Sunteți pe pagina 1din 12

parte din echipamentul unei nave

Dicționar de
(vapor).

navigație

A
(a) Aborda - (despre nave) a acosta
la țãrm; a se alipi de o altã navã, Ambardee - Îndepărtare bruscă și
bord la bord (pentru a o ataca). involuntară a unei nave din drumul
urmat, datorită curenților marini sau
Acvatoriu- prin acvatoriu, sau
vântului
acvatoriu portuar se înţelege
totalitatea suprafeţelor de apă Ancora-În domeniul naval, o ancoră
adăpostite, natural sau prin lucrări este o piesă, grea şi rezistentă,
hidrotehnice, care asigură buna turnată, sau forjată, din oţel, care,
funcţionare a portului şi sunt incluse lăsată pe fundul apei cu ajutorul unui
în limitele sale. lanţ sau cablu, asigură staţionarea
navei.
Ahoi - este o interjecţie folosită de
marinari pentru a semnala o navă Arborada - (în engleză: masting sau
sau o barcă, utilizată iniţial de masts and spars) se numeşte
marinarii germani. "Ahoi" poate fi totalitatea arborilor (catargelor) unui
folosit ca o formulă de salut, de velier, împreună cu vergile acestora.
atenţionare sau de rămas-bun.
Apus - 1. Trecere a unui astru sub
(a) Alimba - a descărca pe alte vase orizont; priveliște oferită de soare
o parte din încărcătura unei nave, când apune. 2. Unul dintre cele patru
pentru a o putea face să navigheze în puncte cardinale, opus răsăritului și
ape de mică adâncime. aflat la 90° de punctul sud (în
direcția mișcării acelor unui
Amiral - cel mai mare grad în marina
ceasornic)
militară, corespunzător gradului de
general-colonel din armata terestră. Avizo - navă de mic tonaj cu viteză
mare, dotată cu armamentul necesar
Ambarcaţiune -este un termen
și folosită pentru paza coastelor.
general pentru mijloacele plutitoare
de dimensiuni relativ mici, de regulă Artimon -Prin artimon sau arbore
nepuntate, propulsate cu rame, cu artimon se înţelege ultimul arbore
vele sau cu motor, folosite în cele (catarg) incepand de la prova, al unui
mai diverse scopuri, pe distanţe mici, velier cu trei arbori sau ultimul
în porturi, în zone de mare arbore al unui velier cu 4 sau 5 arbori
adăpostite, pe fluvii şi pe lacuri, ca .
mijloace independente sau fâcând

1
Asieta -este un termen naval care fundul plat, pentru transporturi grele
indică înclinarea longitudinală a unei pe caile navigabile.
nave, datorită repartizării neuniforme
a încărcăturii sau a balastului. Balenier - 1) referitor la pescuitul
balenelor. 2) Navă pentru pescuitul și
B prelucrarea balenelor. 3) Marinar
specializat în vânarea balenelor.
Baba -este un dispozitiv din metal Baliza - se numeşte o construcţie
sau beton pentru legarea parâmelor, specială instalată pe coastă sau pe
alcătuit dintr-o placă pe care sunt funduri mici şi care, fiind vizibilă de
fixaţi unul sau doi cilindri scurţi şi pe mare, poate fi folosită de
groşi având la capătul de sus o navigatori pentru recunoaşterea
proeminenţă de forma unei ciuperci coastei, orientare sau pentru
care nu permite buclei (gaşei) de determinarea poziţiei.
parâmă să iasă. Baba este montată
pe punţile navelor, pe dane, diguri, Bandula -este un dispozitiv de la
cheiuri etc. bordul navei format dintr-o pară de
lemn, prinsă la o saulă lungă, al cărei
Babordul -este partea situată în cap liber se prinde la parâma de
stânga axului longitudinal al unui legare a navei.
mijloc de navigaţie (navă plutitoare),
privind de la pupă spre provă. Barbotin - Roată dințată care
antrenează vinciul ancorelor.
Balansina - Parâmă de metal sau de
cânepă care susține vergile Barbeta - Parâmă scurtă care
încrucișate ale catargului unei nave servește la legarea unei ambarcații
cu pânze sau stâlpii bigelor de de o navă sau de chei.
încărcare montate pe nave.
Barca - este o ambarcaţiune de
Baloane de acostare - se folosesc dimensiuni mici, fără punte, cu vâsle,
ca interfaţă de legătură între cu pânze sau cu motor, destinată
ambarcaţiune şi pontonul (sau orice transporturilor la distanţe mici sau
alt obiect) de acostare cu rolul de a salvării pasagerilor de pe nave care
evita venirea în contact direct a se scufundă în urma unui naufragiu.
ambarcaţiunii cu locul de acostare.
Bigă - macara de construcție
Banchiza - bloc de gheață format în specială, folosită pentru încărcări și
regiunile polare, de-a lungul descărcări, mai ales la bordul
coastelor mării. V. aisberg. navelor.

Barca - ambarcație de dimensiuni Binoclu - Foloseşte la identificarea


mici, fără punte, cu vâsle, cu pânze ambarcaţiunilor şi obstacolelor ce
sau cu motor, destinată apar în calea de navigaţie,
transporturilor la distanțe mici; deasemenea a malurilor,
luntre. schimbărilor de vreme, etc.

Barja – barca cu o vela patrata, Bompres - catargul din vârful prorei


pentru pescuitul pe rauri, barca cu unui vas cu pânze, foarte puțin
înclinat în sus.

2
Bord – 1) Bordul navei. Peretele Canonieră - navă mică de război,
lateral exterior, stânga sau folosită la patrulare, escortare,
dreapta, al corpului navei. servicii de pază etc. a coastelor și a
Cuprinde atât elementele de fluviilor.
osatură (coaste şi stringheri) cât
şi învelişul exterior din table, Cală – incapere in fundul unei nave
numit bordaj. 2) Bord (parte destinata incarcaturii ; platforma usor
laterală). Referitor la navă inclinata pe care se construiesc sau
reprezintă cele două jumătăţi se repara nave.
simetrice faţă de planul Carena - Parte exterioară a unei
diametral; privind spre prova, la nave care se află sub linia de plutire.
dreapta este situat bordul
tribord, iar la stânga bordul Cargou - sau cargobot este
babord. denumirea unei nave destinate
Bordaj- se numeşte învelişul transportului de mărfuri uscate în
exterior, metalic sau lemnos, al vrac sau de mărfuri ambalate sau
scheletului unei nave, ambarcaţiuni neambalate.
sau al oricărui mijloc de navigaţie.
Castel central - În construcţiile
Bric - navă cu două catarge, cu navale este o suprastructură situată
pânze pătrate și bompres, uneori și către mijlocul şi pe toată lăţimea
cu motor, folosită în trecut în scopuri navei, pe puntea superioară.
militare. Împreună cu teuga şi duneta
constituie o suprastructură completă.
C Castel pupa - o suprastructură de
Cabina - Încăpere mică la bordul construcţie uşoară, la extremitatea
unui vasului amenajată în pupa, deasupra punţii superioare şi
concordanță cu destinația şoferului. pe toată lăţimea navei. Fiind un
spaţiu închis, măreşte rezerva de
Cablier - navă de transport folosită flotabilitate a navei. În interior se
în lucrările de așezare a cablurilor amenajează magazii de materiale, iar
submarine. pe veliere cabine pentru echipaj.

Cabotaj - este un termen naval prin Cargo – 1) încărcare completă a


care se înţelege transportul maritim unei nave. 2. asigurare a mărfurilor
care se execută de-a lungul coastelor în timpul transportului.
pînă la o distanţă maximă de 100
mile spre larg. Juridic este definit ca Carlinga - piesă de legătură
navigaţie efectuată sub limitele longitudinală, care unește diferite
cursei lungi. părți ale unei nave.

Cange - prăjină lungă de lemn, cu Catamaran - ambarcație cu pânze


cârlig de fier în vârf, utilizată la alcătuită din două corpuri de plutire;
acostarea sau la îndepărtarea de mal pirogă cu două flotoare laterale. – Din
a navelor mici, la împingerea sau la fr. catamaran.
prinderea de departe a unui obiect.
Catargul - este o coloană masivă de
lemn sau de metal, fixată de carlinga

