Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE LITERE
COALA ARDELEAN. LEXICUL
SCRIERILOR DE POPULARIZARE A
TIINEI
Rezumat al tezei e !"t!#
Coordonator
Prof. univ. dr. Gheorghe CHIVU
Membru corespondent al Academiei Romne
!octorand
"iliana #$AR%
&ucure'ti
()*)
CUPRINS
AR$U%ENT .......................................................................................................................... *
INTRODUCERE .................................................................................................................... +
Ca&it!lul I. PRELI%INARII TEORETICE
*. Coordonate cultural,lingvistice ale de-volt.rii /ransilvaniei 0n perioada *12),*2+). ........ 2
(. Programul cultural al 3colii Ardelene ................................................................................ *+
(.*. Moderni-area limbii literare 0n concep4ia c.rturarilor ardeleni .......................... *+
(.(. Principiile moderni-.rii limbii literare ................................................................ *5
(.(.*. /ermeni mo'teni4i reevalua4i ................................................................ *5
(.(.(. 6mprumutul le7ical ............................................................................... ()
(.(.+. Calcul lingvistic ................................................................................... ((
(.(.8. !erivarea .............................................................................................. (9
(.+. Vulgari-area le7ical.:populari-area prin vocabular; politic. lingvistic. a c.rturarilor
ardeleni ................................................................................................................ (2
Ca&it!lul al II'lea. LITERATURA DE POPULARIZARE I FENO%ENUL
DE%OCRATIZRII TIINEI
*. Coe-iunea obiectivelor c.rturarilor ardeleni 0n promovarea 'tiin4ei .................................. +(
(. Rolul literaturii de populari-are 0n culturali-area maselor ................................................. +9
+. "ucr.ri de populari-are a 'tiin4ei elaborate de repre-entan4ii 3colii Ardelene .................. 8)
+.*. #ursele 'i modelele te7telor ................................................................................ 9*
8. /ipuri de te7te 'tiin4ifice 0n activitatea 3colii Ardelene .................................................... 9<
9. !idacticismul = strategie dominant. a te7telor elaborate de c.rturarii ardeleni ................ <)
9.*. #trategii te7tuale 0n scrierile c.rturarilor ardeleni ............................................... <*
9.*.*. #trategii te7tuale 0n scrierile 'tiin4ifice originale ................................. <*
9.*.(. #trategii te7tuale 0n scrierile didactice 'i de populari-are a 'tiin4ei ..... <9
Ca&it!lul al III'lea. LEXICUL NEOLO$IC (N TEXTELE DE POPULARIZARE A
TIINEI
*. "e7icul neologic de cultur. general. ................................................................................. 2(
*.*. 6mprumuturi de origine latin. ............................................................................. 28
*.(. 6mprumuturi de origine italian. .......................................................................... 22
*.+. 6mprumuturi de origine german. ........................................................................ 25
*.8. 6mprumuturi de origine france-. ..........................................................................5)
*.9. 6mprumuturi de origine maghiar. ....................................................................... 5*
*.<. 6mprumuturi de origine neogreac. ...................................................................... 5(
*.1. 6mprumuturi cu etimologie multipl. ................................................................... 5+
*.1.*. 6mprumuturi latino,romanice ............................................................... 58
*.1.(. 6mprumuturi germano,latino,romanice ................................................ 5<
*.2. Clasificarea semantic. a le7icului neologic cult ................................................*))
(. "e7icul de specialitate ...................................................................................................... *)+
(.*. 6mprumutul le7ical> calcul lingvistic> traducerile. !istinc4ii conceptuale ........ *)9
(.(. "e7icul de specialitate. !omenii tematice ........................................................ **)
(.(.*. /erminologia medical. ....................................................................... ***
(.(.(. /erminologia botanico,-oologic. ...................................................... **5
(.(.+. /erminologia fi-ico,chimic. .............................................................. *(*
(.(.8. /erminologia geografic. .................................................................... *(9
(.(.9. /erminologia filo-ofic. ...................................................................... *(2
(.(.<. /erminologia istoric. ......................................................................... *+*
(.(.1. /erminologia matematic. ................................................................... *++
(.(.2. /erminologia lingvistic. .................................................................... *+<
(.(.5. /erminologia te7telor de economie rural. ......................................... *8(
+. Aspecte ale categoriilor le7icale din limba?ele de specialitate .........................................*88
+.*. 6mprumutul le7ical ............................................................................................ *88
+.(. Calcul le7ical ..................................................................................................... *88
+.+. /raducerile ........................................................................................................ *81
+.8. /erminologia popular. ...................................................................................... *81
+.9. Metafora terminologic. ..................................................................................... *82
8. /erminologiile. /r.s.turi definitorii ................................................................................. *9)
Ca&it!lul al IV'lea. ADAPTAREA NEOLO$IS%ELOR LA SISTE%UL LI%BII
RO%)NE
*. Adaptarea fonetic. ........................................................................................................... *<9
(. Adaptarea morfologic. ..................................................................................................... *<2
(.*. #ubstantivul ....................................................................................................... *<5
(.(. Ad?ectivul .......................................................................................................... *18
(.+. Verbul ................................................................................................................ *11
+. Adaptarea semantic. ........................................................................................................ *2*
+.*. Glosele = modalitate de adaptare semantic. a neologismelor ........................... *2*
+.(. Probleme specifice ale adapt.rii semantice ....................................................... *5(
Ca&it!lul al V'lea. PROBLE%E ALE FOR%RII CUVINTELOR
*. !erivarea .......................................................................................................................... *58
*.*. Prefi7e neologice ............................................................................................... *58
*.(. #ufi7e neologice ................................................................................................ *59
*.(.*. #ufi7e substantivale ........................................................................... *59
*.(.(. #ufi7e ad?ectivale ............................................................................... *5<
*.(.+. #ufi7e verbale ..................................................................................... *5<
*.+. 6mprumuturi sau derivate de la teme neologice ................................................ *51
*.8. Calcuri sau derivate ........................................................................................... *55
(. Compunerea ..................................................................................................................... ())
(.*. %lemente prime de compunere savant. ............................................................. ())
(.(. %lemente secunde de compunere savant. ......................................................... ()*
+. Conversiunea .................................................................................................................... ()(
8. Aspecte ale etimologiei interne ........................................................................................ ()(
8.*. !erivarea ........................................................................................................... ()(
8.*.*. Prefi7e ................................................................................................ ()(
8.*.(. #ufi7e ................................................................................................. ()+
8.*.(.*. #ufi7e substantivale ........................................................................ ()+
8.*.(.( #ufi7e ad?ectivale ............................................................................. ()+
8.(. Compunerea ...................................................................................................... ()8
Ca&it!lul al VI'lea. RELAII SE%ANTICE (N CADRUL LEXICULUI TEXTELOR DE
POPULARIZARE
*. #inonimia ......................................................................................................................... ()1
(. Polisemia .......................................................................................................................... (*2
(.*. Cau-ele polisemiei ............................................................................................ (*5
(.(. Resurse ale polisemiei ....................................................................................... (()
(.(.*. Calcul semantic .................................................................................. (()
(.(.(. Metafora 'i metonimia ....................................................................... ((*
(.(.+. /ermeni neologici polisemantici ........................................................ (((
(.+. Interferen4e terminologice ................................................................................. ((+
+. $monimia ......................................................................................................................... (++
Ca&it!lul al VII'lea. STRUCTURA LEXICULUI SPECIALIZAT AL TEXTELOR DE
POPULARIZARE
*. "e7icul comun .................................................................................................................. (+2
(. "e7icul 'tiin4ific interdisciplinar ....................................................................................... (+2
+. "e7icul de specialitate ...................................................................................................... (+5
8. "e7icul tehnic:terminologic ............................................................................................. (+5
9. Aspecte ale terminologi-.rii 'i determinologi-.rii le7icului de specialitate ................... (8(
Ca&it!lul al VIII'lea. VIABILITATEA (%PRU%UTURILOR DIN TEXTELE DE
POPULARIZARE .............................................................................................................. (89
CONCLUZII ....................................................................................................................... (82
Li*ta a+#e,ie#il!# ................................................................................................................ (9+
I-i"e e "u,i-te ................................................................................................................. (98
Si.le ...................................................................................................................................... +)+
Iz,!a#e ................................................................................................................................. +)9
Bi+li!.#a/ie .......................................................................................................................... +)2
AR$U%ENT
S"!&ul 0i !+ie"tul "e#"et1#ii. Pn. 0n pre-ent> le7icul te7telor de populari-are a 'tiin4ei
elaborate de c.rturarii 3colii Ardelene nu a fost tratat 0ntr,o lucrare de sinte-.. "ucrarea noastr.
0'i propune s. aborde-e le7icul vehiculat de aceste te7te> 0n special le7icul neologic> o problem.
care merit. s. fie supus. unor investiga4ii dintr,un punct de vedere modern> cu scopul ob4inerii
unei imagini de ansamblu asupra acestui subiect de o surprin-.toare actualitate. #tudiul
reevaluea-. re-ultate de?a ob4inute> prin sistemati-area contribu4iilor anterioare> aducnd 0ns.
multe puncte de vedere noi. Cercetarea nu este 'i nici nu a putut fi una e7haustiv.. 6n ciuda
acestui fapt> diversitatea te7telor cercetate este 0n m.sur. s. ofere o perspectiv. clar. asupra
problemei studiate. %ate#ialul le2i"al este e7cerptat dintr,un num.r de 8< de lucr.ri @te7te
originale> adapt.ri 'i traduceriA> dintre care +2 sunt tip.rituri> iar 2 sunt manuscrise. !in
perspectiva domeniului tematic ilustrat> situa4ia se pre-int. 0n felul urm.tor; ** te7te de economie
rural.> *) te7te medicale @dintre care trei de medicin. veterinar.A> *) te7te lingvistice> 8 te7te
matematice> 8 te7te istorice> + de 'tiin4e ale naturii> ( de filo-ofie> * de geografie 'i * de retoric..
Printre i-voare sunt incluse 'i + lucr.ri le7icografice> dou. tip.rituri 'i un manuscris. 6ntr,un
anumit moment al cercet.rii> materialul le7ical e7tras va fi confruntat cu cel inclus 0n dic4ionarul
general al limbii romne ap.rut la *2(9> pentru a urm.ri gradul de dispersie a termenilor
neologici. Ca referin4. pentru limita inferioar. @terminus a quoA s,a e7aminat un te7t matematic>
ap.rut 0n *111B limita superioar. @terminus ad quemA este repre-entat. de un te7t medical> tip.rit
0n *2+)> ilustrativ pentru iluminismul @medicalA tr-iu. Pentru te7tele cercetate> scrise cu alfabet
chirilic> adopt.m transcrierea interpretativ.> conform sistemului de?a stabilit
*
. Corpusul le7ical
este raportat la Dicionarul general al limbii romne, !A 'i !"R. Alte dou. lucr.ri> C/3 'i 6" I>
II vor fi folosite permanent ca referin4. pentru terminologia studiat.> datorit. bog.4iei 'i variet.4ii
materialului le7ical pre-entat.
Cercetarea este a7at. pe un singur aspect al te7telor de populari-are; le7icul cult>
neologic. 6n cadrul acestuia> se vor cerceta le7icul neologic de cultur. general. 'i le7icul de
*
Cischer> I.> Principii de transcriere a textelor romneti. Secolul al XIX-lea, 0n D"imba romn.E> FI> *5<(> nr. 9B
Avram> M.> !imitrescu> Cl.> Principii de transcriere a textelor romneti. Secolele al XVI-lea - al XVIII-lea> 0n
D"imba romn.E> FI> *5<(> nr. <. 6n acest scop> ne,am folosit 'i de informa4iile valoroase din studiile lui G. A. Ursu>
Problema interpretrii gra!iei c"irilice romneti din #urul anului $%&&> 0n H"imba romn.E> IF> *5<)> nr. + 'i Din
nou despre interpretarea gra!iei c"irilice romneti, 0n H"imba romn.E> FFV> *51<> nr. 9.
specialitate @limba?ele speciali-ate sau terminologiileA. #tudiile referitoare la aspectul le7icului
te7telor de populari-are ale c.rturarilor ardeleni sunt relativ pu4ine 'i> cel mai adesea> par4iale>
oprindu,se numai la anumite aspecte ale problemei. !in literatura de specialitate lipse'te> a'adar>
o perspectiv. sintetic. 'i integratoare> care s. urm.reasc. cele dou. coordonate fundamentale ale
le7icului neologic.
Am pornit de la dou. i&!teze e lu"#u pe care ne,am str.duit s. le demonstr.m 0n aceast.
lucrare; e7isten4a a dou. straturi bine diferen4iate 0n structura le7icului neologic 'i convingerea c.
acesta trebuie studiat 0n detaliu> prin anali-a caracteristicilor> a problemelor adapt.rii fonetice>
morfologice 'i semantice la sistemul limbii romne> a rela4iilor semantice care se stabilesc 0n
cadrul vocabularului> a structur.rii> precum 'i a viabilit.4ii acestuia. Prin urmare> am efectuat un
studiu de ansamblu asupra celor dou. straturi neologice fundamentale> sistemati-ndu,le 'i
rafinnd anali-a terminologiilor specifice prin 0nglobarea celor mai recente teorii din literatura de
specialitate.
%et!a. 6n esen4.> le7icul neologic va fi studiat prin descrierea 'i urm.rirea evolu4iei 'i a
viabilit.4ii sale. Metoda de cercetare va fi> prin urmare> att sincronic.> ct 'i diacronic.. Anali-a
paradigmatic.> repre-entativ. pentru structura le7icului neologic> va fi combinat. cu cea
sintagmatic.> privitoare la func4ionarea acestuia. Alte metode pe care le,am folosit 0n anali-. sunt
cele frecvente 0n practica lingvistic. actual.; metoda comparativ,istoric. @0n spe4.> cea
etimologic.A> metoda contrastiv. @folosit. pentru reliefarea specificului termenilorA> metoda
descriptiv. @pentru descrierea materialului le7ical pe ba-a observa4iilorA> metoda anali-ei
componen4iale @pentru descrierea structurii semantice a termenilorA. Investigarea 'tiin4ific. a fost
orientat. de la general la particular> pornind de la pre-entarea cadrului cultural,lingvistic 0n care
evoluea-. repre-entan4ii 3colii Ardelene> continund cu tipologia 'i anali-a modului de
structurare a te7telor elaborate 'i terminnd cu e7aminarea vocabularului vehiculat de aceste
te7te.
A"tualitatea temei "e#"etate este determinat. de insuficienta e7plorare 'i e7aminare a
te7telor de populari-are 'i a le7icului neologic al acestora. !emersul nostru are ca punct de
plecare o observa4ie n.scut. 0n urma parcurgerii lucr.rilor bibliografice> 'i anume aceea c. se
impune o descriere 'i anali-. minu4ioas. a le7icului neologic din mai multe perspective.
N!utatea 0tii-3i/i"1 re-id. 0n 0ncercarea de a suplini o lacun. 0n studiile dedicate
vocabularului te7telor elaborate de 3coala Ardelean. 'i de a oferi o cercetare monografic. a
le7icului te7telor de populari-are. Am men4ionat de?a c. nu e7ist. 0nc. o sinte-. de amploarea
demersului nostru> iar studiile punctuale au tratat le7icul te7telor de populari-are 0ntr,o m.sur.
nesemnificativ..
INTRODUCERE
Staiul "e#"et1#ii. 3coala Ardelean. este o mi'care care a suscitat interesul multor
cercet.tori din cele mai variate domenii. &ibliografia este e7trem de vast.> de la studii ce vi-ea-.
fenomenul 0n ansamblul lui> la studii a7ate pe un domeniu de activitate a c.rturarilor ardeleni
@literatur.> istorie> filo-ofie> filologieA 'i pn. la studii dedicate activit.4ii unuia sau a altuia dintre
repre-entan4ii 3colii Ardelene. Gu att de bine repre-entate sunt 0ns. studiile dedicate te7telor de
populari-are a 'tiin4ei 'i le7icului vehiculat de aceste te7te. %7aminnd cercet.rile anterioare> se
constat. c. acestea sunt relativ reduse numeric 'i adesea limitate la discutarea unor fapte i-olate
de vocabular. &ibliografia de specialitate> cu cteva e7cep4ii notabile> datorate celui mai pasionat
editor al scrierilor 0nv.4a4ilor ardeleni> Clorea Cugariu 'i unui cercet.tor neobosit al limbii 'i
culturii noastre vechi> G. A. Ursu @care a e7cerptat corpusuri impresionante de termeni neologici
vehicula4i de te7tele de populari-are 'i nu numaiA> consemnea-. a'adar doar studii disparate>
dedicate unui aspect sau altul al vocabularului @a fost astfel relevat. utili-area neologismului de
origine latino,romanic. 'i italian. ori> reali-ndu,se cercet.ri privitoare la studiul limbii unui
autor sau a unui te7t> s,au f.cut 'i observa4ii> de multe ori punctuale> referitoare la le7icul
utili-atA. "iteratura de specialitate nu beneficia-. prin urmare de o anali-. sistematic. a le7icului
neologic din te7tele de populari-are. Acesta este un aspect care ne 0ndrept.4e'te s. afirm.m c.
activitatea 3colii Ardelene se dovede'te a fi 0n continuare un teren fertil de cercetare.
O+ie"ti,ele .e-e#ale care au fost stabilite sunt urm.toarele; *. elaborarea unei tipologii
a textelor tiini!ice elaborate de c.rturarii ardeleni 'i abordarea acestora dintr,o perspectiv.
integratoare; inventarierea> clasificarea 'i anali-area din perspectiva structur.rii> relevndu,se
apartenen4a acestora la stilul 'tiin4ificB (. depistarea modului de structurare i !uncionare a
lexicului neologic vehiculat de scrierile de populari-are; e7cerptarea> clasificarea> descrierea>
anali-a 'i caracteri-area acestuia. $biectiv general amplu> acesta s,a reali-at 0n etape>
concreti-ndu,se 0n cteva obiective specifice. Punctul de plecare 0l repre-int. un amplu corpus
le7ical> e7cerptat din 8< de i-voare. Punnd la contribu4ie studii teoretice de actualitate privitoare
la structura vocabularului unei limbi> am delimitat le7icul te7telor de populari-ate. Am
recunoscut realitatea @confirmat. 'i de anali-a materialuluiA structur.rii diferen4iate a limba?ului
neologic> concreti-at. 0n le7icul : vocabularul @pe parcursul lucr.rii cele dou. concepte sunt
considerate sinonimeA general cult 'i cel 'tiin4ific. "e7icul cult caracteristic nivelului mediu de
cultur. a fost supus unei clasific.ri din punct de vedere etimologic 'i semantic. Un alt obiectiv
specific l,a repre-entat anali-a le7icului speciali-at din domeniile 'tiin4ei abordate cu predilec4ie
de c.rturarii ardeleni> din perspectiv. structural. 'i func4ional.> prin urmare> caracteri-area
terminologiilor specifice. Pentru reali-area acestui obiectiv> am selectat unit.4i terminologice
repre-entative pentru fiecare domeniu 0n parte 'i am pre-entat modalit.4ile de formare a
corpusului terminologic @0mprumuturi le7icale> calcuri le7icale> traduceri> termeni populariA. 3i
aici am 0ntreprins o clasificare pe domenii 'i pe subdomenii specifice. /erminologia speciali-at.
este anali-at. din perspectiva istoriei limbii> a constituirii stilurilor func4ionale> ar.tndu,se
modul 0n care aceasta constituie o surs. important. pentru istoria limbii literare. #e demonstrea-.>
astfel> 0nc. o dat. orientarea limbii romne spre limbile europene de cultur.> prin demersul
con'tient al c.rturarilor ardeleni de a se 0nscrie> de a se integra> prin te7tele elaborate> 0n circuitul
culturii 'i 'tiin4ei moderne.
!in cau-a faptului c.> cel mai adesea> literatura de specialitate consemnea-. studii a7ate
pe o abordare paradigmatic.> redus. la e7cerptarea unor simple corpusuri de termeni 0n care
termenul apare deconte7tuali-at> ne,am propus e7aminarea rela4iilor semantice care se stabilesc
0n cadrul le7icului neologic> prin urm.rirea sinonimiei> a polisemiei @0n demersul nostru>
ma?oritatea termenilor polisemantici e7cerpta4i sunt pre-enta4i 0n conte7t> pentru reliefarea 'i
individuali-area sensurilorA 'i a omonimiei. Un alt obiectiv l,a repre-entat anali-a le7icului
specific 'i reliefarea tr.s.turilor sale pertinente> precum 'i urm.rirea evolu4iei 'i viabilit.4ii
acestuia.
St#u"tu#a lu"#1#ii. !up. A#.ume-t 'i I-t#!u"e#e> care stabilesc metodologia>
delimitea-. obiectul cercet.rii 'i obiectivele urm.rite> lucrarea este structurat. 0n 2 capitole.
Ca&it!lul I> P#elimi-a#ii te!#eti"e fi7ea-.> 0n &#ima &a#te> coordonatele cultural,
lingvistice ale de-volt.rii /ransilvaniei 0n perioada e7aminat.. Pa#tea a !ua se opre'te asupra
relief.rii programului cultural al 3colii Ardelene> e7aminndu,se trei probleme; moderni-area
limbii literare 0n concep4ia acestora> principiile moderni-.rii limbii literare 'i principiile
vulgari-.rii le7icale> a'a cum apar ele teoreti-ate la nivelul te7telor cercetate @prefe4e> postfe4e>
inser4ii 0n te7tA.
Ca&it!lul al II'lea> Lite#atu#a e &!&ula#iza#e 0i /e-!me-ul em!"#atiz1#ii 0tii-3ei
e7aminea-. lucr.rile de populari-are elaborate de c.rturarii ardeleni. Pa#tea 4-t5i demonstrea-.
coe-iunea tuturor c.rturarilor ardeleni 0n promovarea 'tiin4ei> 0n strns. colaborare cu autoritatea
de stat> iar &a#tea a !ua arat. rolul important ?ucat de literatura de populari-are 0n culturali-area
maselor. 6n &a#tea a t#eia> te7tele elaborate de 3coala Ardelean. sunt grupate pe domenii 'i 0n
ordine cronologic.. #e remarc. aici num.rul 0nsemnat 'i varietatea domeniilor ilustrate de te7tele
de populari-are. /ot aici sunt redate cteva observa4ii cu privire la sursele 'i modelele acestor
tipuri de scrieri. Pa#tea a &at#a ofer. o tipologie a te7telor elaborate de c.rturarii ardeleni> care
sunt clasificate 0n func4ie de mai multe criterii. 6n func4ie de criteriul raportului dintre emi4.tor 'i
destinatar> identific.m trei tipuri de te7te 0n activitatea editorial. a 0nv.4a4ilor ardeleni; te7te
'tiin4ifice autentice> scrise de speciali'ti pentru speciali'ti sau pentru cei 0n curs de speciali-areB
te7te de populari-are> destinate vulgului> care repre-int. o literatur. utilitar.> orientat. spre
nevoile stringente ale comunit.4iiB te7te didactice> manualele> locul de 0ntlnire dintre te7tul
'tiin4ific autentic 'i cel populari-ator. /e7tele sunt clasificate 'i 0n func4ie de criteriul
originalit.4ii> identificndu,se te7te originale> te7te traduse 'i te7te adaptate. A "i-"ea &a#te se
opre'te asupra didacticismului> ca strategie dominant. a te7telor elaborate de c.rturarii 3colii
Ardelene. #unt studiate aici modalit.4ile practice de structurare a te7telor elaborate de c.rturarii
ardeleni> 'i anume tiparele sintactice specifice ce diferen4ia-. stilul 'tiin4ific de celelalte stiluri ale
limbii. #e anali-ea-. astfel amprenta didacticismului 0n toate tipurile de te7teB acestea au 0n
comun o serie de strategii comunicative ce 0nvederea-. o cert. invariant. component. didactic..
#unt anali-ate> prin urmare> procedeele specifice de structurare a te7telor; defini4ia> clasificarea>
e7plica4ia> e7emplificarea> modalit.4ile grafice etc.
Ca&it!lul al III'lea> Le2i"ul -e!l!.i" 4- te2tele e &!&ula#iza#e a 0tii-3ei> face
distinc4ia necesar. 0ntre cele dou. componente ma?ore; le7icul neologic de cultur. general. 'i
le7icul specific. (- &#ima &a#te> se e7aminea-. le7icul neologic de cultur. general.> din
perspectiva provenien4ei termenilor; sunt anali-ate> prin urmare> 0mprumuturile le7icale de
origine latin.> italian.> france-.> german.> din 'i mediate de maghiar.> neogreac.> dar 'i
0mprumuturile cu origine multipl.. Aici am instituit dou. subclase; cea a termenilor latino,
romanici> a c.ror provenien4. poate fi e7plicat. att prin latin.> ct 'i prin italian. 'i france-.> 'i
cea a termenilor germano,latino,romanici. Anali-a aduce numeroase corect.ri 'i complet.ri la
cercet.rile etimologice anterioare @0ndeosebi la datele oferite de dic4ionareA> prin locul important
acordat 0mprumuturilor cu origine multipl.> 0n spe4. 0mprumuturilor latino,romanice indirecte>
mediate cel mai adesea de german.. "a final se reali-ea-. o clasificare semantic. a termenilor
neologici de cultur. general.> observnd modul 0n care ace'tia acoper. sferele vie4ii materiale>
spirituale sau social,politice. Pa#tea a !ua este dedicat. studierii le7icului specific> urm.rindu,
se domeniile tematice 'i delimitndu,se cmpurile terminologice. 6n pre-entarea func4ional. a
terminologiilor> a limba?elor de specialitate> am instituit 'i anali-at urm.toarele categorii le7icale;
'mprumutul lexical, calcul lexical, traducerile, terminologia popular. #unt anali-ate> 0n ordine>
terminologia medical.> botanico,-oologic.> fi-ico,chimic.> geografic.> filo-ofic.> istoric.>
matematic.> lingvistic. @inclusiv cea stilistic.A> precum 'i terminologia te7telor de economie
rural.. 6n final> se fac observa4ii de sinte-. privitoare la ponderea 0mprumutului le7ical> a
calcurilor> a traducerilor> a terminologiei populare> a metaforei terminologice @tipologie> procedee
de formare> anali-. semantic.A 0n ansamblul terminologiilor cercetate> precum 'i la structura
fiec.rei terminologii 0n parte> acestea fiind organi-ate 0n sudomeniiB se eviden4iea-. totodat. cele
dou. componente fundamentale; componenta cult. 'i cea popular.> raportul dintre 0mprumut> calc
'i traducere> dar 'i provenien4a termenilor specifici> pentru a avea o imagine de sinte-. asupra
structurii etimologice a le7icului de specialitate.
Ca&it!lul al IV'lea> Aa&ta#ea -e!l!.i*mel!# la *i*temul lim+ii #!m5-e se a7ea-. pe
cercetarea adapt.rii fonetice> morfologice 'i semantice a termenilor neologici. Problemele
adapt.rii fonetice 'i ale 0ncadr.rii morfologice a neologismelor @substantivul> ad?ectivul> verbulA
sunt> 0n linii mari> cele ale perioadei; se observ. pre-en4a formelor variabile> oscilante> a
problemelor legate de reparti-area pe genuri 'i numere. $ aten4ie special. se acord. variantelor
analogice> care repre-int. concreti-area principiilor c.rturarilor ardeleni privitoare la adaptarea
neologismelor. 6n general> ponderea termenilor corect adapta4i 'i 0ncadra4i sistemului fono,
morfematic al limbii romne este 0nsemnat.. 6n cadrul adapt.rii semantice se observ. rolul
important ?ucat de glose 0n adaptarea semantic. a noilor termeni> anali-ndu,se> punctual> 'i
cteva dintre problemele specifice ale acestui tip de adaptare; termeni care sunt folosi4i cu alte
accep4iuni dect cele din limba actual.> termeni folosi4i metaforic> cu accep4iuni figurate> precum
'i termeni care cunosc accep4iuni speciale sau derivate preluate> cel mai adesea> din latina clasic..
Ca&it!lul al V'lea> P#!+leme ale /!#m1#ii "u,i-tel!# eviden4ia-. ponderea etimologiei
interne> ar.tndu,se ce este particular 0n procesul de formare a cuvintelor. #e anali-ea-. att
elementele de derivare 'i de compunere neologice> care intr. 0n componen4a noilor termeni> ct 'i
cele vechi> care intr.> cel mai adesea> 0n structura derivatelor 'i a calcurilor de structur.
morfematic.. $ aten4ie special. se acord. acelor termeni noi care pot beneficia de o dubl.
anali-.; 0mprumuturi propriu,-ise sau derivate pe teren romnesc. "a fel> se e7aminea-. situa4ia
aparte a unor termeni cu un statut incert; calcuri de structur. morfematic. sau derivate.
Ca&it!lul al VI'lea> Rela3ii *ema-ti"e 4- "a#ul le2i"ului te2tel!# e &!&ula#iza#e
abordea-. sinonimia> polisemia 'i omonimia identificabile la nivelul le7icului te7telor de
populari-are. #e observ. ponderea 0nsemnat. a sinonimiei 'i a polisemiei 'i slaba repre-entare a
omonimiei. Rela4iile sinonimice sunt urm.rite pe domenii> pentru ca apoi s. se fac. cteva
observa4ii privitoare la structura etimologic. a seriilor sinonimice 'i la circula4ia 0n timp a
acestora. 6n ca-ul polisemiei> se observ. care sunt resursele polisemiei 'i cum se manifest.
fenomenul migra4iei terminologice dintr,un domeniu 0n altul> prin identificarea unui corpus
le7ical activ de termeni folosi4i 0n mai multe limba?e speciali-ate.
Ca&it!lul al VII'lea> St#u"tu#a le2i"ului *&e"ializat al te2tel!# e &!&ula#iza#e> face o
clasificare a vocabularului> din perspectiva celor mai recente teorii din terminologie. #e
eviden4ia-. structura tetrapartit. a acestuia; lexicul comun, lexicul tiini!ic general, lexicul de
specialitate 'i lexicul te"nic ( terminologic. /ot aici este e7aminat. modalitatea 0n care
terminologia de specialitate se reflect. 0n )exiconul budan> observndu,se c.> din punctul de
vedere al func4ionalit.4ii termenilor> te7tele studiate Hdecupea-.E realitatea terminologic. 0ntr,o
m.sur. mai mare dect dic4ionarele> care vehiculea-. 0n special termenii de cultur. general.>
caracteristici nivelului mediu de instruc4ie. $ aten4ie special. se acord. 'i fenomenelor
terminologi*rii 'i determinologi*rii> urm.rindu,se att migra4ia cuvintelor din limba comun.>
prin dobndirea de conota4ii 'tiin4ifice> 0n limba?ele de specialitate> ct 'i p.trunderea termenilor
'tiin4ifici 0n limba comun.> prin l.rgirea posibilit.4ilor de 0ntrebuin4are. #e observ. caracterul
mobil al fondului neologic> acesta putndu,se adapta unor conte7te variate de comunicare.
Ca&it!lul al VIII'lea> Via+ilitatea 4m&#umutu#il!# i- te2tele e &!&ula#iza#e>
urm.re'te destinul noilor termeni. #e arat. c. ma?oritatea termenilor vehicula4i @fie c. apar4in
le7icului cult> fie celui speciali-atA 'i,au dovedit viabilitatea> p.trun-nd chiar 0n fondul principal
al vocabularului. #e anali-ea-. situa4iile 0n care termenii au devenit vetu'ti sau au ie'it din limb..
$ aten4ie special. se acord. efemeridelor le7icale> cuvinte neadaptate sistemului fono,morfologic
al limbii romne sau cuvinte adaptate> dar care cunosc o singur. atestare> fiind re-ultatul
contactului cu anumite limbi de cultur. europene.
C!-"luziile sinteti-ea-. re-ultatele cercet.rii> preci-nd contribu4ia noastr. la descrierea
'i anali-a le7icului te7telor de populari-are.
*. Activitatea editorial. a c.rturarilor 3colii Ardelene 0nvederea-. o oper. organi-at. pe
toate fronturile iluminismului romnesc> care ?alonea-. toate domeniile importante ale culturii
scrise din epoc.. Ace'tia elaborea-.> traduc 'i adaptea-. numeroase te7te din sfera medicinii> a
'tiin4elor naturale> filo-ofiei> geografiei> istoriei> matematicii 'i a lingvisticii. C.rturarii ardeleni
promovea-. att cultura H0nalt.E> ct 'i cultura popular.> fiecare cu publicul ei specific. 6ntlnim>
a'adar> un tip de crea4ie cu grade diferite de speciali-are 'i de HelevareE a informa4iei 'tiin4ifice>
cu o receptare cultural. pe nivele; te7tele 'tiin4ifice autentice> elaborate pentru speciali'ti 'i care
circul. 0ntr,un perimetru restrns> produc informa4ii 'i cuno'tin4e 'tiin4ificeB te7tele de
populari-are> repre-entative pentru literatura profund utilitar.> orientat. spre nevoile stringente
ale comunit.4ii> diseminea-. aceste informa4ii 'tiin4ificeB sunt destinate vulgului> nespeciali'tilor>
unei circula4ii largi ce cuprinde straturi 'i categorii sociale eterogeneB te7tele didactice> ca loc de
0ntlnire 0ntre te7tul 'tiin4ific 'i cel de populari-are> transmit cuno'tin4ele 'tiin4ifice> convertindu,
le 0ntr,o form. sintetic.> sistematic. 'i accesibil.> prin folosirea mecanismelor didactice. Ultimele
dou. tipuri de te7te> urm.rind inculcarea 'i transmiterea cuno'tin4elor 'tiin4ifice unui public
neavi-at> se caracteri-ea-. prin accesibilitate> att la nivelul vocabularului folosit> ct 'i la nivelul
modalit.4ilor de structurare a te7tului. Chiar dac. difer. prin destina4ie> domeniu 'i terminologie>
aceste te7te au 0n comun o serie de strategii comunicative care 0nvederea-. o cert. component.
didactic.; defini4ia> dialogul> clasificarea> e7plica4ia> e7emplificarea> e7erci4iile> problemele>
re4etele> citatele> trimiterile> semnele grafice speciale. /oate aceste structuri sintactice
caracteri-ea-. stilul tehnico,'tiin4ific care> odat. cu apari4ia te7telor c.rturarilor ardeleni> intr.
0ntr,un proces intens de moderni-are.
(. "e7icul neologic al te7telor de populari-are pre-int. o structur. bipartit.; le7icul
neologic general> caracteristic nivelului mediu de cultur. 'i le7icul de specialitate> propriu
diverselor domenii 'tiin4ifice. /ipologia te7telor 0n care apar 0mprumuturile apar4innd diferitelor
cmpuri semantice este gr.itoare pentru c.ile prin care au fost preluate termenii respectivi. Astfel>
ma?oritatea termenilor 'tiin4ifici> ce se constituie 0n autentice terminologii de specialitate> se
reg.sesc 0n te7tele de populari-are a 'tiin4ei> 0n timp ce termenii referitori la organi-area 'i
func4iile politice sau administrative se reg.sesc 0n te7tele istorice. "e7icul neologic general
apar4ine unor domenii semantice variate> acoperind> 0n pondere diferit.> sferele vie4ii spirituale>
materiale 'i social,politice. Influen4a latino,romanic. este evident.> att din punct de vedere
cantitativ> ct 'i calitativ. $ pondere 0nsemnat. ocupau 0mprumuturile cu etimologie multipl.> 0n
care etimonului latino,romanic i se al.tur. corespondentul german 'i maghiar. Aceste cuvinte
alc.tuiesc un nucleu neologic latino,romanic general care a beneficiat de suportul te7telor de
populari-are elaborate de c.rturarii ardeleni pentru a se impune definitiv 0n limb.> fiindu,le
facilitat. trecerea de la statutul de cuvinte livre'ti la cel de cuvinte ale limbii comune.
/erminologiile speciale au fost e7aminate din perspectiva istoriei limbii literare> a form.rii
limba?elor func4ionale 'i> 0n spe4.> a terminologiilor speciali-ate din domeniile delimitate.
!iferen4iind vorbirea neutr.> nespeciali-at.> de cea cultivat.> termenii neologici specifici 'tiin4ei
'i tehnicii alc.tuiesc de?a autentice terminologii speciali-ate> reparti-abile clar 0n subdomenii> dar
pre-entnd grade diferite de moderni-are. 6mprumuturile le7icale> mult mai numeroase dect
crea4iile le7icale interne> au origini variate> 0n func4ie de con4inutul 'tiin4ei respective> dar 'i de
circumstan4ele socio,culturale ale p.trunderii lor 0n romn.. Astfel> le7icul 'tiin4ific cult reflect.
prioritar sursa latino,romanic.. Condul neologic al te7telor cercetate este grupat 0n ?urul unei
constante romanice care contribuie la 0nnoirea 'i interna4ionali-area evidente ale vocabularului
literar romnesc. Important. este> 0n procesul de p.trundere a 0mprumuturilor> 'i filiera german.
care accentuea-. 'i stabili-ea-. fondul romanic al te7telor de populari-are. Cu e7cep4ia
terminologiei lingvistice> toate terminologiile se individuali-ea-. prin dihotomia le7ical. 'i
stilistic. termeni populari + termeni culi. #e continu. astfel modelul de structurare a
terminologiilor din etapa anterioar.> care r.mne> 0n cea mai mare parte> func4ional pn. 0n
pre-ent.
+. 6n ceea ce prive'te adaptarea neologismelor> trebuie men4ionat c. originea acestora este
determinant. pentru 0ncadrarea 0n sistemul limbii romne. Adaptarea fonetic. 'i morfologic. se
face 0n func4ie de dou. tipuri de norme; cele culte @latino,romanice sau non,latino,romaniceA 'i
cele vechi> analogice. Problemele de adaptare sunt cele ale perioadei; forme grafice oscilante>
fluctua4ii 0n fi7area genului gramatical> cu consecin4e imediate asupra 0ncadr.rii 0n declin.ri 'i a
form.rii pluraluluiB preferin4a pentru anumite sufi7e 0n adaptarea ad?ectivului 'i a verbului.
Privitor la situa4ia celor dou. tipuri de le7ic neologic> se observ. c. termenii de specialitate se
caracteri-ea-. printr,un grad mai mare de adaptare dect termenii neologici generali> datorit.
caracterului lor de termeni 'tiin4ifici interna4ionali> cu circula4ie intens.. Ma?oritatea termenilor
specifici diferitelor domenii 'tiin4ifice apar corect 0ncadra4i 0n sistemul fonetic 'i morfologic al
limbii romne> problemele de adaptare 0ntlnindu,se cel mai adesea 0n ca-ul le7icului neologic
general cult. 6n ceea ce prive'te adaptarea semantic.> se observ. c. ma?oritatea 0mprumuturilor
u-itate sunt preluate> 0n general> cu sensul din limba donatoare> sens care se va impune 'i 0n
evolu4ia ulterioar. a limbii literare. %7ist. 0ns. 'i situa4ii particulare> 0n care 0mprumuturile sunt
0ntrebuin4ate cu sensuri derivate sau speciale. /rebuie men4ionat faptul c. ma?oritatea termenilor
ce ridic. probleme de adaptare semantic. apar4in vocabularului de cultur. general.> fiind recolta4i
din te7tele istorice. /ermenii neologici componen4i ai limba?elor speciali-ate nu pre-int. dect rar
astfel de dificult.4i> dat fiind statutul lor de termeni interna4ionali> caracteri-a4i prin riguro-itate
semantic.. Mecanism des utili-at 'i specific 0n procesul de constituire a limba?ului 'tiin4ific>
glosele surprind integrarea le7ico,semantic. a neologismelor. Glosele e7cerptate pre-int.
tipologii diverse> asigurnd preci-ia 'i func4ia denotativ. a limba?ului 'tiin4ific.
8. Procedeele de formare a cuvintelor 0nvederea-. cuantumul ridicat al cuvintelor derivate
'i compuse 0mprumutate. #eriile de afi7e 'i elemente de compunere cunosc o pondere 0nsemnat.>
cele mai multe dintre ele caracteri-nd prin e7celen4. stilul 'tiin4ific. Acestea contribuie la
0mbog.4irea 'i nuan4area sistemului deriva4ional romnesc> dar 'i la eviden4ierea caracterului
interna4ional al terminologiilor speciale. Am 0ncercat s. demonstr.m c. mul4i dintre termenii
deriva4i sau compu'i sunt 0mprumuturi autentice> 'i nu forma4ii pe teren romnesc> deoarece
moderni-area limbii literare> 0n vi-iunea c.rturarilor ardeleni> consta 0n special 0n 0ncorporarea
imediat. 'i masiv. de cuvinte noi. 6n ceea ce prive'te etimologia intern.> cele mai multe elemente
derivative 'i de compunere sunt re-ultatul calchierii 'i traducerii 0mprumuturilor le7icale 0n
romn..
9. Cercetarea rela4iilor semantice a ar.tat c. fenomenul sinonimiei este cel mai bine
repre-entatB sinonimia se stabile'te 0ntre termeni vechi> de origini diferite> ce apar4in unor registre
stilistice diferite> 'i 0mprumuturi. Analogia sinonimic.> presupunnd rela4ii de sinonimie stabilite
0ntre 0mprumuturi 'i cuvinte vechi> calcuri> metafore 'i traduceri> cunoa'te ponderea cea mai
important.. #ingurul ca- de diferen4iere sinonimic. se manifest. la nivel stilistic; termeni
populari = termeni cul4i. Polisemia 0nregistrea-. cteva aspecte interesante. 6n principiu> se
observ. c. e7ist. att stabilitate semantic.> prin p.strarea sensului speciali-at al cuvintelor> ct 'i
mobilitate semantic.> concreti-at. 0n inova4ii de grade 'i 0n forme diferite. #pre deosebire de
termenii neologici de cultur. general.> termenii de specialitate componen4i ai diverselor domenii
'tiin4ifice se remarc. printr,un grad mai ridicat de stabilitate semantic.B cercetarea te7telor ne,a
permis identificarea 'i delimitarea unui corpus de 99 de termeni neologici polisemantici> termeni
care sunt folosi4i 0n mai multe domenii de specialitate sau care migrea-. dinspre 'i c.tre limba
comun.. Interferen4ele terminologice ni se par cel mai interesant aspect al cercet.rii polisemiei>
0ntruct aduc informa4ii valoroase privitoare la constituirea 'i func4ionarea limba?elor de
specialitate 0n perioada studiat.. Gici polisemia> nici omonimia unor termeni nu produc confu-ii
sau coli-iuni semantice sup.r.toareB conte7tul @substitu4ia prin sinonime> gloseleA repre-int.
principalul factor de-ambigui-ator.
<. "e7icul 'tiin4ific cercetat pre-int. un caracter eterogen> dar o tipologie a acestuia este
posibil.. Am delimitat astfel patru nivele terminologice independente; le7icul comun> le7icul
'tiin4ific interdisciplinar> le7icul specific:de specialitate 'i le7icul tehnic:terminologic. Categoria
cuvintelor din le7icul comun cuprinde termenii populari 'i cuvintele din le7icul curent al limbii
literare. !elimitnd elementele comune mai multor terminologii de elementele cu unic.
destina4ie> care ofer. specificul oric.rei terminologii> am identificat categoria le7icului 'tiin4ific
interdisciplinarB acesta cuprinde acei termeni speciali-a4i cu mai multe semnifica4ii> care
func4ionea-. 0n ansamblul domeniilor speciali-ate. Aici intr. 'i termenii utili-a4i 0n metalimba?.
"e7icul de specialitate cuprinde acei termeni specifici diverselor terminologii 'tiin4ifice>
monoreferen4iali 'i monosemantici> dar care au o circula4ie mai larg.> 0n afara discursului
speciali-at. 6n sfr'it> le7icul tehnic:terminologic cuprinde neologismele cu circula4ie precis
circumscris. discursului speciali-at 'i care se grupea-. 0n diverse terminologii 'i nomenclaturi.
Vulgari-area 'tiin4ific.> ca proces de accesibili-are a 'tiin4ei> de deschidere a discursului 'tiin4ific
c.tre un public mai larg> de inserare a mesa?ului 'tiin4ific 0ntr,un conte7t social mai vast> se
reali-ea-. 0n special prin defini4ie> prin glosare 'i prin consemnarea 0n dic4ionare a termenilor.
Unul dintre efectele vulgari-.rii este determinologi-area le7icului de specialitate> prin
p.trunderea terminologiei 0n limba comun.> fenomen care antrenea-. inevitabile impreci-ii>
simplific.ri> l.rgiri de sensB cel mai adesea> influen4a reciproc. dintre cele dou. -one se e7ercit.
prin e7tindere metaforic.. !eterminologi-area produs. prin glosare se reali-ea-. printr,o
interpretare superficial. a sensului> cau-at. de echivalen4a stabilit. cu cuvinte vechi> populare>
care> de cele mai multe ori> sunt polisemantice. Avem de,a face 0ns. cu o determinologi-are
relativ.> deoarece> 0n te7tele cercetate> nucleul semantic dur al termenilor este conservat.
1. !up. preluarea lor 0n limb.> ma?oritatea 0mprumuturilor vehiculate de te7tele de
populari-are a 'tiin4ei 'i,au dovedit utilitatea 'i viabilitatea> supravie4uind perioadei de profunde
transform.ri le7icale ale limbii 0n perioada imediat urm.toare> a 0nceputului secolului al FIF,lea>
'i men4inndu,se pn. ast.-i la diferite niveluri ale limbii literare. Coarte mul4i termeni au intrat
nu numai 0n fondul le7ical principal> ci 'i 0n nucleul le7ical principal. C4iva termeni au devenit
desue4i> desemnnd no4iuni disp.rute sau pe cale de dispari4ie> unii au trecut> 0n scurt timp> de la
calitatea de neologism la cea de arhaism> iar al4ii au disp.rut din le7icul romnei actuale. %7ist. 'i
o serie de neologisme care repre-int. apari4ii efemere. Aceste efemeride le7icale sunt att
7enisme> termeni neadapta4i sistemului fonetic 'i morfologic al limbii romne> ct 'i termeni
adapta4i> dar care au cunoscut atest.ri singulare> datorate contactului personal al c.rturarilor cu
anumite limbi de cultur..
2. Vocabularul literar romnesc cunoa'te> odat. cu apari4ia te7telor de populari-are a
'tiin4ei elaborate de c.rturarii 3colii Ardelene> o remarcabil. evolu4ie cantitativ. 'i calitativ.. #e
augmentea-. considerabil fondul de neologisme> ma?oritatea constituindu,se acum 0n autentice
sisteme terminologice> caracteri-ate prin stabilitate> func4ionalitate> modernitate. Avnd 0n vedere
diversitatea domeniilor c.rora le apar4in te7tele> modul de adaptare a 0mprumuturilor> viabilitatea
lor> se observ. c. influen4a latino,romanic. este evident.. Condul romanic comun al le7icului
scrierilor de populari-are are rolul de factor unificator> contribuind la de-voltarea ulterioar. a
limbii romne literare pe coordonatele sale fundamentale; lati-itate> #!ma-itate> m!e#-itate>
i-te#-a3i!-aliza#e.
SI$LE
C#"R I ,ontribuii la istoria limbii romne literare. Secolul al XVIII-lea -$.%%-
$/%&0, de Gheorghe Chivu> Magdalena Georgescu> Ion Ghe4ie> Ale7andra
Moraru> %mil #uciu> Cloarea Vrban> Clorentina Jgraon @coord. I. Ghe4ie 'i
Gh. ChivuA> Clu?> ()))
!A I Dicionarul limbii romne> publicat de Academia Romn.> &ucure'tiB
tomul I> partea I @A,&A> *5*+B tomul II> partea I @C,IA> *5+8B tomul II> partea a
II,a @K,"acustruA> *5+1B tomul I> partea a II,a @CA> *58)B tomul II> partea a II,a>
fascicula II @"ad.,"ep.daA> *58)B tomul I> partea a III,a> fascicula I @!,!eA>
*585
!6"R I Dicionarul 'mprumuturilor latino-romanice 'n limba romn 1ec"e -$23$-
$/.&0, de Gheorghe Chivu> %manuela &u-.> Ale7andra Roman Moraru>
&ucure'ti> *55(
!"R I Dicionarul limbii romne. #erie nou.. %ditura Academiei. /omul VI @MA>
*5<9,*5<2B tomul VII> partea I @GA> *51*B tomul VII> partea a II,a @$A> *5<5B
tomul VIII> partea I @PA> *51(B tomul VIII> partea a II,a @PA> *518B tomul VIII>
partea a III,a @PA> *511B tomul VIII> partea a IV,a @PA> *52)B tomul VIII>
partea a V,a @PA> *528B tomul IF @RA> *519B tomul F @#A> *52<B tomul FI>
partea I @3A> *512B tomul FI> partea a II,a @/A> *52(B tomul FI> partea a III,a
@/A> *52+
%" I #. Micu> Gh. 3incai> 4lementa linguae daco-romanae si1e 1alac"icae>
&uda> *12)> edi4ie critic.> studiu introductiv> traducerea te7telor 'i note de
Mircea Jdrenghea> Clu?> *52)
CC"R> I> II I 5ormarea cu1intelor 'n limba romn @coordonatori Al. Graur> M. AvramA>
I> ,ompunerea> II> Pre!ixele> &ucure'ti> *51)> *512
C/3 I G. A. Ursu> 5ormarea terminologiei tiini!ice romneti, &ucure'ti> *5<(
Ghe4ie>
I"R"
I I. Ghe4ie> Istoria limbii romne literare. Pri1ire sintetic> &ucure'ti> *519
I"R"V I Istoria limbii romne literare. 4poca 1ec"e -$673-$/%&0> de Gheorghe
Chivu> Mariana Costinescu> Constantin Crncu> Ion Ghe4ie> Ale7andra
Roman,Moraru> Mirela /eodorescu> &ucure'ti> *551
6" I> II I 8mprumutul lexical 'n procesul moderni*rii limbii romne literare. I.
Studiu ling1istic i de istorie literar, II> 9epertoriu de cu1inte i !orme> de G.
A. Ursu 'i !. Ursu> Ia'i> ())8> ())<
Munteanu>
Lra> I"R"
I 3t. Munteanu> V. !. Lra> Istoria limbii romne literare. Pri1ire general,
%di4ie rev.-ut. 'i ad.ugit.> M&ucure'tiN> *52+
Rosetti>
Ca-acu>
$nu> I"R"
I Rosetti> Al.> Ca-acu> &.> $nu> ".> Istoria limbii romne literare> I> edi4ia a
II,a> &ucure'ti> *51*
#MCC
I , IV
I Studii i materiale pri1itoare la !ormarea cu1intelor 'n limba romn>
&ucure'ti> vol. I> *595> vol. II> *5<)> vol. III> *5<(> vol. IV> *5<1> vol. V>
*5<5> vol. VI> *51(
3A I> II I :coala ;rdelean, I> II> edi4ie critic.> note> bibliografie 'i glosar de Clorea
Cugariu> introducere de !umitru Ghi'e 'i Pompiliu /eodor> &ucure'ti> *52+
IZVOARE
&!! I I. &udai,!eleanu> Dasclul romnesc pentru temeiurile gramaticii
romneti @*2*9,*2()A> &iblioteca Academiei Romne> ms. rom. (8(1
&!" I I. &udai,!eleanu> )exicon romnesc-nemesc, &iblioteca Academiei
Romne> ms. rom. +1(2 @vol. IA> ms. rom. +1(5 @vol. IIA> ms. rom. +1+) @vol.
IIIA> ms. rom. +1+* @vol. IVA
&!/ I I. &udai,!eleanu> <emeiurile gramaticii romneti> &iblioteca Academiei
Romne> partea I> =rtogra!ia> ms. rom. (8(9> partea a II,a 'i a III,a>
>or!ologia 'i Sintaxa> ms. rom. (8(<
&!J ? Dissertaie a lui Ioann @urg"er >.D. despre *"Ar, carele din must de tulei
de cucuru* i de #ugastru se !ace, &uda> *2*+> traducere din german. de P.
Maior
&VM I Scurt 'n1tur pentru 1rsatul cel mntuitori, &uda> *2*1> traducere
efectuat. de P. Maior
!"GR I Constantin !iaconovici,"oga> Bramatica romneasc pentru 'ndreptarea
tinerilor, &uda> *2((> te7t stabilit> prefa4.> note 'i glosar de $limpia 3erban 'i
%ugen !orcescu> /imi'oara> *51+
!MA I Ducere de mn ctr aritmetica sau socoteala pentru traba pruncilor
rumnetii celor neuniilor ce 'n1a 'n coale cele mice, Viena> *111>
traducere de /eodor Iancovici
C!& I 8n1tur pentru !erirea i do!toria boalelor celor ce se 'ncing prin
ear...> &uda> *2*<> traducere din maghiar. efectuat. de P. Maior
G#P I B"eogra!ia sau scrierea pmntului> I> II> &uda> *2*8> *2*9> traducere de
Gicola Gicolau
HPP I Cr. Haintl> 8n1tur pentru prsirea pomilor, &uda> *2*(> traducere din
german. efectuat. de P. Maior
I&V I 8n1tur de bubatul de 1ac, &uda> *2)8> traducere efectuat. de Gh.
3incai
ICC I 8n1tur despre cultura sau lucrarea cnepei, &uda> *2(2
I$ I P. Iorgovici> =bser1aii de limba rumneasc, &uda> *155> edi4ie critic.>
studiu introductiv> tabel cronologic> note> bibliografie de !. &ogdan,!asc.lu
'i C. !asc.luB prefa4. de 3t. Munteanu> /imi'oara> *515
I#/ I 8n1tur pentru smntorii de tbac din @uco1ina, "iov> *15+> traducere
din german. efectuat. de I. &udai,!eleanu
"& I )esicon romnesc-latinesc-unguresc-nemesc, care de mai muli autori, 'n
cursul a trei*eci i mai multor ani s-au lucrat, &uda> *2(9
MCC I ". Mitterpacher> 8n1tur despre cultura sau creterea !rgarilor i a
1iermilor de mtas, pentru 'ntrebuinarea coalelor naionale, &uda> *2(+>
traducere din limba german. efectuat. de P. Maior
M!GU I P. Maior> Dialog pentru 'nceputul limbei romn 'ntr nepot i unc"i,
publicat 0n )exiconul de la @uda, *2(9
M!O I Ioan Piuariu,MolnPr> CDrterbEc"lein Deutsc" und Callac"isc"es.
Vocabularium nemesc i romnesc, Hermannstadt,#ibiu> *2((
M%# I I. Piuariu,MolnPr> 4conomia stupilor> Viena> *129
MI& I P. Maior> Istoria besericei romnilor> &uda> *2*+
MIR I P. Maior> Istoria pentru 'nceputul romnilor 'n Dac"ia, &uda> *2*(> edi4ie
critic. de Clorea Cugariu> I,II> &ucure'ti> *51*
MIU I I. Piuariu,MolnPr> Istorie uni1ersal adec de obte, &uda> *2))> traducere
dup. original france- 'i versiune german.
MR I I. Piuariu,MolnPr> 9etoric, adic 'n1tura i 'ntocmirea !rumoaselor
cu1ntri> &uda> *152> edi4ie critic.> prefa4.> not. asupra edi4iei> glosar 'i
indice de Aurel #asu> Clu?> *51<
MVV I ". Mitterpacher> 8n1tur despre agonisirea 1iei de 1ie i despre
miestria de a !ace 1in, 1inars i oet, &uda> *2*+> traducere din german.
efectuat. de P. Maior
GI# I I. Geuhold> 8n1tur de a !ace sirup i *"ar din mustul tuleielor de
cucuru*, &uda> *2*(> traducere din german. efectuat. de P. Maior
$C% I Gr. $bradovici> ,arte de mn pentru bine ornduita economie.., &uda>
*2)1> traducere din limba srb.
$PA I Gr. $bradovici> Po1uire ctre 'n1tura socoatei sau aritmetica, &uda>
*2)9> traducere din german.
PA I Gh. 3incai> Po1uire ctr aritmetic sau 'n1tura numerilor, &uda>
*2)<> traducere din german.
PAM I Vasilie Popp> ;pele minerale de la ;rptac, @odoc i ,o1asna i despre
'ntrebuinarea acelorai 'n desc"ilinite patimi, #ibiu> *2(*
PMV I >eteugul lungimei de 1ia, prin do!toreasca gri# a trupului i a
su!letului,*2*9> ms. rom. 15a> &iblioteca Academiei Romne> Ciliala Clu?>
fondul $radea> traducere din latin. f.cut. de preotul Iosif Pa'ca> la 0ndemnul
lui #. Vulcan
#%C I Gh. 3incai> Po1uire ctre economia de cmp, &uda> *2)<
#HR I Gh. 3incai> Fronica romnilor i a mai multor neamuri, &uda> *2)2,*2)5
#IA I Gh. 3incai> 8ndreptare ctre aritmetic, &la?> *129
#IC I Gh. 3incai> 8n1tur !ireasc spre surparea supertiiei norodului, *2)8,
*2)2> ms. rom. +5> &iblioteca Academiei Romne> Ciliala Clu?> fondul
$radea> traducere din german.> edi4ie critic. 'i studiu introductiv de !. Ghi'e
'i P. /eodor> prefa4. de !. Prodan> &ucure'ti> *5<8
#IG I Gh. 3incai> Istoria naturei sau a !irei, manuscris autograf din ?urul anului
*2)8,*2)2> ms. rom. 8)> &iblioteca Academiei Romne> Ciliala Clu?> fondul
$radea> traducere din german.
#I# I 8n1tur ade1rat pre scurt a 1indeca boala s!ranului, #ibiu> Clu?>
*2)+> traducere din maghiar. de Ioan Piuariu,MolnPr
#M" I #. Micu> )og"ica, adec partea cea cu1nttoare a !iloso!iei> &uda> *155>
traducere din latin.
#M# I #amuil Micu> Scrieri !ilo*o!ice, studiu introductiv 'i edi4ie critic. de P.
/eodor 'i !. Ghi'e> &ucure'ti> *5<<
#V I Gh. 3incai> Vocabulari ce ine de istoria naturei, *2)8,*2)2> ms. rom.*(9>
&iblioteca Academiei Romne> Ciliala Clu?> fondul $radea
/A$ I Al. /eodori> Scurt artare despre om i despre 'ntocmirile lui, publicat 0n
almanahul lui J. Carcalechi @,arte de mn pentru naia romneascA> &uda>
*2(9
/CA I I. /omici> ,ultura albinelor sau 'n1tura despre inerea stupilor 'n
magainuri, &uda> *2(+
/C& I I. /omici> ,ultura bombielor sau 'n1tur despre inerea i creterea
omidelor sau goangelor de mtas, &uda> *2(+
/GR I Radu /empea> Bramatic romneasc, #ibiu> *151
/VM I #. Vulcan> <ractat despre 1indecarea morburilor poporului de la ear,
*2(),*2+)> ms. rom. (2+> &iblioteca Academiei Romne> Ciliala Clu?> fondul
$radea
UVV I ,u1nt pre scurt despre ultuirea 1rsatului de 1ac, #ibiu> *2)8
VA I P. Vasici,Ungurean> ;nt"ropolog"ia sau scurt cunotin despre om,
&uda> *2+)
BIBLIO$RAFIE
A"&U> G.> Istoria 'n1mntului romnesc din <ransil1ania pn la $%&&, &la?> *588
A"&U> G.> Istoria colilor romneti din <ransil1ania 'ntre $%&&-$%./, &ucure'ti> *51*
APR%$/%#%I> C.> Gnele probleme ale calcului ling1istic, 0n H#tudii 'i cercet.ri lingvisticeE>
FFFI> *52)> nr. 8
ARM&RU#/%R> A.> 9omanitatea romnilor. Istoria unei idei, &ucure'ti> *55+
ARVIG/%> V.> Die deutsc"en 4ntle"nungen in der rumHnisc"en >undarten -nac" den
;ngaben des 9umHnisc"en Sprac"-atlasses0, &erlin> *51*
AU/HI%R> K.> )a mise en scIne de la communication dans des discours de 1ulgarisation
scienti!ique, 0n H"angue franQaiseE> *52(> nr. 9+
AVRAM> M.> !IMI/R%#CU> Cl.> Principii de transcriere a textelor romneti. Secolele al
XVI-lea - al XVIII-lea> 0n D"imba romn.E> FI> *5<(> nr. <
&A&%U> !oina> Sinonimia, particularitate rele1ant a lexicului, 0n #. !rincu> Maria Purdela
#itaru @coord.A> )imba romn literar 'n secolul al XVIII-lea, I> )exicul tipriturilor bl#ene
din perioada $/6&-$/.&, II> /imi'oara> *528
&ACCI> M.> Bli umanisti italiani e la latinitJ dei romeni, 0n HActele celui de,al FII,lea
Congres interna4ional de lingvistic. 'i filologie romanic.E> II> *51*
&AHG%R> O.> Problemele 'mbogirii lexicale 'n cadrul :colii ;rdelene raportate la mediul
european din secolul al XVIII-lea, 0n H"imba romn.E> FFVI> *511> nr. (
&AR/A"> A.> Blossarium mediae et in!imae latinitatis regni Fungariae, &udapest> *5)*
&%R%KAG> #.> <erminologia te"nico-tiini!ic internaional 'n dicionarele generale, 0n
<erminologie i limba#e speciali*ate, ed. a II,a> Chi'in.u> ()))
&I!U,VRRGC%AGU> A.> Cor.scu> G.> >odele de structurare semantic. ,u aplicaii la
limba romn, /imi'oara> *528
&I!U,VRRGC%AGU> A.> Didactica lexicului @Pe marginea a dou manuale de clasa a V-aA>
0n H"imba romn.E> FFFIF> *55)> nr. +
&I!U,VRRGC%AGU> A. @coordonatorA> )exic comun, lexic speciali*at, &ucure'ti> ()))
&I!U,VRRGC%AGU> A. @coordonatorA> )exic tiini!ic interdisciplinar, &ucure'ti> ())*
&I!U,VRRGC%AGU> A.> Structur i !uncionare a lexicului speciali*at + termeni politici>
0n G. Pan. !indelegan @coordonatorA> )imba romn. Structur i !uncionare> &ucure'ti>
())9
&I!U,VRRGC%AGU> A.> )exicul speciali*at 'n micare. De la dicionare la texte>
&ucure'ti> ())1
&"AGA> ".> Bndirea romneasc 'n <ransil1ania 'n secolul al XVIII-lea, &ucure'ti> *5<<
&$CHMAGG> S.> Der politisc"-so*iale Cortsc"at* des 9umHnisc"en 1on $%3$ bis $%6&,
ATademie Verlag> &erlin> *515
&$C3AG> G.> ,ontribuii la istoria iluminismului romnesc, /imi'oara> *52<
&$"$GA> V. ".> Ioan >olnar-Piuariul, primul medic titrat romn ca autor medical> 0n
HClu?ul medicalE> *5(8> nr. 9,<
&$"$GA> V. ".> ,ontribuiuni la istoria medicinei din ;rdeal. Patru 1eacuri de medicin 'n
;rdeal. 8ntii medici romni i 'ntiele tiprituri medicale romneti 'n ;rdeal. =ameni i
!apte din trecutul medical al @rao1ului, Clu?> *5(1
&$"$GA> V. ".> 8nceputurile medicinei tiini!ice romneti, Clu?> *5+)
&$"$GA> V. ".> ;rdelenii i 'nceputurile medicinei romneti -de la Piuariu pn la
@abe0, 0n H/ransilvaniaE> *58(> "FFIII> nr. 1,2
&$"$GA> V. ".> et alii> ,ontribuii la istoria medicinei din 9. P. 9., &ucure'ti> *599
&$"$GA> V. ". @coordonatorA> Studii de istoria medicinei, Clu?> *592
&$"$GA> V. ".> #pielmann> K.> #-UTefalvi GagV> J.> Date noi cu pri1ire la acti1itatea
medical a lui Ioan Piuariu->olnar, 0n HRevista medical.E> FV> *5<5> nr. 8
&$"$GA> V. ".> @coordonatorA> Istoria medicinei romneti, &ucure'ti> *51(
&$JAC> Ileana> /%$!$R> P.> 8n1mntul romnesc din <ransil1ania 'n secolul al XVIII-
lea i 'nceputul secolului al XIX-lea, 0n Din istoria pedagogiei romneti, vol. II> &ucure'ti>
*5<<
&RR/%#CU> Gh. @coordonatorA> Dicionar cronologic de medicin i !armacie, &ucure'ti>
*519
&RR/%#CU> Gh. @coordonatorA> Bri#a pentru sntate. Primele tiprituri de interes medical
'n limba romn -$6%$-$%3&0, &ucure'ti> *522
&UCR> M.> %V#%%V> I.> Probleme de semasiologie, /imi'oara> *51<
&U!AI,!%"%AGU> I.> Scrieri ling1istice, te7t stabilit 'i glosar de Mirela /eodorescu.
Introducere 'i note de Ion Ghe4ie> &ucure'ti> *51)
CR"IG%#CU> G.> Istoria literaturii romne. De la origini pn 'n pre*ent. %di4ia a II,a>
rev.-ut. 'i ad.ugit.> &ucure'ti> *52(
CAR/$KAG> G.> ,rile populare 'n literatura romneasc. vol. II. 4poca in!luenei
greceti, &ucure'ti> *518
CAJACU> &.> Probleme ale studierii lexicului, 0n Studii de istoria limbii romne literare> *>
&ucure'ti> *5<5
CHAMPI$G> C.> )a 1ulgarisation scienti!ique et son public, thWse de +e cVcle> Paris> *511
CH%I%> Paulina> Keologismul de origine latino-romanic 'n Lexiconul de la Buda> 0n
H"imba romn.E> FFFII> *52+> nr. +
CH%I%> Paulina> Petru >aior i moderni*area lexicului romnesc prin 'mprumuturi latino-
romanice> 0n ,ontribuii ling1istice> /imi'oara> *52+
CHIVU> Gh.> Stilul celor mai 1ec"i texte tiini!ice romneti -$.2&-$/%&0, I> 0n H"imba
romn.E> FFIF> *52)> nr. (B II. Stilul textelor ling1istice, FFF> *52*> nr. *B III. Stilul
textelor matematice, FFF> *52*> nr. (B IV. Stilul textelor medicale, FFF> *52*> nr. +B V.
Stilul textelor !ilo*o!ice, FFF> *52*> nr. 9
CHIVU> Gh.> 41oluia stilurilor limbii literare, 0n ,ontribuii la istoria limbii romne
literare. Secolul al XVIII-lea -$.%%-$/%&0, de Gheorghe Chivu> Magdalena Georgescu> Ion
Ghe4ie> Ale7andra Moraru> %mil #uciu> Cloarea Vrban> Clorentina Jgraon> Clu?> ()))
CHIVU> Gh.> )imba romn de la primele texte pn la s!ritul secolului al XVIII-lea.
Variantele stilistice, &ucure'ti> ()))
CHIVU> Gh.> Cei doi excesuri a amerii + o ListoriolM romantic 'ntr-un calendar de la
s!ritul secolului al XVIII-lea, 0n H"imb. 'i literatur.E> I,II> ())(
CHIVU> Gh.> )exicul operei lui Doso!tei i 'nnoirea limbii romne literare 1ec"i, 0n G. Pan.,
!indelegan @coordonatorA> )imba romn. Structur i !uncionare, &ucure'ti> ())9
CHIVU> Gh.> 4ste Lexiconul de la Buda un dicionar etimologicN 0n )imba romn, limb
romanic @omagiu acad. Marius #ala la 0mplinirea a 19 de aniA> coordonare #anda Reinheimer
R0peanu 'i Ioana Vintil.,R.dulescu> &ucure'ti> ())1
CHIVU> Gh.> Lexiconul de la Buda + primul dicionar modern al limbii romne> 0n )imba i
literatura. 9epere identitare 'n context european, Pite'ti> ())2
CI$&AGU, Culvia> Su!ixul ad#ecti1al =icesc> 0n #MCC> I> &ucure'ti> *595
C$G/RA3> %ugenia> Din istoria adaptrii neologismelor 'n +(a/i)tor(iu), ,or(iu)> 0n #MCC>
VI> &ucure'ti> *51(
C$RG%A> P.> =riginile romantismului romnesc. Spiritul public, micarea ideilor i
literatura 'ntre $/%&-$%2&, &ucure'ti> *51(
C$3%RIU> %.> Sprac"lic" Inter!eren* bei Foc"gebildeten 0n Sprac"lic"e Inter!eren*.
5estsc"ri!t !Er Cerner @et* *um .6. Beburtstag> /Xbingen> *511
C$/%AGU> I.> &I!U,VRRGC%AGU> A.> C$RR#CU> G.> )imba romn contemporan. II>
Vocabularul> &ucure'ti> *529
C$/%AGU> I.> Prima list a numelor romneti de plante, &ucure'ti> *58(.
C$/%AGU> I.> Probleme actuale ale terminologiei tiini!ice i te"nice, 0n H"imba romn.E>
*5<1> nr. <
C$/%AGU> I.> Structura i e1oluia limbii romne -de la origini pn la $%.&0> &ucure'ti>
*52*
C$/%AGU> I.> <erminologia te"nico-tiini!ic. ;specte, probleme, 0n H"imba romn.E>
FFFIF> *55)> nr. (
CUCIUR%AGU> 3t.> Italienisme la Petru >aior, 0n H#tudii 'i cercet.ri 'tiin4ificeE> Ia'i> F>
*595> fasc. *,(
CUCIUR%AGU> 3t.> 5onti teoric"e e prattica italiani**ante di Petru >aior> 0n HActele celui
de al FII,lea Congres Interna4ional de lingvistic. 'i filologie romanic.E> II> &ucure'ti> *51*>
p. *+(1,*++(
!AVI!> !oina> ,u pri1ire la adaptarea semantico-sintactic a neologismelor 'n limba
culturii romneti moderne, 0n ,ontribuii ling1istice, /imi'oara> *52<
!AVI!> !oina> >odel latin i con1ergen romanic 'n procesul reromani*rii romnei
literare> 0n HAnalele Universit.4ii din /imi'oaraE> #eria 3tiin4e filologice> FFFIII> *559
!%R$Y> ".> )Oemprunt linguistique, Paris> *59<
Dictionarium 1alac"ico-latinum. Primul dicionar al limbii romne, studiu introductiv> edi4ie>
indici 'i glosar de Gh. Chivu> &ucure'ti> ())2
Dicionarul explicati1 al limbii romne, edi4ia a (,a> &ucure'ti> *55<
!IMI/R%#CU> Clorica> Dinamica lexicului romnesc + ieri i a*i, &ucure'ti> *558
!IMI/R%#CU> Clorica> ;specte ale sinonimiei 'n limba#ul biomedical> 0n G. Pan.
