Profesor propunător : FLOREA DORIN Şcoala Gimnazială Poplaca

Data: 05.11.2012 Clasa a VI-a Tema : Europa. Geografia umană şi economică Lecţia : Populaţia Europei Tipul lecţiei : mixtă Locul de desfăşurare : Sala de clasă Bibliografia : Geografie. Manual pentru clasa a VI-a. Ed. Teora, Carpentier, Jean; Lebrun, Francois; (2006) Istoria Europei. Ed. Humanitas, Bucureşti Ilinca,Nicolae (2009) Geografia Umană, Ed. CD Press, Bucureşti Maria Eliza Dulamă; Izabela Amalia Mihalca, Europa proiecte de lecţie ptr. clasa a VI-a, Ed. Presa Universitară Clujeană 2010. Mijloace de învăţământ : Tabla şi creta, manual, fişe de lucru, harta. Metode şi procedee : Explicaţia, expunerea, conversaţia, observarea dirijată, exerciţiul, ciorchinele. Forme de organizare a elevilor : Activitate frontală şi pe grupe Obiectivul general : Transmiterea, sistematizarea, consolidarea şi evaluarea cunoştinţele privind populaţia Europei Competenţe generale : 1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice. 2. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic dat. 3. Identificarea şi explicarea dimensiunii social civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului geografic. Competenţe specifice : 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi 3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare Obiective operaţionale : La sfârşitul lecţiei elevii trebuie :

O5 . C5: Clasificare populaţiei Europei după : religie. A2 . densitatea populaţiei.să identifice principalele etape ale populării continentului. A3 . migraţie. 8 minute S3 / O3 : analizaţi imaginile de la pagina 19 din manual şi identificaţi cele patru tipuri umane principale . migraţie. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unor hărţi. O3. C6 : Caracterizarea populaţiei Europei .sarcini de lucru: O1-C1. Sarcini de lucru : S1 / O1 : pe baza cunoştinţelor din clasa a VI-a şi a informaţiilor din manual de la pagina 21. O5-C5-S5. spor natural. densitatea populaţiei. O2. O4-C4-S4. Corelaţia obiective . densitatea populaţiei. O2 . O2-C2-S2.S1. C3 : Principalele tipuri umane . dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a elementelor de geografie umană. limba vorbită.să identifice patru tipuri umane principale O4. O6. O3. încercaţi să formulaţi o definire a noţiunilor: rasă. 3 minute Schema lecţiei : se structurează pe următorul plan: C1 : Definirea termenilor: rasă. alfabetul utilizat. încercând să identificaţi principalele etape ale populării continentului.O1. O5-să localizeze pe hartă ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. O6-C6-S6 .O4. 2 minute S4 / O4 : pe baza imaginilor de la pagina 19 din manual analizaţi comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa. O3-C3-S3.conţinuturi . formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unui text.să definească corect termenii: rasă.O1 . spor natural. 5 minute S5 / O5 : priviţi cu atenţie hărţile 1-4 de la pagina 20 şi localizaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane şi eventuale caracteristici ( fişa de lucru 2-5). migraţiune. O6 . C4 : Caracterizarea tipurilor umane. spor natural. C2 : Principalele etape ale populării continentului . limbă vorbită.să clasifice populaţia Europei după religie. 5 minute S6 / O6 : citiţi cu atenţie informaţiile existente în manual la pagina 21şi identificaţi patru caracteristici ale populaţiei Europei. alfabet utilizat. Argumentarea obiectivelor: A1. 4 minute S2 / O2 : urmăriţi cu atenţie expunerea şi informaţiile din manual de la pagina 19.să analizeze comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa.(fişa de lucru 1).

Moment organizatoric 1 min Succesiunea elementelor de conţinut Activitatea profesorului Notează absenţele.Obiectivul Succesiunea momentului lecţiei si timpul afectat 1.034 mil km² iar populaţia este de 730 mil locuitori? Exerciţiu 3. a planului ei de predare-învăţare. Răspund la întrebări iar acolo unde nu găsesc răspunsurile notează întrebările pe coloana a doua. Activitate frontală Conversaţia. religiile lumii. mijloace de învăţământ Efectuează sarcina.Evaluarea. procedee. Religiile lumii c. vreau să ştiu. pregăteşte mijloacele de învăţare Elevilor li se cere să întocmească un tabel pe caiet având trei coloane : ştiu. cât şi ce ar dori să mai afle în cadrul lecţiei. mobilitatea populaţiei. Anunţarea lecţiei noi. Mobilitatea populaţiei • • • • Care sunt principalele rase umane? Care sunt principalele religii ale lumii? Ce reprezenta mobilitatea populaţiei? Ce este sporul natural? Ce reprezintă densitatea populaţiei ? Calculaţi densitatea populaţiei Europei dacă suprafaţa continentului este de 10. Explicaţia . a ceea ce trebuie să ştie şi să facă elevul la sfârşitul lecţiei (1min) În orele precedente s-au învăţat mai multe aspecte ce ţin de caracterizarea fizicogeografică a Europei. Elevilor li se cere să noteze pe prima coloană cunoştinţele pe care le au din clasa a V-a cu privire la rasele umane. Populaţia Europei Recepţionează tema expusă. explicaţia O1 a. Dirijează conversaţia Activitatea elevilor Metode. Astăzi vom continua să dezbatem probleme cu privire la populaţie. Notează informaţiile pe care le deţin în legătură cu populaţia. Rasele umane 2. revitalizarea cunoştinţelor necesare dobândirii lecţiei noi (10 min) • • • b. am învăţat.

realizează schiţa lecţiei. Fiecare grupă prezintă materialul. Fixarea cunoştinţelor (12 min) . rezolvarea sarcinilor . Precizaţi principalele etape ale populării continentului. Conversaţia Citesc textul O1-O6 5. Descoperirea Conversaţia Dezbaterea O3 O4 4. Răspund la întrebări . O4 Prezintă diversitatea umană şi culturală Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare. a identifica caracteristicile generale ale populaţiei Europei . urmăreşte ca fiecare elev să Elevii colaborează pentru participe activ la rezolvarea sarcinilor. Conversaţia euristică Lucrul cu manualul Exerciţii de extragere a unor informaţii din text. Elevii răspund la întrebări . Dobândirea noilor cunoştinţe (25 min) După prezentarea materialelor de către fiecare grupă face completările care se impun. Dirijează activitatea.Prezentarea istoricului populaţiei Europei Distribuie fişe de lucru pentru fiecare grupă O2 Elevii sunt împărţiţi în cinci grupe urmând să analizeze fiecare grupă câte un aspect legat de populaţia Europei utilizând manualul şi câte una din cele patru hărţi de la pagina 20 şi imaginile de la pagina 19. Expunerea Activitate pe grupe Lucrează pe fişe şi răspund la întrebările primite. Cere elevilor să citească din manual de la pagina 21 primele patru paragrafe ptr. Prezintă istoricul populaţiei Europei Urmăresc expunerea. acordă sprijin dacă este necesar.

Care credeţi că sunt cauzele răspândirii inegale a populaţiei? Menţionaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. Europa. (rasă.Numiţi patru tipuri umane principale. Realizează un eseu scurt. densitatea populaţiei. Menţionaţi cele patru tipuri de alfabet utilizate în Europa. Elevii răspund la cerinţele profesorului O6 . Regiunile cu populaţie foarte densă. regiunile cu populaţie densă. migraţie). regiunile cu densitate mijlocie şi regiunile slab populate. Numiţi principalele religii practicate în Elevii răspund la întrebări. 6. Menţionaţi principalele trei grupe de limbi vorbite în Europa. spor natural. Tema pentru acasă (1 min) Alcătuiţi un ciorchine pornind de la tema Notează tema în caiete. Populaţia Europei. Localizaţi pe harta murală: Europa densitatea populaţiei. Realizaţi un eseu de cinci minute cu patru termeni geografici daţi.

densitatea populaţiei. mediteranean .Diversitatea religioasă . suedezii. laponi Caracterizarea tipurilor umane : . în grup. ungurii. negri.Spor natural – definiţie: Diferenţa dintre natalitate şi mortalitate. etc. românii. alfabet utilizat: .Tipul nordic : păr blond. . alpin. finlandezii. chirilic (slav).Tipul slav : păr şi ochi castanii. asiatici.După limba vorbită: popoare romanice/ latine: italienii. . Principalele etape ale populării continentului : . islamică. slav. englezii. limbă vorbită. .Tipuri umane : nordic. . turci.Migraţie – definiţie : Fenomenul de mişcare a populaţiei dintr-un loc în altul . bulgarii. ochi albaştri. .Tipul mediteranean : statură mică.definiţie: Raportul dintre numărul de locuitori care trăiesc pe un teritoriu şi suprafaţa acestui teritoriu . turcii. francezii.lumea romanică este predominant catolică şi se regăseşte în sudul continentului. . .Populaţia Europei alcătuiește un mozaic de popoare Principalele tipuri umane : . . se regăseşte în estul continentului.mozaică. arab.Schema lecţiei Definirea termenilor: rasă. portughezii. albanezii.definiţie : Fiecare dintre grupurile biologice de populaţie caracterizate prin culoarea părului.După religie: romano-catolică.Rasă umană . poate fi negativ sau pozitiv .Migraţiile din ultimul secol .Pătrunderea popoarelor migratoare în mileniul I .Se întâlnesc şi reprezentanţii altor rase: arabi. etc. statură înaltă. etc. a pielii şi a altor particularităţi exterioare . sârbii. popoare germanice : germanii. olandezii. piele albă.Alfabetul : latin. ucrainenii.Civilizaţia greacă . belaruşii. grec. alte popoare : grecii.Imperiul roman . pomeţi proeminenţi. . spaniolii. evreii. popoare slave : ruşii. spor natural. neoprotestantă. ochi migdalaţi.România face excepţie de la această împărţire deoarece limba este de origine latină dar religia predominantă este ortodoxă . ortodoxă. temporară sau definitivă. .lumea germanică este predominant protestantă ocupă nordul şi vestul continentului.Europa a fost locuită încă din Preistorie .Evul Mediu şi extinderea imperiului otoman în Europa . .lumea slavă este predominant ortodoxă .Densitatea medie a populației .Tipul alpin: capul rotund . migraţiune: . statură scundă şi robustă. protestantă.Poate fi individuală. polonezii. Clasificare populaţiei Europei după : religie. faţă negricioasă şi palidă. norvegienii.

În prezent populaţia Europei este de aproximativ 725 mil. . locuitori ( anul 2005).Densitatea medie este de aproximativ 70 locuitori pe km ². industrializarea) şi regimul politic. . clima. solul. .îmbătrânită..Cauzele răspândirii inegale a populaţiei sunt: naturale (relieful. iar cele mai puţin populate sunt regiunile reci din nordul Europei.Populaţia este . cu o speranţă de viaţă la naştere de peste 70 de ani ..Majoritatea populaţiei trăieşte în mediul urban.Ritmul de creştere al populaţiei este redus. . . . vegetaţia. resursele minerale).Caracterizarea populaţiei Europei : . sociale (războaiele. .Bilanţul (sporul ) natural este negativ sau aproape de zero în multe dintre ţările Europei.Cele mai populate sunt regiunile industriale din Europa de Vest. .

4 din manual pag. Religiile din Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care sunt regiunile mai dens populate ? 3.20. 19 şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care sunt principalele religii ? 2.20. 2 Priviţi harta nr. Căror factori credeţi că li se datorează diferenţa de densitate? Fişa nr. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? .5 Priviţi harta nr. Care sunt principalele limbi vorbite ? 2. 3 Priviţi harta nr. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? Fişa nr.20. Care sunt regiunile mai puţin populate ? 2. răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care au fost principalele locuri populate în paleolitic ? 2. 1 Priviţi imaginile din manual de la pag. 1 din manual pag.Fişa nr. Europa densitatea populaţiei. Popularea Europei şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Limbile vorbite în Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Numiţi şi ordonaţi cronologic pătrunderea principalelor popoare migratoare în Europa.20.4 Priviţi harta nr. 3 din manual pag.Care sunt principalele tipuri umane în Europa? 2. 2 din manual pag. Prin ce se caracterizează fiecare dintre acestea? Fişa nr. Fişa nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful