P. 1
Sibiulmedicalnr3_2005-1

Sibiulmedicalnr3_2005-1

|Views: 47|Likes:
Published by florentyna78

More info:

Published by: florentyna78 on Aug 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2015

pdf

text

original

Sections

 • HYPERDYNAMIC CARDIOVASCULAR SYSTEM IN HYPERTHYROIDISM
 • SCREENING FOR INFANT CELIAC DISEASE. NUTRITIONAL PROFILE
 • MÃSURAREA NONINVAZIVÃ A BILIRUBINEI ÎN ICTERUL NEONATAL
 • NONINVASIVE MEASUREMENT OF BILIRUBIN IN NEWBORN FAUNDICE
 • DIAGNOSTICUL PANCREATITEI ACUTE (PA). ACTUALITATI
 • DIAGNOSIS OF ACUTE PANCREATITIS. CURRENT REVIEW
 • EVOLUÞIA OSTEOSINTEZEI CENTROMEDULARE
 • EVOLUTION OF INTRAMEDULLARY OSTEOSYNTHESIS
 • OSTHEOPOROSIS AND IMPLANTS THERAPY
 • BONE CYST – EVALUATION OF CLINICAL RESULTS
 • CT-SCAN ON EARLY ISCHEMIC STROKE
 • ERORILE MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA NOU-NÃSCUTULUI SPITALIZAT
 • ACUTE AORTIC DISSECTION TYPE A

ÎN ATENÞIA AUTORILOR

1. Articolele adresate revistei vor fi trimise pe adresa: Redacþia Revistei SIBIUL MEDICAL, B-dul Coposu nr. 2-4 Sibiu, tel. 0269 215050 int. 339. Informaþii ºi abonamente la tel. 0269/215252, 0269/222954. 2. Titlul articolului nu va depãºi 9 cuvinte sau 90 litere, se va scrie cu majuscule, atât în limba românã, cât ºi în englezã, ºi va fi urmat de prenumele ºi numele autorului ºi al coautorilor, urmat de spitalul, secþia sau unitatea unde a fost elaboratã lucrarea. Primul autor va menþiona ºi adresa, numãrul de telefon ºi e-mail-ul unde poate fi contactat. 3. Articolele se trimit pe format electronic (dischetã sau CD ROM – preferabil), însoþite ºi de articolul complet listat în douã exemplare, dactilografiat la douã rânduri cu caractere Times New Roman ºi fonturi de mãrimea 12. Autorul are obligaþia de a-ºi revizui lucrarea, redacþia nefãcând corecturi de formã sau gramaticã, iar lucrãrile cu greºeli nefiind acceptate. 4. Lucrãrile publicabile trebuie sã îndeplineascã toate criteriile unui articol ºtiinþific: introducere, ipotezã de lucru, material ºi metodã, discuþii, concluzii, bibliografie. Referinþele bibliografice se vor cuprinde în text, între paranteze. Lucrarea trebuie sã prezinte un rezumat în românã ºi englezã, corect ca lexic ºi gramaticã, precum ºi cuvinte-cheie, în românã ºi englezã. 5. Lucrãrile publicate trebuie sã facã parte din urmãtoarele categorii: – Referat general (maximum 8 pagini) – Articol original (cercetare, experimental, laborator, clinic) – maximum 4 pagini – Prezentare caz clinic sau eseu (pictorial) clinic – maximum 3 pagini – Recenzie articol sau carte apãrut în literaturã – maximum 1 paginã Articolele ce nu întrunesc cerinþele de mai sus vor fi returnate. 6. Imaginile aferente articolelor se trimit pe foaie separat, ºi de asemenea, separat pe suportul magnetic, având fiecare specificat numãrul (fig. 1...) ºi legenda. 7. Referinþele bibliografice vor cuprinde numele autorului, titlul publicaþiei, anul, numãrul ºi pagina. 8. Redacþia îºi rezervã dreptul de a face modificãri de formã (paginaþie) necesare tehnoredactãrii, fãrã modificãri ale fondului lucrãrilor. 9. Nu se publicã lucrãri care au apãrut în alte publicaþii sau care au fost trimise spre publicare altor reviste. 10. Lucrãrile trimise aparþin revistei Sibiul Medical ºi nu se restituie autorilor. 11. Lucrãrile se publicã numai dupã acordul recenzorilor pentru fiecare specialitate. În cazul lucrãrilor respinse, motivele respingerii se vor comunica în scris autorilor, cu recomandãri legate de revizuirea lucrãrii. 12. Pot publica doar autori principali ce posedã abonament valabil la revistã. Redacþia revistei Sibiul Medical nu agreeazã publicarea în acelaºi numãr a mai multor articole ale aceluiaºi autor principal, acestea fiind publicate în limita spaþiului de tipar în numerele urmãtoare, percepându-se o suprataxã de urgenþã (detalii la redacþia revistei). La cererea autorilor, Colegiul de Redacþie poate elibera adeverinþe privind acceptarea spre publicare a articolelor, dupã ce recenzorii de specialitate au avizat favorabil articolul.

COLEGIUL DE REDACÞIE

SIBIUL MEDICAL
THE MEDICAL JOURNAL OF SIBIU
FONDAT 1934

REVISTÃ TRIMESTRIALÃ
SERIE NOUÃ VOLUM 16 • Nr. 3 • IULIE – SEPTEMBRIE 2005

COLEGIUL DE REDACÞIE
REDACTOR ªEF ONORIFIC Prof. Dr. Marcel POPESCU REDACTOR ªEF Conf. Dr. Adrian SANTA REDACTORI ªEFI ADJUNCÞI Prof. Dr. Mircea DEAC Prof. Dr. Lorant KISS Prof. Dr. Ioan MANIÞIU Prof. Dr. Mihai NEAMÞU Prof. Dr. Dan SABÃU Prof. Dr. Ioan TOTOIANU SECRETARI ªTIINÞIFICI Conf. Dr. Manuela MIHALACHE Conf. Dr. Ovidiu BARDAC MEMBRII
Prof. Dr. Ioan BAIER, Prof. Dr. Dorin BARDAC, Dr. Emil BÃCILÃ, ªef lucr. Dr. ing. Liana Gabriela BERA, Dr. Minerva BOITAN, Prof. Dr. Virgil BOTA, Prof. Dr. Liviu COCORA, Prof. Dr. Marcel COSTACHE, Prof. Dr. Romeo ELEFTERESCU, Conf. Dr. Sanda MARCHIAN, Conf. Dr. Cosmin MIHALACHE, Prof. Dr. Mircea MIÞARU, Dr. Adrian MOGA, Conf. Dr. Marcel PEREANU, Dr. Alexandru PETROVICI, Dr. Loredana PILOFF, Prof. Dr. Zeno POPOVICI, Conf. Dr. Elena RESIGA, Prof. Dr. Liviu SAFTA, Conf. Dr. Adriana STÃNILÃ, Prof. Dr. Adrian STRETEAN, Prof. Dr. Dumitru SUCIU, Dr. Maria L. SUHASTRU, Conf. Dr. Gheorghe TALAU, Dr. Eugen TÃRªIA, Prof. Dr. Liviu VULCU SECRETAR DE REDACÞIE – Veronica CRISTEA

EDITAT DE A.M.R., FACULTATEA DE MEDICINÃ „VICTOR PAPILIAN“ A UNIVERSITÃÞII „LUCIAN BLAGA“ ªI COLEGIUL MEDICILOR SIBIU
„SIBIUL MEDICAL“ – ISSN 1221-2873 Redacþia: Sibiu, Piaþa Mare Nr. 12, etaj I, cod 2400 Telefon: 0269/21 52 52, B.C. Sibiu Cod IBAN R018 RNCB 4200000026850001

„Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 3/2005

1

2

„Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 3/2005

............... C..... M... D................ SÂRBU: Diagnosticul pancreatitei acute (PA)................. FABIAN. 124 M.... 44 F..................... SAFTA.. NICOLAE. C... POP: Evaluarea computer-tomografica de prima intenþie efectuatã la debutul unui accident vascular cerebral ischemic acut .............. M. POPA...... O.... ANTICS.. 32 C... SOLOMON...... PASCU....... FÃRCAª....... POP... S.......... I.... pe teste de psihofarmacologie .......... R... POP.. O......... 93 D.... L......... CEVEI................ GAVRILÃ: Aspecte privind acþiunea sistemului peroxidazã-H2O2 asupra unor derivaþi fenotiazinici ........... MANIU... 69 O. 29 S.......... MIHAILOV....... B.... BURLACU........... I.......... MIU......................................... RUSS.... ROMAN: Cronicã .. R.. GRIGORE.... NAGY.... M..... 3/2005 3 . R... 35 C......... B.. CEVEI...... E...... 91 T....... CAZAN.... SANTA.. MANIU............ BAIER.... 42 L..... L. MIHALCEA. 38 AL.......... CIOBANU......................... SCÂRNECIU............................... 49 A.... 121 O......... P.... FALUP-PECURARIU: Evoluþia statusului nutriþional în funcþie de tipul de realimentare la sugarii fãrã malnutriþie ......... M. DIDILESCU.... ILEANA LASZLO..... B......................... izolate din diverse prelevate ...... M...................... CÃLINESCU: Efectul unor factori profesionali asupra valorilor tensiunii arteriale ..... BÃÞAGA.. 130 CRONICÃ I. TOTOIANU: Gusa nodulara la o pacienta cu deficit cognitiv lejer .. L..... D. DUMITRA: Osteoporozã ºi terapia pe implante ....... OANA.. TÃNÃSESCU...... MOLDOVAN: Anestezia generalã la ºoareci dupã administrarea unicã a unui extract apos de Ginkgo Biloba .. FALUP-PECURARIU.. 63 C. A... O..... 89 T.. 27 C....... L........ SCÂRNECIU: Efectele cardiovasculare ale hormonilor tiroidieni in tireotoxicozã ...... 18 C.. I. 109 G.. IDOMIR: Mãsurarea noninvazivã a bilirubinei în icterul neonatal .. GH. A... IOANCIO... C. 81 I............... V.. M..... PÃTRU..... M.... M................... BOD.. BOD.... ORGA-DUMITRIU.... SABÃU............. DIDILESCU........ O........ 103 C................. TOADER: Modificãri hemoreologice în afecþiunile respiratorii cronice ... C.............. MIHAILOV....... PODEANU. M........ DENEª....... GRUION... 56 V................. C. M...... M........ R. D. TOMOIOAGÃ: Tratamentul actual al artroplastiilor de ºold septic complicate ............. 23 C. B....... R............ M.... ROTARU........... 5 S.... L............. 86 D. I. GAVRILÃ......... I.... C.. F................... MARCU: Potenþialul de performare cardiac la persoanele de 55-70 de ani în diverse contexte psihosocioprofesionale ............ A...... CÃLINESCU....... NEAGOE................ D.. M... SCÂRNECIU.. PÃDURARIU. M. 52 D...... C........................... E. TIURBE: Prevenþia primei fracturi osteoporotice – rolul ei în ameliorarea calitãþii vieþii .... FARCAª: Strategii actuale in diagnosticul osteoporozei – tendinþe 2005 ... UDREA: Iradierea medicala ............. 95 A..... DIACONESCU: Influenþe genetice în boala pulmonarã neonatalã .... C. PERSU.. D.............. KOVACS.. Valoarea transiluminaþiei osoase în realizarea ghidajului zãvorârii .... IDOMIR: Studiu asupra unor tulpini de Enterococcus Sp. SCÂRNECIU: Statusul circulator hiperdinamic din hipertiroidism ...... M. C.. CIOBANU. 54 A.. KISS....... POP....... DEJICA V.. SCÂRNECIU: Amiodarona ºi hipertiroidismul .. POPITA: Evaluarea imagistica a rãspunsului la terapia pacientului oncologic (RECIST) ............. I.... BURUIAN... DUMITRU...... I.. FARCAS: Osteoporoza tranzitorie idiopaticã – cauzã posibilã a durerii de ºold ...... Profilul nutritional ......... G........... G......... 66 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr............. GROSU.... D... TRÎMBIÞAª... 113 B. 47 F.. MÃRIEª: Studiul acþiunii amiodaronei asupra comportamentului ºoarecilor. 14 I...... IOANCIO............... 8 D..... KISS...... O...... MÃRIEª......... D...... CORMOª.......... C. A................ SIMONA BÃÞAGA................... F. D... NEGREANU........... ªOFARIU: Aspectul fistulografic în persistenþa canalului RABL..... BURTÃ....... 117 B...... R.......... ªERB...... L..... N.... N.. L. FIÞ.............. MARICA: Bolile aparatului respirator ºi asocierile lor cu condiþiile cavitãþii bucale ....... MIHALCEA................. MIHALCEA.. I.. MARCU.. 97 E.... S............... Defect de închidere al celui de-al II-lea ºanþ branhial ..... A..... E..... E......... ªERB..... FALUP-PECURARIU......... NINA-IOANA ªINCU: Disecþie acutã de aortã tip A: prezentãri de cazuri .. B.. CEVEI.. M... 134 STUDII CLINICE ªI DE LABORATOR A. N... 128 ÎN AJUTORUL MEDICULUI PRACTICIAN M... BÃÞAGA................. TOMA......... LIANA CHICEA: Epidemiologia cancerului gastric – variaþii geografice ºi temporale ........... MARINESCU. R.. C.... MARINESCU: Osteosinteza cu tije centromedulare zãvorâte..... NEAMÞU: Screening in boala celiaca la copil. SECHEL.. CAZAN....... NAGY............. S........ PÃTRU: Efectele antrenamentului asupra capacitãþii de efort ºi asupra funcþiei cardiace ..... LIXANDRU: Erorile medicale în îngrijirea nou-nãscutului spitalizat ................ DABELEA: Complicaþiile postoperatorii ale chirurgiei cancerului tiroidian . SCÂRNECIU.......... NGWENYA: Antibioterapia în patologia chirurgicalã a cãilor biliare extrahepatice ........ BÃÞAGA............................... TOMOIOAGÃ: Chistul osos esenþial – evaluarea rezultatelor clinice pe 7 ani clinica de ortopedie-traumatologie Tg.. DANIELESCU: Evoluþia osteosintezei centromedulare ............. S................ ª.... Actualitãþi ... M... RÂJNOVEANU.............. 11 M. MARINESCU... SOLOMON........ M.. FLEANCU..... PERSU...... NEAMTU: Patologia gastro-duodenala si infecþia cu Helicobacter Pylori la adolescent ...................SUMAR REFERATE D. IANCU: Bandajele compresive non-elastice: o alternativã terapeuticã în ulcerele varicoase .. FLEANCU............. I...... A................. Mureº ........... P................. 60 G....

.. M.. CIOBANU....... BÃÞAGA............... G. GAVRILÃ: Aspects regarding the action of the peroxidases-H2O2 system on some phenothiazinic derivates .... GROSU... NEAGOE... DIDILESCU...................... C....... M...... ª.. 42 L.... C........ L.. I... 8 D..... C....... MIHALCEA... C. IDOMIR: Noninvasive measurement of bilirubin in newborn faundice ............. MÃRIEª.... M.. D. MIHALCEA... N. SCÂRNECIU. L.... 47 F...... PODEANU................... L.. M.......... F. 121 O.................. 109 G................. CAZAN. RUSS........................ NAGY.... L.... I........... MÃRIEª: The Study of the Action of Amiodarone on the Behaviour of Mice....................... BÃÞAGA.. FÃRCAª...... UDREA: Medical irradiation ........ 81 I........... C....................... S.. M................ F.... PASCU. N. M.. GH.. 18 C...... P....... DABELEA: Postoperatory Complications of Cancer Surgery of the Thyroid Gland ...... 11 M... PÃTRU... FLEANCU.... TÃNÃSESCU...... 134 4 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr........ TOMOIOAGÃ: Bone cyst – evaluation of clinical results ...... D. A........ MANIU. 32 C... O.....CONTENT REVIEWS D.. FALUP-PECURARIU..... L................. I......... MARINESCU.... DUMITRA: Ostheoporosis and implants therapy .. DANIELESCU: Evolution of intramedullary osteosynthesis ....... KISS.... M............ O....... B...... TOTOIANU: Nodular goiter at a female patient with mild cognitive impairment ....... ROTARU...... CAZAN... S.......... IOANCIO...... 91 T... CEVEI... CÃLINESCU... MARCU: Cardiac potential of 55-70 years male and female capacity in different psychosocioprofessional context ........... FABIAN............ CEVEI... POP........... 44 F.................... M.. FLEANCU. DIACONESCU: Genetic influences of neonatal respiratory disease ... I... SANTA... LIANA CHICEA: Epidemiology of gastric cancer – geographic and temporal variations .. TIURBE: The prevention of the first osteoporotic fracture – its part in quality of life improvement ........... BÃÞAGA. V............... ªERB..... 14 I....... POP: CT-scan on early ischemic stroke ..... 117 B................ 23 C... 130 CHRONICLE I. NGWENYA: Antibiotherapy in surgical pathology of extrahepatic biliary system .... nutritional profile ....... 49 A............................ IDOMIR: Study of some enterococcus Sp.. R......... I. SCÂRNECIU...... D...... 29 S. R....... B.... M. B....... S............ R. 38 AL. BOD.................. A. O... A.. MARCU............... SOLOMON. BURLACU........ Strains isolated from different pathological products . NICOLAE................. 95 A. CEVEI....... D... LIXANDRU: Medical errors in looking after a hospitalised newborn child ......... C. I.. NEGREANU................. SABÃU.......... ILEANA LASZLO................... MIU..... 27 C.... M....... BOD....... ORGA-DUMITRIU.............. B... SCÂRNECIU: Amiodarone and hyperthyroidism .. 93 D... GRUION. The role of bone transillumination in the guiding of locking ....... ªERB... L... L.. 89 T.... SECHEL. R.... RÂJNOVEANU.......... SCÂRNECIU: Cardiovascular effects of thyroid hormones in thyrotoxicosis .................. 63 CLINICAL AND LABORATORY STUDIES A......... N.. 113 B.. M.... SAFTA.......... A.... KOVACS....... D.... O..... FARCAª: Current strategies on osteoporosis diagnosis – tendency 2005 ......... NAGY.......... ªOFARIU: The Phystulographic appearance of RABL channel persistence........ BAIER....... GRIGORE..... TOMOIOAGÃ: Actual treatment of hip arthroplasties with septic complications . I.... P.... based on Psychopharmacological Tests ... PERSU..... POPITA: Who recist criteria for evaluation of the therapeutic response in oncologic patient (RECIST) ...... 54 A. NINA-IOANA ªINCU: Acute aortic dissection type A ... M... IANCU: Non-elastic compressive dressing – a therapeutical alternative of varicous ulcers ........... 66 C... OANA. CÃLINESCU: Effects of some professional factors on blood pressure .. MIHAILOV.. NEAMTU: Gastroduodenal pathology in Helicobacter Pyloryinfection on teens . POP. 5 S..... POP... 35 C.................... PERSU.... I.... CORMOª.... M..... FARCAS: Idiopathic transient osteoporosis – a hidden cause of hip pain ..... SCÂRNECIU..... KISS.............. SIMONA BÃÞAGA.......... SCÂRNECIU: Hyperdynamic cardiovascular system in hyperthyroidism .. PÃTRU: Effects of physical training on effort capacity and on cardiac function ........................... Closing flaw of second gill’s ditche . M... IOANCIO.............. DEJICA V.... I........... FIÞ...... A.. E.. MANIU... E... PÃDURARIU. DIDILESCU... C.. GAVRILÃ............. MOLDOVAN: General anaesthesia at mice after single administration of a Ginkgo Biloba extract ...................... R...... S......... M. MARINESCU....... 60 G. 97 E.. D.. C..... 52 D......... E...... R.. R. DUMITRU.......... 124 M... MIHAILOV. C............................ SOLOMON. D. 3/2005 . 69 O.... BURUIAN...... B. POPA........... C........ C.... TRÎMBIÞAª. D............... M...... CIOBANU.............................. A.. ANTICS.............. SÂRBU: Diagnosis of acute pancreatitis.. TOADER: Hemorheological modifications in chronic pulmonary diseases . G..... DENEª..... FALUP-PECURARIU: Evolution of nutritional outcome depending on the type of refeeding the toddlers ........ NEAMÞU: Screening for infant celiac disease.......... 56 V. MIHALCEA..... TOMA.. E..................... M......... MARICA: Pulmonary diseases and their associations with the conditions of the oral cavity ... 86 D. MARINESCU: The intramedullary locking nails osteosynthesis......... M.. ROMAN: Cronicle ...... FALUP-PECURARIU.. BURTÃ... 128 FOR YOUNG RESEARCHERS M......... O........ 103 C. Current review ..

cu 880 000 de noi cazuri în fiecare an. Miyazaki. Rata incidenþei ºi mortalitãþii prin cancer gastric prezintã o mare variabilitate în diferite þãri ºi arii geografice. Zone cu risc crescut sunt reprezentate de Japonia. Portugalia (33%). în Florenþa rata incidenþei cancerului gastric la bãrbaþi este de 36. în ultimii ani incidenþa neoplasmului gastric în SUA s-a menþinut constantã. Marea Britanie (12%) ºi Danemarca (14%) faþã de Austria (28%). În Europa anului 2000. La aceste populaþii riscul de cancer gastric este de 15-20 ori mai mic comparativ cu cele care beneficiazã de un risc crescut (5). „ tendinþa continuã de scãdere a acestor indicatori. ABSTRACT Gastric cancer is a major problem of public health throughout the world. ocupând locul 2 (130 810 cazuri) dupã cancerul colorectal (304 687 cazuri). În 1998. zona Bucureºti ºi jud. Populaþiile cu risc scãzut sunt întâlnite la rasa albã din America de Nord. 3). but also an important feature – constant decline of this indicators in the last decades. Covasna. Okinawa) (6). reprezentând a doua cauzã de deces prin neoplazii. Chile) ºi statele din fosta Uniune Sovieticã (3). În Italia. iar pentru anul 2005. cele mai multe state din Africa. cu 100 000 de noi cazuri depistate. Filipine. dupã cum se poate observa în tabelul 1 (12). Lituania (37%). PASCU**. Incidenþa cancerului gastric aratã o largã variaþie geograficã între diferitele þãri.30/0000. Letonia (34%). unele þãri din America Latinã (Costa Rica. dacã în 1930 rata mortalitãþii la bãrbaþii albi era de 400/0000. între anii 1997-2001 aceasta a fost de numai 5. neoplasmul gastric a provocat decesul a 50 000 de pacienþi. aproape douã treimi fiind înregistrate în þãrile în curs de dezvoltare (2). Estonia (34%). acesta a reprezentat a doua cauzã de deces prin neoplazii (650 000 decese). Japonia rãmâne în fruntea þãrilor cu incidenþã crescutã a cancerului gastric (88. Teleorman (2. The incidence and the mortality by gastric cancer have a significant variability in different countries and geographic areas. Noua Zeelandã (4). Timiº.6% dintre toate neoplaziile digestive. Spania (28%). Australia. providing the second mortality rate by cancer. Din punct de vedere epidemiologic. în 2000 – 22 000 (8).80/0000 (7). Diminuarea semnificativã a mortalitãþii prin cancer gastric a fost înregistratã îndeosebi în Statele Unite.10/0000 în anul 2000). dar ºi o caracteristicã importantã – declinul constant al acestor indicatori în ultimele decenii. situându-se pe locul doi în ce priveºte rata mortalitãþii (6). Unele þãri au o incidenþã crescutã a cancerului gastric în cadrul neoplaziilor digestive. dar cu variaþii semnificative între diverse þãri: Polonia (11%). ORGA-DUMITRIU*. Yamagata) faþã de cele din sud (Kagoshima. Rata supravieþuirii la 5 ani rãmâne scãzutã. cancerul gastric prezintã douã trãsãturi caracteristice: „ variabilitatea ratei incidenþei ºi mortalitãþii în diferite þãri ºi arii geografice. Coreea. China. aceasta a fost de 22 800 de cazuri noi. Astfel. în Japonia cancerul gastric este de 3 ori mai frecvent în prefecturile din nord (Akita. Ucraina (39%). În România. Harghita). în anul 2000. LIANA CHICEA* * Facultatea de Medicinã „Victor Papilian“ Sibiu ** Universitatea de Medicinã ºi Farmacie „Iuliu Haþieganu“ Cluj-Napoca REZUMAT Cancerul gastric rãmâne o importantã problemã de sãnãtate publicã la nivel mondial. Ca peste tot în lume. rata mortalitãþii/an este cu circa 20% mai micã decât incidenþa cancerului gastric. au fost constatate diferenþe semnificative nu doar în context internaþional. Astfel. too. 1. unde neoplasmul gastric a ajuns pe locul opt în ceea priveºte rata deceselor prin neoplazii. la ora actualã incidenþa cancerului distal este similarã cu cea a cancerului proximal (lângã joncþiunea gastro-esofa- „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Variaþii geografice ºi temporale la nivel mondial Cele mai recente estimãri privind incidenþa ºi mortalitatea globalã a cancerului gastric relevã faptul cã. Germania (27%) ºi Franþa (25%). la mare distanþã faþã de cancerul de pancreas (locul 3 cu 60 139 noi cazuri). ocupând locul patru în prevalenþa mondialã a cancerelor. În general. în India. cancerul gastric a reprezentat 22. O. 3/2005 5 .20/0000 (5). incidenþa este estimata la 21 860 de noi cazuri. cum ar fi Bielorusia (47%). În anul 2001. cancerul gastric a ocupat primul loc între neoplazii (21%).REFERATE EPIDEMIOLOGIA CANCERULUI GASTRIC – VARIAÞII GEOGRAFICE ªI TEMPORALE EPIDEMIOLOGY OF GASTRIC CANCER – GEOGRAPHIC AND TEMPORAL VARIATIONS D. ci ºi în cadrul aceleiaºi þãri. unele þãri din Europa de Vest. din care vor deceda aproximativ 11 550 pacienþi (9). în timp ce în Ragusa este de numai 13. regiunile geografice cu risc sunt reprezentate de judeþele din nord-vestul ºi estul Transilvaniei (Arad. which is registered in Romania. cu toate cã o scãdere a fost semnalatã încã din anii ‘70 (10. tendinþã care se înregistreazã ºi în România. ºi în Europa a fost semnalatã o schimbare a localizãrii cancerului gastric în ultimii 30 ani (4): dacã în trecut domina localizarea antralã. Dupã o scãdere de aproximativ 20%. Estul Europei. 11). În acelaºi timp. în 1995.

rectum and anus (C17-21) 1282 Tabelul 4 Anul Evoluþia incidenþei globale ºi a mortalitãþii prin cancer gastric în România în ultimii 40 de ani Sex masculin Incidenþã (la 100000 loc) Mortalitate (per an) 3462 3396 2737 2502 2664 2594 2476 2570 2724 2776 Sex feminin Incidenþã (la 100000 loc) 25.7 11.8 11.50/0000. acesta din urmã fiind devansat ºi de cancerul mamar din anul 1981 (15.7 11. La sexul masculin. Motivele acestei evoluþii sunt încã neclare.2 24. mai ales la bãrbaþi. Evoluþia descendentã a indicatorilor principali de morbiditate ºi mortalitate ai cancerului gastric a determinat detronarea acestuia din fruntea neoplaziilor întâlnite în România. evoluþia acestor indicatori a cunoscut o stagnare în jurul valorii de 350/0000 pentru incidenþa globalã ºi de 3922 decese (13). 2 ºi 3). creºterii reale a incidenþei ºi mortalitãþii prin cancere ca urmare a schimbãrii continue a condiþiilor de viaþã ºi muncã.10/0000 pentru cancerul pulmonar. Aspecte similare au fost constatate (13) ºi la sexul feminin începând cu anul 1969.9 26. C58) Breast (C50) Stomach (C16) Colon.6 33.1 11. ameliorãrii calitãþii diagnosticului ºi precizãrii cauzelor de deces ºi creºterii acurateþii rapoartelor statistice. locul sãu a fost luat de cancerul pulmonar începând cu anul 1974 (incidenþã globalã de 31.30/0000 cazuri faþã de 210/0000 în cazul cancerului gastric. 3247 decese faþã de 3324 decese prin neoplasm pulmonar). Modificãri importante au survenit în ultimele decenii în incidenþa ºi mortalitatea cancerului gastric.9 23.6 18.70/0000 cazuri faþã de 13. Frecvenþa acestora a crescut rapid.3 14.gianã). creºterii duratei medii de viaþã a populaþiei.60/0000 cazuri de cancer gastric). Din nefericire.2 anul 1963 (incidenþã globalã de 63.5 80. dupã o scãdere constantã timp de 30 ani înregistratã începând cu Tabelul 2 Cancer All cancers (C00-96) Lung (C33-34) Prostate (C61) Breast (C50) Uterus (C53-55.6 27. Astfel.80/0000.8 23.4 31. ocupând locul doi între cauzele de mortalitate. Evoluþia cancerului gastric în România În ultimele decenii. decesele prin cancere au cunoscut o creºtere constantã. datoritã: scãderii mortalitãþii generale.8 63. dar par a avea legãturã cu scãderea prevalenþei infecþiei cu Hp în paralel cu creºterea incidenþei bolii de reflux gastroesofagian.40/0000 faþã de 32. începând cu anul 2000 a fost constatatã o reluare a tendinþei de creºtere a incidenþei globale ºi a mortalitãþii.1 6.9 All cancers (C00-96) Colon.4 22. România a înregistrat modificãri profunde în structura morbiditãþii ºi a mortalitãþii prin cancere.5 23. de la 22594 în 1963 la 42939 cazuri în 2002 (13). 270/0000.8 39. Tabelul 3 Cancer Incidenþa globalã ºi mortalitatea principalelor neoplazii din România în 2002 Deaths 42939 4285 8787 2129 1560 2522 3013 4088 Crude Rate 395.7 22. În acelaºi timp.1 12. când neoplasmul uterin a trecut pe primul loc ca incidenþã cu 22. rectum and anus (C18) Lung (C33-34) Pancreas (C25) Prostate (C61) Uterus (C53-C55. iar în anul 2002 – 395. 2. dupã bolile cardiovasculare. 3/2005 .6 21.0 37.8 Mortalitate (per an) 2459 1913 1478 1262 1291 1320 1228 1349 1358 1312 1963 1973 1983 1990 1993 1996 1998 2000 2001 2002 37.9 10. dacã în anul 1963 incidenþa globalã a cancerelor în România era de 240.0 19.5 10. iar ulterior de cel colorectal ºi bronhopulmonar (a se vedea tabelele 5 ºi 6). în 1995 reprezenta 350. dupã cum se poate remarca din tabelul 4.9 11.4 24.9 9.50/0000 ºi un total de 5921 decese).1 6 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. C58) Stomach (C16) Incidenþa globalã ºi mortalitatea principalelor neoplazii din România în 1963 Deaths Crude (per year) Rate 22594 2965 637 901 2384 3462 240. ceea ce reprezintã practic o dublare a mortalitãþii (tab.5 12.4 24.

ChB.232-235. 2003.50/0000 ºi un total de 5921 decese). Mano M. Tsuji N. 1999. Hiratsuka M. Nose K. Nishizawa Y.Weiss.9. Alimentary Pharmacology & TherapeuticsVolume 18. 2000 Dec 27.6 11. Shoichiro Tsugane. p.0 17. MRCP.cancer.9 22. 2003.Chiricuþã. Institutul Oncologic Cluj-Napoca. Medical oncology: a comprehensive view.1 14. march. 11. salted food intake.gov. Volume 96 Issue 1 Page 1 – January 2005. Furukawa H. rectum and anus (C18-21) Intestine (C17-21) Lung (C33-34) Pancreas (C25) Prostate (C61) Rectum and anus (C19-21) Stomach (C16) Cancer All cancers (C00-96) Breast (C50) Colon. 2003. Cours Albert Thomas.3.. Supplement 3. atât în þãrile cu risc crescut.Tabelul 5 Incidenþa globalã ºi mortalitatea principalelor tipuri de neoplazii la sexul masculin în România anului 2002 Deaths 25132 1506 2373 2373 7070 1246 1560 1054 2776 Crude Rate 236. Cancer Science.7 27.3 66. Globocan 2002 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. BIBLIOGRAFIE 1. vol. 2004. 3 (3):123-127. Epidemiology of gastric cancer.169-180. C58) CONCLUZII Cancerul gastric rãmâne în continuare o problemã importantã de sãnãtate publicã. Miyashiro I. 8.6 Cancer All cancers (C00-96) Buccal cavity and pharynx (C00-14) Colon. Gherasim L.7 14.4 11. Gastric Cancer. MB. Ed. Ed. Prof. Kiss L. Epidemiology. rectum and anus (C18-21) Lung (C33-34) Stomach (C16) Uterus (C53-C55.7-9. Martyn Plummer. p.8 22. Salt. 2005.Universitas. International Agency for Research on Cancer150.1 Tabelul 6 Incidenþa globalã ºi mortalitatea principalelor tipuri de neoplazii la sexul feminin în România anului 2002 Deaths 17807 3013 1995 1517 1312 2522 Crude Rate 159. march. Bucureºti. 9. Supercours. 2005.iacr. 3.Medicalã. vol. 12. Ajani. cât ºi în cele cu risc scãzut. Kasugai T. 2. Cu toate acestea. 240-244. World Mortality Database. 6.6 13. p. Silvia Franceschi and Nubia Muñoz.. Cluj-Napoca.7 9.I. Jaffer A. F-69372Lyoncédex08. 3/2005 7 . Amsterdam. 10. 4. the internet and global health. Cancerul gastric. evoluþia acestor indicatori a cunoscut o stagnare în jurul valorii de 350/0000 pentru incidenþa globalã ºi de 3920 decese. reprezentând cauza a 650 000 decese în anul 2000. Chromosomal instability in gastric cancer. 1984. Philip Agop Philip. Gastric Carcinoma.13. Sibiu. Ishiguro S. Gastrointestinal cancers in Europe. PhD. Time trends for small gastric cancer in Japan. www. Marjan M.2 21. 7. 5. 13. trebuie remarcatã diminuarea considerabilã a mortalitãþii ºi incidenþei acestuia la nivel mondial în ultimele decade. Keighley MR. Medicinã internã: Bolile digestive. and risk of gastric cancer: epidemiologic evidence. www.com. sub red. hepatice ºi pancreatice. Cancerul gastric. med News. p.9 26. France. National Cancer Institute. November 2003. Tendinþe similare au fost observate ºi în România: dupã o scãdere constantã timp de 30 ani înregistratã începând cu anul 1963 (incidenþã globalã de 63.

astfel încât sunt lesne de înþeles eforturile depuse pentru realizarea unei strategii coerente ºi susþinute în vederea profilaxiei. sedentarismul. raportul cost-eficienþã Modificarea incidenþei factorilor de risc în comunitate necesitã abordarea întregii populaþii. execuþie rapidã. Aceasta metodã poate decela modificãri ale densitãþii osoase. Dupã Colegiul American de Reumatologie (The American College of Rheumatology) indicaþiile osteodensitometriei sunt (2. Mariana Cevei*. Dupã vârsta de 50 de ani.4). Obiceiurile care pot fi abordate sunt: fumatul. Dorina-Maria Farcaº*. Facultatea de Medicinã ºi Farmacie REZUMAT Epidemie silenþioasã ºi afecþiune redutabilã a secolului nostru. reversibilitatea riscului. 40% din femei ºi 13%din bãrbaþi dezvoltã cel puþin o fracturã osteoporoticã. complianþa comunitãþii. În ultimele luni strategiile bazate pe DEXA pierd teren în fata unor strategii ce încearcã standardizarea factorilor de risc ºi a riscului de fracturã. cu consecinþe majore asupra morbiditãþii ºi mortalitãþii. dieta (3). This article tries to assess the present informations existent in the medical literature on risk factors and their aim în osteoporosis management. Toate acestea atrag costuri enorme.3). toate femeile dupã menopauzã. depistãrii precoce ºi tratamentul osteoporozei. de acelaºi sex. osteoporoza a devenit o importantã problemã de sãnãtate publicã.STRATEGII ACTUALE IN DIAGNOSTICUL OSTEOPOROZEI – TENDINÞE 2005 CURRENT STRATEGIES ON OSTEOPOROSIS DIAGNOSIS – TENDENCY 2005 Salvina Mihalcea. STRATEGIA FACTORILOR DE RISC Un prim pas este identificarea pacienþilor cu risc înalt ºi ulterior diagnosticarea bolii. atât în diagnosticul bolii cât mai ales în luarea deciziei terapeutice. Problemele acestei strategii sunt legate de: stabilirea cauzalitãþii între factorii de risc ºi osteoporoza. S-a calculat cã la fiecare 30 de secunde o persoanã suferã de o fracturã osteoporoticã (2. ABSTRACT Osteoporosis is a silence epidemic and severe disease of our century. consisted in many detection strategies. pe care le comparã cu valorile medii ale densitãþii osoase ale unei populaþii de indivizi tineri sãnãtoºi. Acest articol încearcã sã sistematizeze informaþiile existente în literatura de specialitate asupra factorilor de risc ºi tendinþelor de stadializare ºi utilizare a acestora în managementul complex al osteoporozei. 2). alcoolul. DEXA (Dual energy X-ray absorbtiometry) DEXA este o tehnicã radiologicã specializatã ºi reprezintã în prezent standardul de aur pentru mãsurarea densitãþii osoase. interes manifestat ºi în numeroasele strategii de depistare. DEXA este tehnica cea mai apreciatã pentru cã oferã cea mai mare exactitate. Spitalul Clinic de Recuperare Medicalã Bãile Felix *Universitatea din Oradea. Scorul-T exprimã diferenþa dintre valoarea efectiv mãsuratã ºi valoarea de referinþã din cadrul populaþiei alese ca „martor“. which raises a high interrest in the medical world. femeile sau bãrbaþii care au urmat tratament cortizonic o perioadã mai îndelungatã 8 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. STRATEGII GLOBALE Este oare un paradox faptul ca o singura boalã – osteoporoza – beneficiazã în fiecare an de un congres la care participã peste 7000 de specialiºti din întreaga lume? Acest fapt devine perfect explicabil dacã þinem cont de faptul cã în ultimele decenii. osteoporoza beneficiazã actualmente de un interes particular. Factorii de risc care trebuie luaþi în considerare: „ identificarea femeilor cu densitate mineralã osoasã (DMO) scãzut㠄 identificarea vârstnicilor cu propensiune la cãdere „ identificarea diverselor afecþiuni – cauze ale osteoporozei secundare „ identificarea pacienþilor cu tratament cortizonic Osteoporoza definitã în termenii masei osoase – evaluarea masei osoase – este piatra unghiularã a diagnosticului osteoporozei(1. În Europa ºi Statele Unite ale Americii se produc în fiecare an aproximativ 2. Repetarea examinãrii DEXA la aceeaºi persoanã dupã un anumit interval de timp (de regulã dupã doi-trei ani) permite aprecierea modificãrilor intervenite în masa osoasã (3. femeile atlete care sunt amenoreice dupã efort fizic intens 3. cu istoric familial de osteoporozã 2. Se apreciazã cã astãzi existã în lume peste 150 milioane de oameni care suferã de aceastã boalã. Nowadays the DEXA strategies are loosing interest in comparrison with some other strategies which will try to assess the risk factors and the fracture risk on osteoporosis diagnosis and on therapeutic decisions.3 milioane de fracturi osteoporotice. Mariana Mihailov*. 3/2005 . 5): 1. cu cea mai bunã reproductibilitate în timp ºi cu doze foarte mici de iradiere. Importanþa acordatã acestei probleme a crescut semnificativ în ultimul timp.

5): „ femei dupã menopauzã sub vârsta de 65 ani care au unul sau mai mulþi factori de risc pentru osteoporoz㠄 toate femeile peste 65 de ani cu factori de risc „ femei dupã menopauzã cu fracturi recente „ femei care fac tratament pentru osteoporozã Experienþa clinicã acumulatã pune semne de întrebare cu privire la sintagma ‚.Dexa – standardul de aur. hiperparatiroidism primar. eliminaþi în urinã piridinolinele ºi peptidele înrudite hidroxiprolina Indicaþiile acestor determinãri se regãsesc în: diagnosticul formei fiziopatologice de osteoporozã ºi monitorizarea efectului terapeutic. imobilizarea prelungitã. Fumaþi zilnic? Da Nu 6. Fracturi de fragilitate în antecedente 3. Prezenta factorilor de risc majori 2. DMO la nivelul ºoldului? < = -1. index de masa corporala < 19 kg /mp. Sunt situaþii care prezic riscul de fractura independent de valoarea DMO: 1. 3/2005 9 . anorexia nervoasã. Pierderea în înãlþime ºi cifoza Factorii de risc majori includ: deficitul estrogenic. Tabelul 1 Indexul de fractura SCOR 0-5 ÎNTREBÃRI 1. Vârsta O nouã noþiune care câºtigã teren este probabilitatea oricãrei fracturi osteoporotice (%) în urmãtorii 10 ani. hipogonadismul primar. vertebralã. boli renale cronice. Care este vârsta dumneavoastrã? >= 65. Reducerea riscului de fractura dupã terapie antiresorbtivã este evidentã înainte ca schimbãrile maximale ale DMO sã fie observate 5. adicã resorbþia depãºeºte formarea.4. La aceleaºi valori ale DMO pacienþii sub tratament cortizonic suferã mai multe fracturi faþã de cei fãrã tratament cortizonic 5. Fundaþia Naþionalã de Osteoporozã în SUA recomandã osteodensitometria pentru (4. Dezvoltarea tehnicilor biochimice permit astãzi sã estimãm remodelajul osos prin dozajul markerilor formãrii ºi a resorbþiei osoase. terapie cortizonicã în dozã de 7. Este cunoscutã importanþa markerilor ca factori predictivi ai fracturii la femeile la menopauzã. Mama dumneavoastrã a avut fracturã de ºold dupã 50 de ani? Da Nu 4. de ºold 4. alte dezechilibre asociate cu osteoporozei(3. fie printr-o resorbþie excesivã. propeptidul colagenului de tip I. < -2. Pentru a estima probabilitatea unei fracturi vom folosi datele din tabelul nr. Fracturi de fragilitate apãrute la valori DMO normale 2. Factorii care diminuã riscul sunt creºterea ponderalã dupã vârsta de 25 ani ºi practicarea mersului ca exerciþiu fizic.“ În prezenþa factorilor de risc clinici utilizarea DEXA este indicaþie certã pentru diagnostic. atestã calitatea osului ºi nu în „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Observaþiile clinicienilor atestã valoarea investigaþiei cu ajutorul DEXA. fosfataza alcalinã ºi izoenzima osoasã. amenoreea. La o creºtere minorã a DMO dupã tratament antiresorbtiv existã o reducere semnificativã a riscului de fracturã 4. În cursul evoluþiei osteoporozei. malabsorbþia.<=85 2. istoric matern de fracturã de ºold. De asemenea. Fracturi de fragilitate: – fracturã radiocarpianã. menopauza precoce. dar pun la încercare calificativul „de aur“. hipertiroidism. 1. Fumatul ºi consumul crescut de alcool 6. Echilibrul dintre resorbþie ºi formare determinã bilanþul osos. Indice de masã corporalã < 19 kg/mp La un scor total mai mic sau egal cu 6 se iniþiazã obligatoriu terapia antiosteoporoticã. fie printr-o formare insuficientã. Estimãrile biochimice respectiv markerii biochimici 2. Evidenþierea radiograficã a osteopeniei ºi a deformãrilor vertebrale 3. Istoric familial de fracturã de ºold 4. Studii recente au identificat unele limite ale DMO: 1. dozajele sanguine ºi urinare ale metabolismului fosfocalcic sunt prin definiþie normale. sindromul Cushing. prezenþi în sânge sunt osteocalcina. sindromul posttransplant. 5. Markerii de osteoformare. Viitorul în managementul osteoporozei – noi tehnici de investigaþie Markerii biochimici sunt utili în diagnosticul osteoporozei. Aveþi greutatea sub 57 Kg? Da Nu 5. 5). Elementele care susþin examinarea DEXA: 1. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0-5 Factori de risc independenþi faþã de DMO Determinarea densitãþii minerale osoase este utilã pentru stabilirea diagnosticului osteoporozei. În osteoporozã bilanþul osos este negativ. Vã folosiþi braþele când vã ridicaþi de pe scaun? Da Nu 7. Calcularea indexului de fracturã este extrem de importantã. Aþi avut vreo fracturã dupã 50 de ani? Da Nu 3. Markerii de resorbþie osoasã. dar asocierea DMO cu riscul de fractura impune luarea unei decizii terapeutice (1). femei sau bãrbaþi cu hiperparatiroidism primar Pe de altã parte. femei sau bãrbaþi cu anomalii ale vertebrelor 5. Câºtigul de masã osoasã la nivelul coloanei vertebrale în urma tratamentului cu fluoruri nu este urmat de scãderea frecvenþei fracturilor vertebrale 3. 5 mg într-un interval mai mare de 6 luni.

Osteoporoza se recunoaºte radiologic printr-o hipertransparenþã difuzã a rahisului. Radiografiile recunosc pierderea de os numai când s-a produs o scãdere cu 25-30% a densitãþii osoase. 2005 Alte tehnici de evaluare Radiologia Se foloseºte radiografia regiunii dorso-lombare (de profil)care evidenþiazã deformãrile vertebrale datorate fracturilor vertebrale. însoþitã de tasãri vertebrale. asemãnãtor cu þesutul osos de la nivelul coloanei vertebrale. Lyon. cu alte cuvinte. Ultrasonografia cantitativã (Quantitative Ultrasound sau pe scurt QUS) mãsoarã calitatea osului. dar importanþa sa scade în ceea ce priveºte luarea deciziei terapeutice BIBLIOGRAFIE 1. evaluarea arhitecturii trabeculare. care mãsoarã densitatea osului. Delmas P. 1-3 Febr. Îmbunãtãþirea accesului la astfel de teste trebuie sã constituie o prioritate a politicii sanitare din acest domeniu (4). existã încã deficienþe în posibilitãþile de a beneficia de explorãri paraclinice performante care sã permitã un diagnostic precoce. urina) izoenzima sa osoasã (în ser) propeptidul colagenului de tip 1 (în ser)(urina) fragmente de osteocalcinã metodã se foloseºte de regulã pentru regiunea cãlcâiului. Aprecierea radiografiei se poate face calitativ sau cantitativ fiind foarte importante: – zona T12 – L5 ºi zona dorsalã mijlocie. Lyon. De asemeni poate monitoriza tratamentul Dezavantajele sunt legate de expunerea la radiaþii. sau pe scurt SOS). 2005 3. indiferent de vârst㠄 femeilor cu antecedente familiale de fracturi vertebrale sau de ºold. D.14th IOF – Advanced Training Course On Osteoporosis. dar ineficientã în diagnosticare ºi monitorizarea tratamentului. Din analiza BUA ºi SOS aparatul poate estima densitatea osoasã ºi scorul-T. Numãrul de biopsii este limitat la 2 / pacient. zonã uºor accesibilã. Lyon. Este esenþialã în monitorizarea tratamentului deoarece include date care atestã calitatea osului sub terapie. Viitorul va aparþine globalizãrii unei definiþii a osteoporozei care va include riscul de fracturã. este un diagnostic tardiv. Factorii de risc trebuie mult mai bine standardizaþi 5. elasticitatea ºi duritatea osului. Rizzoli R. Ultrasonografia cantitativã mai mãsoarã de asemenea viteza cu care fasciculul trece prin os. Lyon. indiferent de vârst㠄 tuturor pacienþilor cu afecþiuni care cresc riscul de fracturã sau aflaþi în tratament cronic cu corticosteroizi. Tehnici noninvazive de evaluare a osului Tomografia computerizatã este utilã în evaluarea geometriei ºi densitãþii osului fiind mult mai utilizatã pentru osul spongios. NTX (ser. Ultrasonografia cantitativã mãsoarã modul în care fasciculul de ultrasunete se modificã la trecerea prin picior. 1-3 Febr.ultimul rând monitorizeazã eficacitatea tratamentului (ceea ce DMO nu poate) (3). care conþine os trabecular – tipul de os care se modificã cu vârsta. urina) OSTEOFORMARE osteocalcina (în ser) fosfataza alcalina totalã + piridolina (ser. Lyon. – Definition. Rezonanta magnetica este metoda care permite evaluarea structurii osului. fiind foarte utilã în diagnostic. Transparenþa vertebrelor este mãritã. costul crescut. Totuºi. 3/2005 . epidemiology and social aspects of osteoporosis – 14th IOF – Advanced Training Course On Osteoporosis. 2005 5. Ultrasonografia cantitativã ne poate da informaþii cu privire la structura. fiind vizibile numai traseele osoase verticale ale corpilor vertebrali care au un aspect striat vertical. În tabelul nr. Înaintea apariþiei tasãrilor vertebrale sau a altor fracturi. 1-3 Febr. Ultrasonometria este cea mai rãspânditã metodã de evaluare fiind utilã în evaluarea riscului de fracturã. 1-3 Febr. Rizzoli R. Aceasta metoda se numeste „atenuare ultrasonicã în bandã largã“ (Broadband Ultrasonic Attenuation sau pe scurt BUA). deci destul de târziu. indiferent de sex sau vârstã. Tabelul 2 Marcheri biochimici osoºi OSTEORESORBTIE CTX. Garnero P. Examenul se recomandã: „ femeilor cu vârstã peste 65 de ani „ femeilor care au avut fracturi prin mecanism de micã energie. Riscul pentru fracturã devine un element determinant în decizia terapeuticã 4. Kanis J. iar cei cu risc înalt vor fi trataþi 4. 2 sunt inseraþi marcherii biochimici care traduc procesul de osteoformare ºi cei ai procesului de resorbþie osoasã. Biopsia de creasta iliacã este singura metodã care ne dã acces la nivelul intermediar de organizare al osului ºi la aspectele dinamice ale remodelãrii osoase. DMO rãmâne standardul de aur pentru diagnostic. Existã o distincþie acceptatã între diagnostic ºi decizia terapeuticã 2. fiind importantã la nivelul scheletului vertebral Dezavantajele decurg din costul crescut al acestei investigaþii ºi necesitatea unui personal specializat. 2005 2. se apreciazã cã ºi în þãrile bogate. – 14th IOF – Advanced Training Course On Osteoporosis. examenul radiologic nu are utilitate pentru diagnosticul osteoporozei. spre deosebire de DEXA. Aceasta CONCLUZII 1. 2005 10 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. – New biochemical marchers of bone remodeling – 14th IOF – Advanced Training Course On Osteoporosis. A. –Measurement of bone mass. – Local and endocrine of bone remodeling – 14 th IOF – Advanced Training Course On Osteoporosis. 1-3 Febr. Aceasta metodã se numeºte „viteza sunetului“ (Speed of Sound. 3.

Cheile de prevenire a primei fracturi sunt reprezentate de un stil de viaþã sãnãtos ºi o depistare precoce prin mãsurarea densitãþii minerale osoase (DMO) ºi algoritmului factorilor de risc.PREVENÞIA PRIMEI FRACTURI OSTEOPOROTICE – ROLUL EI ÎN AMELIORAREA CALITÃÞII VIEÞII THE PREVENTION OF THE FIRST OSTEOPOROTIC FRACTURE – ITS PART IN QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT Dorina Maria Fãrcaº*. Cuvinte cheie: osteoporozã. International Osteoporosis Foundation (IOF) considerã cã dacã este esenþial de a trata corect fracturile osteoporotice. caracterizatã de o densitate mineralã osoasã scãzutã ºi de alterarea calitãþii osului. una din doua fracturi de ºold pe fond de osteoporozã vor apãrea in Asia ºi in America Latina. oasele devin mai poroase ºi fragile. radiologist/orthopaedic surgeon. Studii demografice indicã de asemenea faptul cã osteoporoza poate atinge în curând proporþii epidemice în þãrile în curs de dezvoltare. Anda Maria Tiurbe*** *Universitatea din Oradea – Facultatea de Medicinã ºi Farmacie **Spitalul Clinic de Recuperare Bãile Felix ***Universitatea de Medicinã ºi Farmacie «Iuliu Haþieganu» Cluj Napoca REZUMAT Osteoporoza este o boalã silentioasã. iar riscul de fracturã creºte. Canada ºi Europa cã sunt de aprox 48 bilioane USD(3). Salvina Mihalcea**. Osteoporoza este o boalã endocrinã scheleticã. silentioasã ºi endemicã. an early measure of bone mineral density and the algoritm of the risk factors. acest aspect observându-se chiar în cursul unui eveniment minor din timpul activitãþilor cotidiene (1). asistentei medicale cît ºi grupurilor de suport din cadrul IOF/ASPOR. tema Zilei Mondiale a Osteoporozei din 2002 a fost «Prevenþia primei fracturi». dar fracturile în sine reprezintã de asemenea o cauzã importantã de mortalitate la pacienþii vârstnici. dizabilitãþi îndelungate ºi scãderea marcatã a calitãþii vieþii. de o masa osoasa deficitarã precum ºi de creºterea gradului de fragilitate osoasa. In consecinþã. 3/2005 11 . Mariana Cevei*. International Osteoporosis Foundation (IOF) considerã prevenirea primei fracturi osteoporotice o prioritate. campania lansatã în mass media de IOF de la începutul anului 2003 prin care erau încurajaþi atât femeile cît ºi bãrbaþii sã conºtientizeze riscul de osteoporozã prin efectuarea testului de 1 minut înaintea apariþiei primei fracturi. Anamaria Antics*. general practitioner. The prevention keys for the first fracture consist of: a healthy lifestyle. ABSTRACT Osteoporosis is a silent disease with a low bone mineral density and an alteration of the bone quality. este probabil chiar mai important de a preveni apariþia lor. prima fracturã. radiolog. Portugalia desfãºuratã cu ocazia Congresului IOF in 2002 care a atras atenþia în mod deosebit asupra nevoii imperioase de a preveni prima fracturã. Se estimeaza costurile anuale directe pentru tratamentul fracturilor osteoporotice in SUA. Osteoporotic patients usually have no simptoms until the first fracture. Caracteristicile ei sunt reprezentate de deteriorarea microarhitecturii þesutului osos. In prezent medicaþia antiosteoporoticã este variata ºi eficacitatea tratamentului a dovedit cã reduce riscul de fractura cu 50% dupa un an de la iniþierea lui. In Europa prin creºterea duratei de viaþa a populaþiei se va dubla numãrul de pacienþi osteoporotici în urmãtorii 50 ani. IOF considers the prevention of the first fracture a priority. cu rezultate tangibile: masa rotundã de la Lisabona. sistemicã. Este de menþionat faptul cã un procent ridicat de pacienþi osteoporotici cu fracturi de ºold necesitã asistenþã medicalã îndelungatã sau permanentã. Creºterea costurilor pentru îngrijire ºi spitalizare este paralelã cu creºterea costurilor indirecte care rezultã din pierderea independenþei pacienþilor ºi necesitatea nursingului lor permanent. (2) Osteoporoza reprezintã o povarã socioeconomicã majorã. (4) „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. medicului ortoped. quality of life. Keywords: osteoporosis. IOF. Pacienþii osteoporotici sunt de obicei asimptomatici pânã la apariþia primei fracturi. The responsibility of the first fracture prevention belongs to self. Pacienþii cu osteoporozã sunt de obicei asimptomatici pânã la apariþia primei fracturi. Spre deosebire de alte boli osteoporoza este o boalã care poate fi uºor diagnosticatã ºi tratatã. caracterizatã de o densitate mineralã osoasã scãzutã precum ºi de alterarea calitãþii osului. Responsabilitatea prevenirii primei fracturi aparþine atât individului. calitatea vieþii. first fracture. în special cele de ºold ºi vertebrale cauzeazã dureri. nurse and patient group. Cheile de prevenire a primei fracturi le reprezintã un stil de viaþã sãnãtos ºi o depistare precoce prin mãsurarea densitãþii minerale osoase ºi a algoritmului factorilor de risc. medicului de familie. Fracturile. Se estimeazã cã pânã în anul 2050. IOF a elaborat conceptul de «prevenire a primei fracturi» acordându-i o importanta deosebitã. Se estimeazã cã una din trei femei ºi unul din cinci bãrbaþi cu vârsta peste 50 ani din întreaga lume suferã de osteoporozã. Ligia Burtã*. International Osteoporosis Foundation.

Costurile tratamentului unei singure fracturi de sold in primul an au fost estimate la 20. O altã întrebare cheie este: de ce sã prevenim prima fracturã? Câteva argumente ar fi: numãrul fracturilor osteoporotice creºte cu vârsta. oasele sunt mai fragile iar probabilitatea apariþiei unei fracturi chiar în urma unui traumatism minor este crescutã. la 6. menopauza precoce. Oricum la persoanele cu masã osoasã normalã. Uneori chiar o miºcare cum ar fi ridicatul prea brusc din pat poate cauza o fracturã. (îmbrãcatul. spãlatul vaselor etc. echilibratã. Este clar cã medicii ºi oficialitãþile implicate în politica sanitarã au atât o responsabilitate economicã cât ºi una moralã de a preveni apariþia primei fracturi. o fracturã vertebralã poate cauza durere severã care dureazã sãptãmâni sau luni ºi instabilitate posturalã datoratã modificãrilor anatomice survenite. (6) Osteoporoza determinã o imensã povarã financiarã atât guvernelor cât ºi sistemelor de sãnãtate din întreaga lume. riscul de fracturã este relativ scãzut. Când scheletul este osteoporotic DMO este redusã. 3 milioane în 2050. pentru sistemele de sãnãtate publicã ºi companiile de asigurãri. 3 milioane de fracturi osteoporotice se ridica la 27 bilioane USD. diagnosticul precoce ºi tratamentul sunt factori deosebit de importanþi în prevenirea fracturilor osteoporotice. proteine ºi vitamina D. 7 milioane în 1990. încheieturii mâinii sau cãlcâiului. costurile intervenþiilor chirurgicale. fiind nedureroasã ºi noninvazivã ºi în funcþie de tehnica folositã se mãsoarã densitatea minerala osoasa la nivelul ºoldului. medicul poate recomanda o mãsurãtoare a DMO ºi iniþia tratamentul Rolul medicului ortoped / medicului radiolog – Orice medic ortoped ar trebui sã considere cã o fracturã la o persoanã de 50 ani sau peste aceastã vârstã poate fi o fracturã osteoporoticã. 000USD(5). Rolul individului – Fiecare adult. tratament anterior cu corticosteroizi sau existenþa bolilor particulare (anorexia nervoasã). fracturi vertebrale în antecedente. se estimeazã cã peste tot în lume numãrul fracturilor de ºold va creºte de la 1. Aceasta sugereazã cã un pacient mai în vârstã cu fracturi vertebrale întimpinã dificultãþi mai mari de adaptare faþã de un pacient mai tânãr. cum ar fi prelucrarea factorilor de risc ai osteoporozei. mai ales cei peste 40 ani trebuie sã fie prevenit de faptul cã o fracturã este un semnal de alarmã atât pentru existenþa osteoporozei cât ºi pentru riscul de a prezenta ºi alte fracturi în viitor. (3). Fracturile coloanei lombare au un impact mai mare asupra calitãþii vieþii faþa de fracturile toracice. însingurare ºi frica pierderii independenþei personale. iar in Elveþia de 35. spãlatul. Cheia prevenþiei secundare o reprezintã menþinerea masei osoase în limite normale la maturitate ºi pãstrarea ei cu înaintarea în vârstã. 50% dintre toate fracturile osteoporotice apar la pacienþi care au osteopenie ºi nu au încã osteoporozã definitã prin DMO. gãtitul. În aceste cazuri. Abuzul de alcool ºi fumatul trebuie evitate. Costurile anuale in Europa ºi SUA pentru tratamentul celor 2. Calitatea vieþii scade cu înaintarea în vârstã. coloanei vertebrale. Educaþia. el contribuind atât la formarea osului cât ºi la scãderea demineralizãrii lui. fracturile radiusului distal ºi de ºold. un stil de viaþã sãnãtos care cuprinde ºi exerciþii fizice regulate. spitalizãrilor ºi recuperãrii fracturilor de ºold este astronomic. mortalitatea totalã în primul an dupã fractura de ºold este de aproximativ 25%. Acest lucru e valabil în special pentru fracturile vertebrale. O problemã majorã este cã aprox. incidenþa unei fracturi vertebrale creºte de douã pânã la cinci ori riscul unei alte fracturi în urmãtorul an (5). Cum putem preveni fracturile? Prima abordare este la nivelul asistenþei primare – deoarece un schelet armonios. de pelvis ºi multe fracturi costale. (2) Rolul medicului de familie – Medicul de familie trebuie sã fie informat despre fracturile din antecedentele pacienþilor sãi. incidenþa creºte rapid. toate acestea pot declanºa senzaþii de fatigabilitate. fracturile humerale. care este adesea primul medic care consultã pacientul ar trebui sã iniþieze procedura de diagnosticare sau sã îndrume pacientul la medicul de familie sau internist pentru investigaþii (incluzând mãsurarea DMO) ºi pentru tratament. In multe þãri.). utilizarea de corticos- 12 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. echilibrat se formeazã în tinereþe. despre factorii de risc speciali ai acestora cum ar fi – istoric familial de osteoporozã.Întrebarea care a stârnit un viu interes a fost dacã este prima fracturã inevitabilã? Toþi oamenii pierd din masa osoasã odatã cu înaintarea în vârstã. Rolul asistentei medicale – Asistentele asigurã informaþiile esenþiale pentru pacienþi. 3/2005 . in timp ce mortalitatea directã prin operaþii pentru fracturi de ºold poate fi 1%-5%. Cele mai frecvente semne de alarmã sunt: fracturi precedente. Masa osoasã maximã poate fi obþinutã printr-o alimentaþie sãnãtoasã. Pânã la 30% din pacienþi trebuie sã renunþe la traiul independent ºi sã se transfere într-o formã de îngrijire instituþionalizatã. împovãrând mult bugetele sistemelor sanitare. Un pacient cu una sau mai multe fracturi vertebrale întâmpinã frecvent dificultãþi în desfãºurarea ADL-urilor. (5) Activitãþile sportive sunt imposibile. femeile sunt mai predispuse la fracturi decât bãrbaþii. fracturile cauzate de osteoporozã sunt responsabile pentru mai multe zile de spitalizare intre femeile peste 45 ani decât în orice altã boalã. Osteoporoza este adesea denumitã „epidemie silenþioasã“ deoarece de multe ori singurul moment în care pacientul realizeazã cã se confruntã cu o problemã este atunci când suferã o fracturã ºi chiar ºi atunci diagnosticul este de multe ori neglijat de cãtre medici ºi pus în evidenþã doar daca recomanda efectuarea unui test de mãsurare a DMO. Radiologul ar trebui sã cunoascã caracteristicile radiologice ale osteoporozei ºi sã menþioneze posibilitatea acesteia în descrierea radiologicã efectuatã. 000USD in Suedia ºi SUA. Datorita implicaþiilor majore date de fracturile osteoporotice atât asupra individului cît ºi asupra societãþii este necesarã stabilirea unei strategii care sã stabileascã ºi sã ierarhizeze responsabilitãþile de prevenire a primei fracturi. Exerciþiul fizic este recomandat pentru toate vârstele. Mulþi pacienþi mor în primele luni dupã intervenþia chirurgicalã prin complicaþii ale bolilor asociate. activitãþile sociale se desfãºoarã cu dificultate. Ortopedul. Ei trebuie de asemenea sã fie înºtiinþaþi despre alþi factori de risc ºi sã-ºi facã Testul de Risc de 1 Minut pentru osteoporozã. istoric familial de osteoporozã. care sã includã un aport suficient de calciu. (4) Mãsurarea DMO serveºte ca indicator clinic al rezistentei osoase.

greutate corporalã scãzutã. – Definition. Richy F et al. sã-ºi asigure alimentaþie corespunzãtoare ºi modificarea stilului de viaþã în care sã includã ºi exerciþiul fizic regulat.teroizi. sedentarism. anorexie. Ref. 2005 6. A. Lyon. reducând astfel riscul de cãdere. 1-3 Febr. Medicaþia antialgicã ºi antiosteoporoticã trebuie iniþiatã cât de repede posibil de cãtre medicul specialist. – Osteoporosis in the Workplace. Lyon. EU Osteoporosis Consultation Panel Meeting – September 2002 report 2.IOF. Rolul terapeutului ocupaþional este de a instrui pacientul cu privire la desfãºurarea ADL-urilor sau adaptãrilor necesare din casã. D. 25. Pentru prevenirea complicaþiilor ulterioare ºi a ameliorãrii calitãþii vieþii pacienþilor cu osteoporozã aceºtia trebuie: sã fie informaþi despre osteoporoza ca boalã. Am. 2002 4. (2) 5. sã ia medicaþie adecvatã. Delmas P. IOF – Osteoporosis Day October 20. sã fie informaþi ºi vigilenþi cu privire la factorii de risc ai osteoporozei. – 14th IOF – Advanced Training Course On Osteoporosis. Reginster JY. sã caute sprijin la un grup de suport condus de ASPOR. 2005 Fizioterapia se poate indica pentru ameliorarea durerilor osteoarticulare. 2002 «Invest in your bones – Quality of Life» 3. sã consulte un medic cu experienþã în diagnosticarea ºi tratarea osteoporozei. 1-3 Febr. histerectomie. Rolul grupului de suport – Grupele de suport existente în cadrul IOF/ ASPOR joacã un rol important în schimbul de informaþii despre osteoporozã ºi în asigurarea suportului psihologic al pacienþilor. Lips P. Trebuie luatã în considerare ºi administrarea unui supliment de calciu ºi asocierea vitaminei D. 103: 2A: 3S-11S „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. J Med 1997. BIBLIOGRAFIE: 1. abuzul de alcool ºi fumatul. epidemiology and social aspects of osteoporosis – 14th IOF – Advanced Training Course On Osteoporosis. bogata în proteine ºi calciu. Exerciþiul fizic regulat are rol important în menþinerea mobilitãþii ºi ameliorarea tonusului muscular ºi a stabilitãþii posturale. 3/2005 13 . Epidemiology and predictors of fractures associated with osteoporosis. Pacienþii pot sã-ºi amelioreze calitatea vieþii dupã prima fracturã osteoporoticã printr-o alimentaþie adecvatã. RizzoliR. Kanis J.

artrita septicã. Osteoporoza tranzitorie idiopaticã (ITO) este o afecþiune relativ rarã. decompresia chirurgicalã de mãduvã osoasã a fost utilizatã cu succes. ITO.OSTEOPOROZA TRANZITORIE IDIOPATICÃ – CAUZÃ POSIBILÃ A DURERII DE ªOLD IDIOPATHIC TRANSIENT OSTEOPOROSIS – A HIDDEN CAUSE OF HIP PAIN Mariana Cevei. Dorina – Maria Farcas Universitatea din Oradea. Two case reports illustrate management of the condition. investigaþiile de laborator ºi imagistica sunt necesare în cazurile în care o cauzã clarã nu poate fi imediat identificatã. ITO poate fi mai des întâlnit la bãrbaþii de vârstã medie decât la tradiþionalul grup de femei cu „risc ridicat“ aflate în al treilea trimestru de sarcinã. Testele de examinare fizicã pot reproduce durerea. care au dureri spontane ale articulaþiilor cu tendinþe de acutizare. iar scintigrafia ºi MRI pot ajuta la elucidarea diagnosticului diferenþial. Salvina Mihalcea. Treatment is typically supportive and includes pain relief and physical therapy to maximize function. afecþiuni ale þesutului moale ºi radiculopatia. Aceastã trecere în revistã se va concentra asupra osteoporozei tranzitorii idiopatice la nivelul ºoldului (ITOH). Mariana Mihailov. in part because of a lack of physician familiarity with the condition. 14 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. boli maligne. Diagnosticarea tardiva este frecvent întâlnitã. spre deosebire de necroza avascularã. Diagnosticul diferenþial (tabelul 1) include necroza avascularã. ankle. cu trãsãturi clinice ºi radiografice distincte. Diferenþierea faþã de necroza avascularã osoasã este cea mai dificilã. it is then marked by pain that intensifies with weight bearing or hip rotation. de regulã. 3/2005 . dar are o importantã semnificaþie prognosticã ºi terapeuticã. fractura de stres. Daiana Popa. Aceastã afecþiune deseori debilitantã afecteazã în cele mai multe cazuri ºoldul. se instaleazã o durere care se intensificã la încãrcare sau la mobilizarea ºoldului. ABSTRACT Idiopathic transient osteoporosis must be considered in active young adult and middle-aged patients who have spontaneous joint pain with acute onset. Participarea pacientului la activitãþi sportive sau în alte activitãþi care determina traumatisme poate duce la confuzii în stabilirea diagnosticului. este tipic o afecþiune limitatã cu vindecare completã. The knee. Physical exam tests can reproduce pain. and scintigraphy and MRI can help narrow the differential. în parte datoritã lipsei de informare a medicului despre aceastã afecþiune. Tratamentul este tipic de susþinere ºi include eliminarea durerii ºi terapie fizical. Tabelul 1 Diagnostic diferenþial pentru ITO la nivelul ºoldului Procese intra-articulare Necroza avascularã sau osteonecroza Artropatia cristalinã Fractura de stres de femur Proces infiltrativ de mãduvã Boli inflamatorii articulare Mielomul multiplu Osteomielita Sinovita vilonodularã pigmentarã Cancer primar sau metastatic Distrofie simpaticã reflexã Artrita septicã Criza sickle – cell Condromatoza sinovialã Procese extra-articulare Hernia Proces intrapelvic Afecþiuni musculare Fracturi pelvine Boli ale coloanei vertebrale Radiculopatie lombarã superioarã Medicii care trateazã afecþiuni musculoscheletale trebuie sã fie informaþi de ITO pentru a se evita diagnosticarea tardivã ºi pentru a optimiza tratamentul. glezna sau piciorul. aceasta fiind cel mai comun tip. Tratamentul constã în observaþie. This often debilitating condition most commonly affects the hip. controlul încãrcãrii ºi mãsuri de combatere a durerii.kinetica în vederea normalizãrii funcþiei. Delayed diagnosis is common. În cazuri severe. Un istoric detaliat ºi o examinare medicalã atentã poate reduce lista posibilelor diagnostice. Facultatea de Medicinã ºi Farmacie Spitalul Clinic de Recuperare Medicalã Bãile Felix REZUMAT Osteoporoza tranzitorie idiopaticã (ITO) trebuie urmãritã la pacienþi adulþi activi tineri ºi de vârstã medie. or foot can also be affected. totuºi. De asemenea pot fi afectate genunchiul.

MRI este cea mai utilã metodã în excluderea altor diagnostice. Durerea se amelioreazã în re- paus. boli de colagen ºi numeroase dereglãri ale metabolismului(14). Testul specific. va apãrea osteopenie difuzã ºi subþierea corticalei la nivelul capului. Singurii factori cunoscuþi care predispun la ITOH sunt sarcina în trimestru 2 sau 3 ºi un trecut cu osteoporozã tranzitorie. gleznei ºi a mâinii (7-10). precum consumul de alcool. care sugereazã o leziune neurologicã. Apare o contracturã muscularã de apãrare la rotaþia ºi abducþia ºoldului. persoanele afectate se prezintã cu o agravare a durerii unilaterale de ºold. afecþiuni vasculare. ºi o afecþiune mediatã viral necunoscutã (14). În 1968. dar cel mai adesea cliºeele demonstreazã o trabeculaþie redusã a oaselor ºi accentuarea liniilor de forþã. forþa muscularã fiind normalã. în caz de ITOH. tromboza microvascularã. În necroza avascularã apare o leziune fotopenicã mai de grabã decât o absorbþie ridicatã de radionuclid. Edemul medular apare ca hiposemnal pe imaginea T1 ºi hipersemnal în T2. fãrã leziuni sau traume precedente semnificative. necesitând investigaþii prompte. Evoluþia simptomelor este acutã. radiografiile din necroza avascularã progreseazã tipic de la sclerozã la aplatizarea suprafeþelor articulare ºi în final la colapsul subcondral ºi stadiu degenerativ articular(15). piciorului. EXAMENUL CLINIC La inspecþie. Durerea la încãrcare progreseazã ºi atinge maximul între sãptãmâna a 4-a ºi a 8-a de la debut. Examinarea coloanei vertebrale ºi a genunchiului este în limite normale. apare hipotrofia musculaturii coapsei datoritã limitãrii activitãþii de încãrcare a ºoldului. care poate fi observat la imaginea MRI în absenþa dovezii radiografice de osteopenie. Dacã osteopenia este gravã. cu iradiere atipicã spre genunchi. într-o frecvenþã descrescãtoare. la nivelul genunchiului. Laquesne (2) a folosit denumirea de „osteoporozã tranzitorie idiopaticã la nivelul ºoldului“ pentru a descrie afecþiunea respectivã. patologic ºi radiografic. Faber – ridicarea piciorului întins la 30º cu rezistenþã – provoacã durere în zona inghinalã. iar în cazul ITOH dezvãluie un model caracteristic. În ITOH. Între a 4-a ºi a 8-a sãptãmânã de la instalarea simptomelor. fenomen care se manifesta la femeile aflate în al 3-lea trimestru de sarcinã. corticosteroizii. La palpare. disfuncþii ale colonului ºi vezicii. Imaginile se normalizeazã paralel cu remisia simptomelor(16). marele trohanter. evidenþiind fractura de stress. deseori mai intensã inghinal. 4). 3/2005 15 . distrofie simpaticã reflexã de ºold. ceea ce contrasteazã cu durerea resimþitã în necroza avascularã. Astfel se face diferenþierea de durerea lombarã. Cea mai larg acceptatã teorie este cea conform cãreia leziunile la nivel microvascular cauzeazã ischemia þesutului. De asemenea apare ºchiopãtatul antalgic. Scintigrafia osoasã este deseori anormalã înainte ca imaginea radiograficã sã se deterioreze. ei au descris 3 pacienþi care aveau dureri ale ºoldului însoþite de demineralizarea tranzitorie a oaselor. pubisul ºi/sau grupele de muºchi adductori ºi flexori ai ºoldului sunt sensibili. Nu sunt prezente semnele unor infecþii sau inflamaþii acute. totuºi. Rapoarte anterioare sugerau cã ITOH a afectat în primul rând femeile aflate în al 2-lea ºi al 3-lea trimestru de sarcinã (5). ITO ºi SEMO pot într-adevãr reprezenta aceeaºi afecþiune identificatã în studii diferite. care apar de asemenea ºi în necroza avascularã. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Termenul „osteoporozã regionalã migratoare (tranzitorie)“ este folosit când sunt afectate mai multe articulaþii ale aceluiaºi individ. Aceastã teorie este susþinutã de gãsirea edemului de mãduvã în specimenele de biopsie ale ITOH ºi furnizeazã raþionamentul pentru a utiliza decompresia de miez ca ºi tratament (3. ITO este extrem de rar întâlnit la copii (11). TESTE PARACLINICE Testele de laborator sunt în general normale. 12. spontanã. TABLOU CLINIC În majoritatea cazurilor. De atunci. s-au fãcut referiri la ITOH ca fiind sindromul edematos de mãduvã osoasã (SEMO). corticala osoasã apare subþiatã. vizibil cel mai bine în plan coronal. artroza sau tumoarea când se pune problema diagnosticului diferenþial cu acestea. gâtului femural ºi regiunii intertrohanteriene. Existã numeroase teorii bazate pe trãsãturi observate clinic. Testingul muscular pune în evidenþã la examinare numai o durere la efectuarea acestuia. infecþii ºi tumori. demineralizare tranzitorie a oaselor. Focal apare o acumulare crescutã de radionuclid cu aspect omogen asemãnãtoare unei þinte la nivelul capului ºi gâtului femural. Anamneza completã trebuie sã aibã în vedere posibilitatea necrozei avasculare ºi factorii sãi de risc. instabilitate vasomotoare ca ºi în distrofia simpaticã reflexã. ETIOLOGIE Cauza ITOH rãmâne incertã. Termenul SEMO este în prezent pãstrat de anumiþi autori pentru a descrie sindromul edematos difuz de mãduvã. dar nespecific. dar per ansamblu intactã. În contrast. de edem difuz omogen medular. Disconfortul se poate localiza la nivelul zonei mediale a coapsei sau anterior. algodistrofie de ºold.TERMINOLOGIE ªI EPIDEMIOLOGIE ITOH a fost pentru prima datã prezentatã de cãtre Curtiss ºi Kincaid (1) în 1959. rezultând edem al mãduvei ºi leziuni la nivel celular. ºi. mersul este antalgic ºi poate sã aparã mersul Trendelenburg. Teoriile alternative considerã leziunile ca fiind rezultatul unor microtraumatisme mecanice de os. Durerea este cel mai adesea descrisã ca intensificându-se la încãrcare sau rotaþia pasivã/activã a ºoldului. ºi pentru care nu existã nici un alt diagnostic clinic pentru a explica afecþiunea (3. Radiografiile de ºold pot fi iniþial normale. parestezii. 13). Scintigrafia poate fi folositã pentru a urmãri evoluþia bolii. bãrbaþii între 40-70 ani reprezintã în mod curent 2/3 din cazurile raportate (6). pacienþii experimentând disabilitãþi funcþionale semnificative. Durerea este totodatã provocatã de încãrcarea articulaþiei ºoldului. ITO a fost de asemenea raportat. Modificãrile apãrute la nivelul osului acetabular sunt puse pe seama unui alt diagnostic decât ITOH. Afectarea poliarticularã este atipicã. probabil inexact. În timp. radiografia poate indica o articulaþie „fantomã“. care poate apãrea chiar foarte devreme.

Braunstein EM. COMPLICAÞII Una din complicaþiile sigure sunt contracturile musculare periarticulare. care au ca obiective ameliorarea durerii ºi reabilitarea mersului (cu ajutorul unui baston. cu toate cã rolul exact al acestei tehnici în ITOH rãmâne neclar (13. Sakamaki T: Transient osteopenia of the hip joint in children. ar trebui sã þinã cont de osteoporoza idiopaticã tranzitorie a ºoldului. alergat în apã. Radiol Clin North Am 1996. 26(5): 306-309 Nishiyama K. prin mijloace de asistenþã a mersului. care evident vor solicita intervenþie ortopedico-chirurgicalã (23. J Bone and Joint Surg (Am) 1959. Deoarece simptomele din perioada de apogeu a bolii sunt de intensitate crescutã. Ginsburg WW. urmate de o remisie gradatã spontanã. Razzano CD. ca ºi în cazul necrozei avasculare. În situaþii similare se poate folosi cu succes un corticosteroid: DeflaCONCLUZII 1. 21(5): 594-596. 24). 8. 115: 165-168 6. Idealã este terapia subacvalã: exerciþii de mobilizare. Orthopedics 1998. iar cea mai gravã este fractura gâtului femural. Boala este tot mai des întâlnitã la indivizi atletici. Urso JA: Transient osteoporosis of the knee. permiþând reluarea activitãþii funcþionale. Ross GJ. În toate cazurile. Apel DM. Alvarez L. discontinuitatea corticalei. rare chiste lipidice ºi edem medular pronunþat(18). Ann Rheum Dis 1968. pânã la necroza avascularã(17). cu toate cã utilitatea sa în tratamentul durerii asociate cu fracturã osteoporoticã este în general acceptat ºi apreciat (22). Sundaram M. În literatura de specialitate nu a fost prezentat nici un tratament specific care sã schimbe cursul natural al bolii. 19). Clin Orthop 1992. medicaþie antiinflamatorie nesteroidianã ºi eventual antialgice. 275(Feb): 199-203 16 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. mers. controleazã de obicei durerea. Într-o leziune malignã. Acta Orthop Scand 1997. Buckwalter KA: Osteonecrosis. 7. 27(5): 463-471 3. Levine RB: Transient osteoporosis of the hip in pregnancy. Abdelwahab IF. dar nu în întregime specificã. 14). Pentru a minimaliza decondiþionarea vom apela la contracþii izometrice. BIBLIOGRAFIE 1. Luthra HS. care este subdiagnosticatã. Pierron RL: Radiologic case study: transient migratory osteoporosis of the hip and knee. 600 Parker RK. activi. Descoperirea necrozei adipocitelor în unele cazuri presupus ITOH reprezintã de fapt primele stadii ale necrozei avasculare. În funcþie de simptomatologie. Imaginea clinicã este caracteristicã. Lequesne M: Transient osteoporosis of the hip: a nontraumatic variety of Sudeck’s atrophy. et al: Transient regional osteoporosis: a study of 56 cases zacortul (21). 34(2): 273-291 5. exerciþii de creºtere a flexibilitãþii ºi mobilizare din poziþii de descãrcat. Garcia J: Partial transient osteoporosis of the hand. de vârstã medie. a cârjelor sau a altor mijloace de asistenþã). Vince KG. Istoria naturalã a ITOH cuprinde simptome dureroase la nivelul ºoldului. 17(7): 629-632 4. Medicii care trateazã pacienþi activi de vârstã medie care acuzã dureri inexplicabile de ºold ºi asocierea acesteia cu limitarea semnificativã a activitãþii funcþionale. Beaulieu JG. 41: 1327-1333 2. Lakhanpal S. trebuie iniþiate fizioterapia ºi kinetoterapia. focal. a fost utilizat cu succes în tratamentul durerii de ºold într-un caz de ITOH bilateral postpartum. sau mai multe infiltraþii rãspândite în mãduvã pot fi apreciate cu MRI sau tomografia computerizatã. clinicienii vor solicita întreruperea temporarã a activitãþilor profesionale. Ann Intern Med 1987. 3/2005 . Biopsiile efectuate în cazul decompresiilor osoase terapeutice dezvãluie o subþiere sinovialã moderatã cu cartilajul normal ºi grade variate ale osului trabecular osteoporotic. 11. Nu este disponibil nici un raport cu privire la utilizarea calcitoninei. Kingston S: Transient osteoporosis of the hip: a role for core decompression? Orthopedics 1994. începând cu SEMO. programul kinetic va progresa cu exerciþii izotonice ºi antrenament. Unii autori considerã sindromul edematos al mãduvei osoase ca reprezentând primele modificãri evidenþiate MRI din cadrul necrozei avasculare ºi cã ITOH face parte dintr-un spectru de afecþiuni. În cazurile de durere severã ºi refractarã. 3. Froberg PK. 2. 28(6): 324-329 Glockner JF. Strategiile de management ale durerii se referã la interzicerea încãrcãrii ºoldului. Skeletal Radiol 1997. care dureazã între 6 ºi 10 luni (19). care este totuºi tranzitorie. Skeletal Radiol 1999. formare reactivã a osului. resorbþie osteoclasticã a osului. Clin Orthop 1976. este necesarã o anamnezã detaliatã ºi luarea în considerare a unei palete largi de afecþiuni cu simptomatologii asemãnãtoare. decompresia medularã care reduce presiunea ridicatã poate fi folositã cu succes.neexistând dovada unui defect subcondral. and review of the literature. and transient bone marrow edema: current concepts. 106(3): 444-450 Calvo E. având o remisie spontanã. 9. 68(6): 577-580 Bianchi S. Lipsa încãrcãrii ºoldului. fãrã încãrcare sau cu încãrcare redusã. transient osteoporosis. 10. în general un bifosfonat. Kincaid WE: Transitory demineralization of the hip in pregnancy: a report of three cases. Osteoporoza idiopaticã tranzitorie a ºoldului este o boalã relativ rarã. Fernandez-Yruegas D. Aceasta a condus la ipoteza conform cãreia o ischemie limitatã conduce la ITOH. în timp ce o ischemie extinsã conduce la moartea osteocitelor ºi necroza avascularã (12. Alendronatul. Mai mulþi autori au raportat dispariþia durerii ºi reluarea rapidã a activitãþii dupã aceastã intervenþie. et al: Transient osteoporosis of the foot: bone marrow edema in 4 cases studied with MRI. Pentru diagnosticul clinic. Curtiss PH Jr.

Mater Med Pol 1996. J Bone Joint Surg (Br) 1994. 77(4): 616-624 15. Carmona-Ortells L. Brighton CT. and algodystrophy. Heiple KG: Transient osteoporosis of the hip in pregnancy: two cases complicated by pathological fracture. Hofmann S. 17(7): 629-632 20. Plenk H: Bone-marrow oedema. 334(Jan): 73-84 13. J Bone Joint Surg Am 1995. Carvajal-Mendez I. 13(5): 653-655 22. Int Orthop 1997. 71(8): 1252-1257 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Engel A. Lachmann E. Kapuscinski P. et al: Histomorphology and bone morphometry of the bone marrow edema syndrome of the hip. J Bone Joint Surg Am 1989. J Bone Joint Surg (Br) 1993. et al: Treatment of avascular necrosis of the femoral head by a combination of bone grafting.12. Plenk H Jr. Burns JE Jr. Steinberg ME: Distinguishing transient osteoporosis from avascular necrosis of the hip. Guerra JJ. Radiology 1970. Clin Orthop 1984. Vengust V: Displaced subcapital fracture of the hip in transient osteoporosis of pregnancy: a case report. 18: 35-42 19. transient osteoporosis. McCarthy EF: The pathology of transient regional osteoporosis. Garcia-Vadillo JA. O’Mara RE. Apel DM. Brodell JD. et al: Bone-marrow oedema syndrome and transient osteoporosis of the hip: an MRI-controlled study of treatment by core decompression. Kingston S: Transient osteoporosis of the hip: a role for core decompression? Orthopedics 1994. Clin Exp Rheumatol 1995. et al: An analgesic effect of synthetic human calcitonin in patients with primary osteoporosis. Pinals RS: Bone scanning in regional migratory osteoporosis: case report. Hofmann S. Borowicz J. Samdani A. Iowa Orthop J 1998. 77(2): 153-156 21. 186(Jun): 137-153 16. Vince KG. Am J Phys Med Rehabil 1998. 97(3): 579-581 17. decompression. 76(6): 993-994 18. Talalaj M. Steinberg DR. Steinberg ME. Hofmann S. Clin Orthop 1997. Neuhold A. 28(3): 83-86 23. letter. 3/2005 17 . 75(2): 210-216 14. and electrical stimulation. Nagler W: Transient osteoporosis of the hip during pregnancy: a case report. et al: Transient osteoporosis of the hip: successful response to deflazacort. Fokter SK. Eschberger J. 21(3): 201-203 24.

Antrenarea forþei ºi rezistenþei musculare nu atrage automat ºi creºterea capacitãþii de efort. una din metodele clasice de testare este aceea a efortului la scãriþã (testul Master). accentuarea extragerii O2 arterial. limitation of blood pressure increase. frequency. decrease in blood pressure values. EMILIA PÃTRU Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova REZUMAT Antrenamentul la efort este un obiectiv important al kinetoprofilaxiei. SUMMARY Effort training is an important objective of kinotherapy. pe sexe. Training sessions have three parts. CUVINTE CHEIE: antrenament. activitãþile de autoîngrijire ºi casnice. pentru unii pacienþi începem antrenarea la efort cu ridicarea din pat ºi aºezarea pe scaun. of arterial O2 extraction in periphery. Beneficiile antrenamentului la efort asupra întregului organism sunt evidenþiate atât la individul sãnãtos. Adaptãrile cardiovasculare postantrenament se manifestã atât în repaus. pentru alþii cu mersul pe jos. Aceasta se executã la o scãriþã cu trei trepte. during these sessions is also evaluated the tolerance to effort. Modificãri de repaus: scãderea frecvenþei cardiace de repaus (fãrã scãderea debitului cardiac). cardiovascular. activitãþi profesionale. 81xIxf/60. fiecare cu o înãlþime de 23 cm. cât ºi printre obiectivele kinetoterapiei de recuperare. etc. trecerea la starea de repaus). The methods of effort training are varied: walking. creºterea contractilitãþii miocardului. antrenamentul la efort este un obiectiv deosebit de important. durata ºi frecvenþa. La bolnavii cardiaci este absolut necesarã testarea prealabilã a capacitãþii de efort. physical effort. Aceºti parametri au fost standardizaþi pe baza testãrilor a mii de indivizi de diferite vârste. þinând seama de starea pacientului. diminuation of myocardial O2 consumption. anatomice. INTRODUCERE. KEY WORDS: training. adaptation. scãderea valorilor tensionale. „ Nivelul la care se poate ajunge. diminuarea consumuli miocardic de O 2. Modifications during physical effort: limitation of cardiac frequency increase. increase of cardiac output. exerciþiul propriu-zis. Valoarea efortului performat în watts (W) va fi: W=4/3x Gx9. în cadrul reantrenãrii la efort este necesar sã cunoaºtem: „ Nivelul iniþial al efortului ºi acesta se precizeazã prin testãri de laborator sau prin simpla înregistrare a reacþiei pacientului la unele activitãþi uzuale. creºterea debitului sistolic. ventricular hypertrophy (especially in athlets). bicicleta ergometricã. Existã unele condiþii legate de cantitatea efortului: intensitatea. ci ºi de structurã. Practic. Antrenamentul aerobic determinã nu numai adaptãri funcþionale. aceasta fiind un rezultat al adaptãrii specifice a întregului organism la un complex excitant reprezentat de „efortul fizic“. increase of myocardial contractility. adaptare. duration. ªedinþele de antrenament sunt organizate în trei pãrþi (de încãlzire. De aceea. urcatul scãrilor sau al pantelor. efort fizic. acel nivel al activitãþii fizice la care parametrii cardio-respiratori nu se pot adapta rapid ºi corespunzãtor valoric. „ Mijloacele de antrenament fizic aplicabile unui anumit pacient. înotul etc. Metodele de antrenament la efort sunt foarte diverse: mersul. Scãriþa poate fi utilizatã ºi pentru antrenamentul la efort. creºterea consumului maxim de O2. ergometric bicycle. cât ºi la pacienþii cu boli cardiovasculare. alergarea. dar ºi al kinetologiei de recuperare. 3/2005 . Aerobic training leads to both functional and structural adaptations. creºterea volumului-bãtaie. pe parcursul lor urmãrindu-se ºi toleranþa la efort. Din aceste motive este necesarã testarea capacitãþii de efort. of cardiac output.EFECTELE ANTRENAMENTULUI ASUPRA CAPACITÃÞII DE EFORT ªI ASUPRA FUNCÞIEI CARDIACE EFFECTS OF PHYSICAL TRAINING ON EFFORT CAPACITY AND ON CARDIAC FUNCTION IULIA-RAHELA MARCU. Astfel. pe care îl regãsim atât în kinetoprofilaxie. activities of daily living. 18 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. There are some conditions concerning the quantity of effort: intensity. covorul rulant. grad de antrenare. cât ºi în efort. hipertrofia ventricularã (la sportivii de performanþã). Modifications at rest: diminuation of cardiac frequency at rest. cel puþin teoretic. climbing the stairs. Modificãri în efort: limitarea creºterii frecvenþei cardiace pe treaptã de antrenament. swimming etc.. A previous testing of effort capacity is absolutely necessary. În sala de kinetoterapie. The cardiovascular adaptations after the effort training are present at rest and during physical effort. limitarea creºterii tensiunii arteriale. iar pentru alþii cu alergatul pe distanþe tot mai lungi ºi într-un timp tot mai scurt. of maximum O2 consumption. The benefit of effort training can be emphasised both in healthy individuals and in patients with cardiovascular disorders. DEFINIREA TERMENILOR În cadrul kinetologiei. running. considerãm drept efort fizic de la care trebuie sã antrenãm un bolnav. cardiovascular.

VO2 max reprezintã consumul în ml de O2 pe minut.în care: G = greutatea (în kg) a subiectului. durata ºi frecvenþa. În acest sens. urmate de o pauzã de 30-180 de secunde. este de reþinut faptul cã eforturi cu intensitatea sub 50% din consumul maxim de O2. Rezistenþa generalã (anduranþa) Este consideratã mãsura fitnessului ºi este definitã drept „capacitatea de lucru pentru perioade lungi de timp fãrã sã aparã oboseala“. dar la începutul antrenamentelor pacientul oboseºte înainte de a atinge aceastã duratã. urcatul scãrilor (ºi al pantelor). dar ºi datoritã sedentarismului (ex. chiar în eforturi maximale. care se produce în urma antrenamentului ºi se reflectã la nivelul sistemului cardiovascular ºi muscular prin performanþã crescutã la un travaliu ºi o creºtere a rezistenþei la obosealã. Durata efortului la intensitatea menþionatã va fi de 10-20 minute. Metodologia antrenamentului la efort Pentru a se putea sconta pe o adevãratã creºtere a capacitãþii de performare. de capacitatea þesuturilor de a extrage O2 ºi de potenþialul oxidativ muscular. dar ca sã se înregistreze un efect favorabil se va începe cu 25-50% din aceasta. Capacitatea cardiovascularã este principalul factor limitativ al VO2 max în efort. Antrenarea (conditioning) Reprezintã creºterea capacitãþii energetice musculare prin intermediul unui program de exerciþii. duratã ºi frecvenþã. este un termen general care indicã nivelul de funcþionare a sistemului cardiovascular. Se poate vorbi de „nivele“ de fitness. Frecvenþa ºedinþelor este de 2-3 pe sãptãmânã în cazul pacienþilor cardiaci care performeazã eforturi de intensitãþi ºi durate mai mari. Tot în sala de kinetoterapie. de urcãri pe minut. În repaus. Un al doilea factor este posibilitatea muºchiului de a extrage O2 din sânge. funcþia cardiacã îmbunãtãþitã. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 3 minute de efort. datoritã decondiþionãrii fizice la efort. covorul rulant. I = înãlþimea (în m) a treptei. Decondiþionarea Reprezintã pierderea antrenamentului (ºi deci a adaptãrii) care apare printr-un repaus prelungit necesar în anumite boli. se referã la performanþa optimã a organismului ºi la starea lui de bine. 9. testarea la efort se poate realiza cu ajutorul cicloergometrului sau al covorului rulant. al unui efort cu o anumitã intensitate. un alt raport direct se stabileºte între riscul cardiac. intermitente ºi repetate (ex.) opresc orice exerciþiu aerobic. în plus. dar departe de a fi bine definit ºi uniform înþeles. În sens larg. capacitatea oxidativã a musculaturii scheletice crescutã. Intensitatea efortului la bolnavii cardiaci se recomandã sã fie de 60-80% din capacitatea funcþionalã testatã a pacientului. Se impune definirea unor termeni care caracterizeazã antrenamentul la efort: Adaptarea este un proces îndelungat. cu durate mai scurte de 10 minute ºi practicate în mai puþin de 2 ºedinþe pe sãptãmânã nu pot determina creºterea capacitãþii de efort. Pierderea acestui echilibru determinã instalarea ischemiei cardiace. În aceastã situaþie se vor aplica eforturi de scurtã duratã. VO2 max variazã în funcþie de sex. Consumul miocardic maxim de oxigen (mVO2) Un cord normal. 1 MET reprezintã energia necesarã acoperirii nevoilor organismului în condiþii bazale. vârstã. de capacitatea de transport a O2 de cãtre sânge. De asemenea. 81 = cifra de conversie a kilogrammetrilor in watts (1 kgm=9. Dezantrenarea Este de fapt tot o decondiþionare. efortul se va exprima în multiplii de MET. caz în care în decurs de câteva sãptãmâni se pierde o mare parte din nivelul de fitness ºi anduranþã obþinute. 3/2005 19 . activitãþile de autoîngrijire ºi casnice. etc. ereditate. VO2 max poate fi crescut prin antrenamentul fizic. sex. Un efort mai mare este periculos ºi. VO2 max/ml/min = ritm cardiac x volum cardiac bãtaie (ml) x diferenþa /a-v/ O2 (ml/dl sânge). Pentru pacienþii care nu pot executa decât eforturi de intensitãþi mai mici ºi pe durate mai scurte. care face faþã solicitãrilor fizice. Antrenarea realizeazã o adaptare a organismului la efort ºi se concretizeazã prin creºterea nivelului de anduranþã. ciclu care se repetã 30-60 de minute). Fitness Este un termen mult utilizat. gradul de antrenament. existã unele condiþii legate de cantitatea efortului. dar care apare la persoane (sau sportivi) care dupã sãptãmâni sau luni de antrenament aerobiotic (VO2 max crescut. /min. 5-4 ml O2/kg corp/min sau cu 1. realizeazã permanent un echilibru între cererea de O2 ºi aportul de O2. se recomandã ºedinþe zilnice. care scade pe mãsurã ce creºte VO2 max. Anduranþa este dependentã de funcþia pulmonarã. Colegiul American de Medicinã Sportivã precizeazã urmãtoarele: „caracteristicile de care depinde eficienþa efortului fizic de antrenament sunt intensitatea. bicicleta ergometricã. Astfel. între cele douã noþiuni existând un raport direct. care sunt determinate de vârstã. În sens strict. Exprimarea fitnessului se face prin valoarea capacitãþii consumului maxim de O2 (VO2 max). nu mai aduce o îmbunãtãþire a performanþei cardiace. f = nr. cordul are capacitatea de a extrage 70-75% O2 din sângele arterial.. De asemenea. etc. de repaus ºi echivaleazã cu consumul a 3. starea de boalã. O exprimare mai modernã a intensitãþii efortului se face pe baza echivalentului metabolic (MET). de funcþia cardiacã. Consumul maxim de O2 (VO2 max) VO2 max se referã la capacitatea aerobicã maximã sau puterea aerobicã maximã ºi reprezintã cel mai bun indice de apreciere a rezervelor cardiovasculare ºi a fitnessului fizic. Metodele de antrenament la efort sunt foarte diverse: mersul. stare de boalã. sindromul de decondiþionare a bãtrânilor). surplusul de O2 cerut se realizeazã prin creºterea circulaþiei coronariene. în efort. 2 cal. în kcal/min sau în ml O2/kg corp/min. 81 W).

favorizeazã trombozele venoase. rezultând ºi pe aceastã cale hipotensiune arterialã ºi scãderea debitului muscular. hipotensiunea ortostaticã poate determina scãderea debitului coronarian. consecinþã a scãderii 20 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. cu creºterea importantã a postsarcinii. – constipaþia. Scãderea pulsului se datoreazã scãderii simpaticotoniei. clinice. apãrând tahicardia sinusalã. în ortostatism. pe primul loc situându-se hipovolemia care apare dupã clinostatism prelungit. covor rulant. Efectul detrimental al repausului prelungit la pat S-a demonstrat. capacitatea de efort dupã 3 sãptãmâni. Pulsul este cel mai uºor de cercetat în sala de kinetoterapie. care poate fi periculoasã la bolnavii cu accidente coronariene recente. în clinostatism. dureri precordiale. Astfel. împreunã cu staza venoasã. Modificãri în repaus Sunt deosebit de importante ºi uºor sesizabile. Astfel. de douã ori pe zi. creºterii tonusului vagal secundar scãderii celui simpatic. nu este de neglijat reducerea masei musculare ºi a forþei contractile în urma repausului la pat. dispnee. Debitul cardiac nu scade însã. din decubit sau din ºezând. munca. uºoarã incoordonare a miºcãrilor. La aceasta se adaugã cu o contribuþie substanþialã diminuarea reflexelor vasomotorii. ritmul cardiac de repaus va fi constant scãzut. În aceastã perioadã pulsul începe sã scadã ºi tensiunea arterialã revine la normal. – partea a treia este etapa de trecere la starea de repaus. cã repausul la pat. De asemenea. Metodologia de antrenament presupune împãrþirea unei ºedinþe de efort în trei pãrþi: – prima parte (6-15 minute) este perioada de încãlzire sau adaptare. prin el însuºi. a exerciþiilor de anduranþã. care semnificã depãºirea toleranþei la efort ºi necesitatea întreruperii acestuia. fãrã efort deosebit. deoarece se înregistreazã un volum bãtaie crescut. capacitatea de efort. dureazã 5-10 minute ºi este alcãtuitã din miºcãri uºoare ale membrelor. încât vasoconstricþia arterialã ortostaticã este întârziatã. care obligã bolnavul la manevra Valsalva. transpiraþii reci. De aceeaºi importanþã este scãderea valorilor presiunii sanguine pânã la normalizarea lor. Ideea antrenamentului fizic al bolnavilor cardiaci porneºte de la douã constatãri simple. Alte efecte negative ale repausului prelungit sunt reprezentate de: – creºterea hematocritului ºi a vâscozitãþii sanguine. urmate de mers prin salã ºi exerciþii ample de respiraþie. – efect psihologic – repausul prelungit ºi decondiþionarea fizicã cresc depresia bolnavului. alergare. Cea de a doua rezidã în creºterea capacitãþii de efort a subiecþilor sãnãtoºi sedentari în urma antrenamentului fizic. a nivelului artrial de norepinefrinã ºi epinefrinã. ceea ce agraveazã semnificativ reducerea ortostaticã a debitului sistolic. Efectele antrenamentului la efort Exerciþiile aerobice efectuate cu perseverenþã dupã tehnicile ºi parametrii necesari determinã un nivel crescut de fitness (VO2 max crescut) ºi o rezistenþã crescutã la activitatea fizicã. determinarea capacitãþii de efort prin test de efort. care îºi vede diminuate ºansele reluãrii unei vieþi personale. Prima dintre ele se referã la faptul cã repausul la pat. cât ºi în timpul exerciþiului fizic. Toleranþa la efort se urmãreºte în sala de kinetoterapie pe baza unor semne clinice: tahicardie (peste valorile admise). a sângelui. care reprezintã o realã problemã în cazul indivizilor în vârstã. aritmii. profesionale ºi sociale cvasinormale. ameþeli. atunci când în cursul unei perioade de repaus prelungit la pat. obosealã accentuatã. Astfel. ci ºi de structurã anatomicã. S-a dovedit ºi faptul cã menþinerea condiþiei fizice este dependentã ºi de expunerea bolnavului sau a subiectului sãnãtos la stressul ortostatic. frecvenþa maximã de efort ºi consumul maxim de O2 vor fi atinse la valori mai reduse ale efortului. volumul sanguin diminuând cu pânã la 800 ml. care. Aceste efecte globale se realizeazã pe baza unor multiple procese de adaptare fiziologicã atât în repaus. la câte 30 de minute de stress ortostatic. cu osteoporozã constituitã. În consecinþã. Astfel. Cauzele acestei scãderi a capacitãþii de efort sunt multiple. cu apariþia mai rapidã a discrepanþei dintre mVO2 ºi posibilitãþile de aprovizionare cu O2. la scãderea capacitãþii de efort a bolnavilor. în experiment clinic. pentru menþinerea debitului cardiac de repaus se va recurge la rezerva de frecvenþã cardiacã.alergarea. aducând cea mai bunã dovadã a valorii fiziologice a exerciþiilor aerobice. Foarte importante sunt ºi modificãrile de tensiune arterialã ºi ale traseului electrocardiografic. Aceastã hipovolemie determinã scãderea presarcinii. Valoarea sa maximã admisã în timpul efortului se calculeazã dupã formula: Pmax=220-vârsta (în ani). 3/2005 . cu exerciþii de gimnasticã generalã foarte lente. etc. – decalcifierea osoasã. exerciþii respiratorii. În sfârºit. scãriþã. terapia ocupaþionalã. Astfel. Modificãrile hemodinamice ºi vasomotorii secundare repausului au un efect nefavorabil asupra cordului. poate reduce. comparativ cu cel anterior începerii antrenamentului. mers relaxat. fiind necesarã o perioadã de alte trei sãptãmâni pentru atingerea unei performanþe egalã cu cea iniþialã. la grupe de voluntari sãnãtoºi. a arãtat scãderea capacitãþii de efort cu 20-25%. responsabilã prin mecanism Frank–Starling de reducerea debitului cardiac. – partea a doua este alcãtuitã din exerciþiul propriu-zis de efort la bicicletã. Adaptãri cardiovasculare postantrenament 1. în afara oricãrei boli. înotul. Se asociazã diminuarea reflexelor arteriale baroreceptoare. a unui nivel crescut de fitness. duce prin el însuºi. sportul terapeutic. bolnavul este supus zilnic. înainte ºi dupã 3 sãptãmâni de repaus la pat. paloare. antrenamentul aerobic desfãºurat timp de mai multe sãptãmâni determinã adaptãri nu numai funcþionale. este redusã doar cu 7% faþã de capacitatea de efort iniþialã (în special datoritã prezervãrii reflexelor vasomotorii). Pierderea tonusului venos al membrelor inferioare are drept consecinþã sechestrarea la acest nivel.

atât printr-o contractilitate miocardicã crescutã. ar putea fi datoratã unor modificãri structurale arteriolare induse de exerciþile aerobice (nu ºi de cele statice). fiind atât un proces fiziologic. care ar stimula endoteliul vascular. Din punct de vedere teoretic ar putea exista douã mecanisme de adaptare muscularã la efort: – hiperplazia. Efectele antrenamentului la efort asupra organismului Pot fi sintetizate astfel: „ Scãderea indicelui tensiune-timp. în supraîncãrcarea de volum sau presiune. Deºi în mai micã mãsurã. de duratã. Adaptarea circulaþiei periferice la efort. cât ºi prin creºterea volumului ventricular. Se înregistreazã de asemenea o creºtere semnificativã a (a-v)O2. respectiv creºterea numãrului de fibre. doar de 10-20 mmHg) se realizeazã o importantã diminuare a consumului de O2 miocardic pentru un travaliu care cerea consumuri mari înainte de antrenamentul aerobic. „ Ameliorarea condiþiei psihice a bolnavului: scãderea senzaþiei de dependenþã. a dublului produs. La coronarienii vârstnici supuºi unui program aerobic susþinut (3-12 luni) nu se obþin însã ameliorãri cardiace. va instala cronic modificãri celulare endoteliale. La indivizii care desfãºoarã un antrenament intensiv ºi prelungit (ex. – hipertrofia. programele de antrenament aerobic determinã ameliorãri semnificative ale VO2 max. ca ºi creºterea grosimii miocardului (mai ales a peretelui posterior) cu 15-20%. cât ºi patologic. ca adaptabilitate dupã efortul aerobic susþinut. „ Scãderea nivelului lipidelor serice (mai ales în hiperlipoproteinemia tip IV). deºi capacitatea de vârf aerobicã (VO2 max) creºte cu 16% dupã 3 luni ºi cu 20% dupã un an de exerciþii. determinând o vasodilataþie localã mediatã de factorii de relaxare endoteliali (EDRF= endothelial-derived relaxing factors). se înregistreazã ºi modificãri morfologice cardiace. date realizate prin studii ecocardiografice. Aceastã teorie a „stressului forþelor de forfecare“ afirmã cã susþinerea acestui stress prin exerciþii repetate. dar ºi cea diastolicã. „ Creºtera suprafeþei alveolo-capilare de schimb. Hipertrofia ventricularã reprezintã rãspunsul adaptativ al muºchiului cardiac la o sarcinã crescutã. care se produce în primele luni de viaþã. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. cât ºi schimbãrilor enzimatice ºi biochimice locale). Datoritã scãderii frecvenþei cardiace în efort ºi a reducerii presiunii sistolice (chiar dacã aceastã scãdere este micã. ameliorarea contractilitãþii ventriculului stâng. iar activitatea succinil-dehidrogenazei (enzimã specificã metabolismului aerobic local) cu 23% dupã 3 luni de antrenament aerobic. creºterea fracþiei de ejecþie ±scãderea TAS ºi dezvoltarea circulaþiei coronariene colaterale. 3/2005 21 . dar a cãrei posibilitate în caz de boalã nu este în general acceptatã. fie cu dilatarea ventricularã (excentricã). se petrece doar la nivelul vaselor musculare (în alte teritorii adaptabilitatea este funcþionalã). ale debitului cardiac. cu îmbunãtãþirea utilizãrii lui în respiraþia tisularã.) ºi asupra structurii peretelui vascular. Creºterea debitului cardiac ºi creºterea (a-v)O2 vor determina creºterea VO2 maxim. extracþiei de O2 la periferie etc. analizele histologice musculare au arãtat cã la vârstnicii coronarieni a crescut densitatea capilarelor musculare cu 34%. un nivel crescut de fitness. la coronarienii de vârstã medie. capacitãþii de contracþie. sportivii de performanþã). Aceastã scãdere nu limiteazã creºterea debitului cardiac în efort deoarece debitul-bãtaie este mare. care determinã o stimulare a sintezei de ARN ºi pe aceastã cale a sintezei proteice. reglatori ai fibrinolizei. În ambele cazuri. Trebuie subliniat cã modificãrile cardiovasculare menþionate nu sunt realizate prin exerciþiile aerobice exclusiv la sãnãtoºi ºi tineri. cu alterãri ale determinismului genic asupra unor factori locali (factori de creºtere. „ Scãderea rezistenþei vasculare periferice. elementul generator de hipertrofie este creºterea tensiunii parietale. respectiv mãrirea numãrului fibrelor. Astfel. Scade în special tensiunea arterialã sistolicã. 2. „ Scãderea amplitudinii denivelãrii segmentului ST în efort. cu o umplere diastolicã mai bunã (asiguratã de menþinerea unei vasoconstrucþii în teritoriul splanhnic ºi de o creºtere a întoarcerii venoase datoratã contracþiilor musculare ritmice). Efectele favorabile ale antrenamentului la efort în cazul coronarienilor vârstnici se datoreazã exclusiv adaptãrilor periferice musculare. cum ar fi creºterea cu 10% a dimensiunii cavitãþii VS la sfârºitul diastolei. cu creºterea numãrului de unitãþi contractile din fiecare fibrã – se dezvoltã fie cu menþinerea unui volum intern ventricular normal (concentricã). Modificãri ce apar în efort Creºterea ritmului cardiac în efort este limitatã la individul antrenat (prin aceleaºi mecanisme care intervin în repaus). „ Creºterea extracþiei de O2 la nivelul þesuturilor. cu creºterea fluxului sanguin ºi respectiv scãderea rezistenþei periferice. endoteliu etc. Creºterea fluxului arterial în timpul exerciþiului (determinatã ºi de scãderea tonusului simpatic. mai ales dacã subiecþii au avut iniþial valori tensionale crescute. ceea ce determinã creºterea (a-v)O2. dispariþia senzaþiei de teamã în faþa efortului. „ Scãderea nivelului catecolaminelor serice. La periferie se produce o accentuatã extragere a O2 arterial (atât datoritã creºterii circulaþiei locale. creºterea încrederii în sine. Mãrirea organicã a lumenului vascular periferic. Creºterea obiºnuitã a tensiunii arteriale la efort este limitatã la un individ antrenat deoarece rezistenþele vasculare perifericã ºi pulmonarã sunt mai scãzute. Astfel.rezistenþei vasculare periferice prin vasodilataþie la nivel muscular. cu creºtera celui vagal) va duce la o creºtere intraluminalã a forþelor de forfecare (tangenþialã cu peretele vascular). dar în anumite limite benefic. cu ameliorarea raportului V/Q – ameliorarea difuziunii O2. ceea ce înseamnã o capacitate de travaliu mai mare. beneficiile antrenamentului se înregistreazã ºi la pacienþii cardiovasculari ºi la vârstnici.

având ca efect cruþarea cordului. familialã. Creºterea capacitãþii sexuale. revascularizare miocardicã. 5. terapeuticã ºi de recuperare. Satter A.„ „ Reducerea þesutului adipos ºi sporirea masei musculare. induction of physiological. profesionalã. (1999) – Exerciþiul aerobic ºi antrenamentul la efort. Branea I. Sbenghe T. L. intervenþionalã. cardiac hyperthrophy. 4. Editura Medicalã. 2017-2025. îi frâneazã evoluþia ºi creºte calitarea vieþii bolnavilor. Sbenghe T. 2. Shioi Tetsuo et al. a forþei musculare. Editura „Clusium“. et al (1998) – Myocardial substrate utilisation during exercise in humans. et al. 2.. Recuperarea bolnavilor cardiovasculari. a cooordonãrii miºcãrilor). „ nu adaugã un risc suplimentar în evoluþia bolii. contribuind la reinserþia lor socialã. Antrenamentul la efort permite bolnavilor cardiaci sã-ºi foloseascã resursele de debit coronarian ºi performanþã a ventriculului stâng de care aceºtia mai dispun. (2004) – Endurance training of respiratory muscles improves cycling performance in fit young cyclists. chirurgicalã). Wisnescky J. (1987) – Antrenamentul la efort. Bazele teoretice ºi practice ale kinetoterapiei. 6. Modificãri favorabile în coagulare ºi fibrinolizã. scade consumul de O2 la nivelul musculaturii scheletice... 3/2005 . 7.. 310-318. Bucureºti. 19-46. MacDonald E. CONCLUZII 1. 4: 9-23. McMullen J. Efecte asupra aparatului locomotor (creºterea mobilitãþii articulare. „ contribuie la diminuarea riscului pe care îl reprezintã boala cardio-vascularã. 3. W. 82. BMC Physiology. Mallery H. miºcarea se executã astfel cu un „ „ numãr scãzut de unitãþi motorii. 100. Holm P. BIBLIOGRAFIE 1. Tregosi R. MA. 4. R. BMC Geriatrics. Gertz E. Patners HealthCare System Boston. angor stabil de efort. 3: 3-11. but not pathological. Kinetologie profilacticã. 123-129. Zdrenghea D. 22 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Antrenamentul fizic este deosebit de util pentru profilaxia primarã a bolilor cardiovasculare. (1995) – Efortul ºi cardiopatia ischemicã. 312-346. A. no 21. The Journal of Clinical Investigation.. vol. vol. Bucureºti. (2003) – The feasibility of performing resistance exercise with acutely ill hospitalised older adults. Antrenamentul fizic este indicat actual tuturor bolnavilor coronarieni – post infarct miocardic. (2003) – Phosphoinositide 3-kinase plays a critical role for the 3.. alte forme de manifestare a cardiopatiei ischemice (în contextul altor mijloace de terapie farmacologicã. Este elaboratã ºi cunoscutã o metodologie de investigare funcþionalã ºi de individualizare a exerciþiilor fizice: „ face parte din kinetoterapia bolilor cardiovasculare. Ediura Medicalã..

increase of miocardic oxygen consumption and diminution of the angina pectoris threshold: energy consumption which is increased with its inefficient use. consumul de energie care este crescut concomitent cu ineficienta sa utilizare. Acest efect se produce prin creºterea sintezei proteice în general cu creºterea ARNm specific ºi total. 1. funcþia sistolicã cu creºterea debitului cardiac. Efectul se produce prin acþiunea T3 de creºtere a expresiei genelor ce codifica lanþurile grele b de miozinã cu producerea izoenzimei V1. de tip fetal ºi scaderea izoenzimei V3 (existentã în mod normal la adult). prin acþiune specificã cardiovascularã a hormonilor tiroidieni. 3/2005 23 . Existã dovezi limitate în ceea ce priveºte influenþa hormonilor troidieni asupra transportului de glucozã ºi aminoacizi prin membranã. deoarece izoenzimele atriale sunt neinfluenþate de hormonii tiroidieni. Al treilea effect important nuclear la nivelulcordului este creºterea vitezei relaxarii diastolice ºi deci efect lusitrop pozitiv.EFECTELE CARDIOVASCULARE ALE HORMONILOR TIROIDIENI IN TIREOTOXICOZÃ CARDIOVASCULAR EFFECTS OF THYROID HORMONES IN THYROTOXICOSIS C. II. cât ºi hipermetabolismului cu necesitatea pierderii de cãldurã. La nivel cardiac în tireotoxicozã se produc efecte pe: geometria cordului. SCÂRNECIU. I. Astfel stimuleazã ([27]) sinteza: lanþului greu β1 de miozina. Ei acþioneazã atât la nivel central (cord) cât ºi la nivel periferic (vase sanguine). funcþia diastolicã. La nivel periferic în tireotoxicozã se produce vasodilataþie importantã cu scãderea RVP ºi modifcãri caracteristice ale tensiunii arteriale. efecte electrofiziologice (efect cronotrop ºi dromotrop pozitiv) cu favorizarea producerii de tahiaritmii atriale în special. MECANISME DE ACÞIUNE ALE HORMONILOR TIROIDIENI Hormonii tiroidieni influenþeazã aparatul cardiovascular ([19]) prin efect direct al hormonului T3 pe cardiomiocite. apare numai la nivelul ventriculilor. S) they work both at central level (heart) and peripherical level (blood vessels). Efectul este complet reversibil odata cu obþinerea eutiroidiei. Universitatea „Transilvania“ Braºov REZUMAT Hormonii tiroidieni produc efecte cardiovasculare prin acþiune directã (nuclearã sau extra nuclearã) ºi prin acþiune indirectã (mediatã prin SNS). In tireotoxicozã (excesul de hormoni tiroidieni). M. cu hipertrofie ºi dilatare. SCÂRNECIU Facultatea de Medicinã. II. 1. 1. INTRODUCERE Hormonii tiroidieni. a receptorilor β1 adrenergici. ºi a factorului natriuretic atrial ºi inhibã sinteza lanþului greu ß1 de miozinã. 1. II. tiroxina (T4) ºi triiodotironina (T3) stimuleazã producerea de cãldurã. SUMMARY The tyroid hormones induce cardiac effects through direct action (nuclear and extra nuclear) and indirect action (intermediated by S. Efectele nucleare Efectele nucleare se produc prin intermediul receptorului specific THRá cardiac situat pe cromozomul 17 ºi regleazã expresia unor gene ce controleazã sinteza de proteine. a ATP-azei de Ca. aparatul cardiovascular este înalt „stresat“ în repaus. Efectele directe Efectele directe sunt în principal nucleare dar ºi extra nucleare (membranare ºi mitocondriale): II. 2. cu activitatea ATP-azica crescuta. Efectele extranucleare Efectele extranucleare se produc la nivel membranar ºi mitocondrial. Greutatea cordului creºte cu 30% -50%. At cardiac level in thyrodoxicosis the effects can be seen on the heart geometry with hypertrophy and dilatation: the systolic function with increase of cardiac flow. Tot prin efect nuclear se produce creºterea velocitaþii contracþiilor miocardice ºi deci efect inotrop pozitiv cu creºterea debitului sistolic. Prin efecte nucleare în tireotoxicozã se produce modificarea volumului cardiac cu hipertrofie prin creºterea grosimii pereþilor ºi a diametrelor cavitãþilor ventriculare. consumul miocardic de oxigen cu creºterea acestuie ºi scãderea pragului anginos. Acest efect se produce prin creºterea de catre T3 a transcripþiei genei Ca++ATP-azei de la nivelul reticulului endoplasmatic ºi a pompei ionice care scoate calciul din citoplasma în diastola. prin efect indirect mediat prin SNS ºi prin efect periferic al T3 cu producerea de alterari hemodinamice specifice. hipercontractila. diferenþierea ºi proliferarea þesuturilor ºi sinteza de ARN ºi proteine ([10]). având ca rezultat scaderea calciului citoplasmatic în perioada diastolei ºi producerea relaxarii muºchiului cardiac. A fost „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. At the peripherical level in thyrotoxicosis occurs an important vessel dilatation with diminution of RVP and characteristic changes of the blood pressure. Acest efect pe contractilitatea miocardica. a ATP-azei Na+K+. the diastolic effect having electrophysiological effects with arterial tachyarrhythmia. I. T3 stimuleazã activitatea Ca++ATP-azei sarcolemale ºi miºcarea calciului prin membranã cu modificarea canalelor de calciu.

3. Ipoteza miocardicã susþine cã rolul principal în susþinerea debitului cardiac crescut revine creºterii contractilitãþii miocardice independentã de condiþiile de umplere a cordului. unda de presinue reflectatã se întoarce din vasele periferice ºi se adaugã. precum ºi creºterea dimensiunilor cavitaþilor ventriculare (cresc volumele cardiace fara creºterea presiunilor ventriculare). a debitului cardiac (DC). Astfel. a fracþiei de ejecþie (FE) a debitului sistolic de repaus (DS). A. In tireotoxicozã de asemenea tonusul venos este crescut ceea ce duce la creºterea întoarcerii venoase. astfel încât în momentul în care apare insuficienþa cardiacã aceasta este characteristic o insuficienþã cardiacã cu debit crescut ([20]). De asemenea scade perioada de preejecþie cu raport (perioada de preejecþie (PEP) / timp total de ejecþie ventricul stâng (LVET) scazut). similare ºi adiþionale celor ale catecolaminelor. III. La hipertiroidieni o mai mare parte din energia stocatã în ATP. A. Ipoteza vascularã susþine rolul predominant al modificãrilor hemodinamice periferice în producerea debitului cardiac crecut (mult mai avantajoasã din punct de vedere energetic) ([1]. [26]) cu creºterea potenþialului transductor al agoniºtilor prin efect postreceptor. II. Speculativ creºterea frecvenþei cardiac ear putea juca un rol major. a indexului cardiac (stare circulatorie hiperdinamicã). Aceastã observaþie a condus la ipoteza ca unele din efectele T3 sunt mediate fie prin creºterea activitaþii sistemului simpato-adrenergic fie prin creºterea sensibiliaþii sau responsivitaþii þesutului cardiac la stimuli simpatico-mimetici normali Deoarece prin dozari umorale s-a constata ca în tireotoxicoza concentraþia sanguina ºi urinara a catecolaminelor este normala. III. 3/2005 .demonstratã de asemenea acþiunea T3 de stimulare a activitãþii Na+/ K+ATP-azei sarcolemale. Efectele hormonilor tiroidieni pe cord III. Astfel tensiunea arterialã diastolicã (TAD) este scãzutã iar diferenþiala crescutã. EFECTELE HORMONILOR TIROIDIENI ÎN EXCES ASUPRA APARATULUI CARDIOVASCULAR II. Prin acþiunea directã a T3 se produce o rapidã relaxare a muºchiului vascular ([24]) cu o scãdere semnificativã (50%) a rezistenþei vasculare III. componeþa pulsatil arterialã suferã modificãri compensatorii cu creºterea pulsatilitãþii ºi a tensiunii arteriale sistolice TAS. 1. cu creºtzerea sucþiunii ventriculare. în tireotoxicozã la nivelul nodului sinoatrial T3 creºte rata depolarizarii lente diastolice cu producerea tahicardiei. La nivelul nodului atrioventricular produce scaderea perioadei refractare cu favorizarea apariþiei tahiaritmiilor supraventriculare. In hipertiroidism s-a evidenþiat cã timpul 24 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Prin studii de variabilitate a frecvenþei cardiace s-au adus dovezi în sprjinul unei predominenþe simpatice relative prin dezechilibru de tonus simpato-parasimpatic (over drive relative simpatico). periferice (RVP) ºi modificãri specifice ale tensiunii arteriale (TA). Efecte pe funcþia sistolic In hipertiroidism funcþia sistolicã este îmbunãtãþitã. se transformã în cãldurã faþã de eutiroidieni la care este folositã pentru activitatea contractilã. III. Acest lucru se evidenþiazã prin creºterea vitezei de scurtare a fibrelor miocardice. In concluzie efectele hormonilor tiroidieni sunt separate. Funcþia sistolicã este multimp prezervatã. crescând unda amplitudinii de presiune ºi deci crescând TAS. [4]). Existã douã ipoteze privind roulu predominant în susþinerea debitului cardiac crescut din hipertiroidie. Efectele extranucleare au ca rezultat creºterea tensiunii ºi duratei de contracþie musculare cardiace ºi producerea de efecte electrofiziologice (efect cronotrop pozitiv ºi efect dromotrop pozitiv).2. Tensiunea arterialã sistolicã (TAS) este crescutã prin creºterea reflexã a debitului cardiac secundar scãderii RVP. Cea de a doua ipoteze este susþinutã de demonstrarea creºterii în hipertiroidism a numarului de receptori β1 adrenergici ([13]). Viteza de circulaþie a sângelui este constant crescutã în tireotoxicozã secundar modificãrilor hemodinamice periferice. Efecte pe geometria cordului In hipertiroidie se produce hipertrofie cardiaca (creºte greutatea cordului cu 30%-50%) cu creºterea grosimii pereþilor ventriculari (cardiomiopatie tireotoxicã). Pentru a împiedica prãbuºirea postsarcinii datorate scãderii rezistenþei vasculare totale (componenta fixã a postsarcinii. ceea ce permite asimilarea unei întoarceri venoase crescute fãrã creºterea presiunilor intraventriculare. prin mechanism necunoscut. deoarece timpul sistolic scade prin creºterea frecvenþei cardiace. Efecte pe funcþia diastolica In hipertiroidism scade durata totalã a diastolei prin tahicardie cu posibila reducere a umplerii ventriculare diastolice din faza II (Braunwald). A. Efectul este mediat nuclear prin stimularea sintezei de β1 receptori (efect demonstrat pe cord de ºobolani prin creºterea nivelului de ARNm al β1 receptorului) fenomen de „up regulation“. A. ambele enzime contribuind la scãderea ATP-ului celular ºi creterea consumului miocardic de O2. 3. De asemenea creºte viteza relaxarii diastolice (efect lusitrop pozitiv). s-a exclus ipoteza creºterii absolute a activitaþii sistemului simpato adrenergic. Efectele periferice Tireotoxicoza produce modificãri caracteristice în hemodinamica cardiovascularã. Efectele indirecte (mediate prin SNS) Multe efecte cardiace din tireotoxicozã ºi hipersimpaticotonie sunt similare (tahicardie. Astfel. 2. Acestã utilizare ineficientã a energiei chimice poate duce la insuficienþã cardiacã Efectele mitocontriale constau în creºterea volumului ºi numarului de mitocondrii cât ºi a numãrului de creste per mitocondrie. La nivelul miocardului atrial T3 scade durata potenþialului de acþiune (PA) ºi a perioadei refractare (PR) cu favorizarea producerii tulburarilor de ritm supraventriculare. creºterea forþei ºi velocitãþii contracþiei cardiace). In sprijinul acestei ipoteze privind creºterea responsivitaþii la stimuli simpatico-mimetici normali vin studii ce au demonstrate creºterea cantitaþi de AMPc la nivelul miocardului ºi modificarea nivelelor de proteine G intramiocardica cu creºterea cantitativa a proteinei Gás ºi scaderea cantitaþii de Gái ([17].

de relaxare izovolumicã (TRIV) este crescut ca rezultat al îmbunãtãþirii fucþiei diastolice „per se“(proces consumator însa de energie). În tireotoxicozã astfel prin tahicardie cu scãderea diastolei se poate produce insuficienþã cardiacã hipodiastolicã.

III. A. 4. Efecte electrofiziologice Prin efect cronotrop pozitiv cu creºterea ratei depolarizarii lente diastolice a nodului sinusal se produce tahicardie sinusala cu posibilitatea inducerii unei tahicardiomiopatii – frecvenþã cardiacã peste 110 bãtãi / minut, pe o perioadã mai lungã de trei luni. Prin efect dromotrop pozitiv cu scaderea perioadei referactare (PR) la nivelul celulelor atriale ºi a nodului atrioventricular se pot produce tahiaritmii supraventriculare. Prin aceste efecte creºte consumul miocardic de oxigen, scade durata diastolei cu posibile implicaþii în fluxul diastolic coronarian ºi umplerea cordului. III. A. 5. Efecte pe munca inimii In mod normal munca inimii este legata de consumul de oxigen. La un eutiroidiean doar 12% – 14% din acesta este convertit în lucrul mecanic extern. In tireotoxicozã munca inimii pe minut creºte aproximativ paralel cu creºterea frecvenþei cardiace. Lucrul mecanic intern, 86% – 88% din consumul de oxigen al cordului este utilizat pentru interacþiunea miozina actina precum ºi pentru producerea de caldura. Fluxurile interne de ioni, Na+K+Ca++ consuma aproximativ 20%-30% din ATP. T3 stimuleazã activitatea Na+K+ATP – azei ºi a enzimelor implicate în influxul de Ca++ ºi ioni ce contribuie semnificativ la scãderea ATP-ului celular (mai mult de 20%-30%), precum ºi la creºterea consumului de oxigen. Studii în care s-a mãsurat energia chimicã stocatã în ATP în muºchiul cardiac ([12]), la statusuri tiroidiene diferite au indicat faptul cã în hipertiroidism o mare proporþie a energiei se transformã în cãldurã în timp ce la animalele eutiroidiene este utilizatã pentru activitatea contractilã. In tireotoxicozã de lunga durata ºi severitate se poate produce insuficienþa cardiaca prin acest mecanism. III. A. 6. Efecte pe consumul miocardic de oxigen In tireotoxicoza creºte consumul miocardic de oxigen cu aproximativ 34% pe unitatea de masã miocardicã. In mod normal, în repaus, consumul de oxigen este de 27 ml de oxigen / minut, echivalent cu 0. 08 ml – 0, 1 ml de oxigen/ gramul de þesut miocardic, iar extracþia de oxigen este de 12 ml – 14 ml/ 100 ml sânge echivalentul a 65% – 75% din conþinutul de oxigen al sângelui arterial. Ventriculul stâng este consumatorul principal ºi anume în faza de contracþie izovolumetrica. La efort consumul de oxigen creºte de 3ori – 5 ori. Consumul de oxigen depinde de trei factori principali: 1. Frecvenþa cardiaca. Creºterea frecvenþei cardiace duce la o marire direct proporþionala a cantitaþii de oxigen miocardic. In tireotoxicoza frecvenþa cardiaca este

obligatoriu crescuta timp de 24 ore pe zi ºi creºte disproporþional la efort. 2. Contractilitatea miocardica. Este apreciata prin masurarea vitezei maxime de scurtare a fibrei miocardice. Este influenþata de întoarcerea venoasa ºi postsarcina, ºi creºte prin stimulare b adrenergica. In tireotoxicoza contractilitatea miocardica este crescuta, prin stimulare β adrenergica ºi prin efect direct ºi indirect al hormonilor tiroidieni, prin creºterea întoarcerii venoase ºi scãderea postsarcinii. 3. tensiunea parietala ventriculara. In tireotoxicoza tensiunea parietala ventriculara este normala. In concluzie în tireotoxicoza consumul miocardic de oxigen este crescut, proprþional cu creºterea frecvenþei cardiace.

III. A. 7. Efectul pe pragul anginos In tireotoxicoza scade pragul anginos în principal prin creºterea consumului miocardic de oxigen, lucrul demonstrat la punctul III. A. 6. In scãderea pragului anginos poate fi implicatã ºi o posibilã scãdere a aportului miocardic de oxigen prin scãderea fluxului coronarian diastolic, datoratã scurtãrii excesive a diastolei în tahiaritmii precum ºi o posibilã scãdere a diametrului coronarian prin efect vasospastic al hormonilor tiroidieni. Prn creºterea consumului de oxigen miocardic ºi scãderea pragului anginos pot apare crize de anginã pectoralã la o persoanã cu coronare normale. De asemenea tireotoxicoza agraveazã crizele de anginã la un coronarian cunoscut. III. B. Efecte periferice ale hormonilor tiroidieni III. B. 1. Efectele pe tensiunea arterialã Caracteristic tensiunea arterialã diastolicã (TAD) este scãzutã secundar scãderii rezistenþei vasculare periferice (RVP) ([24]). In tireotoxicozã tensiunea arterialã sistolicã este uºor crescutã sau la limita superioarã a normalului, compensând scãderea dramaticã a postsarcinii, efectul datorându-se modificãrilor caracteristice ale undei de presiune reflectatã datorate creºterii frecvenþei cardiace. Tensiunea arterialã diferenþialã este obligatoriu crescutã. III. B. 2. Efectele pe circulaþia venoasã In tireotoxicozã tonusul venos a fost gãsit crescut pe animale de experienþã ([1], [4]). Majoritatea studiilor ([1], [4]) au gãsit un volum sanguin total crecut. Acest lucru se poate datora efectului hormonilor tiroidieni de stimulare a secreþiei de eritropoetinã cu creºterea masei eritrocitare totale, având ca rezultat creºterea secundarã a volumului sanguin total precum ºi stimulãrii producerii de hormon antidiruetic (ADH) ([28]) ºi a sistemului reninãangiotensinã – aldosteron ([21]). III. B. 3. Efectele pe viteza de circulaþie a sângelui In tireotoxicozã viteza de circulaþie a sângelui este constant crecutã ºi timpii de circulaþie sunt constanti scãzuþi (circulaþie hiperkineticã).

„Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 3/2005

25

BIBLIOGRAFIE 1. A. D. Toft, N. A. Boon, Thyroid disease and heart, Heart 2000, 84; 455-460 2. Aronow WS. The heart and thyroid disease. Clinics in Geriatric Medicine 1995; 11: 219 – 229. 3. Bahouth SW. Thyroid hormones transcriptionally regulate the Bl-adrenergic receptor gene in cultured ventricular myocytes. J BioI Chem 1991; 266: 15863 – 15869. 4. Bernadette Biondi, Emiliano A. Palmieri, Gaetano Lombardi, Deradino Fazio, Effects of Thyroid Hormone on Cardiac Function: The Relative Importance of Heart Rate, Loading Conditions, and Myocardial Contractility in the Regulation of Cardiac Performance in Human Hyperthyroidism, 2002, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 87(3): 968-974; 5. Biondi B., Fazio S, Carella C, et al. Cardiac effects of long term thyrotropin-suppressive therapy with levothyroxine. J. Clin. Endocrinol Metab 1993; 77: 334-338. 6. Biondi B., Fazio S, Cuocolo A., et al. Impaired cardiac reserve and exercice capacity in patients receving long-term thyrotropin suppressive therapy with levothyroxine. J. Clin Endocrinol Metab 1996; 81: 4224-4228. 7. Braunwald – Heard disease – A Text Book of cardiovascular medicine – VI -Edition WB Saunders Comp., 2002. 8. Braunwald – Heard disease – Tratat de boli cardiovasculare, vol. I ºi vol. II, dupa ediþia a V-a, Editura M. A. S. T., 2000. 9. Brodde OE. β1- and β2-adrenoreceptors in the human heart: properties, function, and alterations in chronic heart failure. Pharmacol Rev 1991; 43: 203-242 10. Coculescu, M., Endocrinologie clinica, Note de curs, Ed. Medicala, ed. II, Bucureºti, 1995. 11. Craiu E., Ghinghinã C., Tintoiu I., Voiculeþ C. Certitudini în cardiologia modernã. Vol I+II, Ed. Dobrogea, 2001. 12. Dillmann W. H. Thyroid hormones and the heart: basic mechanistic and clinical issues. Thriod Today 1996, 19. 11. 13. Dumitrache, C., Endocrinologie – Mica Enciclopedie – vol. I, vol. II, Ed. Naþional, 1998. 14. Dumitrache, C., Endocrinologie, Grupul editorial naþional, Ed. Medicala naþionala, 2002. 15. Fazio S, Biondi B., Carella C, et al. Diastolic dysfunction in patients on thyroid-stimulating

hormone suppressive therapy with levothyroxine: beneficial effect of b-blockade. J. Clin. Endocrinol Metab. 1995: 2222-2226. 16. Gherasim L ºi alþii. Medicina Internã. Bolile cardiovasculare ºi metabolice. Vol I+II, Ed. Medicalã, 2004. 17. Gherasim L ºi alþii. Progrese în cardiologie. Ed. Infomedica, 2002. 18. Klein I., Levery GS. The cardiovascular system in thyrotoxicosis. In: Braverman LE, Utinger RD, eds. The thyroid, 8th ed. Philadelphia; Lippincott-Raven, 2001. 19. Kahaly G. The Thyroid and the Heart. Thyroid International 4, 1998: 2-21. 20. Koshiyama H., Selliti D. F., Akamizu T., et all. Cardiomyopathy associated with Graves’ disease. Clini. Endocrinol 1996; 45, 111 – 116. 21. Ladenson PW, Block KD, Seidman JG. Modulation of atrial natriuretic factor by thyroid hormone: messenger ribonucleic acid and peptide levels in hypothyroid, euthyroid, and hyperthyroid rat atria and ventricles. Endocrinology 1988; 123: 652-659. 22. Larsen, Kronenberg, Melmed, Polonsky, Williams Textbook of Endocrinology , Tenth edition, Ed. Saunders, 2003. 23. Moruzzi P., Doria E., Agostini PG., Capacchino V., Sganzerla P. Usefulnes of L-Thyroxine to improve cardiac and exercice performance in idiopathic dilatated cardiomyopathy Am. J. . Cardiol. 1994; 73: 374-378. 24. Ojamaa K, Balkman C, Klein I. Acute effects of T3 on vascular smooth muscle cells. Ann Thorac Surg 1993; 56: 561-567 25. Otto E, Förster G., Kuhlemann K., Hansen C., Kahaly G., TSH receptor in endocrine autoimmunity. Clin. Exp. Rheumatol 1996; 14: 77-84. 26. Ransnas L, Hammond HK, Insel PA. Increased Gs in myocardial membranes from hyperthyroid pigs. Clin Res 1988; 36: 552A 27. Rohrer D, Dillmann WH. Thyroid hormone markedly increases the mRNA coding for sarcoplasmic reticulum Ca++ATPase in the rat heart. J Bioi Chern 1988; 263: 6941-6944 28. Trivalle C., Doucet J., Chassaque P., et al 1996. Differences in the signes and symptoms of Hyperthyroidism in older and younger pacients. J. Am. Geriatr. Soc. 44: 50-53. 29. Wallach Jacques Interpretarea testelor de diagnostic. Ediþie Internaþionalã. Ed, Stiinþelor Medicale 2003.

26

„Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 3/2005

AMIODARONA ªI HIPERTIROIDISMUL AMIODARONE AND HYPERTHYROIDISM
C. SCÂRNECIU, I. SCÂRNECIU Facultatea de Medicinã, Universitatea „Transilvania“ Braºov

REZUMAT Amiodarona este un medicament antiaritmic asemãnãtor structural cu tiroxina ºi care conþine în structura sa 37% iod ([5]). Produce distiroidie la aproximativ 20% din totalul celor trataþi (atât hipo cât ºi hipertiroidism). Efectul asupra glandei tiroide este complex. Hipertiroidismul producându-se prin douã tipuri de leziuni. Tipul I de leziune se datoreazã excesului de iod ºi apare aproape întotdeauna pe o glandã tiroidã anterior anormalã iar tipul II de leziune este de tip tiroiditã distructivã. Ambele tipuri de leziuni pot apare concomitent astfel încât tratamentul devine o adevãratã provocare. Datoritã timpului lung de înjumãtãþire al medicamentului efectul pe glanda tiroidã poate apãrea dupã mai multe luni de la întreruperea tratamentului. Prin administrarea discontinuã a drogului se poate produce o remisie spontanã a bolii. SUMMARY Amiodarone is an anti-arrhythmic drug heaving the structure as the thyroxine and which contains in its structure 37% iodine. It induces dysthyroidia at 20% of those treated (both with hypo or hyperthyroidism). Its effect on the thyroid gland is complex. Hyperthyroidism is induced by two types of lesions. The first type of lesion is due to the excess of iodine and it appears always on an initial abnormal thyroid gland, and the second type of lesion is a destructive thyroiditis. Both lesions may occur during the treatment and it is a real challenge. Due to the long time of drug division into halves the results on the thyroid gland may be seen many months after the treatment was interrupted. By discontinuous management of the drug it may appear a spontaneous improvement of the disease. 1. AMIODARONA Amiodarona este un medicament bogat în iod mult utilizat datoritã eficacitãþii sale în combaterea aritmiilor cardiace severe. Medicamentul are efecte complexe asupra glandei tiroide interferând semnificativ cu metabolismul hormonilor tiroidieni ([13], [11]). Cu toate acestea 80% dintre pacienþi rãmân eutiroidieni pe parcursul tratramentului ([10]). Structural drogul seamãnã cu T4 ºi conþine 37% iod. Medicamentul are un timp de înjumãtãþire de 50-60 de zile astfel încât iodul rãmâne disponibil o lungã periadã de timp dupã ce drogul este oprit. 2. EFECTELE AMIODARONEI Amiodarona inhibã tipul I ºi II de 5’ de deiodazã inhibând conversia perifericã a T4 în T3. crecând astfel nivelul seric al T4. Drogul de asemenea competiþioneazã

pentru receptorul; de T3. Sub tratament cronic concentraþia sericã a FT4 creºte la valori mai mari de 60pmol/l cu valori serice subnormale de T3. Deasemenea concentraþia sericã a TSH-ului creºte iniþial revenind rapid la normal ([1]). La unii pacienþi însã TSH-ul este subpresat la valori de sub 0, 05 mU/l. Aceste modificãri ale concentraþiilor serice hormonale fac dificilã decizia de încadrare a pacientului ca eutiroidian sau hipertiroidian, mai ales cã Amiodarona prin efectele sale antiadrenergice mascheazã semnele hipertiroidismului. Concetraþia sericã a T3 pare a fi cel mai bun indicator de hipertiroidism în acest caz. Amiodarona are în acelaºi timp un efect citotoxic direct pe celulele tiroidiene cu inducerea apoptozei ([10], [1]). Fiecare tabletã de 200 mg de Amniodaronã conþine 25 mg de iod din care aproximativ 9 mg este eliberat în timpul metabolizãrii. Astfel un pacient care primeºte o dozã de menþinere de 400 mg Amiodaronã pe zi are un aport de 18 mg de iod, ceea ce înseamnã o dozã de iod de 100 de ori mai mare decât necesarul zilnic ([1]). Aceastã încãrcare cronicã cu iod poate produce hipertiroidism la personae susceptibile (bola Graves’ în remisie, guºã nodularã). De obicei încãrcarea cu iod produce efecte clinice în mod particular în zonele cu deficienþã de iod unde e întâlnitã tireotoxicoza, în timp ce în celelate zone apare mai frecvent hipotiroidia. 3. FORME DE HIPERTIROIDISM INDUS DE AMIODARONà Amiodarona induce hipertiroidism cu apariþie fie rapidã fie dupã câþiva ani de tratament.

Tipul I de hipertiroidism indus de Amiodaronã Apare secundar excesului cronic de iod la un pacient cu boalã tiroidianã anterioarã, imunã sau neimunã (boalã Graves’ în remisie clinicã guºã polinodularã). Apare în zonele cu deficit de iod ceea ce face tratamentul mai dificil. Tipul II de hipertiroidism indus de Amiodaronã Apare secundar tiroiditei distructive indusã de medicament cu nivele crescute de IL6 în ser. Apare la pacienþi fãrã boalã tiroidianã preexistentã. Aspectul este similar cu cel din tiroiditele distructive (Quervain’s, tiroidita postpartum) în care dupã o perioadã de hipertiroidism de câteva sãptãmâni urmeazã o scurtã perioadã de hipotiroidism urmatã de vindecare (în cazul în care se întrerupe drogul) ([1]). Ambele tipuri de boalã se pot produce concomitent astfel încât tratamentul este o adevãratã provocare.

„Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 3/2005

27

455-460) Tipul I Boalã tiroidianã preexistentã Guºã Radioiodocaptare Anticorpi serici anti TSH Anticorpi anti peroxidaxici Interleukinã 6 sericã Hipotiroidism consecutiv Da Difuzã sau nodularã La limitã inferioarã a normalului Pot fi prezenþi Pot fi prezenþi Normal sau uºor crescutã Nu Tipul II Nu Nu Neglijabilã Absenþi Pot fi prezenþi Foarte crescutã Posibil De aceea tiroidectomia este tratamentul de ales dacã starea clinicã o permite. Pharmacotherapeutics of the thyroid gland. Thyroid disease and heart. Dumitrache. Infomedica. 11. The heart and thyroid disease.. 7. Antitiroidienele de sintezã ºi radioiodul pot fi ineficiente din cauza depozitului intratiroidian crescut de iod. Heart 2000. 5. Berlin: Springer. 5. Price A. 1997: 225-87. Toft. Medicala naþionala. Dacã drogul este administrat discontinuu s-ar putea produce o remisie spontanã. antiinflamatoarele steroidiene pot controla tiroidita distructivã (2-6mg de dexamethazonã /zi). et al. Gherasim L ºi alþii. Grupul editorial naþional. Kahaly G. 2002. TSH. J H Lazarus. Boon. Dacã predominã tipul II. 455-460 2. Ed. Stiinþelor Medicale 2003. 1998. Toft. Progrese în cardiologie. The thyroid. Klein I. Percloratul de potasiu poate produce creºterea vitezei recuperãrii dupã descãrcarea iodului intratiroidian ([10]). 10. Heard 2000. Ed. 84. I. T4. astfel se poate continua tratamentul cu amniodaronã. la 3 ºi 6 luni de la debutul tratamentului ºi ulterior din 6 în 6 luni pe toatã perioada tratamentului. Utilizarea combinaþiei de perclorat de potasiu (1g/zi) ºi methimazol (40 mg/zi) poate fi încercvatã dacã tratamentul chirurgical nu este posibil O numãrãtoare completã a elementelor sanguine trebuie efectuatã regulat cu ricare din tratamente pentru diagnosticarea reacþiilor adverse. Grossman A. Polonsky. normal Crescut Diagnostic diferenþial între cele douã forme de hipertiroidism indus de Amiodaronã (A. 28 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 3/2005 . D. BMJ 1999. Tenth edition. 455 460) Eutiroidism T3 T4 TSH Normal sau la limita inferioarã a normalului Crescut> 60 pmol/l Crescut. D. 8. 13. N. Endocrinologie – Mica Enciclopedie – vol. Melmed. Thyroid International 4. a practical guide to the management of the thyroid dysfunction induced by amiodarone therapy. BIBLIOGRAFIE 1. TRATAMENT Pentru a scãdea riscul tipului I de hipertiroidism se recomandã a se reconsidera tratamentul cu Amiodaronã la pacienþii cu evidenþã de boalã tiroidianã (dupã efectuarea examenului clinic cu evidenþierea guºii. M F Scanlon Controversial aspects of thyroid disease. II. The Thyroid and the Heart. 6. sã se facã dozãri de T3. Larsen. 84. Gherasim L ºi alþii. 4. N. 2003. anticorpi anti per oxidazici ºi dacã este posibil anticorpi antireceptori de TSH. vol. Bolile cardiovasculare ºi metabolice.. A. Medicalã. Heart 2000. Heart 1998. 11: 219 – 229. Aronow WS. 2002. 12.4. A. Dumitrache. 319: 894-9. Vol I+II. Wallach Jacques Interpretarea testelor de diagnostic. T4. Weirsinga WM. Williams Textbook of Endocrinology. Utinger RD. Boon. DIAGNOSTIC Diagnostic funcþional tiroidian în timpul tratamentului cu Amiodaronã (A. Newman CM. oftalmopatie Graves’ºi teste de laborator cu evidenþierea unor concentraþii serice modificate de T3. Boon. ca în timpul tratamentului cu Amiodaronã. A. In: Weetman AP. Medicina Internã. Thyroid disease and heart. Lippincott-Raven. Levery GS. Ed. Amdiodarone and the thyroid. The cardiovascular system in thyrotoxicosis. 2004. 79. Oricum se va lua legãtura cu endocrinologul. 84. C. F W F Hanna. ºi în anul ce urmeazã opririi drogului. Thyroid disease and heart.. Endocrinologie. Kronenberg. In: Braverman LE. 121-7. C. 3. 9. eds. Philadelphia. normal sau scãzut Hipertiroidism (Tip I ºi II) Crescut> 3 nmol/l Crescut Scãzut Hipotiroidism Scãzut sau la limita inferioarã a normalului Scãzut. Este obligatoriu de asemenea.. A. Davies DW. N. D. 1998: 2-21. Ed. Ediþie Internaþionalã. Clinics in Geriatric Medicine 1995. Amiodarone and the thyroid. Naþional. Toft. Ed. 8th ed. Saunders. TSH. Ed.

The modifications on the cardiac discharge and the peripheric vascular resistance could be in the same time. Secondary to the increase of systolic blood pressure and the diminution of R. iar ipoteza miocardicã susþine importanþa primordialã a modificãrilor de contractilitate miocardicã în susþinerea debitului cardiac crescut ([2]). Voi detalia efectele hormonilor tiroidieni pe principalii determinaþi ai debitului cardiac (frecvenþã cardiacã. Acest lucru s-a demonstrate pe studii de pacing atrial ([2]). The speed of blood circulation is constantly increased and the circulation times are constantly low. Modificãrile sunt reversibile la obþinerea eutiroidismului. Modificãrile pe debitul cardiac ºi rezistenþa vascularã perifericã ar putea fi ºi concomitente. creºterea frecvenþei cardiace scade timpul de umplere diastolicã creând o mare dependenþã a debitului cardiac de sistola atrialã ceea ce explicã impactul catastrofal al fibrilaþiei atriale asupra performanþei cardiace ([1]). Actualmente existã douã ipoteze în ceea ce priveºte factorul principal care susþine debitul cardiac crescut. „Primum movens“ în declanºarea sindromului hiperkinetic pare a fi scãderea rezistenþei vasculare periferice (RVP) prin acþiune directã a hormonilor tiroidieni ºi secundar hipermetabolismului cu necesitatea pierderii de cãldurã. P. In sens negativ: „ In general. Efecte periferice Creºterea frecvenþei cardiac ear putea avea ºi efecte periferice. Scãderea rezistenþei vasculare periferice este cea care declanºeazã reflex creºterea debitului cardiac (creºterea debitului cardiac (DC) de repaus este elementul care defineºte sindromul hiperkinetic). Universitatea „Transilvania“ Braºov REZUMAT In tireotoxicozã se produce un sindrom hiperkinetic caracteristic. Ca o consecinþã a circulaþiei hiperkinetice scade diferenþa arteriovenoase (AV) de oxigen. Viteza de circulaþie a sângelui este constant crescutã iar timpii de circulaþie sunt constanþi scãzuþi. postsarcinã ºi contractilitate) încercând sã stabilesc modul în care interacþioneazã între ei ºi în ce mãsurã contribuie fiecare la creºterea performanþei cardiace. SCÂRNECIU. INTRODUCERE Este cunoscut faptul cã hipertiroidismul manifest se caracterizeazã prin status circulator hiperdinamic (tahicardie. Efecte centrale sau cardiace Creºterea frecvenþei cardiace afecteazã atât funcþia sistolicã cât ºi cea diastolicã.STATUSUL CIRCULATOR HIPERDINAMIC DIN HIPERTIROIDISM HYPERDYNAMIC CARDIOVASCULAR SYSTEM IN HYPERTHYROIDISM C. „ Prin efect lusitrop o frecvenþã cardiacã crescutã creºte rata relaxãrii diastolice îmbunãtãþind umplerea precoce al cordului ([3]). 1. V. 2. The diminution of the peripheric vascular resistance is the cause of increase of carcdiac discharge (CD). I. 3/2005 29 . Se pare cã creºterea performanþei inotrope este mai puþin eficientã energetic decât cea datoratã modificãrii statusului hemodinamic. V. 2. diminishes the diastolic pressure. Nici unul din mecanisme nu este exclusiv. 1.) through direct action of the thyroid hormones and secondary to the hypermetabolism with the necessity of heat loss. ºoc apexian hiperdinamic. „Primum movens“ in the release of the hyperkinetic syndrome seems to be the diminution of the peripheric vascular resistance (P. creºterea frecvenþei cardiace reduce presarcina astfel încât debitul cardiac rãmâne constant. 2. creºterea presiunii pulsului. creºte tensiunea arterialã sistolicã ºi secundar scãderii RVP scade tensiunea arterialã diastolicã. As a consequence of hyperkinetic circulation decreases the difference of arteriovenous (AV) of oxygen. pulsaþii arteriale). EFECTELE HORMONILOR TIROIDIENI PE FRECVENÞA CARDIACà Prin acþiunea hormonilor tiroidieni pe frecvenþa cardiacã ar putea apãrea efecte centrale dar ºi efecte periferice. 2. 2. The modifications are reversible for inducing euthyroidism. S-a demonstrat de asemenea cã statusul hiperdinamic din hipertiroidism este datorat efectelor centrale (cardiace) ºi periferice (vasculare) ale hormonilor tiroidieni prin acþiune la nivel genic (nuclearã) sau nongenic (extranuclearã) ([4]). R. o creºtere a frecvenþei cardiace la acelaºi nivel de presarcinã îmbunãtãþeºte contractilitatea. SCÂRNECIU Facultatea de Medicinã. Ca o consecinþã a reducerii absolute a duratei sistolei unda de presiune reflectatã se întoarce din vasele periferice înainte de închiderea sigmoidelor aortice crescând amplitudinea undei de presiune ºi crescând astfel tensiunea arteriale sistolice (TAS). In sens pozitiv: „ conform relaþiei forþã – frecvenþã. SUMMARY In thyrotoxicosis occurs a characteristic hyperkinetic syndrome. presarcinã. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 1. „ Pe de altã parte. Secundar creºterii DC. Astfel la o presarcinã constantã sau crescutã creºterea frecvenþei cardiace creºte performanþa cardiacã. Ipoteza vascularã susþine importanþa primordialã a modificãrilor hemodinamice periferice.

La hipertiroidieni sunt mai frecvente tahiaritmiile supraventriculare cea mai frecventã fiind fibrilaþia atrialã cu o incidenþã de 10-28% ([10]). Astfel o presarcinã în limite normale poate fi inadecvatã dimensiunii pacientului. Componenta pulsatilã arterialã suferã modificãri compensatorii menþinând sau crescând impedanþa aorticã cea ce duce la creºterea tensiunii arteriale sistolice (TAS) prevenind astfel scãderea postsarcinii ventriculare. Postsarcina este determinant al debitului sistolic prin relaþia forþã – velocitate ([3]). Termenul de „funcþie sistolicã“ reprezintã efectul cumulativ al tuturor mecanismelor ce controleazã performanþa cardiacã (frecvenþa cardiacã. In ciuda acestor dovezi pe studii ecografice la hipertiroidieni diametrele ºi volumele telediastolice ventriculare au fost gãsite normale sau la limita superioarã a normalului ([8]) ducând la concluzia cã în hipertiroidie presarcina nu e crescutã. prin studii de pacing atrial s-a demonstrat cã în hipertiroidie nu existã o creºtere realã a contractilitãþii miocardice independentã de frecvenþa cardiacã ºi presarcinã. Alte dovezi în favoarea creºterii presarcinii în hipertiroidism ar fi date de creºterea indicatorilor de umplere precoce a ventriculului stãng ºi a vitezei de relaxare a ventriculului stãng independente de efectele catecolanimice ºi de frecvenþa cardiacã. Presarcina se poate determina cu acurateþe prin cateterism cardiac Sunt indicatori fiabili ai presarcinii ventriculare ºi volumul ºi diametrele telediastolice mãsurate ecografic. ºi de modificãri în mãrimea ºi geometria camerelor ventriculare (postsarcina cardiacã [3]). Mecanismul este neclar speculativ. Astfel gãsirea unor volume telediastolice normale sau la limita superioarã a normalului la un tahicardic înseamnã de fapt o presarcinã crescutã. în numeroase studii s-a evidenþiat un volum sanguin total crescut lucru demonstrat de faptul cã hormonii tiroidieni up-regleazã. EFECTELE HORMONILOR TIROIDIENI PE POSTSARCINÃ Postsarcina se defineºte ca rezistenþa pe care trebuie sã o învingã ventriculul stâng. Deºi T3 are acþiune directã asupra proteinelor contractile miocardice cu creºterea teoreticã a forþei de contracþie. ar fi de aºteptat ca în tahicardie. postsarcina ºi contractilitatea miocardicã). De asemenea în nici un studiu nu s-a fãcut corelarea volumelor ºi diametrelor ventriculare stângi la suprafaþa corporalã a pacientului cunoscându-se faptul cã hipertiroidienii prezintã scãdere ponderalã importantã faþã de eutiroidieni. demonstratã a T3 pe fibra muscularã netedã vascularã [11]. Acest lucru se produce prin acþiune directã. secreþia de eritropoetinã ([2]) cu creºterea masei eritrocitare totale ceea ce duce la creºterea masei sanguine totale. EFECTELE HORMONILOR TIROIDIENI PE PRESARCINÃ Creºterea presarcinii determinã prin mecanism Frank Starling creºterea debitului cardiac. 3. 2). Presarcina corespunde în sens strict cu presiunea telediastolicã ventricularã având o contribuþie importantã la determinarea volumului telediastolic. Efectul cronotrop pozitiv ºi batmotrop pozitiv se datoreazã atât efectelor directe ale hormonilor tiroidieni la nivelul nodului sinusal ([10]) dar ºi efectelor indirecte mediate prin sistemul nervos simpatic (overdrive relativ simpatic). 3/2005 . caracteristicile undei pulsatile propagate ºi a celei reflectate). creºterea frecvenþei cardiace ar putea juca un rol major (vezi cap. Teoria este susþinutã de un studiu ce a evidenþiat diametre ventriculare crescute la lotul de hipertiroidieni comparativ cu lotul de persoane eutroidiene având aceeaºi frecvenþã cardiacã. 4. Variabilitatea circadianã a ritmului este pãstratã fiind mai accentuatã la hipertiroidieni.In hipertiroidism tahicardia sinusalã în repaus este cel mai obiºnuit semn. volumele telediastolice sã scadã. Alþi determinaþi ai presarcinii sunt volumul sanguin total ºi contracþia atrialã. comparabile la lotul de hipertiroidieni cu lotul martor (sãnãtoºi). Determinantul principal al presarciniii este întoarcerea venoasã care depinde la rândul ei de tonusul venos ºi rezistenþa vascularã sistemicã. Acestea demonstreazã creºterea gradientului de presiune transmitral care s-ar putea datora unei creºteri a presiunii intraatriale stângi datoratã creºterii întoarcerii venoase. La hipertiroidieni se produce o îmbunãtãþire a funcþiei sistolice a ventriculului stâng în repaus ([3]. presarcina. In concluzie. Se poate mãsura cu acurateþe prin cateterism cardiac cu înregistrarea presiunii telesistolice a stresului de perete ºi a diametrelor ventriculare. [10]). Luând în considerare faptul cã existã o relaþie inversã între volumele ventriculare (presarcinã) ºi frecvenþa cardiacã. EFECTELE HORMONILOR TIROIDIENI PE CONTRACTILITATEA MIOCARDICÃ Contractilitatea miocardicã reflectã proprietatea intrinsecã a muºchiului cardiac de a lucra independent de sarcinã sau frecvenþã cardiacã. Acest lucru este susþinut de studii care evidenþiazã presiuni ºi volume telediastolice ventriculare stângi. In hipertiroidism. Creºterea vitezei fluxului transmitral precoce ºi scãderea timpului de relaxare izovolumicã a vetriculului stâng au fost evidenþiate ecografic la hipertiroidoieni ([2]). In hipertiroidie se produce o scãdere marcatã. ceea ce se întâmplã în hipertiroidism. 5. Statusul hiperdinamic se datoreazã probabil interacþiunii sinergice între creºterea frecveþei cardiace ºi a presarcinii ventriculare ([2]). Pe de altã parte scurtarea timpului de relaxare izovolumiucã s-ar putea datora îmbunãtãþirii funcþiei diastolice ca atare care prin creºterea ratei relaxãrii ventriculare cu accentuarea scãderii presiunii intraventriculare ar creºte sucþiunea ventricularã ducând astfel la creºterea fluxului transmitral fãrã o creºtere a presiuni de umplere ventriculare ([2]). cu pânã 50% ([8])a rezistenþei vasculare sistemice (componenta fixã a postsarcinii) cu tendinþa de prãbuºire a tensiunii arteriale diastolice (TAD). In organismul sãnãtos postsarcina este reglatã prin presiunea arterialã (postsarcinã vascularã) care la rândul ei depinde de interacþiunea între componenta fixã (rezistenþã vascularã sistemicã) ºi componenta pulsatilã (complianþa arterialã globalã. 30 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. gradientul de presiune intraventricularã la hipertiroidieni se datoreazã mai degrabã creºterii sucþiunii ventriculului stâng decât creºterii semnificative a presiunii intraatriale. Existã controverse în ceea ce priveºte importanþa acordatã condiþiilor de umplere vis-a-vis de contractilitate miocardicã. caracteristicile impedanþei aortice. Este cel mai eficient mecanism prin care debitul cardiac este ajustat la nevoile metabolice ale organismului.

creºte sucþiunea ventricularã ceea ce permite adaptarea la întoarcerea venoasã crescutã fãrã modificãri majore de dimensiune sau presiune. Creºterea performanþei cardiace datoratã unei umpleri mai bune este mai eficientã energetic decât cea datoratã exclusiv creºterii contractilitãþii miocardice. vol. S. 1998: 2-21. Toft. D. 2002. de îmbunãtãþire a performanþelor cardiace. T. Gaetano Lombardi. C. L. Acest lucru fiind conform cu ipoteza cã nu cordul ci nevoile organismului determinã nivelul debitului cardiac. 2002. Dumitrache.. Ann Thorac Surg 1993. par a fi mai degrabã un rãspuns adaptativ la modificãrile hemodinamice periferice decât un rezultat al creºterii în principal a conntractilitãþii miocardice. Acest mecanism poate masca creºterea presarcinii subestimând mecanismul Frak Starling CONCLUZII Creºterea performanþei cardiace din hipertiroidismul uman. creºterea frecvenþei cardiace poate duce la creºterea tensiunii arteriale sistolice ce contracareazã marcata scãdere a tensiunii arteriale diastolice datoratã prãbuºirii rezoistenþei vasculare periferice. 56: 561-567 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Deradino Fazio. Thyroid disease and heart. Balkman C.6.. 9. Kronenberg.. The cardiovascular system in thyrotoxicosis. Ojamaa K. Braunwald – Heard disease – A Text Book of cardiovascular medicine – VI -Edition WB Saunders Comp. 8th ed. scãderea contractilitãþii miocardice. Tenth edition. Loading Conditions. II. aritmii) poate precipita congestia. Klein I. Thyroid International 4. Ed. Levery GS. Gherasim. PERFORMANÞA CARDIACÃ ÎN HIPERTIROIDISM Creºterea frecvenþei cardice ºi a presarcinii se pare cã joacã un rol major în creºterea performanþei ventriculului stâng în hipertiroidie. Statusul hipermetabolic din hipertiroidism este acompaniat de o creºtere a indexului muncii cordului pe minut ºi a consumului miocardic de oxigen.. N. 2001. Medicala naþionala. Consecutiv creºterea performanþelor ventriculului stâng v-a converti situaþia într-un status circulator hiperdinamic. 455-460 2. dupa ediþia a V-a. eds. Grupul editorial naþional. 8. 2000. In acelaºi timp. Larsen. Efectul hormonilor tiroidieni de scãdere a rezitenþei vasculare periferice cuplat cu activarea sistemului reninã-angiotensinã-aldosteron ºi creºterea masei eritrocitatre totale duc la creºterea volumului sanguin total cu creºterea întoarcerii venoase la cord. 6. 5. Deci statusul hiperkinetic cardiovascular în hipertiroidism este un rãspuns adaptativ la creºtera nevoilor metabolice periferice. Emiliano A. 3/2005 31 . Utinger RD. Acute effects of T3 on vascular smooth muscle cells. De accea cu toate cã creºterea performanþei ventriculului stâng este importantã în determinarea debitului cardiac crescut din hipertiroidism modificãrile în circulaþia perfifericã par a fi de importanþã mãcar egalã. Boon. The thyroid.. Melmed. 7. A. Braunwald – Heard disease – Tratat de boli cardiovasculare. Ed. Lippincott-Raven. 1998. Palmieri. 84. 3. Dumitrache. Bucureºti. and Myocardial Contractility in the Regulation of Cardiac Performance in Human Hyperthyroidism . Effects of Thyroid Hormone on Cardiac Function: The Relative Importance of Heart Rate. 2002. In: Braverman LE. A. Williams Textbook of Endocrinology. A. Kahaly G. 2003. Bernadette Biondi. I. The Thyroid and the Heart. Endocrinologie – Mica Enciclopedie – vol. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 87(3): 968-974. Philadelphia. I ºi vol. Medicala. Orice eveniment advers (umplere deficitarã. Ed. C. Naþional. prin creºterea frecvenþei cardiace ºi îmbunãtãþirea funcþiei diastolice a ventriculului stâng. Pe de altã parte prin reducerea complianþei dinamice a arborelui arterial. 11. II. Endocrinologie. Medicina internã – Bolile cardiovasculare ºi metabolice – Ed. Saunders. In hipertiroidism sistemul cardio-vascular este „înalt stresat“ în repaus astfel încât rezerva funcþionalã este BIBLIOGRAFIE 1. 1999. 4. 10. redusã. Editura M. Polonsky. Klein I. Chiar o frecvenþã cardiacã persistent crescutã (aliurã ventricularã peste 110 bãtãi / minut mai mult de 3 luni) poate deteriora performanþa cardiacã prin producerea unei tahimiocardiomiopatii ºi insuficienþã cardiacã. Heart 2000.. vol.

influenþând rãspunsul imun natural. de asemenea. PREDISPOZIÞIA FAMILIALÃ LA SINDROMUL DETRESEI RESPIRATORII ACUTE Cu toate cã existenþa unei predispoziþii familiale ºi a heritabilitãþii a fost demonstratã într-o serie de studii anterioare.INFLUENÞE GENETICE ÎN BOALA PULMONARÃ NEONATALÃ GENETIC INFLUENCES OF NEONATAL RESPIRATORY DISEASE S. polimorfismul exonului 4 ce influenþeazã secvenþa aminoacidicã (Ile131Thr) ar putea avea importante consecinþe funcþionale. necesitatea ventilãrii artificiale. principalul factor de risc îl constituie gradul prematuritãþii. localizate pe cromosomul 10q22-q23. Ontogeneza complexului surfactant ºi diferenþierea celulelor alveolare sunt controlate de o serie de factori de creºtere ºi de hormoni care interacþioneazã cu sistemul surfactant prin intermediul unor receptori specifici. complexul lipido-proteic secretat de celulele alveolare de tip 2 este lipsit de SP-C matur ºi nu are activitate de suprafaþã. fãrã a prezenta anomalii pulmonare evidente. În plus. sugerând localizarea anumitor alele ale acestor gene (de pildã 6A2 ºi 1A0) pe acelaºi cromosom. Din cele peste 30 de alele descrise. Alelele genelor SP-A1 ºi SP-A2 se aflã în dezechilibru de înlãnþuire. a moleculelor-semnal intracelulare ºi a factorilor de transcripþie nucleari [10]. ea nu este suficientã pentru susþinerea etiologiei genetice. mutaþia unora dintre aceste gene poate cauza boli respiratorii care. caracterizate prin deleþia sau inserþia unor motive cu secvenþe specifice. cât ºi a SDR. 2. restul fiind rare [24]. precum ºi cei implicaþi în rãspunsul inflamator [25]. SP-D se leagã de fosfatidilinozitol. O altã clasã include proteinele surfactant. SP-C stabilizeazã surfactantul plãmânilor cu volum redus. unele dintre acestea putând influenþa riscul fie direct. Au fost descrise o serie de clase funcþionale. în absenþa SP-B. complexul surfactant intracelular. BAZELE GENETICE ALE SINDROMULUI DETRESEI RESPIRATORII ACUTE surfactant. o frecvenþã medie în populaþiile analizate. Dintre cele câteva variante cunoscute ale genei SP-B. mutaþia acestora putând cauza un defect multiorganic [12]. iar la cei dizigoþi proporþia este de 50%. La ºoareci. o lectinã de tip C. În sfârºit. prelucrând. cauza directã a SDR fiind activitatea necorespunzãtoare a surfactantului alveolar. însã. ºi afecþiunile suprapuse sau concomitente [11]. în general. o influenþa geneticã semnificativã este necesar un lot care sã cuprindã cel puþin 100 cupluri de gemeni. O primã clasã este reprezentatã de enzimele ºi componentele structurale implicate în biosinteza. Valorile scãzute ale SP-A sunt asociate SDR sever ºi risc crecut la DBP [8]. se leagã de complexul surfactant. la rândul lor. Varianta genicã ce interfereazã cu diferenþierea sistemului surfactant poate avea multiple consecinþe organice. severitatea sindromului detresei respiratorii acute (SDR). transportul intracelular ºi secreþia lipidelor surfactant. deosebirile cu privire la rata concordanþei SDR pot stabili în mod direct influenþa geneticã în mod direct [18]. Lipsa expresiei SP-A nu creazã susceptibilitate la insuficienþã respiratorie la ºoarecii nãscuþi la termen [13]. SP-B îmbunãtãþeºte activitatea de suprafaþã accentuând absorbþia ºi stabilitatea superficialã a fosfolipidelor Variante uzuale ale secvenþelor proteinelor surfactant Proteina SP-A este codificatã de douã gene înlãnþuite polimorfe (SP-A1 ºi SP-A2). mecanismele de control al fluxului vascular pulmonar [2]. Alela majorã 6A2 a genei SP-A1. pe lângã sistemului surfactant. La ºoarecii cu deficit de SP-D. Facultatea de Medicinã din Braºov Potrivit dovezilor actuale. dat fiind faptul cã interfereazã cu secvenþa consens a glicozilãrii proSP-B de la capãtul N-terminal [7]. un numãr mare pot prezenta variabilitate geneticã. Diaconescu. Locusul genei SP-B se aflã pe cromosomul 2p12-p11. Deºi ºoarecii cu deficit de SP-C sunt viabili ºi supravieþuiesc pânã la vârsta adultã. având ºi rol decisiv în prelucrarea intracelularã a complexului surfactant. Cea de-a treia clasã se referã la diferenþierea þesutului alveolar. elasticitatea pulmonarã este redusã [5]. animalele fiind predispuse la infecþii specifice [28]. cantitatea surfactantului alveolar este crescutã. Alelele SP-A au fost notate cu 6An în cazul exonilor genei SP-A1 ºi 1An pentru gena SP-A2. patru alele SP-A1 ºi cinci alele SP-A2 au. predispoziþia la displazia bronhopulmonarã (DBP) este determinatã de factori ca gradul prematuritãþii. Studiul genelor-candidat Existã posibilitatea ca un numãr mare de gene necesare adaptãrii neonatale sã prezinte variabilitate a secvenþelor genice. Atât în cazul DBP. 32 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. precum ºi toate alelele genei SP-A2 prezintã în regiunea netradusã 3' o secvenþã cu lungimea de 11 pb [9]. Din cele câteva sute de gene implicate în adaptarea pulmonarã neonatalã. 3/2005 . SP-A previne inhibarea activitãþii de suprafaþã prin intermediul unor proteine exogene ºi moduleazã rãspunsul imun acut [3]. deºi rare. Polimorfismul exonului 4 ºi ∆14 se aflã în dezechilibru de înlãnþuire. Proteina surfactant A (SP-A). Gemenii monozigoþi au toate genele comune. pot fi foarte severe. în schimb. Pentru a putea stabili. la gemeni. susceptibilitate la infecþii respiratorii. adaptarea respiratorie este influenþatã ºi de proteinele ce catalizeazã transportul ionic prin epiteliul elveolar [23]. producând. Variabilitatea intronului 4 (∆14) constã dintr-un polimorfism al lungimii secvenþelor microsatelitare (CA)n. Un studiu efectuat pe 31 cupluri de gemeni a arãtat creºterea concordanþei la monozigoþi faþã de dizigoþi. SDR. fie indirect prin intermediul factorilor de mediu sau constituþionali asociaºi. factorii care interfereazã cu dezvoltarea cãilor respiratorii. generând predispoziþie. arhitectura pulmonarã alteratã. Se admite astfel cã.

fie deficitul variabil al SP-B. generatã de mutaþii de novo sau alte mutaþii ale proSP-C [22]. dimpotrivã. acesta ar putea fi. sunt considerate boli multifactoriale cu posibilã componentã geneticã. Potrivit teoriei actuale. dimpotrivã. totuºi. ºi a cãrui lipsã cauzeazã fenotipul emfizematos). activitatea de suprafaþã. 3/2005 33 . africane. transportul ionic ºi imunitatea naturalã). SP-A ºi SP-D protejeazã plãmânii ºi cãile respiratorii faþã de infecþii virale. Studiile efectuate asupra frecvenþelor alelice în populaþiile finlandeze aratã cã alelele 6A2 ºi 1A0 ale SP-A sunt asociate cu creºterea. Asocierea genelor SP-A cu SDR a fost evidentã mai ales la copii nãscuþi prematur (gestaþie<32 de sãptãmâni). necesare activitãþii antivirale [3]. gradul de sensibilitate la hormoni ºi alþi factori se poate limita la un anumit genotip SP-A [27]. a fost identificatã o mutaþie la nivelul situsului de matisare (splicing) a genei ce codificã SP-C [21]. Regiunea distalã pulmonarã este afectatã de deleþii recesive ale SP-B ºi mutaþii dominante asociate SP-C anormal. iar alela 6A3 cu reducerea riscului pentru SDR. cât ºi numeroase alte gene implicate în reglarea diferenþierii. iar alela Ile în grupul non-SDR. domeniul colagenului [17]. Cu toate acestea. 21]. Totuºi. au rol important în apãrarea pulmonarã localã. Aceste constatãri un prim pas în înþelegerea reþelei genetice ce influenþeazã susceptibilitatea la boli pulmonare. Atât proteinele SP-A. pot avea rol protector. Gena SP-D este localizatã pe cromosomul 10q22-q23. respectiv de 0. precum ºi vecinãtatea cisteinei amino-terminale ce leagã catenele tripletelor SP-D [14]. 15]. Hormonul sau factorul de creºtere poate diminua sau. Anumite genotipuri ale colectinei prezintã variaþii ale secvenþelor în regiunile cu loci posibil decisivi ai rãspunsului natural: domeniul de legare al carbohidraþilor [17]. în special DBP. În sfârºit. cât ºi rezistenþa la infecþii ºi produºi toxici. Exonii genei SP-D prezintã cel puþin trei polimorfisme mononucleotidice [14]. unele gene pot favoriza producerea leziunii sau. alelele ºi genotipurile Ile131Thr au fost asociate intens cu SDR. posibil. Bolile dobândite. Pentru diagnostic este necesarã stabilirea defectului genetic specific prezent la proband ºi rudele acestuia. în vecinãtatea genelor SP-A. combinând metoda tradiþionalã de studiu a gemenilor cu analiza genelor-candidat. prezent la nivelul exonilor ce codificã proSP-C. responsabile de producerea unei boli respiratorii progresive recesive [20. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Variante ale proteinelor surfactant în bolile inflamatorii pulmonare Bolile respiratorii manifestate la scurt timp dupã naºtere ºi asociate cu probleme de adaptare respiratorie necesitã atât integritatea rãspunsului imun pulmonar. Pe baza asocierilor alelice constatate. unele fiind asociate în copilãrie cu infecþii pulmonare ºi ale cãilor repiratorii. caucaziene [4] sau a celor de origine finlandezã [7. între polimorfismele colectinelor ºi forma severã de bronºiolitã cu virus sinciþial respirator (VSR). Identificarea factorilor genetici predispozanþi va permite identificarea copiilor cu risc. reglând diferenþierea acestora. atenueazã hipersensibilitatea. SP-A (în relaþie cu activitatea de suprafaþã. 55 la monozigoþi. Variantele genelor SP-A ºi SP-B în cazul susceptibilitãþii pentru SDR Cercetãrile de pânã acum s-au concentrat asupra variantelor genice ale SP-A ºi SP-B la populaþiile americane. precum ºi de gradul de prematuritate [7]. deficitul de SP-C ºi prezenþa anormalã a proSP-C. Perspective Numeroase variante ale proteinelor surfactant au fost asociate bolii pulmonare. Alte studii s-au concentrat asupra cuplurilor gemelare. cât ºi SP-B pot fi asociate cu SDR. aceste asocieri fiind determinate de genotipul SP-B Ile131Thr. SP-B (implicat în transportul intracelular al surfactantului. ceea ce sugereazã lipsa unei influenþe genetice majore directe asupra SDR la aceastã populaþie. Heterogenitatea fenotipicã sugereazã. iar factorii constituþionali ºi genetici pot interacþiona strâns cu factori de mediu. 17]. Pacienþii prezintã o proteinozã aleveolarã congenitalã cu detresã repiratorie neonatalã. variantele alelice ale acestor colectine putând fi asociate diferitelor boli infecþioase pulmonare [15. Pentru o mai bunã înþelegere a mecanismelor biologice ºi a consecinþelor fenotipice ale unor variante alelice predispozante sau protectoare sunt necesare investigaþii suplimentare. Displazia bronho-pulmonarã Deºi existã puþine date de geneticã molecularã. amplifica expresia proteinelor surfactant. Genotipurile care determinã predispoziþie pentru SDR diferã de cele care conferã risc pentru RSV. la copil. susceptibilitatea la infecþii respiratorii.ºi dizigoþi. la aceste cazuri. poziþiile aminoacizilor 223 pentru gena SP-A2 [17] ºi 11 pentru gena SP-D [15] au fost asociate infecþiei cu VSR. Hormonii ºi factorii de creºtere acþioneazã asupra proteinelor surfactant. este încã incert dacã relevant este rolul predispozant al alelelor SP-A cu risc înalt (6A2 ºi 1A0) sau rolul protector al alelelor SP-A cu risc redus (6A3 ºi 1A1 / 1A2). Preluarea pulmonarã a oxigenului depinde de activitatea completã a câteva sute sau chiar mii de gene ce pot prezenta variabilitate. 48 la dizigoþi [19]. fie implicarea factorilor de mediu sau a altor factori ai susceptibilitãþii genetice. probele respiratorii relevã creºterea valorii SP-A. modularea imunitãþii naturale ºi diminuarea hipersensibilitãþii) ºi factorul de creºtere endotelial (implicat în formarea alvelolelor ºi diferenþierea epiteliului alveolar). creºterii ºi alveolizãrii: genele care codificã SP-D (agent antioxidant ºi antiinflamator care regleazã homeostazia surfactantului. Toþi bolnavii au exprimat o proproteinã SP-C anormalã. Gene-candidat pot fi atât cele patru gene ale proteinelor surfactant. Asocieri clare au fost gãsite. bacteriene sau fungice [3. Boli genetice rare ce implicã proteinele surfactant Au fost identificate o serie de mutaþii rare care cauzeazã absenþa SP-B.SP-C este codificatã de o genã cu locus pe braþul scurt al cromosomului 8. Mutaþii similare dominante au fost identificate la 11 din cei 34 copii cu boalã pulmonarã cronicã de etiologie necunoscutã. dovedind în rolul multifuncþional al SP-A. Genele proteinei surfactant pot fi asociate SDR al adultului consecutiv pneumoniei [16] sau unei boli pulmonare obstructive [6]. 24]. SDR a fost diagnosticat la 201 din cele 266 de cazuri (76%). rata concordanþei fiind de 0. În plus. cu genotip SP-B în formã homozigotã Thr/Thr. modularea imunitãþii active ºi. alela Thr fiind hiperexprimatã în grupul SDR. este posibilã intervenþia factorilor genetici în producerea DBP [11]. efectul depinzând de durata gestaþiei [26] sau de cauza naºterii premature. Recent. Cu toate cã SP-C nu manifestã polimorfism. Nu s-au constatat diferenþe semnificative în ceea ce priveºte rata concordanþei la gemenii mono.

KELLY MM. NOGEE LM. ASKIN F. SP-B. Am J Respir Crit Care Med 2001. JOBE AH. HAMALAIEN AM. LUO J. GLUMOFF V. 7. et al. SP – A 3’-UTR is involved in the glucocorticoid inhibition of human SP-A gene expression. MERRITT TA. et al. 43: 567–76. HALLMAN M. B. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2002. GUO X. et al. Pediatr Res 2002. Respiratory distress syndrome: evaluation of genetic susceptibility and protection by transmission disequilibrium test. MARTIN N. UIMARI P. The effect of ozone exposure on the ability of human surfactant protein a variants to stimulate cytokine production. MARTTILA R. DUNBAR AE. LE VINE AM. 12. WERT SE. 27. 23. Environ Health Perspect 2002. A twin-prolonged attack on complex traits. Annu Rev Physiol 2001. BRUNO MD. YOSHIDA M. 6. WANG G. Pulmonary collectins and innate host defense of the lung. MERTTILA R. 282: L803–10. HAATJA R. 163: 1723–9. LOFGREN J. BLOOMSMAN D. MACHIN G. COMPERNOLLE V. 163: 1599–604. Increased metalloproteinase activity. et al. WHITSETT JA. phosphatidylcholine. KORFHAGEN TR. FAN R. 50: 157–62. 15. ASKIN F. FLOROS J. 121(Suppl 3): 20S–1. 3: 161–6. whereas treatment with VEGF prevents fatal respiratory distress in premature mice. LOFGREN J. Mutations in the surfactant protein C gene associated with interstitial lung disease. Nat Med 2002. IKEGAMI M. 2. WUNDERINK RG. Biol Neonate 2001. WHITSETT JA. et al. 24. Nat Genet 1997. WATERER GW. Am J Physiol 1999. 20. CANTOR RM. 10. AL-MONDHIRY H. CHINCHILLI V. McKENZIE R. Regulation of surfactant proteins by LPS and proinflammatory cytokines in fetal and newborn lung. et al. 98: 6366–71. et al. HAMVAS A. Am J Respir Crit Care Med 2001. and outcome in small premature infants. 9. Correlation with surface activity. Surfactant protein (SP) B associations and interactions with SP-A in white and black subjects with respiratory distress syndrome. Lung epithelial ion transport in neonatal lung disease. PIETSCHMANN SM. MARTILLA R. DUNBAR AE. WERT S. 8. A mutation in the surfactant protein C gene associated with familial interstitial lung disease. and SP-D genes: association of SP-B Thr131Ile with ARDS. 93: 9594–9. HAATJA R. 97: 5972–7. Induced sputum examination: diagnosis of pulmonary involvement in Fabry’s disease. HULL WM. 22. HAMVAS A. Association between surfactant protein A gene locus and severe respiratory syncytial virus infection in infants. Surfactant protein D gene polymorphism associated with severe respiratory syncytial virus infection. Pediatr Res 2001. 144: 1376–84. 49: 387A. Polymorphisms of human SP-A. FLOROS J. Loss of HIF-2alpha and inhibition of VEGF impair fetal lung maturation. 19. Genetic disorders of neonatal respiratory function. 51: 696–9. Altered surfactant function and structure in SP-A gene targeted mice. MONTANO M. WERT SE. 34 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 21. VAYRYNEN O. 3. Chest 2000. Am Rev Respir Dis 1991. PROFFIT SA. N Engl J Med 2001. Allelic heterogeneity in hereditary surfactant protein B (SP-B) deficiency. NOGEE LM. Proc Natl Acad Sci USA 2001. Proc Natl Acad Sci USA 1996. QUASNEY MW. et al. GLASSER SW. oxidant production. Surfactant proteins a and d and pulmonary host defense. WERT J. and of SP-B-linked microsatellite markers in COPD of a Mexican population. 14.BIBLIOGRAFIE SELECTIVÃ 1. 55: 720–1. and emphysema in surfactant protein D geneinactivated mice. LE VINE AM. and surfactant inhibitors in epithelial lining fluid. Altered stability of pulmonary surfactant in SP-Cdeficient mice. PHELPS DS. 80(Suppl 1): 14–7. MARTILLA R. Polymorphisms of surfactant protein gene A. LEIGH R. SANSORES R. HALLMAN M. Dis Markers 2000. 344: 573–9. HALLMAN M. COLE FS. LIN Z. 117(1): 249S–50. LIN Z. FLOROSI J. NOGEE LM. 185: 283–9. 109: 351–5. Annu Rev Physiol 2000. J Infect Dis 2002. NOGEE LM. HAMVAS A. KORFHAGEN TR. JONES T. 18. severity of respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2000. 110: 79–84. 11. BURHANS MS. 58: 181–91. LOFGREN J. Thorax 2000. RAMET M. Proc Natl Acad Sci USA 2000. D. HOOVER RR. IKEGAMI M. RAMET M. ACKER T. BRUSSELMANS K. AKINO T. IKEGAMI M. 5. RENKO M. RENKO M. ROSS GF et al. WRIGHT JR. RAMET M. DI ANGELO S. Hum Genet 2001. 63: 521–54. Pediatr Res 2001. HALLMAN M. KAMADA D. WHITSETT JA. 276: L917–24. Septic shock and respiratory failure in community-acquired pneumonia have different TNF polymorphism associations. 26. GUO X. BRY K. Microbes Infect 2001. CROUCH E. LIN HM. 25. 17: 387–92. PITKANEN O. PEARSON C. Lung development and function in preterm infants in the surfactant treatment era. RAMET M. 8: 702–10. ROSS GF. NA CL. Surfactant protein A. HAATJA R. 3/2005 . WANG G. Pediatr Int 2001. 28. Evaluation of the genetic susceptibility to RDS in monozygotic and dizygotic twins. Human surfactant protein – a gene locus for genetic studies in the Finnish population. WERT SE. WHITSETT JA. UMSTEAD TM. LAHTI M. Bronchopulmonary dysplasia. 161: 973–81. JOBE AH. 17. 4. 62: 825–46. Chest 2002. BANCALARI E. 16. Clin Genet 2000. HUELSMAN KM. 16: 119–24. MARTTILA R. KNIP M. 13.

ETAPELE PROGRAMULUI DE SCREENING Sunt: 1. terapia prin dieta de excludere corect condusa sunt masuri de prevenire a consecintelor imediate ºi tardive ale bolii. Biopsie duodenala – jejunala – incadrare histologica – clasificarea Marsh 5. Selectarea cazuisticii dupa criteriile: a. PROFILUL NUTRITIONAL SCREENING FOR INFANT CELIAC DISEASE. Screening serologic de BC „ AGA IgA ºi IgG ⇒ care se recomanda la virsta < 2 ani sau in cazul deficitului selectiv IgA „ Sensibilitatea testului este in favoarea AGA – IgG „ Anticorpi antiendomisium EMA IgA ºi IgG Þ se recomanda pentru confirmarea diagnosticului „ Anticorpi antitransglutaminaza. in pediatric pathology is an entity back in the specialist’s attention. Standardul de aur pentru diagnostic este biopsia jejunala. CRITERIILE ESPGHAN PENTRU DIAGNOSTICUL DE BC Sunt: 1. Formele latente. The Golden standard for diagnosis is duodenal. Vârsta > 2 BC ramine in actualitate ca una dintre afectiunile subdiagnosticate. Recomandariile de dieta fara gluten DFG 6. The silent. in patologia pediatrica se impune ca o entitate ce revine in atentia specialistilor. cu BC „ deficitul selectiv de IgA (risc de boala 10x) „ manifestari digestive – extradigestive de boala autoimuna 2. Formele latente ºi silentioase de boala celiaca cu tablou clinic atipic sunt dificil de diagnosticat. silentioase ºi atipice necesita un plus de atentie. Markeri serologici pentru aprecierea consecintelor DFG „ EMA IgG criteriul de apreciere „ AGA se normalizeaza ºi la regim cu cantitati mici de gluten 3-5 g/zi. forme atipice. and specificity. forme fruste ºi latente de boala. Facultatea de Medicinã „Victor Papilian“ Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu. duodenala. Testarea serologica se impune ca o necesitate: anticorpi antitransglutaminaza ºi antiendomisium cu specificitate ºi sensibilitate inalta. Remisie clinic. Markerii serologici de BC: „ AGA IgG „ EMA IgG „ tTG IgG 4. Boala Celiaca (BC) este definita ca enteropatie cronica autoimuna glutensensibila cu leziuni la nivelul mucoasei intestinale. B. modificarile histologice persista 7. screenings. screening. Clinica Pediatrie REZUMAT Boala celiaca. histologic ºi raspuns serologic la dieta fara gluten 5. anti tTG IgA ºi IgG – ELISA cu valoare predictiva 99% se recomanda in SCREENING 3. Diagnosticul precoce. parintii celor dg. cu o diversitate de manifestari clinice atipice. B. Solomon. Neamþu Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu. Criteriul histologic compatibil cu BC – Clasificare Marsh: „ Tip 1 infiltrativ – infiltrat limfocitar „ Tip 2 hiperplazic – hiperplazia criptelor „ Tip 3a atrofie vilozitara usoara ºi infiltrat „ Tip 3b atrofie vilozitara moderata „ Tip 3c atrofie vilozitara totala 4. Key words: celiac disease. Boala celiaca este subdiagnosticata desi se inregistreaza progrese considerabile pe planul investigatiilor serologice. Cuvinte cheie: boala celiaca. stadiul histopatologic. Celiac disease is underdiagnosed although considerable progresseses are made in the serological investigations. grupa de risc major „ fratii. clinic – manifestari tipice ºi atipice b. NUTRITIONAL PROFILE Corina Cazan. Posibilitatie actuale de diagnostic serologic permit diagnosticarea formelor atipice. The serological testing is imposed as a necessity: antitransglutaminase and antiendomisium with high sensitivity. ABSTRACT Celiac disease. atipical forms need an increased attention. Istoric ºi criterii clinice compatibile cu BC 2.SCREENING IN BOALA CELIACA LA COPIL. atipical forms. latente de boala. 3/2005 35 . Profilul nutritional cu aprecierea statusului nutritional actual ºi evolutiv 3. respectiv atrofie vilozitara totala sau subtotala ºi sindrom de malabsorbtie secundar. jejunal biopsy and the histopathological stage. SCREENING multicentric ºi intocmirea unui registru unic national pentru boala celiaca la copil „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.

D rezistent p. Hemoragipar – deficit vit. varsaturi recurente „ durere abdominala recurenta – distensie abdominala „ diaree cronica alternind cu scaun normal „ constipatie „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ colon iritabil stomatita aftoasa recurenta modificarea smaltului dentar anemia prin carenta de fier. K intirzierea maturarii sexuale. 3/2005 . Pt elfo bilant imunologic nivel seric total IgA CE ESTE GLUTENUL? „ Fractiune proteica – prolamine + gluteline „ prolamine sunt in cereale in proportii diferite ºi anume: „ griu – gliadina 69% „ secara – secalina 30 – 50% „ ovaz – avenin 16% „ orz – hordeina 46 – 52% „ mei – panicin 40% „ porumb – ziena 55% „ orez – orzenina 5% „ hibrid de grâu – cu proprietãþile grâului ºi secarei UNDE SE GASESTE GLUTENUL? – Produse de panificatie din griu secara. folat ºi B12 „ la start parametrii hematologici Ht. minim 6 luni gluten. orz. fosforemie. folic ºi B12 refractara la terapie rahitismul vitamino-D rezistent fatigabilitate ºi modificari comportamentale durere articulara / durere osoasa convulsii dermatita herpetiforma sdr. magneziemie. Sideremie. stabilizatori ºi conservanti cu gluten – Produse lactate cu aditivi cu gluten – Produse lactate cu aditivi de gluten – Medicamente cu administrare orala. Fas Sdr. incarcare lactoza ionograma serica. amenoree. B12 p. menarha intirziata BOALA CELIACA – profilaxie. K p. folic.hemostaza Calcemie. ovaz – Produse alimentare care contin aditivi – proteine vegetale partial hidrolizate. peste vârsta de 8-12 luni Alimentatia naturala reduce riscul de BC Factori de risc sunt: Alimentatia naturala prelungita determina: „ Simptome atipice „ Virsta la care se introduce glutenul ºi cantitatea „ Debut tardiv Se recomanda „Formule de lapte“ „gluten free“ Se recomanda diversificare „gluten free“ BOALA CELIACA – PROFILUL NUTRITIONAL care impune evaluarea fiecarui caz prin determinarea ºi inscrierea parametrilor somatometrici ºi a parametrilor biologici: Ritmul de evaluare Parametrii somatometrici Greutate G (Kg) Gn – Ga „ moment de start cu evaluare completa Talie T (cm) Tn – Ta „ lunar timp de 6 luni de la diagnostic apoi Indice nutritional In „ trimestrial timp de un an apoi IMC „ semestrial Aprecierea virstei osoase Inscriere pe nomograme pentru greutate ºi talie Apreciere dupa percentile DS Z – scor Ritmul de evaluare Profilul biologic Anemia prin carenta fier.metabolism glucidic TQ. TTGO. ac.Boala Celiaca – Criterii Clinice de Selectare ºi Diagnostic „ BC acuta – clasica „ BC subacuta – atipica „ BC asimptomatica – silentioasa „ BC latenta CRITERIUL CLINIC DE SELECTARE – MANIFESTARI ATIPICE „ falimentul cresterii – stagnare / scadere G ºi incetinirea cresterii staturale T „ anorexie. Retic.metabolism fosfo-calcic Rahitism carential – vit. Indici eritrocitari. TH. recomandari de alimentatie la virsta de sugar ºi copil mic INTRODUCEREA GLUTENULUI IN ALIMENTATIE ALIMENTATIE NATURALA Se recomanda introducerea tardiva a produselor cu Durata alimentatiei naturale. Astrup. ac. hemoragipar prin deficit de vit. Hb. „ trimestrial Feritina. APTT Intoleranta secundara la lactoza bilant electrolitic ºi metabolic Glicemie. vitamine ºi supliment minerale care au in compozitie gluten sau prolamine – Produse cosmetice care contin gluten – Contaminare in timpul procesului de preparare sau depozitare 36 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.

Clin Exp Immunol 1999 (116-71) 2. Burger H. Mothes T. Auricchio R. Not T.02% din totalul de proteine „ Nivel acceptat 200 ppm – produs obtinut industrial „fara gluten“ BIBLIOGRAFIE 1. Lista produselor comercializate cu eticheta „fara gluten“ Informatii difuzate prin mass media pentru produsele fara gluten.CODEX ALIMENTARIUM Codul standard al alimentelor fara gluten elaborate de OMS – FAOUN revizuit 1999 „ „ „ „ „ „ „ Principii generale „ Standardele se aplica la alimentele special preparate „dietetice“ „ Nu se aplica la alimentele care nu contin gluten „ Alimentele „fara gluten“ continutul < 0. 284 – 287 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Eur J Gastroenterol Hepatol 2000 (12: 1017-20) 4. Maurano F. Florian F. Richter T. Basso D. Voous Moulaert AF. Plebani M (2002) Serological testing for coeliac disease. Micillo M. Frau F. 3/2005 37 . Hum Antibodies 2000 (199-205) SUA – Canada – complet fara gluten – 100% fara gluten Produs autorizat – care respecta standard Codex etichetare obligatorie „fara gluten“ etichetare – lista ingredientelor / compozitie – nutrienti gr / 100gr. anti-endomysium and anti-R1-reticulin autoantibodies – the antibody trinity of coeliac disease. 2082 – 2083 7. Musu MP. et al. Glimour JE. 2002 Human tissue transglutaminase anzyme linked immunosorbent assay outperforms both the guinea pig based tissue transglutaminase assay and anti-endomysium antibodies when screening for coeliac disease.03% < 0. Unswoth DJ. Ventura A. Stern M and the Working Group on Serologic Screening for Celiac Disease (2000) Comparative Evaluation of Serologic Tests for Celiac Disease: A European Initiative Toward Standardization. Lichtenfeld J. Sblattero D. Bradbury A. Anti-tisue transglutaminase. 2002 Antitisue transglutaminase antibodies outside coeliac disease J Pediatr Gastroenterol Nutr 34. Uhlig HH. Evidence for existance of coeliac disease autoantigen apart from tisue transglutaminase. Guariso G. et al. Eur J Pediatr 161. inscrierea valorii energetice – Kcal / KJ / 100 gr. Lock RJ. Osman AA. Analyzing the peripheral blood antibody repertoire of a coeliac disease patient using phage antibody libraries. J Pediatr Gastroenterol Nutr 31. Greco L. Clin Exp Immunol 1999 (116: 258-62) 3. IgA antibodies to tissue transglutaminase: an effective diagnostic test for coeliac disease. Rossi M. 31-34 8. Wolters V. Clemente MG. Troncone R. Clin Chem 48. 513 – 519 6. 5. Marzari R. et al.

Creºterea bilirubinei serice se datoreazã combinãrii distrucþiei de hematii ºi scãderii conjugãrii hepatice a bilirubinei. Slusher [24] a demonstrat asocierea între producþia crescutã de CO ºi icterul nuclear ºi deces la copiii nigerieni cu icter [23]. INTRODUCERE Icterul la nou-nãscut reprezintã o problemã frecventã [1]. Este cunoscut din practica clinicã cã icterul dermal neonatal este predominant cefalo-caudal cuprinzãnd în special 5 regiuni – capul ºi gãtul. Capacitatea de a da predicþii asupra gradului icterului bazat pe rata de producþie a bilirubinei este limitatã deoarece eliminarea bilirubinei variazã mult de la individ la individ în prima lunã de viaþã [27]. Stevenson [27] a stabilit validitatea acestor mãsurãtori. Universitatea Transilvania Braºov REZUMAT Aceastã lucrare prezintã tehnicile care s-au dezvoltat în vederea mãsurãrii noninvazive a bilirubinei. icter. mãsurare non-invazivã ABSTRACT This study present techniques that have been developed to measure noninvasive bilirubin. În 1941 Davidson ºi colab. FALUP-PECURARIU**. Urmãtorul pas a fost reprezentat de obiectivarea culorii galbene cu aparate transcutanate de mãsurare a bilirubinei. coatele ºi mãinile incluzãnd palmele [27]. Ulterior multe studii au raportat rezultate folosind acest dispozitiv. The total amount of bilirubin can be estimated throught carboxihemoglobin and ETCOc. Key words: newborn. Cu toate cã de atunci nu au fost gãsite explicaþii 38 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Cuvinte cheie: nou-nãscut. însã aceastã procedurã este dureroasã. Totuºi. jaundice. La ora actualã nu se cunoaºte exact mecanimsul responsabil pentru culoarea galbenã a pielii dar se presupune cã este datã de difuzia complexelor bilirubinã-albuminã în spaþiul extravascular ºi depozitarea în membranele fosfolipide. trunchiul pãnã la ombilic. Dispozitivele pentru mãsurarea transcutanatã a bilirubinei s-au dovedit a fi utile cãnd sunt folosite ca teste screening pentru identificarea nou-nãscuþilor care necesitã determinarea bilirubinei serice. noninvasive measurement 1. 3/2005 . Icterul se observã la 30-60% din nou-nãscuþii la termen ºi aproape la toþi nou-nãscuþii prematuri. regim alimentar etc. monitorizarea riguroasã a nou-nãscuþilor este importantã pentru a preveni efectele toxice potenþiale ale bilirubinei [7]. 5. De-a lungul timpului au fost diverse rapoarte ale încercãrilor de cuatificare ale culorii galbene a pielii cu ajutorul icterometrelor. [3. Carboxihemoglobina ºi ETCOc se numãrã printre cei mai importanþi indicatori ai hemolizei. PÃDURARIU*. rãmãne dificil de diferenþiat etiologia icterului în situaþii clinice normale. Mãsurarea bilirubinei totale serice se practicã la un numãr mare de nou nãscuþi. O. M. În 1980 Yamanouchi [35] a descris un bilirubinometu portabil transcutanat (Minolta AirShields Jaundice MeterTM) care produce o mãsurare obiectivã a coloraþiei galbene a pielii bazatã pe principiul densitometriei de reflecþie. Carboxihemoglobin and ETCOc are some of the most important indicators of hemolisis. Monoxidul de carbon (CO) ºi biliverdina sunt produse în canitãþi echimolare ºi biliverdina este redusã cantitativ la bilirubinã. 2. Din acest motiv au fost încercãri de standardizare a acestor observaþii clinice. necesitã timp ºi este ocazional periculoasã putãnd produce osteomielitã [15]. [10] a demonstrat pentru prima datã o relaþie calitativã între gradul icterului ºi bilirubina sericã. Aceat lucru a fost luat în evidenþã în procesul de standardizare. Factorii de risc pentru icterul normal sau fiziologic ºi cel patologic sunt bine definiþi ºi argumentaþi. Evaluarea intensitãþii culorii pielii este o metodã subiectivã ºi variazã de la persoanã la persoanã. INDICATORI AI HEMOLIZEI – CARBOXIHEMOGLOBINA ªI ETCO Înþelegerea relaþiei dintre producerea bilirubinei ºi monoxidul de carbon este importantã în managementul icterului neonatal. 21 ]. The transcutaneus bilirubin measuring devices proved to be useful when used as a screening methods for identifying newborns who needed a serum bilirubin determination. De aceea. genunchii. Autorul recomandã folosirea unui depresor transaparent pentru aceastã evaluare. IDOMIR** * Spitalul de Pediatrie Braºov ** Facultatea de Medicinã.MÃSURAREA NONINVAZIVÃ A BILIRUBINEI ÎN ICTERUL NEONATAL NONINVASIVE MEASUREMENT OF BILIRUBIN IN NEWBORN FAUNDICE C. Catabolismul hemoglobinei are ca rezultat formarea echimolarã a CO ºi a bilirubinei. Toate au demonstrat cã bilirubina transcutanã cunoscutã ºi ca index de bilirubinã transcutanã este corelatã semnificativ cu bilirubina sericã ºi cã existã o relaþie liniarã între aceºti doi parametrii. dar incidenþa în diferite populaþii variazã în functie de rasã. mãsurãtorile monoxidului de carbon (CO) în aereul expirat sau sãnge pot fi folosite ca un index al hem-degradãrii ºi producþiei de bilirubinã in vivo. Cantitatea totalã de bilirubinã poate fi estimatã prin carboxihemoglobinã ºi ETCOc.

testul Coombs direct. perioada gestaþiei ºi greutatea la naºtere [4]. 33]. Numãrarea reticulocitelor indicã producerea de hematii din mãduva osoasã ºi astfel. De aceea nu este posibil sã se estimeze un nivel precis al CO endogen din mãsurarea carboxihemoglobinei [8]. Vreman [34] a comparat variabilitatea între 14 laboratoare a mãsurãtorilor de bilirubinã. HEMOLIZA ªI CO Aproximativ 85% din CO endogen este un produs majoritar al catabolismului hemului [1. Aceasta este în mod special valabil pentru icterul neonatal unde nivelul de CO mãsurat în pãrþi pe milion este foarte scãzut. NY) dar utilizeazã un computer cu un algoritm sofisticat pentru evaluarea culorii fundamentale a pielii. Tayaba [32] a raportat unul din noile aparate care se bazeazã de asemenea pe coloraþia pielii (Chromatics Colormate III. Un procent de ETCO derivã din CO ambiental. Controlul de calitate a fost monitorizat prin analize lunare. pentru a evalua rata hemolizei [9. neinvaziv. Nivelele de bilirubinã au fost sub. În acelaºi mod abilitatea de a regla producerea bilirubinei aplicate în concordanþã cu recomandãrile Academiei Americane de Pediatrie. Mãsurarea carboxihemoglobinei nu diferenþiazã CO exogen din CO respirat. numai mãsurarea volumului de CO poate asigura o estimare a ratei hemolizei [13. 28]. Practica Academiei Americane de Pediatrie recomandã medicului sã determine prezenþa sau absenþa hemolizei la nou-nãscutul icteric. Acest instrument s-a dovedit a fi un dispozitiv util pentru teste screening dar nu a putut înlocui mãsurarea bilirubinei serice totale (TSB). CO se leagã de hematiile prezente în circulaþie ºi poate fi mãsurat ca ºi carboxihemoglobinã în sãnge. 16. 35]. determinarea nivelului de bilirubinã sericã rãmãne un marker al producþiei totale de bilirubinã. Astfel producerea totalã a bilirubinei poate fi estimatã prin carboxihemoglobinã sau end-tidal carbon monoxide (ETCO). Acurateþea acestui dispozitiv în special atunci cãnd este folositã fototerapia este crescutã de determinarea timpurie a tipului „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. nivelul bilirubinei totale nu diferenþiazã icterul cauzat de producerea masivã de bilirubinã (semnificãnd ratã crescutã a hemolizei) de cel cauzat de eliminare scazutã. cu scopul de a stabili un plan eficient de îngrijire pentru hiperbilirubinemia neonatalã [31]. Capacitatea de a mãsura volumul de CO ºi a aplica aceastã informaþie a fost limitatã de lipsa unui test simplu rapid. Testul Coombs direct determinã dacã hematiile prezintã pe suprafaþa lor anticorpi ºi pot fi predispuse hemolizei dar nu dovedeºte prezenþa hemolizei [4. Carboxihemoglobina disociazã în plãmãni ºi CO este eliberat prin respiraþie în mod continuu. Icterul neonatal ºi hiperbilirubinemia se dezvoltã ca rãspuns la producerea în cantitate mare sau eliminarea scazutã a bilirubinei. Dupã utilizarea acestui dispozitiv în clinicã. 14. Intensitatea culorii galbene în þesutul subcutanat ºi piele este masuratã. Identificarea acestor factori cauzativi ajutã la stabilirea unui diagnostic diferenþial sau a unui plan eficient de îngrijire. În ciuda convenienþei mãsurãrii bilirubinei serice. poate asigura medicului suficientã informaþie pentru a externa nou-nãscutul cãt mai repede [8]. Într-o populaþie omogenã formatã din nou-nãscuþi la termen [12. Analiza sãngelui. Producerea masivã poate fi asociatã cu riscuri mai mari [26]. 3. Aparatul mãsoarã densitatea opticã a luminii albastre ºi verzi ºi astfel furnizeazã o scalã a intensitãþii pentru culoarea galbenã a pielii. 29]. 5. 95. numãrul reticulocitelor ºi morfologia hematiilor. 4.complete ale acestui fenomen care sã demonstreze cu acureteþe de ce hemoliza conferã un risc crescut pentru leziune ascociatã cu hiperbilirubinemia. Prin aceasta metodã desfãºuratã în mod adecvat se identificã nou-nãscutul care produce o mare cantitate de bilirubinã. precizia acestor procedee este afectatã de pigmentãri ale pielii. chiar înainte de producerea hiperbilirubinemiei ºi poate ajuta medicul sã stabileascã un diagnostic diferenþial al cauzelor primare producerii hiperbilirubinemiei. însã nu a dat rezultatele aºteptate atunci cãnd populaþia a inclus nou-nãscuþi prematuri ºi nou-nãscuþi cu pigmentaþie diferitã a pielii [11]. care funcþioneazã prin evaluarea luminii reflectate de piele (dupã o emisie dintr-un tub foto). fiind corelatã cu concentraþia biliru- binei serice [25].sau supra-estimate ºi astfel unii nou-nãscuþi nu au primit tratamentul necesar. Concluzia principalã a autorilor a fost cã valorile bilirubinei variazã semnificativ faþã de limitele stabilite în cele mai multe laboratoare. Creºterea volumului de CO din aerul din încapere este un indicator pentru producerea bilirubinei ºi hemolizã.. care evidenþiazã variaþii ale mãrimii. Chromatics Color Sciences International Inc. volumul de CO va trebui reglat în aerul din incãpere. În ciuda valorii ºi a contribuþiei clinice asigurate de alte teste. un nivel ridicat poate indica faptul cã mãduva elibereazã în circulaþie un numãr mare de reticulocite. grupa ºi tipul de sânge. Degradarea hemului duce la formarea echimolarã a bilirubinei ºi CO [34]. culorii. De aceea pentru a reflecta corect rata producerii bilirubinei. 3/2005 39 . coeficientul de corelare cu bilirubina sericã totalã masuratã în laboratorul clinic a fost mai mare de 0. formei ºi conþinutului intracelular al eritrocitelor. 2]. Totuºi. MANAGEMENTUL CLINIC AL ICTERULUI ªI AL BILIRUBINEMIEI Comitetul Academiei Americane de Pediatrie ºi Nou-nãscuþi recomandã dozarea bilirubinei totale la orice nou-nãscut la care se constatã icter în primele 24 de ore dupã naºtere [1]. este metoda cea mai puþin concludentã pentru mãsurarea hemolizei. Testele recomandate în mod obiºnuit ca parte a reglãrii bilirubinei includ bilirubina totalã. În situaþii clinice obiºnuite rãmãne dificil de diferenþiat etiologia icterului neonatal. corelaþia între bilirubina sericã totalã (TSB) ºi bilirubina masuratã transcutanat (TcB) a fost excelentã. New York. 23. Un studiu condus în 1990 a estimat cã aproximativ 25 de milioane de dolari sunt cheltuiþi anual pentru evaluãri obiºnuite ale hiperbilirubinemiei de cãtre spitale în SUA [19]. NOILE DISPOZITIVE DE MASURARE TRANSCUTANATà A BILIRUBINEI Primul dispozitiv sofisticat pentru mãsurarea noninvazivã a bilirubinei a fost Minolta / Air Shields Jaundice Meter. Corectarea volumului de CO reflectã rata producerii bilirubinei.

118: 454-458 14. Bertini G. American Academy of Pediatrics. Autorul raporteazã eliminarea multor dificultãþi care sunt întãmplinate cu bilirubinometrul trancutan. 1995. Fetal and Neonatal Physiology 1-st ed. Transcutaneous bilirubinometry in neonatal intensive care units. aceasta permite o mãsurare nepãrtinitoare.de piele a nou-nãscutului înaine de evaluarea vizualã a icterului. Lumina albã e transmisã înãuntrul pielii nou-nãscutului iar lumina reflectatã e colectatã pentru a fi analizatã matematic. Diagnostic value of sequential readings with the Minolta Transcutaneous Bilirubinometer in normal and low-birth weight infants. Advanvement of dermal icterus in the jaundiced newborn. grosimea dermului). Committee on Fetus and Newborn. ajutãnd medicul sã stabileascã un diagnostic diferenþial bazat pe producerea normalã sau ridicatã a bilirubinei. 43: 167A 5. pentru ca nivelul bilirubinei va continua sa creascã dupã ce nou-nãscutul a pãrãsit spitalul [5. Krahn J. Transcutaneous bilirubinometry: its role in the assessment of neonatal jaundice. Parry DM. 16 (3) Part 2: S83-S88 6. 8. 15. consideratã a fi standardul de aur în determinarea bilirubinei [18]. Ramamurthy RS. de factorii de interferenþã cunoscuþi (hemoglobinã. Fox W W. Am J Dis Child 1941. – ETCOc identificã rata hemolizei. Folosirea icterometrului ºi bilirubinometrului transcutan reprezintã metode bune pentru screeningul hiperbilirubinei pentru a BIBLIOGRAFIE 1. Transcutaneous bilirubinometry: I. USA).“ Pediatrics 1994. Pediatrics. Bratlid D. et al. PA: WB Saunders Company. Bertini G. 3/2005 . Britton JR.. Hiperbilirubinemia severã este principala cauzã a reinternãrii nou-nãscuþilor în primele douã sãptãmãni de viaþã [14]. Pediatrics 1994. Knudsen ºi Brodersen au arãtat cã mecanismul prin care bilirubina e depozitatã în piele este similar cu mecanismul 6. CONCLUZII Masurarea transcutanatã a bilirubinei este idealã pentru uzul pacientilor în ambulator ºi de asemenea este foarte folositoare în ceea ce priveºte supravegherea atentã a nou nascuþilor. prin care bilirubina traverseazã bariera hematoencefalicã. Pildes RS. Am J Dis Child 1969. Ebbesen F. Bhutani V. independentã de rasã. 1996. Inc. vãrstã ºi greutatea nou-nãscutului. Criteria for treatment of neonatal jaundis. 1-9. 23. identifica nou-nãscuþii la care e necesarã determinarea bilirubinei serice. 61: 958-980 11. care mãsoarã bilirubina transcutanat. Indyk L. Douville P. reflectatã de cãtre piele. Knudsen A. Tot cu ajutorul acestui dispozitiv autorii au confirmat existenþa progresiei icterului de la faþã la torace ºi spate. Clinical Chemistry 1983. Pediatr Res. Weech AA. Semin Neonatol 2002. 94(4): 558-565. Bilirubin metabolism and toxicity in the newborn in: Pollin RA. Perinatol. chiar înainte de declanºarea icterului permiþãnd medicului sã planifice îngrijirea în spital ºi dupã externare. utilizãnd întreg spectrul luminii vizibile (380-760 nm). Non-invazive measurement of total serum bilirubin by multi-wavelength spectral reflectance by Bilicheck in newborn patient. Catz C. Dai J. Astfel ei au sugerat ca TcB poate fi un factor predictiv mai bun decãt TSB pentru eventualele alterãri cerebrale [11]. Neonatal osteomyelitis of the calcaneus: Complica- 40 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 98. Norcross. 1997 10. 94(3): 291-5 7. 740-741 12. 75. Beebe SA. Harris VJ. Clin Biochem 30(1). 454-457. melaninã. Aceastã metodã poate fi folositã pentru reducerea costurilor. Una din criticile aduse acestui studiu a fost cã determinarea bilirubinei totale serice s-a realizat prin diferite tehnici (in diferite laboratoare clinice) ºi nu folosind tehnica cromatografiei lichide de înaltã performanþã (HLPC). Is breast-feeding really favoring early neonatal jaundice Pediatrics 2001. Tronchin M. Cel mai nou dispozitiv de mãsurare a TcB este Bilicheck (Spect Rx. Britton HL. Rubaltelli FF. Journal of Pediatrics 1981. – ETCOc permite medicului sã depisteze un nou nãscut predispus la riscul de dezvoltare a hiperbilirubinemiei datoritã producerii masive de bilirubinã înainte de declanºarea icterului. 13. Prin aceastã analizã se izoleazã absorbþia luminii. Forest J-C. Lilien LD. Hanson JW et al. Corectarea volumului de CO este un indicator al hemolizei ºi a producerii bilirubinei care poate fi folosit pentru a ajuta medicul în diverse moduri: – ETCOc identificã producãtorii bilirubinei. Managementul clinic al icterului neonatal este afectat de externarea rapidã a nou nãscutului (la mai puþin de 72 de ore). Kramer LI. Archives of Disease in Childhood 1996. „Practice parameter: management of hyperbilirubinemia in the healthy term newborn. Correlations in term infants. Masson M. Merrit KK. dupã ce aceºtia au fost externaþi. F53-F56. 107(3) 4. 96 (4): 743-745 9. 2. Înþelegerea relaþiei între producerea bilirubinei ºi CO este importantã în managementul icterului neonatal [6]. Early discharge of the term newborn: a continued dilemma. Mãsurarea producþiei de bilirubinã estimatã prin aerul expirat poate fi de ajutor în diagnosticul factorilor de risc cum ar fi hemoliza la nou-nãscuþi. Hyperbilirubinemia in the newborn. eds. 1992: 1160-1164. În teorie. 30]. Philadelphia. consideratã a fi echivalentã cu cea dintre HPLC ºi testele de laborator [22]. Hiatt IM. Hegyi T. Johnson L. Cashore WJ. Summary of workshop: early discharge and neonatal hyperbilirubinemia. 29. 129-133 3. 1998. J. 7. Davidson LT. Acest dipozitiv poate fi folosit atãt în spital cãt ºi în ambulatoriu ºi acasã. Gourley L. Dani C. Multiple studii efectuate cu acest dispozitiv au demonstrat o corelare strãnsã între Bilicheck ºi HPLC. Rubaltelli F – Non invazive bilirubinometry in neonatal jaundice. GA.

Pediatrics 1998..16. Am J Dis Child 1990. 65. Tayaba R. Nakamura H. Yamauchi Y. Et al. jaundice and hospital readmission. Pediatrics. 1993. 995-998. 1979. 23. 195-202. J Lab Clin Med. J Pediatr. 27. Rubaltelli FF. 1989. 1985. cost. Newman TB. Transcutaneous bilirubin measurement: A multicenter evaluation of a new device. Pediatrics 1980. et al. J Lab Clin Med 1992. 126: 102-108 30. Maisels MJ. Easterling MJ. Uetani Y. 33: 237A Smith DW. Reduction of hospital readmission rates for hyperbilirubinemia is associated with use of transcutaneous bilirubin measurements. Journal of Pediatrics 1976. Kring E. Vreman HJ. Sender A. 1767-1771. 1264-1271. 94: 649-654. Mohammad AA. Vreman HJ. 42: 303-334 35. Shahin SM. Pediatrics 1998. Wong RJ. 34. 25. et al. 100(2): 252-254 28. 1995. Stevensom DK. Acta Pediatr. Smith DW. 88. 10-14. Pediatrics 1985. Roth-Kleiner M. 70. Vreman HJ. 1994. Gribetz I. Transcutaneous bilirubinometry: Preliminary studies of noninvasive transcutaneous bilirubin meter in the Okayama National Hospital. Ellefson M. McLaren DW. Slucher TM. Strocchi S. 22. Okamoto O. 17. Clin Chem 2005: 51: 540-544. et al. 21. Use of non invasive tests to predict jaundice in full term infants: preliminary studies. and yield. Schumacher RE. Vreman HJ. 102: E28. S Schwartz. 478-479. 1997. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. The influence of breast-feeding on neonatal hyperbilirubinemia. 3(1): 77-80 26. McLaren DW et al. Modi N. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency and carboxyhemoglobin concentrations associated with bilirubin-related morbidity an death in Nigerian infants. Laboratory evaluation of jaundice in newborns: frequency. Effect of erythrocyte destruction of the pulmonary excretion rate of carbon monoxide in adult male Wistar rats. Inguillo D. Association of transcutaneous bilirubin testing in hospital with decreased readmission rate for hyperbilirubinemia. 3. Jpn. 31 (2): 172-176. 107. Conrad S. Carboxyhemoglobin predicts bilirubin – related morbidity and mortality in infants. 464-467.and diester conjugates of bilirubin in normal serum. 104-109. Martin D. no. Yamanouchi I. Gourley GR. Stevenson DK. Gribetz D. Slusher TM. Stevenson DK. Biology of the Neonate 1993. Noninvasive estimation of serum bilirubin. Blanckaert N. 19. 1984. IV. Clinical Chemistry 1983. 24. Pediatrics 2001. 101. 2005 31. Rubaltelli FF. Vreman HJ Carbon monoxide and bilirubin production in neonates Pediartics. Vert P. Pediatrics 1982. Mahoney JJ. et al. Pediatr Res.. Stevenson DK. 3/2005 41 . Carboxyhemoglobin measurements in the diagnosis of ABO hemolityc disease. Liquid chromatographic assay and identification of mono. Transcutaneous bilirubin measurements in full term infants. 32. J Pediatr Gastroenterol Nutr. Igarashi I. Loskamp N. 64. Hopper AO. 144(3): 364-8 Petersen JR. 75(2): 278-280. 33. Muraca M. Thornbery JM. Carbon monoxide and carboxyhemoglobin. Adv Pediatr. tions of heel puncture. Ostrander CR. Gutcher GR. A simple carbon monoxide breath test to estimate erythrocyte turnover. et al. Clinical Chemistry 51. et al. 29. Okorodudu AO. 120(3): 392-399. Transcutaneous bilirubinometry: A comparation of old and new methods. 29. 76. Goldman ES. Unconjugate and conjugate bilirubin pigments during perinatal development. Maisels MJ. Johnson JD. 20. Length of stay. Neonatal bilirubin production estimated from end – tidal carbon monoxide concentration. Holzman IR. 18.

Gould and coleagues reported no mortality in more than 1000 consecutive patients. Similarly. acesta va fi tratatã corespunzãtor. Tireotoxicoza se poate declanºa de orice trigger banal. Complicaþiile chirurgiei tiroidiene în cazul cunoaºterii patologiei ºi anatomiei tiroidiene. hypoparathyroidism. Ca urmare în aceste cazuri trebuie sã reintervenim de urgenþã prin deschiderea plãgii operatorii. HEMORAGII TARDIVE Apar de obicei la câteva ore de la operaþie. Dupã aceea urmeazã închiderea plãgii.Ioan“.5%. În cazul unei hemoragii superficiale gâtul va avea forma unui trunchi de con cu baza mare inferior. Dupã evacuarea hematomului trebuie sã efectuãm o revizie amãnunþitã a pediculilor vasculari ºi a suturilor parenchimatoase hemostatice. Ioancio. TIREOTOXICOZA Dintre complicaþiile de naturã endocrinã. De obicei dupã forma gâtului ne putem da seama dacã hemoragia este superficialã sau profundã. Primele semne care apar în acest caz sunt îngroºarea gâtului. Morbidity is approximately 13 percent. infecþiile plãgii operatorii. Chiar ºi în cazul apariþiei complicaþiilor. mai ales în cazul tumorilor cu hiperfuncþie tiroidianã. hipoparatiroidismul. experienþa noastrã se referã ºi la cazurile (evident nedorite) când nu avem la îndemânã instrumentar steril. cea mai gravã este tireotoxicoza postoperatorie. Spitalul Clinic de Urgenþã „Sf. În mod similar Colcock au raportat o mortalitate zero la seria personalã din 1954. trebuie ca tiroida sã fie hipofuncþionalã în sensul atât a scãderii secreþiei de hormoni tiroidieni cât ºi implicit o scãdere a transformãrii periferice T4-T3. efort fizic. În schimb morbiditatea este de aproximativ 13%. Dabelea Clinica Chirurgie. Drenajul lojei tiroidiene fie este ineficient datoritã coagulãrii sângelui intraluminal fie nu poate face faþã debitului prea mare ºi a hematomului format. 1. respectiv în cazul unei tehnici chirurgicale corecte. valorile fiind sub 0. În douã serii mari. apar relativ rar.COMPLICAÞIILE POSTOPERATORII ALE CHIRURGIEI CANCERULUI TIROIDIAN POSTOPERATORY COMPLICATIONS OF CANCER SURGERY OF THE THYROID GLAND Al. De aceea pentru pregãtirea operatorie. ABSTRACT The mortality rate from thyroidectomy is low. au raportat o mortalitate nulã la peste 1000 de pacienþi. Cauza hemoragiei este de origine arterialã. 3/2005 . Chiar ºi în aceste cazuri. în cazul hemoragiei profunde gâtul va avea o formã cilindricã. Criza tireotoxicã declanºatã de aceºti triggeri nu diferã cu nimic de cea declanºatã de operaþiile pe tiroidã. 2. care poate fi urmarea unui derapaj al unei ligaturi hemostatice sau de origine venoasã profundã. Dacã gãsim sursa de sângerare. opinia generalã este cã tireotoxicoza apare la pacienþii care nu sunt operaþi în stare de eutireozã. Argument în favoarea acestei constatãri este cã la tiroidele hipofuncþionale sau normofuncþionale nu avem tireotoxicozã niciodatã chiar dacã nu s-a efectuat nici un fel de pregãtire preoperatorie. 2. acestea le gãsim la tumorile tiroidiene ºi reintervenþii. anestezie. introducem o compresã îmbibatã cu ser fiziologic cald ºi o lãsãm câteva minute pentru hemostazã. Bucureºti REZUMAT Rata mortalitãþii dupã tiroidectomie este foarte micã. thyroid storm. În cazul hematomului superficial atitudinea este asemãnãtoare. apoi datoritã comprimãrii laringelui ºi traheei apare asfixia mecanicã. dacã nu. Morbiditate serioasã apare la mai puþin din 2% din pacienþi. nefiind legat de operaþia pe tiroidã propriu zis cum ar fi: infecþie. wound infection and rarely. avem de a face cu tumori tioridiene depãºite din punct de vedere chirurgical sau cazul unor complicaþii invazive loco-regionale (1. orice operaþie efectuatã în afara tiroidei. Un avantaj relativ în aceste cazuri pentru reintervenþia de urgenþã sunt agrafele Michel care sunt mult mai uºor de îndepãrtat decât suturile obiºnuite. Mortalitatea intraoperatorie este foarte rarã în condiþiile tehnice actuale. Dacã este salvator gestul. hemoragiile tardive. 42 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. In two large series. Factorul responsabil de apariþia sau declanºarea tireotoxicozei ar fi cantitatea foarte mare de tireoglobulinã care se elibereazã în circulaþie. se poate efectua deschiderea de urgenþã a plãgii operatorii cu mâna !!!!! În cazul când avem condiþii ºi timp este necsarã o revizie amãnunþitã a plãgii. Cea mai bunã metodã de tratament al acestei complicaþii este prevenþia. care de cele mai multe ori nu are o origine bine definitã dintr-o venã evidentã. C. Colcock reported no deaths in his personal series after 1954. Serious morbidity occurs in fewer than 2 percent of patients. Complications specifically attributable to thyroidectomy include nerve damage or respiratory problems. Gould ºi col. Complicaþiile specifice postoperatorii atribuite tiroidectomiei sunt leziunile nervilor laringieni sau problemele respiratorii. De cele mai multe ori nu gãsim sursa sângerãrii. 3). formarea de cheloid ºi mai rar criza tireotoxicã (3). postoperative bleeding. Hematomul profund datoritã distensiei într-un spaþiu mai limitat poate duce cel mai frecvent la stridor respirator prin compresie trahealã.

Din aceste date rezultã clar cã bolnavii au nevoie d îngrijiri postoperatorii pânã la sfârºitul vieþii. TRAHEOMALACIE În zilele noastre aceastã complicaþie abia cã mai apare. HIPOTIROIDIA POSTOPERATORIE Apariþia hipotiroidiei postoperatorii este bimodalã. În aceste cazuri apare mult mai frecvent hipotireoza manifestã clinic. Simptomele centrale sunt de gravitatea cea mai mare: agitaþie. Probleme mai serioase sunt dacã la aproximativ 2 luni de la operaþie apare o hipotiroidie subclinicã manifestatã printr-un nivel normal al hormonilor tiroidieni. Pacientul prezintã greaþã. în pofida tratamentului-terapiei intensive cazurile duc la deces. ºi apare în cazul leziunii a 2 sau 3 glande paratiroidiene. 81-85. tulburãri de deglutiþie ºi laringospasm. HIPOPARATIROIDIE POSTOPERATORIE În cursul operaþiilor pe tiroidã. nivelul colesterolului ºi a LDL.În cazul unei tiroide hiperfuncþionale care este totuºi operatã. respectiv tumora mai mare. Tabloul clinic caracteristic este o hipersimpaticotonie ºi un metabolism exagerat. Chirurg. 91. Simptomele apar imediat dupã detubare ºi se manifestã prin asfixie gravã. psihozã apatia preterminalã ºi coma. Apariþia probabil este legatã de osteodistrofia hipertiroidianã sau de eliberarea unei cantitãþi mari de calciu în sânge în cursul operaþiei.1692-1693. 1980. Intervalul de apariþie a manifestãrilor clinice este de la câteva ore la câteva zile. Engel U: Komplikationen bei Schilddrusenoperationen. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Dupã acesta BIBLIOGRAFIE 1. digitalizare. Medicina. colici abdominale. 3. foarte frecvent avem de a face cu lezarea accidentalã. McGraw-Hill New-York 1999. Tahicardia este tratatã cu β-blocante i. Apar într-un timp relativ scurt ºi simptomele gastrointestinale: hepatomegalie. Peste jumãtate din cazuri apar sub 5 ani. O hipotiroidie de lungã duratã are foarte multe efecte secundare: anemie. Semnele ºi simptomele hipertireozei cresc furtunos ºi se vor remite sub tratament în câteva zile sau sãptãmâni. De foarte multe ori corectarea funcºiei paratiroidiene este un lucru mult mai dificil decât corectarea funcþiei tiroidiene. dar un nivel TSH bazal crescut sau crescut exagerat la stimulare cu TRH. cu atât probabilitatea de leziune a glandelor paratiroidiene este mai mare ºi respectiv apariþia hipoparatiroidiei postoperatorii. 6.În cazul tumorilor tiroidiene mari voluminoase avem de a face de cele mai multe cu astfel de leziuni. 51. În starea de hipotiroidie cresc trigliceridele. 3/2005 43 . Pacientul trebuie cât mai repede dus într-o secþie de terapie intensivã.v. Aproximativ 90% din hipotiroidiile postoperatorii se dezvoltã în primele 18 luni de la intervenþie. De cele mai multe ori avem de a face cu o stare de hipoparatiroidie tranziþionalã.Având în vedere cã pacientul nu se poate alimenta pe cale oralã alimentaþia ºi medicaþia se va efectua parenteral sau pe sondã nazogastricã.Simptomele clinice sunt: parestezii periorale. tulburãri de auz ºi tulburãri psihice. În cazul unei evoluþii necorespunzãtoare se poate apela la dializã peritonealã sau plasmaferezã. 3. În general tireotoxicoza se instaleazã într-un interval de 4-16 ore de la operaþie. 5. Diagnosticul trebuie pus pe baza tabloului clinic. un sfert pânã la 10 ani ºi aproximativ 10% la 20 de ani. îndepãrtarea involuntarã sau leziunile vasculare ale paratiroidelor care duc la hipoparatiroidie. antibiotice ºi vitamine. Respiraþia devine superficialã. fibrilaþia atrialã este foarte frecventã. Balazs G: Surgery of Thyroid and Parathyroid Gland. Pentru evocarea hipoparatiroidismului avem la îndemânã semnele Chvostek ºi Trousseau. Apariþia hipofuncþiei tiroidiene se poate foarte uºor urmãri prin determinarea nivelului postoperator al nivelului hormonilor tiroidieni ºi al TSH-ului. bolnavul este cald ºi transpirat. rata de creºtere a hipotiroidiilor este de 1% pe an. administrare de O2 de la caz la caz. Distrucþia traheei poate fi urmarea unei compresii extrinseci. 2. La câteva minute sau ore de la administrarea citostaticului se începe administrarea lugolului sau alþi compuºi de iod exogen. Bay V. tulburãri articulare ºi musculare. rãcirea temperaturii corpului. La hipoparatiroidia definitivã avem nevoie de suplimenatarea de calciu exogen sau chiar cu compuºi de vitaminã D. pag. icter ºi pozitivarea analizelor funcþionale hepatice. Hipoparatiroidia apare în general în cazul tiroidectomiei totale sau subtotale bilaterale. Ca medicaþie tireostaticã teoretic cel mai logic este propiltiouracilul dar se pot administra ºi alte citostatice cu succes. Ed. Febra este foarte mare (39-41°C). postoperator avem de multe ori de a face cu reacþie postoperatorie. care vor duce la o accelerare a procesului de aterosclerozã cu toate consecinþele sistemice care decurg de aici. insuficienþã renalã. Pulsul poate urca pânã spre 150. Terapia este continuatã cu supliment cortizonic. de foarte lungã duratã. sedare. vãrsãturi ºi diaree. sau per os. diuretice. care revine la normal în câteva zile. În aproximativ 30% din cazuri. febrilitate uneori tahicardie ºi agitaþie care þine de obicei 2 pânã la 3 zile ºi nu se remite nici sub tratament medicamentos. 4. Ed. edemul pulmonar fiind iminent. Schwartz S: Principles of Surgery. care va necesita reintubare ºi apoi traheopexie. Cu cât operaþia este mai de amploare. în speþã tumoare tiroidianã voluminoasã neglijatã. manifestatã prin subfebrilitate. RECIDIVA În cazul tiroidelor hiperfuncþionale operate sau tumorilor grefate pe tiroide hiperfuncþionale rata recidivelor de þesut tiroidian hiperfuncþional este în jur de 10%. contracþii tonice la nivelul musculaturii gambelor ºi toracelui. Budapest 1989. pacientul devenind asimptomatic. „mâna de mamoº”. La examenul sanguin hormonii tiroidieni au un nivel asemãnãtor cu cel întâlnit la stãrile hipertiroidiene. pag.

Este caracteristica distensia abdominala medioepigastrica pana la forma generalizata. prin lipsa starii de soc cu colaps. In general evaluarea pacientului cu PA include 3 obiective: 1. measurenest of released pancreatic enzymes and imaging studies. radiologice. Sistemele de scor multifactoriale (Ranson-indice de prognostic. Acest aspect se reflecta in practica clinica. 3/2005 . fosfatazei alcaline. intensitatea se diminueaza in pozitie antalgica de flexie a coapselor pe abdomen. a definit boala ca un proces inflamator acut al pancreasului cu cointeresarea variabila a tesutului peripancreatic si/sau ale mai multor sisteme (1). precum ºi statusul postoperator poate creste dificultatea stabilirii diagnosticului. INTRODUCERE Simpozionul international din Atlanta 1992 privind pancreatita acuta. Kiss R. inexpensive and readly available assay methodes. diagnosticul se bazeaza pe semnele clinice. nivelul seric al amilazelor creste din ora in ora ºi se normalizeaza de regula la 3-5 zile. EVALUAREA BIOLOGICA Amilaza serica: determinarea activitatii totale a amilazei serice ramane metoda principala de laborator in diagnosticul PA(8). Multifactorial scaring systems (Ranson¢s prognostic signs.. sunt cele mai folosite metode in practica clinica. cu iradiere paravertebrala(2). ACTUALITATI DIAGNOSIS OF ACUTE PANCREATITIS. doar in 1/3 din cazuri de atacuri pancreatitice severe se deceleaza cu ocazia internarii (6).DIAGNOSTICUL PANCREATITEI ACUTE (PA). cu evolutie rapida. lipase and trypsinogen. markerii inflamatorii (PCR) ºi CT-ul cu contrast pot fi utilizate pentru stabilirea severitatii pancreatitei acute. ileus dinamic. Din punct de vedere clinic diagnosticul de pancreatita este relativ usor de stabilit pe baza anamnezei. Dupa unele publicatii incidenta normoamilazemiei in momentul internarii pacientilor cu PA poate depasi 19%(5). Apache II. datorita simplitatii. diagnosticul pozitiv ºi diagnosticul diferential 2. Tabloul clinic al PA variaza de la forma usoara. ale lipazei. autolimitanta pana la forma fulminanta. stud. biologice. patient history. rapid. tahicardie leucocitoza. Intervalul lung de la debutul simptomelor.. SUMARRY There is no golden standard for the diagnosis of acute pancreatitis. stare confuzionala. Sârbu N. evaluarii clinice. La ora actuala nu exista un standard de aur in diagnosticul PA. amilaza. Doar a un numar redus de pacienti se poate decela al internare semnul lui Cullen sau al lui Grey-Turner. Cuvinte cheie: pancreatita acuta. In addition to the clinical picture. rapid letala la unii pacienti. care sa permita stabilirea cu certitudine a diagnosticului de PA (2). astfel incat 42% din cazurile letale de PA se detecteaza la autopsie(4). stabilirea gradului de severitate al PA 3. In mod curent. 44 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. rapiditatii metodelor de determinare. Deseori se observa la internare o discrepanta intre severitatea PA ºi semnele clinice. Cu ocazia internarii sau imediat dupa aceasta se pot observa greturi sau varsaturi.2 dipstick are the most applicable methodes in the clinical practice largely because of their simple. Kiss L. in bara. Pe langa aspectul clinic. tripsinogenului-2. Clinica Chirurgie I-Sibiu (Prof. imagisticii (3). valorile enzimelor pancreatice ºi aspectele imagistice. starea grava a pacientilor fara dureri. nivelurile bilirubinemiei. CURRENT REVIEW Kiss L. debutul ºi persistenta distensiei epigastrice fiind caracteristice. Incepand de la debut.. amylase. iar pe baza datelor studiului britanic.) REZUMAT Nu exista in prezent un standard de aur pentru mdiagnosticul pancreatitei acute. Tãnãsescu C. Durerea creste rapid in intensitate ºi poate fi severa. Key words: acute pancreatitis. Este de remarcat ca dupa 48 de ore de la debut sensibilitatea examenului clinic creste evident pentru a identifica severitatea PA insa valoarea sa pentru decizia terapeutica ramane limitata. ca atare amilazemia nu oate fi folosita ca un element de urmarire a PA. diagnosticul etiologic EVALUAREA CLINICA In majoritatea cazurilor pancreatita are un debut brusc. diagnosis. Simptomul dominant in 90% din cazuri este durerea abdominala proximala. The diagnosis is currently based on clinical presentation. ale valorilor enzimatice. Majoritatea studiilor considera ca PA este una dintre cele mai imprevizibile urgente abdominale(7). Serum/urinary amylase. In cazurile in care manifestarea clinica este atipica stabilirea diagnosticului de pancreatita acuta poate fi foarte dificila. MOF-scoruri). ApacheII. determination of bilirubin and alkaline phosphatase levels as well as imaging studies such as ultrasonography and ERCP can be used to distinguish between biliary and non-biliary origin of the disease. precum ºi imagistica ecografica. ºi ERCP pot fi folosite pentru diferentierea pancreatitei biliare de forma nebiliara a bolii. MOF score). Dr. caci nu exista criterii clinice. diagnostic. inflamatory markers (CRP)or contrast enhaced CT can be used to assess the severity of acute pancreatitis. stud. febra. Normalizarea sa poate surveni uneori foarte rapid daca tesutul pancreatic este in cea mai mare parte distrus sau daca afectiunea se rezolva rapid. Determinarea valorilor amilazelor serice/urinare.

Trypsinogenul-2 Tripsinogenul este o proenzima pancreatica. ceea ce arata ca pentru stabilirea diagnosticului de pancretita acuta este necesara asocierea de determinari enzimatice complementare ºi imagistica (13). Etiologia Clasificarea etiologiei PA. cu o sensibilitate de 95-100%. iar in PA etanolica este mult peste nivelul amilazei serice (5). EVALUAREA SPECIFICITATII PA literatura sunt publicate numele a peste 20 de mediatori inflamatorii cu valoare prognostica in evaluarea pacientului cu PA. In PA ºi in alte afectiuni pancreatice. insa valori marti (>900iu/l) sunt specifice pentru PA. insa indica prezenta unei forme usoare. ºi prezinta interes in stabilirea gradului de severitate a pancreatitei acute. etiologia poate fi apreciata pe baza anamnezei ºi ecografiei. APACHE II etc. insa controversele raman in esenta (12). ºi in aceste cazuri diagnosticul PA se pune pe semne clionice ºi enzimatice(17). Valoarea sa este mai mare in PA biliara decat in cea etanolica. nutritie enterala preoce). insa nivelul seric al amilazei nu are valoare in corelare cu severitatea PA. transaminaze. cel mai tipic aspect dupa injectare de contrast este o densitate >30HU a glandei. intrucat PA biliara beneficiaza de ERCP ºi extractii de calculi in urgenta (20). exista numeroase afectiuni in care amilazemia este crescuta. insa se considera ca scaderea resorbtiei tubulare din cursul PA este explicatia posibila. Ca atare IL-6 poate arata gradul de severiatet al PA la internare(16). Acuratetea CT in diagnosticul PA necrotice este mare. bilirubina. intrucat unii pacienti cu forma usoara nu sunt supusi examinarii CT. pancretita cronica. Valoarea de peste 150mg/l este sugestiva pentru forma grava a bolii. 2. In majoritatea cazurilor. Cauza esentiala de limitare a utilizarii sale la internare este ca nivelul PCR in ser creste doar la 48 de ore dupa debut (7. 15). elastaza polimorfonucleara. in PA severa. Este general admis ca se considera necesara o crestere intre 1-5 ori a valorii amilazemiei fata de valoarea sa normala pentru a putea fi considerata ca element de diagnostic in PA. cu valori de 80-800 de ori peste nivelul sau normal. Pentru lipaza sensibilitatea este intre 74-100% ºi specificitatea intre 34-100% pentru diagnosticarea PA. In majoritatea studiilor publicate diagnosticul se bazeaza pe determinarea nivelului amilazemiei. Valori fals pozitive pot fi intalnite destul de frecvent. fosfataza Evaluarea de laborator Evaluarea precoce a severitatii PA este importanta pentru instituirea promta terapiei ºi monitorizarii pacientului cu manifestari severe(8). insa doar proteina C reactiva a intrat in uzul practic. mai util factor seric pentru diferentierea formei usoare de cea severa a PA. Publicatiile recente arata ca in 14-30% din cazuri aspectrul CT este normal. sau flegmonoasa cu flegmon difuz retroperitoneal (frecvent perirenal stang) evidentiabila CT are un prognostic sever(19). putand da rezultate fals negative(10). pseudochistul pancreatic. fiind prezenta sub forma a doua proenzime. este metoda cea mai buna pentru evaluarea pacientului cu PA. Un numar considerabil de autori descriu constatari de laborator (raport lipaza/amilaza. Pe de alta parte. rectal. criteriul GLASGOW. ampulom vaterian. ca aceste procente variaza dupa metoda(9). ramane stabil pentu o perioada lunga. cancer gastric. In studiile recente valoarea predictiva pozitiva ºi negativa a PCR a fost de 66% ºi 90%. in plus complexitatea acestora limiteaza aplicabilitatea practica larga(6. 7). Tomografia computerizata (CT) Este evident ca CT-ul cu cotrast.rezultand o normoamilazemie le internare. intrucat ea nu este un standard independent pentru diagnosticul PA. In studiile foarte recente. interleukina 6 (IL6). Lipaza Metodele noi de determinare a lipazei au o acurateta mai buna. Cea mai importanta caracteristica a IL-6 este ca atingerea cresterii concentratiei precede PCR cu 24-48 de ore. Sistemele de scor multifactorial Pentru o mai buna diferentiere intre formele usoare ºi severe de PA s-au introdus mai multe sisteme de scoruri multifactoriale (RANSON-semne prognostice. Valoarea negativa a tripsinogenului 2 in 99% din cazuri indica lipsa PA (14). Diferentierea diagnostica intre aceste afectiuni ºi PA poate fi dificila. Una dintre functiile biologice ale IL-6 este inductia producerii de proteine din faza hepatica acuta. Identificarea rapida a pacientilor cu forma severa a bolii are o importanta majora. cu specificarea. nu exclude o PA. Sunt raportate studii care arata ca nivelul amilazei serice in diagnosticul PA prezinta o sensibilitate de 52-95% ºi o specificitate de 86-98%(9). peripancreatita extensiva hemoragica.). astfel incat localizarea modificarilor la nivelul capului pancreatic are o reputatie mai buna(18). Un aspect CT normal. Nivelul de tripsinogen 2 poate fi crescut in insuficienta renala cronica. fiind un marker mai pur decat tripsinogenul 1 in PA. Majoritatea autorilor considera ca acuratetea acestor scoruri nu este mai mare decat simpla determinare a nivelului PCR. este de preferat determinarea tripsinogenului 2. In acelasi timp unele studii recente atrag atentia asupra interferarii hiperlipidemiei cu determinarea amilazemiei. Dintre acestia cei mai cunoscuti sunt: proteina C reactiva. cum este PCR. IL-6 Este o proteina sintetizata in ficat in faza acuta. Extensia ºi localizarea tesutului pancreatic necrotic are valoare prognostica. pentru a putea beneficia de terapia moderna de la debut (nutritie parenterala. La ora actuala este dificil de a evalua acuratetea diagnostica a amilazemiei in PA. tripsinogen 1. In „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. grupa a II-a fosfolipaza A2. Proteina C reactiva (PCR) este considerata ca cel. hepatic (14). rezultand o interpretare optimista a valorii acesteia. 3/2005 45 . insa proportia aspectului CT normal in PA nu este cunoscuta. Tripsinogenul 2 se secreta in concentratie mare in urina. aceste scoruri au valoare doar dupa 48 de ore de la internare ºi tocmai acest interval lung se considera a fi prea mare pentru decizii terapeutice. Nu este cunoscut metabolismul acestui fenomen. Principalul avantaj a lipazei este acela ca nivelul sau ridicat. trebuie facuta precoce. se considera ca lipaza are o valoare diagnostica mult mai mare decat amilaza. Determinarea amilazuriei nu creste acuratetea diagnosticului in PA(11).

BERLIN J. et. CLAYEM PA. ERCP-ul precoce la pacientii cu PA biliara severa este posibil. ECC. PUOLAKKAIMEM P. 1997. MACET P.. et ol – diagnostic approach to A. Interm. 10.. 16-19. MARSHALL J. WONG. Clin. A. A. – Early ERCP in the management of biliary pancreatitis . WILSON C. ol. 764-771. J. S. et. – Fatal acute pancreatitis. 84. 1993.. TEMMER S. 41. KEMPPHINEME. 234-243.. CARTER D. 34.alcalina). Gut. MOOSSA HR – Serum enzymes and other laboratory tests in AP. C. BURGAN S. GUILLAUMESS – Amylase. 3/2005 . Med. 15. 11. Surg. Suppl. 12. 586-590. Gastroenterol 1998. SEICKH A. 16. 29. 2. C. ol. 18. 1992. 14. W. Gastrointest Endosc. Chem. 8. 1989. 13. 1995. 4.. 1997.. Lancet 1989. 114. 136-142. LARVIMM – Circulating mediators in acute pancreatitis as predictory of severity. et. 19. Gut 1993.. P. 824-929. Arch. VANLEMTEF – Diagnostic accuracy of pancreatic enzymes. J. 66.. BUTCH A. – Rapid determination of urinary trypsinogen-2 as a screening for acute pancreatitis. surg. 1994. 39. Pancreas 1991. VALTONEM V. STEIM BERG W. BRADLEY E. – CT evaluation of acute pancreatitis. care sa pledeze in favoarea PA biliare. SCHRODER T. – Score in acute pancreatitis. ol. Gastroenterol. ol. ol. 782-788. 44. Terapiile moderne BIBLIOGRAFIE 1. CLAVE P. HAGLUND C. 326-331. Gut. N. I. 21. ol. 11. Hepato-Gastroenterol 1993. HEATH D. 7. – Acute pancreatitis. ERCP. 450-455. Atlanta. 21. Surg. HEDSTROM J. ºi ele necesita o CONCLUZIE Acuratetea ºi diagnosticul precoce a PA are o importanta clinica mare. Determinarea tripsinogenului 2 poate fi folosita la screeningul PA. sept. 531-537. unde exista un risc major pentru aparitia complicatiilor. Scand. ecografica. P. et. 1993. Int. insa aceste metode nu se pot considera specifice. P. 46 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Chem. Engl. 1788-1793. 13-22. confirmare clinica. IMRIE C. – Early localization of necrosis by contrast enhanced CT can predict outcome in severe acute pancreatitis. World J. 1198-1210. Med. Br. 1996. et.. Summary of the international symposion on A. – Clinical based classification system for pancreatitis. B. 6. KAZMIERCZAK S. SCHOLMERICH J. et. 5. N. sau ecografie endoscopica (21). Clin.. 41-45. W. CATRON P. 1129-1134. RANSON H. 154. 1988. 219. 20. et. ol. 1987. et. 1993. et. P. 2025. 1991. arch. Surg. 20.. KEMPPINEM E. KIVISARI L. 40. 1993. lipase. Cancer 1996. Chem. 1185-1198. 201-204. Med... ol. 20-24.. 3. MOULTOM J. 330. Acta. 1960-1965.. J. 1996.. 1234-1243. LARVIN M. 76. – Diagnostic standards for acute pancreatitis. Br. in diagnosis of A. – The clinical chemistry laboratory and acute pancreatitis. ABBOUD P. specifice PA necesita o rapida identificare a pacientilor cu o forma severa a bolii. 336. 28. Clin.. J. HEDSTROM J. 128. – Ahe radiologic assessment of acute panceatitis and its complications. Engl.. ol. 6. ol. J. anty-trypsinogen complex in malignant and benign digestive tract diseases. 9.. pancreatic amylase and phospholipase A. – Predictors of common bile duct stones prior to cholecystectomy: a meta – analisys. – Serum trypsinogen-2. LEBOVICH H. et. 11. – C-reactive protein (CRP) and serum phospholipase A. 17. – Acute pancreatitis. Radiol. 1996. – Role of interleukin-6 mediating the acute phase protein reponse in A.

ruºi ºi de alte naþionalitãþi lumea medicalã a aflat cu surprindere despre tijele centromedulare pe care le aveau implantate unii dintre aceºtia la nivelul membrelor ºi despre rezultatele neaºteptat de bune pe care le avuseserã în tratamentul fracturilor diafizare ale oaselor lungi. Folosirea tijelor zãvorâte (blocate) cu cele 2 tipuri de montaje realizate (static ºi dinamic) a revoluþionat tratamentul fracturilor complexe ale oaselor lungi. prin ameliorarea peformanþelor montajului tratarea tuturor fracturilor diafizare instabile din punct de vedere al rotaþiei ºi al telescopãrii. în Germania ºi apoi KEMPF ºi colaboratorii. sub controlul unor radiografii repetate s-a extins totodatã ºi realizarea sa prin deschiderea focarului de fracturã. MARINESCU. prin asocierea osteosintezei centromedulare pe focar închis cu aplicarea extensiei continue. TEODORIU în 1943. o datã cu introducerea tehnicii respective. A. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. în 1945. Cel care a stabilit principiile biomecanice ale osteosintezei centromedulare a fost Gerhard KÜNTSCHER. C.EVOLUÞIA OSTEOSINTEZEI CENTROMEDULARE EVOLUTION OF INTRAMEDULLARY OSTEOSYNTHESIS F. În teza sa de doctorat. pentru o perioadã medie de 4-6 sãptãmâni. KUZMIN din Moscova a rezolvat 2 cazuri de pseudartrozã de femur prin rezecþia focarului ºi fixarea lui cu o tijã de oþel nichelatã introdusã centromedular printr-un orificiu practicat în corticalã. prin aparatul numit „detensor“. în 1956. precum AO/ASIF. „ Tija tip Russell-Taylor-reprezintã a 2-a generaþie de tije centromedulare blocate. însã. 3/2005 47 . POPESCU ºi T. de asemenea este considerat ca fiind creatorul primei tije zãvorâte. Metoda a fost îmbunãtãþitã apoi tot de cãtre Küntscher. în 1913. Astfel. De-a lungul timpului au apãrut mai multe generaþii. Din 1960 au început sã fie folosite alezoare flexibile. În 1975 SCHVINGT propune osteosinteza centromedularã de aliniere. În fracturile cominutive. Chiar dacã metoda aducea un plus de stabilitate în focar ea avea ºi numeroase incoveniente. aceasta a devenit metoda preferatã de tratament a fracturilor cu traiect transversal ºi oblic scurt situate în treimea medie a diafizei femurale sau tibiale. ca decubitusul prelungit. Pornind de la aceºtia. La ora actualã se utilizeazã mai multe sisteme de tije zãvorâte. grãbind în schimb consolidarea fracturii. Astfel. Deºi tehnica originalã a lui Küntscher cuprindea alãturi de alezaj ºi utilizarea focarului închis. FIRICà în 1940. Ele au permis atât extinderea indicaþiilor osteosintezei centromedulare cãtre zonele metafizare cât ºi. care reducea riscul infecþiei ºi rata pseudartrozelor. când. KLEMM ºi SCHELLMANN în 1972. în anul 1940. Metoda zãvorârii a însemnat transfixierea tijei aflatã în poziþie centromedularã cu ºuruburi ce traverseazã orificiile situate la cele douã extremitãþi ale ei. din1823. Termenul de osteosintezã centromedularã a fost folosit. precum ºi în cele care interesau treimea proximalã sau distalã a femurului sau tibiei aceastã tehnicã nu asigura însã o fixare stabilã. în particular extensia continuã la osteosinteza cu tijã sau placã în cazul fracturilor diafizare complexe. determinând o fixare mai bunã. riscul de tromboflebitã. prin introducerea alezajului intramedular. C. VOINEA a descris cu amãnunþime fixarea centromedularã cu tije Küntscher. cum ar fi: „ Tija Klemm-Schelmann-constituie prima generaþie de astfel de tije. redori articulare ºi nu împiedica întotdeauna apariþia telescopãrii secundare. Luminiþa MARINESCU. osteosinteza cu tijã centromedularã pe focar deschis în fracturile diafizei femurale a fost larg utilizatã pânã în anul 1970. I. FAZEKAª în 1942. cu diametre progresive. „ Tija Grosse-Kempf-reprezintã o tijã din prima generaþie modificatã. în 1974. solidarizând-o de corticalele osoase la nivelurile respective. cuprinzând unele îmbunãtãþiri. realizat în 1969 a fost precursorul conceptelor moderne de zãvorâre. KÜNTSCHER. când V. DANIELESCU Clinica de Ortopedie ºi Traumatologie Cabinet Stomatologie Spitalul Clinic Judeþean Sibiu Prima referire la fixarea intramedularã provine. Dupã sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial ºi capitularea Germaniei. pe un pat-cadru tip Rieunau. care permitea totuºi o relativã mobilizare activã imediatã. care permitea astfel utilizarea unor tije mai bine adaptate la mãrimea canalului medular. Russell-Taylor sau Uniflex. BRIOT ºi COPIN au propus asocierea unor mijloace ortopedice. tijele centromedulare Küntscher puteau fi considerate ca primele implante eficiente în tratamentul fracturilor diafizare. în Franþa au introdus osteosinteza cu tijã zãvorâtã. primele operaþii de acest gen au fost realizate de Th. În România. Ca urmare s-a încercat gãsirea unor metode mai eficiente de tratament. I. în 1950. MODNEY. prin apariþia amplificatoarelor de imagine s-a impus metoda focarului închis. La vremea aceea. o datã cu eliberarea prizonierilor de rãzboi americani. În 1971 KEMPF. JIANU. Cuprinde o serie de modificãri care mãresc rezistenþa la obosealã a implantului. pentru prima datã de LAMBOTTE.

60(12). April 1984. CAMPBELL’S – Operative Orthopaedics. p 723-728. p 396-400. 2140-2165. La ora actualã noua paradigmã în fixarea fracturilor o reprezintã osteosinteza biologicã. titaniu-aluminiu-vanadiu (Ti-6Al-4V) ºi titaniu-aluminiu-niobiu (Ti-6Al-7Nb). Orthop. POPA R. 3/2005 . vol 3. 1983. 5. BROOS PL. D. titaniu. 104(4). Bucureºti. 6. Dec. Missouri. pentru a avea o rezistenþã mai mare la stress. BIBLIOGRAFIE 1. J. St. p 2068-2070. Ed. ULRICH D. Opiniile diferã ºi în prezent între folosirea titaniului sau a oþelului inoxidabil ca ºi cel mai bun material în producþia tijelor femurale. D. CLAWSON K. Acta Chir Belg 2004 Aug. SCHEIDER R. permiþând mobilizarea precoce. confecþionate din aliaj de titaniu. LEUNG K. 1986.În prezent existã ºi a 3-a generaþie de tije femurale. 2298-2308. Bone Jt. 4. HANSEN J. Aliajele utilizate pentru fabricarea tijelor cuprind: oþel 316 L. KEMPF J. din secolul al XIX-lea pânã în prezent este de fapt o lungã evoluþie de la fixarea internã instabilã cãtre moderna osteosintezã biologicã. 2085-2094. 3. – Neue Implantate als Voraussetzung biologischer Osteosynthesen. Tijele cu diametru mic sunt confecþionate din aliaje de titaniu. 8. R. SERMON A. În categoria osteosintezelor biologice intrã ºi fixarea cu tijã din titaniu biocompatibil fãrã alezaj. acest tip inovator de osteosintezã conduce la o fixare suficient de stabilã a fragmentelor osoase. 1992. Editura Medicalã. dar fãrã perturbãri majore ale perfuziei osoase. p 335-380. – Simpozionul internaþional al Societãþii GERHARD KÜNTSCHER. 48 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. BACIU Cl – Chirurgia ºi protezarea aparatului locomotor. WINQUIST M. p42-45. ROBERT A. Aceasta cuprinde: „ Tija femuralã canulatã A-M (Ace Medical). Istoria tratamentului chirurgical al fracturilor oaselor lungi. Noua percepþie în managementul fracturilor conferã mai multã importanþã conservãrii vascularizaþiei osului decât reducerii exacte anatomice. Edit Mosby-Year Book Inc. A historical overwiew of operative fracture treatment. Ther Umsch 2003. aceasta constituind o indicaþie de elecþie pentru fracturile diafizare de femur ºi tibie de la politraumatizaþi. vol 3. SIGVART T. Surg. 2343-2353. S – Practice of intramedullary locked nails-advanced techniques and special applications recommended by Association Internationale pour L’Ostéosynthese Dinamique (AIOD). Paris. p 291-364. Louis. Bucureºti. „ Tija AO nealezatã. Ninth Edition. 2. – Closed Intramedullary Nailing of Femoral Fractures. E. USA. Astfel. 9. FRIGG R. 1998. 7. Edit Sprinter-Verlag. MULLER M. ALLGÖWER M. – La fixation d’une fracture doit-elle être rigide ou élastique? Rev. p 529-539. GORUN N. KEMPF J. WILLNEGGER H. – From unstable internal fixation to biological osteosynthesis. 2132-2136. 30 aprilie-1 mai 2004. Chir. – Manual of Internal Fixation. România. Berlin Sprinter-Verlag 2002.

al zãvorârii pe baza transiluminaþiei osoase. Ea constituie obiectul obþinerii unui brevet de invenþie. MARINESCU Clinica de Ortopedie ºi Traumatologie Spitalul Clinic Judeþean Sibiu REZUMAT Metoda de faþã este aplicabilã în domeniul osteosintezei centromedulare cu tije zãvorâte a oaselor lungi ºi constã într-o nouã modalitate de realizare a zãvorârii (blocãrii) tijelor respective la nivelul osului. care conþine într-o proporþie de 25% apã. cum este cazul unei corticale osoase?…În acest sens trebuie þinut cont ºi de faptul cã þesutul osos viu este un material poros. obþinut prin transiluminaþie osoasã porneºte de la o serie de observaþii efectuate în cursul intervenþiilor chirurgicale artroscopice la nivelul genunchiului ºi umãrului. INTRODUCERE Metoda prezentatã în rândurile de mai jos este aplicabilã în domeniul osteosintezei centromedulare cu tije zãvorâte a oaselor lungi (în special tibie ºi femur) ºi constã într-o nouã modalitate de realizare a zãvorârii tijelor respective. For this intervention. THE ROLE OF BONE TRANSILLUMINATION IN THE GUIDING OF LOCKING Dr. reprezentând o invenþie brevetatã de cãtre Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci din România. prin faptul cã utilizeazã un ghidaj direct. realizate cu ajutorul unui endoscop modificat. b) Tije centromedulare rigide. the method is based on the transillumination method applied for the first time on the bone and it is an invention patended by the OSIM. În urma mai multor teste efectuate cu artroscoapele din dotare s-a constatat cã fasciculul luminos poate strãbate cu uºurinþã atât un strat de 10 milimetri de þesut spongios obþinut prin secþionarea unui cap femural. VALOAREA TRANSILUMINAÞIEI OSOASE ÎN REALIZAREA GHIDAJULUI ZÃVORÂRII THE INTRAMEDULLARY LOCKING NAILS OSTEOSYNTHESIS. Fiind evident faptul cã fasciculul luminos al artroscopului penetreazã cu uºurinþã planurile þesuturilor moi ale articulaþiilor cât ºi materialul plastic al mulajelor ºi este vizibil din exterior s-a pus întrebarea dacã acest fascicul luminos nu poate strãbate ºi un strat osos cu o grosime de câþiva milimetri. Noua metodã îºi propune sã înlãture dezavantajele celorlalte metode. cât ºi din prelucrarea unor tije Küntscher clasice la care se practicã orificii de zãvorâre de 5 mm diametru în apropierea ambelor capete. înlãturã dezavantajele metodelor cunoscute prin aceea cã utilizeazã un ghidaj direct. pe baza transiluminaþiei osoase cât ºi a vederii directe. S-a constatat aceasta în cazul mai multor pacienþi la care s-a introdus artroscopul în canalul medular. În acest scop se utilizeazã pe lângã instrumentarul obiºnuit de osteosintezã ºi un dispozitiv optic special. cu sau fãrã instrumentar special pentru realizarea zãvorârii. vizual. Ea se bazeazã deci pe metoda transiluminaþiei aplicatã în premierã la nivelul osului. ABSTRACT This method is used in the field of long bones intramedullary locking nails osteosynthesis and it represents a new possibility of locking the nails on the bone level. 2004 a Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci din România. cât ºi corticala metafizarã ºi diafizarã de la nivelul femurului sau tibiei. F. cu ocazia osteosintezelor pe focar deschis. conform invenþiei. obþinutã cu ajutorul unui endoscop modificat. cu orificii de zãvorîre (blocare) proximale ºi distale. Russell-Taylor etc.OSTEOSINTEZA CU TIJE CENTROMEDULARE ZÃVORÂTE. Therefore. certificat prin hotãrârea nr. c) O parte din componentele unei linii artroscopice moderne: „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 04. besides the usual osteosynthesis instruments it is also used a special optic device made from a modified bronchoscope linked to a modern light source through an optic cable. This new method is intended to remove the disadvantages of the current methods through a direct visual guiding of locking using the bone transillumination provided by a modified endoscope. 4/98 din 26. utilizate în prezent. Aceste tije pot proveni atât din trusele moderne de osteosintezã centromedularã de tip AO. 3/2005 49 . Noua metodã. provenit din modificarea unui bronhoscop ºi care este cuplat printr-un cablu optic la o sursã de luminã performantã. Principiul acestei noi metode ºi anume punerea în evidenþã a orificiilor de zãvorâre de la nivelul tijei prin fascicul luminos. MATERIALE NECESARE Materialele necesare pentru realizarea intervenþiei chirurgicale dupã noua metodã sunt: a) Trusã de osteosintezã centromedularã clasicã pe focar închis. al zãvorîrii. vizual.

Acest diametru poate asigura o rigiditate optimã a telescopului necesarã penetrãrii interiorului tijei implantate în canalul medular. Aceste teci flexibile trebuie sã aibã o lungime cu circa 1-2 cm mai micã decât telescopul dispozitivului optic pentru a nu jena transmiterea fluxului luminos prin fanta opticã ºi. Ele au rolul de a centra dispozitivul optic în interiorul tijelor. Manevra este facilitatã de lumina emisã prin capãtul telescopului care ajutã la identificarea capãtului proximal al tijei. Dacã vîrful dispozitivului împreunã cu fanta opticã nu este situat pe axul central al tijei ºi este excentric. Aceastã lungime este necesarã pentru siguranþa penetrãrii pânã în capãtul tijelor femurale. conform acestei invenþii este descrisã mai jos. Pentru zãvorîrea proximalã. cum este cazul tijei tibiale. „ „ Se cupleazã dispozitivul la cablul optic. utilizându-se o putere de 80-90% din cea maximã. Cablu optic realizat din fibre optice. Se stinge lumina din salã ºi se închid jaluzelele. 4. O lungime mai mare poate creea însã dificultãþi de sterilizare prin imersiunea în vase cu soluþii speciale. 7. în plagã. „ Un dispozitiv optic special. determinã o proiecþie falsã a orificiului de zãvorîre extern la nivelul suprafeþei osului. În cadrul acestei metode se începe zãvorârea întotdeauna distal. tijã care poate prezenta la acel nivel modificãri în raport cu forma iniþialã. 3. „ Se considerã introdusã tija centromedularã dupã principiile clasice. fiind prevãzut ca urmare numai cu sistemul de transmitere prin fibre optice. Aceastã flexibilitate mare este necesarã pentru a strãbate curburile tijelor. care pot avea lungimi de peste 40 cm. 6. 5.Sursã de luminã performantã. „ „ CARACTERISTICILE DISPOZITIVULUI OPTIC Instrumentul optic ideal utilizabil în cadrul acestei noi metode provine din modificarea unui bronhoscop. Instrumentul optic necesitã o flexibilitate crescutã la nivelul telescopului. 50 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. mai ales. având rolul de a îmbrãca telescopul ºi de a-l centra pe mijlocul tijei. Absenþa sistemului de lentile pentru vizualizare specifice unui endoscop. Se depãrteazã marginile plãgii utilizând la nevoie depãrtãtoare Langenbeck. asemãnãtoare cu tubul medular utilizat pentru schimbarea conductoarelor în timpul osteosintezei centromedulare. „ Se apreciazã pe amplificatorul de imagine poziþia aproximativã a orificiilor de la nivelul tijei ºi se practicã succesiv cîte o incizie minimã la nivelul pãrþilor moi. Gradaþii centrimetrice ale telescopului pe partea fantei optice. Unghi al vederii laterale. cel puþin la nivelul primului orificiu. atunci lumina transmisã prin orificiul de zãvorîre ºi în continuare prin os este de o mai slabã intensitate ºi. 14 mm) permiþând o bunã adaptare la diferite diametre ale tijei. 2. realizându-se ambianþa din cursul unei artroscopii. provenind din modificarea unui bronhoscop. Aceastã nouã poziþie faciliteazã utilizarea sa în cadrul zãvorîrii tijelor femurale. În toate cazurile este necesarã alezarea canalului medular pentru a evita deteriorarea telescopului în momentul introducerii acestuia în canal. Diametrul lor extern trebuie sã fie de o valoare crescândã (de exemplu 10. Acest dispozitiv optic are numai rolul de transmisie a luminii la nivelul fantei optice. prin orificiul sãu proximal. 3/2005 . De asemenea el trebuie sã aibã o anumitã rigiditate ºi rezistenþã pentru a putea fi împins cu un anumit grad de forþã în interiorul tijei implantate. iar acesta la sursa de luminã care se activeazã. Poziþionarea dispozitivului de conectare cu cablul optic de la baza bronhoscopului care se aflã la instrumentul clasic de partea opusã fantei optice (de unde iese fasciculul luminos) va trebui sã fie la noul instrument optic de aceeaºi parte cu fanta opticã. TEHNICA CHIRURGICALà Tehnica de realizare a zãvorârii tijelor centromedulare. respectiv de transmitere a luminii de 90° (comparativ cu unghiurile standard de 30°ºi 70°). d) Un sistem de teci flexibile din cauciuc sau plastic. în vederea evidenþierii osului la nivelul relativ al orificiilor de zãvorâre. SISTEMUL DE TECI FLEXIBILE Este format din mai multe teci flexibile de plastic sau cauciuc care îmbracã telescopul. Se introduce telescopul dispozitivului optic în interiorul tijei metalice implantate. având urmãtoarele caracteristici: 1. astfel încât fanta opticã sã fie în dreptul orificiului de zãvorîre. care poate fi obþinutã parþial prin absenþa sistemului de lentile. pe focar închis sau. în cazuri particulare pe focar deschis. de asemenea sã aibã un diametru intern cu circa 1-2 mm mai mare decât diametrul telescopului pentru a permite o pãtrundere uºoarã a acestuia în interiorul lor. Pentru aceasta este absolut necesar alezajul canalului medular în momentul osteosintezei. realizându-se doar o micã prelungire a inciziei în distal. Lungime a telescopului de aproximativ 45-50 cm. la contactul cu þesutul medular. Diametru extern de 4-4. cu excepþia celor cu diametre mici. 12. 5 mm. acest lucru poate sã nu fie necesar.

dupã aplicarea ºuruburilor proximale nu se mai poate pãtrunde cu telescopul în canal. Se practicã apoi o uºoarã miºcare de împingere ºi retragere consecutivã a telescopului. în os pânã la suprapunerea exactã a acestora. pentru ca fanta opticã sã fie împinsã. În continuare se foreazã cu burghiul un orificiu în corticala osoasã marcatã. aplicatã peste telescop (mai ales în cazul tijelor tibiale). Se fixeazã dupã aceea telescopul în poziþia de intensitate maximã a zonei luminoase ºi se roteºte uºor într-o parte ºi în alta pânã se obþine iarãºi intensitatea maximã a luminii. cãtre orificiu. asigurându-se astfel o intensitate mai mare a luminii. În concluzie. menþinând depãrtate marginile plãgii. singurul instrument specific fiind dispozitivul optic special ºi. pe corticala osoasã. Aceastã manevrã poate scurta timpul de identificare a orificiilor de zãvorîre. utilizarea acestui nou procedeu poate aduce urmãtoarele avantaje: A. B. precum ºi corticala opusã. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. pentru a centra telescopul ºi respectiv fanta opticã pe mijlocul tijei. gen Sidex. sub control vizual. CONCLUZIE Spre deosebire de toate celelalte metode de zãvorâre utilizate în prezent. în urma alezãrii ºi atunci când curburile tijei nu sunt exagerate telescopul va strãbate lejer tija centromedularã pe toatã lungimea ei. pãstrând aceeaºi orientare. datoritã iluminãrii orificiilor tijei. ceea ce duce în timp la o degradare a calitãþii transmisiei luminii. Aceasta dovedeºte cã fasciculul luminos este perpendicular pe peretele tijei ºi. DEZAVANTAJE „ Sterilizarea dispozitivului optic se face prin imersie în soluþii speciale. prin elasticitatea telescopului spre extern. ca ºi în cazul endoscoapelor obiºnuite. Timp de execuþie redus ºi utilizarea aceluiaºi procedeu atât pentru blocarea distalã cât ºi pentru cea proximalã. eventual tuburile flexibile. dispozitive externe de þintire sau chiar utilizarea unui câmp magnetic) prin aceastã nouã metodã evidenþierea orificiilor se face în premierã din interior. traversând tija. „ „ „ „ „ Orientarea telescopului se va face cu fanta opticã spre orificiul de zãvorâre vizat (proximal sau distal. cu ajutorul unui fascicul luminos transmis din interiorul tijei ºi vizibil la exterior prin transiluminaþie osoasã. deoarece atât cablul optic cât ºi sursa de luminã pot fi cele utilizate obiºnuit în cadrul unei linii artroscopice moderne. Dacã orificiul din corticala osoasã nu se suprapune exact peste orificiile tijei se foreazã din nou. Introducerea ºuruburilor se face sub control vizual. în dreptul orificiului de zãvorâre „ unghiul de deviere a luminii sã fie de 90o. cu 1-2cm telescopul. AVANTAJELE METODEI Avantajele noii metode decurg din 3 caracteristici principale pe care le prezintã în raport cu procedeele clasice de zãvorâre: „ realizarea zãvorârii distale fãrã utilizarea razelor X „ realizarea în aceeaºi manierã a zãvorârii proximale „ utilizarea controlului vizual direct pentru inserarea ºuruburilor de blocare. respectiv în sus. Se retrage burghiul ºi se observã ambele orificii de zãvorâre de la nivelul respectiv iluminate de cãtre dispozitivul optic prezent în interiorul tijei. C. Ulterior se pãtrunde cu burghiul prin ambele orificii de zãvorâre. pentru o aplicare în condiþii optime a metodei trebuie respectate urmãtoarele cerinþe: „ intensitatea luminii trebuie sã fie cât mai mare „ capãtul distal al telescopului trebuie sã fie localizat în axul tijei. perpendicular. „ Flexia accentuatã a telescopului poate duce dupã o utilizare mai îndelungatã la degradarea sa ºi alterarea transmisiei luminii. respectiv. evitând numeroasele apariþii de cãi false. Evitarea expunerii îndelungate la raze X a echipei operatorii pe parcursul zãvorârii tijei. dupã care se retrage uºor. 3/2005 51 . Orientarea fantei este facilitatã de poziþia asemãnãtoare a dispozitivului de cuplare cu cablul optic. Se practicã aceastã manevrã împingînd baza telescopului cu dispozitivul de cuplare spre interior sau în jos. Implicã costuri mai reduse prin simplificarea materialelor necesare pentru zãvorâre. prin utilizarea dispozitivelor de ghidaj ataºate de mânerul de implantare al tijei. Se marcheazã centrul zonei luminate de pe corticalã cu o þepuºã sau vârful unei broºe. prezente la celelalte metode actuale. În cazul când se folosesc ºuruburi autotarodante acestea se in- troduc direct dupã forare. PeraSafe etc. direct. În continuare se tarodeazã dupã care se introduce ºurubul de zãvorâre. În mod asemãnãtor se procedeazã atât pentru zãvorârea proximalã cât ºi pentru cea distalã. pânã la evidenþierea fasciculului luminos care traverseazã orificiul de zãvorâre al tijei ºi corticala osoasã sub forma unei arii luminoase. Ca urmare. În cazul unei tije cu diametru mai mare de 11 mm se poate utiliza o teacã flexibilã.Deoarece se folosesc tije metalice groase. fãrã utilizarea unor alte instrumente. În funcþie de preferinþele chirurgului realizarea zãvorârii proximale se poate face ºi clasic. extern sau superior). Gradaþiile centimetrice ajutã la aprecierea introducerii telescopului pânã la nivelul orificiilor de zãvorâre (a cãror distanþã faþã de baza tijei se poate determina preoperator). uºor. la care reperarea orificiilor de blocare a tijei centromedulare se realizeazã din exterior (fie cã este vorba de amplificatorul de imagine. Întotdeauna se începe cu blocarea distalã deoarece în caz contrar.

REMISIUNE COMPLETA (RC) – disparitia tuturor leziunilor b. BOALA STABILIZATA (BS) – nu indeplineste criteriile pentru RC sau RP d. ca pleurezie. s-au incercat un numar mare de criterii care sa defineasca precis acest raspuns. Stabilite initial de Miller ºi agreate de OMS. indiferent de orientarea sa spatiala b. Acestea sunt: 1. Se considera evolutia sa astfel: A. Masurarea se face in diametrul cel mai mare. criteriile grupate sub genericul RECIST sint astazi unanim acceptate. Se aleg maximum 5 leziuni masurabile per organ ºi maximum 10 leziuni in totalitate. de asemenea notindu-se ºi toate leziunile patologice nemasurabile (NON-TARGET). Leziune masurabila. Leziune nemasurabila. ascita. limfangita. punctind diferitele aspecte ale modului in care se efectueaza corect aceasta evaluare. REMISIUNE PARTIALA (RP) – reducerea cu 30% a sumei diametrelor maxime masurate anterior c.ro. edem etc. Modul de masurare a unei asemenea leziuni trebuie sa respecte urmatoarele cerinte: a. acestea fiind expuse in continuare. REMISIUNE PARTIALA / BOALA STABILIZATA (RP/BS) – nu indeplineste criteriile pentru RP. Progresie tumoralã (PT) – creºterea cu 25% sau mai mult a oricãrei leziuni iniþiale sau apariþia de noi leziuni Metoda cel mai adesea folosita in apreciere este Computer Tomografia. precum ºi normalizarea valorilor iniþial crescute ale markerilor tumorali Remisiune parþialã (RP) – reducerea cu cel puþin 50% a dimensiunilor tumorale. pe aceeasi aparatura ºi in aceleasi conditii tehnice. REMISIUNE COMPLETA (RC) – disparitia tuturor leziunilor (si normalizarea markerilor tumorali) b. Examinarea trebuie sa aleaga un numar de leziuni considerabile ca leziuni tinta (TARGET). 52 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Leziuni masurabile: a. In aceasta categorie intra leziunile care nu pot fi cuantificate dimensional. pacientul se reevalueaza la interval de timp de 6-8 saptamini dupa ciclu ºi la final. grupate astfel: Remisiune completã (RC) – dispariþia completã a tuturor leziunilor detectate clinic sau imagistic. with an emphasis on the corect definitions and factors that lead to correct evaluation. reprezentative pentru toate organele afectate ºi care se masoara conform criteriilor. V POPITA** Spit Clinic Judetean Sibiu Institulul Oncologic I Chiricuta Cluj Napoca Autor principal: Santa Adrian. cit ºi in dimensiunile luate ca ºi criterii. adenopatie). Exista diferente atit in tehnica evaluarii CT cu tomografe conventionale versus spiral sau multislice. Nici una din leziunile iniþiale nu a progresat ºi nici nu au apãrut altele noi. dimensiunile considerate masurabile fiind de peste 20 mm in CT clasic ºi peste 10 mm in CT spiral sau multislice. Reprezinta orice leziune cu dimensiuni care pot fi precis evaluate (masa tumorala. Pentru a putea avea o imagine ºi un limbaj comun referitor la evaluarea raspunsului terapeutic al pacientului oncologic. Se masoara diametrul cel mai lung care trece permanent prin masa tumorala 2. ABSTRACT The paper presents the WHO RECIST criteria for the evaluation of the therapeutic response in oncologic patient. Imagistic. E-mail: santaadrian@xnet. fiind evaluate in evolutie de catre acelasi evaluator. Stabilirea incadrarii precise in criteriile RECIST se poate face doar daca o serie de definitii privind evaluarea sint bine cuantificate. Leziuni nemasurabile a. Alecu Russo nr 43 SIBIU. pentru o perioadã de cel puþin 4 sãptãmâni. metastaze infiltrative osoase. RECIST reprezinta prescurtarea pentru Response Evaluation Criteria In Solid Tumours. tel 0722 231 962 REZUMAT Lucrarea prezinta criteriile RECIST ale OMS pentru evaluarea raspunsului la tratament al pacientului oncologic. PROGRESIE TUMORALA (PT) – crestere cu 20% a sumei diametrelor celor mai mici leziuni sau aparitia de noi leziuni B.EVALUAREA IMAGISTICA A RÃSPUNSULUI LA TERAPIA PACIENTULUI ONCOLOGIC (RECIST) WHO RECIST CRITERIA FOR EVALUATION OF THE THERAPEUTIC RESPONSE IN ONCOLOGIC PATIENT A SANTA*. pentru o perioadã de cel puþin 4 sãptãmâni. Evaluarea pacientului incepe intotdeauna cu o examinare considerata „baza de pornire“ (BASELINE). mãsurate bidimensional. 3/2005 . Boalã stabilizatã (BS) – reducerea cu mai puþin de 50% a dimensiunii sau creºterea cu mai puþin de 25% a leziunilor iniþiale ºi inexistenþa unor leziuni noi. Masuratorile trebuie sa indeplineasca criterii precise.

este esentiala o evaluare comuna imagist-oncolog. Atunci cind o leziune mai mare involueaza ºi se transforma in doua leziuni. Din partea imagistului. aceleasi constante ºi de preferinta de catre aceeasi echipa de examinatori. PROGRESIE TUMORALA (PT) – aparitia de noi leziuni sau progresie indubitabila a celor existente Raspuns TARGET RC RC RP BS PT Orice Orice Raspuns NON-Target RC Fara RC/Fara PT Fara PT Fara PT Orice PT Orice Aprecierea starii evolutive globale se face prin corelarea tuturor masuratorilor de mai sus. Este de remarcat ca exista o serie de reguli ce trebuiesc respectate pentru ca raspunsul global sa fie acceptabil ca ºi corect. pentru o cuantificare cit mai precisa a raspunsului la terapie. sint necesare urmatoarele modalitati de lucru: „ metoda imagistica aleasa pentru studiu trebuie sã fie disponibilã pe tot parcursul urmãririi bolnavului „ evaluãrile iniþiale trebuie efectuate cât mai aproape de debutul tratamentului (în nici un caz mai mult de 4 sãptãmâni) „ explorãrile de urmãrire trebuie efectuate în aceleaºi condiþii tehnice ca ºi explorarea iniþialã. Astfel. Creºterea doar a unei leziuni fãrã ca suma sã respecte definiþia nu înseamnã PT.cu o leziune persistenta sau cel putin un marker peste normal c. care se raporteaza ca atare. atunci cind apreciem progresia la un pacient cu multiple leziuni. cu acelasi aparat. Leziuni noi Nu Nu Nu Nu Da sau NU Da sau Nu Da Rezultatul global se apreciaza ca cel mai bun raspuns global dimensional de la inceputul tratamentului. semasoara diametrul maxim ºi se raporteaza ca ºi suma leziunilor confluente. 3/2005 53 . atunci cind doua leziuni conflueaza. Este de remarcat faptul ca: „ Rãspunsul tumoral nu este corelat întotdeauna cu prognosticul pacientului „ Rãspunsul nu se traduce întotdeauna în avantaj de supravieþuire „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. cu explicarea evolutiei leziunii. trebuie ca suma dimensiunilor masurate dupa criteriile RECIST sã fie în creºtere mai mare de 20%. De asemenea. cu mentiunea ca leziunile restante neincadrabile la finalul tratamentului trebuie biopsiate. aprecierea corecta se face prin masurarea separata a fiecarei leziuni. sub forma unui tabel de felul celui urmator: Toate leziunile (RASPUNS GLOBAL) RC RP RP BS PT PT PT Rolul evaluarii recist al pacientului vizeaza in principal: „ Stadializare „ Monitorizare tratament ºi decizie terapeutic㠄 Evaluarea tratamentului: Rata de Rãspuns Supravieþuire Calitatea vieþii Controlul simptomelor Este de subliniat de asemenea faptul ca. facindu-se suma dimensionala.

iradierea maduvei duce la leucemii. folosirea unor aparate ºi tehnici depasite moral.). Useless medical irradiation is caused by incorrect diagnosis and treatments. trebuie considerate efecte stocastice. Valorile dozelor primite la iradierea naturala sunt: „ iradierea extraterestra (cosmica): 0. Unii autori dau ca o scurtare medie a vietii pentru populatie de 120zile/Sv (1. radioprotection Cu studiul mecanismelor de actiune ºi efectele radiatiilor ionizante asupra organismului viu se ocupa radiobiologia. efect mutagen. am constatat ca la radiografii valoarea rezultatelor negative oscileaza intre 40-60%. C. Efectele biologice ale iradierii se bazeaza pe ionizarea ºi excitarea materiei vii. surse minore de radiatii ionizante ºi iradierea medicala. ceea ce inseamna ca multe examinari radiologice se fac fara discernamant. c. Cuvinte cheie: radiologie. Iradierea organismului uman este naturala ºi artificiala Iradierea naturala este extraterestra (razele cosmice) ºi terestra. fiind preocupati in permanenta de a limita cat mai mult posibil gradul de iradiere. 2zile/rem). Utilizarea medicala a radiatiilor ionizante constituie sursa principala de iradiere a populatiei in intreaga lume. radioprotectie ABSTRACT The irradiation of the human body may trigger major biological effects. ex. Efectul letal al radiatiilor ionizante se bazeaza pe leziunile ce se pot produce in unele structuri ale organismului viu. 3/2005 . 3mGy/an (30mrad/an) „ iradierea terestra: a. d. We witness nowadays an increasing tendency of relying too heavily on radiological examinations. lipsa utilizarii mijloacelor adecvate de radioprotectie. Iradierea inutila rezulta din indicatii gresite de diagnostic ºi tratament. Iradierea medicala este utila ºi inutila. reactorii atomici. lipsa mijloacelor adecvate de radioprotectie. materialul de constructie al locuintei. Multe efecte biologice. procedeele de tratament ºi cercetare care folosesc raze X ºi radioizotopi. compozitia rocilor. efect teratogen. Fondul radioactiv artificial este dat de exploziile nucleare.2mGy/an (20mrad/an) Deci iradierea naturala este de aproximativ 1mGy/an (100mrad/an) avand variatii mari in functie de asezarea geografica. In tesutul viu energia radianta nu este cedata in mod omogen ºi are efecte drastice.IRADIEREA MEDICALA MEDICAL IRRADIATION Dr. by the use of out of date instruments and techniques and by the lack of proper radioprotection means. produsa de mediul inconjurator ºi de radionuclizii incorporate in organism care conduc la iradiere interna. Metodele de diagnostic care folosesc radiatii ionizante (ex. Iradierea utila cuprinde procedeele de diagnostic ºi terapie aplicate in interesul bolnavului. mediul inconjurator: 0. Iradierea medicala inutila rezulta din indicatii gresite de diagnostic ºi tratament. singura atitudine moderna fata de acest tip de investigatie ºi de relatie a ei cu clinica ramane capacitatea de selectie ºi ierarhizare a metodelor ºi a cazurilor in care trebuie sa intervina in procesul de diagnostic ºi mai ales aprecierea valorii informatiilor furnizate. Efectul biologic este disproportionat de mare fata de energia absolvita. Intrucat in prezent asistam la o tentinta de a abuza de examene radiologice. rezultatele negative osciland intre 50-70%.5 mGy/an (50mrad/an) b. cresc in proportie mare de la an la an. T. Keywords: radiology. ºi de scurtarea vietii in urma actiunii radiatilor ionizante (in special prin iradierea cronica). Udrea Daniel REZUMAT Iradierea organismului uman poate produce efecte biologice majore. Radiatia ionizanta poate produce efecte biologice majore: a. Iradierea organismului uman poate produce efecte somatice ºi genetice. la radioscopii situatia fiind ºi mai „trista“. efect letal. therefore the only modern attitude towards this kind of investigation and towards it’s relation with the hospitals remains the ability to select and to draw a hierarchy of the methods and cases where such an examination is needed and most important to appreciate the value of the information given. In legatura cu efectul letal al iradierii se discuta mult. efect cancerigen. 54 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. radioscopice ºi radiografice. etc. printre ele numarandu-se ºi efectul radiobiologic. Este cunoscut ca radiatiile pot produce diferite forme de cancer: iradierea pielii poate duce la cancer de piele. iradierea gonadelor poate determina modificari genetice la descendenti. Efectele iradierii sunt efecte stocastice (procese care se petrec in timp indelungat ºi al caror validare depinde de sansa). folosirea unor aparate ºi tehnici depasite moral. Iradierea artificiala a aparut in secolul XX fiind un produs al civilizatiei umane. contaminarea interna: 0. Urmarind examinarile radiologice cu rezultate pozitive ºi negative din Laboratorul clinic de radiologie urgente medico-chirurgicale al Spitalului Clinic Judetean Sibiu. b.

E. Pres. Folosirea unui kilovoltaj ridicat in detrimentul miliamperajului reduce iradierea pacientului. Se va evita examinarea radiologica in primele luni de sarcina. de laborator. Se trimit des la radiologie pacienti cu boli ce nu au corespondent radiologic sau uneori se fac indicatii de incidente radiologice de catre medicii de medicina generala. Asemenea practice medicale nu au nici o justificare. Lett J. fara a se supune unui examen clinic complet. pe cat posibil. etc. reduc mult iradierea prin protejarea acelor regiuni. gradinite. Trebuie sa admitem ca un rezultat negativ nu inseamna intotdeauna o iradiere inutila. Fara o examinare completa ºi corecta se poate „trece“ pe langa diagnostic ºi trimiterea pacientului la radiologie produce numai o iradiere medicala inutila. placi de cauciuc plumbat asezate pe piele. uzanta de a stii cand trebuie sa intervina in procesul de diagnostic ºi mai ales aprecierea informatiilor furnizate. 3/2005 55 . facultate. Se cunoaste ca radioscopia produce o iradiere mai mare. Numai medicul radiolog poate aprecia cel mai bine incidenta care trebuie efectuata. Uneori daca ar trebui sa se respecte indicatia s-ar putea sa nu se precizeze diagnosticul ºi bolnavul se alege doar cu o iradiere inutila. de aceea se recomanda sa se inlocuiasca. „Advances in Radiation Biology“ Acad. Multe sunt cazurile in care pacientul ajunge la radiologie. sorturi. angajari. Problemele de radioprotectie a populatiei ºi personalului care lucreaza in mediul de radiatii ionizante sunt in prezent legiferate ºi controlate in Romania de catre CNCAN (Comisia Nationala pentru Controlul Activitatiilor Nucleare) Exista ºi o comisie internationala pentru protectie radiologica (ICRP) care a luat fiinta in anul 1928 cu ocazia celui de al II-lea Congres International de Radiologie de la Stockholm. radioscopia cu radiografia. Josef Lissner „Radiologische Woche“ Munchen 1990 3. G. A. Actualmente singura atitudine moderna fata de investigatiile paraclinice ºi de relatia lor cu clinica ramane capacitatea de selectie ºi ierarhizare a metodelor. pentru ca este bine acoperit de exam. Doza absorbita de pacient este direct proportionala cu dimensiunea portii de intrare iar in acest scop diafragmarea corecta a fasciculului de radiatii ci limitatea exacta a conului de raze la dimensiunea filmului sau utilizarea unui camp cat mai mic la radioscopie sunt metode de reducere a iradierii inutile dar nu intotdeauna realizabile avand in vedere vechimea aparaturii radiologice folosite. W. H. New York 1998 2. „Regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare. 4. Dar totodata trebuie sa admitem ºi ca este mult mai comod pentru unii medici sa scrie bilete de trimitere catre radiologie.Cea mai importanta cauza a abuzului de examinari radiologice o constituie faptul ca unii medici trimit direct pacientul la explorari radiologice fara un examen clinic prealabil sau dupa un examen clinic superficial. Adler H. Folosirea unor constante electrice corecte (kV ºi mAs) reduce mult iradierea inutila. el putand avea valoare prin excluderea unor afectiuni. trimiteri la cure balneare. nemai purtand „pe umeri“ doar responsabilitatea unei examinari clinice. Numarul mare de rezultate radiologice negative in regim de policlinica se explica ºi printr-un numar mare de examinari care se incadreaza in examene obligatorii ca inscrierea la scoli. In scaderea iradierii inutile are mare importanta „armonizarea“ filmelor cu foliile intaritoare corespunzatoare BIBLIOGRAFIE 1. lucru de asemenea nu intotdeauna realizabil din motive neimputabile personalului din laboratoarele de radiologie.. Folosirea materialelor de radioprotectie. radiologic ºi eventual de exam. In scaderea iradierii inutile o mare importanta o are tehnica radiological folosita. O greseala medicala care conduce de cele mai multe ori la iradiere medicala inutila este trimiterea pacientului la examinare radiologica la cererea nemotivata a acestuia. Norme Republicane de Securitate Nucleara Bucuresti“ 2002 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Schmidt „100 Jahre Roentgen – 100 Raetsel“ Conscientia diagnostica 1995 5. examene periodice. Scherer „Strahlen-Therapie“ 1996 din casetele radilogice. numai pentru faptul ca el doreste o anume examinare radiologica.

cu afectarea marcatã a condiþiei sistemice (diabet. C. (1998) au arãtat cã pierderea osului alveolar este asociatã cu un mai mare risc al BPOC. Reducerea progresivã a VEMS. În Anglia ºi Þara Galilor. 1996. BPOC este responsabil de aproximativ 20000 decese pe an (Maitre et al. 2000). Didilescu. Scannapieco ºi Ho (2001) au arãtat cã existã o asociere între BPOC ºi pierderea inserþiei parodontale. 2000). s-a reconsiderat interesul pentru ecologia microbianã oralã. osteomielita la copii (Dodman et al. F. cariile ºi germenii microbieni cariogeni reprezintã factori semnificativi de risc pentru pneumonia de aspiraþie. proiectului genomului uman. în anul 1990. BOLILE PULMONARE OBSTRUCTIVE CRONICE (BPOC) BPOC este starea morbidã caracterizatã printr-o obstrucþie cronicã a fluxului aerian datoratã bronºitei cronice ºi/sau emfizemului (Honig ºi Ingram 1998). Wu et al. biologiei moleculare ºi biologiei celulare ce au permis explorarea în profunzime a genomului microbian. Nivelele de mortalitate sunt diferite de la o þarã la alta. 1998). imunitatea gazdei.BOLILE APARATULUI RESPIRATOR ªI ASOCIERILE LOR CU CONDIÞIILE CAVITÃÞII BUCALE PULMONARY DISEASES AND THEIR ASSOCIATIONS WITH THE CONDITIONS OF THE ORAL CAVITY A. infecþiile respiratorii inferioare au fost a 3-a cauzã de mortalitate în lume. Bronºita cronicã este rezultatul iritaþiei cãilor aeriene bronºice. „Carol Davila“ Bucureºti Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“ Bucureºti Aproximativ 6 miliarde de microbi reprezentând mai mult de 500 de specii bacteriene se gãsesc în cavitatea oralã (Cohen ºi Slavkin 2000. imunitatea mucoasei ºi asocierea cu condiþiile sistemice. Oricum. 2. pneumonii de aspiraþie (Scannapieco 1999). (1998) nu au gãsit nici o relaþie între bolile respiratorii acute ºi condiþiile orale. studiile au demonstrat virulenþa diferitelor bacterii din placã. 1997). infecþiilor orale. 2 milioane decese) (Murray ºi Lopez 1997). dispneea progresivã de efort ºi reversibilitatea sub 15% (inclusiv dupã inhalarea de bronhodilatatoare pentru testarea reversibilitãþii obstrucþiei) fac parte în prezent din cadrul larg al definiþiei bolii. iar bolile pulmonare obstructive cronice (BPOC) au fost a 6-a cauzã de mortalitate (2. 2001). Limitarea fluxului de aer este progresivã ºi este însoþitã de un rãspuns inflamator anormal al plãmânului faþã de particule strãine sau gaze. (responsabile de 4. Studiile terapeutice care aratã cã eliminarea microorganismelor din placã poate fi corelatã cu ameliorãri clinice. ºi o varietate de boli ºi afecþiuni sistemice (Cohen ºi Slavkin 2000). Reînnoirea interesului în parodontologie s-a petrecut în momentul în care s-au produs progrese importante în domeniile microbiologiei. Kolenbrander 2000). Bolile respiratorii sunt responsabile de un numãr însemnat de decese ºi suferinþã considerabilã la oameni. dar au gãsit o asociere între igiena oralã deficitarã ºi bolile respiratorii cronice. Studii care coreleazã majoritatea formelor de gingivite ºi parodontite cu acumularea de placã dentarã. C. O altã definiþie este datã de Pauwels et al. Sursele principale de evidenþiere a tipului infecþiei în afecþiunile parodontale sunt dupã Zambon (1996): 1. 1997). cu variaþii de la 10 la 500 decese la 100000 locuitori (Higgins ºi Thom 1989). Terpenning et al. 3. În timp ce majoritatea acestor organisme este comensalã. BPOC afecteazã un segment important al populaþiei. 3 milioane decese). Hayes et al. Didilescu. (2001) subliniazã cã patogenii parodontali. În Franþa. Bolile parodontale pot fi asociate cu efecte sistemice. probleme de sãnãtate oralã ºi prezenþa dinþilor. În consecinþã. leucemie) sau cu predispoziþii genetice. ce are drept consecinþã o creºtere a proporþiei celulelor secretoare de mucus de la nivelul epiteliului 56 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. De exemplu. BPOC este responsabil de 25000 decese pe an. un subgrup al acestora sunt patogeni oportuniºti care pot cauza boli sistemice (Paster et al. Bolile parodontale sunt cauzate de cãtre bacteriile din placa gingivalã (Socransky ºi Haffejee 1994). În Marea Britanie. In vivo ºi in vitro. Mojon et al. Aceste boli au o prevalenþã largã. infecþii HIV. infecþiile parodontale pot afecta statusul sistemic al pacienþilor (Mealey 1999). S-a raportat cã bacteriile orale sunt implicate în endocardite bacteriene (Berbari et al. U. BPOC este diagnosticat în aproximativ 4% la bãrbaþi ºi 2% la femeile de peste 45 ani (Barnes 2000). M. Aceste efecte sunt inconstante la majoritatea indivizilor. Marica Facultatea de Stomatologie. greutate scãzutã a nou-nãscutului prematur (Offenbacher et al. Scannapieco et al. (1997) au demonstrat cã infecþiile de tract respirator sunt asociate cu o acumulare mai mare de placã dentarã. fiind o problemã importantã de sãnãtate publicã ºi reprezentând o cauzã frecventã de absenteism în muncã (Halpin 2001). 3/2005 . (2001): BPOC este o maladie caracterizatã prin limitarea fluxului de aer prin cãile respiratorii care nu este complet reversibilã. la o gazdã susceptibilã. afecþiuni coronare ºi infarct cerebral (Beck et al.

pneumoniae. vârstã înaintatã (Levison 1998). fie la cel stâng. este regiunea subgingivalã ºi placa dentarã care pot conþine > 1011 CFU de microorganisme/gram. H. diabet. pneumoniae. alternativ. influenzae. „ Inoculare directã ºi propagarea prin contiguitate Douã cãi adiþionale de transmitere a bacteriilor la plãmâni sunt inocularea directã ca rezultat al intubaþiei traheale sau plãgilor tãiate ale toracelui ºi propagarea prin contiguitate de la un loc de infecþie adiacent. în plãmâni. melaninogenica. radiologice (infiltrate pneumonice noi sau extinderea celor preexistente) ºi de laborator (leucocitozã etc. Pot fi o cauzã primarã a exacerbãrii. la nivelul nasului ºi al cãilor aeriene superioare. spirochete ºi streptococi anaerobi. nu au simptomele clinice ale acestei boli (Scannapieco 2000). Bronºita cronicã este mai prevalentã la bãrbaþi decât la femei. aproape 20% din totalul adulþilor de sex masculin manifestând simptome. indivizi sãnãtoºi transportã tranzitor patogeni pulmonari comuni în rinofaringe. Totuºi. Mai multe particule sunt depozitate în bronhiolele mici ºi alveole. pyogenes . PNEUMONIA Pneumonia este un proces inflamator al parenchimului pulmonar distal care survine ca rezultat al invaziei acestor structuri anatomice de un agent infecþios reprezentat de bacterii. deºi prezintã evidenþã histologicã de emfizem. catarrhalis. M. dacã nu sunt indepãrtaþi prin ventilaþie sau prin filtrare la nivel pulmonar în cursul respiraþiei de aer contaminat. de diametrul particulelor. pneumophila. poate fi suficientã pentru a ajunge la nivel alveolar ºi sã iniþieze infecþia (Levison 1998). Particulele având > 10 mm în diametru sunt depozitate. În mod obiºnuit sunt cauzate „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.) sugestive. Bacteriile pot fi implicate în patogeneza exacerbãrilor. Studiile au arãtat cã 21-33% din cazurile de pneumonii comunitare sunt asociate cu organisme anaerobe (Mealey 1999). gingivalis. Aceste celule secretã excesiv mucus traheobronºic. S. „ Diseminarea hematogenã din regiuni extrapulmonare Infecþia. Frecvenþa colonizãrii cu bacili aerobi Gram. Una din complicaþiile majore ale BPOC este frecvenþa exacerbãrilor sau episoade în care existã semne obiective cã boala s-a agravat. Aceºti aerosoli infectanþi sunt îndeajuns de mici ca sã treacã de apãrarea gazdei la nivelul cãilor respiratorii. pe mãsurã ce mãrimea particulelor scade sub 5 mm. specii de Actinomyces. Prevalenþa bolii la femei se ridicã odatã cu creºterea consumului de tutun (fumatului) în rândul acestora. alcoolism. anormalã a spaþiilor aeriene distal de bronhiolele terminale. Tractul respirator inferior în care se produc schimbãrile gazoase este în general menþinut liber de microorganisme prin acþiunea combinatã a factorilor de apãrare imunitari ai gazdei ºi clearence-ul mecanic prin reflexul de tuse. de obicei cu S. nu se aºeazã datoritã gravitaþiei. Emfizemul e definit ca o lãrgire permanentã. afecþiuni severe (cancer. la pacienþii care au fie endocarditã localizatã la cordul drept. „ Pneumoniile comunitare Sunt cauzate de patogeni ce rezidã normal în mucoasa orofaringelui.negativi a mucoasei orofaringiene. disemineazã pe cale hematogenã la nivel pulmonar. H. nucleatum. în 2 moduri. tuse.respirator. Aspirarea acestor patogeni este cel mai comun mecanism de producere a pneumoniei. Inhalarea aerosolilor infectanþi Depozitarea particulelor inhalate în tractul respirator este determinatã în primul rând. constricþie toracicã. O particulã inhalatã de mãrime adecvatã. pneumoniae. suficient sã determine tuse cu expectoraþie minim 3 luni pe an. S. aureus. C. debilitatea accentuatã. aceºti patogeni fiind: S. Cele mai multe studii relevã cã în prezent 0. F. L. 3/2005 57 . pneumoniae. C. Germenii cel mai des asociaþi cu exacerbãrile sunt H. Honig ºi Ingram 1998). fie în spital (nosocomialã). însoþitã de distrucþia pereþilor lor ºi fãrã o fibrozã evidentã (American Thoracic Society 1995).). albicans ºi specii anaerobe (Scannapieco 1999). P. Incidenþa emfizemului e mai puþin bine-cunoscutã având în vedere cã instrumentul principal de diagnostic noninvaziv (Scanning CT) nu poate fi aplicat studiilor populaþionale. Infecþiile cu Fusobacterium ale þesuturilor retrofaringiene disemineazã. Particulele având < 5 mm în diametru ºi care conþin unul sau posibil douã microorganisme. influenzae ºi M. secreþii traheobronºice purulente etc. cum ar fi S. Au o ratã crescutã de morbiditate ºi mortalitate. care este rarã la persoanele sãnãtoase (< 2%). catarrhalis . ci mai degrabã rãmân suspendaþi în atmosferã pentru o perioadã lungã de timp. majoritatea vastã a indivizilor. Pneumoniile nosocomiale Pneumonia nosocomialã este definitã ca rezultatul unei infecþii a parenchimului pulmonar care debuteazã dincolo de 48-72 ore de spitalizare ºi este caracterizatã prin semne clinice (febrã. cum ar fi: producþie crescutã de sputã având modificãri ale culorii ºi/sau consistenþã. fungi sau mycoplasma ºi este larg apreciatã ca fiind fie dobânditã în comunitate. pot acþiona ca invadatori secundari dupã o infecþie viralã acutã sau o infecþie mycoplasmicã. obosealã. Este interesant cã se gãsesc rareori plãmâni fãrã emfizem. ºi la pacienþii cu infecþii date de cateterele intravenoase. La momente diferite. influenzae. de asemenea. pneumoniae ºi M. 20-30% din totalul adulþilor dupã 45 de ani raportând istorie de astm sau bronºitã cronicã (Renwick ºi Connolly 1996). infecþie HIV). dispnee. virusuri. creºte cu spitalizarea. 5-1% din totalitatea pacienþilor spitalizaþi dezvoltã pneumonii nosocomiale (Bartlett 1997). pneumoniae . post-mortem. de-a lungul a 2 ani consecutivi (American Thoracic Society 1995. Pasajele respiratorii superioare sunt frecvent colonizate cu organisme care provin din regiunile oralã. Sursa patogenilor pulmonari anaerobi cum sunt P. M. în timpul anului. Bronºita cronicã este destul de prevalentã. transportul ciliar al contaminanþilor aspiraþi ºi deplasarea secreþiilor din cãile aeriene inferioare în trahee (Mealey 1999). Microorganismele pot coloniza cãile aeriene inferioare prin 4 cãi posibile: „ Aspirarea organismelor ce colonizeazã orofaringele Majoritatea patogenilor pulmonari îºi au originea în flora orofaringianã. nazalã ºi faringianã. cele mai multe.

Periodontol 1999. Dodman T. 3. 23-29. Influence of periodontal infections on systemic health. Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Bronchopneumopathies chroniques obstructives. p. bacilii Gram-negativi sunt rãspunzãtori de 50-70% din pneumoniile nosocomiale. Preventing nosocomial pneumonia: state of the art and perspectives for the 1990s.and intercountry differences. including necrotizing pulmonary infections (Lung abscess).). specii de Enterobacter) sunt cunoscuþi ca fiind o cauzã majorã de infecþii nosocomiale (Scannapieco 1999). 3/2005 . editori. Halpin DMG (2001). coli. p. editor. Ingram RH (1998). Tablan et al. diabet zaharat. în concordanþã cu multiple studii în domeniul microbiologiei pneumoniilor nosocomiale. 1997). Ann Periodontol 1998. intubaþie sau ventilaþie mecanicã. editori. 1437-1445. În: Aubier M et al. Fagon JY. 12. 4. spitalizarea în timpul toamnei sau iernii ºi schimbarea circuitelor de ventilaþie la fiecare 24 ore (Cunha 1986. ºi sunt considerate de unii ca având doar prezenþã tranzitorie în regiunea oralã sau orofaringianã. 14. Chronic obstructive pulmonary disease. Levison ME (1998). clinical diagnosis and treatment. Pincus D (2000). and genetic systems. cum ar fi bolile parodontale. Preventing nosocomial pneumonia: Current concepts and strategies. Bacterial infection in chronic obstructive pulmonary disease. Barber TW (1991). Periodontal medicine. Chronic bronchitis. C.de aspirarea conþinutului orofaringian. editori. Decker Inc. 10. Oral microbial communities: biofilms. Berbari EF. Sparrow D. 1991. 13. Semin Respir Infect 11: 109-118. 1997. Ann Rev Microbiol 2000. Sethi S (1992). Managing chronic obstructive pulmonary disease. Craven et al. American Thoracic Society. J Periodontol 1996. Kingella kingae infections in children. E posibil ca afecþiunile orale. USA: The McGraw-Hill Companies. 3: 257-261. pneumoniae. prevalence and mortality: intra. în special cei din unitãþile de terapie intensivã. Periodontal disease and systemic disease. 18. Garcia R. Infective endocarditis due to unusual or fastidious microorganisms. 1-10. Barnes PJ (2000).. În: Rose LF et al. p. 2000. pacienþii spitalizaþi. Factorii de risc general acceptaþi care predispun la pneumonie nosocomialã includ: prezenþa unor boli de bazã cum ar fi bolile pulmonare cronice (BPOC – risc de 4 ori mai mare datoritã reducerii clearance-ului mucociliar). 6. Slavkin HC. interactions. 1451-1460. Diminuarea igienei orale poate favoriza condiþiile care contribuie la apariþia pneumoniei (Scannapieco 2000). Aceste microorganisme se gãsesc predominant în tractul gastro-intestinal.. Periodontal disease and cardiovascular disease. 20. afectarea stãrii de conºtienþã. sã predispunã subiecþii la pneumonii nosocomiale. 5. p. Hosp Phys 22: 12-17. Dupã Bartlett (1997). imunosupresie. Etherden I (1986). La aceºtia rata pneumoniilor nosocomiale ajunge la 18-60% (Bartlett 1997). J Periodontal Res 21: 386-395. 9. 11. Toews 1986. Harrison’s Principles of Internal Medicine. et al. Alþi factori de risc acceptaþi la pacienþii ventilaþi mecanic includ plasarea de monitoare de presiune intracranianã. Heiss G. În: Hensley MJ ºi Saunders NA. ºi/ sau proceduri chirurgicale prelungite. pneumoniile bacteriene nosocomiale sunt legate de pasajul acestor organisme de la nivelul stomacului în orofaringe prin reflux. În: Pine JW. Bartlett JG (1997). sunt mai puþin atenþi la igiena personalã decât alþi pacienþi mai puþin bolnavi. The association between alveolar bone loss and pulmonary function: the VA Dental Longitudinal Study. 54: 413-437. 1998. Steckelberg JM. Maitre B. et al. Cohen DW. 21. Am Rev Respir Dis 146: 1067-1083. Hayes C. Honig EG. 72: 532-542. 21: 197-209. 2. 14: 9-16. K. Incidence. p. vârsta > 70 ani. Am J Med 91: S44-S53. 58 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. editori. 17. Am J Respir Crit Care Med 1995. Cunha BA (1986). London: Science Press. Steger KA. tratament antibiotic anterior. Severe exacerbations of COPD patients: the role of pulmonary infections. 36: 87-90. Bacilii Gram-negativi (enterici – E. 16. USA: The McGraw-Hill Companies Inc. În: Dilworth JP ºi Baldwin DR. and airways obstruction. New York: Marcel Dekker. (eds.. Management of respiratory tract infections. Pneumonia. 22. 8. 19. infecþii încruciºate. urmat de aspiraþia ºi infecþia cãilor respiratorii inferioare (Mealey 1999).. Mayo Clin Proc 1997. reflux gastro-esofagian. Fibronectin-degrading enzymes in saliva and their relation to oral cleanliness. Sem Resp Crit Care M 18: 185-200. Mojon P. Fleming CA (1997). terapia ulcerului de stress. specii de Serratia. Gibbons RJ. 131-155. Sinclair ºi Evans 1994. Murphy TF. Similowski J. Respiratory medicine. 2001. Chastre J (1996). În cazul pneumoniilor dobândite în spital. emphysema. USA: Williams & Wilkins. Cockerill FR. De exemplu. Beck J. Craven DE. 7. p. 589-618. hrãnire pe cale enteralã. Mealey BL. Paris: Flammarion. Pneumologie. rata infecþiei este crescutã la pacienþii ventilaþi mecanic (Craven et al. 67: 1123-1137. Astfel. BIBLIOGRAFIE 1. Higgins MW. Hospital-acquired pneumonias. Steger KA. p. Mijlocul cel mai obiºnuit de dobândire a pneumoniei este prin aspirarea conþinutului orofaringian. Budtz-Jørgensen E. 56-71. Gerodontology 1997. Amsterdam: Harwood Academic Publishers. istoric de fumãtor. insuficienþa cardiacã congestivã. Craven DE. Hamilton: B. În: Fauci AS et al. Cohen M. et al. perioadã lungã preoperatorie. Derenne JP. Oral health and history of respiratory tract infection in frail institutionalised elders.. 15. J Paediatr Child Health 2000. 1994). Robson J. Thom T (1989). Pneumonia. Kolenbrander PE (2000). p. Clinical epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease. In: Harrison’s Principles of Internal Medicine. 152: S77-S121. 3.

Taylor GW. J Bacteriol 2001. et al. Periodontal medicine. Paster BJ. et al. 31. 70: 793-802. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Am J Med Sci 291: 355-367. Ann Periodontol 1996. 24. Associations between oral conditions and respiratory disease in a national sample survey population. p. C. Scannapieco FA. Evidence of bacterial etiology: a historical perspective. Ann Periodontol 1998. Arden NH. Scannapieco FA. Arch Intern Med 2000. Infect Control Hosp Epidemiol 1994. Connolly MJ (1996). Trevisan M. 34. Calverley PM. 27. 51: 177-180. 200. 160: 2749-2755. 38. Pauwels RA. Scannapieco FA. 349: 1269-1276. Haffajee AD. Nosocomial pneumonia (1986). Centers for Disease Control and Prevention. 72: 50-56. Relationships between periodontal and respiratory diseases. Zambon JJ. Toews GB. Lancet 1997. Renwick DS. Aspiration pneumonia: dental and oral risk factors in an older veteran population.. Thorax 51: 164-168. 3: 251-256. Jared HL. Periodontal disease and risk of cerebrovascular disease: the first national health and nutrition examination survey and its follow-up study. Lopatin DE. 3/2005 59 . J Periodontol 2001. Wu T. Evans TW (1994). 5: 7-25. Nosocomial pneumonia in the intensive care unit. Guideline for prevention of nosocomial pneumonia. Potential associations between chronic respiratory disease and periodontal disease: analysis of National Health and Nutrition Examination Survey III. 36. Am J Respir Crit Care Med 2001. Genco RJ. and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Mortality by cause for eight regions of the world: global burden of disease study. Prevalence and treatment of chronic airways obstruction in adults over the age of 45. Scannapieco FA. Periodontal diseases: microbial factors. Offenbacher S. Decker Inc. Socransky SS. et al. Ho AW. Murray CJL.23. J Am Geriat Soc 2001. Sinclair DG. Dunford RG. 15: 588-627. Potential pathogenic mechanisms of periodontitis associated pregnancy complications. 32. NHLBI/ WHO Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Workshop summary. 35. editori. et al. 33. 28. Anderson LJ. The Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. 183: 3770-3783. et al. Papandonatos GD. O’Reilly PG. management. Galvin JL. Ann Periodontol 1998. Global strategy for the diagnosis. În: Rose LF et al. 25. 1: 879-925. Br J Hosp Med 1994. Role of oral bacteria in respiratory infection.. Buist AS. Boches SK. J Periodontol 1999. 83-97. (1998). Terpenning MS. Tablan OC. Periodontol 2000 1994. 29. 49: 557-563. 163: 1256-1276. Lopez AD. Hamilton: B. Bacterial diversity in human subgingival plaque. 37. 26. 3: 233-250. 30.

DANA-ELENA DUMITRA. „ alcool. „ fumat. Universitatea Lucian Blaga Sibiu Dr. 60 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. ªef Lucrãri Dr. Primele modificãri evidente apar dupã câþiva ani de la debutul procesului ºi sunt constituite din: „ demineralizare difuzã. dictatã de solicitãri mecanice. There are also other factors that can influence the evolution of an implant in ostheoporosis such as systemic therapy. Pentru evaluarea gradului de gravitate a leziunilor osteoporotice se foloseºte mãsurarea densitãþii minerale osoase (DMO). Examenul radiologic este însã destul de relativ mai ales în fazele iniþiale. ce constau în metode imagistice complexe. NICOLAE. nici de anomalii ale matricei osoase organice sau minerale. „ durata expunerii. „ neregularitãþi ale suprafeþei endostale. „ subþierea corticalei oaselor lungi. tributarã unui anumit stil de viaþã (dietã. Osteoporoza este cea mai frecventã boalã metabolicã a osului. medic stagiar. care produc o reducere a masei osoase pe unitatea de volum. a scãderii în înãlþime sau modificãrii conformaþionale apãrute în evoluþia bolii. Key words: osteophorosis. MARIANA SABÃU Facultatea de Medicinã „Victor Papilian“. precum ºi date anamnestice clinice ºi paraclinice care probeazã sediul localizãrii durerilor osoase. Pe plan histologic. „ scãderea numãrului ºi mãrimii trabeculelor osului spongios. prezenþa ºi localizarea fracturilor. „ Osteoporoza de tip II (de vârstã) predominã la ambele sexe dupã 70 de ani iar piederea de os este trabecularã ºi corticalã.OSTEOPOROZà ªI TERAPIA PE IMPLANTE OSTHEOPOROSIS AND IMPLANTS THERAPY ªef Lucrãri Dr. Medicinã Dentarã. la ora actualã folosindu-se tehnici moderne. uneori cu o densificare suplimentarã a celor restante. Cuvinte cheie: osteoporozã. dar ºi prelungirii duratei vieþii. asiatice. Diminuarea masei osoase nu se însoþeºte de o scãdere semnificativã a raportului dintre faza mineralã ºi cea organicã. trebuie verificatã calitatea osului receptor ºi a þesuturilor periodontale. afecþinuni digestive. slabe. 3/2005 . minione. V. Importanþa diagnosticãrii osteoporozei Osteoporoza comunã este clasic împãrþitã în: „ Osteoporoza de tip I (de menopauzã) care afecteazã femeile aflate pânã la 15-20 de ani dupã menopauzã iar pierderea de os este trabecularã. „ Tomografia computerizatã cantitativã – QCT. Riscul maxim de boalã este apreciat ca fiind la femeile albe. cum ar fi: „ Absorbþiometria bifotonicã – DPA. De aceea radiografia osoasã nu permite comparaþii la intervale mici de timp ºi nici aprecierea eficacitãþii unei terapii. Facultatea de Medicinã „Victor Papilian“ Universitatea Lucian Blaga Abrevieri efectuate în text Densitate mineralã osoasã – DMO REZUMAT Pentru a putea avea un prognostic bun pe o perioadã cât mai lungã de timp la pacienþii cu osteoporozã la care se va recurge la terapie prin implante. trebuie efectuatã o alegere foarte atentã a materialelor pentru implante. „ „ „ afecþiuni ginecologice. ea reprezintã o afecþiune a societãþii moderne. osteoporoza se caracterizeazã prin: „ diminuarea grosimii corticalei osoase. uneori insularã. Se cunosc de asemenea ºi alþi factori care pot influenþa evoluþia implantului la pacienþii cu osteoporozã cum ar fi terapia sistemicã. „ scãderea numãrului de travee osoase. „ boli endocrine. „ Markeri biochimici ºi turnover-ului osos. „ diferenþele inevitabile ale compoziþiei soluþiilor revelatoare utilizate la developare. deoarece în executarea lui intervin o serie de factori cum ar fi: „ variabile de tehnicã. Factorii de risc sunt reprezentaþi de: „ deficit estrogenic pre ºi post-menopauzã. miºcare fizicã). „ Densiometria cu ultrasunete. afecþiuni respiratorii. „ Absorbþiometria dualã cu raze X – DEXA. the implants therapy INTRODUCERE Sub numele de osteoporozã sunt reunite un ansamblu de afecþiuni de diverse etiologii. terapie prin implante ABSTRACT In order to make a good pronostic for a long period of time in the case of implanted patients with ostheoporosis choose very attentifz the materials for implant to verify the quality of the bone receptor and the periodontal tissues. DSP.

cauza cea mai importantã a acestei pierderi osoase fiind timpul plus factorii funcþionali ºi sistemici. indicând faptul cã grosimea cortexului lingual nu este corelat cu sexul sau vârsta. Integrarea tisularã a implantului în osteoporozã Integrarea implantului impune obligatoriu realizarea ºi menþinerea în egalã mãsurã a celor douã tipuri de integrare: „ Osoasã. astfel dispãrând delimitarea dintre os ºi implant. osteomalacia. Diagnosticul precoce al osteoporozei implicã necesitatea unor mijloace moderne de investigaþie (diverse tipuri de densimetre osoase). Os alveolar Strat de proteoglicani Implant Figura 1 Implant osteoacceptat „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Klemetti (1993) a efectuat un studiu în urma cãruia a fost detectatã mai ales porþiunea bazalã. astfel încât masa scheletului scade progresiv. la nivelul interfeþei dintre cele douã structuri. a fracturilor netraumatice (radiografia simplã. urmãrind adaptarea corectã a reconstrucþiilor protetice. inclusiv osteoporoza. Calitatea bimaterialului din care este confecþionat implantul. „ La majoritatea implantelor aceastã delimitare la nivelul interfeþei os-implant e bine evidenþiatã atât radiologic cât ºi histologic. el fiind afirmat numai dupã apariþia fracturilor vertebrale. Reacþia ostepogeneticã a patului osos receptor al implantului ºi de remodelare fiziologicã continuã periimplantarã a þesutului osos afectat de osteoporozã. este mai mare la femeile edentate timp de 12-23 ani comparativ cu lotul dentat. } Reconstrucþiile protetice realizate apoi pe aceste tipuri de implante trebuie sã urmãreascã de asemenea menþinerea ºi consolidarea celor douã tipuri de integrare a implantelor astfel: „ Integrarea osoasã prin realizarea unei lucrãri protetice cât mai funcþionale ºi fiziologicã. Von Wowern (1979) a descris o grosime mai mare a cortexului mandibular pe faþa lingualã decât pe cea bucalã. ca în cazul cortexului bucal. densitatea osului cortical din patru regiuni ºi din spongioasa situatã distal de foramenul mental al mandibulei. Osteoporoza atrage dupã sine creºterea riscului de apariþie a fracturilor produse spontan sau dupã traumatisme minore. Creºterea porozitãþii corticalei odatã cu vârsta ºi reducerea grosimii ei se produce în special la nivelul procesului alveolar. Precizãm. Patul osos receptor al implantului trebuie supus investigaþiilor radiologice. 2. Osteoporoza implicã „decuplarea“ osteoformãrii de resorbþia interioarã. „ Integrarea epitelio-conjunctivã prin menajarea inelului periimplantar ºi a ºanþului gingival periimplantar. o problemã socio-economicã generatoare a unei înalte rate de mortalitate. Analizând efectul funcþiei musculare ºi a solicitãrilor funcþionale pe densitatea mineralã osoasã din diferite regiuni ale mandibulei. (Fig. osteopenia din boli maligne. „ funcþia muscularã. Diferenþa poate fi datoratã hiperfuncþiei musculaturii milohioidiene. între 20-30 A. Prognostic favorabil al osteoacceptãrii are loc atunci când la interfaþa os-implant gãsim: „ un strat de proteoglicani de o grosime foarte micã. Diagnosticul clinic al osteoporozei este tardiv. pe un lot de 77 femei aflate la post-menopauzã. adicã o scãdere a masei de os datoratã unui dezechilibru între cantitatea de mineral ºi matrice înlocuitã prin încorporare în cavitatea de resorbþie. metode imagistice complexe). Diagnosticul se pune pe seama prezenþei simptomelor clinice (dureri osoase locale sau generalizate). osteodistrofia renalã. de col femural sau de radius distal. „ un strat de os dezorganizat. Resorbþia crestei alveolare postextracþionale este afectatã de mai mulþi factori: „ diferenþele dintre volumul osos originar. Calitatea osteoacceptãrii depinde de doi factori: 1. „ os organizat în contact strâns cu stratul de proteoglicani fãrã prezenþa þesutului fibros sau a osului dezorganizat. o importanþã deosebitã. Amândouã prezentând „ Epitelio-conjunctivã.Trebuie diferenþiatã de celelalte osteopatii rarefiante (osteoporoza secundarã): osteoporoza endocrinã. ca fiind foarte important faptul cã majoritatea implantelor osoase sunt osteoacceptate ºi nu osteointegrate deoarece: „ Un implant osteointegrat impune dupã un timp asimilarea de cãtre os a acestuia ca ºi un transplant de os. osteoporoza devenind. în consecinþã. Klemetti (1994) a studiat prin tomografie computerizatã (CT) cantitativã. de asemenea. cu crearea posibilitãþilor curative ºi autocurãþire localã corectã. 1) Prognostic nefavorabil al oasteoacceptãrii apare atunci când la interfaþa os-implant gãsim: „ un strat gros de proteoglicani cu þesut conjunctiv fibros. Radiografia clasicã identificã osteoporoza numai atunci când masa osoasã scade cu peste 30%. urmãrind ca forþele transmise de la nivelul implantului la structura osoasã sã genereze periimplantar resorbþia ºi apoi apoziþia continuã de os în limitele fiziologicului. ceea ce sugereazã cã modificãrile determinate de extracþia dinþilor sau alþi factori locali nu sunt cele mai importante în resorbþie. cu dispariþia aproape în totalitate a procesului alveolar. între 48-56 ani. demonstrându-se astfel faptul cã implantele sunt osteoacceptate. Analiza densitãþii osoase cortical de pe feþele vestibulare ºi linguale distal de foramenul mental. Corticala ºi porþiunile trabeculare ale oaselor maxilare devin diferite cu vârsta. 3/2005 61 . Studiul indicã faptul cã activitatea muscularã din diferite faze ale edentaþiei regleazã densitatea osului în regiunile de inserþie ale musculaturii. „ dieta.

. – Implantologia Oralã – Ed. Hertel R. 5.. Ene – Implantele endoosoase osteointegrate în stomatologie – Ed. Rockler B. Berlin. Rolul osteoporozei sistemice asupra pierderii dentare este dificil de demonstrat. factorii hormonali care apar anterior ºi post-menopauzã. este foarte important ca prin profilaxie sã se încerce atingerea unui maxim de masã osoasã scheleticã. ceea ce ar sugera cã modificãrile osteoporotice poste-menopauzã nu sunt factori esenþiali în determinarea pierderii osoase parodontale (Loza 1996). În toate grupele de vârstã se pare cã bãrbaþii au o ratã mai crescutã de pierdere osoasã parodontalã decât femeile. J. Augustin M. – Tratat de implantologie oralã – Ed. neexistând pat osos receptor apt pentru implante din punct de vedere calitativ ºi cantitativ. Bucureºti 1995 4. Bränemark P. Olteanu I. Oral Surgery. reduce proporþia de acid lactic.. Aceasta sugereazã cã acele persoane cu status mineral general bun îºi pãstreazã mai mult timp dinþii. 3/2005 . : A 15 – Year Study of Osseointegrated Implants in the Treatment of the Edentulous Jaw. 1985 5. Densitatea mineralã osoasã a maxilarelor e afectatã de statusul mineral al scheletului. Naþional. Yarb G. Deºi iniþierea bolii parodontale nu depinde de statusul mineral general al organismului. 1991 2. osteoporoza trebuie consideratã mai mult ca un grup de afecþiuni. traumatice. Augustin M. având atât o componentã curativã. „ Ca. cauzat de muºchii masticatori. Tratamentul osteoporozei este complex acoperind o perioadã lungã de timp ºi fiind individualizat în funcþie de forma de osteoporozã a pacientului constând în administrarea de: „ estrogeni – progesteron. Gãnuþã N. 4. A. „ androgeni anabolizanþi. 1999 6. – Tissue – Integrated Prostheses Osseointegrated in Clinical Dentistry. I. cauzele edentãrii fiind multiplii: probleme endodontice. Astfel cã. R. Lekholm U. BIBLIOGRAFIE SELECTIVà 1... Sãnãtatea clinicã ºi iniþierea bolii parodontale nu depinde de statusul mineral general al organismului. În mandibula edentatã.. Sylvi. Densitatea mineralã a scheltului nu are un rol decisiv în menþinerea înãlþimii crestei alveolare reziduale dupã extracþia dinþilor. Timpul a fost întotdeauna acceptat ca fiind un factor important în evoluþia resorbþiei crestei alveolare. cu statusul mineral al scheletului ºi densitatea mineralã osoasã a maxilarelor. În concluzie putem spune cã pentru pacienþii afectaþi de osteoporozã ºi care sunt supuºi investigaþiilor clinice ºi paraclinice în vederea realizãrii unei terapii prin inserare de implante trebuie sã se ºtie urmãtoarele despre patul osos receptor: 1. Albrektsson T. Profilaxia osteoporozei are o importanþã deosebitã deoarece calitatea osului afectat de osteoporozã nu mai poate fi restabilitã. Tratamentul de substituþie estrogenic are un efect pozitiv pe masa osoasã a maxilarului ºi mandibulei. Bucureºti. De aceea. modificãri vizibile chiar ºi examenul radiologic uzual (Markkanen 1981). Carabela M. Stressul funcþional. Pe de altã parte. 6. estrogenii reducând resorbþia osoasã având efecte benefice asupra patului osos. deoarece boala parodontalã are o origine local infecþioasã. 3. I. este implicat în menþinerea densitãþii minerale osoase în regiunile edentate ale mandibulei. Tratamentul hormonal de substituþie (estrogeni. Valorile DMO de pe porþiunea trabecularã a mandibulei nu sunt corelate cu valorile DMO ale scheletului. fiind însoþit de supliment de Ca sau vitamina D. cu rol în inhibarea osteoclastelor ºi alterarea structurii acestora. indivizii cu valori minerale crescute ale scheletului par sã-ºi menþinã dinþii cu pungi parodontale profunde mai uºor decât cei cu osteoporozã. Statusul mineral al scheletului ºi calitatea osului de la nivelul maxilarelor nu influenþeazã stabilitatea dinþilor. de medicamente ca ºi de boli generale care determinã pierderea osoasã generalizatã. impactul factorilor sistemici fiind limitat. „ reducerea incidenþei factorilor osteoporotici. Bucureºti 2000 3. Deosebit de importantã pentru decizi medicului implantolog de a realiza implante dentare la pacienþii cu osteoporozã se referã la corelaþia dintre existenþa bolii parodontale. Prosthodontic 1999 62 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. progesteron) este de asemenea indicat în osteoporozã. Branemark P. 2.. Obiectivele tratamentului osteoporozei „ creºterea ºi stabilizarea masei osoase. la pacienþii care prezintã boalã parodontalã avansatã ºi osteoporozã cu afectarea densitãþii minerale osoase.. Utilizarea lor în osteoporozã poate inhiba diminuarea masei osoase. protetice. C. L. Sylvi. modificãrile inflamatorii osoase din boala parodontalã genereazã o creºtere a densitãþii minerale osoase a osului înconjurãtor trabecular.„ „ cronologia extracþiilor. „ Vitamina D. Iorgulescu D.. – Influence of the Dimensions of Implant Superstructure on Perrimplant Bone Loss. inhibã enzimele lizozomale ºi scade sinteza de prostaglandine. decât ca o entitate distinctã. – Clinical Implications of the Attachment of Oral Tissue to Permucosal Implants 1994 7. diagnosticatã prin examene clinice ºi paraclinice. Kalk W. Quintessenze. altele decât pierderea directã a suportului osos. Bifosfanaþii sunt analogi sintetici ai pirofostfatului plasmatic. inserarea implantelor devine o contradicþie. Adell R.. distal de foramenul mantal.. „ bifosfanaþi.. J. Terapia osteoporozei În aprecierea tratamentului. Int. indiferent de statusul lor parodontal. poate afecta viteza de pierdere osoase. În 1973 Ward ºi Manson au evidenþiat cã deºi osteoporoza nu are efect pe pierderea osoasã parodontalã. cât ºi una profilacticã. DMO a osului cortical este mai mare bucal decât lingual. Gould T.

În acest context sunt urmãrite mai multe aspecte: „ Elucidarea mecanismelor producerii efectelor secundare ale medicamentelor fenotiazinice. se decoloreazã. Formarea de produºi coloraþi rezultaþi în procesele de oxidare este utilizatã pentru detectarea ºi determinarea comportãrii derivaþilor fenotiazinici (3-8). Piette ºi colab. în etapa a doua. „ Descoperirea sau identificarea unor noi domenii de utilizare. din mãsurãtori ESR ºi de absorbþie opticã.). Peroxidazele sunt fier-enzime care au ca grupare activã protohemul. Dupã cum am mai spus. intermediarul colorat ca fiind radicalul-cation al fenotiazinei. Carmen Maria Gavrilã Facultatea de Medicinã „Victor Papilian“ Sibiu Având în vedere larga rãspândire a medicamentelor fenotiazinice este de la sine înþeles interesul manifestat pentru elucidarea mecanismelor de interacþiune dintre aceºti derivaþi ºi diferite enzime. Cazul clasic: Cit. Forme oxidate ale derivaþilor fenotiazinici au fost obþinute prin metode electrochimice. influenþa substituenþilor cât ºi identificarea produºilor ºi intermediarilor formaþi. În vederea clarificãrii efectelor secundarea ale clorpromazinei s-a examinat inactivarea colinesterazei de cãtre clorpromazinã. R. a condiþiilor de reacþie. Transformarea clorpromazinei în radical-cation cu ajutorul peroxidazei a fost confirmat ºi de Lòvstad care a studiat de asemenea efectul acestui medicament asupra oxidãrilor catalizate de peroxidazã a unor catecolamine. mecanism definit ca reacþie enzimatico-chimicã de ordinul II cu regenerare de substrat (EzC2-S. Au fost descrise ºapte izoenzime toate conþinând protohemina IX ca ºi grupare prosteticã. Larg rãspândite în regnul vegetal ele catalizeazã numeroase procese de oxidarwe utilizând oxigenul peroxizilor (R-OOH. Acest fenomen a fost interpretat ca oxidare prin pierderea succesivã a doi electroni (9). c (Fe3+) + 2 H2O Se cunosc ºi cazuri în care peroxidazele activeazã oxigenul molecular reducându-l la H2O2 cu hidrogenul scindat de pe substrat: peroxidazã R-H2 + O2 R + H2O2 Peroxidaza izolatã din hrean are M ≈ 40. El a observat formarea rapidã a unei substanþe de culoare roºie intensã ºi decolorarea ei ulterioarã în cursul reacþiei care are ca produs final sulfoxidul. c (Fe2+) + 2H+ + H2O2 2Cit. Oxidarea fenotiazinei ºi a derivaþilor sãi vizeazã determinarea agenþilor oxidanþi. Reacþia dintre peroxidazã-apã oxigenatã ºi clorpromazinã ca substrat a fost investigatã ºi din punct de vedere cinetic de Escribano ºi colab. Rogozhin ºi Verkhoturov (13) au studiat cinetica oxidãrii 2-cloro-10-(dimetil-aminopropil)-fenotiazinei (aminazina) cu peroxidaza din hrean. Weinryb (1966) a stabilit cã situsul activ implicã atât apoproteina cât ºi hemul. Se presupune în timpul oxidãrii sunt degradate resturile de triptofan din proteina enzimaticã care îºi schimbã astfel conformaþia conducând la inactivare (11). prometazinei ºi deparkinei cu tetraacetat de plumb prezintã aceleaºi douã etape de oxidare: în prima etapã se obþine o culoare roºie care apoi. când clorpromazina este oxidatã de peroxidazã H2O2 soluþia se coloreazã în roºu (spectrul de absorbþie în VIZ indicând formarea cationul radical CPZ. 1955). chimice ºi biochimice. În timpul acþiunii sistemului peroxidazã din hrean-H2O2 asupra clorpromazinei colinesteraza din serul de ºobolan este inactivatã (pânã la pierderea totalã a activitãþii) (11). El a observat un efect de activare în acest caz (10). – H2O2) ca acceptor de electroni (ºi de hidrogen). +). 000 (Machly. Constanta de vitezã a reacþiei chimice ºi ºi viteza reacþiei enzimatice au fost evaluate din curba de acumulare a intermediarului cation-radical. „ Optimizarea structurilor moleculare în vederea obþinerii celui mai bun raport între efectele scontate ºi efectele secundare nedorite. cationul atacã direct colinesteraza provocând pierderea activitãþii enzimatice. Enzima este stabilã putând fiind pãstratã câþiva ani refrigeratã sub formã de pudrã liofilizatã. c-peroxidazã 2Cit. Dacã se adaugã colinesterazã soluþia se decoloreazã imediat. respectiv prin analiza de regresie non-liniarã a acestei curbe. soluþia tampon ºi concentraþia clorpromazinei (12). „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. (12). deci radical. iar pH-ul optim =7 (Machly. 1955). Ei au considerat acest sistem ca o reacþie chimicã de ordinul II cuplatã cu o reacþie enzimaticã.ASPECTE PRIVIND ACÞIUNEA SISTEMULUI PEROXIDAZÃ-H2O2 ASUPRA UNOR DERIVAÞI FENOTIAZINICI ASPECTS REGARDING THE ACTION OF THE PEROXIDASES-H2O2 SYSTEM ON SOME PHENOTHIAZINIC DERIVATES Gabriela Cormoº. (2) au identificat. 3/2005 63 . Cavanaugh (1) a studiat oxidarea clorpromazinei cu douã oxido-reductaze: catalaza ºi sistemul peroxidazã din hrean – H2O2. Constanta de vitezã a reacþiei chimice depinde de pH. Titrarea potenþiometricã a clorpromazinei.

funcþiile cardiace ºi supravieþuirea animalelor infectate experimental ºi tratate nu au diferit de cele ale animalelor neinfectate. tioridazinã ºi trimetazinã (22). S-a constatat cã medicamentele antidepresive de tip fenotiazinic inhibã tripanotion-reductaza în prezenþa sisteCONCLUZIE Identificarea mecanismelor de interacþiune dintre derivaþii fenotiazinici (care constituie clase vaste de medicamente) ºi enzime. 3/2005 . Chimioterapia în acest caz este un domeniu deschis cercetãrii fiind o problemã încã nerezolvatã. respectiv de activare au fost determinate în intervalul de pH= 5. 21). Trypanosoma cruzi. 25% din populaþia Americii Latine riscã îmbolnãvirea. precum ºi de structura fenotiazinei ºi concentraþia ei (18). -trifluoro. Inactivarea LADH depinde de structura derivatului fenotiazinic ºi timpul de incubare. Aceastã boalã este produsã de un protozoar parazit. 0-7. Se presupune cã aceste efecte se datoreazã unei grupãri ionizabile din structura enzimei. Enzimele din Trypanosoma cruzi reprezintã þinte potenþiale pentru medicamentele de sintezã având în vedere cã acestea joacã un rol esenþial în viaþa acestor organisme. cruzi aratã o mare sensibilitate pentru LADH a clorpromazinei ºi perfenazinei dar o sensibilitate de 10 ori mai micã pentru promazinã. Clomipramina ºi tioridazina au dovedit eficacitate în tratamentul ºoarecilor cu boalã Chagas modificând în mod semnificativ evoluþia infecþiei.Aminazina s-a dovedit un substrat pe care peroxidaza îl oxideazã cu vitezã micã. Acest fenomen a fost interpretat ca fiind rezultatul legãrii unui factor stimulator de centrul activ al peroxidazei ceea ce conduce la creºterea afinitãþii enzimei pentru fericianurã. Generarea cation-radicalului fenotiazinic este esenþial pentru inactivarea enzimaticã. Grupãrile de tip –Cl. La pH acid. o hem-proteinã stabilizator al oxigenului în muºchii striaþi). De asemenea. s-a constatat cã radical-cationii fenotiazinici inactiveazã ireversibil dihidrolipoamid-dehidrogenaza (LADH) din T. Cercetãrile lor au dovedit cã radical-cationii produºi prin peroxidarea fenotiazinelor inhibã în mod ireversibil enzimele din T. Gutierrez-Coreea ºi colab. Valoarea constantelor de inhibare. sunt promiþãtoare din punct de vedere al sintezelor de noi medicamente fenotiazinice sau de utilizare ale celor deja existente în noi domenii. Autorii propun mecanisme ale peroxidãrii rapide ºi lente a acestor substrate în prezenþa G-strofantinei. în speþã peroxidazele sunt subiecte actuale în cercetarea chimicã ºi biochimicã datoritã importanþei practice. Compararea valorilor de inactivare pentru LADH ºi tripantion-reductaza din T. mieloperoxidaza ºi Mb. cruzi. (19) au studiat acþiunea fenotiazinelor activate cu trei tipuri de peroxidaze (peroxidaza din hrean. G-strofantina activeazã peroxidaza în timpul oxidãrii tioperazinei printr-un mecanism necompetitiv. derivaþii fenotiazinici se dovedesc a fi agenþi eficienþi pentru tratarea acestei boli (20. în timp ce în reacþia triftazinei peroxidaza este inhibatã noncompetitiv. În prezenþa aminazinei s-a constat ºi o creºtere a vitezei de peroxidare a ferocianurii de potasiu. La pH-uri mai mari de 6 mecanismele devin de tip mixt. -propionil ºi –nitril în poziþia 2 a inelului fenotiazinic scade în mod semnificativ activitatea molecularã. 5. Astfel. Inactivarea enzimei depinde de timpul de incubare în prezenþa sistemului fenotiazinic. Cinetica oxidãrii tioproperazinei. 5 la 7. triftazinei ºi aminazinei cu apã oxigenatã catalizatã de peroxidaza din hrean a fost studiatã în prezenþa G-strofantinei (14). maladia Chagas afecteazã aproximativ 18 milioane de persoane ºi cca. cruzi (22). 0. Rezultatele studiilor de pânã acum mului peroxidazã-apã oxigenatã ºi exercitã ºi alte efecte tripanocidale (15-18). totuºi fãrã efect asupra kcat la pH de la 5 la 7. Dupã cum se cunoaºte. Aceºti radicali au fost obþinuþi prin peroxidarea fenotiazinei cu mieloperoxidazã sau sistemul peroxidazã din hrean – apã oxigenatã. de natura peroxidazei. Inhibarea enzimelor prin sistemul peroxidazã/apã oxigenatã/ fenotiazine dã mari speranþe întratamentul bolii Chagas. 64 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Valorile constantei catalitice Km au fost mãsurate într-un interval de pH de la 4. precum ºi al elucidãrii mecanismelor de producere a efectelor secundare.

BIBLIOGRAFIE 1. Cavanaugh, D. J., Science, 1957, 125, 1040-1041; 2. Piette, L. H.; Bulow, G.; Yamazaki, I., Biochim. Biophys. Acta, 1964, 88, 120-129; 3. Fossoul, C., J. Pharm. Belg., 1951, 6, 383; 4. Cavatorta, L., J. Pharm. Pharmacol, 1959, 11, 49; 5. Flanagan, T. L.; Lin, T. H.; Novick, W. J.; Rondish, I. M.; Borcher, C. A.; van Loon, E. J., J. Med. Pharm. Chem., 1959, 1, 263; 6. Heyman, J. H.; Bayne, B.; Merlis, S., Am. J. Psychiat., 1960, 116, 1108. 7. Rieder, H. P.; Bõhmer, M., Helv. Chim. Acta, 1960, 43, 638; 8. Beral, H.; Murea, L.; Madgearu, M.; Cuciureanu, E.; Wermescher, B., Pharm. Zentralhalle, 1965, 104, 231; 9. Berka, A.; Prochazkova, V.; Zyka, J., Cesk. Farm., 1964, 13, 121 in Chem. Abstr. 1964, 61, 12640a; 10. Lóvstad, R. A., Gen. Pharmacol., 1979, 10, 437-440; 11. Muraoka, S.; Miura, T., Pharmacol. Toxicol. 2003 Feb 92(2), 100-104; 12. Escribano, J.; Garcia-Canovas, F.; Garcia-Carmona, F.; Lozano, J. A., Biochim. Biophys. Acta 1985, 831 (3), 313-20; 13. Rogozhin, V. V.; Verkhoturov, V. V., Biochemistry (Mosc.) 1998, 63(5), 559-563;

14. Rogozhin, V. V.; Rogozhina, T. V., Biochemistry (Mosc.) 2000, 65(5), 558-564; 15. Barioglio, S. R.; Lacuara, J. L.; Paglini-Oliva, J. Parasitol. 1987, 73, 451-452; 16. Lacuara, J. L.; Barioglio, S.; Paglini-Oliva, P.; Bernachi, A. S.; Fernandez, A. R.; Castro, J. A.; Cazzulo, B. M.; Cazzulo, J. J., Experientia, 1991, 47, 612-616; 17. Paglini-Oliva, P.; Fernandez, A. R.; Fretes, R.; Pelsman, A., Exp. and Mol. Pathol. 1998, 65, 78-86; 18. Gutierrez-Correa, J.; Fairlamb, A. H.; Stoppani, O. M.; Free Rad. Res. 2001, 34, 363-378; 19. Benson, T. J.; McKie, J. H.; Garth, A.; Borges, A. H.; Fairlamb, A. H.; Douglas, K. T., Biochem. J., 1992, 286, 9-11; 20. Rivarola, W.; Fernandez A. R.; Enders, J. E. .; Gea, S.; Palma, J. A.; Paglini-Oliva, P., Ann. Trop. Med. and Parasitol., 1999, 93, 695-702; 21. Fernandez, A. R.; Paglini-Oliva, P.; Palma, J. A.; Lacuara, J. L., Acta Physiol. Pharmacol. Latinoam, 1991, 41(4), 397-404; 22. Gutierrez-Correa, J.; Krauth-Siegel, R. L.; Stoppani, A. O., Free Radic. Res. 2003, 37(3), 281-91.

„Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 3/2005

65

STUDII CLINICE ªI DE LABORATOR MODIFICÃRI HEMOREOLOGICE ÎN AFECÞIUNILE RESPIRATORII CRONICE HEMORHEOLOGICAL MODIFICATIONS IN CHRONIC PULMONARY DISEASES
A. Fabian*, Monica Pop**, D. Dejica** V. Negreanu**, Ruxandra Râjnoveanu**, S. Toader** *Clinica de Pneumoftiziologie „Leon Daniello“ Cluj-Napoca **Universitatea de Medicinã ºi Farmacie „Iuliu Haþieganu“ Cluj-Napoca

REZUMAT În ultimii ani asistãm la o creºtere a incidenþei ºi prevalenþei afecþiunilor respiratorii cronice. Insuficienþa respiratorie cronicã evolueazã cu hipoxie de grade diferite, în funcþie de severitatea insuficienþei respiratorii. Hipoxia determinã creºterea sintezei de eritropoetinã, iar ca urmare apare poliglobulia compensatorie. Cuvinte cheie: afecþiuni respiratorii cronice, hipoxie, poliglobulie compensatorie. ABSTRACT In the last couple of years we witness a high increase of the incidence and of the prevalence of chronic pulmonary diseases. Chronic respiratory failure develops with different degrees of hipoxy, taking into account the degree of the respiratory failure. Hypoxy determines the growth of the synthesis of eritropoetine, and its effect being the compensatory poliglobuline. Key words: chronic pulmonary diseases, hypoxy, compensatory poliglobuline. Afecþiunile cãilor respiratorii sunt tot mai frecvente, iar aspectul clinic este tot mai sever. Evoluþia acestora în prezenþa sindromului obstructiv în mod inevitabil duce la insuficienþã respiratorie cronicã, respectiv la instalarea cordului pulmonar cronic. Poliglobulia secundarã este responsabilã – în cea mai mare parte – de modificãrile hemoreologice care sunt prezente la bolnavii cu insuficienþã respiratorie cronicã. Rolul hipoxemiei în stimularea eritropoezei este dovedit (1). Sunt studii care aratã modelarea rãspunsului eritropoetic la bolnavii cu cord pulmonar cronic în prezenþa infecþiei bronºice (2, 4). MATERIAL ªI METODÃ Studiul a fost efectuat pe un lot de 60 de bolnavi internaþi în Clinica de Pneumoftiziologie „Leon Daniello“ din Cluj-Napoca în perioada decembrie 2003 – ianuarie 2005. Bolnavii selectaþi au prezentat sindroame obstructive de diferite grade, prezentând astm bronºic, BPOC. Unii

din aceºti bolnavi au prezentat semnele cordului pulmonar cronic secundar afecþiunilor sus menþionate. Toþi bolnavii au prezentat insuficienþã respiratorie cronicã. Am efectuat urmãtoarele investigaþii: examen clinic general, radiografie toracicã în douã incidenþe: PA ºi LL, probe funcþionale respiratorii cu FLOWSCREEN VERSION 3. 1Ogb Erich Jäger, Würzburg, electrocardiogramã ºi investigaþii de laborator. Examinãrile de laborator au fost cele hematologice: VSH, hematocrit, hemoglobinã, vâscozitatea sângelui integral ºi vâscozitatea plasmei. Tehnicile utilizate au fost cele standard, iar vâscozitatea sângelui integral ºi a plasmei am determinat-o cu vâscozimetrul Oswald modificat de noi ºi omologat. REZULTATE Aspectul radiologic în general se poate încadra în cateva categorii: 1. hipertransparenþa câmpurilor pulmonare fãrã creºterea diametrelor toracice, aspect considerat de noi, ca scleroemfizem pulmonar 2. hipertransparenþa câmpurilor pulmonare cu creºterea concomitentã a diametrelor cutiei toracice, aspect denumit de noi emfizem pulmonar 3. hipertransparenþa ½ superioare a câmpurilor pulmonare, cu desen infrahilar accentuat sub formã de benzi radioopace, cu prezenþa discrepanþei centro-periferice ºi lipsa zonei de transparenþã între hilii pulmonari ºi opacitatea mediastinului 4. aspectele descrise mai sus acompaniate de cardiomegalie. Modificãrile probelor funcþionale respiratorii au fost prezente la toþi bolnavii luaþi în studiu. Rezultatele se pot corela cu starea clinicã a bolnavilor. La cei cu cianozã, respectiv cu dispnee mai accentuatã, probele funcþionale au fost in directã corelaþie. Toþi bolnavii au prezentat sindrom obstructiv clinic, ceea ce s-a confirmat la testele funcþionale ventilatorii. În tabelul nr. I redãm valorile probelor funcþionale ventilatorii la 5 din bolnavii luaþi în studiu, selectaþi la întâmplare.

66

„Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 3/2005

Tabelul 1

Rezultatele probelor funcþionale respiratorii
REF 3,04 2,96 1,92 63,1 4,36 1,36 3,07 0,66 1,15 2,72 1,96 2,16 1,04 48,1 2,49 2,73 0,40 0,44 1,92 2,60 3,76 1,80 47,8 5,20 1,25 2,83 0,56 0,95 2,48 2,32 2,24 1,24 53,4 3,16 0,64 4,03 0,29 0,48 2,95 1,52 1,84 1,64 89,1 4,63 2,24 1,03 0,83 1,77 1,36 PRED 4,93 4,73 3,68 75,8 8,86 4,74 – 1,87 3,59 % PRED 61,6 62,5 52,1 83,2 49,2 28,6 – 35,1 32,0

PARAMETRU Bolnavul nr. 1. VC FVC FEV1 FEV1%VC PEF MEF50 MIF50 MEF25 MMEF25/75 FIV 1 Bolnavul nr. 2 VC FVC FEV1 FEV1%VC PEF MIF50 MEF25 MMEF25/75 FIV1 Bolnavul nr. 3. VC FVC FEV1 FEV1%VC PEF MEF50 MIF50 MEF25 MMEF25/75 FIV1 Bolnavul nr. 4. VC FVC FEV1 FEV1%VC PEF MEF50 MIF50 MEF25 MMEF25/75 FIV1 Bolnavul nr. 5. VC 1FVC FEV1 FEV1%VC PEF MEF50 MIF50 MEF25 MMEF25/75 FIV1

La majoritatea bolnavilor electrocardiograma a indicat ritm sinusal, însã au fost bolnavi cu fibrilaþie atrialã, respectiv 4 din bolnavii noºtri au prezentat extrasistole ventriculare ºi 5 bolnavi extrasistole supraventriculare. Toþi bolnavii au prezentat P-pulmonar, respectiv 2/3 încãrcare ventricularã dreaptã ºi 1/3 hipertrofie ventricularã dreaptã, respectiv hipertrofie biventricularã. Valorile parametrilor hematologici (la 10 bolnavi aleºi la întâmplare) sunt trecute în tabelul nr. II.
Analize/ 1 bolnav RBC HGB HTC MCV MCH MCHC 4,71 16,2 44,6 95 34,5 36,4 2 5,01 16,8 48 93 34,9 36,3 3 4,6 15,8 45 92 33,1 35,9 4 4,9 16,0 47 93 34,7 36,0 5 4,3 15,0 44,3 94 33,6 35,1 6 5,01 16,9 44,9 97 34,6 36,4 7 4,7 14,8 44,0 93 32,0 35,7 8 4,7 14,5 44,1 91 32,5 35,8 9 4,9 15,7 45,3 92 34,6 36,2 10 4,2 14,0 44 94 32,0 35

5,10 4,89 3,85 76,9 9,11 – 2,03 3,85 – 4,03 3,88 3,09 76,7 8,03 4,25 – 1,56 3,48 – 4,09 3,94 3,03 74,7 7,92 4,14 – 1,43 3,12 – 2,61 2,50 2,09 76,7 5,74 3,45 – 1,16 2,71 –

38,4 44,1 26,9 62,5 27,3 – 19,6 11,6 – 70 96,7 58,1 62,3 64,7 29,3 – 35,8 27,2 – 56,6 56,7 40,8 71,4 39,8 15,4 – 20,2 15,4 – 70 73,3 78,2 116 80,6 64,8 – 71,2 65,4 –

RBC – hematii (mil/µL) HGB – hemoglobinã (g/dL) MCV – volum eritrocitar mediu (fL) MCH – conþinutul eritrocitar mediu în hemoglobinã (pg) MCHC – concentraþia eritrocitarã medie în hemoglobinã (g/dL) HTC – hematocrit (g/dl)

La toþi bolnavii luaþi în studiu am gãsit modificãri ale vâscozitãþii sângelui, în sensul unei hipervâscozitãþi. Modificãrile vâscozitãþii sângelui sunt redate în tabelul nr. III.
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Iniþialele bolnavului B. L. B. I. V. I. N. A. K. ª. P. V. G. A. D. V. M. A. O. M. Vs 2,18 3,07 4,15 3,4 3,04 5,04 3,20 4,1 3,8 3,46 Vp 1,2 1,1 1,1 1,12 1,28 1,06 1,28 1,2 1,11 1,25

Vs – vâscozitatea sângelui Vp – vâscozitatea plasmei

VC = capacitatea vitalã FVC = capacitatea vitalã forþatã FEV 1= volumul expirator maxim pe secundã FEV 1%VC = indice Tiffneau PEF = expirul forþat de vârf MEF 50 = expirul forþat mediu la 50% din capacitatea vitalã MIF 50 = inspirul forþat mediu la 50% din capacitatea vitalã MEF 25 = expirul forþat mediu la 25% din capacitatea vitalã MMEF 25/75 = media expirului forþat între 25 ºi 75% din capacitatea vitalã FIV 1 = inspirul forþat în prima secundã.

DISCUÞII Din datele de mai sus rezultã cã hipoxemia determinã creºterea numãrului eritrocitelor, precum ºi a cantitãþii de hemoglobinã. Creºterea numãrului eritrocitelor este proporþionalã cu hipoxemia pânã la valori medii ale acesteia, însã în hipoxemii severe aceasta nu stimuleazã ci din contrã, scade producþia de eritrocite. Acest aspect a fost demonstrat experimental de cãtre Thomas (3). De asemenea, datele din literaturã aratã cã infecþiile bronºice pot determina scãderea rãspunsului eritropoetic. Alte date aratã cã macrocitoza ºi hipocromia sunt constant prezente in cordul pulmonar cronic. Hipocromia este cauzatã de scãderea absolutã a cantitãþii de hemoglobinã (Haþieganu ºi Vancea citaþi de Olinic) (4). Agravarea cordului pulmonar cronic se produce în paralel cu creºterea cantitãþii de hemoglobinã ºi a numãrului eritrocitelor. Se apreciazã cã la bolnavii cu cord pulmonar cronic nivelul eritropoezei este rezultanta scãderii eritropoezei secundare infecþiei bronºice, respectiv a stimulãrii eritropoezei cauzatã de hipoxemie (5). Alþi autori, (2) au observat creºterea

„Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 3/2005

67

: Hypoxemia. care agraveazã starea bolnavului cu afecþiune respiratorie cronicã. J. 1966... 19. Creºterea cantitãþii eritropoetinei la bolnavii cu hipoxemii cronice poate fi demonstratã experimental. Hipoxemia prezentã în afecþiunile respiratorii cronice evolueazã cu creºterea numãrului eritrocitelor. 5. O. O posibilã explicaþie constã în faptul cã majoriCONCLUZII 1. SLUITER H.: Dinamica modificãrilor seriei eritrocitare în cordul pulmonar cronic. TAMMELING G. DUDEA C. 3. 769-780.. respectiv au fost în faza de cord pulmonar cronic decompensat. VEGTER J. ORIE N. 1970. 68 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. G. Nu am observat diferenþa în rãspunsul seriei eritrocitare la bolnavii cu infecþii bronºice acutizate ºi cei fãrã infecþii bronºice prezente.. VEEGER W. J.. erythropoiesis and hemolysis. NIEWEG H.. tatea bolnavilor au prezentat o decompensare avansatã a insuficienþei respiratorii. J. M. Nu am observat prezenþa macrocitozei ºi nici a hipocromiei semnalate în literaturã. Rezultatele noastre sunt puþin diferite faþã de cele din literaturã. I. Lucrare comunicatã la secþia de cardiologie a filialei Cluj a USSM. 133-143.. 02..: Die humorale und nervosa Regelung der Erythropoese. Wschr. Medicina Thoracalis. WOLDRING M. a cantitãþii hemoglobinei ºi a hematocritului 2. RAPIN M. 1962. OLINIC N. 18. POCIALDO J. : 26-53.. 2. Lucrare de doctorat. 6.hemoglobinei eritrocitare medii în cordul pulmonar cronic atât la bolnavii cu poliglobulie cât ºi la cei anemici. BACIU I. FINETTI P. ºedinþa din 18. 2. Contribuþii la studiul cardiopatiei din cordul pulmonar cronic. LISSAC J. 3.: Cordul pulmonar cronic. Klin. 1962. OPINCARU A. 4. Sunt prezente modificãri ale vâscozitãþii sângelui. BIBLIOGRAFIE 1. respectiv cu cord pulmonar cronic.. J. 4. Le poumon et le Coeur..: La polyglobulie des emphysemateux en insuffisance respiratoire aigue. Poliglobulia poate fi severã la extremis determinând scãderea VSH–ului pânã la valori de 0 mm la 1h ºi 2h. E. 5. 1971. G. F. 48. Cluj. 3/2005 . J. ROUING P.

chronic professional stress. consumul de bãuturi alcoolice. RVP este determinatã de factori multipli care îºi coreleazã acþiunile: „ nivelul activitãþii simpatice (vasoconstricþie). sãrac în alimente de origine vegetalã). In caz de efort fizic intens ºi prelungit poate apare HTA prin creºterea debitului cardiac (DC) ºi a rezistenþei vasculare periferice (RVP). Din analiza datelor se observã cã valorile tensiunii arteriale sunt mai crescute la angajaþii având ca noxe la locul de munca: variaþii de temperaturã asociate cu efort fizic. stress cronic profesional.EFECTUL UNOR FACTORI PROFESIONALI ASUPRA VALORILOR TENSIUNII ARTERIALE EFFECTS OF SOME PROFESSIONAL FACTORS ON BLOOD PRESSURE Carmen Neagoe*. In cadrul hipertensiunii arteriale de diverse etiologii. aduc argumente ºi pentru rolul intervenþiei unor factori de mediu ca: obiceiuri alimentare nesãnãtoase (prin aport hipercaloric. stress cronic etc. The professional factors were corelated to the presence or absence of an idiosyncrasy and in association with other factors of risk for the blood pressure (e. temperaturã. zgomot. 3/2005 69 . hiperlipidic. who are coming from different working fields. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.ºi postsarcina ventriculului stâng. Factorii profesionali au fost corelaþi cu prezenþa sau absenþa unei predispoziþii ºi în asociere cu alþi factori de risc pentru hipertensiunea arteriala (ex. hipertensiunea arterialã esenþialã este rezultatul interacþiunii mai multor gene. vibratii. influenþat la rându-i de contractilitatea miocardicã. Raluca Fiþ**. dar ºi rezultatul interacþiunii dintre acestea ºi factorii de mediu. medic primar Medicina Muncii. ** Studenþi anul V. Prezenta lucrare este o parte a unui studiu care ºi-a propus sã estimeze efectul unor factori profesionali asupra valorilor tensiunii arteriale. solicitare neuropsihicã intensã. „ reactivitatea vascularã anormalã (creºte sensibilitatea la factorii vasoconstrictori). Studiul se referã la urmãtorii factori profesionali: zgomot. temperature. hipertensiunea arterialã reprezintã principala cauzã de morbiditate ºi mortalitate cardio-vascularã. The blood pressure was found with values over the superior limit of the normal one at 38. we can conclude that the values of blood pressure are more increasd at employees who have noxious professional factors as: variations of temperature associated with the physical effort. fumatul). hipertensiunea arterialã esenþialã reprezintã aproximativ 90%. variatii de temperatura. DC este dependent de frecvenþa ventricularã ºi de volumul sistolic. bolile cardio-vasculare reprezintã o problemã majorã de sãnãtate publicã fiind prima cauzã de morbiditate ºi mortalitate. Hipertensiunea arterialã este definitã ca o creºtere persistentã a tensiunii arteriale sistolice ºi/sau diastolice la valori mai mari sau egale cu 140/90 mm Hg (se considerã cã. Cornelia Cãlinescu*** * ªef lucrãri disciplina Fiziologie. zgomot. ABSTRACT Essential blood pressure is caused by the interaction of more genes as well as the result of the interaction between these and the enviromental factors. physical and prolonged effort. hiperglucidic. sedentarismul. „ intervenþia sistemului reninã-angiotensinã-aldosteron (vasoconstricþie). noise and neuropsyhic intense effort. vibraþii. Studiile epidemiologice demonstreazã rolul evident al unei predispoziþii genetice. dar. Lotul de studiu este format din 574 de subiecþi care provin din medii de muncã diferite. fumatul. Majoritatea autorilor considerã cã. *** Studentã anul IV. Prevalenþa hipertensiunii arteriale variazã de la o þarã la alta între 10% ºi 20% din populaþia generalã. dar ºi rezultatul interacþiunii dintre acestea ºi factorii de mediu. stress-ul socio-profesional etc. obezitatea. Facultatea de Medicinã Braºov. eforturi fizice intense ºi prelungite. REZUMAT Hipertensiunea arteriala esenþiala este rezultatul interactiunii mai multor gene. smoking). PARTEA GENERALà In România. Facultatea de Medicinã. g. The study-batch consists of 574 individuals. pre. Nicoleta Burlacu**. This paper-work is a part of a research which aimed to estimate the impact of some professional factors upon the values of blood pressure. valori mai mici de 130 mmHg pentru tensiunea arterialã sistolicã ºi de 85 mmHg pentru tensiunea arterialã diastolicã defineºte o tensiune arterialã normalã). Facultatea de Medicinã. Tensiunea arterialã a fost gãsitã cu valori peste limita superioarã a normalului la 38. Braºov. The research is concerning the following professional factors: noise. Having in view the analysis of the above data. vibrations. 68% din subiecþi. Apariþia HTA poate fi favorizatã de anumite condiþii nefavorabile la locul de munca: efort fizic intens ºi prelungit. Braºov. Elena Cãlinescu **. Se estimeazã cã. 68% from the individuals.

cât ºi asupra aparatului cardio-vascular (cu modificãri ale ritmului cardiac. In mediul industrial. creºterea rezistenþei vasculare periferice etc. pot provoca modificari structurale ale vaselor sanguine de la acest nivel. fatigabilitate. Repartiþia subiecþilor lotului dupã societãþi ºi noxe este redatã în tabelul ºi figura 1.77%) 80 (13. valorile colesterolemiei cu raportul HDH/LDL. consumul de bãuturi alcoolice etc. care ºi-a propus sã estimeze efectul unor factori profesionali asupra valorilor tensiunii arteriale. datoritã sedentarismului. expunerea prelungitã la frig sau caniculã pot provoca tulburãri cardio-vasculare mai ales când se asociazã ºi alþi factori (efortul fizic. consumul de bãuturi alcoolice. PARTEA SPECIALà Scopul lucrãrii Prezenta lucrare este o parte a unui studiu. Tabelul 1 BANCA PRELUCRARE LEMN CONSTRUCÞII 1 CONSTRUCÞII 2 AMENAJARE DIGURI Total Programul de lucru prelungit influenþeazã indirect creºterea tensiunii arteriale. modificãrile structurale ale vaselor de rezistenþã. precum ºi mãsurarea înãlþimii ºi a greutãþii subiectului. stress cronic profesional. meseria practicatã în locul de muncã respectiv. evidenþiazã cã.84%) 102 (17. eforturi fizice intense ºi prelungite. cât ºi prin vasoconstricþie la nivelul rinichilor cu scãderea fluxului sanguin renal. Prezentul studiu se referã la urmãtorii factori profesionali: zgomot. ceea ce determinã stimularea secreþiei de reninã ºi a reabsorbþiei de sodiu.82% sunt de sex feminin (figura 2). creºterea TA la stress este mai amplã ºi mai prelungitã. astenie. 54. Se presupune cã.94%) 61 (10. Rezultatele obþinute Repartiþia dupã sex Repartiþia subiecþilor lotului dupã sex. consumul de bãuturi alcoolice. care în timp. scãderea randamentului de muncã). în bancã predominã angajaþii de sex feminin (77.) Material ºi metodã Lotul de studiu este format din 574 de subiecþi care provin din medii de muncã diferite. Stimularea simatico-adrenergicã provoacã creºterea tensiunii arteriale prin: atât prin vasoconstricþie perifericã ºi creºterea frecvenþei cardiace. vibraþiile se asociazã. care lucreazã în condiþiile mai sus menþionate asociazã ºi alþi factori de risc pentru bolile cardio-vasculare: fumatul.„ „ mecanismele de autoreglare localã (miogenã sau prin intervenþia factorilor metabolici). deci efectul lor cardiovascular se sumeazã. cu menþiunea cã. se manifestã ºi asupra sistemului nervos (cu scãderea capacitãþii de concentrare a atenþiei.) Expunerea prelungitã la frig poate favoriza apariþia HTA prin vasoconstricþie perifericã cu cresterea rezistentei vasculare periferice. în special. obiceiurile de viaþã. Variaþiile de temperaturã. antecedentele personale ºi heredocolaterale. deseori. mai ales în activitãþile care nu necesitã efort fizic. cât ºi cu o eventualã asociere cu alþi factori de risc pentru hipertensiunea arterialã (obiceiuri alimentare nesãnãtoase. De multe ori. dar.4% din totalul personalului). dar. obezitatea. De asemenea. alegerea fiind fãcutã astfel încât sã existe cel puþin un factor sau o noxã la locul de muncã al cãrei efect asupra valorilor tensionale este cunoscut. vibraþii. Stresul cronic profesional poate provoca creºterea tensiunii arteriale prin stimularea sistemului nervos central. 18% dintre angajaþi sunt de sex masculin ºi 45. persoanele cu hipertensiune arterialã. 3/2005 . iar. S-a constatat cã. mai ales prin stimularea sistemului nervos simpatic. Aceºti factori de risc profesional sunt corelaþi cu prezenþa sau absenþa unei predispoziþii genetice. numeroase studii care vor stabili dacã zgomotul poate provoca creºteri ale tensiunii arteriale. la sfârºitul expunerii).). descendenþii hipertensivilor sunt hiperreactivi în situaþii de expunere la stress. iar în societãþile de construcþii predominã angajaþii de sex masculin (tabelul ºi figura 3). stress extra profesional etc. cu zgomotul. Repartiþia subiecþilor lotului dupã societãþi ºi noxe nr total angajaþi 177 (30. mãsurãtorile au fost efectuate în diferite etape ale expunerii la zgomot (la început. fumatul.63%) 154 (26. efort fizic Societate – noxã 70 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.83%) 574 (100%) noxa principalã solicitare neuropsihicã zgomot efort fizic efort fizic variaþii de temperaturã. dar. Efectele zgomotului se manifestã în primul rând asupra aparatului acustic (de la hipoacuzie la surditate). Sunt în curs de desfãºurare. temperaturã. vechimea în profesie ºi în noxele luate în discuþie. Vibraþiile pot avea efecte asupra aparatului locomotor. explicate în parte ºi prin faptul cã. Se discutã despre unele efecte ale vibraþiilor asupra sistemului cardio-vascular prin intermediul sistemului nervos simpatic. datã de activarea cronicã a sistemului nervos simpatic. fiecãrui subiect în parte i s-a întocmit un dosarul medical care a cuprins date legate de profesia pentru care are studii. Studiile cu privire la rolul zgomotului în producerea HTA au rezultate diferite. expunerea timp îndelungat la zgomot ar putea duce la creºterea tensiunii arteriale prin creºterea concentraþiei de catecolamine. la mijloc. obiceiuri alimentare nesãnãtoase (alimentaþia neraþionalã) etc. Examinarea clinicã a inclus ºi mãsurarea tensiunii arteriale la toþi subiecþii lotului.

19 ± 9.40% 100% 95% 5% 100% 100% PRELUCRARE LEMN 41.80% 8.82% 100% Vârsta medie a angajaþilor din societãþile incluse în studiu banca prelucrare lemn constructii 1 40. predominã numãrul angajaþilor de sex feminin.9 ± 7. cã.Figura 1 Repartiþia subiecþilor lotului dupã societãþi ºi noxe Figura 2 Repartiþia subiecþilor lotului dupã sex In societatea de prelucrare a lemnului se constatã.30 constructii 2 48. se constatã cã.9 ani la una dintre societãþile de construcþii (tabelul 4). vârsta medie a angajaþilor variazã între 39. 3/2005 71 . Pe decade de vârstã se constatã cã.99% 37.81 ± 9.01 ± 9. AMENAJARE DIGURI 62.01% 100% 54.24 ±15.6 39.46 Figura 3 Repartiþia subiecþilor din lotul de studiu dupã sex ºi societãþi „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. de asemenea.82% 100% 91. 75 ani cu limite între 18 ºi 68 de ani. iar în prima ºi ultima decadã a vieþii profesionale (vârste de pânã la 20 de ani ºi peste 60 de ani) se constatã un procent scãzut de angajaþi (tabelul ºi figura 5).19 ani la bancã ºi 48.43 39. 75 ani ± 10.4 amenajare diguri 44.18% 58.18% 45. în decada a patra existã cel mai mare procent de angajaþi (34.49%). Pe societãþi.60% 77. deºi activitatea presupune efort fizic intens ºi expunere la zgomot ºi microclimat cald. Tabelul 3 Societate BANCÃ CONSTRUCÞII 1 CONSTRUCNÞII 2 total Tabelul 4 Societate Varsta medie (ani) Repartiþia subiecþilor din lotul de studiu dupã sex ºi societãþi SEX M SEX F TOTAL 22.20% Vârsta medie Vârsta medie a subiecþilor din lotul studiat este de 41.

74%) 21 – 30 ani 98 (17. 05 ± 11. Vechimea profesionalã ºi în noxã Vechimea medie în profesie este de 20. pe de-o parte mai mulþi angajaþi tineri. jumãtate din angajaþi aparþin decadei a patra. cu limite între 0 ºi 45 de ani.22%) 41 – 50 ani 198 (34. 05 ani. în societatea de prelucrare a lemului ºi în societatea de amenajare a digurilor cca.21%) 61 – 70 ani 13 (2. specificã fiecãrei societãþi. 26%) Decade de vârstã Repartiþia procentualã a subiecþilor Figura 5 Repartiþia procentualã a subiecþilor din lotul de studiu pe decade de vârstã angajaþi ce aparþin decadei a cincea de viaþã cu o experienþã profesionalã bogatã. cu limite între 0 ºi 51 de ani. 3/2005 . cu puþinã experienþã. 32 ± 11. dar cu mai multã putere de muncã ºi disponibilitate la program prelungit ºi. La bancã cei mai mulþi angajaþi aparþin decadei a treia. în fiecare societate se întâlneºte o altã repartizare a angajaþilor pe decade de vârstã (tabelul 6). iar în construcþii se constatã. pe de altã parte.49%) 51 – 60 ani 116 (20.07%) 31 – 40 ani 139 (24. 72 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Analiza pe societãþi ºi decade de vârstã ne permite sã constatãm cã. Vechimea medie profesionalã. 02 ani. cât ºi vechimea medie în noxã a angajaþilor pe societãþi este redatã în tabelul 7. Vechimea medie în noxa principalã. este de 11.Figura 4 Tabelul 5 Vârsta medie a angajaþilor din societãþile incluse în studiu Repartiþia procentualã a subiecþilor din lotul de studiu pe decade de vârstã 16 – 20 ani 10 (1. în decada a doua de viaþã.

56 ± 13.44 ± 10. 13.32 ± 11.02 Figura 7.05 vechime medie în noxã (ani) 12.86 9. 2 Vechimea medie în noxã a angajaþilor pe societãþi „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.Tabelul 6 Societate BANCA Repartiþia angajaþilor din lotul în studiu pe societãþi ºi decade de vârtsã 16-20 ani 0 2 8 0 0 10 21-30 ani 33 21 25 2 17 98 31-40 ani 69 20 7 6 37 139 41-50 ani 50 54 16 23 55 198 51-60 ani 23 5 16 29 43 116 61-70 ani 2 0 8 1 2 13 Total 177 102 80 61 154 574 PRELUCRARE LEMN CONSTRUCTII 1 CONSTRUCTII 2 AMENAJARE DIGURI Total Tabelul 7 Societate BANCA PRELUCRARE LEMN CONSTRUCTII 1 CONSTRUCTII 2 AMENAJARE DIGURI Total Vechimea medie profesionalã ºi vechimea medie în noxã a angajaþilor pe societãþi vechimea medie profesionalã (ani) 17.62 ± 9.03 7.4 ani. 89 ± 15.05 ± 11.71 18.86 ± 10.15 ±10. 1 Vechimea medie profesionalã a angajaþilor pe societãþi Figura 7.32 11.19 20.248 ± 9.63 ± 8. 01 ± 12. 3/2005 73 . 21 18.29 21.55 16.94 26.64 ± 9.

ºi numai 7. 84% dintre angajaþi au o vechime în noxã de peste 31 de ani. Analiza pe decade a vechimii la noxa principalã de la locul de muncã (a se vedea tabelul 9) relevã cã.06% 21 – 30 ani 163 28.40 ani 109 19.58% 11 – 20 ani 150 26. Tabelul 8 Analiza vechimii profesionale (a se vedea tabelul 8) relevã o repartiþie relativ omogenã pe diferite decade de timp. 91%). 62 ani) ºi cea mai mare vechime medie în noxã (16. Tabelul 9 Repartiþia pe decade a vechimii la noxa principalã de la locul de muncã 0 – 10 ani 323 56. 27%) au o vechime în noxã de pânã la 10 ani. care sunt doar 11 (1.52% decade de vechime în noxã numãr angajaþi procente Figura 9 Repartiþia pe decade a vechimii la noxa principalã de la locul de muncã 74 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 89 ani). Repartiþia pe decade a vechimii profesionale a angajaþilor din lotul de studiu 0 – 10 ani 141 24.25% 21 – 30 ani 84 14. mai mult de jumãtate dintre angajaþi (56.07% peste 41 ani 11 1.27% 11 – 20 ani 122 21. un procent semnificativ (35. 3/2005 .Societatea „Construcþii 2“ are angajaþi cu cea mai mare vechime medie profesionalã (26.91% vechimea în profesie numãr angajaþi procente Figura 8 Repartiþia pe decade a vechimii profesionale a angajaþilor din lotul de studiu 98%) dintre angajaþi au o vechime în noxã între 11 – 30 de ani.64% 31 – 40 ani 42 7. cu excepþia angajaþilor cu o vechime profesionalã de peste 40 de ani.32% peste 40 ani 3 0.39% 31.

foarte mulþi dintre ei având ºi studii superioare.75% (tabelul ºi figura 11).75% 22. angajaþii unei bãnci au cel puþin studii medii.83%) de angajaþi au alte boli (figura 12).61% 23. cu speranþa cã. 3/2005 75 . fie nu doresc sã declare afecþiunile pe care le prezintã. prezintã ºi se trateazã pentru hipertensiune arterialã.52%) angajaþi au diabet zaharat. 37 (6. variazã între 19. angajaþii bãncii relateazã cu cea mai mare frecvenþã (41. Menþionãm cã. ceea ce justificã faptul cã sunt interesaþi de starea de sãnãtate a membrilor familiei ºi a lor. 25 (4. Tabelul 11 Prevalenþa HTA printre membrii familiilor angajaþilor din societãþile luate în studiu Societate procentualã BANCA PRELUCRARE LEMN CONSTRUCTII 1 CONSTRUCTII 2 AMENAJARE DIGURI total Nr persoane 73 20 19 9 34 155 Evaluare 41.36%) de angajaþi au recunoscut cã. fie angajaþii nu cunosc bolile pe care le prezintã. veridicitatea informaþiilor oferite de angajaþi depinde de nivelul lor intelectual. 3 (0.75% 14. uneori. In comparaþie cu celelalte societãþi luate în studiu. (27%) cunosc prezenþa acestei afecþiuni la cel puþin o rudã (figura 10). doar. acestea nu vor fi depistate în cadrul controlului medical ºi astfel. prezintã ºi se trateazã pentru alte boli cardio-vasculare. Figura 11 Prezenþa hipertensiunii arteriale printre salariaþii din societãþile luate în studiu „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. analiza antecedentelor heredocolaterale cu privire la prezenþa în familie a unor rude cunoscute cu hipertensiune arterialã.61% ºi 23. iar 22 (3. într-o „Incãrcarea“ APP In obþinerea unor informaþii prin studierea antecedentelor personale ale angajaþilor din lotul în studiu. Figura 10 Prevalenþa hipertensiunii arteriale în AHC La celelalte societãþi luate în studiu.08% 27% evaluare procentualã. informaþiile obþinute prin studierea antecedentelor personale nu furnizeazã date complete. 24% din angajaþi) prezenþa în familie cel puþin a unui memebru cu hipertensiune arterialã. nu-ºi vor periclita locul de muncã. Trebuie remarcat cã. deoarece. de interesul faþã de interviul medical etc.24% 19.Prezenþa hipertensiunii arteriale în AHC Analiza antecedentelor heredocolaterale cu privire la prezenþa în familie a unor rude cunoscute cu hipertensiune arteriale (HTA) aratã cã 155 de subiecþi din lot.45%) de angajaþi au recunoscut cã. de interesul faþã de propria lor sãnãtate ºi faþã de sãnãtatea membrilor familiei. Menþionãm cã.

la societãþile de Figura 14 Procentajul fumãtorilor ºi nefumãtorilor din cadrul lotului în studiu 76 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. în special.92%) 1 (1.86%) 1 (1. 231 (40.08%) de angajaþi au renunþat la fumat. Prin prisma consecinþelor nefaste ale fumatului asupra organismului (ºi.24%) de angajaþi sunt fumãtori.26%) 7 (6.64%) 10 (6.84%) 25 (4.83%) Fumatul In lotul studiat se constatã cã.86%) 3 (3.25%) 1 (1.49%) 22 (3.39%) 4 (3.28%) 0 3 (0. 257 (44.56%) 9 (5.74%) 37 (6.08%) 7 (6.92%) 15 (9. 3/2005 .25%) 4 (6.52%) Alþi factori de risc 6 (3. Evaluarea procentajului de fumãtori (ºi foºti fumãtori) la angajaþii fiecãrei societãþi aratã cã. iar.Figura 12 Tipurile de afecþiuni prezente în antecedentele personale la subiecþii lotului Tabelul 13 Repartiþia pe societãþi a afecþiunilor cunoscute din antecedentele personale Boli cunoscute în APP BANCA PRELUCRARE LEMN CONSTRUCTII 1 CONSTRUCTII 2 AMENAJARE DIGURI total HTA 9 (5.45%) Boli cardiovasculare 4 (2.77%) de angajaþi sunt nefumatori (figura 14).36%) Diabet zaharat 0 1 (0.75%) 3 (4. 86 (14.98%) 0 2 (3. fumãtorii ºi foºtii fumãtori sunt evaluaþi împreunã. asupra aparatului cardio-vascular).

observãm cã: 21. iar la bancã ºi societatea de prelucrare a lemnului procentajul de fumãtori (ºi foºti fumãtori) este aproximativ 49% (figura 15).11%) (tabelul 15).04%) 52 (65%) 38 (62. un numãr de angajaþi.44%) Actuali – 65 Foºti – 23 Actuali – 47 Foºti – 2 Actuali – 41 Foºti – 11 Actuali – 20 Foºti – 18 Actuali – 58 Foºti – 32 Dacã urmãrim repartiþia fumãtorilor dupã numãrul de ani în care au fumat.construcþii peste 60% din angajaþi sunt fumãtori (ºi foºti fumãtori). Se observã cã. 3/2005 77 .03%) 90 (58.41% Cu filtru –68. majoritatea fumãtorilor preferã þigãrile cu filtru ºi numai la societatea de amenajare a digurilor existã un procent ridicat de fumãtori care preferã þigãrile fãrã filtru (31. dublu faþã de numãrul mediu de ani în care au fumat angajaþii fumãtori (ºi foºti fumãtori) bãncii. Numãrul mediu de ani în care au fumat angajaþii fumãtori (ºi foºti fumãtori) incluºi în studiu este de 12. Cu filtru –81. Numãrul angajaþilor care fumeazã de peste 25 de ani este în scãdere.72%) 49 (48. Figura 17 prezintã numãrul mediu de ani în care au fumat angajaþii fumãtori (ºi foºti fumãtori) ai societãþilor luate în studiu. deoarece. 58% sunt fumãtori de 11 – 25 de ani ºi aproximativ 30% sunt fumãtori de peste 25 de ani (figura 16).59% Fãrã filtru –18. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. grupa fumãtorilor între 11 ºi 25 de ani este cea mai numeroasã. Tabelul 15 Procentajul fumãtorilor ºi foºtilor fumãtori ºi tipul de þigãri preferate de fumãtorii din societãþile incluse în studiu Societate BANCA PRELUCRARE LEMN CONSTRUCÞII 1 CONSTRUCÞII 2 AMENAJARE DIGURI Numãr de fumãtori 88 (49.89% Fãrã filtru – 31.11% Cu filtru 100% Cu filtru – 100% Tipul de þigãri preferate Cu filtru – 100% Se observã cã. 48. fie au renunþat la fumat. din motive medicale. 89 ani cu limite între 1 ºi 50 de ani. numãrul mediu de ani în care au fumat angajaþii fumãtori (ºi foºti fumãtori) ai societãþii de prelucrare a lemnului este peste 19 ani. în special. 14% sunt fumãtori de mai puþin de 10 ani. fie s-au pensionat. Figura 15 Procentajul fumãtorilor (ºi foºtilor fumãtori) pe societãþi O analizã amãnunþitã aratã cã.

57%) 15 (30. numãrului mediu de þigãri fumate pe zi de cãtre fumãtorii societãþilor incluse în studiu se încadreazã între 6. 37 la fumãtorii societãþii de prelucrare a lemnului (figura 18).22%) 13 (25%) 12 (31.9%) 154 (48. 76 þigarete pe zi.22%) 17 (32. 3/2005 .05%) 15 (15.9%) 22 (44. 45 cu limite între 1 ºi 120 de þigãri. la fumãtorii din bancã ºi 14.61%) 96 (30.58%) Fumãtori de peste 25 de ani 27 (30. 78 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.Figura 16 Repartiþia fumãtorilor dupã numãrul de ani în care au fumat Figura 17 Numãrul mediu de ani în care au fumat angajaþii fumãtori (ºi foºti fumãtori) ai societãþilor incluse în studiu Tabelul 17 Repartiþia pe societãþi a fumãtorilor dupã numãrul de ani în care au fumat Societate BANCA PRELUCRARE LEMN CONSTRUCTII 1 CONSTRUCTII 2 AMENAJARE DIGURI Total Fumãtori de mai puþin de 10 ani 15 (17.29%) Numãrul mediu de þigãri fumate pe zi de cãtre fumãtorii lotului în studiu este de 10. Se observã cã.56%) 22 (42. 53%) 12 (24.49%) 67 (21. 27%) 47 (52.7%) 22 (57.13%) Fumãtori de 11 – 25 ani 46 (52.30%) 4 (10.68%) 29 (32.

68% Numãr salariaþi cu TA crescutã 65 38 21 20 78 222 Este de observat cã. „ zgomot.25% 26. 32%) au valori tensionale normale. 68%) au valori ale tensiunii arteriale sistolice mai mari sau cel puþin egale cu 140 mmHg (figura 19). Repartiþia pe societãþi a angajaþilor cu hipertensiune arterialã este redatã în tabelul ºi figura 20. efort fizic Din analiza datelor mai sus prezentate. „ solicitare neuropsihicã intensã. de fumãtorii societãþilor incluse în studiu Valorile tensiunii arteriale mãsurate Mãsurarea tensiunii arteriale la angajaþii lotului în studiu a arãtat cã. valorile tensiunii arteriale sunt crescute la angajaþii cu noxe la locul de muncã: „ variaþii de temperaturã asociate cu efort fizic. Figura 19 Repartiþia procentualã a angajaþilor lotului în studiu dupã valoarea tensiunii arteriale Tabelul 20 Repartiþia pe societãþi a angajaþilor cu hipertensiune arterialã Societãþi BANCA PRELUCRARE LEMN CONSTRUCTII 1 CONSTRUCTII 2 AMENAJARE DIGURI total Procent salariaþi cu TA crescutã 36.25% 32. 3/2005 79 .Figura 18 Numãrul mediu de þigãri fumate pe zi.79% 50. Noxa de la locul de muncã solicitare neuropsihicã zgomot efort fizic efort fizic variaþii de temperaturã. corelate cu noxa principalã de la fiecare loc de muncã se constatã cã. valoare ce este pe locul patru din cele cinci societãþi luate în studiu (tabelul ºi figura 20).72% 37. deºi salariaþii societãþii „construcþii 2“ au vârsta medie ºi vechimea în noxã cu valorile cele mai crescute. ei au un procent de subiecþi cu valori crescute ale tensiunii arteriale de 32. iar restul de 222 de persoane (38. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 352 de persoane (61.65% 38.79%.

– cel mai ridicat procent de angajaþi cu alþi factori de risc declaraþi (tabelul 13). 6. GOMES J. Occup. bãrbaþii sunt în numãr mai mare la societãþile de construcþii. subiecþii lotului sunt în perioada activã a vieþii: cca 79% dintre ei având vârsta cuprinsã între 30 ºi 60 de ani (tabelul ºi figura 5). 17: (Supl. DOKOVA K. Creating healthy work places in Northern Ireland: evaluation of a lifestyle and physical activity assessment programme.Figura 20 Repartiþia procentualã a angajaþilor. 2. FESCHIEVA N. Kuwait Med. ZEANA C. Seasonal variation in blood pressure and in proportions hypertensive in small but well-characterised urban and rural population in Varna region. ICHIKAWA S. tensiunea arterialã a fost gãsitã cu valori peste limita superioarã a normalului la 38. TATARA K. la societatea la care s-a înregistrat procentul cel mai mare de angajaþi cu valori crescute ale tensiunii arteriale (societatea de amenajare a digurilor) existã: BIBLIOGRAFIE 1. expus permanent la variaþii de temperaturã (50. SANZ MA.23% din subiecþii lotului sunt fumãtori sau foºti fumãtori). Vol. vechimea în noxe este de peste 21 de ani la cca. Editura Teora 2002. solicitarea neuropsihicã (36. d. LLOYD O. Vol II: 1058-1236. 22% din subiecþi (tabelul 7 ºi figura 7.11% dintre ei fumeazã þigãri fãrã filtru (tabelul 15). POWLES J. b. 359-369. 4(6): 367-370. c. Med. 3: 121-128. GHERASIM L. Editura Medicala Bucuresti 2004. 2. NAKANISHI N. 52. J. KIROV P. Medicina interna pentru rezidentiat. BULIGESCU L. 44% din angajaþi sunt fumãtori ºi 31. Vol. 4. CHETA D. 3. Occup. Gender differences in the neurohumoral control of the cardiovascular system. Vol. 4. 51. 2) 163. 49. Nr. Boli cardiovasculare. zgomotul (37. 2002.72% din angajaþii bãncii). SUZUKI K. Ital. 68% din subiecþi. McQUILLAN P. STOEVA K. J 2003. 65% din subiecþii ce lucreazã în aceste mediu). Med. BREBNER JA. The health of the workers in a rapidly developing country: effects of occupational exposure to noise and heat. 45% dintre ei cunosc sau recunosc cã. fumatul (55. NORMAN N. 32: 382-386. 1999. prezintã ºi se trateazã pentru HTA (figura 19 ºi figura 12). Nr. 7. Sanit. 80 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 2. Issue 2: 109-114. RUDDLE M. Med. AWAHL SH. în condiþiile în care doar 6. Lifestyle and the development of hypertension: a 3-year follow-up study of middle-aged Japanese male office workers. 8. pe societãþi dupã valoarea tensiunii arteriale CONCLUZII 1. 5. factorii ce favorizeazã valorile tensionale crescute par sã fie: a. 5. Medicina interna. 7: 439-449. YOTOV Y. Heart. 6. femeile sunt în procent mai mare la bancã. NAKAMURA K. ADDLEY K. în lotul studiat existã o repartiþie aproximativ egalã a sexelor: a. CONTE MR. Occup. NORMAN JN.). – cel mai ridicat procent de angajaþi cu HTA cunoscutã ºi tratatã în antecedentele personale (tabelul 13). b. Heat cramps in a hot desert work-site. Gac. Partea II.25% din subiecþi). 200. – 58. efortul fizic în aer liber. 2001. 3. 3/2005 . 2003.

PREMISE Realimentarea precoce în boala diareicã a sugarului fãrã malnutriþie nu a fãcut obiectul unor studii dedicate exTabelul 1 clusiv acestui subiect.20%) 41 (42.41%) 30 (31.08%) 29 (30. < 0. MATERIAL ªI METODÃ Lotul de studiu cuprinde 182 de sugari. Cuvinte cheie: realimentare precoce ºi progresivã.74%) 42 (48. În general în literaturã lotul de sugari fãrã malnutriþie reprezintã unul din subloturile de studiu.93%) 39 (40.EVOLUÞIA STATUSULUI NUTRIÞIONAL ÎN FUNCÞIE DE TIPUL DE REALIMENTARE LA SUGARII FÃRÃ MALNUTRIÞIE EVOLUTION OF NUTRITIONAL OUTCOME DEPENDING ON THE TYPE OF REFEEDING THE TODDLERS Oana Falup-Pecurariu Facultatea de Medicinã Braºov REZUMAT Studiul de faþã analizeazã efectul tipului de realimentare asupra sporului ponderal. NS. NS.16%) 23 (26.12%) 43 (44. evoluþie ABSTRACT This paper analyse the effect of type of refeeding on the nutritional outcome. În tabelul urmãtor sunt prezentate datele demografice ale celor douã loturi – de studiu (realimentare precoce) ºi respectiv control (realimentare progresivã).62%) 3 (3. sex. outcome 1.30%) 35 (40.53%) Realimentare progresivã (96) 26 (27.05 NS. durata evoluþiei.48%) 42 (48.25%) 42 (43.05 Parametrul Vârsta 1 – 3 luni 3 – 6 luni 6 – 12 luni Sexul masculin Sexul feminin Durata evoluþiei 1 zi 2 – 3 zile > 3 zile Numãr scaune anterior includerii în studiu < 4/zi 5 – 7/zi > 7/zi Fãrã deshidratare SDA 5% SDA 7% 44 (51. < 0. Datele demogracie ale celor douã loturi de sugari fãrã malnutriþie.25%) Semnificaþie NS.16%) 8 (9. OBIECTIVE În studiul de faþã ne-am propus analiza efectului realimentãrii precoce asupra sporului ponderal (exprimat în valoare absolutã ºi procente).41%) 34 (39. Sunt analizate datele legate de vârstã. NS. NS. NS.25%) 32 (33.25%). Singurele diferenþe au fost în lotul realimentat precoce care a avut un numãr mai mare de cazuri cu durata de evoluþie cuprinsã între 2 ºi 3 zile (48. În „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.83%) 21 (24. numãrul scaunelor anterior includerii în studiu. NS.69%) 3 (3. 3/2005 81 .48%) 18 (20.83%) 44 (51.23%) 46 (53.83% vs 31. din care 86 au fost realimentaþi precoce (47. < 0.11%) 26 (30.33%) 54 (56.08%) 27 (28. NS. 25%) ºi 96 progresiv (52.12%) NS. 74%). 3.79%) 26 (27. 2. Analiza datelor demografice a celor douã loturi (lotul de studiu ºi cel de control) ne aratã cã nu au existat diferenþe semnificative statistic în ceea ce priveºte vãrsta ºi sexul.75%) 34 (35. 05 NS.70%) 54 (56. Key words: early and late refeeding. distribuþia în funcþie de gradul deshidratãrii Realimentare precoce (86) 13 (15.

13] 3550.85 ± 3044.16 [2182.45 82 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Tabelul 3 Reprezentarea valorilor greutãþii medii ± DS în cele douã grupuri n 86 96 Media ± DS 5248. dar fãrã semnificaþie statisticã.33 ± 2377. În lotul realimentat progresiv greutatea medie a fost mai mare decât în lotul realimentat precoce. fiind mai mare în lotul realimentat progresiv.51 ± 2120.64 [3092.11 – 5187.01 ± 2385.52 – 6455.34 ± 2.3 16.4 21.28 – 8890.14] 5830.45 ± 2.33 ± 1692. Diferenþele sunt semnificative statistic (p < 0.67 [3397.76 ± 992.86 – 5003.50] 8290.34 22.02 ± 3399.29 [4484.18] Realimentare progresiv 5973.6 6.48%).77 – 6532.35 – 4380.13] 4639.04] 4005.67 ± 3154.23 28. NS.53%).12.25] Semnificaþie NS.05 < 0.05 < 0.34 [5605. Sporul ponderal în funcþie de greutatea la internare pentru cele douã grupuri de studiu pe zile de evoluþie exprimat în valori absolute (grame) Realimentare precoce (grame) 34. precum ºi un numãr mai mare de cazuri cu Tabelul 2 sindrom de deshidratare de 5% (27. Distribuþia greutãþii medii ± DS ºi intervalului de siguranþã în cele douã loturi în funcþie de tipul de realimentare ºi vârstã Realimentare precoce 1 – 3 luni 3 – 6 luni 6 – 12 luni 4020 ± 1185.30 [4938.023 – 5403.1 .89 [5491.49] Realimentare progresivã 4450 ± 1332.11] 6068.16 – 6812. în lotul cu realimentare precoce greutatea medie a Tabelul 5 Ziua 1 2 3 4 5 fost de 4639 grame faþã de 3736 grame în lotul cu realimentare progresivã.34 [5646.32] 4277. < 0.2 Semnificaþie P 0. În 2 zile (3 ºi 4) acestea au fost semnificative statistic.909 – 6556. NS.58 – 5287. 1 2 3 4 5 Ziua În grupul cu realimentare progresivã în toate zilele s-au obþinut greutãþi medii mai mari decãt în lotul cu realimentare precoce. în timp ce în ziua a 4-a greutatea medie a fost de 4277 faþã de 3550 (p<0.18] 7372. respectiv prima.76 – 8108.18 ± 3254.2 5.95] 3506. Astfel.19 – 4254.87 [2859.05 0.34 ± 14.56 ± 2.56 ± 1.24 ± 3056.05). în ziua a 3-a de la iniþierea dietei.74 [6636.44 [3712.56 < 0.4 Realimentare progresivã (grame) 9.67 ± 0.08% vs 3.05).88] 5875.63 – 5897.34 ± 4.34 0.06] Semnificaþie p NS.7 17.01] 3736.94 5937.91 [3876.lotul realimentat progresiv a existat un numãr mai mare de cazuri cu un numãr de scaune mai mic de 4 pe zi (56.05 NS.93 ± 1934.31 – 5157. Tabelul 4 Distribuþia greutãþilor în cele douã grupuri în funcþie de tipul de realimentare pe zile de internare Realimentare precoce 6101.60 [3006.38 Greutatea la internare Realimentare precoce Realimentare progresiv Greutatea medie la internare per ansamblu nu a avut diferenþe semnificative statistic între cele douã loturi.85 ± 1736.45 ± 2.04 [7691.56 ± 3.73 [5344.34 ± 9.01 – 6316.41] 5190. a 2-a ºi a 5-a diferenþele nu au atins semnificaþie statisticã.25% vs 39.95 ± 2160. În restul zilelor.63 ± 1526.12 ± 3066.31 [2758.75 – 4241. NS.90 ± 1051. 3/2005 .

66 ± 16. Exprimat în procente sporul ponderal a fost mai mare în lotul realimentat precoce dar numai în zilele 2 ºi 4 acesta a fost semnificativ statistic.3 Lotul de control 0.56 < 0.56 Semnificaþie P NS.2 0.43 < 0.66 ± 2.34 < 0.4 66. 67. NS. În ziua a 2-a s-a înregistrat un spor ponderal negativ în lotul realimentat progresiv.45 50 ± 17.33 ± 12.1 -0.23 -10 ± 2.03 0. 45 iar în ziua a Tabelul 6 3-a 22. NS.34 Semnificaþie P 0. 3 ºi 5 în timp ce în lotul realimentat progresiv acesta a fost mai mare în ziua a 4-a.4 0.4 0.3 0. Ziua 1 2 3 4 5 În lotul 1 – 3 luni sporul ponderal exprimat în grame a fost mai mare pentru lotul realimentat precoce în ziua a 5-a.05 0.05 Ziua 1 2 3 4 5 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.6 1.67 25. 34 vs -12.4 Realimentare progresivã (grame) 0 22 ± 3. NS.05 < 0.03 1.1 Semnificaþie P 0.21 0.05 < 0.56 0.2 1.8 2.16 Realimentare progresivã 0. 2.4 53. în ziua a 2-a sporul ponderal a fost 28. Aceste diferenþe au fost fãrã semnificaþie Tabelul 8 statisticã.7 0.44 ± 5.12 16.45 -8. În prima zi sporul ponderal a fost 0 în ambele loturi.34 Ziua 1 2 3 4 5 Tabelul 9 Sporul ponderal în funcþie de greutatea la internare pentru cele douã grupuri de studiu în lotul 3 – 6 luni pe zile de evoluþie exprimat în valoare absolutã (grame) Realimentare precoce (grame) 7.66 ± 1.9 0.27 ± 2.3 62.33 1.65 0. în restul zilelor a fost mai mare pentru lotul realimentat progresiv. Astfel.34 4.71± 6.8 -18 ± 3.36 ± 3. NS.02 -4 ± 1.4 1.85 Semnificaþie p 0. Sporul ponderal exprimat în procente în acest lot nu a avut diferenþe semnificative statistic.76 0.7 1.Sporul ponderal exprimat în grame a fost mai mare în lotul realimentat precoce în zilele 1.85 ± 17. 45 vs 5.01 0. Sporul ponderal în funcþie de greutatea la internare pentru cele douã grupuri de studiu pe zile de evoluþie exprimat în procente Lotul de studiu 1.45 Ziua 1 2 3 4 5 Tabelul 7 Sporul ponderal în funcþie de greutatea la internare pentru cele douã grupuri de studiu în lotul 1 – 3 luni pe zile de evoluþie exprimat în valori absolute (grame) Realimentare precoce (grame) 0 16 ± 4. Singurele zile în care a existat diferenþã semnificativã statistic au fost zilele 2 ºi 3.45 24. 3/2005 83 .05 < 0.56 Realimentare progresivã (grame) 2.1 0.5 46 ± 9. Sporul ponderal în funcþie de greutatea la internare pentru cele douã grupuri de studiu în lotul 1 – 3 luni pe zile de evoluþie exprimat în procente Realimentare precoce 0.5 ± 2.5 60 ± 15.

12 0.45 -43 ± 17. 4 ºi 5 s-a obþinut spor ponderal negative în lotul realimentat progresiv.19 -0.41 22.34 -15. NS.05 Semnificaþie p NS. NS. Tabelul 10 Sporul ponderal în funcþie de greutatea la internare pentru cele douã grupuri de studiu în lotul 3 – 6 luni pe zile de evoluþie exprimat în procente Ziua 1 2 3 4 5 Realimentare precoce 0.45 -20 ± 3.09 0.72 47.Analiza sporului ponderal exprimat în grame în lotul 3-6 luni a arãtat o greutate medie pentru lotul realimentat precoce în toate cele 5 zile de la iniþierea dietei. în timp ce în lotul realimentat precoce acesta a fost negativ doar în prima zi.5 0. Tabelul 12 Sporul ponderal în funcþie de greutatea la internare pentru cele douã grupuri de studiu în lotul 6 -12 luni pe zile de evoluþie exprimat în procente Ziua 1 2 3 4 5 Realimentare precoce 0.16 ± 14.92 Realimentare progresivã 0 -0.3.16 0.02 0.34 56. Tabelul 13 Modificãrile greutãþii corporale în timpul bolii comparativ cu greutatea la iniþierea dietei în cele douã loturi Grupul de studiu (86) Nr. % 16 58 22 16.12 ± 12. În zilele 2. NS.05 < 0. % Scãdere în greutate Greutate constantã Creºtere în greutate 16 29 41 18. 3/2005 .66 60.56 < 0.05 Sporul ponderal exprimat în grame a fost mai mare în lotul 6-12 luni realimentat precoce în fiecare zi de evoluþie.28 0.38 ± 3.45 -62 ± 13. < 0.11 -0.52 ± 5.6 48.64 Realimentare progresivã 0.1 0.91 Semnificaþie p 0.61 0. În lotul realimentat progresiv sporul ponderal a fost negativ în fiecare zi.67 Realimentare progresivã (grame) -6.05 84 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.25 -0.23 0.03 0.75 0.63 ± 2.15 ± 1. în zilele 2-5 diferenþa fiind semnificativã statistic.45 Semnificaþie P NS.67 Grupul de control (96) Nr.03 Semnificaþie p 0. exprimarea procentualã a sporului ponderal a fost fãrã diferenþã statisticã.05 < 0.22 0.57 0.23 Tabelul 11 Sporul ponderal în funcþie de greutatea la internare pentru cele douã grupuri de studiu în lotul 6 – 12 luni pe zile de evoluþie exprimat în valoare absolutã (grame) Ziua 1 2 3 4 5 Realimentare precoce (grame) . Exprimarea procentualã a diferenþelor între clee douã loturi nu a atins semnificaþie statisticã. În schimb. NS.05 < 0.03 0 -0.3 30.92 ± 2.05 < 0.34 0.60 33.23 12.

Early re-feeding in the management of acute diarrhoea in infants of 0-1 year of age. Petersen W. Margolis PA. Isr J Med Sci. et al. Oral rehydration. J Pediatr. 24: 175-179. Effects of unrestricted diet on mild infantile diarrhoea: a practice-based study. dupã realimentarea precoce îmbunãtãþeºte recuperarea pierderii de greutate ºi nu a fost asociatã cu înrãutãþirea simptomelor sau prelungirea diareei [11]. A comparison of rice-based oral rehydration solution and «early feeding «for thee treatment of acute diarrhea in infants. 112: 191-200 2. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1990. De asemenea au volume de scaun mai mici ºi recuperarea lor dupã episodul diareic este mai scurtã. Walker-smith JA. 6. glucozã urmatã de reintroducerea gradatã de lapte cu creºterea de la sfert la complet a concentraþiei formulei la fiecare 8 ore. 7] Khin [6] bazat pe 2 loturi de copii sub 2 ani ajunge la concluzia cã grupul de în copii alimentaþi la sãn în timpul tratamentului au mai puþine scaune diareice. Fayad I. Effect of clinical outcome of breast feeding during acute diarrhoea. Santosham [10] într-un studiu randomizat a comparat terapia cu alimentaþie bazatã pe soia. Brown KH. Khin MU. Gazala E. J Pediatr. 11. J Pediatr Gastroenterol Nutr. Krasilnikoff PA. Christiansen L. 1985. 1985. fie soluþie de electroliþi. glucozã pãnã cãnd s-a stabilizat diareea. soluþie de electroliþi. postul versus soluþiile de electroliþi – glucozã pentru 24 – 48 de ore urmatã de o reintroducere gradatã a formulelor sau a altor alimente în urmatoarele 2-5 zile [2] sau aºa cum este cunoscut în literaturã între realimentarea precoce ºi cea tardivã. 8] au obþinut efecte favorabile asupra statusului nutriþional. Gastanaduy AS. Studiul ESPGAN a sugerat cã revenirea la dieta anterior îmbolnãvirii. Margolis [7] bazat pe un grup de 76 copii sub 1 an a demonstrat deasemenea beneficiile laptelui de mamã. sub 5%. Brown [2] a obþinut rate de succes cuprinse între 90% ºi 97% în 4 grupuri de copiii care au primit formule fãrã lactozã. 7. et al. Santosham M. 8: 75-80. Hjelt [5] a studiat tipurile de realimentare cu scopul de a studia efectul aportului energetic crescut. Hashem M. 3. Arch Dis Child. Isolauri E. 10. 4: 366-374. 9. Rapid versus gradual refeeding in acute gastroenteritis in childhood: energy intake and weight gain. Isolauri E. 522-27. Anumite studii [1. În lotul cu realimentare s-a obþinut o creºtere în greutate nesemnificativã. Brook CGD. CONCLUZII Per ansamblu tipul de realimentare nu a influenþat sporul ponderal. Effect of continued oral feeding on clinical and nutritional outcomes of acute diarrhea in children. 4. Hjelt K. et al. Br Med J. Gazala [3] pe 2 grupuri compartive ºi Fox [38] au concluzionat cã introducerea de preparate pe bazã de soia fãrã lactozã asigurã o alternativã viabilã. Weitzman S. 8. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Popa M. et al. Am J Dis Child 1990. Vesikari T. Pe grupe de vãrstã au existat diferenþe semnificative statistic în favoarea realimentãrii precoce. Litteer T. 114: 162-164. Nyunt-Nyunt W. Early feeding in childhood gastroenteritis. Pacienþii au primit fie formulã. inclusiv lactoza. et al. 1989. rapid refeeding and cholestyramine for treatment of acute diarrhea. 3/2005 85 . Fox R. Acute gastroenteritis in infants under 6 months old. Saaverdra JM. 290: 587-589. 1988. formule de lapte derivate din laptele de vacã Rees ºi Brook [9] au comparat trei regimuri diferite la 46 de copii britanici între 6 sãptãmãni ºi 4 ani cu diaree uºoarã ºi mai puþin de 5 zile de boalã ºi cu deshidratare BIBLIOGRAFIE 1. Nanulescu M. J Pediatr Gastroenetrol Nutr 1997. A multicentre study on behalf if the European Society of Paediatric Gastroenterology and Nutrition Working Group on Acute Diarrhoea. laptele de vacã diluat sau nu. 5. 65: 936-938. fãrã lactozã (n=43) cu un grup tratat cu realimentare tardivã (n=44) ºi a ajuns la concluzia cã în primul grup s-a scurtat durata bolii ºi a scãzut eliminarea de scaun. Early versus late refeeding in acute infantile diarrhea. Paerregaard A. 1999. 84(9): 1002-6. Condor M. 24. 116: 868-875. excluzãnd posibilele efecte negative ale lactozei. Acta Paediatr 1995. et al. 1: 770-771. Sandhu BK. Weitzman Z. 1990. Myokhin AJ. Lancet 1979. 6. Regimurile de realimentare precoce descrise în literaturã au inclus: laptele de mamã [3. Rees L. Gradual reintroduction of full-strength milk after acute gastroenteritis in children. Leen CL.DISCUÞII Surprinzãtor existã puþine studii care sã se ocupe de terapia nutriþionalã în boala diareicã acutã. Isolauri [4] conchide cã tratamentul diareei acute cu rehidratare cu soluþia de rehidratare oralã a OMS ºi realimentarea precoce cu alimentaþie integralã este sigurã.

precum deficientele vitaminice. dementia.7.6.. as vitamins deficit depression. din mediul urban. menopauza la 50 ani. numere de telefon. cu o evolutie progresiva a tulburarilor de memorie. deficit cognitiv lejer. cu lapsusuri. MCI) este una „de lucru“: 1.Apartinatorii relateaza existenta unor lapsusuri ale pacientei: nume proprii. mild cognitive impairment. Torace sonor. Anamneza si istoric Pacienta V.12) MCI fiind factor de risc pentru boala Alzheimer (BA) se poate astepta ca o interventie medicala la pacientii cu MCI sa intarzie debutul BA. sesizate atat de pacienta. cu dificultate in efectuarea calculelor dar fara afectarea activitatilor cotidiene. s-a prezentat la Clinica de Geriatrie si Gerontologie din cadrul Spitalului de Urgenta Elias pentru tulburari de memorie de aproximativ un an. Antecedente personale fiziologice – prima menstruatie la 14 ani. Antecedente personale patologice – episod depresiv mediu in contextul pierderii sotului intr – un accident violent de masina (in urma cu 10 ani) Istoricul bolii Boala a debutat insidios. Deficitul cognitiv lejer se refera la starea clinica. „ functie cognitiva globala normala. hipotiroidismul care pot intirzia instalarea deficitului cognitiv. discrete edeme palpebrale. Tiroida – la inspectia si palparea regiunii cervicale anterioare se deceleaza gusa mijlocie La palpare. fara raluri. nedureroasa.5. nasteri 1. Cuvinte cheie: gusa. 1999.. capacitate cognitiva generala normala. sarcini 1. 2001)(3. It is presented the case of a patient with antecedents of multinodular goiter which developed in time a mild cognitive impairment. TA: 150 / 90 mm Hg. 3. de preferat coroborate cu marturia unui apartinator. Gh. Examinare clinica / somatica Tegumente palide. 2. uscate. evaluare gerontopsihiatrica. 2. 3/2005 . glanda tiroida de consistenta crescuta. ameteli posturale. dementa. ritmice. fara noduli limfatici palpabili. „ varsta intre 60 si 89 de ani. pot culmina cu forme de dementa reversibila in conditiile depistarii precoce si a unui tratament de substitutie aplicat adecvat (12). definita prin: „ tulburari de memorie mentionate de catre pacient. si in special hipotiroidismul. Exista conditii medicale reversibile sub terapie adecvata. functii mnezice anormale. AV: 72 / min.4. There are reversible medical conditions under adequate therapy. „ scorul CDR este 0. 4. cu multiple formatiuni nodulare (noduli fermi). Pacienta relateaza o suferinta veche tiroidiana. tremor al ambelor maini. 3. cat si de apartinatori. Afectiunile tiroi-diene. absenta dementei. (Petersen si colab.E. „ afectarea obiectivabila a memoriei sau afectarea altor zone ale functiei cognitive. Totoianu Facultatea de Medicina „Victor Papilian“ Sibiu REZUMAT Scopul prezentarii acestui caz a fost determinat de importanta detectarii precoce a deficitului cognitiv lejer considerat factor de risc pentru boala Alzheimer. acuze subiective referitoare la memorie. de 75 ani. cu internari multiple la Sectia de Endocrinologie pentru gusa polinodulara pentru care a urmat tratament de substitutie. Cifo-scolioza dorsala. Examen neurologic: ROT diminuate global. hypothyroidism which can delay the setting up of cognitive impairment. fara sufluri. activitati cotidiene normale. „ un scor MMSE > 24. Incontinenta urinara la stress prin ruptura veche de perineu. „ ADL (activity of daily living – evaluarea activitatii vietii cotidiene) normale. ABSTRACT The aim for presenting this case was determined by the importance of early detection of mild cognitive impairment which is considered to be the risk factor in Alzheimer disease. ALGORITM APLICAT IN DIAGNOSTICUL POZITIV AL DEFICITULUI COGNITIV 1. geronto-psychiatric evaluation. depresia. Keywords: goiter. mobilizabila cranio – caudal la miscarile de deglutitie. INTRODUCERE Definitia deficitului cognitiv lejer (mild cognitiv impairment. 5. Evaluare geriatrica standardizata MMSE (Mini Mental Status Examination) (varianta GRECO) = 27 / 30 86 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.5. dezechilibru matinal. coloana vertebrala sensibila la percutie in regiunea toracolombara ispnee la medii. Troficitate buna.GUSA NODULARA LA O PACIENTA CU DEFICIT COGNITIV LEJER NODULAR GOITER AT A FEMALE PATIENT WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT Ioana IOANCIO Spitalul Clinic de Urgenta ELIAS Bucuresti I. fara sufluri auscultatorice. familie sau medic. Este prezentat cazul unei paciente cu antecedente de gusa polinodulara care a dezvoltat in timp deficit cognitiv lejer. cel mai important. tremor de tip extra-piramidal al ambelor maini.

15) 4. Un diagnostic precoce si un tratament corect condus ar fi putut incetini „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.11.Alzheimer: Demenþa vascularã (demenþa multi-infarct). ADL = 6/6. substitutie hormonala tiroidiana.13. Demenþa progresivã supranuclearã). testul orologiului.13. progresia tulburarilor cognitive.14.. Teste suplimentare cu indicaþii precise: test serologic pentru sifilis.10. Evaluarea cognitiva complexa Grober Buscke: 3. a examenului local al tiroidei. vasodilatator cerebral. Evaluarea ingrijitorului (scor Zarit) 0 (13. Analize de laborator Hemoleucogramã cu frotiu – normalã.11.14. IMC: 27 kg / m 2 Riscul insuficienþei renale acute – calculat prin cleareance-ul creatininei = 120 ml/min (8. S-a optat pentru tratamentul de substitutie hormonala de 50 yg /zi levotiroxina. TGO. TGP – normale. Demenþa corticalã focalã progresivã (afazia primarã). La o luna de la instituirea tratamentului cu inhibitor de acetilcolinesteraza.13. 1999.7 uUI/ml. Diagnosticul pozitiv este sustinut de criteriile lui Petersen si colab. Rey copiere: 36 / 5 minute.a optat pentru un astfel de tratament? Indivizii cu MCI netratati au un risc crescut de a dezvolta boala Alzheimer. înãlþime = 1.4 mg/dl. Osteodensitometrie: scor Z – 2.2%. 9.16. fluenta verbala: 8 / minut. Evaluarea activitãþilor instrumentale IADL =8/8.7.14.15).14.9. HIV. Instrumental Activities of Daily Living = 8 / 8 Scara Depresiei Geriatrice Yesavage (GDS) versiune prescurtatã = 3/15 (8.11. AV: 75 /min. boli infecþioase.10.Testul HIV – negativ. Diagnosticul gerontologic Deficit cognitiv lejer (Evaluarea Clinica a Dementelor CDR 0. Demenþe metabolico-toxice(Hipotiroidismul sau Deficitul de Vitaminã B12). Gusa este o gusa veche.15.15) Evaluarea greutãþii: Greutate = 68 kg. Ionogramã sericã: normalã. fata de 1 % in cazul persoanelor sanatoase cu varste peste 65 ani (1. AQRS: -200. Rey evocare: 4 / 5 minute. De ce s.15) 11. Ecografie cardiaca – relatii normale 6.Testul orologiului = 9 / 10 (2. HIV (nu au fost necesare în acest caz). Diagnosticul diferenþial al MCI se realizeazã cu: „ Depresia „ Delirium „ Droguri (medicamente) „ Diferite tipuri de demenþã Demenþã de tip Alzheimer Demenþele Non.8.10.15) Tinetti static = 21. a valorilor testelor hormonale si a ecografiei tiroidiene. Pe baza anamnezei. 3/2005 87 .14.5) (Scala Deteriorarii Globale Reisberg stadiul 3) (18).Teste de disproteinemie – albumina: 54.75 / 18.15) Activities of Daily Living = 6 / 6. fluenta verbala = 8/minut. deficienþe nutriþionale (acid folic si vitamina B12).12). hipercalcemia.15) Risc de escare (Norton) >14 fara risc (8. CONCLUZII Testele functionale tiroidiene se impun in algoritmul diagnos-ticulului pozitiv al bolilor de memorie. Demenþa lobului frontal (boala Pick). 8.11. praxie executiva – normala (13.14. fluenta de grup semantic = 13 / minut.13. Osteoporoza senila. s-a optat pentru instituirea tratamentului cu un inhibitor de acetilcolinesteraza – Donezepil. Alte analize de laborator realizate pentru excluderea altor boli ce pot asocia demenþe: hipotiroidism.14.14. 2001.10. Hipertensiune arteriala esentiala grad 1 grup risc B.agent dopaminergic.10. atestata de documentele medicale ale bolnavei (17). Optam pentru instituirea cat mai rapida a tratamentului cu inhibitori de acetilcolinesteraza pentru pacientii cu deficite cognitive lejere. hipoglicemia. meningita cronicã) DISCUTII Pe parcursul internarii. Ecografie abdominala – relatii normale.Demenþe subcorticale (Boala Parkinson.VSH – normal. 10. Psihometrie MMSE. evaluarea gerontopsihiatrica a indicat un progres al functiilor cognitive: MMS = 29/30.14.11.13. suferinta tiroidiana a fost diagnosticata ca gusa polinodulara cu hipotiroidie.13.Demenþa cu corpi Lewy.19).10. Ecografie tiroidiana: ambii lobi tiroidieni mariti de volum cu zone hiperecogene mici de 3-4 mm – gusa polinodulara. cu o rata de 12 – 15 % pe an. Boala Huntington. bifosfonat. dozarea folaþilor eritrocitari – neefectuat din motive tehnice.15) Evaluarea echilibrului static ºi dinamic în timpul mersului(8. fluenta de grup semantic: 7 / minut.13. Evaluarea neuro-imagisticã Tomodensitometrie cerebralã – aspect tomodensitometric normal (noiembrie 2004) 7.11. afecþiuni hepatice ºi renale.10.11. Evaluarea activitãþii vieþii cotidiene (8. Gusa polinodulara cu hipotiroidie.14. Teste functionale tiroidiene – hTSH = 6. ADAS – cog (a se vedea mai jos) 5. lipsa progresiei R in V1 – V2. Medicatia curenta beta – blocant. Evaluarea tulburarilor comportamentale NPI = 0 (13. EEG – fãrã modificãri. Infecþiile (sifilis. testul orologiului = 10 / 10. Glucozã sericã: 105 mg/dl Creatininã: 0.15).60 m. Tinetti dinamic = 9 Evaluarea stãrii nutriþionale (Mini Nutritional Assessment) = 30 / 30 (8. ECG: RS.

Thal L. 18. Romoºan I.DeKosky S. 58: 1985 – 1992. Gh. Neurology.BIBLIOGRAFIE 1. Luiza Spiru. 2. 9. MCI Forum. 17. Doody R. International Journal vol.2: 11-14.. Editura Academiei Ana Aslan Internaþional. Grafman JH – Clock drawing in Alzheimer disease. 2002. 1986. Breuer J – Screening for Alzheimer disease by clock drawing. Ediþia II.2001. Petersen R.. Petersen R. 2003. Totoianu I. – Mild cognitive impairment: syndrome or pre-dementia?. 2003. New York.J. Gunderscheimer J.. Archieves of Neurology 2001. edited by K Iqbal. Luiza Spiru. 12.. MCI Forum. Romoºan I. Moore C. 1989. 7..C. Editura Universitarã „Carol Davila“. (Editor) – Mild Cognitive Impairment: Aging to Alzheimer Disease. Petersen R. Bucureºti. – Mild Cognitive Impairment: Transition from Aging to Alzheimer Disease.1997. vol. – Practice parameter: Early detection of dementia: Mild cognitive impairment (an evidence-based review). 2001. Bucureºti. 8: 107-136. 2004 4. 2. – The Clock Drawing Test for dementia of the Alzheimer type: a comparison of three scoring methods in a memory disorders clinic. Luiza Spiru. Vellas B.C.C. Timiºoara. – Caiet de observaþie pentru pacienþii cu demenþã tip Alzheimer. – Caiet de observaþie pentru pacienþii cu demenþã tip Alzheimer. International Journal of Geriatric Psychiatry 12: 619-27.V. Casa de eiturã „Lumina Transilvaniei“. Braing Aging. Lawlor BA. 14. Vellas B. Journal of the American Geriatrics Society 37: 725 – 9. Editura Solness.Tangalos E.Ganguli M. 8. I.J. 3: 3-5. vol. 88 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.J. Petersen R. Hill JL. 13. Morris J. Stevens J. Silverstone FA. Raluca Dudau. 16: 463 -546.. Timiºoara. Patrascu P. Oxford University Press.Cummings J. 1993. Levy AP. 3/2005 . 3: 5 -6. Luiza Spiru. 1989. 2002. Rossor M. – Prevalenta comorbiditatilor la pacientii cu deficit cognitiv lejer. Ousset P. Ousset P. Winblad B – Current Concepts in Mild Cognitive Impairment. –Teste clinice pentru diagnosticul demenþei de tip Alzheimer. Spiru Luiza – Tratat de geriatrie: Aspecte neuropsihiatrice la vârstnici. Rabins P. Vellas B. Shulman K. Editura Solness. 3: 2-3. 10.. Mellow AM. Ritchie K. In Neurologic Clinics. Luiza Spiru. Florina Cristescu. Wolf. 3. – Geriatrie. vol. – Geriatrie.M. Newhouse PA.. Vasilescu Gh – Bolile tiroidei la adult ºi copil.. Petersen R. 5. Editura Universitarã „Carol Davila“. MCI Forum.. Journal of the American Geriatics Society 37: 730-734. Bajenaru O – Which type of dementia for MCI?. International Journal of Geriatric Psychiatry 1: 135-140.. 15. Editura Universitarã „Carol Davila“.1. Zakharov V. 6.L. Târgu-Mureº. 2004. Kurz A. 19. Brod MS... – Which rating scales should be used as an aid to diagnosis in MCI?. 2001. Shedletsky R. Romoºan I. Sunderland T. Silver I – The challenge of time Clock drawing and cognitive function in the elderly.Klein GP. Ousset P. Mohs R..C. Bucureºti. 11.T. Brodaty H. Bucureºti. II.C.G. 2000.V.C.C. 16. Luiza Spiru.C.

Conclusion: Antibiotherapy must be applied to selected cases. trebuie sã fie rezultatul unui proces de analizã a fiecãrui caz în parte. out of which 30 pacients (13. genereazã un numãr semnificativ de complicaþii infecþioase. deoarece nu în toate cazurile ele sunt necesare ºi utile. B. Antibioterapia nu apãrã chirurgii de la regulile riguroase de asepsie ºi antisepsie. sub aspectele ei curative. 3/2005 89 . Treatment duration was 7. Pentru a o evita trebuie luate toate precauþiile.5 zile cu extreme între 6 – 9 zile. MATERIAL CLINIC Studiul clinic a fost efectuat pe 319 pacienþi internaþi în perioada 1999 – 2004 la care s-a efectuat intervenþii pe cãile biliare. B. patologia chirurgicalã a C. Folosirea antibioticelor în scop profilactic ºi curativ este esenþialã. Results: Antibiotherapy was applied to 30 patients as a curativ method. E. Antibiotherapy does not permit sergeons to devet from strict rules of sepsis and antisepsis. Antibioticele utilizate au fost ampicilina sau asocierea ampicilinã – gentamicinã ºi în 3 cazuri cefalosporine.59%). SUMMARY Objectives: The aim of the study is to evaluate the place of antibiotherapy in the complex treatment of surgical pathology of the extrahepatic biliary system. Flora obiºnuitã a infecþiei este reprezentatã de enterobacteriacee: Colibacili (peste 50% din cazuri).59% din suferinþele biliare.5% din totalul intervenþiilor chirurgicale practicate în secþia noastrã. E. E. The average period in evolution of fever was 6. B. 17 cazuri (54. reprezintã 7. Majoritatea bolnavilor a constituit-o femeile 25 cazuri (80. Din totalul bolnavilor la 30 cazuri s-a efectuat antibioterapia în scop curativ. Ea este dominatã de litiazã. B.57%) a fost necesarã abordarea chirurgicalã a C. Antibioticele sunt mijloace terapeutice importante în aceste cazuri. Majoritatea cazurilor la care a fost necesarã administrarea de antibiotice au fost reprezentate de colecistitele acute ºi litiaza de C. P. Durata medie a tratamentului a fost 7.ANTIBIOTERAPIA ÎN PATOLOGIA CHIRURGICALÃ A CÃILOR BILIARE EXTRAHEPATICE (experienþa noastrã) ANTIBIOTHERAPY IN SURGICAL PATHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILIARY SYSTEM Dr... dintre care la un numãr de 30 cazuri (13. iar utilizarea lor trebuie sã respecte criterii riguroase.5 days with extremes between 6 – 9 days. Cuvinte cheie: antibioterapie. B. la bolnavi cu risc crescut (vârstnici. Metoda: Studiul clinic s-a efectuat pe 319 pacienþi în perioada 1999 – 2004 la care s-a intervenit în cãile biliare dintre care la 30 de cazuri (13. Pseudomonas. litiazã care. P. P. litiaza biliarã reprezentând 222 cazuri (69. Alegerea antibioticului s-a fãcut în aºa fel încât sã îndeplineascã cât mai multe din dezideratele „antibioticului biliar ideal“. Ngwenya Secþia Chirurgie. intra ºi post operator. Streptococ. Bactero-izi. Piocianic. cu sindrom infecþios grav) sau la icterele „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.3 days. Patologia chirurgicalã a C. Klebsiella. Concluzii: Antibioterapia trebuie instituitã la cazurile selecþionate. unele cu evoluþie potenþial severã ºi prognostic rezervat. Surgent pathology of the extrahepatic biliary system. diabetici.57%) a fost necesarã abordarea chirurgicalã a C. Rezultate: Antibioterapia s-a aplicat în scop curativ la 30 de cazuri. atunci când infecþia este „chirurgicalã“. care reprezintã 69. on whom surgical operation was done on the biliary system. E. Key words: Antibiotherapy. Stafilococ ºi Enterococ. B.3 zile. astfel preoperator s-au administrat antibiotice la colecistele acute cu peritonite localizate (blocuri colecistice). D. Dr.57%) suffered surgical intervention in the extrahepatic (principle) biliary system. Gruion. angiocolite litiazice pânã la forma severã a sindromului hepato – renal (Caroli). Introducerea sau nu a antibioticelor în tra-tament. Infecþia este o complicaþie relativ frecventã în chirurgia biliarã. dar totdeauna cu reacþie peritoniticã. Nu este necesar sã insistãm asupra primatului mãsurilor chirurgicale. dorim sã prezentãm conduita ºi experienþa noastrã privind antibiopterapia în afecþiunile chirurgicale ale C. Spital Municipal Mediaº REZUMAT Obiective: Scopul lucrãrii este de a evalua locul antibioterapiei în tratamentul complex a patologiei chirurgicale a C. flegmonoase) pânã la cele mai complicate: gangrenoase cu sau fãrã perforaþie. În lucrarea de faþã. mai ales la cazurile tratate îndelung conservator. La acest lot de bolnavi s-au administrat antibiotice în scop curativ pre. M. Durata medie a evoluþiei febrile a fost 6. B. Gravitatea sindromului infecþios este valabilã de la colecistitele acute simple (congestive.64%) iar decadele de vârstã cele mai afectate au fost 51 – 71 ani.83%). Method: A clinical study was conductal upon 319 pacients between 1999 – 2004.

eritromicina ºi tetraciclinele. CROCE E.3 zile. BIBLIOGRAFIE 1.. v. G. SHERLOCK S. urmatã de ampicilinã. CUSCHIERI A.. Studii bacteriologice au demonstrat cã aproximativ 30% din bolnavii cu litiazã biliarã au o bilã infectatã. DOOLEY J. iar în 3 cazuri am administrat cefalosporine (zinacef). 3. Nu am prelungit antibioterapia peste 9 zile iar în cazul cefalosporinelor am suprimat-o a 3 – 4 zi. HELL R. însã nu poate înlocui mãsurile riguroase de asepsie ºi antisepsie. BLACKWELL Diseases of the liver and biliary system. 33-rd World Congress of Surgery. ENDOSC. „ acþiune bactericidã. la colecistopatiile complicate cu blocuri subhepatice ºi stare septicã. TOOL J. concomitent cu celelate mãsuri de tratament conservator ºi pregãtire preoperatorie. Durata medie a evoluþiei febrile a fost 6. colestinul.a. Postoperator antibioticele au fost instituite la bolnavi cu colecistite acute gangrenoase. al evitãrii selecþionãrii de tulpini rezistente. MALDEN. Calea de administrare a fost i. Indicaþiile antibioterapiei au fost restrânse din dorinþa de a face o indicaþie corectã ºi utilã în scopul obþinerii efectului terapeutic maxim. v. la bolnavi vârstnici taraþi (diabetici). piocolecistite acute. asociat la unele cazuri selecþionate (peritonite biliare. M. – UPDATE ON ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS IN SURGERY. Durata medie a tratamentului a fost de 7. „ sã nu fie inactivate în ficat. antibioticele nu pot rezolva situaþia localã. LEZOCHE E. MORINO M. BARTLETT J. sau i. 706 90 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Pocket book of Infections Diseas Theraphy Lippincot. Williams. Pentru a fi eficiente. angiocoleciste.5 zile cu extreme între 6 – 9 zile. Dacã infecþia depãºeºte sfera hepatobiliarã prin diseminare septicã. Wilkins.. HAUT. Medicalã – Bucureºti 1998 2. Am preferat în general la aceste cazuri administrarea de ampicilinã datoritã spectrului bactericid larg ºi bunei eliminãri biliare. MIRCEA ANGELESCU – Terapia cu antibiotice. ce se soldeazã cu contaminarea peritonealã (deschiderea accidentalã a piocolecistului) am indicat antibioterapia intra ºi post operatorie. Health professionals Science INC 2002 p. – 2004. pancreatite acute asociate) cu gentamicinã 80 mg la 12 ore... grevate de o hepato-toxicitate mare. Prospective „ „ sã fie mai puþin metabolizate în ficat.5 grame odatã cu anestezia urmat de 750 mg i. La cazuri selecþionate. sã aibã o hepato – toxicitate cît mai redusã. Cele mai importante sunt: „ spectru antimicrobian care sã acopere flora microbianã întâlnitã cu maximum de frecvenþã (Escherichia coli ºi Streptococus fecalis). LACYA. º. iar în cazul colecistitelor acute acest procent creºte la 50-75% (culturi din bilã ºi peretele colecistic).mecanice complicate cu angiocolite acute. Toronto.eliminare predilectã pe cale hepato – biliarã ºi concentrare biliarã înaltã. Cu toate acestea.. 1999 / 13 / 952 / 7 5. 3/2005 . antibioticele nu au fost indicate în colecistitele cronice litiazice. sau i. Posologia antibioticelor a constat din 4 –5 grame ampicilinã repartizate la 4 – 6 ore câte 1 gram. Antibioterapia nu apãrã chirurgul de abateri de la regulile riguroase de asepsie ºi antisepsie. Antibioterapia curativã am instituit-o preoperator. m. 1990. EAES MULTICENTER SURG. peritonite biliare. cefalosporine. Deºi nu existã „antibiotic biliar ideal“ cele mai multe criterii sunt satisfãcute de ampicilinã ºi cefalosporine. Ed. ceea ce le reduce activitatea fãrã sã o anuleze. cea mai bunã eliminare biliarã o au rifamicinele. cum sunt eritromicina ºi tetraciclinele. mãsurile chirurgicale fiind neapãrat necesare.. randomise trial comparing two stage vs. permiþând un tratament þintit ºi un spectru cât mai îngust. am asociat gentamicina. tarat (în special diabetic) sau incidente intraoperatorii. A. Supuraþia odatã declanºatã. În colecistitele acute ºi în situaþiile în care bolnavul este vârstnic. Atunci când este posibilã antibiograma ºi bilicultura sunt foarte utile. m. devin eficiente ºi antibioticele fãrã eliminare biliarã cum sunt aminoglicozidele. cum este cazul cloramfenicolului ºi a sulfamidelor. la 8 ore timp de 3 zile. ictere mecanice sau incidente intraoperatorii. Kreis Co Ltd Basel 1990 4. Antibioterapia trebuie instituitã la cazurile selecþionate unde este absolut necesarã. . cât ºi de raþiuni economice. Cefalosporina – zinacef a fost administrat 1. antibioticele trebuie sã îndeplineascã câteva calitãþi proprii „antibioticului biliar“. REZULTATE ªI COMENTARII Analiza materialului clinic a dovedit cã antibioterapia este utilã în scãderea complicaþiilor la distanþã ºi în scãderea supuraþilor de plagã operatorie.. Single stage management of patients with galstones disease and duct calculi. et all.

din care 18 de sex feminin ºi 29 de sex masculin. femurate ºi tibiale. la Clinica Medicalã I (Dr. I. rezultatele au fost excelente. L.CHISTUL OSOS ESENÞIAL – EVALUAREA REZULTATELOR CLINICE PE 7 ANI CLINICA DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE TGMUREª BONE CYST – EVALUATION OF CLINICAL RESULTS T. În nici unul din cazuri nu am efectuat tratament intracavitar cu produse Gortizonice. handbal. În 90% din cazuri debutul este în copilãrie. fiind plinã cu lichid clar sau sangvin. cu preponderenþã între 5-12 ani (1). în toate cazurile descoperirea chistului s-a datorat unei radiografii efectuate pentru un traumatism. Vizkeleti în 1995. din cauza recidivelor locale. În 42 de cazuri. Localizãrile cele mai frecvente au fost la nivelul metafizei humerale. Toþi pacienþii au relatat în antecedente prezenþa a cel puþin unui traumatism. fãrã efecte secundare. They have 47 cases with bone cyst. Simona Bãþaga). Toþi pacienþii au relatat în antecedente prezenþa a cel puþin unui traumatism (3). A. grefele osoase integrându-se. rezultatele au Repartizarea localizãrilor chistului osos esenþial – Clinica de Ortopedie-Traumatologie Tg-Mureº HUMERUS RADIUS CUBITUS 24 CAZURI 4 CAZURI 2 CAZURI 8 CAZLIRI 6 CAZURI 3 CAZURI MEMBRU SUPERIOR MEMBRU INFERIOR FEMUR TIBIE PERONEU „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. au fost cei care au adus noua definiþie de distrofie osoasã (2). Dupuytren a fost primul care l-a descris. Tomoioagã Clinica de ortopedie-traumatologie * Clinica medicalã I UMF Tg-Mureº REZUMAT Autorii prezintã conduita terapeuticã ºi rezultatele clinice în tratamentul chistului osos esenþial în Clinica de Ortopedie-Traumatologie. au fost tratate chirurgical 47 de cazuri. indicîndu-se tratament simptomatologic specific. Pop. Vîrsta a fost cuprinsã între 10-35 de ani. between 1998-2004. handbal. INTRODUCERE Chistul osos esenþial este o leziune benignã. REZULTATE În toate cazurile s-au efectuat chiuretajul cavitãþii ºi plombaj cu þesut osos spongios autolog sau homolog deproiteinizat ºi refrigerat. Campanacci ºi Tachdjian 1990. l). iar 15 dintre ei au fãcut sport de performanþã (fotbal. Este a treia leziune benignã ºi este de 2-3 ori mai frecventã la sexul masculin. baschet). ºi se vindecã spontan o datã cu procesul de creºtere. Vîrsta a fost cuprinsã între 10-35 de ani. They do not use local cortison treatment. cu chist osos esenþial. am reintervenit. dar nu am fost nevoiþi sã efectuãm alte interveþii chirurgicale. Simptomatologia nu a fost elocventã. în Clinica de Ortopedie-Traumatologie Tg-Mureº. ABSTRACT The author present they experience and clinical results in the surgical treatment of the bone cyst. apoi Enneking 1983. Au fost 47 de cazuri. În 15 cazuri din cauza unor acuze digestive s-au efectuat ºi examinãri gastroenterologice. Simona Bãþaga*. iar în 20 cazuri s-a efectuat ºi examen computer tomografic. Nagy. In 42 caese the results were excellent. Ciobanu. În toate cazurile s-au efectuat radiografii din cele douã incidenþe standard. Bod. O. pe examenul radiologic ºi pacienþii relunîndu-ºi activitãþile socio-economice anterior afecþiunii. Sunt Tabelul 1 multe teorii care stau la baza apariþiei chistului ºi care sunt grupate astfel: „ Perturbare localã a creºterii osoase „ Obstrucþie venoas㠄 Perturbarea întoarcerii limfatice „ Hemoragie intraoaosã Chistul osos se dezvoltã în centrul spongiei metafizare a oaselor lungi. 3/2005 91 . În 5 cazuri. baschet). Localizarea este preferenþial la nivelul metafizei proximale a humerusului ºi a femurului. în vecinãtatea cartilajului de creºtere. MATERIAL ªI METODà În perioada 1998-2004. dintre care 18 de sex feminin ºi 29 de sex masculin. trated by excision and plombing with marrow bone of these cavities. Bãþaga. and in 5 cases they make a new surgical intervention because of local recidive. Ileana Laszlo. în perioada 1998-2004. (Tab. P. În toate cazurile s-au efectuat chiuretajul cavitãþii ºi plombaj cu þesut osos spongios autolog sau homolog deproitenizat ºi refrigerat. ºi care conþine numeroase osteaclaste. În 42 de cazuri. A. Kovacs. iar 15 dintre ei au fãcut sport de performanþã (fotbal. with perfect integration of the marrow bone.

grefele osoase integrîndu-se. 166. Campanacci M – The natural history of unicameral bone cyst after steroid injection. 132-140 92 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Recidivele s-au datorat unei chiuretãri incomplete a cavitãþii ºi plombajului osos insuficient. din cauza recidivelor locale. 18 luni s-a observat o integrare perfectã a grefelor. Chir Orthop. osteoblastomul. 267. Malinin TI. 1. Canadel J – Treatment of benigne bone tumors in children and adolescents – European Instructional Course Voll II 1995. Gitelis S. Capanna R. – Treatment of pathological fractures. DeI Monte A. 407-415 5. D. Tratamentul este chirugical. iar pe examenul radiologic.. 3/2005 . 1989. 142-148 2. am reintervenit. 5). fãrã o simptomatologie specificã. displazia fibroasã. 20. Chir Orthop. dar nu am fost nevoiþi CONCLUZII Chistul osos este o afecþiune care. în toate cazurile. 3. Orthop Chir North America. 204-211 sã efectuãm alte intervenþii chirurgicale (rezecþii segmentare). iar pacienþii ºi-au putut relua activitãþile socio-economice anterior afecþiunii (4. efectuat la 7 zile. granulomul eozinofil). 1996. Joyce MJ – Unicameral bone cyst. Instructional Course 4. 3. 6.. 2003. Makley JT. 12. În 5 cazuri. În nici unul dintre cazuri nu am efectuat tratament intracavitar cu produse cortizonice (Scaglieti) anevrismal.fost excelente. The 20 World Congress. care se descoperã de cele mai multe ori accidental printr-o radiografie efectuatã pentru un traumatism. fãrã efecte secundare. 2002. Hariingtvn K. Gross AE – Bone allografts in reconstructive surgery. dar care au imagine radiologicã. Amsterdam. Trebuie efectuate investigaþii specifice pentru a se putea face diagnosticul diferenþial ºi de alte afecþiuni (chistul BIBLIOGRAFIE 1. CT ºi de RMN specifice. iar colectivul clinicii nu a efectuat tratamente conservative cu infiltraþii cu Diprofos sau Metilprednisolon local.

88%).78%) Staph. A. În perioada 1995-2001.49%) de 4 ani ºi la 6 pacienþi (6. Flora bacterianã care a produs complicaþia septicã. endocrine. iar în 53 de cazuri a fost cel stîng (60. index protrombinã. Chiar ºi în aceste situaþii ideale. la 26 de pacienþi (29. iar perioada de monitorizare a fost la 47 de pacienþi (54. exudat faringian. sumar de urinã 2. 2). with this diagnosis. S.TRATAMENTUL ACTUAL AL ARTROPLASTIILOR DE ªOLD SEPTIC COMPLICATE ACTUAL TREATMENT OF HIP ARTHROPLASTIES WITH SEPTIC COMPLICATIONS T. a fost repartizatã astfel: la 32 de pacienþi (36.9%) de 2 ani. afecþiunilor cardiace. ºi care s-a determinat prin examen bacteriologic. au fost trataþi în aceastã clinicã 87 de pacienþi. Deneº. care cuprinde radiogafii standard.08%). iar în 10 cazuri am avut recidive locale care au necesitat ºi alte intervenþii chirurgicale ulterioare. la 24 de pacienþi (27. În fiecare caz s-au efectuat radiografii standard.8%).78%) Staph. TS. ºi care s-a determinat prin examen bacteriologic. a fost repartizatã astfel: la 32 de pacienþi (36. iar în 35 de cazuri s-a efectuat explantarea protezei.92%). Between 1995-2001. probe biologice.7 ani. ABTSRACT The authors present they experience în the treatment of the THR with septic complication. Ciobanu. The authors concluded that for the treatment of the THR with septic complication is necessary to use an individual therapy protocol based on the Y. glicemia. 4).59%) de 5 ani.02%) de 6 ani. MATERIAL ªI METODÃ În perioada 1995 -2001. Pulmonare (1. In 52 cases they make the excision of the soft tissue. fiind necesare noi intervenþii chirurgicale. iar perioada de monitorizare a fost la 47 de pacienþi (54. urea. Durata medie de spitalizare a fost de 76 de zile. la 24 de pacienþi (27.06%) ºi 33 de sex masculin (37. bune în 24 de cazuri. M. cu dublu drenaj ºi tratament cu antibiotice conform antibiagramei. iar repartiþia pe sexe a fost: 54 de pacienþi de sex feminin (62. Durata medie de spitalizare a fost de 76 de zile. (3. P. pentru un protocol terapeutic adecvat. cu dublu lavaj ºi antiboterapie þintitã. care sã permitã efectuarea unei reimplantãri protetice. double lavage and specific arnibiotherapy and in 35 caese they make the explantation of the entire prosthesis. The authors emphasize the role of clinical examination.54%) ºi Proteus mirabilis la 12 pacienþi (13. double lavage and specific antibiotherapy. au fost trataþi în aceastã clinicã 87 de pacienþi cu complicaþii septice. L. E. L. Bod. la 26 de pacienþi (29.49%) de 4 ani ºi la 6 pacienþi (6.7 ani. cu complicaþii septice. genito-urinare. colli la 17 pacienþi (19. iar în 53 de cazuri a fost cel stâng (60. epidermis. colli la 17 pacienþi (19. good in 24 cases and in 10 caeses they have local recidive of the soft tissue. ºi în funcþie de acestea s a practicat în 52 de cazuri revizia pãrþilor moi.8%). and the specific antibiotherapy.48%). la 34 de cazuri a fost cel drept (39. epidermis. Vârsta medie a pacienþilor a fost de 68. rata eºecurilor poate ajunge pînã la 10%.94%).92%). ceea ce a dus ºi la o creºtere a complicaþiilor septice. În fiecare caz s a efectuat urmãtorul protocol (corespunzãtor celui al Academiei Americane de ortopedie – AANA) ºi care cuprinde: 1. VSH. Bãþaga. O. datoritã prezenþei unor afecþiuni secundare de tipul diabetului. Oricum obiectivul este obþinerea unei remisii cât mai îndelungate. Esenþial în aceste cazuri a fost examenul bacteriologic ºi de laborator.94%). fistulografie. la 34 de cazuri a fost cel drept (39. fistulografie. Russ. iar repartiþia pe sexe a fost: 54 de pacienþi de sex feminin (62. probe hepatice.88%). În funcþie de ºoldul afectat. Pop.9%) de 2 ani. E. scintigrafie. Flora bacterianã care a produs complicaþia septicã. CT ºi RMN. 87 patients were treated.54%) ºi Proteus mirabilis la 12 pacienþi (13. Recoltarea secreþiei din fistulã pentru antibiogramã 3. Bãþaga. creatinina. la 10 pacienþi (11. Tomoioagã Clinica de Ortopedie-Traumatologie UMF Tg-Mureº REZUMAT Lucrarea de faþã prezintã experienþa Clinicii de Ortopedie-Traumatologie Tg-Mureº II în tratamentul artroplastiilor de ºold septic complicate. Analize de laborator standard – hemogramã. Trîmbiþaº. precum ºi o imagisticã rnedicalã eficientã. O. Vârsta medie a pacienþilor a fost de 68. Rezultatele au fost foarte bune în 53 de cazuri. Fistulografie cu radiografii din incidenþe standard ºi axialã „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. C. TC. INTRODUCERE În ultimul deceniu în România numãrul artroplastiilor de ºold a crescut prin aplicarea Programului Naþional de Proteze ºi apariþia. Dintre pacienþii endoprotetizaþi cu astfel de complicaþii. la 10 pacienþi (11. in the Clinic of Orthopaedy-Traumatology Tg-Mureº.06%) ºi 33 de sex masculin (37.ray results and antibiogram determination. 3/2005 93 . pre-intra and postoperatory. al Registrului Naþional de Endoproteze. Nagy. În funcþie de ºoldul afectat. The results were excellent in 53 caese.02%) de 6 ani.59%) de 5 ani. 70% aveau vârsta peste 65 de ani ºi cu un risc crescut pentru astfel de complicaþii. cu sprijinul EFFORT.

Dublu drenaj ºi lavaj timp de 14 zile 8. cât ºi a membranelor necrotice care se depun pe os. I. CONCLUZII Acest tip de complicaþie este redutabilã atât pentru pacient. Intraoperator am recoltat patru probe: prima de pe piele. planningul perfect al operaþiei ºi tratarea oricãrui focar septic preoperator. pag 159-162 94 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 10. Acest obiectiv se realizeazã printr-o climatizare adecvatã a sãlii de operaþie. BIBLIOGRAFIE 1. 2000 European Hip Society Meeting.cât ºi postoperator. atît pre. pacienþii au avut ºold tip Girdlestone ºi au reluat mersul cu sprijin cu ajutorul unui cadru. Wrobleski B: The microbiology of the primary total hip replacement. hemostazã perfectã. Tratamentul afecþiunilor coexistente – Cl. Bristol UK. reproteizarea trebuie sã fie obiectivul final. Kay P.4. Recoltarea din dren pentru examen bacteriologic Tratamentul chinugical s-a efectuat în toate cazurile. nr. Jescherchek. Chiar dacã tratamentul unei astfel de complicaþii poate ajunge la suma de 70. În cazurile cu ºold tip Girdlestone. 1-4 June 2000. 1-4 June 2000. În cazurile cu explantare. J. Austriaca. Bristol UK. 2002. Hip International 2000. cînd am obþinut cel puþin douã rezultate negative din recoltãrile biologice de pe dren. trebuie fãcut totul pentru a minimaliza pericolul infecþiei. În cazurile cu rezultate foarte bune ºi bune pacienþii au urmat timp de 6 luni un tratament cu antibiotice parenteral. iar în 35 de cazuri s-a efectuat explantarea protezei. cât ºi pentru medicul curant. 144 -149 cu dublu lavaj ºi antiboterapie þintitã cînd acesta afecta ºi endoproteza (5). Tratamentul trebuie sã se bazeze pe un protocol strict. Gambhir A. cu dublu drenaj ºi tratament cu antibiotice conform antibiogramei. Cordeo et al: Bacterial survival mechanisms in THR. Acta Chir. În funcþie de acestea s-au practicat în 52 de cazuri revizia pãrþilor moi. Effenberg H et al: Qualitatsicherung der Huft-Knieund Schulterenendoprothetic in Osstereich. 000 USD. în cazurile când traiectul fistulei nu ajungea la neoarticulaþie. 847-851 3. Tratament cu cefalosporine din generaþia a III-a i. pag. iar pacientul trebuie informat cu privire la posibilitatea apariþiei ºi a unor complicaþii septice ulterioare. netraumatizarea þesuturilor moi. pag 157-159 6. atât din cauza cimentului restant. Este esenþial ca anterior operaþiei sã se investigheze prezenþa oricãrei infecþii care trebuie atent tratatã ºi sterilizatã (6). pag. pag. REZULTATE Au fost foarte bune în 53 de cazuri. pag. 139-144 5. Fitzgerald. Kay P. iar pacientul ºi-a reluat mersul la 48 de ore postoperator. a doua de deasupra fasciei. scãderea duratei intervenþiei chirurgicale. RH et al: Deep Wound Sepsis Following Total Hip Arthroplasty. v. a treia dedesubtul fasciei ºi a patra de la nivelul neoarticulaþiei. 14 zile lunar. 6. bune în 24 de cazuri. R et al: Manegement beim Infekt nach Totalendoprothesen des Huftgelenkes – Acta Chir. Antibioterapie þintitã timp de 5-7 zile preoperator 7. Tratmentul cu antibiotic postoperator a la long are rolul de a tratata orice infecþie în formã larvarã a focarului infecþios. În acelaºi timp tratamentul þesutului osos este dificil. Gambhir A. Simona Bãþaga 5. 2003. J Bone Joint Surgery. 4. Wrobleski B: The microbiology of the infected total hip replacement. Austriaca. Med I – Dr. pentru a obþine remisie completã ºi a pregãti terenul pentru reimplantare. 79 A. 2000 European Hip Society Meeting. -58-61 2. 1998. dar aceasta nu se efectueazã decît cel puþin dupã un an de remisie totalã. 3/2005 . iar în 10 cazuri am avut recidive locale care au necesitat ºi alte intervenþii chirurgicale ulterioare.

pretraheal pânã la nivel suprasternal. Embriologic cele mediane ºi cele laterale au origine diferitã: a.ASPECTUL FISTULOGRAFIC ÎN PERSISTENÞA CANALULUI RABL. Pediatrii considerã localizarea de multe ori ca o clasificare împãrtindu-le în formaþiuni situate pe linia mediana. fistulizate sau simple. fistulografie. al doilea fiind cel mai dezvoltat. cele din urmã fiind cele mai frecvente. Key words: Rabl cyst. DEFECT DE ÎNCHIDERE AL CELUI DE-AL II-LEA ªANÞ BRANHIAL THE PHYSTULOGRAPHIC APPEARANCE OF RABL CHANNEL PERSISTENCE. supraºi infrahioidian. Mentionãm cã orificiul de deschidere al acestui canal e situat la nivelul lojei amigdaliene ºi prezintã. Obliterarea incompletã ºi acumularea de secreþii genereazã chisturi ce pot fi localizate la baza limbii. Closing deficiency of gill’s ditches is named by practitioners Rabl channel persistence. de aceastã datã însã ale canalului tireoglos cu localizare strict medianã. în raport cu marginea anterioarã a muþchiului sterno-cleido-mastoidian ºi le considerã vestigii ale sistemului embrionar branhial. phystulography. simple or with skin communications can be explained through gill’s theory. fistulã latero-cervicalã. prezentând un orificiu de comunicare între cavitatea faringianã viitoare ºi regiunea cervicalã. un traiect rectiliniu ce trece printre arterele carotide fãrã sã depãþeascã marginea internã a muþchiului sterno-cleido-mastoidian. Acest canal descris de Rabl intereseazã din punct de vedere al patologiei ºi reprezintã traiectul fistulelor cervicale laterale. Arcurile branhiale se dezvoltã inegal. b. more developed is second pair. cel intern deschizându-se la nivelul foramen caecum la baza limbii. Aceste arcuri se dezvolta inegal. Ciprian ªofariu** * Spitalul Clinic Judeþean Sibiu ** Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu REZUMAT Embriologic. chisturile cervicale constituie o patologie mai rarã cu specific pediatric. suprainfecþia chistului. According to this theory. Chisturi ºi fistule cervicale mediane. Condela Maniu**. Chisturi ºi fistule congenitale laterale ale gâtului. situate latero-cervical se explica prin teoria branhialã. Ilustrãm aceste forme clinice mai rar întâlnite cu imagini fistulografice la o pacientã de 12 ani la care s-a injectat substantã de contrast printr-un orificiu fistulos infrahioidian laterocervical. Se explicã prin teoria branhialã. ce reprezenta soluþia de continuitate tegumentara a unui chist cu deterjare intermitentã periodicã. Menþionam evoluþia clinica în etape uneori cu suprainfectarea ºi obstrucþia canalului. We illustrate rare clinical forms with phystulographic images of a 12 years old patient to whom we injected iodide contrast media through a lateral-cervical skin orifice situated below of hyoid bone. This orifice represents skin injuries of a cervical cyst with periodic evacuation. SUMMARY Embryological these lateral-cervical cysts. La fel ca ºi precedentele reprezintã vestigii embrionare. Florin Grosu*. lateral-cervical phystula. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. mai dezvoltatã fiind perechea a II-a. Cuvinte cheie: chist Rabl. Fistulele bipolare au orificiul extern între hioid ºi furculiþa sternalã. Embriologic exista cinci perechi de arcuri branhiale despãrtite de ºanþuri. congenital lateral-cervical cysts represent the closing flows of gill’s ditches. Traiectul fistulos apare neregulat urcând spre osul hioid ºi se deschide în loja amigdalianã. supuraþia acuta sau subacutã. în general. Aceste fistule ºi chisturi reprezintã patologia de migrare a glandei tiroide ºi pot conþine histologic rudimente ale acesteia cu sau fãra funcþie endocrinã. Incidenþele practicate dupa injectarea de contrast evidenþiaza comunicarea bipolarã a chistului latero-cervical: tegumentar infrahioidian paramedian ºi în loja amigdalianã de aceeaþi parte. Clinic se palpeazãca un cordon fibros în conexiune cu hioidul ºi care se miþcã cu deglutitia. cervical cysts constitutes a rare pathology with pediatric specific. Din punct de vedere al prognosticului evoluþia e benigna. Chisturile cervicale apar în general perinatal sau la vârsta primei copilãrii. Chisturile se împart dupã localizare în supraºi infrahioidiene. majoritatea autorilor considerã aceste leziuni ca defecte de închidere ale ºanþurilor branhiale. dar în general fãrã þanse de vindecare spontanã. 3/2005 95 . The images show communications between lateral-cervical cyst and tonsil lodge. aceste formaþiuni chustice. The development of gill’s arches is unequally. fie paramedian. rezorbtia parþiala a lui. The Rabl channel persistence as well as it’s excessive development or it’s partially absorption. Persistenþa totala a acestui canal precum ºi dezvoltarea proliferativ excesivã. Conform acestei teorii chisturile congenitale latero-cervicale reprezintã defecte de obliterare a þanturilor branhiale. CLOSING FLAW OF SECOND GILL’S DITCHE Dan Maniu*. Incoalescenta ºanþului branhial al II-lea este numita de clinicieni persistenþa canalului Rabl.

prin faptul cã nu vizualizeazã decât formaþiunile transsonice (chisturile) este inferioarã fistulografiei în ceea ce priveºte diagnosticul diferenþial. Nu trebuie uitate situaþiile în care existã pe traiectul canalului tireoglos resturi embrionare care se dezvoltã exuberant ºi apr ca mase vizibile imagistic.. 2001. Bannister L. Bucureºti. 4. ieftinã ºi repetitivã. Rezonanþa magneticã rãmâne actualmente prohibitivã ca accesibilitate ºi cost. 1993. London. Ed. Chirurgia tiroidei ºi a paratiroidelor. deºi imaginile obþinute cu contrast ºi reconstrucþie tridimensionalã sunt superioare fistulografiei. pag 37-38. 7. 2001. Roger Varwick. Human Anatomy. Gray’s Anatomy. Roger Varwick. catetere netãioase. pag. Chirurgie infantilã ºi ortopedie. Embriology . 2003. London.. London.. Tratamentul fiind chirurgical. 2..Clinic apar ca orificii fistuloase mediane marcate de secreþii seroase acompaniate sau nu de formaþiuni tumorale mediane corespunzãtoare chisturilor. Traiectul se exprimã clinic printr-un cordon fibros în conexiune cu hioidul. 21-22. Ardelean M. pentru a evita creerea unor false traiecte. 6. Ed. sau hipoecogen-transsonice mediane sau latero-cervicale ºi care topografic sunt localizate pe traiectul canalelor restante descrise mai sus. Langman L. 3. Editura didacticã ºi pedagogicã... Diagnosticul imagistic uzual constã în fistulografia prin injectare de contrast (în cazul nostru Ultravist 300mgI/ml) la nivelul orificiului fistulos tegumentar. H. Goþia D. 1976. Ed. 96 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. acestea necesitând diagnostic scintigrafic (pentru a diferenþia resturile tisulare tiroidiene de alte formaþiuni tumorale). Abrahams P. Ed. Bardaº D. 5. deºi reprezintã metoda imagisticã de primã intenþie. Presiunea cu care se face injectarea „la mânã“ trebuie coordonatã cu controlul umplerii chistului în cazul fistulelor unipolare sau cu apariþia de contrast la polul opus al fistulei în cazul celor bipolare. 3/2005 . aceasta din urmã fiind de recomandat prin faptul cã este nenocivã. metoda uzualã de diagnostic diferential cert între traiectele fistuloase ale chisturilor mediane ºi paramediane o reprezintã fistulografia. Ecografia.. Ed. Iaºi. McMinn’s Clinical Anatomy. Mogoºeanu A. 1995. Livingstone. Imagistica de vârf (computer tomografia ºi imaginile obþinute prin rezonanþã magneticã) rãmân în practica curentã de perspectivã la fel ca ºi ecografia cu reconstrucþie tridimensionalã. 1976. Elemente de chirurgie ºi ortopedie pediatricã. Mosby. London. Cele mai frecvente forme constau în apariþia unei formaþiuni chistice care precede apariþia fistulei. Contact internaþional. pag 60-65.. Ed. BIBLIOGRAFIE 1. Întotdeauna trebuie executate cel puþin douã incidenþe de faþã ºi de profil pentru a desfãºura traseul fistulos. Gray A. Varna Al. bine delimitate. la care se adauga eventual incidenþe oblice. G. Facla. Timiºoara.. mai ales cã aceastã patologie þine de sfera pediaticã. Caloghera C. în cazul cãrora cateterizarea porului intern este dificilã ºi trebuie efctuatã cu ace de calibre diferite cu olivã în vârf sau braunule. Mai laborios de abordat sunt fistulele unipolare cu deschidere la baza limbii sau în loja amigdalianã. Diagnosticul imagistic se poate face ecografic în cazul chisturilor mai voluminoase ce se evidenþiazã ca formaþiuni transsonice.

alãturi de IMA ºi de cancer. Acest inconvenient este generat de mai multe aspecte: „ majoritatea pacienþilor sunt persoane care locuiesc singure „ ignorarea primelor semne de debut ale accidentului vascular „ dificultãþi legate de adresabilitate „ lipsa de comunicare între familie ºi personalul medical REZULTATELE SCANARII CT INIÞIALE „ Din lotulde 2200 de cazuri. Factorii de risc cunoscuþi. avand drept scop o evidenþiere precoce a existenþei unui AVC ischemic acut. atât individualã. Dragnea Oana*. chirurgicale) la care deficitul neurologic s-a instalat în timpul spitalizãrii. anume arie hipodensã întinsã. Lucrarea de faþã îºi propune sã surprindã valoarea diagnosticã a metodelor imagistice corelatã atât cu momentul evolutiv al leziunii. Madlen Pop* *Universitatea Transilvania Braºov. de dimensiuni mici. precum ºi orientarea etiologicã a diagnosticului. cardiace. 3/2005 97 . Majoritatea pacienþilor s-au prezentat la camera de gardã în intervalul 12-24 de ore de la debutul semnelor clinice. în vederea stabilirii unei intervenþii terapeutice prompte ºi adecvate. de semnalat faptul cã acest semn nu s-a asociat în studiul nostru cu imaginea CT de hipodensitãþi multiple. CRITERII DE INCLUDERE ÎN LOT În lot au fost incluºi pacienþi prezentaþi la camera de gardã pentru un deficit neurologic brusc instalat la care s-au putut obþine date anamnestice cu privire la momentul ºi circumstanþele instalãrii deficitului neurologic. acest lucru s-a realizat în 225 de cazuri. cât ºi pentru serviciile de sãnãtate publicã. cu trimitere directã la bogata cazuisticã a Clinicii de Imagisticã Medicalã a Spitalului Universitar de Urgenþã Bucureºti. deja internaþi în SUUB pentru afecþiuni de altã naturã (urologice. care predominã în societatea modernã explicã în parte aceastã situaþie. STUDIU Studiul a fost efectuat pe un lot de 2200 de pacienþi internaþi în secþia de Neurologie a SUUB în perioada 2000-2003. Toþi pacienþii luaþi în studiu au beneficiat de o evaluare computer-tomograficã în cel mai scurt timp de la prezentarea acestora la Camera de Urgenþa a Spitalului Universitar de Urgenþa Bucureºti. Au fost excluºi pacienþii cu marcã traumaticã ºi pacienþii la care deficitul neurologic s-a remis înainte de aplicarea unei sancþiuni terapeutice. deþine unul din primele trei locuri în ceea ce priveºte cauzele de deces în cele mai multe þãri ºi prezintã o prevalenþã în continuã creºtere. grafic 1) „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. cât ºi cu factorul de eficienþã economicã ºi fiabilitate. concludentã pentru AVC ischemic de tip embolic) (v. 1544 de cazuri au prezentat AVC de tip ischemic „ De scanarea CT iniþialã au beneficiat toþi cei 1544 de pacienþi cu AVC ischemic admiºi în studiu – 751 de cazuri au prezentat scanare CT iniþialã negativã – În ceea ce priveºte evidenþierea semnelor precoce sugestive pentru AVC ischemic acut. Florin Fleancu**. Facultatea de Medicinã **Agenþia de Sãnãtate Publicã Braºov INTRODUCERE Accidentele vasculare cerebrale ischemice constituie o gravã problemã medicalã. precum ºi încercarea de a demonstra atât extinderea acestuia. Acest tip de boalã cerebro-vascularã. au fost incluºi ºi pacienþi cu clinicã evidentã de AVC acut. Pe criteriul precocitãþii evaluãrii clinico-imagistice iniþiale. repartiþia acestora pe tipuri de semne fiind urmãtoarea: – ºtergerea giraþiei – 81 cazuri – ºtergerea limitelor lobului insulei – 20 cazuri – hipodensitate la nivelul ganglionilor bazali – 61 cazuri (dintre care 20 de cazuri se asociazã cu contrast spontan în ACM) – tromb la nivelul unui sinus venos al durei mater – 21 cazuri – contrast spontan la nivelul ACM sau al unei artere aferente teritoriului lezional – 279 cazuri (dintre care 217 cazuri se asociazã ºn evoluþie cu imagine CT certã de ischemie cerebralã de cauzã tromboticã. Gabriela Sechel*. localizate în diferite teritorii vasculare. Însã numãrul pacienþilor care s-au prezentat în primele 6-8 ore de la debut este destul de mic.EVALUAREA COMPUTER-TOMOGRAFICA DE PRIMA INTENÞIE EFECTUATà LA DEBUTUL UNUI ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC ACUT CT-SCAN ON EARLY ISCHEMIC STROKE Andreea Fleancu*. corespunzãtoare unui teritoriu vascular bine definit.

contrast spontan vascular la nivelul arterei bazilare ºi arterelor cerebrale medii bilateral Figura 2 acelaºi pacient reexaminarea dupã (5 zile) evidenþiazã o zonã de hipodensitate ischemicã ce intereseazã partea dorsalã ponto-mezencefalicã. S.ins. 98 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Lob. 3/2005 . pedun-culul cerebral. 56 ani CT iniþial (efectuat la 7h dupã debut) – examinarea cerebro-vascularã evidenþiazã o arie de hipodensitate ischemicã localizatã în polul temporal drept ºi insular de aceeaºi parte. Trmb. G.. sex masculin 72 ani examinarea CT iniþialã (efectuatã la 5h de la debut) – examinarea cerebro-ventricularã nu evidenþiazã modificãri endocraniene vizibile tomodensitometric la momentul examinãrii.SV 21 20 41 HqACM Figura 1 G. care determinã o discretã ºtergere a giraþiei la acest nivel.baz. Nc.Grafic 1: Ponderea cazurilor de AVC ischemic cu semne precoce CT 62 81 Gir. regiunea parahimpocampalã de partea stângã ºi emisferul cerebelos stâng Figura 3 J..

51 ani CT iniþial: la nivel fronto-temporal dreapta: ºtergere de giraþii ºi a diferenþierii dintre substanþa albã ºi cea cenuºie Figura 6 acelaºi pacient CT de control: constituirea accidentului ischemic – hipodensitate în acelaºi teritoriu.. T. 3/2005 99 . 76 ani CT iniþial (efectuat la 9h de la debut) – examinarea cerebro-vascularã evidenþiazã ºtergerea diferenþei de densitate dintre capsula albã internã ºi nucleul lenticular de partea stângã.Figura 4 N. ce poate reprezenta semn incipient de ischemie în teritoriul profund silvian stâng Figura 5 M. cu perfuzie de lux corticalã Figura 7 Z. sex feminin. cu aspect de trombozã sylvianã stângã. A. 71 ani examinare CT iniþialã (efectuatã la 36 de la debut) – examinarea cerebro-ventricularã evidenþiazã hiperdensitate spontanã la nivelul arterei cerebrale medii stângi. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.. D. precum ºi stergerea diferenþierii dintre capsula albã internã ºi nucleul lenticular de aceeaºi parte.

situatã pe faþa medialã a lobului frontal. N. – AVC ischemic cu transformare hemoragicã asociat unei tromboflebite cerebrale 100 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. de regulã. hipersemnal T2. fãrã examen CT concludent – în accidentele vasculare cu imagisticã CT pozitivã pentru ischemie. cortico-subcortical (leziune de tip vascular cu componentã hemoragicã) – acestã zonã corespunde unui deficit de semnal segmentar în jumãtatea anterioarã a sinusului sagital superior. de aproximativ aceeaºi vârstã. DG. 3/2005 . 74 ani CT iniþial (efectuat la 4h de la debut) – examinarea cerebro-ventricularã nu evidenþiazã pentru moment modificãri tomodensitometrice recente sau procese înlocuitoare de spaþiu. în interiorul cãreia se evidenþiazã o plajã de hipersemnal spontan T1. s-a efectuat în prima etapã (imediat dupã examinarea CT iniþialã) în cazul: Figura 8 acelaºi pacient examinare CT nativã de control (efectuatã la 3 zile) – arie de hipodensitate vasculo-ischemicã întinsã. IRM (efectuat la 4 zile) – examinarea evidenþiatã o leziune în hipersemnal FLAIR. – pacienþilor cu simptomatologie neurologicã de AVC ischemic de trunchi cerebral. dar cu localizare atipicã – în AVC pseudotumorale – suspiciune de trombozã de sinusuri venoase Figura 9 G. diseminate în mai multe teritorii vasculare (de adãugat aici cã vârsta leziunii este destul de dificil de stabilit la leziunile de dimensiuni mici.. cãteva dintre cazuri au necesitat ºi o evaluare IRM care.Grafic2:Ponderea principaleor diagnostice CT in AVC 21 201 346 tumora hq intinsa 1 ram m. situatã în tot teritoriul arterei cerebrale medii stângi. necesitând cel mai adesea examinarea cu substanþã de contrast. putând exista ºi posibilitatea luãrii în studiu a unor leziuni relativ mai vechi) – 201 cazuri – cele 21 de cazuri tumorale au fost evidenþiate de cele mai multe ori la scanarea CT iniþialã. terit „ 568 din cazuri au prezentat scanare CT iniþialã pozitivã din care: – hipodensitate întinsã pe un teritoriul vascular bine definit – 346 cazuri – mai multe hipodensitãþi de dimensiuni mici.m. sex masculin.

Mai mult. În ceea ce priveºte scanãrile CT iniþiale pozitive. sex masculin. numãrul acestora este sensibil mai mic decât cel al scanãrilor CT iniþiale negative (diferenþa ar putea fi mult mai semnificativã dacã scanarea iniþialã ar putea fi realizatã la un timp mai scurt de la debutul ictusului). D. acest lucru se poate datora ºi utilizãrii unui aparat puþin performant. Rãmâne sã adãugãm aici cã stabilirea gradului de hipodensitate ce corespunde cu vîrsta leziunii este mai greu de stabilit la leziunile de dimensiuni reduse. noi am depistat leziunea de cele mai multe ori în faza sa constituitã). În caz de suspiciune de trombozã de trunchi bazilar. 3/2005 101 . 79 ani examinarea cerebro-ventricularã nativã (la 9h dupã debut) evidenþiazã o arie hipodensã cortico-subcorticalã temporo-parietalã dreaptã cu aspect de ishemie recentã în teritoriul ACM Figura 11 acelaºi pacient Reexaminarea cu substanþã de contrast (a doua zi) nu evidenþiazã o iodofilie sugestivã pentru proces înlocuitor de spaþiu la nivel temporal drept. Acest rezultat (în oarecare contradicþie cu literatura de specialitate)derivã din prezentrea tardivã a pacienþilor cu AVC ischemic acut într-o instituþie spitaliceasca specializatã (expresia imagisticã a AVC ischemic acut începe sã se pozitiveze la 6-12 h de la instalarea sindromului neurologic. având în vedere posibilitãþile noastre terapeutice actuale. dar nu prezintã un beneficiu real. Contrastul spontan în ACM (aspect intens hiperdens pe o lungime de 2-3 mm) se asociazã în exclusivitate cu evidenþierea unei hipodensitãþi întinse într-un singur teritoriu arterial ceea ce corespunde prezenþei unui trombus intraarterial. deoarece acesta se asociazã în egalã mãsurã cu examinãrile CT pozitive cât ºi cu cele negative. Pe de altã parte se datorezã ºi faptului cã nu existã o obiºnuinþã în a acorda importanþã acestor semne precoce ale AVC. „ Se evidenþiazã deasemenea cã semnul contrastului spontan în ACM rãmâne discutabil în ceea ce priveºte valoarea lui diagnosticã. scopul imediat al examinãrii CT iniþiale fiind excluderea diagnosticului de AVC hemoragic.. „ „ „ „ „ Realizarea unui examen CT de perfuzie ne este mult mai util in depistarea semnelor precoce de AVC ischemic. este indicat: – dacã sunt mai puþin de 6 ore de la debut – examen angigrafic – dacã sunt mai mult de 6 ore de la debut – examen IRM „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. iar uneori. care este dificil de examinat CT datoritã artefactelor de fosã posterioarã. astfel. iar timpul mediu între debut ºi prima scanare este semnificativ mai mare în cazul studiului nostru. deci unui AVC ischemic de tip trombotic. Se remarcã o frecvenþã sensibil mai mare a evidenþierii unei hipodensitãþi întinse într-un teritoriu arterial bine definit faþã de evidenþerea mai multor hipodensitãþi de dimensiuni mici în teritorii arteriale diferite. sugerând diagnosticul de accident vascular ischemic DISCUÞII „ Din studiul efectuat rezultã cã o majoritate nu foarte semnificativã a subiecþilor prezintã scanare CT iniþialã negativã. „ Un numãr mic de scanãri CT iniþiale evidenþiazã semne precoce CT de AVC „ Numãrul mic de cazuri inventariate se poate datora pe de o parte fazei constituite a AVC în care se prezintã pacienþii .Figura 10 C. în alte studii realizate anterior am observat cã acest semn apare în multe cazuri de afecþiuni cerebrale ce nu au nici o legãturã cu patologia ischemicã cerebralã.

Lewandowski CA. – “Loss of the insular ribbon: another early CT sign of acute middle cerebral artery infarction. 286(22): 2830-8. Lyden PD. Gazelle GS. Lu M. 6. Fox AJ. 2002 Oct-Nov. Cattin F. Levine SR. Talati S. 1994 Dec 3. 1999 Feb. 309(6967): 1499-500. Harris G. Norman D. Hibri N. 16. 38(1): 31-3. Tilley BC. Schnittger H. Uffmann M. Giroud M. McMahon PM. – “Ischemic stroke and tissue hypodensity on computed tomography. Grotta JC. 3. 7. Tambasco N. Buttner T. 17(9): 1743-8. Lyden PD. 3/2005 . 5. 1999 Sep. 13. Gunes N. – BMJ. Hofmann E. Luccioli R. 2001 Oct. Marks MP. Libman R. Parnetti L. . Froehlich J. Broderick JP. 24(7-8): 687-96. – Dense middle cerebral artery: etiologic significance and prognosis – Revue Neurologique.. Schumacher M. – Radiology. Frankel M. Dumas R. Graeb DA. Patel S. Becker F. 1990. 9. Truwit CL. 146(3): 224-7. 1990 Sep. Beuriat P. Petersen D. Lev MH. 15. Wang PY. ” – Stroke. – “Agreement and variability in the interpretation of early CT changes in stroke patients qualifying for intravenous rtPA therapy.. Thron A. 1998 Dec. 1999 Aug. 8(10): 955-64. – Revue Neurologique. Brott TG. Koster O. 2001 Dec 12. Broderick JP. 155(9): 649-55. Gallai V – “Brain CT scan in acute ischemic stroke: early signs and functional outcome” – Clin Exp Hypertens. Beinfeld MT. Gleason S. Marler JR.BIBLIOGRAFIE SELECTIVÃ 1. 2. 49(6): 420-1. – “Lack of clinical significance of early ischemic changes on computed tomography in acute stroke” – JAMA. Mitsias P. 96(5): 317-23. Tatu L. Gizyska U. Haley EC Jr. Barker PB. Holle R. 12. Marler JR. Beauchamp NJ Jr. Barkovich AJ.“Evaluation of early computed tomographic findings in acute ischemic stroke. Corea F. ” – Ajnr: American Journal of Neuroradiology. Corea F. Halpern E. Welch KM. Lu M. 212(2): 307-24. ” – Radiology. Gallai V – Brain CT-scan in acute stroke patients: silent infarcts and relation to outcome – Clin Exp Hypertens. Tambasco N. 11. Binnert D. Parnetti L. –“ Detectability of cerebral hemisphere ischaemic infarcts by CT within 6 h of stroke. ” – Stroke. 1999. 30(2): 389-92. Frankel M. Kothari R. 1996 Oct. 24(7-8): 669-76. 10. Grotta JC. Tilley BC. 1999 Aug. von Kummer R. Ringelstein EB. – Early CT scanning in stroke. Kwiatkowski T. Levine SR. Furie KL. Holmgren EB. Moulin T. Jansen O. Brott TG. 102 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Mullins M. Allison SP. Luccioli R. Patel S. ” – Neuroradiology. Chiu D. Ciorba E. – Early CT signs of supratentorial brain infarction: clinico-radiological correlations. Tanne D. 4. Corrigan J. Koroshetz WJ. 176(3): 801-6. 8. Lewandowski CA. 1997 Nov. Horowitz S. Huff S. Ciorba E. – Acta Neurologica Scandinavica. 30(8): 1528-33. Vuillier F. – Imaging of acute cerebral ischemia. 2002 Oct-Nov. Gean-Marton A. von Kummer R.. – Canadian Association of Radiologists Journal. ” – Stroke. Haley EC Jr. – Potential influence of acute CT on inpatient costs in patients with ischemic stroke – Acad Radiol. O’Donnell J. – “Interobserver agreement in assessing early CT signs of middle cerebral artery infarction. von Kummer R. 30(9): 1974. vanZijl PC. Sartor K. Nolte PN. Patel SC. 1996 Jan. 14. von Kummer R. – Is routine computed tomography in strokes unnecessary? Costs outweigh benefits. – Brain CT scan for acute cerebral infarction: early signs of ischemia.

education (N=15). from the most representative professions of district of Dolj: agriculture (N=15). autorii au luat în considerare persoanele studiate în integralitatea lor fizicã. Dupã gen bãrbaþii au fost repartizaþi în numãr mai mare (N = 6).POTENÞIALUL DE PERFORMARE CARDIAC LA PERSOANELE DE 55-70 DE ANI ÎN DIVERSE CONTEXTE PSIHOSOCIOPROFESIONALE CARDIAC POTENTIAL OF 55-70 YEARS MALE AND FEMALE CAPACITY IN DIFFERENT PSYCHOSOCIOPROFESSIONAL CONTEXT Emilia Pãtru*. învãþãmânt (N = 15) ºi sãnãtate (N = 15). cultural integrality and they addopted a metodologic model which has to provide a complex investigation with diagnostic value over work capacity. Cuvinte cheie: potenþial de performare. Corelând aritmia cardiacã cu ischemia miocardicã ºi cu frecvenþa cardiacã (FC) atinsã din frecvenþa maximã teoreticã (FMT) la testul de efort s-a constatat cã: au prezentat reactivitate normalã 11 subiecþi din lot (18. În învãþãmânt nu s-au evidenþiat persoane care sã prezinte modificãri ale tuturor celor trei indicatori urmãriþi. În acest sens într-o primã etapã am urmãrit identificarea potenþialului de performare cardiac la acest segment populaþional. psichosocial. cercetarea anumitor trãsãturi de personalitate ºi a unor componente psihosociale care pot favoriza motivaþia ºi afirmarea potenþialitãþii performante pentru continuarea activitãþii profesionale dupã limita vârstei active stabilite de cãtre normativele în vigoare ºi estimarea reactivitãþii subiective în vederea continuãrii unei activitãþi productive. cardiac dysrhythmia. SUMMARY In order to evaluate the biologic potential of 55-70 years male and female capacity in different psichosocioprofessional context. the work capacity being shown in the best way through the cardio-vascular performance potential. ischemia miocardicã. culturalã ºi au adoptat un model metodologic care sã asigure investigaþii complexe cu valoare diagnosticã asupra capacitãþii de muncã. capacitatea de muncã fiind cel mai bine redatã prin potenþialul de performare cardiovascular. 3/2005 103 . but without the neglect of dealing the difficulties of normality at the older persons. ***Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova REZUMAT Pentru evaluarea potenþialului biologic de performare al persoanelor de 55-70 de ani în diverse contexte psihosocioprofesionale. aritmia cardiacã. myocardic ischemia. vasculare ºi endocrine. Comparativ cu femeile (N = 4). the authors took credit the person in study in their bodily. ªtefan-Bogdan Persu***. medicine (N=15). The cardiac status was reflected by the measurements: effort capacity. iar dupã grupa de vârstã persoanele din grupa 60 – 64 de ani (N = 4). aritmie cardiacã. psichologic. ischemie miocardicã. industry (N=15). Ion Toma*. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. bãrbaþii (N = 6) au înregistrat un potenþial de performare alterat în numãr mai mare. in order to evaluate the possibilities which this populational category have for the professional activity continuity over the age limit. All this provides the possibility of an appreciation with predictive value over the older persons. iar în funcþie de grupa de vârstã cele mai multe persoane s-au situat în grupa 55-59 (N = 5) ºi 65-70 de ani (N = 4). din care un numãr mai mare s-a remarcat în industrie (N = 5). **Spitalul orãºenesc Segarcea. Funcþia cardiacã este reflectatã prin parametri urmãriþi: capacitatea de efort. Our purpose is to know the cardio-vascular and endocrine performances. Claudia-Raluca Persu**. psihosocialã. Au fost luaþi în studiu 60 de subiecþi cu vârsta cuprinsã între 55-70 de ani din cele mai reprezentative domenii de activitate din peisajul profesional al judeþului Dolj: agriculturã (N = 15). Iulia-Rahela Marcu* *Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova. Asocierea aritmiei cardiace cu ischemia miocardicã ºi cu o FC sub 85% din FMT s-a observat la 10 persoane (16. Ne-am propus astfel cunoaºterea performanþelor cardiace. în vederea evaluãrii posibilitãþilor pe care aceastã categorie populaþionalã le are pentru continuarea activitãþii profesionale peste limita de vârstã. to research certain personality figure and certain psichosocial components which can provide a good motivation and a good performance for the continuity of the professional activity over the age limit imposed by the actual legislation and the estimation of the subjective reactivity in order to continue the productive activity. At the begining we fallow the identification of the cardiac performance potential at this population part. fãrã a neglija însã dificultatea stabilirii normalitãþii la vârstnici. 33%). capacitate de efort. Cei mai mulþi au fãcut parte din învãþãmânt ºi cei mai puþini din industrie (N = 1). evaluarea starii de sãnãtate/morbiditate în corelaþie cu tipul de comportament alimentar. to evaluate the status health/ illness in correlation with the tipe of nutritive behaviour. 66%). psihologicã. Acestea au oferit posibilitatea unei aprecieri cu valoare predictivã a persoanelor vârstnice. In this study was 60 subjects with age between 55-70 years. industrie (N = 15).

33 13. Echipamentul folosit a constat în cicloergometru (CASE 8000 – Marquette). Astfel.33 40 26.66 20 13. au competenþã ºi doresc sã-ºi pãstreze contactul cu societatea rãmâmând sã Tabelul 1 Genul Masc. sub. Pentru a obþine date de mare acurateþe subiecþii au fost internaþi în Centrul de Cardiologie Craiova cu acordul domnului Director General. fie în alte locuri. frânat electronic ºi. Key words: performance potential. and by the age classification have a rased number the persons between 60-64 years old (N=4). sãnãtate). In comparation with female (N=4). profesori aflaþi în activitate sau pensionari (N=15). gândindu-ne cã am putea obþine o bazã de informaþie care sã permitã fundamentarea ºtiinþificã a unor acte normative care sã prevadã prelungirea perioadei active a forþei de muncã dincolo de limitele fixate de pensionare atât pentru bãrbaþi cât ºi pentru femei.70 de ani. TA sistolicã ºi TA diastolicã.33 13.66 100 12 10 9 31 10 8 11 29 60 Total Total Fem. Most of them were part of the education and the fewest were part of the industry (N=1). dar mai ales în unele. Aceastã creºtere a populaþiei vârstnice atrage atenþia asupra necesitãþii realizãrii obiectivelor OMS privind integrarea socioprofesionalã a acestui segment populaþional. 104 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. cel puþin pentru câteva sectoare de activitate (agriculturã.33 13. Pentru cunoaºterea profilului aritmic ºi ischemic ºi pentru culegerea semnalului analogic ECG la cei 60 de subiecþi cercetaþi am folosit un recorder ECG portabil tip Holter cu 3 canale (DIGI TRACTM PLUS) avizat de MSF. S-a efectuat testul de efort la cicloergometru în protocolul WHO.33 60 13. în condiþii experimentale au participat voluntar 60 de subiecþi aflaþi în activitate ºi pensionari. myocardic ischemia. 3/2005 . cardiac dyshrhytmia.33 100 3 3 3 9 2 2 2 6 15 Industrie Nr. 33%).33 13. domnul prof. univ.33 40 100 2 2 2 6 3 3 3 9 15 Învãþãmânt Nr. 1). The association of cardiac dyshrhytmia with myocardic ischemia and a heart rate lower than 85% from MTF was observed at 10 persons (16. sub. (N= 15). învãþãmânt. sub. PARTICIPANÞI ªI METODà Pentru evaluarea performanþelor cardiace la persoanele de 55. cu frecvenþã de pedalare constantã (60 rotaþii pe minut). 66%) from wich a greater number was in industry (N=5). printre care se numãrã ºi judeþul Dolj. medici aflaþi în perioada activã sau pensionari (N=15). Total Total general Subiecþii au fãcut parte din cele patru sectoare de activitate: agricultori cu domiciliu în comuna Breasta (N=15). munceascã fie în acelaºi loc de muncã.33 46. neexpuse la noxe. procesul de îmbãtrânire demograficã care este în continuã evoluþie în þara noastrã a determinat creºterea ponderii populaþiei vârstnice în populaþia generalã în toate judeþele þãrii. effort capacity. % 26. male (N=6) have a rased number of altered performance potential. In education was no person wich to present modification of all three numbers. % 20 20 13. FC maximã. de gen ºi de grupa de vârstã Grupa de vârstã 55 – 59 60 – 64 65 – 70 3 2 3 8 55 – 59 60 – 64 65 – 70 2 3 2 7 15 Agriculturã Nr. rãspunsul hipertensiv (TA sistolicã la efort). care furnizeazã un stres cardiovascular ºi în care efortul creºte treptat (25 waþi din 2 în 2 minute) astfel încât întreaga intensitate a efortului sã fie parcursã într-o perioadã scurtã de timp (6-12 minute). industrie.33 20 60 100 3 3 3 9 2 2 2 6 15 Sãnãtate Nr.66 13. Pe de altã parte. La aceste loturi am studiat capacitatea funcþionalã cardiacã folosind testul de efort la cicloergometru ºi profilul aritmic ºi ischemic folosind monitorizarea AECG tip Holter 24 de ore. The effort test shown that: 11 subjects presented normal reactivity (18. % 20 13. ne-am hotãrât sã studiem potenþialul biologic de performare al persoanelor vârstnice din patru sectoare de activitate. unde potenþialul lor biologic este adecvat.33 13. dr. pentru determinãri medicale.The cardiac dysrhytmia was correlated with myocardic ischemia and heart rate (from maximum theoretic frequency=MTF).33 13.33 13. persoane care au lucrat sau lucreazã în industrie.66 13. FC ºi lucrul mecanic la fiecare ratã a efortului ºi în timpul perioadei de revenire. computer la care cicloergometrul este conectat ce afiºeazã ºi înregistreazã pe hârtie milimetricã ECG în 12 derivaþii. Distribuþia subiecþilor investigaþi cardiovasculari în funcþie de sectorul de activitate. REZULTATE ªI DISCUÞII Capacitatea de efort Am utilizat urmãtorii parametri ca markeri ai capacitãþii de efort: durata maximã a efortului.33 53. Dan – Dominic Ionescu. By the sex classification the most part was male (N=6) and by the age classification the most part was situated between 55-59 (N=5) and 65-70 (N=4).33 20 46. normali ºi hipertensivi cunoscuþi (tabelul nr. lucrul mecanic maxim atins. INTRODUCERE Foarte multe persoane îºi pãstreazã potenþialul de performare ºi dupã limita de pensionare.33 20 20 53. sub. % 13.

Incompetenþa cronotropã a fost depistatã mai mult la bãrbaþi (N = 14). În toate sectoarele de activitate. 00%) au înregistrat ESV. EV s-au evidenþiat mai frecvent la bãrbaþi (N = 3) în raport cu femeile (N = 2). Pe grupe de vârstã. Nu au prezentat EV subiecþii din agriculturã ºi sãnãtate. 27 de subiecþi (45. 55-59 de ani în învãþãmânt (N = 2). La analiza ECG standard. un bãrbat (1. Într-un procent de 10% acestea au apãrut concomitent cu ESV. femeile au atins un nivel al lucrului mecanic sub 100W (N = 7). cele mai multe din sãnãtate (N = 13) ºi învãþãmânt (N = 12) ºi cele mai puþine din industrie (N = 11). fenomen RT) ºi un bãrbat din agriculturã. industrie ºi sãnãtate (N = 4 pentru fiecare sector) ºi 65-70 de ani în sãnãtate ºi industrie (N = 5 pentru fiecare sector). iar cel de peste 10 minute la bãrbaþi (N = 7). lucrul mecanic de 100-125 W s-a constatat la grupele 55-59 de ani în învãþãmânt (N = 5). În cadrul grupelor de vârstã s-a constatat salt tensional la bãrbaþi la grupele 55-59 (N = 2) ºi 65-70 de ani (N = 2) în agriculturã. sãnãtate (N = 4) ºi agriculturã (N = 4).33%) a realizat proba de efort în 6 – 8 minute (în majoritate subiecþi din sãnãtate (N = 7) ºi din agriculturã (N = 7)). Incapacitatea de a atinge o FC egalã cu 85% din FMT s-a observat la grupa 60-70 de ani în industrie (N = 6) ºi 60-64 de ani în sãnãtate (N = 5) ºi agriculturã (N = 3). Am cercetat ritmul cardiac.33%) au atins lucrul mecanic de 100-125 W. S-au observat frecvente bãtãi premature ventriculare la 20 din subiecþii din lot (33.66%) sub 100 W ºi 6 (10%) peste 125 W.66%). 3 subiecþi (5%) au prezentat risc aritmic de moarte subitã: 2 din industrie (un bãrbat din grupa de vârstã 65-70 de ani care a prezentat EV frecvente. 60-70 de ani în industrie (N = 3) ºi sãnãtate (N = 5). învãþãmânt (N = 4) ºi sãnãtate (N = 4) ºi la toate grupele grupele de vârstã în industrie. 66%) din grupa de vârstã 65-70 de ani din agriculturã a prezentat ESV ºi 3 persoane (5%) EV (o femeie din grupa de vârstã 65-70 de ani din industrie ºi un bãrbat ºi o femeie din grupa de vârstã 60-64 de ani din învãþãmânt). În funcþie de gen. iar la femei la grupa de vârstã 55-64 de ani în agriculturã (N = 4) ºi 65-70 de ani (N = 2) în industrie. Atingerea unei FC egale cu 85% din FMT a fost înregistratã la 40 din subiecþii din lot (66. durerii anginoase moderate sau severe (15%). 60-64 de ani în agriculturã. din grupa de vârstã 60-64 de ani la care s-a observat EV multifocale. 3/2005 105 . femeile din agriculturã (N = 6). folosind ECG standard în 12 derivaþii. durata de efort de 8-10 minute s-a constatat la grupele 55-59 de ani în sãnãtate (N = 4) ºi învãþãmânt (N = 3). Tulburãrile de ritm înregistrate nu au prezentat semnificaþie prognosticã.33%) în 8-10 minute (subiecþi din învãþãmânt (N = 6) ºi sãnãtate (N = 6)) ºi câte 7 subiecþi (11. 20 (33. În lot. În funcþie de grupa de vârstã. În cadrul grupelor de vârstã. În funcþie de gravitate. excepþie fãcând subiecþii din agriculturã unde s-au observat mai mult la femei (N = 3). N = 4) în învãþãmânt ºi sãnãtate. Efortul sub 6 minute a fost depistat. Un numãr de 26 de subiecþi (43. Cei mai mulþi s-au observat în agriculturã (N = 8) ºi în industrie (N = 8) ºi cei mai puþini în învãþãmânt (N = 4). iar dintre acestea. în timp ce 20 (33. 33%). 47 de persoane (78. 60-64 în agriculturã (N = 2) ºi 65-70 de ani în învãþãmânt (N = 2). În cadrul grupelor de vârstã. apariþiei extrasistolelor ventriculare (10%) ºi dorinþei pacientului de a opri testul (10%). În sãnãtate. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Testul maximal de efort a fost realizat de mai mulþi subiecþi din învãþãmânt (N = 15) ºi de mai puþini din industrie (N = 7). un bãrbat din grupa de vârstã 60-64 de ani a fost depistat cu BMRS complet. Incompetenþa cronotropã s-a datorat saltului tensional (într-un procent de 50%). ESV au fost înregistrate într-un procent mai mare la grupele 60-70 de ani în agriculturã (N = 6) ºi industrie (N = 6) ºi 55-59 (N = 2. presincopã. dublete ºi extrasistole cu fenomen RT ºi o femeie din grupa de vârstã 60–64 de ani la care s-a constatat frecvente EV sistematizate ºi de asemenea. oboselii musculare (15%). nesistematizate fãrã semnificaþie severã.Durata efortului a fost cuprinsã între 5. au înregistrat consum hipercaloric prin aport hiperlipidic ºi hiperglucidic ºi exces ponderal. În timpul monitorizãrii AECG tip Holter. indiferent de sectorul de activitate. Numãrul subiecþilor la care au apãrut a fost acelaºi în toate sectoarele de activitate (N = 5). Dintre acestea cele mai multe au fãcut parte din agriculturã (N = 9). ESV depistate au fost rare. bãtãile premature atriale ºi ventriculare ºi alte modificãri de ritm ºi de conducere.33%) au înregistrat incompetenþã cronotropã (incapacitatea subiectului de a atinge o FC maximã la efort). La toþi 3 s-a observat status hiperlipidemic ºi comorbiditate. comparativ cu femeile (N = 6). monitorizarea AECG ºi ECG la testul de efort. iar bãrbaþii peste 125 W (N = 6). persoanele din sãnãtate ºi agriculturã efectuând testul maximal de efort în numãr egal (N = 9). În raport cu femeile.31 ºi 11. 7 (11. N = 2) ºi 65-70 de ani (N = 2. Din analiza acestor indicatori am putut constata cã: toþi subiecþii din lot (100%) au înregistrat ritm sinusal atât la ECG standard cât ºi la monitorizarea AECG ºi la ECG – test de efort.4 minute. femeile au înregistrat într-un numãr mai mare bãtãi premature atriale (N = 16) comparativ cu bãrbaþii (N = 13). Aritmia cardiacã Am studiat aritmia cardiacã la cei 60 de subiecþi din lot normotensivi ºi hipertensivi fãrã simptome de aritmii (sincopã.66%) în mai puþin de 6 minute respectiv într-un timp de peste 10 minute. EV au fost prezente la grupa 55-64 de ani în agriculturã (N = 4). bãrbaþii din agriculturã au realizat în numãr mai mare rãspuns exagerat al TAS la efort (N = 5). la femei (N = 7). Mãrirea TAS peste 200 mmHg la testul de efort s-a înregistrat la subiecþii care au prezentat HTA de repaus ºi s-a manifestat dupã primele 6 min. ale testului. palpitaþii). Subiecþii din învãþãmânt nu au prezentat incompetenþã cronotropã. S-a constatat o creºtere mare a TAS (TAS > 200 mmHg) la 30 de persoane (50%). Cei 3 subiecþi care au prezentat markeri consideraþi a avea valoare predictivã pozitivã.

ECG la testul de efort a evidenþiat tulburãri ischemice la 12 subiecþi (20%). 43%): 8 din sãnãtate. Testul de efort a indus apariþia EV la un numãr mai mare de persoane din industrie (N = 7) ºi la un numãr mai mic de subiecþi din sãnãtate (N = 1). 3 bãrbaþi din grupa de vârstã 65-70 de ani din învãþãmânt ºi 2 femei din grupa de vârstã 60-64 de ani din sãnãtate. care au prezentat modificãri ischemice ºi la ECG standard. 55-59 de ani în industrie (N = 4) ºi. Grupele de vârstã cele mai afectate au fost grupele 60-70 de ani în agriculturã (N = 6). În timpul testului de efort ESV au fost prezente la 18 subiecþi (30. ceilalþi având forme minime ca gravitate deºi n-au performat proba. La 4 persoane din sãnãtate aritmia cardiacã s-a asociat cu ischemia. Grupele de vârstã afectate au fost: 60-64 de ani în agriculturã (N = 1). 00%). un bãrbat ºi o femeie din grupa 65-70 de ani respectiv 55-59 de ani din industrie. fãrã a fi însoþitã de durere anginoasã ºi fãrã a avea astfel risc ischemic vital. La subiecþii din agriculturã ischemia miocardicã de repaus s-a asociat cu neperformarea probei de efort (la 3 persoane). Acestea au apãrut la un numãr mai mare de persoane din agriculturã (N = 7) ºi într-un numãr mai mic la subiecþii din sãnãtate (N = 2). Corelând aritmia cardiacã cu ischemia miocardicã ºi cu FC maximã atinsã din FMT am constatat cã: 106 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Supradenivelarea ST a fost prezentã la 9 subiecþi (15%): 4 din agriculturã (3 bãrbaþi din grupa de vârstã 55-64 de ani ºi o femeie din grupa 55-59 de ani). 55-64 de ani în industrie (N = 4). 33%): unul din agriculturã. 3 din industrie (2 bãrbaþi din grupa de vârstã 55-64 de ani ºi o femeie din grupa 55-59 de ani). din grupa de vârstã 60-64 de ani care a prezentat modificãri mixte de repolarizare la ECG de repaus ºi ischemie inferolateralã la testul de efort ºi o femeie din industrie (ST/HR = 3. La 6 subiecþi din cei 12 înregistraþi s-au observat modificãri ischemice ºi pe ECG de repaus. Au prezentat unda T negativã 3 subiecþi (5. de asemenea. la subiecþii din grupa de vârstã 60-64 de ani în agriculturã (N = 2) ºi sãnãtate (N = 1). Acest aspect se explicã prin dispariþia unor bãtãi premature la unii subiecþi în timpul efortului. angina indusã de efort ºi indexul ST/HR) (tabelul nr. S-a observat cã modificãrile de ischemie silenþioasã au fost puse în evidenþã mai mult prin testul de efort. Jumãtate au fãcut parte din sãnãtate (3 bãrbaþi din grupa de vârstã 65-70 de ani ºi 3 femei din grupa de vârstã 60-64 de ani). Pe timpul monitorizãrii AECG. Din cei cu performanþe scãzute. iar la o persoanã ischemia a fost izolatã. Nu au fost evidenþiate alte evenimente aritmice în lot. În funcþie de gen. Ischemia miocardicã Am cercetat ischemia miocardicã folosind ECG standard în 12 derivaþii (modificãri ale intervalului izoelectric ST ºi ale deflexiunii T). Angina indusã de efort a fost înregistratã la 3 persoane: o femeie din agriculturã din grupa de vârstã 55-59 de ani. 7 din industrie. 6 din învãþãmânt ºi 4 din agriculturã. N = 2). Frecvenþa EV a fost mai mare la femei (N = 10) în raport cu bãrbaþii (N = 8) ºi. funcþional. indiferent de sectorul de activitate. 00%): o femeie din învãþãmânt ºi 2 femei din sãnãtate. un bãrbat din învãþãmânt din grupa de vârstã 60-64 de ani ºi un bãrbat din sãnãtate din grupa de vârstã 55-59 de ani. unul din învãþãmânt ºi 2 din sãnãtate. 3/2005 . 2 subiecþi (din agriculturã ºi din sãnãtate) au prezentat EV care au dus la încetarea probei. 33 %) din grupa de vârstã 55-59 respectiv 60-64 de ani din agriculturã. dovedind substratul lor fiziologic. iar în învãþãmânt ischemia s-a asociat cu tulburãrile de ritm la o persoanã ºi a fost izolatã la 2 persoane. 55-64 de ani în învãþãmânt (N = 3). 57) din grupa de vârstã 55-59 de ani. 65-70 de ani în învãþãmânt (N = 2) ºi 60-64 de ani în sãnãtate (N = 2). 06). 4) Pe ECG standard s-a observat subdenivelarea segmentului ST la 8 subiecþi (13. învãþãmânt (N = 1) ºi sãnãtate (N = 2) ºi 55-59 ºi 65-70 de ani în industrie (N = 2. din grupa de vârstã 60-64 de ani. 3 din agriculturã (2 bãrbaþi din grupa de vârstã 60-64 de ani ºi o femeie din grupa 55-59 de ani) ºi 3 din industrie (un bãrbat din grupa de vârstã 65-70 de ani ºi 2 femei din grupa 55-59 de ani). ESV au fost înregistrate mai mult la femei (N = 11) comparativ cu bãrbaþii (N = 7). o femeie din industrie din aceeaºi grupã de vârstã ºi o femeie din sãnãtate din grupa de vârstã 60-64 de ani. Au prezentat subdenivelarea segmentului ST 8 subiecþi: un bãrbat din grupa de vârstã 60-64 de ani din agriculturã. monitorizarea AECG (Hoter) 24 de ore (subdenivelarea ºi supradenivelarea ST) ºi ECG la testul de efort (subdenivelarea segmentului ST. din grupa de vârstã 55-59 de ani. 4 din industrie. În domeniul industrial 4 subiecþi cu performanþe scãzute la efort ºi 3 cu aritmie au prezentat ischemie. supradenivelarea ST. Testul de efort a indus apariþia unui bloc fascicular anterior stâng (BFAS) la un bãrbat din agriculturã. Indexul ST/HR a prezentat valoarea peste 1 la 25 de subiecþi (43.Corelând aritmia cardiacã evidenþiatã prim monitorizare AECG cu capacitatea de performare a subiecþilor la testul de efort s-a constatat prezenþa unor extrasistole fãrã potenþial predictiv pozitiv la toþi subiecþii care au performat. cu aritmia (la o persoanã) sau a fost izolatã (la o persoanã). La restul subiecþilor cercetaþi (N = 58) nu s-a evidenþiat modificãri patologice de ischemie silenþioasã. bãrbaþii ºi femeile au prezentat în numãr egal subdenivelare ST (N= 4). Cele mai mari valori ale ST/HR au fost înregistrate la un bãrbat din agriculturã (ST/ HR = 8. din grupa de vârstã 55-59 respectiv 60-70 de ani. subdenivelarea ºi supradenivelarea segmentului ST s-a observat la 2 bãrbaþi (3. S-a observat supradenivelarea segmentului ST la un bãrbat din agriculturã. Numãrul subiecþilor cu bãtãi premature atriale sau ventriculare a fost mai mare la monitorizarea AECG (Holter) 24 de ore în raport cu persoanele la care acestea au apãrut în timpul testului de efort. cu modificãri mixte de repolarizare la ECG de repaus ºi ischemie inferioarã la testul de efort.

2 din sãnãtate (bãrbaþi din aceeaºi grupã de vârstã) ºi unul din agriculturã (bãrbat din grupa de vârstã 65-70 de ani). Asocierea aritmiei cardiace cu ischemia miocardicã ºi cu o FC maximã sub 85% din FMT s-a observat la 10 persoane (16. Persoanele de genul feminin cu tulburãri funcþionale au prezentat valori procentuale uºor mai ridicate în raport cu sublotul masculin. Persoanele din agriculturã au prezentat anormalitate în numãr mai mic (N = 2). aceste modificãri au fost prezente mai frecvent la femei (N = 11) ºi. de asemenea. Holter performant destinat cunoaºterii profilului aritmic ºi ischemic ºi culegerii continue a biopetenþialelor cardiace 24 de ore) s-au putut desprinde urmãtoarele concluzii: 1. 65-70 de ani din agriculturã. Grupele de vârstã mai afectate au fost 55-59 ºi 60-64 de ani (N = 17 pentru fiecare subgrupã). Prezenþa ischemiei a afectat potenþialul biologic la foarte puþini subiecþi din învãþãmânt (N = 3). un bãrbat din grupa 60-64 de ani din învãþãmânt ºi 2 bãrbaþi ºi o femeie din grupa de vârstã 65-70 de ani din sãnãtate. 33%). la subiecþii din grupa de vârstã 65-70 de ani (N = 6). Dupã gen. reactivitate anormalã la grupa de vârstã 60-64 de ani (N = 4) ºi la grupele 65-70 (N = 3) ºi 55 – 59 de ani (N = 3). fiind depistatã mai frecvent la persoanele din industrie (N = 12) ºi agriculturã (N = 11). Cei mai mulþi au fãcut parte din învãþãmânt (N = 4) ºi cei mai puþini din industrie (N = 1). 5. 33%) repartizaþi în lot astfel: un bãrbat ºi o femeie din grupa de vârstã 60-65 de ani ºi o femeie din grupa de vârstã CONCLUZII Din analiza rezultatelor studiului. bãrbaþii au fost reprezentaþi în numãr mai mare (N = 6). Nu au putut realiza test maximal de efort. Prezenþa aritmiei asociatã cu o FC maximã la testul de efort sub 85% din FMT s-a înregistrat la 5 subiecþi (8. În cadrul grupelor de vârstã cele mai multe persoane s-au situat în grupa de vârstã 55-59 de ani (N = 5) ºi 65-70 de ani (N = 4). fiind decelatã la 23 de subiecþi. 66%) din care: un bãrbat ºi 2 femei din grupa de vârstã 55-59 de ani din agriculturã. La peste 80% dintre subiecþi nu s-a constatat asocierea aritmiei cardiace cu ischemia miocardicã ºi cu incompetenþa cronotropã. 5 subiecþi (8. Aritmia izolatã s-a observat la 16 subiecþi (26. în deosebi din grupa de vârstã 55-59 de ani. Aritmia cardiacã a avut frecvenþã mai micã la persoanele din învãþãmânt ºi sãnãtate (câte N = 9 pentru fiecare sector). un bãrbat din aceeaºi grupã de vârstã din industrie ºi o femeie din grupa de vârstã 60-64 de ani din sãnãtate. un bãrbat ºi o femeie din grupa de vârsrã 55-59 de ani ºi un bãrbat din grupa 65-70 de ani din industrie.. din care un numãr mai mare s-a observat în industrie (N = 5). Asocierea aritmiei cu ischemia cardiacã s-a întâlnit la 10 subiecþi (16. 66%) din lotul celor internaþi (N = 60). învãþãmânt ºi sãnãtate). cei mai mulþi subiecþi din industrie au prezentat alterarea tuturor parametrilor urmãriþi (N = 5). Dupã gen. industrie. 3 din industrie. 3. 4. 8 din învãþãmânt ºi 2 din sãnãtate. Potenþialul de performare cardiac la persoanele de 55 – 70 de ani în diverse contexte psihosocioprofesionale”. 66%): 3 din agriculturã. fãrã a prezenta modificãri aritmice sau tulburãri ischemice. efectuat pe un eºantion de 60 de subiecþi din patru sectoare de activitate (agriculturã. Testul maximal de efort a fost realizat de 40 de subiecþi (66. 3/2005 107 . În învãþãmânt nu s-au evidenþiat persoane care sã prezinte modificãri ale tuturor celor trei indicatori urmãriþi. de asemenea. internaþi pentru a fi supravegheaþi ºi investigaþi cu aparaturã ultraperformantã în domeniul explorãrii cardiovasculare (cicloergometru computerizat.33%) care au fãcut parte din urmãtoarele sectoare de activitate: 2 din industrie (bãrbaþi din grupa de vârstã 60-64 de ani). mai ales la subiecþii din învãþãmânt. O stare de reactivitate normalã s-a înregistrat la aproape o treime din subiecþii din învãþãmânt. femeile deþinând o pondere mai mare decât bãrbaþii. Au prezentat ischemie izolatã 3 subiecþi (5%): 2 femei din grupa de vârstã 55-64 de ani din învãþãmânt ºi un bãrbat din grupa de vârstã 55-59 de ani din sãnãtate. provenind fie din învãþãmânt (N = 15). 2. O treime din persoanele din lot (N = 20) nu a finalizat proba de efort prezentând incompetenþã cronotropã. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. bãrbaþii (N = 6) au înregistrat un potenþial de performare alterat în numãr mai mare: S-a constatat. Comparativ cu femeile (N = 4).Au prezentat reactivitate normalã 11 subiecþi din lot (18. cu diferenþe nesemnificative de gen. cei mai mulþi din industrie (N = 8) ºi agriculturã (N = 7) (mai ales la bãrbaþi ºi la persoanele de 55-59 de ani). indiferent de vârstã. În concluzie. la bãrbaþi ºi la persoanele peste 65 de ani. fie din sãnãtate ºi agriculturã (N = 9 pentru fiecare sector). diversitatea alterãrilor la ceilalþi subiecþi fiind mult mai restrânsã (doar la un parametru). 66%).

2-46. R.. Chaitman. Mellits. M. Am. (1989) – Guidelines for ambulatory electrocardiography: a report of the American College of Cardiology / American Heart Association Task on Assesse- 13. K. 9. H. S.. 1216 – 1219. 103. În Journal of Hypertension. G. W. 22. H.. Crawford... Vol. P. 74. XXX American College of Cardiology American Heart Association (2002) – Task Force on Practice Guidelines (Committee on Exercise Testing). m. În Circulation. Cardiol. 71. 34. L.. XXX ACC / AHC (1999) – Task Force on Practice Guidelines. XXX Guidelines Sub-Committee (1999) – 1999 World Health Organisation – International Society of Hypertension guidelines for the management of Hypertension. Cardiol. Vol 34. H.. Mancia. 5.. 103 – 112. F. Seeberger. Intern Med.. D. P. W. 1537 – 1544. et al. A. În Am. Cheitlin. Gerstenblith. G. M. 249 – 258. Am. Skarvan. J. et al. et al. 1085-1089. Dumitru. (1963) – Inima la bãtrâni. P. 95. În Cardiologia.. 3. 6.. Vol 62. 151 – 183. (1981) – The predictive value of a strongely pozitive stress test in a patients with minimal simptoms. S. 24. I. (2003) – Ambulatory blood pressure monitoring and organ damage. Am. 19.. R. 17. 12.. Vol 70. 20. 301 – 306. D. Allen. S. Toronto. (1990) – Accuracy in chemical arrthymia detection of a real-time Holter system (Oxford Medilog 4500). 894 – 900 RV. 912-948. Editura Medicalã.. Am J. 18. Gibbons. În Am. Placentino.. D. Lanza.. et al. (Committee to Revise the Guidelines for Ambulatory Electrocardiograph). D. 2 – 46. 20-31.. M. 23. 21. Am. J. C. 403 – 422. et all.. B. Cardiology. S. 4. B. D. (Committee on Clinical Application of Echocardiography). Am Heart J. (1996) – Frequency response characteristics requised for detection of T. În Hypertension. 20. J. (1998) – Clinical Exercise Testing. În Ann. Coll. B. Giagnoni. Franklin. 912 – 948... Editura Medicalã. În Journal of the American College of Cardiology and Circulation. 16. P. J. H. Aronow. 108 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. ment of Diagnostic and Therapeutic Cardiovascular Procedures. 94. Guidelines for the Clinical Application of Electrocardiography: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines . G. J. C. 1. M. et all (2002) – Guideliness up date for exercise testing: a report of the American College of Cardiology-American Hearth Associations Task Forse on Practice Guidelines (Committee to Revise the Guidelines for ambulatory Electrocardiography). Goodman.. G.. Wu. Mascellanti.. Hypertens. Cardiol.BIBLIOGRAFIE 1. E.. (1980) – Five year follow-up of maximal treadmill sress test in aympanptomatic men and women. W. wave alternans during ambulatory ECG Monitoring. S. (1979) – Bazele geronto-cardiologiei. Armstrong. S. Secchi. 3/2005 . (1982) – Frequency response caracteristics of ambulatory ECG monitoring system and their implications for Stsegment analysis. J... Bragg-Remschel. 21. Wong. 8.. M. A. M. Lucente. XXX Guidelines Sub-Committee (2003) – 2003 European Society of Hypertension – European Society of Cardiologie guidelines for the management of arterial hypertension. 1005-1010. A. 2. Engl. R. Sydney. S. Am.. McMahon. 522-527. David. M. Med. Reluzzi. (1994) – Usefulness of a third Holter lead for detection of myocardial ischemia. 80. În Electrocardiol. Iaºi. Moerlen. Am. H. 207-209. Norman L. J. Weiss.. Vol113. (1997) – ACC / AHA. N. (1996) – The Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot (ACIP) Study: relationship between exercise – induced and ambulatory ischemia in patients with stable coronarydisease. P. Jones. (1997) – The inverse Nehle Jlead increases the sensitivity of Holter electrocardiographic monitoring for detecting myocardial ischemia.. În J. Lanza. M. Di Marco. W. L. J. G. 17. C. M. În Circulation. (1982) – Angina pectoris. Developed in Collaboration With the American Society of Electrocardiograph. D. 1011 – 1053. R. 53-68. Aslan. 2127 – 2130.. et al. et. B.. D. Sub redacþia C. Med . Noninvas Electrocardiol. 7. al. Nearing. T. A. În Journal of the American College of Cardiology and Circulation. Coll. Editura Junimea. et all (1999) – Guidelines for ambulatory electocardiography: a report of the American College of Cardiology-American Hearth Associations Task Forse on Practice Guidelines (Committee to Revise the Guidelines for ambulatory Electrocardiography). G. Am Circulations. Blumenthal. 23. Saunders Company. E. Dunn. Stone. Crawford. 1686 – 1744. N. 11. psilbrick.. Coll. M.. D. London. Stone. Montreal. M. Parati. Bucureºti. II. Cardiology. I. J. Marcu. (2002) – Cardiovascular risk evaluation: an inexact science. Vol 309. B. Anderson. 71-0232... A. 1 – 5. J. Alpert. În Journal of Hypertension. (1990) – Use of Ambulatory electrocardiographic (Holter) monitoring. Knoebel. j. 14. Tokyo. C et all (1983) – Prognostic value of exercise EKG testing in asymptomatic normotensive subjects: a prospective mached study. (Subcommittee on Ambulatory Electrocardiography). 10. Vol. Verrier. Bucureºti. 15.. A Division of Harcourt Brace L Company Philadelphia. 13. Negoiþã. În J. 36.

ulcerul duodenal ºi infecþia cu Helicobacter Pylori H. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Clinica Pediatrie REZUMAT Patologia gastro-duodenala la virsta adolescentei este o realitate iar studiile recente atesta relatia de cauzalitate cu infectia Helicobacter Pylori. ulceros si/sau biliar ºi au completat o fisa chestionar. La vârsta adolescenþei. Helicobacter pylori colour test. pentru o perioada de 3 ani.5%. endoscopice ºi histopatologice. Neamtu Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu. endoscopice. adolescenta. the incidence of Helicobacter Pylori infection. Cuvinte cheie: gastrita. 1.PATOLOGIA GASTRO-DUODENALA SI INFECÞIA CU HELICOBACTER PYLORI LA ADOLESCENT GASTRODUODENAL PATHOLOGY IN HELICOBACTER PYLORYINFECTION ON TEENS Corina Cazan. PENTRU O PERIOADA DE 3 ANI (2000-2002) Lotul de studiu – cuprinde un numãr de 40 de cazuri. The cases are completely investigated: endoscopical. MATERIAL ªI METODA: STUDIUL RETROSPECTIV. for a 3 year period. histopathological and therapeutical aspects belong to adolescents and imply a individualized attitude. endoscopical. 14-16 ani ºi 17-20 ani. Facultatea de Medicina „Victor Papilian“ Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu. structurat ca subgrupe criteriul de selecþie fiind vîrsta. lucrarea îºi propune: „ studiul incidenþei patologiei gastroduodenale la vârsta adolescenþei „ formele clinice.5%. Matherial and Method: the study is retrospective. patologia digestivã. endoscopical. Material ºi metoda: studiul prezentat este retrospectiv. ABSTRACT Gastroduodenal pathology in adolescents is a reality and the recent studies certify the cause-effect relation with Helicobacter Pylori. Posibilitaþile actuale de investigaþii accesibile ºi la vârsta de copil permit acuratete in diagnostic.5% with the particular aspect of „salamy ulcer“ and „kissing ulcer“. cu aspect particular de „salamy ulcer“ ºi „kissing ulcer“. Rezultate: Sindromul dispeptic nesistematizat predomina la virsta adolescentei 53%. Endoscopical aspect describing antral gastritis is congestive 44. biliar ºi hemoragia digestive superioara.5%. congestiv-eroziva 26% ºi de reflux biliar 18. Py.5%. the selected cases with ages between (10-18 years). Grupul populaþional la vârsta adolescenþei este considerat „grupul þinta“ adecvat pentru studiul epidemiologic ºi clinic al infecþiei cu Helicobacter Pylori. cu precadere cea gastro-duodenalã are o serie de particularitãþi care meritã a fi studiate. ulceros. Studiile clinice recente atestã legaturã între gastrita antralã.5%. py is appreciated at 47. este apreciata la 47. Py. the histopathogical exam of antral bioptic samples. endoscopice ºi histopatologice care se individualizeaz㠄 incidenþa infecþiei cu Helicobacter Pylori în patologia gastroduodenalã la adolescent corelata cu datele din literatura 2. Duodenal ulcer is described 12. Conclusions: the clinical. and histopathological caracteristics. testul ureazei. Incidenta infectiei cu H. Cazurile sunt investigate complet: endoscopic. Criteriul de selectie este suferinta digestiva – dispeptica de tip esofagian. ulcerative.5%. Ulcerul duodenal este descris 12. erosive-congestive 26% and biliar reflux 18. 3/2005 109 . Cazurile au fost selectate pe criteriul simptomatologiei digestive – suferintei dispeptice de tip esofagian.5%. ureea test. Solomon. 10-18 ani. particularitati clinice. The goals of the study: the incidence of the gastroduodenal pathology. la copil. Obiectivele studiului: incidenta patologiei gastro-duodenale. coloratie pentru H. The incidence of infection with H. Lotul de studiu A – la vîrsta adolescenþei 10-18 ani care provin din colectivitãþi ºcolare sunt investigate în Clinica Pediatrie Sibiu. biliar and superior digestive hemoragy). Studiul patologiei gastro-duodenalã este o preocupare de interes pentru pediatru. OBIECTIVELE STUDIULUI Având ca date de referinþã informaþiile din literaturã. histopatologice ºi terapeutice apartin virstei adolescentei ºi impun o atitudine individualizata. examen histopatologic al prelevatului bioptic antral. adolescence. Grupul de studiu A este divizat în raport cu vîrsta în trei subgrupe: 10-13 ani. B. the clinical. Concluzie: aspectele clinice. infectie Helicobacter Pylori. Helicobacter Pylori infection. Key words: gastritis. Py. cazurile selectate sunt la virsta adolescentei. B. The selection criteria are the digestive-dispeptic symptoms (esofagial. incidenta infectiei Helicobacter Pylori. Aspectul endoscopic descris pentru gastrita antrala este congestiva 44. Results: Unorganized peptic syndrome is at the the adolescence 53%.

5% Esofagitã 6 15% Aspect normal 10 25% Diagnostic endoscopic Nr. Durerea abdominalã este episodicã.05) Atrage atenþia faptul cã un numãr de 17 cazuri (71%) aparþin primelor douã grupe de vârstã ºi 4 cazuri (19%) adolescenþei târzii ceea ce demonstreazã cã la vârstele mici Tabelul 5 3. 2. cazuri % Repartiþia cazurilor cu sindroame dispeptice sistematizate în funcþie de vârstã 10-13 ani 5 26% 14-16 ani 7 37% 17-20 ani 7 37% 3. Protocol de investigatii Endoscopie digestiva superioara avind ca scop: „ descrierea aspectului endoscopic gastro-duodenal „ biopsia gastrica antrala.2. În ceea ce priveºte repartiþia pe grupe de vârstã a cazurilor de sindroame dispeptice sistematizate aceasta este: Tabelul 4 Grupa de vârstã Nr. 4. În funcþie de localizarea leziunilor. 1. 3. Bartlett’s ºi testul Kruskal-Wallis. Py. 2.gastritele au fost împãrþite în: gastrite cu localizare antralã ºi gastrite cu localizare difuzã – pangastrita.5% Corelaþia vârstã – sindroame dispeptice sistematizate prezintã semnificaþie statisticã – testul ANOVA (p=0. adolescenþa târzie 17-20 ani 2. evaluarea cazuisticii s-a raportat la datele anamnestice respectiv relatarea de cãtre bolnav a simptomatologiei ºi încadrarea în formele de dispepsie: A. cazuri % Repartiþia pe grupe de vârstã a cazurilor cu sindroame dispeptice nesistematizate 10-13 ani 6 29% 14-16 ani 11 52% 17-20 ani 4 19% Corelaþia vârstã – sindroame dispeptice nesistematizate prezintã semnificaþie statisticã – testul ANOVA (p=0.5% Ulcer 5 12.049803) ºi testul Kruskal Wallis (p=0. Din cele 27 de cazuri cu diagnostic endoscopic de gastritã 23 reprezentând 85. cazuri % 1 10% 9 45% 2 10% 7 35% Cele 7 cazuri hemoragia digestiva superioara exteriorizata ca hematemezã ºi / sau melenã este secundara ingestiei de antiinflamatorii nesteroidiene AINS / steroidiene.02% sunt gastrite antrale ºi restul de 4 cazuri reprezentând 14. ulceros. Tabelul 2 Grupa de vârstã Nr. 2. REZULTATE Structura cazuisticii pentru lotul la vârsta adolescenþei: simptomele sunt dificil de încadrat într-un anumit sindrom dispeptic în timp ce odatã cu înaintarea în vârstã simptomele au o tendinþã netã la sistematizare.2.1. „ testul ureazei pentru prelevatul bioptic 2. În literatura de specialitate pentru aceastã grupã de vârstã se face referire în mod deosebit la procentul crescut al cazurilor care prezintã sindrom dispeptic nesistematizat. Sindrom dispeptic nesistematizat: simptomul central este durerea abdominalã descrisã ca epigastralgii / durere difuzã / cu localizare periombilicalã.5% 22.98% sunt pangastrite.05) Sindromul dispeptic sistematizat a fost individualizat ºi repartiþia este urmãtoarea: Tabelul 3 Repartiþia cazurilor cu sindrom dispeptic sistematizat Sindrom Esofagian Ulceros Biliar Hemoragic Dispeptic Nr. recurentã care nu respectã periodicitatea sezonierã ºi ritmul alimentaþiei ºi care inconstant este însoþitã de fenomene dispeptice dificil de sistematizat.5% 17. Datele obþinute sunt în concordanþã cu cele relatate de alte studii de valoare prin amploarea cazuisticii. Tabelul 1 Repartiþia cazurilor în funcþie de tipul de sindrom dispeptic Sindrom dispeptic Nesistematizat Ulceros Hemoragic Biliar Esofagian Nr.049803) ºi testul Kruskal Wallis (p=0.5% 5% 2. C. Sindrom dispeptic sistematizat de tip esofagian. Criteriul – simptomatologie Din cele 40 de cazuri studiate la vârsta adolescenþei. Încadrarea cazuisticii dupa criteriul virsta: „ adolescenþa timpurie 10-13 ani. preliminarã. 3. examen histopatologic ºi coloraþie pentru H. au avut o simptomatologie sistematizatã ºi posibil de încadrat ca sindrom dispeptic iar 21 de cazuri reprezentând 53% au prezentat o simtomatologie nesistematizatã. În prima etapã. Hemoragie digestiva superioara – hematemezã / melena. cazuri 40 % 110 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Criteriul endoscopic Aspectul endoscopic este descris în conformitate cu criteriile Sydney pentru diagnosticul de gastritã. 1. Sub aspect endoscopic leziunea descrisã la nivelul mucoasei gastrice: Repartiþia cazurilor în funcþie de diagnosticul endoscopic principal Gastrite 19 47. biliar B. adolescenþa medie 14-16 ani. 3/2005 . Prelucrarea statisticã a datelor în programul Epi-Info V Testele: ANOVA. Încadrarea cazuisticii dupa simptomatologie: 2. cazuri 21 9 7 2 1 % 52. 19 cazuri reprezentând 47% din totalul cazuisticii.

3. evidenþierea existenþei bilei în stomac anterior examinãrii. Un alt aspect particular de ulcer duodenal pentru adolescent este de „kissing ulcer“ descris ca leziuni ulcerative bulbare care se privesc în oglindã. Tabelul 8 Repartiþia cazurilor H.8%). suprimarea factorilor de agresiune.3% din cazuri. aspectul nodular „piatrã de pavaj“ sugestiv pentru infecþia cu Helicobacter Pylori este regãsit la 7. gastrita antralã hemoragicã 3. 3.5% 26% 3.5% ºi creºte cu vârsta. fiind de 10.7% 21.4% 18.5%. terapie antiinfecþioasa respectând Consensul European Maastricht 1997 revizuit având ca scop eradicarea ºi prevenirea recurenþelor. formele endoscopice ºi histopatologice de gastrita antralã sunt: congestivã – eritemato-exudativã 44.6% 21.3% 15.6%) asociazã bulbita (25.8% 11. bilã. Py pozitive în funcþie de aspectul endoscopic Nr. gastrita antralã congestiv-erozivã 26%. Aspectul endoscopic particular pentru vârsta adolescenþei este cel de „salamy ulcer“ constând dintr-un pliu proeminent la nivel de bulb duodenal deformat. Gastrita cronicã antralã izolatã este diagnosticatã endoscopic ºi histopatologic în 44. bulbitã ºi ulcer duodenal. bulbare – bulbita sau ulcerul duodenal.5%.7% 25.000318) ºi pentru testul Kruskal-Wallis (p=0. 6.4% 25. 4.5% – Aspect endoscopic Gastrita antralã izolatã Gastrita + Bulbita Ulcer duodenal Esofagita + gastrita antralã Aspect normal TOTAL Gastrita antralã sub aspect endoscopic se asociazã frecvent cu alte leziuni – la nivelul mucoasei esofagiene – esofagita. La adolescent. reflux autentic prin descrierea mucusului gastric impregnat cu bila ºi prezenþa bilei la suprafaþa epiteliului gastric la examinarea pe lamã a prelevatului bioptic.5% la grupa de vârstã 10-13 ani urmat de creºterea progresivã a incidenþei pentru grupa 14-16 ani la 42. formele particulare endoscopic sunt: „salamy ulcer“ ºi „kissing ulcer“. 4% din cazuri dar majoritatea cazurilor de gastritã antralã (55.7% 18. esofagita (18. 5.3% Tipul endoscopic de gastritã Gastritã congestivã (eritemato-exudativã) Gastritã congestiv-erozivã Gastritã hemoragicã Gastritã posibil de reflux Gastritã nodularã „mozaic“ „piatra de pavaj“ In studiu. cu aspect in Y iar pe coama acestuia se constatã multiple ulceraþii. 2. Incidenþa infecþiei cu Helicobacter Pylori la vârsta adolescenþei este de 47. 4. NSAID) – granulomatoase Total Nr. 5% din cazuri. 3/2005 111 . Infectia cu Helicobacter Pylori În literatura de specialitate infecþia cu Helicobacter Pylori se asociazã cu leziune de gastritã antralã. diagnosticul endoscopic de ulcer duodenal este stabilit pentru 12. Tabelul 7 Repartiþia cazurilor de gastritã în funcþie de leziunile asocial Numãr cazuri 12 5 7 3 % 44. Tratamentul recomandat vizeazã mãsuri generale pentru modul de viaþã ordonat. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. cazuri cu testul % ureazei pozitiv 9 3 4 2 1 19 47. descrierea endoscopicã ºi examenul histopatologic al prelevatului bioptic care a permis aprecierea stãrii sfincterului piloric.0% 10. Formele histopatologice de gastrita in sistemul Sydney Gastritele cronice sunt în continuare evaluate funcþie de entitãþile existente în clasificarea Sydney revizuit ºi adaptat la copil.05) În studiul nostru am folosit pentru diagnosticul gastrita de reflux. Dupã criteriile clasificãrii Sydney revizuitã. sindromul dispeptic nesistematizat este apreciat la 53% cu o tendinþã netã spre sistematizare în adolescenþa târzie.Tabelul 6 Repartiþia cazurilor în funcþie de aspectul endoscopic al gastritei Nr. eliminarea fumatului ºi consumului de alcool. cazuri 15 6 3 3 7 4 3 28 – Procentual % 53.2% iar pentru grupa 17-20 ani la 47. CONCLUZIILE STUDIULUI 1. astfel: Tabelul 12 Entitãþi histopatologice corelate cu sistemul „Sydney adoptat la copil Aspecte histopatologice Gastritã nonatroficã Gastritã cronicã antralã Gastritã cronicã atroficã – multifocal atroficã – cu metaplazie intestinalã Gastritã cronicã – forme speciale – gastritã chimicã (iritanþi. La vârsta adolescenþei.1% Diagnostic endoscopic de asociere Gastritã izolatã Gastritã + Esofagitã Gastritã + Bulbitã Gastritã + Ulcer Dd. cazuri 12 7 1 5 2 % 44. Corelaþia testul ureazei pozitiv-aspectul endoscopic este semnificativã statistic pentru testul ANOVA (p=0.0% 3.3.7%.3%. incidenta infectiei cu Helicobacter Pylori apreciata prin testul ureazei pozitiv ºi coloratia pe lama pentru Helicobacter Pylori este de 47.1%).7%) ºi ulcerul duodenal (11.5% 7.5% 5. creºte odatã cu vârsta.

25. 1989 p. – Patologie esofagianã ºi gastricã de reflux. Sibiu. Benhamou PH. p. – The Prevalence of Helicobacter pylori pozitiv serology in asymptomatic children – J. 593-596 11. 1996 / 20 p. J. Ashorn M. 33. 1996 p. – Serological detection of Helicobacter Pylori antibodies in children and their parents – Journal of Clinical Microbiology. Sp. Andreica V. 20 p. Hauser B – Simptomatology of Helicobacter Pylori infection in children – Acta Paediatrica 85(10) 1156-58 Oct. 1998 p. iulie 1997. – A citric acid solution is an optimal test drink in the 13C-urea breath test for the diagnosis of Helicobacter Pylori – Departament of Gastroenterology Magdenburg Germany – Gut 40(4) 459-462 / aprilie 1997. – Helicobacter Pylori – rezistenþa la antibiotice ºi implicaþii terapeutice. Revista Românã de Pediatrie nr. Miu N. – Pediatric Gastritis in Dahms BB. – Gastritis – Terminology. Principles and Practice. p. Blecker U. 219-221 12.. Gastroenterol. Pathol. Southern Medical Journal. – Actualitãþi în gastritele copilului. Clin. Dixon MF. de Copii „Sf. – Gastritele. Gheban D. 1996 4. Anuras S. Best LM. Andreica M. 1994 p. Editura Dacia. Cluj Napoca. 1997. Dimmick J. 431 22. – Motility disorders of the gastrointestinal tract. p. – What are the specific features of Helicobacter Pylori gastritis in children? – Annals of Medicine 27(5) 617-20 Oct. 43-47 10. 31-39 27. – Gastritele cronice la copil – Revista Românã de Pediatrie nr. 41-46 13. Current European Concepts In The Management of Helicobacter Pylori Infection The Maastricht Consensus Raport – Gut. Ed. Jevon G. 1995. 2 nr. Raven Press. B. 1994 / 26 p. 1995 / 1 p. De Oliveira Andrade – Increasing resistance of Helicobacter pylori of antibiotics J. Iunie 1997. – H. 345-364 5.. Aply J. 570-577. Dumitraºcu D. Blecker U. 28. Hippocrate. Aramã S. Ther. Gastrointestinal Diseases Pediatric Pathology Karger 1997. 168. Mar. Py. 1640-52 112 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 1996 p. Andreica M. eradication – J. – Gastritele copilului – Jurnalul Român de Patologie. Terapeutica ºi Toxicologie Clinicã. Surg. – Rapid eradication of Helicobacter Pylori infection – Aliment. p. 29. Editura Dacia. 2/1998 8. Florescu P. NELSON – Pediatrics W. 1996. 1006-1019 7. 115-124 3. 293-310 26. 35-76 24. – Experienþa Clinicii de Pediatrie II Cluj privind gastritele cronice ale copilului – Revista de Pediatrie Nr. Axon. p. New York 1992. 21. 81-85. Clinicalpathological correlations. Bell GD. Miu N. 1703-1707 14. – Infecþia cu Helicobacter Pylori în bolile stomacului ºi duodenului . Ian. 180-230. gastric infections in children – Presse Med. The updated Sydney system – Am. Bah A – Endoscopic features of Helicobacter Pylori – related gastritis – Departament of Internal Medicine – Endoscopy 1995 / Oct. Cluj Napoca. May. Human Patology 1994. Etiology. Appelman HD. 21-80. – Recurrent abdominal pains – Arch fis Child. 3 /1997. Blecker U. Pediatric Gastroenterology Nutr. p. – Helicobacter Pylori in patologia gastroduodenalã la copil.. 1995 / Feb. 22. Burlea M. Infect. Cluj Napoca. Aanpreung P. nr. Miu N. 165-170 6.. – Helicobacter Pylori asociat bolii gastroduodenale în copilãrie. 1993. vol. 98-115 2. Saunders Company. 18.. vol. Dominiquez Munoz JE. 145-152 30. PediatricGastroenterology 1996 p. – Classification and grading of gastritis. 431 16. 1994 15. 45-76. 24-164. – Serology as a valid screening test for Helicobacter Pylori infection in asymptomatic subjects – Archives of Pathology and Laboratory Medicine. ºi colab. – Helicobacter Pylori – J. Py. 17. – Helicobacter Pylori infection in Thai children with recurrent abdominal pain – Journal of the Medical Association of Thailand. 1/1998 p. p.BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 1. 2 / 1998 p. 19. Maria“ Iaºi 1997 20. Andreica V. 1161-1181 23. S. Banatvala N. Blecker U. 3/2005 . 2 / 1998. 1995 9. AT – The potential value of lansoprazole in H. Hassal E. Pharmacol.

meningite. gallinarum. Key words: Enterococcus. sub forma unor specii noi. chiar în condiþii de uscãciune. ca urmare a studiilor genetice. urinare. E. infecþii urinare. genul cuprinde 19 specii. gentamicinã ºi ciprofloxacin. plãgi infectate.12. abcesses). bila ºi þesuturile tumorale excizate chirurgical au fost însãmânþate pe medii solide (gelozã-sânge. ale plãgilor traumatice (de obicei în asociaþie cu alþi germeni). meningitis. analiza secvenþelor ARN ribozomal). MATERIAL ªI METODÃ Studiul pe care l-am efectuat a inclus un numãr de 170 tulpini de Enterococcus sp. Aceºti germeni condiþionat patogeni sunt implicaþi cu precãdere în infecþii ale cãilor urinare ºi biliare. pentru speciile S. exceptând urinile. peritonite. Sunt habitanþi normali ai tractului gastro-intestinal la om (105-108/g materii fecale). Se dezvoltã la 10°C – 45°C. Secreþiile din plãgi. flavescens. în bacteriemii.2004. INTRODUCERE Datoritã progreselor spectaculoase din biologia molecularã (hibridãri de ADN. dar se diferenþiazã totuºi de acestea din punct de vedere genotipic ºi fenotipic. dispar. urinary infections. abcese în diverse organe). strains isolated from different pathological products from patients hospitalized in the Braºov County Emergency Hospital for a period of 3 years. cu cele 2 specii componente. faecalis (90%). E. lichidele de puncþie. izolate din diverse produse patologice în Laboratorul clinic din Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Braºov într-o perioadã de 3 ani. La femei sunt localizaþi ºi la nivel genital. Au fost respectate etapele standard ale diagnosticului bacteriologic. E. Vagococcus ºi Abiotrophia. E. faecium. faecalis ºi S. intraabdominale. Aceºti germeni au caracteristici comune cu bacteriile din genul Streptococcus. urmatã de E. Toate tulpinile au fost sensibile la penicilinã ºi vancomicinã însã s-au obþinut nivele diferite de rezistenþã la ampicilinã. Ulterior a fost reevaluat. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. în apã. pe mediul AABTL ºi în mediul hiperclorurat lichid iar pentru urini s-a practicat metoda uroculturii cantitative cu anse calibrate. utilizarea de anticorpi monoclonali. Different levels of resistance to ampicilin. endocardite subacute ºi foarte rar în meningite sau infecþii bronhopulmonare. utilizându-se geloza-sânge ºi mediul AABTL. În anul 1984. În cazul lichidelor de puncþie s-a practicat ºi incubarea în atmosferã de CO2 5-8%. gentamicin and ciprofloxacin were observed. diverse specii de mamifere. alte bacterii fiind transferate în cadrul acestuia. pãsãri ºi insecte. IZOLATE DIN DIVERSE PRELEVATE STUDY OF SOME ENTEROCOCCUS SP. mediul AABTL = agar-albastru de brom timol-lactozã) ºi lichide (mediul hiperclorurat lichid ºi mediul nr. puroaiele din abcese. Mediile însãmânþate au fost incubate la 37°C. especially in wound infections. Sunt afectate în general persoane imunodeficiente sau aflate sub antibioterapie. Am constatat larga implicare în patologie a enterococilor (infecþii ale plãgilor. Mai frecvent enterococii sunt agenþi ai unor infecþii nosocomiale. Speciile asociate cu infecþii umane sunt E. în ultimii ani au fost practicate remanieri fundamentale în cadrul familiei Streptococcaceae. E. All strains were sensitive to penicilin and vancomycin. mai ales în infecþii ale plãgilor. raffinosus. Cuvinte-cheie: Enterococcus. pe plante sau pe substraturi nevii). STRAINS ISOLATED FROM DIFFERENT PATHOLOGICAL PRODUCTS Gabriela GAVRILÃ*. genital and pulmonary infections. wound infections. biliary. 24-72 ore. I preparat de Institutul Cantacuzino Bucureºti). în perioada 1. casseliflavus. faecalis. Mihaela Elena IDOMIR** * Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Braºov ** Facultatea de Medicinã. We observed the wide implication of enterococci (infected wounds. E. Sputele ºi secreþiile genitale au fost însãmânþate pe gelozã-sânge.2002-31. în aerobiozã. faecium. ABSTRACT Our study has included 170 Enterococcus sp. pulmonare. E. Pentru toate probele. perithonitis. genitale. Celelalte specii cu potenþial patogen sunt rar implicate. 3/2005 113 . a fost practicat examenul microscopic utilizându-se frotiuri colorate Gram. Principala specie implicatã în patologie este E. genul Enterococcus a fost recunoscut taxonomic. În prezent. urinary. în care au fost constituite 5 genuri bacteriene ºi anume Streptococcus.STUDIU ASUPRA UNOR TULPINI DE ENTEROCOCCUS SP. Universitatea „Transilvania“ din Braºov REZUMAT Studiul a inclus 170 tulpini de Enterococcus sp. Enterococcus.01. Denumirea genericã de „enterococi“ a fost sugeratã încã din anul 1903. durans. Germenii din genul Enterococcus sunt ubicvitari fiind larg rãspândiþi în mediul extern (pe sol. faecium. diferenþiate genotipic ºi pe baza caracterelor biochimice. biliare. care au fost izolate din diverse produse patologice prelucrate în laboratorul Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Braºov. Lactococcus.

3/2005 . cefalorahidian – 1. pulmonare. Pentru testarea sensibilitãþii la antibiotice a tulpinilor de Enterococcus izolate a fost efectuatã antibiograma prin metoda difuzimetricã Kirby-Bauer. gentamicina ºi ciprofloxacinul. tulpini 2003 14 – 8 – 3 – – Nr.3% 82. ascitã – 2). fapt care ar putea fi explicat atât de ameliorarea condiþiilor ºi a activitãþii în unitatea sanitarã în care s-a desfãºurat studiul cât ºi de îmbunãtãþirea diagnosticului bacteriologic. ampicilina.4% 21. în cazul pacienþilor investigaþi. aºa cum rezultã din figura 1: Sensibilitatea la antibiotice a tulpinilor de Enterococcus sp. izolate în anul 2002. Din datele prezentate anterior se poate constata implicarea enterococilor în infecþii cu diverse localizãri (infecþii ale plãgilor. urinare. am analizat implicarea în patologia umanã a enterococilor. parietale (1). pleural – 2. vancomicina. peritonite. Lichidele de puncþie din care au fost izolaþi enterococi au fost diferite (peritoneal – 9. În continuare am studiat comportamentul faþã de antibioticele recomandate de NCCLS a tulpinilor de Enterococcus sp. biliare.6% 78. abcese în diverse organe). respectând recomandãrile NCCLS. izolate în anul 2002 G Cip A Va P 0% 20% 72.Identificarea genului Enterococcus s-a bazat pe caracterele morfo-tinctoriale. pancreatice (4). Tabelul 1 REZULTAÞII ªI DISCUÞII Pe baza datelor obþinute ca urmare a studiului retrospectiv efectuat. tulpini 2002 49 10 18 14 9 2 4 Nr. genitale. meningite. tulpini 2004 27 1 9 1 – – 1 Produse patologice Secreþii din plãgi Puroi din abcese Urinã Lichide de puncþie Bilã Spute Secreþii genitale Menþionãm cã puroiul a fost recoltat din abcese perianale (5). izolate a fost mult mai mare în anul 2002. Au fost izolate 3 tulpini din secreþii vaginale ºi 1 din secreþie uretralã. pe caracterele de culturã (colonii mici a-hemolitice sau nehemolitice) ºi pe testul bilã-esculinã pozitiv. Numãrul tulpinilor de Enterococcus sp. pentru fiecare an de studiu în parte: Tulpinile din diverse prelevate izolate în anii de studiu Nr. Tabelul 1 ilustreazã numãrul de tulpini de Enterococcus sp.9% Intermediar sensibile Rezistente 80% 100% Figura 1 114 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. izolate ºi identificate din mai multe tipuri de produse patologice. Au fost testate penicilina.7% Sensibile 17.1% 100% 100% 40% 60% 27.

Tulpinile izolate din urinã ºi-au menþinut sensibilitatea la antibioticele testate. Sensibilitatea la antibiotice a tulpinilor de Enterococcus sp. În cazul ampicilinei. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.3% 2.8% 5. Sensibilitatea la antibiotice a tulpinilor de Enterococcus sp. izolate în anul 2003 G Cip A Va P 0% Figura 2 56% 80% 64% 100% 100% 20% 40% 60% 44% 20% 36% Sensibile Intermediar sensibile Rezistente 80% 100% Reprezentarea graficã a rezultatelor obþinute în 2004 a fost realizatã în figura 3. gentamicinei ºi ciprofloxacinului au fost obþinute procente diferite de tulpini rezistente în toþi anii de studiu.6% 100% 100% 60% 80% 100% 76.6% Figura 3 Din analiza datelor prezentate anterior se poate constata cã toate tulpinile de Enterococcus izolate în perioada studiului au fost sensibile la penicilinã ºi vancomicinã.9% 92. Menþionãm cã majoritatea tulpinilor au prezentat rezistenþã multiplã.6% G Cip A Va P 0% 20% 40% 66.5 2. 3/2005 115 . izolate în anul 2004 2.Rezultatele testãrii tulpinilor de Enterococcus izolate în anul 2003 la aceleaºi antibiotice sunt ilustrate grafic de figura 2.1% Sensibile Intermediar sensibile Rezistente 20. puroi din abcese sau arsuri. Acestea au fost izolate din bilã. lichide peritoneale.6% 30.

BIBLIOGRAFIE 1.6%. Pathol. 2.. 2002. Indian J. Numãrul de izolãri a fost probabil influenþat atât de condiþiile de spitalizare cât ºi de eficienþa diagnosticului bacteriologic. Matthews B. Barret J. 2.. Hori S. 14(1): 16-22. 3. Rehabil.2%. Hayes D. 2003. Am. Appalaraju B.2%..1%. Pediatr. Surg. – Isolation. În cazul majoritãþii prelevatelor. – Hospital infection control measures for methicillin-resistant Staphylococcus aureus and 3. ciprofloxacin ºi ampicilinã. 4. 7. 3 (4): 337-349. genitale – 3%. Clin. Studiul a demonstrat implicarea enterococilor într-o gamã largã de infecþii (de plagã – 52. izolate pe parcursul studiului efectuat au fost sensibile la penicilinã ºi la vancomicinã. 2002. frecvenþa cea mai ridicatã de izolare fiind înregistratã în cazul plãgilor infectate. Parvathi S. – Surgical infections with enterococcus: outcome in patients treated with ertapenem versus piperacillin-tayobactam. Med. biliare – 7. enterococii izolaþi au prezentat grade diferite de rezistenþã la gentamicinã. pleurezii – 1. 2003. 3/2005 . 2004. Teppler H. urinare – 20... Brook I. 2003. Obes. 60(11): 2144-2149. peritonite – 5. Nippon Rinsho.. Mandracchia V. – Analysis of the incidence and risk factors for wound infections in open bariatric surgery. Surg.. 5. 5(3): 171-176. 4.. 6.CONCLUZII 1. 17 (1): 159-164. abcese în diverse organe – 6. Surg. vancomycin-resistant enterococci.3%. 2002. – Microbiology and management of post-surgical wounds infection in children. 69(6): 514-519.. Pediatr. Toate tulpinile de Enterococcus sp. Plast. McCaroll K. et al. Surg. 116 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.5%). meningite – 0. 5. et al. 111(2): 744-750. Herndon D... Christou N. pulmonare – 1.9%. – Clinical characteristics and outcomes of surgical patients with vancomycin-resistant enterococcal infections. Tulpinile izolate din urinã ºi-au menþinut sensibilitatea la cele 5 antibiotice testate (100%). characterisation and antibiogram of Enterococci from clinical samples.. – Effects of burn wound excision on bacterial colonization and invasion.. 2000. Jarand J.6%. Infect. Reconstr. 46(3): 501-503. Microbiol. 8. A case report. Joels C.. Surg. – Vancomycin-resistant Enterococci infected puncture wound to the foot. et al..

pe testele de psihofarmacologie. rasa Swiss.).). Diazepamul face parte din clasa benzodiazepinelor. which were devided into four groups: the reference group (distilled water 0. testul evadãrii pe planul înclinat ºi testul de investigare a capacitãþii de explorare a ºoarecilor pe placa perforatã. c. În studiul nostru ne-am propus sã investigãm acþiunea Amiodaronei asupra comportamentului ºoarecilor. c. Amiodaronã. p. atât dupã administrarea „per se“.) and research group number 2 (Amiodarone 5 mg/kg s. the inclined plane test and the hole-board test. The results of our experiments pointed out statistically meaningful changes of the behaviour of mice based on psychopharmacological tests.).) ºi lot cercetare 2 (Amiodaronã-5 mg/kg s. Diazepam. Key words: mice.*. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Diazepam. Amiodarone. 05 mg/kg i. lot cercetare 1 ºi lot cercetare 2. lot control. p. cât ºi dupa asocierea cu Diazepam. psychopharmacology tests INTRODUCERE Amiodarona este un antiaritmic din clasa a III-a care poseda ºi caracteristici farmacodinamice ale antiaritmicelor din celelalte trei clase Vaughan Williams (4). sedativ. M“ REZUMAT Conform datelor din literaturã Amiodarona poate influenþa activitatea SNC. Miu Alexandra*. 3/2005 117 . Testele utilizate au fost: „ placa perforata (Boissier-Simon) cu ajutorul careia a fost evaluat comportamentul explorator ºi anxietatea într-un mediu nou a animalelor de experienþa. Comportamentul animalelor de experienþa a fost investigat cu ajutorul unor teste specifice de psihofarmacologie. 05 mg/kg i. the control group (Diazepam-0. lot cercetare 1 (Amiodaronã-5 mg/kg s. cât ºi dupã asocierea cu Diazepam. atât dupa administrarea „per se“. Mãrieº Lorena*. Rezultatele experienþelor noastre au relevat modificãri statistic semnificative ale comportamentului ºoarecilor. cu greutate de 25±10 g. Literatura de specialitate consultatã nu ne-a oferit date cu privire la modificarile comportamentale care pot fi produse de Amiodarona asupra animalelor de laborator. „ testul redresarii pe bara cu ajutorul caruia s-a apreciat coordonarea neuromusculara a animalelor. The statistical decision was made with the help of the Kruskall-Wallis comparative statistical test and the square Chi test then referred to the Yates test for correction. but we have not found any information about the behavioural changes which it can produce. masculi. In this study we have intended to investigate the influence of the Amiodarone and of the Amiodarone-Diazepam association on the behaviour of laboratory animals.05 g/kg ip). 1 ml/10 g ºoarece i. MATERIAL ªI METODA Experienþele s-au efectuat pe ºoareci albi. The tests were performed on 28 mice.STUDIUL ACÞIUNII AMIODARONEI ASUPRA COMPORTAMENTULUI ªOARECILOR. BASED ON PSYCHOPHARMACOLOGICAL TESTS ªerb B. Mãrieº D. Cuvinte cheie: ºoareci. Experimentele s-au efectuat pe ºoareci împãrþiþi în patru loturi: martor (apã distilatã-0. ºi Diazepam-0. Prin experienþele noastre ne-am propus sã investigam acþiunea Amiodaronei asupra comportamentului ºoarecilor. and Diazepam 0. Comportamentul animalelor de experienþã a fost investigat cu ajutorul unor teste specifice de psihofarmacologie: testul redresãrii pe barã. teste de psihofarmacologie SUMMARY According to the existing literature Amiodarone can influence the activity of the CNS. c. p. lot control (Diazepam-0. Animalele de experienþa au fost grupate în patru loturi a câte ºapte ºoareci fiecare: lot martor. încetinind repolarizarea ºi prelungind perioada refractara (7). „ testul evadarii pe planul înclinat folosit pentru investigarea capacitaþii de orientare a animalelor într-un mediu nou ºi forþa musculara a acestora. 05 g/kg ip). Acesta poate fi utilizat ca anxiolitic. miorelaxant ºi anticonvulsivant. research group number 1 (Amiodarone 5mg/kg s.1 ml/10 g mouse ip). În literatura de specialitate nu am gãsit date privind modificãrile comportamentale la animalele de experienþã. L.** * Facultatea de Medicina „Victor Papilian“ **Cabinet Sãnãtate Publicã „M. Amiodarona acþioneaza blocând canalele de Na+ ºi canalele de K+. Interpretarea statisticã a fost fãcutã cu ajutorul testului de comparare statisticã Kruskall-Wallis (pentru placa perforatã ºi planul înclinat) ºi testul Chi pãtrat corectat Yates pentru redresare. hipnogen. c. PE TESTE DE PSIHOFARMACOLOGIE THE STUDY OF THE ACTION OF AMIODARONE ON THE BEHAVIOUR OF MICE. The behaviour of the animals was investigated with the help of some specific psychopharmacological tests: the grip strength test.

p.05 mg/kg i.) Pe placa perforatã diferenþele între lotul cercetare 1 ºi lotul martor ºi control au fost semnificative statistic (p = 0. Testul Chi pãtrat corectat Yates a fost utilizat pentru interTabelul 1 Lot Martor (Apã distilatã-0.38 1. 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5 6 Nr.42 24. Media 25.) Interpretarea statistica a rezultatelor obþinute a fost facuta cu ajutorul testului de comparare statisticã Kruskall-Wallis pentru placa perforata ºi planul înclinat.Metodologia a fost în conformitate cu cea descrisã în literaturã (3).1 ml/10 g ºoarece intraperitoneal-i.) 2.) Cercetare 1 (Amiodaronã-5 mg/kg s. atât faþã de lotul martor cât ºi faþã de lotul control (tabel 1). lotul control a fost tratat cu Diazepam (0. de explorãri în cinci minute numãrul mediu de explorãri între lotul cercetare 2 ºi lotul martor ºi control au fost semnificative statistic (p = 0. dacã între comportamentul ºoarecilor din douã loturi existã diferenþe semnificative statistic. c.57 Deviaþia standard 2. lotul cercetare 1 a fost tratat cu Amiodarona (5 mg/kg – subcutanat-s.) 4. respectiv cu un risc de 5%.05 mg / kg) lot cercet. lotul cercetare 2 a fost tratat cu Amiodarona ºi Diazepam (5 mg/kg -s.) Control (Diazepam-0.1 ml/10 g i. 05 mg/kg -i.10 Media numãrului de explorãri pe placa perforatã Cercetare 2 (Amiodaronã-5 mg/kg s.71 * ** 18.86 17. 2 (Amiodarona 5 mg / kg + Diazepam 0. INTERPRETAREA STATISTICÃ A DATELOR Conform ipotezei nule.05 mg/kg -i.04 1. mediu de explorãri în fiecare minut lot martor (Apã distilatã – 0. ºi Diazepam-0.21 1. c. 3/2005 . p.71 18.2) (fig.) 3.1 mg / 10 g) lot control (Diazepam 0.42 24. p. p. p. 1 (Amiodarona 5 mg / kg) lot cercet. ºi respectiv 0. Animalele din fiecare lot au fost tratate dupa cum urmeaza: 1. cu o probabilitate de 95%. De asemenea diferenþele între Media nr.5 ºi respectiv p = 0.) pretarea statisticã a rezultatelor obþinute pe testul redresãrii pe barã. p. între comportamentul ºoarecilor din cele patru loturi nu existã diferenþe statistic semnificative.05 mg/kg i.57 20 10 0 lot martor lot control lot cercetare 1 lot cercetare 2 * semnificativ statistic faþã de martor ** semnificativ faþã de control Figura 1 Activitatea exploratorie a ºoarecilor pe placa perforatã Evoluþia în dinamicã a reacþiei reflexe de explorare pe placa perforatã este observatã în figura 2. REZULTATE Datele înregistrate ne-au indicat o micã scãdere a numãrului mediu de explorãri pe placa perforatã la lotul control faþã de lotul martor ºi o scãdere mai accentuatã la loturile de cercetare.6 ºi respectiv p = 0.86 * ** 17. c.3). c. ipoteza nulã este respinsã ºi ipoteza alternativã este acceptatã. 1) 30 25. lotul martor a fost tratat cu apa distilata (0.05 mg / kg) Figura 2 Evoluþia reacþiei reflexe de investigare a ºoarecilor pe placa perforatã 118 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.

talamusului ºi hipotalamusului.86 Procente 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 85. ceea ce sugereazã cã Amiodarona. Receptorul GABAB este localizat pre ºi postsinaptic fiind constituit din doua subunitaþi diferite. c.1 Deviaþia standard 9. ºi o scãdere a capacitãþii de redresare la lotul cercetare 2 faþã de martor ºi control. cefalee. Acesta acþioneaza pe trei tipuri de receptori: GABAA.1 ml/10 g i. atât singurã cât ºi în asociere cu Diazepamul. fatigabilitate.09 5.4) (fig. posibil GABA. GABAB ºi GABAC (3).10) (fig. membrana celulara este hiperpolarizata.3 10 lot martor lot control lot cercetare 1 lot cercetare 2 * semnificativ faþã de martor ** semnificativ faþã de control 0 lot martor lot control lot cercetare 1 lot cercetare 2 Figura 4 * semnificativ faþã de martor Evaluarea capacitãþii de redresare a ºoarecilor Figura 3 Evaluarea capacitãþii de evadare a ºoarecilor pe planul înclinat Pe testul de redresare s-a înregistrat o creºtere a capacitãþii de redresare la lotul cercetare 1 faþã de lotul martor ºi faþã de control. fiind urmatã de scaderea excitabilitaþii membranei (1).14 24.4 57. un situs pentru benzodiazepine ºi un situs pentru GABA. astenie. ameþeala. are loc influxul ionic. a deprimat activitatea exploratorie a animalelor de experienþã. producând efecte deprimante.35 5.) Cercetare2 (Amiodaronã-5 mg/kg s. Perioadele de latenþã pânã la evadarea pe planul înclinat Nr.7 71. Situsul pentru benzodiazepine se afla la nivelul subunitaþii ? din structura receptorului (2). 3) Timpul mediu de evadare (secunde) cât ºi faþã de control.86 20 15 * ** 14. tulburari cognitive.29 22. Capacitatea de evadare a fost apreciatã prin perioada de latenþã a ºoarecilor pânã la urcarea pe planul înclinat (tabel 2). Receptorul GABAA este localizat la nivelul membranei postsinaptice. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. p.) Diferenþe semnificative statistic au fost înregistrate între lotul control ºi lotul martor (p= 0. tremor.05 mg/kg i.14 24. În urma acþiunii benzodiazepinelor ºi facilitarii acþiunii GABA se deschide canalul de clor. neuropatii periferice motorii ºi senzoriale (5). p. p. 4) INTERPRETARE Date din literatura indica faptul ca în urma administrarii Amiodaronei la om. Eliberarea presinaptica a neurotransmiþatorilor este scazuta prin inhibiþia canalelor de Ca2+ sau deschiderea canalelor de K+(2). precum ºi între lotul cercetare 2 ºi martor (p = 0.05 mg/kg i. atât faþã de martor.) Control (Diazepam-0.) Cercetare 1 (Amiodaronã 5 mg/kg s.Pe planul înclinat s-a observat o scãdere a capacitãþii de evadare la lotul control faþã de lotul martor.87 8. La nivel presinaptic îºi exercita acþiunea prin inhibarea canalelor de Ca2+ voltaj dependente (reducând astfel eliberarea transmiþatorului) iar la nivel postsinaptic prin deschiderea canalelor de K+ (reducând astfel excitabilitatea postsinaptica) (2). 3/2005 119 . Pe testul placii perforate Boissier-Simon s-a înregistrat o scadere a numarului de explorari la loturile cercetare 1 ºi cercetare 2.67 30 * 22. Experienþele noastre au demonstrat efecte inhibitorii asupra comportamentului animalelor sugerând posibilitatea eliberarii unor neurotransmiþatori inhibitori. ºi o scãdere mai accentuatã la loturile de cercetare.26) cât ºi faþã de control (p=0. c. s-a demonstrat ca Diazepamul acþioneaza asupra sistemului limbic. Conþine un canal de Cl-.3). ºi Diazepam-0. ca urmare a facilitãrii mediaþiei GABA-ergice (6).29 * 22. pot aparea reacþii adverse de tip ataxie. Tabelul 2 Lot Martor (Apã distilatã-0. Acidul γ aminobutiric (GABA) este unul dintre principalii neurotransmitatori inhibitori de la nivelul sistemului nervos central. Amiodarona prin blocarea canalelor de K+ la nivel presinaptic ar putea sa produca stimularea eliberarii presinaptice a unor neurotransmiþatori. mediu secunde 15 22. Diferenþele între capacitatea de redresare a ºoarecilor din lotul cercetare 2 au fost semnificative statistic atât faþã de martor (p= 0. În studiile efectuate pe animale.

htm/tgid_/bn_DIAZEPAM/type_pdr/ qx/index.com/xq/cfm/pageid_0/ htm_69213040. aºadar asocierea Amiodaronei cu Diazepam a scãzut capacitatea de reacþie ºi de orientare a animalelor într-un mediu nou. 2nd Edition. În experienþele ulterioare ar fi interesant de investigat dacã Amiodarona stimuleazã eliberarea de GABA de la CONCLUZII 1. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2. Krogsgaard-Larsen P. 471. 2002.Pe testul planului înclinat s-a înregistrat o creºtere a duratei de latenþa pâna la evadarea ºoarecilor. Sandow J. http: //www. sau prin alt mecanism. Vogel WF: Drug discovery and Evaluation Pharmacological Assays. 3/2005 . În cazul testului de redresare pe bara s-a înregistrat o scadere a capacitaþii de redresare a ºoarecilor. dar ºi dupã asocierea cu Diazepam. Dale MM. Rang HP. 393-394. se evidenþiaza faptul ca Amiodarona administrata „per se“. iar Diazepamul îi potenþeazã acþiunea prin facilitarea ataºãrii neurotransmiþãtorului la nivelul receptorilor GABAA postsinaptici. Hillier K. Liljefors T. http: //www. În concluzie. 128-129. 397. drugs. htm/tgid_/bn_Cordarone520Intravenous/ type_pdr/qx/index. 133. din rezultatele obþinute cu aceste teste. Waller DG. ceea ce semnifica o reducere a coordonarii neuro-musculare produsã de Amiodaronã în asociere cu Diazepamul. 3. rxcarecanada. Moore PK . Churchill Livingstone. Vogel WH. Capacitatea de evadare a ºoarecilor a fost diminuatã de asocierea Amiodaronã-Diazepam. Madsen U. Müller G. drugs. 2003. – Textbook of Drug Design and Discovery – 3rd Edition. BIBLIOGRAFIE 1. 2002. Capacitatea de explorare a ºoarecilor a fost diminuatã de Amiodarona administratã singurã. Schölkens BA.asp. 3. 5. – Medical Pharmacology and Therapeutics. 2001. com/xq/cfm/pageid_0/ htm_90401850. Ritter JM. Renwick AG. Capacitatea de redresare a fost diminuatã de asocierea Amiodaronã-Diazepam. Pharmacology 5th Edition. cât ºi în asociere cu Diazepamul are efecte inhibitorii asupra comportamentului la ºoareci. http: //www. com/Cordarone. 173-202. Philadelphia. 4. nivel presinaptic. 403-404. htm 7. 6. 2. htm 120 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr.

after single administration had reduced the general anaesthesic effect of thiopental at mice. incidenþa anesteziei generale a fost mai mare faþã de cea înregistratã la lotul martor. In this study we tried to investigate if the barbital-induced anaesthesia may be influenced at mice after pretreatment with Ginkgo biloba extract. Papilian“ Sibiu. ºoareci.). Observaþiile experimentale au sugerat cã administrarea unicã a extractului de Ginkgo biloba utilizat de noi. durata perioadei de latenþã pânã la instalarea somnului anestezic ºi durata anesteziei generale. ªoarecii din cele douã loturi investigate au fost pretrataþi cu extractul de G. în doze mari poate produce stimularea intensã a SNC. b. „Iuliu Haþieganu“ Cluj-Napoca ***Facultatea de Medicinã „V. tiopental. faciliteazã procesele de învãþare la animale (4. p. Animalele au fost grupate în loturi – 6 animale/lot (lot martor. La animalele din lotul pretratat cu extractul de G.) sunt utilizate pentru ameliorarea circulaþiei sangvine periferice.. b. (G. control ºi douã loturi pretratate cu extractul de G. îmbunãtãþirea metabolismului neuronal ºi activitãþii psihice (5). p. În aceste experienþe ne-am propus sã studiem dacã acþiunea stimulentã a extractului de G. clorpromazina Substanþa cercetatã: extractul apos de Ginkgo biloba Tehnica experimentalã Tehnica experimentalã utilizatã a fost în conformitate cu cea descrisã în literaturã (7). influenþeazã anestezia generalã la ºoareci. La ºoarecii din lotul pretratat cu extractul de G. Thiopental. p. Dupã 30 de minute de la injectarea extractului vegetal s-a administrat tiopental (35 mg/kg) i. M. p. extract an antiischemic drug with nootropics properties may stimulate the central nervous system after high dose administration. Spitalul Clinic Judeþean Sibiu ****Spitalul de Psihiatrie Sibiu REZUMAT Extractul din frunzele de Ginkgo biloba L. anestezie generalã. ªerb*. b. INTRODUCERE În practica medicalã numeroase preparate medicamentoase care conþin extracte din frunze de Ginkgo biloba L. L. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Studiile noastre anterioare au demonstrat cã extractul de G. Rezultatele au fost prelucrate procentual ºi prin calcularea mediilor aritmetice ºi ale deviaþiilor standard. Papilian“ Sibiu. Safta**. preparat antiischemic ºi cu proprietãþi nootrope poate produce stimularea sistemului nervos central. Swiss. la animale (6). Animalele din lotul de control au fost pretratate cu clorpromazinã(2. b. b. ªoarecii din lotul martor au fost trataþi exclusiv cu tiopental (35 mg/kg). Cuvinte cheie: extract de Ginkgo biloba. anaesthesia. Substanþe Substanþele de referinþã utilizate au fost: tiopental. REZULTATE În experienþele efectuate s-au urmãrit: incidenþa anesteziei generale. la care sunt necesare intervenþii medico-chirurgicale sub anestezie generalã. randomizarea fiind fãcutã dupã greutate. dupã administrarea în doze mari. la ºoareci. 8). ABSTRACT The Ginkgo biloba L. N. Observaþiile pe animale ar putea atrage atenþia asupra unor efecte similare la pacienþii pretrataþi cu extracte de Ginkgo biloba. R. (5 mg/kg).. mice. Moldovan**** *Facultatea de Medicinã „V. Our research have suggested that the Ginkgo biloba extract used by us in high dose. iar dupã 30 de minute au fost tratate cu tiopental (35 mg/kg) i. dar mai micã decât cea observatã la lotul de control. b. p. Incidenþa anesteziei generale Incidenþa anesteziei generale la animalele din lotul de control a fost mai mare comparativ cu cea înregistratã la lotul martor (tabelul 1).). Prin acest studiu am încercat sã investigãm dacã pretratarea ºoarecilor cu extractul de Ginkgo biloba influenþeazã anestezia generalã barbituricã.. Experimental s-a observat cã extractul din frunzele de G. masculi. 5 mg/kg) i. 3/2005 121 . (25 mg/ kg) somnul narcotic nu s-a instalat la nici un animal de experienþã (tabelul 1). (5 mg/kg ºi respectiv 25 mg/kg) i. în dozã mare a redus efectul anestezic general al tiopentalului. Key words: Ginkgo biloba extract. Grigore***. Testul T Student a fost utilizat pentru luarea deciziei statistice. MATERIALE ªI METODE Animale Experienþele au fost efectuate pe ºoareci albi. pe cale intraperitonealã (i.ANESTEZIA GENERALÃ LA ªOARECI DUPÃ ADMINISTRAREA UNICÃ A UNUI EXTRACT APOS DE GINKGO BILOBA GENERAL ANAESTHESIA AT MICE AFTER SINGLE ADMINISTRATION OF A GINKGO BILOBA EXTRACT B. b. b. F. cu greutate de 25±5 g. Nucleul de Cercetare al Spitalului de Psihiatrie Sibiu **U. Acþiunea stimulatoare a acestui preparat galenic ar putea sã influenþeze somnul fiziologic sau cel indus de medicamente.

b.5 mg/kg) s-a înregistrat scãderea perioadei de latenþã pânã la instalarea anesteziei. 019) (tabelul 2).5 mg/kg + Tiopental 35 mg/kg) G.24) (tabelul 3). Diferenþa a fost semnificativã din punct de vedere statistic (p = 6. administrat în dozã de 5 mg/kg nu a influenþat în mod semnificativ incidenþa. decât la cea înregistratã la lotul martor (tabelul 3). 3/2005 . Durata medie a perioadelor de latenþã pânã la instalarea anesteziei generale la ºoarecii pretrataþi cu substanþele cercetate (prin administrare unicã) Anestezie generalã (%) Prezentã 4 1. 89) (tabelul 2). În schimb.66 66.5 mg/kg + Tiopental 35 mg/kg) G. muscarinici. 5 mg/kg + Tiopental 35 mg/kg G. histaminergici H1. anestezia generalã a avut o duratã mai lungã. La animalele pretratate cu extractul de G.5 8 0 Absentã 0. iar diferenþele faþã de lotul martor au fost semnificative din punct de vedere statistic (p=0. (5 mg/ kg) durata perioadei de latenþã pânã la instalarea anesteziei Tabelul 2 Lot Martor (Tiopental 35 mg/kg) Control (Clorpromazina 2. Durata anesteziei generale la ºoarecii pretrataþi cu extractul de G. Clorpromazina antago- semnificativ faþã de cea înregistratã la martor (p = 0. latenþa ºi durata anesteziei generale barbiturice. Dintre aceºtia pot fi enumeraþi receptorii dopaminergici D2. În cazul pretratãrii ºoarecilor cu extractul de G. Toate aceste rezultate relevã faptul cã anestezia generalã este potenþatã de clorpromazinã. la ºoarecii pretrataþi cu substanþele cercetate (prin administrare unicã) Anestezie generalã (%) Prezentã 9.2x10-4) (tabelul 3). b.83 4. (25 mg/kg) deoarece somnul anestezic nu s-a instalat la nici un animal de experienþã. diferenþa între durata anesteziei generale la acest lot ºi lotul martor a fost semnificativã din punct de vedere statistic (p = 5. 5 mg/kg + Tiopental 35 mg/kg G. poate influenþa anestezia generalã barbituricã. 5 mg/kg + Tiopental 35 mg/kg G. (3). Totodatã a fost observatã creºterea incidenþei ºi duratei anesteziei generale. b. la ºoarecii pretrataþi cu substanþele cercetate (prin administrare unicã) Anestezie generalã (%) Prezentã Absentã 16.5x10-6). Antagonizarea acestor receptori determinã la nivelul sistemului nervos central potenþarea efectelor deprimante ale anestezicului general. b. b. b.33 83. perioada de latenþã a fost absentã.707 0. b. b. (5 mg/kg) nu a fost diferitã în mod Tabelul 3 Lot Martor (Tiopental 35 mg/kg) Control (Clorpromazina 2. 25 mg/kg + Tiopental 35 mg/kg Durata perioadei de latenþã pânã la instalarea anesteziei generale Perioada de latenþã pânã la instalarea anesteziei generale a fost mai scurtã la animalele din lotul de control. Durata medie a anesteziei generale. etc. b.5 mg/kg + Tiopental 35 mg/kg) G.57 0 Durata anesteziei generale La animalele din lotul de control.66 0 Martor (Tiopental 35 mg/kg) Control (Clorpromazina 2. lipsa instalãrii somnului barbituric la animalele pretratate cu extractul de 122 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Somnul anestezic nu a apãrut la nici unul dintre animalele pretratate cu extractul de G.5 50.5 0 Absentã 0 1. b. b.32 0. Extractul de G.707 0. (25 mg/kg) (tabelul 3).33 100 33. Ca urmare. 25 mg/kg + Tiopental 35 mg/kg generale nu a fost diferitã în mod semnificativ faþã de martor (p=0.66 16.66 33.Tabelul 1 Lot Evaluarea incidenþei procentuale a anesteziei generale barbiturice. b. faþã de martor (tabelul 2).816 0 nizeazã în mod complex mai multe tipuri de receptori. 25 mg/kg + Tiopental 35 mg/kg INTERPRETAREA REZULTATELOR În experienþele noastre am încercat sã observãm dacã pretratarea animalelor de experienþã cu un extract apos de G. La ºoarecii din lotul de control pretrataþi cu clorpromazinã (2.

425. Sibiul Medical. 1992. 38: 109-114. Berlin. RANG HP. VOGEL WH. 5th Edition. 1996. SCHÕLKENS BA. 2nd Edition. Ginkgo biloba. 586-590. Editura Medicalã. Philadelphia. 1999.G. STROESCU V. dopaminei poate explica efectul stimulator al extractului vegetal asupra sistemului nervos central. 1: 37-38.. RITTER JM. Co. 42: 785-789. 3/2005 123 . 5. Karlsruhe. Churchill Livingstone. faþã de martor. 2. Pharm. De altfel. 8. de la nivelul sistemului nervos central (1). care regleazã canalele membranare de clor. b. Pharmacol. b. DRIEU K. 3. 6. SAFTA L. 1991. modificãrile înregistrate fiind semnificative din punct de vedere statistic.. DeFEUDIS FV. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Bazele farmacologice ale practicii medicale. 2002. Mulþumim doamnei Prof. 1998. Univ. administrarea unicã a extractului de Ginkgo biloba în dozã de 25 mg/kg BIBLIOGRAFIE 1. Springer Verlag. a confirmat efectul stimulator asupra sistemului nervos central. W. 16-18. la animalele de experienþã. Drug discovery and evaluation pharmacological assay. b. în dozã de 25 mg/kg sugereazã apariþia unui efect stimulator al extractului vegetal asupra sistemului nervos central. DALE MM. Aºadar. MOORE PK.. BROCHET D. 1990. Pharmacol. VOGEL WF. Prevention by a Ginkgo biloba extract (GBE 761) of the dopaminergic neurotoxicity of MPTP. Tebonin. Bucureºti. Pharmacology. SANDOW J. Schwabe. 4. Ipotezele explicãrii acestor modificãri comportamentale fac referire la interacþiunea extractului de G. General Pharmacology. cu situsul picrotoxinã/ TBPT al receptorului GABA. Viorica Hodiºan pentru sprijinul acordat la furnizarea extractului de Ginkgo biloba. RAYMOND C. Eliberarea CONCLUZII În urma experienþelor noastre am observat cã extractul de Ginkgo biloba (25 mg/kg) utilizat de noi pentru pretratarea ºoarecilor a redus în mod semnificativ efectul anestezic general al tiopentalului. la animalele de experienþã. WINTER E. Ed. CLOSTRE F. 33. Effects of single intraperitoneal injections of an extract of Ginkgo biloba (EGb 761) and its terpene trilactone constituents on barbital-induced narcosis in the mouse. 7. Behavior. COSTENTIN J. ªERB B. Gmbh et. J. Totodatã experienþe efectuate cu fracþiuni din extractul de G. RAMASSAMY C. (bilobalida. asupra unor teste de psihofarmacologie la animale. CHRISTEN Y. MÜLLER G. 528-531. Biochem. În mod implicit perioada de latenþã ºi anestezia generalã au lipsit. ginkgolida B) au relevat modificãri comportamentale de tipul „creºterii vigilenþei corticale“ ºi „efect de tip antidepresiv“. 2003. în doze mari determinã eliberarea unor neurotransmiþãtori cum ar fi dopamina (2). Dr. SCHWABE W. Acþiunile extractului de Ginkgo biloba L. b. Preparatul galenic administrat înaintea tiopentalului a contrabalansat efectul deprimant al anestezicului general. 3: 249-256. informaþiile din literaturã aratã cã administrarea extractului de G.

atãt medici cãt ºi asistente. administrãrii ºi procesului de monitorizare [28]. transcripþie greºitã. ABSTRACT Medical errors represent a potential problem in each speciality. datele aratã cã existã un risc mai mare de eroare medicalã în unitãþile de terapie intensivã neonatalã. medical error. Deasemenea se pare cã sexul masculin este mai predispus la complicaþii severe faþã de sexul feminin [26. Odatã cu îmbunãtãþirea tehnicilor de îngrijire ale prematurului ºi ale nou nãscutului. 6. Tipurile de eroare sunt atribuite prescrierii. care sunt extrem de complexe. distribuirii. procesãrii. non-complianþã din partea pacientului [1]. scris de mãnã neinteligibil. [11] într-un studiu prospetiv în douã spitale pediatrice universitare au demonstrat acest lucru. 17]. 34]. Informaþiile referitoare la erorile medicale sunt expuse publicului la ora actualã mai mult decãt oricãnd. Eroare de medicaþie înseamnã orice eroare de medicaþie mai mare sau mai micã din mometul prescripþiei pãnã la 124 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 2. tehnicã greºitã de administrare. personal indecvat. eroare de transcripþie ºi eroare de administrare de medicaþiei [11]. nou-nãscuþii avãnd potenþialul cel mai mare de a fi afectaþi [3. potenþialele surse precum ºi modalitãþile prin care pot fi evitate sau îmbunãtãþite. Ileana Lixandru** * Facultatea de Medicinã. Aceste mecanisme includ cursuri. programe de educaþie individualã. INTRODUCERE Un capitol puþin dezbãtut în literatura medicalã este cel al erorilor medicale [5. In neonatology these could be more frequent due to the lack of communications with the patients and of narrow range between therapeutic and toxic effect of drugs. În unitãþile de terapie intensivã. 28]. reinternãri repetate. Soluþiile la erorile medicale – implementarea strategiilor de educaþie în vederea reducerii erorilor medicale. Cuvinte cheie: Nou-nãscut. trebuie sã aibã în vedere în locul fireºtii întebãri „Cine a fãcut-o?“ mai degrabã „Ce anume din sistemul de verificare a dat greº ºi a permis aceastã eroare?“ National Institute of Medicine din USA a estimat cã dintr-un numãr de 33. pediatrii ºi neonatologii au fost obligaþi sã reajusteze dozele de medicamente în funcþie de vãrsta gestaþionalã. TIPURILE DE ERORI MEDICALE ªI TERMINOLOGIE În analiza erorilor medicale primul pas este reprezentat de identificarea ºi nominalizarea erorilor de medicaþie. 3. medicament neautorizat. În neonatologie acestea pot fi mai frecvente datoritã lipsei de comunicare cu pacientul ºi datoritã intervalului foarte mic între doza terapeuticã ºi cea toxicã. În pediatrie. omisie de dozã.6 milioane de internãri anuale în spitalele americane aproximativ 44000 de oamnei decedeazã anual din cauza efectelor adverse ºi îngrijirii necorespunzãtoare [10]. datele actuale demonstreazã o incidenþã de 1 eroare la 20 de prescripþii medicale [3]. care s-au dovedit eficiente [12].ERORILE MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA NOU-NÃSCUTULUI SPITALIZAT MEDICAL ERRORS IN LOOKING AFTER A HOSPITALISED NEWBORN CHILD Oana Falup-Pecurariu*. potential sources and ways by which they could be improved. necesitãnd adesea perioade îndelungi de spitalizare [24]. supra sau subdozare. Cel mai important lucru este identificarea surselor de eroare. 21. În aceastã lucrare este prezentatã terminologia erorilor medicale. Universitatea Transilvania Braºov ** Spitalul de Copii Braºov REZUMAT Erorile medicale reprezintã o problemã potenþialã în fiecare specialitate. Ioana Dumitru**. etichetare greºitã. DATE GENERALE Atunci cãnd apare o eroare medicalã serioasã toþi cei care sunt angrenaþi în îngrijirea nou-nãscutului. Astfel. Cu toate cã este dificil de a avea o incidenþã realã a erorilor de medicaþie. 34. management. Tipuri de erori medicale: eroare de prescripþie. Kaushal ºi colab. Printre nou-nãscuþii din alte unitãþi. Key words: Newborn. 3/2005 . Prematurul reprezintã un risc înalt de morbiditate datoritã numeroaselor probleme medicale. studiul erorilor la întalnirile colectivului ºi postere educative [28]. din 100 de internãri au apãrut 91 de erori de medicaþie ºi evenimente adverse legate de medicaþie. Prematurul sub 1250 grame are un risc mai mare de eroare medicalã deoarece necesitã mai multe manevre agresive pentru monitorizarea evolutiei sale faþã de nou-nãscutul la termen [26. 1. 22]. In this paper there are described the terminology of medical errors. În USA se estimeazã cã erorile medicale rezultã în cel puþin un deces zilnic. management. abrevieri incorecte. Cele mai frecvente greºeli au fost legate de eroare de dictare din partea medicului. din 100 de internãri au apãrut 46 de erori medicale ºi 9 evenimente adverse. dar ºi în funcþie de vãrsta nou nãscutului calculatã în zile sau în sãptãmãni. greutatea la naºtere. fiind astfel expuºi erorilor medicale. eroare medicalã. Erorile cu potenþial periculos apar de 3 ori mai frecvent la copiii spitalizaþi comparativ cu adulþii.

33]. formã. cantitate.5 ori mai mare de a fi transferaþi în instituþii de boli cronice. Aceste lucruri sunt cu atãt mai evidente cu cãt pacientul este cu o vãrstã mai micã ºi mai ales nou-nãscut. dozã. b.primirea medicamentului. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. incluzãnd aici toþi prematurii ºi nou nãscuþii la termen dintr-o arie urbanã ºi suburbanã. DATE LEGATE DE PREVALENÞA ERORILOR MEDICALE În anul 1983 a început în Statele Unite ale Americii un program naþional de supraveghere medicalã care a avut ca obiectiv preîntãmpinarea erorilor medicale. [14] au descris erorile medicale la 7883 de cazuri avãnd vãrsta de sub 24 de luni. Studiile ulterioare [8] au propus un chestionar tip pentru pediatrii ºi obstetricieni pentru a determina nivelul cunoaºterii adecvate a resurselor terapeutice ºi a dozelor corecte necesare prematurilor cu vãrste gestaþionale cuprinse între 24 ºi 32 de sãptãmani pentru menþinerea lor în viaþã. greºeli de diluþie. probabil datorate numãrului mai mare de consultaþii ºi de internãri [11] care se ºtie sunt mai frecvente dimineaþa. Tot Lesar ºi colab [20] au evaluat 200 de reþete de la un spital cu 631 de paturi pentru prescrierea corectã a dozelor ºi au concluzionat cã erau supradoze în 61% din cazuri. dozã corectã. 27]. Conluzia studiului a fost cã populaþia aflatã la risc de eroare medicalã era cea aflatã în zona suburbanã ºi fãrã asigurare medicalã.6% datoritã farmaciºtilor dar numai în 10. La fel ca ºi în studiul lui Perlstein [23] cea mai frecventã greºealã a fost omisiunea virgulelor ºi implicit a zecimalelor. [9]au comunicat un procent de 4.5-4.9 ± 0. 30]. Analiza acestor date a relevat cã 315 erori de practicã medicalã au fost legate de o administrare de medicament. dintre care erori potenþial severe 45% ºi respectiv 19. De aici s-ar putea trage concluzia cã pentru îmbunãtãþirea supravieþuirii prematurului ºi a nou nãscutului ar trebui modificate obiceiurile medicale. Cele mai comune greºeli au fost raportate la medicaþia antimicrobianã. 29. [31] care au evaluat 431 de erori medicale din 5750 de prematuri care au fost reinternaþi la intervale variabile de timp.9% de erori medicale pe secþiile de nou nãscuþi. Medicamentele cele mai adesea greºit prescrise. dar mai ales ar trebui stimulat personalul medical în favoarea cunoaºterii resurselor medicale corecte. Studiul a dovedit ºi existenþa unor diferenþe remarcabile în spitalizarea corectã ºi în tratamentul acestor copii. Leape [15] a identificat cele mai frecvente erori de medicaþie astfel – a. timp de administrare corect. modalitare de administrare corectã ºi pacientul corect. Folli ºi colab. Necesarul de medicamente pentru acest grup populaþional este de 5 ori mai mare decãt pentru populaþia nascutã la termen [32. Abia 5. 5. vãrsta gestaþionalã de 30. 3/2005 125 . Cu toate acestea în cursul anilor s-a remarcat numai o uºoarã scãdere a procentului de erori medicale. cei mai expuºi au fost cei avãnd greutatea medie la naºtere de 1704 grame.5 % erau la prematuri ºi copii. De fiecare datã cãnd asistenta medicalã administrazã medicaþia. În studiul din 2000 a lui Slonim ºi colab. Problema principalã este reprezentatã de prevenirea erorilor de medicaþie care poate fi fãcutã prin asigurarea standardelor de calitate ºi programe de îmbunãtãþire care privesc tot personalul implicat în îngrijirea nou-nãscutului. d. urmatã de cea cardiovascularã. Omisiune înseamnã cã nu a primit medicamentul. dozaj ºi modalitate de administrare. Tot aceºti copii au un risc de 2.erori de adiministrare a medicaþiei ca frecvenþã. Autorii au urmãrit numãrul de consultaþii ºi de reinternãri funcþie de rezidenþã dar ºi de asigurare medicalã. 4. [18] au avut ca obiectiv urmãrirea evoluþiei acestora pe o perioadã de 10 ani ºi au constat cã dacã în 1987 aveau 522 de erori medicale în 1995 ele erau de 2115. În anul 1997 Kenneth ºi colab. dintre acestea 60. afectarea tractului gastro intestinal. Exista incã un grup mare de medici care cred încã cã anumite acte medicale desfãºurate într-o anumitã succesiune bazate pe experieneþã proprie sunt cele corecte pentru salvarea copilului [2] ºi nu cele din protocoale. subdoze 39%.5% din cazuri ele au fost considerate potenþial serioase.7% din cei din zonele suburbane aveau asigurare medicalã.3% au apãrut datoritã asistentelor medicale. Reducerea mortalitãþii infantile se poate face prin implementarea unor programe minuþios elaborate ºi cu toate acestea ele rãmãn doar puþin modificate în decursul timpului. a sistemului nervos central. concentraþie sau interacþiune de utilizare. SURSELE DE ERORI DE MEDICAÞIE Atunci cãnd analizãm o eroare de medicaþie acest lucru poate fi foarte dificil datoritã fapului cã în acest proces sunt implicate multe persoane cu responsabilitãþi diferite. El a fost creat în urma analizei a 2147 de internari dintre care 57% în unitãþi de terapie intensivã ale nou nãscutului ºi 43% în cele de pediatrie. eficiente ºi moderne. Cele mai des întãlnite greºeli medicale au fost omisiunea unor zecimale. erori de calcul. Cei care fac cel mai adesea erori de terapie în secþiile de nou nãscuþi sunt rezidenþii care au numeroase ore de lucru ºi care nu au adesea un somn suficient [19]. Eroare de prescriere medicalã înseamnã selecþie incorectã de medicament. Cu cãt numãrul de consultaþii este mai mare cu atãt creºte numãrul de erori medicale [29. erau cele nou introduse pe piaþã faþã de cele mai vechi. favorizaþi fiind copiii din zona urbanã. Tot la cei din zonele suburbane s-a constatat cel mai mare risc pentru segregare etnicã ºi de tratament. Reacþie adversã înseamnã orice reacþie adversã care apare la administrarea medicamentului. Costurile medicale în primul an de viaþã au fost de cinci ori mai mari ºi tot ei au fost cei mai expuºi erorilor medicale [7. precum ºi informarea medicilor ºi asistentelor medicale. ei fiind totodatã grupul cu cel mai înalt risc de morbiditate ºi mortalitate. hidrocefalia. cele mai multe depistate înainte de administrarea medicaþiei. în turele de dimineaþã. Studiul a demonstrat subestimarea cazurilor precum ºi întãrzierea în trimiterea lor în timp util la un centru de referinþã. erori de sistem care apar la transmiterea informaþiei. c. Complicaþiile majore ale prematuritãþii sunt boala cronicã pulmonarã. erori de sistem atunci cãnd anumite analize inadecvate sunt disponibile sau alte informaþii necesare pacientului lipsesc. De la implementarea programului de urmãrire al erorilor medicale Lesar ºi colab. hemoragia meningo-cerebralã. cele mai multe au apãrut pe parcursul zilei. trebuie sã aibã în vedere cei 5 C – medicaþie corectã.2 sãptãmãni.

pg. Landrigan C. „ reguli pentru managementul intervalelor de dozaj pentru fiecare medicament per kilogram corp – astfel nu se pot prescrie supradoze pentru nou-nãscut. 306-307 2. available: http://nap.A. J. Operating at the sharp end: The complexity of human error. 2 119-124.. STRATEGII DE PREVENÞIE Unii autori au publicat mecanisme pentru reducerea posibilitãþii de eroare în practica medicalã [4. Rawlings et al: Expected duration of hospital stay of low birth weight infants. 109: 13-7 5. intention and behaviour: an introduction to theory and research. 6.9% mai multe erori faþã de cei care au dormit o medie de 8 ore între douã zile de activitate.)Human error in medicine. Kenneth et al: Socioeconomic variation in discretionary and mandatory hospitalization of infants: an ecologic analysis. 42: 707-710. 1994. Polle R. „ training al farmaciºtilor ºi asistentelor de farmacie în medicaþia no-nãscutului. graphic depiction in relation to birth weight and gestational age. Erorile de calcul 7. Factors related to errors in medication prescribing.L. „ asigurarea standardelor de calitate – prin determinarea concentraþiilor sanguine a unor medicamente injectabile ºi un dublu control al medicaþiei eliberate de farmacist. Cel mai BIBLIOGRAFIE 1. DC: National Academy of Press. Col. Am J Health-Syst Pharm 2004. 1986. cu calcularea computerizatã a dozelor. Bates DW. Nou-nãscuþii au risc crescut la aceste erori din cauza lipsei de colaborare ºi a concentraþiilor terapeutice de medicamente foarte aproape de cea toxicã. 1975 288-334. 15. Woods D. important lucru este identificarea erorilor medicale. 272: 1851-7. Error in medicine. Committee on Quality of Health Care in Amerca. Dis. 3. oriunde în lume. The patient safety movement. Koren G. Nr. Pediatrics 1997. Belief. Arch.L.E. 10. attitude. JAMA 2001: 285: 2114-2120 12.2 % din pacienþii care se externeazã. Greºelile de diagnostic au fost de 5. CONCLUZII Erorile medicale sunt prezente în toate specialitãþiele. [13] au cuantificat erorile medicale raportate de spital pe secþiile de nou nãscuþi dovedind cã ele apar la 1. 9. 79. Cullen DJ. Woods DD. Kantel D et al: Hospital reported medical errors in premature neonates. 1994. În plus într-un studiu prospectiv [11] pe 6 luni pe un numãr de 1120 pacienþi din 2 centre academice importante rata cea mai mare de eroare medicalã s-a înregistrat în secþiile de nou-nãscuþi si cele de terapie intensivã de nou nascuti. Kohn LT. 7. Corrigan JM. Bates D. Lucas 2004 [16] a identificat urmãtoarele posibilitãþi de reducere a erorilor medicale: „ formulare speciale pentru medicaþia nou-nãscuþilor. 6. Medication errors and adverse events in pediatric patients. Donaldson MS (Eds) To err is human: Building a safer health system (Online). Nr. 3/2005 . JAMA. 99. 274: 29-34 4. Brothwood H et al: Prognosis of the very low birth weight baby in relation to the gender. et al. În anul 2004 Kanter ºi colab. Pediatric Critical Care Medicine 2004 vol 5 .61. la un numãr de 2203 pacienþi cu 634 de internãri rezidenþii au fãcut în condiþii de deprivare de somn 35. Human error in in perspective. Postgrad Med 2001. cea mai frecventã eroare fiind dozarea incorectã a medicamentului [3]. Billings CE. American Society of Hospital Pharmacists ASHP guidelines on preventing medication error in hospitals. reprezintã aproximatov 55% din toate erorile medicale la copil într-un studiu ºi numeroase în altul [18. Pediatrics 1987. 14. Pediatric Critical Care Medicine 2004 vol 5 .. et al.edu. Kantel et al: Hospital reported medical errors in premature neonates.307-309.559-564. „ listã permanentã cu medicaþia de urgenþã. Laird N. Cook R. avãnd în vedere potenþialul de eroare în farmacia spitalului. 16. recunoaºterea ºi analiza lor preceum ºi implementarea regulilor de evitare a lor. Improving medication safety in a neonatal intensive care unit. extrem de obositoare care cresc în mod remarcabil riscul de greºealã medicalã avãnd un impact important pe morbiditatea infantilã.readingroom 11. 50. Ajzen et al. David.Munca în secþiile de terapie neonatalã este extrem de consumptivã ºi de obositoare. Addison Wesley Publishing Co. Child. et al: Medication error prevention by clinical pharmacists in two hospitals. American Journal of Hospital Pharmacy. JAMA 1995. Lucas AJ. 774-784.S. In MS Bogner (Ed. 15]. Trends of medication errors in hospitalized children. Journal of Pediatrics 1993 vol. 277: 312-137 126 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. iar reþetele cu doze incorecte au fost în acest serviciu de aproximativ 34%. Washington. 1999. Lesar TS. Institute of Medicine. 17. Erorile de prescripþie reprezintã 50% din erorile care pot fi prevenite la adulþi. JAMA 1997. 123. Stein DS. Hillsdale. Incidence of adverse drug events and potential adverse drug events: implications for prevention. J Clin Pharmacol 2002. 8. 718-722. Kaushal R. NJ: Lawrence Erlbaum. Implementarea acestor reguli de cãtre Lucas [16] a dus la la o creºtere a siguranþei circuitului medicaþiei evaluatã la 87% de cãtre neonatologi ºi 96% de cãtre farmaciºti. 61: 33-7. Autorii au ajuns la concluzia cã rezidenþilor ar trebui sã li se acorde posibilitatea unui somn normal ºi nu stagii prelungite. 13. Leape LL.6 ori mai frecvente ºi mai grave faþã de cei care dormeau suficient. 2 119-124. 1993. 25]. Briceland L. Reading H. Folli H.

18. Lesar T.S. et al: Medication prescribing errors in a teaching hospital. A 9 year experience. Arch. Intern. Med. 1997 Jul 28;157;1569-1576. 19. Landringen et al: Effects of reducing interns work hours on various medical errors in intensive care units. N.Engl.Med.J. 2004 Oct.28.351(18) 1838-1848. 20. Lesar T.S. et al: Tenfold medication dose prescribing errors . Am. Pharmacotherapy 2002 Dec.36(12) 1833-1839. 21. Naye RL, Burt LS et al: Neonatal mortality the male disadvantage. Pediatrics 1971,48,902-906. 22. Perlman RH,Palto M et al: Discordance between male and female deaths due to respiratory distress syndrome. Pediatrics 1986; 78; 238-244. 23. Perlstein P., Callison C et al: Errors in drug computation during newborn intensive care. Am.J.Dis.Child. 1979; 133; 376-379. 24. Powell PJ, Powell CV, Hollis S: When will my baby go home; Arch. Dis.Child, 1992, 67, 1214-1216. 25. Rowe C, Koren T, Koren G. Errors by paediatric residents in calculating drug doses, Arch Dis Child 1998; 79: 56-58 26. Rawlings C. et al: Expected duration of hospital stay of low birth weight infants, graphic depiction in

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

relation to birth weight and gestational age. Journal of Pediatrics 1993 vol. 123,pg.307-309. Resnick et al: Prospective pricing system for tertiary neonatal intensive care. Pediatrics 1986;78;820-828. Sullivan J, Buchino J. Medication errors in pediatrics – the octopus evading defeat, J Surg Oncol 2004; 88: 182-188 Slonim A.D., Tian J., Lafleur B. et al: Hospital reported medical errors in children. Pediatrics 2003; 111, 617-621. Steven B. Morse et al: Estimation of neonatal outcome and perinatal therapy use. Pediatrics 2000; vol.105 II ; 1046-1055. Slonim A.D. et al: The impact of prematurity; a perspective of intensive care units. Critical Care Medicine 2000; 28; 848-853. Resnick et al: Prospective pricing system for tertiary neonatal intensive care. Pediatrics 1986;78;820-828. Touse N.R., Susan Keckes, J.P.Thornton et al: Medication errors in neonatal and pediatric intensive care units. The Lancet, Aug. 1989 12: 374-376. Yu VH, Hewson PH, Hollingsworth E: Iatrogenic hazards of neonatal intensive care in extremly low birthweight infants. Anst. Paedr.J. 1979,15, 233-237.

„Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 3/2005

127

DISECÞIE ACUTÃ DE AORTÃ TIP A: PREZENTÃRI DE CAZURI ACUTE AORTIC DISSECTION TYPE A
Maria-Daniela Podeanu, M. Buruian, Nina-Ioana ªincu Clinica de Radiologie ºi Imagistica Medicala, UMF Tg.-Mureº

REZUMAT Disecþia acuta de aorta reprezinta una din urgenþele majore cu care se confrunta departamentul nostru de tomografie computerizata (CT) . Aorta ascendenta este mai frecvent interesata în disecþie, necesitând intervenþie chirurgicala imediata. Angiografia CT (CTA) a optimizat diagnosticul ºi conduita în disecþia acuta de aorta oferind informaþii rapide despre sediul primar al disecþiei, extensia ºi complicaþiile acesteia. Data fiind importanþa examenului CT ºi interesul multidisciplinar pe care îl implica, autorii prezinta trei cazuri de disecþie acuta de aorta tip A. Cuvinte cheie: disecþie de aorta, disecþie acuta de aorta, tomografie computerizata, fald de disecþie ABSTRACT Acute aortic dissectionis one of the major causes of emergencies exams in our Emergency Computed Tomography (CT) Department. Most commonly, the site of dissection involve the ascending aorta and require surgical tratment. Computed tomography angiography (CTA) has improved the management decision of acute aortic dissection by providing rapide informations about the primary entry-site, the extension of dissection along the aorta and theirs complications. Considering the

importance of the CT exam and the multidisciplinary approach that it involves, the authors present three cases of acute aortic dissection type A. Keywords: aortic dissection, acute thoracic aortic dissection,computed tomography intimal flap PREZENTÃRI DE CAZURI Disecþia de aorta este o urgenþa medico-chirurgicala majora, cu consecinþe frecvent fatale, al carui prognostic depinde de sediul rupturii intimale primare ºi de extensia disecþiei (2,3,4). Poate debuta oriunde, mai frecvent în segmentul proximal al aortei ascendente. Consideram utila prezentarea evaluarii CT a trei cazuri de disecþie de aorta Stanford tip A (De Bakey I ºi II) având în vedere faptul ca în departamentul nostru de urgenþa examenul CT este, în mod curent, prima investigaþie imagistica la aceºti pacienþi (3,5). a) Pacient în vârsta de 58 ani, cu antecedente hipertensive; evaluarea CT stabileºte diagnosticul de disecþie de aorta tip A (De Bakey I) . Se localizeaza clar faldul de disecþie la nivelul radacinii aortei, aortei ascendente ºi crosei, cu extensie pe aorta descendenta toracica ºi abdominala, inclusiv în trunchiul arterial brahiocefalic, artera carotida comuna stânga, artera subclavia stânga ºi arterele iliace comune (Fig.1).

Figura 1

CTA (secþiuni axiale ºi reconstrucþii) – caz a) Faldul de disecþie este vizibil (CTA) de la nivelul radacinii aortei pâna în ambele iliace, fiind identificat ºi în arterele mari supraaortice, inclusiv în artera carotida comuna dreapta; constatam extensia disecþiei în trunchiul celiac ºi artera mezenterica superioara la nivelul emergenþelor (1). Ambele artere iliace au calibrul crescut ºi prezinta fald de disecþie. Lumenul fals al arterei iliace stângi este

b) La cel de-al doilea pacient, 65 ani, vechi hipertensiv, transportat de la mare distanþa prin UPU-SMURD, stabilim diagnosticul de disecþie acuta de aorta toracoabdominala tip A (De Bakey I) complicata, asociata cu rinichi în potcoava (fig.2). Una din complicaþiile majore, ruptura intrapericardica, este evidenta prin prezenþa hemopericardului (grosime maxima de 22 mm), (4).

128

„Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 3/2005

Figura 2

Fald de disectie, hemopericard, rinichi in potcoava – caz b) tip A (De Bakey II) . Faldul de disecþie este identificat la nivelul radacinii aortei, cu extensie parþiala pe trunchiul arterial brahiocefalic, fara a fi vizualizat la nivelul arterei carotide comune stângi, arterei subclavia stânga sau distal de aceasta (Fig.3) . Se constata cardiomegalie, hepatomegalie ºi epanºament pleural seros bilateral.

în mare parte trombozat, iar lumenul adevarat mult comprimat, laminat, este opacifiat filiform. c) Pacient tânar, 36 ani, trimis cu diagnosticul de: insuficienþa mitrala ºi aortica severe; disecþie de aorta ascendenta confirmata prin examen ecografic transesofagian (decelata de la nivelul radacinii aortei pâna la crosa). Stabilim diagnosticul CT de disecþie de aorta

Figura 3

Extensia faldului de disecþie, epanºament pleural bilateral ramurilor mari arteriale ºi evaluarea complicaþiilor. Informaþiile obþinute astfel sunt foarte utile pentru stabilirea conduitei terapeutice. 4. Safi HJ, Estrera AL, Aortic dissection , British Journal of Surgery, 2004, 91: 523-525 5. Yoshida S, Akiba H, Tamakawa M, et al, Thoracic involvement of type A aortic dissection and intramural hematoma: diagnostic accuracy-comparison of emergency helical CT and surgical findings, Radiology, 2003, 228: 430-435

Consideram ca tehnologia de care dispunem (singleslice CT) permite un diagnostic corect, identificând sediul primar al disecþiei, extensia acesteia în aorta, implicarea BIBLIOGRAFIE 1. Borioni R, Garofalo M, De Paulis R, et al, Abdominal Aortic dissection: anatomical and clinical features and therapeutic options, Tex Heart Inst J,2005, 32:70-73 2. Erbel R, Alfonso F, Boileau C, et al, Diagnosis and management of aortic dissection: Task Force on Aortic Dissection,European Society of Cardiology, Eur Heart J, 2001, 22:1642-1681 3. Goway MB, Helical CT Evaluation of the Thoracic Aorta, Appl Radiol, 2000,29:7-28

„Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. 3/2005

129

Insuficienþa venoasã cronicã afecteazã 40% din populaþia SUA. boli cardiovasculare – insuficienþã cardiacã. ABSTRACT Varicous ulcers are hard heeling. Key words: varicosis ulcer. (4) Metodele terapeutice utilizate pentru patologia venoasã ulcerativã sunt: – clinostatism prelungit – permite o circulaþie venoasã normalã. tratamentul venotonic sistemic susþinut nu amelioreazã semnificativ staza venoasã. – tratament chirurgical – relativ puþin aplicat în practicã. 130 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. bandaje compresive non-elastice. Lucrarea de faþã îºi propune prezentarea avantajelor terapiei prin bandaje compresive non-elastice în tratamentul ulcerelor varicoase. „ stadiul 5 – modificãri tegumentare ºi ulceraþii vindecate. eczemã varicoasã. cicatrizarea. corectarea modificãrilor organelor interne. debridarea. Utilizarea metodelor terapeutice compresive. necessity a long hospitalization and high prices for hospitalization. Papilian“ Sibiu. necesitã spitalizare prelungitã ºi costuri ridicate datoritã timpului îndelungat necesar vindecãrii. improves of mierocirculation. Practica modernã a demonstrat cã asocierea tratamentului flebologic (scleroterapie ºi terapie compresivã) cu terapia dermatologicã a crescut procentul vindecãrilor de la 75% la 90-92% (1). Dintre factorii implicaþi în patogenia insuficienþa venoasei cronice reþinem hipertensiunea venoasã. The effects of compressive dressings are: amelioration of muscular pump of the calf. „ stadiul 6 – modificãri tegumentare ºi ulceraþii active. patologie frecvent întâlnitã în dermatologie. Efectele utilizãrii bandajelor compresive sunt multiple ºi favorizeazã epitelizarea mai rapidã a ulcerelor. boli endocrine – hipertiroidie. NOÞIUNI INTRODUCTIVE Ulcerele venoase sunt leziuni caracterizate prin pierdere de substanþã dermo-hipodermicã. Etiology. displazii venoase congenitale) ºi factori favorizanþi (ortostatism prelungit. Gabriela Iancu Facultatea de medicinã „V. prin prisma experientei noastre cu aceastã metodã terapeuticã. vârsta) (4). „ stadiul 4 – modificãri tegumentare (pigmentaþie. fãrã tendinþã de vindecare spontanã ºi apar secundar msuficienþei venoase periferice. This study want to present the advantage of non-elastic compressive dressing in treatment of varicous ulcers based on our experience with this therapeutic method. boli pulmonare. hipodermosclerozã). sterilizarea ulcerului. – scleroterapie – la cazurile selecþionate ºi totdeauna necesitã asociere cu contenþie externã. cardiopatie ischemicã cronicã. non-elastic bandage. de scleroterapie sau chirurgicale necesitã o evaluare obiectivã a sistemului venos al membrelor inferioare (5). Using this therapeutic method allowed a significant amelioration of efficiency/price.ÎN AJUTORUL MEDICULUI PRACTICIAN BANDAJELE COMPRESIVE NON-ELASTICE: O ALTERNATIVà TERAPEUTICà ÎN ULCERELE VARICOASE NON-ELASTIC COMPRESSIVE DRESSING – A THERAPEUTICAL ALTERNATIVE OF VARICOUS ULCERS Maria Rotaru. În apariþia ulcerelor varicoase ºi a dermatitei de stazã sunt incriminaþi factori determinanþi (varicele membrelor inferioare. disfuncþia de pompã muscularã (3). reduction of venous volume and venous pressure. boli metabolice – diabet zaharat. ele au evoluþie cronicã. Disciplina de Dermatologie REZUMAT Ulcerele varicoase. Clasificarea CEAP (Clinical. „ stadiul 2 – vene varicoase. Cuvinte cheie: ulcere varicoase. – tratament medical – ce are ca scop combaterea stazei venoase. dintre care 25% femei ºi 15% bãrbaþi (3). hiperteniune arterialã. Pathophysiology) a insuficienþei venoase cronice deosebeºte 6 stadii evolutive: „ stadiul 0 – fãrã manifestãri clinice. 3/2005 . atrofie albã Milian. „ oscilometrie. increase of interstitial pressure. boli digestive – insuficienþa hepaticã. pentru excluderea patologiei arteriale. – stadiul 3 – edem. sechele de tromboflebitã profundã. „ stadiul 1 – telangiectazii sau vene reticulare. Utilizarea acestei metode terapeutice permite o îmbunãtãþire semnificativã a raportului eficienþã/cost. Metodele de diagnostic folosite sunt: „ examinare fizicã. boli osteo-articulare. insuficienþã venoasã cronicã. refluxul venos. În majoritatea cazurilor. The treatment with non-elastic compressive bandage is an therapeutic alternative very accessible in venous pathology. obstrucþia venoasã. Uºurinþa efectuãrii terapiei prin bandaje compresive non-elastice ºi posibilitatea efectuãrii tratamentului în ambulator recomandã utilizarea bandajelor compresive non-elastice ca o alternativã terapeuticã beneficã la pacienþii cu ulcere varicoase. Anatomic. chronic venous insufficiency. acceleration of venous flux.

în timpul activitãþii musculaturii gambiere dacât cu bandajele puþin elastice. TEHNICA DE LUCRU Existã mai multe tehnici. – tromboflebite. DATE GENERALE DESPRE BANDAJELE COMPRESIVE NON-ELASTICE Bandajele compresive permit: „ îmbunãtãþirea funcþionãrii pompei musculare gambiere. cu posibilitatea mãsurãrii refluxului venos în orice segment venos al membrelor inferioare. „ pentru ulcere venoase sau sindrom posttrombotic este necesarã o presiune mai mare. „ insuficienþã venoasã cronicã. Nu necesitã scoaterea lor în cursul nopþii. „ elastice: sunt combinaþii de bumbac cu vâscozã sau poliuretan-elastomer. profund. „ adjuvante în edeme cardiace. „ trombozã venoasã profundã. „ diabet zaharat. punctul de plecare fiind piciorul. „ pentru tratamentul limfedemului este necesarã o presiune de minim 60 mmHg. examen doppler vascular: permite evidenþierea sistemului venos superficial. Presiunea este mai micã „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. Puterea presiunii bandajului aplicat variazã în funcþie de patologie: „ pentru afectare venoasã minimã este necesarã o presiune de 25-35 mmHg. cu vindecarea lentã a episodului actual ºi reacutizãri la perioade mai lungi sau mai scurte de timp. Materialele utilizate pot fi: „ puþin elastice ºi non-elastice: sunt bumbac 100% ºi determinã presiune crescutã în cazul activitãþii musculaturii gambiere ºi presiune scãzutã în timpul odihnei. Complicaþii posibile: „ dureri. a perforantelor. „ creºterea presiunii interstiþiale. Aceastã metodã este recomandatã a fi prima obþiune pentru diagnosticarea refluxului venos (3). investigaþii radiologice suplimentare pentru pãrþi moi sau osoase. Se respectã urmãtoarele etape: Evoluþia bolii este grefatã de caracterul cronic al afecþiunii. termometrie cutanatã: aratã o creºtere a temperaturii locale la nivelul unor comunicante insuficiente. cu importante implicaþii finaciare pentru societate. „ gangrenã a degetelor. De aceea nu se recomandã folosirea bandajelor compresive elastice la pacienþii cu insuficienþã arterialã sau diabet zaharat. în patologia venoasã. „ insuficienþã arterialã. „ neoplazii. Indicaþii terapeutice: „ varice hidrostatice. Lucrarea de faþã îºi propune argumentarea avantajelor terapiei prin bandaje compresive non-elastice în tratamentul dermatitei de stazã ºi a ulcerelor varicoase. astfel încât nu se poate iniþia tratamentul doar pe datele obþinute din acest tip de investigaþie (3). fleboximetrie: evidentiazã o saturaþie crescutã în oxigen în sângele venos. – limfedem. Posibilitatea apariþiei complicaþiilor este foarte mult redusã printr-o bunã cunoaºtere a tehnicii ºi experienþa personalului ce efectueazã aceastã manevrã terapeuticã. „ modificãri locale de coloraþie tegumentarã. ca ºi existenþa de obstrucþii acute (tromboflebite) sau cronice (sindrom posttrombotic). 45% dupã o zi ºi 33% dupã o sãptãmânã. „ reducerea presiunii venoase. „ edem. examen histopatologic. „ diminuarea mobilitãþii. – reducerea volumului venos. „ erizipel. în caz de suspiciune de transformare malignã. ceea ce permite pãstrarea bandajelor timp de câteva zile. „ afecþiuni neurologice severe. Se pot obþine date despre funcþionarea pompei musculare. prin prisma experienþei noastre cu aceastã metodã terapeuticã. În cursul nopþii bandajele elastice se scot. 3/2005 131 . flebopletismografie: permite diferenþierea insuficienþei venoasã superfiale de cea profundã. „ afecþiuni dermatologice severe. Contraindicaþii: „ decompensare cardiacã. Pentru o bunã aplicare a bandajelor este necesar ca personalul medical sã fie instruit corespunzãtor ºi sã deþinã o experienþã în acest domeniu. „ sistem venos profund cu obstrucþii extinse. Acest lucru este necesar datoritã faptului cã în utilizarea bandajelor non-elastice presiunea bandajului la 3 ore de la aplicare este de 50%. dar nu se evidenþiazã localizarea exactã ºi extinderea anormalitãþii hemodinamice.„ „ „ „ „ „ „ „ flebomanometrie. În materialul prezentat vom descrie tehnicã în care se utilizeazã 2 bandaje compresive aplicate în sensuri contrare. procese inflamatorii neinfecþioase. renale. flebografie anterogradã. „ ulceraþii. severitatea refluxului ºi a obstrucþiei venoase. dupã faza acutã. retrogradã. „ accelerarea vitezei de curgere a sângelui. „ îmbunãtãþirea microcirculaþiei. „ prurit. „ antecedente de alergii la unele componente din bandaj. iar în timpul odihnei presiunea este mai mare. transosoasã.

4). 6). apoi peste cãlcâi. – se bandajeazã de 2 ori în jurul piciorului (fig. 1). realizând astfel o formã relativ rotundã a piciorului (fig. apoi deasupra cãlcâiului.– toaleta mâinilor. 2). Figura 6 132 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. apoi dedesuptul cãlcâiului (fig. Figura 4 – se întoarce în jos pe direcþia bandajului (fig. 5). Figura 3 – se bandajeazã circular glezna pânã sub genunchi (fig. 3/2005 . Figura 5 – se fixeazã bandajul cu benzi de leucoplast (fig. sub talpã. Figura 2 – se bandajeazã în formã de spiralã peste cãlcâi. 3). – glezna pacientului trebuie sã formeze un unghi de 90 cu piciorul. Figura l – se fixeazã bandajul de picior. – aplicarea de unguent la nivelul gambei. – aplicare de vatã de la degete pânã la genunchi.

. 2003. 4. Bucur Ghe. cienþii cu dermatitã de stazã ºi ulcere varicoase.. cu reducerea timpului de spitalizare ºi implicit a costurilor. Coleridge Smith P. 4. 2003. „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. A. Bordea A. London. 3. enciclopedie. Voiculescu ª. 3. îmbunãtãþirea microcirculaþiei.. 2000. l: 31-3. Alma Mater. 2004. 7. accelerarea vitezei de curgere a sângelui. Burcoº T. Official Journal in the Microcirculatory Society. Ulcerele varicoase necesitã spitalizare prelungitã ºi costuri ridicate. presiunii interstiþiale. – Valoarea contenþiei externe în tratamentul leziunilor trofice din insuficienþa venoasã cronicã a membrelor pelvine. vol. 5. Nr. 2002. Opriº D. – Hemodynamic changes according to the CEAP classification. 7). Uºurinþa efectuãrii terapiei prin bandaje compresive non-elastice ºi posibilitatea efectuãrii tratamentului în ambulator recomandã utilizarea bandajelor compresive non-elastice ca o alternativã terapeuticã beneficã la pacienþii cu ulcere varicoase. Bandajele compresive permit: îmbunãtãþirea funcþionãrii pompei musculare gambiere. a evidenþiat o datã în plus avantajele terapiei ulcerelor varicoase prin bandaje compresive non-elastice.– se aplicã al doilea bandaj. – se fixeazã foarte bine cu benzi de leucoplast (fig. II. 40: 130-6. 2. – Boli dermatovenerice. datoritã timpului îndelungat necesar vindecãrii. Practica modernã a demonstrat cã asocierea tratamentului flebologic (scleroterapia ºi terapia compresivã) cu terapia dermatologicã a crescut procentul vindecãrilor de la 75% la 90-92%. 8). Labropoulos N. – Dermatovenerologie. similar. Bãrbulescu M. D. Utilizarea acestei metode terapeutice în clinica noastrã. Ed. creºterea BIBLIOGRAFIE l. 6: S35-40. 2. Cristian D. reducerea presiunii venoase. Utilizarea acestei metode terapeutice permite o îmbunãtãþire semnificativã a raportului eficientã/cost. vol. dar în direcþie opusã (fig. reducerea volumului venos. Phlebolymphology. Bucureºti. 5... 3/2005 133 . – Micronized Purified Flavonoid Fraction and the Treatment of Chronic Venous Insufficiency: Microcirculatory Mechanisms. Medicalã Naþionalã. Ed. nr. Figura 8 Uºurinþa efectuãrii terapiei prin bandaje compresive non-elastice ºi posibilitatea efectuãrii tratamentului în ambulator recomandã utilizarea bandajelor compresive non-elastice ca o alternativã terapeuticã beneficã la paCONCLUZII l. Sibiu. Rotaru M.

Simpozioane deosebite au avut loc pe tema navigaþiei (chirurgia asistatã de computer) în ortopedie. Prof. precum ºi „Cross Fire Discussions“. Zilele de congres au fost pigmentate de cursuri instrucþionale. despre refacerea kinematicii normale a genunchilor cu leziuni ligamentare – „ACL reconstruction: Think in 3 Dimensions“. a evidenþiat rolul esenþial al societãþii de a coordona ºi susþine activitãþile societãþilor nationale. SUA. Prof. Mhaidli a prezentat tehnica sa de vertebroplastie percutanatã. Concluzionând. În decursul acestor ani activitatea acestora precum ºi numãrul membrilor afiliaþi au crescut enorm de la an la an. George Bentley. Dr. Ioan Baier. 3/2005 . Au fost trimise 3800 de abstracturi (cu 60% mai multe faþã de precedentul congres).CRONICà EFORT CONGRESS LISABONA 2005 AL VII-LEA CONGRES EUROPEAN DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE Prof. Labek au susþinut o expunere asupra registrului european de artroplastie subliniind printre altele ºi succesul registrului din România unul dintre primele proiecte funcþionale de acest gen din Europa. au avut ocazia schimbului de opinii. S-au atins astfel toate temele de interes major oferind informaþii de ultima orã stimulând discuþii colegiale deosebit de interesante. Prof. Lucrãrile au avut loc în perioada 4-7 Iunie în „Centro de Congressos de Lisboa“ ºi s-au desfãºurat în paralel în 12 sãli fiind împãrþite în funcþie de tematicã – ortopedie generalã. Dr. Una dintre expunerile de vârf a fost aceea a Prof. Univ. simpozioane. A fost o interesantã experienþã profesionalã. Asist. preºedintele EFFORT. Prof. Ortopezi reprezentând culturi diferite au avut ocazia de a discuta abordãri diferite ale aceloraºi probleme. S-au oferit soluþii la multe întrebãri dar s-au ºi nãscut altele. Prof. Lidgren a prezentat opinia sa în cercetarea în domeniul musculo-scheletal. ºtiinþificã. Dr. Freddie Fu din Pittsburgh. controverselor în chirurgia hallux valgusului. piciorului. workshopuri. tumori etc. EFORT reprezintã actualmente 35 de þãri cumulând astfel un numãr de 35000 de membri. chirurgia ºoldului. situându-se deasupra precedentelor congrese. în 1993 la Paris. osteonecrozei genunchelui. cât ºi a numãrului record de participanþi. traumatologie sportivã. Bohler (EFORT past president) ºi Dr. care au fost completate de sesiuni de comunicãri orale (950 lucrãri prezentate) ºi de sesiunea de postere (1500 lucrãri). ale cãror rãspunsuri urmeazã a fi gãsite. genunchelui. din capitala Portugaliei – Lisabona. putem afirma cã acest al VII-lea Congress EFORT a fost o reuºitã. de a ridica standardul profesiei noastre in clinicile din toatã Europa. 134 „Sibiul Medical“ Volum 16 Nr. atât ca ºi calitate ºi cantitate a informaþiei. D’Arienzo a fãcut o interesantã expunere asupra algoritmului de tratament în fracturile de scafoid. 1000 expozanþi (din 91 de companii) – reprezentând în total 77 de þãri. a ajuns la a VII-a ediþie atrãgând un numãr record de participanþi – 7000 dintre care 6000 ortopezi. culturalã. Karl Thorngren a susþinut un curs instrucþional despre perspectivele chirurgiei minim invazive în fracturile de col femural. Mihai Roman Federaþia Europeanã a Asociaþilor Naþionale de Ortopedie ºi Traumatologie (EFORT) s-a constituit în urmã cu 12 ani. Congresul de anul acesta. În discursul sãu de inchidere.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->