P. 1
Relatia Motivare-Performanta in Cadrul Sistemului Bancar

Relatia Motivare-Performanta in Cadrul Sistemului Bancar

|Views: 1,331|Likes:
Published by Fodor Diana

More info:

Published by: Fodor Diana on Jan 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

Sections

 • Cap I.1 Conceptul de motivare
 • Cap I.2 Tipuri de motivaţie
 • Cap I.3 Strategii de motivare a personalului
 • CapII.2 Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor
 • 1.Metoda scalelor de evaluare
 • 3. Tehnica incidentelor critice
 • 4. Metoda listelor de verificare sau control
 • 5. Eseul scris
 • 7. Testele de aptitudini de personalitate sau de performanta
 • Cap II.3 Obiectivele evaluãrii performanţelor
 • Obiectivele evaluării performanţelor:
 • Cap III.2 Provocarea performanţelor
 • Figura IV.1
 • Q: Criteriile de evaluare profesionala si de stabilire a salariului va sunt:
 • Figura IV.4
 • Figura IV. 5
 • Anexa 4 Raport zilnic de activitate

CUPRINS: Tema: Relaţia motivare- performanţã în cadrul sistemului bancar Page | 1 Cap. I Motivaţia angajaţilor I.1 Conceptul de motivaţie I.

2 Tipuri de motivaţie I.3 Strategii de motivare a personalului Cap. II Evaluarea performanţelor angajaţilor II.1 Rolul şi semnificaţia evaluãrii performanţelor II.2 Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor II.3 Obiectivele evaluãrii performanţelor Cap.III Relaţia motivare – performanţã III.1 Performanţa şi parghia salarialã III.2 Provocarea performanţelor Cap.IV Particularitãţi ale sistemului bancar privind relaţia motivare – performanţã IV.1 Prezentarea organizaţiei şi metodologia cercetãrii relaţiei motivare- performanţã IV.2 Cerectare a corelaţiei motivare – performanţã în cadrul sistemului bancar: prezentarea şi prelucrarea rezultatelor Concluzii şi propuneri Anexe Bibliografie Lista figurilor:

Introducere
Page | 2 Tema aleasã este denumitã : Relaţia motivare- performanţã în cadrul sistemului bancar. Este cunoscut faptul cã investiţia în resursa umanã este esenţialã ca factor de progres îi civilizaţie.Prin alegerea acestei teme am dorit sã înteleg mai bine opţiunile unor persoane, sã înţeleg pozitia pe care o adoptã în diferite situaţii cât şi motivele prin care diferite situaţii care ne influenţeazã. Pentru realizarea cercetãrii au fost utilizate ca instrumente de investigare ancheta pe bazã de chestionar, iar ca metodã de evaluarea a performanţelor s-a ales metoda scãrilor de evaluare graficã. S-a ales aceastã organizaţie, respectiv domeniul bancar deoarece în acesta lucrez. Se ştie cã oamenii îşi petrec cea mai mare parte a timpului muncind în cadrul unor organizaţii. Fiecare dintre noi experimenteazã anumite atitudini faţã de muncã sau faţã de anumite aspecte organizaţionale. Motivaţia profesionalã - definitã ca set de atitudini ale unei persoane faţã de propria activitate profesionalã - are o importanţã deosebitã, întrucât ea influenţeazã nu doar calitatea vieţii profesionale, asa cum este resimţitã ea subiectiv de cãtre orice angajat, ci şi aspecte organizaţionale mai generale. În aceastã lucrare ne propunem să studiem legătura pozitivă sau negativă dintre motivare şi performanţă din perspectiva: - investigarea relaţiei motivare din prisma diferitelor sale forme şi performanţa angajaţilor ca obiectiv al procesului managerial; - conceperea de noi ipoteze de cercetare care au în rolul de a scoate în evidenţă a relaţiei de convergenţă sau divergenţă dintre motivare şi performanţă; - importanţa caracteristicilor individului cu rol în obţinerea motivaţiei si performanţei; - măsurile concrete care pot duce la creşterea motivaţiei şi performanţelor angajatului; - de măsuri care să ducă la o mai mare motivare şi o mai bună performaţă a angajaţilor tinând seama de specificul muncii lor: munca rutinieră/nonrutinieră; munca intelectuală/nonintelectuală; munca creativă; munca monotonă/activă.

Cap I. Motivarea angajaţilor
O problemã deosebit de importantă în derularea activităţii de fiecare zi a omului o reprezintă Page | 3 motivarea pe care el o resimte în legătură cu ceea ce face sau urmeaza să întreprindă. Motivarea este un termen general ce descrie procesul începerii, orientãrii şi menţinerii unor activitãţi fizice şi psihologice. El este un concept larg ce cuprinde o serie de mecanisme interne cum ar fi: a) preferinţa pentru o activitate faţã de alta; b) entuziasmul şi vigoarea reacţiilor unei persoane; c) persistenţa unor modele (tipare) organizate de acţiune pentru îndeplinirea unor obiective relevante Motivaţia1 în organizaţii constituie o noţiune complexã, al cãrei conţinut nu poate fi riguros disecat şi evidenţiat, întrucât motivele de acţiune ale angajaţilor nu pot fi observate şi mãsurate direct, ci sunt deduse din comportamentul oamenilor. Cap I.1 Conceptul de motivare Conceptul de motivaţie reprezentat de „gradul de orientare a unui efort persistent spre realizarea unuia sau mai multor obiective’’.2Motivaţia prezintã în principal urmãtoarele caracteristici: 1.Efortul pe care persoana trebuie sã-l depunã pe perioada de desfãşurare a muncii pe care o presteazã, care este specific fiecãrei munci desfãşurate într-un anumit domeniu. 2.Perseverenţa cu care persoana care depune un anumit efort cautã sã-şi îndeplineascã obiectivele, care este mult mai apreciatã decât obţinerea unor rezultate superioare, dupã care persoana respectivã evitã sã se mai implice în realizarea obiectivelor. 3.Orientarea(direcţia) efortului depus, cãtre realizarea obiectivelor organizaţiei, care presupune sã se lucreze inteligent, nu sã se depunã un efort fãrã rezultate. Orice comportament are la bazã o motivaţie. Oamenii au de fiecare datã motive pentru tot ceea ce fac sau pentru modul în care se comportã. Astfel, comportamentul uman este direcţionat spre îndeplinirea anumitor sarcini şi obiective. Comportamentele îndreptate spre îndeplinirea unor

1 2

Panaite Nica, Aurelian Iftimescu- Management Concepte si Aplicatii,Editura Sedcom Libris,2004, Iasi, pg 302 Burdus Eugen – Tratat de Management, Editura Economica, Bucuresti, 2005

scopuri sunt centrate pe nevoia de satisfacţii. O nevoie reprezintã o dorinţã fiziologicã, psihologicã sau sociologicã ce poate fi satisfãcutã prin atingerea scopului propus. Componentele motivaţiei: Motivele ca expresie a nevoilor şi asteptãrilor indivizilor, ce provin din lipsurile de la un moment dat şi din credinţele cã în urma unui efort se pot obţine anumite performanţe. Stimulente de naturã materialã şi psihosocialã prin care indivizii sunt determinaţi sã depunã efort susţinut pentru realizarea obiectivelor urmãrite de cãtre cel care-i motiveazã. Cap I.2 Tipuri de motivaţie Diversitatea motivelor pentru care oamenii acţioneazã de o anumitã manierã, precum şi diversitatea stimulentelor care pot fi utilizate de cãtre manageri pentru a motiva personalul conduc la existenţa mai multor forme ale motivãrii. În raport de nevoia resimţitã de cãtre executant de a realiza sau nu sarcina pe care o are, motivaţia poate fi: Motivaţia intrinsecã3 este reprezentatã de „un proces de angajare a persoanei la un efort susţinut, datoritã sentimentului de realizare , împlinire pe care-l resimte în urma indeplinirii sarcinilor ce-i revin” Motivaţia extrinsecã4 reprezintã „un proces de determinare a unei persoane sã depunã un efort susţinut pentru îndeplinirea unei sarcini, prin care anumite stimulente care provin din afara mediului de muncã reprezentat de sarcina pe care o are de îndeplinit. În raport de tipul factorilor motivaţionali folosiţi de cãtre cei care motiveazã personalul, motivaţia poate fi: Motivaţia pozitivã constã în „amplificarea recompenselor inclusiv a satisfacţiilor personale, pe masurã ce persoanle îşi intensificã eforturile pentru îndeplinirea unei sarcini şi obţinerea rezultatelor superioare. Motivaţia negativã constã în „ameninţarea cu sancţiuni în cazul neparticipãrii persoanelor cu un efort susţinut la realizarea sarcinilor ce-i revin” O altã clasificare a motivaţiei poate fi : motivarea financiarã şi motivarea non financiarã.

Page | 4

3 4

Armstrong M.. - Managementul resurselor umane. Manual de practică, Editura Codecs , Bucureşti, 2003,pg 209 Burdus Eugen – Tratat de Management, Editura Economica, Bucuresti, 2005

motivarea. angajarea şi. pg 9 Ştefan Stanciu. Tradiţional. vederea realizării unor obiective). Motivarea non financiarã reprezintã atât o responsabilitate cât şi un plus din partea angajatorului.Motivarea non financiarã5 înseamnã stimularea angajatului sã lucreze mai bine. Motivarea financiară este reprezentatã de a răsplăti angajatul băneşte şi a le acorda alte facilităţi pentru contribuţia lor la progresele organizaţiei prin iniţiativă şi efort. în nevoile primare şi nevoile psiho-sociale. salariul reprezintă principala cale de motivare a personalului Pe de altă parte.Politica de motivare non financiarã în cadrul fiecãrei companii revine departamentului de resurse umane sau Page | 5 managerului. participarea salariaţilor. mai mult. conceptele care fundamentează motivarea ca proces sunt următoarele6:  motivele (dorinţele şi impulsurile care îi determină pe oameni să acţioneze. Rezumând. cu tragere de inimã. pg 145 . cu drag.traininguri.ro/ro/companii/motivare-non-financiara. a motiva înseamnă a dezvolta în om sentimentul împlinirii sale profesionale şi sociale.(Figura 1) Figura 1.    Există mai multe teorii care schematizează determinarea. disponibilităţile.Managementul resurselr umane . ca scop final. aşteptările.1 5 6 http://www. fãra sã fie vorba de stimulente financiare. mai eficient. Bucuresti. 2001.

satisfacţiile legate de apartenenţa la grup. ca urmare. Recompensa/pedeapsa. Editura Economica. omul se schimbă de la un moment la altul şi. dorinţa indivizilor de a întemeia legături de prietenie şi conştientizarea consolidării solidarităţii grupului sunt premisele obţinerii performanţelor majore şi asigurarea satisfacţiei în muncă. Psihic. promovări etc. din punct de vedere biologic şi intelectual.8 Probabil nici o altă metodă nu este mai bine înţeleasă şi pusă în practică decât cea de tipul: îmbunătăţirea performanţelor va determina acordarea unor recompense (creşteri salariale. este estenţial ca muncitorul să 7 8 Burdus Eugen – Tratat de Management. Bucuresti. în funcţie de conjunctura economică. Page | 6 competenţele şi abilităţile salariatului şi caracteristicile locului de muncă. plecându-se de la ideea că situaţiile modificate vor influenţa motivaţiile interne). Motivaţiile psihologice se referă la constatarea că. socială. primele. existenţa unui sistem privind asigurările de sănătate. Editura Codecsv . Motivaţiile psiho-sociale se regăsesc în factori motivaţionali: relaţionali. în timp. 2005 Armstrong M.Motivaţiile economice şi profesionale 7(simulentele economice) cuprind: salariul. prime. vor fi aplicate pedepse (concedieri. salariatul aparţine unui colectiv care desfăşoară activităţi după anumite reguli şi în care sunt statuate anumite ierarhii. în cadrul organizaţiei. Bucureşti. prin diferite etape de evoluţie. în cazul în care acest lucru nu va avea loc. acordarea creditelor. asigurarea compatibilităţii dintre calificarea. 2003 . Motivaţiile sociale ţin cont de faptul că. Pentru a se angaja într-un asemenea schimb. variabile în timp. individul trece. refuzarea creşterilor salariale sau a promovărilor). participarea la profit. Manual de practică.). Cap I. de asemenea.Managementul resurselor umane. facilităţile privind dezvoltarea carierei.3 Strategii de motivare a personalului Există două tipuri principale de strategii prin care un manager poate încerca să influenţeze comportamentul celorlalţi: influenţarea directă (strategiile care reprezintă interacţiunea directă dintre manageri şi cei pe care doresc să îi influenţeze) şi ajustările situaţionale (acele strategii proiectate să modifice natura situaţiei în care lucrează o persoană. culturală. . mobilurile sale sunt. Această metodă reprezintă de fapt un troc: îmbunătăţirea comportamentului angajatului în schimbul recompenselor oferite de angajator. transferări.

Un manager trebuie să înţeleagă sistemul de nevoi al subordonaţilor şi să aibă abilitatea de a satisface aceste nevoi în limitele impuse de organizaţie. Uneori oamenii sunt influenţaţi să îşi modifice performanţele datorită faptului că cererea are sens şi pentru că o înţeleg (este în acord cu valorile şi interesele lor) se angajează în schimbarea comportamentului. Legitimitatea cererii. Respectul faţă de o persoană sau o datorie faţă de acea persoană pot fi motivaţii suficient de puternice cât să determine pe cineva să acţioneze la cerere. În timp ce aproape toate strategiile de influenţare sunt asociate unui anumit tip de recompense. Relaţii personale. vinovăţie sau ameninţări sunt orientate spre pedeapsă şi intră în această categorie. profesor) este suficient de importantă. dacă plata este cu adevărat importantă pentru oameni şi dacă performanţele ridicate sunt cu adevărat recunoscute şi recompensate. Plata ca recompensă. iar managerul să poată oferi recompensele sau să aplice pedepsele anunţate. acţionând aşa cum i se solicită. diferenţa dintre oferirea unui set de recompnense sau pedepse externe şi apelarea la relaţii este semnificativă. Strategiile care pun accent pe teamă. unii oameni preferă să nu îşi folosească creditul pentru chestiuni pe care nu le consideră suficient de importante. subalternul va reacţiona la ameninţarea pierderii prieteniei sau a respectului. Este posibilă combinarea influenţei interpersonale cu recompensele sau pedepsele. plecându-se de Page | 7 la întrebarea dacă oamenii muncesc mai bine în situaţia în care sunt plătiţi mai bine.Banii îi motivează doar pe unii oameni. părinte. Dacă relaţia cu superiorul (manager. Chiar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite se ridică întrebarea dacă pedepsele sau recompensele respective sunt suficient de importante pentru muncitori pentru a-i determina să îşi îmbunătăţească performanţele. Banii pot fi folosiţi ca motivator în anumite condiţii: dacă se poate demonstra existenţa unei legături între performanţe şi plată. Banii sunt importanţi din două motive: puterea lor de cumpărare de bunuri sau servicii care sunt necesare oamenilor şi faptul că reprezintă un simbol al valorii unei persoane într-o organizaţie.Uneori managerii folosesc recompensele şi pedepsele fără a determina dacă muncitorul poate să îşi îmbunătăţească performanţele sau dacă pot într-adevăr să controleze recompensele şi pedepsele. Aspectul schimburilor interpersonale este interesant: ca şi când a cere sau a face un serviciu reprezintă o intrare sau o ieşire operată în contul interpersonal al unei persoane.poată avea performanţe mai bune. Dintotdeauna s-a pus problema banilor ca motivator. .

Dacă managerul pune preţ pe relaţiile personale. dar schimbarea comportamentului nu va fi de durată. Strategia de influenţare directă pe care o adoptă un manager depinde parţial de sistemul de valori al managerului. Dacă subalternii pun preţ pe primirea de date corecte şi pe permisiunea de a participa la luarea de decizii cu privire la modificarea performanţelor. Ei prezintă informaţiile pe care se bazează cerinţa de schimbare. să se adapteze unei strategii în care trebuie să se asigure că muncitorii înţeleg şi acceptă cererea. Alţi manageri nu folosesc niciodată relaţiile personale ca modalitate de influenţare. o companie a folosit un sistem de cadouri aniversare cu rol de fidelizare a angajaţilor: un ac de cravată pentru angajaţii cu cinci ani vechime în cadrul companiei. De exemplu. pentru a nu risca să se adreseze unor nevoi deja satisfăcute şi care nu îi mai preocupă pe angajaţi. o placă aniversară pentru aniversarea a zece ani în cadrul companiei şi acordarea unui ceas de aur în cadrul unei cine festive pentru cei care atingeau douăzeci şi cinci de ani vechime. . în timp ce alţii. nesiguri şi încearcă să răzbată. pedepse sau influenţă interpersonală. managerii trec la strategia de rezervă: recompense. iar dacă subalternii nu reacţionează la raţionamente. care cere oamenilor să se schimbe pentru că aşa spune el. Reversul îl constituie sistemul de valori al subalternului (sau al personei care se doreşte a fi influenţată). Îi poate fi greu unui şef Page | 8 autoritar. Pentru a-şi schimba comportamentul. managerul trebuie să deţină date şi informaţii pe baza cărora să poată explica necesitatea schimbării comportamentului. devin mai preocupaţi de satisfacerea nevoilor de pe nivelele superioare. oamenii trebuie să înţeleagă motivele acestei schimbări. Dacă acest lucru se întâmplă prea des. Managerii trebuie să fie la curent cu aceste schimbări. Atunci când sunt tineri. Odată ce ajung să controleze aceste nevoi. percepând recompensele ca fiind simboluri de recunoaştere juvenile şi nepotrivite. le-au ironizat. muncitorii vor da impresia că acceptă poziţia managerului pentru că se tem să nu fie forţaţi mai târziu. Poate interveni de asemenea un tip de progresie a valorilor. se va folosi în mod conştient sau inconştient de acest punct de pornire în influenţarea subalternilor. oamenii pot pune preţ pe lucrurile care reprezintă nevoile de pe primele nivele ale ierarhiei nevoilor lui Maslow.Pentru a putea folosi această strategie. Unii angajaţi au fost motivaţi să rămână în cadrul organizaţiei şi să îi fie loiali. atunci recompensele sau pedepsele ca mijloace de inducere a schimbării le vor displăcea. Unii manageri folosesc întâi abordarea bazată pe date raţionale.

lipsit de provocări şi nemotivant îl reprzintă programul de lărgire a posturilor al lui Herzberg.Dacă este aleasă varianta îmbogăţirii postului. Herzberg a împărţit factorii de muncă în factori de satisfacţie şi factori de motivare. ci şi prin modificarea naturii mediului de lucru. Motivarea face apel la sentimente mai adânci de creştere şi dezvoltare. A cere angajaţilor să rezolve acest aspect presupune conectarea lor cu două procese motivatoare – implicarea şi îmbogăţirea postului. Cercetările în psihologia sistemelor de valori au arătat că oamenii diferă prin lucrurile pe care pun preţ. un proces cu o mai mare eficacitate în îmbogăţirea posturilor presupune să permitem oamenilor să stabilească ce schimbări ale postului ar constitui provocări pentru ei. Postul. condiţii de muncă. mai multă recunoaştere şi o senzaţie mai puternică a contribuţiei. relaţii umane) îi pot determina pe oameni să fie mai satisfăcuţi (sau mai puţin nesatisfăcuţi). sau este nevoie de angajarea unui expert în îmbogăţirea postului. posibilitatea de dezvoltare personală sau profesională. determinând creşterea Page | 9 performanţelor. stabilire de obiective şi luare de decizii. Dacă managerul alege acest traseu. Aşa stând lucrurile. Un astfel de sistem este managementul prin obiective. Ceea ce unor oameni le pare îmbogăţirea postului nu oferă aceeaşi impresie altora. Acordarea unei mai mari atenţii factorilor de satisfacţie dintr-o situaţie (plată. managerul trebuie să decidă în continuare să le permită oamenilor să îşi revizuiască munca şi să vadă dacă îşi pot crea singuri un mediu de lucru mai bogat. În situaţia în care oamenii depun timp şi energie . O modalitate de a modifica mediul de lucru este creşterea participării la procesul de planificare. este imperativ să fie pregătit să accepte modificările recomandate. Un alt mod de îmbunătăţire a unui mediu de lucru monoton. Oamenii pot fi satisfăcuţi sau nesatisfăcuţi de factori ca salariul. Implicare/participare. dar acestea nu îi pot motiva pe muncitori. beneficiile sau condiţiile de muncă. Îmbogăţirea postului. prin structura sa. pe baza presupunerii că factorii situaţiei schimbate vor intra în contact cu forţele motivaţionale ale angajaţilor. trebuie să ofere mai multe provocări.Managerii pot influenţa comportamentul angajaţilor nu doar prin utilizarea interacţiunii directe. Managerul este confruntat cu luarea unei decizii strategice în încercarea de a influenţa schimbarea performanţelor: trebuie să stabilească dacă este mai eficientă influenţarea directă sau dacă ar da rezultate mai bune îmbogăţirea postului. dar nu va determina creşterea performanţelor decât dacă are loc îmbogăţirea postului.

Page | 10 Cercurile de calitate. O competiţie/întrecere de tipul câştig/pierdere este o competiţie în care. În timp ce unii agenţi de vânzare câştigă. în organizaţiile care adoptă o strategie de colaborare şi sprijin puternic. În această categorie intră competiţiile de vânzări – dacă cei 30% dintre vânzători (cei cu cele mai bune vânzări) merg într-o excursie. Utilizarea cercurilor de calitate pentru angajati reprezintă o schimbare situaţională majoră. departament. acest lucru va determina dezamăgiri. de obicei sub conducerea unui lider de grup instruit. deoarece nimeni nu a încercat să îi ajute pe ceilalţi să se descurce. Echipa se adună pentru a discuta despre companie. O strategie folosită în mod uzual în anumite arii ale organizaţiilor presupune aşezarea pe poziţii de concurenţă a unor indivizi sau a unor unităţi. pentru ca cineva să câştige. Aproape toate programele care presupun crearea de cercuri de calitate necesită luarea în serios a tuturor sugestiilor angajatilor. este nevoie ca altcineva să piardă. pentru a investiga factorii care determină scăderea rezultatelor şi pentru a face recomandări conducerii. Limitele schimbărilor care urmează a fi făcute trebuie să fie stabilite încă de la început.pentru a furniza noi idei. Dovezile privind eficacitatea competiţiei interne sunt neconcludente. Competiţia. ceilalţi 70% nu merg. Se pleacă de la ideea că oamenii vor fi motivaţi să îşi crească performanţele în situaţia în care li se va oferi posibilitatea de a câştiga. Alţii sunt intimidaţi de competiţie. cresc vânzările tuturor. Indivizii cu spirit de competiţie dezvoltat sunt motivaţi de oportunitatea de a se supune unui test prin raportare la alţii şi de a câştiga. Angajatilor li se permite să se grupeze în echipe de câte doisprezece oameni. În opoziţie. iar cei care au autoritate le resping. astfel încât oamenii să cunoască parametrii în care pot acţiona. de împărtăşire de informaţii în cadrul unor întâlniri şi de planificare efectivă. . compania pierde. devin neliniştiţi şi au performanţe scăzute în situaţii de competiţie. Competiţiile câştig/pierdere pot degenera uşor în situaţii de tip pierdere/pierdere când unii dintre concurenţi decid că dacă ei trebuie să piardă. Pentru aceasta vor evita să furnizeze informaţii despre clienţi. despre tehnicile de vânzare etc. post sau probleme specifice. Au fost studiate efectele abordării câştig/câştig faţă de cea câştig/pierdere ale competiţiei. Programele cercurilor de calitate includ dimensiunea implicare/participare şi pot conduce la schimbări ale muncii în acord cu orientările îmbogăţirii postului. se vor asigura că vor avea de pierdut şi ceilalţi.

Interviurile faţă-în-faţă. Majoritatea programelor de modificare a comportamentului folosesc furnizarea de informaţii ca element important în obţinerea de performanţe mai ridicate.Managementul resurselor umane.O strategie alternativă este crearea de oportunităţi pentru situaţia câştig/câştig. fie prin obţinerea de noi clienţi) să poată primi recompense. Feedback sau strategii de furnizare de informaţii.9 O altă modalitate de modificare a situaţiei o reprezintă trecerea de la o situaţie privativă de informaţii la o situaţie de îmbogăţire a informaţiilor.O. eliminând individualizarea. o întrecere în vânzări ar putea fi structurată în aşa fel încât toţi vânzătorii care îşi îmbunătăţesc performanţele în raport cu perioada anterioară (fie prin Page | 11 încasări mai mari. Un astfel de program permite colaborarea. Un alt mod de modificare a situaţiei (alături de unele elemente ale influenţării directe) este desfăşurarea unor interviuri faţă-în-faţă cu subalternii. Furnizarea de informaţii poate fi combinată cu abordarea interacţiunii directe situaţie în care vorbim despre feedback-ul direct acordat de şef subalternului. managerul urmăreşte schimbarea în ceea ce priveşte rezultatele. Furnizarea de informaţii poate constitui baza unui tip de competiţie informală între unităţi sau persoane. De exemplu. ca într-o şedinţă de evaluare a performanţelor. Ed. Deşi feedback-ul oferă o motivaţie pentru schimbare nu există cercetări care să dovedească clar eficacitatea sa ceea ce ridică problema folosirii cu atenţie a acestei strategii. prezintă angajatului aceste rezultate şi îl încurajează. sau datele adunate de la subalterni.. Acest lucru este o explicaţie suficientă pentru succesul programelor de modificare a comportamentului. care petrec mai mult timp interacţionând cu subalternii. şi folosite pentru planificarea performanţelor. Presupunerea de la care se pleacă în furnizarea de informaţii este aceea că feedback-ul crează o anumită tensiune internă persoanei care îl primeşte. Practica uzuală a îmbinării laudelor şi recunoaşterii cu furnizarea de informaţii reprezintă o schimbare a stilului pentru mulţi manageri. Panisoara I. laudă şi sprijină. 2004 . Wayne Boss de la 9 Panisoara Georgeta. Dacă feedback-ul indică faptul că persoana se descurcă mai prost decât credea este nevoie de creşterea nivelului de performanţe. în care toată lumea are şansa de a câştiga. Polirom. Pe măsură ce oamenii definesc obiective de îmbunătăţire a performanţelor. sau poate constitui baza recompenselor pentru cei implicaţi care pot simţi satisfacţia de a observa o creştere a nivelului de performanţe. colegi şi superiori despre performanţele unei persoane. Iaşi.

Acolo unde PMI nu aveau loc. 5. şi chiar metode de rezolvare a acestora. Subalternului i se oferă posibilitatea de a vorbi despre preocupările sale şi poate primi sprijin managerial pe cât posibil. El a proiectat un proces pe care l-a numit interviu managerial personal (Personal Mnagement Interview-PMI). managerul şi subalternul cad de acord asupra aşteptărilor reciproce. În fiecare şedinţă. 6. Sunt stabilite şi revizuite sarcinile. Formatul PMI include: 1. managerul şi subalternul identifică şi discută problemele cu care subalternul se confruntă în mod curent. Discutarea nevoilor şi preocupărilor personale. Boss a observat că este nevoie ca acesta să aibă loc în mod regulat (cel puţin o dată pe lună. managerul şi subalternul dedică timp scrierii sarcinilor. în fiecare caz în care PMI era Page | 12 aplicat. 2. Odată ce au învăţat însă cum să desfăşoare interviuri care să conducă la creşterea motivării şi a performanţelor. de preferat săptămânal sau de două ori pe săptămână) şi că trebuie să urmeze un anumit tipar. După stabilirea aşteptărilor.Una dintre plângerile iniţiale întâlnite la implementarea procedurii PMI a fost aceea că managerii aveau impresia că nu pot avea timpul necesar conducerii şedinţelor. În prima şedinţă. Managerul oferă subalternului informaţiile legate de Managerul şi subalternul identifică şi încearcă să rezolve orice problemă existentă organizaţie sau de unitate a căror înţelegere este importantă pentru acesta. 4. . Furnizare de informaţii. Pentru asigurarea eficacităţii PMI.Universitatea din Colorado a organizat o serie de experimente asupra impactului pe care un interviu obişnuit îl are asupra performanţelor. această îmbunătăţire menţinându-se pe o perioadă de mai mulţi ani. managerul prezintă sugestii şi idei. Îndurmare-instruire. stabilesc ce aşteaptă unul de la celălalt în legătură cu postul şi cu interviurile. performanţele se îmbunătăţeau. 3. Boss a descoperit că. între ei. acţiunilor şi scopurilor pe care acesta din urmă trebuie să le ducă la îndeplinire între şedinţe. performanţele scădeau invariabil. După identificarea problemelor frecvente. au început să realizeze că de fapt aceste interviuri economisesc timpul. 7. La şedinţa următoare se cade de acord asupra progreselor înregistrate.

după caz. Referirea la standardele de performanţă este suficientă pentru a se stabili care este nivelul de pregătire al salariatului. Este adevărat că relaţiile sociale care se desfăşoară în afara organizaţiei influenţează performanţele profesionale ale individului dar acestea nu pot constitui subiecte supuse evaluării. cu criteriile de performanţă. fie prin promovare. care sunt 10 Constantinescu Dan A. Criteriile de evaluare nu pot cuprinde aspecte şi interpretări subiective. II Evaluarea performanţelor Page | 13 Cap. fie prin compensaţii. nivelului specific de pregătire etc.. criteriile de evaluare trebuie să fie clare şi. iar managerii trebuie să fie atenţi să nu încalce prevederile legale. comportamentului. II. Altfel spus.1 Rolul şi semnificaţia evaluãrii performanţelor Evaluarea performanţei înseamnă compararea realizărilor. cuantificate. remedieze. Evaluează contribuţia unei persoane în vederea stabilirii unei recompensări Permite persoanei să identifice domeniile în care are deficienţe pe care trebuie să le corecte. Datorită faptului că nivelul de pregătire generală este diferit de la un individ la altul. Evaluarea performanţelor este necesară din două motive principale10: 1. ca urmare. atitudinilor. Evaluarea performanţelor trebuie să fie dedicată numai prestaţiei şi comportamentului individului în legătură cu activităţile desfăşurate în incinta organizaţiei şi la locul de muncă. Evaluarea performanţelor trebuie să fie cât mai obiectivă.Cap.criteriile de performanţă stabilesc ce trebuie făcut iar standardele de performanţă înseamnă cât şi cum trebuie făcut.Managementul resurselor umane . 2. chiar dacă nivelul pregătirii profesionale este acelaşi. Performanţele salariaţilor variază în raport cu dimensiunea activităţilor şi cu gradul lor de complexitate. pe baza criteriilor legate direct de post. este necesar ca formularea criteriilor de evaluare să fie adecvată fiecărui salariat.

tehnicile scalelor de evaluare pot fi utile. timp şi mod. dintr-un set de factori sau de caracteristici specifice unei anumite profesii sau unui anumit post. Acest tip de evaluare se aplicã în cadrul organizaţiei alese a fi analizatã. pot include multiple aspecte ale performanţei şi permit compararea performanţelor salariaţilor care ocupă posturi echivalente. ulterior.2 Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor 1. Bucureşti. Scalele respective reprezintă nivelurile specifice performanţei. Prin evaluare se constată o stare de fapt caracterizată prin loc. dacă sunt concrete şi dacă operează cu indicatori măsurabili. – Managementul resurselor umane.nevoile sale în procesele de muncă. CapII. 2004 . ediţia a IV-a.Avem urmatoarele sacale de evaluare: Scalele de evaluare grafice sunt uşor de elaborat şi de folosit. într-o poziţie superioară. finalitatea Page | 14 evaluării este clasificarea salariatului ceea ce atrage după sine recompense. organizaţia are mijloacele de a-l ajuta pe individ să se plaseze. administrarea de măsuri disciplinare. promovări.specializări. Scalele de evaluare axate pe comportament sunt mijloace de evaluare continuă în care punctele de clasificare sunt posibile exemple de comportament legate de un anumit post. Scalele de evaluare cu paşi multipli prezintă o imagine analitică a tuturor aspectelor evaluate. Starea constatată la un moment dat va fi cu siguranţă alta decât cea înregistrată anterior. datorită dinamicii organizaţiei. o descriere succintă a calităţilor constatate. Principiul metodei constă în evaluarea separată a fiecărui salariat. Editura Economică.Metoda scalelor de evaluare Scalele de evaluare11 sunt cele mai vechi mijloace pentru evaluarea performanţelor. în raport cu fiecare caracteristică profesională şi cu fiecare factor de performanţă. de regulă nou. precum şi a nivelului de performanţă atins. care sunt rezultatele şi care sunt căile care pot conduce la realizări superioare. Ca urmare. pentru fiecare între dimensiunile caracteristice locului de muncă sau profesiei. Scala standard permite evidenţierea gradului în care există o corespondenţă între anumite afirmaţii/calificative/dexterităţi/obiective şi performanţele angajatului Scala pe puncte este o listă de evaluare caracterizată prin atribute care pot caracteriza o persoană. a mediului exterior şi datorită transformării individului însuşi. clasificarea nefavorabilă nu trebuie să conducă la demotivare. 11 Manolescu A.

acest aspect trebuie bine stăpânit pentru a nu conduce la apariţia tensiunilor sau conflictelor interne. Compararea prin distribuire forţată porneşte de la premisa că pot fi identificaţi salariaţii corespunzători diferitelor niveluri de performanţă 3. mai ales. de la cel mai competitiv până la cel mai puţin competitiv. de la cel mai bun până la cel mai slab. Aceste tehnici au în Page | 15 vedere identificarea performanţei fiecărui angajat în raport cu ceilalţi angajaţi. acesta nu poate interveni în relatarea faptelor şi a fenomenelor prezentate. Performanţele şi comportamentul salariatului sunt comparate cu cerinţele înscrise în lista respectivă. disfuncţionalităţilor şi altor aspecte care au legătură cu procesul muncii. numai în ceea ce priveşte structura materialului. managerii diferitelor compartimente înregistrează permanent toate aspectele.Bucuresti . 5. pentru realizarea unei competiţii loiale între colegii de serviciu.2. evenimentele sau elementele favorabile şi nefavorabile. Editura Economica. Evaluatorul trebuie să aibă capacitatea de a surprinde atât aspectele care se referă la performanţa însăşi cât şi cele referitoare le 12 Pasa Florin. compararea pe perechi şi compararea prin distribuire forţată. Compararea pe perechi este potrivită atunci când persoanele evaluate în dublet ocupă posturi identice sau echivalente. Scopul este identificarea celui mai performant salariat dintre cei doi supuşi evaluării. nu atât în vederea ierarhizării acestora cât. Tehnica incidentelor critice Prin tehnica incidentelor critice. neîmplinirilor. pe baza unui anumit criteriu. Compararea simplă constă în ierarhizarea indivizilor întregului grup în sens descrescător. 4. pozitive şi negative care privesc procesele de muncă. Salariatul poate beneficia de asistenţa şefului direct. atitudinile comportamentale care reprezintă excepţii (incidente critice) faţă de evenimentele de rutină care caracterizează activitatea unui salariat. Metoda listelor de verificare sau control Metoda constă în realizarea unui set de caracteristici sau de cerinţe comportamentale care revin titularului postului. Eseul scris Metoda constă în elaborarea de către titularul postului a prezentării în scris a realizărilor.Cresterea competentei angajatilor. Metode comparative12 Metodele comparative de evaluare a performanţei sunt: compararea simplă sau ierarhizarea.

producţia realizatã.  Sarcini/lucrãri/proiecte/. de dezvoltare şi procedurale . eventual. Obiectivele se exprimã sub formã de:  Obiective sau ţinte plan. 6. Testele de aptitudini de personalitate sau de performanta Structura testelor este adecvată diferitelor meserii. pe de altă parte. reducerea costurilor.de finalizat pânã la o datã specificatã.Obiectivele sau telurile definesc lucrurile pe care trebuie sã le realizeze de-a lungul unei perioade de timp organizaţiile. 7. acesta are datoria să facă pregătirea prealabilă a persoanelor evaluate şi să aplice cu rigurozitate mijloacele de prelucrare a informaţiilor obţinute. Cap II. să confirme informaţiile prezentate în eseu. succesiunea normală fiind: productivitate – evaluarea performanţei – recompensă. care să completeze şi. pentru a se realiza rezulatele definite. Analiza unui domeniu de activitate Metoda constă în crearea unei echipe formate din specialiştii departamentului de resurse umane şi din specialiştii compartimentului sau domenului care urmează a fi evaluat integral. Evaluarea cu ajutorul testelor nu poate fi realizată decât de către personal strict specializat. Evaluarea finală trebuie să fie făcută şi pe baza altor tehnici. Acest grup formulează structuri de interviuri (documente scrise) pe care trebuie să le completeze toţi salariaţii compartimentului (domeniului) vizat. fiind produsul anumitor firme. .3 Obiectivele evaluãrii performanţelor Page | 16 Obiectivele evaluãrii performanţelor descriu ceva ce trebuie realizat. volumul vânzãrilor. Un alt punct de vedere susţine clasificarea obiectivelor procesului de evaluare în obiective organizaţionale. Sistemul de evaluare asigură legătura dintre recompensa pe care un salariat speră să o primească şi productivitatea pe care o realizează. departamentele şi angajaţii individual.rezultate cuantificabile care urmeazã a fi realizate şi care pot fi mãsurate în termeni cum ar fi: rentabilitatea capitalului angajat.un punct spre care sã se tindã. profesii sau locuri de muncă. conţinutul acestora nu este public.problemele manageriale. psihologice.

evaluarea respectivă trebuie să aibă la bază performanţa efectivă şi să constituie o parte componentă a sistemului de recompense. practica managerială dovedeşte că evaluarea performanţei prezintă o nuanţă de indulgenţă mai accentuată. care se referã la ceea Page | 17 ce ar trebui sã facã angajatul pentru a-şi perfecţiona bagajul de cunoştinţe şi aptitudini. alte obiective pot fi relevante pentru comportamentul individual şi organizaţional. referindu-se la rezultatele care trebuie obţinute sau la contribuţiile care trebuie aduse la atingerea ţelurilor organizaţiei sau echipei. în timp ce. în cele din urmă. în timp ce unele obiective ale evaluării performanţei sunt deosebit de importante pentru unele decizii de personal. De asemenea. pentru a-şi spori potenţialul şi a-şi îmbunãtãţi performanţa în domeniile specificate. Tot în cazul promovărilor sau al altor obiective administrative. Bucureşti. o condiţionare reciprocă. ediţia a IV-a. De exemplu. – Managementul resurselor umane. evaluarea performanţei păstrează cerinţa de obiectivitate relative constantă. Obiectivele evaluării performanţelor: · · · · · Îmbunătăţirea performanţelor Planificarea resurselor umane Salarizare Promovare Perfecţionare Importanţa acordată diferitelor obiective. între obiectivele organizaţionale ale evaluării performanţei şi cele individuale există. pentru situaţiile de cercetare. luând forma obiectivelor de dezvolare sau învatare. Dacă evaluarea performanţei este folosită pentru stimularea dezvoltării personalului ca resursă. De fapt. dar pot sã fie şi personale. dacă obiectivul principal al evaluării performanţei îl constituie recompensele.Obiectivele13 pot fi legate de activitatea de muncã. Dacă obiectivul principal al evaluării performanţei îl constituie o posibilă promovare. Editura Economică. 13 Manolescu A. trebuie menţionat faptul că aceasta depinde de perspectiva din care sunt formulate sau apreciate. evaluarea va urmări obţinerea unor date şi informaţii adecvate. este necesară o evaluare diferită care să aibă în vedere performanţa potenţială într-un post. 2004 .

Într-un astfel de rol. Cap. Acest obiectiv situează superiorul ierarhic în rolul de susţinător care. de asemenea. creşte. definirea cât mai precisă a obiectivelor evaluării performanţei şi înţelegerea gradului de complexitate sau a nivelului de dificultate al acestora prezintă o importanţă deosebită. iar realizarea lor pe o bază cât mai legală protejează atât organizaţia. III Relaţia motivare – performanţã . încrederea subalternilor în competenţa şi obiectivitatea superiorilor ierarhici. Page | 18 De asemenea. îi poate ajuta sau îndruma pentru identificarea celor mai adecvate modalităţi de realizare a performanţelor.Prin urmare. precum şi în determinarea obiectivelor carierei sau a nevoilor de pregătire. evaluarea performanţei poate fi folosită în mai multe moduri pentru încurajarea sau stimularea dezvoltării angajatului. cât şi pe angajaţii săi. având posibilitatea de a evidenţia punctele forte şi punctele slabe ale subordonaţilor. având un rol important în consolidarea şi îmbunătăţirea performanţei.

Întrucât atât factorii interni. de asemenea. alţi factori pot fi de provenienţã externã. afirmă că motivaţia poate fi sporită prin acordarea unei mai mari responsabilităţi muncitorilor. Managerii afirmă adesea că angajatii pot fi motivaţi de un salariu mai mare. nu numai fiinca oamenii au nevoie de bani ci si pentru ca servesc drept mijloc extreme de palpabil de recunoastere. Prima afirmaţie consideră că motivaţia este o 14 Armstrong M. are probleme acasã.pg 220 .14În schimb. De exemplu. resursele disponibile. Îndeplinirea cu succes a acestor obiective generale este rezultatul acţiunii unei serii de factori.Editura Codecs. Abilitatea angajatului. specialişti ai comportamentului uman. la fel cum trebuie ţinut cont de tipul de suport şi de coordonare pe care îl oferã managerul . Existã. Bani pot sa asigure o motivatie pozitiva daca circumstantele sunt adevcate. însã. Amândouă aceste opinii sunt adevărate şi ele reprezintă extremele între care se întind factorii de stimulare ai motivării. scãderea performanţei poate fi generatã de faptul cã angajatul respectiv nu este într-o stare bunã. Pentru manager este important sã observe cã unii din aceşti factori ce rezultã în procesul de îndeplinire a scopului sunt factori interni. cât şi cei externi interacţioneazã în îndeplinirea scopului. motivarea şi performanţa sunt douã concepte distincte. reacţia managerialã este o încercare de a creşte motivarea angajatului şi a-i arãta cã poate sã-l sprijine în îmbunãtãţirea performanţelor. de fapt. un manager poate observa o scãdere a nivelului performanţei şi. calitate şi costuri scãzute. Existã şi factori care interacţioneazã cu motivarea ce ar trebui sã conducã la îndeplinirea unor obiective de performanţã. condiţiile de muncã. zile de lucru mai scurte şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. o parte ce ţine de caracteristicile şi temperamentul angajaţilor. timpul şi angajarea efectivã a oamenilor. Managerii sunt primii interesaţi ca angajaţii lor sã atingã obiective profesionale. În fapt. sã reacţioneze printr-o creştere procentualã a recompensei financiare pe unitatea de produs. Aceasta se rezumã Page | 19 în rezultate concrete. un factor ce depinde de abilitãţile intrinseci ale angajaţilor. activitãţile exterioare muncii. între care se pot enumera: efortul depus. în consecinţã.Manual de practica. La fel. crede cã managerul nu are încredere în el şi se simte mai supravegheat decât de obicei. oamenii de ştiinţă. pentru manager este important sã nu tragã imediat concluzii incorecte sau incomplete privind motivarea. Managementul resurselor umane.Din punct de vedere teoretic. stilul managerial reprezintã factori importanţi ce trebuie luaţi în consideraţie atunci când se încearcã identificarea şi diagnosticarea unei probleme de motivare. În mod obişnuit.

iar minimizarea acestuia o cerinţã esenţialã a menţinerii şi chiar a creşterii competitivitãţii. rezultate importante pentru intreprindere. pe de o parte. Mãrimea salariului se stabileşte prin negociere individualã sau respectiv şi colectivã între angajator şi angajat sau reprezentaţii acestuia. complexitatea şi răspunderea lucrătorilor ce revin postului în care este încadrat salariatul. munca prestată în condiţii grele. susţinerea presupune realizarea unei strânse legãturi între rezultatele muncii pe de o parte şi plata acesteia pe de altã parte. Salariul de bază este partea principală a salariului total. aceasta înseamnã cã urmareşte sporirea caracterului incitativ al salariului. formele de salarizare. loialitate şi stabilitate în muncă. capacitãţii concurenţiale şi a viabilitãţii intreprinderii pe piaţã.1 Performanţa şi pârghia salarialã Salariul reprezintã preţul muncii. iar reacţia acestuia va fi de a încerca sã maximizeze salariul nu numai pentru a obţine un minim de subzistenţã ci de a obţine o remunerare cât mai mare. suma precizată se acordă efectiv salariatului în anumite condiţii stabilite (timpul efectiv lucrat şi rezultatele obţinute în raport cu standardale de performanţă). este principalul mijloc de existenţã a sa şi a familiei sale. Page | 20 Cap III. pentru angajat. Salariul reprezintã contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncã. experienţă. abilităţile şi rezultatele persoanelor. Prin politica salarialã organizaţia se angajeazã în dezvoltarea unui sistem de salarizare vizând performanţa în muncã. salariul reprezintã venit.funcţie ce depinde de remunerarea materială. şi politica salarială a firmei. pentru întreprinzãtor salariul constituie cel mai important element al costurilor de producţie. Adaosurile şi sporurile la salariu constituie partea variabilă a salariului şi se acordă numai pentru: perfomanţe deosebite ale salariatului. . El se stabileste pentru fiecare salariat în funcţie de pregătire. importanţă. pe de altă parte.. Pentru posesorul de capital. orele de muncă şi condiţiile de muncă. Pentru posesorul de fortã de muncã. în timp ce a doua afirmaţie consideră motivaţia ca fiind dependentă de autonomia şi responsabilitatea acordată angajaţilor.

inclusiv candidatului. Salariul efectiv se compune din două părţi principale: a) salariul de bază calculat după timpul lucrat ca minim garantat.pg 536 . managerii au crezut că în general un muncitor multumit de remuneraţia primită pentru munca sa este şi un bun muncitor. performanţele înalte ar veni imediat. Salarizarea în acord direct (pe bucată) . şi care se adaugă salariului de bază .  15 Salariile de început ar trebui să realizeze un echilibru acceptabil între realitatea locului de pe piaţă şi plăţile către salariaţi. (plăteşte ceea ce Valoarea relativă a contribuţiei unui salariat în organizaţie trebuie să fie reflectată prin nivelul total de recompensare a salariatului. Principiile de salarizare abordate din perspectivă managerială:  consideră a fi cinstit)  mult). Pentru mult timp. Managementul resurselor umane. iar cel efectiv se obţine înmulţind Page | 21 numărul orelor lucrate într-o lună cu salariul orar.  O performanţă bună ar trebui rasplatită printr-o sumă semnificativă.salariul tarifar15 se stabileste pe ora. (în regie). Salarizarea combinată (cu prime) încearcă să combine avantajele formelor anterior prezentate. înmulţind salariul stabilit pentru unitatea de produs cu volumul producţiei. dacă managementul ar menţine toţi salariaţii fericiţi. Cu alte cuvinte.Manual de practica.Salarizarea după timpul lucrat. raportată clar la performanţa respectivă şi diferenţiată clar de plată normală. Salarizarea pe colective de lucratori (echipe) este o formă de acord aplicată la volumul total al rezultatelor unei echipe.Forme de salarizare reprezintă modalităţi de evaluare şi de determinare a muncii salariaţiilor şi a rezultatelor acestora precum şi a salariului ce li se cuvine.Editura Codecs. b) o remunerare variabilă a randamentului sau performanţelor.salariul efectiv se calculează în funcţie de rezultatele obţinute.Acest tip de remunerare este aplicat și angajaților din organizația RBS. cu atat caştigi mai Armstrong M. (cu cat faci mai bine. Promovarea şi creşterea salariului să decurgă simultan.

16 Armstrong M. subordonaţilor.2 Provocarea performanţelor Performanta se defineste adesea doar sub aspectul rezultatului realizat in activitateindeplinirea unor obiective cuantivicate.  Nu trebuie neglijate structuri organizaţionale diferite. cu diferenţe Diferenţierea în tratamentul salariaţilor trebuie să fie bazată pe Nu există o soluţie a primelor într-un sistem de compensaţie bine puse Plata şi beneficiile trebuie administrate ca un sistem unic cu maximă specifice în relaţiile de plată a salariaţilor. ci si felul cum le realizeaza. Nevoile de dezvoltare ale angajaţilor ar trebui de asemenea avute în vedere în stabilirea obiectivelor acestui sistem de management al performanţei.Dar performanta inseamna nu doar rezultatele obtinute de oameni. Managerii ar trebui să discute aceste standarde de comportament cu angajaţii. . în timp ce multe dintre ele continuă practicile de diferenţiere a salariaţilor între angajaţii ce au contribuţii egale în cadrul organizaţiei. clienţilor şi terţilor.  Page | 22 salariale şi trebuie să includă . Judecăţile asupra performanţelor individului trebuie să includă părerile Discuţiile despre perfomanţă trebuie ţinute înaintea oricărei acţiuni managerului . Obiectivele de dezvoltare vizeazã fie îmbunãtãţirea performanţei pe poziţia ocupatã de angajat. 2003.  necesităţile funcţionale ale activităţii.. Este important pentru manageri să se asigure că aceştia înţeleg cum relaţioneazã aceste standarde cu poziţia pe care fiecare o ocupã în organizaţie.  la punct.16 Un management al performanţei eficient de susţine standarde de comportament care descriu ce se asteaptă de la angajaţi în zonele de competenţă cheie. Bucureşti. fie promovarea sa.Managementul resurselor umane. Editura Codecs . Manual de practică.  posibilitate de negociere cu salariaţii. întotdeauna o explicaţie despre cum plăţile sunt corelate cu performanţă angajatului.pg 417 . Cap III. Sunt numeroase firme care afirmă că susţin sau promovează sisteme de salarizare ce au în vedere performanţa.

angajaţii trebuie să simtă că sunt capabili să le atingă. Este important ca managerii să-şi exprime dorinţa de a le acorda sprijin angajaţilor în atingerea acestor obiective. este important ca angajaţii să participe la procesul de stabilire a obiectivelor. prin acordarea resurselor necesare. obiectivele organizaţiei trebuie sã fie traduse Page | 23 într-un limbaj usor de inţeles pentru toate nivelurile organizaţiei. atunci cand performanţa nu este cea aşteptată se întamplă ca managerii să evite să ofere feedback pentru că nu stiu cum să-l comunice în mod constructiv şi să minimalizeze reacţia de respingere a acestuia de către angajat. Specialiştii au susţinut adeseori că dedicarea angajaţilor este esentială în atingerea obiectivelor companiei. Nu trebuie să uităm că există două părţi implicate în feedback: emiţătorul şi receptorul. majoritatea oamenilor simt că cel mai des întalnit tip de feedback pe care îl primeşte este cel critic. Pentru a fi uşor întelese. trebuie să existe un proces de comunicare în două sensuri şi o asumare a responsabilităţii. acest lucru nu se întampla în cele mai multe organizaţii pentru că mulţi manageri nu au aptitudinile necesare oferirii unui feedback constructiv. să le accepte şi să fie motivati pentru a le internaliza. fiind împãrtaşite la nivel de unitate. Obiectivele trebuie să definească rezultatele finale. Astfel. înteleagă şi să înveţe cum să gestioneze dinamica feedback-ului. legat de atingerea obiectivelor zilnice. Ambele trebuie să stie. Oferirea şi primirea de feedback reprezintă forme de comunicare pe care le experimentăm zi de zi în activitatea profesională. Pentru ca acesta să fie constructiv. dar să fie accesibile pentru a motiva spre performanţă. specifice fiecarei poziţii. ghidarea şi îndepărtarea obstacolelor. Ele trebuie să aibă un anumit grad de dificultate. In timpul parcurgerii procesului de evaluare şi management al performanţei trebuie să se asigure feedback ori de cate ori se observă o performanţă excepţionala sau una negativă.Din nefericire. Din pacate. In mod frecvent.In unele situaţii este dificil de observat interdependenţa între obiectivele strategice pe termen lung ale organizaţiei şi cele imediate şi ceea ce înseamnă obiectivele pe care fiecare individ le are de atins în activitatea curentã. In momentul în care există nevoia oferirii sau primirii unui feedback. adică trebuie traşate în obiective clare. majoritatea oamenilor percep această experienţă ca pe una negativă şi inconfortabilă. atat a managerilor. dar şi feedback periodic. echipa şi individ. cat şi a angajaţilor .

faţă de cele comunicate. competenţele ar trebui definite în termeni de comportamente şi asteptări absolut necesare în desfăşurarea activităţii profesionale. complexitate şi dificultate ce caracterizează poziţiile în cadrul organizaţiei. sub forma unor obiective specifice fiecărei zone de competenţă. In cadrul desfăsurării procesului de evaluare a performanţei. Comunicarea în procesul de atingere a obiectivelor are un rol vital în obţinerea unui sistem eficient de management al performantei. Definirea acestor comportamente asigură o bază solidă pentru diferenţierea între angajaţii cu performanţe mai mult sau mai puţin eficiente. definite pentru a reflecta niveluri diferite de responsabilitate. cu diferite scale de valori. Daca într-o organizaţie am folosi o scală care măsoară dacă un angajat „se ridică la . Aceste modele sunt utile pentru că ele comunică obiective importante pentru organizaţie şi asigură o bază comună pentru dezvoltarea sistemelor integrate de resurse umane precum: training. promovare. Competenţele ar trebui. crescandu-se astfel gradul de transparenţă şi corectitudine a sistemului de evaluare. feedback-ul informal oferit în Page | 24 activitatea zilnică s-a dovedit mult mai eficient decat cel oferit la distanţă mare de timp dupa desfăşurarea activităţii. Folosirea acestui set de standarde aplicate pentru evaluarea activităţii pe toate poziţiile organizaţiei trebuie facută prin explicarea pentru fiecare nivel. management al performantei . Este important ca angajaţii să perceapă acest sistem de management al performanţei drept unul corect. Este de la sine înţeles că folosirea unor standarde de performanţă este un instrument eficient pentru că fără acestea ar fi dificil să calibrăm evaluările făcute de diferiţi manageri. In atingerea obiectivelor procesului de management al performanţei. de asemenea. Avantajele definirii acestor competenţe în termeni de standarde de comportament performant sunt: acela de a-i ajuta pe angajaţi să înteleagă ce se asteaptă de la ei si de a asigură standarde generale pe care managerii le pot aplica în evaluarea angajaţilor.

multe organizaţii au mutat evaluarea rezultatelor propriu-zise în colectarea informaţiilor asupra realizărilor angajaţilor şi impactului acestora asupra organizaţiei. Fiind imposibil de realizat un algoritm de măsurare usor de folosit aplicabil unei game largi de poziţii. recomandările narative sunt mai folositoare decat primirea unor scoruri numerice ale evaluării performanţei. Multi manageri se grăbesc să propună programe de training formale pentru a îmbunatăţi competentele angajaţilor. Managerii şi angajaţii ajung frecvent la concluzia că dintr-o evaluare general trebuie să facă parte competentele. In timp ce identificarea nevoilor de dezvoltare poate fi simplă. Cap. IV. Din cauza dificultăţilor inerente apărute în colectarea unor valori obiective ale performanţei. fapt ce va conduce la incorectitudinea măsurării performanţei. a şti cum să te adresezi acestor nevoi în mod eficient nu este întotdeauna atat de usor. importante nu sunt doar programele de perfecţionare a competenţelor profesionale. Din perspectivă de dezvoltare a unui angajat. fără să realizeze însa că multe din competenţele ce pot fi învăţate în cadrul acestor programe pot fi asimilate chiar în timpul desfăşurării activităţii zilnice.IV Particularitãţi ale sistemului bancar privind relaţia motivare – performanţã CAP. un asemenea proces de evaluare trebuie să fie însoţit de programe de training specifice nevoilor de dezvoltare identificate. în mod inevitabil unii manageri vor interpreta subiectiv acest nivel. Folosirea acestor standarde de performanţă este considerată cea mai bună metodă folosită în Page | 25 implementarea unui sistem eficient de management al performantei.asteptări" fără să se precizeze care sunt exact aceste aşteptări. cu instrumente specifice managementului de performanţă. Pentru ca sistemul de management al performantei să fie eficient .1 Prezentarea organizaţiei şi metodologia cercetãrii relaţiei motivareperformanţã . Recomandările narative pot fi bogate şi pot deveni surse folositoare de feedback pentru ca tind să ofere exemple de comportament care ajută angajaţii să înteleagă ce urmareşte procesul de evaluare. ci încrederea în beneficiul adus în plan individual prin implementarea corectă a acestuia. Pentru obţinerea efectului dorit.

decizia venind ca urmare a preluării afacerilor din România ale băncii olandeze de către grupul financiar britanic în octombrie 200718. În schema de mai jos este prezentată structura RBS(The Royal Bank of Scotland).ro/corporates/docs/country/romania/about_us_ro. RBS(The Royal Bank of Scotland) 17 ABN AMRO Romania se rebranduieste in RBS Bank. ABN Amro România şi-a schimbat denumirea în Royal Bank of Scotland. la atingerea cărora lucrează dar. Astfel.rbsbank. http://www. creează împreună cu celelalte departamente o reţea interdependentă. http://www. atât viaţa internă a băncii cât şi relaţiile sale cu exteriorul se bazează într-o egală măsură pe rezultatele aduse de fiecare departament în parte.jsp 19 Surse interne RBS .19 Fiecare departament îşi are obiectivele sale specifice.ziare.com/ABN_AMRO_Romania_se_rebranduieste_in_RBS_Bank-420133. cât şi de cooperarea şi comunicarea continuă dintre acestea.html 18 RBS – “Despre noi”. Din 15 octomobrie 2008. în special cele cu potenţial de export şi Page | 26 dezvoltare17. a conducerii şi legăturilor dintre departamente. companii internaţionale care derulează afaceri în România. precum şi companii de pe piaţa locală. în acelaşi timp. care formeaă pilonul de susţinere al întregii bănci.ABN AMRO România şi-a început operaţiunile în 1995 şi are un istoric impresionant în ceea ce priveşte relaţiile de afaceri cu corporaţii multinaţionale.

atât din punct de vedere financiar cât şi al pregătirii de care beneficiază. Potrivit site-ului RBS România20. Comunicarea pe verticală este una bine stabilită. În ceea ce priveşte aceastã lucrare : îşi propune să studieze legătura pozitivă sau negativă dintre motivare şi performanţă din perspectiva: . aceştia fiind încurajaţi să îşi exprime punctual de vedere şi să contrinue la dezvoltarea băncii. Profilul fiecărui angajat corespunde cu fişa de post a jobului său. disponibil la http://www. îşi doresc şi obţin performanţa în ceea ce îşi propun şi au un grad de motivare ridicat prin faptul că banca vine în sprijinul lor cu oportunităţi specifice de dezvoltare şi prin reacţia la feedback-ul oferit de către aceştia.cariereonline. . fiecare angajat avâd o imagine clară asupra Page | 27 modului de comunicare între şef şi subaltern. prezintă periodic rezultatele activităţii RBS unui consiliu administrativ.investigarea relaţiei motivare din prisma diferitelor sale forme şi performanţa angajaţilor ca obiectiv al procesului managerial.măsurile concrete care pot duce la creşterea motivaţiei şi performanţelor angajatului. împreună cu board-ul de conducere.php/articles/Peter_Weiss . .importanţa caracteristicilor individului cu rol în obţinerea motivaţiei si performanţei. candidatul este testat pentru a se asigura faptul că va putea îndeplini sarcinile de serviciu şi. „Make it happen”. Astfel. angajatul împreună cu managerul său direct.ro/index. Angajaţii RBS Bank au obiective ce sunt în concordanţă cu sloganul băncii. se vor pune de acord asupra numărului şi dificultăţii obiectivelor pe care le are de îndeplinit21. reţeaua RBS(The Royal Bank of Scotland) cuprinde 27 de birouri în 15 oraşe. care. aceştia au ambiţia de a reuşi. format din vicepreşedinţi. În vârful scării ierarhice se află directorul general. periodic în timpul activităţii sale. In orasul Iasi se regaesec doua locatii :Sucursala RBS(The Royal Bank of Scotland) si forţa de vânzãri fiecare cu cate 20 de angajaţi. Conducerea băncii îşi sprijină angajaţii în efortul de a performa.promovează şi iniţiativa venită din partea angajaţilor. în acelaşi timp cu propria dezvoltare profesională. apoi. fiecare deprtament şi subdepartament reportând unui superior. putem spune că gradul de potrivire între obiectivele RBS(The Royal Bank of Scotland) şi cele ale persoanelor care lucrează în cadrul băncii este unul foarte ridicat. Înainte de angajare.rbsbank.ro Interviu din revista Cariere. Având în vedere faptul că unul din obiectivele organizaţiei este însuşi creşterea şi sprijinirea angajaţilor săi. numarul 130. 20 21 http://www. .conceperea de noi ipoteze de cercetare care au în rolul de a scoate în evidenţă a relaţiei de convergenţă sau divergenţă dintre motivare şi performanţă. fiind atentă mereu la feedback-ul primit din partea lor.

Performanţa angajaţilor ca obiectiv al procesului managerial. salariul. Am ales metoda anchetei pe bază de chestionar pentru determinarea motivaţiei întrucât ne permite cel mai usor să ajungem la motivele satisfacţiei individului. munca monotonă/activă. 3. vechime.Motivaţia şi formele sale: munca . disponibilitatea echităţii renumerării. SLA(Senior Loan Advisor). RM(Relationship Manager). promovările.de măsuri care să ducă la o mai mare motivare şi o mai bună performaţă a angajaţilor tinând seama de specificul muncii lor: munca rutinieră/nonrutinieră. Se presupune că existã o corelaţie directă şi pozitivă între motivarea în munca a angajatului şi performantele sale. 2. ASM(Area Sales Manager)/BM(Branch Manager).Se presupune că există o corelaţie pozitivă între condiţiile de lucru (mediul profesional de lucru) şi cresterea performanţei totale a angajaţilor. chiar din punctul său de vedere. 3. nivelul de pregătire. 2. Pentru efectuarea acestui studiu au fost luaţi în considerare 40 de subiecţi angajaţi ai băncii RBS din Iaşi (atât forţa de vânzări directe cât şi angajaţii din sucursală ). munca intelectuală/nonintelectuală.Apare o corelaţie directa între promovare ca formã a motivaţiei şi performanţă totală a angajaţilor. Page | 28 Ipotezele avute în vedere în această lucrare sunt: 1. funcţia ocupată: manager sau subordonat nivelul de pregătire: evaluat ţinând seama de funcţia ocupată: DSE.Variabile ca: varstă. munca creativă. Subiecţii au fost selecţionaţi după urmatoarele criterii: vechimea în organizaţie care nu trebuie să fie mai mică de 3 luni întrucât ar duce la invalidarea unui alt criteriu: funcţia ocupată (evaluarea acesteia se face după două luni de la momentul angajării). - . condiţiile de lucru. Pentru realizarea studiului fost utilizate metoda anchetei pe bază de chestionar care vizează motivaţia şi metoda scărilor (grilelor) de clasificare grafică pentru evaluarea performanţelor. Am realizat un chestionar care are în vedere formele motivaţiei care ne-au interesat: renumerarea salarială: mărimea renumerării.. 4. Variabilele urmãrite : 1.Se consideră că există o corelaţie pozitivă între nivelul renumerãrii salarilale şi nivelul de performanţă a rezultatelor.

angajaţii urmând a fi plasaţi pe un anumit nivel al grilei în funcţie de diferite criterii specifice. Dacã evaluarea se face de cãtre un grup de sefi ierarhici (ASM şi Branch Manager). creativitate.(Anexa 3. siguranţã. Page | 29 munca . Aceasta constã în folosirea scãrilor. Soluţionarea problemelor: recunoaştere. Relaţiile cu oamenii: cu subordonaţii. judecatã. Anexa 4). Un volum mai mare de informaţii se poate depista mai usor angajaţi potriviţi pentru promovare sau pentru ocuparea noilor posturi. cu alte persoane din firmã. cu persoane din exterior. costuri. alese de cei care efectueazã evaluarea. 2. De aceea managerul ţine acorduri de performanţã şi rapoarte zilnice în care înregistreazã fapte şi atitudini relevante despre subordonaţi. organizare. 4.al sucursalei RBS) şi are la bazã raţionamentul cã sunt persoanele cele mai autorizate sã evalueze în mod realist şi obiectiv performanţele subordonaţilor. înrudite. Evaluarea a fost realizatã de cãtre manager (ASM. . creşte şansa ca aprecierea sã fie mai completã. Rezultate: operaţiuni. Modul de administrare: planificare.condiţiile (mediul) de muncă: mediul de lucru profesionist care permite dezvoltarea profesională a individului. (Anexa 1).2 Cerectare a corelaţiei motivare – performanţã în cadrul sistemului bancar: prezentarea şi prelucrarea rezultatelor . Cunostinţe: de bazã. Modelul utilizat (Anexa 2) pentru evaluare este îmarţit în cinci pãrţi fiecare subdivizându-se în alte pãrţi: 1. În ceea ce priveste metoda de evaluarea a performanţelor s-a ales metoda scãrilor de evaluare graficã. În acest chestionar s-a folosit o scală de raspuns adaptată fiecărui tip de întrebare în care angajaţii trebuie să ia în considerare răspunsul care consideră că-i reprezintă din punctul de vedere al nivelului lor de motivaţie. cantitatea de informaţii fiind mai mare. execuţie. acesta constituind un avantaj al obiectivităţii datelor recoltate. spiritul practic.cel al echipei de vânzãri şi Branch Manager. La evaluare este foarte importantã judecata managerului care trebuie sã fie obiectivã şi bazatã pe performaţele reale ale angajaţilor. 3. comunicare. 5. analizã.- promovarea: posibilitatea şi disponibilitatea de promovare. Cap IV.

1 Q: Credeti ca nivelul remunerarii dv fata de nivelul remunerarii din organizatii comparabile este unul: Nici un raspuns/Nu M ai ridicat stiu Mult mai redus 5% 8% 15% Comparabil egal 18% Mai redus 54% Q: Criteriile de evaluare profesionala si de stabilire a salariului va sunt: Foarte neclare 18% Foarte clare 8% Figura IV. dovedindu-se cã existã chiar o corelaţie pozitivã între salariu şi criteriile de stabilire a acestuia. Acest fapt putând atrage dupã sine şi un nivel scãzut al motivaţiei determinatã de salariu. 2 Destul de clare 25% Destul de neclare 23% Asa si asa 27% . nivelul pregãtirii profesionale (master.2) Figura IV. S-a luat în considerare şi existenţa acestor variabile întrucât în ceea ce priveşte criteriile de evaluare profesionalã şi de stabilire a salariului nu sunt foarte clare pentru angajaţi. importanţa postului ocupat.Conform primei ipoteze unde s-a presupus cã existã o relaţie pozitivã între nivelul renumerãrii salariale şi nivelul de performanţã a rezultatelor a fost infirmatã.FiguraIV.(Figura IV.1. spre exemplu : vechimea în muncã. Fapt ce se datoreazã Page | 30 realizãrii nivelului salarial al angajaţilor sunt luate în considerare şi alte variabile. institut).facultate.

Aceste implicaţii se refera la scãderea fluctuaţiei de personal care se creeazã datoritã salariilor mai mici. În ceea ce priveşte ipoteza a doua care spune cã apreciem a exista o relaţie directã între promovare ca formã a motivaţiei şi performanţa totalã a angajaţilor ea este confirmatã. Raspunsul a fãcut referire la variabile pe care le-am intuit a fi implicate în criteriile de acordare a salariului (vechime.Page | 31 Se poate spune cã cerinţa unor salarii mai mari este conformã cu realitatea având în vedere peformanţele de nivel ridicat al angajaţilor. Fapt ce se datoreazã criteriilor de promovare care sunt bine stabilite la nivelul organizaţiei: acumularea de noi cunostinţe specifice domeniului bancar în care sunt antrenaţi. o mai mare siguranţã a locului de muncã. schimbarea statutului social. mai ales în condiţiile în care . siguranţa şi operaţini. nivel de pregãtire). funcţie. eficacitate în îndeplinirea muncii şi cultivarea responsabilitãţilor. în condiţiile în care performanaţele sunt foarte ridicate. În ceea ce priveste legãtura dintre posibilitãţile de promovare şi nivelul de cunostinţe. cultivarea propriilor abilitãţi şi compeţente profesionale. Posibilitãţile multiple de promovare profesionalã este una din cauzele motivatoare ale creşterii performanţelor întrucat atrage dupa sine creşterea nivelului salarial. dorinţa de cunoastere. Şi totuşi de ce deşi cu un nivel de performanţã atât de ridicat salariile angajaţilor nu sunt pe mãsura asteptãrilor lor? Ca sã clarificãm aceastã întrebare am purtat o discuţie atât cu Area Sales Manager-ul cât şi cu Branch Manager-ul bãncii accentuând şi implicaţiile pe care le are acordarea unui salariu mai bun. ca dimensiune a performanţei totale se poate constata cã 42. Astfel cã deşi angajaţii au un salariu scãzut sunt motivaţi sã-şi creascã performanţele din prisma altor motive decât cel al salariului: obţinerea de experienţã.9% dintre cei chestionati cu calificativul .media de varstã a celor luaţi în considerare este de aproximativ 25 ani. cunoaşterea de limbi strãine la un nivel ridicat. Aceasta se bazeazã pe corelaţia pozitivã între dimensiunile care constuie rezultatele performanţei: eficienţa şi controlul costurilor şi operaţiuni costuri şi siguranţã în îndeplinirea responsabilitãţilor.

Acest lucru se datoreazã şi faptului cã individul îşi cunoaşte singur propriile limite şi posibilitãţi.9% din cei evaluaţi cu calificativul foarte bine doresc sã se orienteze singuri cãtre o anumitã poziţie în cadrul firmei. dintre cei chestionati.( Figura IV. Acest fapt scoate în evidenţã o personalitate maturã care constientizeazã cã în condiţiile economiei de piata competitivitatea este cea care îşi spune cuvântul. Astfel. Drept explicaţie de ordin psihologic se datoreazã faptului cã promovarea este mai sigurã şi mai rapidã în cadrul departamentului în care dispune de un nivel ridicat de cunoştineţe.3% dintre cei ce au obţinut califivativul foarte bine sunt parţial convinsi cã gãsesc posibilitãţi de promovare în aceastã organizaţie.1% sunt parţial convinşi cã promovarea se face pe merit. tot ca posibilitate de promovare şi nivel de cunostinţe 61. şi anume. decât în altul unde ar trebui sã Page | 32 acumuleze şi perfecţioneze cunostinţele.3).9% considerã cã între preocuparea pentru dezvoltarea propriilor abilitãţi personale şi profesionale şi promovare existã o legaturã destul de strânsã. Putem trage concluzia cã între variabila promovare şi performanţã totalã a individului existã o corelaţie directã pusã îevidenţã prin datele obţinute. care sunt evaluaţi cu calificativul foarte bine. De asemenea sub aspectul orientãrii cãtre o anumitã poziţie în cadrul firmei.foarte bine nu doresc sã-şi schimbe funcţia prin mutarea în alt departament. se poate spune cã acest fapt suplineste un neajuns exprimat în urma neconfirmãrii ipotezei numarul 1. Doar 15. precum şi gradul de compatibilitate între caracteristicile personalitãţii sale şi cerinţele postului respectiv. cu o frecvenţã de 57. stabilirea unor criterii clare de promovare care atrag dupã sine şi criterii de creştere a salariului. Q: Credeti ca promovarea in organizatie se face pe merit? Figura IV. . Acest procent mic este explicabil prin resimtirea ca o obligativitate a schimbãrii în cazul în care orientarea se face de cãtre forurile superioare. Cu privire la criteriile de promovare. Dintre cei care au fost evaluaţi cu calificativul foarte bine 42.8% dintre cei evaluaţi cu calificativul bine doresc sã fie orientaţi la sugestia managerului.3 Nu stiu/Nu pot sa ma pronunt 20% Nu prea cred ca este asa 13% Sunt absolut convins de aceasta 28% Sunt partial convins de aceasta 39% .Privind posibilitãţile de promovare 33.

ea fiind consideratã cu o frecvenţã de un caz dintre cei evaluaţi cu calificativul bine şi de nici un caz dintre cei evaluaţi cu calificativul foarte bine ca fiind foarte sigurã. Din punct de vedere psihologic. dezvolatrea de noi capacitãţi). 58. Cauze ale lipsei acestei corelaţii sunt alte variabile care apar între motivaţia muncii în sine şi performanţele individului: trasãturile de personalitate ( nevoia de realizare. trainingul profesional în care este angajaul implicat. Continuând presupunerile asupra legãturii dintre motivaţia faţã de muncã în sine şi performanţa globalã a angajaţilor. rutinierã. atrãgãtoare. În acelaşi timp peste 50% dintre cei evaluaţi o considerã ca fiind sigurã.3% din cei evaluaţi cu foarte bine şi 53. şi în procente egale 8. nivelul de provocare. siguranţa locului de muncã nu coreleazã direct cu performanţa totalã asa cum am presupus în ipoteza a treia. trebuie luatã în considerare şi lipsa corelaţiei referitoare la siguranţa locului de muncã. intelectualã. dar şi de tipul muncii realizatã de individ: monotonã. Motivaţia faţã de muncã în sine care face referire la interesul pentru muncã depusã. provocarea pe care ar trebui sã o reprezinte aceastã muncã pentru individ. Detaliind relaţia dintre motivaţia faţã de munca în sine şi performanţa globalã a angajatului. directã.6% dintre cei evaluaţi cu calificativul bine sunt motivaţi doar parţial de munca pe care o fac. Asadar performanţele de nivel înalt nu se datoreazã siguranţei locului de muncã. Tot în legãturã cu motivaţia faţã de muncã cu o frecvenţã de 50% dintre cei evaluaţi cu calificativul foarte bine considerã cã munca îi stimuleazã aşa şi aşa. creativã. acest fapt se poate datora unei legãturi mai slabe faţã de muncã în sine a angajaţilor şi gradul în care aceasta reprezintã interesele lor. .3% dintre cei evaluaţi cu calificativul foarte bine considerã cã munca în sine îi stimuleazã foarte mult sau destul de puţin în obţinerea performanţelor.Page | 33 Cea de a treia ipotezã potrivit cãreia se presupune cã existã o corelaţie directã şi pozitivã între motivaţia faţã de muncã a individului şi creşterea performanţei totale nu se confirmã.

care poate duce la satisfacţie în muncã. În acest caz s-a acordat atenţie tipului de training-uri care sã ducã la creşterea preformanţelor: cu o frecvenţã de 92. reprezintã ipoteza a patra. (Figura IV.7% dintre cei evaluaţi cu calificativul foarte bine .4 Q: Ce simtiti fata de munca pe care o faceti? Nu ma satisface decat intr-o mica masura 12% Nu stiu/Nu pot sa ma pronunt 3% Ma satisface pe deplin 30% Ma satisface partial 55% Se considerã cã existã o corelaţie pozitivã între condiţiile de lucru (mediul profesional de lucru) şi creşterea performanţei totale a angajaţilor. Astfel ipoteza presupunerii unei corelaţii directe şi pozitive potrivit cãreia motivaţia faţã de munca în sine duce la creşterea performantelor a fost infirmatã. cu termene corect stabilite.Avand o frecvenţã de 66. Aceastã lipsã a corelaţiei se poate datora alegerii nereprezentative pentru angajati a trainingului care Page | 34 sã fie considerat important pentru creşterea performanţelor. în care au fost antrenaţi. Prin urmare ei considerã cã nivelul lor de dezvoltare poate creşte prin realizarea training-urilor de naturã profesionalã. în primul rând mediul prietenesc şi relaxat de lucru în aceastã organizaţie (cu o frecvenţã de peste 55% dintre cei evaluaţi cu calificativul bine şi foarte bine considerã cã munca în echipã. fãcând referire la condiţiile de lucru. Ceea ce îi motiveazã pe angajaţi în creşterea performanţelor îl reprezintã. Aceasta fiind confirmatã.În ceea ce priveste interesul angajaţilor faţã de programul de training.9% ( în codiţiile unui rãspuns multiplu) dintre cei care au fost evaluaţi cu calificativul bine sunt de pãrere cã trainingul profesional ar duce la creşterea performanţelor. cu recomandãri clare poate duce la cresterea performanţelor ). şi performanţa totalã nu existã o corelaţie .4) Figura IV.

Page | 35 tensionat.4 0.2 0 55% 43% 35% 25% 23% 20% 18% 10% 8% 5% 5% 5% motivaţie cu diferitele sale forme şi performanţa angajaţilor. un mediu de lucru relaxat.8 0. nu Figura IV. Din punct de vedere psihologic putem concluziona cã în realizarea unor performaţe de nivel înalt este foarte important sã se asigure condiţii de lucru profesioniste. rg Ra an Op iza sp or lat tu t ni a m i ei tat Se ate ile cu ria rit de la a te pr al om oc ov ul Po Po ar ui sib e sib de ili ili m tat t at un ile Nu ea ca de de pr es am tra up in af un in ac g eo ea m sc un ul ca tat so lic ita Al nta te m ot iv e M Concluzii şi propuneri : În ceea ce priveste aceasta lucrare şi-a propus sã studieze divergenţa sau convergenţa dintre .. M ed iu ed lp iu lp ri e ro ten fe es sio cs ni ir Po Po st el a sib at e di xa n ili fi or t t at o ga ed ra ni m ea za pa tie fa de ce Bu lan ca na sa ri e re re ra pu sp tat re ie a lt ao .6 0. sã se punã accent pe munca în echipã.. 5 Q: Ce va atrage cel mai mult la munca in aceasta organizatie? 1 0.considerã cã mediul profesionist de lucru din cadrul firmei duce la creşterea performanţelor.

atragãtoare. trainingul profesional în care este angajatul implicat. un mediu de lucru relaxat.Astfel pe lângã aceste variabile ce tebuie luate în considerare trebuie avutã in vedere şi perioada de ‘crizã’ prin care trece economia în prezent. sã se punã accent pe munca în echipã. provocarea pe care ar trebui sã o reprezinte aceastã muncã pentru individ. dezvoltarea de noi capacitãţi). o mai mare siguranţã a locului de muncã. Motivaţia faţã de munca care face referire la interesul pentru muncã depusã. reprezintã ipoteza a patra care a fost cofirmatã. Cauze ale lipsei acestei corelaţii sunt alte variabile care apar între motivaţia muncii în sine şi performanţele individului: trasãturile de personalitate ( nevoia de realizare.Din rezultatele cercetãrii se observã cã intre motivaţie şi performanţã nu existã o corelaţie semnificativã. institut). De asemenea se poate spune cã între promovare ca faţetã a motivaţiei existã şi performanţã totalã a angajaţilor existã o relaţie directã. deşi ea este pozitivã. directã. nivelul de pregãtire.facultate. Trebuie luate în considerare şi alte variabile: trasãturile de personalitate ale celor investigati. creativã. Din punct de vedere psihologic putem concluziona cã în realizarea unor performaţe de nivel înalt este foarte important sã se asigure conditii de lucru profesioniste. rutinierã. Ipotezele cercetãrii au avut în vedere existenţa unei corelaţii directe între nivelul renumerãrii Page | 36 salariale şi nivelul de performanţã a angajaţilor. ci doar cã între ele intervin multe alte variabile intermediare. ipotezã ce a fost infirmatã întrucât în realizarea nivelului salarial al angajaţilor sunt luate în considerare şi alte variabile cum ar fi: vechimea în muncã. În aceste condiţii contradicţiile care au aparut cu privire la corelaţiile dintre motivaţie si performanţã angajaţilor trebuie eliminate prin realizarea unei cercetãri pe un lot mai mare de subiecţi. siguranţa locului de muncã nu coreleazã direct cu performanţa totalã asa cum am presupus în ipoteza a treia. dar şi de tipul muncii realizatã de individ: monotonã. schimbarea statusului social. Legãtura nesemnificativã între motivaţie şi anumite aspecte ale ei şi performanţa nu înseamnã cã legãtura dintre aceste aspecte ale comportamentului organizational nu existã. nivelul de provocare. Efectul acestor variabile moderatoare este greu . nevoia lor de dezvolatare socio-profesionalã. importanţa postului ocupat. Se poate considera cã existã o corelaţie pozitivã între condiţiile de lucru (mediul profesional de lucru) şi creşterea performanţei totale a angajaţilor. nivelul pregãtirii profesionale (master. împortanţa postului ocupat. Posibilitãţile multiple de promovare profesionalã este una din cauzele motivatoare ale creşterii performanţelor întrucât atrage dupã sine creşterea nivelului salarial. intelectualã.

posibilitãţile de promovare în funcţie de performanţe. În aceste condiţii trebuie sã se punã la punct în functie de domeniul de lucru al fiecãrei organizaţii: un sistem de salarizare dupã criterii clar stabilite. Anexa 1 CHESTIONAR PRIVIND MOTIVAREA RESURSELOR UMNANE . separarea influenţei fiecãreia dintre ele fiind dificil de fãcut .de depistat deoarece ele acţioneazã concomitent. la scãderea absenteismului. Se poate concluziona cã importanţa motivaţiei pentru realizarea performaneţelor de nivel înalt nu trebuie neglijatã. dar şi la scãderea fluctuaţiei de personal. fãrã ca autoritatea şi controlul extern sã aibã efect negativ. Motivarea şi performanţa se aflã într-o relaţie controversatã care necesitã a fi studiatã având în vedere multitudinea de variabile care pot interveni în legãtura dintre ele. Motivaţia în muncã duce la creşterea performnaţelor. Managerii sunt tot mai mult preocupati de motivare în munca lor. şi de asemenea pe un lot reprezentativ de subiecţi care sã permitã generalizarea rezultatelor. sistem de bonusãri şi recompense în funcţie de calitatea şi cantitatea muncii depuse. cu atât mai mult cu cât Page | 37 angajaţii doresc recunoaştere şi implicare în satisfacerea nevoilor.

a urmãtoarelor informaţii despre organizaţie şi despre dumneavoastrã.Credeţi cã nivelul remunerãrii dumneavoastrã faţã de nivelul remunerãrii din alte organizaţii comparabile este unul: o o o o o Mai ridicat Comparabil egal Mai redus Mult mai redus Nu ştiu 2.Vã rugãm sã precizaţi prin marcarea cu un (X). Pentru ce sumã în plus la salariu ţi-ai schimba actualul job dacã ţi s-ar face o ofertã de cãtre un alt angajator? o o o 50 Euro 100 Euro 200Euro 3.Criteriile de evaluare a performanţelor şi de stabilire a salariului sunt: o o o o Foarte clare Destul de clare Destul de neclare Foarte neclare . Page | 38 Despre organizatie Despre Dumneavoastra 1.

Ce vã atrage cel mai mult la munca în aceastã organizaţie? o Mediul prietenesc şi relaxant .În ce măsură sunteţi mulţumit de actualul job? o Foarte mulţumit o Oarecum mulţumit o Mijloc o Oarecum foarte nemulţumit o Nemulţumit 9. Credeţi cã aveţi şanse de promovare la actualul loc de muncã? 5. La actualul job consideraţi ca sunteţi plătit sub valoarea dumneavoastrã? 7.o o Page | 39 o Asa şi asa Da Nu 4.Credeţi cã promovarea în firmã se face pe merit? o o o o o o Nu Nu ştiu Sunt partial convins Sunt convins Da Nu 6.Ce simtiţi faţã de munca pe care o faceţi? o o o o Nu mã satisface Nu stiu Mã satisface pe deplin Mã satisface partial 8..

o Mediul profesionist din organizaţie o Posibilitatea de a face carierã o Poate fi o rampã de lansare spre alte organizaţii Page | 40 o Buna reputaţie a organizaţiei o Rasplata materialã o Oportunitãtile de promovare o Securitatea locului de muncã o Posibilitatea de training o Posibilitatea de a mã face ascultat o Nu presupune o mare solicitare o Alte motive Anexa 2 .

De baza : cunostinte necesare pentru indeplinirea 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 responsabilitatilor primare Inrudite : cunostinte in domenii. 2. 3. Nivelul performantei Denumirea criteriilor FB 5 B 4 M 3 S 2 FS 1 Page | 41 ki I. REZULTATE 1. CUNOSTINTE 1.FISA de EVALUARE Managerul isi evalueaza si clasifica subordonatii. care sunt utile pentru obtunerea performantei Spiritul practic : capacitatea de aplicare a cunostintelor si de exercitare a responsabilitatilor . 2. Operatiuni: nivelul de performanta a rezultatelor in aria proprie de responsabilitate Costuri : eficienta in controlul costurilor Siguranta : eficacitate si siguranta in indeplinirea responsabilitatilor 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 5 4 3 2 1 II. 3.

3.III. MODUL DE ADMINISTRARE 1. 4. Recunoastere : abilitatea de a “vedea” problemele si conditiile favorabile de solutionare Analiza : abilitatea de a evalua influenta factorilor Creativitate : originalitatea gandirii in indeplinirea 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 5 4 3 2 1 Page | 42 3. 3. Judecata : calitatea recomandarilor si a solutiilor responsabilitatilor proprii IV. 4. Cu subordonatii : eficacitate in selectarea. 2. antrenarea si motivarea subordonatilor Cu alte persoane din firma : colaborarea Cu persoane din exterior : eficacitate in reprezentarea firmei in relatiile cu altii V. 2. Planificare : capacitate de anticipare a nevoilor. de stabilire a obiectivelor si elaborare a programelor Comunicare : capacitate de transmitere a informatiilor (oral si in scris) Executie : eficacitate in indeplinirea obiectivelor. SOLUTIONAREA PROBLEMELOR 1. masurarea rezultatelor si luarea masurilor active Organizare : eficacitate in distribuirea muncii si in delegarea responsabilitatilor 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 5 4 3 2 1 Anexa 3: Acord lunar de performanta . RELATIILE CU OAMENII 1. 2.

Foarte bine /2.Foarte scazut) 3. IULIE Analiza performantelor AUGUST E Performanta SEPTEMBRI luna Performanta Plan aceasta Performanta Plan 2.11. De imbunatatit in aceasta luna (se completeaza de ASM) ASM Evaluare 4.2009 Nume: Valentin Nedelcu Recomandari cerute Crt Company Contact Phone .Data : Nume: Data angajarii: Luna: Page | 43 1. Detalii Activitate individuala Zilnic Standard de performanta Saptamanal Lunar 50 3 15 200 60 Zilnic Activitate luna anterioara Saptamanal Lunar Noi contacte Intalniri clienti 10 Produse depuse Produse aprobate 1 - 5 - 20 1 5 - - Realizat de Revizuit de ASM Aprobat de D.Bine /3.Scazut/5.evaluare Prezenta Activitati de vanzari Cunoasterea produselor Abilitati de vanzare (1. Manager Anexa 4 Raport zilnic de activitate DSE DAILY REPORT Data 05. Evaluare Plan Plan Continut Auto.S. Mediu/4.

persoana de contact.person Nume. nr tel ora 9 1 2 3 4 number Page1044 Ora | Ora 11 Telefoane Intalniri stabilite Refuzuri Total Ora 12 Ora 13 Intalniri noi pentru ziua urmatoare Crt Companie 1 2 3 4 5 Ora 14 Ora 15 Ora 16 Aplicatii Semnate Ora 17 Anexa 5: Organigrama RBS .

Page | 45 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->