Sunteți pe pagina 1din 53

fit

ffi%
---;

lr

-{

,,
ffi
h-

-.i-l*b*.+

\.

\.
I

LILIANA MARIA TODERIUC


GABRIEL VRINCEANU
CABRIELA POSTESCU
GABRIELA DIANA N ICULESCU

vAsrLrcA DrLrMoT NITA

ru

il

GABRIELA VLAD
AURELIA VIDOVICI
ILEANA $ERBAN

ORINT
EDUCATTONAL

LILIANA MARIA TODERIUC


GABRIEL VRINCEANU

vASrLrcA DTLTMOT NtTA

GABRIETA POSTESCU
GABRI EIA DIANA N ICU LESCU

GABRIELA VLAD
AURELIA VIDOVICI
ILEANA $ERBAN

CLASA A VII-A

Con6rr
EDUCATTONAL

Date despre autori:

Liliana Maria Toderiuc, prof. grad didactic I, $coala gimnaziald,ttr.T9, Bucuregti


Gabriel Vrinceanu, prof. grad didactic I, Colegiul Nafional ,,Iulia Hasdeu", Bucuregti
Gabriela Postescu, prof. grad didactic I, $coala gimnaziald" nr. 190, Bucuregti
Gabriela Diana Niculescu, prof. grad didactic I, $coala gimnaziali nr.97, Bucuregti
Vasilica Dilimo( Nifi, prof. grad didactic I, $coala gimnaziald,,Ionel Teodoreanu", Bucureqti
Gabriela Vlad, prof. grad didactic I, $coala gimnaziallnr. 190, Bucuregti
Aurelia Vidovici, prof. grad didactic I, $coala gimnaziald nr. 113, Bucureqti
Ileana $erban, prof. grad didactic I, Colegiul Nalional,,Spiru Haret", Bucuregti
Corecturi: Camelia Bddaqcu
Tehnoredactare comput eizatd: Marieta Ilie
Design copert6: Andreea Apostol

16r

In(

ul(

blr

rt
pe

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Romf,niei


Matematici. Caiet de vacanfi: clasa a Vll-a/Liliana Toderiuc,
Gabriel Vrinceanu, Gabriela Diana Niculescu, ... - Bucureqti:
Corint Educafional, 2014
ISBN 97 8-606-93655-7 -l

prr

de

chr

I. Toderiuc, Liliana Maria


IL Vrinceanu, Gabriel
III. Niculescu, Gabriela Diana

rez

371.671:51:373.3

ag
joc

ISBN

97 8-606-93 65

-7

-r

Toate drepturile asupra acestei

lucr[ri

sunt rezeryate Editurii CORINT EDUCATIONAL,

imprint al GRUPULUI EDITORIAL CORINT.

adar

Pentru comenzi gi informafii, adresafi-vi la:

Editura CORINT EDUCATIONAL- Departamentul de V0nziri

Pn

Calea Plevnei nr. 145, sector 6, Bucuregti, cod poqtal 060012


Tel. : 02 1.3 1 9.88.22, 02 1.3 1 9.88.33 ; 0748.808.083, 07 58.225.443
Fax: 021.3 19.88.66, 021.3 10.15.30

ba

E-mail: vanzari@edituracorint.ro
www.grupulcorint.ro

cor

aP

Pentru comenzi ferme editura acordl reduceri semnificative.


Format 8154x84; Coli tipo: 12
Tiparul executat la:

Hffiffi's

fedpriht
tlDogrrrls

It:ll10,r*{l.OJt d!..Lo.kfio

la

t1T

cuuANr-iruarNrE
Yd salutdm,

dragi elevi!

Un caiet de vacanfi poate fi un paradox (gi vacanf6, gi teme!), ins[


acest caiet este unul care
rlmdnefi ln contact, intr-un mod c6t mai plIcut gi eficient, cu nofiunile
studiate in
gcolar
anul

v[ invittr

str

pe care l-a[i

lncheiat.

Pentru aceasta, am considerat util[ imp5rfirea recapitullrilor pe


24 de teme, f,ecare tem6 fiind intodustr prinh-un sumar de teorie (definitii, formule, propriet{i),
urmat de organizarea problemelor propuse pe tei categorii, de la simplu la dificil. Fiecare
tem[ a fost g6ndit[ astfel inc6t s6
vtr ofere cadrul de recapitulare care vi se potrivegte, iar rezolvarea
unei teme s[ poat[ fi realizatE
pe parcursul unei ore, maximum doutr ore dintr-o zi, prin
selectarea acelor cerinfe, conform nivelului deprinderilor voaste anterior dobdndite gi avdnd in vedere parcurgerea
integrall a materiei
de la clas[.

Problemele propuse sunt prezentate sub diverse forme, pornind


de la exercilii cu rtrspuns de completare,
alegerea unui rlspuns corect dintr-o serie de rEspunsuri,
asocieri, rlspuns scurt, toate putand fi redactate
chiar pe caietul de vacan[6, mergflnd pani la rezolvarea detaliat[
a acestora.
Organizarea temelor a avut ln vedere s[ prezinte in mod accesibil
elementele de matematicl, lmbinfuid
rezolvarea de probleme cu jocul, in acest caz privit ca

matematic[ in context aplicativ, interdisciplinax sau

apeland la elemente de

logic[

gi perspicacitate.

Astfel, fiecare dintre teme

jocuri Qnzzle, careuri, curiozitifi etc.).

se

finalizeazi cupropunerea unor

Am considerat util ca modul de prezentare si fie atractiv gi, intrucat


culorile fac parte din viafa de zi cu
zi, am lncercat s[ punem un pic de culoare in paginile propuse
voui spre lecturi. cu muzica a fost mai greu,
dar pute(i asculta muzica preferati in timpul orelor in
care rezolvafi problemele.
Era nevoie de inctr o carte care s[

v[ spun[ cum si inv6[a[i

matematica? Din experienf[, spunem da. Dar


principalul scop al acestui caiet nu este acela de a v[
inv[fa matematica, ci de a vr lmpiedica sii o uitafi,
ba mai mult, sd descoperifi cr lucruri care prreau neclare
in momentul predirii la clas6, dupi un timp, ln
corelafie cu altele noi aflate, apar ca fiind simple gi atractive.

Pentu a fi eficient caietul propus de noi, ar trebui ca de fiecare


dat[ cend il deschidefi initiativa s[
apartinr" s[ facefi acest lucru cu drag, f6r[ a v6 simti obliga[i
sau consftanqi.

v[

Autorii v[ mulfumesc anticipat pentu faptul ci afi inceput prin


a citi acest cuvant-tnainte qi sper6 ca
la sfitrqitul vacan(ei, odat[ cu prima zi de gcoal[, s[ vr simlili
increzltori in puterea
voastrE gi s6 spunefi

tuturor: caietul de matematicI mi-a fost prieten in aceasti vacan(6!


Succes!

ffi

*wrlrro ru$ttt a,lA: ru*wfu

tp+t4

t yvoo*tl,

ccuwlter er ee
yu*?il,r doT r ufi,o*a,lz

ti,,]'t,

r' Mulfimea numerelorrafionale: Q = {r/exis td a, b eZ, b#


r' Opusul numtrrului rafional x este numirul rafional notat

ffi+'*
-

relor simekicul

fa1tr de

-r

0, astfel incatx

;}rlN

cZ

-e

care are .u r"prar"niare pe axa nume-

origine al punctului care-l reprezint[ pe x.

r' Modulul unui numtrr

rafional x (sau valoaiea absoiutit a numlrului


x) reprezinti distanta de la
' ------ "'

punctul corespunzdtor pe axtr P(x) pdn6 la originea axei,


Pentru orice x e Q, modulul lui x se definegte astfel:

adicd,

,,

Oi.
fx, x>o

t:;,
\' ;.;

Propriettrfile modulului unui numtrr rafional:


1.

xl20;

2. x I = 0 dacE gi numai dacd


3. x
l-x l;

l:

x:

4.
5.
6.

0;

r' Compararea numerelor rafionale:

:1,
I b. ,^=
2 1,
a

I. Fie r,

o-a
b

o
b

a
b

o, b, c, d

eZ

si b, d

xyl:lxllyl;
xl-ly I < lr+y l< lx l+ ly lpentruoricex,yeQ.
*

O.Atunci:

> 0 dac[ a gi 6 au acelagi semn,


< 0 dacd a qi b ausemne contrare,

<9
d

dactr:

t!>0.
b

*'osiladl<lDcl;

2,9 <o 9i9>o;


a
b
3.9
b

<0.

i.o" l;l,l;l

II.Fie,r:@.girr:ffi,undeao,

boezgio1to2t...,bt,b2,...cifre.Atuncirr<r'dicd-

b)ao> 0,bo>0,iara,:&,oricarearfi I ( i < fr- 7,ar<br;


. '
>
c) ao1 0,60. 0 qi I r, I I rrl.
r' Pattea intreagtr a unui numir rafional
- x este cel mai mare numlr intreg,q' mai mic sau egal cu
numirul dat. Se noteazd cu [x].
{ Parta fracfionartr a unui numir ra[ional este diferenla dintre numdr
- --- gi'- partea
r--- sa intreagtr. Se noteaz[ cu {x}.

fl':*''*;

;d.
trl

1"

Sdzit*fuL

1. a) Transformafi in fraclii zecimale urm[toarele numere:

9, L,
Y,
),0' |1', 6

',

b) Transformati tn fra4ii ordinare ireductibile : 2,42; *5,(27); 3,56(2).

2. Stabilifi care dintre urmitoarele afirmatii sunt adevtrrate:


a)

Q \ Z; b) -*
9.
5
IE

3. Fie mu[imea:
a)

A AZ;b)

e:

Afl

4. Pentru fiecare

eQ

lz;a;-fi;

tN;

c)l

r-t

\ [.];; d)
d)-{
-+

eQ

ff;-?] , T

tol

Detenninari mulrimile:

\Z;.) 9.Q
7

rc;

Q; d) AUQ;

tN;

e) -7e Q \

e)l \ hl; f) A\Z;g)l

-#eZ
l7

\ Q.

dinfe numerele urmitoare afla1i modulul qi opusul

?t-#,4,75;1,8i0;;;

lr,l; D

s6u:

].

5. Scrieti cel pulin doul numere rationale mai mari dec0t -1, dar mai mici dec6t

l#

D.l.

Soilo;t-c-fuL aL

ll-tta"

1. Cate numere pozitive conline mu[imea,4

Dar mu[im

t,

' *'ft

' t]'

eaP:\..r,ffi= *],

2. Explicati de ce:

")#eQ;b)7,L23l234l2345l...eQ;c)7,l77|771...eQ.

3. Scrieti cinci elemente ale mulfim ii A

={,

raff'

1 1-1* +...-t-* I
2400'
U* 4g

*}'

-{

4.Fiesuma,S:T+

a) C6!i termeni are suma,S?

b)Aritali"e{r,*21:+(+#)
c)

q
:

Aretaf cd 0,23 <,S <0,25.

I
5. a) Determinali x e N pentru care numErul

b) Determinali mullime

u,e:

.r.

.Ztffi
l*

.Z\.

6. Determinali

a eZinfiecare dintre cazurile:

a)a( 1,75 (a* r;b)a<2,75 ( a* r;c)a*

7. Determinafi mullim ite: A

F.rt.

?lei

E'Determinaficardinarurmultimiror:A=

{r=

e. ordonafi descrescrtor numerere rafionale

( a* 1;d)-a <i23,23(--a+

1.

{r.Ur- ;}

a-+(x( *} ,, B= {xez/r'< lr0rl< 50}.

*,

,rl, Ui, *,

l*1,

l*1,

0, ,nde

x eZ,.

Su,bit*h*L aL ttl-tt^
''

b * 0. Demonstrafi ci daca fracfia


"'i::'^!.:l::'b,
fr "steireductibil[, atunci qi fracfia
este ireductibil[;

J-

b)Demonsfiaficd,inmullimeuA=l

tz-dl-3;

ductibile este par.

7im;

3
7-rFz;

zotzl

"'; ffilnumarul fracfiilor ire-

pa}rw
2' Demonstafi cr fracfia

ffieste

reductibili, unde n

=ffi.

M
?

sd,

rtblt*r*

1. Fie

jud4,,a"l

^e,

d;4rtTaoti/vo

2i.

t+t*,/u*tire.L..,

{ry ,t+ ,T, } Aflafi cardinatul mullimii I

2. Demonstrali cX

**

>
=-Al]-,Vxe
n-l! 2xt
n+ l'

3. Determinafi numerele naturale m, n

4 + 9 + 30
l*m m*n m-n+p

qi

N.

#'

IN., n e IN.

p nenule qi distincte, qtiind

c6:

<10.

(OM BucureSti, 20/1)

n:

4. Fie
[abc@)+ oiadG)+ [ida@+ Cfr6i@), unde a, b, c gi d sunt cifre in baza 10. Dacd
n nu este fraclie periodicI, atunci z este num[r
(oM Harghita, 20ll)

natural.

5. La ora de matematicE, profesorul propune spre rezolvare urmltoarea problema:


,,Stabilili c6te
-frac{ii care au numitorul cel mult egal cu 200 se afl6 intre

Ionel rispunde cd nu exista nicio fracfie, iar Gigel spune


rlspunsul corect?

F.il,PSo,r*. au..

dintre ei a dat

6. La un magazins-au adus n kilograme de citrice din care s-au vdndut


n^urgi 0,45 portocale. $tiind cE pre{ul de vdnzare este acelagi, stabili{i care sum6 incasaft'I a fost
mai mare, cea
din vAnzarea l6mdilor sau cea din a portocalelor.

Oetra'fLt
C4 yw*ttv*/re f*fi"m,alO

't {
i
\ /
\

rtlda, y,tyql*L b, i**wil*i*ta,.


twturrdn
'
ri,ttt*nala A&tc a. uwna?abt
rali*wlt,

--},

--=-4t\

g*-.'{\F
t

Pentru a aduna dou[ numere ralionale scrise ca frac1ii ordinare procedlm


astfel:

' dac[ fracliile au acelagi numitor, adunlm numfultorii intre ei qi p[ffnm numitorul comun
' dac[ fracfiile au numitori diferifi, mai int6i aducem fracliile la acelagi numitor, apoi folosim regula
anterioarl.
r' Regula semnului Ia adunarea a doutr numere rafionale:
' dac[ cele doui numere au acelagi semn, atunci qi suma lor are acelagi semn;
' dacl cele dou[ numere au semne opuse, atunci semnul sumei este dat de numitrul cu valoare

absolutl (modul) mai mare; valoarea absoluttr a sumei se obline sclz6nd


din valoarea absolut6
mai mare valoarea absolutil mai mic[.
Pentru a sctrdea doutr numere rafionale adunlm primul numih cu
opusul celui de-al doilea.
Pentru a lnmulfi doul numere rafionale scrise ca fracfii ordinare inmulfim
numilrltorii tnhe ei gi
numitorii intre ei.

)il)

observafie: inainte de a efectua inmullirea, ctrutlm s[ simplificlm frac1iile.


r' Regula semnului la lnmulfirea a dou[ numere ralionale:
' dacd cele dou[ numere au acelaqi semn, atunci proilusul va fi pozitiv;
' daci cele dou[ numere au semne diferite, atunci produsul va fi negativ.
Pentru a lmptrrfi doutr numere rafionale scrise ca taclii ordinare, inmu4im primul
num6r cu inversul

celui de-al doilea.


rcE
t11)

I^.r*ut."rea

i^r[il
\b)

=r.

la putere a unui num6r rafional: daci

;e
" e ti n G N' .*., (;)'
\u'/= ;.; .....;

ite
1. Calculafi:

lat
a)

oea

(.i).(.i) ', [4).(-i),, (-*).[-*); d) 1.[-i),r-f . 1+,;


-,.(-i)', -t*.(-r,s); h) -6, zs+l+z|;D-7,(2)+
j)-3,2(l) + 5,4(3).
18,(5);

2. Calculali:

(13t)
g)
, (.3).(j).(-i).(.#),, t__
- l+-+ (
Izot)
-l+
t0) '(-4) ; 9 sf *1-+,r1.(rj),
,(-+).(,u).(+).(*),, 4,25t+(-1,7is) + (-7,:5)+8,25 D -zf z]+ s,1s1
7

r*.(-,i).,

e,rs +(-3) ; h) -3,2(5)+6, 4Q2) +

z)

'( e)

3. Calculafi:

!-!;ut ,*-,*, r(j)-(.*J,, (-*) t-*),,


l-;l-l -i),
D 6,37 - to,4 r st -'? -.* -ffi),,
(-*)-(.*)_(_#).
o

4. Calculafi:

,;i3,r*(-f)', e)( #),o-,|


#,,(-o)
,(-*) (-?) (.i*), ,(;) (#X+j F27),n,ri(aj)
r,,,r
1-s,12;;;

.:ri.lr '.i::

5. Calculali:

', f

'*', [-rl).(*i)

ic) -6,25,ffio:2,8e:(-o,Qrz);e)

( s).[ r ). o+.
(-5J'(-zsJ'T'
i

8l

, (-,;):3,(5)'(r*),o -1,(6)

2,(!0) : 0;E(3) ;n>

\r$

5. Calculati:

,(-i.,*-,*) #' ,(-;) (-*)"(-T)'(.+),


, -# (-1.,i -,i,)

ar (-z, zs-

; -i;')'t:

-i*l

7. Calculafi:
).4'

ii;
l'-'

",(-i)',0,(-3)';c)
.i

1"
(r

{
q--

(-Lz)',*

(-#)',, ( #lio (-'i)

t.

Calculali:

,[-i)']'[

+)']",,f(-3)' (-3)']"|(-3' ]"0c) ( -i)"(il.(*)' '(-i),

, (-, .l)' ,(,*-,,or);.r

[(il"(-il+o'0"-(-

l)zott

Su,bitth*L aL tt-lta,
l. calculali (parantezere

, l- il -

l'ul

c) l+s,, (2,r'

drepte srmt forosite cu ftrferes de parte


rnfreag[):

o,

il l- il. l,J, l- il rr,

l-

*l.

f-

i]. r -z,e)l'+ [o rolJ' [{],,

l-

f{,

l-

j. f

r rl',yt,z+

r, r 5 : 0,

rl

2. Calculali:

,#.#*#* *##,,(i.;. *.1. .#)-(, .*.*.i. .,l),

, (,-r(,-r(,-f (,-#J;a)

(_rr

e) I. l0t + 4. 100 + l. l0-' + 9. l0-2 + 9.


l0-3 + 9. l0{

]-t_\.., I*e.,y,., f,n.N,


.

3. Calculafi:

, [; ,G-i *)-,*]:rzr;,,

,i),0,,]_?} :(2),;
4'
l?i.,i
{(i-,
2s-,'#],[,,,,' (*)']"
,
[(-r'.(-*l.(-*)'],(-*)", [(-+)'

- 'i-'*

'tfi'(.
520
c)

.(e,zs-4,7s)-'

ls+srs J

3o

-z'-(-t)'

(-q)' *(-t)'-(-z)^

(j)'(+)' (jI

I
L
5.a)Ar6tafic6:---' - --'-'- --- n(n+z)
-=L(Lz(, n+2,1l,vr.N';
b) Calculafi partea infreagi a sumei:

l*l*{*....*-=L
2.4 4.6 6.8

998.1000

,"

Su"l"zinc.*wl, aJ" tl I - ka"


1. Calculaf

b)

D:

i: a) a:(t + rooo-,X, * 1001-,)....(, * zotr-,)

(,.i)(,.i) ('.i)-(,-r('-, (, i) Ardtari

cdb

ne N,vn e N.

I ) t( I
2. a) Demonstrafi inegalitatea,
e -- lf-La(,- z-,*z)' r(.; -*)'"eN'z>3;
b) Folosind inegalitatea de la punctu a), demonstrafi c[:
4,
n+2 4
n+l
Sdi"e.c,fril aL lv-lxa
l. completafi crsufele goale din diagrama

altrturatil, gtiind c6
p
vertical[ elementele se injumItifesc, iar pe orizontalr cresc cu :-.
care este cel mai mic numir din diagram[? Dar cel mai

Calculafi suma tuturor numerelor din diagrami.

2.

Producfia unei fabrici de incllfiminte este distibuiti astfel:


c;1e,2

$epozite

^u?",

catel

2'din producfie in fiecare din

regionale; primul depozit regional distribuie cltr.e 3 depozite locale in rapoartele

'6'6' *r oe-J doilea depoft regional disribuie canl zdepozite locale * ;;;J3;
1,*,*t

i"fi.f",

lorul .ar.

;;;; ;:.-r-t;;il;;
;r;45^

marfa primitd cltre 2 magazinE,


e, in

'#; ;ffi ff ;;J ,i;

rapoartele=,). Alc6tuifi un,,arbore,'al intregii distribufii.


A c6ta parte din marfd a primit fiecare ain c# 2 magazine?

i* o.t +la Arvd t& v.atw e$WL dtrys3


r' rcuL,ry*rez"
*i L"qata,tiril*r
dc grdwl I ca 6 Mi^;arada";
r' roza+Wa u*L proA**, u* ojv_lwul

Eca,t*tii ,L iA,qlAt4'tLL i*L


t4ruuilfr,$rA rrrt*"rOr:elOf

. ?robll,no cere ,z
rezol"vi, e,u qju4crul eouqrtiril^tr
Forma generaltr a ecuafiei de gradul intai cu o necunoscuti
qi coeficienfi rationali este: ar + 6 : 0.
" v'

**

FgFundeaeQ Dee

o $i 6 se numesc coeficienfii ecuafiei, iar x se nume$te


necunoscuta ecualiei. Necunoscuta x ia valori
dintr-o mullime precizatd, (N,Z,Qetc.). o valoare
a lui x din mullimeaprecizatd.pentru care ecuafia
se transform[ inh-o egalitaie ua*iruta ."
."ru1i" inseamn, a-i
determina mullimea tuturor solufiilor (din mul1im""
"
pr""ir",a;.
Rezolvarea unei probleme cu ajutorul ecualiilor prerup*"
parcurgerea urmitoarelor

il;G;;rrti"

r'

identificarea datelor

.*or"ut"

""*ttJ.-A;ilifl

etape:

a celor n".*orrui.i
y' notarcamlrimii
necunoscute (cux,y, z etc.);

qi

y'punereaproblemeiinecuafie

(adici scriereatureirelalii care depinde dex, folosinddateleproblemei);


rczolvarea ecua}iei;
y' interpretarea
solufiei conform datelor problemei gi formularea rtrspunsului.

Su,lz;-e"crh,LL I

l. Rezolvali in mullimea
a)
Iin

**1=i'
,' (j)

ile

o,

numerelor rafionale ecuafiile:

J-z-=1,., -!*+2= -1t o, x:2,3 = +l; e) 6(x +r) = -s| ;

= 3,25 ;

s -*x * )= -t !;

nt 0,75x -3,25 = 4,25 .

)-

iu
ii.

Rezolvafi in mulfimea numerelor ra{ionale ecuafiile.


Transforma}i fiecare ecua{ie din acest
exerciliu in inecuafie, inlocuind semnul
pe
,,:", r6nd, cu semnels,,),,, respectiv,,(,. Rezolvafi
inecuafiile oblinute.

")

;=

rf

nr

yf

-|,

q?*t;=

O l+-tx1= 0; s) 10-lx +21=-3; h)

l"jl

-1;

q+.7=-8

=2,5

e)l2x+31=2;

3.

Determinafix e Q, astfel incdt:

6
5
u)
'3x-2ez:bl - Zx-lez: cl2**7
' 2x+3 .2.

4.

DupE ce a cheltuitl

Citi lei aprimit

ai, banii primifi

de la bunicul

de la bunicul qi

inci 24lei,Andrei a r6mas

cu 40 lei.

?
Wr%
wffi
gg,

5.

Daci inmulfim un num[r cu

ad6ug5m:. Care

obtinem acelaqi rcna,ltatca atunci cdnd la dublul numirului

este numdrul ?

5.

Afla{i un numir qtiind

7.

M6surile unghiurilor ascufite ale unui triunghi dreptunghic sunt direct proporfionale cu 7 qi
8. Determina{i misurile acestor unghiuri.

8.

Pentru o excursie tematicl s-au inscris 54 de elevi. Numirul


num5rul fetelor. Aflati c6te fete gi cdfi b6ie{i merg in

ci

adundnd la qapte treimi din el o treime din sfertul slu qi apoi


sclzdnd o doisprezecime din triplul s[u oblinem numirul 13.

biiefilor reprezinAl din

excursie.

Su,bit*hil

aL ll-lra

1. Rezolvafi in Q ecuafiile:

x.T=1-1,'o!!3 {c=*.5F,

,) z[s*-3). +=-I;b)
a1,(z

-o.t-#*f

=ry q z-;z=ry, r *[+(+.-*).*]=,

u 40 lei.

&
i#

2. Rezolva{i ln Q ecuafiile:

re
mrlrului

ay

(+-sx)'+(r-ex)z

3,

= 0;

Un c[litor qi-a propus


15

lsn,'t a doua

zi*l

sE

ffi

=1,**

-f

lr,.*l= li-r,|.

parcurg[ un drum in 3 zile, astfel; in prima

Uin rest plus

inc[

17

km, iar a fieia

,i]

ri]6 Oin drum plus incfi

ain tot drurfful plus inc5 3 km.

a) Care este lungimBa lnhegului drum?


b) Cet a parours c6ldtorul in fieoare zi?

:cu7gi

4.
nulain
5

Preful unui televizor a fost redus mai int6i cu l5%. Dupi o s6ptiirndnd a intervenit o noud
reducere cu20%. Un cumpirdtor aare a monitorizat evolu(ia prefului televizorului hotiirtiqte
siJ cumpere dup[ sele 2 reduceri, pHtind 2 550 lei. Cu banii economisi{i fa{5 de preful
ini{ial igi cumpir6 gi un frigider.
a) Ctt a costat inifial televizorul?
b) Cft a costat frigiderul?

Preful unui autoturism (in euro) este achitat de un cumplrltor in 4 rate. Prima ratd.reprezintd

5.

am pre{, a doua ratd] din rest, a treia ,uta\


13"'33

din noul rest, iar

patra ratd este de

3 200 euro. Cdt a costat autoturismul?

,Ei
;lt

td
d
a.

SdzitcfuL oL lll-lta"

Su,W"e,ofuL aL
l.

Numlrul de elevi

lv-lta

62 de elevi din clasele a VII-a A qi a VII-a B au participat la


o testare la matematic5.
Rezultatele sunt surprinse in diagrama alditratL.
a) C6!i elevi au luat nota 10?
b) A cAta parte din elevi a promovat testul?

2.

10 Nota

In urma aplic6rii unui test, profesoara de matematic[ face urm6toarea analizd:


rezolvatcorect qi complet problema de geometrie; dinke

celta\i!

au desenat

dinelevi au
I5ror""t
figura.

Cdfi elevi au participat la test,dac[ num[ru] elevilor care attdes3nat incorect figura este 5?
C6!i elevi au luat nota 10, dacS ei reprezinte] din numlrul celor care au rczolvatcomplet
2
problema de

geometrie?

ni

'

'ezinte"

ste de

cina" pn'trutd. a u.wul

Rd"dn

,4a+1rroL

i* *u*ttd, te,n,n" ra v+t* a4,wilvtL fu.yprct


/ al4nirtwul da optra<wc * rdidti,nll

r'

Wfrat

p&tr*t;

*prry;,rui-rL.

?urf?/*. AQcrirtvwl do
?,ptr4We * rdfr.ci,nLL

WtTaio dilr+T - ur,w rn u,w:ar


er"o"htral.

Ay**;nfu'

2010)
-1
-1.-

a e Z spunem cd numdrul a2 esre un piitrat perfect.

-$*Ou"a

;- Jr

Dacd

n=

z qi notamlal=
?01 0)

,undeo eZ,atuncinumirul natural ttlal

a2

J;.

Atunci

lrl='[d

,. nu*"$te red^acinapdtrateanumrrului

natural

Pentru a calcula rddicina pltrat6 a unui numdr natural p6trat perfect putem folosi
2 metode:
1) Descompunem num5rul in factori primi qi il scriem ca un p6trai perfect; atunci
baza puterii este
rddici na pdtratd cdutatd ;

2) Folosim algoritmul de extragere a r5dlcinii p6trate.


Pentru a calcula rddrcina pdtrataa unui numdr natural care nu este patrat perfect
folosim algoritmul de
extragere a rddlcinii p5trate. Rdd6cina pdtratd poate fi calculatd cu aproxima[ie prin
la nivelul unitdlilor, zecimilor, sutimilor, miimilor etc.

tipra

,uu"pri;;;;

Exemple:
2<

J8

2,8 <
Nota

2,82

< 3 (2 este aproximarea prin Iips5, iar 3 prin adaos, la nivelul unitelilor sau de gradul
0);

\6

<2,g (analog, la nivelul zecimilor

<..6 . 2,83

sau de gradul I);

(analog, la nivelul sutimilor sau de gradul II).

Sr"ul*i.E-x4t.*l-, t
vt au

1. Calcula{i, folosind descompunerea in factori: JA,^,ll2l,.,hg6,",116l,J4g4,Jl0g9.

Iura.
.e 5?

rplet

2. calculafi, scriind numdrul de sub radical ca pdtratperfect:

o'lE,J4e
b)

J:'

,rfrf ,Jr,r@
7', J(44). A..I 8r.
{fs)'(rz)

. 5o,J 2u

3. calcula{i, folosind algoritmul de exfragere a r6d6einii pdtrate:

^1i6,

4.

Jm, ^m,

Aflafi latura unui pItrat avAnd aria: a) 400

5. Calculafi'

6. Aflagi

m2;

h)

324 em2;

e) 10000 dm2; d) 0,0016 mz.

uyffia' ; t)r,87; c) .\,6'85+.ffib-.6add';

d)Jto' +tzz

7.

Jm,,lW,,,m,.mt,./iml

+zJffi6; e)rffi

;D

numlnrl natural n, astfel inc6t: a) \6'=

272:92

6;

b)

Ji

=17

; qJ;

= 35;

Rezolvafiln z,ecuafiile de forma x2 = a,undea e N , apoi calculalirfi:


a) *2 =25; b)

12

=81 ; c)12 =144;

d)(x+l)' =4; e)#

= 961.

8. Fie numerele: 11,24,52, 89. Determina{i pentru fiecare din ele:


Rldecina pdtatd cu aproximafie de o unitate prin lipsi;
1|
b) Rdd6eina p{tati cu aproximafie de o unitate prin adaos.

9. Pentru fiecare din numerele de la exercifiul g, determinafi:


a) Rfldicina

pltati

cu aproxima{ie de

b) R6d[cinapdtatdcu aproximafie de

frnrin

*prin
t0-

linse;
adaos.

d)fi

= 100.

Su,bit*hil

aL tl-LQa"

l.Calculafi:ay@;uy@;

2. Detenninafi numerele de forma

q,

a6, scrise lnbaza

10, care

verific[ egalitatea:

,1-.

a) r,l ab + ba = I I ; b) r,l aab - abb = a -b

)-

3. Determinafi partea lnteag[ a numerelon

{.fueafi

5.

ce:

eN,vzeN.

Arltati c[ numlrul

Sdoittthil

JnA,Jfr.-.m0

Jffi,*

e N , nu poate

fi numlr natural.

aL ill-lta"

1. Determinafi mulfimea:

t={*.2
(OM, etapa locald, Ddmbovila, 2010)

2.Determinafitoatenumerelenaturalede3cifrecuproprietate,.'],+23+,/a,'ffi6ry
(OM etapa locald, Galayi, 2009)

Su,Ut*fuL aL lv-lt&
1.

2'

Completali tabelul:

Mihai qi Maria folosesc aceeaqi cantitate de vopsea pentru a-qi vopsi fiecare masa
din
grndinfl' Masa lui Mihai este dreptunghiulara cu perimetrul +io
cm qi hril"u t0';.

Masa Mariei este p6trat[ qi coufec]ionati din aeelagi material cu masa


lui-Mihai. Maria
si decoreze muchia mesei sale cu o band6 de daniel6. De c0ji metri de dantela are 'rea
nevoie

Maria?

Su,biu.fuL aL lV-lta"
1. Completafi tabelul:

2. Mihai qi Maria folosesc aceeaqi

cantitate de vopsea pentru a-qi vopsi fiecare masa din


grddine. Masa lui Mihai este dreptunghiular6 cu perimetrul 410 cm
$i l6{imea 80 cm.
Masa Mariei este pdtrati 9i oonfecfionatE din aoelaqi material cu masa lut tvtitrai.
Maria wea
sE decoreze muchia mesei sale cu o bandii de dantel6. De c6fi metri de
dantela are nevoie
Maria?

$*

t-'\"/*\--r

M ulfir^,reA t^/,wYV4da,r

Op'ua*1, 2L

m.o**Uil

-'

!*-rn'J-\-

re*l,

u,utr,tl

irrl". btwpa,r*rea" ti
crM*r?a, w*w@rd^o-r reati,

.sa din

i0 cm.
ia vrea

revoie

sunt numerele care nu se pot scrie sub form6 de frac{ie ordinara L


eZ,
.-I'-$tr):li:l-",ll4rrrale
' *. n*o,(m,n):lsaualtfelspussuntfracliilezecimaleinfiniteneperiodice.
n', .,' n'-q'

Exemple: Ji;
JI;2+ ^li; - +-,Ji;0,010010001...;n etc.
Mullimea numerelor ralionale
Q, reunit5 cu mullimea numerelor irationale notatr R \ e
mulfimea numerelor reale R. Q u (R \ A) R. Mullimile
Q qi l sunt mullimi

={'
l-x

valoarea absoluta aunui numdrrealx este l,


' t^t -

ffi

ffi
p

Propriettrfi:

I. lrl=

daca x>0
daca x < o'

: I,

formeazd

aig"n.ti. M;J",.I

;;

.r = 0;

2. lrl O , oricare ar fi.r e IR;


=
3. l* . yl=l.l .lyl, oricare ar fl "r e lR;
4. lll=.J4, /y*o,oricarearfixe
..' r'l^s
rv'
lyl: lyl'

rR;
tr\'

5. lxl l- xl, oricare ar fi x e lR;


6. lx +yl < lzl + Lyl,oricare ar fi x e lR;

7' F: lrl =- tx, oricare ar fi x e lR. Dactr P(.r) este imaginea pe axa numerelor a unui numdr real
x, atunci lxl: d(o;P): oP (modulul unui numdr real este distanla
de la origine la punctul d;;; ;;
numerelor ce il reprezintd)' Dacr re R, numErul
-x se numegte opusul lui x qi x + (-.x) = (-x) ;, = 0
:
=+ lxl l-xl. Exemplu: -3 este opusul hti3;tfl este opusul lui _J7. intre elementele mul{imii
numerelor reale qi mullimea punctelor axei numerelor existi o
corespondenti care face ca oric6rui
numir real r s6-i corespundi punctul P(x). Numarul x determind in mod unic pozitir;r;;;;;
nulner.elor. intre submullimile ll.,l, Z, Q ale mullimii R exisra rela{iile
a" in"ruriun; Nd.A;ft:
1Ta
Fie x qi y dou[ numere reale, astfel incat x este repie zentatpe
axa numerelor in stanga fr;l y. sp"**
ci x este mai mic decdt y qi scriem x</ sau cdy este mai mare decdt r qi scriem y >
x. Dacr x </ sau
.r =/ spunem cix este mai mic sau egal dec6ty qi scriem xsy.parteaintreagtr
a unui numtrr iealx
este cel mai mare num5r intreg, mai mic sau egal cu numirul
dat; partea fricpona.l ;;;;i;;;;
real este diferen{a dinhe numdr qi partea lui intreaga. Se noteazr
[x] purt.u intreagr a lui x * {r}
partea fracfionari a lui.r.

Su,biltrfuL I
1. Se consider[ mulfimea n

A-{; A-?;A-R.

2.

Afla[i valoarea de adev[r

{-ll, -

7;

Ji ; - z,fs; 0, (5); - r, (21} . rrrrt .li An ; An e ; A rl R;


}.1

propozi[iilor:

a)-3en;t)-,esteira|ional;c)RcZ;d)-13cn.Q;e)Jfreq;9\m6q.

3. Scriefi numerele irafionale din mulfimea:


B = {0,7

77

...; 0,7 07707 7 7 0....; a,7 ;

J7, -

+, - h

; 7-

^{1;-0,0(7);

6nl I .

Aflafi care din cifrele de la 0 la 9 poate fi ultima cifr[ a unui patrat perfect.
b) Justificali de ce numerele care au ultima cifril2;3;1 sau 8 nu r*t pirrte perfecte

4. a)

5. Reprezentafi pe ora numerelor, cu unitatea de

zJi;

-Jit -Ji; -6; - z/i;

I qm, numerele: ; Ji ; Ji ; z,Ji,;


^li
-z.li; -z.ls:
0

Swbfu*fuL aL ll-lta"
1. gtiind ce

Ji **=0,aflagi:

ai

lnl; b)opusulluiz;.)

IjL+(-.F),

id) n2.

!.
flQ; AflR;

@[["

Calculali: a1

d).6,,.re ; e) Jioo*

b)

,1ffi4sl

c, ,lr7-,

cu aproxima]ie de o gutimc prin

lips[;

3. Comparali:

il 3,li si 8; b) +r,#;
=

c) I .G-r I qi I -.8*l l; a) (-a,l-3

EQ.

l" Afla[i

partea lntreagf, gi panea fraelionari a numerelor:

a) 13 215; o)

-2,14;d) -e; .)

-*.

s1

1-ofi[1-r.

6fr

3Ji +2
$tiind ce S' este numer iralional, demonstati prin reducere la absurd c6 ---:
2-4s
numlr iraEional.

6. G[si1i trei elemente ale

?.Fiemullimea

8. Demonsta[i

mlllimii l={re R-Q ,

M={.,lilne

l},1,

i *r t * }.

l4nlgggl.C6tenumereirafionaleseaflIftrmulgimeaM?

c[ urm6toarele numere sunt ira{ionale:

q JaTsoz;D J$n;q J7

OS[G

9.

Aflati cele mai mici numere a, b eN* pentru care: a)

"l-,.m

= e; DJD.2352

tx.

10. a) Demonstrafi ci pEtratul unui numrr intreg este de forma 3k sau 3k+l;
b) Demonsha{i c[ GoATe R.\e.

Su.,bit*th,* aL ll I - lta,
1. Demonstrafi iralionalitatea expresiilor:

^lr[st

*to, *s ; n'SJer' * an * z ;
"'y

2. Si se afle valoarea expresiei E(a,b)

qi3<b<4.

3. Aflafi numerele rcale aqi

.47 , neN.

dac[:

5r{fi

ffi

25a2

+l0b-29,rmde a, b e R, a *

3=b

d+ b2+Za.,li -2bJn +224.

Su,b;u,rhil oL lv-lt^

Completali grila care trebuie si confinl toate numerele lntregi de la I la 9 qi suma numerelor de pe fiecare linie sau coloani marcat[ trebuie s6 fie aceeagi. (MSFJ)

i\

lr

fli.

Opororti o*

vw*wue;re re,a,la.

Mei;^a" g?rta^t/+Ti*d" a da-1ln


yrl/Wrt/re feA,k, fnZUhAt O

'i iw uL*iln blvn t& watu aar^irvtL dz,Prc, l


f,
| y' a"rra,Ll orL twtre realz;
:' y' rdi,ull
: / w*nila. gco-*cfuind".
ii

,|

i ,,r

=--,,-_.J,.".i..

,.,"

,.nt

:. ,-"'a,,.,.!.".

.
-a-;*.
?J"
J

a+3:b

ffi
fu.',,,.1ffi,',',

r -"

::1','

;-.. ::: ,1.;: { r

l.

i.rr

'i'. i..tr'1'L-? r"ii;

r'

Calculali : a) 2J144 -3..1169 ; b)

2.carcurali:
numere-

-li

,ltzt +,ltoz+;

a\(z+s) r-(r*2..6);n):(:

c) r/3600 -2..1625

.Jr)-l*Ji)J-z;q zJl(z*\6).(r-"6)(2.\6).

3. caleulafi: a) .,6.

4. carcurafi: ay

G0 * G. t6+ ; b)

(6+6X.6-.6);

.8.

Ji8 *..fis

ul (JiT

7.

z,E-df

*i

do ; c) Jio

-/is

+xE)(Jn-rJi).

6. Afla$i media geometricf, a numerelor a qi b dac6:

D=8J5;c) a=

a) a=2Jiqi D=t0..6; b)

6=8"6-4df ;d) ,=S

a*oJi qi

510={.
qi

12.o=?

- ! $i c = 30. Afla1i numirul m - media geometriefl a numerelor a gi 6 qi


M- media geomekieE
Fiea=

a numerelor mb qi c.

8'Fie

x=3*6,y=3+rE

,iara-mediaaritmoticiqig-mediageometricaanumerelorx{iy.

a) Care dinne modia aritmetic[ qi media geometricii a-numereloi a qi beste numfu


rafional?
b) Ordonafi descrescfltor numerele x,y, a, g.

Efi.rci*LL dL

^;A,-pL

tvrtj"il*

l. calculafi: a) 3J8I- zJt6s; n)


c) .,G.Gs6

-,8 .Jr4.Jto t,

G..ff0 *./i3.Gd;

#.#-Jio.

2.

e={-!,2;};zJi;z-J5;3,(z),ffi,S}. .*,
a) AnZ;b) AnQ;c) l\Q;d) l\R.
Fie

3. carculafi: a)

cl

a=6J3

fi

.,ffi

b)

rragiDqi

"

..,6 4. s $ t.
"lt.z,3

ffi

zJis*$-il5*];c).8'+zJas-11,.6+

20

20

a) (e - +"6X, + +.6)+ (r r - zJlo \(zz

*+"ffi)

(.6.r)(..6-r)*(z-2.6)(zr+o.,6),,

*[#

, r[*.#) -li *zli (-zli),, [#


6.

carcurart',

mulrimle:

(-Jit). $zJh uy
"' S+
ff ,
Jfr ' JN\T'

4.calculafi:a)12J5+s-.8-0,5;b)

5. calcutafi:

Tl"#i;

.,6

eremente au

\m.m.m

+)-s*

.11

,!fi

2J6os.

.#) n

;D,li +E *Jf *...*JF

7. Calcula{i media geometrictr a numerelor reale x, y in fiecare din cazurile:

.627
x=|;i

a)

r =fr;b) x=l,5qi y =0,46(296);c) x=ll-2J30$i y=ll-2.'m.

8. Dac[ media geomehictr a doui numere reale pozitive egale este 10, afla{i cele dou[ numere.

Eyctr&fuL dLfirl:lt,
r. carcura.ti,

"l

ffi*

Jfr

Erffi

u)

'ffi fi-..r&8...6a.

.6 * r - z (z * ili)( - z,fz) ; ut
(
)'
")
Jio (2.6 + rffi) +r (, - Ji)'

2. carcurafi'

.l

(z

* Ji)' - ( r * :.,6 ) (z - zJl) ;

3. Calculafi:

"y1ffi.rffi;u)

4. Aflati media geometric[

numerelor x qiy dacd:

il J-r=z,li qi.F =6JE;b) x =(tJi-',).Jiqi y= sJe *Ji.

5. a) Demonstra{i

c[ dacd A,B e Q

qi

l+ BJi

0, atunci A= B =0

b) Deducefi cd dactr a,b,c,de Q qi a + bJi = c + dJi, atunci a : c qi b : d.

c)Determina\i

x,yeQ

dacr

(r.rJtXr-16) =AJi.

6. Media geome-tricE a numerolor reale pozitive x qi y este 8. Dacd x =g +

,:

7. Fie x =3+2J19i un numtu ,rrl ,> 0. Daca med,.ia geo;


++Jzaflatiy.

l-,'

& a),calculu1i,'.[E

-b)
.:

il;),

ls

i
?

Jfr

ffiali y.

t1t.

-ff

Aratali cr num5rul

.o

. [..6 - 4

"[ffi

-l#
*

"{l

; ; ; ;;;

"

'61,

-*E * dffi

e$o num5rntural.

*w{

hlatl u* yuuwete ren,ll,


re.?rezuvta** prin li*e,ro
&"ooumlelgebr{ctresteosumtrincarerrnelerruIererealesuntreprezentatepr,inlitere.
ai unei sume algebrice sunt aeei termeni in care apar aceliasi lrtere ridicate la

ryOffii}X,:r::**r*

Un termen al unei sume algebrice este format dintr-un n1mfu numit coeficrent gi un grup de literp
pq{tea literatl.

*ilffiilcu

reale. i ,

numere

out.

rprurr*"

*,

litere au ar"traqi

p*prietrf ,.

u,

"**r,ile

qrmit

cu numere

E,yxxw,**,L *AM"{N*"
l.

Calcula{i:

a) 3,r-lOx; b)

q
i)

-a*a; c) 2y-3-(y*3);

+..!r-r*r-1r;f)
25ys

,(-s/,)

,) (-.fir'tc')'

d) ,fZ*'*"f8r,

+.6r- l,fz*;

2*.3*'y;e't -to'.3o' ,n) ,fzx'y {z*y.{o*;

;il -|o^,[ir,) ;k) Jaaot, ,(,l-tat );u (zJTw,)'


:(tJla't?c');

,t (-'6r'r'r)' :(-Jn*'f ,).

'ww@,,

2. Efectuafi, reducdnd termenii asemenea:

a)

ab-(zot+a')-(a'4ab); rl

oy (ea'? -3a)

|,-(*,-r).+,-i,,

(-sr); e; [o,sa3 -0,(:)a,],(3r)

y, +2y+ y(y-t+z);

#ffi$trH@E

ffi

ffiffi##ffi

ffiffiffiffi
ffi

ffi
ffiffifl

ffi
ffit
x$**ffiffiffi
ffi

fri&%ffi

3. Calcula{i:

u) (, - yX,6 + t) + 2 x (x + 2) ; b) ("f:, - .,n

z)'-(t*'+x-l)+ 2x;d)

.) (r-

fr, -, ) - ({z. - z)(Jl - - t) ;

ry 'f -(T)',

. x'-2v"+ (x-t)(x+z) + y,;D {a.*zJz?'-r)


e)
,2
ffiffiffi
ffiffiH

ffi
4. Rezolvafi

in

IR

ecuafiile:

a) 3x+9=0; b)
e; x.6

.6x-o=0

*z=(2*.,6), ;n

c)

(r*O)r-

U/=

5;

s)

2=2J2 ; d) 2x-7

=5-x;

x-r.

5. Rezolva{i ecua}iile:

a7 xJl +t2=

Ef.orry
1. Reduceli

a)

3x

l2x-s;

dt,

u) lx-rl =2; c)

^;AraL

1ffi

=2;d) lr*"61, +2t=..fir*ts.

vwoifu*

termenii asemenea:

-!-rol !r-

2x;c) 3x+2-lrur

l-.|-l.t

.l (2..6-,X,+r)+(r+JI)r+(, +z)Jl, r,

#,+ffi+*.

2. Reducefi termenii asemenea:

3. Reducefi termenii asemenea:


a1

.,

(2,(a)+,) . : -

r,

(o) x (: + z,(t)) ; b) 2, (1)

",.

ffi.,

(*. .6), * (, _,) (+. z"ll),

x+2).r,(1); ay (za-7b+3)-z(za-D+1)

4'Dacd'a,D > 0gi *

=4Y

iar

=zo*L,

-lro-3(b-z)+sb-rf

afla[imedia aritmeticr a numerelo r

siy.

5. Reducefi termenii asemenea:

zf-zJilc nl l:-.q .r.-lJ*++l(,-r);


"l lr-.Dl(x-l)+
.l

(z

-lr

- Jil)tz.

- y) - 4(5 - * -

t)* 3x - 2y + 4 ;

ur@-'y@*v-z)*@f

(2x-3v+r).

Xe@

6. Reducefi termenii asemenea:

,) (.6r* t)' *(*-1rr)' +2x- y+1; b)(x+ ,-rr)' *(Ji**

fl' *(z,l-zt,-*)'

T.Rezolvfii ecua{iile:

a) 2x-8=4-x; b)
r2x- y .

+= *,

,#=r+.6 ;q#=rJi.
Er.wry

J,

4;-+=6;c)

l.Daci

dLfir,Ur,

lrl.: ,calculati A=

2.Demonstralicdnumerele

A::--l.-*
(a-o)(u-

3- *)'

(x+3)'

qi

verificafi dacdl e N.

AgiB demaijosnudepinddevalorile a,b,ceJR,a

+b*c*a:

(b-")("-a) (c- a)(a- t)


")
abc
(a-b)(o-") (b- o)(b-") (" - a)(c -b)

3. Determin alin eN , astfel incdt a

4.

Fie a,b, c e lR, astfel incdt

5. Fie numerele naturale nenule

a) Demonstrafi cd

cd"

#.#G+...

I * JO *

x,!,2,

S.Zr,.)
gtie

b) Dac[, in plus, se

*.tN

,;1f17

6x+7 y -22 =2010, sr

- c = 0. Calcul ali a + b + c.

care vefirica egalitatea:

.*

3x
4y
5z
--:y - = . ":_
-!
4y+52 5z+3x 3x+4y

numerele x,!,2.
(OM, etapa locald, CdldraSi, 2012)

se determine

Forruila dp cd*t,L

i)r

TW.DWL

lw ut*yld"

ttn\n te, vrrw *wrirtL dt*rc:,


foflvl4ilA,c fu, a*laul pre+c.*rt*6
d2,t12aY,+.tt4lrL t

q*

U* faoto-rL wfLLLzA,wd regull t.**,*".


d^e cakal Cn- R . EcduL
dt, ffiawa" y2 = &, uriL aae*

. falffiU

do fornaa' y.=&, u^A2, aeQ,.


- \t-,.,J*\a.

-.r,'\.1*\.-/,aL'"f\

Amintim urmltoarele formulele de calcul prescurtat:


/ produsul sumei cu diferenfa: (a + b)(i :
/ binomul la pfltrat: (a + bf = d* 2ab + -62.b) d - br;
/ trinomul la ptrtrat:

: az * bz * c2 + 2ab + 2bc + 2ac;


: d + 6z * cz + Zab* 2bc * 2ac.

(a + b c),
(a + b a

"),
A descompune o sumi algebrici in factori inseamni a o scrie sub form[ de produs.
in scrierea unei
sume algebrice sub form[ de produs folosim qi formulele de calcul
invfiate in sensul:
a2 * Zab + b2 = (a t b)2; d _ bz : (a * b)(a _ b);
d + 6z * c2 + Zab + 2bc * Zac = (a + b + c)2.

Descompunerea in factori este utili in:


y' calcularca unor radical i
;
rezolvarea unor ecuatii.
Rezolvarea ecua{iilor de forma x2: a, a e R in multimea M c R consti
in determinarea tuturor valorilor
astfel incat propozilia b2: a este adevdrat[. Daci existi aceste valori,
le numim solufii ale ecuafiei,
iar mullimea lor o notim cu S gi o numim mullimea solufiilor ecuatiei.
Daci nu se precizeaz6 mul(imea
M, vom considera rezolvarea ecua(iei in R.
Avem urmitoarele cazuri:

I'M,

l. a<O,atunci S = e
ly.a

deoarece

x, > O, (V)xeR.

=0, atunci x2 = O cu solu{ia unic6 ,S = {0} ;

m. a)0, atunci ecua{ia se transformd in x, -o-0<+


xt =-Ji si x, =J;, s ={-Ji,Jil.
Str

q,,

i { -i ,f i,i ;i

(*-^{o)@+a/a;

=g

cu

solu{iile

l. Efectuafi:
a) (x + 7)(x - 7); b) (3x - 5)(3x + 5); c) (2x + 3y)(3y _ 2x); d) (-3
- x)(x - 3);
e) 18'22; I) (x + 7),; g) (3x - 5)2; h) (ax + 3)z; i) (3x _ I l)';i) (x + 2y +
3)2; k) (2

Hil

-x-

5y)r.

2.catcutali:

a)(G -..6X^.6 + Ja);n)(.6 + Ji)';OGll

- Ji)';il(Ji +lE -2)';

.r.ffi-r {m;,r(+.f) (+ +)
3.Rafionar iza[ituac[ii*,

")

,D

;ft'

*t", *,d)
=f

4. Restr6ngeli:

!*'

"\,9

a) 49* + l4x + l;b)

l2lf -22x+ 1; c) 0,25f+ 6x + 36; d) 2x2 - 6Ji x + 9;

-2x +9; f) f + $P + I + 4ry + 2x + 4y; g) 9*

5. Descompune{i in factori: a)

4*

169;b)

64i-

6.VerificafidacS:a) 2J2 estesolu{ieaecualiei

+ 4 + 6xy

- lbx - 4y.

8l; c) 2,56 -.r'; d) x8 -256;,

;-*

8-*:0;b) -3rEestesolufieaecuafiei.f -45:0.

7. Rezolvafi ecuafiile:

e)

5*- I : 0; b) x' -7 : 0;c) 3 - t :0; d) (2x + l)2- 49 : 0;

e)(3x

-2)':aa;D (x+ 1f :0;g)

(77x-3)2+4:*

Su,bit*fuL oL ll-12A"
-5v)'.

x:7 -2J6 qi.y :


c) r=(..6-3)2 qi !=14+.ft0.

1. Calculali media geometrici a numerelor: a)

si.y:

JWW;

7+

2J6;

b) x =

q.fz

-Jn

I
2. a) Dimensiunile unui dreptunghi sunt L qi l, L + I
perimetrul fueptunghiului;
b) Aflafl perimetrul pltratului de arie729.

3. Descompuneli in factori:
a)
- 6xyz + *;b) 0,25

9*f

e)

6a

ll2*y + 49f;

f)

- x + *;

*-

+ 2xay +
Z J-nxy + 3f; g)
c)

: 4Ji,

iar L2

- 12 :40. Aflati aria

f; d) *, ', 14.,15* + 245;


f - f; h)0,0081xa -y';
7

l)9-(3b+5)2;m)(2x+3)2-(x+4)2;n)(2a+3b-c)2-{3a+Zb+c)r;o\9(4x-5y)2-64*.

4. Rafional izali tuac[ia,

'

5. a) Calcula{i: A

(a

Ji=.

E. E

+^12 -^13
^15

l)(a + l)(az + t)(d + l)(as + t)(oru + l)(d2 + t);

b) Aflafi valoarea lui A pentru

o: "li

6. Rezolvafi ecua{iile:

a) 8ll : 4;b) l6f : 7 Ji -E 16 ; c) (5x -j), : (* - 5)r;d) (x + 3)2 + (x 1), :


e)3x(7x+ 3) : 15x; 0 4* - 4x+ 5 : 0; S) (3x- 1), + 7 :3;h)9* -6x + I :-l;
t) (x + 2013)(x -2013):8 . 20132.

t5;

, "]l,ll"1cix* ! : s,calculafi *,*; qix,- #', Dacd,f .


calcutalix+ !
;:13,
c) gtiind c6x r i: +ltqqiry:42,Latcutali;-f; d) gtiind
:35 six+ yi
"t* -f
calcula{i

(*- y)'

Aflati aria

gi

D J6+316 ; ii)

frJ.6

iiil.,E * 2.6' 'io'1 ,{s -z.l-a

9. a) Demonstrafi cE numSrul 25n + 2"+ t'sn + 4n este pdtrat perfect pentru orice z e N ;
2

-l2l;
5y)'z -

b)Ar6taticdnumirul x:49"*2'21"+9"- I nuestenum6rprim,pentru oice neN\{0}.

64f.

Su,kt*fuL

aL \tl-tta"

r. Demonstra{i cdnum6rul

n: @

este ra{ional.

2. a) Aflali valoarea miniml a expresiei 289* + 34x + 6;


b) Aflafi valoarea maxim[ a expresiei 22 - 4* + 4x;
c) G6si(i toate perechile de numere x,l R. pentru care

d)Aflaliperechiler,/cQpentru carex(ZJi

5;
3. a) Rezolvali ecuagia

ll

x2: . r: + .Jz
r
t+

^12

b)DeterminfiineN, ' astfel incdta:

+ "ll

l6f + f : 8(x - y) - 17 ;
+ 1)+ y(2"6)*3(16 -3):0.

' Jg *Joo'

,= * -=!-= +...+
-ll+42
42+43
4n-l+4n
=----F

lll.

-.

rlafi x +

gix+y

1
x

Su,bit-c-hil oL lV-tta
l. Un computer a fost infectat cu un virus. Numlrul

de computere infectate se

or[. Dup6 3 ore, 8 calculatoare vor fi infectate. Cdte calculatoare vor fi

dubleazIla fiecare

infectate

in 12 ore?

t*

rd*fit L
de i^^14rtifufrr,,s', '
P ra7z7;2r1;"1i

a,l*

po uwul*i*n^ea, yv*wq,re1^o-r
rea,l*,. Iv*,c.'ttutii d* fcruwa"

r'

*f44,,4.hW"qti4,li
uL

do

rezrlt*ru"

ord,i*i*rc

w*pri)yi,rAi4a;

,i:
'dt gi
ol,s rQliliti d-c U,egol;fafc;

/ Wo"rW
r' tewnal u;-oi

eaqreni dlgeb"'.ec.

ex.+b>o(<,<r>),
e, beR, a*O
*4,

ci numtrrul a este mai mic decf,t numtrrul 6 gi scriem a < b


: a * c.
Spunem craeste mai mic sau egal cu 6gi scriem a<bdacda<bsaua=b.
Fie a,b

'"ffi*
#''py
v

e.lR.. Spunem

numdr real c > 0, astfel inc6t b

dacdexistd un

ax+b<0

sau ax+b(0 sau ax+b>0 sau ax+b>0,*d"r,belR,a*0


gradul I cu o necunoscutfl.
Numerele reale a, b se numesc coeficienfi iarx se nume$te necunoscuttr sau variabiltr.
Un numlr real se nume$te solufie a unei inecualii dac5, inlocuind necunoscuta cu acest numdr in

Oinecuatiedeforma

se numeqte inecuafie de

A rezolva o inecuafie inseamnd a determina mul[imea solufiilor inecualiei notate de regull cu,S.

."
::-t t:l:;, : i ",,
'' !"'"
i '"

i.':

u"

i. u1r,.,gf.{,t4'.

1. Care dintre elementele

mulfimii

sunt solu{ii reale ale inecuafiei date:

a) 2x-s0 < 0;A={-z;t,Q);a.sr;r:rrD}; b) 3x -7 <0;A=


{1,2,3,5};
l'
srl
c) 3x+ I < 2x +3; A= i -1,- 21,al
'3)

Z.Dacd, x<2demonstrafi c[: a)

3. Dacd a > 3 gi b <

-2

3x+l <7 ;b) 3-2x>

demonstrafi c6: a) 3a > 9 iar -2b

4.Rezolvafi in Rinecuafiile: a) 7 +2x<"x+3; b) 7

11o

r'

-l; c)'2:3', -3.

>4; b) 3a-Zb>13.

-x<9; c) gx-5 <3x+10;d) U#.*,

3-x
.),-+ <!+s;D x-l x <___

*%

3246

'5. Rezolvali in
N inecua(iile:
a) 3x -t < 8 ; b)

Ts

0 ; c)

*<

c6te elemente au mulfimi te A, B, A\

0;

B,

d)

<x

+ 20,,

eN

< z; D

.lz*

-t . o

- l) - 2 (x -

8) <

280)'

;-+
(2x

- :=
lB-{xeNl+(x-t)-3(zx-r)+tor0}.

An.B dacr:

EfuoiflL dt ^i^rtl y$tdirl

L Rezolva,ti inecuatiile:

?.ry,t,, ry*l,t,

a) (.6 *

r) x + .,6

(2, - t) < rt Jl

;.) (, * .6)(.6

Rezolvafiinmullimeanumerelorrealeinecuafiile:

"ro,(r)

(x+z)+ft

+ r) + x < 5 -

< z,(s) ;

"r#r0;b) ff=0;c)

x2(x-f)>0.

Rezolvafi inecuafiile in mullimea numerelor reale:

r) (x-l)(x+1)-(x- 2)'r-o; b) (x-l)'z<(r*

Rezolvafi inecualiile:,

).x+4

3x
<_.

z',

ffi

<2 ;b)

2)2

n t7
<1;c)

ffil

+4; c) (3x+ z)'z+(+x-t)'?<(sr+t)'?.

*-! z*-L

+.+<10;d)

t6
-7+x'
8- I
l+x

1
5. Determina{i mul{imile

n={.eN

T},r={,. * tT

3-;,

=r},r= {re x lx-rl <r}


I

6.Dac[ a>1 gi b>2demonsfra{ic[:

a) 2a>2 qideduceli cd 2a+b>4;


b) a-l> 0 $i D -2>0 din care prin inmullire (este permis[ inmullirea acestor inegalitfti?
De ce?) deduceli cd

c)

ab-2a-b2-2;

dfr

0<-< I iar g<' < 2 gi deduceli cd, b+a<3ab .


b

Er.o.rrydifid,e
1. Folosind regula semnelor la inmulfirea numerelor reale, rezolvafi inecualiile:

")

*<0;b) +=0;c) x2+x<0;d) x(x-l)(x+1)>0,.)

2.Dac|not6m S,

3.

Dac[

4.Dacd

a) 1<

t,

.&,,n

l< x<2 gi 2 < y <3,demonstrali


x

qi

+=*

eN*, determinalin qtiindca S, <1


=+*+*
.12+l 13+42 ,ln+l+"ln',n

=******

)
a<2

+<l;f)

t=1=1,rr

N*

\{l},

aflalivalorile lui n pentrurur" s,

c6:

r.1.1.f,;

"l

Zry <2y

+3x.ry;

d) xy +t <2x+ y

.3

te vttw e*\irutL fu-prc:


/ lotrrv" wd4r\fi ,*rlhi*wil^o-r u^/rd.
fnfu ulattt ca'a\rvl/x-;
t a***l;"i)-c tea,tere V *ufit;l,o*c u, ./t/w
f,++ru,l-ofw c,atuwx, tn fr, yt*roklagr*+w,
tw ace*ytn &tv,n

9,,1,,6aa nrn
u4^41

frattr

t*rf UoT

l,l;il,rlnT
LilA.ttt

U,t^/lL
c,tTt\Nztc,

?*ra,klogr&1^tv

?rt?rizrlfutL
negalit[[i?

4i-.

ATENTIE!

/
/

Suma mdsurilor unghiurilor unui patrulater convex este egald cu 3600.


Paralelogramul este patrulaterul convex pentru care dreptele suport ale laturilor opuse sun
paralele.
Fie ABCD un patrulater convex:

l. ABCD este paralelogram e ABCD are laturile opuse congruente.


2. ABCD este naralelogram a ABCD are doud laturi opuse congruente dreptele suporr
;i
ale laturi lor'lor paialeie.

e
4. ABCDeste paralelogram o
3. ABCD

Y+1

5.
e ^t, <1

eS"

este paralelogram

ABCD are unghiurile opuse congruente.

ABCDare unghiurile aldturate oriclrei laturi suplimentare.

ABCDeste paralelogram <> diagonalele lui ABCDau aceraqi mijloc.

!1,

Un patrulater convex are trei unghiuri cu mdsurile de 600, 700 qi respectiv 1000. Calcula!
mdsura celui de alpatrulea unghi.

l.

Ar[ta]i cd' dacdun patrulater convex are doud unghiuri opuse suplementare, atunci
doui unghiuri sunt suplementare.

-1.

Calculali mdsurile unghiurilorpatrulaterului convexIBCD gtiind cd MBD este dreptunghi<


isoscel de ipotenuzFL lBDl, iar ACBD este echilateral.

7
8

gi celelaltr

-v

4i

4.

in care AB:4 cm;


a) Perimetrullui ABCD.
b) Mlsurile unghiurilor paralelogram ului ABCD.

5'

6.

Fie ABCD un paralelogram

BC:6

m(i ):600. Aflafi:

Fie ABCD un paralelo8roffi, E este mijlocul laturii


lABl, iarF mijlocul laturii tCDl. tuetafi
cd AE FD este paralelogram.

inlatrulaterul MNPQ gtiind


lrt fP Q este paralelogram.

ce:

m(ffiF1= m1@1=

E1u.roi$ii d-c
rvrtdil*
^i^r^tl
1' Fie MBC wtriunghi oarecare, iar fAn{mediana
de M, arltafi cilABCD este paralelogram.

2'

cm, iar

50o

iar

m(@fr)

l30o

ardtalt cd

acestuia. Dacil Deste simetricul lui

A fag

Afla{i mistnile turghiurilor unui patnrlater convex


$iind ce sunt direct proporfionale cu 2, 3, 5 gi g.

3' |!SD este un patrulatelconvex in care q(D I este de dour ori mai mare dec6t m qi cu
12 ;
200 mai mare decdt
(C)r $tiind ca m (E)eri. -.diu aritmeticii a mesurilor unghiurilorl
C, afla(i
9i

mdsura unghiurilor lui ABCD'.

4' A#9::t. yq paralelogram.in

care (BI si (DHsunt bisectoarele unghiurilor

ADC (I e(AB); H e(BC)).Aretaii

"itiuot"rt.p*"t"togrurn.

trEa ,respectiv

Infr'lPQ este un paralelogram. Pe laturile MN $i PO se iau punctele A


Si B astfel inc6t
IttIA: BP, iar pe laturile MQ gii/P punctele C qi D astfel incei NC:}D. Ardtali cI dreptele
AQ, BN, CM Si DT determin[ un paralelogram.

6.

Fie ABCD gi CDEF dou6 paralelograme. Ariltati

7.

Fie ABCD un paralelogram. Not[m cu M gi N simetricele lui A fa\d de DC qi respectiv


BC Si cu P gi Q simetricele lui C faln de AB gi respectiv AD. Deminstrafi cd MNpe este

c[ [AF]

$i

tBq au acelaqi mijloc.

CDl. Arita{i

paralelogram.

;0" aritati

ci

f,.

Fie ABCD un paralelogram. Notiim ot M Sitr/proiecliile lui Ape BC qirespectiv DC, iar
at
P qi Q proiec{iile lui C pe AB gi respectiv AD. Arita{i ce IAIQF este paraleiogram.

Fie ABCD un paralelogram qi{Ol = AC ano. Fie d o dreaptfl oarecare ce trece pi1n O care
intersecteaz[ laturile IAB] qi lCDl inpunctele M qi respectiv ,arr. arftal i cd CM I AN.

cul

luil

fa{E

E2ttro;,llL

dlfir;)l,

Fie ABCD un paralelogroffi, M simetricul lui B fald de D gi N situat pe dreapta BC, astfel
incdt B e (cnQ si BN:28C. Demonstra{i c[ punctela M, A,tr/ sunt coliniare.

at2,3,5

.m(A)

(OLM
qi 8.

9i cu

Carag-Severin, 20 I 0)

tn paralelogramul ABCD, E si F se aflr pe diagonalafAe,astfel incdtAr: EF: FC.


r) Demonshati c[ BEDF este paralelogram.
b) Demonstta\i cilE este centrul de greutate al MBD gi F este centrul de greutate al MCD.

mghiurilorI

iC, respectiv

Fie Mwtpunct in interiorul MBc,astfel incdt -ABil =fu. Dac[ p


Si esunt proiec{iile
lui Mpe AB,respectiv AC gi E mijlocul lui [Be afitali cd:
tl MRES este paralelogram, unde R gi s sunt mijloacele lui fBltll,respectiv lcW.
$ [EP]= lEo|
(Gazeta Matematicd- I0/20r1)

DtCATt t

Pag. 4-8

rt RAs PUNSUR'

Tema 1. I. 1. a) 0,85 ;

bX2, 18,0);c)A;d)Q;eX-7,
a

lxl

-,
5.

t5

l5

-,

ll

l,(lr7

647 0588235294);

3,8(3); b)

f , ffi

*, ?, +, +hfil-+, +, f;tt.l.t
4,75

ll

4,75

3,8

3,8

r.a) A; b) F;

c)

A; d) F;

e)

A; f) A; 3. a){2,

--7,r a,

fr

o1;

n.

9
5

.-*
sau-l<-0,9998<-0,9997<-l .-q*.
6039-Y6039 6039--*-2013 -*-'

0,9996<-Uy.il.l.AconlineTnr.pozitive,iarpunulsingur;

2013'--"'

2. a) numitorul este zero; b) dacE nr. ar fi rafional, ar fi o fracfie periodici" instr nofiunea de perioadiipresupune un numir finit de cifie gi numtrrul

cifrelordintredouicifrelcregteoricAtdemult;
-3; b) 2; c) 8; d) 247. A:

c)7,(177);3.i,

S.A={0, l, -1, -2}; B={1, 2,3,4,5,-t,-2,-3, -4, -5}

+=fi ;x<0= +=fr=l*l=l+lr,

AflN = ti

fracfie periodicS" atunci 9l(a + b + c + A,adic6 z este numir natural.

r.r.a)];at-?;r-i?,al-r;

tfr,z>!;nlffi.r.ay t;b)+;"r-J;otfr;"rf
s.a)zo;t)f,;c)-i

e).1;

n."r*;b)4;c)0. s.b)0.m.l.a)

inegalitatea de la pct a). scrisi pentru 3,4,...,n.

Pag.15-18-rema3.I.1.a)r;t));c)13;d)2;e)

D-|;

6.a)-];

l.Ii4, >

N.

;rr4,r0;g)

d)-rzo;ofi;oft;o-*'"ii.

h)ftur. a.g\gfi;"lfrrof;;elf.u.r."l
b)-20;c)-21.

l.a;z+;c1S4,24;S.a)x=t;b){-3,0, 1,2,3,61;6.a)

cardA:4

9i

fr=i.rr.1.b)seapric6a);2.fractiasesimprincrprin

499 este num6r prim, singura valoare pentu k este 499; card

pase-14-rema z.

+, |f,, #,

t;t.asTk

rrl, 12,

oeunae

(x-r)(+.}.+.+.*)=r,o*,,=

5 elevi au luat nota 10.


Pag 19-22-Tema 4.I.1.8,

=r+f

p3; a. rp

fr=;

=ll

F[

exaacafi4eeeicum

!! !!!! !

9i z nu este

tt{,i>?.r.q-*;

b).r; c)

itr-T

b)

.r.i +; b)-#; c)f;;a)r;e;- );t

z.ay2013;b)res;.)zors;d)(-rf"

fi;et-l;
4;e)t4,teee. r,l-i;

,=+-:,iatb.n=n(n:t)-leN,c6cin(n+l)enum6rpar.2.b).insumim

-itr-f;zt!;nlr0.2.r)+;b)-i;;c)r0;d) -T,r-i,ri;g)lei-r5;

-*;b)l;c)2;d)

b)3rkm,30r.,n,35km.4.a)3750rei;b)r200rei.5.

# ,q-+; d)-# ;e3,25;


-#,o>*.e.q t;r-i,r#;e-u;e)f ;rrf ;d z,n ?.
g;e; h)0;

, #,-fr. ,.") ,.f1,-in,ir,i,i,i);ur ,.{-2,0,r,3};c) ,.{-i,-;,.,-r,-;,+}


y:48'.E.30fete,24briefi.rr.r."l

Z.| . O,lr.

l;b)3;c)4;al|.

#,0,

;*;5.

cardB:10; 9.x>

4.,60rei.S.

-.

*rr?;f)75.2.e) ?,+,nl *,Oi ;ila;iff,,

6.Nreste6;

1.r

X"#;3.a)

42"

si

e6km;

r0800euro.nr.r.(f-r).(+-r).(+-r).(+r-r-[#-r)=r,

3.2. A={(t4,t:2),(26,26),(ts2.t4)l.tv.t.st2erevi;b)

11,14,18,22,33.2.a)12,46.7,8,9;b)75,56,24,12,45.3.13,15,21,25,32.35,53,

S=ff;z.a,earticipa25elevi;
l0l.4.a) 20m; b) t8 cm; c) l00dm;

d)0,04m.5.4)s;b)4;c)43;d)70;e)64;f)3.6.a)36;b)289;c)122s;d\ 10000.7.a) x=rs,JE=s;b) x=t9,JsT=9;8.b)4,s,s,10.9.a)3,3;

4,8;7,2;9,4;b)3,4;4,9;7,3;9,5. ILl.a)40;b)5;c)l0lr.2.a)a+g=.11,6eundenumerele29,38,47,56,65,74,83,gz.b)a_6=l0,deciproblemanu
3' 11,24,'32.4. Numtrrul

are sorutie'

deci

de sub radicar se scrie

()n-t .3n+r.3f

. 5.

(5t+3)

este 3 sau 8, deci nupoate fi

ptro"tperfect.

I[.1.

Til

^
re{-7'-3,-l'0'2,3,5,9} .p.r5':l36.buiesifiegiptrhatperfect.oblinem
A=t-1,3,g}.2.100<a<999+2109<a+2009<30089icum

a+2009trebuiesdfieptrtratperfect,rezultia+2oogeil2tl6,22og,23o4,24ol,2soo,26or,27042[o9,2gr6l.atunci

.,flJ6oi
et,ts-t24.7}4t441,s41,643,747.8s3,e61).

lllf

Dar cum si el hebuie se fie perat perfect

H- e{zr':l} qi'+zl+"[,a,ffie{+:o,lot}

'la+Ja+zoos

::i ff:*illlfl4

9i

2' s

s'

= $"p*ryt

Pag'23-26rema5'r'r' {7L
rl;t;-t;0,1s1;-r,(2)} ,e,

h ; *r,
O:l-Jl
este ipotenuza triunghiului

3'{0'707707770"'.;

l; JJ

,,

a+Ji,,ffi.{44t,s6t},

.cum436nueptrtratperfect,convinenumaig6l.obfinem

= 1 0000 , atunci latura ptrhatului

{Jj;-zJjl,

*,tl f

de unde

a=907.Iv.I.\EJ

este 1 00, deci perimetrul pdhatului este


400 cm; Maria are nevoie

?!;J1;-zJi;0,(s);-1,(2y1, o;2.a)A;b)F;c)F;d)A;e)A;f)F;

}.4.a)0, l, 4,5,6,9;b)2,3,7,8; 5. esteipoten.zatriunghiuruidreptunghicisoscercucatetere


I ri J2 ; 6 .rt, ipotenuza triunghiului dreptunghic

ireptunghic cu catetele

e{+a,n,....,sa}

cu catetere

"r*,allz.a)2070;b)23,0e;c)e,84;d)Srr.ilrs;e)100,;3.a) 3., .a;u)

9i 2; 9.a.m.d.

II.l.

f .$,"1 l6_rl= l_.,6+rl;oy

c3'l')1'(-Jilr''4'a)139i0,2rs;b)aqi0,(6);c)-3qi0,86;d)-99i0;e)-l9ir;5.Dactr
*=f,cuau,bnumererafionale,atunci

oblinem cd

.J-s

=2:a . !)
3a+b

4 - ^ .- e, contradicli "; c. L. _j
fi21 ,/6T0-' 6 7' 968;8' u(47802)=2=u(4332),

deci nu pot

fi pihate perfecte;77

numirimpar;9'a)a= l;b)6=3;10'b)6041 =3'2013+2;III.I,a)pdtratereperfectesuntdeforma5/,,5t+rsu5[+4iar5r+167


de forma 5t + 3' 6tt; nu este petrat pe.r..t;
ry nu,no. ti aeirma s*iz; ;;;G;;;;;.;fecte;
c) numdrur;"

este

divizibil cu472,decinu

este

ptrtratpefect;2.E(a,b)=6; 3.

,rl;;l;;

A:_.6 , t= Ji .w.

este

este

13rrr,

divizib, cu 47 ei nu

Pag' 36-39-Tema 8'1.1.

a)*-49;b)9t-25;c)9f-4f;d)

9-;n; e) 400-4 =396;f)f+


9f-66x+l2l;j)f+lf+9+4rv+6x+l2v;k)4+t+25f-4x-z0v+r0xy;2.a)3;b)7+2Jmr4x+49;g)9*_30x+25; h) r6.f+241+9;;;
;c)g-2JG;d)9+2,1-a -rJT -lJi;

e)3;f)l;r.aysJ5*:'6;b)4(2+$);"16-3id)-2-16;a.a)(7x+t),;b)(llr_l),;c)(0,5r+

6y;il(xJi_3)2;e)f]r_ly;

D@+2v+l)'z;g)(3x+v-2)2;5'a)(2x+l3x2r-13);b)(&r+9X8x-9);c)(1,6-x)(r,6+r);d)(:l+16)(r+4)(x

tiltl:::'l'":?0",':-"1.-.{;u.).t.f

;c) rJiS;d)xe{-4,3};e)

"+;D-r;e)

+zxx-2);.)(i-;)

o.rr.r.a)5;b)r;c)4;2.a)S=15;p=r

Vs;b) I08;3.a)(3xy-z),;by10]s-x;,; c)(t+y)z;d)(r+zf


),;e)(8t' +tyf?OAJi _yJr1,r911rJi *-y)@Ji _i;r,)(0,0et+l)
(0'3x+v)(0'3x-v);i)(r-2v+3)';il@_ 2v+
J5)';k)(r+13)(r-9);r)(-2-3bx8+3b);m)(3x+/)1y-r);n)5(a
+b)(-a+b_2c);
o)5(4xe)

3y)(4x-ttrr,n.fri& s.i)A=ae-l;ii)3r-r;6.a)

o;h) o;i)

t 603e;7'a)t+

tf

,ul

t.6lF;c)xe{ _;r:};d) o;e)xe{0,

*="$i':-+ =ts.T2liulx+]=t

Jis

;c)t-y=ru2;d)

llro r,

(x-y)2 =25;a.a.1i13o!-{6,

i;13Ji:Je ;iii) {5+Ji;iv) $-15 :e.a)(5'+2'12'b)(7'+t,+t)(7,+3,-r).m.1.333445


;2.a)s;b)23;c)11,-a);ay11,}1,..

a)x = t3 ;b\ n = lf,ft e N'. IV. 4096.s


Pag. 50-52

Tema 12. I.1.

AM

MB

AB

AN

NC

AC

a)

t2

20

6,4

9,6

16

b)

2A

l'6

c)

1l

20

22

l8

40

2.a) ABIICD= (cu th. rhales)

#=#=#

b)MollAB

#=#;

3.a)DA;b),c)NU;4.NU;

,.

(cu th. rhales)

#=# = #=#

#=#qi

oNllAB

(cureciprocath.rhales)EFll

(cu th. rhales)

Ac.tt.t.

#=# =

#=*, ffi=r.r,

BE=$,' CE=ry;4. Ep=56cm, pF=14 cm, pM:6 cm 9i pN=24 cm;5.


NC
k+l' 3.a'1' BE=,rc
b+c, CE=.ab
b+c';b)'
3
3
-!9=-l-;
-/!=1, AC
(l);
(cu
#=# + (cu reciproca th.Thales) MN ll AS. I[.r. MNIIBC= (cu th.Thales) nrg=# MPIIAC= th.Thales) #=#
(2); PQIIAB+ (cuth.Thales)

2.Fie {5}=41168C;ABllCD

#=#(3);din(l),(2)qi(3)

din (1) qi (2) obtinem cI SD'SB=


pue. is-o) r.ma I 5.
-

l.

AB

AC

BC

4.,!1

Ji5

- #=#

=AN=CQ =NqiQsimefticefafddemijloculsegrnentuluiAC;

(cuth.Thale,

#=# = SA.SC=SD'SB(l);AQllCP = (cuth.Thale, #=# = SA'SC=SP'SQ(2);


SD'SB + g = P
sB sP = (cu reciproca th.Thales) DQ ll BP. IV. ,,THALESsinB

cos B

ts.B

J1

J'

2JE

3Ji5

l3

l3

sin C

cf.aB

cos C

J'

J5
3

ctaC

ts.C

J1

3Ji3
l3

2Jr3
l3

J3
3

;2

m(<B)do'a.sinc=f ,"orc=f, ,ec=+,"tcc=+,s.a)|;t)


lrO Sr6.a\AC=t2crrr,rrC=rzJl,cm,

3.m(<c)=30",

m(<C)=45';b)m(<BF30";ACdcm;AB:6J3cm;c)BC=2JE cm;tcB:3=ctcC.II.1.S=l2sJ5 cm':,P:(48+l6rE)cm;2.AD:4JTcm,


BC=16 om,AB:8

Jf

AC=20Jio cm, oA=

cm,

AC:8 cm qi BD:12

40f

.ro, OC=

liniamijlocirl2 J5 cm;8. sin( I

cm.-3. a)P:(14+O

20f

bB):#;

ipotenuzei BC; atunci m(<AOC)=30o gi,

J5 )cm; S=01++./J

cm; b)S=1200 cm2; P=(l2Gr40

P:136 cm; 5:960

cm2;

ln tiunghiul AOD, fi:

)cm'?;

Jl) "

b)AC:2

;s. P:104

12tr;4. hn[imea:S cm gi diagonala:S

J2

cm,

cm; 6.

nO:+

fiffi

cm; 4. a)CD=40 cm,

AC:12JiO cm;7.P:Q4+32JJ

g.FietriunghiulABC dreptunghic inA, cuindlfimeaAD, D e BC

+;

cum AO=

se obline

BD inilfime, atunci BD bisectoare; hiunghiurile BDA qi BDM sunt congruente (LUL); atunci
3. AD=8 dm,600 qi

J3

cm. fV.

O"=

I,D=AD:

+.

III.

gi O

)..;

mijlocul

l.triunghiul ABM echilateral,

, de unde se

ob{ine

I]D:21fr;2,*

tt
:

Pag.
E

63{6

Tema

16 L

5=16 cm2; p:16 cm;

iartntrllimitesunt

1.180

9.s:32.6

*,;2.72J1m2; 3.54G6cm2; 4.9,6 cm; s.4.,[


cmr;

F8(2+.,,f ) cm;

sO,5(t+.,[Isr q@

10.56 cm2.

II.

I.4,8 Je

smz,

o.s:36ocmr; ry24+r2Jr) cm;7.50Ji

cJ6 ,

#r2.IE5(2+3 Ji *Je)cm; s:25(l+J5 r._,.


t.s--64,p=16Giarcosinusul".,, 0-16;a.p=16JI
,s:24J, iardiagonatete12qi

a^E ;s'P=8(3+2Jj),s=48J5 iardiagonalete4$s


+i+Ji ;6.p=20+816,r-16(e+2.,6)
iar diagonalele sunt egale cu

f Jio . ul. l.

cnz.

t) i ;.t {

;3. p=ao; S=50

J5

ry.

,BD:lJi3;*s;7.p=t'+6Jr,s=27

Pag67{9-TemalT' Ll'b}dcsuntpecenc,-Bestfhinterio.,oesteinexterionrrcercului;A"B,caparlindiscurui.2.5mm.3.
12m, 3G cm4'24Ji cm'5'r48"r240'88','6'a)' 150"30"180';b).
l6(l+sin7S').rai.20r,r00n;b).r2.rir,r08tt;c),1r,ffrrdl.*r,lr.
r;0.

+;

b).

3J5 ; c). 6, 5.

t t. n f3

; 2.a1.

sp+JI)

'D'2s("-+j'''r'','*,
-r.)'
Pag'70-73-Temats''I'l'00{60

ff ,, ry,W)

tr .3.a). 132.

;b).

66,;

c).

132., 48,,e0"

Ji:b)-8tr,32n nr.r.s=,s,".,"o,,
-s,wic*c,tp=?.*r.16invitafi, 18,.2.s=2a+b.

'2'20'li'2oJi3',*=2',/-3,gp=rn,^rar=r0'.4.coardeparalerecuprindrnreelearcecongruente,

care sublntind coarde congruente;


ABCD devine dreptungh

deci BP

AD = Bc'

i'

5. AB

=4.1-3,n(1d)=eo"

ll.l' <AcB = <DAC, cici sublntind arce congruente,

.6.

=2.cm,s =4gcm2 .7.J8 .r.ABpD rrapez isoscer,

dar sunt a$ezate caalteme inteme,


deci AD ll Bc. 2.AB

cD

r#1;?;f".-3J;==tf#;::.Exl,l;iH#,ii:ff iH,#;t#i:fi
l"#Tffil,ii*:
BP'BA=BD'BE gi cum BP: BC obfinemac.BA=BD.BE.

pu

g=BC'84'sinB

gi cum

sinBsl,

obfinem 2s<BC.BA=BD.BE .
2' Fie 'ArC,llAC,Me,4,C,,.\eAB,CreBC. Avem
n(qAKM)=go"-^roi**r=90,_,(<KBD)=,(<BAD)=m({KArM).Rezulrii

4M=KM 'Analog ML=l4g''DarKM =ML'deciArM=MCr'cum


ACrlAc-BMrmp6ll6ACin2pnr,eeale.

z.s=ff,n,,r.=Y
Pag'74-77 -rema

,e'

s.a$^l-t,+zz, .t.a).

..'Ji:'s-

fir.L*tt+r2Jj.

s'.*'t-2,*,nJi.t-sJ-2,s0,5,25,.s. e,zq.rz,zzJr,
respectivsali,4sa.
b).72(4_,r). s. a).60,fs,7soJ-,to_ar=cF=2sJ.,

ts.O.
tzJl,tz.l-i; .:*':r'*'z'E
al.+ia,zJa.
+a,fz,zqo,tioJi;

AC=cE=EA=50;b)';-',,'l'a)'R=48'r= 24;b)'
48^l-3,1728J1;i.2s%.r.+,l#3.Ariadisculuicircumscrispdhatului
est'907t
qi este mai mare deciit suma
celor 3

uffi;=4'deunder=1
r

u;. s+J3.

arii'

carc

"rt'g0+221'

;ah,ociR=9-

4-a). pdnat; b). 24,36.5.a).paralerogram

outinemr=$,t=#.rv.r.a).r:12,R:

; b).

rg2Jj

fir.r. m(<MoN) =r2a,

iar

74;b).148;c).466,2.2.a).hexagonregurat;

CU?R;INS

Ibma I

Numere rafionale: numfu opus, modul, compaxarea numerelor ra{ionale

Ibma 4 Ibma

Tema

5-

67Tema 8-

...................

...........4

Ecuafii gi inecuafii in mulfimea numerelor ralionale. Probleme care se rezolvd cu ajutorul ecuatiilor ....15

Mddcina p[trati

a unui numdr natural pltrat perfect. Algoritnul de extragere a rddicinii pitrate


dintr-un num6r natural.
...........................19

Aproximeri.................

Mu[imea numerelor reale. Opusul

qi

modulul unui numdr real. Compararea gi ordonarea

pozitive

Tema

Operafri cu numere reale. Media geometricl a doui numere reale

Ibma

Calcul cu numere reale reprezentate prin

Tema 9

Formule de calcul prescurtat. Descompuneri in factori utiliz6nd reguli de calcul in R. Eouafii de


formal = a, unde a e
.................36
ProprietSfi ale relatiei de inegalitate ,J' pe mulfimea numerelor reale. Inecuafii de forma ax + 6 > 0

Ibma

10

Tema 13 Ibma 14 Ibma 15 Tema 12

...........,............27
..............32

Gl*

(<,S,>),

1itere............

a,beR,a*0............

........40

Suma m[surilor unghiurilor unui patrulater convex. Paralelogram

propriet6fi.

Thales
Triunghiuri asemenea. Teorema firndamentalS a asemdndrii.
Criterii de asernEnare a tiunghiurilor.................
Teorema lui Thales. Teorema reciproci a teoremei lui

................43

........................50
..........................53
........................56

Noliuni de trigonometrie in triunghiul dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta unui


unghi ascutit. Rezolvarea triunghiului dreptunghic...................
......................59

Tema

16-

Ibma

17

Cercul: defini(ie, elemente in cerc, unghi la centru. Unghi inscris in cerc. Lungimea cercului gi aria

Tema 18

Misura arcelor; arce congruente. Teoreme referitoare la coarde gi arce. Pozifiile relative ale unei
drepte

fati

de un cerc. Tangentele dintr-un punct existent la un

cerc.....

.........70

Tema 19

Poligoane regulate. Calculul elementelor (aturC apotema, ari4 perimetrul) in urm[toarele


poligoane regulate: triunghi echilateral, p6trat, hexagon
....................74

Tema 20

Probabilitatea realizirii unui

Tema

21-

TemaZ?-

regulat

eveniment
Proprieti{i

Trapezul: clasificare, trapezul isoscel.

................78
......................80

Reprezentarea gi interpretarea unor dependen{e frrnctionale prin tabele, diagrame gi grafice...,...............83

Ibma 23 - Drephmghiul. Proprietiifi..


Ibma 24- Reguli de calcul cu radicali. Scoaterea factorilor
Rafionalizlri de tipul

"JE ............

................86
de sub radical, introducerea factorilor sub radical.

.......................88

E,-

ffi+

-'@,,
:

-.**"*,*#qE@ffi-",re*.

Acest caiet de vacanli destinat elevilor din clasa a Vll-a este conceput
de un colectiv de cadre didactice cu o bogati experienld la catedri, pentru
a le oferi at0t elevilor, cAt gi profesorilor un instrument de lucru util, o formi
de pr.egdtire continui ;i o modalitate diferitl de petrecere a timpului liber.
Alcltuiti in conformitate cu ?rograma;colari in vigoare, lucrarea se
distinge printr-o vlditi valoare practicd, aceea de a-i consolida elevului
cuno;tinlele de matematici. N umeroasele ;i variatele exercilii, probleme ;i
jocuri propuse sunt organizate in z4 de teme carevizeazd prezentarea intr-o
manierd accesibili a elementelor de matematicd transpuse intr-un context
aplicativ.
Cu siguran!5, caietul de fali igi va dovedi eficienla, facilitf,ndu-le elevilor
descifrarea tainelor acestei 5tiinle 5i formAndu-le gustul pentru studiu.
EA6&{fi*.

ffiffiffi

tffiffi
ffi

ffisre
Erffiiw
ffiffi'
ISBN: 978.606.93655.7.1

ffiffi

ffi
ffi
ffi*

tilirtilt|JilL|[ruililr]

S-ar putea să vă placă și