Sunteți pe pagina 1din 12

Vamuirea marfurilor de export-import

Student: Mail:

REGIMUL VAMAL
Regimul vamal cuprinde totalitate normelor care se aplica in cadrul procedurii vamale, in functie de scopul operatiunii comerciale si de destinatia marfii, regim stabilit la introducerea sau scoaterea din tara a marfurilor prezentate la vama de catre autoritatea vamala. Exportul - const n scoaterea definitiva a marfurilor romanesti de pe teritoriul Romaniei. Sunt admise la export marfuri produse in tara precum si cele importate anterior, cu exceptia marfurilor care sunt supuse unor masuri de prohibitie sau restrictie, in cadrul politicii comerciale. Exportatorul de marfuri scoase definitiv din tara este obligat sa depuna o declaratie vamala de export la biroul vamal in raza caruia se afla sediul exportatorului sau la locul unde marfurile sunt ambalate sau incarcate pentru a fi exportate. In cazuri temeinic justificate, declaratia vamala poate fi depusa si la un birou vamal de frontiera. La exportul de marfuri nu se incaseaza taxe vamale, iar in cazul TVA, acesta este restituit pe baza declaratiei vamale de export de catre organele fiscale. Mijloacele de transport si coletele continand marfuri de export, care se vamuiesc in interiorul tarii, se sigileaza de autoritatea vamala imediat dupa controlul marfurilor. Marfurile insotite de documentele de transport se prezinta biroului vamal de interior cu cel mult 24 de ore inaintea expedierii. Importul - consta in intrarea in tara a marfurilor straine si introducerea acestora in circuitul economic. La importul marfurilor autoritatea vamala realizeaza procedura de vamuire si de incasare a datoriei vamale aplicand si masurile de politica comerciala.. Taxele vamale aplicabile sunt cele prevazute la data inregistrarii declaratiei vamale de import si se determina pe baza Tarifului vamal de import al Romaniei, tarif elaborat pe baza nomenclaturii combinate a marfurilor si aprobat prin lege. Unele categorii de marfuri pot beneficia de un tratament vamal favorabil, in functie de felul marfurilor sau de destinatia lor specifica, potrivit reglementarilor vamale sau acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte. Prin lege se stabilesc cazurile in care din motive si imprejurari speciale se acorda scutiri de drepturi de import la importul de marfuri. Preferintele tarifare stabilite prin acordurile sau conventiile internationale se acorda la depunerea certificatului de origine a marfurilor si inscrierea codului stabilit pentru fiecare acord sau conventie in rubrica corespunzatoare din declaratia vamala in detaliu. Cand regimul preferential primeste un contingent cantitativ sau valoric, acordarea preferintelor tarifare se face numai in limita contingentului prevazut in acest caz. Pe langa documentele privind originea marfurilor este obligatorie si prezentarea certificatului de import al marfurilor eliberat de autoritatea competenta. Cuvinte chee: Import,Export,Vamuire,Transport,Marfa

STATUTUL VAMAL AL MARFII Valoarea in vama in Romania


Conform Codului vamal, valoarea in vama reprezinta acea valoare care constituie baza de calcul al taxelor vamale prevazute in Tariful vamal de import al Romaniei. In cazul operatiunilor de import, la intrarea marfurilor straine pe teritoriul vamal al Romaniei, pentru determinarea valorii in vama a marfurilor in vederea stabilirii taxelor vamale aplicabile, pe langa declaratia vamala, importatorul va completa si va depune la biroul vamal si Declaratia pentru valoarea in vama. Conform HG nr.626/1997, declaratia pentru valoarea in vama este depusa intr-un singur exemplar, impreuna cu declaratia vamala de import, cu facturi sau cu alte documente de plata a marfii si a cheltuielilor pe parcurs extern, aferente acesteia, precum si cu alte documente necesare vamuirii.

Declaratia pentru valoarea in vama se depune la biroul vamal de catre importator sau de catre un reprezentant legal al acestuia. Ea trebuie sa fie completata prin dactilografiere lizibila, fara stersaturi sau adaugiri. Declaratia pentru valoarea in vama nu se depune in urmatoarele cazuri: - cand valoarea marfurilor importate nu depaseste echivalentul sumei de 100 euro - cand valoarea marfurilor importate este stabilita, prin reglementari legale, in suma fixa. Declaratia pentru valoarea in vama cuprinde date cu privire la: - elemente de identificare a celor doi parteneri - existenta legaturilor juridice dintre cei doi parteneri - pretul net al marfii - cheltuielile de transport, asigurare si manipulare a marfii pe parcurs extern - conditia de livrare - valuta contractuala si cursul de schimb - punctul vamal de intrare a marfii pe teritoriul vamal al Romaniei - metoda de evaluare folosita Pentru marfurile primite de persoane juridice, care nu fac obiectul unor tranzactii comerciale, declaratia pentru valoarea in vama se va completa in mod obligatoriu cu urmatoarele informatii: - expeditorul marfurilor importate - destinatarul marfurilor importate - reprezentantul importatorului, in cazul in care declaratia pentru valoarea in vama este depusa de un reprezentant al acestuia - numarul si data facturii sau ale documentului primit de la expeditorul extern al marfii, in care este inscrisa si valoarea - valoarea in vama declarata In Romania, conform Codului vamal, valoarea in vama este determinata prin aplicarea articolului VII din GATT, luandu-se in calcul cumulativ: - pretul de import format din pretul extern in valuta, in conformitate cu valoarea inscrisa in factura externa - cheltuielile de transport ale marfurilor importate pana la frontiera romana - cheltuielile de incarcare, descarcare si de manipulare conexe transportului marfurilor importate, achitate pe parcurs extern - cheltuielile cu polita de asigurare a marfii pe parcurs extern - alte cheltuieli efectuate pe parcurs extern. Astfel, se formeaza pretul franco frontiera romana (CIF). Ulterior, la acest pret se adauga taxa vamala si comisionul vamal, si care alaturi de accize si, dupa caz, alte taxe dau nastere sumei totale datorate.

Pozitia tarifara
Pozitia tarifara reprezinta simbolul sub care marfurile figureaza in Tariful vamal al Romaniei si se concretizeaza intr-un numar al acestuia. Determinarea pozitiei tarifare este importanta deoarece conditioneaza cuantumul taxelor vamale si a altor impozite de achitat autoritatilor romane, precum si natura formalitatilor de indeplinit in momentul vamuirii. De aceea este esential ca stabilirea pozitiei tarifare sa se faca cu rigoare si logica.

Originea marfurilor
In vederea aplicarii corecte a tarifului vamal, autoritatea vamala constata originea marfurilor importate, pe baza urmatoarelor criterii: - marfuri produse in intregime intr-o tara; - marfuri obtinute printr-o prelucrare sau transformare substantiala intr-o tara. Aplicarea criteriilor se face pe baza regulilor de origine prevazute de reglementarile vamale sau de acordurile ori de conventiile internationale la care Romania este parte. Originea produselor este o informatie esentiala pentru strategia vamala. Bazandu-se pe aceasta informatie, importatorul roman poate beneficia de regimuri tarifare preferentiale rezultand din acordurile de asociere sau de liber schimb sau, din contra, poate fi subiectul unor

masuri de control al comertului exterior. Agentul economic trebuie, deci, sa identifice precis originea produsului pe care il importa, chiar daca aceasta poate evolua pe parcursul circuitului international. In aplicarea regimului tarifar preferential, regulile si formalitatile necesare pentru determinarea originii marfurilor sunt cele stabilite in acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte. Biroul vamal poate solicita autoritatii emitente a certificatului de origine a marfurilor verificarea acestuia in urmatoarele cazuri: - cand se constata neconcordante intre datele inscrise in dovada de origine si celelalte documente care insotesc declaratia vamala. In acest caz regimul preferential se acorda numai dupa ce se primeste rezultatul verificarii, care atesta conformitatea; - cand se constata neconcordante formale care nu impieteaza asupra fondului. In aceste cazuri autoritatea vamala acorda regimul preferential si ulterior solicita verificarea dovezii de origine - in orice alte situatii in care autoritatea vamala are indoieli asupra realitatii datelor din dovada de origine. In acest caz regimul preferential se acorda si ulterior se solicita verificarea dovezii de origine. In toate cazurile in care in urma verificarii dovezilor de origine rezulta ca acordarea regimului preferential a fost neintemeiata, autoritatea vamala ia masuri pentru recuperarea datoriei vamale prin intocmirea de acte constatatoare.

PROCEDURILE VAMALE
Procedurile vamale reprezinta metodele folosite de autoritatile vamale in procesul vamuirii importate, exportate, sau aflate in tranzit. Acestea sunt corespunzatoare fiecarei etape parcurse, de la prezentarea marfurilor in vama si pana la punerea lor la dispozitia declarantului. Procedura vamala cuprinde: pregatirea marfii pentru vamuire, intocmirea declaratiei vamale, stabilirea regimului vamal, in functie de care se stabilesc taxele care urmeaza sa fie platite, efectuarea controlului, atunci cand este cazul, precum si plata efectiva a taxelor, dupa care marfa poate fi declarata libera de vama. Operatiunile de vamuire se efectueaza la birourile si punctele vamale de catre personalul operativ al autoritatii vamale, sub indrumarea si controlul directiilor regionale vamale si ale Directiei Generale a Vamilor. Autoritatea vamala are dreptul sa efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport si al marfurilor, precum si al bunurilor si valorilor apartinand persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau la scoaterea lor din tara. Bunurile supuse vamuirii pot fi controlate de catre autoritatea vamala in orice loc s-ar afla pe teritoriul Romaniei. Astfel, autoritatea vamala poate: - verifica, in conditiile legii, cladiri, depozite, terenuri si orice alte obiective - preleva, in conditiile legii, probe pe care le examineaza in laboratoarele proprii sau agreate, in vederea identificarii si expertizarii marfurilor - efectua investigatii, supravegheri si verificari in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a reglementarilor vamale - exercita controlul ulterior la sediul agentilor economici asupra operatiunilor de comert exterior, in scopul verificarii respectarii reglementarilor in vigoare - identifica, pe baza de documente, persoanele care se afla in raza de activitate a biroului vamal.

ETAPELE VAMUIRII IN ROMANIA


Procedura vamala in cazul marfurilor care fac obiectul operatiunilor de comert exterior, importate sau exportate de catre comercianti, este mult mai complexa decat cea corespunzatoare bunurilor persoanelor fizice trecute peste frontiera, procedura vamala mult simplificata.

Marfurile destinate importului sau exportului si mijloacele de transport care trec frontiera vamala a Romaniei sunt supuse urmatoarei succesiuni de operatiuni, care toate alcatuiesc etapele activitatii de vamuire: - 1.operatiunile prealabile vamuirii - 2.completarea, verificarea, acceptarea si inregistrarea declaratiei vamale - 3.controlul vamal si plata taxelor vamale aferente - 4.acordarea liberului de vama - 5.controlul vamal ulterior al operatiunilor.

1. OPERATIUNI PREALABILE VAMUIRII


Prin operatiuni prealabile vamuirii se intelege ansamblul operatiunilor efectuate de catre transportatorul sau titularul operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia, constand in: - prezentarea la birourile vamale de frontiera a mijloacelor de transport, a documentelor insotitoare ale acestora, precum si a documentelor privind marfurile transportate; - controlul vamal al mijloacelor de transport de marfuri la birourile vamale de frontiera; - examinarea de catre declarantii vamali a marfurilor si prelevarea de esantioane; - depunerea declaratiei sumare aferente intrarii marfurilor in depozitul necesar cu caracter temporar; - orice alte operatiuni pana la depunerea declaratiei vamale in detaliu.

Prezentarea mijlocului de transport la biroul vamal de frontiera, a documentelor insotitoare ale acestuia si, precum si a documentelor privind marfurile transportate
Transportatorii marfurilor destinate importului, exportului sau tranzitului ori reprezentantii acestora sunt obligati sa prezinte birourilor vamale de frontiera mijloacele de transport impreuna cu documentele de insotire ale acestora. La transportul marfurilor pe calea ferata organele cailor ferate sunt obligate sa depuna la biroul vamal din statia de frontiera actul de transmitere a garniturii de tren, dupa intrarea acesteia in tara. Actul de transmitere a garniturii de tren se depune in termenul prevazut in procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor sosite din strainatate. Actul de transmitere a garniturii de tren, la iesirea din tara, se depune la biroul vamal inainte de plecarea acesteia, in termenul stabilit prin procesul tehnologic de prelucrare a trenurilor pentru trecerea frontierei de stat, care va fi de cel putin o ora. Actul de transmitere a garniturii de tren cuprinde numarul fiecarui vagon si al scrisorilor de trasura, cantitatea marfurilor si denumirea acestora in limba romana. La iesirea din tara in acest act se vor mentiona, de asemenea, numarul documentului vamal si biroul vamal care l-a emis. La transportul marfurilor pe cale rutiera transportatorul este obligat sa prezinte biroului vamal, la intrarea sau la iesirea din tara a autovehiculului, certificatul de inmatriculare al acestuia si documentele insotitoare ale marfurilor. La transportul marfurilor pe cale maritima sau fluviala comandantul, armatorul ori agentul navei care transporta marfuri ce urmeaza sa fie descarcate sau transbordate este obligat sa prezinte biroului vamal, in termen de 24 de ore de la acostare, exemplarul original al manifestului incarcaturii si sa depuna o copie de pe acesta. In cazul in care nu se efectueaza operatiuni de descarcare sau de transbordare a marfurilor nu este necesara depunerea copiei de pe manifestul incarcaturii. Pentru navele care transporta marfuri de masa, in lipsa manifestului incarcaturii, comandantul, armatorul sau agentul navei poate prezenta o notificare din care sa rezulte datele de identificare a marfurilor. Dupa incarcarea navelor cu marfuri destinate exportului comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa prezinte biroului vamal originalul manifestului incarcaturii si sa depuna o copie de pe acesta cu cel putin 6 ore inainte de plecarea navei. In manifestul incarcaturii se mentioneaza numarul fiecarui conosament sau al scrisorii de trasura fluviale ori al recipisei de bagaje, marcile si numerele de identificare a coletelor, denumirea, cantitatea si, dupa caz, greutatea bruta sau neta a marfurilor, precum si

numele/denumirea furnizorului si beneficiarului. Comandantii, armatorii sau agentii navelor sunt obligati sa inscrie pe copia de pe manifestul incarcaturii denumirea marfurilor in limba romana. Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa solicite biroului vamal un permis vamal in care se inscriu datele de identificare a marfurilor care se descarca, se incarca sau se transbordeaza. Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa depuna la biroul vamal din port declaratia proviziilor de bord in cel mult 12 ore de la acostarea navei. La convoaiele de nave fara propulsie se poate depune o singura declaratie a proviziilor de bord, pentru intregul convoi, cu liste specificative pentru fiecare nava. Navele care stationeaza sub 12 ore si nu efectueaza operatiuni de descarcare, de incarcare sau de transbordare de marfuri sunt exceptate de la obligatia de a depune declaratia proviziilor de bord. Marfurile sosite la vama de destinatie sau la locul stabilit de autoritatea vamala se prezinta autoritatii vamale de transportator sau de titularul operatiunii comerciale ori de catre reprezentantul acestuia. Marfurile prezentate biroului sau punctului vamal se afla sub supraveghere vamala pana la stabilirea regimului vamal si intra in depozit necesar cu caracter temporar. Autoritatea vamala poate cere depozitarului ca sa constituie o garantie care sa asigure plata drepturilor de import. Marfurile aflate in depozit necesar cu caracter temporar pot fi manipulate numai in scopul conservarii lor in starea initiala, fara sa se modifice caracteristicile sau aspectele tehnice si comerciale. In cazurile in care, conform legii, autoritatile competente hotarasc distrugerea marfurilor aflate in depozit necesar cu caracter temporar, aceasta operatiune se va efectua pe cheltuiala titularului operatiunii comerciale, sub supravegherea autoritatii vamale.

Controlul vamal al mijloacelor de transport


Controlul vamal al mijloacelor de transport de marfuri la trecerea frontierei de stat consta in identificarea acestora pe baza documentelor de insotire. La transportul marfurilor pe calea ferata autoritatea vamala, in prezenta organelor cailor ferate, verifica: - existenta vagoanelor inscrise in actul de transmitere a garniturii de tren. Cand autoritatea vamala constata neconcordante privind numarul vagoanelor, organele cailor ferate sunt obligate sa modifice, in mod corespunzator, actul de transmitere; - exteriorul vagoanelor acoperite care contin marfuri, prin verificarea integritatii sigiliilor, ferestrelor, acoperisului, peretilor si platformei; - interiorul si exteriorul vagoanelor descoperite care contin marfuri; - exteriorul locomotivei; - exteriorul si interiorul anexelor tehnice ale locomotivei si cabina mecanicului Vagoanele cu sigilii lipsa sau violate, precum si vagoanele care nu pot fi sigilate se supun si controlului vamal in interior, verificandu-se si marfurile continute in acestea. Organele cailor ferate incheie un act constatator al controlului, care se semneaza si de autoritatea vamala. Aceeasi procedura se aplica si sacilor postali si coletelor. Daca sigiliile nu sunt cele aplicate la expediere, se verifica existenta actelor prin care se atesta aplicarea noilor sigilii. In lipsa unor asemenea acte autoritatea vamala mentioneaza aceasta situatie pe actul de transmitere a garniturii de tren si efectueaza controlul interior al mijlocului de transport si al marfurilor. Rezultatul acestui control se consemneaza intr-un proces-verbal. Fac exceptie de la aceasta regula vagoanele care nu pot fi sigilate, precum si vagoanele descoperite. Actele constatatoare si procesele-verbale prevazute in prezentul articol se incheie potrivit reglementarilor feroviare internationale. La transportul marfurilor pe calea rutiera autoritatea vamala controleaza exteriorul autovehiculului, cabina acestuia si, dupa caz, agregatul frigorific. La mijloacele de transport rutiere fara incarcatura se efectueaza si controlul compartimentului de marfuri.

Daca la controlul exterior al autovehiculului se constata sigilii lipsa sau cand sigiliile aplicate la expediere au fost violate ori compartimentul in care se afla marfurile a fost violat sau prelata este deteriorata, se efectueaza controlul interior al autovehiculului si controlul marfurilor. Autoritatea vamala consemneaza rezultatele controlului intr-un proces-verbal de constatare, care se semneaza si de transportator. Autoritatea vamala poate dispune efectuarea controlului vamal la unul dintre birourile vamale din interiorul tarii, cand nu sunt conditii corespunzatoare de control vamal la intrarea in tara a autovehiculelor. In aceste cazuri autovehiculele se tranziteaza sub sigiliu vamal sau se dirijeaza cu insotitor vamal la cel mai apropiat birou vamal din interiorul tarii, pe directia de destinatie a autovehiculului, unde exista conditii de control vamal. Cheltuielile de transport si de manipulare a marfurilor si cele de deplasare a autoritatii vamale sunt in sarcina transportatorului Controlul vamal la sosirea navei consta in verificarea, prin sondaj, a cabinelor, salilor, cambuzelor, restaurantelor si salii masinilor, pentru a se constata daca exista concordanta intre declaratia proviziilor de bord si bunurile supuse declararii. Comandantul, armatorul sau agentul navei este obligat sa prezinte autoritatii vamale originalul manifestului incarcaturii. Cand o nava descarca marfuri in doua sau mai multe porturi romanesti, autoritatile vamale din aceste porturi fac mentiuni pe exemplarul original al manifestului incarcaturii cu privire la operatiunile efectuate, precum si pe cel al declaratiei proviziilor de bord. Autoritatea vamala verifica mentiunile facute in porturile in care nava a acostat anterior si retine o copie de pe manifestul incarcaturii, respectiv de pe declaratia proviziilor de bord. Controlul vamal la plecarea navei consta in verificarea concordantei manifestului incarcaturii cu declaratiile vamale sau permisele vamale eliberate, precum si a concordantei declaratiei proviziilor de bord cu situatia bunurilor inscrise in aceasta. Pentru navele sub pavilion strain care intra in santiere navale sau la iernat comandantii, armatorii sau agentii lor sunt obligati sa depuna la autoritatea vamala declaratia proviziilor de bord si copia de pe manifestul incarcaturii. Pe toata aceasta perioada navele se afla sub supraveghere vamala. La transportul marfurilor cu aeronave romane controlul vamal in interiorul aeronavelor se efectueaza imediat dupa aterizare, precum si inainte de decolare. La acest control se verifica daca la bord se afla bunuri in afara celor din dotarea aeronavelor, pentru a li se aplica regimul vamal corespunzator destinatiei lor. Controlul vamal in interiorul aeronavelor romane de pasageri se efectueaza, la sosire, dupa debarcarea persoanelor, iar la plecare, inainte de imbarcarea acestora. Controlul vamal in interiorul aeronavelor straine de marfuri sau de pasageri se efectueaza in caz de indicii temeinice de frauda sau daca stationeaza pe aeroport mai mult de 6 ore peste ora de decolare prevazuta in orarul de zbor. Navele pot acosta, iar aeronavele pot ateriza numai in punctele de frontiera unde functioneaza autoritati vamale. In caz de forta majora sau cand pe nave ori in aeronave sunt persoane grav bolnave, acostarea sau aterizarea este permisa si in alte locuri decat punctele de frontiera unde functioneaza autoritati vamale. In astfel de situatii comandantul navei ori al aeronavei este obligat sa anunte imediat autoritatea vamala cea mai apropiata pentru a asigura supravegherea pana la plecare. Controlul vamal al containerelor transportate cu orice mijloc de transport se efectueaza potrivit normelor prevazute pentru controlul vagoanelor acoperite.

Examinarea de catre declarantii vamali a marfurilor si prelevarea de esantioane


Declarantii vamali pot sa verifice, inainte de depunerea declaratiei vamale, felul si cantitatea marfurilor sosite sau care se expediaza. De asemenea, se poate solicita autoritatii vamale, printro cerere, si permisiunea pentru prelevarea de esantioane. Cererea se prezinta autoritatii vamale si contine urmatoarele date: - numele si adresa solicitantului; - locul unde se afla marfurile;

- numarul declaratiei sumare, atunci cand aceasta a fost depusa; - orice alte date necesare pentru identificarea marfurilor. Cand in cerere este solicitata si o prelevare de esantioane, autoritatea vamala stabileste cantitatea de marfa care se va preleva. Examinarea prealabila a marfurilor si prelevarea esantioanelor se efectueaza sub supravegherea autoritatii vamale. Dezambalarea, cantarirea, reambalarea sau orice alte manipulari ale marfurilor se fac pe riscul si pe cheltuiala solicitantului. Cheltuielile pentru eventualele analize de laborator sunt, de asemenea, in sarcina solicitantului. In cazul in care operatiunile prevazute mai sus se efectueaza la solicitarea transportatorului, cheltuiala se va suporta de catre importator sau exportator, dupa caz. Esantioanele prelevate vor fi incluse in declaratia vamala prin care s-a stabilit regimul vamal.

2. COMPLETAREA, VERIFICAREA, ACCEPTAREA SI INREGISTRAREA DECLARATIEI VAMALE


La intrarea sau la iesirea din Romania, marfurile destinate a fi plasate sub un regim vamal trebuie sa faca obiectul unei declaratii vamale mai intai una sumara, iar ulterior una in detaliu, corespunzatoare respectivului regim indiferent daca ele sunt sau nu supuse impunerii vamale, conform normelor legale in vigoare la momentul efectuarii operatiunii comerciale. Declaratia sumara este un document tipizat care este completat (in concordanta cu documentele de transport sau comerciale care insotesc bunurile) si semnat de titularul operatiunii sau reprezentantul acestuia, prin intermediul caruia se declara denumirea si sediul depozitarului, expeditorul bunurilor, destinatarul bunurilor, felul bunurilor, cantitatea bunurilor si valoarea acestora. Acest document se prezinta autoritatii vamale, se inregistreaza in registrul de evidenta al biroului vamal, se vizeaza si se pastreaza in evidente de catre biroul vamal pentru a se putea verifica in orice moment ca marfurile la care se refera au primit o destinatie vamala in cadrul termenului legal. Pentru categoriile de marfuri care au circulat, inainte de prezentarea lor la biroul vamal, sub procedura de tranzit, exemplarul documentului de tranzit destinat biroului vamal de sosire este considerat declaratie sumara. Pentru asigurarea unei supravegheri vamale corespunzatoare a marfurilor aflate in depozitul necesar temporar, autoritatea vamala poate cere titularului acestui tip de depozit: - sistemul de inchidere sa permita numai accesul in comun al titularului si al autoritatii vamale; - ca titularul depozitului sa tina o evidenta operativa care sa permita urmarirea marfurilor. Titularul operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia este obligat ca intr-un termen de 30 de zile de la depunerea declaratiei sumare, sa solicite autoritatii vamale plasarea marfurilor sub un regim vamal. Potrivit legislatiei vamale, declararea si prezentarea marfurilor pentru vamuire se fac de catre importatori, exportatori sau reprezentanti ai acestora, prin depunerea unei declaratii vamale in detaliu, in forma scrisa, in termen de 30 de zile de la data depunerii declaratiei sumare. Declaratia vamala in detaliu se depune la biroul vamal la care au fost prezentate marfurile si se semneaza de catre exportator, importator sau de reprezentantul acestora. Din punct de vedere juridic avand valoarea unei declaratii pe propria raspunderea a acestuia in ceea ce priveste: - exactitatea datelor inscrise in declaratia vamala; - autenticitatea documentelor anexate la declaratia vamala; - plasarea marfurilor sub regimul vamal solicitat. Declaratia vamala in detaliu, dupa verificare si acceptarea de catre autoritatea vamala potrivit normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire, se inregistreaza in evidentele biroului vamal. Data declaratiei vamale in detaliu acceptata este data inregistrarii ei si determina stabilirea si aplicarea regimului vamal.

Declaratia vamala in detaliu poate fi depusa prin procedee informatice, in conditiile si in cazurile stabilite de Directia Generala a Vamilor. In functie de operatiunea de comert exterior, intalnim declaratie vamala de import, de export si de tranzit. Declaratia vamala de import se depune la autoritatea vamala impreuna cu urmatoarele documente: - documentul de transport al marfurilor sau, in lipsa acestuia, alte documente emise de transportator, cuprinzand date referitoare la marfurile transportate; - factura, in original sau in copie, ori un alt document pe baza caruia se declara valoarea in vama a marfurilor; - declaratia de valoare in vama; - documentele necesare aplicarii unui regim tarifar preferential sau altor masuri derogatorii la regimul tarifar de baza; - orice alt document necesar aplicarii dispozitiilor prevazute in normele legale specifice care reglementeaza importul marfurilor declarate; - codul fiscal al declarantului vamal. La declaratia vamala de export sau de reexport se anexeaza orice document necesar aplicarii corecte a dispozitiilor privind exportul sau reexportul marfurilor respective. Dupa efectuarea controlului vamal se depune si documentul de transport aferent acestor marfuri. Declaratia vamala de tranzit se depune la autoritatea vamala, insotita de documentul de transport. In cazul transportului pe cale ferata declaratia vamala de tranzit se inlocuieste cu scrisoarea de trasura pe care autoritatea vamala aplica stampila "marfa sub regim vamal de tranzit". Documentele anexate la declaratia vamala in detaliu se pastreaza de autoritatea vamala. In cazurile in care titularul utilizeaza aceste documente pentru alte operatiuni, acestea se restituie, fiind inlocuite cu o copie certificata de autoritatea vamala. Autoritatea vamala poate cere ca declaratia vamala referitoare la marfurile prezentate la vamuire sa fie insotita de documentele de transport sau de alte documente referitoare la operatiunile sau regimurile vamale precedente sub care au fost plasate aceste marfuri.

3.CONTROLUL VAMAL SI PLATA DREPTURILOR VAMALE AFERENTE


Controlul vamal are drept scop prevenirea incalcarii reglementarilor vamale si stricta respectare a conditiilor si termenelor legale, precum si descoperirea fraudelor vamale. Controlul vamal exercitat de autoritatea vamala prin agentii sai abilitati in cadrul atributiilor care le sunt conferite prin reglementarile vamale se executa in mod obligatoriu prin verificarea documentelor necesare efectuarii vamuirii. Dupa acceptarea declaratiei vamale, autoritatea vamala procedeaza la efectuarea controlului vamal, compus din controlul documentelor si din controlul fizic al marfurilor declarate. Controlul documentelor vizeaza: - corectitudinea completarii declaratiei vamale in detaliu - existenta documentelor anexate la declaratia vamala, necesare incadrarii marfii in regimul vamal solicitat - concordanta dintre datele inscrise in declaratia vamala si cele din documentele anexate acesteia - verificarea formala a documentelor anexate. Controlul vamal fizic al bunurilor importate sau exportate consta in identificarea acestora pe baza declaratiei vamale in detaliu, insotita de documentele depuse impreuna cu aceasta. Pentru efectuarea controlului vamal fizic autoritatea vamala indica marfurile sau partile din acestea pe care declarantul este obligat sa le prezinte pentru verificare. Declarantul vamal este obligat ca la cererea autoritatii vamale sa manipuleze, sa dezambaleze si sa reambaleze marfurile fara sa provoace degradarea acestora. Cheltuielile ocazionate de aceste operatiuni sunt in sarcina declarantului. La controlul vamal fizic asista declarantul vamal si transportatorul, cu exceptia transporturilor pe cale maritima sau fluviala cand prezenta transportatorului este facultativa.

Atunci cand declarantul sau transportatorul refuza sa asiste la controlul vamal fizic, autoritatea vamala fixeaza in scris un termen pentru executarea acestei obligatii. In cazul in care la expirarea termenului fixat declarantul nu a dat curs somatiei, autoritatea vamala procedeaza din oficiu la controlul vamal fizic al marfurilor, pe riscul si pe cheltuiala declarantului, recurgand, atunci cand este cazul, la prestatori de servicii sau la experti, in cazurile in care natura marfurilor impune o verificare de specialitate. Constatarile autoritatii vamale in cazul controlului vamal fizic din oficiu au aceeasi valoare ca si in cazul in care controlul ar fi fost facut in prezenta declarantului. Cand in cadrul operatiunii de control vamal fizic este necesara prelevarea de esantioane, autoritatea vamala notifica aceasta declarantului. Prelevarea de esantioane poate fi efectuata direct de autoritatea vamala sau de declarantul vamal ori de o persoana desemnata de acesta, sub controlul autoritatii vamale. Cantitatile prelevate nu trebuie sa depaseasca necesarul pentru a permite analiza sau contraanaliza marfurilor. Prelevarile de esantioane sunt efectuate conform metodologiilor stabilite de laboratoarele agreate impreuna cu Directia Generala a Vamilor. Declarantul vamal este obligat sa asiste la prelevarea esantioanelor si sa acorde asistenta necesara autoritatii vamale pentru efectuarea operatiunii. In cazul in care declarantul vamal refuza sa asiste la prelevarea esantioanelor, autoritatea vamala are dreptul sa efectueze aceasta operatiune din oficiu. Marfurile din care au fost prelevate esantioane pot fi ridicate din vama cu acordul autoritatii vamale, fara a se astepta rezultatul analizei, cu conditia ca datoria vamala care ar lua nastere sa fie platita sau garantata. Controlul vamal fizic al marfurilor se efectueaza astfel: - marfurile de masa se controleaza prin observare sau prin sondare pe mijloacele de transport pe care se afla, pe rampe sau cheiuri ori pe platformele din terminalele de manipulare a containelor; - marfurile ambalate in colete se controleaza prin sondaj pe mijloacele de transport pe care se afla. Cand nu sunt conditii de control pe mijlocul de transport, organele vamale pot cere descarcarea marfurilor; - marfurile ambalate in colete care se afla in magazii, pe rampe sau cheiuri ori pe platformele din terminalele de manipulare a containerelor se controleaza prin sondaj pe fiecare partida de marfa; - marfurile transportate prin conducte, precum si curentul electric se controleaza din punct de vedere al cantitatii prin citirea contoarelor instalate. Controlul vamal fizic al marfurilor se efectueaza numai pe baza de documente, cand nu sunt indicii temeinice de frauda. Autoritatea vamala poate efectua controlul vamal fizic si la locul de incarcare a marfurilor de export sau la locul de descarcare a marfurilor din import, in functie de personalul vamal disponibil, daca marfurile sunt perisabile sau necesita conditii speciale de ambalare si de transport ori nu exista conditii de control la frontiera si daca incarcarea sau descarcarea completa a mijloacelor de transport se face intr-un singur loc. In vederea efectuarii controlului vamal fizic la locul de incarcare sau de descarcare exportatorii ori importatorii au urmatoarele obligatii: - sa solicite in scris efectuarea controlului la biroul vamal cel mai apropiat, cu cel putin doua zile inainte de data stabilita pentru incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport; - sa pregateasca marfurile si sa ia masurile necesare pentru ca mijloacele de transport sa corespunda conditiilor de sigilare vamala; - sa asigure incarcarea sau descarcarea marfurilor la locul, data si ora care au fost stabilite. Concomitent cu controlul vamal fizic al marfurilor se asigura si controlul vamal al interiorului vagoanelor de cale ferata si al mijloacelor de transport rutiere cu care marfurile sunt transportate. Acest control se efectueaza la unitatile vamale sau la locul de incarcare ori de descarcare a marfurilor.

