorile incasate sau de incasat, din: livarile de bunuri, executarea de lucrari, prestarile de servicii i din avantajele pe care unitatea a consimtit sa le primeasca; executarea unor obligatii legale sau contractuale din partea tertilor; venituri exceptioanale, care nu sunt legate de activitatea curenta i se refera, fie la operatii de gestiune (despagubiri i amenzi incasate, donatii, salarii neredicate, prescrise i alte venituri), fie la operatii de capital (cotele-parti din subventiile pentru investitii virate asupra rezultatului exercitiului, pretul de vanzare sau cesiune al activelor imobilizate cedate, exclusiv TVA, etc.). n cadrul veniturilor pentru determinarea rezultatului exercitiului se mai cuprind: productia stocata, reprezentand variatia n plus (crestere) sau minus (reducere) intre valoarea la cost de productie a stocurilor de produse i productiei n curs la finele perioadei (Sf) i valoare iniiala (Si) a acestora, neluand n calcul provizioanele pentru depreciere constituite; productia imobilizata, reprezentand veniturile din productia de imobilizari, respectiv costul lucrarilor i cheltuielilor efectuate de unitatea patrimoniala pentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale i necorporale; diminuarea sau anularea provizioanelor constituite care se inregistreaza, dupa caz, la venituri din exploatare, finaciare sau exceptionale, n situatia n care nu mai este justificata mentinerea provizioanelor constituite, respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila (reluari asupra provizioanelor). n tabelul de mai jos se prezinta succint situatia contului de profit i pierdere, pentru a crea o imagine generala asupra structurii veniturilor i cheltuielilor precum i a rezultatelor ntreprinderii. Rezultatul exerciutiului (profit sau pierdere) se determina ca diferenta intre veniturile i cheltuielile exrecitiului, indiferent de data incasarii sau platii acestora. Acest aspect conduce la dierentierea fluxurilor de venituri i cheltuieli din cadrul contului de profit i pierdere n doua categorii: fluxuri de venituri incasabile/cheltuieli platibile i fluxuri calculate.

Tabel 1. Structura contului de profit i pierdere 2

CHELTUIELI II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli materiale Cheltuieli cu lucrari i servicii executate de terti Cheltuieli cu impozite, taxe i varsaminte asimilate Cheltuieli cu personalul Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu amortizarile i provizioanele

VENITURI I. VENITURI DIN EXPLOATARE Venituri din vanzarea marfurilor (a) Productia vanduta (b) Cifra de afaceri (a + b) Venituri din productia stocata (Sf-Si) (c) Venituri din productia de imobilizari (d) Productia exercitiului (b + c + d) Venituri din subventii de exploatare Alte venituri din exploatare Venituri din provizioane privind exploatarea A. REZULTATUL DIN EXPLOATARE ( I II ) IV. CHELTUIELI FINANCIARE III.VENITURI FINANCIARE Pierderi din creante legate de participatii Venituri din participatii, alte imobilizari Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate financiare i creante imobilizate Cheltuieli din diferente de curs valutar Venituri din titluri de plasament Cheltuieli privind dobanzile Venituri din diferente de curs valutar Alte cheltuieli financiare Venituri din dobanzi Cheltuieli privind amortizarile i provizioanele Alte venituri financiare Venituri din provizioane B. REZULTATUL FINANCIAR ( III IV ) C. REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI ( I + III II IV ) VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE privind: V. VENITURI EXCEPTIOANLE din: Operatiile de gestiune Operatiile de gestiune Operatiile de capital Operatiile de capital Amortizari i provizioane Provizioane D. REZULTATUL EXCEPTIONAL ( V VI ) VIII. CHELTUIELI TOTALE (II + IV + VI ) VII. VENITURI TOTALE ( I + III + V ) E. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI ( VII VIII ) IX. IMPOZIT PE PROFIT F. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI ( E IX ) Cheltuielile privind titlurile de plasament cedate sunt diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a titlului de plasament i pretul de cesiune. Veniturile din participatii, alte imobilizari financiare i creante imobilizate reprezinta devidendele aferente titlurilor de participare, devidentele aferente titlurilor imobilizate ale activitatii de portofoliu i alte imobilizari financiare, dobanzi aferente creantelor imobilizate. Veniturile din titlurile de plasamente sunt veniturile nete rezultate din vanzarea titlurilor de plasament, respectiv diferenta favorabila dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament i pretul de cesiune al acestora. Veniturile incasabile cuprind ventiturile incasate n cursul execrtiului i veniturile de incasat n exercitiul urmator (livrarile de bunuri, executarile de lucrari, prestarile de servicii, ca i produsele, lucrarile, serviciile n stoc, executarea unor obligatii din partea tertilor, venituri exceptionale din operatii de gestiune, din cesiunea imobilizarilor, etc.) Cheltuielile platibile cuprind cheltuielile platibile n cursul exercitiului i cheltuielile de platit n exercitiul urmator (cheltuieli cu materialele i serviciile procrurate din afara i consumate, cheltuieli cu personalul, executarea unor obligatii de catre ntreprindere, cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune, impozitul pe profit). Veniturile incasabile/cheltuielile platibile majoreaza i respectiv diminueaza rezultatul net i trezoreria, n timp ce veniturile i cheltuielile calculate nu au influenta decat asupra rezultatului fara a afecta direct trezoreria ntreprinderii (reluari asupra provizioanelor, cote parti din subventii pentru investitii virate asupra rezultatului exercitiului, amortizari i provizioane calculate, valoarea net contabila a 3

elementelor de activ cedate). Veniturile i cheltuielile calculate pot influenta trezoreria ntreprinderii numai sub incidenta unor aspecte fiscale. Profitul net al exercitiului ca reflectare a rentabilitatii intregii activitati desfasurate de ntreprindere, n cursul exercitiului financiar, urmeaza a fi repartizat conform reglementarilor n vigoare. Continutul informational al contului de profit i pierdere permite aprecierea performantelor ntreprinderii evaluate prin soldurile intermediare de gestiune, capaciatea de auntofinantare i riscul economic.

Soldurile intermediare de gestiune


Structura contului de profit i pierdere pe cele trei tipuri de activitati permite degajarea unor solduri de acumulari banesti potentiale, destinate sa indeplineasca o anumita functie de remunerare a factorilor de productie i de finantare a activitatii viitoare, denumite solduri intermediare de gestiune ( SIG ). Realizarea acestui obiectiv presupune o tratare prealabila a contului de profit i pierdere pentru a pune n evidenta modul de functionare i rentabilitatea ntreprinderii ca marja comerciala, productie a exercitiului, valoare adaugata, excedent brut de exploatare, rezultat al exploatarii, rezultat curent i rezultat net al exercitiului conform tabelului 2. CHELTUIELI
Costul de cumparare al marfurilor vandute sau variatia n minus (reducere a stocurilor) Consumuri provenind de la terti Impozite, taxe i varsaminte asimilate Cheltuieli cu personalul sau insuficienta bruta de exploatare Amortizari i provizioane calculate Alte cheltuieli de exploatare sau Rezultatul exloatarii (Pierdere) Cheltuieli financiare sau rezultatul curent (Pierdere) Cheltuieli exceptionale Impozit pe profit

VENITURI
Vanzari de marfuri Productia vanduta Productia stocata (Sf Si) Productia imobilizata Productia exercitiului Marja comerciala Valoarea adaugata Subventii de exploatare Excedentul brut al exploatarii Reluari asupra provizioanelor Alte venituri din exploatare Rezultatul exploatarii (Profit) Venituri financiare Rezultatul curent (Profit) Venituri exceptionale

SIG
Marja comerciala Productia exercitiului Valoarea adaugata (1) Excedentul brut (sau insuficienta bruta) de exploatare (2) Rezultatul exploatarii (profit sau pierdere) (3)

Rezultatul curent (profit sau pierdere) (4) Rezultatul net al exercitiului (profit net sau pierdere) (5)

Tabelul 2. Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune Soldurile intermediare de gestiune reprezinta defapt palierele succesive n formarea rezultatului final. Constructia indicatorilor se realizeaza n cascada (figura 2) pornind de la cel mai cuprinzator (productia exercitiului + marja comerciala) i incheind cu cel mai sintetic (rezultatul net al exercitiului). Fiecare sold intermediar reflecta rezultatul gestiunii financiare la treapta respectiva de acumulare. Marja comerciala (adaosul comercial) vizeaza n exclusivitate intreprinderile comerciale, sau numai activitatea comerciala a ntreprinderilor cu activitate mixta (industriala i comerciala). Activitatea comerciala presu[une cumpararea i revanzarea marfurilor, marfurile fiind considerate bunuri cumparate pentru a fi revandute n aceeasi stare. Excedentul vanzarilor de marfuri n raport cu costul de cumparare al acestora reprezinta marja comerciala. Costul de cumparare al marfurilor vandute (revandute) include pretul de cumparare (pret fara TVA) majorat cu cheltuielile accesorii de cumparare i corectat cu variatia stocurilor de marfuri.

Activitate comerciala
Vanzari de marfuri Cumparari de marfuri variatia stocurilor de marfuri Productia exercitiului Prod. vanduta Prod. stocata

Activitate industriala

Marja comerciala

Marja com. Marja com.

Prod. imob. Subventii de exploatare Alte ven. expl. i Ven. din prov.
REZULTATUL DIN EXPLOATARE (PROFIT)

Consumuri de la terti

VALOAREA ADAUGATA

Impozit i taxe

Chelt. cu pers.

EXCEDENTUL BRUT DE EXPLOATARE

Alte ch. de expl., Am. i prov. calculate

Venituri financiare

Chelt. finan.

REZULTATUL CURENT (PROFIT)

Venituri Exceptionale

Cheltuieli exceptionale

Impozit pe profit

REZULTATUL NET (PROFIT)

Figura 2. Cascada soldurilor intermediare de gestiune Marja comerciala este principalul indicator de apreciere a performantelor unei activitati comerciale. Daca cifra de afaceri este un indicator de volum a activitatii, suma marjei comerciale, generata de cifra de afaceri realizata, este indicatorul indispensabil pentru aprecierea gestiunii unei intreprinderi comerciale. Practica demonstreaza ca doua intreprinderi cu activitate comerciala pot realiza, cu aceeasi cifra de afaceri, marje comerciale diferite. O marja comerciala constituie singura resursa veritabila a ntreprinderii comerciale. Analiza tendintei n timp a ratei marjei comerciale (RMC = marja comerciala/cifra de afaceri) i compararea acesteia cu cele inregistrate de alte intreprinderi, din acelasi sector, constituie elemente de baza n evaluarea performantelor financiare ale acestor intreprinderi. Marirea marjei comerciale este un element care trebuie apreciat n functie de tipul politicii de vanzare promovata de ntreprindere. De pilda, marjele comerciale ridicate corespund n general, ntreprinderilor comercializate n comertul de lux, sau comertul traditional care asigura i service dupa vanzare. Din contra, intreprinderile care dispun de suprafete comerciale mari i practica metode de vanzare prin autoservire, vor inregistra marje comerciale mai reduse. Pentru aprecierea oportunitatii politicii comerciale promovata de ntreprindere, marja comerciala trebuie descompunsa pe produse sau evidentiata pe ramuri de activitate. De asemenea, variatia marjei trebuie explicata n functie de rotatia stocurilor, stiut fiind faptul ca reducerea marjei ar trebui, n mod normal, sa fie compensata printr-o crestere a vanzarilor, care conduce, n principiu, la o reorientare a politicii comerciale. 5

n fine, marja comerciala se constituie ca un indicator de baza pentru studiile previzionale, permitand determinarea pragului de rentabilitate, sau punctului critic al unei activitati comerciale (cheltuieli fixe/marja comerciala unitara). n mod similar, i cu specificatie apropiata, intreprinderile industriale sau de service, pot calcula un indicator denumit marja asupra consumurilor materiale, ca diferenta intre productia exercitiului i consumurile materiale (cumparari de materii prime i materiale cresterea, sau plus diminuarea, stocurilor de materii prime i materiale n cursul periaodei de gestiune ). Aceasta marja este cu atat mai semnificativa cu cat productia imobilizata este mai redusa i consumul de materiale important. Productia exercitiului (n cadrul activitatii industriale) include valoarea bunurilor i serviciilor fabricate de ntreprindere pentru a fi vandute, stocate sau utilizate pentru nevoile proprii. Drept urmare, productia exercitiului va include trei elemente: productia vanduta, productia stocata i productia imobilizata. Productia exercitiului, fiind conceptul central n calculul soldurilor intermediare de gestiune, alaturi de marja comerciala, merita diferentiat de indicatorul cifra de afaceri. La intreprinderile cu activitate mixta, cifra de afaceri evidentiaza vanzarile de marfuri i productia vanduta, n timp ce la intreprinderile industriale, aceasta reflecta doar productia vanduta. Ignorand anumite aspecte esentiale privind activitatea ntreprinderii, cum sunt decalajele intre momentul fabricarii i cel al facturarii antrenand variatia stocurilor ca i productia imobilizata care uneori pot inregistra valori semnificative, cifra de afaceri poate sa genereze o imagine deformata asupra activitatii ntreprinderii. Dimpotriva productia exercitiului ofera o imagine mai fidela a activitatii reale a ntreprinderii pe durata perioadei de gestiune. Productia exercitiului este un indicator inevitabil, dar ambiguu, intrucat este constituit din elemente foarte eterogene: unele sunt evaluate la pret de vanzare (productia vanduta), iar altele, la cost de productie (productia stocata i productia imobilizata). n plus nivelul rezultatelor se poate modifica n functie de metoda retinuta pentru evaluarea stocurilor. Datorita acestui fapt, valoarea productiei nu poate sa reflecte o realitate financiara. Valoarea adaugata (primul sold intermediar de gestiune) exprima cresterea de valoare rezultata din utilizarea factorilor de productie, indeosebi a fortei de munca i a capitalului, peste valoare bunurilor i serviciilor proveniind de la terti, n cadrul activitatii curente a ntreprinderii. Valoarea adaugata se calculeaza pornind de la productia exercitiului majorata cu marja comerciala i diminuata cu consumurile de bunuri i servicii furnizate de terti pentru aceasta productie. Valoarea adaugata = Productia exercitiului + Marja comerciala Consumuri de la terti n care: Consumuri de la terti = Cumparari de materii prime i materiale Variatia stocurilor de materii prime i materiale + Alte cheltuieli i cumparari externe Valoarea adaugata nu este evidentata n contul de profit i pierdere, dar acesta din urma contine elemente necesare pentru determinarea sa, n special pentru stabilirea consumurilor provenind de la terti. Aceste consumuri include doua categorii esentiale: aprovizionari consumate (cumparari de materii prime sialte aprovizionari + variatia stocurilor (Stoc iniial Stoc final) + cumparari nestocate) i alte cheltuieli externe consumate (lucrari i servicii executate de terti). Tabloul soldurilor intermediare de gestiune evidentiaza prima metoda de calcul a valorii adaugate metoda deductiva. Valoarea astfel stabilita este o valoare adaugata bruta, care nu tine cont de deprecierea activului imobilizat sub forma amortizarilor i provizioanelor calculate. Fundamentandu-se pe productia exercitiului, valoarea adaugata bruta pastreaza caracterul eterogen al conceptului de productie. Aceasta limita poate fi depasita prin descompunerea soldului n doua componente corespunzatoare structurii productiei. Se obtine astfel: valoarea adaugata vanduta, corespunzatoare productiei vandute, i valoarea adaugata produsa, aferenta productiei stocate i imobilizate. Sub aspect financiar, notiunea de valoare adaugata bruta nu prezinta interes deosebit, analiza financiara preocupandu-se n special, de fluxurile monetare corespunzatoare valorii adaugate vandute, sub rezerva luarii n 6

seama a decalajelor privind creantele i datoriile aferente operatiilor care au generat aceasta valoare adaugata vanduta. Valoarea adaugat prezinta o deosebita semnificatie n perspectiva distribuirii veniturilor ntreprinderii. n fapt, valoarea adaugata reprezinta sursa de acumulari banesti pe care ntreprinderea o poate utiliza pentru remunerarea participantilor directi i indirecti la activitatea economica a sa: salariati, stat, creditori, actionari, ntreprindere. Regrupand fluxurile financiare din contul de profit i pierdere, n aval de distribuirea valorii adaugate, se poate arata ca aceasta revine: personalului i organismelor sociale, sub forma cheltuielilor cu personalul; statului, sub forma de impozite, taxe, varsaminte asimilate i impozit pe profit (minus subventiile de exploatare); furnizorilor de capitaluri, sub forma de cheltuieli financiare i dividende; ntreprinderii, sub forma de autofinantare. Tabloul de repartizare a valorii adaugate, n figura de mai jos, evidentiaza a doua metoda de calcul a valorii adaugate, respectiv metoda aditionala.
Marja comerciala Productia vanduta Prod. stoc Prod. imob.

Consumuri de terti

VALOARE ADAUGATA Subv. de expl.

Personal i org. soc. Stat Creditori Asociati ntreprindere

Cheltuieli cu personalul

Impozite, taxe, varsaminte asimilate, impozit pe profit Dobanzi i comisioane Dividende

EXCEDENTUL BRUT DE EXPLOATARE

Autofinantare

Figura 3. Tabloul de repartizare a valorii adaugate Eficienta informatiilor furnizate de notiunea de valoare adaugata se fundamenteaza pe o interpretare prudenta a indicatorului. De pilda, cresterea valorii adaugate nu este meaparat un semn de prosperitate pentru ntreprindere, n masura n care aceasta crestere poate fi insotita de o scadere brusca a performantelor comerciale i de o inrautatire a trezoreriei. n legatura cu rolul valorii adaugate n interpretarea structurii de exploatare a unei intreprinderi, se pot prezenta doua aspecte: majorarea cheltuielilor cu personalul poate angaja o crestere a valorii adaugate, n timp ce rezultatul i rentabilitatea ntreprinderii se pot reduce brusc; cresterea valorii adaugate poate fi rezultatul cresterii stocurilor de produse finite fabricate la costuri foarte ridicate pe care piata va fi incapabila sa le absoarba datorita preturilor de vanzare pe care ar trebui sa le practice. Aceste aspecte ne obliga la o interpretare prudenta a valorii adaugate n raport cu factorii care au generat-o.

Excedentul brut al exploatarii (EBE) sau, dupa caz, insuficienta bruta de exploatare (IBE) se stabileste ca diferenta intre valoarea adaugata (plus subventiile de exploatare), pe de o parte, i impozitele, taxele i cheltuielile de personal, pe de alta parte. Excedentul brut al exploatarii = (Valoare adaugata + Subventii de exploatare) ( Cheltuieli cu personalul + Impozite, taxe i varsaminte asimilate) Excedentul brut al exploatarii exprima acumularea bruta din activitatea de exploatare ( operatii strict legate de productia industrialam de activitatea comerciala sau prestari de servicii), resursa principala a ntreprinderii, cu influenta hotaratoare asupra rentablitatii economice i a capacitatii potentiale de autofinantare a investitiilor (din amortizari, provizioane, profit). Rezultatul exploatarii (profit sau pierdere) priveste activitatea de exploatare normala i curenta a ntreprinderii. Prin educerea cheltuielilor cu amortizarile (doar amortizarile economice justificate, normale, ale imobilizarilor, surplusul fiind transferat la cheltuielile exceptionale) i provizioanele din excedentul brut al exploatarii, acesta devine un rezultat net al exploatarii: Rezultatul exploatarii = EBE + (Venituri din provizioane pt. exploatare + Alte venituri din exploatare) (Cheltieli cu amortizarile i provizioanele pt. exploatare + Alte cheltuieli pt. exploatare) Rezultatul exploatarii exprima marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de exploatare, obtinuta prin deducerea tuturor cheltuielilor (platibile i calculate) din veniturile exploatarii (incasabile i calculate). Exprimarea sub forma relativa (Rezultatul exploatarii/Active de exploatare) a rentabilitatii activitatii de exploatare serveste la realizarea unor comparatii intre diverse intreprinderi care promoveaza politici de amortizare diferite. Rezultatul curent (RC: profit sau pierdere) este determinat atat de rezultatul exploatarii normale i curente, cat i de cel al activitatii financiare. Este, deci, rezultatul tuturor operatiilor curente ale ntreprinderii. Rezultatul curent = Rezultatul exploatarii + Venituri financiare Cheltuieli financiare Nefiind perturbat de elemente exceptionale, acest sold permite analiza dinamicii rezultatelor curente ale intreprnderii pe mai multe exercitii succesive. Rezultatul net al exercitiului exprima marimea absoluta a rentabilitatii financiare cu care vor fi remunerati actionarii pentru capitalurile proprii subscrise. Acest profit net trebuie sa fie sustinut de existenta unor disponibilitati monetare reale, altfel el va ramane doar un potential de finantare. Profitul net urmeaza sa se distribuie sub forma dividendelor i/sau sa se reinvesteasca n ntreprindere. Profitul net nerepartizat constituie sursa de finantare proprie sau element de autofinantare generat de insasi activitatea ntreprinderii.

Profitul
Rezultatele financiare ale societilor comerciale industriale sunt influentate atat de volumul cheltuielilor efectuate de ntreprindere, cat i de volumul veniturilor incasate. Cheltuielile totale reprezinta: cheltuieli aferente veniturilor privind realizarea cifrei de afaceri; cheltuieli aferente veniturilor din alte activitati. Veniturile totale cuprind: venituri brute rezultate din vanzarea i incasarea productiei la intern i export; veniturile realizate din alte activitati. Avand n vedere veniturile i cheltuielile totale realizate de societile comerciale, se pot determina rezultatele financiare totale i nete. Rezultatele financiare totale (RFT) sunt formate din: taxa pe valoare adaugata intr-o cota procentuala, ce se adauga la pretul de facturare al produselor, serviciiilor prestate sau lucrarilor executate, care se vireaza la bugetul administratiei centrale de stat; 8

profitul brut (Pb) care se determina ca diferenta intre veniturile totale i cheltuielile aferente acestora. RFT = TVA +Pb Rezultatele financiare nete (RFN) sunt formate din: taxa pe valoare adaugata; profitul net determinat ca diferenta intre veniturile obtinute din realizarea cifrei de afaceri (la pretul de vanzare) pe de o parte i cheltuielile totale aferente cifrei de afaceri minus TVA i impozit pe profit. RFN = Q[Pv ( Cp +TVA + Ip)] unde: Q = volmul productiei realizate; Pv = pretul de vanzare; Cp = cheltuieli totale aferente cifrei de afaceri; Ip = impozit pe profit. Cifra de afaceri (CA) se calculeaza: CA = Q x Pv Componenta principala a rezultatelor financiare a ntreprinderii o reprezinta profitul. El apare ca u venit rezidual. Este resursa din care se plateste costul capitalului propriu dar i imprumutat, se asigura dezvoltarea firmei precum i contributia la constituirea fondurilor bugetare. Termenul de profit provine din limba latina de la verbul proficere care inseamna a da rezultate. n practica economica a unor tari se mai utilizeaza cu aceeasi semnificatie notiunea de beneficiu ( beneficio Italia, benefice Franta). Profitul cunoaste mai multe acceptiuni dupa care este definit: prima acceptiune este de ordin legislativ i conform careia profitul poate fi definit ca diferenta intre veniturile i costurile aferente lor. n acest context profitul apare ca un castig legitim, legal, urmare a respectarii legilor privind evidentierea, de catre firma, a turuor veniturilor i a cheltuielilor ocazionate de o activitate economica. Daca insa o parte din venituri nu a fost inregistrata sau unele cheltuieli au fost majorate artificial, atunci profitul apare nelegitim sau nelegal; intr-o alta viziune profitul este definit ca un venit rezidual ce revine ntreprinderilor urmare a progreselor economice i tehnice realizate de acestea n activitatile desfasurate; n alta perspectiva, profitul este considerat ca o remunerare a factorilor de productie pentru efortul depus dar i pentru piceperea de a depasi riscurile inerente activitatilor economice. Profitul ntreprinderii poate fi considerat ca fiind format din profit obisnuit, normal sau ordinar considerat ca exprimat prin acel nivel al sau care permite ntreprinderii continuarea activitatii i care este realizat n conditii de concurenta autentica i eventual supraprofit sau profit de monopol obtinut doar de acele firme care dispun de anumite conditii naturale sau economice deosebite, pe care intreprinderile concurente nu le au. Profitul este considerat un indicator sintetic de apreciere a eficientei activitatii economice deoarece n dimensiunea lui se regasesc consecintele aciunii a numerosi factori: - marimea productiei care influenteaza direct proportional marimea profitului; - pretul de vanzare al productiei care actioneaza i el n mod direct proportional; - structura sortimentala care determina o crestere a profitului atunci cand sporeste ponderea produselor cu mult profit i invers; - costul de productie care influenteaza invers proportional evolutia marimii profitului. Acesta este singutrul factor pe care firma il poate utiliza exclusiv prin vointa proprie, la ceilalti mentionati se poate apela doar cu acordul partenerilor de afaceri. Functiile profitului n economia de piata pot fi: - stimuleaza initiativa i acceptarea riscului de catre intreprinzatori; - este un indicator sintetic de apreciere a eficientei activitatii; - este princiala resursa de autofinantare a foirmei i remunerare a capitalurilor; - reprezinta un instrument de control a activitatii economice a firmei; - asigura formarea resurselor bugetului statului. 9

n concluzie, profitul i rata profitului sunt indicatori sintetici prin care se exprima rationalitatea economica a activitatii ntreprinderii. Profitul este motivatia fundamentala a unui agent economic n economia de piata, iar analiza sa necesita abordarea a trei probleme principale i anume: 1. determinarea profitului; 2. impozitarea profitului; 3. repartizarea profitului. 1. Determinarea profitului Societile comerciale industriale i alte firme cu caracter industrial isi pot determina profitul brut dupa urmatoarele metode: A. Metoda pragului de rentabilitate i metoda rentabilitatii marginale; B. Metoda directa pe produs i pe total cifra de afaceri; C. Metoda raportarii la perioada de baza (metoda analitica); D. Metoda indirecta (globala); E. n functie de cheltuieli la 1000 lei productie. A. Metoda pragului de rentabilitate i metoda rentabilitatii marginale. Evaluarea riscului economic. Analiza pe baza soldurilor intermediare de gestiune nu este singura posibilitate de apreciere a performantelor ntreprinderii, pe baza datelor din contul profit i pierdere. Exista, de asemenea, un model de analiza fundamentat pe structura cheltuielilor (variabile i fixe) n raport cu cifra de afaceri, model care permite aprecierea riscului economic (riscul de exploatare) al ntreprinderii. Riscul economic evalueaza posibilitatea inregistrarii (obtinerii) unui rezultat insuficient sau chiar al unor pierderi. Aceasta eventualitate este legata de importanta cheltuielilor fixe care diminueaza flexibilitatea ntreprinderii, respectiv capacitatea acesteia de a se adapta la variatia cifrei de afaceri. Gradul de flexibilitate este dependent de potentialul tehnic al ntreprinderii, de potentialul uman, cat i de structura ei organizatorica. Variabilitatea va fi cu atat mai bine stapanita de agentul economic cu cat acesta manifesta un grad mai mare de flexibilitate. Deci, riscul activitatii economice nu este altceva sunt decat incapacitatea ntreprinderii de a se adapta n timp i cu cele mai mici costuri, eforturi, variatiei mediului economic. Mai exact, el exprima volatilitatea rezultatului economic la conditiile de exploatare. Riscul nu depinde numai de factori generali (pret de vanzare, cost, cifra de afaceri), ci i de structura costurilor, respectiv comportamentul lor fata de volumul de activitate. Structura cheltuielilor, i n special repartitia intre cheltuielile fixe i cheltuielile variabile n raport cu cifra de afaceri, exercita o influenta marcanta asupra rentabilitatii, ceea ce justifica determinarea unui efect de levier al exploatarii i mai mult formularea modelului de analiza al punctului mort. Cheltuielile variabile sunt direct proportionale cu nivelul productiei (materiile prime i materiale directe, salariile personalului direct productiv etc.). Cheltuielile fixe, independente de nivelul activitatii, sunt angajate n scopul functionarii normale a ntreprinderii, fiind platite chiar n absenta cifrei de afaceri (apa, electricitate, intretinere, personal administrativ, cheltuieli cu amortizarea etc.). Riscul de exploatare depinde n special de nivelul cheltuielilor fixe, acelasi nivel al cheltuielilor fixe fiind mult mai bine absorbit de o cifra de afaceri mai mare. Importanta cheltuielilor fixe nu poate fi apreciata n valoarea absoluta, ci numai n raport cu marja generata de ntreprindere, deoarece exista sectoare cum ar fi cel al serviciilor, n care raportul Cifra de afaceri/ Cumparari este foarte mare, deci cheltuielile fixe sunt mult mai absorbite prin Cifra de afaceri. Sinteza intre nivelul cheltuielilor fixe i cel al marjei o realizeaza punctul mort, evidentiat prin analiza Cost-Volum-Profit. 10

Punctul mort sau punctul critic reprezinta nivelul de activitate (cifra de afaceri) care absoarbe n totalitate cheltuielile de exploatare ale unei perioade iar rezultatul este nul. Punctul mort, denumit i prag de rentabilitate evidentiaza nivelul minim de activitate la care trebuie sa se situeze ntreprinderea pentru a nu lucra n pierdere. Depasind acest nivel activitatea ntreprinderii devine rentabila. Riscul economic va fi cu atat mai mic cu cat nivelul punctului mort va fi mai redus. Altfel spus, el reflecta marimea cifrei de afaceri care asigura un echilibru perfect al incasarilor cu costurile totale de exploatare, iar rata rentabilitatii este 0 (fig. 4). Determinarea pragului de rentabilitate se poate face, dupa caz, n unitati fizice, valorice sau n numar zile, pentru un singur produs sau pentru intreaga activitate a ntreprinderii.
Valori Incasari

Zona pierderilor Cheltuieli totale Zona profitului

Punctul mort (CA0)

Vanzari Lunile anului

F M

A M

A S

O N D

Figura 4. Reprezentarea grafica a punctului critic Orice volum de activitate, sub nivelul celui corespunzator punctului critic produce n plan financiar, pierderi, n timp ce orice volum de activitate superior va aduce profit. Deoarece poate fi cunoscuta cu suficienta precizie repartitia pe luni a cifrei de afaceri, axa Vanzari poate fi transformata la randul sau intr-o axa a timpului, ceea ce va permite managerilor sa cunoasca data la care se va atinge punctul critic. Orice intreprinzator este interesat sa cunoasca volumul de activitate corespunzator punctului critic, deoarece n conditiile date de timp, pret i cost, tocmai acest volum ii va permite sa-i acopere exact costurile din incasari, fara a realiza profit. n functie de acest volum, el va stabili daca este convenabil sa produca i sa vanda sau nu. Daca folosim relatiile matematice i adoptam criteriul variabilitatii cheltuielilor n raport cu volumul productiei vandute, punctul critic se poate determina astfel: Q0 = CF / (p cv) unde: - Q0 = productia n unitati fizice corespunzatoare punctului critic; CF = suma absoluta a cheltuielilor totale cu caracter fix; p = pretul unitar de vanzare; cv = costul variabil unitar. Mai mult decat atat se poate determina volumul productiei i implicit al cifrei de afaceri, care ii va permite ntreprinderii obtinerea profitului sperat. Altfel spus, managerul determina pragul de rentabilitate sperat. Adica acel volum de activitate corespunzator caruia ntreprinderea realizeaza nivelul de rentabilitate dorit, nivel care, intr-un context dat al strategiei sale, ii permite sa se angajeze n afaceri i sa reziste pe piata. n acest scop se foloseste relatia: 11

Q1 = (CF + P) / (p cv)

unde P este suma absoluta a profitului sperat

Este evident ca de aceasta data, cifra de afaceri corespunzatoare pragului de rentabilitate (CA1) va fi acoperitoare atat costului total cat i profitului sperat, adica: CA1 = CT + P = (CF + CV) + P = CF + (Q1 x cv) + P Ea va fi mai mare decat cifra de afaceri corespunzatoare punctului critic (CA0) care acopera numai costul: CA0 = CT = (CF +CV) = CF + (Q0 x cv) motiv pentru care pe axa incasarilor, respectiv a volumului de activitate, se va plasa n dreapta acestuia (fig. 5).
Valori Incasari totale Cheltuieli totale Marja cheltuielilor variabile
CV1 P CV0 CF

Profit sperat Q0(CA0) Q1(CA1) Pragul de rentabilitate Volumul de activitate

Figura 5. Reprezentarea grafica a pragului de rentabilitate liniar Utilizarea unor astfel de relatii de calcul se justifica n cazul unui singur produs sau a unei productii omogene. n astfel de situatii, volumul de activitate corespunzator punctului critic i respectiv pragului de rentabilitate se exprima de regula n unitati fizice, fiind astfel mult mai precis definit. n cazul productiei neomogene, acest volum de activitate nu mai poate fi exprimat n unitati fizice, motiv pentru care se recurge la cifra de afaceri, ca o expresie baneasca globala a intregii productii fizice vandute. Ca urmare este necesar a se face uz de alte relatii de calcul, n care accentul este pu pe exprimare valorica, pe un grad mai mare de sintetizare i generalizare. Pentru punctul critic exista egalitatea: CA = CT = CF + CV unde: CA cifra de afaceri CT cheltuieli totale CF cheltuieli fixe totale CV cheltuieli variabile totale Din relatia de mai sus determinam ca CF = CA CV. Deoarece, n evolutie, cheltuielile variabile se presupun ca au, aproximativ, acelasi comportament ca i cifra de afaceri, n sensul ca daca sporeste cifra de afaceri, creste i volumul productiei i, n consecinta, cresc n acelasi ritm i cheltuielile variabile. n concluzie putem spune ca se creeaza un raport subunitar constant K = CV/CA. consideram raportul constant deoarece, n timp, devine sensibil doar la modificari esentiale ale conditiilor de productie i desfacere, la manevre strategice de anvergura. Astfel, cheltuielile variabile pot fi scrise ca: CV = K x CA Iar cheltuielile fixe se pot exprima astfel: CF = CA (K x CA) = CA(1 K) n punctul critic, cifra de afaceri se determina astfel: 12

CA0 = CF / (1 K) Daca se doreste obtinerea unei anumite rentabilitati, exprimate prin marimea profitului (P), atunci este necesara realizarea unei cifre de afaceri (CA1) de: CA1 = (CF + P) / (1 K) Prin pragul de rentabilitate astfel stabilit, intreprinzatorul isi poate previziona acel volum de productie, respectiv cifra de afaceri, de care are nevoie pentru a realiza profitul dorit, intr-un context dat al conditiei pietei cerere-pret, concurenta-profit care sa-I permita mecanismului sau functionarea la parametrii economicofinanciari considerati normali. Metoda pragului de rentabilitate este relativ simpla i usor de folosit. Ea poate fi combinata i cu analiza marginala, spre exemplu, metoda utila n a formula optiunile cu privire la modul de a se actiona pe intervale scurte de timp. Pentru aceasta este absolut necesar ca intreprinzatorul sa puna fata n fata pretul cu care isi poate vinde marfa i costul pe care il reclama productia, n conditiile structurilor sale de aprovizionare, fabricatie i comercializare. Numai n acest fel se poate aprecia daca marimea costurilor ii permite sa obtina profit, daca este acesta profitul dorit i functie de aceasta, sa opteze pentru a continua activitatea la aceiasi parametri, sa o extinda sau sa o restranga, dupa caz. Din acest motiv tendinta manifestata sistematic n activitatea intreprinzatorilor de a maximiza profitul, ii obliga pe acestia, n egala masura, sa-i urmareasca cu atentie costul, sa-l redimensioneze, nivelul acestuia fiind un element fundamental n elaborarea strategiei de piata. Aplicarea nalizei marginale presupune cunoasterea unor notiuni, precum costul marginal, vent marginal, pret marginal etc., care servesc n luarea deciziilor ce definesc comportamentul pe piata a producatorului, pe intervale scurte de timp (figura 6).

13

Valori (pret unitar, cost unitar) 60 50 PC 40 30 K 20 L 10 0 J VM

CTM

CVM

CFM

3 4 5 6 7 Pierderi Profit Profit

10

Q (Volumul activitatii)

zero maxim

Figura 6. Relatia pret, cost marginal, punct critic, prag de rentabilitate Firma care urmareste maximizarea profitului functie de pret, va trebui sa-i extinda activitatea pana cand costul sau marginal (CM) va fi egal cu venitul marginal (VM), adica cu sporul de venit generat de vanzarea unei unitati aditionale de productie. Acest punct este dat de intersectia liniei pretului cel mai ridicat cu curba costului marginal i reprezinta volumul de activitate care aduce firmei profitul maxim. Punctul critic este dat de intersectia curbei costului total mediu (CTM) cu linia pretului. Corespunzator acestuia profitul este nul. El presupune un volum de activitate mult mai redus, eterminat tocmai de reducerea pretului de piata. Orice punct al intersectiei pretului cu curba costului marginal sub nivelul punctului critic reprezinta expresia unei situatii financiare total nefavorabile, generata fiind de scaderea pretului de vanzare. ntreprinderea va produce insa atata timp cat va fi capabila sa-i acopere, prin pretul obtinut, cheltuielile variabile. Acest lucru este valabil pentru punctul J, spre exemplu, i este permis pana n punctul K, care reprezinta punctul de oprire a activitatii sale.un pret i mai mic, a carui linie se va intersecta cu curba costului marginal sub punctul K (punctul L din grafic) deci sub curba costului variabil mediu (CVM) i a costului fix mediu (CFM) va determina ntreprinderea sa lucreze n pierdere, ea fiind nevoita n acest caz sa inceteze neaparat activitatea. Conditia ce se cere a fi intocmai respectata este aceea ca linia nivelului pretului cu care ntreprinderea isi vinde produsul sa intersecteze curba costului sau marginal deasupra costului variabil mediu (CVM). De aici i regula ca n cazul fiecarei firme urba ofertei ale (respectiv a productiei) este o parte componenta a curbei costului sau marginal, i trebuie situata intotdeauna deasupra curbei costului variabil mediu. 14

Concluzia care se desprinde este aceea ca o activitate rentabila este permisa numai atunci cand ecartul dintre cifra de afaceri (incasari) i costurile variabile este suficient de mare pentru a acoperi marja cheltuielilor fixe i a ingadui un profit cat mai substantial. Punctul critic al eficientei utilizarii capitalului avansat se poate determina dupa relatia cantitativa: Pcc = CF/1000 _ CA/1000 - CV/1000 Iar a pragului de rentabilitate dorit, dupa relatia: Prc = CF/1000 _ CA/1000 - CV/1000 - Pb/1000 Unde: Pcc - este punctul critic; Prc pragul de rentabilitate dorit (programat); CF/1000 cheltuieli fixe ce revin la 1000 lei capital avansat n circuit; CV/1000 cheltuieli variabile ce revin la 1000 lei capital avansat n circuit; CA/1000 cifra de afaceri (incasari nete) ce revin la 1000 lei capital avansat n circuit; Pb/1000 profitul brut sperat ce revine la 1000 lei capital avansat n circuit. Aceasta reprezinta o modalitate i, deci, o posibilitate n plus, de a analiza gradul de fructificare financiara a potentialului productiv al ntreprinderii, implicit, a capitalului gestionat. B. Metoda directa Prin metoda directa, profitul brut se determina pe fiecare produs, pe grupe de produse i pe total cifra de afaceri.la determinarea profitului trebuie sa se tina seama de costul productiei maefa ce se fabrica n anul curent, cat i de dimensionarea optima a stocurilor de produse finite sia a facturilor emise i neincasate de la sfarsitul perioadei (trimestru, an) exprimate n costuri i n preturile de vanzare. Profitul brut se determina dupa relatia: Pb = CApv - CAcp CApv = PMpv + Si pv Sf pv CAcp = PMcp + Si cp Sf cp Unde: Pb - profitul brut; CApv cifra de afaceri exprimata n pret de vanzare; CAcp cifra de afaceri exprimata n cost de productie; PMpv productia marfa exprimata n pret de vanzare; PMcp productia marfa exprimata n cost de productie; Si pv , Si cp stocul iniial al produselor finite i al facturilor emise i neincasate, exprimat n pret de vanzare, respectiv n cost de productie; Sf pv , Sf cp stocul final al produselor finite i al facturilor emise i neincasate, exprimat n pret de vanzare, respectiv n cost de productie. Stocul final al produselor finite i al facturilor emise i neincasate (Spf ) se poate calcula dupa relatia: Spf = (CAcp /p) x Nz Unde: CAcp cifra de afaceri exprimata n cost de productie; p numarul de zile al perioadei( trimestru: p = 90, an: p = 360); Nz numarul de zile necesar pentru decontare ( timp de inmagazinare + timp de incasare). C. Metoda raportarii la perioada de baza (metoda analitica) Metoda raportarii la perioada de baza poate fi folosita de societile comericale industriale pentru verificarea rezultatelor obtinute prin metoda directa de determinare a profitului i a cuantificarii principalilor factori care influenteaza marimea profitului n societile comerciale. 15

Etapele de calcul ale acestei metode sunt: a) determinarea ratei profitului din anul de baza (Rpr0): Rpr0 = (Pr0 / Pc0) x 100 unde: Pr0 profitul inregistrat n anul de baza; Pc0 productia realizata n anul de baza exprimata n cost de productie. b) calcularea profitului aferent productiei marfa programate n anul de calcul (P1): P1 = Pc1 x Rpr0 / 100 unde: Pc1 productia marfa programata exprimata n cost de productie. c) se calculeaza influentele asupra profitului din anul curent, exercitate de aciunea unor factori economici i anume: - profitul din reducerea costurilor (Prc ): Prc = Pc1 x Rc1 /1000 unde: Rc1 obiectivul de reducere a costurilor n anul curent; - influenta modificarii structurii productiei fabricate n anul curent, n favoarea produselor cu rentabilitate sporita, determinate pe baza ratei profitului din anul de baza (r0) i din anul curent(r1): p0 = ( pi x g0 ) / 100 p1 = ( pi x g1 ) / 100 unde: pi - profitul pe produs; g0 , g1 ponderea produselor n productia anului de baza, respectiv a celui curent Astfel, produsul obtinut din modificarea structurii productiei (Pms) se calculeaza astfel: Pms = Pc1 x (p1 p0)/100 - se calculeaza profitul aferent stocurilor i facturilor de la inceputul perioadei (Psi ), precum i profitul aferent stocurilor i facturilor de la sfarsitul perioadei (Psf ): Psi = (Si + Fi ) x p - (Si + Fi ) x cp Psf = (Sf + Ff ) x p - (Sf + Ff ) x cp unde: (Si + Fi ) x p, (Si + Fi ) x cp = valoarea stocurilor i facturilor existente la inceputul perioadei exprimate n pret, respectiv n cost de productie; (Sf + Ff ) x p, (Sf + Ff ) x cp = valoarea stocurilor i facturilor existente la sfarsitul perioadei exprimate n pret, respectiv n cost de productie. d) se determina suma totala a profitului brut din anul de calcul (Pt): Pt = Pl + Prc + Pms + Psi - Psf D. Metoda indirecta (globala) Aceasta metoda se bazeaza pe scaderea din incasarile totale ale ntreprinderii aferente perioadei de calcul, a cheltuielilor totale, n scopul determinarii profitului brut: Pt = t Cht unde: Pt = profit brut; t = incasari totale; Cht = cheltuieli totale 2. Impozitarea profitului Actuala modalitate de impozitare a profitului se realizeaza pe baza Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 i are n vedere un impozit de tip proportional pentru contribuabili, obtinut prin aplicarea asupra profitului impozabil, a cotei de impozit aferente. 16

Cotele de impozit sunt diferentiate n functie de natura activitatii astfel: - cota normala de 16%, aplicata n cazurile obisnuite, diferite de urmatoarele: - cota redusa de 25%, ce se aplica n cazul contribuabililor ale caror venituri din activitati agricole detin o pondere de cel putin 80% n totalul veniturilor; - cota majorata de 80%, ce se aplica n cazul Bancii Nationale a Romaniei. n afara acestor cote s-au instituit i doua cote aditionale: - prima este de 5% i se aplica la contribuabilii la care veniturile obtinute din jocurile de noroc i din activitatea barurilor i a cluburilor de noapte depasesc 50% din totalul veniturilor; - a doua este de 6,2% i are aplicare n cazul persoanelor juridice straine al caror profit este obtinut printr-un sediu permanent n Romania. n aceasta situatie nu se mai calculeaza impozitul pe dividende. Profitul impozabil i impozitul pe profit se determina lunar, cu referire la perioada cumulata de la inceputul anului, pe baza datelor efective inregistrate de contribuabili n contabilitate. n acest scop se utilizeaza relatia: Pri = Pre + Prf + Prex De + Chnf unde: Pri = profitul impozabil (inainte de reportarea pierderii); Pre = profit din activitatea de exploatare; Prf = profit financiar; Prex = profit exceptional; De = deduceri din profitul total, conform prevederilor legale; Chnf = cheltuieli nedeductibile d.p.d.v. fiscal. La deduceri se incadreaza: - dividende primite de la o alta persoana juridica romana; - reportarea cheltuielilor cu dobanzile ramase nedeductibile n anii anteriori; - fondul de amortizari care depaseste cota de reparatii; - sume utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezerva. La cheltuieli nedeductibile se considera: impozitul pe venitul realizat n strainatate; amenzi i penalitati; cheltuieli pentru aciuni de protocol, reclama i publicitate care depasesc limitele legale; sume utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor, a rezervelor care depasesc limitele legale; cheltuieli de sponzorizare ce depasesc limita admisa; cheltuieli cu dobanzile care depasesc suma veniturilor din dobanzi plus 20% din celelalte venituri; cheltuieli cu reparatiile care depasesc 5% din valoarea ramasa a mijloacelor fixe la inceputul anului. 3. Repartizarea profitului Repartizarea profitului se efectueaza n doua moduri i anume: a) La regiile autonome i societile comerciale constituite cu capital de stat, profitul net are urmatoarele destinatii: - pentru constituirea fondului de dezvoltare (utilizat pentru finantarea investitiilor i altor cheltuieli de productie); - pentru constituirea fondului de rezerva; - pentru constituirea unui fond social, cultural i sportiv; - constituirea unor fonduri pentru riscuri comerciale i de asigurari; - pentru constituirea unui fond de participare a angajatilor la profituri. 17

Pentru cosntituirea acestor fonduri se repartizeaza 50% din profitul net, iar pentru constituirea fondului de participare a angajatilor la profituri se va utiliza 10% din profitul net. Restul de 40% reprezinta dividende care se vor varsa 70% la F.P.S i 30% la F.P.P dupa deducerea impozitului pe dividende de 10%. b) La societile comerciale constituite pe aciuni cu particiarea i a statului la formarea capitalului social, profitul net are urmatoarea repartizare: - pentru constituirea fondului de dezvoltare i de cercetare stiintifica; - pentru constituirea fondului de rezerva i de risc economic i rambursarea creditelor bancare; - pentru constituirea fondului pentru aciuni sociale i sportive; - pentru sporirea fondului de rulment al societii; - pentru formarea fondului de premiere lunara i anuala a angajatilor; - pentru plata dividendelor cuvenite actionarilor (stat sau persoane fizice i juridice); dividendele primite de actionari pot fi reinvestite n participatii la marirea capitalului social al societii sau pentru formarea capitalurilor altor societi prin cumpararea de aciuni sau obligatiuni.

Politica de dividende
Deciziile privind repartizarea profitului net al ntreprinderii determina politica de dividend, avand implicatii directe asupra autofinantarii i remunerarii capitalurilor proprii. Politica de dividend reprezinta ansamblul deciziilor i tehnicilor folosite pentru determinarea nivelului dividendelor ce pot fi distribuite actionarilor. n cadrul acesteia, se pune problema de a opta intre distribuirea dividendelor sau reinvestirea unei parti cat mai mari din profit, de catre firma respectiva. Intr-o societate pe aciuni (fara participarea statului) repartizarea profitului net se face, n principal, pentru acoperirea nevoilor de dezvoltare i plata dividendelor. n acelasi timp, fondatorii, administratorii i personalul societii vor participa la profit numai daca aceasta prevede n mod expres n contractul de societate sau statut, ori se aproba de adunarea generala extraordinara. Distribuirea dividendelor priveaza inreprinderea de lichiditati, dar pe de alta parte asigura un venit actionarilor determinand cresterea randamentului la plasamentul financiar iniial. Distribuirea are ca efect opozitia dintre societate ca unitate economica i actionari al caror inteles nu se masoara decat n termeni de plasament financiar. Aceasta opozitie se estompeaza n timp, pe masura ce acumularea devine sursa de obtinere a profitului pe termen lung. n analiza unei politici de dividend este necesar sa se urmareasca doi parametri: rata de distribuire, respectiv raportul dintre dividende i profitul net, i rata de crestere a dividendului, adica raportul dintre dividende i numarul de aciuni. n materie de dividende, conducatorii unei intreprinderi au totdeauna un obiectiv exprimat n functie de rata de distribuire. Ei isi fixeaza, de exemplu, ca obiectiv sa distribuie un anumit procent (35 45%) din profitul ntreprinderii, incercand sa atenueze cat se poate de mult fluctuatiile dividendului unitar n cazul variatiilor sensibile ale profitului, de la o perioada la alta. O politica de distribuire este considerata scazuta, daca rata de distribuire nu depaseste 20%, iar de la 60% n sus, politica de distribuire este considerata ca fiind puternica. Daca ntreprinderea ia decizia de a spori rata de distribuire, ea va recurge la noi resurse externe. n acest caz: - fie face apel la actionarii sai, preluand ceea ce a distribuit iniial. Valoarea financiara de ansamblu a capitalului propriu nu va fi modificata, fiind o problema de partaj intre actionari; - fie recurge la credit; cresterea mai mica a fondurilor proprii va fi atunci compensata ata de o crestere a riscului pe piata, cat i prin diminuarea multiplicatorului bursier (PER(Price Earning Ratio) = Cursul bursier al aciunii / Profitul pe aciune). Per total, valoarea sa financiara nu va fi modificata.

18

n fond, daca ntreprinderea distribuie mai mult, valoaea va fi mai scazuta i actionarul va dispune de mijloace lichide mai insemnate. Daca ntreprinderea distribuie mai putin, valoarea va fi mai mare, iar actionarul va avea mijloace lichide mai reduse. Gradul de distribuire a profitului nu modifica, deci, patrimoniul actionarului. Din punct de vedere tehnic, se constata o dependenta intre profitul distribuit i cursul bursier. Cu cat partea din profitul distribuit este mai mare, cu atat cursul bursier este mai volatil. Se intalneste aici conceptul de remanenta. Aciunea care are cea mai puternica remanenta va avea cea mai puternica volatilitate. n consecinta, un grad de distribuire ridicat tinde sa reduca volatilitatea aciunilor. Politica de dividend instrument de informare Daca o ntreprindere mentine nivelul dividendelor sale, n timp ce profitul descreste, inseamna ca aceasta descrestere nu este decat trecatoare i se asteapta noi cresteri ale profitului n viitor. De exemplu, n Franta, dividendele sunt distribuite la sase luni dupa incheierea bilanului. Nivelul dividendelor depinde de rezultatul exercitiului incheiat, dar i de exercitiul n curs, pentru primele sase luni. Nivelul dividendelor reprezinta un semnal pentru rezultatul previzional al exercitiului n curs. D.p.d.v. al actionarilor, politica de dividend pune n evidenta doua aspecte: 1) O oarecare stabilitate. Importanta evolutiei trecute a dividendelor impune, din partea ntreprinderii, o oarecare stabilitate a sumei dividendelor distribuite. Politica de dividend practicata anterior de o ntreprindere influenteaza nivelul dividendelor sperat de catre actionari, care la randul lui are o influenta asupra cursului aciunilor. Investitorii ce doresc sa cunoasca politica de dividend a unei societi, incep intotdeauna prin a studia aceasta evolutie anterioara. n fapt, o distributie neregulata se traduce printr-o incertitudine a actionarilor, n ceea ce priveste marimea dividendelor viitoare. n aceasta optica, o ntreprindere care n cursul perioadelor dificile nu a incetat sa distribuie regulat dividende, va fi, fara indoiala, favorizata n raport cu o firma ce suspenda distribuirea dividendelor n anumite perioade. n cele din urma distribuirea constanta de dividende conduce la cresterea increderii publicului fata de firma, la cresterea valorii de piata a acesteia. O oarecare regularitate este deci, de dorit, fie prin cresterea, fie prin stabilitatea dividendelor distribuite. De aici decurge pentru ntreprindere, o alegere obiectiva a unei politici de dividend: - cand cresterea profitului este regulata, politica de dividend pierde din importanta sa i ntreprinderea poate, fara a risca, sa reduca rata de distribuire; - daca profitul are, datorita profitului activitatii, un caracter ciclic, este important sa se pastreze regularitatea distribuirii dividendelor, pentru a se pastra succesiunea fazelor de stabilitate i a fazelor de crestere n cadrul distriburii; - un dividend variabil nu aduce nici o informatie investitorului financiar, da ii poate sugera ca societatea se caracterizeaza prin incoerenta n politica vizand dezvoltarea activitatii de baza. O astfel de politica de dividend nu poate avea o influenta benefica asupra cursului bursier. 2) O politica credibila. Orice politica de dividend trebuie sa fie credibila, adica coerenta vis--vis de profiturile obtinute de ntreprindere. Orice politica de dividend, chiar daca se bazeaza pe regularitate, nu poate avea efecte favorabile pe termen lung, decat daca este compatibila cu politica de repartizare a profitului. Pentru o ntreprindere, distribuirea unei parti din profit (sau nedistribuirea profitului) se va traduce printr-o crestere a activului net i n final, pritr-un spor de valoare. Reinvestirea unei parti semnificative din profitul net conduce la cresterea autonomiei financiare, la diminuarea riscului financiar. n consecinta, costul capitalurilor proprii se va reduce corespunzator diminuarii riscului, reprezentand un factor de crestere a rentabilitatii i prin aceasta a valorii firmei. O ntreprindere care distribuie o parte redusa din profit i a carei rentabilitate marginala a capitalurilor proprii este satisfacatoare, va inregistra o crestere a cursului aciunilor sale. O astfel de ntreprindere isi va selectiona actionarii. 19

n schimb o politica a dividendelor ridicate, este un mijloc de asigurare a constantei actionarilor care sau obisnuit sa incaseze un anumit venit. Armonizarea intre cele doua alternative, distribuire i/sau reinvestire, se realizeaza printr-o procedura de distribuire a dividendelor constand n emisiunea i atribuirea gratuita de aciuni noi. Astfel, capitalul banesc aferend dividendelor ramane n ntreprindere pentru finantarea dezvoltarii acesteia, iar cointeresarea actionarilor se va realiza prin atribuirea de aciuni gratuite care, n fapt, determina cresterea proprietatii acestora. Modalitati de distribuire a dividendelor Dividendele trebuie sa fie varsate intr-un interval de timp determinat ( de exemplu, n Franta, 9 luni) de la data inchiderii exercitiului la care se refera i dupa ce adunarea generala a stabilit suma ce va fi distribuita. 1) Varsaminte asupa dividendelor Aceasta practica consta n varsarea cu anticipatie a unei parti din dividendele ce urmeaza sa fie incasate. Decizia este luata de consiliul de administratie sau de director, dupa caz, i nu exista obligativitatea de a fi aprobata de adunarea generala a actionarilor. Varsamantul reprezinta intre i din dividendul annual i este platit la sfarsitul anului sau n luna ianuarie a anului urmator. 2) Plata dividendelor n aciuni Societile pe aciuni au posibilitatea sa ofere actionarilor fie dividende ce urmeaza sa fie incasate n numerar, fie aciuni noi n contul dividendelor ce li se cuvin. Daca este prevazut n statut, societile pot distribui titluri pe care le detin n portofoliu n locul dividendelor n numerar. Nu este vorba n acest caz de propriile aciuni. Posibiliattea platii de dividende n aciuni decurge dintr-o practica curenta a S.U.A. Aceasta posibilitate nu prezinta nici un avantaj specific pentru actionari, decat daca ei pot reinvesti dividendele lor fara cheltuieli suplimentare i, n general, la un pret inferior cursului cotat. Nici un avataj fiscal nu este acordat aciunilor emise pe seama platii dividendelor. Valoarea aciunilor este supusa impunerii, ca i cum ar fi vorba de un dividend clasic. Actionarii care accepta sa fie remunerati n aciuni, trebuie sa plateasca un impozit, chiar daca nu dispun de nici un fel de lichiditati, ei fiind, deci, confruntati cu o roblema de trezorerie. Plata dividendelor sub forma de aciuni se analizeaza ca o redistribuire limitata n randul actioanrilor, deoarece unii accepta aceasta posibilitate, n timp ce altii refuza. Pentru ntreprindere, plata dividendului n aciuni va conduce la o distribuire a dividendelor prin conservarea fondurilor corespunzatoare. Distribuirea aciunilor gratuite reprezinta o tehnica prin care se multiplica numarul aciunilor, divizand pretul. Distribuirea aciunilor gratuite reflecta o crestere de capital prin incorporarea rezervelor. Aceasta este, n general, bine primita de public, daca este insotita de mentinerea dividendelor pe aciune la acelasi nivel, ceea ce conduce la o crestere a fondurilor incasate pe actionar. Daca d.p.d.v. contabil ea se traduce printr-un simplu transfer de rezerve asupra capitalului social, situatia neta ramanand neschimbata, distribuirea aciunilor gratuite, d.p.d.v. financiar, se traduce printr-o politica de autofinantare. Distribuirea aciunilor gratuite este un semnal important, adresat de consiliul de administratie sau directorii unei societi actionarilor, ce semnifica o situatie financiara satisfacatoare a ntreprinderii. Pentru ntreprindere, distribuirea aciunilor gratuite, prezinta doua avantaje suplimentare: - constituie un mijloc de publicitate i de informare, atat a publicului larg, cat i a specialistilor; - permite reducerea valorii bursiere a titlurilor i, prin aceasta, un mijloc de largire a pietei aciunilor. Se disting astfel: veritabile distribuiri de aciuni gratuite care se concretizeaza n crearea unei aciuni noi pentru un anumit numar de aciuni existente, mentinandu-se dividendul unitar, dar i multiplicari ale numarului aciunilor care din considerente de tehnica bursiera conduc la reducerea considerabila a crusului. n practica, o distribuire de aciuni gratuite ofera unui actionar vechi, un drept de atribuire. De exemplu, daca V reprezinta cursul aciunilor inainte de distribuire, N este numarul aciunilor existente (vechi), N numarul aciunilor gratuite, aciunea noua poate avea o valoare teoretica egala cu: 20

V = N x V/(N + N) = V x N/(N + N) Distribuirea aciunilor gratuite, care prezinta avantaje pentru ntreprindere, are n prezent un cost fiscal important, acela de incorporare a rezervelor n capital. n tara noastra, la societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, obiectivul principal al repartizarii profitului net consta n armonizarea intereselor ntreprinderii cu cele ale fiecarui actionar, salariat i ale intregii societi. n acest scop, prezinta interes deosebit stabilirea unui raport rational, echitabil intre partea din profit ce ramane la dispozitia societii pentru autofinantare, partea ce se acorda salariatilor sub forma de participare la profit i cea care se varsa la bugetul statului pentru satisfacerea nevoilor generale ale intregii societi (n cazul regiilor autonome varsamintele din profitul net dupa cosntituirea fondurilor proprii, n cazul societilor comerciale cu capital de stat partea cuvenita F.P.S-ului sub forma de dividende). Cointeresarea materiala a unitatii economice, prin autofinantare pe seama profitului reprezinta calea principala de dezvoltare a acesteia, motiv pentru care este necesar ca statul sa aplice o politica fiscala rationala, spre a crea conditii pentru o crestere economica corespunzatoare.

APLICATII PRACTICE
1. Contul de profit i pierdere al unei intreprinderi (structura simplificata prin regruparea elementelor) se prezinta n tabelul de mai jos. a) Calculati rezultatul exploatarii, financiar i exceptional; b) Intocmiti tabloul S.I.G. CHELTUIELI Cumparari de materii prime Variatia stocurilor de mat. prime(Si-Sf) Lucrari i servicii executate de terti Impozite i taxe Cheltuilei cu presonalul Alte cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli cu amortizarile i provizioanele Total cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli cu dobanzile Cheltuieli din diferente de curs valutar Cheltuieli privind amortizarile i provizioanele Total cheltuieli financiare Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune Valoarea net contabila a elementelor de activ cedate Cheltuieli cu amortizarile i provizioanele Total cheltuieli exceptionale Impozit pe profit Total cheltuieli Rezultatul exercitiului Total SUMA 13893 -270 1675 676 7400 21 1133 24528 800 2 13 VENITURI Productia vanduta Productia stocata(Sf-Si) Productia imobilizata Subventii de exploatare Alte venituri din exploatare Venituri din provizioane Total venituri din exploatare Venituri din dobanzi Venituri din provizioane SUMA 26624 180 5 15 14 0 26838 17 2 19 38 340 30 408 27265 27265

815 Total venituri financiare 25 Venituri exceptionale din operatii de gestiune 345 Venituri din cesiunea elementelor de activ 70 Venituri din provizioane 440 Total venituri exceptionale 516 26299 Total venituri 966 27265 Total

21

Rezolvare: a) Rezultatul exploatarii = Venituri din expl Cheltuieli pt expl. = 26838 24528 = 2310 Rezultatul financiar = Venituri financiare Cheltuieli financiare = 19 815 = -796 Rezultatul exceptional = Venituri exceptionale Cheltuieli exceptionale = 408 440 = -32 Rezultatul net = Rezultatul expl. + Rezultatul financ. + Rezultatul except. Impozit pe profit = 2310 796 -32 -516 = 966 b) Tabloul S.I.G: EXERCITIUL 26624 +180 +5 26809

SOLDURI INTERMEDIARE DE GESTIUNE Productia vanduta + Productia stocata + Productia imobilizata = Productia exercitiului Cumparari de materii prime 13893 Variatia stocurilor de materii prime -270 Lucrari i servicii executate de terti 1675 - Consumuri provenind de la terti 15298 = Valoarea adaugata (26809 15298) (VA) + Subventii de exploatare - Impozite i taxe - Cheltuieli cu personalul = Excedent brut al exploatarii (EBE) + Alte venituri din exploatare + Reluari asupra amortismentelor i provizioanelor - Alte cheltuieli de exploatare - Amortizari i provizioane calculate = Rezultatul exploatarii (RE) + Venituri financiare - Cheltuieli financiare = Rezultatul curent + Venituri exceptionale - Cheltuieli exceptionale - Impozit pe profit = Rezultatul exercitiului (Profitul net al exercitiului)

