Sunteți pe pagina 1din 12

TIPURI DE RISC LA NIVELUL LOCALIT #ILOR RISCURI NATURALE $I TEHNOLOGICE nc' din cele mai vechi timpuri omenirea

a ncercat s' stabileasc' o cauzalitate a fenomenelor ce se petrec n lumea nconjur'toare, s' g'seasc' solu)ii *i r'spunsuri. n antichitatea roman' sau greac' totul era pus pe seama zeilor, iar tot ce nu putea fi explicat era considerat a proveni de la zei *i a fi un hazard. n zilele noastre cauzalitatea fenomenelor nu mai este considerat' un parametru de referin)a n definirea hazardatelor, ci accentul s-a mutat pe incertitudinea momentului de apari)ie, a modului de manifestare a unui fenomen. Plecnd de la o abordare istoric', care deduce succesiuni de evenimente ce au stat la baza edific'rii fizionomiei actuale a suprafe)ei terestre, se contureaz' n prezent o abordare func)ional', care cuantific' procesele contemporane *i comportamentul substratului *i transpune n)elegerea proceselor n analize detaliate, cu aplicabilitate practic' n folosul popula)iei. n cadrul demersului didactic, dar *i n cel *tiin)ific, este necesar a se stabili o terminologie comun', unanim acceptat'. Limbajul *i conceptele comune reprezint' temelia dezvolt'rii, n)elegerii *i cre*terii efective a reducerii dezastrelor. Fiecare termen folosit definit pentru explicarea ntr-un mod logic *i consistent al mesajului dorit. n diverse *tiin)e s-au dezvoltat simultan defini)ii pentru aceia*i termeni. Definirea termenilor utiliza)i n studiul hazardelor *i al riscurilor este un demers anevoios, din mai multe motive. Unul dintre acestea este faptul c' fiind utiliza)i n via)a de zi cu zi, ace*ti termeni *i accentueaz' n)elesul, c'p'tnd noi valen)e sau acentundu-li-se semnifica)ia. Apoi, folosirea lor n mai multe discipline presupune elaborarea unei defini)ii foarte complexe, care s' fie suficient de cuprinz'toare, lucru destul de greu de realizat. Un alt impediment este traducerea n diferite limbi, care aduce un *ir lung de defini)ii ce pot introduce ambiguit')i. Ceea ce pentru unii nseamn' hazard, pentru al)ii poate fi risc. Termeni ca vulnerabilitate sau risc, incubeaz' parametri *i procese complexe *i interconectate. n ultimul timp, n domeniul hazardelor *i al riscurilor se eviden)iaz' din ce n ce mai mult probleme ce nu )in de *tiin)ele naturale, ci de cele sociale. CLASIFICAREA RISCURILOR: Riscuri naturale (hazardele naturale): riscuri climatice l furtuni; l tornade; l seceta; l inunda)ii; l nghe); l avalan*e; cutremure *i erup)ii vulcanice; riscuri geomorfologice l alunec'ri de teren; l tas'ri de teren; l pr'bu*iri de teren; riscuri cosmice l c'deri de obiecte din atmosfer' (cosmos);
1/12

I.G .S .U .
l l l l

I.G .S .U .
CARACTERISTICI GENERALE
2/12

l asteroizi; l comete; l riscuri biologice l epidemii; l epizootii; l zoonoze; Riscuri tehnologice i industriale (hazarde antropice): l accidente datorate muni)iei neexplodate sau a armelor artizanale; l accidente nucleare, chimice *i biologice; l accidente majore pe c'ile de comunica)ii; l incendii de mari propor)ii; l e*uarea sau scufundarea unor nave; l e*ecul utilit')ilor publice; l avarii la construc)ii hidrotehnice; l accidente n subteran; l pr'bu*iri ale unor construc)ii, instala)ii sau amenaj'ri; Pe lng' acestea mai putem enumera *i : l Riscuri de securitate fizica; l Riscuri politice; l Riscuri financiare *i economice; l Riscuri informatice;

Riscurile se pot clasifica fie dup' modul de manifestare (lente sau rapide), fie dup' cauz' (naturale sau antropice). Acestea produc pagube mai mici sau mai mari n func)ie de amplitudinea acestora *i de factorii favorizan)i n locul sau regiunea n care se manifest', uneori mbr'cnd un aspect catastrofal: produc ncetarea sau perturbarea grav' a func)ionarii societ')ii *i victime omene*ti, mari pagube *i distrugeri ale mediului, astfel s-a publicat Hot'rrea Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei na)ionale de prevenire a situa)iilor de urgen)'. Progresul tehnic rapid *i multilateral, specific societ')ii umane contemporane, dezvoltarea sus)inuta a industriilor *i a altor activit')i economice au adus omenirii avantaje uria*e, realiz'ri dintre cele mai impresionante, dar au generat *i pericole dintre cele mai serioase, cum este cazul polu'rii *i al altor forme de degradare a mediului nconjur'tor, a nsu*i echilibrului natural al planetei. Ca urmare a ac)iunilor omului, uneori necontrolate *i nechibzuite, alteori fire*ti, impuse de necesitatea dezvolt'rii economice *i sociale, planeta noastr' a cunoscut, n anumite regiuni sau zone, o degradare accentuat', n unele cazuri iremediabil'. Riscurile pot fi: a) fenomene naturale distructive de origine geologic' sau meteorologic', ori mboln'virea unui num'r mare de persoane sau animale, produse n mod brusc, ca fenomene de mas'. n aceast' categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunec'rile *i pr'bu*irile de teren, inunda)iile *i fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile *i epizootiile; b) evenimente cu urm'ri deosebit de grave, asupra mediului nconjur'tor, provocate de accidente. n aceast' categorie sunt cuprinse: accidentele chimice, biologice,

I.G .S .U .
EVALUAREA RISCURILOR
3/12

nucleare, n subteran, avarii la constru)iile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de mas' *i exploziile, accidentele majore la utilaje *i instala)ii tehnologice periculoase, c'derile de obiecte cosmice, accidente majore *i avarii mari la re)elele de instala)ii *i telecomunica)ii. Conform terminologiei adoptate de OCHA/ONU (Internationally agreed glossary of basic terms related to disaster management, UN, IDNDR, Geneva, 1992), riscurile pot crea dezastre (similar catastrofe) care pot ntrerupe func)ionarea unei societ')i, genernd pierderi umane, materiale sau modific'ri nefaste ale mediului, care nu pot fi ref'cute prin resursele acesteia. O alt' form' de a defini riscul este formula urm'toare: Riscurile = Vulnerabilit')i + Hazard Termenii formulei au urm'toarele semnifica)ii: Vulnerabilit#&i = urbanizare, degradarea mediului, lipsa de educa)ie, cre*terea popula)iei, fragilitatea economiei, s'r'cie, structuri de urgen)' birocratice etc. Hazard = fenomen rar sau extrem de natur' uman' sau natural' care afecteaz' via)a, propriet')ile *i activitatea uman' iar a c'rui extindere poate duce la dezastre; hazarde : geologice (cutremure, erup)ii vulcanice, alunec'ri de teren); climatice (cicloane, inunda)ii, secet'); de mediu (poluarea mediului, epizootii, de*ertificare, defri*are p'duri); epidemii i accidente industriale; r#zboiul (inclusiv terorismul). Conform acestei terminologii, se mai definesc: criza = situa)ie intern' sau extern' a c'rei evolu)ie poate genera o amenin)are asupra valorilor, intereselor *i scopurilor prioritare ale p'r)ilor implicate (separat sau mpreun'); accident = ntmplare neprev'zut' venit' pe nea*teptate, curmnd o situa)ie normal', avnd drept cauz' activitatea uman'; accident complementar = accident care are loc pe timpul sau dup' desf'*urarea unui dezastru natural, datorat acestuia.

Evaluarea riscurilor este un proces de aplicare a unor metodologii de evaluare a riscurilor a*a cum au fost definite, probabilitatea, frecven)a de manifestare a unui risc *i expunerea oamenilor dar *i a bunurilor lor la ac)iunea acestuia, ca *i consecin)ele expunerii respective. Exist' trei pa*i n evaluarea riscului: identificarea riscului, analiza *i evaluarea vulnerabilit')ii. Pentru identificarea riscului trebuie mai nti identificate riscurile care apar, existnd o serie de metodologii de identificare *i evaluare a riscurilor. Fiecare dintre aceste metodologii ia n considerare parametri precum frecven)a, durata, severitatea, impactul pe termen lung sau scurt, pagubele. S-a propus o matrice a riscului care ia n considerare frecven)a *i severitatea evenimentului, pe baza acesteia s-au stabilit patru clase de risc, dar aceast' abordare nu ia

I.G .S .U .
RISCURI (HAZARDELE) NATURALE
4/12

n considerare durata *i suprafa)a de manifestare a evenimentului, astfel nct a fost luat' n considerare o alt' metod' de identificare *i anume sistemul valoric de evaluare. O a doua etap' *i anume cea de analiz' a riscului estimeaz' probabilit')ile *i consecin)ele a*teptate pentru un risc identificat sau expunerile *i efectele. Consecin)ele vor varia n func)ie de magnitudinea evenimentului *i de vulnerabilitatea elementelor afectate. Expunerile *i efectele sunt interdependente, adic' tipul factorului de stres determin' efectele care vor fi evaluate ca *i timpul *i spa)iul n care acestea vor ap'rea. n analiza riscului exist' cteva considera)ii care nu trebuie omise. Acestea includ: investigarea frecven)ei tipurilor specifice de risc, determinarea gradului de predictibilitate a riscului, analizarea vitezei de apari)ie a unui risc, determinarea gradului de avertizare, estimarea duratei, identificarea consecin)elor. Scopul evalu'rii riscurilor l constituie ob)inerea unor standarde m'surabile prin care riscul poate fi comparat cu altele estimate similar. Evaluarea vulnerabilit')ii reprezint' rezultatul analizei riscului. Este totalitatea riscurilor implicate de un eveniment extrem *i poate fi considerat' ca *i nsumarea tuturor riscurilor identificate. Aceasta poate fi intern' sau extern'.

Sunt manifest'ri extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inunda)iile, seceta care au o influen)' direct' asupra vie)ii fiec'rei persoane, asupra societ')ii *i a mediului nconjur'tor, n ansamblu. Cunoa*terea acestor fenomene permite luarea unor m'suri adecvate pentru limitarea efectelor pierderi de vie)i omene*ti, pagube materiale *i distrugeri ale mediului *i pentru reconstruc)ia regiunilor afectate. Riscurile (hazardele) naturale pot fi clasificate n func)ie de diferite criterii, cum ar fi: modul de formare (geneza), durata de manifestare, arealul afectat etc. n func)ie de genez', riscurile naturale se diferen)iaz' n: riscuri endogene *i riscuri exogene. Riscurile ENDOGENE sunt generate de energia provenit' din interiorul planetei, n aceast' categorie fiind incluse erup)iile vulcanice *i cutremurele. Riscurile EXOGENE sunt generate de factorii climatici, hidrologici, biologici etc., de unde categoriile de: hazarde geomorfologice, hazarde climatice, hazarde hidrologice, hazarde biologice naturale, hazarde oceanografice, hazarde biofizice *i hazarde astrofizice. Riscurile GEOMORFOLOGICE cuprind o gam' variat' de procese, cum sunt pr'bu*irile, tas'rile sau alunec'rile de teren, avalan*ele. Riscurile CLIMATICE cuprind o gam' variat' de fenomene *i procese atmosferice care pot genera pierderi de vie)i omene*ti, mari pagube *i distrugeri ale mediului nconjur'tor. Cele mai ntlnite manifest'ri tip risc sunt furtunile care definesc o stare de instabilitate a atmosferei ce se desf'*oar' sub forma unor perturba)ii cteodat' foarte violente. Riscurile HIDROGRAFICE (oceanografice) cuprind fenomenele generate de valurile de vnt sau de cutremure (tsunami), de banchiza de ghea)' *i deplasarea aisbergurilor.Valurile puternice produse de furtuni sunt periculoase pentru naviga)ie *i au un impact nsemnat asupra coastelor. n furtun' valurile se deplaseaz' n diferite direc)ii, cauznd pericole pentru vasele din larg. n unele situa)ii este realizat un spectru de interac)iune n care se combin' energia mai multor valuri, cu n'l)imi de 8-10 m, a c'ror rezultant' este periculoas' pentru ambarca)iuni *i pentru platformele petroliere marine (cele din Marea Nordului).

I.G .S .U .
5/12

Inunda)iile au o larg' r'spndire pe Terra, acestea produc mari pagube materiale *i pierderi de vie)i omene*ti. Sunt procese de scurgere *i rev'rsare a apei din albiile rurilor n lunci, unde ocup' suprafe)e ntinse, utilizate de om pentru agricultur', habitat, c'i de comunica)ie, etc. Producerea inunda)iilor este datorat' p'trunderii n albii a unor cantit')i mari de ap' provenit' din ploi, din topirea brusc' a z'pezii *i a ghe)arilor montani, precum *i din pnzele subterane de ap'. Desp'duririle favorizeaz' scurgerea rapid' a apei pe versan)i *i producerea unor inunda)ii puternice. n )ara noastr', n ultimii ani, inunda)iile au afectat aproape toate jude)ele )'rii. O mare parte din pagubele nregistrate a fost datorat' extinderii necontrolate a localit')ilor n luncile rurilor *i desp'duririlor excesive. Riscurile BIOLOGICE NATURALE: - sunt reprezentate de epidemii, invazii ale insectelor, boli ale plantelor, contamin'rile infec)ioase. Pe lng' pagubele produse n agricultur', influen)eaz' negativ asupra degrad'rii mediului natural. Epidemiile sunt caracterizate prin mboln'viri n mas' ale popula)iei, datorit' unor agen)i patogeni cum sunt viru*ii, rickettsioze, bacteriile, fungii *i protozoarele. Epidemiile de mari propor)ii poart' denumirea de pandemii *i au generat milioane de victime, mai ales n Evul Mediu(ciuma bubonic', n Europa). Acesta sunt favorizate de s'r'cie, lipsa de igien', infestarea apei, aglomerarea gunoaielor menajere, nmul)irea *obolanilor. dezastrele naturale, cum sunt inunda)iile sau cutremurele mari, sunt nso)ite de pericolul declan*'rii unor epidemii. Epizootiile *i zoonozele reprezint' r'spndirea n mas', n rndul animalelor a unor boli infecto-contagioase, unele dintre ele putnd fi transmise *i la oameni prin contactul direct cu animalele bolnave sau prin consumul de produse de origine animal' contaminate. Riscul de INCENDIU sunt manifest'ri periculoase pentru mediu *i pentru activit')ile umane *i determin' distrugeri ale recoltelor, ale unor suprafe)e mp'durite *i ale unor construc)ii. Incendiile pot fi declan*ate de cauze naturale cum sunt fulgerele, erup)iile vulcanice, fenomenele de autoaprindere a vegeta)iei *i de activit')ile omului (neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri inten)ionate) n perioadele secetoase, incendiile sunt favorizate adeseori de vnturi puternice asociate cu temperaturi ridicate, care contribuie la extinderea rapid' a focului. Defini&ii pentru fenomene naturale distructive, de origine geologic# sau meteorologic#, ori mboln#virea unui num#r mare de persoane sau animale, produse n mod brusc, ca fenomene de mas# naturale alunecare de teren = deplasare a rocilor care formeaz' versan)ii unor mun)i sau dealuri, pantele unor lucr'ri de hidroameliora)ii sau a altor lucr'ri de mbun't')iri funciare; caracteristici generale: prezint' mai multe forme de manifestare sau pot apare ca efecte secundare ale altor tipuri de dezastre (cutremur, fenomene meteorologice periculoase, erup)ii vulcanice, etc.), fiind considerat cel mai r'spndit fenomen geologic. predictibilitate: dup' frecven)a de apari)ie, extinderea fenomenului *i

consecin)ele generate de acesta, pot fi estimate zonele de risc, prin studiul zonei geografice. factori de vulnerabilitate: cl'diri construite pe versan)ii dealurilor *i mun)ilor, drumuri *i linii de comunica)ii n zone muntoase, cl'diri cu funda)ii slabe, conducte aeriene sau ngropate. efecte: distrugeri materiale, blocarea drumurilor, distrugerea liniilor de comunica)ie sau a cursurilor de ap', reducerea produc)iei agricole sau forestiere; pierderi umane. m'suri de reducere a riscului: realizarea h'r)ilor cu zone de risc, realizarea unei legisla)ii n domeniu, asigurarea bunurilor *i persoanelor. m'suri de preg'tire specifice: educarea comunit')ii posibil a fi efectuat', realizarea unui sistem de monitorizare, n*tiin)are *i evacuare. m'suri post-dezastru: c'utare-salvare, asisten)' medical', ad'postirea de urgen)' a persoanelor sinistrat. instrumente de evaluare a impactului: echipe de exper)ii. cutremur = ruptur' brutal' a rocilor din scoar)a terestr', datorit' mi*c'rii pl'cilor tectonice, care genereaz' o mi*care vibratoare a solului ce poate duce la victime umane *i distrugeri materiale; caracteristici generale: mi*care vibratoare generat' de undele seismice care pot genera pr'bu*iri de teren, replici seismice, tsunami, lichefieri ale terenului *i alunec'ri de teren. predictibilitate: se pot realiza prognoze pe termen lung *i mediu cu o mare probabilitate de reu*it'. Pe termen scurt prognozele au o probabilitate de reu*it' redus'. Predictibilitatea se bazeaz' pe monitorizarea activit')ii seismice, istoricul acesteia *i observa)ii n teren. factori de vulnerabilitate: construirea de localit')i n zone cu risc seismic ridicat; cl'diri cu structuri de rezisten)' antiseismic' neadecvate (defecte de proiectare sau executare); densitate mare de locuin)e *i popula)ie pe suprafe)e reduse; informarea redus' (n special a popula)iei) despre cutremure. efecte: distrugeri materiale (distrugerea sau avarierea unor cl'diri sau a altor tipuri de infrastructur', incendii, accidente hidrotehnice, alunec'ri de teren etc.); pierderi umane ( procent ridicat mai ales n zonele des populate sau pentru cl'dirile prost conformate antiseismic); s'n'tate public' (num'r ridicat de persoane ce necesit' interven)ii chirurgicale, contaminarea apei potabile *i probleme de asigurare a condi)iilor sanitare minime de supravie)uire). m'suri de reducere a riscului: proiectarea lucr'rilor de investi)ii conform normelor de zonare seismice; informarea, preg'tirea *i antrenarea popula)iei privind normele de comportament n caz de cutremur. m'suri de preg'tire specifice: n*tiin)area popula)iei, ntocmirea *i exersarea m'surilor cuprinse n planurile de protec)ie *i interven)ie. m'suri post-dezastru: evaluarea distrugerilor *i pierderilor, c'utaresalvare, asisten)' medical' de urgen)', reabilitarea facilit')ilor economico sociale afectate, distribuirea de ajutoare. instrumente de evaluare a impactului: sc'rile de evaluare a efectelor generate de cutremur (Mercalli, MSK, japonez', etc.).
6/12

I.G .S .U .

epidemii = r'spndirea n propor)ii de mas' a unei boli transmisibile la oameni; cauza fenomenului: condi)ii sanitare precare, s'r'cie, contaminarea apei *i alimentelor etc. caracteristici generale: posibilitate ridicat' de r'spndire, existen)a unor dezechilibre economice *i sociale, lipsa personalului specializat, etc. predictibilitatea: studiile *i rapoartele epidemiologice pot cre*te capacitatea de diagnoz' *i prognoz', inclusiv la bolile cu perioade mari de incuba)ie, etc. factori de vulnerabilitate: sarcina, lipsa de imunizare la boli, nutri)ie deficitar', ap' potabil' de slab' calitate etc. efecte: bolnavi *i mor)i, pierderi economice, panic' etc. m'suri de reducere a riscului: monitorizarea evolu)iei factorului de risc medical de urgen)', elaborarea unui plan de protec)ie cu alocarea resurselor necesare. m'suri de preg'tire specifice: verificare *i confirmare diagnostice, identificarea cazurilor, g'sirea surselor epidemice, controlul evolu)iei cazurilor, etc. m'suri post-dezastru: existen)a unui serviciu medical de urgen)', ajutor medical. instrumente de evaluare a impactului: supraveghere epidemiologic', evaluarea periodic' a eficien)ei serviciului medical de urgen)'. epizootii = r'spndirea n propor)ii de mas' a unei boli transmisibile la animale; caracteristici generale: se datoreaz' unei combina)ii de mai mul)i factori cum ar fi temperatura, introducerea de noi soiuri de animale, folosirea de pesticide, calitatea apei *i migrarea animalelor. predictibilitatea: sisteme de examinare a stadiului de dezvoltare a animalelor. factori de vulnerabilitate: num'rul mare *i variat de animale, lipsa de control asupra importurilor etc. efecte: mboln'virea n propor)ii de mas' la nivelul comunit')ii, foametea etc. m'suri de preg'tire specifice: elaborarea unui plan na)ional de ap'rare, programe de preg'tire a responsabililor guvernamentali *i a fermierilor, etc. instrumente de evaluare a impactului: evaluarea prin testare a inciden)ei *i severit')ii infec)iei. fenomene meteorologice periculoase = fenomene meteorologice care afecteaz' violent zone relativ mari de teren pe termen lung, provocnd pierderi de vie)i omene*ti, pagube materiale *i degradarea mediului ambiant; inunda&ii = acoperirea terenului cu un strat de ap' n stagnare sau mi*care, care prin m'rimea *i durata sa provoac' victime umane *i distrugeri materiale ce deregleaz' buna desf'*urare a activit')ilor social-economice din zona afectat'. caracteristici generale: viteza de deplasare a viiturii, n'l)imea viiturii, durata *i frecven)a acesteia. predictibilitate: prognoze meteo pe termen lung, mediu *i scurt, n func)ie de nivelul tehnic al sistemului de monitorizare al vremii *i al cursurilor de
7/12

I.G .S .U .

ap'. factori de vulnerabilitate: cl'diri construite n zona inundabil', lipsa sistemului de avertizare a popula)iei, capacitate redus' de absorb)ie a solului, cl'diri *i funda)ii cu capacitate de rezisten)' slab', stocuri de alimente neprotejate. efecte: distrugeri materiale, pierderi umane *i contaminarea surselor de ap'. m'suri de reducere a riscului: lucr'ri de ap'rare *i amenajare a digurilor. m'suri de preg'tire specifice: sisteme de detec)ie *i alarmare, educarea *i participarea comunit')ii, planificarea execut'rii lucr'rilor de ap'rare. m'suri post-dezastru: evaluarea efectelor dezastrului, c'utaresalvare, asisten)' medical', aprovizionarea pe termen scurt cu ap' *i alimente, purificarea apei *i ad'postire temporar'. instrumente de evaluare a impactului: monitorizarea efectelor.

I.G .S .U .
RISCURI (HAZARDE) ANTROPICE $I TEHNOLOGICE:
8/12

Riscurile ANTROPICE: Riscurile antropice sunt fenomene de interac)iune ntre om *i natur', declan*ate sau favorizate de activit')i umane *i care sunt d'un'toare societ')ii n ansamblu *i existen)ei umane n particular. Aceste fenomene sunt legate de interven)ia omului n natur', cu scopul de a utiliza elementele cadrului natural n interes propriu: activit')i agricole, miniere, industriale, de construc)ii, de transport, amenajarea spa)iului. Ele sunt *i consecin)a conflictelor militare, mai ales a conflagra)iilor, cum au fost cele dou' r'zboaie mondiale din secolul al XX-lea. n unele cazuri, cauzele antropogene se ntrep'trund cu cele naturale, ca n cazul de*ertific'rii, inunda)iilor, etc. Afectarea sau, n unele cazuri, distrugerea mediului determin' o cre*tere a vulnerabilit')ii umane, respectiv pericole poten)iale care pot periclita s'n'tatea *i, uneori, chiar via)a, la care se adaug' pagubele materiale. Dup' durata *i gradul de afectare a mediului, hazardele se ierarhizeaz' n: - episodice (emisii de poluan)i, care po)i fi remedia)i relativ u*or); - accidentale (sunt riscuri care produc deregl'ri n desf'*urarea unui proces natural sau antropic *i care se pot remedia ntr-un interval de timp scurt); - ruptur' (produc ntreruperea activit')ilor prin distrugerea mecanismului de func)ionare *i care necesit' timp *i resurse financiare mari); - catastrofale (produc schimb'ri radicale n structura unui ecosistem, sau care pot conduce la dispari)ia unei structuri, *i deci, care presupune reconstruc)ia pe principii diferite fa)' de cele ini)iale pentru a rezista la alte hazarde catastrofale, cu cheltuieli imense). n func)ie de activitatea care le-a declan*at, riscurile antropice se pot structura n tehnologice *i sociale. Riscurile TEHNOLOGICE: Riscurile INDUSTRIALE Aceast' categorie include o gam' larg' de accidente,

declan*ate de om cu sau f'r' voia sa, legate de activit')ile industriale, cum sunt exploziile, scurgerile de substan)e toxice, poluarea accidental', etc. Asemenea riscuri sunt mai frecvente n industriile: chimic' *i metalurgic', mai ales n prima, datorit' emisiilor de substan)e nocive n procesul de produc)ie *i cantit')ilor mari de de*euri care afecteaz' mediul. Optimizarea mediului, protec)ia si conservarea lui poate fi f'cut' numai dup' identificarea surselor de poluare, a cauzelor si posibilit')ilor de eliminare a acestora. Amplasarea obiectivelor industriale sau economice n v'i adnci *i depresiuni, n care se manifest' frecvent fenomene meteorologice cum sunt calmul atmosferic *i inversiunea termic', conduce la stagnarea *i cumularea poluan)ilor *i, n final, la realizarea unor concentra)ii periculoase. Poluarea mediului cauza fenomenului: poluarea aerului, poluare marin', poluarea apei potabile, cre*terea globale a temperaturii, distrugerea stratului de ozon. predictibilitate: poluarea este considerat' *i raportat' la consumul pe cap de locuitor, astfel c' n )'rile n curs de dezvoltare ea este n cre*tere. factori de vulnerabilitate: industrializarea *i lipsa legilor n domeniu, lipsa resurselor pentru contracararea fenomenului. efecte: distrugerea recoltelor agricole, p'durilor *i sistemului acvifer, distrugeri materiale, nr'ut')irea st'rii de s'n'tate a popula)iei, cre*terea temperaturii etc. m'suri de reducere a riscului: stabilirea unor standarde de calitate a mediului, promovarea de politici pentru promovarea *i protec)ia surselor de ap', controlul producerii de aerosol *i produselor de freon, etc. m'suri de preg'tire specifice: elaborarea unui plan de protec)ie *i siguran)' a mediului la nivel na)ional, includerea problemelor de mediu n programele guvernamentale de dezvoltare etc. instrumente de evaluare a impactului: sisteme de supraveghere terestr' *i aerian' a solului *i apei, evolu)ia climei, etc. Riscurile SOCIALE din aceast' categorie putem aminti: E*ecul utilit')ilor publice - Riscul e*ecului utilit')ilor publice este mai mare n zonele urbane, avnd n vedere densitatea popula)iei *i existen)a mai multor sisteme de utilit')i publice. E*ecul (scoatere din func)iune) sistemelor, instala)iilor *i echipamentelor care poate conduce la ntreruperea alimentrii cu ap', gaze naturale, energie electric' *i termic' pentru o zon extins din cadrul localit')ii / jude)ului poate duce la apari)ia de epidemii, epizootii, contamin'ri sau riscuri sociale. Conflictele militare sunt riscuri premeditate n timp de pace prin preg'tirea arsenalului militar *i, mai ales, prin testele nucleare ap'rute din cauza disputelor politice. Terorismul - termenul terorism nseamn' acte de violenta comise de opozan)i ai unui stat, care opereaz' n grupuri restrnse, secrete. Cuvntul implic' de asemenea faptul c' terori*tii nu desf'*oar' o campanie pur militar', ci ncearc' s' tulbure via)a normal' a unei societ')i, folosind tactici ce pun n pericol sau )intesc inten)ionat oameni obi*nui)i. n cazuri extreme, avioane civile sau centre comerciale sunt aruncate n aer, sau ostatici nevinova)i sunt uci*i dac' cererile r'pitorilor sunt refuzate.
9/12

I.G .S .U .

Conflicte sociale - conflictele sociale de mas', epur'rile etnice sunt deosebit de numeroase. Termenul etnic descrie adesea un grup de oameni care au sentimentul unei apartenen)e comune, bazat' pe istorie, obiceiuri sau mod de via)'. Sim)ul identit')ii define*te cel mai bine grupul etnic, dar poate fi accentuat de aceea*i limb', religie, culoare a pielii sau un statut comun de clas' sau de cast'. Conflictele etnice pot ap'rea oricnd, deoarece, de-a lungul mileniilor, oamenii sau amestecat unii cu al)ii. Criminalitatea *i consumul de droguri au devenit probleme sociale cu r'spndire n lumea ntreag'. Defini&ii pentru evenimente cu urm#ri deosebit de grave asupra mediului nconjur#tor provocate de accidente datorate activit#&ii umane accident chimic = eliberarea necontrolat' n mediul nconjur'tor a unei substan)e toxice pe timpul producerii, stoc'rii sau transportului acesteia; cauza fenomenului: gre*eli de exploatare a instala)iilor, nerespectarea regulilor de depozitare, manipulare *i transport, accidente pe c'ile de comunica)ii, etc. predictibilitatea: sisteme de monitorizare, deoarece industrializarea va cre*te inciden)a acestora. factori de vulnerabilitate: lipsa sistemului de avertizare *i alarmare, neinstruirea popula)iei posibil a fi afectat', necunoa*terea *i nerespectarea legisla)iei n domeniu. efecte: distrugeri ale instala)iilor *i structurilor industriale, generarea unor incendii de mas', contaminarea apei, terenului *i aerului, mor)i, r'ni)i, etc. m'suri de reducerea a riscului: dezvoltarea unor planuri de preg'tire *i interven)ie la nivel local. m'suri de preg'tire specifice: identificarea materialelor periculoase, stabilirea zonelor de risc, elaborarea *i testarea planurilor de protec)ie *i interven)ie, etc. m'suri post-dezastru: evacuarea din zona de risc, c'utare-salvare, decontaminare zonei afectate *i a personalului, m'suri de prim ajutor, etc.; instrumente de evaluare a impactului: sistem de monitorizare. accident biologic = eliberarea necontrolat' n mediul nconjur'tor a unui agent patogen pe timpul producerii, stoc'rii, manipul'rii sau transportului acestuia; accident nuclear = eveniment care afecteaz' instala)ia nuclear' *i poate provoca iradierea *i contaminarea personalului acesteia, popula)iei sau a mediului nconjur'tor, peste limitele admise; Accidentul nuclear minor (de rutin'): este considerat evenimentul n care iradierea sau contaminarea popula)iei *i a mediului nconjur'tor dep'*e*te doza maxim' admis'. Accidentul nuclear major: este considerat acel accident care reprezint' risc biologic mare, prin iradierea extern' *i intern' a popula)iei.
10/12

I.G .S .U .

I.G .S .U .
CONCLUZII PRIVIND RISCURILE NATURALE $I TEHNOLOGICE
11/12

Accidentul nuclear maxim credibil de proiect: se ia n calcul la proiectarea centralei nucleare *i este delimitat de expunerea rezultat' din eliberarea de produse de fisiune cu o iradiere mai mare de 0,25 Sv pe ntregul organism *i de 1 Sv /om adult pe tiroid'. accident hidrotehnic = func)ionare defectuoas' a unei construc)ii hidrotehnice ce duce la pierderi de vie)i umane *i distrugeri materiale, n aval de loca)ia acesteia; accidente majore la utilajele tehnologice periculoase = distrugerea sau avarierea unor utilaje tehnologice, datorit' neglijen)ei umane, ducnd la numeroase victime *i mari pierderi materiale; accidente majore pe c#ile de comunica&ii = ntreruperea temporar' a circula)iei, care genereaz' distrugerea acestor c'i de comunica)ii, victime umane, animale, ct *i pagube materiale; avarii majore la re&elele de instala&ii i telecomunica&ii = distrugerea par)ial' a re)elelor de instala)ii *i telecomunica)ii datorit' ac)iunii umane sau naturale; c#deri de obiecte cosmice = pierderi umane sau distrugeri materiale generate de impactul produs asupra p'mntului de pr'bu*ire a unor sateli)i, meteori)i sau comete; incendii de mas# = ardere declan*at' natural sau artificial, n urma c'reia se produc nsemnate pierderi de vie)i umane, animale, precum *i pagube materiale.

Mul)i autori consider' c' exist' o interac)iune ntre oameni *i un eveniment, riscurile fiind legate de prezenta omului intr-un anumit areal. De aceea riscul este v'zut ca o pierdere poten)iala ce d'uneaz' oamenilor, societ')ii, mediului, economiei sau ca o amenin)are pentru oameni *i bunurile lor. Riscul se identific' cu hazardul. Riscul reprezint', de fapt, o categorie fenomenologic', referindu-se la obiecte *i fenomene (mase de aer, biomas'), la ac)iunile acestora (inunda)ii, alunec'ri de teren) precum *i nsu*irile lor. Riscurile se caracterizeaz' printr-o serie de atribute care le contureaz' dimensiunea spa)ios - temporal' *i energetic': magnitudinea - dep'*irea unui anumit prag de acceptabilitate, a unei limite valorice dincolo de care pot ap'rea prejudicii aduse omului sau bunurilor sale duce la apari)ia fenomenelor extreme; frecven)a - reprezint' gradul de repetabilitate al unui eveniment de o magnitudine dat'; viteza de manifestare - este intervalul dintre primul moment al manifest'rii unui hazard *i momentul s'u maxim; temporalitatea - nsu*irea evenimentelor pe o linie continu' de la cele aleatoare la cele periodice. Definirea termenilor utiliza)i n studiul riscurilor ajut' la o mai bun' n)elegere a defini)iilor men)ionate mai sus, astfel tratnd n ordinea importan)ei lor primul element l reprezint' analiza riscului ceea ce reprezint' procesul de identificare a probabilit')ii de manifestare a unui fenomen periculos. Odat' analizat riscul se urm're*te frecven)a acestuia adic' m'surarea probabilit')ii exprimat' printr-un num'r de manifest'ri ale unui eveniment ntr-un interval de timp dat. Un alt termen utilizat n terminologia specific' este riscul dinamic sau rezultatul comportamentului episodic activ al unui proces, urmat de hazardul static ce relev' ac)iunile umane care duc la ndeplinirea condi)iilor periculoase

statice. Identificarea riscului este termenul utilizat pentru recunoa*terea tuturor riscurilor posibile care ar putea s' apar' ntr-un anumit timp n arealul de interes. Scopul identific'rii acestora este: reducerea (pe ct posibil evitarea) pierderilor posibile generate de diferitele riscuri; asigurarea unei asisten)e prompte *i calificate a victimelor; realizarea unei refaceri economico-sociale ct mai rapide *i durabile. realizarea m'surilor de prevenire *i de preg'tire pentru interven)ie; m'suri operative urgente de interven)ie dup' declan*area fenomenelor periculoase cu urm'ri deosebit de grave; m'suri de interven)ie ulterioar' pentru recuperare *i reabilitare.

I.G .S .U .
12/12

n concluzie, se poate afirma c' riscul reprezint' o stare probabil' a unui sistem definit' de poten)ialitate de manifestare cu o magnitudine ce dep'*e*te un prag general acceptat, cu intervale de recuren)a estimate n timp *i spa)iu care nu pot fi exact determinate.