Sunteți pe pagina 1din 15

Contabilitate consolidată

5-credite
examen
40% x nota activ parcurs
60% x nota examen

Miercuri, 12-14, E233


29.04.2020
Capitolul 11. Situaţiile financiare consolidate
 
Documentele de sinteză consolidate vizează prezentarea situaţiei financiare şi a
rezultatelor unui ansamblu de societăţi ca şi cum aceasta nu ar forma decât o
singură societate compusă şi ea la rândul său din diferite departamente,
diviziuni sau sucursale.
În general, conţinutul conturilor consolidate şi formalizarea informaţiilor sunt
asemănătoare cu cea a informaţiilor de sinteză ale societăţilor individuale.
Diferenţierile apar la posturile din bilanţ, specifice grupului şi procesului de
consolidare, precum şi la nivelul unor informaţii specifice prezentate în anexa la
bilanţul consolidat.
Situaţiilor financiare anuale consolidate trebuie să cuprindă:
 bilanţ consolidat,
 cont de profit şi pierdere consolidat,
 situaţia modificărilor capitalului propriu consolidată,
 situaţia fluxurilor de trezorerie consolidată,
 notele la situaţiile financiare anuale.
Bilanţul contabil consolidat al societăţii
 
În conformitate IAS 1, structura şi conţinutul bilanţului trebuie să
realizeze distincţia dintre elementele curente şi cele necurente.

Astfel, fiecare grup care aplică standardele internaţionale trebuie să


decidă, în funcţie de natura activităţii sale, dacă este util să efectueze
distincţia dintre elementele curente şi cele necurente ale bilanţului său,
atât pentru datorii, cât şi pentru active.
Atunci când o astfel de distincţie nu este efectuată, activele şi datoriile
sunt clasificate, în principiu, în funcţie de lichiditatea, respectiv
exigibilitatea lor.
 Indiferent care este prezentarea reţinută, grupul menţionează, în
situaţiile financiare consolidate, partea sub un an a activelor şi
datoriilor, pentru toate rubricile susceptibile să conţină atât elemente
pe termen scurt, cât şi elemente pe termen lung.
Faţă de bilanţul individual, în bilanţul consolidat apar posturi specifice,
cum ar fi:
- în activ: - diferenţe de achiziţie;
- titluri puse în echivalenţă;

- în pasiv: - diferenţe de reevaluare;


- diferenţe de conversie;
- interese minoritare.
Pentru întocmirea bilanţului consolidat se mai au în vedere:
 activele si datoriile entitatilor incluse in consolidare se incorporeaza in
totalitate in bilantul consolidat, prin insumarea elementelor similare.
 stocurile pot fi prezentate ca un singur element in situatiile financiare
anuale consolidate, dacă exista circumstante speciale care ar putea
determina cheltuieli nejustificate.
 valorile contabile ale acţiunilor în capitalul entităţilor incluse în
consolidare se compensează cu proporţia pe care o reprezintă în
capitalul şi rezervele acestor entităţi
Interesele minoritare trebuie prezentate în bilanţul consolidat în
capitalurile proprii, separat de capitalurile proprii ale societăţii-mamă.
Interesele minoritare reprezintă partea din capitalurile proprii (rezultatul
exerciţiului) ce revine asociaţilor minoritari ai grupului, în societăţile
consolidate prin integrare globală. De obicei, sunt reflectate distinct
interesele minoritare în rezultatul exerciţiului şi, separat, interese
minoritare în rezervă, adică partea ce revine intereselor minoritare din
capitalurile proprii ale societăţii integrate global.
Contul de profit şi pierdere consolidat

În contul de profit şi pierdere trebuie să se menţioneze cel puţin


următoarele posturi:
 veniturile din activităţi ordinare;
 rezultatul exploatării;
 cheltuielile financiare;
 cota-parte în rezultatul net al întreprinderilor asociate şi cele de tip
joint-ventures contabilizată pe baza metodei punerii în echivalenţă;
 cheltuielile privind impozitul pe profit;
 profitul sau pierderea din activităţi ordinare;
 interesele minoritare şi
 rezultatul net al exerciţiului
Un grup trebuie să prezinte în contul său de profit şi pierdere sau în
notele explicative o clasificare a cheltuielilor după natură sau după
funcţie.

.
Veniturile si cheltuielile entitatilor incluse in consolidare se
încorporează în totalitate în contul de profit şi pierdere consolidat, prin
însumarea elementelor similare.

Suma oricărui profit sau pierderi atribuibilă acţiunilor în filialele


incluse în consolidare, deţinute de alte persoane decât entităţile incluse
în consolidare, se prezintă separat în contul de profit şi pierdere
consolidat, la elementul "Profitul sau pierderea exerciţiului financiar
aferent intereselor minoritare".
Situaţia consolidată a variaţiei capitalurilor proprii
 
Situaţia variaţiei capitalurilor proprii consolidate reflectă
modificările intervenite în capitalurile proprii consolidate de la un
exerciţiu financiar la altul.
Capitalurile proprii consolidate se pot modifica în urma:
•creşterii capitalului societăţii care realizează consolidarea
(societatea mamă);
•distribuirilor efectuate de întreprinderea consolidantă în cursul
exerciţiului;
•variaţiei cursurilor de schimb în cazul consolidării de întreprinderi
străine;
•incidenţei reevaluărilor, restructurărilor (de genul aporturi parţiale
de active, fuziuni) şi cesiunilor interne de active;
•fluctuaţiilor procentajului de interes în întreprinderile consolidate;
•modificărilor de metode contabile.
Tabloul fluxurilor de trezorerie consolidat
 
Tabloul fluxurilor de trezorerie este o componentă esenţială a
situaţiilor financiare consolidate.
Situaţiei fluxurilor de trezorerie, are drept scop:
 să ajute investitorii, creditorii şi alţi utilizatori de situaţii financiare;
 să evalueze abilitatea de acoperire a obligaţiilor sale;
 să evalueze abilitatea firmei să-şi plătească dividendele;
 să evalueze necesarul firmei pentru finanţare externă;
 să motiveze diferenţele dintre venitul net şi încasările şi plăţile
asociate;
 să evalueze efectele în bilanţ (poziţia financiară) atât ale investiţiilor
lichide şi nelichide, cât şi ale tranzacţiilor de finanţare.
Situaţia fluxurilor de trezorerie clasifică încasările şi plăţile în numerar
în: activităţi de exploatare, de investiţii şi de finanţare

Informaţiile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt folositoare la


stabilirea capacităţii unei entităţi de a genera numerar si echivalente de
numerar şi dau posibilitatea utilizatorilor să dezvolte modele de evaluare
si comparare a valorii actualizate a fluxurilor de trezorerie viitoare ale
diferitelor entităţi.

Fluxurile de trezorerie se pot determina prin 2 metode: directă și


indirectă.
Metoda directă are la bază principiul convertirii fiecărui element al
contului de profit şi pierdere, din baza acumulărilor, în baza plăţi-
încasări.
Fluxurile de trezorerie din activitatea de exploatare determinate prin
metoda directă, se prezintă astfel:
 • Incasări de la clienţi
 - Plăţi în favoarea furnizorilor şi salariaţilor
 + Dividende încasate de la filiale
 + Dobânzi încasate
 - Dividende încasate
 - Impozite plătite
 + Incasări din prime de asigurare
 = Flux net de trezorerie din activităţile de exploatare
Metoda indirectă vizează numai ajustările necesare pentru a transforma venitul net în flux
de trezorerie din activitatea de exploatare; ajustările vor fi realizate numai pentru acele
elemente care, deşi sunt cuprinse în contul de profit şi pierdere, nu afectează fluxurile de
numerar, astfel:
 •Venit net
 Ajustări necesare pentru transformarea venitului net în fluxuri nete de trezorerie
 Amortizare
 -Câştiguri din vânzarea investiţiilor
 + Pierderi din vânzarea imobilizărilor
 + Descreşterea creanţelor asupra clienţilor
 - Creşterea stocurilor
 + Descreşterea cheltuielilor efectuate în avans
 + Creşterea datoriilor faţă de furnizori
 + Creşterea datoriilor acumulate
 - Descreşterea impozitului pe profit de plătit
 = Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare
Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate
 
Notele explicative au rolul de a detalia unele fenomene şi aspecte
legate de operaţiunile, respectiv înregistrările contabile.
Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile,
regulile şi practicile specifice aplicate de o societate-mamă la întocmirea
şi prezentarea situaţiilor financiare anuale consolidate.
Situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să fie întocmite
folosind politici contabile uniforme pentru tranzacţii asemănătoare şi alte
evenimente în circumstanţe similare.
Dacă un membru al grupului foloseşte alte politici contabile decât
cele adoptate în situaţiile financiare anuale consolidate, pentru tranzacţii
asemănătoare şi evenimente în circumstanţe similare, în scopul
întocmirii situaţiilor financiare consolidate trebuie făcute ajustări
corespunzătoare la situaţiile sale financiare.
Trebuie prezentate politicile folosite pentru evaluarea fondului
comercial şi a interesului minoritar.
Rolul informativ al anexelor este extrem de importantpentru că:
există numeroase posibilităţi de opţiune la nivelul prezentării şi
evaluării, şi, de asemenea,
există o relativă libertate de apreciere lăsată organelor însărcinate
cu elaborarea situaţiilor financiare consolidate pentru a decide
realizarea unor operaţii în funcţie de pragul de semnificaţie
(delimitarea perimetrului de consolidare, retratări şi eliminări de
operaţii interne etc.).

Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate, nu se


supun unor reguli intangibile de întocmire şi prezentare.
Numărul şi natura informaţiilor pot varia semnificativ de la un grup
la altul.
Există însă, o serie de informaţii minime ce trebuie prezentate,
pentru a permite utilizatorilor externi înţelegerea şi interpretarea
situaţiilor financiare consolidate.
 
Multumesc pentru atenție!

Spor la învățat!

S-ar putea să vă placă și