!indelegan @coordonatorA> )imba romn. Structur i !uncionare, &ucure'ti> ())9
!$#PIG%#CU> V.> Semiotic i discurs didactic, &ucure'ti> *552
!RIM&A> Vl.> ,ontribuii lexicologice, 0n H"imba romn.E> VIII> *595> nr. *
!U&$I#> K.> et allii> Dictionnaire de linguistique, Paris> *51+
!ULU> Al.> ,oordonate ale culturii romneti 'n secolul XVIII, &ucure'ti> *5<2
!ULU> Al.> <raducere i remodelare 'n cultura romn din perioada )uminilor> 0n Al. !ima
@redactor responsabilA> Probleme de literatur comparat i sociologie literar> &ucure'ti>
*51)
!ULU> Al.> Sinte* i originalitate 'n cultura romn, &ucure'ti> *51(
!ULU> Al.> Gmanitii romni i cultura european> &ucure'ti> *518
%"%M%R> Kancso> Studii literare, &ucure'ti> *52+
%G%> Ana> :coala ;rdelean i tipurile ei de discurs. = perspecti1 comparatist, &ra'ov>
())2
CI#CH%R> I.> Principii de transcriere a textelor romneti. Secolul al XIX-lea, 0n D"imba
romn.E> FI> *5<(> nr. 9
C$RR#CU> G.> Sinonimia. <eorie i practic> &ucure'ti> ())1
GZ"!I> ".> ,ontributo alla storia degli italienismi della lingua rumena, 0n HArchivio
glottologico italianoE> FFFI> *5+5
GZ"!I> ".> Italienismi diretti e italienismi indiretti in romeno, 0n H"ingua nostraE> II> *58)>
fasc. *
GZ"!I> ".> )es mots dOorigine nPogrecque en roumain A lOPpoque des p"anariotes,
&udapest> *5+5
G%$RG%#CU> Vlad> Ideile politice i iluminismul 'n Principatele romne. $/6&-$%3$,
&ucure'ti> *51(
G%$RG$UG/J$#> P.> )a langue et la littPrature grecques intermPdiaires entre le monde de
lO=rient et le monde de lO=ccident au ser1ice de la culture balQanique, mPditerranPenne et
mondiale, 0n HActes du Collo[ue de civilisation balTani[ueE> &ucarest> *5<+
GH%LI%> I.> =pera ling1istic a lui I. @udai-Deleanu, &ucure'ti> *5<<
GH%LI%> I.> @a*a dialectal a romnei literare, &ucure'ti> *519
GHI&U> $.> Din istoria literaturii didactice romneti, &ucure'ti> *519
GHI3%> !.> /%$!$R> P.> 5ragmentarium iluminist, Clu?> *51(
GHILAG> /.> MAI$R> Maria> Prima carte medical aprut 'n ,lu# 'n limba romn, 0n
HClu?ul medicalE> F"III> *51)> nr. *
GRAUR> Al.> 4timologia indirect, 0n HCercet.ri de lingvistic.E> FIII> *5<2> nr. (
GRAUR> Al.> Studii de ling1istic general. Variant nou> &ucure'ti> *5<)
GRAUR> Al.> 4timologii romneti, &ucure'ti> *5<+
GRAUR> Al.> 8ncercare asupra !ondului principal lexical al limbii romne, &ucure'ti> *598
GRAUR> Al.> <endinele actuale ale limbii romne, &ucure'ti> *5<2
GRRMA!R "ivia> Istoria lui >illot 'n tlmcirea lui Ioan Piuariu->olnar, 0n H#tudia
Universitatis &abe',&olVaiE> seria philologica> *5<)> fasc. (
GUIRAU!> P.> )OPtRmologie, Paris> *5<1
GU#MAGI> R.> Per una tipologia del calco linguistico, @Parte IA> 0n HIncontri linguisticiE>
Universita degli studi di /rieste> Udine> *> *518
GULIA> I.> ,ontatti dellOitaliano con romeno, 0n HIl VeltroE> FIII> *5<5> nr. *,(
HAG%3> V. V.> )iteratura didactic a geogra!iei 'n coalele Principatelor9omneti pn la
$%&&, 0n HAnuar de geografie 'i antropogeografieE> I> *5)5,*5*)
HA#AG> C.> Dublete neologice cu sau !r "- la iniial, 0n H"imba romn.E> FFVI> *511>
nr. (
H$P%> %.> )oanSords as ,ultural and )exical SRmbols, 0n HArchivum "inguisticumE> FIV>
*5<(> nr. (B FV> *5<+> nr. *
HRI#/%A> /h.> <ipuri de calc ling1istic, 0n H#tudii 'i cercet.ri lingvisticeE> FVIII> *5<1> nr.
9
HRI#/%A> /h.> )e calque de structure dans la langue roumaine, 0n HRevue Roumaine de
"inguisti[ueE> FII> *5<1> nr. 8
HRI#/%A> /h.> Probleme de etimologie, &ucure'ti> *5<2
HRI#/%A> /h.> ,riterii de di!ereniere a !ormaiilor interne de 'mprumuturi, 0n HAnalele
Universit.4ii din &ucure'tiE> seria filologie> FFII> *51+> nr. *
HRI#/%A> /h.> Sc"imbrile semantice i importana lor pentru cercetarea etimologic> 0n
Semantic i semiotic, coord. I. Coteanu 'i ". Oald> &ucure'ti> *52*
HRI#/%A> /h.> ,alcul ling1istic ca procedeu de 'mbogire a 1ocabularului, 0n Sinte*e de
limba romn> &ucure'ti> *528
HRI#/%A> /h.> 8mprumutul ca mi#loc extern de 'mbogire a 1ocabularului, 0n Sinte*e de
limba romn, &ucure'ti> *528
HRI#/%A> /h.> 9aportul dintre calc, traducere i 'mprumutul lexical, 0n Sinte*e de limba
romn> &ucure'ti> *528
HRI#/%A> /h.> <ipuri de calc 'n limba romn, 0n H"imb. 'i literatur.E> III,IV> *551
\\\Iluminismul, I,III> antologie> studiu introductiv 'i note bibliografice de Romul Munteanu>
&ucure'ti> *51*
I$R!AG> Iorgu> MAG$"IU> Maria> Introducere 'n ling1istica romanic, &ucure'ti> *5<9
I$RGA> G.> Istoria literaturii romne 'n secolul al XVIII-lea, &ucure'ti> *5)*
I$RGA> G.> Istoria literaturii romne 'n secolul al XVIII-lea. $.%%-$%3$> edi4ia a III,a> vol.
II> &ucure'ti> *5<5
I$RGU Iordan> Gn dicionar de neologisme romneti, 0n H#tudii 'i cercet.ri lingvisticeE> I>
*59)> nr. *
IRIMIA> !umitru> Structura stilistic a limbii romne contemporane> &ucure'ti> *52<
I#AR> G.> Principatele romne 'n epoca luminilor. $//&-$%7&, &ucure'ti> ())9
IVRG%#CU> G.> "%$G/%> ".> 5onetica i mor!ologia neologismelor de origine latin i
romanic, 0n H#tudii 'i cercet.ri 'tiin4ificeE> #eria filologie> VII> *5<9> fasc. (
IJ#ZS> #.> ;specte din trecutul medicinii romneti, &ucure'ti> *598
IJ#ZS> #.> )uminismul medical romnesc> 0n Studii de istoria medicinei> Clu?> *592
KAC$&I> !.> #CI%""%> &.> )a 1ulgarisation scienti!ique et lOPducation non !ormelle, 0n
HRevue franQaise de p]dagogieE> *55)> nr. 5*> p. 2*,***
KAC$&I> !.> #HIGG> /.> Di!!usion et 1ulgarisation des connaissances scienti!iqueT
tendances de rec"erc"e, 0n HInformation sur le sciences socialesE> *529> nr. (8
S%"%M%G> &.> ,u pri1ire la 'nceputul in!luenei mag"iare asupra limbii romne, 0n
HCercet.ri de lingvistic.E> FVI> *51*> nr. (
SIRZ"Y> Cr.> 5onetica 'mprumuturilor romneti de origine mag"iar @te-. de doctoratA>
&ucure'ti> *51)
SI#> %.> 8ncadrarea substanti1elor de origine mag"iar 'n sistemul mor!ologic al limbii
romne, &ucure'ti> *519
)a DP!inition> "arousse> Paris> *55)
"A#J"$> P.> )a 1ulgarisation scienti!ique. Uue sais-#eN Paris> *55+
"$M&AR!> A.> )e 1ocabulaire dOemprunt. Uuestions de principe, 0n HActes du F,e CongrWs
International des linguistesE> I> *51)
"UGGU> I.> :coala ;rdelean. >icare ideologic naional iluminist, &ucure'ti> *512
MAI$R> P.> Scrieri, vol. I,II> edi4ie critic. alc.tuit. de Clorea CugariuB prefa4. 'i tabel
cronologic de Maria Protase> &ucure'ti> *51<.
MAG%A> Maria,Camelia> <ermeni te"nico-tiini!ici asimilai de limba comun> &ucure'ti>
())1
MARCU> C.> Maneca> C.> Dicionar de neologisme, edi4ia a +,a> &ucure'ti> *512
MARIAG> "iviu> Petru >aior + !olclorist, 0n ,ontribuii la istoria literaturii romneti din
1eacul al XIX-lea, *5(1
MARIG$> A.> Iluminitii romni i idealul LluminriiM, 0n HIa'ul literarE> FVI> *5<9> nr. +
MARIG$> A.> Iluminitii romni i problema Lculti1rii limbiiM, 0n D"imba romn.E> FIII>
*5<8> nr. 9
MAR/IG%/> Andr]> 4lemente de ling1istic general, &ucure'ti> *51)
MA/$R^> G.> )e n]ologisme, naissance et di!ussion> 0n H"e franQais moderneE> nr. (> *59(
MICU> #.> Propo1edanie sau 'n1turi la 'ngropciunea oamenilor mori> &la?> *128
MIHRI"R> Gh.> =bser1aii asupra in!luenei ruse 'n 1ocabularul limbii romne
contemporane, 0n H"imba romn.E> III> *598> nr. *
M$CAGU> M. J.> In!luena italian asupra limbii romne, Pite'ti> ())<
M$UGIG> G.> Dictionnaire de linguistique, Paris> *518
MUG/%AGU> R.> ,ontribuia :colii ;rdelene la culturali*area maselor, &ucure'ti> *5<(
MUG/%AGU> R.> ,ultura european 'n epoca luminilor, &ucure'ti> *52*
MUG/%AGU> R.> :coala ;rdelean. Studii, &ucure'ti> *551
G%AMLU> Al.> Date noi despre Ioan Piuariu->olnar -$/2V-$%$60, 0n H#tudia Universitatis
&abe',&olVai. #eries HistoriaE> FV> *51)> fasc. *
GICU"%#CU> Al.> Premesse sul problema dei rapporti cultural- linguistici italo-romeni 0n
HActele celui de,al FII,lea Congres interna4ional de lingvistic. 'i filologie romanic.E> II>
&ucure'ti> *51*
GICU"%#CU> Al.> )e roumain littPraire entre lO=rient et lO=ccident. Gne analRse
socioculturelle, 0n HCahiers roumains d_]tudes litt]rairesE> *519> nr. (
GICU"%#CU> Al.> Indi1idualitatea limbii romne 'ntre limbile romanice, II. ,ontribuii
socioculturale, &ucure'ti> *512
P`C"I3AGU> J.> = 1ec"e societate pentru culti1area limbii romne, 0n HRevista istoric.E>
VII> *5(*> nr. 8,<
PAGR,!IG!%"%GAG> G.> <erminologia ling1istic actual, 'ntre tradiie i ino1aie, 0n
H"imb. 'i literatur.E> II> *551
PAGR,!IG!%"%GAG> G.> et alii> Dicionar general de tiine ale limbii, &ucure'ti> *551
PAPAC$#/%A,!AGI%"$P$"U> C.> Intelectualii romni din Principate i cultura greac
-$%3$-$%6V0, &ucure'ti> *515
PAPA!IMA> $v.> Iposta*e ale iluminismului romnesc, &ucure'ti> *519
PR/RUL> I.> 8mprumuturi prin !ilier, 0n HCercet.ri de lingvistic.E> F> *5<9> nr. (
PAV%"> %.> RUCRR%AGU> C.> Introducere 'n terminologie. Koiuni !undamentale>
&ucure'ti> ())*
P%/CU> #tela> )imba lui I. >olnar Piuariu 'n L4conomia stupilorM -$/%60, 0n H#tudia
Universitatis &abe',&olVaiE. #eries Philologia> Clu?,Gapoca> F> *5<9> fasc. *
P%/R$VICI> %mil> Su!ixul +ui al 1erbelor de origine mag"iar, 0n H!acoromaniaE> FI> *582
PI#AGI> V.> )Oetimologia. Storia + Uuestioni + >etodo> seconda edi-ione> &rescia> *5<1
P"$A%,HAGGAGU> Mariana> Speci!icul terminologiei ca tiin 'n raport cu celelalte
tiine ale limba#ului, 0n H"imba romn.> F"IV> *559> nr. 5,*(
P"$A%,HAGGAGU> Mariana> <erminologia i limba comun -Pentru o ba* de date
terminologice0, 0n H"imba romn.E> F"I> *55(> nr. 5
P$PA> Cornel> <eoria de!iniiei, &ucure'ti> *51(
P$PA> M.> Ioan >olnar-Piuariu> Clu?> *51<
P$PA> M.> <"e 5able and t"e StorR- >eans o! Spreading t"e Ideas o! t"e 4nlig"tenment> 0n
4nlig"tenment and 9omanian SocietR> edited bV P. /eodor> Clu?> *52)
P$P%AGGR> V.> L`RC$VGICU> V.> <endine de orientare tiini!ic a 'n1mntului 'n
<ransil1ania 'n prima #umtate a secolului al XIX-lea, 0n Din istoria pedagogiei romneti,
vol. II> &ucure'ti> *5<<
P$P%#CU,#PIG%GI> M.> Primele manuale de geogra!ie 'n coala romneasc, 0n HRevista
general. a 0nv.4.mntuluiE> *5+*> nr. (
P$P$VICI> !.> )iteratura romn 'n epoca luminilor, #ibiu> *589
PR%!%#CU> %lena> Vulgari*area discursului tiini!ic economic. Puncte de 1edere,
Constan4a> ())+
PR$!AG> !.> Supplex )ibellus Valac"orum, &ucure'ti> *5<1
PR$/A#% M.> Petru >aiorT un ctitor de contiine> &ucure'ti> *51+
PR$/$P$P%#CU> "ucia> ,ontribuii la istoria 'n1mntului romnesc din <ransil1ania.
$//2-$%&6> &ucure'ti> *5<<
PU3CARIU> #.> ;u su#et des n]ologismes> 0n 4tudes de linguistique roumaine> Clu?,
&ucure'ti> *5+1
PU3CARIU> #.> )imba romn. I. Pri1ire general> edi4ie> prefa4. de G. Istrate> note 'i
bibliografie de I. !an> &ucure'ti> *51<
RR!ULIU> A.> GY^MZG/> ".> 9epertoriul actelor o!iciale pri1ind <ransil1ania tiprite 'n
limba romn. $/&$-$%2/> &ucure'ti> *52*
RIJ%A> Monica,Mihaela> Polisemia din perspecti1a unei terminologii externe, 0n H"ucr.rile
celui de,al doilea #impo-ion Interna4ional de "ingvistic.E> &ucure'ti> ())5
RIJ%#CU> I.> ,ontribuii la studiul calcului ling1istic, &ucure'ti> *592
R$V%GLA,CRUMU3AGI> !.> Semiotica discursului tiini!ic, &ucure'ti> *559
#A"A> Marius @coordonatorA> Vocabularul repre*entati1 al limbilor romanice, &ucure'ti>
*522
#A"A> Marius> Introducere 'n etimologia limbii romne, &ucure'ti> ())9
#%CH%> M.> Sc"i de istorie a lexicogra!iei romne. I. De la origini pn la $%%&>
&ucure'ti> *5<<
#%RACIGC%AG> I. I.> ;legerile lui Ippocrat, manuscris medical romnesc de la 'nceputul
secolului al XVIII-lea, edi4ie de Cr. SirPlV> Arad> *551
3%R&AG> V.> %V#%%V> I.> Vocabularul romnesc contemporan, /imi'oara> *512
3IGCAI> Gh.> =pere. Fronica romnilor. I,III> edi4ie 0ngri?it. 'i studiu lingvistic de Cl.
Cugariu> &ucure'ti> *5<1,*5<5
#"AV%> %lena> Su!ixele +ie, -rie, 0n #MCC> III> &ucure'ti> *5<(
#"U3AG#CHI> !an> Studiul 1ocabularelor speciale. Probleme de metod, 0n H#tudii 'i
cercet.ri lingvisticeE> FFII> *51*> nr. <
#PI%"MAGG> K.> 9estituiri istorico-medicale. Studii de istoria tiinei i culturii, &ucure'ti>
*52)
#/AGCIU I#/RA/%> Maria> ,u1nt tradus sau calc"iatN 0n H"imba romn.E> "V> ())<> nr.
9,<
#/AGCIU,I#/RA/%> Maria> ,alcul ling1istic 'n limba romn -cu special re!erire la
scrieri beletristice din secolul al XIX-lea0, &ucure'ti> ())<
#/`GGACIU> %lena> Pre!aa la )exiconul romnesc + nemesc> 0n H"imba romn.E> IF>
*5<)> nr. (
3/%CAG> I.> ,alcul ling1istic, 0n H"imba romn.E> FII> *5<+> nr. 8
#/$ICHIL$IU Adriana> Sens i de!iniie 'n limba#ele speciali*ate> 0n vol. HConsf.tuirea pe
4ar. a cadrelor didactice care predau la anul preg.titor @profil medicalAE> Ia'i> iunie> *521
#/$ICHIL$IU> Adriana> ,ategorii ale 1ocabularului 'ntr-un manual de anatomie; implicaii
didactice, 0n H"imba romn.E> *55)> nr. (
#/$ICHIL$IU,ICHIM> Adriana> Semiotica discursului #uridic> &ucure'ti> ())*
/AG"IAVIGI> C.> ,oncordan*e e analogie !ra romeno e italiano, 0n HIl VeltroE> FIII> *5<5>
nr. *,(
/AG"IAVIGI> C.> =riginile limbilor neolatine, versiune romneasc. 0ngri?it. 'i coordonat.
de Al. Giculescu> &ucure'ti> *511
/AMZ#> ".> 4tRmologisc"-"istorisc"es CDrterbuc" der ungarisc"en 4lemente im
9umHnisc"en, &udapest> *5<<
/%$!$R> P.> Inter!erene iluministe europene, Clu?> *52+
/$!$RAG> R.> Despre neologismele terminate 'n ie> 0n HCercet.ri de lingvistic.E> IV> *595
/$MA> %lena> )imba#ul tiini!ic romnesc la 'nceputul epocii moderne -secolele XVIII-
XIX0, &ucure'ti> ())+
/$MA> Alice> Interdisciplinaritate i terminologie matematic> 0n )imba romn. Structur
i !uncionare> coord. G. Pan. !indelegan> &ucure'ti> ())9
/$M%#CU> M.> ,alendarele romneti. $677-$%7&. Studiu i bibliogra!ie> &ucure'ti> *591
/$M%#CU> M.> Istoria crii romneti de la 'nceputuri pn la $V$%, &ucure'ti> *5<2
/U!$#%> Claudia> Vocabularul !undamental al limbii romne 1ec"i> 0n H#istemele limbiiE>
&ucure'ti> *51)
L`RC$VGICU> V.> ,ontribuii la istoria 'n1mntului romnesc din @anat -$/%&-$V$%0>
&ucure'ti> *51)
UR#U> !.> 8ncadrarea mor!ologic a substanti1elor neologice, 0n HAnuar de lingvistic. 'i
istorie literar.E> Ia'i> FIV> *5<9
UR#U> !.> 8ncadrarea mor!ologic a 1erbelor neologice 'n limba romn din perioada
$/.&-$%.&, 0n H"imba romn.E> FIV> *5<9> nr. +
UR#U> !.> ;daptarea ad#ecti1elor neologice 'n limba romn literar din perioada $/.&-
$%.&, 0n Studii de limb literar i !ilologie> I> &ucure'ti> *5<5
UR#U> !.> UR#U> G. A.> =bser1aii asupra neologismelor 'n LDicionarul limbii romneM,
0n HAnuar de lingvistic. 'i istorie literar.E> Ia'i> tom FFI> *51)
UR#U> G. A.> Problema interpretrii gra!iei c"irilice romneti din #urul anului $%&&> 0n
H"imba romn.E> IF> *5<)> nr. +
UR#U> G. A.> ,ri de populari*are a tiinei traduse de Petru >aior, 0n H"imba romn.E>
F> *5<*> nr. (
UR#U> G. A.> )e problPme de lOPtRmologie des nPologismes du roumain> 0n HRevue roumain
de linguisti[ueE, F> *5<9> nr. *
UR#U> G. A.> =bser1aii asupra adaptrii ad#ecti1elor neologice la sistemul mor!ologic al
limbii romne 'n #urul anului $%&&, 0n H"imba romn.E> FIII> *5<8> nr. 9
UR#U> G. A.> Din nou despre interpretarea gra!iei c"irilice romneti, 0n H"imba romn.E>
FFV> *51<> nr. 9
UR#U> G. A.> ,ontribuii la istoria culturii romneti. Studii i note !ilologice> Ia'i> ())(
VAI!A> M> Ioan Piuariu->olnAr, Clu?> *51<
VAIM&%RG> #.> ,alque and @orroSing, 0n 9e1ue roumain de linguistique, FF> *519> nr. 8
VAIM&%RG> #.> ,onsideraii asupra tipologiei calcului ling1istic, 0n HAnalele Universit.4ii
din &ucure'tiE> seria filologie> FF> *51*
VAIM&%RG> #.> ,ontribuii la problema calcului ling1istic @re-umatul te-ei de doctoratA>
&ucure'ti> *51)
VA#I"%#CU> M.> LIubite cetitoriule...M )ectur, public i comunicare 'n cultura
romneasc 1ec"e, Pite'ti> ())*
VA#I"IU> %manuel> Sens i de!iniie lexicogra!ic, 0n H#tudii 'i cercet.ri lingvisticeE> FFFI>
*52)> nr. 9
VA#I"IU> %manuel> De!iniia sensului sau de!iniia obiectuluiN 0n H#tudii 'i cercet.ri
lingvisticeE> FFFVII> *52<> nr. (.
VR/RMAGU> G.> De la 'nceputurile medicinii romneti, &ucure'ti> *5<<
VR/RMAGU> G.> >edicin 1ec"e romneasc, &ucure'ti> *51)
VR/RMAGU> G.> &r.tescu> Gh.> = istorie a medicinii, &ucure'ti> *519
VR/RMAGU> G.> =riginile medicinii romneti, &ucure'ti> *515
V%R%##> A.> <ipogra!ia romneasc din @uda> 0n H&oabe de gruE> III> *5+(> nr. (
VI!$#> &. R.> Prestito, espansione e migra*ione dei termini tecnici nelle lingue roman*e e
non roman*e. Problemi, metodo i risultati, Ciren-e> *5<9
VIG/I"R,RR!U"%#CU> I.> <erminologia i problemele ei actuale, 0n HConferin4ele
Academiei RomneE> ciclul H"imba romn. 'i rela4iile ei cu istoria 'i cultura romnilorE>
&ucure'ti> *555
VIG/I"R,RR!U"%#CU> I.> <ermen, terminologie> 0n 4nciclopedia limbii romne
@coordonator M. #alaA> &ucure'ti> ())*
VIGL%"%R> $.> Probleme de sinonimie, &ucure'ti> *52+
OA"!> ".> Progresul 'n limb, &ucure'ti> *5<5
OA"/%R> R.> Italienisme la B". :incai, 0n H#tudii 'i cercet.ri 'tiin4ificeE> Ia'i> FIV> *5<+>
fasc. *
O%IGR%ICH> U.> )anguages in ,ontact; 5indings and Problems, <
th
edition> /he Hague,
Paris> *5<2
JAMCIRA> M.> =bser1aii asupra 1ocabularului scrierilor lui Samuil >icu, 0n HAnuar de
lingvistic. 'i istorie natural.E> Ia'i> FVI> *5<9