Profesor propunător : FLOREA DORIN Şcoala Gimnazială Poplaca

Data: 05.11.2012 Clasa a VI-a Tema : Europa. Geografia umană şi economică Lecţia : Populaţia Europei Tipul lecţiei : mixtă Locul de desfăşurare : Sala de clasă Bibliografia : Geografie. Manual pentru clasa a VI-a. Ed. Teora, Carpentier, Jean; Lebrun, Francois; (2006) Istoria Europei. Ed. Humanitas, Bucureşti Ilinca,Nicolae (2009) Geografia Umană, Ed. CD Press, Bucureşti Maria Eliza Dulamă; Izabela Amalia Mihalca, Europa proiecte de lecţie ptr. clasa a VI-a, Ed. Presa Universitară Clujeană 2010. Mijloace de învăţământ : Tabla şi creta, manual, fişe de lucru, harta. Metode şi procedee : Explicaţia, expunerea, conversaţia, observarea dirijată, exerciţiul, ciorchinele. Forme de organizare a elevilor : Activitate frontală şi pe grupe Obiectivul general : Transmiterea, sistematizarea, consolidarea şi evaluarea cunoştinţele privind populaţia Europei Competenţe generale : 1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice. 2. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic dat. 3. Identificarea şi explicarea dimensiunii social civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului geografic. Competenţe specifice : 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi 3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare Obiective operaţionale : La sfârşitul lecţiei elevii trebuie :

să identifice principalele etape ale populării continentului. A2 . O6 . încercaţi să formulaţi o definire a noţiunilor: rasă. limba vorbită.să clasifice populaţia Europei după religie. C4 : Caracterizarea tipurilor umane.sarcini de lucru: O1-C1. 5 minute S5 / O5 : priviţi cu atenţie hărţile 1-4 de la pagina 20 şi localizaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane şi eventuale caracteristici ( fişa de lucru 2-5). migraţiune. densitatea populaţiei. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unui text. migraţie. O3. spor natural. O2. limbă vorbită. O3-C3-S3.să identifice patru tipuri umane principale O4.O5 .(fişa de lucru 1).O1 . alfabetul utilizat. O6. Corelaţia obiective . O6-C6-S6 . C3 : Principalele tipuri umane . C5: Clasificare populaţiei Europei după : religie. 8 minute S3 / O3 : analizaţi imaginile de la pagina 19 din manual şi identificaţi cele patru tipuri umane principale . 2 minute S4 / O4 : pe baza imaginilor de la pagina 19 din manual analizaţi comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa. C6 : Caracterizarea populaţiei Europei .S1. migraţie. 5 minute S6 / O6 : citiţi cu atenţie informaţiile existente în manual la pagina 21şi identificaţi patru caracteristici ale populaţiei Europei.să analizeze comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa. Argumentarea obiectivelor: A1. O5-să localizeze pe hartă ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. spor natural. C2 : Principalele etape ale populării continentului .conţinuturi . dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a elementelor de geografie umană. O2 . densitatea populaţiei. încercând să identificaţi principalele etape ale populării continentului. Sarcini de lucru : S1 / O1 : pe baza cunoştinţelor din clasa a VI-a şi a informaţiilor din manual de la pagina 21. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unor hărţi. O5-C5-S5. O3. spor natural. 4 minute S2 / O2 : urmăriţi cu atenţie expunerea şi informaţiile din manual de la pagina 19. O2-C2-S2.O1. alfabet utilizat. 3 minute Schema lecţiei : se structurează pe următorul plan: C1 : Definirea termenilor: rasă. O4-C4-S4. A3 . densitatea populaţiei.O4.să definească corect termenii: rasă.

a ceea ce trebuie să ştie şi să facă elevul la sfârşitul lecţiei (1min) În orele precedente s-au învăţat mai multe aspecte ce ţin de caracterizarea fizicogeografică a Europei. am învăţat.Moment organizatoric 1 min Succesiunea elementelor de conţinut Activitatea profesorului Notează absenţele. revitalizarea cunoştinţelor necesare dobândirii lecţiei noi (10 min) • • • b. Mobilitatea populaţiei • • • • Care sunt principalele rase umane? Care sunt principalele religii ale lumii? Ce reprezenta mobilitatea populaţiei? Ce este sporul natural? Ce reprezintă densitatea populaţiei ? Calculaţi densitatea populaţiei Europei dacă suprafaţa continentului este de 10. Notează informaţiile pe care le deţin în legătură cu populaţia.Obiectivul Succesiunea momentului lecţiei si timpul afectat 1. Rasele umane 2. Anunţarea lecţiei noi. Elevilor li se cere să noteze pe prima coloană cunoştinţele pe care le au din clasa a V-a cu privire la rasele umane. vreau să ştiu. procedee. Explicaţia . mobilitatea populaţiei. cât şi ce ar dori să mai afle în cadrul lecţiei. Populaţia Europei Recepţionează tema expusă. Religiile lumii c. Răspund la întrebări iar acolo unde nu găsesc răspunsurile notează întrebările pe coloana a doua. religiile lumii. Activitate frontală Conversaţia. pregăteşte mijloacele de învăţare Elevilor li se cere să întocmească un tabel pe caiet având trei coloane : ştiu. a planului ei de predare-învăţare. Dirijează conversaţia Activitatea elevilor Metode. mijloace de învăţământ Efectuează sarcina. explicaţia O1 a.034 mil km² iar populaţia este de 730 mil locuitori? Exerciţiu 3. Astăzi vom continua să dezbatem probleme cu privire la populaţie.Evaluarea.

Prezintă istoricul populaţiei Europei Urmăresc expunerea. O4 Prezintă diversitatea umană şi culturală Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare. Cere elevilor să citească din manual de la pagina 21 primele patru paragrafe ptr. Răspund la întrebări . rezolvarea sarcinilor . Expunerea Activitate pe grupe Lucrează pe fişe şi răspund la întrebările primite. Elevii răspund la întrebări . a identifica caracteristicile generale ale populaţiei Europei .Prezentarea istoricului populaţiei Europei Distribuie fişe de lucru pentru fiecare grupă O2 Elevii sunt împărţiţi în cinci grupe urmând să analizeze fiecare grupă câte un aspect legat de populaţia Europei utilizând manualul şi câte una din cele patru hărţi de la pagina 20 şi imaginile de la pagina 19. Descoperirea Conversaţia Dezbaterea O3 O4 4. Fiecare grupă prezintă materialul. Fixarea cunoştinţelor (12 min) . acordă sprijin dacă este necesar. Conversaţia euristică Lucrul cu manualul Exerciţii de extragere a unor informaţii din text. urmăreşte ca fiecare elev să Elevii colaborează pentru participe activ la rezolvarea sarcinilor. Precizaţi principalele etape ale populării continentului. Conversaţia Citesc textul O1-O6 5. Dirijează activitatea. Dobândirea noilor cunoştinţe (25 min) După prezentarea materialelor de către fiecare grupă face completările care se impun. realizează schiţa lecţiei.

migraţie). (rasă. Care credeţi că sunt cauzele răspândirii inegale a populaţiei? Menţionaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. Populaţia Europei. Menţionaţi cele patru tipuri de alfabet utilizate în Europa. Realizează un eseu scurt. Tema pentru acasă (1 min) Alcătuiţi un ciorchine pornind de la tema Notează tema în caiete.Numiţi patru tipuri umane principale. densitatea populaţiei. regiunile cu populaţie densă. Localizaţi pe harta murală: Europa densitatea populaţiei. Menţionaţi principalele trei grupe de limbi vorbite în Europa. 6. Numiţi principalele religii practicate în Elevii răspund la întrebări. regiunile cu densitate mijlocie şi regiunile slab populate. Realizaţi un eseu de cinci minute cu patru termeni geografici daţi. Europa. spor natural. Regiunile cu populaţie foarte densă. Elevii răspund la cerinţele profesorului O6 .

norvegienii. grec.Diversitatea religioasă . ochi migdalaţi. în grup. albanezii. turcii. alte popoare : grecii. mediteranean . evreii. negri. se regăseşte în estul continentului. olandezii. . . migraţiune: . slav. .Tipul mediteranean : statură mică. chirilic (slav). Clasificare populaţiei Europei după : religie. piele albă. .Migraţiile din ultimul secol . popoare slave : ruşii.mozaică.Tipuri umane : nordic. . temporară sau definitivă.Tipul slav : păr şi ochi castanii. ungurii. Principalele etape ale populării continentului : . ortodoxă.Tipul nordic : păr blond. suedezii.Imperiul roman . statură scundă şi robustă. densitatea populaţiei. etc. . francezii. .Europa a fost locuită încă din Preistorie . finlandezii. ucrainenii. limbă vorbită. etc.După religie: romano-catolică. belaruşii.definiţie: Raportul dintre numărul de locuitori care trăiesc pe un teritoriu şi suprafaţa acestui teritoriu .Migraţie – definiţie : Fenomenul de mişcare a populaţiei dintr-un loc în altul . popoare germanice : germanii.Se întâlnesc şi reprezentanţii altor rase: arabi. spor natural. românii.Pătrunderea popoarelor migratoare în mileniul I . bulgarii. islamică. asiatici. statură înaltă. . portughezii. alfabet utilizat: . a pielii şi a altor particularităţi exterioare .Evul Mediu şi extinderea imperiului otoman în Europa .România face excepţie de la această împărţire deoarece limba este de origine latină dar religia predominantă este ortodoxă .lumea germanică este predominant protestantă ocupă nordul şi vestul continentului.Tipul alpin: capul rotund . poate fi negativ sau pozitiv .lumea romanică este predominant catolică şi se regăseşte în sudul continentului. laponi Caracterizarea tipurilor umane : . englezii. sârbii. pomeţi proeminenţi.Alfabetul : latin. .Rasă umană . .Schema lecţiei Definirea termenilor: rasă.lumea slavă este predominant ortodoxă .După limba vorbită: popoare romanice/ latine: italienii. ochi albaştri. arab. etc.Poate fi individuală.Populaţia Europei alcătuiește un mozaic de popoare Principalele tipuri umane : .definiţie : Fiecare dintre grupurile biologice de populaţie caracterizate prin culoarea părului. spaniolii. polonezii. turci.Civilizaţia greacă . protestantă.Densitatea medie a populației . alpin. faţă negricioasă şi palidă. neoprotestantă.Spor natural – definiţie: Diferenţa dintre natalitate şi mortalitate. .

Majoritatea populaţiei trăieşte în mediul urban. solul. . .Bilanţul (sporul ) natural este negativ sau aproape de zero în multe dintre ţările Europei.În prezent populaţia Europei este de aproximativ 725 mil. locuitori ( anul 2005). iar cele mai puţin populate sunt regiunile reci din nordul Europei. resursele minerale). industrializarea) şi regimul politic.Ritmul de creştere al populaţiei este redus. clima.Caracterizarea populaţiei Europei : .. sociale (războaiele..Populaţia este .Densitatea medie este de aproximativ 70 locuitori pe km ². cu o speranţă de viaţă la naştere de peste 70 de ani .îmbătrânită.Cauzele răspândirii inegale a populaţiei sunt: naturale (relieful. . . . vegetaţia. .Cele mai populate sunt regiunile industriale din Europa de Vest. . .

Care sunt regiunile mai dens populate ? 3.20. Limbile vorbite în Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Fişa nr. Popularea Europei şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1.20. 1 Priviţi imaginile din manual de la pag.5 Priviţi harta nr. 1 din manual pag. 3 Priviţi harta nr. Care sunt principalele religii ? 2. Care sunt regiunile mai puţin populate ? 2.20. Europa densitatea populaţiei. Care au fost principalele locuri populate în paleolitic ? 2. 4 din manual pag. 19 şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. 2 din manual pag. Religiile din Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? Fişa nr. Care sunt principalele limbi vorbite ? 2. 2 Priviţi harta nr. 3 din manual pag. Prin ce se caracterizează fiecare dintre acestea? Fişa nr.20.Fişa nr. răspundeţi la următoarele întrebări: 1. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? .Care sunt principalele tipuri umane în Europa? 2. Numiţi şi ordonaţi cronologic pătrunderea principalelor popoare migratoare în Europa. Căror factori credeţi că li se datorează diferenţa de densitate? Fişa nr.4 Priviţi harta nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful