Sunteți pe pagina 1din 281

Hortensiu-LiviuCUCU

AncaGabrielaPOPA

STNTEZETEORETTCE 9r APLTCATTI

de

REZISTENTAMATERIALELOR

Parteaa ll-a

t"1', .rr.r -i'li; ii.ii,.':'' ( i.l ;: '

i

iiri:

i.,Xij':-i,)il :

'

".J"^-i"!49*-*(q*

MEDIAMIRA

2006

7{

$ef

Conferenliardr.ing.AncaGabrielaPOPA

s INTEZETEORETTCE $l APLICATII DEREZISTENTAMATERIALELOR

lucriridr.ing.Hortensiu-LiviuCUCU

Referen{igtiinlifici: prof.dr.ing.EugenPANTEL

prof^dr.ing.lronimMARTIAN

prof.dr.ing"AdrianMirceaIOANI

Tehnoredactarea:

.

A

/lL

,IL

ttttlts.

t

D--

-a

TRUCTURhL

--

Corectura:

Autorii

Grafica:

VIRAGPeter

Coperta:

Autorii

S.C.,,LI L StructuralDesign"S.R.L. Website:www.Iilstructuraldesign.ro

EDITURAMEDIAMIRA

str.Horeanr.47-4911

400275Cluj-Napoca

c.P. 117.O.P.1

Descrierea CIP a Bibliotecii Na{ionale a Romfiniei

cucu, HORTENSIU-LMU

Sintezeteoretice Ei aplica{ii de rezisten{a materialelor / Hortensiu-Liviu Cucu,Anca GabrielaPopa.- Cluj-Napoca:

Mediamira,2006

284p.;2Ax29cul

Bibliogr. ISBN (10) 973-713-097-9;ISBN (r3) 978-973-713-097-6

I. Popa,Anca Gabriela

539.4(075.8X076)

CopyrightO 2006

Reproducereaintegraldsau parfial5a textuluisau ilustraliilordin acestvolumeste posibildnumaicr: acordulprealabilscris al autorilor.

\-

capitolul1:

CUPRINS

SoLICITAR|COMPUSE

1.1.lntroducere

1.2.lncovoierecu efortaxial. ' 1.2.1.incovoiereoblicdcu efortaxial Exemplede calcul

1.2.2.incovoieredreapticuefortaxial

Exemplede calcul

1.3.lncovoiereoblici

1.3.1,incovoiereoblicdcu fortecoplanare Exemplede calcul

1.3.2.lncovoiereoblicdcufortenecoplanare

Exempledecalcul

Problemepropuse

capitolul 2:

STAREAGENERALAOe SOLICITARE

2.1,Stareadetensiune pland

2.2.StareadetensiunesPaliali

2.3.Stareadedeformafiespatiald

2.4.Legdturiintreconstanteleelastice

2.5.Teoriiderezistenle

Exempledecalcul Probleme propuse

"

'

Gapitolul3:

METODEENERGETICE

3.1.Introducere

3.1.1.Mdrimienergetice

3.i.2.Teoremeenergetice ,.,

3.2.Aplicatiialemetodelorenergetice

3.2.1.Clasificareastructurilordin punctde vedereal graduluide nedeterminarestatici 3.2.2. Aplicareametodelorenergeticela sistemestaticdeterminate 3.2.2.1 - Calcululdeplasdrilorsistemelorstaticdeterminate aplicdndTeoremaI a lui Castigliano ' Exemplede calcul

1

3

3

13

34

eo

ug

54

54

63

75

80

95

102

103

104

'105

106

109

116

119

118

i21

124

124

126

126

128

3.2.2.2.Calcululdeplasirilorsistemelorstaticdeterminate

aplicindformulaluiMaxwell-Mohr -" Exemplede calcul

137

141

147

149

150

3.2.3.Aplicareametodelorenergeticela sistemestaticnedeterminate

3.2.3.1.AnalizaSSNDprinaplicareateoremeiluiMenabrea

ExemPlede calcul

3.2.3.2.AnalizaSSNDutilizdndmetodaforlelor(saumetoda

Problemepropuse

eforturilor) ExemPlede calcul

152

153

162

_-t

"f

Gapitolul 4:

BARESOLICITATE PESTE LIMITADE ELASTICITATE

165

4'l.Proprietdli|emecanicealemateriale|orgiipoteze.deca|cul'.'

i.2

niiir.^pbst-elastici

a stiriide solicitare pe

secliune

4.2.1.Solicitarea axialAin domeniul post-elastic

4.2.2.Incovoierea post-elasticd ExemPIede calcul

4.3.Determinarea incircdrilor limitd """"

'.''

4.3.1.Metodacinematicd

4.3.2.Sistemede baresolicitateaxial """"

4'g'2.1.Sistemesiaticdeterminate""""

ExemPlede calcul

4 -3'2'2'

Sistemestaticnedeterminate" "' :" " "'' "'

ExemPlede calcul """' 4.3.3.Calculul plastical barelordrepteincovoiate

4'9.2.1-Sistemestaticdeterminate """'" Exemplede calcul

4.3.2.2'Sistemestaticnedeterminate

Exemplede calcul

PrcblernePrcpuse

167

167

167

169

170

171

173

173

173

174

174

178

178

178

186

186

196

Capitolul 5:

FLAMBAJUL BAREI DREPTE

5.1.Introducere '

5.2.FlambajulsimPlu

5.3'Ca|cululpractic!aflambaj.',.'.'

'

:''

5.3.1.bectiunicuambeleaxemateriale"""""

ExemPledecalcul 5.3.2.Secfiunicu o axdmaterialisiunaimateriald ExemPledecalcul 5.4.Flambajulbarelorsolicitatelaincovoierecucompreslune "

Exemplede calcul

ProblemePropuse

''

199

199

200

203

206

214

217

222

227

233

Gapitolul 6:

CALCULUL PRAGTICLA $OC

6.1,Introducere "."." 6.2.Evaluareacoeficientului dinamic

6.2.1. $oc vertical 6.2-2. $oc orizontal 6.3.Calcululde rezistenfd girigiditatelagoc

Exemplede calcul

ProblemeProPuse

239

244

244

241

241

2M

252

Anexe

Anexa 1 1.1.Mdrimimecanicegi unitili de misuri

1.2.Denurnirile 9i simbolurileprefixelorpentruformarea multiplilorgisubmultipliloruzuali

Anexa2

2.1.Rezistenledecalculpentru construc{iicivile,industrialegi

agricoledinolel(STAS1010810 - 78),

2.2.Rezistenlecaracteristicegidecalcul(valoridebazd)ale

betoanelorobignuite

2.3.Rezistenlederupere,limitedecurgere,rezistentedecalcul

2.4.Modulideelasticitategicoeficientidecontraclietransversali

Anexa3

3.'l. Caracteristicipentruprofilulcorniercuaripiega|e

3.2.Caracteristicipentruprofilul|

3.3.Caracteristicipentruprofilul U

Anexa4

Caracteristicigeometrice alesecliunilorsimple

Anexa5

Diagramedemomentsimple

Anexa6

Rezultantelegipoziliile centruluidegreutatepentrudiagramele demomentsimple

:

Anexa7

Formuledeintegrarenumerici(regulaluiVeregciaghin)

Anexa8

8.1,Coeficienlipentrustabilirealungimiideflambaj

8.2.Coeficienlideprofil

8.3.Tncadrareape curbeledeflambaj

8.4.Coeficienli e , f pentru otelOL37

Anexa9

Coeficienlic pentrucorectareamomentelordeordinulll

Anexa10 ValorimaximealesdgefilorpentrucAtevatipurideTncirciri simple

Bibliografieselectivi

255

255

256

257

258

259

260

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

e

Capitolul1

Rezlstenta matedalelor ll

SOLIEITAruCOMPUSE

1.1INTRODUCERE

Soticitareasimptda fostdefinitdin primapartea Rezistenleimaterialelorcafiind

aceasolicitarepentrucaredeterminareatensiunilorde acelagitip (o saut) nu necesitd

suprapunerideefectealecomponenteloreforturilor.in

toatesolicitirile pentrucareavemunsingurefortnenulinsecliuneacurentd(solicitarea axiald,forfecarea,incovoiereasimplS purdgi torsiunea).in cazulin careexisti doud eforturinenule(incovoiereasimpldcu lunecare),e{ectulacestoraeste diferit unul producetensiuninormaleo, iarcelilalt tensiunitangenlialet . Solicitirilesimplecare aparin elementeledeconstruQiisuntsintetizatein Tabelul1.1' fn cele ce urmeaz6,vom prezentasoltcftirtb compuse,deci acele solicitdri pentrucareln secliuneacurentdaparcelpulindoui eforturinenule,efectulacestora(in tensiuni)fiind acetagi.Mai exact,vom trataacelesolicitiricare se producin mod frecventin elementelede constru{ii, gianume:incovoierea (oblicigidreapti)cu efort

axial giTncovoiereaoblici (cufo(e coplanare 9i necoplanare)' pentru o maibuni inlelegerea noliunilorcevorfi introduse,revenimasupraunor consideraliideia ficute in parteaintii a Rezisten{eimaterialelor.Presupunemcd analizdmo sec{iunede o formi oarecare,pe care o raportdmla sistemulde axe ortogonal yOz,avAndoriginealn centrulde greutateO al secliunii,axaOyorizontald,

categoriasolicitirilorsimpleintri

iaraxaOzverticalS(figura1.1)'

yo

-.v

l r_-.>

v

. ----?

,o

tt

'.zo

-l

Figura1.1

Faldde acestsistemde axe central,se potcalculamomentelede ine(ie axiale

t,=

fz'oA 9i

AA

l. = Jy'dA ,

precumgimomentuldeine(iecentrifugal

lo = Jy'z dA.

-.2

/

i

r -

Rezistenla materialelorll

Pentruo rotirecu un unghicta sistemuluide axe, se obline un alt sistemde axe

(y"oz"), fa!6 de care valorileacestor momente de ine(ie vor fi lro , lro , loo . Din

mullimeainfinitda valorilorunghiuluia, existi o valoarecr"ce conducela valoriextreme ale momentelorde inerfieaxiale (maximi pentrul, 9i minimSpentrulr), respectivnula pentrumomentulde inerliecentrifugal lo. Sistemulde axe astfeloblinutpoaftdnumele de srstem principal central,iar valorilemomentelorde inerlieaxialecalculatefali de

acesta,av6ndvaloriextreme,se numescmomente principalede inerfie' Estede relinutfaptulcA,daci secliuneaare o axi de simetrie,aceaaxi este una din axele sistemului principalcentral,cealalti fiind perpendicularipe ea. Planele fonnatede o axi principalicentrali (OysauOz)cu axabarei(Ox),deci planele(xOy)qi

(xOz)senumesc PlanePrinciPale.

Tabelul1.1 - Solicitirisimple in elementelede construclii

ii,

I

L.--

Nr.

Solicitare

crt.

1. Solicitiri axiale

a. intindere

b. compresiune

?.

3.

4.

.--> P

Forfecare

incovoieresimpl6

cu lunecare

Torsiune

.{:5"

Efort nenul

N"

T,

My

My

T.

Mr

Tensiuni

Condilii de rezisGnti

"-=A;

N. lo,l,"* =Y;.*

T'

M,

o*= T'.

(Navier)

M.,

o,-i.=

(Navier)

T' 'S,r,

t

-P

=--

b'1,

(Juravski)

(secliunicirculare)

M.

r(r): ;.r

tp

It

|

l

-

^4lmax

lT.l,* <n,

A",

lrrlI lo*I,,u* =L#TL<R

1o*1,", =k"*

tfl

I

&tmd

lrl

I

_r

rmax

sRt

tM.t

trmax_<R(

We

rJ ]NCOVOIERECUEFORTAXIAL

1.2.1INCOVOIEREOBLICACU EFORTAXIAL

incovoiereaoblicd cu efort axial este solicitareacompusdla care in se{iunea

m,,menrtieforturilenenule sunt: N*, M, 9i

prrwfi1a for[elortdietoare (Ty $i T.). Efectulacestoraasupra stirii de solicitareeste insd rlrrcE$ilabilfati de cel produsde cele trei eforturisus-amintite,ln cazul in care se doregte

'ncnsderarea Tn analizd gi a fo(elor tiietoare, se va face determinareatensiunilor mr,nentiafecu formulalui Juravski,dupd modelulprezentatla lncovoierea simpld cu fnnecare.Pentruoblinereatensiunilortangenlialetotalese va aplicasuprapunereade deffie, $nAnd cont de faptulcAtensiuniler"u- oblinutedin T, gi c,o- oblinutedin T. sunt s@ffiricoplanarigi perpendiculari.

Tensiunilenormaletotaleo" Tnstadiulelasticse oblinprinsuprapunerede efecte, ,wwHe€nd acliuneaindependentia fiecirui efort.Cu relaliilede la solicitirilesimple, msea vor fi:

M in cazurilecurente,trebuie semnalatdgi

- din efortulaxialN* :

N"

o" =1*

(1.1)

- din momentulincovoietorM, ;

M

o" =f

't

(1.2)

- dinmomentulincovoietorM' :

M-

o'* = 1-.y

'7

(1.3)

Considerindcd suntemin domeniuldeplasirilor(gideformaliilor)infinitezimale pmcurngi in domeniulde comportareelasticaa materialului,putemaplicaprincipiul

rypunerii

efeetelor,astfelci tensir:nilenormalelotaleintr-rrnnunctcurental

mdmuniiau expresia:

o"(y,z)=*.?r*f

v

{1.4)

in studiulacesteisolicitAricompuseeste esenlialdlnlelegereaechivalenlei,din Wrunrst de vedere static,dintre tripletade eforturi(N*, Mr, M.), acfiondndin centrulde Srreuhte al secfiunii,gi efortulaxial N*, acliondndin punctulA(yo,zo),numitpol (figura

fl2 . Coordonateleacestuiavorfi datede relatiile:

M.

t.=N;

9r to=N; M'

(1.5)

Trebuiesubliniatfaptulci in relaliile(1.1),(1.2) 9i (1.3),precum 9i (1.4),fiecare

rd$rnrneceletrei eforturitrebuieconsideratcu semnulcorespunzitor.Convenliade semne

mnsata

,mlr';mrerblelor - partea l"):

(a) efortulaxialN*se considerd pozitiv,atuncicAnd,|rage"de sec{iune,decicAnd

@trduceintindere;

pentru eforturiledin secliunea curenti este urmitoarea (vezi ,,Rezistenla

'.-.

Rezistenlamaterialelorll

(b)momenteleincovoietoare(My 9i M,)se considerepozitive atuncicAndproduc intinderiTncadranul| (acoloundecoordonateley giz suntpozitive).

^i

Figura1.2

I

N,to

tyo, z0)

Spre exemplificare,in figura 1,2, toate cele trei eforturisunt pozitive, ceea ce conducela oblinereaunorcoordonatepozitivepentrupolulA.

De asemenea,mentionAmcd polulA poate fi situatin afarasec{iunii. Din figura 1.2 se observdci cele doui componenteale momentuluiincovoietor din secliunese potexprimacu relaliile

iM,

[M,

=

irt.

.zo

= N* 'Yo

(1.6)

p

t

I

{

1

l

1l

(

JinAnd contdeacestea,ecualiatensiunilor(1.4)sepoatescriegisubforma:

Vomnotaeu

o-(y,z)=*f,,-*=.fi r-|

L

[^J

t'oj j

i,=# sii,=#

(1.7)

(1.8)

razele principale de inerlie (de gira,tie)ale sectiunii. Cu acestea,se obline forma cea

mai utilizati a ecualieitensiunilornormaleintr-unpunctcurental sectiunii:

o^(y,z)=* [t.? =.f

r)

(1.e)

'l

I r!

r,

T

t

1

I

I

relaliecare reprezintdecualiaunuiplan. ln studiultensiunilorcare apar la incovoiereasimpld s-a definit axa neutrd ca

fiind locul geometrical punctelor in care tensiunilenormaletotate suntnule.

PunAndcondiliac? o" : 0, dinrelalia(1.9)seobtineecualiaaxeineutre(n-n):

(r**-z++ vl=o

\.[t;)

(1"10)

Rela{ia (1.10} reprezintdecualia unei drepte. Pozi}ia axei neutre la solicitareade

incovoiereoblic5cu efortaxial,poate fi stabilit5ugorpe bazaurmdtoarelorObservalii:

t.

I

I

E

-

Rezistentamaterialelorll

3i axa neutre(n-n)nu treceprinoriginegi taieaxelede coordonatein doui tpumffi clefrnitede relafiile:

t:

Yn=-:

Yo

9l

Zn

=

')

t.,

---!- zo

(1"11)

bi unghiulpfdcutdeaxaneutre(n-n)cuaxaOy,estemesuratin acelasicadran mrmadagi senscagiunghiulcr,,definitde

n esedatderetalia:

Fn"t=lfrl

ltOfl = |.FO"l

(1.12\

(1.13)

Sbservafie: Axa neutrdpoatetdia secliuneasau nu. in primul caz, axa neutrd

lirmnailtesecliuneain doudzone (intinsdgi cornprimatd);tensiunilenormaletotalede pe ree doudzonevoraveasemnediferite.

Dacd axa neutri este situati in afarasecliunii,tensiunilenormalevor avea pe 1n'nmgasec[iuneacelagisernn,al efortuluiaxialN".

Pentrufiecarepoziliea axeineutre(n-n),descrisi printdieturilepe axe (1.11)se

ruatedeterminaun pol corespunzitorA, de coordonate(yo;zo ).

Sdmburele central (SC) reprezintdlocul geometric al polilor pentru care axa -eluffi nu taie sefiiunea gi -decr- tensiunilenormale au acelagisemn.Acest domeniu sfte situatin interiorulsecliunii,in jurul centruluide greutate,conturulsdu depinzAndde

sonna secliunii transversale. Limita sa este reprezentati

rclilor pentru care axa neutrd este tangentd la contur gi care se numegte timita

de citre locul geometric al

s€mburelui centraI (tSC).

Pentru determinareaLSC se utilizeazdurmdtoareateoremi: atunci cAnd axa neutrdse rotegtein jurul unuipunct,polulse deplaseazipe o dreapti. in figura 1.3 este reprezentatdomeniulsimbureluicentralin cazulunor secliuni uzuale.Estede refinutfaptulcd la sectiunilesimetricesimburii centralisuntsimetrici.

a)

I

ln

/-11-a

/

;;

\

J- - {,H-.-.}.*

\

Y

lv

i*B-*i

Figura1.3

AA

Rezistentamaterialelor ll

Referitorla impunereacondilii|orde

(1)ln cazulmaterialelorcu

rezistenld,vomprecizaurmStoare|e:

rezistenlediferitelaintindere 9i compresiune (n,,n")'

N,

inr

cumestebetonul,trebuiediscutate doui cazuri,funcliedepoziliaaxeineutre:

a)dacaaxaneutrdintersecteazisecliunea,tensiunilenormaleextremeau semnediferite (o".*u*> 0 9i o^,*,n<0 ),9i seimpundoudmndilii:

Io"'"" sR'

tlo",,"l= n"

(1.14)

b) daci axa neutrdeste situati in afarasecliunii 9i br) ambele tensiuni extreme sunt intinderi (O<o,.'in (o*'."')'

se

impunecondi!ia:

o*,*"" 3 R,

(1.15)

ar

b2)daci ambeletensiuniextremesuntcompresiuni (o^,''n<o*''"*<0)'

seimPunecondifia:

lo"l,u* =lo",,.lsR"

(1'16)

(2) tn cazul rnaterialelorcu rezistenleegale la intindere 9i compresiune (R,= R" = R),cumeste- deexemplu- olelul,seimpuneo singuricondilie:

lo

l

<R

(1.17)

unde lo,l."* =max(o", ';lo*'nlJreprezntavaloareaextremSin

tensiuniinormaletotaledinsecliune' @bservafie: DacdN* > 0 (efortulaxialestedeintindere),atunci lo*l*u* = o*,'r*iar

I

r

t\

,'

valoareabsolutAa

ill

g

3

d

dacdN, < 0 (efortulaxialestedecompresiune),atunci lo,l,"* = io-.'"1'

in cazulaplicaliilorcurente,secliuneatransversaliaredoui

respectivminimdale

axede simetrie 9i

poatefi inscrisi intr-undreptunghi (figura1.4).Penhuo

maximi

reprezentandcolluridiagonalopusealedreptunghiului9i vorfi datede:

astfelde secliune,valorile

tensiunilornormaleapar in punctele "M" 9i "m"'

N" rlM,ilM,l)

t"ffi=A=[wr-vlt.,J

(1.18)

ffi

W

az

v -q

Figura1.4

:

:

:

fz

Rezistenfamaterialelorll

@bservafie:EfortulaxialNxseintroducein relalia(1.18)cusemnulsdu(,,+"daci i-1. reprezintdo intindere 9i ,,-" daci N, reprezintio compresiune),in timpce momentele

;ncovoietoare se introducin valoareabsolutd.

Exemplu: Si

presupunemci eforturileseclionale 9i caracteristicile geometrice

alesecliuniitransversaleau astfelde valoriincAt

lN"l =65 N=,

A

mm'

Inn,l*lna.l=11b N=

'

"-

Wr

W'

mm'

conform observalieienun{atemai sus, dacd N" > 0 (intindere),atuncitensiunea

extremi va fi pozitivi 9i va avea valoarea

Gx.,a* = 65+115 = 180#

in iimpce valoareaminimd

ox,min =65-115=-59-\ mm'

estemaimicd- Tnvaloareabsolutd- 9i aresemncontrar'

Condiliaderezistenlivatrebuiverificati,incazulce|mai general,in secliunile

in

care cel pulin una

pericufoase,Prin secfiune periculoasd se inlelege o secliune

dintrediagrameleeforturilorseclionaleale un extrem global'

Exemplu:sd

celereprezentatein

presupunemci diagrameleeforturilorsecfionalealeuneibaresunt figura1.5.Secliunile periculoase,notatecu(1),(2) 9i (3)'sunt:

(1) = secliuneacorespunziftoare lui

(2) =

(3) = sectiuneacorespunzAtoare lui

lN*1,u, ;

secliuneacorespunzitoare lui lMrl,"" ;

lM,l."" '

Figura1.5

-)

Rezistenlamaterialelorll

Agadar, pentru a verificao bara solicitati la incovoiereoblici trebuieformatetrioletelede eforturi:

cu efort axial,

lNl'l=lN"l,",

l1,a(r )l

l'''vI

lvf )l

t-l

Ilruf'l

fl'rf)l

)l

lr) llt'ltl:,|

Iitrl!'ll

Ll

-l

= f'.4,1*"_

ll

t:) Jlnltf

Iltrrt!')l =

'l

lrvr,l

r

'rmil

-,{ gi apoi, verificatd condilia de rezistenle corespunzdtoare,sub una dintre formele prezentatein relaliile(1.14) + (1.17),pentrufiecaredintrecetetreitripletede eforturi.in

cazulin care inegalitateacorespunzdtoarecondilieide rezisten{deste verificati pentru fiecaredintreacestea,vom spune cd ,,bara verificd(sau rezisti)";ln cazulin care cel pulin una dintre tripletelede eforturiconduc la nerespectareainegalitifii condilieide rezisten{d,vom spunecA ,,bara nuverifici (saunu rezistd)". @bservafie:Este posibilca, in unele cazuri,doui sau chiar toate cele trei din secliunile(1),(2)gi (3)definitemaisus si coincidA,faptce conduce,in modevident,la reducereanumiruluideconditiiderezistenldimpuse(deverificat).

Tipuride probleme laincovoiereoblici cu efgrtaxial

Dupdcums-aardtatin parteaI a Rezistenleimaterialelor,suntdefinitetreitipuri deprobleme:verificarea,dimensionareagiefortulcapabil.Formulareaacestorprobleme gidetaliereamoduluide rezolvaresuntprezentatepentrucazulgenericilustratTnfig,qra

t.o.

z

q

Figura1.6

" Verfficare

. la:e

Rezlstentamaterialelorll

- grinda: - formaqi dimensiunilesecliuniitransversale

- rezemirile

- incircirile (P,Q, q, etc.)

- poziliaincircdrilor Pe bard

- rezistenlade calcula materialului (R)

. r,riecunoscute:- daci grindarezistdsau nu (dacdsuntverificatecondiliilede rezistenld)

'?ezolvai'e:

Se extrag forlele exterioaredate in

planeprincipale(xOz) 9i (xOy)9isetraseazd de efecte (deci,din fiecarefo(5 elementard

:;aSramelede eforturi prin suprapuneri

9i apoiprininsumare):

-;arat

a Nx- din fo(ele situate pe axa barei(ox) sauparalelecu aceasta;

. Mv- din fortelesau componentele forlelordin planul (xOz)ce sunt paralelecu axa barei(Ox)sau cu axa (Oz),nefiindsituatepe acestea;

. M. - din fortelesau componentelefo(elor din planul(xOy)ce sunt paralelecu axabarei(Ox)sau cu axa (Oy),nefiindsituate pe acestea' Se identifici secliunile periculoaseprecum 9i valorilemaxime absoluteale

:

afcrturilor lN.l,*,

lftlri,"" 9i IM.l,"-corespunz6toare acestora gise formeazhtripletelede

eforturi:

'{

Ir'r!,1 = ln-1,",

lt!'l

I

lnlt!tl

-l

ll*f'l

ilruf)l

(r)

= lM,l** ol lluf)l

llMf)l

lln y,l

llnt!"|= lru.l,,,

Se calculeazdcaracteristicile geometriceale secliuniitransversalea barei:aria'

3

:ccrdonatclcccntruluidc greutate,rnomentelede inerlieaxialegi rnoduliiderezistenli

fz^ -+

A; tr, -

ft

-+

fw'

1', * tw.

4. Se verificdcondiliade rezistenli corespunzitoaretipuluide material 9i solicitirii

oblinute- vezirelaliile(1.14) + (1.17)- pentrufiecaretripletdde eforturi-

sunt

Observalie: Daci

toate

inegalitdlile definind condilii de

rezistenli

indepfinite,atuncivomspunecA,,bara verifici (bararezistd)"'

ll. Dimensionare

. Darlg:

- grinda:

- rezemdrile

- incdrcdrile (P,Q, q, etc.)

- pozi{iaincircdrilor Pe bari

- forma sectiunii transversale (obignuit,se aleg secliuni

dreptunghiulare sau alcituite din profile laminate ,,1" sau ,,U"); NUgidimensiunileei

- rezistentade calcula materialului (R)

7

10

Rezietenfa materialelor ll

.N@:-dimensiuni|esec1iuniitransversaleagrinzii

. Rezolvarg:

1".

Se extragfo(ele

exterioarein celedoud planeprincipale - (xOz) 9i (xOy)- 9i se

traseazi diagramelede eforturi:

i,l

. Nx - prin suprapunereaefectelorforlelor ce aclioneazi paralelcu axa barei

(ox);

r My i- din fiecarefo(5 din planul(xoz) ac{iondnd paralelcu axa barei(Ox) sau

cu axa (Oz),nesituate Pe acestea;

j Mzj - din fiecarefo(d din planul(xoy) , acfiondndparalelcu axa barei(Ox]sau

cu axa (Oy),nesituate Pe aceasta. Observa{ie:ln cazulin carenecunoscutanu intervinepe unadin direclii,se vor puteasuprapunedirectefectele,oblinAndu-seo diagramdtotaldpe direcliarespectivd

(inmodobignuitMf"tsauMf').

2o.

corespunzitoareacestora, @bservatie; Diagrameiecje eforiuri Mu $ilsau M. se ob(in ca aidiurare cie

diagrame elementare,trasarea diagramelorglobale Mf"' gi/sau Mft nefiind posibild

datoriti prezenleinecunoscuteiTnvalorileacestora.tn acest context,din diagramese poateajunge la supoziliacd secliuneapericuloasi corespunzdtoareunui anumitefort poatefi situati in mai multepoziliipe axa barei,in funcfiede valorileluatede variabili

(necunoscuti). Se ajunge astfel la un num5r sporit de secliuni periculoase,

corespunzitoareunorvalorimaximeabsoluteale eforturilorN, , Mu 9i respectivM'.

3o.

Se identificd sec{iunile periculoase gi se formeazi tripletele de eforturi

Se scriucondifiilede rezistenldaferentetuturorsec{iunilorpericuloaserefinutein

pasul(2'), la limit5,ca egalitdfi.

Dinrezolvareaecualiilorastfeloblinute,se voroblinemaimultevaloriale necunoscutei.

Observatie: Dimensionarea urmiregte

stabilirea dimensiunilor secliunii

s

dl

I

0

il

I

i

I

1[

transversalea barei.ln condi{iade rezistenldapar insi caracteristicigeometriceale

acesteia(A, Wv gi Wr) caresuntfuncliiale dimensiunilor,depinz6ndde forma secliunii. Astfel, din condilia de rezisten{5se poate determinanumai o singurd caracteristicd

cazul general Tnsi sunt necunoscutetoate cele trei

geometicd necunoscutd.in

caracteristicigeometrice,ceea ce implici impunereaunor condi{ii preliminareintre dimensiunilesectiunii.De exemplu,?ncazulsecliunilordreptunghiularese impuneun raportal laturilork = h/b.Pentrusecliunilealcdtuitecu o formi geometricicomplexd,se recomandddimensionarea prinlncercdri. 4". in final, se va selectadintre valorileob{inutela punctul(3"), valoareapozitivi

minimi.

5".

geometricepentrusecliuneaaleasd.

ln

mod obligatoriuse verificd bara cu valorile efective ale caracteristicilor

Rezistenpmaterialelorll

11

gbservafie: intr-o problemede dimensionare,se poatecere fie stabilirea dimensiunilor geornetriceale secliuniitransversale,fie stabilirea pozilieipunctuluide

aplicalieal uneifo(e,astfel?ncAtin sec[ineatransversalda bareisi seoblini o anumiti

distribulieatensiunilornormale. Deexemplu,se poatecerecatensiunilenormalesAaibi acelasisemnpetoati sectiunea.in acestcaz,dimensionareanuseva facedinconsiderentede rezistenlici dincondiliaca axaneutrisi nutaiesecliunea.Pentruaceasta, polulfictiv,determinat curelaliile(1.11)trebuiesdsesituezein limitelesdmbureluicentral-

I

l

!

lll.incircarecaPabilS

. rc,:

- grinda:

- forma 9i dimensiunilesecliuniitransversale

- rezemdrile

- incircirile,cuexcePliauneia

- pozi{ialncdrcirilor Pe bard

- rezistenladecalcula materialului (R)

. Necunoscute:

'valoarea capabildaincircdriineprecizate

'@!w.:

@bservafie:lntr-o astfelde problemise cere,in general,stabilireavalorii

capabilea unei incirciri, deci valoareamaximi pe care o poatelua incdrcarea

respectivi,astfelincdtln punctulcel mai solicitatdin secliuneacea mai solicitati, tensiuneanormalitotala (of si egalezevaloarearezistenleidecalcul.Cualtecuvinte, condiliade rezistenldscrisi pentruacestpunctse exprim6cao egalitate'

Modulderezolvarealuneiastfeldeproblemeesteidenticcuceldescrismaisus,

la o problemdde dimensionare (ll),singuradiferenldfiindreprezentatide semnificalia

necunoscutei (aici- incircare).

Trasareadiaorameitensiunilornormaletotale(ol"') in secfiuneacurenti a uneibaresupusi laincovoiereoblici cu efortaxial

pentru trasareadiagrameitensiunilornormaletotaleintr-o secliune,,A" se parcurgurmdtorii Pagi:

1o.