3
centrală a navei, în poziţie verticală Curent mișcare a apei în direcția
sau uşor înclinată spre pupa, având pantei. marin deplasăre de apă în
rolul să susţină: la veliere - vergile şi mări și oceane, provocată de maree,
velele; la navele cu maşini - bigile de de înclinarea nivelului mării, de
încărcare, antenele radio şi de vânturi etc.
radiolocaţie, instalaţia de
semnalizare optică şi luminile de Chila (de navă)- este un element
drum la o corabie. principal din structura longitudinală a
navei, constituit dintr-o grindă
Caravelă - navă rapidă, cu trei metalică continuă sau o filă de tablă
catarge și rază mare de acțiune, din groasă instalată de la prova la pupa,
sec. XV-XVI. în planul diametral, pe fundul navei.
La extremităţile prova şi pupa chila
Cârma - piesa mobila care serveste se îmbină cu etrava, respectiv cu
la mentinerea sau la directiei de etamboul, formând împreună nervura
mers a unei nave. principală pe care se fixează cadrele
Conosament - contract semnat de transversale şi filele bordajului
armator sau de comandantul unei exterior.
nave comerciale prin care se Cliper - navă rapidă cu pânze, de
confirmă primirea mărfii, precum și mari dimensiuni, cu cel puțin trei
obligația de a o transporta în condiții catarge și cu puntea superioară mult
bune și a o preda la destinație ridicată la proră și la pupă.
Copastie - bordură de lemn sau de Crucişător - navă de război rapidă,
metal montată la partea superioară a mai ușoară decât cuirasatul, care
parapetului sau a balustradei servește ca avangardă într-o
bordajelor unei nave. escadră, la recunoașteri etc.
Corabie – vas mare cu panze folosit
pentru transport si pentru actiuni D
militare.
Deplasament - este un termen
Cheson de aer - este un flotor naval care indică greutatea
etanş, confecţionat din tablă de volumului de apă dislocuit de carena
cupru sau alamă, de formă şi unei nave în stare de plutire. Se
capacitate variabilă, folosit pentru exprimă în tone metrice (1000 kg)
mărirea flotabilităţii ambarcaţiunilor sau în tone engleze (1019,047 kf).
de salvare.
Deriva - Deviere a unei nave sub
Croaziera – calatorie de agrement acțiunea vântului sau a curenților
pentru o nava de pasageri cu multe marini.
escale.
Doc plutitor - este o construcţie
Crucisator -este o navă militară de plutitoare folosită, pentru ridicarea
luptă (de război) rapidă, mai uşoară navelor din apă în vederea întreţinerii
decât cuirasatul, care serveşte ca şi reparaţiilor la opera vie.
avangardă într-o escadră, la
recunoaşteri etc. Doc uscat -(denumit şi bazin de
radub) este o construcţie

4
hidrotehnică, de regulă, pe lângă Etrava - se înţelege o piesă, masivă
şantierele navale, avînd forma unui din oţel turnat sau forjat, ori din tablă
bazin cu pereţii din beton, piatră sau groasă roluită, constituind
zidărie construiţi în trepte, şi cu porţi extremitatea prova a unei nave.
etanşe sau ecluză, destinată Împreună cu chila şi cu etamboul
andocării navelor pentru lucrări de formează coloana osaturii
reparaţii şi întreţinere a operei vii. longitudinale.

(a) Draga – 1) A săpa cu draga Eşuare - (sau punere pe uscat) este


fundul unei ape și a scoate materialul un termen naval, prin se înţelege
săpat. 2) A curăța de mine marine o situaţia unei nave care şi-a pierdut
cale navigabilă. starea de plutire, aflându-se total sau
parţial cu fundul pe uscat, fără a fi
Dromon - navă bizantină de însă înecată.
transport, cu vele și rame sprijinite
direct pe bordaj. 2. navă medievală
de război, cu rame.
F
Duneta- este o suprastructură de Far - Turn construit pe o coastă sau
construcţie uşoară, la extremitatea pe o insulă, prevăzut cu o sursă
pupa, deasupra punţii superioare şi puternică de lumină în partea
pe toată lăţimea navei. superioară, servind drept reper la
orientarea navelor și avioanelor în
timpul nopții.
E
Feribot – nava special amenajata
Eche - bară fixată pe axul sau pe pentru a transporta oameni de pe un
pana cârmei unei ambarcațiuni mal pe celalalt.
sau a unei nave mici, servind la
manevrarea acestora. Fila - a desfășura încetul cu încetul
lanțul ancorei, o parâmă etc. (în
Elevator - (despre dispozitive) Care momentul acostării sau plecării
contribuie la transportarea navei).
încărcăturilor pe verticală sau în
direcție oblică.

