Profesor propunător : FLOREA DORIN Şcoala Gimnazială Poplaca

Data: 05.11.2012 Clasa a VI-a Tema : Europa. Geografia umană şi economică Lecţia : Populaţia Europei Tipul lecţiei : mixtă Locul de desfăşurare : Sala de clasă Bibliografia : Geografie. Manual pentru clasa a VI-a. Ed. Teora, Carpentier, Jean; Lebrun, Francois; (2006) Istoria Europei. Ed. Humanitas, Bucureşti Ilinca,Nicolae (2009) Geografia Umană, Ed. CD Press, Bucureşti Maria Eliza Dulamă; Izabela Amalia Mihalca, Europa proiecte de lecţie ptr. clasa a VI-a, Ed. Presa Universitară Clujeană 2010. Mijloace de învăţământ : Tabla şi creta, manual, fişe de lucru, harta. Metode şi procedee : Explicaţia, expunerea, conversaţia, observarea dirijată, exerciţiul, ciorchinele. Forme de organizare a elevilor : Activitate frontală şi pe grupe Obiectivul general : Transmiterea, sistematizarea, consolidarea şi evaluarea cunoştinţele privind populaţia Europei Competenţe generale : 1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice. 2. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic dat. 3. Identificarea şi explicarea dimensiunii social civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului geografic. Competenţe specifice : 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi 3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare Obiective operaţionale : La sfârşitul lecţiei elevii trebuie :

C5: Clasificare populaţiei Europei după : religie. C6 : Caracterizarea populaţiei Europei . O3. O5-să localizeze pe hartă ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. Sarcini de lucru : S1 / O1 : pe baza cunoştinţelor din clasa a VI-a şi a informaţiilor din manual de la pagina 21. O6-C6-S6 . O6 . densitatea populaţiei. O5-C5-S5. alfabet utilizat. 2 minute S4 / O4 : pe baza imaginilor de la pagina 19 din manual analizaţi comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa.O1 . O6. alfabetul utilizat. C4 : Caracterizarea tipurilor umane.sarcini de lucru: O1-C1. 4 minute S2 / O2 : urmăriţi cu atenţie expunerea şi informaţiile din manual de la pagina 19.O5 . spor natural. A2 . 5 minute S5 / O5 : priviţi cu atenţie hărţile 1-4 de la pagina 20 şi localizaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane şi eventuale caracteristici ( fişa de lucru 2-5). densitatea populaţiei. dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a elementelor de geografie umană.(fişa de lucru 1). O2.S1. C2 : Principalele etape ale populării continentului .să identifice principalele etape ale populării continentului.să clasifice populaţia Europei după religie. Argumentarea obiectivelor: A1. spor natural. O2-C2-S2. migraţiune. 8 minute S3 / O3 : analizaţi imaginile de la pagina 19 din manual şi identificaţi cele patru tipuri umane principale . O2 . A3 . 3 minute Schema lecţiei : se structurează pe următorul plan: C1 : Definirea termenilor: rasă. O3-C3-S3. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unui text.să definească corect termenii: rasă. Corelaţia obiective . formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unor hărţi.conţinuturi . migraţie. O3. încercând să identificaţi principalele etape ale populării continentului.să analizeze comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa.să identifice patru tipuri umane principale O4. densitatea populaţiei. limba vorbită. migraţie. C3 : Principalele tipuri umane .O4. limbă vorbită. încercaţi să formulaţi o definire a noţiunilor: rasă. O4-C4-S4.O1. 5 minute S6 / O6 : citiţi cu atenţie informaţiile existente în manual la pagina 21şi identificaţi patru caracteristici ale populaţiei Europei. spor natural.

vreau să ştiu. Notează informaţiile pe care le deţin în legătură cu populaţia. Religiile lumii c. Populaţia Europei Recepţionează tema expusă. cât şi ce ar dori să mai afle în cadrul lecţiei. revitalizarea cunoştinţelor necesare dobândirii lecţiei noi (10 min) • • • b. Rasele umane 2. Răspund la întrebări iar acolo unde nu găsesc răspunsurile notează întrebările pe coloana a doua. a ceea ce trebuie să ştie şi să facă elevul la sfârşitul lecţiei (1min) În orele precedente s-au învăţat mai multe aspecte ce ţin de caracterizarea fizicogeografică a Europei. Explicaţia . pregăteşte mijloacele de învăţare Elevilor li se cere să întocmească un tabel pe caiet având trei coloane : ştiu. Astăzi vom continua să dezbatem probleme cu privire la populaţie.034 mil km² iar populaţia este de 730 mil locuitori? Exerciţiu 3. Mobilitatea populaţiei • • • • Care sunt principalele rase umane? Care sunt principalele religii ale lumii? Ce reprezenta mobilitatea populaţiei? Ce este sporul natural? Ce reprezintă densitatea populaţiei ? Calculaţi densitatea populaţiei Europei dacă suprafaţa continentului este de 10. procedee.Moment organizatoric 1 min Succesiunea elementelor de conţinut Activitatea profesorului Notează absenţele. Anunţarea lecţiei noi. Activitate frontală Conversaţia. a planului ei de predare-învăţare. Elevilor li se cere să noteze pe prima coloană cunoştinţele pe care le au din clasa a V-a cu privire la rasele umane. mijloace de învăţământ Efectuează sarcina. mobilitatea populaţiei.Evaluarea. explicaţia O1 a. Dirijează conversaţia Activitatea elevilor Metode. am învăţat.Obiectivul Succesiunea momentului lecţiei si timpul afectat 1. religiile lumii.

Fixarea cunoştinţelor (12 min) . Expunerea Activitate pe grupe Lucrează pe fişe şi răspund la întrebările primite. Conversaţia euristică Lucrul cu manualul Exerciţii de extragere a unor informaţii din text. rezolvarea sarcinilor . Răspund la întrebări . Conversaţia Citesc textul O1-O6 5.Prezentarea istoricului populaţiei Europei Distribuie fişe de lucru pentru fiecare grupă O2 Elevii sunt împărţiţi în cinci grupe urmând să analizeze fiecare grupă câte un aspect legat de populaţia Europei utilizând manualul şi câte una din cele patru hărţi de la pagina 20 şi imaginile de la pagina 19. Precizaţi principalele etape ale populării continentului. realizează schiţa lecţiei. Dirijează activitatea. Prezintă istoricul populaţiei Europei Urmăresc expunerea. Cere elevilor să citească din manual de la pagina 21 primele patru paragrafe ptr. Descoperirea Conversaţia Dezbaterea O3 O4 4. acordă sprijin dacă este necesar. a identifica caracteristicile generale ale populaţiei Europei . Elevii răspund la întrebări . urmăreşte ca fiecare elev să Elevii colaborează pentru participe activ la rezolvarea sarcinilor. O4 Prezintă diversitatea umană şi culturală Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare. Fiecare grupă prezintă materialul. Dobândirea noilor cunoştinţe (25 min) După prezentarea materialelor de către fiecare grupă face completările care se impun.

Menţionaţi cele patru tipuri de alfabet utilizate în Europa. regiunile cu densitate mijlocie şi regiunile slab populate. 6. Localizaţi pe harta murală: Europa densitatea populaţiei. densitatea populaţiei. Care credeţi că sunt cauzele răspândirii inegale a populaţiei? Menţionaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. Numiţi principalele religii practicate în Elevii răspund la întrebări. Regiunile cu populaţie foarte densă. spor natural. regiunile cu populaţie densă. (rasă. Menţionaţi principalele trei grupe de limbi vorbite în Europa. Populaţia Europei. Realizează un eseu scurt. Tema pentru acasă (1 min) Alcătuiţi un ciorchine pornind de la tema Notează tema în caiete.Numiţi patru tipuri umane principale. Realizaţi un eseu de cinci minute cu patru termeni geografici daţi. Europa. Elevii răspund la cerinţele profesorului O6 . migraţie).

Populaţia Europei alcătuiește un mozaic de popoare Principalele tipuri umane : .Schema lecţiei Definirea termenilor: rasă.definiţie: Raportul dintre numărul de locuitori care trăiesc pe un teritoriu şi suprafaţa acestui teritoriu . ortodoxă.Civilizaţia greacă . alpin.lumea germanică este predominant protestantă ocupă nordul şi vestul continentului. migraţiune: . englezii. în grup. negri. limbă vorbită.mozaică. grec. arab. evreii. . bulgarii.Poate fi individuală. statură înaltă. statură scundă şi robustă. laponi Caracterizarea tipurilor umane : . sârbii. ochi migdalaţi. protestantă. . neoprotestantă. francezii. portughezii. densitatea populaţiei. temporară sau definitivă. . olandezii. .definiţie : Fiecare dintre grupurile biologice de populaţie caracterizate prin culoarea părului.Se întâlnesc şi reprezentanţii altor rase: arabi. etc. ungurii.Imperiul roman .Diversitatea religioasă . poate fi negativ sau pozitiv . suedezii. chirilic (slav). turci. norvegienii. . islamică.Tipul alpin: capul rotund .Spor natural – definiţie: Diferenţa dintre natalitate şi mortalitate.Densitatea medie a populației . Principalele etape ale populării continentului : . piele albă.După religie: romano-catolică. . ochi albaştri.Pătrunderea popoarelor migratoare în mileniul I . spaniolii. se regăseşte în estul continentului.România face excepţie de la această împărţire deoarece limba este de origine latină dar religia predominantă este ortodoxă . slav.Tipuri umane : nordic.Migraţie – definiţie : Fenomenul de mişcare a populaţiei dintr-un loc în altul . alte popoare : grecii. faţă negricioasă şi palidă. . românii. ucrainenii. etc. belaruşii. turcii.lumea romanică este predominant catolică şi se regăseşte în sudul continentului. alfabet utilizat: . . finlandezii. popoare slave : ruşii.Tipul mediteranean : statură mică. a pielii şi a altor particularităţi exterioare . popoare germanice : germanii.Evul Mediu şi extinderea imperiului otoman în Europa . pomeţi proeminenţi. spor natural.După limba vorbită: popoare romanice/ latine: italienii.Tipul nordic : păr blond. etc. mediteranean .Alfabetul : latin.Migraţiile din ultimul secol . albanezii. asiatici.Tipul slav : păr şi ochi castanii. . . polonezii.Europa a fost locuită încă din Preistorie . .lumea slavă este predominant ortodoxă .Rasă umană . Clasificare populaţiei Europei după : religie.

Ritmul de creştere al populaţiei este redus. . sociale (războaiele. . clima.În prezent populaţia Europei este de aproximativ 725 mil. . solul. .. industrializarea) şi regimul politic. iar cele mai puţin populate sunt regiunile reci din nordul Europei. . vegetaţia. . .Cele mai populate sunt regiunile industriale din Europa de Vest. resursele minerale).Caracterizarea populaţiei Europei : ..Majoritatea populaţiei trăieşte în mediul urban.Cauzele răspândirii inegale a populaţiei sunt: naturale (relieful. cu o speranţă de viaţă la naştere de peste 70 de ani . locuitori ( anul 2005).Densitatea medie este de aproximativ 70 locuitori pe km ². .îmbătrânită.Bilanţul (sporul ) natural este negativ sau aproape de zero în multe dintre ţările Europei.Populaţia este .

2 Priviţi harta nr. Care au fost principalele locuri populate în paleolitic ? 2.20. 1 din manual pag. răspundeţi la următoarele întrebări: 1. 1 Priviţi imaginile din manual de la pag.Fişa nr. 3 Priviţi harta nr. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? Fişa nr. Europa densitatea populaţiei.20. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? . Care sunt regiunile mai dens populate ? 3.20. 4 din manual pag. Fişa nr. Prin ce se caracterizează fiecare dintre acestea? Fişa nr.20. Religiile din Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. 2 din manual pag. 19 şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1.4 Priviţi harta nr. Care sunt regiunile mai puţin populate ? 2. Numiţi şi ordonaţi cronologic pătrunderea principalelor popoare migratoare în Europa. Limbile vorbite în Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. 3 din manual pag. Căror factori credeţi că li se datorează diferenţa de densitate? Fişa nr. Care sunt principalele limbi vorbite ? 2.5 Priviţi harta nr. Popularea Europei şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care sunt principalele religii ? 2.Care sunt principalele tipuri umane în Europa? 2.