Sunteți pe pagina 1din 210

www.inp.org.

ro
AHUL Il, Ho. 1.
IANUARIE-MARTIE 1909.
-
BULETINUL
CO.I SI UNI 1
fONUfENTELOR ISTORICE
PUBLI CAIUNE TRI .ESTRIALA

1
BUCURETI
lnst. de Arte Grafice CAROL COBL S-r 1. St. Rasidescu
16, STRADA DOA/HEI, 16
1909
www.inp.org.ro
CUPR I NSU L
-0-
TE X T
1nst i rea l ui Aran-Vod d i n t arina la i l or:
1. Not e i st or i c e.
Il. Des cri ere arhi t ect oni c .
1nst i rea Hur ez i:
Bi s eri c a c e a mare.
D ec orajiunile d e l a Para c l i sul mit ropol it an di n Bucuret i .
Din p os es iuni l e Do mni l or no tri n Ard eal : Vi nt ul i Vurperu:.
Croni c : Di n l ucrri l e (omi s i uni i , Un , .mi t hreum" n Dobr ogea i Raport d e s pre l ucrri l e d e
rest a urar e a mnst i r i i H ure zi .
I LUSTRA IUN I
1nst i rea l ui Aran- Vod :
1 2. Bi ser i ca nai nt e d e l ucrri l e d i n 1907.
34. Bi s er i ca dup lucrri l e d in 1 907.
5. Fi l are! B el di man Apami as , f0st egumen.
6. Pl anul bi s eri ci i .
1. Sec ti une l ongi t udi nal .
8. De s emnuri p e t er ac ot ele de orna men
t at i e.
Bi s eri c a mnst i ri i Hurezi :
9. Veder e d el a a pus-mi azzi .
10. Ved er e d e l a a pus.
1 1 . Pl anul .
1 2. Ve d ere d i n f at (d e s emn).
13. fer eastr.
1 4. Ved er e l at eral (d e s emn).
15. Det al i i ( des emnuri ).
16. Chenarul ui i .
11. Pri Jvorul cel mi c cu veder e n s l omn.
1 8-19. fra g mente d in c henarul ui i .
20. 1orminte n bi s er i c.
21 . Col oan d ela Pri dvor (d es emn).
22. iormi nt e n bi s eric (d e s emnuri).
Parac l i sul mitro pol i t an di n Bucuret i :
23. Dec ora iune pe p er et e.
24. Sf . 1ercuri e i Sf . Di mit r i e.
25. Sf . Art emi e i Sf . 1ina .
26. Sf. I erar h Gr i gori e Teol ogul .
21. Chenarul u i i .
28. fra g ment d e dec ora iune.
29. Fra g ment d e fres c : Sf. Ana.
30. Sf. Severi an (final ).
31 - 32. Rui nel e Cast elului di n Vinj.
!OT
A
. - Ilustraii le de sub fo. 20, 23-30 sunt dup fotografii fcute de d. Inginer Stclian Pe
trescu, iar desemnurile - afar de cele dela pag. 11, 12 i 13 - sunt lucrate de d. !. D. Trajanescu.
arhitect.
-.
www.inp.org.ro
JNSTI R EA LUI ARON-VOD
DIN
A R I NA I A I L O R
-0-
1. N OTE ISTORI CE
--0--
re pi l da predecesorului su de
nte domni e, a lui Petru-Vo
d Schiopul, care ri dicase n
preajma Iailor mnstirea
Galatii 1), Aron-cel-Cumplit,
Domnul Moldovei , socotind,
cum zice croni carul , ca dup
attea ruti ce fcuse, s se apu
2
ce i de vreun l ucru mai bun, s
nu-i fe cu osnd de tot 2), ridic i el ,
de cealalt parte a trgului , n arin ,
mnstirea ce-i lu numele-
A
ran- Vod.
E actuala biseric de mir a l cuitorilor
din Aroneanu 3) , sat aezat pe platoul dealu
l ui cu acela nume, ce se ntinde dela nord
spre sud, n partea estic a oraului, dea
stnga i al ture cu dealul orogari, pe al
1) Gh. Ghibnescu, Bisericile din Iai, 1902, 20-1.
') Cronicele Romniei sau Letopiseele Moldaviei
i Valahiei, ed. 2a Koglniceanu, Bucureti 1872,
I, 242 i 476.
3) Dela Aroneni, cum se chemau veci nii sau i
ganii mnstirii. N. Iorga, Flom-ea Darurilor I I
(1907), 217.
4) Marele dicionar geografc al Romniei, Bu
cureti 1898, 1, 126.
>) N. Iorga, Floarea Darurilor, 1. c. i Inscripii
crui capt despre sud se desfac pitoresc
Ttraii I ailor 4). Nimic ns, afar de n
semnrile greceti ale unui trziu egumen,
nu mai amintete astzi n aceast src
ci oas biseric de fostul ei ctitor 5) , -de
acel Aron-Vod, care-i rescumpr tira
nica-i domnie prin rscoala ndrzneat si
' '
luptele viteze mpotriva Turcilor i care
plti cu nchisoare i moarte silnic n tem
nita Vintul ui legtura cu capriciosul si
' ' '
ambiiosul Principe al Ardealului -Sigis-
mund Bathory 6).
S cercm dar a aduna aci stirile ce am
'
putut culege dintr'alte pri cu privire la
ctitor i la ctitoria sa 7).
*
Mnstirea lui Aron-Vod s' a ridicat n
din Bisericile Romniei II (voi. XV din Studii i
Documente), Bucureti 1908, 182 i Melchisedec, No
tie istorice i arheologice, Bucureti 1885, 285-7.
6) A se vedea la urm articolul : Din posesiunile
Domnilor notri n Ardeal: Vinul i Vurperul.
7)

n cea mai mare parte dup documentele m


nstirii, ce se pstreaz: o sa m la Academia Romn,
o alta la Arhivele Statului (partida Aron-Vod). Pen
tru prescurtare vom nsemna pe cele dintiu AR, pe
celelalte AS.
www.inp.org.ro
6 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
1 594 (7 1 02) 1) i a fost, dup mrturia do
cumentelor ce pomenesc de nceputul ei ,
HOEfG13AHI, adic dz'n nou zzdzt, ceea
ce presupune anterioara existen acolo
a unui alt lca dumnezeesc ) . i, ntr'a
devr, anumite crti domnesti de danie
, ,
numesc, ntre alii, ca mil uitori ai mnstirii
nainte de Aron-V od, pe Ptru-V od i
pe btrnul Alexandru-Vod 3). Cel dintiu
e Schiopul , despre care se spune c a n-
se explic rostul ctitori ei l ui Aron-Vod :
el rezzdi mnstz"rea tatlut su 5).
Puin a vreme ct mai domnl , Aron-V o
d se ngriji de mnstirea sa, confrmn
du-i vechile danii dela Lpuneanu (mai
multe slae de igani), Iancu Sasu (Sl
cianii, pe Baeu, n inutul Dorohoi) i Petru
Schiopul (Nicoretii i Girovul , pe Cracu,
n inutul Neamu) i conferindu-i altele noi,
ntre cari mentionm A verestii, tot pe Cra-
, ,
1. Biserica mnstirii 1ronM Vod
- naintea lucrrilor din 1907 -
chinat pri ma oar mnstirea l a Sf. Gheor
ghe Zografu din Svetagora 4); cellalt e
Lpuneanul , care, din faptul c e artat
ca cel mai vechiu miluitor al mnstirii ,
poate f socotit ca ntemeietor al ei . Astfel
1) Cronicele Romniei, Il. ce.
2) Cf. i Melchisedec, Notie istorice, l. c. , care
aduce n sprijinul acestui fapt pomelnicul mnstirii
(publicat la Iorga, Inscripii II, 179), n ca1 e se g
sete nscris numele lui Petru-Voevod [Schiopul) i
Iancul-Voevod [Sasul) cu(soia lui?) Dafi na-Doamna.
3) Doc. 1624 Noemvrie 15, la l. Bianu, Documente
romneti, Bucureti 1907, I , 96 i 163: Aprilie 19.
cu, n tinutul N eamtu si Rnzestii cu balta
' ' ) '
Hrceatel e, pe Prut, n inutul Flciu 6),
sat, acest din urm, pe care 1-a luat, pre
cum mrturisete o carte domneasc de
mai trziu 7) , dela Meletean Postelni cul
AR. LXXVII, 53.
4) Doc. (copie) 1606 Mai 25. AS. I, 2.
5) Descendena l ui Aron-Vod di n Alexandru L
puneanu e azi pe deplin dovedit.
G) Doc. 1663 Aprilie 9, la Ghibnescu, Surete i
lzvoade, Iai 1907, IV, 181 sq.
7) Doc. 1623 Fevruarie 8, la Ghibnescu, Surete i
lzvoade, Iai 1907, II, 309 sq.
www.inp.org.ro
MNSTIREA LUI ARON-VOD
k 7
pentru viclenie mpotriva Domni ei , cnd
au nvlit cu Lobod Hatmanul czcesc
i mult pagub au fcut rii . . .
Dar vremile turburi ce urmar dup prin
derea i scoaterea Domnului din Scaun,
sub Stefan-Vod Rzvan si Ieremi e-Vod
' '
Moghila, nu mai putur f, natural , spre
folosul mnstirii . Cci pn la 1 601 , cnd
linitea se restabili, nu mai avem nici o stire
'
despre ctitoria l ui Aran-Vod 1). Dela acest
Aroneni, cari , find n apropierea Scaunului
domnesc, puteau prea lesne s se nfi
eze pentru aceasta la fete care nou
domnie.
*
Astfel Ieremie Moghila, sub care se fcu
a doua nchinare a mnstirii l a Sf. Gheor
ghe Zografu din S

etagora 2) , ntrete sa
tele din N eamtu 3) si drueste un loc in
' ' '
oras n Iasi 4) . De asemenea fratele su Si-
,
,
'
2. Biserica m. nstirii F.ron Vod
- Inaintea lucrrilor din 1907 -
an nainte ns, documentele se in lan:
dou veacuri i j umtate, dela nceputul
sec. XVII pn la mijlocul sec. XIX, toi
Domnii ce s'au perndat pe tronul Mol
dovei-afar de cei cu efemer sau ne
statornic stpnire -ntresc i acord
vechi i noi danii i privilegii clugrilor
') Doc. 1601 Iulie 15. AR. LXXVII, 33.
2) Doc. 1606 Mai 25. AS. I, 2.
") Doc. citat mai sus, nota 1.
4) Doc. 1605. AR. LXXIX, 1.
5) Doc. 1606 Noemvrie 25. AR. LXXVII, 34.
meon 5) i fu-su Constantin 6) , dela care
mnstirea Sf. Nicolae din ain, cum i se
zicea de comun, cpt o vie l a Copou 7) i
mertic de pete pe tot anul dela Gal ai 8) .
Pe mma lor Radu-Vod Mihnea confrm
daniile unchiului su Petru Schiopul 9) i
adauge patru flci de vie n Cotnari-dou
6) Doc. 1608 Ianuarie 28 i Iunie 3, 1609 August 6,
1610 Martie 19. AR. LXXVII, 35, 36, 37 i 38.
7) Doc. 1608 Septemvrie 19. AR. LXXVII, 114.
8) Doc. 1608 Decemvrie 13. AR. LXXVII, 73.
9) Doc. 1617. AR. LXXVII, 92 (Petru Schiopul e
www.inp.org.ro
8 BULETINUL COMISI UNII MONUMENTELOR ISTORICE
n dealul Bala muci si dou n dealul Pi sc o-
'
pul ui 1). Iar Gapar-Vod, del netiutor
rnd ului i obi ceiurilor rii , se arat i el
destul de darni c, c<;i , pe lng vechile pro
pri eti 2) , acord al tele noi -- prisaca
din fgriul mnstirii Hlincea, nchinat
de Drago Musta Postel ni cul , soia l ui
Ana si cumnatu-su Ionasco Cosarco 3) .
' ' '
Dup aceti a, Alexandru Ilia j udec pe
partea clugrilor Aroneni pricina lor cu
clugrii dela Golia pentru vi il e l ui Radu-
cin cu clugrii dela Roman pentru sa
tul Ni coreti 6) i o alta cu cne?ghina Mi
halcei Melestean si copii ei pentru silistea
' ' '
dela Rnzeti 7) . Venind apoi, pentru a
doua oar n Scaun, Radu Mihnea, ca i
urmaul su Miron Barnovski , rentrete
btrnele danii 8), adognd o vi e la Cot
nari , n dealul Crjeti, dela Gheorghe J ora
Prclabul Hotinului i dela cneghina lui
Mari a 9).
Chiar scurta stpnire a l ui Alexandru
3. Biserica mnstirii 1ron.od
- Dup lucr.le din 197 -
Vod dela Cotnari
4
). Asemenea lui , te
fan Toma, rennoind privilegiile pentru
proprietile din N eamu 5) , judec o pri-
numit n mai multe documente IIKd [ = avunculus,
unchiu] rocnOACR4AIH). Cf. doc. 1618 Noemvrie 12. AR.
LXXVII, 39 i 40, scrise chiar n mnstire.
1) Doc. 1618 Noemvrie 16. AR. LXXVII, 126.
2) Doc. 1619 Aprilie 20 i 1620 Mai 12. AR. LXXVII,
41, 42 i 43.
a) Doc. 1620 Aprilie 21. AR. LXXVII, 26. - Zapi
sul de danie al Anei Musteoae din 1619 Iulie 20.
AR. LXXVII, 49.
4) Doc. 1621 Iul i e 4, la I. Bi anu, Documente ro
mneti, 62.
5) Doc. 1622 August 19 i 20, la I. Bi anu, Docu-
Cuconul nu trecu fr oarecare proft pen
tru clugrii dela Aron-Vod 1 0) . Ct pri
vete domnia l ui Moise Moghi la, ea le-a
mente romneti, 75 i 1622 Octomvrie 28. AR.
LXXVII, 1 15.
6) Doc. 1621 Noemvrie 12. AR. LXXVII, 44.
") Doc. 1623 Fevruarie 8, la Ghibnescu, Sur ele i
lzvoade II, 309 sq.
B) Doc. 1624 Noemvrie 15, 1625 Ianuarie 7, 1626 ,
Martie 24 i Septemvrie 23, 1627 Martie 19, 1628 Ianua
rie 9 i Iulie 19, la I. Bianu, Docttm. romneti, 96,
98, 119-120, 135 i la AR. LXXVII, 94 i 130.
9) Doc. 1 625 Octomvrie 7 i 1626 Martie 23, la I.
Bianu, Documente romneti, 107 i 118.
>o) Doc. 1629 Octomvrie 1. AR. LXXVII, 51.
www.inp.org.ro
MNSTIREA LUI ARON-VOD 9
fost de osebit folos : n sase hrisoave r-
'
mase dela dnsul pentru Sf. icol ae din
tarina Iasilor, el confrm averea vechii
' '
mnstiri 1), crescnd-o cu un i az n valea
Ciricului , o prisac de stupi n Moreni i o
livad de fn tot acolo 2).

n sfrit, Ale
xandru-Vod I lia d carte de stpnire
pentru Avereti , Girov i Nicoreti 3) , iar
Moise Moghila pentru daniile sale din n
tia domnie
4
) .

n lunga domnie a lui Vasile-Vod Lu-


garilor dela Ionaco Cujb biv ve1 Vornic6) ,
o alta, tot acol o, dela Ghica vei Vornic de
ara de jos i mai apoi Domn al Moldo
vei 7), o prisac n hotarul satului Crciu
nesti din tinutul Vasluiului 8) si mai multe
' ' '
dugheni n Iai, cumprate de Iosif, egu-
menul mnstirii, dela N eculai Zugraful n)
i del a clugrii Hlinceni 1
0
)
.
Acest Iosif, egumen l a ron-V od, era,
zice iiron Costin, pe acele vremi duhov
ni c tuturor boerilor11) i avu un nsemnat
4. Biserica mnstirii AronVod
- Dup lucrrile din 1907 -
pul, clugrii Aroneni dobndir, pe lng
confrmarea celor vechi 5), - noi danii
i privil egii . Astfel : o vie n dealul oro-
') Doc. 1630 August 27. AR. LXXVII, 52 i 131.
') Doc. 1631 Martie 26, Aprilie 13, Mai 25 si Iunie 15.
AR. LXXVII, 75, 76 (acesta pub. i n U;icarul V,
272-3), 77 i 78.-Doc. 1622 Ianuarie 10 cu zapisul
fr dat. AS. IV, 2 i 3.
3) Doc. 1632 Aprilie 19 i 1633 Ianuarie 22. AR.
LXXVII, 53 i 79.
4) Doc. 1634 Fevruarie 4. AR. LXXVII, 27.
5) Doc. 1635 Decemvrie 1 7, 1638 Aprilie 20 i Iunie
26, 1642 Aprilie 6 i August 17. AR. LXXVI!, 95, 96,
133, 6 i 5.
6 ) Doc. 1639 Martie 12. AR. LXXVII, 116.
Buletinul (omisiunii fonumentelor Istorice.
rol n conj uraia curtenilor moldoveni ce
aduse ntia rsturnare a lui Vasile-V o:.
d Lupul , n 1artie 1 653 12) : el fu acela
7) Doc. 1642 Ianuarie 20, la N. Iorga, Studii i
Doctemente IV, CCLXXXIX nota 2.
8) Doc. 1652 Martie 14. AR. LXXVII, 111.
9) Doc. 1652 lanrarie 17. AR. LXXVII, 8.
10)
Doc. 1651 Aprilie 25 i Mai 12. AR. LXXIX, 6 i 7 .
11
) Cronicele Romniei, ed. 2-a Koglniceanu, 1,324.
Numele egumenului, dat, desigur prin greeala co
pietorilor, Joasa{, trebue rectifcat prin Iosif, cum l
gsim n documente.
12
)

ntreaga literatur a cestiunii la V. Prvan, Un


vechiu monument de limb ltterar romneasc, Bu
cureti 1904, 434.
2
www.inp.org.ro
10 BULETINUL COMI SIUNII MONUMENTELOR iSTORICE
ce nfie Domnului rvaul Ciogol etilor,
prin care se descoperia fuga Logoftul ui
Gheorghi tefan i ridicarea l ui asupra
Domniei cu Ungurii lui Kemeny l anos i
Muntenii lui Diicul Sptarul 1).
i au sttut [V asi l e-Vod J-zice mai
departe cronicarul - cu mare strnsoare
asupra egumenului s-i spue dela cine au
esit acel rvas. Au st-
, '
tut dintiu clugrul
foarte tare, primind
i moarte, iar a v
dire nu putea, c era
dat cu tain de ispo
vedanie rvauL Iar
dac s' au strns boe
rii la sfat, i artnd
clugrul ui i munca,
Vasilie-Vod, ca pen
tru un lucru ca acel a
ce se atinge de dom
nie i de attea case,
deci, lundu-i egu
menul si dela vldica
'
Varl aam, ce era pe a
tunci Mitropolit, des
l egare, au spus cl u
grul anume cine au
dat r vaul 2).

n a cincia Duminec din Post, . . . l nl


imea sa Beiul ntiin pe Domnul nostru
Patriarhul c va asculta liturghia la mn
stirea Aron-V od, afar din ora.

ns n
acea diminea el apru foarte suprat . . .
Acum se ntmpl o nenorocire, care opri
pe Beiu a se mai arta n public n acea
zi . . . Un preot duhovnic i aduse o hrtie
ce-i dovedia c boerii
au conspirat . . . ca s
omoare pe Bei u 4)
Urmeaz apoi pove
stirea evenimentelor,
prea bine cunoscute,
care ridicar n tronul
Moldovei pe Gheor
ghe-V od tefan 5).
Astfel se zdrnici
plnuita vizit i deci,
ca urmare, transmi
terea, prin preioasele
memorii ale arhidia
conul ui Paul de Alep
po, a descrierii ce el,
precum tuturor ce
lorlalte biserici si m-
'
nstiri vzute n Mol
dova si Tara-Rom-
' '
Aceasta se petre
cea n Dumineca din
30 Martie (9 Aprilie)
1 653 3),-adic toc
mai nziua n care Va
sile-Vod Lupul pl-
5. Filaret Beldiman lpamias
neasc, ar f fcut-o
ctitoriei l ui Aron-V o
d, despre a crei sta
re din trecutul mai de
prtat nu posedm,
din nefericire, nici o
mrturie scris. Tre
bue dar s ne mulu-
- fost egumen la 1ron-Vod -
nuise s viziteze, m
(Portret mural n biserica domneasc din Cmpulung)
preun cu Patriarhul Mac arie al Antiohiei,
mnstirea lui Aron-Vod. Cci, ntr'ade
vr, iat ce cetim n memoriile arhidiaco
nului Paul de Aleppo :
') Cronicele Romniei, !. c.
2) Ibidem.
3) Precizarea datelor, la 1. Srbu, Mateiii- Vod B
srabs auswrtigeBeziehu1lgen,Leipzig 1899, 326-7.
) Cltoriile Patriarhului Macarie, ed. Em. Cio-
mim, n aceast privin, cu el ementele
de reconstituire ce biserica ns a pstrat
pn la noi s).

n vremea lui Vasile-V od cade i ae-


ranu, Bucureti 1900, 39-40.
5) Iorga, Studii i Documente IV, CCXLU sq. i
Srbu, ibidem, l. c.
6) A se vedea mai departe articolul d-lui arhitect
N. Ghika-Budeti.
www.inp.org.ro
MNSTIREA LUI ARON-VOD 1 1
zarea clugrilor del a Halki, de lng Con
stantinopol , n mnstirea l ui Aron-Vod,
-mai ntiu provizoriu, apoi statorni c. i
anume. Venind dup elemosin l a curtea
bogatul ui Voivod, ei cptar adpost n
chili ile dela Sf. Ni colae din arina Iailor,
adpost pe care-I renoir
ori de cte ori , potrivit hri-
sovului de danie ce obinu
r n 1644Aprilie 1 81) , tre
buiau s vin n ar dup
mi l a acordat. Astfel , cu
vremea, mnstirea deveni
metoh al cl ugrilor del a
Halki, ceeace, cum vom ve
dea, va ntri chiar crile
domneti de mai trziu 2):-
*
Dup Vasile Lupul , te
fni-V od, fu-su, i art
de drile domnesti satele
'
mnstirii di n eamu 3)
precum i Rnzetii din i
nutul Fl ci ul ui , slobozie pe
seama crei a nvoeste s
'
se aduc i s se aeze oa-
meni streini , fe de ce Iim b
vor f, din ara muntenea
sc, ungureasc, leeasc
sau dintr' alte pri 4). Tot
el scuteste de camn si
, ,
bezmen pivniele i dughe
nele din Iasi ale mnsti-
urm privilegiu, cl ugrii o dobndir i
del a Constantin-Vod Crnul , cu una din
acel e rarissime crti ce ne-au rmas din
,
vremea stpnirii de cteva sptmni a
acestui Basarab de rass n Moldova 6) .
Dar Domnul care a v pentru mnsti
rea lui Aron-V od o mai
mare soli citudine fu Eu
stratie Dabij a-Vod.

n
tr'adevr, din multele sale
hrisoave vedem c, dup
ce confrm privilegiile de
care fu vorba mai sus 7) , el
drueste sfntului lcas o
' '
sam de poslunici 8) pre
cum i un loc de hran m-
- prej urul mnstirii din ho
tarul domnesc al trgului 9).
Apoi , printr'un mare do
cument din 1 663 Aprilie 9,
ntrete toate propriet
ile de pn atunci ale m
nstirii
10
)
.
Di n acest document a
fm c, afar de cel e men
ionate pn aci, fondaia
1 ui Aron-V od mai poseda
urmtoarele proprieti :
'
ri i 5). Renoirea acestui din
6. Biserica mnstirii lronMVod
- Planul-
Ochintetii , n inutul Soro
ci i , del a N asta sia Oproae;
Prliii , tot n inutul Soro
cii , dela Leondari Vame
ul, care-I avea de cump
rtur dela Eustratie Lo-
') Doc. orig. AS. 1, 3. La rentoarcere Gecii tre
cur prin ara-Romneasc, cerind mil i de aci.
Hrisovul lui Matei Basarab din 1644 Iulie 17, prin
care l e acord o danie anual, se gsete n actele
mnstirii Aron-Vod la AS. 1, 4. O traducere gre
ceasc, tot acolo, V, 3.
2) Pentru o danie del a Maria, fca l ui Vasile Lu
pul i soia lui Ianus Radziwill, v. N. Iorga, Studii
i Documente IV, 31 n. 1.
3) Doc. 1659 Noemvrie 29i 1660 Mai 18. AR. LXXVII,
54 i 55.
4) Doc. 1659 Decemvrie 26, 1660 Martie 8, Mai 7 i
Septemvrie 1. AR. LXXVII, 7, 8, 9 (acesta pub. de
d. Iorga, n Studii i Documente IV, 270-1) i 10.
5) Doc. 1659 Decervric 13 i 1660 Iunie 12. AR.
LXXVII, 139 i LXXIX, 9.
6) Doc. 1661 Ianuarie 26, la Iorga, Studii i Docu
mente IV, CCCIX n. 1 .
') Doc. 1659 Decervrie 15, 1661 Decemvrie 15, 1662
Ianuarie 2 i 6, Octomvrie 8, Noemvrie 9, 1664 Ianuarie
28 i 1665 Mart 3. AR. LXXVII, 140, 56, 11, 12, 134,
13, 57' 14 i 15.
8) Doc. 1661 Decemvrie 18. AS. 1, 5.
9 ) Doc. 1662 Iunie 6 (Ghibnescu, Surete i Iz
voade IV, 173), Iunie 7 (AR. LXXVII, 80), Iunie 10
(AR. LXXVII, 81) i Octomvrie 1 2 (Ghibnescu,
ibidem, 317).
10
) Doc. 1663 Aprilie 9, la Ghibnescu, ibidem, 181 sq.
www.inp.org.ro
12
BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
goftul, iar acesta de danie dela- Moise Mo
ghila; Mieratii, n inutul Tecuciului, pe
apa Brladului, dela Enache Postelnicul;
Coropcenii, jumtate de sat, n inutul Ia
ilor, dela Ionaco Coropc; F etionetii
i Comnetii, cte jumtate de sat, am
bele n inutul Iailor, schimb dela Gheor
ghe Jora Prclabul, pentru silitea Sl
cianii dela inutul Dorohoiului. Apoi vii: la
lul Vacota - una dela un anume Nanu,
alta cumprat de clugri 1).
Acum c cunoatem ntreaga avere a
mnstirii lui Aron-Vod, nu mai e nevoie
s nirm aci artrile cu privire la acea
st avere din sutele de documente, pe cari
clugrii le dobndir dela Domnii urm
tori pn trziu n sec. XIX. E destul nu
mai s mentionm noile danii, cumpr-
,
7. Biserica mnstirii IronVod
- Sec

iune longitudinal -
Cotnari, n dealul Mndrul i n Buhalnia,
la Zlodinca, aproape devia printelui Sa va
Mitropolitul, dela Safta Prjeasc, fca lui
Grama Stolnicul, n sfrit, la Iai, n dea-
1) Dup doc. citat n nota precedent.
2) Doc. 1605 Noemvrie 28, Decemvrie 13, 1666 Fe
vruarie 28, Martie 22, Aprilie 6 i iar Aprilie 6.
AR. LXXVII, 16, 29, 17, 58, 18 i 82.
turi i privilegii cuprinse n ele. Astfel, dela
Gheorghe Duca 2) pn la Constantin Can
temir 3), Aronenii obinur o sumedenie
de hrisoave dela Ilia Alexandru 4), Gheor-
s) Dac. 1686 Mai 8, 1690 Octomvrie 5 i 1692 Ianuarie
30. AR. LXXVII, 63, 30 i 22.
4) Doc. 1666 August 1, 5, 20, 24 i 30, Septemvrie
12. AR. LXXVII. 141, 135, 19, 20, 59 i 83.
www.inp.org.ro
MNSTIREA LUI AlWN-VOD
13
ghe Duca n a doua domnie 1), tefan Pe
triceicn-Vod 2), Antonie Ruset 3), Gheor
ghe Duca n a treia domnie 4) i Dumi
tracu Cantacuzino 5). Toate aceste hri
soave privesc ns zestrea cea veche a m
nstirii, i abia n vremea lui Constantin
Cantemir soborul i egumenul dela Aran
Vod ajung s mai cuprind o cas n
Iai, la poporul Currarilor, lng coala
Jidovilor G) , dou dugheni tot acolo, n
trgui Fninei 7) i o vie la orogari
8
).
ntre cele dou domnii ale lui Constantin
Ducule, dela cari nu avem nimic nou 9) ,
Antioh-Vod ntrete mn
stirii stpnire peste prile de
moie druite de Lupul Prje
scu biv Clucer n Hnseni i
Stiubeeni la tinutul Flciului10).
' '
Iar n timpul celei de a doua
ce se chiamPriscile, costia despre apus,
n arina Iailor 14).
Dela Nicolae Mavrocordat, din prima
domnie nu posedm dect o reconfrmare
a silitei dela Prisci 1 5); din a doua domnie
ns avem: o moie la Pietreni, n inutul
Iailor16), o dughian pe podul Hagioaei17)
i o vie n dealul lui Brndz 1
8
)
.
Tot acum
clugrii dela Halki se rentorc dup ele
mosin. i, findu-le mnstirea la mare
nevoe, Domnul, cu arhiereii rii i cu sfa
tul boerilor, renoete mila lui Vasile-Vod
Lupul (6600 aspri), mil ce, din tmplarea
vremilor, au lipsit pn atunci 19) :
__ j __ _ __l
domnii a lui Mihai Racovi -
cci dela ntia nu ne-a rmas
ceva mai deosebit 11) -mn-
' '
n acela timp scutete de toate
drile i angheriile mnstirea
lui Aron-Vod 20), ca una ce
era -precum ntrete un hri
sov dela Constantin Mavrocor
dat, al doilea urma al lui Mihai
Racovi n ultima sa domnie 21)
-metoh Halkiei.
'
1
- _ ,. ,.
8. Biserica mlnlstirii lronVodl
- Desemnari pe teracotele
!
t
de ornamentatie -
stirea ctig un vad de moar n esul
Ciricului 1 2), o vie la orogari 13) i o silite
1) Doc. 1668 Noemvrie 28, 1669 Fevruarie, 1 670 Fe
"ruarie 13 i Mai 6. AR. LXXVII, 60, 136, 142 i 137.
') Doc. 1673 Ianuarie 28 . AR. LXXIX, 11. -Cf . i
1675 Aprilie 26. AR. LXXVII, 68.
") Doc. 1675 Decemvrie 19 (AR. LXXVII, 143) i
20 (Ghibnescu, Surete i lvoade V, 9 1 sq.), De
cemvrie 29 i 1678 Ianuarie 9. AR. LXXVII, 21 i 61.
4) Doc. 1679 Iuni e 20. AR. LXXVII, 5 i 1681 Ia
nuarie 10. AR. LXXVII, 62.
5) Doc. 1685 Fevruarie 17. AR. LXXVII, 84.
6) Doc. 1691 Martie 15. AR. LXXIX, 16. - Cf. i
1693 August 30. AR. LXXVIII, 8.
' ) Doc. 1692 August 28. AR. LXXIX, 17.
A) Doc. 1692 Octomvrie 19. AR. LXXVII, 122.
9) Doc. 1693 Septemvrie 8 i 15, 1694 Fevruarie 3
i 1701 Noemvrie 22. AR. LXXVII, 23 i 31, LXXIX,
18 i LXXVII, 64.
______ _l
Cci avut-au-se zice n acest hrisov
metoh aici n ara Moldovei pre aceast

o
) Doc. 1699 Decemvrie 11. AR. LXXVlf, 51.
Cf. i 1699 Ianuarie 13. AR. LXXVII, 144.
11
) Doc. 1703 Noemvrie 26, Decemvrie 18 i 1704
Martie 16. AR. LXXVII, 85 i LXXVIH, 7 i 6 .
'") Doc. 1707. AS. IV, 4.
'3) Doc. 1709 Martie 2. AR. LXXVII, 123.
") Doc. 1 709 Septemvrie 15. AR. LXXVII, 86.
15) Doc. 1710 August 9. AR. LXXVII, 87.
1 6) Doc. 1 712 Iunie 25. AS. IV, 5.
") Doc. 1713 Octomvrie 15. AR. LXXVII, 145.
1s
) Doc. 1715 Septemvrie 8. AR. LXXVII, 112.
10)
Doc. 17 1 4 Mai 9. AS. I, 9.
'o) Doc. 1 714 Noemvrie 10. AS. I, 7.
") Doc. 1716 F evruarie 25, Iulie 23, 1717 Mai 1 i
1717 ( fr lun i zi). AR. LXXVII, 88, 88, 90 i
91. - De la acesta avem un doc. pentru silitea dela
Prisci din 1721 Decemvrie 4. AR. LXXVIII, 1.
www.inp.org.ro
14 BULETINUL COMlSiuNil MONUMENTELOR iSTORICE
sfnt mnstire a lui Aron-Vod . . . dela
care ns nu-i putea merge nici un venit,
nici un ajutor, find i aceast sfnt m
nstire czut l a mare lips i slbiciune,
din tmplarea vremilor ce au venit asupra
acestui pmnt. Drept aceea se renoete
scutirea de toate drile i angherii l e, ntre
altele i pentru ca metohul s-1 aduc l a
starea ce s cade, dup mil a ce-am fcut,
s ngrdeasc mnstirea, i toate cele
stri cate i pustiite s le direag 1) .
*
Iat dar n ce stare se gsia pe l a j u-
mtatea sec. XVIII mnstirea lui Aran
Vod. i era fresc. Cci proprietile ei
moiil e, viile, pduri l e, fneele, priscil e,
livezile, iazurile, moril e etc. -erau negli
j ate i nstrinate 2) . Venitul sfntului lca
rmase numai n prvlii l e din Iai i n
privilegiile domneti : parte din vam, sare
din ocn, scutiri de bir - pentru poslu
nici, de vcrit-pentru vite, de desetin
pentru stupi , de gortin-pentru oi, de
camn i bezmen - pentru dugheni i
pivnie, de pogonrit i vdrrit-pentru
vii i crame. i aa mai departe, precum
reese din documentele acestei vremi , date
de Grigorie Ghica, n a doua domni e 3) , de
Ioan Mavrocordat 4), de Constantin Raco
vi 5) , de Matei Ghica 6) , de Constantin
Racovi n a doua domni e 7) , de Scarlat
Ghi ca 8) , de Ion 9) i Grigore Callimachi
1
0
),
') Doc. 1734 Ianuarie 20. AS. 1, 12.
2)

n aceast privin e caracteristic <sama> pe


1781 a mnstirii --AS. V, 35 - din care afm c
avea, ntre alte moii, n inutul Iailor, Tisenii,
care nici nu s tie unde iaste i Buciumenii, care se
stpnete de alii. Asemenea mrturia lui Dometian
Arhimandritul, egumenul din 1789-94, c la venirea
sa n mnstire. a gsit patru moii vndute. V.
Iorga, Inscripii II, 182.
3) Doc. 1736 August 13. (AS. I , 13), 1736 Mai 21
i 1737 Iunie 11. AR. LXXVH, 101 i 102.
4) Doc. 1744 Ianuarie 21. AS. I, 15 i 1744 Mai 29.
AR. LXXVII, 24.
5) Doc. 1'51 Mai 9. AR. LXXVII, 104.
B) Doc. 1755 Aprilie 13. AS. Ib, 1.
7) Doc. 1756 Septemvrie 12. AR. LXXVII, 105.
8) Doc. 1756 Septemvrie 30. AS. Ib, 2.
de Grigore Ghica 1 1) , de Constantin Mu
ruzi 12), de Al exandru Const. 1 3) i Alexan
dru Ioan Mavrocordat 14), de Alexandru 1 5)
i Constantin Ipsilanti 1 6) i de Scarlat Cal
l i machi 17).
La att se redusese aa dar acum viaa
mnstirii Sf. Nicolae din arina Iailor :
ea nu mai avea nici mcar att ct s-i
apere de ruin biserica i cldirile. Astfel ,
di n pomenita sam a anul ui 1 7 8 1 , ve
dem c mnstirea l ui Aron-Vod se afa
nengrijit i pe multe l ocuri obort, cu
turnul descoperit, fr ograd, casele ve
chi i mai de tot descoperite 1 8). Trei ani
dup aceasta, la 1 784 August 16, Dom
nul nsu, Alexandru Const. Mavrocordat,
ne arat c mnstirea e stricat i aproape
de cea de istov cdere, c de nu se va
tocmi, n curnd este a se surpa. Drept
aceea el poruncete egumenilor dela Trei
Sfetitel e i dela Barnovski ca mpreun cu
Ionit Cantacuzino biv vel V ornic si Co-
' '
standin Paladi biv vel Ag s mearg l a
faa l ocul ui, s cerceteze stricciunile ce
sunt att l a biseric ct i l a mnstire i
s socoteasc suma de bani trebuitoare
pentru a lor tocmire 19).
lzvodul pentru meremetisitul bisericii,
chiliilor, precum i a celorlalte cldiri, s'a
ntocmit ndat de ctre doi meteri -
un lemnar si un zidar -si prevedea re-
' '
paraii radicale peste tot 2
0
). Dar se vede
9) Do-. 1760 Iunie 11. AR. LXXIX, 19.
1o
) Doc. 1762 August 5. AR. LXXVII, 65 i 176
Fevruarie 10. AS. Ib, 3.
1
1)
Doc. 1765 Iunie 24. AR. LXXVII, 107; 1764
Iulie 12, 1776 Noemvrie i 1777 Mai. AS. Ib, 4, 5 i 6.
12) Doc. 1780 Iulie 6. AR. LXXVII, 152 ; 1780 Sep-
temvrie i 1782 Martie 20. AS. Ib, 7 i 8.
13) Doc. 1783 Noemvrie 12. AS. Ib, 9.
14) Doc. 1786 Mai 15. AS. Ib, 10.
1 5) Doc. 1788. AR. LXXVII, 109.
16
) Doc. 1 801 Aprilie 16. AS. Ib, 13. Ctre Cm
raul Ocnei pentru 1000 oc de sare anual.
17) Doc. 1813 Martie 24, 1818 Iunie 12 i 1819 Mai
14. AS. Ib, 14, 16 i V, 94.
s) Doc. AS. V, 35.
' 9) Doc. AR. LXXIX, 20.
20)
Doc. 1784 August 26. AS. V, 39.
www.inp.org.ro
MNSTIREA LUI AiWN-VOD 15
c, atunci ca i azi, l ucrurile nu se prea zo
riau. Cci abia n 1 787 se executar me
remetisirile puse l a cale n 1 784, anume
n timpul lui Dometian Arhimandritul, grec
dela Halki, dar, cum vom vedea, clugr
cucernic i egumen vrednic, care, cnd
veni n mnstire, precum nsu mrtu
risete, af biserica pustie i cu totul
goal , -ct nici rogojin s atearn, nici
ue s nchid n'avea . . . 1) Dar cu aceasta
am ajuns la seria egumenilor mnstirii l ui
Aron-Vod.
*
Cel dintiu mentionat e Isaia la 1 61 9 Iu-
'
l i e 202). Dup el urmeaz Gavri l l , pe care-1
gsim pomenit la 1 627 Mai 1 8 3). Apoi,
de sigur pe urma unui predecesor al crui
nume documentel e nu ni 1-a pstrat, vine
Iosif, ntre 1 65 1 Aprilie 25 i 1 666 Aprilie
6 4), egumenul din timpul lui Vasile-Vod
Lupul , despre care s' a amintit mai sus.
Dup acest duhovnic al boerilor din
Iai i , desigur, iar pe urma unui ano
nim, al doilea pn acum din serie, cunoa
tem pe Ioanichie, ntre 1 690 Octomvrie
5 i 1 7 1 O August 9 5) i apoi pe vldica Dio
nisie proin episcop de Ciorlu (TCopf.oo) n
tre 1 7 1 3 Octomvrie 1 5 i 1 7 1 7 Mai 1 6).
Lui i urmeaz o si mai nalt fat biseri-
, )
ceasc -Mitrofan proin mitropolit de Co-
rint, pe care-1 gsim pomenit la 1 72 1 De- -
cemvrie 1 4 7) . Succesorul acestuia fu -cu
' ) Iorga, Inscripii II, 182.
2
) I. Bianu, Documente romneti, 44.
3) Idem, ibidem, 139.
4) Doc. AR. LXXIX, 6 i LXXVII, 82. Cf. i doc.
din 1651 Mai 12, 1652 Ianuarie 1 (AR. LXXIX, 7, 8),
1662 Martie 20, Iunie 10 (AR. LXXVII, 218, 81) i
1662 Octomvrie 12, la Ghibnescu, Surete i Izvoade
IV, 317.
5) Doc. AR. LXXVII, 30 i 87. - Cf. i doc. din
1693 Septemvrie 8, 1699 Decemvrie 11 (AR. LXXVII,
31. 151), 1704 Martie 16 (AR. LXXVIII, 6) 1708 (AS.
IV, 4) i 1709 Martie 2.
6) Doc. AR. LNXVII, 145 i 91. Cf. i doc. di n
1715 Septemvrie 8 i 1716 Iuli e 23 (AR. LXXVII,
112, 89).
7) Doc. AR. LXXVIII, 1.
vre-un intermediar sau uu, e greu de ho
trt-Neoft, menionat l a 1 736 Mai 2 1
i 1 737 Iunie 1 1 8) . Apoi, acesta de sigur
cu predecesor, Filaret ntre 1 756 Septem
vrie 1 2 i 1 765 Iunie 249).
Sofroni e-1 767 August 1 7 10)-prece
deaz pe T eofl , care egumenete dela
1 7 76 Octomvrie 16 pn la 1 78 1 Mai 1 i
care, vinovindu-se cu administrarea ave
rii sfntului l ca, se ntoarse de unde veni,
disprnd cu butca i te l egarii mnstirii
11)
Chiril fu pus s aduc rnduial n mote
nirea prdat a l ui T eofl . - Ce fcu i
acesta, am vzut cnd am artat n ce
stare se gsia ctitoria l ui Aron-Vod ntre
1 781 -1 78 4, tocmai ti mpul egumeniei
sale 12). Lui i urm Dometian Arhiman
dritul , care pstori pn la moarte-i, n
tmplat n Septemvrie 1 794 13). Acesta
fu, pentru vremile-i sczute i ticloite,
un adevrat ctitor al mnstirii. Cci sub el
s'a restaurat biserica, pe care a nzestrat-o
cu odoare, cri i odjdii 14), pe lng
alte multe l ucruri de gospodrie, procu
rate pe sama mnstirii, ce era cu totul
li psit de cele trebuinci oase 15). Sentimen
tul de recunotin pentru buna-i admini
straie se exprim n hotrrea l ui Al exan
dru Ipsilanti din 1 7 8 7 Iunie 1 1 , prin care se
mrturisete c de vreme ce prea cuvio
sul Arhimandrit Dometian, ca unul ce s'au
artat silitor, folositor i bine chivernisitor
B) Doc. AR. LXXVII, 101 i 102.
9) Doc. AR. LXXVII, 105 i 107. Cf. i doc. din
1756 Octomvrie 10 i 1762 Auust 5 (AR. LXXVII,
106, 65), 1763 Iunie 1 (AS. IV, 6) i 1764 Fevruarie 10
(AS. I, 3).
1o)
Doc. AR. LXXVII, 124.
11
) Doc. AS. Ib, 11. Cf. i doc. 1780 Iulie 6.-AR.
LXXVII, 152.
12
) Doc. AS. V, 35, 38. Cf. i doc. 1782 Martie 20,
1 783 Noemvrie 12. AS. Ib, 8 i 9,
1
3) Doc. AS. V, 46, 55. Cf. i doc. 1787 Iulie 30,
Octomvrie 8, 1788 Fevruarie 31, 1789 Fevruarie 20 i
1791 Aprilie 1. AS. V,
.
48, 49, III, 2, V, 56.
1
4) Doc. 1785 Mai 1. AS. V, 47 i Iorga, Inscrip
ii I, 1. c.
15) Doc. 1787 Octomvrie 20. AS. I-b, 12.
www.inp.org.ro

"
..
;
"
"
"
"
3

..
<
"
o
"

"
"

3
c
N

16 BULETINUL COMISlUNII MONUMENTELOR ISTORICE
pn acum mnstirii Aron-Vod, precum
au dovedit dumnealor boeri i epitropi , cari
1-au cerut. a rmne i mai departe egu-
1) Dup rezoluia domneasc pus pe anaforaua
men, i se d iar mnstirea pe a sa pur
tare de grij e 1) .
Dup moartea l ui Dometian, ntmpl at
veliilor boeri din 1787 Iunie 11. AS. V, 45.
'

P
:
O

..
"
O
:
c:
..
"
!: .
www.inp.org.ro
MNSTIREA LUI ARON-VOD 17
n mnstire, se aeaz egumen printele
vl di ca Teoclit Evhaiton (Euzan.ov), care
25, ne-a rmas cartea lui V eniamin Mitro
politul, prin care d ocrmuirea mnstirii
10. 1nstirea Horezi
- Biserica cea mare : Vedere dela apus -
stpni ndelung, dela 1794 pn dincolo
de anul 1 827. Cci din acest an, August
Buletinul (omisiunii 1onumentelor Istorice.
lui Aron-V od prea sfni ei sale fratelui
Teoclit Evhaiton, precum i mai 'nainte au
www.inp.org.ro
1 8 BULETI NUL COMl STUNI I MONUMENTELOR ISTORICE
avut-o 1). Se vede dar c egumenia lui
fusese cu ntreruperi. i , n adevr, pentru
interval ul 1 81 1 Martie 7-1 8 1 2 Septem
vrie 1 , gsim n fruntea mnstirii l ui Aran
Vod pe Filaret Arhimandritul 2
), vl dica
Apamias de mai trziu, fratele cunoscu
tului scriitor Alexandru Beldiman Vorni
cul 3), care egumeni mult vreme l a Sla
tina n Moldova 4) i , dup ce tred1 n ara
Romneasc, la mnstirea domneasc a
Cmpulungul ui , unde i e vede chipul, ca
ctitor, de oarece, sub privigherea lui , n
1 827, s'a restaurat biserica de Grigorie
Vod Ghica ( 1 822-1 828) 5).
Cu Antim, menionat l a 1 842 I unie 6 i
Noemvrie 9 G) , se nchee seria egumenilor
dela Aron-Vod, aa precum i prect s'a
putut ea reconstitui dup documentele cer
cetate.
*
Ca ncheere amintim c ntre aceste do
cumente se gsete o carte din 1 788 Au
gust 3 1 , prin care Generalul-ef al arma
telor ruseti de ocupaie a rii poruncete
ca mnstirea lui Aron-Vod s fe scutit
de greuti i aprat de ruti 7). Evident,
aceast carte a fost cerut de cl ugrii
Aroneni, cari erau, precum dovedesc n
tmplrile trecute, serios i direct amenin
tati ori de cte ori osti pmntene sau
, , ,
streine veniau asupra Capital ei , l caul
findu-le n marginea I ail or, pe drumul
Hotinului 8). Cci nu odat atari osti t-
. ,
' ) Doc. AS. V, 97. Cf. i doc. 1795 Fcvruarie 20,
1800 Noemvrie 5, 1801 Octomvrie 5 i 26, 1803 Ia
nuari e 20. AS. III, 7, V, 69, 70 i 71. Apoi, dup Fila
ret, 181 3 Aprilie 22, 1 815 Apri li e 25, 1 816 lartie 30.
AS. Ib, 14, V, 85, 86 i 90. -n sfrit, 1 8 1 6 Mai 3,0,
la I. Bianu, Catalogul manuscriptelor romne

ti I,
540 i 1818 Iunie 12, 1814 Mai 14. AS. Ib, 16 i V, 94.
Cf i Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei, 331.
2) Doc. 1 815 Mai 10. AS. V, 87. Apoi 1 812 Fe
vruarie 22, August 10 i 1 811 Noemvrie 15. AS. 77,
82 i 76. Di n acest di n urm document vedem c
mnstirea avea i venitul dela ase vaduri pe apa
Nistrului, n inutul Sorocii, i anume : Iarova, Va
silcu, Cerlina, Sinteaca ( ?). Racovul i Tarosie.
3) A se vedea pentru el, I orga, Istoria Bisericii
brser i se btuser n preajma mn
stirii, aducnd pagub i insufnd temere
pani cilor ei rugtori.
Astfel, pentru a nu pomeni dect eve
nimentele mai de seam, aci s'a dat, n Fe
vruarie 1 661 , l upta dintre Ttarii l ui te
fnit-Vod Lupul si Cazacii l ui Constan-
' ,
tin-Vod Crnul, - l up ce puse capt
domniei efemere a acestui Basarab n Mol
d0va 9) , aci tbrr, n Octomvrie 1 685,
ostile Trii-Romnesti al e l ui Serban-Vod
.
' ' '
Cantacuzino, chemate de Turci a participa
l a marea lor expediie din acest an mpo
triva L ilor10) i aci se refugie cu slujitorii
si Dumitracu-Vod Cantemir, cnd, n
ateptarea mntuitoare a Muscalilor, primi
vestea amgitoare c Turcii vin s-1 ma
zileasc
1 1) .
Evident c ntmplri ca aceste nu pu
teau trece fr pagub pentru mnstirea
lui Aron-Vod, care, cum s'a vzut mai
sus, din fel urite alte pricine, mergea din
ce n ce mai ru i mai spre scdere, aa
c, pe l a miezul secolului trecut, averea ei,
vndut l a licitaaie pe trez' ani , abia adu
cea 3.620 galbeni 12) . Curnd apoi, la se
cul arizare, se pierdu i puinul acesta, ce,
de altmintrelea se mpria cu Patriarhia
la care era nchinat i care, n nemernicia
ei, ddlse n arend -ne spune cu mult
mhnire i legiuit revolt feri citul lelcbi
sedec - mnstirea cu egumenia i pro
prietile ei unei femei dela Constantino-
Romne, Vlenii de Munte 1909, li tabla.
) n doc. Slatinei (azi la Casa Biserici i ) , cari vor
f publicate, se gsesc foarte multe tiri cu priyire
la egumenia sa n aceast mnstire.
5) N. Iorga, I11scripii din Bisericile Romm'ei 1,
127.
6) Doc. AS. V, 104 i 105.
') Doc. AS. V, 50.
B) Ghi bnescu, Bisericile din lai, 20.
) Iorga, Studii

i Documente 1 V, CCCVI II-CCCX.


Cf. i Cronicile Romniei i., 370.
1
0)
Iorga, Studii i Documente, XI, 158.
1
1 )
T dem, Istoria lite1'alurii romneti 1 sec.
XVIll, I, 127.
' ') V. Uricarul VI , 93.
www.inp.org.ro
MNSTIREA LUI ARON-VOD 1 9
pol , care tii.1 s dobndeasc aceast fa
voare dela dipl omaia arigrdean 1).
Devenit biseric de mir pe seama sa
tului alctuit in j uru-i, fondaia l ui Aran
Vod rmase cu totului tot prsit i ne
ngrijit. Aa se explic starea cea mizer
si ticlosit n care nvtatii cercettori ai
' ' ) )
monumentelor noastre strbune ne arat
c gsir acest sfnt lca dumnezeesc 2) .
Prin l ucrrile de conservare, recomandate
de Comisiunea monumentelor istorice si
'
ntreprinse in vara anul ui 1 907, sub con
ducerea d-lui Arh. N. Ghika-Budeti, bise
rica din Aroneanu a fost readus, frete,
in marginea mijl oacelor disponibi l e, l a cea
mai de cuviin stare_ 3) .
ALEX. LPEDATU.
I l . DESCRI ERE ARHI TECTON I CA
-
o
-
zis azi Aroneanu este
aezat la marginea satul ui
cu acel a nume, ntr'un l oc
ri di cat, pe vrful unui deal ,
deunde privelitea seintinde,
de o parte, pn spre Iai i
frumoasele lui imprej uri mi,
de alt parte, spre Prut, pn in
Basarabia.

nftisarea bisericii - a crei


' '
siluet alb cu o singur turl se vede di n
mare deprtare -este plcut j propor
iile-i sunt potri vite.

n faada dinspre apus


are un pridvor cu stl pi , boltit prin dou
cupole sferi ce, rzimate pe arcuri. Acest
pridvor era l a origin deschis. Mai trziu
ns a fost nfundat cu zidrie grosolan,
as':el c stlpu au rmas ngropai sub ten
cueli . Cu ocazia l ucrrilor de conservare
ce s'au fcut acum doi ani , s'a pus n evi
den structura pridvorul ui , dup cum se
poate
vedea dir il ustraia dat, de oare-
' ) Notie istorice, 286.
2) Rp. Melchisedec n 1885 i d. N. Iorga n 1906.
") V. Raportul Comisiunii pe a. 1908, n acest Bu-
letin, a. 1, 37.
4) Romstorfer, Di e Moldauisch-Byzantinische Bau
Kunst, Wien 1896, tabla 4 i, pentru Hlincea, aceast
publicai e, anul I, pag. 87.
ce, di n motive practi ce, nu s' a putut d
rma toat zidria adogat intre stl pi ,
ntru ct biserica, fi nd aezat, cum am
zis, n l oc deschis i ridicat, e foarte mul t
expus vnturilor. E deci absolut necesar
ca-mai ales pentru ti mp de iarn -cre
dinciosii s aib o intrare nchis.
,
Pridvorul deschis, cu arcade rzimate
pe stlpi, se ntlnete rar n bisericile din
Moldova si numai din secolul al XVII-lea
)
ncoace. Astfel la biserica fostei mnstiri
Hl i ncea de l ng I ai i la biserica din I
cani 4). El pare a f o infuen a arhitec
turii din ara-Romneasc, unde pridvoa
rele deschise cu stlpi , erau adesea ntre
buinate, bunoar : la vechia 1itropolie
din Trgovite5), la biserica Snagovului 6)
i la bolnia Coziei 7) etc.
Un alt indiciu al infuenei muntene la
biserica din Aroneanu este lipsa contra
forilor. i , din acest punct de vedere, este
in ceea ce privete bisericile cu turle, un
5) O ilustraie a vechei Mitropolii trgovitene -nu
dup cunoscuta acuarel de C. Szathmry, azi n co
leciile Comisiunii Monumentelor Istorice-a reprodus
G. Ionnescu-Gion n a sa Istorie a Bucuretilor, 157.
6) G. Mandrea, Mnstirea Snagov, Bucureti 1904.
7) P. Antonescu, Mnstirea Cozia (extras din Li
teratura i Arta Romn pe 1903).
www.inp.org.ro
20 BULETINUL COMISIUNII M:NUMENTELOR ISTORICE
www.inp.org.ro
MNSTIREA LUI ARON-VOD 21
exemplu aproape unic n Moldova. Un altul
ar i biserica Golia din Iai . Aceasta ns
a suferit attea schimbri, n ct, pn l a
l
1

.,'
facerea cercetrilor necesare, e greu de
tiut cum va f fost l a nceput.
Pronaosul bisericii este ptrat i aco-
perit cu o bolt sferic, dispoziie comun
bisericilor Sf Nicol ae-Domnesc din P
pui , din Dorohoi i din I ai. El este l u-
minat prin patru ferestre nguste de form
ogival i este desprit de naos prin trei
arcade rzimate pe doi stlpi rotunzi (ca
www.inp.org.ro
22 BULETJNUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
i cei dela pridvor), dispoziie rare ori n
trebuinat n Moldova, cci se gsete,
dup ct mi amintesc, numai la Sf. Ni
colae-Domnesc din Iai , la Hlincea, la I
cani , la Treierarhi i la Golia 1) .
Naosul are forma i structura de boli
obinuit bisericilor din Moldova, cu turla
rzimat pe dou rnduri de arcuri su
prapuse, di n care rndul de sus este ae
zat pe cheile cel ui de al doilea. Snurile i
altarul sunt rotund
e
att n interior ct si n
'
exterior i primesc l umi na fecare prin cte
o fereastr asemenea celor dela pronaos.
Lungi mea bisericii n afar este de 23 m.
pe o l ime de 7, 70 m. , i ar nluntru l
i mea ei este de 5, 50 m.
Exteriorul s e deosibete prin o decora
iune de teracote smluite, care nu se n
tlnete l a alte biseri ci . Aceste teracote au
forme diferite de acele din timpul l ui te
fan-cel-Mare del a biseri ci l e din Hrlu, P
pui , Dorohoi , Sf. Nicolae-Domnesc din
Iai i Sf. Ion di n Piatra. Ele sunt de trei
tipuri . Primul tip are forma unei frunze de
tejar sau a unui vrf de suli (fer de l ance)
i se aseamn ntru ctva cu un motiv de
corativ ntrebuinat adeseori n arta arab.
Dimensiunile sunt 32 cm. nlti me, 16 cm.
' .
lime (cea mai mare) i 1 cm. grosi me.
Lucrul este puin ngrij it ca desemn i for
m neregul at. Al doilea tip este o stea cu
sase vrfuri, de 20 cm. ltime si 1 cm. gro-
1 J J
sime. Al trei l ea tip este un disc circul ar de
17 cm. n di ametru cu marginea puin ridi
cat i cu o gurice la mijl oc 2).
Toate aceste teracote sunt smltuite n
J
') Pentru aceste trei din urm, a se vedea planu
rile la Rorstorfer, op. cit., tabelele 2 i 7.
tr'o coloare verde cu refexe albstrui iri
zate i sunt aplicate n tencuiala de ipsos
a faadelor biseri ci i , dup o dispoziie care
se poate vedea n i l ustraiile date.
Ciubucriile faadelor par a f suferit mo
difcri. Cornia are un profl modern, fr
caracter. Restul fatadei e cam confus ca
J
compozii e. Arcadele sunt foarte neregu-
late. Partea de jos a faadei este decorat
cu nete caneluri verti cal e, spate n piatr;
restul zidriei este de crmid, afar de ca
pitelele stlpilor i de soclul bisericii, care
este foarte diformat i stricat n multe pri.
Turl a se razim pe dou baze, ntia o
tea cu dousprezece vrfuri, a doua un
patrat. Ea are dousprezece fee, din -care
patru sunt strpunse cu tot attea ferestre
mi ci , foarte nguste. Decoraia ei exteri
oar se compune din arcaturi formate din
cte dou arcuri de zidrie de crmid,
unul n retragere fa cu cellalt i totul
ncadrat cu un ciubuc rotund (tor), care
urmeaz forma arcaturilor.
Forma dodecagonal a turl ei , lipsa con
traforilor mici la ea, cari sunt aproape con
stani la bisericile din Moldova, precum i
decoraia arcaturilor oarbe, ncadrate cu
un ci ubuc rotund, denot de asemenea evi
denta infuen munteneasc n architec
tura bisericii din Aroneanu, l ucru pe care,
de altfel , ni-l explic i confrm i isto
ricii notri 3).
Interiorul bisericii nu este zugrvit i ,
afar de forma bolilor, care, cum am spus,
este cea obinuit, nu prezi nt absolut ni
mi c deosebit.
ARH. H. GHJ KA-BUDETI.
2) Desernurile dela pag. 13.
3) N. Iorga, n Floarea Darurilor II, pag. 217.
www.inp.org.ro
J N S T I R E A H U R E Z I
BI SERI CA CEA /ARE
0-
` ndat ce, trecnd pe sub cl o
potni, ptrunzi n curtea
mnstirii Hurezi, biserica se
nftiseaz vederu. Cu fata-
` )
da-i alb str-
lucind sub ra
zele s oar el ui ,
cu turl el e-i bine pro
porionate, cu com
poziia-i general a
l es conceput i cu pridvoru-i
pe stlpi de piatr frumos
decorat, -ea stpnete ca
drul bogat pe care i-1 fac chi
liile mnstirii cu dublu rnd
de arcade deschi se, strej uit
par' c de bradul secular ce
se nal n preajm-i. Totul
aci i d impresia mreiei i
bogtiei ce altdat slsluia
J J
n cuprinsul acestei vestite
mnstiri brncoveneti .
Biserica are mprirea o
binuit epocii : pridvor, pro
naos, naos i altar 1).
inspirate de sti l ul renateru 3) . Stlp il acetia
sunt mpreunai prin arcade n plin centru
i l egai ntre ei prin coarde de l emn 4).
Peste arcade e aruncat o frumoas bolt,
compus din trei calote sfe
rice, desprite prin arcuri
dublouri .

n interior pridvorul e m
podobit pe deantregul cu m
belugat zugrveal , iar n
exterior e acoperit cu o n
velitoare ce se gsete la un
nivel mai jos dect corpul bi
sericii. El are trei deschideri
pentru intrare : una n fa,
dou lateral e. O l ai de pi a
tr mrginete pe dinluntru
parapetul pe care sunt ae
zai cei zece stlpi ai pridvo
rului 5).
Pridvorul sau, cum se zi
cea pe vremuri, slomnul bise
ricii, se sprij in pe zece stlpi
1 3. 1nstirea Harezi
La intrarea din fa, pe
aJ'11 longitudinal al biseri cii,
s'a construit mai trziu, un al
doilea pridvor
6
) , mai mi c, p
trat, boltit i rzimat pe doi
stlpi mai lungi, canelai oblic
n partea superioar, cu ba-
-Fereastr dela biseric --
de piatr, scuri , cu baze formate din pos
tamente decorate cu foi de acantus 2) i
cu capitele imitate dup forma corintic i
zele i capitelele decorate cu
stalactite, amintind infuena arab 7).
Ua bisericii, de marmor al b, e nca
drat, ca i pisania, ce se gsete deasupra,
www.inp.org.ro
24 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
cu un chenar frumos spat, care nfi eaz
o ramur de acantus cu fori , ce erpuete
n mod regulat de j ur-mprej ur 8) . O cor
nie sculptat mpodobete ua sus, iar jos,
sub pisanie, partea superi oar a intrrii e
terminat n form de accol ad j oas, a-

'
<

O
"

.
.

C
..

:
1


<"


=
.
"

vnd la coluri dou mari rotocoale, n care


s'a sculptat : n cel din dreapta vulturul
www.inp.org.ro
BISERICA MNSTJII HUREZI
25
cu dou capete -stema Cantacuzinilor9),
i

.
cca n plisc -stema rii-Romneti
1
0).
- -
1
o ( o JG ~
l
oolfl o \r -
W
o " o
$ ' : U o ;. ; > w h i : J. lo
n cel din stnga acvila noastr cu cru-
Buletinul Comisiunii fonumente/or Istorice
In interiorul bisericii cele dou mari des-
4
www.inp.org.ro
26

J LETINUL COM! I UNII MOUMENTELOR ISTORICE
1 6. /nstirea Hurezi
- Ua bisericii -
(Pi sania .spat deasupra s' a publicat i de d. `. Iorga n Inscripii din Bisericile Romduiei I, 1 84-5).
www.inp.org.ro
BISERICA MNSTIRU HUREZI 27
prminte, naosul i pronaosul , comuni c
intre el e prin o ue n semicerc.
zece ferestre : ease - cte tr i de fe
care parte - mai mari , jos j patru -cte
l 7. 1nstirea Hmezi
- Priduorul cel mic al bisericii cu \ledere n slomn -

Pronaosul are forma dreptunghiular i


e mai larg dect naosul. E lumi nat prin
dou de fecare parte - mai mi ci , sus, n
dreptul bolilor.

n mijlocul lui , sprij init


www.inp.org.ro
28 BULETINUL COMISIUNll MONU.ENTELOR ISTORICE
pe zidul ce-l desparte de naos i pe doi
stlpi puternici, octogonali , cu bazel e i
capitel el e decora te cu fori orientale
1 1 )
, -
se ridic turl a cea mi c a bisericii, care se
razi m, prin intermediul pendantivelor, pe
patru arcuri de cerc, l egate prin coarde
de lemn zugrvite. Spaiil e l aterale sunt
acoperite cu boli cilindrice, cari se ntre
tae, ntrite find prin arcuri dublouri , r
zimate deoparte pe cei doi stl pi central i ,
de care-am vorbit mai sus, de al t parte
pe pereii marginali ai ncperii.

n aceste spaii l aterale e gsesc mai


mul te morminte : l a dreapta, n fa, mor
mntul , n marmor, al Doamnei Ancua
Brncoveanu 12 ), iar ndrt, i anume n
colul sud-vestic, mormntul lui I oan Ar
himandritul 1 3), nti ul egumen al mns
tirii , al crui chip se vede zugrvit deasu
pra pe perete 1 4) i l a stnga, n fa, mor
mintel e Mariei, fi ca l ui Diicul Bengescu,
si sotia l ui Ion Bleanu, si al l ui Ioan Ml-
J
drescu 1 5), iar ndrt, i anume n colul
nord-vestic, un mormnt al crui epitaf
ters nu mai poate mrturisi astzi numele
ntreg al celui pe care-1 acoper 1 6
)
.
N aosul impresioneaz prin proporia l ui
nalt i mrea, cu tmpl a bogat mpo
dobit i pol eit, strlucind pe fondul ne
grit al bolilor dela altar. El e boltit dup
ti picul bizantin obinui t, adic prin patru
arcuri de cerc mari , peste cari , prin inter
medi ul pendantivelor, se razi m turla cea
mare a biseri ci i.

n dreapta i n stnga
1 8. 1nstirea Harezi
- Fragment din chenaral uii dela biseric -
naosului se af snurile semi-circulare al e
bisericii, care primesc l umi na fecare prin
cte patru ferestre asemenea celor del a
pronaos, dou mari jos, dou mi ci sus,
potrivit dispoziiei vzut n pl an i n de
semnul dela pag. 24.

n fund e altarul , bol


tit cilindric i terminat printr'un sfert de
sfer, avnd n prile laterale, la miaz
noapte proscomidia, l a miaz-zi diaconi
eul . Ambel e aceste despriri boltite cilin
dric sunt spaioase i primesc l umina prin
cte o fereastr deschis n fund, spre r-
www.inp.org.ro
BISERICA MNSTIRII HUREZI 29
srit, n aceea direcie cu fereastra alta
rul ui , care se af pe axul l ongitudinal al
biseri ci i .

ntreg interiorul bisericii e acoperit, de


sus pn jos, del a boli pn l a nli mea
stranel or, cu o bogat zugrveal. De jur
mprejurul pereilor se af j euri i strane
mestrit sculptate. Asemenea ua dela in
trare, de l emn negrit de vremuri, e mpo
dobit pe deantregul cu sculpturi 1 7) .
Exteriorul bisericii e tencui t i spoit cu
1 9. 1nstirea Hm-ezi
- Fragment din chenarul uii dela biseric --
var. Decorati a fatadelor se compune din
1
dou rnduri de chenare suprapuse i des
prite printr'un bru bogat, nchipuind o
ghirland de foi decorativ, ntre dou rn
duri de zimti de crmid tencuit. Aceste

chenare sunt compuse din fuse cilindrice.


Cele din rndul de jos sunt dreptunghiu
lare i se razim deadreptul pe soclul pu
ternic al bisericii, 1 8) - pe cnd cele din
rndul de sus sunt terminate n arcuri n
plin centru 1 9).
Ferestrele mari se deschid n rndul in-
ferior de chenare. Ele sunt de piatr cio
pl it i amintesc ntru ctva forma feres
trel or del a bisericil e din Moldeva, zidite
sub infuena goti c20). Ferestrele mi ci , de
sus, se deschid n rndul superior de ar
cade, cari sunt mpodobite fecare cu cte
un rotocol cu marginel e n form de sfoar
mpl etit 21).
Cornia se compune di n mai multe rn
duri de crmizi, alternativ aezate n lung
i n col i , aceste din urm spre a forma
zimuri (dini de ferestru). Fi ecare rnd e
scos mai n afar dect cel de dedesuhtul
lui , asa c se formeaz o comise alctuit
7

din trei rnduri de zimti si tot attea rn-


duri de linii drepte.
J
Turlele biseri ci i -cea din faa mai mic
i octogonal , cea din drt mai mare i
dodecagonal - se compun fecare din
mai mul te serii de arcade circulare si con-

centrice, rzimate pe picioare drepte, ce


se retrag spre interior, cu ct razel e lor
descresc.
www.inp.org.ro
30 BULETINUL COMI SI UNI I MONUMENTELOR ISTORICE
Dispozi ia aceasta de retragere a arca
delor, una fa cu cealalt, pe lng c
zidria picioarelor del a turle, contribuind
astfel la meninerea impingerii ce o exer-
20 - .nlstirea Hmezi
- Motminte n biseric -
1) Sus :
1ncua BrnCO\leanu.
2) La d1eapta :
Maria leanu.
3) La stnga :
Ioan fldrescu.
produce efecte de umbr i lumin alter
nate, are i un scop constructiv : ngroae
cit bolile semi-sferice dela partea superi
oar a turlelor asupra picioarelor l or.
www.inp.org.ro
13ISERTCA MNSTIRI I HUREZI 3 1
Arcadele sunt decora te n partea l or su
perioar semi-circular cu mai multe rn-

iW M.
!\ . i `
JI i Uio
duri de arcuri de crmizi , aezate n dini
de ferestru, ca si la comi se.
J J
Ferestrile sunt aezate in cele din urm
arcade de pe fecare fa a turlei. El e sunt
lungi i nguste i sunt desprite l a turla
cea mi c n sens transversal , cam pe la
www.inp.org.ro
www.inp.org.ro
32 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
jumtatea l ungim ei lor, prin cte o mic
fsie de zidrie.
,
Turlele sunt aezate pe baze ptrate, n
coronate i el e, ca i turl el e, cu o cornie
n genul descris mai sus.
I
n sfrit, biserica e acoperit cu o n
velitoare de aram, formnd o strai n,
nfundat cu scnduri.

nvelitoarea aceasta
a suferit ns modifcri ulterioare, cari i-au
') A se vedea planul la pag. 20.
2) Ilustraiile dela pag. 17 i 21.
3 ) Ilustraiile dela pag. 27 i 31.
4) Ilustraiile del a pag. 21 i 27.
5) Pe pardoseala pridvorului, dup cum se poate
vedea n plan, se gsesc urmtoare dou inscripii :
1) -l a dreapta - T Ionichie Arhimandrit, 1870 Ia
nuar. Aici s odihnete robulu lui Dumnezeu Arhiman
dritulu Ionichie egumenulu sf. m( nstiri) H(urezi), de
naie romnu, nscutu n Romnia, la anulu 1790. Eu
am fost ca voi, i voi vei fi ca mine. i s' a lucratu
acestea acumu la anulu 187-. Cum se vede e mor
mntui ce-i pregtise Ioanichie, ultimul egumen al
Hurezului, care ns a murit i s'a ngropat la Bistria,
unde, la 1862, au fost strmutai clugrii Hurezeni.
V. aceasta publicaie, anul I, pag. 70-71.
2) - la stnga - cRomano ieroshimon(ah) ; Gher
mano Arhiman(drit) 1829. Acest din urm, fost i el
egumen al mnstirii, ibidem, 69.
Pe parapetul pridvorului, n partea de miaz-noapte,
se mai gsete urmtoarea inscripie inedit, pe care
o tiprim, ca i cele precedente, dup copiile d-lui A.
Lpedatu : Ai cea s odihnesc oasele robului l lui
D(u)mn(e)zeu 1 Iosif ieromonah proigu 1 menul, care au
dat sf(in)tei 1 mnstiri partea lui de 1 moie din Bl
teani, leat 7260 (=1752) . Despre acest proigumen,
ibidem, 68.
6-7) Ilustraiile dela pag. 17 i 27.
alterat formele primitive. Turlele ca i s
nurile au nveliuri n form de cupole
pleotite dup modul bizantin. El e poart
n vrf cruci de fer mpodobite cu discuri
aurite i l egate cu lanuri de coluri l e n
velitoarelor. Bazele n care sunt mpln
tate aceste cruci sunt de piatr rotund
n form de ghem t decorate cu mple
tituri.
ARH. N. GHJKA-BUDETI .
8) llustraiile dela pag. 25 i 26.
9) Ilustraia dela pag. 29.
1) Ilustraia dela pag. 28.
") Desemnul la pag. 25.
1
2)
Fr inscripie. Ilustraiile dela pag. 25 i 30.
1 3) Inscripia publicat de d. N. Iorga, Inscripii
din Bisericile Romniei I , 1 89-90.
14) V. aceast publicaie, anul I, pag. 7 1 .
1 5) Ilustraiile dela pag. 30 i 31. Iat lectura lor
dup d. N. Iorga, op. cit. , pag. 189 :
1. Supt acast peatr odihnesc osle roabei lui
Dumunezeu Maria fi ica dumnealui Dicul Bengescu,
care o-u inuti dumnealui Ion Bleanu>.
2. Supt acast pi1atr s odihnesc oasele rpo
satului robului D(u)mn(e)zeu Ion Mldrescu, bivi
vt(av) za Aprozi i a soiei lui Stanca. Acetia au
dati vira dumnialor de la Toiani cu locu" .
Pentru situaia acestor morminte n biseric, a se
vedea ilustraia din anul I, pag. 75, a Buletinului.
16
)
Inscripia publicat la d. Iorga, op. cit., I, 190.
") Zugrveala, mobilierul i ocoarelc vor forma
obiectul unor articole speciale. N. R.
18)
Lng biseric, drept snul dela miaz zi, c lo
cul de nmormntare al lui Pahomie Polovrgianul,
fost egumcn al mnstirii, dup cum arat inscripia
prins n soclu.
' ") Ilustraiile dela pag. 16 i 24.
2) Ilustraia dela pag. 23.
www.inp.org.ro
www.inp.org.ro
23. Paracl isul mitropolitan
- Decoraiune pe peretele nordic -
D E C O R A I U N I L E
D ELA
FARACL. I SUL JI TROFOLI TAN
DI N BUCURETI
---
fifrintre monumentele de art
pmntean din Capitala
rii noastre se prenumer i
Paracl isul Mitropol i ei, ascuns
privirilor pe deoparte de bi
serica cea mare, iar pe de
al ta de cldirile alturate al e
Resedintei Mitropolitane ct si de
, , ,
cldirea Camerei Deputailor. Di n
punct de vedere decorativ, mo
numentul acesta intr si el n sirul de mo-
' ,
numente i storice cunoscute ca posednd
o art cu caracter bizanti n, fapt ce ndrep
tteste sarcina ce mi-am luat de a nota
, ,
acl cteva i mpresiLmi cu privire l a acest
monument.

n exterior 1), Paraclisul nu are drept


decora tie dect un si r de arcaturi plin-cen-
, 1
tru, aceleai cari se vd la cel e mai multe
din bisericile noastre vechi, cum sunt, n
' ) A se vedea plana din Albumul lfonumentelor
Buletinul (omisiunii 1onumentelor Istorice .
Capital, Biserica Enei, Biserica Di ntr' o zi ,
Paraclisul del a Coltea, i ar n tar l a Schi-
, ,
tul Sf. tefan i Cl opotnia dela Hurezi,
Biserica Stelea din Trgovite, Curtea-de
Arge, Biserica Domneasc din Cmpu
l ung etc. A grei poate, dac, rnduind
acest monument printre monumentele de
art bizanti n, a lsa aceste arcaturi pe
seama aceleeas arte bizantine. E l ocul cred
,
s ri si pi m un neneles cu privire l a o parte
din decoraia sculptural a monumentelor
noastre istorice, decorai une ce dac nu a
fost n ntregime consi derat ca derivnd
din arta bizantin, nu a fost totu gsit ca
find nrudit cu arta armeneasc. Vom
arta n al t parte cari sunt elementele
ac estei arte, a unei ri att de deprtate
de a noastr, cari au ptruns n arta noa
str pmntean. Deocamdat s ne opri m
la aceste arcaturi att de rspndite n
din Romnia, editat de Soc. < Arta romneasc> .
5
www.inp.org.ro
34 BULETINUL COMISIUNI MONUMENTELOR ISTORICE
24. Paracl i sul mi tropolitan
-Sf. tercurie i Sf. Dimitrie -
decoraiunea scul ptural a monumentelor
noastre istorice.
Este sigur c o decorai une de arcaturi
ca acele de cari e vorba presupune un pe
rete, n care aceste arcaturi s se poat
spa, s fe cu alte cuvinte un perete de
pi atr. Or se tie c aproape toate cl dirile
bisericeti din Armeni a, din lips de cr
mi d, erau construite n piatr (z"erre de
tazlle). i , frete, n zi duri de pi atr, se
putea spa orice fel i oricte decorai uni
sculptural e, cum sunt, n afar de aceste
arcaturi , rozete, cruci, trese, antrelacuri ,
meandre etc. Di mpotriv, pe zidui de c
rmid nu se putea spa ni ci un fel de de
coraiune, si aceasta este cauza pentru care
n toat decoraia exterioar a edifciilor bi-
1) Histoire de !' Arhitecture, vol . JT, p. 61 i urm.
zantine l ipsesc decorai uni J e sculptu
rale, ea find reprezentat mai mult
pri n jocuri de crmizi polichrome.
Dar, pentru a nu merge mai de
parte, aceste arcaturi plin-centru nu
pot s aparin dect stil ul ui arme
nesc, de oarece numai n monumen
tel e \rmeni ei cretine se ntl nesc,
i se ntlnesc des, aceste arcaturi .
i ci odat nu vom ntlni n decoratia
'
sculptural bizanti n aceste arcaturi
de ci ubuce. D-1 Choisy, o autoritate
necontestat n arhitectur i care,
dup Dubois de Montpereux, e cel
mai prei os informator pentru arta ar
meneasc, studiind aceste arcaturi,
spune : . . . Un fel de ornamentaie
usual n Armenia si n totul strin
'
artei bizantine consist n a ta pisa nu
el ul zi duilor prin rnduri de arcaturi,
fe n plin centru, fe n potcoav 1).
De altfel acest fapt se poate dovedi
rsfoi nd pagini l e cu gravuri ale unei
cri aprut n ti mpul din urm care
trateaz numai despre arta n Cau
cazia 2) i e datorit el -l ui I. Mourier,
un zel os cercettor al istoriei i civiliza
tiunei tril or caucasiene. Aceste arcaturi
' '
pl in-centru, att de rspndite n biseri-
ci J e noastre i pe cari le descoperim acum
si la Paracli sul Mitropol i ei di n Bucuresti ,
'
'
sunt aceleasi cari se vd n monumentele
'
religioase al e Armeniei cretine din vea-
curile X, XI , XI
I -
Catedrala din Ani,
Bi seri ca din Caben, Ananur etc.
D-1 Choisy, care a vizitat vechile noastre
monumente religioase, se exprim catego
ri c : In valea Dunrii , n Serbi a, n Rom
ni a, n Moldova caracterul armean al de
coratiunii este mai marcat nc . . .
'
Les eglises de Kurtea-de-Argesch,
Tergoviste, Dragomirna ne presentent au
cun ornement qui n'appartienne a !'Arme-
2) L' Art au Caucase, Bruxelles 1907.
www.inp.org.ro
PARACLISUL MITROPOLITAN DIN BUCURETI 35
nie, et au point de vue de l ' architecture
decorati ve, la vallee du Danube semble
une coloni e armen;enne 1).
In afar de aceste arcaturi , Paracli sul
Mitropol i ei mai are ca decoraiune e:re
rioar un bru simpl u, nu format din jocul
a dou rnduri de crmizi , aezate dea
curmeziul , aa cum se vede la Biserica
Scaune sau Biserica Di ntr' o zi.
In interi or, Paracli sul are la ua de in
trare un chenar spat cu sculpturi repre
zentnd cunoscutele nnsourz

, cari nu mai
sunt rinsourile bogate de acant ca cel e de
l a brul Biseri ci i Sfntul Gheorghe din Ca
pi tal sau din alte biseri ci , ci si mple tije, cari
se rsucesc, nlnuindu-se una de alta i
cuprinznd n ochi uri cte o foare. In l a
tura de sus a acestei mbrcminte n pi a
tr a uei , care corespunde boi androcul ui ,
se vede, n centru, stema mitropolitan cu
crj a arhipstoreasc, crucea i mi tra arhie
reasc. La captul l aturi lor verti cal e se af
cte o foare, o rozet fr un mare inte
res decorati v. Pentru a termina cu
decoraiunea sculptural mai r-
mne s spun c Paracl isul are i
o frumoas tmpl, un model de
art veneian inspirat din arta
Orietul ui . Pe lng vi mpl etit,
foi sti l i zate, e i un moti v original ,
format dintr'un cap de nger, din
gura cruia pornesc cozi l e a doi
sti uleti de porumb, cari se ndoae
) '
ctre capete. Exact acel a moti v,
acelas i conostas chi ar, se Qtseste si
) ( ' '
l a Biserica Sf. Gheorghe din pi aa
cu acelas nume. Acest mod
d
de
)
i conostas, cu a
c
este motive face
parte din model el e de art i tal ie
neasc att de rspndit n Ital i a
n sec. VI I I si IX. Este decoratiu-
,
'
nea zoomorfc i vegetal , pe care
') Ibidem, pa. 61.
') Gabriel Mi l l et, ! Art bizantin i Andre Michel,
Histoire de !' Art, voi. I , pag. 153.
au cul ti vat-o att de mul t Inconocl atii 2)
i, dup ei, decoratorii bizantini din sec.
XI i XI I . Epoca aceasta, n care toai a de
acant di spare aproape cu totul , a adus i
acel e ani mal e fantasti ce, cari rsar din co
zi] e f oriJor, acel e fare devornd gazel e ,
aa cum se vd i n superbul i con ostas din
Biserica LudetiJor dela noi 3) . i e drept
s credem c motivul , care n tmpl a din
Ludeti reprezint un balaur devornd un
cerb, e adnc nrudit -dac cumva nu ne
va f venind direct de acol o -cu moti vul
si mi l ar din fal a mnstirii Lavra del a mun
tel e Atos, care reprezint, alturi de ani
mal e fantasti ce, sgripori , vul turi rpind i e
puri i aceste fare devornd gazele . Tot
n sti l ul acestor i conostase, tot n aceea
conceptie decorativ intr si i conostasul
' )
din Paracli sul / [itropol i ei .
*
Decoraiunea pi ctural a interiorului a
fost fcut al fresca ca l a cel e mai mul te
din monumentele noastre vechi . i aci ns,
25. Paracl i sul mitropolitan
- Sf. 1rtemie i Sf. f\ina -
3) A se vedea fragmentele din aceast tmpl, re
produse n articolul Bi serica din Ludeti, publicat in
acest Bul et i n, anul I, pag. 164-5.
www.inp.org.ro
36 BUtETi l'WL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
ca i la Colea, s' a revenit pe al ocuri cu cu j umtatea de sus n ci nci comparti mente.
l ori tempera, fe pen
tru a ndrepta o de
corai une pe cale de
a dispare, fe pentru
a repicta un perete a
coperit cu tencui al
nou. Ca fresc ne-a
rmas totus o bun
,
parte din decorai-
uni , mai cu seam
cel e al e pl afonului ,
afar bine neles de
Pantocrator, care a
fost ni mi ci t si nl o-
,
cui t cu un Crist n
factur nou si urt.
,
rDintre decorati-
.. ,
uni , cele de pe pe-
retel e dela mi az
noapte, sunt cele
mai bine pstrate
i cele mai impor
tante ca valoare de
corativ. Cum toat
naia biserici i pn
la iconostas e foarte
mi c, cupola Panto
cratorul ui , -cupol
j oas (surbaisse) -
se unete prin pan
dantif, n mod indi
rect ns, de chi ar
pereii l ateral i , ale
cror suprafee n
partea l or superioa
r sunt rotunj ite de
arcuri dublouri. Ast
fel aceti perei pre
zint dou mari su
prafee n hemi cel u,
cari se pot mprl n
zone destinate s pri
measc decorati uni
,
26. Paraclisul mi tropol i tan
- Sf. Ierarh Grigorie Teologul -
variate. Aa peretele nordic e mprit n nord-vestic eoi
Unul sus de to,
semi ci rcular, pe ca
re e zugrvit : Buna
V stire. Alte dou
alturate, unde se re
prezint : Intrarea n
Ierusal i m si Crist bi-
'
ne-cuvntnd dou
femei . Dup acea
sta vi ne o bant n
gust cu admirabile
decorai uni ee fori
i frunze, garoafe, la
l el e, dispuse n rin
soui , apoi mecl ali
oane cu sfni, l egate
printr' o cecoraiune
n sti l ul renasteri i .
,

n j umtatea i nferi
oar sunt, n dreapta
uei , dou compar
ti mente, unee sunt
zugrvii : n cel din
ti u, Sfi ni i Di mitri e
si Mercurie -dou
,
admi rabi l e specime
ne d stil bizantin
i ar n cel el e al doilea
Mitropolitul Dani i l ,
care va f fost zu
grvit fresc, car l a
care ' a revenit cu
cul ori ele ul ei , peste
care, se nelege, se
atere l a epoci ei
ferite cte un strat
el e veris, pentru a-i
ela mereu un aspect
el e noutate. In stn
ga uei sunt, deasu
pra, eloi ngeri , pur-
tnd pi ani a, i ar mai
j os i ctre unghi ul
Sfnti : Artemi e st Mi na.
, ,
www.inp.org.ro
PARACLISUL ML TROPOLITAN DIN BUCURETI 37
Pe peretele vesti c, j os, ctitorii , rezugr
vi ti mizerabil , cu cul ori de ul ei si vernizati
, , ,
ca i Mitropolitul Dani i l . Remprosptarea
cu cul ori de ulei i vernisajul acestor cti-
dar asupra crora s'a revenit din nenoro
cire, pi erzndu-se, odat cu frg

i mea i
trasparenta frescului si cteva di n am-
, ,
nuntele foarte preioase ale costumel or.
stor fguri ctitoriceti au ca te
tur o i mportan istori co-etno
grafc, decorai a costumelor
ns e nul , de oarece nu are
ni ci un caracter.
Pe arcul care l eag pl afonul
naosul ui de peretel e vesti c e zu
grYit, tot n comparti mente, I
sus n fata l ui Pi lat care si sr)al t
, ,
mni le i Prinderea Domnul ui ;
apoi urmeaz doi sfni n dou
medalioane i , sus de tot, o ban
t de decorai une cu motive de
struguri ncol ci i n rinsou. Pe
retele sudic] e tot n ntuneri c,
. din care cauz examenul se face
cu greu. II ai trzi u vom vedea
ce ne spun i frescurile acestui
perete. S rei nem din intrado
sul ferestreior dou admirabile
unagini : Sfntul Procopie i Sfn-.
tul Nestor. I n altar sunt un nu
mr de sfni n mrime natural ,
27. Paraclisul mitropolitan
- Chenaral ai -
tori amintete pe acei del a Schitul Icoana,
despre cari vorbete i d-1 I orga ntr' una
di n operi l e d-sale 1) i cari au suferit a
ceea preschi mbare. Dac costumel e ace-
Dar di n toate zugrvel i l e Paracli sului ,
cei doi sfni, Mercuri e i Dimi tri e, apar n
toat splendoarea si maanifcenta unei de-
, b ,
coraiuni de cel mai pur i cel mai nnain-
') Despre clmbrcminte i locuin n Istoria Ro-
mnilor n chipuri i icoane, Bucureti 1905, I, 105 sq
www.inp.org.ro
38 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
tat bizantinism. Va f avut i bizantinismul
epoca lui de formai e, cum va f avut i epo
ca l ui de de
c adent . A
'
fost ns o e
poc cnd ar
titii bizantini,
cari constru
iau sfnti nu-
'
boini c, are trupul acoperit numai pn mai
sus de genuchi, i ar de aci n jos e descope
rit, l snd s
se vad pici
oarele ncl
tate si nfsu-
' ' '
mai din i ma
ginaie, s' au
gndit s con
troleze ici co
l o natura sau
28. Paraclisul mitropolitan
- Fragment de decoraiune -
rate n crpe,
-la Paracli
sul Mitropo
liei, s fnt ul
poart cma
e l ung p
n n clcie
mcar operile rmase dela clasici, preg
tind astfel nceputul unei arte, care urma
s nsemne mai trziu arta premergtoare
Renaterii. Exact la aceast
epoc apar acei sfni frumoi ,
senini , nvestmntai bogat, cu
haine i armuri presrat cu
pietre scumpe. Astfel de sfni
au fost zugrv
i
i la Catedrala
din Cefalu i de aci, mult vre
me chiar dup Renatere, tipul
bizantin, nfrumuseat sub n
treitul raport al formei , al pro
poriunilor i al decorul ui , a tre
cut mai departe i a persistat n
arta decorativ bizantin, care
a stpnit sudul Europei pn
mai ieri . Dup mine sfinii dela
Curtea- de-Arge sunt sfnii
dela Cefali1 i sfnii Mercurie
i Dimitrie dela Paraclisul no
stru sunt din aceea familie de
sfni frumoi ca form, propor
tie si decoratiune ca i acesti a.
, ' , '
O deosebire ntre acesti
'
sfni -i putei pune n com-
prin care to
tu se strvede forma picioarel or. O alt
deosebire e aceea c pe cnd la Curtea
de-Arge sfntul are arc, tolb cu sgei
i pavz, aci nu are dect o
cruce n mna dreapt. Ca
vestmnt Sf. Dimitrie dela Pa
racli ul Mitropoliei poart pe
ste rochia cea l ung o tunic
scurt roi e, cu fori pembe cu
chenare aurite, cu desenuri n
losange, sub care totu nu se
ghicete platoa cea grea de
otel dela Sf. Dimitrie dela Cur-
'
tea-de-Arge. Aci, l a Curtea-
de-Arge, avem un Sfnt Di
mitrie rzboini c, pe cnd la Pa
raclisul mitropolitan un Sfnt
Dimitrie cu fgur i gest de
apostol , dei fgura arat ace
ea expresie j uvenil ca i l a
Arge.
paraie i pe cei dela Cefalu
29. Paraclisul mitropolitan
fr .team de a fptul 0 gre- - Fragment de fresc : Sf. 1na -
n sfnt, iar de o plastici
tate remarcabil , e sfntul Ar
temie de pe peretele dela mia
z-noapte. Trupul trebue s f
fost refcut ulterior i chiar
n mai mul te rnduri, de oare
ce nu prezint nici-o urm de
decoraie, cum e la vecinul su al -este i aceea c pe cnd
la Curtea-de-Arge -pentru a ne mrgini
numai l a noi -Sfntul Dimitrie, sfnt rz-
Mercurie. Capul ns s' a pstrat bine i e
de o expresivitate uimitoare. Nu m' am
www.inp.org.ro
PARACLISUL MITROPOLITAN DT N BUCURETI 39
gndit poate ni ci odat s fac vre-o apro
piere ntre sfnii bizantini i fgurile din arta
premergtoare Renaterii. Nu m pot opri
ns de a nu m gndi la capetele oricrui
precursor al lui Gi otto, cnd privesc capul
Sfntul ui Artemi e din Paraclisul Mitro
pol i ei .
Decoratia ormamental este si ea bi ne
' '
reprezentat n Paraclisul Mitropoliei . A-
vem arabescuri de fori , rinsouri de vi,
cteva numai , motive rudimentare de pal
mete, care nsemneaz ceva, att prin na
tura moti vului ct si prin culoare. Si chiar
' '
dac ar f fost numai acele rinsonri de ga-
roafe i l al el e, totu ne-am pute crede
mulumii fa de alte bogate decoraiuni
monumentale del a alte biserici,crorans,
dac au o mai mbelugat ornamentaie,
l e l ipsete tocmai acest motiv din Paracli
sul Mitropol iei . Lipsesc ns de aci acel e
pangki ncol ci te, cari se vd l a Batite i
l a Colea, de origin pur bizantin, ghir
l ande de fructe i fori pe fond negru, cum
sunt l a Col ea, nrudite cu acel eai motive
din absi del e Sf. Sofi si Sf. Vital din Ravena.
'
Perdel ele ns di n j osul zidurilor dau o not
caracteristic ornamentatiei Paradi sul ui si
' '
cu el e sfrim prezenta descriere asupra
decoratiunei acestui monument istorica-
'
religios.
A. BALTAZAR.
30. Paraclisul mitropolitan
-- Sf. Se\,erian -
www.inp.org.ro
DI N POSESI UNI LE
DOJN I LOR N OTRI N ARDEAL
-0-
VI NTUL SI VURFERUL -
. .
--0--
c Vl ad-V od epe
( 1 456-1 462) a fost cel din
urm Domn al Trii-Rom-
'
neti , care a stpnit n mod
efectiv Aml asul si Fgra-
' '
ul, ca feude al e Coroanei
ungureti 1) . Urmaii si , a
far de un singur caz l a 1 503,
nu-i mai afrmar pretensiunil e
pentru stpnirea acestor dou
vechi posesiuni romneti transcarpatine,
dect meninndu-le n titlul l or de dom
nie pn departe n sec. XVII 2). Trei din
ei ns-Radu IV ce1 Mare ( 1 496-1 508),
Radu V dela Afumai (1 522 - 1 529) i
Radu VI Paisie ( 1 535 -1 545) -- dobn
dir noi stpniri n Ardeal 3). i anume :
cel dintiu -tremul (Aldiod) i Gi oagiul
de sus (Felgyogy) ; cei din urm -Vi nul
') D. Onciul, Titlul lui Mircea cel Btrn i pose
siunile lui, n Convorbiri Literare XXXVII (1903),
228 sq.
2) Aproape consecvent pn la Matei Basarab ; dup
aceea la Constantin erban Basarab i, dup ct
ne amintim, la Grigoracu Ghica.
3) Onciul, ibidem, 230-1. Mai de aproape a tratat
cestiunea Pr. Can. Bunea, n Vechile episcopii ro
mneti, Bla 1902, 28-32.
4) Bun ea, ibidem, dup Kovari Laszl6. -Toate !o-
de jos (Al vincz) i Vurperul (Borberek) cu
satele romneti (possessiones valachorum)
ce ineau de ele : In uri (Bors6mezo), Crna
(Karna) , Rctu (Rakat6), Sibiani (Sze
besen) i Ascuta (Vashegy) 4).
*
* *
Istoricul pe scurt al acestor dou din
urm posesiuni l gsim cuprins n rapor
tul comisarilor (Paul Bornemisza, episcopul
Vespri mul ui , i George Vernherus) trimii
de Regele Ungariei l a 1 552 n Ardeal s
cerceteze veni turi le fscal e al e ri i , -
raport n care se arat c Ludovic I I
( 1 5 1 6-1 526) ced Vinul i Vurperul
ce pn atunci aparineau naiunii sseti
lui Radul , Voevodul transalpi n, pri mi nd n
schimb del a el cetatea Poenari di n Tara-
'
Romneasc (arce Transalpina Ponayer
calitile enumerate aci sunt n comitatul Albei de
jos (Vinul i Vurperul pe Mure, fa ' n fa, puin
mai jos de Alba-Iulie). Faptul c n Documentele Hur
muzaki (II -2, 572) se gsete Algyogy n loc de
Aldiod (cum se numia pe atunci tremul) a fcut s
se cread c e vorba de Gioagiul de jos, din comitatul
Huniedoarei. Pentru cele dou Gioagiuri, N. Iorga,
Neamul romnesc n Ardeal i ara- Ungureasc,
Bucureti 1906, I, 253 sq. i 394 sq. Asemenea pentru
Vin, ibidem, 229 sq.
www.inp.org.ro
DI N POSESIUNILE DOMNILOR NOTRI N ARDEAL 41
dicta). Aceasta ca chezsie a credintei si
' ' '
bunei nelegeri de amndou prile 1),
aa dar ntru renoirea vechilor raporturi
poli tice, pentru care mai de mul t, n sec.
XIV i XV, se dduse Domnilor notri Am
laul i Fgraul , iar acum, l a nceputul
sec. XVI , tremul i Gioagiul de sus 2) .
Cesiunea pare a se f fcut n anul din
tiu al domniei l ui Radul dela Afumai i a
fost pus n legtur cu desele refugieri din
acest an ale Domnul ui romn n Ardeal ,
pentru a gsi adpost i a cuta ajutor
mpotriva lui Mehemed-Beg la Voevodul
transilvan Ioan Szapolyai 3) . Cci din 1 522
se crede a f diploma prin care Capitolul
din Alba-Iulia introduce pe noul stpnitor
n posesiunea domeniilor de curnd confe
rite4), cari , dup cum se spune n raportul
citat, fur ocupate, n numel e Domnului
romn, de Ioan Szal anthay5) . Sarcina aces
tuia era, negreit, de a strnge veniturile
cuvenite stpnul ui su, venituri ce, pe a
tunci - sub Vaj vodis Transalpinis - se
arat a f fost, numai dela satele depen
dente, de trei sute foreni anual 6) .
Radul stpni Vinul i V urperul pn
l a sfrsitul vietii. Cu moartea l ui (2 Ianua-
' '
rie 1 529) cestiunea mostenirii acestor do-
,
menii se deschi se. Cei dinti compeitori
fur, frete, vechii posesori , Sai i .

ntr'a
devr, n o scrisoare a lor ctre Arhiducel e
Ferdinand, din 6 Ianuarie 1 529 - patru
' ) Hurmuzaki-Densuianu, Documente ll -4, 721.
E vorba de cetatea numit astzi, prin infuen li
terar, a lui epe-Vod (cruia Cronica rii i
atribue zidirea acestei ceti), n Cpneni, cor.
Corbeni, jud. Arge. Cf Marele dicionar geografc al
Romniei, ad nomen, i art. d-lui V. G. Stephanescu
n rev. Arhitectura I (1906), No. 1. O cercetare is
toric special cu privire la aceast cetate va trebui
fcut ca lucrare prealabil a spturilor ce se vor
ntreprinde cndva acolo.
C n Poenari a rezidat pe vremea lui Radu! dela
Afumai garniwan ungureasc, e dovad scrisoarea
lui Nic. Tomori, castelanul Fcrasului, dat n Arges
la 10 Septemvrie (=Sabbato ;ost festum Natavitati
Mariae) 1524 ctre Sibiieni, prin care-i roag s lase
liber trecere negustorilor ce aduc proviziuni n ce-
Buletinul (omisiunii Monumente/ar Istorice
zile deci n urma uciderii l ui Radu! -dup
ce arat c prin moartea Voevodului mun
tean, Vinul i Vurperul i-au recptat
vechia libertate, se roag, ca nite credin
cioi supui ce-l recunoteau ca Rege al
Ungariei , s nu drueasc ni ci unuia din
solicitatori aceste domenii , pn ce mai
ntiu nu se vor revizui drepturile lor 7) . Cu
al te vorbe - tari pe aceste drepturi -
Saii recl amau vechile l or bunuri.
Dar cuvntul hotrtor n aceast ces
tiune nu putea f, atunci cel puin, la Fer
dinand, ci la rivalul su Ioan Szapolyai, st
pnitorul de fapt al rii. i dela acesta,
probabi l , Vinul i Vurperul au fost soli ci
tate de cel al doilea compeitor la mote
nirea l or, de succesorul n domnie al l ui
Radu! del a Afumai , de Moise-Vod Basa
rab ( 1 529 -1 530) , Domnul Turcilor i
deci partizanul Ardelenilor. Cci n aceast
afacere-pro ratione Vincz et Borberek
se gsia la 1 Iul i e 1 529 un trimis al noul ui
Voevod romn n cetatea Sibiiului 8) .
F erdinand nu satisfd1 cererea Sasilor
'
i nici Szapolyai pe a l ui Moise Basarab9)
i cu att mai puin, dac cumva ea se va
f fcut, pe a succesorului acestuia Vl ad
Vod ( 1 530-1 532), despre care un act
omagia! al l ui Radul Paisie ctre Regele
Ungariei din 7 Ianuari e 1 543 ne spune ho_
trt c a fost cu totul devotat I mperiali
l or1 0) : Vinul i Vurperul au rmas vacante
tatea dela Poenari (ad castrum Poynar). Copie la
Acad. Rom. Cf N. Iorga, Stud. i Doc. III, p. XLVII .
') Onciul, l. c.
3) Bunea, l. c., dup Szilagy Sandor.
) Hurmuzaki-Densuianu, Documente I I -3, 408.
Doc. se cunoate numai dintr' un scurt regest comu
nicat de Eder lui Engel (Geschichte der Moldau und
Walachey I, 204), n care se spune c anul e rupt, dar
c, dup ti tulatura regelui Ludovic, se crede a f 1522.
) Hurmuzaki-Densuianu, Documente II-4, 721.
6) Ibidem, 722.
7) Pub. n A1'chiv des Vereines fiir siebenbUrgi-
sche Landes-Kunde, N. F. , XXVI, 627-8. _
8) Hurmuzaki-Iorga, Documente XI, 853.
9) I orga, Studi1
:
i Documente III, p. L.
t
o)
Hurmuzaki, Documente I I-1, 240-1.
6
www.inp.org.ro
42 BULETINUL COMI SIU II MONUMENTELOR ISTORICE
pn l a 1 532, cnd doi noi compeitori la
stpnirea lor se ivir : George Rei cher
storfer, cunoscutul sol l a curtea l ui Petru
Vod Rares si autor al Horografei Mol-
, '
dovei din acea vreme, care le solicita del a
Ferdinand 1) i Nicolae Koczardy, caste
l anul cetii Viegradul de sus, care l e i
obinLl - perpetuo j ure - l a 2 Martie
(=Sabbato proximo ante Dominicam O
cui i) dela Szapolyai 2).
Dela Koczardy Vinul i V urperul tre
cur -cumprate find cu opt mii de fo
reni - n posesiunea l ui tefan !ajl ath,
zice Antoniu V erancsics ntr' o scrisoare
adresat curnd dup aceea Episcopul ui
Ioan Statil i us di n Alba-I ul i a 6).
Aa dar Radul Paisie dobndi Vinul i
V urperul pe temeiul vechilor drepturi ce
l e-ar f avut asupra lor. Engel credea c
donaiunea s' a fcut ca rsplat a ajuto
rul ui pe care Domnul Tru-Romnesti 1-ar
' '
f dat l ui Szapolyai n timpul pregtirilor
mil itare ncepute n Ardeal , nainte de a
se cunoate scopul marei expediiuni tur
ceti din 1 538, ndreptat, cum se ti e, m
potriva lui Petru-Vod Rare 7). Lucrul nu
31 . Rui nel e castel ul ui domnesc di n Vinal clejos
Voevodul Ardeal ul ui 3), care le stpni
pn cnd, trecnd n partea l ui Ferdi
nand, se rzvrti mpotriva l ui Szapolyai
(Octomvrie 1 539). Atunci acesta, despo
sednd pe rebel e bunurile sale, i lu cu
puterea -. per violentas manus - dome
niile cumprate 4) , pe cari se pare c n
cepu aciunea de rzvrtire 5), restituin
du-le lui Radu! Voevodul Trii-Romnesti,
' '
cu jus vetusto jme fuisse perhibentur , -
') Hurmuzaki, Documente II -1, 82.
2) Ibidem, JI -4, 25 i 471.
s ) Ibidem, 471.
4) Ibidem, 663.
se mai poate susi ne. Dar, evident, innd
seam de mprej urri , noua cesiune a do
meniilor muresene s'a fcut si cu scopul
' '
de a atrage n partea Regelui maghiar pe
Voevodul romn n l upta pentru coroan
ce, ncetat ctva timp prin pacea dela
Orade ( 1 538), rencepea acum din nou cu
Imperiali i .
Moartea l ui Szapolyai, ntmplat cu
rnd dup aceasta (22 Iulie 1 540), nu a-
&) incai, Cronica Romnilor, ed. 2 a, II, 278.
6) Hurmuzaki, Documente I I-4, 237 .
') Engel, Geschiche der Moldau und Walachey,
Halle 1804, I, 215 nota.
www.inp.org.ro
DIN POSESIUNILE DOMNILOR NOTRI N ARDEAL 43
duse nici o schimbare n posesiunea do
meniilor dela Vin i Vurper, pe cari Radul
Paisie l e stpni pn l a sfritul domni ei
sale, ncasnd, ca i fratele su Radul dela
Afumai , veniturile cuvenite. Faptul reese
limpede din raportul men'ionat l a nceput,
al comisarilor Regelui Ferdinand 1) . Cci ,
dac cumva vre-o schimbare s' ar f i vit n
posesiunea acestor domeni i , fr ndoi al
c ea ar f fost mentionat.
'
Cu sfrsitul domniei l ui Radu] Paisi e
. '
( 1 545), se nchee stpnirea efecti v a
Domnilor notri n Vin i Vurper, rmase
ce am vzut c tineau de domeniu l ui Pe-
'
tru More 3).

n sfrit, se pare c aci, n


Vin, era acel unum castell um pe care
Bratul , cum i zi ceau i ai notri, l ddu
n 1 547 ca l ocuint Visti erul ui Barbul din
'
ara-Romneasc, ce, fugind de urgia l ui
Mircea Ciobanul , trecu muni i mpreun
cu alti tovarsi , s caute mntuire si ad-
' ' '
post n Ardeal "). Pribeagul , ginere al ti-
ranul ui su Domn i poate chiar fu (natu
ral) al l ui Neagoe-Vod Basarab5) , merita
desigur o atare locui n, de care ns el
nu avl.1 parte mai ndelungat. Cci , rela-
32. Ruinel e castel ul ui domnesc din Vinuldejos
acum la dispoziia l ui Martinuzzil l ocote
nentul regesc al ri i , care l e inu pentru
sine sau, mai bine, pentru combinai uni l e
sale pol i ti ce. Astfel el transform mn
stirea Predi catori Jor -di n care Koczardy
l
l
c si fcuse resedint-n castel dom-
' . '
nesc 2) i conferi unul din satele romneti
1) Hurmuzaki-Densuianu, Documente I I -4, 722.
De altfel si ngurul care era ndreptit a reclama Vinul
i Vurperul, tefan Mjlath, se gsia n tot acest timp
n captivitate la Turci, iar fi si abia n 1 551 recla
mar dela Regele Ferdinand, prin dieta din Trgul
Mureului, restituirea posesiunilor cumprate de p
rintele lor i confscate cu puterea. Ibidem, 663.
2) Ibidem, 721.
mat fi nd l a Sultan de rzbuntorul su
socru, n urma unei scrisori doj enitoare i
amerintoare ce primi del a Poart 6) , Mar
tinuzzi trebui s ngdueasc ca protej atul
su s fe prins si dus n Tara-Romnea-
' '
sc 7), unde Mircea-Vod Ciobanul puse
de i te capul l a 22 Aprilie 1548 8).
") Ibidem, 722.
) Ibidem, 417.
5) Iorga Documente-Hurmuzali XI , p. f i Preten
deni domneti, n Analele Academiei Romne, seria
2a, XIX, 227.
o) Hurmuzaki-Densuianu, Documente II-4, 417.
') Ibidem, 418.
B) Iorga, Documente XI, l. c.
www.inp.org.ro
www.inp.org.ro
44 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
Dar, pe lng faptul foarte nsemnat c
a fost posesiune a Domnilor di n ara-Ro
mneasc, -Vinul mai st n legtur cu
trecutul nostru i prin mprejurarea c acl
a fost nchis i apoi ucis Aron-Vod, Dom
nul Moldovei .

ntmplrile sunt bine cu


noscute : nevoind a se infeoda cu totul lui
Sigismund Bathory i trdat de Hatmanul
su tefan Rzvan, Aron-Vod fu prins n
ziua de 23 Apri l i e 1 595 de garda ungu
reasc ce-o avea pe lng sine i predat lui
Gaspar Kornis si Francisc Daczo, trimi si i
' ' '
Principelui Ardelean. Acetia l trecur
munii mpreun cu soia(Stanca Doamna),
cu ful (Bogdan-Vod) i averile sale. La
1 O sau 1 1 Mai prizonierul V oevod se gsia
n Braov 1), unde, cu un an mai nainte,
se: fcuse ctitor bisericii Sf. icolae din
Schei , pe care o isprvi de zidit, o mpo
dobi cu zugrveli, o drui cu toate odoa
rele i o ntri cu venit de dousprezece
mii aspri pe fecare an 2). Dela Bra
o
v Aran
Vod fu dus i nchis n castelul domnesc
' ) Dup I. Srbu, Jstoria lui Mihai Vod Viteazul,
Bucureti 1904, I, 249-254.
2) Istoria bisericii Scheilor Braovului, pub. de
d. St. Stinghe, Braov 1899, 174.
dela Vin, unde amintirea asasinrii lui
Martinuzz: ( 1 7 Decemvrie 1 551 ) i va f
fost un semn al sfritul ui tragic ce i-se
pregtise. i, ntr'adevr, dup doi ani de
temni grea i amar, nefericitul Voevod
fu nveninat din porunca lui Sigismund Ba
thory 3) , pentru c, scrie Mihai-Vod Vi
teazul n cunoscutul su memoriu adresat

mpratului Rudolf I I , a voit s asculte de


Mria Ta, i nu de Principele Ardeal ul ui4) .
Nefericitul su mormnt nu se mai g
seste la Vint. Vntul a mturat de mul t-
' '
scrie d. I orga, care 1-a cutat zdarnic n
dou rnduri 5) -cenua aceluia cruia i
s' a zis cel ru, mai nainte de a i se putea
zice cel nenoroczt . Singurul l ucru ce mai
mrturisete astzi acol o, lng cursul lin
al Murul ui, tragicul sfrit al lui Aron
V od, sunt ruinele castelului doresc de
osnd i peire, ale crui vederi s' au dat
n paginile precedente, ntre altele i pentru
a mplini oarecari gnduri bune i dorini
legitime expri mate mai de departe . . .
ALEX. LA!EDATU.
3) Srbu, op. cit., 253.
) Papiu, Tesauru de monumente istorice I, 254.
) Iorga, Neamul Romnesc n Transilvania i
ara- Ungureasc I, 229.
www.inp.org.ro
www.inp.org.ro
C R O N I C
-o
DI N LUCRRI LE COMJ SJ UNJ J MONUMENTELOR I N 1 909
\
--0--
I. edz"na dela 7 Fevruarze.
-S' a recomandat spre aprobare devizul pre
zentat pentru efectuirea uiti melor lucrri ne
cesare l a biserica Zltari din Capital.
- S'a nscris bi serica Sf. Gheorghe di n o
grada Catedralei mitropol itane din Iai pe ta
bloul celor ce urmeaz a f reparate n campania
de lucrri a anului curent.
- S' a hotrt o vi zi t a Comisiuni i l a Iai ,
spre a se examina, potri vit cererii d-lor arhi
teci respecti vi , lucrri l e de restaurare i con
servare ntreprinse n ultimi i ani la biseri ci le
Golia, Aroneanu, Hl i ncea i Cetuia.
- Asemenea o vizit la mnstirea Hurezi ,
spre a se examina lucrri le de restaurare ntre
prinse n anul trecut acolo i a se ntocmi pro
gramul cel ei de a treia serii de l ucrri ce ur
meaz a se recomanda spre aprobare.
- S'a recomandat cererea d-nei Mari a D.
Pleniceanu din Trgu-Ji u de a se aproba restau
rarea pe cheltuel i l e propri i a bi sericii di n V
deni -Gorj, n care scop s'a delegat un d. arhitect
spre a examina monumentul i a referi asupra
cererii .
-S' a dat n cercetare cererea epitropiei bi
serici i din comuna Cornel, j udeul Dmbo
via, pentru reparai i l e trebuitoare la aceast
biseric.
- S'a luat n cercetare cererile de a se n
scrie n Inventarul monumentelor istorice bi se
ri ci le di n Preajba i Coofeni , j udeul Dolj .
- De asemenea cererea de a se declara mo
nument istori c biserica din satul Bscenii-de
j os, comuna Calvi ni , j udeul Rmni cul-Srat.
II. edina dela z6 Martz"e.
- S' a dispus, potrivit cererii Cancelariei Mi
tropol iei Moldovei, cercetarea vechii biserici
din c tunul Poiana, comuna Ci urPa, j udeul Iai,
n vederea nscrierii ei n Inventarul monumen
telor istorice.
- S'a cerut de Primria cor. Hrlu auto
rizare pentru drmarea clopotni ei bisericii
Sf. Gheorghe de acolo, n i nteresul mprej muirii
acestui monument. D. arh. N. Ghika fost de
legat a cerceta lucruri l e l a faa locului i a referi.
- S' a primit raportul i devizul ntucmit
pentru lucrri l e de restaurare necesare la bise
rica din comuna Vdeni -Gorj , dndu se spre
examinare d-lui N. Gabrielescu, membru al Ca
mi si uni i .
- S' a dat n cercetare cererea de a se n
scrie n I nventarul monumentelor istorice bise
rica din comuna Goletii-Badi i , j udeul Muscel ,
fost metoh a mnstirii Nucet.
- S' a recomandat spre aprobare construirea
unei mprej muiri l a biseri ca di n cor. Aroneanu
de lng Iai, nsrcinndu- se d. arh. N. Ghika
cu ntocmirea planului i devizului acestei lu
crri.
- S' a recomandat spre aprobare cererea
prin care se sol i ci t reparaii absolut necesare
la biserica fostei mnstiri Mamu di n Vlcea,
n care scop s'a delegat un d. arhitect a cerceta
lucrurile l a faa locului i a referi.
- Deasemenea s'a recomandat aprobarea
lucrri lor pentru consoli darea boli lor i teme
l i i lor vechei Streii dela Mnstirea Dintr'un
lemn, j ud. Vlcea.
A. L.
www.inp.org.ro
46 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
UN " fl THREUf" I N DOBROGEA
-0-

n Mai , anul trecut, cu ocazi a unor lucrri


ntreprinse la l ocul numi t Ci mel e din satul
Acpunar Qud. Tul cea), s'au gsit n pmnt mai
multe plci de marmur, cu sculpturi n baso
reli ef, cari reprezi nt scene referi toare la cultul
zeului Mithra.
Cea mai mare din aceste pl ci (51 X53 cm.)
reprezint pe lVIithra tauroctonul n petera.
sfnt, sacri fcnd taurul. Di n sngele vi cti mei
i es obinuitul arpe, i ar cnel e, nsoitorul
credi ncios al zeului , pzete sufetul ani malului
ucis. Deasupra, n colul stng al plci i , un cap,
ncunjurat de raze, reprezi nt soarele, i ar n
colul drept, alt cap, mpodobit cu semiluna,
reprezi nt luna. Alte plci mai mici (18 -20
cm.) sunt fragmente di ntr'o decoraiune mu
ral i reprezint scene din mi tologia zeului.
Unul are gravat o i nscri pi e greac, care
coni ne un nume, probabil acel al sculptorului.
Numeroase zi dri i gsite n acela loc ne face
s bnui m c a fost acolo un templu al l ui Mi
thra, un mi threum , i sculpturile acestea for
mau decoraiunea i nterioar obinuit l a ori ce
templu al acestui zeu. Arta cu care sunt lucrate
e cea a sec. II sau I I I d. Cristos. De altfel m
preun cu ele s'au gsit i cteva candele ro
mane de lut.
Mulumit d-lui Ili e Stnescu, nvtorul di n
satul veci n Crj elari, sculpturile de care vorbi m
au putut f sal vate i pri n i ntermediul Prefec
turi i s'au naintat Muzeului naional de antichi
tti di n Bucuresti.
' '
Existena acestui mithreum e o nou do-
vad de rspndirea mithracismului printre
soldaii i populaiunea dela gurile Dunrii , n
epoca roman.
CONST. MOI SI L.
RAFORT DESFRE LUCRRI LE DE RESTAURARE
A MNSTI RI I HUREZI
-0-
Lucrrile s'au nceput ctre sfri tul lunei
I uni e. Pn s se aprovizioneze materialele i
s se angajeze lucrtori i , s'a fcut o recunoa
tere a lucrrilor executate n vara anului 1907
- i anume :
1 . Clopotnia s'a restaurat n ntregime dela
acoperi pn la acopermntul cel mare al cor
.rului de cldiri alturate.
2. S'au schi mbat 20 coloane de pi atr dela cl
direa din spre nord i o parte din cldi rea di n
spre vest pn la foi orul l ui IIrisante, refcn
dq-se i tencuel i le la parter tot pe aceast por
i une, pe o ntindere de 60 m.
3. La schi tul Sf tefan s'a fcut di n nou ten
cui ala exterioar di mpreun cu acoperiul de
indril.
La nceperea l ucrrilor n vara anului 1908
nu s'a gsit pe antier dect un material de
l ucru foarte restrns i i nsufi ci ent pentru con-
ti nuarea lucrrilor, i anume : 124 buc. lemn de
anin pentru schel, cu lungi mi ntre 3-9 me
tri , 2 varni e la schitul Sf. tefan,
1 1 2
m. c. var
alb n past, 3 butoae mici pentru ap, 30 scoabe.
Aceste materiale fi i nd i nsufciente pentru con
tinuarea lucrrilor, a trebuit s se fac apro
vi zi onamente complete : unelte de lucru, lemne
de schel, var, ni si p, l emn 1rie de brad i ste
j ar, ferria necesar etc.
Odat materi alele strnse pe antier i n ma
gazi i , s' au adus lucrtori i trebuincioi i astfel la
nceputul lunei I ul i e s'a putut ncepe lucrul.
Cu toate acestea l ucrarea nu ia luat curs
dect ctre sfritul l unei Iul i e, din cauza di f
cultilor ntmpi nate cu aprovizionarea mate

rialelor i cu lucrtori i , cari plecau dela lucru,
dei erau pltii cu 8-9 lei pe zi , di n cauza
greutei trai ului n local itate.
Totu, n luni le August-Septemvrie, timpul
www.inp.org.ro
CRONI C 47
find favorabil, lucrul a sporit, aa c s'a exe
cutat n acest ti mp partea i mportant a lucr
rilor, continundu-se mai departe n luna Oc
tomvrie i Noemvrie pn la 15, cnd s'a conce
di at cei din urm lucrtori lemnari, iar pn l a
1 Decemvrie s' a lucrat l a nmagazinarea mate
ri alelor, faceri de oproane provizorii pentru
cele rmase afar i i nventarierea lor precum
i darea n seama j andarmeriei locale spre bun
paz pn n primvara anului 1 909, cnd, pro
babil, lucrarea se va continua.
Lucrrile executate n acest timp se pot m
pri astfel :
1 . La casele domnetz".
S'a rzuit toat tencuiala veche pn la cr
mid i s'a scobit resturile i tencuit din nou cu
mortar de var alb i cli, dup dati na veche.
S' a desfi inat straina orizontal ce era ntre
cele dou foioare domneti i s'a tencuit pn
sub straina cea ncli nat, aa dup cum era mai
nainte. Cu ocazia rzuirii tencuelilor la casele
domneti s'a gsit forma veche a ferestrelor di n
faad, cari erau n arc l a partea lor superioar
i mai largi , iar nu drepte i mai mici, cum se
afl au la nceperea lucrrilor. Cu aceast ocazie
s'a refcut cornia cea veche, care era ascuns
prin straina cea orizontal.
2. La foz"orul domnesc dz"n stnga.
S' a nlocuit dou coloane de jos dimpreun
cu bazele i cu capitelele, iar cea de-a treia s'a
curit.
S'i rzuit i fcut din nou tencuiala pe din
afar, i la bolta de j os, iar bolta de sus s'a
fcut di n nou, de oarece s' a gsit spart i n
locuit cu un tavan de lemn, ipci i tencuial.
S'a nlat la partea superioar cu zidrie pn
la nivelul ci ubucului de sus, care s'a gsit c n
conjura la nceput i acest foior, ca i casele
domneti.
Printr'o proptire ngriji t deasupra a rmas
tot acoperiul cel vechiu pn la schimbarea l ui
defi nitiv.
De remarcat este c golul dintre arcadele
de jos, la acest foior era astupat cu zidri e i
astfel partea de jos a foiorului transformat n
magazie. Prin drmarea acestor umpluturi s'a
dat foisorului vechea lui nftisare.
'
' '
Neobservndu-se ni ci o crptur nu s'a f
cut ni ci o reparaie la fondaiune.
Din cauz c nivelul curii s a ridicat cu tim
pul, baza coloanelor era n ntregime astupat,
lund astfel din proporia veche a foiorului, ca
i a ntregii cldiri . In scop de a reda vechiul
ni vel al curii, peste care se va pune un trotuar
de 1 O cm. nli me n j urul construciei , s'a lsat
l iber vederii baza coloanelor pe o nli me
de 13 cm.
3. La foz"orul domnesc din dreapta.
Acest foior, prezentnd crpturi la partea
de sus i la cea de j os, ne-a fcut s bnuim c
fondaia sa trebue s fe slab, ceeace s'a i con
fi rmat, fcndu

se sondagii .
Pentruc un col al foiorului era cu 20 cm.
mai jos ca cel alt i pentruc zi dria era er
pat n toate sensuril e, s'a renunat la i dei a de
a se face o subzidrie, nea vnd la ndemn nici
aparate speci ale pentru propti re i ridicare i,
mai mult, di n cauza irumoaselor coloane sculp
tate, cari, printr'o manevr greit, s'ar f sf
rmat poate n drmturile zidriei. Deaceea
s'a hotrt drmarea complet a lui i reface
rea din nou, la fel cu cel vechiu, pe o temel i e
solid di n beton de ci ment.
Dup ce mai nti u s'a luat exact releveu! a
cestui foi or, spre a servi la reconstruire, s'a n

ceput drmarea lui cu cea mai mare ateniune,


spre a nu primejdui coloanele de sus. Pri ntr'o
propti re ngrijit s'a pstrat acoperiul n vechea
lui poziiune, coloanele s'au dat j os cu aj utorul
unor cutii solide, n care se culca coloana, i apoi
se da j os pe un pod nclinat, nu fr oarecare
greutate. Coloanele odat date j os, s'au pus l a
adpost i s'au dat n lucru sculptorului, spre a
le curi de straturil e de vpsea i var ce era
dat peste piatr.
Spnduse temelia veche, s'a gsit pmn
tul foarte slab ; deaceea s'a spat mai jos pn
l a pmnt sntos i, spre mai mare siguran,
s' au btut piloi de 1-2 metri lungime, cu 0,20
di ametru, iar n dreptul coloauelor s'au btut
cte 4 piloi. Capetele pi loilor s'au lsat afar
de 40 cm. , ca s formeze un corp cu betonul
de ci ment cu care s'a fcut fonda i a.
Timpul fi nd nefavorabi l, nu s' a putut aeza
dect coloanele de j os, cu bazele i capitelele
lor, urmnd s se completeze n campania vii
toare.
La aezarea bazelor dela aceste coloane s'a
avut n vedere panta de scurgere a curi i , lsn
du- se vizibi l tot 13 cm., ca i la foiorul di n
stnga.
4. La Paraclis.
S' a rzuit tencuiala veche i s'a tencui t di n
nou pn aproape de acoperiul cel mare. Lu-
www.inp.org.ro
48 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
crarea s'a i ntrerupt din cauza ti mpului ru, ve
ni t prea de ti mpuriu.
S'au schimbat toate acoperiuri l e, ncepnd
cu acoperiul de sus al cupolei.
Crucea de sus a rmas aceea, doar c i s'a
completat paftalele de aram ce-i li psiau, ferul
s'a vopsit cu negru precum i laturi l e, i ar pafta
lele si cruciuli ele s'au aurit cu foi de aur. S' a
nlocuit acoplriul de aram cu olanc sml uite,
fcute n l ocalitate n foarte bune condiiuni de
soli di tate i nfiare.
S'a pstrat neatins forma cea veche a aco
periului, cu singura deosebi re c i s'a fcut o
strai n de stejar aparent de 20 cm. ei t ur, care
l a acoperiul vechi u era mbrcat n aram.
Arama veche s'a vndut prin li ci taie n fo
l osul Statului. Pe deasupra boli lor de sus s'a
pus o ap de ci ment. Ferestrele cele vechi s'au
nlocuit cu altele noi de stejar, iar cele i nte
rioare sunt fcute, dar neaezat e.
La partea ptrat olan ele sunt aezate de-a
dreptul pe zi dri e. Corniele n general fii nd stri
cate i nealiniate, s'au refcut n mare parte. Cu
pola i baza ptrat fi ind complet terminate s'au
i vrui t; corpul Paradisului a rmas n parte
netencuit. Acoperiul l a acest corp s'a fcut n
mod provizor cu ruberoi d pus peste arpanta de
fi ni ti v; asemenea l a cerdacul Paradisului.
Icoana cea mare de deasupra trapezii s'a n
velit cu pnz spre a fi la adpost de eventuale
stricci uni .
5. La foiorul clugresc (nord).
La acest foi or s' au curi t coloanele de stra
turi l e de vpsea i var ce l e acoperia.
6. La cldz'rile cu cerdac dz'n spre nord, vest
i sud.
La cldirile di n spre vest i sud s'au desfundat
arcadele 'i s'au nlocuit coloanele stricate din
preun cu bazel e i capitelcle lor; -de aseme
nea s'au completat arcuri l e ce lipsiau precum i
lemnele de stejar ce \' in deasupra capitelelor.
Tot l a aceste cldiri s'a rzuit tencui ala veche
i s'a refcut n parte, iar l a acoperi s'a schim-
H. GHI KA-BUDETI
Arhl t ect-ef
bat cu totul arpanta veche prin alta nou, dela
cal canul caselor domneti pn la foiorul lui
Di oni si e, pe o ntindere de 550 m. ptrai .
S' a desfundat i refcut canalul de scurgere
ce duce di n curte la hasnaua cea mare din gr
di na din dos.
Ti mpul schimbndu se brusc, nu s'a putut
acoperi cu olane, ci cu ruberoi d i tabl veche,
spre a l e proteja n mod provizor n ti mpul
iernei.
7. La cldz.rea spitalului.
La aceast cldire s'a rzuit tencuiala i nteri
oar din sal oane, spre a se risipi mi rosul greu ce
a rmas dup evacuare. Deasemenea s'a drmat
l atri nele spitalului tot pentru acest moti v, i ar c
rmi da bun scoas din drmturi s'a strns n
fi guri i s'a ntrebuinat n parte la reparai a zi
dri i lor, unde a fost trebui n.
Duumelele scoase dela aceast cldire s'au
ntrebuinat l a schelria antierului.
Lemnria de stejar fi i nd foarte uscat s'a de
pozitat sub oproane, spre a servi la tmplria
ce se va face mai trziu.
8. La chiliz'.
Ctre sfritul campaniei de l ucru s'a fcut o
reparaie general la toate chi li i le, revizuindu
se cu deamnuntul sobele i tmplria.
9. La schitul Sf Stefan.
La acest schit s' a descoperit ruinele chi lii lor,
clpotni ei i zidului nconjurtor.
Prin aceste lucrri, destul de i mportante, s'a
pus n evi den vechea alctuire a acestui schit
i s'a nconjurat cu un an protector att zidu
riie nconj urtoare ct i bisericua schitului,
care, pn mai ani i trecui, servia de adpost
vitelor pe vreme rea.
1 0. Unelte z' materz'ale.
Hotrndu-se nchiderea anti erului di n cauza
t impului nefavorabil pe zi ua de 15 Noemvrie,
s'a strns materialele i uneltele n magazii , cari
s'au ncuiat, si gi lat i s'au dat n primire j an
darmeriei locale, prin proces-verbal i i nventar,
di mpreun cu materialele depozitate n curte.
1. D. TRAJANESCU
Arhi tect
Erraltm1 : La pJg. 18, col. 2-a, rndul 25 de sus n j os c o greeal de tipar lesne de observat.
www.inp.org.ro
ANUL I l , No. 2.
)
BULETINUL
COfI SI UNI I
APRILIE-IUNIE 1909.
Rmil D Fn
"I S P R O R"
BlBLIOTECA
1 n v. }1 -_ _____ _
Cota -----
fONUJENTELOR ISTORI CE
PUBLI CA I UNE TRI MESTRI AL
BUCURETI
lnst. de Arte Grafice CAROL GOBL S-r 1. St. Rasidescu
16, STRADA DOAMNEI . 16
1909
www.inp.org.ro
www.inp.org.ro
B U L ET I N U L
C O .I S I U H I I
1 l1T R fR[i
t \
I : | C |"
DL!LJLB
] 3 _f ______ "
..
08... _

MONUMENTELOR I STORI CE
Buletinul (omisiunii Monumenlelor lstonce
www.inp.org.ro
COMI TETUL DE REDACI E
D-ni i : I ON KALI NDERU, GR. G. TOCI LESCU, GR. CERKEZ, N. GABRI ELESCU,
.embri i Comi si uni i .onumentel or Istori ce
I
P. GARBDVI CEANU
A d m i n i s t r a t o r u l C a s e i B i s e r i c i i
Secretar, ALEX. LPEDATU.
ABONAMENT UL ANUAL :
I H ROMHI A . 1 0 Lei
I H STRI NTATE . 1Z
REDACIA : la Administraia Casei Bisericii, Bucureti.
cCCCOC C
Extras din Deciziunea finisterial privitoare la redactarea Buletinului.
! Cu nc eper e del a I anuar i e 1 908 s e va pu
b l i ca, s ub di r ec i a (omi s i uni i 1onument el or
I s t ori c e i n editura Admi ni stra i ei Cas ei Bi
s e ri ci i , o r evi st per i odi c n u mit Buletinul
(omisiunii fonumentelor Istorice.
2. Ac est Bul eti n va fi or ganul ofi ci al al Ca
mi s iuni i , va apr ea tri mest r i al i va cupri nde :
a) O part e t i i n i fi c, n car e s e vor publ i c a
t ot f el ul de monograf i i , st udi i , l ucr r i , c omu
ni c r i i mat er i al ur i de nat ur i st ori c, ar hi
t ect oni c i art i sti c , pr i vi t oar e di r ect i numai
l a monument el e noast r e i st or i c e ;
b) O par t e ofi c i al , in car e s e vor publ i ca
r apoart el e anual e al e (omi s i uni i , pro c es el e
verbal e a l e edi n el or ei , ref erat el e ar hi t ec
ti l or ns r ci nai cu co nduc er ea i execut ar ea
l ucr r i l o r de c ons er var e i r estaurar e, pr ecum
i eventual el e c i r cul r i , i nf or ma iuni i d ec i
z iuni al e 1'ini st erul ui i al e (omi s iuni i , pri
vi t oar e l a mo numente l e noast re i st or i c e.
3. Bul eti nul apar e sub di r Pc i a membr i l or
(omi s i u ni i , car i , mpr eun cu admi ni st rat orul
Cas ei Bi s er i ci i , a l c tues c c ondt etul de re
dac i e. E l e pus sub ngr i j i r ea s ecr et arul ui Ca
mi s iuni i , c ar e e ndat or at s pr egteas c i
s pr ocure mat eri alul ne c es ar, s - I a duc l a
cunot ina c omi tetul u i d e r edac i e i s su
pr avegheze ti p r i r ea l ui.
4. Pentru c a puh l i c a iunea s s e pr ezi nt e
c t mai s i s t emati c i ct mai f ol os it oar e, se
st abi l et e ur mt orul pr ogr am cu pr i vi r e l a f el ul
l ucrri l or ce va t r ebui s cupri nd Bul eti nul :
a) Monografi i i st ori c e, ar hi t ectoni c e i ar -
t i sl i ce asupr a mon ument el or noast re i st or i c e,
mono graf i i car i vor fi i l ust rat e i doc ument at e
c u r epr od uc er i ne c esar e de fot og raf i i , de s e m
nur i , aquar el e et c . ;
b) Re l eveuri del a c el e ma i ns e mnat e i
caract er i sti c e, di n punc t de veder e arhi t ec
t oni c, mo numente i st or i c e ;
c) St udi i i l ucrri uni t ar e, a s e me n ea i l us
t r at e i doc ument at e, bun oar : as u pra i n
s c r i p i uni l or mur al e i t ombal e di n epoca l ui
t ef an-c el - 1ar e, !at ei Bas ar ab, Vas i l e Lupu,
Constanti n Br ncoveanu et c. , asupra art ei
de c orat i ve, n s c u l pt ur i pi ctur, ntr ebui n
at n bi s er i ci l e i m n st i r i l e noas tr e n anu
mi t e epoc i , as upr a portret el or mura ! e d e ct i
t or i : Domni , Doamne, Arhi er ei , Bo er i , Jup
nese et c . , as upra pi cturi i bi s er i c et i , as upra
c os tume l or et c . ;
d) Mat er i al uri : s curte frag ment e, c o muni
c ri , ns emnr i i not e de int er es d eos ebi t
pr i vi t oar e l a monu ment el e noas t r e i st or i c e ;
e) N ot e bi bl i ografi c e i c ri t i c e a s u pra pu
b l i cat i uni l or i p eri odi c el or d e s p ec i al i t at e ;
f)

n s f r i t, supl i ment e arti st i c e, n cul or i ,


car i s nf i e z e bi s er i c i , m n s ti ri , r e pr o
duc er i de port ret e mur al e, de pi ctur i , de or
namentaiuni et c .

n c adru l l ucr r i l or ni r at e ma i s us s e cu
pr i nd i acel e pr i vi t oar e l a mo n u ment e l e i s
t or i c e di n af ar de Regat , ntru ct aces t e
vor f i de or i gin r om neas c - nl at e de
Voevozi i no t ri s au n l egt ur dnect cu
t r ecutul nost ru.
4CCCCGC
Buletinul se gsete de vnzare la Librriile Socec, Sfetea i Alcalay.
www.inp.org.ro
BU LETI NU L
COMI SI UNI I
1 ll R rRfi
' \
_ _ |- F C |"
bB IIO
JLCA
Y. ---1_.. . ...
0.

JONUJENTELOR I STORI CE
PUBLI CAI UNE TRI JESTRI AL
SUB AUSPI CI I LE MI NISTERULUI DE CULTE I I NSTRUCI UNE PUBLI CA
I I N EDI TURA ADMI NI STRAI EI CASEI BI SERI CII.
1 9 o 9
A P R I L I E I U N I E
BUCURETI
11 $\. de Arte Grafi ce CAROL GOBL S-r I on St . Rasl descu
I, Stra da Doamnei , I
IVV
www.inp.org.ro
CUPR I NSUL .

T E X T.
Ant i chi t ti l e del a Bai a :
. N ot e i st or i c e.
. Not e ar hi t ect oni c e i l ucrri noi .
fr esc ur i l e del a Hur ezi :
Bi s er i ca c ea mar e ( Pr i dvor ul ).
Cetti ro ma ne la Dunr ea d e j os :
Pe br at ul SI. Gheoqhe .
Cr oni c : Ct eva c uvi nt e d e l mur i r e c u pnyt r e l a c ons ervar ea monument el or,

n c est i unea
f ondur i l or d e r est aur r i i Di n l uc r r i l e (omi s i uni i .
I LUSTRA I UNI .
Ant i chi t t i l e del a Bai a :
1 . Rui ni l e Bi s er i ci i cat ol i c e.
2. Pl anul Bi s er i ci i cat nl i c e.
3. Bi s er i ca Al b ( nai nt e de r est aur ar e) .
45. Bi s er i ca Al b (dup r est aurare) .
6. Bi s er i ca l ui Petru Rar e .
7. Pl anul.
8. Pi s ani a.
9. Vec hi ul s i gi l i u a l Trgul ui Bai a.
1 0. Bi s er i ca Al b ( rest aur at ) .
1 1 . Pl anul.
1 2. U a c ea vec he.
1 3. Fat ada.
1 4. Ved ere l at era l i s ect i u n e pri n baza
tu r l ei .
1 5. Det al i u del a f et el e t ur l ei .
1 6. Det al i u del a baz a t url ei .
1 7. Bol t i n Na os .
1 8. Bol t i n Pr onaos .
Fr es cur i l e del a Hur ezi :
1 9. Dec orati uni p e ar c d e b o l t n Pri dvo r.
20. Bol t a Pr i dvora ul ui .
21 . Bolt a c e ntral a Pr i dvor ul ui.
22. Bol t a st ng a Pri dvorul ui .
23. Bo lta dr ea pt a Pri dvor ul ui .
24. Per et e l e di n s t n g a u ei : Rai ul .
25. Pe r et el e di n dr ea pta u ei : l adul .
26. Dec ora i uni pe ar c uri l e Pr i dvor ul ui.
27. I n s cr i p i a zu grvi t la Pr i dvor ( af ar) .
28. Pendant i v del a b olt a Pr i dvora ul ui .
Cet j i r omane l a Du nr ea d e j os :
29. Hart a braul ui SI. Gheor ghe.
30. Sal sovi a.
31 . Sal mor ude.
32. Det al i u di n c etat ea del a Dunav u l
d e j os.

n s up l i ment :
33. Bi s eri c a Al b di n Bai a : Sect i un e l ongi
t udi nal .
34. Bi s er i ca cat ol i c di n Bai a : Ved er e n
al t ar.
!OTA. - Desemnurile - afar de lo. , care e lucrat de d. Dem. Stoica - se datoresc d-lui
Arh. l. Ghika-Budeti ; ilustraii le de sub lo. ,U-, s'au procurat de d. Const. toisil ; iar vechiul
sigiliu al Trgului Baia s'a obinut prin bunvoina d-lui l. Bianu din coleciile Academiei Romne.
www.inp.org.ro
ANTI C HI TI LE D ELA BAI A
~0-
1 . NOTE I STORI CE

a una din cel e mai btrne


asezri orsenesti ale trii,
: : :
Baia Sucevii , azi un sat ca
multe altel e, pstreaz n cu
prinsul su rmie istorice
a cror vechime se ridic de
parte n sus, dealungul vea
curil or, pn n vremea cel ei mai
bogate nforiri a trgul ui ssesc
de odinioar, pn n anul memo
rabil al rusinoasei nfrngeri a l ui Matias
, ,
Craiul n Moldova i pn n epoca ntei
i celei mai vrednice domnii a lui Petru
Vod Rare. Ele sunt : 1 )-ruinile biseri
cii catolice, reedifcat de Alexandru cel
Bun l a 1 41 O, 2) -biseri ca Al b, acum re
staurat, nlat de tefan cel Mare i 3)
-biserica zis, pe numel e ctitorului , a l ui
Petru Rare, zidit l a 1 532.
1 .
Mreele ruini ale bisericii catolice, a
ftoare azi n grdina proprietii l ocul ui ,
provin, cum s' a spus, din strvechia ctito
rie a l ui Al exandru cel Bun del a 1 41 0, pe
care Voevodul a nlat-o, precum mrtu
risesc izvoarel e, pe seama l cuitorilor sasi,
n amintirea rposatei sale soii Margareta,
mmormntat aci
1
) . I nainte ns de a
arta mprej urril e n cari s' a fcut aceasta
i <e a nira datele mai nsemnate ce a
vem cu privire la domneasca fundaie, e
necesar, pentru l murirea lucrului, s spu
nem cteva cuvinte despre trgul nsu.
Cci cu ntemeierea, dezvoltarea si dec-
,
derea l ui st n strns legtur istoria bi
sericii catol ice din l ocalitate.
Baz', cum i-au zis totdeauna ai notri,
Stadt Mole, cum o numi au dirigtorii
sasi n bogata l or coresponden cu Bis
tria Ardeal ul ui 2) , Moldavz'a, cum o g
sim nsemnat n hrile cele mai vechi 3),
Cz'vz'as Moldavzenst's, cum o scriiau stri
nii n documentel e i actele l or l atineti
4
) ,
a fost desclecat de Sasii ce col onizaser
vecina Rodn de peste munti si o aduser
, ,
l a mare nforire n a doua j umtate a sec.
al XIII-l ea 5). I n Baza-scrie d. Iorga -
se recunoate ungurescul Banya, ce sla
vonete e tot att ct Rodna, -Rodna
din vecintatea Bi striei 6).
I n ntia j umtate a secolului al XIII-l ea,
trgui era ntemeiat i organizat defnitiv,
dup modelul cetilor sseti din noua
patrie a desclectorilor -di n Ardeal 7).
O arat aceasta mrturia documentelor
posterioare, nu prea trzii (cel dintiu dela
www.inp.org.ro
54 BULETI NUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
1 41 3) , cari numesc Baia capital a rii
Moldovei 8). Firete, nu a Moldovei l ui
Bogdan-Vod Desclectorul , care va f
rezidat l a Rdui , unde s' a mmormntat,
ci a Voevodatul ui ntemeiat, puin mai na
inte (c. 1 352) , de Drago-Vod i ful su
Sas, -Voevodat numit tn dipl omel e Regel ui
Ludovi c terra Moldavi c i pe care l -a
supus i luat n stpnire Bogdan 9) . Fap
tul acesta se atest i prin pecetea contim
poran-cci , dup sigi\ ograf, e gravat
I ntemeiat n astfel de condiiuni , de o
populaie harni c, cu spirit de organizare
i nzuini de propire, Baia, mijl ocind o
bun

parte a rel aiunilor noastre econo
mice cu Ardeal ul , aj unge, n a doua jum
tate a secolului al XI V -l ea, unul din cele
mai nsemnate trguri al e Mol dovei i se
menine ca atare n secol ul urmtor, al
ture cu celelal te asezri orsenesti al e t-
' l l l
ri i , cari , dei ntemeiate mai trzi u, se des
voltaser i ele destul de repede ` `)- Acea-
| . Rui ni l e Biseri ci i catolice.
- Dup "Calendarul pentru Nenmul |omncsc

(Asakl)pe 4
n secol ul al XlV-l ea.
:
_a sfatul ui orenesc,
pe care trgoveii din Bai a au ntrebuin
at-o n actel e l or, generaie dup gene
raie, pn trziu n secol ul al XVI I-lea,
pecete ce are, ca stem a oraul ui , un
cerb n fug spre dreapta, cu capul ntm:s,
ntre al e crui coarne se af un crucifx,
iar n exerg inscripiunea : SI:G- I LL2J N *
G.PIT.LIS * GIVIT.TIS * .iOLDHVI E *
TERRE * .OLD.2l iENSIS
1
0).
sta se vede din bogata coresponde a
oraul ui cu Bistria, din vechil e privilegii
comerci ale, acordate neguitori l or strini ,
n cari Bai a fgureaz ntre trgurile de
frunte al e rii 1 2) i din faptul c aci, l a n
ceputul secolului al XV-l ea, s' a cerut i s' a
obtinut dela Scaunul Pontifcal infintarea
' '
unei Episcopii catoli ce 1 3) , mai mul t pen-
tru l cuitorii sasi ai oraului i mai cu sea
m pentru scopurile generale ale propa-
www.inp.org.ro
ANTICHI T ILE DELA BAIA " 5
gandei ntre schi smatici , sprijinit atunci,
cu mult zel , de Margareta-Doamna, soia
lui Alexandru-Vod cel Bun illa gem-
siderat de tradiia bisericeasc ca nte
mei etoare a cultului catolic n Moldova 1 5)
edifc Al exandru cel Bun l a 1 41 0 -ne
_.. -- . - . - . . . . . . .
- .
~ . -
-
:
-
;- )

1
- - -
- - - - - ... - - - - - - - --
'

- = ~ - ~- - ~ } - ~ - - - -
2. Plana! Bisericii catolice.
- . - - . , - _
I
'
- - - - . - -- -- _ _ _ _ J
ma preti osa, Mol davicarum eccl esiarum
fundatrix 14).
Pe mormntul acestei Margarete -con-
relateaz Mare Bandini la 1 646 - m
reaa biseric cu hramul
S
f. Fecioare, dim
preun cu mnstirea, n care, civa ani
www.inp.org.ro
56 BULETI JUL COMISIUN! I MONUMENTELOR ISTORICE
dup aceea, se aez Scaunul Episcopilor
latini din Trgui Mol dovei -Civitas Mol
daviensis. Era n epoca de nforire a co
munitii catol i ce a Sasi l or din Baia, e
poc ce, dealtfel , nu ini.1 dect prea pu
in - - pn l a 1 467, cnd, precum se ti e,
trgui ce adpostise ntre zi duri J e sale oa
stea ungureasc a Craiul ui Mati a, II dat
prad facrilor n noaptea de 1 4 spre l
Decemvri e, odat c u l ovirea, spargerea,
chin sfntul ui marelui muceni c si bz"rudor
'
Gheorghi e. Astfel nforitoarea comunitate
catol i c sseasc i ungureasc sczi1 de
odat - i cu dnsa i Episcopi a, ce nu
mai avea nici mcar attea venituri , ct s
poat susine pe Episcopi, cari , din cauza
aceasta, pstrndu-i titl ul , rezidau prin alte
Prti . Fireste c aceasta contribui mul t
' '
la decderea trgul ui , decdere favorizat
de noi l e mprej urri economi ce mai puin
. Bi serica AJ b.
- Inainte de restaurare -
nfrngerea si rusinoasa fugrire a vrs-
: : )
masilor. . . . .
'
Arderea aceasta a trgului , urmat de
o alta n 1 476, naintea btliei del a Va
l ea-Al b
1
6), e punctul de pl ecare pentru
decderea Bii : o parte din vechi i l cui
tari i prsir vetrel e, l ocul l or find l uat
de "schi sm ati ci i V al ahi , pe se am a crora
ridic acum victoriosul Voevod o biseric
mare i frumoas de piatr, pe care o n-
priel ni ce ca alt dat, precum i de pro
cesul nl ocuirii treptate a popul aiei vechi
trgovee de meseriai i neguitori , prin
popul ai a nou steneasc de pl ugari i
pstori . Cci , de unde n vremi l e sale de
nfori re, Baia numra peste 6000 l cui
tari sasi i unguri , la sfritul secol ul ui al
XVI-lea ea nu mai avea dect ceva mai
mul t de a douzecea parte (360) din acet i
l cuitori 1 7) . Foarte el ocvent !
www.inp.org.ro
A TI CHI T | LE !!A B/| , 57
In mijl ocul trgul ui n decdere, ei n care
dispri1 curnd Episcopia i mnstirea
( c. 1 51 0),-slbita comunitate catolic a Sa
silor si UnQuri l or ein Bai a ntretinea ns
:
destul de bine mreata si trainica ctitorie
' '
a l ui Al exandru-Vod cel Bun, -biseri ca
spune c a gsit acolo dou biserici de pia
tr : una aproape ruinat, n care nu se mai
sen'ete ; ceal alt destul de frumoas i co
mod 1 8) . Aceasta este biseri ca ce ne preo
cup a Sf. Fecioare, pe cnd ceal alt tre
buie s f fost biserica Sf. Petru si Pavel ,
'
4. Bi serica Alb.
- Rcsiacrai
cu hramul Sf. Feci oare, despre care ne-au
transmis mrturi i , mai mult sau mai puin
. preioase, mai toi Episcopii, Vi carii apo
stoli ei i Misionarii catolici ce-au vizitat-o
n cursul secol ul ui al XVI I-lea. Cel cli ntiu
din aceti a e Bernardin Querini , episco
pul de Arge, care, vizitncl Baia l a 1 599,
Buletinul \omisiunii 1onumentelor Istorice.
despre care vorbesc documentel e mat
vechi 1 9) i al e crei urme, cercetndu-se,
n' ar !, desigur, prea greu el e gsi t, ntru
ct btrnii satul ui pomenesc i astzi lo
cul unei biserici disprute din l ocal itate
2
0
).
Mai bogat ceva n i nformaii dect Que
rini, e misionarul , rmas anoni m, el in 1 606,
www.inp.org.ro
58 BULETINUL COMl SIUNII MONUMENTELOR ISTORlCE
care ne relateaz c l a Bai a e o biseric
roman, de zi d, mare i frumoas, nlat
de soia unuia elin Domnii catol i ci , care e
mmormntat acolo 2 1). Asemene Bene-
Dar informaiile cele mai compl ete, cu
priYire la biseri ca din Bai a, ni s'au pstrat
n pretioasa rel atiune a lui Mare Bandini,
) )
a upra cultului catolic ein Mol dova ( 1 646
5. Biserica lJ b.
- Restaurat -
detto Em. Remondi ne spune n raportul
su ctr Congregai unea ee Propaganda
Fide, C 1 636, c a vizitat un trg mare,
numit Baia, unee a gsit o biseric m
rea i frumoas, e iatr, cu un turn
ce sluj ete de clopotni
2 2).
-1 6- 7), n care se arat c biseri ca, con
servat n ntregi me, are ci ncizeci de passi
n l ungime i dou zeci i cinci n l i me
dac se msoar dela capela Sf. Trei mi ,
spre vestmntar ( versu sa eri tiam).

n toat
1oldova nu este o asemenea biseric (bi-
www.inp.org.ro
ANTICHIT. .'flLE DELA BAIA
9
ne 'nel es, catoli c) : cu turnul nalt, de pia
tr, zidit n ptrat i bun pentru aprare, ea
are cinci altare : ntiul1 cel mai mare, al
Adormirii Maici i Domnul ui ; al doilea, l a
miaznoapte, al Sf Caterina ; al treil ea, l a
miazzi , al Sf Ni col ae ; al patrul ea, l ng
acesta, al Sf. Marii majorz's(se serbeaz l a5
aezat n partea dreapt a altarul ui , dup
.are Bandini, se ci ti a :
ANNO 14 10, HOC TEMPLUM, I N HONOREM
B[EATAE] M[ARI AE] V[I RGINIS] DEDICATlM,
AB ILLUSTRISSIMO PRINCIPE ALEXANDRO
VOJ[VO]DA AEDIFICATUM EST, UNA CUM MO
NASTERIO MOLDAVICE, CUJUS PIAE MEMO-
. Bi serica l ui Petru Rare.
- 1532 -
August) ; al ci ncil ea, n Capel, tot n partea
de miazzi , al Sf Trei mi . -

n mijl ocul bise


ricii e Baptisteri ul , sub care odihnete Mar
gareta (soia l ui Al exandru cel Bun), acea
piatr nesti mat, fundatoare a biseri cilor
[catolice] mol dovene , pe al crei epitaf,
Rl AE CONJUX MARGARETA, >\D FONTE SAP
TI MATIS SEPULTA EST. REQUIESCAT VITAE
AETERNAE RESURECTI ONEJV, AMEN.
2
3) .
Astfel se prezinta, aa dar, vechia bi
seric catolic din Baia pe vremea l ui Va
sile-Vod Lupul , cnd trgul mai pstra
www.inp.org.ro
60 BULETINUL COMl SI UNII MONUMENTELOR ISTORICE
totu o oarecare nsemntate 24) . Comu
nitatea ce-o ntretinea slbise ns cu to-
,
tul (mai erau, n anul vizitaiei l ui Bandinus,
40 de case cu 246 l cuitori), i ar clug
rii i preoii ce-o deserviau se ticl oi ser
pn 'ntr'at1ta, nct Vizi-
tatorul apostol i c nu se putu
retine de a l e face un ta-
'
blou foarte trist al strii l or
din trecut i de atunci 2 5).
De aci ncol o - afar de
relai unea lui Vito Piluzio
din 1 682, care ne arat c
a gsit o biseric mare de
piatr, cu cinci altare i
mpodobit cu diferite cu
lori , -nu cunoatem mr
turii mai de seam, cu pri
vire la biseri ca catoli c din
Baia, de cari , dealtfel , ni ci
nu prea mai avem nevoie.
Cci comunitatea Sasil or
i Ungurilor stingndu-se,
dup toat probabilitatea,
n secolul urmtor, btrna
ctitorie a lui Al exandru
Vod cel Bun, rmas ne
ngrijit i prsit, czu o
dat cu totala nsemntate
a trgul ui , care nu mai pre
zinta acum, ni ci chiar pen
tru crturari, vre un interes
deosebit : Cantemir nu-l a
mintete, dect pentru a
spune, cai Nicolae Costin,
c a fost desclecat de c-
constituitive al e templ ului de odinioar: tur
nul ptrat i puternic al clopotniei, nalt i
acum, dup atta-mar' de vreme, de vre-o
douzeci de metri , altarul , cu frumoase fe
restre goti ce, ridicat pn l a nceputul bol-
ilor i sprijinit n afar, cal
restul cl dirii, de solizi con
trafori , precum i temeliile
vechilor altare, enumerate
mai sus, - unul l a miaz
noapte, trei l a miazzi . Sub
aceste ruini, negreit, se
vor mai f afnd nc de
stul e rmie epigra:ce,
nceond dela acea str-

veche inscripie din 1 41 O
pn l a sfritul secol ul ui
al XVII-l ea, -astfel c s
pturile ce se vor ntreprin
de cndva aci vor scoate
l a iveal , desigur, multe i
preioase mrturii cu pri
vire la trecutul de secole al
Bii. Pn atunci ns, cre
dem c e bine, de ncheere,
s dm mai jos, dup fel u
ritele publicaiuni n cari
s' au tiprit sau numai s' au
menionat, l i sta inscripiu
nilor-mai toate epitafe
ce s' au gsit n aceast lo
calitate.
Iat acea list n ordine
cronologic :
I. 1485 : CATHERINA AN
NO -.
tre nite olari sasi din Ar
deal -cci ol rie, sse
te, se chiam Bai a 2
s
) .

I I . 1 497 : HIC JACET BAR-


- -
i:v

TOLOMEUS DEI SERVUS SAX.
7. Pl anul Bisericii lai Petra Rare. III . 157 1 . DAZU IST CHRIS-
De muli ani , de-un se
col , poate i mai bine , mult l udata bise
ric sseasc din fostul Trg al Moldovei ,
zace 'n ruini, - rum1 cari impun ns i
astzi vizitatorul ui prin mreia lor i dup
cari se poate recunoate cu nlesnire pril e
TUS GESTORBEN AU FER-
ST ANDEN UND WIEDER LEBENDIG WORDEN,
DASS ER UNS TODEN UND LEBENDIGEN HERR
SEI. GREGOR KIRCHNER A. D-.
IV. 1602 MAI 20: HI IST DAS BEGRBNISS
DER SOPHIA, DES PETER SCHNEIDER SEIN
www.inp.org.ro
ANTIC HIT ILE DELA BAIA 61
EHEWEII, UND IST I M HERRN ENTSCHLAFEN.
V. 1 61 8 : AMtROSIUS KECSKEMETI, MAG
NUS PATER ATQUE SACERDOS DIVI FRAN
CISCT, RELIGIOSUS, ERAT MANSUETUS, PlUS,
lVliTrS, PRUDENS FUIT TPSE, INGENITA DIVIS
VIXIT BONIT A TE.
VI. 161 9 : ANDREAS WEINDRI G . . . .
VII. 1 631 : JACET SUB HOC LAPIDE PIE ME
MORIE H. R. P. GABRIEL DROTLERUS QUI
OBI I T 27 MAII ANNO DNI -.
VTIJ. 1634 : SUB IOC LAPIDE TACET R. P.
FRATER CHRISTOPHORUS DELOVI CS ORDINIS
mai mentioneaz: dou inscriptiuni cu dat-
J '
( 1 631 i 1 688), dar fr nume ; lItl epi-
tafe cu nume (Andreas, V alentinus i
Gaspar) , dar fr date ; patru pietre mor
mntal e deteriorate, fr date i fr nu
me ; n sfrit, o sz'ngur inscripiune sl a
voneasc, -cu toatele dela Baia.
2.

n relaiunea sa, Mare Bandini ne spune


c n Baia, pe lng biserica catolic, mai
sunt nc patru biseri ci schismati ce -
| H.'1&01HI 1\ C,!1 H noGn1iWHI 1\\ GH!1 H Gb&P blHI 1I b G'TO
AXI lKro'IGTH&I H 11 X.1\IOhHLI, |0 nTPt t:oE&OA!1, l;'i 10 1\GTIIO
I'GnAP 31\11\H 1OAfl &GKOH, GHb GT!POI'O GT6<Pi1 Hi1 &OEIW
A
!1, Gb3A!
H Gb&Pblli HX GbH XPIl 1 &b Hl\1i .Gn6HIIO nP'IGT't H &1\A 'IIH Hflll
11 lL H H nPGHo Alh 1\II1 PI H &1\o 131\ t\1Gf ifl GEn c1 H n
I ' G&I 1'0 1\1iT I6T06 H Hfl ll!EGTO T1<tLJ1
8. Pisania Bisericii l ui PetruVod Rare.
MINORUM CONVENTUALl UM S. FRANCISCT.
IX. 1647 : VALENTI NUS ALTSNER, PATER
SACERDOTUM, PATRONUS ECCLESIARUM FI
DEl CATOLICAE, OBIIT lAN. A. D -.
X. 1648 : FIDE, VIRTUTE ET GE1'E.RE NO
BILIS D. I OHANNES KOTA SAXO SUCSAVIEN
SIS OBIIT A. - 14 MAR.
XL 1652 ' HIC REPOSlTUS EST EGREGIUS
VIR DOMINUS IOANNES WOLF DE BANIA.
XII. 1652: LUPUL BNARUL. . .
2
7
) .
Pe lng aceste rmii epigrafce, Ca
talogul Muzeului Naional de Antichiti
deci ortodoxe : dou de l emn si dou de

piatr 2 8) . Aceste din urm sunt bisericile


lui Stefan cel Mare si Petru Rares. Cu pri-
,
vire l a cea dintiu, zis i cea Alb, afar
de tradiia l ocal , care o atribue marelui
Domn, nu mai cunoatem nimic. Cci,
mult vreme prsit i ruinat, ea nu mai
pstreaz astzi vechi a pisanie sau mcar
vre-un alt obiect, care s ateste nceputu
ri l e ei. Dac, l a aceasta, adugm i fap
tul c, find i rmind totdeauna o simpl
biseric de mir, a fost lipsit de obinuitele
www.inp.org.ro
62 lU1JETf NUL COMISIUNI I MONUMENTELOR I STORICE
documente de clani i i privil egi i , vom n
elege de ce nu se poate spune nimic po
zitiv cu privire la trecutul de patru secole
i j umtate al ctitoriei l ui tetan cel Mare
di n Baia ; cci , nendoi os, bi seri ca a fost
nlat curnd dup 1 467, -ntru prea
mrirea l ui Dumnezeu, cel ui ce a dat vred
ni cul ui su rob biruin depl in mpotriva
lui Matias Craiul . . . .
'
Zidit n ntregi me di n pi atr, dup ti
pul cel mai simplu i mai comun al biserici
lor gloriosului Domn 2 9) , biseri ca din Baia
a fost nchinat sf. marelui mucenic si 0-
'
rudor Gheorghie, pe seama credincioilor
btinai ai ri i , a cror prezen, n mij lo
cul trgul ui ssesc, preocupa, nc de pe
ti mpul l ui Al exandru-Vod cel Bun, propa
ganda catol i c n Moldova 3
0
) -Prin edi
fcarea acestei noi i frumoase ctitorii dom
neti , n l ocul modestei bisericue de l emn
ce vor f avut vechii l cuitori schismatici
ai Bii , tefan-Vod puse, tocmai n mo
mentul ntei spargeri a trgului , temelie
bun i sigur aezrii i desvoltrii popa
ratiunii romn esti n l ocul celei ssesti . Cci
' ' '
am vzut cum, favorizat i de alte mpre-
j urri , se petred1 de repede, n ultimele
deceni i ale secol ul ui al XV-lea i ntiele
ale secol ul ui al XVI-l ea, procesul nl ocuirii
el ementului desclector-catolic prin ele
mentul btina-ortodox. Aceasta se do
vedeste de altfel si prin necesitatea eclif-
' '
crii la Baia-asezeci de ani mai apoi
unet a doua biseri ci domneti .
3.
E biserica l ui Petru-Vod Rare, zidit,
dup cum atest pi sani a, l a 1 532 :
] CU VREREA TATLUI I CU AJUTORUL
FIULUI I CU SVRTREA SFNTULUI DUH,
LHNECREDINCIOSUL I DE HRISTOS I UBI TO
ROL, lL PETRU VOEVOD, CU Mf LA LUl DUM
NEZEU DOMN RI I MOLDOVEI, F: UL B
TRNULUI TEFAN-VOEVOD, AU ZIDIT l S
V RIT ACEST HRAM NTRU NUMELE ADOR-
!UREI PRECESTEI I STPNEI NOASTRE
NSCTOARE DE DUMNEZEU MARIA, N ANUL
70+0 ( = 1 532), LUNA SEPTEMVRIE 1 2, IAR
AL DOMNIEI LUl AL CINCILEA I PE AL A
SELEA CURGTOR 31).
Data pisaniei ne arat c biseri ca l ui
Petru Rares di n Bai a este ntia di n sirul
' '
fundatiilor bisericesti cu care acest Voe-
, '
vocl a mpodobit pm: ntul patriei sale (Pro-
bota a fost nceput, adevrat, la 1 530,
clar a fost terminat -dup o ntrerupere
de civa ani -abia n a doua domni e a
ctitorului ) ; iar construcia ca atare c
este singura din acest i r, zidit dup nor
mel e cl dirilor pioase ale lui tefan cel
Mare. Cci toate cel el alte fundatii biseri-
'
ceti nlate n urm (de ex. : Sf. Dumi-
tru-Suceava-1 534, Mol dovia [reedifca
t], -1 532/7 , Sf. Gheorghe-Botoani , -
1 541 (?), Probota, Precista-Roman-1 550,
Bistria [reedifcat] -1 554 i Sl ati na, -
1 559) se prezint n vdit superioritate
fat cu cel e dinainte. Si aceasta mai ales
' '
n ceeace privete desvoltarea proporiilor
i mbogirea el ementelor de mpodobire,
unde se observ o mai pronunat nru
rire goti c n mestesugul de zidrie si o
' ' '
mai vdit perfectionare bizantin n mes-
' '
teugul de zugrvire.
Aa dar, cu biseri ca l ui Petru-VocRare
di n Baia se nchee, n ceeace privete evo
l uia stil ului bisericesc n Mol dova, epoca
l ui tefan cel Mare i se ncepe epoca lui
Petru Rare i a urmailor si , bine di
stincte una de alta, dup cum s' a artat
de cei cunosctori 32). Aceasta am inut s
rel evm.
Dar, dac noul altar din 1 532 al drept
credincioilor din Trgui Moldovei nu se
deosebia mul t, ca cl ispozii une i ntocmire,
de cel vechiu din 1 467, -el se prezenta
ns cu totul deosebit fa de acesta n ce
eace privete zugr vire a, cci era mpodo
bit __ca mai toate bisericile si mnstirile
'
l ui Petru Rare - cu bogate i frumoase
www.inp.org.ro
ANTICHIT ILE DELA U 63
Picturi bisericesti n interior si n exterior.
' '
De aci provine c biserica cea veche r-
mase, pentru l cuitorii di n Baia, bz'serz'ca
Alb, n deosebire de cea nou, pedean
tregul zugrvit. Urmele zugrvel ilor ex
terioare se vd i astzi pe peretel e del a
apus al biseri ci i ; ct despre zugrvel i l e in
terioare, del mul t alterate de reveniri pos
terioare i , mai al es, de negioaba prefacere
de acum vre-o ci ncisprezece ani , el e se p
streaz peste tot di mpreun cu portretele
ctitorilor : al lui Petru-Vod, al soi ei sale
Elena-Doamna si al unei a din fi cele l or.
'
Att e tot ceeace se poate spune despre
biseri ca lui Rare din Bai a, azi singurul
l cas de nchinare di n acest sat. Cci tr
'
gul de odinioar, decznd i restrngn
du-se n hotare tot mai mi ci , biserica Al b
rmase afar, n cmp, unde, prsit de
mult vreme, czu n ruina di n care s' a
ridicat astzi , cu mijl oacele ctigate del a
motenitorii Marchizei de Bedmar (ns
cut Lucsia Palade), care, cu gnd creti
nesc i romnesc, dispusere n testamentul
su restaurarea bisericii lui tefan cel Mare
de pe fosta sa proprietate.
*
Aceste sunt anti chitil e ce se mai p
streaz astzi la Baia. Dac vor mai f fost
si al tele cndva acl , vremea l e-a distrus si
' '
ngropat, fr urm i . fr amintire. Sin-
gurul l oc, n care, credem, s'ar putea des
coperi ceva mai de seam, fcndu-se cer
cetri, e acel chemat Cetuia , -l oca
l i tate pe un cap de deal , peste rul Mol do
va, numit astfel , pentruc aa au apucat
del a moi-strmoi l cuitori i , ce bnuesc
c sub scoara superfci al a pmntul ui
se ascund ziduri i se gsesc ngropate bui
cu bani i alte odoare 3) . Cci , el at fi i nd a
ezarea-i pe deal i apropierea-i de sat, nu
e excl us posi bi li tatea ca acolo s f fost,
n pri mel e ti mpuri al e finrii trgul ui , c -
tatea, burgul de retragere i aprare n
vreme de pericol , pe care desclectorii
sasi , pre obiceiul trgurilor lor [nentrite J
di n Ardeal , i vor f cl dit i ei n noul
trg al Moldovei .
Dealtfel , existena unei ceti n secolele
trecute l a Baia pare a se confirma prin mr
turia din Septemvrie 1 732 0 lui erban
Cantacuzino biv vel Medelnicer : o nsem
nare despre cl toria fcut n acel an prin
ar de Grigorie-Vod Ghica al Moldovei,
cltori e al crei ntreg itinerar ne e cu
noscut di n Necul ce34), -i el unul din to
varsii de drum ai Domnul ui :
'
Singur dentru si ni ndemnat Domnul
nostru l uminat Gl igorii Ghica-Vod[], ca
s vaz Scaonul btrn al Domni l or, unde
este cetate Sucevii . . . , purci s-au cu toat
Curte i lrii Sali i au mersu la Roman, la
Ni amu i la cz'tate n Bae . . . i Luni , Sep
temvrie 1 1 , au mas la mi ni n Horodni
ceni si a doua zi m'au fcut Vornic n Cr-
'
pul ung. i au purcis n Dragomirna i n Su
ceava de au vzut citate i alte toate . . . 30).
Aa dar, precum n Scaunul btrn al Dom
ni l or, boierul din Horodni ceni (sat vecin cu
Baia) nseamn i acl o citate , care a
atras interesul l ui Grigorie-
V
od Ghica. i
e de observat c, prin aceast cetate, nu
se poate n elege actualele ruini al e bise
ri ci i sseti , pe cari unii scriitori , ba chiar
i poporeni di n l ocal i tate, le numesc astfel ,
porni nd del a l egenda eronat, pe care
Asaki a pus-o n Calendarul pentru Nea
mul Romnesc pe 1 845, sub gravura ce
reprezenta ruinele vechei biserici catolice.
Cci aceasta, pe atunci , la 1 732, nu pu
tea f nc czut, ca s provoace o con
fuzi e ca aceea di n zi lel e noastre.
Ori cum ns, cuvntul hotrtor asupra
existenei cetii dela Baia va veni numai
del a speci al el e cercetri arheologice ce se
vor ntreprinde cnd va n l ocalitatea de al
crui nume se l eag n istoria noastr na
ti onal una di n cele mai strl ucite victorii
'
strm osesti .
' '
ALEX. LAIEDATU
www.inp.org.ro
4 HULETINUL COMI Sl UNi l MONUMENTELOR I STORICE
N O T E
1
) Codex Bandinus, n Analele Academiei Romane
XVI, 243-4. Cf. i raportul anoni m di n 1606 n Hur
muzaki. Documente VIU, 307 .
2) Copii l a Academia Romn. Intrebuinate de d.
Iorga n prefaa Documentelor din Archivele Bistri
ei I (dup tabl).
3) Harta lui Essler i Ubelin din 1513, dup Ar
hiva istoric I-1, 178-9 i harta lui Reichersdor
fer din 1541, dup Tesaurttl (ill) lui Papiu. Hotr
toare n aceast privin e urmtoarea artare din
tr' o scrisoare a lui Lpuneanu : Tn trgui nostru
Baia, care pe nemete se zice Moldova". Iorga, Do
cumenlele Bistrifei I, LXI- II.
4) Retiprite, dup Eu bel, ( cRimische Quartal schrift
pe 1903), de d. Rosetti n Analele Academ-ei Ro
mne> XXVII, 302 sq. V. i N. Iorga, Studii i Do
cumente I - II, XXXVII.
') Iorga, Documentele Bistrifei !, prefaa i Kaindl,
Geschichte der Deutsclen in der Karpathenlnder
H, 37o.
6) Iorga, Geschichte des Rumnischen Volkes I, 159.
7) Iorga, ibidem, 159 i Kaindl, op. cit. II, 392.
S) Rosetti, Analele Academiei Romne XXVII, 303.
") Iorga, Istoria Romnilor, Vleni i <e Munte
1908, 57 i Rosetti, ibide11l, 305.
1 0
) Analele Academiei Romne XXIX, Desb. 64.
. V ilustraia No. 9, unde se reproduce, pentru ntia
oar, prin bunvoina d-lui T . Bianu, care ne-a pus
la dispoziie copia Academiei Romne. Pentru al te
sigilii latineti ale trgurilor noastre, v. A. Lpedatu
n Convorbiri Literare XL, 1 140.
") Iorga, Geschichte des Rum. Volkes I, 1 58 sq.
") Arhiva Istoric I - 1, 130- 2 i I l, 1 72-3.
1 ") Tot ce privete acest episcopie : Iorga, Studii
i Documente III, XXXI- VHI i Rosetti, Ung1trii i
Episcopi'e catolice 11 Moldova (din Anal. Acad.
Rom. ) 55-69.
") Codex Bandinus, 243.
) I orga, Studii i Documente I-II, XXXI. Cf. si
A. Lpedatu n Convorbiri Litemre XXXVI, 111S.
.
) Relaiunea l ui Baltazar de Piscia n Columna
lui Traian VIH-1, 379.
1 7. 1 8
) Hurmuzaki, Documente lll-1, 547.
' ") Iorga, Studii i Documente I- II, XXXII i Ro-
setti, ibidem 61.
-) Marele Dicionar geog1'afc, ad nomeu.
") Hurmuzaki, Documente VIII, 307.
'') Iorga,' Acte i Fragmente I, 80.
2) Codex Ba1dinttS, 243-4.
) \Vol., Beschreibterg des Fiirstenthums Mot
dau I, 70-1.
5) Code
.
Bandinus, 240-1.
:r
Hronicul romano-moldo-vlahilor (ed. Acad.
Rom. Gr. Tocilescu) 471 ; N. Costin, Cronicile Ro
mniei (ed. M. Koglniceanu) I, 84.
") T l a Xenopol, Istoria Romnilor II (1889), 234
not, Il, I I I, IV i XI la Kanidl, op. cit., II, 372 ; V i
VI I I la Bandinus, 7 1 ; VI, VIi, IX i X la Tocilescu1
Catalogul Muzettlui Naional de Antichiti, 36 i
XII n Uricarul VITI, 26.
Kaindl nir n cartea sa (l. c. ) pe toi conii (grafi,
ol tuzi i ) i bUrgerii dela Baia, ntlnii n documente,
ncepnd dela 1384 pn l a sfritul sec. XVII.
.s
Corlex Bandinus, 71 .
'") Vlad. Mironescu, Mnstirile bisericile lui te
fan cel Mare, Cernui 1908, 1 9 sq .
ao
) Rosetti, ibidem. 59 sq.
"1 ) Iorga, Insr
:
ripii elin Bisericile Romniei I, 63 ;
Drumuri i orae din Romnia, 1 58 sq.
3') Romstorfer, Die Moldauisch- Byzantinische Bau
Kunst, Wi cn 1896, Iorga, fstovia Romnilor n chi
pmi t icoane II ( Vechiul meteug de cldire), idem,
Istoria Bisericii 1om11eti I, cap. respective ; iar
ca lucrri mai speci ale asupra cesli unii : Mironescu,
op. cit. i G. Bal i N. Ghika-Budeti, Mnstirea
Probota, Bucureti 19:9.
"') Mw'ele Dicionar geografc, ad nomen.
) Cromcile Romniei (ed. Koglniceanu) II, 371.
35) I . Bianu, C:talogul manuscriptelor ro111neti
(din Biblioteca Academiei) I, 184-5.
9. Vechiul sigi li u al T;gul ui Bai a.
www.inp.org.ro
www.inp.org.ro
www.inp.org.ro
Biserica Al b1 di n Bai a : S
www.inp.org.ro
www.inp.org.ro
10. Biserica 1lbl.
- Restaurat -
- I l . NOTE ARHI TECTONI CE . I LUCRRI NOI
-0-
a deprtare de civa ki l ome-
f' l tri numai de Flticeni se a-
fl l ocalitatea Baia din jude
ul Suceava, odi nioar trg
nsemnat, astzi un sat care
se vede din deprtare de p
:
drumul din spre Flticeni ,
cnd, aj uns pe vrful deal ul ui , a
pare n valea Moldovei , ntr' o fru
moas privel ite, mbrind tot
sirul de munti mpduriti dinspre J udetul
) , ) '
Neamtu si Bucovina. Casel e satul ui se as-
, ,
cund n parte n l i vezi . Spre apus se vede
umbra deas a parcul ui proprieti i , n ca
re se af rui ni l e bi seri ci i catol i ce, cea mai
veche di n Baia ; n apropi ere, n sat, este
hiserica lui Petru Rare ; i ar n cealalt
parte, spre apus, n cmp, l a o mic dis
tan de sat, bi seri ca Alb.
1 .
Biserica Al b, nainte de restaurare, era
o adevrat rui n, n care numai perell
Buletinul (omisiunii 1onumentelor Istorice.
i turla mai rmsese n pi cioare. Bolile
erau cu totul czute, att l a pronaos ct
i la altar. Singur turl a era aproape n
treag : prile exterioare erau ns mul t
deteriorate i o mi c gaur n bolta del a
Pantocrator l sa s ptrund ploi l e.
Pereii bisericii sunt n ntregi me de pi a
tr neregulat, avnd grosi mea de 1 , 80
pn la 2 m. Ui l e, att cea dela intrare,
ct i cea interioar, care desparte naosul
de pronaos, precum i ferestrele i brul
del a soclu sunt de pi atr ci opli t.
Forma biseri ci i e caracteristic : ea e
compus din un pronaos dreptunghi ul ar,
acoperi t cu dou boli feri ce, separate prin
un arc transversal , si din un naos de aceeas
, ,
form, acoperit cu si stemul de boli obinuit
n Mol dova (i l ustr. N o. 1 7 i 1 8). N a osul are
dou snuri mi ci i e termi nat prin altarul
semi ci rcular. Snurile sunt l uate n grosi
mea zidul ui i acuzate n afar prin un con
trafort cu dou pi ci oare de sprijin, ntre cari
e asezat fereastra. Ferestrele sunt mi ci si
' '
www.inp.org.ro
66 BULETI NUL COMI SIUNII MONUMENTELOR iSTORICE
ogival e. Uil e sunt dreptunghiulare i cu
chenare decorate cu un motiv compus din
cercuri l egate ntre ele prin \iniamente
drepte. Ua de intrare e n axa biserici i , dis
poziie care se ntlnete rar n Moldova
(Sf. Ni cul ae-I ai) , unde intrarea n biseri c
se face n mod gene-
ral prin o u sau dou
l ateral e, una pe fe
care parte a pridvoru
l ui , sau deadreptul n
pronaos (Sf. Nicul ae
Dorohoi, Ppui) .
Turla e n ntregi
me executat n c
rmi d, ca si boltil e.
' '
Ea este conceput
dup tipicul moldo
venesc, adic aezat
pe cele patru arcuri - -
principale, cari for
meaz centrul naosu-
l ui , prin interm diarul
altor patru arcuri di a
gonale, rezemate pe
cheiele celor dinti.
In afar, turla octo-
gonal e aezat pe
dou baze : pri ma ste
l at, cu douspreze-
ce coluri, dintre cari
cel e din axul bisericii
sunt rotunji te ; a doua
ptrat. Ambele baze
sunt decorate prin f
ride n semicerc. Par-
Dup forma i caracteristicile turl ei , bi
seri ca ar f din ti mpul domniei acestui Voe
vod. Ins dup forma n genere a biseri ci i ,
dup forma dreptunghiular a uei i de
coraiunea ei rudimentar, unic l a bi seri
ci l e din Moldova din secolul XV i XVI , cari
sunt toate terminate
l a parte superioar
cu un arc ogival , afa
r de pri mel e biserici
moldoven ti din Bu
covina (Rdui, Sire
te) -biserica ar f an
terioar l ui Stefan.
'
Dac se consi der pe
de al t parte diferen
ta ntre material ul din
'
care e cl dit corpul
bisericii i turl a, nt
iul din piatr brut, a
doua numai din cr
mi d, se conchide c
turla actual e cl dit
sau recldt n urm.
Date precise asupra
originei bisericii nu
sunt : nici o inscripie,
nici un indi ci u nu ne-a
fost dat s descope
rim cu ocazia l ucrri
l or de restaurare, cu
toate c s'a spat l a
altar i su
b
fereastra
altarului n speran
de a se gsi ceva. Pe
coronamentul usei de
'
1 a intrare se af sculp- tea inferioar a tmlei
este ntrit cu patru
mi ci contraforti , ase-. 11. Plana! Bisericii Al be.
tat, n mod puin di
baciu, o mic stem
' '
zai pe diagonale. Ea
e strpuns de patru ferestre mi ci dreptun
ghiulare n piatr. Decoraia e cea obi
nuit : prin mai multe rnduri de fri de ae
zate dup modul comun la biseri ci l e din
timpul l ui Petru-Vod Rare.
a Moldovei, cu capul
de bour, soarele i l una, totul cam ters de
vremuri. Studiul acestei steme ar putea s
serveasc persoanelor competente pentru
a lmuri ntru cttva epoca de cl dire a
monumentului nostru.
www.inp.org.ro
ANTICI-DT ILE DELA BAIA 67
Procedndu-se la restaurarea acestei bi
seri ci , pri ma grij e a fost s se vad dac
tmla este destul ele soli d pentru a se pu
tea restaura i completa zi criile existente
sau dac trebuiau crmate pri l e supe
rioare si refcute ein nou. Am constatat
,
c n naos zi criile ee l a baza turl ei pre-
zintau n interior cteva crpturi , cari ns
se opriau la arcurile cel e mari ce suportau
toat turl a i c aceste arcuri erau n sta
re bun, -cin crmid
bine conservat, fi ndc
a fost ferit n cursul tim
purilor ee tml , a crei
bolt ere\ nc i n stare
destul ee bun.
Cum am artat mai
sus, bolile del a pronaos
i altar erau cu totul c
zute i nu mai rmnea
dect pri l e dela na
teri , unee ele se rezi mau
pe zi dui. Acestei feri
cite ntmplri se dato
rete faptul c s' a putut
gsi toate incl i cai uni l e
cu privire l a modul alc
tuirei bol ti l or si c cl eei
, ,
el e s'au putut reconstrui
ntocmai.
Pronaosul era acope
ri t cu dou bolti semi-
,
cmi le diagonal e la ntlnirea lor cu calota
sferi c n care sunt nscrise, dau natere
l a nite curbe cu infexiuni , cari provin pro
babil el in faptul c aceast calot sferic e
deformat i mprit n patru suprafee
tot sferi ce, ns cu raze ee curbur mai
mi ci , fecare din cele patru poriuni ee bol.
t, find zidit separat, fr a se mai ine
seam c el e fac parte ein aceea ster.
Al tarul e acoperit cu o bolt n sfert ee
sfer, al crei centru e
la un nivel mai j os dect
arcuril e naosul ui .
Zicria interioar a
pereilor edt gurit n
mul te l ocuri i l i psiau l a
altar pri nsemnate,
cari erau czute i pietre
l e ferestrelor si zicrii l e
,
dimpreju, contrafortii
,
cu pietril e care i acope
riau, erau n parte cis
trusi sau czu ti , bru l
, ,
socl ul ui era deteriorat
i unele pietre mncate
si sfrma te , usa del a
, ,
intrare era stricat (il u
staia No. 1 2) . Toate a
cestea s' au refcut, n
l ocuincu-se numai pi e
tri l e stricate cu altele
i denti ce.
sferi ce, rezemate pe ar
curi transversale si l ate-
1 2. Bi seri ca Alb.
Zicria ein interior, l a
tul , fi nd n stare bun,
s' a compl etat treptat,
consol idncu-se mai nti u cele dou arcuri
- Ua cea \'eche -
,
ral e. Arcurile l ateral e e-
rau duble i n forma artat n fgur. El e
serviau a reduce spaiul central acoperit
ele bolt la un ptrat i transmiteau presi
uni l e bolii n mod i ndirect pe zi duril e pu
terice ale biseri cii, dup principiul des
encorbellements , care reduce l umi na bol
ilor i a arcuri lor i trage rezultantele pre
siunii spre interior.
Naosul este acoperit dup modul artat
mai sus (ilustr. No. 1 7) . Se observ c ar-
transversal e, c'asupra crora se afau cr
pturile. La unul din aceste arcuri, la cel
ei n spre pronaos, pe cnd se l ucra, s' a des
prins deodat un rnd el e crmizi chiar
del a cheia arcul ui : moment criti c, cci se
putet ca toat turla s cad i s ngroape
l ucrtorii sub drmturi . Din fericire zi
cl ria puteri c, ntrit cu mortarul vechiu
ele cel pui n trei veacuri , a rezistat i s' a
www.inp.org.ro
68 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
1 3. Biserica llb.
- Faada --
L. -
'- .__
www.inp.org.ro
ANTIC HIT ILE DELA BAIA 69
putut reface prile stricate ale ar cu rilor, n
trebuinnd, pentru aceasta, crmida cea
mai bine ars, zidit cu mortar de ciment.
Prile exterioare ale turlei erau foarte
stri cate, cum se poate vedea din i l ustraiil e
o. 15 i 16 i crmizil e n unele pri cu
totul mcinate. A trebuit a se curi toa
te pri l e deteriorate, dup ce mai ntiu
s'a fcut releveu! exact, s'au mstrat toate
dimensiunile i s'au l uat toate indicaiunile
spre a se putea restitui ntocmai. S'a dat
jos dela turl zeci i zeci de metri cubi de
moloz i pmnt, peste care creteau bu
rueni i care fusese adus acolo de vnt i
de psrile ce triau n mare numr n a
ceste rui ne. s:a putut i ad restabili ntoc-
mai forma zidriilor, a fridelor, a contra
fori lor i l ocul pietrilor cari nu mai es
tau etc.
Dup aceste l ucrri mai trebuia s se
fac corniel e, din cari nu rmsese ni ci o
urm, i s

e nveleasc biserica peste


www.inp.org.ro
70 BULETINUL COMISIUN! I MONUMENTELOR ISTORICE
1 5. Biserica Flbi.
- Detaliu dela fe

ele turlei -
tot. Cornia s' a fcut di n o piatr ci opl i t
simpl u i aezat pe mai multe rnduri de
crmi zi di spuse n zi mi , dup i ndi cai u
ni l e gsite n alte pri al e cl di ri i . Sub
corni a corpul ui princi pal al bi sericii s' a
reconstituit un rnd de fri zi n crmi d,
pn l a nli mea artat n faad prin
l i ni a de separaie ntre prile tencuite
i partea superioar netencui t. ceasta
spre a se stabili o unitate ntre bi seri c i
turl , cari , cum am spus, sunt din materi al e
cu totul diferite. lnvelitorile s' au fcut cu
olane din Dobrogea, cel e di n Bucovi na
pl tind o vam prea mare. Forma i panta
acestor nvelitori era aproape fxat a pri
ori , prin faptul c aceea a corpul ui princi
pal nu putea ntrece, cu coama, cornia ba
zei ptrate, i ar aceea a bazei ptrate fi nd
tinut a nu ascunde fri di le del a baza ste-
,
l at a turl ei . Aceast din urm baz s'a
acoperit cu lespezi de pi atr din cauza di
fcultii de a nvel i cu ol ane triunghiuri
cu dimensiuni mici i fi ndc mai exist ca
zuri similare la alte biserici din aceste e-
poce (Hrl u, Ppui etc. ). Turl a s'a n
vel i t cu un acoperi n opt fee drepte, sin
gur compatibi l cu tehni ca nvel itori l or de
olane i avnd o proporie potrivit cu nl
timea si sveltia turlei.
, , ,
Pe l ng aceste lucrri s' a rostruit n
treg exteriorul biseri cii , stricndu-se ten
cuel i l e suprapuse pe pi atr, acolo unde as
cundeau suprafee prea mari de zidri i . In
teriorul bi seri ci i s'a tencuit n ntregi me,
stricndu-se tencuel i l e cel e vechi , cari e
rau cu totul strmbe. Usa dintre naos si
, ,
pronaos s' a pstrat aa cum era, de oa
rece e, rel ativ, bi ne conservat ; cea din
exterior s' a demontat i pietrele s' au ad
postit sub opront1l de lng biseri c, iar
n l ocu-i s' a aezat o u nou, lucrat n
tocmai , din piatra verzue de pe val ea Su
hei . In xterior s'au tencuit toate cmpurile
fridelor spre a se putea face pi ctura ulte
rior. De observat c n unele fri de dela turl
se afau pictate, n mod grosol an, cu cteva
trsturi drepte de pensul , nite fori rudi
mentare de culoare roi e (il ustr. No. 1 5).
1 6. Biserica Fl b.
-- Detaliu dela baza tul"lei -
www.inp.org.ro
ANTIC HIT I LE DELA lAIA 71
In sfrit s'a nivelat pmntul dejur m
prejurul biseri ci i i s' a aezat un trotuar de
piatr pentru ndeprtarea apelor.
2.
Biseri ca lui Petru Rare, cu hramul A
dormirii Mai ci i Dom
nului , este fr turl ,
- cel pui n astzi .
Cupola naosului este
sferi c si asezat. dea-
, '
dreptul pe arcurile
diagonal e, dup prin
ci pi ul curent in biseri
cile din toldova. Na
osul i pronaosul sunt
puse n comuni cai e
printr'o deschidere n
arc, care a fost fcu
t n urm, n l ocul
vechii i obinuitei ui
de comuni cati e. S-
trafori i exteriorul este zugrvit pe toat
faada despre mi az-zi . Suprafaa zi dului
e mprit n fi i orizontal e, n care sunt
desemnate rinsouri decorative. I n mij locul
fecrui rotocol al rinsoului se af un me
dal i on, representnd un sfnt sau alt su
bi ect religios.
:
-
- -=.:
Di mensi uni le bise
ricii n exterior sunt
de vre-o 28 m. lungi
me pe 9 m. l rgi me.
3.
'
nuri le sunt mi ci , n
arc de un sfert de ci r
cu

ferin, formnd
mai mult un glaf al
ferestrel or, care se
prelungete pnt jos
si formeaz acol o o
"c:':. -; !: =-
Fosta biseri c ca
tol i c este o ruin
i mpuntoare prin di
mensi uni le ei . Ea e si
tuat n parcul din l o
calitate, la umbra u
n i pduri ci cu arbori
nali i dei , cari o ca
prind de j ur mprejur.
In spre apus se atl
cl opotnia ale crei
zi duri sunt si astzi de
'
concavitate, n care
sunt aezate stranele.
El e nu sunt vizibi l e
'
vre-o 20 metri nl-
time. In centru era
'
corul , care a disprut
cu totul si care era
'
spriji ni t, la dreapta i
la stnga, cu aripile
tran eptul ui . In sfr
it altarul este pol i
gonal , spriji ni t n con
traforti si l uminat prin
' '
n exterior. Pronao
sul e acoperit cu o
cal ot sferic, reze
mat pP. arcuri ter
mi nate cu console
1 7. Biserica ll b.
ferestre n arc ogi-
- Boli n Naos -
val . Forma boltilor se
mi ci , cari arcuri reduc forma dreptunghiu
l ar l a un ptrat, spre a putea pri mi pen
danti vi i i cupol a.
Partea din fa a biserici i este adoga
t n urm. Peste ea se af cl opotnia, l a
care duce o mi c scar de piatr, aezat
l a dreapta intrri i . Biseri ca nu are con-
'
poate vedea l astzi , cci conso\ el e pe
cari se rezemau nervuril e lor de pi atr, se
disting nc destul de bine.
Clopotnia era mprit n mai multe ca
turi, a cror dispoziiune se cunoate du
p guri l e n cari erau ncastrate grinzile
de lemn ale tavanelor ce.l e des
p
riau,
www.inp.org.ro
72 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
La etajul intermediar era cafasul , iar dea
supra clopotele. O scar ale crei urme se
mai vd n partea dinspre nord-vest du
cea la caturile superioare.
Lungimea bisericii este de peste 30 m.
pe 8, 50 m. lrgi me n interior. In sfrit
de nsemnat c n mijl ocul acestei biserici
ruinate se adpostete astzi un mormnt
al unui membru din familia Cantacuzino,
mort pe l a mij locul secol ul ui trecut.
ARH. H. GHJ KA-BUDETJ .
1 8. Biserica lI!.
- Boli n Pronaos -
www.inp.org.ro
19. Biserica cea mare.
- Decoraiune pe arc de bolt n Pridvor -
F RES CURI L E DELA H U R EZ I
-
::-
BI SERI CA CEA MARE
--0--

i
m
ceste frescuri , cari mpodo
besc att de strluci t interio
rul bisericij Hurezul ui , sunt,
mpreun cu pi esele de sculp
tur din sombra oper ar
hitectural , cel e cteva te
zaure de art religioas ro
mneasc, pe cari vremea i oa
menii , vrj maii cei de veci ntl-
v .
m1 n pomenirea artei celei vechi,
le-au crutat mai cu osebire. Pornit s cer-
'
cetez frescurile dela Hurezi , nu mi-a f n-
chipuit s gsesc n ntregi me zugrveala
cea fcut de mesteri i scusiti si cu mare
' ' '
cheltuial , di n voia i porunca Voevodului
muntean, mai cu seam cnd tiam c, n
chiar apropierea acestei mnstiri , o mn
i conoclast, dus de incontiena unui pi c
tor -- care atunci nu a neles, cum nu se
nelege nici astzi , ndoita pi etate cu cari
suntem datori s ne apropiem de rmi
el e de art pmntean, -a trecut, i ncon
tient de aceast datorie, peste o veche i
probabil frumoas zugrveal .
Pictura Hurezul ui si a schiturilor sale este
'
toat zugrvit fresc, afar de retuerile
Buletinul Comisiunii Nonumentelor Istorice.
posterioare puin numeroase , -de aceea
are nc i astzi nfiarea aceea de nou,
parti cul arzugrveli i fresc, tocmai din cau
z c odat cul oarea svntat-si aceasta
'
se ntmpl n acela timp cu tencuiala-
contactul aerul ui nu mai are nici o putere,
nu poate vtma, ceeace nu se ntmpl
cu procedeul zugrvel i i n ul ei , unde cul oa
rea se i nfuenteaz de vreme si adesea se
' '
COJ. este si cade. Fumul l umnrilor ns a
' '
negrit o parte di n zugrvel i , mai cu seam
acolo unde se petrece n cea mai mare
parte slujba religioas, n transsept i naos.
Se poate ns ca, curindu-se stratul de
fum i praf, s se descopere zugrveala
aceasta, numai n bi serica cea mare, unde
s' a sl uj it mai mul t. Dar s vedem zugr
velile.
P
RI DVORUL
Ca mai toate biseri ci le muntene, mai cu
seam cel e brncoveneti , biserica are di
nainte un pridvor susinut de stlpi scur,
decorai cu bogate spturi n piatr. Pic
turi l e din acest pridvor sunt di stribuite n
trei calote j oase, legate ntre el e prin arcuri
1 o
www.inp.org.ro
74 BULETINUL COM! SIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
dubl ouri , pri n decoraiuni pe aceste arcuri ,
prin zugr vel i l e cel or patru perei ai prid
vorul ui , cum i prin arcuril e -arcuri mai
mari ca pl i n centru ( outrepasse)-cari leag
stl pi i ntre ei .
Pl afonul pridvorul ui e divizat n trei com
parti mente, trei cal ote, unde se vede zugr
splcit al unui romb, ce ai ci , vdi t, nlo
cuete aureol a. Pe cele patru l aturi ale
rombul ui apar simbol urile evanghelitilor :
leul , vul turul, ngerul i boul . Urmeaz a
poi un alt cerc cu cel e nou cete ngereti,
unde di stingem dou frumoase tronun,
acel e roi roi i cu aripi de foc, cari se af
20. Biserica cea mare.
- Bolta Pridvoraului -
vi t : n calota central , Domnul Hristos cu
oti l e ngereti , i ar n cel e dou l aterale
Maica Precista. -Cal ota central a fost di
vizat de zugra v n patru zone concentrice.
I n cea dinti e Isug, nvestat peste hiton cu
un pal li um aurit, proflat pe fondul cafeniu-
totdeauna la pi ci oarel e feelor dumneze
esti . Sunt si heruvi mi i frumosi cu dou a-
, , ,
ripi , serafmi i cu ase aripi , cari l e acopr
faa, aa cum i va f vzut proorocul ls3i i a
n vi zi unea l ui : . . . cu dou i acoperia
faa, cu dou i acoperia pi ci oarele i cu
www.inp.org.ro
FRESCURILE DELA HUREZI 75
dou sbura . . . 1). Nu l ipsesc deasemenea
acele Domnzz (Domi nationes) i Puterz
(Potestates), cari se vd i n Baptisteriul
din Florenta si San !arco din Venetia.
' ' '
Fra Angel i ca, care se ine de bizanti
nism, a zugrvit i el grupurile de ngeri 2) ,
ca cei din cupol ele bizantine, deci obicei ul
ne apoi cercul cel mare cu lrau p
mntuluz, Bezi' i Fetele, Btrnzi z
Btrnele , cari sunt rnd ui i ntocmai ca
l a pridvorul dela Colea di n Bucureti .
Ca i acl , n a doua jumtate a cercul ui ,
se vd acel e l i ghi oane apocalipti ce, acei
balauri foroi , plantele, anzmalele, cum i
21 . Biserica cea mare.
- Bolta central a Prid\,Orul oi -
de a zugrvi cetele naereti era n uz p
n dup secol ul al XIV-l ea.
Archangelii, purtnd di scuri , pe cari
sunt nsemnate monogramul X (Hristos) ,
sunt aceeai ca i la plafonul dela Colea.
In _al trei l ea cerc ngust sunt zodiile. Vi-
toate inuturi l e adnci ale focul ui , toate
vnturile viscoloase - simbolizate prin
nuorii presrai de punctulee - pe care
i-am vzut la Colea 3).
In pendantivi deasemenea vedem gru
puri de fete cari danseaz, tineri cari cnt,
www.inp.org.ro
76 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
ludnd din strune i organe pe Domnul.
E sigur c iconografia bizantin a f
xat pentru pridvor aceast scen, unde se
glorifc astfel pe Dumnezeu, tocmai pen
tru a pregti pe credincios nc nainte de
a pi pragul biserici propri u zise. i pen
tru aceasta zugravul trebue s se inspire
din cartea Vechiului Testament, din prezi-
rurilor i apa cea mai presus de ceruri , i
nuturile vzdului , ale focului, grindi n, z-
pad si !hiat ; ludati-l munti si toate dea-
J <. l ' ' '
! uri le, toi codrii i pomii roditori , draci
si toti bal a urii, fare trtoare si psri sbu-
, , ,
rtoare ; I mpraii pmntului i toate nea
murile, domnitorii i j udectorii pmntu
l ui , tineri i fecioare,
'
btrni i btrne,
22. Biserica cea mare.
- Bolta stg a Prid\orului -
cerile proorocilor sau scrierile lor. In m
nstirea Iviron dela Atos se vede exact a
ceea scen, care nu e altceva dect una
di n frumoasele canticuri ale l ui David, re
gele poet, regele artist, care cnta n psal
mii lui i anume n psalmul 1 48 :
Ludai pe Domnul toi ngerii, soare,
lun, slele i lumin ; ludai-] cerurile ce-
ludai pe Domnul , -pocii-v .
D.e acl s' a inspirat pi ctorul -i fantazia
lui , ncins de facra credinei, a scornit
acele lighioane ciudate, cari i ridic bo
tul nspre cer ca pentru proslvirea Gelui
Prea-Inal t, animalele cari ncep dela cai
i ajung la elefani, peisagii cu pomi nfpi
n pmnt ca nite lumnri, cu dealuri
www.inp.org.ro
FRESCURILE DELA HUREZI 77
sterpe, netede i nti nse ca nite plci de
cear galben.
'
Priveti aceast complexa
i magi ne, aceast totalitate de i magi ni i
nelegi c -- toat sufarea l aud pe
Domnul .
S prsim ns broatele estoase,
cci i de acestea se gsesc n zona ani
malelor, -s prsim arici i i bufniile cele
S trecem l a scene triste, scene de poc
in, nirate n j urul zonei , unde se cnt
si se l aud. din strune si orQane . I nai nte
l l
ns de a trece la aceste scene s vedem
ce mai e n cele dou boli de cari vor
bi am la nceput, situate n dreapta i n
stnga cal otei pri nci pal e.
Cel e dou arcuri cari l eag aceste ca-
23 Biserica cea mat-e.
- Bolta deapt a P.id\otului -
altdat att de posace, pentru a trece
mai departe la alte reprezentri , nu att
de vesel e ca acea scen di n pendativul
nordi c, unde, ntr'un grup de fete n hor,
se flfe si di n batiste. - Salt acum si
l l
te bucur, Sioane sau lsai i a dntueste
l l
dovedesc c n anume cazuri si dansul e
l
permi s n tcuta l ume a feelor cereti . -
l ote ntre el e, au zugrvite medali oane cu
prooroci i i nelepii di n Vechi ul i Noul
Testament. I n pri mul arc : Iezechil, Da
vi d, I acov, Ion, Moisi , Sol omon I nelep
tul i Aaron. In al doilea arc : I eremi a, Za
hari a, tmr de tot, Ghedeon, n mijl oc I sus
ca pendant l ui I oan di n centrul arcul ui o
pus, Isai i a, Daniil i A vacum. In cele dou
www.inp.org.ro
78 BULETINUL COMISI UNI I MONUMENTELOR ISTORICE
cal ote extreme e reprezintat unul i ace
l a subiect : Maica Domnu/uz, n dou
ipostase ns : ca stpn, Doamna a n
gerzlr, dup cum spune i nscripia gre
ceasc, f r.v[a rwv &yyEJ.wv, iar n a doua
calot ca cea maz slvzt dect Heru
vz.mzz, din cunoscutul verset l i turgi c : Cea
mai slvit dect heruvi mi i i mai prea
mrit dect serafmii >> . In cal o ta nordic
sunt ngeri cu discuri , cari poart semnul
X, patriarhi i apostol i , i ar n pendantivi
sf. Vasil i e, sf. I oan Hrisostomul , Grigorie
Dialogul i Grigorie Teol ogul . In cal o ta su
dic, dup Mai ca Domnul ui cu i nscripia
MP. er. , urmeaz un cerc cu grupuri de
ngeri , cu serafmi mai frumoi , iar n pen
dantivi sf. Ioan Damaschinul , cel ce, tindu
i-se dreapta de ctre i conocl ati , i-a a
dus braul amputat naintea i coanei Maicii
Domnul ui -aceea care se gsete n m
nstirea Chi l andar si care se crede a f fost
'
zugrvit de evanghelistul Luca ; i s' a
rugat att de fierbinte i att de frumos
sf. Ioan Damaschi nul , nct Precista s' a
ndurat i a fcut, pri n darul ei dumneze
esc, s i se lipeasc mna la l oc. De aceea
poate c zugravul a aezat pe cel ebrul o
rator i conodul n pendantivul din vecinta
tea Sf. Fecioare. Tot n pendantivi i din ca
I ota aceasta se vd si sfntil Iosif si Teofan.
, , ,
Pe peretele anterior, n j urul intrrii, sunt
zugrvite, sus de tot, Apoteoza Sfntului
Duh, iar n dreapta i n stnga, I adul i Pa
radisul . Scena de sus e aceeas ntlnit si
, ,
la pridvorul dela Colea : pe un imens ru
l ou, desfurat de ctre doi ngeri, se vede
zugrvi t, n centru, un porumbel - Sf.
Duh - i o carte - Evanghelia, i ar n
dreapta i n stnga, aezai n jeuri , apo
stolii , avnd n spate grupuri de ngeri.
Deasupra uei, desprit de pisanie
printr' o cornie cu frumoase foi de acant,
i coana hramul ui : Sf. I mprai Constantin
i El ena.
S trecem acum l a cele dou mari sce-
ne, dintre cari pe cea mai trist s o l
sm l a urm.
In scena din stnga e Raz"ul. I n ase
grupuri , suprapuse n dou rnduri , sunt
aleii , cetele sfnilor, mprii n categori i ,
dup rang i fapte. Ei suntPatr"rhzProo
rocz, Ascez", Apostolz", Ierarhz, Martz"n,
cei din Creta i Sebasta, Martire i alte
fee sl bite de veghe i posturi , cum
zice d. Bayet, cari n via n'au eit din
cuvntul Domnului , drept care au cptat
acel nimb l uminos, care l e pune la iveal
finta, orict de numeroase si orict de
, ,
nghesuite ar f grupuri l e, ceeace face ca
mule din scenele bizantine s par numai
o nsirare l a infnit de nimburi aurite. Si
' '
toate acel e fguri , toate acele discuri au-
ri i vi n spre poarta Raiul ui , pe care o des
chide Sf. Petru.
I n Rai se gsia de mai nainte btrnul
patriarh I sac, care st de vorb cu nlbi
tu! su tovar i egal patriarhul Avram
-care i ne nc pe genuchi pe scpatul
dela i mmolatiune Isac-si cu cel de al trei-
' '
lea patriarh Iacov. Tot n Rai se vede
Maica Domnul ui , creia doi ngeri i se n
chin. I n sus, deasupra Rai ul ui , mai sunt
cteva scene : Adam i proorocul Da vid
deoparte, Eva i neleptul Solomon de al
ta, cari , cu toi , arat spre i coana hramu
l ui . Cu aceste scene ultime, iat-ne aproa
pe i de scena cea mare a Iaduluz.
*
Ceeace domin peretele unde se af
scena I adul ui sunt conturele sinuoase ale
unei uriae trombe de foc, care pornete
ca un fuvi u nvalnic din gura unui cap de
blaur cenusi u. Si n aceast coloan ro-
' '
ie, rsucit ca un caer n mii de fre, tr
esc, cufundai cu jumtatea trupul ui, cei
pctoi , cei ri , cari n viaa lor au um
blat tot pe calea cea l arg a vi i ul ui , cum
zi ce Evanghelia. Grozav privelite scor
ni t de cea mai bizar i adnc i magina
i e ! Toat aciunea aceasta complect in-
www.inp.org.ro
FiESCURI LE DELA HUREZI 79
fernal , e condus de numeroi diavol i , cu
fpturi cari de cari mai spimnttoare i
cari lucreaz di n zor la eterna schingiuire
a pctoilor, pe cari i scot cu cngi de
fer din fuviul de foc vrsat din gura b
l aurului cel nprasni c. Dar s vedem cari
i ci sunt pctoi i , pe cari zugravul i-a
gsit vredni ci s rtceasc prin fuvi ul
cel rou sau prin vzduhul cel nnecat de
aburi de smoal .
Incep cu Ereticul: Arie si tovarsii l ui
' '
ntru erezie ncerc s se ridice din fuvi ul
rosu. Sunt trntiti ns napoi de sulitele
' ' '
a doi ngeri , cari i urmresc i acl, ve
ghind ca soarta ce l e-a destinat-o exco
muni carea i blestemele Sinoadelor ecu
menice s se mpl ineasc ntocmai . De
sigur, e o mani festare i un exces de orto
doxie a zugravul ui nostru. Dar ereti ci i ,
ca orice nvai , fac parte dintr'o l ume,
dintr'un strat soci al mai ri di cat. Iat ns
c zugravul se coboar i n lumea ce
lor de jos, a cel or mi ci , pentru a-i cuta
subiecte de zugrvit. i aci , cel dinti care
s'a fcut vinovat de fapte infamante i pen
tru care a fost aruncat n Iad, a fost pen
tru zugrav, Bcanul, cel ce d lips l a
cntar. Intr' adevr : un om gol , care ine
n mn un cntar, e nfcat de pr de
un diavol cenuiu, care l trage afar, pen
tru a-1 supune supl i ci ul ui . Omul, sufetul
mai bine zis, privete nc spre cntarul
cu care a vndut lips i cruia se silete,
acl , s-i potriveasc cumpna. Dup b
can, ca cel mai aproape de acesta, zugra
vul pune pe Mora1", care are n mn o
lopat i o msur de fin, cea cu care
a nelat. Dar esmarul, cu ce va f gre
it el , bi etul , pentru ca zugravul bizantin
s-I aeze i pe el n focul Iadul ui ? Va f
avnd i el pcatele l ui profesional e, ca i
veci nul su Mcelarul, care are n mn
cntarul cel cu crlige mari , cu cari i-a
deschis drumul spre calea pcatului-p
catul de a insel a -acela care l ' a condus
'
deadreptul n fuvi ul de foc al Iadul ui . Du
p mcelar, zugravul a pus pe lmpraz"z"
tz"ra11-", cari , chiar acl n Iad, in mna gata
a porunci apstoare. Un diavol cu cap
de pasre asemntor cu Isis-ul egiptean,
care a venit s duc la supli ciu pe unul din
tre mprai , privete ui mi t la gestul acesta
puin obinuit pentru acei cari acl sunt ei
stpni absol ui , cari dau ei porunci mai
spimnttoare, del mpraii cari stp
nesc n tirani e , fptuesc cruzi mi ce stau
alturi de cruzi mel e infernal e. Ceva mai jos
de aceast scen se vede Crozlorul, care
ine spnzurate de grumaz mrturiile pro
priilor sal e pcate : foarfeca i cotul , cu cari
a nelat pe muteri i . Dar cel care erai si
gur c ai s-1 ntlneti acl , este Houl,
care i el are legat de gt corpul delictu
l ui : l ada cu banii furai .
Iat ns c zugravul ncepe s fe i
gl ume : un diavol cenuiu se silete s tra
g afar din fuvi ul de foc un trup : e Cr
umreasa, o crci umreas, care, se
vede, a tiut tot att de bine s-i nel e
numeroii muterii ce vor f trguit mai cu
osebire dela dnsa, -ca i bcanul , ca i
croitorul , pe cari i-am vzut mai sus. Sun
tem n drept s credem c zugravul a f
cut acl o art personal. Va f fost acl o
reminiscen propri e, cci altfel ar f fost
simplu : crciumarul. Dar zugravul pr
sete un moment pe pctoi i l ai ci pen
tru a-si cuta subiecte si n tagma mo-
' '
nahiceasc. Clugrul care bea tutun,
care se vede n tromba de foc, d a ne
l ege c face un mare pcat cl ugrul cnd
bea tutun . i clugri i beau tutun
din ciubuc l ung i in tutunul n pungi de
piele, cci cu aceste aparate de fumat a
pare cl ugrul care bea tutun di n Ia
du] dela Hurezi. O alt fa schi mni ceasc
care trece de pe pmnt n Iad este i C
lugrul neltor, care are legat de gt
o ptmg de bani , i Calugrzele, cari ,
se vede, greesc i ele pn ntr'atta pe
www.inp.org.ro
[
"
;
e
"
"'
0
g
O

.
..
"
O
o
1
80 l:ULE'fl NUL COML SI UNU MONUMENTELOR ISTORICE
pmnt, nct merit s mpreasc soarta
cu ceil ali mari pctoi ce l ocuesc Iadul .
Iat n fne i pe Satan, cpitanul di a
vol ilor, stnd, pi cior peste pi cior, n mijlo-
eul fuviului cel ro. El ine pe genuchi
cine-l alint ! -pe Iuda. Mare cinste pe
l uda, tocmai pentruc e cel mai mare din
tre pctoi , cel cu pcatul mai greu -
trdarea. - I n mna stng diavolul cel
btrn ine o cup, un potir, unde trebue
s fe o butur infernal -puci oas sau
smoal-pe care di n timp n timp i-o n-
tinde lui Iuda, pentru a'l rcori de zdu
ful nbusitor al I adul ui .
'
Lng Satan, czut mai jos, aa cum
l vedem pe pmnt, este Bevul. Cu el
(
f
D
(i'
1
"
;

O
n
1
O
3
O
"
r
www.inp.org.ro
"
I
{
"
c
\.
<
U
i
vi
N
FRESCURILE DELA HUREZr 81
se ncheie numrul pctoil or ei n fuvi ul
ele foc. J n afar ele aceasta col oan roi e,
unel e am vzut c vieuesc ti cl oii i , p
ctoi i , se gsesc urmtoarel e scene, cari
trebuesc socotite ca find n l egtur cu
scenel e anterioare elin fuvi ul cel rosu.
'
Sus ele tot, o scen ee tot curi oas : O
mn cereasc, eit printr'o sprtur ee
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice.
nor, tine o balant. In aceast bal ant se
' ' '
af sufetul unui sfnt, care, gol , cu mi-
ni l e la spate , este reprezentat sub ba
l an. Doi di avol i ncearc s trag n jos
unul ein discuri l e bal anei , cel cu sufe
tul , pentru a arta c, ncrcat el e p
cate, atrn mai greu, ceeace, se vede,
i - ar merita un l oc n I aclul l or. Doi ngeri
11
-
'

..
'i
"
Q
"

-
c
:
"

"
..
c
1
www.inp.org.ro
82 BULETINUL COMISIUNl i MONUMENTELOR ISTORICE
suprind vicleugul di avoli lor i-i loYesc cu
furcil e cele cu dinti de fer. In col tul di n
' '
ctosu ln : Ctevacase, un turn, i ar jos un
di ,an, pe care i d sufetul pctosul.
26 Bi seri ca cea mare.
- Decoraiuni pe mcurik Jinhe stlpii Pddo1ului -
_
stnga, j os, este reprezentat J!oartea p- I ngerul renun la suf tu] pctosului j dim-
www.inp.org.ro
FRESCURILE DELA I-R EZI
83
potriv diavolul -un di avol nfricoat cu
cap ee mgar - trage cu un crl i g ei n
gura cel ui ce moare, sufetul , simbolizat
printr'un copil mi c, mai mul t ca o ppue.
Pentru aceast operai e, care e speci al i
tatea numai a acestui cl iaYol cu cap ee m
gar, el poart cu si ne i al te i nstrumente
cl ete, pene el e fer etc.
Sunt multe scen l e nftisate n acest
' '
Iae ei n pridvorul Hurezi l or i ar f obo-
sitor ee a le urmri pe toate n desfu
rarea pe care le-a eat-o bizara imaginaie
a zugra vul ui bizantin.
S nu nchei em ns
fr a ci ta nc dou
cene caracteristi ce,
cari l ovesc ochiul pri
vitorul ui .
Una di n aceste sce
ne este si cea mai de
'
seam de ami ntit, toc
mai prin partea ei o
riginal-prea origi
nal -si care const
'
pune trupul infrgezit de onciuni aromate
al faimoasei Thai:s n bl toaga necure
ni i l or de tot soiul . . . . Gestul di avol ul ui care
bate, prostituata care ip, fac l aol al t o
not comi c n aceast grozav privelite
de execuiuni i nfernal e.
Mai jos de aceast scen se gsete i
Anticr'st, pe cari eoi diavol i l ntind de
mtl i ni , desi nsisi cl iavolii au aerul c se
' ' '
mi r el e preziceri l e Anticristul ui , care i
agit mi ni l e n aer.
In crearta si n sus ele tromba cea rosie
' '
cu pctoi , se vd
Moi se, Regi i I udeii ;
apoi, urcai pe muni
i cu sbi i l e scoase,
N abucocl onosor, Ciru
al Peri l or, Al exan
dru, August Cesar,
care arat ctre un
rulou cu zocl ii l e vre
mi i inut ee un nger :
aluzi une l a vremea
care s' a scurs s1 1-a a-
'
n aceea c zugravul
pravoslavnic nu s'a
sfi t s zugrveasc
pe un perete ee bise
ric o scen, ce, fire
te, nu are ni mi c scan
dal os, dar care nfrun
t pudi citatea tocmai
prin sinceritatea cu
ACEAST SFNT BISERIC FIIND ZI DIT DE R-
dus pri n veacuri , pO-
POSATUL COSTANDIN VOD BRNCOVEANU
, D
U
P
trivit zocl i ei fecruia,
VREMI STRICNDU-SE I NVLIUL, ACUM I ' ZILELE
DUMNEALUI VEL BAN GRI GORIE BRNCOVEANU STR
NEPOT DOMNULUI, PRIN OSRDI A I lNDEMNAREA
SFI NI I SALE PRI NTELUI GHERMANO ARJMANDRI
TUL TRAPEZONDI, S' AU DRES I S' AU lNV LIT, IN
FRPMUSE NDU-0 PRECUM SA VEDE. 1827 APRI L.
tocmai in margi nea
I acl ului . Mai jos e un
l ac ngheat, care are
la cele patru coluri,
cele patru vnturi,
simbolizate prin cape
te ee tineri, cari scot
(Tocilescu, Analele Academiei Ro1tue \'111, 183).
27. Biserica cea mare.
care zugravLil a n-
eles s o reprezinte. l n afar de col oana ee
foc, de unee va f fost scoas victi ma aces
tei ulti me, fe zi s, schi ngi ui ri, s vede o fe
mee goal , cu prul vl voi , pe care un di a
vol btrn o ine cu o mn ele mijl oc, i ar
cu ceal al t o bate. Este Curva , care se
sbate n mna acestui di avol , ce, dup cum
spuneam, i administreaz o si mpl btae,
aa cum s'ar bate copii. E prea puin pen
tru rigori l e I adului . Zugravul nostru a fost
mai bl nd ca Dante, care, n Infernul siJ ,
aer pe gur.

n icono
grafa cretin, vnturi l e au ntotdeauna
aceast i n vari abi l reprezentare. Pe un ma
nuscris ei n veacul al XIII-l ea, di n Reims,
care reprezint Muzi ca 4), se vede, cal l a
Hurezi , patru capete ee tineri, ei n gura c
rora nesc col oane ee aer sub forma unor
mnunchiuri ee raze. lijl ocul l acul ui e pre
srat ele ani mal e, cari simbolizeaz sufetele
cliferiti lor re {i si mprati ai timpurilor. Asa
, f. ) J '
vedem un cal rou cu patru capete i cu
ari pi - Al exandru (Macecl on) ; un l eu cu
www.inp.org.ro
84
BULETINUL COMTSI UNl i MONUME1 TELOR ISTORICE
coarne multe - August Cesar j un urs
cu musti al be -Neron j un bal aur rou
cu aripi -Nabucodonosor i aa mai de
parte.
Mai sunt i al te ani mal e : crocodi l i , cerbi ,
uri , cari toate vor f sufetel e mprai l or
ce vin spre Iad. Cum ns el e sunt din
colo de trmba de foc si cum stau ntr' un
,
l ac unde suf cel e patru vnturi , bnuesc
c zugravul s' a gndi t s reprezinte i un
fel de Purgatori u pentru sufetel e cari au
fcut pe l ng rel e i mul t bi ne.
Pe cei l ali perei avem cel e nou sinoa
de ecumenice, n zona mij l oci e, iar sus,
unde pereii se mbuc cu pl afonul , avem
scene apocal ipti ce, parabol e, scene di n
Vechi ul si Noul Testament. Scena di n ex-
,
tremitatea nordi c a peretel ui di n fa, ca
re corespunde cal otei din stnga, repre
zint o scen ca cea del a pridvorul Col ei ,
descris de noi n studi ul citat Frescurz"le
dela Colea. -E scena cu di avol ul di n gura
l adul ui , care ateapt ca di avol i i cei m1 c1
s-i aduc sufete de pe pmnt.
Pe peretel e sudi c, sus de tot, se vede
l api darea Sf. tefan, marti rul sfni l or, i ar
n tri unghi uri l e formate de zona mij loci e
i arcuri se vd scene din cartea Gene
zei : Adam i Eva, Pcatul , Isgonirea di n
Rai etc. Medal ioane cu sfni pe feel e i n
terne al e arcuril or compl ecteaz decora
i unea pri dvorul ui biseri cei cel ei mari a
Hurezi l or.
(Urmeaz : Pronaosul, Naosul i Altarul).
A. BALTAZAR.
28 Bi serica cea mare.
- Pendantiv dela Bolta Prid\Oraului -
' ) Cap. VI, v. 1 - 3.
2) Fra Ang-elica, Masterpiece in colour. London.
A group of Angels. In galeria Uflzzi . Florena.
") Vez aceast publicaie, a. I, No. 3.
) Vezi aceast fi gur n Les annales arc/ufologi
ques v. I .
www.inp.org.ro
C ETTI ROJAN E LA DU NREA DE J OS
'
FE BRAUL SF. GHEORGHE
-
o
-
( DI N ESCURSI UNI A RHEOLOGI CE I N DOBROGEA)
--0--
ealul stncos de lng Tulcea,
pe care se nal fal nicul monu
ment al Reanexri i, este punc
tul nordestic cel mai extrem al
masi vului dobrogean. De aci
nainte Delta se desfoar n
toat nti nderea ei nemrgi ni t:
o mare de stuf, di n care abi a
se disting al eel e de slcii, ce mrgi
nesc rmurile j oase ale braelor prin
cipale sau ale nenumratelor grle,
cari o strbat n toate di reci uni l e; i ci -col ea
cte un gri nd mai ri dicat, presrat cu l ocui ne
reslee ori trle de vi te ; di n cnd n cnd vreun
vapor sau corabie lunecnd pe apa l i n i str
lucitoare.
Dunrea ntlnete rami fcai uni le dealului
ami nti t -care nainte de ri di carea monumen
tului se chema Colni cul Hora-nc n faa Tul
cei i di n cauza lor nu-i poate urma cursul li
ni ti t dealungul rmului nalt, care de aci i a o
direciune sudesti c, ci e nevoi t s i ntre a
dnc n balt, descri i nd o curb de vre o 7 km.
Cnd pe urm se ntoarce i ea spre sud, o
parte di n ape o prsesc, conti nundu- i dru
mul tot nai nte spre rsrit i formnd braul
Suli na, i ar restul, dup ali 4 km. de drum, se
ntlnesc din nou cu vechiul l or tovar, dea
lurile, i formeaza braul Sf. Gheorghe.
Astzi braul acesta are pui n i mportan,
cci di n cauza mpotmolirilor del a gur nu e
navigabil pentru vase mai mari , dar n schimb
rmul su drept, ntrerupt din distan n di s-
tan de golfuri , brzdat de promontorii i aco
peri t de sate bogate, prezint un aspect din cele
mai pi toreti .
In vechi me ns acesta era cel mai de frunte
bra al Dunrei . El stabi li a legtura cea mai a
propiat cu cetile greceti de pe malul mrii
-l umea ci vi l izat-, golfuri l e l ui formau por
turi mi nunate pentru corbi i l e ce cutau odi h
na dup o cltorie l ung i anevoioas, i ar pro
montoriile lui ntrite cu ceti puterni ce, asigu
rau pe locuitori de nvliri le dumane i pe c
l tori i negustori de atacuri l e ndrznei lor pi
rai . Gura pri n care i vrsa o parte di n ape n
mare se chema pe atunci sfnt -' Ipov c6j.I,
Sacrum ostium - nume ce sub o form cre
ti n s'a dat mai trziu ntregului bra.
Cu toate acestea unii scri itori au cutat s do

vedeasc c pri n gura sfnt nu se vrsau ape


de ale braului Sf Gheorghe, ci de ale unui alt
bra, care astzi nu mai exist, dar odi ni oar se
desfcea din Dunrea principal mai jos de !sac
cea, traversa val ea Teli ei i se vrsa n actua
l ul lac al Babadagului, care ar trebui deci i den
ti fi cat cu gura sfnt 1 ).
Argumentele n baza crora se sui ne aceast
prere sunt n rezumat urmtoarel e :
Geograful Ptol orneu, care scria pe l a jum
tatea veacului al l i -lea dup Cr. , vorbete de un
bra sudic al Dunri i , care se desparte lng No
vz
.
odunum {l saccea) i , cupri nznd insula Peuce,
se vars prin gura Peuce sau sfnt> 2).
De alt parte mai muli scriitori antici pun
gura sfnt foarte aproape de oraul grecesc ls
www.inp.org.ro
86 BULETINUL CO.ISIUNII .ONUMENTELOR ISTORICE
tros. Astfel Herodot zice : Dunrea se arunc
n mare la locul unde col oni i din Milet au fon
dat Istri al. Pomponiu Mela arat Istros pe mal
lng Dunre>> . Pliniu cel Btrn spune c bra
ul Peuce << formeaz deasupra oraului l stropo
lis lacul Halmyrisll. i cum oraul Istros se
identi fc cu ruinele de lng Casapchi oi 3), gu
ra cea mai apropiat de ele ar f n adevr l a
cul Babadag.
In sfrit geograful Strabo socotete distana
ntre Istros i gura sfnt la 300 de stadi i , adi c
55 1/2 km. , ceeace se potrivete i ar cu lacul
Babadag ).
lJ
Canlbugeac, unde nu a bnuit nc ni meni c
ar fi fost o gur de fluvi u. Aa c presupusul
bra ori a secat cu mult vreme nai nte de ti m
purile i stori ce i deci ami nti rea lui nu ne-a putut
f transmis de scrii tori , ori n' a existat de loc,
cum este mai verosi mi l, ci totdeauna a curs pri n
vi le ami nti te numai ruleul Telia.
De alt parte presupusul bra nu putea forma
n ni ci un caz drumul pri nci pal dintre Dunre
i Mare, ca gura lui s merite numele de sfnt> .
Cci n pri mul rnd dealungul lui nu s e gsete
ni ci o urm de locali ti anti ce i este de nen
chi pui t ca un bra att de frecventat s nu f
[
1 A
29. Braal S. Gheorghe.
- Scara : 1/200. Cop. de G. C. Gheotghia -
Dei la prima vedere argumentele acestea
par decizive, totu n realitate nu dovedesc
nimi c.
I ntr'adevr, chi ar dac a existat vreodat un
bra al Dunri i , ce se despri a la Isaccea i na
i nta pe valea Teli ei n lacul Babadag-ceeace
nc nu este dovedit prin cercetri serioase-el
nu putea f dect foarte mic, de oarece deoparte
lrgimea vilor, pri n cari se bnuete c a curs,
e nensemnat, de altparte depozitele aluvio
nare dela coada lacului Babadag sunt i ele ab
solut nensemnate comparativ cu cele dela alte
guri. Ca mrime ele se apropie mai mult de depo
zitele aduse de prul Slava Rus n golful dela
avut pe malurile sale mcar cteva stai uni i
porturi . Apoi cele spuse de Ptolomeu cu privire
la un bra sudic, ce se despria mai n jos de
Isaccea, se potri vesc tot att de bi ne i pentru
braul Tulcea-Sf. Gheorghe, care se desparte i
el mai jos de Isaccea, i fa de Dunrea pri n
cipal, care e braul Chi li a 5) , este tntr'adevr
sudic. Iar afrmai uni le scriitori l or pomeni i mai
sus, despre marea apropiere a gurii sfnte de
Istros, nu dovedesc altceva, dect c n vremu
rile vechi acesta era si ngurul ora mare ntte
Dunre i Mare.
Dimpotriv toate hrile i geografi i antici
arat c drumul la Istros trecea prin mai multe
www.inp.org.ro
CETI ROMANE LA DUNREA DE JOS 87
l ocaliti aezate dealungul braului Sf. Gheor
ghe. Astfel ntre 1Vovz'odu1um (Isaccea) i Tstros,
Tabula Peutingerian (sec. I I d. Cr.) pune loca
l itil e: Sa/sovia(lng Mahmudi a)i Ad Stoma
(lng Carcebil) ; Geograful Ravenat : Aegyp
sum ( =Aegissus, lng Tulcea), Salsovia i
Stoma Peuci_- lti nerarul Anton in (sec. I II) : Ae
lyso, Salsovia, Salma rude (lng Morughiol),
Valle Domz'tiana (?) i Ad Salices (?) ; Notitia
Di gnitatum (sec. V) : Acciso ( = Aegissus}, Sal
sovia, Talamonio, Plateypegt'z's (lng Duna
vul de jos) i Gra!ana (?) ; n sfrit Hi erocles
(sec. VI) : Aegz'ssos i Halm.yris (?) 6).
Ct privete acum di stana di ntre gura sfnt
i Istros, att Strabo ct i Arrian o arat de
500 stadi i 1) , pri n urmare de 88 km. 800 m. , ceea-
drzne di ntre colinele de pe mal i se pune sta
vi l n faa undelor l i nitite. Deasupra lui o bi
seri c nalt i alb armonizeaz plcut cu gal
benul dealurilor i cu verdeaa blii, dn<
tabloului un aspect n acela timp pi toresc i
maiestos, i ar pe de lturi se vd case rslee,
ce par suspendate de stnci. Acesta e satul ro
mnesc Prislav, situat la o deprtare de 10 km.
spre sud vest de Tulcea, socotind distana pe
malul apei.
Inc dela i ntrarea n sat se pot observa prin
tre casele mici i malurile prpstioase resturi
de zidrii mari i puternice, cari amintesc tim
puri ndeprtate. In special platoul pe care se
afl bi seri ca i care poart caracteristicul nume
de , grdi na mprteasc> se vede c a fost n-
30. Sal so"i a.
- Vzut depe Dunre -
ce vi ne cu vreo 34 km. mai aproape de braul
Sf. Gheorghe, adic tocmai n locul unde se
vars n Razelm actuala grl Dunav, are
deriv din Sf Gheorghe
.
Prin urmare clt orul care trece astzi dea
l ungul acestui bra, pe uscat ori pe ap, poate
f sigur c merge pe acela drum, pe care s'au
perindat n decursul vremurilor attea armate,
negustori i cltori, cari au avut afaceri n pr
i le dela Dunrea de j os.
Cum ntoarce vaporul cotitura, unde se des
parte braul Suli na de Sf Gheorghe, apare n
fa un frumos promontoriu, care se desface n-
trit din toate pri l e cu o cingtoare de ziduri
i anuri , di n eari au rmas pn astzi resturi
destul de i mportante De asemenea i n alte
pri al e satul ui se gsesc numeroase zidri i , iar
n balta din fa d-l D. G.
I onescu, admi nistra
torul pescri ilor Statului, a descoperit n iarna
anul ui 1908, cnd apele au fost foarte sczute,
urmele unui port, format din blocuri mari de
pi atr. Peste tot pri ntre zi drii se gsesc can
titi mari de cioburi i numeroase monede,
di ntre care toate cte le-am putut vedea erau
bi zantine.
Numai dup aceste resturi cu greu se poate
stabili vechimea localitii. In orice caz scriitorii
www.inp.org.ro
88 BULETINUL CO.MISIUNII MONUME 1TELOR ISTORICE
i hrile greceti i romane nu arat nici o lo
calitate n acest punct. Abi a scri i tori i bi zanti ni
pomenesc de o Mtxpa Ipo:c)ooo la gurile Du
nrii, i ar geograful arab Idrisi di n veacul al
XII - lea arat i el un ora Beriskl afsa aezat
la Dunre n apropierea unor mlati ni nti nse 8).
De asemenea un portulan genovez din veacul
al XV-lea i ndi c ntr'un golf la gura Sf Gheor
ghe portul Proslavi <a 9).
Dup aceaste date local itatea noastr nu poa
te avea o vechime prea mare ; ea pare a fi c
tigat o i mportan oarecare n epoca bizanti n
i n ti mpul de nforire a comerului genovez
la gurile Dunrii (veacul al XIV- lea). Poate cer
cetri ulterioare s ne aduc lmuriri mai com
plete asupra ei.
Dela Prislav nai nt e Dunrea se deprteaz
i ar de rmul drept i nu-l ntlnete din nou
dect dup vre-o 8 km. , cnd un al t promonto
ri u i ese n cale. Acesta e un mal nalt de peste
30 de metri , care se nal drept di n Dunre i
formeaza capul unui i r de alte maluri , ce se
conti nu dealungul apei pe o nti ndere de vreo
2 km. pn n apropiere de orelul Mahmu
di a. Pe acest cap, acoperi t de i arb verde i brz
dat di n loc n l oc de fgaurile lsate de ploi ,
s
e
nal nite i mpozante rui ne, crora localni

ci i l e-au dat numele de <<Cetatea Bisericua>> .
Ele sunt formate di n ri di cturi de pmnt nalte
de vre-o 8-10 metri , ' cari constituesc un drept
unghiu lung de 150 m. i lat de 120 m. anuri
formidabile, a cror adncime este pe unele lo
curi de 6 metri, se ntretae n j urul ceti i n
toate direci i le. Trei di n ele coboar tocmai di n
dealurile Betepe, aftoare la vest, i, ndrep
tndu-se perpendicular spre Dunre, apr ce
tatea di n lturi , pe cnd un al patrulea an, pa
ralel cu Dunrea, o apr din spate 1
0
)
.
De altfel natura contribue i ea mult ca s
fac acest loc aproape i nexpugnabil. In fa ma
lul nalt, btut de valurile Dunri i , n spate dea
luril e Betepe, cari pri n nlimea lor formeaz
punctul culminant al ntregii regi uni di ntre fu
vi u i lacul Razel m; rami fcai uni le acestor dea
luri se desfur aproape n form de amftea
tru la spatele ceti i , apropi indu-se n laturi pn
la o mi c distan de rm. Di n i nteriorul cet
i i se ofer ochilor o panoram din cele mai
frumoase, att nspre dealurile acoperite de la
nuri bogate, ct i spre Dunrea argintie n b
taia soarelui i spre balta verde, ce se ntinde cu
mult mai departe dect poate cuprinde vederea.
Resturi de zidrii i olrie umplu ntreag re
gi unea i urme de tntrituri se gsesc att n
di reciunea satul ui Betepe, aezat la poalel e
apusene ale dealurilor cu acela nume, ct i n
spre Mahmudia. Meri t a f ami ntite di ntre ele
subteranele ce se af n apropiere de Mabmu
di a i urmele apeductului dela punctul La iz
vor)) n apropiere de satul Betepe, apeduct care
merge pn aproape de cetate.
Identi fcarea acestei ceti se poate face azi
cu uurin. Hri le romane arat la 40 mzlt"a
passuuwz ( = 6o 1/2 km. ) dela Noviodunum
(Isaccea) 1 1) sau l a 17 m. p. ( =25 km. ) dela Aegis
sus (lng Tulcea) 1 2) localitatea Sa!sovz'a, iar o
pi atr cu i nscripie gsit n i nteriorul ceti i i
publicat de mi ne n Convorbiri Li t. l (XXXIX,
1905, p. 563 urm. ) confi rm c aci erau n a
devr castra Sa!sovz'enses>>
.
Un fragment de
di plom mi] itar, gsit tot n cetatate 1 3), dove
dete c acest castru exista pe vremea lui Nerva,
ceeace ne las s bnui m cu mult probabi li
tate, c a fost nfi i nat n vremea Fla vi i lor, cnd
stpnirea roman s' a fixat defi ni ti v l a Dun
rea de j os i s' a nfi nat i o fl ot special
Olassis Flavia Moesica - pentru asigurarea
graniei n aceste pri H).
Trupele ce au stai onat acl n decursul vre
muril or au fost luate de sigur di n legi uni l e cari
erau stabi li te mai aproape de guri le Dunri i .
Astfel n ti mp:1l mprai lor Flavii vor fi fost
vexi la i i din leg. I Italz'ca, care avea reedina
la Novae ( Steklen) 1 5). Sub Traian i Antoni ni
di n leg. V Macedonica, stabilit in acel ti mp la
T roesmz's (Igli a} l 6). Dup Mare Aureliu pn la
Di ocleian probabi l di n leg. XI Caudta, cci
aceasta staiona atunci mai aproape, l a Duros
torum (Silistra) 1 7). In sfrit n vremea lui Dio
cleian i sub urmaii si, soldai i din Salsovi a
au fost luai de sigur di n leg. I Iovia, care avea
pe atunci reedi na la Novz.odunuwt (Isaccea}l 8).
Dar nc di n veacul al III- lea posturile romane
dela Dunrea de Jos au trebuit s fac fa n
vlirilor di n ce n ce mai dese i mai ndrz
nee ale Goi lor i multe di n ceti l e de aci au
suferit stri cci uni sau au fost distruse cu totul.
Fii lui Constantin cel Mare i n special Cons
tantius (337-361 ) au luat msuri pentru res
taurarea hmes-ului i au nfi nat trupe speciale
pentru paza lui. La Salsovi a-dup Notitia Dig
nitatum-erau aa numiii mzizles quinti Cons
tantianz, sub comanda unui praepositus 19).
Epoca aceasta a fi ilor l ui Constantin a fost
www.inp.org.ro
CETI ROMANE LA DUNREA DE JOS
89
ultimul timp de nfl orire a multor castre i cas
tele romane dela Dunrea de j os. Ami ntirea a
cestor mprai ne-au pstrat-o nenumratele
lor monezi, ce se gsesc n toate rui nele ve
chi di n aceste pri . Dovad c ei au desfu
rat aci o activitate foarte nsemnat. Dar n
curnd toat acti vi tatea s' a risi pi t de o alt n
vlire a Goilor cu mul t mai teribil. Acestei n
vliri i-a czut victim Impratul Valens (378)
i cu aceast ocazie au fost drmate i multe
ceti dela Dunre
.
In adevr cei doi scriitori
geograf din vremea lui Justi ni an, Hz'erokles
i Procojius nu ami ntesc ntre Novi odunum
( Isaccea) i Istros dect dou l ocaliti : Argys
sus (lng Tul cea) i Halmyris (?), ceeace ne-ar
putea face s credem c toate celelalte, ntre cari
i Salsovia, erau distruse. Cu toate acestea ns
ntr' o lucrare de mai trziu, Notitz'ae Episcopa
tuum, redactat pri n veacul al VI I I-lea i nce
putul celui de al IX-lea, regsim iar aproape
toate l ocalitile cunoscute la Dunrea de j os
i ntre ele i Salsovi a
20).
De acum nai nte ns
ea dispare. Scriitorii de mai trziu i hrile me
dievale nu o mai pomenesc ; n ce chi p i - a fost
sfritul nu se tie. I n apropierea ei ns, ca n
toate locurile unde au fost aezri romane, s'a
ntemeiat un sat romnesc, di n care a luat na
tere orelul Mahmudi a de astzi.
Dela ruinile vechii Salsovia, dac lum dru
mul de uscat, ce duce pe lng Mahmudia n
j us dealungul rmul ui , dm, dup o cale de
9 km
.
, de satul de pescari Morughiol. Dunrea
nc din dreptul Mahmudiei se deprteaz iar
de mal i formeaz o nou curb mare, care,
apropi i ndu-se de rm n faa Morughiolului,d
natere unui lac cu acela nume. La sudul aces
tui lac ncep ramifcai uni le dealului Dunav,
cari , nai ntnd n balt di n dou pri, formeaz
un golf, ocupat astzi de lacurile Crugli -mi c i
Crugli-mare. Pe o mic iei tur de pmnt, ce
se nal ntre aceste dou lacuri, se vd ruinele
unei ceti de form exagonal, mrginit n
fa de balt, i ar n spate de drumul vi ci nal ce
duce la satul Dunavul-de-sus. Ridicturile de
pmnt, cari acoper zi duri l e acestei ceti, par
cu rult mai i mpozante dect cele dela Salsovia,
n schimb anurile abia se recunosc. Urme de
turnuri se vd n mai multe locuri, de aseme
nea se recunosc i cele dou pori , de est i de
vest. Pri ntre cioburile fr numr i bucile de
pi etre au crescut un fel de scaiei cu fori al-
Buletinul \omisiunii fonumentelor Istorice.
bastre, aa nct i nteriorul cetii pare acoperit
cu un frumos covor albastru. Locuitorii romni
di n mprejurimi numesc aceste rui ne < Ceta
tea , Ruii i zic Bateri a . Prin ani i 1 802/93
s'au fcut oarecari spturi, cari au dat la iveal
-spun localnicii-o mare piatr cu i nscri pie,
de urma creia ns nu se tie ni mi c. De atunci
ns s'au gsit i nci dental o canti tate mare de
monede, vrfuri de sulie i alte arme, cari s'au
risi pi t pela diferite persoane. O parte di n mo
nede am putut s l e vd i eu i am comtatat
c sunt din urmtoarele ti mpuri :
1 . O serie de monede romane republi cane de
argi nt di n veacul I I i I n. d. Cr. , de al e fami
l i ilor Appuleia (L. App. Saturni nus), Cl audia (P.
Clodi us M. f), Fabia (Labeo), Furi a (L. Furius
Brochus), Iuli a (Caesar) i Vibia (Pansa).
2. Monede de argi nt de ale mpratului Fi li p
Arabul (244-249).
3. O moned de aur de a mpratului bizan
tin Marcian (450 -457).
Aceste date ar fi de ajuns pentru a ne do
vedi c avem aface cu una din cele mai vechi
stai uni romane l a Dunrea de jos. De altfel hr
i l e vechi confi rm aceasta. lti nerarul Antoni n
arat mai jos de Sabovia la 8 milz'a passuum=
1 3 km. localitatea Salorude i aceasta coi n
ci de exact cu cetatea de care vorbi m. Notitia
Dignitatum de asemenea o pomenete sub
numele stricat Talamonz'o 21 ), artndu-o cas
tellum.
Probabi l , n a doua jumtate a veacului al
V -lea, acest castel a fost distrus de vre- una di n
nvliril e barbare, i ar Justi ni an, cnd a resta
bi l i t grania, nu 1-a mai refcut. La aceasta tre
bue s f contribuit i faptul c golful n urma
depunerilor de alu vi uni a deveni t nepracticabil
i deci un atac di nspre Dunre nu era de temut
Dac Salmorude (Salmorus) are vreo leg
tur cu 'A), fup[< (pomenit de Hierokles, Pro
copius i Notitia Episcopatuum) e greu de afi r
mat deocamdat.
Dealul Dunavului este ulti ma colin dobro
gean care nsoete braul Sf. Gheorghe n dru
mul spre mare. De aci nai nte acest bra i ntr
cu totul n i mensa balt pe care singur a creat-o
n timp de apr<ape 2000 de ani, i ar rmul do
brogean, dup ce se ndrepteaz brusc spre sud,
pe o distan de 5 km., i a apoi direci unea spre
apus dealungul lacului Razelm. Dar Dunrea nu
se poate despri aa de uor de dealurile do-
1 2
www.inp.org.ro
0
90 IJ LKfi N!JL COMI SI U T I MONUMENTELOR ISTORICE
brogene, cari pn aci i-au fost tovari att de
buni i, di n locul unde le prsete, ea las s se
desprind o grl mi c, grla Dunav, care prin
nenumrate cotituri nsoete de aci nai nte r
mul dobrogean i nu se vars n Razel m dect
n faa satului Sarinasuf.
E i nteresant c pe malul acestei grle, la
vreo 9 km. dela rui ni le Sal morudei -msurai
dealungul rmului -i spre vest de satul Du
navul- de-jos, se gsesc alte rui ne de cetate an
tic. Colinele dealului Carabair, care i ntr n
acest loc ca un cui n balt, formeaz un golf,
astzi impotmolit, aa c abia se scurge pri n
tr'fnsul grl a Dunav. In partea de apus a a
cestui golf, nu departe de punctul unde dealul
Carabair se nfi ge n balt, se af un mi c pro
montoriu, pe care sunt zidri i col osale. Privite
mai de aproape se recunoate uor c sunt ur
mel e unei ceti de pi atr, de forma unui poli
gon neregulat, cu laturea di nspre balt arcuit
i cu dou turnuri ptrate n fa. Zi durile, n
parte dezgropate, au o grosime de 3 metri i
sunt fcute din pi atr i crmi d ; unele blo
curi de pi atr au pn l a 2 metri n lungime 2).
Se spune c n anii din urm ni te pescari rui
au gsit n i nteriorul ei o mare pi atr cu sculp
turi i i nscri pi e ; sculpturi l e reprezintau, dup
descrierea unui locui tor, un car tras de doi cai,
condui de un om, i ar inaintea carului mergea
un alt om artnd drumul. Probabil deci era
pi atra de deasupra porii principale i cupri ndea
o scen care nchi pui a restaurarea limes-ului ,
iar i nscri pi a numele ceti i i al restauratorului
sau fundatorul ui ei. lIonedele ce s'au gsit aci
sunt, dup ct am pntut constata, parte bi zan
ti ne, parte medi evale.
Faptul c n acest l oc a fost o cetate, cu faa
spre grla Dunv i spre balt, dovedete c
atunci cnd ea a fost ntemei at, pozi i unea
aceasta era expus di nspre aceast parte i deci
bal ta nu exi sta, i ar grla era un bra i mportant
al Dunrii . i, n adevr, dac i nem seam de
chipul cum s'a format delta Dunri i , constatm
c depozitele al uvi onare, pe cari fl uviul l e adu
ce, fac ca uscatul s nai nteze n mare pe fie
care an cu cte 20-25 metri, deci cu 2-2 1/2 km.
ntr' un sccol 2 ). Depunerile del a gura Sf Gheor
ghe find astzi nai ntate n mare cu aproape
30 km. , urmeaz c au trebui t s treac cel
pui n 1 200 de ani pn s ajung n starea de
acum. Deci abia prin veacul al VI II-lea d. Cr. a
nceput s se formeze balta dela gura acestui
bra i gura trebue s f fost atunci foarte a
proape de rmul dobrogean, ceva mai j os de
l ocul unde se desparte grla Dunav.
Grla aceasta la rndul ei trebue s f exis
tat prin veacul al II-l ea d. Cbr. , cci att Pto
l omeu ct i Tabula Peutingeriana arat n a-
www.inp.org.ro
CETI ROMANE LA DUNREA DE JOS 9 1
propierea ei -la 35 1 /2 km. dela Salsovi a -o
localitate numi t Ad Stoma sau Stoma Peuci.
Pri n urmare cel pui n di n acest ti mp i pn n
veacul al VI I I-lea, cnd odat cu nceperea for
mrii bli i dela gura Sf Gheorghe, grla a n
ceput s se micoreze, golful dela Carabair a
fost accesi bi l corbi i lor i deci avea rost exis
tena unei ceti pe malul lui . Cum ns pn n
veacul al I II-lea hri l e nu arat ni ci o local i
tate ntre Salsovia i Ad Stoma, suntem ndrep
tii a crede c cetatea noastr nu exista pe a
cea vreme
.
Este adevrat c Iti nerariul Anto
ni n (din veacul al l ll lea) pune dup Salsovi a
ghe localitatea numit Le donavi ci , al crui
nume ami ntete Dunavul ").
Ct pri vete acum staiunea romanAd Sta
ma sau Stoma Peuci trebue cutat la 24 m. p.
=35 1/ km. dela Salsovi a ( Tab. Peuting.) sau
la 1 7 m. p. = 25 k011. dela Sal morude (!tin. An
tonz"n.). Dup amndou aceste msurtori l ocul
ei ar f ntre satele actuale Sari nasuf i Caraebi l .
De altfel n apropierea acestor sate se vars i
grla Dunv n lacul Razelm i tot aci se
termi n i un ir de movi le, ce pornesc dela
Betepe spre 1Iare. Rui ne de cetate nu se g
sesc astzi n acest loc, -dei Desj ardi ns a gsit
32. Vedere n detal i u din cetatea dela Danalul de jos.
- In Plateypegis -
l ocalitatea Valle Dmnitiana, dar aceasta nu
poate fi i denti fi cat cu cetatea noastr, cci e
l a o deprtare de 1 7 m. p. =25 km. dela Sal
morude, pe cnd a noastr e numai l a 9 km.
Mai natural ar fi s i denti fcm cetatea del a Ca
rabair cu locali tatea numit In Plateypegi i s>>
di n Notz"Ha dignz"tatum. i aceasta s'ar potrivi
deoparte cu faptul c e mai nou dect veacul
al 111-lea, de alt parte cu scena ce era scul p
ptat pe pi atra gsit aci i care ar f putut re
prezenta ntemei erea ei de ctre vreunul din fi ii
lui Constanti n cel Mare. Ea a existat probabil
pn n secolul al XI V-lea, cci un portulan ge
novez din 131 8 arat nainte de gura Sf. Gheor-
n 1867 un fort bizanti n 2 5) , -dar n schimb
ntreag regiunea e pl i n de nenumrate fun
daii de zidri e, cari las de bnui t c aci a fost
odi ni oar un ora destul de mare. Printre zi
duri s'au gsit i monede, mai ales di n ti mpul
mprai lor Antoni ni . Un ora nu putea exista
aci dect atunci cnd grla era un bra mare,
deci nainte de veacul al VIU l ea. Ori, cum sta
i unea Ad Stoma e pomeni t nc din veacul
al I Ilea i cum oraul ce a existat aci este toc
mai l a distana artat de hrile romane, avem
toate motivele s afrmm c ruinele di ntre Sa
rinasuf i Caraebil sunt ale acestui ora roman,
Ad Stoma sau Stoma Peuci.
www.inp.org.ro
92 BULETINUL COMI SIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
i dac toate aceste concluzii sunt adevrate,
gura care se vrsa n dreptul acestui ora era
gura sfnt sau Peuce. Cum am vzut ea nu era
gura braului Sf. Gheorghe nsu, ci a braului
lateral ce se desfcea di ntr'nsul i care, mpot
molindu-se n cursul vremilor, a fost redus l a
simpla grl Dunavul de azi
26).
CONST. 10I SI L.
N O T E
1 ) Prerea a fost emis mai ntiu de Engelhardt
n Etudes sur les embouchures du Danube ( 1 86?), p.
23, iar n urm de cpitanul M. D. Ionescu n Do
brogea n pragul veacului XX-lea (1904), p. 251 urm.
si, mi se parc,ntr'o conferin -pc care n'am putut-o
avea-inut la Soc. geogr. rom. n primvara anu
lui curent.
') Pentru identifcarea gurilor Dunrii, v. Becker,
Zeitschrift f. Altertumswi ss. 1851. Cf. i Brandis,
articolul Danuvius n Pauly-Wissowa, Realencyclo
padic IV.
") Toci/eseu, Fouilles et recherches archeol. en
Roumanie, p. 207. Pentru identifcarea oraului v. i
Pick, Die antiken Miinzen Nord-Griehenlands, p. 139
urm.
4) Toate argumentele l a cpitanul M. D. Ionescu, 1. c.
5) Dup Engelhmdt braul Chilia absoarbe din n
treg volumul Dunrii 17/
27
pri, pc cnd Sf. Gheorghe,
numai s;,, pri, iar Sulina abia 2/
27
pri (1. c.,p. 14).
6) Pentru mai mare uurin a se vedea tablourile
acestor localiti l a Netzhammer, Das Altkristliche
Tomi s (1904) . p. 15 i Prvan, Salsovia (Convorbi ri
Li terare XL (1906), p. 1018 i Edi i a separat p. 21.
7) Miller, Geographi Graeci minores, Paris (1855)
J, p. 399 i 573.
8) W. Tomascheck, Di e Handelswege i m 12-lcn
Iahrh. (Sistzungsber. Wiencr Akad. 1 13 (1886), p. 302.
Dei, dup spusele cam vagi ale lui Idrisi, oraul nu
poate f identifcat cu Prislavul nostru, totu proba
bil tot de acest din urm e vorba.
9) Iorga, Chilia i Cetatea Alb, p. 48.
o) O frumoas descriere a cetilor romane de pe
braul Sf. Gheorghe o d Mgr. Netzhammer, Auf
dcm Razelm ( 1907) ; pentru Salsovia, p. 11.
' ' ) V. Tabul a Peuti ngeriana, Segment VIII, folosite
n facsimilul din Tocilescu, Dacia nainte de Romani.
1
2)
Bocking, Not. dign. or., p. 442.
1 3) Conv. Literare XLII (1908), p. 501 urm.
14) Asupra trupelor dela Dunre pe vremea lui Do
miian, v. B. Filow, Di e Lcgionen der Provinz Moe
si a (in 1citragc z alten Geschichte) 1906, p. 36
urm. Despre flot v. Brandis, 1. c.
1 5) B. Filow, o. c. , p. 26 urm.
1
6)
ldem, p. 63 urm.
1
7
) Idem, p. ' 2 urm.
1 8)
Jdem, p. 82 urm.
1 9) Pentru istoria Salsoviei, v. n special Prvan,
Salsovia, 1. c.
20)
De Boor, Zeitschrift fiir Kirchengesch. XII
(1891), p 532.
2 1
) V. , pentru ambele, Bocking, 1. c.
") V. i M-gr Netzhammer, o. c. , p. 21.
'3) Cpitanul M. D. Ionescu, o. c. p. 245.
2
4) Iorga, 1 . c.
25) Revue archeolog. 1868, p. 269.
26)
V. i Brandis, o. c. , col. 2118.
www.inp.org.ro
C R O N I C
--0-
CTEVA CUVI NTE DE LMURI RE CU PRI VI RE LA CONSERVAREA
MONUMENTELOR
-0-
Fa cu i nteresul pe care publi cul romnesc
l manifest de un ti mp ncoace pentru buna
conservare a monumentelor noastre istorice,
si l i i suntem s artm cum c cele publicate n
revista Convorbiri Literare (pe Aprilie a. c.),
cu privire la li psa de ngrijire a unora din vechi l e
noastre mnstiri i biserici, sunt tendeni oase
i nedrepte.
Tendenioase, pentru c prin ele se nzuete
a se discredita i lovi o Insti tuiune, care, chiar
dela nfinarea ei, a acordat o deosebit aten
iune cesti uni i conservrii i restaurrii monu
mentelor istorice i a dat totdeauna cel mai
clduros sprij i n i preios ajutor lucrrilor Ca
misiunii, cari, precum s'a putut vedea di n cele
dou rapoarte anuale publicate pn acum, se n
drepteaz di n ce n ce mai bi ne i mai spre folos.
Nedrepte, pentruc comisiunea compus di n
specialiti i numi t de Minister a cerceta sta
rea bisericilor restaurate di n Iai, a artat n ra
portul su c rel el e semnalate n numita revist
au aa zicnd cauze organice i c proveniena
lor nu poate f atribuit presupusei li pse de n
griji re di n scurtul ti mp de cnd (Noemvrie 1908)
autori ti l e n drept au luat sub privighere res
pectivele biserici.
Ct despre piatra mormntal dela Snagov,
care, din ignorana i neglij ena unui lucrtor,
a fost n parte ci oplit i lsat afar, alarmarea
e puin serioas. D. prof. Tocilescu a semnalat
din vreme faptul n snul Comisi uni i i s'au luat
msuri ca acel epitaf s fe aezat la l ocul su n
biseric, ceeace s'a i fcut. De altfel nu numai
la Snagov, ci i l a Arge, l a Trgovite i la Iai,
numeroase i preioase i nscri piuni i pietre mor
mntal e se gsesc fr adpost cuviincios, ceea
ce prea bi ne cunoate i cronicarul artistic al
mai sus numitei reviste. E, aceasta, evident, un
ru, pe care ns Comisiunea Monumentelor
Istori ce - a crei menire nu este de a ascunde
relele, ci de a le ndrepta- l va nltura ct de
curnd.
Cci , cu aj utorul Bi uroului permanent al mo
nu1entelor istorice, nfi nat anul acesta de Ad
ministraia Casei Biseri ci i , pentru a crei bun
funcionare se ntocmete de prezent un regula
ment special,-se va putea exercita o mai se
rioas privighere n ceeace pri vete conserva
rea monumentelor, prin ntocmirea de i nstrucii
speciale i gsirea de mij loace necesare, ntre
cari , n primul loc, pentru a pune l a adpost i
a crua de stricciune menionatele inscripii i
epitafe. Dar pentru aceasta trebuete pui n n
gduial, l ucru ce nu poate s alarmeze pe ni ci
un om seri os: -pn la organizarea defnitiv
a unui intreg serviciu pentru conservarea i res
taurarea monumentelor istorice. Aceasta cu
sprij i nul i aj utorul unor brbai cu i ni m i n
elegere pentru trecutul nostru, cum e i actualul
Admi ni strator al Casei Biserici i , d. P. Garhovi
ceanu, a crui munc pl i n de dragoste i rvn
pentru ngrijirea monumentclor strbune Ca
mi si unea e mai n msur dect ori i ci ne a o
cunoate i aprecia, drept care i face o pl
cut datorie a o mrturisi aci celor ce doresc a
cunoate adevrata stare a lucrurilor.
www.inp.org.ro
I N CESTI UNEA FON DURI LOR DE RESTAURRI
-0-
Fi i ndc n aceea revist de care fu vorba
n precedentele cuvinte de lmurire se ridic
i cestiunea fondurilor de resta urri puse l a dis
pozi i a Comisi uni i anul acesta, publ i cm mai la
vale adresa pe care d. Ion Kali nderu, Pree
di ntele Comisiunii Monumentelor Istorice, a
nai ntat-o n aceast cauz Domnului Mi nistru
al Cul tel or i Instruciunii Publi ce,-adres di n
care se va vedea cum stau lucruri l e i n aceast
privin :
Domnule Ministru,
In raponul general ce am avut onoare a v
nai nta cu privire l a lucrri l e Comi si uni i n anul
trecut 1908, s'au expus cu deamnuntul lucr
ri l e angajate de Comi si une pentru campani a
anului curent,-fe ca conti nuare a l ucrrilor
n curs de restaurare, fe ca lucrri noi , reco
mandate i aprobate n cursul anul ui . Aceasta
cu ncredinarea c precum n acei doi ani din
urm aa i n anul curent se vor gsi mij loace
sufci ente pentru satisfacerea l or.
Di n comuni carea ce d-nul Admi ni strator al
Casei Bi serici i ne a fcut n edina di n urm a
Comi si uni i , cu mult prere de ru am luat
ns la cunoti n c aceste mij loace sunt foarte
restrnse (80.000 l ei din fondul de 237.000 l ei
di n excedentul bugetar) i deci pe departe de
a putea satisface lucrrile angajate Astfel ne-am
vzut nevoi i a repartiza suma pus la dispozi
i e aa ca l ucruri l e mai de seam de restaurare
del a Hurezi (20.
000 l ei ), dela Curtea Dom
neasc di n Trgovitc (23. 000 lei ) i del a Cl
druani ( 1 1 . 500 lei) s se poat conti nua m
car ntru att ct s nu se compromi t ceeace
s' a n.-eput i efectuat pn acum.
Incheierea Comisiuni i fcut n acest sens ai
avut buna voi n a o aproba. Am neles ns c
fondul ui di n care urma a se acoperi aceste l u
crri a trebuit s i se dea ul tPri or o alt desti na
i une: de a susine Biuroul speci al de restaurri
al d-lui A. Lecomte du Noiiy. AstfeC dei nu
ne ndoi m c n patriotica d-v. sol i ci tudi ne pen
tru mai sus numi tele lucrri de restaurare, vei
gsi n alt parte mij loacele necesare pentru ali
mentarea l or, ne l um voe, Domnul e Mi nistru,
a v arta aci toat ngrijorarea noastr pentru
situaiunea ce ni s'a creiat, rugndu-v s bi ne
voi i a v ntrepune cu toat autoritatea d-v.
pentru a cti ga pe seama lucrrilor Comisiunii
- fe pri n obinerea unui credit extraordinar,
fe din economi i le bugetare ale Mi nisterului
sumele trebuitoare pentru lucrrile aprobate i
n mare parte angajate.
Cci , pe lng cele mai sus i ndicate, mai sunt
ns, Domnul e Mi nistru, dou seri i de l ucrri,
cari, amnate fi nd pentru ntreg cursul unei
campani i , pe l ng c ar zdrni ci ncrederea
ce d-v. i noi am pus n buna i grabni ca l or ter
mi nare, ar pgubi chi ar nsi monumentele res
pecti ve. Aceste sunt :
1. Lucrrile de restaurare ale bi seri ci i Sta
vropol eos din Capital i dela biserica Gol i a di n
Iai , cari di n attea i attea cauze s'
au pre
lungit i aa prea mul t, mai ales c att ntr'o
parte ct i n cealalt s'au fcut toate lucrri le
pregtitoare pentru a l or conti nuare-pl anuri ,
spturi de temel i i , ri di cri de schele etc.
2. Lucrrile de conservare i ntreinere, a
cror amnare ar pgubi nsui monumentele
del a cari s' au cerut, s' au recomandat i s'au
aprobat. Astfel pentru a nu nsemna dect c
teva cazuri : la Mnstirea Di ntr'un l emn, unde,
di n cauza slbirii i lsrii temel i i l or, ntreaga
cl dire a st rei ei (dela erban-Vod Cantacu
zino) e ameni nat cu cderea ; l a Mnstirea
Govora, unde, din cauza surprii terenului, au
czut perei ntregi dela casele egumeneti, cari
deci sunt i ar seri os ameni nate ; la biserica
Mamu (frumoasa mnstire Brncoveneasc),
unde au czut boli l e dela Pantocrator . a.
Aceste sunt, cum am spus, Domnule Mi ni
stru, numai cteva cazuri. Pe l ng ele mai sunt
ns unel e l ucrri cari ateapt aj utorul grab
ni c i ndestultor al Mi nisterului. Cci, afar
www.inp.org.ro
CRONI C
95
de cele enumrate n raportul nostru din anul
trecut, Comisiunea a mai pri mi t numai dela Ia
nuarie ncoace o sum de noi cereri i interve
niri pentru lucrri de ntrei nere i conservare.
Aceste spuse, solicitm, Domnule Ministru,
cu toat struina preiosul i bi nevoitorul d-v.
sprijin, spre a ne putea, anul acesta) ca i n anii
trecui , ndepl i ni mi si unea ce avem de a ridica
di n prginire i de a apra de stricciune mo
numentele noastre strbune, obinnd pe seama
lucrrilor noastre mijloace mai ndestultoare,
di n care mij loace Comisiunea va ngrij i de aci
nai nte s se rein o parte, spre a prentm
pina n vi itor eventualiti att de neplcute i
neateptate ca cele i vi te n anul acesta.
Mulumi ndu-v di n nou, Domnul e 1i ni stru,
pentru i nteresul deosebit i sprij i nul prei os
ce totdeauna ai artat i acordat l ucrri l or Ca
mi si uni i Monumentele Istori ce, v rugm s
bi nevoi i a pri mi ncredi narea senti mentelor
noastre de nalt sti m i devotament.
Bucureti) 4 ii T909.
In numele Comi si uni i :
(ss) I ON KALI NDERU
S se rsjmnd c suma de 8o. ooo fei, pe
care compta Comisiunea dill fondul de 2]7. ooo
fei, se va inlocui prill suma de IJO. ooo lci rlzn
cei ce fuseser destinai catedralei din Suh'na.
(ss) HARET.
DI N LUCRRI LE CO/J SI UN I I
-
o
-
III. edz'na dela I7 Aprzlie.
- S' a fcut, potrivit referatelor i devizelor
prezentate de dd. Arh. N. Mi hescu i N. Ghi ka
Budeti, ntia repartizare a fondul ui de re
staurri, i anume :
Lei 1 1 .500 - pentru m-rea Cldruani,
Lei 23.000 - pentru bi serica Curtea-Dom
neasc di n Trgovite i
Lei 20.000 -pentru m rea 1Iurezi.
IV. edz'na dela 9 Mai.
- S' a pri mi t l ucrrile de relevaie a biseri
cii Sf Gheorghe din Botoani , fcute n vede
rea restaurrii ei .
- S' a delegat Secretarul Comi siuni i a cer
ceta la Gura Motrul ui oarecari presupuse rm
ie arheologice semnalate ca existnd l: acea
mnstire.
- S
'
a hotrt o vi zit a Comi si unii la Cod
meana, n vederea lucrrilor de reparaie ce
s' au solicitat din mai multe pri acolo.
- S' a rugat d. Arh. N. Ghi ka a ntcmi un
deviz pentru refacerea de urgen a unor zi duri
czute la chi l i i l e mnstiri i Govora.
- S' a primit devizul cerut n edi na dela 7
Fevruarie cu privire la reparaii l e necesare l a
bi serica di n Cornel , j ud. Dmbovi a, nscrii n
du-se aceast lucrare pe tabloul cel or ce se vor
executa n vi i tor.
- S' a cerut continuarea n regie a lucrrilor
de ntreinere la mnstirea Sl ati na, n aceleai
condi i uni ca i anul trecut.
- S' a autorizat d. Arh. N. Ghi ka a executa
un acoperi provizoriu de conservare la bise
ri ca Sf. Imprai din Trgovite, rugndu-se n
acela timp Prefectura j udeului a pl anta l ocul
di mprejurul acestui monument.
- S' a nscris biserica Preci s ta di n Bacu pe
tabl ou celor ce urmeaz a f reparate n viitor.
V. edina dela 24 Maz.
- S' a fcut, potri vi t devi zelor i rapoarte
lor prezentate de d-nii arhiteci respectivi, a
doua repartizare a fondul ui de restaurri i
anume, pe l ng suma de l ei 54. 500, hotrt n
edi na del a 7 Apri l i e, s' au mai aprobat :
Lei 23. 000 pentru biserica Stavropoleos,
Lei 1 5.000 - pentru bi serica Curtea-Dom
neasc di n Trgovite i
Lei 17.000 - pentru m-rea Cldruani.
Restul de l ei 20. 500 pn la suma total de
1 30. 000 l ei (a se vedea, mai sus, adresa d-lui
www.inp.org.ro
96 BULETINUL COMI SIUNI I MONUMENTELOR ISTORI CE
J. Kali nderu, Preedi ntele Comi si uni i ), s' a des
tinat pentru l ucrrile mai mrunte de reparai e
i ntreinere angajate i aprobate pn acum.
- S' a delegat de Mi nister dd. N. Gabrielescu
i Gr. Cerkez, membrii ai (omisi uni i , ca per
soane technice, s fac recepiunea l ucrrilor de
restaurare a Biseri ci i Albe di n Bai a.
- S' a pri mi t cereri pentru di ferite lucrri de
reparaii, ntrei nere, conservare i chi ar restau
rare dela urmtoarele biseri ci : Brboi -lai , Sf
Sava-Iai , Frumoasa- [ai , Copou- Iai , Sf Ioan
Vasl ui , Sf. lo:m- Piatra, Precista-Bacu, Banu
Buzu, Gl avacioc - Vlaca, Mrgi ncni - Prahova,
Biseri ca Dornneasc- C.- Lung i Ji ti anu-Dolj ,
rspunzndu- se cum c mijl oacele Mi nisterului
din anul acesta pentru astfel de l ucrri fi i nd
foarte restrnsc i deja angaj ate, cereri le se vor
avea n vedere n anul vi i tor, pn atunci f
cndu-se cercetrile cuvenite.
- S' a rugat d. Arh. Gbi ka a prezenta un re
ferat cu pri vi re la bi seri ca di n Borzeti , a lui
tefan cel Mare, n vederea lucrrilor ce mai
sunt de facut.
- In sfrit, Comi si unea, ascultnd memori ul
d-l ui Arb. N. Gabridescu asupra modului cum
vor trebui organizate, conduse i supraveghiate
n vi i tor lucrril e de restaurare, ntrei nere i
conservare, ntreprinse sub direciunea (omi
si uni i , pri n servi ci ul ei speci al, se i denti fc cu
preri le expri mate n acest memori u, rugnd pe
d. Gabri elescu a redacta i prezenta un proP.ct
de regulament n acest sens.
A. L.
www.inp.org.ro
AHUL II. No. 3.
BULETI NUL
CO.I SI UNI I
IULI E-SEPTEMVRI E 1909.
B D fBO'
"I S P R OR"
BIBLIOTECA
lnv.
h 3_ P
C ta . ____..
fONUJENTELOR ISTORI CE
PUBLI CA I UNE TRI.ESTRI AL
BUCURETI
l nst. de Arte Grafice CROL G
O
BL S-r 1. St. Rasi descu
160 STRADA DOAMNEI . 1 6
1909
25.251.
www.inp.org.ro
www.inp.org.ro
B U L ET I N U L
C O . I S I U N I I
mm R rMT
"1 .. F |' L F"
BIILlO1|C
1 ; I. : . . . '.
J -- -----
MONUMENTELOR I STORI CE
Buletinul Comisiunii fonumenielor Istorice
1
www.inp.org.ro
COMITETUL DE REDACIE
D-ni i : I ON KALI NDERU, GR. CERKEZ, N. GABRIELESCU, G. MURNU,
Membri Comi si uni i Monumentel or Istori ce
.I
P. GARBOVI CEANU
A d m i n i s t r a t o r u l C a s e i B i s e r i c i i
Secretar, ALEX. LPEDATU.
ABONAMENTUL ANUAL :
I N ROMINI A . . 1 0 Lei
I N STRI NTATE . 1Z
REDACIA : la Administraia Casei Bisericii, Bucureti.
C<<CC
Extras din Deciziunea Ninisterial prvitoare la redactarea Buletinului.
t. Cu nc e p er e del a I anuar i e 1 908 s e va p u
bl i ca, s ub di r ec i a Comi s i uni i 1\onu ment el or
I s t ori c e i n edi t ura Admi ni s t rat i ei Cas ei Bi
s er i ci i , o r evi s t p er i od i c numi t Buletinul
(omisiunii Monumente/ar Istorice.
2. Ac es t Bul et i n va fi or ganul of i c i al a l Ca
mi s i uni i , va a p r ea t r i mest r i al i va c upr i nde :
a) O p art e t i i ni fi c , n car e s e vor publ i ca
t ot f el ul de monogr af i i , s t udi i , l uc rr i , comu
ni c r i i mat er i al ur i d e n at u r i st or i c , ar hi
t ect oni c i ar t i sti c , pr i vi t oar e di r ect i numai
l a monument el e n oast r e i st or i c e ;
b) O parte ofi ci al , n c ar e s e vor publ i ca
r apoart el e anual e a l e (o mi s i uni i , pr oc es el e
verb a l e a l e edi n el or ei , r ef erat e l e ar hi t ec
i l or ns r ci na i c u c onduc er ea i execut ar ea
l uc rr i l o r de c ons er var e i r es t aurar e, pr ec um
i eventual el e c i rc ul r i , i nf or ma i uni i deci
zi uni al e 1\i ni st erul u i i al e Co mi s i uni i , pr i
vi t oar e l a monument el e noast r e i st or i ce.
3. Bu l et i nul a p ar e s u b di r ec i a membr i l or
(omi s i uni i , c a ri , mpr eun c u admi ni st r at orul
Ca s ei Bi s er i ci i , a l ct ues c c o mi t et ul de r e
d act i e. E l e pus sub ng ri j i r ea s ec r et ar ul ui Ca
mi s i uni i , car e e ndat or at s pr egt eas c i
s pr ocur e mat er i al ul ne c es ar, s - I a duc l a
c u no t i n a c omi t et ul ui d e r edac i e i s s u
pr avegheze ti p r i r ea l ui .
4. Pent ru c a p ub l i c a i unea s s e pr ezi nt e
ct mai s i s t emat i c i ct mai f ol os it oar e, s e
s tabi l et e ur mt or ul pr ogr am c u pri vi r e l a f el ul
l ucr r i l or ce va t r ebui s c u pr i nd Bul et i nul :
a) 1\ onograf i i i st ori c e, arhi t ect on i c e i ar -
t i st i ce a s upr a monument el or noas tr e i st or i ce
,
mo nograf i i c ar i vor fi i l ust r at e i doc ument at e
c u r epr oduc er i n e c es ar e de fot ograf i i , de s e m
nuri , a qua r e l e etc . ;
b) Re l eveuri del a c el e ma i ns emnat e i
c ar act er i st i c e , di n p unc t d e ved er e ar hi t ec
t oni c, monument e i st ori c e ;
c) Studi i i l ucr r i u n it ar e, a s e me n ea i l us
t r at e i doc ument at e, bunoar : a s u pr a i n
s c ri p i uni l or mura l e i t omba l e di n ep oc a l u i
t ef an- c el - 1ar e, !at ei Bas ar ab, Va s i l e Lupu,
Co nst ant i n Br n c oveanu et c. , a s upr a ar t ei
de c orat i ve, n s c ul pt ur i p i ct ur , ntr ebui n
at n bi s er i ci l e i m ns ti ri l e noas l r e n a n u
mi t e epoc i , a s upr a portr et el or mur al e d e el i
t ar i : Do mni , Doa mne, Ar hi er ei , Boeri , Jup
ne s e et c. , as u p ra pi ct ur i i bi s er i ce ti , as up r a
c os t umel or et c. ;
d) 1\at er i al ur i : s c urt e fra g me nt e, c o mu ni
c r i , ns emn ri i not e de i nt er es deos ebi t
p ri vi t oar e l a monument el e noas t r e i st ori c e ;
e) Not e bi bl i ograf i c e i c ri t i c e a s u pr a p u
bl i cat i uni l or i p er i odi c el or d e s pec i al i t at e ;
f)
Y
n s fr it, s u pl i ment e a rtis t i ce, n c ul or i ,
c ari s nfi e z e bi s er i ci , m n s ti ri , r e pr o
duc er i de port ret e mural e, de p i ct ur i , de or
n a me nt ai uni et c.

n c adr ul l uc rr i l or ni r at e mai sus se cu


p ri nd i a c e l e pr i vi t oar e l a monument el e i s
t ori c e di n af ar de R egat , nt ru ct ac es t e
vor fi d e or i gi n r omneas c - nl at e de
Voevozi i n ot ri s au n l e g t ur di r ect c u
t r ec ut u 1 n ast r u.
CC4CC O CC
Buletinul se gsete de vnzare la Librrile Socec, Sfetea i Alcalay.
www.inp.org.ro
BULETI NUL
CL| 5 | U NI |
M PRCi'
"1 > F i C F"
BI LLlOTECA
| 0V ..
b0.

..
.ONU.ENTELOR ISTORI CE
PUBLI CAI UNE TRI JESTRI AL
SUB AUSPI CI I LE MI NI STERULUI DE CULTE I I NSTRUCI UNE PUBLI CA
I I N EDI TURA ADMI NI STRAI EI CASEI BI SERI CI I .
! 9 U 9
I ULJ E ..SEPTE. VRI E
BUCURETI
I ns!. de Ar t e Gr af i ce CAROL GOBL S-r I on St. Rasl descu
I. St rada Doamnei , I
IVV
www.inp.org.ro
C U P R I N S U L.
T E X T.
Curt i l e d o mn et i Br n c ove n e t i : 1 . Doi c et i .
O nou d i p l o m mi l i t ar r oma n .
Do u noi i n s c ri p i i d el a Coma n a .
Fr es cur i l e d el a Hur ezi : Bi s er i ca c e a ma r e i p arac l i s ul .
Cl opot ni ta de l a P puj i .
1nst i r ea Hur ez i : C hi l i i l e del a mi az - noapt e.
Croni c : Gr . G. Toci l es c u . Di n l uc r r i l e (omi s i uni i . A Ba l t azar . Di n t es aur ul arh e ol og i c
a l Dob r o g e i .
I LUSTRA I UN I .
Doi c et i :
1 . Bi s er i ca (ved er e s pr e s ud) .
2. Rui ni l e mpr ej mu i r i i Cur j i i .
3. Bi s er i ca (veder e s pr e nord) .
4. Rui ni l e c a s el or d o mn et i , C l pi vni t a.
5. Rui ni l e mpr ej mui ri i Cur! i i .
6. Che nar ul ui i i p i s ani a bi s er i ci i .
1. U i l e mprt et i d i n b i s eri c .
8 . Sfe ni c d o mn e s c d i n bi s er i c .
9. Fer ea st r d e vent i l a i e d e l a bi s eri c .
1 0. Rel eveur i d e p i ct uri , d ec or a i uni i
s c ul pt ur i d e l a Hur ezi (t abl a I l .
1 1 - 1 2. Di p l om mi l i t ar r oma n : f aj a ext er i -
0ar a p l ci i gr o a s e .
1 3- 1 4. Di p l o m mi l i t ar r o ma n : f at a i nt er i -
oar a p l c i i s u b i ri .
1 5. Br onz r epr ez e nt nd u n s o ) dat pr e-
t ori a n.
1 6. Pi s ani a p arac l i s ul ui d e l a Coma n a .
1 7 . Epi t af ul l ui Radu- erb a n i Ni c ol a e
Vod Pt ra c u d e l a Co ma n a .
1 8 . Rui ni l e par ac l i s ul ui d el a Co ma n a .
Fr es curi d el a Hur ezi :
1 9. Bol t n pr o n a o > u l bi s eri ci i .
20. Bol j i i ar c u r i n pr onaos ul b i s e ri ci i .
21 . Pant oc rato rul .
22. I n s c ri pt i e zugr vi t n bi s er i c.
23. Na t er ea 1ai ci i Do mn u l ui ( par acl i s) .
24-25 . Pi ct uri pe per et e l e n od i c ( parac l i s ) .
26. Pat r i arh ul Neft a l a m.
21 . Cl o pol ni ! a d el a Sf . I on- Pi at r a.
28. Cl o pot n i t a d e l a Pp uj i .
29. Pl anul a c est ei c l opot ni ! e.
30. Rel eveur i d e pi ct uri , d ec orat i uni i
s c u l pt ur i d e l a Hur ez i (t abl a 2) .
1 ns t i r ea Hur ezi (d e s e mn uri) :
31 . Chi l i i l e del a mi azzi c u c l o p o! ni j a.
32. Chl l i i l e d e l a mi az noapt e.
33. Chi l i i l e d e l a a p us c u p a ra c l i s u l .
34. Gr . To c i l e s c u ( port r et) .
www.inp.org.ro
CURTI LE DOMNESTI BRNCOVENESTI
1 1 J
0--
I . D O I C E T I .
-o-
i;
msupra curil or domneti-pe
cari avem s l e nelegem n
acel a fel cum ranul de
astzi nel ege cur/ca sau
ccnacu/ moi ei , adec ca
sa, atenanel e, biseri ca i
cutea propriu zi s -aten
i unea arheol ogi l or notri , n
dreptat mai mult asupra monu
mentel or rel i gi oase, nu fu de l oc
atras. Nu este de mi rare dar, c n I n
ventari ul monumentel or istori ce, publ i cat
de Mi nisterul instruci uni i publ i ce 1), ni ci
una di n curil e ce formeaz obi ectul acestui
studiu nu este nscri s ca atare, find l
sate n voia soartei si a barbariei omenesti
: )
ce le distruge zi cu zi . Domnul ui Profesor
N. Iorga i revin meritel e de a le f fcut,
n parte, cunoscute i de a atrage aten
i unea asupra lor 2).
Cele ce urmeaz vor ntregi cunoa
terea l or i vor aduce, credem, pe l ng
decl ararea ca monumente istorice i o a
teniune mai bi nevoitoare fa de vitrega
soart sub care ele l ncezesc de att ea
veacuri de uitare.
+
Epoca l ui Constantin Vod-Brncovea
nu fu o epoc de nforire n toate mani
festri l e vi ei i soci al e. Pregtit de mna
de fer a energicul ui erban-Vod Canta-
cuzi no, sub vocea tuntoare i i mpozanta
nftisare a cruia se ncovoi ar toate par-
: :
ti del e de boeri ce sfi au ara, pri n cer-
tel e l or, del a moartea l ui Matei-Vod Ba
sarab, -ea asi gur, prin tactul , abilitatea
i di pl oma i a ml diosul ui Domn Constan
ti n Brncoveanu, desvoltarea unei aa bu
ne stri , cum rare ori se mai vzuse n ara
Romneasc.
Sub noua stare de l ucruri , artel e, mai
al es, n pl i n epoc de nforire sub er
ban Cantacuzino, fac un pas mai departe
i aj ung o cul me la care nu se mai ri
dicaser de pe ti mpul l ui N eagoe-Vod
Basarab. Buna stare i stabi l itatea, condi
i uni le de cpetenie pentru desvoltarea
unei viei mai rafnate, mai fne, trezesc un
gust pentru l ux i mpodobire, cum nu se
mai simti se de mul t vreme. Arhitectura,
:
scul ptura, pi ctura, orfevrri a, mobi l i erul ,
mbrcmintea ating o perfeci une pe care
nu o avuseser pn aci , primesc elemente
noi cari l e d o caracteri stic, un fel de n
ftisare deosebit, un :h ncu . este sti l ul
i :
.
brncovenesc.
I n archi tectur mai al es se fac i novaii
mari , dac nu n fel ul i procedeel e de con
struci une, cel puin n ornamenti c. Pe
lng acestea, nu se mai execut frumo
sul numai cu i nteni unea de a-1 pune n
servi ci ul Dumnezei ri i , cum se fcuse n
www.inp.org.ro
102 BULETINUL COM! SI UNI ! MONUMENTELOR I STORI CE
veacuri l e de pn aci . Nu se fac numai
biseri ci , ci i case frumoase, nconj ura te
de bogate curi , n cari avea s se desf
oare toat noua, bogata i l t'oasa vi a
de curte. Caci odat cu urcarea l ui Con
stantin-Vod Brncoveanu pe tronul ri i
Romnesti si nl ocuirea vestmintel or ost-
, ,
eti , cu cari obi ci nui a s umble un Matei
Basarab, pri n dul mi de canav i atl az,
pri n cl uni cu mrgritare i zmara
g
d uri
se si mt nbusi ti sub bol ti l e cmrutelor
) l ) '
mi ci , de abia l umi nate de ferestrel e prin
care trece puin l umi n peste nal tel e
zi duri cu tururi de paz ce nconjoar ve
chi l e curi domneti. Este i la noi vremea
cnd se arunc haina feodal a ti mpuri l or
de pn aci , pentru a se mbrca n hai na
ti mpuri l or moderne. Se si mte acum nevoi a
de camere mari , spai oase, n cari ochi ul
s se del ecteze l a frumuseea tucuri l or
1 . Biserica Curi i di n Doiceti.
Vedere asupra laturei de sud (contrafor

ii odaai ulteri01) -
i alte vestminte de mare pre ce l e ntl
ni m n epoca l ui , - o vi aa nou ncepe
l a r/ca Domnul ui romn, ca i la aceia a
conti mporanul u
]
su Ludovi c al XI V-lea.
Aceast vi a nou, pregtitoare a sta
tul ui i soci etii m
o
derne, nu se mai poate
desfsura n cameri l e nvechi te si i ncomode
, ,
al e vechi l or case domnesti di n Trgoviste
J ,
sau Bucureti , cu toate reparai i l e i trans
formril e ce li se fac. Voevodul i curtenii
al be ce mbrac pereii sal oanel or sau la
ornamenti ca balustradelor ce trmuresc
,
somptoasel e scri . Se si mte nevoe de prid
voare l argi i de foioare, de pe nl i mel e
crora se deschi d perspective asupra cur
i l or mari , mbrcate n frumuseea grdi
ni l or, sau asupra l uci ul ui apelor hel etee
l or, ce se nti nd l a pi ci oarel e lor. Se si mte
nevoe ee mul t aer i ee mul t l umi n.
Totul aa clar arat o vi a nou.
www.inp.org.ro
CURILE DOMNETI BRNCOVENETI 103
Chiar cuvntul de ca: aomnca:c, cum
se numi au pn atunci l ocui nel e Voevozi
lor, se schi mb acuma n acel a de ,a/a/,
cum i numi a Constandin Brncoveanu l
spl endi da s a l ocui n c e i-o ridi case l a
Mogooai a.
Este ,a/::o al nobil ul ui i tal i an, cu a
cei a bogie de podoabe, n acel a sti l
/arouc, pe care l ri di c pri n mij l oci rea
sau sub i nfuenta secretarilor si i tal i eni ,
' --
cari ani meaz ntr'un mod aa de vi oi so-
pn, peste muni , !n hotarel e chesaro
criescul ui veci n, unde s-i poat mnca
pi nea n l i nite Voevodul i fami l i a sa,
atunci cnd anc:/cc/urtc di n ar sau
dusmni i l e procl eti l or Turci 1-ar si l i s a-
' '
puce poteca pribegi ei peste muni , -dtn
co/o.

n tar c urat romneasc, Tara 01-


, ;
/u/u sub paza muni l or ce o nconj oar de
j ur mprejur i n mij l ocul mndrilor Jort
de aci , sub adumbrirea ari pel or vul turul ui
mprtesc, se putea tri foarte bi ne.
2. Rui ni l e mprejmui ri i CU-ii din Doiceti.
- Vedere exterionr a laturii sudice. -
ci etatea dela curtea Y oevodul ui nostru.
Nevoi a de l ocui n de petrecere, odi hn
i recreare, unde s se poat l sa l a o par
te din greoai a eti chet a curi i , aduce

dup
sine, deci , ri di carea pal atel or de ar, pe
l ng acel ea al e capital ei .
Dar mai este nc o nevoi e ce ndeamn
l a ri di cri de curi , n afar de al e capi
tal ei :
Nevoia de azil , n vremuri de grea cum-
Sub aceste i mpul zi i se ri di c curi l e
domnesti cari fac obiectul studi ul ui de fat.
' '
*
Pe l ng interesul ce-l desteapt prin
ele nssi , curti l e brncovenesti mai sunt
' ' '
i nteresante i di n al t punct de vedere.
Toate cel el al te curi domneti , n general,
zac sub mal dre el e ruine. Greuttil e ce se
'
i vesc pentru cel ce voete a descurca l i
ni i l e general e, sub cari :el e se nfiau,
www.inp.org.ro
104
BULETINUL COMISI UNI I MONUMENTELOR ISTORI CE
nu pot f nl turate, dect studi i nd curi l e
brncoveneti , cari , n starea n care se mai
gsesc, pot da nc bune l muri ri i asupra
fel ul ui cum se prezi nta o vccbtc curte dom
neasc. Ca o compl etare s-ar putea ur
mri apoi curi l e domneti din modernul
veac al XL'-l ea i s' ar putea dobndi cu
modul acesta caracteristi ci l e architecturii
profane, n :/t! rcmanc:c, - l ucru foarte
folositor, acum, cnd n toate construc
i uni l e se urmrete realizarea l ui .
al tutulor cl di ri l or strmoi l or si , o re
par cu pri l ej ul restaurrii mnstirii Brn
coveni , ridi cat tot el e Matei-Vod, jos, n
poal el e deal ul ui pe care l domi n curtea
domneasc. Aceast vechi e curte o rosti
pentru ful su de al trei l ea, Rducanu,
cci pentru cei dinti eoi fu avea ri di ce
noi curti .
'

n 1 698 Octomvrie 27, i sprvi de gtit


frumoasel e ca:c dcmnc/t el in satul Potlo
gi i-Dmbovi a, unee, mai nainte vreme,
3. Biserica Curi i di n Doiceti .
- Vedere asupra Iaturei d e nord (contrafori i adaui ulterior) -
Cea mai vechi e curte brncm'eneasc
este cea di n Brncoveni-Romanai , l ocul
de ori gi n al strmoilor l ui Constantin
Vod Brncoveanu. Aci , pe un pl atou de
o mare nsemntate strategi c, n apro
pi erea Ol tul ui i a cii l ui Trai an, i ri di case
Matei-Vod Basarab curtea sa de ar,
n preaj ma bi seri ci i ce-i servi a de para
cl i s, pe care o isprvise de zidit n 1 634.
Constandin Brncoveanu, nnoitorul pi os
fuseser, desi gur, nite case modeste, zidite
lng o biseri c mare, pe care Brnco
veanu o ri di case cu 1 4 ani nainte, pe cnd
era numai boer. Cu casele domnesti de
'
l a Potl ogi , astzi afate n mare rui n, se
face cel mai nsemnat pas n desvol tarea
archi tecturi i profane. El e fur gtite pen
tru acel a care-i purta numel e i aYea s-i
fe motenitor la crma ri i , ful su mai
mare, Constantin-Beizadea.
www.inp.org.ro
CURILE DO!lNETl BRNCOVENETI 105
In 1 702 Septemvri e 20, Brncoveanu
puse pi sani e de isprvi tul l ucrul ui deasupra
,Jrumc:u/ut /ca , ,,a/a/u/ a del a Mo
gooai a, cum l denumi , cu drept cuvnt,
Domnul , peste msur de ncntat de fru
museea l ucrrii . Ri di cat n proporii i n
tr'un stil cu totul deosebit de cel del a Po
tl ogi , care nc se resi mte de i nfuena ve
chi l or curi domneti , cel pui n n ceeace
privete di stri bui rea corpurilor cl dirii ,
el avea s fe mostenirea ohabni c a cel ui
)
cai cea del a Mogooai a, fu drmat pe
l a fnel e veacul ui al XVI I I -l ea de guverna
torul Ardeal ul ui , din moti ve de si guran
a grani el or. Nu e mai pstreaz astzi
dect o frumoas poart, ca un arc de tri
umf, mpodobit cu superbe col oane co
rinti ane, an
_
aa/c, -si ngura rmi a
bogatei curi de odi ni oar, ce avea s fe
l ocaul de refugi u al acel ora, pe cari ne
norocirea cea mai grozav di n cte i zbi r
o fami l i e domneasc, i fcu s i -1 ai b
4. Rui ni l e caselor domneti, cu pi \mi a, zi di te n exteri orul Curi i ei n Doiceti.
de al doi l ea al su domnesc fu, tefan-Bei
zadea. Drmat n partea sa superioar,
a suferit o l arg prefacere, fr ns a i
se
-
al tera l i ni i l e fundamental e, sub Vod
Bibescu, care dori , fr noroc, s-i aeze
i s continue, aci , strlucirea domneasc
a l ui V od Brncoveanul . Acoperiul de
ardezie pus atunci l apr pui n, pn azi ,
de i ntemperi i l e atmosferi ce.
Curtea domneasc di n Smbta-de-sus,
Comi tatul Fgraul ui , zi dit n acel a stil
Buletinul (omisiunii fonumentelor Istorice.
n fundul apelor adnci al e Bosforul ui .
Curtea di n Smbta-de-j os nu are ni
mi c brncovenesc : ea fu un zl og al unui
ungur ctre Constandin Brncoveanu
pentru ni te bani pe care acesta i mpru
mutase.
Curti l e di n Braov si mahal aua Schiai-
, '
l or sunt compl et transformate astzi .
Curtea di n Doi ceti estecea mai nou.
Cu ea dar vom ncepe cercetarea tuturor
celorlalte curti domnesti brncovenesti .
' ) '
1 4
www.inp.org.ro
1 06 BULETINUL COMLSTUNI I MONUMENTELOR I TORICE
I
CURTEA BRNCOVENEAS C DI N
DOI CETI .
Asezat n comuna Doi cest i , ascuns n
' '
pduri l e, tufuri l e i mrci ni uri l e de c-
ti n ce acoperi au, odat, n ntregi me ma
l ul stng al Ial omiei , -o desparte numai
7 ki l ometri de curtea domneasc a Tr
govi tei , fi nd aezat l a nordul acesteia,
l ng poal el e acel orai dealuri ce trec i
pe l ng aceasta, cari brzdeaz j udeul
l eorman = Terra romana etc.), tot astfel
si tai na origi ni i zi duri l or del a Doi cesti fu
' '
repede desl eaat : Doi cetii trebui au s
derive del a cuvntul actc. i atunci l e
genda se furi repede pri n mij l ocul cri
l or de scoal :
'
Aci se zi ce c fami l i a domneasc tri
mitea doi cel e cu copi i , n ti mpuri grel e,
cnd erau i n vazi uni pri n ar, spre a f
mai n si guran, de unde se crede c
chi ar comuna i trage num l e de Doi
ceti (del a Doi c) 4).
5. Rai ni l e mprej mui ri i Curii di n Doiceti.
- \edere interioar a Joturei uestice -
Dmb vi a del a nord l a sud.
Pn acum ct-va ti mp 3) nu se ti a ni
mi c asupra biseri ci i , ni ci asupra rui ni l or
ce se ri di c fal ni ce, pn astzi , n mar
gi nea satul ui , dinspre ap. i ni ci astzi
nu se poate ti mul t l ucru, di n pri ci na l i p
sei de materi al documentar. Acea t l i ps
de tiri cut s o supl i neasc dil etantis
mul fl ol ogi c ce stpni a acum cteYa de
ceni i cercetri l e istori ce i , dup cum pri n
reeta flol ogi c se ri si pi r multe tai ne (Te-
De fapt ni ci un Domn pn la Brnco
veanu nu pusese pi ci or aci , i ar stpnito
ri i satul ui vor f fost probabil boerii Doi
ceti 5), o ramur di n tul pi na mai veche
a

boeril or di n Steni . Cci cei ce stp
ni r mai nai nte mosi a fur /ccrt: ac >
,
/cn aa numii n nel esul de /ocr ac
ar, spre a se deosebi de /ocrtt cur/cn,
cari l ocui au de pe l a nceputul sec. al XV
l ea pe l ng Curtea trgovitean a Dom
nul ui , dup ce se mut capital a rii dela
www.inp.org.ro
CURILE DOMNETI BRNCOVENETI 107
Arge aci . Atunci , de si gur, se fcu npri
rea l ocuri l or din j urul oraul ui , de ctre
boerii nou venii printre moneni i b
tinai .
Nite certe de hotare a), pel a nceputul
veacul ui al XVI I -l ea, ntre boeri i de Steni i
veci nii l or de mi fM

1 oapte, moneni i br
neteni , pentru

at Vul cana, afat ntre


Doi ceti i Brnet i , ne ndreptesc a crede
c pn n hotarel e I3rneti l or, deci i
peste veci naii Doi ceti , se ntindea st
pni rea boeril or din ctunaul de azi S-
T I P!1 EOGTIO 11 El3 Hl l AH\ TP"t EI AO HII H'I g!J
< \HB nAgt\UI > . ( = cei a au stirbit mosi a
' '
Brnesti lor del a satul l or V ul cana si cal c
'
'
hotar l e, n ne! egal itatea i bunul l or pl ac,
fr dreptate i fr ni ci-o socoteal pn
acum n zi l el e Domni ei mel e) 7).
Del a aceti boeri Steni ) a rmas bise
ri ca de astzi , destul de vechi e, pentru ca
sub o pi atr de mormnt, pus n 1 669 9) ,
s se trng oa l e a ci nci preoi ce de
serviser bi seri ca pn atunci
1 0) .
Cnd si cum Doi cesti i au trecut n st-
, '
6. Chenarul ui i i pi s<ni a bi seri ci i di n Doiceti.
- Lectura Ia pp. 108-9 -
teni i , aezat n j osul Doi cetil or.
Pri gonirea nu se terminase ni ci pe vre
mea l ui Vod Matei Basarab, cnd, dup
cum glsuete hri sovul de dreptate ce Ma
tei-Vod l dete la mna monenilor Br
niteni , - se pl ngeau moneni i c /ocrtt
ac '/cnt, Cr.tea Logoftul , cu nepoii
si Vi nti l , Ni c i Gl igori e :
OHH GTh lhl i\1 1 TPHT3Ht\b OT<J I H lPhH
L ( J it\OP OTh G1\0 HX1 Khi\ 1{\Hf H TIOTIHPffTb
XOTfPhi :1 GHI\OGTh H Eh t\iOiKHI! HXh I3
pamrea boeri l or Doi ceti nu se ti e ; se
tie
1 1)
ns, c l a 1 668 ea se afa n pose
si unea l ui I oan si Ienache, fi l ui Neaoit
'
b '
Sptarul Vcrescu, proprietari l a moi a
veci n de peste I al omia : otnga. Mai
apoi , pe l a sfaritul veacul ui , o stpni a P
tracu Sl uger Bl ceanu 1 2
)
, del a care, prin
intermedi ul l ui Carnea Bri loiu vei Ban,
o cumpr, mai mul t cu si l a 1 3
)
, n 1 702
Mai , Constantin-Vod Brncoveanul .
Se pare c nc de mai nainte Brn-
www.inp.org.ro
108 BULETINUL COMISI UNil MONUMENTELOR ISTORICE
coveanul cumprase un petec de vie, unde
ridicase o frumoas pivni, pe faa dealu
lui Steni i .
Cumprnd noua moie Domnitorul , Vo
d Brncoveanul , avea de gnd s-i fac
nu numai l ocaul de petrecere, aci n re
giunea viilor trgovitene, - cari nu pu
teau rivaliza n ni ci un
fel cu strvechi l e vii del a
Piteti - nu numai lo
cuina cel ui mai mic din
tre fi si , Matei , dar i
l ocul de retragere, ceta
tea ascuns n apropiat
vecintate de capital ,
cci numai aa se pot n
elege marile ziduri de
peste ase metri nli
me, strbtute de mete
rezuri, - cu cari, ca ni
ceri la alt curte, Con
standin-Vod proectase
nconjurarea curii sale
din Doicesti .
'
Gndul de asi stabi l i
'
aci o curte i veni l ui
Brncoveanu n toan1na
anul ui 1 704, cnd, ne
spune cronicarul su,
. . . . . neputnd s
mearg, precum era
obisnuit ntr'al ti timpi
' '
- din cauza supr
ri l or -pentru o pre
umbl are l a cul esul vii
l or ntr'alt parte, a f-
Doicetii dela Blcianu, find aproape
de Trgovite, ca s aib unele se pre
umbl a cte odat, si find acolo niste
' '
case vechi , surpate i nesbuite, Mri a-Sa,
.l und moia numai dect au strmutat
i casele de cum era i le-au prefcut,
puncu-l e n orncui al a ce s vd. i l e-au
ngrij it foarte frumos,
fcnd si biseric ele
'
pi atr i hel eteu i
vi i i ee toate, precum
s vd acum nfrumu
setate - si l e-au d-
' '
ruit fiul ui Mrii-Sale
cel ui mai mi c, lui Ma
te ia 1 5).
Zidirea curii, care, n
intenti unea l ui Brnco-
'
veanu, avea s fe ridi
cat n aceia strl ucire
ca i aceia a ll l ogooa
ei -j uclecncl dup fru
museea scul pturilor ee
l a biseric i dup co
l oanele el e pi atr ce zac
pn a tzi nc ne l ucra
te -ncepu n 1 7061 6),
dup c u m n a far
ee mrturia croni ca
rul ui 1 7) ce nregistreaz
cu mult mi nuiositate
t oat e even i ment el e
domniei l ui Brncovea-
cut culesul pe l a Steni
7. Ui l e mprteti dela biserica din Doiceti.
nu, mrturisete i pisa
nia 1 8) bisericii ce avea
s serve ee paraclis nou
l ui l cas :
i pe l a Doiceti 1 4) .
Dar rumori l e, ee sigur, ce le provoc l a
Turci zidirea attor cl diri , l fcu s re
nune la pl anurile sal e, mulumi ncu-se de
ocamdat numai cu ridicarea biseri cii si
'
repararea vechilor case. Cronicarul spune :
Tot ntr'acest an (al XVI I I-lea al Dom
<<i ei [ 1 706]), cumprnd Mria-Sa Vod
'
' ACAST SF()NT I DUMNEZESC BISEA-
RIC, A CRl HRAM NATEREA PREA CURA-
TEI FECOAREI l STPNI I NOASTRE DE DUM-
NEZEU NSCTOAREI MARIEI PR ZNUTE,
DEN TEiviELIE ZI DIT , RDICAT I NFRUMO
SIAT IASTE DE LUM!NATUL S JLATUL
IO COSTANDINU BASARABU VOEVODU, DOM-
www.inp.org.ro
CURILE DOMNETI BRNCOVENETI 109
NULL I OBLADU! TORIUL () Rl RUMNETI,
AICI NTRACEST0 LOC0 O UNDE AL T DAT
N'AU FOSTU. N SLAVA LUf DUMNEZEU I
VEACNICA SA POMENIRE
SVRIND- 0 LA ANUL DE
LA ZIDIRE(A) LUMI I 721 5 I
AL OPTSPRZEACELEA AN
AL DOMNII SALE. 1\!U,f ( =
LUNA) SEPT. 20.
Bz'serz'ca> care, n afar
de un element nou> prid
vorul , nu se remarc prin
ni mi c fa de celel alte bi se
ri ci ale curti lor brncove-
,
nesti - n comparati e cu
, ,
cari, fi nd li psit de ocnie,
pare i mai srcci oas ca
aspect, n ceeace pri vete
ornamentica exteri oar,
se ri dic n afara curii pro
priu zise, pe l atura de apus.
Ea prezint ti pul biseri ci i
mi ci , aa cum 1-a fxat sfr
itul secol ul ui al XVI I I- l ea :
un plan dr ept u n gh i u l ar
( 1 9, 86 m.
X
6, 1 2 m. ) cu
prinde ncperile naosuluz'
i pronaosuluz desprite
una de alta printr' un zid cu
ue, -cum i pe acei a a al
tarul ui , care termi n l atura
despre rsrit cu o absi d
semi ci rcul ar n i nterior,
pentagonal n exterior.
naosul i pronaosul , prin ajutorul penden
tzvzlr i a celor trei mari arcade nord-sud ;
dac el e ar f puse n evident si n exte-
, ,
rior prin mijl oci rea acope
ri sul ui am avea cea mai
,
curat biseric bizantin
cu cupole. Bolta altarul ui ,
ca si cel e dou mi ci calote
,
ale pridvorul ui , neutrali
zeaz mpingerile greut
ei marilor calote n sen
sul axei cldiri i .
Ca ornamentic, pe ln
g ci ubucul (torul) gros
ce o nci nge l a mijl oc prin
tre dou rnduri de cr
mizi n zi muri , pe lng
cornz'a n trepte> aa de
bi ne pus n rel i ef prin fru
museea zugrvel i i cu mo
tive di n ornamentatia tes-
, ,
turilor noastre naional e,
pe l ng friza de zugrveli
ce o nci nge n ntregi me,
ct i pe marginele arca
delor, - un farmec deo
sebit i l are pridvorul , slo
mn:ul> ridicat n stl brn
cove1esc 1 9), ca l a ni ci una
di n celel alte curi , cum i
fel ul de tetur al pietrelor
ornamental e.
Pridvorul cu col onad,
l ung de 3. 1 8 m. , termi n,
de alt parte, latura de a
pus, nfrum usend intra
rea. Un turn pentagonal ,
n stnga pronaosul ui , ce
adpostete scara n hel i ce
ce urc l a cl opotni , nvio
8. Steni c domnesc del a biserica
di n Doiceti.
Pridvorul , format din
patru stlpi n fa i doi l a
terali cu dou capitele an
gajate> pe cari se spriji n
cel e opt arcade trtlobate>
l egate ntre el e prin grinzi
dreptunghi ul are, - mar
cheaz o etap in evoluia
prid voarelor bisericeti cu
colonad de pz'atr. El ,
reaz monotoni a l i ni i l or dreptunghi ul are.
Pe zi duri , groase de 0, 85 m. , sunt di spuse
cele dou mari calote sferi ce ce acopr
prin coloanele sal e, reprezint punctul de
trecere dela simplele col oane de pi atr,
de abi a tiat, ntrebuinate pentru pri ma
www.inp.org.ro
1 10 BULETINUL COMfSIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
oar 2 0) de Vod erban Cantacuzino n
m-rea Cotrocenii - i ntre splendi dele
col oane corz'ntz'ane, pe care l e va ntrebu
i na, n pridvoarel e i foioarele pal atel or
sal e, Constandin Vod-Brncoveanul .
Aceste col oane, l ungi de 2 , 1 5 m. , avnd
un trunchiu cu treisprezece canelure slab
pronunate, dispuse n torsad, se termin
l a partea superioar printr' un capz'tel for
mat dintr'o echz'n evasat, mul urat cu
foi de palmete, l a captul creia se af
abaca dreptunghi ul ar, care reparti zeaz
greutatea capetel or arcadel or ce repau
zeaz asupra ei ; iar l a partea i nferi oar,
pri n mij l oci rea unui i nel de palmete, se re-
pauzeaz pe o baz l ucrat n acel a fel
ca i capitelul, ns rsturnat.
i restul sculpturil or ornamental e, fe
n pi atra tocul ui uei , unde rz
'
nceau-uri l e ce
o decoreaz nu sunt ntrecute de acelea
al e Hurezul ui si mai al es al e Brncoveni-
,
l or, dect prin faptul c acol o sunt aju
rate, - fe n venti l ai i l e naosul ui , fe n
l emnul sfeni cel or i ui l or mprteti , sau
n al stranelor domneti (astzi disprute),
fe n restul mobi l i erul ui : -toate, prin modul
l or de a f l ucrate i prin asemnri l e ce
l e au cu restul productel or artisti ce al e
epocei l ui Brncoveanu, caracterizeaz
noul stz'l brncovenesc, care nu se mai
ntl nete l a ni ci una di n epocel e ante
nore.
Di n picturile foarte afumate ce ncep
dela scenele raiului i ;e i adul ui , de pe
perei i de afar i pn l a medal ioanel e
apostol i lor i prooroci l or de pe tmpl a de
zid, se desl uesc mai bi ne, ca sub un z
bral ni c de dol i u -n dreapta i n stnga
unei mni uriae pi ctat deasupra uei de
de intrare cu i nscripi a : 1\() Lllfl nP(fl) &i\HEI X
ll1:. P:U;t E( O)iml (sufetel e drepi l or n mna
l ui Dumnezeu) -toate chipuri l e ctitori
l or 2
1
) i domnetilor lor rude, ncepnd de
la Matei-Basarab, strmoul , pn l a mi cul
Matez'a, copil ul , pentru feri cirea crui a
se proectase ri di carea a tot ceeace se
vede la Doicesti .
'
Curtea propriu zis se ri di c l a dreapta
biseri ci i .

n mij l ocul zi duri l or, formnd un


dreptunghi u neregul at (aprox. 1 40 m. X
1 1 5 m.) , se ri di ca odat modesta cas de
ar( 1 4,60m. X 8, 1 0m.) cu pivni dedesupt,
camere deasupra ce rspundeau, n l atura
cea l ung de nord, ntr' un foior ( 6, 20X m.
8, 1 0 m.) . Di n el e nu a u mai rmas ni mi c. O
parte di n zidurile de apus i cel e de mi azzi
al e mprej mui ri i , sunt singuri l e zi duri cari ,
odinioar dubl ate cu camere de servi ci u,
ntrite cu dossere-i i prevzute cu mete
reze, ne dau i dea de ceiace voise s fac
Brncoveanu l a Doi ceti ; cci restul m
prej muirii , fcut di n bol ovani i crmi zi ,
data nc di n ti mpul boerilor Bl ceni .
Alt pereche de case mai mari (20 m. X
1 8 m.) , l ng l atura nordi c a bi seri cii i
n afar de zi duri le curii , trebue s fe
posterioar i probabil c l a ea se raport
pisani a ce am gsit-o n curtea unui fost
arendas al mosiei :
, ,
t 1 Gt\ ROl 1\ I' 13Gt\l.
(Adec : Manol ache Brncoveanu, Ma
re-Comis, Mai 1 3, 1 737). Desi gur strnepo
tul 2 2) neferi citu 1 ui Brncoveanu, edifcato
rul sau reparatorul acareturi lor moteni te.
Acestea au rmas di n curtea del a Doi
ceti , care pe la mij l ocul sec. al XVI I I-l ea
mai exista nc cu casel e, morile i hel e
teul 2 3) , -unde, odini oar, la cul esul viil or,
sunau vi l e de sneel e pucai l or, scrip
ci l e l utari l or si veselia curtenilor. Pul vi s
'
et u mbra !
VI RG. DRGHI CEANU.
www.inp.org.ro
CURILE DOMNETI 1RNCOVENETI
1 1 1
N O T E
1) Mi nisterul Cultelor i Instruciunii publice, In
ventariul monumentelor publice i istorice din Ro
mnia, Bucureti 1903.
) N. Iorga, Un palat al lui Brncoveamt (Potlogii),
n Fioarca Darurilor, 1, pp. 39-50, i 1 12-16. La
M-rea Brncovenilor, ibid., pp. 171- 7 5. Casa de far
a Brncoveamtlui (Mogooaia), n Convorbiri lite
rare, an XXXIX, pp. 7 -31.
Trebue s mulumi m D-lui Prof. D. Onciul pentru
speciala ateniunc ce ni-a atras asupra Palatului
din Mogooaia.
s) t. D. Grecianu, Viaa lui Constantin- Vod
Brncoveanul de Radu vei -Logoft Grecianu, Bu
cureti 1906.
Virgiliu Drghiceanu, Cluza monttmentelor isto
rice din judeul Dmbovia, Trgovitc 1907, pp.
28-9.
4) D. P. Condurianu, Dicionar geogmjc alju
deului Dmbovia, Bucureti 1890.
5) Asupra lor : Condica M-rii !loboz1:a lui lenachP,
f. 3 52. Archiva Statului.
6) Miflopolia Bucureti, pachet 50. Archiva Sta
tului . Actele relative la Steni.
7) Inedit, n coleciunca noastr, din 1642 Mai 26.
8) Asupra lor vezi i N. Iorga, Studii i Documente,
pp. 226-227.
9) Idem, Inscripii din Bisericile Romniei, Bucu
reti 1908, II, p. 98.
1
0
) Iat pi sani a zugrvit la ua de intrare, foarte
dcteriorat: Ale talc dintru ale talc, ie aducnd
de toate i pentru toate. Acast sf()nt i dumne
[zeia]sc biseric din temel i e [ias]te zidit de boerii
d Steani . . . . . bocr Tnasie tvoricul . . care
au dres bi serica, find stnd pust i e multi vreme, a i
trnosit (cf. Monsieur de B[aucr], Memoires hislori
ques, Francfort et Leipzic 1778, p. 759 : Sateni
habitation deserte avcc une egl isc de pierrc). Iar
mai preurm lum[i natul] . . . Matei Cazote vtori
vi sti er cu a sa chi el t [uial] a nvel i t biserica i au
<<zugrvit-o precum s vede spre a dumnealor veci
nic pomenire, Iuliu 3 t\1111 (= zile), 7310 ( = 1802)
clustin ermonach zug[raf] . t
") Viafa lui Constantin Vod-Brncoveanul, ed.
t. Greceanul, Note i anexe, p. 317.
") Jbid. , Note i anexe, p. 270.
l S)
lbid.
") Jbid. , p. 139.
' 5) lbid., p. 164.
16)
Anul i nscripiei de pc clopot, publicat n Iorga,
lnscripfii, II, p. 361 , ca find 7214, trebue corectat
n 7215.
1 7) Viaa lui Constantin Vod-Brncoveanu, ed.
t. D. Grecianu, p. 164.
1 B
) Cf. Iorga Inscripii I I , p. 98.
1 9) Virg. Drghiceanu, Pridvoarele bisericelor mun
lene, n Conv. Li terare, XLII, pp. 391-394.
20
) Dela Neagoe Vod Basarab TU se mai cu
noatea ntrebuinarea coloanei de piatr.
2 1
) N. Iorga, Inscripii, TI, p. 99.
22)
N. Iorga, Genealogia Cantacuzinilor de Ba
nul Mihai Cantacuzino, Bucureti 1902, pp. 410 - 11.
23
) Bauer, Memoires, loc citat.
P. S. Din cronica biserici i , pe lng cele tiute
(Iorga, Inscripii II, 36?), se mai cunoate i numele
celui dinti preot ngropat n pronaos, la baza tur
nului ce urc la Clopotnia, unde citi m: Rposat-a
printele popa Radu, Iuni e 11, leat 7227 (= 1719)
V. o.
9. Fereastr de venti l aie la biserica
din Doiceti.
- Lucrat djour in piatr. -
www.inp.org.ro
www.inp.org.ro
DI N TESlURUL lRHEOLOGI C lL DOBROGEI
J .
O N OU A D I PL OMA MI LI T AR A R OMANA
--0--
obrogea, acest izvor nesecat
de antichiti , a dat di n nou
l a i veal un monument epi
grafc de cea mai mare i m-
portant.

n satul I nan-Cis-
' '
me (comuna Cogel ac, j ude-
tul Constanta) nvttorul M.
' ' '
Otav a descoperit de curnd o
dipl om militar, dat de mp
ratul Al exandru Sever unui sol
dat din garda pretori an.

nel egnd c
are aface cu un document istori c, d. Otav
a trimis dipl oma d-l ui N. I orga, profesor
uni versi tar, iar d-sa a avut bunvoina s
mi-o mprumute pentru ctva timp spre a
o studia.
Pn acum Dobrogea a mai furnizat
dou dipl ome mi l i tare : una dela mpratul
Vespasi an, gsit la Constana (vechiul
Tomi s) 1) , alta del a mpratul Nerva, des
coperit n minele vechei Sal sovia (l ng
Mahmudi a) 2) .

n amndou aceste l ocal i


tti au fost odi ni oar asezri romane, asa
' ' '
c veteranii crora l e-au apari nut diplo-
mel e pot f considerai cu drept cuvnt ca
fosti colonisti romani n aceste l ocuri . La
' '
I nan-Ci sme deasemenea avem i ndi ci i si-
'
gure c a fost o aezare roman, cci att
terenul pe care se af satul - un pl atou
nal t, traversat de valea Duingl - ct i
Buletinul (omisiunii Monumente/ar Istorice.
dealuril e ce-l ncunj oar de j ur mprejur,
ascund resturi numeroase de zi drie veche,
printre cari se gsesc o mul i me de mo
nede romane i greceti , aceste din urm
de ale orasului I stros. De altfel l ocal itatea
'
cade n regiunea acestui ora i , dup po
ziia sa natural, pare a f avut desti naia
s asi gure i s nl esneasc comuni cai a i
comerul pe aceast vale.
Asezri romane cu o destinati e i denti c
' '
existau odinioar pe toate vi le ce duc din
centrul Dobrogei spre Mare, cci tn tim
purile vechi aceste vi servi au de ci de
comuni caie pentru l ocuitorii din centrul
i nordul inutul ui spre orael e comerci ale
de pe trmul Mrii . Urmele multor asezri
' '
de acestea s' au pstrat pn astzi i este
caracteristic c toate se gsesc n puncte
strategi ce. Astfel , dac lum viJe Dobro
gei dela rsrit spre apus, ntlni m pe valea
numit Prul Teli tei urmel e unei asezri
' '
romane lng satul Nalbant, unde, pe lng
zi duri i olrie veche, se gsesc i nume
roase monede romane 3) ; pe val ea Taiei ,
lng satul Dautcea, sunt urmel e al tei ae
zri romane, unde ntre altele s' au gsit
chiar monede republ i cane ; pe val ea Sla
vei , l a punctul numi t Cetatea Fetei , se
recunosc foarte bi ne ntriturile unei cetti

formi dabi le, dintre cari s' au scos i nci den-
1 5
www.inp.org.ro
1 14 BULETINUL COMISI UNI I MONUMEN!ELOR ISTORI CE
tal monede de al e mprail or Antonini i
monede bizanti ne, i ar mai l a val e, urmel e
unui castru roman si al e unei asezri i m-
! J
portante 4) ; l a mpreunarea prai el or Po-
tur i Bei daut, lng satul Hamamgi a, se
gsesc de asemenea resturi de zi dri e i
monede romane ; n sfrit pe val ea Du-
vor face cndva spturi sistemati ce n
punctel e artate, se vor gsi i nscripi uni ,
cari s ne desti nui asc numel e l or.
*
Reveni nd l a di pl oma mi l itar del a lnan
Ci me, e demn de remarcat faptul c a
1 1 . Textul di pl omi i .
- Fa

a e. xte1ioar a plcii groase (fotografie) -


i ngi sunt urmel e pomeni tei aezrii romane
del a lnan-Ci sme.
7
Se nelege c numel e vechi al e acestor
asezri nu le cunoastem, cci n hrti l e si
7 7
geografi anti ci abi a sunt meni onate ora-
sele si stati unel e mi l itare pri nci pal e din
J J
aceste pri ; putem ns spera c, dac se
fost gsit ntreag i foarte bi ne conser
vat. Are forma obinui t a di pl omel or
mi l i tare i se compune di n dou pl ci de
aram de mrimea 1 4X 1 01/
4
cm. , una mai
groas (2 mm.) i al ta mai subire (3/
4
mm) .
Cnd au fost scoase di n pmnt pl ci l e
erau l egate ntre ele cu o srm de bronz,
www.inp.org.ro
L NOU DIPLOM MILITAR GSIT N DOl3ROGEA
1 1 5
care trecea prin cel e dou guri ce sunt
scobi te l a mij l ocul fecrei pl ci . Feel e
exterioare al e dipl omei , din canza con
tactul ui cu umezeal a, erau acoperite cu
un strat de pati n verde, care s'a men
inut n parte i dup curirea lor, di m
potriv feel e interioare nu erau dect
I at acum textul de pe feel e exteri oare,
adic cel cu l itere capital e :
(Placa cea groasa)
IV!P CAES DI VI-ANTONINI-MAGNI-
PII FIL DIVI-SEVERI-PII-NEPOS
M AVRELLIVS SEVERVS ALEXANDER PI VS
FELIXAVG PONT MAX TRIB-POT

XII-COS I I I
l 2. Textul di pl omi i .
- Faa exterioar a plcii groase (facsimil, calchiat de d. Gr. rlascalin) -
foarte pui n atinse de rugi n.
Textul dipl omei este spat cu dou fel uri
de caractere : pe feel e exterioare cu l itere
capital e, p cele interioare cu cursive. T ex
tul cu l itere cursi ve, care nu este al tceva
5 P. P. PRO COS
NOMINA-M!LITVM QVI MILITAVERVNT-IN
COHORTI BUS PRAETORIS ALEXANDRIA
NIS DECEM-HI-I I I -III I -V-Vf -Vl l-VIII- VI I I I-X
PI IS VINDICIBVS QVI PI E

ET FORTITER ml
dect copi a, ntru ctva prescurtat, a cel ui 10 LITIA FUNCTI SVNT-IVS TRIBU-CONVBII
cu l itere capital e, este spat n l atul pl ci l or. DVMT AXAT-CVM SINGVLIS-ET PRl MIS VXO
www.inp.org.ro
1 1 6 BULETINUL COMISTUNII MONUMENTELOR ISTORlCE
RI BVS VT AETIAM SI PEREGRINI-IVRTS-FE

MINAS I MATRIMONIO SVO IVNXERINT
PROINDE LIBEROS TOLLANT

AC SI-EX
J5 DVOBVS-CIVIBVS ROMANIS NATOS
A D VI I IDVS IAN
L-VALERIO MAXTMO ET
CN CORNELTO PATERNO COS
(Placa cea subire)
AVRELI SABINIANI
AVRELI DI ONYS
e VI DI

PONTENTIS
VALERI VITALTAI
M AVRELT AMANDI
CVLPI VALENTIS
TRIA VI MVCI ANT
J . Textul di pl omi i .
- Faa interioar a plcii subliri (fotografie) -
COH V-PR ALEXANDRIAN P V
20 AEL-AVRELL O AEL-F-ATTICO
ACAMJ\NTI A DORYLEO
DESCRIPT ET RECOGNlT EX T ABVLA AEREA
QV . . FIXA EST ROMAE I MVRO POSTEMPL
DI VI AVG AD M! NERVAM
Lectura textul ui de pe placa cea groas
este urmtoarea :
I mp( era tor) caes(ar) di vi Antoni ni mag
ni pii fl(ius), divi Severi pi i nepos, M(arcus)
Aurel l i us Severus Alexander pi us, fel i x au
g(ustus), pont(ifex) max(i mus), trib(uni ci a)
www.inp.org.ro
O NOU DIPLOM MI LITAR GSIT N DOBROGEA
1 17
pot(estate) `H, co(n)s(ul) III, p(ater) p(a
triae), proco(n)s(ul ) .
Nomi na mi l i tum qui mi l itaverunt i n co
hortibus prcetoris Al exandri ani s decem :
I,
l i, IIT, IV, V, VI , VII, VI r f, IX, X, pi i s, vi di ci
bus, qui pi e et fortiter mil i ti a functi sunt,
i us tri bui conubi i , dumtaxat cum si ngul i s
et primis uxori bus, ut cti am si peregnm
\
\`

>
` `
`

`
.
<
1
L

+

'~
v

*

<
e

a

7

+
w

.

/
z
1-

c.
L
LL
f

L

4
1 .
C

m 4 .
.

7

_

-
!
/

c
.

d
w
7
7
.
/


.

.
.
'
e U

^

t:

.
.
t

Coh(ors) ` pr(aetoria) Al exandri an(a)


p(ia), v(i ndex).
Ael (io) Aurel i o, Ael (i ) f(il i o), Atti co A
camantia Doryl eo.
Descript(a) et recogni t(a) ex tabul a c
rea, (quc fxa est) Romc in muro post
templ um di vi Augusti ad l1i nervam.
Cel e eapte nume de pe pl aca subire
! c
<
'
-

: >


j

w
?
<
/
= .
1-
')

'
?

7 C
J- -
- ( .
2 ':
J- c.
"
:
`


L
!. :
&

4
1

@t
J-
L
'

.
U
r
J-

L w
r C
0.
. U

7
CJ
w w
z
-

L
L
d . -
,_
L J
L .
r
\
\J
c
c

f
14. Textul di pl omi i .
- Faa interioar B plcii subiri (focsimil, calchiat de d. !I. t1usculin) -
i uri s femi nas in matri moni o suo i unxerint,
proinde l i beros tol l ant, ac si ex duobus ci
vibus romani s natos.
A(nte) d(iem) VII ldus Ian(uari as) L(u
ci o) Valerio Maxi mo et Cn(eio) Cornelio
Paterno co(n)s(ul ibus) .
sunt al e martoril or, cari certifc exactita
tea transcrierii acestui text de pe edictul
imperi al pstrat l a Roma.
Pe feel e i nterioare al e dipl omei se af
urmtoarea copi a acestui text, scris cu
l i tere cursiv :
www.inp.org.ro
1 1 8
BULETI NUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
(Placa cea groas)
Imp Caes divi Antonz'ni magni pii
fl. divz Severz pii nepos
M. Aurellius Severus Alexander pzus
felz'x aug pont max trz'b pot XI cos
5
ll p. p. procos nomina miz'tum
qui mzlz'taver z'n cohort pr ale
xandrz'ani decem J
.
JJ.Jlf
.
IV
.
V. Vf. VII

VJIJ.
VIIJ
.
X piis vindz'cibus quz pie et
fortiter mz'lzia junctz' sunt
JL ius tribui conubii dum taxat
cum singulis et prz'mz's uxorib ..
.
.
aetz'am si peregrini iurz's femz'nas
in matr suo z'unx proindc . . . .
ac si e' db c. r. . . . .
(Placa cea subire)
A. d. Vll t'd lan
Maximo P Paterna cos
coh V pr Alexandri . . .
Ael Aurelz' Ael. ( Atttco Acaman
tz'a Doryleo
Descript tl recognz ex tabu/a ae
rea que fxa est Romae in muro
postempl divz Aug ad Miner
vam
Aceast copi e, a crei l ectur ar f i nu
til s o mai dau, cci e aproape i dentic cu
textul nsu al dipl omei , prezint cteva
areseli de ortografe i nteresante si pres-
:
curtri neobisnuite. Astfel n rndul al 7 -lea
:
de pe pl aca groas gsim alexandrz'anz'n
loc de alexandrz'anz', n rndul al 1 4-l ea
de pe aceea pl ac avem db pentru duo
bus ; n rndul al 7-l ea de pe placa subire
este que n loc de quae. De alt fel att n
text ct i n copie cuvntul Aurelius din
nomencl atura mpratul ui este scris cu doi
l, pe cnd acel a cuvnt n nomencl atura
soldatul ui i a martorilor are un singur l,
i ar cuvintele post templumsunt prescurtate
postempl.
<
Di pl oma noastr a fost dat-dup cum
rezult di n textul ei-de ctre mpratul
Al exandru Sever pretori anul ui Aelius Au
relius Atticus di n Doryleu (Frigia). Acesta
fcea parte din cele zece cohorte ale
xandriane. Numirea de al exandriane
s e refer de sigur l a numel e mpratul ui
nsus. Tot din ti mpul acestui mprat cu-
:
noastem numirea de severiane , dat al-
:
tor zece cohorte pretoriene i care numire
se refer foarte probabil l a Septimi u Se
ver ; pe cum, de pi l d, numi rea de favi
ene ce o poart niste cohorte din ti m-
1 :
pul l ui Vespasian, se refer la numel e a-
cestui din urm mprat 5) .
Data l i berrii din armat a cohortel or
alexandriane i deci i a l ui Atti cus este
usor de fxat. Puterea tribuni ci an a 1 2-a
:
a l ui Alexandru Sever cade n anul 233, tot
n acest an cade si consul atul lui Maximus
:
i Paternus 6) ; expresiunea an te di em VII
(septi mam) i dus Ianuarias nsemneaz zi
ua de 7 I anuari e. Deci data complect este :
7 lauuarie 2]]. De altfel mpraii di n se
colul al I II-lea fcuser obi cei ul ca s li
bereze pe pretoriani totdeauna n zi ua de
7 I anuari e, care era aniversarea i naugu
rrii i mperi ul ui l ui August 7).
Privilegiul pe care-1 acord di pl oma este
jus conubii. Impratul recunoate ca jus
tae nuptz'e cstoriile l i bere sau cu femei
peregrine (lipsite de dreptul de cete
nie roman) contractate de pretoriani na
inte de l iberare. Deci , n virtutea acestui
drept, soii le peregrine ale pretorianilor
intrau n cetenia roman, i ar copii ce ur
mau s se nasc, erau considerati ac si ex
duobus civz'bus romanzs natos 8).
De remarcat este titlul de proconsul pe
care l poart n aceast dipl om Al exan
dru Sever. E adevrat c mpraii din se
col ul al I I I-lea obisnuiau s-si dea acest ti-
: :
tiu, dar pn acum nu avem ni ci un mo_
nument epigrafc, n care Al exandru Sever
s-] aib i d 9). Pentru aceasta, pentruc
www.inp.org.ro
O NOU DIPLOM MILITAR ROMAN 1 19
ne aduce cunotine noi despre pretoriani
i despre col oni zarea roman a Dobrogei ,
precum I pentruc este unul di n monu-
mentel e epigrafce rari, di pl oma del a Inan
Ci me cti g o i mportant deosebit.
IOHST. POl 5I L.
N O T E
' ) Corpus Inscript. Latin. I I I, p. 853, dipl. X.
) Convorbiri Literare XLII (1908), p. 501 urm.
3) Harnicul preot V. Urscescu a format di a obie8-
tele i monedele gsite aci un mi c muzeu local. Lo
cuitorii pomenesc i de o mare piatr cu sculpturi i
inscripie. v. i Monografa parochiei Na!bant de
pr. V. Urscescu, p. 20 urm.
`) Castrul descris de M-gr Netzhammer n Atts
Rumnien , p. 385 urm.
) C. J . I I I, p. 1960 unn. Sunt descrise toate di
plomele referitoare la pretoriani.
) Ibidem. lndices.
7
) Cagnat n articolul pretoriani din Daremberg
Saglio, Dictionnaire d' antiquites.
) Ibidem, n articolul u dip!oma. Asupra ches
ti uni i dac copi i nscui nainte de acordarea privi
legiului erau considerai ca cetteni romani, v. Momm
sen, C. . . III, p. 2012. 9) C. . . III, p. 905.
J . Bronz reprezentnd un sol dat
Pretori an.
(Gsit n 1egiunea oraului lslros. Proprietatea
d-Iui D. ! Ionescu).
www.inp.org.ro
DOU NOI I NSCRI PTI I DELA COtANA
1
- 1OTITA EPI GRlFI CA -
:
_-
ii n notele istori ce asupra mana
stirii Comana, ti prite n pri ma
fasci col di n anul trecut a ace
stei . publ i cai i , artnd cum r
mi ele pmnteti ale lui Ra
du- Vod erban ( l a Vi ena n
1621) i ale gi nerelui su Ni co
lae-Vod Ptracu ( l a Raab
a. 1627) au fost aduse n ar i ngro
pate l a mnstirea de ctitorie a nea-
c mului , la Comana, - exprimam n
dej dea c pi atra mormntal ce acoperia odi
ni oar rmi el e aceste nu se va f perdut. Cu
rnd n urm am afl at c ea se gsete l a Mu
zeul nostru naional de anti chiti, di mpreun
cu o alt prea frumos spat i nscri pi e tot dela
Comana: - pi sania paradisului acestei mn
stiri. Faptul l-am adus l a cunoti na cetitorilor
n fasci cola urmtoare a Buletinului, n care am
i promis publ i carea celor dou i nscri pi i , ca
completare a ami nti tel or noastre note istorice.
Indepl i ni nd acum aceast promisiune, vom
adoga cteva cuvi nte lmuritoare pentru e
care inscri pi e n parte. Prima, pi sani a paradi
sului, nu are nevoi e de ni ci o lmurire. Spt
n pi at r de marmur, tot aa de frumos i a
ti sti c ca i cele dou i nscri pi i ale bi seri ci i pu
bli cate deja n Buleti nul nostru (a. I, no. 1), ea nu
scoate l a i veal dect singur faptul c paraclisul
dela mnstirea Comana, "cai celelalte case
i chi li i a fost fcut i adaus cu prilejul restau
rri i mnsti ri i de Paharnicul erban Cantacu
zino, piosul i mrini mosul boer, care, mpreun
cu soia sa Andriana, se ntlnete ca ctitor noi
tor a multor alte bi serici i mnstiri ale ri i .
Intr'adevr i at c e glsuete pi sani a :
I . Pisania paraclisul ui del a Comana.
www.inp.org.ro
DOU NOI I NSCRIPII DELA COMANA 1 2 1
| 1'16GTh AMH.GK n!'PI1 KtH I Gh, .f KI1P1\ G'h nPh.HGK 1 1 1IP H IUH A 1\1HHHH $hKhTOPH
G$11HLI Ii Gml PHAOHh Uii $9HI\IH, 1 1 MGT $hKn UJ H 1
1
A1
1
UG 1'1 1
1
'11GTh G<lhHTh UH MI\IH.0MGKh
1\1hHhGTHP K01\II
1
Hh, 1 1 Kl UH 111\111\T 1{11 G Uii KHI\ H ' - Gh IhA $hKT, A Ul hPiiHh KIHTIK
.HHU l l lli lh I1\h nhXIPHI Kh, GHh APhi'H'-I KIHTIK.HHO I1\ GnhTI1P, ! : POT 1\H GTIPn 1 1 KO
GTfHAHHh K\1HTIK.HHO I1\ nOGT1\ Hiil{, GnPG Gl\11 11 1\H Al\/
l
H.. nHTP I1 ilJHHKI I I 1\H, !
nhPH,HLHI\OPh, 1\0U!i iOPh UH GTPhi\10llil i i\OPh Ghli lHh nOI\IHHP, l l l\1 1HI\ b i\ 111 .H;HP'I 11\iH
,3GIi . lUH A 1\f GIhGHHil H ,1.r. 1GLI . HIOI\ I i .
| !1 HlH UiHXHGKGh
Ui1G1\ PO l l lHI\OP 1\H
MiH3 i U P11
M
1 1
UJPE!1Hh EiGhPflh IO
IOA !l l i IH 1 1 HEPGhK
nf!TPI' lKO Hl i KI\
1
1 1
iOA II\1HhAOH T!P llH
EPhTOG nHTP l l l\1il
UH nHTP 1\iOl !{
n h 1 1 l'hHi H UP' I H, ThT1P
l
l
! H K P 1 1 TWIH HI'PH
Gl'l lhTT
.
IJH .iEhTPh 1 1
HiiLI, !'1\ihHAOH A E01-
I\I nOA
fl l
l
I
'
P Gl
l Gh
IPhW! iT!l, .<ThlO GO
i
l

n jurul stemei :
| l UbPIiHh KIHT!1 K3HHO EHEh t1\ nhX!
l
PHHK.
! 7. Epitaul de pe mormntul l ui Radu Vod erban
si licol aeVod Ptrascu.
' '
KP:l\, !'nO!i IHHPHIL .
HI\ 1 1 1\1 1H:l\ A
Gr
l
GH1i 1\ I I AiI H-, 11 1
UI\. 11 1HI\-

AJ i nP
!'-/ !H'IH AHH I J,I1PI 1
1
HMhll,1iG!{h, A 1\1 l
'-
1
, I I 1MKhHMG A 11
1\0P POA, K I l lHHGT
G\1 : .<I'POni1U, .< I J 3H
I\HI\ P1MI: IOA '-
1
-
1\:H 1 1 1\ifP '-
1
1\11 1\1
11 H:l\, MPh '1 l l l11\!'U
. 3HI\1\ 1\: l\i1
1
TH
1
1
IhGhPfl I01WA,
!
H
:
l l l\:
- -
J l
.
-J ACESTO DUMNEZEESCU PARACLISU, N CARELE SFINI SPIRIDONO I EFTIMI, 1 1 IASTE F CUTU I
S PRZNUESCU 1 1 MARI I I DE MINUNI FCTORI ADAOS LA ACAST SFNT I DUMNEZOIASC M-
Buletinul Co.7isiunii Monumentelor Istorice.
1 b
www.inp.org.ro
122 BULETI NUL CO!VIISI UNI I MONUMENTELOR ISTORICE
NSTIRE COMAN, 1 1 CA I ALALTE CASE I CHILII
CE S VD FCUTE, DE RBANU CANTACUZINO
BIVU VELU PHARNICU, SNU DRGHICl CANTACU
ZINO VEL SPTAR, NEPOT LUI STARU 1 1 COSTANDINU
CANTACUZINO VEL POSTELNIC, SPRE SLAVA LUI
DUMNEZEU, PENRU VEACNICA 1 1 LUI, A PRINILOR
MOILORU I STRMOI!.ORU SI BUN POMENIRE, 1 1
LA ANUL DE LA ZIDIREA LUMI 7 2 1 1 I DE LA SP
SENIA EI 1703, MS IlULIE 15.
n jurul stemei :
' RBANU CANTACUZINO BIVU VEL PHARNIC.
A doua i nscripi e, epitaful de pe mormntul
lui Radu-V od erban
i Ni colae-Vod Ptra-
cu, reclam cteva l
muri ri mai mult. Dar
mai nainte de a l e da, L
necesar s se cunoasc
textul nsu al epi tafu
lui . Iat-1 dup un decalc
reprodus i completat
de rposatul Prof. Gr.
G. Toci lescu :
nului aducerii rmielor celor doi Domni pri
begi n ar, care fu, cum tim, 1640. Li psa to
tal a datelor, redactarea cea vag, precum i
neexactitatea unora di n mrturi i le date de i n
scri pi e vdesc ndeaj uns c ea n' a putut f al
ctuit, spat i aezat la 1640, cnd nc
amintirea v iei i rposailor Voi vozi era destul
de vie pri ntre urmai , ci mult mai trziu, cnd
aceast ami nti re a fost luat din domeni ul ne
precis, vag i confus al tradii ei. Faptul se con
frm de al tfel i pri n partea mater i al a i nscri p
i ei , calitatea pi etrei i caraterul scrisori i , care nu
sunt acel e ale sec. XVII, cnd lapidografi a era
n foare n ara-Rom
neasc, ci acele ale epo
cii de decaden a ace
stei arte-a doua j um
tate a sec. XVIII.
Aa fi i nd e de neles
cum se poate zice n
i nscri pi e c Ni colae
Vod Ptracu a fost n
gropat l a Vi ena (Beciu),
ca i Radu-V od er
ban, cnd se ti e c el
a fost ngropat n bi se-
rica srbeasc din Raab ;
c gi neri l e a muri t la
btrnee \e boala po
dagri i , ca i socru-su,
cnd se ti e c ncferi ci
tu! fu al gl ori osului Mi
hai-V od a muri t re
lat i v tnr (a. 1 627) de
vre-o 40 de ani numai
- AI CI ODI HNESCU-S
OASELE ROBILOR LUI DUM
NEZEU L RADU ERBANU
BSRABU VOEVOD I GI
NERE-SU PETRACO NI
COLAE VOD. AMNDOI TA
RE l VRTOS PENTRU
LEAGJ: I PENTRU MOIE
CU PGNII TURCI, TTA
R(l ) I CU ERETIC! UNGURI
S' AU BTUT. I N BTR
NEAE AMNDOJ DE BOA
LA PODAGRIE S' AU SVR
ITU, NTI U SOCRULU, A
POI GINERILE . -UNUL LA
! 8. Rni ni i e paracl i sulai del a Comana.
(la 1597 era un prunc
freged ) ; c osemintele
celor doi Domni au fost
ANULU DE LA SP()SENEA LUMII --, ALTULU LA ANU
LU. -. 1 DUPRE ACEIA AICI DIN ARA NEMEASC,
L LA BECU, ADUCNDU-SE DE AL LOR ROD, CU CINSTE
s' AU NGROPA TU N ZI LI LE RADULU!-VOD CELUI MARE
CELA LA ANUL-, IAR CELALALTU N ZILELE LU
MATEI BSRABU VOEVOD LA ANULU-.
Pentru cunosctori o si mpl l ectur a aces
tor rnduri e sufci ent s pre a se ncredina c
avem aface cu o i nscri pi e mul t posterioar a-
aduse pe rnd n ar
(nti ale l ui Radu-erban n ti mpul Radului
Vod celui Mare [ 1 620 - 1623] , apoi ale lui
Nicolae Ptracu n timpul lui Matei Basarab
Voevod `) cnd se tie c ele au fost aduse
odat, la 1640, cu prilejul ntoarcerii n ar a
Doamnei Ancui i , fi ca l ui Radu i soia lui Pe
tracu. Cci n aceast pri vi n mrturia croni
cului Kraus e ab.:olut sigur (v. `. Iorga, Des
pre Cantacuez'ru, Bucureti 1901 , L VI ! I) .
ALEX. LAPEOA7u.
www.inp.org.ro
f R E S C U R I L E D E L A H U R E Z I
-0-
BI SERI CI CEl !ARE 1)
i ecoraiunea nartexul ui e re
prezentat prin scene di n
vi eti l e sfnti l or, distribuite n
' '
compartimente dup moda
atonit. Sunt foarte mul te i
varia te aceste scene. Ce 1 ce 1 e
pri Yete rmne ul uit n pri
mul moment, netii nd de unde s
nceap cu cercetarea l or. Simi
c zugravul n' a stat deloc la toc
meal pentru numrul i maginil or ; cci da
c la nartex, suprafeel e destinate s pri
measc decoraiuni , sunt mmulite pri n
prezena a doi stl pi , cari prin arcuril e
ce pri mesc, dau natere l a attea vussuri
cte bol i n berceau se formeaz, - se
mai adaug pereii naosul ui i transeptu
l ui , ai altarul ui , ai domul ui central , cum i
ai pridvorului descri s mai sus, vom avea
un numr de i magini , cari , dac s' ar cal
cul a dup numrul fguri lor, apoi sigur c
ar ajunge i la noi i fra - care, dei re
dus la val oarea adevrat, tot pare fa
bul oas -di n vestita mnstire di n Sal a
mi na, numit Panaghi a Phaneromeni , de
care vorbete Di dron n al su Voyage en
Grece. Att de mul te i de variate au fost
frescuri l e din aceast biseric, nct n pri
mul moment s' a fcut eval uri fabul oase,
1
) A se vedea fascicolul precedent al Buletinului,
cum a fost acel ea al e l ui Douquevi l l e, care
a vzut 1 50. 000 de fguri pi ctate fresc.
Di dron ns l e-a redus l a 3. 538. Ar f in
teresant s ti m dac bi seri ca cea mare
a Huezi lor are un numr de fguri egal
sau aproape egal cu cel e del a Panaghi a
Phaneromeni di n Sal ami na. Pn l a acea
st eval uare statisti c, care presupune con
dii uni speci al e de examen, s vedem cari
sunt pri nci pal el e scene din aceste com
pozii uni aterute di n bel ug pe pereii
Hurezi l or. Am di stins scena di n viaa sfntei
Maria Magdal ena, sf. Focas, Adormirea
sfntei Ana, lIarti ri ul sfntul ui Pantel i mon
etc. Toate aceste pe peretel e vesti c. Jos,
n stnga i n dreapta uei , se vd zugr
vii neamuri l e boeri l or Cantacuzini i nea
muri l e boerilor Brncoveni , scene ce se
l eag cu scenel e de sus printr'un rnd de
medal ioane, reprezintnd sfni, di n care
di stingem pe Petrone, proorocul Isai i a,
V asi l i e si Si l van. Tot astfel si per etil l a-
' ' )
teral i si cel anterior : scene di n vi eti l e sfn-
' '
i l or, un rnd de medal i oane i apoi por-
trete de domni i ctitori . Citez din peretele
sudi c pe sfntii doctori Cosma si Damian
' '
sau, cum l i se mai zi ce, sfnii doctori
fr de argini )) , patriarhul I oachi m, An-
drei, iar n stnga, pe l ng compartimen-
n care s' a publicat nceputul acestui studiu.
www.inp.org.ro
124 BULETI NUL COlUSl UNI I MONUMENTELOR I STORICE
tele cu sfni i scene din vi aa lor, sunt pa-
tru sfni mari de o factur l iber, nu ns
i ntr' o armoni e frumoas. Aceti sfni
nfieaz pe Varlaam, I oasaf, Ni codim
i Grigore Decapolitul . Di n peretele di n
dreapta ci tez : sf. Sisoe, sf. Toma, mar-
www.inp.org.ro
FRESCURILE DELA HUREZI 1 25
ti ri ul sfntul ui Procopie, l api darea sfntu- cel al t l egat de
-
un pom I sgetat de un
20. Bol i i arcuri n pronaosul bi seri ci i .
lui Pacrati e, martiri ul lui Procl u i I l arie,
(unul l egat de coada unui cal ce al earg,
sol
d
at) . Apoi sfnta Marina, care a prin pe
di avol i l bate, cum i proorocul Ilie. In
www.inp.org.ro
1 26 BULE'rNUL COMISIUNr i MONUMENTELOR ISTORICE
ambrasura ferestrelor : sfnii Arseni e, Ghe
rasi m, Teodosie, Sava, Antonie cel Ma
re. n peretele din dreapta : Il arion, Theo
dor Suditu, Hariton, Pafnuti e, Avram
si Efrai m. Toti acesti sfnti sunt de o
' ' ' '
factur relativ bun, nu ns i de o ar-
monie desvrit, ceiace m face s b
nuesc c s'a revenit posterior asupr-l e.
Cupol a acestui nartex are decoraiuni
cari nu sunt dect o repetare a decora
tiunilor obisnuite ale cupolelor : Crist si os-
' ' ' '
ti le ngereti pe fund, decorai uni de sfni
pe laturile cilindrului turl ei .
N a osul e foarte negrit de fum, di n care
cauz abia se di sting fguril e. Am desl u
it totu pe peretel e sudi c : sfnii mprai
Constantin i Elena,
n costume bizantine
bogate din veacul al
X-lea. Pe cei l ali pe
rei, cei lateral i , doi
admirabili sfni , Mi
hai l i Gavril , cari
sunt un ecou del a
catedrala din Cefa
lu: precizi unede con
ture, i iber stilizare
i proporii j uste. Ce
l e mai multe din sce
nele de aci sunt foar
te deteriorate i, mai
cu seam, ascunse
de stratul de fum, ca
re le anul eaz efec
tul col oristi c.
In transept, n
dreapta, ntl ni m pe
Crist n j e, aa cum
rar de tot il ntlnim
Cei doi stlpi cari
pri mesc arcurile ce
mping n pereii an
tero-posteriori , sunt
zugrvii n medali
oane, legate prin de
coraiuni de pasman
teri e i nfieaz
pe proorocii vremu
rilor ; cele trei vus
sure ale nartexu
l ui , aceste curburi
ale boltelor ( en ber
ceau), provenite prin
prezena celor doi
stl pi , cari pri mesc
arcurile de cari am
pomenit mai sus, re
prezint, n continu
are, scene din vieile
sfnilor, ntlnite pe
pereii perpendi cu
lari . Pe arcul care
l eag ntre ei cei doi
stlpi , e zugrvit n
culori vii : vzsul luz"
Iacov: cel e dou sc-
2 1 . Pantocratorul .
n bisericile noastre,
mai cu seam c i ma
ginea Pantocratoru
l ui nu se zugr vete
dect pe fundul cu
~ ICld D 5DuI chept I IScI1CII ~
ri pn la cer, pe cari
urc i scoboar ngeri i ; deoparte I acov
viseaz. E o scen de un colorit transpa
rent i de o armonie admirabil . Pe cele
dou arcuri , cari pornesc di n stlpi i se
proptesc n zidul anterior, sunt zugrvite
scene din viaa proorocul ui l i e, - scene
admirabil e, col orate viu i, unele di n el e,
cum e cea dela captul arcul ui di n dreapta,
de o armonie desvrit.
polelor. Cristosul din transeptul Hurezul ui
e grav i are, n stnga i n dreapta l ui ,
pe sf. I oan, del a care a primit botezul, i
pe sf. Marie. rmeaz apoi dup aceast
scen un fru mos sfnt Procopi e, un sf.
Gheorghe, i ar frumos, cu prul n bucl e
ca i cel del a Curtea-de-Arge, sfntul Ni
chita, care trage sabi a din teac, cum i
un superb, nentrecut ca puritate de stil,
www.inp.org.ro
FRESCURILE DELA HUREZI
1 27
sfnt Teodor Stratil atul . Apoi sfntul Pan- I n nartex, pe peretele rsri tean, n
teli mon, senin i bi ne n poz. Aceasta n dreapta, se gsete zugr vi t fami l i a Dom-
snul drept. n cel stng avem : sfntul Mer- nul ui-ctitor. Sunt aci portrete de o remar-
curi e i Artemi e, ce nu mai sunt cei doi din ca bi l pl astici tate, pstrate din fericire cum
paracl i sul Mi tropol i ei di n Bucureti 1) , ci ni - nu se poate mai bi ne. Portretul Marz"ei
te sfni rzboi ni ci , cu armur grea, cu pa- Doamna este, fr nici o exagerare, o
lo i pavz. Artenie e i aci expresiv i a- capo-d'oper de portretisti c mural . Ca-
tent. Sfntul !i - " SF NT A I DUMNEZEIASCA BESEARIC ACASTA, DUPRE CE, CUM
pul e de 0 pre
na, dei btrn,
S' AO ZI S I TIUT !ASTE C DN TEMELIE PREA-LUMI ATUL I
ci zi e de desen
BL(A)GOCESTJVUL DOMNU I ON COSTANDI N BRN[COVEA!UL) B
poart ns, ca
SRAB0 VOEVOD, CU TOATE CTE PRE DEN AFAR NPREJUR S
Un Viteaz, ar- VD, AU ZI DIT I AU ALCTUIT, VRUT- AU I PRE DN LUNTRU
mura cea grea.
I n sfrsit sfntul
,
A O NPODOBI I A O NFRUMUSEA CU DE TOATE I, ZUGRVIN
DU-0 CA NU ALTA ASEAMENEA, MAI VRUT-AU, NTHE ALTE CA I
DUNGA CEA MARE BTRN I BL[ A) GORODN A RODULUI I NEA
ui mi toare, i ar n
ceeace privete
cul oritul , valoa-
Teodor Tiron,
MULUI su, ATA TA DESPRE TATA, CT 1 DSPRE MUM, s sA
ZUGRVEASC I S S.l \ PUF Al CUM S.-1 VEADE, I NTR' ACAST
rea acestui po
tret trebue con-
narmat cu sabie
i lance, N estor
i Dimitrie (Di
mitrie e tnr si
,
frumos si aduce
,
cu cel dela Cur
tea - de - Arge).
Pe pereii ngu
ti , cari leag ab
sidele transep
tului de absida
cea mare a co
rul ui , sunt zu
grvii sfnii Pe
tre si Pavel . In al -
,
tar Maica Dom
nului cu Cristos
n brae, strej ui
t de ngeri , sce
ne di n viata sfn-
,
tei Feci oare, a
poi un bru de
si derat ca i n
DSFTAT, FRUMOAS I I SCUSI T TI ND, SPRE SLAVA, NTI,
CEA NECUPRTNS I NESCHI MBAT N VEAC A LUI DUMNEZEU CE
LUlA CE AU NVREDNI CIT PRE ACESTO BUN I BL(A)GOCESTI V
DOMNU A FACE ACAST, I SPRE NEMOARTA POMENI RE 1 SA I
A TOT BUN I PREABL(A)GOROD(NIC) NEAMULUI S 0; S V RI ND
ACEASTEA LA AL EASELEA AN AL DOMNl l SALE1 i N ANUL D LA
!ATEREA FECOAREI 1 MNTUI REA LUMI I 1694 I D LA OMUL CEL
DE' NT l U 7203, MS A SEPT. 30, I EGUMEN FIIND CHIR I OAN ARHI
MANDRI T, I I SPRAVNl CU FI INDU CERN!CA BIV VEL ARUMA1 N
URMA PRVULUI STOI. NICULUI, O ( b X<l poS +l flwY 'WY 2),a;lc'WY (w
jpU<f WY KoYG'CY'ivoo K. 'lwavvoo, ANDREI, STAN, NEAGOE, I OACHIM.
l\] `. Iorga, lnscnpfii din Bisericile Romuiai, 1, 1 85-6).
22. Inscripie zugr\it n biseric.
c a l c u l a b i l :
t r ans par en ,
frgezi me, mo
l i ci une, redate
printr'o g a m
roz-gris de o ini
mitabi l armo
ni e. Par' c ar f
fost executat n
tonuri de pastel .
Tot n aceste
condi tiuni
,
pl a-
sti ce se prezint
I p or t r et e l e
domnielor An
cufa i Blaa.
Cea di nti are o
chi mari , cprii ,
faa uor brun,
mr cea de a
doua ochi i mari
medalioane CU
- In Pronaos deasopa uii de intrare -
verzi i l i mpezi ,
sfni , cum i jos, sfni i i erarhi I acov, Gri- obraz roz-al b, topit ntr'o gam gris-verzue
gore Teol ogul , sfnii Spiridon i Andrei , mai pronunat pe l a tmpl e, ceeace tr-
pentru> cita pe cei mai bine l uminai . Cu- deaz obrazul fn, estompat de vinel e al -
pol a domul ui principal e prpdit i tre- bstrue ce transpar sub pi el i a del icat,
bue, frete, restaurat j numai pandanti vii chi puri l or de ras. Frumoase i cu acei a
cu cei patru evangheliti sunt n stare bun. nfiare princi ar apar i chi puri l e dom-
1) Vezi studiul nostru Decorajittni./e Paradisului Metropolitan, n No. penultim al acestei reviste.
www.inp.org.ro
1 28 BULETI NUL COMISI UNII MONOMENTELOR ISTORICE
nielor lltnca --un pronunat caracter ro
mnesc -i Marz', Doamna Moldovez.
De o surprinztoare gingie i frumusee
este mi ca Smaranda, i cu acest ultim
portret, admiraia pentru portretele murale
ale Hurezul ui se transform ntr'o pietate
pentru opera de art.
Tot att de interesant ca art sunt si
'
portretele l ui Constantin Basarab Voevod
si a celorlalti copi i -beti i -cari sunt QTu-
: : :
pai n j urul Domnului , spre deosebire de
fete, cari s' au adunat n j urul Doamnei .
Constantin Basarab are obrazul colorat n
tonal itti de carmin, ceeace i d o nfti-
' '
are robust, sntoas.
Costumel e sunt parte bizantine, parte
pol oneze i ungureti. Dul ama cea grea a
Brncoveanul ui , cu gulerul l at de hermi n,
cu teturi fcute n l turi pentru trecut
mi ni l e, e polonez ; anteriu! cel l ung de
serasir decorat cu fori e de mod bizan-
tin, cu deosebirea c l a mijloc nu se n
cingea cu bru, ci cdea larg ca o rochi e,
aa cum se vede n portretul l ui Stefan.
Mari a Doamna are du l ama de brocard au
rit cu fori conturate n verde-nchi s. Ro
chi a e de taft, uor colorat n cobalt.
Poart bogai cercei n urechi . Smaranda
cea mi c i att de gingae are sub du
lama vnt o rochi e cutat vi ini e.
I n aceasta publi cai e (No. 2, 1 908) s' a
fcut o fdel descriere a costumel or tu
t ur or portetelor murale dela Hurezi .
In perei i cari despart ferestrele nartexu
lui se mai gsesc portretele Domnitorilor :
Lai ot-Vod Basarab, bine pstrat, N eagoe
Vod Basarab, Matei-Vod Basarab, er
ban-Vod Cantacuzi no, Constantin-Vod
Crnul , Radu-Vod erban, Prvu Canta
cuzi no, cum i I oan Arhi mandri tul . In prid
vor, lng cena rai ul ui , se mai vede Cer
ni ca tirbei , cum i portretele a trei di n
vtafi cari au l ucrat l a Hurezi : I stratie lem
narul , Vucain pi etrarul , Manea vtaful de
zidari , cum i Ispravni cii cari au suprave
ghi at i condus l ucrri l e, Badea i Apostol .
P J R J C L I S U L.
Decoraiunile paradi sul ui dela Hurezi
di fer de decoratiuni l e bisericii celei mari
'
prin acei a c pri dvorul trateaz un alt
subi ect dect l a biserica cea mare ; ncol o,
bi ne nel es, n proporii mai restrnse,
pi ctura interiorul ui seamn, sub raportul
i conografe, cu decoraiunea biseri ci i celei
mari si chi ar a bisericii dela Bolnit.
' :
Pridvorul paradi sul ui e foarte ngust,
ceace restrnge i numrul i maginelor
distribuite de obicei n tinda bi sericilor. Su
biectul al es pentru tind nu mai este cel
ntlnit pn acl, adi c Mai ca-Precista cu
Crist, sau Crist i sf. I oan, cum se vede pe
cele mai multe di n bol i l e pridvoarel or
din biseri ci l e bucurestene. Pentru bol-
'
ile di n tinda paradi sul ui dela Hurezi ,
zugravul i-a ales un si ngur subi ect, pe care
1-a mprit n mal multe scene, mprtiate
n j urul unui medal i on central , reprezintnd
chi ar pe eroul principal din scenele nve
cinate. Sub raportul compoziiuni i acesta
este un rar exemplu de uni tate, aa cum
nu prea se vede n decorai unea vechilor
noastre biserici istori ce.
w +
+
Plafond - ul acestui pridvor trateaz despre
Sj Ioan-Boteztorul: vi eaa i pati mi l e
sfntul ui . Pe peretele anterior, sus de tot,
se vede ntr'adevr : naterea sf. Ioan ; a
poi fuga El i sabetei , mama sfntului Ioan ;
copilri a sfntul ui I oan ; un nger du cnd
de de mn pe copi l ul I oan i cl uzi ndu-1
n pustiurile Judeei ; n fne, sfntul I oan
cnd propovduete, vesti nd pe Mesi a
www.inp.org.ro
FRESCUR1LE DELA HUREZI
1
2
9
(aceasta n dou scene). Aci se ntrerupe po
vestea aceasta spus n i magini , din cauz
c peretel e, ncepnd de aci i aproape o
trei me din ntinderea plafond-ul ui , au fost
reparate cu tencui al nou, de oarece se
stri caser di n cauza pl oil or. Nu putem re
greta ndestul aceast pi erdere a attor
scene din vieaa sfntul ui I oan, cari erau
desfurarea vieii dela predi ci l e el in pusti-
eul exempl ar i conografe, unel e e reprezen
tat vieaa sfntul ui I oan n ntregi me. La
Paraclisul Coltei e ceva ein vi eata sfn-
, )
tul ui , clar aci totul e redus l a medalionul
principal i la cele patru mi ci scene di n
penclantive.
Terea capul ui sfntului e numai pe j u
mtate sai vat ; ns aceast scen e stro
pi t cu varul ce a srit elin tencuiala elin
23. Naterea tai ci i Domnol ui .
- Pictur n prid"orul paraclisului (deasupra uii) -
uri i pn l a terea capul ui su, care se
vede l a sfritul tencuel i i cel ei nou, adi c
pn unee s' a deteriorat tavanul . De si gur
c a fost o reparaie n pri p, sumar, f
cut la ntmpl ar , fr a se f cerut pre
rea unui speci alist, care, n asemenea ca
zuri , ar f i ndi cat mai nti o copi ere a fre
scurilor ameni nate s dispar, pentru a l e
repicta apoi pe tencui ala cea nou i tot
n fresc
.
Poate c am f salvat astfel uni-
Buletinul Comisiunii tonumentelor Istorice.
apropiere. Se vede totu trupul sfntului
pl ecat pe butuc i capul tiat. Urmeaz a
poi , ntocmai ca n povetile scrise n cr
ti l e sfnte si ai urea, Sal omeea dntui toarea,
) ) )
purtnd pe tav capul sfntul ui , pe care l
prezi nt l ui Herod Antipas i Herodi adei ,
a cror uni re i ncestuoas revoltase pe ne
nduplecatul ascet. O scen care urmeaz
nfieaz punerea trupului n mormnt,
apoi afarea capul ui sfntului Ioan. n le-
I
www.inp.org.ro
1 30
C
BULETINUL COMTSI UNH MONUiI ENTELOR ISTORI CE
gttur cu ace te scene el i n vi eaa sfntul ui ,
sunt scenele cari se nir p peretel e an
terior i cari trateaz despre Zahari a i Eli
sabeta, prinii sfntul ui Ioan. De sigur c
pierclereasfntului I oan nu era deaj uns pen
tru rzbunarea Salomeei , de oarece ur
meaz mai departe execui a l ui Zahari a,
tatl sfntul ui I oan.
In zona i medi at veci n cu aceea unde e
povestit vi aa sfntul ui I oan, se vd scene
ei n vi ei le sfnil or : apostol ul Toma, omo
rt de un sol dat, care-1 mpunge cu l ancea ;
Fili p, spnzurat cu capul n jos ; Luca, care
primete o i coan din mna unei femei ;
Marcu, trt el e pi cioare cu o funi e ; exe
cui a unui sfnt pe rug ( care abia se dis
tinge ei n cauza stropituri l or ee var del a
tavanul el i n nou tencui t) . Se mn i vede pc
peretele nordi c, tierea capul ui stntul ui
Petre i spmzurarea cu capul n jos a sfn
tul ui Pavel .
Hramul bi seri cei e Naterea Maxz'
Domnuluz. Aceast scen e reprezentat
cu ngrijire ee ctre zugrav, care a l uat
seama ca scena s fe nel eas ct mai cl ar,
pentru care scop a i fol osit mai mul te sce
ne auxi l i are n acel a tabl ou. Astfel vedem
pe sfnta Ana, mama sfntei Mnrii , care a
de pe un divan i par' c pl ngnc lng o
femee, care i ne copil ul nou nscut-sfnta
Mari a ; o al t care toarn ap di ntr' un i bri c
ntr'o cl dare ca pentru scl dat ; o al ta care!
adoarme ; alte patru femei l a o ma poart
vase scumpe ; Zahari a, bt rbatul sfntei A
na, e n pragul uei . -Cei ci nci sfini dela
i ntrare nu au ni ci o valoare, de oarece au
fost repictai ee o mn nedi bace.
Pe potretele ctitorilor s' a reveni t i s' a
revenit att ele ru c sunt pi erdute. Se tie
c paracl i sul a avut s sufere mul t, n anul
1 782 Octombri e, el i n cauza Turci l or, cari
ptrunser aci . , i fcuser din bi seri ci l e ei n
curte grajduri de cai 1).
Cu ocasi a reparai unilor fcute dup a
ceia cred c s' a retuat atta ee stngaci
www.inp.org.ro
FRESCUR1LE DELA HUREZ1 1 31
portretel e ctitorilor, cari vor f fost tot atta
de frumoase ca i cele din biseri ca cea
mare.
Pe peretele nor lic, continundu- e pe
ceil alti r)ereti , se Yede toat Yi ata Mntui -
:
toml ui , nceptt nd del a natere. Scenele
ncep cu Buna-\ estire, dup care vin : n
tlnirea cu I osi fj naterea j pl ecarea ma
gilor (un I nger apare i l e arat drumul ) j
nchi narea magilor i pl ecarea napoi a ma
gil or i fuga n Egi pt, n care scen se zrete
n colt o scen auxi li ar : Iosi f dormi nd si n-
r
gerul aprndu-i n Yi s i spui ndu-i c I rod
pregtete pi erea copi l ul ui I sus i pre enta
rea l ui Isus pri ntelui Si meon. Urmeaz
apoi mi nuni l e l ui I sus : nvierea lui Lazr j
vindecarea paral iti cul ui , n care scen se
zrete mai muli ol ogi , cari vi n n crj i spre
Mmtuitorul j vindecarea orbul ui din na.,
tere. n sfrsi t, o admi rabil scen : I su si
:
Samari teanca. Christ Yorl este cu Sama-

riteanca : Ce apvei scoate tu ?. . . . pa


ce-ti voi u ela-o ti e se va face i zvor de Yi at
: :
slttoare ntru vi ata vesnic ^ .
:
i apoi : Dac ai ti pe ce-l ce-i Yor-
beste, i vei cere l ui si-ti va da tie ap vi e.
' , l '
i zi s-a l ui femeea : Doamne, vd c tu
esti prooroc, spune-mi , unde se cade a ne
nchina? I ar Isus a rspuns: Femee, crede
mi e, c va veni vremea, cnd nici n mun
tele acesta, ni ci n I erusal i m, Y vei nchi
na Tatl ui . Voi \' nchinai crui a nu tii j
iar noi ne nchinm crui a sti m. Duh este
'
Dumnezeu, i cei ce se nchi n Lui , cu du
hul si cu ad vrul se cade s se nchi ne
!
(Ioan, cap. I V, vers 5 42). Acesta este
pasagiul car a inspirat pe zugravul dela
paracl i sul Hurezul ui . L-am citat, pentruca
s se tie c zugran1 l , perfect cunosctor
al evanghel i ei , s'a silit s-I redea ntocmai :
i gestul l ui Crist, care spune cuvintele cele
cu neles adnc i cl umnezeesc, i pe Sa
mariteanca, care a culta ui mit i mirat.
n faa acestei cene mi-am format def
nitiv convingerea c toat expresi a din
i conologia atonit, din scenele cari se pe
rind pe zidurile vechilor biserici n stil bi
zanti n, suful acel a misti c, care animeaz a
ttea fguri , inerte n aparen, din iconolo
gia ortodox, e rezultatul cunoaterei prea
labi le, a putea zice chiar adnci a crilor
sfnte. Zugravul atonit, cmd zugrvia
scenele rel i gioase, nu fcea dect s tra
duc j i traducea frumo , tocmai fi nd-c
ti a bi ne i dei a rel igi oas, cu care era atta
de familiarizat. Tot aci rezid cred i expli
caia pentru care scenele zugrvite erau
atta ele numeroase. Toat bibl i a, evan

C

L
"
l
C
C
www.inp.org.ro
132 IHJ LETI NUL COMI SIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
ghel i a> cu multiplele ei aciuni obseda ne
contenit pe pictorul aa de bine pregtit
pentru zugrveala bisericilor.
Ctre extremitatea de sus a pereilor l a
terali i a celui vestic sunt zugrvite trei
scene alegori ce> dintre cari cea de pe pe
retele sudic e ameninat s se pi ard din
cauza mucegai ului proveni t din igrasie.
Cupol a are un Crist cu prul ro-cafe
niu> aa cum rar se vede n dom urile bise
ricil or noastre. Aceast coloraiune a p
rul ui lui Christ> dac nu corespunde Er
mi niei > care sftui a s fe cre i puin gal
ben > se potrivete ns cu descrierea f
cut de Lentul us n epistol a sa : Prul lui
are cul oarea vinul ui >> . i poate se apropie
puin i de descrierea lui Ni cefor Kallistos>
care spune c : Prul capului era gl bui i
nu tare de . . . Ca expresi e> Crist dela para-
cli sul Hurezilor nu e un Crist energic> crunt>
cum apare uneori n cupolele din bisericile
ortodoxe ; e> di mpotri v> blnd i seni n> aa
cum l voete i Brockhaus 2). Sunt n a
ceast cupol i oti ngereti nu att de
numeroase ns ca l a biseri ca cea mare.
Rmase pe peretele nordi c> n col > un
admi rabi l grup al sfnilor I mprai Cons
tantin i El ena. Ca technic> e cel mai re
comandabil speci men de factur bizantin>
tocmai pentruc are i acea coloraie ver
zue> acel e umbre i demitente verzui > re
zultate din preparaiuni pe dedesupt> de
cari vorbeste si d. Gabriel Millet n studiul
' '
su asupra artei bizantine 3).
Tot n paracl i s sunt si doi sfnti Theo-
' '
dori : Theodor Tyron i Theodor Strati-
l atul tot aa de admirabil de frumos de
corai > dup cum sunt i bine conservai .
A. BALTAZAR.
26. Patriarhul Ne1tal am.
- Pictur i n biseric -
1) Iorga, lnscnjfii din Bisericile Romci11iei I, 183.
2) Die Kunst in den Atlos-Kiostenl.
c) Gabriel Millet, L' art byzanti n, l a Andr e Michel,
Histoite de 1' A1!. l , 127 sq.
www.inp.org.ro
CLOPOTNI TA DELA PAPAUTI
7 7
0-
l opotnia biseri ci i Sf. Ni col ae
di n Ppui mpreun cu a
cea a bisericii Sf. Ioan Dom
nesc di n Pi atra-Neamu sunt
singurele exemplare d clo
potnie din ti mpul lui tefan
cel-Mare, cari
s,au pstrat p11
n zi l el e noastre.
Sunt zidite odat
etc. cari sunt din piatr cioplit. Si luetele
lor sunt plcute i vari ate. Planul orizontal
este ptrat la baz, cu zi duri de 1 , 50 m.
grosi me. I n partea de j os se af o nc
pere boltit, n care ptrunzi pri n o u
j oas, ogi val , care se af l a ni velul p
cu bi seri ci le i aproape n
acei a vreme : mai nti cea
dela Ppui la 1 496 ( N.
Iorga, lnscrzpz"z
.
dzn Bz"se
rzle Romnz.ez I , 3), apoi
cea di n Pi atra la 1 499 (Mel
chisedec, Notzje z"storz.ce z
arleologz"ce, 76). Clopotnia
del a Ppui nu mai pstrea
z pi sani a. Negreit ns ea
a fost ridi cat odat cu bise
ri ca, la anul artat sau pui n
n urm, cai clopotni a dela
Piatra, care a fost ri di cat,
dup mrturi a i nscripi ei , un
an n urma biseri ci i . Amn
dou aceste clopotnie se a
seamn att n cei a ce pri
27. Clopotnia dela St. IoanDomnesc
din Pi atra.
mntului . La catul de dea
supra, l a vr' o 3, 50 m. nl
i me, pe o fa l ateral se
af o alt u ogi val , l a
care nu ge poate aj unge de
j os dect prin o scar exte
ri oar de l emn, care, pe vre
muri , trebue s f fost mobi
l , astfel ca la moment dat
s se poat ri di ca i ntreru
pe comuni cai a cu exterio
rul . O alt scar de l emn,
aceasta i nteri oar, duce l a
clopote. Ea nu ncepe ns
dect del a aceast nli me
n sus, a tfel c cl opotel e
puteau f izol ate i adpos
tite la nevoe. De aci n sus
planul turlei devi ne octogo
nal . La partea superioar
camera clopotelor este des
chis n toate patru l aturile
vete compoziiunea ct i n cei a ce pri
veste modul de cldire. Sunt l ucrate di n
:
zi drie i pi atr brut, afar de colare,
muchi , chenare de ui i ferestre, bruri
prin cte o fereastr larg, n form ogi
val . Toate dispoziiunile descrise pn
acl sunt comune amnduror clopotnie.
Deosebirile dintre ele sunt urmtoarele :
www.inp.org.ro
1 34
BULETINUL COMTSIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
l a cl opotnia di n Ppui pl anul octogonal
l a mijl oc, revine ca un ptrat sus la nli
mea camerei clopotelor, colurile fi nd c
ti ga te prin cte o consol de pi atr n for
m de j umtate de pi ramid rsturnat.
Pe feele acestor con-
sal e se afau sculpturi ,
a cror urme se vd
si astzi si cari trebue
l l
s f fost foarte bi ne
executate, dac j u
decm dup resturile
ce se pstreaz n
colul dinspre sud
vest, reprezintnd un
bal aur sculptat n re
l i ef foarte pronunat.
La cl opotnia di n
Pi atra, mai sus de ca
mera clopotelor, se
af nc o ncpere,
tot octogonal, ns
mai mic, cu o galerie
de circulaie dejur
imprej ur. In aceast
parte, care a suferit
n cursul ti mpul ui oa
resicari modi fcatiuni,
l l
s' a aezat actualmen-
te un orologiu. La
aceast clopotni se
mai observ c col
turile tesite al e octo-
, l
gonul ui sunt ntrite
prin cte un contra
fort n genul celor ce
se ntlnesc n mod
constant l a turlele bi -
10
_\ _2
din cauza contraforti lor o si l uet mai ele-
,
gant n care domi n l i ni i l e verti cal e j a
cea del a Ppui di n contr avnd camera
clopotel or proeminent l ateral , din cauza
pl anul ui ei ptrat, capt prin acea ta o si-
l uet mai puterni c.
De altfel corni sa cl o-
,
potniei del a Ppui
nu mai exi st si nu
l
se poate ti cum era
terminat partea su
peri oar. Actual men
te ea este nvel it cu
un acoperi de indri
l n patru ap , ase
menea cu cel ce a
fost gsit anterior, i a
r cornia s' a com
pl ectat aezndu-se
mai multe rnduri de
di scuri de teracot
sml uit ca acel e de
l a biseri c. Aceast
l ucrare a fost execu
tat acum ctiva ani
l
de ctre d. arhitect
serici l or din aceast
epoc n Moldova.
28. Clopotni a del a Fpiu i .
Bi coi anu, care a res
taurat i biseri ca. In
afar de l ucrri l e de
l a acoperi i corie,
s'au reparat, n anul
trecut, pi etrri i l e, n
l ocuindu - se pi etril e
prea mult stri cate,
s' au rostuit zi dri i le
peste tot, s' au refcut
scril e de lemn cari
erau putrede, s'au a
sezat usi si ferestre
Aceste deosebiri ntre cel e dou clopotnie
produc si l uete di ferite la fecare.
Glopotnia din Piatra fi nd terminat sus
prin un mi c pavi li on cu o galerie mprej ur
capt d aceast dispozii une precum i
l l l
noi , s' a reparat i a
menajat camera bol tit din parter etc.
Lucrrile aceste di n urm au costat suma
de 6000 l ei .
ARH. N GlKA- BUDETI .
N. B. -Amndou aceste clopotnie sunt
www.inp.org.ro
CLOPOTNI A DELA PAPUI 1 35
i zol ate, nefind l egate de alte ziduri au
cl diri , cum ele se gsesc de obi ceiu pe
la vechi l e noastre mnstiri . Faptul se ex
pl i c prin mprejurarea c ambele sfnte
l cauri au fost simple biserici de mir. Nu
mai trzi u, pe l a mij l ocul sec. al XVJ l l -lea,
sub Constantin- Vod Racovi ( 1 749-53),
biserica dela Ppui a fost prefcut n
mnstire, nzestrat fi nd, pe lng cel e
trebuincioase averi domneti , cu danii del a
Stefan Bosie Cmi narul . Cci-zice cartea
i
de mi l uire a acestui a -biserica de pi atr
ce este la Ttra, la ocolul Botoanilor,
fcut din temeli e de fericitul tefan-Vod,
find foarte frumoas, di n primej dioasel e
vremi mai di nainte i di n nepurtare de grije
stricndu-se une i al te, au rmas goal de
tot. I ar acum prea nlatul nostru Domn,
socotind cu mi l ctre patri a sa, au pus l a
cale si l a mai bun stare si biserica aceasta,
: t
de au fcut-o mnstire ( dac. di n 1 750
April i e 4, l a Acad. Rom. ).
Atunci , de si gur, s' a ri di cat cl di ri ne
cesare pentru clugri i zi duri mprej mui
toare pentru aprare, destul de puternice
pentru ca populaia oraului s gseasc
adpost i siguran n cuprinsul l or n vre
muri de primej di e, cum a fost i acea din
1 768, cnd Baronul de Tott, agentul fran
ces pe lng Hanul Ttari lor, trecnd prin
Botoani , gsi nchii n mnstire pe mai
toi l ocuitori i trgului (I orga, lnscrzpz"z'
botoenene, 1 1 -2). Dac ns aceste cl
diri i ziduri del a noua mnstire a Ppu
ilor, dat pe seama cl ugrilor greci i
nchinat Patriarhiei el i n Anti ohi a, era sau
nu n legtur cu vechi a clopotni a bi
seri ci i l ui tefan cel Mare, nu se poate cu
noate astzi , cel puin dup aspectul ex
terior al l ucrurilor rmase.
+
+ +
29. Pl anul clopotni ei del a Ppoi ' ) .
') Vederi ale clopotniei dela Ppui (nainte i
dup restaurare) s'au 1eprodus n Bul eti nul di n anul
trecut, pp. 37 i 172 ; iar desenuri dup lucrrile de
relevaie ale d-lui Arh. Popovici (nainte de restaurare)
s'au tiprit de d-1 Al. Tzigara Samurca n cartea sa
Arta n Romnia (Bucureti 1909
,
pp. 24 -5) .
www.inp.org.ro
Ol
C
1
m
C
C
C
C
D
www.inp.org.ro
M A N A S T I R E A H U R E Z I
CHI UI LE DELF 1I fZANOFPTE
0
D E S C R I E R f. t )
0
rmceast parte de chi l i i nchide
marginea di n spre mi az
noapte a curii pri ncipale a
Mnstirii Hurezi 7i , dup
cum este mpri t, se vede
c nc dela nceput ea a fost
destinat pentru l ocui nele
monahi lor : un cerdac lung de
63 metri , att l a rndul de j os ct
i l a cel de sus, n care dau acces
aproape 30 de ncperi , cele de sus bol
ti te, iar cel e de jo tvni te.
La rndul de j os, captul di n spre apus
al cerdacul ui , d n ncperea cea mare a
buctriei , negrit de fum, clar care, prin
l ucrarea mestesugit a bol ti l or ei , formeaz
: : >
un colt mi nunat al acestei
I
)rti . Bolti l e n
) ) )
form de tromp coni c se nal unele
peste altele di n ce n ce mai mi ci , pn
ce, strpungnd acoperi ul , apare deasu
pra, drept la frntura acoperi ul ui , cu un
trup n opt fee, avnd opt ferstrui ci tu
pi l ate i negrite de sgura de fum, ub strea
si na de sindri l a acoperi sul ui su tuguiat.
, ) ' '
Acest co al buctriei , prin silueta lui
neagr i subr, stpnete mult vreme
pri virea vi zitatorul ui , ca un l ucru bi ne croit
i plin de farmec n si mpl i citatea l ui .
') Descrierea chiliilor dela miazzi i apus a f
cut-o d. arh. I. Vnlcan, n fascicolul ultim di n anul
Buletinul Comsiunii 1onumentelor Istorice.
La captul di n spre rsrit al cerdacu
lui se af o magazi e, care pe timpuri ser
vi a de grnar cl ugri l or, cci , i acum se
vede nfpt n peretele din spre rsrit
i coana lIaicii Domnul ui cu Fiul in brae,
ns din cauza umezeli i cul ori l e sunt pier
dute, iar desenul abia mai contureaz f
guil e.
I n ace t i r de chi l i i , l ocui te de cteva
maici , se af i ncperi mai mici ce ser
vesc de magazi i , buctrii etc.
La rncul ee sus al chi l i i l or bol ti l e sunt
)
astupate de un tavan tencui t, l und astfel
el in vechea lor nfiare. Se vede c greu
tarea ncl zitul ui a ndemnat pe vremel
ni ci i egumeni ai mnstirei s mi coreze
n acest chip vol umul camerelor.
La captul cerdacul ui din spre rsrit
este o ncpere mai mare, ein care s p
trunde ntr'o al ta mai mi c, avnd ca ta
van o frumoas bolt stelat cu penetra
buni ci rcul are, ceeace face din acest colt
) )
o podoab i o mrturie de fel ul ales cum
sti a s l ucreze mesterul Manea, vtaful zi-
' )
darilor cari au nlat Hurezul .
I nfiarea acestor rnduri ele chi l i i i
ncperi pe di nuntru n momentul ee fa
este mul umitoare, ntru ct cuvioasele
trecut al acestei publicaii. Dela d-sa avem i de
semnurile respective, reproduse sub No. 31 i 33.
1 o
w
w
w
.
i
n
p
.
o
r
g
.
r
o
l
u
0
o
f


o
..

f-
z

:
::
z
o
::
H
6
>

:
o
u
..
:
z
r
f-

..
;
C

~
1
3 1 . 1nsti rea H c1rezi .
Chi l i i le del a mi azzi , cu cl opotni a !i co seci une pri n paracl i sul mnsti ri i.
Desemn de d. ad1. 1. Vulcan. -
1 ! i I/ P / n
I
32. Chi l i i l e del a mi aznoapte v
- Desemn de d. arh. 1. D. Trajanescu. --
www.inp.org.ro
Mr STI REA I UREZ!
1 39
mat ce ngrij esc fecare de mi cul l or cu
pri ns ; ns aceast ngriji re gospodreasc
este cu totul neputi nci oa fa de tric
ci uni l e ce nemea aduce mai cu seam
acestei pri di n spre mi az-noapte, cu zi
duri l e veci ni c umede i cu acoperiul Ye
ci ni c ci urui t de gur i , prin care apa pi cur
peste bol i l e cel e btrme.
Pe di n afar nftisarea este si mai mul-
1 v 7
umitoare, cci ochi ul urmrete cu drag
i rul celor 50 de arcade sprij i ni te pe stlpi
el e pi atr si se opreste bucuros la foi sorul

eli n mijl oc cu stl pi i de sus r ucii i cu
scara ee pi atr agat de mij l ocul l ui .
Aceast scar, care acuma este aezat
pe partea stng a foiorul ui , pe vremuri
era n dreapta ; acea ta ne-o spune zi dul
cel pl i n e l a partea el e j os i temel i a fo
stei scri desgropat di n pmnt.
Att foi sorul ct si scara n vechea ei
J J
Pozi ti e au fost fcute odat cu si rul ee
J
chi l i i , adi c ntre ani i 1 690-94, cnd s' a
cl di t ntreag mnsti rea.
Schi mbarea scri i n stnga s' a fcut
ee trupul ee pi atr al stl pi l or, capi tel el or
r
t
probabil pe timpul Arhi mancri tul ui Ioa-
ni chi e, l a 1 854, cnd s' a schi mbat i scara
cea mare del a casel e domneti , di n al .tu
rat cum era cu foiorul , al i pi nco ee stlpi i
cerdacul ui ee j os.
Mul i ei n stl pi i ee pi atr ai cerdacul ui
si foi sorul ui cu ti mpul s' au mci nat si sl -
! 1
bi t, -i de aceea cu nceperea l ucrri l or
de restaurare s' au nl ocui t cu al i i noi , f
cui di n pi atr adus di n cari erel e de l a I goi
si Al un.
7
Vreun arhi mandrit gospodar n dra
gostea e a ingriji mnstirea a crezut cu
cal e s vopseasc toi stl pi i de piatr cu
cul oare ee ul ei cenui e, peste care mai apoi
n mai multe rnduri s' a dat cu var al b
vopsi t n cenui u, aa c mai toat pi etr
ria Hurezul ui si ceei si aceast parte ei n
J J
spre mi aznoapte se gsete tot astfel . Ori
pi atra de cesubt trebui a scoas la i veal,
i ee aceea, cu mul t nevoi n, s' a desl i pi t i bazelor, ci ubucriilor i scul pturilor -
www.inp.org.ro
140 BULETINUL COMfSIUNl l MONLJ MENTELOR fSTORICE
i se l ucreaz nc l a desvelirea lor de c
mile de vopsea i var, cari s' au ngrmdi t
cu vremea, asunznd, prin grosi mea l or
greoae i mol ati c, trupul svelt i vi guros
al pi etrei .
Tot Arhimandritul Ioani chi e a pus de
s' a schimbat pardoseala l a cerdacul de sus,
pentru moti vul c cea veche, fi i nd format
numai de scnduri de stej ar aezate peste
gri nzi l e cele groase ale tavanului de jos,
l sa s ptrund vntul pri n descl1izturi l e
dintre scnduri . De aceea a fcut o um
plutur de moloz peste vechea duumea,
apoi a aezat o duumea de brad pe grin
zioare ee gorun, ngropate n mol ozul de
umplutur.
Tot acest Ioanichi e Arhi mancl ri tul a
pus ee s'a fcut un parapet deal ungul cer
dacul ui de sus.
Acest parapet este ei n l emn de gorun,
vopsit cu verde. El este pe deoparte fxat
cu piroane de fer de fecare stl p, iar ntre
stl pi se reazi m pe ni te bal ustri strun
gii i nfpi n partea de jos n pi atra ce
acoper parapetul de zi d.
Cercl acul de jos este pardosit cu bolo
vani ee ru. Fcnd ni velementul acestei
aripe ein spre mi az-noapte, se constat c
terenul are o pant de 2 1/2 cm. l a un me
tru, adi c partea di n spre rsrit este cu
1 . 50 mai sus dect captul ei n spre apus.
Aceea pant se constat i l a cl uumeaua
cerdacul ui de sus precum i l a streaina
acoperiul ui . Din toate acestea se vede
l murit c meterul zi dar Manea, cnd a
zi di t aceast parte, a l uat ca reper panta
terenul ui , aa c toate l i ni i l e l ungi ale cl
di ri i merg ncl i nate n sensul acestei pante.
M und deschi deri l e si nl ti mi l e ar-
J J
cadel or vedem i ars c nu sunt toate ee
!
acei a mri me, adic di fer cu puin unel e
de altel e. Aceasta este un i ndi ci u c ti pa
rel e arcuri l or erau trase cu mna liber,
i ar distana di ntre axele stlpi lor era l uat
elin ochi u, cci nu se explic dect aa
faptul c arcacl ele extreme sunt sau mai
mari sau mai mi ci dect celelalte, adi c
dup cum se ntmpl a de rmnea n urma
mpririi neregul ate a l ungi mi i cerda
celor.
Foiorul , la partea ele sus, are o bolt
nalt, cu muchi i , cum sunt bolti te i chi
l i ile i dup cum sunt boltite i celelal te
dou foi oare del a casel e domneti , fcute
n acei a vreme ; i ar l a partea ee jos se
vd urmel e unei bol i stelate, adic bolt
n muchi cu penetrai i ci rcul are, la fel cu
bol ta de sus di n i atacul ee lng salonul
cel mare, del a captul ei n spre rsri t al
cerdacul ui .
Aceast bolt a foisorul ui este acum

spart i nl ocui t cu un tavan ee l emn


negrit ee fumul buctri ei ce se i nstal ase
n aceast parte. Acum zi durile ce astu
pau gol ul arcadelor s'au drmat, i ar foi
orul se nal sprinten peste stlpii re
noiti si retreste par' c vi eata l iber de
J 1 7
altdat.
I ON D. TRAI ANESCU
Arhitect.
www.inp.org.ro
C R O N I C A
-0-
t G R. G. T O C 1 L E S C U
(Necrolog rosti t de d-1 Ion Kalinderu, Preedi ntele Comi si uni i , n edina dela 22 Octomvrie).
0
Ouota| coleg| , suuteu cu uuul ma| pu| u.
1tecuol aceleoevec| , Gr| gote1oc| l escunu
va ma| l ua l oct| n
tte no| , oat aml ut|
teasavatmnepu
tuteav| e u | u| nele
uoastre.
Netetsvatmne
numelesunlstot|a
Na| oual ,cc|tegte
|atulnosttucoleg,lu
no o parte | ntens
la v|aa cultural a
t| | , | a lost ct|-
gat uu l oc oeltunte
nm| ]|oculgeneta|
e| ce- | tteteacum
tot ma| mul ttuou
t| le.
Iuctarea saasupta Dac/ei 1az'nte de Ro
mam a lost ptem|at oe Acaoem| anoastt.
Attasdet| | uals
totie| , els'aoeoato| u
t| uetee cetcett| | |
stuo| ul u| oocumeu
telot pt| v| toare l a
ttecut al uostru, asu
ptactotaa puLl |cat
uumetoasesct| et|,n

cepnooept| u l 87+.
A luat |utt'aceasta
p| l o| uoemn oela
matele13. P. Hasoeu,
Gr G. Toci l escu
Ma| trz|u, mLt-
|no atheolog|a |
ep|gtaua,a|nttept| us
sptut| | alcutnu-
metoasccetcett|at
heolog| ce n toate
pr| le te| , alctu
|no | puLl| cuo lu-
ctt| usemnate, u-
tte cat| meu| onm
Fouzlles d Recher
clzes " }n slt| t, a
oesgtopato| upulLe
reaveacut|l ot,a stu
o| at | tecoust| tu| t
uouumeutul tr| um
lal oel a Aoamkl| ss| ,
care evoc att oe
sttluc| t putetea |
gl o t | a sttmo| l ot
nott| tomaul! A |
nut | asuptaacestu|
mouumeut o| let|te
comuu|ct| | conle-
t| ue | a puLl | cat
uumetoase att| cole
| sctl et| , ntte cat|
Tropaeum T?'a-
- (n. la 26 Octonwrie 1 850 - m. la 1 8 Seplemwie 1 909) -
jani, scoas n co-
laLorate cu oo| al | l a cate se altutasc
|nc h | no stuJeut, penttu a oeveu| n u|u
el evul | ch| at succesotul | l usttulu| | uvat.
luva| stiin|, - l uctate oe cate |-a legat
peut|u totoeauna cuouoate uumel e su.
www.inp.org.ro
1 42 BULETINUL COMISIUNl T MONUMENTELOR fSTORICE
l u pre|aa acestel opere, oup ce1oc lescu
arat usemutatea tro|eulul peuttu uol, uu
uumal camrturle a prelacetll Daclel upro-
vl ucl eromau,c| | a procesulul, uceputooat
cu aceast prelacere, olu care a tsrlt cel
olutluvlstatal ueamu!ul uostru, salut, ca
uu semu Luu, prevestltot oe muoreutsl te
laptul c ua| uuea l a recptat suL utlul
el Rege oocumeutul mouumeutal al otlgl uel
sale lstotlce, actul el oe uatctc.
Arat oe ascmeuea muuca uoe! uugat l
auevol oas ce a oes|urat, z| cuo, cu orcpt
cuvut, dt grcut| le ce a avut oe u'tuutat
au lo-t multe l oc tot |elul, oar uu mal prc
sus oe arooarea l rLoarea sa.
Neultatul uostru co! eg agcstatu prea] ma
oescoper| rllor oela Aoaml! | ssl | amrcluul
l Lucur| l. Zlcea us slugur, c ccle olutl
au lost trcctoare, pe lug pl cerea ueur
glult cea s| ml toe a h tr|t cu mouumcu-
tele l cu veaccl ce u|laz elc.
Dar 1oc|l cscu u'a lsat urme uumal prl u
aceste scrl er| . Il a |ost uu ueoLosltmuucltot
l, pe lug cursur|le oela Iacultate, u care
puuea toat cl dura sa pcutru tl | u, a cou
trlLult | la oesvoltarca altot | ustltul ui| oo
ua!t cu!tur.
Am as|stat oe cteva orl l a oeschlJerea
cursulul suuul versltarlml volu aml utl tot-
oeauua oegralu! v|ol | ! | .peoe cu care ex-
pllca 0umuseele artcl autlce.
Lta ascultat cutellglosltate oestuoeul , pe
cate | a couocs, aul oe a ruou! , prl u loca
urlle strLuue | pe la motmlutele oe crol,
| usuu.oule ast|el, pc lug oragostea la
oe tmlele trecutul ul , l seutl meute! e lru
uoase ale patrl ot| suul c| . \al mu! t, u eutu-
slasmulsu uemtgl ul t pcut|uarheolog|e, 1o-
cllescu u' a ptegetat sl ouc elevl l chlatu
ceutrele clasl ce ale acestor stuol l , u Ateua
l Roma.
Impteuu cu Acaoemla Romu, Ateueul
Romu, ~ocl etatea Geograhclaltelustltu|
uul cu|turale, Com| s| uuea uoastr, ol u care a
lcutpatteoela uceput,slmteu moovlugolul
ce a lsat u suul su.
lu I 892, hl uo memLru a!arl ameutulul, a
sptl l ul t, cu slatul l cu cuvutul , utocmltea
Leg| | peuttu l ustltulreaComlsluull mouumeu
telo| lsto|lce , l ar oeatuucl u' a ucetat a cou
trlLul l a aj uugereascopul ul cl. }u cal| tate oe
memLruautocml t multe memotll ltapoattc,
l ar ca lstorlc l arheolog a vlzltat | stuo| at
mouumeute! e uoast|e strLuue, ct|guou-l
metlte u oeoltc tecuuoscute. Nol, coleg| l
s| , cuuoatem cat| uterespu.talucrrllorCo
m| s| uull l cu ct regularletate lua parte la
eol ue. tlmcum eratotoeauuagatal a muuc
l ct coutr| Lu. a cu uogatel e sal e cuuot l ul
la ct ma| Luuarezo! vare a!ucrrl !orcuteute
ale Com| sl uul l .
El a muuclt pau u u!tl mele zl l e, cuo
uoartca l a smu! s o| utre uo| , utr' o vrst
carc ue |uoret | asatcptm uc uu! l aul
coucursul su luml uat.
Ill uo col egl l + Acaoemle, am lucrat m-
preuc u Com| s| uuea Iuuoa| uul l 1. Otete-
l eauu, pan la pl ecarea sa la Nechel m. Cu
oc| o| e m| aouc a| ute oescrlsoarea cem|-a
tr| m s ch| ar u ., auul pl ec|| l sa!e cttc ar,
vest| uou m c, oac va sosl l a t| mp, se va
puue cu plcerc !a olspoz|le peutru coutl
uuarea l ucrr|l Je tcorg+ulzare a Iustltutu! cl
oc lete oela mgutele, care u preocupoe
mal mul t vreme.
N' am ous s l vo uoat ocputoarcerc,
oar l-am gs| tsu'er| uode o l uolspozlle cou
tractat u tl mpul cltorl el . I' am mal rev-
zut oe cateva or| l ch| at cu pul ue ml uute
ual uteoe cl : l uallcrlre a vlcll sa!e l us|+r|t
uu oe mu!t, oup cum t l, am couous r-
ml ele lul la locul oc vecl.
Comls| uuea uoastr a oepus o coroaupe
mormutal su.
Iar acum sl zlcem uc ooat cu tol l .
I| e l |ua uoar!
www.inp.org.ro
D I N L U C R A R I L E C0 1I S I U N I I.
-0-
VI. Sedinja dela 2j fu11ie.
- Sa recomanoat,potr| v| t raportu|u| o-|or
arh. N. GaLr|elescu| Gr. Cerkez, memLr| a|
Com| s| un| | , s se aproLe p|usu| oe che|tue||
tcut peste sumele oest| nate pentru |ucrr| |e
oe renovare a L|ser| c| | Zltar| o| n Cap| tal,
oat h|no cacest plusej ust| o cat pr|n execu-
tarea unor cant| t| ma| mar| |a anum| teart|
cole | pr| n electuarea unor lucrr| necesare
neprevzute n oev| z.
- S a

oe|egat o. N. Gh| ka, arh| tectu| Co-


m| s| un| | , a cercetastarea ncarese gsesc ur-
mtoare|eL| ser| c| , pentru car| s'auso|| c| tat| u
crr| oerepara| | . Bornovsk| o| n la| , Cotro
cen| o|n Cap| tal, Brnova o| n j uo Ia| , R
cb| toasa o| njuo. 1ecuc| u, | cunet | | Xar|o| n
j uo. I|lov, N| ha| -Voo o| n Cap| tal | L| s.
Domneasc o| n Ocne|e-mar| .
' S' a rugat V| n| sterul a num| persoane|e
tehn| ce car|s tacrccep | alucrr| |or execu
tatc n anu| trecut l aL| ser| c| l e l u| telan ce|
mareo| n Botoan| Ppu| ), Doroho| Sl. N|
co| ae) | Hr|u S'. Ghcorghe).
- S' a rccomano.t spre aproLare Jev| ze|e
ntocm| tepentrulucrr||enecesare, cerute, re
comanoate | aproLate la mnst| reao| ntrun
|emn(3.000 |e| )| |a Go\o.a I .000l e| ).
- S` a recomanoat spre aprobare releratul
o- | u| arh.N. Gh| ka, pr|ncare cerenc`. 10.000
|e| pe seama l ucrr| lor oe |a Hurez| , pentru
a se putea term| na restau|area exter|oar a
caseloroomnet| | mnst| ret| d| nparteaoe
m| azz| | apus pan l a paracl | s.
\I |. edinfa dela 22 Octomvrie.
- S'a pr| m| t propunerea o

l u| I. Ial| noeru
cat| ner| |tr| m| | oeAom| n| stra|aCase| B|ser| c| |
nstr| ntateacum|aVenez| a)pentru stuo| u|
p|cture|L| zant| nes he oL| | ga| a noepl | ni cu
r|goare | t| neraru| | programul oe l ccrr| sta
l| ! . t oe Com| s| unc, pentru anuseaLateoela
scopulpeutrucare || se servesc Lusele. Pen-
tru aceastas heoL|| ga| ca,mpreun cu|u-
crr| le, s prez| nte cte un meuor| u t r| mes-
tr|a| asupra act| v| t| | l or.
S'a tr| u| s olu| N. Gh| ka, arh| tectu|Co-
m| s| un| | , spre cercetare | stuo| ere urmtoa
re|e cerer| pentru lucrr| oe repara| | | ntre-
| nere . L| s. o|n Popet| Vl aca, o|n Cotnar| -
la| , o| n Surpate| e V! cea, o| n Boroet| -Ram-
n| cul Srat,Domneasco| nCmpu| ung,Ste|ea
o| n 1argov| te, Curtea Veche | Rzvan o| n
C ap| ta|,oe| aVcret| , Cateora|a l | tropo|| ei
o| nBucuret| | Cuv|oasaParasch| vo| nRam-
n| cul \lc| | .
- S a p | m| t oe! a ol arh. N. Gh| la ur-
mtoarele rapoarte, carezultat al cercetr| |or
tcute oe cl-sa |a L| s. St lon Boteztoru|o| n
Vaslu| , |aL| s. o| n Borzet| l aL| s. m| ha| Voo
o| n Cap|tal, la L| s mnst | r| | B| str| a o| n
Val cea | |al| s. Ant | uo| nlucuret| - aceste
tre| o|n urm cu oev|ze pentru | ucrr| |e ne-
cesare.
- Sa ascultat raportu| o |u| |. lal | noeru
asupra l ucrr| lor oeconservare ntrepr| nsen
anul cu|ent l amnst|reaS|at| nao| nSuccava,
|ucrr| pe care J sa a avut Lunvo| na a | e
cerceta l a taa locu|u| .
- S' a hotr|t o eo| nspec| a|pentruce
t | rea | o| scutarea pro| ectulu| oe regu|ament
ntocm| t oe o-l arh. N. GaLr| elcsc pentru
organ| zarea ~erv| c| u|u| oe control a| |ucrr|-
|or ntrepr|nse suL ausp| c| | l e Com| s| un| | .
- S' a oec| s o v| z| t |a1argov| te pentru
a exam| na |ucrr| l e oe restaurare executate
|a L| s. de| a Curtea Domneasc.
- S'a pr| m| t | s
'
a oat n cuven| t cerce-
tare cerea o|u| I . C. I| || tu pentru nscr| erea
L| s. Aoorm|rea Xa| c| | Domnu|u| o| nS|at| na,
nl nventaru|generala|monumentel or
www.inp.org.ro
l 44 BULETI NUL Cmi T SI UNI I MONm!ENTELOR ISTORICE
- A. B A. LT A Z A R.
-0-
Cunoscutu| pl ctor l puL|lclst a rposatn
Bucuretll a26Septemvrletrecut,netateaLl a
oe 29anl . Insemuno acl oureroasaveste, l-
nem oe p|oas oatorle a art c cel cestau
n j urul accstel puLllcall au apreclat n per-
soana talentatulul pl ctor peacel Lun scrlltor,
care, cercetnol stuol l no, mal mult1ecta| l l ,
vechlanoastrpl cturLl serlceasc,puteaoare
zultatul cercetrl lorl stuol l lorsalenlrumoase
artlcole,puLll cateprlnzlarelteviste.Aahl uo,
rposatul a lost atras, oela uceput chlar, n
cercul restrnl ! or colaLorato.l a| puLllcalel
uoastre, n care a tl prl t mal ntl oou l n
teresante artlcol e . unul asupraIrescurlloroe
|a Llserlca Colll, altul asupra Decoral unl lor
oela paracllsul Ml tropo|l el Prl ml no apol ol u
partea olul Aoal ulstrator al Casel Blserl cl l ,
P.GarLovlceanu, speclalusrcl uare oe a stu-
ol aIrescurlle oela Hurezl, A. Baltazar a scrls
o l ucrare mal ntl us, care a uceput a se pu-
Ll l ca n lasclcolul trecut a| Buletl nul ul , con-
tl nu |u cel prezent l va s|rlin celvl l tor.
Regrctnooarsl ucerpl eroereaatt oevremel-
nlc a preultulul nostru col aLorator, ca un
omagl u aous nemorl el sale, reprooucem, ca
aoaos la artlcolele sale, oou taL|e pp. l I 2
l I o6),reprezeutuorel evcurl l eoe pl cturl,oe-
coral uul l sculpturl , pe care rposatul le a
lost |ucrat la Hurezl n tl mpu| stuol | lor ce
lcea acolo. Aceasta sprca se veoea cum c
scrl erl le sale erau utreprlnse p: Laza unor
l ucrrl contl l ucloase l stroal nl ce.
DIN TESAURUL ARHEOLOGIC AL DOBROGEI.
-0-
SuL acest tl tlu o-l Constautl n Molsl l , pro
lesor oe l stor l e la Llceul ol n 1ulcea, va pu-
Ll l ca, rnoperano,rezultatel e cercetrl l orl
stuol l l or salearheologl ce, lcute n DoLrogea
n oecurs oezece anl oe zlle. CunoscutpuLl l -
culul cetltor ol n l ucrrl!etlprlte n Convor-
Ll rl Ll terare, valoareacercetrllorl stuol l lor
arheologlce ale o-lu| lol sl l a putut u apre-
clatl oe lectorl l acestul Buletln- ol n cele
oou artlcole puLll cate acl . Cetl romaue
| a gurlle Duurl l l O nou ol plom ml lltar
roman. Coutl nuuo, osa, va oa, oe slgur,|a
lveal multe l preloase | ucrrl prlvltoarel a
autl chl tl l c DoLrogel , ca:e, suL acest raport,
e uu aoevrat tesaur arheologl c, cuprlnzno
ascunseuluntrupmntululsau rml elel
mouumeutelecl vl ll zal l lortrac,ell n,romau
| Llzantl n) ce ncursul veacurllor s' au oes-
voltatn partearl l oe peste Dunre. Aceasta
n caorul lucrrl l or Coml sl uul | monumeutelor
lstorlce, cat e, prln l ege, arc suL p.l vlgherea
sa toate resturlle l mouumentele trecutulul
nostru. La oecl, pe lug lucrrlle oe pu
acum,prlvltoarel aLlserl cl lel mnstlrlle lsto-
rlce,prl mete suL auspl cl l l e sal e lucrrl l ear
heologl ce,prl v| toare la toate celelalteresturl
l mouumeute ale rl l , ncura]no l sprlj | -
nl no pe cel ce, avno pregtlrea l compe-
teua treLultoare, se vor sl ml uoemnal a
lucra n aceastol rec| e. Inceputul l lacecu
o l C. Molsll, care, n urma avlzul ul cerutoe
o l Nl ulstru alCultelorl Instrucl unl l puLllce,
a lost rccomauoat ca reprezentant al Coml-
sl uul l pentru | ucrrl | e sale o| u DoLrogea.
www.inp.org.ro
144 BULETINUL CO\[ TSJ UNH MONUMENTELOR ISTORTCE
; A. B A LT F Z F R.
-0-
Cuuoscutul pl ctor l puLll cl st a rposatu
Bucuretlla26Septemvrletrecut,uetateaLla
oe 29 aul. Iusemuuo acl oureroasaveste, l -
uem oe pl oas oatorl e a artc cel cestau
u jurul acestel puL!lcal| au aprcclat u per-
soaua taleutatulul plctor pe acel Luu scrl| tor,
care, cercetuol stuo| l uo, mal mult1ecta! | l ,
vech| auoastrpl cturLl ser|ceasc,puteaoare
zultatul cercetrllorl stuol l ! orsalen|rumoase
artl cole,puLllcateprl u zlare|revi ste.Aaul uo,
rposatul a |ost atras, oel a uceput chl ar, u
cercul restrul lor colaLoratorl a| puul | cal e|
uoastte, u care a tl prl t mal utl oou l n
teresaute artl col e. uuul asupraIrescurllor oe
l a Llserlca Colll, altul asupra Decora| uul |or
oela paracllsul Mltropoll el . Prl ml uo apol ol u
partea o | ul Aoml ul strator al Casel Blserl cl l ,
P.GarLovl ccauu, speclalusrcl uare oea stu-
o|a Irescurl l e oela Hurez|, A. Baltazar a scrls
o lucrare mal utl us,care a uceput a sepu-
Ll | ca u |ascl co! ul trecut al Bulet| uulul , cou-
tl uu u cel prezeut l va s' rl u celv| l tor.
Rgretuooars| ucerpl eroereaatt oevremel-
ulc a preu|tulul uostru colaLorator, ca uu
omaglu aous nemorl el sale, reprooucem, ca
aoaos la art| co! e! e sa! e, oou t aLle pp. I l 2
l l o6),reprezeutuorel evcu. l l eoe p| ciurl , oe-
cora| uul l scu!ptur|, pe care rposat ul l e a
|ost l ucrat l a Hurezl u tl mpul stuolllor ce
tcea acolo. Aceasta spre a se veoea cum c
scrl er| l e sale erau utrepr|use p- Laza uuor
l ucrr| coutl l ucl oase l stroalul ce.
DIN TESFURUL ARHEOLOGIC P1L DOBROGEI .
-0-
SuL acest t| tlu o-l Coustautl u Mol s| l, pro
|esor oe lstorl e la L| ceu! o| u 1u! cea, va pu
Ll l ca, ruo peruo, rezultatele cercetrllorl
stuol l lor sale arleo! ogl ce, |cute u DoLrogea
u oecurs oezece aul oe zl le. CuuoscutpuLll-
culul cetltor olu l ucrr| l etlprlte u Couvor-
Ll r| Ll terare, valoarea cercctrl l orl stuolllor
arheologlce ale o-lul \ol sl l a putut u apre
cl at l oe lectorl l acestul Buletlu- olu cel e
oou artlcole puLll cate acl. Cetl romaue
| a gurlle Duurl l l O uou ol p! om m| l ltar
romau. Coutl uuuo, osa, va oa, oe slgur,la
lveal multe l prel oase | ucrrl prlvltoarela
aut| chl tlle DoLrogel,care, suL acestraport,
e uu aoevrat tesaur arheol og| c, cuprl uzuo
ascuuseuluutnpmutu! ul sau rml elel
mouumeutelecl vl ll zal l lortrac,ell u,romau
l Ll zaut| u) ce u cursul veacur|lor s' au oes-
vo! tatu partea r|l oe pesteDuure. Aceasta
u caoru!lucrrl l orComlsl uu| l mouumeute!or
lstorlce, cat e, prlu l ege, are suL prlvlgherea
sa toate resturlle l mouumeutele trccutulul
uostru. Ia oecl , pe lug lucrrl | e oe pu
acum, prlv| toarelaLlserl cl l el mustlrlle lsto-
rl ce,prl mete suL auspl c| | l e sae l ucrrl l ear
leolog| ce,prl vl toare la toate celelal te resturl
l mouumeute ale rll , ucura] uo l spr|j | -
ul uo pe cel ce, avuo pregt|rea l compe-
teua treLul toare, se vor slml uoemual a
lucra u aceast olrecle. Iuceputul l lacecu
o l C. mo| sl l, care, u urmaav| zulul cerutoe
o 1 Nl ulstru alCultelorllustrucl uul l puu| l ce,
a lost recomauoat ca reprezeutaut al Coml -
sluul l peutru l ucrrl l e sale o. u DoLrogea.
www.inp.org.ro
ANUL Il, No. 4. 0CTO.VRI E-0ECEMVRI E 1909.
BULETINUL
COMI S I UN I I
BIBLlOTECA
lnv. _ 4 3
---.._
.ONU.ENTELOR ISTORICE
PUBLI CAI UNE TRI MESTRI AL
BUCUReTI
lnst. de Arte Grafice CAROL GOBL S-r 1. St. Rasi descu
1 6, STRADA DOAMNEI . 1 6
1909
25.679.
www.inp.org.ro
www.inp.org.ro
B U L E T I N U L
C O . I S I U N I I
.ONUMENTELOR I STORI CE
Buletinul (omisiunii Nenumentelor Istorice
1
www.inp.org.ro
COMI TETUL DE REDACI E
D-ni i : I ON KALI NDERU, GR. CERKEZ, N. GABRI ELESCU. G. MURNU,
Membri i Comi si uni i Monu mentel or I stori ce
1
P. GARBOVI CEANU
A d m i n i s t r a t o r u l C a s e i B i s e r i c i i
Secretar, ALEX. LPEDATU.
ABONAMENTUL ANUAL :
I N ROMANI A . . I Lcl
I N ST R I NTATE . \Z ,
REDACIA : la Administraia Casei Bisericii, Bucureti.
C C
Extras din Deciziunea Ninisterial privitoare la redactarea Buletinului.
1. C u nc eper e del a I a nu ar i e 1 908 s e va pu
Di i c, s u b d i r ec i a Comi s i uni i 1\o n u ment el or
I s t or i ce i n edi tura Admi ni s t ra t i ei Ca s ei Bi
s er i ci i , o r evi st per i odi c n u mi t Buletinul
(omisiunii fonumentelor Istorice.
2. Ac est Bul et i n va fi or g anul of i c i a l a l Ca
mi s i uni i , v a apr e t ri mes t r i al i v a c u pr i nd e :
a) O part e t i i n i f i c , n c ar e s e vor pub l i c
t ot fel u l d e mo n ograf i i , st udi i , l u cr ri , c omu
ni cr i i mat er i al uri d e nat ur i s t or i c , ar hi
t ect oni c i ar t i st i c, pri vi t oar e di r ect i numa i
l a mo nument el e noast r e i st or i c e ;
b) O part e of i c i al , i n car e s e vor publ i c
r apoar t el e anual e al e Co mi s i uni i , p r oces el e
verb a l e a l e edi n el or ei , r ef er at ek ar hi t ec
( i l or ns r ci na i c u c ond uc e rea i execut ar ea
l uc r ri l o r de c ons er var e i r es t aur ar e, pr ecum
i event u a l e l e ci r cul ri , i nf mma i uni i dec i
z i uni al e 1\ i ni st er ul ui i a l e Co mi s i uni i , pr i
vi t oar e l a mo n u me n t e l e noast re i s t or i c e.
3. Bu l et i nul apar e s ub di r Pc\ i a me mbr i l or
Co mi s i uni i , c ari , mpr eun c u a d mi ni st r at or ul
Ca s e i Bi s eri c i i , a l ct ues c c o mi t et ul d e r e
d ac i e. El e pus sub ngr i j i r ea s ec r et arul ui Co
mi s t uni i , car e e ndat or at s pr egt eas c i
s pr oc ur e mat er i a l u l nec es a r, s - I a du c l a
c u n o t i n a c omi t et ul ui d e r edaci e i s s u
pra ve g h e z e t i pr i r ea l u i .
4. Pe nt ru c a publ i c a i unea s s e pr ez i nt e
c t mai s i s t emati c i ct mai fol os i t oar e, s e
s t abi l e t e ur mt or ul progr am c u pr i vi r e l a f el ul
l uc rr i l o r c e va t r ebui s c u pr i nd Bu l eti nu; :
a) 1onograf i i i st or i c e , arhi t ect o ni c e i ar -
t i st i ce as upra mo nu me nt el or n oas t r e i s t or i c e
monograf i i c ar i vor f i i l us t rat e i d o c u ment at e
c u r epr oduc eri n e c es ar e d e f ot ograf i i , d es e m
nur i , aquar e l e et c . :
b) Re l eveur i d e l a c e l e ma i n s e mnat e i
c ar act er i st i c e , d i n punc t d e veder e a rhi t ec
t oni c, mo n u ment e i st or i c e ;
c) St udi i i l uc rr i u n i t ar e, a s e mene a i l u s
t r at e i d o c u ment at e, bunoar : a s u pra i n
s c r i pi uni l or mur al e i t omb al e d i n epoc a l u i
t ef a n- c el - 1\ar e, !at ei Bas arab, Va s i l e Lu pu,
Const ant i n Br ncoveanu et c . , as u pra ar t ei
dec or at i ve, n s c ul pt ur i p i ct ur , ntr ebui n
at n b i s er i c i l e i m nst i ri l e noas t r e n a n u
mi t e epoc i , a s upra port r et el or mur al e d e ct i
t or i : Do mni , Do a mn e, Ar hi er ei , Boeri , Jup
nese et c . , a s upra pi ct ur i i bi s er i c e t i , as upra
c o s t u me l o r et c . ;
d) 1\ at eri a l uri : s c urt e frag ment e, c o mun i
c ri , ns emnr i i not e d e i nt er es deos ebi t ,
pri vi t oar e l a mo nument el e n oas tr e i st or i c e ;
e) Not e bi bl i ogr af i c e i cr i t i c e a s upr a pu
bl i ca i uni l or i per i odi cel or d e s p ec i a l i t at e ;
f

n sfr i t , s u p l i me nt e art i st i ce, n c u l or i ,


cari s nf i eze bi s er i c i , m ns t i ri , r e pr o
du c er i de port r et e mur al e, d e pi c tur i , de or
na ment a i un i et c.

n c adr ul l u cr ri l or n i r at e mai sus se c u


pr i nd i a c e l e pr i vi t oar e l a mon u me nt e l e i s
t or i ce d i n af ar d e Regat , nt ru c t a c es t e
v o r f i d e o ri gi n r o m n e a s c - nl at e d e
Vo evozi i no t r i s a u n l egt ur di r ect c u
t r ec ut u l n ost ru .
mCgQ
Buletinul se gsete de 1nzare la Librriile Socec, Sfetea i Alcalay.
www.inp.org.ro
BULETI NU L
CO.I SI UNI I
I
IK8T r _ C 1 R. iTl
.,1 < ' l
O R"
B!BLJC
TECA
1 n v. ____
_
_ ? ___ P.
Cat a
_
_ __
JONUJENTELOR I STORI CE
PUBLI CAI UNE TRL MESTRI AL
SUB AUSPI CI I LE MI NI STERULUI DE CULTE I I NSTRUCI UNE PUBLI C
.I I N EDI TURA ADMI NI STRAI EI CASEI BI SERI CI.
1 9 o 9
OCTOMVRJ E ..DECEM VRI E
BUCURETI
l nst. de Arte Gra fi ce CAROL GOBL S-r I on St. Rasl descu
I. Strada Doamnei , 1O
1VV
www.inp.org.ro
C U P R I N S U L
-0-
T E X T
Cmj i l e Domn et i Br ncoven e t i : I l 1oQo oai a.
Ant i c hit i cr e-;t i ne di n l st r os.
1nst i rea Hur e zi :
Paracl i s ul .
Foi orul l ui Di oni s i e B l c es c u.
Cr oni c : Raport g e ner al c u pr i vi r e l a l uc r ri l e (omi s i uni i n 1 909. Res taur ar ea m n st i ri i
Hur ezi : l ucrr i l e di n 1 909 ( me mor i u).
Tabl a d e mat er i i .
I LUSTRA l U N l
La Curtea din 1ogooaia :
1 . Lat ur ea es t i c, c u c u i nea , i nt r ar ea i
bi s eri c a .
2. Sc hi t a p l a n u l u i d e si t uat i e.
3. Par ac l i s ul .
Pal at ul :
4. fat ada pr i nci pa l e, c u l og g i a i f oi oar el e
5. Col oa n ada l og g i i .
6. Cons ol c u st ema r i i .
1- Cons ol c u f oi d e ac an! .
8. Pi s ani a i f er est r e l uc rat e -j our .
9. Cadr u d e pi at r l a f er east ra cui nei .
1 0. Cons ol c u s t ema Cant ac uz i ni l or .
1 1 . Fat ada di nspr e i nt rare c u f oi or ul .
1 2. Col onada f oi or ul ui di ns pr e i nt r ar e
( par t ea s uperi oa r ) .
1 3. Pl anul pi vni t ei i r ez- d e c haus s ee- ul ui
( sc hi ) .
1 4. Pl n n u l et aj ul ui ( sc hi ) .
t 5. Sta l p de c ol t l a par apet ul l og gi i.
1 6. Pi at r l uc r at j our l a par apet ul l ogi i .
La Antichiti cretine din lstros :
1 7. Dobr ogea n r egi u n ea v e c h i ul ui l s ! r os.
/ 8-1 9. Pl c i c u r el i ef ur i c r et i ne g s i te l a
l st r os.
La Paraclisul mnstirii Hu1 ezi :
20. Pl anul i fat ada ext er i oar ( del a a p us) .
21 . Sect i une pri n axa l ongi t udi nal i
p l a n u l t ra p e z e i .
22. Fat ada i nt er i oar ( d e l a r s ri t ) .
La Foiorul lui Dionise Blcescu :
23. I n s cr i p i a.
24. Pl anul i s ec i une.
25- Fat ada ( d e s e mn).
26-27. C ol oa ne d e pi at r s c ul pt at e.
28 i 29. Para pet e s c ul pt at e n pi at r.
La Raportul general pe 1909 :
30-31 . Bi s eri ca Cur t i i Domn ei i d i n Tr go
vi t e ( nai nt e i dup r e st aurar e) .
32- 33. Foi oar el e c a s el or d o mn e ti d e l a Hu
r ezi ( nai nt e d e r esta ur ar e) .
34. Foi oar el e ( ac el eai ) i chi t i i l e d e mi a
z z i del a Hur ezi ( dup r est aurar e) .
35-36. Parac l i s ul m- r i i Hur ez i : f a ada ext e
r i oar ( nai nt e i dup r est aur ar e) ,
37-38. Par acl i s ul m- r i i Hu r ezi : fatada i nt e
r i oar (i' nai nt e i dup r est a urare) .
39. Foi or ul l u i Di oni s e del a Hur ez i ( dup
r est aur ar e) .
40 41 . Para pet e s c ul pt at e n pi at r , l a Foi o
r ul l ui Di oni s i e ( Hur ezi ).
www.inp.org.ro
1 . CGrtea togo

oai a.
Laturea estic, cu cuinia, i ntlarea i bisel"ica.
CURTI LE DOMNESTI BRANCOVENESTI
' , ,
-o--
I l . tOGOSOAI A
'
I . Stiuae t

t'slurie. -2. Cro!l/c Curi'/. -;. Descrz'ere.
-o-
cobornd, n ordi ne cronol o
l ogi c, del a cea mai nou
c urte di n ar, del a curtea
el i n Doi ceti , al crei carac
ter nc nu e bine defni t,
fi ndc Constanti n Brnco-
ve anul nu avusese nici ti m
pul nici l i ni ., tea el a o termi na, -
n pagini l e ce urmeaz se prezi nt
cercetrii curtea ei n lIogooai a.
O pri ,ire asupra situaiei geografce i
asupra fazel or i stori ce, prin care ea a tre
cut, va premerge descrierea ei j cletermi
ncuea sti l ul ui fi nd amnat dup cerc -
tarea curi i el i n Potl ogi .
Cu 1 ogooaia i cu Potl ogi i , e ,or
urma, se deschi de capi tol ul cel mai i nte
resant al artel or romne, -cci dac so
coti m aceste dou curi ein punctul ele
vedere abstract al artei , el e sunt prin po
doaba si frumusetea l or cel e mai nsem-
, '
nate produse artistice ein ara Romnea-
sc, dup
Epi scopi a Curii-de-Arge, i ar
dac le pri \'i m di n punctul e l - vedere al
arhitect uri i ci , i l e, sunt i ngurel e l ocui ne
domneti ce ni s' au pt strat pentru ti mpu
ri l e '" ehi , n stare reconsti tui bi l .
1 .
Priviri l e ce se deschi d cl torul ui , care
prsete bari eri l e cespr rsri t ale Bu
cueti ul ui , asupra nconj uri mi l or, sunt de
un pi toresc, pe care nu-l au ni i una ei n
cel el al te veci ntti al e Capi tal i .

ntre cel e
dou basi nuri , al Dt mbo, i i i , care str
bate Bucureti ul i al l al omii i ce ud j u
deul l l fov spre nord-est, se nti nde o re
ea ntreag e l e ,i ne ee ap, dnd aprnd,
cnd c l i sprncl pri ntre cutel e pmntul ui
foarte acci dentat j cnd pi erzncl u-se ca
nite fre argi nti i n funduri de vl cel e, cnd
revrsndu- se, peste cmpi i l e ntinse, n he
l etae l argi , pe cari abia l e zreti l uci nd pri n
desimea tuful ui sau a pduri l or bi ne hr-
www.inp.org.ro
150 BULETI NUL COMI l UNI I JIONUMENTELOR ISTOHI CE
nite de umezeal a pmntul ui . E mai ntli
apa Col entinei cu bl i l e, pl i ne de nufr,
ale Ciocneti l or, Creul eti l or, Mogooaei ,
Bneasi i , Herestrul ui , Col entini i , Fundeni
l or i Pantel i monul ui . Apoi apa Poci ova
l i stei si Vl siei cu balta Cl drusani l or si
) ) ) )
n fne apa Znagovul ui cu l acul , cu m-
nstirea si cu toat frumusetea descris de
' '
Odobescu. Dar ceeace izbete, mai al es,
sunt convoi uri l e cruel or i trsuri l e bu
cureteni l or di n cl asa de mi j l oc , cari , n
zi l el e de srbtoare ale sezonul ui cal d, cu
ncepere di n ziua Pati l or sau a sfntul ui
ceste veci nti al e Bucureti l or, unde i
ri di cau chi ar case de pl cere, Lusthausen,
maisons de plaz'sance, cum l e numi au c
l tori i ti mpul ui .
Cum astzi , aa i pe vremea 1 ui Bi bescu
Vod, erau Yestite pe atunci : Bneasa, pro
prietatea marel ui sptar Ghi ca, unde se
petrecea In fecare Dumi ni c ; Herestrul ;
Fl oreasca cu bi l e sal e ; Col enti na cu pa
l atul de var al fostul ui Domn Gr. Ghi ca ;
Pantel i monul i Pacani i cu pal atele l ui Al .
Ghi ca-Vod 1).
Pe vremea de prefacere a epocei de di n-
iiD-

. .. .-1
2 . Cartea 1ogo

oai a.
- Schi a planului de situai e.
Gheorghe i pn_ toamna trzi u, se n
dreapt ca s petreac spre frumoasel e
pozi i uni : Bneasa, Herestru, Mogooai a,
Cerni ca, Cldrusani , etc. E o rmsi t
' ' '
di ntr' un foarte vechi u obi cei de petrecere,
cari azi se pi erde zi cu zi , dar care odi ni
oar, cnd greutil e drumul ui nu permi
teau petreceri l e i vi l egiaturi l e n muni
sau n strintate, era foarte rspmdi t n
toate cl asel e soci eti i .
Pn n ti mpuri cu totul apropi ate, i n
nalta societate i Domnul petreceau in a-
nai nte i dup 1 82 l , pdurea Bneasa era
l ocul de ntl ni re a ntregei lumz' bune din
Bucureti ; proprietarul l ocul ui , V crescu,
pri mea foarte bi ne n casa sa de aci , dnd
mese cu reputaie faraonz.c, i ar i rul ca
letilor, ce sosi au, numai conteni au, str
ni nd nori de praf spre marea pagub a
toaletelor doamnel or 2) . i l a Hei teu so
ci etatea sensi bi l i vi stoare a ti mpul ui
i petrecea seri l e de var, n l ungi pre
umbl ari , pe marginea l acul ui , unde era i
un cafe cu ngheat i rcoritoare 3) ; i ar
www.inp.org.ro
CURTILE DOMNESTI BRNCOVENESTI : I I . l!OGOSOAIA
1 1 ' 1
1 51
pe alea ce ducea aci , plantat de curnd,
sute de echtpaje, preumbl au doamnel e
di n l umea bun, strl ucitoare de l ux i de
bij utrii .
i, i mai ndrt, pe la fnel e veacul ui
al XVITI-l ea, cnd vi aa i di l i c i pastoral
fu pus l a mod de soci etatea francez,
Al exandru Ipsil ant-Vod i fcea vi li gi a
tura ntr' un chioc l a mnstirea Cotro
cenii 4) i Al exandru Moruzi dedea bal uri n
casa sa de ar a crei grdin era l umi
nat de l mpi i focuri de rachete 5) i Ma
vrogheni i avea i el o cas de petre
cere 6) j i ar subt Al exandru l psil ant, n n
tia l ui domni e, se citeaz ca locuri de
petrecere : Bne:sa j
Mogooai a j Mrcua
cu mi nunata ap de
but j Pl umbui ta cu
casele de plcere al e
Racovitestil or si Ghi -
, ' '
nul cnd i fcu o curte l a Mogooai a,
i ar si mtul su artistic l ndemn s si-o a-
' '
eze pe aceeai ap a Col enti nei , dar in
tr' o p0ziie care ntrece pe toate

cel el alte
n frumusee, -pe marginea cel ei mai fru
moase bli ce le formeaz Col entina, pe
bal ta Mogooai a, la 1 5 km. , spre nord-est,
departe de Bucureti .
*
* *
Prerea c Mogooaia ar f fost stp
ni t, mai nnainte de Constantin Brnco
veanu , de un mare boer Mogo, al crui
case, n Bucureti , s' ar f afat pe Cal ea
Vi ctori ei de azi , sau pe Podul Mogooaei
de odi ni oar, nu are
dect o fantezi e flo
logic l a baz 0) .

n
realitate podul lI ogo- .
oaiei , pn n 1 702,
dat cnd Brnco
veanu ri di c strluci
t ul palat del a Mogo
soaia se numi a ulita
'
'
mare1 0) . Numai dup
cul eti lor i Dudetii
cu frumoasa cas a
Dudescul ui i Mogo
oai a, i pe l

ng al
tele Herestrul , unde
Domnul fcuse un
chioc. CI se preum
bla toat elita bncn-
3. Curtea 1ogooai a. Paracl i sul .
1 702, s' a numi t po
dul Mogooai ei , -n
ci nstea mreul ui pa
l at di n satul cu acela
nume -aceast ulit retean, i ar Doam
na, nconj urat de
(

n ''echimc U\'Ca clopotni a pe coama acoperiul ui ).


curte, obi nuia s fac preumbl ri pe lac
n j urul i nsulei de acol o, n mijl ocul cnte
celor turceti i greceti de cari soci etatea
era foarte amatoare 7).
i totui cu toat nevoi a de lux i pomp,
decderr a ce se observ n soci etatea ti m
pul ui , se vede i n zi dirile n cari se des
foar aceast vi a, - cci ele nu se pot
ri di ca ni ci ntr' un fel la frumuseea ree
di nelor de petrecere ale strl uci tul ui Con
stantin Vod-Brncoveanul , di n cauza l i p
sei de meteri ndemnateci 8) .
Aceiai nevoi e de l oc de petrecere l
cl uzi i pe Constanti n-Vod Brncovea-
'
care era cea ma1 I m
portant di n Bucuret i , uni nd drumul Tr
govitei , ce trece prin Mogooaia, cu dru
mul Dunrii ce trecea prin Vcreti .
i di n actele de cumprtoare ale l ui
Constanti n Brncoveanul rezul t c el si-a
'
ntregit un corp de moi e : Mogooaia
Chz, cumprnd di ferite trupuri ce se
afau n stpni rea a mai multora -nu a
unui singur posesor - cari le stpniau
di n mosz'-strmosz .

nc de cnd era nu-


. '
mai boer, bt'v-vel-Posteabu'c; 1 cnmpr, n
1 680, un trup ele moie n Mogooaia de
l a frau Radu i Popa I sar, feci ori i l ui An
tori e ot Mogooaia ot sud El hov, cu un
www.inp.org.ro
1 52 BULETIN L COltr ! UNI I MONUI[PNTELOR ISTORI CE
l oc de heleteu, care moie era dreapt
i btrn dela moii i strmoii lor ; n
,
-
"
Q
"
-
"
C.
"
"
O
Q
-

;;
-"
"
"


;;
""
o
.;
o
"
;

1 68 1 cumpr un al t petec alturea, m
preun cu nite case, dela j upneasa Rada
cu nepoata ei I l inca, fata l ui lI arco ot ll ogo
oai a. Aceste case Yor l uji de l oc de pe-
f
'

O

;
o
:
o
.
o
O
O
trecere l ui Brmco\ eanu pn la ridi carea
palatului su de mai trzi u ; n 1 689, dup
www.inp.org.ro
CURI LE DOMNETI BR

NCOVENETr: I I . MOGO , OAI A 153


ce n pr eaj ma casel or cumprate ridi case
biseri ca, el cumpr, ca Domn, un alt loc
gooai a; n 1 689, Iunie, cumpr del a Atha
nasie egumenul mnstirii Mihai-Vod, o
5. Palatul togooaia.
- Colonada !oggii, uedere interioar, cu perspectiua lacului.
spre nord, spre Buci umeni , del a Andriana
cl ugria, fata Deftei negutorul ot Mo-
Buletinul \omisiunii Monumente/ar Istorice.
moi e, Gorgneal e, la nord, pre drumul
Trgovitei , drept. casele 1ri i-Sale ; n
2 0
www.inp.org.ro
154 BULETI NUL COMISIUNf J MONLJil ENTELOR ISTORICE
1 700 | aucar| e, ecmr de| a ~tauc. c| ot
\ogosoa|aa| tmos| c| uCb. t. | a, . +r| u1 702
. .
, \art| c i |utrcgetc tot ecrp.| dc mo|e

ecmpraud ~t|| et| | , ec sc auac d| u ]o


dcbotar.| mo| c| ec arc lr| a-~a | a`sa-
tc| \logooac| - dc| alaear. c uastav. -
ec| must|rc| reh| maudr.t c| , d. u lcec-
rct|
1 1 ) .
2.
\omecrecta| ucc| c crmtoarce.ou. e+
.
Cart| | d. u ooso+| a.
' () 1
laug casele ec | cecmr+ e |u l o8 ! ,
ec| oec| s|| c| cstcc| dc| ac-
.
paucasa lada.dc| al | . uea
|ata | c. `areo ot 'l ogo-
oa. a, c| r|d| :, dcp ec
vaf rcparataecstcea-co
l| cr| e,vcz. | | cstra. aXo.
3) ec va scr. l c parae| | s
| a| atc| c| ec-| vaz. d| m+.
t. rz| c l:aueoc+u.| , ea
\ocvo| , c |ramt.r| | c
vceb| | or ea- . /. o. rca sc
tcrm| u+- cc o | cu dc
z. | c |uua|utc dc a| ccrca
-aealomua|1r||-oma
'
.
ZI O VOEVOD; DE LA SPSENI E LUMI I 1688,
SEPT[EM]VRTE lHb ( =ZILE) 20
1 2).
Is|avu. c, eoudcetor|s|t.| torlucr-
| c| , uc|cs sc cculocr ea| aec|c|a| tcz.-
d| r| |raueocuct. . e. do| | oea| u| e| , dcp
ecme| t. m |uu|mtoarca| sau| cpcs ub
stra|u
i" ROBII LUI DUMNEZEU I SPRAVNIC A SV(1N)
T(E)I BI SERI CI , DUMITRU, M(A)TEI PREOT
|
u curtea ast|c|rcaatlraueovcauc|
+d eb. ar| utoamuapr|mc| c| au a|dom-
u. . , | u I o88. . tot+e| pr. mctc| pcdc-
| catc| Ardca| c| c. , pc C| ae|. | , e+rc v| uc
ea s-l |c| . e te |c ..carca
sa|useacu. dcpmoartca
1 c| >crlau-\odCautaec-

z|uo. Crou. earc| uc spc-


uc eapccuso| a|ceau-
dc-| ec e. ustc pau|a sa-
tc| `r||->a| c | a l ogo
oa|a,aeo| o, |mprccuaudc-
scec \r. a>a ac |ect|
voroav, dcecac|osttrc-
|. | c ac orov| t i

lc ae. | uua. utc au | a


nuc| cdomu. c| | c| lraueo-
uct| , pc eaud cra ucm+|
|ocr,vc|-|ogo|t. l user.p-
|a pcs dcascprac| . _| -
sactc
6. Consol , ele col , cu stema ri i .
vcauc, e| tor. . | c dc p|
ecrc | a \ogooa|a sc |u
|au, ma. rarc pau|a rc-
a|a|ca easc| or domuct|
d. u 1argov|tc, . dc eatc - Palatul t'\ogooaia. -
-; SV(A)NTA [ACAST LHSE-
(Czut de sub bolile saloanelor Domnul ui).
doc or| , or| | dc ma|
mc| tc or. dcp ec c| c |cr r paratc || a
dcecrc sprc Targov. tc, eaud |uecp z-
dc|ur. | c-|| a |utoarecrctoamua, sprclc-
ecrct| , ec | sar a |r. gc| c. . lcecuoatcm
amucu| t, atatd. u|uscmur| | cerou| earu-
| c| , eat | d|u aec| ca a|c | usc| lomuc| u| ,
dcpc marg| uca ea| cu|arc|or ec |cscscr
tradcsc, |utoarsc , pcutrcczc| sc, dc-
prc |
,
tla raue| ase,

|u rcmaucase dc
| oau Romauc| - i .
lUC] A CRI IA[M]UL [SFANTLLUI MARE-
. LUI lILJCE]NIC GHIORGHIE, DEN PAJISTE,SPRE
SLAVA DOMNULUI CELUI N TREI OBRAZE I O
FI I N DLJMNEZU S MREATE I S PRO-
SLVETE N VECf , O AU RDJ CAT I O AL F
CUT COSTANDINU BRNCOVEANUL VEL-LO-
GOFT, NTI CA PREA SFNTO NUMELE CEL
DE PPESTE TOATE NUMELE A LU DUMNE-
- - - - . - .
' ZU NEPRESTAN S E CNTE I S SE SLA-
VEASC, I APOI CA BUN POMENI RE UJI
I PRINILOR LUI N NEUI TAT0 S LASE I
S RMI E ; CARE S-AU ZIDIT l ZI LELE
CRETINULUI DOMN I O RBAN CANT ACU-
[
u | cua e| tor|c dc p| ecrc d| u auc|
1 694 | uearc, |utrc I Acgcst | 20 Oet . ,
v|z. tcazTargov|tca eu easc| c domuct|
www.inp.org.ro
CURI LE DOMNETl HRNCOVENETJ : I I . IOGOO.-\ ! A 1 55
| must|rca Hcrcz| | or, \r|a->a sc o-
prcstc e+tczcecz| | c| adcss|e+tcdocla
' '
lutors, | a`ogooa|a. | dcp ec sos|a |u
lcecrct|dc| a `ogooa|a,uotapc ea| cu
dar . mc| cmcse| c|lcmuczccetoat
eltor|a, e+tser| c. lu+po| o am |ect ec
sutat c, ecpaec|ec|cecr|c
1
5) .
[
u i o9o
| I o98 sc oprctce+tcva z|| c | a `ogo-
oa|a ).
|
u I o99, datal uebccrc|rzbo| c-
| c| d|utrc Tcre| | Xcm| | dce| | a uc| |-
u| t||ordctot|c| c| cutralomur|upa-
ecadc| a Carlo |tz -audcmarc |cecr|c
pcutrc lr+ueovcauc| , n|ude |a I 3
pr|
| |c, vcu| scagdc| a l mpr-
t|c ec bat|scr||-| ecea|tau
' ' '
dc

onu/c ecu|s' acdat| u


toatv|aauoastr , pcu-
trcscrv| e. | | cadcse,ecmu-
scmucaz lomuc| dcp
ecc| |aecoprccmb| arcpc
| a lot| og| , sc |o| osctc dc
z|cadcs|.Gbcorgb| c, bra
mc| ||scr|e||\ogoac| , ca
s |ae c s|. Gbeorgb|c -
aeo| o, cudc ste`. tcvaz| | c,
pcutrc a oa drcmc| s| m|-
m| utc| or a|c lc |cecr| c.
craluvcst|tec | us|gue| c domu| e. pc| a,
e+uo st+u|a | lu \ | o| o o a pr|u g| ucr| | c
soCou taut|uDcea, e+uo ra ouoratec
t|t| c| ocI.|ue|pca|saerc| c| |mpcr|cromau,
| ec | uercdcrcal mpr| c| torec.| , ecm
| g+udct| | c eutrc as|gorarca v||torc| c|
ec| c| lc a| do| | caa| sc nc, tc|au l| |ae
s uc sc ma| mc| cmcase ec mod cstc| c
easc, ecvor nscmuat ecec| cdc| alo| -
eet| , |-| dctcrm| ua lu| a, l u I 7J2,
pa| atc| ecuc c| mctc | astz| , dc| a satc|
-c |a o||t, \ogooa| a.
l| a lcea| cudarcbr+ueoveuct|cu-
trcaecstau,ecm|uccxp| |-
eab. | ateercaerou. earc| c|
ascpramrc|| ect| , ucs. -
| cscaucmr|uucma|| a
t|r| | cec| cec| egcmd| up|-
sau|adcmarmcr. pcearc
lrueocauc| oasczdca-
'
scra c|| |o|or.|c| d|u-
prc eort , l u z|ca lc 2J
>cptcmv|c ] 72. e+uo-c
tcrm| u | |uacgcr |rc-
mosc| | oea. ,\cz| | | cstra
|a `o. 8 .
Ccuoatcm eb| arcrmr|| c
ctrcecr|| ,n| ude| a +\a. .
lomu|tora| . pc | +ug a| -
tc| c, l| | sa s+ugc. | lu
| cu| c s| l u ' c| |cs|lutoamua
7. Consol cu foi de acar.
ACEST PALATU DEN TE
MELI E l lSTE ZI DI T I NFRU
l! USETATU DE PRE LUMINA
TlL, NELATlJL DO !NU ! O
COSTANTr NO l 3 SERAB0 VO
- Palatul fl ogooaia. -
(Czut de sub bolile saloanelo Domnului).
EVOD, D.R lT :r DAT LA AL
DOiINELUI Fl l LUt TEFAN B( RNCOVEANU)
. IOTEN! R(E) OHAl3 "IC() ; 1 V.RI ND ACEST
FRUMOS LCA LA A lJL DE LA HS. , 1702
i\\r < ( =LUNA) SEPT. 20.
' '
acc| c| aau, c|pctrceedc mc| tcor| | a.\ |o
gooa|a1 7 ) . Xct|mu| m| ed| uerou| eaect| .
pcutrc auc| l 7J0, darecuoatcmcdcr| | c
l c| lrueovcauc, | a-atc| sc\|ogooa| a.
l u auc| I 7J I , l c cudc `|ud ec toat
ecrtca, tr|mctca so| | a ucuta | c. lauu,
gcvcruatorc| Ardca| c| c.
1
s)
.
lartoatccdcr|| c|pctrcecr| | c| c| |r+u-
eovcauc, |a `ogooa| a, p+uaecm, sclu-
t+mp| ar lu m| e| | c| mod cstc| c ease dc
ar, ec | c ecmprasc odat ec | oec| . >|-
tca|a dc str| ce| rc dcsv+r| t, lus, lu
earcscanlr+ueovcaucdcpI 7JJ,e+ud
|a o cu dc term|uarc, |r+ueoca
uc, cu|ud dc| a!argov|tc, trceca r|u \| o-
gooa|a, ea s r| m| ase cueap|g|c l m-
prtcse
1
! 1 )
.
lar at+ta str| ce|rc|pctcrc, uc pctca
s uc a+cgc| oz| a vma| | or, ear| |utr|-
gar |aloartealr+ueovcauc| sucebc-
mat, pcutrc maz| | . c, lu I 7J3. lr|u bau|||
d| p| oma| a sa, lus, c| dc]oae cuc| t| r| | c
www.inp.org.ro
1 56 BULETI NUL COML SI UNl l MONUMENTELOR I STORI CE
vr-mas| | or-| csc tr| cm|tord| utr' oc|
, , ,
tor| c, carc uc |cscsc pcs | a ca| c dccat
pcutrcp|crzau| asa. l| | u dclcccr. cscl u
torccalu ar, trcc+udlcurca l u l c| | c,
s| ma| trczvc| | udc-sc dc va| cr| | cccavc-
,
scsc , ajo| , ac c. t dc s' a. dcs| a satc|
\r| |->a| c | a `ogooa. a, ca s sc od|b-
ucasc
20) .
| sprca ctcru| zamcmoral| | c| cz| | cdc
|r| c| dc g| or| c, dcad+uc dcsudc]dc
| marc lcccr| c cc| | c proccrc|tor|a
dcpcstc lcurc, c| pcuca cas scp| c-
tczc pc cuad. u lo|t|| c sa| oauc|or cat. |
, ,
dc ac| , sccuc d. u t| m|c| pr. m| rc| sa| c, | a
-co| -| | acc:tca uc| c| . dc|a `l ogo-
oa|a
2 2).
lcptragcd. ad| u 1 5 Acgcst 1 7 1 4, lu-
tamp| +tpc ma| cr| | clos|orc| c| |l uuclc-
u| acc carcTcrc| | cctacavcr|| c| c| Ir+u-
covcauc, dcsprccar| c| rcc| ac|cgcudc|a-
|c| oasc | a Coustaut|uopo| c, pa| atc| dc| +
Nogooa|a |c scpcs cuc. pradc ccmp| .tc.
l ucc| cpatrczcc| dccarc. l u carcsc trau-
sport mol| | c| c | c|cctc| c lr+ucovcauc-
|c|2 3), vorn |ost| acc| caa| c aatc| cJ dc
| a`ogooa| a, carc|ctraus|ormatl u
J
tan.
lu accast traus|ormarc, | a doc cu.
d.p dccap. arca | c| l:aucovcauc, | a 1 4
8 . Pi sani a pal at ul ui togooai a.
( I ntre ferestrele lucrate ir }our. al e antreului c e d i n foionli dinspre curte
1
- transcrierea l a p. 155).
Odr| c , Adr. auopo| c), dc ctrc |ad.ab.
l u 1 704, 1 705 | 1 706, caud l uccpc
loa| auprazu| ca c| cmc| | u lccc:ct| ,
ccm .lu 1 707 | 1 708, caudca sc| umc| -
ctc d| upr| c| ua zd.|cr. | orcc. uau
pr| u^cgcst, |raucovcaucl . pctrccct| m-
pc| totpc | accr| | c sa| cd. u \ogooa| +,
lot|og|| sac 1argov|tc 2
1
) .
lar s. dcp cstor. +uc| c| sc >tc|au
, ,
cc|ata| c| ordach. cCautaccz. uo, |u 1 709,
| p+u lu sptm+ua pat| m. | ord. u auc|
1 7 1 4, c+ud lr+ucovcauc cstcr| d| cat cc
to| |cc|or||d| ulcccrct| , sprca u omorl.
|a Coustaut|uopo| c, c| uc lucctcaz dc a
'ct . , 1 7 1 4, uc|cr| c| tac| d. rcgzdc| a,pcu-
t|ccatcvaorc,do| oamcu|d|u sc|ta|c|Ca-
ro| a| X| | -| ca, car| rctc+. l utoarccrca
+ccstc. al u statc| c sa| c. d. u Tcrc. a, cudc
-c aua d. i u|raucrc+ dc| a lc| .ava |
dcpavcut.r+dc| +\a|a. dc| aug|cu-
d cr. Luc| cra Fabriciu, tr. m| sc| d ccc| c|
dcHo| stc u, a| tc| Lamoiiraye, c| tor, ar-
cbco| og|avcutc:| cr, atr+slu prca] marc-
c| c| Caro| dc r cutoarc| c|aptc dcar-
mca|c accstc| a.
lamottrayc uca| sat orc| a. cuc asc-
prapa| at c| c| `ogooac| , ccarcccat+tma|
marc va|oarc, cc cat c |cct dc culcu
www.inp.org.ro
CURILE DOMNETI 1 3RNCOVENETI : n. MOGOOAIA 1 57
ar
j
co| og, c+rct|1s adm|rcp+| +tc| cV c-
uc|c| , t|as dctcstccr+taareb| tcetcr a
pa|atc| ortcrecst| s| st|a ss. cxpr| mc
J
o s| uecradm| r+|cpcutr.o | oec.uat+t
dc lrcmoas, ecm o luta| u| pc pm+ut c|
r|| uoastrc .
>cara, spcuc c| , trceurm pc | aaptc
ecasur| pc | +ug uu cd. ue| c dcstc| dc
marc s| dcst c| dc mrct.l utrclarme-
7
| cza, ec s nc ` `c rspcusc e cra cu
pa| atecscebcma`ogooa. +. e|.-csc
z| d| tdcc| t| mc| lomu+|Tr| | Romauc-t| .
!
.
Avcrm e.t| oz|t+tca lc + ptr.udc| u-
cutrcpcut|:a- vcdca , l | gs| rm|oartc
rcgc| at|z|d|teopenete, onatpcd| u-
| cutraec,/a,onaur log+tc| ecp. et.r|
lcuc, d ar mol| | c| c|cscscr | c+tc|ce
trc s| c] |tor|. lor|. . lu v:cmca dct|our|.
uc|cr. e| tc| c| sc
stp+u. tcue| ,
|uscsc traus|o.-
mat lutr' cu bau
pcutruucvo|| c e
| tor| | or .
lc| + m. uc| osc| |stor| e >c| zcr, earc |-a
vzct | mcd| at dcp rzlo| , avcmoloartc
lcudcser.crca|c| c| c| eumpa| atc| scprc-
z| utaatcue|
\ogooa|a. . . apar| uaud|osta| c| lomu
||+ueovcauc. . . . dcmu dc ec| ma| str-
| ce| tstpau| tor. d|ue+uza| ueomparal| | c|
s+| c poz. || . s. t.+| | | e| d. || . . . . a a cus
u ecama| marcpar.c| ar.. ul ut| mpc|
c| t. mc| c| rzlo. , | + a] cu- dc ucrceu-
uose.t. +vaud eh. +| st+tcc| c rcetc eou-
so| c| clo|t. | ori s|ram+tc. ~| totcs| dcp
1
J 1
aecstrz|o|sc ctca| uel. uc rce.uoa-
tc. lutr' cua d. u s| . | c dc| a \ogooa| a,
scltlo| | | c gct| tc a| c p| aloudc| u| , lcs-
.r. | clasaral| | or. a ec| orma| ec az
d| utrc strmo|. |am|| | c| lr+ueoveuct| ,
p. etatc pc pcrc| , | cc uct| c ecs z| e,
cs.c pc| ua eou-
s.dcra t|caaecstc|
J
prc| oascaut| eh|
t| sau | |psa dc
lau| s|dcmcstcr|
J J
earc a l mp. us pc
lomuc| X| eo| ac \a| dcparto c|
ne dcser|c|r.moa-
sagrd. uec| uca
dc pa| at, pc mar-
9. Cadtu de piatt , di n fereastta cui nei .
dclrueovcauc,
lr|ue| pcal l mpc-
r. c| c| s| marcVi-
- La Curtea r\ogooaia. -
g| u| | cbc| ctcc| c| ,|apo| vorlctcdclcu| |
pct| ec ac |os| pcsec| | a| e| , pcutrc a | c
proecra cu gcstosscpcu `) .
\ansc|cr|tpa| atc|str| ee| cu| | l ut| mpc|
rzlo| a| c| d| u 1 737-39, dar aec| a earc
l d|strcgc. aproapc eu dcsv+r|rc, cstc
rzlo| c| tcreo-rcs d| u 1 769-1 774. Ca
rzlcuarc| ueoutrastrucpotc| c| |c| |rau
eovcauc| , `| eu| a| c, earcl u ecrsc| aecstc|
rzlo| ctrcec || dc partca Rc. | or
20
i
,
ii| udpr| m| t, lmprccuecodc| cga| croma-
ucase, lu+cd| cudcleatcr| uaall-+,
1cre| | l | scpcupa| atc| | ao d| stragcrc to-
ta| . lc atcue. ucma| rmascr| utaetc,
d |u vceb| c| pa| at dce+teamcr|| c dc| am|]-
| oe, eapr| dvoarc| c| eco partcd| uz| dc-
r| | c eamcr| | or cxtcr| oarc.
,
st| cr a| !r|| lomauct| , ea s dca]os
p| a|oud c| lo| t| t, lmprccu ecportrctc| c
strmos| | or s| , s| lu | oec| aec| ora s
J
aeopcrc sa| a aec| a ec cu tavau, ]os |
eomcu i .
l ut| mpc| rczm| r|c|dc| a 1 82 1 , poru| t
dc1.dor| u eoutra|ocr|| or, lu t| mpc| |c-
gc| 2 8) lauc| c| Gr. gor|c lrueovcauc | a
lra

v, ectc dc aruc| | paudcr| |z-


lcse `ogoa| +. arzaudl| l| | o|cea marc| c.
lau2 9). :o| + +ecstc| a cv| a| oasa ~alta,
cua d| u ec| c ma| luscmuatc |cmc| a| c
t. mc| c| , pr| u uatcrc, log. c ||rcmc-
scc 3 0) e+rc,ctm+udsp|r|tu| u| romaut| e
a| cpoec| sc | e| cgrctcdcvcu| udseb|-
mouab|aVratce, dapmoartca soa| c|
sc, lu 1 832, rcpar l|scr| e+ str| eat
www.inp.org.ro
1 58 |:i iIiNU CO\Ii-UX| i \OX \lixIEiOR TSTORTCE
atcue| ,ece+rcpr. | e]to+nd| uuoaaue| o-
pot,pc earc pouc s sc ser|c
. T ACEST CLOPOT i-II FCUT DE CON
-IA:!l: c-\|\u VOE\' 00 T L-AU i X . .
X\I -il:Iii .i:kiC li. LA \O3OO.\ |. \, TN
i\I 1? l 0 =I10?i , T --U PREFCUT lE
OUMXi|i u\|- l 3RNCOVEANCA Ell.\
13 |I\, (. .\ T 1 832, I UUE.
\+| t+rz. a mo. +trceaud |u s.pu. rc+
| a. |. |c-ca-\od, e+.c . uc+ |u estor|c
pc/o|+,n|e++dopt| v.++l+ua| a| , c||uecrc,
pr. u mctcr|| s| s+| , o rcstacr+rc, |r
|usdc + +cauoroec| dc
+ o tcrm. u+, dap ecmu
patc-etcrm| u+u| e| p+|

t a|
d| u+pro. cre,dc| +|uc+-
s+, d. u| mprecr po| . t| ec
-. |am. | . +rc.

I. a| s. `. ea| +c l| lc-
seaR 1 ) , eout.uaz| d. rc+|u-
ccpat | +eopcr| +| +t.|
ec +rdez. c| u| oca| -. a'a| a.
eoearc cr+| uvc| | t.
le

+tcue. +u+z. , | s+t


lu+ec| +-| st+rcdcc|t+rcs|
' '
e+r| +a +vat +tat+ . mport+u | u v| +a
uoastr trceat, eam -| |+tdc mns-
' '
kzle ea e+r. sc eou'a | , dc| +| uecpata|
vc+ea| a| +| `|`-| c+, c`ud must|r. | c| |
p| crd rostc| | or dc od| u| o+r.
>. totas| , ea | u| t|s+rc, c o ascmuarc
' ' ) '
|utrc o eartc . o m+ust.rc.Lu+ c |uu| -
+.pcutra ucvo. | c-crv| e. a| c| rc| | g| os, ec
trc|actc o|e. +t z| | u| e, |u l. scr. e+ ec sc
l u+| |u m. | oea| p+tra| +tcra| a. , |orm+t dc
e| d| r. | c|u e+r| | oeccse s| c] . tor . tcmp| a-
| a| , ec+| +| t e |u| +t pcutra trc|a|uc| c
| p| ecr| | c vocvodc| a| -
r|| , earc | oecctc |u casa
dowmeasc, s+alupalatul
r| d. e+t tot |um|] | oea| aua|
patra| +tcr | c e| d| r. , | o-
ea. tc l c -| a] . tor|| e r| |
prs|rc,c| +tc+pt, | ue,
m+na p|oas earc s-| r.-
d|ec -| s-| | uv| czc |+str-
' 1 O. Conso1 1, cu stema Cant acuzi ni l or.
|
utr o +-t|e| |c e| d| re,
r. d. e+t ea+scmcucaseo-
p.r.
,
bser/w -+a par+e| | -
sa| , |ue+rclomua| | . l+ec
rage| auc+dcd|m. uc+|
dcsc+r, ua+rcececta
| u |utcr|orc| ear| | , c+ sc
+d z| d| t totdcaau+ | u
+|++ | ue| ute| , n. ud au| t
pr. utr' om. epotceeap+-
| +ta| lomua| a| . ~|ta+t | ce|rc+ dc od. u| o+r, e
l
e
pcvrcme+ taua| a| sa .
Cou-t+ut|u-\od lraueovcau| .
{Suspnnd capetele arcurilor bolli lo1, n
saloanele Domnului di n Palat).
c | +tcr

-ad-vcst| e a
e.r. | d|ulraueovcu. , cee+est c| +lot-
| og , c | +tarcavcst| e| +lo| ect| , | + `lo-
oo+| + c+ sc +i |ua| utc+ |utrr| | , pc | +-
t a: +|c cst. ,v. eorpa| l i i , | useb| +p| aua| a.
oc s. ta+. c, 2 . | | astr+|+ Xo. 3) .
3.
Cart| | c domucst| +| ct acse cutot || uc
' '
dc|u| t|+ dc ec| c| +| tc r+mcr| +| c arh.
tce.ar| | uoastrc vceb. , r|u seopa| pcutr.
e+rc scut |uu| tatcs| r. . u|.t. s+rc+ce|
7 ' J
sc d+a, +dcea+t +ecst a. -eo. || e 'o|
mc+z au grc +p+rtc |+. | clanunle,
prcmcrgto+rc botc| ar| | ord c +z. e+r| , pc
vremc+ | a. l.eovc+ua, scrv. +a dc+d
post e|tor. | or, e+| | or | erac|or, gz
d. | ea to|. | c to+tc| c-|+ec| ++co-
crmaut. -'+ dc bezestauele, |o| . | c,
saarv| . eue-tor| | or. |+ dcb
B1'senca, +v+ud+ec| +|t. p+rb|tcetou| e
e+ -| aec|a + e.rt. . d|u lo| ecst| ( 1 8 m. X
' ' '
5, 70 m. i ,m1 scdcos||ctc de +ec+st +, c+
|utcr|or, : | ce. tr. ud cspr| tar+pr| ust`.| p| ,
|u | oe|cz| dm+s| v, + naos1duz | uearc sc
+1.i troua| lomua| a| s| -e+aue| eecrtcu.-
'
| or, dc + pronaosubn cu | esc +dtroua|
|o+muc. . +sa. tc -+| c , eam |pr|u|o_.-
|+ +dm| r+|| | c| t+mp| e | c | cmu, lu e+re
rttccau-r| | e | cr+mar. |c-te]ar eagb. ud,
www.inp.org.ro
trnqiLE DOMNETI 1RNCOVE ETI : IT. MOGOOATA
159
ccm-| mot| c| c-t. | . z+te . | . u|+cus.|| o|,
!
dccorc+z d| |c|. tc| c |cg|-trc, lu c+|c -c
impa|tct+mp| +,dc| +crcc| uxc| dcsc-,p+u
| apoa| c| c . co+uc| ordc ] o-. C+ cxtc||or.
pr|dvo|c| , `, Jm. . 7m.) +r+t, |+
m.] | oc, demou-t|c+zch| pc| ccm ot|+u| |
t| +c s rczo| vcprob| cm+l mpodob||||cx-
t |. oarc . uc +ccz+udpr.u z. dr. e, ca +| c|
| +\| ooo+| +. | | u| | | c +rh|tectou| cc. nc pc-
uodc| c lu |c| . c|, p||u cc| or. | c |. +| c z-
1 1 . Pal atol 1ogooai a.
- Vedere asupra fnadei di nsp1e intnuc1 co foionl i. -
dc lo| cct| . t. c| de t|+uz. | e +| |.-c.| c| |
d. u vrcmc+ | c >cr|+u-'+utaccz| uo, dc
J
c+ud d+tcaz |. scr. c+ , | +||rcmoa-c| coc-
111/e cc sc prcz|ut lu docI||c|.tc f | c|. ,
dcascpra . dcdc-ctc| dubucul dc| a
|vc| | | , +tcuc| cu c| c uc pcte+c |cc
+| t|c| pc scp|+|cc| c-| m| c. ccm c c+zc|
| + lo. cct. .

u |+t+ ||-cr. cc| sc l uua| t | +tcr. | c | u


! 1
c| utc.+trcugh. c| +rc+| ccur/t., d| uc+|| ,
www.inp.org.ro
1 60 BULETINUL COMI STU f f lIOUMENTELOR 1 TORICE
|+l J ogoo+|+,uc scpstrcazdce+taecc+
+|utrrc| ,d. usprcdrumu| 1+rgov|tc| . l| c
scut|ormatcdc| oec. uc| cs|c] |tor| | oroctot
|c| c| , rz. | oro-tscst| , t| au| | ordomuc-t| ,
b
+ y 1 . )
ccm| .lce| d. r| | c d c t| u+tc ptu| c| or,ma-
gaz. | | or, gr+] dur| | or|or| eca| tc ascmcuc+
e| d|r. , ectrcbuc scx| stc|utr ocpoea|
erc|pr| ue| p| uceouom. ecstcseb| mbu| u+
t ur+| , natzwalwirtsc/zajt
'1 2) .
lntra7'ea, |u eurtca ec sc au +sczat
'
|utrc | +eu| \ |ogooac. | d:.m.| Targov|-
tc. sc |aec d| usprc aec t dram pr|utr'o
poa:.m+rc, porte-cochhe, | ud. e+.ec| | .
1otpcaec+stdcprt+t| +tcr ,e+. 70
m. d|staudcpa| at)sc+1, | ueo| c' uord-
cst, s|tcatcut.nt'a, .l|umot. vc dcprcveu|rc
a|oeu| c| |ud| eatpcp| +ueu l V; vcz|| | | u-
stra|aN o. 1 )c+eoust|tc| c|u or|eceurtc
o adcvrat opcr dc arb|tcetcr - ) .
/| d| t eutoatc rceac| uu| | c pcutru cv|-
t+rca |oeu| u. , dcptcbu| ea t| mpc| u| 3J) ca
uc -c impae ec gcstu:| | c cuc| apusc+u
ealc|-Cb| aro, earcg-cae,bceatc| cro-
m+uct| ,dc||o+rtcgc to+sc,-:mt vcu|e
rce| , d| u eaazesc ob|suucstciu \a| a-
' '
cb| ae+ec| u| +snc +czatlutr' cuuub| u
12. Partea superi oar a colonadei foi ot ul ui di nspre i nttarea Curi i .
- Vtdere intedoar, cu picturile bolii. -
pc p| +uc| dc s|tua| c , vcz| || | ustra|a No.
1 ). l+ sc prcz| ut | utoema| ea eca d| u
|ot|og|,avaud, | uvceb| mc, uuaeopcr|eu
docve7"sanie, | u | oeu| adaosur| | orsupra-
pcsc ec cvd +z. . O marc ea| ot slcr| e
o aeoc|c, | u . utcr|or, rcz. mat pr|u,rn-
aena,vt, pcdocmar| areadc, ecscspr|j| o
| arda| | or coussz.nete, mulurate eulo| .
| utr+rca c1+ueatdc doueamcrc, eu
+eopcr... ec au s.ugurversant ; c| cscr-
vcse oc e+mcrc port+rc| c| | eorpu| u| dc
gard.
a| eur| | , dce| ,|oartcdcpartcdceas-3 5).
`atura| ,e pcutruo popu| a|c aa dc uc-
mcroas e+t uutrca eur|| c, ,eb| ar ec| e
bo|crct|) |oeu| ucst|ugaudu-scu| e|od+t,
buetr| attcbu| a s nc ecamrc. . . ec
cueoeauuobc| | se, ecsc dcseb| dcae+
o p+|u|c, lutoars dcasupra cuc. bo| tc
earc aeopcrcatot cd|ne| u| . . . ab dcseb|
dcrcaeru| a cra +sczat eot| ouu| dc do|
'
st+u] cu| dc | uug, | uearcscm|stc| au| cm
uc |clutrcg| ,eumvcucaudc| apdurc.3a) .
Hrcat c s| eu| u|a d|u oosoa| a ec uu
' ' ( !
www.inp.org.ro
CURTILE DOMNESTI BR COVENESTi: I I . MOGOSOAIA
*
1 1 1
161
tu?'n-lantern, moucmcut+| , oct+gou+|,-
peutru +cr|-| tc| s|| c|tu| 'umu| u| , c| -c e
vaseaz, -e | rgctcc+ o +|u| c -prc pe-
rc||c+mer |.r+cord+udc--ccup|+uu|p-
tr+t+| | or, r|utr' o|+ztotoct+gou+| . -
[
uc+mc|||cd| urc] cr, bo|t|teluberceau, |o-
cc|+ |uct+r| -+-, cu +] uto+rc|e-+| c.
|ort| cu| d| u|+| -ca|ptur| | ed| u tocu| dc
| +tr+||c|e-tre| ,

| c-t|+| +`o. 9) || d+u


o l u|.+re dc-tu| dc |rumo+ .
Palatul( n | , c| +u , . | | | c-tr+| | | c`o.
-, 1 -) -cr. -'+l u m|] | oca| grd| u| |ordepc
m+r uc+ | +c.| u| . |u| +u dreptaugb| c| +r
,c+. 32 m. X 2l m. ) . +.uddoc-co-c|pe
| +tur| | e uord | cd.
au|o|o|l u| +t.+d| u-
-pre | utr+re | +| tc| c
dou cc ve|cre -prc
| +c. ccr|udcl ucpe-
r| |c p| u|c| , rez-de
c

aussce- c| .| , | ct+-
, c| .| , cc+|c| e+.. de
+|t'e|, or| ce c+- |o-
m+ue+-c o+re 3 7 )
,v. -cb| e| e de p| +u
+| tcr+te).
Gr| uz||o+rtegro+-e dc te] +r, -u-. ut+v+-
uc|e| or |op+rtcd| uplaneunie c+mcr|-
|or et+u| u| .
Comunicatz'a curt| | -|rezde-chaussee-
. ' .
c| a| cu etajul uu -e |cc+ p||utr o -c+r
| utcr|o+r, c| pr| u doa -cr| extcr| o+rc,
+-+ccm - +ob| -uc| t| +to+tec+-c| crom+-
, '
uct| 3 8) -+dpo-t|tc -ub -co-c| cc| m+re
+| +coper|u| u| .
Ce+ pr|uc|p+|`, c+rc -' +rn ccveu| t
- -e +iI c| + |+|couc| -+. |o|-o|.| d| u'+t
1 '
A -c +1, d.u c+cz+ dt'spozz'tz1m!ui antz'-
camerzlm-, +||p|t| +|o| o|.| /'d| u-prc | +c.
uud c|+-|
'
|utr+rc+ pr| uc| p+| . l+ -e r|-
d| c+ |o+rte pompo-,
pedrc+p+|pc-t
- A t0 ..... .... gz
= .- .
. Pivnzja ( P. | up| +-
uu| rez-de-chausee
u| u| i ocup p+rte+
ccutr+| +p| +uu| c| ,|
+rco+-+l u| t| melu-
. . ==
A' 1':-0:u'
g+ |o|oru| u| , +| |p|t
dcz| dc| p+| +iu| u| . Az|
uu m+| cx| -t. cc| +
czct od+tcu |o|o
ru| , c+rc | c| + |o-t
m| cor+t cu || | c] c|
rc-t+urr|| , | cpccm
rezc| td| u-ptcr| | c
lcutc| +|+z. - Cc+
-cccud+r, -c+r+ de
-crv| c| u, -er| d| c+-pre
|o|orc| cuco|ou+d,
1 3. Palatul Mogo

oai a.
deuordH' , +z| cuto
Schia planului pi\,ni ei i rez-de-cllau.sse"e-ul ui
tu| tr+u-|orm+t. A-
' ,
c+t, dc| -p+t +d+uc lu m+ut, +t|ugc
planeurile ct+] a| c| r| ucalotele -'er.ccce
o +cocre, c+r| -e re+z| m c ce|c p+trc
m+r|+|c+dc. cc-e | ucrcc| e+zpc -t+| pc|
ceutr+| . u g.r| | c| c ( 1 6 |u | +u i couducc,
+c| , cop+utl uc| | u+t|cto+e| cc.v|u.t|
-ccmpe, de-t| u+te oee|or.

u v| m|
dc pr| mc]d| cpeut|c lomu. c| o+te -co
borl d| uct+] , +c| . r|uc| | +dc|o| t..+ c+-
| otc| d|u-re g+r| | c| c.
Rez-de-c!aussee- ul l| g|+pe+z c+mc
r| | cd -t| u+ecurcu| | or, l u cru| p| |c| , lu
+ce| +-d| -oz|t|ec+-|c+mc|||cet+ u| u| , |r
' ' '
lu--+|bccv+d| u-p|cudo+re++ce-tor+.
Buletinul (omisiunii Nonumentelor Istorice.
m+udou-cr| | ccr+u
|c| cmu|rumos| ccr+tc,metcr||+v+udl u-
gr|] +c+-| +-c| oclu z| dpcutruoeveutc+|
-c+rdep|+trv. i u| | u-tr+|+ Xo. 4, d+r+
o|||c+crm.z| | or+cz+tcperpcud| cu| +r
pe -tr+tu| cc| or|+|te | c+re +ve+u nc
-co+-el u c+z dcl u| ocu| re + -cr| | ).
_
/afu/ |ormc+z p+rtc+decpctcu| c+
p+| +tc| c| . L| cupr| ude dup mod b|z+u-
t|u +p+rt+meutc| lo+mue| , gineceul, |
pc+|lomuu| u| , andronzlz'eu!. l|-poz||+
| utcr|o+r, -u-|uut pe z| dur| | c rez-de
chausee-ul ui | +|ebo|| | orp| vu| c| , c |o+rtc
regu|+t, cum+ob-crv+t-o| l+mottr+ye,
ch| +r -urpr|uztorderegu| +t, peutru clue
21
www.inp.org.ro
lo2
BULETI NUL COMISIUNII MOUMENTELOR ISTORICE
t| c 3 9) ed|spoz| t| vc| adoptatl u| oec|uc| c
eout| mporaucXogooac. ,\crsa| | | csi , cra
ec| par enfllade v. p| auc| etajuluz): l u
drcapta | l ustauga cua. ax, rcprcz|utat
pr.u autrcar| | cC, lo|t|te| | | udr|e. B, lo|t.t
eclunette -scutd|spasctoatceamcr. |cdc
apparat, dc| oea| t, | uamcroasc|caut|ea
mcrc, iu ear.fcearcsc oprctc daprau
gc| | ea| |tatca eco arc. ~p| cudoarca |or
rcz.| td| uvar.ctatcas.stcmc| c| dc|o| | rc
'
| d. upodoa|a tcear| | orpcrc| | or, astz.
ezctc, d| u a eouso| |or ec sast.u |o| t| | c
' '
ec sc r| d| e pau|a asc mctr. ,| d|u az.
grvc| . | orear| ma| cx.staa pc | a J 85-.
laeuc.|empc
-earapr. ue| pa| X, lu
|o|ora| ea eo| oauc
Z', pr| u eor|dora| E,
|o| t| t in |crecaa
7 m. ) , lo| t. t|u lzmette, c console rcre-
zcutaud va| tcr. . eautaecz| u|t| ,,. | | cstra|a
`o. 1 0) ; !u N, eaE!Zsole dc|o| dc acant
d. spcsc ea o | | r ,v. | | astra.a `o. 7) ,
. | u O. ea console rcprczcut+ud_va|ara|
r. | v. . | astra| aNo. 6) sc auaaeamc-
r| | clomua| c. |rdcst|ua| cspce| a| , dap
eam u. e. lu ,pa ua avcaa cua ') . l`mg
eamcraO scauemrca l, _ard

-ro
[
e,
|o| t. t ea ea| ot s|cr| epcpendentz"vz |or-
ma| d| u erm| z| d|spcsc iu trcptc , ca
eomau| e ec | atr. ua P, acrat dccut cru-
| autcru oetogoua| , ec scraeordcaz ec
p| auc| ptrata| l uepcrc.pr.upatrc adm| -
- 2D.. '' "
1l9 v tl8
:::ziD"' oIM1(
ral| | ctrompe l uerc|-
. utrmlu a.t| eamcra
U, |o|t|teabmette
,eamcra | a,tcta-
rci a apartamcuta| a|
loa mu c| , eare cra
eomc ea | iu a-
| at a| domucse| c| au
g \|tropo| | a laea-
rctcau 4 0) , ucma|
d| udoceamcrcmar.
l |K, lo| t. tc ecfu-
. . . ====v
\A \O:HS
tc, eau| tc seo. e| . lc
ae| scp.tca trceclu
|o.or.| Z, ec ddca
sprc | ae, earc |acc
paudauta| |o| orc| .|
/' .l uuucl uF, scad
o eamcr| zo| +t, ec
conso!e sea| ptatc lu
|o. lcacan!, -earc
trclacsu|oste+mc
ra dcmu. tarc| c| r|| ,
eclu octcpclomu,
lu cxecrs| cu|| c sa| c.
1 4. Pal atul 1ogooai a.
- Schi

a planului etajului. -
Darpr| | cec| cma|
agrcatc d| u . utrcaga
nette, ec-| sr|] | u
eapctc| c pc eouso| crcprczcutaud vc| tcr| |
r|. | pcec| eautaeaz| uct. . | r|u seara
e scrv| e| ca||p.t |a|o|oru|H' scctca a-
] augc ae| , r|ueor|dorc| \, a erc|| utrarc
sprc aut. eamcrcra o marc aread.
lcutra a p t r c u d c l u apartamcutc| c
lomuc| c. , trclc. c atrcec d| u U, pr.u au-
t| eamcraT, lo| t| t:u a?c-de-clohe, -pr.u
autrccl C, | apo| , pr|utr' o dal| aread
spr|]| u| tpc au sta|p ecutra| , ec eo|cr| | c
rotcu] |tc -l umarca aut| eamcr ~, lo| t|t
ec lunette | prcvzct ec o u| ,dc| ap)
ea raltcr| .
l uM, eca ma| marc eamcr I I m.
eas, dc etra \oc
vod, ec| cma. agrca|. | cr|upr| vc| | tc| cec
| co|croeb. c| c| , |ec| cma| earaetcr|st| ec
pcutrcst. | c| arb. tcetc|| | lraueovcuct|, -aut
|o|ora| l . u|aA ( 5,30m. X5m. ) , aeopcr.t
dcomarcea| ots|cr. e, ecscspr.] . upco
eo| ouaddcseb. s, pr. um|] | oe| rca a patr.
trome | apatrcarecr. auatclutrcae stca,
eam. sp| cud| da loggz'a l ,9, I m.
6, 70m.) d. usprc| ae, eceo| ouaddcseb| s,
aeopcr.tlco|o| iea!unelte, ec-cspr|]| u
pceouso| c, sea|ptatcl umse| ecsc-. ucu-
sz'nete pceap,v. | | cstra|a`o. o). ^e| -edaa
dc o|. ec. c|a| moasc| c ospcc domuct|4 2)
| tot ae| , lomua| | ear.cu. . , dap mas,
www.inp.org.ro
CURI LE DOMNETI URNCO\ ENETI : l i . lIOGOOAiA
1 63
cu caftanel e i anteri i l c pc umeri , aezai
pe l avi el e fxate n crest turi l e fcute n
bazele col onadei , -gust di n aerul pl cut
si din admi rabi l a pri vel i ste ce se desf-
, 7
oar ochi l or.
Cum era nfiarea, ext rioar, veche
a pal atul ui , astzi mul t
transformat, e o ntrebare
la care r pun ul va veni
dela si ne, dup ce vom cu
noate pal atul di n Potl ogi .
Evi dent c el a suferit pr -
fa ceri mari n restaurare a
Bibescul ui , fcut destul
de bin , ntr' un ti mp cnd
d' abi a se nstea stiinta re-
, 1 1
tencucl i l e camerelor. I n l ipsa prei oasel or
sal e notie, perdute, au cu att mai mare
val oare descrieri l e lui Sul zer i al e unui bun
romn ca St. Greci anu, care arat foarte
bi ne cum scenel e, din ti mpul vi zi tei , se n
sirau sub bolta unei camere, n registre

l ungi de cte doi metri , n-


c pnd cu pl ecarea Dom
nul ui l a Odri u, si sfrsind
1
cu ntoarcerea sa n Bucu
ret i , -totul fi i nd dominat
de o scen central : n
trevederea Sul tanul ui cu
Brncoveanul , pi ctat pe
nsi bol ta 4 ) .
staurri l or arheol ogi ce n
apusul Europei (ari pa nor
di c -haurut pe pl an,
este compl ect refcut ca
i zi duri l e del a ferestre n
sus), totui rmn destul e
preioase el emente de re
consti tui re. Pe l ng r
miel e l ui , cari trebuesc
strn e, bune desl ui ri ne
dau i descrieri l e acel ora
cari I-au Yzut, a tfel c
putem s ne dm bi ne
1 5. Stl p de col del a pa1apet ul !oggii.
Fr a ne eA'i nde mai
mul t asupra detal i uri l or or
namenticei parapet l or ( v.
i l ustraii l e lo. 1 5, 1 6) , con
sol el or, col onacl elor i stu
curi l or, asupra cror vom
reveni cnd vom fxa sti l ul
i origini l e arti sti ce al e pa
l atel or brncoveneti , nu
mai di n cercetarea foto
grafil or este ndreptit
si mti mntul de adevrat
Palatul l'o;ooaia. - 1
seama de comoara ce a fost ai ci .
l l a Gi on 4) tim c Odobescu putuse
s{t vaz pi cturi l e ce am menionat, reprc
zintnd sce11 a primirei l ui Brncovcanu l a
Adrianopol e, -astzi di sprute cu toate
oper de art ce-l are ori
ci ne viziteaz Mogooai a, cum ndreptit
este i azi , dup 1 29 de ani , mi rarea l ui
Sul zer fa de prsi rea i uitarea n care
zace, di n cauza compl ectei ignorri , a
ceast prei oas antichitate !
VJ RQ. DRGHI CEAHU.
N O T E.
) Ioh. Fcrd. Ncigebauer, Beschreibung der Mvl
dau und f;Valac!ei, Leipzig 1 848, p. 300 .
2) W. Wilkinson, Tableatt lisloriqne el pvlitique
de la Mo!davie el de la Valachie, Paris 1 821, p.
1 :6 ; i Lagarde, Voyage de Moscou a Vienne, Pa
ris 1824, p. 339.
3) W. vVilkinson, ibid.,- i F. Recordon, Lellres
sur la Va!ac/J ie, Paris 1821, p. 28.
4) D. Scsli ni , Viaggio per la V alachia, Transil-
11GI1in e Unglzeria sin o a Vie1111a, Fi renlzc 18 t5, p. 6.
') Reise eines )1111ge Russen, Gotha 1 801, p. 1 02.
G) Thomas Uope, A nas lase Ol t memoires d'un
grec, Paris 1 814, p. 365.
7) F. J. Sulzcr, Geschichte des lranselpinischen
Dacims, Wicn 1781, Voi. I, pp. 299 -301.
8) V. Batthyany, Reise nack Conslantinopel, Pcsth
1310, p. 253
9) O susi ne i G. I. Ionnescu-Gion, n fs/oria JJu
ettretilor, Bucureti 1890, p. 415.
' 0) Archivele Statului, Condica Brncnveneascii , T ,
www.inp.org.ro
1 64 BULETINUL COMI SI UNI I MONUMENTELOR lSTORICE
p. 77. Intr' o carte de proprietate di n ' 696 se vor
bet e de un loc care iaste alturea pre lng locul
mnstirii l ui Mi hai - Vod i merge pn n ulifa
cea mare ce vine di nspre mnsli ;

ea Srindarlui n .
Meni onat n treact i de Gi on.
") Creditul funci ar rural di n Bucuret i . Acte spe
ciale, fondul Mogoai a- Chi ti la-Zah<m;Jua-Il fo\'1 cart.
XVll i, No. 568. Vezi i C. Giurescu i N. Dobrcscu,
Doc. z 1egeste privitoare tu Constantin- Vod Brrin
coveanu, Bucureti 1907, p. 296. l nventariul hrt i i lor
lui Brncoveanu.
' 2
) Publicat i la N. I orga, lnscn'pii din Bisri
cile Romniei, vol . I l , pp. 5-6, cu mi ci di fncne.
1
3) St. D. Grcceanu, Viaa lui Constantin- \ 'od
Brncoveanu, de Radu-vel-Log. Grecimw, Bucu
reti 1906, p. 14.
") A. Odobescu, Ca!inrla1' ce se chiam Foletul
110vel, pstrat numai pentru ani i 1 693, 94, 95, 99,
1700. I n Revista Romn, an, 1 861, p. 67.
1
5) Greceanu, op. citat, p. 60 i l{cvista Romn,
ibidem, p. 665.
1 6
) Greceanu, ibid, pp. 5 7, 89.
1 7) lbid. , pp. 93, 96; i Revista Romn, ibidem,
pp. 672-4.
1 8
) Greccanu, ibid., pp. 105, 108, l l . `` 5.
l 9) lbid., p. 1 16.
2 0
) lbid., pp. 122, 1 38.
") lbid., pp. 140, 1 42, 144, 151 , 1 54, 159, 1 6 1 , 164,
167, 168, 171, 1 76, 179, 1 81, 187.
2
2
) lbid., pp. 194, 222, 229, 244.
'") N: Iorga, Documente privitoare la Constantin
Vod Brncoveanu, p. 70; A de la Mott raye, Vo
yag-e en Europe, Asie et A/1ique, Haye 1 727, vol.
II, p. 217.
2
4) Lamottraye, vol . I , p. 208.
25) Ibid. , vol. II, p. 21 7.
26
) Iorga, Gmealogia Cantacuzinilor, de Banul
JIihai Cantacuzino, Bucureti 1902_ p. 176.
n rzboiul di n 1787, Banul Nicolae Brncoveanul
i fratele su Manolake erau exilai de hvroghcni
tocmai l a Rodos. Vezi Naum Rmniceanu, Cronicul,
la C. Erbiceanu, Cronicarii greci, Bucuret i 1888,
p. 260.
2 7
) F. J. Sulzer, op. citat, vol. I , p. 300.
28
) Recordon, op. citat, p. 143.
29) C. Alessandrescn, Dic
ionar geografc al jud. Il
(ov, Bucureti 1892.
"o) ] . F. Neigebauer, [Die
Ma/dau Walachen nach dem
(ranzsischen Album des Consul Bi!lecocq, Bres
lau 1854, p. 27.
2 ' ) El zace ntr'o capel, n umbra zidurilor pala
tului : Ni colas Bibesco 1831 - 1 890 mpreun cu
,, Loui se Hclene Ney d' Elchi ngen, Pri ncesse Bibcsco,
3 Avril 1842-5 Jul . 1 893n . Asupra Bnesei vezi i
Aus dem Leben Knig Karls von Romiinien, voi.
T, p. 50.
32
) Vezi descrieri de curi boereti, mari, n Sesti ni,
op. citat, p. 11 -1 '. Recordon, op. citat, p. 96 -97 .
Ion Ghi ca, Seisori ctre Alexandri, Bucureti 1903,
pp. 428 - 432. I on Ghi ca, Convorbil-i economice, Bu
cureti 1879,vo1. II, p. 592 -595.
33) Ion Ghica, loc citat.
"') Vezi asupra cuinilor bizantine si ri ene : Ch. Gar
ni er, L'!wbitation humaine, Paris 1892, p. 675 ; a
acelor di n muntele Athos : H. Brockhaus, Die Kunst
in den Athos- Klslern, Leipzig 1891. p. 34; asupra
celor ale Seraiului : Lamottraye, op. citat, I, 2 1 8 . A
supra si mi larelor cui ni apusane, ceva mai vechi,
vezi : E. Vioiet-ie-Duc, Dictionaire raisonne de l'ar
chitecture franaise ru Xl- au XVI siecle, pp. 461
-73. Tot l a col uri sunt i cuinile i mangupiile dela
An li m. V creti , Hurczi.
35) Antonmaria De! Chiaro, Istoria de/le modenu
rivoluzioni delia Valachia. Venetia 17 18, p. 34.
36
) I on Ghica, op. citat.
3 7) Recordon, loc. citat.
"8) Ca la Hmezi ; vezi descrieri de scri n Sesti ni ,
i Recordon, loc. citat.
39) A. Choisy, Histoil-e de l'arhitectme , Paris 1899
vol. II, p. 7 51 . Palatul dela Versailles.
o) Cf. Delchiaro, op. citat, p. r 7.
4t ) Choisy, op. citat, I I , 751.
40) De! Chiaro, op. citat ; pentru obiceiul galeriilor
v. Recordon, loc. citat.
s) G. 1. I onnescu Gion, Cltoria lui Carol al
Xl, n Revista Nou, an 1890, p. 76.
44) St. D. Grecianu, op. citat, p. 131.
P.S. Sunt asemnri ntre palatul Bneasa care
azi se drm cu mult impietate, i ntre restau
rarea dela Mogooaia, mai ales n forurile ce nca
dreaz uile i ferestrele.
- Schiele de plan au fost ridicate de d. arhi
tect 1. D. Trajanescu.
- Cercetarea l i tera turei c
ltorilor ne-a fost nlesnit i
de amabilitatea d-lui Al. I o
nescu, care pregtete o lu
crare bibl iografc a lor.
v. o.
1 6. Piatr l uctati a jour l a parapet ul
_
col onadei loggii.
- Palatul togooaia -
www.inp.org.ro
DI N TEZAURUL lRHEOLOGI C 1L DOBROGEI
1 1 .
ANTI CHI TTI CRESTI NE DI N I STROS.
' '
0
brogene o serie de pl ci de
aram argi ntate, cu scul p
turi n reli ef, reprezentnd
personagii i scene rel i gi oa
se creti ne. Dup afrmrile
celor ce l e au pus n circul ai e,
aceste pl ci s' au gsit n apropi -
rea satul ui Caranasuf, aezat n
reci unea vechi ul ui I stros. Ar urma deci s
b
le considerm ca cel e di nti antichi ti
cretine, gsite n ruinel e acestui ora.
Descoperirea de anti chi ti cretine l a
I stros nu poate da l oc l a ni ci o bnui al ,
deoarece aproape toate oraele anti ce din
Dobrogea ne-au pstrat astfel de urme.
Tomi s (Constana), Axiopol i s (l ng Cer
navod), Tropaeum (l ng Adamcl i ssi),
Troesmi s (Iglia) i Novi odonum (l ng
I saccea), au dat l a i veal basi li ci , pi etre
cu inscripii , obiecte de cul t cretine. Mai
mult ; unel e di n aceste l ocal iti au avut
chi ar oarecare i mportan n pri mel e vea
curi ale cretini smul ui . La Tomi s a fost
nc del a 250 d. Cr. sediu l unui episcop ;
tot aci au suferit moartea mai mul i mar
tiri n ti mpul persecui unii mpratul ui De
cius. Orael e Axiopol i s i Halmiris -acest
din urm aezat aproape de gura sfnt
a Dunri i -au avut l egturi cu ali mar-
ti ri di n vr mea persecui uni i l ui Di ocl eian
( 290 d. Cr. ). In sfr.it Tropaeum a fost i
el prin veacul al VI I I -l ea sediu episcopal 1).
Si ngur oraul Jstros nu dduse pn acum
antichitti cresti ne, ni ci nu a fost artat de
' '
vreun scriitor ca un ora i mportant pentru
crestintate.
'
i cu toat acestea I stros era n pri mel e
trei veacuri al e erei noastre -cum fusese
n attea alte veacuri de mai nainte -
cel mai nsemnat ora comerci al del a gu
ril e Dunri i ; deci prin fora mprej urri l or
tr bue s f veni t n contact cu noua cre
di n, ce tocmai atunci se rspndi a, mai
curnd i mai i nten i v, dect ori care al t
ora de aci . De al
.
t parte exi stena l ui se
poate urmri pn n veacul al VI I I-l ea
d. Cr. , aa c a avut o peri oad de via
creti n destul de ndel ungat, pentru a
putea pstra n rui nel e sal e anti chi ti de
acest fel .
De si gur c peri oada creti n a acest ui
ora n' a fost o perioad de strl uci re, cci
ea urmeaz dup distrugerea l ui de ctr
Goi n anul 238. De alt parte tot acum
ncep s apar n apropi rea 1 ui bancuri l e
de ni si p, cari ncetul cu ncetul i nchi d
comuni caia cu marea i-i potmol esc por
tul . Srci ti si mputi nati prin nvli ri si
J J J J
emi grri , Istrioii nu mai bat moned pro-
prie nc del a 238, iar cnd dup civa ani
www.inp.org.ro
1 66 L WLETI NUL COML ! UNL I MONUMENTELOR I STORICE
se organizeaz provi nci a cretin a Scii ei ,
oraul de reedin al episcopul ui nu este
I stros, ci Tomis. Dou veac
-
uri n urm,
cnd mpratul J usti nian ntrete pentru
ul ti ma oar grania de nord a i mperi ul ui ,
nu restaureaz cetatea del a l stros, cci
acum ea nu mai prezi nta ni ci o importan
strategi c, ne mai fi nd n legtur cu
marea 2).
Cu toate acestea
orasul a continuat s
J
existe i dup amin
tita nvl ire a Goi l or.
Att Notlza dzgni- 1
tatunz ei n veacul al v +E
I V -l ea 3), ct i Hi ero-
s
cles, scriitor ein vea
cul al VI-lea 4', pre
cum i Notdz'ae Epis
copatum, redactate
pe l a sfri tul veacul ui
al VI I I-lea 5), atest
aceasta. Abia dup
anul 800 orasul no-
J
stru pare a f czut cu
totul , pentru a nu se
mai ridica ni ciodat.
*
* *
Locul unde era a
sezat odini oar orasul
J

l stros n' a fost nc de-


fnitiv fxat. Del a Des
j arcl i ns, care n 1 868
a i dentiicat acest o-
faptul ui c i cel el al te dou sate -Casap
chi oi i Caraharman - sunt destul de a
proape de rui nele amintite i fi ndc i pe
teritori ul acestor sate s' au gsi t inscripiuni
referitoare la Istros.
De altfel datele geograi lor i ale hr
ilor anti ce concord perfect

cu aceast
indentifcare. Strabo 8) pune oraul Istros
-?; st

)g/ m/hot.
1Ap. Cr JFm
( i.ioJ C: in 1Yr"l
l a deprtare ele 250
stadii = 44 1/ km.
del a Tomi s ; ori del a
Constana l a rui nel e
ei n faa Caranasufu
lui sunt exact atti a

kil ometri . Tot el arat


ra cu mreaa gr
mad ele ruine ei n
1 7. Dobrogea n regi unea \echi ul oi lsttos.
c di stana ntre l stros
i gua cea mai sudi
c a Dunri i -- ' l cp0v
at6p.o. , gura sft\t
era e l e 500 ele stadii
=883/1 km. ; i ar dac
msurm acest nu
mr e ki l ometri del a
rui nel e ele l ng Ca
ranasuf, spre nord,
pe rmul l acul ui Ra
zel /
n
, dm tocmai ee
l ocal itatea del a gura
sfnt, pe care, n alt
parte n), am identif
cat-o cu Acl Stoma.
Aceste date al e l ui
Strabo sunt conir
mate ee Tabul a Peu
tingeri ana, care pune
del a e Stoma l a Is-
apropierea satul ui Caranasuf 6) , i pn as
tzi , istoricii i arheol ogi i l ' au pus cnd l a
Caranasuf, cnd l a Casapchi oi , cnd l a
Caraharman 7) . Cu toate acestea se pare
c toi au avut n vedere acel eai ruine,
adi c cele aftoare pe promotori ul ei n
faa satul ui Caranasuf. I ar dac modul ee
exprimare a variat, aceasta se datorete
tros 60 mzlia passu
mu=88 /* km. , numai n I tinerarul Anto
nin distana di fer i n pl us cu 7 m. p. 1 0
km. Deci nu mai ncape ni ci o ndoi al c
rui nel e ee pe promontoriu! ee l ng Ca
ranasuf sunt n adevr ale orasul ui Istros.
J
Ct privete acum situaia topografc
a oraul ui , ea se prezint astfel . Spre sud
est de satul Caranasuf rmul mrii for-
www.inp.org.ro
ANTI CHI T[ CRETINE DN TSTROS 167
meaz un golf l ungue, care astzi este
ocupat de l acul Tuzl a. I ntrarea n golf,
l arg abi a de un ki l ometru, este protejat
de dou promontori i , cari intr n mare l a
deprtare de vreo 3 km. unul de cel l al t.
Promontoriu! sudi c este mai mare i se
conti nu n l i mba de pmnt
'
ni sipos, ce
merge pn aproape de Caraharman, des
pri nd l acul Tuzl a de l acul Sinoe j cel nor
di c e cu mul t mai mi c i i ntr ca un
'
. cui
n mare.
Deasupra promontori ul ui sudic se af
nmel e unei ceti formi dabi l e. Resturi de
zi duri , formate di n bl ocuri mari de pi atr
ci opl i t, ncunjoar punctul cul mi nant al
deal ul ui , care di nspre sud i vest mai este
aprat i de o ci ngtoare de val uri . In in
teriorul cettii nenumrate bucti de zi -
1 1
drie di n peatr amestecat cu crmi d,
frnturi de capitel uri i de fusuri de co
l oane, ci oburi de ol rie fn i mai ordinar
stau mprtiate n toate pri l e. Dac ar
f s credem pe l ocuitorii din satel e veci ne,
distrugerea total a zi duri l or ceti i s' a f
cut abia pe l a 1 883, cu ocazi a unor s6p
turi ntreprinse de persoane competente
din Bucureti . Pe promotori ul nordic se
gsesc urmel e unei al te ceti mai mi ci ,
care probabil a fost distrus mai de mul t,
cci zi dria ei abi a se mai observ. Amn
dou cetil e aveau de sigur menirea de
a apra intrarea n gol f i de a mpedi ca
atacuri l e di n spre mare.
Oraul propri u zi s i portul se nti ndeau
probabil deal ungul rmul ui nord-vestic al
golful ui , imedi at l a i ntrare. Aceasta rezul t
nu numai din pozi i a natural a l ocul ui , ci
e confrmat i de ni te descoperiri intere
sante ce s'au fcut n aceast parte a r
mul ui i pe cari mi l e-a mprtit d-1 D.
G. Ionescu, admi nistratorul pescrii lor Sta
tul ui din Tul cea si unul dintre cei mai buni
7
cunosctori ai l ocal itilor anti ce di n Do
brogea. l n adevr s' au gsi t n aceast parte
a gol ful ui urme de di guri , cari i ntrau n
mare, precum i mai mul te tuburi de metal
ce servi au de apeducte, i ar cu ocazi a sur
pri i unei pri din mal s' a descoperit un
ntreg depozit de statuete de teracot n
genul statuetelor del a Tanagra. Toate a
ceste dovedesc pn l a eviden c aci era
por.ul i pri n urmare i oraul propri u zi s.
De al tfel , nu departe de aci se af i ne
cropol ea, care nu puteit f prea departe de
ora.
Studi erea terenul ui pe care era construi t
portul se puteit face acum civa ani mai
uor dect astzi , pentruc gol ful fi nd
potmol i t, numai rareori era acoperit cu
ap. Dar de dnd s' a deschi s canal ul Re
gel e Carol , vechi ul Dunav, dintre Du
nre i Razel m, vol umul de ap di n Ra
zel m mrindu-se, portul este n permanen
sub ap.
Cum am spus, l a oarecare distan del a
rm, n spre i nteriorul uscatul ui , se ntin
de necropo1 eaoraul ui . Ea se compune din
tr' un numr considerabil de movi l e-mor
mi nte, mai mari sau mai mi ci , cari acopr
ntreg pl atoul pn la Caranasuf i Casap
chi oi . M uite din movi l ele acestea au fost
spate de l ocuitori i au dat l a i veal tot
fel ul de obi ecte antice : vase fne de l ut si
J
de sti cl , i doli de l ut i de bronz, monede
de aur, argint
i
aram, obiecte de po
doab l ucrate n metal e prei oase, n sticl
col orat sau n cerami c zugrvi t, etc.
Di n nenoroci re marea maj oritate a acestor
anti cbitti a i ntrat n mi ni l e samsarilor
7
bul gari sau ovrei, cari ie-au vndut muzee
lor stri ne.
Distrugerea movi l elor di n necropole s' a
putut face n toat l i bertatea, di n cauz c
l a del i mitarea pmnturi lor di n Dobrogea,
toat nti nderea ei a fost parcel at l ocuito
rilor bul gari din satele veci ne. Noroc c a
ceti l ocuitori au refuzat s pri measc mai
mul te grupuri de movi l e, n nti ndere total
de vreo 30 de hectare, cari erau conside
rate ca teren neproducti v i deci au rmas
www.inp.org.ro
168 13ULETI NUL COMI SI UN! I MONUMENTELOK I STORI CE
al e Statul ui . Cu toate acestea n ul ti mul
ti mp ei au nceput s cutropeasc i acest
teren neproducti v si s di strug si movi l el e
)
<
'
de. aci . Mul umi t ns i nteresul ui deosebit,
pe care d-1 D. G. I onescu l poart ti i nei
arheol ogi ce, opera de di strugere a putut
f mpi edi cat l a ti mp, l undu-se acest te
ren i ari pe seama Statul ui .
*
* *
Necropol ea este l ocul unde s' au gsi t
pl ci l e cu rel i efuri creti ne, ami nti te mai
sus.
petrece o sfoar, dova l c erau destinate
s se poarte ca i conie la gt.
Pl aca reprodus l a p. 1 1 9 reprezi nt un
sol dat pretori an, care n mna tng i ne
scutul i sul i a - p z u m - , i ar mna
dreapt o are ri di cat n sus i degetele ei
di spu e n emn de j urmmt.
Fi g. 1 este o scen de marti ri u. Un t
nr ngenunchi at, cu mi ni l e ri di cate n
sus i impreunate n semn de rugci une.
In faa l ui un personagi u, mbrcat n cos
tum de mprat , cu coroana p cap, se pre
gtete s loveasc cu un topor ntr' un cui
1 .
1 8. Pi tci co rel ief(wi crel i ne gsi t e l a l st ros.
- 1 doaa proprietatea d-l ai \v. Knech l el , Bucueli. -
2.
Reveni nd acum l a el e trebue s spun c
n t i mp de doi ani de cnd au aprut, n' am
\'zut dect ci nci buci , di ntre cari una
am reprodus' o n numrul trecut al Bul e
ti nul ui ( p. 1 1 9) , i ar pe cel el al te le repro
duc aci .
Forma l or este ptrat, i ar mri mea va
ri az ntre 6 X 6 1/2 cm. i 8 X 6 1/2 cm.
Dou au coluri l e de sus rotunji te ( 6g. 3
i 4 ) , i ar- l a al te dou (fg. 1 i 2) margi nea
superioar este ntrerupt la mij l oc prin
tr'o ri dictur ptrat. Toate au ns n
dos cte o mic toart, prin care se poate
mare, pe care mna unei persoane nev-:
zute l i ne deasupra capul ui martirul ui .
Deasupra un nger ateapt s pri mea c
sufetul martirul ui . Sus n col ul drept e o
al t se n de propori i cu mul t mai re
duse : marti rul par' c j udec pe mprat.
Pe ri di ctura del a mij l ocul margi ni i supe
rioare este gravat capul l ui
.
Cri st, ncon
j urat de ni mb i pri vi nd cu bl ndee cel e
dou scene.
Fi g. 2 reprezi nt un nger cu trmbia
la gur. Afar de ari pi , el are pi cioare de
pasere acoperi te cu pene i , amnunt cu-
www.inp.org.ro
ANTICHl Tl CRETI NE DT! I STROS
169
rios, la spate are i o coad de pasre.
Jos l a stnga un vul tur, i ar n ri di ctura
de sus un al t nger zburnd.
Fi g. 3 reprezint pe satana, foarte ase
mntor cu zeul Pan si avnd ca si acesta
' '
pi ci oare de ap, barb stufoas i coarne
n frunte. Cu mna dreapt agi t un cl o
poel , cea stng i -o razi m de un mon
stru, care ar putea nchi pui un monstru
din i ad. Jos n dreapta un vul tur.
Fi g. 4 nfi eaz un brbat pe j um
tate zol , cu ochi i hol bati si tinnd n mni
( ' ' )
un toi ag l ung, pe care 11 reazi m de po-
l e-am putut desci fra. Numai dup cteva
l itere i zol ate bnuesc c sunt greceti .
*
* *
Pri vi nd cu ateni nne scenel e pe cari l e
nfieaz pl ci l e noastre, ne com-ingem
c avem a face u l ucrri ee art bizan
ti n. In special compozi i unea lor i chi pul
cum sunt di stri buite i n cripi i l e sunt carac
teristi ce artei bi seri ceti di n Rsri t. Cu
toate acestea sunt unel e amnunte cari
par a f stri ne i tradeaza concepi uni
pri mi ti ve. Astfel strani a reprezentare a n-
.
1 9. Pl ci co rel i efori cret i ne gsi t e la Ist ros.
.J..
stamentul unui i dol , aezat l a umbra unui
copac. Pe postament se af urmtoarea
i nscri pi e, pe care, neputnc' o descifra, o
dau n facsi mi l :
De al tfel i fg. 4 are i nscripi i , cari , dup
l ocuri l e unde sunt puse, aveau meni rea s
expl i ce numel e personagi i l or. Aceste in
scripii sunt ns att de terse, nct nu
Buletinul Comisiunii tonumentelor Istorice.
gerul ui di n fg. 2, curi osul mij l oc de u
pl i ci u prin despi carea capul ui di n fg. 1 ,
sau bizara scen di n fg. -. Aceste am
nunte probabi l si anumi te consi derati uni
'
'
tehnice au fcut pe uni i cun o ctori ai artei
vechi sbnui asc c pl ci l e de care vorbi m
nu sunt dect nite fal sifi cate modere. I n
speci al d-1 profe or \V. Knechtel di n Bu
cure:'ti , un experi mentat arheol oa, si-a '
b '
expri mat nc del a nceput prerea c
avem a face cu ni ste fal si fcate modere
'
cu o compozii une mai mul t sau mai pu-
i n fantasti c . D-sa mi comuni c c pen-
22
www.inp.org.ro
1 70 BULEI NUL COMI S! UNL I MONUMENTELOH. L STOlUCE
tru a se convinge despre aceasta a tri mi s
reproduceri l e l or fotografce unor savani
archeol ogi stri ni i acetia i-au confi rmat
prerea.
Cu toate acestea sunt moti ve puternice
cari pl edeaz contra fal sifcri i . In pri mul
rnd nensemnatul numr de pl ci , cari
s' au pus n ci rcul aie i pre ul rel ati v mi c
cu cari s' au vndut. Cci dac pl ci l e ar
f fost fal se, ar f trebuit s apar pe pi a
n numr mai mare sau cel pui n n seri i
mai mul te i s se vnd cu un pre mai
ri di cat , pentru ca fal si fcatorul s poat
ctiga ceva. Dar, n doi ani de cnd au
aprut , nu am vzut dect 5 buci i pre
ul obi nui t dat pe bucat a fost de 5 l ei .
De al t parte fal s!fi catorii de antichiti
caut s i miteze l ucrri mai interesante,
cari pot atrage cumprtori, i ar nu relie
fui l i psite de ori ce art. In sfrit, dup
i nformai i l e ce am pnl acum, nu se poate
pune l a ndoi al originea l or i stri ot.
Cred deci c i deea fal si fcri i trebue cu
totul escl us, i ar rel i efuri l e noastre pot f
consi derate cu drept cuvnt ca cel e di nti
anti chi ti creti ne gsi te l a I stros.
COHST. MOI SI L.
N O T E
1) Asupra antichitilor creti ne din Dobrogea, v.
n special importantele publicaiuni al e M-gr Netz
hammer: Das altchristliche Tomi s ( 1903), Di e chri s
tliche Altertlmer der Dobrogea ( 1906) i Aus Ru-
mnien ( 1909).
'
2
) P1ocopius, pe aedifciis, nu pomenete Istros
ntre cetile restaurate de Justi nian.
3) Ed. Bcking. 4) P. 637.
6) de Boor, Zeitschrift fiir Kilchengeschichte ( 1891) ,
p. 532.
6) Revue archeologique (1868), p. 270.
7) Pic!J, Di e antiken Miinzen Daciens u. Moesien,
p. 139 ; Toci/eseu, Inschriften a. d. Dobrudscha i
Foui l l cs ct recherches archeoi . passim _ Soutzo,
Revue archeol. (1801), p. 302 ; Netzhammer, Aus
Rumnien, p. 233 ; Pci rvan, Salsovia n Convorbiri
Li terare ( 1906) . p. 10?0, n. 2.
B) Miiller, Geographi graeci mi nores (Paris 1905) ,
T. p. 573.
o) Buletinul Comisiunii Monumentelor Istori.-e,
( 1909), p. 86. In loc de Casapchioi, s se citeasc
Caranasuf.
www.inp.org.ro
1 N .A S T I R E A H U R E Z I
-- 0--
- P l R l C L I S U L -
-o-
cest paracl i s, una dintre cel e
mai interesante pri al e m
nstiri i , este si tuat la mUl o
cul cl direi de pe l aturea ei n
spre apus a i nci ntei -drept
n fata bi seri ci i cei mari .
l
Proporia general a pa
racli sul ui este perfect, att vzut
el i n curtea mnsti ri i , de unel e cor
pul al tarul ui se 1nal pe deasupra
nvli ul ui chi l ii l or, producncl prin supra
punera pi toreasc a di feritel or n vlitori
un frumos efect, ct i ei n partea opus,
spre grdi n, de unde un pridvor cu arcade
rzmate pe stlpi de pi atr s deschide l a
o nl i me de peste 1 0 metri deasupra so
l ul ui grdi nei . Inl i mea total a paracli
sul ui n aceast parte este de aproape trei
zeci el e metri , -turla l ui ri cl i cndu-se mai
sus dect turl el e bi seri ci i cei mari si dect
l
dopotnia mnstiri i .
I n catul de j os, sub paracl i sul propriu
zis, se af vechea trapez a mnsti ri i ,
astzi transformat n magazi e, unde mai
cel e i pstreaz porumbul . Aceast n
cpere este frumos bol tit prin o cal ot
sferi c, rzemate pe patru arcuri joase i
puternice ; totul este frumos pi ctat. Zi du
rile cari nchi d trapeza la ambele extre
mit i sunt adugate n urm, cci la nce-
put era pe aci o trecere deschi s, care
punea n l egtur curtea mnstirii cu gr
di na. Trebueste obsenat c curtea mn-
'
stirii este cu vre-o trei metri mai ri di cat
de ct grdi na.
Paracl i sul propri u zi s se af deasupra
trapezei i l a un ni vel mai ri di cat dect
rndul superior de chi l i i . Dou scri l ate
ral e, ee l rgi mi i negal e, duc n pridvorul
paradi sul ui , care este bol tit ci li ncri c i aco
perit cu picturi, reprezentnd pati mel e
sfntului I oan BoteztoruL Arcacl el e sunt
pi ctate cu ornamente decorative ca cele
del a pri dvorul bi seri ci i cei mari i , n ge
nere, ca toate pi cturi l e del a bi serici l e di n
ti mpul l ui Constantin Brncoveanu.
ase stlpi de pi atr susin aceste ar
cade. Intre ei se gsete o mi c bal ustrad
de l emn, ca la galeriil e curii i nterioare al e
mnsti rii . Ua paracli sul ui , care se des
chide n acest pridvor, este de l emn sculp
tat. Chenarul ei este de pi atr ci opl i t.
Interiorul paradisul ui se compune di n
tr' un naos ptrat i un al tar semi-circul ar.
Peste naos se ri di c turl a, care se razi m
pe patru arcuri egal e, dup modul i dis
poziia obinui t. O tmpl de l emn, bogat
sculptat i cl ecorat cu pol ei al i cu co
l ori , desparte naosul de altar. Paracl i sul e
l umi nat actual mente numai de sus prin
www.inp.org.ro
1 72 BULETI NUL COMISTUNII MONUMENTELOR T STORJ CE
mi ci ferestre i pri n turl j si ngur al tarul e
.OioRWL
HiN!
--
1
w---
1
1 i . 1 1 l > l ) l t ..
2 0. Patacl i sol mnsti ri i Hurezi .
- Planul i faada exterioar (dela apas)
l uminat direct prin o fereastr mai mare,
cci cel e dou ferestre l ateral e al e naosul ui
sunt a tzi zi di te, i ar n ex
terior ele dau spre scri l e
l ateral e n l ocuri astzi aco
peri te. Acest fapt ne
.
face
a presupune c l a nceput
chi l i i l e del a rndul superi
or, di n dreapta i di n stnga
paracl isul ui, nu existau, sau
c nvel itori l e acestor chi l i i
se opri au n dreptul scri
lor, l sndu-l e pe aceste
descoperite, astfel c para
cl i sul putea cpta l umi n
pe acol o.
I n al tarul paracl isul ui ,
sub o l espede de pi atr, se
af o ascunztoare, -tare
se gsete n grosi mea zi
duri l or pe deasupra b
?
l i i
trapezei .
Faada paracl i sul ui pro
pri u zis este decorat cu
arcaturi oarbe, tencui te,
ti ate cam pe l a mij l ocul
nl i mi i l or de un bru o
rizontal , format din dou
rndui el zi mi ele cr
mizi tencui te. Dou rn
duri el e fere tre cu chenare
el e pi atr mpodobesc fa
acl a : l a partea i nferi oar,
sub bru, ferestre mai mari,
asemnncl u - se cu acel e
al e biserici i mari j l a partea
superioar, pe deasupra
brul ui , ferestre mai mi ci .
Turl a este frumos propor
ionat. Ea este octogonal
cu opt fereste l ungi , mpr
ite fecare n dou i ncon
jurate p di nafar cu mai
mul te rnduri el e arcuri
concentri ce, fecare arc f-
i nel mat esi t dect cel e mai mi ci ca el .
'
www.inp.org.ro
PARACUSUL MN..STIRI I HUREZl 1 73
Corni sel e sunt fcute di n trei rnduri de
,
dini n crmi d, separate pri n cte un
rnd drept, dup di spozi i a obinu-
it. Tur l a este acoperit cu o bol t
format di n patru sfere, care se n
tretai e i care sunt, l a rndul l or, aco
perite cu o cal ot sferi c. In vrful
cal otei este o chee de pi atr, termi na
t cu un ghem tot de pi atr, pe care
sunt scul ptate arabescuri n form de
mpl etitui . I n aceast pi atr este n
fpt crucea, compus di n trei ramuri
ori zontal e, mpodobite cu gl oburi po
l eite i termi nate la capete cu mi ci
cruci pol ei te. Cel el al te pri al e fa
adel or sunt si mpl e, cu suprafee a
proape netede, fr decorai uni , tot
efectul att de i mpuntor al acestui
edi fci u, fi i nd obinut prin propori i l e
l ui admi rabi l e i pri n dispozi i unea
pitoreasc a nvel i tori l or combinate
i suprapuse cu adnc sentiment de
compozi i e. Di n aceste puncte de ve
dere, paracl i sul mnstirii Hurezi tre
bueste considerat ca unul din cel e mai
,
perfecte di ntre monumentel e noastre.
Restaurarea s'a fcut n anii 1 908
si 1 909. A trebui t a se schi mba n
,
pri nci pi u toate nvel i tori l e cu arpanta
lor, care era n mare parte putred.
S' au refcut aceste nvel itori cu o
I ane sml ui te, executate de ol arii
unui sat veci n. Aceste ol ane sunt de
cal itate foarte bun si de o cul oare
,
pl cut. Strei ni l e m'el itori l or s' au f
cut cu consol e profl ate n l emn el e
stejar. Tencuel i J e s' au refcut n n
tregi me, reparnclu-se zi dri il e, cari
.
erau stricate n multe pri , mai al es
l a cori e, cari au trebui t a se reface
aproape n ntregime. Crucea s' a re
parat, compl etat i pol ei t din nou. Fe
restrele s' au refcut noi , cu dou rn-
duri ee cercevel e. Rmne a se restaura
usa si ferestrele dela i ntrarea n trapez,
, ,
n faada din spre curte, deoarece aceast
parte a fost executat n um i n condi ,
J. ' 1 ! 1 1 ! ! ! l 1 =-
2 1 . Paracl i sul mnst i ri i Hurezi.
- Panul trapezei i seci une pdn axa loagitudinal : -
i uni cari l a mult de dori t. Aceasta se va
face n anul vii tor.
ARH. H. GHI KA-BuoeTJ.
www.inp.org.ro
1 7 4
l l ULETINUL COMl Sl UNII MONUMUNTELOR ISTORICE
2 2 . l 'macl i sol mnst i ri i Hutezi .
FatedC interioar ( de!!\ rsri l ). -
www.inp.org.ro
FOI SORUL LUI DI ONI SI E BALACESCU
'
-o-

i
i

n anul 1 753, adi c dup 59


el e ani del a ri di carea mn
stirii Hurezi , pe ti mpul i Cl l
c hel t ui al a Arhi mandri tul ui
Di oni si e Bl cescu, s' a zi dlt
acest frumos foior, di mpre
un cu scara l ui , la captul
spre paracl i s al cerdacul ui ,
unde, pe atunci , e afa strei a.
Greutatea de a se cobor n curte
pe scara cea mare, aezat n deprtare
del a l ocul strei ei , se vede c a ndemnat
I n i nscri pi a de piatr, prins n pere
tel e el i n dreptul scri i i n care se vor
bete despre ri di carea acestui foi or, nu se
pomenete ni mi c despre meterii cari 1-au
l ucrat ; ns, j udecai tind dup cum au
facut l ucrul , se Yede c erau tot att de
buni constructori pe ct de buni artiti ,
n ceea ce pri vete frumoasel e oramen
tai uni ce mbrac att col oanel e c:t i pa
ra petel e foi orul ui i al e scri i .
Ca buni constructori , ei au avut grije
s fact o l egtur nemerit ntre zi duri l e
transversale a
l e foisorul ui cu
'
pri l e masive
ale galeriilor de
cari se al i pi afoi
orul , -i anu
me n dreptul
stl pi l or de pi a
tr, att la ga
l eri a de jos ct
i la cea ele sus ;
ca buni meste-
'
pe acest vred
ni c egumen a- i
face o scar
rri ai l a ndemt
n, di mpreun
cu un foior, ast
fel dup cum
erau al ctui te
i cel el al te sc
ri del a casel e
domneti i ehi
l i i . Ct rvn
avea Di oni si e
Bl cescu pen
tru nbuntti-
23. Foi orul l ui Di oni si e : Inscri p i a.
ri , ei au ci opl i t
n piatr fru
moas e ora-
- (Transcrierea l a Gr. Tocilesca, lnalele lcademiei Romne, VIII
1
p. 187) -
'
rea si infrumusetarea mnstirii 1urezi ,
' '
se vede dup fel ul cum a nel es el s npo-
cl obeasc acest foi or ce-i poart numel e.
Pe o baz puterni c ee 5", -0 pe 4", 70
cu ziduri groase de 60 cm. , la o nl i me
del a pmnt de 3. 50, se inal cel e ci nci
col oane ele piatr al e foiorul ui , deasupra
crora se sprij in ase arcuri d.e crmi d,
susti nncl si el e l a rncl ul l or, masi vul ee
' ' '
zi drie ce se nal t pn sub streasi nt , l a
'
'
o nl ti me de go. del a ni vel ul curti i .
' '
mente bi zanti ne, di n mpl eti tura crora
rsare i ci-colea stema cantacuzi neasc,
deveni t, n urm, i brncoveneasc.
Ce pcat ns c ti mpul , cu mul tel e l ui
schi mbri , nu ni l e-a pstrat aa dup cum
acest foi sor a esit di n mini l e mesteri l or
' '
-
'
ele odi ni oar. C

i , acum cnd un gncl fe-


rici t de redeteptare strbate uitatele co
mori al e trecutul ui nostru, acum ochi ul
cercettor descoper mul te prefaceri p
gubitoare s uferite n cursul vremi i .
www.inp.org.ro
i 76 l3UtETT NUL COMTSIUNH MONUMFNTELOR ISTORICE
Astfel , l a partea de jos, preschi mbat
ntr'o camer de l ocui t, se vede, n faad,
dou ferestre n arc de cerc, a cror form
nu se armoni zeaz de l oc cu arcuri l e n
pl i n ci ntru ce se ri di c deasupra stl pi l or
de pi atr. Tavanul acestei camere este di n
grinzi de l emn, i pci )i tencui al , pe cnd l a
cel el alte foi oare brncoveneti se gsesc
bolti. De asemenea
)
pentru ntrebuina
rea acestei camere
i n t impul i ernei ,
s' a prevzut cu o
sob c.u pl i t, fu
mul i eind afar pe
un co de burl ane
de tabl , care se
nal n sus pn
deasupra streai
nei, l egat fi i nd cu
srm de una di n
frumoasel e col oa
ne al e foisorul ui .
'
de Hrisant n ti mpuri cu mul t mai apro
pi ate de noi . Bol ta de zi dri e ce trebui e
s f acoperit cmpul foi orul ui , acuma
este nl ocui t cu un tavan de l emn i ten
cui al ca i cel de jos i zugrvit cu tipare
de rnd, ca i n tot cuprinsul mnstirii ,
afar de chi l i i . Acoperiul aezat i cu
strasi n mare ce trebue s f tost
.
de sin-
, ,
dri l , n fel ul cel or-
l al te vechi foisoa-
'
re, acuma l gsim
ugui at, di n tabl
n rom buri , cu o
strai n mi c, ten
cuit, iar n vrful
acestei pi rami de,
ca o compl etare a
i roni ei , se nvrte
ste la btai a vn-
,
.
tul ui o j ucrie de
ti ni chea ti ata cu
foarfeca.
Funi ngi nea con
densata a acestui
c o i mpr ovi z a t
m mdrete n tot
parcursul l ui i pi a
tr i zi dri e, ca pe
un l ucru oropsit i
uitat de ocrotirea
omeneasc. Peste
frumoasele ci opl i
turi al e col oanel or,
parapetul ui i sc
ri i se nti nd cel e
trei straturi de vop-
"i l l
. Cam aa se arta
foiorul l 'u i Di oni
e l a nceperea l u
crrilor de restau
rare, cnd, l undu
se cu deamnuntul
n cercetare toate
pril e 1 ui organi ce,
s' a ntreprins asu
pra l ui l ucrri l e ee
ndreptare, aa du
p cum l arat i l u
straia del a sfri
tu 1 . acestui artcol .
j --
l
24. Foi orul l ui Di oni si e.
- Pltnul i seciune -
Cercetnd ti m-
sea cu ul ei i var, acoperind cu nvel i ul
l or grosol an formel e mi nunate al e pi etr i .
Deasupra col oanel or se nal , pn sub
strai n, zi dri a susi nut de cele ase
arcuri. Ciu bucri i l e ce mbrac aceast
frunte a foi orul ui sunt strine de vechea
fptur a Hurezul ui , ns sunt foarte ase
mntoare cu acel ea del a foi orul ridi cat
pul cnd s' a fcut l a acest foi or cel e elin
urm reparai uni , s' a afat c n anul 1 872,
cnd s' a reparat ntreaga mnstire ee
ctre antreprenorul Pomerantz. Atunci ei n
ordinul autoritii respective, s' a clrmat
acest foi or pn n temel i e i s' a refcut,
aa dup cum s' a descris mai sus, pstrn
cl u-se doar pietrri a cea veche.
www.inp.org.ro
]NSTIREA HUREZI : FOI ORUL LU DIONISIE 1 77
Cercetndu-se partea de jos a foiorul ui ,
spre a se ti dac aceast baz a fost ma
si , , aa dup cum se vede, sau a fost cu
sttt pi de pi atr, arcuri i boli , ca i l a
cel el alte foioare, nu s' a gsit ni ci un i n
di ci u care s hotrasc transformarea ba-
supri mat soba din i nteri or, s'a rzui t pe
reti i de vechea tencui al deteri orat
J
s'a
,
Uhnit di n nou, i ar ta, anul de l emn s' a
nl ocui t cu o bol t stelat, l a fel cu bol ta
i atacul ui del a captul rsri tean al i rul ui
de chi l i i di nspre mi aznoapte.
25. Foi onil J ni Di oni si e.
- dela mnstirea Hurczi. -
zei sal e, aa 1ndtt s' a l t sat cea existent,
fi i nd bi ne construi t, cu si ngura deosebi re
c s' a schi mbat gol ul ferestrel or cu al tel e
n arc pl i n centru, ntr' o proporie potriYit
cu ansambl ul general . De asemenea s'a
Bule/inul Comisiunii Nonumentelor Istorice.
Postamentul sdtrei ti i nd sl bi t, s' a reft
cut, prevtztmuu-se cu f1 ri ce i boli pl i n
ci ntre,

aa dup cum se vede i l a cel e
l al te scri vechi . Trectmcl l a partea ee sus
a foiorul ui , s'au fcut l ucrri cari au schi m-
2 3
www.inp.org.ro
178 1 3 ULETI NUL COMISI UNr r MONUMENTELOR l STORr CF:
bat mult nfiarea l ui di n urm, apro
pi i nd-o-pe ct a aj utat cercetri l e i stu
di i l e fcute - de nftisarea l ui del a nce-
, '
nl ocui t cu al tel e noui. De asemenea, pen
truc s'a hotrt nl ocui rea tavanul ui de
l emn cu o bolt stelat, l a fel cu cea de jos,
2 6. Col oane de pi al r, scul pt al e, l a Foi orul l ui Di oni si e.
put. stfel , ca parte constructi v, s' a exa
mi nat l egturi l e de 1 mn ce se ntind d' a
supra capi tel el ori gsi ndu-se putrede, s' au
ns mai nal t, s' a c l rmat toat pori u
nea e l e zi dri e ele deasupra col oanel or :;i
'a refcut ei n nou, t ncuincl u-se cu ci u-
www.inp.org.ro
l X-Tu(, HUl{EZI : lOI OkI| LUi DIONI Sf I79
bucrii arcuri n caracterul general al
Hurezul ui . Tot pentru susinerea i este
ti ca acestei boli s'a supri mat zidul de c-
~- H 1 fj fl HW
lll
cu it coloanele slbite, att la rndul de j os
ct i la cel de sus, cu altele noui , s' a n
l ocuit de asemenea i capitelele crpate,
2 7 . Col oane de pi al !, seul pt at r, la foionil l ui Di oni si e.
rmi d pe care se rezcmau gri nzi l e t a va
n ul ui , ns s'a r:onsol i d tt zi dul galeriei de
care este lipit foiorul , i anume : s' a nlo-
s' : consol i dat n sens transversal , cu l eg
t uri de fer i ::.ocorc puteri ce n zi d i ca
i tle, iaoi s'a construi t bolta din zidri e
www.inp.org.ro
80
BULETI NUL COM! ST UNI I MONUMENTELOR lSTORlCE
de crmi d cu ci ment, rezemnd-o pe
cei trei perei ai foiorul ui , al patrul ea pe
rete fiind zi dul consol i dat al gal eri ei . P
tratul de zi dri e astfe} format s'a ri di cat n
sus, d' asupra ni ,el ul ui superior al bol ei ,
unde s' a aezat cosoroaba noul ui acoperi,
fcut din l emn ee stej ar.
Att esi tura strasinei ct si panta s' a dat
' ' '
ca si la vechi l e foisoare si s' a acoreri t cu
' ' '
ol ane smluite, fabri cate de ol arii din l o-
cal itate, n mul tumitoare condi ti uni de so-
'
'
l i ditate si nftisare.
' ' '
Frumoasel e ci opl i turi al e col oanel or i
parapetelor s' au spl at apoi de straturi l e
de vopsea i var ce l e acoperia, l sn
d
s se arate vederii fatada curat a pietrei .
'
Treptel e scrii s'au ndreptat i s' au ni -
vel at, i ar ca pardoseal s' a hotrt a se a
tere crmi zi exagonal e, la felcu cel e ce
s' au gsit n sala cea mare a caselor dom
neti , sub actual a pardoseal de scnduri .
Col oarea al b a pereilor se mpere
chi az

armoni os cu col oarea gl bue a pi

e
trei , cu stej arul streai nei , cu verdele ro
siatic al olanel or si cu cenusi ul umbrelor,
' ' '
dnd peste tot foi orului l ui Di oni si e un
aer de srbtoare ca acel a ce 1-a avut odi
nioar, pe ti mpul feri citul ui su cti tor.
I ON D. TRAJANESCU.
Arhi tect.
2 8 . Pan1pet scul pt at n pi atra, la Foi orol lui Di oni si e del a H(J!ezi .
P. S. Observnd mai bi ne i nscripia del a Foi orul lui Di oni si e (p. 1 75) , gsesc nsemnat l a sfri t
<osi f mcteP, negreit numele celui ce a lucrat acest frumos foior.
1. O. T.
www.inp.org.ro
29. l'arapcl sculptat in piatr, l a .Foiorul lui Dionisie dela Hurezi.
RAPORT GENERAL CU PRIVI RE LA LUCRARI LE C01I SI UNI I
10NU1ENTELOR I STORI CE IN I O09.
-0-
Domnule Ministru,
Cunoateloi npteceoentulnostrutaportcum
c l anceputul anul u| curent V' amlost sol| cl-
tat mlj | oace| e necesarepenruntrep.lnoeteaa
oou el utl oe l uctr|.
-
Iuctt| oe testautate | conservate, n cuts
oe executare, 1 Llset| c| |e Gol|a oi n lal, Sta-
vtopoleos oln Bucutet | , Cuttea Domneasc
o| n1rgovltel lamnst| ri leHurez|ol n

Vl-
cea|Cloroanl o| n l | |ov.
|ucrr| oeteparare| ntte| nete,tecoman-
oatei ,patte,aptoLate-la Llset| ci l e. Sl. Ioan
oln Vas| ui , Ptec|sta o|n Bacu, V| zantla o| n
Putna, Bercaoi nBuzu,S|I mptalol n1rgo
vlte, Bucovu|oe| ng| l l , Domneascao| nBat
lao, Cotnari o| n Ial, NegruVoo oln Cmpu-
l ung,Ml ha|Vooo|nCaplta| ,Domneascol n
Ocne|e Xarl,Sl. Gheotgheol nIa| , Blsttlao| n
Neamu, Btan|teao| n Do|j | Vctet| .
CusumaoeLanlcea|oLlnutatunclo| nex-
ceocntulLugetarl2o7.000 lel ), s'arhpututtace
la neces|tl lot . cont| nunouse l uctri le oe
restautare l consetvarei executnou se cele
ma| utgente o| nl ucrrlle oetepatalel ntte-
| nete. Z| cem, s'arh putut, cci , ulterlot,atte-
Luit sseoea acetel sume o altoestl na|une
-aceaoea nttelneSetv| cl ul specl a| oe tes-
taurri oesuLo| tecluneaol u| A.Lecomteou
Noiiy. Astlel l uctt| l enoastte,nltatema| sus,
au lost amen|nates rmn cu toate n ccon
ti nuateineexecutate,oac,nso| | c| tuolneaD-v.
oeosebltpentruLunaconsetvatea monumen-
telotsttLune, n'a|h gsltm|j | oculoeaoL| ne
peseamalotmcatIo0.000l ei ol n|onou|oes-
tl uatcosttultl| cateora|e| o|n Su| | na.
Cuaceastsum,utete,ComlsluneaatteLult
slreoucl aaptoapejumtateprogtamull u-
ctrllotp| nulte . tenunnol al uctt| l e oe te-
paralune|

ntre| nerei rmnnoasengr|jl


oel uctt|lencutsoetestaurate| consetvate,
actoramnatearhpututcomptom| te,Lachlar
pet|cl|ta ceeacesel uctase mal na|ntc. Astle| ,
pe temel ul teletatelot l oev| zelot ptezentate,
lonou| oLlnuts'arepatt|zatoupcumutueaz.
penttu L| ser| caStavropoleos -2o.000! e| , penttu
mnst|teaHurezi-o0.000l e| , pentruLlser|ca
CutteaDomneasc o| n 1tgov|te o8.000 le| ,
| penttu mnstlteaC|oroanl -28.500 l e| .
Restul s' a oat penttu luctt| l e oe repatalune
aLso!utnecesate!aL|set|ca1te|Etath| o|nIal
| la mnst| rl | eCovotal Dl ntr'un lemn.
Iatacum, ouptaoattele ptl m| te oel a oo.
arh| teclo| r| glni a| luctrl | ot,cel eces' auexe
cutat n campan| a anu| ul curent.
(aL|setlca Stavtopo| eos. S'auclo. t|pn
aptoape oeacopetmn|)oupp| anut| | ereco-
manoateoeCom| s| une| aproLateoeMl n| stet
atenanele ces' auhott|tasetlolca npteaj ma
L| set| c| l . clopotn| a, l ocu| na| ntenoentulul l
ncpetlle muzeulul, oest| nata pstra,altutea
cu ob| ect| | e att|stlce | rellgl oase ale bl:ericii
www.inp.org.ro
1 82 BULETI NUL COWSI UNI I MONUiIENTELOR I STORICE
toate mooelel e orlgl nal eoearhltectur, sculp
turlp| ctur,acror stareoeoeterlorareacerut
asenloculcual telel arestaurareaL| serlcl l . Co-
m| slunea a vlzltat acestclucrrl l a rmaspe
oepl l nsatlslcutoeoestolnlclalngrljlrea cu
careele se conoucl se execut. A tcut ns
rezervele sale nccea ce prlvete grllajul m
pre multor al Llserlcll .
la mnstl reaHurezl.-S'atcrml nat oeres
tauratn exterlor paracl lsul , corpu| oe cl olrl
chl ll l)ol ntre paracl l sl caseleoomnetl|a|ar
oeclopotnl, care s'a restaurat acum ool anl),
S'a terml natrestau|areau c.|etl ora ul serlc|l.
Comlsluneaavlz|tataceastl ucrareu'ouru-
ourl . n prlmvar-pentru lucrr| l ecxecutate
anu| trecut lu toamupent|ul ucrrl l eexe-
cutaten auul cu:cut. C'uocaz| aaceste| aooua
vlzltes'a recomanoat . s -ecoustrueasctro-
tuarul olujurul Llsei l cl l oiu o platrmal rez|s-
teut l oe calltate mal Luu, s se aeze uu
toc oe pl atr l a| utrarea prlovorul u| , u genu|
p|l vazul ul oela uaL| serlcll l s se |mpre] au-
easc cu ul uce ru| uel epalatulul oomnesc, oes-
prl nou-se astlel oe sp| tal Dupcele comuul
30. Biserica CUt- i i Domneti di n Trg:ti te.
- [nainte de resta01-a1e. -
lol oru|lulDl oulslell cescuvecheastrel ei ,
caseleoomnetl lacare nsa mal rmas a se
relaceacopermantul)l cel eoouloloareoel a
acestecaseactual ueutestrelamustlrll) ,res-
taLl l l uou sescara celul olntl oup cumlusese
mal nalnte oe asemool hcaoe Ioanl chl eArhl-
manorltul |a 1 854). I uslrlts` alcutnl velarea
curlll nterloarenoreptulprlloroecldi rlres
taurate, cupavaj ltrotuaroej urmprejur,pen
truscurgereaapelor.
IaLl serlcaCurllDomnet| o| n1rgovlte.
cate ns oe el ! Pre|ect al j uoeul u| Damuo-
vla nu va ma| h nevoe oe aceast mprejmu-
lre, utrucatj uoeulvamutaspltal ul ualtparte.
Acestul nceputoe ll Lerarea curllLlserl cl l , va
treLuls lurmezeexprolereacelor!alllocatar|
strl nlstaLl l l lpevremurlnl nclntavechelCurl
Domuetl , pentru a se putea, cu tl mpul , noe-
pllnl utreagaserleoelucrrl pl nu| teu leg-
turcurestaurarea acestelLlserlcl l artate n
raportul nostru oln anul trecut.
LamnstlreaCloroanl . lucrrllepeu-
www.inp.org.ro
RAPORT GENERAL PE ANUL 1 909 1 83
tru restaurarca l renovarea acestel mnstlrl
s'aucontlnuatcumul|actlvltatelnanulcurent
- termlnnouse retacerea turl elorl acoperl-
ulul b|ser| cl l l lncepnou se restaurarea cor-
pul c| p.opr|uz|s al acestela. Sa |estaurat apol
pcocantregulclopotn| amnstlrlll s'alnceput
lucr|| l epentrurenovareacorpurlloroeclolrl
o| no|eaptal stnga -arhonorl l l e -retcn
ou sc zlorl l l el construlnouseol n nou,cu o-
l ane, ca | clopotnl a, acoperlur| l e.
le| ang aceste lucrrl s' au mal lnt.eprlns
anul accsta, o|n acela tonooe1 30.000 lel,c-
r| l orprezentate Coml sl unl l spre aprobare.Jot
acl trebueslnsemnmcbl serl caZltarl ol n
Capl tal, comletrenovat mal anl l trecul ,ln-
zestrathl nocuclopotnlanecesarlcutoate
ccl etrebul ncl oase cultulul oectreOnor. Ao-
ml nlst.a| e a Case| Blserl cl | , a tost reoat cre-
ol ncl ol lo., hl nolnacelatlmpoeclasatolntre
monumentelelstor|ce.
I ntructprlvetetmplalmobll | erulblserl cl l
Albeol nBal a, eles auexecutat,oupoesemnu-
rl leo l ul arhltect ol rlgent al lucrrl | , l acoala
oearte l meserll oln Capltal .cum sestuo|-
3 1 . Biserica Cur i i Domneti din T1go"ite.
- Dllp rcstamarc. -
tevalucrrlmalml cl , oentret|nerelslmplere-
paralunl - l a b|serlca 1rel Irarhl oln lal , l a
mnstlrlleGovoral Dl ntr unlemn. Deaseme
nea s'autermlnatlucrrl l elnceputelnanul trecut
lamnstlreaSlatlna,cubl nevoltorulconcursal
Onor.Aoml nlstrallaDomenl ul ul Coroanell la
blserlcaOstrovuloln\lcea,sublngrlj l reaSer
vl cl ulul tehnlc al CaselBlserl cl l . |nstrltLtorl a
SpltalelorCl vllealntreprl nslucrrlpeutrurepa
rarea l amenaj areaoln nouaoepenolneloroe
locul toel atostul schlt Cornetu,potrlvltplanu-
azcestluneaplcturlllcoaneloroelatmpl,pen
trucareComlslunea\vaprezenta lncurno
propunerlconcrete. Asttel e oenoj oultcla
toamna vll toare, tcnou-seo mooestcl opot
n| l o lmpejmulre cuvl l ncl oas, blserlca a-
ceastaseva putea,lnstrl t, trnosi
Acestesunt,Domnule Ml nlstru,toatelucr-
rl le executateln campanla an

ulul curent. Cele


cese mal pl nu|serautrebul tsrmn, ol n
cauza l l psel oe ml loace, pentru tl mpurl mal
www.inp.org.ro
1 8+ BULETI NUL COMI SI UNr l MONUJlENTELOR ISTORr CE
bune. Numrul l ora crescut p.l n nol l e cererl
prl ml teoeatuncllncoace Ccl ,pel ngrepeta-
reaunoraolncererlleanulultrecutS|.Gheoryhz
oela XIltropollaoln | al , blserlcaoela\cretl,
tosta mnstlre\| amuoln \|cea,SlI cpral
oln1rgovlte,blserlcaPreclstaolnBacu,Bar-
novsllolnlal , ml hal \ooolnCapl tal , Dom-
neascolnOcnelemarl , S|loanol o \ as|ul , Ne-
gru-\oo ol n Cmpulung, >t Ia.aschlvaoln
Cotnarl,An tl m oln BucuretllmnstlreaBls-
trla ol n Xeamu), - Comlslunca a mal

prl ml t
cererl cle lntrel nere l reparalunl oela urm-
toareleblserlcl.Corneluoln Dambovla,Cot-
meanaoln Arge,Cotrocenl olnLucuretl , r-
novaolnlal, Rchltoasa ol n1utova,ml cunetli
marlol nl l |ov,S|.Savaolnlal,C' uvloasaParas-
chlvaol nR. \lcl l , Popetl ol n Vl aca, Gala ta
oe lnglal ,Cateorala ml tropo!l tan olnCapl
tal,Stelea dl n 1rgovlte, Surpateledl n \l
cea, Boroetl oln R. Srat, Borzetl ol n lacu,
ll strla ol n\| cea, Dol cetlol nDmbovla,S|.
Gheorghe lpentrul cpre mulrea loculul tost el
32. Foi orul (1) caselot- domneti del a Horezi.
- nainte de 1estaurare. -
blserlcl V rzaru) ol n1rgovlte,Agaplal V-
ratecuol nNeamu l Srcl netlol n Vlcea.
1oateacestecererl,ouppractlca| ucrul ul,au
tostlnal ntatesprecercetarelstuolereoomnu| ul
33. Foi orul (Il) caselor domneti del a Hurezi.
- nainte de restaurare. -
arhltecta|Comlsl unl i , carealprezentatpentru
malmulteolnelecuvenltel ereterate,rmnno
capeceielaltes l ecercetezel stuo| eze pn
l aoeschloerea noll campanll oelucru Re|era
tele prezentate autost apol oesbtute lnsnul
Comlsl unl l , care, l nultlmele sale ooueol ne,
arecomanoatcal ucrrl l ecelemaltrebulncloase
l mal grabnlce sh e nscrlse petabloul celor
cesevorlntreprl noei ncampanl aanululvlltor,
tabloucerunesh ecompletatpemsurce
l celelalte cererl vorh cercetate, oesbtutel
recomanoate.
Cumlns1 ucrrlleacestesuntoerezortu|Scr-
vl cl ulul oearhltecturalmonumente! orlstorlce
l cume|ectuareal oratrn oesuma cese va
puteaacoroapesamalor, -trecem, Domnu| e
ml nlstru,|a l ucrrl lemal l cportante ce preo-
cupComlsluneal carlcunecesltatevortrebul
executate. l ntreaceste,nprlmul l oc,segsesc
lucrrl|eoerestaurarel conservareoeja anga-
j ate . |ablserlca Stavropoleos, unoe rmne a
se terml nac|ol reaatenane|orl a se restaura
www.inp.org.ro
RAPORT GENERAL PE NUL 1 909
1 85
l utetlotulLlsetlcl l , la must|tea Hutczl, uuoe
tmueasetelaceacopetmutulcaselotoom-
uetl ,asetestautacotpul oeclol tl|chl l| l )oela
m| azuoapte,a seteacopet|L| set|camust|t|l,
a setepatasch| tul Sl Apostol l l Llset|caoela
Bol ul , a seameua] aucaseoelocultlosac|
olte a spltalulul plus alte luctt| ma| mtuute
u legtutcuaceste ,laL| set| caGoll ao| uIa|,
uuoe,peuttucompl etatetml uarealuctt|lotoe
testautate, attl aLlset|c ct| l acetate, mal
tteLuete,oupoev| zul| u| | alaptoLat,sumaoe
93.469 le| laL| set| caCur|l|Iomnestlo| u1a-
' ' 4 '
a secousttu|o cuvl l ucl oasmptej multe,ocl o-
potul i o mooest casJel ocu| u peuttu
pteotsaupazulc,cciLlset|ca,hl| uos| tuatlug
sat,alatucmp, ateueaptatuevo| ea hoe+-
ptoape suptavegh|at.
Altutl oeacesteluctt|,Com| s| uuea ma|te

comauo, tot peuttucampau| aauulu| v| ltot,ca


aLsolut uecesate utmtoatel e .
l| setl caoomueasco| uCuttea oe Atge.-
Cea mai vecheL| setl cat| | , cutotulsl Lltl
oegtaoat, e ameu| uata se ptLu| cu slgu-
tau,oacuusevotluagtaLul cemsut|peuttu
34. Foi oarel e caselor domneti i chi l i i l e ele mi azzi ale mnsti ri i Horezi .
- Dup restuorore. -
govlte,uuoe, ococauoat, tuaueasetestauta
sau teeolhcac| opotul a, la uust|tea Clo-
toaul , uuoe, oupprogramul ptezeutat oe o l
ath|tecto| tl geutal l uctt| | , tmue,peuttucam
pauiaauulul v| l tot,ase tetm| uatestautateaLl-
setl cl l l teuovateaathouotl l l otoluoteapta|
stugaclopotu| e| ptecuml aseuttept| uoete-
patateataolcala cotputllot oe clo|tl ch| l |l)
olu pattea oe uoto l oe suo a mustlr|l, u
s|tlt, l a Llsetlca AlL ol u La| a, uuoe, oup
aezatea tmplel la moLllletulu|, tmuea se
completaml cl lelucrtl ol u| utetlotul Llsetl cl | ,
Buletinul Comisiunii fonumentelor Istorice.
cousoll Jateaei . I n eleguoct oemarear htes-
pousaLllltatea celotchema|asuptavegheaLuua
psttate a mouumeutelot uoastte |stotlce la
oeo atate eveutualltate,amsollcltat usutlu
couseclu. Iatoupcea|Ll uevolt aaptoLau
cheeteauoastt uaceastpt|vl u,amtugatpe
o.Gt. Cetlez,memLtual Com| s| uu| l , l peo. N.
Gh| ka, athltect, s stuo| eze cestl uuca attuo
l ucttl l ept| ucates' atp

uteaas|gutapul ares-
tautatea lul acest st|vechlu | pte|os uouu-
meutal tll, u veoete caceste l uctt|se vot
executa, cu uecesltate,l avatav| ltoate
2 4
www.inp.org.ro
1 86 1 LETl NUL COMJ SI U.I I MONUME.TELOR I STORI CE
Llserl ca lul teiau cel Vare ol u Lorzetl. -
Acopetl ti reparatlu I 904/5,cuboll lecrpate
l zl ourl lesl ulte, aal zolatcum segsetepe
uu vr|oeoeal,e l eaameu| uat,oac uuse
vorl ua msurl oe ocrotlre. l usrcl uata stuo|a
acesatcest|uie, o. arh. Ghl la aprezeutatCo
mlsl uul l uuraport, pebazacru| as'a recomau-
J at a se purceoc, |r amuare, lu ch|ar cam-
paul aauu| ulvl l to|, laluoepl l ulrea1 ucrrl l orpro-
pu-o-legareabolllorlcousolloareaz| orl i | or.
O preocuparemalveche auoastre b' serl ca
Lucur olu Capltal, a crel oep| orabi l stare
|ace cea mal trlst
l mpresle. Cestl uuea
- sl mpl oe alt|el
-a r e s t a u r r l l
ue lum vol ea \ recomauoalu prl mul loc. l
h| uocolutrerupereprl uamuare a lorarpu-
teahmul t pgubltoare,\rugm sbl uevol i
a luscrle lu bugetul auulul vl l tor.
o; touourlspeclalepeutrulucrrl l eoe restau-
rarel couservare l a blserlca Stavropo| eos, l a
mustlrea Hurezl , l ablserlcaGo| l aol u|al,l a
must| .eaCloroaul , lablser|caCurllDom-
uetl ol u 1argovlte, lab| serl caAlbol uLal a,
l ab| serl caDomueasc ol u Curtea-oeArgel
l ab| serl ca| ul te|au-cel-mare .| | uBorzetl,
b) uu |ou oglobal peutru lucrrlle oe repa-
ral e | lutrel uere,
uecesare| ablserlclle
l mustl rl l e mal
susartate)ol uto+te
prlle rll. Uu ra-
portspeclalpecare l
vom lual uta l u cu-
ruoprl u o. Aoml -
ulstratoralCasel B
serlcl l , vaarta peu
truhecarel ucrarel u
parte, potrl vl t oevl -
zelorceateptmoe
| aoo. arh| tecl,suma
oe baul trebultoare.
l mpreuu cucere
rllepeutruol terltelu-
crrl aa sporltl ce-
rerl le peutru oecla
rarea oe uol mouu-
meatelstorlce.Asttel
s acerut a se luscrle
lu r uveutarulgeueral
almouumeutelorur-
mtoarele blserlcl .
sau, poate, a reeol h-
crll acestel blserl-
cue u'a putut u re-
zolvatol ucauzall p-
sel oemljl oace. Cum
lusaceste suut oe-
stuloemooeste,cre-
oem cPrl mr| aCa-
pltelel -peutrucare
ace-tmouumeutpre
zlut uuoeosebltl u
teres, oat hl uoc oe
ousule | egatlus
l egeuoa i utemelerll
oraululBucutetl -
l ear putea puue la
olspoz| l aXl ulsteru
lul,peuttucablserlca
atrlbult oe traol l e
legeuoarulul pstor
spoatf reaousla
cuvl l ucl oas l ouo-
rabl l stare.
35. Paracl i sul mnsti ri i Hurezi .
Preajba l Coo|eul
cl| u Dolj,Bsceul l oe
joso| u R. - Srat, Po
Jotlutrelucrrlle - Faada exterioar, dela apas.

nainte de 1estaurare.
campau| el v l l t o a r e
trebue s meul oum restaura|ea blserl cl |Sl
Gheorgheo| uBotoaull ablserl cl l ol u\oeul
Gorj), carl olspuu lus oe |ouourl proprl l -
cea ol utloelaCasaBlserl cl l , l +rceaoeaooua
oelao

uaMarla Pleul ceauu, proprletara mol el


i ctltor, oup ueam,a blserlcll. Stuol l l eprea-
labl l epcutru restaurareaacestor ooublserlcl
autostlucreol uate o-lul arh| tect thlla, care
rmaue s l e prezl ute, l a vreme, cutoate ele-
meutelecerute,spreaprobareComlsl uu| l .
Acestesuut, Domuu| eXl l ulstru, lucrrlle ce
| aua ol u la| , Go| et. l Lao| l o| u muscel, Aoo:-
ml reama| cl ' Domulul ol uSlatl ualLrbuleul
oejosol u Dambovla. Aceste cererl se gsesc
lu cercetare, lu veoerea |evl zul .| l luveutarulul ,
care se va tace lu auul v| l tor, -av uopeutru
aceasta coucursu| uuel persoaue spec| ale, ol u
servl cl ul Aol ulstralel Casel Bl serl cl l , carea
vl zltat puacumlutreaga Olteui e, lutocml uo
tapoarteauuultecupt|vlrelavaloarealsto-
rlc l artlst| cablserl cl lorl mustl rl loruoa-
streol u aceastregl uue. Dcpceasttel se va
www.inp.org.ro
RAPORT GEN[RAL IF. ANUL 1 909 1 87
cerceta ntreagaar,se va proceoel a o rlgu-
roasrevl zul re a lnventarul u| , cl asanou se nu-
mal monumentel e cereprezl nt aoevrat va-
l oare lsto|| cl artlst| c l oeclasanou se toatc
celecenumalposeoo atareval oare | nceputu|
lnaceast olrec| e s' a lcutpr|noecl asarea bl
serl c| l zltar| ol n Cap| tal | , oup rapoarte|e
mot| vate al e o l ul arh|tect al Com| sl unl | , a bl
serl c| | Domnetl o| n
lar|ao, St. l oan ol n
Va-l ul l Cotmeana
ol n Arge.
laralelcul ucrr| l e
pr. v| toare |a conser
varea l restaurarea
monumente|or lsto
rlce, Com| sl uneas'a
| nteresat oe bunu|
mersa|pub|l ca| | l or,
oe mboglrea co
lec||l orl oeorganl
zareaservlc| l l orpen
tru electu|rea |ucr-
r| l or.
autorlzate oe ctre aa z| l | comorol l negu
ltorlnou-so oblecte ant| coocctretotlel u|oe
samsarl | nol genl l str| nl .
Pe l angBu| etl n, bl roulCou| s| un| | , pr|nSe-
cretaru|su, a ntocm| t l a tl prl t, o| n oro| -
nu| Domnl el voastre, o cl egant bro ur cu
l ntormal| lstor|coprl vltoare l a monumente|e
o|o Curtea oc Arge ( |ul na SanNlcoar, ll
ser| ca oomneascl
Reeol na eplscopa-
/ |), pe seama escur-
-
s|onlstl|orlrancezlln
Roman| a, carl ast
toamn,ntre al te|e,
aul nut svlzltezel
mlnunata tunoal ea
|ul Neagoe-Voo oe
pevaleaArgeul ul .
Jot nbl rou| Com| -
sl un| l , ol n l n| | atl va
l subpr| vl ghereao|
rectao-lulAoml n| -
stratora|Casel B|se
rl cl | , P. Garbovl cea
nu, se aoun mate-
rla|u|necesarpentru
ntocmlreaune| C-
|uze c monumente
| r | storlct, ncare
celoorltorlsgsea
sc|murlrl l etrebul-
toarepentrucat mal
l esnl cl oasacercetare
l cat mal buna cu
noatere a vech| l or
noastreblser| c| ' m
nstlrl-monumente
lstorlce.
Pentru l nteresul
Iub||carea lul e
tlnulu| s' alcutna
cel ea| conol l unl ca
| lnanu| trecut, cu
nol col aboratorl.S'au
cupr|ns ns npro
gram| antlchlt| l e
oobrogene, pe nt r u
carea mavutcol abo
rarea unu| bun cu-
nosctor|ze|oscer-
cettoral | or,aolu|
Const. Mo| sl|,prole-
sorn1u|cea, pecare
Com|s|unea, nurma
avl zu|ulce |s'acerut
oeM| n| ster,lareco
manoat careprezen
tant pentru Dobro-
36. Paracl i sol mnst i ri i Hurezi .
oeoseblt ce arat l
concursu| prelos ce
acoro pub|| ca| i | or
l , lngenere,|ucrr| -
l orCom| sl unl l , | nem
oe pl cut oator|e a
Faada cxt erioa,5, del a apus. Dup restaurare.
gea, a| su l al Dl -
rec| un| l Muzeul u| nal ona| oe antlch| t| , l n
scopoeaseputeaprl veghlamal oeaproapeca
sseapl l cecur| goareatatlegeapentruconser-
varea monumente|orcatl Legea pentruoes-
coperlreaoblecte|orantl ce, carll egl -malal es
aco|o se ca|c l se el uoeaz l atotmomen-
tu|l n toate prl l e, lcnou-se spturl ne-
exp|l ua ac| toat grat| tuo| neai mu| um| rl l c
noastrc Domnulu| Aom| nlstrator a| Casel l !| -
serl c| | . Aceasta cu atat ual mul t, cu ct pre
ocupr| |eo sal e, chlarl nAoml nlstra| aspe
cl a|a prosperel l nstltul unl ceconouce, sunt
noreptate,ntrucatprl vete publ | ca| | l eceeo|
teaz,| nprl mu| |oc, totspre| storl cel e l caurl
www.inp.org.ro
1 8
I H U:TI NUL COMI SINI T MON MENTELOR l STORL CE
oumuezeetl. .sttel, oup ce n 1 906, s'a t|
3 7 . Paracl i sol ''mnsti ri i Horezi .
- Vede1e ext
'
eJioar, dela rsrit. -
- Dup restaarare. -
prl tuonograo | le mnst| r| l or Pol ovragl - l
Strmba- , anul trecut s'a uprlt o complet
monograo easupra 1| smen| | , |ar acumsepre-
gtesc alte oou nou - asupra Crasne|
| Govorel . 1oateprl nharnl cull ol stlnsul
l s| oil ogral al Gorjul ul - o. .l. telulescu.
Colec| | | e oeasemenea au spor|t u moo
l mbucurtor. S` au pro.iratmal multe ser| |
oe lotograu| no| , s'au cumprat ma| mul te
zecloevo! umepubl| ca||oespeclal|tate,s'au
utocm| t cteva lucrrl oe releva|el s'au
ccmanoat aproape oouzecl cpl | oe vechl
zugrvel | b| ser|cet | -p| cturl l acuarel e -
lucrate oe o n| l ^. M| hal l escu, D Norocea,
Po| tev| u l oerposatul p| ctor .. Baltazar.
- 1oate aceste uol ach|z| l uul peutru ar
h|vul Cou| s| uu| | , prevzut oe art|coul 1 1
o| n regclameutul lege peutruconservarea
| restaurareamouu. nentel or,s'auclasat,ca-
talogat|rnou|t|nnoullocalal^om| n| stra-
lel Case| l| ser| cl | , unoe s'apus la olspozl l
unea Com|s| unl | |rumoase | noestultoare
ncper| .unb|roupentrulucrr| , osalmare
oemuzeupentru colec| atablourllor,acua-
relelor,cplllor oepl cturl|albumel orde loto
grah l l ool suhclente pentruServl cl u| oear-
hltecturalmonumentelor,nhl natnanul
acesta.
lrl u nul nareaacestul Servl cl ul a Bl -
roulu| specl al pentru monumente s' aa-
| uns, n slrlt, l a concentrarea l ucrrllor,
carl, pn acl, se noep|l nl au prln o| lerl te
serv| c| l l blrourl ale^oml n|stral el Casel
B| serl c| l l aleM| n| sterulu|,ceeaceavea oe
urmare mal ntl l mposlbl|ltatea de a se
apll ca str|ct ol spoz| l l le|egl l laleregula
mentulul n ceeace prlvete, mal al es, n-
tocmlrea stuolllor preal abl l epentru lucr-
r|le oe restaurare l upo| greutatea oea
supravegh|a mersul | executarea acestor
l ucrrl cu ser|oz|tatea cerut.^cum ns,
cServl c| uloe arhltecturl B| roulspec| al
al monumentelor s`a nh| nat, Com| sl unea
a avut onoareaa Vprezenta spreapro-
bare anumlte o|spozl | unl , a cror strlct
observarevaputea garanta unmal bun|
serlos mers al|ucrr| lornvl|tor. Intre a
cesteolspozl| unl menl onm urmtoarele
propuse oeo. IonKal| noeru, Preeo| utel e
Coml s| unl l .
1. Ientruorlcelucrareoe restauraresau
repa raremalrao|cal , carearalectanctva
s:| l ul sau ornameutl camonumentelor art. I I ,
a| . I o| nregulament) , v a trebu| s seprez|nte
lucrr| prea|ab| l e releveurl, lotograh| | ra-
38. Paracl i sol mnsti di Horezi .
Vedere exterioar,
d
ela rsrit.
- Inainte de restaurare. -
poarteamnunlteoesprestareamonumentu|ul
www.inp.org.ro
RAPORT GENERAL PE ANUL 1909 1 89
respect|v, apo| pl anurl, oevlze lstuoll oespre
nol|e lucrrl ce urmeaza l setacei cat mal
complete, pentru ca pe baza |or Comls| unea
slpoatoa avlzul ln oeplln cunotln oe
cauz, rmnno ca acolo unoe trebu|na va
cere,sse cerceteze l acrur| l e! alaal oculul .
2 . . Recepl unea lucrrllor ln|reprlnse sub
auspl c| l |eComlslunllse valaceoeun membru
oe|egat al eI sau oeo pcrsoan tehnlc spe-
clal,recomanoatoeComlslune .
ADMI NI STRAI A CASE! BI SERI CI I .
COMI SI UNEA MONUMENTELOR I STORI CE.
ACEAST BI SERI C (SAU MNSTI RE) ST
SUB OCROTI REA LEGEI PENTRU CONSERVAREA
M(NtJI ENTELOR PUBLI CE.
Incel aceprl ve teburselepenttustuol u|pl c-
turelblzantlne,pe care Onor. Aom| nlstrale a
Casel Blserl cl l l ea lnscrls anu| acesta ln bu-
getu|su,am|ntm sel eau lost coulerlteol or
39. Foiorul lui Di onisi e dela m:nstirea Hw-ezi .
- Dup restaurare. -
Ca urmare a acestor olspoz| . unl s'a cerut
oomnl lorarnlteclolr|genla| l acrrl l ooeres
taurares oepun la Blroul Comlsl unl l stuol l le
l oocumentele Jecarlse servesc ln l ucrrlle
lor. Asemenea,otoapropunere aolul I. Ka
l l noeru, sa recomanoat a selntocml o l nstruc-
lune spec|al cuprlvlrela mooulcumtrebuesc
ntrelnute | ngr|jltemonumente|e lstor| ce, -
l nstruclune cese vaah a larespectlvele blse
r|cl l mnstl r| , l acarl se va malaezal cte
o tablcuurm|oarea l nscrl p| e.
Al.Xl aa| lescal D Norocea,o.st| nlabsol venl
al co al el oeArte lrumoaseol nBucuretll tl
nerl cul uoabl | rvn pentru cunoatereave
che| noas.re pl cturl b| serlcet l . Iucrrl ' e lor
anterloare -cel ol nt| l arestaurarea lrescurl
l oroela blserlca Stavropo| eos, a| do| l ea la re
parareap|cturlloroel amnstlreaGovora-au
l nveoerat lnoeaj anstalentul l apt| tuol nl le |cr
tehn| cepentru ca,lr al mal supune la alte
probe, Comlsl anea s | econtere acesteburse.
Ast|el , oa cemallntalau|ostlnorumalsl n
www.inp.org.ro
1 90 !JULE.TINUL COM! SlUNl i MONUMENTELOR ISTORI CE
trepr| no 0 cltor| e oestuol | pe lablserl c| l e
| mnst|rl l er| | , spre a cunoate bl ne ve
ch| lenoastrep| ctur| , -t| ner| | burs|erl au lost
tr| m| | nst| ntatesnoepl | neasc, t| mp oe
trel an| de z| | e, programul oe stuo| | | lucrrl
ce l | s'a ntocm| t. Deprezente| scgsescnIta
||a (l aRavena), unoe, precumooveoescmemo
r| | le| cop| | l eoep| cturlb| zant| nena| ntatepen
tru colec| ele Com| s| un| l , l ucreaz cu mult | n
teres l rvn. Sperm oarc, curelntoarcerea
lorlnar,vomavea, lns|r| t, |anoemnoou
persoaneb| ncpregtltepcntru a l | seputean
creo| na 1 ucrr| ! eoerestaurareavech| lornoas-
trep|ctur|b|ser| cet| , lucrr| pe car| ,tocma| d| n
cauzal | pse| oeart| t| spec| al | , Com|s|uneaalost
| e nc nevo| ts le amne pentru ma| t r
z| u- cum bunoarsuntl ucrr|lepentru res
taurareap| ctur|loroelab|ser| c| ! elu| telan-cel-
Xlare o| n |pu|, Doroho| | Hrlu| oe|ab|
ser|ca Cur| l Domnet| o|n 1rgov|te, pentru
a nupomenioecab|ser| cl lerestauratecaparte
arh| tecton| c.
Atunc| vah nevoesse nh | neze pelng
Com| s| uneosec| unespec|alpentruacestelu-
crr| . Cc| ast|el numa| Serv| c| ul oerestaurr|
Bucureti, JI Decemvrie 1909.
/embri i :
al monumente|orlstor|ce va h complet orga-
n| zat, ne ma| rmnnooect cae| s he oe-
p|l nstatornl cl tpr|ntr'o nourev|zu|re| com-
pletare a l eg| | | regulamentulu|respect| v, ce| a
ceseprez|nt,totmal mult, peancetrece,cao
| mperl oas neces| tatc.
Aceasta | pentru arspunoe ct ma| b| ne
l nteresulul pecare publ|cul romnescl manl -
lest n moo crescno pentru cunoaterea |
cuv| | nc| oasa conservareamonumentelornoas-
tre strbune, - l nteres oeteptat l cu|tlvat,!n
t | mpul o| n urm, | pr| ns| l | neleneoboslteale
unor scr| | tor| lum| na| | patr| o| ca oo. N.
Iorga,Al. 1z|gara Samurca,^l. Stetulescuetc.,
a cror colaborare la lucrarea noastr avem
oeosebltbucu. | ea o anunaacl.
Cuacestenche|em, Domnule X| n| stru, ra-
portul ce - potr| v| t art. I5oln regulamentu|
lege| pentruconservarea| restaurarea monu-
mentel o:publ | ce Voatorm cu pr| vl re la
act.v|tatea Com| s| un| | n anul curent. mul u-
m| nou Vclourospentrubunvo| nacu care
totoeauna a| urmr|t | a| sprlj l nl t lucrr||e
noastre, Vrugmspr| m| | aslgurareana|te|
noastre cons|oera|unl .

1. KALI HDERU, GR. CERKEZ, H. GABRI ELESCU, G. /URHU
Secretar :
ALEX. LAPEDAT.
40. Parapet sculptat in piatr:, la Foiorul lui Dionisie ,ela Hurezi.
www.inp.org.ro
RESTAURAREA t\ANASTI RI I HUREZI
LUCRIRJ LE DI N 1 909 (1EtORI U)
-o-
Lucrrl l ehotrtea se lace| n aceastcam-
panle h lno aproape completterm| uate potr| v| t
lonourllor olsponlLlle, am hotr|t |nch| oerea
antlerulul pezluaoe20 Septemvr| e, cao am
conceolat ce| ol nuralucrtor| l sal ahor| .
In rezumat |ucrrlle executate v+ra aceasta
sunt .
1 . La casele domneti. S'a lcut o. n nou
poarta oela pl vn| a mare oesuL|olorul oo. n
nescol nstnga,aceea oela p| vn| a m| c, pre-
cum l ooulerestrel ap| vn| a mare,toateJln
|emn oegorun, lucratelntel ul unelpor|vech|
cese au l ancperea oejosoelacaptul o| n
sprersrlt a| chlllllor noro| ce. | n torm oe
mpletlturl oezLrel e, ce se acruc|az ntre
e|e|snospal urlptrate. lancruclarealor
suntprlnse cu gh| nturl oe her. De asemenea
s'a tcut o| n nou celeoou lerestre oe p| atr,
oln care una ptrat, oupmooelul cele| exl
stente,cares'acurlt | s alsattotla |oculel,
lar cea|alt oreptungh|ular o|n n| a oe suL
scara o| orulul oomnesc o|n stnga, |cut
oupunoesemnnou,lnsplrat o|nvechea lerea-
str ajurat oela pl vnl a mare.
2. Lct fozorul domnesc din stnga. S'a nl
velat,cu Leton oe pl atr spart | crm| zi ,
parteaoeoeasupraLolel oelaparter,pregtl n-
ouse astlel p|anseul entru crmlzl|eptrate
sm|ulte, car|s'au aous,oarnus' auputut aeza
|nc, h lno conceo| at| l ucrtor| l.
Deasemeneas a

scosp| atrace acoperlapa-


rapetul , ln mare parte oeterlorat,| s a lnlo
ciltcuLoroutnoude pl atr,pej umtatel
| mentreLazel ecoloaael or,larrestulparape
tulu| s'a tencu| t. lntreLazele coloanelor oej os
s apsLorour nou,totpej umtatelimede
Laz,rl o| cnou-seastle|nl ve|uloesuLto| sorcu
10 cm. prln un.p| e:eacu

pmntL| neLtut n
spalu|nchls oe

Loroure,Lazel z| ourl lcto| so-


rulul. S'acurl t | Luaroat parapetuldep| atr
a| scr|l , reparnousecumortaroemacecatoate
crpturlle. l arl acaptuloesusalscri| s al
cut ol n nou stalpul cu Laza l u| n

telul celul
vechlu. 1repteles aucur. tlrepaatcucl ment.
3. La foiontl domnesc din dreapta. S

acon
t | nuatlucr:| !e|ntre.uptetoamna anu| u| 1 908,
s| anue . s' arez| 1| tcu crm| onou slveche
pnsuLacopet| u! ce! vech|u. Att Lo!ta oc
osc.|ceaoesuss'alcuto| n crm| onou,
cumortaroec| ment. Asemenea l arcur| |e.
legt u.| leoe| emaoestejarcev| noe-asupra
coloanelors'aulcuto|n nou, hxnouseoeca-
p| telele coloaaelor, att la raouloejosct |
lacel oe sus, cu ancore oe uer ceptruno ln
p| at. l z| or| e Deasupra arcurlloroesussa
h xat o |egtur oe her lat, ce ptrunoe cuan-
corele sale n z|or|e,| ar l a capetele o|n spre
peretel e caselor oomnetl s'a prevzut cu an-
core o| lurcate. l ntre bazel e coloaneloroe os
ca | la celedesuss'au tcut Lorour|oe platr
pej umtate gros| me. ]os s'a nl velat spa|ul oe
suL to|or,susparapetuls' a tencu| t,larspa| ul
l ach|s oe parapetu| oe sus s'a partoslt cu c-
rm| oe octogonale, smlu| te | laLrlcate n
| ocal| tate,tot oe ctre olar| l car| tac olanele
pentruacoperl.
S'a ormatscaral u| Ioanc| h| e, sconou-se
cuLgare oe seam parapetuloep| atrprecum
| treptele, s'acur| t p| atra oe vpseauaceo
acoperla | s'a aj ustat n veoerea scr| | celel
nou| ,cares aaezatalturatoelolor, aaoup
cumnearattemel|a vechcalostl anceput.
_ S'atc
.
ut | o scr| oe lcgturatre scara
cea mare | parooscala oesusa lo|orulu| ,sc-
rl careexita ncoeanceput, oupcumne
arat l |psa oe coloan angajat pe perete,c|
numal capltel ul , care

este o| spus n |orm oe


consal , |snd ast|el | | Lerpasag| ul.
t|ul oep| atr oelacaptuloesusallostel
scrl , peareeste nsemnat oata oe 1854 |
numel earh| manor|tulu|| oan| chl e, s' acur|toe
vopsea | s'a aezat o| n nou l a scara actua| ,
|ar la capatul oe jos al parapetu|u| s'a aeza t
totstalpulcelvech| ul elcurl t, n ct actuala
scar contl neaceleaslelemente camal lna| nte,
cuslnguroeoseL|rcscaras' aaezatlnlocul
e| oealt oat.
SuL noua scat s' a lcut un postament oe
www.inp.org.ro
192 J JULET!NUL COMI SfUNrl MONUMENTELOR ISTORI CE
zlorlepelonoaleoeLetonoecimentcuplatr
spattl pl |ol oe stejat, latca |egtut cu ga-
letlaoe os s'a lcutsuL oolhna sctl l o Lo|t
cl ll nJ:lc, cupeneteall, suslnutpettelcoloane
l un stal p oezl otlcallpl tlolotu|ul.
| npatteamasl vaacestuipostaments ascoL|t
onl c c. rcular.,oupnoemnulnleloe|ascata
lolotulu|oomnesc.|lnstnga.Penttuptotejatea
acestelsctloeplctutatteal ael -panlate
laceteaacope.|ululcase|otoomnetl -s'alcut
| n moo ptovlzotun zghlaL oe taLl,ataatla
sttalna oe| notl |, sptea noepttaapa.
4. La clopotni. S'a tepatat acopetlul peo
suptala oe6 m.pttal , cuol ane la le| cucele
exlstentel a restul acopetlulul.
5. Cldirea cu cerdac din spre sud i vest.
Aceast potl uaeo| ntte casele oomnetll pa
taclls s'a acopet| t complet cu olane pe at-
pant nou. De asemenea s'a acopetlt | zlou|
oe calcan,tot cuolanesmlu| te.
~'atefcutce|epattucoutl,acopctlnousecu
olane, p.ecuml hogeagul ce| mat e,acopetl n-
ou seol nnoucuatpant oetejat l nvel l n
ou secuolane.
Da| l l | ela cosutl sl to.sotu| lul Dlonls| e s'au
lcut n moooiovlztol taL| pn laschl m-
Latealot oennltlv cu oal l l oeolanesmltulte
catl s aul oepozltatnmagaz|e,nscttelat-
|tu| campanl el .
~' acompletat tenculteapetellot l Lo|llot
tmase netetml natc ol nvata ttecutl s'au
schl mLattoatel egtut l e oe|a capetele co|oa-
nelot cualtele nol o| n

lemn oestejat l s'au


vopslt cucatLollneum.

Lagalet|lleoejoss aoeslunoat,s'acutlt,sa
tepatattavanele,nloculnou-segrlnzl|eputteoe,
ls' avopslttavanulcucatLoll neum.
- 6. - La foisorut lm Dionisie. S aoesh l ntatta
vanu| oelenoel a

cametaoejos l s`anlo-
cul t cu o Lo|t stelat joas. Asemenea s' a
oes: lnatltavanu|oelemnoesusa|tolotu|ul ,

n|oculnou-se cu alt Lolt ste|atmalnalt,


lcutn lelulLol telceseaHlacametaoesus
oela captulolnsptetstltal chl |l l lornotolce.
Penttuc|egtutlleoe |emn oe|apatteasu
petloaraco! oanelotetau puttezlte l penttuc
s'aoesul natpl cl oateleoezl otlel l pl teoeco-
l oanele de sus ale galctlel, s'a otmat toat
potiunea oe zl otle oe oeasuptacoloanelot,
telcnou se oln nou, cuatcutlnol,cu|cgtutl
nol oln lemn oestejat, cu ancote oe het, lat
penttu|egate n sens ttansvetsala nttegulul
lolots' alcutooulegtutloehetpttat, catl
ptlnputetnl ceancoteoeh ets`auh xatcuunca
ptoeexttemltllel egtutllotoel emnoete
jatocJeasupta capltele| ot, l atcucel|a|tcapoe
z. oullongltuJl na|a|gal etlel. Asemenea|egtutl
oeh et s aupusl lapattea oejosa tolorulul.
Pns'aconsttu|t Lollle latcutlle, ptecum
l z| l .la oeoeasuptalot,s a menlnuttotaco
petlulcelvechlu,hlnosuslnutcuptoptel e, apol ,
ouptermln:tea comp|eta zl otl el , s' aschl m-
Latvecheaatpant cu a| ta nou oe stejat l
Ltao, custtealn apatent l s`a acopetl t cu
ol ane smlulte.
Deasupta Lo|teloe joss a nl velat cuLet on
oep| att sltmatl ctmlo,ptegtl nou-se
astlelplaneulpestecatese se vaaezaJa! elc
Jectml o eagonalsmlul tceseauoe
pozltatnmagazle.
Co|oanele oela tnoul oejos ca l ce|e oe
suss'auschl mLat cua|tenoul l anume acelea
catl ptlnsttlcclunealotamenl naustat otnlcl a
ptllotsupetloate.
Coloanele ce|e lrumos sculptate,ptet.um l
pa.apetul lclotulul l al sctl l , dl mpteun cu
pottal ul oelal nttateaoejos,s'aucuralt!sp|at
oestratutlle oeopseaoeulelce |e acopetlau.
Jtepteles auoemontat,s'aucut|tls'autea
ezatl alocpepostamentnouoezl otle,|cutca
l ascatamate,pevechealonoal e,h lnop.evzut
cu nl el cu gang oettecete lagaletla de jos.
Cu l ucttlle | ntteptlnse |aacest lolot,l s'a
teoat | nllatea lul otlg|nal, ccl aa oup
cuml - amgs| tlusese teconsttult nan:l I 872,
suLng.ljltea\lnlstetululoeCu|te,oeunoate
cateantreptenotPometantz,catecuocazlate-
patalunl|otge netal ecc s'alcut atuncl Hate
zu| ula telcut ol n temelle l acest iolot,p
sttnJ l coloan|el patapete|e oe p| att.
Llpsa oeongtl] lte attlst|caacesteltelacetl
p.ecumloe|ectuozltateateconst.ultllsal ene-a
oetetmlnatsteven| mpectcatactetul athltec
tonl c al Ha.ezulu| sl al elementel ot sttel ne
lolotu|ulaupet:l s, ttasupra consttuclel a-
cestullolot,ctlasuptaestetlcelce l convl ne.
Iaptulcs'a tegsltvech|uln. vel alcutl l l
notcptu|acestullolsot,ptl n noepttateaoela
Lazasaa'ngtmolll9e n:aterlale p: oveni te
ol nvechlleotmturl,conttlLuenma.epatte
|atcctlgateaunelpropotlualconvenaLl le.
7. La paraclis. S'anvelltcuolane patteace
tmseseneacopetltn vatattecut,- aolca-
copet|ul corpulul mate a| pataclsu|ul l acela
a| cetoacul ul.
S'aasezattetesttele oesusal tutlel, amena-
j anous lapattuol ne|ecate unochlu cuj alu-
zelehxe,attlatnou| oeletestreextetlot,ct
l l ntetlot,penttu a staLlll cu modul acesta o
ventllalepetmanent.
Cuaceastocaz|e s`a tepatat l ctptutl l e
ol nLol t, cutlnouse oeptatpetel l l ntetlotl ,
servl nou- neoeosche|l noepenJentoe petel.
Iaaoapetetel u| olnsptegtol ns'atencul t
l vtult,tmnno numal oeasecutlco|oa
nele cetoacu|ul l patapetul.
Iaaoa petetclul oln spte cuttc s' a tencul t
l vtult, cu.l nJuse oe p.al l |coana cea
matepsttatneatl ns.Ietea-traceamateJel a
a|tats'atcuto| nnouoel em:oegorunvechl u.
semenea l celelalte letestte mal mlcl :'au
cuttl tsl vops| t.
8. ' Cu'rtea. >'anlvelat, onJu-sescu.geteae
lotsptecana|ul exlstent,s' apa vattoatpotl
uneanlvelatcuLolovanl , l at|nj u.ulcotputllot
Jec| dltes'a|cut un ttotaatoe1 metru| l me
www.inp.org.ro
RESTAURAREA .lI NSTI RII HuREZI 1 93
cuI 0cm. nl| me,avno|elpantoescurgere.
lntregcorpuloecloir|,oelacaseleoomnet|
| pn l a lolorul lu| Hr|sant,este compl et
cur|t| vru|t, avno o nl|are mulum|-
toare. Boltaoe sub clopotn|oe a-emeneas a
cur|t| vru|t, | ar por|le cele mar| s'au cu
rit| vops|tcucarbol|neum. Deaseaenea |
subaceastbolts' apavat lael cu curtea |
s` aamenaj at ooum| c| trotuareoealungul pe
re|lor,lsnoun pasaj l | ocroe3 metr| .
Laslr|tullucrr| l ors' alcutcuren|ege
neral | oro| ne n mater|alele oepoz|tate n
curte | magaz| | , apo| toate aceste m+ter|ale
'
ARH. N. GHI KA-BUDETI .
s` au | nventar|at| pr| n proccsvetba| s'au oat
npr| m|rea] andarae| e| l ocalc,sore paz.
- 9. La schitul SfApostoli. S` ainch|s| nttatea,
oujce ma| lnt|s'agol| t| nter|orulsch|tululde
grmaoaoecocen| oeporuabaopost||acolo
pentrati mpul|ern. | oecteunl ocu|toro| nsat.
I 0

La schitul Sf. tefan S`a cur|t curtea


oebur| enele cccrescuser,s`areparatsocluoe
str|cc| un|lecauzatelnt| mpul | ern| | , s'aastupat
| ntrareancurteasch| to| u| cumrc| n| . Dease
meneas'a pismc| n| n toate puncteleace
s| b| le. Acestatoateln mooprov|zor|upnce
se vahotr|acereaune|| aprej au| | oenn| tlve.
ARH. 1. o. TRAJ A NESCU.
-1. Farapet FCulptut i n piatr5, Iu Foiorul l ui Dionisie dela Hm-ezi.
Buletinul (omisiunii Monumen telor Istorice. 2 :
www.inp.org.ro
T F B L F D E M f T E R I I
ANUL AL DOI LEA
- 1 909 -
(lUOCI'IT N FOR/\1 DE I NDfCE)
---
T E X T
Aran- Vod (1\nsti rea l ui -) :
f. Note i storice, de F. Lpedatu
IL Descdete arhi tectoni c, de N. Ghi ka
Ba/a (Fnt i chi ti l e del a --) :
1. Note i stori ce, de l. Lpedatu
II . Note arhi t ectonice i l ncrri noi , de N. Ghi ka
Ceti romane la Dunrea de jos ( pe braul Sf . Gheotghe), de Const . /loi si l
Comana (Dou noi i nscri pi i dela -), de l. Lpedatu
Curfile Domneti Brdncoveneti, de V. Drghiceanu :
I . Doiceti
Il. 1ogooai a
lfurezi (1\nstirea -) :
Biserica cea mare, de N. Ghi ka
Chi l i i l e del a mi aznoapte, de 1 . D. Trajanescu
Paracli sul , de N. Ghi ka
Foion! l l ui Di oni si e, de l . D. Ttajanescu
(frescmi l e del a -), de F\ . Bal t azar :
Bi seri ca cea mare
Patacl i sul
Ppui (CIopotni a del a -), de N. Ghi ka
Paracl/sul mitropolitan din Bucure
ti (Decora i uni l e del a -), de l. Bal t azar
Tesaurul arleologic al Dobrogei, de Const. 1oi si l :
1. O nou di pl om mi l i tar roman
li. Fnt ichi ti cr-eti ne di n J stros
. .-
Vinjul i Vurperul (Posesi uni al e Domni l or notl'i n Ardeal ), de F. Ulpedatu
Croni c : Rapott genetaJ cu Ll'Ie la l ucrri l e Comi si uni i n 1 909.
." .-,.
Di n l<t ctri l e Comi si oni i'-
Un "/li t hreum" n Dobtogea (Const. 1'\oi si l )
-
3
1 9
5 3
65
8 5
1 2 0
1 o 1
1 -9
23
1 3 7
1 7 1
1 7 5
73, 1 23
1 28
1 33
33
1 1 3
1 65
40
1 8 1
45
, 95 i 1 43
46
Rapoarte despre)uctri l e de testaurare a mnsti rii Hurezi (N. Ghi ka i I . D. Ttaj anescu) 46 i 1 9 1
Cte\a-i-mi r{ te de l muri te cu pri li re l a conser\area monumentel or 93

In cesti unea fonduri l or de testamare ( 1 . Kal i nderu) 94
-;- Gr. G. Toci l escu ( 1 . Kal i nderu) 1 4 1
-;- l. Bal tazar
1 44
Di n tesaun! l atheol ogi c al Dobrogei 1 44
Tabl a de materi i
1 94
www.inp.org.ro
TAILf\ DK MATERII 195
ILUSTRATI UNI
Aron- Vod (1\nastilea l ui
-
- ) :
Biserica (inain tea l ucririiOI' di n 1 907) 6 i 7
Bisedca (dapi l ucriril e di n 1 907) 8 i 9
fi l aret Bel di man 1pami as (fost egu
men al mnst i ri i )
Pl ana! bi sedci i
Biseri ca : Seci une l ongi t udi nal
Desemnuri pe te1acot el e de orna
mentai e la biseri c
Baia (1nti chi ti l e de l a -) :
Roi nel e bi seri ci i catol i ce
Rui nel e bi se1icii catol i ce : vedere i n
teri oar (sopl i ment)
Pl anul bi seri ci i catol i ce
Biserica 1l b ( nai nte de restaurare)
Bisedca 1l b (restaurat) 5 7
,
58
Bi seri ca 1l b : sec i cme l ongi t udi naL i
(supl i ment )
Biserica 1l bi : pl an<JI
Biseri ca 1l b : ua cea veche
Biserica Al b : faada (desemn)
Bi sPrica 1l b : \'edere l ateJal (de
semn)
Biserica 1l b : detal i u de la feel e
tudei
Bi seri ca 1l b : detal i u de l a baza
t ur l ei
Biseri ca Al b : bol i n naos
Biserica Al b : bol i n pronaos
i
1 0
1 1
1 2
1 3
54
55
56
65
66
67
68
69
7 0
70
7 1
72
Biserica l ui Petru Ra1e 59
Pl anul biseri ci i l ui Petru Rare 60
Pisania bi se1icii lui Petru Rare 6 1
Vechi nl si gi l i u a l trgul c 1 i Baia 64
Ceti 1'0maue la Dunrea de fos :
Braul Sf. Gheo1ghe (hart) 86
Sal sovi a (\'edere de pe Duni1e) 8 7
Sal morude (rui nel e ceti i ) 90
Dunvul de jos (vedere n detal i u) 91
Comana:
Pi sani a paracl i sul ui 1 20
Epi t aful l ui RaduVod e1ban i Ni
col ae Vod Ptracu
1 2 1
Rui nel e paJacli sul ui
1 22
Curile Domneti B1ncoveneti.
I. Doiceti:
Bi seri ca Cur i i
Pi sani a bi sedcii
Ui l e mp1teti de la bi se, ic
1 02 i 1 04
1 07
1 08
'
Sfeni c domnesc di n bise1ic
Fereastr de \)ent i l a i e l a biseri c
Rui nel e mp1ejmui l i i Cor i i : l atmea
1 09
1 1 1
sudi c i \>esti c 1 03 i 1 06
Rc1 i nel e casel or domneti , cu
2. Mog-ooaia :
Laturea estic a Cur i i
Pl an<J I de si toape
F'aracl i sul
Pal atul (faada pdnci pal )
Col onada l oggi i del a pal at
Consol (cu stema ri i )
Consol (cu foi de acant)
Pisani a pal at c i l ui i fe,est,e
pi \mi a
l ucrate
1 05
1 49
1 50
1 5 1
1 52
1 53
1 .4
1 55
our 1 56
Cadru de pi atr la e1eastra ca i nei 1 5 7
Consol (cu st ema cant acuzi neasc) 1 5 8
Pal atul (aada di nsp1e i nt tate) 1 59
Padea superi oat del a col onada oi -
oni l ui de est 1 60
Pl anul tezde-chausseeol oi 1 6 1
Pl anul etajul ui 1 62
Stl p del a patapet ul l oggi i 1 63 1
Pi att ajmat del a patapet ul l oggi i 1 64
Curtea Domneasc din Targovite:
Biserica (nai nte de test a.ate)
Bisedca (dup ,estacwate)
Hurezi (frescuri l e de l a -) .
La bi sedca cea mate :
Decorai uni la pri d\>ot
Bol ta pri d\>oraul c J i
Bolt a central a pri dvorul ui
Bol t a stng a pti dvorul ui
Bol t a dreapt a pri d\,Orul ui
Peretel e di n stnga : Rai ul
Peretel e di n clt-eapta : l adul
Decorai uni pe arcuri l e pri dvoru! lJ i
I nscri pi e zugr-vi t pe pri dvor
Pendant i v del a bol ta pri dvo1a<Jiui
Bolt n pronaos
Boli i atccwi n ptonaos
Pantocratoral
I nscri pi e zugravi t n bi sedc:
Patri arhul Neital am
La patacl i s :
Naterea 1"\ai ci i Domnul ui
Pi ctmi pe peretel e notdi c (sus)
Pi ctud pe peretel e nordi c (jos)
1 82
1 83
73
74
7 5
7 6
7 7
80
8 1
82
83
84
1 24
1 25
1 26
1 2 7
1 32
1 29
1 3 0
1 3 l
www.inp.org.ro
www.inp.org.ro
1 96 BULETINUL COMI SIUNri MONDIENTELOR ISTORICE
Hurezi (i'nasti1ea -).
Rel eveuri de pi cturi , decorai uni i
scul pturi , l ucrate ele A. Baltaza1
(dou tabele) 1 1 2 i 1 36
La .bi serica cea mare :
Vece!-e . del a apusmi azzi
Vede1e dela apus
Pl anul
faada (clescmn)
1 6
1 7
2 0
2 1
feJ-eastJ- 2 2
Vedel-e l at eral (desemn) 24
Detal i i de scul ptmi (desemnuri ) 2 .
Ua bi sedci i 2 6
Pdclvon! l cel mi c
2 7
fragmente di n chenan! l ui i
28 i 29
io1mi nte n bi sedc
3 0
Col oan de l a pri dvo1 i mormi nte
n bise1ic (desemnuri ) 3 1
Foioa1ele caselo1- domneti (nainte
de 1-estam-al-e) 1 8 4
foi oarele casei o!- dom ne ti i chi i le
de l a mi azzi (dup restacu -ate) 1 8.
Chi l i i l e del a mi az noapte 1 38
Chi l i i l e del a mi azazi CCI clopot ni a 1 39
Chi l i i le del a ap( ! S CCI paracl i sul 1 39
La paracl i s :
Pl annl i taada exte!-i Oa! - (del a apus) 1 7 2
Seciune J ongi tocl i nal i pl anul t1a
pezei
faada i ntel -iOa!-/ (dela ras rit)
faada exte1i oar (inainte de 1estau
1 73
1 74
rar
1 86
Faa da exte1ioar (dupa restaura l-e) 1 8 7
Faada i nteJ-iOa!- (i nai nte de restau
rar
1 88
Faada i nt eri oa1 (dup restauran) 1 89
La foioml l ui Di a i si e BJcescu :
Jnscdpa
Pl an i seci une
Faada (desemn)
Col oane scul ptate'
Paapete scul ptate n pi atdi
Fa ada (dnp restanra1e)
Ppaui (Ci opotnia de l a -) :
1 7 8 i
1 80,
1 90 i
1 75
1 76
1 77
1 79
1 8 1 '
1 93
1 89
1 34
Pl anul cl opotni ei 1 35
Piatra (clopot ni a St. Ion D"omnesc di n-) 1 33
Paraclisul mdropolitan din Buawe::ti :
Decorai uni pe peretel e no1di c 35
St. i'erccu-ie i SL Di mi t ri e 34
SL 1demi e i St . ii na 35
St. lel-al-h Gl"i gode Teol ogul 36
Chenarul ui i
F1agment de decoJai une
SL 1na (fragment de t1esc)
3 7
3 8
3 8
SL Severian 39
Tesawrul arheolog ir. ai Dob1'oet'.
r . O nou dtjlom militar roman :
Textul di pl omi i : faa extedoadi a
pl ci i groase 1 1 4 i 1 1 5
Textul di pl omi i : faa i nt erioa1 a pl
cii sub i ri 1 1 6 i 1 1 7
2. Autichzii cretine din Istros :
Dobrogea in regi unea vechi ul ui lstJ-os 1 66
Pl ci cu -eJiefuri c1et i ne gsi te l a
Jst!-OS 1 68 i 1 69
B1onz reprezentanei on sol dat preta
ri an 1 1 9
Vinful (Roi nel e castel ul oi domnesc
di n -) 42 i 43
Gr. G. Toci/ese (pol-ti-el) 1 42

S-ar putea să vă placă și