-15298 11511 +15 -676 -7400 3450 +14 0 -21 -1133 2310 +19 -815 1514 +408 -440 -516 966

2. O societate comerciala a realizat o cifra de afaceri de 20.000 lei, inregistrand cheltuieli variabile de 16000 lei i cheltuieli fixe de 1000 lei. Se cere: a) care va fi cifra de afaceri pentru care rezultatul este nul?(CApr) b) rezultatul obtenabil la o crestere a cifrei de afaceri cu 10%; c) care va fi cifra de afaceri necesara pentru a obtine un rezultat dorit de 3500 lei; d) care va fi cifra de afaceri necesara pentru a mentine rezultatul iniial, n conditiile cresterii cheltuielilor fixe cu 500 lei. Rezolvare: a) CApr = CF(abs)/MCV(%) = 1000/20% = 5000 lei b) CA = 20.000 x 110% = 22.000 lei CV = 80% x 22.000 = 17.600 lei MCV = 20% x 22.000 = 4400 lei 22

Rezultatului(%) = {[(CA CV CF) (CA0 CV0 CF0)] / (CA0 CV0 CF0)} x 100
={[(22.000 17.600 1000) (20.000 16.000 1000)] /(20.000 16.000 1000)} x 100 = [(3400 3000)/3000] x 100 = 13,3% La o crestere a CA cu 10 %, rezultatul a crescut cu 13,3%. c) MCV(abs) = CA x MCV(%) => CA = MCV(abs) / MCV(%) MCV(abs) = Rezultatul net + CF = 3500 + 1000 = 4500 CA = 4500/20% = 22.500 lei d) MCV = (1000 + 500) + 3000 = 4500 lei CA = 4500/20% = 22.500 lei Tabelul analizei pragului de rentabilitate: Explicatii Cifra de afaceri(CA) Chelt. variabile(CV) Marja asupra chelt. variabile(MCV) Cheltuieli fixe(CF) Rezultatul (net) Valori 20000 16000 4000 1000 300 % 100 80 20 Pct. a 5000 4000 1000 1000 Pct. b 22000 17600 4400 1000 3400 Pct. c 22500 18000 4500 1000 3500 Pct. d 22500 1800 4500 1500 3000

Sa se determine, prin metoda directa, profitul brut pentru produsul X, cunoscandu-se urmatoarele datele: - productia marfa programata trimestrial = 50.000 buc.; - stoc n depozit i volumul facturilor emise i neincasate la inceputul perioadei = 2700 buc.; - stoc n depozit i volumul facturilor emise i neincasate la sfarsitul perioadei = 1800 buc.; - pret de vanzare = 16,8 lei - cost de productie = 12,5 lei Rezolvare: Pb = CApv CAcp CApv = PMp + Sipv Sfpv = 50.000 x 16,8 + 2700 x 16,8 1800 x 16,8 =16,8 x 50.900 = 855.120 lei CAcp = PMcp +Sicp Sfcp = 50.000 x 12,5 + 2700 x 12,5 1800 x 12,5 = 636.250 lei Pb = 855.120 636.250 = 218.870 lei 4. n vederea determinarii profitului prin metoda raportarii la perioada de baza, se cunosc urmatoarele date: - profitul realizat n anul de baza = 60.000 lei; - productia realizata n anul de baza, exprimata n cost de productie = 700.000 lei; - productia programata n anul de calcul, exprimata n cost de productie = 800.000 lei; - firma isi propune sa reduca n anul de calcul costurile de productie cu 10%; - structura productiei n anul de baza i pentru anul de calcul este urmatoarea: Produsul Ponderea n productia Rata profitului Ponderea n productia anului de baza (%) pe produs(%) anului de calcul(%) A 18 14 22 B 24 11 21 C 16 10 17 D 17 10 13 23

E 22 10 20 F 3 13 7 - valoarea stocurilor i a facturilor programate la inceputul anului de calcul, exprimata n pret = 36.000 lei; - valoarea stocurilor i a facturilor programate la inceputul anului de calcul, exprimata n cost de productie = 30.000 lei; - valoarea stocurilor i a facturilor programate pentru sfarsitul anului de calcul, exprimata n pret = 28.000 lei; - valoarea stocurilor i a facturilor programate pentru sfarsitul anului de calcul, exprimata n cost de productie = 26.000 lei; - n anul de calcul se va fabrica un produs G, la care productia programata este de 6000 buc, stocurile i productia la sfarsitul anului = 180 buc. Pretul unitar este de 1,7 lei, iar costul unitar este 1,2 lei. Rezolvare: rata profitului n anul de baza: Rpr0 = (60.000/700.000) x 100 = 8,57% profit aferent productiei marfa programate n anul de calcul: Pl = 8,57 x 800.000 / 100 = 68.560 lei 3) influenta asupra profitului din anul de calcul: a. profit prin reducerea costurilor: Prc = 800.000 x 10 /100 = 80.000 lei b. profit prin modificarea structurii productiei: p0 = (18x14 + 24x11 + 16x10 + 17x10 + 22x10 +3x13)/100 = 11,05% p1 = (22x14 + 21x11 + 17x10 +13x10 + 20x10 + 7x13)/100 = 11,3% Pma = 800.000 x (11,3 11,05)/100 = 2000 lei c. d. e. profit aferent stocurilor i facturilor de la inceputul anului de calcul: Psi = 36.000 30.000 = 6000 lei profit aferent stocurilor i facturilor de la sfarsitul anului de calcul: Psf = 28.000 26.000 = 2000 lei profitul pentru produsul G: cifra de afaceri: 6000 buc x 1,7 = 10.200 lei costul produsului: 6000 buc x 1,2 = 7200 lei profit = 10.200 7200 = 3000 lei valoarea stocurilor i facturilor la sfarsitul anului, n pret: 180 buc x 1,7 = 306 lei valoarea stocurilor i facturilor la sf. Anului, n cost de productie: 180 buc x 1,2 = 216 lei profit = 306 216 = 90 lei profit pentru produsul G = 3000 90 = 2910 lei 4) profitul total n anul de calcul: Pt = 68.560 + 80.000 + 2000 -2000 + 2100 = 150.660 lei

24

La o firma se cunosc urmatoarele date n vederea determinarii profitului prin metoda globala:
Denumire indicator TOTAL anual Trim I Trim II Trim III Trim IV

1. Venituri din vanzarea productiei la intern (Vi) 2. Venituri din vanzarea productiei la export (Ve) 3. Venituri din alte activitati (Va) 4. Cheltuieli aferente productiei vandute vandute la intern (Chi) 5. Cheltuieli aferente productiei vandute la export (Che) 6. Cheltuieli pentru alte activitati Rezolvare: a. Se determina incasarile trimestriale: ItI = 20.000 + 25.000 + 5000 = 50.000 lei ItII = 20.000 + 25.000 + 5000 = 50.000 lei ItIII = 20.000 + 25.000 + 7000 = 52.000 lei ItIV = 15.000 + 25.000 + 8000 = 48.000 lei

75.000 20.000 100.000 25.000 25.000 5000 58.000 15.000 80.000 20.000 15.000 4000

20.000 25.000 5000 15.000 20.000 4000

20.000 25.000 7000 15.000 20.000 3000

15.000 25.000 8000 13.000 20.000 4000

b. Se determina cheltuielile de productie trimestriale: ChI = 15.000 + 20.000 + 4000 = 39.000 lei ChII = 39.000 lei ChIII = 38.000 lei ChIV = 13.000 + 20.000 + 4000 = 37.000 lei Cha = 39.000 + 39.000 + 38.000 + 37.000 = 153.000 lei c. Profitul brut trimestrial i anual: PbI = ItI ChI = 50.000 39.000 = 11.000 lei PbII = 11.000 lei PbIII = 52.000 38.000 = 14.000 lei PbIV = 48.000 37.000 = 11.000 lei Pa = 200.000 153.000 = 47.000 lei n decursul unei luni, activitatea desfasurata de un contribuabil se concretizeaza n urmatoarele date: - venituri din exploatare = 80.000 lei - cheltuieli aferente veniturilor din exploatare = 20.000 lei - venituri financiare = 4000 lei - cheltuieli financiare = 1000 lei - venituri exceptionale = 2000 lei - dividende primite de la o alta persoana juridica romana = 3000 lei - amenzi i penalitati = 500 lei - mese, cadouri, distractii care depasesc limitele prevazute de lege = 200 lei Sa se stabileasca profitul impozabil i impozitul de plata. Rezolvare: 1) se determina rezultatul celor 3 activitati: exploatare, financiara, exceptionala. 25

2) 3) 4) 5) 6) 7)

Profit din exploatare = 80.000 20.000 = 60.000 lei Profit financiar = 4000 1000 = 3000 lei Profit exceptional = 2000 lei Profitul brut = 60.000 + 3000 + 2000 = 65.000 lei Deduceri = dividende primite = 3000 lei Cheltuieli nedeductibile = amenzi + mese, distractii = 500 + 200 = 700 lei Profit impozabil = 65.000 3000 + 700 = 62.700 lei Impozit pe profit = (16/100) x 62.700 = 10.032 lei Profit net = 62.700 10.032 = 52.668 lei

26