P. 1
Teoria Educatiei Fizice Si Sportului

Teoria Educatiei Fizice Si Sportului

|Views: 604|Likes:
Published by Dora Zaharia

More info:

Published by: Dora Zaharia on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

CURS 1

BAZELE GENERALE ALE TEORIEI ŞI METODICII JOCULUI DE FOTBAL

1. OBIECTUL TEORIEI Şl METODICII JOCULUI DE FOTBAL Cunoaşterea multilaterală şi în profunzime a unui domeniu constituie o necesitate şi tot odată o condiţie pentru eficienţa acţiunilor celor ce activează în domeniul respectiv. Activitatea fotbalistcă constituie fără îndoială o realitate obiectivă si implicit un segment particular de cunoaştere. Studierea acestui fenomen revine Teoriei şi Metodicii jocului de fotbal, ca parte constitutivă a disciplinei ştiinţifice sportive - Fotbal. Jocul de fotbal trebuie privit multilateral, dar convergent şi analizat după criterii ştiinţifice. Cunostiinţele din domeniul fotbalului, atât cele referitoare la informaţia teoretică cât şi cele metodice, se constituie într-un sistem deschis, ce se îmbogăţeşte, diversifică şi se aprofundează continuu. Teoria şi metodica jocului de fotbal, ca parte constitutivă a teoriei şi metodicii generale a jocurilor sportive, are ca domeniu propriu de cercetare, studierea activităţii ludice specifice jocului de fotbal şi a influenţelor acestuia asupra personalităţii umane. Pentru aceasta dispune de un ansamblu de date teoretice şi practice, care îi asigură o bază proprie de autoperfecţlonare. Teoria şi metodica jocului de fotbal are metode proprii de cercetare, particularizate fenomenului, precum si legităţi specifice, concretizate în principii, cerinţe, norme şi reguli, caracteristice fotbalului. Înţeleasă în acest context teoria şi metodica fotbalului generalizează experienţa domeniului, transformându-o în norme de lucru, prospectând posibilităţile de îmbunătăţire continuă a efectului activităţii practice. Teoria fotbalului cuprinde un ansamblu foarte vast de cunoştiinţe, organizate într-un sistem logic şi coerent, care descrie şi explică acest fenomen. Avem deci de-a face cu două noţiuni : descrierea conţinutului jocului, care este în principal constatativă si explicarea lui, consecinţă a cunoaşterii lui profunde prin cercetare ştiinţifică. Teoria fotbalului trebuie considerată ca un sistem deschis, dinamic, complex, adaptiv şi anticipativ. Aceasta preia şi generalizează elementele practicii şi cercetării ştiinţifice proprii, precum şi elementele aparţinând altor ştiinţe sau activităţi cu care se află în corelaţie. Acestea reprezintă de fapt
1

principalele izvoare ale teoriei fotbalului. Existenţa unei teorii separate pentru jocul de fotbal s-a impus ca o necesitate, aceasta având de răspuns la numeroase si complexe probleme, precum studiul conţinutului jocului, istoricul jocului, procesul didactic, optimizarea componentelor antrenamentului, forma sportivă, selecţia, studiul concepţiei de pregătire şi joc, etc. Teoria fotbalului are un pronunţat caracter activ, reflectat în contribuţia la perfecţionarea practicii, lucru ce se realizează în principal prin componenta aplicativă a teoriei, metodica fotbalului. Metodica fotbalului este parte integrantă a teoriei fotbalului, ce exprimă şi valorifică funcţia aplicativă a acestuia. Metodica fotbalului preia şi adaptează la specific principiile, metodele şi mijloacele generale ale pedagogiei, ale ştiinţei educaţiei fizice şi sportului, metodicii antrenamentului sportiv, precum şi metodologia jocurilor sportive. Metodica fotbalului cuprinde principiile, metodele şi mijloacele specifice instruirii în fotbal. Acestea sunt preluate din activitatea practică şi din rezultatele cercetării ştiinţifice proprii, fiind apoi explicate si generalizate. Metodica fotbalului constă din cunoştinţele, priceperile şi deprinderile necesare tehnologiei instruirii şi educării jucătorilor şi echipelor. În acelaşi timp, este parte constitutivă şi indispensabilă a pregătirii specialiştilor domeniului. Principalele capitole şi activităţi componente ale metodicii fotbalului se referă la metodica selecţiei, a antrenamentului integral, metodica pregătirii pe factorii antrenamentului, planificarea şi evidenţa, metodica organizării activităţii fotbalistice, etc. Din expunerea conceptului despre metodica fotbalului reiese sarcina acesteia de a forma specialiştii domeniului, capabili să aplice în practică tehnologia pregătirii jucătorilor şi echipei, precum şi tehnologia specifică celorlalte sectoare aferente ( arbitrajul, organizarea, etc.). 1.1. FOTBALUL CA DISCIPLINĂ ŞTIINŢIFICĂ Fotbalul a parcurs de la apariţia lui şi până astăzi o lungă perioadă de dezvoltare şi progres, constituindu-se astăzi într-un domeniu foarte complex al vieţii sociale, într-o civilizaţie în care ştiinţa şi tehnica ocupă un loc prioritar, cunoaşterea multilaterală şi aprofundată a unui fenomen constituie o necesitate şi în acelaşi timp o condiţie pentru eficienţa acţiunilor tuturor celor care studiază şi activează în acest domeniu. În momentul actual, dispunem de un sistem de discipline ştiinţifice cu diferite grade de generalizare, ce formează „Ştiinţa educaţiei fizice si sportului", o sumă de discipline ştiinţifice ce abordează din diferite puncte de vedere domeniul sportiv. Prin logica propriei dezvoltări, concomitent cu dezvoltarea ştiinţei educaţiei fizice şi sportului, fotbalul si-a dobândit statutul de disciplină ştiinţifică.

2

Fotbalul constituie un domeniu particular de cunoaştere, care este studiat şi investigat de disciplina ştiinţifică Fotbal. Considerarea fotbalului ca disciplină ştiinţifică sportivă priveşte în principal specialiştii domeniului profesori si antrenori). Fotbalul ca disciplina ştiinţifică sportivă este integrat în teoria şi metodica jocurilor sportive şi împreună cu aceasta în ştiinţa educaţiei fizice şi sportului. Fotbalul este o disciplină de sinteză bio-psiho-socio-pedagogică, având ca obiect de studiu:

conţinutul jocului şi a întregii activităţi legate de fotbal, în vederea perfecţionării acestuia. legităţile si metodologia antrenamentului şi jocului în scopul maximalizării disponibilităţilor de performanţă individuală şi colectivă perfecţionarea multilaterală a fiinţei umane în contexul său social prin practicarea sistematică a jocului.

O primă caracteristică a fotbalului ca disciplină ştiinţifică este pluri şi interdisciplinaritatea, Fotbalul poate fi investigat atât de pe poziţiile ştiinţelor, ramurilor şi disciplinelor ştiinţifice care se ocupă de fiinţa şi personalitatea umană, cât şi prin coordonarea şi convergenţa cercetării ştiinţifice asupra aspectelor practice, teoretice, metodice şi organizatorice ale jocului. O altă caracteristică este aplicabilitatea, ce reiese din faptul că majoritatea investigaţiilor vizează perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de realizare a funcţiilor fotbalului, atât ca joc sportiv, cât şi ca mijloc de educaţie şi cultură. Cercetarea şi fundamentarea ştiinţifică în domeniu! fotbalului s-a realizat etapizat. Bogata experienţă practică, cercetarea ştiinţifică, literatura de specialitate, numeroasele studii, creşterea impresionantă a cantităţii şi calităţii sistemului competiţional, au contribuit la acumularea de numeroase cunoştinţe teoretice şi practice. Acestea au avut ca efect şi aprofundarea cunoaşterii în acest domeniu de activitate. Sistemul de cunoştinţe specific fotbalului, atât informaţia teoretică, cât şi priceperile şi deprinderile tehnice, tactice şi metodice se îmbogăţesc si diversifică continuu. Studierea fotbalului ca disciplină ştiinţifică sportivă în cadrul ştiinţei educaţiei fizice şi sportului a determinat şi întrebuinţarea unei terminologii ştiinţifice proprii ce cuprinde un sistem de termeni şi noţiuni cu care se operează în teoria şi practica acestuia. Fotbalul beneficiează de un microsistem terminologic propriu, deschis, care este în continuă creştere, fenomen caracteristic de altfel oricărui domeniu ştiinţific. Definirea termenilor specifici, elaborarea şi precizarea acestora 's-a impus ca o necesitate pentru interpretarea unitară a noţiunilor, ce permit comunicarea între specialişti, precum si între aceştia si jucători. Fotbalul ca disciplină ştiinţifică sportivă are metode de cercetare specifice ştiinţei educaţiei

3

care conduce şi coordonează activitatea fotbalistică în ţară. şi Facultăţile de Educaţie fizică şi sport.F.l.. cu federaţiile naţionale ale altor ţări participarea la competiţiile internaţionale.fizice şi sportului. modelarea.I. care îşi găseşte aplicabilitatea în unităţile şi formele de învăţământ care au drep scop formarea -calificarea şi perfecţionarea specialiştilor în fotbal. antropometria sportivă. a echipelor reprezentative naţionale si de club.F. etc.).F. afiliată la F.R. amicale şi oficiale. FOTBALUL CA DISCIPLINĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT Această ipostază a fotbalului reprezintă o parte componentă a conceptului despre acest joc sportiv. şcolile de antrenori.2. organ central cu statut de persoană juridică. metode sociometrice.FOTBALUL CA DISCIPLINĂ SPORTIVĂ Statutul şi denumirea de disciplină sportivă îi este conferit fotbalului de cadrul organizatoric şi sportiv instituţionalizat pe plan naţional şi internaţional. Ca părţi constitutive ale disciplinei ştiinţifice sportive fotbal avem: • teoria şi metodica jocului de fotbal • practica antrenamentului şi jocului • cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă. experimentul. precum şi a celorlalte ştiinţe conexe.E.N.I. Baza instituţională pentru fotbal cuprinde : • unităţile sportive constituite din echipe în asociaţii şi cluburi sportive ce se pregătesc organizat şi participă în competiţiile organizate conform unui calendar competiţional existenţa Federaţiei Române de Fotbal (F.. dar şi de particularizare. sub egida şi controlul F. de adaptare fa specificul jocului.F. 1.3.A.. Este vorba despre A. 4 . Aplicarea acestor metode de cercetare are un caracter complex. Enunţiativ. întreţine relaţii statutare cu F.A. precum şi de aderarea la organismul internaţional de coordonare şi conducere a acestei discipline sportive în relaţiile internaţionale.F. testele. iată câteva metode de cercetare utilizate în fotbal : documentarea.A. cu celelalte organisme internaţionale abilitate. observarea. • • 1.

o formă specifică de manifestare şi practicare a exerciţiului fizic. prin care se 5 • • . educaţia fizică şi fotbalul (j°c sportiv). Integrat fiind educaţiei fizice. Caracterul lui formativ se datorează cumulării efectelor sanotrofice cu influenţele şi efectele educative ale practicării acestuia. Practicarea fotbalului rezolvă multiple probleme ale educaţiei fizice şi sportive. Fotbalul este unul din mijloacele tipice ale educaţiei fizice si sportive modeme. Fotbalul reprezintă un mijloc principal al educaţiei fizice în învăţământul de toate gradele. cu precădere a celor specifice fotbalului dobândirea unor tehnici proprii jocului formarea personalităţii multilaterale a individului Ca mijloc al educaţiei fizice. cu precădere metodologice. ordonată prin regulamente precise şi unice. dintre care enumerăm : • • întărirea sănătăţii (funcţia sanotrofică ) dezvoltarea calităţilor biomotrice. modernizând conţinutul acesteia. Prin asimilarea de cunoştinţe. 1. există o relaţie de mare însemnătate teoretică şi practică. grupate într-o tehnică proprie.cursurile de instructori sportivi. teoretice şi practice. aceştia vor putea conduce procesul didactic de formare si perfecţionare a jucătorilor si echipelor ce vor activa în diversele eşaloane ale fotbalului. în acelaşi timp. prin activitatea ludică specifică practicării lui. priceperi şi deprinderi. Considerarea fotbalului ca mijloc al educaţiei fizice. alături de celelalte jocuri sportive. FOTBALUL CA MIJLOC AL EDUCAŢIEI FIZICE Fotbalul este unul dintre cele mai importante jocuri sportive colective. cu valoare educativă deosebită. între cele două activităţi sociale. o activitate socială subordonată cerinţei perfecţionării dezvoltării fizice şi capacităţii motrice a oamenilor. fotbalul este strâns legat de noţiunea de întrecere. reprezintă recunoaşterea funcţiei formative a acestuia. cât şi pentru realizarea obiectivelor şi funcţiilor educaţiei fizice. Cursanţii şi absolvenţii acestor unităţi de învăţământ trebuie să parcurgă şi însuşească toate elementele conceptului despre fotbal. Elementul cel mai elocvent al acestui raport este furnizat de infuzia de tehnică fotbalistică în sistemul mijloacelor educaţiei fizice.4. fotbalul urmăreşte valorificarea maximă a înclinaţiilor participanţilor spre acest domeniu de manifestare. ce contribuie la integrarea socială a tinerilor si la pregătirea lor multilaterală. aceasta din urmă reprezentând în esenţă utilizarea fotbalului atât pentru realizarea obiectivelor de instruire si de performanţă proprii. Fotbalul este un domeniu care include un sistem de exerciţii fizice diversificate. se realizează o fuziune între educaţia fizică şi sportivă.

1. Considerat sub acest aspect educaţional. fotbalul transmite cu generozitate un mesaj nobil către milioanele de simpatizanţi de îmbunătăţire a relaţiilor dintre oameni. diferenţiat în funcţie de obiectivele metodice ale etapei de antrenament respective. El este şi poate fi practicat în toate perioadele antrenamentului. capacitatea de autoorganizare si autoconducere. pregătitoare. care a apărut şi s-a dezvoltat odată cu civilizaţia. naţiuni şi continente. Fotbalul este în primul rând o creaţie a omului. atât în metodologia celorlalte jocuri sportive cât şl a celorlalte sporturi. Extinderea la nivel planetar si dezvoltarea accelerată. a valorii lui educative multilaterale. priceperi şi deprinderi de practică sportivă. precum şi stadiul de pregătire. competiţionale sau de tranziţie. fotbalul este un instrument unanim acceptat. practicarea lui constituind un act de cultură.5. cu un număr diferit de jucători. o cucerire culturală. întrecerea dezvoltă spiritul de colectivitate şi de competivitate. cu o puternică atracţie şi mobilizare a milioanelor de spectatori. ce contribuie la realizarea funcţiilor educaţiei fizice şi sportive. în aer liber sau în săli. Fotbalul este de departe cel mai frecvent utilizat sport complementar. În sinteză.6 FOTBALUL CA SPECTACOL SPORTIV Fotbalul este o creaţie a omului. dar si ca mijloc de agrement sportiv ţ odihnă activă. recreere sportivă). fotbalul poate fi folosit ca mijloc de pregătire a aparatului locomotor ( încălzire generală ). fiind o componentă importantă a culturii materiale si spirituale universale. Fotbalul poate fi socotit un limbaj universal al secolului nostru. ca mijloc de pregătire fizică generală. FOTBALUL CA SPORT COMPLEMENTAR Calitatea de sport complementar este atribuită fotbalului ca o consecinţă a influenţelor acestuia asupra calităţilor motrice si psihice. Din punct de vedere metodic. Fotbalul reprezintă şi avantajul de a putea fi practicat pe suprafeţe de teren de dimensiuni diverse. o componentă importantă a vieţii sociale. Fotbalul este unul dintre cele mai răspândite şi atractive jocuri sportive şi implicit spectacole 6 . a făcut ca fotbalul să devină o agreabilă formă de comunicare. 1. Într-o lume în care pacea şi echilibrul reprezintă şanse pentru supravieţuire. fotbalul contribuie la cultura sportivă a practicanţilor. ce însumează un sistem larg de cunoştinţe { informaţii ).evidenţiază calităţile individuale şi colective.

Jocul de fotbal nu este numai lupta dintre competitori pentru dovedirea superiorităţii ci si un spectacol pentru un public tot mai numeros şi mai exigent. numărul spectatorilor a celor din tribune. De aici necesitatea ca lupta sportivă. spectacolul fotbalistic a cunoscut forme si conţinuturi diverse. Influenţele exercitate de spectatori asupra jucătorilor şi antrenorilor nu sunt de neglijat. prestaţia echipelor în teren să aibă caracteristicile unui spectacol. Spectatorul apreciază subtilităţile tehnice. în decursul anilor. iar exigenţa şi pretenţiile sale faţă de calitate sunt pe deplin justificate. dominat de principiul fair-play-ului. Astăzi.sportive. acţiunile si combinaţiile spectaculoase. Participarea publicului este resimţită dintotdeauna în mod specific de către jucători. a celor din faţa televizoarelor a crescut în mod exploziv. golurile ingenios marcate şi îşi manifestă din plin şi zgomotos entuziasmul pe care toate acestea le produc. Marile competiţii cu caracter continental şi mondial. Nevoia de spectacol a marelui public a stimulat şi creşterea spectaculozităţii jocurilor. stârnesc un interes considerabil în rândul spectatorilor. 7 . Spectatorul cunoaşte foarte bine jocul.

indienii din tribul TARAGUMARA practicau un joc cu semnificatii magice intre doua grupuri de oameni pe directia vest-est pe distante variind intre 2-300 km disputandu-si niste mingi mari. Pana a ajunge insa aici ar fi interesant de facut o incursiune in timp unde. La mexicani. Paternitatea lui este revendicata de francezi prin a lor “LA SOULE”. In Egiptul antic jocul cu mingea era practicat folosindu-se o minge cu diametrul de 10 cm di pietre sau gresie sfaramicioasa. 8 . Jocul cu mingea la popoarele antice Evolutia societatii precum si faptul ca la popoarele antice. practicat cu ardoare de alte milioane. Eschimosii practicau si ei in timpul zilei polare un joc numit “AQSAQTUK” folosind o minge mare in care se urmarea mentinerea cat mai multa a mingii si introducerea ei intr-o poarta. de italieni prin “Gioco di Calcio” dar adevarata lui origine apropiata jocului de astazi revine englezilor care au fixat primele reguli. In Oceania se practicau jocuri cu mingea confectionate dintr-o nuca de cocos sau dintr-o basica de cangur umpluta cu par iar in Asia cu o minge din piele de ren umpluta cu muschi sau licheni. Partida se desfasura intre doua localitati pe perioada a mai multor zile la ea participand atat barbatii cat si femeile. educatia fizica facea parte din educatia zilnica a tineretului ca factor de pregatire militara. vechimea jocurilor cu mingea practicate de diferitele popoare au prefatat aparitia jocului de fotbal de azi. Caracteristicile acestor jocuri practicate de popoarele primitive o constituie faptul ca aceste jocuri aveau de regula un caracter magic determinat de directiile in care se desfasurau si perioadele anului. jocurile cu mingea incep sa capete un caracter spotiv de intrecere. fotbalul isi are originea in negura veacurilor practicat la inceput sub forma unor jocuri rudimentare evoluand pe parcursul timpului odata cu evolutia societatii.CURS 2 DATE PRIVIND ISTORICUL JOCULUI DE FOTBAL Indragit de milioane de oameni.

practicand un joc cunoscut sub numele de “KEMARI” care se mai practica si astazi in unele regiuni ale Japoniei fiind asemanator cu cel practicat in China. Intrecerile se desfasurau in fata imparatului intre doua echipe care conduceau mingea cu miscari gratioase folosind picioarele. Odata cu cucerirea Greciei de catre romani. Desfasurat in alte ocazii jocul devenea mai aprig forta. Cu o cultura a educatiei corpului datorata pregatirii militare. Terenul era de dimensiunea 100/30 avand drept porti la capete cate un cort viu colorat in care trebuia introdusa mingea. pieptul sau umerii. mingea fiind confectionata din piele si umpluta cu pene si par care trebuia introdusa intr-o gaura de circa 350 cm facuta dintr-o plasa de matase intinsa intre 2 prajini de bambus.In China acum 2000 de ani sub dinastia HAH se practica un joc cu mingea numit “ISU-KHU” (minge sutata). “HARPASTRUM” era cel mai apropiat ca forma si continut de fotbalul practicat astazi. In Italia era foarte raspandit “Gioca di Calcio” in care mingea era manevrata cu piciorul dar si cu mana si se desfasura intre doua echipe de cate 27 de jucatori grupati cate 3-4 avand denumiri specifice corespunzatoare plasamentului din teren. acestia prind gustul exercitiului fizic si printre altele au prins si gustul jocurilor cu mingea practicate de greci perfectionandu-le sau inventand altele. Jocurile cu mingea la popoarele medievale. “SPHERA EPISCHIROS” sau mingea de piatra era jocul care aducea oarecum cu fotbalul. Cele doua jocuri vor deveni germenii jocului de fotbal classic asa cum il vom gasi la grei si romani. Cel mai cunoscut si raspandit joc.n. viteza si indemanarea dand castig de cauza unei echipe. desfasurandu-se intre doua echipe cu numar nedefinit de competitori care manevrau o minge ce trebuia dusa la o tinta. V i. Putem mentiona ca vajnic practicant al acestui joc marele poet SOFOCLE renumit pentru dibacia sa in jociul cu mingea. In evul mediu educatia fizica cunoaste o stagnare dar practicarea jocurilor cu mingea continua fundamentata pe vechile obiceiuri. in Grecia. Era un joc mai barbatesc practicat de tineri. Folosire mainii in manevrarea mingii constituie un motiv care nu-i poate acorda Italiei 9 .e. Japonezii se pare ca sunt creatorii celei mai armonioase forme de joc cu mingea in sec.

Cronicarii englezi. mare amator de jocuri cu mingea. Carol al V-lea si Ludovic al XI-lea au emis edicta prin care interzicea practicarea lui in zilele de lucru. In 1147 apare intr-o cronica o mentiune cu privire la marimea mingii precum si faptul ca ea trebuia manevrata numai cu piciorul fiind interzisa folosirea mainii. “Gioco di Calcio” decade lent. In Franta cel mai raspandit joc cu mingea era “La soule” practicat cu ardoare intre doua localitati pe suprafete mari. Devenind tot mai aprig disputat. prin maracini si mlastini. acestea iau amploare. distanta de la o poarta la alta variind de la cateva sute de metrii pana la cativa kilometrii. A doua varianta “HURLING OVER COUNTRY” se juca pe camp intre tinerii dintre doua comune sau doua cartoere apropiate. Odata cu revolutia burgheza din Anglia de la inceputul secolului al XVII-lea care l-a avut in frunte pe Oliver Cromwell. jocul evoluand spre forme tot mai bine conturate si practicat de mese din ce in ce mai mari de oameni. Ca o regula principala era respectata dispozitia ca nici un atacant sa nu se gaseasca inaintea mingii ceea ce aminteste de actuala regula de “Ofsaide”. pe strazi. locul lui fiind luat de alte jocuri preponderente fiind cele in care manevrarea mingii se facea cu mana. secolul al XVIII- 10 . Dezvoltarea jocului cu mingea lovita cu piciorul are in Anglia o situatie mai deosebita. care trebuiau sa introduca o minge mare din piele printer doua gramezi de lemne care constituiau portile. sustin ca odata cu cucerirea Britaniei de catre romani. de la perioade de inflorire pana la totala lui interzicere de catre forurile bisericesticare dadeau edicte de condamnare acestui “joc diavolesc”. In “Survey of Cornwall” a lui Carew(1602) gasim primele descrieri ale acestui joc in doua variante “HURLING AT GOALES” la care luau parte intre 30-60 jucatori impartiti in doua tabere pe un teren 100/100. portile fiind reprezentate de arbori sau case printer care trebuia introdusa mingea. evolutia lui fiind mai rapida si directionata spre fotbalul practicat astazi. regii Filip al V-lea(1319). folosirea unei mingi mai mari pentru evitarea accidentelor. acestia au incurajat si stimulat dezvoltarea Horpastrumului. practicarea lui cu mai multe prudenta. luptandu-se cu ardoare pentru a intra in posesia mingii. putand fii zariti cate odata 20-30 de jucatori balacindu-se in apa pana la brau.treceau peste garduri si gropi. in piete . generand multe accidente. Dupa Renastere. Jucatorii scrie – “Carew”.paternitatea jocului de fotbal. Sportul cu mingea pomenit in hrisoavele din anul 1175 a cunoscut la englezi mari fluctuatii pana in secolul al XVII-lea.

lea gasindu-le intr-o evolutie continua pe tot teritoriul Angliei. Astfel in orasul RUGBY elevii dispuneau de un teren excellent gasonat pe care jucau “HURLING AT GOALES” respectandu-i regulile initiale. in 1857 cei din SHEFIELD infiinteaza primele cluburi: “SHIFIELD CLUB” si “HULLAM CLUB” iar jucatorii de rugby isi infiinteaza si ei primele cluburi in 1858 “RICHMOND FOOTBAL CLUB”. la 26 octombrie 1863 ia fiinta in Anglia (si de fapt in lume) prima asociatie de fotbal. Numarul redus al aparatorilor: 2 contra. se elaboreaza primul regulament redacta pentru fotbal cu 13 articole care fixeaza numarul de jucatori la 11: 1 portar (carenu avea voie sa foloseasca mainile). Scolile din CHESTERHAUSE si WESTMINSTER. se datora reguliii deosebit de severe a 11 . Incercarile facute de a elabora un regulament comun pentru cele doua jocuri nu au dus la nici un rezultat fapt care a dus la o ruptura astfel ca. Aceste doua jocuri au inceput sa-si croiasca drumuri distincte “Hurling at Goales”. Astfel in 1863. restul de jucatori (9) erau asezati la centru pentru sustinerea atacului. Promotori ai noului. avand curtile pavate cu dale de piatra. practicat in RUGBY a dus la rugbyul de astazi. jucatorii au fost nevoiti sa renunte la placaje fiind obligate sa conduca mingea cu piciorul ceea ce a adus la o a doua denumire a jocului: “dribling gam”. Jocul de fotbal in perioada moderna Evolutia permanenta a jocului cat si simplitatea lui a dus la raspandirea in scoli. 9 atacanti. mai tarziu aparand si o asociatie de rugby. 1 jucator plasain in fata portarului pentru a-l ajuta la aparare. discipolii universitatii Cambridge jucau in 1855 “dribling games”. iar cel numit “Dribling games” a evoluat spre fotbalul de astazi. colegii si universitati. Dupa marcarea golului se schimbau portile (asemanatoare celor de rugby) golul fiind valabil cand mingea trecea pe deasupra barei transversale. Practicantii cei mai entuziasti erau scolarii si studentii renumitelor Colegii engleze care preferau prima varianta “Hurling at Goales” care putea fi practicat oricand pe terenuri anume delimitate si apropiate de scoala. a limitat numarul jucatorilor si suprafata terenurilor. numarul practicantilor crescand mereu fapt care a determinat introducerea unor reguli care au ordonat jocul.

portarul si doi aparatori si s-a fixat inaltimea portii la 5. 12 . 1908 Franta.44 m – inaltime si 7.I.F. 1901 Germania. in 1889 Olanda si Danemarca. Paradoxal printer membrii fondatori ai F.F.A.I. jucatorul poate fi considerat afara din joc daca nu are in fata lui 3 jucatori adversi. acesta avand rolul de a acorda un punct in defavoarea echipei al cauei jucator (altul decat portarul) opera mingea cu mana sa intre in poarta .32 m lungimesi s-a hotarat ca terenul sa fie schimbat la pauza. 1914 Brazilia si Portugalia etc.F.50 m iar /si golul era valabil cand mingea in poarta pe sub bara. In anul 1902 s-a stability definitive suprafata portii si suprafata de pedeapsa hotarandu-se executarea loviturii de la 11 m (penalty) de la un punct fix la 11 m de centrul portii. Evolutia rapida a fotbalului a facut ca dupa Anglia. In 1871 portarul are voie sa foloseasca mainile in apararea portii iar in 1873 s-a legiferat cornerul. (Federatia Internationala de Fotbal Asociatie) care se va ocupa de problemele fotbalului international. In anul 1904 ia fiinta F. in 1893 Argentina. Conservatorismul englez da castig de cauza baronuui Pierre de Cubertin care reuseste pana in 1904 (aparitia F. In anul 1875 s-au fixat dimensiunile actuale ale portii 2. 1898 Italia. Anul 1881 a adus pe teren arbitrul. Anul 1894 aduce in regulament clauza in care deciziile arbitrilor discutate in prealabil cu capitanii celor doua echipe sa fie fara apel. Anii 1924 si 1925.) sa organizeze trei editii ale Jocurilor Olimpice la care fotbalul a fost present.A. In 1853 se modifica aruncarea de la margine executandu-se cu ambele brate iar in 1886 i-a fiinta “International Board” care se va ocupa de acum inainte cu modificarea regulilor de joc. 1873 sa ia fiinta federatii nationale in Scotia si Irlanda de Nord.ofsaidului care prevedea ca “ orice coechiper aflat inaintea jucatorului cu mingea se considera afara din joc”. In 1866 s-a produs prima modificare a regulamentului de joc privitoare la ofsaid care prevedea acum ca.I. In 1891 se reglementeaza lovitura de pedeapsa(penalty) stabilindu-se executarea ei din orice punct al unui semicerc cu raza de 11 m. nu s-a aflat si Anglia. aduc modificari importante si definitive privind regula de “ofsaide” (doi aparatori poarta si atacant – un portar si un aparator).A.

venind in vacanta din Elvetia in 1903a adus cu el o minge.C.C. Al doilea titlu este castigat de F. Majoritatea jucatorilor acestor echipe proveneau din randul salariatilor straini ai firmelor straine care funcionau in tara noastra. Nicolaescu care locuia in apropierea maidanului. fiind legata de studentii romani care studiau in strainatate cat si de prezenta functionarilor straini de la societatile petroliere si textile care practicau acest joc in timpul lor liber.C. in care portile erau delimitate de imbracamintea jucatorilor. iar in 1909 se infiinteaza la Bucuresti al doilea club “F. United Ploiesti in campionatul 1911-1912.C. Al doilea joc international a avut loc in anul 1911 cu Galatasaray Istanbul care se intorcea dintrun turneu efectuat in Ungaria. 13 .C. Olimpia Bucuresti. in Bucuresti nu se poate vorbi de o activitate organizata. doi ani mai tarziu (1907) ia fiinta la Ploiesti “F. pasionat practicant al acetui joc a facut o propaganda asidua acestui joc printe colegii lui de liceu acestia din urma inscriindu-se in clubul “Olimpia” prima “adunatura”organizata de Vireu capitanul ei in 1905. prima intalnire regulamentara fiind datata in 1902 si s-a desfasurat intre doua echipe din Bucuresti formate numai din straini. fotbalul practicat de elevi si studenti rezumandu-se la “miute” desfasurate pe terenuri neamenajate. in 1914 “F.Fotbalul in Romania Aparitia jocului de fotbal in tara noastra este datata cu aproximatie in jurul anului 1899. In anul 1912 in cadrul “Federatiei societatilor sportive” din Romania ia fiinta o comisie centrala de fotbal al carui presedinte este ales Mario Gebuev care prin activitatea depusa a adus la inmultirea numarului de echipe de fotbal. Prima intalnire internationala are loc in anul 1909 la 26 octombrie intre o selectionata a celor 3 cluburi si “Sporting Club Universitar” Cluj (Austro-Ungaria) castigat de clujeni cu scorul de 5 la 4. In anul 1909 sub conducerea “Asociatia Sporturilor Atletice” din Romania se organizeaza primul campionat national(de fapt o cupa) disputat intre cele trei echipe de mai sus amintite. Astfel in 1913 ia fiinta “F. Colentina”. Inainte de 1905. Gh. Olimpia”. United”. Coltea”. Ca data importanda privind activitatea organizata este anul 1905 cand la Bucuresti ia fiinta primul club de fotbal “F.C.C. Se considera ca primele jocuri la Bucuresti se datorau studentului Mario Gebauev care. Primul joc amical a avut loc dupa relatarile lui Mario Gebauev pe maidanul de la Sosea intre doua echipe constituite ad hoc. in doua tururi si doua retururi castigat de F.

Targu Mures. in anul 1929 se organizeaza prima editie a “Cupei Balcanice” pe care reprezentativa Romaniei o castiga in anii 1931 si 1933. primele cluburi sindicale (Prietenii Naturii Bucuresti C.M. Datorita acestor jocuri si propaganda facute in 1916 existau in Bucuresti 11 echipe iar in Craiova 5 echipe.Teiul(TRICOLORUL) “ SI IN 1915 “Venus”. Dupa 1 decembrie 1918 activitatea fotbalistica cunoaste un nou impuls datorat organizarii campionatului de intreg teritoriu tarii. Oradea. Timisoara. In aceasta perioada au aparut echipe de fotbal in orasele: Arad. Straduinta la Oradea) care denota avantul luat de activitatea fotbalistica in aceasta perioada. Arad si Timisoara organizandu-si campionate proprii. Se construiesc primele terenuri de fotbal (Romcomit si Venus). Lugoj. In anul 1930 ROMANIA este prezenta la prima editie a Campionatului Mondial de fotbal care se desfasoara in Uruguay avand o comportare meritorie invingand Peru cu 3-1 si pierzand cu 1-4 jocul cu Uruguay care avea sa devina prima Campioana Mondiala a fotbalului.A. determinand in ultima instanta cresterea numarului de practicanti ai acestui joc. In perioada dintre cele doua razboaie mondiale mai participa la inca doua editii a campionatului mondial desfasurat in 1934 in Italia si in 1938 in Franta unde suntem eliminate cu 2-1 de catre Cuba. In Transilvania fotbalul a cunoscut o dezvoltare mai rapida inaintea primului razboi mondial datorita echipelor din Imperiul Austriac mai bine puse la punct. In anul 1922 are loc primul joc international intre tari cu Iugoslavia la Belgrad castigat de echipa ROMANIEI cu 2-1.C. apar primele echipe profesioniste (Ripensia TIMISOARA 1921).Colentina”. AMEFA la Arad. Cluj. Anul 1934 coincide cu organizarea celei de-a doua competitii interne “Cupa ROMANIEI” care va devenii una din cele mai populare competitii datorita numarului mare de echipa participante. Pentru a asigura o activitate fotbalistica mai consistenta. orasele Cluj. TIMISOARA. campionatul Clujului transformandu-se in anul 1911 in campionatul Transilvaniei. care sustineau frecvente intalniri in orasele transilvanene. campioana la aceasta cupa intre 1912-1914 fiind “F. Vizitele efectuate de echipele engleze “Bishop Aukland” si “Oxford City” au facut o buna propaganda a jocului de fotbal contribuind la o imbunatatirea calitatii jocului. Mario Gebuev pune in joc o cupa “MIUTA” care prin numarul mai mare de jucatori a asigurat o activitate competitionala mai densa si a facut o buna propaganda jocului de fotbal in cartierele Bucurestiului. Izbucnirea celui de-al doilea razboi mondial a stopat activitatea fotbalistica care se reia de abia 14 .

precum si regulile jocului. In acelasi an se reia Campionatul Romaniei cu 14 echipe iar in septembrie se reia si campionatul diviziei “B” cu trei serii. pe terenul sportive din fata actualului liceu “Moise Nicoara”. mai ales la Budapesta si Viena. a avut loc la Timisoara. Sistemul competitional in aceasta perioada s-a cristalizat. Date privind evolutia fotbalului in Romania 1888 – documente vechi.in 1946 cu organizarea unor cupe ca “Infratirea” cu echipe din Bucuresti. 1895 – prof. 1893 – se consemneaza faptul ca echipe formate din elevi de liceu. Ca urmare a raspandirii lui. au avut loc demonstratii practice tinute de medical stomatolog Iuliu Weiner. jucau fotbal pe terenuri virane din jurul podului Mogosoaia din Bucuresti. 1899 – date ale vremii sustin ca la 25 iunie. In anul 1957 se stabileste sistemul competitional toamna-primavara care creeaza posibilitatea mai adecvata a participarii echipelor noastre in Cupele Europene care luasera fiinta in anul 1956. 1897-1898 – la Timisoara. Dimitrie Ionescu de la liceul “Gheorghe Lazar” din bucuresti a publicat pentru prima data in Romanai un regulament de fotbal. Ca urmare a perfectionarii si dezvoltarii sistemului competitioanal rezultatele au inceput sa apara. presa din Arad a publicat regulamentul jocului. consemneaza faptul ca grupuri de tineri jucau fotbal pe terenuri virane. echipele romanesti avand comportari meritorii in Cupele Europene culminand cu castigarea de catre STEAUA BUCURESTI in 1986 a Cupei Campionilor Europeni care in 1988 a mai disputat o finala. Arad. au avut loc incercari de popularizare a fotbalului. cu ajutorul studentilor ce invatau in strainatate. care a dus de la Londra prima minge de fotbal in tara noastra. a crescut numarul participantilor in mod organizat prin sarirea numarului de echipe carora li s-a asigurat o activitate comptitionala la toate nivelele incepand cu echipele de juniori pe categorii de varsta care aigura baza de masa a fotbalului de performanta. organizatorul acestui eveniment fiind profesorul de gimnastica Carol Muller. din imprejurimile orasului Arad. 1890 – tot la Arad. Data de 15 august 1899 15 . Echipe ca Universitatea Craiova si Dinamo Bucuresti ajung pana in semifinalele Cupelor Europene. Deconsemnat ca regulamentul noului joc a fost editat inainte ca fotbalul sa fie cunoscut indeaproape. Cluj si Timisoara sau cu Campionatul Capitalei. un joc official de fotbal.

intre “Clubul Atletic Arad” si Politehnica Budapesta. 1915 – in Bucuresti. “Sfantul Sava” si “Matei Basarab”. are loc debutul echipei nationale a Romaniei. cu 22 de jucatori intre doua echipe apartinand “Societatii fotbalistilor din Arad”. “Gheorghe Lazar”. desfasurat pe un teren marcat regulamentar. 1922 – Campionatu National a fost castigat de “Chinezul”. 1906 – la Ploiesti a luat fiinta o echipa compusa din lucratori romani si straini din interprinderi petroliere.“Uniunea cluburilor de fotbal asociatie” la Bucuresti . denumita “Societatea Romano-Americana”. care acorda spatiu apreciabil fotbalului. exista o placa aplicata. 1903 – are loc la Lugoj. 1912 – la Bucuresti s-a organizat un campionat inter scolar. are loc prima editie a Campionatului National. Se inaugureaza la Cluj “Stadionul Orasului”. jocul dintre echipa locala “Reuniune de sport” si echipa VRSET(Jugoslavia). 1910 – se infiinteaza “Clubul Atletic Oradea”(C. cu o capacitate de 12000 de locuri. incepe sa se impuna un club puternic “Venus”. la orele 17 miercurea a avut loc primul meci oficial. cu prilejul unui joc Jugoslavia-Romania. situate pe locul actualului stadion municipal.reprezinta un punct de referinta in istoria fotbalului pe teritoriul tarii noastre.“federatia cluburilor de fotbal din Banat” la Arad 1921 – ca urmare a raspandirii fotbalului. La 2 noiembrie la Arad a avut loc primul joc interorase. cu arbitrii si public. prin care se atesta ca pe acel teren s-a desfasurat primul joc official de fotbal pe teritoriul Romaniei.O. Timisoara echipe ce vor juca un rol important in fotbalul vremii.A. cu participarea unor echipe de la marele licee “Mohai Viteazu”. incheiat cu scorul 16 . La intrarea pe actualul stadion Astra-CFR din Arad. apare la Arad. sub denumirea de “Olimpia”. 1900 – la 30 mai. Incep sa se organizeze primele competitii in Bucuresti. La 8 iunie. In acea zi. Timisoara echipa care va domina fotbalul nostru. castigat de echipa “Venus” din Bucuresti. 1904 – se formeaza prima echipa de fotbal in Bucuresti. 1905 – la Oradea au avut loc jocuri cu echipe din Austro-Ungaria si Anglia. castigand titlul national de 6 ori consecutiv. cu o durata de doua reprize a 45 minute. primul numar al ziarului sportiv local. disputat la Belgrad.) si “Chinezul”. 1919-1920 – apar primele organisme care conduc si indruma activitatea fotbalistica: . joc consemnat in ziarul local “Drapelul”. in data de 19 iulie.“Federatia sportive romana din Transilvania si Banat” la Cluj .

F. La 9 mai.de 2-1(1-1) in favoarea tarii noastre. 1930 – se constitiue la Bucuresti. 1932 – Campionatul National se desfasoara sistem divizie. din Resita. iar secretar Octav Luchide. Covaci a participat pentru 17 . A avut loc la Montevideo (Uruguay). 1928 – are loc primul Campionat National la care participa echipe de pe intreg cuprinsul tarii. de dr..S. In data 1 iunie. cu titlul “Football. cu 2 serii a cate 7 echipe. La 21 octombrie.are loc inaugurarea primului stadion modern din capitala si din tara .R. Prima participare romaneasca in Cupa Europei Centrale prin campioana tarii “Venus”. A. peste 380 de sectii afilate la F. Primul presedinte al federatiei a fost Aurel Leucuta. 1934 – Romania participa la a doua editie a Campionatului Mondial(Italia) 1935 – se editeaza primul manual despre fotbal din Romania. “Ripensia” Timisoara. Titlul a revenit echipei ’Coltea’ Brasov.N. castigat de formatia S. a asistat si fondatorul campionatului mondial Jules Rimet. 1933 – fotbalul trece pe primul loc in ierarhia disciplinelor sportive. ing.angajeaza primul antrenor strin din fotbalul romanesc. Virgil Economu.) (16. Bucuresti.A. 1925 – la 1 noiembrie. 1938 – s-a desfasurat primul campionat national de juniori. revista conceputa de scriitorul Camil Petrescu. jucatorul nostru N. inclusive de federatie.F.primul meci demonstrative intre doua ecchipe feminine. se infiinteaza primul club profesionist de fotbal din Romania. La a 9-a editie a Campionatului Mondial(Franta).R. la jocul intertari Romania-Franta. carte pentru care autorului I s-a conferit “Medalia pentru merite sportive exceptionale” 1937 – apare primul numar al revistei “Football”. prima editie a campionatului mondial de fotbal. cu aproximativ 16000 de jucatori legitimate.A. studio documentar si critic”.1930) un pas foarte important in organizarea fotbalului nostru. J. Echipa nationala a Romaniei a Cupei Balcanice.T.E.02. Echipa a fost contestata. 1926 – echipa ‘Juventus’ din Bucuresti . (12 la numar). la care a participat si echipa Romaniei.F.R. “Federatia Romana de Fotbal Asociatie” (F. Deosebit de important este faptul ca tara noastra a fost prima din lume care s-a inscris la acest eveniment.U. neputand sa participle la campionatul national decat in anul 1932. 1931 – s-a desfasurat prima editie a Cupei Romaniei.se organizeza la Oradea. Hlavay(Ungaria) .

1940 – anul debut al echipei natioanale de juniori al Romaniei in intalniri internationale. 1981 – reprezentativa Romaniei se claseaza pe locul 3 la Campionatul Mondial de juniori desfasurat in Australia iar jucatorul Romulus Gabor primeste “Balonul de Aur”. Viitorul sau Chimia – a apărut şi prima perfor-manţă mai notabilă. fotbalul nostru s-a zbătut în anonimatul diviziilor B şi C.E. la doar 15 ani jucatorul Nicolae Dobrin.”.T. desfasurate la Budapesta. Chimia Suceava obţinea dreptul de a evolua în de-al doilea eşalon fotbalistic al ţării.E. 1948 – U. golgheterul Europei. o ferit de revista “France football”.C. 1955 – are loc prima participare a echipei nationale de juniori la “Turneul U. isi face debutul in divizia A. stadionul “23 august” actualul stadion national. a marcat 49 de goluri. Dinamo.C.a 3-a oara consecutive la un turneu final. când echipa se numea deja CSM Suceava. La sfârşitul sezonului 1965-1966. 1953 – s-a inaugurat la 2 august.A.F. La 14 mai a luat fiinta Clubul sportive “Dinamo” Bucuresti ce va deveni una dintre cele mai puternice romanesti. De remarcat golaverajul.A.”. 1963 – cu prilejul jocului de campionat “U” Cluj – “Dinamo” Pitesti. Scurt istoric al jocului de fotbal în oraşul Suceava Activitatea fotbalistică a căpătat amploare la Suceava în anii ’50. desfasurat in tara noastra. cu echipa “Dinamo Bucuresti”. 1962 – echipa nationala de juniori castiga “Turneul U.A. odată cu înfiinţarea echipei Flamura Roşie Burdujeni. 129-21.E. 1970 – a avut loc istorica eliminare a detinatoarei C. echipei ardelene. unul din cei mai buni fotbalisti romani a tuturor timpurilor. oferit celui mai bun jucator al turneului.T. de catre U. După o perioadă în care a purtat mai multe titulaturi – Progresul.F. Arad in turul intai al C. cu o capacitate de 70000 de locuri. 1954 – echipa Romaniei castiga Jocurile Mondiale Universitare.E. Până în anii ’75. 18 .A. si a Cupei Internationale Feyenoord Rotterdam. ardeleanul Ladislau Bonyhadi. 1956 – prima participare romaneasca in Cupa Campionilor Europeni. 1975 – la Paris i s-a decernat jucatorului Dudu Georgescu de la Dinamo Bucuresti trofeul “Gheata de Aur”. record ce se pastreaza si astazi golgheterul campionatului. Victoria. Arad castiga Campionatul si Cupa Romaniei.

Puiu Ionescu. Popa. moment despre care „bătrânii” îşi amintesc cu plăcere. La finalul turului am decis să mă retrag şi eu. „În anul promovării eram ultimul dintre jucătorii mai vechi ai CSM. chiar dacă nu a mai apucat-o în teren. Adversarii veneau la Suceava cu gândul de a nu primi multe goluri”. Steaua şi FC Argeş. La Suceava era deja un nou val de fotbalişti: Caşuba. Liviu Goian. o spune cu regret Ion Radu. pentru că mă simţeam stingher printre cei mai tineri. Susanu. Sfrijan. Găluşcă. „În returul acelui campionat. I. CSM-ul a învins cu 1-0. practic. Păiuş. Păiuş şi Gafencu. Murariu. Cristescu. la Bucureşti. Caşuba. actualul antrenor secund al Cetăţii Suceava. V. cu 20. echipa a jucat foarte bine. Stana. cu Sportul Studenţesc. P. Mucileanu. Fl. toţi ceilalţi se retrăseseră. State. promovarea. ne-am întâlnit cu sute de maşini pline de suporteri care sărbătoreau promovarea noastră. obţinând „biletele” pentru Divizia A. spune fostul atacant Radu Caşuba. Bucur. acum antrenor în Liga a IV-a. Butnaru. Debutul în primul eşalon a fost unul fericit pentru suceveni. Voinea. Robert Cosmoc. Stoica. Ovidiu Ciobanu. Vasile Simionaş sau Ion Sdrobiş – CSM-ul a devenit o echipă cu pretenţii în divizia a II-a. la finalul sezonului 19861987. Petrescu. A fost unul dintre cele mai plăcute momente ale carierei mele” – îşi aminteşte Florin Cristescu. „După meciul de la Sportul. CSM era pe locul 4. cu nume ca Avădanei.Beneficiind de un lot valoros. Stoica. 1987 – anul promovării Parcursul formaţiei CSM Suceava a culminat cu promovarea în Divizia A. în care sucevenii s-au duelat cu Politehnica Iaşi. toate formaţiile şi-au luat măsuri. Radu. Mucileanu. fiind abonată an de an la primele poziţii ale clasamentului. „Când am ieşit la încălzire şi am văzut că trei sferturi din oamenii prezenţi la meci se ridică în picioare pentru a ne saluta. Un moment deosebit trăit de fotbalişti a fost la meciul disputat la Iaşi. ne-am dat seama că nu aveam cum pierde acel meci. Radu. Fostul tehnician al Cetăţii Ion Radu a pus şi el umărul la intrarea în prima ligă. Dacă la început eram văzuţi ca o echipă modestă. Dîrman. Buliga. Căldăruş. După două etape. Am câştigat. Buliga. iar. după egalul din deplasare am 19 . Pe un stadion arhiplin. Gafencu. Mulţescu. Pantelemon sau Chiriţă şi antrenori de prestigiu – Costică Rădulescu. câştigam meciurile la 3-4 goluri diferenţă. Grigore. Din lotul de atunci au făcut parte: Alexa. Neacşu. după un campionat foarte bun.000 de suporteri. Grosaru. 3-1 pe teren propriu cu FC Braşov şi 2-2 în prima deplasare. în care se juca. de periferie. Breniuc. nişte jucători foarte promiţători la acel moment”. în urma granzilor Dinamo. Prepeliţă. Ungureanu. la întoarcerea spre Suceava.

retrogradarea putea fi evitată dacă nu ar fi existat jocurile de culise generate de prea tolerata echipă a Scorniceştilor. am făcut iar un meci bun. noi jucam cu totul altfel meciul cu Corvinul Hunedoara şi poate nu mai retrogradam”. la care s-au adăugat măsurile luate de conducerea clubului. crede Florin Cristescu. „Dacă rezulta-tele ar fi fost cele corecte şi normale. Când am jucat cu Steaua. Deşi am jucat bine. Dacă se întâmpla aşa. cu Universitatea Craiova. după meciul cu Oţelul Galaţi. formaţii care se „învârteau” în jurul lui Dinamo. tot acasă. în a doua jumătate a clasamentului. dar a fost „pândită” de ghinion la unele meciuri. iar Ionel Augustin a continuat faza şi Dragnea a marcat. Unul dintre momentele importante ale părţii a doua a campionatului 1987-1988 a fost partida pierdută cu 0-1. Am fost puţin frustraţi din acest punct de vedere. Flacăra Moreni. am luat gol din 11 metri deşi faultul se făcuse la o distanţă de 20-25 de metri. la mijlocul turului. Nici arbitrajele de care am beneficiat nu au fost tocmai corecte. La sfârşitul turului de campionat CSM Suceava era pe locul 15. „Înfrângerea cu Craiova. Acum Ovidiu Murariu este antrenor principal la Juventus Fălticeni. Victoria. au urmat o serie de rezultate mai puţin bune. dar ni s-a refuzat cel puţin un penalti. la finalul turului FC Olt Scorniceşti trebuia să piardă un joc la masa verde pentru că a folosit un jucător suspendat. pe „Areni”. Cine nu era cu Steaua sau cu Dinamo nu avea nici o şansă în prima ligă . Au fost multe asemenea meciuri în care nu era suficient să jucăm bine pe teren”. „Trebuie spus că am avut neşansa de a juca în primele etape cu echipele „dinamoviste”: SC Bacău. care reprezenta 80% din echipa naţională. care era o forţă pe atunci. la Moreni. localitatea natală a lui Ceauşescu. În retur. în faţa unui public entuziast. în care am luat bătaie din nou” spune Ovidiu Murariu. Cu toate că echipa juca bine. a fost momentul cheie spre drumul retrogradării. De exemplu. pentru că naţionala României avea după trei zile un meci pentru calificări la Campionatul 20 . Apoi. Meciurile cu Steaua sau Dinamo stârnesc emoţii în rândul foştilor jucători suceveni. îşi aminteşte Florin Cristescu. „Partidele cu echipele susţinute de regimul comunist aveau o tentă aparte. am pierdut datorită unui gol marcat de Mănăilă. Acasă cu Victoria am primit gol la o fază în care mingea ieşise cu un metru în out. Cu toate acestea. După acest rezultat a urmat o cădere psihică a jucătorilor. unul dintre cei mai tineri componenţi de atunci ai echipei. urma pregătirea de iarnă şi lupta pentru evitarea retrogradării. CSM Suceava a avut evoluţii bune. iar CSM-ul ajungea. ne-a fost puţin frică la început şi a intervenit un moment mai delicat.arătat că putem face faţă primului eşalon” (Radu Caşuba). cu Bacăul.

tocmai de aceea. De aceeaşi părere a fost şi Victor Găluşcă: „CSM Suceava nu a fost orientată bine în acel campionat. dar sucevenii au retrogradat în aplauzele suporterilor. La 20 de ani de la cea mai mare performanţă a fotbalului nostru local. Dezamăgirea este cu atât mai mare cu cât la Suceava a fost întotdeauna un public iubitor de fotbal. Păcat. Trebuia să fii ori cu Steaua. generaţia ’87 îşi merită tot respectul pentru ce a realizat. în Divizia A.000 de spectatori veniţi pe Areni. Piţurcă. spune Victor Găluşcă.European. Regretul cel mai mare este că am jucat numai un sezon în prima divizie. chiar dacă în componenţa lui erau şi oameni capabili. Preşedintele Constantin Alexa. „La Steaua jucau Iovan. Pentru Ovidiu Murariu. Am jucat şi noi aşa cum am putut. Partidele se disputau de la ora 17. cel mai frumos moment a fost meciul cu Steaua. CSM a învins cu 3-0 Petrolul Ploieşti. a avut merite deosebite pentru întreg sportul sucevean. Era campioana Europei şi a însemnat mult pentru mine să debutez într-un astfel de meci”. spune fundaşul echipei din ‘87. Noi nu am mers cu nimeni şi asta cred că a fost cea mai mare greşeală”. cu care puteam fi între primele 78 şi să punem probleme formaţiilor de top”. Cristescu. se putea mai mult. Fotbaliştii pregătiţi de Vasile Simionaş şi Ion Buzoianu au primit la finalul meciului aprecierea celor 10. ori cu Dinamo ca să răzbaţi. dacă depindea numai de fotbal. Acum cu toţii trebuie să ne consolăm cu ideea că prezentul fotbalistic este sumbru şi. CURS 3 21 . Lăcătuş. Majea-ru. unul dintre cei mai buni preşedinţi de club pe care i-a avut Suceava. Bumbescu. În ultima etapă în Divizia A. La pauză a venit un oficial la noi în vestiar şi ne-a spus să avem grijă să nu accidentăm vreun jucător stelist. disputată pe teren propriu. pentru că aveam echipă bună. la numai 20 de ani. care a consemnat şi debutul său. „Am retrogradat poate din cauza unei proaste organizări a conducerii clubului. care i-au iubit şi au înţeles că. echipa-fanion a judeţului a ajuns în Liga a III-a. Aveam stadionul arhiplin. dar oamenii veneau cu trei ore înaintea începerii jocului”. îşi aminteşte fostul mijlocaş.

componenţii fiecărei echipe îşi organizează şi coordonează reciproc acţiunile. individuale şi colective. folosite raţional şi conştient în scopul realizării unei sarcini parţiale ale jocului. care fac ca solicitările să se caracterizeze prin lipsă de uniformitate. jucătorii depun un anumit efort. împărţite în 2 reprize de 45 min. Acţiunile de joc se desfăşoară în condiţii de colaborare cu coechipierii şi de adversitate cu componenţii echipei adverse. o serie întreagă de acţiuni de joc specifice. cu o anumită pondere în atac sau apărare. Cunoaşterea caracteristicilor efortului în joc constituie unu! din criteriile care stau la baza metodicii antrenamentului. a căror 22 . apărarea şi recuperarea. Durata jocului este de 90 min. zonele de acţionare. ceilalţi jucători înscrişi pe foaia de arbitraj constituind jucătorii de rezervă. conţinutul său doar la acţiunile de joc. Funcţiile şi sarcinile fiecărui jucător.tactice. dinamica jocului. Fiecare echipă trimite în teren 11 jucători (10 jucători de câmp şi un portar). 1n vederea realizării scopului jocului. cu o pauză între ele de 15 min. Jocul de fotbal cuprinde o serie întreagă de aspecte de ordin tehnic. în funcţie de cele 3 faze fundamentale ale jocului: atacul.DESCRIEREA JOCULUI DE FOTBAL Fotbalul este un joc sportiv colectiv. în decursul jocului. psihologic. Acţiunea de joc reprezintă un complex de procedee tehnice . schimbările de jucători urmând a se efectua în condiţiile prevăzute de regulamentul de joc. Scopul jocului îl constituie înscrierea. sunt stabilite de sistemul de joc adoptat. Acţiunile de joc se efectuează în condiţiile unei mari varietăţi ds mişcări. componenţii celor două echipe utilizează în limitele prevederilor regulamentului. Pentru a da jocului un caracter organizat. Nu trebuie să limităm însă descrierea jocului de fotbal. cu dimensiuni limitate (lungimea între 90-120m si lăţimea între 45-90m) având la cele două capete 2 porţi de dimensiuni si formă specifică. fizic. care se desfăşoară pe un teren special amenajat. în anumite zone ale terenului. prevăzute în regulamentul de joc. Jocul va fi câştigat de echipa care va introduce de mai multe ori mingea în poarta adversă. Pentru a asigura eficienţa acţiunilor proprii. în greutate de 396-453 gr. împiedicând totodată pe adversari să realizeze acelaşi obiectiv. care este complex şi diversificat. marcarea în condiţii regulamentare a cât mai multe goluri. fiecare component al echipei are funcţii şi sarcini precizate în baza cărora acţionează conştient. tactic. şi o circumferinţă de 68-71 cm. precum si pentru prevenirea şi evitarea succesului acţiunilor adversarului. prin trimiterea mingii în poarta adversă. Jocul se desfăşoară cu o minge confecţionată special.

Practicanţii (jucătorii) sunt constituiţi în două echipe. Jocul de fotbal solicită în mare măsură manifestarea factorului fizic prin alternanţa variată şi spontană a eforturilor maximale. aflate în raport de adversitate. manevrat conform unor reguli precise şi unice.cunoaştere condiţionează şi fundamentează ştiinţific metodica antrenamentului. din punct de vedere al celor ce participă la acest fenomen. ce urmăresc unul din cel mai instabil. Specific jocurilor sportive. submaximale şi medii. această caracteristică devine mai evidentă în fotbal. cu ajutorul obiectului de joc (mingea). este un joc sportiv. ca prognoză. Diversitatea aspectelor psihologice ale jocului.echipament) şi a dimensiunilor terenului caracterul organizat al competiţiilor(sisteme competiţionale) structuri organizatorice ale activităţii pe plan naţional si internaţional • existenţa unei tehnici şi tactici specifice jocului • • • existenţa unei teorii şi metodici a antrenamentului • existenta spectacolului sportiv. Jocul de fotbal este o activitate organizată. care reies din caracteristicile generale ale jocurilor sportive sunt: • existenţa unui obiect de joc • întrecerea complexă între două echipe • regulament de joc unitar si obligatoriu • prezenţa arbitrajului • • delimitarea duratei jocului standardizarea inventarului de joc (mingi. unele cu aspecte de unicat. diverse şi neprevăzute. Unul din atributele principale ale jocului îl constituie dinamismul.refacere inegale şi 23 . contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. spectacol sportiv. pentru marea masă de spectatori. mijloc de întărire a sănătăţii. o formă specifică de manifestare şi practicare a exerciţiului fizic. în regim de calităţi motrice. este o ştiinţă pentru profesioniştii ce practică acest sport şi este o artă. Fotbalul. raport determinat de întrecerea prin luptă în vederea obţinerii victoriei. Jocul de fotbal are un pronunţat caracter emoţional. care se derulează în timpul jocului. cu momente de întrerupere . ca urmare a bogăţiei de acţiuni motrice. CARACTERISTICILE JOCULUI DE FOTBAL Caracteristicile principale ale jocului de fotbal.

Eforturile ridicate. În fotbal calităţile motrice de bază şi specifice acţionează în fiecare mişcare într-o ordine pe care o putem stabili cu mai puţină exactitate.dueluri cu adversarul • numeroase alte acţiuni fizice (sărituri.abilitatea de a aplica creator şi multilateral. gestul tehnic s-a intelectualizat. elementul de progres la ora actuală. căderi. Acest fond tehnic oferă posibilităţi de adaptare a tehnicii la particularităţile individuale ale jucătorilor. oportună. corelată cu celelalte calităţi motrice. Complexitatea desfăşurării jocului. Apare astfel noţiunea de tehnică de joc. datorită tacticii jocului. ele tind să îmbrace forme tot mai complexe de exprimare. ca urmare a dezvoltării jocului. Eficacitatea actului tehnic este dependentă de : • gradul de perfecţionare şi automatizare a elementelor şi procedeelor tehnice • capacitatea de gândire si creativitate a jucătorilor. Fotbalul este jocul sportiv cu un bogat fond de elemente şi procedee tehnice a căror perfecţionare stimulează dezvoltarea continuă a măiestriei sportive şi a jocului. remarcăm existenţa următoarelor elemente constitutive: • elemente şi procedee tehnice • acţiuni tehnice (algoritmi tehnici). Cerinţele jocului impun folosirea raţională. Cu alte cuvinte. 24 . cu indici sporiţi de eficienţă. actul tehnic. cele mai tranşante modificări au apărut la nivelul tacticii. precum şi atacul adversarului. În ceea ce priveşte calităţile motrice. Aceste eforturi reclamă o selecţie riguroasă a tipurilor somatice adecvate acestui joc. a capacităţilor tehnice. O altă caracteristică a jocului de fotbal o constituie aciclicitatea din punct de vedere tehnic. Acesta cuprinde: • 5-14 km alergare • 100-170 acţiuni în efort maximal şi submaximal • 60-80 contacte . în jocul de fotbal. în condiţiile concrete ale jocului. Evoluţia jocului a determinat şi determină o evoluţie a tehnicii.frecvent incomplete. solicită însuşirea întregului arsenal de elemente şi procedee tehnice. Volumul general de efort dinamic depus pe durata jocului este considerabil. eficace şi sigură a bagajului tehnic. Cu toate că se apreciează că aspectele fizice şi tehnice au atins limite foarte înalte. sub aspectul conţinutului şi dinamicii sale. schimbări de direcţie). se evidenţiază o predominanţă a rezistenţei. solicitate de pregătire şi joc au efecte cumulative globale din punct de vedere motric si morfofuncţional. suportând criza de timp şi de spaţiu. Analizând conţinutul tehnic al jocului.

de adversitate. determinând o creştere a eficacităţii jocului.aceasta într-o accentuată corelaţie cu ceilalţi factori ai jocului. Stadiului tactic atins de fotbalul actual îi este caracteristic gradul tot mai crescut de integrare colectivă. Aceasta impune evaluarea cât mai precisă a raportului dintre libertatea de opţiune şi conformismul tactic. cu participarea unui număr relativ mare de jucători. cu cel impus. urmărind atingerea scopurilor propuse. mereu inedită. Multitudinea aspectelor tactice ale jocului atestă complexitatea acestuia.colaborare cu coechipierii de opoziţie . rolul deosebit de important al tacticii în obţinerea succesului sportiv. Tactica parcurge un proces de esenţializare a unor elemente şi acţiuni tactice. Aceste acţiuni se desfăşoară rapid. 25 . Aplicarea concretă a elementelor tehnice. orientându-le pe căi raţionale şi adecvate. de natură colectivă. Comportamentul tactic are un caracter adaptiv şi creator. Fiecare gest tehnic are un substrat tactic. a acţiunilor tehnice. Fotbalul este jocul sportiv cu situaţii complexe de acţiune şi interacţiune. denumite acţiuni de joc. Pentru a se derula jocul. predominant individual. Aceste acţiuni se desfăşoară în condiţii corelative : • • de asociere . Comportamentul tactic relevă o îmbinare a actului tactic spontan. în situaţiile reale ale jocului se înscrie în sfera tacticii jocului. imprimând jocului o notă de spectaculozitate. Exprimarea tactică individuală şi colectivă este condiţionată de : • complexitatea conduitelor tactice propuse • viteza de derulare a acestora • suportul tehnic necesar actului tactic • încărcătura fizică reclamată • reacţia de răspuns a partenerilor şi a adversarilor Tactica a difuzat foarte mult în elementele şi acţiunile tehnice. componenţii celor două echipe execută acţiuni individuale şi colective specifice.conflict. Elementele şi interacţiunile tactice valorifică componentele pregătirii fizice şi tehnice.

sistemul metodelor şi principiilor de antrenament. Problema majoră a comportamentului jucătorului o constituie derularea cu succes a situaţiilor concrete ale jocului. cât şi antrenamentul. Aceasta permite studierea influenţelor fotbalului asupra personalităţii precum şi perfecţionarea continuă a teoriei şi metodicii jocului la toate nivelele de performanţă. posibilităţile practice de organizare şi perfecţionare individuală si colectivă. în acest context. constituie premize favorabile pentru dezvoltarea continuă a teoriei acestui joc sportiv. Specializarea pe posturi se grefează pe un fond bogat de pregătire multilaterală. etc. competiţia. care duce sistemul psihocomportamental în stare limită. Aceasta conţine noţiunile fundamentale din domeniu. Pentru aceasta se instrumentează cu elementele şi acţiunile de ordin tehnic si tactic. dar şi de capacităţi psihice şi ele rezultat al pregătirii. lupta pentru victorie este mai acerbă ca altă dată. Conţinutul bogat al jocului. de comportament adecvat la riposta adversarului. trebuie valorificată personalitatea jucătorilor. VALOAREA FORMATIVĂ A JOCULUI DE FOTBAL Fotbalul reprezintă o formă specifică de manifestare şi practicare a exerciţiului fizic ce stimulează valorile biologice şi spirituale ale omului. orientările metodologice. Jocul oficial. . Participarea activă la cele trei momente ale jocului. Caracteristic jocului de fotbal este şi existenţa unei teorii dezvoltate. generează stări psihice şi comportamente a căror cunoaştere şi reglare sunt indispensabile. funcţiei de bază şi preluarea opţională a deciziilor şi acţiunilor în zone de teren tot mai mari ca suprafaţă. cumulând 26 . starea psihică influenţând randamentul acestora. are o foarte mare încărcătură emoţională. în scopul obţinerii unei concentrări maxime şi a unei supermotivaţii. de întrajutorare. Jocul de fotbal se caracterizează si printr-o intensă participare psihică. Atât jocul. solicită şi stimulează multilateralitatea pregătirii jucătorilor.O caracteristică importantă a jocului o constituie tendinţa de universalism tehnico tactic. în fotbalul contemporan. Apartenenţa la o echipă impune un complex de atitudini şi conduite de colaborare. fotbalul are un pronunţat caracter formativ. Ca şi celelalte jocuri sportive. pe fondul unor capacităţi fizice acumulate. Universalismul tehnico-tactic facilitează eliberarea jucătorilor din constrângerile postului. fotbalul solicită o solidă construcţie psihologică. la care se adaugă un supliment de abilităţi tehnice si tactice.

în ceea ce priveşte calităţile motrice.efectele sanogenetice şi sanotrofice ale sportului în general cu influenţele educative ale jocului. 27 . respiraţia. fotbalul dezvoltă rezistenţa atât pentru condiţii aerobe cât şi anaerobe. în cadrul unor limite stabilite ştiinţific. Referitor la motricitatea solicitată şi dezvoltată. Viteza se dezvoltă sub toate formele de manifestare (reacţie. În privinţa calităţilor psihice. etc. Legat de valoarea formativă. caracteristică acţiunilor de joc. putem spune că aceasta contribuie decisiv la dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi specifice. Varietatea de mişcări executate cu şi fără minge determină o dezvoltare fizică armonioasă. Practicarea sistematică a fotbalului asigură un nivel funcţional optim. a dezvoltării calităţilor motrice sub aspecul lor general şi specific. Derularea acţiunilor de joc în condiţii de adversitate. Foarte importantă este influenţa jocului de fotbal asupra motricităţii. deplasare. condiţie impusă de practicarea fotbalului competiţional. îndemânarea se dezvoltă prin dinamismul caracteristic şi necesar deprinderilor tehnico-tactice. determină o mare capacitate de autoconducere şi autoreglare a jucătorului în funcţie de situaţiile spontane ivite în joc. menţionăm influenţele pe care le exercită practicarea jocului de fotbal. Acestea presupun. repetiţie.). Aspectului morfologic al valorii formative a fotbalului i se adaugă influenţa asupra marilor funcţiuni ale organismului (circulaţia. de a constitui ceea ce denumim regim de manifestare. în condiţii de luptă corporală. determinat de gradul de antrenament. prezent în toate acţiunile de joc. de viteză şi forţă foarte diversificate. Rezistenţa (calitate motrică dominantă) constituie fondul pe care se manifestă celelalte calităţi motrice. Fotbalul specializează dezvoltarea morfologică şi funcţională şi o transformă într-o resursă biologică de mare însemnătate pentru obţinerea unui randament superior. care se obţine şi apoi se menţine prin activitate continuă.detentă). Fotbalul dezvoltă mai ales cuplul viteză-forţă (forţă explozivă . Predominanţa aciclicităţii specifice tehnicii jocului determină solicitări şi efecte selective şi cumulative din punct de vedere morfo-funcţional. o rezistenţă în regim de viteză-forţă şi îndemânare tehnică. Fotbalul cointeresează în mişcare toate segmentele corpului. conferind acestora posibilitatea de a fi integrative. Prin structura sa. Realizarea caracterului formativ are ca efect formarea şi utilizarea creatoare a experienţei motrice proprii. de puternică încordare fizică şi psihică. fotbalul contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii. Influenţa pozitivă a jocului de fotbal asupra dezvoltării fizice constituie un prim aspect al valorii formative a acestuia. şi execuţie). dar si dezvoltă o coordonare neuromusculară de mare fineţe şi precizie.

se caracterizează şi prin corelarea situaţiilor analizate. Datorită acestor calităţi. de colaborare şi întrajutorare reciprocă. contribuie la integrarea socială a tânărului. compararea lor şi elaborarea de concluzii practice. 28 . fotbalul se constituie ca un valoros mijloc de influenţare simultană a tuturor laturilor educaţiei şi de cultură sportivă. Spiritul de organizare şi disciplină sunt educate prin acceptarea disciplinei de antrenament şi în afara iui. Dacă adăugăm celor expuse şi caracteristica de recreativitate şi agrement. De remarcat că toate aceste procese de gândire. se derulează în condiţii de puternică tensiune fizică si afectivă. putem avea tabloul complet al valenţelor formative ale practicării jocului de fotbal. a combativităţii. Toate aceste procese de gândire. Această sumă de influenţe si efecte pozitive şt multilaterale explică motivaţional larga răspândire şi popularitate a fotbalului. dezvoltând atenţia distributivă şi capacitatea de anticipare a evenimentelor din teren. Aceasta este contribuţia fotbalului la dezvoltarea unei gândiri practice. concluzii ce se transformă în secvenţe de joc. Jocul solicită analizarea situaţiilor. a voinţei necesare învingerii greutăţilor. în afară de rapiditate. cu maximă rapiditate. Trebuie pusă în evidenţă contribuţia fotbalului la dezvoltarea iniţiativei.Prin dezvoltarea spiritului de colectiv. precum şi materializarea acestora în acţiuni concrete de joc. a valorii lor.

care să aibă ca finalitate elaborarea modelului prestaţiei individuale şi colective. necesară cumulării şi integrării celor 3 funcţii. este abilitatea de a aplica din mozaicul de variante tehnice. Cea mai pregnantă tendinţă în sfera tehnicii.CURS 5 TENDINŢE ACTUALE Şl PERSPECTIVE ÎN PRACTICA FOTBALULUI DE PERFORMANTĂ Fotbalul actual. ca efect direct al tehnologiei de pregătire riguros ştiinţifice. a determinat numeroase modificări în orientarea fotbalului de performantă. . • abilitatea tehnică este subordonată vitezei • supercompetiţiile solicită si formează jucători superdotaţi din punct de vedere al: => pregătirii fizice => dexterităţi i tehnico-tactice => construcţiei psihologice.de finalizare • • multilateralitate a deprinderilor tehnice. cu evoluţie spre virtuozitate şi creativitate. exprimată prin excelente calităţi motrice şi o pregătire funcţională corespunzătoare. Continua creştere a măiestriei jucătorilor şi echipelor. Aceste elemente se realizează printr-o muncă de creaţie ce vizează latura cantitativă. 29 . procesul de antrenament şi cadrele de specialitate. de utilizare eficientă a experienţei motrice proprii capacitate de efort foarte înaltă. ce privesc jucătorul.constructivă . de natură neliniară. • capacitate de armonizare a intenţiilor individuale cu interesele acţiunii colective. jocul oficial. dar mai ales cea calitativă. tot mai legat de ştiinţă şi tehnologie.defensivă . Cunoaşterea acestor modificări este absolut necesară în stabilirea unei strategii generale şi speciale.creator . în situaţiile de joc date. necesită o înţelegere lucidă a caracterului supraorganizat al jocului. Vom enumera în continuare câteva caracteristici şi tendinţe în evoluţia domeniului. cu o organizare complexă şi dinamică. JUCĂTORUL: • aptitudini de autoreglare a conduitei motrice. pe cea considerată optima.

prin trecerea de la variantele apărării parţiale. ducând la conştientizarea relaţiilor de joc rolul major al zonei a 2-a.valorificând JOCUL: • resursele proprii de creativitate în contextul jocului. în defavoarea atacului poziţional valoarea generală a defensivei în creştere. pentru a dobândi superioritate în disputa cu adversarul • interes pentru automatisme în construcţie. a frecvenţelor interferări ale posturilor şi liniilor • • preocupare sporită pentru posesia si conservarea mingii tendinţe de mărire conştientă a ritmului de joc. datorită saltului calitativ realizat în evoluţia jocului • crearea condiţiilor de joc . tendinţa de dispariţie treptată a elementelor statice şi discontinue în desfăşurarea jocului. cu referire la toţi factorii antrenamentului • elaborarea precisă a modelului de joc şi a modelelor operaţionale uzitate în tehnologia instruirii 30 . • • • • PROCESUL DE ANTRENAMENT : • elaborarea planurilor integrale de antrenament reclamă înţelegerea experienţei mutaţiilor apărute în fotbalul actual precum şi valorificarea acumulate în planul asistentei ştiinţifice a procesului de pregătire • conţinutul procesului de pregătire este direct condiţionat de exigenţele competiţiilor. în asigurarea caracterului coerent şi echilibrat al construcţiei jocului predominanţa atacului rapid şi a contraatacului.cerinţă ce trebuie aplicată pe întreg traseul metodologic al pregătirii. care sunt mult mai complexe în prezent. rezultat a! extinderii zonelor de acţionare ale jucătorilor. comparativ cu un trecut nu prea îndepărtat. prefinalizare şi finalizare. in care sunt angrenaţi toţi jucătorii predominanţa formelor combinate în defensivă. mediane. la defensiva totală.

cumularea experienţei cu vasta cultură de specialitate. ţinând cont de conexiunea solicitare – utilitate • precizarea în conţinutul programelor de antrenament (cicluri. de neînlocuit în globalitatea pregătirii şi a competiţiei valoarea acestora este dependentă de modul în care pot investiga jocul.• trierea şi selecţionarea metodelor şi mijloacelor de antrenament. incluzând şi o seamă de elemente creative. pe factorii antrenamentului • procesul de antrenament trebuie neapărat completat cu un proces individual si individualizat de pregătire • integrarea în conceptul actual de antrenament a educaţiei sportive. a unor cerinţe obligatorii. Misiunea acestuia devine mai complexă. ca apoi să-l poată transpune în procesul de antrenament. etape). • • 31 . CADRELE DE SPECIALITATE • antrenorul este principalul factor de conducere şi decizie a activităţii colective.

De fapt. Aceste forme sunt cunoscute sub denumirea de elemente tehnice. Conţinutul noţiunii de tehnică este vast. Tehnica cuprinde suma actelor motrice. Tehnica este formată din structuri şi acţiuni de mişcare. abstract. 1. CONŢINUTUL TEHNIC AL JOCULUI Tehnica constă în executarea conştientă. orientată spre un scop precis. TEHNICA 1. cuprinde deprinderi de mişcare şi de joc. prin care se realizează conform regulamentelor. activitatea concretă din cadrul jocului. Elementele tehnice sunt actele motrice fundamentale. utilizabile în situaţii identice.tactice.CURS 6 II. a unor mişcări şi acţiuni de mişcare. Ceea ce diferenţiază în mod evident fotbalul de celelalte jocuri sportive este faptul că dispune de un sistem de structuri motrice specifice. caracteristice jocului. precis stabilite. Creşterea calităţii jocului se realizează prin dezvoltarea tehnicii. care alcătuiesc conţinutul tehnic al jocului. Acesta cuprinde : • elementele tehnice • procedeele tehnice • acţiunile tehnice • acţiunile tehnico . abilitatea de a te servi de acesta în condiţiile reale ale jocului. care prin conţinutul şi forma lor specifică oferă posibilitatea practicării cu eficienţă maximă a jocului. Elementul tehnic reprezintă forma generală. în conformitate cu prevederile regulamentare. DEFINIŢIE. în manifestarea lor izolată sau corelată (înlănţuită). cu un caracter general. valabil ca structură generală a mişcării. Tehnica este fără îndoială un factor principal al jocului de fotbal. Mijloacele care fac posibilă practicarea jocului sunt în primul rând de ordin tehnic. ELEMENTELE TEHNICE Fotbalului îi sunt proprii forme generale ale mişcărilor. cât şi indicii calitativi ai acestor deprinderi. În structura elementelor tehnice se integrează : 32 . necesare manevrării obiectului de joc. stereotipă a tuturor actelor motrice specifice.1. tehnica reprezintă raportul jucătorului cu obiectul de joc. în raport cu sarcinile şi regulile jocului.

mobilitatea corticală.procesele psiho . concentrarea nervoasă. etc.gândirea). .căderile.conducerea .legate de transmiterea mingii: 33 .elemente tehnice legate direct de manevrarea mingii: .calităţile motrice interesate .volitive ( atenţia.deposedarea .aruncarea de la margine = elemente tehnice specifice jocului portarului: .protejarea mingii . fundamentală # plasamentul # deplasările specifice postului.devierea .legate de intervenţia la minge : .fără minge # poziţia de bază.prinderea .plonjonul .preluarea .caracteristicile morfologice ale executantului .lovirea mingii # cu piciorul # cu capul .boxarea .. ieşirea din poartă .mişcările înşelătoare .elemente tehnice legate de deplasările jucătorului în vederea manevrării mingii: -alergările specifice -săriturile -schimbările de direcţie .respingerea = cu mâna = piciorul . Clasificarea elementelor tehnice: .

1. înlănţuiri. cu latul piciorului.3.cu şiretul plin.aruncarea mingii cu mâna . în condiţii de colaborare sau adversitate. Procedeele tehnice simple. Procedeele tehnice complexe apar în majoritatea cazurilor în joc. ACŢIUNILE TEHNICE Prestaţia jucătorilor în terenul de joc cuprinde procedee tehnice înlănţuite. poziţii iniţiale. şi a poziţiei finale. fiind executate pe baza unui stereotip dinamic. ele constau din grupaje. se execută în condiţiile concrete ale jocului. cu excepţia unor execuţii individuale în cadrul jocului (degajare. Datorită apariţiei în joc a variaţiilor de ritm. în majoritatea cazurilor. finale. momente fixe ale jocului). pe fondul unor capacităţi fizice adecvate.degajarea (pasa) cu piciorul la mingi transmise de către coechipieri. etc. procedeele tehnice pot să-şi piardă caracterul invariabil. în condiţii aproape identice sub raportul poziţiei iniţiale. solicitate la intensităţi diferite.de jos . Deci. au un caracter relativ invariabil. stereotipe. de execuţie. ce se derulează în scopul soluţionării unor cerinţe tactice. Acţiunea tehnică reprezintă o activitate ce depăşeşte simpla efectuare a unui gest tehnic. la situaţiile concrete ale jocului. Ele au un caracter concret.din mână . procedeele concrete de lovire vor fi : . Din punct de vedere structural. PROCEDEELE TEHNICE Procedeele tehnice reprezintă concretizarea şi adaptarea elementelor de bază ale tehnicii. combinaţii de procedee tehnice simple. acţiunile tehnice sunt înlănţuiri de elemente şi procedee tehnice desfăşurate în momentele fundamentale ale jocului. care însă fără să-şi piardă structura generală. adaptate la faze de joc diverse. intensitate. în regim de calităţi motrice şi de tensiune psihică. aruncare de la margine.2. procedeele tehnice simple se folosesc izolat de joc. „Procedeele tehnice reprezintă un complex de acte motrice." Procedeele tehnice se împart în : simple şi complexe.degajarea = cu piciorul .. 1. este 34 . ea având un conţinut şi o structură mai complexă. structurate raţional şi utilizabile în situaţii de joc asemănătoare. amplitutidine. Procedeele tehnice sunt de fapt modalităţi de derulare a elementelor tehnice în condiţiile concrete şi variate ale jocului. execuţiei propriuzise. întreruperi în execuţie. Vorbind despre lovirea mingii cu piciorul ca element tehnic.

zona de teren în care se derulează acţiunea. Ca exempiu.vorba despre tehnică în condiţii similare jocului. folosesc cu precădere un repertoriu tehnic adecvat caracteristicilor zonei de teren respective. jucătorii efectuează în anumite momente procedee tehnice izolate. Jucătorii care se găsesc temporar sau permanent în areste zone. reprezintă o acţiune cu un grad de complexitate mare. În fotbalul actual.autoanaliza şi confirmarea eficienţei acesteia. reactivitatea motrică.TACTICE 35 . Acţiunea tehnică cuprinde : . Acest fapt este determinat de echilibrul dintre impus şi spontan în desfăşurarea jocului. acţiunile tehnice ocupă un loc tot mai important. care au în componenţa lor procedee tehnice. o legare de tip -preluare. Acţiunile tehnice pot fi : ♦ ♦ generale . de creşterea ponderii acţiunilor individuale în condiţiile crizei de spaţiu şi de timp ce caracterizează jocul. Există o tendinţă de simplificare a acţiunilor tehnice. Acestea reclamă alegerea.preluare.acestea sunt determinate de: .rolul şi locul ocupat de jucător în cadrul echipei . exprimată prin acţiunile tehnice adecvate . simplă. îi conferă acesteia gradul de complexitate. predomină însă acţiunile tehnice. reprezintă o acţiune accesibilă. Zonele de teren în care se desfăşoară jocul solicită efectuarea unor combinaţii specifice de elemente tehnice.4. pe când una de tip .perceperea şi prelucrarea mentală a solicitării tehnice reclamate demomentul de joc -răspunsul. în situaţie de atac sau apărare.cuprind răspunsurile tehnice ale jucătorilor la diversitatea situaţiilor de joc specifice momentelor fundamentale ale jocului: = atac = recuperare = apărare ♦ specifice postului şi zonei de acţionare . corelarea şi aplicarea acţiunilor tehnice conform cerinţelor reclamate de postul ocupat în echipă (tehnica postului). 1. Aceasta reclamă un înalt grad de automatizare a diferitelor lanţuri tehnice. ACŢIUNILE TEHNICO . Conform acestui concept. mărind şi logica internă a acestuia. lovire. conducere. în comparaţie cu celelalte componente ale jocului. preluare. au o frecvenţă în continuă creştere. de atac sau apărare. lovire. Numărul elementelor tehnice componente ale unei acţiuni. care să contribuie la cursivitatea şi fluenţa jocului.

capătă un pronunţat caracter tactic. Acestea se realizează prin mijloace tactice (pasă. şi tactice. colaborare sau adversitate într-un moment al jocului. toate acţiunile individuale. se elaborează euristic. acţiunile individuale. având drept scop construcţia dirijată a atacului. determinat de momentul jocului: - Apărare : . Acţiunile tehnico-tactice au un conţinut specific. - Atac : . Acţiunile tehnico-tactice de apărare au un conţinut relativ stabil. asociere. Acţiunile (gesturile) tehnice ale fiecărui jucător se leagă cu ale celorlalţi în cadrul unor cupluri. Acţiunile tehnico-tactice reprezintă executarea unei acţiuni tehnice prin cooperare. creator. plasamentul. Eficacitatea acţiunilor tehnico-tactice depinde de : • gradul de însuşire. marcajul. Cele impuse. adecvate cerinţelor concrete ale 36 . demarcajul. dublajul) şi mijloace fizice. având ca scop câştigarea posesiei mingii sau apărarea propriei porţi. deposedarea. primeşte o semnificaţie colectivă. păstrând regulile de securitate a mingii şi urmărind eficacitatea jocului. apărători. ca marcajul. Acţiunile tehnice. cu substrat tehnic. conform solicitărilor concrete şi imprevizibile ale jocului. marcarea de goluri. exersate. parteneri. în vederea soluţionării situaţiilor de joc. pentru a realiza scopul jocului. prin esenţa sa. Cele spontane. cuprind înlănţuiri relativ constante.se realizează prin însumarea. în conţinutul acţiunilor tehnico-tactice pentru apărare intră elemente tehnice ca alergarea. Acţiunile tehnico-tactice pot fi: -impuse -spontane. etc. luate izolat nu pot satisface decât cerinţe parţiale de joc. combinaţii. Acţiunile tehnico-tactice presupun efectuarea lor conform unei logici. elementul care defineşte termenul de acţiune tehnico-tactică este colaborarea sau adversitatea. au o diversitate şi un număr redus. etc. triade. conjugarea eforturilor tehnice a cel puţin 2 jucători. sunt concepute anterior. se derulează spontan. de stăpânire a elementelor tehnice • nivelul de dezvoltare al calităţilor motrice • capacitatea de gândire creatoare a jucătorilor • posibilităţile de interacţiune. formate spontan sau deliberat. Deci. de automatizare. Corelarea acţiunilor tehnice individuale. în vederea structurării acţiunilor tehnico-tactice. circulaţii. lovirea. interrelaţie dintre elementele şi procedeele tehnice. dublajul. aplicate algoritmic pe bază de scheme. sprijinul. Decizia individuală. grupuri.avem de a face cu activităţi comune a 2 sau mai mulţi jucători.Jocul propriuzis însumează.

Tehnica de bază cuprinde totalitatea elementelor tehnice. legări. Tehnica de joc este dependentă de formarea capacităţii de aplicare a bagajului tehnic la specificul jocului. subordonate cerinţelor implicate de desfăşurarea jocului. Nu se poate ajunge la un nivel superior de măiestrie fără stăpânirea deplină a tuturor elementelor şi procedeelor tehnice. corelaţie. Perfecţionarea execuţiilor tehnice este orientată permanent pentru a corespunde cerinţelor solicitate de joc. Derularea elementelor şi procedeelor tehnice în joc este înfluenţată.jocului. Ea se exprimă prin combinări. constituie o condiţie obligatorie pentru practicarea jocului. a cărei realizare este urmărită. condiţionată. Putem spune că tehnica este modul de a te servi de minge în condiţiile reale ale jocului. Indicele cel mai fidel al tehnicii de joc îl constituie abilitatea de a stăpâni mingea în viteză maximă. cooperare. concretă. de foarte mulţi factori. prin colaborarea cât mai eficientă cu partenerii. Tehnica de joc impiică modelarea actelor tehnice la cerinţele desfăşurării jocului.însuşirea ei. suportând atacul adversarului transmiţând-o cât mai util şi mai precis unui coechipier. 37 . de opoziţie. cu adversarul. Tehnica trebuie să contribuie la soluţionarea unor situaţii de joc. de capacitatea de exprimare a elementelor şi procedeelor tehnice în joc. rivalitate. De aici denumirea de tehnică de joc. înlănţuiri de elemente. Tehnica de bază este dependentă de formarea şi perfecţionarea stereotipului motric propriu fiecărui element şi procedeu tehnic. Ea se apreciează numai în cadrul unei situaţii date. asociere • de adversitate. Acesta reprezintă fondul tehnic. Tehnica de joc prevede întotdeauna executarea unei acţiuni determinate şi condiţionate spaţio-temporal. indispensabilă executării corecte a tuturor elementelor ce alcătuiesc structura jocului. format din elementele tehnice care compun jocul. a unui complex de împrejurări care o condiţionează. Tehnica de bază o mai numim tehnică individuală. în confruntarea directă. Tehnica de joc este de fapt tehnica colectivă. Randamentul tehnicii de bază este dependent însă de abilitatea. conflict. Fotbalul cuprinde situaţii complexe de interacţiune : • de colaborare. Tehnica de bază . acţiuni tehnice şi acţiuni tehnico-tactice. Putem vorbi de o tehnică „fundamentală". care se exprimă prin procedeele tehnice.

condiţionează în mare măsură desfăşurarea jocului. cu călcâiul) 38 .interior .lovirea mingii din alergare .lateral -oblic -înapoi -în sus PROCEDEELE ELEMENTULUI = lovirea mingii cu latul = lovirea mingii cu şiretul .procedee speciale de lovire (din săritură.CURS 7 DESCRIEREA ELEMENTELOR TEHNICE 1.exterior = alte procedee de lovire (cu vârful. SISTEMATIZARE: • în funcţie de dinamica executantului: . Acest element tehnic.lovirea mingii de pe loc . cădere.înainte . Acurateţea lovirii mingii constituie o prioritate a antrenamentului tehnic. un rol important îl ocupă lovirea mingii cu piciorul.plin . plonjon. însuşirea lui. alunecare) • după traiectoria imprimată mingii : -joasă -medie -înaltă • după direcţia imprimată mingii: . LOVIREA MINGII CU PICIORUL Dintre elementele care formează baza tehnică.

şi cu o uşoară extensie la traiectoriile medii şi înalte. dispunerea lor. fiind întinsă în cazul lovirii cu şiretul plin. are drept scop asigurarea echilibrului. Piciorul de lovire pendulează puternic înapoi din articulaţia genunchiului şi a bazinului. de contact cu mingea. poziţia acesteia. pendularea continuă în plan anterior. Pe spaţii reduse. Amplitudinea pendulării determină în mare măsură forţa de lovire. Poziţia trunchiului în momentul execuţiei este uşor aplecată înainte. în criză de timp. fapt care va influenţa traiectoria imprimată mingii (joasă. având musculatura contractată. între ele existând un raport direct proporţional. razante. Calitatea execuţiei acestui element tehnic este condiţionată de 3 factori : • forţa de lovire • traiectoria • precizia execuţiei. Genunchiul piciorului de sprijin este în flexie uşoară. diferă în funcţie de procedeele de lovire. sunt recomandabile pendulările mai scurte. la finalizări. caracteristică fiecărui jucător. în cazul lovirilor cu partea internă sau externă a labei piciorului. înaintea sau înapoia acesteia.BIOMECANICA GENERALĂ A LOVIRII MINGII CU PICIORUL Piciorul de sprijin se orientează cu vârful acestuia spre direcţia în care se urmăreşte transmiterea mingii. iar prin aşezarea lui „vis a vis" de minge determină traiectoria şi precizia execuţiei. Biomecanica generală a lovirii mingii cu piciorul suferă modificări în funcţie de procedeele de lovire. După momentul lovirii mingii. Fiecare procedeu de lovire utilizează o altă suprafaţă de lovire. Piciorul de sprijin contribuie la păstrarea echilibrului corpului în momentul impactului cu mingea. Aceste modificări sunt impuse de poziţia mingii. Laba piciorului. Forţa de lovire a mingii este rezultanta combinării a mai mulţi factori care sunt de importanţă 39 . Aşezarea piciorului de sprijin se poate face pe linia mingii. pentru „acoperirea" mingii în cazul traiectoriilor joase. Mişcarea braţelor. susţinând greutatea corpului. largi se folosesc de obicei la transmiterile la distanţe mari. poziţia şi dinamica executantului. sau cu vârful orientat în afară sau în interior. traiectoria şi viteza mingii. medie sau înaltă). precum şi de soluţia urmărită în lovire. condiţie de bază a executării corecte. ca urmare a inerţiei acumulate în pendularea posterioară. Pendulările mari. în care forţa de lovire se compensează printr-o viteză de execuţie sporită.

O minge lovită în centrul ei. Factorii ce condiţionează forţa de lovire sunt: . determinată în primul rând de forţa de lovire. spre direcţia de lovire. Traiectoria curbilinie este rezultatul lovirii tangenţiale a mingii. mai mult sau mai puţin pronunţată. perpendicular pe acesta. conferă în final nivelul calitativ al execuţiei. traiectoria va fi înaltă şi curbilinie. direcţia mingii în urma lovirii estedeterminată de locul aplicării acesteia pe suprafaţa mingii. Traiectoria mingii. cu intenţia ei. Precizia lovirii depinde de mai mulţi factori: de ordin tehnic = gradul de însuşire a elementelor tehnice şiprocedeelor tehnice lovire = momentul execuţiei de 40 . Precizia execuţiei este determinată de relaţia dintre executant şi condiţiile specifice. în cazul lovirii sub centrul mingii.rezistenta aerul . Interacţiunea dintre aceştia. Mingea lovită lateral stânga sau dreapta faţă de axul vertical.mai mică sau mai mare. Precizia lovirii se apreciază în raport cu scopui execuţiei. Mingea lovită sub centrul ei va avea o traiectorie ascendentă.rezistenţa vântului (direcţia şi intensitatea acestuia). ambianţa execuţiei. a forţei de lovire şi a suprafeţei de contact a labei piciorului cu mingea (locul şi mărimea acesteia). ca urmare a unei mişcări de rotaţie în jurul propriei axe. va devia lateral spre stânga sau dreapta.legaţi de activitatea executantului: • tehnica de lovire • amplitudinea pendulării • dinamica jucătorului (lovire de pe loc sau din alergare) • viteza de execuţie • procedeul tehnic uzitat (forţa de lovire este invers proporţională cu suprafaţa de lovire) • capacitatea de mobilizare psiho-fizică . va avea o traiectorie dreaptă.legaţi de obiectul de joc :  elasticitatea (calitatea materialului din care este confecţionată presiunea internă)  greutatea mingii 0 dimensiunile minqii 0 dinamica mingii (statică sau în mişcare) .legaţi de condiţiile externe ale execuţiei: . lateral stânga sau dreapta faţă de axul ei vertical.

la momentul de contact cu mingea ♦ aşezarea defectuoasă a piciorului de sprijin. Deşi este efectul acţiunii cumulative a factorilor enumeraţi mai sus. viteza execuţiei = procedeul tehnic de lovire ales = direcţionarea execuţiei = timpul avut la dispoziţie pentru efectuare 0 de ordin tactic . precizia lovirii mingii este dependentă în primul rând de calitatea proceselor psiho-motorii ale executantului. CALITĂŢI MOTRICE NECESARE • mobilitate în articulaţia coxo-femurală. raportată la procedeul de lovire urmărit ♦ piciorul de sprijin în poziţii care influenţează negativ echilibrul jucătorului ♦ extensia exagerată a trunchiului. (mişcările de răsucire externă şi internă a labei piciorului) • forţa de contractare a gleznei • coordonare neuro-musculară.calitatea defensivei adverse (marcajul).= rapiditatea.finalizări 41 .soluţiile oferite de parteneri (demarcaje) . a genunchiului şi a gleznei (talo-crurală) • flexia plantară. GREŞELI FRECVENTE ♦ poziţia labei piciorului de lovire ♦ suprafaţă de contact cu mingea neadecvată ♦ gradul insuficient de contracţie a musculaturii labei piciorului.degajări . nedorite.pasele medii şi scurte . care duce la traiectorii înalte. CARACTERUL TACTIC AL PRINCIPALELOR PROCEDEE DE LOVIRE A MINGII CU PICIORUL lovirea mingii cu latul : Se foloseşte cu precădere la .

centrări din alergare . 42 . LOVIREA MINGII CU CAPUL Lovirea mingii cu capul este la fel de importantă ca şi celelalte elemente tehnice ale jocului.combinaţii pe spaţii mici şi medii lovirea mingii cu şiretul interior Se foloseşte la . SISTEMATIZARE în funcţie de dinamica executantului: • de pe loc • din alergare  din săritură . rapide.lovituri libere. fiind prezentă în toate momentele acestuia.momente fixe ..alte procedee (cădere. de contraatac) . cât si de creşterea gabaritului şi a detentei jucătorilor. Una dintre caracteristicile şi tendinţele în practica de performanţă a fotbalului este creşterea importanţei şi folosirea tot mai frecventă a jocului aerian. lovituri de colţ lovirea mingii cu şiretul exterior : Se foloseşte la .diferite tipuri de pase (în diagonale.angajări din alergare . determinate atât de specificul jocului.pase scurte.combinaţii pe spaţii reduse (devieri) . în criză de spaţiu şi timp 2. plonjon) PROCEDEELE ELEMENTULUI • lovirea mingii cu fruntea • lovirea cu părţile laterale (temporale) • lovirea cu creştetul.verticală .degajări diverse . atât cât şi în apărare.

o forţă mărită loviturii. o flexie spre minge. uşor îndoite din coate. O pendulare rapidă şi energică. avem de a face şi cu mişcări de rotaţie ale trunchiului. în cazul lovirii cu fruntea. La lovirea cu capul din săritură. sunt uşor îndoite. scăzând şi contracţia musculară ce însoţeşte mişcarea. asigură mişcării un caracter exploziv. Aterizarea se poate face pe unul sau pe ambele picioare. picioarele asigură elanul şi desprinderea premergătoare extensiei trunchiului şi lovirii propriuzise. care solicită mişcări de redresare. sau ca urmare a unor procedee de lovire cu tentă acrobatică. fiind uşor îndoit. asigurând şi posibilităţi de echilibrare a corpului în timpul execuţiei. picioarele asigură echilibrul corpului. rezultată din lupta cu adversarul. La execuţia din alergare. care fac mişcările de flexie sau de lateralitate ale capului. în cazul în care nu se urmăreşte transmiterea mingii cu capul la distanţe mari şi cu forţă. sau de elan pentru desprinderea necesară execuţiei. Mişcarea capului constă în principal din înclinarea acestuia spre direcţia de lovire a mingii. gâtul şi trunchiul fac corp comun. GREŞELI FRECVENTE • suprafaţă de contact cu mingea neadecvată procedeului sau intenţiei • lipsa extensiei sau flexiei trunchiului. determină forţa de lovire a mingii cu capul. premergătoare lovirii 43 . procedeul cel mai folosit şi mai sigur. poziţia trunchiului se modifică. Desprinderea se poate face de pe un picior sau de pe ambele picioare. acţionând în comun cu corpul şi cu capul. în timpul zborului ascendent şi descendent. Braţele. capul. în cazul lovirii cu părţile laterale ale capului. Acţiunea picioarelor este diferită. este posibilă dezechilibrarea executantului. favorizează acţiunea trunchiului şi a capului. crescând curbura toracală a coloanei vertebrale. reechilibrare şi reluare a poziţiei normale. dar poate avea loc şi o aterizare cu cădere. braţele pot avea şi rolul de protejare. în funcţie de modul în care se execută mişcarea. Amplitudinea acestei pendulări a trunchiului. care execută mişcarea spre înainte. pentru a da impuls mingii.BIOMECANICA GENERALA A LOVIRII MINGII CU CAPUL Trunchiul se găseşte de obicei într-o uşoară extensie şi efectuează o mişcare dinspre înapoi spre înainte. cu căderi pe sol. în duelurile aeriene. Ca urmare a vitezei de deplasare şi execuţie. spre direcţia de transmitere a mingii. Forţa loviturii cu capul este influenţată de gradul de contracţie a muşchilor gâtului. picioarele asigură echilibrul.

pentru devieri. dar nu obligatoriu. CARACTERUL TACTIC AL PRINCIPALELOR PROCEDEE DE LOVIRE A MINGII CU CAPUL = lovirea mingii cu fruntea Se foloseşte cu precădere în : . = lovirea mingii cu părţile laterale ale capului Se foloseşte în : . ghemuit) • lipsa unui bagaj motric cu caracter acrobatic • aterizări necontrolate. PRELUAREA MINGII Prin conţinutul lor.forţă dinamică (detentă) în membrele inferioare . oblic şi lateral -finalizări din alergare.degajări în fazele defensive.• greşeală de poziţie a corpului în aer. după desprindere (aplecat înainte. 3.finalizări la mingi care necesită răsucirea trunchiului .diverse procedee de deviere a mingii. loviri cu capul pe spate (autopasă sau pentru coechipieri).deprinderi acrobatice. preluarea a înlocuit aproape în totalitate oprirea mingii.pasele laterale efectuate cu capul . apărut ca o consecinţă firească între două transmiteri ale mingii.mobilitatea articulară corespunzătoare la nivelul coloanei vertebrale . mai ales în fazele de poartă .echilibru şi coordonare . 44 .forţă în musculatura posterioară a trunchiului şi a gâtului . preluările asigură intrarea în posesia mingii. CALITĂŢI MOTRICE NECESARE .duelurile aeriene = lovirea mingii cu creştetul capului Se foloseşte mai rar în timpul jocului.duelurile aeriene -transmiteri spre înainte. În condiţiile jocului actual. Preluarea este un element tehnic de legătură. din săritură şi plonjon . necesar.

cu plecare.din spate = din punct de vedere al poziţiei mingii: .din lateral .din săritură = din punct de vedere al direcţiei din care sosesc mingile: .pe loc (oprire) .Dacă oprirea mingii a constituit elementul static. Preluarea are numeroase procedee. cât şi de posibilitatea de conexiune cu alte elemente şi procedee tehnice. cursivitatea acestuia.medie .înaltă = din punct de vedere al direcţiei de acţionare : înainte lateral înapoi 45 . Preluarea este elementul uzitat în majoritatea lanţurilor tehnice.din faţă . de aşteptare a contactului cu mingea. SISTEMATIZAREA ELEMENTULUI TEHNIC = din punct de vedere al dinamicii executantului: .din alergare . deseori directă a mingii. reclamă transmiterea rapidă. dar acest gen de preluări sunt pe cale de a fi înlocuite definitiv cu preluările dinamice.pe sol . Acest gen de preluări dezechilibrează adversarul şi uşurează alegerea soluţiilor de continuare a jocului. a preocupării pentru folosirea cât mai rapidă a mingii. să fie subordonaţi în primul rând vitezei. preluarea este urmarea dinamizării jocului. crează o temporizare excesivă a jocului. Abuzul de preluări poate influenţa negativ viteza de joc. De aici şi necesitatea ca preluarea sau algoritmii tehnici care cuprind procedee de preluare a mingii. Preluarea mingii nu exclude poziţia statică. pe poziţii viitoare. numărul şi caracterul variat al acestora este determinat atât de posibilitatea executării lor cu părţi diferite ale capului. Dinamica jocului modern.

modificările de tonus muscular. cu abdomenul.PROCEDEELE ELEMENTULUI -preluarea cu piciorul .plin . ele însă nu epuizează posibilităţile de intrare în posesia mingii. care se mai pot efectua cu talpa. faza următoare amortizării. Piciorul de execuţie este îndoit din articulaţia genunchiului şi execută o răsucire.cu latul . cu genunchiul uşor flexat. pe direcţia mingii sau pe direcţii noi.cu coapsa .interior . alături de o mobilitate corespunzătoare a articulaţiilor angrenate. printr-o relaxare musculară la nivelul segmentului efector al preluării. urmată de manevrarea ei în continuare. Laba piciorului oferă astfel o mare suprafaţă de contact.preluarea cu pieptul . amortizarea şi ricoşarea se contopesc într-o singură fază. contactul picior-minge este combinat cu o manevră de lovire controlată 46 .exterior . Piciorul de sprijin este orientat spre minge. astfel că interiorul labei piciorului ajunge să fie orientat transversal pe direcţia din care vine mingea. La preluările pe poziţii viitoare. În efectuarea diferitelor procedee de preluare. de direcţionare rapidă a mingii pe o poziţie viitoare.cu şiretul . o rotaţie externă. au o importanţă deosebită. Musculatura este relativ relaxată în momentul impactului picior-minge. în cazurile în care prin preluare se urmăreşte modificarea traiectoriei iniţiale a mingii. Vom analiza din punct de vedere biomecanic procedeul de preluare cu latul piciorului. BIOMECANICA GENERALĂ A PRELUĂRII MINGII Indiferent de partea corpului şi de procedeul de preluare.preluarea cu capul Procedeele de mai sus sunt cele mai frecvent folosite. este dependentă de viteza (tăria) mingii şi de calitatea amortizării la contactul cu aceasta. Ricoşarea. Amortizarea are loc în momentul contactului cu mingea. în biomecanica mişcării se disting 3 faze : = de amortizare = ricoşare = manevrele ulterioare. reprezentând baza funcţională a efectuării optime a acestora. cu vârful labei piciorului.

readucerea la picior a mingilor cu traiectorii medii şi înalte . CALITĂŢI MOTRICE NECESARE • îndemânare generală şi specifică • mobilitate articulară adecvată • supleţe muscularăcapacitate de alternare rapidă a contractării şi relaxării musculare. GREŞELI FRECVENTE • rigiditatea exagerată a segmentului care ia contact cu mingea (absenţa amortizării.modificări ale direcţiei de acţionare . CARACTERUL TACTIC AL PRINCIPALELOR PROCEDEE DE PRELUARE A MINGII -preluarea cu piciorul Se foloseşte la .intrări în posesia mingii . fiind determinate de suprafaţa de contact cu mingea. de traiectoria şi direcţia de sosire a mingii. de biomecanica specifică fiecărui procedeu. normale • poziţii defectuoase ale segmentelor interesate în executarea procedeelor.schimbări ale direcţiei de acţionare.element intermediar. orientate lateral şi flexate din articulaţia cotului. prin răsuciri rapide ale trunchiului . asigură stabilitatea corpului. Procedeele de preluare a mingii cu piciorui sunt variate. iar braţele. pentru a „acoperi" mingea.lupta cu adversarul la mingi cu traiectorie medie şi înaltă 47 . Corpul este puţin aplecat. de legătură.opriri temporare a mingii . de asigurare a relaţiilor tactice -preluarea cu pieptul Se foloseşte la . cu o intensitate care să nu îndepărteze prea mult mingea de executant. cu îndepărtarea exagerată a mingii) • relaxare musculară exagerată • erori de apreciere a traiectoriei şi vitezei de deplasare a mingii • contact al mingii cu suprafeţe ale corpului îndepărtate de cele ideale.pe direcţia dorită. pentru a fi utilizabilă prin manevrele ulterioare. de direcţia în care se doreşte continuarea mişcării.

având drept scop controlul dirijat al mingii sau câştigarea de teren. ponderea şi caracterul lor. Manevrele de conducere a mingii. Conducerea mingii este frecventă în acţiunile tehnice. de starea terenului. Manevrele de conducere a mingii sunt indispensabile jocului. de timp.intrări în posesia mingilor înalte -preluarea cu capul Se foloseşte la . depind de zona de teren în care se derulează. de specializarea pe post a jucătorului ce efectuează procedeul. Orice abuz în conducerea mingii duce la frânarea jocului. fapt ce vine în contradicţie cu cerinţele jocului actual.manevre de control a mingilor înalte. în activitatea jucătorului în teren.readucerea la picior a mingilor cu traiectorie medie şi înaltă . Conducerea mingii este un element tehnic cu mare pondere în joc. Cel mai important lanţ tehnic ce apare în desfăşurarea jocului este „preluare-conducere-transmitere". impusă sau spontană. cu intenţii de continuare a acţiunilor 4. solicitată în desfăşurarea jocului. manevrele de conducere a mingii trebuiesc să realizeze acest deziderat. a acţiunilor tehnice şi acţiunilor tehnico-tactice. diferitele forme de conducere a mingii ocupă un loc important. pentru derularea unei acţiuni individuale sau unui demers tactic colectiv. SISTEMATIZAREA ELEMENTULUI = din punct de vedere al direcţionării: • înainte • lateral • oblic 48 . etc. Dacă tendinţa generală este de creştere continuă a vitezei de derulare a procedeelor tehnice. CONDUCEREA MINGII Conducerea mingii este elementul tehnic prin care obiectul de joc este controlat şi manevrat în scopul realizării unei acţiuni sau relaţie tactică.. fiind precedată de preluare sau deposedare şi urmată de diferite procedee de lovire sau mişcări înşelătoare.

Dirijarea mingii se poate face cu şiretul plin. condiţiile noi ce pot apărea în timpul derulării secvenţei de joc respective). dar este îndreptată în special spre joc în ansamblul său. pentru a putea acţiona cât mai eficient. In disputa cu adversarul. Mişcările labei piciorului de execuţie pot fi diferite în cadrul aceleiaşi secvenţe de joc. informat asupra situaţiei concrete din terenul de joc. la o distanţă care să-i permită un control asupra acesteia. cu trunchiul uşor aplecat în faţă. cu viteze şi direcţii diferite. în funcţie de mai mulţi factori (viteza şi distanţa de deplasare.• înapoi. Privirea alternează rapid şi spre minge. Piciorul de execuţie. interior sau exterior. Piciorul de sprijin se aşează lateral faţă de minge. în raport direct cu acţiunile coechipierilor şi opoziţia adversarului. Laba piciorului este contractată. în funcţie de procedeul folosit. cu vârful orientat spre direcţia în care se conduce mingea. cu latul. în funcţie de procedeul folosit. cu braţele îndoite din coate. în vederea protejării mingii de atacul adversarului. opoziţia adversarului. alergarea jucătorului. iar în momentul contactului cu mingea este orientată cu vârful spre sol. 49 . Procedeele de conducere a mingii trebuie să fie sincronizate cu deplasarea. determinate de intenţiile executantului. care pendulează. BIOMECANICA GENERALĂ A CONDUCERII MINGII Conducerea mingii se efectuează din deplasare. folosind şi braţele. imprimă mingii o mişcare de rostogolire. PROCEDEELE ELEMENTULUI ♦ conducere cu latul piciorului ♦ conducere cu şiretul interior ♦ conducere cu şiretul exterior ♦ conducere cu şiretul plin. Corpul are o poziţie normală. corpui executantului se interpune între adversar şi minge. = din punct de vedere al dinamicii cuplului jucător-minge : • în linie dreaptă • cu schimbare de direcţie • cu schimbare de ritm • cu schimbări de direcţie si ritm. perpendicular sau oblic pe acesta.

echilibru .capacitate de alternare a tempourilor de alergare . cu efect negativ asupra perceperii câmpului de joc CALITĂŢI MOTRICE NECESARE . săriţi. mărunţi) ♦ relaxarea exagerată a piciorului de contact cu mingea ♦ pierderea mingii de sub control ca urmare a contactului violent cu aceasta ♦ privirea coborâtă asupra mingii. CARACTERUL TACTIC AL CONDUCERII MINGII Se foloseşte în : = deplasări pe direcţii diferite pentru a declanşa acţiuni individuale sau colective = depăşiri ale adversarului în relaţia 1x1 = menţineri sub control a mingii.mobilitate articulară . 50 .capacitate de accelerare a ritmului de alergare. prea mici.coordonare neuro-musculară .GREŞELI FRECVENTE ♦ nesincronizare între viteza de deplasare şi manevrele efectuate asupra mingii (paşi prea mari. pentru a permite demarcări. grupări ale coechipierilor = iniţierea şi desfăşurarea de atacuri rapide şicontraatacuri pe spaţii mari = intrarea (forţarea) pe culoare de pătrundere apărute în defensiva adversă.

cu sau fără minge. sau parte componentă a acestora. Ele apar în forma clasică.execuţia procedeelor tehnice sau a lanţurilor tehnice iniţial intenţionate. depăşirea individuală.reacţii inadecvate ale apărătorului (mişcări. mijloace tehnice necorespunzătoare). Mişcarea înşelătoare este elementul tehnic prin intermediul căruia executantul. a efectului acţiunii de simulare . Faza de acţionare decisivă urmăreşte : . cu structură biomecanica distinctă. dar şi în mod spontan. de a deruta adversarul în efortul acestuia de a anticipa sau reacţiona cu mijloace adecvate la acţiunea executantului. Acestea sunt fenta. trebuie să îndeplinească o serie de 51 . instantaneu. Mişcările înşelătoare pot fi faza iniţială a unei acţiuni tehnico-tactice intenţionate. întrerupte sau nu. Faza de simulare urmăreşte : . Terminologia fotbalistică cunoaşte mai multe noţiuni ce se doresc echivalente cu mişcarea înşelătoare. ca o consecinţă a situaţiilor imprevizibile apărute în derularea jocului.Curs 8 MIŞCĂRILE ÎNŞELĂTOARE Mişcările înşelătoare reprezintă cele mai complexe execuţii tehnice. Mişcările înşelătoare constau din procedee sau structuri de procedee tehnice specifice. cu particularităţi biomecanice proprii. direcţii de mişcare. cu forme din cele mai diversificate.valorificarea dezechilibrării adversarului. Execuţia mişcărilor înşelătoare cuprinde de obicei 2 faze : o de simulare o de acţionare decisivă. înainte de finalul execuţiei. driblingul. caută prin dezechilibrarea sau depăşirea unuia sau a mai multor adversari să creeze superiotate tactică temporară.dezechilibrarea adversarului . Scopul mişcărilor înşelătoare este deci de a dezechilibra. cu continuarea procedeului iniţial sau a altor procedee tehnice. Frecvenţa în joc a mişcărilor înşelătoare este foarte mare. Fiecare dintre acestea au totuşi o nuanţă specifică. Pentru ca mişcările înşelătoare să fie eficace.

Pentru ca mişcarea înşelătoare să fie eficientă este necesară oviteză corespunzătoare în cele două faze (de simulare şi de acţionare decisivă). cursivă şi cu efect decisiv a actului tehnic dorit. cap) a căror amplitudine trebuie să favorizeze execuţia corectă.condiţii: . Mişcările înşelătoare cuprind mişcări ale corpului (trunchi. viteza şi ritmul de execuţie depind de specificul procedeelor ce compun actul tehnic.adaptare la situaţia concretă de joc . trecerea la faza de acţionare decisivă se face mai rapid. multiple. braţe. În practică. Cu cât amplitudinea este mai mică în faza de simulare.să determine dezechilibrarea adversarului .să creeze situaţii favorabile pentru finalizarea intenţiilor. de calităţile executantului şi de reacţiile adversarului. Trebuie însă să ţinem cont de faptul că o amplitudine prea mică în faza de simulare. O serie de factori influenţează efectuarea mişcărilor înşelătoare: • viteza şi ritmul de execuţie • amplitudinea mişcărilor • echilibrul • protejarea mingii • capacitatea de improvizaţie. Mişcările înşelătoare sunt frecvente şi deosebit de utile în desfăşurarea jocului. dar are ca rezultat scoaterea mai pronunţată a centrului de greutate a adversarului din suprafaţa de sprijin. În cazul mişcărilor înşelătoare complexe. poate să nu dezechilibreze suficient adversarul. O amplitutidine prea mare poate dezechilibra executantul. picioare. fără ezitări .să provoace surpriza . avem de face cu mişcări înşelătoare în care cele două faze se desfăşoară relativ cu aceeaşi viteză. dar şi în care cele două faze au ritm diferit (faza de simulare mai lentă.să fie executate rapid. Amplitudinea mare a simulării poate desconspira executantul. cea de acţionare decisivă foarte rapidă şi energică). mişcarea devenind previzibilă. Păstrarea echilibrului reprezintă o condiţie a cursivităţii celor două faze. Valoarea unui jucător este apreciată şi prin capacitatea acestuia de a dezechilibra sau depăşi unul sau mai mulţi adversari. 52 .să favorizeze preluarea şi menţinerea iniţiativei din partea executantului . în acest fel faza de acţionare decisivă se suprapune pe mişcarea de răspuns a adversarului.

SISTEMATIZAREA ELEMENTULUI TEHNIC Fiind o combinaţie de mişcări de picioare. Acţiunea individuală are un grad ridicat de risc. care să înlesnească. Scopul jocului este eliminarea succesivă a adversarilor. de repertoriul tehnic şi tactic al executantului. Dezechilibrarea temporară a adversarului direct crează pe lângă dezactivarea acestuia. ne vom orienta 53 . cu piciorul de sprijin şi cu a braţelor. pentru a ajunge în poziţii . Eliminarea adversarului prin acţiune individuală se face cu precădere folosind mişcările înşelătoare. ca rezultat al unei mişcări înşelătoare oferă o situaţie de atac nouă şi favorabilă. La un nivel ridicat de măiestrie tehnico-tactică. create deliberat sau spontan. Acest deziderat se poate realiza prin manevrarea mingii pe partea opusă adversarului. se constată o creştere a importanţei şi rolului mişcărilor înşelătoare. poate folosi creativ şi cu mare eficienţă mişcările înşelătoare.În execuţia mişcărilor înşelătoare un rol important îl are protecţia mingii. braţe. dar reuşita ei crează un avantaj tactic evident. caracterizat prin criza de timp şi de spaţiu ca urmare a marcajelor stricte. în încercarea de clasificare a acestui element tehnic. posibilităţi de continuare a intenţiei proprii şi timp relativ suficient pentru reaşezarea prin demarcaj a coechipierilor. prin crearea de spaţiu de manevră şi superioritate numerică zonală. jucătorul angajat într-o acţiune individuală. capacitatea lui de improvizaţie în funcţie de situaţia tactică de pe teren. Depăşirea adversarului direct. prin acţiuni individuale şi colective. este foarte dificil să se facă o sistematizare a mişcărilor înşelătoare. favorizând în acest fel reuşita actului tehnic propus. prin protecţia cu trunchiul.situaţii de finalizare. trunchi. să creeze posibilitatea introducerii mingii în poarta adversă. raţionalizare şi determinare psiho-fizică • cultivarea şi creşterea capacităţii de improvizaţie şi creaţie în efectuarea mişcărilor înşelătoare. În fotbalul actual. mijloace eficiente de creare de avantaje temporare în desfăşurarea jocului. a presingului individual şi colectiv. asigurarea securităţii acesteia. însoţite deseori de combinaţii ale acestora. Tendinţele în dezvoltarea tehnicii actuale cu privire la mişcările înşelătoare sunt: • diversificarea şi automatizarea procedeelor de execuţie a mişcărilor înşelătoare • creşterea gradului de eficacitate a acestora prin perfecţionare. în execuţia mişcărilor înşelătoare un rol important îl joacă imaginaţia jucătorului.

mişcările înşelătoare au la bază o serie întreagă de aptitudini înăscute.mişcări înşelătoare executate fără minge .opriri. joc şi practică competiţională.simulări de lovire a mingii .simple (formată din acţiune simulată.inactivare temporară . La jucătorii cu astfel de dispoziţii.alte variante (combinaţii) • din punct de vedere al scopului: .multiple (complexe) • din punct de vedere al procedeelor tehnice simulate : . porniri . au un înalt grad de 54 . PROCEDEELE ELEMENTULUI Mişcările înşelătoare poartă amprenta particularităţilor individuale ale executantului.mişcări înşelătoare executate cu minge • din punct de vedere al dinamicii executantului: . Cu certitudine. cu structură biomecanica particularizată.pe loc .de picioare . devin deprinderi cu un pronunţat caracter individual. Nici un alt element tehnic a! jocului nu are caracter atât de individualizat.de trunchi .demarcări scurte.combinate • după numărul acţiunilor de simulare : . care prin antrenament. rapide şi surprinzătoare .de dezechilibrare .din deplasare • din punct de vedere al segmentelor corpului folosite : .simulări de conducere . de personal.după mai multe criterii: • din punct de vedere al cuplului jucător-minge : .duble (simulare consecutivă. natural. mişcările înşelătoare au un caracter spontan.de depăşire a unuia sau a mai multor adversari. cu finalizarea uneia dintre ele) . ca şi mişcarea înşelătoare. urmată de acţiune finală) .alergare cu schimbarea direcţiei .

În cazul unei intenţii de depăşire a adversarului pe partea stângă a acestuia. de pe o parte în aita. rapoarteforme. din arsenalul motric propriu. Mişcarea braţelor contribuie şi ea la angajarea pe noua direcţie. de zona în care se efectuează. amplitudini şi viteze. reactivat spre dreapta. determină în mare măsură reuşita mişcării înşelătoare. în fazele de prefinalizare şi finalizare. aplecare sau răsucire a trunchiului. cu trecerea centrului de greutate pe piciorul de sprijin (stângul) care este flexat din genunchi. a mişcărilor pe care le socoteşte utile. Procedeele folosite diferă în funcţie de suprafaţa de teren. Derularea mişcărilor înşelătoare are loc pe baza unor principii generale. în faza de acţionare decisivă. Aceste mişcări ale corpului. Mişcarea esenţială este trecerea de la intenţia iniţială. depinzând în mare măsură de creativitatea executantului. Biomecanica lor poate fi descrisă doar direct legat de fiecare procedeu în parte. uneori chiar involuntar mişcări înşelătoare. ia acţionarea decisivă. schimbările rapide. picioare. Timpul reclamat de acesta se cere a fi cât mai scurt. prin 55 . prin impulsia energică a piciorului stâng. de a crea. Ponderea şi varietatea lor sunt mai mari în zona de mijloc a terenului şi în faţa porţii adverse. deseori instantanee ale mişcărilor trunchiului şi ale picioarelor au un rol important în reuşita mişcărilor înşelătoare. concomitent cu mişcări de îndoire. Procedeele prin care se pot efectua mişcări înşelătoare sunt practic nelimitate. concomitent cu încercarea de depăşire a adversarului. Componentele biomecanice ale mişcărilor din cele două faze ale mişcărilor înşelătoare prezintă numeroase modificări. corpul este propulsat. iar viteza de execuţie cât mai mare. impuse în special de reacţia adversarului. moment în care are loc manevrarea mingii spre dreapta. Modificările. nuanţe. Mişcările înşelătoare în care sunt angrenate picioarele sunt numeroase. Alegerea momentului optim de declanşare a mişcării de acţionare decisivă. Piciorul de execuţie simulează o mişcare. ca urmare a capacităţii jucătorilor de a improviza. braţe) care au un sens tactic bine determinat. se caracterizează prin mutarea. trecerea rapidă a centrului de greutate a corpului. prin selecţionarea de către executant. în faza de simulare executantul îndoaie şi apleacă trunchiul în partea stângă. de a lega spontan. coordonarea şi succesiunea acestora nu răspund unor reguli biomecanice stabile. Mişcările înşelătoare în care rolul preponderent îl are acţiunea trunchiului. BIOMECANICA GENERALĂ A MIŞCĂRILOR ÎNŞELĂTOARE Mişcările înşelătoare presupun efectuarea unor mişcări ale corpului (trunchi.eficacitate. simulată.

surprinderea adversarului prin acţiuni neaşteptate.mascarea intenţiilor reale ale executantului . Mişcarea este favorizată de acţiunea piciorului de sprijin prin frânare. forţă dinamică. dezechilibrare • acţionare decisivă întârziată. CARACTERUL TACTIC AL MIŞCĂRILOR ÎNŞELĂTOARE Se folosesc în : . fără amplitudine.pendularea acestuia. explozivă.crearea superiorităţii numerice temporare .evitarea contactului direct cu adversarul . ce permite redresarea şi dezechilibrarea adversarului • lipsa protecţiei mingii • dezechilibrări ale executantului. cu precădere în fazele de prefinalizare şi finalizare. cu posibilităţi de continuare a fazei . cursivităţii şi ritmului execuţiei.dezechilibrarea. prin oprirea pendulării.imprevizibile .depăşirea adversarului sau a mai multor adversari. În execuţia mişcărilor înşelătoare un rol important îl are protejarea mingii. în special în membrele inferioare • echilibru dinamic.crearea unor situaţii tactice favorabile continuării secvenţei de joc . asigurarea 56 . cu repercusiuni asupra corectitudinii. dezvoltat simţ al ritmului • capacitate de alternare rapidă a contracţiei şi relaxării musculare. GREŞELI FRECVENTE • faza de simulare neconcludentă. să treacă la manevrarea rapidă a mingii pe partea sau în direcţia urmărită. pentru ca imediat. preluare a greutăţii corpului şi impulsie puternică. previzibilă. dezorganizarea defensivei adverse. CALITĂŢI MOTRICE NECESARE • mobilitate articulară • îndemânare neuro-musculară • forţă generală.

scăzând numeric în zona din faţa porţii adverse.prioritate a activităţilor desfăşurate în ciclurile şi etapele de pregătire.play-ul" execuţiei. prin protecţia mingii cu trunchiul. Deposedarea este influenţată de mai mulţi factori: . creşterea fermităţii 57 . specifice fotbalului actual.„fair .valoarea tehnică şi tactică a atacului şi a apărătorului . numărul acţiunilor de deposedare este în continuă creştere în toate zonele terenului. de calităţile tehnice. de orientarea executantului faţă de direcţia de atac. indiferent de postul ocupat în echipă. cu avantaj direct în relansarea. aflat în raport de adversitate cu purtătorul (posesorul) temporar al mingii. Deposedarea reprezintă ansamblul de mişcări efectuate de jucătorul în defensivă. a marcajului şi a presingului folosit de apărători. tactice şi motrice ale posesorului mingii şi ale adversarului.prezenţa sau lipsa dublajului . Tendinţele evoluţiei acestui element tehnic în cadrul jocului sunt • creşterea importanţei deposedărilor. chiar a braţelor. DEPOSEDAREA Elementul cel mai important în relaţia de adversitatea este deposedarea.distanţa faţă de poarta proprie (riscul deposedării) .securităţii acesteia. Jucătorii. Protecţia mingii este determinată de locul unde se derulează secvenţa de joc. reluarea atacului • tendinţa spre o angajare mai agresivă în deposedărilor • deposedarea adversarului de minge cu orice mijloc regulamentar -principiu de bază al jocului în apărare • deposedarea . recuperarea mingii. Frecvenţa acestui element este mai mare în zona din faţa propriei porţi şi la mijlocul terenului. cu ajutorul piciorului de sprijin. cu scopul de a-l priva pe acesta de controlul ulterior al mingii. trebuie să cunoască şi să folosească cu eficienţă acest element tehnic. Deposedarea ocupă un loc important în bagajul tehnic al majorităţii jucătorilor.hotărârea şi viteza de execuţie . Acest deziderat se poate realiza prin manevrarea mingii pe partea opusă adversarului.poziţia şi distanţa faţă de adversari . Datorită apărărilor agresive şi avansate.

capacitatea de anticipare a acţiunilor posesorului mingii opoziţia. din alergare.cu exteriorul piciorului .) = din punct de vedere al segmentelor corpului folosite : = din punct de vedere al raportului atacant .intercepţia mingii.cu capul .cu un picior 58 . distanţa şi caracteristicile concrete ale situaţiei de joc în care sunt angajaţi jucătorii în atac şi cei în apărare.din faţă . etc. Respingerea mingii se poate efectua cu piciorul sau corpul.din spate = din punct de vedere al rezultatului acţiunii de deposedare : .cu rămânere în posesia mingii .în raport indirect . cu capul sau cu corpul. pe traseul parcurs de aceasta între 2 jucători aflaţi într-o relaţie de joc în atac. Eficienţa intercepţiei este determinată de mai mulţi factori: .cu piciorul .apărător: .cu alte părţi ale corpului (piept. cădere sau plonjon.prin alunecare .cu respingerea. Intercepţia se poate executa cu : piciorul.respingerea mingii .cu latul piciorului de acţionare .SISTEMATIZAREA ELEMENTULUI = din punct de vedere al direcţiei de acţionare : . săritură. Intercepţia este acţiunea prin care apărătorul intră în posesia mingii.în contact direct cu adversarul .din lateral . îndepărtarea mingii . PROCEDEELE ELEMENTULUI Deposedarea cu piciorul: = din faţă .

de pregătire. Piciorul de sprijin are rol de susţinere a greutăţii corpului şi de 59 .cu un picior . de poziţia mingii. sau sfârşitul uneia dintre ele. de aşteptare a momentului de deposedare. Momentul propice deposedării este între două acţiuni de mişcare. Faza de preparaţie cuprinde : * analiza situaţiei de joc (observarea poziţiei şi mişcărilor adversarului şi a coechipierilor) * preluarea adversarului * alegerea procedeului de deposedare * alegerea momentului de acţionare. jucătorul în apărare ia o poziţie adecvată. lupta pentru minge cu adversarul. Declanşarea acţiunii apărătorului se face printr-o fandare a piciorului de acţionare. Faza de acţionare propriu-zisă cuprinde intervenţia. Poziţia şi acţiunile piciorului de execuţie sunt determinate de mişcările şi poziţia atacantului.prin alunecare . execuţii ale atacantului. facilitând deplasarea în orice direcţie.cu ambele picioare.. Piciorul de execuţie acţionează diferit în funcţie de intenţia de intrare în posesia mingii. într-o poziţie de echilibru sau de dezechilibru a corpului.cu piciorul de acţionare alăturat adversarului . Vis-a-vis de purtătorul temporar al mingii. Greutatea corpului este repartizată în egală măsură pe ambele picioare. îndepărtarea acesteia.cu piciorul de acţionare depărtat de adversar . îndepărtarea mingii. Încheierea acţiunii poate avea ca rezultat: • intrarea în posesia mingii • respingerea. BIOMECANICA GENERALĂ A DEPOSEDĂRILOR În executarea acestui element tehnic distingem mai multe faze : * faza de preparaţie * acţionarea propriu-zisă * încheierea acţiunii. sau respingerea. Jucătorii în apărare trebuie să sesizeze intenţiile atacantului si să aleagă procedeul de deposedare şi momentul de acţionare.cu ambele picioare = din lateral .

a cărui scop fundamental este recâştigarea mingii. Braţele echilibrează corpul. distingem unele particularităţi specifice acestora: • atacul asupra mingii este precedat de o dezechilibrare şi cădere pe părţile posterioare sau exterioare ale piciorului de acţionare • atacul propriu-zis se efectuează cu laba piciorului. dar se folosesc deseori „activ" în momentul deposedării pentru crearea de avantaje în disputa cu adversarul. cu talpa. Odată cu pierderea posesiei mingii. greutatea corpului susţine acţiunea de deposedare. Reuşita unei deposedări crează premisele reluării atacului. În cazul deposedărilor prin alunecare. GREŞELI FRECVENTE = moment de acţionare greşit ales (prea devreme sau întârziat) = intervenţii neregulamentare: • atac asupra piciorului de sprijin sau de acţionare a atacantului • obstrucţionarea adversarului • atacul cu corpul. întreaga echipă trece în momentul de apărare.asigurare a echilibrului. cu procedeele de execuţie specifice acesteia. cu reechilibrare pentru eventuala continuare a secvenţei de joc. sau chiar cu vârful piciorului • corpul şi braţele susţin execuţia • acţiunea se încheie cu o ridicare rapidă. CALITĂŢI MOTRICE NECESARE .viteză de reacţie.bagaj motric cu caracter acrobatic. Mijlocul de realizare a acestui deziderat îl reprezintă deposedarea. Corpul. CARACTERUL TACTIC AL DEPOSEDĂRII Deposedarea este un element important al tacticii jocului.forţă generală şi specifică în membrele inferioare . de decizie şi de execuţie . înaintea atacului cu piciorul. reprezintă primul moment 60 .mobilitatea articulară (în special în articulaţia coxo-femurală) .

din mers .medie .din punct de vedere al dinamicii executantului . ARUNCAREA DE LA MARGINE Aruncarea de la margine este elementul tehnic prin intermediul căruia se repune mingea în joc.scurtă . BIOMECANICA GENERALĂ A ARUNCĂRII DE LA MARGINE Biomecanica executării acestui element tehnic este determinată în primul rând de 61 . dinafară liniilor laterale ale terenului.cu cădere în faţă.cu picioarele apropiate . în condiţiile impuse de regulamentul de joc.cu picioarele depărtate .lunga. fapt ce deosebeşte acest element tehnic de celelalte.inferioritate numerică locală sau zonală şi necesitatea reorganizării şi schimbării comportamentului tactic defensiv al echipei.constructiv al unei acţiuni de atac. SISTEMATIZAREA ELEMENTULUI . PROCEDEELE ELEMENTULUI = aruncare de la margine de pe loc . Aruncarea de la margine se execută cu mâinile.de pe loc -cu elan . cu urmările corespunzătoare .din alergare .cu un picior în faţă = aruncare cu elan . Nereuşita unei deposedări poate duce la eliminarea temporară a apărătorului din sistemul defensiv.din punct de vedere al distanţei de aruncare : .

aruncare de deasupra umărului . are loc o frânare .de pregătire . permanent pe sol. care execută o mişcare dinapoi spre înainte .acţionarea braţelor. întinse deasupra capului.acţiunea braţelor în plan anterior capului .braţe îndoite = împingere a mingii = nesincronizare în acţiunea braţelor = ridicarea de pe sol a unuia sau a ambelor picioare în momentul aruncării CALITĂŢI MOTRICE NECESARE 62 . În cazul în care aruncarea cu elan se încheie cu o cădere în faţă. forţa de aruncare fiind influenţată de viteza şi lungirea elanului. care rămân pe sol şi susţin mişcarea. prin flexia braţelor pe sol.proiectarea energică spre înainte a trunchiului . concomitent cu ducerea mingii deasupra capului • îndoirea picioarelor.acţiunea suplimentară din articulaţia antebraţului. în apropierea liniei laterale a terenului. cu păstrarea echilibrului corpului • uşoara extensie a capului. cu ţinerea mingii într-o mână sau cu ambele mâini. Faza de pregătire cuprinde : • priza asupra mingii • extensia trunchiului. Faza de execuţie cuprinde: . executantul efectuează unul sau mai mulţi paşi. GREŞELI FRECVENTE = poziţii incorecte ale braţelor . care asigură şi direcţionarea mingii . extensia trunchiului este mai redusă.prevederile regulamentului de joc. În cazul aruncării cu elan. este necesară amortizarea căderii.de execuţie.întinderea picioarelor. Toate procedeele de aruncare de la margine cuprind 2 faze: . de mers sau de alergare.oprire a elanului şi execuţia propriu-zisă. La aruncarea cu elan.

musculatura spatelui) • viteza de execuţie • mobilitatea articulară (umeri. prin folosirea mâinilor de către executant. precum şi de manevre tactice de continuare a jocului. cu înalt grad de periculozitate. cu efect pozitiv asupra posibilităţilor de derulare ulterioară a jocului • poate fi continuată cu combinaţii tactice specifice. CARACTERUL TACTIC AL ARUNCĂRII DE LA MARGINE Execuţia fiecărui element tehnic are o încărcătură tactică. în doi sau mai mulţi jucători. 63 . care pot pune în dificultate blocul defensiv advers • folosirea aruncărilor lungi. capabili de aruncări lungi. echipa în posesia mingii beneficiază de posibilităţi crescute de plasament. Aruncarea de la margine ne prezintă o serie de caracteristici tactice specifice: • permite o intrare în posesia mingii relativ sigură. în careul advers. coloana vertebrală). Echipele dispun de jucători special antrenaţi.• forţă generală (braţe. combinaţii de cele mai multe ori automatizate • datorită faptului că nu există situaţia „afară din joc" în momentul executării. cu sau fără elan. după execuţia aruncării.

îşi valorifică potenţialul acumulat în timpul pregătirii. după reguli şi principii bine stabilite. în funcţie de particularităţile adversarilor • pregătirea mentală a jucătorilor pentru înţelegerea modelului tactic şi a metodelor de realizare 64 . motric şi tehnic al şi evoluţiei jucătorilor. selecţionate.Curs 10 TACTICA DEFINIŢIE. urmărind în acelaş timp eficienţa diverselor formule de joc. Dezvoltarea tacticii s-a realizat cu paşi mărunţi. Tactica include un sistem de elemente teoretice şi practice strâns legate între ele. în concordanţă cu obiectivele de performanţă prestabilite. „Tactica este componenta jocului prin care are loc valorificarea complexă şi eficientă a resurselor psiho-fizice şi a capacităţilor tehnice ale jucătorilor. CARACTERISTICI. în condiţiile concrete de adversitate din joc. de atac şi apărare. ce urmăresc valorificarea optimă a acţiunilor întreprinse de jucători în decursul jocului. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE FACTORULUI TACTIC Tactica este modalitatea de organizare. în funcţie de particularităţile jucătorilor proprii. Ca urmare a evoluţiei continue a fotbalului. ce se derulează în timpul unui joc sub forma unor programe structurate raţiona!. ale adversarului si de condiţiile de desfăşurare a jocului. organizate şi coordonate unitar. pregătirii jucătorilor. • stabilirea direcţiilor valorificării potenţialului somatic. prin modificarea aşezării jucătorilor în teren. Conceptul de tactică presupune . pregătire şi desfăşurare a acţiunilor de joc. concepţie ce se realizează prin suma acţiunilor de joc." Factorul tactic cuprinde totalitatea măsurilor de organizare şi coordonare a acţiunilor individuale şi colective ale jucătorilor unei echipe. devenind unul din factorii cei mai importanţi ai jocului. tactica şi-a îmbogăţit permanent formele de exprimare. în condiţiile reale ale jocului • elaborarea sistemelor de acţionare ce stau la baza organizării. funcţional. Tactica a apărut o dată cu primele semne ale jocului colectiv .pasa. este drept într-o formă primitivă şi fără a avea o concepţie clară. echipa. Tactica este unul din mijloacele prin care jucătorii. Tactica presupune existenţa unei concepţii unitare asupra desfăşurării jocului. cu influenţe în dezvoltarea celorlalţi.

tactica reprezintă un cadru general. fiind rezultatul gândirii interferenţe al tuturor acestor factori. Ca orice fenomen tactica este în continuă evoluţie. care creează însă jucătorilor posibilităţi multiple de rezolvare a situaţiilor de joc prin contribuţie personală. a factorilor de conducere şi decizie fotbalistică pe de o parte şi antrenori şi jucători pe de altă parte. Concepţia de joc exprimă atitudinea comună a factorilor interni şi externi implicaţi în activitatea fotbalistică. Elementele constitutive ale factorului tactic sunt: o concepţia de joc o sistemul de joc o planul tactic o acţiunile tactice. Tactica trebuie să corespundă nivelului tehnic si particularităţilor fizice si psihice ale jucătorilor. Tactica trebuie să fie un factor care contribuie la realizarea scopului jocului. în joc. modalitatea ei specifică de a aplica tactica jocului. Ea trebuie să fie simplă. Elasticitatea tacticii este reflectată prin posibilitatea de adaptare permanentă la situaţiile jocului si capacitatea de rezolvare creatoare a acestora. Concepţia de joc a apărut şi s-a format în corelaţie ai dependenţă cu atitudinea generală şi specială faţă de fotbal a societăţii. concepţia de joc este concomitent noţiune teoretică şi activitate practică. uşor de înţeles si de realizat.a acestuia. CONCEPŢIA DE JOC Concepţia de joc reprezintă stadiul superior de înţelegere şi practicare a jocului. Concepţia de joc se defineşte ca „maniera proprie de exprimare" în atac si apărare a unei echipe. ale condiţiilor concrete de joc. Este necesar pentru acest lucru un fond bogat de mijloace tactice. Tactica impune realizarea unor caracteristici şi condiţii:  accesibilitatea  raţionalitatea  elasticitatea  creativitatea . prin adaptări la caracteristicile proprii si ale adversarului. În fotbalul actual. ansamblul de trăsături esenţiale care caracterizează maniera de joc a unei echipe.evoluţia. Ea însumează ideile si principiile 65 .

utilizând execuţii simple. care valorifică posibilităţile şi disponibilităţile jucătorilor proprii.R. jucătorilor. tehnice şi psihice ale jucătorilor.care orientează comportamentul echipei. şi viziunea de ansamblu a acestora în soluţionarea problemelor de joc. Concepţia de joc trebuie să valorifice superior din punct de vedere tactic posibilităţile fizice. spontane. În ţara noastră concepţia de joc este stabilită de Federaţia Română de Fotbal. ţinând cont de trăsăturile caracteristice şi tendinţele dominante în evoluţia jocului pe plan mondial. Odată stabilită. dar pot apărea idei şi soluţii originale. concepţia de joc este în majoritatea ţărilor unitară ca orientare generală. Caracteristicile concepţiei de joc actuale : a) Generale :      b) Pentru atac: • • • • joc colectiv + încadrarea jucătorilor de excepţie joc constructiv. specifică fiecărei echipe în ultima instanţă. dinamic promovarea unui joc elastic întărirea compartimentului intermediar frecventa culisare a jucătorilor din zonele de bază caracter penetrant .acţiuni în adâncime asigurarea lăţimii acţiunilor de atac purtătorul temporar al mingii susţinut şi sprijinit eficient finalizare în viteză. atletic. Deşi particularizată fiecărei echipe. Deşi internaţională din punct de vedere al conţinutului şi surselor care îi generează evoluţia. ca un tot unitar. ea se perfecţionează continuu pentru a duce treptat la formarea şi realizarea unor şcoli proprii naţionale. concepţia de joc devine naţională. ca orientare generală. Concepţia de joc este antrenabilă şi perfectibilă pe căi practico-metodice. în momentul transpunerii ei în practică.F. înlăturând mişcările inutile c) Pentru apărare : • împiedicarea şi întârzierea declanşării atacului advers (temporizarea 66 . în jocul fiecărei echipe se va evidenţia concepţia elaborată de F. Sursele de evoluţie ale concepţiei de joc le reprezintă jocul marilor echipe şi jucătorii de excepţie.

colectiv. dacă sunt anticipaţi organizarea rapidă şi eficientă a apărării pe direcţia principală a atacului advers ocuparea raţională a terenului de joc realizarea unei eficiente dublări şi acoperiri între apărători. • • • Concepţia de joc românească are următoarele trăsături esenţiale: o joc constructiv. realizat convergenţa exprimărilor tactice ale componenţilor echipei în derularea fazelor de atac. CONCEPŢIA DE JOC ÎN ATAC Şl APĂRARE A FEDERAŢIEI ROMÂNE DE FOTBAL Jocul în atac : 1. Crearea spaţiilor de joc 67 opusă) . atac cu pase succesive pentru partea = calitatea transmiterii mingii (serviciul) = controlul mingii = viteza de gândire. de decizie a jucătorilor 3. bazat pe o tehnicitate înaltă şi o pregătire fizică superioară o este purtat în viteză cu scopul are un pronunţat spirit propriu (utilizarea tactică a vitezei de joc) o ofensiv. jocul jocul dinamic. combinativ. rapid.acestuia) • • acţiuni imediate pentru reintrarea în posesia mingii marcaj strict la purtătorul de minge şi viitorii primitori. colectiv = reluarea atacului eşuat (prin joc direct. Asigurarea posesiei mingii = conservarea mingii prin control orientat. Construcţia jocului = pe traiectorii precise = control dirijat al mingii pe lungimea şi lăţimea terenului 2. recuperare sau apărare. echilibrat şi impunerii ritmului prin elastic.

Crearea densităţii în zona centrală Aplicarea unei concepţii de joc urmăreşte realizarea mai multor scopuri: • fixează liniile directoare orientative ale tacticii • precizează maniera de joc a echipelor • orientează pe tehnicieni (cadrele de specialitate) în metodica antrenamentului.În conţinutul noţiunii de concepţie de joc trebuie inclus un ansamblu de aspecte ca : • sistemul de joc (forma de organizare .aşezare proprie) • planurile tactice • maniera proprie de înlănţuire a fazelor de joc • acţiunile tactice ofensive si defensive specifice echipei. Crearea superiorităţii numerice = prin construcţie = prin participare = prin combinaţie 5. 2. Schimbări frecvente de direcţie şi ritm. SISTEMUL DE JOC 68 . individuale si colective Jocul în apărare : 1.= prin abilitate tehnică individuală = prin combinaţii si automatisme de joc (se creează spaţii de joc mai rapid. 3. Concepţia de joc devine instrumentul concret prin intermediul căruia cadrele de specialitate realizează omogenizarea exprimărilor jucătorilor în terenul de joc. urmărind = acoperirea tuturor zonelor de teren = închiderea culoarelor = recuperarea mingii 4. complicităţii dintre coechipieri) 4. Declanşarea acţiunilor de deposedare 5. Presingul (individual şi colectiv) Marcajul strict al adversarilor implicaţi direct în derularea secvenţei de joc Retragerea. replierea. datorită conştientizării.

cu posibilităţile jucătorilor st profitul echipei. Istoria fotbalului cuprinde 3 perioade evolutive distincte . forme determinate de principale ale compartimentelor şi posturilor) • colaborare în joc. ce contribuie la evoluţia generală a jocului. în deplina concordanţă cu resursele. Determinarea şi alegerea formelor de desfăşurare a acţiunilor de joc se face pe baza unor criterii corespunzătoare concepţiei de joc. în cadrul cărora se specializează în îndeplinerea unor funcţii specifice. sistemul de joc presupune : • • dispozitivul (aşezarea iniţială în teren şi dinamica jucătorilor) organizarea şi coordonarea (prin stabilirea prealabilă a sarcinilor şi atribuţiilor structurarea relaţiilor dintre jucători pe baza unor reguli tactice comune de Există mai multe forme de aşezare a jucătorilor în teren. Ca factor esenţial al organizării jocului. Jucătorii sunt grupaţi pe linii sau compartimente. în cadrul fiecărei zone de teren jucătorii au de rezolvat sarcini specifice zonei. Fiecare sistem de joc prezintă anumite particularităţi. Cunoaşterea evoluţiei sistemelor de joc ne ajută să reliefăm mutaţiile structurale prin care a trecut acest joc sportiv. Sistemul de joc reprezintă cadrul de organizare generală a jocului. precum şi sarcini specifice postului. Studierea istoriei sistemelor de joc ajută cadrele de specialitate în activitatea practică. prin realizarea unor variante optime. Realizarea cu succes a sistemului de joc depinde de capacitatea jucătorilor de a orienta acţiunile în concordanţă cu conţinutul sistemului.forma de organizare şi concepţia de joc este un raport de interdependentă.forma de organizare adoptată.forma de organizare . Sistemul de joc . denumite posturi. flancuri. 1. a acţiunilor de atac şi apărare. specificul variantei sistemului de joc. constituie elementul cel mai tipic prin care se manifestă concepţia de joc a unei echipe. în cadrul aşezării există mai multe forme de desfăşurare a jocului. pe de o parte. respectiv posturilor din zonele respective.Sistemul de joc .este dependent de concepţia de joc a echipei. etapa clasică (1863 . Sistemul de joc trebuie interpretat creator. De asemenea. în funcţie de jucătorii componenţi ai echipei. Intre sistem . dar în acelaşi timp si unele caracteristici comune cu ale altor sisteme. de influenţare reciprocă.1958) 69 .

la ediţia din Mexic a Campionatului mondial. În 1863. determinate obiectiv de cerinţele competiţiilor şi ale dezvoltării acestui joc.1973. face modificări importante în dinamica sistemului practicat (piramida). În 1925. în special din punct de vedere a! dinamicii jocului. s-a trecut la sistemul 1-2-2-6. dar unele echipe (Anglia. despre o tactică propriu-zisă nici nu putea fi vorba. În 1883.care alcătuiau linia intermediară între atac şi apărare. care a dus la întărirea liniei de mijloc a echipei şi o organizare mai logică a jocului. prin apariţia unei noi funcţii . Sistemul de joc brazilian 1-4-2-4 inaugura de fapt trecerea de la fotbalul liniar. spre fotbalul total. etapa 3. sistemul de joc practicat era 1-1-9. Germania) au folosit o formulă 1-4-4-2. antrenorul echipei Arsenal Londra . care prin retragerea unui atacant în linia de mijloc impune o nouă distribuţie a jucătorilor în teren.2. În 1970. creând sistemul 1-3-2-5. sub conducerea antrenorului Ştefan Covaci. Acesta este primul sistem de joc cu adevărat viabil. configuraţia dominantă a fost 1-4-3-3. Primii care l-au aplicat au fost scoţienii. caracteristică fotbalului clasic. 14-3-3. 70 . Perfecţionarea acestuia a dus la uzitarea unor noi variante. a lansat prototipul fotbalului total. Pe plan mondial. denumit în limbajul fotbalistic WM-ul. Jocul şi-a modificat structura. Ajax Amsterdam. a deschis noi perspective pentru progresul fotbalului. Formula adoptată 1-4-2-4. odată cu introducerea sistemului 1-2-3-5.Herbert Chapman. sistemul de joc cu 4 fundaşi a înregistrat progrese însemnate. începe într-adevăr epoca fotbalului adevărat. Brazilia a prezentat o nouă variantă prin care pentru prima oară în istoria fotbalului atacul s-a desfăşurat cu participarea tuturor celor 3 linii ale echipei. perfecţionat în continuare în special de echipa naţională a Olandei. La ediţia din 1962 a Campionatului mondial. Brazilia promovează o nouă variantă. Adoptarea acestui sistem a constituit un pas decisiv în dezvoltarea acestui joc. În 1875. Jocul se desfăşură conform principiului „loveşte si fugi" (kick and run).mijlocaşii . Între anii 1970 . etapa intermediară (1958 -1974) modernă (după 1974). Cu ocazia Campionatului mondial din Suedia din anul 1958. Acesta se baza în special pe acţiuni individuale. Această aşezare piramidală este socotită prima formulă universală.

aşezare. iniţiala distribuire de sarcini si zone (principale şi secundare. Prin extinderea zonelor de acţionare a jucătorilor. odată cu interferarea posturilor si liniilor. de acum 100 de ani. La definirea unui sistem de joc avem în vedere : • circulaţia mingii • grupajul jucătorilor • dispozitivul tactic • combinaţiile tactice • sarcinile şi zonele repartizate jucătorilor • angajarea ofensivă şi defensivă • maniere de a efectua marcajul 71 . s-a lărgit. Prin reducerea aspectelor poziţionale. într-un joc simplu. Probabil ca în timp. ce au ca rezultat un mecanism complex care asigură creşterea caracterului constructiv şi ofensiv al jocului. fotbalul a înregistrat o numărătoare inversă. încep să dispară elementele statice şi discontinue în desfăşurarea jocului.După 1974. ultimele crescând în importanţă). rigide. În perioadele de început ale dezvoltării şi organizării jocului. Noţiunea de sistem. ca urmare a creşterii corelaţiilor dintre jucători în cele 3 faze fundamentale ale jocului (atacul. Caracteristica sistemului total este instaurarea dimensiunii de profunzime a echipei. se modifică permanent în timpul jocului. La o privire generală. recuperarea si apărarea). reducând treptat numărul înainiaşilor de la 5 la 2. deoarece sistemul reprezintă de fapt organizarea echipei în teren. prin interferarea de posturi şi compartimente. Această interferare nu este ireversibilă. fotbalul intră în etapa modernă. chiar unul. Poziţia iniţială de aşezare a jucătorilor. care concentrează resursele de mişcare si interacţiune ale jucătorilor în toate momentele jocului. rapid si în continuă mişcare. care a devenit un dispozitiv dinamic şi elastic. adaptat permanent datelor din teren. Saltul calitativ al fotbalului a determinat o lărgire a sferei conţinutului sistemului de joc. se creează impresia dispariţiei sistemului de joc. nu este obligatorie. care vor relua ciclul pe o treaptă mult superioară. uneori nu este rentabilă. se va ajunge la formula celor 10 jucători polivalenţi. o dată cu apariţia sistemului „total". observăm că în aproximativ trei decenii. Noile aşezări subliniază şi facilitează un plus de supleţe în organizarea jocului. sistemele de joc au fost în general statice. fiind determinate în mare măsură de aşezarea jucătorilor în teren şi cantonarea acestora în dispozitivul de bază. Jocul de fotbal însă nu se poate desfăşura fără sistem.

Planul tactic nu trebuie să schimbe trăsăturile esenţiale ale jocului echipei. pregătirii şi desfăşurării acţiunilor de atac si apărare. PLANUL TACTIC Planul tactic reprezintă orientarea specială a tacticii. Acesta cuprinde suma acţiunilor ce stau la baza organizării.caracteristice adversarului 72 . Pentru întocmirea unui plan tactic sunt necesare : • cunoaşterea adversarului compararea forţelor elaborarea planului tactic • elaborarea programului de pregătire. care cuprinde:  sistemul de joc adoptat  analiza momentelor principale ale jocului . specifice unui joc. Principalele date şi materiale necesare cunoaşterii adversarului sunt furnizate de următoarele surse : o fişele de observaţii o foile de arbitraj o comentarii ale presei o casete video o convorbiri cu cadre de specialitate.• circulaţia jucătorilor • dublajul si acoperirea • susţinerea şi sprijinul purtătorului de minge • mijloacele tactice utilizate cu preferinţă. El este rezultatul unui laborios proces de sinteză al antrenorului. pe baza studierii acestora. în funcţie de cerinţele jocului care urmează. care se materializează cu concursul nelimitat al componenţilor întregii echipe. se poate face o estimare globală a echipei adverse. prin particularizarea temporară a unor elemente ale tacticii jocului. potrivit condiţiilor specifice impuse de desfăşurarea unui joc. În urma analizării acestor date.atacul şi apărarea . ci le orientează în mod concret.

 particularităţile celorlalţi factori ai jocului (fizic. conform planului . automatizat şi un grad de aplicabilitate verificat anterior. ce să corespundă liniilor directoare ale planurilor tactice conturate de cadrele de specialitate. Trebuie să menţionăm importanţa pregătirii jucătorilor desemnaţi pentru realizarea sarcinilor tactice individuale şi colective. Compararea forţelor este o operaţie importantă care determină : adaptări sau modificări în tactica de bază a echipei proprii conţinutul pregătirii în ciclu! sau microciclul respectiv planul tactic şi globalitatea aspectelor sale comportamentul echipei. cu diferitele lui ipoteze şi concretizarea acestuia în sarcinile tactice individuale şi colective. Acesta cuprinde numărul de lecţii de antrenament. individuale şi colective. 73 . tehnic. Sarcinile tactice adaptează tactica de bază a echipei la particularităţile jocului adversarului. Un pas decisiv în construirea unei echipe valoroase îl constituie formarea la jucători a unei atitudini pozitive de grup.program de pregătire care urmează a fi elaborat. Concluziile obţinute în urma acestui moment urmăresc de fapt valorificarea în favoarea echipei proprii a tuturor elementelor care privesc jocul în cauză. în general. recoltate şi stocate după aceleaşi criterii care au stat ia baza aprecierii adversarilor. Elaborarea planului tactic cuprinde stabilirea teoretică. repetate în condiţii concrete. Această etapă presupune existenţa si cunoaşterea aprofundată a particularităţilor jucătorilor si echipei proprii. pregătirea concret-practică a unui plan tactic cuprinde 3 etape . iar pe de altă parte încearcă să impună adversarului comportamentul tactic propriu. psihic) calitatea rezerve) efectivului de jucători disponibili (titulari si   orice alte informaţii cu privire la echipa adversă. durata şi intensitatea lor. mijloacele utilizate. Sarcinile tactice colective favorizează realizarea sarcinilor tactice individuale. precum si a întregii echipe. jucătorii pretau responsabilitatea deciziilor şi acţiunilor întreprinse. Acestea la rândul lor se subordonează celor colective. O dată cu stabilirea strategiei proprii are loc transpunerea acesteia în planul program de pregătire. Sarcinile tactice trebuiesc cunoscute de către coechipieri şi exersate. în condiţiile cunoaşterii şi respectării planurilor tactice. ţinând cont de toate aspectele care pot asigura o prestaţie corespunzătoare a echipei.

precum si un sistem de structuri ce se rezolvă mental si apoi motric. Acţiunile tactice reprezintă unitatea de bază şi concretă prin care jucătorii interpretează jocul. calităţi fizice şi psihice. potrivit situaţiilor reale întâlnite în joc. Jucătorii analizează situaţia de teren. prin utilizarea rapidă a experienţei tactice proprii si colective. Succesiunea acestor etape atinge simultaneitatea. inclusiv verificarea însuşirii lui în jocuri cu temă sau de verificare • • efectuarea eventualelor corecţii si definitivarea pregătirii. Aceste acţiuni presupun un ansamblu. concretizată prin activitate. la care se adaugă activitatea concret-practică.descrierea acestuia. Soluţia motrică cuprinde un ansamblu de mişcări automatizate 74 . adică a gândirii. o sumă de procese de analiză şi sinteză. Acţiunea tactică înseamnă tehnică condusă de raţiune. ACŢIUNILE TACTICE Jocul de fotbal constă într-o succesiune de acţiuni. Acţiunile tactice sunt un proces complex ale cărui componente se manifestă într-un anumit raport si succesiune. Ele se manifestă întro formă combinată ce cuprinde deprinderi motrice.• elaborarea şi enunţarea . pe baza informaţiilor generale si speciale furnizate de jocul propriuzis. Adoptarea soluţiilor de moment se face prin opţiune mentală şi motrică. în conformitate cu trăsăturile de bază ale concepţiei de joc si sistemului de joc în cadrul cărora au loc şi se dezvoltă. Un ultim moment îl constituie analiza jocului prin prisma rezultatului şi a gradului de adecvare si soluţionare a planului tactic prestabilii. Acţiunile de joc reprezintă instrumentul practic de aplicare şi perfecţionare a gândirii tactice. care se caracterizează prin dinamism şi prin participarea factorului conştient. concomitent cu activitatea practică desfăşurată în cadrul primelor şedinţe de antrenement repetarea intensivă si extensivă a acestuia. în confruntarea directă cu adversarul. jucătorul va alege acţiunea care i se pare cea mai adecvată din punct de vedere tactic. Desfăşurarea acţiunilor tactice se face prin aplicarea cunoştinţelor şi actelor motrice însuşite. Derularea unei acţiuni tactice cuprinde mai multe etape: • perceperea situaţiilor de joc • analiza si interpretarea acesteia • opţiunea mentală • soluţia motrică. O dată cu înţelegerea subtilă şi aprecierea conştientă a secvenţei de joc.

în condiţiile impuse de desfăşurarea jocului. Oportunitatea acestora depinde de instruirea tactică generală pe planul cunoaşterii.spontane Activitatea jucătorului constă în acţiuni pe care le întreprinde individual sau în colaborare cu partenerii. Ele dau sobrietate. coerenţă. dar mai ales prin coordonarea acţiunilor individuale. Creşterea calităţii jocului se realizează prin dezvoltarea deprinderilor tehnicotaetice şi fizice. de experienţa de joc a acestora. unitare. Tactica actuală relevă o sporire a rolului pe care îl au relaţiile dintre jucători. Acţiunea tactică individuală reprezintă folosirea conştientă de către un jucător. unor situaţii de joc ce au caracter repetabil. structurate raţional. orientare. reprezintă coordonarea acţiunilor a 2 sau mai mulţi jucători în scopul realizării unei sarcini de joc. prin căutarea si perfecţionarea mijloacelor pentru coordonarea si dirijarea jocului individual către cel colectiv. constructive si regulamentare. în scopul realizării unei sarcini de joc (în atac sau apărare).automatizate . spontane structurate într-o anumită succesiune.sau tactică. în diferite faze de atac sau apărare. a celui mai corespunzător complex de procedee tehnice. ci le creează premize reale de manifestare a potenţialului tehnico-tactic şi fizic. corepunzător unor 75 . Organizarea acţiunilor tactice (în atac sau apărare) se referă la stabilirea şi repartizarea de sarcini pe care urmează să le îndeplinească jucătorii. prin care se rezolvă o acţiune Calitatea acţiunilor tactice este determinată de capacitatea jucătorului de a-şi valorifica potenţialul motric si intelectual. cât şi al creativităţii jucătorilor. în fotbalul actual se manifestă tendinţa de creştere a gradului de omogenizare a echipei prin sincronizarea intenţiilor şi acţiunilor coechipierilor. Sistematizarea acţiunilor tactice: a) . Acţiunea tactică colectivă. cunoscută si sub denumirea de combinaţie tactică. stabilitate.colective = în atac = în apărare b) . Combinaţiile tactice nu înlocuiesc si nu îngrădesc capacitatea de percepţie şi interpretare a situaţiilor de joc a jucătorilor. Acţiunile individuale si colective se desfăşoară pe baza unor atitudini conştiente.individuale = în atac = în apărare .

Raportul cantitativ dintre acţiunile tactice automatizate şi cele spontane este determinat de mai mulţi factori: • bagajul tehnic al jucătorului • nivelul cunoştinţelor teoretice privind tactica jocului • repertoriul tactic însuşit • zona de teren în care se desfăşoară acţiunea de joc • gradul de integrare colectiva a jucătorului • capacitatea de creativitate a jucătorului. de antrenament urmăreşte să dezvolte echilibrat aceşti factori. contribuind la conştientizarea construcţiei jocului. Acestea reprezintă de fapt acte reflexe automatizate. RELAŢIA DINTRE TACTICĂ Şl FACTORII JOCULUI Tactica reprezintă cel mai dinamic factor al jocului. consolidate şi perfecţionate. Procesul de pregătire. Acţiunile tactice prin repetare. precum şi printr-un înalt grad de premeditare. Acţiunile tactice pot fi automatizate sau spontane. Unitatea acestor factori în procesul de antrenament si joc este permanentă. care ca urmare a stereotipurilor dinamice formate reduc până la excludere mişcările şi eforturile inutile ale jucătorilor şi se caracterizează prin similitudine a mişcărilor la fiecare reluare.planuri tactice prestabilite. fotbalul contemporan si cel al viitorului. Aceşti factori se influenţează si se condiţionează reciproc. impune reevaluarea. creează automatisme. Acţiunile tactice spontane sunt soluţii tactice ce se derulează în situaţiile imprevizibile apărute în decursul jocului. Acţiunile tactice automatizate sunt soluţii tactice antrenate. previzibile. cu aplicabilitate în situaţii de joc tipice. prin extinderea progresivă. factorul fizic (bilogic şi motric) şt cu elementele de conţinut ale factorului psihic. în special tehnica. succesivă sau concomitentă a acestora. care stau la baza jocului colectiv. fiecare dintre aceştia fiind organic legat de ceilalţi. Tactica în ansamblul ei cuprinde pe lângă actele reflexe automatizate şi acţiuni spontane. 76 . ce urmăresc valorificarea optimă a acţiunilor întreprinse de jucători. evaluarea cât mai precisă a raportului dintre libertatea de opţiune şi conformismul tactic. Factorul tactic se află în legătură indestructibilă cu ceilalţi factori. Fără îndoială. care include un sistem de elemente teoretice şi practice strâns legate între ele.

într-o ambianţă tactică adecvată şi solicitantă. conexiunea lor cu tehnica este logică. aceasta fiind însuşi cadrul (forma. folosită după un plan prestabilit. între aceşti doi factori există o legătură în ceea ce priveşte nivelul lor de dezvoltare. iar tactica. O măiestrie tehnică ridicată asigură mari posibilităţi de exprimare tactică.Relaţiile dintre aceşti factori diferă în anumite perioade şi etape de pregătire. judicios folosită oferă posibilităţi crescute de valorificare a tehnicii. a luptei acerbe pentru victorie. între cei doi factori ai jocului tactica şi tehnica existând un raport de interdependenţă si condiţionare reciproca. Interdependenţa dintre tactică şi tehnică apare cel mai pregnant în momentul adoptării unui sitem de joc şi al omogenizării acestuia. Nivelul de perfecţionare tehnică determină 77 . actul tehnic s-a intelectualizat. fără de care nu s-ar putea realiza. în condiţiile crizei acute de spaţiu şi timp. tehnica devine declanşator al iniţiativelor tactice. aceasta din urmă condiţionează în mare măsură tactica. adecvate. ce servesc scopului jocului. Tactica solicită progresul tehnic. eficiente. în instruirea tactică a jucătorilor un rol însemnat îl are creşterea capacităţilor tehnice. La rândul ei. Un bagaj bogat de mijloace tehnice perfecţionate oferă posibilităţi mărite de aplicare a unor soluţii tactice. în orice acţiune de joc sunt cuprinşi toţi factorii de joc. dar nici tehnica nu poate fi separată de tactică. Tactica reprezintă un proces intelectual de gândire orientată spre soluţionarea problemelor jocului. s-a adaptat cerinţelor noi ale tacticii. Astfel. Nu se pot desfăşura corespunzător acţiunile tactice fără ca jucătorii să aibă un bagaj tehnic corespunzător. În afara acestui aspect de condiţionare reciprocă. Orice acţiune tehnică este în acelaşi timp si tactică. oferă condiţii pentru noi exprimări tactice. tactica se valorifică prin tehnică. În fotbalul actual. Corelaţia dintre tactică şi tehnică este cea mai importantă Tactica este condiţionată de tehnică. etc. Elementele şi interacţiunile tactice valorifică componentele celorlalţi factori. la eşaloane diferite. orientându-le pe căi raţionale. toată pregătirea în ansamblul ei se valorifică alături de factorul psihologic. în timp ce tehnica este instrumentul specific prin care se materializează. Principalul mijloc al tacticii este tehnica jocului. structura) ei de aplicare. Tactica conferă actului tehnic un scop. Corelaţia tacticii cu tehnica reprezintă condiţia reuşitei unei acţiuni de joc în ansamblul ei. iar tehnica la rândul ei prin pregătirea fizică şi tactică. în ceea ce priveşte legătura tacticii cu tehnica. perfecţionată. la anumite echipe. în acest caz. tehnica modernă. Acţiunile tactice nu constituie acte motrice independente. însuşirea unei tehnici de joc moderne. se transpune practic.

deprinderi. o activitate mentală practică de rezolvare a situaţiilor problematice din joc. Calităţile motrice dezvoltate adecvat. în strânsă legătură cu încărcătura tactică a deprinderilor tehnice şi cu capacitatea jucătorilor de a efectua gesturi tehnice conform solicitărilor tactice ale concepţiei şi sistemului de joc. influenţează pozitiv desfăşurarea la un nivel superior al acţiunilor tactice. cunoştinţe. 78 . prin creşterea indicilor morfo-funcţionali ai organismului. în conduita tactică a jucătorului se exprimă total personalitatea acestuia. Între factorul tactic şi fizic există un raport de influenţare şi de stimulare reciprocă. Tactica este un factor al jocului cu un conţinut psihic bogat. Acţiunile tactice fără un suport motric. Tactica se găseşte în strânsă legătură cu indicii dezvoltării calităţilor motrice. Nivelul de dezvoltare al capacităţilor fizice determină în mare măsură şi orientarea generală în cadrul concepţiei şi a sistemului de joc. Un bagaj motric bogat oferă posibilităţi fizice pentru îndeplinirea soluţiilor tactice propuse. motive si aspiraţii în realizarea performanţei. fără calităţile motrice prin care se exprimă rămân la stadiul de opţiune mentală. capacitatea de a utiliza fondul de aptitudini.eficacitatea concepţiei şi sistemului de joc.

este limbajul comun fără de care nu s-ar putea construi jocul. mijlocul cel mai concret de colaborare. Calitatea paselor fiind o condiţie indispensabilă a creşterii randamentului ofensiv ai unei echipe. mentalitatea şi atitudinea acestora faţă de joc. plasamentul şi opoziţia adversarului (numărul şi dispunerea acestuia) . Fără îndoială.prezenţa. factorul cel mai propice pentru organizarea şi stabilitatea jocului. este terenul pe care se manifestă inteligenţa. Aceasta presupune logică şi raţiune. este necesar ca toţi jucătorii să aibă abilitatea tehnică pentru executarea lor. de interacţiune. Scopul pasei.lovirea mingii cu piciorul şi cu capul. pe fondul unei discipline tactice adecvate. pasa este o expresie a personalităţii jucătorilor. Pasa este relaţia esenţială a atacului.activitatea coechipierilor 79 . prin mobilizarea resurselor de eficienţă şi creativitate ale jucătorilor. Pasa reprezintă corespondentul tactic al procedeelor elementului tehnic . succesiunilor de pase îl reprezintă eliminarea opoziţiei adversarului.Curs 11 ACŢIUNI TACTICE DE COLABORARE ÎN ATAC ŞI APĂRARE PASA Pasa este acţiunea tactică colectivă de colaborare în atac prin care are loc transmiterea mingii între coechipieri. Pasa contribuie la creşterea forţei ofensive a echipei. Conţinutul pasei este complex şi cuprinde : ♦ logica internă (gândire + promtitudine) ♦ tehnici de execuţie ♦ calităţi motrice aferente (forţă şi viteză de execuţie) ♦ direcţionare (adresă) ♦ spirit de colaborare (altruism tactic) Execuţia propriu-zisă a pasei este dependentă de o serie întreagă de factori interni şi externi ai jocului ca : = factori interni . automatizat. în scopul derulării unei secvenţe constructive de joc. precizie şi răbdare. Ca relaţie tactică esenţială a jocului. pasa este un gest conştientizat.

-calităţile tehnice ale efectorului . cu efect.necesitatea tactică a fazei = factori externi .variante # degajări # deschideri # lansări . mascate. Pasele se pot sistematiza după o serie întreagă de criterii: ♦ distantă .etc.angajări # centrări # schimbări ale direcţiei de atac ♦ direcţie = înainte = oblice = laterale = înapoi ♦ traiectoria = joase (pe jos) # drepte # cu efect = medii = înalte ♦ forţa de lovire = puternice (şutate) = medii = uşoare (moi) ♦ adresă = pe poziţie de moment = pe poziţie viitoare = autopase ♦ caracter = neutre = de construcţie = finale (de finalizare) ♦ gradul de dificultate = de bază (simple) = speciale (lobate.condiţiile climatice .starea terenului . deviate.scurte .lungi . liftate.medii .) ♦ dinamica acţiunii = de pe loc = din deplasare 80 .dimensiunile terenului.

apărări supranumerice şi supraorganizate. Aceasta se efectuează concomitent şi cu precizie.în adâncime (pe direcţia porţii adverse) 2. O circulaţie de jucători şi minge rapidă. Circulaţia tactică cuprinde : ♦ circulaţia jucătorilor ♦ circulaţia mingii. Ea poate fi echivalentă cu mişcarea. pe baza unei idei comune. cu răspundere precisă pentru fiecare jucător în parte. Circulaţia tactică este unul din factorii cei mai importanţi ai atacului pentru că ea condiţionează reuşita acţiunilor individuale şi colective. obligă pe adversar să intre în criză de timp şi de spaţiu. cu scopul de a acoperi cât mai raţional suprafaţa de joc şi pentru a putea participa cât mai eficient. în criză de gândire tactică. o relaţie de condiţionare reciprocă. a echipei în ansamblul ei. Organizarea jocului unei echipe este direct determinată de modul în care se realizează circulaţia complexă a jucătorilor şi mingii. Privind prestaţia jucătorilor în teren. Circulaţia tactică se realizează pe 3 direcţii . de 81 . . . Circulaţia de jucători asigură deci în primul rând ocuparea raţională a terenului.CIRCULAŢIA TACTICĂ Circulaţia tactică cuprinde totalitatea deplasărilor efectuate de jucătorii unei echipe. precum şi de caracteristicile.lateral . Aceasta se realizează de către colectiv. până la pierderea acesteia. Circulaţia jucătorilor în teren trebuie să respecte reguli precise de integrare. din momentul intrării în posesia mingii. Circulaţia tactică nu este un scop în sine. modul practic de desfăşurare a acţiunilor de joc.sensuri : 1. fiind o condiţie a dezechilibrării blocurilor defensive moderne. în scopul depăşirii opoziţiei adversarului. tehnici şi tactici ai executanţilor. mai puţin sau mai mult depărtate de funcţia de bază. Între-circulaţia jucătorilor şi circulaţia mingii trebue să existe o legătură organică. Circulaţia tactică este dependentă de concepţia de joc a echipei şi este particulară sistemului de joc şi ideii de joc a echipei. remarcăm deplasări continue în toate zonele. Importanţa circulaţiei tactice este în creştere. la circulaţia mingii. .în compensaţie (pentru păstrarea dispozitivului de atac şi a echilibrului defensiv ). cu dinamica jucătorilor în teren.oblic 3. continuu. este mijlocul principal prin care se asigură coeziunea echipei. caracterizate prin marcaj sever. în funcţie de solicitările tactice. Eficacitatea acestora este influenţată de parametrii fizici.

se deplasează conştient. Prin mobilizarea unui cât mai mare potenţial de mişcare în jurul mingii. Se recomandă ca trecerea de la o reţea.suplinire reciprocă. să se facă cât mai rapid posibil. Trebuie evitată deci păstrarea îndelungată a mingii în aceeaşi conexiune. Ea trebuie să fie rapidă. o siguranţă relativă. unii jucători fiind direct interesaţi într-o secvenţă de joc. Circulaţia mingii. în cadrul unor reţele de comunicare. Pentru a se efectua circulaţia de minge este obligatorie: crearea în jurul purtătorului temporar al mingii a unei salbe de posibilităţi pentru continuarea secvenţei de joc . reţea parţială. se facilitează interacţiunile dintre jucători. pentru a se reforma în zone de teren apropiate sau depărtate. acţiunii de joc. de subordonare la interesele jocului colectiv. fiind gata pentru a fi activaţi sau pentru a realiza faza de recuperare sau apărare. Circulaţia jucătorilor cuprinde Întreaga echipă. a posibilităţilor ulterioare şi a reacţiei adversarului. un susţinător demarcat. dar cât mai mare. sau o transmitere precisă. Circulaţia jucătorilor determină circulaţia mingii.dezvoltarea la purtătorul de minge a unor aptitudini ce să-i asigure şi permită să păstreze temporar mingea. de la o conexiune la alta. reprezintă cadrul referenţial al circulaţiei mingii. variaţii de ritm. Gradul de activare a acestora este determinat în primul rând de poziţia mingii. în cazul pierderii posesiei mingii. Anticiparea şi formarea rapidă a reţelelor de comunicare şi organizare asigură atât o posesie corespunzătoare a mingii cât şi şanse crescute pentru continuarea acţiunii de atac. anticipând evoluţia situaţiei şi continuarea lanţului tactic prestabilit. raportată la şitemporală. ca apoi să o transmită la momentul potrivit. prin percepţia spaţială fiecărei secvenţe de joc. penetrantă şi cu ameninţarea porţii adverse. determinate de locul unde se află noul posesor al mingii. utilizând în acest scop un intermediar. prin ocuparea spaţiului de joc. prin analiza spontană şi eficientă a 82 . logică. Astfel. ♦ poziţia coechipierilor (implică organizarea) ♦ poziţia adversarilor (implică adaptarea). progresia acesteia spre poarta adversă trebuie permanent conjunctură. circulaţia mingii este favorizată prin solicitarea continuă a jucătorilor ce nu au fost direct şi intensiv angrenaţi în secvenţele precedente. O bună circulaţie a mingii este dependentă de . cu schimbări de direcţie. Reţelele de comunicare există pe perioade scurte. Participanţii direcţi în aceste reţele trebuie să ofere protecţie circulaţiei mingii. se destramă îndată ce acţiunea şi-a atins scopul. continuă. Cei ce participă indirect. alţii indirect. Sistemul de joc al echipei.

Combinaţiile tactice pot apărea în joc şi spontan. numărul şi varietatea acestora determină în mare măsură eficacitatea atacului. antrenează şi aplică conştient. a unui registru tactic individual şi colectiv. Existenţa.înalt grad de participare . Combinaţiile tactice dau sobrietate. creat de posesia mingii. orientare unor situaţii de joc ce au caracter repetabil.dorinţă de colaborare .omogenizare tehnică şi tactică a efectorilor . între jucătorii activaţi de secvenţa de atac în desfăşurare (cupluri. Combinaţiile tactice sunt factorul de siguranţă în organizarea jocului. atacanţii au de îndeplinit constant aceleaşi manevre tehnicotactice şi mod de deplasare. Combinaţiile tactice solicită : .COMBINAŢIILE TACTICE Combinaţiile tactice reprezintă acţiunea conjugată. ci le crează premize reale de manifestare a potenţialului fizic şi tehnico-tactic. realizată în vederea soluţionării unei situaţii de joc cu scopul depăşirii unui apărător sau a unui grup de apărători.sincronizarea mentală şi afectivă . combinaţiile tactice se învaţă. precum şi existenţa unei disponibilităţi permanente pentru a intra în combinaţii. dar şi de formaţii variabile. Mijlocul prin care. Combinaţiile tactice se pot derula de formaţii constante. stabilitate. Combinaţiile tactice nu înlocuiesc şi nu îngrădesc capacitatea de percepţie şi interpretare a situaţiilor de joc de către jucători.capacităţi tehnice adecvate (accent pe calitatea transmiterii mingii) . ci avantajul poziţional. coerenţă. Pentru aceasta este necesară formarea şi consolidarea unui bagaj. Fiind produsul gândirii şi acţiunii a cel puţin doi jucători. Combinaţiile tactice nu urmăresc în principal superioritatea numerică. Combinaţiile tactice pot avea formă = fixă invariabilă 83 .pronunţat substrat psihic . componentă a „ţinutei" tactice a unei echipe. Specificitatea şi caracterul combinaţiilor tactice este determinat şi influenţat aplicabilitate.capacităţi fizice corespunzătoare .automatizare = spontană În combinaţiile fixe.se realizează este pasa. de deţinerea iniţiativei. sinergică a doi sau mai mulţi jucători în atac. triade sau grupe de mai mulţi jucători). constituite temporar. la sugestia antrenorului.

de prefinalizare . Din punct de vedere tactic. Avantajele schemelor tactice decurg din imposibilitatea adversarului de a interveni în primele ei momente. ce se referă la un punct fix de referinţă. 1-2 cu al treilea învăluirile în zonele laterale şi centrale. în care prin intervenţia unui cuplu sau a unui grup de apărători. reprezintă o caracteristică a perioadei actuale de dezvoltare a jocului de fotbal. ca urmare a posesiei mingii. mişcările fiind însuşite şi automatizate anterior. De aici raţiunea dublajului. Perfecţionarea şi creşterea numerică a schemelor tactice. Tipuri de combinaţii tactice frecvent întâlnite în joc : -încrucişarea -schimbul de locuri .de: .în faţa porţii proprii .1-2-ul. onorate sau neonorate . se încearcă intrarea în posesia mingii. Purtătorul temporar al mingii.de finalizare.de construcţie .„dă şi du~te" . etc. Combinaţiile tactice executate la momentele fixe ale jocului se numesc scheme tactice. poate depăşi cu relativă uşurinţă adversarul direct. Această acţiune tactică colectivă se desfăşoară pe toată suprafaţă de teren.eliberările de spaţii.în faţa porţii adverse . dar este mai frecventă în acţiunile defensive din zona dinaintea propriei porţi. la fazele fixe.zona mediană . Ele reprezintă un lanţ de gesturi invariabile. prin avantajele create de deţinerea iniţiativei. ca relaţie tactică de colaborare în defensivă. deoarece este blocat parţial şi temporar. DUBLAJUL Dublajul reprezintă una din relaţiile de bază ale momentului de apărare.zonele de teren în care se derulează . dublajul este o atitudine defensivă ce 84 .în zone laterale sau centrale -situaţia de joc .

de obicei în diagonală orientată spre atacantul în posesia mingii. dublajul are un pronunţat caracter psihic. de numeroasele interferări din jocul practicat astăzi. prin una din relaţiile tactice cele mai adecvate în faza respectivă. Prin suplinire. al majorităţii componenţilor echipei. Ele solicită o atitudine specială faţă de faza defensivă. în funcţie de zona de teren în care au loc. succesive. care reclamă din partea jucătorilor o puternică solicitare 85 . apropiat la o distanţă corespunzătoare. Apărătorul dislocat are obligaţia tactică de a se reintegra cât mai rapid în blocul defensiv. inclusiv portarii. pe baza principiului atacării şi blocării adversarului posesor al mingii. Fără discuţie. prin interpretarea unei varietăţi de roluri tactice. Aceasta chiar cu riscul de a-şi lăsa „liber" marcajul anterior. îl secondează.schimbul de adversari şi înlocuirile. prin apariţia fundaşului lateral de pe partea opusă pe post de „libero" este cunoscută sub denumirea de dublaj multiplu. SUPLINIREA Suplinirea este o relaţie tactică de colaborare în defensivă apărută ca o necesitate în jocul actual. care în acel moment se găseşte sau eventual acţionează într-o zonă secundară. unul intervine asupra posesorului mingii. Interferenţa posturilor. cel de al doilea. este necesară sesizarea momentului de dificultate al coechipierului .trebuie să caracterizeze toţi componenţii echipei. suplinirile pot solicita coechipieri din toate liniile. ar putea duce la dezorganizare în dispunerea jucătorilor în teren. sau pierzând disputa cu atacantul-pereche. Pentru a dubla în mod eficient. Acesta asigură o succesiune de intervenţii în vederea protecţiei propriei porţi. cu efecte imediate asupra echilibrului defensiv. trebuie să fie înlocuit rapid de un altul. participarea tot mai frecventă a jucătorilor în afara zonelor principale. un jucător preia temporar sarcinile defensive ale postului eliberat de partenerul său. pe o suprafaţă de teren tot mai mare ca dimensiune şi deseori îndepărtată de zona de bază. colective. gata pentru o nouă tentativă de deposedare. total. Suplinirea este în strânsă legătură cu alte două activităţi defensive . Toate acestea sunt reacţii promte. Dispunerea a mai mulţi apărători. cu şanse crescute pentru deposedare.atacant. Acestea apar în situaţii de apărare în care unul din apărători fiind depăşit. Suplinirea devine condiţie de bază a activităţii jucătorilor pe mai multe zone.apărător şi anticiparea depăşirii acestuia de către adversarul . activitate ce permite jocul universal. în cadrul cuplului de apărători. dublează. la cascada de demarcaje multiple.

psiho-fizică. Jucătorui trebuie să se supună legilor aspre aie defensivei, ce soiicită perseverenţă, spirit de sacrificiu. Pornind de la instinctul defensiv, spiritul de echipă, responsabilitate, trăsături de caracter, grefate pe un fond fizic ce reclamă rezistenţă, forţă, viteză, ajungem la profilul apărătorului din fotbalul contemporan. SPRIJINUL Sprijinul este o acţiune tactică de colaborare defensivă care presupune grupare în jurul unui partener-apărător care este în dispută directă cu un atacant în posesia mingii. Această acţiune se derulează spontan şi rapid, în oricare zonă de teren care este activată de prezenţa mingii, a acţiunii de atac. Prin sprijin se creează o reţea defensivă care permite o posibilă succesiune de intervenţii asupra mingii. Sprijinul contribuie la organizarea rapidă şi eficientă a apărării pe direcţia principală a atacului advers. La baza acestei relaţii tactice stă principiul aglomerării în apărare în zona mingii, cu atenţie şi măsuri deosebite, energice, pentru recuperarea acesteia în timpul cel mai scurt. în caz de recuperare a mingii, reţeaua defensivă asigură imediat posibilitatea reluării atacului.

86

Curs 12 ACŢIUNI TACTICE DE ADVERSITATE ÎN ATAC ŞI APĂRARE

DEMARCAJUL Pentru efectuarea atacului, orice atacant trebuie să ocupe diferite locuri, poziţii în terenul de joc, libere de acţiunea de marcaj efectuată de apărători. Această acţiune individuală, specifică atacului, poartă denumirea de demarcaj şi presupune lupta cu apărătorul direct, adversitate prin şi pentru învingerea vigilenţei apărătorilor. Demarcajul este acţiunea tactică prin care un atacant ocupă succesiv cele mai favorabile poziţii în teren, pentru a putea intra îrf posesia mingii şi intreprinde acţiuni de atac. Prin aceste deplasări cu caracter adaptiv şi anticipativ, jucătorii vizează obţinerea de poziţii cât mai avantajoase în raport cu circulaţia mingii şi cu acţiunile intreprinse de coechipieri. Un demarcaj eficient pe lângă posibilităţile de intrare în posesia mingii poate contribui indirect la succesul acţiunilor de atac ale altor jucători, prin crearea de spaţii de joc, prin dislocarea unuia sau a mai mulţi apărători din dispozitivul de apărare. Demarcajul se realizează prin utilizarea oportună a unor procedee tehnice de mişcare în teren. Dintre procedeele cele mai indicate în efectuarea demarcării enumerăm : • deplasări spre zone de teren libere sau eliberate temporar • sprinturi pe distanţe mici şi medii • schimbări de direcţie şi de ritm ale alergării • opriri, mişcări înşelătoare • diverse combinări ale procedeelor menţionate. Eficacitatea demarcajului depinde de : - alegerea momentului efectuării - calitatea acţiunii de mişcare (hotărâtă, energică, fără ezitări). Demarcajul nu este o acţiune izolată, activitatea în joc a atacanţilor cuprinde o înlănţuire de demarcaje succesive, determinate de participarea la pregătirea sau finalizarea atacului. Demarcările succesive acordă purtătorului temporar al mingii garanţia continuităţii şi diversităţii acţiunilor de atac. Demarcajul ca acţiune individuală trebuie să se încadreze în efortul colectiv al atacului, favorizând derularea acestuia. Atacul modern presupune ca tot

87

mai mulţi jucători ai echipei în atac să fie demarcaţi în permanenţă, pentru a oferi posesorului mingii posibilitatea de a o transmite celui care se află în poziţia cea mai favorabilă. Prin demarcaje, jucătorii schimbă continuu mesaje, purtătorul mingii alegând apelul tactic cel mai convenabil. în strategia pregătirii tactice, problema demarcărilor simultane şi sincronizarea acestora conform automatismelor, reprezintă poate cel mai important aspect al jocului modern. Demarcajul efectuat cu scopul de a primi mingea, se efectuează în raport cu direcţia pasei şi poziţia apărătorului, în adâncime, lateral şi spre înapoi. Cel mai recomandabil este demarcajul în adâncime, având un vădit caracter ofensiv. Demarcajul în adâncime, este cunoscut sub denumirea de pătrundere, efectuat în scopul de a primi mingea sau a finaliza. Dacă pătrunderea a fost efectuată şi atacantul nu a primitmingea, acesta continuă circulaţia deplasarea, ocupând o altă poziţie în cadrul atacului. DEPĂŞIREA Depăşirea este o acţiune tactică individuală în atac prin care purtătorul temporar al mingii se eliberează de apărarea directă, în scopul realizării unei acţiuni ofensive. Sarcina imediată a depăşirii este obţinerea de spaţiu de joc, pe o direcţie de atac voită, urmată de posibilitatea de a acţiona eficient, liber de marcajul corect al apărătorului. Depăşirea se foloseşte : • pentru a menţine posesia mingii, prin repasarea, retransmiterea ei • pentru a facilita finalizarea. Depăşirea cuprinde um complex de procedee tehnice structurate divers, xe -serealizează prin valorificarea unor calităţi motrice, în special viteza, forţa şi îndemânarea, pe un fond tactic şi psihic corespunzător şi necesar execuţiei. Reuşita depăşirii este condiţionata de: ♦ numărul şi varietatea procedeelor tehnice însuşite de atacant ♦ gândirea tactică a atacantului ♦ calităţile motrice şi psihice ale atacantului ♦ cunoaşterea de către atacant a particularităţilor apărătorului. În depăşire, atacantul trebuie să aibă iniţiativa, să fie curajos şi hotărât, să valorifice situaţia de joc, acţionând pe direcţia portii, în scopul dezechilibrării apărătorilor şi al obţinerii avantajului teritorial şi poziţional temporar. în execuţia ei, depăşirea prezintă mai multe faze : = perceperea situaţiei de joc

88

= elaborarea şi efectuarea propriu-zisă = analiza situaţiei de joc nou create. INTERFERENŢA POSTURILOR, ZONELOR Şl LINIILOR Extinderea zonelor de activitate ale unor posturi, pe fondul unor certe acumulări fizice, tehnice si tactice, a dus la apariţia schimbului de posturi, de locuri în teren. Aceste schimburi sunt temporare şireversibile. Posturile fixe încep să dispară, rămân zone fixe, principale, care reclamă un anumit comportament tactic general, ce trebuie realizat de jucătorul sau jucătorii care se găsesc temporar localizaţi acolo. Interferenţa reprezintă o activitate a jucătorului în afara zonei de bază, stabilită de forma de organizare a echipei, zonă unde prezenţa îi este justificată tactic, prin participarea sau posibilitatea de a participa activ la desfăşurarea unei faze de atac. Interferenţa are un caracter organizat, trebuie să asigure ocuparea raţională şi echilibrată a terenului, grupajul eficient în jurul mingii, dinamica acţiunii de atac. Interferenţa face parte din circulaţia tactică, mişcările jucătorilor care interferează sunt coerente, justificate tactic, solicitate de relaţiile tactice în cadrul cărora se efectuează. Noile sisteme de joc crează un cadru favorabil iniţiativei şi mişcării de teren, în economia jocului, momentele de joc poziţional şi cele în care au loc interferenţe se succed într-o ordine care este influenţată de mai mulţi factori. De asemenea, în economia jocului avem unele posturi fixe, altele care interferează. De obicei, terminarea atacului trebuie urmată de reaşezarea pe apărare poziţională - ca moment de stabilitate şi de reorganizare. Prin extinderea zonelor de acţionare a jucătorilor, odată cu interferarea posturilor şi a liniilor, încep să dispară elementele statice şi discontinue în desfăşurarea jocului. Realitatea fotbalului actual ne demonstrează că mai există posturi fixe, deşi interferenţa acestora, raza de acţionare a crescut în mod considerabil. Fotbalul a devenit un joc al fazelor şi nu al posturilor. în fotbalul modern constrângerile privind funcţiile jucătorilor s-au diminuat, ei parcurgând în atac şi apărare zone, porţiuni de teren ce convenţional ţineau până acum de funcţiile şi zonele apecifice anumitor posturi. Ar fi posibil ca fotbalul viitorului să ducă la schimburi între toţi jucătorii, atacul să fie desfăşurat pe rând de toţi jucătorii, asigurându-se un echilibru dinamic al întregii echipe, o repartizare a efortului general depus, o perfectă sincronizare şi interrelaţie în mişcare a tuturor jucătorilor, în toate momentele jocului.

89

a spaţiului de intervenţie avem: • marcaj în zonă • marcaj prin urmărire. acţionând prin preluare în cazul apariţiei altui atacant. Reperele în funcţie de care se efectuează marcajul sunt: • poziţia adversarului • poziţia coechipierilor • poziţia mingii • poarta proprie.MARCAJUL Marcajul este acţiunea tactică individuală de adversitate în apărare. Apărarea individuală o întâlnim sub denumirea de marcaj. El reprezintă de fapt acţiunea tactică individuală de bază în apărare. atitudine pozitivă faţă de faze de apărare. schimbări de direcţie şi ritm. prin care se urmăreşte împiedicarea adversarului să primească mingea. Apărătorul trebuie să ocupe o poziţie convenabilă care să favorizeze acţiunile de apărare. marcajul are o importanţă tot mai mare. ce se aplică în funcţie de acţiunile pe care le întreprinde atacantul cu sau fără minge. la o distanţă corespunzătoare de acesta. în eventualitatea în care atacantul părăseşte acest spaţiu apărătorul rămâne în zona sa. transmită. a suferit transformări de conţinut şi tehnici de efectuare. determinate obiectiv de evoluţia concepţiei de joc. viteză şi forţă. opriri. Componentele tactice şi psihice reclamă în primul rând responsabilitate individuală şi colectivă. Marcajul este mijlocul tactic puternic influenţat de spiritul competitiv tot mai accentuat al fotbalului contemporan. Din punct de vedere tehnic. în fotbalul actual. sau să finalizeze. Marcajul prin urmărire (om la om) reprezintă o acţiune deurmărire permanentă. o tentativă de anihilare a atacantului prestabilit. alergări diverse. ca regulă generală între adversar şi poartă. Marcajul în zonă se execută asupra atacantului care apare şi acţionează în suprafaţa de teren din raza de acţionare a unui apărător. motivaţie. ţinând cont de poziţia mingii. Componentele fizice ale marcajului. Eficacitatea marcajului este dependentă de factori fizici. a sistemelor de joc. un marcaj corect presupune în primul rând un plasament corect. de necesitatea micşorării distanţei dintre apărător şi atacant. tehnico-tactici şi psihici. reclamă calităţi motrice ca rezistenţă. poziţie denumită „fundamentală". să o manevreze. Din punct de vedere al razei de acţionare. sau a unui atacant preluat într-o anumită fază sau 90 .

prin folosirea mijloacelor regulamentare. încercând să intre în posesia mingii. după încetareaacţiunii de atac. Caracteristic defensivei actuale. marcajul poate fi : • la jucătorul fără minge • la jucătorul cu minge. REPLIEREA Dinamica şi viteza jocului implică o rapidă trecere de efective din atac în apărare. Aceste procedee de marcaj sunt determinate de calităţile dominante ale jucătorului asupra căruia se efectuează şi de modul de abordare tactică a momentului defensiv de către componenţii echipei. Marcajul jucătorului fără minge cuprinde suma acţiunilor apărătorului.suprafaţă de teren. apărătorul trebuie să posede o pregătire fizică corespunzătoare şi să aplice principiile apărării. asigură participarea la defensivă globală. replierea poate fi : 91 . în funcţie de situaţiile şi acţiunile atacanţilor. Replierea se realizează prin retragerea pentru apărare a tuturor sau a cât mai mulţi jucători. practicată de toate echipele este marcajul strict la purtătorul de minge şi la potenţialii primitori. În jocul actual. Marcajul la intercepţie oferă apărătorului posibilitatea de a prelua iniţiativa prin intenţia precisă de a intra neîntârziat în posesia mingii. activ asupra purtătorului temporar al mingii. pentru reorganizarea în primul rând al dispozitivului de bază din apărare. în timp util. Replierea imediată. Sarcinile apărătorului sunt întârzierea acţiunilor adversarului şi impiedicarea atacantului de a manevra mingea. Marcajul jucătorului fără minge poate fi de mai multe feluri: * strict (om la om) * de supraveghere * de intercepţie (ce corespunde formei agresive de apărare). totală. In relaţia atacant. prin care acesta ocupă succesiv poziţii în teren care îl favorizează posibile intervenţii şi împiedică pe adversar să intre în posesia mingii în condiţii convenabile acestuia. Pentru realizarea acestei sarcini. în măsura în care aceştia sunt anticipaţi. aici importantă este capacitatea de anticipare a apărătorului. Marcajul jucătorului cu minge cuprinde acţiunile apărătorului prin care acesta ocupă poziţii convenabile în teren şi acţionează direct. Sarcina principală a apărătorului în marcajul jucătorului fără minge este de a anticipa intenţiile şi acţiunile atacantului şi de a reacţiona adecvat.apărător.

împiedicarea adversarului de a ataca prin închiderea culoarelor. Acestea se realizează în timpul derulării unor acţiuni de atac de către jucători neactivaţi.acoperirea spaţiului de apărare . dar mai ales în faţa porţii proprii. care nu participă direct la desfăşurarea acestora. în practica fotbalului actual trebuie se semnalăm şi uzitarea replierilor anticipate. pentru asigurarea echilibrului defensiv se repliază. Blocul defensiv creat prin aglomerare este mobil. Aglomerarea are ca efect un bloc organizat de jucători. Cele două variante se aplică în joc printr-o alternare detenninată de solicitările variate ale apărării şi ale atacului. care este preluată prin acţiunea de retragere a unui coechipier existent sau mai apropiat de zona dislocată. etc. care stăpânesc o serie de relaţii tactice sincronizate ce cuprind marcaje.♦ directă (în zona de bază) ♦ indirectă (prin înlocuire temporară) în care la încetarea acţiunii. în funcţie de atacul advers. dublaje. Aglomerarea poate fi: ♦ poziţională ♦ activă. de regulă în jumătatea de teren proprie. agresivă ♦ combinată. se retrag în zonele ce pot deveni vulnerabile în cazul pierderii posesiei mingii. de anticipare. Aglomerarea decurge din tendinţa şi necesitatea de a obţine o superioritate numerică faţă de atacanţi. pe direcţii 92 .densitate în zona centrală .concentrarea în jurul mingii . pregătirea intervenţiilor asupra mingii. Aglomerarea poziţională urmăreşte : . replierea se face pe zone învecinate celei de bază. AGLOMERAREA Aglomerarea este o acţiune tactică colectivă de adversitate ce angrenează mai mulţi apărători pentru crearea unei densităţi în jurul mingii-atacului advers şi în spaţiul din faţa propriei porţi. se deplasează pe lăţimea propriei jumătăţi de teren. Se realizează prin retragerea jucătorilor din linia de atac şi intermediară (de mijloc) în spaţiul de apărare din imediata apropiere a porţii şi repartizarea relativ uniformă a spaţiului defensiv. care din spirit de prevedere. cu o sporire numerică a forţelor în zonele în care joacă adversarul. abaterea laterale.

Jocul modern reclamă ca aglomerarea să se producă pe poziţii tot mai avansate. până la recâştigarea acesteia. tentativele de deposedare. marcaj individual premeditat) = colectiv (sincronizat) . Presingul este un factor dinamizator atât al blocului defensiv. Presingul este relaţia de adversitate în apărare specifică zonelor depărtate de propria poartă. dozarea acestuia în joc trebuie analizată şi corect rezolvată. Aglomerarea activă este o replică imediată. etc. strânsă. evoluţia scorului.efort maxim de durată scurtă). aplicată succesiv sau simultan asupra a unul sau mai mulţi atacanţi. pentru a comuta jocul cât mai departe de propria poartă. dublajele active. agresivă. Aglomerarea poate fi provocată însă şi de diferenţa de valoare dintre echipele combatante sau de situaţiile tactice speciale apărute în desfăşurarea jocului (momente fixe. etc. (presing . Scopul presingului: • limitarea soluţiilor constructive ale atacului advers • blocarea atacului advers în zone depărtate de propria poartă • recuperarea mingii • posibilităţi crescute de organizare a apărării • avansarea liniei de apărători şi comprimarea jocului la distanţă cât mai mare de poarta proprie. Presingul reuşit poate duce la recuperarea mai rapidă a mingii şi posibilitatea 93 . care completează şi dinamizează deprinderile şi procedeele tehnico-tactice defensive ce fac parte din arsenalul individual şi colectiv. limitând posibilităţile de manevrare a mingii sau de deplasare a jucătorilor.grupul defensiv trece într-o marcare promtă.) PRESINGUL Presingul reprezintă o achiziţie recentă-răspuns al apărătorilor la dinamica sporită a atacului. care angajează jucătorii care se găsesc temporar în linia de atac şi de mijloc. cât şi al atacului adversarului. agresivitate. Presingul este: = individual (temporar. până la deposedare. Acesta reprezintă activitatea defensivă a unuia sau mai mulţi apărători. Din punct de vedere metodic.Aglomerarea activă. Presingul a devenit o armă tactică indispensabilă în jocul actual. Mijloacele sunt marcajul strict. ce se remarcă prin combativitate. începe imediat după pierderea posesiei.

fiind un obiectiv care vizează în primul rând colectivul. Modul de a acţiona al unui jucător. aceştia valorificându-şi în acest mod resursele proprii de creativitate în contextul jocului. Curs 13 ORGANIZAREA JOCULUI. ce coordonează şi însumează interacţiunile simultane ale jucătorilor.construirii unui grup primar de relansare a atacului. JOCULUI MOMENTELE FUNDAMENTALE ALE Progresul general înregistrat de jocul de fotbal a condus în mod firesc la creşterea importanţei organizării jocului. ce cuprinde principii. Privind prestaţia jucătorilor în teren observăm un complicat sistem relaţional.apărarea . compartimentul şi se încheie cu cele legate de subdivziunile colectivului . activitatea acestuia în teren reprezintă doar parte dintr-un întreg. reguli şi măsuri care stabilesc conţinutul activităţii depuse de jucători şi de echipă în terenul de joc. Concepţia modernă acordă mare însemnătate organizării şi autoorganizării jocului. asigurând funcţionarea echilibrată a echipei şi a elementelor ei. Obţinerea succeselor fotbalistice va aparţine echipelor care vor considrea jocul un permanent subiect de analiză. de profunzime a jocului. Organizarea jocului este o noţiune vastă. cuplul. Organizarea jocului unei echipe este o problemă dificilă. Schimbările survenite în evoluţia jocului îşi pun amprenta pe caracteristicile şi dinamica desfăşurării momentelor fundamentale ale jocului: - atacul . individul. care este jocul echipei. în toate momentele jocului.grupul.recuperarea. Acesta presupune conduite fizice şi tehnico-iactice polivalente din partea jucătorilor. linia. Fotbalul actual inaugurează o noua dimensiune. care reclamă capacităţi de autoconducere colectivă şi o înţelegere a caracterului supraorganizat al jocului. în vederea perfecţionării prin supraorganizare a acestuia. Problema organizării cuprinde componentele fundamentale care vizează echipa. 94 . Finalitatea unei bune organizări a jocului este o prestaţie modernă ce îşi pune amprenta pe acţiunile întreprinse de jucători şi pe ţinuta echipei.

care se realizează prin : • controlul dirijat şi orientat al mingii 95 . Atacul este momentul fundamental al jocului în care echipa în posesia . Ele sunt grupate în : .principiile atacului factorii atacului . de calitatea depinde în mod direct prefinalizarea şi finalizarea.tipurile de atac. FAZELE ATACULUI In organizarea atacului se disting 3 faze = construcţia – iniţierea acţiunii . pentru ca atacul să poată fi eficient. ATACUL Atacul constituie unui din momentele fundamentale ale jocului.înscrierea de goluri în poarta adversă.formele de organizare . urmare a perfecţionării sub toate aspectele a mijloacelor de apărare. prin derularea unor acţiuni specifice (individuale şi colective) încearcă să realizeze scopul jocului Construcţia Prepararea acţiunilor de atac este necesară. acţiunile de atac se desfăşoară în condiţii de adversitate. de al cărui succes depinde în mare măsură victoria unui joc.1. Desigur. Această realitate îşi pune amprenta pe planul pregătirii şi al orientării jocului. de opoziţie din partea adversarului. Construia atacului este o sarcină a întregii echipe.fazele atacului .dezvoltarea acţiunii # progresia mingii # progresia jucătorilor = prefinalizarea = finalizarea mingii. In jocul actual. atacul se desfăşoară în condiţii tot mai dificile. Elementele de bază prin care se realizează organizarea raţională a atacului constituie bazele tacticii în atac.

asigurând mingii o progresie lucidă şi de perspectivă. Forţa echipei o constituie preocuparea de a construi raţional şi logic. ca sprijin. în scopul eliminării opoziţiei adversarului. cea de pe jos oferă mai mare siguranţă şi operativitate. Pasele însă trebuiesc încadrate într-o idee de joc şi utilizate prin metoda euristică (prin alegere) în grupe de cel puţin trei jucători. Dintre variantele de pase. Circulaţia individuală joacă un rol foarte important şi trebuie să fie făcută în general continuu şi în regim variat. ci printr-o rapidă circulaţie. reprezintă cultura fotbalistică. Elementele de bază în construcţia atacului sunt pasa. Jocul modern solicită construcţia în orice zonă a terenului. un rol important îl joacă intenţiile pentru crearea avantajelor poziţionale sau a superiorităţiinumerice temporare. în acelaşi timp. Pasa este limbajul comun al atacanţilor. Fiecare jucător trebuie să fie conştient că acţionează în cadrul şi pentru un mecanism complex de înaltă precizie. Fiecare jucător trebuie să perceapă. • tendinţa de simplificare a construcţiei atacului colectiv 96 . oferă apeluri tactice posesorului mingii. Caracteristici noi ale fazei de construcţie a atacului: • acoperirea raţională a terenului de joc. prin deţinerea iniţiativei. cu atât apărările se dezorganizează şi întrajutorarea în apărare se aplică cu mai mare dificultate. cu sarcini precise pentru fiecare jucător. circulaţiile tactice şi combinaţiile tactice. oriunde se intră în posesia mingii. în condiţiile realizării cu dificultate a spaţiilor de joc. Combinaţiile tactice nu mai urmăresc în principal superioritatea numerică. ci avantajul poziţional. atacanţii având avantajul creat de posesia mingii. circulaţia atacanţilor trebuie să fie colectivă. Cu cât atacanţii se deplasează mai mult. cu răbdare şi precizie. să devină disponibil în câştigarea sigură şi rapidă a terenului în atac. Continuarea fazei o decide de fapt jucătorul sau jucătorii care prin demarcări. pe baza unor principii clare. Atacarea porţii adverse cu şi fără minge determină în mare măsură gradul de pericol pe care îl prezintă atacantul. prin care să se uşureze sarcina posesorului mingii. Acesta presupune crearea în jurul purtătorului de minge a condiţiilor pentru securitatea mingii. ca purtător temporar a mingii. Manierele de construcţie sunt diverse.• participarea tuturor jucătorilor. în această direcţie trebuie dezvoltat la maximum jocul colectiv. să decidă şi să acţioneze ca susţinător. prin apariţii. Aceasta nu se mai realizează prin relaţii poziţionale. dar intenţiile pentru derularea acţiunilor de atac după principiile unui joc elaborat trebuie să constituie o preocupare generală. Circulaţia atacanţilor trebuie să fie ofensivă şi să aibă un pronunţat caracter organizat.

generate de: =>zona de teren în care se intră în posesia mingii =>plasamentul coechipierilor şi al adversarului =>valoarea individuală şi colectivă a echipei =>planurile tactice ale jocurilor =>aspecte diverse (condiţii atmosferice. etc).eliberări de spaţii + apariţii (plonjon) . timpul efectiv de joc.angajări diverse . aceea care precede finalizarea.„1-2"-ul cu al treilea = în zone laterale . constituie o subdiviziune a fazei de finalizare. Astfel se diminuează sau se încearcă să se diminueze numărul de eşecuri în faza de finalizare. starea terenului.centrări pe timpul 1 # colţ scurt sau lung 97 . Această dependenţă reclamă o bună însuşire a combinaţiilor tactice specifice atacului în faţa porţii adverse.angajări diverse . denumită prefinalizare.„dă şi du-te". Prefinalizarea reprezintă trecerea de la faza de construcţie la finalizarea propriuzisă.învăluiri în zone centrale şi laterale . Construcţia atacului poate îmbrăca aspecte diferite. Prefinalizarea Ultima acţiune individuală sau colectivă. precum şi a acţiunilor individuale care pot pune executantul sau coechipierii în situaţia de finalizare. Prefinalizării îi sunt caracteristice : = în zone centrale .„1-2"-uil. evoluţia scorului. privit din punct de vedere al prefinalizării.devieri neprevăzute - pătrunderi # provocare de momente fixe # legate cu combinaţii .cuplu şi tandem pe centru şi lateral .• apariţia automatismeior ce duc la conştientizarea construcţiei atacului. Fotbalul actual solicită o nouă orientare în organizarea jocului. Creşterea eficienţei finalizării este dependentă de faza de prefinalizare.încrucişări .

cere trăiri aparte . şutate. Orice atac ar trebui logic să se termine cu tras la poartă sau cu tentativă de realizare a unui gol.anticipaţie 98 . numărul sporit de apărători.rapiditate şi viteză în faţa porţii . această posibilitate se extinde la nivelul majorităţii componenţilor echipei.cultivarea jocului pe atac pentru toţi componenţii -valorificarea maximă a momentelor fixe . Forţa defensivă poate fi combătută prin acţiuni de surprindere a acestuia în momentul formării ei şi prin evitarea acesteia. Finalizarea în fotbalul actual solicită la maximum : . o zonă de mare angajament şi sacrificiu. Golul impune o atitudine specifică atât sub aspect colectiv cât şi individual.factorul tactic . concretizată prin circulaţia tactică (jucători şi minge) şi combinaţiile tactice. gabaritul. Puterea acestei zone este determinată de stricteţea marcajului.încadrarea corectă a porţii -automatisme de finalizare . scopul final al acţiunilor de atac. Ea poate fi consecinţa unei acţiuni individuale sau a conlucrării între jucători.factorul psihic .ataceşuat + schimbarea direcţiei atacului prin pase succesive.forţă generală şi specifică -factorul tehnic .participarea întregii echipe la faza de finalizare echipei -rolul prioritar îl au jucătorii pe fază .acurateţe în lovirea mingii . cu tentative noideprefinalizare Finalizarea In organizarea acţiunilor de finalizare se pleacă de la faptul că puterea sistemului defensiv este localizată în zona din faţa propriei porţi.creşterea importanţei jocului aerian .îmbunătăţirea tehnicii cu caracter acrobatic . cu efect .# liftate. forţa şi hotărârea în deposedări a acestora.factorul fizic . Finalizarea este o consecinţă logică a efortului colectiv. Realizarea scopului jocului nu mai aparţine cu precădere unui jucător sau cuplu de jucători specializaţi.

generate de creşterea importanţei acordată defensivei. Principiile atacului au menirea de a orienta întreaga organizare.marcarea de goluri în poarta adversarului. pregătirea şi finalizarea atacului).echilibrul defensiv. etc. Principiile atacului sunt: . solicită modelarea procesului de pregătire pe acest moment final al atacului .penetraţia . Dificultăţile finalizării în fotbalul actual. Fazele fixe se provoacă conştient. se forţează şi se materializează foarte des. principii. Organizarea şi desfăşurarea atacului se face pe baza unor cerinţe. O trăsătură definitorie a atacului modem o constituie perfecţionarea şi creşterea numerică a schemelor tactice la fazele fixe.asumarea riscului în zona careului şi în faţa porţii . De aceea sunt şi trebuie să fie considerate ca părţi ale jocului de o mare importanţă. Importanţa momentelor fixe este determinată de faptul că adversarul este blocat parţial şi temporar la un punct fix de referinţă şi mişcările se pot automatiza. care să se refere la suma detaliilor referitoare la această importantă fază a atacului.atacarea porţii adverse.. determină orientarea şi subordonarea tuturor acţiunilor în direcţia rezolvării scopului jocului . nu se execută superficial.trasul la poartă.sacrificiu .acrobaţie. Principiul penetraţiei trebuie să stea la baza concepţiei de atac a echipei (şi la baza tuturor acţiunilor tactice utilizate în construcţia. Acestea sunt un drept câştigat. desfăşurare şi finalizare a acţiunilor de atac. Se pune problema unei concepţii asupra finalizării. Atacarea porţii 99 .adaptarea atacului la specificul apărării adverse . PENETRAŢIA Principiul penetraţiei . Finalizarea nu se rezolvă prin câteva exerciţii. PRINCIPIILE TACTICE ALE ATACULUI Principiile atacului structurează şi orientează activitatea practică depusă de echipă în momentul atacului. Momentele fixe trebuiesc exploatate cu şanse reale de a câştiga jocul. grupe de exerciţii sau structuri de exerciţii. obiective.conservarea mingii . Statisticile demonstrează că golul (scopul jocului) se realizează în proporţie de aproximativ 20% din momentele fixe ale atacului. Aplicarea acestui principiu constituie nota specifică ofensivă a atacului. prin repetarea până la perfecţiune a unor combinaţii precise sau a unor execuţii individuale.

adverse trebuie să reprezinte nota dominantă şi caracteristică a fiecărei acţiuni individuale sau colective de atac. componente ale tacticii generale şi speciale. CONSERVAREA MINGII Teoretic. agresiv si tendinţa de rapiditate a acţiunilor de atac. Practica jocului condamnă această manieră datorită numărului impresionant de mingi pierdute. înlăturând mişcările inutile. precum şi continuarea lanţului tactic prestabilit * adaptarea rapidă şi eficientă la conjunctura de moment prin percepţie spaţială şi temporală. Echipe care nu păstrează mingea suficient Acestea folosesc prea des pasa medie şi lungă pe axa longitudinală a terenului. Desigur aceasta ar fi o condiţie ideală. atât în acţiunile individuale cât şi în cele colective. ambele dependente desistemul de joc al echipei. Posesia mingii trebuie să păstreze caracterul ofensiv. Pierderea prematură a posesiei mingii este o gravă eroare tactică. Multe pierderi de minge au la origine absenţa organizării suficiente în jurul mingii sau o organizare lentă. prin sprijin şi susţinere * dezvoltarea la purtătorul de minge a unor aptitudini ce să-i permită să păstreze temporar mingea şi să o transmită la momentul oportun. întâlnim : 1. Conservarea mingii solicită crearea în jurul acesteia de reţele de comunicare şi organizare. utilizând execuţii simple. Aplicarea acestui principiu se realizează prin : • orientarea preponderent în adâncime a circulaţiei de minge şi de jucători • presiune şi viteză ca argumente ale atacului • alternanţa între jocul individual (educarea şi promovarea acestuia) şi de grup. având un rol esenţial la economia jocului. Păstrarea mingii nu trebuie înţeleasă ca un scop în sine. Ambele cu scopul de a da profunzime acţiunilor de atac • finalizări în viteză. păstrarea posesiei mingii presupune a nu pierde mingea decât ca urmare a unei finalizări. Din punct de vedere al modului în care asiguă conservarea mingii. Pentru a putea asigura conservarea mingii este necesară : * crearea în jurul posesorului de minge a tuturor condiţiilor pentru securitatea mingii. pe baza apelurilor tactice * anticiparea evoluţiei acţiunilor de atac. De aici concluzia de conservare constructivă a mingii. Conservarea mingii înseamnă protejarea acesteia. Conservarea mingii este predominant colectivă. ea reprezintă faza iniţială indispensabilă în vederea progresiei mingii spre poarta adversă. întârziată sau 100 . spontane.

tardivă. Conservarea mingii este dependentă de : • abilităţile individuale în controlul şi păstrarea mingii • calitatea transmiterilor de minge în orice direcţie şi la distanţe diferite • viteza de gândire şi decizie • automatisme • factori fizici implicaţi ADAPTAREA ATACULUI LA SPECIFICUL APĂRĂRII ADVERSE Iniţiativa.evitarea păstrării îndelungate a mingii în aceeaşi conexiune.alternanţa şi echilibrul între jocul direct (pe poartă) şi cel de ajutor (lateral sau înapoi) .creşterea rolului jucătorilor fără minge în relaţia temporară cu purtătorul temporar al mingii. Echipe care realizează o progresie sigură şi rapidă spre poarta adversă Modalităţile de realizare: aplicarea celei mai eficiente reţete de comunicare automatizatăsau neautomatizatâ . impunerea pentru exploatarea tuturor unghiurilor de joc apărute) 101 .trecerea cu rapiditate de la o reţea. reţea parţială asigurarea posesiei mingii prin dublarea şi redublarea paselor (diversitate . 2. de la o conexiune la alta utilizând în acest scop coechipieri demarcaţi . desfăşurarea tactică a jocului echipei în atac trebuie să ţină seama de particularităţile apărării adverse. Echipe care păstrează mult mingea Jocul acestor echipe. 3. astfel încât să se asigure păstrarea iniţiativei. Acest gen de posesie are la origine două erori colective : • utilizarea sistematică a paselor laterale şi înapoi • alegerea soluţiilor mai uşoare şi nu a celor adecvate.circulaţia mingii prin solicitarea continuă a jucătorilor ce nu au fost direct şi intensiv antrenaţi în faza precedentă . adesea indirect permite cel mai adesea o regrupare masivă a apărării. în funcţie de aceste particularităţi se vor lua măsuri de desfăşurare şi conducere a atacului. în defavoarea celor în adâncime.

soluţiei proprii. Realităţile jocului presupun pe lângă preocuparea continuă pentru derularea planului tactic de atac prestabilit. Scopul echilibrului defensiv: • asigurarea unei apărări temporare până la replierea şi încadrarea altor jucători în blocul defensiv • trecerea organizată în momentul de apărare după pierderea posesiei mingii • posibilităţi de reluare a construcţiei. luate de echipa în atac. de modul în care aceştia pot investiga jocul adversarului (fişa de joc a adversarului). măsuri ce se derulează pe toată durata fazelor de atac. Pentru aceasta este necesară în primul rând cunoaşterea detaliilor pentru caracterizarea generală a jocului în defensivă a adversarului şi stabilirea unei strategii speciale privind atacul propriu. în funcţie de efectivele de jucători adverşi care rămân pe poziţii avansate. prin participarea jucătorilor ce asigură echilibrul defensiv. Viabilitatea acestei strategii este dependentă de colectivul de tehnicieni. a ritmului propriu al acţiunilor. Echilibrul defensiv constă într-o serie de măsuri preventive. Adaptarea atacului la specificul apărării adverse nu înseamnă renunţarea la iniţiativă. o adaptare promptă la reacţia defensivă a adversarului şi o atitudine creativă a jucătorilor în contextul previzibil şi imprevizibil al blocului defensiv opozant. ca o consecinţă a aplicării principiului asigurării. ci crează condiţii de menţinere a acesteia în situaţiiile concrete de joc. Lipsa asigurării reprezintă o greşeală tactică. ECHILIBRUL DEFENSIV Echilibrul defensiv există chiar în timpul desfăşurării atacului. Acesta se realizează prin adecvarea circulaţiei jucătorilor şi a mingii la contextul şi dinamica apărării adverse. Etapa următoare o reprezintă transpunerea strategiei în ciclul de pregătire aferent jocului. FACTORII ATACULUI Factorii atacului sunt: • plasamentul în atac 102 . Realizarea echilibrului defensiv este asigurată de către 2-3 jucători.

construcţia atacului.• anticiparea acţiunilor • circulaţia tactică • combinaţiile tactice • organizarea atacului: = crearea spaţiilor de joc = superioritatea numerică temporară şi superioritatea poziţională = schimbările de zone ale atacului = conducerea atacului = ritmul de joc . derulate în viteză cu atacarea energică a porţii adverse. Caracteristic atacului rapid este că se desfăşoară pe fondul unui echilibru numeric. se încearcă realizarea acestuia prin acţiuni individuale şi colective. Caracteristicile atacului poziţional: • se desfăşoară în general împotriva apărării organizate integral • presupune organizare. de intrarea în posesia mingii. dar cu un avantaj poziţional pentru atacanţi. TIPURILE DE ATAC Atacul poziţional Atacul poziţional este tipul de atac în care se încearcă atacarea porţii adverse pe fondul unei apărări cvasiorganizate. atacul este prin excelenţă colectiv • solicită crearea superiorităţii numerice în zona mingii şi a superiorităţii poziţionale. Atacul rapid Atacul rapid este o formă de atac în care echipa ce a intrat în posesia mingii. în cadrul atacului poziţional întâlnim toate fazele atacului. nefiind repliaţi şi nu pot colabora suficient.schimbările de ritm. pentru a prinde apărarea adversă dezorganizată. încearcă o apropiere rapidă de poarta adversă. concomitent cu organizarea echilibrului defensiv. Pentru o cât mai bună reuşită a atacului rapid se 103 . Atacul poziţional este socotit a fi de bază. Eficacitatea atacului rapid creşte dacă apărătorii nu au un plasament corespunzător. în cazul în care acest avantaj poziţional nu există. prefinalizarea şi finalizarea. deoarece majoritatea acţiunilor de finalizare se efectuează din acest tip de atac.

prin simplitatea acţiunilor specifice. În timpul unei acţiuni de contraatac : = intrarea în posesia mingii . pe fondul unei dezorganizări în sistemul defensiv al adversarului. care cuprinde . Contraatacul Contraatacul este un tip de atac cu aplicare temporară. fundaşi sau alţi jucători din imediata apropiere a porţii proprii. substituindu-se în mod frecvent fazei denumite „de pregătire" a atacului. precum şi o finalizare rapidă. în executarea contraatacului intervin iniţiatorul lansatorul. prin ieşirea şi desfăşurarea în atac pe un front larg. Contraatacul este o formă ofensivă. Contraatacul se poate iniţia în diferite situaţii : ♦ surprinderea apărării adverse neorganizate ♦ apărare mult avansată ♦ apărare surprinsă în inferioritate numerică ♦ marcaj neglijent. care odată cu intrarea în posesia mingii iniţiază o acţiune de atac simplă şi rapidă. Contraatacul trebuie să se caracterizeze prin surpriză şi rapiditate. dar cel mai frecvent el porneşte de la portar. adaptate la situaţiile spontan ivite în joc. Atacul rapid devine fază incipientă. în defavoarea atacului poziţional.folosesc : ♦ acţiuni individuale de depăşire şi pătmndere ♦ acţiuni colective caracteristice.circulaţia jucătorilor . în fotbalul actual atacul rapid este predominant. cu principii clare de desfăşurare. intermediarul şi vârful de contraatac. sau poziţională.lansarea = desfăşurarea. replică a echipei în apărare.circulaţia mingii 104 . Contraatacul poate fi iniţiat de oricare jucător. Putem distinge două forme de contraatac : •direct (spre vârfurile de contraatac) folosind pasa lungă pe axul longitudinal şi cea în diagonală • cu intermediar Modul de desfăşurare a contraatacului depinde de poziţia jucătorilor şi de locul şi modul concret de intrare în posesia mingii. Toate acestea se efectuează pe fondul unei viteze de deplasare şi execuţie. care are drept scop surprinderea apărării în inferioritate numerică şi. automatizate sau improvizate. O cerinţă a jocului în atac o reprezintă creşterea numărului de atacuri rapide şi de surprindere.

- ritmul acţiunii = finalizarea contraatacului. Finalizarea contraatacului se realizează de către vârfurile de atac sau susţinătorii acţiunii, în condiţii de rapiditate, criză de timp şi opoziţie energică a adversarului. 2. APĂRAREA Se discută despre jocul modern şi caracteristicile acestuia, cu referire mai mult la atac şi mai puţin la apărare. Apărarea trebuie înţeleasă ca un moment care consolidează reuşitele atacului. Sunt dificil de obţinut performanţe superioare în fotbal, fără un joc sigur, eficace şi organizat în apărare. Apărarea este momentul fundamental al jocului in care echipa folosind acţiuni specifice individuale şi specifice încearcă să intre în posesia mingii, cu scopul de a iniţia acţiuni ofensive. În apărare jocul se compune numai din acţiuni fără minge. Acţiunile de apărare sunt influenţate şi chiar determinate de activitatea echipei care atacă. Jocul în apărare se compune din : - acţiuni de organizare - acţiuni de reintrare în posesia mingii (deposedare directă şi intercepţii) FAZELE APĂRĂRII Fazele apărării sunt: • echilibrul defensiv • pierderea posesiei mingii • acţiuni imediate pentru recuperarea mingii = recuperare = presing = oprirea contraatacului • replierea - retragerea • ocuparea şi organizarea dispozitivului de apărare. Echilibrul defensiv Apărarea organizată, caracteristică jocului actual, începe odată cu desfăşurarea atacului şi constă din măsuri preventive luate încă în timpul iniţierii şi desfăşurării atacului. Este o fază de marcaj şi grupare preventivă. Echilibrul defensiv este asigurat de 2 - 3 jucători, care

105

au rolul de a supraveghea avanposturile adversarului. Pierderea posesiei mingii Reprezintă de fapt momentul de demarcaţie dintre atac şi apărare. Pierderea posesiei reclamă comutarea activităţii jucătorilor de la acţiunea de atac, cu caracter constructiv, la cea de apărare cu conţinut destructiv. Pierderea posesiei mingii poate fi: - normală (prin terminarea unei acţiuni de atac) - justificată (ca urmare a unei dispute asupra mingii) - nejustificată (greşeală de execuţie). Pierderea posesiei mingii are urmări fireşti şi obligatorii - echilibru defensiv, presing temporar, individual şi colectiv, repliere, organizare şi supraorganizare. Acţiuni imediate pentru recuperarea mingii Această fază constă în lupta colectivă pentru a reintra în posesia mingii, ca urmare a pierderii acesteia. Scopul acestei faze este determinarea adversarului de a întârzia sau renunţa la declanşarea atacului rapid şi mai ales a contraatacului, de a asigura timp echipei pentru plasarea raţională în apărare, cu toate aspectele ce decurg din aceasta. Timpul câştigat va fi utilizat pentru repliere, marcaj şi organizare a blocului defensiv. Temporizarea atacului advers asigură şi posibilităţi crescute de reintrare în posesia mingii. Pentru recuperarea mingii se foloseşte presingul individual şi colectiv, alături de tentativele de deposedare. Presingul este o armă tactică defensivă prin care se poate impiedica un adversar să joace. Presingul are atât un caracter distructiv cât şi un caracter activ cu intenţia precisă de ripostă, de contraatac. Replierea - retragerea Trecerea din atac în apărare s-a micşorat foarte mult ca durată, dând jocului o notă de dispută permanentă. Replierea are drept scop refacerea rapidă a coerenţei echipei în apărare. Retragerea se efectuează oportun şi organizat, începând din momentul pierderii posesiei şi durează până la ocuparea dispozitivului defensiv. Maniera de joc în apărare, în ultima instanţă, valoarea defensivă a echipei va determina locul până unde se va retrage linia defensivă. Se recomandă ca blocul defensiv să fie organizat şi să acţioneze eficace la o distanţă cât mai mare de poarta proprie. Replierea odată cu frânarea cu scop tactic a
106

acţiunilor adverse asigură ocuparea unor poziţii defensive fără riscul de a fi prinşi pe contraatac şi posibilitatea de a trece la un marcaj sever. De rapiditatea şi eficienţa acestei faze depinde în mare măsură succesul în apărare. Replierea - retragerea se realizează prin :

acoperirea tuturor zonelor de teren

• închiderea culoarelor de pătrundere. Faza de repliere, retragere cuprinde şi acţiunile hotărâte, energice, individuale sau colective, efectuate pentru a reintra în posesia mingii. Ocuparea fi organizarea dispozitivului de apărare Această fază se derulează concomitent cu replierea şi urmăreşte două obiective . ^acoperirea raţională şi conştientă a spaţiilor =>marcajul atacanţilor adverşi. Aceste două obiective determină şi caracteristicile celorlalte faze ale apărării, de la pierderea posesiei mingii până la câştigarea acesteia. Organizarea şi ocuparea blocului defensiv se desfăşoară în conformitate cu concepţia de apărare a echipei şi sistemul defensiv aplicat. Apărarea în fotbalul actual reclamă un înalt grad de organizare şi luciditate. Un dispozitiv defensiv organizat asigură ocuparea raţională a spaţiului de apărare, eficienţă şi grupaj pe direcţia principală a atacului, un marcaj strict la purtătorul de minge şi viitorii primitori, precum şi realizarea unei eficiente dublări şi acoperiri între apărători. PRINCIPIILE APĂRĂRII Principiile apărării reprezintă un ansamblu de reguli generale privind comportamentul şi coordonarea acţiunilor de apărare în vederea realizării obiectivelor specifice. Principiile apărării sunt: ♦ apărarea porţii proprii

intrarea în posesia mingii

♦ adaptarea apărării la specificul atacului advers ♦ întrajutorarea. Apărarea porţii Apărarea porţii reprezintă principiul cei mai important ai apărării. Fiecare jucător aflat

107

în situaţie de apărare. apărarea trebuie să aibă un pronunţat şi permanent caracter colectiv. Întrajutorarea Indiferent de sistemul defensiv adoptat. Avem deci de a face cu operaţiuni de analiză. Acest caracter este concretizat prin întrajutorare organizată. cu sarcini specifice • reguli de colaborare între apărători. măreşte inteligenţa apărătorilor. specifice • organizarea compartimentelor. prin coordonarea acţiunilor individuale ale apărătorilor. comparaţie şi sinteză. Factorii apărării sunt: • plasamentul 108 . Colaborarea după principii şi reguli moderne şi precise. Aceste mijloace presupun selecţionarea şi combinarea procedeelor tehnice de apărare şi aplicarea lor adaptată la secvenţa de joc. Această adaptare se realizează ţinând seama atât de principiul apărării porţii proprii cât şi de cel al intrării în posesia mingii. Cel mai important element în aplicarea întrajutorării îl constituie dublajul. în zona mingii. Aplicarea acestuia necesită dinamism. Intrarea în posesia mingii Lupta pentru intrarea în posesia mingii este un principiu caracteristic apărării. ritm şi agresivitate. FACTORII APĂRĂRII Factorii apărării sunt mijloacele principale prin care acţionează apărătorii. Respectarea acestui principiu defensiv presupune : • organizrea rapidă a blocului defensiv • repartizarea pe sarcini individuale. liniilor. Respectarea lui se concretizează în tentativa apărării de a prelua iniţiativă atacului. este obligat să acorde prioritate acestui principiu. Adaptarea apărării la specificul atacului advers Adaptarea apărării la specificul atacului advers înseamnă luarea unor măsuri corespunzătoare în vederea contracarării iniţiativei şi calităţilor atacului advers. însoţesc şi succed efectuarea procedeelor tehnice de apărare. care preced. creşte complexitatea jocului în apărare.

plasamentul în apărare asigură condiţii favorizante celorlalţi factori ai apărării. Plasamentul se realizează în funcţie de poziţia adversarului. poarta proprie şi de caracterul şi forma de organizare a apărării. zona de teren în care se găseşte mingea. Anticiparea acţiunilor Anticiparea este preocuparea permanentă de a prevedea acţiunile ce vor fi întreprinse de adversari. Circulaţia jucătorilor în apărare trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe : • menţinerea unui plasament corect în funcţie de particularităţile adversarului şi activitatea coechipierilor • favorizarea efectuării oportune şi eficiente a tehnicilor de apărare • încadrarea în forma de organizare a apărării folosită de echipă. Circulaţia în apărare cuprinde suma deplasărilor efectuate de apărători în vederea rezolvării sarcinilor defensive individuale şi colective. în general. Plasamentul Plasamentul constă în deplasarea şi ocuparea celui mai corespunzător loc în teren. 109 . a raţiunii în derularea acţiunilor de apărare. apărătorul poate prelua iniţiativa. Circulaţia în defensivă Circulaţia în apărare este necesară pentru a putea da răspuns acţiunilor întreprinse de atacanţi. Anticipând acţiunea de atac. dar şi de coechipieri. împiedicând atacantul să desfăşoare secvenţa de atac proiectată. Anticiparea reprezintă contribuţia gândirii.• anticiparea acţiunilor • circulaţia în defensivă • acţiunile individuale şi colective specifice apărării. Circulaţia în defensivă este condiţionată de circulaţia atacanţilor. care să favorizeze efectuarea acţiunilor de apărare. Această capacitate deductivă permite apărătorului să acţioneze preventiv. pentru contracararea acţiunilor adverse.

Aceştia se organizează în diferite aşezări. în scopul realizării unei sarcini defensive. Apărarea în dispozitiv zonal impune : -acoperirea întregului spaţiu de apărare. în special cel din faţa porţii proprii =>mobilitate şi omogenitate 110 .Acţiunile individuale şi colective specifice apărării Jocul de fotbal constă dintr-o succesiune de acţiuni individuale şi colective. în scopul realizării unor sarcini defensive. Activitatea de bază în fiecare zonă este supravegherea şi marcarea adversarilor care temporar sau frecvent -stabil se manifestă. Acţiunea colectivă coordonează acţiuniie individuale a doi sau mai mulţi apărători.apărarea combinată. de obicei la propria jumătate de teren şi angrenarea unui număr ceva mai redus de jucători. sprijinându-se reciproc. blocuri defensive. Apărarea zonală constă din împărţirea terenului pe zone şi linii în care se acţionează prin mijloace specifice. Primii trei factori preced sau însoţesc acţiunile concrete de apărare. prin accesibilitatea relaţiilor de colaborare în cadrul blocului defensiv.apărarea om la om . Blocul defensiv opus adversarului cuprinde 7-8. prin reducerea deliberată a spaţiului de apărare. Aceste sisteme de apărare reprezintă organizarea jucătorilor în cadrul unor dispozitive mai fixe sau mai elastice. Formele de organizare ale apărării sunt: -apărarea în zonă . Zona reprezintă o concepţie a apărării parţiale. Acţiunea individuală în apărare constă din folosirea conştientă de către apărător a unor procedee specifice. materializate în acţiunile individuale şi colective specifice apărării. Zona este aplicată de majoritatea echipelor. FORMELE DE ORGANIZARE ALE APĂRĂRII Formele de organizare ale apărării constau din diferite sisteme în care se structurează apărarea. dar actualizată. modernizată odată cu evoluţia generală a jocului. chiar 9 jucători ce acţionează în zone de teren prestabilite. Apărarea în zonă Apărarea în zonă este mai agreată datorită posibilităţilor mai concrete de organizare. în acele suprafeţe de teren. Acţiunile tactice individuale şi colective reprezintă factorii de bază ai apărării.

concentrare) • capacitate de rezistenţă (cu precădere la eforturile anaerobe).. cu avantajul grupajului. Profilul apărătorului reclamat de sistemul om la om este dat de : • polivalenţa tehnico-tactică defensivă • responsabilitate • psihic corespunzător (voinţă. grupaj.presing). Dinamica apărării zonale este determinată de activitatea defensivă a liniei de fund. preluare de adversari. 1-1-4-3-2. care poate acţiona cu libero. repiieriie. Mijloacele de bază ale acestui sistem sunt presingul individual şi colectiv. în care linia de fundaşi are un acoperitor în faţa sau în spatele ei. Tendinţa spre apărarea „totală". piasamentui optim. Zona modernă are tendinţa de a acţiona mai avansat. etc. cu maximă corectitudine pe întreaga suprafaţă de teren şi pe toată 111 . suplinirile. prin aşezarea în linie a fundaşilor şi generalizarea presingului agresiv a celor din faţă (zonă . Acest mod de abordare agresivă a apărării se întemeiază pe marcajul individual. Apărarea în zonă are avantajele şi dezavantajele ei. Limitele tactice ale acestui sistem sunt determinate de posibilităţile reduse de a efectua marcajul strict. de obicei de formă neregulată. Forma cea mai utilizată este în propria jumătate de teren. Totodată se vor perfecţiona participările ofensive ale apărătorilor din momentul reintrării în posesia mingii. va înlătura şi deficienţele sistemului prin cuprinderea în mai mare măsură a elementelor apărării om la om şi a celei combinate. abnegaţie.=>colaborare prin dublaj. Lupta pentru recâştigarea mingii nu este abandonată pe nici o porţiune a terenului de joc. coordonarea reciprocă. eficient. care au drept scop mărirea forţei defensive şi reciproca corecţie în intervenţiile eşuate. 1-4-1-3-2. a micşorării spaţiilor dintre apărători. la foarte buna lor pregătire fizică. Apărarea om la om solicită un înalt grad de responsabilitate individuală. a mobilităţii acestora în teren. ceilalţi apărători formând un bloc elastic. ca reacţie a apărătorilor la perfecţionările tehnice şi tactice ale atacanţilor. Subsistemele caracteristice apărării în zonă sunt cuplurile şi grupurile tactice defensive. în linie. la ofsaid. Apărarea om la om Această modalitate de abordare a defensivei derivă din fenomenul de părăsire temporară a posturilor fixe în atac. Ceie mai folosite modalităţi de organizare a zonei cuprind aşezările de tipul 1-1-4-2-3. ect.

în funcţie de specificul atacului advers. prin folosirea celor două variante .om la om şi zonă. In fotbalul actual se recurge mai ales la apărarea combinată. mixtă.repliere şi organizare rapidă a defensivei . dar mai ales de concepţia defensivă proprie.supravegherea spaţiilor şi zonelor de acţionareale adversarului. Recuperarea are tocmai rolul de a 112 . Bogăţia de mijloace prin care se exprimă tactic apărarea combinată face ca acest sistem să se apropie cel mai mult de trăsăturile concepţiei de apărare totală. de atac în derulare. Apărarea combinată este modalitatea eficientă de acomodare elastică la situaţiile de joc prin respectarea următoarelor reguli tactice: ♦ eşalonarea în adâncime ♦ dublajul permanent ♦ micşorarea . Pentru realizarea în bune condiţiuni a defensivei combinate este necesară intervenţia unor factori de organizare ca : . RECUPERAREA Ultima încercare de păstrare a mingii o constituie recuperarea. care determină proporţiile şi succesiunea acestora. dar şi abilitatea de a aplica sau trece cu rapiditate la mijloacele unui sistem la cele ale altuia. care nu se confundă cu apărarea şi foloseşte o gamă de mijloace specifice pentru redobândirea mingii. Direcţiile de evoluţie ale acestui sistem se îndreaptă spre autoperfecţionarea acestuia şi combinarea cu celelalte sisteme de apărare. Principiile apărării totale îşi găsesc în sistemul de apărare combinată o rezolvare practică.durata jocului. succesivă sau intermitentă a sistemului defensiv de bază. Apărarea combinată este deci folosirea simultană.repartizarea rapidă a sarcinilor individuale determinate de fază. 3. cu folosirea continuă a presingului individual şi colectiv (de grup). Acest lucru presupune cunoaşterea în detaliu a mecanismelor şi legităţilor fiecărui sistem în parte. Recuperarea mingii reprezintă un moment fundamental al jocului. Apărarea combinată Apărarea combinată reprezintă sistemul ce rezultă din combinarea apărării zonale cu marcajul la om şi capacitatea individuală şi colectivă de a folosi sistemele defensive.realizarea superiorităţii numerice .

Această relativ nouă ipoteză tactică reprezintă un progres în organizarea jocului. care capătă un caracter continuu. din faţa porţii adverse. Acest moment al jocului utilizează mijloace specifice de intervenţie. Recuperarea s-a constituit ca moment separat al jocului. eventual pentru a contraataca. Momentul recuperării. ponderea lor crescând în zona mediană a terenului. fără minge. Calităţile solicitate de acest moment al jocului: • pregătire fizică multilaterală • deprinderi defensive pentru toţi componenţii echipei. alături de atac şi apărare. Recuperarea este de fapt atacarea. Mijloacele specifice recuperării (marcajul. 113 . Utilizarea unor mijloace specifice apărării pentru a continua un atac. a adversarului în terenul acestuia. cu scopul declarat de a recâştiga mingea şi a relua în cel mai scurt timp acţiunea ofensivă. şi activ. Ea constituie de fapt posibilitatea iniţierii unui nou atac. Specificitatea recuperării derivă din faptul că mijloacele ei specifice se folosesc pentru reintrarea neîntârziată. chiar imediată în posesia mingii pentru a relansa atacul. conferă momentului recuperării caracterul de independenţă. cu implicaţiile acestuia. contribuie la reconsiderarea apărării sub aspectul finalităţii ei ofensive.folosi intervalul de timp liber dintre ultima manevră ofensivă şi prima acţiune defensivă a echipei. cu precădere la cei din primele linii • universalism tactic • puternică motivaţie. Recuperarea are un pronunţat caracter combativ. consistenţă şi intensitate. Recuperarea solicită intervenţii mai rapide decât ale adversarului pentru recâştigarea mingii şi relansarea atacului. presingul) apar începând cu zona III.

să facă parte din comisia de organizare a campionatului pe localitate. 114 .Curs 14 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII FOTBALISTICE ŞCOLARE Activitatea fotbalistică în şcoala generală şi liceu are următoarea STRUCTURĂ: A – Echipa reprezentativă a şcolii. XIXII. să răspundă de pregătirea şi prezentarea echipei reprezentative a şcolii la competiţii. formată din cei mai buni 18-20 jucători. Baza acestor reprezentative şcolare care participă la competiţiile locale şi republicane conform sistemului competiţional. de regulă desfăşurându-se la nivel de localitate. SARCINILE • • • • • • • PROFESORULUI CARE RĂSPUNDE DE ACTIVITATEA FOTBALISTICĂ DIN ŞCOALĂ. se pune în principal. Aceste campionate nu se desfăşoară până la nivelul de ţară. Activitatea lotului reprezentativei şcolare trebuie conjugată cu PREOCUPAREA CUPRINDERII TUTUROR ELEVILOR DORITORI să practice jocul de fotbal. Aceste echipe constituie baza de selecţie pentru ECHIPA REPREZENTATIVĂ A ŞCOLII şi ECHIPA DE PERSPECTIVĂ A ŞCOLII şi care participă la campionatul interclase pe şcoală. necesară instruirii fotbaliştilor. pe elevii claselor mari. să desfăşoare o permanentă activitate de selecţie. respectiv clasele V-VI. în principal elevi ai claselor mai mici. B – Echipa de perspectivă. C – Echipele reprezentative ale claselor. SUNT: să realizeze planul de activitate fotbalistică din şcoală şi să întocmească planul de pregătire al echipei reprezentative. Această activitate poate fi în scop RECREATIV sau poate fi pentru RIDICAREA MĂIESTRIEI SPORTIVE. respectiv clasele VII-VIII. formată din 20 jucători. să organizeze competiţiile de masă la nivelul şcolii (campionatul inter-clase). să se ocupe de dezvoltarea bazei materiale a şcolii. IX-X şi care participă în campionatele rezervate categoriilor respective de vârstă. să urmărească să nu se suprapună campionatul şcolar cu alte activităţi sportive.

aceste terenuri nu asigură condiţii optime pentru pregătirea fotbaliştilor. volei. în cadrul SELECŢIEI TERBUIE SĂ ŢINEM CONT DE TREI ASPECTE SAU CRITERII ESENŢIALE: - STAREA DE SĂNĂTATE. DEZVOLTAREA FIZICĂ. Elevii componenţi ai echipelor reprezentative vor efectua controlul medical de cel puţin două ori pe an. sarcinile acestuia pot fi preluate de profesorii de educaţie fizică de alte specializări. dar folosite raţional. baschet. aceste spaţii pot fi de un real ajutor. Profesorul care se ocupă de pregătirea echipelor reprezentative va trebui să ţină cont de procurarea echipamentului şi a mingilor pentru antrenamente şi de prezentarea la competiţiile sportive fotbalistice. aceste activităţi pot fi preluate de un alt cadru didactic care are sau a avut o legătură cu activitatea fotbalistică. orelor de educaţie fizică şi competiţiilor de masă. talie în jur de 170-175 cm. cu indici crescuţi ai perimetrului toracic şi ai volumului musculaturii inferioare. se cere avizul CONSILIULUI PROFESORAL. eliminatoriu şi general valabil. Pentru a organiza o echipă de fotbal. Pentru echipele reprezentative. Pentru persoanele din afara şcolii care doresc să participe la buna desfăşurare a activităţii fotbalistice din şcoală. aceasta efectuându-se în cadrul orelor de activităţi sportive. Pentru pregătirea echipei de fotbal se va ţine cont de condiţiile materiale existente în şcoală.ALTE ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII FOTBALISTICE ÎN ŞCOALĂ Dacă în şcoală nu există profesor de educaţie fizică cu specializare FOTBAL. SELECŢIA TREBUIE SĂ AIBĂ UN CARACTER PERMANENT. - . SELECŢIA ŞI FORMAREA ECHIPELOR REPREZENTATIVE ŞCOLARE Pentru depistarea elevilor talentaţi. unde se va ţine cont de următoarele aspecte: segmente proporţional dezvoltate. lecţiile de educaţie fizică şi activităţile sportive se desfăşoară pe terenuri de dimensiuni reduse. amenajate pentru handbal. Dacă în şcoală nu există nici un profesor de educaţie fizică. În general. 115 Este un criteriu obligatoriu. mobilitate corespunzătoare în principalele articulaţii ale aparatului locomotor.

viteza de reacţie. La sfârşitul anului şcolar. profesorul având în timpul jocului intervenţii cât mai reduse. în principal urmărindu-se la aceştia capacitatea de orientare în teren. SELECŢIA LA CLASA a V-a SAU FORMAREA ECHIPELOR REPREZENTATIVE ALE ŞCOLILOR Jocul se va desfăşura pe teren redus. deoarec0e elevii nu cresc constant. ci în salturi. Profesorul urmăreşte atent evoluţia şcolară a elevilor selecţionaţi în echipele reprezentative. Trebuie spus că. uşurinţa în execuţii a deprinderilor tehnico-tactice. de execuţie a procedeelor tehnice. Elevii selecţionaţi vor fi cuprinşi într-o grupă de 18-20 subiecţi şi se vor pregăti în cadrul lecţiei de activităţi sportive. după următoarele criterii: progresia sportivă realizată. unele însuşiri şi calităţi psihice (orientarea în spaţiu. rezistenţa în regim de viteză. că nu există o concordanţă între dezvoltarea fizică şi bagajul de cunoştinţe şi deprinderi motrice. Elevii vor fi urmăriţi atât în fazele de atac cât şi în cele de apărare. de deplasare. va fi scos din echipă până când îşi va rezolva problemele şcolare. imaginaţia. profesorul va face încă o selecţie. cu reguli simplificate (mini-fotbal). unde se va urmări: îndemânarea elevului în manevrarea mingii. anticiparea acţiunilor adversarilor şi coechipierilor. 116 . uneori aceşti factori găsinduse în raport de adversitate.- supleţe musculară. îndemânare în manevrarea mingii. dezvoltarea fizică nu poate fi un criteriu de selecţie. rezolvările rapide şi raţionale ale situaţiilor de joc. DEZVOLTAREA FIZICĂ poate fi înlocuită în STADIUL GIMNAZIAL cu SITUAŢIA ŞCOLARĂ A ELEVULUI. în raport cu poziţia şi acţiunile adversarilor şi coechipierilor. precizia pasării mingii şi şutului la poartă. indici crescuţi de adaptabilitate ale aparatelor cardiovascular şi respirator la eforturi prelungite şi repetate. dăruirea de sine). În acest caz. execuţia precisă a acţiunilor tehnico-tactice în regim de rezistenţă. cel puţin în stadiul gimnazial. JOC LA DOUĂ PORŢI. În cazul în care un elev este corigent la mai multe materii şi nu apare nici o posibilitate de îndreptare a acestei situaţii.

SELECŢIA LA CLASA a IX-a SAU FORMAREA ECHIPELOR REPREZENTATIVE ALE LICEELOR Formarea echipelor reprezentative ale liceelor are loc după o selecţie mai riguroasă. să reuşească prin intervenţii regulamentare să-l deposedeze. pe un lot şi totodată pe o echipă standard. apropiindu-se de cele ale selecţiei jucătorilor pentru echipele de performanţă. să ştie să-şi apere zona ameninţată şi să anticipeze mişcările adversarilor. în general şi a adversarului. Astfel. În jocul de mini-fotbal. cu care să se prezinte la jocuri.- calităţile psihice (orientarea în spaţiu. În cadrul jocului. se formează echipa de perspectivă. INDICAŢII METODICE PRIVIND FORMAREA UNEI ECHIPE REPREZENTATIVE Profesorul sau antrenorul trebuie să se axeze. se va urmări: când jucătorul se găseşte în posesia mingii. deoarece în competiţiile liceelor participă elevi din clasele a XII-a şi parţial a XI-a. Din numărul total de 18-20 subiecţi. în special. să-şi rezolve sarcinile ce-i revin în cadrul echipei şi să satisfacă cerinţele desfăşurării unui joc colectiv şi constructiv. capacitatea de a coopera cu coechipierii. în competiţiile rezervate elevilor. o echipă nu poate avea mai mult de 11 jucători. În formarea şi alcătuirea echipei şi a lotului în general. participarea pe tot parcursul desfăşurării jocului în acţiuni tehnico-tactice. când mingea se găseşte în posesia adversarului direct. să se demarce şi să anticipeze acţiunile coechipierilor. când jucătorul nu se află în posesia mingii. când mingea se găseşte în posesia echipei adverse. pentru anumite perioade de timp. să reuşească prin tehnica şi cunoştinţele sale să-şi depăşească adversarul direct. decizia de a lua acţiuni pe cont propriu). capacitatea de anticipaţie a jocului. profesorul sau antrenorul va proceda astfel: PORTARUL – va fi selecţionat din rândul elevilor care doresc acest post şi care prezintă 117 . unde criteriile de selecţie sunt mai pretenţioase. profesorul va opri 11-12 care se încadrează în cerinţele celei de a doua selecţii.

capacitatea de a rezolva acţiunile de apărare. concentrare psihică în momentele de finalizare. capacitatea de a-şi depăşi adversarii prin inventivitate. forţă şi precizie în loviturile cu piciorul şi loviturile la poartă.următoarele însuşiri: înălţime corespunzătoare. anticiparea situaţiei de gol. forţă pentru lupta directă cu adversarul în vederea deposedării de balon. bună orientare spaţială. capacitatea de a se intercala în atac şi de a înscrie goluri. Pentru partea centrală a dispozitivului de apărare să fie selecţionaţi jucători de talie înaltă şi să prezinte următoarele însuşiri: bună detentă pentru lupta aeriană. combativitate în lupta directă cu adversarul. spontaneitate şi fineţe tehnică. cu capul. stăpânire de sine şi curaj. rezistenţă mare la eforturi îndelungate şi în tempouri variate. FUNDAŞII – pentru părţile laterale ale terenului să fie selecţionaţi elevii care lovesc mingea cu piciorul îndemânatec părţii respective a terenului. viteză de deplasare şi de reacţie. rapiditate în execuţie şi deplasare. tehnică individuală foarte bună. clarviziune în teren şi o bună gândire tactică. coordonare în acţiuni. orientare spaţială foarte bună. respectiv pe partea stângă a terenului să fie un stângaci. capacitatea de a colabora cu ambele linii-defensivă şi ofensivă. lovirea corectă a balonului cu capul. 118 MIJLOCAŞII – jucătorii de la mijlocul terenului trebuie să aibă următoarele calităţi: ATACANŢII – criteriile care stau la baza selecţiei lor. capacitatea de a construi acţiuni ofensive. sunt: . supleţe şi detentă musculară. viteză de reacţie. iar pe partea dreaptă a terenului-un dreptaci. precizie în transmiterea mingii (pasarea mingii şi şutul spre poartă). curaj şi siguranţă în acţiune. când jocul o cere.

13-15 ani.41-2. de cel puţin două ori pe an. cum ar fi: în fiecare etapă a instruirii şi înainte de fiecare joc.9-9 secunde 11 ani .7. 3. ar trebui să dea cu jucătorii. se permite o singură pendulare a braţelor. să se transmită jucătorilor OBIECTIVELE DE ÎNDEPLINIT (individuale şi colective).7-8.2.ALERGARE DE VITEZĂ 50 m 10 ani .31-2.5 secunde INDICAŢII METODICE: se acordă două încercări obligatorii. Prezentăm pe cele trei grupe de vârstă (10-12 ani.7-7.2.8. astfel: A – PROBE ŞI NORME PRIVIND PREGĂTIREA GENERALĂ ŞI SPECIFICĂ A GRUPELOR DE 10-12 ani ŞI 13-15 ani 1.SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC 10-12 ani .165-175 cm 13-15 ani .8 secunde 12 ani . cu pauză de 5 minute între ele. aceste probe şi norme de control.45 minute 600 m .50 minute 119 .ALERGARE DE REZISTENŢĂ 10 ani .2. de MAZILU VIRGIL şi COLABORATORII.5 secunde 13 ani .51-8 minute 2000m .180-185 cm INDICAŢII METODICE: pentru elan. înregistrându-se cea mai bună.8.46-7.3-8.14 ani . să-şi îmbunătăţească pregătirea fizică etc.36-2. PROBE ŞI NORME DE CONTROL Profesorii care antrenează echipele reprezentative şcolare.8-8.7. urmează o serie de măsuri. în timpul liber. înregistrându-se cea mai bună. 16-18 ani) o parte din probele şi normele de control pentru fotbal.După alcătuirea şi formarea lotului reprezentativ. cuprinse în lucrarea “SELECŢIA ÎN SPORT”. Rezultatele vor fi înregistrate în caietul de evidenţă al profesorului şi comunicate jucătorilor pentru a-i motiva în pregătire.40 minute 12 ani .35 minute 13 ani .4-7. Se efectuează obligatoriu două încercări.8 secunde 15 ani . 2.2 secunde 14 ani .7.11 ani . Cronometrul se declanşează la semnalul de start. elevii să exerseze unele execuţii tehnice.8.7.

executantul se ridică în poziţia şezând. fără a se răsuci. timpul înregistrându-se în minute şi secunde.1-12. 120 . 4.7. cu vârfurile la margine şi genunchii perfect întinşi. atingând cu coatele genunchii. Se repetă ridicările şi culcările. care este de forma unui cub cu latura de 5 cm.45 minute INDICAŢII METODICE: se efectuează diferenţiat pe cele trei grupe. pe distanţele prevăzute. Un partener stă ghemuit între picioarele executantului şi îl apasă pe glezne. Subiectul se apleacă. alunecă cu vârfurile degetelor întinse în jos.5 m. pe riglă. cu diametrul de 0. executantul aleargă să aducă un cub şi să-l planteze într-unul din cercurile în care a stat el iniţial cu picioarele. atingând solul cu spatele şi dosul palmelor. 5. unul lângă celălalt. după care revine în culcat. după care pleacă imediat să-I aducă şi să-l planteze pe cel de-al doilea în celălalt cerc. cu pauză de 5 minute între ele şi se notează cea mai bună.41-7. în imediata apropiere a lor. Cuburile se aşează cu mâna.5 secunde INDICAŢII METODICE: se trasează pe pământ două linii paralele la distanţă de 10 m una de alta.59-61 cm INDICAŢII METODICE: subiectul stă în picioare pe un scaun sau pe o banchetă înaltă de 50 cm. cu tălpile sprijinite pe sol. La semnal. În spatele celor două linii. Executantul se găseşte cu picioarele în cele două cercuri care nu au cuburi. O riglă înaltă de 1 m. genunchii depărtaţi şi îndoiţi la 90º.56-58 cm 1 3-15 ani -. se trasează câte 2 cercuri. 6. numărându-se câte execuţii realizează subiectul în 30 secunde.ABDOMEN CU RIDICAREA TRUNCHIULUI DIN CULCAT ÎN ŞEZÂND ŞI REVENIRE TIMP DE 30 secunde 10 -12 ani -. În fiecare dintre cele două cercuri situate în spatele uneia dintre linii.15 ani .NAVETA (ŞTAFETA) 10 -12 ani -. Rămâne aplecat la poziţia cea mai joasă-2 secunde-cu genunchii şi palmele bine întinse. se cronometrează. se găseşte fixată cu gradaţia “50” exact la nivelul suprafeţei scaunului.MOBILITATE COXO – FEMURALĂ 10 -12 ani -. încercând să depăşească gradaţia “50”. La semnal. fiind interzisă aruncarea lor. Se acordă 2 încercări.12. păstrând genunchii întinşi. gradată din cm în cm.18-20 execuţii INDICAŢII METODICE: executantul se află culcat pe spate cu mâinile la ceafă şi coatele pe sol. se aşează câte o bucată de lemn. De la semnalul de plecare şi până la plantarea celui de-al doilea cub. având gradaţia “0” deasupra şi gradaţia “100” în jos.17-18 execuţii 13 -15 ani -.

aşezate din 3 în 3 m faţă de suprafaţa de pedeapsă. de cât mai multe ori posibil.LOVIREA MINGII SUSPENDATE CU CAPUL 10 -12 ani -. cu pauză de 10 secunde între repetări. cu pauze între repetări 10 secunde. cu pauză de 10 secunde între repetări. ci numărul de 121 . 16 m 3m INDICAŢII METODICE: Numărul de execuţii pe grupe de vârstă: 10 -12 ani – 2 repetări. 25 sau 20 secunde. Se acordă două încercări şi se notează cel mai bun rezultat. cum doreşte. Distanţa se măsoară din creştetul subiectului până la mijlocul mingii. 7. în funcţie de grupa de vârstă din care face parte. Executantul are la dispoziţie. 16 -18 ani – 6 repetări.PROBA COMPLEXĂ 10-12 ani – 19-20 secunde – de 2 ori traseul. putându-se deplasa în jurul mingii după prima lovitură. cu pauze între repetări 10 secunde.pentru citirea gradaţiei la care a ajuns vârful degetelor mijlocii de la ambele mâini. Nu se ia în considerare numărul de sărituri. 8.în 20 secunde la 30 -35 cm – de 8 ori INDICAŢII METODICE: mingea este legată cu şnur şi suspendată la înălţimea prevăzută în tabelele de norme. 13-15 ani – 36-38 secunde – de 4 ori traseul. timp în care el trebuie să sară şi să lovească mingea cu capul (cu fruntea şi cu pendularea trunchiului). subiectul conduce mingea printre jaloane. Următorul traseu începe după 10 secunde pauză. La semnal. cu pauză de 10 secunde între repetări. revine în viteză la locul de plecare. Jucătorul şi mingea sunt la 1 m în continuarea liniei formate de cele 5 jaloane. 13 -15 ani – 4 repetări.în 15 secunde la 25 -30 cm – de 6 ori 13 -15 ani -. şutează spre poartă.

Jucătorul care şutează spre poartă se află la mijlocul terenului. Grupele mai mici pot atinge mingea încă de 1-2 ori între preluare şi şut spre poartă.10 acţiuni – 3-5 şuturi pe spaţiul porţii 13 -15 ani -.14 acţiuni – 3-5 goluri 16 -18 ani -.ARUNCAREA MINGII MEDICINALE ÎNAINTE. va continua cu celălalt picior. 10.10 repetări INDICAŢII METODICE: subiectul ridică ambele braţe şi un picior întins în faţă.20 acţiuni – 6-8 goluri Porţile sunt situate în paralel la 30 m. 11.5 m pentru grupa 16-18 ani. Se iau în considerare genuflexiunile în care şezutul coboară sub nivelul genunchiului piciorului de execuţie.lovituri prin care mingea este făcută să se balanseze. DE DEASUPRA CAPULUI 122 . 9. între cele două porţi. Exerciţiul se termină după efectuarea numărului de acţiuni prevăzut pentru fiecare grupă de subiecţi. În fiecare poartă se află câte un portar cu 3-4 mingi. transmisă de portarul căruia i-a şutat. Când subiectul nu mai poate continua din cauza oboselii. după care execută genuflexiunea pe piciorul de sprijin. Grupele mari şutează direct din întoarcere sau după o preluare a mingii.GENUFLEXIUNI PE UN PICIOR ŞI PE CELĂLALT 10 -12 ani -. pentru grupele 10-12 ani şi 13-15 ani şi 1. din care finalizează.10 acţiuni – 3-5 şuturi în forţă pe spaţiul porţii 13 -15 ani -. la orizontală.5 m INDICAŢII METODICE: Număr de acţiuni şi norme pe grupe de vârstă: 10 -12 ani -.8 repetări 13 -15 ani -.14 acţiuni – 3-5 goluri 10-12 ani – 2 m 13-15 ani 16-18 ani – 1. într-o zonă de 2 m lăţime.TRAS LA DOUĂ PORŢI 10 -12 ani -.

01-12. îndoaie genunchii pentru elan şi execută aruncarea mingii.45 kg 15 ani -.TRAS LA DOUĂ PORŢI 16 -18 ani -.20 acţiuni – 6 goluri 4. prin opriri bruşte dincolo de limitele jaloanelor şi întoarceri rapide. cu pauze între repetări 10secunde 2. cu mingea în mâini.36 kg 13 ani -.61 m 15 ani -.15 minute 5. subiectul efectuând traseul dus-întors-dus-întors fără oprire. Urmează o pauză 123 .10 -12 ani -.40 kg 14 ani -.30 kg 11 ani -.ARUNCAREA MINGII MEDICINALE ÎNAINTE. ÎNTRE REPETĂRI 16 -18 ani -.30 secunde. Se pleacă la semnal.LOVIREA MINGII SUSPENDATE CU CAPUL 16 -18 ani -.8 m 6. de 6 ori traseul.39 m 12 ani -.1. NORME PRIVIND DEZVOLTAREA SOMATIC 1. din dreptul unui jalon.2kg – 5-6 m 13 -15 ani -.65 m 2.31-1.51 m 14 ani -. pe ceafă. la 35-40 cm.32 kg 12 ani -.44 m 13 ani -. Picioarele nu se dezlipesc de pe sol.1. GREUTATEA MINIMĂ 10 ani -.32 minute INDICAŢII METODICE: la 30 m distanţă unul de celălalt sunt aşezate două jaloane.PROBA COMPLEXĂ 16-18 ani secunde – 52-54 secunde. după care îşi apleacă uşor corpul pe spate. DE DEASUPRA CAPULUI 16 -18 ani -.1.TALIA MINIMĂ 10 ani -.1. de 13 ori 3.1.ALERGARE DE DURATĂ 16 -18 ani -.3kg – 6-7 m INDICAŢII METODICE: subiectul stă cu picioarele pe aceeaşi linie.1.5 kg – 7.4 x 30m x 4 CU PAUZE DE 90 secunde.1.51 kg B – PROBE ŞI NORME PRIVIND PREGĂTIREA GENERALĂ ŞI SPECIFICĂ A GRUPEI DE 16-18 ani 1.34 m 11 ani -.3200 m – 12.1.

124 2. Se notează timpul fiecărei curse şi apoi totalul celor 4 repetări. CAMPIONATUL LICEELOR – pentru categoriile de vârstă 15-16 ani. competiţii organizate de M.13-14 ani. Competiţiile şcolare de fotbal. constituind totodată un important mijloc de depistare a talentelor.72 m SISTEMUL COMPETIŢIONAL La nivelul şcolilor generale şi liceelor.N. unde. întâlniri amicale şi tradiţionale între liceele din aceeaşi localitate. durata jocului va fi de 60 minute (2 reprize a câte 30 minute fiecare).de 90 secunde. activitatea fotbalistică se concretizează prin: ziua sporturilor preferate. NORME PRIVIND DEZVOLTAREA SOMATICĂ 1.E.. se vor desfăşura astfel: CAMPIONATUL ŞCOLILOR PRIMARE – pentru categoriile de vârstă 8-10 ani. având un caracter continuu. sistemul competiţional şi regulamentul de desfăşurare sunt precizate la nivelul învăţământului primar. competiţii organizate de Inspectoratele Şcolare Judeţene cu ocazia diferitelor evenimente. care se organizează pentru şcolile generale şi licee. cât şi în afara acestora.71 m 18 ani → 1.TALIA MINIMĂ 16 ani → 1. după care se repetă traseul de încă 3 ori şi pauzele respective. Cronometrul se declanşează la semnalul de start. activitatea fotbalistică se desfăşoară atât în cadrul unităţilor şcolare. La nivelul claselor V-VIII şi IX-XII. Pentru categoriile 8-10 ani şi 11-12 ani. 17-18 ani. iar pentru categoria 11-12 ani. GREUTATEA MINIMĂ 16 ani → 56 kg 17 ani → 60 kg 18 ani → 62 kg .70 m 17 ani → 1. 11-12 ani. CONŢINUTUL COMPETIŢIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ GRUPA DE VÂRSTĂ 12-14 ani – CAMPIONATUL ŞCOLILOR GENERALE A – ETAPA PE ŞCOALĂ – se dispută sub forma unui campionat inter-clase.

în perioada 15 martie-15 mai. unde echipele clasate pe locuri corespondente în cele două serii. În judeţele cu mai multe localităţi. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PENTRU ETAPA JUDEŢEANĂ – organizatori vor fi:   PENTRU ETAPA INTERJUDEŢEANĂ – organizatori vor fi:  125 . La sfârşitul acestui campionat se va alcătui o selecţionată a şcolii care va participa la ETAPA PE LOCALITATE. Sistemul de desfăşurare al acestei etape este ELIMINATORIU şi are loc în perioada 15 mai-15 iunie. se vor asigura fiecărei echipe minimum 16 jocuri. astfel încât. câştigătoare ale etapei pe localitate sau centre.indiferent de numărul de clase. E – FINALA PE ŢARĂ – se dispută SISTEM TURNEU. B – ETAPA PE LOCALITATE (municipiu. se vor întâlni într-un singur joc pentru stabilirea clasamentului final. D – ETAPA INTERJUDEŢEANĂ – participă echipele reprezentative de şcoli. Forma de desfăşurare a acestei etape este TURNEU SIMPLU.F. Câştigătoarea etapei judeţene va reprezenta judeţul în ETAPA INTERJUDEŢEANĂ. pentru a stabili echipele calificate la ETAPA JUDEŢEANĂ. se poate organiza o etapă intermediară. competiţia se desfăşoară TUR – RETUR sau numai TUR. INSPECTORATELE ŞCOLARE DIRECŢIILE JUDEŢENE PENTRU E. În funcţie de numărul de echipe. ORGANIZATORII COMPETIŢIILOR LA CATEGORIA DE VÂRSTĂ 12-14 ani PENTRU ORGANIZAREA CAMPIONATELOR ŞCOLILOR GENERALE ETAPA PE ŞCOALĂ – organizatori vor fi CONSIILE şi CONDUCERILE ŞCOLILOR PENTRU ETAPA PE LOCALITATE – organizatori vor fi:   CERCURILE PEDAGOGICE DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIERCŢIILE MUNICIPALE ŞI ORĂŞENEŞTI PENTRU E. fiecare echipă să dispute minimum 10 jocuri.S. oraş. pe două serii. C – ETAPA JUDEŢEANĂ – participă echipele reprezentative de şcoli. între cele 8 echipe câştigătoare ale fazei interjudeţene.F. Perioada de desfăşurare a campionatului va fi cuprinsă între 15 septembrie-15 noiembrie. comună) – se dispută sub formă de TURNEU între echipele reprezentative ale şcolilor. pe centre.S. câştigătoare ale etapelor judeţene. împărţit în 8 zone geografice a câte 5 echipe şi are loc în perioada 15 iunie-20 iunie.

GRUPA DE VÂRSTĂ 14-16 ani – CAMPIONATUL LICEELOR A – ETAPA PE LICEU – se desfăşoară sub forma unui campionat interclase. La sfârşitul acestui campionat se va alcătui o selecţionată care va reprezenta liceul la ETAPA PE 126 . unde echipele clasate pe locuri corespondente în cele două serii. B – ETAPA PE LOCALITATE (municipiu. Sistemul de desfăşurare al acestei etape este ELIMINATORIU şi are loc în perioada 15 mai-15 iunie. se poate organiza o etapă intermediară. în perioada 15 septembrie-15 noiembrie. FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL PENTRU ETAPA FINALĂ – organizarea o va face MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII. în perioada 15 septembrie-15 noiembrie. fiecare echipă disputând minimum 16 jocuri. între cele 8 echipe câştigătoare ale fazei interjudeţene. în perioada 1-15 iulie. se vor întâlni într-un singur joc pentru stabilirea clasamentului final. pentru a stabili echipele calificate la ETAPA JUDEŢEANĂ. D – ETAPA INTERJUDEŢEANĂ – se dispută sub formă de TURNEU SIMPLU între reprezentativele de liceu. oraş) – se dispută sub formă de TURNEU între echipele reprezentative ale liceelor. pe centre. La sfârşitul acestui campionat se va alcătui selecţionata liceului care va participa la ETAPA PE LOCALITATE. competiţia se desfăşoară TUR-RETUR sau numai TUR. Câştigătoarea acestei etape va reprezenta judeţul în ETAPA INTERJUDEŢEANĂ. pe două serii. pe 8 zone geografice a câte 5 echipe. În judeţele cu mai multe localităţi. în perioada 15 martie-15 mai. GRUPA DE VÂRSTĂ 16-18 ani A – ETAPA PE LICEU – se desfăşoară sub forma unui campionat interclase. astfel încât fiecare echipă să dispute minimum 10 jocuri. E – ETAPA PE ŢARĂ – se dispută SISTEM TURNEU. C – ETAPA JUDEŢEANĂ – se dispută între reprezentativele liceelor câştigătoare ale etapei pe localitate sau centre. câştigătoare ale etapelor judeţene. FINALA PE ŢARĂ se desfăşoară în perioada 1-5 septembrie. fiecare echipă disputând minimum 16 jocuri. În funcţie de numărul de echipe.

B – ETAPA PE LOCALITATE (municipiu. în perioada 1-15 iunie. care la data de 15 septembrie a anului şcolar respectiv nu au depăşit vârsta maximă a competiţiei respective. pe centre. NR. C – ETAPA JUDEŢEANĂ – se dispută între reprezentativele liceelor câştigătoare ale etapei pe localitate (centru). 4. 3. oraş) – se dispută sub formă de TURNEU între echipele reprezentative ale liceelor.. pentru a stabili echipele calificate la ETAPA JUDEŢEANĂ. – – NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI DATA NAŞTERII ANUL CLASA OBSERVAŢII – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 127 . În funcţie de numărul de echipe. TABEL cu datele necesare pentru participarea la CAMPIONATELE ŞCOLARE DE FOTBAL ETAPA PE ……………………. În judeţele cu mai multe localităţi. sub forma unui SISTEM ELIMINATORIU.. pentru fiecare etapă. în perioada 15 martie-30 mai. 1.. participarea se face pe baza buletinului de identitate sau a certificatului de naştere. 2. fiecare echipă disputând 10 jocuri. competiţia se desfăşoară TUR-RETUR sau numai TUR. JUDEŢUL: ………………………………………………….LOCALITATE. Exemplu de formular de înscriere: FORMULAR DE ÎNSCRIERE ŞCOALA: …………………………………………………. CRT. LOCALITATEA: …………………………………………. CONDIŢII DE PARTICIPARE pot participa toţi elevii care frecventează cursurile de zi ale şcolilor generale şi liceelor. precum şi a unui formular de înscriere. se poate organiza o etapă intermediară.

echipele pot participa în campionate în numele şcolii unde frecventează. ZONĂ. pentru Municipiul Bucureşti se va elabora un calendar propriu de organizare a competiţiilor fotbalistice pentru toate categoriile de vârstă. JUDEŢ. începând cu categoria de vârstă 13-14 ani. nu sunt admise la competiţii echipele formate din elevi selecţionaţi în mai multe reprezentative şcolare. în conformitate cu normele financiare în vigoare. care va fi declarată “ZIUA FOTBALULUI ŞCOLAR”. ÎNSCRIEREA se face de către unitatea şcolară şi va fi trimisă inspectoratelor judeţene organizatoare. şi respectând perioadele stabilite. jocurile vor fi arbitrate de cadre didactice şi arbitri-elevi din clasele mai mari. 128 . cei mai buni jucători vor fi convocaţi la taberele F. şcolile generale şi liceele cu profil de fotbal nu au drept de participare în CAMPIONATUL ŞCOLAR DE FOTBAL. jocurile se vor disputa pe terenuri normale. judeţ şi zonă. începând cu faza pe şcoală şi sector. la ETAPA PE ŞCOALĂ. echipele câştigătoare ale ETAPELOR FINALE vor fi declarate campioane şcolare. DIRECŢIILE JUDEŢENE PENTRU TINERET ŞI SPORT sunt obligate să asigure în mod gratuit arbitrii şi terenurile de joc. LOCALITATE. TITLURI ŞI PREMII echipele clasate pe primele locuri la etapele pe ŞCOALĂ. precum şi premii în bani şi materiale sportive. medalii.R. DISPOZIŢII FINALE în conformitate cu REGULAMENTUL DE ORGANIZARE AL ACTIVITĂŢII FOTBALISTICE. la etapele pe localitate. se recomandă ca jocurile să se desfăşoare în ziua de sâmbătă. vor primi TITLURI de câştigători ai etapelor respective. se vor atribui diplome.FOTBAL.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->