P. 1
HASDEU, Bogdan Petriceicu - 02 Etymologicum Magnum Romaniae (v3.0)

HASDEU, Bogdan Petriceicu - 02 Etymologicum Magnum Romaniae (v3.0)

|Views: 713|Likes:
Published by mandreius

More info:

Published by: mandreius on Jan 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

PREFAÞÃ

Tomul I al Etimologicului ieºind întreg la luminã, Academia Românã, sub auspiciile cãriia este pusã lucrarea de cãtrã augustul întemeietor, s-a crezut datoare în sesiunea generalã din 1887 a-ºi spune cuvîntul în aceastã privinþã, dentîi prin raportul secretarului general, apoi prin comisiunea aleasã pentru a rãspunde la acel raport. În loc de prefaþã, extragem pasagele corespunzãtoare din raportul d-lui Dim. A. Sturdza, ca secretar general, ºi din rãspunsul d-lor G. Bariþ, N. Kretzulescu ºi A. Odobescu, cei trei membri ai comisiunii. Din raportul d-lui Dim. A. Sturdza: „Astãzi avem înaintea noastrã întîiul volum al Marelui Etimologic. Din acest volum putem vedea, judeca ºi apreþia atât însemnãtatea ideii Maiestãþii Sale Regelui cât ºi erudiþiunea, pãtrunderea ºi munca pe cari d-l Hasdeu le pune în executarea acestei lucrari. Magnum Etymologicum Romaniae nu este un simplu dicþionar, redactat dupã modul dicþionarelor de pînã acuma. Este o lucrare unicã în felul sãu. D-l Hasdeu a cuprins înþelesul intim al ideii M.S. regelui ºi, a conceput un plan de executare foarte vast ºi cu totul nou ºi original. Cuprinsul lucrãrii este precizat chiar pe titlu prin cuvintele: Dicþionarul limbei istorice ºi poporane a românilor, de unde se vede cã Magnum Etymologicum Romaniae va cuprinde în ºi ne toatã limba românã în manifestãrile ºi formele ei istorice, poporale ºi dialectale, aºa dupã cum se gãseºte în cãrþile vechi, în literatura poporanã scrisã ºi nescrisã ºi în vorbirea vie a poporului. Acesta este fondul comun, este baza din care se formeazã limba literarã, destinatã a exprima toate cugetãrile ºi toate manifestãrile civilizaþiunii naþionale. Din relaþiunile pe cari d-l Hasdeu ni le-a prezentat în cei doi ani precedenþi, am vãzut cum s-a strîns materialele din cari se formeazã aceastã lucrare monumentalã asupra limbei noastre. Cele patru fascicole publicate pînã acuma aratã cum lucrarea se executã. Din partea publicatã se vede cã Magnum Etymologicum nu cuprinde numai însemnarea cuvintelor cu arãtarea etimologiei lor. Fiecare cuvînt formeazã o monografie în care sînt înºirate originile ºi istoricul întrebuinþãrii lui, precum ºi toate funcþiunile lui în observaþiunile, obiceiurile, credinþele, superstiþiunile poporului, de unde rezultã cã acest dicþionar este o enciclopedie naþionalã în care sînt aratate ºi explicate toate manifestaþiunile spiritului poporului nostru. Astfel lucrarea d-lui Hasdeu ocupã în studiile noastre filologice un loc de o însemnãtate foarte mare. Prin ea se va da un impuls puternic a studia în toate direcþiunile psihologia poporanã a românilor. Uºor se va înþelege acum de ce Marele Etimologic trebuia sã se deosebeascã de forma obicinuitã a dicþionarului. În Dicþionarul d-lui Hasdeu fiecare cuvînt este tractat în forma unei mici monografii, care poate fi cititã ºi înþeleasã de fiecare. Prin aceasta Magnum Etymologicum va deveni o carte instructivã în care oricine va putea gãsi explicãri asupra oricãrui cuvînt; aceastã lecturã va contribui foarte mult la rãspîndirea cunoºtinþelor drepte asupra limbei ºi asupra poporului român ºi la înlãturarea multor idei greºite, cari sînt rãspîndite chiar între români, asupra manifestãrilor spiritului naþional. Dar Magnum Etymologicum va mai avea un alt rezultat: o cunoºtintã exactã a tezaurului limbei româneºti ºi a întrebuinþãrii lui. Avînd înaintea noastrã întîiul volum al Marelui Etimologic ºi apreþuind marea însemnãtate a acestei publicaþiuni, precum ºi onoarea ce face ea þãrii ºi Academiei, se deºteaptã în

PREFAÞÃ
noi simþãminte de adâncãrecunoºtinþã ºi de nemãrginit devotament cãtrã M.S. Regele, Augustul Preºedinte ºi Protector al Academiei; care a conceput ideea lucrãrii ºi a dat mijloace ca sã se realizeze, precum ºi simþãminte de iubire, de stimã ºi de mulþumire cãtrã colegul nostru B.P. Hasdeu, care ºi-a pus toatã activitatea sa spre a realiza aceastã lucrare, care va fi, cum a zis M.S. Regele, un momument neperitor pentru limba ºi cultura românã…” Din rãspunsul d-lor A. Odobescu, N. Kretzulescu ºi G. Bariþ: „În frunte vom pune ivirea primei manifestãri realizate din opera capitalã a secþiunii literare, cea dintîi peatrã din temelia limbei noastre acel lãstar rãsãrit din mãreaþa cugetare ºi din generoasa iniþiativã a Augustului nostru Protector ºi Suveran. Vorbim de primul volum, în patru fascicule, din Marele Etimologic al României. Colegul nostru, d.B.P. Hasdeu, carele a primit cu lãudatã semeþie sarcina acestei opere uriaºe, a lucrat în ultimii doi ani la dînsa astfel cum, ºi dacã am voi sã-i cãutãm cu tot dinadinsul defecte ºi lacune, abia am putea dibui pe ici ºi colea foarte uºoare ºi neînsemnate scãpãri din vedere, asupra cãrorã d-sa mereu revine cu completãri ºi adause. D. Hasdeu lucreazã la ea încet, ºi bine face; lucreazã cu prudenþa cuvenitã cînd are omul a purta cu sine un aparat de erudiþiune atît de greu ºi atît de complex. ªi totuºi pînã acum nu i se poate imputa cã n-a mers aºa de repede ca alte mari lucrãri de naturã analogã, executate prin þãrile culte ale Apusului. Pe acolo însã lexicografii de azi n-au decît a secera, a aduna în mãnunchi sau cel mult a prãºi în holdele literare semãnate de secoli de cãtrã predecesorii lor. Colegul nostru, putem zice, urmînd aceeaºi imagine, cã trage brazda ºi despicã ogor în þelinã. El însuºi v-a explicat mai cu de-amãnuntul cum ºi-a croit rãzoarele, cum îºi destupã rãdãcinile ºi cum, lucrînd mereu în trudã, îi rãsar în preajmã miile de preþioase floricele ale vechii noastre limbe, pe cari niciodatã el nu se îndurã a le lepãda în laturi. Sã-i mulþumim dar pentru a sa tot aºa de vîrtoasã cît ºi delicatã muncã; sã-i urãm pe timp îndelungat aceeaºi tãrie, aceeaºi stãruinþã, ºi totdeodatã sã-i ºoptim la ureche cã, ºi noi de aici ºi publicul de afarã, sîntem nerãbdãtori de a ne folosi cît mai iute de mîndra-i lucrare, sîntem doritori a-l vedea înteþindu-ºi vîrtutea ºi agerimea spre a ne da curînd cît mai mult rod se va putea…” La mijloc, între raportul secretarului general ºi rãspunsul comisiunii, autorul a rostit în sînul Academiei propria sa dare de seamã asupra mersului lucrãrii, care urmeazã mai la vale ca întroducere la tomul II. Aci mai avem însã ceva de adaos, ca întîmpinare la mãgulitoarea nerãbdare despre care vorbeºte comisiunea academicã. Doritoare de a ajunge pe toate cãile cît mai în pripã la treapta de culturã a surorilor sale din Occident, naþiunea românã– orice s-a zice– se miºcã zornicã, între celelalte tãrîmuri, ºi pe acela al filologiei. Cînd începusem noi mai anþãrþ, atunci cîntecele adunate în Ardeal de dd. Jarnik ºi Bîrsanu, în România de d. G.D. Teodorescu, nu ieºiserã încã la luminã, nici muzica poporanã de d. Vulpian, nici poveºtile bucovinene de d. Sbiera, nici studiile dialectale despre moþi ºi despre bihoreni de d. Frîncu ºi de d. Pompiliu, nici mai cîte altele. Apoi tot de atunci încoace sînt de înregistrat unele importante ediþiuni critice de texturi vechi, precum este Codicele Voroneþian, Psaltirea în versuri a lui Dosofteiu, Predicele lui Antim etc., iar din cercetãri curat ºtiinþifice, cîteva excelente disertaþiuni de d. L. ªãineanu. Dãcã nemic nu va veni sã împedece acest ager avînt, menit din ce în ce mai mult a prinde la putere, lucrarea Etimologicului va deveni ºi ea mai uºoarã, mai îndemînatecã, mai gata cu o oarã înainte.

B. P. H. 6
25 martiu 1887

DICÞIONARE ªI DICÞIONARE

INTRODUCERE LA TOMUL II
cititã denaintea Academiei Române în ºedinþa de la 13 martiu 1887

— Oare pîn-la ce literã ai ajuns? mã-ntreba într-o zi un bãrbat cu vazã în lume. — Hm! – rãspunsei eu printr-o altã întrebare– pînã la ce literã ai citit? Aci, fireºte, o mare încurcãturã, cãci omul meu cunoºtea cartea numai din zvon. Românul însã nu se prea încurcã mai niciodatã. Prefãcîndu-se cã n-a auzit întrebarea, el se apucã cu o mãiastrã uºurinþã a mã lãuda pe mine, a lãuda Etimologicul, a lãuda Academia, a lauda cîte-n lunã ºi-n soare, darã – fãrã un darã nu se poate – îºi încheie acatistul printr-un adînc suspin ºi o duioasã urare: — Numai sã-þi dea Dumnezeu ani mulþi ca sã poþi isprãvi!… A! Iatã ceva care trece peste competinþa mea ºi chiar peste votul unanim al înaltului corp academic. Ar fi de minune, negreºit, dacã stãpînirea ar putea sã vinã în parlament cu un proiect de lege prin care sã mã opreascã de a muri pînã la terminarea Etimologicului, ba încã sã-mi mai lungeascã zilele ºi peste litera z pentru ca sã fac un suplement. Nu ºtiu dacã þara ar cîºtiga prin aceasta; eu însã unul aº fi pe deplin mulþumit. Dar fericitele timpuri cînd se potcoveau purecii au trecut de mult. E foarte cu putinþã ca eu sã mor mîine sau poimîne, ºi-ntr-un asemenea caz, fãrã îndoialã, nimeni nu va zice: dupã ce a murit, cîte zile a mai trãit ca sã isprãveascã?… Ceea ce mã liniºteºte întrucîtva este cã paguba n-ar fi tocmai mare. În adevãr, dacã lucrarea mea nu e nici caldã, nici rece, aºa ºi aºa, cît duce ciurul apã, lesne se vor gãsi mulþi ca s-o urneascã mai departe; dacã însã, dinpotrivã, ea ar fi cumva atît de bunã încît anevoie sã se gãseascã cineva ca sã mã înlocuiascã la muncã, atunci oricît va rãmînea de la mine, un volum, douã sau trei, va fi un dar binevenit, o pîrgã nu de prisos pentru ºtiinþa în genere ºi pentru românime în parte. Punîndu-mã la mijloc între ambele ipoteze, eu îmi permit a crede cã opera mea, fãrã a fi ceva de toate zilele, nu este totuºi vreo grozãvie peste puterile oricui va întruni în sine un temei de cunoºtinþe istorice ºi filologice cu un dram de bun simþ ºi de bunãvoinþã. Cu asemeni cunoºtinþe filologice ºi istorice pe de o parte, cu bunãvoinþã ºi bun simþ pe de alta, nu va avea cineva, ca sã poatã merge înainte cu desãvîrºirea lucrãrii, decît sã se pãtrunzã de planul general, de marginile în cari el se desfãºoarã, de cugetarea cea cãlãuzã pe calea ce-l duce la capãt. Al meu în toatã puterea cuvîntului este numai acest plan prin care, dupã zisa d-lui Dimitrie Sturdza – eu izbutii „a cuprinde înþelesul intim al ideei M.S. Regelui” ºi pe care din capul locului îl încuviinþase Academia. În tomul I, pe cele 1120 de coloane, se vede deja destul de limpede chipul de realizare a acelui plan.

INTRODUCERE Dar ce zic? Nici acest plan, cu a cãrui paternitate aº vrea sã mã fãlesc, nu este al meu. El rezultã aproape întreg din starea actualã a ºtiinþei limbei. De nu l-aº fi zãmislit eu, trebuia s-o facã astãzi sau mîine un X sau un Y. Prioritatea este aci o simplã întîmplare, iar zãbava din partea altora nu e de mirare, deoarãce însãºi linguistica s-a nãscut abia de jumãtate de secol. Cîte ºi mai cîte de dres îi mai rãmîne de aci încolo! Dacã sarcina mea ar fi de a lucra un Etimologic al limbei franceze sau al celei germane ori italiene, este învederat cã aº avea la îndemînã un material însutit mai mare, studiat mai denainte de o pleiadã de cãrturari; povara, prin urmare, ar fi nespus mai purtãreaþã; dar sã nu se creazã cã atunci eu aº procede altfel decît acuma; sã nu se creazã iarãºi cã altfel aº procede cînd mi s-ar da vreun grai sãlbatec din Africa sau din America, lipsit de orice monumente, de orice culturã, de orice nãzuinþe literare; nu altfel aº procede, nu ºi nu, cãci planul – încã o datã - nu este o nepregetatã nascocire a crierului meu stãruitor, ci mi se împune vrînd-nevrînd din afarã prin ºtiinþa limbei. De la Bopp ºi Diez, de la Schleicher sau de la Curtius încoace, nici chiar un mic manual de gramaticã pentru clase primare nu se mai scrie aºa cum se scria altãdatã. Cu atît mai vîrtos este un abis între cea mai voluminoasã gramaticã a oricãrii limbi de pe la 1800 ºi între orice gramaticã ºtiinþificã de astãzi, fie ea ºi mai mititicã decît acea a lui Brachet. Cum darã se întîmplã cã numai d i c þ i o n a r u l n-a fãcut în principiu aproape nici un pas înainte? Nu vorbim nemic despre acele dicþionare aºa-zise practice, pe cari francezul pretinde a le purta în buzunar: „dictionnaire de poche” iar neamþul le þine în mînã: „Handwörterbuch”, unii ºi alþii servindu-se cu ele pentru a-ºi tãlmãci bine–rãu o frazã sau o vorbã strãinã; acele vocabulare elementare, cu ajutorul cãrora nu este de mirare dacã la noi unul din vulgarizatorii romanþurilor pariziene de pe la 1850 tradusese pe „plateau de Waterloo” prin „talerul de la Waterloo”. Despre asemeni ABC ai lexicografiei nu se vorbeºte. Nu vorbim iarãºi despre acele dicþionare aºa-zicînd imperative, prin cari un areopag oficial, o Academie Francezã sau o Academie della Crusca, se crede în drept a legifera asupra limbei curat literare a unei naþiuni, fãcînd din grai un fel de selecþiune nu naturalã, ci de tot artificialã, cel mult artisticã. Este un gust, iar despre gusturi nu se disputã. Noi avem aci în vedere numai L e x i c a t o t i u s l i n g u a e, numai T h e s a u r o s, numai acele repertorii colosale, pe cari Littré le defineºte: „un enregistrement très étendu des usages de la langue, enregistrement qui, avec le présent, embrasse le passé”. Sã luãm excelentul dicþionar latin al abatelui Forcellini din secolul trecut ºi sã-l punem alãturi cu cea mai nouã mare operã lexicograficã: A new english dictionary on historical principles”, pe care de la 1884 încoace a început a o publica James Murray, dupã ce în curs de 25 de ani o societate întreagã îi adunase ºi-i grãmãdise materialuri peste materialuri. Înþelegem ca Forcellini sã nu ne dea altceva decît clasicitatea latinã, cãci „populus romanus” nu mai trãieºte, graiul lui cel viu s-a metamorfozat de veacuri în dialectele romanice de astãzi, fãrã a ne fi lãsat mai nici o urmã proprie; cîntecele sale, povestile, ghicitorile, boacetele, rîsuri ºi plînsuri, totul s-a prãbuºit acoperindu-se cu

8

INTRODUCERE giulgiul uitãrii. Dar oare în aceeaºi poziþiune se aflã Murra? El are a face cu cea mai junã din naþiunile cele mari ale Europei, o naþiune plinã de sucul vieþei, o naþiune cãriia i se datoreazã însuºi cuvîntul f o l k l o r e, care însemneazã toate prin cîte se manifestã spiritul unui popor, obiceiele lui, ideile-i despre sine-ºi ºi despre lume, literatura lui cea nescrisã, mii ºi mii de trãsure caracteristice cu rãdãcini în inimã ºi cu muguri în grai. Ei bine, cãrturãria englezã veche ºi nouã se gãseºte la Murray, dar poporul englez – nu. Popor! iatã ceea ce deosebeºte pe ºtiinþa limbei, nãscutã în secolul nostru, de acele studii linguistice de altãdatã, cari n-au lipsit pe ici, pe colea, nici chiar în negura veacului de mijloc. Oare de ce nu s-a putut plãsmui aceastã ºtiinþã în minþile cele semizeeºti ale unor uriaºi ca Aristotele sau ca Bacon? de ce? Fiindcã oricare naþiune ceva mai înaintatã se credea pe atunci a fi prea superioarã celorlalte mai puþin dezvoltate ºi fiindcã în fruntea fiecãrii naþiuni se pãuna cîte o clasã socialã rãdicatã cu mult mai pe sus de straturile cele de jos, crezîndu-se datoare a le despreþui ºi a nu le bãga în seamã, dupã cum strãlucitul pãun – se zice – nu se uitã niciodatã la picioarele sale, cãci sînt aspre ºi întunecoase. Sub o asemenea aristocraþie între naþiuni ºi sub o asemenea aristocraþie între clase, orice altã ºtiinþã sau artã putea sã propãºeascã, dar nu linguistica, al cãriia material brut se aflã mai-mai întreg în cãtune, în colibe, în bordeie, nu în palaturi. Se crede cum cã creºtinismul ar fi dat naºtere ºtiinþei limbei. O spuserã odatã Pott ºi Max Müller; de atunci o tot repetã alþii. În adevãr, nemine înainte de Crist n-a ºters deosebirea dintre om ºi om, înfrãþind pe ºerb ºi pe stãpîn, pe elin ºi pe barbar. Dar vorba românului: Vodã vrea, Hîncu ba; una a fost cugetul Mîntuitorului, ºi alta a hotãrît Papa. În locul graiurilor celor vii, pe cari erau trimiºi sã le înveþe apostolii, eclezia ulterioarã a încãrcat omenirea, ca un soi de monopol, cu cîteva limbi moarte ºi prohodite, mai ales ebraica, greaca ºi latina; în locul frãþiei evangelice, cîrja Sfîntului Petru a concurs la desfãºurarea ºi creºterea acelui feudalism, care turtea sub cãlcîie elementul poporan; contra limbilor celor rãposate, contra nemicirii morale a gloatelor, dacã protesta cineva, apoi numai doarã ereticii, numai doarã acei pretinºi schismatici, pe cari îi spulberau fulgerele Vaticanului. Este adevãrat, de trei ori adevãrat, cã lui Crist i se datoreazã principiul metafizic al ºtiinþei limbei; naºterea ei însã, întruparea-i cea pipãitã, nu putea fi opera papilor, ci este rezultanta spiritului celui egalitar, care de un veac ºi mai bine pregãtise Revoluþiunea francezã ºi pe care Revolutiunea francezã l-a transmis înjghebat ºi întãrit secolului nostru. ªi fãrã a se fi dezgropat limba sanscritã, deºi poate ceva mai anevoie, linguistica trebuia sã se nascã din datã ce au devenit egale denaintea ºtiinþei limbile cele mai culte cu graiurile cele mai necioplite, iar toþi cetãþenii, de la vlãdicã pînã la opincã, egali pe tãrîmul politic. Linguistica fusese prevãzutã abia pe la începutul secolului trecut de cãtrã marele neapolitan Giambattista Vico, care trãsese cel dentîi luarea-aminte asupra literaturei poporane, asupra idiotismilor vulgului, asupra acelei împregiurãri cã fiecare popor posedã cîte o enciclopedie a sa oarecum instinctivã, o logicã a sa, o psicologie a sa, o geografie, o cosmografie, o astronomie etc., cari toate constituã o nepreþuitã comoarã a cugetãrii sub învãliºul graiului. Un mare dicþionar în care poporul nu este cuprins c e l p u þ i n tot, pe atîta pe cît se cuprinde acolo statul major al naþiunii, în care, o odã sau un sonet nu primesc

9

INTRODUCERE în clubul lor un cîntec bãtrînesc sau o doinã, în care citaþiunile dintr-o nuvelã s-ar crede pîngãrite alãturi cu citaþiuni dintr-un basm, în care ar fi un scandal nesuferit de a se întîlni laolaltã un vers din Vicleem cu o strofã dintr-o tragedie, ºi–n care se descrie menuetul, dar nu se pomeneºte „ca la uºa cortului”; un asemenea mare dicþionar este un anacronism astãzi, cãci ºtiinþa limbei urmãreºte cu stãruinþã evoluþiunea vorbei nu într-o seamã de capete alese, nu în individualitatea cutare sau cutare, nu în cercuri sociale restrînse, ci tocmai în popor mai pe sus de toate. Sã constatãm însã cã linguistica este oarecum ea însãºi de vinã dacã g r a m a t i c a a mers cu mult mai rãpede decît d i c þ i o n a r u l. Preocupaþiunea aproape exclusivã a corifeilor ºtiinþei a fost în trecut ºi nu înceteazã încã de a mai fi curat gramaticalã. Dupã aºa zisa „ºcoalã gramaticalã veche” urmeazã aºa-zisa „ºcoalã gramaticalã noauã”; dar „altgrammatische Schule” ºi „neugrammatische Schule” sînt ambele deopotrivã „grammatische Schule”. Mulþumitã acestei griji unilaterale, gramatica a fãcut paºi gigantici; dicþionarul însã a rãmas departe în urmã, profitind întrucîtva abia-abia sub raportul fonetic ºi morfologic. Lexicografii au început a întemeia derivaþiunea materialã a vorbelor pe corelaþiunea regulatã a sonurilor ºi au început a da loc printre cuvinte elementelor celor formative ca prefixuri sau sufixuri; dar atîta e tot. Modelîndu-se dicþionarul dupã gramaticã, s-a scãpat din vedere cã sfera d i c þ i o n a r u l u i e cu mult mai vastã decît acea a g r a m a t i c e i. S-a zis adesea cã cuvîntul rezultã din trei factori quintesenþiali: son, formã ºi sens. Cînd noi rostim „fac”, înºirãm s o n u r i l e f, a, c, a cãrora unire f o r m e a z ã un verb la prima persoanã a prezintelui indicativ, avînd s e n s u l cutare. Din cei trei factori, cu sonul se ocupã în acelaºi grad gramatica ºi dicþionarul, cãci el este rudimentul oarecum zoologic al graiului, prin care limba umanã nu se deosebeºte în principiu de miorlãitul pisicei sau de ciripitul vrabiei. Rãmîn forma ºi sensul. Gramatica are a face în specie cu forma, iar cu sensul numai întru cît se atinge de relaþiuni logice între o formã ºi alta. Cele douã ramure proprii ale gramaticei sînt morfologia ºi sintaxa, ambele avînd de obiect forma ºi iarãºi forma, cãci orice categorie morfologicã, bunãoarã „j’ai dit”, este identicã în fond cu o construcþiune sintacticã: „ego habeo dictum”. În opoziþiune cu gramatica, dicþionarul are a face în specie cu sensul, obiect al doctrinei numite semasiologie; însã aproape tot pe atîta ºi cu forma, fãrã care rareori se poate limpezi înþelesul unui element lexic. Sensul cuvîntului izolat este pururea ºovãitor. Oare ce însemneazã „scap”? Negreºit, nu tot una în „s c a p teafãr din foc” ºi în „s c a p cãciula în puþ”. Sensul particular al lui „scap” în cazul cutare sau cutare se cunoaºte numai în frazã, în propoziþiune, în întrebuinþarea-i cea sintacticã. Totuºi, dicþionarul nu se mãrgineºte cu atîta, ci zgîndãreºte mai departe. El cautã sensul cel fundamental, din care sã se poatã desfãºura diverginþa între cele douã sau mai multe sensuri particulare, ºi-l gãseºte în prototipul latin vulgar „excapare”, compus din prepoziþiunea „ex” ºi din „capa = manta”, de unde derivã atît românul „scap”, precum ºi francezul „échapper”, spaniolul „escapar” etc. „Excapare” însemna literalmente „a ieºi din manta”, adecã pe de o parte: „a se dezbãra de ceva”, pe de alta: „a lasa jos”; în primul caz: „s c a p din foc”, în cel al doilea: „s c a p cãciula”. Dar la Stockholm sau la Moscva, într-o climã vitregã, acolo

10

INTRODUCERE unde nici chiar cojocul nu ajunge pentru a înfrunta nãvala crivãþului, s-ar fi dezvoltat oare vreodatã ideea de „scãpare” din acea de „ieºire din manta”? Ea nu putea sã se nascã decît într-o þarã de la amiazizi, unde mantaua este bunã din cînd în cînd la nevoie, dar mai adesea e nesuferitã în toiul cãldurei. La romani „capa” înfãºura tot corpul omului: „totum c a p i a t hominem”, dupã expresiunea lui Isidor. O purtau mai ales cãlãtorii plecînd la drum; ºi pe datã ce soseau la cineva, era obicei ca gazda s-o ia de pe umerii oaspelui, sã-l s c a p e de o asemenea belea: „aufertur capa”. Iatã-ne darã, pentru ca sã putem înþelege pe al nostru s c a p, siliþi a ne strãmuta în traiul intim al strãbunilor, în datinile lor, în folclorul Romei antice. ªi aºa este aproape totdauna. Gramatica cuprinde o parte dintr-o sferã foarte întinsã, pe care dicþionarul o îmbrãþiºeazã întreagã. Raportul sinoptic dintre ambele s-ar putea reprezinta prin urmãtoarea figurã, din care vedem totodatã cã gramatica nu numai se intercaleazã oarecum în dicþionar, dar încã – chiar cînd o considerãm îndeosebi – se întemeiazã pe el:

Prin „folklore” se înþeleg aci nu acele texturi poporane, cari sînt nu mai puþin trebuincioase gramaticei, fiind o preþioasã fîntînã pentru linguistica peste tot, ci se înþelege întregul trai prezinte ºi trecut al unui popor, viaþa lui materialã ºi moralã în treptata-i desfãºurare, cu toate ale ei multe ºi mãrunte. Cu cît acest trai ne este mai cunoscut, cu cît noi ni-l putem înfãþiºa într-un chip mai intuitiv, mai vãzut cu ochii, cu atît mai limpede ne dãm seamã de sensul cel mlãdios al cuvintelor. Cine oare n-ar pricepe ºi mai bine naºterea logicã a lui s c a p din „excapo = ies din manta”, dacã ar avea denainte-i chiar imaginea acelei mantale, care înfãºura pe drumeþul roman obosit? Un dicþionar e dator, dupã putinþã, a-ºi împinge cercetãrile pînã la acea mar-

11

INTRODUCERE gine extremã, cãci þinta lui, în starea actualã a ºtiinþei, este de a ne împãrtãºi în istoria fiecãrui cuvînt genezea totalã a unei asociaþiuni de idei. Pe lîngã „capa”, poporul roman mai avea ºi alte feluri de mantale, numite „lacerna”, „birrus”, „sagus”, „mantum” etc. Putem noi oare cunoaºte cu deplinãtate pe una din ele, dacã nu o ºtim deosebi de celelalte? ªi nu numai cînd e vorba de lucruri, ci nu mai puþin ºi-n privinþa cea imaterialã a simþimintelor ºi a speculaþiunilor intelectuale, orice grai, fie cît de necioplit sub raportul literar, posedã pentru orice categorie o seamã de sinonimi, pe cari le distinge unele de altele, fiecare din ele avînd o nuanþã proprie ºi dînd naºtere unor derivate diferite, uneori chiar diverginþi. Altceva este „scap” ºi altceva sinonimul „mîntuiesc”, derivat din „mantum”, adecã din aceeaºi noþiune fundamentalã ca ºi „capa”. Deminutivul „mantellum” ne apare deja la Plaut (Capt. III, 3, v. 5-6) cu sensul de „scãpare”: „Nec mendaciis subdolis mihi usquam m a n t e l l u m est meis, Nec sycophantiis, nec fucis ullum m a n t e l l u m obviam est…” „Mîntuiesc”, care n-are a face cu maghiarul „menteni”, este format din latinul „mantum” ºi însemneazã literalmente „acopãr cu o manta”, de unde pe de o parte sensul de „sauver”, pe de alta, la moldoveni, acela de „achever”, niciodatã „laisser tomber”, cãci la romani „mantum” era scurt ºi uºor, „breve amictum”, nu supãrãcios ca lunga „capa”. Fãrã sinonimicã, accepþiunea celor mai multe vorbe ne apare într-o umbrã în care ochiul zãreºte figurele, dar confundã feþele. De la Festus pînã la Suidas, de la Suidas pînã la Henricus Stephanus, de la Henricus Stephanus pînã mai în zilele noastre, dicþionarele cele mari se mulþumesc cu arãtarea sensului imediat vechi sau nou al unui cuvînt prin întrebuinþarea-i curat literarã într-o construcþiune sintacticã. Dar pînã ºi aceastã citare a texturilor este generalmente prea trunchiatã, uitîndu-se cã adesea înþelesul cel intenþionat al cuvîntului nu se lãmureºte fãrã un lung pasagiu reprodus in extenso. Littré cel dentîi a ºtiut sã citeze, ºi tocmai de aceea cel dentîi el a reuºit sã indice într-o mulþime de cazuri nu numai sensurile, dar pînã ºi nuanþele cele mai fine ale fiecãrui sens în parte. Graþie citaþiunilor bine alese, bine cumpãnite ºi bine clasificate, graþie totodatã unei pãtrunzãtoare ºi interesante sinonimice, opera lexicografului francez este nu numai un registru de consultat, ci pînã la un punct o carte de lecturã; pe cînd publicaþiunea englezului Murray se aseamãnã mai mult cu o diagramã: pe una o poþi primi ca pe acel tovar㺠cu care vorbeºti fãrã sã þi se urascã ºi – dupã zicãtoarea românã – vorba vorbã aduce; cealaltã este un fel de schelet, un specimen anatomic, o hîrcã cu oscioare numerotate într-un mod foarte simetric, pe care trebui s-o studiezi cîteodatã, dar cu care unei firi nervoase nu-i prea vine la socotealã a rãmînea singurã în odaie. Orice mare dicþionar al unei limbi ar trebui sã fie cartea de lecturã cea mai rãspînditã, cea mai atrãgãtoare, cãci acolo ºi numai acolo se aflã deplinul gnîqi seautÑn al unei naþiuni: „cunoaºte-te pe tine însãþi”. În loc de aceasta, ni se dã mai totdauna o stenografie de abreviaþiuni peste abreviaþiuni, un nãmol de terminologie scolasticã, un laconism pe care nu-l întrece nici chiar stilul telegramelor, neºte litere microscopice menite a face economie de hîrtie ºi a da ochilor orbul gãinelor, º-apoi unul ºi

12

INTRODUCERE acelaºi tipic monoton aplicat la biografia fiecãrii vorbe, deºi fiecare vorbã trãieºte ca o individualitate proprie. Toate astea sînt neºte pãcate moºtenite, în cari se rãsfaþã de bunã voie Murray, de cari într-o parte s-a scuturat Littré, ºi de cari n-a putut sã scape ilustrul Iacob Grimm în monumentalul sãu dicþionar german, deºi ne spune el însuºi cã ar fi dorit sã-i dea caracterul unei cãrþi de lecturã, astfel încît sã poatã fi citit ca o petrecere de familie serile pe la gura sobei. Tocmai aceasta aº vrea ºi eu, deºi strãduinþa e cam anevoioasã, cãci izbînda atîrnã nu de la talentul cel problematic al autorului, ci mai cu seamã de la temperamentul naþiunii cu care are a face. Un englez sau un german citesc ceasuri întregi, fãrã a moþãi, aceleaºi pagine cari ar adormi într-o clipã pe un francez, pe un italian, pe un român; iar ceea ce place naturei vioi ºi neastîmpãrate a ginþii latine poate sã se parã nu ºtiu cum ºi nu ºtiu ce duhurilor nãscute ºi crescute într-o altfel de atmosferã. Eu unul am lucrat ºi lucrez între români. Carte de lecturã pentru toþi fiii naþiunii, un mare dicþiodar, zãmislit ºi sãvîrºit dupã planul de mai sus, ar putea ºi-n ºcoalã sã înlocuiascã acele compilaþiuni adesea insipide, mai toate indigeste, prin cari un spirit fraged încã se dezgustã de citire, departe de a se instrui petrecînd sau de a petrece instruindu-se. Începînd de la clasele cele mai elementare ºi pînã la bacalaureat, fie pentru bãieþi, fie pentru fete, ar fi lesne de a spicui, potrivit cu vîrsta fiecãruia, cîte un ºir de cuvinte de o varietate extremã, cari nu numai sã placã ºi sã înveþe, dar în acelaºi timp sã atingã o þintã cu mult ºi mai înaltã: a sãdi pînã-n baierele inimei cultul raþionat al graiului pãrintesc… La întemeiarea Etimologicului, dorul augustului suveran, rostit de pe tribuna Academiei, a fost de a mîntui din peire „toate cuvintele vechi, cari altmintrelea vor fi perdute pentru generaþiunile viitoare…” Orice cuvînt oglindeºte un lucru, o fiinþã, o idee, o datinã; aceste lucruri, aceste fiinþe, aceste idei, aceste datine, eu m-am încercat ºi mã încerc a le apuca cîne-cîneºte din ieri ºi din astãzi al poporului român; dar pentru ca ele cu adevãrat sã nu fie perdute, pentru ca sã poatã rodi cu-mbelºugare în brazdele cele adînci ale zilei de mîine, mã tem a le da seci, sarbede, retezate, ci m-am silit ºi mã voi sili a le aduce palpitînde de viatã pe ogorul neamului românesc. NOUÃ PRESCURTÃRI:

G.D.T. = Teodorescu J.B. = Jarnik ºi Bîrsanu AMÙªI, adv.; à l'instant, tout à l'heure, justement. Sinonim cu ac u º i, de care însã poporul îl deosebeºte în mai multe privinþe: sub raportul formal, din a c u º i se face

13

deminutivul a c u º i c ã, pe cînd amuºi n-are deminutiv; sub raportul logic, numai amuºi poate sã însemneze „justement”. Frîncu-Candrea, Moþii, p. 47: „A c u º i = peste puþin, de ex.: a c u º i va fi anul de cînd ne-am vãzut; amuºi = tocmal, de ex.: amuºi e anul de cînd a venit la noi…” Amuºi derivã din a m u prin intensivul -º i , dupã cum „acuºi” vine din „acu-ºi”. Întrucît a m u este o formã contrasã din a c m u, în vechile texturi ne întimpinã a c m u º i, bunãoarã, chiar reduplicat, la Cantemir, Ist. ieroglif. (ms., în Acad. Rom., p. 54): „…ce pentru tot folosul cel de obºte silind, zis-am ºi zic ºi nepãrãsit voiu zice cã lupul precum iaste adevãrat filosof, aºia ºi spre isprãvirea treabei aceºtiia harnic iaste, precum dovédele ºi argumenturile, pre carile a c m u º i – a c m u º i înaintea tuturor puindu-le, tot adevãrul lucrului vor mãrturisi…” Dicþionar ms. bãnãþean, circa 1670 (Col. l. Tr., 1883, p. 422): „A c u m u º. Statim. Confestim.” v. Acuºi. – Amu. AMUªULUIÈSC(amuºuluit, amuºuluire), vb.; flairer, suivre à la piste, dépister. Sinonim cu a d u l m e c. Provincialism din pãrþile Transilvaniei. Frîncu-Candrea, Moþii, p. 47: „a amuºului = a m i r o s i; se zice cu deosebire despre cîinii de vînat cînd dau de urma vînatului…” Maghiarul m e s s z e „ departe”, m e s s z e l á t n i „a simþi de departe”. v. Adulmec. – Aulm. AMÙT. – v. Amuþesc. AMUÞEALÃ. – v. Amuþire. AMUÞÈSC (amuþit, amuþire), vb.; 1. devenir muet, perdre la parole, se taire tout d'un coup; 2. rendre muet. Ca netranzitiv, a se face m u t; ca tranzitiv, a face m u t pe altul: astãzi am amuþit de frica ta, dar mîine te voi amuþi eu pe tine. Românul amuþesc corespunde italianului a m m u t e s c o = lat. vulg. a d m u t e s c o, pe cînd spaniolul „enmudecer” reprezintã un prototip „immutescere” (Cihac). Amuþire pentru gurã este ca a s u r z i r e pentru urechi, o r b i r e pentru ochi etc. Coresi, 1577, ps. XXXVIII:

AMUÞÈSC
„…amuþii mieu…” ºi nu deºchiºŠ rostulŠ „…o b m u t u i meum…” et non aperui os

la Dosofteiu, 1680: „amuþât-am ºi n-am deºchis rostulŠ mšeu…” Cantemir, Ist. ieroglif. (ms., în Acad. Rom., p. 127): „dinþii vorovitorilor dupã voe sã sdrobascã, limba vicleanã ºi mincinoasã sã amuþascã, ºi uréchia de linguºituri priimitoare sã asurzascã…” Descîntec „dintru iele”, dupã cum se rosteºte în Ardeal, pe la Nãsãud (A. Pop, c. Sîn-Georgiu): „Dše ocš m-o orbgit, Dše nas m-o cîrnšit, Dše gurã m-o amuþît,, Dše urecš m-o asurdzît, Dše mînurš m-o lšegat, Dše peiºcšoare m-o-mpcelšecat…”
(cfr. ªaineanu, Ielele, p. 11)

Ca boalã, dupã medicina poporanã, amuþire se datoreºte i e l e l o r. „Cine a vãzut ielele fãcînd hore noaptea prin poieni ºi cîntînd, dacã o va spune, amuþeºte” (C. Petrescu, Muscel, c.Rãdeºti). Poporul zice cã ielele umblã mai mult noaptea cîntînd, ºi dacã se-ntîmplã sã chieme pe cineva pe nume ºi acela le rãspunde, amuþeºte…” ( D. Poppescu, Dîmboviþa, c. Bãleni-Sãrbi). „Între ocãri de-ale poporului: Amuþire-ai sã amuþesti! Cãdea-þi-ar limba!…” (G. Dobrin, Fãgãraº, c. Voila). Fãrã a fi bolnav, amuþeºte cineva pe o clipã cînd se sperie, cînd e biruit de sfialã, cînd resimte o puternicã zguduire sufleteascã. I. Vãcãrescu, p. 40: „Spui, cer, chem, cînt numele tãu; Dar cînd te-ntîmpin undeva, Rîd, plîng, încep a tremura; ªi gat-a fi prea vorbitor, Vrînd mil-a-þi cere l-al meu dor, Cînd sînt aproape sã-ndrãznesc, Cuvîntu-mi piere, amuþesc…” Zilot, Cron., p. 118:„Ce mai rãu la un pãmînt sau la o stãpînire decît sã fie fãrã putere de arme ale ei ºi fãrã bogãþie a caselor boiereºti, precum ajunse ticãloasa Þarã Româneascã de la o vreme încoace din zavistia grecilor, precum am arãtat? Deci dintr-aceasta amuþirã bieþii boieri cei iubitori de patrie (las pre cei rãi ºi vînzãtori, ei ºi fireºte rãi), neavînd în ce se rezema; aceasta îi fãcu de-ºi pleacã capul la toate buruienile…” Mai amuþeºte omul ºi atunci cînd îi este urît sã vorbeascã cu cineva.

16

AN În urmãtoarea doinã din Ardeal, în loc de amuþeºte ne întimpinã cu acest sens reflexivul s e m u þ e º t e: „Ba te-aud, bade, aud, Dar nu pot ca sã-þi rãspund, Cãci gura mi s-a m u þ i t, Fiind în casã c-un urît…”
(Tribuna din Sibii, 1886, p. 929)

În Banat se aude ºi forma a m u t, care se rapoartã cãtrã amuþesc ca „amurt” cãtrã „amurþesc”. Dicþionar ms. Lugoºean, circa 1670 (Col. l. Tr., 1883, p. 423): „A m u t. Obmutesco”. v. Amuþire. – Amuþit. – Mut. – Muþesc. AMUÞIRE (plur. amuþiri), s.f.; mutisme, perte de la parole. Sinonim cu a m u þ e a l ã , care însã exprimã mai mult o stare patologicã, ºi cu a m u þ i t u r ã , care cuprinde o nuanþã de despreþ. Cantemir, Ist. ieroglif. (ms., în Acad. Rom., p. 32): „macar cã rea iaste amuþirea din lipsa organelor de voroavã tocmitoare, dar încã mai rea iaste cînd purcéde din lipsa ºi neºtiinþa cuvintelor trebuitoare…” Antim, Predice, p. 91: „l-au lovit ºi cu palma preste obraz, ºi i-au pecetluit spurcata ºi clevetnica lui gurã cu a m u þ e a l a…” Jipescu, Opincaru, p. 39: „Rumâni[i] însã nu tac mult; s-ar bocãni d-ar pãtimi de a m u þ e a l ã; sînt glumeþi nevoie mare…” Dicþionar bãnãþean, ms. circa 1670 (Col. l. Tr., 1883, p. 423): „A m u þ i t u r ã. Vocis praeclusio”. v. Amuþesc. – -ealã. – -ire. – -turã. AMUÞIT, -Ã, adj.; part. passé d ’ a m u þ e s c: rendu muet. M u t într-un mod trecãtor. Cantemir, Ist. ieroglif. (ms., în Acad. Rom., p. 98): „ca cum ºi cu trupurile ºi cu sufletele amurþiþi ºi amuþiþi ar fi fost, prin cîtãva vréme între dînsele mare tãcére sã fãcu…” v. Amuþesc. AMUÞITURÃ. – v. Amuþire. ÀMZA, n. pr. m. – v. Hamza.
1AN

(plur. ani ºi ai), s.m.; l.an, année; 2. long intervalle de temps. Substantivul an, din latinul a n n u m, nu trebui amestecat cu adverbul a n = lat. a n n o, de unde a n þ e r þ = a n n o t e r t i o, despre cari vezi la locul lor. 17

AN În înþelesul strîns al cuvîntului, an este totalitatea timpului în cursul cãruia pãmîntul îºi sãvîrºeºte rotirea sa în giurul soarelui. Prin aceastã rotire se urmeazã una dupã alta cele patru mari schimbãri periodice: primãvarã, varã, toamnã ºi iarnã, cari în graiul vechi se numeau: v r e m i l e anului. Moxa, 1620, p. 346: „începu a podobi ceríul cu stéle ºi cu lucíaferi, cu soarele ºi cu luna, de se întrecú una cu altâ întru lauda cui le-au faptú ºi sã cunoascã oamenii v r e m i l e ailor…” Zicerea a n o t i m p sau a n u t i m p, pe care unii o urcã la epoca romanã (Cihac, I, 12), este un neologism nãscut nu demult la românii de peste Carpaþi printr-o traducere literalã din germanul „Jahreszeit”; cu toate astea, ea are sorþi de a se înrãdãcina în grai, lipsind un alt termen mai potrivit pentru noþiunea de „saison”. Într-un sens mai larg, se zice an numãrul de 365 sau 366 de zile, oricare ar fi punctul lor de plecare; iar într-o accepþiune familiarã, an este o vreme îndelungatã în genere. I. a n c a u n i t a t e d e t i m p. 1. î n l i t e r a t u r a p o p o r a n ã. Împãrþirea anului în l u n e, s ã p t ã m î n e, z i l e ºi n o p þ i se cuprinde în admirabila ghicitoare poporanã: „Am un copaci cu doisprece crãci; în fiecare cracã sînt patru cuiburi; în fiecare cuib sînt ºepte oauã, ºi fiecare ou are o parte albã ºi alta neagrã” (Sbiera, Poveºti, p. 322; cfr. Ispirescu, Ghicitori, p. 31). Aproape aceeaºi ghicitoare, dar mai putin ingenioasã, ne întimpinã: la spanioli: „Un árbol con doce ramas, Cada una tiene su nido, Cada nido siete pájaros, Y cada cual su apellido…” la portugezi: „Um’ árv’re com doze ramos, Cada ramo têin sê níinho, Cada níinho tríinta passaírinhos…” la italieni: „C'è un altero alberone Con dodici ramone: Ogni rama ha quattro cove, Ogni cova sette uccelli, Quest’è il fior de l'indovinelli…”
(Pittrè, Arch. delle trad. pop. II, 421; 111, 113)

18

E mult mai sarbedã ghicitoarea corespunzãtoare francezã: „un père a douze fils, chacun d'eux en a trente, moitié blancs, moitié noirs” (G.D.T., Poez. pop., 217).

AN Într-o variantã romãneascã a acestei ghicitori se zice: „douãsprece ramuri, jumãtate verzi, jumãtate uscate” (G.D.T., l. c.), înþelegîndu-se în prima jumãtate vremea de la „Dragobete cap-de-varã”, adecã de la 1 martiu, iar în jumãtatea cealaltã vremea de la „Sînt Andrei cap-de-iarnã", adecã de la 1 decembre. v. 1Andrei. – Dragobete. – Primãvarã. E caracteristicã prin spirit bisericos varianta bulgarã: „un arbore cu 12 ramure, pe fiecare ramurã cîte 4 cuiburi, în fiecare cuib cîte douã gãoci uscate” (³olakov, Sbornik, 1872, p. 119), adecã cîte douã zile de post. Ca unitatea cea mai lungã de timp, cãci „deceniu” sau „secol” sînt strãini poporului, anul se identificã cu însuºi t i m p u l, bunãoarã în locuþiunea e s t - t i m p = = e s t -an. De asemenea, an se ia ca sinonim cu v r e m e, de exemplu într-o doinã din Ardeal: „Mã cãznesc de este-o v r e m e Sã fac din pelinaº miere; El, pustiul, e tot fiere! Mã cãznesc de este-un an Sã fac din pelin zahar; El, pustiu,-i tot amar!…”
(G.I. Bibicescu, col. ms.)

Poporul însã face o deosebire esenþialã între v r e m e a d e a c u m ºi v r e m e a d e a p o i. Cea dentîi a fost totdauna cum este astãzi, ºi tot aºa o sã rãmînã pînã la judecata cea de pe urmã, cînd se va începe v r e m e a d e a p o i, ºi atunci, dupã zisa baladei Iovan Iorgovan: „Ce-am aflat ºi ce ºtim noi? C-o veni vremea d-apoi: C-o fi anul ca l u n a, L u n a c a s ã p t ã m î n a…”
(G.D.T., Poez. pop., 422)

Ca în generalitatea limbilor, românul asociazã des anul cu z i u a, nu cu l u n a sau cu s ã p t ã m î n a. Psaltirea ªcheianã, circa 1550 (ms., în Acad. Rom.), LX, 7:
„…anii lui pãrã la d z i în gintu ºi gintu…” „…a n n o s ejus usque in d i e m generationis et generationis…”

Prin an ºi z i l e îºi mãsoarã poporul suferinþele sale, cînd zice: „cîte z i l e într-un an”. „Cine m-aude cîntînd Zice cã n-am nici un gînd, 19

AN Dar atîtea gînduri am Cîte z i l e -s într-un an…”
(Retegan, Cãrþile sãteanului, 1886, p. 13)

sau: „Cîte z i l e -s într-un an, Atîtea nãravuri am…”
(Familia, 1886, p. 503)

„Blãstem: ducã-se cîte z i l e într-un an!” (G. Bottez, Iaºi, c. ªipotele; G. Bunescu, Tecuci, c. Brãhãºeºti). Printr-o altã asociaþiune între an ºi z i, un proverb adevãrat eroic sunã: „Decît un an cioarã, mai bine o z i ºoim” (Iordachi Golescu, Conv. lit., 1874, p. 72). Rareori anul se asociazã cu c e a s u l, ca într-un proverb foarte remarcabil: „Cînd va vrea norocul sã-ºi întoarcã pasul, Nu aduce anul ce aduce c e a s u l…”
(Pann, I,34)

Aceastã zicãtoare ne întimpinã deja la Miron Costin în Viaþa lumii: „Norocul, fãrã sã stea, îºi tot schimbã pasul; Anii nu pot aduce ce aduce c e a s u l…”
(Ap. Hasdeu, Rãzvan, ed. 3, p.180)

O gãsim apoi la Ianache Vãcãrescu, Ist. Otom. (Papiu, Monum. II, p. 278): „Aceea însã ce nu poate aduce ºi pricinui anii ºi strãdania, pricinuieºte cîteodatã c e a s u l ºi norocul…” Cînd trece ceva peste un an, românului i se pare a fi de o lungime extremã; aºa despre o soacrã se zice: „De te-ai coace-un an º-o v a r ã, Tot vei rãmînea amarã!…”
(Marian, Bucov. II,183)

Balada Þãranul ºi ciocoiul: „Nu te-ncepe c-un þãran, Cã º-aºa el þi-i duºman, Cãci þãranul cînd te bate, Zaci un an ºi j u m ã t a t e…”
(Col. l. Tr., 1882, p.154)

Balada Vîlcan: „N-am dat ochii cu Vîlcan De-i m a i b i n e d e u n an…” 20
(G.D.T., Poez. pop., 551)

Teodorescu. N o u ã ai Pe nouã cai…” Balada Mogoº vornicul: „N o u ã ani sã-i tot alungi ªi cu moartea sã-i agiungi!…” Proverb: „A lipsit de acasã n o u ã ani. Proverb despre fete bogate: „Cînd vor fi la mijloc banii. Pe toþi nouã i-am spetit…” (Marian. 73) Balada Soarele ºi luna: „Îmblã. ªi s-a întors cu doi bani…” (Pann. II. cu „nouã raze ale soarelui”. p. cînd e vorba de totalitatea timpului cît a trãit o fiinþã sau cît a durat un lucru. Un þãran din Ialomiþa: „Azi e Sîntu Neculai. Nu se mai î n t r e a b ã anii…” (Pann. cu „nouã zîne” etc. I. ai. a cerceta despre vrîsta cuiva se zice mai poporan: a î n t r e b a anii. frate. II. e î n t r -u n an o d a t ã…” (T. Ion din St. mîndrul soare.AN Dar expresiunea poporanã simbolicã a unei durate afarã din cale este n o u ã ani. Nedeterminat. nevastã. 10): „vinŠ ele la noi î n t r -u n anu o d a t ã ºi lãcuescŠ 30 de zile cu noi…” Pluralul ani. c. e sinonim cu v r î s t ã sau – dupã cum se zicea în vechiul grai – cu c r e s c u t. Lupºanu). paralelã cu „nouã þãri ºi nouã mãri”. În acest sens se poate întrebuinþa cu determinarea numãrului anilor. cã-i sãrbãtoare mare. Balada Ioviþã: „Oriºicît m-am ostenit N o u ã ai Pe nouã cai. Rom. Petru.. 128) 21 . frate. Bucov. 5) Raritatea unui fapt se exprimã prin locuþiunea: „într-un an o datã”. la bisericã sã dãm o leturghie ºi sã ne rugãm lu Dumnezeu. Îmblã. 1620 (ms.. sã se-nsoare. în Acad. sau într-un mod nedeterminat.

p. II. denaintea cifrei se pune genitivalul d e. sã piiarzã darul dinaintea nunþii…” Anul c o m u n poate sã fie numai o f i c i a l sau numai v u l g a r. 1818. Aniºor. Anton Pann. 2. Cînd numãrul anilor se determinã. ci despre punctul de plecare al unei situaþiuni. Nu-i cãuta chipul. „Grue zace la-nchisoare De trei ani lipsiþi de soare” În fine. pe cînd la cei tineri de tot se aplicã deminutivul a n i º o r i. se zice despre vrîstã: m i c d e ani = „tînãr”. fãrã raport genitival. î n c r o n o l o g i e. Graiul face o mare deosebire între an ºi an. este de observat cã nedeterminatul ani se întrebuinþeazã mai ales despre o vrîstã ceva mai înaintatã. Toatã frumuseþea îi era ei banii…” La un cal anii s e c a u t ã dupã dinþi. dar determinat printr-un adjectiv. bunãoarã 1 ianuariu ºi 31 decembre.AN În loc de: „a examina vrîsta” – „a c ã u t a anii”. Pentru idiotismul: „d-a t î þ i a m a r i d e ani” sau „d-a t î þ i a a m a r i d e ani”.96: „Se-nbulzea s-o cearã vãduvii ºi junii.. dar se începe ºi se isprãveºte la cîte o zi convenþionalã oriºicare. iar indivizii în trebile ºi daraverile lor îºi încep anul dupã întîmplare sau în orice zi le vine la socotealã. v. Aºa: „m-am însurat d e trei ani”. Prov. atunci d e însemneazã „depuis”. Cînd nu e vorba de vrîstã. v. cel dentîi începîndu-se ºi isprãvindu-se la cîte o zi hotãrîtã. în ultimul sens locuþiunea româneascã corespunde latinului a n n o s u s. pînã în secolul trecut. Se mai poate zice tot aºa de bine: v e c h i d e z i l e. 1620. 66: „De sã va mãrita fãmeia în anul j a l i i. 103: „Un bãtrîn odinioarã d e nouãzeci ani trecut…” Fãrã numãr. Astfel poate sã fie un alt an scolastic. ºi mai bine însã italianului p i e n o d ' a n n i. „d e mulþi ani te aºtept”. nu-i c ã u t a anii. Legiuire. adecã între anul c o m u n ºi anul p a r t i c u l a r. 366: „el era tinerelŠ d e 7 ani…” Pann. – Mar. La români a fost în curs de mai multe veacuri. Caragea. un alt an fiscal. Balada Novac ºi corbul. m a r e d e ani = „bãtrîn”. „d e ani n-ai mai venit pe la noi”. o diferinþã între unul ºi 22 . Prov. un alt an judiciar. II. Moxa. 5Amar. un alt an pentru arende ºi chirie etc. p. pe cînd celalalt cuprinde acelaºi numãr de lune.

pãnã o au deºertat ºi au dat-o pe mãna leºilor în luna lui septemvrie 12 zile marþi. I]. trebuia din totalitatea unei date sã scoatem 5508 de la 1 ianuariu pînã la 31 august. 196 [vol. Fapt. ms. p. Sat. în bisericã. – Rãpciuni. ci încã: „de la zidirea lumii” sau „de la facerea lumii”. Afarã de slavicul l e a t. ca mai sus. aºijderea î n anul 6948 dechemvrie în ù earãºi au întrat tãtarii…” Într-un stil solemn. II. XVII (Cod. ºi: „de la Adam”.AN altul.. ºi au zãbovit 3 luni acolo. vorbindu-se despre trecut. 199): „de cînd au fost n u m ã r u l anilor 7190 fiindu acestu plaìu di vie pãraginã…” Pentru anii de la Creaþiune se zicea nu numai „de la începutul lumii”. p. Nicolae din Braºov. Stat. p. în luna lui iunie în 15 zile. dar chiar de cãtrã cei mai cãrturari. dupã cum des-dimineaþa se cheamã „f a p t u l zilei”. 49). fie prin scãpare din vedere. de la naºterša Domnuluš ºi Mântuitoršuluš nostru Isus Hristos l é t Š 1682”. nu numai din partea celor agramaþi. p. luat de la bizantini prin slavi. II. Letop. în Arh. însã expresiunea cea mai frumoasã ºi de formaþiunea cea mai poporanã este: „din f a p t u l lumii”. pentru relaþiuni juridice de orice naturã. presupusã a se fi petrecut cu 5508 ani înainte de naºterea Mîntuitorului. 21): „aast-au fost în ani d i î n f a p t u l Š l u m i e i 5499 în luna lui martie…” v. ca în texturile citate la pag. cãrturarii întrebuinþau ºi pe compusul sãu v e l e a t = = kã lèto „in anno” ca sinonim cu an. ºi-n parte – printr-o rãmãºitã de tot arhaicã – la 1 martiu. I. care ºi la românii cei primitivi era luna dentîi: „annus incipiebat a Martio” (Macrob. 39: „Cînd au fost c u r s u l anilor de la începutul lumii 7193. Urechia. Anul nostru oficial. Pe cînd un asemenea an se þinea la curte. Text din sec. fie prin neºtire. al Bis. iar 5509 de la 1 septembre pînã la 31 decembre inclusiv. pe cînd octobre 7190 corespunde lui octobre 1681. de unde luna a ºeptea a ºi pãstrat numele de „September”. poporul însã n-a încetat niciodatã de a serba începutul anului la 1 ianuariu. v e l e a t u l 7208” (Letop. 110: „î n anii 6947 noemvrie 28 întrat-au în þarã oaste tãtãreascã de au prãdat ºi au ars pînã la Botoºeni ºi au ars ºi tãrgul Botoºenii. Sf. – Mãrþiºor. În graiul vechi se zicea deopotrivã bine la singular ºi la plural: „î n anul cutare” sau „î n anii cutare”.. earã de la Hristos 1685. de exemplu: „au purces Antioh-vodã la Cameniþa în luna lui iunie zi 1. Letop. v. pentru a ºti anul creºtin. au îmbrãcat caftan de domnie Cantemir-vodã…” Constantin Brîncovanu. p.. miscel. I. ºi au trimis ºi domnul muntenesc Costantin Basarab o samã de oaste munteneascã. Aºa în Synaxarul mitropolitului Dosofteiu citim pe frontispiciu încheiarea bilinguicã: „v l é t o de la începutulŠ lumii 7190 méseþa octovri 27 dni. astfel cã. iar nu 1682. se zicea: „cînd a fost c u r s u l anilor…” Nicolae Costin. – Lume. se începea la 1 septembre ºi se numãra de la Creaþiunea lumii. în vechile texturi ne întimpinã nu rareori greºeli cronologice. An-nou. legendarul M ã r þ i º o r. 1695 (Cond. 12). 23 . ms. Din cauza diverginþii între uzul oficial ºi între cel vulgar.

. 26: „sã sã bucure ºi sã sã veseleascã cu acest bine pãnã cãndŠ sã vorŠ î n p l š a doodzeci de ai. în pasagiul al doilea el funcþioneazã întocmai ca adverbul „astãzi” în: „astãzi nu voi pleca nicãiri”. p. cari se traduc franþuzeºte deopotrivã prin „par an”. Leat. Nicolae din Braºov. Neculce. 155) Mai ales însã atunci cînd îºi asociazã unele prepoziþiuni. dec. 1646. 1683.AN Dar sensul propriu al v e l e a t u l u i. cu care el se mai aude la bãtrîni ºi ar putea sã rãmîie în limbã. ºi mai jos: „deaca se î n p l u r â trei ani…” Pravila Moldov. Cumplu. earã celelalte întru adevãr s-au scris…” v. – Veleat. c u a n u l ºi p e a n. Între ambele locuþiuni. ºi elŠ ºi feorii lui. accepit successorem…” unde în Biblia lui ªerban-vodã. luo altulŠ…” „…biennio autem e x p l e t o. Letop. este la noi aceeaºi deosebire ca între: „cu ziua” ºi „pe zi”.. XXIV. šarâ nu mai multŠ…” Noul Testament din 1648. Ap. Text din sec. an se întrebuinþeazã adesea ca adverb. Synaxar. 132: „s-au plimbat o stãmînã ºi au plîns o 100 dã ani î n c h e i a þ i…” v. c u 24 . nu este„l’année”. Act. Ca ºi ceilalþi termeni privitori la împãrþirea timpului. an formeazã un ºir de locuþiuni adverbiale.. Opincaru. 196: „doar niscai v e l e a t u r i a anilor de s-or fi greºit. 27: „…šarâ î m p l ã n d u -s â doš ani. a n î n l o c u þ i u n i a d v e r b i a l e. 1688: „doš ani î n p l i n i n d u s e…” Dosofteiu. XVII (Cod. ªi lãtineºte se zicea: „i m p l e r e a n n u m”. românul are douã sau trei vorbe deosebite: o expresiune verbalã aºa-zicînd dinamicã: „anul s e î m p l e” mai rar: „s e î m p l i n e º t e” ºi o expresiune nominalã staticã: „an î n c h e i a t” . II. Sf. 89): „se apropie zilele de i se î n p l u cocoanei anul diîntãi…”. Doinã din Ardeal: „Cu mîndra de-a c u m u n an Dintr-un mãr mã sãturam…” (J. Sã se alãture: „anul acesta a fost ploios” cu: „anul acesta nu voi pleca nicãiri”. 1. De asemenea în „acum un an = anno praeterito”. Pentru isprãvirea anului. „cu luna” ºi „pe lunã” etc. miscel. f. 10: „acšasta o rãbdâ treš anš î n c h e š a þ. p. an trece deja în adverb. ºi nemicâ n-au suspinatŠ…” Jipescu. Pe cînd în primul pasagiu „anul acesta” este un curat substantiv. al Bis. ms.B. ci „la date” adecã indicaþiunea cifricã precisã a unui an. dintre cari mai nici una nu se aflã în limbile romanice din Occident. II.

Sã nu ne vedem c u anu…” (J. 1683. Maicã. pe cînd p e an însemneazã mai mult foloase decît greutãþi. dealu cu podbealu. Tr. dec. Tot cu sensul de continuitate. în vechiul grai „an p r e an” însemna: „an dupã an”. 174) La plural: c u anii. 1886. Cînd cineva „primeºte p e an atîta”. sã muncesc ca un argat?…” P e an presupunînd o urmare de ani. „per annos”. 1873. Nuanþa pesimistã a zicerii c u anul se învedereazã pe deplin din urmãtoarele exemple: Basmul lui Dumnezeu (Þara nouã. cândŠ ša sã suša la casa luš Dumnedzãu ºi-º fãcša inemâ rša ºi plângša ºi nu mânca…” 25 . îi zise Maica Domnului. cînd însã „primeºte c u anul” vrea sã zicã cã tot aºteaptã cu greu sã primeascã. Cineva cãlãtoreºte cu plãcere de mai multe ori p e a n. dar a cãlãtori c u anul este a nu se mai odihni. Anton Pann. 29: „sã vor tocmi p r e totŠ anulŠ ca sã-i facâ platâ…” Dar nu se poate zice: „c u tot anul” sau „c u fiecare an” cãci „c u anul” cuprinde un singur an încheiat. mãicuþã. fiecare an avînd rãstimpuri libere. Prov. 1646. 9: „aºša fãcša anŠ p r e anŠ. II. de stãruinþã în tot cursul unui an. se poate ca sã nu i se mai dea. 71): „Meºtere de lemn. se poate zice: „p e tot anul = p e fiecare an”.B. 53) unde „pizma c u anul” exprimã pãrerea poporului cã pizma n-ar trebui sã fie decît cel mult „cu luna”.. ºi la urmã. anul împlinindu-se ºi plata fiind rãfuitã. Pravila Moldov.p. f.. l. p. Doinã din Ardeal: „Mã trecuºi.. este un venit asigurat pentru un numãr de ani în neºte condiþiuni mai mult sau mai puþin ìndemînatece.„într-un ºir de ani”. du-te acasã ºi munceºte c u anu pînã ce vei lua banu…” În cîntecul Jianului: „C-ala e Iancu Jianul. fãrã a þinea mai îndelungat. de muncã. 19: „De ce sã slujesc c u anii.AN anul implicînd în sine o noþiune de sarcinã. Care bate cu tufanul ªi þine pizma c u anul…” (Col. Synaxar. dealu. ºi aceasta într-un interval mai îndelungat împãrþit p e ani. Dosofteiu.

450): „miluiþi-mã î n t r u anu sã plãngu de pãcatele mele…” Rugãciunea Sf..I. La plural. în Testamentul din 1648 tot aºa: „nu ploo î n 3 ani” iar în Biblia lui ªerban-vodã. Letop.R. denaintea numãrului anilor se punea simplul î n. d. Nearticulatul an nu se construieºte cu î n decît în locuþiunea „d i n an în an = = de in anno in anno” care numai prin duplul „in” diferã de italianul: „d’anno in anno” sau de portugezul „de anno em anno”. Sisinie. „i n t r a annos”. 17: „nu ploo spre pãmãntu î n trei anii…”. reprezintã pe latinul „i n t r a annum”. II. nu rarã în vechiul grai. nu cu anul întreg. acesta tocmi 12 luni î n t r u anŠ” Mitropolitul Dosofteiu din Ardeal. XIX. bãtr. pentru cãce s-au trecut o vréme…” . 2. iar î n t r u atunci cînd numãrul urma dupã ani. – Pe. 295: „de atunci au legat Vasilie-vodã banii ce se dau sultanilor d e n an î n an…” Acest î n an are în vedere nu totalitalea anului. Prin aceasta. 25: „vameºul ce nu-º va lua vama de la neguþãtor pãnã î n cinci ai. 13: „vremu lãcui acie î n t r u anu ºi vremu face negoþu ºi dobãndã…”. 10: „…ºi aasta fu î n doš ani…” „…hoc autem factum est p e r biennium…” 26 unde în Biblia lui ªerban-vodã: „î n t r u ani doš…” Pravila Moldov. Locuþiunea î n t r u an. Miron Costin. Iacob. 1642: „atunce îngerul va bucina ca sã se gãteascâ alþi ºapte îngeri.).AN Locuþiune: p e c e a s ºi p e an: Omiliar de la Govora. fie de care post birºag 7 florinþi…” Noul Testament din 1648. construcþiunea lui an cu î n se deosebeºte de construcþiunea lui an cu î n t r u. II. în Acad. Rom. f. ci numai marginile. IV. 285): „ºi luo doo fete sã-i slujascâ cu hranã î n t r u anŠ…” Codicele Voroneþian. I. Ap. 100): „cela ce nu va ispovedi omul de patru ori î n t r u an. 1580 (ibid. î n t r u ani. Arhaicul î n t r u an. De asemenea articulatul „î n anul cutare” are a face cu un moment oarecare.. unde în Noul Testament din 1648: „vomŠ petréce acolo u n an…” Ibid. I. p. de exemplu: „î n doi ani” ºi „î n t r u ani doi”. Act. de-aciša nu va putša lua nemicã. 355: „NomanŠ PombilionŠ stãtu domnŠ dupâ Romil. 1627 (A. Cu. 1646. circa 1550 (Cuv. 1688: „n-au ploat pre pãmânt treš ani…” Moxa. 1620. cela ce nu va posti 4 posturi î n t r u an. circa 1550 (ms. Cugetãri în oara morþii. însemneazã: „în tot cursul anului”. V.. carii sãnt aleº p r e a s ºi p r e an sã rãsipeascâ starea ceºtii lumi…” v. î n t r u a n ºi î n a n .

într-un admirabil pasagiu despre acei ce tãgãduiesc persistinþa românilor în Dacia lui Traian: „pre tot neamul românesc nu într-alt chip. 610) v. În opoziþiune cu „într-un an” se zice „î n t r u mulþi ani”. p e s t e an. Carii ºi în alte zile se prãznuiesc peste an…” unde „peste t o a t ã sãptãmîna” exprimã continuitate numai prin adjectivul „tot”. 405: „luarâ atunce turcii Bosna. – Întru. forma româneascã însã corespunde unui: „a d annum i l l u m”. Aceastã locuþiune însemneazã: „dupã un an” sau „peste un an”. ori mai ales „în anul viitor”. Peste. rãsar.AN La Cantemir. p. p.u n an îi sãdesc. 8: „l a anul dupã aceastã oºtire iarã au venit poruncã de oaste Dabijei-vodã ºi lui Grigorie-vodã domnului muntenesc…” Alexandri (Poez. În. p r e s p r e an. Colindã din Ardeal: „Î n t r u mulþi ani cu pace. Letop. fiindcã traiul se continuã în toate zilele anului. cãci. Chron. f. 1620. III. l a a n u l . 1886. Altceva este „peste un an = après une année” ºi altceva „p e s t e an” în graiul vechi „p r e s p r e an = dans l’espace d’une année”.. unde în loc de „într-un an” era deajuns: „î n t r u an”. marþa sfîntul Ioan. zicîndu-se „peste sãptãmînã”. 139: „Peste toatã sãptãmîna gãseºti sãrbãtori sã þii. Cuvintele obicinuite la asemine închinãri sînt: Noroc sã deie Dumnezeu! ºi l a anul cu bine!…” 27 . 3: „dajdša ºi toate greutãþile cãte-sŠ p r e s p r e anŠ…” Anton Pann. 238. v. 1646. Titlul Omiliarului mitropolitului Varlam. p. ca ºi „p e s t e an” nu s-ar înþelege decît unele zile din cursul sãptãmînei. ce tocma ca legumele î n t r . 76): „Una din mulþãmirile românului e de a închina pîn-a nu bea. Prov.2. I. Moxa. ºi l a anul se lovi MuratŠ cu Iancul-voevodŠ…” Nicolae Muste. dar nu: „trãiesc p r e s p r e an” ca ºi cînd n-aº trãi în toate zilele din cursul anului. II. 1643: „Carte romãneascâ de învãþãturã duminecele p r e s t e an ºi la praznice înpãrãteºti…” Pravila Moldov. dacã Cantemir n-ar fi voit sã se rosteascã mai energic: „intra singulum annum”. P r e s p r e an este sinonim cu arhaicul î n t r u an. Cu pace ºi sãnãtate…” (Familia. Cã lunia sînt sfinþii îngeri. îi cresc ºi-i ºi zmulg…”. 4. pop. cu acea deosebire însã cã nu implicã continuitate: se poate zice „trãiesc î n t r u an”. ªi lãtineºte se zicea cu acest sens „a d annum”. 3.

108) Altul. italieneºte cu o altã prepoziþiune: „per molti anni”. ceea ce însemneazã literalmente: „doresc m u l þ i ani” ºi n-are a face cîtu-i negru sub unghe cu latinul m u l c t a „amende. 117) Altul. ci mai cu seamã prin derivatul m u l þ u m e s c sau m u l þ ã m e s c. peine pécuniaire” (Cihac). III. Alt proverb foarte practic: „Decît l a anul un bou.. dupã cum se rosteºte mai obicinuit.. v. 1874. În formule de urare. Expresiunea „m u l þ i ani” este foarte interesantã nu numai prin sine-ºi. II.. românii de la Criº în loc de „l a anul” zic: „a-timp = ad tempus”. despre fãgãduieli nesigure: „L a anul. lit. or armãsarul. II. 50) sau: „vorbi ca cel ce la nuntã zice: ºi l a anul!” (Iordachi Golescu. Conv. l a anul se aude ades în construcþiunea: „l a mulþi ani”. p. ªi banii l a anul…” (Ibid. cari nu-ºi dau seamã de ce vorbesc: „Du-l la nuntã. Bud. despre femei plodnice: „Pînã l a anul ªi gavanul…” (Ibid. 709).AN Balada Opriºanul: „Alei. 74). fãtul meu! Nu te ierte Dumnezeu Sã omori pe Opriºanul. Mai bine astãzi un ou…” (Pann. v. Limba. A-timp. p. Cã-i peri pînã l a anul” Proverb despre cei proºti sau zãpãciþi. dupã cum se zice „est-timp” pentru „est-an” (Lex. 117) Prin sinonimitate între an ºi t i m p. 28 . sã-þi zicã: ºi l a anul!” (Baronzi. Or samarul…” (Ibid. doamne.M u l þ i a n i! – M u l þ u m e s c.. 86) Altul. III. La. III. despre cei grabnici a lua ºi greoi a da: „Cu toptanul.

Receanu. dupã cum observarã demult Leskien ºi Miklosich (Lautl. m u l þ u m e s c. Astfel s-a nãscut „bucium” din „bucin”. 70). Vokal. El le m u l þ ã m e a…” (Ibid.T.D. III. Sã zic: l a m u l þ i ani. sc. ei zic: cu toþii m a r e m u l þ a m! ” (D. Copãcel). Mãþãu).D. În acest chip. Grãdiºtea-Micã): „— Bunã sara.T. mamã! — M u l þ a m. întocmai prin aceeaºi procedere logicã. 271): „sã vor tocmi cu rupta pe am la visterie…” v. dragul mumei…” „La Crãciun. dragã…” În basmul Serilã. c.. de ex. „În Muscel nu se zice n o i a n. amin!…” (G. paleoslavicul s p o l a v a m e „ mulþumim” se trage din grecul e„j poll¦ œth„la m u l þ i ani”. Chiar forma am pentru an ne întimpinã într-un act de la Mihaiu Racoviþã.. cînd colindãtorii primesc daruri. pop. Poez. Lugoº): — „Bunã ziua. Pann. Cinel-Cinel. Transilv.. ci n o i a m. III. „tãrîm” din „tãrîn” etc. Un paralelism nu mai puþin hotãrîtor ne prezintã limba 29 . întrebuinþat ca rãspuns la o salutare.I.. babo! — M u l þ a m dumitale. d. 581) Dupã fonetica românã. iar din m u l þ a m – m u l þ ã m e s c. Dial. 46: „Slãvite-mpãrate. p. ºi sã trãiþi la m u l þ i ani…!” Încheiarea mai multor balade poporane: „Mai daþi o ocà de vin. Uraþia de nuntã: „— Bunã dimineaþa. Mezilã ºi Zorilã (M. c.R. finalul -n tinde a trece în -m. 10: „Adã pãharu-ncoaci. În jocul copilãrese Baba-rãdãcina din Banat (D. Aslam.: vine un n o i a m de ploaie sau de zãpadã” (I. c. Poez..AN A. pop. Bãieþi militari…” (G. 173) Balada Meºterul Manole: „Bunã ziua-i da. I.. Pop. m u l þ i ani sã trãieºti ªi-n zile senine sã înbãtrîneºti…” Alexandri. rum. 461) Ca românul m u l þ ã m e s c din m u l þ i -ani. Cinstiþi socri mari! — M u l þ ã m d-voastrã. din m u l þ i – a n i s-a format poporanul m u l þ a m. Prov. Fãgãraº. 1708 (A. m u l þ e m e s c.. Viºoianu. Juicã.

a i = a n i. 1680: „sã stânsâ în duršare viaþa mša. în Bibl. p. f. 51) 30 Între forma ani ºi între forma ai exista în vechiul grai o formã intermediarã. .. circa 1670 (ms. 12: „ivi-se întru aînii (á÷ïi) de-apoi…”. Uscatã de nouã ai…” dar mai jos: „Într-o cas-afurisitã. ºi aiš mieš de suspinare…”. f. 449) O baladã tot de acolo: „De mîncare ce sã-i dau? Da o coage de mãlai. ºi aniš mieš în suspinur…” Doinã din Ardeal: „Eu sînt prunc de nouã ai. articulat aii. unde în loc de „mulþumesc” se zice: „Viva m i l a ñ o s = sã trãieºti o m i e d e ani” (Brinkmann. bunãoarã: p. nu ca o consoanã: i. IV. 30: „sã sfãrºi de durére višaþa mša. Deo gratias. ºi nice o datâ poruncile tale cãlcašu…” Varlam. De cinci ani necurãþitã…” (Pompiliu. Sibii. iar la Dosofteiu. Afarã de exemple împrãºtiate mai sus. Die Metaphern I. ea s-ar rãsipi prin Dictionarul româno-latin bãnãþean. 1620. Mulþumesc. Universit. ºi anii miei în suspine…”. La plural. 137). din Budapesta): „M u l þ a n y.p. dar totuºi se rostea deja ca o vocalã nazalã:÷.. în care n nu despãruse încã. Tu mãsele-n gurã n-ai…” (J. O gãsim foarte des în Praxia cea tipãritã pe la 1570 ºi din care unicul exemplar cunoscut se aflã în Muzeul din Bucureºti. 1643. 3: „au mãncat roadâ dentr-acša ocinâ mai multŠ de ºšapte ai…” Silvestru.349:„înblâ zéce ai ºi se întoarse cu multâ dobândâ…” Omiliar de la Govora. unde la Coresi. 282 b): „atiþea ai fu viša acéša nice tâšatâ nice sãpatâ…” Pravila Moldov. 1651. ps. 197 a: „ºi noi în toþi aii prâznuimŠ pamentea lorŠ…” Ibid. Idem…” v. 40: „šatâ cãþi aš lucrašu þie.AN spanioalã. iatã încã o seamã: Moxa. 1646. M u l þ e n y. Dacã ar mai fi cu putinþã o umbrã de îndoialã despre naºterea lui m u l þ u m e s c din m u l þ i – ani. 1557: „scãzu în durére viaþa mea. în loc de ani e foarte deasã în vechile texturi ºi destul de rãspînditã în popor forma ai. f..B. 1642.

adv. 1577. „An v a r ã = aestate anni prioris. se zice: m a i an = cam în anul trecut. l a a n u l trag nãdejde” (Pann. LXXVII. alteori se reduplicã i. în Acad. Rev. ºi annii lorŠ cu deºertu…” Camtemir. 1698.). Aºa în Psaltirea Scheianã. pentru care grafica cirilicã nu oferea nici un semn propriu. care s-ar fi conservat ca în toþi pluralii de la numi terminate cu -nu. Altul: „An scuipam în iarbã. Numai forma ai derivã la noi din latinul a n n i . ºi e s t i m p în barbã” (Ibid. 146). vechile texturi au reprezintat-o uneori prin anni. 85). circa 1650 (ms. este în opoziþiune cu prezintele e s t – a n sau e s t – t i m p ºi cu viitorul l a a n u l. 1887. 1. d e an = anni praeteriti. l’année dernière. 2An. mîndrã. Rom. ps. Divanul. Din a n n u s – an.. Rom. De asemenea la Coresi. 10: „ºi annii miei întru suspiri…” Ibid. pe cînd forma ani. etc. de m a i an Cît de dragi ne mai eram: Dintr-un mãr ne sãturam…” (Familia. I. circa 1550 (ms. ºi adevãrat sãmãluitoriu ºi giudecãtoriu annilor tãi te fã…” În loc de a reduplica pe n.AN p. II. deºi mai veche în aparinþã. Ca locuþiune adverbialã cu acelaºi sens: „a c u m u n a n”. care a trebuit sã disparã. v. în Tocilescu. t. – An-nou. de exemplu la Coresi. Doinã din Ardeal: „ªtii tu. Într-un mod mai puþin hotãrît. p. p. p. vin d e an = vinum de anno priori” (L. unde la Arsenie din Bisericani. Î n a n u l t r e c u t. An.): „dzilele ailor noºtri…” În orice caz.. ci în vocalã nazalã.). 2AN. fãrã sã fi avut în vedere pe latinul a n n u s. antan. 1577. 31: „o zi de la DomnulŠ ca o mie de aînii ºi o mie de aînii ca o zi…”. II. 86 b: „Pune darã bunã socotealã ºi driaptã giudecatã vremii vieþii tale. f. în Acad. e s t i m p am pãgubit.. din a n n i – ai. XXX. Proverb: „An n-am cîºtigat. LXXXIX: „zilele aniilorŠ noºtri…”. 231). 20: „n-amŠ petrecut aînii vieþiei…”. LX: „aîii (a÷ii) lui pãnâ la zi în rudâ ºi rudâ…” Neºtiind cum sã transcrie mai bine aceastã rostire. Altul: „An s-a ars ºi e s t i m p suflã” (Iordachi Goleseu. ca expresiune a trecutului. pluralul ai de la an ne prezintã un fenomen fonetic foarte interesant de trecere la români a duplului n latin denaintea lui i nu în consoanã muiatã -nš (¯). 33: „ºi cumplirã-se în deºertu dzilele lor. se datoreºte totuºi în realitate analogiei singularului an. 8) Colinda Plugului: „S-a sculat m a i an Bãdica Troian 31 .B. ps.

venit…” (Amphitr. 22) sau: „Etiam histriones a n n o cum in proscemio hic Jovem invocarunt. Nu avem aci în vedere cuvinte luate întregi de la vecini. bãiat – bãietan – bãietanã… La Predeal „boldan.. vîrf de munte inaccesibil” (Col. I. atunci se zice: a n þ e r þ = lat. . care niciodatã nu trece la feminin în -ancã ºi -eancã sau la plural în -eni. în Arh. grîu = granum. 1876. ºi a cãruia funcþiune precisã este de a mãri sau a întãri o noþiune. Poez. I. p. Stat. spanÒj ºi altele. Aºa: ºoim – ºoiman – ºoimanã. vultur – vultan. 387. -ani. la Plaut. 1694: „s-au dat lui Gligore Postelnic Vlãdescu pentru împrumutarea ce au dat la banii Cameniþii a n þ ã r þ ºi pentru împrumutarea ce au dat la poclonul vizirului an…” v.). precum „cioban”. Tr. . (kÒtzufoj) – coþofanã... 391) Cu acest sens se întrebuinþeazã ºi italieneºte a n n o. pãgîn = paganum. „toptan”.. 143). Cu totul altceva e sufixul nostru -an.AN ª-a încãlicat Pe-un cal învãþat…” (Alex. sãptãmînã = septimanam etc.. Din sufixul 32 latin -ano. Lãtineºte. suffixe nominal augmentatif ou intensif.românii au fãcut -în ºi -îu: român = romanum. „tulpan”. anno tertio. pop.2. „þigan” etc.) Cînd ceva s-a întîmplat cu un an înainte de an.Anþerþ. gros – grosul – grosolan – grosolanã. -înce. 3-ÀN. -ence. a n n o figureazã de asememea în loc de „a n n o praeterito”. ×upanŠ. corb – corban. Prol. (glig) – gligan. Constantin Brâncovan. spîn = gr. 3. bunãoarã: „Quatuor minis ego emi istanc a n n o uxori meae…” (Men. -ÀNA (plur. bãtrîn = veteranum. dupã cari s-au modelat apoi ºi vorbe strãine ca: jupîn = slav. ci numai pe acelea în cari finalul -an funcþioneazã anume ca sufix românesc. Condica Visteriei (ms. augmentativ de la „bold = épingle”. lung – lungan – lunganã. porc – porcan. 1An. -ane).

. groasã º-largã... Iorgu – Iorgovan. p. pe care o trece în masculinã: curcã – curcan. 1021). Rom. Jipescu. lit. I. Creangã. lit. ª-lua 'nã mînatã de iearbã…” (Dr. tufã – tufan. (aldã) – aldan. 616) 33 . De la Vrancea. Sultãnica. în Acad. Mãricel cã l-a fãcut. p. 228: „era numai o fetiºcanã. Poez. 187): „grozav burdãhan ºi nesãþios gîtlej…” Din dulãu – dolofan... p. Tea s-m-aºteaptã ditu xeane.D. l-a crescut. Balada Moºneagul: De la sãrac – sãrãcan. p. Din gol – golan.–AN În unire cu sufixul deminutival –i º. Cu sufixul – a º c u: Romaºcu (= Romanaºcu) = Romaºcan. Povestea lui Harap-Alb (Conv.T. p. 1887. gîscã – gîscan. mãre. Dumitru – Dumitran – Dumitranã. 317) Cu sufix deminutival compus –i º c u. dar cu ochii în patru ºi inimoasã…” Tot aºa: vãr – veriºcu – veriºcan. Obedenaru. Opincaru. Rãduc – Rãducan. Într-un cîntec: „ª-guliºanã inºi-n cale. macedo-româneºte din gol – guliº – guliºan. Guliºanã. pop. pe care-l trece în augmentativ: fatã – fetiºcã – fetiºcanã. în Biharea. Dolofan cã l-a vãzut…” (G. în loc de „veriºoarã” se zice veriºanã (Conv. ms. În numi personale: Vasilie – Vascu – Vãscan. 20: „gîndu mieu ºi mintea mea stau pironite dã copil mai mult la opinca sãrãcana…” A „Moºul. 1877. Radu Radãu – Radovan. (lipã) – lipan… Din burduf – burdãhan. ªerb – ªerban… Holb – Holban… În derivaþiune de la o vorbã femininã.

pillard. Descîntece. 720). 108. pe cînd la francezi. Vulcan. Bãlan. din „gus”. 255: „hiind la hire foarte prostan…” În Bucovina vãdanã în opoziþiune cu „vãduã”. precum Murgoci celui nãscut în murgul serei.–AN De la prost – prostan. dar a reuºit pe datã a prinde neºte rãdãcine puternice ºi a se rãspîndi în grai cu atîta îmbielºugare. Românul -àn ne întimpinã ºi la slavi cu acelaºi sens augmentativ sau intensiv. Eburhart. p. Lupan. craiovean. Peceneaga). Zîna Cosînzanã etc. Miron Costin.: bugiardo. Miklosich desparte cu tot dreptul ambele sufixuri. bavard. leccardo. gagliardo = gaillard. În personificaþiuni legendare: Seran lîngã „Serilã”. Deplina românizare a acestui sufix slavic se aseamãnã cu soartea în limbile neolatine din Occident a sufixului germanic -hart sau -hard.. Diez. Lambrior (Romania IX. ci mai cu seamã în formaþiunea vorbelor nouã. Sufixul slavic -àn a strãbãtut la noi prin foarte puþine cuvinte întregi. foarte rar la cuvinte comune. p. 106. ºi prin extensiune Joian celui nãscut joia. Zoran lîngã „Zorilã”. din „oko” (ochi) – „okan” (cu ochi mari = holban). Bejan etc. vineri” (Costinescu. Vokal. p. Joian. duminicã.. vãduve. 112) îl confundã cu sufixul -ean. vecchiardo = vieillard. Mîrza. muntean. Leonhard. – Nãzdrãvan. care la nemþi se acãþa mai ales la numi proprii ca Reinhart. sãtean. 105: „în þinutul Cîmpulungului. linguardo. Bucãlan. Duman. care exprimã numai proveninþã sau dependinþã ºi se aude uneori ca -an: bucureºtean. serbeºte „gusan” (=gîscan).³ II. dar despre originea sufixului -an în parte nu se rosteºte. Zîna Buzianã. Tulcea. Din „poule” printr-un sufix nemþesc francezii au fãcut „poularde”. Aºa din „velikŠ” (mare). criard. din „glava” (cap). nume ce dau þãranii viþelului ce se naºte în zori. de ex. Mãrþian.F. marþi. Marian. mignard. Gramm. nu numai în onomasticã. blanchard. Este 34 . moldovan. bulgãreºte „glavan”. întocmai dupã cum printr-un sufix slavic au fãcut românii din „puicã” – puicanã. „Zorilã. oºtean etc. constatînd diferinþa lor logicã ºi geneticã (Lautl.. Vocab. Drãgan. mai ales printr-o seamã de numi proprii personale ca Milan. Duman. poignard etc. canard. Boþanã…” (T. Viºan. încît a devenit necesar. III. v. din „matza” – „matzan” (= motan) etc.. Viorian. Sîmbotean. 19). Ocupîndu-se în specie cu acest sufix. nevestele cãrora le-au murit bãrbaþii se numesc numai vãdue sau. -ilã. iar sub cuvîntul vãdanã se-nþelege o femeie care a avut copil de fatã mare…” Numirile vitelor la þãrani: „Plevan. din „drag” – „dragan” ºi „dragana”. II. codardo = couard. 385). ruseºte se formeazã „velikan” (uriaº). mercuri. vãlean. „glavana” (bãrbat sau femeie cãpãþinoasã). Letop. S. I. fuyard. la spanioli îl vedem cãpãtînd dodatã un rol foarte important. celor nãscuþi sîmbãtã. étendard. c. (cfr. Meinhart etc. Mercan. þãran. la italieni.

ca nume de botez.– -man. Doruri. de mythol. Contrasã din a ºi î n. dãp-an mama-gaia. à la façon de. s. cãci românii au tractat într-un mod paralel pe latinul -a n u m ºi slavicul -a n Š pe de o parte. t. Pe alocuri an sau a-n este preces de „de pre”: „În Ialomiþa pentre numiri de jocuri copilãreºti: dãp-an petrecu. v. f. prép. pe lîngã prostranŠ – prostranšnŠ.. Dupã. A n c u þ ã. A-N. -nic. A n i c ã. p. A n i c u þ ã. În primul caz. Rãmîne totuºi deschisã întrebarea: de ce oare -anŠ din ×upanŠ a trecut la noi ca jupînu. în paleoslavica. A n i þ ã… I. popul. fiind urmatã de numele unei acþiuni sau mai ales al unui obiect pe care noi voim a-l imita. v. În adevãr. v. Lupºanu). – -ean. corespunde latinului „cordatus”. pe lîngã istukanŠ – istukanšnŠ ºi aºa mai încolo. – A-nboule. v. Teodorescu. – A-ndaratele. prin urmare. 2. e o moºtenire pãgînã din epoca colonizãrii romane. cu prepoziþiunea c a. A n u º c ã. c. dar cu acea deosebire esenþialã cã a-n sau d-an exprimã o imitaþiune anume prin miºcare. literalmente „Bunã”. Din Ana se formeazã deminutivi: A n c ã. Deparaþianu. n. – A-ncãlarele. – A-ndoasele. pe cînd -anŠ din Dragan se þine intact? Noi credem cã pe acesta din urmã înºIºi slavii îl rosteau dentîi cu o nazalã tare sau chiar duplã: -annŠ. în cazul al doilea. mai totdauna sufixul fiind de origine participialã. pe lîngã postošanŠ ne întimpinã postošanšnŠ. dispare orice anomalie. însã din Almannum – Alãman ºi din DragannŠ – Drãgan. Viaþa-mi furtunoasã S-ar scurge-n zile line…” 35 .ÀNA un instructiv specimen de modul de întroducere ºi de puterea de propaginaþiune a sufixelor strãine într-o limbã. du calendrier chrétien: Anne. Acest d ã p-an corespunde unui latin: de-per-ad-in. bunãoarã. 1. – -ãu.: à la. -în. fie direct.: 4AN la première des neuf fées. pe latinul -a n n u m ºi slavicul -a n n Š pe de alta.2ÀNA s. aceastã prepoziþiune îºi asociazã mai adesea pe d e: „de-a-n” sau „d-a-n”. sinonim cu grecul 'Agad». În acest caz dacã. este cuvîntul evreiesc C h a n n ä h. astfel cã duºanŠ = dusanšnŠ. fie analogic. ÀNNA. dãp-an nijea…” (T. Poporul distinge pe ambele Ana ºi le confundã totodatã. 137: „O. dãp-an baba-oarba. pr. t. 11A. N u m e d e b o t e z. E sinonim. – A-npicioarele. Anna mea frumoasã! Cînd tu ai fi cu mine. literalmente a d – i n. 1. înrudindu-se mai mult sau identificîndu-se cu compusul „d-a” din terminologia jocurilor copilãreºti. fãcînd din paganum –pãgîn ºi din ×upanŠ – jupîn.

Temerea de a d o r m i în ziua unei A d o r m i r i care însemneazã „moarte” este o asociaþiune de idei foarte fireascã. Anno. Trecem darã la: II. prin cîntece. 73: „fericita Anna. Vlaici). „În zioa de Adormirea s-tei Ana þãranii nu lucreazã ºi nici nu dorm în acea zi. Olt. Ce tu. v. I. nãscu scaun sfînt lui Dumnezeu pre fecioara Maria…” Cãtrã aceastã din urmã. 210 a: „Prorocita Anna au dzisŠ cã stearpa nâscu ºeapte…” Antim. „Tot prin paganismul din Roma s-ar putea explica ºi nelucrarea în ziua de S-ta Ana. Drag îmi e numele Anã…” (J. Se poate bãnui cã aci începe deja a se confunda mitul creºtin cu zîna cea pãgînã Ana. Ana-Foca.. deoarãce pe A n n a Perenna vechii romani o serbau numai prin petreceri. printr-o necurmatã veselie. 35) sau: „Pe pãrîul cu spini verzi Mere Ana cu scoverzi…” (Ibid. de unde frica de o adormire anume eternã. 1683.. Ioachim ºi Ana se serbeazã la 9 septembre. pe care pe larg o descrie Ovidiu. p. 1643. ci numai atunci cînd a d o a r m e sînta Ana? v. femeia lui Ioachim. de ce însã poporul nu simte aceeaºi temere la 15 august. 2Adormire. Varlam.B. iar Adormirea Sîntei Ana la 25 iuliu. versul lui Dosofteiu. adecã cu mitul italic de „Anna P e r e n n a”. Trans. . 36 Acest rest mitologic s-a pãstrat mai ales în Banat. muma prea-curatei Fecioare. Ana cea v e c i n i c ã”. ce nãºtša grije ºi duršare.: „Nu ca Eva. prin jocuri. crezînd cã nu s-ar mai putea deºtepta…” (R. la 9 dec. nevasta lui Ioachim. aš nãscutŠ cu bunâ pãršare ª-aš aplecatu-þŠ hišcâ ce-au nãscut pre DomnulŠ De-au rãdicatŠ osânda de preste tot omulŠ: Cu a sa zãmislire fãrã de pãcate ª-au tinsŠ preste totŠ rodulŠ a sa bunãtate…” Sff. cînd e A d o r m i r e a Maicei-Domnului. Z î n a Ana. Predice.ÀNA Doinã din Ardeal: „Foaie verde buruianã. c. 408) Biserica rãsãriteanã serbeazã mai ales pe prorociþa Ana ºi pe Ana. Synaxar. f.. Necºulescu.

fiind exoticã. plantes II. B u z i a n ã este o personificaþiune din b o z i u „sureau. noi o vedem la români în ghicitoarea poporanã moldoveneascã despre „ziuã”: „Ana grasa Împle casa” (Sbiera. D. nu poate avea loc în vechile credinþe ale poporului român. cãruia deja Apulejus îi atribuia puteri vindecãtoare miraculoase. dar care. iar din boabe se fãcea licoare medicinalã (Littré-Robin). Mangiucã (Col. p. la deminutiv H a n n ã z ã „Anicã”. „Les sureaux éloignent les mauvais esprits et promettent une l o n g u e v i e” (Gubernatis. cînd cineva e foarte greu bolnav. Mangiucã zice cã b u z i a n ã se cheamã la bãnãþeni „tagetes erecta”. lumina nopþii”. 85). În orice caz. toate pãrþile boziului erau întrebuinþate: rãdãcina ºi scoarþa ca emetice. ceea ce se potriveºte ºi cu rolul magic al acestui copãcel. 1876. În terapeutica de altãdatã. o frumoasã plantã cãrii ardelenii îi zic „ferfîn”. era o personificaþiune miticã a l u m i n e i. La greci zeul Pan. ca stimulante ºi diuretice. Aryan Mythol. Tr. se pun „cinstile” pentru zîne. Maidan). Cuvîntul însemneazã altceva. purgative ºi diuretice. 359). Myth. florile. Hochzeitsb. Dupã cum la români sfînta Ana s-a întîlnit cu zîna Ana.. Flora mythol. Poveºti. purta o cununã de bozi. 322) 37 . se începe aºa: „Anã B u z i a n ã. fie prin romani ºi prin daci totodatã. p. cfr. la deminutiv h a n n ã z ã „lunicã”. Sambucus ebulus”. doftorul prin excelinþã. Ana B u z i a n ã vrea sã zicã „Ana zîna b o z u l u i”. Cãpãtat-au oare albanezii pe a lor h a n n ã „lunã” prin numeroasele colonii romane din Illiria? ori fi-va ea la dînºii o rãmãºitã tracicã? E foarte cu putinþã ca tracii ºi romanii sã fi avut deopotrivã pe aceeaºi zînã A n n a „lunã”. H a n n ã din calendarul creºtin. ºi tocmai cu acest sens. Floare din grãdinã. III. 433). l. „Strigarea zînelor”. fie numai prin romani. Ianã Sînzianã” etc. adecã era B u z i a n (Dierbach.. Linã Magdalinã.. Stancã Ogreºteanã. pe cari descîntãtoarea le „strigã” ca sã-l întoarcã la viaþã. 657).ÀNA „Ana este una din cele 9 dzîne pe cari vrãjitorile le pomenesc în descîntece” (S. d. I. 355. tot aºa la albanezi. c. Liuba. pentru care unii mai gãsesc ºi o paralelã sanscritã în zîna A p n a – p u r n a cea „cu semiluna pe cap” (Cox. coincidã cu h a n n ã „lunã. În Banat. 46). Reinsberg-Düringsfeld. ªi în mitologia italicã zîna A n n a reprezinta pe l u n ã: „Sunt quibus l u n a est…” la Ovidiu (Fast. reprodusã de d.

. III. Tot prin poiene se rãsfaþã obicinuit zînele din credinþele poporane române. Poez. 915) Aci Ana se aplicã la vulpe ca l u m i n o a s ã. F. 232) D o b r a.. 679) Ceea ce e mai cu seamã decisiv este cã zeul Marte din acea sãrbãtoare. ursoanei zic A n c u þ ã… ” (P. 124) 38 . cari n-au ajuns la posteritate. Haþeg).T. este sinonim cu grecul ’Agaq». pe care poporul îl bãtea. adecã cu zîna A n n a. Dintr-un alt motiv ursoaica poartã epitetul de A n c u þ ã: „Ursului poporul îi zice M a r t i n. dupã mãrturia lui Serviu (Ad Aen. III. pentru care e atît de cãutatã. care la rîndul sãu e sinonim cu ebraicul C h a n n ° h. dar vor fi fost cam în felul acelora din Jocul pãpuºilor. o altã ghicitoare zice: „D o b r a subþirica Îmi umple ulcica…” (G. un fel de u r s.. ka„toàton œpaion r£bdoij lepta‹j ™pim»kes…. 29: Óti ™„do†j Mart…aij pompÁj ginomšnhj ½geto ka„¥nqrwpoj peribeblhmšnoj dora‹j. 188). Într-o ghicitoare ardeleanã despre „vulpe” se zice: „Merge Ana prin poianã ªi se catã ca º-o doamnã…” (Tribuna din Sibii. E foarte interesant în aceastã privinþã pasagiul din Lydus. ibid. MamoÚrion aÙtÑn kaloàntej…” (cfr.D.D. p. Olteanu. dupã cum bate ursarul pe M a r t i n al sãu. anume aceea a candelei cînd licãreºte peste noapte.T. pop. 218) v. cari se serbau împreunã la Roma: „Mense meo coleris.D. era figurat anume printr-un om îmbrãcat cu piei grosolane. 1885. Transilv... 36).T. slavoneºte „bunã”.ÀNA ceea ce în variantul muntenesc sunã: „D o b r a groasa Umple casa…” (G.. Cum cã prin D o b r a = Ana din ghicitoarea de mai sus se înþelege nu „ziuã” în specie. din cauza blanei sale aurii. În mitul italic. În aceastã onomasticã poporanã ne întimpinã la un loc zeul M a r t e ºi zîna Ana. probã este cã despre o „luminã micã”. De mens. IV. ci o „luminã mare” în genere. cînd biata ursoaicã e mustratã cã: „…acuma te-a slãbit Pustiorul de iubit…” (G. junxi mea tempora tecum…” (Ovid. VII. locurile favorite ale zînei A n n a Perenna erau poienele. Dobra. la sãrbãtoarea lor cea comunã se cînta – ne-o spune Ovidiu– neºte cîntece obscene. Despre o aventurã amoroasã a acestui M a r t i n cu a sa A n c u þ ã.

bunã”..m a m ã . v. – Mamã. trecea de le împãrþea bieþilor oameni cîte o pitã caldã: „Fingebat tremula rustica liba manu.m. Annas. negreºit. I. c. anticul mit al foametei celei uºurate de zîna A n n a s-a cristalizat pentru totdauna într-un obscur idiotism veneþian. F.ÀNA Încã ceva. Deja în epoca lui August numele zînei A n n a însoþea într-o strãbunã tradiþiune aducerea-aminte despre foametea pe care o suferise poporul roman în retragerea sa pe Muntele-Sacru: „Jam quoque. Deºi A n n a Perenna era zînã ºi deºi ameþise pe zeul M a r t e. o bunã bãtrînã. unde nu poate fi vorbã de sf. ³ÀNA sau ÀNNEA. ªi d-aci la spînzurat. XVIII. – Martin.. cãci sfintelor ºi chiar cãlugãriþelor românul le zice „maicã”: „Maica Precista”. „canos capillos” (Ovid. dup-acea d e l a A n n e a l a C a i a f a. – Boziu. Ialomiþa. nici cu sînta A n n a a lui Ioachim. ºi-i dã peri albi. I. Ana. 103 b:. Ceacu). strãcurîndu-se prin veacuri peste veacuri. acolo ca un mencšunos fu ºchšuopit ºi bâtutŠ…” Cîntecul Oftatul þãranului: „D e l a A n a l a P i l a t. III. ºi acolo fu bâtutŠ cu palma preste obrazŠ. 39 .„maica stariþa” etc. care n-are a face. f. n.. nici cu sînta prorocitã A n n a. 13-29): „a purta pe cineva de la Ana la Caiafa” sau: „de la Ana la Pilat”. Varlam. însemneazã: „e foame”. De aci. 665 sqq. trecut la români într-o locuþiune de origine evangelicã (Ioan. v. Nume evreiesc bãrbãtesc C h a n n a. Ar fi foarte interesant de a urmãri mitul arhaic roman al zînei A n n a ºi de a-l descîlci de sînta A n n a din legenda creºtinã la neolatinii din Occident.. adecã „trece doamna Ana”. Maicã. 1643. totuºi mitologia italicã o face babã de la Bovilla. adecã: „a trãgãna cu vorbe fãrã a da dreptate”. În dialectul veneþian locuþiunea „Don.. vine blãstemul poporan român: „batã-l mama Ana!” (M. defecerat illos Victus. Sat.pr. Romanii o serbau pentru a dobîndi ani mulþi fericiþi: „ut annare perannareque commode liceat” (Macrob. mai cu seamã în Italia.Pãdurii” sau „mãtrãgunã . 12). Ana-Baba. 669). credem noi. „la fame si fa sentire” (Boerio). et humanis usibus apta Ceres…” ºi atunci zîna A n n a..dusârâ-lŠ priînsŠ (Domnul Hristos) la Annea. pe cînd despre fiinþe extracreºtine: „M a m a . F. Noi vom atinge aci o singurã urmã. Michailescu.. quem socum tulerat. adecã de la oborul Romei. Atque ita per populum fumantia mane solebat Dividere…” (Ovid. A n a spassizza”. III.) Apoi.

primul verset din psalmul XCVIII: „Dumnedzãu se înpãrãþi ca sã se mãnie oamen ii”este comentat prin: „Domnul se rãdicâ înpãrat mare ca sã se mãnie Anea ºi Caišafša…” înþelegîndu-se prin „Ana ºi Caiafa” toþi cei rãi. unde se mai aflã ºi un sat V a d u l . Rom. ºi vãdzând în tote dzâle pre creºtiniš umorâþ de ceša ce sã-nchina la idoli. top. Aceºtša era din þara Anatoluluš. de géogr.. 9). 1683. Cãderea.A n e i. Synaxar.loc. 1ANADÒL s. Caiafa. Theodosie. ANA-BABA s. Bistricioara) 40 A n a d o l e n i i sau turcii asiatici au fost totdauna renumiþi pintre ostaºii Porþii. ca ºi despre muntele din Argeº: Rîpa-A n i c a..ÀNA Lucrul merge la domnie Tot ca ºi la vornicie…” (Calend. c. v. EmmanuilŠ ºi alalþŠ patrodzãŠ la AnatolŠ. s.2Ana. Dosofteiu. sã vorovirâ andesine sã strige mãrturisindŠ pravoslaviša…” În districtul Neamþ. 1. basmelor. Turcul a n a d o l u din grecul ¢natol» „orient” (ªaineanu. 7) indicã un sat cu acest nume în Buzãu ºi o localitate în Ilfov.). N-ar fi fãrã folos de a culege din popor legendele privitoare la aceste numiri. . Elem. Frunzescu (Dicþ. Cu nouã cai au plecat ªi pe toþi cu mai frumoase lucruri i-au încãrcat ªi aice le-au descãrcat. t. Archirie. n.pr. 1875) La Arsenie din Bisericani. BABA-ANA. dar furtuna risipind corãbiile: „Eu singur am scãpat Pe o scîndurã de brad ªi la doamna mireasã de ºtire am dat. v. turc. la nuntã cînd se închinã mirelui zestrea miresei.A n e i.. iar în Prahova: V a l e a . Care foarte rãu s-au supãrat.m. -v. 26: „Svinþiš muceniŠ CodratŠ. ANADÀN. mart. – Pilat. în Acad.. p.: Asie mineure. Dar auzind cã-n tîrg la Anadol mai frumos negoþ au descãrcat. Turquie asiatique. ANATÒL. vornicelul zice în versuri cã dentîi cumpãrase lucruri de la Þarigrad. nom de certains villages en Valachie. circa 1650 (ms. Iatã dar ce au luat: Douã saltele Umplute cu surcele…” (P.

2.D..3Anadol. peste douãzeci de mii. 1629: „Oaste era îndestulã.T. grand chat.n. v. „une sorte de pelisse de Turquie” (Cihac). Mangiucã. „În ziua de Ana-Foca cine lucrã la vie. „Anadol. 222) v.. adecã motan de Angora. c. Soacra cu trei nurori (Conv.ANA–FOCA Beldiman. s. iar pe „anadol”.m. anadolence s.. Transilv. NADOLEANCà (plur. N a t a l i þ a nu se-ndurã. subst. Din anadoleni o parte. t. 1875. s.: le premier jour du mois de Juillet. -EANCÃ. 3ANADÒL. s. în N a t a l o i: „N a t a l i þ a fierbe pere. 1Anadol. Se zice p u i c ã anadoleancã ºi mai ales p u i c ã nadoleancã. – v. II. Poez. p. nadolence). un fel de blanã turceascã” (ªaineanu). 1882: „1 iuliu.m. S. – Anadoleancã.” 41 . Înbrãcaþi în straie rele. N a t a l o i vine ºi furã…” (G. I. habitant d’Anatolie. sorte de poule. Creangã.ca în „naforã = anaforã”. Criºianu. N-are a face cu slavicul „nadoiti = alere” ºi nu existã nicãiri sub o formã masculinã „nadoleanc” (Cihac. poporul preface pe cloaºca nadoleancã în N a t a l i þ ã. i se uscã via” (T. pop.. Se mai aude în Moldova. Cinci de ianiceri ortale. cu perderea iniþialului a.. Calendar poporan. N a t a l o i vine ºi cere. v. Cuvînt întrebuinþat în Banat ºi pe alocuri în Ardeal. de risipa ce s-a fãcut cu munca ei…” Într-o ghicitoare foarte ingenioasã despre pisica furînd ouãle gãinei. 286): „…îºi aducea ea aminte de puicele cele nadolence ºi boghete. ºi manahi. invar. Turc asiatique. Cugieru). dar nu prea mulþi. În texturi pînã la 1800 n-am dat peste acest cuvînt. du calendrier popul.. Tragod. variété originaire d'Asie mineure. s. 1Anadol. ANA-FOCA. Anadoleancã. lit. Anna-Foca. de viniºorul din cramã. cei mai aprigi ºi delii. ANADOLEAN. Gioacã soarele în apã. et adj. v. – Anghinarã. 1Anadol.. joi. chat d'Angora. mulþi în opinci ºi desculþi…” v.f. 208). Arde peatra în apã. ANADOLEANCà s. 2ANADÒL.

rezultã din amalgamarea mitologiei neogrece cu mitologia românã: „arde (= f o c) în apã (= fèch)”. Prejbeanu (în Tocilescu. v. Anafora sã se facã.Starostea de neguþãtori prin anafora de la 27 ale curgãtoarei luni septemvrie face cunoscut acestei hãtmãnii cã suma ce a prins din vînzarea moºiilor dumitale. este privit ca patron al corãbierilor (Migne. Tragod. plur. l. p. 22 iulie. sã ia pîne de la toþi… Într-o vreme ca aceasta nu iscãli deacã poþi?…” Filimon. F o c a. Din ambele aceste sãrbãtori poporul a compus pe Ana-Foca ca nume al primei zile a lunei. Strigînd cum cã nu-i fãinã ºi cu toþi sînt prãpãdiþi. 1. Beldiman.) v. dar venit d-a dreptul din grecul ¢nfor£. lãsînd gluma la o parte. Ciocoii vechi. Este unul din cele mai frumoase exemple de formaþiunea miturilor prin etimologie poporanã. martir din epoca lui Diocleþian. II. fiindcã F o c a seamãnã cu f o c. 2527: „Vedeai magazionerii. Cosmandin.. cãci altfel f o c u l va prãpãdi tot. de législ. Rev. v..ANA–FOCA În cursul lui iuliu se serbeazã la 22 sf. din cari printr-o procedere analogã se compune poporanul C o s m a n d i n. anaforaoa. Credinþa bãnãþenilor. p. Foca. A. 723). Antãnãsii. se mirã cineva cînd vede uricele ºi ispisoacele vechi. asudaþi ºi mult scîrbiþi. Ilie. 257:. cit. care în puþine rînduri cuprindeau atît 42 . 388): „Pe mucenicul F o c a. nu ajunge ca sã se plãteascã întreaga sumã ce eºti dator lui Costea Bogasierul ºi altor ipochimeni…” Costachi Negruzzi. I. de unde ziua de 22 iuliu se cheamã peste Carpaþi: „ieºirea p î r l i i l o r. iar la 25 s-ta A n a. p. povesteºte pe larg în ce mod de la români a trecut la turcii din Dobrogea datina de a nu lucra nemic.f. Fiindcã fèch „phoque” însemneazã o vietate care trãieºte în mare. t. în ziua de Sf. Zorbalîcul este gata. v. printr-o altfel de etimologie poporanã. – Foca. 142-3. Cantemir. 1722. anaforale). Mangiucã. F o c a. deºi aceastã zi e consacratã în specie sf-lor Cosma ºi Damian. toþi ienicerii rãcnesc. Acelaºi cuvînt cu a n a f o r ã sau n a f o r ã. darã nemic. Este un termen juridic întrodus la noi sub fanarioþi ºi despãrut odatã cu fanarioþii. cum cã la Ana-Foca „arde în apã”. Dict. din contra. D’hagiogr. înregistratã de d.: rapport fait à l’autorité. ºi anume Plînsurile ºi Chinuielele.. Petersb. s. Caimacamul ºi boierii cei întîi se prãpãdesc. îl zic cã-i rãu de f o c”. ANAFORÀ (artic. Kniga Systima. la greci sf. t. s-a nãscut credinþa cã el p î r l e º t e. La români. adecã un fel de sfînt al a p e i. fãrã mijlocire slavicã. fie mãcar cel mai mãrunþel lucru din casã. surori ale lui sînt-Ilie” (Mangiucã. Scrisoarea XXVII: „În adevãr.

ANÀFTEMÃ. – Vînãtor. Costachi Negruzzi. încingîndu-ºi mijlocul cu vlãstari încãpuºaþi de salcie slujitã de moº-popa. anafore). v. ªeapte-taine. care în multe rînduri cuprind atît de puþin. În grai se aude mai ades naforã sau nafurã. 1680. s. 1818 iunie 9”. despre vînãtorul care împuºcã în anaforã ºi altele.. anagnoºti). Letop. – v. 51. 299. 57 a: „Ce sã socotéºte anafora sã fie? Anafora s-au fãcutŠ ºi sã dã creºtinilor într-acesta chipŠ: pentru cã dintãi toþi cela ce era crestini. Tomescu. din contra.. L: „…atunce veš bine-vrša jrãtva direptãþâš. nefiind împotrivitoare celor vechi urmate pînã acum. Din grecul ¢nafor£ prin paleoslavicul anáfora. pãºia-pãºia. c. p. – Naforã.f.). Anatemã. Ni s-au prilejit a vedea o anafora scrisã pe douãzeci coale hîrtie…” Ceva de tot scurt. De aceea ne rugãm sã binevoieºti mãriia-ta a porunci sã sã ºi tipãreascã. Homocea). Liliac. þineau drumul casei mestecînd anafura sfinþitã…” Blãstem: luare-ai anafora la Paºti în þol!” (G. f. Cum am învãþat româneºte: „…luînd Istoria românilor de Petru.m. Tecuci. am cetit cu luare-aminte Pravila ce s-au alcãtuit de cãtrã mãriia-ta ºi ne pliroforisirãm cã alcãtuirea aceºtii Pravili este o desluºire a Pravililor Înpãrãteºti ce sã obicinuiesc aici în pãmîntul nostru ºi a vechilor ºi a canonisitelor obicéiuri ale pãmîntului. 1Grec. în puþine ceasuri am învãþat a c i t i. ¢nagnèsthj= paleoslav a n a g n o s t Š” (Cihac). p. sã priceºtuša la toate svintele liturghii de lua svãnta cumenecâturâ prespre toatâ vrémša. šarâ acmu s-au depãrtatŠ de la noi aceastâ svãntâ ºi dumnedzãšascâ tainâ…” Dosofteiu. s. Pentru credinþele poporane despre ºoarecii cari mãnîncã anaforã. ºi mari ºi mici. despre duminica Floriilor: „…copii desculþi sã-ncurau a veselie. ¢ n a f o r ¢ n ka„ Ðlokautèmata…” Gheorgachi Logofãt. Pînã-n 43 . ce dupã terminarea liturgiei se dã fiecãrui creºtin care merge la bisericã ºi stã pînã sã se fineascã liturgia” (L. ps. 1644. ANÀFORà (plur. ANAGNÒST (pl.ANAGNÒST de mult. prin care se încheie Pravila lui Caragea: „Prea-înãlþate doamne! Dupa luminatã porunca mãrii-tale adunîndu-ne în multe rînduri cu toþii la un loc. v. III. bãtrînele. Maior. „lecteur à l'église = gr. este urmãtoarea „Anafora o b º t e a s c ã a pãrinþilor arhierei ºi a dumnealor boierilor”. ajutat de abecedarul urgisit. Sultãnica. „Bucãtura de pîne binecuvîntatã. ºi anaforalele ºi h o t ã r î r i l e de acum.M. pain bénit. anaforâ ºi cu-ntregulŠ de arsù…” „…Òte eÙdok»seij qus…an dekaiosÚnhj. descriind obiceiurile curþii în ajunul Crãciunului: „Dupã sãvãrºirea liturghiei merge domnul de ia anaforã din mîna mitropolitului…” De la Vrancea.

în literatura poporanã. interj. Moº Nichifor Coþcariul (Conv. Corciovã. Amintiri din copilãrie (Conv. Zilot. Creangã. are cumpãt ºi judecã tot lucrul cum se cade. Grecul ¢n£poda. Tr. 3: „Toate lucrurile le spune ºi le face anapoda. 1881. ºi aºa judecã tot lucrul anapoda sau p e d o s…” Alexandri. p. p. Gurã-Cascã: „Apoi dã! cum n-or merge trebile anapoda dacã nime n-a voit sã m-asculte?…” Acelaºi. Cron. guiþînd sã crezi cã li s-au pus cuþitul la beregatã…” Basmul Coman Vînãtorul (Col. mai ales în locuþiunile: lucrurile merg anapoda. Sultãnica. iar dacã încremeneºte mintea. anapoda lucru…Curat româneºte: p e d o s sau d-a n d o a s e l e a. v.. Rãchitoasa). pornind-o anapoda.. 1877. Seara am c i t i t tatãlui meu…” v. I. – 1Grec. c. totuºi a devenit foarte poporan. anapãda lucru º-aista!…” De la Vrancea. A-ndaratele. p. p. juron turc. 1Grec. 198: „…cîinii începurã a lãtra. Covurlui. apoi lipseºte ºi cumpãtul. eram capabil sã spun pe carte cît oricare anagnost de repede.. à rebours.ANAGNÒST searã. darã de! ce-i faci necazului? nu putea sã prinzã ºoarecele cu brînzã ºi pace…” Basmul Fata cu piezi rele (Ispirescu. La obraz se-nveselea ªi din gurã s u d u i a: 44 . Tutova. Deºi cuvîntul s-a întrodus în grai abia de prin secolul trecut. Balada Ilincuþa Sandului: „Unde turcii mi-o vedea. sc. adv. c Iveºti).. cînd îi zic sã-mi aducã dulceþi. 1882. 468): „Vedea el cã lucrurile în casa lui merg anapoda. sens dessus dessous. el îmi aduce ligheanul de spãlat…” I. 394): „chemã un cetitor de stele sã-i spuie ce e pricina de-i merg lucrurile anapoda ºi nu poate sã dea înainte…” Între jurãminte: „sã fiu anapoda de nu-i aºa!” (S. Iorgu de la Sadagura. „sã hii anapoda ºi afurisit!” (N. 381): „Bre! c-anapoda lucru! se vede cã azi-dimineaþã mi-a ieºit înainte vrun popã sau dracul ºtie ce…” Acelaºi.. vorbeºte sau face anapoda. care vine din coprinderea inimei de spaimã ºi de fricã. 34: „cît este omul cu mintea întreagã ºi slobodã. act. Tecuci. Munteanu. Burghelea. ca ºi cînd hoþii cãlcau casa cuiva. l. O suduiturã cu care românii au fãcut cunoºtinþã pe timpul stãpînirii otomane ºi care. – Dos. treaba merge anapoda. – A-ndoasele. ã l’envers. Turceºte a n a s y n y însemneazã literalmente „matrem tuam”. sau ca blãstem: „fire-ai anapoda!” (I. simþea cã nevastã-sa ºchioapãtã. chiar ºi porcii trîndavi sã iuþirã. Inimioara le venea. lit. p. – Anocato. 8): „Mãi. p. ANÀPODA. ANASÎNÌ. Legende. Jorãºtii). lit. c. se pune uneori în gura turcilor.

E sinonim cu a f u r i s a n i e. ANATEMATIZEZ. – v. I. circa 1790 (ms. 215): „care fraþi vor vrea sã sã améstece într-acéle vii carele mai sus scriem. Nãstase. episcop de Roman. Anatemez. fiindcã despãrþea ºi depãrta în faþa lumii pe cel vinovat din ceata credincioºilor.f. Plantã sau. ºi la 10 ocà de rachiu pui o litrã de anason…” v. 1621 (A. Pravila apostolilor dzice sã fie anathema acela preot…” Grama din Hotin. Din grecul ¥nison prin turcul a n î s ù n (ªaineanu). sã laºi sec cazanul ca de un lat de mînã. t.): „Cum se face rachiul de anason? Dupã ce vei pune în cazan rachiu care va fi sã-l prefaci. întrucît însemneazã pedeapsã. ANASÒN. Huº. de botan. s. Monum.. sãmînþã culinarã ºi medicinalã foarte întrebuinþatã. Stat. aºijderea ºi de smerenia nostrã sã fie daþi anatema a m a r a n a f t a…” (Melchisedec. II. Tractat de medicinã popularã.. 1644. (Papiu. i-au cuprins mirare de au fost zicînd: anasini-s a c t i m! ce legheoane de oameni au adus ghiaur-moscal sã ne mãnînce copiii!…” v. Poez.d u l c e.: „eºti anatemã = eºti a f u r i s i t”. s. – Mumã. pe cînd prin anatemã se osîndea cineva pentru totdauna.I. 277). – v. – 1Turc. 45 . Chron. c h i m i n . Seapte-taine. Chron. Sinonim cu m o l o t r u.ANÀTEMÃ — Anasîni Ilinca. Roman.. ANASTÀSIE. dar: „te dau anatemei = te supun a f u r i s a n i e i. 1745: „sã fie b l ã s t e m a þ i ºi a f u r i s i þ i de Domnul Is.R.. pop. – Molotru. În funcþiune adjectivalã. În orice caz. a f u r i s a n i e era o penalitate canonicã ceva mai micã în grad. Avradini. Hs. sã hie t r e c l é t ºi p r o c l é t ºi anatftima ºi n e g r u c a A r i i…” Într-un act de la Pahomie. 335). ANÀTEMÃ s. 638) Dionisie Eclesiarc. 14: „de va afunda numai o datâ prunculŠ în apâ. anathème. Anison. Cron. 318 oteþi ot Nikeia. Termen grecesc de drept canonic: ¢n£dema „expoziþiune”. ºi cu a f u r i s i t cînd se rapoartã la cel pedepsit. p r o c l e t.m. anatemã e sinonim cu b l ã s t e m a t. Mult ne-ai secat inima!…” (G.D. a n i º. de ex. în Arh. ºi de Maica Precista ºi 12 apostoli. 1713: „orcine ar fi unul ca acela fãrã frica lui Dumnezeu. 222): „Turcii dacã au vãzut cã le mãnîncã copiii ºi fetele calmucii. sau va vrãsa numai o datâ pre capulŠ pruncului apâ. fiindcã se întindea pe un timp mãrginit. t r i c l e t etc. p.T.: anis. Anisum vulgare. III. sã fie a f u r i s a t ºi b l ã s t ã m a t. t r e c l e t ºi p r o c l e t ºi anaftima de Domnul Dumnezeu ce-au fãcut cerul ºi pãmîntul ºi de Maica Precesta ºi de 12 apostoli ºi de 7 sãboarã ºi de toþi sfinþii…” (Melchisedec. mai bine. ANÀFTEMÃ. Într-o carte de blãstem de la episcopul Ierofteiu de Huºi.

A da pe cineva a n a t e m e i. Dosofteiu. În loc de a n a t e m a t i z e z... act. 70 b: „sau de archiereu de s-au a f u r i s i t Š. Gervescu. eu te iubesc mai mult decît orice în lume. sc. unde n-a întîrziat. sã n-am parte de Dumnezeul la care mã închin. vb. Duducuþo fosmu. anathématiser. 354: „Tot auzeam c-aci Nichifor cuvînteazã. 10: „Sãbiuþã: Visazã un complot. ANATEMÈZ (anatemat. Blãstem. Anatemã. care e prea lung. a l i l u i a. Filimon. sã fiu anatema deacã minþ…” Alexandri. anatemisire). cuvîntul a trecut în graiul familiar. 7: „Pepelea: Sus. 313) În popor anatemã e des. sc. ca ºi a g h i o s. Iaºii în carnaval. a lua o nuanþã ironicã. sã fiu anaftima!…” Doinã haiduceascã: „— Copiliþã. Neamt. ANATEMISÈSC (anatemisit. – Maranafta. 46 . vb. Mai dat-ai gurã cuiva?… Ea se prinse a giura: — Sã mã bat-anaftema De-am mai dat gurã cuiva Afarã de dumneata…” (Alex. fie ca blãstem. 1683. anatemare).. P-aleºii dregãtori grozav anatemeazã…” v.. generalmente însã în asociaþiune pleonasticã: „sã fii sau sã fiu a f u r i s i t ºi anatemã!” Blãstem sau jurãmînt comic: „sã hie sau sã hiu anatemã din tãlchi în pãmînt ºi din creºtet în sus!” (C. c. III. I. f. anathématiser. a m i n etc. fie ca jurãmînt. v. sau cu cuvântulŠ de urgie din creºtinš pre cineva au anãthimisit saŠ au p r o c l e þ â t Š…” v. – Proclet. Liturgiar. Poez. – Aria. sau sângurŠ pre sine de s-au anatemesitŠ. Vãcãrescu. pop. Liþã fa.ANÀTEMÃ Afurisit. Ciocoii vechi. – Triclet… Din terminologie curat bisericeascã. Anatemã. 84: „Liniºteºte-te. cã se udã cãrþile!… Arvinte: Anaftima sã fii!…” Acelaºi. pãrinte.2. Arvinte ºi Pepelea. Roznov). Vadrã: Iar compot…De vã-nþeleg. sau de preutŠ. sau cu gurãmântŠ de s-au •uratŠ cu numele luš Dumnedzãu ºi aasta au cãlcat. p. p.

. Cuþitoaie. Este în opoziþiune cu d-a-n p i c i o a r e l e. en chevauchant. De la Vrancea. în Arh. p. bãnãnãiau d-a-încîtelea. din contra. 26): „…au pus pietri de cãtrã funea Ancãi sora lui Iane Sorcošul. f. 1.. 245: „un deal nalt. ms. p. p. F ã r ã a s t î m p ã r sau d i n r ã s p u t e r i.. umblau d-a-ncîtele ºi se fîstîceau…”.. 433 a): „Noi 12 bošari care sãntem luaþ pre rãvãºéle domneºti de jupãneasa Anca din Belceni…” În caz oblic: Ancãi. A-NCÎTELE (D-). – Bou. Constantin Brîncovan. 44: „D-o fi fatã. vãstmîntat de sus pînã jos cu fîn ca mãtasea de moale ºi pãjurit cu flori. Annette. (Ibid.. M-rii Hurezu.. Basmul Fãt-Frumos cu careta de sticlã (Ispirescu. cãzãcimea cu chipul scofîlcit. 194): „Vorbi cu Fãt-Frumos d-a-ncãlarele ºi se înþeleserã la cuvinte…” De la Vrancea. ºi merge tot d-a-înboulea. – v. rumenã ºi voinicã. ca vai de lume. ANÃU. – Ancuþã. – v. Sultãnica. 104: „Prostia. Act din 1680 (Cond. ms. Mai adesea îºi asociazã pe emfaticul -a: d-a-ncîtelea. p. mai mult se tîrãºte decît zboarã. 47 . sans trève.A–NCÎTELE -ÁNÃ. prin asimilaþiune: d-a-mboulea. adv. 13): „Muma zmeilor s-a fãcut leu ºi balaur înpotriva noastrã ºi ne cãuta d-a-ncîtele sã ne pearzã…”. ªaineanu ne împãrtãºeºte urmãtoarele cinci pasage din Calendarul basmelor: (1877. p. Sultãnica. uluiþi de vutcã ºi de rachiu. 3-an. rîdeau ºi plîngeau deodatã. – Cãlare. uscat ºi negricios ca pãmîntul…” D. pe cînd d-ancãlarele. p. mustruluind. De la Vrancea.. Stat. L. ºi au ales funea Ancãi den sus despre hotarul Romãneºtilor…” v.226:„Ofiþerimea în fireturi. n. alerg. ÀNCÃ. caut etc. – A-npicioarele. O formã deminutivã din A n a. polcovnici ºi prapurcici. ca ea nu mai e nimenea…” v. lentement. Sinonim cu c ã l a r e „ à cheval”. 1693 (Cond..2Ana. comme un boeuf. A-NCÃLÀRELE (D-). Din a (= ad) + + î n + b o u. Generalmente îºi prepune pe d e ºi-ºi acaþã pe emfaticul -a: d-a-nboulea. Sultãnica. p. pe cari le culegea d-a-încãlarile…” v. care însã este ºi atunci cînd calul stã pe loc. o s-alerge d-a-ncîtelea pe la Soare-rãsare pîn-o vedea pe dracu la Soare-apune…” Ibid. Stat. adv. presupune totdauna o miºcare.. cînd se miºcã cineva pe jos. dar ce-i pasã. 4An. 4An...f. în Arh. autant que possible.pr. 17): „nu mai ºtiau ce sã se facã de bucurie. A-NBOÙLE. adv. Legende. paresseusement. p. Se construieºte mai ales cu verbii de miºcare: umblu. cu adverbialul -l e.

Al cîtele. Salba împãratului…” Act muntenesc din 1687 (A. (1882. în Arh.T. 192): „Cînd s-au dus demineaþa la rîu sã se spele. 291) A. Poez. n. III. 18: „Cã ea cît trãia în viatã. n. dar cu elementul predomnitor de î n d ã r î t.f. – Cît. toate le fãcea pe d o s. 14). Proverb: „Omul î n d ã r ã t n i c toate d-a-ndaratele le face” (Pann. Era foarte întrebuinþat altãdatã. 28): „grãdinarul umbla d-a-ncîtelea sã gãseascã un ajutor…” Prin prepoziþiunea a (= ad) ºi prin adverbialul -le. sobriquet de l’ourse.I. Umblã d-a-ndareatelea Cînd nu-i ºtii socoteala: Cu coarnele d i n d ã r ã p t Te loveºte tot la piept…” (G. p. Prov.pr. ªi socotesc cã ºi moartã d-a-ndaratele s-a dus…” 48 Basmul Finul lui Dumnezeu (Sbiera. 2ANCÙÞÃ. – Astîmpãr. 17): „le sosi ºi lor vremea de însurãtoare ºi începurã sã alerge ºi ei d-a-ncîtele dupã codane…” (Ib.pr. deminutiv din A n i c ã. v.. Pann. viile. a n o c a t o.. Stat. ºi umblam d-a-ncîtele ca sã fugim de la pãrinþi…”. 1694 (Cond. – v. à rebours.R. Poveºti. 62): „Scule ce sânt ºi haine fãmeeºti sã fie ale Ancuþii. I. adv. p. Deminutiv din A n c ã. p e d o s. Luceafãrul satului. sã aibã a le þinea šar Ancuþa…” Constantin Brîncovan. p. p. Annette. p. 1ANCÙÞÃ. 1Ana. d-a-n d o a s e l e. pop. 82): „niºte scule ce au fost dat el zéstre surori-sa jupãnései Ancuþãi…” v.. au aflat toate p e d e -a-n d ã r ã p t e l e a…” ... Aproape acelaºi sens ca în a n a p o d a.. ce sânt însemnate mai sus sã fie pe seama mea. III. A-NDARÀTELE (D-). Balada Doncilã: „Numai sora-sa Ancuþa.... Ancã. 29): „demonu voi ca sã ne îndrãgostim amîndoi.f.A–NCÎTELE (Ib. ms.D. A n i c u þ a româncuþa. alãturi cu A n i c u þ ã. a-ncîtele vine din latinul i n q u a n t u m (potest). Doina Ispita: „Plugul este goangã rea. care este la rîndul sãu deminutiv din A n a.

ensemble. ANDESÌNE.i n . ºi s-au agiuns ºi cu toate capetile. Amintiri din copilãrie (Conv. ºi a constatat aceeaºi prepoziþiune funcþionînd independinte în italiana vulgarã. „i n d u g r e d i”. – 2Ande. Unul cu altul. Vokal II. D. de ex. ANDÃLÈSC (andalit. II. – v. Miklosich a observat cel dentîi cã românul î n d e în cuvintele „î n d e m î n ã”. Sibii. XV. 2Alde. 1887. 2ÀNDERETE. 265: „s-au giurat cu toþii ei î n d e ei sã fugã în Þara Munteneascã…” P.a d . p. Snoave. „î n d u p l e c”. 1004).r e t r o sau d e . pe care trebui s-o atingem aci mãcar în treacãt. – Dandanatec. Maicã-sa din grai grãia…” (Pompiliu. Creangã. „î n d e p l i n e s c”. 1ÀNDE. 454): „o odaie mare. 1887. p. adv. În Biharea: „andãlesc.: „la luna s'è venuta a lamentare i n d e la faccia del divino amore…” (Ibid.ANDESÌNE D-a-ndaratele reprezintã darã pe: d e . – v. Provincialism din pãrþile Transilvaniei. „î n d e l u n g”.d e . sã þie la un cuvînt…” Acelaºi.d u . 28) A-NDÃRÎPTELE.v. 226: „sfãtuitu-s-au ºi ei î n d e ei. lit. i n d u l n i (Conv.. împreunã. A-ndaratele. 59). 59: „Dinu era un flãcãiandru isteþ. 1004) indicã la bihãreni adverbul „à n d e r e t e = într-alt loc”.a d . Tocmai acest î n d e. p. lit. ÀNDE. Sã fie oare acelaºi cuvînt cu a-ndaratele? sau nu cumva mai curînd germanul à n d e r w ä r t s? v.. „ i n d u v o l a n s” etc. pornesc = ung. Un arhaism în legãturã cu o familie întreagã de cuvinte.. 5). p. nu glumã. Andesine. laolaltã. se mettre en marche.. Anapoda. A-ndaratele. vb. 72.. – v. p.M. a andãli. Lautgrup. (Lautl. cu obloane la fereºti ºi poditã pejos. deºtept. O baladã din Criºiana: „Pe drumul Orãzii Merg carãle Gheorghiþii – Cînd Gheorghiþã andãlea.r e t r o. –Înde. Pompiliu (Conv. Ispirescu. entre soi.. ne întimpinã în: Neculce. Boierul de multe ori se lua dupã gura lui ºi vedea cã îi iese î n d e bine…” I. „î n d o a p ã r” reprezintã pe latinul arhaic i n d u în „i n d u m a n”. III. unde eram numai noi î n d e noi…” 49 . – Îndãrît. Letop.i n . ca prepoziþiune neatîrnatã. cãpitanii slujitorilor. înfipt ºi spirt. . partir. andãlire).

la Barac.. Ibid. 143: „la uciderea ce fac cuconii andesine • ucând. 179): „ºi din ceasul acela au început a vorbi ele î n d e ele cã spînul de fel nu samãnã în partea lor. 50 ANDÌDIE. Risipirea Ierusalimului. Înde.. I. p. 169: „de vor fi avutŠ mai de multŠ andesine vrajbâ…” Ib. p. f. f. 28 b: „în svãntulŠ oltari sãrutândŠ preuþâš svintele daruri ºi eš andesine.. Ib. p. 1683. f. 87: „sã nu fie avãnd andesine urãcšune sã-º fie urãþi pãnã la moarte…”. p. întrebuinþat mai ales în Moldova.. Andivie. 144: „Între ei fãcîndu-ºi moarte. Ib. sã vorovirâ andesine sã strige mãrturisindŠ pravoslaviša…” Acest adverb ne întimpinã la tot pasul în Pravila lui Vasile Lupul din 1646. atunce. au purces nezãbãvind nimicã…” De aci.s i n e ºi au purces bulucuri pren tîrg…” Dosofteiu. 43 b: „cumŠ facŠ oamenii pentru credinþa carte cu pecéte cãndŠ facŠ vro tocmalâ andesine. 1877. prin prepoziþionalul a (= ad) s-a nãscut vechiul adverb andesine.s i n e „entre soi. f. Ib. Liturgiar. o va créde gšudeþulŠ…”. Se sting ei d e eiºi foarte…” Aceastã prepoziþiune î n d e se unea mai [cu] seamã des cu reflexivul s i n e.. 26: „vãdzând în tote dzâle pre creºtinši umorâþ de ceša ce sã-nchina la idolš. nici la bunãtate…” Apoi cu perderea iniþialului î n-. II. Synaxar.. 30: „cândŠ sã vorŠ gãlcevi doi oameni andesine ºi va scoate den locŠ unulŠ pre altulŠ. f. ensemble”. f. 181: „svãdindu-sâ den cuvinte andesine…” v. šau o certare foarte micºoarâ…”. f. de nebunia cãpitanilor sei ºi den simeþia ce se împluse încã den Þara Munteneascã. 103: „cãndŠ va mãrturisi mušarša sãngurã cu gura sa cumŠ mainte di ce s-au rãpitŠ au fostŠ fãcutâ nunta andesine. 90: „vorbindu-se î n d e . Varlam. 327: „Seimenii. de vorŠ face aasta amãndoi într-o dzi. mart.. ºi-au dat cuvînt î n d e . f. 1683. – v. formînd locuþiunea adverbialã î n d e . Miron Costin. 1643.(Ibid.s i n e. Letop. Letop. II. 259 a: „le era fricâ sã nu-i cumva pârãsascâ învãtãtoršulŠ lorŠ Hristos.ANDESÌNE Acelaºi. I. 23 a: „Bogãtaºul ºi mšaserulŠ sã tâlnirã î n d e s i n e…” Nicolae Costin. nici la chip. f. 1683. de va face aastâ mãrturie gãsindu-sâ de putérša sa sau suptŠ ascultarša pãrinþilorŠ sãi. ºi grâiša andesine: cine poate hi acesta?…” Ibid. Paremiar. Povestea lui Harap-Alb. sã nu sã cšarte…”. aºša ºi Dumnedzãu…” Dosofteiu. f. ºi-s dzâcŠ: Hristos po sršadé nasŠ…” Acelaºi. . bunãoarã: f. 51 b: „ºi fariseii ce ºedea acolo sã mirarâ unde audzirã cã-i šartâ pâcatele. ºi gãndiša andesine de grãiša: cãndai sã nu-l himŠ scãrbitŠ în ceva…” Ib.

pe de alta al nostru l ã n d e. 1877. basmelor. ale cãrei pene strãluceau ca oglinda la soare. o prende il luogo dell'aspirazione divenuta gutturale” (Camarda. Poetické tradice. 18-33). fãrã vreo mijlocire a formei albaneze.l ã n d e.. p. înrudit însã – fãrã îndoialã – cu albanezul d e l ã n d ã.pe de o parte. pe care Miklosich o considerã ca provenind de la ipoteticul «hirundula » din «hirundo ».nu se pot lega d-a dreptul cu „hirundinem”. Zîna bulgarã A d i l e n k a.ANDILÀNDI ANDILÀNDI. t.: sorte d'oiseau fabuleux. de unde ºi macedo-românul l ã n d u r ã (Alban. 74).l ã n d e. Curtius (Grundz. 295-306) se povesteºte de o pasere cu mii de mii de vãpseli. un prototip tracic ’lend. ci 51 . iniþialul d poate fi protetic sau sã înlocuiascã o aspiraþiune guturalã: „la d albanese in parecchi casi dee considerarsi come protetica in principio delle parole. 31: „În basmul Paserea mãiastrã (Ispirescu. acest termen este daco-român ºi macedo-român totodatã. disimilîndu-se primul l ºi urcîndu-se prin compensaþiune iniþialul ã n d .la a n d -. Forsch.sau lend-. Totuºi. Ielele. s-a nãscut a n d e . de unde daco-românul „rîndunea” ºi macedo-românul „arãndrunea = hirundinellam”. despre care basmul astfel întitulat ne spune cã este o pasere m ã i a s t r ã a cãrii cîntare întrece toate muzicele pãmînteºti ºi care are darul d-a ghici trecutul ºi viitorul ºi a citi în inimile oamenilor.199) reconstruieºte un greco-italic cerendon. pre cari îi va atrage de-a pururea prin glasul sãu.” O rectificare e necesarã. Cu forma româneascã Andilandi se poate compara albanezul d e l a n d u Ÿ e. Cea mai vestitã din aceste paseri mãiestre poartã numele de Andilandi. atunci naºa lor. n. ca element material. Înlãturîndu-se darã pe iniþialul d ºi pe sufixul –u º e sau –i º e. latin e numai sufixul deminutival -urã = -ula în macedo-românul l ã n d u r ã. p. pe care o baladã poporanã din Rodop o reprezintã ca pe mireasa soarelui metamorfozatã în rîndunicã (Geitler. Tipul reduplicat a fost darã l ã n d e . I. ne ajunge deocamdatã a reproduce urmãtoarele cuvinte ale d-lui L. Pentru caracteristica acestei pãseri mitologice. amplificat la macedo-români în l ã n d u r ã ºi reduplicat la daco-români în Andilandi = L ã n d e . p. p. Prin urmare. II. albanezul (d e) l ã n d (u º e) ne permite a restabili. 51-5). Tulpina româneascã l ã n d . adecã ceva cu totul contrar foneticei bulgare ºi celei slavice în genere. Legende. popul.l a n d i. ºi de aci asimilativul Andilandi. Din italicul „hirundo” ºi grecul celidèn. p. Andilandi este o aºa-numitã în linguisticã reduplicare frîntã din l a n d i . de mythol. ceea ce ar presupune adaosul unui iniþial a-. nu poate veni din albanezul d e l ã n d ã. de unde. întocmai ca „ghindurã = glandulam” pe „ghindã sau ghinde = glandem”. n d e l a n d i Ÿ e «rîndunicã». Ethnolog. 8). o blestemã sã se schimbe în pasere ºi sã rãpuie viaþa a mii de tineri. de unde epiroticul d e l ã n d . p. În cîntecele bulgãreºti fecioara miticã A d i l e n c a se transformã într-o rîndunicã (Fligier. Entdeckungen. Dupã fonetica albanezã. acea pasere se aflã în palatul zînelor din împãrãþia ielelor spre soare-rãsare (Calend. ªaineanu. fugise spre a se cununa cu dînsul.l ã n d e. 31). L ã n d u r ã presupune un prototip l ã n d ã sau l ã n d e. astfel cã simplul l a n d i ne duce drept la macedo-românul l ã n d u r ã. care fusese mai întîi fica unui împãrat ºi. o zînã.3. alãturi cu greco-italicul cerendon. nevrînd dînsa sã se întoarcã la casa-i pãrinteascã. îndrãgostindu-se cu fratele sãu. Grammatol.ºi albanezul d e l ã n d .pr.

Cichorium endivia. În neogreaca: ™nt…bia. fiindcã rostirea poporanã ar fi A n d r e i sau Î n d r e i ºi fiindcã la sloveni aceastã lunã s-ar chema „AndrešŸik” (Cihac. 1683. rîndunea.-rom.f.*l ã n d e mac. daco-rom. ANDRÀª v.. l ã n d u r ã. ºtevie…” v. A s. Mai întîi. ºi numai într-un mod de tot sporadic se aplicã la decembre.ANDILÀNDI derivã din românul Andilandi prin perderea disimilativã a primei nazale: A d i l e n k a = A n d i l e n k a. – Rîndunea. Synaxar. Nume poporan al lunei prin care se încheie anul ºi care urmeazã imediat. Cu alte cuvinte: gr-ital. ¢nt…di.2.): „Pentru arsura ficatului. A n d r e a e quod 30 Novembris celebratur…” Derivaþiunea cuvîntului din numele st-lui A n d r e i n-a fost niciodatã contestatã.p.. – Pasere. s. ÎNDRE s. Mãiestru.: chicorée des jardins. din andivie se face salatã. al doilea. de botan. l. p. dec. 2). ANDRêȪTI. Décembre. dupã ziua sîntului A n d r e i.lend- A gr. Stat. cerendon = trac 'lend-. circa 1790 (ms. 1ANDREÀ 52 A Cît pentru filiaþiuni mitologice. 34: „Decembre. (Weigel).-rom. II. în dialectul sloven decembre se zice „gruden”. Andreiaº. Andrea sau n e i o s…” Dosofteiu. Altãdatã se întrebuinþa nu putin ºi ca doftorie. December. Ipotoza slavicã se întemeiazã darã pe neºte premise false. beutura sã-i fie miere amestecatã cu apã. 186 a: „Dechevrie. ci totdauna andreà sau îndreà sau undreà. mac. alãturi cu andivie se aude ºi forma a n d i d i e. v. Alexandri. unii însã au pretins cã el ne-a venit prin slavi. Andilandi bulg. arãndrunea alb. Poez. sau apã de orz sau de pir. dãlãnduºe rom. pop.t. a festo S. f. care însemneazã ziua de 30 noiembre. Cicoare. Adilenka ANDÌVIE. cu sufixul deminutival slavic -ka. îndrè. a n d i d i i. Ca ºi din cicoare. celidèn. lat. ™mt…di. O varietate de c i c o a r e.f.: „Pentru umflarea cea cu puroiu – din ierburi foloseºte nalba. niciodatã româneºte nu se rosteºte „Andrei” sau „Îndrei” ca nume de lunã. sau de a n d i d i i dumesnice…” Ibid. nu „AndrešŸik”. Tractat de medicinã popularã. în Arh. Româneºte de asemenea. hirundo (hirundinella) daco-rom. UNDREÀ. luna luš Andršà (ádirÀ) 31 de dzâle are…” Lexicon Budanum. 21: „Andrè. s. A .

cãci ungurii nu puteau sã împrumute albanezilor. v. 2.. F o r m e l e. roman. t. aiguille d’emballage. – Lunã. Maidan).) se zice andrè. Un ac mare de cusut lucruri groase. nici unguresc sau albanez. în orice caz faptul este cã la noi cuvîntul e de proveninþã latinã. 1. 1Andrei. Împregiurarea cã românii se aflã puºi la mijloc între unguri ºi albanezi face a crede cã maghiarul „szent A n d r à s hava = = December” ºi epiroticul „Ÿen E n d r é = December” sînt ambele imitate de la români.: clavicule. aiguille à tricoter. 153) „În loc de undrea la noi se rosteºte îndrea” (P.. ANDREÀ s.fiind cea organicã. I. t. de asemenea în Banat „andreà. iar în balada Iorgu Iorgovan din Dobrogea: „Erau broaºtele Ca muºtele: ªerpii ca ºi a c e l e. U n d r e à ºi Î n d r e à ca nume al st-lui Andrei. 161) pune pe andrea ca moldovenism faþã cu munteanul undrea. Litt. ÎNDREÀ s. ci curat latin este al nostru Andrea = A n d r e a s. nu undrè. au pluriel. forma cu iniþialul a. Nãpãrci ca andrelele…” (Burada.grosse aiguille en bois ou en métal. Baronzi (Limba. Liuba. de moulinage: tirant ou poutre portant le plancher du moulin. c. t. mãrginindu-ne a afirma numai sub raportul curat material cã nu slavic. aiguille à passer (Costinescu). s. Sã nu uitãm totuºi cã ºi-n medio-germana decembre se chema „sant A n d r e i s maint” (Reinsborg-Düringsfeld. d’agric. f. un ac lung de lemn” (S. Poate sã fie o simplã coincidinþã cã-n dialectul logudorez al limbei sarde novembre se cheamã „Santu A n d r i a”.ANDREÀ Forma româneascã andreà corespunde d-a dreptul latinului A n d r è a s = gr. 3. Deopotrivã rãspîndite sînt andreà ºi undreà. Toate sensurile. p. plur. UNDREÀ (artic. Ireºti). mai ales în Mehedinþi (c. nici albanezii ungurilor. dupã cum vom vedea mai jos. andreaoa. 1864. ’Andršaj. A n d r e a d e c u s u t.f. totuºi ºi la olteni. se desfãºoarã din înþelesul fundamental de a c. andrèle). 4. Intre cele trei forme este acelaºi raport ca între A n d r e à. aiguille à trépointe (Pontbriant). p. Minculescu. Putna. p. – Neios. Glogova etc. mai rarã e forma îndreà. c. d’anatom. carrelet. Va fi darã mai corect de a lãsa deocamdatã la o parte genezea cea logicã a acestui termen. nu slavicã sau alta. Cãlãt. II. andrele = veines hémorrhoidales.. foarte trebuincios în orice gospodãrie ºi pe care în canþoneta lui Alexandri îl strigã pe stradã Herºcu Boccegiul: „Marfã! marfã! morunþuºuri!… forficèle… andrèle… vacs pentru cibuþele…” 53 . barre de fer qui relie le soc à l’age.: une partie de la charrue. Cloºani. în Jahrb. 363).

Andreaua figureazã ºi pintre credinþe poporane: „Pentru ca strigoiul sã nu iasã noaptea din mormînt ºi sã umble pe la neamuri. Neamþ. Ghibãnescu. Se coasã de asemenea saci. traiste. cu care se slujeºte cineva spre a petrece un ºiret sau o sfoarã prin chieotori…” „Andrele se întrebuinþeazã pentru înseilat la mindire ºi la saltele…” (I. astfel cã o andrea vine de o parte ºi alta de altã parte a fusului…” (Dumbravã. c. Proverb: „Am învãþat la undrea. se înfige în buricul presupusului strigoi un mic par sau þãruº ascuþit la capãt. cari prind puntea în care stã fixat fusul. Mirea. pentru alte trebuinþe. însemneazã pe acei ucenici cari încep a se crede mari ºi a despreþui pe dascãlii lor. Bãseºti). c. temelia. andreaua e totdauna de fer sau de oþel. – Strigoi. Fãlciu. din datã ce au învãþat pe ABC al unui meºteºug. 1882. Socetu). Teleorman. I.ANDREÀ Cînd însemneazã unealtã de împletit la ciorapi sau sulã de care se servesc cizmarii. þoale. Aceste andrele pe aiuri se cheamã t ã l p i. „Andrelele la moarã sînt douã bucãþele de lemn cioplite lat. 30: „a c o i. c. undrea. Uscaþii). Moscu). c. Aaron-Hill-Poenar. „Andrele se cheamã neºte lemne înlãuntrul morii. un fel de veºminte de iarnã. „Deosebitele pãrþi ale morii poporul le numeºte astfel: babalîc. poate fi metalicã. Fãgãraº. de aci prin generalizare se naºte aplicarea cuvîntului la bîrne în: III. cari þin podul” (I. Fãlciu. – Talpã. deasupra pohotnicelor se pun curmeziºuri. Andreaua de lemn fiind un par în miniaturã. Lisa). Covurlui. Andrele sînt acele grinzi care þin temelia morii ºi se învîrtesc doi pohotnici pe ele…” (D. Ghibãnescu. Rev.. 1Anin. Popu. dar adesea e de lemn. v. Ce voi sã ºtiu de dumneata?” (Tocilescu. 1Ac. În alte locuri. Bãseºti). deasupra temeliei andrelele. v. ºi atunci zice poporul cã nu mai poate învia…” (I. deasupra andrelelor doi pohotnici.A n d r e a l a m o a r ã. 54 . „Undreaua este un ac de lemn cu care se cos bubouale. v. c. c. Arghirescu. Moarã. fãcute din lînã cu pãr lung pre partea din afarã…” (G. de capãtîiul unde e rezemat capãtul grindeiului de la roata cu mãsele. I. dupã moarte îi bagã petre ºi o undrea pe buric. 231) pe care-l aduce bãtrînul Iordachi Golescu. a c m a r e. p.

ªiºeºtii-de-Jos). II. 588). Mehedinþi. p. Din andrelele grumazului…” (Marian. A n d r e a ºi a n d r e l e în anatomie. c. os la pept. ca instrument de î n t r a r e = penetrare” (Laurian-Maxim. c. fiindcã la cei vechi cheia avea forma unui cui rãsucit. Isverna. germ. Pentru andrea s-au propus pînã acum douã etimologii deopotrivã imposibile: una. ªi la bãnãþeni aceastã bucatã de fer se zice andrea (A. literalmente „pari” sau „stîlpi”. În descîntecul „de samcã” din Bucovina: „Din faþa obrazului. Seaca-de-Pãdure). v. – Plug. Mehedinþi. 216. – Casturã. Din spîrcurile urechilor. Vasilescu. Andreaua darã are aci înþeles de c u i. c. avînd la capul de sus un alt fer zis amnar…” (R. adecã „ouvrir et fermer à clef”. Polysu: „Undrea. latineºte „clavicula”. VI. Vînju-Mare. Popescu. tocmai ceea ce însemneazã aci ºi cuvîntul românesc.. c. din acea de fer s-a nãscut: IV. Pe alocuri aceastã parte a plugului se cheamã c u s t u r ã. Din bercii nasului. F i l i a þ i u n i i s t o r i c o . pointe” (Cihac. Bociatu. Precum din turcul „ibryq” s-a fãcut la noi „ibric” ºi din „ibriŸîm” – „ibriºin”. din latinul „i n t r a r e.f i l o l o g i c e. iarã andreaua grumazului numeºte el cele douã ciolane deasupra peptului de lîngã grumaz…” Osul numit andrea s-a zis nemteºte „Schlüsselbein”. Goldadern. Din vederile ochilor. das Schlüsselbein”. Dr. Dolj. În ambele sensurile sale anatomice. c. de unde lãtineºte „clavis = clavus” ºi chiar la noi „cui = cheie” în expresiunile „descui” ºi „încui”. un paralelism semasiologic foarte interesant ni se înfãþiºeazã în sinonimul englez „piles”. D.ANDREÀ Pe cînd terminologia morarului a avut în vedere andreaua de lemn. Michaileanu. C. Alte douã asociaþiuni de idei diferite au dat naºtere la: V. 317). Banat. fie cel de lemn = par. aiguillon. „La pluguri vechi era un fer legat cu un cap de grindei ºi cu altul de ferul cel lat ºi se zicea undrea” (R. Gloss. din turcul i b r è „ aiguille. cealaltã. andrea procede darã tot de la noþiunea fundamentalã de a c. fie cel metalic = cui. „Andreaua este un fer lung care prinde ferul lat de grindei. A n d r e a la p l u g. Clopotiva). 55 . Amnar. Ionescu. Descîntece. 218) unde editorul observã cã: „Andrelele grumazului numeºte poporul v i n e l e c e l e d e a u r. Cît se atinge de vinele hemoroidale numite la plural andrele.

ªindilã. André. ANDRÌI. pe de o parte. pe cînd „þàndãrã”. de la slavi am luat pe „igla”. n. derivat din latinul „scindula”. din care însã nu poate sã se tragã d-a dreptul românul „þàndãrã”. tot aºa nici din i b r è. Neºte termeni industriali de cusãtorie sau de lemnãrie ca andreà sau þ à n d ã r ã. care constatase cel dentîi foarte bine (II. Al nostru „þàndãrã = éclat de bois”.ANDREÀ iar nu „andric” sau „andriºin”. 429) îl confundã cu „þundrã lambeau. dar „ºindilã” vine din modernul german sau chiar din medio-germanul „Schindel”. de unde deminutivul andreà. care s-a pãstrat numai în numele poporan al lui decembre. – Þandãrã. iar nu viceversa. prin aceeaºi contracþiune ca în „mãtreaþã” pentru „mãtureaþã” din „mãturã = slav. o sistemã pe care aceastã filiaþiune o rãstoarnã. v. cam zguduie aºa-numita teorie röslerianã. pr. ea reprezintã în aceastã pestriþã societate pe vechiul german n ° d a l a. cãpãtãm proporþiunea: andreà: ° n d a l ã: mãtreà: mèt’la. prin metateza nazalei. unde industria veche germanã nu avea cum sã strãbatã. „vergeà” din „vargã” etc. cît despre andreà. Vechiul german n ° d a l a. nu s-a putut naºte andrea. sau mai bine pe deminutivul „iglitza”. Andrea este un deminutiv dintr-o formã cu accentul pe prima silabã. iar latinul -ula se face -urã. E ceva ºi mai însemnat cã andrea se aflã ºi la macedo-români. – Þundrã. vieux manteau”. cu accentul pe prima silabã ºi cu trecerea finalului -ala în -ãrã. A n d r e a s (‘Andršaj). . dacã nu-l împedeca sistema cea preconceputã despre absoluta neexistinþã a elementelor vechi germane în limba românã. a trebuit sã devinã la români à n d ã r ã. Vom adãuga aci numai una. prin „andãreà” din „àndãrã” = ° n d a l a. dupã cum o vor rãsturna mai la vale ºi alte date. actualul nemþesc N a d e l „ ac”. în loc de a n d ã r e à. pe care Cihac s-a încercat s-o aplice pe tãrîmul limbei. lesne ar fi putut. pe care Cihac (II. 1Andrei. De unde însã derivã? De la romani noi am pãstrat pe „ac = acus” ºi pe „sulã = subula (sulla)”.devine la noi ºti-. ANDREÈSCU ANDRÈEªTI ANDRÌI 1ANDRÈI A v. 56 s. adecã înainte de secolul XI. v. Cihac. ceea ce – într-o opoziþiune diametralã cu acea teorie – ne indicã neºte migraþiuni române medievale de la Dunãre spre Pind. n d a l a. mèt’la”. întraþi la români imediat din vechea germanã. m. este un dublet etimologic cu „ºindilã = bardeau”. 190) raportul între „mãtreaþã” ºi slavicul „mètla”. ºi între „mãtreà(þã)” prin „mãtureà(þã)” din „mãturã” = „mèt’la” pe de alta. înlocuind forma mai veche A n d r e à = lat. pers. Suprimîndu-se termenii cei intermediari. cãci latinul sci. Este un paralelism fonetic învederat între andreà. de unde bulgarul „guberka = = aiguille à passer”.. Igliþã. sã ajungã el însuºi la identificarea lui andreà cu tudescul n ° d a l a. se urcã tocmai la vechiul german „scìntala” (citeºte: sþìndala). Andrei sau Andrii ne a venit de la slavi. precum „surceà” vino dintr-un perdut „sùrcã”.

. ºi înbe pãrþâle Propontideš. Dupã credinþa poporanã a românului. ba dupã unii pãrinþi ai bisericei. adecã M a r e a . a p o s t o l A n d r e i î n t e m e i a s e c e a d e n t î i b i s e r i c ã c r e º t i n ã”… v. Sînt bãtrîn. la moldoveni mai circula încã legenda. am vãzut multe. Cu credinþi nestrãmutate. Andrei este un fel de jubileu pentru l u p i ºi pentru s t r i g o i: „Voi. 67: „Din Valahia drumul lui Traian întrã în Moldova lîngã s a t u l ª e r b e º t i i. ar fi fost o bisericuþã clãditã de cãtrã însuºi sîntul Andrei. de îndrãznealã. Colonelul Meier. femei.N e a g r â. p. Andrei u m b l ã º i s t r i g o i i pe la rãspinteni. Oameni buni. šarã Andrešu ce? mare ºi šubitâ cinste ºi parte luâ. ºi n e a m u rile ce sîntŠ la Thrachiša ºi Machedoniša ºi cšalša c e a g i u n g Š l a D u n ã r e…” În secolul trecut. pare a fi fost odatã cel mai socotit dinre toþi discipolii lui Crist pe întreaga Peninsulã Balcanicã. Gane. u n d e – d u p ã z i s a m o l d o v e n i l o r – s f.ANDRÈI Patronul acestui nume. cu suflete curate. Cãci e noaptea-ngrozitoare. Iaca. unde fusese mai în specie cîmpul activitãþii sale evangelice. 1794. 30: „ªi darã alalþŠ uciniŠ lua ca sorþulŠ alte pãrþ a pãmântuluš ºi limbile ce era într-ânse. el ar fi cãlãtorit ºi prin Sciþia. I. pe care din gura poporului o culese atunci un cãlãtor rusesc.. cum cã în satul Serbeºtii sau Troian din Covurlui. Novele II. apostolul Andrei. ce þânša pãnâ la sânulŠ Astachinuluš ºi Paraplunuluš celuš nainte. Se mai zice cã înspre sf. — Cuconaºule. Opisanie Oakovskiša zemli. dar nu vã sfãtuiesc. 311: „— …mã veþi ierta sã vã spun cã mîni e sfîntul Andrei. iar cronicarul Nestor de la Kiev din secolul XII aduce tradiþiuni slavice despre petrecerea lui în Rusia (Karamzin. noembr. unde-š ÞarigradulŠ. copii! Voi. Noaptea sfîntului Andrii!… (Alex. cã i s-au venit totâ Þara BithinilorŠ ºi Pontul Evxinuluš. pe la zãvoaie. Andrei ºtiþi cã u m b l ã l u p i i î n p o t a i e. Synaxar. ºi Doamne fereºte sã-i întîlneascã cineva. Serbeºti. bine cã-mi aduc aminte! îmi veþi da voie sã ung încuietorile uºilor cu usturoi…” 57 . nota 66). aproape de Dunãre. — Ei ºi…? — Apoi dã!…noaptea înspre sf. Mãrgaritãrele. t. XXIX) N. ºi cu acšastša însoþšaºte ºi vestita Halchidonâ ºi Vizantiša. creºtinelor popoare. zãu. Petersb. pe la iazuri. p. Faceþi cruci mîntuitoare. Dosofteiu. mã iertaþi. 1683. noaptea spre st. adecâ mãriš ceš de cãtrã Marša-Neagrâ de Þarigrad. — Am eu cu ce sã-i întimpin.

Iaºi. în aceastã ziuã îºi vede lupul coada…” „G ã d i n e þ u l . precum ºi strigoii de la sf. Andrei. c. ostiniþ. „Sîntul Andrei e c a p .D. Rosescu. – Gadinã. Giurgeºtii). cari se desfãºurã din împregiurarea cã aceastã zi cade la 30 noiembre. ºi ciš giš. Lunele noiembre ºi decembre poartã în diferite graiuri epitetul de l u p e º t i: la germani „Wolfmon” sau „Wolfmânôt”. 1883: „Sînt-Andrei. Bondescu. Contra tuturor fermecelor are o deosebitã putere „usturoiul descîntat la sfîntul Andrei”. strigoii ºi strigoaiele se strîng cu toþii pe la rãspîntenii drumului ºi joacã d r ã g a i c a…” (G. ducîndu-se cineva la hotarã. cînd sâ duc ciš morþ la locurile lor. Veliºcu. „Înspre sf. toþi strîgoii ºi strîgoaicele ies din morminte. ca sã nu strice lupii oile ºi caprele…” (P. s-adunâ în crucili drumului ºî sâ bat cu linghili meliþoailor. c. Timiºeºtii). º-aista-i mari noroc…” (I. Suceava. Moscu).T. de mirosul cãruia ei fug. Di putoaria di usturoi fug strîgoii. Oamenii în sara spre sf. „Strigoii ºi strigoaiele sînt un feli de oameni cari au coadã ºi la sfîntu Andrii sã ung cu un feli de unsori. ca sã nu poatã întra în casã strîgoii ºi sã le facã vreun rãu. Mãrgineni).ANDRÈI Atît lupii. c. Neamþ. Andrei. în ziua asta nu lucrã nime din casã. c. Bantaº. Criºianu. Mircea. zice un descîntec atribuit lui Ioan Damaschin (G. Bãdenii). „Întîiul decembre se cheamã: Andrei c a p . la slavi „vlenec”. A doua zi. Andrei pentru a nu fi mîncaþi de lupi” (N. Covurlui.Alboteanu. „vli m‚síc” etc. Iaºii. „loups-garous”. Diaconu. precum întîiul mãrþiºor se zice: Dragobete cap-de-primãvarã…” (A. Dobrogea. gãseºte petrele pline de sînge curs din cei rãniþi…” (D. alãturi cu lupi. ne apar strigoii. „luna lui Cojoc” dupã cum zice poporul (S. încalecã pe meliþoaiele. Mangiucã. Copou). ºi meliþele de bãtut cînepã.. Neamþ. adecã fiinþe licantropice.d e . ºî ciš morþ. pãliþ ºi sgãrieþ. c. Stînca). c.i a r n ã. c. Andrei ca pe izbãvitor de fiarã sãlbatice ºi de strigoi” (V. pîr-la cîntatu cucoºîlor.º c h i o p sau z i u a l u p u l u i cade la sf. Olteanu. Andrei se datoreazã unui ºir de asociaþiuni de idei.i a r n ã” (I. Calendar. adecã este începutul iernei. Însã iarna este vremea lupilor. – Lup. 1Apostol. Bistricioara). ºi deºi acest element este posterior. 375). Iordãchescu. Mastacani). Haþeg). totuºi el a luat în popor o dezvoltare covîrºitoare în caracterul mitic al lui st. Poez. Iaºi. Aci.d e . mãnîncã usturoi ºi fac ºi cruci cu el pe la uºi ºi ferestre. „În noaptea spre sfîntul Andrei. S. ies pe hoarnã ºi merg pe la crucile drumurilor unde sã bat cu limbghile meliþei…” (C. „Oamenii serbeazã pe sf. Luncaviþa). Iatã darã de ce: „Sfîntul Andrei e peste lupchi” (D. Andrei. iau limba acestor meliþoi ºi meliþe în mîini drept sabie ºi sã duc la hotarã. Andrei. unde sã bat. „Poporul priveºte pe sf. În graiul þãrãnesc din munþii Moldovei: „Cãtrâ dzîua di sfîntu Andrii tãþ strîgoii. c. Arghirescu. Fãgãraº. z i u a l u p u l u i. iar ciš giš fug cari-ncotrò.. c. oameni-lupi. c. pop. Covurlui. 58 . aºa câ-i poati cunoaºti on om înþãlept câ iš o avut val noaptia ceia ºi câ-s strîgoi. v.

Tecuci. S. macul. de boale. nu numai legumele. de lupi.. deci: este ziua vrãjilor. – Georgiu. – Rãbãie. omul apãrîndu-se prin vrãji. Rãnghileºtii). Andrei sînt cu noroc. tot aºa peptenele. Stegariu. adecã în luna lupilor. An-nou. Andrei sînt cu noroc. – Strigoi. dupã unii. Sireteanu. anume strigoii. Marian (Familia. De aci. v. de ciumã. v. Sînt-Andrei este darã una din zilele cele mari ale vrãjitoriei române. cu mac. deci: de peptene sã nu te atingi… Încã o observaþiune mitologicã. dar nici a-i rosti numele” (G. deci: usturoiul. peptenele însã simbolizînd pãdurea. Circovi. unii oameni avînd fire lupeascã.Poppescu. este un simbol al pãdurii. cari se pun într-un borcan cu apã aproape de sobã. 78): „…Româncele ce voiesc ca vrãjitoarele ºi strigoaicele sã nu ieie mana de la vacile lor încungiurã în noaptea spre sîntul Andrei vacile. În basmuri. 1883. mai ales pe cele mulgãtoare. – Filip. sf. grija cea de cãpetenie în acea zi fiind de a se feri de orice perdere.F. de strigoi. Varvara de bubat…” (I. Se mai þin la st. În fine. Haralampie. – Mac. poporul se crede scutit prin vrãji. Cãrnicenii). p. c. – Vrajã. Andrei se taie vergele din pomi roditori ca meri. Apostolul Andrei era frate cu apostolul P e t r u. pruni etc. de aci rezultã cã: „La sf. ºi-n credinþele poporane române ambii sînt puºi în legãturã cu lupii.ANDRÈI O mare putere. „Poporul crede cã acela care umblã cu peptene în ziua de sf. de aceea mai cu samã femeile se feresc în acea zi nu numai de a umbla cu peptenele. Bãileºti). Andrei ºi alte obiceiuri poporane. de aice printr-o nouã asociaþiune de idei: „Sf. sorcovii de la. Dobrea. c. dupã cum merge soarele. Craiova). dar ºi pomii de la sf. prin însãºi forma sa . Andrei femeile nu se peaptenã” (A. dupã cum gresia simbolizeazã muntele. Andrei apãrã de ciumã. deci: e ºi peste ciumã. Andrei oamenii din popor nu se împrumutã cu nemic unii de la alþii” (V. „În ziua de sf. v. Andrei serbîndu-se între novembre ºi decembre. c. epidemiile fiind strigoaice. are ºi macul din acea zi. – Peptene… În acest mod se înlãnþuiesc urmãtoarele asociaþiuni de idei: Sf. urmeazã cã: „La sf. Iasi. deci: el este peste lupi. Botoºani. pãdurea fiind a fiarelor sãlbatece. Andrei va fi mîncat de lup. cireºi. sf. Drãgaicã. De lupi. vrãjile servind a înlãtura paguba. ºi-ncungiurîndu-le presurã sãmînþã tot de mac pe jos împregiurul lor…” Din aceeaºi cauzã. – Usturoi… Românii personificînd boalele cele mari. c. ca ºi cînd ar fi un ºir de arbori. în temelia cãrora se aflã totdauna cîte o asociaþiune de idei. Dolj. ºi nu trebui sã dai nemic din mînã în acea zi. Corodu). de strigoi. v. de unde vin fiarele sãlbatece. Petru 59 . aceste vergele înfloresc în ziua de Anul-nou ºi copiii sorcovesc cu ele pe pãrinþi ºi rude…” (Christu Cuþana. deci: e ºi peste strigoi. mai ales ciuma. peri. astfel cã ciuma sau holera sînt reprezintate ca un fel de strigoaice. dar pe cînd Andrei e duºmanul lor.

apoi dintr-o „bucãþicã de mîl de pe aripa corabiei fãcu o turtiºoarã”. v..pr. A n d r u º. s-a pomenit cã „de atuncea ºi pînã astãzi Andrei sãrmanul þine fundul pãmîntului pe capul lui…” (Iancu D. schüttelt er sich und das ist die Ursache der Erderschütterung…” (Flügel. 1862. 519. de aci scoate pe Andrei de-i porunceºte s-o tragã spre apus. Zend. pedepsit pentru mîndria sa. Handb. Leipz.: sorte d’Atlas. dupã traducerea latinã a St-lui Augustin. v. popul. Pe acest 'WmofÒroj sau „Atlas laturarius”. care n-are întru nimic a face cu apostolul A n d r e i ºi cu alþi sfinþi omonimi? Legenda este învederat manicheicã. pe cari le vom clasifica la locul sãu (v. una – povestitã de bãtrînul Ioniþã Lepãdatu din comuna Perienii în Tutova – ne spune cã: „La început earà Dumnezeu salta-singurel. 2Andrei. numele zendic ºi huzvareºic al unuia dintre îngerii lui Ahriman în doctrina zoroastricã. Dumnezeu se primbla cu corabie pe deasupra apelor. Dintre numeroase legende poporane cosmogonice ale românilor. m. bãtr. A n d r a º. Ziditorul lumii a aºezat sub temelia pãmîntului anume pe un înger care s-o poarte pe umeri: „der O m o p h o r u s ist unten und er ist es. un fel de patron. Nour. A n d r i e s c u… v.R. ad. 89). . acesta. noi nu ºtim cum sã-l fi chemat persii. Mani. p. întocmai ca titanul Atlas din mitologia elenicã: „…kefalÍ te kaˆ ¢kam£tVsi cšressi…” (Hesiod.. Theog. Deminutivii din Andrei sînt: A n d r e i a º sau A n d r i e º. tot trãgînd dedesupt în apã.ANDRÈI este. t.) de la singularul A n d r e e s c u. l-a azvîrlit în apã. 144).. rezultã dintr-o fuziune poporanã între Andrei ºi A d r i a n (Cuv. v. de mythol. voc. d. ange-titan qui soutient la terre. se ºtie cã corespunde sanscritului I n d r a (Justi. Oarecînd se întrebuinþa ºi la femei: A n d r e i a (A. A n d r u þ. 2ANDRÈI. der die Erde auf den Schultern trägt. iar vaslaº avea un îngerel pe care-l chema Andrei…” Fiindcã acel Andrei se crezuse a fi tot aºa de puternic ca ºi Dumnezeu. p. ºi astfel din acea turtiºoarã s-a întins pãmîntul. 89. und wenn er vom Tragen ermüdet. d. adecã într-o formã anterioarã a manicheismului? Zoroastricul A n d r a. iar îngerul cel semeþ.. În aceastã legendã semizeul Andrei. foarte des altãdatã. Bîrlad).I. Dupã doctrina manicheicã. Lume). ºi unde sîntem noi earà apã. Numele U d r e = Î n d r e. unde stã înfipt purtînd lumea întreagã. care-i ocroteºte ºi-i hrãneºte chiar în dauna oamenilor. 747) 60 Dar cum oare va fi strãbãtut un asemenea mit la români? ª-apoi de unde vine aci numele de Andrei. I. din contra. A n d r e i c o sau A n d r e i c ã. pe cînd însuºi o trãgea spre rãsãrit. Udre. supãrat. 55). Mai multe localitãþi poartã numele patronimic de A n d r e e º t i sau A n d r i e º t i (Frunzescu. n. Nu cumva A n d r a sau A n d a r. originarã din Persia ºi pãtrunsã pînã-n regiunea Carpaþilor prin faimoasa sectã a bogomililor. ne apare cufundat în adîncurile noianului. 8. de unde se explicã ºi perderea nazalei. 221). pe de altã parte. I. Petru.

Putna. Andriot. Afarã de localitãþi numite A n d r i e º. I.. Ionescu. Unul din deminutivii din A n d r e i. ANDREIÀª s. bec-de-grue. – v. Buciumul. a se alãtura cele zise de noi în Cuv. Arhanghel. la românii din veacul de mijloc. o formã ungureascã. pers. 58). 438) v. ANDREIAªÀN. fem. 1875. persii ºi arabii îi zic ’ a t r i Ÿ a h ï sau ’ y t y r . Colo-n sat la Crãtuneºti ªi colo la A n d r ã º e º t i…” (G. 250. II. prin sufixul rutean -c o. Din Andreiaº prin augmentativul -a n se formeazã A n d r e i a º a n (A. n. v. – Satanailã. Rareori alãturi cu Andreiaº ne întimpinã A n d r a º sau A n d r o º (A.I. III. Ibid.. pr. Dicþ. „Nalivaico” etc. ANDRIȪ. Andriºel. 275). l. bunãoarã douã sate în Rîmnic-Sãrat (Frunzescu.T. p. bãtr. v. pr. era pãharnicul Andreico (A. 30-34).masc. andriºei). Elem... O ingenioasã transformaþiune poporanã din i n d r i º a i m sau i n d r u º a i m ori i n d r u º a i. care în Andrieº scade la –eº în urma scãderii tematicului -e. Andreiaº.ANDRIªÈL Despre manicheism. 38). Andriot. ca în „Nadãbaico”. – v. 1Andrei.. mãre. Androt. Departe ºi nu prea foarte. de botan. 560-64. nume mai rãspîndit al geraniului. ºi-n specie despre bogomilism. „Petriceico”. 3-an. p.c. top.subst. Androt.: Geranium.la -i-. subst. ANDRIªEÀ (pl. m. cfr. din care apoi vine numele topic A n d r ã º e º t i (Frunzescu.D. s. Deminutiv din A n d r e i. p.I.. turc. 1Andrei. ANDRÈICÃ. pers. din Andreiaº s-a nãscut numele mai multor sate sau cãtune A n d r i e º e º t i ºi A n d r i e º e n i (Codrescu. Poez. pop.R. – -co. Andrei. ANDRÈICO s. v.Ÿ a h i „ essence impériale” (ªaineanu. 7) sau un cãtun ºi un munte cu straturi de sare în Putna (I. – v. andriºele). Andriºeà sau 61 . – Sarsailã. p.R. n.).I..R. departe. I. 1489. d. ANDRIªEÀ. ANDRIªÈL (pl. t. format prin sufixul –aº.. 109). Balada ªearpele: „Departe. Între boierii lui ªtefan cel Mare. m. 42). ANDRÈIA. frumoasã floare cãriia turcii. 156.

fermine. cumpãrate dã la negustori dîn tîrg. fãrã a fi trecut prin vreun dialect slavic.ANDRIªÈL andriºìe se zice în Dobrogea (G. vara cu rochiþã” (Gr. c. ANDRIªÌE. Înainte de a fi ajuns îmbrãcãminte þãrãneascã. ANDRÒC s. sã poartã cu maramã pã cap. Jipescu.n. Andriºel. c. Theodorescu. I. la cari în adevãr el era o hainã „dedesupt = u n t e r . Un fel de f u s t ã. Tecuci. Chisencu. Se poartã mai mult de femei bãtrîne. „Între s o r þ i sau vorbe întrebuinþate în jocurile copilãreºti se aude ºi: tat-to cojocea. Androc. pe androace cercuri…” (I. poartã fotã. ONDRÒC (plur. Ialomiþa. Chiojdu-Bîsca). jupe en laine. Se rosteºte ºi aspirat: handroc..r o c k” 62 . G. Poppescu. cu vergi albastre. Androc n-are ºi nu poate sã aibã a face cu turcul a n t e r i u (ªaineanu. c. cotillon des paysannes. Transilv. – v. Þarãlungã. la cap se leagã cu tistimele. Elem. Ohaba). v. Türk. iar la poloni i n d e r a k. Gãiceana). Elem. Fãgãraº. c. c.. ondroc. Lupºeanu). „…Peste iie sau cãmaºe. Ialomiþa. Lupºeanu). ondroace). bunãoarã în cronica lui Martin Bielski: „zastál ×one w i n d e r a k u tylko = a gãsit pe nevastã numai în fustã” (Linde). andriºel se aude în Moldova (Mironescu. rochie. hondroc. Miklosich. c. Indruºai. scurteicã ºi zechiuþã…” „Femeile în zi de lucru iarna poartã androace ºi ciupage de lînã. – v. ingeniozitatea copiilor a plãsmuit epitetul de „cojoceà” pentru om bãtrîn. c. Pãltineanu. mã-ta a n d r o c e a…” (Th. Ialomiþa. „Androc sau ondroc este o fustã de lînã lucratã de casã în rãzboi. medio-germanul u n d e r r o c „fustã”. turc. altele sînt lucrate numai cu albastru închis ºi deschis. Opincaru. 12). 122. Þînþari).. c. cãci cele tinere spun cã le roade pelea. Theodorescu. „Între þeseture sînt ºi handroacele femeieºti ºi zechile bãrbãteºti…” (P. Forma românã vine d-a dreptul din medio-germana. fiind lînã asprã” (P. ci este nemþescul U n t e r r o c k. Theodorescu. p. Satu-Nou. În unele locuri se zice la feminin: androacã sau ondroacã (Fãgãraº. c. jupon d’hiver. Androacele fac parte din þeseturele casnice ale þãrancei. umblã cu brîu or cu betiþe. ºi în picioare pun papuci…” (Th. „…pe rochii se þese fluturi. verzi ºi roºii. Vaidarecea). ANDROACÃ. Buzãu. Criºianu. Braºov. androace. p. ºi dasupra urechi[i] drepte-nhige-n maramã ace cu floare verde or roºiie. s. 80: „Hina Stanca ºi-mpleteºte coadili. femeile se îmbracã iarna cu androc. Fiindcã iarna vezi moºnegi cu c o j o a c e ºi babe cu androace. de unde ºi la ruteni a n d a r a k. Vãcãreni). androcul fusese un port al boiereselor ºi al tîrgoveþelor. iar „androceà” pentru femeie bãtrînã. c. ªocariciu).

m. Onciul. de unde apoi ºi ca nume de familie. p. ANDRONÈSCU v. încît umbla asupra-i ºi o epigramã care zicea: „Dacã ai vro judecatã. 436). – v. ANDRONÀCHI. t. care singur cu bãtrînul Flechtenmacher ºtia pe atunci Pandectele. androcèle). – Fustã. poate chiar secoli. enfantin: vieille femme. Androc. ANDRONȪTI A ANDRÒNIC. Alãutã. Letop. 285). 'AndronikÒj. – v. 63 . Ionescu. matronne. n. Dorohoi. logofãtul cel mare. pe cînd la 1630 însãºi regina Ecaterina purta acolo un „androc roºu de adamascã” (Golembiowski. – Catrinþã. Este un fapt ce se observã pretutindeni în istoria modei: cînd femeile de jos încep a purta un fel de îmbrãcãminte pe care-l vãd mereu la cucoane. p. acestea se dezgustã ºi o schimbã. ºaluri.–ANDRU în opoziþiune cu „haina deasupra”: mantale. v. odatã încuibatã. Cã el pînã ºi-n pilaf Va gãsi vrun paragraf…” ANDRONÌM. Andronic. Critil.. ANDROCEÀ (plur. Andronic. Ureche. Andronic. vorbind despre fabulistul Alecu Donici: „Nu ne aducem aminte dacã mai trãia unchiul sãu logofãtul Andronachi Donici. – Neamþ. Din forma scurtatã A n d r o n vine patronimicul A n d r o n e s c u ºi topicul A n d r o n e º t i. pr. blãni.. Costache Negruzzi. dar la þãrance. Nu era rar altãdatã ca nume de botez. ea rãmîne dupã aceea mulþi ani. – Cojoc. v. I. -eandru. Tot aºa în Polonia i n d e r a k se mai aude astãzi abia numai pe la þãrance. – -man. Filana. 113. ºi Coste ºi Andronic…” O localitate din Moldova se cheamã: P o m i i l u i Andronic (I. – v. sub 1461: „multã moarte s-au fãcut în oastea lui Alexandru-vodã ºi într-acel rãsboi au perit oameni de frunte. – ªorþ. Ubiory w Polszcze. – 2Alivenci. – Vãlnic. Scrisoarea XXXI. 162. încît la urma urmelor îºi închipuieºte cineva cã este un port curat þãrãnesc. pers. Mergi la Donici de-o aratã.f. ANDRÒNIUS. -ÀNDRU. s. În epoca fanarioticã se întrebuinþa deminutivul A n d r o n a c h i. – v. p.

adv. Deminutiv din A n d r e i. pr. ¢n»rhsa” (Cihac). cf. vol. de aci ºi numele a douã localitãþi în Basarabia: A n d r u º u l . Handoacã. 1Grec. III. În opoziþiune cu l e s n e sau u º o r. III. Un act din 1817 (Codrescu.g r e a þ ã = = ad gravitiem” (v. vb. annuler. du ngr. I.de-Sus (Frunzescu. 1.: „funea întreitã anevoe sã va rumpe = tÕ spart…on tÕ œntriton oÙ tacšwj ¢por'·ag»setai”. „Focul cînd se încinge. – Druþe. – -uº. – v. n. m. 338): „hotãraºte domnia-sa ºi aneriseºte dania de mai înainte…” v. ANDÙCÃ. 1Andrei. péniblement. III. réduire. anerisire). Proverb biblic la Cantemir. difficulté. Divanul. pentru ceea ce în graiul vechi se zicea „a . p.. 1883.. se întrebuinþeazã numai în locuþiunea adverbialã: c u anevoie. „réfuter.de-Jos ºi A n d r u º u l . 422): „Anevoie. II. 7). pr. à grand peine. de scurtã duratã ºi uitat cu desãvîrºire. peine. circa 1670 (Col. În proverbi: „Dacã rãsipeºti meiul. Anevoie se stinge…” (Ibid. pref. 1Andrei. pag. Uricar IV. ca substantiv. ANDRÙÞ. dar e anevoie a dîrlobîrlobrezi dîrlobîrlobrezitura din oile Dîrlobîrlobrezeanului…” Urmîndu-i d e. ¢na…rhsa. 1ANEVÒIE. et subst. în Baronzi. ¢nairî.. 1698. 1784. 86: „Nu e anevoie a zice bou breaz-bîrlobreaz. funcþioneazã ca adjectiv: e anevoie d e fãcut. ºi nici un lucru nu crédem mai anevoe decît moartea…” O aºa-numitã frãmîntãturã de limbã la copii. p. m. aor. 380). difficilement.ANDRÙª n. 12) 64 „E anevoie cînd ajungi sã cumperi orz de la gîºte” (Ib.. 1. anevoie îl aduni” (Pann. Învãþãturi (Blaj. Tr. p. 1Andruº. S-a format dentîi ca adverb din prepoziþionalul a ºi n e v o i e.. 72). Andriot. adecã: e g r e u d e- . 2ANDRÙª. – v. d e crezut etc. Limba. abroger. ¢naišw. loc. Samuil Clain. l. Difficilè”. Aegrè. Dicþionar bãnãþean. 14): „Nici un lucru nu vedem mai adése decît moartea. v. 1ANDRÙª.. Termen juridic din epoca fanarioticã. 87. 72).. A d v e r b. pers. ANERISÈSC (anerisit. 2. – v.

s e . c u anevoe se mutã cu sfatul…” Acelaºi. Cuvîntul este la noi cu mult mai vechi decît epoca fanarioticã. n ã b ã d ã i. Maidan). quaelibet vexatio vel injuria” (Du Cange). servitude. adj. „Între înjurãturile poporului de aice se aude: cãlca-te-ar ha-nevoie!…” (G. t. de méd.b o a l ã (N. sau simplu numai: „îl g ã s e º t e” (Dobrogea. Agreaþã. Maximã fatalistã la Miron Costin. pe urmã o usucã zicînd cã-i bunã a o bãga în baia copiilor de epilepsie. Liuba. în naturã sau în muncã. d u c ã . l. Greu.h a l e a” (Muscel. e anevoios însã numai atunci cînd noi stãruim a face ceva ºi întimpinãm pedeci.ANGARÀ 2. A. datorite statului direct ori indirect.: mal caduc. Odobescu. – 1Ale. t. p. dupã multe ºi anevoioase rugãminte.f. – v. – Nevoie.. A. Bãjeºti). De aceeaºi naturã sînt numirile: a-b o a l ã ºi a-nevoie. 388): „24 iunie pînã nu rãsare soarele. v. difficile.. 2A-NEVÒIE 65 . n ã v î r l i i. – Nevoie.f. ANEVOIÒS. 307: „c u anevoe se agoniseºte ce se perde o datã…” v. Cei mai mulþi termeni indicã groaza de a da un nume precis acestei teribile patime.. p. Pãltineanu. c. s g i h u i a l ã etc. c. Mãþãu). ANGÃRÌE (pl. Cu acelaºi sens se întrebuinþeazã la toate popoarele de pe Peninsula Balcanicã. E p i l e p s i a are în popor o mulþime de numiri. A-bubã. pe alocuri se zice: „îl gãseºte a l t e . c. În Banat se zice: „aflat de n e v o i e” (S. s. angãrii). I. -OASÃ. haut-mal. precum: b o a l a -c o p i i l o r. Sinonim cu g r e u ºi cu adjectivalul a n e v o i e. p. însemnînd în modul cel mai general orice fel de d ã r i în bani. S u b s t a n t i v. Prijbeanu (Tocil.D. II. 293: „ce este sã nu treacã. ANGARÀ (pl. ANGAREÀ (pl. – Lesne. 27: „Basarabii ºi alþii cîþi putuse sã scape din mîinile tiranului. Panaitescu. angarèle) s. c. Þînþari).p u s t i i. Aºa. dar era nu mai puþin rãspîndit în Europa întreagã din veacul de mijloc sub forma a n g a r i a. p. c. sau cum o numesc ei: à-b o a l ã…” În unele locuri se rosteºte aspirat: h a . dobîndiserã în sfîrºit ajutor de la Împãrãþia turceascã…” v. adecã boala sau nevoia a c e e a despre care mi-e fricã sã ºi vorbesc. Brasov. Nevoinþã. s. Cu acelaºi sens peste Carpaþi se zice: à-nevoie sau hà-nevoie. Muscel. Mihnea-vodã. s.. ANEVOÌNÞÃ. taille. Beilic). pénible à faire. popul. de care totuºi se deosebeºte întrucîtva: e g r e u sau e a n e v o i e de fãcut ºi lucrul pe care noi n-am încercat încã de a face. a n g a r i a e „onera agris aut personis imposita. vexation fiscale. invar. corvée. Rev. (baba) cautã cicoare ºi îºi încinge mijlocul umblînd toatã ziua cu ea încinsã. angarale) s.p e . Letop. HÀ-NEVÒIE. dar îl judecãm cã aºa este. – Ducã-se-pe-pustii.

271). nici untu… ni lup.I. III. pod în Dunãrea la Obluciþã. Cum ºi fu astã-ndoire mai întîi la oierit. Pã mãnãstiri ºi pã schituri. 1629 (A. Muste. Letop. ni iliº sã dea. I. întemeind o colonie din Polonia. ni o angãrie…” Iliaº-Vv. I.ANGARÀ La români darã el poate fi din neogrecul ¢ggar…a sau turcul a n g a r i y a. Dar pentru nemulþumire. alt nimic nu-ngrijui Decît: oare cum ar face þara rãu a jefui? Se aflarã ºi d-aicea asemenea rîvnitori ªi cu dînsul împreunã pe o cale cãlãtori. Miron-Vv. Cã-i fãcuºi fãrã de voie angareaua a ierta. cherestele ºi alte multe nesfîrºite angãrii…” Acelaºi. p.I..R. III. însã ar putea sã fie ºi mai denainte. 66 . boi ºi alte angãrii. cã fu Dumnezeu cu noi. Care cu destule zoruri din þarã s-au împlinit. 1666 (A.193: „Aºa într-acest an s-au deschis oºtire împãrãþiei turcului cu Moscul. de la domniša-mea vor hi în pace de toate dãrile ºi angãriile pãnã în ºese luni…” Nic.R. ªi mai întîi sfãtuirã sã scoatã o angarea Pre boieri de toatã starea ºi pã bresle foarte grea. p. promite cã: „oricãþi de mulþi ar hi. Veni vremea dijmãritul a se scoate-obicinuit. 19: „Acest Dimitraºco-vodã au scos hãrtii pre feþele oamenilor. p. Racoviþã. cã ºi lor li s-ar cãdea…” ceea ce se numea „gãleata lui Hangerliu”. ne lãsã iar în nevoi. Alexandru.R. 6. ºi vãduvele sã dea Fieºicare dupã stare-i. împãrate! cela ce din început Rãu în bine totdauna prin rugi ni l-ai prefãcut. 119): „sã aveþ a lãsa foarte în pace de toate angãriile satul Borãleºtii: numai sã aibã ei a-º plãti cisla lor cãtã va hi scrisã în vistérul domnii-méle. care. III. Movilã. vorbind despre fanariotul Constantin Hangerliu: „Cã cum s-aºezã în scaun. 1708 (A. 120): „sã fie îm pace de dajde ºi de zloþ ºi de lei ºi de taleri ºi de galbeni ºi de alte angherii de toate de cãte sintu pre alþi miºei în þara domniei méle…” Mihaiu-Vv. p. Letop. cã angãriile ºi cheltuelile erau multe ºi banii ce eºia nu le ajungia…” Zilot.I. ªi acesta nãscocirã de-l scoase iar îndoit. Cã-ncepu iar stãpînirea sfaturi réle a croi: Orice huzmet al cãmãrei pe þarã a-l îndoi. care angãrie pãnã atunce n-au mai fost în þarã nici la o domnie…” Enachi Cogãlniceanu. Precum ºi aicea iarãºi arãtaºi minunea ta. la care însã el a fost silit a renunþa: „Slavã þie. Cron.268: „În þarã era foarte cu greu. care viind ºi la domnul multe porunci împarãteºti pentru zaherele la sãrhaturi. Deci aceasta fu cum fuse. ni sul•u.

Costache Negruzzi. – v. angãrelele sau angãriile. Iatã ºi tutunãritul iar îndoit i-au izbit. Bir. O. Cã te þine-n munc-afarã Cît þine ziua de varã Numai pe zece parale Pentru b i r ºi angarale…” (Ibid. Agãrlîc. cînd poporul se simþea asuprit ºi jignit în drepturile sale. – v. nici clopotul nu tãcea. pînã nu se videa scapat de angãrii…” Jipescu. vaca. a cãror aducere aminte cam cu anevoie se va ºterge din graiul poporului. sãracã þarã oarbã. teºcoiu cu bani[i] ºi mãlaiu sacului. acestea erau angaralele. aºa mai poþi ara ªi mã scapi de angarà!…” (G. ce socotiºi cã scãpaºi!…” O i e r i t. Poez. Scrisoarea XXI: „Uneori. Aia te scapã dã angarale.. Hanger. aia te feresc dã b e l e l e…” Cîntecul pandurilor de la 1821: „Mi-am vîndut ºi cãmãºioara ªi-mi cumpãrai sãbioara! Pluguleþul meu nebun. Cum te prefãcuºi în tun! Vezi. t u t u n ã r i t ºi cîte ºi mai cîte alte h u z m e t u r i. ANGÈR. Dar de vorbã ce vorbea? Cã la Macovei în sat Nici cã mai este de stat.29: „E! E! Dragu mieu! Voitori[i] tãi dã bine-s boi[i]. femeia.D.ANGÈR Se sili sãraca þarã îndestul de l-au rãspuns. ºi norodul nu se liniºtea. 484) Balada Macovei: „Adunarea se strîngea. p. Opincaru. se auzea sunetul clopotului de dandanà. oili. Atunci mahalalele îºi vãrsa gloata piste oraº. Angara. Numai pentru ca sã scape ºi de acest foc nespus. ANGÃRÌE. 297) v. ANGÃRLÎC. 67 . d i j m ã r i t.T.. – v. Cînd fãcu o socotealã cã au scãpat negreºit. pop. mai ales. – 2Mîncãturã..

Bãlaci. – Dragul.): „Adecã eŠ ªãrban feorul lui ªãrban Scutelnécul ot Trestišani dat-am acest crédinos al mieu zapis la mãna sfinþii-sale pãrintélui Gherasim egumen ot sfãnta mãnãstiré Vãlénii ot sud Sac. n. Dict. cãruia românii de pe lîngã Dunãre îi zic în glumã la deminutiv A n g h e l u º ºi care n-are nici chiar la bulgari vreo zi a sa. I. foarte rãspîndit prin oraºe.ÀNGHEL (plur. p.: Ange. miscel. unde anghelii cu fricâ ºi cu cutremurŠ sta-vorŠ…” Uneori acelaºi text întrebuinþeazã deopotrivã pe î n g e r ºi pe anghel. Din latinul a n g e l u s ne-a venit î n g e r. Stat. quelquefois nom de famille. acesta tremise anghelulŠ sãu…” Text omiletic (ibid. cã de multe ori þe-au arãtat calea pocaaniei ºi nu ai vrut sã mergi pre ša. cãci în calendarul rãsãritean nu se aflã Anghel. pers. 49: „acolo veri vedea cum î n g e r u l Domnului.. acicea î n g e r u l chišamâ pre diavol…” v. dupã cum se cheamã mai multe localitãþi (Frunzescu. cai ºi pre ceša ce ºed pre ei. Arh. se serbeazã împreunã cu a r c a n g e l i i Gavriil ºi Mihail la „Sfinþii Voievozi” (8 noiembre). m. 2ÀNGHEL. Nicolae din Braºov. pãzitoršul tãu. 160): „Pãrvul log ot Ruda i Frãncul ot Potãroºani ºi Anghel comis ot Sãrãcineºti…” Altul din 1626 (ibid. précum sã sã ºtie cã am vãndut sfinþii-sale o moºie de la Buchelaº. ms. Dumnedzãul creºtinescŠ. pr.273): „tremite-vošu anghelul mieu înaintea féþeei tale…” Altul (ib. 1ÀNGHEL 68 . XVII (Cod.. ce ºi acolo veri vedea pre anghelii ceš šuþi…” p.596): „înaintea judecatei lui Hristos.m. – Înger. de théol. undé sã chiamã ºi sã prãznušaºte Adormirea Precistei. s. Act muntenesc din 1608 (Cuv. al Bis. caré moºie mie-au fostu ºi mie cumpãrãtoaré de la Stan ºi de la fraþii lui ce sã zic A n g h e l e º t i…” În Oltenia se cîntã o baladã poporanã despre haiducii Anghel ºi D r a g u l din codrii Bãlaciului.100): „DumnedzãulŠ lui Dimitrie. Legenda sf.: ange. II. deºi nu este rar în vechile texturi. care însã numai ca nume de botez a rãmas în graiul poporan. afarã de un sfînt nou bulgãresc. ce ºi de aasta te veri ruºina ºi veri întorce ochii tãi spre stãnga. p. comme nom de baptême. caré moºie sã chiamã a A n g h e l e º t i l o r ot sud Praov. din grecul ¥ggeloj prin slavicul aggælã. v.. dubletul anghel. sec. d. Aºa în Omiliarul de la Govora din 1642: p. ca sã fie de bunã crédinþã. 8). 2Anghel. 62: „atunce va sta alt anghelŠ pre soare ºi va striga cu glas mare spre pasãrile de supt ceršu grãind: adunaþi-vâ la cina lui Dumnezeu cea mare ca sã mãncaþi trupurile înpãraþilor pãmãntuluš ºi a putérnicilor cestuš veac. Dimitrie.. angheli). dâ samâ spre tine înnaintea lui Dumnezeu. Din Anghel derivã patronimicul A n g h e l e s c u. Sf. bãtr. ºi topicul A n g h e l e º t i. t. Ca nume de botez. 243): „Voica de 9 aaii ºi AgghelŠ de 8…” Act din 1728 (M-rea Cotrocenii. p..

Se bea cu apã sau cu rachiu…” (I. a n g l i c e l. v. n. racine du Saint-esprit.: Angelica archangelica. Neamþ. C-uite potera-i colea…” (S. v. una-i Muºa.. dupã cum zici. dacã nu mã crezi. c. – Anghinarã. nu prea bea.. ANGHELÌNA. de botan. buruianã sãlbatecã crescînd prin munþii Carpaþi pe locuri calcaroase expuse cãtrã soare. Radu lui Anghel din Greci ªi cu popa din Cindeºti Bea þuicuþã la Boteºti. p. ANGHILÌCÃ.t. devenise atît de vestit în timpul lui vodã Cuza. Negoescu. Angelica sylvestris. 1863. pers. Stat. – Îngereà. 69 . sc. Întreabã. c. I. Neamþ. Act muntenesc din 1639 (Cond. cea care face dresuri de obraz…” Doina ªeapte fete: „Una-i Viºa. Bistricioara). dar socot cã floarea teiului îi ºi mai bunã. pr. foarte rãspîndit altãdatã ºi care corespunde masculinului A n g h e l. Iorgu de la Sadagura. ANGHELÈSCU v. ºtii. Dobreni). „Anghelica. Radule. îi tare folositor pentru cataroi.. f. care se aude uneori în popor sub forma de a n g l i c ã. a n g l i c i. ANGHELȪTI A ANGHELÌCà s. 187). s. angélique. p. încît îºi are ºi el un cîntec poporan. 2Anghel. românii mai întrebuinþeazã angheIica contra lîngorii ºi contra boalelor de gurã la vite. Anghilica. Haiduc. Oamenii aºa-i zicea: Bea. Angèle. pe baba A n g h e l u º a. – Buciniº. Anghelina. m-rii Hurezu. cu o floare albastrã mare ºi cu frunze late. Cãderea. Nume de botez. Alexandri. Dîmboviþa. sau cum zice poporul anghilicã. se întrebuinþeazã de cãtrã popor ca leac în durerile de stomac ºi-n colici sau vãtãmãturã. Dupã d-rii Szabo ºi Czihak (Flora. 461): „Vladul i Stan ot Curtiºoarã sinŠ Anghelinei Oarbei au vãndut partea lor…” Astãzi e mai obicinuit deminutivul A n g h e l u º ã. 5: „Ceaiul de soc. Arh. care se începe aºa: „Frunzã verde de cireºi. numit Radu Anghel sau Radu al lui Anghel din satul Grecii în districtul Dîmboviþei. A treilea e Brînduºa. Nu trebuie confundat cu a g l i c ã. Angéline. Mironescu. act. Lui Anghel corespunde femininul A n g h e l i n a cu deminutivul A n g h e l u º ã. c. e bunã pentru tuse…” (P.ANGHELÌNA Un alt bandit.f. Raciu) v. Aglicã. – Antonicã.

ANGHELÌNA A patrulea-i A n g h e l u º a. Doina Sãbãrelul: „Foicicã d-anghinare! Cît mi-e Argeºul de mare. A ºeaselea e Voica. cloºca poartã epitetul de A n g h e l u º ã: „A n g h e l u º a ferbe pere. ANGHINÀRE (plur. Haine verzi Pînã-n pãmînt…” 70 (G. Anghirete. 2Anghel. Tandalic vine ºi furã…” v. t. s. f. – v. arhichaut. – v. cin£ra(Cihac).. Poez. Anghelina. Haz ca Sãbãrelul n-are: Sãbãrelul mititel. Text. p. ANGHELÙªÃ. ANGHELÙª. Toate-au fost mîndrele mele. I. 101) Ghicitoarea despre anghinare: „A n g h e l u º C-un picioruº. ANGHILÈST A ANGHINÀRà s.346) Într-o ghicitoare din Bucovina despre „cloºca ºi uliul” (Marian. A ºeptelea Ilinca.2. ANGHERÌST v.D. de botan. Se vede peºtele-n el…” (Vulpian.: Cynara scolymus. ªi cît m-am iubit cu ele Le-am dat salbe ºi inele…” (Alex. Poez... anghinari). 2Anghel. 124). Tandalic vine ºi cere. pop. A n g h e l u º a nu se-ndurã. A cincilea-i Catinca. pop. Din neogrecul agcin£ra sau din turcul e n g h i n ° r. Plantã culinarã.T. 248) . Ornit. cari vin ambii din vechiul grec.

de méd. s. Vocab. fieºtecare dintr-înºii au începutŠ a sãri la uscatŠ…” Lexicon Budan. circa 1600 (Cuv. circa 1550 (ms. ne întimpinã forma a n h o r ã.. 21: „Anghirã. 43: „Anghinã. d. o materie ordinarã þesutã din cînepã”. Anghinarea avînd o înfãþiºare spinoasã. ANGHINARÃ-SÃLBATECÃ. dupã cum într-o altã ghicitoare preface pe „puica n a d o l e a n ã” în „N a t a l i þ ã”. 1644.f. – Anglie. Ap. LXVIII.). Un glosar.s ã l b a t e c ã la un fel de scaiu: „Bergdistel. Rom. Gîlcari.). t. Rom. t. Cuvîntul ni se pare a fi o interesantã românizare din n a n k i n. în 20 de capete. ªapte-taine. v. în Acad. Din grecul ¥gcura.f. în Acad. Codicele Voroneþian.ANGHÌRà Aci gluma poporanã s-a acãþat de asemãnarea foneticã pentru a preface pe anghinarã în A n g h e l u º. Anadoleancã. 1794. numele chinezesc al unui fel de pînzã proastã. Anghinarã. v. Onopordum acanthium” (S. se zicea româneºte A n g h i r a. ANGHÌNÃ. Act. p. s. Psaltire. I. Bãrcianu). þeseturã din fire de bumbac coloratã”. LaurianMaxim: „Anghinã. – 2Americã. Este interesant cã aceeaºi transformaþiune s-a fãcut în dialectul sard: „a n c h i n a tela di Nankin da cui ha preso il nome” (Spano. 40: „…ºi anchira adurarã ºi lepãdarã întru mare…” „…kaˆ t¦j ¦gkÚraj eÜwne„j t¾n q£lassan…” 1ANGHÌRà 2ANGHÌNÃ. Scaiu. anghire. Costinescu. ANCHÌRà (plur.. – ªopîraiþã. XXVII. v. bãtr. rãspîndit prin comerciu în toatã Europa. c ã t u º ã. scrie de învaþã…” 71 . – v. – Lepãdãturã. Alestincã. m ã þ e l e c o r ã b i e i ce aruncã în mare cu funile ºi þin corabiša”.: sorte de toile ordinaire. ps. 34): „strãngîndŠ vetrile ºi aruncîndŠ anghirile. anchire). ad voc. de aci în Ardeal se zice a n g h i n a r ã . – v. s. I. circa 1700 (ms. p. 291): „anchira. greceºte de asemenea ’Agkura. slobozirâ-o (corabiia) mãriš…” Critil ºi Andronius (Iaºi. Dar la Corbea. de comm.f ancre. s.). unde în Noul Testament din 1648: „ºi trãgãnd sus m ã þ e l e. m î þ ã de fer”. corespunzãtoare latinului a n c h o r a: „ªi stare a n h o r e i méle nù e Unde între valuri sã se puie…” ªi oraºul Angora din Asia-Micã. 270: „¢arâ sãborulŠ de la Anghira.

2. p. p. t. t. Cãtuºã. I knègniè Anna i dadæ à vè svoi novosãçdaniîi ktî monastir çovæmîi podgorïæ Pæwn Da bjdæt imã vècnaa monastir.. 22: „Vasilie prezviterulŠ de svãnta besšaricâ A n g h i r a…” v. a n g h i l e s t. il. Pæwn. întitulat: „vã imè wþa i stgw dha. 3 ºi 4. din 1588 (Cuv. i. Sïm staa kniga glæmaa Angælæs prãvîn sãtvori vã w svoægw pravago stèäaiïga Pai Gæorgïæ væl þaªink. Canon na Vãzneseniša.. considerîndu-se ca substantiv. Tomul întîi se numea Anghelesul întîi. årm i (7148). angælðskìa.: recueil de musique ecclésiastique. Aºa numeau românii manualul de cîntãri religioase pe opt tonuri. p. compus de St. Archeolog. – 2Mîþã. Tomul întîi cuprindea glasurile l. Este probabil cã acest plural slavic au fost tradus româneºte prin a n g h e l e º t i. 1683. Moscva. fãcut de episcopul Melchisedec (Tocil.130): „Angherist (octoih) de la glas 5-lea înainte. Synaxar. 1683. ANGHELÈS. o îngreuiazã. de unde apoi. ca sã fie lor vecinicã pomenire. dupã cum este la mitropolitul Dosofteiu. Tomul al 2-lea cuprindea glasurile 5. 1 anghiršate. 1865-7. Aceastã sîntã carte ce se cheamã întîiul Angheles o fãcu din dreapta sa agonisitã pan Georgie vel (mare) pãharnic ºi cneaghinea Anna. mart. episcopul Melchisedec ne împãrtãºeºte cã cuvîntul i se pare a fi derivat din ¥ggeloj. de théol. II. Printr-o scrisoare. Ioan Damaschin ºi pe care grecii îl numesc 'Octèhcoj. – v. ºi o dãdu în a sa nou-ziditã sîntã mãnãstire numitã podgoria Peon. pe cari bãtrînii noºtri cãrturari le priveau ca cum ar fi inspirate de î n g e r i”. ANGHILÈST s.73 b: „de šaste slabŠ la pricšapere. Aceastã ipotezã se întãreºte prin aceea cã ºi-n muzica bisericeascã ruseascã unele cîntãri se numeau angælðskìa adecã „îngereºti” (Drevnosti. ºi pãrinþilor lor. 1 triod…” Dosofteiu.. Rãmîne însã foarte anevoie . pamèt I roditælæm il I sãtvorisà staa kinga vã din Iw Vasilïæ voævod Vlèt i. 72 ANGHIREATE s. de géogr.1. Sturdza. Între cãrþile mãnãstirii Galata. msþa gæn. 2ANGHÌRÃ. cã va afla toate cuvintele acestuša psalomŠ rãºchirate. Adecã: În numele Tatãlui ºi al Fiiului ºi al Sîntului Duh. s-a format singularul a n g e l e s t. f. voævod. citeascâ O s m o g l a s n i c u l Š adecã O c t a i h u l Š ce-š dzâcemŠ noš AnghilestulŠ. Cuvîntul e cu atît mai curios.: Ancyre. Rev.5. I. Apoi se adaugã într-o notiþã: „Octoicul se numea Angheles sau Angherest ºi era despãrþit în douã tomuri. 7 ºi 8. slavoneºte „OsmoglasnikŠ”.23). ANGHERÌST s. t. cu cît cele patru forme diverginþi. „pentru imnurile sublime cuprinse în Octoih. tlãcuite prin canoane…” În registrul manuscriptelor de la mãnãstirea Neamþului. t. 6. 196): „1 praxeu. d.146). Rev. Paremiar. Slov. departe de a înlesni etimologia. în anul 7148 (1640) luna ianuarie 8”. ºi s-a fãcut sînta carte în zilele lui Ioan Vasilie-voevod. 1Anghirã. bãtr.ANGHÌRà Dosofteiu.A. Folio mic…” Acelaºi prelat descrie un manuscript slavon din biblioteca d-lui D. al doilea – Anghelesul al doilea” (Tocilescu.

ANGLICÈL A ANGLÌE. . p. ANGÌNÃ. – Psaltichie. . Petece pe ei o mie… ºi cînd mergea pe drum.Anghelicú. Aglied.. Hangiu. Cuvînt pe care-l cunoastem numai din Dobrogea. 73 .Loitrd... ANGLICI.. Somova). subst. Cuvîntul rãmîne cristalizat în poezia poporanã. v. Voinea. – v. ªi cu nãdragi de anglie. Anghinã. c. Lãsînd etimologia la o parte.A n g l ì š a.. Tulcea. 24): „Am mai vãzut dãunãzi umblînd pe aici prin sat un ciofligar de-alde tine. englisch Tuch. se numesc angiºuri…” (I. n. s. Aliman). loitrele cele lungi cu þepuºi pentru snopi se cheamã angiºlã…” (St. Car. ºi la serbi . ANGΪLÃ. Într-o giubeà Ce mult plãtea: Cãptuºitã cu valeu. ANGLICA v. este important de a constata cu aceastã ocaziune cã românii începuserã a-ºi forma o terminologie muzicalã bisericeascã proprie a lor. nãdragii mergea alãturea cu drumul…” Satira poporanã Paºtile þiganilor: „Iute în cort s-a bãgat ªi-n giubea s-a îmbrãcat. care îi mai adaugã uneori pe proteticul d: danglie. sorte de hèche ou ridelle du chariot.. în orice caz. symbole du salut”. De unde vine? v. Stan Pãþitul (Conv. Alexandrescu. lit. de comm.f. subst.: sorte d. în care se vîrã spetezele. t. Constanta. care se apropie de grecul ¥gcura „ancre. – v. s. 1877. Din anglie se fãceau haine femeieºti ºi bãrbãteºti. Catavasiar. . Creangã. variantul anghiriate în textul din 1588. pannus anglicus” (Karad×i•).ANGLÌE de explicat. dar acela era oleaeã mai chipos ºi altfel îmbrãcat: Cu antereu de canavaþã Ce se þinea numa-n atã. c.Carimb. de provenance a n g l a i s e ou supposée telle. „La un car þãrãnesc. I.étoffe très ordinaire.Carîmbii de la loitrele carului. Numai aþe de un leu. ANGÌU. . ANGΪ. f.

D.. pop. Din creºtet pînã-n cãlcîie Tot în haine de danglie…” (Tribuna din Sibii. n. p. mîndruþã. Sã fii dragã ºi la alt…” (Ibid. Din creºtet pînã-n pãmînt Tot în haine de argint. pers. Anicã frumoasã…” 74 . Bibiceseti. A n u þ ã… Cîntec poporan din Fãlcii (I.) Cîntec din Ardeal (c. Anicã frumoasã! Sã-mi ia sufletul din oasã.ANGLÌE Cu mantà de-anglie Cu peteci o mie…” (G. ANÌCÃ. þie Sã-þi faci iie De anglie Sã-mi fii dragã numai mie. Col. Sinonim cu A n c ã. A n c u þ ã. Anicã frumoasã! Cu cuþite ºi cu coasã. Poez. pr. Bucium-ªeasa): „Ea-n cãmarã se bãga ªi frumos cã se gãtea.. 545) v. 262) Balada Iosif. Anicã frumoasã! Pe cea vale-ntunecoasã.T. A n i þ ã. 2America. Ghibãnescu. ms. Anicã frumoasã! Vine moartea mînioasã. diminutif d ’ A n a: Annette. 1886.. c Bãseºti): „Frunzã verde de mãtasã.I. Tu þi-ai fãcut de pãrgat.) O doinã tot de acolo: „Eu þi-am spus. de lîngã Braºov: „Din umeri pînã-n cãlcîie Tot în haine de anglie Sã mergeþi la cununie…” (G. f.

anini. 244: „dacã s-au fãcut zioã. cu plopi nalþi ºi supþiri.ANÌN La danþul poporan moldovenesc numit horodinca. scoarþa. una din strigãturi este: „Hai sã jucãm horodinca. fiind crezut cã putrezeºte cu greu sau chiar niciodatã cînd se aflã în umezealã. Mohor. S. Mai departe. ambele diferind prin frunziº. 88: „salba moale ºi teii cresc amestecaþi cu falnici jugastri. de botan. 1Ana. Marian a studiat însemnãtatea poporanã a aninului în Bucovina. p.: Alnus. de asemenea se fac „coveþi ºi troci pentru porci”. forma cu -r.în Moldova ºi-n Ardeal. Cîrsteiul din arãturi…” (G.D. c. se presarã peste „bubele cele rele”. Cã s-a mãritat Anica!…” pe cînd la polca-hora: „Hai sã jucãm polca-hora.. Cã s-a mãritat T u d o r a!…” (P. Liliac-de-munte. Forma cu -n. Sã se observe cã ºi sinonimul italianul „ontano” derivã dintr-un adjectiv „alnetanus”. Cine-i ca mine strãin? Numai mierla din pãduri. ci din adjectivul „quercinus”.se întrebuinþeazã mai mult în Muntenia ºi-n Banat. ca „dàfin” din „dàphne” ºi ca portughezul „àlemo = àlnus”. Afarã de aceasta. scoarþa se mai întrebuinþeazã ºi la vite cînd bolesc de 75 . t. Unul din arborii cei mai obicinuiþi în pãdurile ºi luncile României. Tutova. II. Pueºti) v. Odobescu. Doamna Chiajna. Apoi din coajã sau scoarþã se face „cruºalã sau curºalã. ARÌN (pl. aune. pisatã ca fãinã. întocmai aºa românul anin se trage d-a dreptul din a l n i n u s.m. adecã se cercuieºte temelia la puþuri.. s. unde – zice el – din arin-n e g r u. arini). atît scoarþa precum ºi buburuzele de arin-n e g r u figureazã în medicina poporului: buburuze ca leac de „cel-perit” ºi de orbalþ. Dupã cum francezul „chéne” nu vine din „quercus”. cu anini uºurei…” Aninul e de douã feluri: anin-n e g r u „alnus glutinosa” ºi anin—r o º u sau anin-a l b „ alnus incana”. p. Din à l n u s s-ar fi nãscut cel mult à n i n. Poez. italieneºte „quercino”. v. Fl. 283) 1ANÌN A.. fiind o duplã pedecã foneticã: mutarea accentului ºi epenteza unui i tonic. Despre o a treia specie. – Anuþã. un fel de argãsealã” pentru opinci: „opincile cruºite sau curºite se fac roºii întunecate ºi þin mai mult decît cele necurºite”. se fac „colaci la fîntînã”. s.T. s-au apropiat prin arini lãngã sat pre din gios de curte într-o ripã…” Doina Singur pe lume: „Frunzã verde de anin. pop. Anin nu derivã din latinul à l n u s (Cihac). Neculce. Letop.

2Perit. Gheorghiu. c. 76 .p e r i t. scule de buci. v. ms. Cã mai e frunzã p-arine. cari sînt fãcute din lînã albã de caprã”. fie scoarþã. ªi mai sînt voinici sã-þi placã. c. faci din el tabac ºi tragi pe nas. v. c. îi bat „un þãruº de lemn de arin drept în inimã…” (I. Muscel. de in ºi alte pînzeturi. Strigoi. Peste Carpaþi. Recea). Iasi. în Banat anine. fãcîndu-se o „cruºalã” în care boii sau oile cele bolnave stau pînã ce li se roºesc picioarele. Bucium etc. O doinã din Ardeal: „— Tu te duci. Petrescu. Bobiþele sau buburuzele de anin se cheamã în Bucovina a n i n e sau a r i n e. Bãdescu. mîndro. dupã cum se zice pe alocuri ºi-n Oltenia (I. c. bade sãrace. Nour. v. Nãmãeºti. – Cruºesc. adecã vãpseaua cea neagrã pentru þeseturi: „nu numai diferite lîneþe. Dobrin. în loc de arin se aude mai mult forma arine (Sibii. Cã mai sînt voinici ca mine. Lisa. 2Negrealã. v. Dar eu ce focul m-oi face? — Tu te-i face. Pascal. Colac. bine. 1004). Cîrjoaia). Din anin-n e g r u.p. Cã þine mai bine… tocmai pentru cã arinele nu e tare” (G. Fãgãraº. c. c. c. ªi mai e frunzã pe salcã. Col. Bîrlad). Rãdeºti). precum ºi aþe la opinci. Pentru ca strigoiul sã nu învie. lit.. sau îl ferbi cu apã ºi bei…” (I. c. „La o pãdure micã de ašnini i se zice ºi c r i n ã…” (I. În fine. Si mai sînt voinici cu drag…” (G. fie bobiþe. Vîlcea. în Biharea anin se cheamã arinde (Conv. Voila). Boteni). ªi mai e frunzã pe fag. fac þãrancele n e g r e a l ã. 1887. Iliescu. v. Bibicescu. Crinã. – Covatã.). de bumbac. C.I. c. „Pe aice se zice deopotrivã anin ºi ašnin” (E. Orlat. ci ºi mantale ºi sumane lãi. Fãgãraº. în loc de obicinuitul a n i n i º.) „Cu sens ironic se zice: Sã facem de arine. În districtul Muscel se aude adesea forma ainin. „Arinul vindecã de c e l . Aninul are o mare însemnãtate ºi-n industria poporanã.ANÌN picioare.

t. Ašnin = anin se datoreazã propaginaþiunii regresive a tonicului i. Sinonim cu a c ã þ. Poez.. 2.2. pare a se fi desfãºurat din arinše = arine. Dar nu-i frig ei cum se frige. Cînd acþiunea e însoþitã de dibãcie ºi de o eleganþã oarecare. aninare). – I.attacher. nu se a t î r n ã. a t ã g î r þ. v. 3. ci se aninã. 1. pe nesimþite. De te vede cã-þi e rãu. vb. printr-o formã intermediarã palatalã aringe = arindje. 2ANÌN (aninat. dar fãrã nuanþã de silã sau de greutate. en macédo-roumain: monter. ci o apucãturã vicleanã. nu se î n þ i n ã. D. De zebrea au aninat Un cîrlig de î m p ã r a t C u p e t r e s c u m p e lucrat…” Doinã voiniceascã: „ªtiu cã beau vinaþe reci ªi cã frig vro cinci berbeci. ªi pe Grue mi-l lega…” aninare care precede luptei nu este o pornire violentã. a t î r n. nu se a t ã g î r þ ã.. arinde.n brîu ªi dã fuga la rãzãu De-þi catã leacul mereu…” (J. de vénerie: attraper le cha- mois.ANÌN Din toate formele poporane. ca ºi-n doina: 77 . ci din contra: ceva uºor. abia-abia. dragul meu.. Ci-i aninã prin cîrlige ªi-i întoarce prin belciuge Sã le facã c a r n e a d u l c e…” (Alex. pop. 262) Cîntec din Ardeal: „Cã mîndruþa. pe de altã parte. Balada Opriºanul: „El în curte au intrat. musceleanul ainin ºi bihãreanul arinde sînt mai ales interesante. Aninã r o c h i þ a . blînd. 13) În balada Novac ºi corbul: „ªi pe loc ei s-aduna ªi de Grue s-anina ªi cu Grue se lupta.B. atunci nu se a c a þ ã. sau cînd însuºi lucrul supus acþiunii este plãcut ori scump. suspendre. dupã cum rostesc obicinuit ardelenii. î n þ i n.

nu se-ntinã. Doi cercei de brebenei. de ustale n-ascultau. Alexandri. . p.2. pentru cã scaiul e foarte uºor ºi se întroduce pe furiº.. cînd oi vini la d-ta…” În loc de „se acaþã scaiul” se poate zice „se aninã”. Scãldãtoarea cucoanei: „ªi o þigancã fecioarã. 3301: 78 „Iau obraz mult ienicerii.ANÌN „Sãrace dragostile Ciripesc ca pasãrile Pe toate gardurile. Chir Zuliaridi. 30): „fata ieš se culcã în lšeagãnu ieš. ªi altã fecioarã. Dialectes roumains.. De voinici tineri s-aninã…” (Alex. eghipteneascã prãsilã. Ce-oi cîºtiga þi-oi da þie.. greacã. Poez. sc.J. mãi. s-aninã de ea ca scaiul…” Cu acelaºi sens la Beldiman. carše-i þãsut cu firše de aor ºi stã anšinat la grindã…” Costachi Stamate. 17) sau: „Iubirile care-s mici Se aþin pe la potici: Trec prin tinã Nu se-ntinã. De voinic tînãr s-aninã…” (. Sã tragã ochii la ei…” (Ibid. sc. Tragod. Îngenuchiatã îi þine o oglindã de cristal. Arvinte ºi Pepelea. Ci-s cu dracu mestecate: Trec prin tinã. Þi-oi anina doi cercei. pe cap pãrul îi aninã…” Alexandri. 5: „Doamne! tare-s îndrãzneþi tinerii de astãzi! Cum vãd o femeie frumuºicã.. 288) Basmul bãnãþenesc Gãitan de aor (Picot. pop. Darã nu-s toate curate. Sub toate straºinile. la ce-a sã-þi folosascã þie un cui în pãrete? Pepelea: „La nemic…doar numai sã am unde sã-mi anin cãciula. B. 4: „Arvinte: Da bine. 304) Cîntec haiducesc: „Hai cu mine-n haiducie. Toþi se tãvãleau prin crîºme ºi precum vrea se purtau. v.

ms. dupã fonetica românã. fiindcã n între vocale trece în r. Butcã de trecea. 79 . Iar pe cerb. din a d ºi l è n a r e „kuppeln”. Fie ºi pe locul negru. „cununã = coronam” etc. p. „funigine= fuliginem”. amin. este latinul a l l ë n a r e „accoupler = joindre d'une manière agréable”. A doua etimologie. pe cãprioara. 10) cînd cineva nepoftit. Aninãtoare. trei-patru în coadã se aninau…” Nuanþa cea caracteristicã a lui anin apare foarte bine în locuþiunea proverbialã: „Amin. ªi eu m-anin…” (Baican. Bud. din contra. dar cu duhul blîndeþei. Nae Rucãreanu. atît sub raportul fonetic precum ºi sub cel logic. Rom. ªi pe pulbere-i goneºte. dîndu-i un caracter determinat sau distinctiv. p. pe vulpe. care este acela de „joindre quelque chose à quelque chose”. unde se zice „anin capra-neagrã” cînd dibaciul gonaº o aduce la strîmtoare.). e mai serioasã. Texturi. Mi þi-i bagã-n rîu îndatã. ar fi fost cu totul peste putinþã. Obedenar. II. e a n i n a t ã…” (Încercãri poetice. Vorbe bune. ci numai îl nuanþeazã. alþii din latinul l ë n i s „lin”. îºi face loc la masa sau la petrecerile altora. Dintr-un prototip anin. dar totuºi nu ne mulþumeºte. 340.). „A anina”. Forma cea organicã a cuvîntului s-a mãnþinut în dialectul macedo-român: alin. 61) v.ANÌN De-a lor rãcnete cumplite uliþile rãsunau. Unii trag pe anin din maghiarul n y ú l n i „toucher à quelque chose” (Cihac. ªi mai deplin s-a pãstrat aceastã nuanþã în graiul vînãtoresc de prin Muscel. Capra-neagrã nu mai scapã: Cît clipeºti. Din acest alin s-a nãscut al nostru anin prin aceeaºi asimilaþiune regresivã ca în „senin” din „serin = serenum”. cãci în anin noþiunea de l i n nu constituã sensul fundamental. ci s-ar fi fãcut arin. p. niciodatã în l. sã derive alin. în Acad. negreºit. descriind pe cînele sãu de vînat: O. ºi ce bãrbat mai este! El pe iepure. adicã „l e n i t e r adfigo” (Lex. 476). sub forma organicã „a alina”. Prin aplicaþiunea cea sexualã a cuvîntului în latinul: „l ë n a r e = joindre un mâle à une femelle” se lãmureºte totodatã în macedo-româna dezvoltarea sensului: „m-alin = mã sui pe ceva”. bunãoarã într-un cîntec poporan: „ª-pi chšeptu þî s-alinarã…” =„ils m o n t è r e n t sur ta poitrine” (Dr.

aninãri). tronca! tronca. 10: „De cu zorile. qui s’accroche facilement. tronca! Iarã în belciugul de la carîmbul de desupt din stînga era aninatã o bãrdiþã. care se izbeau una de alta. î n þ i n a t. aninaturi).. 1Aninoasa. s. p. -Ã. .” (Revista popularã. – v. – Arinã. ea s-a pornit de la conacul de noapte…” v. Tot ca substantiv funcþioneazã infinitivul a n i n a r e. dar fãrã nuanþã de silã sau de greutate. 2ANÌNÃ. Atîrn. Creangã. pentru felurite întîmplãri…” Balada Dobriºan: „Ciobanii lui Dobriºan Ei sînt boieri de divan: ªed în caþã rezemaþi. Odobescu. a t ã g î r þ a t. iar cu nuanþã de despreþ: a n i n ã t u r ã. Dobrogea. 2Anin. accrohé. adj. 1884. -OASÃ. v.2 Anin. p. s.. d ’ a n i n pris comme adjectif: attaché.n. 1ANÌNÃ. 158) 2ANINÀT. ºi fãceau: tronca. Cîte-o peatrã nestimatã De plãteºte lumea toatã Sus pe c a þ ã . cînd mergea cãruþa. Simonim cu a c ã þ a t. 2Anin. care se poate lua ºi ca substantiv: „cîrlig a n i n a t” ºi „a n i n a t u l cîrligului”. p. 1877.i aninatã…” (Burada.2Anin. afarã de participiul a n i n a t. – v. I.f. – v. 374): „De inima cãruþei a t î r n a u pãcorniþa cu feleºtiocul ºi posteuca. 1ANINÀT (pl.. a t î r n a t. adj. gãseºti încã o altã cãmarã boltitã.. p. atunci cînd roua stã încã aninatã. Cu caftan toþi îmbrãcaþi. lit. Pseudokyn. passé Ghicitoarea moldoveneaseã despre „scripcã” sau „vioarã”: „Scoicã uscatã În cui aninatã. – v. Moº Nichifor Coþcariul (Conv. Scrisoarea XXVIII: „Mai suindu-te.ANÌN Din anin se formeazã adjectivii a n i n ã t o r ºi a n i n ã c i o s. 80 ANINÃCIÒS. part. 46) Costache Negruzzi. ANINÀRE (pl. ºi mai sus stau aninate clopotele mãnãstirii…” A. – v. suspendu. 1Anin. pe firele de iarbã.

„pãlteniº” etc. de vénerie: endroit où l'on attrape le chamois. atunci numai copoiul latrã. Doc. însã din livadea Cãlãraºului în sus în hotarul Stroescu ºi mérge pãnã în vãrfu aniniºului. sinonim cu c o l þ.. dar sînt aicea. s. mistreþul sau lupul vulnerat sta pe loc ca sã facã rezistinþã.. Stat.. s. în Arh. ariniºuri). pãn în šazul moriei…” De aci numiri de sate A n i n i º (Frunzescu). Drept l-aninãtori vã duceþi ªi vedeþi de le luati vîntul. – Crinã. Mitrop.. „aluniº”. – v. 64) „Cînd vînatul. Pãdure de a n i n i. adecã ursul. se confundã foneticeºte douã cuvinte cu totul deosebite. Stat. Ca nici una sã nu scape…” (Încercãri. 2Anin.. celui ou celle qui accroche. 2Anin. -OARE. I Rom. 235) ne întimpinã forma ainiº: „locul deîn luncã trece rãul de ceša parte. 1ANIN̪ 81 . aninãturi). – -iº. Constantin Brîncoveanu. ANINÃTÒR. copii. Stat. 1660 (Arh.. astfel cã-n forma ariniº. 1699 (Cond. p. nr.. ºi prin acelaºi sufix se formeazã din „arinã = nãsip” colectivalul „ariniº” ca în „petriº”. s.f. care e prea puþin întrebuinþat. nr. cu poiana bradului…” Vasilie Lupul. Nae Rucãreanu în Vînãtorul Carpaþilor: „Jos. ANINÃTÙRà (pl. însã anume venitul de sare den zéce bolovani un bolovan ºi den drobena de sare den zéce carã un car ºi den vama boilor al trille ban…” Aniniº e format din a n i n prin sufixul –i º. de acolo culme Hruºovului pãnã la muncel ºi pãrã la sfãrºitul ariniºului…” Într-un act rustic din Muscel. cu ainiºul. 1Anin. ARIN̪ (pl. Doc.n. care e de tot sporadic. aunaie. v. „cãrpeniº”. t. v. Bucur): „sã fie lor satul Aniniºul ot sudstvo Sac.. 145). ºi cu c r i n ã. Sinonim cu a n i n e t sau a r i n e t. – v. 1656 (Arh. II Rom. Aninãtoare. aninãtori). p. ms. tot satul cu tot hotarul ºi cu toþi rumãnii ºi cu tot venitul. 1646. p. Stat.. aniniºuri. George Vv.. 247): „o fune ºi cu cãtã sã va mai alége partea lor. Cuvînt vînãtoresc de prin Muscel.ANiN̪ ANINÃTOARE (pl. pe brînci cu toþii Auzirãþi ºuieratul Capri[i] negre pîntre stînce? Ne-a ulmat. pentru braniºtile mãnãstirii Putna (Arh. cu pãdure. ca în „stejãriº”. 1): „de acolo la fãntãna ce este supt verba. Tot astfel latrã copoiul ºi tot astfel se zice cînd el a închis pe capra neagrã în colþ sau aninãtoare…” (Ibid. s..f.2Anin. întrebuinþatã mai ales în Moldova ºi-n Ardeal. – 2Ariniº.. adj. ºi aceasta în limbagiul vînãtoriei se zice: bat cîinii. Ghica.

11). pr. Din Aninoasa apoi derivã numele de familie A n i n o º e a n u ºi cel topic A n i n o º e n i. zice cã: „au aflat cãrþile mãnãstirš bune ºi dirépte de au þinut de 100 de ani încoace. loc. topogr. Dicþ. loc. Buzãu.” În adevãr. n. pr. pe care dupã aceea. Cislãu. f. Deja într-un crisov de la Vlad-vodã Dracul din 1437 se menþioneazã satul Aninoasa din Argeº (Venelin. în Arh. O mãnãstire Aninoasa a existat odatã în districtul Buzãu. 476 crede cã acest nume derivã din a n i n „accroher”. de ex. deºi de origine poporanã nu este.. cãlugãrii s-au mutat la un loc mai ºes ºi au pus fundamentul mãnãstirii Cislãu.): „Aninoasa. Mai potrivitã ar fi derivaþiunea din a n i n „aune”. Neagoe Basarab l-a cumpãrat ºi l-a închinat Mitropoliei din Tîrgoviºte (Ibid.ANIN̪ 2ANIN̪ s. Cihac (II. art. 8) indicã un sat Aninoasa în Gorj. însã sã se ºtie sã þie mãnãstirea Aninoasa deîntr-acest hotar ce scrie mai sus jumãtate…” 2ANINOASA. Text. dar româneºte din numirile arborilor nu se formeazã adjectivi cu -o s. „stejãros”. n. I. În districtul Argeº existã chiar A r i n o a s a (Frunzescu. ARIN̪. prin urmare. unul în Muscel unul în Vîlcea. aci ar fi fost în vechime schitul Aninoasa. dupã cum se ºi rosteºte pe alocuri. Acest nume. Gramaty. 164) v. negreºit prin adjectivul a n i n o s = a n i n ã c i o s „qui s’accroche”. f.. 1ANINOASA. din care cauzã se ºi zice cã ar fi de uriaºi. „brãdos” etc. 82 . 78). p. top. Prin sinonimul slavic N ã s i p o a s a se cheamã o localitate în Mehedinþi ºi alta în Prahova (Frunzescu. însemneazã: N ã s i p o a s a „La sablonneuse”.. însã deîn Valea-Seaca pãnã în apa Bãºcei ºi pãnã în Brãduleþu. o altã fiinþeazã pînã astãzi în apropiare de Cîmpulung. al Buzãului (ms. de ºi bošarinul domnii-méle Mogoº cãpitan încã au lãsat sã þie aºa. asimilat a n i n ã. Stat. c. 145). e un mal din care se scoate oase foarte mari de oameni. ambele lîngã sate cu acelaºi nume. nom de certains villages roumains Frunzescu (Dicþ. la 1644. în grãdina dascãlului. Dupã tradiþie. pr. „frãsinos”. Un cîntec devenit foarte popular. Aci. în numele Adormirii Maicei Domnului. în Buzãu. Iorgulescu. Un asemenea sens nu se potriveºte cu o numire de sat.). artic.. 1Aniniº. deja în prima jumãtate a secolului XVI ºi se afla în floare pînã pe la 1700. în Dîmboviþa. loc. iar Matei Basarab. 320). n. – v. Aninoasa. mãnãstirea Aninoasa din Buzãu fusese întemeiatã. La 1590 Mihnea Turcitul îi întãri satul Despicaþii. apoi în Argeº. nom des deux couvents en Valachie. Arinã. se începe cu: „În sat la Aninoasa Era o horã mare…” (Vulpian. arena „sable”. Originea cuvîntului trebuie darã cãutatã aiurea. Aninoasa este – ca „senin” pentru „serin = serenum” – o formã asimilativã din Arinoasa de la a r i n ã = lat. B. confirmîndu-i o moºie (actele Ep. adecã localitate plinã de a n i n i. pe la 1515. loc izolat în c. care ruinîndu-se. p.

ANINOªÈNI A ANISÒN. année. Cîmpulungului.. a n i s (citeºte: aniº) se aude mai mult peste Carpaþi. II. de botan. Aci numai cronologia trebui întrucîtva rectificatã.T. Deminutiv din a n. Aniºorii s-a-mplinit…” (G. šarã dupã acéša întãmplãndu-ni-se de ne-au luat Dumnezeu coconii ce am avut ºi numai ci ne-au rãmas o cocoanã anume Preda caré o am cãsãtorit dupã Costandin post feorul lu Costandin biv vel peh. Aricescu. v. ANINOªEANU v. Aniº = ung. ºi am zidit ºi am înãlþat ºi besérecã mare de piatrã ºi o am înfrumuseþat cu toatã podoaba ei. m o l o t r u sau c h i m i n – d u l c e”.ANIªÒR Au trecut abia doi secoli. atunci cînd dorim a înfãþiºa timpul despre care se vorbeºte ca ceva mai scurt. pop. Dicþionar bãnãþean. Nicolae. ca bisericã de mir. Se întrebuinþeazã. Anisum vulgare.. t.D. pe cînd la noi circuleazã forma luatã de la turci: a n a s o n. Anason. ANIªÒR (pl. 423): „Aniº. t. 2. s. circa 1670 (Col. 1883. pus-am gãndul cãtrã Dumnezeu atotþiitoršul ºi cãtrã a preacuratei a lui Mašcã de am fãcut sfãnta besérecã den Aninoasa sã fie sfãntã mãnãstire de cãlugãri…” v.n. Stat. îndulcind oarecum impresiunea ce ar produce asupra ascultãtorului pozitivul a n. 1Aninoasa. p.m. 106: „Aceastã mãnãstire (Aninoasa) a fost fãcutã. din 1677 (Arh. Ist. 619) 83 . s. Tr. case boereºti ºi de toate de ce tribuescu înprejurul casii. ºi dintr-o mare mãnãstire n-a mai rãmas astãzi decît „tradiþie”. unde ne-au fostŠ ºãzãmãntul ºi temešul pãrinþilor noºtri. l. AN̪.. deºi în fapt reprezintã acelaºi numãr de zile. aniºori). 1Aninoasa. dupã cum se cuvine înpotriva noastrã. – Hanos.). – v. Pe cînd începuse a scãdea mãnãstirea Aninoasa din Buzãu. fãcut-am ºi la satul nostru Aninoasa ot sud Muscel. mai ales la plural. Aniº.. Poez. însã.” Lexicon Budan: „Aniº. s-a rãdicat o altã mãnãstire Aninoasa în Muscel sub patronagiul lui Sf. Cislãu. de clucerul pan Tudoran Vlãdescu ºi de jupaniþa dumnealui Alisandra la leatul 7186 (1678) septemvrie 20 sub domnirea lui Duca-vodã”. În actul original de fundaþiune. ºi acea de la greci: a n i s o n. dãruitu-ne-au coconi ºi de toate ce tribuescu omului. precum se cade praoslavnicilor creºtini.: anis. socotindu sã fie besérecã de mir. v. p. ºi vãzãndu cã lumea aasta šaste deºartã ºi viaþa omului šaste ca o nimicã. iar în Moldova a n o s sau h a n o s. Balada Moºneagul: „Vremea grea a vremuit.. petite année. Anetum. cei doi soþi zic cã: „împreunându-ne Dumnezeu pre amãndoi dentru tineréþele noastre ºi dentru a sfinþiei-sale multa milã.

îºi are ºi mai mult o individualitate proprie bine hotãrîtã. A n c u þ ã. 16: „mi-am dat osteneala.ANIªÒR O colindã: „Cãci n-am fost p-aici De aniºori cinci…” (Ibid. precum ºi faþã cu celelalte zile ce-i vor urma pînã la încheiarea periodului de 365 ºi-n cari se cuprinde a n u l v i i t o r. 1Ana. ci sînt douã vorbe deosebite: substantivul a n cu sensul sãu obicinuit de trei sute ºi atîtea zile. nouvel an. vorbind despre domnul moldovenesc Dimitraºco Cantacuzino: „îºi luase o fatã a unei rachieriþe de pe Podul vechiu. I. s. Letop. anume Arhipoae. 1An. anul-nou e sinonim cu S î n . 17: „La un loc toþi nurii creºte Mai spre zece aniºori. ANÌÞÃ. Neculce. – Anuþã… AN-NOU (artic. n-o sã-i mai zicã Aniþa. deºi se declinã numai „an-”. ºi-n cîþiva aniºori am fãcut o carte þãrãneascã…” Aniºor e potrivit mai cu seamã cînd e vorba despre o vrîstã fragedã. aspirat: Haniþã. 251): „Adecã eŠ Aniþã fata Maricãš Cãrcoii…”. Annette. A n i c ã etc.R. pe cînd an-nou n-are plural.. ca ºi A n c ã. sub raportul sensului. 11.. Act moldovenesc din 1677 (A. fem. 249. cãci cade tocmai la 1 ianuariu în sãrbãtoarea Sîntului Vasilie. Îndatã ce va întra acolo. anul-nou. 68) Jipescu. ce madmoazel A n e t…” v. Opincaru. urmat de adjectivul „vechi” funcþionînd ca oricare alt calificativ: an bun. ªi-n fetiþã-nchipuieºte Fulger de biruitori!…” v. întocmai dupã cum un singur cuvînt este „cel-alalt” în care nu se declinã decît „cel”. n. 321). Scrisoarea XXV: „…s-o dai la pansion. însemnînd abia primele 24 oare din totalitatea unui a n. 111. p.V ã s i i. p. Vãcãrescu. an-nou constituã un singur cuvînt. Ca o singurã zi. an rãu etc. Deminutiv din A n a.m. dar mai jos. A n u º c ã.. fiind o singurã zi faþã cu a n u l v e c h i cel imediat ºi cu toþi a n i i v e c h i cei mai denainte. la iscãliturã.I. Sub raportul formei. adecã perioade de demult trecute de cîte 365 + 365 + 365 zile. De aci ingenioasa ghicitoare poporanã: „Care a n þine numai o zi? – Anul-nou” (Sbiera. A n u þ ã. Întregul an care precede anului nou se zice a n v e c h i. anului-nou). Poveºti. – -iºor. pr. dar aci nu mai e un singur cuvînt. De aceea se poate pune ºi la plural: a n i v e c h i. ear pre fatã o chiema Aniþã ºi era þiitoarea lui Dimitraºco-vodã…” Costachi Negruzzi. pers. 84 .

„În noaptea spre anul-nou se deschid cerurile. Ca merii. Iaºi. Românul crede cã pînã ºi pentru dobitoace anul-nou este o zi de rãsuflare a necazurilor. P. Broºteni. Saru-Dornei).2. 104) sau: „Bunã dimineaþã lui S î n . Orlatu) La vechii romani toate acestea se ziceau foarte laconic: „a n n u m n o v u m faustum felicem”. Numai o micã parte din ele au fost descrise de d. spunînd lui Dumnezeu cum le chinuiesc oamenii. 55-66). Transfiv. Pueºti). c. 85 . pop. altele împrumutate mai tîrziu de pe la vecini sau comune mai multor popoare. c. Lupescu.V ã s i i! sã deie Dumnezeu sã fie de acum într-un an Stogul cît casa. dar. Copou. Unele aparþin anului-nou ºi Crãciunului totodatã.. M. spunîndu-ºi fiecare cîte a pãþit în timpul anului…” (I. untura ca cuptoriul. Mircea.. oamenii petrec î n g r o p î n d a n u l v e c h i – dupã expresiunea poporanã – ºi urîndu-ºi unul altuia zile mai bune: „Anul-nou cu fericire Vã dorim ºi cu-nflorire. cine ar asculta vorba lor. c. Toate obiceiele poporane de la anul-nou. c. decurg din aceastã duplã nãzuinþã: îndreptarea soartei pe viitor ºi gonirea relelor trecutului.D. Poez. Simu. moare…” (V. ºi cine vede cînd se deschid capãtã de la Dumnezeu tot ce va cere. Porcii unturoºi ªi oamenii sãnãtoºi…” (R.F. Iftimescu. c. ceea ce se reducea în scris numai la patru litere: A. Tutova. Alexandrescu. slãninile cît uºile. Mohor. de asemenea vitele vorbesc în acea noapte între ele. Anul 1840: „Sã stãpînim durerea care pe om supune. G. ºi cine îmi va spune Ce-o sã aducã ziua ºi a n u l v i i t o r?… An-nou! Aºtept minunea-þi ca o cereascã lege…” Cu aceastã speranþã mereu amãgitã cã anul-nou deschide uºa unui viitor mai frumos. Sã aºteptãm în pace al soartei ajutor: Cãci cine ºtie oare. Teodorescu (Încercãri. Pita cît masa. 1874.N. unele moºtenite din Roma sau proprii românilor.AN–NOU G. Suceava. Suceava.. p. Ca perii În mijlocul verii!…” (Alex.F. Buc. „Poporul crede cã în seara spre anul-nou toate animalele vorbesc unele cu altele întocmai ca ºi oamenii.

Fãgãraº. ºi furca. Tecuci. Aºa plugarul ia sapa. P. c..m i c” (D. aceasta se repetã de trei ori. t u r c ã sau þ u r c ã etc. Transilv.AN–NOU douã zile mari atît de înrudite în credinþele poporului încît: „la anul-nou se zice ºi C r ã c i u n u l . „În ziua de an-nou nimene nu doarme. iar cellalt numit iapã poartã traista unde se pune bornacii sau covrigii ce-i capãtã cîteºitrei plugarii. Urum-bei). cãci îl ia în chezãºie cã la vara viitoare va face roade multe. despre cari a se vedea la locurile lor. se fac nu numai la anul-nou. 4. ºi merg din casã în casã cu plugul dupã dînºii. închipuind cele 12 lune ale anului. va fi tot lipsit. Vasile un numãr oarecare de flãcãi se înhamã la un plug. Gîrbovi. la Sîn-Georz. cercei. v a s i l c a sau s i v a ºi s o r c o v a. Constanþa. Buzãu. „La anul-nou de demînecate fiecare om trebui sã ia în mînã unealta cu care lucreazã în cursul anului. la Boboteazã. întocmai dupã chipul plugului celui mare. Iordãchescu. ºi s-o mînuiascã de trei ori. ºi cine n-are bani atunce. Cel cu toporul se duce la arbore rostind cã voieºte sã-l taie. Poppescu. unul din cei trei se zice plugar ºi poartã pluguleþul. Negoescu. Bogza. Botoºani. ºi atîrnã de el un clopoþel. trosnesc din bici ºi ureazã an înbelºugat. Receanu. altul numit mînãtor trosneºte cu biciul. Rîmnic-Sãrat. cãpãtînd pentru asta bani ºi t u r t a p l u g u l u i. nu dau bani împrumut. muºchi sau limbi de porc.. Cele mai caracteristice pentru anul-nou sînt anume acele datine cari privesc direct sau indirect. cã tot anul va hi somnoros. ca piezi sau prevestiri. c. sãlbi etc.. alþii cu clopote în mînã. apoi îl leagã cu paie ca semn cã l-a luat în chezãºie…”(Dobrogea. care este o azimã gãtitã înadins pentru acest sfîrºit. ciobotariul. 3. Vasilca sau siva esto o cãpãþînã de porc împodobitã cu mãrgele. mai cu seamã cele de mãritiº. c. p l u g u l e þ u l. De asemenea. Bãieþii cei mici fac cîte trei un pluguleþ de lemn. Cristeºti etc. Ialomiþa. fac. împãrþirea d a r u r i l o r ºi b r e z a i a cu varianturile sale: cerb sau c a p r ã. „Spre anul-nou oamenii se duc cîte doi pe la grãdinele lor. Movileni). la lucrarea pãmîntului ºi-n genere la munca de peste an.c e l m a r e. ca semn de bãrbãþie ºi sporiu la lucru…” (Preut I. v. „Despre anul-nou ºi la anul-nou se obiºnuiesc: p l u g u l . c. apoi umblã trei cîte trei din casã în casã. umblã cu ea cîntînd þiganii în noaptea Sfîntului Vasile ºi capãtã bani. brãþãri. croitoriul. Lugoº). Cãlugãreanu. ci de o mulþime de ori: la Sînt-Andrei. alþii cu biciuri. urînd an mãnos. Aºa sînt mai ales: c o l i n d a. sorcova e o nuia de mãr împodobitã cu lînã de diferite feþe sau cu hîrtie coloratã…” (M. unul cu un topor în mînã ºi altul cu un braþ de paie. c. Rãdulescu. cel cu paie îi rãspunde sã nu-l taie. c. Chiojdu-Bîsca). De asemenea v r ã j i l e. ºi care coajã lasã mai multã apã din sare.). I. „Despre anul-nou este obicei de a pune 12 coji de ceapã în rînd umplute cu sare. cu carea dã de trei ori în pamînt. Cãrindar. fiecare în felul sãu. acea lunã e mai ploioasã…” (St. inele. Banat. chetrariul ºi herariul. la Crãciun. cu carea rãdicã de trei ori. se pun c ã r i n d a r e de ceapã…” (D. dulgheriul. Copãcel). 86 . 2. În dimineaþa anului-nou copiii mici de la 2-6 ani merg pe la neamuri ºi-i s o r c o v e s c. Iatã chipul cum se urmeazã acestea: 1. Popu. sunã din clopote. coarnele pluguleþului le împodobesc cu ciucuri ºi cu cãnuri de diferite feþe. c. În dimineaþa ajunului Sf.

prefãcãturã. pustii de tine! Nu mai veni pe la mine. – Arababura. -Ã. anotimpi).. În opoziþiune cu n o s t i m „ plaisant” = nÒstimoj. E mai cu seamã poporanã locuþiunea: „a boli d-a-npicioarele”.A–NPICIORELE v.. – Brezaie. – v. – Turcã. p. dar presupunînd neapãrat o miºcare ne-ncetatã. sc. en marchant à pied. nesãrat. ANÒSTÈSC ANOSTÌE ANOSTITÙRà A v. Laurian-Maxim: „Anost.n. – 1Grec. ANOATEN. cînd cineva umblã ca toatã lumea. miºcîndu-se în dreapta ºi-n stînga. D-a-npicioare sau d-a-npicioarele se referã cãtrã p e j o s întocmai ca d-a-n c ã l a r e l e cãtrã c ã l a r e. Scovardã. ÀNOST. s. – Þigan. – – Colindã. auzind laudele fãcute unei frumoase tinere. ca substantiv. – Hanos. – Comoarã. saison. A-NPICIOARELE (D-). – 2Buhai. adj. – Vergel. Tr. – Vãsiesc. anotimpuri s. Anapoda. 1An. – Semãnat. adv. O doinã din Banat: „Du-te dor. ANÒS. 1An. întrecãturã”. adicã una cu cenuºã. neplãcut. Cinel-cinel.. exclamã nãcãjitã: „Ce a n o s t i e!”… Costinescu: „A n o s t i t u r ã. – Vrajã… 2Cerb. sens dessus dessous. ANOCÀTO.. 127): „ªi tot astfel spuse ºi trase mereu cu bãtul pãnã ce se fãcu azima anocato. anocato = ¥nw k£tw ne-a venit de la greci în epoca fanarioticã. adv. – 2Bîrþã. tot cu jocuri ºi cu nebunii…” Basmul Cîtea-n varzã (Col. et m. 2: „N-am rãgaz nici mãcar un ceas!…Ba sã le aºtept cu masa pînã pe la toacã. – Sorcova. ANOTIMP (pl. – Vãsii. Ca verb se zice a n o s t e s c „ennuyer” = ¢nost…zw. deºi nu iute. IV. Anost.. 3. Aniº. 87 . afectaþiune. 1882. – Porc. a r a b a b u r a… Alexandri. bãtrîna cochetã Tarsiþa. a n o s t i c = ¢nosti¦. – v. ba îmi fac casa anocato pînã pe la douã dupã miezul nopþii. Boieri ºi ciocoi. La Alexandri. du ngr. – Cîntãtori. nicidecum stare pe loc. Curat româneºte: d-a-n d o a s e l e a. fãrã gust”. – Boboteazã. d-a-n d a r a t e l e a. de nu se mai alese nimic de dînsa…” v. – Par. ¥nojtoj” (Cibac). iar cu nuanþã de despreþ: a n o s t i t u r ã. Noaten. – v. sens devant derrière. – Busuioc. „insipide. fade. l. – Vasîlcã. 1Grec. act. Ca ºi sinonimul a n a p o d a. Sinonim cu p e j o s. – Crãciun. dar numai el ºtie cît de rãu pãtimeºte. sc. v.

amalgamaþi prin aceeaºi procedere poporanã ca în „Cosmandin = = Cosma + Damiam”. 1877. 1848) – s-a scris de cãtrã un român în România pe la începutul secolului XIV. Ptrb. p. 476). ANTÃNÃSÌI. A t a n a s i e ºi Ciril”. Ana-Foca. Moldovenii însã n-au luat pe antal d-a dreptul de la unguri (Cihac. „Sff. A n t o n se þine la 17? Un singur calendar slavic pune pe acest sînt la 16. la 18 ianuariu. Calendariu. la cari aceastã vorbã a fost atît de rãspînditã. „Todorusale = Toader + Rusalii”. încît a dat naºtere comicului epitet A n t a l o w i c z. De la unguri l-au primit polonii ºi ruºii sub forma a n t a l. a n t a l a g ºi á t a l a g.. S. dupã Sf. p. Prima întrebare este: de ce oare Antãnãsiile se încep la 16 ianuariu. s. Alexandri. du calendrier popul.. literalmente „Antalescu”. În acelaºi calendar (Martinov. Antãnãsiile din Banat ºi din Oltenia au pãstrat darã reminiscinþa unei particularitãþi calendaristice curat româneºti tocmai din veacul de mijloc.f. 94) v.. mesure de capacité.. Doi morþi vii.: le 16 et le 17 Janvier considérés comme jours néfastes. mai ales cu augmentativul b u t o i. – Vadrã. tonneau. ºi sã vezi atunci: ar ºedè carul stricat atîta timp în mijlocul drumului?…” Ungureºte cuvîntul sunã a l t a l a g. 381): „Ia sã fie un antal cu vin ori cu rachiu.n. 1882: „Pre 16 ºi 17 ianuariu cad ºi Antãnãsiile. A n t o n urmeazã peste o zi. plur. Sinonim cu b u t e ºi p o l o b o c. 348). Creangã. I. p. zile rele de boale mari ºi ameþeli de cap ºi de dat de rãu a copiilor…” Cuvîntul e compus din A n t o n ºi T ã n a s e. care – dupã cum a demonstrat-o academicul rus Billarski (O kirillovskoš astí Rešmskago Evangeliša. Bute. I: „Prieteni buni. antaluri). ANTÀL (plur. act. sã bem ºi sã mîncãm. v. dar nu este nici un 88 . Moº Nichifor Coþcariul (Conv. lit.. doi sfinþi cari se serbeazã la 17 ºi 18 ianuariu. sc. „Petrolie = Petru + Ilie” etc. Se aude mai ales în Banat ºi-n Oltenia (Mehedinþi). cu sens de „beþivan” (Linde). Se întrebuinþeazã mai cu deosebire în Moldova. Annus eccles. pe cînd în auzul general al bisericei Sf. nemþeºte Antel. dar implicînd totodatã noþiunea de mãsurã de capacitate: 50 de vedre. ci prin poloni. s. t. S. ºi anume cel cuprins în Evangeliarul de la Reims. Cãci poate mîni vom da de ceas amar! Hai de pe-acum voios sã ne-necãm Într-un antal de vin bun de Cotnar…” I.A–NPICIORELE Cã ai mai venit o datã ª-am zãcut o varã toatã: Boleam boalã de-a-npicioare ªi nemica nu mã doare…” (Vulpian. Mangiucã. 4An. II. Text. v.

ANTERÈU s. – 2Pojar. 155) s-ar zice ºi româneºte: „pojarul Sf. Prunus mahaleb. Cît se atinge de rolul cel patologic al Antãnãsiilor. învecinarea Sf-lor Anton ºi Atanasie în calendarul greco-slavic. dateazã cam din epoca Cruciatelor. I. „A n t h o n y s -fire”. s. anteree s.. De aimintrea. de unde apoi a urmat amalgamarea lor la români. îmbrãca g i u b e a o”. II.. fiind exclusã ziua de 18. Dict. încingîndu-se cu t a c l i t. t. care aparþinea în specie Sf-lui Ciril. – v. de botan. A n t o n 17 ianuariu. A t a n a s i e 18 ianuariu. mai ales pentru ameþeli ºi boale de copii. se potriveºte foarte bine cu împregiurarea cã Atanasie a fost nu numai contimpuran. der türkische Weichselbaum”. Antereu. fiind originarã din apusul medieval. habit de dessous plus ou moins long.. – 1Turc. Ciubuc. „A n t o n s -feuer”. 46: „Anteriu. Elem. anume: 16 ianuariu. totuºi el pare a fi destul de vechi la români. Dr.m. Hainã lungã greacã. peste care. 543). dupã ce a ajuns sã desparã cu desãvîrºire de vro cîþiva ani din clasele superioare. – Antonicã. ANTERÌU (plur. Sub domnia lui vodã Cuza se mai vedea încã din cînd în cînd cîte un iºlicar cu antereu. I. ceea ce însã noi n-am putut verifica în graiul poporan. Anton. Ciocoii vechi. p. credinþa românilor despre Antãnãsii ca „zile rele de boale mari ºi ameþeli de cap ºi de dat de rãu a copiilor”. Costinescu. 543). Cuvîntul românesc este întocmai turcul a n t e p (ªaineanu. ¢nthr…= serb. II. 17: „În cellalt unghiu era aºezat un dulap. Ciril ºi atunci se explicã pe deplin serbarea Antãnãsiilor la 16 ºi 17. cu imamele de chihlibar limoniu…” v.: bois de Sainte-Lucie. Vocab. 9). ci chiar ucenic ºi apoi biograf al lui Anton. turc. s. Dupã Cihac (II. – Orbalþ. Filimon. care se întemeiazã pe o legendã nãscutã în Francia în secolul XI (Migne. el se înlãnþuieºte cu numele „pojarului” în limbile occidentale: „feu Saint-A n t o i n e”. ANTÈP. O varietate de v i º i n al cãriia lemn capãtã cu timpul un plãcut miros. p. prin ale cãrui sticle sã vedeau o mulþime de ciubuce de antep ºi de iasomie. iar nicidecum „une altération fort singulière du turc-arabe mahaleb” (Cihac. sorte de justaucorps. 215). În orice caz. – 2Brîncã. Polysu: „Antep. anterie). ANTEREIAª.ANTERÈU sfînt pentru ziua de 17.n. dintre cari cei mai vestiþi erau bãtrînul Obedeanu ºi un unchi al principelui: Grigorie Cuza. Se ºtie cã pojarul e însoþit de ameþeli ºi secerã mai ales pe copii. v. întrebuinþîndu-se mai ales pentru ciubuce. 89 . hagiogr. mai pãstrîndu-se astãzi la preuþi ºi în poporul de jos. porté immédiatement sur la chemise et qui serrait la taille. A n t o n”. a n t e r i š a (Cihac. E probabil cã fiecãruia din cei trei sfinþi li se atribuia la noi cîte o zi deosebitã. Deºi cuvîntul vine din turcul a n t e r î = ngr.

lit. îºi azvîrlea papucii de rãmînea numai în mesti. ºi giuca…” I. Rev. tot chef ºi voie bunã…!” Antereul era nu numai pentru boieri bãtrîni. p. boieriul – zice Alexandri în Barbu Lãutarul – „îºi anina poalele anteriului în brîu. unul cu o vargã lahanie ºi cu alta albã. Cu-anteriu d e c i t a r e a ªi cu fes de Indernea!…” Fiind vorba de c i t a r e a sau c i t a r i u. Citarea. stofã din care mai ales se fãceau antereele. Amintiri din copilãrie (Conv. Cu-anteriu ºi cu iºlici…” Acelaºi. 1882. Cu ciubuc de diamant. v. zicînd: din partea mea. Cîntec poporan bucureºtean de pe la finea secolului trecut despre una din cele mai simpatice figure din istoria literaturei române: „Ienãchiþã Vãcãrescu ªeade-n poartã la Dudescu. în cari picioarele simþeau mîncãrimea de a trage un danþ. Costachi Negruzzi. sub 1827: „El (un tînãr cuconaº) purta un antereu de suvaia alb.. Cu surtuce. Pãpuºãriul: „Lumea-i plinã de pãpuºi De tot soiul. Într-o asemenea împregiurare. 453): „Popa Buligã. 195) Alexandri.ANTERÈU Antereul purtîndu-se d-a dreptul peste cãmaºã. ca ºi cele popeºti de astãzi. era încins cu un ºal roºu cu flori din care o poalã i se slobozea pe coapsa stîngã. II. pe sub giubeaoa de pambriu albastru blãnitã cu samur purta una dintr-acele scurte caþaveici numite fermenele…” 90 . Scrisoarea XII). Zoe I.. Negruzzi. apoi sã ne aducem aminte cã pe la 1821 costa 160 taleri „2 anterie d e c i t a r i u. Capot roºu îmbrãcat. de aci proverbul: „cãmeºa e mai aproape decît anteriul” (C. ºi altul cu vãrgi închise…” (Tocil. p. Barbu Lãutariul: „Cît îi ºede de frumos Cu ºalvari de merinos. unde nu-ºi pune poalele antereului în brîu. cu mãnuºi. Antereele boiereºti de altãdatã. erau prea lungi pentru acele momente de veselie. 333). Creangã. iar capetele alcãtuind un fiong dinainte cãdeau apoi peste papucii lui cei galbeni. p. dacã vede cã ni-i treaba de-aºa. 1863. ci ºi pentru junimea cea auritã din generaþiunile trecute. mari ºi mici. deºi era bãtrîn. Cu anteriu de atlaz: Moare Doamna de nãcaz…” (Buciumul.

Ionescu. „Antereu sau m i n t e a n este o hainã þãrãneascã lungã pînã la brîu. c. 80: „Are hinu pã el zechie. scurt la staturã. Iliescu.. „Anteriu sau z e b a n. în Arh. se încheie de sus pînã jos cu un rînd de bumbi. Dîmboviþa. cojoc cu bumbi ºi saricã dã-i tribuie…” La þãrani. c. pe aci cu z e c h e. c. dupã localitãþi.. c. Rîmnic-Sãrat. Bumbar. cãci în popor moda þine cu secoli. antireul este o zeghe albã” (B. „Aceeaºi hainã se zice antiriu cînd e nouã. Dîmboviþa. Cegani).T. coporan sau zeche…” (G. Tutova. Poppescu. c. Jipescu. Ialomiþa. În timp de iarnã se cãptuºeºte cu lînã. zechioi. taleri 7…” Sã trecem acuma la antereul cel þãrãnesc. antiree lungi le poartã þiganii lãieºi” (S. ochi negri plini de viclenie. iar credinþele cu mii de ani. Sineºti). c. care o sã mai dureze încã cine mai ºtie cîte zecimi de ani.D. 563) În Catastihul mãnãstirii Tuturor-Sfinþilor din Bucureºti pe 1741 (ms. þãranul pune anteriu alb de lînã de oaie. antiriu. Dimitriu. „Anteriu sau i l i c” (P. cu i l i c. Buzãu. cu c o p o r a n. Slobozia).ANTERÈU Pe un altfel de tînãr ni-l descrie Filimon. Ciocoii vechi. Sãcuenii). Ionescu. cu faþã oacheºã.. Dîmboviþa. iar z e c h e cînd este purtatã…” (P. un june de 22 de ani. „În zile de sãrbãtoare. fiinã sinonim pe aci cu m i n t e a n. f. Sersea. 112): „S-au dat la doi purcari înbrãcãminte. Chiojdu-Bîsca). e înfloritã la pept. Rîncezi). Anteriul haiducesc. 111.. „Pe la noi þãranii poartã antiree pînã la brîu. încins cu brîu roºu…” (S. lungã pînã jos…” (N. 13: „Într-o dimineaþã din luna lui octobre anul 1814. Negoescu. p. „Z e g h e propriu-zisã este de lînã neagrã. Arme de sînge turcesc…” (G. pop. Tot antereu se numeºte ºi haina ce o poartã preuþii pe sub giubea. Prahova. Iaºi. Stat. mîneci strîmte înspre capãt unde se încheie prin trei bumbi. la doao šapãngele i 2 antirie i 2 pãrechi dã nãdragi. „Anteriu sau z ã b u n” (I. pe aci cu z ã h u n .. c. Opincaru. Bãlãuþã. îmbrãcat cu un anteriu de ºamalagea rupt în spate…” Ca ºi boierii ºi cei de prin curþile boiereºti. tot aºa purtau anteree hoþii ºi chiar porcarii. Balada Stanislav Viteazul: „Spãlînd anteriele ªi curãþind armele. Sãrdanu). Poez. prin antereu se înþelege atît hainã lungã precum ºi hainã scurtã. c. c. Nicolescu. Ivãneºti). Odaia-Bursucani). p. „Antiriele se fac din dimie albã” (A. „Anteriul este o z e c h e þãraneascã cusutã cu gãitan negru împregiur” (St. c. guler ºi mîneci cu gãitane de osebite culori dupã plãcere. un nas drept ºi cu vîrful cam ridicat în sus ce indicã ambiþiunea ºi mîndria grosolanã. Vaslui. Raciu). 91 .

în grai se aude: Antehrîst. de unul 90 bani”.: antienne. v. antifoane). I.: „ªi citescŠ cathizma antifonelorŠ pre trei despãrþâturi. Literalmente însemneazã „vox reciproca” (Isid. acmu încã mulþi Antihristi începurâ a fi. Psaltichie. – Condurul-doamnei. 18: „…cum aþi auzit cã va veni Antihrist. t. – Mintean. Altîngic. Arh. Din sensul primitiv general de „duºman al lui Crist”: ¢nt…-CristÒj. Ep. s. La deminutiv se face a n t e r e i a º. nãscîndu-se astfel o mulþime de varianturi. La liturgie se cîntã trei antifoane. de théol. Arvinte. Tarifa vamalã moldoveneascã din 1761 (Cogãln. ªi la serbi a n t e r i l u k „panni quantum sufficit ad vestem anterija dictam conficiendam” (Karad×i).. ANTERLÌC (plur. c. – Giubea.. 324): „anterlicuri bune. Popa în tašnâ citšaºte molitva î n t â š u l u š antifonŠ: Domne îndurate ºi milostive…” De aci se cheamã a n t i f o n a r „ carte cu antifoanele bisericeºti” (Costinescu) sau „carte de bisericã în care antifoanele ºi alte pãrþi de slujbã sînt însemnate cu note” (Aaron-Poenar-Hill). – Taclit. Grigorie. Orig. Forma Antihrist ne întimpinã numai în cãrþi.. Antehîrs sau Antihîrs ºi mai ales Antihîrþ. de 14 ocã 1 leu vechiu”. – Ilic. – Coporan. ENTIGÌC. Noul Testament din 1648. ANTIHÎRÞ. de théol. legenda cea apocalipticã începuse a lua la fiecare popor cîte o altã dezvoltare.v. Rom. devenit o parte integrantã din mitul creºtin despre sfîrºitul lumii sau v r e m e a . Chioara). Io. f. XI. 1683. – v. Ialomiþa. de unde ºtim cã vrémea dé apoi šaste…” «…caqëj ºkoÚsate Óti 'Ant…cristoj œrcetai. Deja din primii secoli ai creºtinismului. pièce d'étoffe pour un a n t e r i u. 38 sqq. v. – Zeche.. et de mythol.. Dosofteiu. 1Anterlic. ANTIFÒN (p]. v. populaire: Antechrist. . iar denaintea fiecãruia preutul citeºte singur în altar o rugã. s. acelaºi vers din psalmi repetîndu-se de douã coruri ca ºi cînd ºi-ar rãspunde unul altuia. t.d e . Pavelescu.m. 2ANTERLÌC. Antihîrstu. – Zãbun. ANTIFONÀR. tot acolo însã altceva însemneazã: „a n t e r l i c u r i. Din grecul ¢nt…fonon prin paleoslavicul a n t i f o n Š.n. între cari cel românesc înfãþiºeazã unele particulãritãþi interesante.ANTERÈU „Pe aice se zice c o p o r a n în loc de anteriu” (D. s. Antereu. kaˆ nàn ’Ant…cristoi pollo„ gegÒnatin Óqen ginèskomen Óti ™sc£th éra ™st…n…» 92 . Antifon. anterlicuri). cuvîntul s-a aplicat mai tîrziu în specie la demonul din apocalips. – v.a p o i. Liturgiar. 18). Slujba Sf. poate nasturi pentru anteree.n. 11.

numai argintul va fi dasupra în loc de apã. fãrã ca ele sã se mai mîntuie. în Arh. 1620 (ms. Ilie. Iaºii în carnaval. zice poporul. pute folosi în trei ani. º-atunci va fi ºi sfîrºitul lumii…” (D. Voila). I. Maior. Apoi poporul pune pe Antihîrþ într-o strînsã legãturã cu S î n t . II. atunci are sã vie Antihîrþu c-un poloboc cu pãcurã. Tutova. Ilie va avea o luptã mare cu Antihîrþ ºi va fi biruit” (G. vor merge în rai. Plopana. Liciu. 88): „vor eºi aceste limbi în zilele lu Antihrist cãndŠ va împãrãþi el. ºi vor eºi acéste limbi pãgãne cãnd va naºte Antihrist pre lume. s-a apropiat vremea d-apoi…a ieºit Antihîrstu pe pãmînt! a perit ruºinea…” (N. înºelînd pe cei slabi în credinþã.. Aghesi etc. Coman. c. care va porunci credincioºilor sãi sã taie capul lui Sf. Fãgãraº. ºi ei vor fi muncitori de creºtini ºi cu ovrei ºi cu þiganii. 93 . ºi vorŠ mãnca coconii creºtineºti. Vaslui. atunce li se va deºchide lor uºa ºi vor eºi la lume ºi sã vor închina lui Antihrist ºi vor munci ei pre creºtini cu ovréii ºi cu þiganii în 3 ai la veacul de apoi. apele se vor retrage. asul ca cirta. Buzãu. Dragomireºti. tare mi-i fricã…” „Antihristul are sã se nascã în vremea de apoi dintr-o femeie r o º i e…” (A. atunci Antehrîst va veni cu o balercã cu apã trasã d-o iapã albã. ºi atunce merge-va Antihrist ºi sveti Ilie. sc. vor merge în iad” (G. Ilie ne întîmpinã deja în Alexandria lui Popa Ion din Sim-Pietru. iar cine va lua pîne multã ºi beuturã de la Antehîrþ. Ilie din cer. „La vremea d-apoi. Cotnari). Muscel.ANTiHÎRÞ Alexandri. care va ieºi pe pãmînt la vremea d-apoi ca sã îndemneze pe oameni a face toate fãrãdelegile. cine va mînca prescurã de la Hristos. mustrînd pe Antehîrs. Valea-Mare). din al cãrui sînge se va aprinde pãmîntul ºi va arde de 9 coþi. ºi vor luoa pre copii oamenilor ºi-i vor frige ºi-i vor mãnca…” În unele dialecte franceze A n s c r i „antechrist” însemneazã în genere pe un „monstru” (Mém. Cam tot aºa româneºte.. c. Stat. c. Maxenu). ºi are sã deie pe la oameni. I. Lungeºti). Mirãnescu. de Linguist. Iaºi. Caltin.” Acelaºi pasagiu în redacþiunea lui Bucur Gramaticul. III. Demetriu.. „Cînd are sã fie sfîrºitul lumii va fi sãcetã ºi foamete ºi are sã se mãnînce oameni pe oameni ºi n-are sã aibã de bãut apã. ºi-l va junghe AntihristŠ…. Iaºi. act. apoi va veni ºi Sf. are sã-i scrie pe o chele de ghihol ºi-i va lua în iad…” (C. 1702 (ms. of! Se vede c-am agiuns în vremea lui Antihîrþ…Brr.I. „…Antehîrs are sã umble cu o pîne ºi un urcior cu apã. 9: „Of. în Acad. sãptãmãna ca zio. p. Podul-Iloaii). c. de la Soc. E! tatã.I l i e: „La vremea de apoi Sf. Paraschivescu. Acest amestec al lui Antihrist cu Sf.. zio ca asul. Demetriu. anul va fi ca luna. Mirceºti). „La vremea d-apoi. Dobrin. luna ca sãptãmãna. scurta-sã-vorŠ pãntru derepþi. ºi tot în acelaºi timp Maica Domnului c-un potir cu apã de viaþã ºi c-un corn de prescure…” (I. ºi cei ce or bè. toþi se vor boci de sete.) le închise Alixandru. c. Neamt. c. p. Tutova. c. 213): „Acéste limbi pãgãne (Soti ºi Magoti. „Antihîrstu este dracul. tras de draci. ºi vor previ pãrinþi ºi nu-i voi. Rom. pãmîntul va arde de ºeapte coþi. c. 380). ºi se vorŠ închina lui. c. ºi are sã facã minuni ca ºi Hristos.

sc.. 1. 1644. f. 101): „Popa de nu va ave cãrþi ºi veºminte ºi unélte ºi vase de antimis. Arh. la satul Reºca sau Recica. de théol. p. ANTÌNA. 46 a: „Preuþiš punŠ antimisele pre svãntulŠ prestolŠ ºi arhiereul le ocropšaºte de treš ori cu apâ de flori…” Inventariul mãnãstirii Galata. I. 39 b: „Întãi trebue în oltarŠ pre préstol sã fie antimis. Mai tîrziu. p. tÕ d• k£stron 'Ant…na…” Nemine însã n-a fãcut cercetãri ceva mai serioase la faþa locului înainte de colonelul Vladimir Blaramberg.ANTIHÎRÞ Alexandri. Grigorie. 2Aer. v. t. ™k l…qwn tetragwn…kîn kat…skeuasmšnou. d'archéol. 153): le…yana \Rwma†koà k£strou.. f.. Iar aere. Din grecul bizantin ¢ntim…nsion prin paleoslavicul a n t i m i s Š.f. Slujba Sf. 2. erau hãrºele pe cai…” v. s. kaˆ ¹ m•n perioc¾ toà tÒpou toÚtou lšgetai ¢pÕ toÝj ™gcwr…ouj 'Rštzka.). lîngã rîuleþul Teslui. antihîrþ!…” v. sau ºi fãrã de oltarŠ. ne spune cã: „on y trouve des débris des anciens retranchements”. de nevoe cum are fi în cale unde nu-i besérecâ.. f. ANTIMÌS (plur. menþionînd Recica „village avec une église et un pont sur le Teslui”. antimisuri s. I. birºag 27 de florinþi…” Mitropolitul Dosofteiu din Moldova. Stat. Liturgiar. Tragod. altaršului ºi a hramului. sc. 1778. s. 1681 (ms. Vinde cu o falã mare acele ce au prãdat: Blane. 3285: „Ienicerii de mîndrie. bãtr. t. šarã fãrã de-acesta nice într-uîn chip liturghiša sã nu sâ facâ…” Mitropolitul Dosofteiu din Ardeal. 198). îngîmfaþi cît nu s-au dat. Arvinte ºi Pepelea. – Procovãþ. 1588 (Cuv. 1683. d. uneori împodobitã cu figure ºi purtînd inscripþiuni. care se întinde pe altar sub potir sau sfintele daruri ºi care – în lipsã de altar – poate sã-l înlocuiascã. sur la Valachie. antihîrþule? Ce caþi aici?…”. straie ºi odoarã. 201): „1 antimisŠ de altar roºii cu slove de aurŠ…” Inventariul Cotrocenilor. În districtul Romanaþi. ºi mai jos. Deja în secolul trecut generalul rus Baur (Mém. ªeapte-taine. o menþioneazã la 1818 Fotino (t. antimisuri. 47: „antimis zugrãvit pre atlaz albu…” Beldiman. brique que l’on retire de ces ruines. pe cari poporul le numeºte Antina. 11: „Batã-l crucea. – Ilie.I. Apoi.: 1. antimise). sã fie antimis svinþit. 1627 (A. ruines romaines près de Caracal dans la Petite-Valachie. 7: „Tu eºti.n. autel portatif. care la 1836 a descoperit la Antina într-o movilã un sarcofag: 94 . se aflã urmele unui oraº din epoca romanilor. cît vãzînd te minunai.R.: Corporal. O bucatã de pînzã sau de stofã pãtratã.

332-5). al lui Jupiter tutator. nr. care a rezumat la 1878 în urmãtorul mod toate datele relative la cestiune: „Comuna Recica sau Antina. ºi monete romane de la Antonini pînã la Sever. Urechia. rãmãºite de veºminte ºi ornamente. Rom. de dd. stele funerare Claudiei Amba. Sturdza.A. Odobescu.ANTÌNA (Muzeu naþional. sînt vase. cu ziduri de peatrã ºi cãrãmidã. p. Ruinele aparente ale unei întinse cetãþi romane. X. p. 93) Dupã aceea. ruinele au fost studiate pe rînd de Laurian ºi Boliac. În sarcofage. secþ. Tocilescu ºi V. Movila lui Alexandru ºi alte numeroase movile. cuptoare pentru cãramidã etc. 1836. Papazoglu. Gr. Cãi romane cu diferite direcþiuni. D. t. al Dianei Latoide. pe lîngã schelete. în fine de d. A. lui Antonius Nicanoris” (Analele Acad. II. cu urloaie de lut pentru apeducte. 95 . 24. Altar votiv al Nemesidei.

„ªanþurile cetãþii care se vãd – zicea rãposatul Laurian (Magaz. ºi s-a bãnuit de demult. p. ed.ANTÌNA Ceea ce dovedeºte mai cu deosebire marea însemnãtate în vechime a acestui punct geografic este cã tocmai aci se uneau ambele cãi romane. ist. ceea ce face sã credem cã a fost constrîns într-un canal. itinerar oficial al tuturor staþiunilor Imperiului Roman în secolii III-IV. al cãrui diametru mai lung face aproape la o mie de paºi. 450.). una din Celei. darã acuma curge dupã bunã plãcerea sa fãrã vreo silã artificialã: românii noºtri nu sînt oameni care sã mai constrîngã rîurile. Dacia. care se menþioneazã ºi-n geograful Ravennat sub forma de R o m u l a s (Tocilescu. 8. astfel cã Antina forma un centru de comunicaþiune. Rom. seria II. cum cã anume aci a fost staþiunea R o m u l a. cealaltã din Islaz. Rîul Teslui curge prin mijlocul cetãþii. unul care venea de la Islaz ºi celalt de la Celei ºi duceau cãtrã mieazinoapte la Rîmnic…” O asemenea staþiune centralã nu putea sã fie uitatã pe Tabla Peutingerianã. 96 . Acad. 96) – formeazã un poligon cu opt laturi. în adevãr. t. Chiar la podul cel zidit peste rîu se uneau cele douã drumuri de peatrã. II. Aceastã bãnuialã s-a ºi verificat prin descoperirea la Recica a unei inscripþiuni din timpul lui Filip Arabul. în unele locuri ale lui se aflã un strat de cãrãmizi. cari plecau de la Dunãre spre Carpaþi. Acad. unde localitatea se numeºte „Colonia R o m u l a” ºi se aratã cã „în anul 248 s-a construit un vallum în giurul zidului oraºului” (Anal.

ANTÌNA 1886. 459. existã însã o altã dificultate mai specificã.în vocalã nazalã obscurã n-ar fi tocmai o pedecã foneticã. 421). 411) s-a fãcut R ò m u n a. în regiunea unde Tabula Peutingerianã pune pe Romula. ba chiar în Romanaþi. p. II. t. „Ungurìna” etc. Afarã de aceasta. care ne dã nomenclatura din epoca dacicã. ºi localitãþi numite T i i a se ºi aflã în România. dupã numele împãratului Antoniu Caracalla (Xenopol. 88). II. latinizat de cãtrã legionari? Se ºtie cã-n latinitatea 97 . p. recunoscînd însã unii ºi alþii cã era în Oltenia. alþii în Gorj (Gooss. Din R ò m u l a sau R ò m u l a s. fi-va oare numele cel vechi dacic al Romulei. Arpinates. R o m u l a ficus erat…” (Ovid. dupã cum din „Vidin” s-a fãcut „Diiu”. Ad-aquas etc. 14). Teofilact ºi alþii. în vechile documente R o m o n a þ i. p. dar nu peste putinþã. „Turcìna”. Ravennates. „Bulgãrìna”. ca în: Admediam.nu. romanã. cu un sufix etnic curat latin netrecut în graiul românesc. Dupã cum nu existã „Serbìna”. deºi sînt douã puncturi geografice foarte depãrtate unul de altul. dupã cum le confundã ºi Vaillant: „Antine ou Tia”. 1861. I. Fast. Începînd de la Blaramberg. 51).derivã uneori din prepoziþiune.. despre ale cãruia lupte cu Imperiul Roman Oriental vorbesc Iornande.. nu dencoace de Prut. literalmente „locuitori din Romuna”.. Antinates etc. Ei bine. pag. generalmente se crede cã Antina este A n t o n i n a. Ad-pontes. Rev. „Grecìna”. Unii arheologi o cautã în Dolj (Rev. în Tocil. chiar dacã anþii ar fi înaintat într-un moment pînã aproape de Olt. p. R o m o n a þ i = R o m u n a t e s. la Ptolemeu. dar Antina . tocmai pe calea romanã de la Islaz spre Recica. adecã A n t i n n a. Fotino confundã pe Antina cu T i i a: 'Ark…na ¼ T…a. cu o contracþiune cam violentã. probeazã existinþa formei R o m u n a sau R o m u n a s deja în epoca romanã. 292-3). se aflã 'Ark…nna.. dar deopotrivã fãrã nici o probã. însã prin analiza tuturor fîntînelor istorice cum cã tribul a n þ i l o r. Dar de unde vine numele Antina? Fotino susþinea cã pe lîngã Antina ar fi locuit poporul slavic A n t a e sau ”Antai. cãci în numiri topice latine iniþialul a. Schafarik (Slowanské staro×itnosti. 462) a demonstrat. tot acolo. Latinul A n t o n i n a trebuia sã devinã la români T i i a. era aºezat pe þãrmul Mãrii-Negre în regiunea Niprului. cu acelaºi sufix -aþi = -ates prin care se forma lãtineºte numele etnic din numele unui oraº cu finalul -na-. Netrecerea silabei an. adecã: Antina = A d . totuºi din termini etnici limba românã nu formeazã niciodatã numiri topice prin sufixul -ina. tot aºa din a n þ i nu se putea naºte Antina. prin trecerea lui l în n ca în „seamãn = similem” ºi chiar lãtineºte „Ruminalis = Romularis”: „R u m i n a nunc ficus. iar cu atît mai puþin la capãtul apusean al Daciei. cunoscut numai în secolii VI-VII. Procopiu. pe lîngã primitivul „Romula” cu etnicul sãu „Romulenses”: „ordo Romulensium” în inscripþiuni (Mommsen). de ex. de unde apoi numele districtului R o m a n a þ i . A r c i n n a. Antina. dar ne vom opri o clipã asupra unei alte etimologii mai discutabile. Cuvîntul sunã de tot lãtineºte. T i i a poate fi „Antonina”. Numai printr-un duplu -i n n a s-ar explica conservarea finalului n în Antina.A n t o n i n a m. Trecem cu vedere peste derivaþiunea propusã de Vaillant: Antina = C o n s t a n t i n a (La Roumanie I. Casinates.

din cel dacic – Antina. Colonii romani îºi mai aduceau aminte de strãbuna cetate A n t ï n u m în Italia. cînd mare logofãt sub un ºir de domni. ºi astfel numele oraºului dacic a fost modelat dupã o reminiscinþã italicã. 1620 (ms. Rom. – Tiia… ANTIÒH s. – Potopin. Odobescu –. „minune” etc. Mai rãmîne o singurã întrebare. cînd hatman. forma Antina totuºi pare a se fi nãscut pe o altã cale. atunci de la cine oare ar fi cãpãtat. –Romanaþi. pers. spulberînd aºa-numita teorie a lui Rösler. Tot atunci unul din personagele cele mai istorice era boierul Antioh Jora. ºi tot Antioh se chema fiul sãu. n. el o nomenclaturã daco-latinã atît de pipãitã ca Antina ºi R o m a n a þ i? v. ci este o latinizare din acele timpuri primitive ale colonizãrii. bani gata. Nume de botez. de unde apoi ºi de familie.a n t i n a. „senin = serenum”. În scurt. cuvîntul antina ajungînd a exprime o cãrãmidã de calitate superioarã ºi funcþionînd invariabil ca adverbul „gata” în: lucru gata. c. Rãdulescu. de unde se scot pînã astãzi – ne spune d. deoarãce denaintea lui r el se pãstreazã totdauna intact. lãtineºte R o m u l a sau R o m u n a. 98 . Caracal. Amãrãºtii-de-Jos). De ce oare -r. pr. p. Ion din Sim-Pietru. Apoi între boierii moldoveni duºi în Rusia cu Petru cel Mare se aflau Antioh Camaraº ºi un Antioh Porucic.ºi -ti.ANTÌNA vulgarã -ci.a trecut în -n-? Ar fi foarte legitimã influinþa finalului -n. cînd era încã proaspetã în memoria legionarilor nomenclatura topicã din Italia. vro zece veacuri în urma lui Aurelian. 1698: „dulcelui ºi mai marelui frate Ioan AntiohŠ ConstantinŠ-Voevod”. cînd fugar peste Nistru. – Ler. – Teslui. Aºadarã aceeaºi localitate se chema la daci A r c i n n a sau A r t i n n a. precum ºi nescãderea iniþialului a la vocalã obscurã. R o m a n a þ i ºi Antina ar fi de ajuns ele singure pentru a dovedi nestrãmutata stãruinþã a românilor în Dacia lui Traian. Prin Antina = A r t i n n a se justificã atît conservaþiunea finalului -ina. treabã gata.a n t i n a. slavoneºte R e c š c a. ajuns celebru ca poet satiric rusesc. 'Ant…ocoj. Din termenul latin supravieþuieºte „Romanaþi = = Romunates” ca nume al districtului intreg. ANTIÒHIE. Asachi. Dacã neamul românesc ar fi venit de peste Dunãre abia în secolii XII sau XIII. zicîndu-le c ã r ã m i z i d e A n t i n a”.91): „…ºi puse pre Antioh voivod în scaunul lu Alixandru ºi-i puse stema lui în capŠ…” Ca nume de botez. în care aºa se zice unul din hatmanii lui Machedon. devenit cunoscut românilor – pareni-se – prin AIexandria. Antioche. la plural c ã r ã m i z i . Antioh era la modã în Moldova pe la finea secolului XVII. fãrã adjectivalul „de” (D. Dimitrie Cantemir închinã Divanul lumii. Antina din A r t i n n a nu e o tranziþiune curat foneticã datoritã românilor din epoca postlatinã. astãzi „cività d ’ A n t i n o. – -lui.. – Recica. m..pentru a preface pe A r t i n n a în Antina. Ba ceva mai mult: în Romanaþi se zice cu acest sens chiar simplu c ã r ã m i d ã . Alexandria. în Þara Marsilor. La 1689 (Condica ms.. ruine ale vechiului oraº la coastele cãruia mai trãieºte abia un sãtuleþ numit mai tîrziu „Rîuºor”. în Acad. A. dupã cum s-a prefãcut r în n în „cununã = coronam”.acele late ºi masive cãrãmizi cãrora dialectul local al romanaþenilor le-a însuºit denumirea topicã a Antinei..se confundau. fie tonic sau netonic. iar la românii din Banat aceste grupuri fonetice se confundã pînã astãzi. nu departe de Roma. cînd mazil peste Dunãre.

– Jora. personnage légendaire: sorte d’Hercule combattant l’Hydre. Antioh. – Mantofiþã. ANDÒN. foarte importantã sub raportul mitologic. care stãpînea lacul „Vidrosul”. pe cînd din M a n t o f i þ ã s-a putut face A n t o f i þ ã prin etimologia poporanã posterioarã de la Antofi = Antiohie. Annus eccles. reprezintã legenda elenicã despre Ercule la Lerna. dar în teologia cea medicalã a poporului: „Sf. Galata). dar ºi la slavi. ANTIRÌU. Stat. Antipa foarte rar circuleazã la români. pers. graeco-slavicus. MANTOFÌÞÃ. ANTÒN s. A n t o f i þ ã pus în luptã cu „Vidra” (”Udra). Iaºi. ºi dintr-ânsulŠ fãcândŠ svãntulŠ rugâ mare la Dumnedzãu ºi lãudândŠ putšarša cea mare a svinþieš-sale ºi mulþãmindŠ cãce l-au spodobitŠ a pãþâ pentru svinþia-sa. 1. dar blãstemat de „Doamna” (”Hra). ANDÒNIE. ANTOFÌÞÃ s.ANTÒN în Arh. Antoine. ANTÒNIE s. mitul a trecut nu numai la români. ANTÒHI. sã rugâ ºi pentru ceša ce-l vor pomeni sã fie feriþŠ ºi apãraþŠ de patime ºi de alte bole ºi d e n e s u f e r i t a d u r š a r e a d i n þ i l o r Š…” Rolul cel terapeutic al Sf-lui Antipa se întemeiazã pe o etimologie poporanã curat greacã din ¢ntipaqšj „vertu spécifique d’un remède”. de vreme ce limba românã nu cunoaºte pe proteticul m. Într-o baladã poporanã. . pr. la cari el existã de asemenea: „St. de unde apoi formele scurtate 99 .. de unde s-ar fi fãcut „Antoš. ci din paleoslavicul A n t o n Š ºi din grecul 'Antènioj. 82 b): „sã porni ighemonulŠ cu mãnie ºi aruncâ pre svãntulŠ mucenicŠ (Antipa) într-o mãestrie de muncâ fâcutâ în chip de bou. – v. c. Se rostea ºi Andon sau Andonie. Alexie. m. 1683. – Idra. apr. n. p. ºi scãpat de cãtrã „Vioarã” (’IÒlaoj).. Synaxar. p. 1Grec. care este o formã neapãrat mai veche. n. ANTÌPA. A n t i p a s habet a Deo gratiam sanandi dolorem dentium” (Martinov. pers. – 3Vioarã. pr. La români acest nume de botez nu vine din latinul A n t o n i u s.. în loc de A n t o f i þ ã figureazã însã M a n t o f i þ ã. Antereu. Aceastã credinþã poporanã o gãsim ºi la mitropolitul Dosofteiu. Din patronimicul A n t o h e s c u. ca ºi la slavii meridionali. t. 107). Patronul acestui nume de botez este un episcop de Pergam. Antipa vindecã de dinþi ºi mãsele” (C. m. m. de unde deminutivul A n t o h i þ ã sau A n t o f i þ ã.D. v. De la greci. un sat în Tecuci se zice A n t o h e º t i (Frunzescu). 258) al doilea spatar era „Neculai Antiohie”. Antipas. v. în varianturile acestei balade. v. Forma poporanã a acestui nume este Antohi sau Antofi. – Mantofiþã. 11 (f.. 'Ant…paj. n. Gheucã.v. Antioh. martir din timpul Apostolilor. pr.” sau chiar „Untoš”.

c. cu derivatele patronimice D o n e s c u ºi D o n i c i. ANTONÌCÃ s. Marian (Descîntece. v. fãrã ca s-o clinteascã cît de puþin de pe locul unde stã pusã. Neamt. Ciudatã întîlnire între Norvegia ºi Moldova! Apoi asemeni telince din antonicã ne apar ºi-n medicina poporanã. atunci flãcãii ºi fetele fac din ea f l u i e r ºi t e l i n c ã…” (G. iar cellalt diferã de ambele numai prin sufix. dintre cari cel dentîi e dublet cu A n t o n e s c u. „Antonicã. – Donici. Bãiceni). nume a douã zile din ianuariu la bãnãþeni ºi la olteni. fiind gustoasã ca merele cele dulci. Hornescu.. t. se întrebuinþeazã la velniþe” (I. Din amalgamarea lui Anton cu A t a n a s i e s-a nãscut A n t ã n ã s i i l e. pe cînd pe aiuri aceastã plantã se confundã sub acelaºi nume cu a n g h e l i c ã „Angelica archangelica”. bate trei metanii ºi apoi be apã cu o t e l i n c ã de antonicã de trei ori din cofiþã.: Imperatoria sylvestris.ANTÒN D o n ºi D o n e sau D o n e a. Nici un dor nu mã mai stricã Ca dorul de mamaligã!…” (S. Angelica sylvestris. v. Don. afarã numai doarã în strigãturi comice ca: „Frunzã verde antonigã. A n t o n u þ. c. Însã rolul cel mai interesant al antonicãi este anume acela din cauza cãruia în Norvegia ea se cheamã „sprut” ºi „luur”. Dobrenii). cînd se ivesc zorile.f. adecã „fluier” sau „telincã”: „in verschiedenen Gegenden von Norwegen machen die kleinen Knaben aus dem Stengeln Handsprützen oder Blasröhre” (Nemnich). þiind bucãþi de rãdãcinã în gurã” (I. s. angélique sauvage. totuºi în cîntecele poporane antonica nu se invoacã. iar dacã se coace sau se întãreºte. Buhalniþa) Ea figureazã însã în terapeutica poporului. Mãlinii). v. Întocmai aºa se petrece ºi-n Moldova: „Antonigã creºte pe fînaþele cele mai grase sau mãnoase. Botoºani. Bolnavul de „dînsele”. ºi cu derivatul toponimic D o n e º t i. Deminutivul A n t o n i c ã a devenit în Moldova termen poporan botanic pentru „Angelica sylvestris”. c. Antãnãsii. copiii o mãnîncã. v. „Rãdãcina antonicãi fiind foarte iute. – zice S. Deºi cuvîntul e foarte armonios. Termen foarte rãspîndit în Moldova de sus ºi-n Bucovina. Antipa. Iaºi. p. Iordãchescu. Cristeºti). La deminutiv se zice A n t o n a º. – Antonicã. ca ºi hanosul. Pajure. c. Hanos. se îmbracã în veºminte curate. dupã aceea se culcã pe o perinã curat 100 înfaþatã…” .F. c. – Dinte. poporul de aici o întrebuinþeazã contra durerii de mãsele. Cãderea. „Oamenii scot rãdãcina antonicãi ºi o vînd la spiþeri sub numele de a n g h e l i c ã” (V. Mironescu. Cînd e crudã. de botan. Suceava. – Handoacã. ANTONÌGÃ. adecã de un fel de reumatism. Neamt. A n t o n e l. 93) – „se scoalã marþi dimineaþã.

Arheol. – v. anume Eghypetul…” Act moldovenesc din 1644 (A. nommément. adecã al treilea îndãrît. anume Sava cu feorii lui…” . f. Moxa.I. plantes I. Numai mirla din pãdure. Lãtineºte a n n o t e r t i o. Soc. Anghelicã.. În glosarul slavo-român circa 1670 (ms. l’avant-dernière année.R. Dar ºi mirla din pãdure Are pe unul anume: Pe cucul cu pene sure…” (J. v. den ruda lui HamŠ. 206) 1ANÙME. 87): „un sat anumé Siliºte în þinutul Neamþului…” Altul din 1638 (ibid. Pravila Moldov.. 1620. f. 95 a) ne întimpinã conservarea finalului -i: anþãrþi (">PXDP4). care se întrebuinþeazã ºi atunci cînd nu urmeazã un nume propriu. ANTONÌNA. 51) în loc de anþerþ zic: „dincolo de a n”. 1646. Nime nu-i strãin ca eu. zice Gubernatis (Myth. în Villehardouin: „si avoit un frere qui avoit a n o m Alexis” (Godefroy). de ex. anul trecut: a n. din Moscva. Proverb: „Porcului aci îi dai bice ªi el se-ntoarce ºi zice: Anþerþ mã bãtea p-aice…” (Pann. I. bunãoarã: „De-aici pînã la Braºeu. v. 2 An. III. anume pentru plugari. 348: „MesremŠ. féce Misiršul. – Arsenicã. p. în Bibl. Anul de faþã se cheamã e s t i m p. Mai rãmîne darã de cercetat. p. ANÞERÞ. pentru lucrãtorii viilor. Tiia. adv. B. 44). poporul cautã uneori a înlocui pe anterþ prin ceva mai pe înþeles pentru român.. Astfel moþii din Ardeal (Frîncu-Candrea. nu însã tocmai cu nuanþa românului anume. Din a d ºi n o m e n.. I. de unde ºi-n vechea francezã se zicea „a n o m”.ANÙME De ce însã aceastã plantã se cheamã antonicã? „Plusieurs herbes tirent leur nom populaire de saint A n t o i n e”. 36) Finalul þ e r þ perzînd în grai sensul de „tertius”. anul înainte de a n. adv. 1: „Pentru toþŠ lucrãtorii pãmãntului. 23): „š-am vãndut dumnealui un rumãn al mieu den 101 Gémenele. Rotacism. totuºi nici una din numirile occidentale nu corespunde antonicãi... à savoir. pentru nãmiþŠ ºi pentru pãstori…” Mai adesea însã anume procede unui nume propriu. este anþerþ. d.

– Nume. p. d. la 1641 (ibid. spécifier.. subscrisã de domn ºi cu sigilul statului. 1. Derivat din adverbul a n u m e. 57. Muºat. Letop. Vieroº. Stanciul…” Adesea anume se punea într-un mod pleonastic. în graiul vechi se zicea ºi: p r e anume. II. 265. Nedelco. fãrã fuziunea completã a ambelor elemente. ms. Imerec. de exemplu la Miron Costin. ale fraþilor sãi Nedelco. bãtr. ANUMÈSC (anumit. Doc. Mihai ºi Stoica. Cu o altã nuanþã de sens. Dobre Ciochinã. II. 179). Dragul. indiquer nominalement. Matei Basarab autorizã pe egumenul de la Tismana sã-ºi caute ºi sã apuce pe rumânii cei fugiþi de pe moºiile mãnãstirii „cu aasta carté a domnii méle ºi cu sluga domnii méle anume…”. 82): „…iäæ vã stîh wþa nmægo Ìwania…” „…orecire IonŠ…” era um pãrinte anome Este curios de a vedea în unele documente dupã anume lãsat loc gol. chiar în traduceri unde nu-i corespunde nemic în original.. a n u m e cã este ºi el unul den greci „au svãrlit unul cu un os ºi l-au lovit în cap…” v. nr. 15): „šarã trei pãrþi au rãmas la fraþi-mei care-i scriu mai sus anume. anumesc se întrebuinþeazã la românii de . dar numai pe cît timp a funcþiona încã des ca prepoziþiune deosebitã. 1744 (Cond. deºi autorizaþiunea e definitivã. Aºa într-un context slavo-român mãhãcean circa 1600 (Cuv. adv. Prin fuziune între ambii sinonimi.. etc. p. – v. ca ºi cînd bietul om n-ar fi ºtiut cum i se cheamã nevasta. vînzînd la 1629 o parte a sa dintr-o moºie cu exclusiunea pãrþilor de pãmînt. deºi ºtia a cui fatã este. zice (A.I.) se pune lîngã anume sinonimul slavic n a i m e: „Crãcšuniš n a i m e: Vladul. Stat. enumerînd pe cei prezinþi la tranzacþiune: „ºi mãrturie am pus oameni buni p r e n u m e Stan” etc. Preda din Lazuri (Dîmboviþa). apoi mai jos. deci den parte-me eu m-am sculat de am vãndut…”.n u m e. I Rom. I.. 198: „un egumen p r e anume Misail Chisãliþã…”. I. ªi mai ciudat. ginerele unchišaºului Radul Cudalbul. Grigorie. 102 destiner. sous prétexte. vorbind despre rãscoala poporului contra grecilor sub Alexandru-vodã Iliaº: „nu era putere nice la boieri a oprire grosimea þãrãnimei pornitã. nr. ce ºi pre Vasilie Vornicul. Neculce.R. Pãtru.. vb. Iacoveºtii ºi Mãlureni Bãltenii anume: Radul. Letop. nr.ANTÒN În asemeni cazuri e sinonim cu p r e n u m e. Coce croitor. 1Anume. mãrturisim cu acestu zapis”. De pildã: La 1636 (Arh. anume însemna uneori „sous prétexte”. Stan. în Arh. încît era mai mult a. Dobrica.. ºi pe p. Stat. anumire). deºi actul este pe deplin terminat. 199: „un pãrinte sehastru p r e anume Daniil…” În Catastih de rumãnii mãnãstirii Vierãºului. 2A-NÙME. 212): „eu Stãnilã cãlãraºul înpreunã cu fãméša mea anumé……diîn Tãrgoviºte. 1. p. Cernea. „en motivant”. p. Nanu. dénommer. urmînd loc gol.

aoace este un dublet etimologic cu forma perdutã a c o a c e. conservatã la noi numai în construcþiunea „într-a c o a c e” ºi care reprezintã un prototip latin rustic e c c . A n i c ã. într-un crisov din 1481 (A. p. 33): „Dupã ce or ajuns la casa a n u m i t ã.: ei furã irainte aoacea = ei fuserã înainte aici”. n. ªtefan cel Mare. f. – Numesc.-à A ANÙªCÃ. De nimica nu mi-i dor Ca de flori de culcuduþã. bestimmen” (Lex. 52): „aoacea = a i c e a. în Arh.). Rom.. pe cînd a i c e a despãrut acolo cu desãvîrºire. pr. ANUMÌT. A n i þ ã etc. Doljeºti II. Circuleazã mai ales adjectivul participial a n u m i t. Anuºca. – Aniþã. 1Ana. 46 etc.. care totuºi se mai aude pe alocuri în munþii Ardealului. în Acad. mai ales cu emfaticul -a (5A). de ex. 33) v. Stat. Unul dintre numeroºii deminutivi din A n a.. arãtãndu-ne un ispisoc de la rãposatul Bogdan-voevod din velet 7023…” v. pers. dzise calu cãtrã stãpînu-so…” v. p. Bud. hotaresc spre ceva. Dialectes roumains. 1. pr. Annette. 41. p. din contra.. Rotacism. În dialectul macedo-român aoace e foarte rãspîndit. în dialectul daco-român..AOACE peste Carpaþi cu sensul de: „însemnez pre nume. 44. ANUMÌRE v. Au! AOACE. AO! interj. – v. 76).R. ici. La moþi (Frîncu-Candrea. n. Annette. foarte obicinuit altãdatã la români alãturi cu sinonimii A n c ã. benennen. f. Basmul bãnãþenesc Gãitan de aor (Picot. 45. a i c e a gonit aproape de tot pe aoace. Vasutca…” Anuºca figureazã adesea în vechiul Pomelnic al mãnãstirii Bistriþa din Moldova (ms.B.): „Din vechile vremi au arãtat cã au înblat satul ªãrãþãi în ºesã bãtrãni anume: Ilie ºi Mãnãilã ºi Costi ºi Turcul ºi Anuºca ºi Filip.). menþioneazã ca nepoate ale lui „Dragoº Viteaz” pe: „Jurja. 48. p. adv. ms. De gura lelei Anuþã…” (J. 434.ecc-hicce). Un act despre satul ªirãþii din Roman (Doc. 1Anume. pers. Anumesc. – Anuþã ANÙÞÃ. 103 . 1Ana. Sinonim cu a i c e ºi cu vechiul a c i c e (=lat.h o c c e.I. Doinã din Ardeal: „Foaie verde lemn uºor. Un deminutiv slavic din Ana..

dar ºi þiganilor. poetic d a o l i c ã.AOACE La bihãreni. h ã o l e a l ã. Literalmente a d o c u l u m. lit. v. d ã o l e a l ã. p. dupã d. AOLEALÃ. Nicolae Costin. p. ambii urcîndu-se la un prototip a v a l e u înrudit cu elenicul ¢b£le „à Dieu ne plaise!” Exprimã mai mult necaz decît durere.. Aolesc. Letop. p. p. aoleo în loc de v a l e o a fost totdauna privit ca muntenism. aoleo e foarte rãspîndit ºi peste Carpaþi. A avea. Acoace. de aci la Neculce. prin mijlocul hanului fiindu-i capichihae. en perspective. se bocia în gura mare m u n t e n e º t e de zicea: Aolio. au zis numai deodatã: Aolio ºi vai de mine! Da ºtiu c-o pãþii…” Cu toate astea. Din aoleo sau aoleu se formeazã pe de o parte deminutivul a o l i c ã. 1887. fiind tãnãrã ºi desmerdatã de tatã-seu. 251): „Vãzîndu-se þiganul ºi fãr’ de fripturã ºi fãr' de boierie. într-un boacet de la Comarnic: „Intru-n casã. AOLÈO! s. – Aice. Snoava bucovineanã Þiganul ºi iepurele (Sbiera. II. Letop. pînã la momentul oportun de a-l lovi sau de a-l prinde. 280:„…fata Brãncovanului-vodã. adv.. italieneºte a d o c c h i o. p. a lua. pris souvent en plaisanterie. Poveºti. verbul a o l e s c cu varianturile fonetice d ã o l e s c ºi h ã o l e s c ºi derivatul a o l e a l ã. aflat-au vreme acel Daul-Ismail-aga. Miron Pompiliu: „aoace = a c o l o” (Conv. dacã nu cumva autorul – dupã cum credem noi – se va fi înºelat asupra sensului.. pe de alta. 89: „nici un folos dintr-acele pîri nu aduc dupã sine þãrii. de au scos domnia þãrii lui Dumitraºco-vodã…” v. mãi hoþ de dor. aolio! cã va pune taica pungã dã pungã din Bucureºti pãnã în Þarigrad…” Moldovenii atribuie pe aoleo nu numai muntenilor. Este dublet etimologic cu v a l e o sau v a l e u. 104 . Ochi. 1004).93) Ca þipet de o durere serioasã. A-ÒCHI. AOLÈU! interj.. Dau de masã. în curs de mai mult timp. 99: „Hanul avãnd a-ochiu pre Nicolai-vodã. – v.B. ce mare scãdere ºi stricãciune. en vue. cri de douleur ou plutôt de dépit. II. a þinea a-ochi însemneazã în graiul vechi a nu perde ceva sau pe cineva din vedere. ºi a-ochiu luatã la Împãrãþie þara…” Acelaºi. ºi tocmai de aceea lesne ia o nuanþã ironicã sau sarcasticã. O doinã din Ardeal: „Aoleo. N-am topor sã te omor!…” (J. În Moldova.

Arde sufleþelul meu…” (Alex. rãcneºte. Scrisoarea XIV.AOLEÒ Destulã inimã arsã. mãiculiþã! Cîrciumarul m-a ucis! ªi dupã aceste vorbe alt nimica n-a mai zis…” (Ibid. Înmorm. Prov. 115) Foarte des aoleo ia un caracter comic ºi chiar trece la sarcasm. p. 370) Mai adesea îºi asociazã alte interjecþiuni: o f ºi aoleo! v a i ºi aoleo! etc. Inima-n gurã îºi ia. 4) Ca refren. Mã rup cîinii ºi mã latrã. într-o doinã din Ardeal: „Pentru tine. Aº juca ºi nu ºtiu bine!…” (J. «aolio dracu! » strigînd…” sau: „Aolio! mor. Poez.353) sau: „Ea pe loc ieºind afarã. 6: „Cãci cum mã vãzurã-ndatã în fundul puþului stînd. of ºi aoleu. 419) sau: „Iaca mîndra de pe vale! Cu rochiþa în paftale Cum mã-ntimpinã în cale. Amãrîtã rãmîn eu…” (Burada. zbiarã: Aolio ºi vai de ea!…” (Pann. p. 124) La Anton Pann.B. of. bunãoarã: „Aoleo ºi vai de mine.. ªi þipã. despre o fatã de la þarã uitîndu-se la un cioban prin ochianul de inginer. Aoleo!…” (J. O croirã toþi la fugã. III...B. Of. pop. care aratã toate lucrurile întoarse: „— Aoleo! A întors pe Niþã 105 cu gaibele în sus!…” .. Moº Albu I.2.. rujã-nvoaltã.. Aoleu bãrbatul meu. Ion Ghica. II.

c. 131) 106 Cînd se reduplicã. atunci al doilea aoleo se disimileazã uneori în a o l e o. Moº Ionicã: „Ei babo. tîrnul nu-i strigã aoleo!…” Ca þipet de admiraþiune.. poporul zice „în glumã cã-i de aoleo”(G. Valea-Mare) Doina Femeia cu minte: „Frunzuliþã avrameasã. C-au bãut rachiu de pere. Dobrin. în cutie nimic zimþuit: Parcã-i o gaurã de puþ pãrãsit…” (G..D. ªi se-npedecã-n obele. aoleo se lungeºte în aooleo. p. Poez. 1876.D. c. Aoleo ce pãcãtoasã!…” (G.T. Cînd omul uitã sau se codeºte a face un lucru. l. din ajunul Crãciunului Te-am trimes dupã cãpãtat. Fãgãraº. Trubadur.D.T.T. De la Vrancea. Cînd românul e de tot necãjit... 272) „Cînd un lucru nu e de aur bun. Þuþuianu. Numai una a ramas. Muscel. Poez. lele Marie. v. 302) De asemenea în basmul Tatãl. ca în Jocul pãpuºãrilor.AOLEÒ Cîntec de nuntã: „Aoleo cu soacrele! Cã nu strînge mesele. pop. .. ª-aia-i cu conciul pe nas…” (G. Ochii tãi struguri de vie. groasã. dupã ce sãrutã mai multe flori…” Aci admiraþiunea este ca un fel de necaz denaintea unei frumuseþi excepþionale. Tr. 367): „Auleo! mamã. Am muiere scurtã. mama ºi puiul de leu (Col. Poez. Ia sã vedem. ce-ai cîºtigat? Aooleo. se zice cã acel lucru îi strigã aoleo... într-o doinã munteneascã: „Foicicã colilie. Sprîncenele mã mîngîie…” (G. pop. Aoleo. Bucium). da ce frumos miroasã! zise fiul împãratului. Aur. pop. 137: „Dacã n-o pune mîna pe tîrn. p.

Opincaru. Doinã: „Aolicã. te culcã dã ghiu…” Cîntec de nuntã: „Aoleºte. lamenter. – Hãolesc.. Dobrogea. c. ºi mai jos. fã leicã. Synaxar. un fel de mustrare blîndã. Dãolesc. Mamã. 1683. 137). Tot în cale te-i uita. Pînã eºti la mãiculiþã. AOLÈU! – v. 41 b): „de multe ori plângândŠ ºi h ã o l i n d u -lŠ…”. fa! Au tu mi-ai fãcut ceva De nu te mai pot uita?…” (Alex. exclamation d'un léger dépit ou reproche. cine poate sã le scrie tote? ºi mašcã-sa ca maš multŠ b o c i n d u -sâ…” Jipescu. Pavelescu. Chioara) A o l e a l ã sau d a o l e a l ã „se cheamã cîntecele ce se cîntã cînd rade pe mire” (N. puiculiþã. Exprimã un nãcaz uºor sau chiar prefãcut. bunãoarã la Dosofteiu. 66: „te bocesc. Aspiratul h ã o l e s c n-are a face cu rusul „hašlitš” sau cu germanul „heulen” (Cihac. ci numai cu a o l e o ºi aolesc. Ialomiþa. sau cu proteticul d: d a o l i c ã.. Figureazã numai în poezia poporanã. Aoleo! AOLÌCÃ! interj. pop. I.. mart. – Aolicã. aolire). 17 (f. 40: „— Auzirãþi. Cã dacã te-i depãrta. Poez. dodo. Beilic). vb. v. Aolesc. îþi pun lumînarea. aolesc a devenit sinonim cu b o c e s c. Opincaru. 144). p. te aolesc. p. II. tot acolo: „h ã o l i t u r i l e ºi plânsurile femeiš în totŠ chipul pline de jšale înfocatâ ºi ovilitã. Andriescu. uneori redulpicat: aolicã – l i c ã. v. tatã. AOLÈSC (aolit. mai ales cãtrã o iubitã. Derivat din interjecþiunea a o l e o. cã bou ãl codalb al lu nenea Radu Bobeicã ºi-a scrintit un picior dã dinainte? — Aoleo ºi ã o l e o! strigarã toþi ºi toate…” Ca superlativ al lui aoleo figureazã o l e o l e o în proverbul: „Fuge de la aoleu ºi dã peste o l e o l e u l” (Pann. – Valeu.2.AOLÌCÃ Jipescu. c. – 1O. nu-i vedea…” (D. ºi dã-i hi slab dã þîþîni. 359) 107 . Cu proteticul d ca în dalb = alb” oste forma poeticã d ã o l e s c.

pe cari vezi-le la locul lor. d. – v. p. Aorar este pentru diacon ceea ce patrafirul e pentru popã: „o r a r i u m gestare ad solos Diaconos spectat” (Balsamon. pesemne. v. l i c ã floare! De n-ai fi fermecãtoare. 110).AOLÌCÃ Alta: „Aolicã. n. ap. Aoleo. tantôt. aorare). 5A): aoria. 156). Rom. 1588 (Cuv. alãturi cu formele simple mai obicinuite o r a r ºi u r a r. I.. Euchol. Orar. din „aur”. Goar. AOLITÙRÃ s. derivîndu-l. Moº Albu II. Literalmente: a d h o r a s. adv. Scoalã sã jucãm un joc ªi te culcã iar la loc…” v. Mai totdauna cu emfaticul -a (v. Nu m-ai abate din cale Sã calc pe urmele tale!…” (Ibid. 108 . a o l e u! Scoalã.. Aoleo! – Dãolicã. 197..: écharpe de diacre. t. Aur. ÀOR. 202): „1 aorar de sãrma cu 4 canafi… 3 aorare de zarba cãte cu patru canafi… 3 aorare de adamascã…” Arsenie din Bisericani. Adverb foarte frumos. Mai adesea repetat: aori… aori = = tantôt… tantôt. de unde aorar prin proteticul a-. HÃOLITÙRÃ – v. 277) Alta: „Aolicã. Dorul crunt mã pridideºte…” (Ibid.. 279) Parodie poporanã de boacet la A. în Acad. bãtr. Medio-grecul wr£rion. Pann. Aolesc. AORÀR (pl. Catastihul M-rii Galata.. de théol. s. AOOLEÒ! – v. d a o l i c ã! Mult mi-e drãguliþa micã! Aº lãsa-o de-ar mai creºte. 49: „Aolicã. p. AÒRI. bãrbãþelul meu. circa 1650 (ms. p.. comenteazã aurar prin p e t i a l e.

Omiliar. în Lexiconul Budan: „P a o s. pe la 1858 numãra 800 locuitori (Hornyanszky). ºi aorea cade în apâ. 1580. APÀOS. II. Satul românesc Apadia. 1683. et de mythol. l. vinum sacrificale. APÀLT (plur. í33 b): „acolo în prãpaste un zmãu trãgându-sã. deci au fostŠ oºti ºi rãzboae ºi vãrsare de sãnge…” Ibid. Sã vinã oare din exclamaþiunea corespunzãtoare latinã prin forma intermediarã é o s = h e u s? v. s. 353: „aºa le era sfada: aorša biruša grecii pre trošani. s u d i t = suddito etc. p.APÀOS despãrut astãzi din limba literarã. p. seaflã un mare sat romãnesc numit A p a. 102 a): „mulþŠ grãescŠ aorša ºi dzâcŠ. de théol. II. Coresi. La Alexandri. aoare fripturã. pr. Cron.: vin offert aux morts.. mašu 17 (f. Tot în pãrþile Ungariei. fermage. 4Apã. care-l înlocuieºte într-un mod puþin propriu prin c î n d… c î n d sau a c u m… a c u m ºi altele.. V. APÀDIA. unde-š gona ºi muncile ce rãbda svinþiš pre atunce…” Ibid. de choréogr. Despre interesantul sufix topic -adia. t. aorša coda întindzândŠ…” Dionisie Eclesiarh. ms. întrat la români în epoca fanarioþilor. apalturi). în regiunea Satmarului. Se aude mai des forma p a o s. p. 2ÀPA. šarâ aorea stau înlãuntrulŠ adãpostului cãndŠ vãdŠ bure ºi turburéle…” Ibid. Terminul juridic italian a p a l t o. – v. H e u s”. 28 (f. de ex. Boieri ºi ciocoi. dar rãmas încã pe alocuri în graiul poporului. a se vedea la locul sãu. p. quatern. popul. 1883. Au! 1ÀPA. ºi aorša rãnjindŠ. circa 1670 (Col.. 12: „fata mea rãu se drâcéºte.. šarâ aorea în focŠ…” Moxa. act. aorša pãtrundša ºi pãreþii…” Dosofteiu. 1Grec. XVII. 404: „(Turcii) se prinserâ întãšu de Galata sã o dobãndeascâ ºi puserâ trãbâcie. Tr.. apr. Synaxar. t. 222): „Calmucii aducea disagiu pe cai fete ºi copii de turci ºi-i mînca. l. AOS! interj. 1Oarã. (Papiu. Monum. 3: „cumŠ ºi ceša ce înnoatã pre mare cu precepâturã. Apadia. sc.. p.. aoare rasol…” v. aorša trošanii pre greci. Opferwein” 109 . 423): „Aos. deci începurâ a o bate cu tunuri ºi oboriša zimþii cetãþiei. ca ºi d r i t = diritto. nu departe de Lugoº.. s. quat. p. loc. Lipicescu arãtînd cîºtigurile sale: „480 de galbini º-o sutã de testele de la apaltul cãrþilor de gioc…” v. 1620. village roumain dans le Banat. ºi ei încâ aorea înnoatâ cãndŠ vrémša au fãrâ valuri ºi lin. n. holà! În Dicþionarul bãnãþean.n. – v.

193): „stihia.). Rom. p. repos.09 de idrogen. din cari nici una nu e femininã. 3. – Zodie. p. c. v.. porteur d’eau. ºi-ºŠ šaste rudâ cu pâmãntul..APÀOS sau la Laurian-Maxim: „P a u s. pîne. dupã Arnobiu. în Acad. Furiºat în terminologia noastrã bisericeascã creºtinã. ºi mai vîrtos pentru repausaþi”.. ºi într-apâ ne afundâmŠ…” Glosar slavo-românesc. XVII (Cod. În primul sens. l. pâmãntŠ…”. p. Pandele. Ist. prin multã vréme la Hersonisul Crivãþului cu c o r ã b i e r i i a înblînd…” În toate accepþiunile. constellation du Verseau. este latinul a q u a r i u s. Grumezoaia).m. confirmat prin paralelismul formelor romanice: franc. astãzi se zice s a c a g i u. ci numai dintr-un neutru p a u s u m. ºi mai jos. APÀRIU. tot aºa românul p a o s nu se poate trage din latinul clasic feminin p a u s a (Cihac). unde însã înþelesul cuvîntului se prea generalizeazã. – Apãrie. vãrsãtoršul de apã. v. 1ÀPà (plur. ca sinonim cu c o r a b i e r. f. marin. cuvîntul ne întimpinã la Cantemir. 220): „tatã-mieu apariul. vãzduhŠ.. aparšul. ms. apa este o substanþã curgãtoare. riposo. ital. Lexicon slavo-român. 291: „apa šaste una diîn cele patru fâpturi diîn ce šaste lumea tocmitâ. dar care potoleºte setea. vãzduhul ºi cãldura. acest cuvînt îºi datoreazã totuºi naºterea paganismului italic. reposo etc. fãrã culoare. ydrohoul (ÚdrocÒoj)”. cu sensul al treilea: „vodnikŠ. 1. Înainte se credea cã apa este unul din cele patru elemente constitutive ale universului. span. La Ieromonahul Macarie. Soc. apâ. „La înmormîntare apaus se cheamã vinul cu care se stropeºte mortul în groapã…” (V. – Sacagiu. 1778 (ms. Copou). din Moscva.2. Dupa. ambii termeni alãturea: „vodonosetzŠ.f. – Corabie. Text omiletic din sec. aveau în panteonul lor ºi pe un P a u s u s. Nicolae din Braºov. În fine. ºi de-arã lipsi una dintr-acéstea. s. aparšul. s. eau.cum r e p a o s vine dintr-un prototip latin r e p a u s u m. Centralã din Buc. Combinatã din 88. circa 1670 (ms. repaus. 290): „diîn patru tocméle cunoaºtem cã šaste adunatâ ºi fãcutâ lumea: focŠ. literalmente: „pentru odihnã”. 2. Sf. apa. Fãlciu. provenþ. Mircea. al bis. începãtura fiecui. strãvezie. dintr-acéste patru šaste zidit omul. fãrã gust.91 pãrþi de oxigen cu 11. cumu e pãmîntul. ieroglif. în Bibl. ape). în Bibl. miscel. „Pre la 6 august (Schimbarea-la-faþã) începe a se coace poama varaticã. fãrã miros. Iaºi.. colac. iar prin urmare apaos este a d p a u s u m. deoarãce din el derivã a p ã r i e. s a c a g i u l”. toatã lumea ar 110 peri…” . Poporul în aceastã zi face must ºi-l duce la bisericã pentru apaos ºi colivã sau jertfã de struguri…” (I. c. vin etc.. Cuvîntul apariu „sacagiu” trebuia sã fi fost odatã foarte poporan. (ms. Arheol. Tot la Macarie. Paos.3Apã. – -ariu. Vechii romani. ce se aduce la bisericã pentru sãrbãtori. zeul odihnei celei vecinice.

Pann. apã l i m p e d e ºi altele. pe care-l stinge. p. 3. 67: „Aleargã la apã. Lau copilul. apa este în opoziþiune cu pãmîntul privit ca u s c a t. „Ce picã-n apã ºi nu se udã? – F r u n z a” (Familia. îi dau þîþã ªi mulg vaca la portiþã…” (Alex. dupã gust: apã s ã l c i e. apã a m a r ã. apã d e m o a r ã. aduce pe loc ªi de mãmãligã pune vas la f o c…” Doina Nevasta.ÀPÃ Ca element u d. Poez. ºi afarã de acele a p e pe cari vezi-le la articolii urmãtori: a p ã ca nume de boalã la om ºi mai ales la vite.. a p a ca numele unui danþ de la nuntã etc. dar dai în apã ºi se stricã. apã d e l a c. 1. Poveºti. Aduc apã din fîntînã ªi furca n-o las din mînã. în care se rezumã traiul þãrancei române: „De cu zioa mãtur casa.308) Balada Nelucã: „Mircea suie pe poticã ªi-ntîlneºte o feticã Ce purta cofiþã-n mînã Cu apã de la fîntînã…” Dupã proveninþã. II.. pop. 351: „acesta adunâ oºti mari pre apâ ºi pre u s c a t de se lovii cu grecii…” Apa este în antagonism cu f o c u l. apã d e r î u. cãrora li se zice prin asemãnare a p ã. Poez. dupã pipãit: apã r e c e. apã d e p u þ sau d e f î n t î n ã etc.D.. pop. dintre cari vom vorbi aci numai despre cel dentîi.2. 1886. – H î r t i a” (Sbiera. apã d e b ã u t. 231). 7). „Ce dai de peatrã ºi nu se stricã. adjectivii a p o s ºi a p ã t o s cu verbul a p ã t o º e z. p. apã c a l d ã. 322). Cele douã înþelesuri de cãpetenie ale cuvîntului în limba românã sînt: apã „eau” ºi a p ã „ rivière”. – L a c r i m a” (G. Deminutiv de la apã este a p u º o a r ã. 2. gãtesc masa.. A p ã î n g h i c i t o r i. p. Prov. apã d e s p ã l a t ºi aºa mai încolo. ºi anume: I. Moxa. „Apã fãrã nisip. apã d e i z v o r. 111 .T. dupã aspect: apã t u r b u r e. dupã felul de întrebuinþare: apã d e b a i e. A. Aprind f o c u l. Între derivate: substantivul a p a r i u ºi de aci a p ã r i e. apã d u l c e. se zice: apã d e p l o a i e. dar totuºi ambele se unesc pentru a hrãni pe om. 1620. afarã de diferite compoziþiuni industriale ºi medicale.

De mînã de om Cu voie de domn…” (Lumina pentru toþi. încã o datã: „De umbre. prepoziþiunea „de” indicã proveninþã de sus în jos. Exumbre…”.” (Sbiera. Pe apã lãsatã. Nu o datã se poate constata în ghicitori pãstrarea urmelor celor mai arhaice (v. subînþelegîndu-se „quidnam est”. în „exumbris = = sine umbra” prefixul „ex” are o funcþiune privativã întocmai ca în „excors = sine corde”. Exumbre…” adecã: „ce vine din ploaie ºi n-are umbrã?” Forma primitivã pentru latinul clasic i m b e r era u m b e r = gr. p. Sumbrã. 1Ana). „de sole”. 324).. „exlinguis = sine lingua”.ÀPÃ 4. p. Tot aºa în: „Dumbrã Sumbrã…” ne întimpinã aºa-zicînd cristalizatã cimilitura latinã rusticã: „De imbre. ca ºi „lunter” pentru „linter”. Fãrã umbrã” (Tribuna din Sibii.. Ômbroj. româneºte „luntre”. 320) 6. Poveºti. tot aºa ca în: „de caelo”. este o anticã ghicitoare latinã vulgarã despre apã. Pe care o duc de coadã la apã. Ghicitoare macedo-românã despre u m b r ã: „Noapte-dzua ºeade-n apã. p. „exanimis” etc. „Mama naºte fata ºi fata pe mamã. Ninþi s-audã. 143) 5. pe care poporul român a conservat-o pe de-ntregul în: 112 . „exsanguis = sine sanguine”. pe de altã parte. 1886. Am o iapã. 8. În acest mod. – A p a ºi g h e a þ a” (Ibid. niþi s-adapã”. 7. p. Cea mai remarcabilã este ghicitoarea ardeleneascã despre chiar a p ã: „Dumbrã. În „de umbre = de imbre”. Ghicitoarea despre c o r a b i e: „Panã împãnatã. – C ó f a. 1885. „de monte” etc. 915) asupra cãriia catã sã ne oprim o clipã.

„Apã sã bei din chiar puþul tãu”. „Ca peºtele-n apã trãieºte…” 6. 7. § 15. Franþuzeºte: „faire venir l'eau au moulin”. 8. „Apa cînd se umflã. II. p. Iordachi Golescu. II. „I-a luat apa de la moarã…” 4. „Apa curge ºi se duce. . Pilde (Conv. 1. sau acolo unde sensul primitiv s-a perdut prin vechime. Rev. „Apa cînd se turburã.Descîntec de „ceasul cel rãu”: „ºi cum s-aºeaza p e a t r a -n apã. Antiteza între stabilitatea p e t r e i faþã cu mobilitatea apei.. Dãnilã Prepeleac (Conv.. Dr. 1814. 1876. III. 134). se aude cu acelaºi sens: „i-am tãiat apa de la Moarã” (Pann. 68). cu apa-n cap…” 5. s-a adaos: „Fãrã umbrã”. În Sicilia se zice: „ognunu tira l’acqua a lu so mulinu” (Traina).ÀPà „Dumbrã. pietrele rãmîn pe loc…” 2. ºi pe munþi îi cufundã”. care nu este în fond decît o traducere de „exumbre”. „A lua apa de la moarã” este în opoziþiune cu: „a veni apa la moarã” (Pann. III. „Ca paparuda. 231 sqq. „Apa linã mult te înºealã…” 3. 4 vezi mai jos la III. Din aceste nouã zicãtori sau locuþiuni proverbiale. p. La prima vedere. p. p. lit. a mai întrat în locuþiuni: 10. Sumbrã…”. Cimiliturã. 13). lit. ne vom opri asupra n-rilor 1 ºi 3. iar pentru nr. ca în „apa curge. nu mai vezi ca prin oglindã”. ca în aºa-numitele „poveºti cu minciuni”.): 1. Creangã. 283). dar cînd începuse a nu se mai pricepe aceastã fosilã linguisticã. A p ã î n p r o v e r b i º i l o c u þ i u n i p r o v e r b i a l e. ºi Tocilescu. 69 sqq. Polysu: „o veni apa ºi la moara mea = es ist noch nicht aller Tage Abend”. I. 1879. 460): „Îi venise acum ºi lui Dãnilã apa la moarã…” În loc de „a lua”. p e t r e l e rãmîn” (Pann. 9. „Dumbrã Sumbrã” pare a fi o galimatie. aºa sã se 113 aºeze rãul” (Albina Carpaþilor. I. „Apele cele mici în cele mari se varsã”. dar trebui cãutat prin ºtiinþã. în realitate însã galimatie nu se aflã niciodatã în literatura poporanã decît numai acolo unde este pusã cu tot dinadinsul. v.

1877. nu mai sta locului. 15.„La baligã moale puþinticã apã trebuie” (Ib. acum ajunserã negustori grei ca fulgul pe apã…” Evreul în Jocul pãpuºilor: „Noi suntem trii tãvarãºi Grele ca fulg pi apã. Stan Pãþitul (Conv. Numai izvoarele de munte curg ºi se scurg pe petre. 114 . Pentru ca un asemenea proverb sã se fi putut naºte ºi a se înrãdãcina la toþi românii din Dacia lui Traian. Creangã. Curat. Basmul Cotoºman nãzdrãvan (Ispirescu. 134). Descînt. astfel cã trebui sã-l privim ca specific românesc. lit. 21): „cum s-a vãzut flãcãul cu casã ºi avere bunicicã. 85). Sã-l arunci chiar ºi în apã…” (Ib. III.. cum nu stã apa pe p e t r e…” Proverbul „apa curge.. II. dintre cari iatã o seamã: 12 „Pe porcul nu-l faci sã bea apã din fedeleº” (Pann.„Dreptatea iese ca untdelemnul dasupra apei” (lb. Plîngã dupã dînsele…” (Marian. pogorîndu-se mai tîrziu gata pe ºes. Acest interesant proverb se rãsfrînge ºi într-un descîntec din Bucovina: „De-i pocit de vad. 72) 17. Legende. p.. 13. 286): „Unde pînã aci era bilºugul în casa lor. 179) Cele nouã specimene adunate de Iordachi Golescu sînt o p i c ã t u r ã d e apã în mulþimea proverbelor ºi locuþiunilor proverbiale româneºti privitoare la apã. II. I. III. petrele rãmîn”. I. 101)..I. III. „Binele de rãu te scapã.„Gãina bea apã ºi se uitã la Dumnezeu” (Ib. El duce cîinii la apã…” (Ib. Necurat. catã sã admitem darã cã întreaga naþionalitate a noastrã s-a format în Carpaþi. ni se pare a fi de o extremã importanþã istoricã. 47). niciodatã rîurile de pe cîmpie. 18.. Rãmîie-i p e t r e l e. 28). în privinþa cãrora nãsipul rãmîne.„Negustor greu ca fulgul pe apã” (Ib.. pentru care n-am putut gãsi nici o paralelã în celelalte limbi..ÀPà 11. Avem trii Privalii: Unã goalã. la milanezi: „l'oeuli el sta dessoravia de l’acqua” (Cherubini). 106) 16. p. „Toþi pretutindenea sapã.. 14. Sece-i apa.

. 24.„Minciuna ca glonþul în apã s-afundã” (Lumina pentru toþi. dar pita-i cu bani. Scip. ºi omul la teapa lui” (Pann. II. sc. p. cã nu s-a alege niciodatã…” 115 . A doua parte este un admirabil eufemism pentru noþiunea cea mai trivialã. Prima parte a acestui proverb se gãseºte deja la romani.. proverbul paralel italian sunã: „In cento anni e cento mesi „L'acqua torna a’ suoi paesi…” 20. italieneºte: „batter l’acqua nel mortaio” (Düringsfeld). 8: „Iorgule. III. Moº Nichifor Coþcariul (Conv. cel mai bine plãtit din toþi. Dacã nu l-oi ajuta eu. 22. cine sã-l ajute?…” 26. I.. lit. 127).„Sîngele apã nu se face”.Alexandri. avea cîte 20 de parale de copil pe lunã…” 21. Sallustiu zice despre Catilina cã. 378): „eu ºtiu ce ºtiu eu: degeaba mai baþi apa-n chiuã sã s-aleagã unt.„Tivga merge la apã pînã cînd se sparge” (Baronzi. p. ª-altã plinã cu-ntunericã…” (G.„Apa trebuie sã vie la matca ei. II.. Dr. II. 1876. ajuns la sãrãcie: „maria montesque polliceri coepit” (Cat. 87). cînd toate lucrurile se întorc la punctul lor de plecare. p. pop. 126) 19. Ion Ghica.T. Creangã.„A lãsa pe cineva sã se scalde în apele sale” (Pann. frate. 23). p. 52). 572). Poez. Creangã. Polysu: „a lãsa pe cineva în apa sa = einem freien Lauf lassen”. I. IV. 1886.. Dãnilã Prepeleac (Conv. va la cruche à l’eau”. ai ceva care-mi tãinuieºti… Nu eºti în apele dumnitale…” Un variant rimat: „Sã vedem În ce apã Se adapã = wir wollen sehen. la sicilieni: „lu sangu nun si po' fari acqua” (Traina). 25.„A fãgãdui marea cu sarea ºi a da ce nu curge pe apã” (Pann. was er will.D. p.. 1877. 11). Polysu). Scrisoarea IV. franþuzeºte: „c’est battre l’eau”. italieneºte: „il sangue non fu mai acqua”. 100) a nu-l împedeca în plãceri. lit. vorbind despre bieþii dascali din prima jumãtate a secolului: „Le plãtea ce pe apã nu curge: dascãlul Stan de exemplu. franþuzeºte: „tant.„A bate apa în piuã”. 78). „Hoþului îi merge tigva pînã la a nouazeci ºi noua oarã la apã. welcher Meinung er ist” (Dr. nevastã. 23. în desfrîu. Limba. barbate. — Apoi dã. este o frînturã din antica credinþã italicã despre „annus mundanus” (Macrob. da la a o suta i sã-nfundã” (Jipescu. 453): „— Frate. Boieri ºi ciocoi. sîngele apã nu se face. act.ÀPÃ Altã seacã. în petreceri.

italieneºte: „paiono due goccie d’acqua”. p. I. 52). c.. Parcã-s la foc cîrcãliþi. Iaºi. 219. deja în latina: „…similior nunquam potis A q u a a q u a i sumi…” (Plaut. Vasiliu. p. Ei erau sãraci de n-aveau dupã ce bea apã…” (cfr. satirã poporanã contra þãranilor din satul Cordun: „Fecioraºii din Cordun Parcã stau numai la fum. 132) De la Vrancea. De nici apa nu m-alinã. 8: „toþi sfinþii se aseamãnã ca douã picãturi de apã: toþi au ochii din trei linii. Doamne. he.„Nu plãteºte nici apa care o bea” (A.. 313): „Au fost odatã un moº ºi o babã. 30.Despre oameni þîfnoºi: „sã nu pice nici apã pe el. p. 207) 116 34. nasul dintr-una ºi gura din douã…” Franþuzeºte: „se ressembler comme deux gouttes d’eau”. c.„Pînã nu-l storci buretele. Nu-s negri de þiiturã. cade în apã” (Baronzi. „De sãrãcie nu scapã. Tare-s negri ºi pîrliþi. Da-s negri de apã rea. Transilv. De-ar ploua o sãptãmînã…” (J. Bucovina II.B. 174). Orlat). Limba. 6) 29. . p. ca pe un pãun” (R. Legende. fata proastã ºi þîfnoasã dã norocului cu piciorul…” Basmul Þugulea (Ispirescu. strãinã. Sultãnica. Cã n-au dupã ce o bea…” 32.„A nu avea dupã ce bea apã”.„Ca douã picãture de apã…” De la Vrancea. Marian. Sultãnica.ÀPÃ 27.„Cine stã pe douã luntri. 31. sc. Iasi.. 15: „au nu e voinic? nu-ºi are rost de frunte? or e beþiv.Putere alinãtoare are mai în specie „apa rece la inimã merge”. Doinã din Ardeal: „Strãinã-s. Simu. Ionescu. Nici de-o altã-nvîrtiturã. 28. Poieni) 33. N-are dupã ce bea apã…” (Pann. zurbagiu? au n-are de pe ce bea apã? he. nu dã apa” (C. Miles II. stricãtor de case. c.Culmea suferintei este cînd „nici apa nu alinã”. ibid. Sineºti).

1886. vol. p. p. un caracter î n d o i p e r i. quam s i i m b r e m i n c r i b r o geras…” (Plaut. Poveºti. p. a vorbi nimicuri”.. Pseud. „…ea umbla sã-l îmbete cu apã rece…” (Trib. 1577. cu sens de a se expune la orice primejdie. 271): „pentru dragostea ta. 41. Treci prin apã ºi prin foc…” (Conv. Cer sã fim toþi o apã…” 40. p.Oricît de plãcutã însã.„O scaldã în douã ape” locuþiune împrumutatã de la spãlãtorese.ÀPà Colindã din Dobrogea: „Mai jos apoi se lãsa. 36. „…îndrugau vorbe potrivite. deja la vechii romani: „Non pluris refert. însemneazã ºovãire în pãreri. I.„Tot o apã = acelaºi fel”. 37.. 418). Lit. din Sibii. I.„A trece prin foc ºi prin apã”. ca sinonim cu omorîre: „…îi fã ºi capãtul. p. ci un împrumut nou de la francezi: „pécher en eau trouble = a se folosi din turburarea trebilor publice sau particulare spre a cîºtiga” (Aaron-Poenar-Hill). 74) 35. p. p. 1. LXV: „TrecumŠ preîn focŠ ºi apâ ºi scoseºi-ne în rãpausŠ…” „Transivimus per ignem et a q u a m et eduxisti nos in refrigerium…” Mai româneºte este: „a da prin foc ºi prin apã”. Pe-un mîndru ºes se oprea. mai de loc”. 39. 1885. apa r e c e nu îmbatã.„A pãscui în apã turbure” pare a nu fi poporan. 38). ps. Cu livezi Verzi ªi cu apã rece La inimã merge…” (Burada. 62). 38.De aci. 1877.„Cît þine ciurul apã = prea puþin. Ion Ghica. 231). Cãlãt. ca sã nu mai beie el apã rece…” (Sbieri. este deja în Psaltire: Coresi. v. de unde locuþiunea: a îmbãta cu apã rece = a flecãri.Pentru un beþiv: „apa nu e bunã nici în cizmã” sau „nici în opinci” (Tocilescu. 185) 42. ca sã îmbete lumea cu apã rece…” (Ibid. Scrisoarea XVI: „Îmi place egalitatea.. Rev. Nu admit eu deosebiri ºi distincþiuni d-alea între fãpturile lui Dumnezeu. 100) 117 . Basmul Cei trei fraþi împãraþi (Ispirescu. Legende. aº fi dat prin foc ºi prin apã…” Ca proverb: „Cînd sînt zile cu noroc.

A face cuiva apa = a-l prãpãdi. la portugezi: „fazer vir a agoa á boca”. „Nimãr ei (pãgubaºii) ºi la casa unde sã trãsese românul ºi þiganul dupã ce fãcuserã vaca apã…” (Foiºoara din Sibii. 1885. 2Sorb. Limba. 43. Orlat). Prov. p. 339: „Precum apa nu sã poate þinea în ciur. a se vedea mai jos.ÀPÃ La eleni: „kosk…nf Ûdwr ¢ntle†j” sau „kosk…nf fšreij Ûdwr” (Plut. 50).. cari însã toate la un loc nu sînt vro mare treabã. 11). 49. cãruia îi lãsa gura apã…” 118 . p. 1886. Ca ciurul cum þine apã…” Despre o datinã în legãturã cu aceastã locuþiune proverbialã. § 5. 47. Simu. Vînju-Mare). ªi italieneºte: „venir l’acqua in bocca” sau „venir l’acqua in su l’ugolo”. se zice în Mehedinþi (R. II. vezi la III. 45. Italieneºte: „portar l'acqua nel vaglio”. Povestea lui Harap-Alb (Conv. cã i-om face noi apa…” Despre rolul apei la înmormîntare. p. 559: „Ba o-ngropa pã mumã-sa.A face ceva peste putinþã: „Tãiam lumea cu sapa ªi cãram cu ciurul apa…” (Tribuna de la Sibii. de unde s-a nãscut aceastã locuþiune proverbialã. Tribuna din Sibii. 191): „sã ne daþi cît se poate mai multã mîncare ºi bãuturicã. v. „perˆ tîn ¢dun£twn”. 1877. la spanioli: „Aqua coge con harnero Quien se cree de ligero…” Cantemir.. zise Setilã. ca rãspuns aceluia ce se laudã cã are multe neamurì. c. 8. cînd e un mare ger. Mihaileanu. da pã noi ºtiu cã nu. 63) 44. Chron..„A avea apa sorb” (Baronzi.„Te-a trecut apa sub limbã”. la III. Transilv. Pann. 1885. „A face un lucru apã = a-l fura”. c.„Ce mai neamuri! ªeapte ape-n chisãliþã” (R. I. § 6-7. Creangã. III. 69: „Banii din mînã îi scapã. 44). literalmente: „a-l face sã se scurgã”. p. 48. aºea minciuna nu poate sã stãruiascã în basnele sale…” A.Costinescu: „Aceasta face a lãsa gura apa. lit. p. p. 46. se zice cînd cineva vede ceva plãcut ºi pofteºte = cela fait venir l’eau à la bouche”. Franþuzeºte: „Puiser l’eau Dans un cribleau”. a-l înmormînta”.

ÀPÃ Jipescu. 24: „cu una. fluidamente” (Spano). 213): „le lãsa gura apã la toþi dupã o aºa bucãþicã…” 50. Copãcel. p. 1886. Persa I. a nu se întrerumpe. nam tu a q u a m a p u m i c e nunc postulas…” De la Vrancea. p. p. cu alta. Poienari). „a vorbi ca apa” = a nu se încurca. Legende. c. sau în basmul Cele trei rodii (ibid. Balada Chira: „Giur pe Dumnezeu. Mancaº. Muºetescu. 360): „era aºa puþinticã la trup. G. Scrisoarea XV: „vorbea bulgãreºte ca apa ºi legase cunoºtinþe cu neguþãtori de peste Dunãre…” 51. Fãgãraº.A creºte iute.Basmul Gãinãreasa (Ispirescu. 307): „Are sã mai curgã multã apã pe gîrlã. 1886. deja la Plaut. Poveºti. p. încît s-o sorbi într-un pãhar cu apã…”.„A ºti sau a vorbi ca pe apã”. 401). Legende.„A scoate apã din peatrã = a face un lucru peste putinþã. mai cu ce avea de la pãrinþi. aºa erau…” (Tribuna din Sibii. Muscel. 1.Nevinovãþia se alãtureazã cu „apa c u r a t ã”. v. se zice: „ca din apã” (D. 137) 52. vix recipi potessit Quod tu me rogas.. povesteºte ca pe apã toate pãsurile sale…” Basmul Omul cu trei talanþi (Sbiera. ªi-n limba sardã: „ischire una cosa comente i s'abba = saper bene. p. Pirca).În Moldova. p. 352): „aºa de puþinticã ºi drãgãlaºe mai era. încît ar fi bãut-o într-un pãhar de apã…” „Tustrei voinici ºi pieptoºi de sã-i sorbi într-o lingurã de apã.B. Pe sufletul meu. a fi c u r g ã t o r. pînã sã ajungi a cunoaºte tainele împãrãþiei…” 54. Ion Ghica. p. întrebat fiind. 1886. 57. 421): „Ajungînd la împãrãteasa ºi. scoase apã din piatrã ºi ajunse a fi jinduit de multe fete în sat…” 56. 119 . Sultãnica. 8). Îþi lasã gura apã. Basmul Orb împãrat (Tribuna din Sibii. Opincaru. Popu. p. 53. p. 55. p.. 41: „…quin si egomet veneam. cînd nu vrea omul din popor sã facã ceva prea greu sau prea dezgustãtor. 236): „parcã eºti un zodieriu de le spui toate aºa ca de pe apã…” „Toate le ºtie ca pe apã” (Foiºoara din Sibii. c.„A sorbi pe cineva într-un pãhar sau într-o lingurã cu apã…” Basmul Fata de împãrat (Ispirescu. Legende. c. cînd te-i uita la iei cum mãnîncã…” Basmul Zîna zînelor (Ispirescu. exclamã cu indignaþiune: „mai bine sã car apã la jidani decît…” (D.Doinã din Ardeal: „Eu mã duc cît apele Cã m-ajung dragostele…” (J. Iaºi. 153: „…îmbucã cu aºa poftã dã pare cã sã bat doi nebuni la gura lor.

c. l. Simu. cã nu poate naºte pînã ce acela nu-i va da apã din opincã. Orlat).ÀPà Cã-s nevinovatã Ca apa curatã…” 58.A p ã î n d a t i n e º i c r e d i n þ e. c. de ºoldinã. ploaie ºi roadã!” (A.” (Ibid. Dacã se va da apã din vasul din care beau porumbii celor ce se au rãu laolaltã. 59. cioareci etc. „Cînd oamenii voiesc a începe plugãria. „Poporul zice: apã limpede ca argintul. vorbim mai jos. Aprodul Purice: „Atuncea spaima ºi groaza pre protivnici au cuprins. apã ca lacrima” (G. „Cînd se însoarã de a doua oarã bãrbatul rãmas vãduv. Aci vom întruni o micã parte din asemeni datine ºi credinþe. te tãmãduieºti. Iaºi. la rîndul sãu. zic: cît stã apa în ciur. îl þin deasupra marfei ºi. 61. atunci pun în un vas apã ºi-n altul cãrbuni cu tãmîie. pe mormîntul femeii sale moarte se varsã apã multã.A se întinde sau a se împrãºtia ca apa… Costachi Negruzzi. „Cînd pleacã oamenii cu vreo marfã la tîrg. atîta sã stau cu marfa nevîndutã în tîrg” (Ib. 6. . Banat. c. § 23. Se aruncã atunci în apã ºi oamenii sãnãtoºi. Botoºani. Fãgãraº. pentru ca sã nu amurtã sau asude mîinele” (S. Apã-vie. Din ziua de Boboteazã ºease sãptãmîni toate apele sînt curate ºi sfinte. 5. 4. „Dupã ce s-a astrucat în pãmînt mortul. zicînd: noroc sã dea Dumnezeu. c. „Femeia însãrcinatã sã nu deie apã la nime. Popu. de-i hi beteag de orice boalã. Cãlineºti).Apa cea curatã. v. Gheorghiu.). 120 c. III. apoi. – Lacrimã. cizmã. cã aceea se crede cã arde în groapã…” (Ib. de asemenea sã nu desculþe pre nime ºi sã nu-i tragã cioarecii la nime. turnînd apã în el.). – Martin. Despre apã sub raportul mitologic sau religios ºi etno-psicologic. iau un ciur. tãmîiazã împregiur ºi stroposc cu apã plugul ºi pe boi. crezînd cã preste an nu vor hi betegi” (D. v. – 1Mort. Bottez. – Ploaie.Despre apa v i o a r ã. – Boboteazã. „Poporul crede cã cine s-o arunca în apã în ziua de Boboteazã ºi se va scãlda. înjugînd boii la plug. Copãcel). Maidan). ªipotele). – Georz. Transilv. 2. toþi se spalã pre mîni cu apa m o r t u l u i preste groapã. v.). 3. friguri ºi altele. Liuba. – Vrajã.. Aghiasmã. Se împrãºtie ca apa pe ºesul acel întins…” 60.Despre locuþiunea proverbialã: „în ce apã se scaldã”. Argint. chiar ºi-n vîrful munþilor. III. 7. cã apoi nu poate naºte pînã ce acela nu-i va da apã din pumn. – Paparudã. se alãtureazã cu a r g i n t u l ºi cu l a c r i m a. se îndrãgesc iarãºi” (R. – Descîntec.

i e l e se vindecã omul cu apa adunatã din 9 vaduri” (V. Mîndru. c. ºi acolo punînd floarea pe pãmînt. de semenic ºi de priboi. Prahova. Mangiucã (Calendar. ne spune d. Iasi. ajungînd cu zînele pînã la locul cu apele albe ºi vãzînd acolo planta. 360: „Frumoase credinþe are poporul nostru ºi despre locuinþa zînelor din Þara Româneascã.„ª t i m a apei” se cheamã în Moldova pe alocuri un fel de geniu al rîurilor (S. Nisipi). pe loc ies tezaurii pe faþa pãmîntului. lasã în ea vreun semn de la sine. Iepureni). Ci la ea nãvalã da. Înghiþea bietul o datã ªi-l lovea dorul de fatã. Petriºor. pentru ca poceala sã cazã pe acel semn” (C. de foiofiu. Peste apã nu sufla. În cãlãtoriile lor. 1876.. c. Înghiþea de douã ori ªi-l apuca reci fiori. De la locul cu apele albe. ºi care om poate cãpãta acea floare. p. peste stînca cea mare de la Berzasca trag la cîrºiile Saschei ºi a Ciclovei. purtînd cu sine cete de suflete pãcãtoase spre pedepsire…” 11. Transilv.„Locul c u apele a l b e” figureazã în legende mitologice din Banat. 9. zînele bucuros petrec pe poienele munþilor de iederã. Sufletul unei muieri care a vãtãmat zînele. cunoscînd-o a întins mîna sã o rupã din pãmînt. S. pleacã zînele în cãlãtoriile lor. se face „vãrsarea apei m o r þ i l o r pe iarba verde”. 12. purtat fiind de zîne spre chinuire ºi rãsplãtire. cã la 25 martiu. de aci fac excursiuni prin Banat apoi peste muntele Semenic de lîngã Caransebeº ºi se întoarnã înapoi în Þara Româneascã. ospãtãrile ºi jocurile lor. Înghiþea iar de trei ori ªi cãdea mort între flori!…” Asupra acestui pasagiu. a cãrii trupinã este învãlitã în pînzã de peatrã. din Þara Româneascã. Mangiucã.. dar observînd-o o zînã.Balada Neluca: „Mircea-n vale se ducea. l. în ziua de Bunãvestire. v. „Ielele beau noaptea apã de prin fîntîni. 8. „De boala d i n t r u . acela este norocos. 10. la locul cu apele albe. Col. Tr. Poppescu. Vîlcea. pe aiuri se zice: „apã de la 9 fîntîni” (D. ªtima. De aceea cînd cineva bea apã dimineaþa din vreo fîntînã. Nisipescu. unde þin ele petrecerile. Star-Chiojdu). cãci dînsa-l conduce cu o atragere magicã cãtrã locurile unde se aflã tezaurii îngropaþi. 121 . c. i-a dat cu sbiciul peste mînã de i-a cãzut floarea din mînã.ÀPà Tot din Banat. trec peste munþii Orºovei. c. îl pocesc. Dar el cruce nu-ºi fãcea. Alexandri zice în notã cã românul suflã în apã: „pentru ca sã alunge nelucile morþilor ce zbor prin lume ºi se amestecã în faptele oamenilor”. unde se scaldã zînele ºi unde creºte floarea cea misterioasã. Vestem). ºi oricine va bea dupã dînsele. 1882).

p. p. 160): „Mai umblarã ei ce umblarã. a treia joi dupã Paºti. – -ilã.O fiinþã mitologicã de apã este ºi S e t i l ã. se întoarce spre casã. zice urmãtoarele cuvinte: Apã curgãtoare. lit. pe cînd bate metaniile. Basmul Fãt-Frumos cel rãtãcit (Ispirescu. de nu pot sã-i potoleascã setea nici izvoarele pãmîntului. lit. 1877.. cu apa-n cap” (Conv. Legende. Povestea lui Harap-Alb (Conv. 14. repeþeºte cuvintele de mai sus ºi ie apã cu cofiþa. Sãnãtate ºi veac! De-aice apoi se duce mai la deal pe rîu. udîndu-le de sus pînã jos” (Teodorescu. Ajungînd la rîu. ibid. p. vestitul S e t i l ã fiul Secetei. vrãjitoarea care închega ºi apele cu farmecele sale…” I. I. Eu te sorocesc Tot cu pîne ºi cu sare Sã lecuieºti pe cutare Din cap pînã-n picioare Cu leac. începe a descînta apa din cofiþã c-o mãturã de busuioc ºi c-un ban de argint…” (Marian.ÀPÃ 13. Basmul Coman vînãtorul (Col. da al dracului onanie de om e ºi acesta. Setilã. 73). apoi cu cofiþa sau oala ie un pic din apa ce-a curs peste pînea ºi sarea aruncatã. 469): „era Baba Cloanþa. Sositã acasã.. mare ghiol de apã trebuie sã fie în maþele lui! Se vede cã acesta-i prãpãdenia apelor. p. 1874. 15. De aci locuþiunea proverbialã despre cei uºori la minte: „e ca paparuda.Cultul apei apare mai ales în urmãtoarea datinã: „Descîntãtoarea. fãrã ca s-o fi observat cineva. l.Credinþa în „închiegarea apei” prin fermece e tot ce poate fi mai rãspîndit în popor. înainte de a începe a descînta de dînsele. 1881. 187): „Mãi. nãscut în zodia rãþelor ºi împodobit cu darul suptului…” v. 1882. p. 129). Grozav burdãhan ºi nesãþios gîtlej. Tr. iar stãpîna casei ia „o doniþã cu apã º-o aruncã pe dînsele. bate într-un loc pe mal în contra curgerii apei trei metanii. zise Harap-Alb. înfigînd toporul în . – Ban. v. cînd fete încununate cu bozi aleargã de la casã la casã invocînd ploile. 16. Pe cînd bate ea acele trei metanii. – Busuioc.. p. p. Argint. Dupã ce a fãcut ea aceasta ºi dupã ce ºi-a umplut cofiþa cu apã. cu un drobuºor de sare ºi cu o cofiþã sau oalã nouã în mîna dreaptã. Datine. Descînt.O altã specie de fiinþe mitologice în legãturã cu apa sînt p a p a r u d e l e . 1): „Alunga nourii cei negri 122 de pe deasupra satului nostru ºi abãtea grindina în alte pãrþi. – Dunãre. Creangã. Creangã.. 91-2). – Iele. toate operaþiunile sale n-ar mai avea nici o putere. ºi aºa în trei locuri dupã olaltã bate de trei ori cîte trei metanii ºi. p. Amintiri din copilãrie (Conv. lit... 193). darã ºi acuma fãrã de-a vorbi cu alþii sau de a cãuta îndãrîpt. ºi la urma urmelor aflarã despre un vrãjitor meºter care le închiega ºi apele…” (cfr. se duce la un rîu curgãtor cu o bucãþicã de pîne. aruncã din pîne ºi din sare ceva în undele apei. pentru cã dacã ar vorbi cu cineva sau s-ar uita îndãrîpt.

1882). Iaºi. 20. suflã-ncet peste cofiþã ªi cu apa n e . zicînd: Frigurile mele Pe cine-i în pele…” (P. Piscu). Miroslava). p. Poppescu. 157). 19. se face aceastã „slobozire a apei morþilor” (Mangiucã. I. fugarul îºi adapã ªi se jurã cã pe lume nu-i aºa de dulce apã…” Apa n e . Apã rece n e . Teodorescu. în vrãji. Bucov. Haþeg) v. în descîntece.n c e p u t ã. Olteanu. zicînd: Melc. 87) sau: „Ori tu zaci de-o boalã grea ªi nu-i nime pe-acolea Sã-þi dea apã din izvor ªi sã-þi facã dupã dor?…” (Pompiliu.n c e p u t ã þine un loc foarte însemnat în medicina poporanã. 18. Apã rece aducea. iau douã petricele ºi le pun la urechi. „ aqua virgo” la vechii romani.„Cînd se scaldã copiii ºi li se bagã apã în urechi. Înmorm. de se încrucea lumea de mirare…” 17. în loc de sfinþeºte” (P. Cubelc. închega apa numai cu douã picioare de vacã. uneori chiar simplu apã.ÀPà pãmînt afarã dinaintea uºei. „ªi la Nistru se ducea.În graiul boacetelor poporane „a s l o b o z i apele rãposatului” însemneazã „a da de pomanã” (Burada. 150.Apã n e -n c e p u t ã.n c e p u t ã udã rumena-i guriþã.. se cheamã apa de izvor sau de fîntînã adusã proaspetã ºi din care nu bãuse încã neminea. melc cotomelc. bunãoarã: „popa face apã pentru lehuzã. Scoate apã din urechi Cã þi-oi da un ban vechi ª-o lingurã de curechi ª-o palmã peste urechi… apoi aruncã peste cap îndãrît petricelele în apã. Pentru dragoste fãcutã…” (Marian. În Banat. 45) 123 . Sibii.„La aghiasmã se zice apa-m a r e (N. Calendar. c. Pastel XXVIII: „Româncuþa mulþãmeºte. la 22 mai. Iar drumeþul dupã dînsa bea. sîmbãta. c. Alexandri. Dolj.

Dupã ce descîntãtoarea a stîns cãrbunii. Dacã omul sau vita bolnavã e diocheatã sau pocitã. Descîntãtoarea. dã sã bea celui bolnav puþinã apã descîntatã.T. cã te-am scãldat Cu apã d e P r u t. Cu trei maci din trei grãdini. îi spalã cu dînsa tîmplele ºi ici-colea corpul. Apoi toarnã puþinã dintr-însa într-un pãhar. toarnã puþinã pe la þiþinele uºelor. 438) De aci vine locuþiunea proverbialã: „în ce apã se scaldã sau s-o fi scãldînd cutare = ce fel de om este?” 124 . ie nouã cãrbuni aprinºi ºi-i aruncã pe rînd în apa din pãhar numãrîndu-i de-a-ndãrãtelea.n c e p u t ã s-aºeazã sfîrîind pe fundul pãharului.. Balada munteneascã Blãstemul: „Taci. „aqua lustralis” apaganismului latin. Sã fii tot urît. Descîntece. ªi la pept sã mi te strîng. Cu apã d i n t r e i f î n t î n i…” 23.n c e p u t ã de la vreun izvor sau fîntînã sau ºi de la un rîu apropiat. 250). – Descîntec. iar dacã omul sau vita bolnavã nu e diocheatã sau pocitã.Fãrmecarea cu apã d i n t r e i f î n t î n i: „ªi cine l-a fermecat? Mîndruliþa lui din sat.D. 29) „S t î n g e r e a c ã r b u n i l o r fiind. iar rãmãºita cu cãrbuni cu tot o aruncã pe streºina casei” (Marian.Apa din unele rîuri sau pãraie. toþi cãrbunii aruncaþi în apa n e . care vrea sã stîngã cãrbuni. mai fiecare româncã de la þarã o ºtie ºi se foloseºte totdauna de dînsa cînd cere trebuinþa. Sãnãtate sã-þi aduc…” (Marian. I. dupã credinþa poporului. pop.n c e p u t ã este aºa numita s t i n g e r e a c ã r b u n i l o r. Buc.ÀPà 21. are o influinþã fatalã asupra viitorului copiilor scãldaþi cu ea. Sã fii tot de ducã…” (G. vindecãtoare ori ºi de ce boalã grabnicã. S-aduc apã din pãrîu ªi cãrbuni în ea sã stîng. Poez. p.Într-o strînsã legãturã cu apa n e . „De eºti slab de dorul meu. Sã te strîng. aduce mai întîi apã n e .. sã te apuc. Cãrbune. v. Cu apã de luncã. atunci cãrbunii stînºi plutesc pe deasupra apei. 22. ºi rostind în tainã cuvintele descîntecului. dupã credinþa poporului. adicã de la 9 pînã la 1.

îngerulŠ amu alŠ Domnului deºtingea întru vrémša la lacŠ ºi clãtiša-se apa. 292). p. XVII (Cod. în colinde. XVII (Cod. Omiliar. ºi cine deºtingea dupâ clãtitulŠ apeei. în loc de î n.apã ºi cu tot venitul ºi cu vie…” Moxa. ms. sardul sudic acqua). Sf. bãtr. aºtepta clãtitulŠ apeei.). aqua = span. ologi. Trecerea lui qu în labialã existã ºi-n forma sardã logudorezã a b b a (= sardul nordic eba. ºi d e n t r . I. unde la Silvestru. p.apâ…” Act moldovenesc din 1636 (A. sãnâtoºiša-se…” 5. alþii linte mušatâ î n t r .R.apâ…” Legenda Sf-tei Maria Egipteanã. Nicolae din Braºov. românii ziceau altãdatã: a m e º t e apã.apã. Nicolae din Braºov. cãci „a scoate apã” este o expresiune neproprie. apã în vechiul grai îºi asociazã mai adesea prepoziþiunea î n t r u. care joacã un rol foarte însemnat în basme. nice în vãzduh a zbura. nice î n t r . p. Pentru noþiunea de „puiser de l’eau”. d.I. XXII): „în aapã rãposatã sãturã-me…” Alteori reduplicarea lui p: Text din sec. quatern. întocmai dupã cum „iapã” vine din „equa”. 1. uscaþi.apâ. ms.. literalmente: m i s c e r e aquam (Cuv. cu a-. miscel. 1620. aigua etc. 1577: „luaºi-mâ de ape multe…” 4. p. O b s e r v a þ i u n i l i n g u i s t i c e.ape multe…”. 1680. în Acad. sã le fie sufletul ºi hrana d e n t r . cu scãderea lui a la oa prin înriurirea lui p. 10: „mulþi bolnavi. ne întimpinã într-un fragment omiletic din sec. ps. text din sec.. altul smochine. XVII: „luâ-mã d i n t r . Omiliar. – Apã-vie. p. iar la Coresi. 93): „la sat la Romãneºti noao pãmãnturi în frunte cu pomi ºi î n t r . agua = provenþ. 125 . Nicolae din Braºov. ms. IV. 284): „eŠ adecâ vã botezŠ cu appâ (áppä)…” 3. Genitivo-dativul singular arhaic: apeei. Coresi.apã eºi rodulŠ paserilor ce zboarâ…” Dosofteiu. I. altŠ finiche. quatern. 2. Iordan. în descîntece. Coresi.Despre apa I o r d a n u l u i. 1651: „mâ scoase din ape multe…”. p. al bis. În dialectul istriano-român. Sf. p. pentru care graiul de astãzi nu mai are nici un termen. miscel. 15: „porni turma toatã deîn þãrmure în mare ºi se afundarâ î n t r . alãturi cu forma apã se aude oapã (Miklosich). Ca ºi generalitatea cuvintelor începãtoare. 348): „šarã cineº de ei ducea-º cu sine cãte ceva hranâ care cum vrea.ÀPà 24. XVII (Cod. Sf. ps. orbi. miscel. În loc de „a t u r n a apã”. Românul apã derivã d-a dreptul din latinul a c q u a (= ital. al bis. circa 1550 (ms. 346: „nu era pre pâmãntŠ nice o vitâ. În vechile texturi române ne întimpinã uneori reduplicarea lui a: Psaltire Scheianã. 439): „dupã acéša b â g ã apâ în spãlâtoare ºi începu a spãla pioarele ucenicilor…” 6. X. XVI. Rom. al bis. cela puþinea pãine. ºi zise Dumnezeu apelor de fécerâ peºti de tot félul. 1580. 1580. v.

Sprachliches. zice: „adus-au ºi ape p r e o a l e pãnã în zidul aceºtii biserici…” 12. La. v.4. v. Printr-o contracþiune foarte curioasã. – Val… 2ÀPà (plur. rivière. Prov. descriind meremetul bisericei Sf-lui Nicolae din Iaºi de cãtrã vodã Antonie Ruset. A.5. p. Strigãrile precupeþilor. f. ca în dialectul istriano-român. 198: „atunce îndatã avãnd puºte de apã acei cãzaci. ape mari ºi mici Ce v-am trecut pîn-aici Nu uitaþi cu ce nevoi Am beut a p ã din voi…” o bucatã care. 9. de exemplu „a bea a p ã din apã” la I.6Apã. leºi ºi moldoveni. cronicarul Mustea. Uneori însã este cam anevoie a hotãrî dacã e vorba de apã „rivière” sau de a p ã „eau”.Deminutiv de la apã este a p º o a r ã. 2. – Curcubeu. 80 a): „Isaia proorocŠ izvor chiamã dumnezãeºtile cãrþi. bunãoarã al doilea a p ã în balada Inelul ºi naframa: „Tu sã-i spui cã eu m-am dus Pe malul apei în sus. 87: „ªi securea cade b î l d î b î c în apã…” 8. p. Pann. – Undã. dar totuºi deosebirea de sens între ambele e atît de mare. – Apºoarã. au stins focul…” 11.f. Neculce. s-a publicat acum de curînd ca o doinã poporanã ineditã din Moldova (Conv. încît se pot privi ca douã cuvinte despãrþite. s. 23: „B î l d î b î c. fleuve. – Apãtos. printr-o ciudatã eroare. Despre construcþiunea „a înghiþi l a apã” sau „a turna l a apã”. I.3. – Apãrile. vom Fallen in’s Wasser”. – Apãrie. Întindere însemnatã de a p ã curgãtoare. – Apoasa. 1886. p.Tulumbele de stîns foc se numeau în graiul vechi p u º t e d e apã. – Ape. 20. 66: „Rîuri. – Mesc. Letop. III. ªi cã-n a p ã m-am zvîrlit La copila ce-am iubit…” 126 Dar nici o îndoialã nu poate fi în pasage ca: . Apos. în Bibl.ÀPà Glosar slavo-românesc. – Apã-vie. din Moscva. 6). cã dintr-acéstea cei ci cred pre adevãrŠ m e s c u apa cunoaºterii dumnezãeºti…” 7. ceea ce presupune o formã oapã. Jarnik. p.. circa 1670 (ms. lit. Arheol.Despre un a p e d u c. p. 10. II. O apã se cheamã aºa fiindcã are multã a p ã . Letop. Soc. strigãtul sacagiilor este: O-o! (Baican. 184). ape). p. – Talaz. Sunetul produs prin cãderea unui ce în apã se reprezintã prin onomatopeea b î l d î b î c.Vãcãrescu..

II. nici nu-i caldã. ver mare. Rom.. ele au a p ã. Pe ºãsuri vesele se vãd curgînd încet” Doinã din Bucovina: „Cîte ape sînt pe lume. 229) 127 . f. Alexandria. cfr. Ca Suceava nu-s mai bune: Nici nu-i rece.. acesta de nu-l va mãrturisi. Dar apele-s mergãtoare ªi-napoi ne-ntorcãtoare…” (Burada. ba nici la pãraie trecãtoare. Ca o apã curgãtoare: Unul naºte º-altul moare…” (G. lit. Cînd a sta apa sã stai. lacuri. Cã soarele-i mergãtor ªi-napoi întorcãtor. 21: „carele va gãsi pre marginša unii ape mari fiece lucru. de aci mai multe locuþiuni proverbiale sau imagini poetice. nu se zice apã... p. p. Poez. ib. 83) La bãlþi. precum: Doina Lume. nu va avša nice o certare…” Donici. ª-altã drãguþã sã n-ai…” (Conv. carile va fi aruncatŠ a p a ca o plavie.. ver micŠ.. p. Înmorm. Buc. Iar nu cu apele.D. lume: „C-aºa-i lumea trecãtoare. 121) Doinã din Ardeal: „Du-te. Vulturul ºi paingul: „ªi ape: Bistriþa. 13): „mergŠ 4 ape din rašu: TigãrŠ ºi Efrath ºi FisonŠ ºi GhionŠ.T. sã mergi pre FisonŠ apã ºi eºi-veri la lume…” Pravila Moldov. în Acad. O trãsãturã caracteristicã a rîurilor fiind de a curge mereu. 1620 (ms. Moldova ºi Siret. pop.ÀPà Ion din Sim-Pietru. dar nu sînt ape. fãrã ca undele sã se mai întoarcã vreodatã. 1646. bade.. 287) Boacet din Haþeg: „Sã mergi cu soarele. duce-te-ai. De voinici amãgitoare. 34. ªi-n ea mîndra mea se scaldã…” (Marian.. iazuri. 1881.

1886... Ca vîntul de dealuri. Nice apa nu mã-nneacã. p. Poez. Borlova). Simu. Boacet din Dobrogea: „Bãtutã-s de gînduri. Vaidarecea).D. Poez. ª-aºa-mi cîntã de cu foc De-mi stau apele pe loc…” (Reteganu. ca în doina din Ardeal: „De sãracã ce-s sãracã. Cînd dorm toate apele. Doinã din Ardeal: „ª-aºa-mi cîntã de cu jele De stau apele de-a mere. pop. De strãinã ce-s strãinã. Balada ªearpele: „Ei mi se sculau din zori.. Cînd dorm chiar ºi ape ªi firile toate…” (Ibid. 15) Vecinica frãmîntare între apã ºi malurile ce o þin închisã a dat poeziei poporane cîteva admirabile imagini.T. Cînd noaptea e foarte tãcutã. 439) Colindã munteneascã: „Unde vã cãraþi ªi de ce-mi umblaþi Pe la miez de noapte. în Banat: „sã te opreºti unde se face apa sfredel!” (M.ÀPà Pe la Fãgãraº se aude blestemele: batã-te Dunãrea! du-te cît Dunarea! du-te cît apa N i s t r u l u i” (A. pop. p. 92) Un cîntec duios – ca în legenda elenicã a lui Orfeu – opreºte pînã ºi cursul apelor. Nice apa nu mã mînã…” (Cãrþile sãteanului. Dragalina. Transilv. Alt blãstem: „Înturna-te-ai cu apele!” (R. Cu sudori de moarte. Bunea. Cãlãt. se zice cã: dorm ºi apele. Ca apa de maluri…” (Burada. Cînd tac toate frunzele” (G. c. adecã: sã nu te mai întorci niciodatã. c. c. Orlat).. 265) 128 . adecã atunci cînd.. 78) Culmea nenorocirii este cînd nici moartea nu vrea sã ia pe om. Dupã glas de cîntãtori..

149) Apoi: „Frunzã verde de mãslinã. Numai cît se nãcãjeºte. Sã mã treci.. Poez. Trecui Prutul. Mureº. 95) Balada Iorgu Iorgovan: „Soro Cerno dragã. pop. Murãº.D. Cine te bea. 285) „Murãº. apã l a t ã. Trecui Prutul.B. 27) 129 . Cãlãt. apã l i n ã.ÀPà sau o doinã de peste Carpaþi: „Vai de cela ce iubeºte: Nici nu moare. Sibii. 1879. 264) Dupã cum în Bucureºti se zice: „Dîmboviþa apã d u l c e. apã l i n ã. se-nstrãinã…” (J. nu se mai duce…” tot aºa pentru mai toate rîurile românul are epitete analoage. Trecui în þarã strãinã…” sau: „Foicicã de sulfinã. p. Murãº. Se bate cu gîndurile Ca apa cu malurile…” (Albina Carpaþilor. Sã nu mã-neci…” (Pompiliu. 201) „Murãº. Treci-mã-n þarã strãinã. apã l i n ã. nici trãieºte. Cine bea. bunãoarã: „Mureº. apã l i n ã…” (G. pop. Tu apã p r i b a g ã…” (Burada.. Poez... p.T. Ce vii aºa turburatã ªi cu sînge mestecatã?…” (Reteganu.

. Ploile ca gîrlele. Sã s-adape vitele” (G.T. Muste. Poez. o cãtanã românã descriind Italia: 130 „Cît te uiþi în lung ºi-n lat. 211) Nicolae Costin.D. cã într-acolo n-au lovit tãtarii cu pradã. Nu mai vezi pãmînt uscat. II. în luna lui septemvrie.. p. 255) „Li-au durat sãlaº Un vecinic lãcaº. apã-a m a r ã. Aceasta se cheamã: apele c r e s c. cã mai de timpuriu au fugit de ºi-au scutit viaþa la codri ºi spre Focºeni. 14) Din ploi sau din topirea zãpezei la munte rîurile se umflã.. S-o opreascã-n vale. Ca s ã c r e a s c ã apele. III. S-o-ntoarcã din cale…” Invocarea „scaloianului” în Ilfov: „Ca sã curgã ploile. 1886. 1881. lit. Letop.ÀPÃ „Jijioarã. Face-te-ai neagrã cernealã…” (Conv. fiind apele m a r i…” Nic. s-au pornit ploi grele.2. biìrìãoarã. p.. Nopþile ºi zilele ªi cu sãptãmînile. Letop. apele sînt m a r i. 78: „Tot într-acelaº an. Apã t u l b u r e…” (Aurora românã. cît au venit apele m a r i afarã din mãsura lor…” Pluralul ape poate sã însemneze m a r e. ºiroi de frunte! Ce te fãcuºi Dunãre ªi te umflaºi tulbure?…” (Alex. apã d e m u n t e! Bistriþa. p. Poez. apele vin m a r i. Balada M-rea Argeº: „Apele s ã c r e a s c ã. trecînd peste maluri. pop. pop. ªi-n el cã mi i-au pus ª-apoi mi i-au dus Peste Dunãre. Mîndra sã-mi opreascã. 89) „Bistriþa. 123: „oamenii n-au cãzut la robie. . p.

Ion Ghica. v. merge la iad.: eau comme désignation de certains liquides ayant à peu près l'aspect ou la consistance de l’eau.. 320) Neºte rîuri mitologice ne apar în blãstemul: „Ducã-se pe apa sîmbetei ºi a duminicei!” (D. Asemenea se face ºi apã d e f l o a r e d e s o c…” În acelaºi tractat: apa c r ã e s e i „eau de la reine de Hongrie. fiindcã veniserã nepoftiþi. s. d'industr.. Cugieru). au tras largi ºi adînci brazde pe obrajii ei…” În tractatul de medicinã popularã de pe la finea secolului XVIII (ms. porneau cãlþunãresele.f. c.. Scrisoarea III: „În ajunul nunþii. 131 .. dresul. Transilv. din care ieºea fum de udagaci ºi de curse. apa s î m b e t e i. O mulþime de leacuri. Nuntã. 1Apã.B. uneori de loc. deºi mai adesea a p a întrã în ele într-o mãsurã foarte micã. tot cucoane alese dintre rudele cele mai frumoase ale ginerelui. Duminicã. albuºul de ou. Umblînd corãbii pe ele…” (J. Ion Ghica. 3APà (plur. un rest evreiesc. semnul curãþeniei…” v. Andriescu. Alifia vînãtã cu care se ungea seara. M u r ã º. datoritã creºtinismului. apã d e s o c. În fine: „Poporul are credinþã cã deacã pune la cîne. atunci nu turbã” (T. t. buretele muiat în apã d e c a s t r a v e þ i cu care-ºi scotea petele. cînd este izma înfloritã. le laºi de se veºtejescu o zi ºi o noapte dupã ce-i culegi. Criºianu. sulimanul ºi rumeneala cu care se vãpsea. în Arh. ci pe o cale cu totul ne-ndãtinatã…” v. p.. de ex. alcoolat de romarin”. în trãsuri înhãmate cu armãsari de preþ. Cum sã se-ntoarcã iarã pe pãmînt”?! Dar ºi dracii se uitarã la dînºii chiorîº. sau ºi din roºii. de-o fi ºi mai trãind. – Sîmbãtã. Apa d e t r a n d a f i r avea un rost ºi la nunþile boiereºti de al-datã. dar n-o mai cunoºti. Asemenea se face ºi apa d e i z m ã. 1881. – Rîu. abuzul de cãrãmidã arsã stropitã cu apã d e s a l c î m ºi apã d e p e l i n cu care-ºi întindea peliþa. apoi pui florile în cãzãnel ºi pui apã curatã peste dînsele de undeºte ºi le tragi cu rachiul de anason. gogoºile de ristic etc. duce la rai. Basmul bucovinean Pre-minte Solomon (Aurora românã. apã d e c i c o a r e etc. Întîia cãlþunãreasã întra la mireasã purtînd o cãþie de argint cu flori suflate în aur. Hermeziu).) ne întimpinã mereu: apã d e t r a n d a f i r. Stat. poartã numele de apã. 8): „Spaima lor nu era proastã. Ape d u m i n i c e i. de exemplu: „Cum se face apa d e t r a n d a f i r? Flori de trandafir albi. c. apã d e o r z. ºi nici nu pe apa s î m b e t e i. nume de apã. de compoziþiuni casnice sau industriale. T i s a etc.. ea mai purta ºi o stropitoare din care arunca apã d e t r a n d a f i r. ape). de cosmeticuri. Iaºi. cam dupã amiazi.APà Ci tot ape tulburele. Scrisoarea IV: „Cît pentru cucoana Duduca.

Pavelescu. Cromat. c. tot rîzînd de unii ºi de alþii. ºi varsã din vas de trei ori la rãdãcina bradului. însoþiþi de un cobzar. Ialomiþa.. mireasa dinãuntru se uitã printr-un inel. însã mai mult în oraºe.: sorte de danse nuptiale. ajungea de se fãcea ºi însuºi de rîs.APà Dosofteiu. Ispirescu. ªi-n districtul Brãilei se zice: a juca apa (I. aceasta cicã sã n-o doarã ochii la bãtrîneþe.. Constanþa. pe cînd cãruþele ºi cãlãreþii se prefirã pe dinaintea casei. ca ºi-n Dobrogea (G. Pe lîngã alte întrebuinþãri industriale. p. ºi arhiereulŠ le ocropšaºte de treš ori cu apã d e f l o r i…” Apã-t a r e „eau forte”. t. 46 a: „Preuþiš punŠ antimisele pre svãntulŠ prestolŠ. aceasta ca sã fie începutul cãsãtoriei mînos ºi îmbielºugat. S. 10: „Româncele din unele pãrþi ale Bucovinei spun ºi cred cã apa-t a r e ar fi spurcatã. c. Eftuºescu. þiind un ochi închis. Unchiaº sfãtos. cînd se adãpa mai de prisos cu apa d e s a p ã…” v. cari pîn-atunci au stat pe afarã. (D. Dupã fiecare trei învîrtiri a horei. întovãrãºitã de un flãcãu „care are ºi tatã ºi mumã bunã. fiind cam deochiat. nu vitrigi” ºi cu doi lãutari trimeºi de la ginericã. îl întinde peste capul miresei cãtrã acela care se va brodi atunci în acel loc ºi care bea astfel pînã de trei ori. Slujba antimisului. c. sã-l vadã pe ginericã. Dan. Atunci mireasa apucã ºomoiagul de busuioc cel legat la toarta vasului. luînd a p ã într-o cãldare de aramã albã” (D. Chioara). aducerea ei de la izvor de cãtrã cineva privit ca norocos ºi apoi spãlarea cu ea a picioarelor. Ialomiþa. 104: „Mãscãriciul lui Bacus. apa-t a r e servã ºi la vãpsit. adecã flãcãul care stã în horã cu plosca sub braþul stîng ºi cu un pãhar plin cu vin roºu în mîna dreaptã. Pentru aceasta se trimet doi bãieþi la gîrlã. pentru cã se cumpãrã de la oraºe ºi se întrebuinþeazã la b o i t. un fir de roºu ºi busuoic. „Duminicã.F Marian. împodobit c-o basma.f. merge mireasa. cele douã trãsure foarte caracteristice. Dupã aceea stolnicul. pentru ca sã nu zicã beuturei lor pe nume. A. dupã sosirea mirelui cu toþi ai sãi la locuinþa miresei. p. 1Apã. ºi flãcãi ºi fete fac horã împrejurul lui. ºi aduc de acolo a p ã. f. 4ÀPÃ. de choréogr. Liturgiar. care ºi ea se aflã jucînd alãturi cu nuna-mare. rar prin sate. Slujitori-Alboteºti). boteazã v i n u l: „Apã D e s a p ã”. Ciobanu. 1683. se pune la rãdãcina bradului celui înfipt de sîmbãtã seara. îl moaie în a p ã ºi stropeºte de trei ori picioarele ginericãi ºi a celor ce sînt cu dînsul…”. Dupã ce s-a jucat apa. fãcea parte 132 . Mãrleanu). Vasiliu. Ionescu. Mãnucu). c. Pe alocuri se duce la puþ dupã a p ã însãºi mireasa. Se întrebuinþeazã articulat: a juca apa. ºi b o i a l a nu e aºa de bunã ºi de primitã la Dumnezeu cum sînt f l o r i l e cari le fac ele singure…” Beþivii. Apoi se joacã apa. Rolul a p e i la nuntã. s. ginerica ºi nunul. Vasul cu a p ã. se apropie de uºa casei. popul. În alte localitãþi se zice: a juca g ã l e a t a. c.

Dacã vreun arºic nu iese de tot din armean. APÃ-ALBà t. 133 .APÖMOARTà din ritul nupþial la vechii romani: „aqua petita de puro fonte per puerum felicissimum vel puellam quae interest nuptiis. 2. – v. Brãila. – Danþ. acela este baciul cel nou la jocul urmãtor. hydropisie. În jocul copilãresc numit a r m e a n... În orice caz. Dan.: 1. Opincaru. Huºianu. e interesant cã-l joacã mireasa ºi nuna-mare. – v. cãci dupã antica credinþã italicã. APÃ-MOARTÃ. c. p.. v. Apã-vie. apã este foarte rãspîndit ca nume de boalã la vite ºi la cai. t. de qua solebant nubentibus pedes lavari” (Serv.. lat. eaux aux jambes. Boboteazã. Aceastã apã provine din mîncarea de orz ºi popuºoi. – 3Brad. de jeu enfantin. pe cînd nunul-mare ºi mirele stau afarã. atîtea ia. s. Slujitori-Alboteºti). v. ºi loveºte bine ca sã iasã arºicul lovit afarã din armean de partea ceialaltã. se cheamã cã a c ã z u t p e apã…” (Ispirescu. — Ia. 1Apã. se zice mai mult d r o p i c ã (= gr. t. se zice la cei bolnavi de d r o p i c ã” (I. 80). Soc. Sculeni). „Fiecare ocheºte ºi se sileºte a lovi cu ichiul sãu arºicele din mijlocul armeanului. Jipescu.. ci rãmîne pe marginea armeanulni. I. o l u a t apã la un chicior” (C. v. apã „hydropisie”. Jucãrii. a p a la nuntã reprezinta anume elementul femeiesc: „aqua femina”. 6APà 5ÀPÃ. Mironescu. IV). 2. – Zãprit. Cu primul sens. (PE-. – Nuntã. vere Gheorghi. 1Apã. de méd. apã se cheamã întreaga linie cercularã. z ã p r i t u l…” „Are apã. Tutova. înregistratã de cãtrã Varrone (De l. f. 3Albeaþã. phymatose. cu sensul al doilea. Arheol. p. Cîte arºice ies. 106: „…are apã la picioare ºi gurar la gingii. udrèpikaj). apã „eaux aux jambes”. 51 a): „boala apei. c. precum ºi din beuturã de a p ã pe ostenealã” (P.” Ibid. Ad Aen. p. Ibãneºtii).159: „…suie în car cîte un bou bolnav dã apã. Fost-au la dînºii ºi danþul apa? Nu se ºtie. APÃ-NEAGRà A APÃ-BOTEAZÃ. de méd. Glosar slavo-românesc. – 2Gãleatã. 61). Cine loveºte. c. or cotonogit dã piatrã ºi cu ceafa prea roasã dã jug…” In loc de „s-a îmbolnãvit de apã” se zice: „a l u a t…” „— Da ci i-i boului. – v.. din Moscva. circa 1670 (ms.f. în Bibl. popul. 1. 3Armean. P-). trasã pe pãmînt ºi-n mijlocul cãriia se aºeazã arºicele. „Apã la cai ºi la boi este o umflãturã a picioarelor de la genunchi în jos.

. se construieºte totdauna cu complementul la acuzativ. Cu acest sens.. ºi mai multã stricãciune la prieteni. f. p.I. 1. o c r o t e s c. 47: „cela ce sã va apãra de vrãjmaºul sãu sã nu-lŠ ucigâ. sã-º socoteascã ºi sã-ºŠ apere bucatele. ori megišaºi. ca sã fie volnicu cu cartea domnii-méle de sã-º apere braniºtea ce šaste mai sus de mãnãstire de cãtrã toþi oamenii. apãrare). p. 62). 389: „uciserâ pre Mihail. despre soldaþi: „ei fac rãzboiu la vrãjmaºŠ. cuvîntul e sinonim cu s p r i j i n e s c. Primul sens este astãzi singur cunoscut în limba literarã. LXXXVIII: „…nu l-aš apãratu-l la rãzbošu…” „…non es bello…” auxiliatus ei in 134 Miron Costin. empécher. 1. s-au rãsipit cine încotro au putut…” Nic. noi ne vom apãra…” Pravila Moldov. ori rumãni. p ã z e s c. XIX. p. 1794.119): „lu Efthemie de la sfãnta mãnãstire deîn Argheº. Rom. cu carša putem sã ne s p r e j i n i m ºi sã ne apãrâm de toate grãutãþãle…” Ibid. fãrâ nice de o certare…” Dosofteiu. p. ºi de-l va ncide elŠ pre dãnsŠ. 1620.12: „Leºii neavãnd veste de venirea turcului nici o gãtire de oºti n-au fãcut. I. nimenilea sã nu între în braniºte…” Moxa. oricene va fi. dedic. p. nici macar cetatea Cameniþei cu niscai pedestrime sã se apere de nãvala turcului n-au întemeiat…” Critil ºi Andronius (Iaºi. ori oroºani. f.).R. préserver.. Muste.. deci nu se putea apâra…” Ibid. 1646. I. 2: „…ºi diîn Sionu apãrã-te…” „…et de Sion t u e a t u r te…” Radu-vodã. Letop. retenir.ÀPÃR ÀPÃR (apãrat. vecinii ºi alþ streini cu arme. p. ps. sã nu aibâ nice o certare…” Ibid. Letop. sensul al doilea ne întimpinã des în vechile texturi. Apãr „soutenir”. protéger. ªi de teamã cine-þ aŠ le-aš datu-le sâmn De arc sã sã apere cu tošag de lemn…” Acelaºi. f.. circa 1550 (ms. earã dacã s-au mai înglotit oastea. 95 a: „Cã te-aš arãtatu-te aspru ºi aprins De nš-aš adãpatu-ne cu vinurš de plîns. în Acad. Psaltirea Scheianã.. 1673. 2. p. cã-lŠ aflarã mahmurŠ de vinŠ la aºternutŠ. ori slujitori.401: „cãndŠ vorŠ veni turcii la noi. 1680. III. I. darŠ Dumnezeu sã ne pãzascã de dînºii…” . 1612 (A. Sub forma activã. 234: „Apãratu-s-au leºii oarece dentãiu.. défendre = prohiber. défendre = soutenir. ei ne apãrã. vb. 3: „pavãþa luš Dumnedzãu. 63: „poate neºtine sã-ºŠ strãngâ priatelii.

Tragod. f. III. el apãrãndu-se sã nu fie ºi vrãnd sã fugã noaptea. altera lapidem ostentat” (Lex. dupã ce prin lacrimi nu se puteau apãra. ce vãzînd cã se apãrã tare mitropolitul. acela nu place inimieš méle…” „…quod si s u b t r a x e r i t se.ÀPÃR Beldiman.. Muza I. arãtîndu-i multe nevoi a þãrei cã n-are cu ce le rãdica. Cînd bãrbatul e sub papucul nevestei. Muste. „Terinte (apãrîndu-se): Lasã-mã. 317: „Unii. au început domnul a-i cãuta cu faþã posomorîtã…” Costachi Negruzzi. ei l-au pãzit sã nu fugã…” Enachi Cogãlniceanu. v. lasã-mã. 38: „…cine sã va apãra. poate avea sensul de î n t i m p i n „objecter” sau m ã f e r e s c „se soustraire”. Cu dare de bani la urmã caii lor rãscumpãra…” Costachi Negruzzi. 345: „Care pe a lor bãrbaþi dupã ce îi nebunesc ªi de tot îi terfelesc. ad Hebr. din 1648. 310 b: „deaca dzise lui PetrŠ DomnulŠ sã arunce mrejša în mare sã venédze péºte. Costachi Stamati. p. Letop. 20: „Miron: Nu-þi bate capul. Apoi îi pun în cotruþã. numai sã-l rãdice domn. toatâ noaptea am trudit…” Noul Testament. cumetre. p. Varlam. Paul. Sã puie pe dînsul mîna ungurul nici c-a putut…” Reflexivul m ã a p ã r. lasã-mã bre…” Proverb: „Cu o mînã te apãrã. sc. Bud. non placebit animae meae…” Nic. îndatâ începu a sã apãra dzicãndŠ: învãþãtoršu. 248: „earã au gãsit cu cale (Teodor Calimah) ca sã supere pe pãrintele mitropolitul ca doarã va deslega vãcãritul. Dîndu-le ºi o vãrguþã Sã se apere de mîþã…” 135 . Letop. fiind bãtrãn ºi boier de þarã. I. se zice cã ea îi dã o vãrguþã sã se apere de mîþã. III.13: „Boierii s-au apucat de ªtefan Petriceico ce era clucer mare. ca ºi franþuzeºte „se défendre”. p. ca ºi cînd ar fi un copil. 1643. X. 163). Cu alta te dapãrã = altera manu panem fert. fiind nevoi multe ºi banii eºia cu greu. Cîrlanii. ºi hai la joc (îl ia de mînã ºi-l face sã joace).. Aprodul Purice: „Piste puþin se zãreºte ºi steagul pîrcãlãbesc. Încungiurat de vitejii ce-l apãrã ºi-l p ã z e s c: Pe-nprejurul lui grãmadã stau ca zid nerãzbãtut.

Psalt.apãrã” însemneazã: „fereascã Dumnezeu!” Costachi Negruzzi. Rom. Cãrþile sãteanului. 1885. XXXIX.šarâ sutaºulŠ vrãndŠ sã-l scuteascâ pre PavelŠ. 10: „…adecã cu rostul mieu nu apãru…” „…ecce labia mea non b e b o…” prohi- Codicele Voroneþian. p. în alãturare cu Noul Testament din 1648: Act. Harap-Alb (Conv. circa 1550. XXIV. în baladele Vidra. de-aº fi femeie. p. p. 1886.apãrã. nu l-aº lua. Creangã. ºi te-o pus la joc. 11): „De-i D o a m n e .” (Tribuna din Sibii. ºtii cã-i poznaº? Eu.). Muza de la Burdujãni. în Acad. o p r i -i de sfatulŠ lorŠ…” 136 . Apãr „prohiber”. 1: „…aparã ceia ce se luptã cu mere…” „…i m p u g n a impugnantes me…” Tot acolo. cã de cîni nu mã tem…” Ca binecuvîntare poporanã stereotipã. ªcheianã. Basmul ardelenesc Aflatul (Retegan. lit.. 930) De aci.. circa 1550 (ms. Pãunaºul codrilor etc. 8: „Da ce fel de ibovnic îi aista? Nici te-o luat încã.ÀPÃR Ghicitoarea despre „rîmã”: „Strigã gãlgãuþã Din pãrãuþã S-o aperi de gãini Cã de cîne nu-i teamã.: Vin' de-mi strînge brîul meu. la I. 43: „šarã sutaºulŠ vrea se petreacã Pavelu ºi apãrã svétul loru…” „. dar se poate construi ºi cu dativul. Ap. ca locuþiune proverbialã despre cei voinicoºi dar fricoºi.” II. 23: „ºi nece urul sã nu apãre de ai lui…” „…ºi nece pre unulŠ deîntr-aš lui lui sã nu-l o p r e a s c â…” Ib..173): „s-a împlinit vorba ceea: apãrã-mã de gãini. D o a m n e apãrã!…” Aceeaºi exclamaþiune se întrebuinþeazã ca substantiv cu sensul de „drac”. XXXIV. XXVII.1877. sc. Sinonim cu o p r e s c. ne facem cruce ºi-l închinãm în stani ºi-n bolovani. Apãra-te-ar Dumnezeu!…” Exclamaþiunea: „D o a m n e . Cere complementul la acuzativ.

367): „nevoii-mâ sã mergŠ ºi eu. ps. sec.108). cu noi šaste…” „…nolite p r o h i b e r e. et p r o h i b u i m u s eum…” Ibid. šarâ ša-i apârâ strigãndŠ…” La Arsenie din Bisericani. 1651: „pohta rostuluš luš n-aš o p r i t de la el…” . cine nu e cãtrã noi. III. atunce ºi noi încâ ne învãþãmŠ spre rãu…” Legenda apostolilor Petru ºi Paul. Sf. în Acad. p. 371: „nu era nimé sã mâ înpiîngâ saŠ sã mâ apere sã nu întru în besérecâ…” Ibid.. qui enim non est adversum vos. IX. et eos qui introibant p r o h i b u i s t i s…” Ib. 6311 B): Math. et nolite v e t a r e cos…” Coresi. 10: „cãndŠ auzimŠ noi pre altulŠ clevetindŠ ºi hulindŠ. V. IX. 52: „înºi-vã nu mérgeþi. Harl. XX: „vrearša budzelor luš n-aš apãrat luš…”.. toþi n e a p â r a þ i întrarâ. p. p. ms. Nicolae din Braºov.. p. ºi de légea ºi învãþâtura Domnului ei ne apârâ sã nu facemŠ…” Ibid. quat. versul din ps. XI. 14: „loanŠ amu apãrã lui ºi grãi…” „Ioannes autem p r o h i b e b a t cum dicens…” Luc. 49: „vãzut-amŠ oarecinše de cu nu-mele tãu gonindŠ dracii. miscel.. 386: „el vru Zosima sã se închine ei. ºi nu-lŠ dereptâmŠ nici-lŠ apãrãmŠ. 1580.. circa 1650 (ms. p. ce cãndŠ pãºãi la pragulŠ uºâi besérecei. 50: „nu apãrareþi-lu.1680.. XXXIX: „ecce labia mea non p r o h i b e b o” e tradus în douã feluri: „…šatâ cu ustnele méle nu apãrŠ…” „…šatâ cu ustnele méle nu o p r e s c Š…” Dosofteiu. Rom. al bis. XVII (Cod. pro vobis est…” Ib. p. 655): „zise Petru: pentru ce mâ apâraþi ºi n u mâ l ã s a þ i sã întru…” Legenda St-es Maria Egipteanã (Ibid. unde la Sil137 vestru. 16: „lãsaþi feorii sã vie cãtrã mine ºi nu apãrareþi lor…” „…sinite pueros venire ad me.ÀPÃR E foarte des la Radu din Mãniceºti. ºi amu apãratŠ lui…” „…vidimus quemdam in nomine tuo ejicientem daemonia. 12: „draci ºi vrãjmaºi ceša ce ne învãluescŠ pre noi în toate zilele ºi ne scrãbescŠ ºi ne murguescŠ. 1574 (ms.. Omiliar. p. în British Museum. quatern.. XVIII. šarâ pre mine mâ apârâ oarece o târie dumnezešascâ ºi nu d é d e sã întru…” Tot acolo. ºi cine arŠ mérge apãraþi-le…” „…ipsi non introistis. amãrãta.

pe cînd apãr este a d . 1847. nu-l lãsa la orz. „A gãti” însã. apãr se mai aude încã pe alocuri în popor. Maiorescu). De asemenea.l…” Lexicon Budan: „Apãr. APÃRÀIE (plur. 165) a auzit: „Apãrã boul încolo. iar nu pe al latinitãþii clasice. a face ceva sau pe cineva „gata”. Cumpãr. N-are a face însã întru nemic cu macedo-românul „mã d o a p ã r u. pînã ce stinge focul de tot ºi se rãcoreºte cuptioriul. pe cînd p a r a -vento si p a r a -pluie sînt. Într-o deseriere a nunþei þãrãneºti din Vîlcea: „…se scoalã nunul cu ginerele. acesta-l duce cãtrã mireasã zicînd: ceasu ãl bun sã dea D-zeu! dar mireasa îl apãrã cu mîna. „prohibe-vent”. – Opresc.2 I. litaralmente „a face sã se umple casa de pãraie”. – Pãrîu. moºtenit sensul cel vulgar romanic. p. Latinul claslc p a r a r e nu însemna niciodatã altceva decît „gãtesc”. arceo. 1689. O interesantã fuziune poporanã din a p ã ºi din pluralul p ã r a i e de la „pãrîu”.f. „prohibe-pluie”. precum ºi-n cel istrian (I. deoarãce ne-a costat o muncã oarecare sau o stãruinþã. unul a tras dupã sine pe celalalt. c. a l u n g ã . presupune o îngrijire ca sã nu se strice. în care de asemenea noi am. îl duce lãutarul a treia oarã zicînd: Sînta Troiþã cea de o fiinþã ºi nedespãrþitã! ºi-l pune în capul miresei ca un fel de glugã…” (I. Creangã.ÀPÃR Ioan din Vinþi. s. prohibeo”. este literalmente „soutient-poitrine”.D e r i v a þ i u n e a. Obedenaru). astfel cã-n latinitatea rusticã p a r o a început a însemna pe „soutenir” ºi pe „prohiber” totodatã. apãr se aflã atît în dialectul macedo-român (Dr. Cu sensul de „sprijinesc”. Aºa italianul „p a r a -petto”. III. Recea). 148 b:. 138 . cu accentul ºi cu vocalismul întocmai ca în înruditul c Š m p ã r = comparo. sã rãmînâ într-o stare bunã. f.„ca pãcatele méle sã nu apere a veni aicša duhulŠ tãu celŠ sfãntŠ…” Cu sensul de o p r e s c. fiindcã „defendo” are douã înþelesuri. innitor” (Miklosich. de s-a îndrãcit de ciudã hîrca de la bucãtãrie…” v. îl duce a doua oarã ºi zice: noroc bun sã dea D-zeu! mireasa însã iar îl d e p ã r t e a z ã cu mîna. 305). de unde francezul”parapet”. v. apãrãi). care reprezintã un prototip latin „de-operor”. De aci sinonimica lui p a r a r e cu sensul cel fundamental al lui „defendere”. ba încã face ºi-o apãraie prin casã. În românul apãr (= a d + + p a r o ) s-a pãstrat pe deplin ambele accepþiuni ale prototipului latin rustic. Apã.p a r o. mai cu seamã în Oltenia. G. Rumun. 65: „…ºi toarnã el toatã apa cea din fîntînã pe jãratec. merge în casã la mireasã ºi pune sobonul – care este o pînzã roºie – în harcul lãutarului. Amîndonã sensurile ne apar foarte bine în unele remarcabile compoziþiuni romanice indicate de Diez (Etym. beaucoup d'eau versée par terre. din contra.. I. Stãnescu. Untersuch. o p r e s c. II. în Moldova. Dar. 29). Wtb. p. Poveºti I. Seulescu (Arhiva Albinei.

Arheologice din Moscva. (ms. 1876. 1688. a despãrut din limbã. protection.f. X. 42): „toatã putérea syloghizmului corbului sã curma. E sinonim cu a p ã r ã t u r ã. Derivat din a p a r. dar nu e rar în vechile texturi. Punguþa cu doi bani (Conv. 57 b: „svãnta cruce šaste a g š u t o r š u credinoºilorŠ. 1643. action de se soustraire à quelque chose. Coresi. ºi apãrarea carea spre partea monarhiii sale fãcea în deºert eºiia…” Costachi Negruzzi. cumŠ oricãte arŠ cére oarecine întru numele tãu. 16: „mulþi avea de-lŠ o p r i š a. Ist. elŠ toatâ apãrarea birui ºi pré-eºi…” Ioan din Vinþi. în Bibl. le part. 1689. Aprodul Purice: „ªi trimite-le din ceruri un înger într-ajutor. Apãrare „soutien”. Apãr. În primul sens. défense = soutien. I.. f. obstacle. s p r i j i n i t. p i š a d e c ã”. putére slabilorŠ. Popa Duhu (Ibid. 39: „Iarã noi nu sântemŠ aš apãrãriš spre peire…” „Nos autem non sumus s u b t r a c t i o n i s filii in perditionem…” II. 403): „toarnã el toatã apa cea din fîntînã pe jaratic. défendu = soutenu.f. fãr de apãrare va prišmi…” v. 177 a): „apãrare. p. collect. soþie celorŠ vivorãþi de. quat.APÃRÀT APÃRÌE. p. s c u t i t. -Ã. i z b ã v i r e celora ce sãntŠ în primejde. défense = = prohibition. empêchement. f. apârare mirénilorŠ…” Cantemir. 174 a: „tu aš zis. care singur circuleazã astãzi. 2. bunãoarã: . f. beaucoup d'eau versée par terre. pînã ce stinge focul de tot ºi se rãcoreºte cuptoriul. s. s.. încã face º-o apãrie prin casã. lit. furtuni. gunoi ºi gîndaci fojgãind în toate pãrþile…” v. ca sinonim cu o p r i t sau 139 î m p e d e c a t. Soc. p. 1881. Rom. apãrãri).. – -ãrie. XXXI. défendu = prohibé. circa 1670 (ms. APÃRÀRE (plur. apãrie pe jos. passé d ' a p ã r pris comme adjectif: 1. Se ia totdauna în înþeles rãu. 1580. Glosar slavo-român. ieroglif. Cãci se bat pentru scãparea º-apãrarea þãrii lor…” Cu nuanþa de f e r i r e: Biblia. p. Apar.. l'infinitif d ' a p ã r pris comme substantif: 1. l i n i º t e celorŠ învâluiþi. 1APÃRÀT. târie câlugârilorŠ. I. în sensul al doiloa. în Acad. O bogatã sinonimicã la mitropolitul Varlam. 313): „un lighean de lut cu ibric pentru spãlat în mijlocul odãiei. – Apãrãturã. Paul ad Hebr. biruitoršule.. care e mai puþin întrebuinþat.. acest cuvînt însemneazã literalmente a p ã scursã dupã sacale. Apãrare „prohibition”. Omiliar. 2. Creangã. e sinonim cu o c r o t i t. de s-au îndrãcit de ciudã baba…” Acelaºi..

mai mare rãu fi-vrea fãcutŠ noao…” Legenda St-ei Maria Egipteanã. Locuþiune foarte frumoasã. – Imaº. – v. aurie ca clipirile aurului topit. roºie ca para focului. p. Dicþionar bãnãþean. 55: „Soarele ºi-a crãpat ochiul sãu strãlucitor. Dosofteiu. 1680. nevasta sã fie apãratã”. ms. Ingrijirea lor îi mare. Beldiman. Costinescu. 2. sec. – Neapãrat. „Apãrat se numeºte o pãºiune o p r i t ã” (A. Flabellum”. d'agric. I. LXXVIII: „Pusãrâ Ierusalimul ca o apãrãtoare de poame…” „Posuerunt Jerusalem c u s t o d i a m…” in pomorum De la Vrancea. v. p. – Izlaz. c. Tragod. „inévitable”. miscel. Apãrãtor. orice lucru cu care cineva îºi face vînt spre a se rãcori: apãrãtoare de alungat muºtele. 1APÃRÃTOARE. 5: „de vrea fi avutŠ putére dracii ºi nu vrea fi apãraþi de Dumnezeu. de tine. ms.1580. „nécessaire”.f. 32 b: „de vei afla ºi de va ceva plãcia. Bunea. care nu se poate î m p e d e c a. XVII (Cod. Fãgãraº. s. 1818. 1883. XVII. Omiliar. al bis. ºi-a deschis la orizont apãrãtoarea sa nãpraznicã.. Nic. chasse-mouches.. Ca termen juridic. Apãr. apãrat însemneazã „nesupus la vreo rãspundere”. Divanul. 1Apãrat. p. Trubadurul. adv. (PE).. ºi ce-þ va fi voia acéia ia ºi fã…” Sub forma negativã. Pravila lui Caragea. ps. f. 3APÃRÀT. 1698. deac-ar fi în mîna lui. éventail. 87: „De sã va dovedi cã bãrbatul ce aduce pîrã de preacurvie asupra nevestii sale i-au fost mijlocitoriu. Tr. Vocab.: pacage réservé. Vaidarecea). Se aude în Ardeal. iubitule. 370): „sã nu fiu apâratâ a vedea crucea întru carea se-au râstignit Hristos…” Cantemir.n. p. l. 423): „Apãrãtore. ºi mãrginitã pe la mijlocul cerulni cu o jumãtate de 140 roatã verzurie…” . sur la défensive. 2APÃRÃTOARE (plur. chasse-oi- seaux. quat. care ar trebui rechematã în limba literarã. Sf. Gãtirea lor toatã este ca sã stea p e apãrat…” v. v. circa 1670 (Col. 1. dar cît ºi cînd ºtiut nu-i Ar aduna Seraschieriul. 1Apãrat. lucratã din coadã de cal”. apãrãtori). din Braºov. cã se tem îi vederat. violetã.APÃRÀT Goresi. n e a p ã r a t a devenit adjectiv ºi adverb cu sensul de n e o p r i t. v. t. 1075: „Zic cã agiutor aºteaptã.. albastrã. n e o p r i t ºi neapãrat îþ iaste. p. 2APÃRÀT s. 53: „Apãrãtoare..

v. franc. Muscel. – nu ºtim. Bãjeºti). iar în credinþele poporane germane din veacul de mijloc i se atribuiau bunãtãþi fabuloase nenumãrate: „Sed si qui vires. – Buruianã. avînd flori turcheze. se întrebuinþeazã de popor contra tifosului. Þãrancele din Muscel ºi Argeº asigurã cã apãrãtoarea e bunã ºi pentru fermece de dragoste. – Apãrãtor.f. species et nomina Menthae Ad plenum memorare potest. p. „Apãrãtoarea. 127): „Apãrãtoare”. avînd flori galbene. barba potrivitã î n apãrãtoare ºi cãnitã. poate „sulfinã” (Melilotus officin. 262. în nomenclatura botanicã (Limba. Mai toate varietãþile lor se întrebuinþeazã în medicina poporanã româneascã. t u r c h i n o. Aut quot Erythreo volitent in gurgite pisces.. pe cari le înºirã doctorii Szabo ºi Czihak. 227) 3APÃRÃTOARE. s. Panaitescu. contra holerei ºi a altor boale. c. 631–2. – Polai. Mentha pulegium. 3Apãrãtoare. Din aceeaºi cauzã minta se cheamã italieneºte „erba buona” ºi „erba santa”. De asemenea „se pune în scãldãtoarea copiilor slãbãnogi” (Maria Radu-Mihai). La Curtea-de-Argeº mi s-a spus cã mai este ºi apãrãtoare-m a r e. bunãoarã coada pãunului sau a curcanului. Heil-und Nahrungsmittel welche die Ost-Romanen aus dem Pflanzenreiche gewinnen. în Flora. APÃRÃTOARE-MARE. Plantes médicinales3. 141 . necesse est. alteori pe din afarã sau în baie. Ambele specimene a fost definite de d. cu sensul al doilea. tot în Argeº. mai ales însã o barbã plinã frumos rãtunjitã. ªi la Baronzi. termenul apãrãtoare nu vine din înfãþiºarea buruienei.. II. pe cari poporul lesne le confundã. 1863. pl. Ion Ghica.APÃRÃTOARE–MARE Figurat. Despre uzul lor analog în Occident vorbeºte Cazin. de botan. Gubern. Apãr. menthe pouliot. p. Grecescu. apãrãtoarea mi-a fost adusã de soþia mea de la Curtea-de-Argeº. Cu primul sens. orice lucru în formã de „eventail” se poate zice apãrãtoare. – Barbã. d. bleu t u r q u i n). Myth. contra dizenteriei. 2. Lemnius aut altum quot in aera Mulciber ire Scintillas vastis videat fornacibus Aetnae…” (Valafridus Strabo. „Mentha” ºi „calamintha” (literalmente „minta cea bunã”) formeazã douã genuri învecinate. sciat ille. ap. Calamintha rotundifolia. fierbînd ºi înbãindu-se cu ea” (N. uneori ca beuturã. p. care creºte în pãmînt humos ºi gras. De vreme ce nici una din aceste varietãþi n-are forma de „éventail”. Dr. – Ismã. sorte de Calament. – Mintã. mi s-a trimis de d-ºoara Maria Radu-Mihai din Costeºti. dar fãrã explicaþiune. contra colicei.:1. mai mult roºie decît galbenã…” v. – v. ci fiindcã ea a p ã r ã de cutare ºi cutare boalã. 263. Apãr. t. Ambele au floricele violete sau – dupã cum le zic muscelenii ºi argeºenii – t u r c h e z e (= ital. Scrisoarea I: „Grigorie-vodã Ghica era un om mãrunþel.).

în Acad. „Pãdurea tãiatã unde nu umblã oameni. 423): „Apãrãturã. protecteur. pre cît s c u t. cela ce a j u t ã cuivaº sau s ã l u p t ã”. s. (ms. din Moscva.. f. Cantemir.. Tutova. p.. 9: „mare apãrâturâ de cãtrâ spãsenie šaste boala bogâþiša.1883.. c e t a t e ºi apãrãtori le era…” Corbea. XVII.Dicþionar bãnãþean. de apãrãturâ a tot rãulŠ…” Ibid. Rom. bois taillis. ºi mare vãtâmâturâ vindecãriei grija šubiriei aurului…” II. 60 b): „cinstindu-l împãratulŠ pre sfãntulŠ ºi mulþãmindu-š. au socotit ca sã slãbeascã þara din temelie.. v. ieroglif.f. XXX: „Tu mie-mi fi Dumnezeu s c u t i t o r ªi spre casa scãpãrei apârãtor…” Beldiman. -OARE. în Acad. Dosofteiu. daseãli. în Bibl. Maior. ºi au poruncit cine va risipi c e t ã þ i l e din Moldova. Rom. p. . Ist. I. et subst. l.. circa 1670 (ms. se zice p o p r i t u r ã. 931: „Nemþii se-ngrijesc eu toþii. adj. Plopana). 1577. v. obstacle. XXXII. ms. circa 1670 (Col. 1580. fort. Cãci cei mai mulþi aveau casã. o c r o t i t o r. circa 1700 (ms. Omiliar. oct. fortification. negustori. 1651: „s c u t Š”. 188: „înþelegãnd Împãrãþiea atãte amestecãturi ce se fãcea în þarã.. 565: „La Curtea apãrãtoare sã scrie le-au poruncit. Rom.. circa 1550 (ms. 2. 68 b. Agiutorul ei sã ceie. s c u t i t o r. Defensio”. Apãr.APÃRÃTÒR APÃRÃTÒR. dînd vrun sfirºit fericit…” v. noyen de défense en general.1. femei. apãrãturã…” (G. 3.). Psaltirea ªcheianã. 1680: „s p r i j e n i t o r š u”.. dugheane.): „apãrãturâ de cãtrã toate primejdele si boale fãrã leac…” IV.). dar la Silvestru. 1683. copii: Bãrbãþia lor nu iartã a vedea toate pustii…” Ibsd. Tr. I. în Acad. 16 (f. – Braniºte. 142 v. meºteri. p. mart. défenseur. APÃRÃTÚRÃ (plur. quat. Sinonim cu s p r i j i n i t o r. 159): „nu pre atîta luptãtori. empêchement. învãþâ de-š fšacerâ icona ºi o au pus în cãmara sa a împãrãteascâ. acelui va da domniea…” III. 31 (f. Glosar slavo-român. Psaltire. Letop.4. – -urã. Ureche.. Apãr. p. iar la Dosofteiu. c. 31: „…apãrãtoršu šaste tuturoru upovãindu spr-insu…” „…p r o t e c t o r est omnium sperantium in se…” ºi tot aºa la Coresi. sã nu se afle apãrãturi. Soc. Din rîvna lor cer sã fie Iaºului apãrãtori. Coresi. apãrãturi). Arheol. Synaxar. Trag. 129 a): „Apãrãtoršu.

Predice. I. s. cît nu-l lasã sã se scoale din groapa ticãlãºiei…” I. ºi e sinonim cu a s u p r e s c. cu plumbi ºi cu hearâ. peser. 149) Mitropolitul Varlam. care poate fi infinitiv de la a p = a q u o. 1683.APÃS APÃRILE. Liturgiar. „réfléchir”. Care scoate voinicul De unde-l apasã g r e u l…” (Marian. a p p e n s u m. una diîn •osŠ grea. acela ce veniºŠ în Cana Galileeš º-aš blagoslovitŠ apãrile (ápãrilæ) ºi apa în vinŠ aš premenit…” Cuvîntul presupune un singular apare. Apãs exprimã literalmente noþiunea de o greutate atîrnatã asupra sau peste ceva ori adausã la ceva: lat. Dosofteiu. apãs = trag cu greutate la cumpãnã. 222 b: „sãmtŠ la nevod doaâ coarde. Molitve. appesantir.a d ã n c Š sã nu treacâ péºtele…” Mitropolitul Antim.: apasã doi ponþi = duas libras pendit”. f. astfel cã întruneºte în sine mai mult decît noþiunile de î n g r e u e z ºi a s u p r e s c. de ex. oppresser. -alis). 1APÃS (apãsat. v. fraþi. Ne apasã. mai rar în sens material. plur. care este puterea obiceiului celui vîrtos. 48 b: „ªi blagoslovšaºte-lŠ cum aš blagoslovitŠ fântâna luš IacovŠ ºi scãldãtorša lui SiluamŠ ºi paosul sfinþilorŠ tãš apostoli. 1. ceea ce nu se prea potriveºte cu românul a p ã s a t. Vãcãrescu. „être préoccupé”. artic.f. bunãoarã într-un text provenþal din veacul de mijloc: „don de sciencia fay home ben a p e s s a t et ben entenden” (Raynouard. care însã în limbile romanice occidentale a cãpãtat numai sensul figurat de „a sta pe gînduri”. care obiceiu apasã ºi î n g r e u i a z ã sufletul lui atît. 259: „Veniþi. p. p. f.. formã simplã corespunzãtoare compusului „adap = adaquo”. Lexicon Budan: „Apãs î n g i o s = deprimo. vb. opprimer. însã cu o nuanþã distinctivã de înfundare sau strãbatere înîntru. -are. pentru sã apšase î n t r . tout ce qni est eau. de unde verbul frecuentativ vulgar a p p e n s a r e. adecã apare = a q u a l e m. Sã trãim tot pentru noi! Cãci prea curînd vremea vine Cea-ncãrcatã de nevoi.. sã trãim bine. Bucov. apãs l a o l a l t ã = comprimo. Balada Ioviþã: „Surul aprig ºi fudul. I. apãs î n a p o i = reprimo. apãsare). Apãs e sinonim cu î n g r e u e z. dar totdauna printr-o greutate oarecare. pendre). ne-n c o v o a i e Cu mîna ei de ani g r e a…” 143 . 167: „zace ºi deasupra lui piatra grea. les eaux. Se întrebuinþeazã mai cu seamã ca î n g r e u i a r e sau a s u p r i r e moralã. v.643. mai curînd însã derivã d-a dreptul din a p ã prin sufixul -a r e (= lat.

un nor ameþitor veni ºi se puse pe ochii mei…” Balada Mihu Copilul: „Zeaoa nu mã-ndeasã. Frîul nu mã strînge. Scrisoarea XIII: „Încungiuratã de ºeapte copii ce plîng de foame. Pann. II. Moº-Albu I. A. Apasã c u g e t u l meu…” ori poate sã apese el pe om. ce te doare? Eºti tu slab de supãrare. îmbrîneitã de la uºa bogatului unde nu i se dete voie a înpãrþi nici fãrmãturile cu cînii lui. gîndurile. Bucov. 97: „G r i j i l e vieþii care îl apasã La plãceri ºi chefuri rareori îl lasã…” Acelaºi. ca la Gr. Dar ce mã apasã ªi-n drum nu mã lasã. nevoile ne apasã. Alexandrescu. rar se zice cã ele ne î n g r e u e a z ã sau ne a s u p r e s c. Prov.. ªi fricã nepovestitã întrase-n inima sa…” Acelaºi. p. 83: Dar sute de g î n d u r i voia-i apãsa…” Cugetul poate sã fie a p ã s a t el însuºi prin ceva.APÃS Gostachi Negruzzi. Ori eºti slab de dorul meu.” 144 (Marian. Chinga nu mã frînge. Erotocrit II. în Viaþa cîmpeneascã: „Însã aceastã minciunã. 145: „Dar însã pe Erotocrit g r i j e mare-l apãsa. p. ticãloºia o apasã sub g r e u l ei genuchi…” Acelaºi. Ori te-apasã-un c u g e t rãu?. ca în balada Voinicul bolnav: „Mãi voinice. 27) . Deºi îndestul de bunã. ªaua nu m-apasã. Cã s-aþin pe-aici Patruzeci ºi cinci.. Cincizeci fãrã cinci De haiduci levinþi…” Grijile. O alergare de cai II: „O g r e u t a t e îmi apãsa inima. I.

mai cu seamã atunci cînd simplul acuzativ n-ar fi destul de înþeles.. Ce te-abaþi din drum mereu? Ori þi-e greu trupºorul meu? Ori te-apasã d o r u l greu?.2. Poez. nici portul.B. nici limba. 350) Doina Fata ardeleancã: „Cînd vãd pãru-i de mãtasã. pop. Cui îi dai sare ºi pîne. ce rãcnete grozave! ce amarã suspinare! Dar Moartea. 31) Balada Flãcãul si murgul: „Murgule. cãluþul meu. carii.D.. Dorul aprig mã omoarã…” (Alex. În noianul prãpãdirii fãrã milã-i cufunda…” unde nu s-ar înþelege: „apãsîndu-i recele-i ghiare”. pop. Cumplit d o r u l mã apasã..APÃS In poezia poporanã. de exemplu la Costachi Negruzzi. glasul lor nu asculta: Ea venea ºi p r e s t e dînºii apãsînd recele-i ghiare. Ala te-apasã mai bine…” (Abrud) Apãs se construieºte totdauna cu acuzativul.” (G.T.. 301) Doinã-proverb din Ardeal: „Cui îi dai coaje ºi sare. Cînd vãd faþa-i rumioarã. D o r u l ei tare m-apasã…” (J. Doinã din Ardeal: „Cînd mã uit la sînu-i plin. Poez. deºi tristele întîmplãri ce au trecut peste þarã au apãsat mai mult a s u p r a lor…” De asemenea se construieºte cu p e s t e. nu ºi-au pãrãsit niciodatã obiceiurile. 145 . slavã Domnului! alcãtuiesc cel mai mare numãr. bunãoarã: Alexandri. Uneori însã e mai nemeritã construcþiunea cu a s u p r a. Cînd vãz pãru-i de mãtasã. Ala te roade mai tare. ci mai ales pentru a da lui apãs o nuanþã mai energicã sau mai intensivã. Potopul: „O.. nu numai pentru amplitudinea frazei. mai cu seamã des d o r u l apasã. M-apucã dor ºi suspin. plutind pe valuri. Iaºii în 1844: „þãranii.

accablé. de apãsul ce are sã jeluiaºte…” Budai-Deleanu (Dicþ. le part.f. Apãsat „accablé”: apãsat de datorii. (ms. Apãs este mai energic decît sinonimul a p ã s a r e. sévère. accablement. De oameni ºi de soartã cînd voi fi apãsat…” II. -Ã. dar nu continuã. ms. din Bucureºti) indicã din mitropolitul Dosofteiu: „apãsul nevoiš = die zwingende Noth”. 21: „Plãcute zberãri de turme Aerul îl umple tot: 146 . – Apãsãturã. niciodatã în cel de-al doilea. I. istor. s. passé I. în Muz. apãsuri). dur.n. ieroglif. p. p. apãsarea soartei…” v. – Asupresc. care exprimã o noþiune mai intensã. Candela: „Voi alerga la tine în dureri ºi necazuri. 11) 1APÃSÀT.APÃS Tot acolo: „Dumnezeule cumplite! de ce mîna-þi mînioasã P r e s t e noi nenorociþii cu urgie-ai apãsat?” v. – 1.. ºi cu a p ã s ã t u r ã. l'infinitif d ' a p ã s: action d'opprimer. care e ceva mai puþin. Ist. 2. O alergare de rai III: „ºi ea. grave. v. 1Apãs. Gr. 2APÃS (plur. – Apãsare. În privinþa morfologicã. în Acad. cari însã îl pot înlocui numai în primul sens. Gostachi Negruzzi.. Vãcãrescu.2Apãs.. d'accabler. dar mai trecãtor. I. Sinonim cu a s u p r i t ºi î n g r e u i a t. APÃSÀRE (plur. Apãsat „grave”: un mers apãsat. opprimé. s. Buc.. appesanti. apãsãri). Alexandrescu. Formaþiune arcaicã participialã: a p p e n s u m. un glas apãsat. Cantemir.2Pãs. 256): „ca fiiul cãtrã pãrinte. o privire apãsatã. Rom. – Apãsãturã. oborîtã supt. oppression. 1. Balada Darie ºi mîndra sa: „ªi dintr-înºii unul iatã Prin vorbire apãsatã Spre Darie se-ndrepteazã ªi astfel îi cuvinteazã…” (Marian. d ' a p ã s pris comme adjectif: 1. între substantivul apãs ºi verbul a p ã s este acelaºi raport ca între p ã s „souci” (= pensum) ºi p ã s „soucier” (= penso). Sinonim cu snbstantivul a p ã s.. Apeº. de supãrãri etc.

p. 1883. saturer d'eau. qui oppresse.f. Creangã. Sinonim cu a p ã s ºi a p ã s a r e. p. 174): „Fiul craiului cel mai mic.. lApãs. 1Apãs. passé d ' a p ã s pris adverbialement: gravement. Doamna Chiajna. p. mouillé d'eau.. Sultãnica. Dicþionar ms. Alexandrescu. acide azotique du commerce. bãnãþean. Apãsare. Ceva mai mult decît a s u p r i t o r. APÃTÀT. fiindcã vreau. adj. adv. fãcîndu-se atnnci roº cum îi gotca. ÀPÃT (apãtat. lit. Pressura”. lovit fiind în adîncul sufletului de apãsãtoarele cuvinte ale pãrintelui sãu…” v. Harap-Alb (Conv. l. ªi dacã are unul sau mulþi apãsãtori?…” Ca adjectiv: I. 110: „Vreau sã mergem – rãspunse apãsat d-na Moroiu.. circa 1670 (Col. APÃSÃTÙRÃ (pl. bãnãþean. 147 2APÃSÀT. venea vãduva rãposatului…” v. Apãtat. 424): „Apãsat. -Ã. Compresse. dar exprimînd gradul cel mai de jos al aceleiaºi noþiuni. durement. 424): „Apãsãturã. qui vexe. Tr... mouiller. Anul 1840: „Ce pasã bietei turme. Ne întimpinã sub forma negativã într-o colindã munteneascã: „Sã dea-n mare Ca o floare. 1877. Compressio. APÃ-TÀRE. p. pressage. Dure”. et subst.. Se întrebuinþeazã mai cu seamã despre mers ºi despre voce. –v. ºi mai ales cu o nuanþã materialã. APÃSÃTÒR. p. apãsãturi). eau forte. 1883. apãtare)..f. oppression. v. adj. trebuie sã înþelegi odatã…” v. l. 3Apã. Sã ºtie de ce mînã va fi mãcelãritã. – vreau. Odobescu.. – v. Dicþionar ms. 1Apãsat. – 2Apãsat. Tr. s. „Cãlcînd cu pas sigur ºi apãsat. Ca substantiv: Gr. iese afarã în grãdinã ºi începe a plînge în inima sa. pression. foulage. în veci nenorocitã.APÃTÀT Tauri grei p-ale lor urme Apãsate mugiri scot…” A. s. le part. 49.. De la Vrancea. . -OARE. vb. qui accable. circa 1670 (Col.

1651: „ºi pãraele s ã î m p l u r â d e a p e”. Apãtat. Cu cioltarul nesudat.. apãtoºare). Tr. aquator. circa 1670 (Col.. La Arsenie din Bisericani.. aquate. vin a p ã t o s ºi a p ã t o º e z. 132 a: „Tu ai dat fãntânâ apãtoasâ În pustie din pšatrâ vãrtoasâ…” Acelaºi. 1883. circa 1650 (ms.424): „Apãtos. ps. f. Aquosa”. APÃTOªÀRE v.G. p. acelaºi pasagiu: „ºi izvoarâle s e apãtoºarâ…” v. format din „aquo” prin participiul „aquatus”. v. plein d'eau. vb. care corespunde unui prototip latin frecuentativ „aquato”. l. Apãtoºez. Transilv. i pototzi n a v o d n i Ÿ a s i e…” unde la Silvestru.. 148 . Dosofteiu. rendre aqueux. derivatã de la a p ã ºi însemnînd neudat.182). -OASÃ. „La vin s l a b se zice apãtos” (I. Apãtat derivã nu din a p ã. aqueux. – Apãtoºez... întocmai ca „dato” din „do–datus”. ms. f. Apãtos. Sinonim cu a p o s.. 1684. undo apãtos e în opoziþiune cu v î r t o s. 1680. Sina). pop. cari n-au a face d-a dreptul cu formele latine clasice: aquaticus. v.D.. APÃTÒS. Molitve de ploe. APÃTOªÀT A APÃTOªÈZ (apãtoºat. „Apãtosã.. adj. p. neatins de apã. Dosofteiu. Teodorescu (Poez. – Apos. Rom. aquatilis. ci dintr-un verb a p ã t. în Acad. neînmuiat”. Cu calul n e a p ã t a t…” asupra cãriia d. Liturgiar. „vomito” din „vomo-vomitus” etc. negru apãtos”. 72) observã: „Frumoasã ºi rarã expresiune. p. 119 b: „cu mila ta cerceteadzâ pomântul. Floca. LXXVII: „De vršame -au lovit piatrã de cursãrã ape ºi pãrao undând apãtoºarâ…” „Pone×e porazi kamenš i potekoŸa vody. Apãtos. „habito” din "habeo–habitus”. Tot din a p ã t = aquato. c. remplir d'ean. Derivã d-a dreptul din adjectivul a p ã t o s.APÃTÀT Sã iasã-n vad Ca un brad. 53) pune: „negru v î r t o s. Jipescu (Opincaru. Aquosus”. 1673. ºi cu apãtoº nuâri vãzduhulŠ adãposteadzâ…” Dicþionar bãnãþean. Între felurile de struguri din Prahova. care însã se aude mai rar.

p. Aqua). v. franþuzeºte „eau vive = = aqua quae semper fluit” (Du Cange. cu ale pãduri chipoase. Prutule. p. te-n sufleþieºte…” III.t a r e” (S.m o a r t ã uneºte ºi-ncheagã la un loc pãrþile cele trunchiate ale unui mort tãiat în bucãþi.f. 126) sau „la apa Iordanului unde sînt douã fîntîni” (Ibid. 1.tîrzior”. eau forte. Transilv. Deja lãtineºte a q u a . Maidan). I. 2. cu sensul secundar de apã foarte limpede. „Apã-vie se zice în Banat la a p ã .. Legende.. Ca sã-mi scriu o hîrtioarã…” Doinã de lîngã Nãsãud: „Pãrîuþ apã vioarã. astfel cã dobîndirea lor este însoþitã de cele mai mari greutãþi sau primejdii. Dintre români. c. carele însã nu învie pînã ce nu-l stropeºte cineva cu apã-vie. II. Opincaru. Prin sufixul -or. c. fãrã a ºti ce va sã zicã cuvîntul g h i o a r ã” (I. din „viu” se face româneºte deminutivul „vior”. Apele-vii. In basmuri. Orlat). Face-te-ai neagrã cernealã. p. în loc de a p ã . de mythol. Floca. 244): „o fîntînâ de marmurã albã ca laptele. Arghir.APÖVIE APÃ-VIE. 330). „limpede c a v i o a r a” (R. în sensul al treilea. c. ºi apa curgea pe de o sutã de pãrþi. Printr-o confuziune datoritã identitãþii fonetice. apã-vie este totdauna în antitezã cu a p ã .. Sina). 224) Basmul Ciobãnaºul cel isteþ (Ispirescu. Face-te-ai neagrã cernealã. În cel daco-român. 1887. Ambele aceste ape mitologice se gãsesc între „munþii ce se bat în capete” (Ispirescu.m o a r t ã. Jipescu. În loc de apã-vie s-a întrodus un derivat. p. t. limpede c a v i o a r a ºi rece ca gheaþa…” „Apa limpede se zice c a g h i o a r a.m o a r t ã = stehendes Wasser” (Sava Bãrcianu). a p ã v i o a r ã . cu a p a c a g h i o a r a ºi cu airu lui sonbitor. eau de source.v i o a r ã. p. a p a . Maiorescu).: eau de jouvence.v i o a r ã a început a se zice mai în urmã „apã c a v i o a r a”. deºi s-a conservat pe alocuri expresiunea opusã: „a p ã . Doinã din Moldova: „Frunzã vende lozioarã. dialectul istrian a pãstrat pînã astãzi: „apã-viie = fliessendes Wasser” (I. Legende. s. În primul sens. De aci a p ã . v. literalmente „aqua vivula”.t a r e . Simu. termenul obicinuit este a p ã .v i v a însemna apã de izvor. Liuba. deºi n-are a face întru nemic cu floanea „vioarei”. întocmai ca din „tîrziu . 92: „Muntili cu ierbuþa lui pufoasã. nu se mai întrebuinþeazã decît deminutivul a p ã . popul. 3. 149 . cuvîntul nu ºtim dacã se mai aude undeva cu acest sens.v i o a r ã. Stuhul tãu o peniºoarã. fn sensul al doilea. v. Sã-mi cernesc eu portuþul Cã m-o urît drãguþul…” (Familia.

APE APE, s.f. pl.; t. d'industr.: moine, reflets ondulés que présente une étoffe moirée ou un objet métalique. Lexicon Budan: „cu ape, se zice despre niscari materii sau þeseturi, undulatus, gewässert”. Cuvîntul nu este la noi un germanism modern, ci e foarte poporan ºi ne întimpinã deja în vechile texturi. Inventariul Cotrocenilor, 1681 (ms. Arh. Stat.), f. 41: „sfitã de tabin ghšulghšuli cu ape…”, ºi mai jos, f. 42: „stiharŠ de tabin ghšulghšuli cu ape…” Pe lîngã stofe „cu ape” erau stofe „cu solzi”, tot acolo, f. 41: „saraser galben de Veneþia cu solzi” ºi „saraser albu de Veneþia cu solzi”. A. Odobescu, Doamna Chiajna, p. 73, descriind o sabie din secolul XVI: „o palã de taban cu apele negre pe tãiº ºi cu mîner de petre scumpe…” Reduplicat: ape-ape, se întrebuinþeazã cu multã eleganþã despre undele pãrului. De la Vrancea, Sultãnica, p. 108: „În faþa unei oglinzi mari, cu pervazuri poleite, d-na Moroiu îºi peaptãnã pãrul negru, azvîrlit pe spate, care undeazã, fãcînd ape-ape la lumina a douã feºnice cu trei ramuri…” v. 1Apã. – Alesãturi. – Rîuri. – Undã. APELE-VII, n. pr. loc. f. plur.; village dans la Petite-Valachie. Nnmele unui sat în Romanaþi (Frunzescu). A. Odobescu, Anticuitãþi în judeþul Romanaþi (Anal. Acad. Rom., 1877, t. X, sect. 2, p. 189 sqq.): „Graþie învãþãtorilor din satele apusane ale aceluiaºi þinut, situate cam pe rãzorul judeþului Dolj., ºi anume a celor din Zãnoaga, din comunele foarte alãturate, Cacaleþii ºi Radomirul, iarã mergînd tot mai în jos: din Dioºti, din Marotin, din ambii Amãrãºti ºi din Ghizdãveºti, în fine din Apele-Vii, aflãm în împrejmuirile rãslãþate ale acestei ultime localitãþi, cu nume aºa de caracteristic, o grupã de poziþiuni, însemnate prin taberele lor de mãguri, prin urmele lor de cetãþi, pe unde plugarul gãseºte pe tot minutul vase de lut, cãrãmizi, olane de apã, arme de metal ºi chiar monete din diferite epoce. Ce este acest ºir de ruine antice în jurul comunei Apele-Vii…?” Veche staþiune romanã, satul romanaþean Apele-Vii = a q u a e - v i v a e reprezintã prin numele sãu antiteza unei vestite staþiuni de la capãtul opus al lumei latine: A q u a e - m o r t u a e, astãzi orãºelul „Aigues-mortes” în Franþa. În Italia douã oraºe din fostul regat neapolitan se cheamã A c q u a v i v a, de unde ºi o ilustrã familie ducalã. v. Antina. – Apã-vie. APELPISÈSC (apelpisit,, apelpisire), vb.; désespérer. Grecul ¢pelpƒzw sau ¢pelp…zomai. Deºi substantivul a p e l p i s i e (=¢pelpisƒa) ne întimpinã deja la Cantemir, Ist. ieroglif. (ms., în Acad. Rom., p. 164): „a p e l p i s i a de multe ori mari vrednicii lucriazã…”, totuºi cuvîntul nu s-a întrodus în grai decît în epoca fanarioþilor. Circuleazã mai cu seamã adjectivul participial a p e l p i s i t „désespéré, extraordinaire, fameux, comme l'on en trouve peu” (Pontbriant). Alexandri, Hagi-Petcu, act. II, sc. 6: „De-i face un pas mai mult, trag clopoþelul sã vie slugile, ºi te leg butuc ca pe-un a p e l p i s i t…” v. lGrec. 150

APIPÃIÈSC APELPISÌE v. Apelpisesc. APELPISÌT A APESTÈSC APESTÌRE APESTÌT

A

v. Pestesc.

APȪ (MOª.), n. pr. pers. m.; personnage légendaire: un vieux satyre, personnification d'un vieilllard très adonné aux femmes. Termen foarte poporan în Ilfov. Derivã din a p ã s „peser, oppresser, presser”, astfel cã sensul fundamental ar fi acela de „incubus”, „™fi£lthj”. ªi-n vechea francezã incubul se numea a p p e s a r t, italieneºte p e s a r v o l o, spanioleºte p e s a d i l l a (Du Cange, v. Apesator). Între Snoavele lui Ispirescu, una este întitulatã Moº-Apeº: „— ªi cu norocire! Trai bun ºi viaþã lungã sã vã dea Dumnezeu. Cu aceste vorbe de heretisire întîmpinã pe Moº-Apeº un prieten vechi al sãu. — Sã dea Dumnezeu la toatã lumea, ºi mie pãcãtosului, rãspunse moºul. — Mi-a pãrut bine cînd am auzit cã iar te-ai însurat, Moº-Apeº. ªtiu cît este de rãu sã fie cineva singur în casã, îi mai zise prietenul. — Am fost nevoit, moºul tatei, sã mai iau încã o datã jugul, rãspunse Apeº; femeia este trebuincioasã la casa omului. — De asta aºa este, deºi însurãtoarea are multe amaruri ºi multe gãluºti de înghiþit. Darã de una nu mã domirese eu. — De care? — Iacã, cum d-ta, om cu destulã doxã la cap, trecut ºi prin. ciur ºi prin dîrmon, lovit cu capul ºi de pragul de sus ºi de cel de jos, ºi la vîrsta dumitale, cum d-ta, zic, te-ai lãsat sã te muºte ºearpele de inimã ºi sã faci greºeala d-a lua de muiere o fatã mare? — Ce era sã fac, moºicule? cã n-am gãsit alta mai micã…” v. 1,2Apãs. APIPÃIÈSC (apipãit, apipãire), vb.; toucher, palper, tâter. Puþin diferã prin sens de simplul p i p ã i e s c, din care e format prþin prepoziþionalul a (= ad). Ne întîmpinã des la Cantemir, Ist. ierogdif. (ms. în Acad. Rom.), bunãoarã: p. 75: „Darã miºeliia lumii aceºtiia atîta cu vrémea lucrurile strãmutã, cît célia ce unii odatã cu mînule le apipãia, cu pioarele le cãlca ºi cu ochii le videa…” p. 243: „Cine iaste îndrãzneþul ºi obraznicul acesta, carile pieptul biruinþii a apipãi ºi þiþiºoarele fiicãi méle de gurgue a suge nu s-au temut?…” p. 288: „célea ce nu aud, zic cã li-au vãzut, ºi célea ce n-au vãzut, zic cã li-au apipãit…” La mitropolitul Dosofteiu, Paremiar,1683, forma achipãesc,: f.16 b, Genes.11–12:
„…šaste fratele mieu flocosŠ, šarã eu sântŠ nšatedŠ, eândaš sã nu mâ ehipãšascâ pãrintele…” „…est frater meus vir pilosus, ego autem vir laevis; ne forte a t t r e c t e t 151 me pater…”

APIPÃIÈSC unde în Biblia din 1688: „cândai sã nu mã p i p ã e tatul mieu…” v. Pispãiesc. – Aput.
l,2,3APLÈC

(aplecat, aplecare), vb.; 1. plier, incliner, pencher; 2. allaiter; 3. a s e apleca = avoir des nausées. Cuvîntul derivînd d-a dreptul din latinul a p p l i c o (= ad-plico), sensul fundamental este: I. a p l e c „pencher”.

Sinonim cu î n c o v o i, dar cu o nuanþã mai puþin violentã. Basmul Fãt-Frumos cel rãtãcit (Ispirescu, Legende, p. 167): „sã fi vãzut cum a venit acel Fãt-Frumos strein, cu pãrul de aur; ce mîndru era, cînd s-a aplecat în dreapta ºi în stînga la toþi cei din bisericã…” Colinda Plugul: „Grîuleþul lui de varã De departe cã-nverzea, Iar d-aproape-ngãlbenea, Faþã de copt îºi fãcea; El de pe cal s-apleca, Douã-trei fire smulgea…”
(G.D.T., Poez. pop., 142)

Balada Chira: „Chirã, Chiralinã, Surioarã bunã, Apleacã-þi capul Sã-mpuºc Arapul…”
(Ibid., 651)

Balada Martin cel mititel: „Cînd sufletul slobozea, Lemnele se dãrîma; Cînd sufletul îºi trãgea, Lemnele se apleca…”
(Vilpian, Text, p. 77)

Doinã din Moldova: „Astã noapte pe rãcoare Cînta o privighitoare, ª-aºa-mi cîntã de frumos De-mi,apleacã creanga-n jos…”
(Conv. lit., 1885, p. 456)

Vlahuþã, Nuvele, p. 109: „Giustino s-apleacã de ºale, ºi-ncetinel îºi pune muzica 152 jos. Alãturea, tãcuþi, s-aºeazã amîndoi pe caldarîm…”

APLÈC De la Vrancea, Sultãnica, p. 83: „ºi-i îndoi grumajii, ºi-l supuse, ºi-l aplecã la pãmînt…” II. a p l e c „allaiter”. În unele texturi se adauge anume „la sîn”, ceea ce înlãturã orice îndoialã asupra filiaþiunii cuvîntului din a d - p l i c o : „a p p l i q u e r au sein”. Cantemir, Ist. ieroglif. (ms., în Acad. Rom., p. 145): „Noi i-am hrãnit ºi i-am crescut, în braþã i-am purtat ºi la s î n i-am aplecat…” I. Vãcãrescu, p. 269: „Patria, ce pre fiii sãi L a s î n apleacã, buni ºi rãi…” Pravila Moldov., 1646, f. 53, dupã ce vorbeºte despre pedeapsa pãrinþilor cari îºi înãbuºesc pruncii din nesocotinþã, adauge: „aasta sã înþelége ºi spre mamce, carele apleacâ prunci mici…” Noul Testament din 1648, Luc. XXIII, 29:
„…ferice de céle stérpe ºi zgãurele célé ce n-au nãscut, ºi þãþele carele n-au aplecat…” „…beatae steriles, et ventres qui non genuerunt, et ubera quae non l a c t a v e r u n t…”

Biblia din 1688, Genes. XXI, 7:
„…cine va povesti luš Avraam cã apleacã pruncul Sarra…?” „…quis annunciabit Abraham, quia l a c t a t puerum Sarra…?”

Cantemir,. Divanul, 1698, f. 18 b: „eu pre toþi ca pre niºte fii îi þiiu, ca pre niºte prunci îi aplec, ºi ca pre niºte cuconi îi grijescŠ…” Colindã din Dobrogea: „Bãtînd vîntu-l legãna; Cãzînd ploaia, îl scãlda; Zînele mi-l apleca…”
(Burada, Cãlãt., p. 50)

Despre vite, cu construcþiunea cea organicã „applicare ad”: „Mãi Vlad, prinde oaia cea ruscã ºi apleacã mielul l a dînsa!” (V. Gãtuleseu, Tecuci, c. Umbrãreºti). Sinonimul a l ã p t e z este la români un neologism, care nu ne întimpinã nicãiri în vechile texturi ºi-n graiul de la þarã. III.A s e apleca cuiva „avoir mal au coeur. Se întrebuinþeazã impersonal: mi s e apleacã, þi s-a aplecat, i s e va apleca. Vlahuþã, Nuvele, p. 75: „Îl durea capul. Poate cã i se aplecase. Il frecarã cu oþet pe mîni ºi pe vinele gîtului, ºi-i legarã la frunte felii de cartofi…” 153

APLÈC Poporul crede cã indigestiunea produce î n c r e þ i r e a vinelor, mai ales la mîni ºi la gît; de aci urmeazã frecarea lor pentru ca sã se î n d r e p t e z e. Astfel „mi s e apleacã” însemneazã: mi se zgîrcesc, mi se încovoaie vinele; de unde apoi însuºi numele poporan al acestei boale: a p l e c a t e, subînþelegîndu-se „vine”. v. Aplecare. – Aplecat. – Aplecate. APLECÀRE(plur. aplecãri), s.f.; l'infinitif d ' a p l e c pris comme substantif: 1. action de plier; 2. penchant, disposition. Cuvîntul funcþioneazã mai ales cu sensul al doilea, pe cînd pentru cel dentîi se întrebuinþeazã mai mult simplul p l e c a r e. I. Vãcãrescu, p. 43: „Iubirea are graduri: Iubiþi din aplecarea Simþirei de întîi Pre Domnul ce ne tine…” A. Odobescu, Mihnea-vodã, p. 36: „Vremea d-acum însã cerea ca s-ascunzã asprele aplecãri ale inimii sale…” Cu acelaºi sens se poate zice a p l e c ã c i u n e. Þichindeal, 1814, p. 117: „întru aceasta se vãd prea-înþelepte osebiri ale neamului omenesc, cã sînt oameni de chiline chiemãri, spornici ºi au de tot feliul de a p l e c ã c i u n i…” Tot acolo, p. 323, cu sensul de p l e c ã c i u n e: „se apropie cu mare a p l e c ã c i u n e ºi cu dulce cãutãturã a ochilor…” v. Aplec. -Ã; le part. passé d ' a p l e c pris comme adjectif: 1. allaité; 2. penché. I. Pasagiul din ps. CXXX: „sicut a b l a c t a t u s super matrem suam”, la Arsenie din Bisericani, circa 1650 (ms. în Acad. Rom.), se traduce în douã feluri: „ca un aplecatŠ la maicã-sa” ºi „ca un þ ã r c a t Š la maicã-sa”. II. Boacet din Banat (Cuv. d. bãtr. II, 712): „Cã-i vedea o salcã Mare ºi înaltã, Salcã aplecatã ªi cu frunza latã…” Þichindeal, 1814, p. 251: „slugã prea aplecatã ºi u m i l i t ã, carele, cind venim la vreo nevoie, nu va nici sã se clãteascã din loc…” v. Aplec. – Aplecate. APLECÀTE, s.f. plur.; t. de méd. popul.: soulévement de coeur, indigestion, nausées (Cihac). Din expresiunea întreagã: „vine a p l e c a t e” de la verbul „mi se 154 a p l e a c ã vinele”, a rãmas ca nume poporan al boalei numai calificativul aplecate,
1,2APLECÀT,

APLECÀTE întrebuinþat apoi mai totdauna articulat: aplecatele. Se zice ºi plecate sau plecatele. Termen foarte rãspîndit în toate provinciile daco-române. „Un om cînd mãnîncã mult ºi-i vine rãu, se zice aplecatele…” (I. Negrescu, Dobrogea, c. Parachioi). „Mîncînd omul peste mãsurã, încãrcînd stomahul ºi apucîndu-l frigurile, se zice cã: l-au a p u c a t plecatele…” (C. Decusarã, Tecuci, c. Þigãneºti). „Frigurile vin din aplecate ºi din ostenealã” (ªerban Ioniþã, Brãila, c. Slujitori-Alboteºti). Descîntec de aplecate, dupã un manuscript din 1809 (G.D.T., Poez. pop., 362): „Voi p l e c ã c i o a s e, Mîncãcioase, Sã vã luaþi Sã vã duceþi La fata lui Rai-împãrat” etc. Într-un alt descîntec de aplecate: „Voi p l e c ã c i o a s e, Mîncãcioase, Sã vã luaþi Sã vã duceþi La fata lui Roºu-împãrat…”
(Lumina peutru toþi, 1886, p. 579)

„Baba Stanca, cînd descîntã pe un bolnav de aplecate, îl trage ne-ntrerupt la mîini ºi zice: Aplecate din apã, Din ceapã, Din mãmãligã, Din vin, Din rachiu, Aplecate din 99 de legumi, Voi urîcioaselor, Voi bãloaselor, Sã sãriþi, Sã rãsãriþi Din bãierele inimei, Sã vã duceþi la fete de împãrat, Cã v-adastã cu fãclii aprinse, Cu mesele puse, Cu linguri de furat, Cu pîini de cumpãrat; Ele vã ºtie a cinsti,

155

APLECÀTE Ele vã ºtie a scoti: NN. nu vã ºtie a cinsti, Nu vã ºtie a scoti, Ci vã ºtie a lepãda. Sã rãmîie NN. curat, Ca steaua din cer luminat ªi ca roua din cîmp…”
(F. Popescu, Romanaþi, c. Rusãneºtii-de-Jos)

În popor se aude cu acelaºi sens ºi a p l e c ã t u r ã. Descîntec „de apucãturã ºi întîlniturã„: „De 90 ºi 9 apucãturi, De 90 ºi 9 întîlnituri, De 90ºi 9 a p l e c ã t u r i, De 90 ºi 9 deocheturi…”
(G.D.T., Poez. pop., 365)

Ca sinonim: c i u m e r n i þ ã. Lexicon Budan: „Plecate, c i u m e r n i þ ã sau o boalã din ciumernitã, morbus e nausea contractus”. v. 3Aplec. – Aplecat. – Ciumerniþã. – Greaþã. – -urã. APLECÃCIÙNE. – v. Aplecare.
1APLECÃTOARE.

– v. Aplecãtor.

aplecãtori), s.f.: t. de bergerie: „brebis qui allaite, brebis privée de son agneau” (Gihac). Se aude ºi plecãtoare. Lexicon Budan: „Aplecãtoare = lactans ovis; plecãtoare = ovis lactans agnello destituta”. Arsenie din Bisericani, circa 1650 (ms. în Acad. Rom.), ps. LXXVII:
„…ºi-l luo pr-insŠ de la turma cea de oi, ºi de la aptecâtors îl luo pr-insŠ…” „…et assumpsit eum de gregibus ovium, de post f o e t a n t e s accepit eum…”

2APLECÃTOARE (plur.

unde la Silvestru,1651: „ºi de la aplecãtoare aduse-l pre elŠ”; la Dosofteiu, 1680: „de dupã f ã t ã t o a r e luatu-l-au pre însul”; la Coresi' 1577: „de la m u l g ã t o a r e luo elŠ”; în contextul slavic: donlnþî”. „Oile cu miei se zic aplecãtori” (D. Andriescu, Iaºi, c. Hermeziu; I. Teofãnescu, Neamþ, c. Gîrcina). „Oile cu lapte, cînd le taie mieii, se cheamã aplecãtori…” (G. Nicolau, Neamþ, c. Crãcãoanii). „Oile suite în munte se despart în trei c i o p o a r ã, adecã: unul cuprinde m i e i, pe cari îi înþarcã o datã cu suirea în munte; al doilea, m i o a r e l e, între cari 156 se cuprind tot felul de oi sterpe, berbecii ºi mieii din anul trecut; al treilea ciopor

APLOTÌTÃ cuprinde oile cu lapte, numite plecãtori, cari numai acestea vin la stînã de le mulg ciobanii de trei ori pe zi…” (G. Þuþuianu, Muscel, e. Valea-Mare). v. 2A p lec. APLECÃTÒR, -OARE. adj. et subst.; qui penche, qui allaite. Cu primul sens se întrebuinþeazã rar; cu sensul al doilea figureazã numai la feminin. Dosofteiu, Paremiar,1683, f. 33 b, Exod. II, 7:
„…vrša-veš sã-þŠ chemŠ o femšae aplecãtoare din evreš, ºi-þ va a p l e c a cuconulŠ?…” „…vis ut vocem tibi mulierem q u a e n u t r i a t ex Hebraeis, et l a c t a b i t tibi infantem?…”

v. Aplec. – 2Aplecãtoare. APLECÃTÙRà (pl. aplecãturi), s.f.;1. courbure; 2. allaitement; 3. nausées. In primele douã sensuri, e sinonim eu a p l e c a r e, dar cu o nuanþã de micºurare; în sensul al treilea, e sinonim cu a p l e c a t e. Dicþionar ms. bãnãþean, circa 1670 (Col. l. Tr., 1883, p. 424): „Aplecãturã. Lactatio”. v. Aplecare. – Aplecate. – -urã. APLECÙª (pl. aplecuºuri), s.n.; pente. Cuvînt format din a p l e c prin sufixul - u º, ca în „urcuº”, „lunecuº” etc. ºi din care derivã apoi verbul a p l e c u º e z. v. Aplecuºat. APLECUªÀT, -Ã; le part. passé d ' a p l e c u º e z: voûté, courbé, affaissé. Þichindeal, 1814, p. 9: „au umblat tot aplecuºat sau g î r b o v”. v. 1A p lec. APLECUªÈZ. – v. Aplecuºat. APLÒS, adv.; simplement, naïvement. Grecul ¡plîj. A circulat în graiul orãºenesc din epoca fanarioticã; astãzi nu se mai aude. Cantemir, Ist. ieroglif. (ms., în Acad. Rom., p. 66): „aplos a grãi de la maice ºi de la mamce ne deprindem…” Ibid., p. 76: „Jigania aceasta, dobitoc cu patru pioare nu iaste; pasire zburãtoare nu iaste; cãmilã nu iaste; struþ aplos nu iaste; de aer nu iaste; de apã nu iaste…” La Dionisie Eclesiarcul, Cron. (Papiu, Monum. II, p. 161), ne întimpinã ºi substantivul a p l o t i t ã = ¡plÒhj „simplicité”: „mã cuceresc celor ce vor ceti acest hronograf, sã fie priimite céle ce sînt istorisite dupã a p l o t i t a mea…” v. 1Grec. APLOTÌTÃ. – v. Aplos. 157

APOASA APOASA, s.f. art.; océan, mer, vaste étendue d’eau. Dosofteiu, Acatist, 1673, f. 22: „apoasa o trecu-n vad ca pre uscat ºi de eghipteasca nevoae scãpândŠ…” v. Apos. APÒI, adv.; puis, ensuite, aprés, postérieurement. Adverb de urmare, mai ales în timp, uneori ºi-n spaþiu, sinonim cu locuþiunile adverbiale: d u p ã a c e e a, m a i d e p a r t e, m a i î n c o l o, p e u r m ã. Numai prin prepoziþionalul a- (= a d ) apoi se deosebeºte de formele romanice derivate din latinul p o s t : ital. poi, span. pues, portug. poz, provenþ. pois, franc. puis, reto-rom. engadinez pöia (Carisch) etc. ªi-n unele dialecte italiane totuºi p o i îºi prepune pe a, de ex. în cel sicilian se aude a p p o i (Traina), în cel milanez a p ó s, în cel brescian a p ö s, în cel cremasc apùs (Biondelli) etc., astfel cã se poate admite un prototip latin rustic a d - p o s t. La români forma simplã p o i persistã numai în compusul p o i -mîni „après-demain”. Pentru a-ºi da seamã de diferitele accepþiuni ale acestui adverb, el trebui studiat din trei puncturi de vedere:1. cînd se întrebuinþeazã fãrã vreo prepoziþiune; 2. întrînd într-o locuþiune adverbialã compusã; 3. unindu-se cu prepoziþiunea d e pentru a funcþiona ca adjectiv. I. Apoi f ã r ã p r e p o z i þ i u n e. a) În corelaþiunea: î n t î i –apoi… Apoi este în antitezã cu î n t î i „d'abord, premièrement”. Locuþiune proverbialã: „Î n t î i sã se gîndeascã ªi apoi sã o croiaseã…”
(Pann, II, 144)

Moxa, 1620, p. 350: „cela ce ocãriša î n t ã š u pre Dumnezeu, apoi fugiša ca unŠ epure sã scape…” Coresi, Omiliar, 1580, quatern. IV, p. 1: „firea vremilor tréce frunza ºi florile: î n t ã i se aratâ frumoase, m a i apoi pierŠ…” Mai adesea însã î n t î i este numai subînþeles. Locuþiune proverbialã: „Cîntã, º-apoi ce-o da teiu ºi bradu!” (Jipescu, Opinc., p. 91) = „et puis vogue la galère!” Balada Soarele ºi luna: „ªi prin rai încã-l purta, Doarã cã l-ar încînta, Apoi Domnul Dumnezeu Cuvînta cu graiul sãu…” Vasilie Lupul, 1639 (A.I.R. I, p. 94): „au fost mãrgãndu apa Cracãului pre lãngã satul mãnãstirii ce sã chiamã satul Troiþa ºi š-au fost matca cea bãtrãnã pre acolo, 158 šarã apoi s-au mutat Cracãul de º-au fãcut loc pre lãngã Cãlimani…”

APÒI Miron Costin, Letop. I, p. 241, vorbind despre cei doi boieri ucigaºi ai lui Gaspar-vodã: „Plãtit-au apoi cu capetele sale aceastã faptã, ºi ªeptelici ºi Goia…” Este interesantã construcþiunea sintacticã poporanã „cînd a fost apoi”, în loc de simplul apoi. Popa Dumitru, 1625 (Arh. Stat., Doc. rom. I, nr. 162): „š-am fost vãndut mai de înainte vréme loc deîn Bucureºti de 12 prãvãlii deîn uliþa turcilor de la rãscruce, iar c ã n d a u f o s t apoi, el š-au luat Dima croitoršul 1 loc de prãvãlie diîn cele 12 locure…” În fine, „p a s ã apoi d e ” este o locuþiune interjecþionalã: „pas moyen!”, „le moyen de…?” A. Pann, Prov. II, 112: „De vom lua ºi neveste, P a s-apoi de mai trãieºte Or în lume pribegeºte!…” b) În construcþiunea: apoi – apoi… Reduplicat sau repetat mai de multe ori, apoi exprimã o gradaþiune, care în limba poeticã este cîteodatã de o mare eleganþã. Balada Mãnãstirea Argeº: „Domnul se mira, ª-apoi îi mustra, ª-apoi se-ncrunta ªi-i ameninþa…” Balada Toma Alimoº: „Apoi, dragã, sã-mi nechezi, Apoi sã te depãrtezi ªi sã mergi la cîmp, la noi, Unde-am nãscut amîndoi…” Doinã din Ardeal: „ª-apoi lin, dorule, lin, Cã puica-i pe loc strãin; ª-apoi rar, dorule, rar, Cã puica-i pe loc amar…”
(J.B., 127)

De o nespusã frumseþe plasticã este mai cu seamã gradaþiunea în balada Novac ºi corbul: „Corbul vesel cronconea, Inelu-n plisc îl punea, Aripele-ºi întindea, ªi pe cer el se zãrea

159

APÒI Î n t î i ca un porumbaº, A poi ca un.lãstunaº, A poi ca un bondãraº, ªi-n zare dãc-agiungea, El din zare se ºtergea…” ªi tot aºa la Costachi Stamati, Muza I, p. 79: „Se urca mereu în sus, Pîr cînd s-au vãzut pe ceriu: Î n t î i ca niºte porumbi, Apoi ca niºte lãstuni, Apoi ca niºte þinþari, ªi apoi încet-încet În nouri s-au mistuit…” II. A p o i c u p r e p o z i þ i u n e. a) Comparativul m a i apoi. Ca ºi opusul î n t î i, apoi îºi prepune adesea pe m a i, ºi atunci nu mai însemneazã „puis” ci „plus tard”. Mitropolitul Varlam, 1646 (A.I.R. III, p. 226): „au zis Safta înaintea mãrii-sale cã au dat-o (acea parte den sat den Zahareºti) Dumitraºco ªepteli la boala lui unii cucoane mai mici -au fãcut m a i apoi cu dãnsa, šarã Zlata, fata lui cea cu fãméša cea dentãi, care šaste dupã ªtefan Murguleþ, sã n-aibã treabã…” „M a i apoi”se asociazã într-un mod proverbial cu „j o i” pentru a arãta o duratã de timp foarte scurtã sau o mare nestatornicie. Zicãtoare: „Uitã de joi Pînã m a i apoi” sinonim cu: „Uitã de la mînã pîn'la gurã” (G.D. Teodorescu, Prov., p. 88). Alta: „κi pãzeºte taina de joi pînã m a i apoi, tocmai ca o muiere” (Conv. lit., 1874, p. 75). Balada Gheorghelaº: „Sã trãiesc ºi eu din joi, Sã trãiesc pîn' m a i apoi, Cã decît sã haiducesc Mai bine negustoresc…”
(G.D.T., Poez. pop., 595)

Pluguºorul, dupã cum se cîntã în Dobrogea: 160 „Apoi grîu cã i-a turnat ªi îndat-a mãcinat

APÒI De cu joi Pîn' m a i apoi…”
(Burada, Cãlãt., p. 35)

Alexandri, Florin ºi Florica, sc. II: „Da de cînd te-ai diprins, mãi badeo? De gioi pîn' m a i apoi?…” Dar de ce oare punctul de plecare este anume j o i, ºi nu o altã zi? Rima nu pare a fi singurul motiv. Vechii romani ziceau: „a J o v e principium” (Virg., Aen. III, 60). La noi „dies Jovis” începe atît posturile, precum ºi cununiile. „Poporul crede cã e bine sã serbezi nouã j o i dupã Paºti, cã vei fi ferit de gheaþã sau peatrã ca sã nu strice bucatele” (Preut G. Talpalar, Tîrgu-Frumos). „O nuntã þãrãneascã pe aici þine chiolhanu de j o i ºi pînã j o i: opt zile…” (D. Pavelescu, Ialomiþa, c. Chioara). v. Joi. b) d-apoi – apoi d e… Apoi îºi asociazã pe d e, fie înainte: d-apoi, fie în urmã: apoi d e, rostit mai adesea: apoi d ã. În primul caz, este ceva mai puþin restrictiv decît „d a r apoi”; în cazul al doilea, exprimã o noþiune de fatalitate: „n-am ce face!”, „fie cum o fi!” „qu'y faire!” (Pontbriant). a) d-apoi: Doinã din Ardeal: „Turturea de-i turturea ªi tot face-ºi voie rea; D-apoi eu cum sã nu-mi fac Pentru unul ce mi-i drag!…”
(J.B., 214)

Alexandri, Iorgu de la Sadagura, act II, sc. I: „ªi ce mulþãmire am tras din toate aceste pitreceri ale Iaºului? Nimic! D-apoi creditorii care-mi stau de strajã la uºã, cum se face ziuã, dã! parcã eu le-am zis sã-mi facã credit…D-apoi Iþic zaraful, cãrui sînt dator douã sute de galbini…” Deosebirea între „d-apoi” ºi „d a r apoi” se vede foarte bine în ªoldan Viteazul: „D-apoi iar la sãrbãtoare, La Paºti, la Florii, La clacã, la ºãzãtoare, La cules de vii, Cînd deodatã-ncepea hora Sã ne fi vãzut…” „D a r apoi vorba ceea: ci cã nu-i în toate zilele Paºtele!…” În construcþiunea inversã „apoi d a r”, la Costachi Negruzzi, Cum am învãþat româneºte: „— Iartã-mã, pãrinte, eu nu pot ceti româneºte. — Cum! apoi d a r ce înveþi tu?…” 161

APÒI Românul d-apoi, care s-ar putea scrie ºi dapoi, cãci aºa se aude totdauna în grai, corespunde pe deplin prin compoziþiune italianului d a p p o i ºi reto-romanului d a v o = lat. d e - a d - p o s t . b) apoi d ã : Alexandri, Rusaliile, sc. 12: „Rãzvrãtescu: Cum aþi pitrecut pîn' în ziua de astãzi? Bine, ori rãu? Veveriþã: Apoi d ã, cucoane; cum o dat tîrgu ºi norocu…” Acelaºi, Florin ºi Florica, sc. 3: „Florin: Da cum m-ai socotit? Colivescu: Apoi d ã; ce sã-þi spun? Cînd te-am vãzut torcînd, am chitit în gîndu meu cã-i pãcat de un voinic ca tine sã fie de rîsu fetelor…” I. Creangã, Capra cu trei iezi (Conv. lit., 1875, p. 340): „— Mai bucuros eram cînd m-ai fi chiemat la nuntã. — Te cred, cumãtre; d-apoi d ã, nu-i cum vrem noi, ci-i cum vre Cel de sus… — Doamne, cumãtre, doamne! zise capra suspinînd. De ce þi-e mai drag în lume, tocmai de aceea n-ai parte! — Apoi d ã, cumãtrã, cînd ar ºti omul ce ar pãþi, dinainte s-ar pãzi. Nu-þi face ºi d-ta atîta inimã rea, cã odatã avem sã mergem cu toþii acolo. — Asa este, cumãtre, nu-i vorbã. Dar sãrmanii gãgãlici, de cruzi s-au mai dus! — Apoi d ã, cumãtrã, se vede cã ºi lui Dumnezeu îi plac tot puiºori…” De fatalistul „apoi d ã” se deosebeºte „apoi n a”, care însemneazã o mirare ironicã. I. Creangã, Moº Nichifor Coþcariul (Conv. lit., 1877, p. 379): „— Nu mai vine lupul, moº Nichifor? — Apoi•n a; eºti de tot poznaºã ºi d-ta…” c) În construcþiunile: c ã apoi…; d e n u, apoi… Dupã „c ã”, apoi exprimã mai totdauna a meninþare. Zilot, Cron., p. 106: „C-apoi îºi face Singur peire, Nu-i lecuire!…” A. Pann, Prov. III, 115: „Dar ia taci, dragã nevastã, sã nu îþi iasã cuvînt, C-apoi ait! din lumea astã, cum vei spune, pierdut sînt…” Mateiu Basarab,1649 (A.I.R. I, p.107): „tot omul sã se fereascã, mai mult adoara jalbã sã nu maš vie, c ã apoi cu capul veþ plãti…” De asemenea în construcþiunea: d e n u, apoi… Moxa, 1620, p. 401: „d e n u -m veþi ajuta acmu, apoi voi vã veti cãi…” Balada M-rea Argeº: 162 „Iar d e n u, apoi V-oi zidi pe voi,

APÒI V-oi zidi de vii Chiar în temelii…” d) Aglutinat: î n -apoi – d e -apoi – d e - î n -apoi… Compusul î n -apoi a devenit un cuvînt deosebit: î n a p o i sau n a p o i, în opoziþiune cu compusul î n a i n t e sau n a i n t e. Proverb: „La plãcinte Î n a i n t e, ªi la rãzboi Î n a p o i.”
(Conv. lit., 1877, p. 174)

Ion din Sim-Pietru, Alexandria,1620 (ms., în Acad. Rom., p.14): „de acolo întorse Alexandru n a p o i ºi merse 7 zile…” Din cauza deplinei aglutinãri, în texturile cu rotacism î n a p o i trece în î n r a p o i. Psaltire ªcheianã, circa 1550 (ms. în Acad. Rom.), ps. IX: „cãndu toarnã-se dracul mieu î n r a p o i…” Codicele Voroneþian, din aceeaºi epocã (ms., ibid., f. 953): „înputare dereptu înputare î n r a p o i…” Din î n a p o i se formase în graiul vechi adverbul î n a p o i º i, cu sufixul ca în „cruciº” „curmeziº” „pieziº” etc., de unde mai departe, prin analogie cu „aiurea” „pururea”, „nicãirea”, forma î n a p o i º u r e a. Dosofteiu, Paremiar, 1683, f. 37 b (Genes. IX, 23), în alãturare cu Biblia din 1688:
„…ºi purasãrã î n a p o i º u r š a cu faþa…” „…sã dusãrã cu d o s u l înainte…”

unde în contextul grec: Ñpisqoflnîj. De asemenea, în vechiul grai apoi ºi-a perdut individualitatea în substantivii plurali aglutinaþi: d e a p o i u r i, d e a p o a i e, d e n a p o i u r i. Dosofteiu, Paremiar, f. 16 a (Esai, XLVIII, 20):
„…daþŠ všaste pânâ la d e a p o š u r i l e pãmântului…” „…¢nagge…late tÁj gÁj…” wj ™sc£tou

unde în Biblia din 1688: „vestiþi pãnã la m a r g i n e a pãmântului…” Versetul: „¢n£gwn nef•laj ™x ™ s c £ t o u tÁj gÁj” (ps. GXXXIV, 7), la Arsenie din Bisericani (ms. în Acad. Rom.), se traduce în douã chipuri: „scoate nuori din d e a p o i l e lumiei; scoate nuori de la m a r g i n i l e lumiei…”, unde la Coresi, 1577: „de la f r ã º i t u l Š pãmântului”. Dosofteiu, 1680, ps. CXXXVIII:
„…ºi sã mã sãlãºluescŠ în d e n a p o š u r i l e mãrii…” „…ka„kataskhnèsw e„j t¦ œscata 163 tÁj qal£sshj…”

APÒI III.Adjectivul: d e a p o i. Ca adjectiv, d e apoi sau c e l d e apoi, în loc de comparativ ºi de superlativ are pe: c e l m a i d e apoi. Cugetãri în oara morþii, circa 1550 (Cuv. d. bãtr. II,.449): „sãrutaþi-mâ sãrutare d e apoi, cã cu voi de acmu nu vošu mai înbla…” Noul Testament din 1648, Apoc. XXII, 13:
„Eu sãnt alfa ºi omega, fnceputul ºi sãvãrºitul, cel dintãšu ºi c e l d e apoi…” „'Egè e„mi tÕ A kaˆ tÕ W prétoj ka„ › s c a t o j, ¹ ¢rcº ka„tÕ tloj…”

Ioan Crisostom, sec. XVII (Cod. ms. miscel. al Bis. Sf. Nicolae din Braºov, p. 530): „Cãtrâ cel ce aºa grãšaºte, noi sã ne mirâmŠ de nebuniša lui c é š a m a i d e apoi…” Este remarcabil femininul c e a m a i d e apoi în funcþiune substantivalã de: „la fin des fins”. Cantemir, Divanul, 1698, f. 47 a (Proverb. XIV, 12):
„…šaste cale carea omului driaptã sã pare, iarã c e a m a i d e apoi a ei duce la moarte…” „…œst…n ÐqÕj Á qake‹ par¦ ¢nqrèpoij Ñrq¾ enai, t£ qš teleuta‹a aØtÁj ›rcetai e„j puqmšna ¯dou…”

unde în Biblia din 1688: „šarã s v ã r º i t u l ei vine la fundul šaduluš…” Antim, Predice, p. 192: „sã se pedepseascã cu de toate felurile de munci ºi de cazne, ºi l a c e a d e apoi sã-i taie capul…” Întrebuinþarea cea mai stereotipã a acestui adjectiv este în zicerea: v r e m e d e apoi. Prin v r e m e d e apoi românul înþelege epoca de agonie a lumii, prevestitã ºi descrisã într-un fel în Apocalips de cãtrã evangelistul Ioan, dar care în credinþele deosebitelor popoare creºtine a cãpãtat cîte o nuanþã mitologicã proprie, depãrtîndu-se mai mult sau mai puþin de prototipul cel canonic. Balada Trei lebede: „Staþi pe loc, cã nu ºtiþi voi Ce-am aflat ºi ce ºtim noi: C-o veni v r e m e a d-apoi D-o fi anul ca luna, Luna ca sãptãmîna, Sãptãmîna ca ziua, ªi ziua ca ceasul scurt, Iar ceasul ca un minut…”
(G.D.T., Poez. pop., 422)

„La v r e m e a d e apoi, poporul are credinþã cã pe la toate vadurile vor fi mori ºi pe la toate rãspintiile drumurilor vor fi crãciume…” (C. Gervescu, Neamþ, 164 c. Roznov).

165 . Frate mai mic pe cel mai mare. Creangã. pre alþâš concenšaºte de pre lume. Dobrogea. 127) I. Ruginoasa). veacul d e apoi. – Cãpcîn. – 2Comoarã. ªipotele).. Cînd a bate fiica pe maicã. p. p. judeþul d e apoi. lit. atunci va fi v r e m e a d e apoi”(V. Înmorm. vremea Pãlmãºoii… Varlam. Întunecimea soarelul? — Cu bun dreptul spune-voi Cînd va fi v e a c u l d e -apoi: Cînd a bate fiiu pe taicã. c. Suceava. c. circuleazã: ziua d e apoi. Mateescu. Iaºi. Sorã mai micã pe cea mai mare. 1877. f. ºi mã gîndesc Sã te-ntreb sã îndrãznesc: Cînd a fi v e a c u l d e -apoi? Cînd s-a mîntui lumea cu noi: Sfîrºenia pãmîntului. Atunci ne-om vedea ºi noi…” (Burada. Cãrjelari). ºi cînd se vor face arãturi împrejurul satului. 44 b: „pre uniš cršaºte.APÒI „Oamenii de aici spun cã aºa au auzit din bãtrîni: cînd vor fi crîºme pe la toate rãspintiile. cînd Sfredelul va cãdea drept în Comoarã. v. venirea d e apoi. c. 179): „Ei apoi! zi cã nu-i l u m e a d e -apoi? Sã te fereascã Dumnezeu. cînd prinde mãmãliga coajã…” Colindã din Moldova: „— Mult stau. 1673.. I. – Pitic. „Se zice cã la v r e m e a d-apoi Dumnezeu are sã facã altã lume cu neºte oameni aºa de mititei. lumea d e apoi. veleatul. – Iov. – Stea… Ca sinonim cu v r e m e a d e apoi. Harap-Alb (Conv. 1643. încît or întoarce 12 cu drugi un ou de gãinã” (G. Gorescu. altele S f r e d e l u l. coada veacului. atunci aurul ºi argintul se vor vãrsa pe toatã faþa pãmîntului ºi va fi v r e m e a d-apoi…” (C. Antihîrþ. Florescu. 81 b: „atunci va învie cãndŠ vorŠ învie toþi morþii la d z u a d e apoi…” Dosofteiu. Pentru alte epizoade din epopeia cea poporanã româneascã a v r e m i i d e apoi. cînd moºnegii vor lua în cãsãtorie fete ºi flãcãii babe. – Ilie. sfîrºitul veacului. O seamã de stele poartã în popor numele de C o m o a r ã. pãnâ cînd va face ºi g š u d e þ u l c e l d e -apoi…” Un boacet din Dobrogea: „Moartea rãu te-au înºelat ªi în lacrimi ne-au lãsat! La v e n i r e a c e a d e -apoi. Doamne. f.

166 Teleorman. p. ºi tot aºa crede orice popor pînã astãzi.. în vite etc. iar cînd nu. v. Transilv. dãrile se îngreuie. c. Voila). Chiojdu-Bîsca). mai ales bãtrînii. se însoarã ºi ia o fatã de 16-20 ani. Ionescu. Poieni). Ionescu. Transilv. poporul zice: ne-a ajuns v r e m e a d-apoi! ne-a ieºit v e l e a t u l! dacã se bate fraþii între ei ca orbii. c. holerã. „Unii zic: parcã nu-i acum v r e m e a d-apoi? toþi se mãnîncã. „Prin v r e m e a d-apoi poporul înþelege nu numai sfîrºitul lumii. c. c. 1883. de aceea cînd este cineva fãrã teamã de Dumnezeu. fiindcã a înviat dracul pe pãmînt…” (I. lit. c.APÒI Atuncea-i sfîrºania pãmîntului. fãrã de Raduluš Mãînzuluš 8 costande. . „La v r e m e a d e apoi îi mai zic oamenii aici v r e m e a P ã l m ã º o i i ºi c o a d a v e a c u l u i…” (T. cînd un unchiaº vãduv. de 60-70 ani. Coman. Iordãchescu. îndatã zic cã: s-a apropiat v r e m e a d-apoi. Judeþ. cînd des se întîmplã moarte nãpraznicã. Cristeºti). – Lume. c. 289) „Cînd se fac omoruri sau bãtãi între neamuri. c. „Ca ameninþare de rãzbunare: las'. cã acum ei v r é m e a d e apoei…” „Cînd se fac lucruri oprite de lege. Bãdescu. Vasiliu. circa 1600 (Cuv. Cugieru). 94): „ºi sã ºtei tot omul cã nu sãîntu datoriu nece unui om. Slãnic). cãci prea s-a înmulþit lumea ºi peste 10 sau 20 ani n-o sã aibã ce mai mînca…” (G. Rîioasa).. nu trecea un an fãrã ca oamenii sã nu-ºi închipuiascã apropiarea v r e m i i d e apoi. se zice c-a venit v r e m e a d-apoi. Macsenu). de cîte ori i se pare a recunoaºte în stricarea obiceielor ºi-n vîrtejul noutãþilor simptoamele cele apocaliptice ale sfîrºitului lumii. ºi cînd ploauã. – Pãlmãºoaie.. zice c-a venit v r e m e a d-apoi. cînd bogaþii de ce au mai mult.” (A. „C o a d a v e a c u l u i va fi perirea lumii” (G. dar ºi sfîrºitul fiecãrui om. c. zice cã nu mai este nici o dreptate în lume: a venit v r e m e a d-apoi. prea ploauã. Mehedinþi. c. cînd se aratã semne în soare sau în lunã. Grama din Budeºti. de ce înºealã pe cei sãrmani. Dobrin. cînd se ceartã tatãl cu fiul sãu sau frate cu frate. Muscel. jidovii ne topesc. ªiºeºtii-de-Jos). p. se zice c-a perit ruºinea în lume: a venit v r e m e a d-apoi. cînd copiii nu se supun pãrinþilor. – Veac. Buzãu. ce sã mai zicem? e s f î r º i t u l v e a c u l u i!” (T. de loc. bãtr. Iaºi. c-o veni v r e m e a d-apoi!” (I. cînd poporul vede prea mulþi copii pe la toate casele. „Poporul. atunci poporul zice: s-a apropiat v r e m e a d-apoi…” (N. se zice c-a venit v r e m e a d-apoi. Poppescu. cataroi în oameni. Potopul creºtinului…” (Conv. „Cînd cineva are o judecatã ºi o perde. Botoºani. Criºeanu. d. ciumã. i se zice: acum e mare ºi tare. dar va vedea el la v r e m e a d-apoi!” (Preut C. – Veleat… Deja din primii secoli ai creºtinismului. se zice c-a venit v r e m e a d-apoi. avînd copii cãsãtoriþi.. luîndu-le ºi puþinul lor cu feluri de mijloace. cînd cei tineri nu se sfiesc de cei bãtrîni. Buzãu. cînd vãd cîte un lucru nou pe care nu-l pricep. I.

1863. sã-nveþe pã bãieþi[i] ºi fetili satului la cîntãri cu ghioara or cu cobza…?” Basmul Fata popii a cu stem (Revista literarã. 1817 (Buciumul. rumâni d-ãi vechi. în poezia poporanã: „De-ar veni v r e m e a d-apoi Sã ne scãpãm de ciocoi!…” (Suceava. ci ca o scurtare. O b s e r v a þ i u n i l i n g u i s t i c e. Gavrilescu) poporul cîntã: „Frunzã verde baraboi! Au venit v r e m e a d-apoi S-alegem primari dintre noi Sã judece pe ciocoi…” sau: „Frunzã verde baraboi! Au venit v r e m e a d-apoi. p. p. N. 25: „Apãi unde mi þi se sculã Domnu Tudor. dacã vrei sã te mãriascã ºi sã te fericiascã a lume. c. dã ce nu pui sãrbãtoarea scripcari. — Pãi. Pietroºiþa) În districtul Sucevei (c. 51) IV. 539): „— Ce vrei. III. Cãci ne tunde ca pe oi ªi ne mînã ca pe boi…” Apoi întroducerea cãilor ferate a dat naºtere zicãtorii: „A venit v r e m e a d-apoi. Tãtãruºii. 51: „Apãi. c. Istoria lui Mavroieni. sãrut mîna cocoanã. Pãdureni) Proverb apocaliptic: „Ieºiþi morþi sã întrãm noi. omule? îl întrebã ea. Opincaru. 1885. În popor se aude adesea apãi ºi chiar numai pãi. Broºteni) „A venit v r e m e a d-apoi Sã slujim iar la ciocoi!…” (Dîmboviþa. 40): 167 . Balaban. sînt cu stãpînu-meu…” De asemenea poi. Jipescu. nu ca formã simplã corespunzãtoare italianului „poi”. Putna. la Hristachi Pitariul. mai acu ºaizeci de ai fãrã doi…” Acelaºi. mã vericule. p. Cã e v r e m e a d e apoi…” (Pann. C-a iesit car fãrã boi…” (G. c.APÒI Cu diferitele accepþiuni de mai sus. p.

în Codicele Voroneþian. 60. p. aºa ºi de acmu înainte încã puþinã îngãduinþã sã avem. 1580. Omiliar. embarras. p. ms. – Napoi. p. La macedo-români însã forma apoia.. din Braºov. dupã cum crede ºi Miklosich. quatern. î n c u r c ã t u r ã. 1Apoi. Rãmîneai la aporie: Vedeai sãbii ferecate 2APÒI. care este adverb ºi mai ales adjectiv. 20: „în pošul anu = ™p' ™sc£twn tîn crÒnwn” Tot acolo la feminin. Petr. adverbul apoi funcþioneazã ºi el uneori în vechile texturi ca adjectiv. s. în Acad. Unters. ºi se slobozi diîn neplodire muma.. pare a fi compusã cu emfaticul -a (v. Dupã analogie cu î n t î i. d i apoia. 5: „în vrémea céša poša = ™n kairù ™ s c £ t w”. v. b ã n a t.. – 2Apoi. XIV. Legenda Sf. Petr. 28): „Te uitai prin spãtãrie. Nic. ieroglif. Rumän. Istoria lui Mavroieni. sec. în loc de construcþiunea adjectivalã obicinuitã: c e l d e a p o i. incertitude. v. Vezi cin' sã te stãpîneascã! Un Dumitru Turnavit. p. 317): „precum cia multã vréme cu acest féliu de îngãiméle au trecut ºi spre toate rãbdare neclãtitã am avut. o! Þarã Româneascã. Cuvîntul era destul de rãspîndit în timpul fanarioþilor. c u m p ã n ã. p. II.f. ºi acéstia aporii a-ºi deslega sã poatã…” Hristache Pitariul.. 168 . Ep.. p. APORÌE. I.. doute. Rom. ºi apoii întãii…” Sub forma scurtatã poi. 37) se întrebuinþeazã numai cu genitivul ºi rezultã din aglutinarea genitivalului a. pop. 143). circa 1550 (ms. Nicolae. ce acesta-i fu ºi î n t ã i ºi apoi…” Coresi. adj. 5A). Ist. ca o dzi puindu-º. 139. ºi šarã dupâ acéša trâi fârâ de coconi ºi altulŠ nu mai nâscu. 135): „auzi Dumnedzãu rugãcšunea lorŠ ºi le déde rod la vréme Dumnedzeescul Necolae. -ére. ca în „î n a p o i a casei = derriére la maison” (Cihac). – Dupã. Sinonim cu î n d o i a l ã. ca ºi-n: „din a i n t e a casei = din ainte a casei”. I. 1863. d i p r e apoia. miscel. Grecul ¢por…a.. al Bis.APÒI „Vai. 12: „mulþi vor fi întãii apoii. (ms. Care n-ai fi mai gîndit! Poi sã te fi dat d-oparte ªi sã vezi ale lui fapte!…” Forma apoia. dernier. Sf. Poez. XVII (Cod. întrebuinþatã fãrã genitiv. Ainte. Cantemir. sau: „Din apoia carului Merge mama robului…” (Reteganu. p. în Acad. 1817 (Buciumul. Rom.

cã sã-ndošaºte pre corbiþâ. APÒS. adj. 56: „Iatã doi ani în cap de cînd te-am dat pe pricopsealã la Postelnicul. renvoi injurieux. ¢pÒstoloj. Ciocoii vechi. ºi nu vãz nici un spor de la tine. Mai puþin întrebuinþat decît sinonimul a p ã t o s.. apostolšskŠ.APÒSTOL Tot prin pãreþi spînzurate. a q u o s u s. de unde apoi adjectivii a p o s t o l i c e s c = gr. Bianu. Lat. Ce-mš trimite. unde-s albš. acšaša šaste aposcorachinþâ…” Un cuvînt fãurit de Dosofteiu din grecul ¢posorak…zw. Cu grafica cirilicã.. cari însã. s. Mai pistoale. APOSCORACHÌNÞÃ. atunci eš þâpâ cã n-au hranâ. XXVI: „Nu-þ ascunde. iatã cã soseºte la un rîu mare ºi apos foarte. atuncša de-aciš sã-ncršade corbul de-š hrãnšaºte. rãspîndind doctrina evangelicã ei înºii ºi prin învãþãceii lor.. aceasta mã pune în mare aporie…” Alexandri. pãnã facŠ panâ neagrâ. Hagi-Petcu. p. 83) se alãturã explicaþiunea: „Spun pentru corbul cã deaca scoate puš. ¢postolikÒj ºi a p o s t o l e s c = paleosl. áplñ. apostoli). paleosl. ca ºi-n paleoslavica: áplð. Pentru a se deosebi unii de alþii. 169 1APÒSTOL (plur. aqueux. Doamne. v. E sigur cã n-a trãit o clipã mãcar în gura poporului. Doamne. se scria ºi româneºte scurtat. Dosofteiu. formaserã vro ºeaptezeci de apostoli de a doua mînã. ¢postol¾. . cãci ploase mai nainte…” v. s. p. act. – Apoasa. b e i z a d e! de vreme ce vãrul e v g h e n i e i -voastre v-au p r o s k a l i s i t. a ta socotinþâ. Apãtos. apostol Š. apôtre. numai cei doisprezeci se numeau în graiul vechi v ã r h o v n i c i (= paleoslav. korufa‹oj) ºi se invocau în blãsteme îndatã dupã arhangeli ºi dupã Ioan Botezãtorul. Basmul Omul cu trei minþi (Sbiera. -OASÃ. vrŠhovšnikŠ. precum ºi substantivul a p o s t o l i e = gr.m. Numele dat în specie celor doisprezece ucenici ai Mîntuitorului.1673. te socoteai ªi-n rost nu puteai sã-i dai…” Filimon. sc. p. Nu fugi de mine la vršame cumplitâ. Din gr. nu încape nici o aporie…” v. Sã nu duc d e l u n g u l aposcorachinþâ…” unde în textul original (ed. 226): „Cãlãtorind sãrmanul amù cît au cãlãtorit. action de vilipender.f. âš hrãnšaºte pãnã facŠ fulgi ºi-š pãrãsšaºte. 1Grec. Mãsdrace ºi iatagane… Apoi stai. I. Literalmente: „cel trimis cu o însãrcinare”. ps. Poveºti. buzdugane. 3: „Ce se potriveºte. ¢poskorakismÒj. 1Grec. faþa prea cinstitâ.

La mitropolitul Varlam. începînd de prin secolul al IV-lea: (Martigny. Petru de-a dreapta ºi Pavel de-a stînga” (T. Antiq. urdã. 90 b. este cã dînsul le dã voie. Pe alte monumente ale anticitãþii creºtine.R. 170 . dacã lupii mãnîncã vite.APÒSTOL Act moldovenesc din 1678 (A. III.. 537) v. acela om sã fie neertat de Domnul Dumnezeu ºi de Pricuratã Fiorã Marie ºi de sfenþii Voivozi îngereºti ºi de Ioan Botezãtoršul ºi de 12 v ã r h o v n i c i Apostoli…” v. Fãlciu. adecã sîntul Petru. executatã de xilograful Ilie al mitropoliei din Iaºi: Cu totul altfel însã îºi reprezintã pe apostoli mitologia poporanã românã. întemeiatã în aceastã privinþã pe o iconografie creºtinã mai veche decît cea bizantinã ºi cea slavicã: „Poporul crede cã sff. puse sub paza lor (Martigny. Poppescu. Avel. c.cit. c. colarezi ºi pãsat…” (T. chrét. atunci este anume cel dentîi din doi. Chiojdu-Bîsca). înþeleg mai cu seamã pe Sînþii P e t r u ºi P a v e l. îi este încredinþatã mai cu dinadinsul ocrotirea vitelor. din cari ies t u r m e d e o i. Poppescu. De aci. apostoli stau în lunã. Buzãu. ca celui de cãpetenie. Chiojdu-Bîsca). în predica „la svenþii apostoli” figureazã în frunte urmãtoarea imagine a lui P e t r u cu cheile ºi P a v e l cu cartea. f.I. brînzã. p. De aci. Ca ºi ceilalþi creºtini. prin apostoli. românii. iar cînd e vorba de un singur apostol. Fãrã voia lui un lup n-ar putea sã mãnînce o oiþã.. cap al tuturor apostolilor. op. 538). ªiºcani). ei fiind patroni ai vitelor: „La Sînþii Apostoli Petru ºi Pavel toþi sãtenii cari au vite duc la bisericã caº proaspãt. Manoliu. Lui Sîn-Petru însã. Prin urmare. Vãrhovnic. cei doi apostoli sînt reprezintaþi în faþa a douã oraºe. Aceastã credinþã izvorãºte imediat din urmãtoarea reprezentaþiune tipicã a celor doi apostoli în vechile monumente religioase. – Cain. c. în toate nopþile urseºte lupilor vite de mîncare…” (T.1646. printr-o fireascã asociaþiune de idei: „Poporul zice cã Apostolul. fãrã arãtarea numelui. 252): „cine s-a ispiti peste scrisoare me sã strice danie me.

Miron Costin I.. v. Diaconescu. Doc. Stat. 1. Godeni). Transilv. destul de obicinuit la români. Simu. 82).. v.. Despre Sîn-Petru ºi Sîn-Pavel aparte. ms. – Pavel. II. nom d'une ancienne famille noble de Moldavie. În Moldova. Poporul zice: Sîn-Petru poartã lupii” (R. este A p o s t o l a c h i sau numai P o s t o l a c h i. n. c. Neacºul ot Piteºti. „Frigurile vin mai cu seamã din mîncare de dulce în postul sfinþilor Apostoli…” (P. în Arh. ziua Apostolului Petru. la bulgari ºi la neogreci.. Ca deminutiv din Apostol.A.4). 1Andrei. 161): „frate mieu Apostol i Manolie ºi alþii carei vor iscãli mai jos…” Între boierii pribegiþi la ruºi cu Dimitrie Cantemir.. Ca nume de botez. c. Urechiã. p. t. peste 40 de ani. 2.APÒSTOL „În 16 ianuariu. ca ºi la serbi. p. Muscel. nom de baptême: Apostolus. Stat. 1. Act moldovenesc din 1690 (Cond. m. Apostol Gatargiu era mare-comis (Ibid. 1A postol . Asachi. 2. 2APÒSTOL. 1661 (Arh. 450): „Toadir fioršul luš P o s t o l a c h i pãrcãlabul de Orhešu…” 171 Un sat în Prahova se cheamã A p o s t o l a c h e (Frunzescu). nr. cã e rãu pentru lupi. sã nu se lucre. pr. Orlat). unul se chema „Apostol Cãpitan” (Letop. – Petru. . acest nume de botez era des în familia Catargiu: la 1641 mare-postelnic era Apostol Catargiu (V. ºi mai cu seamã despre cãlãtoriile legendare ale celui dentîi pe pãmînt ºi despre o cãlãtorie apocrifã a celui al doilea la iad. rom. Apostol e pus sub patronagiul zilei Sînþilor A p o s t o l i Petru ºi Pavel. 36. 162). I.

Nic. Ukraine. op. Engel. poloneºte. românii începuserã a o traduce deja de prin secolul XV. 94: „Dupã moartea lui Ilie Cantacuzino visternicul. Hatmanul Danilã Apostol a avut doi fii. În Noul Testament urmeazã imediat dupã cele patru Evangelii. Petru ºi Pavel. p. de théol. restabilind între cãzaci liniºte. singurã familie boiereascã din Moldova care se începe cu C a t a r. în familia Gatargiu numele de botez Apostol era aºa-zicînd stereotip.ºi cãtrã care se poate aplica epitetul de „ilustrã ºi veche” (vornehm und alt). La 1683 s-a scos în Bucureºti în ediþiune separatã: „Apostolul de pre orãnduiala grecescului Apostol”. întrase în oºtirea poloanã ºi s-a deosebit atît de mult prin fapte vitejeºti. Dupã Engel (Gesch. Pavel Apostol. p.APÒSTOL 2. Sbiera. toþi îl cinstesc ºi-l iubesc” (BantyŸ-Kamenskiš. m . Fiul sãu Danilã Apostol. Acelaºi Weber ne spune cã familia Apostol se trãgea: "von dem vornehmen und alten Geschlechte der C a t a r r e n in der Moldau her. pre carele îl avea Nicolai-vodã (Mavrocordat) aproape…” În a doua jumãtate din secolul XVII. nota 109). t.. pe cînd acesta era încã numai colonel: „este un moldovean cãrui oastea zaporojenilor îi datoreazã mult. numitã tot aºa dupã cum o ramurã din Boldureºti ºi-a însuºit numele de „Costachi”. ca ºi lui tatã-sãu. p. 5. scris cam între 1500–1550 (ed. tot României aparþine Apostolul tipãrit 172 3APÒSTOL . Însuºi rivalul sãu Mazepa se rostea despre Apostol. stãtuse visternic mare Gheorghiþã Apostol pãharnicul. dupã cum am vãzut mai sus. Maloš Rosii. scrisã de St. d. italieneºte. ambele fãrã titlu. pe cari i-a cîrmuit apoi pînã la moarte. Costin.: les actes des Apôtres. Letop. din care unicul exemplar cunoscut se pãstreazã în Muzeul istoric din Bucureºti (Tocilescu. nemþeºte ºi ruseºte. rival al faimosului Mazepa. el a fost: „un demn urmaº al lui Chmielnicki. adecã C a t a r g i u. Cernãuþi. franþuzeºte. Rev. Neamul boieresc Apostol este darã o ramurã din Catargieºti.. apostoli sau apostoluri). Din cauza marei importanþe bisericeºti a acestei cãrþi. cit. un membru din aceastã familie. între cari catã sã nu uitãm pe acelea din Noul Testament de la 1648 ºi din Biblia de la 1688. e viteaz. între 1727–34. 3. Cel mai vechi Apostol românesc manuscript este aºa-numitul Codice Voroneþian. 339).. v. in welchem Fürstenthum seine Voreltern die grössten Bedienungen besessen haben” (ap. 348). 29–57). pe cari oarecum le continuã. În adevãr. În Moldova exista ºi familie boiereascã Apostol. II. Luca ºi care cuprinde o parte din faptele A p o s t o l i l o r dupã înãlþarea Mîntuitorului. Catargiu. Afarã de vechi traduceri româneºti. t. În acest pasagiu „Catarren” este o învederatã eroare de copie sau de tipar în loc de C a t a r z e u. ajuns vestit prin luptele sale contra tãtarilor ºi suezilor.ou n. t. p. s . ambii coloneli ºi dintre cari cel al doilea – dupã mãrturia contimpuranului Weber – vorbea cu multã înlesnire lãtineºte. Ca sinonim mai puþin întrebuinþat se zicea ºi P r a x e u sau P r a x i e din grecul „Pr¡xeij (tîn ¡postolîn)”. Carte canonicã. Ist. dar fãrã a fi trãdat vreodatã libertãþile lor”. iar cea mai veche tipãriturã e Apostolul de pe la 1570. la vîrsta de 70 de ani a fost ales hatman de cãtrã cãzacii zaporojeni. 1885). încît statul îi dãrui drept rãsplatã mai multe sate în Ucraina. (plur.

adj. apostolique. Divanul. nr. Atît ardelenii. III. tem×e ubo azŠ grêŸni i mŠnŸe vŠ lovcechŠ Dimtrie logofetŠ vŠnuk×e Bo×idarovŠ videvŸe×e umalenie svšatych i bo×estŠvnich knigy vŠ×delêchŠ troudolšubŠzno. e×e oubo Duchom svšatim apos-toly nauiŸe i propovêdaŸe i prosiaŸe vusêi vŠselenêi konce zemlŠnie. un altul. sã zicã Tatãl-nostru ºi Crezul…” v 1Apostol. mai vechi decît acesta este numai cel din 1525. knigŠ. se aflã în biblioteca publicã din Petersburg (KarataevŠ.1 b: „creºtinãtãþiei noastre a sfintei beséreci apostoleascâ a Rãsãritului…” Cantemir. carele le-au dat ªerban-vodã…” Enachi Cogãlniceanu. Tras de la a p o s t o l i sau de felul cum erau a p o s t o l i i.. 261): „o evanghelie rumãneascã ºi apostol rumãnesc. f. Zaconic din Bãlgrad. dãnd poroncã mitropolitul acele cãrþi sã le ceteascã pi-nþãles pe la biserici…” Ion Ghica. Omiliar de la Govora. 1679 (Cipariu. sã citeascã Apostolul. sŠpisachŠ i sŠvrŠŸych duŸe polŠznye knigy sie Praxi. synŠ velikago i prêdobrago Radula voevodi. -EASCÃ. APOSTOLÈSC s. cu ajutorul lui D-zeu. îºi aduceau Praxia din Þara Româneascã. Apostoli ºi Leturghii. p. întru cît îmi putu ajunge mintea. eliko vŠzmogochŠ oumom postignuti Bogou pospeŸŠstvušuŸumi. Fragm. 30). precum ºi moldovenii. APOSTOLICÈSC.198: „Poroncit-au (Constantin Mavrocordat) de au adus ºi cãrþi pi-nþãles din Tara Romãneascã. fiiu al marelui ºi preabunului Radul-voevod.. pe cari prin Duhul Sfînt le-au învãþat Apostolii ºi au pre-dicat ºi au fãcut sã lumineze lumii întregi pînã la marginile pãmîntului. pãcãtosul ºi cel mai mic între oameni.. Scrisoarea IV: „cînd plecau la prãvãlie.APOSTOLÈSC în -4 pe 268 foi slavoneºte „în capitala Tîrgoviºte” (vŠ nastolnem grad TrŠgoviŸ) la 1547 ºi-n care se zice cã: „IspisaŸese sie svšatie i bo×estŠvnie knigi glagolemi Praxiš vŠ dni blagovernago i BogomŠ chranimago i samodrŠ×avnago Io Miri voevode i gospodarŠ vŠsoi zemli Ugrovlachiiskoi i Podunavišu. Rospisš slav. ca sã nu ºtrengãreascã pe uliþã ºi ca sã înveþe sã cananarchiseascã. sã þie ison cîntãreþilor din stranã. trou-dichse o semŠ i sŠ ouenikyi moimy Oprê i PetrŠ…” „Scrisu-s-au aceste sfinte ºi d-zeieºti cãrþi zise Praxii în zilele binecredinciosului ºi de D-zeu pãzitului ºi auto-cratului Ion Mircea-voevod ºi domn a toatã Þara Ungro-Vlahiei ºi pe Dunãre. Letop. mai complet. D i m i t r i e L o g o f ã t. îºi trãmiteau copiii la dascãlul Chiosea. 1698. cãci în Moldova nu se afla Evanghelii. Dintre Apostoluri slavice. vãzînd înpu-þinarea sfintelor ºi d-zeieºtilor cãrþi.43 b: „cînd vom cunoaºte ºi célia carile am cunoscut 173 ºi am audzit dumnedzãeºti apostoliceºti ºi besériceºti porunci…” . pe care noi o cunoaºtem dupã exemplarul din biblioteca naþionalã serbã din Bielgrad. deci eu. f. nepot al lui Bojidar. ºi am lucrat aceste cu ucenicii mei Oprea ºi Petru…” Este o mare raritate bibliograficã datoritã tiparului românesc. tipãrit la Wilno de Francisc Skorina. de am scris ºi am isprãvit aceste sufletului folositoare cãrþi Praxia. mã apucai cu dragã muncã. 1861.1642.

1651: „ºi deregãtoriša”. în Acad. Îþi vom spune-adevãrat…” 174 (G. Poveºti. d. ºi este de prisos din cauza prea multor sinonimi. 1.1814. O primblare la munþi: „De douã ceasuri de cînd ne primblam apostoliceºte prin dealuri ºi prin vãi…” = „am umblat p e j o s”.. evidemment. 180) 1. v. Rom. circa 1650 (ms. Poez. Apostolesc. s. 2. ºi apostoliša lui…” La Coresi. Cãlãtoria Maicei Domnului la iad. la Arsenie din Bisericani. Sarcina de a rãspîndi Evangeliul ºi alte mari adevãruri. 338): „n-au fãcutu cumu-i îngereºte ºi apostoleºte. bãtr. gîlcevile. Costachi Stamati. Þichindeal. pop. II. Muza I.APOSTOLÈSC Zilot. Urmeazã ca sã fi ºtiut canonul apostolicesc…” ªi tot acolo în prozã forma apostolesc: „multa învãþãturã. 1Apostol.T. 12): „Cine þi-au zis sã tai tu toate oile? Nu þi-am spus eu apriiat cã numai pe aceea s-o tai care s-a uita mai întîi la tine?”… Oraþie de nuntã de pe la Braºov: „De vrei sã ºtii apriat. apostolat. l u m i n a t”. la Silvestru. et adv. imitat dupã locuþiunea scolasticã: „per pedes A p o s t o l o r u m”... dereptu ace sã muncescu…” Alexandri. APOSTOLÌE. ºi c i n s t š a lui…. APRIIAT. Se aude rar în popor. APOSTOLȪTE s.D. anathema…?” Apoi în locuþiunea: „apriat lucru = c'est une chose claire”. évident.. Aºa cum fãceau a p o s t o l i i. care la mulþi se întîmplã vãtãmãtoare de suflet. îl surpa ºi pe dînsul întru nebãgarea de seamã a dogmelor apostoleºti…” v. Menirea a p o s t o l i l o r sau asemenea. p. apostoliquement.).. clair. 1. ne întimpinã în trei versiuni: „ºi e p i s c o p i š a lui sã o ša altul. 1577: „ºi p i s c u p i š a”.. APOSTOLICEªTE. adv. p e î n þ e l e s. p. clairement. Versetul: „kaˆ tºn ™piskopºn aÙtoà l£boi ›teroj” (Psalm CVIII. p. adj. 8). de ce treabã sînt aci sfezile. Ca adjectiv: Lexicon Budan:„Apriat = c h i a r.2APRIÀT .f. d e s l u º i t”. 2. 1Apostol. p. v. Cron. 420: „Lucrurile carele se pot tîlcui cu cuvinte apriate ºi î n þ e l é p t e. l i m p e d e. Ca adverb: Basmul Pepelea (Sbiera. 531:”Apriat = l ã m u r i t. text circa 1550 (Cuv. s. 91: „Cãlugãre! cînd te-ai suit pe scaun arhipãstoresc.

în pustie. II. În adevãr. Iarã cu îndãrãtnic Fii-vei apric ºi s î l n i c…” 175 . est aussi chaud. serbeºte p r i š a t a n. impétueux. 189 a: „Elliniš ºi necredinoºiš sã fšacerâ a m a r i ºi apricš. fougueux. Este sigur însã cã aºa a ºi fost în graiul românesc cel primitiv. – Priincios. în Acad. cãci netonicul i (= lat. Dosofteiu. š) se explicã netrecerea lui i în e în àprig. ce boiarii poftindu-l. Din latinul a p r i c u s „exposé au soleil. s. deoarãce lãtineºte e a p r š c u s. cã au fost de a-l credearia. îndatâ au ºi contenit. Costin. c r u d z ºi n e m i l o s t i v i…” Nic. f. violent. ce boiarii auzind aºia. 19: „Mai bine sã lãcueºli. ce qui est exposé au soleil. din „apertatus” am avea „apertat”. 25: „Sufletele sântŠ blagoslovite toate cšale prostatece. nici cu o formã frecuentativã a p e r t o (Cihac). n-au priimit nice domnie. I. de unde la noi ar trebui sã fie aprìc sau aprìg. adecã a p r ì c u s. de va fi el domnu. sã ºtie bine cã pre toþi boiarii va pune supt sabie. Singura pedecã contra acestei derivaþiuni ar fi accentul. Synaxar. Acelaºi. Rom. Priesc.. vir autem a n i m o s u s inhonestus est…” unde în Biblia din 1688: „omul m â n i o s Š”. XVII: „Cu cel ales de-i umbla Fiirea-þ nu se va schimba.). pe cînd o asemenea formã nu ne întimpinã nicãiri în texturi sau în gura poporului. XXI.. ÀPRIC. dec. ºi vãzind cã-l trãgea auºul. numai prin tonicul ì (= lat. f. II. – Prieten. cu prepoziþionalul a-ca în „a-nevoie”. dar apriat nici într-un caz. vif” (Cihac). Psaltire. p. šarã omulŠ apricŠ nu i-š bun chipulŠ…” „Anima benedicta omnis simplex. 34 b. decât cu femšae sfadnicâ ºi aprigâ…” „Melius habitare in deserto quam cum muliere rixosa et linguosa et i r a c u n d a…” 1ÀPRIG Ibid. 690). cãci din participiile a p e r t u s ºi a p e r t a t u s fonetica româneascã nu îngãduie a trage nemic analog: din „apertus” ar fi ieºit la noi „aperit”. v. cã au fost om aprig…” Corbea. 9: „…Ilie Sturzia. š) ne-ar fi dat pe à p r e g. „fràged = fràcšdus”.ÀPRIG Apriat n-are a face cu latinul a p e r i o. Sensul fundamental este darã „gratum acceptumque habendo”.. Apriat este curat paleoslavicul prnàtã „gratus” (Miklosich. XI. „de façon à être agrée”. Lex. 20 b. ca din „libertatus” – „iertat”. ci totdauna cu i. Prov. ºi adesea cu conservarea lui c. 3. mãcar cã n-au avut fiori. „plausiblement”. adj. f. ca in „àger = = àgšlis”. 1683. irascible.. urcarea tonului pe silaba iniþialã fiind posterioarã. Letop. 1683. ca din „coopertus” – „coperit”. „a-lene” ºi-n atîþia alþi adverbi. circa 1700 (ms. îndatã s-au •urat cã. Paremiar. Proverb. „cuminec = communico” etc.

cei mai aprigi ºi d e l i i…” Costachi Conachi. p. . vivement. 1627: „Oaste era îndestulã. XXXVI: „Pãcãtosul pre cel derept apric pîndéºte ªi cautã. v. Buc. Avril.: impétueusement. în Acad. – Inimos. Poez. sã vezi în lume orce lucru de plãcut... Rom. pe cînd din latinul A p r i l i s d-a dreptul derivã forma poporanã p r i e r. s. APRÌZ. brusquerie” (Cihac).m. circa 1700 (ms.. 1884. p. ºi sã-l omoare pre el gândéºte…” v. 1Aprig. ÀPRIC. Tragod. APRIGÌME. – -ime.. Corbea. adv. al cãror cioc ascuþit ºi aprig la p r a d ã rãsare hidos din ale lor grumazuri jupuite ºi golaºe…” v. peste douãzeci de mii. v. ai tineri de întrecut. 1Aprig. 455) A.ÀPRIG Beldiman. dupã forma veneþianã. Odobescu. Formã cãrturãreascã a cuvîntului.). Surul aprig ºi fudul…” (Marian. Pseudokyn. Macedo-româneºte a p r i a r (Dr. p.. Iar cînd trece ºi-þi zîmbeºte.. La istriano-români: a v r i 176 l u. Sau în scurt. precum ºi cei suri. I. s. uitînd nãcazul ce-þi vine de la amor. „véhémence impétuosité. APRÌLIE s. A patra lunã a anului. Cinci de ianiceri ortale. 149) Doinã din Ardeal: „Cînd vezi faþa-i rumeioarã. Ai priveliºti de primblare. Încãlecat-au surul. 9: „vulturii cei falnici cu late pene negre. Cîmpu-n faþã-i înfloreºte…” (Familia. Iute. rostit uneori p r i e l sau p r i i l. Obedenaru). Un dor aprig te omoarã. luatã de la slavi (Aprilìë) sau de la greci ('Apr…lioj). Psaltire. 220: „Sã îmbli. 2ÀPRIG s.f. Sã-þi petreci vremea cu gustul unui aprig vînãtor…” Balada Ioviþã: „ªi cum zise bãtrînul.

Prier.n b ã þ ” (S. Omiliar. e. p. 12: „cincizeci de zile deîn Paºti în luna lu prierŠ…” Nic. Mangiucã) „Lui april i se zice t r a i s t ã . în cari cuvîntul p r i e r se pune în înrudire prin etimologie poporanã cu p r i e s c. „le poisson d'Avril”. „Despre p r i e r poporul zice: ori prieºte. Sãrdanu). II. v. quatern. cînd fermecãtoarele umblã toatã noaptea de iau laptele de la vaci ºi sporul roadelor de pe cîmp. În aprind noþiunea fundamentalã este „apuc a-”. s-a întrodus la noi nu demult din Franþa ºi s-a rãspîndit numai pe-n oraºe. Costin. Galaþi. Focul dentîi aprinde. dar nemîncînd-o nici un dobitoc…” (A. ori despoaie” (V. – Mãtcãlãu. „La 22 aprilie se zice M î n i c ã t o a r e.. 44: „au venit veste de la Þarigrad ºi cãrþi la boieri în zioa de staule Floriilor april 8…” „La aprilie în 16. Iaºi. – Tudoruse… Obiceiul de a pãcãli în ziua de 1 aprilie. Istriano-românii au luat de la veneþiani douã zicãtori: „A v r i l u nu te rescuperi. embraser. precum ºi sporul omului” (A. de. apoi tîrziu tare rãsare iarãºi iarbã în acel loc. Chiºcãreni). c. ielele se prind în horã ne-ncheiatã ºi joacã pe verdeaþã. dupã aceea a r d e. Magio va adagio…” „De a v r i l u dulci durmi…” (Miklosich) „Avril dolce dormir…” (Boerio) v. p. c. enflammer. de o frumuseþe rarã. Buda). Botez. Georz. Theodorescu. Dîmboviþa. Minculescu. verdeaþa pe unde au jucat ielele se topeºte ca cum ar fi arsã de foc. Mavromolu). Putna. Despre diferite credinþe ºi datine poporane privitoare la aprilie.177 .APRÌND Coresi. Donici. Iliescu. vb. Zi întîi aprili: „Nu ºtiu zãu. Letop. ºi pe la þarã aprilie este privit ca î n º e l ã t o r. allumer. Veliºcu. ceea ce a dat naºtere mai multor zicãtori þãrãneºti. APRÌND (aprms. aprindere). X. Tomescu. Tecuci. Ireºti). c. „P r i i l prieºte sau jupeºte” (G. pe ce temeiuri Zi întîi a lui aprili S-au menit din obiceiuri A fi zi de amãgiri…” Cu toate astea. Bãdeni) sau „luna lui t r a i s t ã în b ã þ ” (G. 1580. mašu zalik cša…” „Avril no te scoprir. c. „P r i e r fãrã ploaie Cheful românului moaie…” (S.

al Bis. care în celelalte limbi romanice ºi-a luat cu totul o altã dezvoltare. XXXII. iar lãtineºte: „dum superbit impius. Obedenaru. Rom. De nespus bãsãu. ms. Psaltire. ºi va a r d e pãnã dedesuptul šaduluš. pentru acéša nuoraþi furâ într-ãnsulŠ. ºi va aprinde temeliile munþilorŠ…” „Oti pàr ™ k k ˜ k a u t a i ™k toà qumoà mou. de unde se ºi scria uneori prin. ms. bunãoarã la Varlam. focul se aprinde. IV. incendo. kaˆ œsoutai p£ntej oƒ ¢llogene‹j. unde la Coresi. se zice: „p r i n d e a arde”. f. f. kaˆ ¢n£yei aÙtoÝj ¹ ™rcomšnh…” 178 . p. 22: „Ca foc sã va î n c i n g e de mãniša mia. Sã se observe cã ºi-n daco-româna n din aprind tindea spre dispariþiune. mrscel.198): „întrarâ în cuptoršul de focŠ aprinsŠ de 7 ori. trecînd în nazalã vocalã. precum ºi aprind constituã iarãºi un moment intermediar între a þ î þ ºi î n c i n d . 1: „Cã šatã zi vine a r z â n d Š ca unŠ cuporšu. ka„flšxei aÙtoÝj. Malach.181). k a u q ¹ s e t a i ›wj ¯dou k£tw kataf£getai gÁn ka„t¦ genn¹mata aÙtÁj. Distincþiunea însã între aprind ºi î n c i n d nu se prea pãzeºte în vechile texturi. nu prin n. Semasiologia. în Acad.). p. I. Dosofteiu. ºi nu se aprinserâ. la francezi „a p u c a ºti”. sinonim cu aprind era î n c i n d = lat. ªaineanu. înrudit cu francezul „p r e n d r e feu” ºi italianul „pr e n d e r fuoco. focul a r d e. Sf. Istriano-românul prind alãturi cu aprind este o formã scurtatã. 1651. kaˆ p£ntej oƒ poioàntej ¨noma kal£mh. Dicþ. XVII (Cod.APRÌND rivînd din latinul a p p r e h e n d o. ºi vor fi toþ cei striini de félšu ºi toþi cei ce fac fãrã-de-legile trestie. f l š x e i qemšlia Ñršwn…” Predicã din sec. 1577: „în trufa necuratului î n c i n d e -se miºelul”. însã cu aceeaºi noþiune fundamentalã. singurul sens cu care acest cuvînt s-a pãstrat în toate dialectele române (cfr. ºi va aprinde pre ei zioa céša ce vine…” „DiÐti „doÙ ¹mšra œrcetai kaiomšnh æj kl…banoj. focul se î n c i n d e. 1643. ºi va a r d e pre ei. Fãrã element prepoziþional. IX: „în mãndriša necuratului sã aprinde méserul”. dar la noi este „a p u c a arde”. Rom. 1680. în Acad. ºi nemica nu se spârearâ. cu acea deosebire totuºi cã acesta din urmã exprimã mai mult un moment intermediar între aprind ºi a r d. XXXVIII: „ªi în gîndul meu. Românul aprind ºi francezul a p p r e n d s reprezintã deopotrivã pe acelaºi prototip latin. Macedo-româneºte se zice la participiu aprimptu sau apresu în loc de aprins (Dr.). circa 1700 (ms. Este o frumoasã gradaþiune: focul se a þ i þ ã. nice a r s e r â …” Biblia din 1688. Nicolae din Braºov.. Deuteron.÷. ps. Corbea. ºi va amistui pãmãntul ºi rodul luš. 279 a. 286 b: „pierdŠ ucigaºii aceša ºi cetatea lorŠ apriînsâ (apri÷sä)…” În graiul vechi. nice se temurâ. Foc se va î n c i n d e ªi se va aprinde…” Silvestru. i n c e n d i t u r pauper”. de unde se ºi explicã naºterea ulterioarã a lui aprind „allumer”.

Cînd se leagãnã c u f o c. 84 b: „pãcatulŠ prilejŠ ºi pricinã arcâ. gãtesc masa.2. Aprind focul. p. 311) Dar noþiunea f o c u l u i. I. aprind rîvna sau pofta. 314: „O flacãrã supþire Îmi trece prin simþire În ceasul ce te vãz. 226: „Ce furtunã tulburatã ºi odihnei surpãtoare Se rãdicã în simþirea unei biete muritoare.. Vãcãrescu. precum: aprind mînia.17 a: „pâcatulŠ šaste unŠ lucru nesâþiosŠ: nu-i soséºte cu unulŠ sau cu doaâ. p. se ºterge aproape de tot într-o mulþime de locuþiuni metaforice. ce groaznicã vãpaie numaidecît au aprins! A r d e -i. 308) Figurat: Varlam. f. se aprinde setea. Aprind m î n i a: Zilot. Aduc apã din fîntînã ªi furca n-o las din mînã…” (Alex. printr-o admirabilã asociaþiune de idei: „Dragã mi-i leliþa-n joc. fie directã. Cron. aprind dragostea..APRÌND Zilot. Cron. Cantemir. ce totdeauna sã aprinde ºi a r d e tot mai spre multe râutâþi sã facâ…” I. 1698. 10: „Cã Dumnezeu aprinzîndu-ºi groaznicã mînia sa.. în pîrîu de foc nestins…” În înþeles propriu. f. ª-a potolitelor focuri vãpaia inimi aprinde…” Într-o doinã din Ardeal. se aprinde sîngele. 6: „O. se aprinde faþa etc. p.1643. Doamne milostive. aprind presupune totdauna f o c. iarã de-aciia a sã lãþi pre lesne îi iaste. ª-ndatã mã coprinde Un foc ce mã aprinde…” Costache Conachi. Ne lãsa pentru pãcate sudori grele a vãrsa…” 179 . p. Unde-ºi pune piciorul. Poez. fie figuratã. pop. ºi dintr-o scîntée sã va aprinde foc…” Doina þãrancei: „De cu zioa mãtur casa. 1886. p. Divanul. Te aprinde mohorul…” (Familia.

aprind g î l c e a v a: „Turcii pricepînd cum cã prieteºugul rosilor este curat ficleºug. Mihnea-vodã. 244) Aprind r î v n a sau p o f t a: Cantemir. f. rîmãtorii în cîmp pustii lãsind. p. Rom. ºi foarte mâ aprindea ºi de apâ nu putea rãbda…”. v. Aprind s î n g e l e: A. 9: „cine va fi acela carele va socoti acestea ºi nu se va aprinde cu totul de dragostea Mîntuitorului…?” I. Odobescu. sec. (ms. 84. Si de tine se omor…” Doinã din Ardeal: „Ai! sãracã mîndra mea. fiindcã-i vedea fãcîndu-se stãpîni pe cetãþile ºi locurile lor în vreme de pace. Au mai pãþit-o ºi alþii: „defãimau din mult în mai mult petrecerile holteiei. XVII (Cod. p.B. Cu brîu roºu se-ncingea. 253.. al Bis.. unde aprindea este forma arcaicã pentru prima persoanã singularã a imperfectului.APRÌND sau tot acolo. ce pururša ºi totdeauna sã sâ aprindzâ ºi sã sã înnošascâ…” Antim. Îi fermeci ºi îi uimeºti.42 a: „sã nu sâ opreascâ nice dãnãoarâ dragostša lui diîntru noi. p. Tragod. le stãturã împotrivã a nu-i lãsa sã meargã înainte. p. St. p. 376): „acicea nice apâ n-am avutŠ sã gustŠ. Aprinzîndu-i cu amor. Inima mi-o aprindea…” (J. în Acad. p. vîrtos purciasã…” Beldiman. ieroglif. din care se aprinse gîlceava…” Aprind d r a g o s t e a: Varlam. 1643. ms. Ist. 49: „Rãpind simþiri tinereºti. Nicolae din Braºov. s-au turbat. despre porcarul care nu vãzuse niciodatã vreun oraº: „cum ºi ce ar putea fi cetatea ca sã sã înºtiinþéze cu pofta aprinzindu-sã. Grecu-n beciuri s-ascundea…” . Predice. I. a cãrora însã aducere-aminte le aprindea fetele si-i fãcea sã rîzã cu hohot…” Balada Codreanul: 180 „Domnul faþa-ºi aprindea. 29: „Dupã trecere de vreme de cîþiva ani. 32: „Atunci sîngele se aprinse într-însul ºi turbarea îi coprinse sufletul…” Aprind f a þ a: Costachi Negruzzi. Vãcãrescu. miscel..). Rîvna între ei s-aprinde de slavã…” Aprind s e t e a: Legenda S-tei Maria Egipteanã.

nopþi întregi te-am aºteptat…” Aprind în zicãtori ºi locuþiuni proverbiale: „Lumînarea se aprinde pentru cei ce vãd. au socotit vreme ºi au pãscut prilejul. 75: „Priveliºte de foc pre munþi se aprinsese: Nici drumuri. cu tovãrãºiþa. 334: „sosind boierii la Þarigrad. I. 150). Pann. Erotocrit. Rog pe Dumnezeu s-aprindã a sale cereºti cãmãri. feþe fãcea. p. ªi faþa-i s-aprinde. p. În balada Erculean se descrie o fatã atît de frumoasã: „Cît o ºi zãreºte. Letop. jãluind pre Nicolal-vodã (Mavrocordat)…” v. Cron. vorbind de spaima lui Duca-vodã cînd se vãzu pîrît la Constantinopole. p. pline fãrã minciunã. ªi tot în acea minutã iarãºi la loc s-a roºit. nu apucã a dare pre la datornici. nici cãrãri pustii nu rãmãsese. ºi cînd au eºit Împãratul la geamie. p. nu pentru cei orbi” (Pann. p. 222: „Atunci înplîntîndu-mi ochii în întuneric. II. Nepovestita-i frumseþe tot feþe. ºi începu a 181 triimete bani la Poartã ºi la hanul…” . Toate pline de om. Neculce. ªi raza-i se-ntinde Ca un sãrutat Lung ºi înfocat…” Aprind cu sensul de l u m i n e z: A. ei ºi-au aprins r o g o j i n i î n c a p ºi au dat arz la Împãratul. Soarele s-opreºte.. Ca sã poþi veni degrabã la locul cel însemnat Unde. 114: „Ci faþa-i cea luminoasã îndatã a-ngãlbinit. „Bine e ºi înaintea dracului a aprinde cînd ºi cînd cîte o luminã” (Þichindeal. p. ºi ce strinsãse bani de la þarã. Arz. Aci s-aprindea ca focul. Cositul: „Faptul zilei se aprinde pe a dealurilor frunte ª-un rîu falnic de luminã se revarsã peste munte…” Zilot. pãrea cã cerul tunã…” Conachi. 298.. Acelaºi. pre mãri. ºi aci iar se stingea…” Alexandri. Încît munþii urlînd.47).APRÌND cu nota lui Alexandri: „adicã i se cuprinse obrazul de roºaþa mîniei”. urmeazã: „se turburã tare ºi-ºi aprinse p o a l e l e d e t o a t e p ã r þ i l e. 1814.

p. – Aþiþ. Poalã. bãtr. Mare lucru sã nu þi se aprindã c ã l c î i e l e!…” Alexandri. ba…cum e treaba flãcãilor. p. ªi tropai.1875. d'embraser. . v. l'infinitif d ' a p r i n d pris comme substantif: action d'allumer. Se întrebuinþeazã mai mult în sens moral. Soacra cu trei nurori (Conv. 258: 182 „Mintea în cãile sale îi înþãlept mãsuratã. 9. 401): „Într-o clipitã ies afarã trei fete nu cum sã fie. ªoldan viteazu: „mã furnicã prin inimã. Cap. p.. d. Glosarul slavo-românesc.. ms. ce vorbã þi-a ieºit din gurã!…Vrei sã ne aprindem p a i e î n c a p? sã ne zvîrlã baba pe drum?…” Mai puþin româneºte este: „a-ºi aprinde p a i e p e c a p” (Lumina pentru toþi. „Dintr-o vorbã îþi aprinzi p a i e î n c a p” (Pann.. I. circa 1600 (Cuv. ba o calcã pe picior. Cihac: „aprindere mare a sufletului = grande exaltation”. 304). Alþi sinonimi: a p r i n z ã t u r ã ºi a p r i n s u r ã. s. 251): „Cu muntrirea çi-nš fiçeºš. am simþit în inima mea o aprindere de dragoste cãtrã patrie-mi…” Costachi Conachi. – Prind… APRÌNDERE (plur. – Ficat. 2: „fiind în vîrstã tînãrã de 18. Creangã.f. Cîrlanii. mi s-aprind o c h i i ca doi jãratici…” De toatã frumuseþea este metafora în balada Toma Alimoº: „Murgul o c h i i -ºi aprindea. 285): „Doamne. 1886.1877. sc. ropai! i s-au aprins lui Ipate al nostru c ã l c î i e l e…” Macedo-româneºte se zice cu acest sens: „s-au aprins ficaþii”. Rom. Iar iubirea cea de sine cu aprinderea zburatã. Nechezea ºi rãspundea…” v. Obedenaru. Alexandri. Cãlcîi. 122). pe cînd pentru cel fizic e mai potrivit sinonimul a p r i n s. de exemplu într-un cîntec poporan (Dr. p.19. ci tocmai ca trei bobocei de trandafir. lit. Ard. Stan Pãþitul (Conv. Texturi.. d'enflammer. Cron. Zilot. 29): „ba o strînge pe fatã de mînã. ropai. I. p.. 2: „Ei! se vede cã i s-o aprins c ã l c î i l e dupã fata ispravnicului…” Costachi Negruzzi. Crai-nou. sc..1: „Ce spui? Dragostea! Nu cumva þi s-au aprins c ã l c î i l e dupã vro lelicã?…” I. lit. 285): „aprindere. 20 de ani. Basmul Orb-împãrat (Tribuna din Sibii. p. î n c i n d e r e”. în Acad. 1886. Hicatele înš le-aprimseºš…” v.APRÌND v. III. p. – Foc. aprinderi). Creangã.

Bãrcianu).APRÌNS Cãreia. v. alþii ca lumina dzileei. 61: „ªi de ce sã nu-i dau pe faþã aceastã neagrã vînzare? adaogã Dinul cu oarecare aprindere prefãcutã…” v. II. sau cel puþin se presupune f o c u l. aºša te doršaºte Cu sšate aprinsâ. bãtr. s. ºi nemaiavãnd unde fugi. Aprins este ceva gata sã a r z ã sau începînd a a r d e. circa 1550 (ms. cînd ies din ele aburi. d. Formã contrasã din a p r i n z ã t o a r e. 65 a: „În ce chip doršaºte cerbul de fîntânâ Cîndu-l strînge sšatea de-l a r d e -n plãmânâ. f. aprins de rîvnã. ca în zicerile figurate: sete aprinsã. Rom. alãturi cu sinonimii l e m n u º e ºi p u c i o a s ã.. goanã aprinsã. Ciocoii vechi. Se întrebuinþeazã în Ardeal (S. Sufletul mšeŠ. Aprind.. Dosofteiu. – 1Aprins. 1640. Mintea îi stã înpotrivã cu pãsuitã gîndire…” Filimon. vraciulŠ celŠ sufletescŠ. 105: „Ticãlos sufletul meu. ºi.f. APRINGIOARE. alþii ca fierul aprinsu cãndu sar scânteile dintru elu…” Pravila de la Govora. de mã veºtedzšaºte…” Enachi Cogãlniceanu. p. XVII: „…cuventele Domnului aprense…” „…ta lÒgia Kur…ou p r p u r w m š n a …” 1APRÌNS. de mãnia lui Dumnezeu vorŠ fi apriînºi…” Psaltirea ªcheianã. este aprins ceva de f o c.). Aprind. APRINJOARE. Ã-. s-au înºelat ºi ei ºi au trecut la Baltã…” 183 . la noi c h i b r i t u r i. fiind aprinºi gonaºii Rusiei. adj. 1673. Cugetãri în oara morþii. ca la Costachi Conachi. faþã aprinsã. le participe passé d ' a p r i n d pris adjectivement: allumé. s. plur. 66 b: „cine mãnie pre preotulŠ sau pre arhiereulŠ. ba chiar la cai „nãri aprinse”. enflammé. Doamne. În sens propriu. p. spre înfrînare ºi spre un fel de oprire. – Chibrit. Cît pãtimeºte de rãu! Pãtimeºte cã-i aprins De focul acel nestins!…” Adesea însã noþiunea f o c u l u i se depãrteazã de tot. f. 459): „unora le va fi faþa ca lumina luniei. III. embrasé. au trecut dincoace în pãmãntul turcului la Baltã. circa 1550 (Cuv. Letop. 269: „…gonindu-i toþi din toate pãrþile. în Acad. p. allumettes.

APRÌNS Beldiman.n.3Aprins. alþii cu sãbii încinºi. Alexandri. dar care nu se întrebuinþeazã niciodatã în sens moral.. se.T.. de vétérin. Incendium”. Alexandrescu. 1683.n. cu vulpi ºi cu iepuri. Dosofteiu. Aceastã grea 184 boalã. repezi. . Muºcînd cu neastîmpãr zãbala ce-i þinea…” Colinda Plugului: „Sã vã fie casa casã. circa 1670 (Col. Synaxar. Sinonim cu a p r i n d e r e. pop. v. pop. Poez. care face cã dobitocul perde grãsimea ºi aºa-zicînd se topeºte. ageri.3Aprins. ne întimpinã în.. passe d ' a p r i n d pris substantivement: allumage. Tragod. E stereotip în locuþiunea adverbialã: „pe la aprinsul luminãrilor = lorsqu'on allume les chandelles. 87 b): „cu aprinsulŠ besšariciš au scornitŠ nãrodulŠ. cu coame rãsfirate. bãnãþean. oct. Cu n ã r i l e aprinse. cu gurile spumate. Aprind.. Aprind. s. – 2. de unde-i vine 3APRÌNS. pentru ca sã li se învoiascã a vinde mai scump jãmle fãcute cu fãinã aprinsã…” v. p. entérite couenneuse. 2APRÌNS. Tr. Scrisoarea XIV: „Seara. Poez.D. act. 424): „Aprins.: fourbure. šarã cu stânsulŠ l-au îndesitŠ…” Ion Ghica. Sã vã fie masa masã. popul. le soir” (Cihac). î n aprinsul lumînãrilor. 26 (f. 1: „600 de galbini de la jidanii pitari... 1883. 23) Între culori este ºi aprins-g a l b e n = galben ca f o c u l (Marian. 50). p. Cromatica.2. t. Tot cu mesele întinse ªi cu feþele aprinse…” (Alex. O impresie: „Cînd caii. Dicþionar ms. Cu toþii de-a Eteriei rîvnã se vedeau aprinºi…” Gr. Boieri ºi ciocoi. – 1. colinda Botezul: „Sînt tot mese-ntinse ªi fãclii daprinse…” (G.. O fãinã veche ºi stricatã se zice aprinsã. II. éclairage. l. 241: „Toþi la brîu aveau pistoale. venea cu vînãtorii…” v. s. 391) Cu poeticul d ca în d a l b. un car plin cu lupi tineri ºi bãtrîni. le part.

68: „Cînd iaste calul a r s la i n e m ã. Bãnescu. Vaslui. c. oct. Trifã. – -urã. Aprind. rãsãritu soarelui. excitant.f. Tutova. Coate. 3. Costin. échauffant. A-prînz. vine din fugã mare sau din prea multã muncã. A-PRÎNZ. p. sau figurat: dor aprinzãtor. Covurlui. „Boala aprins la vite este a p r i n d e r e la plãmîni” (T. Bucureºti. éclaireur. inflammation.: scîntei aprinzãtoare. Docani). c. Aprind.. Ireºti. II. sã-mvãþasâ a fura fãcliile…” Cu sensul al doilea. inflammable. Telejna). 125: „cînd au fost pe aprînzul c e l m a r e. – v. formã contrasã din deminutivul a p r î n z i º o r.. sã-i torni calului în gît. Cu primul sens. 1683. Simu. de ex. v. Bãrcianu). enflammant. Bãlãnescu. c. Cãrtecicã.A–PRÎNZ numele francez poporan „gras-fondu”.2Aprins. N. embrasement. – Apringioare. Synaxar. se aude rar. Vineþki Avgi-baºa. Minculescu. v. aprînz…” (T. acesta din urmã numindu-se ºi a p r î n j o r. s. Se aude peste Carpaþi (S. „Aprins este o boalã la vite” (V. 1. în Lexiconul Budan: „aprinzãtor = accendibilis. APRINZÃTÙRÃ. Transilv. Corciovã. entzündlich”. de la 7 pînã la 9. „Pãrþile zilei sînt: zori. Tîrgu-Bereºti). c.. APRÎNJÒR. Letop. 88 b): „UnŠ aprindzãtoršu de luminele svãntuluš. anume OnisiforŠ. Suceava. et subst. entzündbar. se observã la cai ºi la boi. „embrasement” (Cihac). Cu sensul al treilea. s. „Ciobanii împãrþesc timpul aºa: de cînd se luminã de ziuã ºi cam pînã pe la 7 ceasuri. Aprind. adv. pre la aprînz. A. -OARE. subst. pre la prînziºor.p r a n d i u m. – Aprinsurã. APRÎNGÒR s. v. et adj. atît la cai precum ºi la vite cornute. Orlat). c. p. avant-midi. c. allumeur... APRINZÃTÒR. Se zice ºi a r s l a i n i m ã. Bãlþãteºtii. Mãlini). eatã cã au ºi sosit Bekir-aga…” 185 . Literalmente a d . ºi sã-l amesteci. Poporul deosebeºte aprînzul-m a r e ºi aprînzul-m i c. ori sã fãrîmi ºapte oao cu totul ºi prin þesalã sã-i torni pã gît…” 1. 1806. Nic. în crucea-ameazi…” (R. Putna. 2. 26 (f. dar mai înainte sã-l învãleºti sã sã nãduºascã. privire aprinzãtoare etc. c.f.. îi zice a p r î n g i o r. dobitocul începe a se usca pînã ce moare” (I. sã iai rachiu slab una ocã ºi piperiu întreg sau pisat de – parale. Neamþ. – -tor. la Dosofteiu. „Boala aprinsul. Sinonim cu a p r i n z ã t u r ã ºi cu substantivul a p r i n s. ca „amiazi = = ad-mediam-diem”. APRINSÙRÃ.

vechi ital.). G. zic cã-i d e -aprînzu c e l m a r e. care însã presupune o învecinare nemijlocitã. 1. apoi dupã ce se mai rãdicã hãt multiºor. Cãderea. „Îndatã dupã ce rãsare soarele sau cînd îi rãdicat de o suliþã. de aproape borº cu ºtir” (Ibid. presque. 111). Altul: de d e p a r t e trandafir. Bucov. e sinonim cu m a i -m a i: aproape gata = m a i -m a i gata = puþin lipseºte ca sã fie gata. c. care este înainte de a m i a z i” (N. a p r o v o. – Prînz. Botez. Haþeg). I. „A p r î n j o r. fie în timp. Iaºi. v. Proverb despre cei ce numai se aratã a fi ceva: „de d e p a r t e calu-þi bate.A–PRÎNZ „Dimineaþa. provenþ. proche.: Petru este aproape de mine. Un text medio-latin: „vina colligenda ipsis ecclesiis a p r o p e situata vix possint recolligi” (Du Cange). 2. 118) unde editorul pune din eroare: „a p r i n s u cel mare”. Aproape este lat.. a d . cînd se ridicã soarele ca de 3 prãjini la deal. Neamþ. vechi franc. Cãlineºti). de ex. c. dar nu e l î n g ã mine. II. Aproape este în opoziþiune cu d e p a r t e. (Biondelli). mai persistînd în unele dialecte italiene: milanez ºi brescian a p r ö f. De aprins De foc nestins De aprînzu c e l m a r e…” (Marian. apoi n ã m i a z…” (P. . Gheorghiu. D e p a r t e poclon fãcea ªi de-aproape-ngenunchea…” 186 (Marian. Bistricioara. environ. Suceava. Gr. Chiºcãreni). à peu près. adv. Sînzianu. Balada Voichiþa: „ªi la el cum ajungea. 35) 1APROAPE.1. Descîntec bucovinean de „fapt”: „De fapt închinat În revãrsat de zori: De fapt închinat Dimineaþã.. Amiazi. În primul sens e sinonim cu l î n g ã. Popescu. c. de aproape ochi[i]-þi scoate” (Pann. p. c. fie mai ales în spaþiu. se zice aprînzul c e l m i c. a p r u e f (Cihac). prés. Transilv. zic cã-i d e -aprînzu c e l m i c. Mãlini. piacentin a p r ö v etc. Botoºani. A n t i t e z a. pe cînd aproape admite altceva la mijloc.p r o p e. cãci între noi doi se aflã Ion. Descînt.. mai pe urmã este aprînzul c e l m a r e . a p r o p. cam pe la 9-10 oare” (G. timpul înainte de p r î n z . În sensul al doilea.

bunãoarã la Moisi-vv. d e corespunzînd aci lui d i n în: „am venit d i n apropiare”. 39) Îndreptarea legii. 1652. De d e p a r t e -ngenuncheazã ªi de-aproape cuvinteazã…” (Pompiliu. d e a p r o a p e „d e p r è s”. 3.1651: „cu p r š a t i n i š sãš” iar la Cresi.R. III. 187 .40 a: „Cu ceša ce nu þân •urãmînt de pace Cãtrã c e l d e -aproape. aproape poate sã aibã douã funcþiuni: a) Sã arate o direcþiune ca franþuzeºte în „de près”: „n-am venit de departe. Act moldovenesc din 1662 (A. f. O admirabilã locuþiune în Balada lui Dumnezeu: „Departe gîndii. p. Doamne. Avînd înainte pe d e . ps. Dã-le. dans sa familiarité”. pe cînd fãrã d e este un curat adverb. 1673. pre carele îl a v e a Nicolai-vodã aproape…” La imperativ: „vino aproape!”.I. 94: „stãtuse visternic mare Gheorghiþã Apostol pãharnicul. Letop. Mai totdauna aproape îºi asociazã prepoziþiunile d e sau p e. 702) „A avea pe cineva aproape = dans son intimité. p. II. 1634 (A. Nicolae Costin. Dosofteiu. p.I. 8: „în munca foculuš de veacŠ nu va sta d e p a r t e de aceša. Se întrebuinþeazã rar. servã drept adjectiv: ceva d e aproape = = a p r o p i a t. plata precum eš lucreadzâ…” Acelaºi. 72): „domniša mea sãntu m a i aproape rudã lui Isac Balicãi hatmanului…” Ca adjectiv. Sibii. „stãi mai aproape” ete. ci de aproape”. ce aproape…” 2. 1673. 6 b: „Strâmbiš nu laº sã trãšascâ De-aproape sã te prãvascâ…” b) Cînd urmeazã dupã un nume. Movilã. ce fac ce le place. I.. d e aproape îºi poate prepune articlul „cel”: Dosofteiu. unde la Silvestru. 1577: „cãtrâ s o þ i i sãi”. A p r o a p e f ã r ã p r e p o z i þ i u n e. f. XXVII: „cariš grãesc pace eu c e š d e -aproape aš sãš”. 1886. p.APROAPE Balada Gheorghiþã: Du-te la domnii cei rãi ªi-þi fã vro treabã cu ei. p.R. Aproape grãii…” (Þara nouã. 1680. 244): „šaste ºi ša rudenie d e aproape lui Gavril hat…”.

. Pann. 132 b: „ªi sã-þ facâ numeluš ocarâ Nebuniš ce-s p r e -aproape de þarâ…” I.. cã ºtiu eu o poianã în pãdure. 119): „dã vréme ce ºi chiliile ºi pãreþii ºi îngrãdiºul mãnãstirii. ºi va lovi pre cineva în fiece locŠ ºi-l va omorã. p. ºi-l va omorã..aproape d e mintea omului = ganz natürlich” (Dr. acéša šaste aproape de uciderea de voe…” Biblia ªerban-vodã. Locuþiune proverbialã despre cei fricoºi: „ca ºoarecii cînd cînta jucînd hora: sus de mînã. ad Hebr. Dosofteiu. 357: „era zimislitŠ în trupul maicâ-sa. XXXIII: „aproape e Domnul de frãmþii cu înrema…” Proverbul egoiºtilor: „Cãmaºa e mai aproape de piele” (Pann.1654. Psaltirea ªcheianã. Cron. altele era aproape d e s u r p a t…” A. 662: „carele va bate pre cineva cu curea sau cu nuša. Stat. Are un înþeles mai nehotãrît decît simplul aproape. 400: „se vãzu cã e bâtrãnŠ ºi aproape d e moarte…” Indreptarea legii. p. III. p. VIII. acela šaste întru uciderile céle fãrâ de voe. ca sã-lŠ facâ bunŠ pentru greºala luš. 382): „sã n-ai nici o grijã. . 1695 (Cond. ms. chiar alci p e aproape. Moº-Albu I. în Arh. sã tragem acolo…” Balada Mioriþa: „Ca sã mã-ngroape Aice p e -aproape…” 188 Cu acelaºi sens: c a m aproape. Rom. p. 1877. Chiar ºi de tot sã mã uite e aproape d e c r e z u t…” Ca idiotism: „. Moxa.. III. 109). circa 1550 (ms. 53). unele s-au surpat. ºi cãndŠ fu aproape d e n ã s c u t Š.. Paul.13: „…šarã ce sã învechéºte ºi înbãtrânéºte. Polysu). 1673.APROAPE 4. a p r o a p e d e „p r è s d e”.. šarâ cine va da la sfadâ bãþŠ sau sabie sau cuþitŠ. Moº Nichifor Coþcariul (Conv.1620.). p. f. 39: „Mai vîrtos d-atîta vreme dupã cum nu m-a vãzut. jos de vînã. Creangã. aproape e d e perire…” „…quod autem antiquatur et senescit. 73: „ªtii ce sunã aºa? aproape e d e m i n t e: Aleargã care-ntîi sã fugã mai nainte…” 5.1688. ša muri…” Constantin Brincoveanu. în Acad. Moxa. p r o p e interitum est…” E mai cu seamã poporanã construcþiunea lui „aproape d e” cu supinul. p e a p r o a p e „p a s l o i n”. p. ºi mai aproape de gaurã” (Ibid. Zilot. lit.

nici pe acea plasticã de a s e m e n e. Aproapele nu exprimã noþiunea localã de v e c i n. la Zilot... 2Aproape.. p. Poez. ci încã mai vîrtos: potopul nedreptãþii acoperindu-o ºi aproape a î n e c a ticãloºii locuitorii ei…” v. prochain. în doina Hasducul rãnit: „Pe cel deal îndelungat Suie º-un car ferecat C-un haiduc de el legat. acest cuvînt pãstreazã uneori pe d e . ci concepþiunea cu mult mai înaltã de strînsa solidaritate materialã ºi moralã a neamului omenesc. s. zicîndu-se d e aproapele. Psaltirea ªcheianã. Nãscut din adjectivalul d e a p r o a p e. din aceeaºi epocã (ibid.D. circa 1550 (ms. 189 . Se întrebuinþeazã numai articulat.. De d-aproape sã te rogi…” (G. c a m aproape de Crãciun. Mîna.2. pop. Poez. în balada Corbea: „Tu. a) „aproapea = aproape a” denaintea genitivului.APROAPE Zilot.). 8: „…iubeºte aproapele tãu ca tiînre însuþi…” „…diliges p r o x i m u m tuum sicut te ipsum…” unde în Biblia ªerban-vodã. XIV: „…gšurã-se aproapelui sãu ºi nu se leapãdã…” „…jurat p r o x i m o suo et non decipit…” 2APROAPE. II. Fiecare om este aproapele pentru toþi ceilalþi oameni.).m. în Acad. mãicuþã. Îndemnã dracul pe vodã spre alt gînd groaznic nebun…” 6. pop. acuzativul cu prepoziþiune: „pre aproapele tãu”. P a r t i c u l a r i t ã þ i. D e d e p a r t e sã-ngenuchi. Cron. Iar aproapea carului E mama haiducului…” (Alex. 1688. poala sã-i sãruþi. – Departe. Rom. iar în Noul Testament din 1648 sinonimul puþin potrivit „p r i š a t e n u l”. 519) c) Aproape construit cu infinitivul. 7: „Iar cînd fu pe la dechemvre. 315) b) „D e d-aproape”prin analogie cu „d e departe”.. sã te duci ªi pe vodã sã-l apuci. Iacob. nu numai cã dreptate sau semn al dreptãþii n-am vãzut.T.. Cron. p. 15: „luînd seama cu amãruntul. – Apropiu. Codicele Voroneþian. proche.

ªi aprozii aciia încã se fãcea din oameni de cinste. Cron. încã ºi la alþi domni mai încoace.APROAPE Zilot. ori în ce cinste de boierie era acel boier. adãugînd în notã cã: „c o p i i i . Asachi. C: „Pre cela ce clevetiša într-ascuns d e -aproapele sãu. 2: „era faptele lui sfinte ºi pline de toatã dragostea cãtrã aproapele…” Pravila Moldov. cel dintîiu anume ce au venit în Moldova întîiu aprod au fost. unde ar fi fost mai nemerit „v e c i n u l u i”.. cu care ne-a venit din maghiarul a p r ó d. ºi altul v ã t a v d e aprozi d e c u r t e. cu urºinice mulþi ºi cu cabaniþã cu jder ºi cu hulpi îmbrãcaþi. dulãmi de catifea cu nasturi de argint”.... Miron Costin. Simeon Movilã. 1646. unde în Coresi. pre-acesta-l gonišam…” „Detrahentem occulte suo. – Apropiu. precum ºi-n Dicþionarul bãnãþean. 22). f. p. I. Dosofteiu. p. huissier. 257. ms. 1883. ºi la boierii cei mai de cinste aprozii îmbla cu poruncile domneºti. în Arh. Letop.1577: „deºertŠ grãi cineº cãtrâ s o þ u l Š sãu…” v. l.1Aproape. Letop. 1. adolescent”. Nu figureazã nicãiri „în vechii cronlcari cu însemnarea de viteaz” (L. p.c a s ã ºi aprozii alcãtuiau garda domneascã. vorbind despre Radu-vodã Mihnea: „Aprozii d e d i v a n mai de cinste nice la o domnie n-au fost. purtau cãciuli þurcãneºti cu pene. ºi ori la cine ºi la ce boierin mergea cu carte domneascã. hunc persequebar…” proximo Ibid. s. era numai aprod (Cond. Gheorgachi Logofãt. Neculce. ºi punea pe aprod de ºãdea ºi apoi ºãdea boierul. ajungînd pãn'la starea cea mai de cinste a boieriilor.d e . – 2Asemene. page. t.. stãnd boierul în picioare ºi cu aprodul. în urmã domn în Moldova ºi-n Þara Româneascã. cã au fost foarte cinstiþi aprozii. p. ce era tot feciori de boieri.. 424): „Aprod. unul se numia v ã t a v d e aprozi d e t î r g. 190 în picioare sta boierinul pãnã ce cetia cartea…” . ºi îmbla cu ºarvanale. Tr. adecã: „ephebus. 456 b). cirea 1670 (Col. la domnii cei vechi pãn'la Radu-vodã s-au pãzit rãndueala cinstii lor. œfhboj.1. ºi portul lor era îmbrãcaþi cu ºarvanale cu cabaniþe…” Astfel de aprod era legendarul fundator al familiei Movilã. aprozi). – Soþ.M. – Vecin… APRÒD (plur.m. II. În primul sens. III. p. XI: „deºšarte grãi careleº cãtrã d e aproapele sãu…”. vorbind despre epoca lui ªtefan cel Mare: „aprozii atunce nu era din oameni proºti cum sãnt acum. ei erau toþi cãlãri. 293: „în vechile vremi era doi v ã t a j i d e aprozi. ªi aceastã breaslã a a p r o z i e i. Iar de la o vreme încoace aceastã breaslã s-au fost micºurat. Gloss. ne întimpinã numai în vechile texturi. 199. p. 1: „sã nu cumva îndrãzneascâ a eºi den hotarul de-aproapelui sãu…”. îi da poronca domneascã. Stat. 2.. ºi cînd mergea la casa boierilor. Letop. pe care-l cîntã Costachi Negruzzi în Aprodul Purice. cum ºi din neamul cel cinstit al Cantacuzinilor. ºi bãgîndu-l în casã. ºi pe urmã s-au cinstit cu alte boierii. 1680. Ephoebus”.. încãpînd acum la aceastã breaslã din oameni proºti…” La 1583. eºia înaintea lui ºi-l primia cu ºlicul a-mînã. ps.

nr. pe lîngã faþa domnului. 170) cã: „marele postelnic judecã toatã curtea domneascã. p. I. Stat. fiecare avînd sub dînsul un numãr de aprozi ºi cîte un i s p r a v n i c. Stat:. ceea ce se chema c i u b o t e sau t r e a p ã d.. ºi vor da ºi  o b o t e…” Constantin Brîncovan. II. Rom. Stat. i Zahariša logofãt ot Trãgoviºte. 2: „te-ndoieºti poate de cuvîntul lui Fareaº? cel mai vrednic ºi mai voinic aprod a lui Cantimir vodã…” Balada Opriºanul: „Slugi. principele îl trimite cu porunci la unii 191 .).APRÒD Acelaºi ne spune într-alt loc (A. II. dupã hotãrîrea divanului sau din porunca lui vodã. 32. ce cãrþi pe la scaune la pãrcãlabi sã cheme faþã pe cutare cu turcul sã stea sã se ia sama. Doc. ºi Jipa spãtar ot tam.I. Rom. pe curteni ºi pe turci…” Act muntenesc din 1649 (Arh. p.R. Costin.. ms. Rãºcan. ca ºi „copiii de casã” ºi „armãºeii”. în aºteptare ca vrîsta sã-i permitã a fi b o i e r i t. cu c o p i i d i n c a s ã sau cu aprozi nu da.. Oboseala lor era calculatã cu oara. 1693 (ms. care contribuia la plata haraciului ºi a diferitelor „pocloane”. alteori mai puþin. i Sache šuzbaºa ot tam. 21. uneori mai mult. ca semn de înaltã încredere. i Vasilie šuzbaºa ot tam. act I. I. apoi vom trimite domniša mea un aprod di-i aduce. Ghica din 1776 despre „Venitul boierilor Moldovei” (ed. Doc. avînd dreptul de a lua de la cei vinovaþi „de tot ceasul cîte 20 bani noi”. aprozi. Letop. 33). Duca-vodã. sc. aprozii ne apar ca o b r e a s l ã. 1695 (Cond. 338): „fost-au mulþi b o š a r i anume: Popescul cãpitan ot Buzãu. Istoria aprodului se rezumã în urmãtoarea scãdere: dentîi el este „page”.. 87. earã nu cu plinealã sau cu închisoare…” În Condica de visterie a lui Constantin Brîncovan. copii de casã! Voi dormiþi ºi nu vã pasã Soarele c-au rãsãrit ªi pe mine m-au trezit…” ºi mai jos: „Toþi aprozii se trezea ªi lui vodã rãspundea…” Dupã Aºezãmîntul lui Grsgorie-vv. 69): „fiind Datco sluj dator unui negustor anume Dona vnuc Donie taleri 210 ºi neavãnd banii sã-i plãteascã ºi avãnd strãnsoare ºi puindu-l ºi la oprealã la Alexandrache c e a u º u l d e aprozi…” Nic. i Mogoº aprod ot Buzãu…” Alexandri. erau însãrcinaþi a „împlmi banii” de la datornici particulari sau ai fiscului ºi „a aduce pentru pricini de giudecãþi ºi pentru alte pricini”. în Arh. copil de boier dat la curte pentru a d v o r i. în pace ºi-n rãzboi. dupã hotãrîrea domniei. nr. Stat. 65): „de nu or veni dupã soroc. Cetatea Neamþului. deprinzîndu-se acolo cu lumea cea mare. p. În capul lor era un v ã t a v d e aprozi ºi un c e a u º d e aprozi. în Arh. aprozii. despre Nicolae Mavrocordat: „cãrþi de plinit cu a r m a º i. i Ionaºcu diaconul ot tam. pe aprozi.1682 (Arh. ºi ce ar fi drept pe zapis cu zi sã-i plãteascã (creditorului turc). „enfant noble”.

-Ã. – 2Apropiat. Prov. de unde. – Apropiu. LXXXVII: „Delungat-ai de mine soþulŠ ºi apropiatulŠ…” „Elongasti a me amicum et n o t o s…” 1APROPIÀT. Armãºel. Tragod. adj. accessible. passé d ' a p r o p i u pris comme adjectif: 1. tribunaluri etc. 744: „Dragoste sã chiamã o šubire ºi o apropiare a unuš lucru…” I. Polysu: „îmi vine c u apropiare = ich bin nahe.. v. v. În primul sens este apropiat ce nu e d e p ã r t a t. A. 2. Vãcãrescu. d ' a p r o p i u pris comme substantif: rapprochement.f. le part. Îndreptarea legii. 493: „Codrii mari ºi ape multe. APROPIÀRE. rapproché. este apropiat acela care nu ne þine pe noi d e p a r t e sau care nu ne r e s p i n g e. 119: „Deci bubosul strugur. mergînd uneori ºi dupã însãrcinarea sfetnicilor princiari. apropiere de munþi. de aci însã. ps.1Aproape. în sfîrºit. o treaptã la care copiii de boieri ºi nici chiar de boiernaºi nu vor sã se pogoare. ich habe es nicht weit”. ªi cu glas petrecãtor Tuturor apropierea Spune-a dulcelui amor…” Beldiman. În sensul al doilea. Vocab. p. I. approché. 59: „A avea un lucru î n apropiare = a-l avea aproape”.. s. I. Apropiare este în opoziþiune cu d e p ã r t a r e. aimable. Pîrcãlab sã fie cinste avusese…” Costinescu. Pann. Coresi. affable. aprodul începe a perde din însemnãtate. astãzi acest nume se dã în genere la slugi de pe lîngã autoritãþi. Cît sã nu-i pese nimicã de-or fi duºmani cît de mulþi…” Se zice: c u apropierea ºi î n apropiere. 1577. 192 . în zãdar se mai face cîtva timp o deosebire între „aprozi d e c u r t e” ºi „aprozi d e t î r g” sau „aprozi d e d i v a n”. 1654. lucrul ajunge în curînd cã orice fel de aprod devine un simplu „huissier”. prefecture. v. p. proche. Ceva mai puþin decît î n v e c i n a t. 19: „Ea îi simte-ntîi puterea. cãci odatã pe pripor. ce-ºi avea ºederea Pe lîngã Crãiasa c u apropierea. – Copil-de-casã. ci se-ndeasã numai prostimea. l'infin.APRÒD ºi la alþii. de pe la ministere. Dr. – Cioboate.. Se zice ºi a p r o p i e l n i c. proximité.

apropiare).n.. v. Synaxar. 1683. XXXVII: „…ºi apropišaþii miei de departe stãturâ…” „…et q u i j u x t a me erant de longe steterunt…” Dosofteiu. passé d ' a p r o p i u pris comme substantif: approche. p.. Letop. Miron Costin. – -nic. 1674 (Molitve.. I. ci se trage d-a dreptul din latinul rustic a p p r o p i o în loc de clasicul „approximo” sau „appropinquo”. Se întrebuinþeazã rar. des în texturile medio-latine.. „proximité” (Cihac). 29. p. lieb. APROPIÈZ. Neologismul p r o p r i e t a r a devenit foarte rãspîndit pe la þarã ºi pe-n mahalale sub aceastã formã. uãscutã prin etimologie poporanã din a p r o a p e. bunŠ cu toþŠ. APROPIETÀR. s. – Apropietor. Sinonim cu a p r o p i a r e. affable” (Cihac). „approchant. ps.m. zugänglich" (Dr. Jipescu. f. ps. adj. s. sept. Apropiu. În opoziþiune cu d e p ã r t e z. 35 a: „ªi era darâ blândŠ. Polysu). 1Apropiat. 104 a): „cu totul a p r o p i a t tuturor greºiþilor. 2APROPIÀT. –v. arîndaº ºi grecului care te-au împrumutat o datã ºi le-ai plãtit dã douo ori…” APROPIETÒR. „Apropietnic = freundlich. Apropiu nu este o formaþiune româneascã din a p r o a p e. APROPÌME. cu totul a p r o p i a t tuturor apropiitorilor…” v. Liturgiar. adj.f. Coresi 1577. ce temãndu-se Vasilie-vodã ca dupã apropietul oºtilor ungureºti sã nu facã ºi ei vreo zarvã în curte. vb. Apropiu. mai vãrtos Iordachi visternicul cel mare. s. sã nu pieie Ciogoleºtii ºi ªtefan Sardariul. approcher. 62: „purcei. limbi ºi tot ce ai mai bun pîntru apropriitar.-Ã. 1Apropiat. i-au omorãt…” v. faguri.. f. APROPIÈLNIC s.-OARE.. LIV: „…izbãvéºte cu pace sufletulŠ mieu de apropietorii de mine…” „…redimet in pace animam meam ab his qui a p p r o p i n q u a n t mihi…” Dosofteiu. bunãoarã: „a p p r o p i a n s alligavit vulnera ejus” sau 193 . propriétaire. g r ã š a š l e s n e c u d â n s u l Š…” v. APROPIÈTNIC. apropietar. Opincaru.APRÒPIU Ibid. 300: „Mult au stãtut boierii.. rapprochant” (Cihac). le part. Apropiu. APRÒPIU (apropiat. „accesibile. apropišatŠ adecã.

Mîna-n coamã cã-i punea…” Cantemir. p. 8: „Apropiaþi-vã lu D u m n e d z e u. 1580.). quatern. Numai în graiul vechi ºi sub forma reflexivã. Ibid. 1. III. Diferitele construcþiuni ale lui apropiu sînt: cu acuzativul sau cu dativul în graiul arhaic.). ºi apropiša-se-va v o a o…” Appropinquate Deo et a p p r o p i n q u a b i t v o b i s…” ºi tot aºa în Praxia cea tipãritã circa 1570 (Muz. iar în Bibdia ªerban-vodã din 1688: „apropiaþi-vã la Dumnezãu ºi sã va apropiša c ã t r ã voi…” Coresi. Balada Grue Grozovanul: „Un cãluþ cam pãtrãrel. LXXXVII: „…ºi viaþa mea pie-se…” šadului apro„…et vita mea inferno a p p r o p i n q u a v i t…” Acelaºi. Ieºea-n varã cincãrel. întru uîn duhŠ fi-va…”. II. Codicele Voroneþian. p. (Cihac). istor.. franc. quatern. ad voc. 1577. dupã ce apropiesã trei ani a domniei sale. C u a c u z a t i v u l. Rom. a p p r o c h e r etc. Iacob IV.).1654.APRÒPIU „a p p r o p i a r e Deo desiderant” (Du Cange. (ms. šarâ de a fericitei ºi a nesfrãºitei viaþâ nici uîn cuvântŠ nu facemŠ…” Îndreptarea legii. p. din Bucur.. Ca lãtineºte: „finibus appropinquare”. p. Rom. 6: „ne apropiemŠ mai vrãtosŠ f r ã m s e þ i e i aceºtii lumi nestãtâtoare ºi putredâ. C u d a t i v u l. în Acad. ps. Omiliar. circa 1550 (ms. Ca lãtineºte: „ripam appropinquare”. Letop. p. cu d e ºi alte prepoziþiuni în limba obicinuitã. aºtepta din zi în zi ca sã-i vie maziliea…” 2. XXX. 1: „Cine se va apropiša D o m n u l u i. 52). 265: „iar domnul. în Acad. Numai sub forma activã: apropiu ceva. iarã ceia caré eu mai denainte am tîlcuit de izbîndire sã o apropiiaze…” Enachi Cogãlniceanu. 232): „a visului izbîndire într-acesta chip Dumnãdzãu sã o d e p ã r t é z e. III. ºi foarte rar.. d e p ã r t e a z ã -te cîmp!” (Pann. dar în Noul Testament din 1648: „apropišaþi-vâ c ã t r â Dumnezãu ºi sã va apropiša c ã t r ã voi”. Grue mi-l apropiia. ieroglif. de unde ºi provenþalul a p r o p j a r. Ist.139: „Nu se-au opritŠ bãrbatul ºi mušarea deîn amestecarea trupului lorŠ fãrã numaš cãndŠ vor sã se apropie r u g i š sfinteš priaº194 tenie…” . Locuþiunea proverbialã a hoþilor: „Apropie-te crîng.

Sibii. Pop. Lupºeanu). 1680. Scrisoarea XIII: „De acea moºie nimeni nu s-a u p u t u t apropia.11: „Earna mare era. Theodorescu. fug de se ascund în vizuini…” „Nu te poþi apropia de ceva sau de cineva”. Brezaie. Ca sã m-apropiu de el. Sã mã plec ºi sã-l sãrut. cã aºaºi earna s-au fãcut acea zarvã. III. Coresi. Letop. 217: „cînd s-au apropiet d e Iaºi. 3. p. oct. ai sã-njugãm la plug. Zilot. i-au eºit toþi boierii ºi caimacamii cu toate alaiurile înainte…” Balada Marcu si turcul: „Ien dã-mi vreme puþintel. bãiete. grâi…” Moxa. 1620. Omiliar. cînd s-au apropiet oºtile ungureºti de Suceava…” Dosofteiu. 403: „ºi se apropiarâ turcii de zidul cetãþiei. „A-nceput sã cînte ciocîrlia. cãce nu era cãdzutŠ ºi apropiindu-li-sã de multe ori sã cadzâ…” 3. v. LIV: „Izbãvi-va cu pace sufletulŠ mieu de la cariš sã apropie m i e…” „Redimet in pace animam meam ab his qui a p p r o p i n q u a n t mihi…” Acelaºi..11: „zise lor sã-lŠ aducâ cãtrâ elŠ. Construcþiunea cea mai obicinuitã. ps. Ialomiþa. întrebâ elŠ. apropie-se de elŠ. Nic. se zice cînd e foarte greu a cãpãta.APRÒPIU Dosofteiu. III. c. f. XXXI. 1683. Copãcel). 218: „Era într-o duminecã. Letop. 1580.. ºease sãptãmîni nu sã aprochie îngerul de el…” (D. c. începînd a cînta cocoºii des ºi jigãniile temîndu-se sã nu le apuce lumina zilei prin locuri primejdioase pentru dînsele. 111: „cînd se apropie d e z i o. p. 23) „Cine se face turcã. ps. 195 ºi a rãmas ºi pînã în zioa de astãzi tot a oraºului…” . Fãgãraº. 41 b: „sã mãhniša fãcândŠ voša rša. p. Apropiu d e. Cron. 1680. „nu te apropii d e …”. quatern. Sinaxar. ce de domn nu s-a u p u t u t apropia sã-i facã vreun rãu…” Ion Ghica. Polysu: „N-ai sã te apropii de dînsul = man kann ihm nicht ankommen”. Muste. Letop. Dr. p. Cãci nu l-oi vedea mai mult…” (Pompiliu. p. pe unde ele noaptea umblã de-ºi agonisesc hranã. cã s-aprochie d ã z i o ã…” (T. p. „Se apropie d e z i o ã” = timpul înainte de revãrsatul zorilor. mai ales cînd este prea scump sau prea puternic.” Miron Costin. XCIII: „Ca sã nu sã apropie d e tine scaun de fãrã-lšage…” „Numquid a d h a e r e b i t tibi sedes iniquitatis…” Enachi Cogãlniceanu. I.

1680.1644. p. 390: „SandavarinŠ se apropie ºi l a înpãratulŠ de-i zise: pãzéºte-te…” Pravila de la Govora. ce vã apropišaþu l a oameni direpþŠ…” „Nolite inebriari in vinis. 4. Rom. Coresi. Radu din Mãniceºti. Museum. Psaltirea ªcheianã. XIII. Apropiu c ã t r ã. p. da nici n-o fost chip sâ mã l i c h e s c. XXV. c. ps. Iaºi. XXVII. CVI: „…sã apropiarâ p ã n â morþiš…” l a porþile „…a p p r o p i n q u a v e r u n t que ad portas mortis…” us- 5. circa 1550. quatern. 25: „…ca casã…” vine. 1580. Act. rarã la noi.APRÒPIU „…m-am dus în târg sâ-nš cumpãr niºte cojoace. XXXI: „…c ã t r ã elu nu apropie-se…” „…ad eum non a p p r o p i n q u a b u n t…” unde la Silvestru. Creangã. Harl. 1: „codrulŠ totŠ ardea cu focŠ. elŠ muriša…” .). Omiliar. l a poarta cetâþiei…” Moxa. p. Coresi. 1620. Voineºti). et a p p r o p i n q u a r e t domui…” unde în Noul Testament din Bãlgrad. cu fulgere 196 ºi cu tunete. Grosu.1651: „nu se vorŠ apropiša d e elŠ”. unde si-n Noul Testament din 1648: „cã sã apropie la vrunŠ þãnutŠ”. f. p. Omiliar. Proverb. Harap-Alb (Conv. cine se apropiša c ã t r â codru. circa 1550 (ms.. f. zice. dar cu omul roº nu ºtiu zãu la cît mi-a sta capul…” Codicele Voroneþian. f. 1: „ca se apropiè amu.1640. Paremiar. XXIII. în Brit. Construcþiune obicinuitã în dialectul macedo-român. în Acad. Ap. 1574 (ms. lit.19 a: „sã nu se cutéze a se apropiša l a preoþie…” ªeapte taine. apropie-se cãtrã „…quum veniret. 30: „Nu vã înbãtareþŠ în vinŠ. 57 a: „cu inimâ înfrãmtâ sã apropie l a acša straºnicâ ºi dumnedzãšascâ tainâ…” Dosofteiu. unu nie ºi unu ficioru-nšo. 1580. 6311 B).1683. XV. Apropiu l a. 185): „Se vede cã mi s-a apropiet f u n i a l a p a r. ca ºi-n Biblia din 1688. quat. Locuþiune proverbialã: „s-a apropiat funia l a par = être aux extremités”. sed c o n v e r s a m i n i cum hominibus justis…” Acelaºi. 1648: „venind sã apropie de casã…”. 25 a (A 6-a gioia). 1877. Cu spînul tot am dus-o cum am dus-o cîne-cîneºte pînã acum. Cine ºtie ce mi s-a mai întîmpla. câ tãlharii de jîdani ucigâ-i chetrile o scunchit tâte celia de ghieþii oameni nici nu sâ mai p o t aprochiè…” (Preot G. 27: „pãru corabniciloru cã se apropiarã la vršu-o margine”. Luc. I.

1680.. ps. 297: „La dînºii astãzi fãrã sfialã În proastã hainã m-înfãþiºez. Coresi.2Aproape. Dosofteiu. 1680. ps. petit page.. s. 92: „…s-au depãrtat de toate bucuriile vécilor ºi c ã t r â atãtea nevoš se apropie…” Dosofteiu. 1680. 424): „Apropiedz. 1577. aprozei). Apropiu î n p r e a j m a. APROZÈL (plur. s p r e poartã s-apropia…” 7. ce fãrâ témere cu îndrâznire sã apropie c â t r â altaršulŠ Domnului…” Ibid. bãnãþean. p. v. Deminutiv din a p r o d. ps.m. 2689: „Toþi privind în sus cu ochii. 1. XXXVII: „Prišatiniš mšeš ºi ceš de-aproape aš mšeš în p r i j m a mia sã apropišarâ ºi stãturâ…” „Amici mei et proximi mei adversum me a p p r o p i n q u a v e r u n t et steterunt…” Cantemir. Dosofteiu.. Appropinquo”. l. Ist. p. p. – Depãrtez. ierogl.. de departe casa omului cu dégetul îi arãtai…” Pe lîngã apropiu se întrebuinþeazã ºi forma amplificatã apropiez. XXVI: „…cãndŠ rãii…” apropie-se spre mine „…dum a p p r o p i n q u a n t super me nocentes…” la Dosofteiu. XXXIII: „Apropišaþâ-vâ c ã t r ã dânsul ºi luminaþâ-vâ…” „A c c e d i t e mini…” ad eum et illumina- 6. Podoabe bune cu ferbinþealã Sã cer acuma m-apropiez…” v. 572: „î n p r e a j m a locului apropiindu-se. 1883. p. Tragod. ps. Legat ºi-nfrînat.1642. p. Vãcãrescu. circa 1670 (Col. Apropiu s p r e .. CXVIII: „Apropišadze-se rugãcšunša mša denaintša ta…” „A p p r o p i n q u e t oratio mea in conspectu tuo…” I. Dicþionar ms.APROZÈL Omiliar de la Govora. 197 . Tr.1680: „când sã apropiša s u p r a mša fãcãtoriš de rãu…” Beldiman.11: „mãcarâ ºi nedestoinici sãntŠ. Colindã munteneascã: „Stã murgul legat.

p.1883. ruisseau. 1651: „î n p r u m u t ša pãcãtosulŠ…” v. . Letop. Poez. Aprod. XXXVI: „Aprumutã pãcãtosul ºi nu toarnã…” „M u t u a t u r peccator. Forma necontrasã apuºoarã se mai aude uneori în gura poporului.. Psaltirea ªcheianã. aprumutare). 2. în Acad.D. Hapsin. Aºa într-un cîntec bãnãþean: 198 „Cu petricele -n degeþele. APRÙMÙT (aprumutat. Împrumut. Deminutiv din a p ã prin sufixul compus u º . 293: „aceastã breaslã a aproziei…” v. de unde apuºoarã ºi apoi apºoarã. 56) Într-o variantã: „Patru daprozei…” (Vulpian. APROZÎE. un peu d'eau. Gheorgachi Logofãt. pop. ÀPSIN. f. emprunter. petite rivière. adecã deminutiv secundar dintr-un deminutiv primar despãrut a p u º ã. 39) v. Text. vb. p. Lat..T.). Cã pe el mi-l scoate ªi frumos mi-l bate Frumuºel pe spate.p r o m u t u o. Doi de dîrlogei.. a d . p. l.f. – v. Aprod. 1.APROZÈL Mult nu stã legat. APRUÃR? Cuvîntul figureazã fãrã explicaþiune în Dicþionarul ms. Sã fie oare p r i e r „Avril”? sau nu cumva mai curînd o formã pentru a m p r o o r? v. s. et non solvet…” unde la Silvestru. Amproor.. Rom.. APªOARÃ. Doi de dalbe scãri…” (G. formã arcaicã pentru î m p r u m u t = in-promutuo. Tr.o a r ã. ªi pe el mi-l þin Patru aprozei. qualité de page ou d'huissier. circa 1550 (ms. s. 424).. III. bãnãþean circa 1670 (Col.

încãrcate ca un munte…” Proverb: „I-ai luat apºoara. ce nu este nici cît a patra parte din Dîmboviþa. Cu apºoarã-i adãpau…” (Ibid.. 1826. Curge-n vale o apºoarã Murmurînd încetiºor…” Dinu Golescu. 35) Balada ªarpele: „Caii de frîu cã-ºi luau. Poez. Altu-i de mir. pop. La fîntînã cã-i duceau. Texturi. Colinda Toader Diaconul: „Micã chilioarã Pe mal de apºoarã.D.T. Trei pãrîuri: Unu-i de vin. ca ºi „poamã – pomuºã – pomuºoarã” sau „cap – cãpuº – cãpuºor – cãpºor”. p. Vãcãrescu. ºi n-are a face cu vreun prototip latin „aquiciola” (Cihac). Cãlãt. p. 88) sau într-o colindã din Dobrogea: „Acolo sînt trei rîuri.APªOARà Apuºoarã -n guriºoarã…” (Vulpian.. prin urmare.” (Pann. Altul de apuºoarã De cea limpegioarã…” (Burada.. I. 53) Apºoarã este. luntri neguþetoreºti. p. 439) 199 . p. I. 156: „ªi cu acest mijloc umblã pre acea apºoarã. 8: „Acolo am eu cãºcioarã Pe un vîrf de deliºor. A stãtut ºi moara. Chip de mãnãstire ªi de pomenire…” (G. Cãlãtoria. o formaþiune curat româneascã. 134) Cuvîntul e des în poezia poporanã..

s'engager. Bud. fac prieteºug ªi apuc prin mahalale împreunã înhãitaþi. de botan. prin cari apuc se tot depãrteazã din ce în ce de sinonimii sãi ºi-si capãtã pe deplin – nu apucã a c ã p ã t a – o individualitate bine definitã. – -oarã.. empoigner. . cunoscutã în Dobrogea (G. commencer. Prov.. p-alþi asemeni cu dînºii gãsind. I. Pe lîngã i a u.a apuca pren cineva = o c c u p a r e aliquem”. li se pare cã îl vor putea mînca. saisir. a se apuca de ceva = o c c u p a r e aliqua re. Tropaeolum majus.APªOARà Balada Voinicul: „ªi eu mi te-oi duce La apºoarã dulce…” (Ibid. cea mai nouã ºi mai argumentatã. Þarãlungã. Tocmai de aceea ele îºi pot prepune pe apuc. aptangicuri). Vãcãreni). Întind felurite curse în mînã a-l apuca…” Cunoaºtem trei derivaþiuni propuse pînã acum pentru apuc. Într-unul ºi acelaºi pasagiu. se grupeazã noþiunile mai mult sau mai puþin speciale de p r i n d. apuc poate fi întrebuinþat în trei sau mai multe sensuri diferite. A doua etimologie apropie pe apuc de termenul juridic teodosian a p o c h o din ¢poc¾ „encaisser” (Cipar).-uº.) a fost susþinutã de Cihac prin urmãtorul paralelism semasiologic ingenios: „spaima apucã inimele = pavor o c c u p a t animas. d o b î n d e s c. 687) Balada Soacra ºi nora: „Cu apºoara florilor Tot din troaca boilor…” (Ibid. s'acheminer. Altîngic. 200 . apucare).. care este expresiunea cea mai generalã. bunãoarã la Anton Pann. A treia. î n h a þ etc. c. sinonimi cu apuc. miroasã pe uliþi. surprendre.n. Apã. apuc a p r i n d e. Ei. Cea mai veche: „per metathesin a verbo o c c u p o” (Lex. APÙC (apucat.. s. 62: „Cã în loc sã se apuce de negoþ sau meºteºug. s'y prendre. Tulcea. Umblã. atteindre. APTANGÌC (plur. vb. cînd noi voim sã arãtãm anume cã este abia un început sau o parte din lucrare: apuc a l u a.: capucine. apuc a d o b î n d i ºi aºa mai încolo. dar de cari el se deosebeºte mai ales prin nuanþa fundamentalã de ceva neisprãvit. De aci se dezvoaltã apoi o mulþime de sensuri secundare. ravir. t. ca niºte învierºunaþi: Orce zboarã. O formã pentru a l t î n g i c. 623) v. dar nu se poate zice: i a u a apuca sau p r i n d a apuca. pe cînd în celelalte toate acþiunea ne apare ca terminatã.. r ã p e s c. v. c a p ã t.

în cari -÷ c. Acum. ind-ipiscor. pe de alta. Raportul este matematiceºte exact: a p ÷ c a r e : : a p ‚ r e = mand÷care:: mand‚re = batt÷care:: batt‚re. Noi respingem darã cîtetrele. de unde „aºtept” prin disimilaþiunea „sp + p = = st + p”. necesiteazã ºi ea totuºi o metatezã nejustificatã pe tãrîmul specific românesc. sã constatãm cã latinul a p i s c o r. s'y prendre = s'acheminer. din latinul a u c u p o (Burlã). mai mult sau mai puþin. ind-epto). Diac. chiar dacã ar fi sigur. cu cît aceeaºi rãdãcinã ca în apuc ni se prezintã în latinul a p i s c o r. corectã sub raportul vocalismului (apuc:: a u p u c = ascult:: ausculto). strîns înruditã cu clasicul a p i s c o r (ad-ipiscor.servã numai la întãrirea noþiunii celei fundamentale. ravir= surprendre. lîngã „rumega” (= lat. apuc se aflã atît în dialectul daco-român. grecul ¨ptw ºi românul apuc se dezbinã numai prin elementul sufixal.3) este româneºte: „Rogu-te sã taci pînã ce-l voi apuca!” Aceeaºi rãdãcinã se regãseºte în sanscritul ° p (ap°ti. ºi le respingem cu atît mai vîrtos. Lãsãm la o parte ipoteza de la mijloc.) Din acest à p e r e se dezvoaltã o formã latinã derivatã a p ÷ c a r e. Din celelalte douã. prin forma metateticã intermediarã a u p u c = a u c u p. sine me hominem. nu românesc. surprendre = atteindre. întocmai dupã cum din m à n d e r e vine m a n d ÷ c a r e ºi dupã cum din latinul vulgar b a t t ‚ r e s-a nãscut b a t t ÷ c a r e. 201 . Aºa la Plaut: „Tace sis modo. s'acheminer = s'engager.APÙC trage pe apuc. cãci din „adspecto” se face româneºte „aspept”. cea a treia. De unde însã vine al nostru -u c în apuc? Pe de o parte. nu cuprinde o metatezã. forma întreagã apuc. Prin urmare. În adevãr. iar nu numai rãdãcina a p . obtenir acquérir. iar altul: „aºtept = adspecto”. commencer = s'y prendre. red-ipiscor. atteindre = commencer. sufixul verbal -u c n-are o existinþã proprie la români. Diferitele sensuri ale lui apuc. deoarãce din cele douã exemple citate. rugumare). fãrã a mai vorbi despre formele sanseritã ºi zendicã. °pnoti) ºi zendicul a p (ap°iti) „atteindre. prima admite trecerea iniþialului netonic o în a ºi totodatã o metatezã. empoigner = ravir. V. ci numai o ecuaþiune foneticã disimilativã. v. românul apuc reconstituã darã o vorbã italicã rusticã perdutã a p ÷ c o. apisci…” (Epid. se desfãºurã ºi se înlãnþuiesc cam în urmãtorul mod: saisir = empoigner. de unde portugezul b a t u c a r. de ex. Întrucît nu se poate rãdica în aceastã privinþã nici o obiecþiune foneticã sau morfologicã. rumigare) – este latin rustic. ind-episci. precum ºi-n cel macedo-român.:”¨ptesqal ¢nqrèpou tinÒj = a p i s c i hominem”. trebuie sã se tragã dintr-un prototip italic. latinul a p i s c i derivã din simplul a p ‚ r e: „comprehendere antiqui vinculo a p ‚ r e dicebant” (Paul. unul – „ruguma” (= it. apoi în grecul ¨ptw. 2.

Simu. Tecuci.. p. p. c. dupã ce citeazã un pasagiu din Iornandes.. sã-i apuc toiagul” (Ibid. III. cel strîmb nu iese” (Pann. p.D. Movileni).). II. G. A p u c „e m p o i g n e r” Proverbi ºi locuþiuni proverbiale: Despre cei fãþarnici. Chron. în graiul vechi: „apuc cu rostul”. Cine o sã te dezmierde? Cin-o sã-mi apuce l o c u l Sã-ºi fericeascã norocul?…” (Alex. 278) „A apuca cap de fune = trouver un point de départ”: Cantemir. 83: „Românul zice: pentru asta aºi pune mîna-n foc! sau: nu pot sã-mi pui mîna-n foc pentru dînsul! În Moldova se-ntrebuinþeazã cu acelaºi înþeles expresiunea: apuc foc cu gura! iar în Muntenia: i a u foc în gurã”. În loc de „apuc cu gura”. literalmente „cu 202 ciocul”. învîrteºte-o sã nu te zgîrie = pe vrãjmaº cînd îl supui. ceea ce este mai potrivit.APÙC I. Despre cei nenorocoºi: „Ce apucã. Proverb juridic: „Pînã nu apuci pe cel drept. dracul te ºi apucã”(R. Se usucã”. Chron. lesne se uitã” (I. Proverbe. sã te îngrijeºti de el”. Despre morþi: „Ce apucã pãmîntul. urmeazã: „de aice vor unii sã apuce c a p d e f u n e º i sã arãte cã aceºti ostrogothi rãmaºi sã fie lãcuit pre locurile Dakiei…” Altã locuþiune arhaicã: „apucã ca caia maþul” (Cantemir.17. . 103) Cu acelaºi sens: „De ar muri moºul. p. Din Iordachi Golescu (Conv... Orlat). 71): „Ai apucat pisica de coadã. pop. ºi noaptea apucã pe dracu de coarne” (Pann. I. Simu. Orlat). Ameninþare pentru cei ºovãitori pe calea cea bunã: „Cînd te-a scãpa Dumnezeu. II. (Hinþescu) Pentru francezul „ôte-toi de là que je m'y mette”: „De ar muri socrul Ca sã-i apuc locul”. Transilv. „rostro”. 8) = „sans discernement”. ºi mai cu seamã despre femei ipocrite: „Zioa fuge de bivol. 30). 65). c. Teodorescu. Trans. c. Doina Floricica: „Din mînã dacã m-ai perde. II. Poez. 1874. lit.2. „Despre un om zgîrcit: la acela nu-i apucã ºoarecele sfãrmitura de pe masã” (R. Cãlugãreanu. (Pann.

Aºa fiind obiceiul. se mai aude în popor: „Parcã a apucat pe D u m n e z e u de p i c i o r!” cînd aratã cineva o bucurie necumpãtatã sau cînd se îngîmfã deodatã.D.” Alexandri. „A apuca pe-amînele = a se sili sã ia care mai de care. 13 b: „Tupilâ s-apuce ºi sã c ã p u š a s c â. 1652. Moº Nichifor Coþcariul (Conv. (ms. acela.. La pãmînt trîntit cãdea: Lumînare n-apuca”..” I. sau slujnica de stãpãnu-sãu. 1673. cã nu šaste cine-l izbãvi…” „…persequimini et c o m p r e h e n d i t e eum. Rugescu. (G. în Acad. Creangã. f. Pre miºel sã tragâ-n laþ ºi sã-l smereascâ…” Cantemir. Dar cine-l încãleca.. Dosofteiu. XLIX: „…drep-ce tu povesteºti îndereptãriile mšale ºi apuŠ lšagša mša cu rostul tãu…?” „…quare tu enarras justitias meas. De aci. ieroglif. quia non est qui eripiat…” unde la Coresi. Ist. 1877. 1577: „goniþi ºi p r i n d e þ i elŠ”. ºi orcine a-mînã ar apuca-o. cã te-apucau p e -a m î n e l e…” „Cît apucã piciorul = în fuga mare. p. sã te þii de vorbã. ps. sau altâ mušare dã vreunŠ omŠ.T. 1577: „p r i i m e º t i zisa mea”. „Te apuc d e c u v î n t” = sã nu uiþi ce spui. „Îl apuc d e s c u r t” = stãruiesc sã facã fãrã zãbavã sau fãrã ºovãire. Iaºi. 1651: „š a š legãtura mša”. iar la Silvestru. zice: apuc ce-oi apuca. Bãdeni). p. LXX: „…alergaþŠ de-lŠ apucaþ. 1680. ºi fug la treabã…” (I.APÙC Dosofteiu. „Apuc pe cineva d e o c h i” = vreu sã-l fac a crede ceva ce nu este… Îndreptarea legii. nerânit ºi nebetejit sã rãmîe nu poate…” 203 . 256: „De va apuca ceneva cãlugãriþa cu de-a sila. crezîndu-se prea mare. 375): „pe vremea aceea era bine sã fii harabagiu în Tîrgul Neamþulul. în balada Corbea: „Arnãuþi cã trimetea Pe roºul a-ncãleca. prea fericit etc. Rom. pop. Românii ºi poezia lor: „Cui nu-i place sã vadã alergînd pe un ºes întins o poºtã româneaseã cu opt cai? Caii aleargã cît le apucã p i c i o r u l…” În agonie.. ps.. i se pune bolnavului o luminare în mînã. lit. 220): „sabiia zavistiii mãnunchiu nu are. Între locuþiuni proverbiale. Poez. c. ºi se va arãta viaþa eš cea de întãš bunã ºi curãtâ. 530) „Cînd cineva se sileºte la mîncare. p.40 de zile sã se cérte…” Dosofteiu. 1680. et a s s u m i s testamentum meum per os tuum…?” unde la Coresi. nu e bine sã moarã cineva fãrã luminare.

. pe altul în cap lovesc. Muste.. ºi s-au repezit pe loc.” Dr. 63): „aŠ fost apucat datornicii ºi pre jupãneasa Mara sora luš Mihai Drosul…” Acelaºi. Cron. pentru bir. Pann. Prov. Cãutînd sã se loveaseã tot la primejdios loc…” Balada Mihu Copilul: „Codrul mi-l lãsaþi. pentru pagube etc.. Alexandrescu. care naºte vitejia ºi îndrãzneala. III. ºi i-au dat poroncã sã strice toate cetãþile de aice din þarã. Cã nu sînteþi voi. apuc d e chirie.. = a-l trage la rãspundere. sã nu le apuce leºii cu oºti…” Zilot. ªi pe altul unde-apucã.. Tragod. ºi nemaiapucînd arme. apuc se poate construi cu d e: apuc d e datorie. ms. p. 31: „de mulþi ani întrînd supt jugul birului ºi al supunerii. mich zu bezahlen…” Constantin Brîncovan. Gr. III.. v. p. 89): „apucãndu-l Iorga ³auºul pentru aceºti bani ce scrie mai sus.17: „…l-au îmbrãcat pre dãnsul (Dimitraºco Cantacuzino) cu caftan de domniea þãrii în locul lui Petriceico-vodã. Letop. Stat. 1694 (Ibid. 86: „Însã amîndoi stãturã pe cai ca niºte voinici.APÙC Nic. 139: „Unuia îi zboarã mîna. în Arh. Meditaþie: „Vara-ºi apucã zborul spre þãrmuri depãrtate. 1694 (Cond. ºi el neavãnd banii sã sã plãteascã…” A. p. fiind Împãrãþiea la Obluciþã. Pann. Al toamnei dulce soare se pleacã la apus…” „A apuca pe cineva pentru datorii. Giugul apucaþi. mari ºi mici: Apucarã alte suliþi. ºi i-au îmbrãcat cu spaima ºi cu frica…” Beldiman. 46: „Apucase pe ciobanul Paguba sã-i împlineascã…” În acest sens. ca sã-i dea. moartea cît pot prelungesc…” A. Buni de vitejie…” Figurat: „apuc zborul = prendre l'essor”. cursul anilor ºi împilarea ce au avut în toatã vremea i-au desbrãcat (pe romani) de mãrimea inimei. p.. Nu sînteþi ca noi Oameni de mîndrie. Erotocrit II. p. Polysu: „L-am apucat sã-mi plãteascã = ich packte ihn an. De care se îmbunarã toþi cîþi privea. 204 apuc d e pagubã etc.

De-o parte se duc. carii vîna demult a apuca ºi scaunul Þãrei Româneºti cum apucaserã al Moldovei cu ani mai nainte…” Din activul apuc „empoigner”. pe cari nu trebuie sã le confundãm: 1. Buc. ce mainte-lŠ apucâ arma ºi i se vãrsâ sãngele…” Zilot. ca verb reflexiv. Moxa. p.. Valea Prutului. de ex. I. 2. 3. Cron. Zi de varã Pînã-n searã…” Balada Pãunaºul codrilor: „Ei de brîie s-apucau ªi la luptã se luau…” Balada Tudor: „Ei de brîie s-apuca ªi la luptã se-ncleºta…” (Marian. 376: „dupâ CostantinŠ apucâ MartinŠ domniša…” Ibid. Balada Mihu Copilul: „Ianuº Ungurean Mihul Moldovean.APÙC Cîntec din Moldova: „Cã te-a zãri vrun panþir ªi te-a apuca d e bir ªi d e pozne ce-ai fãcut Din Vaslui ºi pînã-n Prut!…” (Caranfil. ca verb deponent: „eu m ã apuc de cutare”. 1) „A apuca d o m n i a” sau „a apuca s c a u n u l” este a ajunge la tron prin mijloace pieziºe. una ºi aceeaºi formã „a se apuca” funcþioneazã în patru chipuri.1620.. ce foc simt cã mã arde! – strigã bolnavul. ca verb pasiv: „el s e apucã = este sau poate fi prins”. ca verb reciproc: „ei s e apucã unul pe altul”.4. a) R e f l e x i v: „s'empoigner soi-même”. p. Costachi Negruzzi.. La luptã s-apuc…” Balada Vidra: „Ei de brîie s-apucarã ªi la luptã se luarã. apucîndu-se cu mînile de pîntece…” b) R e c i p r o c: „s'empoigner l'un l'autre”. p. 391: „se râdicâ unu feorŠ a lui AndronicŠ Duca de adunâ voinici ºi se ispiti sã apuce domniša. Alexandru Lapuºneanul III: „Ah. 166) 205 .: „m ã apuc de pãr”. 116: „miºcãrile Porþei ºi ale grecilor fanarioþi.

1577: „l u a þ i méserulŠ ºi miºelul”. Pietroºiþa). bãnãþean. p. Georgescu. la Silvestru. l. II. c. ne pas laisser tranquille”. 10 b: „Dobitoc sãlbatec de câmp ºi de luncâ. Cînd stau. A p u c „r a v i r”. ce era clucer mare. Vãcãrescu. ps.APÙC c) D e p o n e n t: „a se apuca de = empoigner. zboarã. se zice: apuc f ã r ã 206 v e s t e. c. se scoboarã. Nici nu s e apucã…” II. ca lupul: umblã numai s-apuce!” (D. 1652. f. Letop. LXXXI: „…apucaþi pre cel méser ºi pre cel miºel diîn mãnule pãcâtosului…” „…e r i p i t e pauperem et egenum de manu peccatoris…” la Coresi. Tr. urechile de-a ascultarea cãntece lumeºti de šuboste. Nici va sã se ducã. Pravila Moldov. 1643. Negoescu. 198: „Constantin-vodã în Moldova domnia cu pace. ºi de s ã va apuca de vreunŠ dulãu mai slabu ºi-l va birui…” Nic. „Iii! ala e. 1646. III. fiind bãtrãn ºi boier de þarã. III. f. 1673. circa 1650 (ms.). 45 a: „sã ne oprimŠ ochii de-a prâvirea lucruri de curvie. Dicþionar ms. p. Apprehendo”. Letop. Muste. p. ps. Despre oameni lacomi se zice: „apucã ca lupul” (D. 1680. circa 1670 (Col.. Coºereni). Jigâniš siršape ce stricâ º-apucâ…” III. Varlam. 11: „de va avša neºtine un dulãu tare ºi dãrz ºi va mãnca pre toþŠ dulãii. apucãndu-se de capul preoþilor sã-i înveþe carte…” d) P a s i v: „se laisser empoigner”. 64: „Cînd s-o apuc. . 424): „Apuc. 1883. 1651: „s c o a t e þ i surmanuluŠ ºi lipsitulŠ…” Dosofteiu. numai sã-l rãdice domn…” Enachi Cogãlniceanu. 1577: „rãcãiša sã r ã p e a s c â …” Arsenie din Bisericani. p. Rom.A p u c „s u r p r e n d r e”. Cînd voim a apãsa asupra elementului de „ceva neaºteptat”. Rapio. 13: „Boierii s-a u apucat de ªtefan Petriceico. p. mãnule de-a apucarša ºi de-a p r â d a r š a…” Îndreptarea legii.. în Acad. Dîmboviþa. 360: „atunce-l apucarâ diavolii deîn mãnile pãrinþilor luš ºi perirâ cu dinsulŠ…” Dosofteiu. Ialomiþa. ºtii. CIII: „…Þânciš leilor scâncindŠ sã apuce…” „Catuli leonum rugientes ut p i a n t…” ra- unde la Coresi. f.

ºi la aastâ dzâ sã apucãm cu ispovédanie ºi cu rugâ faþa sfinþieš-tale…” ªeapte taine. et cum eis millia quinque filiorum Assur. 1646. care poate sã însemneze: „surprendre le trône”. ºi s-aŠ tãbãrât în vale. Pann. Unu-i dam. Oricum îl vom apuca. 17): „ªi s-au rãdicat tabãra fiilorŠ lui AmonŠ ºi înpreunã cu ei 5000 den fiii lui AsurŠ. 115 a): „carele nš-aš spodobit. Îndrãzneala izbuteºte Cît cu minte vom umbla…” Dosofteiu. f. ce sã dzice sã o apuce f ã r â d e v š a s t e cu arme sau ºi fãrâ de arme…” Cînd e vorba de a pre-ntimpina pe altcineva. apuc se întrebuinþeazã mai ales în privinþa boalelor celor nãpraznice ºi a tot felul de dureri sau suferinþe. Cu sensul de „surprendre”. Prov. vezi mai sus. et castrametati sunt in valle. 625 (Iudith. III. 198: „Al nostru ceas ºi el soseºte. dupã cum vom vedea mai jos. pre neºte pãcãtoºŠ. et p r a e o c c u p a v e r u n t aquas et fontes aquarum filiorum Israel…” Mai obicinuit însã se întrebuinþeazã simplul apuc.. Pann. 68: „Te miri ce îºi fac nãlucã ªi f r i g u r i l e -i apucã…” 207 . 108: „ªi-n sat la zapciu se duce. 17: „Pentru prunculŠ de sã va prileji spre moarte. Grãbind din somn sã-l apuce…” Balada Codreanul: „Vrun creºtin de-l întîlneam. 89: „de va lua bãrbatul pre mušare numai cu voša sa. VII. A. A. f. unu-i luam…” I.APÙC Pravila Moldov. Biblia Lui ªerban-vodã. p. I. f. ºi sã va téme cã nu-lŠ va apuca c u s u f l e t Š sã-i ceteascâ molitvele…” Deapre locuþiunea „apuc d o m n i a”. se zice: apuc î n a i n t e. 1688. Vãcãrescu. ºi au apucat î n a i n t e apele ºi izvoarãle apelorŠ fiilorŠ lui IsrailŠ…” „Et promoverunt castra filiorum Ammon. Prov. Averile-i împãrþeam: Cu doi cai de-l apucam. p. o expresiune care se întrebuinþeazã mai adesea într-un alt sens. Liturgiar 1674 (Molitve la pšatdesšat. 1644. ºi va vrea preutul sã-l botédze.

bãdiþã ortomane. mai ales cînd scrîºnea din dinþi ºi învîrtea sabia…” Balada Doncilã: „Dar un p l î n s m-au apucat Cã pe fetele din sat Grea argie au picat…” 208 . apucã pe om m o a r t e a.APÙC Ibid. tot ce ne sperie. Prov. Alexandri. de ex.. 229: „ºi tot rãcnea d-o apucau g r o a z e l e. Costachi Negruzzi. pînã îl apucã l e º i n…” Tot aºa despre factorii cei mitologici ai boalelor. numai ce domni doi ai…” În acelaºi mod ne apucã f r i c a. ªi pe loc m-apucã t u s e a cu nãduh…” Balada Nãruca: „Înghiþea de douã ori ªi-l apuca reci f i o r i…” I. Rom. iar la Dosofteiu. Tot aºa. în Acad. Maior. p. ºi boceºte. 341): „ªi boceºte el. 67: „C-un cuvînt. Zoe III: „Uneori un t r e m u r fioros o apuca. g r o a z a. Haimana: „…am ajuns a fi nervos de cînd mã aflu în serviciul statului. Capra cu trei iezi (Conv. p. bãdiþã. ºi numai în Biblia lui ªerban-vodã.: „îl apucã i e l e l e” sau: „îl apucã din i e l e”. g r o a z ã te apucã…” De la Vrancea Sultãnica. alteori rîdica frumoºii sãi ochi spre cer ºi suspinînd îºi frîngea mîinele…” A. 121: „Ei mã venineazã cu spirtosul duh. 360: „zicša toþi: pãnâ nu vomŠ vedša faþa înpãratului (Tit). ba incã mai pe neaºteptate. 1651: „l u a r ã -mâ pre denainte”. III. ce-l apucâ moartša mainte de vréme. Balada Balaurul: „Sai. Plopana). Creangã. I. p. lit. s p a i m a.). Cã m-agiunge la ciolane! Sai. XVII: „…apucarã-me cursele morþiei…” „…p r a e v e n e r u n t mortis…” me laquei unde la Silvestru. Cã m-apuc f i o r i d e m o a r t e!…” Psaltirea ªcheianã. ªtii cã mã apucã n ã b ã d ã i c e l e cînd vãd un plic ministerial…” Între blãsteme se aude: „sã-l apuce R u s a l i i l e!” (G. 1620. Moxa. e o nãlucã: S-o vezi. sã nu ne întoarcemŠ întristaþi ºi mãhniþi. Tutova. c.1680: „înainte mã s ã r g u i r â”.1875. de mã scoate.. Pann. circa 1550 (ms. 1688: „apucatu-m-aŠ”.

S o m n nu m-a mai apucat…” (G. 1: „de cînd nu mai am pe nime în capu meu ca sã mã sileascã la treabã.2.D. ne apucã s o m n u l. 31) sau: „Intru-n casã. cu voie sau fãrã voie. Balada Corbea: „De cînd. suferinþe sau alte neajunsuri. Pic de vin n-am mai gustat. astfel se zice cã: ne apucã z i u a.APÙC Despre suferinþe mai mãrunte: „Cînd mã uit la sînu-i plin. Cînd vãz pãru-i de mãtasã. cînd vedem pe cineva supãrat. Pocz. Dorul ei tare m-apasã…” (J. o aud. Cã tot micã mi se pare: Trece-n grab ca o nãlucã. dureri.2. pop.. mult te þine?” Dupã boale..B.T. m-o apucat o s f î n t ã d e l e n e de mi se rup fãlcile…” Ca o necesitate fatalã. 110) Doina Decît ruda si vecinul: „Fie noaptea cît de mare. ªi m-apucã d o r u l crud…” (Alex. pop. Cãci z i o a ne-apucã. sc. pop. Z i o a -n braþe-i te apucã…” (Alex.. M-apucã d o r ºi s u s p i n.. p. ne apucã n o a p t e a ete.. Balada Chira Chiralina: „Marfa ce-o avem În curþi s-o bãgãm. mai cu seamã fãrã temei. Florin ºi Florica. maicã. 508) M î n i a fiind privitã ca un fel de boalã. Potira ne-ncurcã…” (Burada. Poez. o mare sferã în care se întrebuinþeazã apuc „surprendre” sînt schimbãrile timpului. am întrat. Dobrogea. 303) Într-un sens glumeþ: Alexandri. zicem cu ironie „l-a apucat!” sau: „iarãºi îl apucã!” ori îl întrebãm în bãtaie de joc: „cînd te-apucã. 356) 209 . Poez. mai ales însã atunci cînd ne temem de o asemenea a p u c a r e..

33: „zãbovindu-se oareºice ºi apucîndu-i z i u a. 15) Cantemir.2. Greu zãduf îl apuca. Ist. p. Brãila. pe unde ele noaptea umblã de-ºi agonisesc hranã. Costin. Doamna Chiajna. 97: „Or fi cãlãtori ºi i-o apucat n o a p t e a pe drum…” În Dolj. N o a p t e a -n codri mã apucã…” (Alex. p. Balada Darie ºi potira: „Cãci pe mine mã vor duce. Cron. cã ne-a apucat c i o c î r l i a tot în sat” (P. i-au vãzut unii-alþii…” Ibid..D.. fiind acmu eºit ºi purces la Odriiu…” Balada Blãstemul: „De mergea ce mai mergea.T. 54: „apucãndu-l v r e m e a acolo tãbãrît. Locul de spînzurãtoare…” (Marian. în loc de „ne apucã noaptea” se zice: „ne c o p r i n d e noaptea” (N. începînd a cînta cocoºii des ºi jiganiile temîndu-se sã nu le apuce l u m i n a z i l e i prin locuri primejdioase pentru dînsele. II.. de pildã: Nic. p. Mihãescu. 49) A. III. Sus la locul de pierzare. Odobescu. unde î n t u n é r e c u l îl apucã. pop. 111: „cînd se apropie de zio. ieroglif. Ea mergea. calea-ºi perdea ªi-ntr-un rîu adînc cãdea…” (Ibid. 438) .. p. Ceacîru). 253: „într-acia dzi pãnã în sarã cãlãtorind. pop. Letop. Craiova). acolia popasul ºi masul îºi fãcu…” Nic. n-au apucat pe vezirul acolo. Osteneala l-a j u n g e a ªi el. Guran. Doina Drum la deal: „Ostenit mereu de ducã. p. 277) Altã doinã: „N o a p t e a -n drum o apuca. Bucov.. S e a r a ca sã nu m-apuce. I. Muste..APÙC Zilot. mãre. ambele sensuri confundîndu-se uneori. c. Poez. Letop. se culca…” 210 (G. p. fug de se ascund în vizuini…” „Primãvara oamenii zic: hai la plug. Poez. 103: „cãnd au sosit boierii la Þarigrad.. n-au cutezat sã easã…” Din apuc „surprendre” se desfãºurã de la sine-ºi apuc „atteindre”.

anume la viitor sau la trecut. Costin. or l-ai apucat? – þãran dã la munte. Sinonim cu a j u n g. 182: „Nevoia duce pã rumân mai mult cum nu vrea iel. dar numai în timp. f. iar pãnã a mergere lipcanii. noi zicem: „l-am apucat încã”. 1. p. Se construieºte cu relativul „de”. iar ca blãstem: „sã nu apuci…”. 267: „Deci el (Dediul spãtar) într-o noapte au îmbãtat pre siimeni. bietu – cã voi nu l-aþi apucat – iera rumân dã 88 dã ani fãrã doi…” Ibid. Letop. ceea ce ºi mai bine se exprimã prin acuzativ: „bolnavul n-apucã ziua de mîine”.. Tot noþiunea de „atteindre” este atunci cînd. f. vorbindu-se despre un om din trecut. Jipescu. face prepusŠ cum sã-l fie el otrâvitŠ…” 211 .. Cum a fost ºi i sã-ntîmplã rãposatului Barbu Pisãu – cã parcã ºtii. Poppescu. pe strãjãrii ce-l pãzia ºi s-au slobozit cu o frãnghie pe o fereastrã din turn pãnã gios ºi au apucat d e au încãlecat pre cal ºi cu doi feciori ºi au fugit…” Acelaºi. d-încolo…” De asemenea se poate zice: am apucat un lucru. c. Polysu: „bolnavul n-apucã pînã mîine = der Kranke erlebt nicht die Nacht”. p. II. Letop. care am apucat ºi eu ºi la boierii þãrii noastre…” Pravila Moldov. sãrit-au leºii de lãngã ºanþuri ºi au apucat d e au scos o samã de pedestrime ce era în baºcã. 58: „Taica.. 15: „el va apuca mainte de toþŠ de va þinša acelŠ locŠ…” Ibid. cu „pînã”. la Suceava…” Ibid. p.. care nu se mai întrebuinþeazã. p. I. Letop. am apucat un port. sã nu apuce…” Cu acelaºi sens: „sã n-apuc pînã la…”. 83: „Închisãse pe Ruginã sulgerul ºi pe ªtefan Luca visternicul pentru banii nãpãºtilor în visterie. ce Ruginã apucasã de grabã d e întorsãse oamenilor…” Neculce. 280: „(Constantin-vodã Duca) au trimes noaptea un steag de lipcani sã ia pe Turculeþ din mãna oamenilor caimacamilor sã-l ducã la Iaºi. Miron Costin. p. II. p. cu acuzativul. dar care ne fusese cunoscut întrucîtva. niciodatã în spaþiu. ºi îndatã au întrat enicerii în baºcã. 28: „chivere. I. Turculeþ au apucat de au scãpat…” 2. 59: „cine va îngropa pre mortŠ ce va fi otrãvit. p.APÙC IV. Opincaru. A p u c „atteindre”. Letop. p. 92: „apucâ de le aflâ firša. de care nu mulþi îºi mai aduc aminte. 1646. Broºteni-Noi). Cu acuzativul ºi cu „pînã”: „Între juraminte: sã n-apuc Paºtele! sã n-apuc Crãciunul!” (G. Cu „de”: Pravila Moldov. Ialomiþa. dupã cum se zice: „sã n-a j u n g pînã la…” Dr. 240: „Schindir-paºa tot cu acea nãvãlã au lovit la baºca cea den jos. 1646. cu „din” sau „de la”. ºi de-aciša le scoate den minte…” Miron Costin. f. am apucat un obicei. earã mai mulþi au perit…” Nic. cînd e vorba despre ceva vechi. 13: „Leºii apucase d e pusese oaste de a lor prin cetãþi: la Neamþ.. ºi nu va socoti toate lucrurile ºi obyéele ce s-au apucatŠ într-acel locŠ de sã fac.

Sultãnica. le zic Curþile lui Ler-împãrat…” Acelaºi. 72) A. 83: „Ca douã oauã cînd s-aleargã ªi a se ciocni apucã. Astfel trebuie s-o ducã…” (Pann. ce l-au apucat încã d e n pãrinþii lor c-au fost domnescu pãnã la ªtefan-vodã Tomºea…” Altul din 1657 (Ibid. p. 217: „…le spuneau cîte în lunã ºi în soare: ba de turci. astfel cã adesea e aproape peste putinþã a deosebi nuanþa cea hotãrîtã. cu unde albãstrui. A.APÙC Proverb: „Fiecare cum apucã. 25: „Povéstea Vidrii noi Brebii d i n moºii-strãmoºii noºtri aºa am apucat-o. p. din cîte omul apucã ºi vede. Prov. ºi cum au apucat ei d i n moºii lor ºi d i n pãrinþii lor…” Cantemir. vorbind despre o tradiþiune istoricã: „letopiseþul de aceasta nu scrie nemicã. aºa a apucat d e l a mã-sa ºi mã-sa d e l a mã-sa. Ist. Pann. ba de calmuci. în graiul actual mai adesea: apuc d e l a… 3. d i n bãtrînii lor apucînd. ba de nemþii cu coadã. earã oamenii aºa vorbesc cã au apucat unii d i n t r u alþii…” De la Vrancea. A p u c „commencer”. obicei adus de pe obîrºia Ialomiþei…” Cînd însã apuc se construieºte cu o locuþiune infinitivalã. Prov.12: „…prea mult e rãzgîiat: El de vorbã nu se bate.. a cui au fost. ba de muscali. aºa o mãrturisim ºi aºa o întãrim…” Neculce.. 9: „Pãrul lins. ieroglif. 233): „ni l-au þãnut (acel sat) Stošan uºéršul ni dãnãoarã. aude ºi nu uitã…” Se zice mai ales: apuc d i n bãtrîni etc. Letop. Exprimã ceva mijlociu între î n c e p ºi a j u n g. Un' din ei o sã se spargã ªi trebuie sã se ducã…” 212 . ba de tãtari. Chron.R. noþiunea de „atteindre” se pleacã cãtrã acea de „commencer”. II. Cu „din” ºi „de la”: Act moldovenesc din 1656 (A. 203. cãrora þãranii de pre acolo lãcuitori. II. I. II.I. De aci: V. îl poartã-n tîmple. p.. 292: „pre malul Oltului sã sã fie vãzînd niºte temelii ca de cetate. p. 238): „sã caute acei oameni buni cu sufletele lor cum or ºti cu dreptul de rãndul acelui sat Mihalcšul. p. p. þine ce a apucat…” De la Vrancea. Sultãnica. III. Pann. ba de cãpcãunii cu douã guri. mã rog. p. I. fãrã totuºi ca trecerea sã fie deplinã.

. p. acela sã face al celui ce va apuca sã-l ia înainte…” 213 . II. 5: „Orice lucru nu este al nimunui. p. ms... Letop. p. cã eatã ºi au venit perirea…” Nic. Letop. Pravila. gšumãtate de locul Cšutei ce-i dispre femeša lui Antimiša. lingàriþi domneºti. Cron. Opincaru. III.. 79: „Vãzînd dar ovreiul.. 1620. 34: „Doamna Ducãi-vodã venise la Focºeni ca sã meargã ºi ea la Domneºti.APÙC Ibid. încã pe boierie n-am apucat a-þi zice.. cu trupu-mlãdiiat cãtre la pãmînt.1646. 8: „ºi acolo la Leva au bãtut nemþii pre turci ºi i-au rãsipit. p. ºi-i toacã la urechie domnului cîte ale toate…” Doina lui Petreanu: „N-apucai sã-mbuc o datã. n-au fost apucat sã lase ºi sã dea danii ºi mile…” Neculce. I. p.2. ce n-au apucat sã-l istoveascã…” Nic. se socoti Cu înºelãciune dulap a-nvîrti. ºi aºa au zis armaºulul: iei gãrbaciul! ºi au pus de i-au dat 300 de toiege…” Act moldovenesc din 1680 (A.I.R. sã nu sã cérte ca cela ce sudušaºte domniša. 177): „pentru cã lui întãmplãndu-i-se moarte degrab. 27: „Uni[i] dulãi.. III. ce n-au apucat a trece. 259) Moxa. Apucã ºi zice unui alt hamal: Voinice…” Jipescu. II. ºi eu n-am fost apucat a face zapis ca sã hie de credinþã…” Constantin Brîncoveanu. 1818. pop. p. mãgulitori. nici n-apucã sã sã crape bine dã ziuã ºi merg la domn cu zîmbietu prefãcut. Stat. în Arh. f. Letop. 1: „de va fi apucat celalalt sã fie sãmãnat pãmãntul…” Ibid. p. 1695 (Cond. p.. stînd. Poez. 140): „ne am învoit ºi ne am aºãzat tot pre aastã tocmalã sã þie dumnšalui locul de la mine carele scrie mai sus. f. ºi eu sã þišu locul acesta pre lãngã locul mieu. Ciocoiul îmi face platã ªi mã ie la schingiuit Cã nimic nu i-am cosit…” (Alex. cã n-au mai apucat sã dea ajutor vezirului…” Zilot. Costin. Muste. 49: „s-au sfãtuit cu ministrul fii-sãu Grigorie Beizadea ºi au luat sfat foarte – n-ar fi mai apucat sã-l facã!…” Caragea. ºi de nu va fi apucatŠ sã facâ moarte. 25: „n-au apucat sã-i cãpãtuiascã pã toþi…” Ibid. cu ochi[i] plecaþi. 376: „domni numai unŠ anŠ ºi nu apucâ sã facâ ceva ca sã se cunoascâ…” Pravila Moldov. Letop. p. 37: „cela ce sã va svãtui sã ucigâ pre vreun diregãtoršu de la vrun tãrgŠ. 257: „Au cãutat Radul-vodã la boieri ºi le-au zis: au nu v-am spus cã acest om de boierie nu este? Iarã cãtrã dãnsul au zis: eu. 232: „(Antonie Rusãt) zidit-au ºi la mãnãstirea Sfãntului Sava zidul împregiur. mãre. p. šarâ numaš sã i sã tae capulŠ…” Miron Costin. p. I.

pop. pe care uneori o are ºi sub forma aetivã. dar ruºinea au dat-o într-o parte ºi au trecut Dunãrea…” Ibid. În acest sens. rãspunse bãrbatul ei.. II. Alexandru Lãpuºneanul III: „Puþini care scãparã cu viaþã. ºi un vis fantastic veni ºi-ºi puse asuprã-mi nebrele sale aripi…” A. ba mai pe sus de ele. Mã apuc „s'y prendre”. însemneazã. de n-apuc bine a scãpa din una ºi dau peste alta.2. Povestea lui Harap-Alb (Conv. 48). Monum. Poez. p. Pann.. mãcar cã-i era cam ruºine. cã turcii se spãimîntase de popara nemþilor. apuc „commencer” capãtã nuanþa de „s'y prendre”. uneori sub forma activã: „a apuca s ã n ã t o a s a”. Dionisie Eclesiarh. Se vede cã m-a nãscut mama într-un ceas rãu…” Doinã olteneascã: „Frunzã verde mãr creþesc. (Papiu. 185): „Parcã dracul vrãjeºte. la A. Creangã. Stau în drum sã mã gîndesc: Ce s-apuc? ce sã muncesc. Prov. Mihnea-vodã. „A se apuca d e s ã n ã t o a s a. 20: „abia apucaserã sã ia în gurã ºi s-amestece…” I. care exprimã cãutarea sau gãsirea unui mijloc de a face ceva. Cron. 1877. 285) Sub forma reflexivã. apucînd a sãri peste ziduri…” Acelaºi. alãturi cu noþiunile de a j u n g ºi de î n c e p. 177): „Mavrogheni prin cercetare vãzînd cum cã nemþii fãrã apestire vor sã între în þarã ºi ordii de oaste a mai face nu putea.. VI. s-au apucat d e s ã n ã t o a s a. II. p. însã de abia apucasem a adormi. „a fugi”.APÙC Costachi Negruzzi. bine dar. p. III. în loc de: „t e apucã de t e gãteºte”. Apucã de te gãteºte. lit. figureazã noþiunea de î n c e r c. nemaistînd de a se împotrivi cu rãzboi…” 214 . Fabula lui Donici: „Racu. broasca ºi o ºtiucã Într-o zi s-au apucat De pe mal în iaz s-aducã Un sac cu grîu încãrcat…” Proverb: „Cînd te apuci l a vro treabã. Pînea sã-mi agonisesc?…” (Alex. Odobescu. 179: „s-au apucat d e s ã n ã t o a s a l a f u g ã. de ex. ºterge-þi ãl cojoc murdar…” unde însã poate sã fie o disimilaþiune sintacticã pronominalã. n-o lãsa fãrã ispravã” (Pann. p. 60: „Dacã e aºa. O alergare de cai III: „m-am culcat.

cã n u m a i a v e a d e c e s e m a i apuca…” Ibid. Costin. în Acad. p. II.. Sibii.. sã fie mãrãcinoasã ºi plinã de pãdure. vorbe vesele spuind. 315): „la aciasta uleul cu ochii a clipi ºi din grumazi a adii î n c e p u. s e m i r a d e c e s e v a apuca…” Nic. 83: „S-apucarã sã mãnînce. III. apucatu-m-am ºi eu a scriere începãtura ºi adaosul. p. ºi s-au aºezat acolo. ºi încã nu putea cuprinde cu banii ce eºia nevoile þãrei.. 1652. p. 208): „vãzînd nevoia. ce de fugã…” Ibid. treš ani sã se hrãneascâ cu roada eš…” A nu ºti sau a nu avea d e c e s e apuca = manquer de ressources. I. Iar nevasta suspina…” (Pompiliu. Pann. 247: „avînd mare trebuinþã de bani ca sã dee la Poartã pentru domnie. 291: „De sã va apuca neºtine de vreo curãturâ striinã pãrãsitã. de aasta de vréme ce sã va afla cã šaste a altuš lucrãtoršu. p. p. Letop.APÙC Ibid. p. ºi a u apucat s ã n ã t o a s a de au rãsmat-o la cetatea Buda…” Urechie. (ms. mai apoi ºi scãderea care sã vede cã au venit în zilele noastre…” Cantemir. a s e apuca d e a l e s a l e = revenir à ses propres affaires. ºi datoriea se înglotia. 206. Letop. I. au eºit din cetate pe supt cumpãt cum au putut. ªi cu înzîmbite feþe unii la alþii privind…” Ibid. II.. Costin. 153: „(Albu-Sultan) s-au suit pãn la ªerbanca.. den sus de ªtefãneºti. ei pe loc s-au apucat ªi fieºtecare mîna în buzunar au bãgat…” Mai adesea se construieºte cu genitivalul „de”. 27: „unii s-au fãcut oameni rãi ºi tãlhari. fiindcã din þarã eºia banii cu greu.. atunce pentru truda ce va fi pusŠ acolo de o va fi curãþitŠ. Enachi Cogãlniceanu. ieroglif. nemicã de arme nu s-au apucat. III. dulãii coada între pioare ºi urechile pe spinare a-º ciuli se apucarã…” Nic. 213 (cfr. Rom. 66: „Dînd bãiatul socoteala. de mare nevoe ce le era asuprã. 60) A. 120: „ei nefiind tocmiþi de rãsboiu. ºi aºtepta di zi în zi sã meargã la Iaºi sã s e apuce d e a l e l u i…” 215 . p. Letop. 95: „ºi mãcar cã sã aflã ºi de alþii însemnate lucrurile Þãrîi Moldovii. 32: „Duca-vodã de la Trotuº au tras la Domneºti la casele soacrã-sa a doamnei Dabijoaei. Letop. Ist. ºi s-au apucat a prãdare þeara…” Ibid. 24: „aceastã toatã cheltuealã s-au apucat Duca-vodã sã o scoatã tot din spinarea þãrii…” Balada Niþã ºi Petru: „Turcul vesel s-apuca Galbenii a numãra. p.. p. p. Îndreptarea legii.

I. p. iarã n o i d e l u c r u l început apucîndu-ne. Letop. Ist.APÙC A se apuca d e l u c r u în genere: Cantemir. nu s-au apucatŠ de cãndŠ au fostŠ cu slujbâ domneascâ. 321: „ªvezii au purces sã se suie în vãrvul dealului Cernãuþilor sã se apuce d e b ã t a e.. p. ºi mi te apucã d e l u c r u…” Balada Movila lui Burcel: „La tãtari cã mã dusei..: Nic. 19: „Nu-mi venea sã ºez în casã. 169: „Muºtele dar. ca niºte lighioi spurcate. II. p. ªi c-un bou îl îngiugai ªi d e l u c r u m-apucai…” A se apuca de vreo meserie anume: Enachi Cogãlniceanu.. Muste. f. 285: „Aceasta de nu le vine ªi vor sã trãeascã bine. Un plug mare cã prinsei. p. sc. III. Mãrinaº dragã. pop. Aprodul Purice: „Plugariul cu hãrnicie s-apucase de arat Pãmîntul ce era încã d-al sãu sînge rourat…” Colinda Plugul: „ªi curînd s-a apucat Cîmpul neted de arat În lungiº ªi-n curmeziº. la sfîrºit a-l duce nevoitori sã fim…” A. 58: „(Carol XII) se apucasã de rãsboiu din casele de unde ºedea el. III. de-acum. 37: „aastâ vrajbâ ce s-au apucatŠ cu acel omŠ 216 domnescŠ. 3: „Ei. Letop. S-a apucat într-o gioi C-un plug cu doisprece boi…” (Alex. Pann. -au fostŠ mai . 387) A se apuca de rãzboi. Poez. de duºmãnie etc. destulã vorbã. Cã-i mai mare boierie…” Costachi Negruzzi. de vrajbã. nu s-au mai putut apuca d e b ã t a e…” În Pravida Moldov. Prov. ce vãzãnd cã este mulþime de oaste.2. lasã-le sã înble. Scara mîþei. 1646. mojicoase ºi în samã nebãgate. Letop. ieroglif. Apuce-s' de bãcãlie. Nici d e l u c r u sã m-apuc…” Alexandri. sã nu se dea turcilor sã-l ducã la Þarigrad…” Neculce.

APÙC de multŠ învrãjbiþ. ni pren ºtirea rudeniilor lui. Prov. 39: „aastâ vrajbâ ce s-au apucat cu acelŠ omŠ domnescŠ.. 94: „am dat domniša mea Radului ªtirbéšu légé þãrãi cum sã jure el înpreunã cu frate-sãu Constandin vel cluer ºi cu vãrusãu Cernica biv vel armaº. Ce sã fac ca sã trãiesc? Sã m-apuc de plugãrie.) cu sensul de „jusjurandum dare” sau „jurejurando stare”. înlãturîndu-se elementul reflexiv. šar Mihail cu rudeniile lui ei ni de cum nu s-a u p u t u t apuca d ã l é g e c a s ã j u r e . De sluga lor îºi uitarã cã slujeºte nemîncat…” Ca arhaism juridic. domniša mea am judecat cum sã jure Oltat ºi nepotu-sãu Nistor cu 6 megišaº lãngã dãnºii. în Arh. de jurãnd într-acestaº chip. Pann. -au fostŠ maš demult învrãjbiþi…” A se apuca d e v o r b ã: A. cum sã jure Mihail Sãpunaršul cu doi oameni lãngã dãnsul strãini. nu s-au apucatŠ de cãndŠ au fostŠ cu slujbâ domneascâ. 246: „domniša mea am judecat înpreunã cu toþ bošarii cei mari ai divanului domnii méle. sã nu sã facã acestor oameni înpresurare de rumãnie. cã n-au luat ni un ban de la soacrã-sa Ilinca vornicéasa pentru aastã moºie Negrénii. în sfãnta besérecã cu mãinele pe sfãnta evanghelie. ºi fiind ispravnic la jurãmãnt sluga domnii méle Haivaz vel portar. ce rãmãind ei de judecatã…” p. ce au rãmas dã lége ºi dã judecatã…” În „m ã apuc” se apasã asupra omului însuºi ca instrument de a face ceva: „apuc p e m i n e pentru a –”. precum le-au cumpãrat ºi dupã judecata domnii méle. derept acéša l-au suduit…”. de aceºti oameni ni cum nu s-a u p u t u t apuca d e l e g e c a s ã j u r e . bunãoarã în urmãtoarea doinã: „Stau în codru ºi gîndesc. Ori s-apuc în haiducie?…” 217 .de jurãnd într-acestaº chip sã aibã a întoarcerea lu Iane banii înapoi ºi sã-º þie ei viile. el sã-º þie moºiša. cum cãnd au cumpãrat Iane acéste vii n-au fost pren ºtirea lor. ni n-au ºtiut pãnã acum. Stat. ce sãntu oameni slobozi megišaº ºi bãrséni den Þara Ungureascã. šar Radul ªtirbéšu el ni cum nu s-a u p u t u t apuca d e l é g e c a s ã j u r e cu aceºti bošari ce scriu mai sus…” p.1652. construcþiunea: „vrajbâ ce s-au apucat cu…” este un caz de atracþiune sintacticã în loc de: „vrajbâ d e care s-au apucat cu…” Tot aºa în Îndreptarea legii. cu sufletele lor. anume Stanul Bujor i Radul sin. de cãtrã bošarinul domnii méle ªerban vel comis. care ne întimpinã foarte des în Condica Logofeþiei de sub Constantin Brîncoveanu (ms. avem în vedere mai ales þinta instrumentalitãþii: „apuc d r u m u l cutare” sau „apuc s p r e ”. ºi dupã judecata domnii méle. Iatã cîteva pasage: p. încît lesne se pot confunda. 8: „Cã ei dacã s-apucarã de vorbã ºi de lung sfat. este interesantã locuþiunea: „a se putea apuca de lege ca sã jure”. cum nu sãntu rumãni mãnãstirii. Ambele nuanþe sînt atît de apropiate. 203: „domniša mea vrãnd ca sã descoapere lucrul. šar neputãnd jura sã-º þie Iane viile cu bunã pace. p. II.

în fruntea oºtirei sale. Pann. apucã d r u m u l înapoi cãtrã Bucureºti…” Basmul Tinereþe fãrã bãtrîneþe (Ispireseu. Odobescu. care în fond este tranzitiv. p. Prov.Letop. pop. A p u c „s'acheminer”. Construit cu s p r e: Zilot. s-a dus trei zile ºi trei nopþi…” A. Prin francezul „s'acheminer” nu se traduce tocmai bine acest sens al românului apuc. apucarã spre ªumla…” Pann.. Cron. III. lãsînd „drumul” sau „calea” în subînþelegere. 289) . Moº-Albu I. cãci n-apucasã d r u m bun…” De aci.2. Sibii. p. 66: „…din voi fiecare cîte un d r u m apucînd ªi în trei pãrþi ale lumii tot-d-odatã toþi plecînd…” Balada Voina: „Eu trebuie sã mã duc. ca în „prendre” cînd îi urmeazã „le chemin”. C a l e lungã sã apuc…” (Pompiliu. p. ªi fugi! fugi! pogoarã! urci!…” Balada Iordachi al Lupului: „ªi de drum sã ne cãtãm. mai rar cu „l a”: Doinã olteneascã:' „În noaptea Sîntei Mãrii S-au vorbit vro trei copii S-apuce-n codru de tei. „la direction”. 229: „de ministrii mãriei-tale nu sãntem mulþãmiþi. 108: „Spre Giurgiu a apucat. s-a dus. A. Pe hanul sã-l rãdicãm…” Construit cu „î n”. Doamna Chiajna.. Spre Bugeac sã apucãm. III. p. p.. 99: „iar vezirul cu Murahazi si beizade Dumitraºcu Moruz abia scãpînd. 76) Enachi Cogãlniceanu.APÙC VII. Legende. 57: „Chiajna. Sã cerce de-s voinicei…” 218 (Alex. „la ligne” etc. simplul apuc " însemneazã „p r e n d r e telle direction”. Poenar-Aaron-Hill: „P r e n d r e l e c h e m i n des écoliers = a apuca d r u m u l cel mai lung”. Poez. 4): „ºi apucînd c a l e a cãtre rãsãrit.

ºi pogori suptu piscul în dreptul locului în matca pãrãului ce vine despre hãrcul. 87): „am început di la petrile-albe în stãnca a mare.R. ºi din lacul culmea dealului Bãnilã pãnã într-un ºtejar unde am aflat boorul vechšu. 21): „nu mai ºtia ce sã facã ºi î n c o t r o sã apuce…”. 48: „Cu totul m-am prãpãdit. e foarte des la cei vechi în descrieri topografice. Creangã. ºi din fãntãna lui Vãrlan în dreptul locului în fãntãna Rogozãi. ºi acolo s-au fãcut boor într-un •ugastru lãngã cel vechiŠ. sã vîre vrajbã între oameni…” Balada Mierla ºi sturzul: „Eu de gura ta ªi de-a maicã-ta. Minþile mi s-au zmintit: Ies din casã sã mã duc. ºi de acolo dreptu în groapa-mãlašului ce šaste în dreptul guri valii Cãcaci. aceia au hãlãduit. fie în construcþiune prepoziþionalã.APÙC sau într-o doinã haiduceascã: „ªi s-apuc î n codrul mare. pe mare ºi pe uscat. ºi apucã 219 . Stan Pãþitul (Conv. Pe cînd mugurul rãsare…” (Ibid. ºi de acolo suptu margine în capu chiorului din mijloc lãngã mocirla Cãcaþii într-o moviliþã care šaste suptŠ gropa-boului alãture cu vale Cãcacii. fie cu acuzativul. 1877. 22): „a dat (dracul) poroncã tuturor slugilor sale ca s ã apuce care î n c o t r o a vedea cu ochii.. 16: „Ruptu-s-au ºi podul pre Nistru de nãvalã.. lit. p. p. 312) Balada Holera: „ªi pe cal încãleca. p. Dobrogea. Muste. ºi mai jos (p. 129) Apuc „s'acheminer”. Apuca-n cãlãtorie Sã facã negustorie…” Nic.I. I. III. p. ºi apucã chiorul din mijloc ºi pogoarã în gura pãrãului-rãchiþii. ºi apucã chiorul din mijloc l a dealŠ în pãdure pãnã šasã în fãntãna lui Vãrlan. ºi de acolo tot culmea în •os pãn-tr-un plop întru carele am aflat boorul vechšu ºi pãn în bãlcul lui Balhic. ºi pretutindene. fugind la Cameniþã…” I. Vãcãrescu. Drumul la vale-apuca. Nu ºtiu î n c o t r o s-apuc…” I. cîþi au apucat î n cela capãt de pod. p. Letop. Unde sã mã duc? Î n c o t r o s-apuc?…” (Burada. O hotãrnicie moldoveneascã din 1644 (A. ºi din fãntãna Rogozãi în lacul-porcului.

Rom. ms. însã hotarul Siliºtenilor i hotarul sfintei mãnãstiri i hotarul Dedoviþa al dumnealui cãpitan Mihai ªtucã. Descîntec.1753 (Cond..17: „Dacã nu te-aº iubi. 237) Balada Inelul ºi nãframa: „El pe cal a-ncãlecat ªi p e drum au apucat…” Balada Vulcan: „Fãcea mã-sa cum zicea. f. p. a Govorei. p. care šaste în matca Orgovii-seci. act. Apuc l u c r u l s p r e: Cantemir. în Acad. II.II. Cumpãrai o moºioarã. (ms.. a Vieroºului. ºi din pišatrã au apucat matca api î n j o s pã lãngã drumul bãtrãn pãnã în gura Orgovii-seci…” Construit cu p e: Doina Lena: „Apucai p e drum la vale ª-agiunsei pe Lena-n cale…” (Alex. Poez. Stat. sc. Boieri ºi ciocoi.APÙC pãrãul î n • o s pãn în mitoh ºi pãnã în matea Almaºului î n s u s ºi šasã în gura drumului…” Grigorie Ghica. El pe uliþe-apuca Crîsmele de le cerca…” Alexandri. 1780. în Arh. ºi mai multã oearã s-ar fi lucrat.. în Arh. Stat. 90: „Eu vrînd sã caut comoarã ªi-n deºert sã nu muncesc. nr. de n-ar fi fost Brébul l u c r u l cu un as mai înainte s p r e descoperirea adevãrului apucat…” Apuc d-a l u n g: Pann. În calic îl prefãcea. Ist. 334): „am mersu dreptu în nucul costeliv.2. 220 .1. pop. ºi de aci dreptu în pišatra care šaste (sic) sã hotãraºte 3 hotarã.. nu mi-ar pãsa nicidecum sã te vãd apucînd p e cãrãri unde nu trebuie sã calce piciorul unei fete…” În descîntece: „ªi apucai p e c a l e Pe c ã r a r e…” v. 25): „mai multã sfadã ºi voroavã strînciunatã s-ar fi scornit. 221): „moºiša Cãpãþãneni despra Corbeni apucã d i n apa Argeºuluš spre apus pre vzruga din sus de cireº pen pietri pre lãngã sãlaºul popei. ieroglif. ms. ºi apucã vãlceaoa în sus…” Act oltenesc din 1775 (Cond. Prov..

Urmele tot mirosind…” Apuc c î m p i i: I. p. Creangã. 601) Apuc p e u º ã: Pann. au apucat î n a i n t e ºi au isprãvit domnia lui Constantin sãn Duca-vodã celui bãtrãn…” Costachi Negruzzi. Cîmpul d e-a l u n g apuca.APÙC Dorinþa sã-mi izbîndesc. I.afarã…” Apuc a l t ã v o r b ã: Hristachi Pitarul. domnul muntenesc. zãu ar trebui de la o vreme s-apuci c î m p i i…” Cu acelaºi sens. ciobanul cãtrã cînele sãu: „Înainte sã apuci ªi la furi drept sã mã duci. Prov. Iar tu-n l u m e . 270: „mergãnd veste la Poartã cã au murit Cantemir-vodã.a i apucat!…” (Familia.10): „dac-ai sta sã faci voie rea de toate. p. mierla zice: Nu-þi bea banii. au scos toþi oamenii de prin sate…” Jipescu. 1863. Arnintiri din copilãrie (Conv. II. p. Botul prin iarbã vîrînd. 20: „Sare îndatã cu berea ª-apucã p e u º . ªi pãmîntul nelucrat. 1881. apucînd î n a i n t e. care. ªi plugul neferecat. Pe urmele oilor. lit. 28): „Acum dar sã mai lãsãm.. ºi uni[i] cîºtigã ºi se rumenesc. 1884. Prin pajiºtea florilor!… Dolca vesel se scula. Sobieski: „au trimis pe loc pe Cãpitanul Turculeþ c-o strajã de cãlãreþi. apuc î n l u m e: Cîntec din Ardeal: „Cucul cîntã. Istoria lui Mavroieni (Buciumul. ªi o apucai d-a l u n g u l…” În balada Dolca. Opincaru. alþi[i] pierd ºi sã-ngãlbinesc…” 221 . p. ª-altã vorbã s-apucãm…” Apuc î n a i n t e: Neculce. mãi voinice. p. Brãncovanul-vodã. Letop. Cã þi-i carul tot stricat. 29: „Meseriiaºi streini au apucat î n ã i n t e la ai noºtri.

). 222 pignore certo” (Lex. XXVII. deci Grigorie-vodã dacã au vãzut cã mãrturiseºte aºa sluga lui. 339): „— Pot sã am nãdejde în voi? — Sã n-ai nici o grijã. Ibãneºti). Ci mai bine m-oi þinè Cu hrana ce mi-a plãcè…” (Marian.1836). Muste. mã prind = paciscor. cum s-au l e g a t sã dea unchšu-mieu lui Murguleþ pãrcãlabul pentru vitele carile zice unchšu-mieu c-au perit pentru pribegiša tãtãne-mieu. Omiliar.Mã apuc „s'engager”. ce au fost capichihae lui Petriceico-vodã la Poartã. Letop. Capra cu trei iezi (Conv. n-au avut ce mai rãspunde. Letop. Ruset. . apucîndu-se el sã strice cetãþile þãrii. 269): „Izvod de pre zapisul lui Toder Moþoc. II. cum s-a u apucat cãnd l-au pus domn sã omoare pre Iordachz Rusãt…” Acelaºi. Nu. A mai adus acù o babã. 17: „…au venit domn þãrii Dimitraºco Cantacuzino. 258: „Cantemir-vodã n-au þinut p a r o l a. II. 1580. ce apucâ î n a i n t e de zise lui: nu te téme…” I. p. cumãtre! Nu-i mergi spri ghini di feliu. sã se ºtie ce s-a u apucat Moþoc: cã va da doi boi ºi doaã vaci…” Dialog þãrãnesc din Moldova: „— Ci mai faci cumãtru Vasile? Tot rãu? — Tot. cã se apucasã p e c a p înaintea divanului cã-i este nãpaste…” Nic. ºi s-au apucat moscalii sã-l dee cu tot venitul ºi hotarul lui…” Ibid. p. Bud. p. cã-i era cumnat ºi s e apuca cã va întoarce pe frate-sãu de la Udriiu înapoi. de Molière (Buc. p. Neculce. cînd direcþiunea se rãsfrînge mai cu dinadinsul asupra celuia ce o ia. Mironescu. pactum ineo.. mãmucã. lit. p. sã nu între leºii într-însele…” Act moldovenesc din 1703 (A. III. Creangã.I. quatern. Doina Cucul: „Ba! în curte-þi n-oi întra. p. p.R. 363: „Mai cerºut-au turcii Azacul. p. 214: „Constantin Stolnicul s-au agiuns cu o slugã a lui Grigorie-vodã pre anume Ionaºcu Cap-de-ghindã ºi l-au scos martur înaintea divanului împãrãtesc de au mãrturisit cum cã l-au omorit stãpãnu-sãu Grigorie-vodã fãrã de nici o vinã pre Constantin Postelnicul.. Slugã nu m-oi apuca.10: „de aceea apucai î n a i n t e.1875. apucarã c u g u r a î n a i n t e cei mai mari…” Din apuc „prendre une direction” se desfãºurã de la sine-ºi m ã apuc „s'engager”. Tutova. p. VIII. 14: „nu aºteptâ pre judele gloateei sã rãspunzâ. ca sã nu te mai încerci sã mã îndupleci…” I.. 233: „pe Stolnicul Constantin îl credea Duca-vodã. II. Bucov. c. 75) De aci: „m ã apuc cu cineva p r e r ã m a s. cari s-a apucat cã l-a-ndrepta…” (C. ºi aºa au amãgit ºi ei pe Duca-vodã…” Ibid. Zgîrcitul.APÙC Coresi..

meserérea lui a i n t e -apucã-me…” Ibid. unde în alte manuscripte (ed. P a r t i c u l a z þ i t ã t i: 1. ha.. sc. Douã reþe potcovite. p. 269: „de atunci ceialanþi boieri ce era închiºi ºi cei ascunºi mai au apucat l a suflete cu nãdejde de viaþã…”. 4: „Terinte: Te-nºeli. p. misericordia p r a e v e n i e t me…” ºi aproape tot aºa în Psaltirea ªcheianã. ºi daruri mari le da. Tot aci vine locuþiunea poporanã: „lui îi apucã mîna la toate”. p. Valea Prutului. a i n t e -apucâ-mâ…” meserérea lui „Deus meus. ha. dar cu o nuanþã moralã. LVIII: „DumnezeulŠ mieu. Compusul a i n t e -apuc „prévenir” ne întimpinã la Coresi. bunãoarã într-un cîntec satiric din Ardeal: „Douã reþe º-un rãþoi. Urechiã. 270) unde „apuc l a boi”. Rom. „Terinte: Ha. I. 1577. Frumos cap i s-a tãia…” (Caranfil. Letop. În acelaºi sens. 1885. Apuc pe cineva cu fãgãduinþe. ha. Sã-mi apur. Sã-mi apuc ºi eu l a vite…” (Tribuna din Sibii. 34) Costachi Negruzzi. Este anevoie a clasa în vreuna din rubricile de mai sus pe apuc urmat de partitivul l a. LXXVI: „…a i n t e -apucarâ strajâ…” „…a n t i c i p a v e r u n t vigilias…” 3. t. p u n r ã m ã º a g…” IX. 213 a: „cu cuvente bune apuca-i. în Acad. ºi domnii 223 le •uruiša. cu linguºire. cerce d-lui.): „Dzeul mieu. Domnica… „Miron: Domnica? E.APÙC Un cîntec din Moldova: „Iatã mãri cum ei beau. însemneazã: c a p ã t p u þ i n ceva. f. Dar Voichiþa…ha. Dacã þi-i aºa povestea. ps. 1643. 527): „au apucat l a suflet” ºi „au apucat l a fire”. 2. deja la Miron Costin. „apuc l a vite”. R ã m ã º a g cã s-apucau: Cã celui ce s-a-mbãta. Cîrlanii. pentru ca sã sâ leapede de Hristos…” . ha. adecã „apuc l a avere”. ºi-i vide. cu vorbe: Varlam. cumãtre! Ba eu m-aº apuca cã dacã cuconaºul ar îmbla. ºi eu l a boi. mi þi l-a lua cu prãjina. cînd cineva se pricepe în multe lucruri mãcar cîte puþin. I. ps. circa 1550 (ms.

le part. din frig. 1577: „Nu upovãireþi în nedereptate.. – Capãt. adj. de care fieºicare boalã voi pune cu leacuri deosebite. strãmbâtatša apucãrile…” Ibid. f. de beþie. apucat din somn. 3. Predice. 84: „sã ne ferim. d'empoigner. c ã p ã t a t. saisi.. popul. d-a lua. de nãpãºti ºi de alte multe ca acestea…” v.3Apucat. dar circulã mai ales ca sinonim cu r ã p i r e. – 2. din ostenealã.. de zavistie. – Pradã. 2. s. – Încerc. .ºi spre apucare nu dorireþŠ…” „Nolite sperare super iniquitatem. d-a pune mîna. mai încolo: „O h v a t de vînt. -Ã. cu d ca în „dalb=alb”. de ravir etc.1806. Cãrãruia dapuca…” (G. de vétér. de orz. 274 b: „acolo vorŠ sta înaintea noastrâ râutâþile hiecâruša de noi. – Iau. Forma poeticã dapuc. Ajung. adicã apucare…” Termenul pare a fi o simplã traducere din polonul „ochwat”. l'infinit. passé d ' a p u c pris comme adjectif: 1.. ºi în r ã p i r e nu jeluiþi…” Varlam. f. În primul sens. pop. 4 a: „întru inima vamâºului šubirša banilor petréce. eaux aux jambes. 1Apuc. empoigné. violent. apucat de friguri. a p ã la cal. de apucãri..1680. p r i n s. de spaimã” (Costinescu). de vãnzãri. de curvie. apoi mai jos: „O h v a t. apucârile. v. 26) v. î n h ã þ a t etc. de fricã. t. p. apucat 1APUCÀT. ravi etc. Bucureºti. p. – Încep. ayant pris froid. 1643. adicã apucare…”.. Vineþki Avgi-baºa.T. LXI: „Nu nedejdšuireþ pre strâmbãtate. – Rãpire… 2APUCÀRE. d-a prinde. emporté.D.: phymatose. vrâjmâºiile. care însemneazã „saisissement”. Dosofteiu. sinonim cu l u a t.2Apucãturã. rumânéºte: au luat a p ã la pioare.f. 1APUCÀRE (plur. Poez. – 1.f. et super r a p i n a s nolite concupiscere…” unde la Coresi. 5Apã. Aastã boalã iaste de vînt. adjectivînd toate înþelesurile verbului 224 a p u c: apucat de pept. pradele…” Antim. Cãrtecicã. 68–70: „O h f a t. sta-vorŠ nemilostivirile noastre. Termen poporan mai obicinuit pentru aceastã boalã de vite ºi mai ales de cai este a p ã. lâcomiša. – Înhaþ. Substantiveazã toate sensurile verbului a p u c.. care sã zice turceºte arpalama. din cît ne va fi putinþa.APÙC 4. într-o colindã din Ialomiþa: „Maica de veste p r i n d e a. Fiiu în braþe cã-ºi l u a. s. – Rãpesc… 2APÙC. prindere de frig. apucãri). sau din grãunþe s-au vãtãmat. de bucate. – v. I.– Prind. d ' a p u c pris comme substantif: action de saisir. apucat de hoþi.. Hapuc. din apã. pe cînd subatantivii a p u c a t ºi a p u c ã t u r ã au cãpãtat nuanþe cu totul diferite. „Fapta de a a p u c a. de rãcealã…”. ps.

II. aºa cît mai cã nu gãsea timp sã caute de copii ºi sã-ºi facã ºi ceva de mîncat. Urechia. Cã oricît e de-apucat. Muscel. popul. a . de grãdinã. ce nu-l poate nime îmblãnzi ºi lui odihna altuia îi pãrea cu pagubã…” Cantemir. 1Apucat. 225 . apucate). de zolit cãmeºile! Toate acestea le fãcea numai p e apucate.a l e a. cãtrã care se adaoge noþiunea de „împrãºtiat”: „fac p e apucate = mã pripesc fãrã ºir a face multe”. despre cumani: „cu tãlhuºaguri ºi cu apucatul a trãi era obiciuiþi…” Locuþiunea „p e apucate” funcþioneazã ca adverb cu sensul fundamental de „în pripã”. Sinonim cu j a f ºi p r a d ã.: „apucat = rãcit. ºi altele.b o a l ã etc. surpris. 144: „ªtefan-vodã fiind ca un leu gata d e apucat. (plur. 1Aprig.M. – 1Apucãturã. nãscut din cel dentîi prin subînþelegere „de frig”. mai avînd o mulþime de alte numiri poporane.c o p i i l o r ºi r ã u l . a l t e . c. Poveºti. v.n. – Grabã. „De a rãcit cineva la mijloc. Valea-Mare). 184.APUCÀT la strîmtoare. precum: d u c ã . O doinã din Bucovina: „Nu mi-i ciudã de bãrbat..c o p i i l o r. s. Este interesant mai ales sensul al doilea. le part. de niºte sãmãnãturi.Apucat se zice mai în specie cînd este vorba de prunci. de toate trebuia sã grijascã tot ea. II. Paraschivescu. – 2. 3APUCÀT. cînd încãpea cu timpul…” v. – 3Apucãturã. t. p. passé d ' a p u c pris comme substantif: rapine. cu n ã b ã d ã i o s. „P r e apucate = raptim” (L.M.. Chron. 18) În sensnl al treilea. – 1Apuc. haut-mal. – 3Apucat. douleurs convulsives des petits enfants.s e p e p u s t i i.n. prise. Buc. nãscut aproape prin aceeaºi trecere logicã ca în francezul „emporté” ºi-n care cuvîntul devine sinonim cu i u t e. n ã b ã d ã i. zic cã-i apucat” (Preut A. 2APUCÀT s. p. Corespunde formaþiunii participiale latine „raptus”. cãci termenul ºtiinþific vine ºi el din grecul ™p…lhptoj „saisi. Tot se-ntoarce cîteodatã ª-a sa dragoste-mi aratã…” (Marian.: mal caduc.: „ex r a p t o vivere = a trãi din apucat”. de copii”. Letop.3Apucat. posédé par le diable”. s t r o p º i t u r ã. ceea ce corespunde pe deplin cu credinþa poporanã românã. cu a p r i g. de méd. cu p o r n i t. de ex. p. apucat e sinonim cu r ã c i t. de vacã. – 1Iute. 307): „De gobãi. de spãlat blidele. s g h i h u i a l ã. I. apucat pe loc.). Altfel zis b o a l a . Basmul Sînta Vinere (Sbiera. dar e foarte potrivit ºi pentru e p i l e p s i a în genere. apucat a-ºi þinea cuvîntul. da încã de mãturat prin casã. L.

D. Theodorescu. schimbã feliu de feliu de feþe. Dupã ce descîntecul se zice de trei ori în timpul scãldatului. adj. D. care înhaþã cu lãcomie. et subst.APUCÀT „Þãranii pun sub cãpãtîiul copilului mic. -OARE. li se slãbesc toate nervele. – Avestiþã.1 b (Luc. se-ncruciºeazã.11): „nu sâmtu ca alalþi oameni apucãtori. pînã ce-i fac ghiem ºi le duc picioarele la gurã. care ia ceva prin amãgire. – 1.. ba adeseori se schirnosesc. „à bâtons rompus” (Cihac).): „Apucatul sau î n c l e º t a t u l corespunde. qui ravit etc. 199) descrie în urmãtorul mod aceastã boalã: „…un feliu de cîrcei de stomah. Teodorescu (Poez. adicã li se suceºte vro mînã. babele ºi moaºele zic cã: e a p u c a t de inimã sau de rînichi. fac spume la gurã. de la naºterea lui ºi pînã la ºease sãptãmîni împlinite. î n c l e º t ã t u r ã…” v. Alteori copiii. În limba germanã se numeºte aceastã boalã F r e i s e n. – 2Apucãturã. de aceea îl scaldã în apã caldã ºi. 362 sqq. unde în Noul Testarrtent din 1648: „nu sãnt ca alalþi oameni j ã 226 h u i t o r i. qui saisit. Marian (Descîntece. qui empoigne. li se strîmbã fãlcile. În antitezã cu d a r n i c. Însã cei mai mulþi copii nu pot petrece ºi scãpa de aceastã boalã uricioasã. vrun picior. se mai cunoaºte ºi sub numele de s t r î n s. Cînd pruncul se zvîrcoleºte ºi plînsul îi este înãbuºit de dureri. nedirepþi…”. înfãºat în scutece calde ºi culcat ca sã înãduºeascã. – v.S.. cãci epilepsia o numesc þãranii apucat sau r ã u l . XVIII. I. s t r î n s ã t u r ã. La fîntîna lui Bogdan etc. nederepþi…” . s t r î n s u r ã. îi zic acest deseîntec: Eu m-am sculat ª i am plecat Pe cale Pe cãrare Pe uliþa mare La rîul lui Iordan. 1Apuc. „Acela care a p u c ã cu iuþealã. Varlam. care are obicei d-a lua ce nu este al sãu” (Costinescu). f. adv.1643. cu colicele. APUCÃTÒR. În mitricele morþilor am aflat cã cei mai mulþi preoþi din Bucovina au înscris-o º-o mai înscriu încã unii prin F r a s …” G. trãgîndu-l pe corp cu unt proaspet. 2Apucat. R ã u l c o p i i l o r îl capãtã mai ales din spaimã mare ºi cînd zac mult de altã boalã. afarã de apucat. Sinonim cu j ã f u i t o r sau p r ã d ã t o r . c. ca sã nu se apropie dracul de el sã-l a p u c e. p. – Fras… APUCÀTE (PE-).c o p i i l o r…” (Th. Lupºeanu). – Boala-copiiLor. astfeliu schimosiþi pentru toatã viaþa. pop.F. Ialomiþa. dacã se-ntîmplã sã nu moarã. ci mai degrabã mor. ºi rãmîn apoi.2Apucat. E mai cu seamã des ca epitet al lupului ºi al fiarelor sãlbatece. ce sînt torturaþi de aceastã boalã. cari frãmîntã pre copii în nuntru ºi-i zgîrcesc uneori aºa de tare.. o carte care se numeºte A v e s t i þ a. copilul e oblojit cu foi de varzã. Î n c l e º t a t u l. la copiii mici.

1APUCÃTÙRà 227 . L. 108: „Cine nu lucreazã nimic. p. iar nimicã n-au schimbat firea sa. Ruset. III. de-º petrecŠ cu biºugŠ adunatŠ cu vicleºugŠ…” Ioan Crisostom. pincée. ºi mai de multe ori îndoite. Costinescu: „Apucãturã.1Apuc. 7: „m-am uitat la dînsu o jumãtate de ceas bunã. p. 1Apuc. mon fils. toutes vos m a n i è r e s me déplaisent fort. Apucãturã „rapine”: Nic. prea mult te vîri pîntre coconaºi…”. Zgîrcitul (Buc. p. (plur. pradã. al bis. Letop. cã apucãturile tale nu-mi plac de loc. venit-au domn þãrei Dimitraºco Cantacuzino cu a doua domnie.: cu o apucãturã l-a aruncat în aer”. sferturi ºi dãjdi mari pe toate lunile. încît acum îl cunosc. 28: „oamenii cu duh se vãd dupã apucãturi”. apucãturi). rapine. ca p-un ban rãu. 26: „Dupã robiea Dncãi-vodã. f. ºi apucãturi. mauvaise conduite.1. façon. ºi cel ce trãieºte dîn jafuri.119 a): „tu eºt milos. 18: „Tãtarii sânt l u p i apucãtori. unde la Molière nu se aflã cuvîntul corespunzãtor. I. ºi fãcea strãmbãtãþi…” Enachi Cogãlniceanu. luarea în mîni.. s. 1. 93 a: „avut-ai înpâraþi mulþi. ala este trîntor…” 2.M. rele = bonne. 240: „Ruºfeturi ºi apucãturi nu se socotia cãte lua toþi în toate pãrþile. f.. p. šarã noš nemilostivi. avãnd pe la þinuturi oameni greci…” Jipescu. robesc. º-atît de bine i-am bãgat de seamã apucãturile. dîn înºelãri. de ex. Muste.f. miscel. În ambele accepþiuni se întrebuinþeazã mai cu seamã la plural. bat ºi cãznesc pre creºtini…” v. f. XVII (Cod. Opincaru. 1683. 2. dîn jumuleli. unde la Molière: „je vous l'ai dit vingt fois. carii vorŠ veni cãtrâ voi întru înbrâcâminte de oi. mart. šarâ deîn lâuntru sãntŠ l u p i ºi apucâtori…” Nic.: „nu-mi plac apucãturile lui. III. p. cît se poate lua cu douã sau trei degete”. 1836). Grãdiºteanu. În sensul dentîi e ceva mai puþin decît substantivul a p u c a t.. ce fel de om este…”. Domnu Pursoniac (Buc. 12. aceea cît se a p u c ã.M. p. dîn apucãturi. 25. fãtul meu. apucâtori ºi p r â d â t o r i…” Dosofteiu. p. manière de s'y prendre. Synaxar. Liturgiar. text din sec. Letop. Apucãturã „façon”. ºi mai jos.” Cihac: „apucãturi bune. v. punerea mînilor. Sf. Nicolae din Braºov. L. Letop. 1836). Ierusalime! ce aceša au fostš râi ºi nedirepþi. ºi iarãºi lãcomie. III. vous donnez fnrieusement dans le marquis…” Gr. p. 30 b: „aceºtša ce sã •urâ ºi sã blastãmâ cu strâmbulŠ. ms. cît se ia..APUCÃTÙRà Ibid.: „Apucãturã. Muste. mãzditoriš ºi luâtoriš de mitâ ºi apucãtoriš. tu eºtŠ darnic šarã noš apucãtori…” Acelaºi. 502): „pâziþi-vâ de prooroci mincšunoºi.1674 (Molitve de ploe. – 2Apucat.: „d-o mie de ori þi-am zis.

Argint-viu. Eºiþi! du-te preste prãpãstii ºi munþi. ficatul lui. de 99 deocheturi. rinichii lui. în braþe l-a luat. „Luminosul”. c. Rev. Þãrcuº. despre cazul al doilea. mai numit „nãpraznic”. 1. de 99 î n t î l n i t u r i. tu a p u c a t u l e. este un fel de c î r c e i ºi se confundã cu a p u c a t u l. se fierbe sîmbãtã seara pînã a nu apune soarele. din zgîrciul nasului. feartã cu apã ne-nceputã. ºi a doua zi duminecã. „De a rãcit cineva la mijloc.APUCÃTÙRÃ s. negritule. Brîndzã „luminoasa”. la fata Craiului-înpãrat. Dupã un manuscript de Aron Prijbeanu (Tocilescu. Maica Domnului din cer a auzit. în moarã te-oiu mãcina.: 1. c. iar cînd rãceºte cineva. junghiul i l-a scos. Covurlui. c. oscioarele i le-a dres. focul stins. Tecuci. fãclii aprinse. Întîlniturã. din faþa obrazului. crampes d'estomac. zic cã-i a p u c a t ºi-i descîntã de apucãturã ºi î n t î l n i t u r ã. nu vã poate cina. avînd flori albe mãciulate ca floarea liliacului. acolo sã vã risipiþi. – Porc. „curpen-de-pãdure”. adãpa ºi plimba. ºi zice: Strigoaica a gãsit uºa casii deschisã. bolnavul se spalã cu acea apã pe bube…” (N. pînã a nu rãsãri soarele. du-te (de la cutare). 385). la pãmînt l-a trãntit. apoi se pune la un loc curat. Se întrebuinþeazã mai adesea în asociare cu terminul î n t î l n i t u r ã. grozavule. . unde vã aºteaptã cu mese întinse. inima lui. cu basma de fir l-a ºters. spinarea lui. Strigoaicã Moroaicã. 2. Muscel. de 99 aplecãturi. desfã (cutãruia) de orice rãu ai pus pã dînsul. v. zice cã l-a apucat î n t î l n i t u r a…” (C. eºi. la dr. acolo vã potoliþi. strîns cu ceas rãu. acolo vã este cina. mai ales „Clematis erecta” ºi „Clematis vitalba”. colþatule. Þigãneºti). cã (cutare) nu vã poate purta. 1.f. popul. Apucãturã „empoisonnement mercuriel”. Valea-Mare). sãpun sau oþet ºi untdelemn. Cînd bubele pe trup încep a sparge. sãnãtatea sã-l pãtrunzã pîn-în os. empoisonnement mercuriel. sã rãmîe (cutare) luminat ca argintul cel curat. cu apã ne-nceputã ºi fãrã a vorbi cu nimene. adecã boalã venitã din argint-viu dat din duºmãnie fntr-o bãuturã. 228 2APUCÃTÙRÃ. Apucãtura este cînd doare tare la stomah. p. t. deºi acesta se aplicã mai cu deosebire la prunci. încît norii s-or mira. „un descîntec de apucãturã ºi î n t î l n i t u r ã”: „Trage baba pã bolnav pã spate cu apã. din spatele lui. tu î n t î l n i t u l e. În primul sens. „curpeniþã” este „Clematis”. trãgîndu-l ºi cu unturã de porc negru tãiat la Icnat…” (Preut A. „L u m i n o s u l creºte în pãduri ºi fîneþe. în care babele atribuie mercuriului luat în beuturã bubele sau beºicele ce ies ºi se sparg pe corp. pã masã de argint l-a pus.. cã în piuã te-oiu pisa. cu morþii l-a socotit. din pieptul lui. Ignat. eu mã închin cu descîntecul Maica Precistã cu leacul…” v. Piscu). de 99 junghiuri. Se vorbeºte de bãtrîni cã aceastã plantã e folositoare pentru apucãturã. Paraschivescu. în forma cucutei. fereastra destupatã. – Rãtezãturã. Desfã-l (pã cutare) de 99 apucãturi. „Pentru apucãturã se bea buruiana numitã r ã t e z ã t u r ã . Decusarã. douleurs spasmodiques. se ia luminosul. 2. sîngele-i a sorbit. II. nu la oameni mari. v. Apucãturã „crampes”. t. acolo vã e odihna. în vînt te-oiu arunca. în dinþi pã (cutare) l-a luat. urîtule. de méd.

f. fig. Apunãtor. Stau þînþarii sã te-omoare…” (J. cãci noapte nu sã va face…” Costachi Conachi. e sinonim cu a s f i n þ e s c ºi s c a p ã t. le coucher du soleil.. Plantes médicinales3. 234: „Eu iubesc ºi arz în parã la rãsãritul de soare. ªi la lucru n-o pot duce. în antltezã cu r ã s a r. Sau cã soarele apune. Pline. Cînd apune sfîntul soare. s o a r e -apune.: décliner. Semasiologia. Dezvoltarea sensului e foarte uºoarã. ºi totuºi numai la români l-a cãpãtat a p p o n o. „Soarele apune” vrea sã zicã: „le soleil se couche”. APÙI (apus. apunere). ªi mã vaiet cînd apune cã arz încã ºi mai tare…” Costachi Negruzzi. descendre. „La vertu antipsorique de la clématite était connue des anciens. ori cã tunetul vuieºte…” O doinã: „Oliolio. ªi se udã pe picioare. APUITÒR. – 3Apucat.. Cantemir. – Curpeniþã. La macedo-români pînã astãzi: „sã te apunš caplu a teu = pune-þi jos capul” (ªaineanu. v. În privinþa soarelui. Dioscoride et Galien en ont parlé. Il est à regretter que les médecins aient laissé tomber dans l'oubli une plante aussi énergique…” (Cazin. 330).. Divanul. se fermer (des yeux). Melancolia: „Nu bag seamã cã dasuprã-mi vijelia se stîrneºte. 181). p. cãci substantivul a p u s are paraleluri ºi-n celelalte limbi romanice. de unde „culc = colloco”.APÙN o plantã care deja în vechime se întrebuinþa pentru vindecarea a tot felul de bube sau beºici. vb. pop. APÙN s. – v. 1698. Lãtineºte a p p o n o = a d p o n o însemneazã „pun lîngã”. Poez. 256) Alta: „Am o mîndrã ca º-o cruce. 425) 229 . soare rãtund! De-ai apune mai curînd…” (Alex. p. APÙI. 1Apuc. p. rel puþin ca verb. 4 b: „iarna va lipsi. Apun. Dimineaþa-i rouã mare. – v. se coucher (des astres).B. adecã: „culcã capul”. ºi soarele nu va apune.2.

Argimagzariul la Poartã sã se facã rînduiesc. Nihšam sã vã apuneaþš…” = Ô vous. voi pulš asburãtorš. Conachi. fiind moarte ºi nemiºcate ºi toate netriabnice: mãnule ºi pioarele sãntŠ legate. ms. Neamþ. fericirea apune. p. Ioan din Vinþi. Sã arate starea þãrii ºi cele ce-au suferit M i l a ei sã nu apuie. 27: „ªi cum se aratã noaptea ºi l u m i n a au apus. XVII (Cod. ce li s e v o r Š apune d e î n t r e o c h i 230 ºi nu se vorŠ putea întoarce înapoi…” .. Cîntec macedo-român (Col. de carii se înpartŠ. 644): „cãutãndŠ îndârãtŠ sã vazâ pre derepþii.APÙN A. oiseaux de haut vol. p. miscel. o c h i š apuserã ºi audzulŠ asurdzi. sfãtuiesc. p. limba cu tãcére sã îngrãdi…” C. Tragod.155: „Înalþi Dumnezei! Ce vãd ochii mei De clipesc º-apun? Sub chip omenesc Un înger ceresc Vãd si se supun…” Figurat la I. al bis. Çi asburaþš pîn' tu niorš. Nicolae din Braºov. însiºi oamenii apun cînd se apropie moartea. 715: „Venind. ms. p. qui volez jusque dans les nuages. ne întimpinã forma reflexivã într-un text omiletic din sec. Vãcãrescu. pun la cale. Pann. v. Dr. f. 1689. d e s c e n d e z un peu…” O c h i i apun cînd se închid. Frumoasa). Iarã ca ºi mai-nainte la acelaºi loc s-au dus…” „Cînd cineva a murit. se zice: i-a apus s t e a u a” (Mironescu. În sensul din urmã. merg cu toþi la curte. Sf. 211: „Mãrirea tinereþii Eu simþ c-o am rãpus: De tot lumina vietii Acuma mi-a apus…” La Beldiman. c-apoi sînt toþi de perit…” Tot aºa se poate zice cã: bucuria apune. Obedenaru): „Ah. c. 119 b: „AcumŠ toate mãdulãrile trupeºtš deºšarte se aratâ. Erotocrit. prin asociaþiune de idei între „lumina” ochiului ºi „lumina” stelelor.

r ã s a r e ºi pîn'la s o a r e -apune.2Apus. 1690 (Cond. miscel. κi spun cîte o glumã. adj. Ceacîru).r ã s a r e este o licenþã poeticã. Sf. text din sec. în Arh. apuind. 1Apus. 1 (f. soarele sã nu apue în mãniša voastrâ…” Dosofteiu.APUNÃTÒR O frumoasã icoanã a vieþei de la þarã „cînd s o a r e l e apune”.. 1683. v. 1. La prima persoanã apun sau. Cînd rumene copile. se trag de mîini din cale. îºi iau mãrul din sîn…” Ca substantiv invariabil e foarte poporan compusul s o a r e apune „concher du soleil” în opoziþiune cu s o a r e . Stat. Cînd sare viþeluºii ºi ugerul e plin. Legenda ciocîrliei: „Seninul dulce-al zilei. nu: apunã. Sultãnica. 2): „a întrat vrãjmaºul dinspre s o a r e -apune ºi ne pustieºte ogoarele…” Alexandri. p. 524): „mânišaþi-vâ ºi nu greºireþi. rîvnind acea minune. Brãila. „descendant du soleil” (Cihac). Ioan Crisostom. apui nu se aude mai niciodatã. o s-alerge d-a-ncîtelea pe la s o a r e . 15: „eu m-amŠ datŠ cu totul la privirea aceºtii mulþimi de stele.. eu socotiemŠ. p. a Hurezului. eu însemnamŠ a lorŠ mare deosebire. flãcãii numai zale. ºi îndatâ stãtu ºi sã opri soarele din calša sa sã nu apue…” Critil ºi Andronius (Iaºi. f. ms. c. ceea ce se explicã prin însuºi sensul acestui verb. κi rîd cu dinþi de lapte. 231 . Voind sã-i fac-un templu în care s-o ascundã…” unde articulatul s o a r e l e . Basme. APUNÃTÒR s. Nic.r ã s a r e „lever du soleil”. 1754. Michãescu. avândŠ inemâ la rãzbošu s-au rugat luš Dumnedzãu ºi dzâsâ sã stša soarele. sept. 534 a): „vîndutu-š-am dumnealui pivniþa noastrã de pišeatrã din Tîrgoviºte cu tot locul cît sã va alége ºi cu un loc de prãvãlie alãturea cu pivniþa. care loc mérge în lung din uliþa cea mare spre s o a r e apune pînã în uliþa caré mérge pre lîngã locul Hriziš Banul…” Basmul Pici ramurã (Stãnceseu. apunînd. 1794). unele rãsãrindŠ ºi altele apuindŠ…” v. Din s o a r e l e . al bis. la Boliac: „Cînd s o a r e l e apune pe vãi ºi pe colnice. din care unele era scînteioasã ºi altele strãlucitoare. De la Vrancea. a lorŠ aºãzare. XVII (Cod. Synaxar. p. Cînd satul tot se umple de vaci ºi de junice. – Pun. ms.r ã s a r e pîn-o vedea pe dracu la s o a r e -aprune…” „Vîntului de la a p u s i se zice s o a r e -apune ºi m u n t e a n u” (P.. la subjunctiv însã ºi la participiu prezinte se rosteºte totdauna cu n muiat: apuie. Un zapis de vînzare. APUITÒR. -OARE. a lorŠ miºcare ºi a lorŠ floare. p. 45: „D-o fi fatã. 2 a): „ªi bãtându-sâ (Isus Navi) cu inoplemeniciš ºi soarele apuindŠ. din Braº. Se-ntinde pe dasuprã-i cu bolta lui rotundã.

p o n e n t (Cihac). – 2Apus. nearticulat. – v. span. ºi portug. le part. I. 1643. direptul soare. disparu. cu s o a r e .n.. La negativ. neamuri apuse în întunerecul veacurilor etc. Apun. provenþ.1698. ª-aprins a-pururea-n noi sã fie. În primul sens. apusuri ºi apuse). coucher (des astres). Apus „coucher”. Mai obicinuit îºi acaþã pe emfaticl -a (v.f. 3915: „Dar de ei a se încrede niciodatã nu putea. . occident. Soarele apus. neapus însemneazã mai mult ceea ce nu poate sã a p u i e sau nu a p u n e niciodatã. arãtînd regiunea cerului unde stelele a p u n. A-PÙRURE. în sensul al doilea e static. Tragod.APÙNE APÙNE (SOARE-). De aceea-n îngrijire d e -a-pururea plutea…” v. Purure. Beldiman. T o t d a u n a sau h o j m a.: sur le déclin. 1644. toujonrs. lumina cea neapusâ. p. Cantemir. continuellement. 80 b: „lumina lumii în lumina credinþii. strâlucirea cša vénicâ…” ªeapte. p o n i e n t e. 2.coincidã cu ital. Vãcãrescu. construindu-se cu s p r e. Stele apuse. d ' a p u n pris comme adjectif: couché (des astres). p e l a. ouest. Divanul. de care nu se deosebeºte prin sens. însemnînd treptata a p u n e r e a stelelor. p. Figurat: bucurie apusã. Se zice mai adesea apus d e s o a r e. 2APÙS (plur. Apun. 29: „O. – Soare-apune. 127: „mšargemŠ spre lumina cša neapusâ a dzilei mãrirei lni Dumnedzãu…” Cu acelaºi sens: n e a p u i t o r. fig. Jurãm p-altar de statornicie…” κi mai prepune uneori pe d e: d e . v. s. en tout temps. taine. 5A): a-pururea.a p u n e. Din prepoziþionalul a (= ad) ºi din p u r u r e. adv. 232 l a. I. p o n e n t e. adecã în soarele cel n e a p u i t o r i u a o preface…” v. ce plãcere! În noi s-aprinde foc ce nu piere.. În ambele serisuri e sinonim cu a s f i n þ i t. ce simþire! o.: 1APÙS. Luminã apusã. Varlam. -Ã. fig. cu s c ã p ã t a t. apus este dinamic. passé déclin.. 245 a: „Isus Hristos.1. f.a-purure sau d-a-purure. 1. Prin sens ºi prin partea radicalã -p o n.

91) Balada Mioriþa: „Ei se sfãtuirã Pe l-apus d e s o a r e Ca sã mi-l omoare…” Figurat. Luminos ºi frumos tare. Apus „occident”. ºi lumea toatã nimic nu ne foloseºte: Nu-i scãpare…cãei nãdejdea de la noi este departe. 224: „Tu pãtrunzi a mea simþire cu lumini ce în cer nu-s… Tu eºti Dumnezeu de viaþã... ªi mi s-au ºoptit La apus d e s o a r e Sã mi te omoare…” (G. p. S-o-nchegat lumina vieþei cu apusul cel de moarte!…” Ibid. Cam pe drumul mare. Un boacet din Moldova: „Ie-te dupã sfîntul soare. Cînd la apusul z i l e i scheletul lor priveam…” 2.. pop.. p. Trec ªi se petrec Stoluri de voinici Pe cai povîrnici…” (Ibid. 233 . mai jos. tu eºti stea fãrã apus…” Gr. Alexandrescu. pe locul pãrintesc.T. 435) Colindã munteneascã: „Spre apus d e s o a r e. þãrîna lor slãvesc.D. 100: „Amar nouã! ce durere ne arde ºi ne topeºte! Noi murim. Încã-mi aduc aminte de groaza ce simþeam. Poez. la Costachi Conachi. trist martur l-al nostru trist a p u s…” ºi tot acolo. Fiu al astor ruine. cu sensul direct: „Aºa în a mea rîvnã. Mãnãstirea Dealul: „Mãreþul turn.APÙS Balada Oaia nãzdrãvanã: „ªi mi s-au vorbit.

. Balada Soarele si luna: „Noi cît om trãi. al bis. „R ã s ã r i t u l ºi apusul” = lumea întreagã. însã de cãtrã apusul s o a r e l u i toatã partea jupãnésii Caplii den Cocorãºti…” Apus este unul din cele patru puncturi cardinale. cã ºi lumea patru pârþi avãndŠ: r â s â r i t u l Š. Înmormînt. Arh. apusul. 190): „date furâ noao patru eyagghelii. p. Tu la r ã s ã r i t te-ai dus. m i a z â n o a p t e. ms. I. 1681 (ms.. 393). p. 14: „ºi šarã sã hie svintii mãnãstiri o moºie în muntele Bucécšului. I.2. p.APÙS Cã-i nainte mergãtor ªi-napoi întorcãtor: Merge de la rãsãrit ªi pînã la a s f i n þ i t. Urechia. nici sã auzã de numele Papii ºi a bisericii Apusului…” 234 . miscel. p. Dobrogea. Eu la r ã s ã r i t m-am dus… (Burada. 1620. Moxa. ºi la r â s ã r i t Š ºi la apusŠ. Cînd tu merge-i la apus. religiunea creºtinã s-a despãrþit în douã mari secte: biserica R ã s ã r i t u l u i sau greacã ºi biserica Apusului sau latinã. „apusul s o a r e l u i”. a m i a z â z i. f. f. printr-un fel de pleonasm poporan. Proverb despre cine povesteºte fãrã ºir: „Îmi vorbeºti una de la r ã s ã r i t ºi alta de la apus” (Pann.). pop. ºi în toate laturile lumiei…” În urma schismei lui Fotiu (858). text din sec. 351: „toþi domnii pãmântului ºi toþi vitéjii lumiei de la r ã s â r i t pãnâ la apus…” Varlam. pentru acéša se câdé ºi stlãpi a fi patru…” Apus se pune obicinuit în antitezã cu r ã s ã r i t. 131). 106. Nicolae din Braºov. 45 a: „într-un asŠ šaste de o datâ ºi în ceršu ºi pre pâmãntŠ. 172) Cirnilitura despre scrisoare: „Limbã dulce sau amarã grãieºte la r ã s ã r i t si s-aude la apus” (Alex. derep-ce sãntŠ stlãpi acésté lumiei. 1643. Nu ne-om întîlni: Cînd eu merge-oi la apus. Predicã. III. Inventariul Cotrocenidor. ªi de la apus Dupã ce s-a dus Merge iar la rãsãrit…” (Burada. Letop. vorbind despre Conciliul de la Florenþa: „în loc de împreunare. Sf. Stat. XVII (Cod. 121) Rareori se zice în acest sens. Poez. p.

adj. La prima vedere. cirea 1550 (ms. apusturi). „Apust la moarã se numeºte o clãdire din trei pãreþi de scînduri. Iaºi. doi laterali ºi unul în faþa iezeturei unui iaz. 2. t. cale Îi faceþi ºi-l proslãviþi ºi-n deal ºi în vale…” v. Banat. Rom. ne întimpinã forma appus: „…de rãsãritul soarelui pãnã la appus (âppoys)…” „…a solis ortu usque ad o c c a s u m…” În graiul vechi apus se întrebuinþeazã ºi la plural: apuse ºi apusuri. s. „Apust la moarã este iezitura cea de lemn. 1.).).. Lãmãºeni). 1Apus. Rom. p. Psaltirea. Bottez. appartenant à l'église romaine. c. Moldovenii au luat cuvîntul de la poloni: 235 . 460 (Esai. iar prin urmare dublet etimologic cu a d ã p o s t (= adpositum). – Asfinþit. de moulinage: écluse. Coresi. cãci altfel împlîndu-se iazul de apã s-ar strica iezetura. cari în timp ploios se rãdicã.1688. et subst. Termen mai obicinuit este j i l i p. APÙST (plur. ºi-i dã drumul iarãºi cînd vrea” (G. În opoziþiune cu r ã s ã r i t e a n. Nevrincea). ceea ce s-ar potrivi sub raportul sensului ºi n-ar fi tocmai greu de susþinut în privinþa foneticã. ka…toÝ Ellhnaj ¢f' ¹l…ou dnsmîn Corbea. CII: „…cãtŠ stau rãsâritele de apuse.. în Acad. – Scãpãtat. mai adãugîndu-se o podealã fãcutã iarãºi din scînduri. Biblia ªerban-vodã. Chiºcãreni). s-ar scurge toatã apa ºi moara n-ar mai îmbla” (I. APUSEAN. în Acad. circa 1700 (ms. IX. 1651. „occidental. Totuºi originea latinã sau romanicã trebui cu totul înlãturatã. 1577. ca ºi-n cel paleoslavic: „vŠstotzi ot z a p a d Š”. La pãretele din faþa iezeturei se aºeazã 2–4 stavile. „Vîntului de meazizi se zice v î n t u l -m a r e ºi apusanul” (P. 2Apus. Suceava. LXVII: „Ce lui preste apusuri. c. apust ar pãrea a fi latinul a p p o s i t u m. care opreºte apa cînd vrea. Pintea. ps. se zice ºi s t ã v i l a r. habitant de l'occident” (Cihac). c. -Ã. Solescu.APÙST În Psaltirea ªcheianã. e singular: „cãtu-š de departe rãsãritulŠ de apusŠ”. longe fecit a nobis iniquitates nostras…” unde ºi-n toxtul grec e pluralul: „¢natolaˆ ¢pÕ dusmîn".n. 12): „Siriša despre rãsariturile soarelui ºi pre elini de la apusurile soarelui…” „Sur…an ¢f' ¹l…ou ¢natolîn. Însã la Silvestru.. v. deluîngat-au de noi fãrâ-de-légile noastre…” „…quantum distat ortus ab o c c i d e n t e. XLIX. ce s-au suit.

Din polonul u p u s t vine românul apust prin disimilaþiune vocalicã. Sã fie oare poporanã? v. – Aulm.APÙST u p u s t „die Schleuse an einem Teiche”. APUÞINÈZ (apuþinat. ne întimpinã numai la Budai-Deleanu (Dicþ. v. 1883. istor. vb. Sinonim cu a m i r o s. A-fire. 9): „…au început ºi mai cu gura ºi cu ocãri asupra lui ºi a-l mustra cum de au fost el aºa de nebun ºi de tont. – Puþin. Basmul Pepelea (Sbiera. în loc de î m p u þ i n e z. ammoindrir. adv. vb. p. Coresi. din vechiul slavic u p u s t i t i „ dimittere”. Olfacio”. – Moarã… APUªOARÃ. copt d e -a-puterele-a-hi. om bãtrîn ºi moºneag d e -a-putere-a-fi. p. – v. Sub raportul morfologic se apropie de vechiul adjectiv „a-firea”. Tr. Apºoarã. circa 1670 (Col. ºi sã-l cuprindã aºa jocul cînd aude o turluiturã de fluier!…” A. nasure au ºi nu aputŠ…” „Os habent et non loquentur. 574). ochi au ºi nu vãdŠ. A-PUTÈRELE-A-FI (DE-). din Bucureºti): „apuþinezu. 129: „Ai înnãucit. Un moldovenism energic ºi frumos în loc de: „pe cît se poate mai mult”. Upusci•) aduce o mulþime de texturi poloane. 1680: „nãri au ºi nu vorŠ m i r o s i. ms. Dicþionarul bãnãþean. . – Lãtoc. CXIII: „RostŠ aŠ ºi nu grãescŠ. sentir bon ou mauvais. aures habent et non audient. urechi au ºi nu audŠ. – Avãd. apuþinare). ms. Cicã eºti om. – Apipãiesc. sãrace.. ps. 1577. De la poloni au primit aceastã vorbã ºi rutenii: o p u s t „Schleuse” (Zelechowski. apuþire). APÙT (apuþit. Format din p u t prin prepoziþionalul a = a d. ºi nu þi-ai prãsit un ban sã-þi poþi cîrpi o nevoie la o vreme grea…” v.. diminuer. p. weniger machen”. Aceastã formã. 236 APUÞÌRE. Aput. de tot. 424): „Aput. oculos habent et non videbunt. – Apuþit. plus que suffisamment. – v. réduire. I. Poveºti. – Put… A-PUTÈRE-A-FI s. Nuvele.1651: „nari au ºi nu m i r o s e s e Š”. Împuþinez. din cari iatã cel dentîi: „do zatrzymania wody w stawie albo wypuszczenia jej sa u p u s t y = pentru oprirea apei în iaz sau pentru scoaterea ei sînt apusturile”.. Jilip. iar la Dosofteiu. ºi cum de el. Arhaism. Amiros. nares habent et non o d o r a b u n t…” unde la Silvestru. – Pot. ca în „apipãiesc” sau în „adulmec”.. l. flairer.. Linde (v. în Muz. apuþinu. v. Vlãhuþã. vermindern. dans toute la force du mot.

Latinul a r o. pop. bãnãþean. Moxa. trecut de asemenea la italieni.11: „de-arâ fi tot trupulŠ ochšu. XXIV.D. I. Letop. Dupã ce-l ararãm.T.. labourer. Neculce. p. fiind boii slabi de earnã…” 237 . p. spanioli. pãmîntul trebui sã nu fie vîrtos. s. a rãsturna brazda cu plugul” (Costinescu). quatern. cã-ºŠ pierdu voinicii cu totul ºi lãsâ oase de oameni cãtŠ nu-ºi putea ara oamenii pre acei cãmpi…” Dupã ce se arã pãmîntul.. Arhaism. 139) Ar d e t o a m n ã. p. Aput. Treaba plugarului. 1620. portugezi ºi provenþali (Cihac).AR 1APUÞÌT. 2Apuþit. fiind vremea oºtirii. C-aºa ne era locurile. cã nu putuse oamenii ara d e t o a m n ã. p. APUÞITÙRÃ. passé d ' a p u t pris comme adjectif: senti. le part. arare).. Il g r ã p a r ã m ªi grîu curat s e m ã n a r ã m…” (G. A p u þ i t u r ã. þãran…” Pentru a se putea ara bine. Letop. Mãsurarãm ºi-l ararãm: Joile Vãile. II. Omiliar. cu mai mare ruºine se întoarse.. se zice dupã timpul anului cînd se arã. 47: „tu arã pãmãntul ºi pãzeºte cãsnicia. – v. 1883. unde š-arâ fi apuþitulŠ?…” v. -Ã. A lucra pãmîntul pentru a-l face sã rodeascã bucate. ºi d e p r i m ã v a r ã earãºi nu putea sã are de vreme. 456: „cãzut-au o brumã mare de au stricat pînile cele mici. Olfactus. (arat. Colinda Pluguºorul: „ªi pãmîntul mãsurarãm. ar d e p r i m ã v a r ã. ºi alte meºterºuguri trebuitoare fã ca un. passé d ' a p u t pris comme substantif: odorat. Mercurile Gropile. Poez. l. flairé. vb. 2APUÞÌT. 424): „Apuþitul. 1AR. – 2Apuþit. unde arâ fi auzul? šarâ de-arâ fi totŠ auzŠ. circa 1670 (Col. v.. le part.n. p.1580. Tr. Sinonim cu m i r o s. 403: „deci Crašu (Sigismund) cu cãtâ hvalâ venise. Îndeletnicirea de cãpetenie a oamenilor de la tarã. Coresi. Aput. Olfactio”. apoi se g r ã p e a z ã ºi se aruncã s ã m n î n t ã. Dicþiouar ms. ºi stricase ºi pînile mari care era mai tãrzie. Miron Costin. „A ara.

Cîntecul Jianului: „Vãzui oamenii arînd C u p l u g u r i l e î n r î n d. arãnd la o movilã ce se chiamã acum movila lui Purcel.. 87). pop. p. lit. Þ e l i n a s ã d e s p i c ã m. Poez. Þara-ntreagã aº ara!…” (Alex. Cîntecul Pandurilor din 1821 (G.AR Unealta cu care se arã este p l u g u l cu hãlteiele lui. plugurile se aºeazã ºi înainteazã în rînd. ªi îmi samãn cel ogor Cîntînd doinele cu dor…” A ara un cîmp pentru întîia datã se zice: a despica þelina. l-au întrebat ªtefan-vodã: el au strigat aºa tare? ºi de ce arã duminica? El au zis cã au strigat el sã aducã boii la plug. pop. 484): „Uite. 258): „Sã-ºi puie cineva 238 obrazul pentru unul ca tine ºi sã te hrãneascã ca pe-un trîntor. Neculce. Cã avem sã sãmãnãm. îndatã au trimes în toate pãrþile ca sã-l gãseascã pre acel om sã-l aducã la dãnsul. p. sau: „boii arã orzul. 243) Cînd arã mulþi deodatã. Voi aveþi sã ne urmaþi ªi-nsutit sã seceraþi…” Proverb: „Orzul îl arã boii ºi-l mãnîncã caii” (Pann. Poez. mergem sã arãm. mare minune-i ºi asta! .. 1878.D.T. Poez... Arã þelinã ºi moinã.D. puico! dac-ai vrea. ºi l-au aflat pre om în sus pre apa Vasluiului. ºi caii îl mãnîncã” (Baronzi.. Patru pluguri aº dura. Doina nouã: „Boii mei cînd aud doinã. 200: „…(ªtefan cel Mare) mirãndu-se ce om este acela cã arã duminica. ºi arã duminica cã este om sãrac ºi într-alte zile n-au vrut frate-sãu sã-i deie plugul…” Balada Movila lus Burcel: „Sã-mi dea plugul ca sã ar Mi-a fost ruga în zadar…” O doinã: „Alei. cã pe acel om încã îl chiema Purcel. iar plugarii cîntã.2. Numai pluguleþul meu L-a-nþelenit Dumnezeu!…” (G. Povestea unui om leneº (Conv. cale de patru ceasuri.T. ªi ducãndu-l pre acel om la ªtefan-vodã.. p. II. Limba. 60). Letop. pop. II. Creangã. 291) Costcachi Negruzzi. I.

În þinþar nu este sufixul -ar. argintãreasã etc. vestiarium. lignarius. furnarius. fnsemnînd un ce c u f r a g i sau c u a l u n e. porcar.. derivînd dintr-un adjectiv: „(cal) armãsar = (equus) admissarius. – Plug… s. cizmar sau ciobotar. zenzara. pecuarius. lemnar. – Brazdã. degetar ºi altele. mãselar. iar cuvîntul armãsar face parte din rubrica c. de pe cînd se scria cu pene. tabernacularius. 1582 (ap. argentarius. bãligar. acar. aparþin rubricei b. precum: a) masculini de agenþi: carbonarius. lemnãriþã. ca româneºte în: cãrbunar.. petrar. Bãsoc. 1887. vãcar. „pãhar”. precum si amnar = ad-manuarium.. frunzar. de unde ºi cãrindar. uneori -ã r i þ ã: vãcãriþã. c. pãcurar. „medullaris” trecut la „medullarium”. Cãtrã rubricele b ºi c s-ar mai putea adãuga numirile lunelor ca florar. La vechii romani sufixul -a r i o . pectinarius. carpentarius.1. numite dupã cele cuprinse în acel loc ºi cari ar trebui sã aibã totdauna pluralul în -are ca „grînare”. cireºar. armamentarium ete. ferar. (iapã) cincarã… Numirile de pomi ca frãgar. Tecuci. b) neutri cu sens de încãperea unde se face sau se þine ceva: aerarium. argintar. plugar. zenzalo etc. fugar ºi mai încã vro trei-patru. ci -ã r e a s ã: cãrbunãreasã. columbarium. ferrarius.cãpãtase o mare rãspîndire mai cu seamã în epoca imperialã. „Cînd pãmîntul este fraget. brumar. p. dînd naºtere unei mulþimi de substantivi. ca româneºte în: grînar. cu femininele lor în -arã: (varã) primarã.. dar la feminin nu se face -arã. coriarius. Homocea). „mãgar” sînt împrumutate. gerar. cibrium. peptenar.” De asemenea e de origine adjectivalã mãdular = lat. negreºit. 81): „în ºase dzile lucreadzâ. g e r o s sau b r u m o s. ºelar. nu cu condeie.–ÀR dar tot de noroc sã se plîngã cineva. Anal. mãcelar ºi altele. 162). contrarius etc. (cal) pãtrar sau cincar. adversarius. poporul zice: se arã c u m u -i c e n u º a” (G. secundarius. Pe lîngã acestea: c) un mic numãr de adjectivi: primarius. aquarium. fãurar. crîºmãriþã.. suffixe nominal correspondant au latin -a r i u s et -a r i u m. dacã aci nu s-ar recunoaºte mai curînd lucrarea de analogie a termenilor latini: „Januarius” ºi „Februarius”. zidar. tertiarius. 239 2-ÀR .. „cîntar”. granarium. Bine a mai zis cine-a zis cã: boii arã ºi caii mãnîncã…” Ghicitoarea despre „scrisoare”: „Gîsca arã. furnicar.3 Arat. tignarius etc. hornar. în a ºaptea dzi tu rãdzbunâ d e -a ararea ºi dš-a secerarea…” v. ci cuvîntul întreg e o reduplicare onomatopoeticã = it. deºi. -ÀRà (plur. porumbar. meºteºugar. sugar. în cari agentul se numeºte dupã lucrul cu care se îndeletniceºte. Cipariu. adecã c u f l o r i sau c u c i r e º e. cassidarius. Infinitiv arhaic: „d e -a ararea”: Paliia. -ÀRIU. p. lapidarius. poporul preferã a le trece la genul bãrbãtesc: furnicari. frunzari etc.2. omul mînã” (Þara nouã. – Bou. – Arãturã. iar vorbele „ambar”. crîºmar. -ari ºi-are). ca româneºte în: (vãr) primar. zanzara = sp. sau de pometuri ca alunar. cellarium. – Arãtor.

granajo = sp. ARABÀ s. chariot turc. -areþ. HARABÀ (plur. cel cuprins în consoanele palatale. 240 în scurt.: „andar alababalà = vivere spensierato”. s. et plur. – -ãriþã… 3AR. N-are a face cu turcul a l a k . Aºa: cãrbunar = it. Firtisealã nepomenitã þine Nea Nicola grecul. pe cînd arababuarã funcþioneazã mai totdauna ca substantiv. -a j o ºi -i e r o. Harabà. ARABABÙRÃ. charbonnier. decît numai doarã prin principiul comun onomatopoetic. o c u r a t ã harababurã.. sau cu i. a n a p o d a. primero = port. De la Vrancea. cari însã sînt numai adverbi. – v. primario.a . Sultãnica. 2Am [vol.f. mai cu seamã însã la rubrica a. 683-4].f. s. grand chariot. primar = it. d . primiero = sp. granaro. primario. sing. mãmãligã. carbonero = port. – -ãreasã. predomneºte în vechile texturi. afarã de unele abateri mai rare. Sinonim cu d . portugezului -a r i o ºi -e i r o. – -aº. 1Arap. spaniolului -a r i o ºi -e r o. pêle-mêle.. În casa Ioanei þi-i mai mare dragul sã întri. pivnicer. – -ariþã. În cuvinte ca sãbier. de ziua sa. -a r i o. Niculae…” „Despre modul cum întrebuinþeazã poporul pe la noi cuvîntul harababurã. . 6: „În cîrciumã e arababurã mare.. cã vezi o mare curãþenie ºi toate lucruºoarele aºezate la locul lor. arabale s.Mai niciodatã nu se aude alababulã (Cihac). grenier. granero = fr. p.–ÀR Poporul rosteºte deopotrivã -ar ºi -ariu. iatã douã exemple: 1. printre blide. 3-e pers. linguri. p. carbonajo = sp. primaire. Ãra! ARÀB. „parlar a l a b a b a l à = favellare come i pappagalli” (Boerio). uºer etc.n d o a s e l e a. primajo. pi vatrã. pi masã. grînar = it. aruncate pi pat. iar la vecina sa ai sã gãseºti strãchini. sens dessus-dessous. -er din -ar se datoreºte acomodaþiunii regresive a lui a cu i. carvoeiro = fr. O datã pe an e St. prin care se întîlneºte ºi mai bine cu veneþianul a l a b a b a l à. harabale). Adesea se aspirã în harababurã. v.b u l a k (ªaineanu). – v. a n o c a t o.n d a r a t e l e a. deºi forma -ariu cea organicã. I. v. printre cîrpe. de ex. cîrpe. clucer. Rornânul -ar corespunde italianului -a r o. „far a l a b a b a l à = fare alla sciamannata. printre fruntaºi aleºi dupã sprinceanã. fãinã. premier… Sufixul -ar este unul din acelea prin cari se formeazã mereu cuvinte nouã.a . ARÀ! – v. francezului -a i r e ºi -i e r.. primeiro = fr. a l a n d a l a. de l'optatif du verbe auxiliaire a m. slãninã.

t. HARÀG. Numai de prin secolul XVI Aradul capãtã o însemnãtate oarecare istoricã. iar l-alde Sava toþi vorbesc odatã.. Reºedinþa unui vlãdicã românesc. Sã vezi domnii cum ne duce Pe drumul Aradului Cãtanã-mpãratului…” (Familia.m i n e. s. charretier.ARÀD 2. Formã poporanã în loc de s a r a c a . s. p. Sã observãm însã cã ºi-n Dolj o mãgurã se cheamã A r a d e (Frunzescu).m. Basmul Pepelea (Sbiera. exclamation féminine de détresse. Anapoda.R a d u...41): „Sã bem noi vin de cel alb Cu fetele din Arad! Hai sã bem vin de cel ros Cu fetele din Lugoº…” Din Ardeal: „Cîþi frãgari pe la Arad.m i n e. adecã satul lui R a d u sau unde ºeade R a d u. 9): „Araca-n .. Harabagiu. 2Alde [vol. De unde vine? e anevoie a ºti. ville roumaine. – Curat. p. I. Atîtea gînduri mã bat…” (J. échalas.. 1885. Texurs. Locuitorii de prin pregiur sînt într-o foarte mare parte români. 511) Într-un cîntec de pe la Mehadia (Vulpian.m. toþi ai casei l-ascultã ca pi pãrintele duhovnic. Ferice de Ion! cînd vorbeºte el.m. Oancea) v. mãtuºicã dragã! Nu ºtiu ce sã fie cã s-au sculat mama din mormînt…” v. –v. Ar putea sã fie A . Harac.n .s.B. Are o cetate. Neuf-Arad. HARÀC.d e -m i n e! ºi eu încã sã joc? Mã socoþi tu aºa de proastã?…” Basmul Sînta Vinere (Ibid. Numele se menþioneazã pentru prima oarã în documente ungureºti din secolul XIII.d e . HARABAGÌU.d e . ARABAGÌU s. de géogr. p. ce sã zic decît cã la ii îi o c u r a t ã harababurã!…” (E. p. Mironescu.. dar numai ca sat (Féjer). – v. Covurlui. despãrþit în douã prin Mur㺠ºi legat printr-un pod. ARÀCA-N-DE-MINE! interj. ARÀD. 309): „Araca-n . Un oraº din Criºiana. Arad. 139) 241 . – Sãrac.: Vieil-Arad. 554]. mãicuþã-n deal la cruce. fãrã sã bage-nsamã care e mai mare ºi care mai mic. c. Doinã din Banat: „Sui.. Poveºti. ARÀG s. ARÀC s. p.

2ARÀM. cuivre. – v. 372: „ºcoalã pentru cei ce vor de acuma înainte dascãli sã fie la români. din neogrecul ¢ r £ d a. Pe la finea secolului XVII B a i a . Spineanu. Harac. Haram. Stat. intervalle. 1814. care se poate topi. Un sat în judeþul Iaºilor (Frunzescu).n.Aramã din Mehedinþi. zice: „…cari moºie ºi rumãni au fost 242 1ARÀMà . dar a mai rãmas cîte ceva din terminologie. arãmi ºi arãmuri). în Arh. p.. distance.d e -Aramã mai trãia încã nu numai ca nume geografic. Împrumut de la fanarioþi. mai ales vase. se mestecã cu alte metaluri. Severin)... Glos. p. Din turcul a r a l y k „intervalle. 217). – v. t. I. (plur. sã se rãdice. ARÀM. „Mi-a fãcut aralîc = il m-a fait place..R. din care metalul se scoate ca o peatrã neagrã din neºte puþuri foarte adînci.d e -Aramã”. Arad. – v.. aralîcuri): s.: nom d'un village en Moldavie. – Hambac. 24). Polysu: „Aralîc. 1693 (Cond. care în 3 noemvrie 1813 spre mîngãiare ºi bucurie ºi vecinica pomenire în Aradul v e c h i s-au început…” ARÀDE. v. – v. Nu se mai aude nicãiri (L. se lãþeºte sub ciocan. de géogr. 2Aramã.. 105). Localitatea de unde altãdatã românii îºi procurau acest metal este B a i a . ustensil en cuivre. artic. v. ARÀMA. „La noi peatra din care s-a scos aramã se zice r u d ã…” (I. 1Turc. s. Metal roºietec. 2ARÀG (plur. Se întrebuinþeazã pentru facerea g o l o g a n i l o r ºi a feliuritelor unelte. Se zice ºi h a m b a c. Spielraum Platz”.: jambage. 1ARÀG s. loc. în „o carte a Costii neguþitoršul de la B a š a . p. Constantin Brîncovean.. „Dr. ºi apoi se prelucreazã cu multã mãiestrie…” (A. 1Aramã.n. „În Þara Româneascã – zice sub Mateiu Basarab arhidiaconul Paul de Alep – se aflã o frumoasã b a i e d e aramã. HARÀG.d e . mlãdiþele vechilor romani. de calligr. – Riglã. A perit industria. „Unealtã de tras rigle spre a scrie drept” (Costinescu). araguri). n. pr.f. ms. t. s. der Raum.I. espace. 2. Zwischenraum. j'ai réussi à passer” (Pontbriant). ARALÎC (plur. 1.. 1..M. mai puþin vîrtos decît ferul.ARÀD Þichindeal. interstice” (ªaineanu). v. 1D.

Aes. 1883. Legenda St-i Maria Egipteanã. ºi mai cu seamã de aramã. ºi acei bani ce s-au dat pre aramã au fost ai Costii neguþitoršul.. cîteodatã aramã se confundã cu a c i o a i e sau bronz. zise-mi: þine. carii numai aice în þarã îmbla. III. Aºa în a mea rîvnã. sec.T. Bãnuþii de aramã se zicea uneori a r ã m i o a r e. pe locul pãrintesc. XVII (Cod. pop. circa 1670 (Col. þãrîna lor slãvesc…” În industrie se fac fel de fel de lucruri atît din aramã. Sf. 2Ban. Nic. 70 a: „Sã aºŠ grãi în limbile oamenilor ºi ale îngerilor ºi dragoste n-aºŠ avea. ºi fãcea ºalãi de aramã. al Bis. descrierea unui cort: „Este-un cort mare. Muste. Dicþionar ms. Alexandrescu.. Tr. 10: „Pre acele vremuri era pace ºi þara întemeiatã. miscel. fire-aºŠ ca o aramã rãsunãtoare ºi ca unŠ clopotŠ nerãsunãndŠ…” ªi tot acolo. f. Letop. ms.D. Era bãnãrie în cetatea Sucevei.ARÀMà zãlojit ¢achim spãtãrelul drept aramã oca 700 la Deadšul Duca. 243 . Nicolae din Braºov. 4 ºalãi la un ban bun…” v. f. Fiu al astor ruine. Cu þãruºe de aramã Cu cîrlige de a l a m ã…” (G.. Mãnãstirea Dealului: „ªi precum anticarul. 423): „Aramã. bãnãþean. 194 a: „Manasie celŠ închis în arame…” Dosofteiu. numit a l a m ã. În balada Radu Calonfirescu. Ioan din Vinþi. Cu creºtetul nãrîmzat. 1673. rotat. ci de argint. p. 1689. pe cari ºi grecul le cuprindea sub singurul termen de calk£j. vâzu-mâ oarecine mergãndŠ ºi-m déde trei a r â m i o a r e. p. 23 b: „La rãzboš mš-aš datu-mš bunâ-nvãþãturâ: Braþe de aramâ la sâgetãturâ…” unde în context: „œqon tÒxon c a l k o à n toÝj brac…on£j mou = posuisti arcum a e r e u m brachia mea”. Poez. care era de la Dabija-vodã. 477) În vechile texturi. au fost dat toate zapisele de aastã cumpãrãtoare la mãna Costii…” Românii nu fãceau bani de aur. p. Cuprum”. ºi cãnd au fost la zi. neputãnd sã dea arama. Culege veche-aramã ce nu mai are curs. la patima-i supus. 373): „eºtii deîn pritvorul besérecei ºi purceº répede. f. l. precum ºi din amestecul ei cu zinc. eu le luai ºi cumpârai trei pite…” Cu sens de „monetã nemaitrebuincioasã” în genere. la Gr. a mea mumâ.

în cãlãtoria sa pe lumea ceialaltã. ºi ieºind porneºte la grajdiu.. 1646. mai multe locuþiuni proverbiale despre arama ce se dã pe faþã la oameni. dar poleiala se ºterge cu timpul. Opincaru. Snoave. aramã în loc de „clopot de a c i o a i e” la Costachi Negruzzi. saŠ prisne de arame. f. Melancolia: „Al aramei tristul sunet gîndul meu a deºteptat. ca ºi în latinitatea medievalã. 202. alãturi cu alte poduri alegorice. atunci m ã d i z v ã l e s c…” Proverb: „arama omului la beþie s e a r a t ã” (Pann. Pravila Moldov. Mãlini).ARÀMÃ De asemenea. I. p. Sultãnica. 12: „întrarã într-o pimniþã cu ghin ºi acolea la fundu buþi[i] sã sfãtuirã. c. De aci. cînd începe a fi roºietec. mai arama. Peatra din casã. foarte poetic. bãlãngãnitul arãmurilor ca niºte clopote dogite…” Aur sau argint amestecat cu aramã se zice s p u r c a t. pe colea începe a s e a r ã t a arama. Bãgat-ai în cap vorbele mele? — Da. I. Sufletul mortului. P. 23: „…ca sã nu i se d e a p e f a þ ã arama…” Aceste locuþiuni n-au a face cu latinul „ducere aliquem ex aere” (Cihac). Popescu. i s-a c u n o s c u t arama = = on a connu son caractère”. . ºi togma dupã cîtevan-chinãri sã-nvoirã…” De la Vrancea. „Între epitete de grîne: popuºoiul c o p t c a arama…” (G. mai ulcica. stãpîne – zise Harap-Alb. Cu asta a voit Spînul sã-ºi a r a t e arama ºi sã facã pe HarapAlb ca sã-i ieie ºi mai mult frica…” Alexandri. Nicu: Dar. Creangã. p. figurat.. 41: „bani rãi. bunãoarã: „a r a m i n u m unum argenti album” (Du Cange). ca sã þii minte ce þi-am spus. mai ceognirã bãrdacu. Jipescu. dentru aurŠ ºi dentru argint s p u r c a t. lãsînd ochii în jos. Cihac: „a . Povestea lui Harap-Alb (Conv. În legendele poporane joacã un rol însemnat p o d u l d e aramã.º i a r ã t a arama = lever le masque. trece un pod de aramã: 244 „Nu mã mai judece nime Om cu suflet ca ºi mine. p. sc. ºi chiar cele metalice peste tot. 178): „—…na-þi o palmã. care nu însemneazã altceva decît „simulacrum alicujus ex aere facere”. descriind o bejenie: „zgoznotul sec al roatelor fãrã ºini. mai vorbirã. saŠ cum are fi…” Lucrurile de aramã pot fi poleite cu aur sau cu argint. lit. moi borcanu ºi garafa. 1877. Suceava. Spre locaºul mîntuirii paºii mei a îndreptat…” Vasele de aramã. p. 117). 16: „Leonil: Atunci eºti o b r a z n i c? Nicu: Poroncã? Leonil: Vreu sã zic cã atunci î þ i a r ã þ i arama. poartã în popor numele de aramã. ºi atunci pe ici. la îmmulþit arãmuri. Ispirescu.

Pod de c e a r ã Preste þarã…” (Reteganu. Pod de f i e r Pînã la cer. I. 1680: „arc de aramâ”. dar la Dosofteiu. pop. span. XVII: „arcŠ de arame”. d. 14) Doinã din Moldova: „La podeþul cel de p e a t r ã Strãinele-s fãrã tatã. de unde ºi ital.. forma cea organicã este arame. a r a m e etc. v. bãtr. Predica circa 1600 (Cuv. (Cihac). 230): „ºi topindu-i în argintŠ ºi în aurŠ ºi în cšuai ºi în arame…” 245 . Bucov. care se ºi gãseºte adesea în vechile texturi. lit.ARÀMà Cã la podu de aramã Sufletul meu va da seamã.. Poez.B. 1886.. Cal. La podeþul cel de-aramã Strãinele-s fãrã mamã…” (Conv. Coresi. portug. medieval a r a m e n (Du Cange). r a m e. Cuvîntul derivînd din latinul a e r a m e n. 1577. ªi la podu de a r g i n t Va fi tare socotit…” (J. Pod de-a r g i n t Peste pãmînt…” (Marian. ps. 181) Pentru c a l d e aramã din basmuri. 1651: "arculŠ de arame”. II. p. Pod de-a r g i n t Preste pãmînt. a r a m b r e. 175) Balada Craiul ºi sorã-sa: „Eu atunce voi veni Cînd tu din casã-i ieºi ªi mie cã-mi vei gãti Pod de-aramã Peste vamã. unde ºi la Silvestru. 153) Într-o variantã ardeleneascã a aceleiaºi legende despre Soarele ºi luna: „Pod de-aramã Preste vamã.

v. p. (plur. 193 sqq. 95: „fuge dîn pungã-n pungã banu dã aram…” În inventariul mãnãstirii Galata din 1588 (Cuv.pr. – v. p. I. Aceastã formã se aude pînã astãzi în Banat: „Acei ce lucrã aramea se cheamã cãldãraºi” (S. 3. ARÀNGHEL. ºi tot vasul de lemnu scumpu. în Muntenia þãranul zice la gologani „bani de aram”.. Nume personal. Apocal.. Arabe. – v. ARAMBÀªÃ. d. unde însã se preferã 246 forma mai corectã a r a b. s-au numit unele sate A r ã m e º t i (Frunzescu. Banat. – Gologan. în Acad. – v. 1ARÀP 2ARÀMÃ.11: „šeste rašulŠ ºi ocolitŠ cu apã ºi ziditŠ cu arame ºi acoperitŠ cu focŠ…” Pravila Moldov.. p. 10): „cetate de aramã”. 1620 (ms. Printr-un joc de cuvinte poporan între aramã ºi h a r a m „ maudit. Cu sensul propriu de „om din A r a b i a” cuvîntul se aflã numai în cãrþi. .m. arapi).ARÀMà Popa Ion din Sim-Pietru. 1646. Dicþ. bãtu-l-ar stelili. Arhanghel. c. îngroapã magmudele ºi nisfele d-ali noi ºi bani dã aram scoºi dîn pielea mea…” Ibid. ARÀN. Principia. altulŠ facŠ chšar de arame ºi numai cãce-l spoescŠ deasupra cu argintŠ…” Noul Testament. de mauvais augure”. v. 2. Se rosteºte ºi aspirat: harap. . prin patronimicul A r ã m e s c u. Maidan). p. m. dar tot acolo. homme noir ou basané. Haramin. 1Aramã. Opincaru. f.) ne întimpinã o mare varietate de forme: „doaâ tocure de rame… svéºnice de areme… médelniþa de arama… cruce de arame…” v.: 1. argintulŠ aºijdere. unulŠ améstecâ cu arame.. Colibã. bãtr. ºi de arame ºi de fier ºi de marmur…” Despre arame a se mai vedea la Cipar. de géogr.. 2Arãmie. Harambaºã. n. ei-l spurcâ ºi améstecâ. 57: „ciocoiu-ncailea. s. XVIII. – v. 388. p. Négre. Rom. fig. t. Alexandria. Jipescu. 40: „aurulŠ cel curatŠ ce are fi sã fie. ARAMÌN. Hranã.. Liuba. dupã care apoi. ARÀNÃ. rébus héraldique des Bassarabes. 12: „tot vasulŠ de pil. 9). top. 1648.

A r ã p ã s c. p. Dobrea. Cuca). 9 (f. Folteºti). Arabs. II. porunci sã o aducã…” v.” În gura poporului. Arabicus. Drajna-de-Sus). Balada Chira: „Un arap bogat. 1683. 423): „Arap. 1883. cît ºi împãrãþia aceastã a Þarigradului începuse a se îngriji de dãnsul. în credinþele române arapii apar uneori ca mari doftori. 135). A r ã p o a i c a.1643. c. Arabia. I. „Între numi ciobãneºti de cîni: Dulãu. Ialomiþa. ªi cu ochi holbaþi. cã se închinase turcii ºi a r a b i i mai pre giumãtate de slujia la dãnsul…” În graiul vechi. Þigãu. 247 . Prahova. prin arap se înþelege totdauna n e g r u sau n e g r i t e a n. Pribegii). Legende. mai ales la ciobani. Arapinã. Pe la þarã. oct. c. ba ºi la turci. f. ºi tot aºa este la vecinii noºtri serbi ºi bulgari.. c. Covurlui. Bãrbulescu. 51 b: „Arapca acéša ce pentru credinþa ei vendecâ DomnulŠ Hristos fata ei…” Ibid. ªi cu buze late Roºii ºi umflate. Tr. sinonim cu arap era s ã r ã c i n = „Saracenus”. Rogojeni. I. f. p. Varlam. circa 1670 (Col. Covurlui. la feminin se face a r a p c ã ºi a r ã p o a i c ã. Dosofteiu. de n-ar vedea pe tatãl sãu ºi pe moºul sãu negru. Basilescu. Brezoi. bãnãþean. 396: „se mãrise numele acelui Mirveiz prea mult. c. Harap…” (T. care o vãzuse de sus cînd întrã pe poartã. ºi-þ pãrša cã-š un s ã r ã c i n Š ponegritâ…”. Se rugã de slugile palatului ca s-o priimeascã. „La un cîne negru se zice Harap sau C o r b e i” (A. Dorozan. Proverb: „Arapul.ARÀP Neculce. Din arap. Magheru.. 398): „Acolo ºedea o a r ã p o a i c ã bogatã. Hoþ. Urs…” (M. cã-š era veºtedzâtâ faþa. apoi la margine scolia: „arapŠ”. Letop. „Numiri cîneºti: Toroman. ªi cu dinþi smãlþaþi…” „Harapii sînt negri cum îi pãcura” (D. Printr-o reminiscinþã medievalã despre vestita medicinã a r a b ã. Synaxar. Negru ºi buzat. 56 b): „elŠ nu o cunoscu pre dânsâ. p. Cu solzi mari pe cap Ca solzii de crap. se obicinueºte a da numele de Arap la cînii cei negri. l. Þara A r ã p a s c ã. ºi frãmsšaþša eš topitâ de multâ nevoinþâ. 306 a: „aºea sã rugâ arapca acéša cu inimã înfrãmtã ºi plecatã…” Basmul Fata cu pieze rele (Ispirescu. c. Dicþionar ms. Arap. el s-ar omorî” (Pann.

R. Albans sînt sculptaþi o mulþime de berbeci: ram. Pe timpul lui Matei Basarab. bogãtaºii români îºi aduceau nu rareori n e g r i t e n i. nu trei capete negre. puse în vîrfuri a douã crenge încruciºate. ne întîmpinã la St. Un frasin: ash. carele nici acela nu citeazã fîntînele sale în cazul de faþã (Stematografia. specificã pe Shakespeare ete. 1869). ori la calitãþile sale personale. 1741. crengele sau ramurele în graiul simbolic al eraldicei denotînd derivaþiune. fãrã legãturã. amîndoi tineri ºi frumoºi. sînt marca familiei Salmon. braþul stîng al fiecãrula fiind rãdicat în sus. iarã braþele drepte sînt lãsate în jos ºi picioarele au aerul de a danþa. Aºa pe monumentul abatelui Ramrydge la St. ba poate ºi Asanii din imperiul româno-bulgar. pe care nu-l putem trece cu tãcerea. În veacul de mijloc rebusurile erau forma cea favoritã a limbagiului eraldic.ARÀP Basmul Omul de peatrã (Þãranul român. Boliac (Daco-romane. 100). noi unii n-am putut-o gãsi. Împãratul luã buruienile de la arap ºi porunci sã-i dea cal împãrãtesc ºi un rînd de haine de aur ce-þi lua vederile de frumuseþe. ºi am adus buruieni. erau capete de arapi. dar nu fãceau copii. apoi chemã pe împãrãteasa ºi-i dete buruienile sã le fearbã ºi sã le bea…” În secolul XVII ºi mai denainte. În evul mediu elementele cele semnificative ale unui nume propriu jucau un rol foarte important. chiar esenþiale în orice eraldicã. „Rebus – zice Boutell – este o compoziþiune eraldicã fãcînd aluziune la numele purtãtorului stemei. ci numai douã. Asemeni aluziuni. asemeni rebusuri sînt. adecã al Bas-a r a b i l o r. Boliac nu indicã sorgintea din care a împrumutat aceastã complicatã variaþiune a rebusului eraldic al Basarabilor.I. sed r e b u s. Aiuri. ca primitiva marcã a Munteniei. Dar cunoºtinþa românilor cu aceºti arapi e cu mult mai veche ºi este în legãturã cu un ciclu legendar interesant. mai mult sau mai puþin. din cari s-a tras si dinastia Muºateºtilor din Moldova. rãmîne grea. astfeliu cã ambele se unesc încruciºîndu-se în nivelul capetelor. purtînd fiecare pe gît cîte o zgardã cu inseripþiunea: rydge. Lond. întorºi cu spatele unul cãtrã altul. 248 . Tot aºa rebusul familiei Basarabilor. în colecþiuni eraldice mai vechi.1864. cari sînt descrise figurat: non verbis. noi însã credem cã a luat-o anume din Paul Ritter. Muntenia figureazã acolo în urmãtorul mod: Marca Moldovei în Levin Hulsius se compune iarãºi din capete n e g r e. 1597). pe cari poporul îi strigã: arab! arab!…”. nr. ieºind dintr-un butoi: tun. Pest. goli.1 p. Levin Hulsius a publicat în timpul lui Mihai cel Vlteaz stemele tuturor þerelor dintre Carpaþi ºi Balcan (Chronologia. Tot în Ritter ºi-n Boliac. Într-o zi veni la împãratul un arap buzat ºi-i zise: Sã trãieºti. Viena. „A fost odatþã un împãrat ºi o împãrãteasã. XXII) publicã între celelalte. pe care cum le-o bea. din care ne-au mai rãmas multe elegante ºi curioase specimene. o lance plecatã: shake-spear. cãlãtorul Paul de Alep (A. Bunãoarã: trei somi. cei doi arapi întregi. I.1862. nr. A magyar birodalok. John's în Cambridge pe monumentul unui Ashton. p. Ele dederã naºtere în eraldicã aºa-numitelor rebusuri. anglezeºte salmon. sau la profesiunea acestuia. însã nu trei. 34). 95) scrie: „Boierii au o mulþime de robi n e g r i t e n i cumpãraþi. cfr. cãci altfeliu ea n-ar îndeplini scopul sãu de a fi o limbã simbolicã” (Heraldry historical. luminate împãrate! Am auzit cã împãrãteasa nu face copii.. Ivanfi. un genealog serb din secolul trecut.

155): „ºi sã socotiþi sã alegeþi partea Arapeºtilor despre Boteºti pre derese ce vor avea ºi precum or ºtie ºi oamenii buni…” v. Urechia. Miron Costin I. – Negru-vodã. n.R. pe cari Levin Hulsius le acoardã Moldovei. din acest rebus eraldic al Basarabilor s-a nãscut cã: 1. ed. pr. Creangã în Conv.I. I. – 2Turcul. La Cantemir. capãtã de la acesta numele antitetic de Arap-Alb. dupã cum o constatase demult Bezsonov (Rybnikov. t.I. CCCXXX sqq. 1676 (ap.).ARAP–ALB sub numele de stemã a imperiului româno-bulgar al Asanilor. Cerchez. Narodnyša byliny. Arãpeºtii ne întimpinã ca boieri deja de pe la începutul secolului XVII.A. m. lit. Acest basm. v. 1Arap. – Arãpilã. HARAP-ALB. adecã „negru” prin boiul feþei. V. Acad. 94). Mold. Arãpesc. Antonie Vv. p. Strãmoºul acestui neam putea sã fi fost a r a p de viþã sau numai a r a p..1877.114.. 80): „au trimis Dabijea-vod pre dumnealui pre Costantin Bant㺠ºi pre Costantin Arapul sã facem oameni de oaste…” Într-un act din 1669 iscãleºte: „Alexa Arapul vornic” (A. literalmente n e g r u . românii poartã numele de arapi. scãpînd apoi prin ajutorul „metamorfozelor” ºi al „animalelor recunoscãtoare”.R.a l b. în cari eroul învins se supune la o mulþime de încercãri. în orice caz. Moskva. este de aceeaºi naturã cu basmul lui Aleodor ºi cu altele. În vechea poezie poporanã epicã a serbilor ºi mai ales a bulgarilor. Act moldovenesc din 1665 (A. fiind biruit prin viclenie de cãtrã duºmanul sãu ºi silit a-i deveni rob. p. 136). Poporul român el însuºi ºi-a plãsmuit legenda eponimicã a lui N e g r u -vodã. pop. se vãd cele douã capete negre aºezate în vîrful crengelor. I. – Basaraba. La singular se zicea totdauna articulat: Arapul. – Aleodor. 2. n. Vasilie-vodã Lupul trimite într-o cercetare judecãtoreascã pe „Gheorghie Arapul biv slujšar”. 1862. de minune povestit de I.I. p.R. între familiile boiereºti: Arapeºtii. ancienne famille noble de Moldavie. Descr. pr. La 1639 (A. Un fiu de crai. nu se ºtie. Arãpeºti). – Sãrãcin… 2ARÀP (plur.: nom d'un héros légendaire... v. de mythol. I.. ARAP-ALB s. pers. Oricum ar fi. Rusãt. 249 .

ARÀPUL. la feminin A r à p i n a. p. „paþachinã”.” N-are a face cu adjectivul r a r. Potrivitã la nãlþime.177): „Turcii se gãtise sã robeascã þara. d ' a r pris comme substantif: action de labourer. Négresse comme sobriquet de Bohémien ou de Bohémienne. s. II. 1Arap. Basmul Cele trei rodii (Ispirescu. Costinescu: „Arar. þesut din pãr de caprã. 9: „Fata Chivului e. ºi au venit un paºã mare cu oastea lui din adîncul þãrii turceºti. Harapnic. pe cînd la negresã se zice a r ã p o a i c ã. HARAPÌNÃ. arapino! ce tot spui astfel de fleacuri…?” În basmul Bãlaurul (Ibid. rarement. ci vine din turcul h a r a r „rapatelle. – Arãpuºcã. „lãcrãmã ºi mulþumi lui Dumnezeu cã a scãpat-o de slutenia pãmîntului. cum arar sã mai aflã sub soare. p. iute la fire ca lemnele ujujite. 2ARÀR.m. s. cu cari se împacã ºi sub raportul accentului.. 1Turc. ci se înlocuieºte prin a r a t ºi a r ã t u r ã. – Baºardinã. – v. Fie din paleoslavicul sau serbo-bulgarul A r à p i n. dar mai jos. Nu se întrebuinþeazã mai niciodatã. 250 v. (Papiu. Arareori. s. de pildã. „scorþotinã” ºi alte asemeni epitete cu sens de femeie perdutã. un fel de þol gros ºi rar.ARÀPCà ARÀPCÃ. fãcut din asemenea þesãturã…. 2Arap.f. Formã mai poeticã decît sinonimul cel amplificat a r a r e o r i ºi mai energicã decît adjectivul adverbializat r a r. þeseturã de pãr. – -ìnã. – 2Arat. 1ARÀR (plur. În opoziþiune cu a d e s. camelot” (Pontbriant). ºtii. coperiº de cãruþe sau carã.r a r u m. r a r: a d . ori cu doi-trei didiþei…” v. Din prepoziþionalul a ºi . 1Arap. – Ararul. Legende. 1Ar. ºi adusese s a c i arari plini cu ºtreanguri ºi curele ºi lanþuri sã lege robii…” v. – 2Rar. Sultãnica. pe care cît p-aci era s-o ia de nevastã un þ i g a n.. ARAPÌNà s. „bâcle. l'infin. ºi se mai dã ºi la þ i g a n i. termenul arapinã se dã numai la þ i g a n c ã. De la Vrancea. adv. zmeadã... – Þol. – v. ne intimpinã la Dionisie Eclesiarcul. grand sac à grain" (ªaineanu). 10: „a r a r e o r i numai ce-o vezi cu cîte-o brînduºe-n pãr. ARÀRE (plur. din care se face traiste pentru cai sau se acoper cãruþe…” Laurian-Maxim: „Arariu.. – v. de harapina spurcatã…” v. p. 361). Monum. p.f. ªi aspirat: harar. p. format prin analogie sufixalã cu „baºardinã”. fie. arari ºi araruri). Chiar cu acest sens:„s a c arar”. vorbindu-se cãtrã o þ i g a n c ã: „Du-te la apã. parc-ar fi zugrãvit…”. 204). mai curînd. cu care se fac corturi ºi se acopãr cãruþe. et n. fata de împãrat. Cron. ARÀPNIC. arãri). Chipul ei e.

Arãþele. de 4 etc. l o c m o a l e sau s l a b” (St. I. rarement. 13: „cumŠ cã tuturorŠ šaste rînduitŠ odatã a muri. Rarò”. Act moldovenesc din 1612 (A. p. – Plug. Tot cu fiare-ncovãiate Pe rãzoarele arate!…” (G. v. ARÀRUL. în fine. -Ã. d ' a r pris comme adjectif: labouré.T. – Plugniþã..r a r a s . pe care cînta cîte o doinã plinã de duioºie. Miron scotea din ºerpar un fluieraº. Din cînd în cînd. numai foarte arareori. ARÀS. – 2Arat. – Arar. Brãzdat cu plugul.loc d e 2 b r a z d e. Novele. 44: „Din cînd în cînd.R. mãi frate.1883. scotea Miron fluieraºul sãu. 71): „mi-au dat un bou ºi o vacã cu viþãl ºi un cojoc dereptu un galbãn. ºi un sucman dereptu doi zloþi. Veche formã bãnãþeanã pentru a r a r. c. Învãþãturi (Blaj... În opoziþiune cu a d e s e o r i.. încît oprea rãsuflarea celor ce-l asculta. îl scotea însã totdeauna cînd Marta îl ruga…” Doinã din Ardeal: „Sã nu ne mai întîlnim. rarement. ci a d é s e o r i ºi în rudeniile noastre…” I. le part. Slavici. Literalmente: a d .D. 251 . Cosumbeºtii). – v. 62) v. adv. p. – Rariþã. apoi d e 3 b r a z d e. nu o datã au arareori. Numai sîmbãta o datã.B. Tot cu lemne-ncruþiºate. ARÀRIÞÃ. ms. – Ararul.. Samuil Clain. – v. iar în Banat se ºi articuleazã: a r a r u l. l. passé v. Se zice ºi simplu: a r a r. Dumineca ziua toatã. 1784). Ialomiþa. adv. Haras. Adesul. se cheamã p r o s i e. p. nu departe ºi la streini.h o r a s. cînd þelina e aratã pentru prima oarã.ARÀT ARÀREORI. circa 1670 (Col. Dobrescu. Dicþionar. 291) 1ARÀT. Tr.. 1Ar. Alte zile-arareori: Într-una de nouã ori…” (J. înºine vedemŠ. a doua oarã. opusã adverbului a d e s u l. 2Arar. dar foarte arareori. 424): „Ararul.I. „Pe la noi. Gata a fi sãmãnat. ºi un pãmãntu arat ºi sãmãnat dereptu un galbãn…” Doina Ispitã: „Auzi zile blãstemate! Sã-þi cîrpeºti viaþa.

s. Sinonim cu a r a r e ºi cu a r ã t u r ã. pop. Haulind pe lîngã juguri. în colinda Plugul: „ªi curînd s-a apucat Cîmpul neted de arat În lungiº ªi-n curmeziº.. dacã nu le ajungeau boi la plug. fie nemeºi sau proºti. p. Aprodul Purice: „Plugarul cu hãrnicie s-apucase de arat P ã m î n t u l ce era încã d-al sãu sînge rourat…” Ca substantiv. Prãºitul porumbului…” (G. le part. aratul al doilea. pe alocuri c h i r u i t. Scrisoarea XII: „Ce mai vremi acele! Cînd vinea primãvara ºi ieºeau oamenii la arat. Poez. Rojmalin de pe arat. ªi lãtineºte se zice cu acest sens a r a t u s.. De aratul grîului. se duceau la unguri sau la leºi ºi. action de labourer. de ex. 503) Ca simplu supin. se întorc de la arat…” C.T. S-a apucat într-o gioi C-un plug cu doisprece boi…” (Alex. în loc de „arat pãmîntul” se zice „arat al pãmîntului” sau „aratul pãmîntului”. De coarnele plugului.n. 1886.2. ºi plugarii cãtrã sat. 291) Alexandri. labour. Dobrin. Doina Ispitã: „Sã m-apuc iar de lopatã ªi de sapa blãstematã.. aratul al treilea. îi înjugau ºi a r a u…” . ºlehtici ori mojici.ARÀT 2ARÀT. Fãgãraº). luînd de acolo oameni. Negruzzi. Dulce-ai fost bade la gurã.: „a r a t u i insistere. nu mai ale252 geau.D. Dulce-ai fost la sãrutat…” (Familia. Plugurile: „Dar lumina amurgeºte. î n t o r s. passe d ' a r pris comme substantif: labourage. Doinã din Ardeal: „Rojmalin de p-a r ã t u r ã. „Pe aice aratul întîi se numeºte o g o r. d e s ã m ã n a t…” (G. iar cellalt însemneazã mai mult loc de lucrat decît lucrarea în sine-ºi. dintre cari însã cel dentîi nu se întrebuinþeazã în grai. 387) sau la Costachi Negruzzi.

. 3ARÀT. ARÀVIA. cu cît sînt mai mulþi scãrãbuºi într-un an.. Din culesul cînepii Pînã în ruptul cãmãºii!…” (Ibid. Plug. Cã nu este om pe lume Pe noi sã ne despreune. Nouã boale ª-o lingoare Din arat Pînã-n cãrat. ps. – Arãturã. Doinã din Ardeal: „Tu. 27). Formã greacã întrodusã prin cãrþile bisericeºti: 'Arab…a. – 1Arat.).ARÀVIA D r i c al aratului se cheamã vremea cea mai potrivitã pentru a r ã t u r ã.f. s. în Acad. Rom. p. La noi s-a înlocuit prin p l u g . omul s-a aflat. Se mai recunoaºte însã. t. pentru un timp nu prea îndelungat se zice: „din arat pînã-n c ã r a t”.: Arabie. Nu ºtim de unde a luat Cihac formele daco-române a r a t r u ºi chiar a r o t r u.n. Cuvîntul s-a pãstrat numai la macedo-români. s. Aceºtia din-nceput Acolo s-au nãscut…” 253 . v. poate.B. LXXI: „Înpãraþii Araviei ºi Sava darure aducea…” Corbea. mîndruþã. pe cari nouã ne-a fost peste putinþã de a le gãsi undeva în grai sau în texturi. charrue. LXXXVI: „Tirul ºi cu alþi Din Aravia fraþi. Psaltire. cu atît va fi el mai mînos…” (Albina Carpaþilor. Pe noi ne-a despreunat Din arat pînã-n cãrat!…” (J. 1577. 1Ar. adecã: „cîte zile trec între aratul cîmpului ºi c ã r a t u l bucatelor de pe cîmp. badeo. 265) v. în unele locuþiuni ca: „mã duc la arat = mã duc la plug”. Ca locuþiune proverbialã. e d r i c u l aratului. a r a t r u m.. Iatã. 1879. circa 1700 (ms. „Cînd ies scãrãbuºii. 255) Alta: „Sã te batã. Din lat.. batã Nouã boale dintr-odatã. -aºa ziceai. de géogr. Coresi.

„În vechime se numea astfel groapa în care se scurgea sîngele vitelor tãiate pentru comîndare”. conduit. c. Balada Badiul: „S-o iei. ARAVONÈSC A A-RÀZNA. mai cu samã negri. Aravia s-a metamorfozat într-o þarã miticã O r a v e a. descriind pe poetul Grigorie Alexandrescu cînd învãþa franþuzeºte la Vaillant: „Nu ºtiu. Groapa aceasta se numea din vechime arãt…” . Cu prepoziþionalul d e : d-a razna. – Rãznesc. adusã tocmai din Þara O r ã v i i. La sfîrºitul clasei. – Rãzleþ.f. de théol.. Arvunã. Razna.. Sãrdanu). ?2ÀRÃ. Scrisoarea XXVI. ºi traserã acolo…” (A. adv. popul. 1Arap. Înspre ziua înmormîntãrii se aduc în ogradã mai multe oi sau berbeci. le întoarnã cãtrã apus ºi preutul le citeºte o rugãciune. a r y k „fossé. turc. s. pe cînd el se strecura biniºor ºi-ºi lua drumul s i n g u r spre casã…” Basmul lui Sf.116). noi ieºeam grãmadã ºi zgomotoºi. derivînd cuvîntul din turcul a r g. Ion Ghica. pe cînd compusul arazna exprimã anume noþiunea de ceva singuratec sau despãrþit de celelalte. însã nu-i primirã nimeni.: fosse funéraire où l'on recevait le sang des victimes. fãrã prepoziþionalul a. Vãzurã o casã m a i arazna d e sat..T. sau superioritatea ce credea cã avem noi în limba ce venea sã înveþe ºi el. Petru: „Umblarã din colibã în colibã ca sã-i primeascã ºi sã gãzduiascã pînã dimineaþa. 683–4). ea diferã însã întrucîtva prin sens. lipind luminãrile aprinse de coarnele dobitoacelor aduse. 1ARÃ. Dîmboviþa. fosse. 543) Din slav. îl fãcea sã s e þ i e arazna. ºi apoi. et mythol. sparsim” (Miklosich). I. Poez. Aºa într-un basm ardelenesc din munþii Abrudului despre Orb-împãrat se pomeneºte: „apã vie. t. canal” Lambrior (Conv. ªaineanu (Elem. d-a razna: Sã iei tîrgul Tot d-a lungul ªi uliþi d-a curmeziºul…” (G. – v. ºi dupã ce a rãsãrit soarele fac o groapã. mica deosebire de vîrstã.. pop. r a z n o „seorsim. lit. ARAVOANÃ v. unde o mai fi ºi aceea!…” v. à l'écart. v. p. pe urmã oamenii le taie pe marginea groapei ca sã se scurgã 254 sîngele într-însa. Se aude ºi forma simplã r a z n a. 2Am (vol. Iliescu. zice d.ARÀVIA Strãbãtînd în popor. 1875. p.D.. 154): „Comîndarea se pregãteºte încã pe unele locuri în chipul urmãtor.. – Orave. – Arvunesc. p. dragã. însemnînd mai mult „çà et là” ºi întrebuinþîndu-se mai ales în locuþiunea „a umbla r a z n a = courir çà et là”.

ARÃMÃRÌE... v. ªaineanu. Marian (Descînt.f. „chaudronnier” (Cihac). v. prin care e aproape sigur cã Seulescu s-a încercat de a furiºa în limba românã pe latinul a r a „altar pentru aducerea jertfelor”. se importa atunci în Þara Româneascã”arãmãrie lucratã ºi nelucratã” pentru 100–103 lei turcesti. p. 287. arãmese). m. „cuivrer. 1Aramã. Ara). În cazul de faþã. ARÃDÌC. ªi italieneºte se zice „rameria” (Cihac).B.. 292). obîrºia tuturora de unde scos-a dînsul pe: „numitã din vechi arã”? Totdauna tendenþios în latinomania sa. Rãduc. noi credem darã cã arã dempreunã cu arãt sînt cuvinte române închipuite. Dupã Almanahul statului pe 1837. – v.. Seulescu însã. adecã „groapa în care se scurgea sîngele vitelor tãiate pentru comîndare”. obiceiul în sine-ºi.. v. cãldãrãrie. Format din a r ã m a r.f. dar despre groapã zice: „numitã din vechi arã”. ARÃMEASà (plur.. Pînã la probã contrarã. vb. Rãdic. el trebuie pururea controlat prin alte izvoare. espèce de chaudron. „Negoþ cu a r a m ã. Pe acelaºi arã el l-a bãgat ºi-n descîntece române acolo unde poporul zice „vatrã”. pe care a reprodus-o apoi cu bunã credinþã d. S. ARÃDÙC. Burada (Înmormînt.. lucrãtorie de vase în a r a m ã. deºi am dori sã nu fie aºa.). doubler de cuivre” (Pontbriant). s..F. s. D.). întrebuinþat de Filimon. Comînd. „Arãmesc. l£kkoi ºi bÒqroi (Pauly. p.124 sqq. este curat greco-italic ºi mai ales elenic: vechii greci numeau asemeni groape. lãsînd la o parte pe arã. ARÃMÈSC (arãmit. vãrs sau ferec cu a r a m ã” (L. – Arãmar. p. Seulescu (Spicuitorul moldo-român. v. cantitate de scule. dupã cum a demonstrat-o d. deºi nu se aud. cari serveau de altare pentru zei suterani. 231: „aduc numaidecît o arãmeasã de vin chihlibariu…” v. ARÃMÀR. formele derivate a r ã m a t ºi a r ã m a r e. arãmire). În orice caz însã. de vase în a r a m ã” (Costinescu). – v. v. 1841. Sinonim cu a r ã m i e. Arãmãrie. Real-Encykl. nemic nu întãreºte pe acel arã. Se zice ºi a r ã m e z. s. Ciocoii vechi. fabricã. Întrucît nu se vede cã Lambrior va fi avut în aceastã privinþã vreo altã fîntînã afarã de Seulescu. ªãineanu îmi atrage atenþiunea asupra acestui cuvînt. 2Arãmie. 1Aramã. 255 . oct. forma arãt pare a fi o simplã scãpare de condei în loc de arã. care povesteºte lucrul tot aºa. 43) ºi dupã care s-a luat ºi d. chaudronnerie.. leg. p.ARÃMÈSC Lambrior repetã aci aproape din cuvînt în cuvînt pe G.

Arãmesc. iþari sau pîrpîþi ºi alte scule de casã. – -iu.: nom de certains villages en Moldavie. iar în lipsã de coajã se amestecã un fel de corneþi verzi cu foaia latã. „argintiu”. pr. couleur de cuivre. 1Aramã.: nom d'un hameau en Moldavie. ARÃMIOARÃ. Forma arãmiei este cilindricã.f. „Arãmie este un vas de a r a m ã. 2ARÃMÌE. Vlãhuþã. „viºiniu” etc. „Arãmit. – 2Arãmie. de géogr. Arãmiu. „lîngã care se aflã un pod de fer de 55 metri” (Frunzescu). ARÃMÒS. Copacii arãmii îºi întindeau crengile þepene. prinsã de amîndouã pãrþile de niºte urechi…” (P. – v. v.. cu frunza rarã ºi pãlitã…” Din femininul arãmie s-a format numele unui fel de cãldare. v. cuivré. -ÌE. Ialomlþa. ARÃMOASA.. art. . din coajã de mojdrean. avînd o toartã groasã tot de a r a m ã. – v. adj. adj.. Arãmesc. v. 1Aramã. v. Cu acest negru se vãpsesc cãnuri. Arãmos. – v. 2Aramã. adecã la zeama ce se face din sovîrf. Ea se întrebuinþeazã pentru fierberea apei de spãlat rufe ºi mai cu osebire la fierberea vãpselelor de negru. Theodorescu. 1ARÃMÌE. ªocariciu). A. t. Un fel de c ã l d a r e. vãrsat sau ferecat cu a r a m ã” (L. ca ºi-n „auriu”. grand chaudron en cuivre. Sat în judeþul Bacãului. 256 ARÃMURI. m. p. cuivré. Derivã din numele personal A r a m ã. ARÃMÈZ. – v. pl. ARÃMÌT. adj. Arãmesc. „cuivreux” (Cihac). 1Aramã.. c. v. 90: „Era o zi posomorîtã de pe la sfîrºitul lui septembre. – v. legat. s. „Arãmos. t. -Ã. abale.). Frunzescu indicã douã sate cu acest nume în judeþul Romanului ºi unul în al Bacãului. Din a r a m ã prin sufixul -i u. s. care cuprinde în sine mai multã a r a m ã decît alt metal” (Costinescu).B.f. de géogr. mare ca de doi decalitri în capacitate. -Ã. ARÃMÌRE. n.ARÃMȪTI ARÃMȪTI. – Arãmiu.. 1Aramã. v.. Nuvele. 1Aramã. – Arãmoasa. ARÃMÌU. ºi din izma broaºtei. doublé de cuivre.

Dscþionar slavo-românesc circa 1670 (ms.. Se joacã pe-n satele româneºti din Dobrogea (N. La români. pr. ca ºi pe aiuri.ARÃPÈSC ARÃNDÀª. m. ARÃPACHI. n. în Acad. traduce pe slavicul „dalŠ esi togo braŸno lšudemŠ ethiopskomŠ” (œdwkaj aÙtÕn brîma lao‹j to‹j A„q…oyi) în douã feluri: „ºi-l dedeº pre acela mãîncare oamenilor s ã r â c i n e º t i = ºi-l dedeº pre acela mãîncare oamenilor arâpeºti…”. 17. 257 . cai arãpeºti! Alalah. – v. Dacã vedea ºi vedea. au fost totdauna vestiþi c a i i arãpeºti. Arsenie din Bisericani. Calimah. Andriescu.. Drumuleþu-ºi apuca Tocma-n þara arãpeascã. Soc. p.f. p. -EASCÃ’ adj. art. 89 b): „Casia šaste o šarbã în þara hãrãpeascã ce se chiamã aºa. nègre. Lumina.. de cari se serveau haiducii. LXXIII. popul. – Arnãuþeasca… ARÃPÈSC. Balada Sîrb-sãrac: „Alalah. Beilic). Rom. în Bibl. Hrãnesc. de choréogr. În graiul vechi se întrebuinþa ºi sinonimul s ã r ã c i n e s c. 1886. s..4). – v. v. Boieri sã se pomeneascã…” (Bãlteanu. circa 1650 (ms. f. unde la Coresi. c. Giumãtate arãpeºti ªi ceilalþi moldoveneºti…” Balada Toma Dalimos: „ªedea calul ce ºedea. ARÃCHEASCA. Arendaº. Aspirat: hãrãpesc. arabe. ps. cai tãtãreºti! Cum miºca copitele Ca ºoimii aripele!…” Balada Opriºanul: „ªi mai are grajdiuri mari Cu cincizeci de armãsari. ARÃNÈSC. ARÃPEASCA s. 576) În poezia poporanã ne mai întimpinã ºi g l o a n þ e arãpeºti. Arheologice din Moscva.: nom d'une danse de campagne. Armeneasca.1577: „dat-ai elŠ mâîncare oamenilorŠ de E t h i o p i”. care miroséºte foarte frumos”. africain. – v. t.

se zicea A l b u l. Cînd pe mal s-aratã. lãtineºti ºi arãpeºti…” v. în Acad. Arãpesc. Ienîceri. les Nègres. Poez. quelqu'un très noir. ªi-i strigã: ura!…” 258 v. Rom. ieroglif. unul din familia Goleºtilor a fost cunoscut sub porecla de Arãpilã.. Alei. pe cînd un alt Golescu.. pop. Ist. Cantemir. lãtinéºte volatilis sã chiamã. très basané.D. en arabe. s. les Arabes. ARÃPÌME.m. evreiaºte hof. beaucoup de Nègres. ARÃPÌLÃ.. v. Din a r a p prin sufixul -i l ã. 462: „(Constantin Mavrocordat) au mai fãcut ºcoale de învãþãturã. Letop.37): „elinéºte pt¾non. Neculce. . p. – Arãpeasca. s. Balada Chira: „Alei. adv... mãi Buzilã! Unde s-au aflat Cã s-a-mpreunat Corbi cu turturele. ARÃPȪTE. arãpéºte tair. p. Arãpilã.f. Ferentarul: „Roºiorul. (ms. spahiii ºi arnãuþimea.. carile în limba noastrã s-ar zice zburãtoare…” v. Face de se mirã toatã arãpimea. II. ca ºi prin l ã t i n e s c ceva occidental. Îmi da gloanþe arãpeºti Pentru poteri stãpîneºti…” (G.. Aspirat: hãrãpeºte. – -ilã. Serpi cu floricele!…” În zilele noastre. 272) Prin arãpesc se înþelegea uneori ceva oriental în genere. prin antitezã. Formã colectivalã din a r a p.T. tremurã Vidinul La vederea sa. 1Arap. 1Arap.ARÃPÈSC Doinã munteneascã: „Îmi da galbeni venetici Ca sã-mpart pe la voinici. Bolintineanu. mîndru ºi frumos ca crinul. 1Arap. – -ime. În limba a r ã p e a s c ã sau dupã obiceiul a r ã p e s c.

astfel cã acest nume trebui sã fie rezultatul unei etimologii poporane în locul unei alte forme mai vechi. Legenda cu aceastã zînã a fost povestitã de d.ARÃT ARÃPOAICÃ. dînsa este o f a t ã -p a s e r e. aci iar se a s c u n d e: Abia cîte o datã întunecul pãtrunde…” 2ARÃT (arãtat. arãtare). – Aripa-cîmpului… 1ARÃT. f.1885. ca în „muieruºcã”. care va fi încetat de a se mai înþelege. Format prin sufixul deminutival -u º c ã. afarã de substantivul aret unda e se conservã intact ºi despre care vezi mai jos ( § IV). de ex. s-au hotãrît sã-ºi încerce ºi ei norocul. t.. Stãncescu (Revista literarã. arãt este în antitezã cu a s c u n d. araþi. Aºteptarea: „Luna aci s-aratã. ceea ce se potriveºte cu natura cea zburãtoare a acestei zîne. Maiorescu). 360–62): „Împãrãþia Arãpuºcãi” era „spre soare-apune”. Gr. areþi etc. sã arãte. ARÃPÙªCÃ.: nom d'une fée. în Acad. – v. Cel mai mic. pr. „femeiuºcã” etc.. izbuteºte a fura paloºul Arãpuºcãi. înarmatã cu un minunat paloº. A r p u i a din mitologia greco-italicã. În întreaga împãrãþie nu vedeai „decît cîmpii ºi iar cîmpii. n. – v. 3Alã. faire voir. dupã mai multe peripeþii. macedo-românii însã l-an perdut. de la care feciorul de împãrat furã paloºul. astfel cã-n grai nu se aude niciodatã: areatã. popul. D. iar uneori chiar: sã arate. În toate accepþiunile sale. arãþi. Alexandrescu. sã arete. ºi toþi rãmaserã înlemniþi în loc”. Tot aºa s-a întîmplat ºi fratelui celui mijlociu. În toate formele de flexiune. dar ea numai îi ameninþã cu paloºul ce þinea în mîna dreaptã. Obedenaru. S-a pãstrat ºi la românii din Istria (I. prima formã a etimologiei poporane catã sã fi fost A r e p u º c ã.. înlocuindu-l prin s p u n e a r e (=exponere). deminutiv de la a r e p ã = a r i p ã . – Alimori. dar în mitul ei nu este nemic n e g r u. acolo toþi s-au îmbãtat ºi „dacã adormirã. Dentîi a plecat cel mai mare. în care-i sta toatã puterea. ea rãmîne o zînã. ci numai: aratã. montrer. arat. ori sate. ori oameni. Din A r p u e. v. vb. m 259 . p. Dicþ. – Arapinã.. fâcu zgomot de se scularã ostaºii. apparaître. În aceastã Arãpuºcã f a t ã -p a s e r e. ºi o ia de nevastã. Sinonim mai cu samã cu i v e s c ºi v ã d e s c. feciori de împãrat. 1Arap. 2Arã. pustii. ã arãt. de mythol. a înaintat cu oastea pînã la palatul Arãpuscãi.: „s p u n é -þi faþa = aratã-þi faþa” (Dr. Lipsitã de ghiara-i. oraºe. nu e tocmai greu de a recunoaºte pe „Harpya”. – Ana. De o frumseþe nespusã. goale. Rom. peste noapte iacã veni în zbor o fatã frumoasã de înlemneai s-o fi vãzut-o. vocala cea radicalã trece în ã ºi a. ms. Arãpuºcã pare a însemna literalmente „petite Arabe” sau „petite Négresse”. neam!” Trei frati. Oricine cuteza sã meargã cu rãzboi asuprã-i „înapoi nu s-a mai întors”.). ºi cînd veni.. ºi numai în urmã din A r e p u º c ã s-a fãcut Arãpuºcã. cu faþa de fatã ºi cu trunchiul de pasere rãpitoare. „•Artuia”.

signaler. Codicele Voroneþian. Arãt s u b f o r m a a c t i v ã. la ªerban-vodã. Din nuanþa cea activã vine substantivul verbal a r ã t a r e „indication”. LIX: „Arãtaº poporuluš tãu aspre…” „O s t e n d i s t i populo tuo dura…” unde la Silvestru. Soarele mi-o strãlucit ªi ploi calde au venit. text circa 1550 (Cuv.l-au îmbrãcat cu caftan de domnie…” Balada Feciorul ºi maicã-sa: „Groapa cum pot sã-i arat. ps. Sbiera. 1680. désigner. dénoncer. Cã de trii ani ce-ai plecat. 18: „aratã-mi crediînþa ta…” „…o s t e n d e mihi fidem tuam…” Cãlãtoria Maicei Domnului. indiquer. Muste. În fapt. bãtr.R. 1651: „arãtat-aš oamenilor tãš šuþime”. unde se muncescu gintulŠ ominescu ereºtinescu…” Act moldovenesc din 1610 (A. 350): „Blãmu. pre-cistitâ. II. 126): Iacob. circa 1550 (ed. déclarer. faire voir. II. d. I.I. marquer. 260 . I. 22): „…preîntr-un uric de la Alexandru-vod ce ne-au arâtat ºi l-am luat…” Dosofteiu. p. din care se desface apoi o nuanþã reflexzivã: m ã arãt „apparaître”. III. 1688: „arãtat-aš noroduluš tãu nãsâlnice”. 1577: „i v i t -ai oamenilor tãi greu”. manifester.. prouver”. Nic. III. exposer. 82) se înºirã pentru arãt urmãtoarele p a t r u s p r e z e c i semnificaþiuni: „montrer. p. Cã de trii ani ce-ai plecat. iar din cea reflexivã: a r ã t a r e „vision”. Letop. ele se reduc toate la „faire voir” ca sensul cel mai general. 13: „Ciînre e prea mândru ºi meºteru întru voi se arate diîn buînrã viaþã lucrul sãu…” „Qui sapiens et disciplinatus inter vos? o s t e n d a t ex bona conversione operationem suam…” Ib. p. enseigner. dar la Coresl. îndatã au întrebat vezirul: carele este Dabija vornicul? ªi arãtãndu-l ceilalþi boieri. sã-þi arâtu unŠ šazeru de focu.ARÃT La Cihac (I. exprimer. Ploaie multã s-a vãrsat ªi groapa s-o înfundat…” ºi mai jos: „Cum pot urma sã-þi arat. démontrer. 7: „dacã au mers boierii în Þarigrad ºi au eºit înaintea vezirului.

acela sã va certa ca ºi cãnd l-are fi suduitŠ ºi ocãrãtŠ cu cuvãntulŠ…” Ca sinonim cu v ã d e s c sau – dupã cum se mai zicea altãdatã – o b l i c e s c: Moxa. Tragod. Cu iarbã s-au învãlit…” (Pompiliu. la craiul Vladislav al Ungariei. Se vede cã-i o pricinã.. p. Mihnea-vodã.1620. p. Îl smulg din sînul Rosiei ºi cu dînsul se unesc. v.122: „cela ce-º va rãde de altulŠ. 35: „trãmise pe Stoica. p. de zicša cã au chinuitŠ Hristos pre cruce cu trupul ºi cu dumnezeirša. 107: „La nouã ceasuri de ziuã.ARÃT Locul tot au înverzit. ºoaptã între toþi. I. cu bogate daruri. Sibiu. 325) Cu acest sens. el vru sã le arate mencšunile…” Dosofteiu. 352: „sã încépemŠ de acum arâta ºi de înpãrâþiša rimlénilor de-ncepntul lorŠu…”. 423: „ª-acele rele ce ne vin. 53) Balada Bujor: „Frunzã verde de negarã. Moxa. osteni voind sã le arãte…” A. zvoanã. Vãcãrescu. arãt se apropie prin sens de s p u n. II: „bucurã-te cã pre filosofš nemãestri š-arãtaº.D. ca sã-i arate plîngerile sale împotriva boierilor þãrii…” Doina Trandafir: „Am ibovnic logofãt. Pe Bujor mi-l duc prin þearã De-l aratã ca pe-o fearã!…” În urmãtoarele exemple. Pe nume sã vi-l arãt: Numele lui Trandafir. v 59: „Pe prinþipul Ipsilante arhistratig îl numesc. dar sã-ntrebi pe vreunul poþi? Cãci ºi acei ce simþise ºi o b l i c i s e ceva Nu-ndrãznea cuvînt sã zicã sau sã arate cuiva…” Acelaºi. Odobescu.1646. Poez. 370: „mérserâ la dinsŠ acei eretici Manihei de vrea sã-l scoaþe den credinþa dereaptâ la eresŠ. Acatist. e interesantã expresiunea: „arãt m u t e º t e = spun fãrã cuvinte” în Pravila Moldov. bucurã-te cã pre ceš de cuvinte necuvîntãtorš š-aš v ã d i t…” Beldiman. f... unde este de observat infinitivul fãrã a. Duºmanii mi-l pun la bir…” (G.T.. 1673. pop. 261 . arãtândŠ mutéºte. boale ºi multe cîte Ce orice limb-ai. f. 1620. p. în Viºegrad.

Ca sã-þi arat cã amoriul m-au putut înbãrbãta…” Biblia lui ªtefan-vodã. 423: 262 „Cã ne iubeºte Dumnezeu cu dragoste curatã. 1673. 16: „…spre aasta arãtašu-þi-me cum se te facu slugã ºi martoru…” „…ad hoc enim a p p a r u i tibi. în toate ni s-aratã…” . p. Act. Codicele Voroneþian (ed. Domnul cel prea înnãlþat. Esdr. Letop. din adîncuri s-arãta…” I. mãgurile nalte sta supt apã îngropate. 78). qutern. Cron. p. Muste. p. Letop. Tragod. Dominus excelsus. împãrate! Cela ce din început Rãu în bine totdeauna prin rugi ni l-ai prefãcut. Numai a unei stînci ereºtet prin talazele turbate. 1580. p. ut constituam te ministrum et testem…” Coresi. 13: „Într-acest an. III.ARÃT Se unesc cã-l ºtiu cã este cu ºtiinþã ºi isteþ: Mîna dreaptã îl aratã în cîtu-i de îndrãzneþ…” Zilot. 2: „arãþâ-mi-te ca omul. 202: „i s-au arãtat Maica Precistã în vis ºi i-au zis sã meargã la Alexandru-vodã…” Nic. 1688. Potopul: „Munþii. p. 223: „Sã m-arunc fãr’ de siealã în apã în ciuda ta. Vãcãrescu. p. m-au arãtat înpãrat lumiš. Undele spãimîntãtoare peste ele s-arunca. Ap. 16: „mainte amu arâtâ-s e Mariei la mormântŠ ºi alãltor mueri. Cã-i fãcuºi fãrã de voie angareaua a ierta…” Costachi Conachi. În toatã vremea o vedem. IX. XXXVI. de-aciša s e arâtâ lu Pãtru…” Dosofteiu. Omiliar. p. Precum un uriaº straºnic. et s i g n i f i c a v i t mihi aedificare sibi Domum…” II Arãt sub forma reflexivã. Feldmarºalul Eterrei cu convoi s-au arãtat…” Costachi Negruzzi.. Acatist.. II. Sibera. dzâsâ neputreda fioarâ…” Neculce. 4: „…pre mine Domnul luš IsrailŠ. nepovestitã minune s-au arãtat în mãnãstirea din gios de cetatea Hotinului…” Beldiman. dupã ce a înoptat. 115: „ª-aºa la un ceas de noapte. Precum ºi aicea iarãºi arãtaºi minunea ta. f. 6: „Slavã þie. III. v. ºi-m arãtã mie sã zidesc luš casã…” „…me c o n s t i t u i t regem orbis terrarum Dominus Israel.

ce sufletéºte. I.2.46. Dar te-ai arãtat g h i m p o s.A r ã t î n p r o v e r b i ºi i d i o t i s m i. Poez. voi jidovilorŠ. I. p. 516. Cînd de rouã-i încãreatã ªi-n luminã se aratã…„ (Alex. „Zioa bunã de dimineaþã se aratã” (Ibid. 1673. Fragment omiletic.ARÃT Doina Cãlãtorul: Ochii-þi ard ºi-þi arde faþa. Poez. Alex. 105: „(Nicolai Mavrocordat) în domniea dintãia s-au arãtat s t r a º n i c. Nicolae din Braºov. 1884. cã voi î n d â r â t n i c i arãtatu-vâ ºi ºchšupatŠ diîn calea céša dereapta…” Dosofteiu. p. 113: „Într-aceastã domnie Mihai-vodã (Racoviþã) s-au arãtat s c h i m b a t din firea carea arãtasã în domniea dintãiu…” Enachi Cogãlniceanu. acestuša sã i sã tae limba…” III. Vrut-ai sã te-arãþi d u i o s. nice de vãtãmãtura lui.. Sf. unde – ca ºi la Coresi mai sus – este de observat forma organicã pentru a 2-a persoanã pluralã a perfectului: „vã arãtat” în loc de forma analogicã: „vã arãtarãþi”. šarâ mai apoi sã va v ã d i ºi sã va arãta. Letop. 85). ms. Ci la fel cu dînsul fiind înbrãcaþi Semãna la toate ca trei gemeni fraþi…” Doinã din Ardeal: „Bade. Moº-Albu I. 117).. p. Acum te-arãþi p r e a u r i t ã…” A.16. sec. Ca garoafa dimineaþa. Letop.2. trandafir frumos. 7: „De vréme ce va •ura vãcaršulŠ cumŠ nu ºtie de perirša boului. pop. cu doi sau cu trei marturi oameni de credinþâ. 42: „decât toþ vã arãtat mai f e r i c i þ…”. cã nu numai pe pãmãnteni nu-i credea. darã nici pe ai sãi…” Acelaºi. pop. miscel. 276): „nu trupéºte sã înþelégeþi légea. ªi din minte nu m-ai scos…” (Familia. Amiras. cum au gšurat strãmbŠ. 263 . cfr. al bis. f. 369) Ca sinonim cu v ã d e s c: Pravsla Moldov. f. p.. p. Acatist. 46) Reflexivul m ã arãt însoþit de adjectiv se reduce la sensul de „paraître”. 282: „ªi cu toate-mpodobitã. „Arama omului la beþie se aratã” (Pann. XVII (Cod. Pann.. III. p. III. 76: „Ca sã nu s-arate m a i þ a n þ o º i ceva.

Letop. arãtãndu-le c u v î n t sã se fereascã de margine pentru neprietenul lor Moscul…” „A arãta c u s c r i s u l = faire l'inventaire”. Dosofteiu. II. p. Letop. 7 b: „Fie-te-unde între oameni pasã. 532). 222: „stupi ºi arãturi ºi fãnaþe. 21: „ªi d-om avea sãnãtate. 1673. 1698. tot la închisoare l-au þinut (pe Iordachi Rusãt). 327: „pãnã s-au mazilit Nicolai-vodã.M. 249: „(Dimitraºco Cantacuzino) boierilor celor mari le arãta d r a g o s t e ºi c i n s t e…” Cantemir. „Aratã bine la faþã” (L. 45). c i n s t e etc. „arãt l a f a þ ã = avoir une mine (bonne. „Nu-þi mai arãta fasolea = nu mai rîde” (R. Orlat). f. la Enachi Cogãlniceanu. II.). Letop. A arãta spatele = montrer le talon” (Baronzi. p. precum are poroncã de la împãratul sã meargã cu oºtile împotriva neprietenului…” Ibid.. Neculce. II. p.. p. II. arãt slab etc. Vãcãrescu. arãtîndu-i p r i c i n ã cã el au învãþat pre turcii balgii de-l pîrescu la Poartã…” „A arãta c u v î n t” sinonim cu d a u s a m ã „rendre raison de”. care nu le putem arãta c u s c r i s u l…” Ca verb neutru. Tot aºa: aratã rãu la faþã. Divanul.ARÃT „Dupã ce s-a rupt carul. ceea ce se zice ºi: „a arãta cãlcîile = a se retrage. a se trage dintr-un loc denaintea unei persoane” (Costinescu). Precum ne spun moºiš…” Neculce. ºi la cei ce-l slujia bine arãta d a r…” Acelaºi. d a r. a fugi. p. Vremea îþi va arãta Cã te-am iubit cu dreptate. f. p. 76: „Mihai-vodã îi îndrepta (pe ºvezi) spre þinutul Sucevii. sinonim cu î m p u t „reprocher. p. aratã nu ºtiu cum la faþã…Se poate zice ºi simplu: aratã bine. Letop. arãt gras. 65: „arãtãndu-le (oºtenilor) mai nainte c u v î n t pentru sine. mauvaise)”. aratã rãu. Locuþiunea „v r e m e a aratã”: Neculce. p. Nic. Simu. Dar te rog nu mã uita…” Arãt m i l ã. 326: „(Nicolae Mavrocordat) era foarte cunoscãtor la oameni. II. p. ºi ei – precum cã bogat eºti ºtiindu-te – locul cel mai de susŠ ºi c a p u l m i a s i i îþ vor arãta…” „A arãta p r i c i n ã”. incriminer”. impersonalul „s-aratã cuiva”: 264 . III. Costin. În fine. toþi aratã drumul cel bun” (Þara nouã 1887. 395: „Vremea viitoare va arãta cine va agiunge sã trãeascã…” A. p. c. Transilv. Limba. 73 a: „M i l a sã-º arate Cea de bunãtate Spre noi ticãloºiš. Letop.

Într-o cronicã francezã (ap. i s-aruncã a-buba etc. 87): „les r e t a et les prist…” (=îi arãtã ºi-i prinse). „înþelept” din „intellectus” etc.. Voila). cãci de acolo s-ar fi fãcut la noi „arept”.l i s-aratã. din contra: „mi s e aratã rãu. Astfel ne izbim de spaniolul r e p t a r ºi r e t a r „accuser. neque de proditione…” „Si quis in Curia a seniore suo coram principe r e p t a t u s fuerit…” „…nuntium qui ad r e p t a n d u m venerat…” „Dicta Johanna dictum Petrum increpaverat seu reptabat…” (Du Cange. portugezã ºi provenþalãnu preface niciodatã pe latinul -ctîn -pt-. torsul. precum: peptenatul. provenþalul r e p t a r „imputer. V. portugezul r e p t a r ºi vechiul francez r e t e r. întocmai ca „drept” din „directus”. Raynouard. „pept” din „pectus”.ARÃT „Vinerea sau sfînta vinere este o zi în care femeile se abþin de la multe lucruri. 82). mãturatul în casã. défier”. V. Este învederat darã cã occidentalul r e p t a r e n-are a face întru nemic cu latinul r e c t a r e. cu care poate fi confundat numai doarã printr-o greºealã de copist sau printr-o falsã etimologie. quod r e t a r i non poterit de murtro. p. Lex. În texturile mediolatine ne întimpinã mai totdauna forma cea corectã r e p t a r e sau r e t a r e. p.” IV. dar din „capto” se face „caut” ºi apoi „cat”. cusutul. c. facerea de leºie.. spãlatul rufelor. cu treptata vocalizare ºi finala dispariþiune a lui p. Rezultã darã cã al nostru arãt poate sã corespunzã unui prototip latin a r r e p t o. Carpent. facerea de pîne. dupã cum îl preface fonetica româneascã. lucrînd vrun lucru din acestea. 636): „Salvo honore suo in hoc. Fonetica spanioalã. I. die Sache gelingt mir”. precum (Du Cange. a-l arãta. Transilv. Dict.” (G. V. Dobrin. Nu existã în limba românã un singur exemplu de perderea lui p din grupul -ptcînd acesta se trage din latinul -ct-. Lexicon Budan: „mi s e aratã bine = res mihi succedit. Astfel din „directum” se face „drept” ºi de aci înainte p nu mai dispare. niciodatã însã unui a r r e c t o. îi coace vrun deget. 265 . adecã femeia care lucrã pãþeºte ceva: o cuprinde vro boalã. 715). blâmer”. p. La trubadurul provenþal Bertrand de Bo•n: „Qu'ieu la r e p t e e l'apelh De trassio et d'anjan…” (=cã eu o arãt ºi o chem la judecatã pentru trãdare ºi înºelãciune). Aºa în poema lui Cid: „R i e b t o -les los cuerpos por malos è por traydores…” (=arãt pe aceºti oameni ca rãi ºi trãdãtori). Sensul fundamental al cuvîntului este acela juridic de a v ã d i. cãci cred cã. Românul arãt e peste putinþã sã derive din latinul r e c t u m printr-o formã verbalã a r r e c t o (Cihac. a scoate la ivealã pe un vinovat. F i l i a þ i u n e a. ci numai atunci cînd derivã chiar din latinul -pt-. ed.

ba încã ºi forma reto-romanã r a v i d a r. al nostru aret s-ar putea traduce foarte bine spanioleºte ºi portugezeºte prin r e t o. – Arãtat. ca sã fim raialii Þãrii Moldovei. peste care dãm nu o datã la cronicarii din Moldova ºi pe care astãzi o înlocuim prin nefericitul neologism d e m o n s t r a þ i u n e. Letop. Letop. III. II. ARÃTÀRE (pl. 121: „miercuri noaptea spre gioi au eºit din obuz cam pe furiº cu moscalii carii era d e aretu p e g i u r d î n s u l…” Ibid. La spanioli ºi la portugezi. înantitezã cu a s c u n s ºi cu t a i n ã. indication. au fost colaþionate de noi cu manuscriptele din Academia Românã. Wtb. Nic. I. . Arãtare. adecã cu e tonic deschis. Din compusul a r r e p t u m vechea limbã românã avea cu acelaºi înþeles vorba aret „défi. arãtãnii) – v. l a arãtare = manifestement. alãturi cu verbul r e t a r „accuser” existã substantivul r e t o „défi. din care forma vulgarã a r r è t o se gãseºte ºi-n latinitatea medievalã. dupã cari se fãcuse acea ediþiune. preuve. attitude prise pour menacer ou défier l'ennemi”. de unde se trag formele spanioalã. évidemment. V. – Vãdesc… ARÃTÀNIE (plur. menace. arãtãri). – Videnie. Vocala organicã e ºi sensul cel fundamental panromanic al cuvîntului. 127: „Haidar aga a hanului. menace”. II. -enie. ºi pretutindeni am gãsit: arèt. d e aret º i d e a p ã r a r e despre leºi…” Nic. 223: „puternicul împãrat ne-au trimis cu oaste la aceastã cetate la Hotin cu puterea sa cea nebiruitã. spectre. Arãtare e sinonim cu î n f ã þ i º a r e sau d a r e 266 p e f a þ ã. ºã fim d e aret d e s p r e n e p r i e t e n i i Împãrãþiei…” În toate aceste pasage. ce este supt ascultarea Împãrãþiei.. care este de curãnd luatã din norocitã primblare a împãratului nostru ce s-au primblat pãnã aice. de ex. Letop. 15: „Þãrei Moldovii. Sã se observe cã pasagele de mai jos din cronicari. care presupune un prototip latin vulgar r e p t u m. 2. p. provenþalã ºi veche francezã. s. raelei împãrãteºti. este o contracþiune din r è p u t o. v. portugezã. cãci printr-însul cele de mai sus capãtã o deplinã întãrire.. – Spun. aduce interesante specimene de întrebuinþarea cu acelaºi sens a formei pline r è p u t o. sã þinem locul ºi cetatea aceasta ºi sã purtãm de grijã. vision. apparition. désignation. ºi d e aret sã fim c e t ã þ i i Cameniþã. 346) aceastã origine. Românul arãt reprezintã darã un prototip compus a d r è p u t o. Muste.2.ARÃT Se ºtie demult cã latinul rustic r e p t o. ambele s-au pãstrat la noi intacte într-un vechi termen ostãºesc. p. demonstrînd cel dentîi (Etym. cã tot încã nu se potolisã tãtarii bine cu prada…” Neculce. asupra cãruia aci ni se pare a fi locul cel mai potrivit de a trage bãgarea de samã.: „si quis alteri r e p u t a v e r i t quod scutum suum jactasset”.f. Diez. Costin. bunãoarã: „A r r e t a t i de crimine aliquo qualiterque magno et enormi…” (Du Cange. 637). – Ivesc. pre carele apoi l-au lãsat p e n t r u aretul taberii. l'infinitif d ' a r ã t pris comme substantif: action de faire voir:1. cãci pretutindenea este vorba anume de a ameninþa sau a desfide pe un duºman. dupã ediþiunea d-lui Cogãlniceanu. p. p.

f. atunce rãpitoršulŠ îº va pišarde viaþa…” A. ºi argumenturile arãtãrii d e f a þ ã mai tari sint decît toate chitélele…” „A face arãtare” „a veni la arãtare” „a pune la arãtare” însemneazã „décrire” „exposer”.. II. p. 153: „Mitropolitul. ºi pica într-o tipsie ce era pusã supt icoanã.ARÃTÀRE Pravila Moldov. ºi scotia toate s e m n e l e cãte se fãcurã rele cã au fost lor de arãtare sã fie conceniea lor…” Neculce. atunci are sensul de „vision”. Ist. (ms..1646. Muste. 104: „rãpitoršulŠ. arãtare la Hotin. 1652.Tragod. Îndreptarea legii. I. Pann. de era de mirare a privi arãtare ºi s ã m n ca acela…” Cînd derivã din activul a r ã t „montrer”. va a r ã t a la •udeþŠ cumŠ aastâ mainte de rãpitŠ au curvit cu altul ºi šaste curvâ. 1580.. boierii ºi consolii se unesc. întãiu cu tainã. 25: „Pînã cînd astã oftare Nu o s-o vei asculta? Ce-n t a i n ã ºi arãtare Iese din inima mea…” La vechii scriitori arãtare se asociazã uneori într-un mod sinonimic cu c h i p ºi mai ales cu s e m n. ieroglif. Omiliar. într-o mãnãstire micã ce este supt cetate au lãcrãmat icoana Maicei Domnului. Letop. 137: „fiind leºii cuprinºi de atãte nevoi. III. prinserã a grãire reu de craiul lor. 13. quatern. 1: „a lui viaþâ Mãntuitoršul nostru pusu-o-au c h i p Š ºi arâtare vieþei celora bunilor ce ascultâ pre elŠ…” Nic. cînd însã din reflexivul m ã a r ã t „apparaître”. atunce •udeþulŠ trebue sã caute: de va fi fostŠ acša curvie la arãtare. I. 38): „ispita lucrului mai adevãratã poate fi decît toatã socoteala minþii. t. p. Letop. 219: „Întru acest an (1672) fãcutu-s-au ºi o minune mare. Letop. arãtare însemneazã „indication”.25 a: „de-l vor afurisi fãrâ d e arãtarea vineš luš. Coresi. La curte f a c arãtare ºi cu toþii mijlocesc…” 267 . vorbind cum: „au lãcrimat icoana Maicei Preacurate”... nu sã va certa rãpitoršulŠ. cãt se resturna lacrimile pre chipul icoanei de le vedea toþi oamenii. f. A r ã t a r e „indication”. p. p. p. în Acad. v. pentru sã fugâ de certarša vieþii lui. Sinonim cu v ã d i r e ºi i v e a l ã. Rom. šarâ de va fi pre a s c u n s Š ºi vecinii vor dzice cã šaste mušare bunâ. earã apoi în gura mare îl vinuia cã au venit fãrã cale de i-au adus ca sã-i pearzã pre toþi. Beldiman. p. adecã cu ceea ce se manifestã. Erotocrit. atunce sã meargâ la altŠ arhiereu mai mare sã-l šarte…” Cantemir. V. adaogã: „care adevãrat au fost s e m n e ºi arãtare de perirea a mulþi creºtini în Þara Leºeascã…„ Ureche. I.

Erotocrit. în antitezã cu p r e a s c u n s sau î n t r . ce se zice n â l u c â sau arâtare…” Costachi Stamati. 40 b: „astâdzi maica noastrâ beséreca l a arâtare a r a t â mârturie fiilorŠ sãi…” Pravila Moldov. conspectui expono. Varlam. I. acela va da þie l a arãtare…” Versetul din Psaltire. 23: „Dar sã nu faci arãtare. iar în Biblia lui ªerban-vodã. p. ms. circa 1650 (ms. f. sec. 1688: „Dumnezãu î n t r u arãtare va veni”. în Acad. miscel. vãzurâ arãtarea îngeruluš ºi auzirâ de el c-au învis Domnul…” Fragment omiletic. 1680: „Dumnedzãu v e d e r a t veni-va”.Prin analogie cu acesta din urmã. în Acad. Rãcneºte fnfricoºat: 268 .. in's Licht setzen”. 206): „cu toatâ firea auziša pre elŠ ºi-lŠ vedea cu trup. 83: „Iar inimosul Bogdan. p. Ce inimã e în muncã. circa 1700 (ms. Sinonim cu n ã l u c ã sau n ã l u c i r e ºi v e d e n i e.a s c u n s. 1577: „DomnulŠ a š a v e a vine”.. LXXXIII: „Al Dumnezeilor Domn. p. 4: „celŠ ce véde î n t r .). la Arsenie din Bisericani. 1646. Nicolae din Braºov.a s c u n s. Varlam. 1642.1643. p. Buzduganul sãu luînd. Rom. la Dosofteiu. VI. Psaltire. in conspectum prodeo. al bis. Pann.145 a: „ºi deaca sosirâ la groapâ. cã într-o datâ vâdzurâ doi îngeri ºedzãndŠ în groapâ…” Omiliarul de la Govora. Muza I. 3: „Deus m a n i f e s t e veniet. p. zum Vorschein kommen. I. f. la Coresi. Rom. dereptŠ acéša nu zice v e d é r e ce vãzu. Noul Testament din 1648. 154: „ce vorŠ face cu învãþâtura Domnului þãrãi. XVII (Cod.. f. multe arâtâri vâdzurâ. Sf.ARÃTÀRE A. A r ã t a r e „vision”. Adverbialul „l a arãtare” e sinonim cu a i e v e a sau î n v e d e r a t. Matth. pun l a arãtare. XLIX. aceºtša nice dãnâoarâ nu sã vor certa…” Corbea. de-are fi învãþãtura Domnului l a arãtare sã vadzã toþŠ cã šaste cu asuprealâ ºi cu mare nãpaste. 427: „de bucurie minunatâ se împlurâ. el l a arãtare În Sion va coborî cu mãrire mare…” II. 126): „Domnul l a arâtare va veni”. p.. 17: „sã pociu veni la arãtare pentru reaoa otcîrmuire ce au avut (þara) despre stãpînitori…” Lexicon Budan: „Vin l a arãtare. se zice ºi a r ã t a n i e.1643. De se arde asa tare ª-astfel de vãpãi aruncã…” Zilot. Cron.

da staciša-i numa o aratari…” (I. Povestea lui Harap-ALb (Conv. Arãt. Muste. p. v. quatern. podãgrios…” Arãtare cu nuanþa de „illusion”: Coresi.” Nic. Pann. adj. lit. ARÃTÀT. 111: „De mic ºi mare în sat E cu deºtul arãtat…” Gr. Prov. p. Arãtare cu nuanþa de „monstre”: I. I. „Iesmele sînt un fel de arãtãri sau n ã l u c i r i” (V. În antitezã cu a s c u n s. -Ã. 190: „toþi erau cu pãrul.. t ã i n u i t. Creangã. ce adevãrului…”. 1580. Iar de sînteþi arãtãri. 1626 (în Acad. de nu-i cunoºteai. ori alte arãtãri…. Giurgeºtii). p. c. S-auzi: ãsta e cutare!…” Cu sensul latinului vulgar a r r e t a t u s. Rom. Dimitriu. Omiliar. un om urit. Bondescu. Donici: „De ar fi o mulþumire sã te vezi în tipar dat ªi pe uliþi cîteodatã cu degetul arãtat. III.187): „iaca Harap-Alb vede altã m i n u n ã þ i e ºi mai mare: o arãtare d e o m bãuse apa de la 24 de iazuri ºi o gîrlã pe care umblau numai 500 de mori. f. 1652. Filipeºti). i v i t. d o s i t. ce cu sufleteascâ. le part. sinonim cu v ã d i t. p. de sînteþi oºteni ªi de vreþi ca sã trãiþi. XI. indiqué. nu arãtãrei. într-un crisov de la Miron Barnovski.16: „nu cu trupeascâ jrãtvâ. Letop. Arãt.1877.. d r a c i sînt. oameni sînt. 155 a: „cãndŠ va fi curviša d e f a þ â ºi arãtatâ…” Arãtat c u d e g e t u l „montré au doigt”. A. ºi nu u m b r e e i ºi arãtarei..ARÃTÀT — Feriþi în lãturi din drum. Alexandrescu. Eu pe crucea mea vã giur Sã periþi din calea me…” În graiul þãrãnesc din districtul Sucevei: „Staciša-i o nãlucâ ºî sâ diosãgheºte di strîgoi. Brãila. cu barba ºi cu musteþele pline de promoroacã. Feriþi. prouvé. despre care vezi mai sus. . cindr-câ strîgoiu-i cu trup. Îndreptarea legii. ostensible. Lui A. 46: „(Mavrocordat) avea ºi sfetnic pe lãngã sine o arãtare de grec anume Spandoni.): „unul ca acela sã hie arãtat ºi cu temniþa sã fie certat…” 269 v. passé d ' a r ã t pris comme adjectif: montré. c. unde este de observat genitivo-dativul arãtarei. ºi tot atunci striga în gura mare cã se usucã de sete…” Ibid. apparu.

T. c. XVII (Cod. p. 2. ieroglif. Vãcãrescu. Arãt. Poppescu. p. sec. labourant. nu utem alége…” Proverbial. gnomon horologii”. arãtãturi).138): „cine-arâ putea spune bunâtâþile lui. Arãt. p. Adunaþii-de-Geormane. Doc. acela cu mare miºãlie fierul arãtoriului boréste…” Cu sensul curat adjectival de „labourable”. XVII (Ib... apparition. 187: „Vaca stearpã ºi boii arãtori…” Figurat. ARÃTÒR. laboureur. Leontie ieromonahul Tismenei. p. Dolj. adj. 1652.f.. „Acela care a r a t ã sau cu care se a r a t ã” (Costinescu). Dicþionar bãnãþean. Arator”. Omiliar. în Acad. Ar. nr.). Cîntînd. „Pãmîntul ce se lucreazã se zice l o c arãtor. I. Ist. 18: „Arãtorul ce sileºte Boii sãi cei grei la pas. circa 1670 (Col. Ionescu. þ e l i n ã…” (C. 151. s.B. În primul sens e sinonim cu p l u g a r. et subst. monstrum. spune ce doreºte…” Þichindeal. qui indique. adj. – Mînã. l. care însã se aplicã numai la oameni. 205): „nu cu mintea vãzut-au pre Domnul sau în arâtâturâ.). Sinonim cu a r ã t a r e. Fragment omiletic. vorbind despre un autor prost: „scriitoriu i-am zice au arãtoriu. l. Buzãu. Stat. IX. – Arãturã. manifestation. bãnãþean. c.1. p. arãtor se întrebuinþeazã anume în zicerea l o c arãtor.. – Arãtare. ARÃTÃTÙRà (plur. cel rãmas nearat un an sau doi. p. f. II. adecã m î n ã. labourable. 1814. 3 a: „Grãšaºte arãtãtoršulŠ de ceršure marele Vasilie: judecãtoršulŠ sã nu se nalþe…” Coresi. Chiojdu-Bîsca). la Cantemir. ms. la acelaºi. v. miscel. Tr.1883. 214): „cine cu lãcomie acul cosãtoriului înghite. – Deget. Nicolae. I. monstre. circa 1670 (Col. pe cînd arãtor se zice ºi despre vite. bdéniile ºi postul ºi rugãcšunile? ºi multe arãtãturi fãcea-se de diînsul…” La românii de peste Carpaþi se zice arãtãturã la copii nãscuþi p o c i þ i: „Arãtãturã. Sf. . Rom. quatern. p î r l o g.ARÃTÃTÒR ARÃTÃTÒR. p. D e g e t arãtãtor = index (L. Dicþionar ms. dar cu un sens mai restrîns.. vision. Nicolae din Braºov. Tr. în Arh..-OARE. 3. Îndreptarea legii.-OARE. Chron. Rom.M. partus monstrosus” (L. et subst. ºi lucrurilor célea nevãzutelor arâtãtoare…” v. 1883. 1746 (ms. p. (ms. qui montre.. 423): „Arãtor. Ostensio”. 424): „Arãtãturã. ms. 15: „credinþa amu šaste chipulŠ nâdejdiei. dacã pîrlogul se învecheºte. ce cu toatâ firea era…” Legenda Sf. p.. Lexicon Budan: „Arãtãtoriu la ceas. sec. 1580.17): „ºi acéste sate li-au datŠ cu viile ºi cu morile ºi cu locuri arãtoare ºi cu livezi…” 270 v. fiind sinonim cu a r ã t u r ã. l o c u r i arãtoare. al bis..

p. ierogLif. m î n d r u.T. Cãlãt. XLVIII: „…nu fãrã oarecare chip de cinsteº ºi arãtos a zavistiei veºmînt…” „…haud sine modestae ac s p e c i o s a e cujusdam invidiae larva…” Acelaºi. – Frumos… 271 .a . p. Sultãnica. dar totodatã ºi cu m ã r e þ sau f a l n i c. Poez. adj. Sinonim cu c h i p e º sau c h i p o s. p. Arãtoase. ce în capul pedepsit ºi cu multe nevoi domirit crierii cei mulþi sãlãºluesc…” Ibid. III. p. (ms. Letop.. I. Aºa-i badea de frumos. Cum e bradul nalt din munte. 193: „pre care (Alexandru Ghica) l-am vãzut ºi noi: om d e f i r e ºi arãtos…. 4: „De cîte ori n-o podideau lacrãmile pe biata bãtrînã.. beau. întocmai ca „arzos” din „arz”.. majestueux.. de exterior.f i r e a. f. însã numai cînd e vorba de înfãþiºare. de corp. Ce folos cã le face. Divanul.. Chron.D. imposant.. d e .ARÃTÃTÙRà ARÃTÒS. 222: „ca soarele de luminos. VI b: „f r u m o a s ã darã ºi arãtoasã l a c h i p ºi m î n g ã i o a s ã la vidére poama morþii…” Acelaºi. Arãt. în Acad. pop. 1698. – A-fire. Cuvînt format din a r ã t prin sufixul -o s.. ca luna de arãtos ºi ca omãtul de albios iaste…” Doinã din Ardeal: „Cum e bradul arãtos. arãtoase ºi pline de sãrãcie ºi de pustiu…” v. Frumoase. pref. Sinonim cu f r u m o s.B. p... 48): „nu în c h i p u l arãtos. M î n d r ã º-arãtoasã Sfînta mãnãstire. 39) Enachi Cogãlniceanu. Chip de pomenire…” (G. 408) Colindã din Dobrogea: „Face merele 'N toate verele. Cantemir. Ist. -Ã. nici în dobitocul cãpãþinos. Rom. p.” Balada Meºterul Manole: „Mare-i ºi frumoasã. Aºa-i badea meu de frunte!…” (J. Dacã nu se coace…?” (Burada. – Chipeº. privind acareturile mari. 89) De la Vrancea.

champ labouré” (Cihac). Þichindeal. – Ogor. – Prosie. are în vedere mai cu seamã locul unde se a r ã. f. – Sãpãturã. „labour.. de deosebite feluri. d e t r e i b r a z d e etc. 44: „Toval au isvodit a face corturi. nr. ºi fãneþe…” Cantemir. ºi arãturi. care însã priveºte mai mult la lucrarea de a a r a. III. ca ºi l o c a r ã t o r. Asinar. Sapa-nfiptã-n c u r ã t u r ã…” (Alex. – Lan. anume însã cu înþeles de o întindere oarecare de cîmp. a Vieroºului. se zice arãturã d e p r i m ã v a r ã ºi arãturã d e t o a m n ã. d e d o u ã b r a z d e. p. lei ºi zmei plugurile pre arãturi trãgînd. cu arãturã ºi cu dobitoc ce fac agonisitã la case…” Constantin Mavrocordat. 86). în Arh. bunãoarã: Pravila Moldov.. – Miriºte. 1: „sã-º pišardzã ºi sãmãnþa ºi arãtura ºi toatâ roada ce va face acel pãmãntŠ -au sãmãnat pre loc strein…” Miron Costin. f. la arãturã. 243) Doina Ispitã: „Batã-l Dumnezeu sã-l batã. Letop. Ca p ã m î n t a r a t. Letop. îi batjocorea…” Doina Dorul: „Puiculiþã.f. – Holdã. stînci pre apã plutind. Sinonim cu substantivul a r a t. sau d e a r a t. – Moinã. s. 1. ms. ºi stupi. Cine-a scornit sapa latã.ARÃTÙRà ARÃTÙRà (plur. II. pe cînd arãturã. arãtura se cheamã d e o b r a z d ã. – Pîrloagã. ºi altele ca aceste fosturi de chitealã. deºi uneori se ia ºi în sens de muncã. 1. arãtura are o mulþime de sinonimi. într-o frumoasã grãmãdire de imposibilitãþi: „corãbii în aer. Cine-a scos drumul la baltã. 222: „…întemeeþi cu case ºi cu bucate peste samã de multe. Se zice ºi l o c d e arãturã. Stat.. – Curãturã. I. Enachi Cogãlniceanu. Plaut. 346. floare-n gurã! Cînd te vãd în bãtãturã. 1744(Cond.187: „vãzînd pre doi bouleani în toate sãrile cã vinea de la arãturã. arãturi). p. lucruri pre carile le zãmisléºte pãrerea..): „oamenii ce vor fi ºãzãtori pe moºiile mãnãstirii sã aibã a clãcui 12 zile într-un an. Cirtã. p.2. 1646. dupã numãrul anilor de cînd se trãsese cu plugul peste o þelinã. – Rãsprosie. v.1814. ºi toatã agonisita cãsarilor. Îmi uit plugu-n arãturã. labourage. – Morhoancã. despre cari v. Chron. sã-º dea ºi dijma moºii den toate bucatele dupã obiceiu…” Dupã anotimp. I. la coasã ºi la secere. 272 . – Þarinã… Între acestea. Poez. termenul cel mai general este arãturã. a arãta ne nevoim…” (cfr. pop. 25 a.

T. Stat. feorii Lupului din Mãþãul-dã-Jos doao l o c u r i d e arãturã în poiana Bradului în fundul Dãneºtilor ot sud Muºcel.... Cu un secol înainte. Seceris ºi cositoare!…. Stat. M i e r l a d-arãturi…” (Ibid. Doina Singur pe lume: „Frunzã verde de anin! Cine-i ca mine strãin? Numai mierla din pãduri. ms. Ci sã-mi cînþi la noi pe ºurã?… (Conv. nr. 283) dar în balada Mierla ºi sturzul: „Ceartã-mi-se ceartã. Mihnea-vodã. pentru cã le-au cumpãrat Neagoe cu frate-sãu ¢ane dã la Bunul sinŠ Cãlii dãn Dãneºti drept ug 5 pol (galbenš 5½) cu zapis dã la mãna lor dã vãnzare an 7187 (1679)…”. a Hurezului.D. pasere surã! N-am grãit gurã la gurã Sã nu-mi cînþi pe arãturã. ms. 1699 (Cond. 246): „ºi šar sã fie lui ¢ane ºi frãtine-sãu lui Neagoe.. îi plac cîmpiile cu bucate. cãruia în adevãr. I Rom.. ºi šarã au cumpãrat însuº Marin de la Dan feorul Lucãi un l o c d e arãturã la Stupinš drept 100 de aspri.T.. Stat. paserea arãturilor este c î r s t e i u l „roi des cailles”. Poez. pop...ARÃTÙRà Arãturã ºi r ã z o a r e. 291) Act muntenesc din 1661 (ms. 3Aspru. ca mãsurã de cîmp. trei în câmpul de sus ºi trei în cãmpul de jos.. în Arh. Într-o doinã din Moldova se zice ºi cãtrã c u c u l: „Cucule.. 457) unde însã versul pare a fi stricat.. 1886. de unde se vede cã-n secolul XVII un l o c d e arãturã. 313): „vãndut-amu dumnealui 6 sileºti în sat în Sãteni ºi o sileºte cãte cu 6 l o c u r i d e arãturã. în Arh. În poezia poporanã. ca ºi prepeliþei. 1579 (Cond. fac preste tot l o c u r i d e arãturã 36…” Constantin Brîncoveanu. Doc. Vorbele-ºi înnoadã Sturzul din pãduri. 460 b): „…dupã acéša au cumpãrat însuº Marin un l o c d e arãturã de la Stancšul Jagleš drept 100 de aspri gata.” (G. nr. în Arh. costa ceva ca trei galbeni. pop. Cîrsteiul din arãturi…” (G. p.D. p. lit. 1. 180) 273 .. f. Poez. ºi în Cãlinet alt l o c d e arãturã drept 60 de aspri…” v.

Atîþia galbeni pe masã…” (Þara nouã. Atrãþel. rãsipitorul puterii turceºti.1885.ARÃTÙRà În unele cîntece poporane arãturile sînt puse în legãturã ºi cu fermecele. Moxa. Sã-mi strîngã fermecãturi. ªi astãzi turcii dintru acel Epir fac ostaºi 274 mai rãsboznici…” 1ARBÃNÀª. de géogr. p. 182) sau: „Tot umblã prin arãturã Sã-mi facã fermecãturã. – Arãtor. de tine…” (Tribuna de la Sibii. ARÃVÒNà A ARÃVONISÈSC. p. I. Orbalþ. adecã a arbãnaºilor…” Acelaºi. t. ARÃÞÈL. pe cînd arbãnaº pãstreazã numai sensul etnic. – v. Cîtã trestie pe casã. arbânaºii. iverii. de botan.Arvunã. – v. Sã mã fermece pe mine Sã mã las.. t.: Albanais. Letop. 1620. ARBÀLÞ. a r n ã u t. 54: „Arbãnaºii e p i r o þ i sînt. – v. – 2Arat. 545) O urare de Anul-nou: „Cîte b r e z d e -n arãturã. În pãhar îmi dã sã beau Ca pe tin' sã nu te iau…” (Ibid. 552) v. 14: „Pir.m. 1886. 1Ar. Épirote. 1887.. bade. Aºijdere de acolo au fost ºi Scanderbeg Castriot. Atîþi boi pe bãtãturã. ARÃVÒN v.m. p. 395: „suptŠ sabiša lui au plecatŠ srãbii. Doinã din Ardeal: „Cã umblã mãicuþã-ta Pe-arãturi. Sinonim cu . craiul e p i r o þ i l o r. s. p. cãrãimanii…” Miron Costin. frãncii. p. Arvunesc. s.. pe curãturi. p. care însã a cãpãtat mai multe înþelesuri.

în Arh. p. formã organicã albanas. 275 . 1629 (Cond. În cea parte-n dalbãnaºi. pr. Le-a luat. S-a certat. 80) Pribegi din Epir au fost totdauna numeroºi în România.” Constantin Brîncoveanu. ºi într-un alt act din acelaºi an (ibid. arbãnaº devenea adesea nume personal sau poreclã.. p. Forma albãnaº. 66): „dat-am zapisul nostru în mãnã l u i Arbanaº népotul Bãrescului…”. Rom. i Jãpa Arbãnaºul…” Arbãnaº. Au fost la noi pînã ºi sate de arbãnaºi.. nr. ms. ms. p. prin cunoscuta lor energie pe de o parte. p.126).. Deja la 1483. 1Arbãnaº.. v. d. 170): „sã facã sat sã fie slobozie sã sã strãngã oameni striini. 267: „Dediul Spãtar arbãnaºul. au purces de la casa lui la Þarigrad sã-ºi gãseascã un stãpãn sã slujeaseã.135): „a faceré slobozie ºi a strãnge oamini pre moºie Tutana Albota. Iliaº.. p. Letop. arbãnaºi. sãrbi. ei lesne înaintau la cinste sau la avere. 1694 (Cond. 86): „de Dragomir cãpitan înpreunã cu alþi slujitori de acolo. n. moldovéni ºi alþi oameni carei vor fi fãrã bir ºi fãrã nevoi…” Pentru mai multe texturi în astã privinþã. – v. Act muntenesc din 1596 (Cuv.” Grigorie-vv.. v. De cea parte le-a cãrat. u n g u r e a n u l etc. – Ghica. Alexandru-vv. nr. cu poeticul d: dalbãnaº. 1Arnãut. Din aceastã cauzã. p. Doc. ºi. vechi arbanas. II. albãnaº. p. închis în turnul clopotniþei la Trii-Sfetiþele…” v. s ã r b u l. anume Jãpa cãpitan ot Verneºti. I. I. 2ARBÃNÀª. Sã-i dea turcii vadurile ªi frîncii corãbiile. copil tãnãr. între boierii cei mari ai lui Vlad Þepeº era: „Vladul Arbanas Spatar” (Venelin. m. a l b a n e s e. I. de neamul lui fiind arbãnaº. ne întimpinã într-o colindã din Dobrogea: „Se certa el cu turcii.. ºi cu dãnsul s-au mai luat un copil de turc. este serbo-bulgarul a r b a n a s = ital. 208: „Ghica-vodã. La oamenii groºi ºi graºi…” (Burada. Cu turcii ºi cu frîncii. în Arh. Cãlãt. 72): „dat-am zapisul la mãna Arbãnaºului nepotul Berescului…. din satul Chiupri…” Ibid. însã oameni streini: greci. Stat. Slobozie. Ghica.ARBÃNÀª Neculce.1662 (ms. bãtr. p. Stat. ca ºi g r e c t u l. ear sãrac. prin uºurinþa cu care se românizau pe de alta. Dediul. a Govorei. sãrbš ºi arbãnaºš ºi unguréni ºi oameni fãrã bir ºi fãrã dajde….

I. Este turcul h a r b y. p o m.n. Se pune apoi ºi celalalt glonþ ºi.3Arbure. cu ramure ºi rãdãcinã lemnoase. copiii în jocurile lor. pãstreazã ºi vor mai pãstra mult timp pe arbiu. ARBÌR (plur. sare ºi pocneºte…” În Transilvania arbiul de la puºcoci se cheamã r ã s t o c ºi c l i m p u º. s. Ispirescu. cel dintîi. (plur. fãcînd „puºcoci” în loc de „puºcã”. a r þ a r i i cu pojghiþe roºii. – v. baguette de fusil. s. albero = = span. a l u n i i mlãdioºi. arbire). acel arbure jãlind. s a l b a . arbero. arbol etc. Melancolia: „Acea undã gemãtoare. Polysu. Banat. Pann. „Numirea de arbor pe aici nu e cunoscutã la popor. a r b o r e m = ital. s o c u l mirositor. Pe cînd în oºtire arbiul e înlocuit astãzi prin nefericitul neologism „baghetã”. dupã Dr. ca sinonim cu c o p a c i. arbie. la a noastrã grea durere. Vãrguþa sau beþiºorul cu care se-ncarcã un pistol sau o puºcã.” A. ªi ne-aduc prin a lor freamãt o plãcutã mingãiere…” În graiul poporan.. merlele ºi piþigoii ºuierã…” Costachi Negruzzi. ne întimpinã în mai toate texturile vechi. ci el numeºte totalitatea arborilor cu un cuvînt: l e m n e” (P. plante. c. arbure astãzi rar se mai aude pe la noi. cînd acest al doilea glonþ ajunge pe la jumãtatea þevei. flori ºi oameni. Totuºi arbure. p. Parcã sînt doi juni prieteni. l e m n. alibiu.. cu s î n g e r i pestriþi. 3Armãºie. Arbiu. cu p l o p i nalþi ºi subþiri. astfel ºi acest rãsur….ARBÌR ARBÌR. 6: „ªi nimic iar nu se poate ca sã n-aibã vrun cusur: Arburi. – v.2. ce al nostru chin privind Se îndur l-a noastre patimi. P. departe de a fi un neologism. 1. 276 1ÀRBURE . baguette de pistolet. Lat. arburi). c a r p e n i i stufoºi. Odobescu. 11: „Se pune în þeavã un glonþ ºi se împinge cu arbiul pînã ajunge în capãt. Jocuri de copii. cu a n i n i uºurei. ÀRBORE v. Munteanu. carele este la gura þevei. p. printr-acel hãþiº felurit de arburi ce se-ndeasã ºi se-mpleticesc. A. Mare plantã cu trunchiul. Vermeº).m o a l e ºi t e i i cresc amestecaþi cu falnici j u g a s t r i. m. ARBÌU s. de unde ºi serbul a r b i š a. arbre. 88: „…acolo s a l c i a pletoasã. Dupã Cihac se zice ºi arghir. cu u l m i albicioºi. – Climpuº. ÀRBUR A ARBORENCÙÞÃ. împingîndu-l cu arbiul. cu c o r n i suclþi ºi vîrtoºi. 3Alba. Prov. v. Doamna Chiajna.

l e m n este arburele întrebuinþat pentru felurite scopuri. CIII: „Saturã-sâ arhurii înnalþi.10: „Cã šatâ sãcurša šaste pusâ la rãdicina arburilor. 1Copaci. c o p a c i este arburele sãlbatec sau neroditor. 190): „mérserã cãtrâ uîn arbure ºi închirã-se pãrâ la pâmântu ºi grãi: sfãntŠ. cari nu se aud în grai. v. Omnis enim a r b o r quae non facit fructum bonum. la clãdiri. p. III. ps.12: „…arburi veºteziþi fãrã de rod…” „…a r b o r e s autumnales infructuosae…” unde în Biblia lui ªerban-vodã. Math. excidetur et in ignem mittetur…” unde la ªerban-vodã: „ºi šatã ºi sãcurša zace la rãdãcina c o p a c i l o r…” Silvestru. colectiv: a r b u r e t.ÀRBURE Legenda lui Avram. Fiu al unui 277 . La macedo-români se zice arbur ºi arbure. I. iar feciorul – vatrã” (M. 1680: „sãtura-s-or l š a m n e l e câmpuluš…” Sinonimica: arbure este termenul cel mai general.. la încãlzire etc. ps. Arbureºti).. grãšaºte. sfãntŠ. Cruºova). bãtr. ante 1600 (Cuv. sfãntŠ. pr. Iud. Lãi di-alantã parte”. pravednicului Avram îš pârea cã dereptu elu se închirã l e m n u l…” Noul Testament din 1648. 2ÀRBURE (plur. pomi. m. XXXVI: „Vãzušu nedireptulŠ înãlþãndu-se ºi lãþindu-se ca un arbure vérde…” Ibid.1651.. 1577: „saturâ-se l é m n e l e cãmpilor…”. (Þara nouã. Pe la Predeal. d. Iutza. la Dosofteiu. de tot p o m u l ce nu face poame bune tae-sâ ºi în foc se aruncâ…” „Jam enim securis ad radicem a r b o r u m posita est. n. ps. Pe la jumãtatea secolului XV Arbureºtii erau deja boieri mari. am auzit în gura poporului forma aspiratã: harbur. 1688: „c o p a c i de toamnã fãrã r o a d ã…” Ibid. 54) Într-o maximã macedo-românã: „bãrbatlu easte arburlu ºi ficiorlu ugiaclu a casilei = bãrbatul este s t ã l p al casei. Deminutiv: a r b u r e l sau a r b u r a º. bunãoarã in ghicitoarea despre a n: „Arbure mare Frunzele-ºi le-are Albe di 'nã parte. forme mai mult teoretice. II. p o m este arburele care dã poame. p. în care se cuprind copaci. lemne. nom d'une très ancienne famille noble de Moldavie.. 1887. cedri unde la Coresi. chedrii Lyvanului…” „Saturabuntur Libani…” ligna campi. LXXIII: „rãdicãndŠ sãcurile sale susŠ ca întru unŠ arbure…” Ibid. Ep.

La 1628. 1877. s-au vorovit o seamã de boieri den curtea lui. numai atãta putem cunoaºte cã norocul fie-unde are zavistie. Costachi Negrnzzi. unde mulþi vrãjmaºi i s-au aflat de cu multe cuvinte rele l-au îmbucat în urechile domnu-seu…” Mai jos: „Nu multã vreme într-acelaº an au tãiat ªtefan-vodã ºi pre feciorii lui Arbure. Altã armã el nu are. 2. La 1545.Neamþ. Arbur hatmanul ce-n mînã poart-un groaznic buzdugan. 35). Acesta este vestitul h a t m a n Arbure.ÀRBURE pîrcãlab de. dar trãdeazã pe aceat domn la 1538 pentru a trece la protivnicul sãu ªtefan-vodã Lãcuatâ. copile. al nevestei sale Iuliana. anume Gãneºtii ºi Arbureºtii. pãstrînd aceeaºi putere sub Bogdan cel Chior. I. a fost cumplitã: Urechia. I. Letop. ales un om ca acela ce crescuse ªtefan-vodã pre palmele lui. unde pe pãrete se mai pot vedea portretul hatmanului. apoi a patru bãiaþi ºi o fatâ. I. Am slujit sub a lui steaguri patruzeci de ani de rînd. hatman lui ªtefan cel Mare. ºi la aºternutul lui unde odihnia l-au omorît în cetatea Sucevei…” D. 213). Aprodul Purice: „Acolo se aflã iarãºi al oºtilor veteran. Wickenhauser a adunat cele mai multe izvoare despre familia Arbure în Moldowa oder Beiträge zu einem Urkundenbuche (Czernowitz. ajuns la adînci bâtrîneþe. ele totuºi sînt departe de a fi complete. pe care însã îl vicleneºte de asemenea. p. cari „au înblat din mãnã în mãnã” (Ibid. boierii „Gliga fišul lui Arbure ºi Ion Crasneº” au fugit din Moldova în Polonia cu douã cãlugãriþe (A. p. Dar azi omul cel mai tare de abia l-ar rãdica.I. . Sentinela: „Eu sînt Arbore. p. care la moarte îi încredinþeazã întreaga cîrmuire a þãrei pe timpul minoritãþii lui ªtefan cel Tînãr. ºi în tinereþile lui ªtefan-vodã toatã þeara ocãrmuia. pre Toader ºi pre Nichita…” La satul Solca-de-Jos în Bucovina se aflã pînã astãzi o bisericuþã ziditã de bãtrinul Arbure la 1502. I. dar biruitoare. Pre care ca pre o mince de copil îl arunca. avãnd atãta credinþã. Sub Petru Rareº. Nu toþi Arbureºtii au perit de urgia lui ªtefan cel Tînãr. Vãzui Eroul Moldovei pe vrãjmaºii sãi bãtînd…” Moartea acestui viteaz. pre care zic sã-l fie aflat în viclenie. 6). Luca Arbure devine unul din sfetnicii cei mai de încredere ai lui ªtefan cel Mare. Iar lucru adevãrat nu se ºtie.R. Urechia. nici voieºte a mai avea. 154-5: „(1523) în luna lui april în cetatea Hãrlãului au tãiat ªtefan-vodã pre Arbure hatmanul. numai doarã se mai vorbea într-un mod legendar despre avuþiile de 278 altãdatã ale Arbureºtilor.. ªi-n patruzeci de rãzboaie crunte.10 sqq. p. p. Mihu Arbure alunge ºi el hatman. 167: „…urãndu-l (pe ªtefan-vodã Lãcustã) toatã curtea ºi boierii. Letop. devenit erou legendar al poeziei istorice române. Cãci îi place cînd pre duºman c-o izbire îl turtea…” Costachi Stamati..

nice arcŠ. satul Solca-de-Jos în Bucovina se cheamã încã A r b u r e (Marian. 3Alba. Era hatmanul Mihu Arbure. 7–8). purta numele sinonimic de C o p a c i u. ARBÙZ. 264).I. Dosofteiu. de demult pãrãsitã de toate popoarele cît de puþin înaintate în culturã. Prahova. I. 1Arbure. – Prãsad.. p. s. p. Nisipi. 1651: „cã šaca nedirepþii întinserâ arcul. 56 a: „nu le dâ platoºe. 121. a r c o = = franc. 88). acest mare neam ni se înfãþiºeazã scãzut la treapta de boierinaºi. Mãrgineni etc. arc. c. Ionãºeºti. la sfîrºit: „ªi eu Nicolai Arbure steg(ar) am scris zapisul ºi pentru credinþa m-am iscãlit. unde la Coresi. I. boier mare. În grai se aude uneori aspirat: harc (Tecuci. iar nicidecum A r b ã n a º. iar lãtineºte: „quoniam ecce peccatores intenderunt a r c u m. într-un act bucovinean subscrie pentre mai mulþi rãzaºi: Radu Arbure.: nom d'un village en Bucovine. c. Este ciudat cã d. t. din care de asemenea a fost un hatman vestit în secolul XVI. pe care se î n t i n d e prin cele douã capete o c o a r d ã sau care se î n c o r d e a z ã pentru a s ã g e t a ori a t r a g e din el la þintã sau în ceva cu o s ã g e a t ã din cele ce se þin în t u l b ã sau c u c u r ã. Harbuzicã. gãtarâ sãgeþi în tulbâ…”. arce ºi arcuri). p. X: „cã šatâ pãcãtoºiš încordarâ arc. – 2Copaci. Alãturi cu Arbure. f. ps. ressort. mînuitã nu numai de a r c a º i. 1643.R. nice sabie. o altã veche familie moldoveneascã. 207) ni se pare a fi greºitã în Cronica lui Macarie lectura urmãtorului pasagiu: „Mihoylð"vælikð oybo sanomð rodomð äæ Arbanasð”. gãtirâ sãgšata sa în coardâ…”. Tot la d. Din lat. v. Biserica din Pãrhãuþi. (Cihac).I. p. Harbuzesc. 1698 (A. Bogdan (ibid. I.ARC Treptat. este una din armele cele mai primitive. ARBUZÌCÃ. ARBUZÈSC (PÃR-). Varlam.R. Vîlcea. nota) confundã pe hatmanul C o p a c i u cu hatmanul Arbure. Harbuz. A r b ã n a º de neam.– 2Arbure. 157. Bogdan (Vechile cronice. pe care-l traduce: „Mihul. c. 1680. – v.). a r c u s = ital. de géogr. paraverunt sagittas in pharetra…” Arcul.n. fãcînd din amîndoi un singur personagiu. 1577: „cã adecâ pãcâtoºii întinserâ arculŠ. Într-un zapis de vînzare tot de acolo. nice altâ nemicâ de armele vonicilorŠ pementeºti…” 279 1ARC (plur. – v. – v. III. I. . Pe la 1650 (A. la Silvestru. 3ÀRBURE. a r c etc. dar altãdatã închipuind o parte foarte importantã dintr-o armurã.. – v. dar ºi de principi. nice suliþâ. gãtirâ sãgéte în cucurã…”. Az Sandul Arbure steg(ar) iscal…” Ca o amintire despre Arbureºti. cintre. p.

pop. Letop. sineþa. p. II. ªi apoi sare în apã. II. ce nu te-ndoi. 44) În cîntece poporane arcul nu e rar: 280 „Arcul iute-aº încorda. Arcul întins în coardâ. Muza I. ºi au tras Petru-vodã înapoi în popã cu arcul ºi l-au lovit cu sãgeata în oblãncul selei…. 181: „Atunci cerchezul aninã de rãdãcina viþoasã. p. 62. cerchezii pînã astãzi se slujesc de arc. despre Antioh-vodã Cantemir: „la primblãri ºi la vãnaturi cu ºoimi ºi cu ogari pururea îmbla de se desfãta. 14 b: „Cã šatâ pãgâniš încordarâ arce. despre Bogdan-vodã Lãpuºneanul: „la cãlãrie sprinten. 9 b: „ªi de nu v-eþ întoarce cãtrã pocãinþâ.1673. Costachi Stamati. f. cînd l-au rãpit leºii ºi eãzacii (Letop. Letop I. Letop. . nu putea fi mai bine. arcanul. Are sâgeþ a-mânâ scoase din tulbiþâ. a sãgetare den arc tare. II. sã grijesc de lance. Pun sâgeþ în tulbâ. numai ce era mai de treabã domniei îi lipsia: cã nu cerca bãtrãnii la sfat…” Nic. dupã ce au ucis un gligan sãlbatic cu sabiia. p. l-au fost agiungãnd un popã. a sale arme frumoasã: Tulba cu sãgeþi ºi arcul. O doinã voiniceascã: „Cornule. ºi cu mãncâri ºi bãuturi. cu suliþa la halcà nu prea lesne avea potrivnic. 190. lancša strãlucšaºte…” sau ibid. p.” Cantemir.. ªi vin pri-ntunšarec cu arce pre-a-mânâ Intru sã sâgšate pre cei fãrã vinâ…” Urechia. ºi al arc încã trãgea bine…” Neculce. lãsîndu-ºi priponit calul…” Arcul se fãcea mai ales din lemn de c o r n. Chron. f. Ca s-o faci arc de rãzboi…” (Alex. 19 ) În Caucaz.ARC Dosofteiu. 201: „Petru-vodã Rareº fugãnd pin tãrg pin Peatrã ºi. Costin.2. De crengele cornorate. gonindu-l petrenii. s-au julit puþinel cu lancea la mînã…” Arcul lui ªtefan cel Mare se pãstra în mãnãstirea Neamþului pînã pe la finea secolului XVII. tocmindu-º si•ata în arc sã sigéte. De-o creangã sã te despoi Sã-mi fac prãjinã de boi? — Frãþioare românaº! Creangã lungã da-þi-o-aº. 231: „fiind la vînãtoare.. apoi. Poez. p. II. burca.

Poez. suliþa. ª-o sicreatã De sãgeatã…” (Burada. Balada Trei lebede: „Ei în tîrg au poposit ªi-n cruciþele d-argint 281 . trac! mai trase una. Armã. 19) În colinde din Dobrogea au devenit stereotipe versurile: „Luã arcul încordat Cum e bun de sãgetat. tolba cu sãgeþile ºi hainele ce le purta el cînd era flãcãu…” Cînd arcul se întindea ºi sãgeta. Z b î r n î i arcele-ncordate. – Trac! – Tulbã… La plural. 3): „Ca sã ajungi la dorinþa ta. trac! trase o sãgeatã. 55. identicã cu vechiul italian a r c o r a. Basmul Tinereþe fãrã bãtrîneþe (Ispirescu. p. Legende. – Zbîrnãi.T. pop. p. Sibii. – 2Corn. 86. aproape despãrutã din grai. corespunde italianului a r c h i. Cãlãt.. o aºezã la arc ºi. ªi ageri cu mãiestrie La arc ºi vînãtorie…” (G. arcul. 170) Aducerea aminte despre arc se pãstreazã ºi-n poveºtile poporului. trebuie sã ceri de la tatã-tãu paloºul. 90) Uraþie de nuntã: „Strînse el ostaºi mulþime.. p. ªi sãgeþile la soare Vijelesc vîjîitoare…” Ca onomatopee a sãgetãrii: trac! Basmul Lupul cel nãzdrãvan (Ispirescu. astãzi se întrebuinþeazã mai mult forma arcuri. 395: „sunetele armelorŠ ºi rãsunulŠ coardelorŠ de arcŠ mai šubiša decâtŠ glasŠ de alãute…” Acest r ã s u n se cheamã mai propriu z b î r n ã i r e. Sentinela românã: „Zbor topoarele-aruncate. c o a r d a seotea un r ã s u n. Tot voinici de cãlãrime. 74): „Scoase o sãgeatã din tolbã. ºi nu se fãcu nici o miºcare. – Sãgeatã. – Coardã. Moxa. – Cucurã. ºi iarãºi nemic…” v..D.ARC Aripa þ-aº sãgeta ªi în braþe mi-ai cãdea…” (Pompiliu. 1620. pe cînd cealaltã formã. Alexandri. p. arce.

222: „…cu ochii albaºtri migdalaþi. pop. Jipescu. buni ºi limpezi. Arcuº. A. 282 .T. umple vultorile ºi sar peste stîncile lustruite.” Orice formã î n c o v ã i a t ã se poate numi arc. 56 b: „Scos-aŠ pãcãtoºiš sabie din teacâ. Scrisoarea III: „Cînd i se pãrea (lui Caragea) cã punga nu i se umplea destul de repede. 76: „Avea dureri nesuferite în arcurile coastelor ºi arsuri pe ºira spinãrii…” Aºa se zice arcuri la sprincene.. p. avea ºi alte coarde la arc. Trubadurul.. ps. Sã tae miºeiš. 421) În graiul vechi ne întimpinã mai adesea forma arce. cu plavezele ºi cu arcele…” Dosofteiu. AŠ gînd sã nu lase dirept nice unghe. 1577.. ºipotele þîºnesc ºi-ºi azvîrlã sulul apelor reci. Arcele li-s gata rãzbošul sã facâ. rostogolesc bolovanii. p. Sabiša acšaša într-înº sã va-nfige. Coarda sã va rumpe. armele lorŠ întrâ în inema lorŠ ºi arcele lorŠ frãnserâ-se…” Moxa. Poez. Banat.D. pe vreun cîrcimar. Ion Ghica. sãraciš sã •unghe. Nuvele. De la Vrancea. care se smoleºte cu rãºina” (S. umezi. pe vreun mãcelar. XXXVI: „întinserâ arcele sã sãgéte miºelulŠ ºi méserulŠ. p. ca niºte arcuri de sticlã strãvezie…” Deºi vãrguþa cea încovoiatã cu care se trage pe coardele vioarei se numeºte mai propriu a r c u º. îi trîntea cîte o sutã de nuiele la tãlpi sau îl þintuia de ureche în mijlocul pieþei.ARC Lebejoarele-au zãrit.. Sãgeþile ºi-a-nþãglat. p. Vodã era sigur cã isnaful avea sã alerge de la unul la altul ca sã facã curamà. sã junghe derepþii cu inema. arcul li s-o frînge…” Locuþiunea proverbialã: „are multe coarde la arc” însemneazã „homme de ressource”. Maidan). f. 184: „Apele sã bat. Arcurile ºi-a-ncordat…” (G. Coresi. Scotea pe aga în tirg cu cîntarul ºi cu falanga. „Pre lautã se trage cu arcul. acesta prindea cu ocaua micã pe vreun brutar. 1620. puºi sub niºte arcuri de sprincene supþiri ºi perdute în tîmplele ei albãstrii…” Ibid. Aºa sînt arcurile la trãsurele cele de lux. Opincaru. p. 375: „se lãuda (Hozroe) cã va îngrãdi cetatea cu suliþele. c. Vlãhuþã. totuºi în popor se aude cu acest sens ºi simplul arc. 69: „cãruþe pã harcuri ºi dã þarã…” Aºa sînt arcurile coastelor la om. 1673. Liuba. v.

– Arcuiesc. Rom. soutien. nr. Stat. ca „Costa” din „Constantin”. nr. c. în Arh. din „Rãduc” – „Rãducan”. 1693 (Cond. Oprišan al Mogãi ot tam. v. Ca jucãrie. (plur. sînt meºteri a face ºi a întrebuinþa arce. – v. iar nu din a r c.ARCÀ La zidari. 58): „Pitea ot Scoarþa.. Galiciuica). cari n-au a face cu a r c a n „lacet”. Rom. „De la Arca forma intensivã este A r c a n. Arh. 3-an). Arcadius. ms. II. Act oltenesc din 1591 (Cuv. în Arh. protecteur. poporul de la noi înjurã ºi de arcurile c e r u l u i” (P. pag. – Arcos. o locuþiune pe care Seulescu (Albina româ. pr. Letop. cu cari vîneazã pãsãrele (M. 1Oltean. i Drãgan cu fišu-sãu Arca ot tam…” Altul din 1624 (ms. vine numele satului A r c e º t i în Romanaþi (Frunzescu). Doc. I. – Arculeþ… 2ARC. Cruºova). ca ºi derivatul a r c a l i u. n. bãtr. d. Doc. Bãieþii macedo-români. ºi de la Pãtru feorul Arcãš. – Arcaº. Arca e scurtat din A r c a d i e. ce avea la Împãrãþie. Ciocîlteu.. înºirînd pe mai mulþi mehedinþeni: „…Putnic ot Zãgaša i Rãduþul sãn Bãla ot Comãneºti i Arca ot Gãrboveþ…” Din Arca. mai cu seamã. 2ARCÀ 1ÀRCA. Iutza. I. în sfitocul mãnãstirii Tismana (ms. ºi mai jos: „ºi šar㺠au cumpãrat popa IonŠ ºi cãlugãrul Vasilie de la feoriš luš Mihãilã din Drãgoeºti de la Arca ºi de la LazãrŠ ºi de la Vãlcul…” Constantin Brîncoveanu. Stat. Dolj. I.. de sila ce-i fãcea Vasilie-vodã…” În acest sens se zicea altãdatã: „taina le poartã arcalele”. pers. de unde apoi numele muntelui A r c a n ºi al satului A r c a n i în Gorj. Nume de botez altãdatã foarte întrebuinþat la olteni. s. 3. p. Arcuº. se întrebuinþa numai în relaþiunile românilor cu Poarta Otomanã. p... 19). p. din „Dumitru” – „Dumitran” etc. Satul oltenesc A r c a n i i ne întimpinã deja într-un crisov din 1429 (Venelin. v. arcale). m. Miron Costin. „Proca” din „Procopie”. dirept aspri gata 2200…”. arcul a rãmas un fel de armã la copii. Arcar.176): „Seris-am noi Nicola ºi Arca acestŠ al nostru zapis svintie mãnãstiri Tismenei…” Mateiu Basarab. 10): „…au cumpãrat aceºti maš sus numiþi oameni din valša Peºtiºanilor de la feoriš Opreš de la Laþco ºi de la Pãtru. (v. b o l þ i l e sînt arcuri. Cuvînt care. ca din „Iorgu” – „Iorgovan”. appui” (ªaineanu). 278: „(Matei-vodã) dedesã ºtire ºi la arcalele sale.. p. Turcul a r k a „dos.283 . Vintilã ot tam.f.. 1646. precum ºi al satului A r c a n în Buzãu. „Sima” din „Simeon” etc. Dan Cšurea ot tam. 55). adicã: secretul lor îl ºtiu numai aceia în cari ei au încredere. Stat. ºi cu acelaºi înþeles arcuri se zice ºi la b o a l t a cerului: „Între celelalte înjurãturi.

p. adecã v a l e…” (T. Altãdatã.ARCÀ neascã. v. „Tîrla la ciobani în timp de iarnã este la un l o c î n d o s i t cum e un arcaci. III. 2Arca. arcane). Enachi Cogãlniceanu. adj. 181: „Atunci cerchezul aninã de rãdãcina viþoasã. Suppl. probabilmente de la cumani. Dobrea. ºi nãvãlind ºi tãtarii i-au scos cu arcanele de gît mai pre toþi…” Costachi Stamati. v. Amiras. vallée. mai cu seamã vînãtorul. I. lacet pour prendre les chevaux. pied d'une montagne” (Barbier de Meynard. ºi numai ce le-au cãutat a întra în rîpã. Cuvînt despãrut din grai ºi care abia dacã a circulat vreodatã în popor. cari n-au dat nemic graiului nostru ciobãnesc. la tãtari mai cu deosebire. au cãzut unul peste altul dãnd cu cai cu tot. ci de la vreun popor turanic din veacul de mijloc. Opritoare. bien vu.. de asemenea. De crengele cornorate. Cursã” (Costinescu). Covurlui. earã alþii lãsãnd caii au vrut sã fugã pe gios. adecã: la un „om de la curte” care era „puternic”. Negreºit însã. În vocabularul cumanic din secolul XIV.. p. De aimintrea. p. Este turcul a r k a  „versant ou. Turcul a r k a l y „qui a le dos large” (ªaineanu). bien soutenu.. lacs. Arcaci. Wtrb. ºi nici aºa n-au scãpat. 1844. – v. ºi Etymol. Cuvîntul se aude pe la ciobanii din Moldova. Sprachstud. 40) cãuta cu orice preþ s-o înrudeascã cu latinul a r c a n u m „secret”. a r k a însemneazã „umãr” (Kuun. Alcam. Letop. p. Aslam. Muza I. 207. c. ARCÀCI. . appui”. a sale arme frumoasã: Tulba cu sãgeþi ºi arcul. burca.. ªi apoi sare în apã. s. nr. 1ARCÀN (plur. ARCÀM. – Arcaliu. arcanul se întrebuinþa ºi ca armã de rãzboi. III. puissant. p. 249: „…scriind ºi el aceastã pricinã la un i c i r l i u mare ce era arcaliu…”. Cuvînt tãtãresc: a r k a n. din a r k a „ dos. trecut de asemenea la ruºi ºi la poloni (Cihac). cuvîntul n-a venit românilor de la osmanlii. 37). 118: „rîpa fiind mare ºi adîncã. p. s. sineþa.n.. ostaºul. v. lãsîndu-ºi priponit calul…” La români. nevoia lor era ºi mai mare. p. nu despreþuia 284 arcanul. terrain abrité. Letop. Rogojeni). Dsct. aceastã vorbã e proprie tuturor graiurilor turco-tãtare (Vambéry. ARCALÌU.n. Codex. „Funie lungã cu o c h i la unul din cãpãtîie ºi cu care herghelegiul prinde calul din herghelie.18). arcanul.111).

De turci pala mea cea latã. 299) Balada Fata cadiului: „Mînz de fugã sprintenel. Cãiºorii cum se furã? Cum se iau din bãtãturã Pe negurã ºi pe brumã? — Cu o c h i u l arcanului Prinzi muma juganului…” (G.. spune.T. afarã de herghelegii.D. barbã surã.D. pop. Viþa-n ºease împletea.. arcanul slujeºte mai cu deosebire hoþilor de cai. Ieºea-n varã pãtrãrel. Sfoara-n nouã cã-ndoia. Mînz ce fuge ca ºolcanul De nu-l prinde nici arcanul…” Balada Juganii: „Dun arcan mi-ºi împletea.ARCÀN Balada ªtefãniþã-vodã: „Mîni în zori sã vã aflaþi Toþi cãlãri ºi înarmaþi Cu sãgeþi. 540) Astãzi. „Spune.T. Scul de mãtase scotea. Ca sã mergem despre soare Sã facem o vînãtoare…” Balada ªtefan-vodã ºi ºoimul: „Cã-s român cu patru mîni ªi am leacuri de pãgîni: De tãtari am o sãgeatã. Poez. De litfeni un buzdugan ªi de unguri un arcan…” Balada Badiul: „Mîna-n pozunar bãga. Ca arcanul o-nnoda…” (G. cu buzdugane.. ªi de ce mi-l tot fãcea? Jumãtate din tãrsînã 285 . ªi la brîie cu arcane.

