Sunteți pe pagina 1din 29

Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, jud.

Bihor, România
Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407; Decanat: 0259-408109; Fax: 0259-408409
Web: http://steconomice.uoradea.ro; E-mail: steconomice@uoradea.ro

Proiect la disciplina
Practici și opțiuni la nivelul grupurilor de societăți

Tema:

Arhitectura situațiilor financiare consolidate contemporane

Masterand: Fatura Maria-Monica


Coordonator proiect: Conf. univ. dr. Victoria Bogdan

Oradea,
2018
Cuprins

Cap. I. Introducere ………………………………………………………………...…… pag. 3

Cap. II. Obiectivele situațiilor financiare consolidate și informațiile de furnizat ……..pag.3-4

Cap. III. Structura situațiilor financiare consolidate …………………………………..pag.4-6

Cap. IV. Contul de profit și pierdere consolidate ……………………………………...pag.6-7

Cap. V. Tabloul fluxurilor de trezorerie consolidate …………………………………….pag.8

Cap. VI. Situația variațiilor capitalurilor proprii consolidată ……………………………pag.8

Cap. VII. Politicile contabile ……………………………………………………………..pag.9

Cap. VIII. Grupurile de societăți și situațiile financiare consolidate în România ..…..pag.9-10

Cap. IX. Studiu de caz la S.C. COMNORD S.A. ……………………………..…….pag.10-27

Cap. X. Concluzii ……………………………………………………………………….pag.28

Bibliografie ……………………………………………………………………………..pag.29

I. Introducere.

2
În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care îşi desfăşoara
activitatea ca entităţi juridice independente cât şi grupuri de societăţi legate între ele din punct de
vedere economic şi financiar, sub controlul sau influenţa uneia dintre ele. Grupurile de societăţi
reprezintă o realitate tot mai pregnantă a lumii contemporane.

Grupul de societăţi reprezintă ansamblul constituit din două sau mai multe societăţi,
fiecare cu propria personalitate juridică, dar care sunt supuse unei direcţii economice unitare
asumate de una sau mai multe dintre ele.

• Societăţile din cadrul grupului, având personalitate juridică elaborează fiecare situaţii
financiare consolidate potrivit reglementărilor specifice stabilite de către fiecare ţară.

• Necesitatea situaţiilor financiare consolidate este evidentă, ele dau o imagine mai
cuprinzătoare a situaţiei reale a unui grup, imagine pe care nu o poate da ansamblul
bilanţurilor societăţilor componente, ele permit exprimarea într-o manieră globală a
situaţiei financiare şi a rezultatului grupului.

II. Obiectivele situaţiilor financiare consolidate şi informaţiile de furnizat

Recunoaşterea rolului informativ al consolidării nu permite minimizarea lui la un simplu


accesoriu al conturilor anuale ale societăţii dominante.

Grupul de societăţi, prin documentele sale de sinteză consolidate, trebuie să furnizeze o


informaţie contabilă care să corespundă din toate punctele de vedere calităţilor cerute informaţiei
contabile. Astfel, conturile consolidate cuprind: documente obligatorii – bilanţ consolidat, cont
de rezultate consolidat, anexa consolidată, raportul de gestiune al grupului, şi documente
recomandate a fi publicate – tabloul de finanţare consolidat, tablou de variaţie a trezoreriei,
tablou de variaţie a capitalurilor proprii, raportul cenzorilor.

Situaţiile financiare consolidate trebuie să furnizeze o informare despre poziţia financiară,


performanţele şi fluxurile de trezorerie ale unei întreprinderi, care să fie utilă unei game largi de
utilizatori, în luarea deciziilor lor economice. Pentru a realiza acest scop, situaţiile financiare
consolidate trebuie să furnizeze informaţii care să permită utilizatorilor efectuarea de previziuni
asupra fluxurilor de trezorerie viitoare, în special referitoare la scadenţa şi probabilitatea lor.

Informaţiile din situaţiile financiare consolidate:

Activele controlate de grup, adică resursele generatoare de fluxuri de trezorerie viitoare;

3
Datoriile grupului, adică pasivele externe care trebuie să se găsească la originea plăţilor;

Capitalurile proprii, ca interes rezidual al proprietarilor în activele controlate de grup;

Rezultatul grupului şi performanţa sa economică redate prin reflectarea evoluţiei capitalurilor


proprii (activului net);

Fluxurile de trezorerie trecute, care se pot constitui în bază pentru determinarea fluxurilor de
trezorerie viitoare.

III. Structura situaţiilor financiare consolidate

În conformitate cu IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare”, un set complet al situaţiilor


financiare include următoarele componente:

1. Bilanţul

2. Contul de profit şi pierdere

3. Situaţia variaţiei sau modificărilor capitalurilor proprii

4. Tabloul fluxurilor de trezorerie

5. Politicile contabile şi notele explicative

Componenţa situaţiilor financiare consolidate potrivit prevederilor OMFP nr. 1802/2014:

Situaţiile financiare anuale consolidate cuprind:

1. Bilanţul consolidat

2. Contul de profit şi pierdere consolidat

3. Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate

Bilanţul consolidat

Conform IAS 1, strctura şi conţinutul bilanţului trebuie să realizeze distincţia dintre elementele
curente şi cele necurente.

Structurile bilanţului consolidat:

Activele curente ale bilanţului cuprind:

- elementele destinate să fie realizate sau deţinute pentru a fi vândute sau consumate în cadrul
unui ciclu normal de exploatare;

- elementele destinate, în principal pentru a fi negociate pe diferite pieţe;


4
- elementele deţinute într-o perspectivă de termen scurt, entitatea aşteptându-se să le realizeze în
maximum un an de la data închiderii exerciţiului;

- lichidităţile sau echivalentele de lichidităţi.

Celelalte active sunt considerate elemente necurente.

Formatul explicativ al bilanţului consolidat

ACTIVE (ASSETS)

Active necurente (non-current assets)

Imobilizări corporale (property, plant and equipment)

Fond comercial (goodwill)

Alte active necorporale (other intangible assets)

Investiţii în întreprinderile asociate (investments in associates)

Investiţii disponibile pentru vânzare (available for sale investments)

Total active necurente

Active curente (current assets)

Stocuri (inventories)

Creanţe comerciale (trade receivables)

Alte active curente (others current assets)

Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi (cash and cash equivalents)

Total active curente

Total active

CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII (EQUITY AND LIABILITIES)

Capitalul atribuibil deţinătorilor de capital ai societăţii mamă (equity attributable to equity


holders of the parent)

Capital emis (share capital)

Alte rezerve (other reserves)

Câştiguri nedistribuite (retained earnings)


5
Total capitaluri atribuite deţinătorilor de capital ai societăţii mamă

Interese minoritare (minority interest)

Total capitaluri proprii

Datorii necurente (non-current liabilities)

Împrumuturi pe termen lung (long term borrowings)

Impozite amânate (deferred tax)

Provizioane pe termen lung (long term provisions)

Total datorii necurente

Datorii curente (current liabilities)

Datorii comerciale şi alte datorii curente (trade and other payables)

Împrumuturi pe termen scurt (short term borrowings)

Partea curentă a împrumuturilor pe termen lung (curent portion of long term borrowings)

Impozitul pe profit curent de plătit (current tax payable)

Provizioane pe termen scurt (short term provisions)

Total datorii curente

Total datorii

Total capitaluri proprii şi datorii

IV. Contul de profit şi pierdere consolidat

Conform IAS 1, contul de profit şi pierdere trebuie să menţioneze cel puţin următoarele posturi:

 Veniturile

 Cheltuielile financiare

 Cota-parte în rezultatul întreprinderilor asociate şi al asociaţiilor în participaţie puse în


echivalenţă

 Câştigul sau pierderea înaintea impozitării constatat(ă) cu ocazia vânzării activelor sau
decontarea datoriilor relative la activităţile abandonate
6
 Impozitul asupra beneficiilor

 Câştigul sau pierderea după impozitare, constatat(ă) la activităţile abandonate

 Rezultatul exerciţiului

Formatul de prezentare al contului de profit şi pierdere

În anexa la IAS 1 revizuit, sunt prezentate modele ilustrative privind contul de profit şi pierdere
al unui grup, atât în cazul clasificării cheltuielilor după funcţii, cât şi în cazul clasificării lor după
natură.

