Sunteți pe pagina 1din 18

Sisteme de e-Organization

Curs 6 Top management


6.1. Optimizarea unicriterial a deciziilor

Programarea liniar reprezint o tehnic matematic utilizat atunci cnd un decident trebuie s aleag decizia optimal cnd are de rezolvat o problem care implic alocarea de resurse (materiale, umane i financiare). n mod tipic, majoritatea problemelor de natur economic i tehnic urm resc minimizarea sau maximizarea unei func ii obiectiv, n condi iile respect rii unui set de restric ii.

Situa ie managerial 1 Managementul produc iei


O companie din industria alimentar oferteaz clien ilor s i un portofoliu format din n produse. Gradul de tehnologizare al companiei este unul ridicat, aceasta folosind n procesul de produc ie un num r de m ma ini. Se dore te definirea unui program optim de fabrica ie, care s asigure minimizarea cheltuielilor de produc ie.
[min] minimizarea costurilor de produc ie ci costul unitar al produsului i

[opt] F(x) ! c i x i
i !1

xi cantitatea fabricat din produsul i di fondul de timp disponibil al utilajului i pj cantitatea minim produsului j qj cantitatea maxim produsului j p1 e x 1 e q 1 a a

tij norma de timp necesar fabric rii produsului j pe utilajul i

t 11 x 1 t 12 x 2 ... t 1n x n e d 1 t 21 x 1 t 22 x 2 ... t 2n x n e d 2 t m1 x 1 t m2 x 2 ... t mn x n e d m

p2 e x 2 e q2
...

pn e x n e qn

Situa ie managerial 2 Marketing


O companie de marketing dore te organizarea unei companii publicitare axat pe mai multe canale mass media (TV, radio, reviste de specialitate etc.). Campania este adresat mai multor segmente de pia (delimitate n func ie de criterii precum: distribu ia geografic , categoria de venit, ocupa ie, vrst etc.). Se cere s se stabileasc un model optim de alocare a bugetului astfel nct s se asigure maximizarea cantit ii vndute. [max] maximizarea cantit ilor vndute ci consumul unui client din segmentul i

[opt] F(x) ! c i x i
i !1

xi num rul de clien i de pe segmentul i di buget maxim publicitate pentru canalul media i pj nr. minim de clien i din segmentul i qj nr. maxim de clienti din segmentul j p1 e x 1 e q 1

t 11 x 1 t 12 x 2 ... t 1n x n e d 1 t 21 x 1 t 22 x 2 ... t 2n x n e d 2 t m1 x 1 t m2 x 2 ... t mn x n e d m

tij costul unitar al publicit ii pe canalul media i pentru ob inerea unui client pe segmentul de piata j

p2 e x 2 e q2
...

pn e x n e qn

Situa ie managerial 3 Management financiar


O societate financiar dore te s - i defineasc planul de investi ii pentru perioada urm toare. Compania are posibilitatea de a investi n mai multe tipuri de instrumente financiare(ac iuni, obliga iuni etc.) la nivelul mai multe sectoare de activitate (IT&C, servicii, construc ii etc.), considerate ca fiind strategice pentru societate. Pentru fiecare din aceste sectoare, exper ii firmei au determinat valoarea maxim acceptat a coeficientului de risc. Se urm re te elaborarea unui plan de investi ii care s maximizarea ROI (Return on Investment). [max] maximizarea ROI ci Valoare ROI/unitate monetar investit

[opt] F(x) ! c i x i
i !1

xi valoarea investi iei pentru instrumentul financiar i di valoarea maxim admis a riscului pentru sectorul i pj val. min. a investitiei n instrum. financiar j qj val. max. a investitiei n instrum. financiar j p1 e x 1 e q 1

tij coeficientul re risc al investi iei n instrumentul j pentru sectorul i

t 11 x 1 t 12 x 2 ... t 1n x n e d 1 t 21 x 1 t 22 x 2 ... t 2n x n e d 2 t m1 x 1 t m2 x 2 ... t mn x n e d m

p2 e x 2 e q2
...

pn e x n e qn

Alte situa ii manageriale tipice

1.

Stabilirea ordinii de satisfacere a comenzilor clien ilor unei companii, urm rind minimizarea consumului de resurse implicate n activitatea de vnz ri. Definirea corect a pre ului unui serviciu prin optimizarea elementelor sale de cost. Redimensionarea personalului unei organiza ii, urm rind minimizarea costurilor de personal i implementarea managementului prin proiecte.

2. 3.

Strategia electoral : maximizarea num rului de aleg tori prin alocarea optim a cheltuielilor de campanie electoral .

Sisteme de e-Organization

Curs 6 Top management


6.2. Modelarea deciziilor de grup

Studiu de caz
Accesarea proiectelor regionale de investi ii de c tre companiile care activeaz n domeniul serviciilor de utilit i publice, n cadrul m surii POS Mediu, presupune respectarea unor criterii de eligibilitate att de natur financiar , ct i de natur administrativ i organizatoric . Cele mai importante dintre acestea se refer la reconsiderarea rela iilor existente ntre actorii (stakeholderii) pie ei, att prin apari ia unor noi structuri (Asocia ia Municipalit ilor sau Unitatea de Implementare a Proiectelor), ct i prin modific ri structurale ale celor existente (ex: apari ia operatorului unic la nivel regional). innd cont de aceste cerin e, managerul general al companiei care inten ioneaz s devin operator unic la nivelul unei regiuni de dezvoltare din Romnia, dore te s implementeze un software colaborativ care s integreze to i stakeholderii pie ei, n vederea asigur rii unui proces decizional eficient i transparent, care s asigure o cre tere a gradului de fundamentare a deciziilor i o credibilitate sporit n fa a organismelor finan atoare.

Matricea stakeholderilor

Pozi ionarea stakeholderilor n sistemul serviciului public

Sistemul de conversie a importan ei stakeholderilor

Model fi personal expert/decident

Managementul grupurilor de lucru

Selec ia multicriterial a metodei decizionale de grup

Gestiunea sarcinilor utilizatorilor

Structura chestionarului Fuzzy-Delphi

Model de regenerare a chestionarului FuzzyDelphi n func ie de rezultatele rundei precedente

Raport privind stadiul aplic rii metodei Fuzzy Delphi

S-ar putea să vă placă și