Sunteți pe pagina 1din 24

anuta_loki pe www.scribd.

com
ae

BARBU DTLAVRANCEA

NEGHINITA
ditura lon Creangi

T
F

rl:.
^"::,'

anuta_loki pe www.scribd.com

T
F

K.q lAR

ETA N COLA! trAbADEALA

iNrREpR NDER!a

po!cRAncA

"oLrENF"

anuta_loki pe www.scribd.com

T
F

D
NEGHINITA

BARBU DELAVRANCEA

COPERTA $I IIUSTRATI DE STEFAN NASTAC

EDITUU tON CREANGA, BUCUREgTt,

1985

anuta_loki pe www.scribd.com

td

T
F

A fost odad o babe, b:trini, betrini Aba z:.ea de bitrint ce era Si


mi riie ii umblau La ciorap, iar in tindlt se ruga la Dumnezeu s4 d;ruiasd cu un copil, ce n'avea decit pe unchiasul ei $l unchiatul' ba la P:dure'
ba la arl, b3 h rirg, iar baba sta sinSud cuc, d toari ziulica i'ar f liu ti.s
rea in fundui !redllor daci n-a. {i strinutat si n'ar fi lusli citeodati.
El, ei, ce n-ar plit !i fl:ciu la bitrinelele nostrel
- Ci!. de? cit?
- lhi. ihl. mult de totl

Adici ce. nu te-a multumi !i c'o fad marel


Ba, ce si zic, bine ar fi i fati..
- Da, dar la fad vrea zestre.
- S'ar g:sj, ci e! qi unchi4ul lvem ce ne rrebuie si nu ne trebuie mult.
rrei .o!l d; pina alb: si cite un o9ciug i iar boii moqului, iar Pl!8ul molului
iar casa mosul! !i a babei, toate ar ti ale fetei.
g cerni,
Ba te-ai mullumi si p-o codatn:. Tu si'nsirl, 5i ea s: delire. tu

anuta_loki pe www.scribd.com

L_r.r: ;l t;+,i
,

r?i,t

3"**i,
.i

lBa
r

$
-'.

si ea

T
F

A#r!.II

tri
ti

:El

risipeasci. !u s6 pui de mim:ligi,

: |

,_---.

s, risroa.ne dtdarea pe fo.


o-*.. m-s nulrln s. D.u. .oD,l cir 8herLt ,L, a. .-11,
.i mJ'!r e Drsru ( nd u5a se -(l de perre do or-r'nr,
dad ar fi mai mlcl

D"@ e

* Da
Fie si ma mic
-S bitrina incepu si

ea

rize.

Ba neroadi, nu Slumnl
Dar dad ar n cit !n bob d maare?
-S locma cind da bit.ina
capul peste cap de rh. odad ftesdr ci,
rse, sauzl 0n gld asculk si inlepar:
Dar daca ar i ch o neghiniF?
-B:trina se ! ti, se ulti
fi incepu si se inchrne.
B ne. biie, zbe acelsi tlas, ve2 eu d nu-!t rrebu e copir..
-Brba lsl lu: inin:
in d rli st zbe:

de dupe

anuta_loki pe www.scribd.com

T
F

,.J: Aib

";;

8a-mi trebuie... da unde esti... cine est ?


- Cine sintl Neghiritd,
Sindul lumii. De mic ce sint, pitrunz in urechile
oamnilor
iii ascuh cum gindesc. Adineaurj eram in urechea ta a dreapd,
apo a^ rrec- ir ' \': gi. -,n .i cinc dl, ,
e piln mr-rc..
Ei, a:! Ce mi-a rrecutl Nimicl

- Nu e advirat, rispunse Neghinig rizind, omul spune mai pulin


- gindesre. Dace nu-ti sopteam eu ce un copac uscat nu mai dA redecine,
dcit

cin ttie e-t mai f; spus...


Baba se Gcu (a oam focului.
Ziu 4a... nu te rulina, mami, nu zau... A9a e omul. Cind e mic fac
nebunii
fiindd e mic; cind e la rinerele face nebunii iiindd riner, iar la
betrinte se gindfte la nbunii fjindci nu le poate fac...
Bitrina pierdu sfiala Si ribdarea li se risri cit putu:
Neghinili, ci taci-ti gura $i vin sa te v:z!
-5i pe loc s-auzi un !i$t ca de l;custi
si un biziit ca de albini. Barrina simli

anuta_loki pe www.scribd.com

t"

"w,

Yr'\
i
f.,

"t
u

o,J;

T
F
-.tt+-

A
l! R
k
D

pe mine o pidtud caldi.


ladti-mi si pe mine!...
-Biata femie t:cu nitte ochi mari cit roate
zjJeie si se miri toad de ce
v:zu pe mine, ci cerul d i s-ar n deschis nu lar U minunat mai nlutt.
Nethiaid era frumos ca o piatd scumpe: s, e-a mic ck o negrrna,;i
avea nrsre ochrsori ca doui scinrei atbarrre s..isre miin si
Fici;rure c
niste firisoare de pAianien.
85rr na dio- sa-l *rure Neghin ri. List pe -as,
!isL. iar pe - na,
lncer. Tam;. incer. a me s'fl"es!r. zrse NeShrnr!a.
- S, re serur. ce-m umDtusi
casa cu oraeosre_ci"a i.n, Isesr mar,.
lncet. $ nu mi sorhr
-il siruti.
Cum mAninci tu, Neshiniri at maichiil
- Eul Eu Ta satur d n fum. Pina acum :m min(ar ,a
mese ;-pi,;resri
, -. n' S .-. n *1. -;. c -a

anuta_loki pe www.scribd.com

T
F

iir lor, ixr eu ma plimbam crin urechil lor s ie aflam glndul


-. )r bife. Nrcgh nild. ric r r.eb!!e !f an ca ti umbli cft rr!r !mbl:
Dai 8,. nu e asa cclo. Er ii las p.i o ad.re sl plutes. ca pe aD;, si
rni- nl:dil p. 3pa lin.LrlL, ci pe vil!r le riri Ba !heoi intre. rii,l!rerele
o s;Eeati de arglni
.- Cc bu.lfie oe Nr:hristrl i., :,j -1.:,:, r ciii o ri a .i trre si . \.
.oo li:eai . si re irbere ic .1,.,,i :
, ,rC tr rr.. r r!... . '- B:t.r'...b:, risDu.se Nrqii
5 ba!rina..ind ruzi (!!iii, !r.:.:r !1,.i.,: l. iL,.!r r m.rs,,l!i:, il .8e:
.j, nrh,L, de.i.Di :.: DL'rA D-,, l.i n:.e
Af a mos!o esr..ir,t,
si intns. Uife !ede3 srse.i Irrlt |..rl'i
E lir r.dlc si t. opr..:,
cx

c, iai pe::rc irr.hir:

cabcl

aum l, li..h!s. ,6i N.gi

ii .i. ;r.!n.a. .L ni | . liLl,Ec s .u p.

J-

anuta_loki pe www.scribd.com

T
F

jrr 'iT

ll

rusele deschk,

inr lndi

de adire. 5i se Ecu

ndzut,6 on rbP

drum intilni o cireadi de vaci. De min!n ci c era, se dete afund


urm; de vad si incepu sn *.ige:
M:i vecari, mni, venili de m, scoateti din inima Pamintului, d
Pe

de

ln.r{
v:

fac

dupi tlas, pini deteri peste Nthinid. Unul, mai riu si


mai prost dinffe ei vru sil strivesci s 'si rePezi calciiul din baier le inimei.
NeShini6 listl, sl sir aliturea, rar vtcarul, lovind cu sete Pimintul, lsi
picrorL'
s..iru
r 'ncepr q se va'e!e. Cerla[i rceprd (L m5(ru(, sr. (ur
izbeau, rimlneau cu iumitale ir mini, iar ailaki se ducea zbirniind.
S: nu y, pizili vacile, clm vi p;zlt mlntile. Cruce lata, minte in!u_
necati, urech de vicar, lrechi de mitarl le zse Neghiniti, sl se dedu vin-

Vicari

se luarA

Ajunse la unchid.

se

su

pe nas, ca

sil

va2i ma bin. Unchiasul

se

bucur:,

anuta_loki pe www.scribd.com

T
F

dar nr ca baba, ar NeEhiniti se inrrtsri. Dar ,.a larate


Srozav. zise unchiasutu :
c cop tr t? s.t incateo co_
.- \ , au ,b n,r 'e. Catu
D lul. grvoll, I I e na
I s I in.Lta ol Lt Mr".,; .r., .r,;;.

(a nr, e, (i re_ir o\Len


n't
i 're
i.darer a,e tiiD,r.r:rr
TilLni..,ii dLs h rr'e. c:n a1u"se. NesFild s1 p-!. cJ
., :-1.]."-:
H.. I5,. h, 1ai , Ciupes,e pe ulLt, c.uoesre De i,,,,t
ail ,.rep' d \a ru6e. da. ce.rta. pd.. a. fi avLr ao"u*, oe Ute
ie *rerl
* ..u,e" mosur ,,a s un 4erLs!o-, (i"e 0ecea ra scaunLr
ih_
::',:.,,"
zse nesrsrorr.
a$ de srozav. d eL aLz
.,__M.:l"t:i s nu vaz De nimenr!
- E. ru. ra,pume bri-ilLt. n, oa-L - DunrezeL cJ ur copi. ca o
1egh,r 5.

dJ cL mrilea

ciL .ece (a

anuta_loki pe www.scribd.com

ry

tnrrrj

T
F

"\:il.'^:-':":':''-hpiraru

ie Srnor si .!ci

-,r..,n,?L

,i

'{it

(8,'o,,

,l

rr isa m nlne
- nap..'o, i. .! oal o pL.8a o. br pL -l
'
-l:':k
\c8r,n,r'
s,,
,r r -c!"..
^,
osL,, ( .,5op cL,a roro-,.cr. S no_,1
2".cPz'dc'deae7
...t.
- t,..J-p-,
.r,1p....- /-L
.,,rF. rF.DL.8a
de
U"",
itt aau. aout.
5' ,a. mosu. dupa Ncsh n (a
Doua puiS
penrru r. surert
- l! da!.
ze.e
-ro..r-, , g"1D., ,
j ,'le'ela .c d"1 r" . do-1Li r
., ,c . ,c \"(L. ,.r r
!i dau... douizeci I
S mosu , cilcind in BU.r lr(omii , !i.u, cu toate
soapt.te b er!t!i Ne

anuta_loki pe www.scribd.com

T
F

ghini!i.

NeShiniE vazu lecomia,


Fie!

da'rot el ppti mosului: <Fie!) 9i

mogul zise:

-Bitu palmi in palmi cu neSustorul. Tocmeala se ftcuse. Negustorul


pleti Si lue pe Nethini!;, vindut de bunivoie. NeSustorul pleci. Neghinit-:

strigi mosului:

motule, ai fost $ n-ai copii, iar biatn bab:, da!


-lmpiratul ra la mare $i la
Sreu sfatcu toli cirturarii. d bintuiau secea
9i molima. Si daci negustorul ii spuse ci are un copil ca o neghiniti, impiratul rimase inmirmurit,invilalii impiritiei dscar: ochii mari ti e trsed
de berbiile lungiNu se poate, miria-ta, asa cva nu scrie la cart.
- Ba se poate, zise NeShinite, sirind pe masa sfatului, ce multe se pot
- stau in cirli ; fi muit mai multe sint altfel de cum sint ticluite din condei.
fi nu
Si dupe ce se minunari cit se minunari, incpu sfatul.
lYogule,

anuta_loki pe www.scribd.com
"*d*
.r:*+.

,.stt::',

tb;

1*:

T
F

,,'

'-:
*..r*-:'
,-i,. r--:l

NeghinaF !e sui pe mina imparatului, pe um:r, apoi in creitetul capului,


si
zise rizindl
' d-a.oh
lnvatS. miria-q. d cei mai mici sint cei md marl.
-lmpnratul, cam de voie cn de nevoie. rispunsel
AF e, NeShini,
.
-lar dfturarii hi deed 4a
ghi6 pe sub md ei plecad o(hii in ios.
lmp:mtul porunci sa-i roarne lui Neghiniri o cd cu ze@ caturi, cit o
nud de mare, toad din aurJamur ti impodobid cu pietre scumpe.
NethlniF rimde la sht i se pierdu din ochii tuturora numJ a d se
tie d ntod.ev5nii. $i,lncetjncet, pit pis, pid intd in urechq invitatului,

ere dua ln stele cu

ocheanele. A610 $culg c sculti, !i intelese d aces


vestit clrturar, in lft d s Sindesd la sfat, se tinda d impiratul are ndul
cam mare. $ duse binipr $ intd ln urechs drturarului, care zicea d
$ie miruntaiele omului ti leacuril blilo.. Asb s tindea nu la sfat. ci dj
pliea inelul impiratului. AF afli, pe rind,d unul s ginda la o cocoann

anuta_loki pe www.scribd.com

.:,i$|.il
lut.

,n ';

t,

t#-'

'1'

t.

T
F

tr \;r

Y'
t

i.,
t,
iJ.1

..&
1.:'

II

frumoasi. d altul se Sindea cam ce liqSuseali s cirpeild imp:ratulur'


altul ce n-ar da el pentiu o srrcl: de v'n altul d bi"e e $ fii imParat altul
ii impiratul e om <a ton oamenii. ruma' unul cu f'untea cit toa@ zilele

asculci cuvintele :r inrreba'ile imParatului


Neshinit). cu- a{la qindul !uturoro' zbughi in urechea impararului si
ii rop;i toi. di" nr piniin ati imParatul crezind d sinsur. el de la el' a
ciilt in mintea lor, se minie foc si le zisei
Ei, tu, ca.e cali in stele, lLai Ecut ochii oche?n fi-mi vezi nasul cj^t
un- bustean. Astfel ti"e gindul la sfatul domnescl
Cirturarul se cutremuri li d:du in genunchi' cerind iertar
Tu, se restl imp:ratul citre doftor; dad ai ava inelul meu, ai omori
- ourinr oamenr?
mei
D;ftorul se cutremud $i d;du t, el in Senunhi
Tu, zrse imperatul necajtr alorlalri G gindesri la redtun -s ru vdi
c5-eqti cu un picior in SroaPei tu ili PreSite$ti limba d si minli; tu crezi

anuta_loki pe www.scribd.com

r'-. .1
'l

T
-"il'".F-/,
A
R

.. //'
,4j;,'
t/
t-.{'

[i:

'r'l',

,t.

lf rilt!

Li*r

\r
\

.-\
\.\

$
\

.-=j

ci in$o *icli de vin errc ma mut duh dect in caDll meu: r! nL sii .i
,n i,,atar o. yal..'|.o1
r.r." r"'1,o".
ca r..'c81ob.
tu te pricepi ce lmplra!! e om rot oame.ii. aa' nu te "tiniesti d iilvitatli sint ca oamenii i ar tu abia te ri $ nu ca* o gud .lt si ihhir lmpi
ritia toati; n!ma r e ti e mr.tea la sfatul dcmnesc.
C! roti cizuri ln 8en!nch.
Acom ce si e Iac zise impi.atll
ninios, si le rai capu i
Cirt!rari
murd s irvari.
iar Nethiniti, c!ie se s!ise in crestetul
Feritra Dumiezeu, mirara,6ri
invirari cfe n mntl
umea?
- Si n! fie de.it adevirul pe llmel
- Ferira Dumneze! Ce-ai Iace chrar mir a{a 6 m nciuilil
Apoi
merra{a !i-a ftcut socoteala v eti ? Ma mulk ceas!r al minca.. a dormir.
ai vinit. tla socot r .azarele cu bao , ai peilecuq ba co llminirta n ihpiHteasa, ba s firi ea, .eck !e-ai iecij t c! lreb te si .u .evotte impi.drte.

anuta_loki pe www.scribd.com

T
F

Cum ai sta miria-ta pe scaunul lumii, cind luma ar afta adevirul?


lmp,aratol zimbi, cu ciudi, nu e vorb:, dar zimbi a si drea8i treaba
ii^_ ierti pe to!i- V::ind insi ca cet din urmi certurar, ** * gi;dn" t"

tremura mereu. ii zise:

si

"i"i,

Ei, dar tu, cel mai cuminre. de ce tremuril


- Miria-ta. zise bietut bitrin, maj
si spui ti eu decft sa afli miria_ta.
- socoresc d nu sou nimrc si torbin
lac:.
ma Sindesc a .i_u t"ur" p."u .iii.
lmp,rarul ris cu Dofd si-i fagtdui o te;{: mai mare. aDoi."'".r",r,i"i
c;rturunlor sr pled cu Neghin'ta. rn cresreiut caputui. nuir."rt a" .u.
Shrcise g;ndurile tucurora.
_.lnp:rirea$ si coconl ei. vezind pe NeShiri!;. se minunar:, dar cind
alrara ca-rmptrdrut. tr vreme de brtrinete. Shicesre
8indurile oamenilor.
se crucrn $ roL nu te venq si creazi.
lmparure. zise_ imperareasa, ziu ata. ghicesre-mi si mie uq gind.
rasPUnse rmparatut.

anuta_loki pe www.scribd.com

T
F

imoiratsa se sindr si incepu $ riz:


(Ci G
Ndghinir;, o zbu'shre in u.e.nea imPariresei $i'i aflase Sindul
bine-; fi s mai ne; dad impiratul tin:r'), 5i irtr{ cliPi intd in urechea
dreapd a imparatulLi, ti soPa-topa'loPa imphratul - pacei lmpareteala
Vezi cn n! thicesti? Vezi?
-Pas:m'te. mpaiarul era czm tare oe urechga dreaod Neshinr!i inle
lese si !itti in urechea stingi si iar soPa{oPa lmoiratul 5e lumrna ra lata
dadu din cap. rise cu hohote li zise:
Ei... imperitedi, impiritea$. da' tot muierel De, bine @ Sindsti
tu- dr' nu se Doate...
jmoireteasa te rus.r:, pleca ochrr n los sr se Sindr: <Dar dad o thrcr

m.oi ir 8indil inainte. rntru in o;mint I De cite oa n-am dat draculli


sfat!rile impi;liei cind ns se mai isPr:veau Pini duPa miezul noptii)
in sfirsi! ce-i vni lui Neghini!:, vru si rid 9i de imperat i si isi zise
sr la ce

anuta_loki pe www.scribd.com

+J
':'.;i,

:tJil)

':,
ra"

T
F

.,

intr{ bud diminealir (Ve?i ce e omull Spune-i orice, sPune-i mreu


aceleti lucru... omul crde, d omul e prost. Ce nu crede intii ode mai
pe urmn. Am s[-i fac una t buni impiratolui, si] lil Ed sfetnicii ci cre
dincioti ri sil incurc cu nebunii'...
imparatul, de umbla in fruntea ostilor. de sE la iln mare. d te culca.
de s scula, de minca, de-si mintlia coconii, un gind nuJ nd slebea: (Nu
vzi, omule de Dumnezeu, d liau lmb:trinit sfetnicii 9i tmptrilia merS
riu?)

P*nmlte, Neshinill

ii intre i.tr{

ureche.

Azi ea, miine 4a, pini nu mJ avu incotro. Sparte sfatul el yechi ti chme

Tot unu ii lnul

Cum veniri, cum aruncad pe bietul implrat din scaunul neamului

Acu sal vedem! zise imprelitatul de Neghini!i.


-imp;ratul iet plinSind din cetrte. N8hinifi, ,us pe umarul

lui.

t',-,"

lui..

i,l

ii+s

anuta_loki pe www.scribd.com

T
F

'

De ce plinSi, miria-ta?
ffrea, nu ff muiere.
- Ei, ei, NeghiniF, cum sitine-ti
nu plinS?! Unde mi-e toiatul lmprdtesc?
- Ci taci, miria-ta! la taie un corn li E-ti colea o clrie. BlzduSanul
Sreu la batrinere. k dobari. Cirja e spri'ini.

Ei, ei, Neghinif5, unde mtse scaunul

impldtesc,

Gr

au

sht motii

Ci t;ci, m;ria{al intinde-te cola, pe ffnul inflorit qi moale, Si si-mi


- drpt care e mai dulce la ode? Scaunul cu scumpetea, s.u ffnul
spui
cu
I, i, NeShinitl, und mi+ oroana cu stemele 9i cu luhinilel
Pune foai lad d lipan pe deasupn pletelor alb
maa upari, cordam cu grijile sil lipanul cu um-

- Ci taci. miria-ta!

ti -spune-mi drept,.are e
brile?

s-asa,

Ata o fi, Neghinili, mai zbe

fiindci ttir ru

sn

impirat!|, o{tind,asa o fi,

b poirivesri,.dar.ind mi

porivesre

gindesc in c davi eram

anuta_loki pe www.scribd.com

,
t

f:

T
F

ieri...

turi,

im vine si scald tot pimintut cu licrimile mele!


Ci taci, meria-ta! Adid ce slevire? Toad viata, bd r:zboai, ba sfa-

ba taie capul unuia, ba intinde la bice Pe altul, ba citelte, ba 6culd


pasurile, ba cit ti mai cite, $i mai multe niri si vrei de cite Pe vrute. M;rire
se Ii fost asta? Dar iaSindste-te meria-ta ci un supus era suPusul merieitale s-ava un sdpin. iar miria-ta, purtind Srija tuturora, erai sluSa tuturoraVezi, d-aia miria-ta ai fost cel mai slugi, cel mai nevolnic din toati imPi-

rilia. Curati socoteali: erai imp:rat, nu omi acom esti om, nu imPirat
5i efti mai mare, d unde-ii spune gindul. acolo t duc piioarele. $-aPoi,
cine ttie? Socotetti m:ria-ra a boierii pot ceva iirl prostime? Si ceari
prostimea pe vchiul lor imperat... ti g vzi miria-ta...
S mai imbun: impiratul la cuvintul lui N8hinili $i se duse, in cruch
ti in curmezis, in toad impirelia, c-o foai de lipan pe cap li sprijinit Pe
cirie d corn. 9i de ce vedea se minuna 5i intreba Pe Neghinitll
N8hini-ta, de ce-l bat pe:la, de rene$te ca din SurA de $arPe?
-

anuta_loki pe www.scribd.com

T
F

Fiindd imparatul e surd fi n-aude, r*punse NeShinita.


- Nshinila, de ce-o. ff atiria
oameni
- Fiindd lnpiraiul e orb si nu vede. soi ti descutii?
- Neghinitl, de ce bitrlnul ila s{ f muncind g rod in gingia o coiiri
us.ati?

Fiindd imp:ratul mininct prea

muk.
- Nethin'fi, de ce munci unii si noapreai
dau in brtncr?
- A d doarm: lmpiraiul tt ziua, de i{ venide pofti.
- Ne8hinita, arunci de ce $ vie pe scaunut meu un imptrar surd,
ti
i
Ei. apoi, lnainre de{ fi imparac, vedea auzea, munca, cumpira ta
mlnca.e
si la beuturi.
Bierul pribeq stiru pe Binduri. in mijtocut unui oq mare, hare ii zise:
_ - L i, NethiniF. muh cuvlnr ait Acun najuns imprril, ti 4 d eu g

anuta_loki pe www.scribd.com

T
F

Si, e din senin, .bla tfinise vorba de P. urme, t-eod o tiliAle' un vaiet'
o d-uduitud. ci Drd se cutremura D:mintul Cnd olo, e s ne? gtrJeg
mar., Nlrc voi;ici, cu sullll lun8i, aducsu vsb d nodul a b[8* b
duH F lmplratul tl nou, o detni.i .u 6t, ll d ch.ad i.d$l Pe dryiEtul
impirat.
Cum auzi bitrinul. zEe voinicilor:
Stali, d eu sint!
-$Ft .unoscud toti, ti ii ddd in Senunchi lil Neghlnlg' de ts umtr:
Mlria-t., md vai, mai auzi, ori il 3-a ficut foam! llll vlne g dormil
-La 6ae vln rlndul, dupi cum se lnbarc mtl d d-ala e rca, si $

lnto.d, ir nu d st.a loculul. 5ts1 veni rindul ti lui Neghlni6, Slndu! lumii.
intrr a vru S rlumesd cu lmptntul, s md fad vE ddci6. Ii intd
urfthe drap6, .ra?nd d e ln a stlntl. Cu stln8a Hua del6c. (Nu
face nimic. MLe lene g mt mut, s tindl !i strlSe din t6G Puerib ln ure

ln

chq cu care implratul auze de mlnun

anuta_loki pe www.scribd.com

T
F

Un

inpimt dad n'ar $ti el de h el adeverul nul md afl de la ni

iopanrul arzrnd ace* 816 tare in {undul utechii ii zvicni inima titi

:li$ o palmi ct PUtu Pese ureche zrcind:


I ii. n
6 ce creieam eu ci-ni trec prin minte ra numai in urechel
-S, cind ilrtiiscut!d urechea in Podul Palmi . NeShinitn <izu-llinat
Tu nLJ fostt Tu m-ai ffcut si cd din scaunill imPnriliei? Bin! Am
6xecojocll!iu!
:-oln:rr, irturiat. po'uFcrs,l lete oe gt cu un fir lung de hite til
putul din cJnea donreaca
-!.: .el ird in Nethinig.
AF f? bietul

anuta_loki pe www.scribd.com

.1

ffi*'

T
F

qt
t3