Sunteți pe pagina 1din 19

PROFESOR: Conf. Dr.

Vasile Isan
Intocmit de catre studenta:

AN 4 , GR. 6 REI

2007

Reglementari, formalitati si proceduri privind vamuirea marfurilor

1
Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei si Regulamentul de
aplicare a Codului Vamal al Romaniei a intrat in vigoare la data de 18 iunie 20061.
Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana (UE), la 1 ianuarie 2007 a
intrat automat in vigoare Codul Vamal Comunitar. Codul Vamal a fost abrogat la
momentul aderarii, si reprezenta traducerea aproape identica a celui european, cu
exceptia capitolelor privind regimul de sanctiuni si a celui privind organizarea
institutionala, care sunt diferite de la un stat european la altul.Codul Vamal Comunitar
in Romania va aduce avantaje agentilor economici, aceleasi de care se bucura si cei
din spatiul european. Cei mai favorizati vor fi agentii economici autorizati, parteneri ai
vamii, firme de incredere, pentru care aceasta aplica proceduri de vamuire
simplificata.
Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, autoritatea vamala
poate acorda debitorului alte facilitati de plata decat amanarea platii. Acordarea unor
astfel de facilitati de plata trebuie sa fie conditionata de constituirea unei garantii, sa
aiba ca rezultat perceperea, in plus fata de cuantumul drepturilor, a unei dobanzi pe
credit.

Proceduri vamale
Toate legile vamale relevante din UE aplicabile in relatiile comerciale dintre
Uniune si o terta tara sunt cuprinse in Codul Vamal Comunitar. In afara de stabilirea
legilor care guverneaza tratamentul vamal aprobat pentru a fi utilizat asupra bunurilor,
Codul Vamal Comunitar acopera si alte aspecte:
- baza in care sunt aplicate taxele de import si export cat si alte masuri legate de
comertul cu bunuri
- prevederile aplicabile bunurilor aduse in teritoriul vamal al Uniunii pana cand este
stabilit tratamentul vamal aprobat a fi utilizat
- legile care se aplica bunurilor care ies din UE
- datoria vamala si dreptul de a face apel

1
Sursa: http://www.wall-street.ro/

2
Pentru a asigura aplicarea in mod egal a Tarifului Vamal Comun la frontierele
externe ale UE, bunurile sunt clasificate conform Nomenclatorului Combinat. Comisia
Europeana a stabilit, de asemenea, Tariful Integrat al UE. Acesta se bazeaza pe
nomenclatorul comun si este utilizat de Comisia Europeana si de statele membre
pentru aplicarea masurilor comunitare legate de importuri si exporturi si schimburile
comerciale dintre statele membre.
Evaluarea bunurilor
Valoarea bunului, necesara stabilirii taxelor vamale, se stabileste de autoritatea
nationala vamala, astfel:
- valoarea de tranzactie sau pretul efectiv platit, ajustat cu diferite costuri care tin cont
de diverse comisioane si de cheltuielile de transport
- valoarea de tranzactie a unor bunuri identice exportate catre UE si care au fost
vandute aproximativ in aceeasi perioada
- valoarea de tranzactie a unor bunuri similare, exportate catre UE
- pretul unitar de vanzare al fiecarui bun importat sau al bunului identic / similar atunci
cand aceste bunuri sunt vandute in cantitati foarte mari
- valoarea calculata a bunurilor
- valoarea determinata prin utilizarea de metode continute in GATT, pe baza datelor
disponibile in UE.

NOI REGLEMENTARI IN DOMENIUL VAMAL

Spre deosebire de Codul Vamal actual, noile reglementari fac distinctie expresa
între originea nepreferentiala si originea preferentiala a marfurilor, distinctie
importanta în conditiile în care exista modalitati de stabilire a originii si a conditiilor
ce trebuie îndeplinite pentru acordarea regimului preferential.
Noile reglementari prevad posibilitatea declararii verbale a marfurilor, în cazul
în care valoarea în vama a acestora nu depaseste un anumit plafon. Se simplifica astfel
formalitatile vamale în cazul operatiunilor ocazionale sau nesemnificative. Micsorarea
termenului pentru declararea marfurilor prezentate în vama, introducerea modalitatii
de declarare a marfurilor prin înscrierea în evidenta contabila, fara întocmirea unei

3
declaratii vamale, sunt alte modificari semnificative referitoare la declaratiile vamale.
Se introduce si posibilitatea de a modifica declaratiile vamale dupa acordarea liberului
de vama.
In ceea ce priveste informatiile tarifare obligatorii sau informatiile obligatorii în
materie de origine, noul Cod Vamal va contine aceleasi prevederi ca si Codul Vamal
comunitar. Informatiile obligatorii vor fi emise în aceleasi conditii si cu acelasi regim
ca si statele membre ale Uniunii Europene.
Vor putea fi înfiintate antrepozite libere ca incinte în care, similar situatiei din
zonele libere, marfurile straine sunt considerate ca nu se afla pe teritoriul vamal al
României.
Ca urmare a modificarilor suferite de Codul Vamal al Romaniei, legislatia in
domeniul vamal a fost completata prin urmatoarele ordine emise de Agentia Nationala
de Administrare Fiscala (ANAF):
- Ordinul Vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6357
din 15 iunie 2006 privind aprobarea Normelor tehnice de aplicare a regimului vamal
de tranzit pe teritoriul Romaniei;
- Ordinul Vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6358
din 16 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de
vamuire;
- Ordinul Vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.6341
din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificata
de indeplinire a formalitatilor vamale prevazute pentru punerea in libera circulatie si
exportul de presa, tiparituri, energie electrica si marfuri transportate prin conducte;
- Ordinul Vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6342
din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulatia
sacilor si trimiterilor postale externe intre birourile vamale;
- Ordinul Vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6343
din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificata
de efectuare a formalitatilor vamale aferente aprovizionarii mijloacelor de transport in
trafic international.

4
I. Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
6357 din 15 iunie 2006 privind aprobarea Normelor tehnice de aplicare a regimului
vamal de tranzit pe teritoriul Romaniei (procedura T1RO) Ordinul reglementeaza
regimul vamal de tranzit pe teritoriul Romaniei. Ordinul, care a fost publicat in
Monitorul Oficial nr. 540 din 22 iunie 2006, a abrogat Ordinul nr. 629/2005 care a
reglementat anterior sistemul de tranzit comun pe teritoriul Romaniei. Autoritatea cu
atributii in aplicarea dispozitiilor referitoare la procedura de tranzit pe teritoriul
Romaniei este Autoritatea Nationala Vamala, prin birourile sale centrale, de garantie si
de plecare.
Noua legislatie vamala aduce agentilor economici romani avantaje similare celor
de care beneficiaza si cei din spatiul european si, in primul rand, proceduri vamale
simplificate.
Regimul de tranzit vamal stabilit de ordin se aplica pentru transportul
marfurilor in tranzit intre doua birouri vamale.
In acest scop, se aplica procedura de tranzit (procedura T1RO) pentru:
- marfurile nevamuite la intrarea in tara,
- marfurile straine transportate intre doua birouri vamale,
- marfurile vamuite la export in interiorul tarii, indiferent de originea acestora.
Marfurile pot fi transportate cu mijloace de transport rutiere, pe calea ferata, pe
cale aeriana sau pe cale navala.Autoritatea vamala poate accepta marfurile pentru care
exista documente de tranzit intocmite potrivit conventiilor si intelegerilor
internationale la care Romania este parte, fara a aplica procedura de tranzit prevazuta
de ordin.
Operatiunile de tranzit in procedura T1RO pot fi efectuate, in calitate de
principal obligat, de catre:
- societatile comerciale autorizate in calitate de comisionar in vama;
- societatile comerciale autorizate sa declare marfuri in procedura simplificata de
vamuire la domiciliu;
- societati comerciale care isi declara marfurile in nume propriu;
- societatile de transport de marfuri sau reprezentanti ai unor societati de transport.

5
Pentru a putea depune declaratiile de tranzit in procedura T1RO, societatea, in
calitate de principal obligat, trebuie sa transmita Autoritatii Nationale a Vamilor un
formular de inregistrare, avizat de biroul de plecare, conform modelului prevazut in
anexa la normele aprobate de ordin. Cate un exemplar de pe acest formular va fi depus
la fiecare birou de plecare.
Ca urmare a inregistrarii, fiecarui principal obligat i se va atribui de catre biroul
centralizator un numar de inregistrare unic.

A. Garantii furnizate in procedura de tranzit


Pentru marfurile transportate cu mijloace de transport rutiere, precum si pentru
marfurile transportate pe calea ferata, pentru care nu a fost aprobata utilizarea unei
proceduri simplificate de tranzit, principalul obligat trebuie sa depuna la autoritatea
vamala o garantie. Garantia trebuie sa asigure incasarea drepturilor de import sau
export, TVA si accizelor, in cazurile in care operatiunea de tranzit nu se incheie sau se
incheie cu lipsuri sau substituiri. Garantia se calculeaza pe baza taxei celei mai ridicate
aferente marfurilor in cauza, si trebuie sa tina cont de taxele vamale si celelalte taxe,
respectiv TVA, accize, aplicabile la importul marfurilor.
Tipuri de garantii:
Principalul obligat trebuie sa furnizeze una dintre urmatoarele garantii:
- garantia izolata;
- garantia globala.
Persoanele fizice care au calitatea de principal obligat si care utilizeaza, pentru
tranzitare, vehicule terestre, au obligatia de a constitui o garantie izolata.
Garantia se constituie fie prin depunerea unei sume in numerar sau prin virament
la biroul de plecare, fie prin depunerea la biroul de garantie a unui act de garantie emis
de catre un garant cu sediul social in Romania, agreat de autoritatea vamala.

1. Garantia izolata
Garantia izolata este acea garantie care acopera o singura operatiune de tranzit.
Acest tip de garantie poate fi constituita:
- prin depunerea unei sume in numerar sau prin virament la biroul de plecare,

6
- prin depunerea unui act de garantie izolata pentru o singura operatiune, la biroul de
plecare.
Ordinul prevede mai multe posibilitati de constituire a unei garantii izolate. Astfel,
garantia izolata poate fi constituita:
- prin act de garantie, pentru o singura operatiune;
- prin titluri de garantie izolata, a caror valoare reprezinta echivalentul in lei al sumei
de 7000 euro / titlu;
- prin depunerea unei sume in numerar sau prin virament la biroul de plecare.
Garantia izolata este eliberata dupa primirea confirmarii incheierii operatiunii de
tranzit.
Garantia izolata pe titluri:
Garantia izolata pe titluri se constituie la Biroul de garantie din cadrul Autoritatii
Nationale a Vamilor de catre orice societate comerciala agreata de autoritatea vamala
in calitate de societate garanta. Acest tip de garantie poate fi utilizat pe o perioada de
maxim 1 an de la data emiterii titlului.Pentru a putea emite titluri de garantie,
societatile garante trebuie sa fie autorizate in acest scop de catre Autoritatea Nationala
a Vamilor, la propunerea biroului de garantie.
Pot fi autorizate numai societatile garante care indeplinesc cumulativ urmatoarele
conditii:
- au sediul in Romania;
- indeplinesc cerintele tehnice pentru a fi autorizate pentru accesul la Sistemul
Computerizat de Tranzit.
Responsabilitatea societatii garante este angajata pana la concurenta sumei de 7000
euro /titlu, in echivalent in lei, calculat la cursul Bancii Nationale a Romaniei.
In vederea autorizarii, societatea garanta trebuie sa depuna o cerere de autorizare,
insotita de documentele expres prevazute de norme.
Societatea garanta poate emite doar numarul maxim de titluri stabilit de biroul
de garantie, dupa verificarea documentelor care insotesc cererea de autorizare.
Totusi, societatea garanta poate solicita aprobarea pentru emiterea altor titluri de
garantie izolata, in limita numarului maxim stabilit initial, numai pentru numarul de
titluri utilizate si pentru care operatiunile de tranzit au fost incheiate.

7
Cuantumul garantiei se stabileste la 5% din suma reprezentand numarul de titluri de
garantie izolata de 7000 euro / titlu.Cuantumul garantiei se reduce la1% daca
societatea garanta depune un raport de audit financiar intocmit de o societate
specializata.
Autorizatia se elibereaza dupa depunerea cuantumului garantiei stabilite in
contul de garantii al Autoritatii Nationale a Vamilor sau dupa depunerea unei scrisori
de garantie bancara. Autorizatia pentru emiterea titlurilor de garantii poate fi anulata
daca, de exemplu, emiterea acesteia s-a facut pe baza unor date incorecte, iar
solicitantul avea cunostinta ori trebuia sa aiba cunostinta de acest fapt sau daca
titularul nu mai indeplineste o obligatie ce ii revine in virtutea acestei autorizatii.

2. Garantia globala
Garantia globala este o garantie care acopera mai multe operatiuni de tranzit.
Acest tip de garantie se acorda in cazul in care principalul obligat are posibilitatea de a
utiliza o procedura simplificata de tranzit, in conditiile Regulamentului vamal.
Pentru utilizarea acestei garantii, Autoritatea Nationala a Vamilor, la propunerea
biroului de garantie, emite o autorizatie numai pricipalilor obligati care indeplinesc,
cumulativ, urmatoarele conditii:
- au sediul in Romania;
- folosesc in mod regulat regimul de tranzit;
- nu au comis infractiuni grave sau repetate la adresa legislatiei vamale sau fiscale;
- dispun de evidente care sa permita autoritatii vamale sa efectueze un control eficace.
Garantia globala poate fi utilizata in limita valorii de referinta stabilite de biroul de
garantie impreuna cu partea interesata pe baza datelor referitoare la marfurile
transportate in trecut si a unei estimari a volumului operatiunilor de tranzit care trebuie
efectuate.
Valoarea de referinta corespunde cuantumului datoriei ce poate aparea pentru
marfurile plasate de catre un principal obligat sub regimul de tranzit pe o perioada de
cel putin 7 zile.La stabilirea valorii de referinta, calculul se efectueaza in functie de
taxele cele mai ridicate, aferente marfurilor.

8
Principalul obligat poate beneficia de o reducere a sumei ce trebuie acoperita din
garantia globala fie la 50 %, fie la 30% din suma de referinta.
Suma se reduce la 50% daca principalul obligat demonstreaza ca:
- are o situatie financiara solida,
- are o experienta suficienta de utilizare a regimului de tranzit.
Suma se poate reduce la 30% daca principalul obligat demonstreaza ca:
- are o situatie financiara solida,
- are o experienta suficienta de utilizare a regimului de tranzit,
- are un nivel ridicat de cooperare cu autoritatea vamala.
Principalul obligat poate beneficia de o dispensa de garantie, atunci cand indeplineste
cumulativ urmatoarele conditii:
- are o situatie financiara solida, suficienta pentru a-si indeplini angajamentele
asumate;
- are o experienta suficienta de utilizare a regimului de tranzit;
- atinge un nivel ridicat de cooperare cu autoritatile competente;
- isi poate gestiona transporturile.
Autorizatia pentru utilizarea garantiei globale poate fi anulata de Autoritatea
Nationala a Vamilor atunci cand, de exemplu, emiterea ei s-a facut pe baza unor date
incorecte, iar solicitantul avea cunostinta ori trebuia sa aiba cunostinta de acest fapt
sau biroul de garantie revoca decizia prin care a acceptat actul de garantie globala
emis de garant sau garantul reziliaza angajamentul sau.

B. Procedura de tranzit (procedura T1RO)


1. Formalitati la biroul de plecare
La biroul de plecare, pentru ca marfurile sa fie plasate in procedura de tranzit,
trebuie completata o declaratie de tranzit, conform modelului prevazut in anexa la
norme.In situatia in care se exporta marfuri, declaratia vamala (in detaliu) trebuie sa
fie depusa in procedura electronica.Declaratia de tranzit se utilizeaza numai in cazul
aplicarii procedurii alternative pentru marfurile transportate pe mijloace auto, precum
si pentru marfurile transportate pe cale ferata sau in containere mari, pe cale aeriana

9
sau navala, atunci cand principalul obligat nu este autorizat sa utilizeze procedura
simplificata de tranzit.
Declaratia de tranzit si documentele anexate acesteia trebuie depuse de catre
principalul obligat, direct sau prin reprezentant, la biroul de plecare.
Pentru vehiculele terestre tranzitate de persoanele fizice, declaratia de tranzit poate fi
depusa si de catre acestea, in nume propriu, in calitate de principal obligat.
Marfurile plasate in regim de tranzit se pun sub sigilii vamale. Daca sigilarea nu
poate fi efectuata, liberul de vama va fi refuzat.In cazul in care marfurile transportate
sunt astfel descrise in declaratia de tranzit incat este posibila identificarea lor, biroul
de plecare poate acorda scutirea de sigilare. Liberul de vama se acorda dupa sigilarea
mijlocului de transport si inscrierea sigiliilor aplicate pe declaratia de vama.

2. Formalitati la biroul de destinatie


La biroul de destinatie se inregistreaza declaratia de tranzit, inscriindu-se in
aceasta mentiuni legate de sigilii si rezultatul controlului.
Procedura T1RO se incheie atunci cand marfurile si declaratia de tranzit sunt
prezentate la biroul de destinatie si inregistrate in evidenta acestuia, iar rezultatul
controlului, "conform", este inscris pe declaratia de tranzit.

C. Datoria vamala
In situatia in care marfurile au fost sustrase de la regimul de tranzit, ia nastere
datoria vamala. Debitorul datoriei este persoana care trebuie sa respecte obligatiile ce
rezulta din utilizarea regimului de tranzit, respectiv principalul obligat. Acesta devine
in mod automat debitorul datoriei, in calitate de titular al tranzitului, chiar daca nu are
legatura directa cu actiunea de sustragere.Totodata, devine debitor al datoriei vamale
persoana care a sustras marfurile de la supravegherea vamala.
Persoanele care au participat la sustragere, precum si persoanele care au primit
bunurile sustrase, stiind sau trebuind sa stie ca marfurile au fost sustrase de la
supravegherea vamala, raspund solidar cu debitorul datoriei vamale.La calcularea
cuantumului datoriei se tine cont de taxele vamale, TVA, accize si alte taxe aplicabile
marfurilor plasate in tranzit.

10
II. Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6358
din 16 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de
vamuire Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial numarul 540 din data de 22 iunie
2006 si a intrat in vigoare la data publicarii.

PROCEDURILE SIMPLIFICATE DE VAMUIRE


Prin derogare de la declararea marfurilor in procedura normala, Codul Vamal
permite ca declararea marfurilor la autoritatea vamala sa se poata face prin utilizarea
unor proceduri simplificate, constand in:
(i) declaratia incompleta, ce permite autoritatii vamale sa aceepte o declaratie
care nu contine toate datele necesare sau care nu este insotita de toate documentele
necesare pentru regimul respectiv aplicabil, dar numai in cazuri temeinic justificate;
(ii) declaratia simplificata, ce permite ca marfurile sa fie plasate sub regimul
vamal respectiv la prezentarea unei declaratii simplificate, cu conditia prezentarii
ulterioare a unei declaratii suplimentare, al carei caracter poate fi unul global, periodic
sau recapitulativ; declaratia simplificata poate imbraca doua forme: o declaratie
incompleta intocmita pe formularul declaratiei vamale in detaliu sau un document
comercial convenit cu autoritatea vamala, insotit de o cerere de plasare a marfurilor
sub regim;
(iii) vamuirea la domiciliu, ce permite ca plasarea marfurilor sub regimul vamal
respectiv sa se desfasoare la sediul persoanei care declara marfurile sau in alte locuri
desemnate ori aprobate de catre autoritatea vamala.
Orice persoana juridica stabilita in Romania poate utiliza aceste proceduri
simplificate, sub conditia acordarii unei autorizatii de catre autoritatea vamala in
vederea utilizarii procedurii simplificate si a procedurii vamuirii la domiciliu.
Autorizatia se acorda in baza unei verificari in prealabil efectuata de catre autoritatea
vamala si il obliga ulterior pe titularul autorizatiei sa constituie un depozit banesc in
contul biroului vamal, care sa asigure plata drepturilor vamale datorate sau achitarea
acestora de catre titular la biroul vamal. Titularul autorizatiei poate apela la serviciile
unui comisionar in vama pentru declararea marfurilor intr-una dintre procedurile

11
simplificate prevazute mai sus. In principiu, procedurile simplificate pot fi aplicate
tuturor marfurilor, cu trei exceptii:
(a) marfurile care se incadreaza, potrivit prevederilor legale, in categoria
produselor strategice;
(b) marfurile care intra sub incidenta prevederilor privind desfasurarea in
siguranta a activitatilor nucleare;
(c) marfurile in cazul carora, pentru verificarea indeplinirii unor alte conditii
stabilite prin reglementari speciale, impun prelevarea de catre autoritatea vamala de
esantioane in vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operatiune.

DECLARATIA INCOMPLETA
Reglementarile legale privind procedura declaratiei incomplete sunt aceleasi atat
pentru punerea in libera circulatie a marfurilor, cat si pentru regimul de antrepozitare
vamala, regimurile de perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere
temporara, regimul de perfectionare activa si procedurile simplificate de vamuire la
export. Trebuie retinut faptul ca, ulterior aprobarii si utilizarii declaratiei incomplete,
aceasta se rectifica in mod corespunzator prin utilizarea "functiei post control" a
sistemului informatic. Termenul acordat de autoritatea vamala declarantului, pentru ca
acesta sa comunice datele sau sa prezinte documentele lipsa la data acceptarii
declaraliei, nu poate depasi 30 zile de la data aceeptarii acesteia.

DECLARATIA SIMPLIFICATA
La procedura declaratiei simplificate, reglementarile sunt asemanatoare in cazul
utilizarii vreunuia dintre regimurile vamale mentionate mai sus, insa in cazul utilizarii
acestui tip de procedura simplificata la export, cand declaratia simplificata se face sub
forma unui document comercial, marfurile nu trebuie sa aiba restrictii la export, iar
regimul vamal trebuie sa fie unul definitiv si sa nu presupuna regimuri vamale
economice, cu exceptia celui de antrepozitare. In principiu, vor fi parcurse urmatoarele
etape ale derularii procedurii declaratiei simplificate intocmite pe formularul
declaratiei vamale in detaliu:

12
(i) constituirea unui depozit banesc in contul biroului vamal potrivit prevederilor
noului Cod Vamal al Romaniei;
(ii) prezentarea si declararea marfurilor la biroul vamal prin depunerea
declaratiei incomplete;
(iii) plata drepturilor la import; si (iv) depunerea declaratiei suplimentare cu
caracter global si regularizarea platii drepturilor de import in primele cinci zile ale
lunii urmatoare celei in care s-au depus declaratiile simplificate.

VAMUIREA LA DOMICILIU
Etapele de parcurs pentru punerea in libera circulatie a marfurilor in aceasta
situatie constau in:
(I) constituirea unei garantii in contul biroului vamal potrivit prevederilor noului
Cod Vamal;
(II) obtinerea declaratiilor vamale autentificate;
(III) evidenta declaratii1or vamale autentificate;
(IV) dirijarea marfurilor la titular, sau, dupa caz, catre alte locuri stabilite de
autoritatea vamala;
(V) notificarea biroului vamal privind sosirea marfurilor;
(VI) transmiterea raspunsului biroului vamal privind decizia de interventie sau
de neinterventie;
(VII) descarcarea si receptionarea marfurilor.
(VIII) completarea declaratiilor vamale preautentificate si acordarea liberului de
vama;
(IX) inscrierea marfurilor in evidente; si
(XI) depunerea declaratilor la biroul vamal, regularizarea diferentelor, precum si
justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate.
In cazul aplicarii regimului de antrepozitare vamala autorizatia pentru vamuirea
la domiciliu se acorda numai cu conditia detinerii de catre solicitant a autorizatiei de
antrepozitare vamala iar pentru aplicarea acestei proceduri, titularul va solicita implicit
autorizatie de expeditor si destinatar agreat.

13
REGIMUL VAMAL DE TRANZIT PE TERITORIUL ROMANIEI
Normele tehnice reglementate prin Ordinul nr. 6357/2006 cuprind dispozitii
privind aplicarea regimului vamal de tranzit pe teritoriul Romaniei, pentru transportul
marfurilor in tranzit intre doua birouri vamale si introduc in acest scop procedura
TIRO, aplicabila independent de natura si originea marfurilor.Pot efectua operatiuni
de tranzit in procedura TIRO, in calitate de principal obligat:
(I) societatile comerciale autorizate in calitate de comisionar in vama;
(II) societalile comerciale autorizate sa declare marfuri in procedura simplificata
de vamuire la domiciliu;
(III) societalile comerciale care isi declara marfurile in nume propriu;
(IV) societatile de transport de marfuri sau reprezentanti ai unor societati de
transport. Pentru marfurile transportate pe mijloace de transport rutiere, precum si
pentru marfurile transportate pe calea ferata de catre companiile care nu sunt
autorizate sa utilizeze procedura simplificata prevazuta la art. 292, lit.f din
Regulamentul Vamal, principalul obligat furnizeaza autoritatii vamale o garantie care
trebuie sa asigure incasarea drepturilor de import sau export, TVA si accizelor, in
cazurile in care operatiunea de tranzit nu se incheie sau se incheie cu lipsuri ori
substituiri. Regula generala aplicabila este ca garantia se va calcula pe baza taxei celei
mai ridicate aferente marfurilor in cauza. Garantia care poate fi furnizata in cazul mai
sus mentionat este izolata, pentru o singura operatiune de tranzit si globala, care
acopera mai multe operatiuni de tranzit, si poate fi constituita fie prin depunerea unei
sume in numerar sau prin virament la biroul de plecare, fie prin depunerea la biroul de
garantie a unui act de garantie emis de catre un garant, agreat de autoritatea vamala,
avand sediul social in Romania. Vechile autorizatii emise in baza Ordinului
vicepresedintelui ANAF nr. 629/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,
abrogat odata cu intrarea in vigoare a Ordinului Nr. 6357/2006, isi pastreaza
valabilitatea.

III. Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.


6341 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura
simplificata de indeplinire a formalitatilor vamale prevazute pentru punerea in libera

14
circulatie si exportul de presa, tiparituri, energie electrica si marfuri transportate prin
conducte Normele tehnice aprobate prin Ordinul nr. 6.341/2006 au ca obiect
reglementarea procedurii simplificate de indeplinire a formalitatilor vamale prevazute
pentru punerea in libera circulatie si exportul de presa, tiparituri, energie electrica si
marfuri transportate prin conducte. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial cu
numarul 524 din data de 16 iunie 2006, si a intrat in vigoare la data de 18 iunie 2006.

1. Norme privind presa si tipariturile


Pentru presa destinata abonatilor din Romania si din strainatate, intrata sau iesita
zilnic, titularul operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia depune la biroul
vamal un borderou.Declaratia vamala se depune trimestrial la biroul vamal competent,
la data stabilita de comun acord cu acesta.La declaratia vamala se anexeaza, daca este
cazul, un borderou centralizator, intocmit pe baza tuturor borderourilor depuse
anterior, facturile emise de fiecare titular de publicatie si documentele care atesta plata
efectuata pentru fiecare publicatie. La biroul vamal se constituie o garantie care sa
asigure plata drepturilor de import care s-ar datora pentru perioada dintre doua
declaratii vamale pentru punerea in libera circulatie depuse succesiv.

2. Norme privind energia electrica


Indeplinirea formalitatilor vamale prevazute pentru punerea in libera circulatie si
export, in cazul energiei electrice, se efectueaza de catre agentii economici participanti
la piata angro de energie electrica din Romania (producatori, furnizori si consumatori
eligibili) numai la Biroul Vamal Bucuresti Sud.Pentru indeplinirea formalitatilor
vamale, este obligatorie citirea contoarelor instalate pe liniile de interconexiune.
Citirea contoarelor se efectueaza in mod obligatoriu la ora 24,00 (ora Europei
Centrale) a ultimei zile calendaristice a fiecarei luni, respectiv ora 1,00 (ora
Romaniei) a primei zile a lunii urmatoare lunii de calcul, potrivit reglementarilor
internationale cu privire la regulile de functionare interconectata a sistemelor
energetice din Europa.
Pentru schimburile de energie electrica corespunzatoare fiecarei operatiuni
comerciale care se realizeaza intr-o luna calendaristica, indiferent de statia sau statiile

15
electrice pe unde energia electrica a intrat sau a iesit in/din tara, fiecare titular depune
cate o singura declaratie vamala in detaliu.
Declaratiile vamale pentru punerea in libera circulatie sau pentru export, dupa
caz, se depun la Biroul Vamal Bucuresti Sud cel tarziu pana in ultima zi lucratoare a
lunii calendaristice urmatoare celei pentru care se indeplinesc formalitatile vamale.
Nu fac obiectul depunerii declaratiei vamale corespunzatoare regimului de tranzit
vamal si nici al garantarii drepturilor de import, energia electrica care circula in tranzit
pe teritoriul Romaniei in vederea punerii in libera circulatie sau exportului, precum si
energia electrica ce circula in tranzit intre doua birouri vamale de frontiera pe teritoriul
national, in cadrul schimburilor de energie electrica ce au loc intre sistemele
energetice ale tarilor vecine Romaniei.

3. Norme privind marfurile transportate prin conducte


Indeplinirea formalitatilor vamale de punere in libera circulatie, antrepozitare si
export pentru marfurile transportate prin conducte se efectueaza exclusiv la birourile
vamale competente, in a caror raza de activitate sunt instalate contoarele, care, prin
citirea lor, permit tinerea evidentei intrarilor si iesirilor acestora.Citirea contoarelor se
efectueaza in ultima zi lucratoare a fiecarei luni calendaristice de catre un reprezentant
al persoanei juridice care gestioneaza conductele, in prezenta agentului vamal
desemnat de seful biroului vamal; la solicitarea persoanei juridice, la citirea
contoarelor pot fi prezente si alte persoane, cum ar fi reprezentanti ai partenerului
extern.
Indeplinirea formalitatilor vamale de punere in libera circulatie, antrepozitare si
export pentru marfurile transportate prin conducte se efectueaza cel tarziu pana in
ultima zi lucratoare a lunii calendaristice urmatoare celei in care a avut loc citirea
contoarelor, inclusiv pentru operatiunile de tranzit intre doua birouri vamale de
frontiera.
Nu fac obiectul depunerii declaratiei vamale corespunzatoare regimului de
tranzit vamal si nici al garantarii drepturilor vamale, marfurile care circula in tranzit pe
teritoriul Romaniei in vederea punerii in libera circulatie, antrepozitarii sau exportului,

16
dupa caz, ori marfurile care circula in tranzit intre doua birouri vamale de frontiera pe
teritoriul Romaniei.

IV. Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.


6342 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de lucru privind circulatia
sacilor si trimiterilor postale externe intre birourile vamale
Ordinul nr. 6.342/2006 a fost publicat in Monitorul Oficial cu numarul 524 din data de
16 iunie 2006 si a intrat in vigoare la data de 18 iunie 2006.
Pentru expeditiile postale internationale, declaratia vamala de tranzit este
inlocuita de Borderoul de predare - trafic postal extern.Borderoul de predare - trafic
postal extern se completeaza in doua exemplare, unul pentru a insoti expeditia pana la
biroul vamal de destinatie, iar altul pentru a ramane la biroul vamal care a controlat
expeditia postala. Confirmarea operatiunilor de tranzit se face in termenul si in
conditiile prevazute de reglementarile vamale, prin adresa scrisa semnata de seful
biroului vamal de destinatie sau inlocuitorul legal al acestuia.

V. Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6343


din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificata
de efectuare a formalitatilor vamale aferente aprovizionarii mijloacelor de transport in
trafic international Ordinul pentru aprobarea procedurii simplificate de efectuare a
formalitatilor vamale aferente aprovizionarii mijloacelor de transport in trafic
international a fost publicat in Monitorul Oficial cu numarul 524 din data de 16 iunie
2006 si a intrat in vigoare la data de 18 iunie 2006.
a. aprovizionarea navelor si aeronavelor straine:
Agentiile societatilor de transport straine navale si aeriene, autorizate sa functioneze in
Romania, pot introduce temporar bunuri destinate aprovizionarii mijloacelor de
transport proprii care presteaza transporturi internationale de marfuri si de persoane.
Aceste bunuri pot fi plasate sub regimul vamal de antrepozitare pana la incarcarea lor
pe mijloacele de transport straine. Evidentele cu privire la intrarile si iesirile de
marfuri in/din antrepozit, se tin de catre detinatorul de antrepozit sau, dupa caz, de
antrepozitar. Declaratiile vamale se depun impreuna cu documentele justificative,

17
inclusiv permisele vamale de incarcare / descarcare, documentele de livrare si
borderourile centralizatoare.Declaratiile vamale de export aferente bunurilor romanesti
sau bunurilor straine puse anterior in libera circulatie, cu care se aprovizioneaza navele
si aeronavele straine, se depun bilunar, la datele stabilite de comun acord cu birourile
vamale prin care se efectueaza aceste operatiuni de aprovizionare.
Aprovizionarea navelor si aeronavelor, romane si straine, este supusa controlului
vamal. Controlul vamal consta in verificarea concordantei dintre datele inscrise in
documentele de livrare si permisele vamale, precum si a concordantei dintre datele
inscrise in declaratia proviziilor de bord sau in declaratia privind proviziile de bord si
situatia reala a acestora.

BIBLIOGRAFIE:

http://www.customs.ro/vami/ANV
Caraiani Gheorghe - ,, Reglementari interne si internationale privind vamuirea
marfurilor” , editura Lumina Lex , 1997
www.ccina.ro
www.sfin.ro
http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=194&lid=1&id=199
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Business/36135/Noul-Cod-Vamal-a-intrat-
in-vigoare
www.clubafaceri.ro/info_stiri
http://www.birouldeimportexport.ro/index.php?
pag=a&id=86&s=Legislatie&aid=625
http://arhiva.wall-street.ro/cautari/2007-02-23/1/CODUL-VAMAL-
COMUNITAR.html
www.crj.ro/files/25.%20Uniunea%20vamala.doc.pdf
www.untrr.ro

18
www.clubafaceri.ro/info_articole/225_codul_vamal_reguli_aplicare/1419/CAPITOLUL+
IV+-+Vamuirea+marfurilor.html

19

S-ar putea să vă placă și