Elice - (din greacă: helix, "spirală") Flanc - fiecare dintre părţile laterale
este un mijloc de propulsie care exterioare ale unei nave.
realizează deplasarea unei nave sau
avion prin rotirea paletelor elicei, Flotabilitate- sau starea de plutire
care sunt amplasate radial pe axa este una din principalele calităţi
elicei. nautice ale navei. Reprezintă
capacitatea acesteia de a pluti cu o
Etambou - este o piesă, masivă şi încărcătură dată şi la un pescaj
rezistentă, făcând parte din osatura determinat de legea echilibrului
navei, dispusă vertical la dintre greutatea navei şi aceea a
extremitatea pupa unde se îmbină, volumului de apă dezlocuit de partea
toate elementele structurale sa imersă (forţa arhimedică).
longitudinale ale fundului şi ale celor
două borduri. Flotor - este un corp plutitor ataşat
unei plase pescăreşti, unui obiect ori

5
dispozitiv lansat pe apă, spre a-i ancorează pe mare în anumite locuri,
asigura plutirea sau o anumită având scopul să avertizeze de la
imersiune. distanţă pe navigatori, pe orice
vreme, de existenţa în apropiere a
Foc- este o denumire generală dată unui pericol de navigaţie.
velelor triunghiulare care se ridică în
prova unui velier (pe straiurile Ghiordel - găleată făcută din lemn
bompresului). sau din pânză impermeabilă, folosită
la bordul unei nave.
Funga - parâmă din grupul
manevrelor curente ale unei nave cu (a) Gira - a se roti în jurul unei
pânze care se folosește la ridicarea și ancore sau geamanduri sub acțiunea
la coborârea unei vele. vântului ori a curentului de maree; a
se îndepărta de la drumul stabilit.
G Grandee - parâmă cusută pe
Gabie - Platformă orizontală marginea unei vele sau tenzi ca
circulară, fixată în partea de sus a întăritură.
unui catarg, servind drept post de Greement -(în engleză: rig) se
observație sau drept loc de numeşte totalitatea arborilor
manevrare a pânzelor. (catargelor), cu vergi, manevre şi
Galeasă - navă venețiană din evul vele, a unei nave sau ambarcaţiuni
mediu, cu vele și rame, de tipul cu vele (velier).
galerei. Gurna - parte curbă a carenei care
Galeră - veche navă comercială sau leagă fundul cu pereții verticali ai
militară, prevăzută cu vâsle și pânze unei nave.
și care era mânuită de obicei de
sclavi sau de condamnați. H
Galion – 1) navă spaniolă cu vele, Hamal – muncitor care cara poveri.
care transporta în Spania, la sfârșitul
evului mediu, produsele minelor de Hasetar - echipajul de la vâsle.
aur și de argint din America (Mexic și Hublou – (iublou) este o fereastră
Peru). 2) prelungire a etravei navelor etanşă în corpul unei nave,
cu pânze, care susține bompresul. 3) barocameră, submersibil etc.
ornamentație care se montează
uneori la prora navelor cu pânze. Hula - Mișcare ondulatorie a
suprafeței mării, urmând după o
Garlin - parâmă sau cablu de furtună sau după o briză puternică
sârmă, folosite pentru manevrare în
port.
I
Goeletă - navă cu pânze având două
până la șase catarge. Iaht – 1) navă mică și elegantă, cu
pânze sau cu propulsie mecanică,
Geamandura - se numeşte un corp pentru un număr mic de pasageri,
plutitor, de construcţie specială şi folosită pentru călătorii de plăcere. 2)
piturat în anumite culori, care se

6
ambarcație sportivă cu vele folosită cu bordajul exterior, indiferent de
pentru regate. asieta sau înclinarea laterală a navei.
În limbajul curent termenul „linie de
Iceberg (aisberg) - bloc uriaș de plutire" este utilizat şi cu sensul de
gheață plutitoare, din ghețurile „suprafaţă de plutire" sau „plutire"
polare.
Lotcă - ambarcație de pescuit
Insubmersibilitatea - este îngustă, cu prora și pupa ascuțite și
capacitatea unei nave de a-şi păstra ridicate, mânuită cu ajutorul lopeților.
proprietăţile de plutire (flotabilitatea)
şi, parţial, calităţile de navigaţie în Luntre - ambarcație cu fundul plat și
anumite condiţii grele şi anormale, în cu prora și pupa înclinate, folosită pe
special cu unul sau mai multe ape fără valuri mari; barcă (cu vâsle).
compartimente inundate.

