Sunteți pe pagina 1din 8

PEDAGOGUL SOCIAL ŞI ASISTENTUL

SOCIAL - DOMENII DE INTERVENŢIE

Instruirea
Economiefuncţionarilor
Dumitru PATRAŞCU,

єi finanюe publice
doctor habilitat оn ştiinţe pedagogice, profesor
universitar, şef Direcţie management public,
Academia de Administrare Publică
de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
Elena DAVIDESCU,
lector universitar superior,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

publici: strategii ...


SUMMARY

143
In the article it is treated the evaluation of professors and educational managers. 143
It is clarified the notion of performances, the performance characteristics. It is dis-
cussed the standard of performance of professors/managers and indices of standards.
Performance evaluation is proposed under criteria, with a certain goal and objectives.
There are set evaluation stages, methods, techniques, and errors.

Оn societatea modernă, asistenţa de integrare normală a acestora оn viaţă, de


socială a devenit o activitate complexă, incluziune socială. Asistentul social oferă
multidisciplinară şi оnalt specializată. celor aflaţi оn dificultate posibilităţi de
Profesia de asistent social a evoluat foarte cunoaştere şi acces la servicii specializate,
rapid оn ultima perioadă de la asistarea orientвndu-i către оnţelegerea corectă a
cu mijloace clasice de ordin material, cadrului legislativ de protecţie socială.
psihologic şi social a persoanei aflate Оn practica asistenţei sociale оntвlnim
оn dificultate la asistenţa grupurilor, a atвt domenii tradiţionale de intervenţie,
comunităţilor cu probleme sociale aflate cвt şi domenii moderne, iar problematica
temporar оn criză. Asistentul social socială apărută de-a lungul timpului a
joacă un rol esenţial оn conştientizarea impus apariţia unor noi metodologii.
necesităţilor şi drepturilor ce le au per- Probabil, оn viitor vor apărea noi domenii,
soanele sau grupurile aflate оn nevoie оn оn funcţie de problemele sociale de la
scopul găsirii unor soluţii corespunzătoare momentul respectiv. Printre domeniile
tradiţionale de intervenţie menţionăm: şi separare, persoane fără adăpost, ho-
asistenţa socială centrată pe bunăstarea mosexuali, persoane care se confruntă
copilului (integrare /reintegrare familială, cu pierderi multiple, boală mentală,
adopţie şi plasament familial, оngrijire prostituţie şi trafic de persoane, refugiaţi,
rezidenţială), asistenţa socială a familiei persoane suicidare, cu HIV/SIDA,
(consiliere, educaţie, planificare), asistenţa instituţionalizate. Оn procesul practic de
socială a persoanelor vвrstnice, asistenţa rezolvare a problemelor оntвlnim planuri
socială a persoanelor cu dizabilităţi, de intervenţie care pot fi dezvoltate fie la
asistenţa socială a persoanelor sărace etc. nivel individual (abandon şcolar, violenţă
Ca domenii moderne de intervenţie există: domestică), la nivel comunitar /grup (ten-
asistenţa socială a persoanelor dependente siuni şi violenţe de natură etnică, instituţii
de droguri şi alcool, asistenţa socială totale) sau la nivel socioglobal (reţeaua
a persoanelor afectate de HIV/SIDA, de asistenţă socială, sistemul legislativ,
asistenţa socială a copiilor străzii, asistenţa cooperare instituţională). Există cвteva
socială a copiilor abuzaţi, asistenţa socială roluri practice оn intervenţiile de asistenţă
a familiilor cu probleme (dezorganizate, socială: consilier (pentru indivizi, familii,
fără adăpost, violenţă domestică), instituţii grupuri), consultant, formator, planifica-
totale (оnchisori, spitale, centre de plasa- tor al politicilor sociale, manager de caz
ment). (evaluarea nevoilor, plan de acţiune,
144 Majoritatea studenţilor de la facultăţile proceduri de intervenţie, evaluare), avocat
de asistenţă socială se оntreabă: unde social (pledarea pentru cauza clientului оn
poate fi practicată această profesie? Putem faţa diverselor instituţii).
lista următoarele sectoare sociale оn care La ora actuală, pedagogia socială
prezenţa asistentului social este absolut reprezintă o necesitate recunoscută de către
necesară: sectorul de protecţie socială, majoritatea specialiştilor, ca un serviciu
administraţie publică (primării, consilii educaţional important pentru dezvoltarea
Administrarea publicг, nr. 1, 2009

locale), sectorul sanitar (spitale, policlinici, comunitară alături de celelalte servicii pub-
dispensare), sectorul educaţional (şcoli, lice (sănătate, protecţie socială). Funda-
licee), sistemul de justiţie (serviciul de mental pentru viitorii pedagogi sociali este
probaţiune), biserica (instituţiile religio- оnţelegerea esenţei acestei profesii. Teoria
ase), organizaţiile neguvernamentale. pedagogiei sociale conţine trei elemente
Grupurile-ţintă ce reprezintă cвmpul structurale extrem de importante:
de acţiune оn asistenţa socială sunt a) pedagogul social (educatorul so-
următoarele: persoane sărace, şomeri, cial);
victime ale violenţei domestice, persoane b) persoana asistată (client, copil, elev,
discriminate şi izolate social, persoane cu beneficiar);
handicap, copii abuzaţi (fizic, emoţional, c) mediul social.
sexual) şi maltrataţi, persoane care se Оn cadrul acestor relaţii se desfăşoară
confruntă cu probleme maritale, bătrвni, procesul de rezolvare a problemelor. Lipsa
delincvenţi, persoane ce abuzează de unuia dintre aceste elemente structurale
droguri şi alcool, care se confruntă cu face dificilă orice оncercare de aducere
оncălcarea drepturilor omului, familii a clientului la parametrii funcţionali din
monoparentale, familii aflate оn divorţ punct de vedere social.
Pedagogul social, ca prim element funcţioneze la parametrii normali din punct
structural, este cel care asistă clienţii оn re- de vedere social, rezolvarea problemelor

Economie funcţionarilor
Instruirea
zolvarea propriilor probleme. El intervine sociale la nivel comunitar, dezvoltarea
atunci cвnd persoanele se confruntă cu personală, realizarea incluziunii sociale,
diverse dificultăţi, cu imperfecţiunea şi di- eliminarea formelor de violenţă la nivel
verse alte probleme. Misiunea pedagogului comunitar etc. Toate aceste obiective au
social se regăseşte оn participarea la rezol- ca finalitate satisfacerea nevoilor sociale,

єi finanюe publice
varea problemelor sociale comunitare, оn acestea reprezentвnd „...ansamblul de
creşterea calităţii vieţii grupurilor sociale cerinţe indispensabile fiecărei persoane
vulnerabile, оn оmbunătăţirea funcţionării pentru asigurarea condiţiilor de viaţă оn
sociale a persoanelor, оntrucвt reface ceea vederea integrării sociale”.
ce a fost dereglat. Conceptul de educaţie Pedagogia socială funcţionează
este considerat a fi „inima” pedagogiei so- оn anumite contexte sociale, culturale,
ciale, оntrucвt pedagogul social contribuie legislative, politice şi economice, acestea

publici: strategii ...


la tratarea bolilor sociale, societăţii оn constituind cel de-al treilea element struc-
ansamblu atвt prin terapie socială, con- tural prezent оn „paradigma pedagogiei
siliere, cвt şi prin schimbare socială. De sociale”. Gradul de dezvoltare a societăţii,
aceea, оn practică, un bun pedagog social ideologia pe care se bazează guvernele,
are nevoie, оn primul rвnd, de deprinderi, voinţa politică şi gradul de asumare a
apoi de cunoştinţe teoretice (psihologie responsabilităţilor constituie un mediu fa-
socială aplicată, teorii şi metode specifice vorabil sau mai puţin favorabil dezvoltării
de intervenţie, psihologie, informatică programelor de educaţie socială. Pedago- 145
şi statistică, drept, psihopatologie şi alte gia socială asigură asistarea persoanelor şi
discipline aplicative) şi nu оn ultimă a grupurilor оn definirea propriilor prob-
instanţă de vocaţie, condiţie primordială leme, identificarea dezechilibrelor dintre
оn practicarea profesiei de educator social. indivizi şi mediul social, identificarea
La baza acordării ajutorului оn procesul potenţialului de rezolvare sau ameliorare a
de rezolvare a problemelor se află cвteva problemelor, funcţionarea socială normală
valori fundamentale: valori orientate a clientului.
spre individ (respect faţă de persoană, Pedagogul social creează premisele
demnitate, respectarea intimităţii, dreptul pentru a depăşi cu succes situaţiile di-
la opţiune, confidenţialitate) şi valori ficile, uneori de criză prin care trec la
orientate spre comunitate (respect faţă un moment dat clienţii săi, ajutвndu-i să
de tradiţiile şi modelul cultural local, devină capabili să-şi gestioneze propria
cooperarea cu actorii locali, adaptarea la existenţă. Pedagogul social intermediază
specificul comunităţii). relaţia dintre necesităţile clienţilor şi cele
Dreptul de a beneficia de educaţie ale societăţii. Pedagogul social se implică
socială este un drept universal al tuturor atunci cвnd оntre client şi mediul оn care
persoanelor şi se acordă оn conformitate trăieşte se manifestă sau există pericolul
cu legislaţia fiecărei ţări. să se dezvolte un dezechilibru. Atunci
Ca obiective ale intervenţiilor de pedagogului social оi revine sarcina de a
asistenţă socială distingem: schim- determina cauzele dezechilibrului şi de a
barea socială prin ajutarea clienţilor să ameliora această stare de fapt.
Un principiu de bază al activităţii peda- - оmbunătăţirea funcţionării societăţii
gogului social оl constituie obligaţia de a şi amplificarea interacţiunilor indiviz-
nu se substitui clientului său оn acest pro- ilor, familiilor, grupurilor, organizaţiilor
ces, ci de a-l sprijini оn vederea atingerii şi comunităţilor prin implicarea aces-
scopului propus: de a-i asigura abilităţile tora оn atingerea obiectivelor, dezvol-
necesare pentru o viaţă independentă. tarea resurselor, prevenirea şi soluţionarea
Pedagogia socială, ca domeniu impor- dificultăţilor;
tant al educaţiei, se ocupă atвt оn teorie, cвt - dezvoltarea unor programe de cer-
şi оn practică de situaţiile de viaţă dificile cetare şi utilizarea rezultatelor acestora,
ale oamenilor consideraţi izolaţi sau ca a cunoştinţelor şi a deprinderilor care
grup şi de mediul lor de viaţă. Sarcina оmbunătăţesc practica asistenţială.
specifică pedagogiei sociale constă оn Pedagogul social mai poate fi de-
crearea pentru aceşti oameni, respectiv numit consilier social, educator social,
grupuri, a premiselor pentru depăşirea educator de sprijin. Caracteristica de
situaţiilor grele cu care se confruntă. bază a profesiei de pedagog social este
Aceasta se realizează printr-o funcţie de focalizarea simultană atвt pe persoane,
intermediere оntre necesităţile individului cвt şi pe mediile sociale şi fizice care le
şi cele ale societăţii. influenţează. Оn primul rвnd, pedagogii
O caracteristică a profesiei de peda- sociali fac eforturi menite să „amplifice
146 gog social provine din aceea că relaţia capacităţile oamenilor de оnfruntare şi
cu clientul este o relaţie de susţinere pe soluţionare a problemelor de dezvoltare”.
termen lung, ceea ce subliniază diferenţa Ei colaborează cu clienţii оn evaluarea
faţă de ritmul activităţilor pedagogului trebuinţelor pentru o bună funcţionare
social. Abordarea problemelor, cu care se socială, prelucrează informaţiile astfel
confruntă pedagogul social оn procesul de оncвt să le sporească clienţilor capacitatea
оnsoţire a vieţii de zi cu zi a clienţilor săi, de a descoperi soluţii, dezvoltă deprinderi
Administrarea publicг, nr. 1, 2009

implică un timp mai оndelungat, precum pentru soluţionarea problemelor de viaţă


şi o relaţie intensivă. Principala atribuţie şi creează suportul schimbării.
a pedagogului social este organizarea Оn al doilea rвnd, pedagogii sociali
comună a vieţii şi activităţii cotidiene, conectează clienţii la resurse şi servicii,
cu indivizi separaţi sau cu grupuri. Ast- o strategie vitală оn orice proces de
fel, pedagogul social completează sau schimbare. Ei nu fac doar legătura оntre
оnlocuieşte parţial funcţiile familiei. clienţi şi servicii, ci susţin beneficiile op-
Principiul acordării asistenţei psiho- time, dezvoltă reţele de comunicare оntre
logice, pedagogice şi sociale este funda- organizaţiile din reţeaua lor de servicii
mental pentru profesiunea de pedagog sociale şi fac posibil accesul la resurse. Оn
social. Profesia de pedagog social se cazul оn care resursele necesare nu există,
bazează pe valorile ajutorării, pe demni- practicienii generează noi oportunităţi,
tatea şi valoarea persoanei, pe importanţa programe şi servicii. Ca proces de co-
relaţiilor interumane, pe integritatea etică laborare şi consultanţă, pedagogul social
şi competenţa оn practică. Cu aceste valori se bazează pe cunoştinţele, valorile şi
ca principii definitorii, obiectivele peda- deprinderile acumulate ale clienţilor pentru
gogiei sociale sunt: clarificarea problemelor, recunoaşterea
punctelor tari, discutarea opţiunilor şi iden- pentru asigurarea unor cursuri specifice de
tificarea potenţialelor căi de acţiune. Оn instruire. Instructorii eficienţi selectează

Economie funcţionarilor
Instruirea
calitate de consultanţi, pedagogii sociali metodele şi materialele-sursă pe baza
оşi mobilizează clienţii respectвndu-le cercetărilor privind educaţia adulţilor,
competenţele, apelвnd la punctele lor tari schimbarea atitudinii şi metodele de
şi colaborвnd cu ei pentru găsirea unor оnvăţare. Strategiile de instruire de succes
soluţii. Aceste activităţi de consultanţă necesită o evaluare atentă a trebuinţelor de

єi finanюe publice
distribuie asistenţii sociali оn rolurile de dezvoltare a personalului, exprimarea clară
mobilizator, facilitator, planificator. a obiectivelor urmărite de organizaţie,
Pedagogul social angajează indivizii, abilitatea de a transmite informaţiile prin
familiile şi grupurile mici оn procese de intermediul unor formate adecvate de in-
consiliere, astfel el оncurajează acţiunea struire şi un proces de evaluare concretă.
ajutвnd „oamenii să-şi identifice nevoile, Оn rolul de informatori, pedagogii sociali
să-şi clarifice problemele şi să-şi dezvolte diseminează оn comunitate informaţii cu

publici: strategii ...


capacitatea de a le soluţiona eficient” privire la organizaţiile publice şi private
(Brieland, Costin şi Atherton, 1985, p. care furnizează servicii psihologice,
159). Cu alte cuvinte, ca mobilizator, peda- pedagogice şi sociale, făcвnd, astfel, mai
gogul social devine un agent al schimbării accesibile serviciile.
care „utilizează diverse abordări оn Atribuţii şi responsabilităţi ale peda-
vederea asigurării condiţiilor necesare gogului social (conform standardului
clienţilor pentru atingerea obiectivelor lor, ocupaţional):
soluţionarea problemelor de viaţă, anga- - crearea, respectiv dobвndirea 147
jarea оn procesele naturale de dezvoltare premiselor pentru satisfacerea nevoilor
şi оndeplinirea sarcinilor lor” (Maluccio, primare umane оn planurile: fizic, sufletesc
1981, p. 19). Оn contextul lucrului cu şi intelectual pentru clienţii lor (noţiunea
grupuri, pedagogul social ajută „grupul de client se referă la copiii şi tinerii din
să-şi dezvolte cultura de sprijin оn cadrul casele de copii, actualmente centre de
căreia membrii grupului pot să conteze unii plasament, care sunt ajutaţi şi sprijiniţi
pe alţii pentru ajutor reciproc оn depăşirea de un pedagog social);
problemelor” (Toseland şi Rivas, 1998, p. - planificarea, realizarea şi verificarea
254). Оn calitate de mobilizatori, prac- proceselor de dezvoltare educativă ale
ticienii se consultă cu sistemele-client in- fiecărui individ şi ale convieţuirii sociale
dividuale şi familiale pentru оmbunătăţirea a grupului;
funcţionării sociale prin modificarea com- - colaborarea cu parteneri din interiorul
portamentului, a modelelor relaţionale şi şi exteriorul instituţiilor, colegi de breaslă,
a mediilor sociale şi fizice. Оn calitate de asistenţi sociali, părinţi, profesori, medici,
specialişti оn resurse educaţionale pentru psihologi;
grupuri formale, educatorii sociali fac - desfăşurarea muncilor administrative
prezentări, mediază forumurile publice şi organizatorice, precum actualizarea dos-
şi conduc sesiunile grupurilor de lucru. arelor personale, оntocmirea de rapoarte,
Uneori, instructorii sunt angajaţi să se munca de concepţie ş.a.
ocupe de organizare; alteori, organizaţiile Din cele expuse anterior se conturează
оncheie contracte cu pedagogi sociali finalităţile profesionale оn pedagogia
socială: ciali. Domeniile de acţiune ale pedagogului
- pedagogul social este o persoană de social sunt extinse. De cele mai multe ori,
referinţă оn relaţiile cu copiii sau tinerii ele se interferează cu cвmpurile de acţiune
оn cadrul unei comunităţi educative; ale altor profesii din sfera socială, precum
- pedagogul social оnţelege educaţia ca cele ale: asistentului social, psihopeda-
pe un proces conştient şi orientat spre un gogului, pedagogului şcolar, pedagogului
scop, acest lucru solicitвnd angajamentul de recuperare, psihologului, sociologului
său perseverent, generos şi optimist; etc. Activitatea pedagogilor sociali se
- pedagogul social оşi оnsuşeşte desfăşoară cu precădere оn casele de copii
cunoştinţe de specialitate оn domeniul (şcolari şi preşcolari), internate şcolare,
psihologiei, pedagogiei, sociologiei, pre- şcoli de reeducare, centre de primire pentru
cum şi temeinice cunoştinţe de cultură minori, şcoli ajutătoare cu internat. Centrul
generală, cu scopul de a le aplica оn de greutate оn profesiunea de pedagog
practica educaţională. Оn plus, el dezvoltă social cade pe organizarea activităţilor
capacităţi practice de acţiune educativă; оn comun cu preocupările cotidiene ale
- pedagogul social este calificat pentru clienţilor săi. Aceasta presupune sarcini
a completa sau a prelua parţial sau total specifice de tipul:
sarcinile familiei copilului. Totodată, el - asigurarea nevoilor de bază ale
оşi asumă rolul de completare sau de clienţilor оn domeniul fizic, psihic, cog-
148 substituire a acestei familii; nitiv, social;
- pedagogul social planifică, realizează - construirea relaţiilor cu clienţii: suport
şi evaluează procesul dezvoltării copilului şi consiliere;
/ tвnărului; - planificarea, realizarea şi evaluarea
- el оl ajută să devină un adult conştient procesului dezvoltării personalităţii cli-
de sine, responsabil şi integrat оn societate. entului;
Copilul este sprijinit pe toate planurile - educaţia individuală: suport şi dez-
Administrarea publicг, nr. 1, 2009

dezvoltării sale (biologic, intelectual, voltare;


moral, afectiv, comportamental, artistic şi - organizarea vieţii оn comun, alături
social), pentru ca оn momentul părăsirii de client оn cadrul grupului social;
instituţiei de protecţie să fie apt pentru o - reintegrarea clienţilor: training
existenţă autonomă; practic pentru viaţă, orientare şcolară şi
- pedagogul social conduce şi evaluează profesională etc.;
procesul dezvoltării vieţii sociale a grupu- - colaborarea cu factorii implicaţi la
lui de copii / tineri; nivel instituţional şi cu persoane din afara
- pedagogul social cunoaşte instituţiei;
competenţele şi sarcinile specialiştilor şi - asigurarea intervenţiei pedagogice la
ale autorităţilor şi poate decide, la nevoie, standarde de calitate.
оn interesul copilului, forma de colaborare Pedagogul social оşi poate desfăşura
cu aceştia; activitatea оn:
- pedagogul social este responsabil atвt 1. Instituţii cu internare de lungă
оn faţa copilului sau tвnărului, cвt şi оn durată şi staţionare (pentru diagnostic,
faţa societăţii. terapie, reorientare):
Cвmpul de acţiune al pedagogilor so- - case de copii pentru şcolari şi
preşcolari; domenii sunt:
- case de tip familial; - activităţi de integrare;

Economie funcţionarilor
Instruirea
- cămine-atelier pentru handicapaţi, - activităţi de resocializare;
bolnavi psihic, disociali; - activităţi de suport, stimulare, acom-
- centre pentru copii cu tulburări de paniere;
comportament; - activităţi socioculturale.
- centre pentru adolescenţi şi adulţi cu Pedagogul social poate să realizeze оn

єi finanюe publice
tulburări de comportament; cadrul unor echipe multidisciplinare şi:
- familii curative; - activităţi sociostructurale: plani-
- centre de plasament temporar (pentru ficare, consilierea diverselor instituţii,
mame cu copii); organizarea unor servicii sau instituţii sau
- centre de reabilitare pentru dependenţi a infrastructurii;
(de alcool, droguri); - activităţi sociopolitice: оn folosul
- centre pentru handicapaţi, bolnavi unor grupe defavorizate sau marginale.

publici: strategii ...


mintal etc.; Dintre domeniile de lucru ale peda-
- centre de reeducare; gogului social, prezentate mai sus, оn
- şcoli ajutătoare cu internat; Moldova se regăsesc, deocamdată:
- clinici psihiatrice; - case de copii şcolari şi preşcolari;
- internate şcolare; - case de tip familial;
- spitale. - centre de plasament temporar;
2. Centre de zi şi unităţi ambulatorii: - cămine-atelier;
- centre / ateliere de zi pentru - centre de reeducare; 149
handicapaţi; - centre de primire;
- centre de zi pentru dependenţi; - şcoli ajutătoare cu internat;
- centre de zi pentru „copiii străzii”; - internate şcolare;
- proiecte de integrare profesională - clinici psihiatrice, spitale;
pentru şomeri, adolescenţi, adulţi; - centre de zi pentru “copiii străzii”;
- centre de оntвlnire pentru tineret; - centre de consiliere pentru copii,
- centre de joacă de tip “Robinson”; apartamente asistate;
- centre de consiliere pentru copii, - cluburi pentru copii şi tineri, ajutor
adolescenţi, familii; sociopedagogic pentru familie.
- ajutor sociopedagogic pentru fami- Concluzii. Pedagogia socială este o
lie; profesie care oferă sprijin pentru indivizii,
- centre de educaţie multiculturală; grupurile şi comunităţile dintr-o societate
- pedagogie socială şcolară; aflată оn schimbare şi creează condiţiile
- centre de animaţie, inclusiv pentru sociale favorabile bunăstării oamenilor şi
bătrвni. societăţii. Pedagogia socială promovează
Principalele activităţi pe care peda- schimbarea socială, soluţionarea prob-
gogul social le desfăşoară оn aceste lemelor оn relaţiile interumane, precum
şi mobilizarea şi participarea oamenilor
pentru creşterea bunăstării. Utilizвnd teorii
despre comportamentul uman şi sistemele sociale, asistenţa din partea pedagogului
social intervine оn punctele оn care oamenii interacţionează cu mediul.

Bibliografie

1. Sorin Cristea. Curriculum pedagogic, partea I, EDP, Bucureşti, 2006.


2. Loredana Drobot. Pedagogie socială, EDP, 2008.
3. George Neamţu. Tratat de asistenţă socială, Polirom, Iaşi, 2003.
4. Cristea S., 2000, Dicţionar de termeni pedagogici, Bucureşti.
5. Bruna Zani, Augusto Palmonari. Manual de psihologia comunităţii, Polirom,
Iaşi, 2003.
6. Şleahtiţchi M. Psihopedagogia socială, Ed. Ştiinţa, Chişinau.
7. M. Cozărescu (coord.). Formare оn pedagogia socială, Bucureşti, 1999.
8. Soţialinaia pedagoghika. Kurs lekţii. Uceb. Posobie pod. red. M. A. Galaguzovoi,
Moskva, 2003.


Prezentat: 21 ianuarie 2009.
Recenzent: Nadejda OVCEARENCO, doctor оn pedagogie, conferenţiar uni-
150
versitar.
E-mail: dumitru.patrascu2008@yahoo.com
Administrarea publicг, nr. 1, 2009

S-ar putea să vă placă și