4. ACORDAREA LIBERULUI DE VAMA


Autoritatea vamala acorda liberul de vama dupa efectuarea vamuirii, dar poate dispune eliberarea marfii si dupa depunerea documentelor de plata. Cand regimul vamal prevede plata unor taxe vamale de import ori depunerea unei garantii, liberul de vama se acorda numai dupa indeplinirea acestor obligatii, in conditiile si modalitatile prevazute de lege. Potrivit legii, in vederea acordarii liberului de vama la import sau la export, autoritatea vamala verifica daca: - felul marfurilor constatate la controlul vamal corespunde cu cel inscris in declaratia vamala; - cantitatea marfurilor inscrisa in documentele de transport si in facturi corespunde cu cea din declaratia vamala; - numarul si valabilitatea licentei, inscrise in declaratia vamala, corespunde cu datele din licenta, atunci cand normele legale prevad existenta unei licente. Pe langa verificarile de mai sus, la importul de marfuri se mai verifica si clasificarea tarifara, taxa vamala, valoarea in vama si, atunci cand este cazul, originea marfurilor, cuantumul drepturilor de import, felul, numarul si data instrumentului de plata. La exportul de marfuri autoritatea vamala verifica si clasificarea tarifara a marfurilor numai in cazul unor conditii sau restrictii. Liberul de vama se acorda in scris, daca sunt indeplinite conditiile si daca sunt efectuate formalitatile de vamuire si numai dupa prezentarea documentelor legale care atesta efectuarea platii datoriei vamale. Liberul de vama se poate acorda si sub forma electronica, pe baza deciziei directorului general al Directiei Generale a Vamilor. Pana la aparitia in extrasul de cont al biroului vamal a sumelor incasate liberul de vama este revocabil. Liberul de vama se poate acorda si ca urmare a aplicarii unei proceduri simplificate de vamuire, precum si a unei proceduri informatice de decontare electronica a datoriei vamale, stabilite prin decizii ale directorului general al Directiei Generale a Vamilor. Marfurile pentru care nu s-a acordat liber de vama raman sub supraveghere vamala pe cheltuiala exportatorului ori a importatorului sau pot fi pastrate in custodie de transportator ori de declarantul vamal, pe un termen stabilit de autoritate vamala, pentru clarificarea situatiei. Marfurile destinate exportului pentru care nu s-a acordat liber de vama pot fi inapoiate in interiorul tarii de catre transportator, la cererea si pe cheltuiala exportatorului.

Procedura vamuirii la destinatie la import


Autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie se acorda pe baza unei cereri scrise, care va cuprinde: - denumirea societatii comerciale, sediul acesteia, numele, prenumele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala; - regimul vamal pentru care se solicita autorizatia; - birourile vamale pe langa care se solicita autorizarea; - pozitiile din Tariful vamal de import al Romaniei la care se clasifica marfurile pentru care se solicita utilizarea procedurii de vamuire la destinatie. Dosarul de autorizare va fi depus la Directia Generala a Vamilor. Autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie eliberata stabileste birourile vamale competente pentru vamuirea la destinatie si marfurile pentru care se aplica procedura. Daca conditiile de autorizare sunt indeplinite, autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie se va intocmi in doua exemplare si va fi semnata de catre directorul general al DGV. Pentru derularea procedurii de vamuire la destinatie la import se parcurg urmatoarele etape: - constituirea unui depozit banesc anticipat in contul biroului vamal, care sa asigure plata datoriei vamale, precum si plata tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu, corespunzator numarului de declaratii vamale preautentificate solicitate pentru o perioada de justificare; cuantumul acestui depozit

trebuie sa asigure, pe parcursul utilizarii procedurii de vamuire la destinatie, pentru fiecare marfa, plata si incasarea taxelor de import si a tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiilor vamale constituirea garantiei necesare acoperirii taxelor de import, in cazul in care pana la stabilirea regimului vamal marfurile intra intr-un depozit necesar cu caracter temporar obtinerea declaratiilor vamale preautentificate evidenta declaratiilor vamale preautentificate dirijarea marfurilor la sediul declarantului avizarea biroului vamal privind sosirea marfurilor descarcarea si inregistrarea marfurilor in evidentele declarantului declararea marfurilor la biroul vamal justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate la biroul vamal.

5. CONTROLUL VAMAL ULTERIOR AL OPERATIUNILOR


Autoritatea vamala are dreptul ca, intr-o perioada de cinci ani de la acordarea liberului de vama, sa efectueze controlul vamal ulterior al operatiunilor. Acesta presupune: - verificarea oricaror documente, registre si evidente referitoare la marfurile vamuite, controlul facandu-se la orice persoana care are in posesie aceste acte sau detine informatii in legatura cu acestea - controlul fizic al marfurilor, daca acestea mai exista. Daca la controlul vamal ulterior se constata ca s-au incalcat reglementarile vamale aplicate, datorita unor date cuprinse in declaratia vamala, autoritatea vamala, dupa determinarea taxelor vamale cuvenite, ia masuri de incasare, respectiv de restituire a acestora. In aceasta situatie: - diferentele in minus se comunica titularului operatiunii comerciale si urmeaza sa fie achitate intr-un termen de sapte zile de la data comunicarii. Daca diferenta datorata de titularul operatiunii comerciale nu se face in acest termen, acesta va suporta majorarile de intarziere aferente acestei diferente, precum si interzicerea efectuarii altor operatiuni de vamuire pana la achitarea datoriei vamale; - diferentele in plus se restituie titularului intr-un termen de 30 de zile de la data constatarii.

BIBLIOGRAFIE:

http://www.clubafaceri.ro www.customs.ro www.tip.customs.ro www.traderom.ro

S-ar putea să vă placă și