Iolă – 1) ambarcație de sport


M
strâmtă, lungă și ușoară, cu o singură Marinar – persoana care face parte
velă, condusă de o singură persoană. din echipajul unei nave.
2) ambarcație cu doi arbori, pentru
pescuit. 3) barcă cu două, patru sau Matelot - persoanã care face parte
șase rame, folosită de nave în diferite din echipajul unei nave maritime;
scopuri. marinar; matroz.

Ispol - Căuș de lemn sau de tablă, Macara plutitoare - este o macara


folosit pentru scoaterea apei din fixă sau mobilă, instalată pe un
barcă, din luntre etc. ponton care îi asigură plutirea. Este
folosită la manipularea greutăţilor
J mari.

Joncă - Ambarcație mică cu pânze Mahona - este o construcţie


prinse orizontal pe catarge, folosită plutitoare rezistentă, în general
pentru transport și pentru pescuit. asemănătoare cu şlepul, dar de
dimensiuni relativ mai mici, folosită
Jurnal de bord - registru în care se în alimbări şi mahonare. Se
consemnează cronologic faptele remorchează şi uneori, mai ales pe
survenite în timpul călătoriei unei estuarele fluviilor cu maree, se
nave. manevrează cu ajutorul unor rame
speciale.
L Marangoz - Dulgher specializat în
Larg - suprafata mare, in mare, prelucrarea lemnãriei navelor sau a
departe de tarm. unor ambarcații.

Liburnă - navă romană ușoară de Marină militara - sau cum mai este
luptă sau de transport, cu un singur numită „Marina de Război" sub
rând de rame. această denumire se subînţelege
totalitatea forţelor militare de pe
Linie de plutire - reprezinta mare ale unui stat compusă din nave
conturul suprafeţei de plutire a navei. de război, nave de escortă, precum şi
Este linia de contact a suprafeţei apei avioane, submarine împreună cu

7
artileria şi soldaţii din cadrul
infanteriei marine.
O
Monitor- se numeşte o navă de Odgon - Funie groasă și lungă,
îmbibată, de obicei, cu gudron și
război cuirasată, de tonaj mic,
întrebuințată în marină, la pescuit
maritimă sau fluvială, prevăzută cu
armament de artilerie grea, cu tunuri Operă moartă - 1) Partea din coca
protejate cu turele, destinată luptei unei nave aflată deasupra liniei de
împotriva obiectivelor de pe mal. plutire de plină încărcare; 2)
Suprastructuri de punte. Construcţii
Mura - parâmă folosită pentru a înălţate deasupra punţii.
trage spre proră colțurile inferioare descoperite a navei (rufuri, punţi
ale velelor pătrate. ridicate deasupra punţii castelului
central, cât şi construcţiile de pe
aceste punţi).În genere, aceste părţi
N ale navei se includ în opera moartă .
Opera vie - partea de sub linia apei
Naufragiu - se numeşte rezultatul a pescajului navei.
destructiv al pericolelor mării, a căror
cauză efectivă este acţiunea violentă Osatura - schelet de rezistență al
a vântului şi a valurilor, sau al altor unei construcții, al unei mașini, al
pericole, materializat prin unei nave etc.
scufundarea sau ruperea navei sau
prin eşuarea acesteia pe coastă, pe P
un banc stâncos sau pe recifuri.
Paiol - pardoseală de protecție cu
Navă – vehicul construit, amenajat si care se căptușește podeaua
echipat pentru a pluti şi deplasa pe încăperilor unei nave.
apã.
Pachebot - navă comercială rapidă,
Navigator - este numit frecvent un care transportă călători și coletărie,
ofiţer care este răspunzător de executând curse regulate pe un
„navigaţie". intinerar fix.
(a) Năvlosi - A închiria un vas de Pana - parte a cârmei unei nave,
transport care poate fi rotită în jurul unui ax
vertical și asupra căreia se exercită
Năvod – unealtă de pescuit formată
presiunea apei când se schimbă
dintr-o plasă mare prevazută la
direcția de mișcare a navei.
mijloc cu un sac cu care sa
inconjoară si se aduna peştele de pe Parapet - prelungire a bordurilor
suprafețe întinse de apă. unei nave, deasupra punții
superioare, având rolul de a proteja
Noduri - sunt legături făcute cu o
oamenii, instalațiile și obiectele de pe
parâmă sau mai multe, pentru
punte contra valurilor.
împreunare sau legare de un
şcondru, cârlig, inel, etc. Orice nod Parâmă - este o frânghie ori cablu
marinăresc trebuie să îndeplinească textil, metalic sau din material
două condiţii: să fie rezistent şi să se plastic, folosit la bordul unei nave.
desfacă cu uşurinţă.

8
Pavilion - este un termen specific Port - complex tehnic amenajat pe
marinăresc sub care sunt denumite, malul unei ape navigabile, prevăzut
în general, mijloacele folosite la bord cu instalațiile necesare pentru
ca simboluri pentru indicarea acostarea, încărcarea, descărcarea și
naţionalităţii navei, marcarea repararea navelor.
prezenţei la bord a unei personalităţi,
semnalizare, pavoazare; steag. Portcontainer - navă pentru
transportul de mărfuri în containere.
Pescador - navă specială, construită
și amenajată cu instalații de pescuit, Presetupă - Garnitură de etanșare a
de depozitare, de congelare și uneori unui organ mobil al unei nave;
de preparare a peștelui, folosită presgarnitură.
pentru pescuitul în largul mării. Propulsie – (Grup de ~) totalitate a
Pescaj - adâncimea de cufundare în instalațiilor și a agregatelor care
apă a unei nave, măsurată până la asigură mișcarea unei nave.
linia de plutire, care variază în raport Proră - Partea din față a unei nave;
cu încărcătura. extremitatea din față a acestei părți,
Pilotina - navă ușoară care însoțește unde se află postul de comandă
vapoarele mari la intrarea și la Puitor - navă militară amenajată
ieșirea din port sau care servește la pentru transportul și punerea minelor
transportul piloților spre bordul marine.
navei.
Pupă - este partea dinapoi a navei
Pluti - (Despre corpuri) A se menține sau ambarcaţiunii. În sens strict, ea
la suprafața unui lichid prin reprezintă partea corpului navei
cufundare parțială în volumul situată înapoia etamboului.
acestuia.
Punte - Planșeu metalic sau de
Pirat - hoț, tâlhar care străbate lemn, orizontal, care închide corpul
mările pentru a jefui, a prăda. unei nave la partea superioară sau
Ponton - 1) Pod plutitor improvizat, care compartimentează nava pe
format dintr-o platformă de scânduri nivele
susținută de bărci sau de alte vase
legate între ele. 2) Platformă R
construită pe o ambarcație și
destinată acostării navelor. 3) Vas Ranfluarea -este operaţia de
fără motor și fără punte, care, fiind ridicare de pe fundul apei şi repunere
remorcat, servește la transportul în stare de plutire a unei nave
mărfurilor. scufundate.

Pontonier – militar aparținând unor Ruf - este o suprastructură de


trupe de geniu specializate în construcţie relativ uşoară, înălţată pe
construcția de pontoane și de alte puntea superioară a unei nave, la
lucrări necesare trecerii (unei centru sau la prova, sub forma unui
armate) peste o apă. edificiu, destinată în principal
cabinelor comandantului, ofiţerilor şi

9
echipajului, precum şi amenajărilor folosește în astronomie, navigație și
de navigaţie şi radio. aviație.

Remorcher - navă de dimensiuni Stabilizatoare - sunt dispozitive


mici și cu motor propriu de putere plate, de regulă metalice care se
mare, care remorchează ambarcații montează de regulă la pupă la nivelul
sau nave fără propulsie proprie. de unire a oglinzii cu chila
ambarcaţiunii
Resac - se numeşte un val marin sau
oceanic produs prin rostogolirea Straiul este o parâmă metalică ce
zgomotoasă a valurilor spre ţărm, în susţine un arbore (catarg) sau
zonele puţin adânci, provocat de arboret în planul diametral al navei şi
întoarcerea violentă a apei care a spre prova. Face parte din grupa
lovit un obstacol şi care se combină manevrelor fixe.
continuu cu valul direct, prezentând
aspectul unei explozii. Stringher - grindă longitudinală în
osatura unei nave, care rigidizează
S bordajul.

Sart - parâmă care servește la Ş


fixarea și întărirea catargelor de
bordurile navei. Șaland - navă de construcție
specială, remorcată sau
Saula - este o parâmă subţire (10-20 autopropulsată, folosită în lucrările
mm), metalică, hidrotehnice, fluviale sau maritime,
vegetală, sintetică, pentru transportul unor materiale.
răsucită sau
împletită.Este folosită Şalupa - Navă ușoară, propulsată de
pentru a menevra un motor, folosită în diferite scopuri
velele, pavilioanele, pentru a lega (pentru transport, remorcare,
bandula sau diferite obiecte la bordul pescuit, întreceri sportive etc.).
navei. Șlep - navă, de obicei remorcată,
Scota - parâmă folosită pentru folosită pentru transportarea
fixarea colțului de jos al unei vele pe marfurilor, mai ales pe apele interne.
o navă cu pânze. ~ fluvial. ◊ ~-tanc șlep folosit la
transportarea lichidelor.
Selatura a punţii - se numeşte
curbura longitudinală a punţii, T
datorită căreia prova şi pupa sunt
mai înalte decât mijlocul navei. Tachet - suport în formă de T pe o
navă, de care se leagă parâmele și
Sextant - Instrument optic format saulele. 2. cilindru metalic scurt din
dintr-un arc gradat egal cu o șesime mecanismul de distribuție cu supape
de cerc, prevăzut cu două oglinzi și al unei mașini, care are rolul de a
cu o lunetă mică, care se împiedica uzura tijei supapei.
întrebuințează la măsurarea distanței
unghiulare dintre două puncte și se Tanc petrolier - navă pentru
transportarea petrolului.

10
Tangaj - Mișcare oscilatorie de
înclinare a unei nave efectuată în
U
jurul unei axe transversale Ulaj - Spațiu lăsat liber în tancurile
Tenda -este o apărătoare unei nave petroliere după încărcare
confecţionată din pânză de vele, care pentru a se asigura loc de
se întinde temporar deasupra punţii expansiune mărfii, care își mărește
unei nave sau ambarcaţiuni spre a volumul când se navighează prin
proteja echipajul de razele solare şi regiuni calde;
uneori şi de ploaie. Ureche - antenă, ascultătoare,
Teugă - construcție situată deasupra vâslă.
punții superioare la prora unei nave,
în interiorul căreia sunt amenajate
magazii și, mai rar, locuințe pentru
echipaj.
V
Timona - Roată de lemn sau de Vaporul - este un mijloc de transport
metal cu ajutorul căreia se nautic numit şi navă sau vas care
manevrează cârma unei nave pluteşte după principiul lui Arhimede.

Tonaj - Capacitate a unei nave Varanga - este un element


exprimată în tone-registru. structural din osatura transversală a
fundului navei, care face legătura
Tribordul -este partea situată în între coastă, chilă, carlingi şi bordajul
dreapta axului longitudinal al unui exterior.
mijloc de navigaţie, privind de la
pupă spre provă. Vela - denumită şi pânză, este
mijlocul de propulsie al unui velier
Troță - parâmă, lanț, care, prin sau al unei ambarcaţiuni, constituit
intermediul echei, transmite din mai multe fâşii de pânză
mișcarea timonei la cârmă. rezistentă, numite ferţe, cusute între
ele şi formând o suprafaţă asupra
Troța de verga - este un dispozitiv căreia acţionează vântul, ca forţă
de fixare a unei vergi de partea propulsivă.
anterioară a arborelui (catargului)
unui velier. Velier - corabie cu pânze.

Turbion - Vârtej (de apă sau de


aer).
Verga – bară (de lemn sau de metal)
Turnichet - rola montată pe un ax așezată perpendicular pe catargul
vertical servind la schimbarea unei corăbii, folosită la susținerea
direcției unei parâme sau a unui lanț unor vele.
de ancoră.
Z
Ț Zenit - Punctul cel mai înalt de pe
bolta cerească, situat pe verticală
Țărm – fâşie de pământ de-a lungul deasupra locului de observație.
unei ape mari.

11
În limba vikingă:

Skipssögn, skipshöfn, sveit,


skipverjar, skiparar - echipajul
corabiei

Stýrimaður, skipstjórnamaðr,
skipdróttinn, sau skipherra -
conducătoul corabiei

Hásetar - echipajul de la vâsle

Rúm - locurile de dormit

12