Sunteți pe pagina 1din 18

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ “ APELE ROMÂNE “ R.A.

DIRECŢIA APELOR JIU CRAIOVA


S. G. A. MEHEDINŢI
Aleea Nuferilor nr. 12, Bl. L2, Sc.1, Drobeta Turnu Severin
E-mail: dispecer@sgamh.daj.rowater.ro
Tel. 0252 - 314993; 0252 - 316626; 0788 - 609236 Fax. 0252 - 313873

A. PREZENTARE GENERAL{

Administra\ia Na\ional[ “Apele Rom`ne” este institu\ia statului care are rolul
de a implementa politica na\ional[ din domeniul gospod[ririi apelor @n Rom`nia ]i
directivele europene din acest domeniu.

Apele Rom`ne @n actuala structur[ a fost @nfiin\at[ @n conformitate cu OUG


107/2002 av`nd scopul de a gestiona Sistemul Na\ional de Gospod[rirea Apelor, de
administrare a resurselor de ap[, gestionarea re\elei na\ionale de observa\ii ]i
m[sur[tori hidrologice, hidrogeologice ]i de calitate a resurselor de ap[ ce apar\in
domeniului public de interes na\ional.

Apele Rom`ne @n conformitate cu prevederile Legii 310/2004 are statut de


institu\ie public[ de interes na\ional afl`ndu-se sub autoritatea Ministerului Mediului ]i
Gospod[ririi Apelor, desf[]ur`ndu-]i activitatea pe baz[ de gestiune economic[ ]i
autonomie financiar[.

Administra\ia Na\ional[ “Apele Rom`ne” are @n structura sa DIREC|II DE


APE, organizate pe bazine ]i grupuri de bazine hidrografice.

SISTEMUL DE GOSPOD{RIRE A APELOR MEHEDIN|I este subunitate a


DIREC|IEI APELOR JIU CRAIOVA ]i @]i desf[]oar[ activitatea @n jude\ul
Mehedin\i av`nd @n administrare cursurile de ap[ codificate cuprise @ntre CERNA la
vest ]i JIU la est, iar la nord ]i sud limitele jude\ului.

1. DATE GENERALE

 Adresa : Str. Aleea Nuferilor nr. 12, Bl. L2, Sc. 1, Dr.Tr. Severin
Tefefon : 0252 / 314993, 316626, Fax : 0252 / 313873
E.mail : dispecer@sgamh.daj.rowater.ro
 Suprafa\a bazinal[ total[ :
4.933 km2 din care @n administrare 4.572 km2
 Lungimea cursurilor de ap[ codificate @n jude\
1.522 km din care @n administrare 1.265 km
 Popula\ia 306.732 locuitori
 Volume de ap[ prelevate 2004
- suprafa\[ 65 milioane mc
- subteran 2 milioane mc
 Lacuri de acumulare :
Por\ile de Fier I - volum 2.400 mil. mc
Por\ile de Fier II - volum 800 mil.mc
 Lucr[ri pentru combaterea inunda\iilor
- ap[r[ri de maluri 62,9 km
- regulariz[ri albii 121,5 km
- @ndiguiri 151,3 km
 Obiective ap[rate :
- localit[\i 22
- obiective industriale 23
- case ]i gospod[rii 1.100
- cai ferate 13 km
- drumuri 191 km
 Sistemul de monitoring integrat al apelor
- 2 sta\ii hidrologice
- 93 foraje hidrogeologice
- 26 posturi hidrometrice
subsistem “ape curg[toare de suprafa\[“
- 16 sec\iuni de caracterizarea corpurilor de ap[
- 3 sec\iuni de grani\[
- 7 sec\iuni de referin\[
- 1 sec\iuni de potabilizare
- 1 sec\iune de caracterizare a cursului de ap[ @n flux rapid cu
transmitere zilnic[
subsistem “lacuri naturale ]i artificiale”
- 13 sec\iuni de caracterizare
- 6 sec\iuni de referin\[
subsistem “ape subterane freatice”
- 8 sec\iuni - foraje reprezentative
subsistem “ape uzate”
- 43 surse de poluare reprezentative

 Principalele cursuri de ap[ sunt :


- fl. Dun[rea L = 195 km Qmma = 5.420 m3/s
- r`ul Motru L = 78 km Qmma = 8,54 m3/s
- r`ul Topolni\a L = 44 km Qmma = 1,47 m3/s
- r`ul Blahni\a L = 56 km Qmma = 0,53 m3/s
- r`ul Drincea L = 79 km Qmma = 0,80 m3/s
- r`ul Bahna L = 35 km Qmma = 0,61 m3/s
 Suprafa\a albiilor minore 10.719 ha

2. SITUA|IA ZONAL{ A FL. DUN{REA

Dun[rea ca m[rime, este al doilea fluviu al Europei, dup[ Volga, av`nd un bazin de
recep\ie de 817.000 km2 ]i o lungime de 2.912 km.
La confluen\a cu r`ul Nera (km 1075) Dun[rea intr[ pe sectorul rom`no-s`rbesc
alc[tuind o frontier[ comun[ de 229,5 km p`n[ la confluen\a cu Timocul (km 845,5).
Hidrologia fl. Dun[rea @n sectorul Por\ile de Fier s-a stabilit @n baza @nregistr[rii
nivelurilor zilnice la mira de la Or]ova pe 122 ani ]i a 58 m[sur[tori de debite @n
acela]i profil.
Q mma = 5.420 mc/s
Q med an ploios = 7 .930 mc/s
Q med an secetos = 3.720 mc/s
Q max @nregistrat = 15.900 mc/s (@n anul 1981)
Q min @nregistrat = 1.040 mc/s (@n anul 1948)

3. ASIGURAREA SURSELOR DE AP{ BRUT{ PENTRU ALIMENTAREA


CU AP{ A FOLOSIN|ELOR

a. Localit[\i urbane
 Drobeta Tr. Severin - fl.Dun[rea, Q m = 653 l/s
 V`nju Mare - subteran, Q m = 6,8 l/s
 Baia de Aram[ - subteran, Q m = 3,7 l/s
 Strehaia - subteran, Q m = 6,9 l/s
b. Localit[\i rurale
 Localit[\ile rurale care au aliment[ri cu ap[ @n sistem centralizat
- 50; cu 188,3 km re\ele distribu\ie
c. Industrie
Pentru anul 2005 necesarul de ap[ conform balan\ei de ap[ este de 64
milioane mc, fiind asigurat @n mare parte de fl. Dun[rea.
d. Agricultur[
Pentru anul 2005 necesarul de ap[ este de 31 milioane mc, sursa fiind
asigurat[ din fl.Dun[rea.

4. PROTEC|IA CALIT{|II APELOR

Din punct de vedere chimic, @n sec\iunile de control efectuate, rezultatele


@ncadreaz[ calitatea apelor @n general @n clasa de calitate II conform Normativului
privind obiectivele de referin\[ pentru clasificarea calit[\ii apelor de suprafa\[ aprobat
prin Ordinul 1146/2002 al M.A.P.M.
Din punct de vedere biologic gradul de cur[\enie ]i indexul saprobic @ncadreaz[
cursurile de ap[ @n general @n clasa a II - a de calitate, stare ecologic[ bun[, zon[ de
saprobitate B - mezosaprob[.
Din punct de vedere bacteriologic toate cursurile de ap[ se @ncadreaz[ @n clasa a
II - a de calitate conform Normativului privind obiectivele de referin\[ pentru
clasificarea calit[\ii apelor de suprafa\[ aprobat prin Ordinul 1146/2002 al M.A.P.M.

5. PROGRAME DE ETAPIZARE

Programele de etapizare, parte integrant[ din autoriza\iile de gospod[rire a apelor


emise utilizatorilor de ap[, cu putere juridic[, nominalizeaz[ lucr[rile ]i m[surile
necesare, termenele de @ncepere a execu\iei ]i termenele PIF, valoarea lucr[rilor
defalcate pe ani, responsabilit[\i care s[ conduc[ la @ncadrarea efluentului final @n
prevederile NTPA 001/2002. NTPA 002/2002, H.G. 118/2002.
 Valoarea investi\iilor realizate @n 2004 - 35.121 milioane lei, (planificat
21.624 milioane lei la principalii agen\i economici - R.A.A.N. - ROMAG
PROD; ROMAG TERMO; S.C. CELROM S.A, etc.)
 Valoarea investi\iilor planificate pentru anul 2005 - 32.500 milioane lei

6. PATRIMONIU

Sistemul de gospod[rire a apelor Mehedinti administreaz[ ]i exploateaz[ apele


de suprafa\[ ]i subterane, albiile minore, b[l\iile, lacurile naturale ]i artificiale, precum
]i lucr[rile hidrotehnice aferente din jude\ @n scopul men\inerii la parametrii nominali
a SISTEMULUI NA|IONAL de GOSPOD{RIRE a APELOR.

#n acest sens asigur[:

 activitatea de exploatare ]i @ntre\inere a cursurilor de apa


 activitatea de ap[rare @mpotriva inunda\iilor ]i cadastru
 controlul utilizatorilor de apa si al lucrarilor construite pe ape sau au legatura cu
apele,
 colaborarea permanenta cu comisiile de dezastre, cu unitatile de ordine publica, cu
autoritatile publice teritoriale,
 interventia in scopul reducerii treptate a poluarilor apelor subterane,
 rela\ii interna\ionale pentru ape de frontier[
 programul national de implementare a prevederilor legislatiei armonizate cu
directivele Uniunii Europene in domeniul gospodaririi durabile a resurselor de apa
 dimensiunea economica
 elaborarea balantei apei pe bazine hidrografice,
 realizarea registrului zonelor protejate in conformitate cu directivele U.E.
 administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului de veghe
hidrologica si hidrogeologica,
 monitorizarea starii si evolutiei cantitative si calitative a apelor,
 avizarea lucrarilor ce se executa pe ape sau au legatura cu apele, eliberarea
autorizatiilor de gospodarire a apelor,
Valoarea patrimoniul Sistemului de Gospod[rire a Apelor este estimat la cca.118
miliarde lei ]i este format din:
 diguri pe Orevi\a, Bulba, Hu]ni\a cu o lungime de 22,3 km
 regulariz[ri pe Crihala, Jido]ti\a, |urlui, Bulba, Orevi\a, Valea Ora]ului,
Hu]ni\a, Blahni\a, Oste]cova ]i Drincea cu o lungime de 52,9 km
 ap[r[ri de mal la Racov[\ ]i Bahna pe o lungime de 1,1 km
 ax cadastral
 mijloace fixe (cl[diri)

7. ORGANIZARE

Conform organigramei aprobate de conducerea A.N. "Apele Rom`ne"


Sistemul de Gospod[rire a Apelor Mehedinti a beneficiat de la 1 octombrie 2003 de
urmatoarea structur[ de personal:
º muncitori 77
º tesa 41
º conducere 7
º Total 125
#n afara conducerii (director ]i contabil sef ) organigrama cuprinde urm[toarele
compartimente:
 laborator de calitatea apelor (11)
 administrare resurse de apa (6)
 administrare lucrari (5)
 dispecerat si aparare impotriva inundatiilor(6)
 resurse umane , rela\ii sociale , relatii cu publicul(2)
 Statia hidrologica (10)
 Sta\ii hidrometrice (8)
 forma\ii de diguri-regulariz[ri @n localit[\iile Tr.Severin, Strehaia,
Cujmir, Baia de Arama (34)
 Formatia reparatii intretinere si exploatare utilaje (6), propusa pentru
externalizare
 forma\ia service, interventii ]i mijloace de transport (21)
 comercial (2)
 financiar contabilitate (4)
 formatia masuratori hidrologice fl. Dunarea (6)
 administrativ (2)
Principalele atributii ale salaria\iilor din cadrul Sistemului de gospod[rire a
Apelor Mehedinti sunt:
 gospod[rirea unitara a resurselor de apa de suprafata si subterane si
protec\ia acestora @mpotriva epuiz[rii ]i degrad[rii,
 protectia si restaurarea resurselor de apa de suprafata si subterane si a
ecosistemelor acvatice pentru atingerea starii bune a apelor ,
 exploatarea, intretinerea si dezvoltarea infrastructurii Sistemului national de
gospodarire a apelor,
 monitorizarea hidrologica hidrogeoalogica si de calitate a resurselor de apa
 avizarea , autorizarea si controlul folosintelor de apa, al lucrarilor pe ape sau
in legatura cu apele,
 avertizarea si participarea la aplicarea masurilor pentru prevenirea,
combaterea si inlalurarea efectelor inundatiilor si a poluarilor accidentale,
 asigurarea implementarii prevederilor legislatiei armonizate cu directivele
U.E. din domeniul gospodaririi resurselor de apa,
 aplicarea de sanctiuni conform prevederilor legale in domeniu,
 @ntre\inerea cursurilor de ap[ ]i a lucr[rilor de asigurare a scurgerii apei
precum ]i ap[rarea @mpotriva inunda\iilor
 @ndeplinirea prevederilor conven\iilor @n domeniul apelor de frontier[.
realizarea registrului zonelor protejate in conformitate cu directivele U.E.

ACTIVIT{|I

1. ADMINISTRARE LUCRARI

Principalele sarcini ale acestei activit[\i sunt :

• urm[rirea comport[rii lucr[rilor ]i instala\iilor aferente pentru men\inerea lor


la parametrii optimi de func\ionare;
• elaborarea regulamentelor de exploatare ]i urm[rirea aplic[rii lor @n practic[,
pentru utilizarea optim[ a volumelor acumulate @n lacurile de acumulare;
• programarea ]i urm[rirea planului tehnic de exploatare-intre\inere, @n vederea
men\inerii lucr[rilor @ntr-o stare tehnic[ corespunz[toare;
• efectuarea observa\iilor, m[sur[torilor ]i interpretarea acestora privind
siguran\a construc\iilor, utiliz`nd at`t metode clasice, c`t ]i tehnici de
prelucrare ]i stocare automat[ a datelor;
• @ntre\inerea cursurilor de ap[ ]i a lucr[rilor realizate @n albii pentru asigurarea
scurgerii apelor.

Anual, prin cele patru forma\ii din teritoriu (Cujmir, Strehaia, Dr. Tr. Severin,
Baia de Arama ) S.G.A.Mehedinti execut[ lucr[ri de @ntre\inere ]i repara\ii pe cei
76,3 km de lucr[ri hidrotehnice proprii. Scopul acestor lucr[ri este men\inerea
capacit[\ii optime de func\ionare ]i prevenirea fenomenelor de inundabilitate. Sunt
vizate anual punctele critice ap[rute @n urma viiturilor sau altor factori distructivi cu
prioritate pe cursurile amenajate; @n func\ie de situa\iile critice ap[rute put`nd fi
executate lucr[ri ]i pe cursurile neamenajate.
Lucr[rile de @ntre\inere-repara\ii se execut[ @n baza unui Program anual, program
dimensionat @n func\ie de personalul existent la forma\ii, @n func\ie de utilajele din
dotare ]i de resursele financiare proprii. Acest program este supus aprob[rii Direc\iei
Ape Jiu Craiova ]i apoi A.N. "Apele Romane" Bucure]ti.
Volumul cheltuielilor de gospod[rire a apelor a fost dimensionat pentru anul
2003 la 5,8 miliarde lei pentru urm[toarele capitole:
• exploatare 0,5 miliarde lei
• @ntre\inere 1,7 miliarde lei
• repara\ii 3,4 miliarde lei
• I.C.A.D. 0,2 miliarde lei

2. ACTIVITATEA DE AP{RARE #MPOTRIVA INUNDA|IILOR }I


CADASTRU

Aceast[ activitate foarte important[ cuprinde:


- @ntocmirea ]i aplicarea planurilor de ap[rare @mpotriva inunda\iilor,
- verificarea periodic[ a lucr[rilor hidrotehnice de ap[rare, c`t ]i dup[
producerea unor fenomene ]i situa\ii deosebite,
- verific[ fluxul informa\ional-decizional prin diverse simul[ri,
- organizarea ]i @ndrumarea activit[\ii de cadastrul apelor @n jude\ul Mehedin\i,
actualiz`nd permanent Fondul na\ional de date de gospod[rirea apelor ]i de
valorificarea acestora.

#n anul 2003 s-a asigurat asisten\[ tehnic[ ]i @ndrumare pentru reactualizarea


planurilor locale de ap[rare la 62 de comisii locale comunale ]i or[]ene]ti.
La finele anului 2003 s-a intocmit Planul Judetean de Aparare Impotriva
Inundatiilor pentru perioada 2004 - 2007, iar in luna ianuarie 2004 s-a prezentat la
M.A.P.A.M. pentru aprobare. Prin ac\iunile @ntreprinse @n teren au fost verificate
sec\iuni de scurgere c`t ]i starea tehnic[ la un num[r de 89 poduri, 29 regulariz[ri ]i
@ndiguiri din administrarea altor beneficiari, c`t ]i 28 de regulariz[ri ]i @ndiguiri din
administrare proprie. Ca o concluzie se poate men\iona c[ starea digurilor ]i
regulariz[rilor din jude\ul Mehedin\i este @n general bun[ cu observa\ia c[ datorit[
inunda\iilor din perioada 1999-2003 unele lucr[ri s-au deteriorat ]i necesit[ anumite
repara\ii (@ndiguire Hu]ni\a la Pruni]or, @ndiguire Motru la Meri]-Bro]teni ]i
regularizare pr. Crihala la Tr. Severin, Regularizare Blahnita la Rogova.)
Situa\ia stocurilor de materiale ]i mijloace de ap[rare existente la nivelul
jude\ului ]i @n conformitate cu Normativul - cadru aprobat prin H.G.R. 638/99 este
mult sub cele prev[zute @n normativ la diver]i agen\i economici, iar la comisiile locale
]i or[]ene]ti este practic inexistent.
Cadastrul apelor este constituit din 94 de cursuri de ap[ @n lungime de 1.522
km, @n administrare S.G.A. Mehedin\i 69 cursuri @n lungime de 1.265 km ]i 1422
obiective cadastrale neconsumatoare din care 758 B.H. Dunare, 663 B.H. Jiu, 1 B.H.
Cerna. Monitorizarea obiectivelor cadastrale se refer[ la: configura\ia topografic[ a
re\elei hidrografice, configura\ia geologic[, vegeta\ie, ecosisteme, etimologie,
evenimente, elemente hidrologice ]i chimice, @ncadrarea administrativ[ ]i vecin[t[\i. #n
anul 2003 programul de urm[rire a fondului cadastral a fost realizat. S-au verificat 20
% din re\eaua hidrografic[ ]i 70 % din obiectivele cadastrale, reprezent`nd cca. 250
km cursuri de ap[ ]i cca. 900 obiective cadastrale.
Pentru evitarea producerii fenomenelor de inundabilitate @n jude\ul Mehedin\i
este necesar amenajarea urmatoarelor cursuri de ap[.
• Amenajare complexa Co]u]tea (L = 40 km, Ilovat - Corcova),
• Amenajare curs inferior Motru (L = 20 km, Fa\a Motrului),
• Amenajare curs inferior Racov[\ (L = 4 km, Ilovi\a), Valoare = 25 mld lei;
lucrare men\ionat[ pe lista de finan\are , (S.F. M.A.P.M.)
• Amenajare curs mijlociu Hu]ni\a (L = 18 km, Pruni]or - Ciochiu\a),
• Amenajare curs mijlociu Drincea (L = 30 km, Corl[\el - Izim]a),
• Amenajare curs inferior Topolni\a (L = 7 km, Hal`nga - Tr.Severin),
• Amenajare curs inferior }ovarna (L = 6 km, }ovarna),
• Amenajare curs inferior Pe]teana (L = 7 km, Bro]teni) ,
• Amenajare Ghelmegioaia (l = 9 km, Ghelmegioaia - Pruni]or),
• Amenajare pr.Vodita , val. 24 mld. lei (S.F. M.A.P.M.)

3. ACTIVITATEA HIDROLOGICA

Activitatea hidrologica s-a desfasurat prin Sta\ia hidrologic[ Tr.Severin.


#n anul 2003 activitatea Sta\iei hidro Tr. Severin s-a desf[]urat prin cele 15
postruri hidrometrice amplasate pe principalele cursuri interioare din jude\ ]i a constat
@n:
- m[sur[tori de niveluri la r`uri, lacuri de acumulare ]i foraje de observa\ii
- m[sur[tori de debite pe r`uri, izvoare, etc.
- m[surarea temperaturii apei ]i aerului
- m[surarea precipita\iilor
- m[surarea grosimii ]i densit[\ii stratului de z[pad[
- colectarea ]i transmiterea datelor ]i avertiz[rilor hidrologice @n cazul unor
fenomene meteo deosebite
- elaborarea prognozelor hidrologice ]i avertiz[rii privind evolu\ia scurgerii
- m[sur[tori de niveluri
- m[sur[tori de debite
- m[sur[tori de aluviuni @n suspensie
- m[surarea turbidit[\ii
- prelev[ri de probe de ap[ pentru analize fizico-chimice
Activitatea sta\iei s-a desf[]urat @n baza unui program anual vizat de S.G.A.
Mehedinti ]i D.A. Jiu Craiova ]i aprobat de " I.N.H.G.A." S.A.
Datele m[sur[torilor ]i observa\iilor efectuate de Sta\ia hidro stau la baza
@ntocmirii buletinelor informative, prognozelor ]i avertizarilor emise de dispeceratul
unit[\ii ]i care reflect[ zilnic situa\ia hidologic[ din jude\.

4. ADMINISTRARE RESURSE DE APA

Sarcina primordial[ a acestui birou este urm[rirea folosirii ra\ionale ]i protec\ia


apelor @mpotriva epuiz[rii ]i degrad[rii, c`t ]i asigurarea unor servicii de bun[ calitate,
@n conformitate cu prevederile contractelor economice @ncheiate cu utilizatorii.
 Programul de activitate privind monitoringul calitativ al apelor s-a @ntocmit
pe subsistemele:
a. "ape curg[toare de suprafa\["
- sec\iuni de control de ordinul I
Exist[ o sec\iune cu flux rapid - zilnic - ]i 6 (]ase) sec\iuni @n flux lent din
care 4 (patru) cu frecven\[ lunar[ ]i 2 (dou[) cu frecven\[ bilunar[.
- sec\iuni de control de ordin II - se urm[resc 12 (dou[sprezece) sec\iuni @n
flux lent din care 6 (]ase) cu frecven\[ lunar[ ]i 6 (]ase) cu frecven\[
trimestrial[.
b. "lacuri naturale ]i artificiale" - Se urm[re]te trimestrial calitatea apelor
@n lacurile Por\ile de Fier I ]i II.
c. "ape subterane freatice" - Trimestrial se urm[re]te calitatea apelor
freatice @n 17 foraje de studiu.

d. "ape uzate" - S-au monitorizat folosin\ele de ap[ aflate @n eviden\[ care


influen\eaz[ starea de calitatea resurselor de ap[ precum ]i cu obliga\iile ce decurg
din actele de reglementare ale acestor folosin\e.
 Programul privind folosirea ]i protec\ia apelor ]i urm[rirea realiz[rii
produc\iei urm[re]te analize la folosin\e ]i are @n vedere modul de respectare
a prevederilor @nscrise @n actele de reglementare, regulamentul de exploatare
]i @ntre\inere al folosin\elor, actele de constatare @ncheiate anterior ]i
reglement[rile @n domeniu (legi, ordine, standarde, etc), categorii de
folosin\e:
- aliment[ri cu ap[ potabil[ ]i industrial[,
- amenaj[ri pentru iriga\ii,
- amenaj[ri piscicole
- centrale hidroelectrice ]i lacuri de acumulare,
- folosin\e hidromecanice ]i balastiere.
 Activitatea de reglement[ri @n domeniul gospod[ririi apelor, respectiv
emiterea de avize, autoriza\ii, referate tehnice, notific[ri s-a desf[]urat conform
prevederilor din Legea Apelor 107/1996 ]i a Ordinelor 811/1999 , 1141/2002 emise de
M.A.P.A.M.
 Sistemul de Gospod[rire a Apelor Mehedinti prin compartimentele
func\ionale @]i aduce contribu\ia la elaborarea programelor de gospod[rire a apelor ]i a
sintezelor bazinale pentru:
- planul de gospod[rire integrat[ a calit[\ii ]i cantit[\ii apei din bazinele
hidrografice Dun[re ]i Jiu,
- planul de folosire a apei @n perioadele hidrologice normale ]i evacuarea
apelor uzate (balan\a apei)
- sinteza privind calitatea apei
- raport privind stadiul calit[\ii apei,
- planul de prevenire ]i de combatere a efectelor polu[rilor accidentale,
- hidrometria de exploatare,
- raport tehnic privind gospod[rirea apelor subterane
- urm[rirea realiz[rii programelor de etapizare
- situa\ia folosin\elor de ap[ pentru perioadele deficitare
- programul de alimentare cu ap[ a localit[\ilor rurale

Alte activit[\i legate de gospod[rirea apelor :calculul penalit[\ilor pentru dep[]irea parametrilor de calitate
-
constatarea ]i sanc\ionarea contraven\iilor @n domeniul apelor
-
buletinul lunar de calitate al apei
-
verific[ri @n teren ca urmare a sesiz[rilor primite de la persoane fizice sau
-
juridice
- ac\iuni tematice impuse de autoritatea central[ de gospod[rirea apelor
efectuate @n colaborare cu alte autorit[\i publice
- etc.
5. ACTIVITATEA LABORATORULUI DE CALITATEA APEI

Laboratorul are ca obiect de activitate analiza fizico-chimic[, biologic[ ]i


bacteriologic[ a apelor de suprafa\[, subterane, lacuri ]i ape uzate.
Analizele de laborator se efectueaz[ conform metodelor de analiz[ prev[zute @n
standardele @n vigoare, se practic[ @n special metode volumetrice, grosimetrice ]i
calorimetrice.
Laboratorul este @n faz[ final[ de acreditare parcurg`nd p`n[ @n prezent toate
etapele necesare acredit[rii.
Programul de activitate pentru laborator se @ntocme]te de S.G.A., se transmite la
D.A. Jiu, fiind apoi aprobat de c[tre conducerea A.N.Apele Romane Bucure]ti.
B. PROGRAM DE GUVERNARE
OBIECTIVELE PENTRU 2005

Activitatea curent[ se va desf[]ura @n urm[toarele direc\ii principale:


- integrarea european[ ]i cooperare interna\ional[
- administrarea resurselor de ap[
- administrarea lucr[rilor hidrotehnice
- dezvoltarea Sistemului Na\ional de Gospod[rire a Apelor

I. OBIECTIVE PENTRU ACTIVITATEA DE INTEGRARE EUROPEAN{


}I COOPERARE INTERNA|IONAL{

a. Contribu\ii la elaborarea Planului de management pentru bazinele hidrografice


Jiu ]i Dun[re
b. Reactualizarea folosin\elor de ap[ @n concordan\[ cu prevederile directivelor
Uniunii Europene
c. Monitorizarea surselor de ap[ destinate potabiliz[rii @n conformitate cu
prevederile directivelor Uniunii Europene
d. Monitorizarea evacu[rilor de la folosin\ele de ap[ @n conformitate cu
prevederile directivelor Uniunii Europene

II. OBIECTIVE PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTRAREA


RESURSELOR DE APA

1. CUNOA}TEREA RESURSELOR DE AP{, MONITORIZAREA ST{RII


}I EVOLU|IEI CANTITATIVE A RESURSELOR DE AP{

- ac\iuni pentru asigurarea func\ion[rii Sistemului Na\ional de Veghe Hidrologic[ ]i


Hidrogeologic[ (@ntre\inerea ]i repara\ia sta\iilor hidrometrice, dotarea cu aparatur[
performant[)

2. MONITORIZAREA ST{RII }I EVOLU|IEI CALITATIVE A


RESURSELOR DE AP{

- monitoringul de "supraveghere" ]i " opera\ional " pentru mediul de investigare


"APA"
- monitoringul de "supraveghere" pentru mediul de investigare " SUSPENSII }I
SEDIMENTE"
- monitoringul de "supraveghere" pentru mediul de investigare "BIOTA"
PROGRAMUL UNITAR CU PRIVIRE LA MONITORINGUL CALITATIV
AL APELOR SE REALIZEAZ{ DE C{TRE
APELE ROM~NE MEHEDIN|I PRIN PATRU SUBSISTEME

● SUBSISTEMUL "APE CURG{TOARE DE SUPRAFA|{"

- 16 sec\iuni @n flux lent caracteristice corpurilor de ap[ (Bazia], Amonte ]i aval


Dr.Tr. Severin - fl. Dun[rea; Bro]teni ]i Gura Motrului - r. Motru; Firizu ]i
Corcova - Co]u]tea; Amonte confluen\[ Dun[re - r. Blahni\a; Cujmir - r.
Drincea; Baia de Aram[ - pr. Bulba; Baia de Aram[ - pr. Brebina; Aval Strehaia
- r. Hu]ni\a; Schitul Topolni\ei, Aval batal ROMAG, Amonte confluen\[ Dun[re
- r. Topolni\a; Aval ROMAG PROD - pr. Ple]uva )
- 7 sec\iuni de referin\[ (Amonte Balta - pr. Iupca, Amonte Podu Grosului - r.
Drincea; Amonte Negre]ti - r. Hu]ni\a; Amonte sat Motru Sec - pr. Motru Sec;
Amonte confluen\[ Manu - pr. Pe]teana Hu]ni\ei; Amonte Ob`r]ia - pr. Brebina;
Amonte confl. Bahna - pr. Cam[na)
- 1 sec\iune de potabilizare (Dr.Tr. Severin - fl. Dun[rea)
- 3 sec\iuni de grani\[ (Bazia], Gruia, Pristol - fl. Dun[rea)
- 1 sec\iune @n flux rapid (Dr.Tr. Severin - fl. Dun[rea)

● SUBSISTEMUL "LACURI NATURALE }I ARTIFICIALE"

- 6 sec\iuni de referin\[ (G`rla Mare, Rotunda)


- 13 sec\iuni caracteristice (Por\ile de Fier I, Por\ile de Fier II, Rotunda, Zaton)

● SUBSISTEMUL "APE SUBTERANE FREATICE "

- 8 foraje reprezentative (Burila Mic[, Devesel, V`nju Mare, Vrata, etc.)

● SUBSISTEMUL "APE UZATE "

- 43 agen\i economici (R.A.A.N. - ROMAG PROD, ROMAG TERMO, S.C.


SECOM S.A. , S.C. CELROM S.A. , etc.)

3. ACREDITAREA LABORATORULUI

Laboratorul se afl[ amplasat la parterul sediului ]i are o suprafa\[ de cca. 250


mp. Aici se efectueaz[ analize fizico - chinice, biologice ]i bacteriologice.
Organigrama laboratorului beneficiaz[ de 11 salaria\i din care : 3
ingineri chimi]ti, 2 biologi, 1 tehnician, 4 laboran\i ]i un recoltator probe.
Av`nd @n vedere cerin\ele Directivelor Uniunii Europene @n domeniul apelor este
necesar a se determina @n laboratoarele de calitatea apelor cca. 120 indicatori defalca\i
pe medii de investigare astfel :
● MEDIUL DE INVESTIGARE "APA" - 82 - total din care :
- 37 indicatori fizico- chimici
- 30 substan\e prioritar periculoase
- 12 indicatori biologici
- 3 indicatori bacteriologici

● MEDIUL DE INVESTIGARE "SUSPENSII }I SEDIMENTE" - 27 - din


care :

- 17 indicatori pentru suspensii


- 10 indicatori pentru sedimente

● MEDIUL DE INVESTIGARE "BIOTA" - 12 - indicatori

#n urma dot[rii laboratorului cu aparatur[ performant[ pe programul "PHARE -


CBC - ECOLOGIZAREA DUN{RII", c`t ]i a lucr[rilor de amenajare finalizate, @n
decembrie 2004 Apele Rom`ne Mehedin\i au depus la RENAR documenta\ia pentru
acreditare. #n prima etap[ s-au propus pentru acreditare 19 indicatori defalca\i
astfel :

- 14 indicatori fizico -chimici @n :

- regim mineralizare - 8 (pH, calciu, sodiu, alcalinitate, duritate total[,


reziduu fix, cloruri, potasiu )
- regim oxigen - 2 (oxigen dizolvat, indice de permanganat)
- regim nutrien\i - 3 (nitri\i, nitra\i, fosfa\i)
- regim metale - 1 (fier total)

- 2 indicatori biologici ( plancton, bentos)

- 3 indicatori bacteriologici (coliformi totali, fecali, streptococi fecali )

CALITATEA APELOR

Lunar se emite "BULETINUL DE CALITATE A APELOR" @n B.H.Dun[re ]i Jiu


- Aproximativ 2700 indicatori de calitate ai apelor
- 2450 indicatori fizico -chimici
- 150 indicatori biologici
- 100 indicatori bacteriologici

#n vederea monitoriz[rii c`t mai corecte ]i operative a calit[\ii apelor de suprafa\[


din punct de vedere fizico-chimic, a fost aprobat[ prin Ordinul nr. 1618 / 24.10.2000 al
M.A.P.P.M., ca sec\iune de control reprezentativ[ din cadrul Sistemului Na\ional de
Supraveghere a Calit[\ii Apelor (S.N.S.C.A), sec\iunea aval municipiul Dr. Tr.
Severin, aflat[ la km fluvial 927, monitorizat[ @n flux rapid zilnic.
- se efectueaz[ 12 indicatori (pH, reziduu fix, cloruri, nitri\i, nitra\i, fenoli, cianuri,
amoniu, suspensii, fier total, temperatur[, indice de permanganat )
- clasa de calitate conform ORDINUL 1146/ 2002 este a II - a.

4. ASIGURAREA VOLUMELOR DE AP{ BRUT{ #N SURSE -


ALOCAREA RESURSELOR DE APA LA FOLOSIN|{

Asigurarea volumelor de ap[ brut[ @n surse, conform cerin\ei utilizatorilor este de


109 milioane mc , din care :

14 milioane mc - popula\ie
64 milioane mc - industrie
31 milioane mc - agricultur[

5. REGLEMENTAREA FOLOSIN|ELOR DE AP{ PRIN AVIZE }I


AUTIRIZA|II DE GOSPOD{RIRE A APELOR

Procedura ]i competen\ele de emitere a avizelor si autoriza\iilor de gospod[rire a


apelor este aprobat[ prin ORDINUL 1141/ 2002 al M.A.P.M.
Pentru anul 2005 Apele Rom`ne Mehedin\i au prev[zut @n Programul de Activitate
avizarea ]i autorizarea a 49 de folosin\e de ap[ (8 avize de gospod[rire a apelor ]i 41de
autoriza\ii)

6. ASIGURAREA ACTIVIT{|II DE INSPEC|IE }I APLICAREA DE


SANC|IUNI CONFORM PREVEDERILOR LEGALE

 Verificarea st[rii de cur[\enie a albiilor cursurilor de ap[


 Analiza ]i solu\ionarea sesiz[rilor primite
 Monitorizarea eventualelor situa\ii de polu[ri accidentale

7. CONSTITUIREA FONDULUI DE DATE DE HIDROLOGIE,


HIDROGEOLOGIE }I DE GOSPOD{RIRE A APELOR. ELABORAREA
SINTEZELOR DE GOSPOD{RIRE A APELOR

 Reactualizarea b[ncii de date privind calitatea apei brute ]i a apelor uzate pentru
anul 2004 - 2005;
 Crearea fondului de date privind func\ionarea sta\iilor de epurare a apelor uzate
pentru anul 2004;
 Contribu\ii la elaborarea sintezelor de gospod[rire a apelor:
 Raport tehnic privind gospod[rirea apelor subterane,
 Contribu\ii la balan\a apei
 Raport tehnic privind realizarea lucr[rilor pentru asigurarea cerin\elor de ap[ ale
folosin\elor ]i a programului de reabilitarea a sta\iilor de epurare
 Plan de prevenire ]i combatere a polu[rilor accidentale (reactualizare dac[ este
cazul)
 Raport privind colectarea, epurarea ]i evacuarea apelor uzate la nivel de jude\,
 Raport tehnic privind extrac\ia de nisipuri ]i pietri]uri @n 2004

III. OBIECTIVE PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A


LUCR{RILOR HIDROTEHNICE

 Realizarea programului de exploatare, @ntre\inere ]i repara\ii (8 miliarde lei )


 Asigurarea fluxului informa\ional prin dispecerat (tel., fax, e.mail)
 Avertizarea/alarmarea @n timp real cu privire la apari\ia unor fenomene
hidrologice periculoase (ex: inunda\ii)
 Asigurarea stocului minim de materiale ]i mijloace de ap[rare @mpotriva
inunda\iilor (HG.G 638/1999)
 Verificarea lucr[rilor hidrotehnice din administrarea proprie c`t ]i a altor
de\in[tori

IV. OBIECTIVE PENTRU ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE A


SISTEMULUI DE GOSPOD{RIRE A APELOR

 OBIECTIVE DE INVESTITII FINAN|ATE DE LA BUGET SAU


ALTE SURSE
- regularizare pr. Racov[\ la Ilovi\a (30 mld. lei)
- consolidare ]i regularizare pr. Vodi\a @n zona complex monahal Vodi\a (30
mld. lei) - proiecte finalizate
- amenajare pr. Co]u]tea @n sectorul Ilov[\ - confl. r`ul Motru
- amenajare r`ul Topolni\a @n zona Balote]ti - Dr. Tr. Severin - @n faza de proiectare

 PROGRAME EXTERNE

- PROIECTUL “PHARE - CBC - ECOLOGIZAREA DUN{RII”


Echipamente pentru monitorizarea calitativ[ ]i cantitativ[ a apei ]i sedimentelor
- 150.000 EURO - finalizat
- barc[ pentru prelevarea probelor
- sisteme pentru monitorizarea ihtiofaunei
- aparatur[ pentru laborator ]i hidrologie
- sta\ie automat[ pentru monitoringul calit[\ii apei
- PROIECTUL “CONTROLUL POLU{RII #N AGRICULTUR{” - finan\at de
Banca Mondial[ - faza preg[titoare ]i promovare a proiectului - Capacitatea Apelor
Rom`ne Mehedin\i pentru monitorizarea calit[\ii apelor subterane - 500.000 Euro
- PROIECTUL “ISPA - Mediu @n Dr.Tr. Severin” care trateaz[ sistemul de
alimentare cu ap[, distribu\ie, canalizare ]i sta\ie de epurare - 41,6 mil. Euro .
C. PROBLEME DEOSEBITE

1. ALIMENTAREA CU AP{ POTABIL{

a. Lista localit[\ilor propuse pentru extinderea ]i reabilitarea sistemelor de


alimentare cu ap[ pe urm[toarele dou[ intervale :
● 2004 - 2007 : sunt 14 (paisprezece) localit[\i propuse (Dr. Tr. Severin, V`nju Mare,
Strehaia, Podeni, Rogova, etc), costuri estimate 58 milioane Euro.
● 2008 − 2020 : sunt dou[ localit[\i propuse (Cujmir ]i P[tulele), costuri estimate 10
milioane Euro.

b. Lista localit[\ilor propuse pentru realizarea de sisteme noi de alimentare


centralizat[ cu apa :
● 2004 - 2007 : sunt propuse 66 (]aizeci ]i ]ase) localit[\i (Magheru, B`cle], Aurora,
Via]u, Cozia, Recea, etc), costuri estimate 65 milioane Euro
● 2008- 2020 : sunt propuse 40 (patruzeci) de localit[\i (Lumnic, Dobra, Ciochiu\a,
Cujmiru Mic, etc), costuri estimate : 30 milioane Euro.

2. EPURAREA APELOR UZATE

a. Lista localit[\ilor propuse pentru extinderea ]i reabilitarea sistemelor de


canalizare ]i/ sau sta\ii de epurare.
● 2004 - 2007 : sunt propuse 7 (]apte) localit[\i (Dr. Tr. Severin, Baia de Aram[,
Bala, V`nju Mare, etc), costuri estimate : 6,5 milioane Euro.
● 2008 - 2020

b. Lista localit[\ilor propuse pentru realizarea de sisteme noi de canalizare ]i/sau


sta\ii de epurare :
● 2004 - 2007 : sunt propuse 13 (treisprezece)localit[\i (Dr.Tr. Severin, Cujmir,
Rogova, Podeni, Gogo]u, etc), costuri estimate : 8,5 milioane Euro.
● 2008 - 2020 : sunt propuse 17 (]aptesprezece) localit[\i (Hinova, D[nceu, Devesel,
Butoie]ti, etc), costuri estimate : 7,5 milioane Euro.

3. OBIECTIVE DE INVESTI|II CU ROL DE AP{RARE


#MPOTRIVA INUNDA|IILOR

a. Obiective, cu proiectare finalizat[.


● Consolidare ]i regularizare pr. Vodi\a ]i afluen\i @n zona complexului Monahal
Vodi\a (cca 30 miliarde lei), capacit[\i: 0,3 km consolid[ri de mal; 0,11 km
stabilizare versan\i; 1 pod
● Regularizare pr. Racov[\ la Ilovi\a (cca 30 miliarde lei), capacit[\i: 1,7 km
amenajare albie; 2,33 km protec\ie de mal

b. Obiective aflate @n faz[ de proiectare

● Amenajare r`u Co]u]tea pe sectorul Ilov[\ - confluen\[ r`u Motru, capacit[\i: 38


km amenajare albie; 1 pod
● Amenajare r`u Topolni\a intre localit[\ile Balote]ti ]i Dr. Tr. Severin, capacit[\i:
15 km amenajare albie, 1 pod

c. Obiective propuse pentru proiectare @n 2005

● Amenajare pr. Ghelmegioaia, amonte localitate Ghelmegioaia - confluen\[ pr.


Hu]ni\a la Pruni]or, capacit[\i : 7 km recalibrare albie
● Decolmatare pr. Jido]ti\a la Gura V[ii, capacit[\i 0,5 km
● Repara\ii pereu ]i radier pr. Crihala sens giratoriu DE 70 la Dr. Tr. Severin,
capacit[\i : 0,3 km pereu ]i radier

d. Alte obiective necesare ce se propun

● Regularizare r`u Motru @ntre localitatea Fa\a Motrului - confluen\[ r`u Jiu (20
km regularizare albie)
● Amenajare pr. Drincea @ntre localit[\ile Corl[\el - Izim]a (30 km amenajare albie)
● Amenajare pr. }ovarna la }ovarna (5 km recalibrare albie)
● Amenajare pr. Hu]ni\a @ntre localit[\ile Pruni]or - Ciochiu\a (18 km reamenajare
albie).
D. MECANISMUL ECONOMICO - FINANCIAR

#n baza Legii Apelor nr. 310 / 2004,

Administra\ia Na\ional[ "Apele Rom`ne" este operatorul unic pentru


resursele de ap[ de suprafa\[ naturale sau amenajate, indiferent de de\in[torul cu orice
titlu al amenajerii ]i resursele de ap[ subterane, indiferent de natura lor ]i a instala\iilor
aferente, pentru activit[\ile specifice @n domeniul gospod[ririi apelor ]i pentru
valorificarea resurselor de ap[ de suprafa\[ ]i subterane cu poten\ialele lor naturale.

Cheltuielile curente ]i de capital ale Administra\iei Na\ionale "Apele Rom`ne"


se asigur[ din venituri proprii rezultate din aplicarea mecanismului economic specific
@n domeniul gospod[ririi resurselor de ap[, conform legisla\iei @n vigoare.

Mecanismul economic specific domeniului gospod[ririi cantitative ]i calitative a


resurselor de ap[ include:
 contribu\ii pentru utilizarea resurselor de ap[ pe categorii de resurse ]i
utilizatori,
 contribu\ii pentru primirea apelor uzate @n resursele de ap[,
 contribu\ii pentru exploatarea nisipurilor ]i pietri]urilor din albiile ]i
malurile cursurilor de ap[.

Finan\area investi\iilor privind lucr[rile, construc\iile sau instala\iile de


gospod[rirea apelor se asigur[ total sau par\ial, dup[ caz, din :
 bugetul de stat sau bugetele locale pentru lucr[rile de utilitate public[,
 fondurile utilizatorilor de ap[,
 fonduri ob\inute prin credite garantate de Guvern pentru lucr[ri de utilitate
public[.