Profesor propunător : FLOREA DORIN Şcoala Gimnazială Poplaca

Data: 05.11.2012 Clasa a VI-a Tema : Europa. Geografia umană şi economică Lecţia : Populaţia Europei Tipul lecţiei : mixtă Locul de desfăşurare : Sala de clasă Bibliografia : Geografie. Manual pentru clasa a VI-a. Ed. Teora, Carpentier, Jean; Lebrun, Francois; (2006) Istoria Europei. Ed. Humanitas, Bucureşti Ilinca,Nicolae (2009) Geografia Umană, Ed. CD Press, Bucureşti Maria Eliza Dulamă; Izabela Amalia Mihalca, Europa proiecte de lecţie ptr. clasa a VI-a, Ed. Presa Universitară Clujeană 2010. Mijloace de învăţământ : Tabla şi creta, manual, fişe de lucru, harta. Metode şi procedee : Explicaţia, expunerea, conversaţia, observarea dirijată, exerciţiul, ciorchinele. Forme de organizare a elevilor : Activitate frontală şi pe grupe Obiectivul general : Transmiterea, sistematizarea, consolidarea şi evaluarea cunoştinţele privind populaţia Europei Competenţe generale : 1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice. 2. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic dat. 3. Identificarea şi explicarea dimensiunii social civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului geografic. Competenţe specifice : 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi 3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare Obiective operaţionale : La sfârşitul lecţiei elevii trebuie :

O3. spor natural.sarcini de lucru: O1-C1. dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a elementelor de geografie umană. 5 minute S6 / O6 : citiţi cu atenţie informaţiile existente în manual la pagina 21şi identificaţi patru caracteristici ale populaţiei Europei. O6. încercând să identificaţi principalele etape ale populării continentului. alfabetul utilizat. 5 minute S5 / O5 : priviţi cu atenţie hărţile 1-4 de la pagina 20 şi localizaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane şi eventuale caracteristici ( fişa de lucru 2-5). densitatea populaţiei. 3 minute Schema lecţiei : se structurează pe următorul plan: C1 : Definirea termenilor: rasă.O4. 8 minute S3 / O3 : analizaţi imaginile de la pagina 19 din manual şi identificaţi cele patru tipuri umane principale . migraţiune.O1 . O2-C2-S2. O2.O1. C6 : Caracterizarea populaţiei Europei .(fişa de lucru 1).S1. Argumentarea obiectivelor: A1. O5-C5-S5. O5-să localizeze pe hartă ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. A2 . O2 .O5 . C5: Clasificare populaţiei Europei după : religie. formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unor hărţi. limba vorbită. O6 . formarea deprinderii de citire şi interpretare corectă a unui text. 4 minute S2 / O2 : urmăriţi cu atenţie expunerea şi informaţiile din manual de la pagina 19. O3-C3-S3. densitatea populaţiei. 2 minute S4 / O4 : pe baza imaginilor de la pagina 19 din manual analizaţi comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa. încercaţi să formulaţi o definire a noţiunilor: rasă. Sarcini de lucru : S1 / O1 : pe baza cunoştinţelor din clasa a VI-a şi a informaţiilor din manual de la pagina 21. A3 . O6-C6-S6 . migraţie. spor natural. C4 : Caracterizarea tipurilor umane. densitatea populaţiei.conţinuturi . O3. C2 : Principalele etape ale populării continentului . limbă vorbită. Corelaţia obiective .să definească corect termenii: rasă. alfabet utilizat. C3 : Principalele tipuri umane . migraţie.să analizeze comparativ caracteristicile fizice ale populaţiei din Europa.să identifice principalele etape ale populării continentului.să clasifice populaţia Europei după religie. spor natural.să identifice patru tipuri umane principale O4. O4-C4-S4.

vreau să ştiu. Anunţarea lecţiei noi. Rasele umane 2.Obiectivul Succesiunea momentului lecţiei si timpul afectat 1. Elevilor li se cere să noteze pe prima coloană cunoştinţele pe care le au din clasa a V-a cu privire la rasele umane.034 mil km² iar populaţia este de 730 mil locuitori? Exerciţiu 3. Dirijează conversaţia Activitatea elevilor Metode. Notează informaţiile pe care le deţin în legătură cu populaţia. religiile lumii. procedee. Explicaţia .Evaluarea. am învăţat. mijloace de învăţământ Efectuează sarcina. Mobilitatea populaţiei • • • • Care sunt principalele rase umane? Care sunt principalele religii ale lumii? Ce reprezenta mobilitatea populaţiei? Ce este sporul natural? Ce reprezintă densitatea populaţiei ? Calculaţi densitatea populaţiei Europei dacă suprafaţa continentului este de 10. mobilitatea populaţiei. a planului ei de predare-învăţare. a ceea ce trebuie să ştie şi să facă elevul la sfârşitul lecţiei (1min) În orele precedente s-au învăţat mai multe aspecte ce ţin de caracterizarea fizicogeografică a Europei.Moment organizatoric 1 min Succesiunea elementelor de conţinut Activitatea profesorului Notează absenţele. pregăteşte mijloacele de învăţare Elevilor li se cere să întocmească un tabel pe caiet având trei coloane : ştiu. Populaţia Europei Recepţionează tema expusă. Religiile lumii c. Astăzi vom continua să dezbatem probleme cu privire la populaţie. revitalizarea cunoştinţelor necesare dobândirii lecţiei noi (10 min) • • • b. Activitate frontală Conversaţia. cât şi ce ar dori să mai afle în cadrul lecţiei. explicaţia O1 a. Răspund la întrebări iar acolo unde nu găsesc răspunsurile notează întrebările pe coloana a doua.

Prezentarea istoricului populaţiei Europei Distribuie fişe de lucru pentru fiecare grupă O2 Elevii sunt împărţiţi în cinci grupe urmând să analizeze fiecare grupă câte un aspect legat de populaţia Europei utilizând manualul şi câte una din cele patru hărţi de la pagina 20 şi imaginile de la pagina 19. rezolvarea sarcinilor . a identifica caracteristicile generale ale populaţiei Europei . Dobândirea noilor cunoştinţe (25 min) După prezentarea materialelor de către fiecare grupă face completările care se impun. Fixarea cunoştinţelor (12 min) . Elevii răspund la întrebări . urmăreşte ca fiecare elev să Elevii colaborează pentru participe activ la rezolvarea sarcinilor. O4 Prezintă diversitatea umană şi culturală Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare. Descoperirea Conversaţia Dezbaterea O3 O4 4. Precizaţi principalele etape ale populării continentului. Prezintă istoricul populaţiei Europei Urmăresc expunerea. Cere elevilor să citească din manual de la pagina 21 primele patru paragrafe ptr. acordă sprijin dacă este necesar. Conversaţia euristică Lucrul cu manualul Exerciţii de extragere a unor informaţii din text. Răspund la întrebări . Expunerea Activitate pe grupe Lucrează pe fişe şi răspund la întrebările primite. Fiecare grupă prezintă materialul. Conversaţia Citesc textul O1-O6 5. Dirijează activitatea. realizează schiţa lecţiei.

(rasă. Menţionaţi cele patru tipuri de alfabet utilizate în Europa. regiunile cu populaţie densă. Care credeţi că sunt cauzele răspândirii inegale a populaţiei? Menţionaţi ariile de răspândire ale principalelor tipuri umane. Localizaţi pe harta murală: Europa densitatea populaţiei.Numiţi patru tipuri umane principale. Elevii răspund la cerinţele profesorului O6 . Realizează un eseu scurt. 6. spor natural. regiunile cu densitate mijlocie şi regiunile slab populate. Numiţi principalele religii practicate în Elevii răspund la întrebări. Regiunile cu populaţie foarte densă. Menţionaţi principalele trei grupe de limbi vorbite în Europa. Europa. Populaţia Europei. densitatea populaţiei. Realizaţi un eseu de cinci minute cu patru termeni geografici daţi. Tema pentru acasă (1 min) Alcătuiţi un ciorchine pornind de la tema Notează tema în caiete. migraţie).

mediteranean . faţă negricioasă şi palidă. portughezii. sârbii. arab.Tipul nordic : păr blond. spor natural. negri.Poate fi individuală. popoare germanice : germanii. albanezii. .Europa a fost locuită încă din Preistorie . . finlandezii. polonezii.Alfabetul : latin. protestantă. a pielii şi a altor particularităţi exterioare . asiatici. . etc. .Diversitatea religioasă . englezii. ortodoxă.Rasă umană . suedezii. temporară sau definitivă.Spor natural – definiţie: Diferenţa dintre natalitate şi mortalitate. turci.Migraţiile din ultimul secol .Populaţia Europei alcătuiește un mozaic de popoare Principalele tipuri umane : . se regăseşte în estul continentului.Civilizaţia greacă .lumea germanică este predominant protestantă ocupă nordul şi vestul continentului. neoprotestantă. . laponi Caracterizarea tipurilor umane : .definiţie: Raportul dintre numărul de locuitori care trăiesc pe un teritoriu şi suprafaţa acestui teritoriu .Tipul alpin: capul rotund . .Tipul slav : păr şi ochi castanii. ungurii.Se întâlnesc şi reprezentanţii altor rase: arabi.După limba vorbită: popoare romanice/ latine: italienii. migraţiune: . densitatea populaţiei. alte popoare : grecii. belaruşii.definiţie : Fiecare dintre grupurile biologice de populaţie caracterizate prin culoarea părului. alfabet utilizat: . etc. . pomeţi proeminenţi.mozaică. olandezii.lumea romanică este predominant catolică şi se regăseşte în sudul continentului. ucrainenii.Tipuri umane : nordic. francezii. slav. ochi albaştri. spaniolii. limbă vorbită. bulgarii. islamică. popoare slave : ruşii. .Imperiul roman .După religie: romano-catolică.Tipul mediteranean : statură mică. . românii. alpin. statură scundă şi robustă. ochi migdalaţi. .România face excepţie de la această împărţire deoarece limba este de origine latină dar religia predominantă este ortodoxă . grec.Pătrunderea popoarelor migratoare în mileniul I .Evul Mediu şi extinderea imperiului otoman în Europa . Clasificare populaţiei Europei după : religie. în grup. statură înaltă. norvegienii. turcii. Principalele etape ale populării continentului : . evreii. poate fi negativ sau pozitiv .Schema lecţiei Definirea termenilor: rasă.Densitatea medie a populației . piele albă.lumea slavă este predominant ortodoxă .Migraţie – definiţie : Fenomenul de mişcare a populaţiei dintr-un loc în altul . . etc. chirilic (slav).

Densitatea medie este de aproximativ 70 locuitori pe km ². . sociale (războaiele. . .Populaţia este . resursele minerale). locuitori ( anul 2005).îmbătrânită. . vegetaţia.. . . cu o speranţă de viaţă la naştere de peste 70 de ani .Cele mai populate sunt regiunile industriale din Europa de Vest. solul. .Bilanţul (sporul ) natural este negativ sau aproape de zero în multe dintre ţările Europei. industrializarea) şi regimul politic.Ritmul de creştere al populaţiei este redus.Majoritatea populaţiei trăieşte în mediul urban.Cauzele răspândirii inegale a populaţiei sunt: naturale (relieful. iar cele mai puţin populate sunt regiunile reci din nordul Europei.Caracterizarea populaţiei Europei : . clima.. .În prezent populaţia Europei este de aproximativ 725 mil.

4 Priviţi harta nr. 1 Priviţi imaginile din manual de la pag. Limbile vorbite în Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. 1 din manual pag.20.20. Religiile din Europa şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. 2 din manual pag. 4 din manual pag. Care sunt principalele religii ? 2. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? Fişa nr. Numiţi şi ordonaţi cronologic pătrunderea principalelor popoare migratoare în Europa. Prin ce se caracterizează fiecare dintre acestea? Fişa nr. 19 şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1.20. răspundeţi la următoarele întrebări: 1. Care sunt regiunile mai puţin populate ? 2. În ce zone ale continentului se întâlnesc fiecare? . Căror factori credeţi că li se datorează diferenţa de densitate? Fişa nr.Fişa nr. Care au fost principalele locuri populate în paleolitic ? 2. Care sunt principalele limbi vorbite ? 2.5 Priviţi harta nr.20.Care sunt principalele tipuri umane în Europa? 2. Fişa nr. 3 din manual pag. Europa densitatea populaţiei. Popularea Europei şi răspundeţi la următoarele întrebări: 1. 2 Priviţi harta nr. 3 Priviţi harta nr. Care sunt regiunile mai dens populate ? 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful