Profesor propunător : FLOREA DORIN Şcoala Gimnazială Poplaca

Data: 05.11.2012 Clasa a VI-a Tema : Europa. Geografia umană şi economică Lecţia : Populaţia Europei Tipul lecţiei : mixtă Locul de desfăşurare : Sala de clasă Bibliografia : Geografie. Manual pentru clasa a VI-a. Ed. Teora, Carpentier, Jean; Lebrun, Francois; (2006) Istoria Europei. Ed. Humanitas, Bucureşti Ilinca,Nicolae (2009) Geografia Umană, Ed. CD Press, Bucureşti Maria Eliza Dulamă; Izabela Amalia Mihalca, Europa proiecte de lecţie ptr. clasa a VI-a, Ed. Presa Universitară Clujeană 2010. Mijloace de învăţământ : Tabla şi creta, manual, fişe de lucru, harta. Metode şi procedee : Explicaţia, expunerea, conversaţia, observarea dirijată, exerciţiul, ciorchinele. Forme de organizare a elevilor : Activitate frontală şi pe grupe Obiectivul general : Transmiterea, sistematizarea, consolidarea şi evaluarea cunoştinţele privind populaţia Europei Competenţe generale : 1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice. 2. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic dat. 3. Identificarea şi explicarea dimensiunii social civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului geografic. Competenţe specifice : 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi 3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare Obiective operaţionale : La sfârşitul lecţiei elevii trebuie :

5 minute S5 / O5 : priviţi cu atenţie hărţile 1-4 de la pagina 20 şi localizaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane şi eventuale caracteristici ( fişa de lucru 2-5). O6-C6-S6 . 3 minute Schema lecţiei : se structurează pe următorul plan: C1 : Definirea termenilor: rasă. O2 . O2-C2-S2. spor natural. dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a elementelor de geografie umană. spor natural. migraţiune. C6 : Caracterizarea populaţiei Europei . densitatea populaţiei. C2 : Principalele etape ale populării continentului . A3 . 5 minute S6 / O6 : citiţi cu atenţie informaţiile existente în manual la pagina 21şi identificaţi patru caracteristici ale populaţiei Europei. Corelaţia obiective .să analizeze comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa.O4. C5: Clasificare populaţiei Europei după : religie.O5 .să clasifice populaţia Europei după religie. densitatea populaţiei.conţinuturi . O5-să localizeze pe hartă ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. O2. O4-C4-S4.O1. spor natural.să definească corect termenii: rasă.O1 . migraţie. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unor hărţi. C4 : Caracterizarea tipurilor umane. O3. alfabet utilizat. migraţie. limbă vorbită. alfabetul utilizat. O3-C3-S3. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unui text. O5-C5-S5. limba vorbită.sarcini de lucru: O1-C1. O6 .(fişa de lucru 1). O3. O6. Argumentarea obiectivelor: A1. C3 : Principalele tipuri umane .să identifice patru tipuri umane principale O4. încercaţi să formulaţi o definire a noţiunilor: rasă. 4 minute S2 / O2 : urmăriţi cu atenţie expunerea şi informaţiile din manual de la pagina 19.S1. densitatea populaţiei. Sarcini de lucru : S1 / O1 : pe baza cunoştinţelor din clasa a VI-a şi a informaţiilor din manual de la pagina 21. A2 .să identifice principalele etape ale populării continentului. încercând să identificaţi principalele etape ale populării continentului. 2 minute S4 / O4 : pe baza imaginilor de la pagina 19 din manual analizaţi comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa. 8 minute S3 / O3 : analizaţi imaginile de la pagina 19 din manual şi identificaţi cele patru tipuri umane principale .

