Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA

Facultatea de tiin e Economice i Administra ie


Public
Specializarea: C.I.G

STUDENT:
Nume si prenume:
Forma de invatamant: ID
Anul de Studiu: II

1.

Care

sunt

motivatiile

organizarii

unui

sistem

bancar?
Motivatiile organizarii unui sistem bancar sunt:
Asigurarea autonomiei entitatilor bancare intr-un cadru
reglementat la nivel national si international
Constituirea unui cadru organizatoric unitary
Promovarea diferentierei si specializarii institutiilor
bancare si realizarea unor configuratii speciale
2. Cum este organizat sistemul bancar in Romania?
Sistemul bancar in Romania este organizat la fel ca
sistemele moderne, si este impartit in doua parti
Banca

centrala

care

are

rol

de

reglementare

si

supraveghere a activitatii bancare


Bancile comerciale
3. Care sunt principalele functii intr-o institutie de
credit?
Functii

de

conducere

generala:

asigura

strategia

institutiei de credit
Functii

comerciale,

care

asigura

clientela,

intretinerea si dezvoltarea relatiilor


Functii

de

executie

ajuta

la

buna

desfasurare

activitatii comerciale
Functii
organizare,

cu

character

consultanta,

functional
control

si

activitati

de

asistenta

de

specialitate
Functii administrative realizeaza obligatiile legate
de relatiile sociale, fiscale si prifesionale ale bancii

4. De cine este asigurata conducerea curenta a bancii?


Conducerea curenta a bancii este exercitata de:
Presedinte
Vicepresedinte.
Sefi de divizii
5.

Exemplificati

retea

teritoriala

pentru

constitui

ca

institutie de credit din tara noastra.


BCR
BRD
6.

Care

sunt

entitatile

care

se

pot

instituti de credit in Romania?


Bancile
Banci

de

economisire

si

de

creditare

in

domeniul

locative
Banci de credit ipotecar
Institutii de moneda electronica
Organizatii cooperatiste de credit
7.

Care

sunt

componentele

situatiilor

financiare

intocmite de istitutiile de credit?


Bilantul
Contul de profit si pierdere
Situatia modificarilor capitalurilor proprii
Situatia fluxurilor de trezorerie
Notele explicative
8.

La

ce

se

refera

caracteristica

credibilitate

aferenta informatiilor prezentate in situatiile financiare?

Credibilitatea se refera la fidelitatea rezultatelor si


pozitiei

financiare

reflecta

substanta

institutiei
economica

de

credit,

pentru

evenimentelor

ca
si

tranzactiilor
9.

Cum

sunt

aliniate

elementele

patrimoniale

in

bilantul institutiilor de credit


In

bilant

natura

si

elementele

lichiditate

patrimoniale

sunt

asezate

dupa

respective

dupa

natura

si

exigibilitate. Bilantul institutiilor de credit este deschis


cu activele cele mai lichide (casa) si pasivele cele mai
exigibile

(datorii), urmand ca in partea inferioara sa se

gaseasca cele mai putin exigibile


10. Enumerati principiile contabile.
Continuitatii activitatii
Permanentei metodelor
Prudentei
Independentei exercitiului
Evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii
Intangibilitatii
Necompensarii
Prevalentei economicului asupra juridicului
Pragului de semnificatie
11. La ce se refera contabilitatea de angajamente
Contabilitate de angajamente se refera la prezentarea
in situatiile financiare anuale a efectelor tranzactiilor si
ale

altor

evenimente

tranzactiile

care

sunt

recunoscute

atunci

cand

si evenimentele se produc si sunt inregistrate

in contabilitate

12. Enumerati 5 activitati pe care le pot desfasura


institutiile de credit.
atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile
leasing financiar
operatiuni de plati
emitere de garantii si asumare de angajamente
valuta
13.

Care

sunt

registrele

obligatorii

pentru

institutiile de credit?
Registru Jurnal
Registru Cartea Mare
Registru Inventar
14. Care este registrul jurnal pe baza caruia se poate
intocmi

registrul

Recapitulatiei

pe

conturi

jurnalelor

operatiunilor?
Registrul jurnal pe baza caruia se intocmeste registrul
Recapitulatiei pe conturi a jurnalelor operatiunilor

este

Jurnalul operatiunilor
15. La ce serveste registru Cartea Mare?
Registrul

Cartea

Mare

serveste

la

verificarea

inregistrarilor contabile efectuate, la furnizarea de date


pentru

efectuarea

analizei

economico

financiare

si

intocmirea balantei de verificare


16.

Prezentati

institutiilor
Clasa

1.

pe

scurt

Planul

de

conturi

specific

de credit
operatiuni

de

trezorerie

si

operatiuni

interbancare
Calsa 2. operatiuni cu clientele si operatiuni intre
institutiile financiare si institutiile de credit
Calsa 3. operatiuni cu titluri si operatiuni diverse
Calsa 4. valori imobilizate
Clasa 5. capitalari proprii, assimilate si provizioane
Calsa 6. cheltuieli
Clasa 7. venituri
Clasa 8. operatiuni in afara bilantului
17. Prezentati componentele fondurilor proprii pentru
institutiile de credit
Componentele fondurilor proprii sunt:
Aporturile de capital
Primele de capital
Rezervele legale, statutare si alte reserve
Rezultatul reportat
Rezultatul exercitiului financiar
Rezerva generala pentru riscul de credit
Sumele legal inregistrate in contul alte reserve
Sumele legal inregistrate in contul alte fonduri
Imprumuturile subordonate primate
18. In cazul emisiunilor de actiuni cu ce aporturi pot
subscrie actionarii?
Actionarii pot subscrie aporturi in numerar in contul
current deschis la BNR
19.

Care

sunt

principalele

operatiuni

care

se

inregistreaza in contabilitatea institutiilor de credit cu


ocazia majorarii capitalului social?

- majorarea capitalului social;


508

5011

1111

508

5011

5012

150 lei
150 lei
150 lei

- se inregistreaza capitalizarea profitului current si


reportat
%

5012 900

592

200

581

300

516

400

591
20.

592

Care

sunt

200
principalele

operatiuni

care

se

inregistreaza in contabilitatea institutiilor de credit cu


ocazia diminuarii capitalului social?
- diminuarea capiatalului social;
5012

120
591

20

581

50

508

50

- se inregistreaza restituirea sume de bani


508

2511

50

21.Ce reprezinta contul 502?


Elemente asimilate capitalului este cont de pasiv si
reprezinta

fondurile

cu

character

permanent

puse

la

dispozitia sucursalelor din Romania ale institutiilor

al

caror sediu se afla in strainatate. Soldul final creditor


reprezinta

fondurile

existente

la

dispozitia

sucursalelor

din Romania ale insitutiilor de credit al caror sediu se


afla in strainatate.
22. Care este articolul contabil aferent operatiunii de
capitalizare a profitului current?
Articolul contabil este:
592

5012

200
23. Ce reprezinta soldul creditor al conturilor de prime de
capital?
Soldul
valoarea

final

creditor

primelor

de

al

capital

acestor
care

conturi

nu

au

indica

fost

inca

consummate.
24. Ce reprezinta datoriile subordinate?
Datoriile subordinate reprezinta imprumuturi primate pe
baza emisiunilor de titluri sau imprumuturi subordinate, la
termen sau pe durata nedeterminata, a caror rambursare, in
caz

de

lichidare,

nu

este

posibila

decat

dupa

plata

celorlalti creditori.
25.

Prezentati

subventiile

din

pentru

punct

investitii

de
si

vedere
dati

contabil

exemple

de

inregistrari contabile?
In

categoria

subventiilor

se

cuprind

subventiile

aferente activelor si subventiile aferente veniturilor.


In

conturile

contabilizeaza

si

de

subventii

donatiile

pentru

pentru

investitii

investitii

precum

se
si

plusurile de inventar de natura imobilizarilor corporale si


necorporale
26.

institutie

de

credit

doreste

sa

aciz
- inreg subventiei de primit
3534

5411

80

- inrreg primirea banilor de la govern


1111

3534

- se inreg acizitionarea programului informatic


4424

3566

100

- se inregistreaza amortizarea
652
-

trecerea

462
la

venituri

subventiei

pe

masura

amortizarii
5411

7492

27. Definiti notiunea de credite subordinate


Creditele subordinate sunt creante, nereprezentate de
un titlu, pentru care imprumutatorul accepta ca drepturile
sale sa fie restituite numai dupa satisfacerea celorlalti
restantieri.

Ele

pot

fi

la

termen

sau

pe

durata

nedeterminata.
28. Cum sunt structurate imobilizarile financiare la
institutiile de credit si la ce se refera fiecare element?
Imobilizarile
participare,
titluri

parti

destinate

financiare
in
a

cuprind

societatile
fi

folosite

comerciale
in

mod

titluri

de

legate

si

durabil

in

activitatea institutiei de credit.


Parti

in

societatile

comerciale

legate

reprezinta

titlurile

cu

venit

variabil

detinute

in

filiale

asupara

carora exista control


Titluri de participare evidentiaza titlurile de venit
variabil

detinute

in

societati

associate

asupara

carora

exista influienta semnificativa


Titluri
titlurile

ale

cu

activitatii

venit

de

variabil

portofoliu

destinate

inregistreaza

activitatii

de

portofoliu

29. Daca o institutie de credit achizitioneaza 70% din


capitalul

unei

alte

institutii

in

ce

cont

vor

fi

vor

fi

inregistrate aceste participatii? Dar 40?


Daca

acizitioneaza

70%

aceste

participatii

inregisttrate in contul 4121, iar daca achizitioneaza 40 ele


se inregistreaza in contul 4111.
30.De

ce

institutiile

de

credit

dau

cu

imprumut

imobilizarile financiare?
Imobilizarile financiare sunt date cu imprumut pentru a
obtine venituri din imobilizari financiare
31.Ce evidentiaza contul 417?
Creante atasate care reflecta creantele din dobanzi,
calculate
cadrul

si

neajunse

societatilor

la

scadenta,

comerciale

aferente

legate,

partilor

titlurilor

in
de

participare si titlurilor ale activitatii de portofoliu date


cu imprumut.
32.Cum sunt structurate in contabilitatea institutiilor
de

credit

imobilizarile

necorporale

si

ce

reprezinta

pe

scurt fiecare element?


Imobilizarile

necorporale

reprezinta

active

identificabile, nemonetare, fara support material, detinute


pentru

furnizare

de

bunuri

sau

servicii,

pentru

fi

inchiriate tertilor sau pentru scopuri administrative.


Cheltuieli de constituire, sunt cheltuieli ocazionate
de infiintarea sau dezvoltarea unei intitutii de credit
Fondul commercial apare de regula in urma combinarilor
de intreprinderi si reprezinta diferenta dintre costul de
achizitie

si valoarea justa la data tranzactiei, a partii

din activele nete achizitionate.


Alte
informatice

imobilizari

necorporaleinregistreaza

programele

create sau achizitionate de la terti, pentru

necesitatile proprii de utilizare.

33. Prezentati prin exemple functiunea contului 4419.


- se inreg achiz unui program informatic
4419

2511

200

- se inregistreaza perfectionarea in regie proprie


4419

74 94

100

34. Definiti titlurile de stat


Titlurile

de

stat

sunt

instrumente

financiare

care

atesta datoria publica sub forma de bonuri, certificate de


trezorerie pentru populatie nerascumparate la scadenta si
transformate in certificate de deposit sau alte instrumente
financiare

costituind

imprumuturi

ale

statului

in

moneda

nationala sau in valuta, pe termen scurt, mediu si lung.


35. Definiti titlurile pietei interbancare.

Acestea se emit numaide catre institutiile de credit si


sunt negociabile pe piata interbancara
36. Dati exemple de titluri de creante negociabile .
Biletul la ordin negociabil
Certificatele interbancare
Alte titluri emise si negociabile
37. La ce se refera operatiune de pensiune?
Pensiunea

reprezinta

operatiunile

de

atragere

iesire de fonduri banesti garantate cu titluri

sau

de valoare

asupa carora s-au impus anumite conditii de transfer.


38. Definiti pensiunea livrata.
Pensiunea

livrata

evidentiaza

respective imprumuturi primite

pe

creditele

acordate,

baza de titluri create

material, care sunt livrate efectiv si fizic.


39.

Cum

sunt

contabilizate

operatiunile

livrata in cazul cedentului?


- inreg impumutului
1111

30121

100

30127

20

- dobanda
6031

- rambursarea imprumutului
%

1111

120

30121

100

30127

20

40.In cazul cesionarului


- acordarea creditelor
30111

1111

150

de

pensiune

- dobanda
30117

7031

30

- rambursarea creditului
1111

180
30121

150

30117
41.

Ce

fel

de

op

pot

30

efectua

instit

de

credit

cu

titlurile primate in pensiune livrata


Vanzare ferma
Primate in pensiune si apoi date cu imprumut
42. Cum se realizeaza contabilitatea imprumuturilor de
titluri la imprumutator?
Creanta reprezentand titlurile date
inregistreaza
contrapartida

in

contul

titluri

deate

cu imprumut se
cu

imprumut

in

conturilor de titluri. Daca imprumutul este

garantat cu titluri acestea se inscriu in contul in afara


bilantului.
43. La imprumutant
Datoria aferenta titlurilor se inregistreaza in contul
datorii

privind

titlurile

luate

cu

imprumut

in

contrapartida contului titluri luate cu imprumut la pretul


pietei din ziua realizarii tranzactiei.
44.

Ce fel de op pot efectua instit de credit cu

titlurile luate cu imprumut?


Darii in pensiune livrata
Luate cu imprumut si vandute ferm
45. Ce inseamna vanzarea titlurilor cu posibilitate de
rascumparare?

Operatiunile

de

vanzare

si

rascumparare

reprezinta

tranzactii ce implica transferal de catre o institutie de


credit sau un client catre o alta institutie de credit sau
client de active, in conditiile unui accord potrivit

caruia

aceleasi active vor fi ulterior retrocedate cedentului la un


prt stabilit.
46. Definiti titlurile de tranzactii.
Titlurile de tranzactii sunt titlurile achizitionate in
scopul vanzarii in viitorul apropia, precum si cele care fac
parte

dintr-un

portofoliu

de

instrumente

financiare

indendificate care sunt administrate impreuna si pentru care


exista dovada unui ritm efectiv recent de a obtine castiguri
pe termen scurt.
47. Definiti titlurile de investitii.
Titlurile de investitii sunt titlurile cu venit fix pe
care

institutia

de

credit

are

intentia

ferma

si

posibilitatea de a lew pastra pana la scadenta.


48. Care este diferenta dintre titlurile de tranzactii
si titlurile de plasament?
Titlurile

de

plasament

sunt

altele

decat

cele

reprezetand valorile imobiolizate, care nu pot fi incadrate


in categoria titlurilor de tranzactii sau a titlurilor de
investitii.
49. Ce reprezinta datoriile constituite prin titluri?
Datoriile

constituite

prin

titluri

reprezinta

imprumuturile obtinute de o institutie de credit, pe baza


emisiunii

de

titluri,

pentru

asigurarea

necesitati, pe termen scurt, mediu si lung.

necesitatilor

de

50. Ce reflecta contul 341?


Contul 341 inregistreaza aceste operatiuni despasurate
intre

subunitatile

aceleiasi

unitati.

El

este

un

cont

bifunctional. Acesta se crediteaza cu sumele virate catre


clientii altor subunitati si se debiteaza cu sumele primate
de la acesti

clienti.

Soldul final

sold debitor sau creditor

reprezinta eventualul

inreg cu totul exceptional, se

regularizeaza in cel mai scurt timp.


51. Ce reflecta contul 3721?
Contul

3721

reprezinta

soldul

activului

net

intr-o

anumita deviza iar acesta este expresia riscului de schimb.


52.

La

ce

se

refera

contabilitatea

debitorilor

si

creditorilor pentru institutiile de credit?


Contabilitatea

creditorilor

si

debitorilor

asigura

evidenta creantelor si datoriilor institutiilor de credit in


relatiile acestora cu: personalul, asigurarile si protectia
sociala, bugetul statului si fondurile speciale, asociatii
sau actionarii precum si cu diversi debitori si creditori.
53. Prezentati prin exemple functiunea contului 3511.
- se inreg salariul brut
611

3511

- se inreg retinerile din salarii


3511

%
35212
35213
35222
3533

- se inreg plata neta a salariilor


3511

54.Cum

3515

sunt

structurate

stocurile

in

contabilitatea

institutiilor de credit si la ce se refera aceste structuri?


Contabilitatea stocurilor asigura evidenta exsistentei
si miscarii urmatoarelor bunuri:
-

valori

materiale,

din

materiale

aur,
de

metale
natura

si

pietre

obiectelor

de

pretioase,
inventar,

stocuri aflate la terti, alte stocuri si assimilate, precum


si bunuri diverse.
55. Prezentati prin exemple functiunea contului 361,
362, 363.
- se inreg achizitia de metale si pietre pretioase,
materiale etc

3566

361
362
363
- se inreg primirea prin donatii
%

74992

361
362
363
- se inreg primirea de la alte subunitati ale aceleiasi
institutii de valori din aur

341

361
362
363
- se inreg darea in consum
6311

362

632

363

633

367

56. Ce evidentiaza institutiile de credit in contul


368?
Evidentiaza

bunuri

mobile

si

immobile

dobandite

ca

urmare a executarii silite a creantelor, retinute pentru a


fi vandute.
57. Ce reflecta soldul final al contului 365?
Soldul final al contului 365 este debitor si reprezinta
valoarea materialelor obiectelor de inventar, valorilor din
aur, metale si pietre pretioase, precum si stocuri si bunuri
aflate la terti sau in curs de aprovizionare.
58.Cum

se

organizeaza

op

de

casa

la

nivelul

subunitatilor?
Contabilitatea op de casa se tine in contabilitatea
fiecarei unitati operationale si la nivelul centralei. La
nivelul

unitatilor

operationale

functioneaza

casele

de

circulatie prin care se efectueaza op in numerar ordonate de


clienti, care pot fi in functie de operatiile pe care le
realizeaza casele de incasari si casele de plati.
59. Ce inregistreaza contul 101?

Contul

101

inregistreaza

valoarea

bancnotelor

si

monedelor romanesti si straine care au curs legal, aflate in


caseriile institutiilor de credit. Bancnotele si monedele
starine fara curs legal sunt inregistrate in conturile de
stocuri.
60. Ce reprezinta articolul contabil 101=508?
Art,

ctb.

Reprezinta

sumele

depuse

in

numerar

de

catreactionari sau asociati ca aport la capitalul social.


61. Ce reprezinta articolul contabil 341=101?
Art.

Ctb.

Reprezinta

sumele

platite

in

numerar

de

diversi creditori reprezentand dobanzi.


62. Prezentati functiunea contabila a contului 102?
Contul
automate

102

de

reflecta

banca

si

numerarul

automatele

de

aflat

in

ghiseele

schimb

valutar.

Se

debiteaza cu creditul contului 101(cu valoarea numerarului


care

alimentat

ghiseele)

si

secrediteaza

2511

(cu

valoarea numerarului retras de la ghiseele automate). Soldul


final

debitor

reflecta

valoare

numerarului

existent

in

automat.
63. Ce indica soldul final al contului 109?
Soldul final debitor al contului treprezinta valoarea
cecurilor cumparate si neremise spre incasare remitentilor.
64.

Care

sunt

principalele

operatiuni

care

se

pot

efectua cu cecurile de calatorie?


Sunt:
Emiterea

cecurilor

decalatorie

sau

darea

lor

in

consignatie pentru a fi vandute de catre alte institutii


decredit
Primirea

in

consignatie

si

vanzarea

cecurilor

de

calatorie
Cumpararea de la clientela, remiterea spre incasare si
incasarea contravalorii acestorade la emitent
65.

Unde

sunt

inregistrate

cecurile

de

calatorie

privind

cecurile

peimite sau date in consignatie?


Inregistrarea

operatiunilor

calatorie se regasesc in conturile

de

in afara bilantului pana

la punerea lor in circulatie.


66.
calatorie

Care

sunt

operatiunile

aferente

cecurilor

de

care fac obiectul conturilor din bilant?

- cumpararea cecurilor de calatorie


109 = 3721
3722 = 101
- inreg commission
101

7069

- se evidentiaza remiterea cecurilor de calatorie la


incasare
1611

= 109

- incasarea cecurilor
121 = 1611
.- vanzarea cecurilor
3721 = 1621
101

= 3722

101

= 7069

1621 = 121

67.

Cate

tipuri

de

relatii

interbancare

sunt

cunoscute?
Sunt:
- tipuri dintre banci si banca centrala, derulate
intermediul conturilor curente

prin

deschise de banci la banca

centrala;
-

relatii

interne

sau

relatii

desfasurate

intre

bancile apartinand aceluiasi system bancar


- relatii externe dintre banci ce apartin unor sisteme
bancare diferite
68. Ce sunt decontarile interbancare?
Decontarile interbancare reprezinta plati fara numerar,
efectuate de unitatile bancare pentru clientii lor

sau nume

propriu,

avand

ca

beneficiar

unitate

bancara

altei

banci.
69. Cum pot fi

realizate decontarile interbancare?

Decontarile interbancare se realizeaza


In mod indirect, prin casele de compensatii
In mod direct, prin conturi de corespondenta

deschise

reciproc de banci
70.

Dati

exemplu

de

operatiune

de

decontare

interbancara.
Se evidentiaza plata prin compensare la banca X
2511 = 111
se evidentiaza

incasarea prin compensare la banca y

111 = 2511
71.Care

sunt

conturile

care

se

folosesc

pentru

evidentia

decontarile

interbancare

prin

casele

de

compensatii?
Conturile sunt: 1111 si 341
72. Ce reprezinta soldul final al contului 122?
Soldul final al contului reprezinta disponibilitatile
banesti

aflate in conturile de correspondent deschise de

alte banci.
73. La ce se refera operatiunea de refinantare

facuta

de BNR?
Prin refinatare BNR furnizeaza lichiditati societatilor
bancare

solicitate,

in

conditiile

pe

care

le

considera

necesare pentru a realize obiectivele politicii monetare,


tinand seama de situatia specifica pietei
74-75 Care sunt formele imprumuturilor de refinantare ?
definitiile lor.
Creditul structural este o forma de refinantare prin
care este

autorizata sa preleveze succesiv sume

dintr-un

cont deschis de BNR pana l;a un anumit nivel si in cadrul


unui interval de timp prestabilit
Creditul

de

licitatie

rep.

principala

forma

de

refinantare acordat de BNR institutiilor de credit. El se


ofera pe o perioada de maxim 15 zile
Creditul

special

este

forma

exceptionala

de

refinantare acordata de BNR, institutiilor de credit aflate


in criza de lichiditate, pentru max 30 de zile.
Crditul
speciala,

Lombard

acordat

este

peste

forma

noapte

de

finantare

institutiilor

pentru asigurarea platilor zilnice ale acestora.

cu
de

totul
credit

76. Prezentati functiune contului 112.


Contul 112 este un cont de pasiv si se descompune pe
analitice

in

functie

de

tipul

imprumutului

primit.

Creditarea sui debitarea lui se face in contrapartida cu


contul

1111,

la

primirea

imprumutului

respecttiv

la

rambursarea lui. Soldul final creditor rep imprumuturi de


refinantare primate si neajunse la scadenta

77.Ce reprezinta soldul final al contului 1172?


Reprezinta datoriile din dobanzi calculate si neajunse
la scadenta , aferente imprumuturilor de refinantare primate
de la BNR.
78.Cand se foloseste contul de creante indoielnice?
Creantele
actiuni

indoielnice

judecatoresti

in

se

folosesc

vederea

cand

recuperarii

se

deschid

depozitului

restant.
79.

Prezentati

functiune

conturilor

de

credite

interbancare.
Contul 131 este cont de active si se debiteaza atunci
cand se creaza depozitul la alte institutii de credite si se
crediteaza

la

lichidarea

depozitele

constituite

depozitului.
la

alte

Soldul

final

institutii

de

sunt
credit

nelichidate . contul 132 este opusul contului 131.


80. Definiti termenul de pensiune interbancara
Pensiunea
pensiune

simpla

interbancara
desfasurate

reprezinta
intre

operatiuni

institutii

de

de

credit,

respectiv operatiuni de credit sau imprumut, garantate prin


transferal

temporar

de

proprietate

asupra

elementelor

de

active cedate care nu fac obiectul unei livrari effective de


titluri.
81.

Ce

reprezinta

val

primate

in

pensiunea

interbancara, dar cele date?


Cedentul

mentine

contabilizeaza

in

pasiv

active

elementele

pretul

cesiunii,

cedate

si

reprezentand

datorii fata de cesionar


Cesionarul

contabilizeaza

pretul

cesiunii

in

activ

reprezentand creanta fata de cedent.


82.Ce reprezinta soldul final al contului 152?
Este

cont

de

pasiv

si

se

crediteaza

la

obtinerea

imprumuturilor primite de la alte institutii de credit pe


baza valorilor date in pensiune acestora, si se debiteaza la
rambursarea in corespondenta cu un cont de de trezorerie.
Soldul

final

creditor

indica

valoarea

imprumuturilor

primate de la alte institutii de credit pe baza valorilor


date in pensiune acestora nerambursate.
83. Definiti operatiunea de creditare?
Operatiunea

de

creditare

reprezinta

actul

prin

care

institutia de credit pune la dispozitie sau se oblige sa


puna la dispozitia clientilor, fondurile solicitate sau isi
ia un angajament prin semnatura, cautiunii sau garantiei in
favoarea acestora.
84.Care sunt cele doua forme de creditare cunoscute in
domeniul bancar?

Se disting doua forme de creditare:


Punerea la dispozitie a fondurilor, operatiuni care
se inregistreaza in conturile bilantiere
Angajamentul

de

angajamente

pune

prin

la

dispozitie

semnatura,

fonduri

operatiuni

si

care

figureaza in conturi in afara bilantului.


85.

Cum

se

tine

contabilitatea

creditelor

acordate

clientelei?
Creditele acordate clientelei se tine in functie de
destinatia

acestora,

comerciale,

credite

pe
de

urmatoarele

trezorerie,

categorii:

credite

de

creante

consum

si

vanzari in rate, credite pentru finantarea operatiunilor de


comert

exterior,

credite

pentru

finantarea

stocurilor

si

pentru echipamente, credite pentru investitii imobiliare si


alte credite acordate clientelei.
86.

Ce

sunt

creantele

comerciale

in

contabilitatea

institutiilor de credit?
In

conturile

creantele
credit

clientilor

, sub

forfetare

de

si

creante

comerciale

mobilizate

de

se

catre

inregistreaza
institutia

de

forma operatiunilor de scontare, factoring,


alte

creante

comerciale

effectuate

cu

institutii de credit.
87. Definiti scontul commercial.
Scontul commercial reprezinta operatiunea prin care in
schimbul unui effect de comert, institutia de credit pune la
dispozitia

posesorului

creantei,

valoarea

efectului,

mai

putin agio, fara a astepta scadenta efectului respectiv, iar


institutia

de

credit

are

drept

de

recurs

asupra

beneficiarului fondurilor.
88. Definiti operatiune de forfetare si factoringul .
Factoringul este operatiune prin care clientul, denumit
adherent transfera proprietatea creantelor sale comerciale
institutiei

de

credit,

obligatia

conform

denumita

factor

contractului

incheiat,

acesta
de

avand
asigura

incasarea creantelor aderentului.


Forfetarea
oricarui

reprezinta

detinator

cumpararea,

anterior,

unor

fara

recurs

crente

asupra

scadente

la

termen, ca rezultat al livrarii de bunuri sau prestarilor de


servicii.

89. Definiti creditele de consum.


Creditele
persoanelor

de

consum

fizice,

in

reprezinta
vederea

creditele

acordate

satisfacerii

nevoilor

personale ale solicitantului sau ale familiei acestuia ori


pentru achizitionarea de bunuri, altele decat cele care se
circumscriu unei investitii imobiliare.
90. Definiti creditele pentru investitii imobiliare.
Contabilitatea

acestora

asigura

evidenta

creditelor

acordate clientelei, destinate investitiilor imobiliare.


91. Enumerati cinci tipuri de institutii financiare
BNR
BCR
BRD
CEC BANK
Banca Transilvania

92. Prezentati functiunea contului 231 si 232.


Contul 231 este cont de activ si se debiteaza prin
creditul conturilor 1111, 121, 122, 2511 si se crediteaza
prin debitul conturilor 1111, 121, 122, 2511, 2811, 2821.
soldul final debitor al contului reprezinta credite de pe o
zi pe alta, la terme, acordate institutiilor financiare
neajunse

si

la scadenta.

Contul

232

este

cont

de

pasiv

si

se

crediteaza

la

obtinerea imprumutului, si se debiteaza la rambursarea in


corespondenta cu un cont de trezorerie 1111, 121, 122, 2511.
Soldul final creditor indica valoarea imprumuturilor primate
de la institutiile financiare si nerambursate.
93. Ce reprezinta operatiune de pensiune cu clientela?
Operatiunile

de

pensiune

cu

clientela

reprezinta

operatiuni de pensiune simpla desfasurate intre institutii


de credit si clientela, respective operatiuni de credit

sau

imprumut, garantate prin transferal temporar de proprietate


asupra elementelor de active cedate care nu fac obiectul
unei livrari efective de titluri sau de efecte de comert si
alte active financiare, indifferent ca sunt sau nu livrate.
94.

In

ce

conditii

un

cont

curent

poate

avea

cont

debitor ?
- in conditii accidentale
- in situatia evidentierii
utilizate
contract

provenite

din

credite

in

acest cont a sumelor

acordate

in

baza

unui

prin care institutia de credit se angajeaza ca pe

o anumita durata de timp sa imprumute clientelei fonduri


utilizabile

in

mod

fractionat,

in

functie

de

nevoile

acestuia,
- in situatia evidentierii in acest cont a crditelor

acordate clientelei, in limita unui nivel global de credit,


care acopera ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia
si

este

stability

potrivit

bugetului

previzional

de

trezorerie,
-

in

situatia

evidentierii

in

acest

cont

facilitatilor de trezorerie acordate titularilor cardurilor


conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a
sumelor platite.
95. Dati cinci exemple in care contul 2511 se debiteaza
si se crediteaza.
-

se

inreg

acordarea

creditului

in

contul

institutiei

financiare
2312

2511

- incasarea dobanzii
2511

2317

- in urma sentintei se recupereaza dobanda


2511

2822

- plata dobanzii
2327

2511

- se inreg la scadenta rambursarea imprumutului


2322

2511

96. Ce sunt certificatele de deposit?


Certificatele de deposit reprezinta sume depuse intr-un
cont,

in

functie

de

institutia

de

credit,

primindu-se

certificate de economii; carnet de economii si certificate


de depozit.