Se extragvalorileeforturilorseclionaleNf', Mf' 9i Mf). Apoi,se reprezintd

acesteeforturi pe seciiuneatransversalia barei, lin6nd cont de semnullor, de

convenliade semne gide pozifiacadranului| (cadranulincarecoordonatele y 9i z sunt

-ambele-

pozitive).

Setraseazidiagrameletensiunilornormaledinfiecaredinceletreieforturi (Nf ),

Zo.

tvtf;) Si Mf)), aplic6ndreguliledetrasarecunoscutedelasolicitirilesimple(figura1.7)'

@bservafie:Caracteristicile

geometricealesecliuniitransversale

(A ; lv; l' ; Wr ;

W, ) suntdejacunoscute,astfelinc6tvaloriledindiagramelesus-amintitese potpreciza

complet.

)

3o.

Rezistenpmaterialelorll

Sestabilegte pozitiapoluluiA(yo;zo)in secliunecurelaliitp(1.13):

MlA)

yo=NF;

Mll)

zo=N]oTi

undeeforturileseintroduccusemneleefective.

4o.

Sestabilescrazele principaledeinerlie(giralie)alesecliunii:

i,=\Fi

n_

'' ={F '

5o.

Utiliz6ndrela{iile(1.11)se stabilesctdieturilepe axelede coordonate(Oy 9i Oz)

ale axeineutre(n-n):

Yn

i2

'2.

Yo

i3

Z.=--: ''

zo

Apoi,unindpuncteleNr (yni0) gi Nz(0; zn),se traseazi axa neutrd(n-n)'

6o.

(giapoio perpendiculardpe toateacestetreidrepte,ce va reprezentaliniade referinli a

diagrameiolotur. Diagramatensiunilornormaletotaleesteliniari, cu valoarenulSin axa

neutrd(n-n)qi cu valoriextremepe celedoudparaleletrecf,ndprincollurilesecfiunii.

Princollurilecelemaiindepdrtateale secliuniise duc doui paralelela axa neutrd

@bservalie:in cazul in care axa neutri nu taie secliunea,diagrama of;td va

pistra acelagisemn pe Intreagasecliune,existdndnumai pe zona aferenti secliunii

(Figura1.7).

/r

or=Y

tM,l

oa=ff

Figura1.7

@

o2

", =ffi

I

EXEMPLEDECALCUL

Rezistenlamaterialelorll

EI Exemplul1.1: PentrustAlpuldinfigura1.8,secere:

a)verificareastdlpuluidinolelOL37,gtiindcdrezistenladecalculesteR = 210

N/mm2:

b) trasarea diagrameitensiunilornormale labaza st6lpului.

>z)

fre

6a

DGl

.va

mii

Rezolvare a)Verificareast6l pului

Figura1.8

IL

i

230

v

-+

lmmj

1". Extragemfo(ele exterioaredate in planeleprincipale(xOz) gi (xOy) 9i trasim, prinsuprapunerede efecte,diagrameleN*,M, gi Mr. Facemmen{iuneaimportantdci la trasareadiagramelorde momentse respeclS urmdtoareleconvenlii:

- diagramelevorfi reprezentateintotdeaunape parteafibreiintinse;

- semnulunui momentva fi consideratpozitivdaci produceintindereafibrei dincadranull. Forlele din planul (xOz) gi diagramele de eforturi corespunzdtoaresunt reprezentatein figura1.9.

["

14

(o-*-,"

Rezistenlarnaterialelorll

@

[kNl

200+100

=300

1100*0,17

=17

Figura1.9

La trasareadiagramelorde momentincovoietorMr s-a linut contcd:

(i) fibra corespgnzdtoarecadranului| (fibra a cdrei intindere corespunde momentului pozitiv)estefibramarcatdcu ,dt'';

(ii)actiuneafo(ei P2determind?ntindereafibrei ,,stg"iar cea a sarciniiuniform distribuiteq a fibrei,,dr". Forfetedin planul(xOy)gi diagramelede eforturicorespunzdtoaresunt redatein

figura1.10.

,f-\

{vov j

\4/

0,115m

+it\_

@*@f=@'

[kNm]

[kNm]

.|,.u

[kNm]

RezistenFmaterlalelorll

15

Latrasareaacesteidiagrames'a linut contc5:

(i)fibraa cirei intindereestecorespunzitoareunuimomentpozitivestecea notatd,,d/' (ii)fortaverticalSP2produceintindereafibrei,,dr" iarforlaorizontaliH pecea afibrei,,stg"'

I

I

I

2'.

Seidentificisec{iunile periculoase:

(1)- cu lN-1,"-

(2)- cu lMrln"*

(3) - cu lM,l**

DinanalizadiagramelorN*,Mv 9i M' , seobservici:

.

lM,l,"* esteconstant gi,in consecin!5,secliunea (1)poatefi considerati

oriunde Pe inillimeastdlPului;

.

.

lMrl,,_ 9i implicitsecliunea (2)estecusiguranlilabazastAlpului;

lM=[.* 9i secliunea (3)seafldcusiguranlilabazastdlpului'

Atuncic6ndvaloareamaximdabsolutda unuiefortse atingenu numaiintr-o secfunedistinctici peuninterval,sevarelinepentruanalizlsecliuneain carecelpulin rci unefortesteexlrem.RezultdcAverificareaseva efectuanumaiinseciiuneade la .aza stAlpului,undeiripletadevalorialeeforturiloreste ttt" l= 3ookN

[l

lltvt, l=or rru*

:"

||M.l=18,5kNm

in acestcazsecliunile (1)'(2)qi(3)coincid' Sedeierirtiiiicaiacierisliciie geomeiriceaiesecliunii:

- ana:

A=23.34-20.30 =182cm"

- momentelede inerlie:

'

It =zz.za,_zo.3o3=30.332,67cm4

]-t

l,

L'

12 12

-34'233 _ 30.203 =14.473,17cma

rz

rz

- moduliiderezistentS:

14.473,'l7cmo = 1.258,54cm3

11,Scm

r. Se verifici indeplinireacondilieiderezistenliTnsingurasecliunerelinuti la pasul

cunumirul2o:

lo"i,., =1o",,,n l=ry.H.ffit*

E

-t

Rezietentamaterialelorll

Rezulti:

,

,

t6-t

l-x !mu

300-10iN

r.-T-.T-

63'101Nmm

182.1O'?mm2 1.784,27.10'mm' NN

=66,49 ";

,

mm',

<R=210

";

rnm:

,

:

18.5-106Nrnm

--=

1.258,54.103mmr

agadar,stdtpulverifice(rezistd).

b)Trasareadiaqrameitensiunilornormale(of;"r ) la bazastAlpului

1".

Seextragvalorileeforturilordinsecliune(cusemn):

1N. =-300kN ; =+63kNm ;

JM' [M" =+18,5kNm

gilereprezentdmpesec{iuneadatd;

@

@.u,.,

@

INrm#]

,,'eh(i=.=,i@

,.t

,

,1.

i

-=t'\

-L

1258,54x

ffffiS"=r+,ro

Figura1.11

2".

se{iuneadelabazastdlpului.

3".

Se traseazidiagramelesimpleoI. , oY' , of;' corespunzdtoareeforturilordin

SestabilesccoordonatelepoluluiA:

4".

lu^ =!!. - 18,5'lo6Nmm =-61.67mm .

l,u

I

N,

r,

i=^ =l!-

t"

N*

_300.103N

-|'-r""!''

.^

63'io"Nrytm =-21omm

--

-300.10'N

.

Secalculeazirazeleprincipaledeinerfie(degiralie)ale,pcfiunii:

=

l''-1n f,

E =@:12,e1cm=l2e,rmm;

=1J

lg2cnt'

lt =

F= m+=

8,e2cm=8e,2mm.

Rezistenlamaterialelorll

17

5o. Se determinitdieturileaxeineutre(n-n)pe axelede coordonate:

[o^=-9.--

l-'

yn

89'22mm2 = +r29.o2mm:

- 6l,5hm

l.^ = -ri zo
t"

- _ i29,l2rnm2 = +79.37mm

-210mm

giapoise reprezintdaxa(n-n)pesecliune.

6'.

duc doui paralelela (n-n) gi o perpendicularila aceasta,ce va reprezentalinia de

referin{Aa diagramei of' .

Distribuliatensiunilornormale totale pe secliune este reprezentati printr-o diagrami liniarS,cu valoarenuli pe (n-n),cu valoareminimi in punctul (m) (colluldin stdngasus al secliunii)gi maximdin punctul(M)(colluldin dreapta jos al secliunii). Prininsumareavalorilordindiagramelesimple,seobfine:

Princollurilecelemai?ndepirtatede (n-n),respectivstAngasusgi dreapta jos, se

f

i

IN fo,,,n = -66,49 n'rrt .

lo"'"" =+33'53*-;

N

----

Diagramatensiunilortotaleestereprezentatiin figura1.11.

4l Exemplul1.2: Unstdlpde betonincastratlabazdestesolicitatca in figura1.12.

$tiind cdrezistenlelebetonuluisunt:R" = 12- X-

giRt = 2-\,

'

mm'

secere:

mmt'

a) si se verificestAlpul;

b) sd se reprezintediagramatensiunilornormaletotale Tn sec{iuneamaxim solicitati;

c) si se determinevaloareaforleiQ astfelincAtin secliuneamaximsolicitatisi

n

nuapardintinderi. x +

v"=25 t4

'_

m-

+y

Figura1.12

18

Rezistenfamaterlalelorll

Rezolvare

a)Verificareastilpului

1".

Setraseazddiagramelede eforturi.Fo(a P aclioneazdcentric Ai producenumai

efortaxial.in cazulelementelordinbetonse line contgidegreutateapropriea acestora. Aceastase considerica 9i incdrcareuniformdistribuitdaclionind,in acestcaz.dupd axabarei(Ox):

g=yu'A =25.0,3.0,4= lS

m

.

Fo(aQarecomponentelein planeleprincipale:

Q, = Q'cosa (inplanulxoy),

Q, = Q'sina(?nplanulxOz). Dingeometriasec{iuniirezultd:

200

fsincr= 0,8

tgo = ffi

= 1,333:+ c! = 53oZ'48" U' l"o.o = 0,6

Rezultdeforturile:Mu =-Q.coscr,.3=-10'0,6.3= -lSkN;,

M. = Q.Sina'3 = 10.0,8.3

= +24kNm

Diagrameledeeforturisuntreprezentateinfigura1.13.

2".

600 + 3x3 = 609

@

Il.N*t

G)

10x0,6x3

Figura1.13

@

kNm

10x0,8x3

= 24

SecliuneamaximsolicitateesteceadelabazastAlpului(inincastrare),unde:

lN_ =_6oskN ;

=-tgkNtn ;

l.M' =*24kNm '

lM'

30. Caracteristicilegeometricealesecliuniitransversalesunt:

A = 30.40'=1.200cm2 ;

mai

ra.

Fe

4"

Rcz*rtents materialelor ll

lW,

)'6

I

lw.

t-

=b.;h' =;_qjq = 8.ooocm3 ;

= h

6

= 4o'to'=6.ooocmj

6

l'

6

19

Se calculeazd -curelalia(1.1S)-tensiunileextreme:

-"ffi = *-[H. H]##*#-[###.###)=

=*5,075 xe,zs++) ,

( jo",., = -5,075+ 6,25=+t,175 *

I

I lo"*,n = -5'075-6,25=-llJ25#

mm-

r'l

(intindere),

(compresiune).

Tensiunile oblinutese compardcu rezistentere corespunzdtoare:

f

J 16*."*

=+1,175 Nr.R,=2 mm'

N=

mm'

llo.-^.1 =-11,32s-\<R" =12 N,

I

mm-

-

mm. Ambefe eondi{iifiindindepiinite,si6lpulverifici (rezistf, ).

b)Trasarea diagrameitensiunilornormafetotale t",) @

1"

Valorileeforturilorin se{iune:

20 Trasareadiagramelorsimpleof, ,

@ nr.'1

609kN

18kNm

18kNm

-

+ 24kNm

+ 24kNm

oY' este

tx

'

este

redatdin figura1.14.

Figura1.14

18 x ,|0".=, -'--

8000x'10"

?q

Rezistentamaterialelorll

30. CoordonatelepoluluiA sunt:

4".

'

[u^ =[='u'19'TTI= -3e,4omm;

l'"

N*

M"

lt'= (=

-609.lo'N

-l8'louNmt

-60110#= +2e'55mm

Razeleprincipaledeine(ie(giralie)alesectiunii:

ib.h'

1 = r/

'v

.rz

llb.h

lh b,

I

'

= 1f

I

b

rz

.h

= +=

Jtz

= {= Jrz

4oogm =

Jtz

rrs,47mm;

:oo9

.112

= 86,6omm.

5".

Tdieturileaxeineutrepeaxeledecoordonatesunt:

- - 86'602mm2 = +r90,34mm ; - 39,40mm

=-T29,55rt tts,47'*# = _451,2hm

fu- = -E

l'"

I

lt"= -; ,"pr"=*ntatein figura1.'14.

Yo

i3

Poziliaaxeineutre

Varialiatensiunilornormaletotale(figura1.14)esteliniardpe "rr" sec{iune,valorile

6o,

extremefiindcelecalculategiverificatelapunctula). @bservatie:Axa neutrd(n-n)taieintotdeaunacadranulopusceluiin carese

gdsegtepolulA(yo; zo).

c; Determin?reavalorii fo4ei Q astfelincit in secfiuneamaximsolicitati si nu aoari intindEri Condiliacare se impuneeste ca valoareatensiuniinormaletotalemaxime (Tntindere)sdfienuld: o*,.o = 0 .

Exprimimaceastitensiune-dinrela$,a(1^18)-infuncliedefortanecunoscutiQ:

609.103 (Q.coso.3.10u Q.sincr'3.10u)

.

enoorC J

6*,ma*=-12oo.tot'I tr**,

@bservafie: Pentru oblinereavalorilor o*,ro in fala parantezeise va lua ln

consideraresemnul(+). Dupdefectuareacalculelorgi rearanjare,rezult6:

G*,-* =-5,075

.,. ao. [9-1d .,- T#l=

\/

-5,075+0,625,Q

gi,dincondiliacaaceastitensiunesi fienuld,oblinem:

*s,07s+0,625.Q= 0 =

Q =19

=8,12kN.

0.625

Rczistenlamaterlalelorll

21

pentru aceastevabare a fortpiQ, axa neutrdestetangenti la secliune,tdieturile

eipe axelede coordonate fiind:

f fvf. Q'sincr'3m 8,12'0,8'3'10'- a?mm'

l\/

=r

l'o N,

l,

N"

=t,

_

N,

-Q.cosa'3m -

N"

-609

--g4ll"ri

!

-8,12'0,6'3'10' =+24mm ;

- 609

[r. i'"

I

= -L --86,9q = +234,36mm:

Yo

-32

i:

t$.ql' _

-'z+

_5s5,5smm

l="= -;=--

Axa neutr6 gi diagramatensiunilornormaletotalesuntreprezentatein figura1.15.

Tensiuneanormali extremdva fi:

lN-l (Q'cosa'3m

lo^1,*=|o".,'nl=o.[ *,

609.lo,

(

nr,

= too:iir*8,12'3'to'lffi*

*- Q sina'3m)

\4-J=

0,8

)

=

19.15 !_

a.oooJ

mm.

se poatearStacd atuncicind axaneutri estetangentala secliune,tensiunea

'rrormali totaliextremdarevaloareaegaldcu lc*1.* =' ry

Figura1,15

Et

Exemplul 1.3:

Se se dimensioneze stalpuldin figura 1.16 cu secliune

t = 1,5) din otel OL 37 (R = 219-X-

mm-

oreotunqhiularA (k = ]

Y'-r--"v"'----\'

b

1'

cu dimensiunilestabilite,sd se traseze diagramatensiunilornormale ox

in

sediuneamaximsolicitati.

)

22

Rezistenfa materialslorll

Rezolvare

IrW

Figura1.16

a) $tabitlrea dimensiunilor sectiunii transversale

1".

Extragem fo(ele ln planele principalegi trasim diagramelede eforturi, prin

suprapuneride efecte. . Fo(e in planul(xOz)

I

-i*,,

-t----F*-

ruz

Figura1.17

30 500+ 200 = 700

Rezistenlamaterialelorll

23

n

. Fo(ein planul(xOy)

^

-l--tr- .i

,, b/2

E

2,0, {=25

.-.* -'-.+y

 

-

Figura1.18

Se

identifici

secliunile

periculoase precum

gi

tripletele de

Y.

corespunz6toareacestora.Din analizaatenti a diagramelordeeforturi(figurile1.17gi 1"18) rezultdc5, in acest caz, cele trei secliunicoincidgi reprezinti secliuneade la ha-a stAlpului.Agadar,avem:

eforturi

fru" = -zoo

1M'

lM,

lrxl ;

[<xm] ;

[tN*] ,

=-30-too'n

=+25

3'.

ttfrlindcontde raportuladoptatintredimensiunilesale f = I = 1,5. Jinind contgi de

poziliasistemuluideaxe,avem:

Se calculeazdcaracteristicilegeometriceale secliuniitransversalea stdlpului

b

A=b.h

A = 1,5.b2

b.n'

l'' l, _ h.b'

|

12

12

ll,

t-

--

.

I

[w. = o'rt' '

l'

6

l*=*

{r, =o,zatzsu' ;

Ll. =0,125b0 .

=o,ezsu' ;

{w,

LW' =o'25b' '

RozistenF materialelor ll

4o.

stdlpului, lindnd contdeunitililedemisuri alefiecdreimdrimi(transformdndtotulTn gi [rnm] gi,desigur,mdrimiderivate):

se scriecondiliade rezistenldla limitd(ca egalitate)in secliuneade !a

lo,1,,* = 1o","'"I = ry.W.ffi =*

lnlocuindin relaliade maisuseforturile 9i caracteristicilegeometrice ale exprimatein funcliededimensiuneab, avem:

l_

|

700.103,

/wv.lv

j--

'

r-x rmax (i,5.b,).106

*ffifu'=tto

(30+100.h).106

\JVf

rvu.il/.tu

(0,375.br).ton

Efectudndcalculelerezult{:

o' 0,4666667 ,_ 9,ot *o' 0,4 + g,l_u,,r,, n

b'

b,

b2

bt

sau,dupi simplificiri

210.b3- 0,8666667 .b - 0,1g = 0

Rezolvareaecualieide gradullll oblinutese poateface in rnodaproximativ

metoda Tnjumitdliriiintervaiului.Aceasti metodd permite obtinereaunei

aproximativea ecualieif(O)=Odaci seprocedeazd astfel:

- secalculeazdf(0) ;

- se alegeo valoarebr suficientde marepentru ca intervalul(o;0,) ;

- caurmare,semnelet(o) 9i f(U,)vorfi contrare ;

solutiasi fie

- injumitilimintervalul(o;U,)gicalculdmf(b,),undeb, = [

,

- daci f(br)aresemncontrarlui:

. (o),atunciTnjumdtilimintervatut(o;nr) Si<