Sunteți pe pagina 1din 11

MODALITĂŢȚI

 DE  PLATĂ  INTERNAŢȚIONALE  


 
  În   relaţțiile   internaţționle,   atunci   când   partenerii   sunt   din   ţțări   diferite,   în  
baza  contractului  sau  prin  înţțelegerea  părţților,  plata  mărfurilor  livrate  sau  a  
serviciilor  prestate  se  poate  face  imediat  sau  se  poate  conveni  o  plată  la  o  
dată  ulterioară,  adică  prin  acordarea  unui  credit  comercial.  
  În   general   plăţțile   în   numerar   au   scăzut   foarte   mult   fiind   inlocuite   de  
unele   înscrisuri   denumite   generic   instrumente   de   plată   internaţționale  
convertibile.    
  Spre  deosebire  de  mijloacele  de  plată,  instrumentele  de  plată  nu  pot  fi  
folosite   ca   atare,   pentru   stingerea   unor   datorii   ci   numai   pentru   a   pune   în  
mişcare  valutele  şi  alte  mijloace  aflate  în  conturi.  
  Prin  modalităţțile  de  plată  se  înţțelege  mecanismul,  tehnica,  procedura  
prin   care   contravaloarea   mărfurilor   şi   a   serviciilor   prestate   se   poate  
transmite  de  la  importator  la  exportator.  
  Pe   plan   intern   mecanismul   plăţților   şi   al   decontării   unei   afaceri  
economice   se   derulează   prin   virarea   sumei   respective   din   contul   debitorului  
în   cel   al   creditorului,   dar   când   relaţția   este   între   parteneri   din   ţțări   diferite,  
mecanismul  se  complică  datorită  ca:  
• una  din  părţți  este  din  altă  ţțară  
• intervine  în  relaţție  şi  o  bancă  străină  
• plata  se  face  într-­‐o  valută  sau  o  deviză  pe  care  dacă  nu  o  ai  trebuie  
să  o  procuri  din  vreme  de  pe  piaţța  valutară  cea  mai  convenabilă  
 
Printre  cele  mai  des  folosite  modalităţți  de  plată  se  numară:  
• platile  efective  
• ordinul  de  plată  
• incasso-­‐ul  
• acreditivul  
• scrisoarea  de  credit  
• vinculaţția  
• compensaţția  (clearing-­‐ul).  
 

1
Folosirea   unei   modalităţți   de   plata   se   stabileşte   de   comun   acord   de  
catre  parteneri  şi  este  condiţționată  de  urmatoarele:  
• gradul  de  încredere  între  parteneri  
• gradul  de  solvabilitate  şi  de  lichiditate  a  cumpărătorului  
• nevoia  vânzătorului  exportator  de  a  încasa  cât  mai  repede  şi  dacă  se  
poate   integral   valoarea   mărfurilor   exportate   sau   a   serviciilor  
prestate,   cât   şi   costurile   (speze   bancare,   comisioane),   folosirii   unei  
modalităţți  comparativ  cu  altele.  
 
 
Platile  efective  
Depind   de   legislaţția   ţțărilor   partenerilor,   pot   fi   limitate   mai   mult   sau  
mai   puţțin   în   funcţție   de   interesele   ţțării   respective,   limitârile   se   produc   şi  
datorită   sumelor   cash   scoase   /   intrate   în   şara   respectivă;   din   punct   de  
vedere   tehnic   ridică   o   singură   problemă:   procurarea   valutei   de   pe   o   piaţță  
valutară  cât  mai  convenabilă.  
 
Ordinul  de  plata  
  Prin   ordin   de   plată,   cumpărătorul     -­‐   importatorul,   debitor   dă   ordin  
băncii  sale,  atunci  când  are  suma  în  cont,  să  facă  plata  către  exportatorul  –  
vânzător  în  banca  care  îl  deserveşte.  
  Prin  natura  lui  ordinul  de  plată  este  revocabil,  adică  poate  fi  anulat  de  
ordonator   până   în   momentul   în   care   beneficiarul   intră   efectiv   în   posesia  
banilor.  
Ordinul  de  plata  poate  fi:  
• simplu  
• documentar   –   banca   platitoare   are   obligatia   de   a   nu   efectua   plata  
decat   contra   prezentarii   unor   documente   justificative,   in  
conformitate  cu  instructiunile  primite  de  la  banca  ordonatoare.  
 
  Pentru  a  fi  valabil  un  ordin  de  plată  trebuie  să  conţțină:  
• numele  bancii  emitente  
• numele  bancii  platitoare  
• suma  in  cifre  si  litere  si  moneda  de  plata  
2
• datele  ordonatorului  -­‐  platitorului  
• datele  beneficiarului  
• obiectul  platii  
   
Incasso-­‐ul  
     
Incasso-­‐ul   constă   în   totalitatea   operaţțiilor   prin   care   exportatorul  
transmite  băncii  sale  documentele  care  dovedesc  că  el  a  expediat  mărfurile  
sau   că   a   făcut   prestaţțiile   respective   stabilite   pe   baza   unui   contract   sau  
printr-­‐o   simplă   înţțelegere,   banca   sa   le   transmite   către   banca   corespondentă  
din   străinătate,   care   le   pune   la   dispoziţția   importatorului   după   ce   acesta  
achită  suma  respectivă.    
  Incasso-­‐ul   se   mai   numeşte   şi   plata   contra   documente   pentru   că  
presupune   ca   un   exportator   să   poată   să-­‐şi   încaseze   mărfurile   pe   care   le-­‐a  
livrat  înainte  ca  acestea  să  fie  recepţționate  de  către  importator.  Baza  in  care  
se   efectueaza   plata   o   constituie   documentele   care   dovedesc   că   marfa   a   fost  
expediată  indiferent  pe  ce  cale.    
Partile  implicate  in  derularea  incasso-­‐ului  sunt:  
• vanzatorul/exportatorul  –  numit  si  tragator  
• banca  remitenta  –  banca  exportatorului  
• banca  colectoare  –  banca  implicata  in  incasarea  banilor  –  banca  
importatorului  
• cumparatorul/importatorul  –  numit  si  tras.  
 
Incasso-­‐ul  poate  fi:  
1. incasso   simplu   –   situaţție   în   care   banca   trebuie   să   încaseze   o  
cambie,   deviza   putând   fi   negocierea   pe   piaţță,   scontată   la   o  
bancă;  
2. incasso   documentar   –   când   raportul   de   plată   este   condiţționat   de  
prezenţța  anumitor  documente;  
2.1  incasso  documentar  cu  plată  imediată  numit  şi  acceptare  
ulterioară  –  caracterizat  prin  faptul  că  exportatorul  poate  încasa  
suma   direct   de   la   banca   sa,   când   depune   documentele  
respective;  
3
     2.2    incasso  documetar  reglementat:    
a. incasso  documentar  reglementat  remis  în  străinătate  
–  cand  banca  la  care  ajung  documentele  nu  face  decât  
o   verificare   de   formă   şi   fixează   data   la   care   trebuie  
făcută   plata.   Importatorul   este   cel   care   face  
verificarea  şi  refuză  sau  face  plata.  
b. incasso   documentar   reglementat   primit   din  
străinătate  –  În  această  situaţție  importatorul  este  cel  
ce   face   verificarea   documentelor   şi   trebuie   să  
plătească  la  scadenţță.  
  In   functie   de   gradul   de   incredere   dintre   parteneri,   incasso-­‐ul  
documentar  poate  fi:  
• incasso   documente   contra   plata   –   documentele   vor   fi  
eliberate  numai  dupa  efectuarea  platii;  
• incasso  documente  contra  acceptare  –  documentele  vor  fi  
eliberate  dupa  acceptarea  de  catre  importator  a  unei  trate.  
• incasso  documente  contra  angajament  –  documentele  vor  
fi   eliberate   contra   unui   angajament   de   plata   emis   de  
cumparator.  
 
  In   cazul   incasso-­‐ului   bancile   nu   isi   asuma   nici   o   responsabilitate   daca  
importatorul   nu   efectueaza   plata,   ceea   ce   nu   reprezinta   o   masura  
asiguratorie  pentru  exportator.  
  Avantajele  incasso-­‐ului  sunt  rapiditatea  cu  care  exportatorul  işi  poate  
încasa   banii   respectivi   si   costurile   mai   mici   ale   comisioanelor   şi   spezelor  
bancare.  
  Dezavantajul  incasso-­‐ului  il  reprezinta  riscul  de  neplată.  
 
Scrisoarea  de  garantie  bancara  
  Garantia   bancara   este   o   obligatie   irevocabila   de   plata   a   unei   banci   in  
cazul   neindeplinirii   conditiilor   contractuale   de   catre   o   terta   parte   si  
reprezinta  un  angajament  separat  de  datoria  ordonatorului.  
  Tipurile  de  garantii  bancare  in  functie  de  obiectul  contractului:  

4
• garantie   bancara   pentru   licitatii   –   folosita   in   conexiune   cu  
licitatiile   publice   si   este   initiata   de   o   firma   participanta   la  
licitatie  pentru  a  garanta  valoarea  ofertei.  
• garantie   bancara   de   buna   executie   –   asigura   faptul   ca  
mrfurile   vor   fi   livrate   in   concordanta   cu   conditiile   din  
contract.  
• garantie  bancara  de  restituire  a  avansului  –  apare  in  situatia  
in   care   cumparatorul   efectueaza   o   plata   in   avans  
furnizorului  iar  acesta  nu  respecta  obligatiile  sale  ce  decurg  
din  acreditivul  documentar.  
• garantie  pentru  credite.  
 
Vinculatia  
  Este   o   modalitate   in   care   marfurile   nu   sunt   expediate   direct   de   catre  
exportator   importatorului,   ci   pe   adresa   unei   banci.   Banca   pune   marfurile  
respective  la  dispozitia  importatorului  numai  dupa  ce  acesta  accepta  si  face  
plata.    Aceata  modalitate  se  foloseste  putin  pentru  ca  este  greoaie.  
 
Acreditivul  
  In   comertul   international   este   foarte   important   a   alege   modalitatea  
cea   mai   convenabila   tranzactionare   si   de   a   formula   clauze   asiguratorii   cat  
mai  potrivite.    
  Este  cea  mai  costisitoare  modalitate  de  plata,  spezele  si  comisioanele  
bancare  sunt  destul  de  ridicate,  dar  cu  toate  acestea  este  foarte  mult  folosit  
pentru   că   oferă   siguranţță   ambilor   parteneri.   Importatorul   ştie   că   va   primi  
mărfurile   respective   la   timp   şi   la   calitatea   prevăzută   în   contract   iar  
exportatorul  ştie  că  dacă  îşi  îndeplineşte  obligaţțiile  va  încasa  sigur  banii.  
  Acreditivul  presupune  virarea  unui  fond  la  dispoziţția  exportatorului  din  
disponibilităţțile   importatorului   şi   la   ordinul   acestuia.   Importatorul   dă   acest  
ordin   băncii   sale   din   fondul   respectiv   făcându-­‐se   plata   contra   documente,  
dacă  contractul  a  fost  onorat  de  exportator.    
  Acreditivul   da   posibilitatea   acordarii   unui   credit   documentar   care  
apare  sub  forma  unei  plati  prealabila  livrarii  marfurilor.  Obligatia  pe  care  o  

5
banca   si-­‐o   ia   fata   de   exportator,   ca   daca   va   respecta   contractul,   are  
siguranta  ca  va  incasa  pretul  marfii  livrate  sau  a  serviciului  prestat.    
  Prin  credit  documentar  se  intelege  un  angajament  prin  care  o  banca  se  
obliga  in  numele  unui  client  ordonator  sa  faca  plata  direct  sau  sa  autorizeze  
alta   banca   sa   faca   platile   catre   beneficiarul   pe   care-­‐l   indica   ordonatorul   si   sa  
accepte  sau  sa  negocieze  cambii  trase  de  banca  sa  de  catre  tertul  beneficiar  
 
Părţțile  implicate  în  derularea  acreditivului  sunt  următoarele:  
1)  importatorul  (ordonatorul),  care  dă  instrucţțiuni  băncii  sale  cu  
privire  la  deschiderea  acreditivului  pe  baza  condiţțiilor  stipulate  în  
contractul  de  vânzare-­‐cumpărare;  
2)  banca  emitentă  (ordonatoare)  care  deschide  acreditivul;  
3)   banca   avizatoare   care   înştiinţțează   clientul   său   despre  
deschiderea   acreditivului,   transmiţțându-­‐i   o   copie   a   scrisorii   de  
deschidere  a  acreditivului;  
4)   exportatorul   (beneficiarul),   care   expediază   mărfurile   şi   apoi  
depune   la   banca   sa   documentele   întocmite   în   strictă  
conformitate  cu  condiţțiile  din  acreditiv.  
 
Pentru   ca   un   acreditiv   sa   fie   valabil   el   trebuie   sa   contina   anumite  
elemente  si  documente.  
Elementele  definitorii  conţțin  date  privind  părţțile  implicate  în  derulare,  data  
şi  locul  emiterii,  data  şi  locul  expirării  valabilităţții  
Documentele   obligatorii   ce   trebuie   specificate   în   acreditiv   sunt   factura   şi  
documentul   de   transport.   Uneori   se   specifică   şi   poliţța   de   asigurare,   în  
funcţție  de  modul  de  livrare  (CIF,  FOB  etc.).  
Elementele   referitoare   la   etapa   de   utilizare   a   acreditivului,   care   conţțin  
instrucţțiuni   de   rambursare   pentru   banca   avizatoare   legate   de   modalitatea  
efectivă  de  rambursare,  atât  a  contravalorii  mărfurilor,  cât  şi  a  cheltuielilor  
bancare  ocazionate  de  operaţțiunea  efectuată  în  cadrul  acreditivului.  
 
 
 
 
6
 
Acreditivele  se  pot  clasifica  din  mai  multe  puncte  de  vedere:  
1. dupa  angajamentul  asumat  (d.p.d.v.  operational)  
a. acreditiv   revocabil   –   acel   tip   de   acreditiv   care   poate   fi   modificat  
sau   chiar   anulat   in   perioada   de   timp   de   la   deschiderea  
acreditivului  si  pana  in  momentul  in  care  se  depun  documentele  
la   banca,   pentru   ca   banca   sa   faca   plata.   Este   un   tip   de   acreditiv  
care   nu   trebuie   acceptat   in   situatia   in   care   esti   exportator   pentru  
ca  puteti  avea  surpriza  modificarii  conditiilor.  
b. acreditiv   irevocabil   –   acel   acreditiv   la   care   banca   este   in   mod  
irevocabil  obligata  sa  faca  plata  daca  conditiile  din  acreditiv  sunt  
respectate.  Pentru  a  fi  irevocabil  un  acreditiv  trebuie  sa  se  inscrie  
expres   in   el   acest   lucru.   Modificarea   acreditivului   irevocabil   se  
poate   face   doar   cu   acordul   ambelor   parti   implicate.   Datorita  
sigurantei   pe   care   o   au   exportatorii   folosind   acest   tip   de  
acreditiv,   acreditivul   irevocabil   este   practic   cel   folosit   in   relatiile  
comerciale  externe.  
 
2. din  punct  de  vedere  al  certitudinii  de  plata:  
a. acreditiv   neconfirmat   –     este   un   acreditiv   irevocabil   care   se  
deruleaza   intre   cele   doua   banci   fara   sa   intervina   un   alt  
angajament  de  plata  peste  cel  garantat  de  acreditiv.  
b. Acreditivul   confirmat   –   este   utilizat   atunci   cand   beneficiarul   sau  
banca   sa   nu   au   suficienta   incredere   in   banca   straina   ordonatoare  
care   l-­‐a   deschis.   In   situatia   aceasta   beneficiarul   sau   banca   lui  
solicita   din   partea   unei   banci   cu   reputatie   solida   din   tara  
importatorului   sau   dintr-­‐o   tara   terta   sa   confirme   acreditivul.  
Acest  tip  de  acreditiv  presupune  blocarea  unor  resurse  financiare  
nu   numai   in   relatia   cu   banca   emitenta   si   clientul   sau   ci   si   intre  
banca  confirmatoare  si  banca  care  efectueaza  decontarea  
 

7
3. dupa  domiciliere  (locul  unde  va  avea  loc  plata  definitiva  a  contravalorii  
documentelor  prezentate):  
a. acreditivul   domiciliat   la   banca   cumparatorului   (importator)   –  
exportatorul   nu   poate   sa-­‐si   incaseze   banii   decat   dupa   ce  
documentele  ajung  la  banca  din  tara  importatorului,  deci  trece  o  
perioada   de   timp   mai   lunga   pana   cand   importatorul   primeste  
documentele   de   la   banca   si   face   verificarea   lor.   Incasarea  
exporturilor   cu   un   asemenea   tip   de   acreditiv   prezinta  
dezavantajul  ca  fondurile  se  incaseaza  cu  intarziere,  creste  riscul  
de   neplata   corespunzator   perioadei   mai   mari   de   incasare,   toate  
cheltuielile   legate   de   acreditiv   si   prelungirea   termenului   se  
suporta  de  exportator.  
b. acreditivul  domiciliat  la  banca  vanzatorului  exportator  –  in  acesta  
situatie   exportatorul   incaseaza   mai   rapid   fondurile   si   in   plus  
acesta  nu  cheltuieste  in  plus  cu  comisioane  si  speze  bancare.  
c. acreditivul   domiciliat   la   o   banca   terta   –   este   situatia   in   care  
partile   nu   cad   de   acord   ca   acreditivul   sa   fie   deschis   in   una   din  
tarile  lor.  
 
4. din  punct  de  vedere  al  momentului  platii:  
a. acreditiv   platibil   la   vedere   –   plata   se   face   dupa   ce   documentele  
au  fost  prezentate  la  banca  si  verificate.  Termenul  de  plata  este  
de   3-­‐5   zile   din   momentul   depunerii   documentelor,   acest   timp  
fiind   necesar   bancilor   pentru   a   putea   efectua   controlul   asupra  
respectarii   termenelor   si   conditiilor   stipulate   in   acreditiv   si  
pentru  a  putea  dispune  transferul  valutei.  
b. acreditiv   platibil   la   termen   –   plata   nu   este   initiata   dupa  
prezentarea  documentelor  ci  la  o  data  fixa  stabilita  de  parti.  Plata  
la  termen  permite  importatorului  sa  beneficieze  de  o  perioada  de  
gratie   si   asigura   exportatorul   ca   plata   se   va   face   la   o   data   fixa  

8
numita   scadenta   si   care   este   independenta   de   data   expirarii  
valabilitatii  acreditivului.  
 
 
Tipurile  de  acreditive  documentare:  
Acreditiv   transferabil   –   trebuie   sa   contina   expres   clauza   de   transfer,   adica  
beneficiarul  da  dispozitie  bancii  sa  faca  transfere  acreditivul  in  parte  sau  in  
totalitate  unui  al  doilea  beneficiar.  In  functie  de  transferabilitate  acreditivele  
pot  fi:  
•  acreditiv   transferabil   in   favoarea   unui   alt   beneficiar   –   este   tipul   de  
acreditiv   care   se   foloseste   atunci   cand   firma   furnizoare   are   indoieli  
privind  posibilitatea  de  a  livra  marfa  respectiva,  el  este  de  acord  cu  
un   asemenea   tip   de   acreditiv   pentru   ca   pastreaza   in   rezerva  
posibilitatea   de   a   transfera   acreditivul   in   favoarea   unui   alt   furnizor.  
De   precizat   ca   transferarea   se   poate   face   numai   in   conditiile   si  
termenii  prevazuti  in  acreditivul  initial.  
• acreditiv   transferabil   de   la   o   banca   la   alta.   Beneficiarul   poate   sa  
ceara   ca   acreditivul   respectiv   sa   fie   platit   de   catre   alta   banca   decat  
cea   la   care   el   a   fost   deschis.   Este   bine   in   situatia   in   care   sunteti   in  
situatia   sa   se   accepte   un   transfer   numai   catre   o   banca  
corespondenta  bancii  cu  care  lucrati.  
 
Acreditiv  netransferabil  –  este  acreditivul  clasic  ce  nu  poate  fi  transferat.  
 
Acreditivul   utilizabil   total   sau   partial   –   contine   clauza   prin   care   poate   fi  
folosit  partial  sau  total  in  valoare  proportionala  cu  volumul  livrarii  facute.  
 
Acreditivul  cu  livrari  esalonate  –  plati  in  transe  –  este  utilizat  la  marfurile  ce  
pot  fi  livrate  in  transe  pentru  care  se  intocmeste  un  singur  acreditiv,  dar  cu  
un   grafic   strict   de   livrari.   Daca   din   diferite   motive   una   din   transe   nu   este  

9
livrata   conform   graficului,   plata   se   face   prin   alta   modalitate   de   plata,  
urmand  ca  plata  restului  de  livrari  sa  se  faca  in  baza  acreditivului  dechis.  
 
Acreditivul  utilizabil  prin  trate  -­‐    se  foloseste  atunci  cand  exportatorul  nu  are  
suficienta   incredere   in   cumparator   si   trage   trate,   cambii.   Se   trage   asupra  
unei  banci  di  tara  sa  sau  din    tara  importatorului.  Este  necesar  ca  actele  trate  
sa   fie   acceptate   de   banca   pentru   ca   in   acest   fel   exportatorul   obtine   garantia  
ca  plata  este  irevocabila.  
 
Acreditivul   revolving   –   se   reinnoieste   –   are   caracteristica   urmatoare:   pe  
masura  utilizarii  lui  isi  poate  reinnoi  valoarea  pana  la  limita  valorii  la  care  a  
fost   deschis.   Este   recomandat   sa   fie   folosit   atunci   cand   relatiile   dintre  
exportator    si  importator  sunt  de  durata  si  au  incredere  reciproca;  pentru  a  
nu  deschide  un  acreditiv  la  fiecare  operatiune  dechide  acest  acreditiv  ce  se  
reinnoieste  pe  parcurs,  dar  pana  la  limita  valorii  initiale.  
 
Acreditivul  back  –  to  –  back  –  ajutator  –  este  situatia  in  care  se  deschide  un  
acreditiv   de   import   pe   baza   unui   acreditiv   de   export.   Acesta   se   intampla  
atunci  cand  rambursarea  unui  acreditiv  este  prevazuta  prin  intermediul  unui  
alt  acreditiv  al  carui  ordonator  este  beneficiarul  celuilalt.  
 
Acreditivul   red   clause   –   este   o   favoare   speciala   facuta   exportatorului   ce  
permite   bancii   sa-­‐i   plateasca   exportatorului   avansul   in   contul   viitoarelor  
livrari.   Avansurile   sunt   gandite   pentru   a-­‐l   ajuta   pe   exportator   sa-­‐si   procure  
componenetele   (parti,   materii   prime   ale   caror   marfuri   le   va   livra)   dar   si  
pentru  prelucrarea  acestora,  suportarea  cheltuielilor  de  transport  functie  de  
conventia   incheiata   sau   pentru   plata   primelor   de   asigurare.   De   obicei   un  
importator   accepta   sa   plateasca   avansul   cand   obiectul   tranzactiilor   sunt  
marfuri   sau   servicii   de   care   el   este   convins   ca-­‐i   vor   aduce   profituri  
corespunzatoare.    
 
10
Acreditivul   subsidiar   –   este   vorba   de   situatia   in   care   exportatorul   este   o  
firma   intermediara,   el   nefiind   si   producatorul   marfurilor   respective.   Atunci  
in   situatia   in   care   acreditivul   de   export   este   deschis,   el  deschide   un   acreditiv  
subsidiar  intern  in  favoarea  producatorului  de  marfuri  sau  a  prestatorului  de  
servicii.  
 
Acreditivul   de   rambursare   –   este   un   ordin   pe   care   banca   il   da   unei   banci  
corespondente   din   strainatate   de   a   tine   la   dispozitia   unei   terte   banci   o  
anumita  suma  de  bani.  
 
 

11