034 mil km² iar populaţia este de 730 mil locuitori? Exerciţiu 3. Notează informaţiile pe care le deţin în legătură cu populaţia. am învăţat. Astăzi vom continua să dezbatem probleme cu privire la populaţie. mobilitatea populaţiei. Dirijează conversaţia Activitatea elevilor Metode. explicaţia O1 a. Religiile lumii c.Obiectivul Succesiunea momentului lecţiei si timpul afectat 1. a planului ei de predare-învăţare. Mobilitatea populaţiei • • • • Care sunt principalele rase umane? Care sunt principalele religii ale lumii? Ce reprezenta mobilitatea populaţiei? Ce este sporul natural? Ce reprezintă densitatea populaţiei ? Calculaţi densitatea populaţiei Europei dacă suprafaţa continentului este de 10. Activitate frontală Conversaţia. Explicaţia . revitalizarea cunoştinţelor necesare dobândirii lecţiei noi (10 min) • • • b.Evaluarea. procedee. a ceea ce trebuie să ştie şi să facă elevul la sfârşitul lecţiei (1min) În orele precedente s-au învăţat mai multe aspecte ce ţin de caracterizarea fizicogeografică a Europei. mijloace de învăţământ Efectuează sarcina. cât şi ce ar dori să mai afle în cadrul lecţiei. Elevilor li se cere să noteze pe prima coloană cunoştinţele pe care le au din clasa a V-a cu privire la rasele umane. religiile lumii. Rasele umane 2. vreau să ştiu. Populaţia Europei Recepţionează tema expusă.Moment organizatoric 1 min Succesiunea elementelor de conţinut Activitatea profesorului Notează absenţele. Răspund la întrebări iar acolo unde nu găsesc răspunsurile notează întrebările pe coloana a doua. pregăteşte mijloacele de învăţare Elevilor li se cere să întocmească un tabel pe caiet având trei coloane : ştiu. Anunţarea lecţiei noi.

Elevii răspund la întrebări . Prezintă istoricul populaţiei Europei Urmăresc expunerea. acordă sprijin dacă este necesar. Fiecare grupă prezintă materialul. rezolvarea sarcinilor . Precizaţi principalele etape ale populării continentului. Fixarea cunoştinţelor (12 min) . Conversaţia Citesc textul O1-O6 5. Expunerea Activitate pe grupe Lucrează pe fişe şi răspund la întrebările primite. a identifica caracteristicile generale ale populaţiei Europei . Cere elevilor să citească din manual de la pagina 21 primele patru paragrafe ptr. Dirijează activitatea.Prezentarea istoricului populaţiei Europei Distribuie fişe de lucru pentru fiecare grupă O2 Elevii sunt împărţiţi în cinci grupe urmând să analizeze fiecare grupă câte un aspect legat de populaţia Europei utilizând manualul şi câte una din cele patru hărţi de la pagina 20 şi imaginile de la pagina 19. urmăreşte ca fiecare elev să Elevii colaborează pentru participe activ la rezolvarea sarcinilor. Conversaţia euristică Lucrul cu manualul Exerciţii de extragere a unor informaţii din text. Descoperirea Conversaţia Dezbaterea O3 O4 4. Dobândirea noilor cunoştinţe (25 min) După prezentarea materialelor de către fiecare grupă face completările care se impun. O4 Prezintă diversitatea umană şi culturală Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare. realizează schiţa lecţiei. Răspund la întrebări .

spor natural. migraţie). regiunile cu densitate mijlocie şi regiunile slab populate. Realizează un eseu scurt. Europa. Elevii răspund la cerinţele profesorului O6 . Realizaţi un eseu de cinci minute cu patru termeni geografici daţi. regiunile cu populaţie densă. 6. (rasă. Regiunile cu populaţie foarte densă.Numiţi patru tipuri umane principale. Menţionaţi cele patru tipuri de alfabet utilizate în Europa. Populaţia Europei. Menţionaţi principalele trei grupe de limbi vorbite în Europa. Care credeţi că sunt cauzele răspândirii inegale a populaţiei? Menţionaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. Localizaţi pe harta murală: Europa densitatea populaţiei. Numiţi principalele religii practicate în Elevii răspund la întrebări. Tema pentru acasă (1 min) Alcătuiţi un ciorchine pornind de la tema Notează tema în caiete. densitatea populaţiei.

migraţiune: .Tipul alpin: capul rotund . ochi albaştri. pomeţi proeminenţi.Tipul nordic : păr blond. grec. densitatea populaţiei.definiţie : Fiecare dintre grupurile biologice de populaţie caracterizate prin culoarea părului.Se întâlnesc şi reprezentanţii altor rase: arabi. belaruşii. poate fi negativ sau pozitiv . statură scundă şi robustă. popoare germanice : germanii. faţă negricioasă şi palidă.Densitatea medie a populației . protestantă. francezii. se regăseşte în estul continentului. statură înaltă.Populaţia Europei alcătuiește un mozaic de popoare Principalele tipuri umane : . turcii. spaniolii. . arab. popoare slave : ruşii.lumea germanică este predominant protestantă ocupă nordul şi vestul continentului.Europa a fost locuită încă din Preistorie . . . . Clasificare populaţiei Europei după : religie. suedezii. negri.Poate fi individuală.lumea slavă este predominant ortodoxă .lumea romanică este predominant catolică şi se regăseşte în sudul continentului. norvegienii. ochi migdalaţi. ortodoxă.Diversitatea religioasă .Tipul slav : păr şi ochi castanii. mediteranean .După limba vorbită: popoare romanice/ latine: italienii. . ucrainenii.România face excepţie de la această împărţire deoarece limba este de origine latină dar religia predominantă este ortodoxă . românii.Migraţie – definiţie : Fenomenul de mişcare a populaţiei dintr-un loc în altul . etc. sârbii. ungurii. neoprotestantă.mozaică. piele albă. etc. alfabet utilizat: .Civilizaţia greacă . alpin.Alfabetul : latin. islamică. finlandezii. . alte popoare : grecii. asiatici. etc. .Spor natural – definiţie: Diferenţa dintre natalitate şi mortalitate. Principalele etape ale populării continentului : . temporară sau definitivă. slav. spor natural. albanezii.Schema lecţiei Definirea termenilor: rasă.Evul Mediu şi extinderea imperiului otoman în Europa . bulgarii. laponi Caracterizarea tipurilor umane : .definiţie: Raportul dintre numărul de locuitori care trăiesc pe un teritoriu şi suprafaţa acestui teritoriu . olandezii.Tipul mediteranean : statură mică.Rasă umană . englezii. polonezii. în grup.Migraţiile din ultimul secol . . chirilic (slav).Tipuri umane : nordic. limbă vorbită.Pătrunderea popoarelor migratoare în mileniul I . turci.Imperiul roman . . portughezii. .După religie: romano-catolică. a pielii şi a altor particularităţi exterioare . evreii. .

cu o speranţă de viaţă la naştere de peste 70 de ani . . locuitori ( anul 2005).Caracterizarea populaţiei Europei : . clima.Densitatea medie este de aproximativ 70 locuitori pe km ². ..Bilanţul (sporul ) natural este negativ sau aproape de zero în multe dintre ţările Europei. .. .Ritmul de creştere al populaţiei este redus.În prezent populaţia Europei este de aproximativ 725 mil.Majoritatea populaţiei trăieşte în mediul urban.Cele mai populate sunt regiunile industriale din Europa de Vest. industrializarea) şi regimul politic. solul. sociale (războaiele. iar cele mai puţin populate sunt regiunile reci din nordul Europei. vegetaţia.îmbătrânită.Populaţia este .Cauzele răspândirii inegale a populaţiei sunt: naturale (relieful. . . . resursele minerale). .

Care au fost principalele locuri populate în paleolitic ? 2. 1 din manual pag. 19 şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Fişa nr. 2 din manual pag. Care sunt regiunile mai dens populate ? 3.20. 4 din manual pag. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? . Limbile vorbite în Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Religiile din Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care sunt regiunile mai puţin populate ? 2.Care sunt principalele tipuri umane în Europa? 2. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? Fişa nr. Popularea Europei şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Prin ce se caracterizează fiecare dintre acestea? Fişa nr. 3 Priviţi harta nr.4 Priviţi harta nr.20. răspundeţi la următoarele întrebări: 1.20. Europa densitatea populaţiei. Numiţi şi ordonaţi cronologic pătrunderea principalelor popoare migratoare în Europa.5 Priviţi harta nr. 1 Priviţi imaginile din manual de la pag. Care sunt principalele religii ? 2.Fişa nr. 2 Priviţi harta nr. Căror factori credeţi că li se datorează diferenţa de densitate? Fişa nr. 3 din manual pag.20. Care sunt principalele limbi vorbite ? 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful