Sunteți pe pagina 1din 66

TRANS-UNIVERSITARIA Program de formare-dezvoltare continu a cadrelor didactice din nv mntul preuniversitar Profesori din invatamantul preuniversirar

Curriculum centrat pe competen e


Formator: prof. dr. Lucian Iordachescu

Curriculum centrat pe competen e


Formarea competen elor cadrelor didactice pentru n elegerea i aplicarea principiilor i modelelor de proiectare, implementare i evaluare a con inuturilor instruirii i a finalit ilor activit ii instructiveducative. Corelarea semnificativ cu didacticile de specialitate din planurile de nv mnt ale ciclului secundar (inferior i superior) din nv mntul preuniversitar

Competen e profesionale
1. De cunoa tere i n elegere: caracterizarea statutului epistemologic al teoriei form rii centrate pe competen e ca parte a teoriei curriculum-ului; determinarea pozi iei teoriei curriculum-lui n sistemul tiin elor educa iei; definirea i caracterizarea principalelor categorii de concepte teoretice i metodologice specifice domeniului: curriculum, nv mnt centrat pe elev, competen e, performan e, rela ii ntre acestea, arii curriculare, curriculum la decizia colii, discipline op ionale, curriculum formal, curriculum comun etc.; n elegerea paradigmei educa iei centrat pe competen e; asamblarea conceptelor ntr-un limbaj tiin ific i coerent i utilizarea lui n activitatea profesional .

Competen e profesionale
2. De explicare i interpretare descrierea, interpretarea i evaluarea principalelor evolu ii, orient ri, perspective de analiz a curriculum-ului colar: - elementele structurale ale curriculum-ului colar; - elementele func ionale; - produsele sau documentele curriculare; - tipurile sau formele de manifestare a curriculum-ului colar etc.; analiza reflectiv-critic i formularea judec ilor de valoare proprii privind abordarea domeniului n literatura de specialitate, procesul de implementare a curriculum-ului centrat pe competen e n nv mntul preuniversitar; identificarea i evaluarea direc iilor i tendin elor reprezentative de evolu ie din domeniul politicilor, teoriei i practicii curriculare n nv mntul preuniversitar: reforme, paradigme, probleme critice, perspective de evolu ie.

Competen e profesionale
3. Aplicative

dobndirea unui set de abilit i practice specifice proiect rii i implement rii unor inova ii n ariile curriculare; integrarea i utilizarea efectiv n practica colar a demersurilor moderne de proiectare, implementare, evaluare a curriculum-ului colar, n concordan cu cerin ele form rii profilului de competen pe diverse cicluride colarizare;

stabilirea cu rigoare i profesionalism, n cadrul fiec rui program de instruire a elementelor structurale ce definesc un curriculum colar modern i a rela iilor dintre acestea; interpretarea rezultatelor evalu rii unui curriculum colar i valorificarea lor n vederea centr rii procesului de predare/ nv are/ evaluare pe elev, trat rii diferen iate a elevilor; dezvoltarea abilit ii de a analiza critic documentele curriculare principale i auxiliare n baza c rora se desf oar procesul instructiv-educativ: planul de nv mnt, programele colare, manualele, ghidurile metodice etc.; dezvoltarea abilit ii de a construi documente curriculare proprii (programe pentru disciplinele op ionale, proiecte pentru unit ile de nv are, pentru lec ii sau activit i etc.), care s satisfac la un nivel acceptabil condi iile nv mntului modern, centrat pe nevoile, aspira iile, posibilit ile i limitele elevului.

Obiectivele generale
Cursan ii vor fi capabili s : explice locul i rolul curriculum-ului n sistemul tiin elor educa iei; identifice elementele fundamentale ale curriculum-ului educa ional i ale curriculum-ului colar (la propria specialitate); analizeze competen ele care vor fi formate elevilor n vederea alegerii activit ilor i con inuturilor adecvate; proiecteze elementele din structura curriculum-ului n strategiile de instruire; evalueze impactul pe care experien ele de nv are din cadrul fiec rei arii curriculare le au asupra dezvolt rii elevilor ; argumenteze op iunile pentru diferite strategii de instruire prin raportare la principalii factori care se pot lua n considerare; evalueze documentele curriculare la nivelul ciclurilor colare din nv mntul preuniversitar.

Evaluarea Se face n raport cu urm toarele criterii: a) participarea i implicarea cursan ilor la activit ile aplicative; b) prezentarea unor inova ii aduse produselor curriculare; c) realizarea unor strategii de elaborare, implementare i evaluare a currilum-ului la nivelul unui ciclu de nv mnt. Cursan ii vor realiza un portofoliu individual sau colectiv care s con in piese elaborate la ultimele dou criterii.

TEMA NR. 1 CURRICULUM-UL EDUCA IONAL. De la teorie la practic Obiectivele temei sunt: s se identifice principalele momente referitoare la evolu ia curriculum-ului; s se caracterizeze componentele curriculum-ului nv mntului centrat pe cadrul didactic i pe materia de nv at; s se analizeze caracteristicile nv mntului centrat pe elev; s se caracterizeze fiecare tip de curriculum formal, specializat, ascuns, nonformal, informal, local, ndividualizat , personalizat - din perspectiva con inutului

APLICA IA NR. 1
Cursan ii vor elabora, individual, dou referate care s vizeze: competen ele cadrului didactic (primul referat) i competen ele elevilor din propria clas , prin grila competen elor men ionate n aceast tem (al doilea referat). Fiecare forma ie de seminar va analiza/dezbate fiecare nivel din Management educational strategic, Editura Risoprint, Cluj- Napoca, 2005, pag 461-468, autori, Voiculescu F., Voiculescu E., iar formatorul va sintetiza rezultatele dezbaterii dup modelul prezentat n tabelul 4, p. 473 a aceleia i surse bibliografice.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI

1. CURRICULUM-ul CENTRAT PE COMPETENTE presupune: Referirea i descrierea competen elor celor doi actori principali ai procesului instructiv educativ, Elevul i Profesorul. Sursele pentru identificarea competen elor se reg sesc n: programele colare, documentul Raport de progres Competen e cheie, Implementarea programului de lucru Educa ie i instruire 2010, Comisia European , elaborat de Grupul de lucru B, n 2003 i n Standarde profesionale pentru func iile de execu ie din nv mntul preuniversitar, elaborate de CNFP i aprobate prin ordin de ministru n 2004.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI

2. COMPETENTELE CHEIE reprezint un pachet multifunc ional, transferabil de cuno tin e, abilita i i atitudini de care au nevoie to i indivizii pentru mplinirea i dezvoltarea personal , incluziunea social i g sirea unui loc de munc . Acestea trebuie sa se fi dezvoltat la sfr itul educa iei obligatorii i trebuie s ac ioneze ca fundament pentru nv are ca parte a educa iei pe tot parcursul vie ii. (conform Competen e cheie. Studiu 5. Eurydice 2005)

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


3. Competen e cheie ale elevilor cuprind trei aspecte ale vie ii: a. mplinirea personal i dezvoltarea de-a lungul vie ii (capital cultural): competen ele cheie trebuie sa dea posibilitatea oamenilor s -si urmeze obiectivele individuale in via , condu i de interesele personale, aspira ii si dorin a de a continua nv area pe tot parcursul vie ii; b. cet enia activ i incluziunea (capital social): competen ele cheie trebuie sa le permit indivizilor sa participe in societate in calitate de cet eni activi; c. angajarea intr-un loc de munca ( capital uman): capacitatea fiec rei persoane de a ob ine o slujba decenta pe pia a for ei de munc .

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


Competen e de baz (key-competences), care vizeaz colaritatea obligatorie, sunt: Comunicare n limba matern Comunicare n limbi moderne Competen e n domeniul tehnologiei informa iei i al comunic rii Competen e n domeniile matematic , tiin e i tehnologii. Educa ie antreprenorial Competen e civice i de rela ionare interpersonal A nv a s nve i / Educa ia pe parcursul ntregii vie i Deschidere cultural / Sensibilizare la cultur

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


5. Competen ele profesorilor (debutan i):

cunoa terea i utilizarea adecvat a cunceptelor specifice tiin elor educa iei i disciplinelor psihologice; explicarea i interpretarea unor idei, proiecte i procese educa ionale i a manifest rilor vie ii psihice; examinarea critic , evaluativ a unor idei, proiecte i procese educa ionale; proiectarea, conducerea i evaluarea activita ilor de nv are; utilizarea de metode, tehnici i instrumente de cunoa tere i autocunoa tere psihologic ; ameliorarea i inovarea procesului educativ ; utilizarea TIC n activit ile instructiv educative;
realizarea unor conexiuni ntre achizi iile din domeniul psihologiei cu alte domenii ale cunoa terii i practicii umane etc

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI

6. Competen e ale profesorilor (exper i) Competen e metodologice (detaliate pe cuno tin e, capacit i i abilit i, tr s turi de personalitate): Competen e de comunicare i rela ionare Competen e de evaluare a elevilor Competen e psiho sociale Competen e digitale ( tehnice i tehnologice) Competen e de self-management (management al carierei)

PERSPECTIVE DE ANALIZA A CURRICULUM-ULUI SCOLAR (1)


Obiectivele temei sunt: Dup parcurgerea acestei teme cursan ii vor putea s : analizeze fiecare element al modelului pentagonal al curriculum-ului; argumenteze rela iile dintre cele cinci elemente structurale ale curriculum-ului; explice caracterul comprehensiv al curriculum-ului v zut din perspectiv procesual ; evalueze rela iile dintre cele trei niveluri de elaborare a curriculum-ului; explice cele patru fundamente (sociologic, psihologic, pedagogic, epistemologic) ale unui curriculum; s caracterizeze cele apte modele de proiectare a curriculumului exemplifice pentru fiecare disciplin din nv mntul primar tehnicile de opera ionalizare utilizate pe parcursul anilor.

Tema nr. 2

APLICA IA nr. 2.1.

S se realizeze un inventar al ac iunilor subsumate celor cinci componente ale curriculum-ului, din perspectiv structural , pe care le realizeaz un nv tor pe parcursul unui an colar.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


1. Componentele esen iale ale curriculum-ului sunt: finalit ile (F); con inuturile (C); timpul de instruire (T); strategiile de instruire (S.I.); strategiile de evaluare.( S.E.)

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI

2.A. Finalit ile procesului de nv mnt se definesc ca obiective educa ionale ce prezint un grad mare de diferen iere, datorit folosirii unor criterii diferite: de durat (obiective pe termen lung i scurt) grad de generalitate (obiective generale i obiective concrete) direc ionate (obiective axate pe performan e, pe capacit i, pe creativitate)

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI

2.C. Elaborarea obiectivelor se realizeaz pe trei planuri sau nivele: obiective generale (scopuri) nivelul general obiective intermediare (specifice) nivelul intermediar obiective concrete, comportamentale (opera ionale) nivelul opera ional

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI 2.D. Formularea obiectivelor specifice presupune dou componente: prima component este domeniul de con inut (informa ii, reguli, algoritmi de calcul etc.) i presupune considerarea categoriilor taxonomice al obiectivelor generale (cognitive, afective, psihomotorii) i nivelul de dezvoltare psihic a personalit ii elevului pentru a alege acele activit i de nv are care sunt accesibile unei anumite vrste; a doua component indic procesele psihice sau modul de abordare de c tre elev/copil a con inuturilor respective n activitatea de nv are.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI

2.E. Obiectivele cadru sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate i de complexitate. n calitatea lor de dominante ele se refer la formarea unor capacit i i aptitudini specifice disciplinei i sunt urm rite de-a lungul mai multor ani de studii Din obiectivele cadru deriv obiectivele de referin .

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI

2. F. Obiectivele de referin specific rezultatele a teptate ale nv rii pentru fiecare an de studiu i urm resc progresia n achizi ia de competen e i de cuno tin e de la un an de studiu la altul. Acestor obiective de referin le sunt asociate situa ii de nv are precum i con inuturile corespunz toare i descriptorii de performan

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI

3. Con inuturile sunt mijloace prin care se urm re te atingerea obiectivelor cadru i de referin propuse. Unit ile de con inut sunt organizate fie tematic, fie n conformitate cu domeniile constitutive ale diverselor obiecte de studiu. Ordinea de parcurgere la clas a acestor con inuturi este la decizia profesorului sau a catedrei, cu condi ia respect rii logicii didactice a domeniului i a asigur rii unui num r de ore pentru sinteze i recapitulare

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI 4. Strategiile de instruire prefigureaz un traseu procedural bine contextualizat si articulat. Ele sunt demersuri ac ionale i opera ionale flexibile, racordate la obiective i situa ii prin care se creeaz condi iile pred rii i gener rii nv rii, ale schimb rilor de atitudini i de conduite n contexte didactice diverse. Strategia cuprinde specific ri i delimitari ac ionale, n vederea eficientiz rii procesului de transmitere a informa iilor i de formare a capacit ilor inten ionate. Strategia constituie o schem procedural , astfel dimensionat nct s prefigureze o realitate educa ional n condi ii ce se pot modifica.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI

5. Strategiile de evaluare permit att cadrului didactic, ct i elevului cunoa terea gradului i a m surii n care au fost ndeplinite finalit ile propuse. Eficien a proceselor de predare i nv are depind de corectitudinea i de promptitudinea cu care se realizeaz actele evaluative.

APLICA IA nr. 2.2.

Organizarea unei dezbatere asupra unor tehnici de opera ionalizare pe care cursan ii le utilizeaz n activitatea profesional .

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


1.A. Opera ionalizarea obiectivelor educa ionale - const n specificarea criteriilor sau indicatorilor pe baza c rora un obiectiv dobnde te caracteristica de a fi opera ional. 1.B. Criterii de elaborare i apreciere ale opera ionalit ii unui obiectiv: performan a (criteriul comportamental) capacitatea intelectual (criteriul competen ei)(L. Vl sceanu).

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI

1.C. Sensuri al opera ionalizarii: unul general, care se refer la transpunerea unui obiectiv n termeni de opera ii, ac iuni, manifest ri observabile; unul tehnic, care const n enun area obiectivului sub forma comportamentelor observabile i m surabile.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


2. PERFORMANTA - expresia nivelului de realizare a unei sarcini de nv are. Indicatorul cel mai concret al performan ei n nv are este, conform teoriei comportamentiste (behavioriste), comportamentul, actul sau manifestarea vizibil pe care elevul o poate releva. ntr-un obiectiv opera ional trebuie indicat rezultatul sau comportamentul final pe care urmeaz s -l manifeste elevul implicat ntr-o situa ie de nv are. De aceea, obiectivele opera ionale mai sunt numite i obiective finale sau terminale. Numai preciznd n mod clar i explicit comportamentul final este posibil programarea con inuturilor nv rii i mai ales a situa iilor de predare i a sarcinilor de nv are, iar cadrul didactic va alege mijloacele cele mai adecvate de realizare a instruirii, de construire i dirijare a situa iei de nv are. Comportamentul etalat de elev/copil trebuie s fie observabil i m surabil cu ajutorul unor instrumente de evaluare pedagogic . Observabilitatea comportamentului se relev de c tre elev n termeni verbali, fizici i atitudinali.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


3. COMPETENTA - acea capacitate intelectual care dispune de posibilit i multiple de transfer sau de aplicabilitate i operare cu con inuturi diverse. Competen a este realizabil n intervale mai lungi de timp. Specificarea competen elor const n delimitarea capacit ilor sau opera iilor intelectuale de genul: capacitatea de a detecta, selecta, analiza i sintetiza date, informa ii sau rela ii, capacitatea de a nv a, de a ac iona sau judeca etc. Avantajul obiectivelor axate pe competen e este c accentueaz caracterul formativ al nv mntului, pe cnd dezavantajul const n reducerea opera ionalit ii , ceea ce accentueaz nota de ambiguitate i ngreuiaz att planificarea sarcinilor ct i evaluarea.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI

4. IMPORTANT! Criteriul performan ei i cel al competen ei nu trebuie considerate ca reciproc exclusive. Ele sunt complementare. Pentru aceasta este necesar s se stabileasc o leg tur strns ntre obiectivele specifice, n care accentul s se pun pe indicarea capacit ilor mentale sau a opera iilor intelectuale implicate i dezvoltate prin con inuturile unui obiect de nv mnt i obiectivele opera ionale definite n termeni de performan sau de comportamente finale.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


5. Cerin e de con inut i de form ale opera ionaliz rii - obiectivele opera ionale au dou dimensiuni: Dimensiunea de con inut (informa ii, probleme etc.) care se constituie ca obiect al nv rii i care impune anumite norme de formulare a obiectivelor instruirii:
a. ntr-un obiectiv nu se formuleaz informa ia, ideea, problema de rezolvat, ci opera ia logic sau/ i abilitatea mental activat n vederea definirii modului de raportare a elevului/copilului la con inutul vehiculat; b. Obiectivele trebuie s corespund prin con inutul lor nivelului de dezvoltare a inteligen ei elevilor, experien elor anterioare de nv are, viznd o dificultate care poate fi dep it ; c. Obiectivele s fie reale, adic s descrie opera ii sau ac iuni c rora le sunt asociate experien e adecvate de nv are n situa iile instructive programate cu elevii; d. Opera iile, abilit ile sau comportamentele mentale specificate n con inutul obiectivelor trebuie s fie ct mai variate, nelimitndu-se la simpla memorare reproducere de informa ii.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


Dimensiunea de form sau opera ional care indic sarcina de nv are pentru elev i care impune anumite norme pedagogice:

a. Obiectivul trebuie s fie opera ional, formulat n termeni comportamentali explici i, prin utilizarea unor verbe de ac iune de tipul: a diferen ia, a identifica, a rezolva, a construi, a compara, a construi, a enumera etc.; b. Fiecare obiectiv concret trebuie s vizeze o opera ie singular pentru a facilita m surarea i evaluarea gradului s u de realizare; c. Un obiectiv s fie elaborat n ct mai pu ine cuvinte, pentru a u ura referirea la con inutul s u specific i derivabile logic pentru a fi asociate construc iei logice a con inutului informa ional i a situa iilor instructive.

APLICA IA nr. 2.3.

Analiza consecin elor de natur practic ale celor dou perspective tratate n aceast tem .

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


1. Perspectiva procesual Perspectiva procesual de analiz a Curriculum-ului colar vizeaz : 1.1. proiectarea curriculum-ului 1.2. implementarea curriculum-ului 1.3. evaluarea modului n care a fost implementat curriculum-ul colar. Curriculum-ul colar exist prin cele trei procese. Ele reprezint un tot unitar. Nici unul nu poate fi suspendat. Ele trebuie integrate ntrun concept comprehensiv al curriculum-ului.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


2. Perspectiva structural - vizeaz componentele esen iale ale curriculumului i rela iile dintre ele. Din aceast perspectiv se pot imagina mai multe modele explicative ale curriculum-ului: a. Modelul triunghiular, potrivit c ruia componentele unui curriculum sunt: finalit ile procesului de nv mnt; con inuturile colare; timpul de instruire. b. Modelul pentagonal, care include urm toarele componente: finalit ile; con inuturile; timpul de instruire; strategiile de instruire; strategiile de evaluare

PERSPECTIVE DE ANALIZA A CURRICULUM-ULUI SCOLAR (2) Perspectiva produselor sau documentelor curriculare Obiectivele temei sunt: s se analizeze fiecare produs principal, auxiliar i personal al curriculum-ului; s se argumenteze rela iile dintre produsele principale, auxiliare i personale ale curriculum-ului; s se elaboreze documentele curriculare specifice cadrului didactic (planificarea calendaristic ; proiectarea pe unit i de nv are; proiectul pedagogic al lec iei).

TEMA NR. 3

APLICA IA nr. 3.1.

Fiecare cursant va prezenta un document de proiectare (planificarea calendaristic ; proiectarea secven ial a unit ilor de nv are; proiectul unei activit i/lec ii) la o disciplin i l va analiza prin prisma criteriilor/cerin elor men ionate n tem .

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


1. Proiectarea activit ii didactice A proiecta activitatea didactic nseamn a corela i integra opera iile de definire a obiectivelor, con inuturilor, strategiilor de dirijare a nv rii, probelor de evaluare i a rela iilor dintre acestea (Laz r Vl sceanu, Curs de pedagogie) ntr-o formulare sintetic am putea defini proiectarea activit ii didactice ca fiind un ansamblu de procese i opera ii de anticipare a desf ur rii activit ii instructiv-educative. (I. T. Radu, Evaluarea procesului de nv mnt)1

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


2. n func ie de perioada de timp la care se raporteaz , proiectarea poate fi: global - reprezint activitatea de structurare a ac iunilor i opera iilor care asigur func ionalitatea sistemului i a procesului de nv mnt la nivel general ( vizeaz institu iile colare). e alonat - const n elaborarea programelor de instruire specifice unei discipline i apoi a unei lec ii/activit i (vizeaz activitatea cadrului didactic)

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


3. Proiectarea realizat de cadrul didactic are la baz programa, ca document normativ ce stabile te intele ce trebuiesc atinse.Documentele curriculare de baz ale cadrului didactic sunt: Planificarea calendaristic ; Proiectarea unit ilor de nv are; Proiectul pedagogic al lec iei/ activit ii.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


4. Proiectarea activit ii didactice presupune: 4.1. Lectura/studiul programei - n succesiunea logic : obiective cadru obiective de referin activit i de nv are con inuturi evaluare.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


4.2. Planificarea calendaristic parcurge urm toarele etape: citirea atent a programei; stabilirea succesiunii de parcurgere a con inuturilor; corelarea fiec rui con inut n parte cu obiectivele de referin vizate; verificarea concordan ei dintre traseul educa ional propus de cadrul didactic i oferta de resurse didactice de care dispune (ghiduri metodice, ndrum toare etc) alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare con inut n concordan cu obiectivele de referin vizate.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


4.3. Proiectarea secven ial a unit ilor de nv are trebuie s aib n vedere: centrarea demersului pe obiective, nu pe con inuturi; implicarea n proiectare a urm torilor factori: a) obiective: de ce? (obiective de referin ) b) activit i de nv are: Cum? c) evaluare: Ct? (descriptori de performan ) d) resurse: Cu ce?

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


4.4. Proiectul unei activit i/lec ii elemente de structur 4.4.I. Datele de identificare data; clasa/ grupa; disciplina; aria curricular ; tipul lec iei (transmitere nsu ire de noi con inuturi, formare de priceperi i deprinderi, recapitulare i sistematizare, evaluare, mixt ); obiectivele de referin ; obiectivele opera ionale; strategii didactice folosite; bibliografie.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


4.4. II. Construc ia propriu-zis - include cinci indicatori, a eza i n coloane: e alonarea n timp a situa iilor instructive (secven ele lec iei); obiectivele opera ionale; unit ile de con inut; strategiile didactice; modalit i de evaluare. Etapele (situa iile de instruire) ale unei lec ii sunt: captarea aten iei; organizarea activit ii; verificarea temei; enun area obiectivelor; predarea noilor con inuturi; fixarea noilor con inuturi; transferul cuno tin elor; tema pentru acas

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI 4.4. III. Criteriul de optimalitate are n vedere: distribu ia standardelor de con inut de la nivelul minimal la nivel maximal; reparti ia a teptat sau dezirabil a performan elor elevilor sau modul de realizare (distribu ie) a performan elor relative Calit ile unui proiect de lec ie : s ofere o perspectiv global i complet asupra lec iei; s aib un caracter realist; s fie simplu i opera ional; s fie flexibil

APLICA IA nr. 3.2.


Tutorele va alege dou op ionale la decizia colii, din op ionalele pe care cursan ii le-au elaborat i implementat i va solicita grupei s le completeze cu acele elemente care s le schimbe statutul, din suport de curs op ional n manual pentru o disciplin op ional .

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


1. Programele pentru nv mntul preuniversitar componente de baz ale Curriculum-ului Na ional reprezint instrumentul didactic principal care descrie condi iile nv rii precum i criteriile dezirabile pentru reu ita nv rii, condi ii exprimate n termeni de obiective, con inuturi, activit i de nv are i standarde curriculare de performan prezint oferta educa ional a unei anumite discipline pentru un parcurs colar determinat. programele colare cuprind: obiective cadru; obiective de referin exemple de activit i de nv are; con inuturi; standarde curriculare de performan

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI 2.1. Op ionalul n nv mntul primar poate fi: op ional la nivelul disciplinei propunnd obiective i con inuturi
ale nv

rii care nu sunt incluse n programa colar a disciplinei; op ional ca disciplin nou propunnd o disciplin care nu este prev zut ca atare n planul-cadru de nv mnt sau nu apare la o anumit clas ; op ional la nivelul ariei curriculare presupune abordarea unei teme care implic cel pu in dou discipline la nivelul ariei curriculare; n acest caz, n realizarea programei de op ional se va porni de la obiectivele-cadru ale celor dou discipline, dezvoltndu-se obiective de referin noi, din perspectiva temei propuse; op ional la nivelul mai multor arii curriculare implic cel pu in dou discipline din dou arii curriculare diferite; programa se realizeaz ca i n cazul op ionalului la nivelul ariei curriculare, se vizeaz dobndirea de competen e transversale.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI 2.2. Schema de proiectare a op ionalului respect schema programelor de trunchi comun: Titlul (tema) i felul op ionalului; Argumentul/Nota de prezentare *Va cuprinde motivarea propunerii op ionalului, conceput pentru a le oferi elevilor o alternativ de dezvoltare personal , *Va prezenta informa ii privind desf urarea orelor de op ional s pt mnal / o or , bilunar cte dou ore, n func ie de specificul op ionalului propus, precum i posibilitatea dezvolt rii lui pe parcursul ntregului ciclu curricular sau pe parcursul celor patru ani ai nv mntului primar.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI Obiectivele de referin i exemple de activit i de nv are *Vor fi ordonate pe dou coloane, potrivit ordon rii n programa colar aprobat la nivel na ional; *Pentru atingerea obiectivelor se pot propune tipuri variate de activit i de nv are, prin care s se urm reasc activizarea elevilor. *Formularea obiectivelor trebuie s urmeze modelul celor din programa colar , dar s nu fie relu ri sau varia iuni ale acestora. *Profesorul de nv mnt primar va trebui s evite introducerea n programa de op ional a obiectivelor de referin din programele colare chiar din anii superiori celui n care se desf oar op ionalul. *Activit ile de nv are trebuie s reflecte modul n care elevii pot dobndi priceperi i deprinderi, capacit i vizate de obiectivele de referin propuse.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI

Lista de con inuturi *Trebuie s cuprind informa iile pe care op ionalul le propune ca baz de operare pentru formarea capacit ilor vizate de obiective. *Trebuie trecute n list acele informa ii care vor fi introduse, combinate i recombinate ntre ele, dar i cu altele nv ate anterior, ntr-un cuvnt, acele informa ii care vor fi vehiculate n cadrul op ionalului

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI Modalit i de evaluare * Trebuie s fie adecvate tipului de op ional propus, temei acestuia, * Profesorul s stabileasc tipurile de probe prin care se va putea evalua (m sura i aprecia) atingerea obiectivelor de referin enun ate. Bibliografie * Poate fi consultat att de profesori, care ar putea continua/prelua/adapta op ionalul, ct i de elevi, spre a- i dezvolta capacit ile/competen ele dobndite prin parcurgerea op ionalului propus.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


3. Manualul colar concretizeaz programele colare n diferite unit i didactice sau
experien e de nv are, opera ionalizabile n rela ia didactic cadru didactic - elev. n manual, con inuturile nv rii sunt sistematizate pe capitole, subcapitole, lec ii, teme. Func ii ale manualelor: func ie de informare; func ie de structurare i de organizare a nv rii; func ie de ghidare (dirijare) a nv rii. Conceperea manualului trebuie s vizeze cu stricte e: con inuturile; abord rile pedagogice; redactarea; limbajul; ilustra iile.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


3.1. Con inuturile manualului colar problematizeaz urmatoarele repere: Con inuturile r spund obiectivelor programei? Sunt la nivelul de n elegere al elevilor? Sunt exacte, precise, actuale, variate? Sunt suficient de dezvoltate n raport cu enun urile sintetice ale programei? Contribuie la formarea atitudinilor sociale i morale pozitive i la dezvoltarea valorilor? Progresia conceptelor i a cuno tin elor vehiculate se realizeaz de la simplu la complex, de la elementar la superior? Conceptele sunt clar explicate? Activit ile de nv are, experimentele propuse sunt suficient de variate? Activit ile de nv are necesit interven ia profesorului sau pot fi realizate de elev f r ajutor? Autorul a f cut eforturi s integreze con inuturile a dou sau mai multe discipline atunci cnd a fost posibil?

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI


3.2. Abord rile pedagogice problematizeaz urm toarele repere: Metodele folosite i recomandate n manual corespund concep iilor pedagogice? Metodele corespund unei pedagogiidirectiviste sau nondirectiviste? Manualul presupune activit i de cercetare din partea elevului? S-a inut seama de interesele elevilor? S-a inut seama de caracteristici ale elevilor precum: vrsta, mediul de via etc.? Manualul prezint exerci ii de nv are i de control pentru fiecare capitol? Exerci iile sunt variate? Sunt formulate clar i precis? Pot ele prezenta un mijloc de evaluare a nv rii? Sunt ele prezentate n a a fel nct elevul s se verifice singur?

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI 3.3 Redactarea, organizarea manualului problematizeaz urm toarele repere: Manualul prezint o organizare logic a redact rii (prezentare, text principal divizat n capitole i subcapitole, rezumat, exerci ii, evaluare)? Capitolele sunt echilibrate? ntinderea capitolelor este n acord cu importan a temelor tratate? Unele capitole sunt prea lungi sau prea scurte?

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI

3.4. Limbajul manualului problematizeaz urm toarele repere: Limbajul este adaptat nivelului elevilor? Vocabularul utilizat ine cont de achizi iile anterioare ale elevilor? Cuvintele noi sunt explicate? Frazele au structura i lungimea corespunz toare? Semnifica ia textului este clar ? Elementele de punctua ie sunt justificate?

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI 3.5. Ilustra iile manualului problematizeaz urm toarele repere: Toate ilustra iile din manual se justific ? Corespund con inuturilor capitolelor? Sunt clare i precise? Transmit informa ii interesante? Sunt sugestive? Sunt estetice? Sunt corect plasate n pagin ? Explica iile care le nso esc sunt clare? Se justific costurile ilustra iilor?

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE N REZOLVAREA APLICATIEI 3.6 Alte aspecte supuse problematiz rii: *Firul conduc tor Se urmeaz o logic ? *Rezumatul Stilul de redactare este sobru, precis sau e imprecis? *Primele i ultimele pagini Introducerea prezint clar obiectivele disciplinei i ale manualului? Cuprinsul este precis i detaliat? Manualul are un index?

TEMA NR. 4
CON INUTUL/ CON INUTURILE NV MNTULUI

Obiectivele temei sunt: s se n eleag conceptul de con inut al nv mntului n toat complexitatea i diversitatea lui; s se extrag /ordoneze din manualele ciclului primar cuno tin ele dup urm toarea tipologie: *cuno tin ele de baz ; *cuno tin ele func ionale ; *cuno tin ele cu rol de pasarel sau idei ancor ; *cuno tin ele care produc copiilor/ elevilor pl cerea de a cunoa te ; *cuno tin e sterile;

Obiectivele temei sunt:

s se construiasc un modul pedagogic la o disciplin obligatorie sau op ional innd seama de urm toarele cerin e: *s defineasc un ansamblu de situa ii de nv are; *s vizeze obiective bine definite; *s propun probe de verificare a celui ce nva pentru a realiza feed-back-ul; *s poat s se integreze n contexte variate ale nv rii

Obiectivele temei sunt:

s se caracterizeze fiecare modalitate de integrare curricular : *integrare intradisciplinar *integrare multidisciplinar *integrare pluridisciplinar *integrare interdisciplinar *integrare transdisciplinar

; ; ; ; .

APLICA IA nr. 4
Cursan ii, grupa i n echipe de cate 2, vor completa matricea de mai jos pentru dou competen e de referin de la fiecare disciplin , pentru toate nivelurile de clas din nv mntul primar.