Sunteți pe pagina 1din 9

Capitolul VI

Sistemul institu!ional al educa!iei


Conf. Univ. dr. MIHAI MIRCESCU

Obiective
Abordarea sistemic" a factori-lor institu#ionali $i a mediilor educa#ionale prin func#iile lor
complementare, ntreprinderea unei diagnoze a punctelor forte $i slabe, ca prim" etap" n
reformarea $colii, conceperea m"surilor de eliminare a unor blocaje n calea reformei.
Cuvinte cheie
Sistem institu#ional al educa#iei, principii ale sistemului de nv"#"mnt, reform", schimbare,
ameliorare, reform" sistemic", calitatea serviciilor educa#ionale.

Concept, structur# $i interrela!ii
Func!ii ale factorilor sistemului institu!ional al educa!iei
Conceptul de sistem institu#ional al educa#iei
Sistemul institu#ional al educa#iei este constituit din ansamblul institu#iilor avnd func#ii
implicite sau explicite n domeniul educa#iei.
n sistemul educa#iei concur" to#i factorii educativi ai educa#iei formale $i nonformale la
dezvoltarea $i des"vr$irea personalit"#ii umane, att n procesul form"rii ini#iale, ct $i al celei
continue.
Structura $i interrela#iile sistemului institu#ional al educa#iei:
Pentru ca factorii s" se ae n sistem, ace$tia trebuie s" ndeplineasc" cel pu#in trei condi#ii
de baz": organicitate func#ional" (s" ndeplineasc" func#ii: compensatorii, complementare sau
sinergice); integritatea $i armonizarea, prin interrela#ii $i parteneriat; consens de scopuri, nalit"#i $i
obiective n plan educativ, realizate prin metode $i mijloace specice.
%COALA
institu#ie specializat" n educa#ie, prin:
- proces organizat $i planicat;
- cadre specializate;
- sistem de evaluare $i atestare etc.
COPILUL
beneciar al
educa!iei
FAMILIA
cu urm"toarele func#ii:
- biologice
- igienico-sanitare;
- economico-sociale;
- cultural-educative.
SOCIETATEA
CIVIL&:
- agen#i economici:
patronat, angajatori;
- alte institu#ii: armat",
poli#ie, jandarmerie,
nchisoare etc.;
- biserica etc.;
- organiza#ii ale elevilor
$i studen#ilor, ONG-uri,
funda#ii.
MASS-MEDIA:
- mijloace audio-video;
- presa de mare tiraj;
- institu#ii culturale etc.
1
Factorii institu!ionali ai educa!iei
Agen!ii economici
n sistemul institu#ional al educa#iei, un loc tot mai important revine beneciarului
produsului educa#iei, al for#ei de munc" preg"tit". Beneciarii resursei umane, preg"tit" $i educat",
sunt agen#ii economici: rmele, ntreprinderile, institu#iile n care vor lucra absolven#ii unei forme
de nv"#"mnt.
Motive ce determin" agen!ii economici s" ndeplineasc" func!ii educative: nevoia acestora
de for#" de munc" nalt calicat", posesoare a anumitor competen#e profesionale la un anumit nivel
de performan#"; existen#a unei baze de selec#ie a celor mai buni absolven#i, potrivit unor criterii de
evaluare proprie, extern"; promovarea unui management al nv"#"rii organiza#ionale, la nivelul
institu#iei pe care o gestioneaz" agen#ii economici.
Modalit"!i specice de realizare a func!iei educative a agen!ilor economici: implicarea n
proiectarea curricular", pentru dezvoltarea acelor competen#e de care au nevoie; sponsorizarea
unit"#ilor de nv"#"mnt n realizarea unor dot"ri tehnico-materiale (n ateliere, laboratoare), care s"
asigure o instruire practic" de calitate, corespunz"toare; asigurarea de burse $i stimulente (stegii de
preg"tire n str"in"tate) pentru cei mai merituo$i elevi/studen#i; dezvoltarea unor programe de
preg"tire prin alternan#" ($coal"-ntreprindere) sau n sistem dual (nu numai la nivelul practicii
comasate etc.); favorizarea inser#iei profesionale (trguri de job-uri, popularizarea profesiilor $i a
ntreprinderilor, implicarea n realizarea unor proiecte profesionale $i de carier" etc.); organizarea la
nivelul ntreprinderilor a unor centre de formare - de preg"tire $i perfec#ionare - acreditate, n
colaborare cu institu#ii de nv"#"mnt.
Parteneriatul institu!iilor de nv"!"mnt cu societatea civil"
Societatea civil" este denit" de sfera interac#iunilor n dou" planuri: dintre stat $i sectorul
economic - pe de o parte, $i dintre stat $i structurile asociative (organiza#ii nonguvernamentale
nonprot - ONG-uri -, funda#ii etc.; asocia#ii profesionale, ale consumatorilor, sindicale, organiza#ii
religioase, furnizori de servicii nonprot, asocia#ii de ajutor reciproc, grup"ri de interese pro sau
contra etc.) - pe de alt" parte.
Modalit"!i de parteneriat la nivelul societ"!ii civile: ncurajarea vie#ii asociative n $coal" $i
n afara acesteia; dezvoltarea activit"#ii extra$colare, comunitare; ncurajarea procesului inv"#"rii
cet"#eniei, a culturii civice; programe de educative curative pentru cei aa#i n risc de excludere
civic"-socio-profesional"; programe de consiliere $i orientare profesional"; promovarea unor
structuri organiza#ionale de parteneriat la nivel local (consilii de administrare, consilii consultative,
comitete locale de dezvoltare etc.)
Alte institu!ii ale societ"!ii civile cu func!ii educative
Armata. Executarea serviciului militar reprezint" un factor de educa#ie $i instruire, el
desf"$urndu-se pe baza unor obiective formative precum: educarea n spiritul ordinii $i disciplinei
militare, al supunerii necondi#ionate fa#" de grade, func#ii, ordine executate "ntocmai $i la timp";
c"lirea zic", prin mar$uri, antrenamente, instruc#ie militar", aplica#ii, rezisten#a la priva#iuni etc.;
cultivarea responsabilit"#ii pentru colectivitate, #ar", popor - ca ap"r"tor al lini$tii $i ordinii, al
securit"#ii frontierelor; dezvoltarea sentimentelor patriotice - pn" la acceptarea sacriciului suprem
etc.
Ac#iunile cu caracter preventiv $i coercitiv ale organelor de ordine public" - poli!ia $i
jandarmeria - au valoare educativ", asigurnd respectarea unor norme ale convie#uirii civile.
nchisoarea, deten!ia, privarea de libertate, programele de reeducare se integreaz", la
anumite niveluri ale organiz"rii sociale, ca factori institu#ionali de educa#ie.
Justi!ia - ansamblul legilor $i instan#elor judec"tore$ti menite s" apere, s" instituie sau s"
restabileasc" dreptatea n rela#iile sociale - are puternice implica#ii educative, valoricnd
poten#ialit"#ile extraordinare ale pedepsei $i recompensei, cultivnd criterii de estrimare valoric" a
ceea ce este drept, moral, civic etc.
2
Biserica - uniune a credincio$ilor pe baza comuniunii reprezent"rilor dogmatice, a ritualului
$i a principiilor canonice -, ca una din institu#iile cele mai vechi - prin activit"#ile de cult (slujba
religioas", s"vr$irea tainelor, rug"ciune) -, a men#inut $i promovat un sistem de norme ale moralei
religioase, ale dreptului canonic, precum $i un sistem de valori, modele $i sanc#iuni cu puternice
inuen#e asupra comportamentului membrilor s"i.
Mass-media - mijloace moderne de comunicare n mas", de transmitere a informa#iei ntr-un
public larg - are o putere de inuen#are $i penetrare deosebit de mare prin aria de difuzare.
Categorii de mass-media: mijloacele audio-video: radioul; televiziunea (fereastr" deschis" spre
univers, caracterizat" prin transmisia direct" $i prin func#ia de cinematograf la domiciliu);
cinematograful; video-casetofoanele; compact-discurile, internetul etc.; presa de mare tiraj: c"r#i,
ziare, reviste, bro$uri, pliante, postere etc.; institu#ii de art" $i cultur": muzee, teatre, case de cultur"
etc.
Func#ii ale mass-media:
- Func#ia informativ" a mass-mediei: de vehiculare $i difuzare a unui volum informa#ional imens.
Invadarea informa#ional" a individului necesit" o preg"tire, o educa#ie pentru mass-media, pentru
a capabil s" caute informa#ia pe diverse canale $i re#ele interna#ionale informatice internet; s"
selelcteze esen#ialul; s" $tie s" recep#ioneze corect mesajul transmis; s" participe la procesul de
"nv"#are la distan#"", on-line, la nv"#area virtual", mai cu seam" cnd ne propunem o nv"#are
anticipativ" $i de progres, pe baz" de scenarii posibile, virtuale etc.
- Func#ia formativ-educativ" $i socio-cultural" a mass-mediei: integratoare $i unicatoare a
opiniilor, gesturilor etc., dar $i explicit educative, prin programe gen "tele-$coal"" etc.
Sublinem unele efecte perverse ce necesit" preg"tire $i educa!ie pentru mass-media:
condi#ionarea, persuasiunea $i chiar manipularea opiniei publice; pasivitatea spectatorului, scutit
uneori s" mai $i gndeasc" - efect ce se ncearc" a estompat prin emisiuni interactive;
uniformizarea gusturilor $i chiar proliferarea kitschului; prezentarea unor acte blamabile, a
comportamentului agresiv, incitarea la violen#".
- Func#ia recreativ-distractiv" $i de divertisment a mass-mediei: prin prezentarea actelor de art",
prin mirajul turismului pe mapamont, prin diversitatea genurilor de emisiuni pentru care poate
apela ecare etc.
- Func#ia economic" a mass-mediei, de rentabilizare $i ecientizare a produselor mass-media,
reectat" n abuzul de reclame, proliferarea posturilor private, precum $i a unor emisiuni de un
nivel calitativ mediu, accesibile etc.
Familia - institu#ie fundamental" a societ"#ii, reprezentnd un grup social cu rela#ii specice
ntre indivizii componen#i ai grupului, lega#i ntre ei prin origine, c"s"torie sau adop#iune.
Func#iile esen#iale ale familiei:
- Func#ia biologic", de procrea#ie, igienico-sanitar".
- Func#ia educativ", de socializare, constituind primul grup, prima $coal" n care se exercit" roluri,
se formeaz" modele (parentale), se nva#" norme de comportare etc. func#ia de p"rinte se nva#" -
prin %coli ale p"rin#ilor - preg"titoare pentru via#a de familie $i exercitarea responsabilit"#ilor
parentale. n familie, educa#ia este particularizat" $i individualizat", dat ind num"rul relativ mic
al grupului. n acela$i timp, n familie educa#ia este nc"rcat" afectogen.
- Func#ia social-economic": producerea $i c$tigarea unor venituri, gestionarea acestora etc.
Modalit"#i de interrela#ii ale familiei cu $coala:
- lectoratele cu p"rin#ii, pentru cunoa$terea tr"s"turilor psihologice ale vrstei, pentru nv"#area
utiliz"rii metodelor de ac#iune educativ" complementare $colii etc.;
- comitete cet"#ene$ti de p"rin#i, pentru ajutorarea $colii prin sponsoriz"ri, ac#iuni administrativ-
gospod"re$ti, pentru asigurarea diverselor servicii;
- $coala p"rin#ilor, cu programe de preg"tire pe o problematic" divers", precum: consilierea n
familie, orientarea profesional", dezvoltarea personal", cum poate ajutat copilul s" dep"$easc"
perioade $i evenimente dicile cu mari bulvers"ri generatoare de conicte personale $i de stres etc.
3
nv#!#mntul - subsistem al sistemului social
Sistemul de nv"#"mnt este un ansamblu coerent al institu#iilor $colare de toate gradele,
prolele $i formele, conceput $i organizat n baza unor principii educa#ionale generale.
Ca subsistem al macrosistemului social, nv"#"mntul mprumut", ca parte a ntregului,
acelea$i tr"s"turi ce caracterizeaz" societatea n ansamblul s"u. Arma#ia unui renumit pedagog
romn - %tefan Brs"nescu - nt"re$te pe deplin aceast" idee: "Nic"ieri aspira#iile, idealurile $i
credin#ele unei epoci $i ale unei societ"#i nu se oglindesc mai bine, mai limpede $i nu se arm" mai
puternic dect n politic" $i n pedagogie."
O analiz" comparativ" a ctorva tr"s"turi ale societ"!ii - pe de o parte, $i tr"s"turile
nv"!"mntului - pe de alt" parte - este relevant" pentru n#elegerea interrela#iilor dintre cele dou"
sisteme: macro $i microsocial:
Tr"s"turi ale societ"!ii Tr"s"turi ale nv"!"mntului
Accelerarea ritmului $i a vitezei schimburilor n
societatea contemporan"; trecerea la sistemul
economiei de pia#".
Radicale $i complexe reforme ale nv"#"mntului
n plan structural, organiza#ional, al con#inuturilor
$i strategiilor etc.
%ocul viitorului zguduie societatea de azi.
nv"#"mnt anticipativ, de progres; exersarea
realit"#ii virtuale n nv"#are.
Societate informatizat", societate cognitiv";
economie $i societate bazat" pe cunoa$tere.
nv"#"mnt informatizat, IAC, nv"#are online,
nv"#area permanent", la distan#" etc.; noi
competen#e $i limbaje: alfabetizarea digital" etc.
Societatea civil", democratic". Descentralizarea $i autonomia n nv"#"mnt.
Cre$terea nivelului investi#iilor societ"#ii n
resursa uman" (con$tientizarea acestei necesit"#i)
Modernizarea nv"#"mntului; reevaluarea
statutului s"u n plan macrostructural, ca factor
de progres social.
Recunoa$terea nv#!#mntului drept prioritate na!ional# eviden#iaz" rolul $i locul
nv"#"mntului n sistemul social, ca factor de progres social. De nivelul nv"#"m'ntului, de calitatea
resursei umane preg"tite depind calitatea bunurilor create, nivelul $i calitatea societ"#ii, locul $i rolul
acesteia n competi#ia interna#ional".
Principii ale sistemului de nv"#"mnt:
- Asigurarea dreptului $i egalizarea $anselor de acces n sistemul de nv"#"mnt.
- nv"#"mntul este de stat, dar $i particular, ca o alternativ" concuren#ial". Proliferarea sistemului
particular al institu#iilor particulare a condus la nin#area Consiliului Na#ional de Evaluare $i
Acreditare Academic".
- nv"#"mntul este cu predare n limba romn", dar $i n limbile minorit"#ilor $i n limbi de
circula#ie interna#ional". Deschiderile spre Uniunea European" $i aderarea la Comunitate a dus la
cre$terea cererii de ingineri speciali$ti preg"ti#i n facult"#i distincte cu predare n limbile moderne.
- Caracterul general-obligatoriu $i gratuit al nv"#"mntului (ciclul primar $i ciclul gimnazial -
nalizat prin examen de capacitate, la vrsta de $aisprezece ani) este stabilit att prin Constitu#ia
Romniei, ct $i prin Legea nv"#"mntului.
- Prin modul de organizare pe niveluri $i cicluri, nv"#"mntul are caracter deschis, asigurnd
posibilitatea parcurgerii treptelor ierarhic superioare f"r" blocaje.
- nv"#"mntul are caracter apolitic $i asigur" libertatea de con$tiin#" $i credin#", ind interzis
prozelitismul ideologic $i religios n unit"#ile de nv"#"mnt.
- nv"#"mntul asigur" preg"tirea unitar", att prin curriculum na#ional, ct $i prin sistemul de
credite transferabile $i capitalizabile, prin competen#ele certicate prin sistemul de diplome.
- Caracterul democratic al nv"#"mntului, asigurat prin managementul acestuia, prin structurile
organizatorice (n consilii, senat etc. particip" $i studen#i), prin modul de adoptare a deciziilor, prin
autonomia universitar" etc.
4
Organigrama sistemului de nv#!#mnt
NV&'&MNT POSTUNIVERSITAR
$coli de nalte studii, studii aprofundate, doctorat, masterat

NV&'&MNT SUPERIOR DE LUNG& DURAT&
universit"#i, institute, academii, conservatoare
NV&'&MNT SUPERIOR DE SCURT& DURAT&
colegii universitare
NV&'&MNT POSTUNIVERSITAR
$coli de nalte studii, studii aprofundate, doctorat, masterat

NV&'&MNT SUPERIOR DE LUNG& DURAT&
universit"#i, institute, academii, conservatoare
NV&'&MNT SUPERIOR DE SCURT& DURAT&
colegii universitare
NV&'&MNT POSTLICEAL NV&'&MNT TEHNIC DE MAI%TRI
NV&'&MNT LICEAL
teoretic, tehnologic, voca#ional
NV&'&MNT PROFESIONAL DE UCENICI
%I COMPLEMENTAR
NV&'&MNT GIMNAZIAL (clasele V-VIII) NV&'&MNT GIMNAZIAL (clasele V-VIII)
NV&'&MNT PRIMAR (clasele I-IV) NV&'&MNT PRIMAR (clasele I-IV)
NV&'&MNT PRE%COLAR
grupa mare, grupa mijlocie, grupa mic"
NV&'&MNT PRE%COLAR
grupa mare, grupa mijlocie, grupa mic"
- nv"#"mnt de zi (pentru elevi $i studen#i);
- nv"#"mnt seral;
- nv"#"mnt f"r" frecven#";
- nv"#"mnt prin coresponden#", la distan#".
Ultimele trei forme de nv"#"mnt - seral, f"r" frecven#" $i prin corestponden#", la distan#" -
sunt dedicate angaja#ilor cu program integral sau par#ial.
n structura organizatoric" a nv"#"mntului apar $i grupurile $colare industriale, tehnice, n
care func#ioneaz" sub aceea$i conducere (unic") $coli profesionale, liceale $i postliceale.
nv"#"mntul voca#ional de art" $i sportiv se realizeaz" ncepnd cu clasele primare, accesul
bazndu-se pe teste de aptitudini.
Un segment distinct din sistemul de nv"#"mnt este alocat nv"#"mntului special, pentru
pre$colari $i elevi cu diferite decien#e $i handicapuri (mintale, zice, loco-motorii, senzoriale -
hipoacuzici, surzi, ambliopi-nev"z"tori etc. -, de limbaj). Scopul acestui nv"#"mnt este asigurarea
instruirii $i educ"rii, recuper"rii $i integr"rii sociale a copiilor cu decien#e.
Unit#!i conexe ale sistemului de nv#!#mnt
n cadrul organiz"rii sistemului de nv"#"mnt func#ioneaz" urm"toarele unit"#i conexe:
- centre logopedice inter$colare, menite s" corecteze decien#ele de vorbire ale elevilor din 4-5
unit"#i $colare arondate la un asemenea centru, ncadrat cu specialist logoped;
- clase de elevi n cadrul unor sanatorii, pentru continuarea preg"tirii $colare specice bolnavului $i
convalescentului etc.;
- case de copii, destinate copiilor orfani, abandona#i etc., organizate n sistem familial (cu
administrare proprie a terenurilor, parcelelor, cu gospod"rie proprie: sp"l"torie, ateliere etc.; cu
educatori ce suplinesc rolul p"rin#ilor;
- centre $i/sau cabinete de asisten!" psiho-pedagogic" $i de orientare (consiliere $colar" $i
profesional") asigur" consilierea elevilor, p"rin#ilor $i cadrelor didactice, organizarea programelor
de orientare a carierei; culegerea $i realizarea unor b"nci de date privind dinamica profesiilor etc.;
- case ale corpului didactic, destinate inform"rii, document"rii, preg"tire metodice continue a
cadrelor didactice, prin programe, cursuri, manifest"ri $tiin#ice etc.
5
Reforma nv#!#mntului romnesc: principii $i orient#ri valorice de baz#
Claric"ri conceptuale
Potrivit dic#ionarului enciclopedic Le petit Larousse, reforma semnic" schimb"ri
radicale, importante, n vederea amelior"rii.
Reforma educa#iei/nv"#"mntului reprezint" o schimbare fundamental", proiectat" $i
realizat" la nivelul sistemului de educa#ie/nv"#"mnt, n orientarea acestuia (schimbarea
nalit"#ilor), n structura acestuia (de baz" material", de rela#ie, de conducere) $i n con#inutul
procesului de instruire (schimbarea planului de nv"#"mnt, a programelor $i a manualelor/cursurilor
$colare, universitare, a altor materiale destinate nv"#"rii." [7, p. 395].
Tipuri de schimb"ri
Pornind de la deni#ia reformei ca schimbare, se impune precizarea ctorva tipuri de
schimbare:
- substituirea, sau nlocuirea unor elemente de con#inut, de metodologie uzate moral, dep"$ite, cu
altele actuale;
- remanierea, ce conduce la modic"ri n organizarea unor institu#ii ale nv"#"mntului (direc#ii
privind managementul resurselor umane, nv"#"mntul n zone defavorizate, nin#area unor
structuri precum Serviciul Na#ional de Examinare $i Evaluare - SNEE - etc.);
- ad"ugarea unor noi discipline de nv"#"mnt, precum: educa#ia tehnologic", educa#ia
antreprenorial", religioas", mecatronic", nanologie etc.;
- restructurarea anului $colar, de la trimestre la organizare semestrial" etc.;
- eliminarea unor cuno$tin#e, discipline perimate, dep"$ite, sau pentru eliminarea supranc"rc"rii
elevilor/studen#ilor;
- consolidarea acelor componente ale sistemului $i procesului de nv"#"mnt care s-au dovedit
eciente, a tradi#iilor $i bunelor practici educa#ionale.
Blocaje $i factori de rezisten!" n cale reformei:
- criza politicii educa#ionale, prin trecerea la un nou sistem social, bazat pe proprietatea privat", pe
economia de pia#" conven#ional";
- criza de autocunoa$tere: lipsa obiectivit"#ii n cunoa$terea punctelor slabe $i forte ale sistemului,
prin exagerarea unor sau altora, prin lipsa unor repere, termeni de compara#ie n analiz", prin
nevoia de raportare la alte sisteme eciente;
- criza resurselor umane $i nanciare, nepreg"tite sau insuciente pentru schimb"ri fundamentale;
- criza conducerii, tributar" unor concep#ii excesiv centralizate, planicate etc.;
- criza de informare direct", prin stagii, schimburi de experien#" n #"rile din anumite zone
geograce, e mediat" prin publica#ii periodice, reviste de specialitate etc.
Factori de rezisten!" la schimbare:
1. exogeni, de genul cadrului legislativ, al constrngerilor sistemului social, al comunit"#ii zonale
etc.;
2. endogeni, de genul:
- respectului pentru tradi#ie - conservatorism;
- preferin#a pentru familiar, nencrederea n modicare;
- lipsa preg"tirii cadrelor n conceperea $i aplicarea reformei;
- insucien#a resurselor;
- confuzia nalit"#ilor, obiectivelor $i competen#elor etc.;
- inadaptarea m"surilor reformatoare la condi#iile locale;
- lipsa unor strategii opera#ionale necesare ajust"rii simultane $i succesive a inova#iilor.
Etape $i niveluri ale reformei nv"!"mntului
1. O prim" etap" o reprezint" diagnoza exact" $i corect" a st"rii nv"#"mntului: punctele sale forte,
bunele practici $i punctele slabe, practicile dep"$ite.
n cadrul acestei etape s-au realizat analize documentare istorice asupra tradi#iilor bune ale $colii
romne$ti, ale principalilor reformatori, cu utile nv"#"minte pentru viitor. Este edicatoare, n acest
6
sens, concep#ia reformatoare a lui Spiru Haret, concretizat" n Legea nv"#"mntului secundar $i
superior (1898), fundamentat" pe cteva principii esen!iale:
- organizarea educa#iei n spiritul unit"#ii culturale a neamului, viznd egalizarea dreptului la cultur"
$i cre$terea rolului social al $colii;
- educa#ia realist" $i practic";
- diversicarea, selec#ia $i orientarea profesional", conferind nv"#"mntului o structur" conform"
cu aptitudinile individuale $i cu nevoile economiei #"rii;
- educa#ia extra$colar", cu accente pe practica agricol", lucrul manual $i activitatea bibliotecilor
populare.
Totodat", n cadrul acestei etape s-au ntreprins $i analize comparative ale situa!iei
nv"!"mntului din diferite !"ri europene dezvoltate, pentru a stabili elemente de compatibilizare.
2. Redenirea nalit"!ilor, idealurilor, scopurilor, competen!elor $i obiectivelor nv"!"mntului $i
educa!iei n general a reprezentat o nou" etap" n reform". Cu acest prilej s-au constituit organisme
specializate precum: COSA (Consiliul pentru Standarde Ocupa#ionale $i Atestare), pentru denirea
competen#elor de baz" $i specice ec"rei ocupa#ii, meserii, profesii. SNEE (Serviciul Na#ional de
Evaluare $i Examinare) etc.
3. Elaborarea principiilor reformei educa#iei, precum:
- democratizarea, autonomia (separarea puterii, pentru a se evita premisele ajungerii, din nou, la
totalitarism; a$a au ap"rut organisme separate de Ministerul Educa#iei $i Cercet"rii, precum SNEE
Serviciul Na#ional de Evaluare $i Examinare);
- egalizarea $anselor de acces, organizarea pe grade de reu$it", programe de distribuire corectiv" a
resurselor n zone defavorizate etc.;
- caracterul deschis al nv"!"mntului, expansiunea educa#iei, valoricarea poten#ialului educativ al
unei societ"#i cognitive etc.;
- optimizarea raportului dintre cultura general" $i cea de specialitate etc. n acest sens s-au
introdus noi discipline, precum: educa#ia tehnologic", antreprenorial", managerial", ecologic"; s-
au elaborat noi programe pentru nv"#"mntul profesional $i tehnic, prin intermediul programului
PHARE-VET; au ap"rut la un moment chiar prea multe manuale alternative; s-au structurat
con#inuturile pe arii curriculare $i unit"#i de nv"#are etc.
4. Ini!iativa legislativ" a condus, n aceast" etap", la elaborarea Legii nv"#"mntului, a numeroase
acte normative viznd reforma, nso#ite de ndrum"ri metodologice de aplicare.
5. Continua reformare $i modernizare a nv"!"mntului $i educa!iei este o etap" sine die dar $i o
condi#ie a succesului, ce implic" permanente evalu"ri, feed-back-uri $i noi priorit"#i (n acest sens,
nu e lipsit de importan#" faptul c", alarmate de avansul Europei $i Asiei, Statele Unite ale Americii
au hot"rt alocarea a sute de de milioane de dolari n universit"#ile americane, nv"#"mntului
politehnic, considernd acest domeniu prioritar).
Ca priorit"#i strategice ale reformei din #ara noastr", se denesc:
- dezvoltarea unor politici educa#ionale coerente cu #"rile Uniunii Europene;
- trecerea la reforma sistemic", prin integrarea reformei educa#ionale n cadrul macrosocial al
restructur"rilor;
- promovarea nv"#"rii permanente n conformitate cu Memorandumul Uniunii Europene de la
Lisabona;
- formarea unor noi competen#e de baz" pentru to#i (alfabetizarea digital", informatic", cultura
tehnologic", nv"#area limbilor str"ine);
- cre$terea calitativ" a serviciilor educa#ionale potrivit unor standarde de performan#", a unor
competen#e ct mai nalte;
- promovarea echit"#ii reale n educa#ie, raportat" la persoane cu nevoi speciale, la zone defavorizate
etc.;
- promovarea larg" a parteneriatului social civic n educa#ie $i nv"#"mnt $i dezvoltarea culturii
civice etc.
7
Unele rezultate ale reformei nv"#"mntului profesional $i tehnic
- Denitivarea politicii na#ionale de formare profesional" (standarde ocupa#ionale, acreditarea
furnizorilor de formare, sistemul de specializ"ri $i certicate ale form"rii profesionale,
managementului sistemului de formare profesional" n concordan#" cu descentralizarea).
- Realizarea parteneriatului social (interna#ionalizarea activit"#ilor academice din Universitatea
"Politehnica" Bucure$ti, parteneriat cu institu#ii ale Comunit"#ii Europene).
- Compatibilizarea planurilor de nv"#"mnt, a specializ"rilor, a diplomelor cu cele din #"rile
avansate ale Europei.
- Cre$terea ofertei de programe educa#ionale.
- Adoptarea unui nou curriculum, existen#a unui curriculum la dispozi#ia $colii, trecerea la manuale
alternative.
- Revizuirea sistemului de evaluare (constituirea SNEE).
- Redenirea nalit"#ilor $i obiectivelor, centrarea nv"#"mntului pe competen#e $i standarde de
performan#".
- Schimb"ri structurale.
- Generalizarea reformei ini#iate de Programul PHARE-VET.
- Modernizarea sistemului de formare continu" a profesorilor.
- Abordarea sistemic" a preg"tirii ini#iale $i continue.
- Elaborarea $i implementarea sistemului de management al calit"#ii.
Aplica!ie
Concepe#i proiecte specice de ameliorare a nv"#"mntului al c"rui beneciar $i partener
sunte#i.
8
Bibliograe
1. Brzea Cezar (coord.), Educa#ia $i formarea profesional" n Romnia. Tendin#e, probleme $i
priorit"#i ale Reformei, Observatorul Na#ional din Romnia, Bucure$ti, 1998.
2. Brzea Cezar (coord.), Modernizarea sistemului de educa#ie $i formare profesional" n #"rile aate
n tranzi#ie (Raport na#ional Romnia al Observatorului Na#ional Romn), Bucure$ti, 1999.
3. Boudou Raymond, Efecte perverse $i ordine social", Eurosong & Book, 1998.
4. Centre de consultations familiales et educatives, cole des Parents. Programme automme 2002 -
Printemps 2003, Genve, 2002.
5. Centrul Na#ional de Resurse pentru Orientare Profesional", Sistemul de nv"!"mnt din Romnia,
'99, Bucure$ti, 2000.
6. Conseil de lEurope, Democratisation et rforme de l enseignement secondaire en Europe
centrale et orientale, Strasbourg, 1993.
7. Cristea Sorin, Dic!ionar de termeni pedagogici, Editura Didactic" $i Pedagogic", R.A., Bucure$ti,
1998
8. Cristea Sorin, Fundamentele pedagogice ale reformei nv"!"mntului, Editura Didactic" $i
Pedagogic", R. A., Bucure$ti, 1994.
9. Cristea Sorin, Metodologia reformei educa!iei, Editura Hardiscom, Pite$ti, 1996.
10. Cristea Sorin, Pa$i spre reforma $colii, Editura Didactic" $i Pedagogic", Bucure$ti, 1991.
11. Cucu George, Educa!ia $i mass-media, Editura Licorna, Bucure$ti, 2000.
12. Dumitrache Ion; Munteanu Radu, Probleme ale reformei nv"#"mntului tehnic superior, Editura
Alternative, Bucure$ti, 1998.
13. x x x, EURYDICE, dix anne de reformes au niveau de lenseignement obligatoire dans l
Union Europenne (1984-1994), Bruxelles, 1995.
14. Mircescu Mihai, Fundamente ale pedagogiei, Editura Libra, Bucure$ti, 2003.
15. Radu T., Ion Ezechil Liliana, Pedagogie - fundamente teoretice, Editura V. X. Integral,
Bucure$ti, 2002.
9