Profesor propunător : FLOREA DORIN Şcoala Gimnazială Poplaca

Data: 05.11.2012 Clasa a VI-a Tema : Europa. Geografia umană şi economică Lecţia : Populaţia Europei Tipul lecţiei : mixtă Locul de desfăşurare : Sala de clasă Bibliografia : Geografie. Manual pentru clasa a VI-a. Ed. Teora, Carpentier, Jean; Lebrun, Francois; (2006) Istoria Europei. Ed. Humanitas, Bucureşti Ilinca,Nicolae (2009) Geografia Umană, Ed. CD Press, Bucureşti Maria Eliza Dulamă; Izabela Amalia Mihalca, Europa proiecte de lecţie ptr. clasa a VI-a, Ed. Presa Universitară Clujeană 2010. Mijloace de învăţământ : Tabla şi creta, manual, fişe de lucru, harta. Metode şi procedee : Explicaţia, expunerea, conversaţia, observarea dirijată, exerciţiul, ciorchinele. Forme de organizare a elevilor : Activitate frontală şi pe grupe Obiectivul general : Transmiterea, sistematizarea, consolidarea şi evaluarea cunoştinţele privind populaţia Europei Competenţe generale : 1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice. 2. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic dat. 3. Identificarea şi explicarea dimensiunii social civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului geografic. Competenţe specifice : 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi 3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare Obiective operaţionale : La sfârşitul lecţiei elevii trebuie :

O2 . densitatea populaţiei. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unor hărţi. spor natural. spor natural. O2-C2-S2.conţinuturi . migraţie. A2 . Argumentarea obiectivelor: A1.S1. O2. Sarcini de lucru : S1 / O1 : pe baza cunoştinţelor din clasa a VI-a şi a informaţiilor din manual de la pagina 21. O3-C3-S3. O6.să clasifice populaţia Europei după religie. alfabet utilizat. migraţie.O1. O6 . migraţiune. limbă vorbită.O4. 5 minute S6 / O6 : citiţi cu atenţie informaţiile existente în manual la pagina 21şi identificaţi patru caracteristici ale populaţiei Europei. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unui text. O3. alfabetul utilizat.să definească corect termenii: rasă. O3.O5 . densitatea populaţiei. limba vorbită.(fişa de lucru 1). 2 minute S4 / O4 : pe baza imaginilor de la pagina 19 din manual analizaţi comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa.O1 . 5 minute S5 / O5 : priviţi cu atenţie hărţile 1-4 de la pagina 20 şi localizaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane şi eventuale caracteristici ( fişa de lucru 2-5). dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a elementelor de geografie umană. C6 : Caracterizarea populaţiei Europei .sarcini de lucru: O1-C1. 4 minute S2 / O2 : urmăriţi cu atenţie expunerea şi informaţiile din manual de la pagina 19. 8 minute S3 / O3 : analizaţi imaginile de la pagina 19 din manual şi identificaţi cele patru tipuri umane principale .să identifice patru tipuri umane principale O4. încercaţi să formulaţi o definire a noţiunilor: rasă. C3 : Principalele tipuri umane .să identifice principalele etape ale populării continentului. A3 . O4-C4-S4. C5: Clasificare populaţiei Europei după : religie. densitatea populaţiei. O5-C5-S5. spor natural. O6-C6-S6 . C2 : Principalele etape ale populării continentului .să analizeze comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa. încercând să identificaţi principalele etape ale populării continentului. O5-să localizeze pe hartă ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. C4 : Caracterizarea tipurilor umane. 3 minute Schema lecţiei : se structurează pe următorul plan: C1 : Definirea termenilor: rasă. Corelaţia obiective .

Populaţia Europei Recepţionează tema expusă. procedee.Evaluarea. Activitate frontală Conversaţia. Astăzi vom continua să dezbatem probleme cu privire la populaţie. explicaţia O1 a. Răspund la întrebări iar acolo unde nu găsesc răspunsurile notează întrebările pe coloana a doua. Elevilor li se cere să noteze pe prima coloană cunoştinţele pe care le au din clasa a V-a cu privire la rasele umane. a planului ei de predare-învăţare. Rasele umane 2. Notează informaţiile pe care le deţin în legătură cu populaţia. mijloace de învăţământ Efectuează sarcina. Explicaţia . Religiile lumii c. Dirijează conversaţia Activitatea elevilor Metode. Anunţarea lecţiei noi. pregăteşte mijloacele de învăţare Elevilor li se cere să întocmească un tabel pe caiet având trei coloane : ştiu. a ceea ce trebuie să ştie şi să facă elevul la sfârşitul lecţiei (1min) În orele precedente s-au învăţat mai multe aspecte ce ţin de caracterizarea fizicogeografică a Europei. Mobilitatea populaţiei • • • • Care sunt principalele rase umane? Care sunt principalele religii ale lumii? Ce reprezenta mobilitatea populaţiei? Ce este sporul natural? Ce reprezintă densitatea populaţiei ? Calculaţi densitatea populaţiei Europei dacă suprafaţa continentului este de 10. religiile lumii. revitalizarea cunoştinţelor necesare dobândirii lecţiei noi (10 min) • • • b.Moment organizatoric 1 min Succesiunea elementelor de conţinut Activitatea profesorului Notează absenţele.Obiectivul Succesiunea momentului lecţiei si timpul afectat 1. am învăţat. mobilitatea populaţiei.034 mil km² iar populaţia este de 730 mil locuitori? Exerciţiu 3. cât şi ce ar dori să mai afle în cadrul lecţiei. vreau să ştiu.

Conversaţia Citesc textul O1-O6 5. O4 Prezintă diversitatea umană şi culturală Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare. Descoperirea Conversaţia Dezbaterea O3 O4 4. rezolvarea sarcinilor . Dobândirea noilor cunoştinţe (25 min) După prezentarea materialelor de către fiecare grupă face completările care se impun. Elevii răspund la întrebări . Răspund la întrebări . Cere elevilor să citească din manual de la pagina 21 primele patru paragrafe ptr.Prezentarea istoricului populaţiei Europei Distribuie fişe de lucru pentru fiecare grupă O2 Elevii sunt împărţiţi în cinci grupe urmând să analizeze fiecare grupă câte un aspect legat de populaţia Europei utilizând manualul şi câte una din cele patru hărţi de la pagina 20 şi imaginile de la pagina 19. Precizaţi principalele etape ale populării continentului. realizează schiţa lecţiei. Expunerea Activitate pe grupe Lucrează pe fişe şi răspund la întrebările primite. Dirijează activitatea. a identifica caracteristicile generale ale populaţiei Europei . Fiecare grupă prezintă materialul. Conversaţia euristică Lucrul cu manualul Exerciţii de extragere a unor informaţii din text. acordă sprijin dacă este necesar. Prezintă istoricul populaţiei Europei Urmăresc expunerea. urmăreşte ca fiecare elev să Elevii colaborează pentru participe activ la rezolvarea sarcinilor. Fixarea cunoştinţelor (12 min) .

Care credeţi că sunt cauzele răspândirii inegale a populaţiei? Menţionaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. Tema pentru acasă (1 min) Alcătuiţi un ciorchine pornind de la tema Notează tema în caiete.Numiţi patru tipuri umane principale. densitatea populaţiei. migraţie). spor natural. Populaţia Europei. (rasă. Localizaţi pe harta murală: Europa densitatea populaţiei. regiunile cu populaţie densă. regiunile cu densitate mijlocie şi regiunile slab populate. Elevii răspund la cerinţele profesorului O6 . Realizează un eseu scurt. Regiunile cu populaţie foarte densă. Europa. Menţionaţi principalele trei grupe de limbi vorbite în Europa. Numiţi principalele religii practicate în Elevii răspund la întrebări. Realizaţi un eseu de cinci minute cu patru termeni geografici daţi. 6. Menţionaţi cele patru tipuri de alfabet utilizate în Europa.

Imperiul roman .definiţie : Fiecare dintre grupurile biologice de populaţie caracterizate prin culoarea părului. portughezii. protestantă. .Spor natural – definiţie: Diferenţa dintre natalitate şi mortalitate.Se întâlnesc şi reprezentanţii altor rase: arabi. olandezii.Tipuri umane : nordic.definiţie: Raportul dintre numărul de locuitori care trăiesc pe un teritoriu şi suprafaţa acestui teritoriu .lumea slavă este predominant ortodoxă .România face excepţie de la această împărţire deoarece limba este de origine latină dar religia predominantă este ortodoxă .Civilizaţia greacă . . etc. statură înaltă.Europa a fost locuită încă din Preistorie . statură scundă şi robustă. .Tipul alpin: capul rotund .Evul Mediu şi extinderea imperiului otoman în Europa . . islamică. etc.Alfabetul : latin. poate fi negativ sau pozitiv . . ucrainenii. arab. chirilic (slav).Tipul nordic : păr blond. alpin.Densitatea medie a populației . românii. piele albă. laponi Caracterizarea tipurilor umane : .Tipul mediteranean : statură mică. temporară sau definitivă.Populaţia Europei alcătuiește un mozaic de popoare Principalele tipuri umane : .mozaică.Pătrunderea popoarelor migratoare în mileniul I .Rasă umană . ochi migdalaţi. francezii. .După religie: romano-catolică. pomeţi proeminenţi. . suedezii. se regăseşte în estul continentului. .Diversitatea religioasă .Tipul slav : păr şi ochi castanii.lumea romanică este predominant catolică şi se regăseşte în sudul continentului. spaniolii. alte popoare : grecii. englezii. limbă vorbită. Clasificare populaţiei Europei după : religie.Poate fi individuală. faţă negricioasă şi palidă.După limba vorbită: popoare romanice/ latine: italienii. bulgarii. norvegienii. asiatici. . Principalele etape ale populării continentului : . densitatea populaţiei. . slav. albanezii. migraţiune: . a pielii şi a altor particularităţi exterioare . negri.Migraţiile din ultimul secol . neoprotestantă.lumea germanică este predominant protestantă ocupă nordul şi vestul continentului. în grup. ochi albaştri. turcii. finlandezii. turci. grec. ortodoxă. polonezii. evreii. belaruşii. popoare germanice : germanii. alfabet utilizat: . . sârbii. mediteranean . popoare slave : ruşii. spor natural. etc. ungurii.Migraţie – definiţie : Fenomenul de mişcare a populaţiei dintr-un loc în altul .Schema lecţiei Definirea termenilor: rasă.

Cele mai populate sunt regiunile industriale din Europa de Vest..îmbătrânită. . . .Cauzele răspândirii inegale a populaţiei sunt: naturale (relieful.Ritmul de creştere al populaţiei este redus. locuitori ( anul 2005).. . iar cele mai puţin populate sunt regiunile reci din nordul Europei. clima.Majoritatea populaţiei trăieşte în mediul urban. vegetaţia. cu o speranţă de viaţă la naştere de peste 70 de ani . . .În prezent populaţia Europei este de aproximativ 725 mil.Bilanţul (sporul ) natural este negativ sau aproape de zero în multe dintre ţările Europei. solul. sociale (războaiele. industrializarea) şi regimul politic. . resursele minerale).Populaţia este .Densitatea medie este de aproximativ 70 locuitori pe km ².Caracterizarea populaţiei Europei : . .

4 Priviţi harta nr. Prin ce se caracterizează fiecare dintre acestea? Fişa nr.5 Priviţi harta nr.20. Care sunt principalele limbi vorbite ? 2.Care sunt principalele tipuri umane în Europa? 2. Limbile vorbite în Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. 19 şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care au fost principalele locuri populate în paleolitic ? 2. 2 din manual pag. Fişa nr. 3 Priviţi harta nr. 3 din manual pag. Europa densitatea populaţiei. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? Fişa nr.20. 1 Priviţi imaginile din manual de la pag. Care sunt principalele religii ? 2. Căror factori credeţi că li se datorează diferenţa de densitate? Fişa nr. 4 din manual pag. Numiţi şi ordonaţi cronologic pătrunderea principalelor popoare migratoare în Europa. Care sunt regiunile mai dens populate ? 3.20.20. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? . 2 Priviţi harta nr.Fişa nr. Care sunt regiunile mai puţin populate ? 2. 1 din manual pag. răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Popularea Europei şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Religiile din Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1.