Sunteți pe pagina 1din 12

Originile antropologiei ! Sergiu B!lan n cele mai multe situa!

ii, cercetarea etimologiei unui concept ne poate fi de ajutor pentru n!elegerea sensului pe care acesta l are. Cu toate acestea, atunci cnd vrem s" afl"m ce anume este antropologia, investiga!ia etimologic" ne conduce la descoperiri mai degrab" surprinz"toare. Dup" cum bine se #tie, originea termenului este elin", de la anthropos $%&'()*+ (om) #i -logia -,*-./ (#tiin!", discurs, studiu, cunoa#tere despre ceva) , astfel c" prin antropologie ar trebui s" n!elegem #tiin!a sau cunoa#terea omului #i a naturii sale, ns" cuvntul nu a fost utilizat ca atare de c"tre grecii antici. Singura instan!" n care o form" a expresiei a fost identificat" n scrierile clasice se g"se#te la Aristotel, n Etica Nicomahic!, Cartea a III-a, capitolul X, n contextul n care se discut" despre calit"!ile unui om virtuos, #i unde apare termenul anthropologos 0%&'()*,1-*+ , ns" nu cu sensul n care ne-am a#tepta, ci cu n!elesul de flecar, de om c"ruia i place s" p"l"vr"geasc" #i s" spun" vrute #i nevrute1 Faptul c" ntlnim acest n!eles, n locul celui la care ne-am a#tepta, de cercet"tor preocupat de cunoa#terea (#tiin!a) naturii omului, se explic" prin aceea c" r"d"cina expresiei logia este legein (,2-23%), care nseamn" literal a vorbi despre ceva, #i aceasta este conota!ia pe care o utilizeaz" Aristotel. Mai aproape de n!elesul de ast"zi, cuvntul antropologie apare n spa!iul culturii germane moderne, #i anume la filosoful #i medicul Magnus Hundt (14491519), care a publicat n anul 1501, la Leipzig, o carte intitulat" Antropologium de hominis dignitate, natura et proprietatibus, de elementis, partibus et membris humani corporis, care pare la prima vedere un tratat de anatomie #i medicin", ns" nu e doar att, de ndat" ce autorul ei este convins c", pentru a n!elege cu adev"rat fiin!a uman", e nevoie s" trecem dincolo de aspectul s"u fizic #i s" proced"m la o abordare holist", n care s" includem #i aspectele psihice, deoarece fiziologicul #i psihologicul
Aristotel, Etica Nicomahic!, III, 10, 1117b, 33 1118a, 1, trad. rom. S. Petecel, Ed. a II-a, Bucure#ti, Editura Iri, 1998, p. 79: C"ci nu-i numim necump"ta4i, ci flecari [0%&'()*,1-*+ n.n.], pe cei c"rora le place s" p"l"vr"geasc" #i s" povesteasc" vrute 5i nevrute, pierzndu-5i timpul cu tot felul de nimicuri; #i nu-i numim cump"ta4i sau necump"ta4i nici pe cei ce sufer" din cauza pierderii de bunuri materiale sau a prietenilor (subl. ns.).
1

se afl" n interdependen!", dar #i pe cele filosofice #i religioase. Pentru Hundt, omul a fost creat dup" chipul lui Dumnezeu #i este o imagine microcosmic" a macrocosmosului care e lumea a#a cum a fost aceasta creat" de c"tre Divinitate. Cea de-a doua ocuren!" modern" este totodat" #i aceea care instituie sensul actual al termenului n discu!ie. Ea se g"se#te la Otto Casmann (1562-1607), un filosof de inspira!ie religioas", n lucrarea Psychologia anthropologica, sive animae humanae doctrina (Hanovra, vol. I, 1594, vol. II, 1596), al c"rei titlu indic" de la nceput faptul c" psihologia antropologic" nu e altceva dect teoria referitoare la sufletul omului. n cuprinsul primului volum, Casmann afirm" c" antropologia este #tiin!a naturii umane, iar aceast" natur" uman" este o esen4" particular", ce particip" la cele dou" domenii ale naturii mundane, cel spiritual 5i cel corporal, care sunt unite ntr-o existen4" indisolubil".2 n secolul al XVII-lea, conceptul reapare la doi dintre cei mai importan!i filosofi europeni, Ren Descartes (1596-1650) #i Gottfried Wilhelm Leibniz (16461716), care au tratat problematica omului utiliznd sensul etimologic al antropologiei, atunci cnd #i-au expus fiecare propria accep!iune a ceea ce au numit doctrina de homine (doctrina despre om). Descartes a propus o interpretare a lumii biologice din punct de vedere mecanicist, afirmnd c" att animalele, ct #i oamenii trebuie considera!i ca un fel de mecanisme, de automate, n ceea ce prive#te componenta lor fizic". n acela#i timp, omul este compus nu doar din corp, ci #i din suflet sau spirit, care este n realitate aspectul s"u fundamental, de ndat" ce filosoful francez, sub influen!a nc" puternic" a teologiei cre#tine, consider" c" sufletul uman este nemuritor, #i deci are statut ontologic superior corpului, care e perisabil #i muritor. La rndul s"u, Leibniz a abordat problema umanului n contextul mai larg a ceea ce n terminologia teologiei filosofice cre#tine s-a numit ideea marelui lan! al Fiin!ei3, conform c"reia fiecare fiin!" #i are propria sa pozi!ie ntr-o ierarhie nentrerupt" care ncepe de la cele mai simple, din regnul mineral, continu" cu f"pturile vii #i culmineaz" cu Divinitatea. Omul, la rndul s"u, are locul s"u precis determinat, superior tuturor organismelor vii, dar inferior creaturilor angelice #i lui Dumnezeu. Cu
Anthropologia est doctrina humanae naturae. Humana natura est geminae naturae mundanae, spiritualis et corporeae, in unum hyphistamenon unitae particeps essentia. Cf. http://www.blumenbach.info/_/Anthropology _Before_Anthropology.html 3 Cf. A. O. Lovejoy, The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1964 (prima edi!ie, 1936). n limba romn": A. O. Lovejoy, Marele lan" al Fiin"ei. Istoria ideii de plenitudine de la Platon la Schelling, trad. rom. Diana Dicu, Bucure#ti, Editura Humanitas, 1997.
2

toate c" avem de-a face cu gnditori n opera c"rora influen!a religioas" se face nc" sim!it", n scrierile lor #i face deja loc o idee care va c"p"ta tot mai mult" greutate, aceea c" antropologia, studiul naturii umane, trebuie s" fie unul sistematic #i #tiin!ific, un demers care ncepe s" se revendice tot mai pu!in din concep!ia teologic" #i religioas" despre fiin!a uman" #i s" urmeze drumul indicat de #tiin!ele naturii. Deja n secolul al XVIII-lea, antropologia are un statut bine stabilit, iar n spa!iul german, spre exemplu, o ntlnim sub cel pu!in trei accep!iuni ale sale: (i) ca parte a filosofiei teoretice; (ii) ca parte a cercet"rilor din domeniul psihologiei; (iii) ca una dintre #tiin!ele empirice care studiaz" fiin!a uman" #i umanitatea n ansamblul ei. Spre exemplu, cunoscuta lucrare a lui Immanuel Kant, Antropologia din perspectiv! pragmatic! (Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, 1798), este mai degrab" o lucrare inter-disciplinar" (prin compara!ie cu celelalte scrieri filosofice kantiene), care reprezint" un produs al celor 28 de ani (1772-1789) n care autorul a !inut la Universitatea din Knigsberg, n premier" n spa!iul cultural german, cursuri de antropologie #i este conceput" ca o expunere a facult"!ilor psihologice ale omului, studiate din punctul de vedere al filosofiei trancendentale. n Prefa"a lucr"rii, Kant introduce o distinc!ie care va fi preluat" ulterior #i de al!i autori, ntre dou" subdiviziuni ale antropologiei: Teoria asupra cunoa#terii omului, conceput" sistematic (antropologia), poate fi f"cut" fie dintr-o perspectiv" fiziologic!, fie dintruna pragmatic!. - Cunoa#terea fiziologic" a omului cerceteaz" ceea ce face natura asupra omului, cea pragmatic" ceea ce face, sau poate ar trebui s" fac" el nsu#i n calitate de fiin!" ce ac!ioneaz" liber.4 La nceputul secolului urm"tor, ntr-o cunoscut" enciclopedie editat" n Anglia, The Penny Cyclopedia, g"sim deja inclus termenul antropologie, despre care ni se spune c" este teoria sau #tiin!a despre om (the science or theory of man), construit" sistematic, #i include cele dou" domenii despre care vorbise Kant: antropologia fiziologic", destinat" s" explice fenomenele #i principiile naturii noastre corporale #i antropologia pragmatic", al c"rei obiect este omul, att ca individ, ct #i ca specie, sub aspectul facult"!ilor sale intelectuale #i morale, deci ca fiin!" spiritual". Este evident c" prima se ocup" de cercetarea a ceea ce natura face din om, iar a doua de ceea ce omul, ca agent liber, fie face realmente, fie poate #i ar trebui s" fac" din

Imm. Kant, Antropologia din perspectiv! pragmatic!, traducere, Studiu introductiv, note, indici de concepte, bibliografie de R. Croitoru, Bucure#ti, Editura Antet, 2013, p. 25.

sine nsu#i.5 Apare cu eviden!" n acest context un fapt care constituie tr"s"tura esen!ial" a disciplinei despre care vorbim: dat fiind faptul c" are ca obiect fiin!a uman" #i natura ei dual", corporal" #i spiritual", antropologia se va situa mereu la grani!a dintre #tiin!ele naturii #i #tiin!ele sociale (sau #tiin!ele spiritului), ceea ce l-a determinat mai trziu pe antropologul american Eric Wolf s" spun" c" ea este cea mai realist" dintre disciplinele umaniste, #i cea mai umanist" dintre disciplinele realiste.6 Aceasta pentru c" fenomenul evolu!iei biologice a speciei umane nu poate fi tratat #i n!eles separat de ceea ce distinge omul de celelalte specii, #i anume capacitatea sa de crea!ie cultural", n sensul cel mai larg al termenului, a c"rei evolu!ie a fost simultan", paralel" #i ntrep"truns" cu aceea biologic". Antropologia fiziologic! Antropologia fiziologic" sau fizic", dup" cum va fi numit" ulterior, reprezint" studiul omului ca fiin!" natural" #i a avut ca punct de plecare necesitatea de a clarifica problema locului omului ntre celelalte fiin!e vii, de a stabili care este statutul s"u n cadrul naturii. n anul 1735, naturalistul suedez Carolus Linnaeus a propus, n lucrarea sa Systema naturae (Sistemul naturii), o taxonomie a tuturor fiin!elor vii cunoscute, ce ofer" #i azi baza clasific"rii #i modelul universal de numire (n limba latin") a plantelor #i animalelor. n clasificarea sa, el a introdus #i specia uman", divizat" n patru variet"!i, stabilite n func!ie de culoarea pielii #i de continentul de origine: Europaeus albus (europeanul alb), Americanus rubescens (americanul ro#u), Asiaticus fuscus (asiaticul brun) #i Africanus niger (negrul african). ntr-o edi!ie ulterioar" (a zecea) a c"r!ii men!ionate, Linaeus a schimbat denumirea variet"!ii asiatice n Asiaticus luridus (asiaticul galben) #i a vorbit mai pe larg despre stereotipurile caracteristice pentru fiecare dintre ele, bazndu-se pe teoria clasic" antic" privitoare la cele patru tipuri de temperamente (coleric, sangvin, flegmatic #i melancolic). Linnaeus a considerat c" ntre om #i diferitele specii de maimu!e pe care le examinase exist" foarte multe similarit"!i anatomice, #i o singur" diferen!" func!ional" notabil" (omul e singurul care utilizeaz" un limbaj articulat), astfel nct a decis s" includ" omul #i maimu!a n aceea#i categorie, numit" Anthropomorpha

The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, vol II, London, Charles Knight, 1834, sub voce Anthropology, p. 97. 6 E. Wolf, Anthropology, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1964, p. 88.

(literal, cele cu form" uman", asem"n"toare omului), ce ulterior se va reg"si n biologie sub forma ordinului primatelor. Includerea omului ntre animalele superioare a produs reac!ii critice mai ales din partea gnditorilor de factur" religioas". Ace#tia au obiectat, pe de o parte, c" a-l considera pe om ca pe un fel de animal nseamn" s" nu i se mai recunoasc" statutul spiritual superior pe care se presupunea c" trebuie s"-l aib" n marele lan! al Fiin!ei, iar pe de alt" parte c", de ndat" ce se credea c" omul a fost creat dup" chipul lui Dumnezeu, nu se poate admite c" el e att de asem"n"tor cu maimu!a, deoarece atunci #i aceasta ar fi fost creat" dup" chipul divinit"!ii, ceea ce reprezenta, evident, o blasfemie. Linnaeus a !inut seam" de aceste critici #i, atunci cnd a publicat a zecea edi!ie a Sistemului naturii, a nlocuit denomina!ia Anthropomorpha cu aceea de Primates (primate), n care este inclus #i omul, care prime#te acum pentru prima dat" denomina!ia consacrat", homo sapiens (literal: omul care #tie, care gnde#te), al"turi de alte presupuse specii cvasi-umane, homo troglodytes (omul cavernelor) sau homo silvestris (omul p"durii), despre care naturalistul suedez citise n relat"ri referitoare la c"l"torii n !inuturi ndep"rtate. Ulterior s-a descoperit ns" c" ace#tia erau fie maimu!e antropoide mari, precum urangutanul, fie b"#tina#i din diferite locuri exotice, a c"ror mbr"c"minte din bl"nuri fusese luat" drept pilozitate natural". Chiar dac" uneori mai comite erori sau confuzii inerente pentru stadiul de atunci al #tiin!ei biologice, este limpede totu#i c" Linnaeus avea opinia ferm" c" omul, chiar dac" este superior celorlalte vie!uitoare, r"mne n mod esen!ial un element al regnului animal, cu care mp"rt"#e#te aspectul s"u corporal. Ideea clasific"rii raselor umane propus" de Linnaeus a fost dezvoltat" ulterior de c"tre medicul #i naturalistul german Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840), considerat ast"zi p"rintele antropologiei, care a propus n teza sa de doctorat publicat" n 1776, De generis humani varietate nativa (Despre deosebirile naturale dintre oameni) o nou" mp"r!ire, bazat" pe studierea anatomiei craniene a oamenilor din toate regiunile lumii cunoscute, care a impus definitiv conceptul de ras" uman" #i a devenit punctul de plecare al oric"rei discu!ii ulterioare despre aceast" problem". Cele cinci rase ale speciei umane sunt, dup" Blumenbach: rasa caucazian" sau rasa alb", rasa mongoloid" sau rasa galben", rasa malaiezian" sau rasa brun", rasa negroid" sau rasa neagr" #i rasa american" (amerindian") sau rasa ro#ie. El a enun!at, de asemenea, alte dou" idei importante n acest context: n primul rnd, a considerat c", dincolo de diferen!ele dintre rase se afl" o identitate fundamental" conferit" de

originea comun" a tuturor oamenilor. n al doilea rnd, a argumentat c" nici una dintre rase nu este prin natura sa inferioar" alteia, chiar dac" se observ" diferen!e fizice #i mentale ntre membrii uneia #i ai alteia, acestea sunt produse ale circumstan!elor: caracteristici precum culoarea pielii, configura!ia cranian", dimensiunile corporale depind de condi!iile de mediu, nutri!ie etc. Influen!a cea mai mare asupra direc!iei n care s-au dezvoltat cercet"rile de antropologie fizic" pn" n zilele noastre a fost aceea a teoriei evolu!iei speciilor prin muta!ii #i selec!ie natural", formulat" pentru prima dat" sistematic de c"tre Charles Darwin, n lucrarea sa Originea speciilor (1859). Bazndu-se pe studiul unui mare num"r de specii biologice existente, ca #i al fosilelor speciilor disp"rute (ntre care #i acelea faimoase ale primului om de Neanderthal, descoperit n 1856), Darwin a argumentat c" toate mp"rt"#esc o origine comun", din care au evoluat gradual sub presiunea selectiv" a diver#ilor factori din mediul nconjur"tor. ntr-o alt" scriere, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (Originea omului #i selec"ia sexual!, 1871) el a abordat n mod explicit problema originii omului, argumentnd c" fiin!ele umane #i marile maimu!e antropoide africane au un str"mo# comun, acum disp"rut. Dup" opinia lui Darwin, tr"s"tura anatomic" specific uman", aceea care l individualizeaz" pe om n raport cu toate celelalte specii este dimensiunea relativ mare a creierului, prin compara!ie cu dimensiunile sale corporale, fapt din care el a dedus c" avantajul evolutiv al omului n raport cu celelalte animale este inteligen!a lui superioar", care i-a permis s" dezvolte limbajul articulat #i tehnologia, ceea ce i-a conferit cu timpul pozi!ia suprem" n lan!ul trofic. Antropologia pragmatic! Cea de-a doua diviziune a antropologiei despre care se vorbe#te n The Penny Cyclopedia, antropologia pragmatic", adic" studiul omului ca fiin!" cultural", a avut de asemenea de c#tigat datorit" apari!iei teoriei evolu!ioniste, dar #i ca urmare a progreselor nregistrate n domenii precum filologia ori arheologia perioadelor preistorice. Influen!at de evolu!ionismul darwinian, cercet"torul britanic Edward Burnett Tylor (1832-1917), titularul primei catedre de antropologie din Anglia #i considerat fondatorul antropologiei culturale, a expus n cea mai important" dintre scrierile sale, Cultura primitiv! (Primitive Culture, 1871), o teorie a evolu!iei progresive a culturilor umane, de la cele primitive pn" la cea modern". n contextul acesteia a formulat #i o

defini!ie a culturii, adoptat" #i utilizat" de c"tre antropologi pn" n zilele noastre, conform c"reia cultura este acel ntreg complex care include cunoa#terea, credin!ele, arta, moralitatea, legisla!ia, cutumele #i orice alte abilit"!i #i deprinderi dobndite de c"tre om n calitatea sa de membru al societ"!ii.7 Conform teoriei lui Tylor, toate culturile, trecute #i prezente, indiferent de nivelul lor, trebuie considerate ca p"r!i ale istoriei spiritualit"!ii umane, care este un fenomen unitar, #i nu fragmentat. Despre culturile superioare observabile n vremea sa, antropologul britanic era de p"rere c" #i au originea n altele, mai pu!in avansate, care le-au precedat, #i care sunt asem"n"toare celor primitive pe care cercet"torii le pot studia #i ast"zi n anumite regiuni izolate, descoperind astfel prin analogie cum anume a ar"tat preistoria speciei umane. Toate societ"!ile omene#ti pot fi astfel aranjate ntr-o succesiune evolutiv" care reprezint" o serie atotcuprinz"toare, ncepnd cu Epoca de piatr", Epoca bronzului, a fierului #i a#a mai departe, despre care s-a considerat c" ar corespunde stadiilor succesive de organizare a vie!ii economice, de la vn"toare #i cules, la cultura plantelor, cre#terea animalelor #i pn" la economia industrial". 8 Anumite popula!ii exotice mai bine cunoscute la vremea respectiv", cum ar fi aborigenii australieni, vn"tori #i culeg"tori, ori beduinii, care erau p"stori nomazi, au fost considerate primitive, adic", n termeni evolu!ioni#ti, napoiate, iar Tylor a crezut c" ele reprezint" stadii ale evolu!iei prin care toate celelalte societ"!i mai dezvoltate au trecut deja. Societ"!ile primitive, r"mase n urm" la aceste niveluri, erau considerate ca fiind bune surse de informare despre trecutul celor care au evoluat, precum societ"!ile industriale occidentale, privite drept apogeul istoriei omenirii. Ideea evolu!iei culturale, a progresului, a trecerii omenirii de la niveluri mai sc"zute de civiliza!ie la unele mai elevate este ast"zi cvasi-unanim acceptat", ntr-att de mult nct pare de la sine n!eleas", ns" n momentul n care ea a fost formulat" de c"tre Tylor lucrurile nu st"teau deloc astfel. O teorie concurent", aceea a degenerescen!ei omenirii, cu origini ndep"rtate #i totodat" ilustre n antichitatea preclasic" #i clasic" greac", sus!inea contrariul, adic" faptul c" specia uman" a cunoscut n trecut perioade de mare eleva!ie cultural", dup" care a dec"zut substan!ial, astfel c" toate culturile de ast"zi sunt r"m"#i!e degenerate ale unora cu mult
E. B. Tylor, Primitive Culture, 7th ed. New York, Brentano's, 1924, vol. I, p. 4. Diviziunea preistoriei omenirii n cele trei epoci (a pietrei, bronzului #i fierului) a fost propus" pentru prima dat" de c"tre arheologul danez Christian Jrgensen Thomsen (1788-1865), n anul 1836, ntr-o monografie despre preistoria scandinav", de la care a fost preluat" de Tylor. Cf. B. Grslund, The Birth of Prehistoric Chronology. Dating methods and dating systems in nineteenth-century Scandinavian archeology, Cambridge University Press, 1987.
8 7

superioare. Punctul de vedere evolutiv s-a impus pn" la urm", de#i mai exist" #i ast"zi excentrici care deplng trecutele vrste de aur ale omenirii. n spiritul ideilor darwiniste, Tylor a considerat c" istoria speciei umane nseamn" #i o evolu!ie inevitabil" a institu!iilor, determinat" de dezvoltarea ra!ionalit"!ii omului, care conduce, de asemenea, la progresul constant al tehnologiei, la rafinarea modalit"!ii n care este n!eleas" lumea #i este organizat" societatea. Spre exemplu, el a afirmat c" toate religiile cunoscute au o origine comun", #i anume credin!a n existen!a spiritelor, iar forma primar" a ritualului religios a fost sacrificiul, n!eles ca modalitate de a hr"ni aceste spirite pentru a le ob!ine bun"voin!a. Religiile moderne au p"strat unele elemente ale celor mai vechi, dar pe m"sur" ce oamenii au devenit tot mai inteligen!i, supersti!iile primitive au fost rafinate treptat #i n cele din urm" vor fi abandonate cu totul. Ideea sa a fost dus" mai departe de c"tre al!i cercet"tori importan!i, precum James George Frazer (1854-1941), cel mai important dintre discipolii lui Tylor, sau Lewis Henry Morgan (1818-1881). Frazer este unul dintre cercet"torii a c"ror oper" a configurat decisiv #tiin!a antropologiei a#a cum se prezint" ea ast"zi. Lucrarea sa cea mai important" este Creanga de aur (The Golden Bough: A Study in Comparative Religion), publicat" n 1890 n dou" volume #i revizuit" ulterior, pn" cnd a treia edi!ie (19111915), ap"rut" cu un nou subtitlu (A Study in Magic and Religion) a ajuns la dimensiunea impresionant" de 12 volume #i reprezint" o trecere n revist" a credin!elor, practicilor #i institu!iilor de natur" n primul rnd religioas", dar f"r" a se limita doar la acestea. Frazer a oferit descrieri foarte detaliate ale multor ritualuri #i ceremonii, precum #i analize ale unor mituri care apar n mod recurent n contextul majorit"!ii culturilor cunoscute, din dorin!a de a identifica #i defini acele elemente ale vie!ii religioase care sunt comune tuturor culturilor. Concluzia sa este aceea c" toate religiile provin din vechi culte ale fertilit"!ii al c"ror mit central este acela al sacrificiului periodic al unui rege sacru, care devine ulterior divinitatea venerat" n contextul fiec"rei religii. El distinge ntre magie, care este ncercarea de a controla cursul evenimentelor prin diverse tehnici care sunt fundamentate pe ra!ionamente eronate despre lume #i func!ionarea ei, #i religie, care nseamn" solicitarea unui ajutor din partea unor fiin!e spirituale superioare, transcendente, distinc!ie care a fost adoptat" n majoritatea cercet"rilor antropologice pn" ast"zi. Influen!at de ideile evolu!ioniste #i de pozitivism, Frazer a considerat c" istoria mental" a umanit"!ii reprezint" o evolu!ie gradual" #i inevitabil" de la un mod de gndire magic la unul

religios #i finalmente la cel #tiin!ific, idee care a strnit multe comentarii n epoc", dar care nu mai este ast"zi acceptat", deoarece #tim acum c" n multe cazuri cele trei modalit"!i de gndire pot convie!ui armonios n una #i aceea#i mentalitate.9 La rndul s"u, L.H. Morgan a studiat dezvoltarea institu!iilor, cu deosebire a celor care se reg"sesc n toate societ"!ile umane, pornind de la ideea c" evolu!ia intelectual" a speciei determin" o rafinare paralel" a acestora. n scrierea sa cea mai important", Societatea antic! (Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization, 1877), el a dezvoltat o teorie a evolu!iei societ"!ilor omene#ti care are la baz" ideea c" exist" o interdependen!" func!ional" ntre progresul intelectual, progresul social #i progresul tehnologic. Pentru a aduce argumente n sprijinul ideii sale, Morgan a exemplificat consistent modul n care se condi!ioneaz" reciproc evolu!ia tehnologiei, a sistemului rela!iilor familiale, a celui al rela!iilor de proprietate, a structurilor sociale mai cuprinz"toare #i a sistemelor de guvernare cu dezvoltarea intelectual" a oamenilor. El a fost interesat n mod deosebit de rela!iile familiale #i de raporturile de proprietate. n acest context, a considerat, spre exemplu, c" la nceputurile existen!ei lor ca specie, oamenii tr"iau n promiscuitate, ns" odat" ce au ajuns la un stadiu mai elevat al gndirii, au n!eles importan!a leg"turilor de rudenie dintre mam" #i copiii, iar incestul a fost prohibit. Cu timpul, paternitatea a nceput s" fie #i ea recunoscut", #i n consecin!" rela!iile de rudenie au devenit mai complexe. Ulterior, leg"turile de consangvinitate au devenit mai importante dect simplele raporturi teritoriale, ceea ce a determinat apari!ia unor structuri sociale #i politice mai cuprinz"toare dect simplul grup familial. n cele din urm", ca o ncununare a acestor etape, a ap"rut familia monogam". Concomitent cu aceste fenomene a avut loc o continu" dezvoltare a tehnologiei, care a condus la sporirea avu!iei, fapt care a f"cut ca regulile #i aranjamentele sociale care instituie #i garanteaz" proprietatea bunurilor, precum #i mo#tenirea lor s" se rafineze #i s" c#tige n importan!". n cele din urm" a ap"rut institu!ia modern" a propriet"!ii private, a#a cum o cunoa#tem ast"zi #i s-au constituit sisteme politice bazate pe principiul teritorialit"!ii, n centrul tuturor aranjamentelor sociale fiind situat" institu!ia pe care Morgan a considerat-o cea mai important", #i anume familia nuclear".

J. G. Frazer, The Golden Bough. Abridged Edition, Mineola N.Y., Dover Publications, 2005, passim.

Pe baza acestor idei, Morgan a construit o interpretare a ntregii istorii a omenirii, pe care a mp"r!it-o n etape. Ini!ial, el a considerat c" exist" dou" astfel de mari stadii ale existen!ei omului ca specie: s"lb"ticia (savagery) #i civiliza!ia (civilization), pentru ca mai apoi, odat" cu publicarea Societ!"ii antice, s" introduc" nc" un stadiu, de tranzi!ie ntre cele dou", numit stadiul barbariei (barbarism).10 Fiecare dintre primele dou" stadii sunt la rndul lor divizate n cte trei niveluri, inferior, mediu #i superior, limitele dintre ele fiind fixate de descoperirea #i introducerea de inova!ii tehnologice #i culturale. Astfel, spre exemplu, primul nivel al st"rii de s"lb"ticie dureaz" de la apari!ia omului pn" la descoperirea focului #i a tehnicii pescuitului, iar cel de-al treilea de la inventarea arcului cu s"ge!i pn" la a tehnicii fabric"rii vaselor de ceramic". Starea de barbarie ncepe de la finalul acestui nivel #i se sfr#e#te cu perfec!ionarea tehnicilor de prelucrare a fierului, n timp ce introducerea scrierii cu ajutorul alfabetului fonetic marcheaz" debutul civiliza!iei, etap" care dureaz" pn" n zilele noastre. Dup" opinia lui Morgan, trecerea de la o etap" la alta are un caracter natural #i necesar, prin urmare progresul este n cele din urm" inevitabil, iar mersul istoriei umanit"!ii cap"t" un caracter cvasi-teleologic, n sensul c" omenirea n ansamblul ei tinde n mod natural c"tre propria sa perfec!ionare. Pe lng" teoria evolu!iei societ"!ii omene#ti, Lewis Morgan este important pentru n!elegerea modului n care s-a dezvoltat antropologia ca disciplin" datorit" extinselor sale cercet"ri de teren ntreprinse asupra popula!iilor de nativi americani. Prima genera!ie de antropologi #i-a ntreprins cercet"rile pe baza datelor furnizate de c"tre alte persoane, care veneau n contact direct cu diferite popula!ii exotice datorit" naturii activit"!ilor lor exploratori, misionari, func!ionari din administra!ia colonial" , care fie au colectat aceste date etnografice din proprie ini!iativ", fie n virtutea unor cerin!e legate de propria munc", fie la solicitarea teoreticienilor n#i#i, care le furnizau chestionare dinainte preg"tite pentru a le aplica odat" ajun#i n contact cu aceste popula!ii. Aceast" colectare indirect" a informa!iilor prezint" anumite dezavantaje, cum ar fi faptul c" nu este sistematic", tinde s" acorde aten!ie aspectelor inedite, senza!ionale n dauna celor mai pu!in spectaculoase, dar care constituie majoritatea #i baza interpret"rii, precum #i nclina!ia celor care le relateaz" de a le selecta, interpreta dintr-o perspectiv" personal", determinat" de propriile interese, ceea ce le reduce
L.H. Morgan, Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization, Partea I, cap. I-III, disponibil on-line la http://marx.org/reference/archive/morgan-lewis/ancient-society/index.htm
10

obiectivitatea. Pentru a compensa aceste lipsuri, n a doua jum"tate a secolului al XIX-lea au fost organizate mai multe expedi!ii de colectare de date etnografice, n special de c"tre muzee, ceea ce a condus la o multiplicare #i o diversificare a surselor. Morgan a fost unul dintre cei dinti care au n!eles necesitatea de a ntreprinde investiga!ii etnografice n teren, deoarece a fost implicat n mod direct n tratativele dintre statul american #i popula!iile autohtone din a#a-numita Lig" irochez" (Iroquois League), compus" din etniile Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga #i Seneca, n contextul ncerc"rilor autorit"!ilor de a le reamplasa pe acestea din urm" pentru a introduce coloni#ti agricoli n teritoriile ocupate de c"tre ele. n 1841, Morgan, proasp"t licen!iat n drept, a fondat, mpreun" cu c!iva prieteni, o societate cultural" numit" Nodul Gordian, pe care apoi a redenumit-o succesiv Ordinul Irochez, Marele Ordin al Irochezilor (Grand Order of the Iroquois) #i Noua Confedera!ie a Irochezilor (New Confederacy of the Iroquois), fixndu-i drept scop principal activitatea de cercetare cu scopul de a aduna ct mai multe informa!ii despre aceste popula!ii nativ americane, pentru a le conserva limba, cultura #i identitatea. n 1844, asocia!ia a nceput s" se implice n mod activ n diferendele dintre stat #i nativii americani, cu scopul de a le sus!ine drepturile acestora din urm", n special celor apar!innd etniei Seneca. Morgan a devenit un fervent sus!in"tor al acestora, a participat la negocieri cu guvernul #i companiile private, ca reprezentant al indienilor americani, #i a fost n cele din urm" adoptat n Tribul Broa#tei 6estoase, sub numele de Tayadaowuhkuh, nsemnnd cel care arunc" o punte peste abis (abisul dintre irochezi #i americanii de origine european"). Faptul c" a luat contact direct cu nativii americani #i cu modul lor de via!" l-a ajutat s" n!eleag" necesitatea studierii directe a culturii lor, astfel c" ntre anii 1859 #i 1862 a condus un program de cercetare finan!at de c"tre Smithsonian Institution #i de el nsu#i, n cadrul c"ruia a ntreprins patru expedi!ii, dou" pentru a ntlni triburile din cmpiile din Kansas #i Nebraska, #i altele dou" n amontele fluviului Missouri. Utiliznd datele adunate n extinsele sale cercet"ri, Morgan a publicat dou" monografii antropologice cuprinz"toare, una despre irochezi, The League of the Hode-no-sau-nee or Iroquois (1851) #i una despre sistemul rela!iilor de rudenie ale indienilor americani, Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family (1871), al"turi de o serie de studii de mai mic" ntindere cu subiecte de aceea#i natur". Importan!a acestor scrieri este una semnificativ", deoarece aten!ia acordat" celor mai mici am"nunte #i nuan!e #i maniera extrem de detaliat" n care el a descris organizarea

social" a irochezilor a instituit un model de urmat pentru cercet"rile etnografice ale antropologilor care l-au succedat, ncepnd cu Bronis7aw Malinowski #i Margaret Mead #i pn" la cei din zilele noastre.