Contul de profit şi pierdere al unui grup de societăţi

(cazul clasificării cheltuielilor după funcţii)

Cifra de afaceri (revenues)

(-) Costul vânzărilor (cost of sales)

= Marja brută (gross profit)

(+) alte venituri (other income)

(-) costurile distribuirii (distribuition costs)

(-) cheltuieli administrative (administrative expenses)

(-) costurile finanţării (finance costs)

(+) Partea din profitul întreprinderilor asociate (share of profit of associates)

= Profitul înaintea impozitării (profit before tax)

(-) Cheltuieli privind impozitul pe profit (income tax expense)

= Profitul perioadei (profit for the period)

Atribuibil (attributable to):

Deţinătorilor de capital ai societăţii mamă (equity holders of the parent)

Intereselor minoritare (minority interest)

Total profit atribuit

7
V. Tabloul fluxurilor de trezorerie consolidat

Tabloul fluxurilor de trezorerie prezintă fluxurile de încasări şi plăţi din cursul perioadei; el arată
de unde au venit lichidităţile şi cum au fost ele cheltuite, explicând cauzele variaţiei lor. Formatul
acestui tablou, în referenţialul contabil internaţional, are la bază standardul IAS 7 “Tabloul
fluxurilor de trezorerie”.

Prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie:

Tabloul fluxurilor de trezorerie trebuie să prezinte fluxurile de încasări şi plăţi ale exerciţiului
clasificate în:

 fluxuri generate de activităţile de exploatare;

 fluxuri generate de activităţile de investiţii;

 fluxuri generate de activităţile de finanţare.

VI. Situaţia variaţiilor capitalurilor proprii consolidată

În conformitate cu IAS 1, o asemenea situaţie cuprinde următoarele elemente:

 profitul sau pierderea perioadei;

 pierderile şi câştigurile, cheltuielile şi veniturile care au fost direct afectate capitalurilor


proprii, cât şi totalul acestor elemente;

 totalul veniturilor şi cheltuielilor perioadei, calculat ca sumă de a) şi b), prezentând


separat sumele totale atribuibile acţionarilor societăţii mamă şi intereselor minoritare;

 pentru fiecare componentă a capitalurilor proprii, efectul schimbărilor de politici


contabile şi corectări de erori, recunoscute conform IAS 8.

De asemenea, entităţile trebuie să prezinte, fie în situaţia variaţiilor capitalurilor proprii, fie în
note, următoarele informaţii:

 Operaţiile efectuate cu proprietarii, menţionându-se în mod distinct distribuirile în


favoarea acestora;

 Rezultatele nedistribuite, la deschiderea şi închiderea exerciţiului, cât şi explicarea


fluxurilor reprezentând variaţiile;

8
 O reconciliere între soldurile iniţiale şi finale ale fiecărui post de capitaluri proprii, cu
precizarea separată a fiecărei mişcări.

VII. Politicile contabile şi notele explicative

Practica demonstrează că numărul şi natura informaţiilor pot varia în mod semnificativ de la un


grup la altul. Sunt însă o serie de informaţii minime ce trebuie să existe în note, pentru a permite
utilizatorilor externi înţelegerea şi interpretarea criteriilor reţinute în procesul de întocmire a
situaţiilor financiare. Este vorba despre:

a) referenţialul contabil utilizat, normele neaplicate şi motivele neaplicării acestora;

b) metodele de consolidare, tratamentul diferenţelor de achiziţie, metodele de conversie şi


data de închidere a conturilor;

c) metodele şi regulile de evaluare utilizate pentru posturile semnificative din bilanţul şi din
contul de profit şi pierdere consolidat;

d) perimetrul de consolidare;

e) comparabilitatea informaţiilor;

f) informaţiile sectoriale;

g) alte informaţii: evenimente ulterioare datei bilanţului, remuneraţiile membrilor organelor


de conducere, etc.

VIII. Grupurile de societăţi şi situaţiile financiare consolidate în România

În ultimi 20 de ani companile romaneşti s-au dezvoltat continuu şi putem spune că în fiecare
sector al economiei sunt grupuri de societăţi. Primele grupuri de socieţi au apărut în industria
petrolului şi a gazelor naturale (Petrom, Rompetrol) despre care putem spune că este o industrie
tradiţională a economiei româneşti. Primele grupuri de societăţi în Romania au apărut la sfârşitul
anilor `90 cu 4-5 ani mai târziu comparativ cu alte ţări din Europa Centrală (fostele ţări
comuniste). Cauzele acestei întârzieri pot să fie din cauza procesului de privatizare lentă,
legislaţie riguroasă şi instabilă, birocraţie, sistem fiscal complicat şi restrictiv pentru dezvoltarea
societăţilor, sistem bancar instabil, lipsa de capital ai oamenilor de afaceri, lipsa de experienţă în
domeniul managmentul afacerilor, economie de piaţă nefuncţională.

9
Situaţii financiare consolidate în România – prezent şi perspective

În prezent grupurile de societăţi româneşti au obligaţia de a întocmi situaţii financiare


consolidate conform condiţiilor impuse de Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr 3055/2009.

Începând din ianuarie 2006, Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene


privind conturile anuale şi Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene privind
conturile consolidate fac parte integrantă din reglementările contabile ale agenţilor economici din
ţara noastră.

Reglementările apărute în 2005 consacră aplicarea directivelor europene pentru toate


categoriile de persoane juridice prevăzute în Legea contabilităţii. Ordinul Ministerului Finanţelor
Publice nr. 907/2005 stabileşte că întocmirea unui set suplimentar de situaţii financiare conforme
cu Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară este obligatorie pentru exerciţiul
financiar al anului 2006 pentru instituţiile de credit, şi este opţională pentru celelalte entităţi de
interes public, prevăzute în reglementări.

Prin entităţi cu interes public se înţelege:

• Instituţiile de credit

• Societăţile de asigurare sau reasigurare

• Entităţile reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a valorilor Mobiliare

• Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată

• Companiile şi societăţile naţionale

• Persoanel juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare
de către o societate-mamă care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

• Persoanele juridice care beneficiază împrumuturi nerambursabile sau împrumuturi cu


garanţia statului.

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 907/2005

IX. Studiu de caz la S.C COMNORD S.A

Prezentare generala a societatii-mama

10
S.C COMNORD S.A., este persoană juridică română, cu sediul în: Bucureşti,Calea Grivitei,
nr.136, Sector 1,
Cod postal 010737,
Telefon/fax 0040-21-206.68.00;0040-21-206.68.02
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comerţului J40/493/1991
Cod unic de înregistrare 1590368
Atribut fiscal RO

Societatea are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv „lucrări de


construcţii/ clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale”, cod CAEN 4120.

Comnord efectuează următoarele activităţi principale:


- Construcţii de clădiri si lucrări de geniu
- Lucrări de instalaţii electrice, sanitare, electrice si hidrotehnice
-Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte lucrări speciale de construcţii (fasonarea otelului)
- Consolidări si amenajări la construcţii
- Comercializarea de produse de balastiera (agregate de râu sortate si nesortate).
- Prestării servicii si asistenta tehnica in domeniul construcţiilor.

Durata societatii este nelimitata.

Prezentarea administratorilor companiei:


Nume Poziţia
NEGOIȚĂ OLEANA PRESEDINTE C.A.
LEMNARU DAN ADMINISTRATOR
CIRJAN BOGDAN ADMINISTRATOR

Participarea administratorilor la capitalul social al companiei:- nu este cazul


Prezentarea conducerii executive a companiei:
Nume Poziţia
NEGOIŢĂ OLEANA DIRECTOR GENERAL
TAPAI MIHAELA DIRECTOR ECONOMIC
6.2 Capitalul social
Capitalul social al societatii este de 4.001.055,20 lei, impartit in 40.010.552 actiuni, cu o valoare
nominala de 0,10 lei. Capitalul social nu a suferit modificari in cursul exercitiului 2016.

Categoria, tipul, numarul si caracteristicile principale ale valorilor mobiliare emise de


companie:
 Actiuni comune nominative dematerializate, a caror evidenta este tinuta de S.C.
Depozitarul Central S.A. Bucuresti

11
 Acţiunile S.C. COMNORD S.A. se tranzactioneaza la categoria de Baza a Bursei de
Valori Bucuresti

Actionariatul Comnord, conform ultimei situatii 31.12.2016 la S.C. Depozitarul Central S.A.
Bucuresti se prezinta astfel:
- Creteanu Sorin 53,6755%
- Meteor Investitii Mobiliare - 19.6698%
- Pers.fizice 11,8077%
- Pers.juridice 14,8470%
Capitalul social evidentiat in bilant corespunde cu cel inscris la Registrul Comertului, atestat prin
Certificat constatator.
Forma de proprietate este societate pe acţiuni, integral privată, cu un capital social de
4.001.055,20 lei la 31.12.2016, impartit in 40.010.552 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei
fiecare.
Societatea are organizat audit intern.
Situaţiile financiare sunt întocmite la 31.12.2016 şi sunt prezentate în lei, în conformitate
cu Legea contabilitatii nr.82/1991 si O.M.F.P. 1802/2014.

12
Contul de profit si pierdere consolidat
-lei-

A B 2015 2016
Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05) 1 81.167.053 77.714.259
Producţia vândută (ct.
2
701+702+703+704+705+706+708) 70.181.775 73.816.364
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 3 10.985.278 3.897.895

Reduceri comerciale acordate 4 0 0


Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de
5
afaceri nete (ct.7411) 0 0
Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în
curs de execuţie (ct. 711)
Sold C 6 2.481.475 0
Sold D 7 0 2.237.665
Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale
8
proprii şi capitalizată (ct. 721+722) 0 0
Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417) 9 3.071.781 3.917.693
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-
10
07+08+09) 86.720.309 79.394.287
a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele
11
consumabile (ct. 601+602-7412) 26.704.038 9.444.443
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 12 902.190 1.069.516
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apa) (ct. 605-
13
7413) 1.844.554 1.852.264
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 14 10.874.420 3.668.668
Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care: 15 7.660.792 7.635.637
a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641+642-7414) 16 6.185.067 6.304.220

13
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645-
17
7415) 1.475.725 1.331.417
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
18
necorporale (rd. 19-20) 4.572.745 2.878.775
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) 19 4.572.745 2.878.775
a.2) Venituri (ct. 7813) 20 0 0
b) Ajustări de valoare activelor circulante (rd. 22-23) 21 164.257 0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) 22 292.378 0
b.2) Venituri (ct. 754+7814) 23 128.121 0
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 24 40.993.647 57.941.895
Cheltuieli privind prestaţiile externe
(ct.
25
611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+
628-7416) 40.104.200 55.678.418
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
26
(ct. 635) 599.590 705.432
Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct.
27
658) 289.857 1.558.045
Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate
de entităţile al căror obiect principal de activitate îl 28
constituie leasingul (ct. 666) 0 0
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31) 29 -3.588.554 -260.678
Cheltuieli (ct. 6812) 30 93.758 0
Venituri (ct. 7812) 31 3.682.312 260.678
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la
32
15+18+21+24+29) 90.128.089 84.230.520
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
-Profit (rd. 10-32) 33 0 0
-Pierdere (rd. 32-10) 34 3.407.780 4.836.233
Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) 35 0 1.996.744
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 36 0 0
Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte
37
din activele imobilizate (ct. 763) 0 0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 38 0 0
Venituri din dobânzi (ct. 766) 39 16.595 15.219
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 40 0 0
14
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) 41 188.450 351.221
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.
42
35+37+39+41) 205.045 2.363.184
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi
43
investiţiile deţinute ca active circulante (rd. 44-45) 0 0
Cheltuieli (ct. 686) 44 0 0
Venituri (ct. 786) 45 0 0
Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418) 46 0 69.840
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 47 0 0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) 48 29.845 272.817
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) 49 29.845 342.657
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
-Profit (rd. 42-49) 50 175.200 2.020.527
-Pierdere (rd. 49-42) 51 0 0
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
-Profit (rd. 10+42-32-49) 52 0 0
-Pierdere (rd. 32+49-10-42) 53 3.232.580 2.815.706
Cota parte din rezultatul societatii puse in echivalenta 54 -3.353.643 -242.414
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 55 83.571.711 81.515.057
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49) 56 90.157.934 84.573.177
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
-Profit (rd. 55-56) 57 0 0
-Pierdere (rd. 56-55) 58 6.586.223 3.058.120
IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) 59 85.318 42.288
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.
60
698) 0 0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)
EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
-Profit (rd. 57-59)) 61 0 0
-Pierdere (58-59) 62 6.671.541 3.100.408
Din care pierderea exerciţiului financiar aferentă
63
intereselor minoritare (din randul 62) 30.907 22.235
Administrator, Director economic NEGOITA OLEANA
TAPAI MIHAELA

15
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU CONSOLIDATĂ
-lei-

Creşteri Reduceri
Nr. Sold la Sold la
Element al capitalului propriu din care prin din care prin
crt. 01.01.2016 Total Total 31.12.2016
transfer transfer
1 Capitalul subscris si vărsat 4.001.055 0 0 0 0 4.001.055
2 Prime de capital 0 0 0 0 0 0
3 Rezerve din reevaluare 29.358.327 4.824.207 0 0 0 34.182.534
4 Rezerve 26.875.534 0 0 8.941.830 0 17.933.704
7 Rezultatul reportat 20.771.181 24.746.663 0 0 0 45.517.844
8 Rezultatul exercitiului total * -6.671.541 88.186.598 6.671.541 84.615.465 0 -3.100.408
9 Repartizarea profitului (-) 0 0 0 0 0 0
10 Alte interese minoritare 155.005 25.499 0 0 0 180.504

11 TOTAL CAPITALURI 74.489.561 117.782.967 6.671.541 93.557.295 0 98.715.233

Variatia capitalurilor proprii = 24.225.672 lei


*Creșterile Rezultatului exercițiului cuprind veniturile totale și transferurile din alte conturi, iar descresterile cuprind cheltuielile totale și transferurile
din alte conturi. Este cuprins și rezultatul aferent intereselor minoritare
În anul 2016 nu au fost modificări de capital social.
Administrator, Director economic

16
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Medoda indirectă - lei -

Nr.
Indicator 2,015 2,016
crt.
1 Rezultatul net al exerciţiului -6,671,541 -3,100,408
2 Amortizarea inclusă în cost 4,572,745 2,878,775
3 Variaţia stocului 1,669,101 856,043
4 Variaţia creanţelor -12,020,141 -4,476,069
5 Variaţia furnizorilor şi clienţilor creditori -5,200,244 -3,505,192
FLUX DIN ACTIVITATEA DE
A EXPLOATARE 3,052,000 -106,799
6 Variaţia activelor imobilizate -4,040,107 1,580,167
FLUXUL DIN ACTIVITATEA DE
B INVESTIŢII 4,040,107 -1,580,167
7 Variaţia datoriilor şi împrumuturilor asimilate 0 1,421,195
8 Variaţia altor datorii -2,158,188 12,681,463
9 Variaţia capitalului social 0 0
C FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ -2,158,188 14,102,658
10 Variaţia altor elemente de activ -48,173 -18,718
11 Variaţia altor elemente de pasiv -9,946,388 1,666,363
FLUX DE NUMERAR DIN ALTE
D ACTIVITĂŢI -9,898,215 1,685,081
E FLUX DE NUMERAR TOTAL -4,964,296 14,100,773
F Numerar la sfârşitul perioadei 4,926,441 19,027,214
G Numerar la începutul perioadei 9,890,737 4,926,441

17
18
NOTE EXPLICATIVE

Nota nr.1 Active imobilizate consolidate

Nr. Elemente de imobilizări Valoarea netă Modificări Valoarea netă


crt. 01.01.2016 31.12.2016
Imobilizări necorporale
I 7.422 -2.614 4.808
II Imobilizări corporale 73.818.507 +3.998.603 77.817.110
III Imobilizări financiare 10.492.780 -2.415.822 8.076.958
Active imobilizate
TOTAL 84.318.709 +1.580.167 85.898.876

Nota nr.2 Provizioane


Situatiile financiare consolidate cuprind provizioane pentru riscuri si cheltuieli în valoare de
1.310.949 lei.
Provizionul este constituit de societatea mama - Comnord SA.
Nota nr.3 Repartizarea profitului
Nu sunt înregistrate sume în contul ”repartizarea profitului” la nicio societate inclusa in
consolidare.
Nota nr.4 Analiza rezultatului consolidat din exploatare
Nr. Indicator 2015 2016
Crt.
1. Cifra de afaceri netă 81.167.053 77.714.259
2. Venituri de exploatare 86.720.309 79.394.287
3. Cheltuieli din exploatare 90.128.089 84.230.520
4. Rezultat din exploatare -3.407.780 -4.836.233
5.1 Situaţia la data de 31.12.2015

Pasul 1 Determinarea procentajelor de control şi a metodelor de consolidare

Procentajul Metoda de
Societatea Relatia
de control consolidare
Integrare
S1 Girueta SA SM în S1 99,0993%
globală
Metoda punerii
S2 Băneasa Rezidenţial SRL SM în S2 50,000%
in echivalenta
Metoda punerii
S3 CRH Comnord SA SM în S3 33,999%
in echivalenta

Pasul 2: Determinarea procentajelor de integrare şi a procentajelor de interes

Procentajul Procentajul de
Societatea Relatia
de integrare interes
S1 Girueta SA SM în S1 100 % 99,09%
S2 Băneasa Rezidenţial SRL SM în S2 50 % 50,00 %
S3 CRH Comnord SA SM în S3 33,999 % 33,999 %

5.2 Situaţia la 31.12.2016

Pasul 1: Determinarea procentajelor de control şi a metodelor de consolidare

Procentajul Metoda de
Societatea Relatia
de control consolidare
S1 Girueta SA SM în S1 99,09% Integrare globală
Metoda punerii in
S2 Băneasa Rezidenţial SRL SM în S2 50,00%
echivalenta

20
Pasul 2: Determinarea procentajelor de integrare şi a procentajelor de interes

Procentajul de Procentajul
Societatea Relatia
integrare de interes
S1 Girueta SA SM în S1 100 % 99,09%
S2 Băneasa Rezidenţial SRL SM în S2 50 % 50,00 %

5.3 Definitivarea perimetrului de consolidare

5.4.1 Perimetrul de consolidare cuprinde următoarele entităţi:

5.4.1.1.Pentru anul 2015

Procentajul de Procentajul de
Societatea Relatia
integrare interes
S1 Girueta SA SM în S1 100 % 99,09%
Băneasa Rezidenţial 50 % 50,00 %
S2 SM în S2
SRL
S3 CRH Comnord SA SM în S3 33,999 % 33,999 %

5.4.1.2.Pentru anul 2016

Procentajul de Procentajul de
Societatea Relatia
integrare interes
S1 Girueta SA SM în S1 100 % 99,09%
Băneasa Rezidenţial 50 % 50,00 %
S2 SM în S2
SRL

5.4.2 Denumirea şi sediul entităţilor incluse în perimetrul de consolidare


S1: Girueta SA
21
Sediul: Jilava, str.Giurgiului, nr.3;
Registrul comerţului: J23/1589/2004;
Cod unic de înregistrare: 477558
Activitatea preponderentă: cod CAEN 2811.
S2: Băneasa Rezidenţial SRL
Sediul: Bucureşti
Registrul comerţului: J40/12403/2005;
Cod unic de înregistrare: 17782041
Activitatea preponderentă: cod CAEN 4110.
S3: CRH Comnord SA
Sediul: Bucureşti, str.Modrogan, nr.20;
Registrul comerţului: J40/5312/1999;
Cod unic de înregistrare: 11844293
Activitatea preponderentă: cod CAEN 2663.

5.4 Metodele de consolidare

Procentajul
Procentajul
Nr. Societatea Relatia de Medoda de
de interes
crt. integrare consolidare
1. 100 % 99,09% Integrare
Girueta SA SM în S1
globală

22
2. Băneasa 50 % 50,00 % Metoda punerii
SM în S2
Rezidenţial SRL in echivalenta
3. CRH Comnord 33,99 % 33,99 % Metoda punerii
SM în S3
SA in echivalenta

7.1 Bilantul patrimonial consolidat


Lei

31.12.2015 31.12.2016
ACTIV
1. Active pe termen mediu şi lung-nete, din 84,318,709 85,898,876
care:
1.1. necorporale 7,422 4,808
1.2. corporale 73,818,507 77,817,110
23
1.3. financiare 10,492,780 8,076,958
2. Active pe termen scurt-nete, din care: 56,360,219 66,822,248
2.1. stocuri 4,589,825 5,445,868
2.2. creanţe 46,773,303 42,297,234
2.3. disponibilităţi 4,926,441 19,027,214
2.4. cheltuieli înregistrate în avans 70,650 51,932
TOTAL ACTIV (1 + 2) 140,678,928 152,721,124

PASIV
3. Pasive pe termen mediu şi lung, din care: 110,497,783 110,983,581

3.1. capitaluri permanente 110,497,783 110,983,581


3.1.1. capitaluri proprii 74,489,561 98,715,233
- capital social 4,001,055 4,001,055
- rezerve + rez. din reev.+alte capital. 56,388,866 52,296,742
- rezultatul reportat 20,771,181 45,517,844
- rezultatul curent -6,671,541 -3,100,408
- repartizare profit 0 0
3.1.2. dat.proviz,subv.pe t. lung 36,008,222 12,268,348
4. Pasive pe termen scurt 30,181,145 41,737,543
4.1. datorii < 1 an 30,181,145 41,715,970
4.2. venituri înregistrate în avans 0 21,573

TOTAL PASIV (3 + 4) 140,678,928 152,721,124

24
7.2 Analiza situatiei nete consolidate
lei

31.12.2015 31.12.2016
ACTIV TOTAL 140,678,928 152,721,124
DATORII TOTALE 66,189,367 54,005,891
SITUAŢIA NETĂ 74,489,561 98,715,233

7.3 Analiza fondului de rulment


INDICATOR (lei) 31.12.2015 31.12.2016
1. Fond de rulment brut sau total 56,289,569 66,770,316
2. Fond de rulment net sau permanent
26,179,074 25,084,705
(F.R.F.)
3. Fond de rulment propriu (F.R.P.) -9,829,148 12,816,357
4. Fond de rulment împrumutat (F.R.I.) 36,008,222 12,268,348

25
7.4 Analiza nevoii de fond de rulment
INDICATOR 31.12.2015 31.12.2016
1. Nevoi temporare 56,360,219 66,822,248
2. Disponibilităţi 4,926,441 19,027,214
3. Resurse temporare 30,181,145 41,737,543
4. N.F.R (1 - 2 - 3) 21,252,633 6,057,491
5. F.R.F. 26,179,074 25,084,705
6. T.N. (F.R.F. – N.F.R.) (5 - 4) 4,926,441 19,027,214

26
Nota nr. 8 Numarul mediu al personalului societatilor incluse in
perimetrul de consolidare

Nr.
Societatea 2015 2016
Crt.
1 COMNORD SA 79 64
2 Girueta SA 87 72
3 Băneasa Rezidenţial SRL 2 1
4 CRH Comnord SA 50 -

Total 218 137

X. Concluzii
27
În momentul de față, în țările UE se aplică două sisteme de contabilitate:
-sisteme contabile în conformitate cu directivele europene IV,VII,VIII
-un sistem de contabilitate în conformitate cu IFRS, pentru societățile cotate, care
întocmesc situații financiare consolidate, existând opțiunea de convergență cu IFRS și
pentru societățile necotate sau cotate, care nu au participații de capital.
Comisia europeana ar trebui să aiba în principal în vedere aplicarea setului complet de
standard IFRS și de către societățile de mari dimensiuni sau de către societățile care sunt
interesate de a deveni mai competitive pe piețele externe.

Totuși, dacă Comisia Europeana a decis sa nu abandoneze instrumentele clasice ale


euro-armonizării (Directivele Contabile Europene), aceasta instituție și-a asumat deplina
responsabilitate pentru modernizarea continuă a Directivelor Contabile Europene, în
sensul eliminării inconsecvențelor cu IAS sau IFRS.

Bibliografie

28
1. M. Sacarin - "Practici si Reglementari contabile de consolidare a conturilor”
2. Standardul Internațional de Raportare Financiară 10 publicat in Regulamentul (UE) nr.
1254/2012 al Comisiei din 11 decembrie 2012
3. L. Malciu, N. Feleaga-"Reglementare si practici de consolidare a conturilor",Editura
CECCAR, Bucuresti
4. http://www.comnord.ro/

5. http://teoraeco.blogspot.com/2009/12/aspecte-generale-privind-consolidarea.html

29