Sunteți pe pagina 1din 3

Capitolul I

1. Educa!ia. Concept "i sensuri, func!ii "i forme


Conf. univ. dr. MIHAI MIRCESCU
Obiective
Denirea "i redenirea conceptului de educa#ie din variate perspective;
Analiza func#iilor esen#iale ale educa#iei;
Corelarea formelor educa#iei "i abordarea sistemic$ func#ional$.
Concepte cheie
Educa#ie, func#ia cognitiv$ a educa#iei, func#ia praxiologic$ a educa#iei, func#ia axiologic$ a
educa#iei, educa#ia formal$, educa#ia nonformal$ "i educa#ia informal$.

Claric$ri conceptuale
Educa#ia este procesul prin care se realizeaz$ dezvoltarea n om a ntregii perfec#iuni pe
care natura sa o comport$ - cum o dene"te marele lozof german Imanuel Kant (1724-1804). Din
aceast$ sintetic$ deni#ie decurg cteva idei pre#ioase pentru orice pedagog:
- un enorm optimism pedagogic - ncrederea n ceea ce natura (dumnezeirea) a s$dit ca germene de
perfec#iune, genialitate n care om;
- rolul extraordinar al educatorului - acela de a descoperi acel smbure de cristal, pe care are datoria
s$-l scoat$ la iveal$ "i s$-l "lefuiasc$ pn$ la str$lucirea diamantului;
- dezvoltarea perfec#iunii nu-l exclude din formul$ "i proces pe educator, care se des$vr"e"te n
procesul educa#iei.
Pregurnd func#iile esen#iale ale educa#iei, pedagogul polonez Bogdan Suchodolski denea
scopul/sarcinile educa#iei prin prisma acestora: Sarcina educa#iei nu este doar de a face ca oamenii
s$ e din ce n ce mai ap#i s$ dezvolte civiliza#ia pe care au creat-o, ci "i de a-i nv$#a s$ tr$iasc$ n
cadrul acesteia ca n propria patrie uman$.
Diverse interpret$ri ale termenului educa!ie
Educa#ia a fost "i este denit$ prin prisma unor teorii lozoce, psihologice, pedagogice sau
sociologice, din variate puncte de vedere:
- behaviori"tii (E. Thordike, J. Watson etc.) denesc educa#ia drept modelarea formelor
comportamentale;
- psihanali"tii consider$ educa#ia ca un proces terapeutic pentru via#a psihic$ a individului dominat
de instinctul sexual;
- sociologii (E. Durkheim etc.) atribuie educa#iei ca func#ie esen#ial$ socializarea treptat$ a tinerei
genera#ii sau o consider$ ca pe un mijloc pentru men#inerea continuit$#ii sociale a a vie#ii (J.
Dewey);
- pragmaticii (J. Dewey) apreciaz$ educa#ia drept o adaptare continu$ "i cumulativ$ a individului la
mediul s$u, ct "i adaptarea progresiv$ a omenirii, o dezvoltare inteligent condus$ a
posibilit$#ilor propriei experien#ei;
- psihologii (J. Piaget) interprezeaz$ educa#ia drept transformarea con"tiin#ei psihologice a
individului n func#ie de ansamblul rela#iilor colective, c$rora con"tiin#a comun$ care le atribuie o
valoare oarecare;
- culturali"tii (Ralph Linton) consider$ educa#ia ca un transfer de valori din cultur$ "i civiliza#ie
c$tre individ;
- lozoi (I. Kant) consider$ educa#ia drept izvorul ntregului bine n lume;
- personali"tii (R. Dottrens) apreciaz$ rostul educa#iei drept deplina norire a personalit$#ii
umane;
1
- func#ionali"tii (E. Claparde) pun accentul pe func#ia educa#iei de a dezvolta procese mentale n
func#ie de rolul "i utilitatea lor n via#a practic$;
- cognitivi"tii (Mircea Miclea, Elena Joi#a, Jean Castermans) consider$ c$ mecanismele interne ale
cunoa"terii nu se realizeaz$ adecvat dect dac$ individul este pus n situa#ia real$ de a rezolva
probleme reale "i de a lua decizii pe m$sur$ - ori aceasta este o condi#ie esen#ial$ a ecien#ei "i
calit$#ii educa#iei.
Func!iile educa!iei
Complexitatea devenirii "i des$vr"irii omului ca OM impune educa#iei ndeplinirea a cel
pu#in trei func#ii esen#iale: func#ia cognitiv$; func#ia praxiologic$; func#ia axiologic$.
Din ecare func#ie pot derivate cel pu#in cte trei atribu#ii viznd atingerea unor obiective
specice. Ilustrative, n acest sens, sunt corela#iile dintre func#ii, obiective "i competen#e, dup$ cum
urmeaz$:
Func!iile educa!iei
Obiective (pentru a crea,
a realiza, a se exprima)
Competen!e/achizi!ii dobndite
Cognitiv!:
- culturalizare;
- informatizare;
- ra!ionalizare
(dezvoltarea unei metode critice de
gndire - J. Dewey)
Homo cogitus
Savoir (a "ti)
A educa nseamn$ a comunica o
nv$#$tur$, a forma sensibilitatea "i
judecata, a trezi imagina#ia
creatoare.
A-l narma pe om pentru a-i
permite s$ tr$iasc$ ntr-un univers
n accelera#ie, nseamn$ a-i da,
odat$ cu cuno"tin#ele
indispensabile, entuziasm,
luciditate "i curaj (Gaston Berger)
Praxiologic#:
- instrumentalizare (tehnologizare);
- profesionalizare, specializare,
calicare;
- integrare socio-profesional$ "i n
mediu (educa#ie ecologic$).
Homo faber
Savoar faire (a "ti s# fac#)
Educa!ia este acea reconstruc!ie sau
reorganizare a experien!ei care se
adaug" la interesul experien!ei
anterioare #i care m"re#te capacitatea
de a dirija evolu!ia experien!ei care
urmeaz" (J. Dewey)
Axiologic#:
- socializare;
- con"tientizare individual$, social$,
civic$, juridic$ etc.;
- moralizare (etico-religioas$).
Homo estimatus
Savoir tre (a "ti s# i OM)
A educa pe om s" se simt" fericit,
ndeplinind acte #i func!ii ce duc la
fericirea general" - iat" culmea artei de
a educa." (Ion G"v"nescu)

Formele educa!iei
n procesul complex "i dinamic al educa#iei s-au structurat trei forme de baz$, n raport de
factorii institu#ionali sau noninstitu#ionali implica#i n procesul de educa#ie, precum "i de tipul de
rela#ii instituite n cadrul procesului (institu#ionale, ociale - impuse dup$ criterii articiale:
alfabetice, vrst$, sex etc.), rela#ii bazate pe comunitate de interese, aptitudini, op#iuni, anit$#i;
rela#ii ocazionale. Aceste forme sunt: educa#ia formal$, educa#ia nonformal$ "i educa#ia informal$.


2
Tr$s$turi "i interrela!ii ntre formele educa!iei
Educa!ia formal# ( din latinescul formalis - organizat ocial) este un proces inten#ionat,
sistematizat, n cadrul institu#iilor "colare, pe baza unor planuri, programe, manuale, orarii "i
evalu$ri; de c$tre un corp profesoral specializat; cu obligativitate "i gratuitate.
Educa!ia nonformal# (din latinescul nonformalis - n afara formelor institu#ionalizate, cu
destina#ie expres$ educa#ia "i instruc#ia) reprezint$ ansamblul ac#iunilor ne"colare, structurate ntr-
un cadru institu#ionalizat, dar situat n afara "colii (extra"colar, para"colar, peri"colar), prin institu#ii
tradi#ionale (familie, organiza#ii, institu#ii de art$ "i cultur$ precum muzee, cluburi etc.), care au
caracter op#ional, pe baz$ de interese.
Educa!ia informal# (din latinescul informalis - spontan, incidental) are un caracter
difuz, spontan prin efectele vie#ii cotidiene (strada, cartierul, magazinele, mijloacele de transport n
comun etc.).
n ce prive"te rela!iile dintre formele educa!iei, imperativele societ$#ii contemporane sunt
reprezentate de realizarea unei conexiuni ntre acestea, precum "i de recunoa"terea diferitelor
achizi#ii prin alte forme de educa#ie dect cele formale. n acest sens, nu este lipsit$ de semnica#ie
schimbarea titulaturii Ministerului nv$#$mntului n Ministerul Educa#iei, Cercet$rii "i Tineretului,
ca organism menit s$ asigure armonizarea inuen#elor educative ale tuturor factorilor institu#ionali,
guvernamentali sau nonguvernamentali incidentali etc.
Aplica!ii
1. Interpreta#i diferite deni#ii date educa#iei apelnd la tratate de pedagogie (sensuri, semnica#ii,
implica#ii).
2. Comenta#i "i argumenta#i sensurile "i accep#iunile educa#iei din urm$toarele proverbe, cuget$ri
deni#ii despre educa#ie [7]:
- Scopul educa#iei umane va , deci, s$ lumineze inteligen#a asupra idealurilor vie#ii omene"ti, s$
exercite voin#a asupra emo#iilor "i instinctelor "i s$ formeze astfel o judecat$ moral$ "i o voin#$
autonom$, st$pn$ pe sine, care s$ c$l$uzeasc$ tineretul c$tre moralitate. (Nicolae Moisescu,
Cultivarea min#ii cu ajutorul biologiei).
- Cnd educ$m pe individ pentru societate se presupune c$ l educ$m "i pentru fericirea lui. (C.
Harly, Pedagogie general$).
- O educa#ie a descoperirii active a adev$rului este superioar$ unei educa#ii care const$ doar n a-i
dresa pe subiec#i pentru a vrea prin acte de voin#$ prealabil conturate "i a "ti prin adev$ruri pur "i
simplu acceptate. (Platon, Statul/Republica).
- Scopul educa#iei nu poate altul dect acela de a preg$ti pe individ pentru o via#$ complet$. (G.
G. Antonescu, Herbert Spencer "i pedagogia utilitarist$).
- Numai educa#ia poate s$ ne mntuiasc$ de barbarie "i s$lb$ticie. (G. Fichte, Cuvnt$ri c$tre
na#iunea german$).
Bibliograe
1. Claparde Edouard, Educa!ia func!ional#, Editura Didactic$ "i Pedagogic$, Bucure"ti, 1973.
2. Dewey John, Fundamente pentru o "tiin!# a educa!iei, Editura Didactic$ "i Pedagogic$,
Bucure"ti, 1992.
3. Dewey John, Trei scrieri despre educa!ie, Editura Didactic$ "i Pedagogic$, Bucure"ti, 1977.
4. Joi#a Elena, Educa!ia cognitiv#, Editura Polirom, Ia"i, 2002.
5. Miclea Mircea, Psihologie cognitiv#, Editura Gloria SRL, Cluj-Napoca, 1994.
6. Tudoran Dimitrie, Individualitate "i educa!ie, Editura Didactic$ "i Pedagogic$, Bucure"ti, 1974.
7. x x x - Proverbe, cuget#ri, deni!ii despre educa!ie, Editura Albatros, Bucure"ti, 1978.
3

S-ar putea să vă placă și