P. 1
EDUCATORI

EDUCATORI

|Views: 1,569|Likes:
Published by Branescu Ion

More info:

Published by: Branescu Ion on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC Str. Gării, nr. 63-65, et.

1, Galaţi, 800003, tel. 0336/130164 www.ugal.ro, www.dppd.ugal.ro, depepede2003 @yahoo.com

COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I seria 2011 – 2013

Specializarea: INSTITUTORI-EDUCATORI, EDUCATORI

I.

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

II. TITLURI ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE METODICO-ŞTIINŢIFICE DE GRADUL DIDACTIC I III. COORDONATORI ŞTIINŢIFICI

1

Delimitări conceptuale. Ed. în Revista de pedagogie nr. Antohe. T. “Metodologia cercetării educaţionale”. formularea ipotezei si a obiectivelor cercetării. metoda scărilor de opinii si atitudini. 2/1989. TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1.a. E.” Editura Istru.. obiectivele. 2002.1998 11.. „Etapele unei cercetări ştiinţifico . TEHNICA ELABORĂRII UNEI LUCRĂRI METODICOŞTIINŢIFICE Tematică:  Cercetarea educaţională. b) Metode acţionale sau de intervenţie : experimentul pedagogic. Ed.. tehnici sociometrice. 1997 10. Indici statistici. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.pedagogice”. 1982 2 . cercetări integrative. 2003. Ed. „Cercetarea psihopedagogică”. Polirom. 1975.. EDP..  Etapele cercetării educaţionale. a) Etapa pregătitoare: definirea problemei. 2. „Metodologia psihologică şi analiza datelor”..(coord) “Educaţia si dinamica ei”. elaborarea concluziilor cercetării.D. testele psihopedagogice. c) Finalizarea. „Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale”. S. Muster.. Polirom.a „Ancheta şi metodele ei”. Tabelul de rezultate. Planchard. 1993. elaborarea proiectului de cercetare. 1999.a.. ş. Buc. Iaşi. D.. Galaţi. Nicola.. et.. Barna A. I. Cluj – Napoca.. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 12. L. “Abordarea calitativă a socioumanului”. 1998. valorificarea rezultatelor: prelucrarea si interpretarea datelor. G. “Chestionarul in investigaţia sociologică”. Vlăsceanu. Radu. L. Ed.Teoria şi practica cercetării pedagogice. metoda analizei produselor activităţii şcolare.. Tribuna Invăţământului. Polirom. Iaşi. Polirom. Buc. G. studiul de caz. Rotariu. c) Metode de prelucrare.P. Chelcea. E. metoda interevaluării elevilor. Sincron. ş. Specificul măsurării in cercetarea pedagogica. „Fundamentele cercetării sociale” Polirom. 1993. b) Etapa desfăşurării cercetării: aplicarea proiectului anterior conceput. „Metodologia cercetării în educaţie si învăţământ”.. Alecu. Iaşi. Ed. 2003 4.al. Drăgan. elaborarea concluziilor. metoda analizei documentelor şcolare. ancheta prin chestionar şi prin interviu . Iaşi. Interdependenţa tipurilor de cercetări. M.I. Muşata . 2000. Fundaţiei Univ. Ed. De Singly. Buc. Tipuri de cercetări educaţionale: cercetări calitative şi cantitative .. 13. Cerghit. Francois. înregistrarea şi acumularea datelor cercetării.  Ipoteza. Ed. P. valorificarea cercetării prin elaborarea unor lucrări ştiinţificometodice şi prin implementarea inovaţiilor în şcoală. documentarea. Tipomur. 7. scopul şi specificul cercetării educaţionale. Iaşi. S. 8. 1980. 3. King. 6. 15. Ed Litera. Ionescu. 2005. Reprezentări grafice. stabilirea metodologiei. L. Teoria instruirii şi evaluării. “Metodologia cercetării sociologice”. 5.. Bocoş. „Un secol de cercetări psihosociologice”. (coord. Bucureşti. Iluţ. cercetări observaţionale şi cercetări experimentale. Chelcea. 14. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE. cercetări teoretico-fundamentale si cercetări practic-aplicative. interpretare şi prezentare a datelor cercetării.. „Dunărea de Jos” Galaţi.). „Cercetarea pedagogică” în „Curs de Pedagogie. 1985. 16. ş. PSIHOPEDAGOGICE ŞI METODICE. eşantionarea şi sistemul metodelor de cercetare educaţională: a) Metode de colectare a datelor: observaţia. experimentul pedagogic. Bibliografie: 1. 9.. I. „Cercetarea în pedagogie”. S. Ed.

M. (2005) . 16. b) Forme şi moduri de organizare a activităţilor. (1978) – Învăţământul diferenţiat.Activităţile matematice în grădiniţă. DOMENIUL DE SPECIALITATE ŞI DIDACTICA ACESTUIA Tematică de specialitate: 1. 9. organizării.Psihopedagogia jocului. Editura Sinteze.Jocuri şi jucării pentru preşcolari. Antone. Bucureşti:V&I Integral Oprea. 3. (2005) . 5. săptămânale. (1998) .L. Particularităţi ale proiectării. Problematica curriculum-ului preşcolar. Ghid metodic. Inhelder. metode. C-tin. semestriale... Introducere în pedagogie. (2005) . metode. Dumitrana. Estetic şi creativ. 2. 14. Iaşi.. (2001) . Antohe. a II-a.Judecata morală la copil. d) Analiza conţinuturilor specifice activităţii în grădiniţă pe domenii de conţinut. C. Creţu.Psihologia copilului. c) Tipuri de curriculum. Bucureşti:V&I Integral Dumitrana. 7. M. 17. 3 . (2001) – Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţionale. 4. obiective. f) Stimularea creativităţii preşcolarilor. J..Dezvoltarea psihică umană. (2007) . Bucueşti:E. 13. I.. Creţu. Tipologia obiectivelor pentru domeniile de conţinut: Limbă şi comunicare.P. Antohe G. I.Dunărea de Jos”. ed.. a II-a. Polirom. activităţi de învăţare pe discipline sau integrate şi activităţi liber alese. componentă a excelenţei aptitudinale”. Particularităţile evaluării predictive şi formative a nivelului de pregătire a preşcolarilor. Barna. 6. Ed. M. C. Editura Istru. I. d) Strategii.P. Cuza”. Bibliografie: 1. în Psihopedagogie. Evaluarea achiziţiilor de învăţare la preşcolari (bune practici. Bucureşti:E. mijloace şi forme ale instruirii pe tipuri de activităţi.P. indicatori de progres). Editura Fundaţiei Universitare. Chişinău: Cartier Piaget. Iaşi: Ed. A. Polirom.Strategii didactice interactive. G. Proiectarea activităţii: modele alternative (anuale.Curs de pedagogie. Bucureşti. J. instrumente de evaluare.D. 10. Galaţi. (2000) . Concepţii şi strategii. Operaţionalizarea obiectivelor pentru activităţi de învăţare pe discipline sau integrate. (2008) . Cucoş. tehnici. Barna A. Ştiinţe. g) Specificul evaluării progreselor înregistrate în dezvoltarea psihofizică a copiilor. ediţia a II-a. criterii. (2002) – „Creativitatea. Comunicarea scrisă. G. Piaget. 2.Cuza”.. Teoria instruirii şi evaluării. (1980) . 15.Metode de învăţământ. (2007) .Curs de pedagogie.Universităţii “Al.Teoria şi metodologia evaluării. (2002) .2. (2005) .T. Iaşi. E. Bucureşti:Compania Dumitrana.I. ed. C. Galaţi. Iaşi. Cerghit. M. 12. Ed. zilnice) pe domenii sau integrate. Cucoş. e) Modalităţi de individualizare şi diferenţiere a instruirii în activitatea instructiv-educativă din grădiniţă. Bucureşti:Compania Dumitrana.D. M. Radu. teoria educaţiei şi teoria curriculumului.D. Barna. desfăşurării şi evaluării activităţii educaţionale din grădiniţă a) Noi repere în proiectarea didactică a activităţilor din grădiniţă.B.Învăţarea bazată pe cooperare. (2008) . I. Bucureşti.. Bucureşti:Compania Dumitrana. EDP. Psihomotric. 11.. Editura Universităţii „Al. C-tin.. Corelaţia domeniilor dezvoltării copilului cu domeniile de conţinut. (2005) .Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. 8. Om şi societate. c) Specificul strategiilor didactice specifice domeniilor de conţinut. a) Finalităţile activităţilor instructiv-educative din grădiniţă b) Obiectivele educaţionale.Pedagogie.

Noi orientări în curriculum-ul învăţământului preşcolar. Bucureşti. 16. Bucureşti. Particularităţile metodelor activ-participative în învăţământul preşcolar. (1998) . 2.D. 22. Factori perturbatori în aprecierea rezultatelor copilului preşcolar.P. Informativ-formativ în procesul instructiv-educativ din grădiniţă. E. V&I Integral 21.Aspecte metodice privind proiectarea şi desfăşurarea lecturii după imagini în învăţământul preşcolar. Interacţiunea obiective-conţinuturi-strategii în activităţile din grădiniţă. Modalităţi de formare şi dezvoltare a independenţei şi creativităţii copiilor prin jocurile şi activităţile la alegere din grădiniţă. Bucureşti:E.Tehnici de stimulare a creativităţii copilului preşcolar. 14.Modalităţi de valorificare a elementelor de reformă a procesului instructiv-educativ din grădiniţă. Editura Aramis. 5. (2001) – Pedagogie preşcolară. Roco. Voiculescu. TITLURI ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE METODICO-ŞTIINŢIFICE DE GRADUL DIDACTIC I a) Pedagogie-psihologia educaţiei 1. *** Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar 24.Specificul activităţii de proiectare. E. 8. Modalităţi de valorificare optimă a formelor de organizare a procesului de învăţământ din grădiniţă. 25. Relaţia joc-învăţare-creaţie în activităţile comune şi activităţile la alegere din învăţământul preşcolar. Metode şi tehnici de evaluare a progreselor copilului preşcolar.Didactica preşcolară. (1980) . Alternativa educationala "Step by step" in invatamantul prescolar 13.Aspecte metodice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de povestire a educatoarei. 18. Rolul activităţilor liber alese în dezvoltarea imaginaţiei la vârsta preşcolară. (2000) . Prohumanitate. 24. G. (2001) . 23. *** (2008) – Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani.Introducere în arta de a inventa poveşti. Bucureşti. Verza. 9. Metodologia organizării şi desfăşurării convorbirii în activităţile de educare a limbajului din grădiniţă.Psihologia vârstelor.Gramatica fanteziei. Valorificarea relaţiei şcoală-familie în socializarea copilului preşcolar. 11. 22. 19. Bucureşti. Schulman. 21.Kolumbus. *** (2008) – Ghid de bune practice pentru educaţia timpurie a copiilor între 3 la 6/7 ani. Bucureşti:. desfăşurarea şi evaluarea activităţilor practice din grădiniţă. 7. Rodari. MEC. M. 12. 17. organizare şi desfăşurare a activităţilor comune din grădiniţă. 6. Ed. 20. Particularităţi ale stilului didactic eficient în educaţia timpurie. Modalităţi de diferenţiere şi individualizare a activităţii instructiv-educative din grădiniţă.Rolul activităţilor pe arii de stimulare în creşterea valenţelor informativ-formative ale procesului instructiv-educativ din grădiniţă.Creativitate şi inteligenţă emoţională. MEC. 4. Iaşi:Polirom 19. Metodologia proiectării şi elaborării probelor de evaluare la preşcolari. 23. Rolul interdisciplinarităţii în realizarea obiectivelor „noilor educaţii” în învăţământul preşcolar.18. 3. 4 .Organizarea. 15. 10. E. II. 20.

Modalităţi de eficientizare a comunicării didactice în învăţământul preşcolar. Optimizarea rezultatelor prin diferenţierea şi individualizarea activităţii instructiv-educative 28. Direcţii de valorificare a particularităţilor psihologice ale aspectelor procesuale şi motivationale ale învăţării la copilul preşcolar. 34. 40. 37. Valorificarea literaturii pentru copii în scopul educaţiei moral-civice a preşcolarului. Formal şi nonformal la nivelul procesului instructiv-educativ din grădiniţă. Metode şi mijloace de eficientizare a aspectelor de natură relaţională din grădiniţa de copii. 47. copilului preşcolar. din învăţământul preşcolar.25. 5. Aspecte psihopedagogice şi metodice ale însuşirii citit-scrisului ca instrument al cunoaşterii. 4. Rolul jocului didactic în procesul de socializare a preşcolarilor. 5 . povestiri 2. 41. Valorificarea procesului de învăţământ în vederea eficientizării capacităţii senzorialperceptive a preşcolarilor. Dezvoltarea creativitatii prescolarilor prin activitatile integrate Modalitati de valorificare a jocului didactic in procesul instructiv-educativ din gradinita Modalitati de cunoastere. 27. 31. Învăţarea prin dramatizare – strategie de formare şi dezvoltare a capacităţii de comunicare a 3. Modalităţi de stimulare şi dezvoltare a creativităţii la vârsta preşcolară. stimulare. 42. grădiniţă. 39. Parteneriatul educaţional – modalitate de eficientizare a procesului instructiv-educativ din 30. Modalităţi de dezvoltare a vocabularului la vârsta preşcolară. 6. Particularităţi ale educaţiei morale la vârsta preşcolară. 29. Modalităţi de creştere a rolului formativ al activităţilor de povestire. 38. Rolul metodelor bazate pe acţiune în eficientizarea activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar. 48. Modalitati de stimulare a creativitatii preşcolarilor prin strategii activ-participative. repovestire. 53. 49. Modalităţi de valorificare a lecturii în activitatea de dezvoltare a vocabularului copilului preşcolar. Rolul strategiilor complementare de evaluare în perfecţionarea actului evaluativ în învăţământul preşcolar. 33. Strategii de realizare a educaţiei ecologice în învăţământul preşcolar. Diferenţierea şi individualizarea procesului formativ în cadrul jocurilor şi activităţilor la alegere. Modalităţi de dezvoltare a capacităţii de orientare spaţială a preşcolarilor. 51. Rolul jocului didactic în optimizarea comunicării verbale şi nonverbale a elevilor din ciclul create de copii în procesul instructiv -educativ din grădiniţă. Dezvoltarea capacităţii de comunicare verbală a copilului preşcolar prin activităţi liber alese. 35. Modalităţi de eficientizare a actului evaluativ în ciclul preşcolar. 45. 36. 44. dezvoltare a capacitatilor creatoare ale prescolarului Modalitati de valorificare a parteneriatului gradinita-familie-comunitate in formara personalitatii prescolarului Dezvoltarea capacitatilor senzoriale ale copilului prescolar prin activitatile integrate din gradinita Modalitati de pregatire si integrare a prescolarilor in activitatile scolare Dezvoltarea capacitatii prescolarului prin valorificarea teoriei inteligentelor multiple b) Limba şi literatura romănă pentru învăţământul preşcolar 1. 43. Modalităţi de eficientizare a strategiilor didactice în învăţământul preşcolar. Problemele specifice realizării reformei curriculare în învăţământul preşcolar. 50. 32. 26. 52. Formarea conduitei moral-civice la vârsta preşcolară prin procesul instructiv-educativ. 46. preşcolar.

Modalităţi de realizare a educaţiei pentru şi prin valori literare la vârsta preşcolară. Modalităţi de formare a priceperilor şi deprinderilor de calcul mintal la vârsta preşcolară. Tradiţional şi modern în evaluarea activităţilor din învăţământul preşcolar. Modalităţi de valorificare a jocului didactic în cadrul activităţilor de cunoaştere a mediului din grădiniţă. 5. c) Matematică pentru învăţământul preşcolar 1. Optimizarea actului evaluativ la activităţile de cunoaştere a mediului din ciclul preşcolar. Valorificarea literaturii pentru copii in scopul educatiei moral-civice a prescolarului 12. 2. Modalităţi de valorificare a exerciţiului în activităţile matematice din grădiniţă. 10. 9. îmbogăţire. Strategii de evaluare a rezultatelor activităţilor de educare a limbajului din grădiniţă. Specificul strategiilor didactice utilizate în activităţile de cunoaştere a mediului din grădiniţă.Modalităţi de realizare a educaţiei pentru drepturile copilului în învăţământul preşcolar. Strategii didactice de activizare. 3. 7. nuanţare a vocabularului copilului preşcolar. 2. Strategii evaluative utilizate în activităţile matematice din grădiniţă. de scris-citit. Modalităţi de stimulare a creativităţii preşcolarilor prin activităţile de cunoaştere a mediului din grădiniţă. 3. Modalitati de valorificare a jocului didactic in dezvoltarea limbajului la prescolari 11. 7. 9. 6. 4.7. societate din grădiniţă. locul şi metodologia jocului didactic matematic în învăţământul preşcolar. Rolul activităţilor de cunoaştere a mediului în formarea noţiunilor ştiinţifice despre mediu şi viaţă în învăţământul preşcolar. 3. Rolul activităţilor de educare a limbajului în pregătirea elevilor pentru însuşirea deprinderilor 8.Modalităţi de eficientizare a evaluării didactice a activităţilor de educaţie pentru societate din învăţământul preşcolar. 4. d) Ştiinţe pentru învăţământul preşcolar 1. Metode şi procedee folosite în activităţile comune pentru formarea reprezentărilor matematice la vârsta preşcolară 5.Modalităţi de valorificare a valenţelor formativ-educative ale activităţilor de educaţie pentru „Educaţie civică”. 7.Însuşirea normelor şi valorilor morale prin activităţile la alegere din grădiniţă. 8. Rolul metodelor de explorare a realităţii în activitatea activităţile de cunoaştere a mediului din ciclul preşcolar. Valorificarea activităţilor matematice în stimularea creativităţii copilului preşcolar. Rolul activitatilor de cunoastere a mediului în formarea imaginii despre lumea înconjurătoare la copilul prescolar. Modalitati de realizare a educatiei ecologice in invatamantul prescolar 8. 13. 4. Strategii de evaluare a activităţilor cu conţinut matematic utilizate în ciclul preşcolar. 5.Specificul strategiilor didactice în realizarea educaţiei moral-civice la vârsta preşcolară. Modalităţi de stimulare a activităţii independente a preşcolarului prin activităţile matematice. Valente interdisciplinare ale jocurilor logico-matematice la vârsta preşcolară 6.Obiectivele. 10. Rolul. Eficientizarea demersului evaluativ la activităţile de cunoaştere a mediului din ciclul preşcolar. conţinutul şi metodologia activităţilor de educaţie pentru societate.Operaţionalizarea obiectivelor şi evaluarea schimbarilor comportamentale la disciplina 6. e) Istorie şi educaţie civică pentru învăţământul preşcolar 1. 6 . 2. 9. Rolul jocurilor logico-matematice în dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale preşcolarilor.

8. Modalităţi de realizare a educaţiei pentru şi prin valori plastic – picturale la vârsta preşcolară.Rolul mijloacelor de învăţământ în activităţile de educaţie muzicală din grădiniţă. Rolul exerciţiilor fizice în dezvoltarea percepţiilor spaţiale ale preşcolarilor.Modalităţi de sporire a efectelor formative ale activităţilor de educaţie fizică.Rolul interdisciplinarităţii în procesul instructiv-educativ la activităţile de educaţie muzicală.Modalităţi de eficientizare a evaluării la activităţile de educaţie muzicală din ciclul preşcolar. 7.Eficientizarea actului evaluativ la activităţile de educaţie muzicală în ciclul preşcolar.Rolul jocului didactic în dezvoltarea calităţilor fizice de bază ale preşcolarilor. Rolul desenului liber în valorificarea elementelor de limbaj plastic în ciclul preşcolar. g) Educaţie muzicală pentru învăţământul preşcolar 1.Rolul strategiilor didactice în formarea şi dezvoltarea simţului melodic al preşcolarului.Valorificarea activităţilor de educaţie muzicală în educarea estetică a copilului preşcolar Rolul 5.Modalităţi de eficientizare a activităţilor de educaţie fizică din ciclul preprimar prin strategii didactice activ-participative.Metodologia formării deprinderilor motrice de bază din grădiniţă. Modalităţi de eficientizare a evaluării activităţilor de educaţie plastică prin strategii didactice complementare. 9. 2. 10. 4.Valorificarea activităţilor de educaţie fizică pentru formarea deprinderilor şi obişnuinţelor igienico-sanitare ale copilului preşcolar. 7 . 8. copilului preşcolar. 6. 2. ciclul preşcolar. Modalitati creative de realizare a educatiei plastice in invatamantul prescolar 11. 6. 7. 4. 8.f) Educaţie plastică pentru învăţământul preşcolar 1. 5.Jocul muzical – strategie didactică de bază în realizarea obiectivelor educaţiei muzicale în 4. 3. 9. Modalităţi de individualizare şi diferenţiere a instruirii în cadrul activităţilor de educaţie plastică din grădiniţă. 3. instrumente şi tehnici de lucru specifice educaţiei plastice folosite în ciclul preşcolar.Modalităţi de educare a auzului muzical dificil.Valoarea formativă a jocurilor motrice folosite la activităţile de educaţie fizică din învăţământul preşcolar.Priceperile şi deprinderile motrice . 11. 7. Modalităţi de individualizare şi diferenţiere a instruirii în activităţile de educaţie fizică din grădiniţă. Stimularea creativităţii preşcolarilor în cadrul activităţilor de educaţie plastică. exerciţiilor muzicale în formarea şi dezvoltarea deprinderilor melodice ale preşcolarului. Specificul strategiilor didactice utilizate în activităţile de educaţie plastică din grădiniţă. Mijloace.Cultivarea calităţilor motrice specifice ale preşcolarilor prin activităţile de educaţie fizică. h) Educaţie fizică pentru învăţământul preşcolar 1.Strategii didactice folosite pentru dezvoltarea memoriei muzicale şi a simţului ritmic a 3. Tehnici creative de realizare a educatiei plastice in gradinita 9.componente efectorii ale activităţii motrice. 5. 2. Noi abordari in realizarea educatiei estetice in invatamantul prescolar 10.Eficientizarea demersului de proiectare didactică a activităţilor de educaţie fizică din ciclul preşcolar. 6. Modalităţi de realizare a principiului intuiţiei în cadrul activităţilor de educaţie plastică din ciclul preşcolar.

ştiinţific Conf. dr. Specificul educaţiei nonformale în contextul învăţământului integrat. Lect. Specificul activităţilor didactice desfăşurate cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale. Modalităţi de adaptare a curriculumului în condiţiile educaţiei incluzive. 4. 5. 3. dr. Specificul evaluării performanţelor şcolare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. 2. 5. crt. Lect. 7.i) Psihopedagogie specială pentru învăţământul preşcolar 1. Nume. dr. Particularităţi ale procesului instructiv-educativ din şcoala pentru copiii cu cerinţe 2. Lect. Modalităţi de valorificare a metodelor activ-participative în predarea noţiunilor matematice la 3. dr. 1. 8. Modalităţi de integrare socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. did. Metode de stimulare a comunicării verbale la copiii cu cerinţe educaţionale speciale . 4. III. educaţionale speciale. Lect. copiii cu cerinţe educaţionale speciale. prenume Alecu Marin Simona Benţea Corina Anghelache Valerica Mindu Sandrina Androne Mihai Gr. COORDONATORI ŞTIINŢIFICI Nr. şi gr. Domeniul de licenţă/domeniul de doctorat Pedagogie / Ştiinţele educaţiei Psihologie / Psihologie Pedagogie / Ştiinţele educaţiei Psihologie / Psihologie Filosofie-Teologie / Filosofie Domenii de competenţă Ştiinţele educaţiei Psihologia educaţiei Ştiinţele educaţiei Psihologia educaţiei Filosofia educaţiei / Sociologia educaţiei / Didactica specialităţii 8 . 6. dr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->