þinîndu-se de mîni. înºirînd jocurile þãrãneºti din Prahova: „cãluºari. de choréogr. aducînd corpul în direcþia miºcãrii. – v. s. Pop (Transilv. artic. mai ales acei din Vrancea. cu un v ã t a v în . ARCANÀUA. p. Sîn-Georz): „În Bucovina. Burada. Þuþuienii. Cam cu dreapta mi-l þinea. 4ARCÀN. Jipescu. ºu-ºu-ºu. Sandrovici. popul. Isprãvind pasul al treilea. brãileanca…” Urmãtoarea descriere amãrunþitã a arcanului ºi a arcanalei o datorim d-lui Alex. Sã þie la udãturã. 52. arcanaoa p e b ã t a i e…” (Iconom G. pop. Arcanul ºi arcanaua sînt douã h o r e foarte înrudite. Arcanaua. arcanauã este o simplã amplificare din a r c a n (v. dar fãrã a bãnãnãi cu ele. „Sã jucãm moldovineasca de mînã. Agãnãu). s.. Cal. t.T. arcanu. 683-9) v.: noms des deux danses villageoises d’un caractère martial. 63: „Arcanaoa.m. Tîrnauca). Iaºi.ARCÀN ªi din funie bãtrînã. cãci forma arcaneaua. artic. 1877. – v. – lTãtar.D. Cuibul lor pare a fi în Moldova. arcanul se joacã de feciori ºi fete. Jumãtate din negare ªi din vîrfuri de fuioare. readucînd corpul în poziþia de la început. cari s-au dezvoltat dintr-un singur prototip. – v. Se face o horã. Poez. Aceastã miºcare se face 286 continuu dupã tactul muzicei. de unde însã au strãbãtut la munteni ºi la ardeleni. Opincaru. 3ARCÀN. Alcam. Obicinuit cercul se aflã deschis. e femininul din a r c a n ã u. ºi ARCÀNUL.. p. – Colãcesc. Miºcarea e de la stînga spre dreapta. c. Nãsãud. Sã þie jugani mai tare…” ºi mai jos: „ªi arcanul colãcea. joiana. T.f. se opresc pe piciorul drept un tact ºi fac un pas cu piciorul stîng spre piciorul drept. Miroslava). joacã acest joc. El se executã de cãtrã mai mulþi bãrbaþi ºi femei ºi se aseamãnã în sãltãri întrucîtva cu h o r a d e b r î u…” „Între jocurile poporului de pe aici este ºi arcanaua” (N. c. c... La tactul muzicei încep cu piciorul drept trei paºi înainte. Cam cu stînga l-azvîrlea…” (G. þigãneasca. serbeasca de brîu. Dorohoi. Almanah muzical. 2ARCÀN. care la rîndul sãu e augmentativ din arcan. întrebuinþatã în Ardeal. Ca nume. 2Arca. Ionescu.

cu deosebire mai ales cã nu merg în cerc regulat. face un pas cu piciorul stîng pe dinaintea piciorului drept ºi întoarce piciorul drept pe dinaintea celui stîng. de care trebui a se feri. Miºcãri de paºi regulaþi înainte ºi-napoi. însã fãrã ca piciorul stîng sã-l miºte în direcþia celui drept ºi sã vinã cu faþa cãtrã centru. cãci acela. În miºcãri are multã asemãnare cu arcanul din Bucovina.n a p o i! u n a b u n ã. ci fuge. ferindu-se. 1 ºi 9) a publicat douã arii pentru arcanul. ajungîndu-l.n a i n t e.l Arcan. de multe ori se întîmplã cã. îl loveºte cu bãþul. ci dupã cum vrea sã-i ducã v ã t a v u l. aduce lîngã el piciorul stîng. nr. v. cu care vãtavul se silea a prinde pe un jucãtor. ca la arcanul din Bucovina. 49. Rumunen. Apoi urmeazã ca la început.ARCANÀUA frunte. ºi numai dupã încetarea ameninþãrii re-ncepe. despre cari a se vedea cercetarea lui Kalu×niacki la Miklosich. 5): zice: „A r k a n. d o i .n a p o i! etc. în loc de bãþ catã sã fi fost un a r c a n. Jocul arcan existã ºi la aºa-numiþii huþuli. Wanderungen d. Oprindu-se pe piciorul drept. ºi la ultimul tact bat cu toþii deodatã cu piciorul drept în pãmînt. Mersul este tot trei paºi înainte.n a p o i! t r i . – Un alt danþ. ºi dupã trei paºi balanseazã un tact pe piciorul drept ºi unul pe cel stîng. De mîni nu se lasã chiar dacã i-ar împedeca ceva în cursul jocului. Vulpian (Hore. ci unul dupã altul urmeazã tactul muzicei. la isprãvitul unui tact. Dupã un interval oarecare. Noi reproducem de acolo pe cea culeasã de Mikuli în Bucovina. ²elechowski (Ruthenischdeutsches Wtb. º i l a d r u m! Atunci se opreºte ºirul. nu-ºi mai þine paºii regulat. pînã cînd vãtavul porunceºte: d o i . se joacã pe valea ªomeºului-Mare în comuna Sîn-Georz numai de feciori. Tanz der Männer allein. p. Art hucul.n a i n t e! u n u .” D. la arcaneaua nu se fac…” În descrierea de mai sus. I. vãtavul rãdicã bãþul strigînd: u n u . bãtînd cu el tactul la unele figure ce le intercaleazã. t r i .n a i n t e. Jucãtorul cel din urma ºirului trebui sã se fereascã de vãtav. numit arcaneaua. care þine în mînã un bãþ. de unde apoi vine însuºi numele jocului. trãsura cea caracteristicã este b ã þ u l v ã t a v u l u i. transcrisã destul de bine: 287 . La început. românii cei rutenizaþi din Galiþia.

Cuvînt format ca: suliþaº. 1688. III. ARCÀNUL A ARCÀR (pl. – -ar.m. argaþii lãsa pre stãpãni. Letop.lArc. p. Dorul de patrie: „Unde-s mocanii de munte Ce purta prãºtii ºi lãnci.lArc – -ar.. arcari). Ale cãrora sãgeatã Pãtrundea fãrã de greºi Duºmanii cei mai aleºi?…” 288 v. Cel ce face a r c e. care este cel ce poartã arc. archer. cã ºi arcarii sfãrºise a r c e l e…” v.m. Nicolae Muste. cã nu avea de unde-ºi mai cumpãra. ºi cel šute cu pioarele lui nu va scãpa…” „…et s a g i t t a r i u s non sustinebit. – -aº. mai mulþi fãrã de arme. Biblia ªerban-vodã. 15: „…ºi arcaºulŠ nu va îngãdui. s. Amos II. . s. – -aº. vorbind despre domnia lui Dimitrie Cantemir: „Atunce toþi se fãcuse oºteni. puºcaº. et velox pedibus suis salvari non poterit…” Costachi Stamati. ARCÀª (pl.ARCANÀUA ARCANEAUA v. în deosebire de a r c a r. ªi sãrea ca niºte ciute Peste ºanþuri ºi pãlãnci? ªi a arcaºilor ceatã. arcaºi). 49. slugile lãsa pre boieri. Cel ce poartã a r c. în deosebire de arcaº.. trîmbiþaº etc. ºi altã prostime mulþi au mers de au luat bani ºi s-au scris la steaguri. care este cel ce face a r c e. fabricant d’arcs. Arcanaua.

înarmîndu-se cu patru semne de exclamaþiune. peatra pe care bãrbierul ascute bricele”. Ca nume de localitate: „A r c e r u. Amnar [vol. iar cînd ascuþitoarea e metalicã. ci numai pe nepotul sãu Anadan. vorbind despre un manuscript cunoscut abia 289 . m-a învinovãþit pe mine cã: „D. popul. Anadan însã.. acest lemn se petrificã. Mavromolu). pr. de litt. t. Mare sfetnic la împãratul Sanagrip din þara Dorului. 755]. E cu totul neadevãrat. de botan. încît numai înþelepciunea cea mai minunatã ar fi putut sã le dezlege. de partea stîngã a rîului Slãnic…” (B. – v. Cît pentru derivatul român din latinul a c i e s. A nu se confunda Archir cu A r g h i r. s. adecã tãiuºurile cele mai fine. Robinia pseudo-acacia. ARCHÌRIE. Acioaie...m. 2ARCÈR. Formã întrebuinþatã pe-n Ardeal în loc de a c a þ. de géogr. În Cuvente den bãtrãni (II. „lucru din arþar”. dupã spusa þãranilor. al Buzãului). Sinonim cu t. pe care-l învãþã multã carte ºi-l puse în locul sãu la curtea împãrãteascã. cu arcer se ascut bricele. lARCÈR (plur. Din arþariu se fac gialãie sau rendele. ci vine din a c e r „érable” prin adjectivul a c è r n u m „d’érable”. pierre à rasoir.: un personnage légendaire. Galaþi.: Acacia blanc. se zice a m n a r. fiind foarte tare ºi alb. „La a c a þ se zice arcaþ” (R. ARCHÌR s. ms. v. lãcomind la avuþia unchiului sãu. Tocmai atunci Faraon din Egipt cere de la Sanagrip neºte lucruri atît de grele.n. topogr. o frumoasã creastã de peatrã în comuna Mãnzãleºti. Arcèr n-are întru nemic a face cu latinul à c i e s (Cihac). accentul rãmîne intact. lArcer. p. eroul unei alte legende. v. – Cute. „Ion pãdurariul mi-a istorisit cã Mama-Pãdurii ºi-au ascuþit dinþii cu arceriu. n. s. affiloir.. biruieºte pe Faraon ºi se face iarãºi mare sfetnic pe lîngã Sanagrip. iar pe Anadan îl învaþã de astã datã nu prin carte. fiind o simplã propaginaþiune a tematicului r. Costinescu: „Arcer. Oarecine.. Orlat). p. pers. Arcer. fãcîndu-se a r c e r i u pentru ascuþit bricele…”(Iconom G. cînd era sã se lupte ea cu Fãt-Frumos. coade de topor ºi de sapã etc. c u t e ºi g r e s i e nu sînt tot un fel de peatrã: cu g r e s i e se ascut coasele þãranilor. Transilv. face pe împãrat sã osîndeascã la moarte pe Archir. Theodorescu. c. v. astfel cã nici mãcar primul r nu este epentetic. adecã cute petrificatã din a r þ a r i u. Arþar. – Gresie.ARCHÌR ARCÀÞ. I. cu c u t e se ascut cuþitele. m. arcere). Hasdeu a identificat pe Archirie cu A r g h i r(!!!) din Arghir ºi Elena de Barac(!) ºi a tras de aci concluziuni despre basmul unguresc respectiv”. XXXVII). care totuºi izbuteºte a se ascunde. c u t e ºi cu g r e s i e. Simu. Dicþ. ci prin bãtaie. Iorgulescu. Archir se aratã. t. v.1Acaþ. Archir nu avea copii.

De aimintrea. c e t i n ã. ARCÒS.m. 104 sqq. p.: Juniperus communis. ieroglif. Împrumutul pare a fi foarte vechi. Stat.) este acela care a studiat mai de aproape pe Archir ºi din studiul cãruia rezultã cã Înþeleptul Archir ºi nepotul sãu Anadam. eu pusei întrebarea: „Nu va fi fost cumva o primã încercare de a traduce româneºte cartea cea poporanã ungureascã?” În acest „nu cumva”. d. ARCIÒR. -OASÃ. pe cînd a r c u i t se zice despre ceva încovoiat de mînã sau într-adins. Aglicã [vol. pe Cinghir de Berhoeºti ºi Archirie sãn Gligorie din Guzari ºi Andronache frate-sãu…” v. într-un act moldovenesc din 1689 (Cond. 126). 372].): „au strãnsu oameni buni megišaºi. t. Sinonim cu a r c u i t. Cum sã ne explicãm însã forma a r c h i º. – v. Alexandria [vol. unde o regãsim sub titlul de: Sinkarib ºi cei doi viziri ai lui sau Istoria înþeleptului Heykar. care prin guturalã nu se desparte de prototipul grec. dar prin º se apropie de rusul dialectic a r t î º „juniperus sabina” (Budilovi. poate prin mijlocul unei redacþiuni bizantine. I. v. Ist. Asaki.m. fãcutã la 1704 de „Bucur grãmãticul din Sãmbãtade-Sus” la un loc cu A l e x a n d r i a ºí care se începe aºa: „Povéstia lui Archirie filosoful. t. de botan. ºi pre o ramurã 4 cuiburi. Dr. unde se vor descrie întrebuinþãrile poporane ale acestui copãcel. s. altul albu…?” Ca nume de botez. s. la români. genièvre. nici „concluziuni” nu sînt. 45): „…obiciuiþi sint muritorii cu înãlþimea statul. Brîndzã). de botan. Adecã eu Archirie filosoful învãþai pre nepotul mieu Anadan carte întru zilele lui Sanagrip înpãrat din þara Dorului…” Iatã tot de acolo (p. 600] – 1An(p. 299) cimilitura despre a n: „…ce iaste un copac cu 12 ramuri. dar cu deosebirea cã arcos însemneazã o încovoiare fireascã. f. – v. I. Archit. ARCHÌT (pl. Se zice ºi a r c h i º (Dr. Gaster (Lit. negreºit nici „identificare” nu este. Cantemir. (ms. întru cît se ºtie pînã acuma. t. adj. îºi trage obîrºia. t. – lArghir. – Brãdiºor. se aflã într-un manuscript al Arhivelor Statului din Bucureºti.. cu frîmséþe trupului ºi cu ghizdãviia féþii ca cu un lucru prea mare 290 . Archit este învederat grecul ¥ r k e u q o j „genièvre” (Cihac). La Hesychius este forma cretanã ¥ r g e t o j. unul negru.. 242 b. – lGrec. p. Gaster cunoaºte aceastã cãrticicã numai întrun manuscript din 1784 ºi dupã ediþiunea lui Anton Pann.ARCHÌR dupã titlu: Istoria lui Archirie. génévrier.. º n e a p ºi mai ales cu b r ã d i º o r. o cãrtecicã poporanã destul de rãspînditã la români ºi la unii slavi. I. cînd învãþã pre nepotu-sãu Anadan carte. Sinonim cu i e n u p ã r. în Arh. courbé en arc. din ciclul arab al celor 1001 de nopþi.. arqué. în Arh. ºi într-un cuibu 7 oao. 20). p.. D. Dar redacþiunea româneascã cea mai veche. Arþar. archiþi). mai ales la ruºi. ms. Dr. Stat. popul. p. I. p. ARCH̪. Luat-o-au ruºii de la români? Problemã. Pervobytnye Slavšane.

ARCUÌRE. v. – -uleþ. „lemnuº” etc. a r c u º o r ºi a r c u º e l. între alþii nu numai arcoasã sprîncéneleº a-º rîdica. Nu vine din latinul a r c u s (Cihac).f. – -uiesc. 291 . ºi cobzarul zicea din gurã pe Alimoº. Doamna Chiajna. ºi încã mai mult. încovoiat.. ci este o formaþiune româneascã din a r c prin sufixul denominativ -u i e s c. 66: „niºte lungi ºiruri de clãdiri cu tinde arcuite stau rezimate de acei nalþi pãreþi…” v. – -os. fie Dinicã. întocmai ca francezul „archet”. Legende. italianul „archetto” etc. a-ºi da mijlocul” (Costinescu). v. Arcuiesc. Arcuº este o vargã mlãdioasã cu capete încovoiate... cercuit. un l ã u t a r nu se desparte de arcuºul sãu. noi ascultam cu auzul ºi cu sufletul…” Fie Nedelcu. deminutiv din „arc”. lArc. a î n c o v o i a. „A arcui. care însã a cãpãtat un înþeles cu totul deosebit. courber en arc.. ARCUITÙRÃ. arquer. „cambrure. 342): „o sãgeþicã de cari punea el în arculeþul lui…” v. s. – -urã. Scrisoarea IX: „Trãgea Dinicã cu arcuºul de te ardea la inimã. arc d’enfant. care n-are nevoie de un prototip latin „arcuceus” (Cihac). archet. formaþiune curat româneascã. lãsat de mijloc” (Costinescu). adj. – Arcos. Cihac mai pune deminutivii: a r c u þ. ARCUÌT. „Arcuit. s. arqué.f. unite prin peri de cal. Basmul Copiii vãduvului (Ispirescu. p. Deminutiv din a r c. petit arc. arculeþe).n. ARCUIÈSC (arcuit. arcuire). – Arcuº. lãutariu vestit ce îþi rupea inima cînd trãgea din arcuº un cîntic de jale…” Ion Ghica. Arcuiesc. Deminutiv din a r c prin sufixul u º ca în „cãluº”. Arcuit. Alexandri. le part. -Ã. lArc. passé d ’ a r c u i e s c: courbé en arc. Un alt deminutiv este a r c u º. A. s. p..ARCÙª de la fire dãruit a sã lãuda. „courbure” (Cihac). lArc.. arcuºuri). ARCULÈÞ (plur. ºi socoteala preste mãsurã a-º rîdica…” v. Istoria unui galben: „El era Nedelcu. courbement”(Cihac). ARCÙª (plur. ca ºi „cercuiesc” din „cerc”.. începe a se lãsa. ce ºi sfaturile preste cuviinþã a-º da. cu care se cîntã pe vioarã sau pe un alt instrument cu coarde. Odobescu.n. vb. Se zice deopotrivã bine: „a t r a g e d i n arcuº” sau „a t r a g e c u arcuºul”. arcuºe s. v. s. Aceastã grindã începe a se arcui.

se zice ºi a r c. – Scãunuº. de unde ºi ital. Luã arcuºul din cui. Sultãnica. Poez. 135) Cesar Boliac. 55: „lãutarul se prãpãdea cu firea.T. – Lãutar. ºi portug. Moº-Albu: „Vrun lãutar de se-ntîmplã sã aducã cinevaº. – Scripcã. frapper. span. ardere). la De la Vrancea. – Cãluº. – Sacîz. Arculeþ. îºi frecã arcuºul cu sacîz…” În loc de deminutivul arcuº. a r d r e.. pop. – -uº… ARCUªÈL ARCUªÒR ARCÙÞ A v. – Vioarã. ARD s. I.. impers. Ci îi cer ca sã le cînte d-alde viteazul Mihai: T r ã g î n d d i n arcuº o d a t ã.. Într-o nuntã þãrãneascã din Vîlcea: „…se scoalã nunul cu ginerele. Nu-l pun la danþuri sã cînte. îl duce lãutarul a treia oarã zicînd: Sînta Troiþã cea de o fiinþã ºi nedespãrþitã! ºi-l pune în capul miresei ca un fel de glugã…”(I. a r d e r. fig. – Arculeþ. la A. Cînd flaotul sloboade suspinuri ce-nfioarã…” O admirabilã descriere a unui lãutar cîntînd din gurã cu acompaniamentul vioarei. ºi vechi franc. Latinul a r d e o. 49: „…mîinile sale potrivirã cãluºul. brûler. a r d e r e. deschise o cutioarã micã. brouir. . Recea). p. Cînd ceva se a p r i n d e. s ã z i c ã z e c e d i n g r a i…” De asemenea. Pann. arde a = il importe. Stãnescu. acesta-l duce cãtrã mireasã zicînd: ceasu ãl bun sã dea D-zeu! dar mireasa îl apãrã cu mîna. c. Trubadurul. iar în graiul poporan se aude uneori ºi aspirat: h a r c. p. v. Lãutari cu arcuºele.: rosser. hâler. merge în casã la mireasã ºi pune sobonul – care este o pînzã roºie – în harcul lãutarului. consumer par le feu. Idealul ºi pozitivul: „Cînd tremurã în spasmuri arcuºul pe vioarã. provenþ.D. a r d e r etc. trîntind capul ºi p-un umãr ºi pe celalt. Þigani cu baroasele…” (G. Ard funcþioneazã deopotrivã ca verb activ: „flacãra îl arde” ºi ca verb neutru: „el arde în 292 flacãrã”.ARCÙª Colinda Vasilcãi: „Ciobotari cu-ntinsorile. ARZ (ars. vb. 490]. îl duce a doua oarã ºi zice: noroc bun sã dea D-zeu! mireasa însã iar îl depãrteazã cu mîna. être la proie des flammes. enflammer. reto-rom. p. – lArc. dupã cum fac la oraº.: arde d e. sã-ºi rupã arcuºul cu pãr negru ºi mai multe nu…” Acelaºi. apoi arde pînã ce se m i s t u i e sau pînã ce – noþiune opusã – se s t i n g e. Alãutã [vol.

care. el au întrat în erbãrie ºi au d a t f o c de s-au a p r i n s erbãriea. 172. Erotocrit II. Arde sufletul de dor!…” (Alex. 99 b: „cumŠ nu šaste putinþâ foculŠ sã ardzâ fãrã de lémne. 1643. ard se însoþeºte obicinuit cu 293 p r a d. aºša nu šaste putinþâ sã sã spâsascâ neºtine fârâ de lucrurile credinþei sale…” A. 322) Neculce. la Silvestru. f. au împlut cetãþile de lemne ºi le-au a p r i n s de au ars ºi s-au risipit…” Varlam. ca ºi sinonimii sãi. p. starostele de Cameniþã. ard e sinonim cu p ã l e s c. ps. I. f. Pann. vezi mai sus. Unde-aruncã-un ochiºor. Arde mereu. LXXIII: „Arsãrã cu foc sfinþitorea ta…” „I n c e n d e r u n t in igne sanctuarium tuum…” unde la Coresi. ºi-l arde soarele ºi-lŠ p â l é º t e zâduvulŠ…” În cronice. 119: „ªi ca un lemn uscat tocma. Fãrã de întîrziere se ºi a p r i n d e pe loc ªi scoate flãcãri mulþime. p. Se a p r i n d e mohorul. 378: „a u d a t f o c caselor. p. Dosofteiu.2. Poez. 1680. 1643. 56 b: „cumu-i un câlâtoršu ce înblâ ºi câlâtoréºte cale multâ. pop. fãrã de a face fum. Poez. Urechia. Varlam. Letop. în doina Leliþele: „Dragã mi-e leliþa-n gioc Cînd se leagãnã cu foc: Unde-ºi pune piciorul. nu se stinge pînã-n sfîrºit nicidecum…” Cînd însemneazã „hâler”. 337) Luat în înþeles material. se pune mai adesea în legãturã cu l e m n. ard. vãzãnd cã se închinã toþi cei din cetate. puindu-l pe foc. Letop. . Aci ne mãrginim a da cîteva texturi complementare. 188: „Alexandru-vodã.ARD Despre raportul sinonimic între ard ºi î n c i n d sau ard ºi a p r i n d. Letop. de au ars ºi el cu earba cea de puºcã…” Figurat.T. fãcãnd pre cuvãntul împãratului. II. ºi arzãnd casele. Nimenea nu-l poate stinge…” (G. 14: „Volodiovski. cînd e vorba de nãvãliri duºmãneºti.. III. pop. 1651: „d é d e r â f o c Š în sfinþiile tale”. aºa l-au prins ºi pre craiul…” Nicolae Muste.D. la p. 1577: „a p r i n s e r ã cu focŠ sfinþirea ta”. p. Doina Foc la inimioarã: „Arde focul ºi mã-n c i n g e...

pop. pe care vestitul poet rusesc Puºkin o intercalase în poema sa despre þigani: „Arde-mã ºi f r i g e . I. 147: „Laslãu darã. Hora þigãneascã. II. rãmîne j ã r i º t e. în ce foc cumplit ardea. Eu cu dorul tãu ce-oi face? Cã mã arde ºi mã c o a c e!…” 294 (Marian.. bade sãrace. Cîntec din Bucovina: „Tu te duci. 80: „Tãia ºi spînzura fãrã milostivire.. 65: „ºi aºa au ars ºi tîrgul cu biserici cu tot. p. Poez. Din care se nãscu o fricã ºi o groazã La toþi ce-avea în gînd sã f r i g ã ºi sã arzã…” Cu acelaºi sens: arde ºi c o a c e. despre o mare suferinþã fizicã sau moralã se întrebuinþeazã adesea în limba poeticã asociaþiunea: arde ºi f r i g e.. Pe cei cari-i simþea în vreo rea pornire. tîlharii o p r ã p ã d e a…” Dupã ce a ars o clãdire. p. Multu-i neagrã ca tina. 334) Doinã din Ardeal: „Vai. II. Letop. inima mea. carii acmu. ªi n-are gurã sã strige…” (J. Chron. Cron. I. Nicolae Costin. Ibovnicul nu þi-oi spune…” (Alex.mã! De me-i pune Pe cãrbune. multu-i rea. Cãci cu prilejul Eladii.ARD Urechia. în Þara Ungureascã întrînd. Tragod. Mult se arde ºi se f r i g e. Multu-i bunã. 213) Zilot.2.. luînd acel agiutoriu de tîlhari de la împãratul Rîmului trimiºi. un oraº. vai. de au rãmas j ã r i º t e…” În sens figurat. ceva mare sau întins.B. v. Letop. sã fie purces cu dînºii asupra tãtarîlor. p. 555: „Toatã þara în cãlcare. 56) . ardea ºi p r ã d a tot ce le eºiia înnainte…” În acest sens la Beldiman. 140: „(mulþime de turci) s-au întors p r ã d ã n d þeara ºi arzãnd…” Cantemir. vai.

Buc. Moº-Albu II. Pentr-o puºcã. Doamne milostive. sc. arz-o focul. Pann. I.B. Îmi lãsai locul ºi þara…” (J.. I. Arde-v-ar dorul în pept!…” Zilot. XII: „Rãsvrãtescu: Da nu te-ai mai dus azi? Toader: Iaca mã duc…Ard-o focu v o r n i c i e!…Rãmîi sãnãtoasã. acuzativul se pune totdauna nearticulat ºi fãrã prepoziþiune. Cum mã bate turbat! Mã piseazã ca mãr ªi mã zmulge de pãr!…” Balada Nevasta: „Ardã-l focu b l ã s t ã m a t. la a treia persoanã. Rusaliile. una din expresiunile cele mai obicinuite este „ardã…” ºi mai ales: „ardã f o c u l” Doinã din Ardeal: „Pentr-o puºcã. Focul sã nu-i ardã…” (Marian. 6 „O. A. ce groaznicã vãpaie numaidecît au aprins.ARD În blãstemele poporane. 295 . 25) Balada Vulcan: „Iar de nu-þi grãi cu drept. Cã eu i-am lãsat Pustia sã-i batã. 319) Balada Chiralina: „Ba! nu i-am uitat. Cã s-a dus ºi m-a lãsat! Ardã-l focu t i c ã l o s. 54: „Arzã-l focul b ã r b a t. Arde-i. în pãrîu de foc nestins!…” În blãsteme. arz-o para. Cã mi-a fost necredincios!…” (Marian. Îmi lãsai casa ºi locul. 108) Alexandri. în loc de acuzativ se poate pune construcþiunea genitivalã cu de. p. nevastã…” În asemeni cazuri. Bucov.

Cîntecul plugarului: „Arde-te-ar focul p ã m î n t ªi te-ar bate Domnul sfînt!…” (Alex. 1885. Nu se pot face cãrbuni…” .. 252) Doinã haiduceascã: „Arzã-te focul r ã c h i t ã. Ce eºti neagrã ºi pîrlitã?…” (Ibid. p. v. 228) Doina Codrul: „Arde-mi-te-ai.. numai ºoarecii sã moarã” (Pann. vocativul se pune nearticulat. Alþi proverbi (Tocilescu. 810): „M-ai calicit. 229) Blãsteme cu forma proverbialã: Basmul Vlad ºi Catrina (Tribuna din Sibii.2.” 296 „Arzînd numai doi tãciuni. 361) În blãsteme. Limba.. Sîn-Medru. Transilv. Þînþari). 51). c o d r i des! Vãd bine cã s-au ales Din tine sã nu mai ies!…” (Ibid. arzã-te focul ºi stîngã vîntul!…” „Am auzit neºte hoþi din Munþii Apuseni ai Ardealului.” „Arde lumînarea sãracului. III. cari umblã cu ciubere... 232): „Arde focul în paie ude. 70). Ard în proverbi ºi idiotismi: „Or la unul. A venit asearã beat…” (Alex. p. înjurîndu-ºi caii: «Hi! arzã-te focul lui Sîn-Medru!»” (R. III. c.. pop. tot o lumînare arde” (Pann.ARD O doinã: „Arzã-l focul d e bãrbat.. I. pop. I. la a doua persoanã. p. „Pe lîngã lemnele uscate. „Lasã sã arzã ºi moara. Pãltineanu. „Satul arde ºi baba se chieptenã” (Gr. Poez. 312) Cîntecul cãlugãrului: „Ardã-te focul pãdure. Poez. Rev. Simu. or la trei.2. c. ard ºi cele verzi” (Baronzi. ca sã socoteascã banii bogatului. Orlat). ª-ai cãdea sub o secure!…” (Ibid. t. Transilv. 15).

64: „Toþi aceºti cai. iuþi ca focul. 297 . Scrisoarea IX: „Trãgea Dinicã cu arcuºul de te ardea la inimã…” I n i m a arde: Doinã din Bucovina: „Inimioara mi s-a stîns. Niºš unu nu ardi ghini Cum ardi inima-n mini. Ca garoafa dimineaþa. 34: „Omnium a n i m i ad ulciscendum a r d e b a n t”. ªi nu ardi cum sî ardi. arde faþa…” „Ochi[i]-þi ard ºi-þi arde faþa. Doinã din Moldova: „Arde sufletu-mi ºi geme. Dobreni) S u f l e t u l arde: Balada Codreanul: „Iar unde zãream grecul. Cãci mã trec fãrã de vreme…” (Alex.ARD Proverb meteorologic: „Arde soarele dulce. se zice: sub el arde l o c u l. pop. Cîti focuri ard pi lumi. 232) „Ard ochii. Bell. Poez. II. Mironescu. p. Mult îmi ardea sufletul Pîn’ce-i retezam capul…” cu acelaºi sens ca lãtineºte la Cesar. Ce sub dînºii arde l o c u l…” A arde l a i n i m ã: Ion Ghica. Puþunticã ce-a rãmas ª-aceea de dor a ars…” (Marian. 66) Doinã în graiul de la Neamþ: „Frundzî verdi trii aluni. ªi ardi cu lunili Di-nš rãpuni dzîlili!…” (I. c. Muza I. Costachi Stamati. Îarãºi ploaie ne aduce…” Cînd cineva este prea iute sau prea harnic.2. VI.. Gall.

ªi lui îi arde d e joc…” Acelaºi. Sînjili li ciºnia…” (Familia. p. 46) ªi lãtineºte. 3. 29: „quum per haec atque talia Marcellus. dupã cum se rosteºte în Basarabia: „Cã sîntem tocmai di pi la Dealu-Lung. calul însã de dupã uºã î i arse u n a cu picioarele de o lãþi la pãmînt…” Satira poporanã din Bucovina: „Eu dau sã fug pe fereastrã. III. nr. 1885. Moº-Albu I. Basmul bucovinean Tovarãºii ºoarecului (Col. p. de silã. 10: „Deºi nu-mi ardea de cîntec. p. p. o c u l i s a r d e s c e r e t…” În graiul familiar. Pann. Undi trag fetili-n plug. voce. III. Tr. 7: „Inima-mi crapã de foc. ard se întrebuinþeazã foarte des ca sinonim cu i z b e s c. 1871. XVI. Tr. l. darã lui nu-i ardea d e mîncare…” . 1883.. Cu svichiu di sîrmã. dar cu un alt înþeles. la Tacit. Cînd li ardea. p. ci cu o adevãratã a r d e r e. Prov. El strigã: ian stãi nevastã! ªi-mi mai arde cîteva Spatele de-mi rãsuna!…” (Col. Ann. 12): „Lupoaica de fricã a dat sã iasã afarã. s-o tundã la fugã. cum eram ostenit mult. l o v e s c. Legende. v u l t u. Letop. fãrã voie. 620) De aceea. l. 262): „De milã. se adauge: c u f o c. Dar cu voie. luã 298 el ºi niþele merinde ce-i dase fata. 118: „pe un nepot a egumenului de Caºãn anume Dumitraºco ºi cu altul i-au legat la stãlp de vii ºi i-au ars c u f o c…” Un idiotism interesant este: „arde cuiva d e ceva = are trebuinþã”. t r î n t e s c.. ªi li mînã o babã bãtrînã Cu puha di lînã. A.. trebuia ca sã-l ascult…” Basmul Poveste þãrãneascã (Ispirescu. p. ut erat torvus et minax. 137) Pluguºorul. Amiras. cînd e vorba de a pedepsi pe cineva nu cu bãtaia.ARD Cînd de rouã-i încãrcatã ªi-n luminã se aratã…” (Ibid.

Vlãhuþã.ARD A. Pop. 1646. Zis-am parãi sã te arzã.. întocmai ca lãtineºte: „Nescit. la a treia persoanã a prezintelui subjunctiv mai totdauna se zice arzã în loc de ardã. f. 13: „ceša ce vorŠ aprinde casa omuluš. 31: „Cînd nu te vãz.. I. et r u e r e a r d e t utroque…” (Ovid. De asemenea. din cauza urmãtorului „spuzã”. Zis-am crucii sã te pearzã…” (Alex. ce anost! Cine-i ãsta? . Aen. 7) forma ardã în loc de arzã este mai mult eufonicã. Poez.. 514) „A r d e t a b i r e fuga.. 218) În doina bucovineanã: „Aºa-mi vine cîte-o dirã Sã-mi fac casa toatã þirã. în loc de ard mai adesea se aude arz. 166) „…avidi c o n j u n g e r e dextras a r d e b a n t…” (Virg.. 281) Vom mai adauge cîteva observaþiuni fonetice ºi gramaticale. II. 299 pentru a înlãtura grãmãdirea sonului z. Liniºte: „Uf. IV.2. . sãracul!…de poveºti ne arde nouã?…” Se poate zice ºi-n construcþiune cu infinitivul: îmi arde a j u c a.într-un colþ se-ntreabã douã – De. La prima persoanã singularã a indicativului prezinte. îngheþ de frig. dulcesque r e l i n q u e r e terras…” (Ibid. Vãcãrescu. p. Sã mã sui la munþi cu frunzã…” (Marian. V. Voi sã te vãz ºi sã mã frig: A ochilor tãi razã Îmi place sã mã arzã…” Cântecul lui Horia: „Ungurean. pre unii ca aceša ca sã-i ardzâ în focŠ…” A. Pravila Moldov. utro potius ruat. sau arša cu pãinša. în pizmâ pentru sã-º rãscumpere despre vreun vrâjŠmaº ce-i va fi fãcut vreo rãutate. îmi arde a c î n t a. Met. Sã-i dau foc sã ardã spuzã. închipuiþi. mustaþã lungã! Zis-am morþii sã te-ajungã. îmi arde a m î n c a. sau arša cu fãnulŠ.

carii sînt între Tisa ºi între Ardeal…” Cronica Munteneascã. bãtr.ars-a u: Neculce. p. 121: „s-au dus (ªtefan cel Mare) la Ardeal ºi multã pradã ºi robie au fãcut în Þ a r a S ã c u e a s c ã…” 300 . bãrbaþi ºi mueri. 433): „Ardealul nu este þarã foarte mare. p. – Arºiþã. adecã Dakia de Jos. antica D a c i e. muntenii. III. în caré acmu sã cuprinde Moldova. cãtrã Ardeal. apoi Ardealul propriu-zis se împarte în Þ a r a B î r s e i. în loc de analogicul arsèi. iar Ardealului ºi pãrþilor celorlalte Dacia Superior. la Neculce. în Obrejeni. unde se hotãresc cãmpulungenii cu Ardealul…” Amiras. 1689 (Magaz. p. Letop. XVII (Cipar. în Popi…” Perfectul organic arºi ( = lat. a cãrora loc acmu îl þin moldovenii. unii ardè pãnâ în brãu. s. – Ars. p. p. istor.. unde sînt cetãþile acestea: Logoºul. a r s i). sau mai jos (p. Ardeoani. se împarte în trei: Ardeal este tot ce nu se cuprinde în M o l d o v a ºi în M u n t e n i a sau în Þ a r a R o m â n e a s c ã. Mehedia. – Arzuliu. adecã de sus…” Cantemir. V. p. Munteniia. Letop. 263: „au început (Tiukel grof) a stricare ºi a ardere ºi a robire pre care nu vrea sã se închine lui…” Ibid. H a þ e g u l etc. a r d e l e n i i ºi o parte de u n g u r e n i. Letop. la imperfect. unde este acmu Moldova ºi Þara Munteneascã Dacia Inferior. II. Arzãtor. alþii ardè pãnâ în pieptu…”. Letop.. Chron. p. – Foc… ARDÃOÀNI. 15: „mai vestiþi sînt dakii. fãrã a purta vreun nume deosebit. Lipova…” Fragment geografic din sec. de géogr. p. 101): „cerea sã le dea o parte de loc a Ardealului. 80: „sã treacã în Þara Ardealului la Braºov…” Axintie Uricarul. Letop. 322): „era într-ãnsã multu nãrod. I. 20: „…cu nume pre atunce þerilor acelora. p. Cãlãtoria Maicei Domnului.: Transylvanie. Letop. p. II. se adaugã Banatul ºi toate locurile româneºti din Þ a r a U n g u r e a s c ã. Archiv. – v. Ardealul ºi o parte de Ungaria…” Ibid. ºi numai o parte ce se zice o laturi de þinut carea este despre partea Þãriei Ungureºti…” Nicolae Costin. II. 93: „Cantacuzino vel visternic ºi alþii au fugit întãi la Hangul în munþi ºi de acolo pre potici au trecut la Ardeal […]…” Urechia. de géogr. 9: „Dakiia. v. circa 1550 (Cuv. I. se pãstreazã la macedo-români. II. Cavaran-Sebeº. ne întimpinã uneori ºi-n vechile texturi. Miron Costin.m.. I. II. p.ARD Ardè = ardea. 393: „Sultanul au ºi slobozit tãtarii în pradã a ardere ºi a prãdare satele ºi a le robire…” Construcþiunea chiasmaticã: a u ars . d. ars-a u în Lungani. – Arzoi. Þ a r a O l t u l u i. 334): „focu e º i š a din creºtetulŠ loru ºi-i ardè…” Infinitivul întreg „a ardere”. La vechii noºtri scriitori. Letop. întregul pãmînt lãcuit de români. t. 153: „la Dorna pe Bistriþa. 257: „Atunce a u ars leºii ºi tãtarii multe curþi boiereºti la þarã ºi la Iaºi. ARDEAL. t.

Texturi. de asemenea. în literatura poporanã din Transilvania.2. Sibii. De aceea. care multe cuprinde în toate pãrþile.. 317) Simeon Dascalul. vezi dacã mai sînt Fraþi de-ai mei pe-acest pãmînt…” (Alex. Ardeal are un sens cu mult mai restrîns. ori veºti bune: Du-te. ante 1700 (Letop.. în gura poporului. I. 200) Doina Vrãbiuþã: „Vrãbiuþã de pe deal! Zbori degrabã în Ardeal ªi te-ntoarce de îmi spune Ori veºti rele. 61) Doinã din Transilvania: „Bate-mi vîntul dinspre deal. 52) În Transilvania însã. cu atît mai puþin u n g u r e n i i din Criºiana ºi b ã n ã þ e n i i. Append. nu numai cã nu se privesc ca fãcînd parte din Ardeal. prin Ardeal trebui sã înþelegem totdauna numai centrul ºi laturea rãsãriteanã a þãrei. B î r s a sau regiunea Braºovului nu e Ardeal..B. Pop.ARDEAL Balada bãnãþeanã Fata popii Oprii: „Colo-n þarã la Ardeal. noaptea furã…” (Abrud) Balada Niþa Banului: „Eu sînt Niþa Banului Din Þara Ardealului…” (Pompiliu. dar încã îºi bat joc de a r d e l e n i. numai deal. Poez. 38): „Ardealul este ºi se chiamã mijlocul þerii. Ce nevastã îºi luase? Fata popii Oprii Din Þara Moldovii…” (Vulpian. p. Un voinic se însurase. p. iar pre la marginile ei sãnt alte þeri mai mici. în care stã ºi scaunul crãiei. regiunea Fãgãraºului sau Þ a r a O l t u l u i iarãºi nu e Ardeal. Vine-mi dor de la Ardeal!…” (J. Þarã mîndrã. Zua doarme. nici munþii A b r u d u l u i. M o þ i i din apus. nu e Ardeal H a þ e g u l. mai cu seamã. carele toate se þin de dãnsa ºi subt 301 . bunãoarã: „Ardelean cu guba surã.

În ardeiul s ã r b i l o r. îl tãlmãcirã prin E r d é l y. despre Moldova. Numele curat românesc. mai ales despre copii neastîmpãraþi. ºi Þ e a r a H a þ a g u l u i. Drajna-de-Sus). astfel cã pare a muºca limba sau a o a r d e. în Þara Româneascã.ARDEAL ascultarea ei sãnt. Transilv. al cãriia rod. prin acelaºi sufix -e i ca în „curm-ei”. ºi sãnt ºi alte hotare multe carele toate ascultã de crãiea ungureascã ºi s e þ i n d e Ardeal…” Lãsãm la o parte derivaþiunile cele latine ºi celtice ale cuvîntului (Lexicon Budanum. piment annuel. ea nemþeºte se cheamã „Beisbeere”. non homo”. tot aºa în loc de „Silvania” s-a zis atunci „Trans-silvania”. colea. Möckesch. Moldova avusese ºi ea un þinut C o d r u l. mãceaºã. Ele nu sînt serioase.: Capsicum annuum. care vine la rîndul sãu din e r d ö „silva”. Din presupusul „ardivus” (Cihac) s-ar fi nãscut la noi „arziu”.. „crîmp-ei”. ºi Þ e a r a O l t u l u i. Din cauza culorii sale focoase ºi a gustului sãu foarte iute. despre Þeara Munteneascã. întocmai ca din „tardivus” . întãi cumu-i M a r a m u r ã º u l. numele cel de baºtinã. O parte din Transilvania se va fi numit C o d r u l. C o d r u l este o parte din Banat. de botan. 302 . Codru. pe care Ungurii. E de prisos a cãuta pentru ardei vreun prototip latin. ceea ce ne aminteºte din Petroniu: „p i p e r. în dialecte franceze „poivre enragée”.t u r c e s c (Dr. Marienescu. se zice în actele latine ungureºti din veacul de mijloc „Transalpina”. iar româneºte cu o vorbã trasã din a r d. c h i p ã r u º ã . Basilescu. nemþesc ºi rãsucit” (D. et m.n. Ialomiþa. ca ºi piperul de cãtrã greci. ºi Þ e a r a S e c u e a s c ã. mai multã zeamã. s. se zice: „e iute ca ardeiul”. „alb-ei” etc. Vaillant etc. Ardeal este din punct în punct maghiarul E r d é l y. „Soiurile ardeiului: gras. Dupã cum a noastrã Þarã Munteneascã sau M u n t e n i e. În p i p e r u l grecilor.). aºezîndu-se în Pannonia. Este o formaþiune proprie româneascã din a r d. Dr. ai cãruia locuitori se zic c o d r e n i etc. ardeiuri ºi ardei). C o d r u era judeþul Teleormanului. „Azi am poftã sã mãnînc niþicã varzã acrã. înainte de primirea termenului maghiar. sã pui º-un ardei d-aia iuþi…” (Th.r o º sau p i p ã r u º. s-au mulþumit a împrumuta traducerea. Plantã din familia solanaceelor. Poporul crede cã ardeiul a fost întrodus la noi de cãtrã slavii de peste Dunãre. c. ARDÈI (plur. uitînd originalul lor propriu. t. catã sã fi fost „Codrul”. c h i p ã r u º. Brîndzã). despre Þeara Leºeascã. Simu.. iar românii apoi. Se mai zice p i p e r . c. Peste Carpaþi se aude a r d e i c ã ºi p i p a r c ã. se întrebuinþeazã în bucate ºi în leacuri. „Alpina”. Despre oameni foarte vioi. cu faþa roºie aprinsã. c. Lupºeanu). iar ardeiul mãcinat se numeºte p a p r i c ã (R. v. O colindã de la Lazar: „Lãturile le-a vãrsat În calea voinicilor. Prahova. uneori p i p e r i u . Orlat). Þ e a r a O a º u l u i. poivre rouge. da sã hie. Theodorescu. ºtii.„tîrziu”.

munténilor. passé d ' a r d e i e z pris comme adjectif: saupoudré de piment. Costinescu: „ardeiat = p i p ã r a t. se zice ardeleanã. figurat: supãrãcios. fiind foarte roºie. care se supãrã. ce pururea le fãcea nevoe. subst. Letop. 204) „Ardei u m p l u þ i” cu carne ºi cu orez este una din mîncãrile cele mai poporane. a presãra cu a r d e i” (Costinescu). Ardei. pop. vorbind despre isprãvile administrative sub vodã Hangerliu: „slujbaºii închidea oameni ºi muieri prin coºeri ºi-i înneca cu fumuri de gunoi. Ca substantiv. sinonim cu u n g u r e a n. 303 . violent. c. habitant de Transylvanie. Ca adjectiv. I. se aprinde. necãjicios. 98: „Pre ardeléni (moldovenii) nu-i lãsa sã odihneascã. Ionescu. ARDÈICÃ. Pann. II. fig. Mehedinþi. le part. Prov. Dionisie Eclesiarcul (Papiu. – v. „A pipãra. R. se zice ºi: r a c i de ardei” (I. se turburã lesne”.. et adj. saupoudrer de piment. Monum. Transilvain. ºi-i þinea închiºi ziua ºi noaptea flãmînzi sã dea bani…” v.ARDELEAN În jimbla cocoanelor. „A s e ardeia = se fâcher. Teleorman. c. dupã cum locuitorii celorlalte douã se cheamã m u n t e n i ºi m o l d o v e n i. e sinonim cu a r d e l e n e s c. Pipãruº. ºi cu ardei îi a f u m a. care. vb. Rîioasa. ºi cetãþi multe le luase ºi le lipise cãtrã Þara Moldovii…” Cantemir. p. 193). p. iuþit prin a r d e i. -Ã. Chron. Mihaileanu. II. ªi negustînd s-a stîrpit…” În epoca fanarioþilor. -CÃ. s'irriter” (Pontbriant). Vînju-Mare). Poez.D. se mettre en colère.: emporté. ARDEIÈZ (ardeiat..T.. ardelénilor. însemneazã pe locuitor al uneia din cele trei provincii mari ale Daciei. v. ardeiul a þinut un loc destul de însemnat ºi pintre schingiuirile la cari era supus poporul. mai adesea însã ardeleancã. Urechia. zicãtoarea despre fetele cari vor cu orice preþ sã se mãrite mai curînd: „A poftit l-ardei prãjit. 143. Ardeiat. În franzela doamnelor. Ardei. ARDELEAN. În vinul boierilor…” (G. I.-Ã s. ardeiare). v. carii cu toþii cu un nume r o m â n i sã cheamã…” La feminin.. ARDEIÀT. 87: „neamul moldovénilor. La A.

uneori a r d e l e n u þ ã. r u s u l etc. m.B. pr. popul. t. lARDELEANUL. pop. Cît e Þara Româneascã. Toate-s negre la sprîncene…” (J. Ardelean. care am fost scoþãtor de cãrþi la tiparele domneºti…” v. 71) Doinã din Transilvania: „Cîte fete ardelene. ms. Poez. popul.. Nu e floare pãmînteancã Ca fetiþa ardeleancã…” (Alex. pers. În tîrguþul Graiului Strigã Ana ardeleana…” (Pompiliu. Act muntenesc din 1639 (Cond. Ardeleneasca ARDELENÀª ARDELEANà ARDELEANCà ARDELENCÙÞà 304 ARDELENÙÞà A v.. t u r c u l. – Ardelenesc.. a Govorei. t. de choréogr.ARDELEAN O baladã de lîngã Sibii: „La poalele muntelui. 253): „ºi am scris eu popa Nicola Ardeleanul. ardeleanul se aude foarte des în popor ca poreclã pentru românii veniþi din Transilvania sau pentru pogorîtorii lor. Arh. p. Ardeleneasca. 28) Altã: „Cît e Þara Ungureascã. de chorégr. – v. .. 73) Ca ºi a r a p u l. – v. 301) Deminutivul bãrbãtesc este a r d e l e n a º. I. ARDELEANA. cel femeiesc a r d e l e n c u þ ã. n. Ardeal. Sãracã ardelenuþã…” (Pompiliu. c ã z a c u l. Ardelean. Balada Ana: „Foaie verde de sãlcuþã. 2ARDELEANUL. – Ungurean. – v. nr. Stat.2.

aºa cã în joc se face un fel de înaintare în formã de cerc. mai vioi sau în sãrituri. dupã localitãþi. Cu modul acesta continuã jocul numit d e î n v î r t i t cît voiesc. s o m e º a n a etc.f. Jocul ardeleana. pe la Bãrbãu c i m p o i e º t e. Femeia. Bãrbatul þine cu mîna dreaptã mîna dreaptã a femeii. Bãrbatul însã nu-i restrîns numai la aceastã miºcare. ARDELEANA (s.ARDELENEASCA ARDELENEASCA (adj. se opresc foarte repede ºi se învîrt în sens contrar. Bãrbatul prinde cu mîna dreaptã femeia de subsuoarã. Un bãrbat 305 . care este adevãratã ardeleneascã. stînd cît se poate de aproape de bãrbat. în România ardeleana. Despre bãrbatul care reciteazã se zice cã s t r i g ã. Voi descrie cum se executã acest joc pe Valea Someºului-Mare. pe la Nãsãud.). mai vioi ca cei de la întoarcere. adecã bãrbatul.) s. Acest danþ þãrãnesc. Partea întîie e un fel de preumblare a unui bãrbat cu o femeie.) s. se începe cu p e s u b m î n ã sau p e s t e c a p sau o d ã p e s t e c a p. Sîn-Georz). Pop (Transilv. În cursul jocului bãrbaþii obicinuiesc a striga dupã tactul muzicei într-un mod recitativ versuri poporane. al ºeaselea tact îl împedecã întorcînd îndãrãpt. tot la douã tacturi face un pas cu mult mai mic ca femeia. în Moldova ºi Bucovina îi zic: ardeleana sau ardeleneºte. o învîrte de douã sau trei ori pe sub mîna lui. o mulþime de numi. de la Nãsãud în sus. pãºeºte dupã tactul muzicei cît de iute în jurul lui. care e atît de avutã. poate cel mai interesant din întreaga coreografie româneascã. pe alte locuri c h i u i e º t e sau d e s c î n t ã etc. iar piciorul stîng face cercuri în jurul piciorului drept. Cea mai bunã descriere o datorim d-lui Al. art. poporul îi zice acestui joc numai: d e m î n ã sau d e î n v î r t i t. anume în comuna Sîn-Georz. ca: a b r u d e a n a. ARDELEANUL (subst. m.. are în popor. Paºii fãcuþi înainte sînt mai lungi. Dupã isprãvirea unui tact sau douã. Partea a doua. Fata începe fãcînd cinci paºi înainte dupã tactul muzicei. care este foarte linã. e acelaºi în fond oriºiunde se joacã. ARDELENȪTE (adv.. artic. bunãoarã rãdicînd-o în sus sã pocneascã din degete. derivate din A r d e a l. aºa cã umãrul drept al bãrbatului sã se întîlneascã cu umãrul stîng al femeii. t. iar mîna stîngã o aºeazã pe braþul drept al bãrbatului. afarã de cele patru forme de mai sus. ºi fãcînd iarãºi cinci paºi. ºi anume: „Ardeleana e numele unui joc care mai are în Transilvania ºi alte numi particulare dupã þinuturi. Bãrbatul cu mîna dreaptã poate sã facã multe miºcãri. þinînd femeia de mînã. Bãrbatul. femeia pune mîna dreaptã pe umãrul stîng al bãrbatului. artic. Se joacã de un bãrbat ºi de o femeie. fie lirice ori satirice sau cãtãneºti. cîþiva paºi înainte ºi cîþiva paºi înapoi. adecã face trei paºi înainte ºi trei îndãrãpt. stînd în faþa femeii. Acestea sînt paºii regulaþi ai bãrbatului ºi ai femeii. ºi. sub orice nume ar fi. piciorul drept îl þine pe loc. cu deosebire mai ales în miºcarea fãcutã cu paºii: mai lini. învîrtindu-se o datã ºi bãrbatul. þinînd totdauna samã de tact. întocmai cum se strîng mînile la salutare. Partea a doua e învîrtirea femeii în jurul bãrbatului. la al ºeaselea tact iarãºi împedecîndu-l se întoarce. ci poate sã facã orice fel de miºcãri vioi ºi chiar sãrituri. ardeleanca.) s. h a þ e g a n a. Pe unele locuri partea întîie o joacã bãrbaþii singuri pînã ce-ºi aleg cîte o femeie. Bãrbatul. vin faþã în faþã. în Banat l u g o j a n a. Danþul stã din douã pãrþi. Fata repetã mereu aceastã miºcare. În multe localitãþi însã. popul. f.: la tarentelle roumaine. ardeleneºte ºi u n g u r e n e º t e (la Rucãr). c. schimbîndu-ºi mînile din poziþia de mai nainte. de choréogr.

Coºereni) „Ardeleneºte este un joc c i o b ã n e s c. cari nu sînt de loc în contradicþiune cu arãtãrile d-lui Pop. ci tocmai le mai întãresc. Fãrã a vorbi despre Sulzer (Gesh.cel dentîi care atrase atenþiunea asupra acestui danþ poporan. Daciens II. pînã se pun toþi. Orade etc. c. nr. Haþeg). ºi jocul se re-ncepe din nou.). întreruptã prin învîrtiri în dreapta ºi-n stînga.: Unde joacã doi mocani. ªi te du în þara ta De-þi mãnîncã slãnina. În Bucovina am vãzut jucînd numai partea a doua. Isbãºeanu. „Ardeleana pe la noi ºi-n regiunea Criºurilor se joacã aºa: Bãrbatul stã în faþa muierii ºi se prind de mîni. Ardeleana. transalp. apoi tot aºa în stînga. sau . d. aruncînd picioarele peste ciomag ºi strigînd fel de fel de vorbe…” (N. se cîntã: Ungurean cu suman scurt. c. a fost bãtrînul Asachi în Gazeta de 306 Moldavia. T o b o º a n c a o joacã poporul din comunele de la izvoarele Jiiului. Neamþ. lîngã ei altã pãreche. „La danþul numit ardeleneºte sau u n g u r e º t e. într-un rînd oblu. repeþindu-se aceastã miºcare de trei ori. Parcã joacã doi curcani. cîntînd fel de fel de cîntece. Cãderea. atît de caracteristic.a s ã r i t a î n v î r v ã r i. ºi altã. ºi de multe ori numai de bãrbaþi. Lugoº. Olteanu. trei în stînga mereu. cu un bãþ în mînã. adecã în vîrful degetelor.se pun în cerc. Bistricioara) În pãrþile Haþegului. e un fel de b ã t u t ã î n l o c. e foarte rãspînditã în Caransebeº. Ungurean c-o biatã mînzã Toatã vara cãrà brînzã…” (V. Cã de cînd veniºi la noi. cîþi vreu sã joace. 414 sqq.care nu înþelesese de loc bogata coreografie româneascã . aceasta se repeþeºte de mai multe ori. ºi atunci zic cã joacã b ã r b u n c sau b ã r b a n þ ã. Nu ºedea-n Moldova mult. Ialomiþa. Hi! hi! hi!…” (D. Pe unele locuri partea întîie o joacã bãrbaþii cu bîta fãrã de femei…” Ca varianturi.ARDELENEASCA poate sã ia ºi douã femei. 15: „Românii noºtri se disfãteazã cu acest danþ. în dreapta. S-au scumpit brînza de oi. urmeazã trei s c u t u r a t e î n l o c. ardeleneasca d e î n v î r t i t se cheamã t o b o º a n c a. Muscel.” (P. de ex. 1851. apoi cu toþii fac trei paºi în dreapta mereu. numit aice .deacã-s mulþi de nu încãp . De multe ori joacã un singur om. Albeºti). iatã cîteva: „Jocul ardeleneasca se zice la noi ºi c i o b ã n a º u. de aci trei paºi d e . c. avînd multe variaþiuni. Georgescu. iar prin ardeleana se înþelege cea d e m î n ã. Fãina de pãpuºoi! Ungurean c-o biatã iapã Toatã vara cãrà ceapã. Beiuº.

danþ naþional în Apulia ºi în Italia. cãci vederat este cã t a r a n t e l a. 15) sînt bine reproduse. Vulpian (Jocuri de brîu. Aceastã descoperire meritã luarea-aminte a arheologilor.ARDELENASCA ardelean. 12. 307 . nr. Tarantella). – Horã. 1851): v. ci împreunã cu limba ºi alte datini romane s-au adus în Dacia de coloniile ce au venit din Italia…” Sã se observe cã ºi la italieni t a r a n t e l l a are mai multe varianturi: „una è la t a r a n t e l l a. Agãnãu. e l’una e l’altra viene variata da’ suonatori secondo le cadenze…” (Boccone. din cari însã numai aria de la Cîmpulung (nr. 7. Aceastã din urmã este aproape întocmai cu urmãtoarea arie. e l’altra è la p a s t o r a l e. 11) ºi mai ales acea de la Moº Puiu din Bucureºti (nr. publicatã de G. împreunã cu melodia sa nu s-au transportat acum între þãranii noºtri de muzicanþii ºi de danþ-maistrii italieni. Numele de „pastorale” ne aminteºte pe al nostru „ciobãnaºul”. 15) a publicat mai multe arii poporane întitulate: ardeleneºte ºi ardeleanca. 11. a cãruia pasuri ºi melodie se asamãnã cu danþul tarantela ca doi gemeni. Tommaseo. ap. 2. v. Asachi în Almanah de învãþãturã (Iaºi. D.

. Se zice ºi a r d e l e a n. Acest adverb a devenit un fel de substantiv invariabil în numele danþului poporan celui mai rãspîndit. v. Poez. provenant de Transylvanie. Aºa cum se face în A r d e a l sau cum fac a r d e l e n i i. dar mai rar sau mai cãrturãreºte. 1ARDELÈNªTE.2. în Þara Oltului ºi în Þara Bîrsei) se numeºte ºi ardeleneasca. adv. I. „Jocul cel mai lãþit în Ardeal este aºa-numitul j o c r o m â n e s c. 475).. 171) Femininul ardeleneascã. Ardeal. Cu frîiele-mpãrãteºti…” (Marian. Cînd l-auz mã-nveselesc!…” (Ibid. 311) Doinã din Transilvania: „Cîtu-i Þara Româneascã. t.B. despre care v. Ardeleneasca. – v. à la transilvaine. Ardeleneasca este unul din jocurile cele mai originale ºi mai pline de viaþã…” (J. pop. de choréogr. a devenit numele unuia din danþurile poporane române cele mai rãspîndite.ARDELENÈSC ARDELENÈSC. care în unele locuri (mai cu seamã dincoace de Olt. 308 2ARDELENȪTE. .B.. Nu-i ca fat-ardeleneascã…” (J. -EASCÃ. popul. comme les Transylvains. – Ardelean. 31) Altã: „Cine joacã ºi nu strigã... Doinã haiduceascã: „Veni-ar timpul sã vie Ca românul iar sã-nvie ªi de hoþi sã mîntuiasã Þara lui ardeleneascã!…” (Alex. Face-i-s-ar gura strîmbã. adj. 1Ardeleneºte. appartenant à la Transylvanie. C-aºa-i jocul românesc Cu strigãt ardelenesc. – Ardeleneasca. transilvain.. articulat: ardeleneasca. 359) O baladã din Bucovina: „Trei voinici ardeleneºti Pe trei cai braºoveneºti.

Ioane. Olteanu. apoi ardeoane.40). t. ardeoane. de mãrime mijlocie. Sat rãzeºesc în þinutul Bacãului (Codrescu.... Hîrdãu. se coace curund. Ioane.m.. Poporul are ºi urmãtoarea fabulã despre ardeoane. a zis: — Bunã dimineaþa. mai în specie în Þara Haþegului. Buciumul. ARDEOÀNI. a r d o v = ung. ºi iar se culcã. sluga. sînt foarte cãutaþi pentru mîncare. s. cari dupã ce se coc capãtã culoare ruginie ºi gust dulce. ºi dacã spargi boaba se împle gura de sãmînþã ºi suc. v. iar zise: bunã dimineaþa ardeoane etc. ajungînd la vinše. 309 . prin care învaþã pe stãpîni a nutri bine pe argaþii lor. adecã a. nom d'un village en Moldavie. Ioane? — Pitã cu slainã. preuteasa i-a dat merinde în traistã: pîne cu ceapã. Ioane? — Pitã cu ceapã. la alþii i o r g o v a n ã. ARDIOÀIE. de viticulture: sorte de raisin. Este învederat cã prototipul cuvîntului e maghiarul j á r g o v á n y.din -vân-. Sînzian. Ioane! ªi astfel seara a fost vinša gata cu sãpatul»” (P. de unde dentîi formele ardeleneºti i o r g o v a n ã ºi i o r d o v a n ã.. în Arh. se pãstreazã peste iarnã ºi dau vinul cel mai dulce.din o. Forma muiatã ardioaie din ardeoane n-are trebuinþã de explicaþiune. ºi e verde cu coadã cu tot. zise: — Bunã dimineaþa. h o r d o „baquet”? v. e foarte mustoasã” (N. Stat. „Viþa ardeoane în centrul Ardealului se zice i o r d o v a n ã. Haþeg). ºi-n traistã pîne cu slaninã. — Culcã-te ºi dormi. 1875. struguri face pînã la 25 ºi mai mulþi. ardeoane. e mai micã decît la alte soiuri de viþã. – 1Ungur.): „º-au pus zi înaintea domnii sale Ignat din Ardãoani cu cãlugãrii de Berzunþu…” Cuvîntul vine el din ã r d ã u (hîrdãu) = serb. Seara. t. numai boabele-s mai mãriºoare.. Cuvîntul se întrebuinþeazã numai peste Carpaþi. frunza încã e mai micã. Transilv. p. plur. I. Ce þi-a dat preuteasa în straiþã. p. deci a doua zi se duse ºi se ascunse în vinše. din cari ies alugerii. t. Trecerile fonetice sînt analoage cu ale vorbei „altoanã" din maghiarul „oltvány". are coajã puþin roºietecã. cu boabele dese. Popa atunci spuse preutesei ce a zis ardeoanea cãtrã Ion. cu boambe sau boane dese. deacã vor ca ºi argaþii sã lucre bine: «Un popã ºi-a trãmes sluga la sãpat de vinše. un soi de struguri foarte dulci. Strugur. vãzu cã vinša nu e sãpatã. ajungînd la vinše. sluga. „Ardioaie galbinã ºi surã. M u n t e n e a s c a seamãnã cu ardioia surã. A treia zi îi dede preuteasa vinars la slugã. ardeoane! — Mulþumesc dumnitale. Ce þi-a dat preuteasa în straiþã.ºi -on. sluga venind. ardeoane! — Mulþumesc dumnitale.f. Ioane. Haþeg). 1629 (Cond. — Pune-te pã lucru. Asachi. 360.ARDEOÀNI ARDEOÀNE s. distanþa între noduri sau cãpuºi. trecînd popa p-acolo. s. Într-un act de la vodã Miron Barnovski. de geogr. ungureºte j á r g o v á n y. ms.

tot aºa. brãþare = (anulus) brachialis. – Arºiþã. strãmurare = stimularis. fruntare ( = frontalis). Synaxar. 25: „toate faptele lorŠ le fac pentru ca sã arate oamenilor. f l a c ã r ã. frigare etc. Letop. incendie. Arderi de foc. cãt n-au vãzut nimene ardere aºa în grabã…” Zilot. Rom. 19 (f. Ard. 328). ARDIOAIE. precum: spinare = (pars) spinalis. (ms. ºi focare ( = focalis) la vatrã. macar cã cu mari chinuri ºi dureri. – v. -a r e). În þarã au trecut ºi fac rãutãþi multe. – Arsurã. p. în Acad.. p. lãrgindu-ºi fruntãrile lor ºi mãrindu-ºŠ marginile veºmintelor…” Dosofteiu. Ist. l i s et -a r i s (-a l e. 89 a): „pune-lŠ pre dânsulŠ în grãtaršulŠ focãrii…” 1-ÀRE (plur. 1648. „canalis” etc. „f l a c ã r a patimelor”. l'infinitif d ' a r d pris comme substantif: action de brûler.f.. ARD̪TE.. „v ã p a i a urei” ºi altele. 65: „Dodatã auzim veste adevãratã Cã ºi alþi cîrjalii. III.: Noul Testament. 2Arºiþã. ieroglif. suffixe féminin nominal correspondant au latin -a 310 . 1683. Gramm.4 b): „aprinsâ o focare mare ºi-š aruncâ pre toþŠ de-š arsâ…” Ibid.ÀRDERE ÀRDERE (plur. -ãri). Muste. Urechia. 148: „sã întoarcã Radul-vodã toatã prada ºi arderea cãtã fãcusã în Þeara Moldovii la þinutul Putnii…” Cantemir. robii. 76: „ca sãgeata au mers focul. cãrare = (via) carralis. Rãdic. identic cu -a r i s. arderi). pe cînd în sensul moral se zice a p r i n d e r e sau f o c. ca: „sodalis”. I.. luminare = luminaris. – 1Ars. foc ºi tãiarea a unui sau ºi a doaâ mãdulare ardere. 8. II3. – v. fãþare = facialis. ca ºease sute ceatã. p. Aºa: „arderea casei”. 24 (f. 40): „precum cineva pentru mîntuinþa a tot trupul ºi pentru paza vieþii fier. În graiul vechi se zicea. Ardeoane. Se întrebuinþeazã numai cu sensul cel material al verbului a r d. „f o c u l iubirii”. p.. brûlement. Cron. tãiare ºi de tot de la sine lepãdaré. la ceea ce se purta pe frunte. Letop.. însã suffere ºi priiméºte…” Nic. La români el formeazã numai un mic numãr de substantivi. însã „a p r i n d e r e a inimei”. în graiurile romanice însã a devenit covîrºitoare anume funcþiunea cea substantivalã a acestui sufix (Diez. apr. d-acestea mii ºi sute…” v. – Foc… ARDÌC. f. forma mai mulþi adjectivi ºi prea puþini substantivi. cãldare = caldaris. – v. v ã p a i e etc. oct. s. În limba latinã sufixul -a l i s. de ex.

precum: purtare. p. trecute în substantivi cu imediata însemnare a verbului.2Am. Hareci. ÀREF. – Cãrare. Se aude ºi forma orendaº. îl conservã astãzi numai cînd funcþioneazã ca substantiv: „a mînca”. i r e. sau în vînzare ºi pierzare. Forma a r e n d à t o r sau o r î n d à t o r nu e poporanã. 2-re. 2-ÀRE (pl. v. precum nu e nici derivatul a r e n d a t o r i e „affermage”. suffixe verbal infinitival correspondant au latin -are. arendaºi). m. pe cînd arendaº se aplicã cu deosebire la acela ce þine un pãmînt. mîncare etc. ‘ r e. – v.. n. s. loc. Atîta ºtim. o moºie. însã cu sensul mai restrîns de acela care þine o cîrciumã de la þarã.. 2Aron ARENDÀRE. – v. Bucovina. ARECILUIÈSC. – v. Laurian-Ma- xim: „are. Se zice ºi a r e n d a r sau o r e n d a r. dar mîncare cu pluralul analogic mîncãri. astfel cã -are a devenit pe deplin un sufix nominal feminin. ARÈL.ARENDÀª Acest sufix s-a stãrpit din grai mai cu samã prin ciocnire cu sufixul verbal infinitival -a r e. tenancier. fermier.: Laserpitium latifolium. v. cu care s-a ºi confundat în unele cuvinte. – v. Limba românã e foarte copioasã în atari substantivi verbali ºi are o mare facilitate de a-ºi exprime ideile indicate prin verb în formã de substantiv. bunãoarã în nãscare.n. t. licitation. infinitivul perzînd în grai aproape cu desãvîrºire pe finalul -re. – v. l. ‚ r e. Hareciluiesc. pr. care are în a r e n d ã. 3ÀRE. corespunzãtor occidentalului „natale”. m. 83) aºa se cheamã aceastã plantã la românii din Bucovina. ARÈCI.. s. Haref. în posesie. 311 . turbith des montagnes. terminaþiunile infinitivului verbilor. Arendez. de botan. un obiect oarecare” (Costinescu). Sinonimul c h i r i a º se întrebuinþeazã cînd e vorba de binale ºi de lucruri miºcãtoare. Dupã Alth (Hauptbericht f. -ãri). 4ARE.” În conjugaþiune..m. 1-ai. s. – v.. prin care întrece pe toate surorile sale de ginte latinã. mai ales în Moldova. de unde s-ar explica arel ca deminutiv din a r? v. 1862. umblare. „Acela care þine. ambele citate de Cihac dupã Codica civilã a Moldovei. adjudication. ARENDÀª (plur. – -aritã. Nu cumva sã fie mai curînd „A r u m latifolium”. lArie.

adormea în mîini cu ea…” Dinu Golescu. nevoiaº. pe alocuri ºi la cîrciume de prin sate.r e d d i t a. Pann. ca împrumut din medio-latina. 96. sau la un boierenaº. nevasta arendaºului. Legiuire. a d . Doamne. cabaret affermé. p. doi ºi mai mulþi. ºi sã zice cînd zidirea noastrã sau rodurile ºi veniturile pãmîntului nostru le dãm altuia 312 cu cutare preþ în cutare soroc ca sã le stãpîneascã…” . Sinonimul c h i r i e ºi-a restrîns sensul numai la þinerea binalelor sau a lucrurilor miºcãtoare. totuºi românii l-au cãpãtat tîrziu prin slavi.. L i p i t o a r e a d r a c u l u i!. S-a-ntîmplat în ei sã fie ºi un leneº. – v. ca doar s-o încãlzeascã. fãrã ºtirea stãpînului. f. bail. 1818.” Cesar Boliac îºi încheie pe Sila prin: „Sufla în peptul mã-sei. ca el sã-i slujeascã acei ani…” Faþã cu o asemenea situaþiune socialã. Cãlãtoria. sau la un arendaº. francezul „rente” etc. descriind nevoile þãranului român: „ºi el neavînd sã dea. Care de-l punea la sapã. – Arendãºesc. ori o sã-l lége ºi o sã-l ducã sã-l vînzã pentru un an. 1818. Dindãrîtul carului Arendaºul satului. Dodatã cu cãldarea luat zãlog în silã Pe-o oarbã datorie…O. s. p. Se rosteºte ºi: arîndã sau orîndã. Caragea. cheltuiala este a sa…” A. ori o sã-l batã. la cari toþi.ARENDÀª Caragea. 2. v. Arendez. Prov. ARÈNDà (plur. – Chiriaº. Legiuire. fie-þi milã De rob ºi de clãcaº!…” La feminin se zice a r e n d ã º o a i c ã sau a r e n d ã º i þ ã = 1. ferme. 23: „C h i r i i a º u l sau arendaºul verice va zidi sau va preînoi la lucrul ce l-au închiriiat. pe cînd arendã se aplicã în specie la pãmînt. arende ºi arenzi). femeia care þine un pãmînt în a r e n d ã. fãrã prepoziþiune r e d d i t a. ARENDÀT. de unde italianul „rendita”. p. Îi cãuta cojocul…dar unde sã-l gãseascã? Cãci e la arendaº. spaniolul „renta”. la unguri á r e n d a... Deºi cuvîntul vine din lat. Arendã. la ruteni o r e n d a (Cihac). nu e de mirare cîntecul poporan: „Frunzã verde barlaboi! La moarã la Torontoi Vine-un car cu patru boi Încãrcat cu pãpuºoi. I. 104: „Puind pe sãteni la clacã oarecare arendaº. 1826. sau la oricine se va gãsi. 22: „Î n c h i r i e r e a sau arenda este tocmealã. gãsim a r e n d a.

cã nu e greºealã a avea românii acest folos. cour de la ferme. Scrisoarea XIX: „Moldavia se fãcu o arendã ce se vindea celui ce da mai mult…Un veac se mulse þara de aceºti a r e n d a º i!” v. Iaºi. la Þichindeal. donner ou prendre à ferme. 110: „decît sã între aceastã adãogire în visterie. 1. 313 . întovãrãºindu-se cei de o sãminþie cu dînºii egumeni.. dar numai cînd e vorba de pãmînt sau de cîrciume de la þarã. ARENDêÌÞà v. 1814. stãpînind nu ca domni. Costachi Negruzzi. – v. adj. Se întrebuinþeazã ºi forma a r e n d u i e s c (Costinescu). Despre epoca fanarioticã se obicinuieºte a se zice cã: grecii þineau þãrile române în arendã de la turci. Ionescu. 133) Ca locuþiune proverbialã. Polysu). p. – 1. vb. v. dépendant d'un fermier. Arendaº. Arendaº. „afforage” (Cihac). Dr.ARENDUIÈSC Zilot.n. – Besmãn. Doinã din Bucovina: „Frunzã verde trei vãzdoage! Colo-n vale la priloage Þin orînda trei jidauce ªi vînd vin de trei soroace…” (Marian. v. Zilot. 89: „neguþãtorie a hoþomanilor greci. ARENDUIÈSC. ORÎNDÃRÌT. s.. care nu mai are saþiu. – v.. c. maison du fermier (Pontbriant. Popescu. p. p. cu carii. caþauni. ci ca a r e n d a º i. mai bine sã rãmîie tot în þarã. ARENDêOAICà ARENDÈZ (arendare. Tãuteºti.-EASCÃ. Cron. Arendã. Sinonim cu î n c h i r i e z. Cron. arendat). ARENDÃRÌT s. ARENDêÈSC. la crîºmã se zice orîndã” (T. ARENDêÌE.. Preut I. mai vîrtos de cînd domnesc grecii. 203: „a vorbi ca ºi cînd ar fi luat în arîndã vorba…” adecã: fãrã a lãsa sã vorbeascã ºi alþii.f. – Chirie. Arendã. vînd arendele moºiilor mãnãstireºti cu tocmealã necinstitã…” „Pe la noi. appartenant à un fermier. Ceea ce este a unui a r e n d a º sau se atinge de un a r e n d a º. 2. Arendaº.2Orîndã. s. Arendez. c. II. Preuteºti). Arendaº.. pungã arendãºeascã fiind acum. fireºte a lor fiind ºi cu sîngele lor cîºtigat…” v. affermer. état du fermier. Suceava.

environs.B. t. de unde vine al nostru „arie”. p... istor. nici cu latinul a r e a (Mangiucã). entourage. 99): „Domnul nostru Isus Hristos ºi cu St.este ca în „Ardeal = Erdély”. Aripã. II. . v. v. Simu. – v. unde „gerade” e cu totul de prisos. Orlat) = = a se învîrti pe lîngã cineva. Se construieºte mai totdauna cu prepoziþiunea în.) accenteazã bine cuvîntul: àretu. îl pune în legãturã cu verbul a r ã t a r e. el traduce expresiunea: „stare în aretul cuiva” prin: „gegen einem g e r a d e oder i n g e r a d e r Linie stehen”. „arici = = ericius” etc. S. douã aserþiuni deopotrivã greºite. 1884. nu se potriveºte.: défi. – Clopot. c. lArete. Lautl. De asemenea. Arãt. Petru tot pe pãmînt erau. – v. t. 1883. Locuþiunea: „în aretul vîntului” (L. Angeloni. fecior dupã fatã” (R. milit. a-i da tîrcoale.: am vãzut pe Petri ieri îmblînd în aretul casei tale. din Bucur. dar voind cu orice preþ a-l apropia mãcar pe furiº de latinul r e c t e. Accentul unguresc e conservat intact. 314 3ARÈT. pl. – v. p. crezînd cã cuvîntul se accenteazã pe e ºi cã însemneazã „contra. Aret „entourage” n-are a face întru nemic cu a r ã t „montrer”. de ex. însemnînd „de ce côté-ci. „argat = ™rg£thj”. „Trecerea iniþialului e.ARÈNG ARÈNG. s. § IV. 26). 115): „Aret. derivîndu-l din latinul e r e c t e. Mangiucã (Familia. Budai-Deleanu (Dicþ. cu tonul pe a. opposite”. menace. Miklosich (Rum.. proximité de quelque chose. din è r r e ' t = e r r e .i t t.. de la început. ms.n. ºi-l numeºte ardelenesc. dans cette direction-ci”. 2ARÈT. s. Banat. Umgegend. Transilv. – v.) vrea sã zicã: „du côté du vent” sau „dans la direction de vent”. p. Vocal. în Muz. pe care-l explicã prin „gegenüberstellen”. Lugoº). Sinonim cu p r e a j m ã. Arãt. de ex. în aretul acesta nu am auzit sã fie vãzut cineva pe acel lotru.. Arieni. ÀREPà AREAPà A 1ÀRET. Umgebung. de geogr. Hareng. s.n.în a. m.. Este un maghiarism. Se aude numai la românii de peste Carpaþi. „A îmbla în aretul cuiva. de unde ungurii au ºi o formã nazalizatã e r r Š n t (Fogarasi). în aretul meu (persoanei mele) nu ºtiu sã se fie arãtat omul acela despre care este vorba…” Basmul Azima îmblãtoare (Familia. ARÈNI. înseamnã în graiul bãnãþenesc: alentours. cu care s-a încercat a-l înrudi Lexiconul Budan. Odatã merg la þarã cam în aretul unde era fratele cel mai mare cu turma…” „ªoarecii chiþorani sînt aceia care îmblã în aretul apei” (D.

LXIV: „Învãscurâ-sã areþiš oilor ºi zãpodiile înmulþâ-vorŠ grâul…. XXXI. despre cari I. Genes. areþi. „Cuvîntul arete se rosteºte pe la noi arece” (I. „Arete. c. CXIII: „Munþiš. 1683. c. Haþeg). Îl au ºi românii din Istria. c. s. areþi). uneori aspirat: harete. 85) zice: „Arete ºi ariete. f. Liuba. ps.. iarã pre pãstoriul lui a r e þ a r i u” (I. „B e r b e c e l e nescobit se zice arete” (R. p. faciam tibi boves cum hircis…” unde la Silvestru. deacã cade turta cu faþa în sus. deacã cade cu faþa în jos. Sina). dar ºi acolo. cã vã gšucat ca areþŠ…” „Montes gestierunt velut a r i e t e s…” Dosofteiu. 1688: „ºi berbéce tretinŠ”. 1651: „vošu înnãlþa þie cu myrosenie de b e r b e c i…” Acelaºi. „Poporul nostru numeºte b e r b e c u l ºi aret. plur. Transilv. 1680. „Harete se zice la b e r b e c e de doi ani” (C. ºi-n aceastã din urmã de la Olt pînã la Argeº…” În dialecte franceze se zice de asemenea a r e t. t. a 5-a marþi. Mehedinþi. areþi se numesc b e r b e c i i cînd sînt deschiliniþi de oi” (S. ªi româneºte poporul rosteºte pe alocuri ariete. italieneºte a r i e t e (Rolland.. Banat. 7 a. berbecele nescobit. ps. acea turtã se zice t u r t ã d e arieþi” (P. „Arieþi se zice la berbeci de cînd se aleg dintre oi pînã cînd se lasã iarã între oi la Sîn-Mihai.. bélier. Paremiar.ARÈTE (plur. Vînju-Mare). Aceastã distingere între ariete ºi b e r b e c e este uzitatã ºi la oierii din munþii dintre Ardeal ºi România munteanã. XV. Bombãcilã. Maidan). c. c. Olteanu. Borlova). Bistriþa).. Cuvîntul se pãstreazã mai ales în Oltenia ºi peste Carpaþi. berbecele taur. Dosofteiu. 10: 315 . Michãileanu. Transilv. Maiorescu (Itin. Flocã. ªi-n Moldova arete ne întimpinã adesea în vechile texturi. Latinul a r i e t e m. et valles abundabunt frumento…” lARÈTE unde la Coresi. Genes. V.” „Induti sunt a r i e t e s ovium. Banat. rãdica-voš þiše boš cu vãtuš…” „…offeram tibi cum incenso et a r i e t i b u s. 9: „…ša-mi o vacâ tretinâ ºi caprâ ºi aršate tretinŠ…” „…accipe mihi juvencam trimam et capram trimam et a r i e t e m trimum…” unde în Biblia ªerban-vodã. cu care ocaziune se face o turtã tare de fãinã de cucuruz ori de grîu ºi se dã cu ea printre oi. 1577: „înveºtirâ-se berbecii oilorŠ…” Acelaºi. Faune populaire. ps. Dragalina. a r é t sau a r ë t. LXV: „…rãdica-voš þiše cu tãmâie ºi areþŠ. Drãghicescu. c. 116). Mehedinþi. atunci le merge bine la oi cînd vor fãta. p. atunci le merge rãu. m. M. Teregova.

iar nicidecum limbàreþ. 574]. suffixe nominal péjoratif. 116: „Iarã dupã ce soarele în zodia Racului sã coboarã. p. quando concipiebant oves in utero accipientes. La vechii romani acela ce flecãrea trebuia sã plãteascã un fel de gloabã numitã „linguarium”: „ecce ut doleat ut postea consideratius loquaris: quod dicere solemus. – Berbece. cãci vîrful munþilor acelora supt zodia Arételui sã aflã…” v. 36). „vorbar”. Hãrãþ. Cihac îi dã un prototip latin „linguarìcius” ºi-l alãturã cu spaniolul „lenguaràz” ºi portugezul „lingoaràz” = „linguaràceus”.în loc de arhaicul arete. însã îndatã duhurile céle de aréte ce purta îº schimbã. întrebuinþat foarte rar. Widder” (²elechowski. cãci atunci .B. 3ARÈTE. 2ARÈTE s. ºi vãzu cu ochii prin somnu. în Acad. Cantemir. Rom. Cu adausul unui nou sufix. carea macar cã din tîmplare fusése. pe arete l-au împrumutat rutenii din Galiþia: „a r e t i š. cu acelaºi sens ca în „flecar”.ARÈTE „…ºi fu când zãmisliša oile. ºi pãnã în dzuã din o a e în jiganie ºi din aréte în lup sã mutã…” Corbea.. d'astron. -ÀREÞÃ. l i n g u a r i u m dabo” (Seneca. ieroglif. dar termenul român nu poate fi o traducere modernã.. prin care soarele trece în aprile. Benef. p. v. Astãzi se zice B e r b e c e. Limbàreþ. – Alemesc [vol.m. lArete. Tot aºa în sinonimul vorbàreþ.: constellation zodiacale du Bélier. Ist.negreºit . Acelaºi cuvînt cu cel precedinte.3Arete. 197): „Arétele mai tîrziu vitejia ce fãcusã cunoscînd. Rom. netonicul -e þ la români.). s-ar fi zis cu vorba obicinuitã „berbece” sau „cîrlan”. -ÀREÞ. 2. LXIV: „ªi areþii oilor în îmbrãcãminte S-au îmbrãcat ºi le-au fost de jucat aminte…” De la moldoveni. în Acad. ºi šatã þapii ºi areþii…” „…et factum est. Psaltire. Una din cele douãsprezeci constelaþiuni ale zodiacului.. 5). l Arete. „Arié- te. s. sonnette. La cuvîntul limbàreþ „bavard”. et vidi oculis meis in somno: et ecce hirci et a r i e t e s…” Cantemir. Ist. Apoi prin analogie putea sã fi fost deja la romani „verba316 rium”.). gros billot servant à enfoncer des pieux. v. (ms. Sufixul compus românesc -àreþ se înrudeºte cu cel spano-portugez -a r à z numai prin sufixul primar -a r. nemþeºte „Ramme” din „Ramm” etc. p. o unealtã de bãtut pari. pociumpii” (L.. ci este o moºtenire d-a dreptul din latinul a r i e t e m: „labat a r i e t e crebro janua”(Virg. ps. I. I. circa 1700 (ms. s. tonicul -à z la spano-por- .). vorbàreþ derivã din „limbar”. dar atunci ar fi cel mult „limbãrèþ”. m.. ªi franþuzeºte se zice „mouton” sau „bélier”.. ARIÈTE. – v. t. 4ARÈTE. ieroglif. IV.

conservîndu-se sufixalul -e-. 2-ar. Prov. argaþi). f. garçon qui travaille pour le compte d'un maître ou patron. ci. În graiul vechi. XXII. iar „slugã” e în opoziþiune cu „boier”. Cantemir. III. românii l-au fãcut pizmãtàreþ. p. – 2-eþ. Argat se deosebeºte de s l u g ã. 1683 (vecernie sîmbãta. Paremiar. care este anume sufixul secundar bulgar -etz.. limbàreþã. f. ARGÀT (plur. precum léneºulŠ n ã i m i t saŠ argat de vréme ce mai de cu vréme fînŠ bun nu strînge. s. ci este la casa altuia. s. dar slavic prin netonicul -e þ. Genes. în netrébnice erbi ºi în gréle stuhuri îi iaste a sã duce…”. pastor. s l u g i l e lãsa pre boieri. La feminin se zice vorbàreþã. 49: „Atunce toþi se fãcuse oºteni. Sinonim cu n ã i m i t. – -ãreþ. Muste. 3: „…înºãlâ asânulŠ sãu ºi luâ cu sine doš argaþŠ…” „…stravit asinam suam. argat e în opoziþiune cu s t ã p î n. Sã-ngrijeºti de una. valet.ARGÀT tugezi.m. Beau s t ã p î n u l ºi argatul…” Argatul nu are o casã a sa. „vàŸenetz”. argaþii lãsa pre stãpãni…” Balada Bogatul ºi sãracul: „Beau sãracul ºi bogatul. 124 b: „Cine nemicã bun lucriadzâ. – v. III. limbàreþ. unde în contextul grecesc: „Ð ÐknhrÕj ™ r g £ t h j”. „gòlemetz” etc. argatul e tînãr sau în puterea vîrstei ºi tare. – -ariþã. Sufixul -àreþ e latin prin elementul -a r. nu te mînii pre dînsul ºi-l baþi?…” A. Pann.m. ARÈU. 1698. AREÞÀR. pe cînd el trebui sã fie mereu la muncã. Luînd de la greci pe peism£tarhj. „hùbavetz”. v. de unde antitezã între argat ºi c ã s a º: 317 . sã nu ºezi. 83: „ªi de se va întãmpla sã-þi stea împotrivã s l u g a ta saŠ argatul teŠ. Dosofteiu.. t. p. rãu a face sã învaþã. 58 b). assumpsit autem secum duos p u e r o s…” unde la ªerban-vodã. Vine din grecul ™rg£thj „travailleur”. O slugã poate sã fie bãtrînã sau slabã. de urît. om tocmit cu platã pe un timp mai îndelungat pentru a ne ajuta la lucru sau pentru a munci în folosul nostru. Letop. alta. Ariu. care poate sã nu munceascã. Predice. pizmãtàreþã. 1688: „îº însãmãrã mãgaršulŠ sãu ºi luo cu dânsulŠ doaâ s l u g i…” Antim. – v. 87: „Nu ai sã-mi faci nici o treabã. „lenguaràz” sau „lingoaraz” însemneazã literalmente pe cei ce meritã a fi globiþi pentru flecãrire. Divanul. de argaþi ºi s l u g i sã vezi…” Nic. lArete. ca în „nàŸenetz”.

Mai bine-a argatului…” În legãturã cu acest proverb. ªi colea la zori Merge-vom prin flori…” ºi la sfîrºit: „Tu-i uita de-oftat Cã nu ai bãrbat. ªi eu cã-s argat…” 318 . pop. Rusaliile. 1885. p. 48). Balada ªalga: „Hei! copii. II. Poez. copii argaþi! Somnul dulce voi lãsaþi ª-un cal iute-mi înºeuaþi…” Colinda Plugul: „Aho. cã cînd mãnîncã îi trosnesc fãlcile” (Ibid. Staþi puþin ºi nu mînaþi!…” (Alex. Eu þi-oi fi argat. se cunoaºte pe mîncare. iar c ã s a º i i carii luase hãrtie în faþã de 2 ughi. 139) „Argat vrednic cine are. p. copii argaþi. 22): „Pe vremile acelea. iar mai pe urmã la orãnduele au dat cãte 10 ughi. 25. 13: „Rãsvrãtescu: Îmi vine sã mã prind argat la voi. A fãcut ºi pe argatul…” (Pann. iarã la orînduealã au dat cãte 16 ughi ºi mai bine…” Basmul Tei-Legãnat (Tribuna din Sibii. II. a fost un bãrbat ºi o muiere…” Pluralul argaþi îºi asociazã adesea la vocativ pe c o p i i.2. Cînd împãraþii ªedea la masã cu argaþii. Letop. II. II.ARGÀT Neculce. aho. 28): „Dacã n-ai bãrbat. vorbind despre o dare întrodusã de Duca-vodã: „s-au venit argaþilor carii luase hãrtie de 2 lei. într-o doinã din Bucovina (Marian. 387) Argat în proverbi: „Cine a fãcut pe bogatul. Susana: Pentru ce? Rãsvrãtescu: Pentru vorba ceea: Decît a bãrbatului. sc.. Alexandri. ca epitet de familiaritate..

cãci în genere argaþii sînt holtei.ARGÃSÈSC În grai se aude uneori aspirat: hargat. dar sub forma: arghisealã. Argat. atelier de tanneur. „A argãsi pei de capre negre = chamoiser” (Pontbriant). – v.. ARGÃSÃRÌE. 15): „s-au sfãtuit popa cu preuteasa ca a doua zi.: „Arghisealã. fapta d-a a r g ã s i.. corroyer. t.. Nãimit. În sensul al doilea. argãseli).f. nu la nevasta unui argat. astãzi unul ºi mîini altul. Argaþii c a p i t a n u l u i P r e d e i D r ã g ã n e s c u l. cînd va merge Pepelea cu vacile la apã. locul unde se argãsesc pei de caprã etc. Cuvîntul e foarte rãspîndit ºi la românii de peste Carpaþi. Argaþii B o l d e s c u l u i. 1. Costinescu: „Argãsealã. a face prin dubealã sã se curãþe pãrul dupã peile otãrîte a se lucra” (Costinescu). 424): „Arghisalã”. p. ci la fete sau femei tocmite pentru munca cea grea a casei ºi pentru alergãturã. – v. Argãsesc. s. dar 319 . artic. 2. materia acrã în care se a r g ã s e s c peile. Argãrlîc. vb. a d u b i. – v. tan. nom propre de certains villages. passim) ne întimpinã pintre satele munteneºti: Argaþii p o s t e l n i c u l u i A n g h e l a c h i. I. Argãsesc.B. bãnãþean circa 1670 (Col. Argat. l. tannerie. La feminin se zice argatã sau hargatã. ARGÃSÀR. – Atîrnaþii… ARGÃLÎC. Tr. 1883. ajung toþi la puºcãrie sau la spînzurãtoare. Sinonim cu d u b e a l ã ºi t ã b ã c i r e. Argãsãrie. sau: „la putinã-n argãsealã” (Pann. În timpii înainte de Regulamentul Organic. Sinonim cu t ã b ã c ã r i e. p. Poveºti. psilotrium..” (Costinescu). d-a dubi peile”. tãbãcire de pei de animale. 69.m. L. ARGÃSEALà (plur. sã se suie într-un copaci…” v. cînd un boier avea lipsã de c l ã c a º i pe moºia sa. journalière. ARGÀÞII. pl. românul are proverbul: „în putina cu argãsealã se întîlnesc lupul ºi vulpea”. tannage. Sinonim nu numai cu d u b e s c. „Argãsãrie. Derivã prin sufixul -ì e din a r g ã s a r „tanneur” (Pontbriant). ARGÀTÃ. De aci unele sate purtau numele de Argaþii-cutãruia. Dak…aj III. lixivium coriarium.f. Basmul Pepelea (Sbiera. – Slugã. „A argãsi.. sã trimeatã mai înãinte pe hargata care o mai avea ei. tanner. el îºi tocmea cu platã a r g a þ i. La Fotino (`Ist. Argaþii l u i º e t r a r T e o d o r… v. s. – Argãsitor. v. Pentru a zice cã oamenii cei rãi. Dicþionar ms. – Adunuþii.. 70). chamoiserie. – Stãpân. argãsire). ARGÃSÈSC (argãsit. s. s. e mai potrivit a r g ã s i r e. v.f.

ºi dasupra pui peste piei o scîndurã ºi un pietroiu ca sã sã aºaze pieile înlãuntru sã sã moaie.ARGÃSÈSC ºi cu t ã b ã c e s c”. daca e bine cald. Dupã aceia le întoarce cu pielea în sus. – Putinã. apoi le freacã ºi le scuturã. v. lGrec.B. apoi face a r g ã s e a l ã într-o putinã. ºi pune ºi ceva sare de sã topeºte. fiindcã pieile de lupu nu sãnt fãcute burduf. o moaie cu apã caldã. Stat. ºi n-are sã le întoarcã pã piele sau pã pãr. Jderii asemenea sã argãsescu ca ºi nurcile. iar daca este vremea mai moinatecã.). ºi sã usucã la soare dupã ce sã cãrnosescu. într-o zi sã usucã. în Arh. apoi le întinde la umbrã spãnzurate cu pãrul în sus. -Ã A . numai fiindcã le este pielea mai groasã. Vulpea. la polir et perfectionner. ºi le moaie acolo cu pãrul în sus. Cum sã argãsescu pieile dã mielu ºi de oaie” etc. adicã: pune apã într-o albie. – Dubesc. le moaie cu apã caldã ºi le spintecã pe lãngã picior. dupã ce o prinzi ºi o jupoi. Pisicile întocmai sã argãsescu ca ºi vulpile. ¥rgasa) travailler une chose. Din grecul „¢rg£zw (aor. ºi o aduci la cojocar. – Argãsealã. dupã ce o cumpãrã. ºi o pune la umbrã de sã usucã cu tãrãþele. f. rachiu ºi cu apã caldã. adicã le trage la coasã de scoate untura ºi carnea ce este pã piele. Cum se argãsescu vulpile. dupã aceia le croieºte. pãnã sã usucã pãrul. ºi iar le usucã la umbrã. Lupii asemenea se argãsescu ca ºi vulpile. fiind cunoscut ºi peste Carpaþi. apoi întãi le spalã cu sãpun. ºi le spãnzurã la umbrã de sã usucã cu cofaru pã ele. Cum sã argãsescu nurcile: Nurcile. ci sãnt spintecate la burtã ca pieile de oaie. dupã ce le aduce la cojocar. în care ºade doaã zile. ºedu în a r g ã s e a l ã mai multe zile. ºi aºa moi fiind le cãrnoseºte la coasã. – Cofar. 21) ne întimpinã urmãtoarele date asupra modului de a face: „A r g ã s e l i. i aluatu fãrãmãndu-l cu mãinele în apã de sã moaie de tot. guºa ºi cafaoa. apoi le întoarce cu pielea în sus ºi le þine trei zile. amestecãndu-le de sã face acestea toate groase. În tractatul de medicinã casnicã de pe la finea secolului trecut (ms. ca sã poatã alege pîntecele. Cuvîntul e vechi la români. doaã zile. dar sub forma arghisesc (L. cu care le unge pã piele gros. corroyer les peaux” (Cihac). o presarã cu tãrãþe multe. ¢rg£zw t¦ tom£ria passer les cuirs. poþi sã o sari pã piele. – Tãbãcesc… ARGÃSÌRE v. adicã pe lãngã coaste. Argãsesc. dupã aceia face cofar. 320 ARGÃSÌT. iar cojocarul. ºi le limpezeºte de nu mai curge nici un noroiu dintr-ãnsele. pãnã sã curã unsoarea dintr-ãnsele.. apprêter. apoi le scuturã ºi le freacã ºi le croieºte de le face blane. doaã-trei zile. adicã sare multã i tãrãþe ºi apã rece. pã piele ºi pã pãr bine. apoi le scoate ºi le cãrnoseºte. ºi întorcãndu-o cu pielea în sus. iar nu la umbrã ca vulpile. apoi o întinzi pe un crac de lemnu cu pãrul în sus de sã usucã. însã aluat i bragã dooã oca i…de trei parale.

A. Argat. s. Trai argãþesc. servir comme valet.2.. 120: „ª-acasã dacã-l aduse. et adj. Pe loc s-apuca De se încerca. Tînãr. Stan Pãþitul (Conv. Creangã. ARGÃÞÈL (plur. – -urã. sinonim cu t a b a c. chamoiseur.. Muncã argãþeascã. tannant. -EASCÃ. 2ARGÃÞÈSC (argãþit. pop. se fatiguer sans profit. 321 . – -el. argãþei). Poez. Argãsesc.: travailler.. Deminutiv din a r g a t prin sufixul -e l. „tannée” (Pontbriant). Se întrebuinþeazã mai ales ca substantiv. Rareori însemneazã pe un a r g a t mic sau nu destul de tare. dar puternic sau îndrãzneþ. ARGÃSITÙRÃ.. Dunãrea trecea ªi iar se-ntorcea…” v. Sã-i argãþeascã îl puse…” Costinescu: „A argãþi. v. ca la I.. voinicel.ARGÃÞÈSC ARGÃSITÒR. Argãsitor de pei de cãprioarã” (Costinescu). Argãþesc la moarã. comme pale- frenier. „Argãsitor. -OARE. a lucra în folosul cuiva fãrã a fi rãsplãtit”. Argat. 273) Balada Rada: „Iar un argãþel. s. gentil valet ou palefrenier. à la valetaille. Ceva a a r g a t u l u i sau de a r g a t. II. Prov.. appartanent au valet. din contra.. Mi l-aº prinde argãþel…” (Alex. p. ºi numai cu un argãþel ce-l am de-abia le pot dovedi…” Sensul mai obicinuit este. v. adj. Nu voi argãþi pe la jidani. argãþire). fig. subst. 31): „am tare multe trebi pe capul meu.m. 1ARGÃÞÈSC. v.. care a r g ã s e º t e peile. lit. acela de un a r g a t foarte tînãr. vb. a osteni. valeter. Pann. tanneur. Argãsesc.f. Doina Cucul: „De-ar fi cucul voinicel. petit valet. 1877. Am argãþit la stînã. Are o nuanþã dezmierdãtoare.

prin argea se înþeleg cele douã policioare. valetaille. Termen colectiv pentru mulþime de a r g a þ i. sarcina a r g a t u l u i” (Costinescu). Acest b o r d e i a º se numea argea. Argãþesc. . Vãzu din sat o muiere þesînd aci-ntr-o argea. în care þãrancele þes pînzã. Destul am argãþit…” v. s. iar sub rãzboi se fãcea o groapã pãtratã pentru potnogi. s. Argat. domesticité. a r g e a î n þ e s ã t o r i e. cînd nu se mai fac pe la noi asemeni bordeiaºe.f. materii ce cer local umed…” „În timpurile trecute. cum s-ar fi întîmplat afarã în aer uscat. 2. – Argaþii. s. b) entrée d'une cave. et puis: b) partie du métier qui sert de siège à la tisseuse. A. Numai cu acest sens cuvîntul a fost cunoscut pînã acum lexicografilor.. Pann. voûte en général. Ialomiþa. Argat. fãrã a se rumpe vrun fir. en architecture. t. iar iarna se pun stupii…” Costinescu: „Argea. Plugurile: „Treptat cîmpul se umbreºte sub a brazdelor desime. surtout: a) charpente qui soutient le toit. de batelier: argele. „Argãþie. p. 231): „Stãpîne. Legende. Umbra ºi umiditatea ce domneau în argea dãdeau firelor de tort o duritate. femeia de la þarã obicinuia a þese pînza de tort într-un mic bordeiaº sãpat în formã de dreptunghi. Bãrbulescu. Moº-Albu II.f.. Argat – -ìe. Alexandri.f. p. ARGÃÞÌRE v. I. c) partie voûtée d'une église. 13: „Care vra sã zicã. en tisseranderie: a) souterrain où les femmes tissent. Pribegii). ARGÃÞÌT A lARGEÀ (plur. în care se aºeza rãzboiul. 19: 322 „Apoi d-acolo la vale în drumul care mergea. El rãsunã-n mare zgomot de voioasa argãþime…” v.ARGÃÞÈSC Basmul 12 fete de împãrat (Ispireascu. ARGÃÞÌME. les deux pièces de bois servant à garantir les côtés d'une barque. groapã sãpatã în pãmînt în formã pãtratã ºi-n care vara þes muierile pînza. sc. bordei. valetage. ARGÃÞÌE. cari în sens transversal unesc extremitãþile rãzboiului ºi servã de scaun pentru femei cînd þese…” (A. argele). care permitea ca pînza sã se þeasã bine ºi des. Laurian-Maxim: „Argea. état de palefrenier ou de valet. Întru chiar acu-ndatã în argãþie…” v. slugãrie. pe cînd cultura cînepei ºi a inului era în floare în judeþul nostru. 3. c. d) niche. pe mine mã bate gîndurile sã mã duc în lume sã-mi caut norocul. voûte souterraine. temnic în pãmînt.. tocmala-i sfîrºitã. d'où: 1. Rusaliile. Acum însã. Alexandri. – Argãþel.

c. Argea fiind în cea mai strînsã asociaþiune de idei cu f e t e. muiere rea. Hãldãrescu. p. Prov. 12: „De harnicã. pop. în argea nu i se vãd mîinile. alt pentru þiþã plîngînd…” Iordachi Golescu (Conv. Cã din gurã tot cînta…” (G. În prunduþ de mare.. Broºteni). cãzãcele..ARGEÀ ªi copii mulþime spuzã împrejuru-i guri fãcînd. Doina Barbul: „Iatã Barbul cã trecea Pe la casa cu argea Unde þese leliþa. 15). c ã þ e a! Se iau de mînã mai mulþi copii.” (G. harnicã. apoi argeaoa. 73) sfãtuia femeilor: „Întîi furca. într-un cîntec din Dobrogea: „Soacrã-mea. Unii cereau «mamã. 1874. Dar þesea ori nu þesea. n-are cum mai fi: unde pune mîna. Ialomiþa. Din aceeaºi pricinã. Unul se face mumã ºi altul fatã.. Constanþa. Sultãnica. lit. 329) Cîntec din Jocul pãpuºelor: „Mãi cãzace. Muma e cu un bãþ în mînã ºi sileºte pe fatã la argea. Nouã feciorele. formînd un cerc întins. Dumnezeu cu mila. Poez. Mã trimite la argea…” (C. Pe unde rãsare…” 323 . papa». p.T.. ºi celelalte în urmã. Fata trece pintre copii etc.D. c. III. 129) Balada Soarele ºi luna: „Fãr’ de mi-a gãsit ªi mi-a nemerit La nouã argele. sare din vîrful stogului ºi cade ca un fulg. Rasova) Trimiterea cea silitã a fetei la argea a mai dat naºtere ºi unui joc copilãresc care se cheamã: „La argea. nici una sã nu-þi scape din mînã…” De la Vrancea. de aci zicãtoarea pentru cei molateci: „Nu te grãbi ca fata mare la argea ºi ca vãduva la mãritat” (Pann. de aceea într-o mulþime de cîntece o gãsim în legãturã cu ºtrengãrie. mãnîncã caierul…” Fetelor leneºe neplãcîndu-le þesutul. Popescu. cînd toarce. Ce caþi noaptea prin argele?…” (Ibid.

Argeaua fiind o gaurã în pãmînt acoperitã.S. „Argea se numeºte tot materialul lemnos la clãdirea unei case. „Argea însemneazã la zidiri o formã cercurie boltitã cu peatrã. 1683. 410) v. „Iatã ce însemneazã pe la noi cuvîntul argea: 1.a r g e a l a p l u t a º i. c. Liturgiar.: costoroabele. popa în oltaršu…” Acelaºi. „casula vel cella subterranea” (L. 1683. Cu dînsa vorbea. 22 a: „de-aciš sã-nchinâ amândoš. de ex. Sîncel). Tot aºa la o ºurã sau alt acaret” (Dumbravã. Neamþ. grinzile. c. iatã trei vechi texturi foarte importante: Dosofteiu. Covurlui. f. Basiliu. 11 a: „ºi šase diaconulŠ din dverniþe la mijloculŠ argšališ cu sveºnice la ambonŠ…” Ibid. În privinþa arhitecturei bisericeºti.. c.). aºa la case. „La moarã argeaua stã dasupra în capul amînarilor" (N. Iaºi. Synaxar. c. 2Rãzboi. la pivniþe etc. obicinuit la mijlocul bisericei”. noi am vãzut cã sensul fundamental al argelei este cel arhitectonic: b o r d e i. Se întreabã. a r g e a î n a r h i t e c t u r ã. diaconulŠ în argša unde stã. costoroabele ºi alte legãturi. Deja mai sus. în þesetorie. deasupra 324 pãreþilor în curmeziº se aºeazã grinzile. Uscaþii).. afarã de pãreþi. pe lîngã înþelesul de ceva gãurit. II. Reteganu.” (I. de ex. destinat pentru stareþ ºi care este o scobiturã boltitã în zidul despre meazizi al altarului. cãpriorii ºi leaþurile. f. se numeºte: argeaoa stareþului…” III.. cuvîntul capãtã în arhitecturã.M. Mitropolitul Primat Iosif. 26 (f. Frumos c-o-ntreba…” (Ibid. Vuga. a binevoit a-mi rãspunde cã: „argea este boalta cea mare a bisericei de sub turlã. „Argea se cheamã la un beci sau la o pivniþã gura cea mare pe care se vîrã boloboacele. c. Transilv.: pe unde te duci în beci? prin argea?…” (D. La clãdirea unei case. Gropniþa). ºi întrarea cea micã de prin dugheanã. Bodeºti). cari toate la un . 88 a): „cumŠ întrarâ în besšarica svãntuluš la loculŠ ce sã cheamâ trivolonŠ la-ntratulŠ în argša între ceš 2 stlãpi mare de Thessališa ce stau spre apusŠ…” Consultînd asupra acestor pasage pe I. Arghirescu. oct. Moscu).ARGEÀ ºi mai jos: „Soare rãsãrea ªi soare-mi venea La gurã d-argea. mai cu samã pe acela de boaltã sau de partea superioarã cea încovoiatã a unei clãdiri. „Argea se zice scheletul unei case” (I. mai adãugînd: „În mãnãstirea Neamþului ºi pînã astãzi locul din altar. Vaslui. toate acestea sînt argea.P.

Neamþ.: am aºezat argelele ca sã întãresc pluta” (G. iar la un bordei mai ales. 'nd-argalî…” (Camarda. 2. al Gramm. În Banat. atît în Moldova precum ºi peste Carpaþi. boîte” (Vambéry). racle.ARGEÀ loc se cheamã argea. dupã Dicþionarul 325 . ºi pe leaþuri draniþa sau acoperiºul. D e r i v a þ i u n e a. din „argaie” însã pînã la argea trecerea foneticã e foarte anevoie. de ex. cînd fac plute de dulapi. p. Necunoscînd acest sens fundamental. lãtunoi sau scînduri. pe de laturi. mai trebuie cãpriorii. bunãoarã. care ºezi la rãzboi”. ™rgale‹on) „outil. 86) [rom. Append. linguri etc. unde þãrancele fac pînzã” (Pontbriant). Se zice. într-un cîntec albanez din Sicilia: „Morè. Din grecul. métier”. vasele peste tot: strãchini. un fel de cãmarã în pãmînt în care se aºeazã uneltele de þesut ºi-n care lucreazã fetele: „argea. care însemna „unealtã de curgere”. Se zice. Numai la munteni arbea se ia uneori cu înþeles de „métier du tisserand” ca sinonim cu r ã z b o i. iar deasupra argelei se aºeazã apoi cãpriorii. p. leagã strîns cîte o grindã numitã argea. accepþiunea cea mai rãspînditã fiind acea de bordei unde se þese. ci numai pe acela de „þesetorie”. existã ºi o formã masculinã a r g e l. de ex. nici ambele n-au a face cu românul argea. ªi fiindcã la o casã. „un loc gãurit în pãrete”. dar dacã din a r g a l i a se naºte la români „argaie”. Plutaºii. totuºi nici „arca” cu „ar•a”. în care sensul fundamental este anume acela de „locuinþã”. ca din „minutalia”–„mãnuntaie”. acelaºi sens are ºi latinul a r c a. 602) a trecut ºi la albanezi.]: „Bre fatã. tocmai boalta de sub acoperiº este ceea ce-i dã caracterul de locuinþã. La turci djagatai se gãseºte cuvîntul a r • a „caisse. fãrã a mai vorbi despre sensul cel fundamental de „locuinþã”. cea latinã ºi cea greacã din ¢rgalo‹ou sînt deopotrivã fãrã temei. Carmina. adecã la stînga ºi la dreapta plutei.. adecã „™rgale‹on toà Øf£nti” „métier du tisserand”. bilše. ca un element de întãrire. precum se numeºte o localitate în Bucovina ºi un munte în Muscel. ™rgale‹on prin forma latinã vulgarã „argalia” (Du Cange). sînt ºi scîndurile numite argele la o plutã. numele de argea. ºi aceasta foarte rar chiar la munteni. mãcar cã ºi-n Moldova cuvîntul însemneazã un fel de cãmarã sub pãmînt. Pe lîngã femininul argea. Etimologia turcã. h u t t e. pe cari se bat leaþurile. II. dupã cum se cheamã pe la Covurlui.. ªi totuºi n-are a face cu românul argea. a rãmas la moldoveni cuvîntul h ã r g ã i. iar prin analogie.: am rãdicat argeaua. La ceilalþi români noþiunea de argea e cu totul strãinã acelei de þesãturã. ceaunuri. cînd va fi izbitã de valuri. leaþurile ºi apoi draniþa. Ca o nuanþã a aceluiaºi sens este argea „firidã”. de vrun pod sau þãrm etc. Doamna). Tot aºa este ºi argea la o moarã. Constantiniu. IV. de aci boalta în genere sau întreaga lemnãrie de sub acoperiº primeºte. anume gura unei pivniþe. Cihac ar mai fi putut adãoga cã grecul ¢rgaleiÒj „jugum textorium” (Passow. Aceste argele apãrã pluta de a nu se desface. 636) trage pe argea din grecul ¢rgalo‹on (™rgalo‹on. Astfel. c. Cihac (Dict.

. însã numai în graiul cel mai vechi. deminutivul a r g e l a º însemneazã o cocioabã: „a r g ‚ l a º. mititea. ci numai despre o d a i e sau c a s ã. 30. În vechea limbã macedoneanã – fie ea dialect grecesc. circa 1670 (Col. argele Dunk. crit. nu poate fi vorba de „métier du tisserand. Umple argeaua cu ea…” (Bulgãrescu. 4: „…ºi mã bãgâ pre calša uºiš svintelor ceiš de cãtrã séverŠ. Paremiar. ºi totuºi deja de pe atunci mã izbise coincidinþa foneticã ºi logicã a acestei vorbe cu arhaismul elenic ¥rgilla. În sfîrºit. 20. Cu atît mai mult astãzi. deºi foarte înrîurit de Cihac. La 1874 (Ist. 259). p. ¥j kaloàsin ¢rgillaj” (ap. 1883. înpotriva argšališ…” „…et introduxit me per viam portae quae ad aquilonem. Diefenbach. f. mititicã. § 5. dar totodatã se poate preciza modalitatea înrudirii. 1. 1683 (noevrie 21. ¥rgilla însemna „locuinþã sub pãmînt”. lugoºean. cu trei secoli înainte de Crist: (Kimmer…ou) en katage…oij o„k…aij o„ce‹n. pl. cu sensul precis de „casã”. II. 1688: „ºi mã bãgã înlãuntru dupã calea porþiš ceš despre crivãþŠ. filiaþiunea între argea ºi ¥rgilla nu numai se verificã. p. Óper 326 qera…nontej loÚontai” (Suidas. totuºi observã ºi el: „argea. I. Tr. ed. e regione d o m u s (toà o‡cou)…” unde în Biblia lui ªerban-vodã. unterirdisches Frauenarbeitsgemach. Aºa la Efor. 14 a). în preajma c a s i š…” Tot aci vine în ghicitoarea poporanã despre „lumînarea” urmãtorul paralelism: „Dobra grasa umple c a s a” sau: „Micã. 4. ªtefan Bizantinul (v. Didot). neapãrat. c. Greceºte.ARGEÀ ms. Ghicitori. l. entspricht merkwürdig dem uralten ¥rgilla” (Völkerkunde Osteuropas. cînd avem la îndemînã un material îndestulãtor.). În fine. 50) cunoºteam ºi eu pe argea numai cu înþelesul cel þesetoresc. Strab. Ana.”Argiloi) . p. v. ad voc. cuvîntul argea ne întimpinã într-un preþios pasagiu la Dosofteiu. Jezechiel XLIV. La 1880. 414). p. fie dialect tracic – ¥rgella se numea o cãmarã în care se fãcea baie caldã: „¥rgella o‡khma MakedonikÕn. V. 31) unde. „vile tectum”. Umple o d a i a cu ea…” sau: „Ana grasa Umple c a s a…” ceea ce într-un variant sunã: „Micã.

3. nr. pe cînd Argeº se aude foarte des Argiº. un munte în Gorj se cheamã Argele. „Gròteº”. f. derivã din çuŸi „gaurã” ºi khâni „gaurã”.ÀRGEª ne spune cã „în limba tracilor ºoarecele se chema a r g i l”: ØpÕ Qrvkwn Ð màj ¥rgiloj kale‹tai”. I) – „face gaure sub pãmînt”: „ab eo quod sub terra cuniculos ipsi facere soleant”. Frunzescu indicã satul Argeaoa în districtul Tecuci. n. Pe lîngã acestea. „Spèdeº” etc.pr. ARGELÀR (plur.. n. certaines localités en Roumanie. dupã cum se citeºte ºi pe vechiul sigil municipal al oraºului. Argea-de-Sus. 229) se menþioneazã în districtul Neamþ trei puncturi topografice numite: Argeade-Jos. – lGrec. „Bàbeº”. Argea-de-Mijloc. v. Formã bãnãþeneascã pentru h e r g h e l e g i u (ªaineanu.T. gardien ou intendant de haras. de tracicul ©rgiloj. v. 2Argea. I. m. district et arrondissement nommés d'après cette ville. Prin ãl aluniº…” (G. pr. – Bordei. 460) 2ARGEÀ. adecã gaurã.. Bùteº”. loc. t. loc. Forma masculinã a r g e l cu deminutivul a r g e l a º se apropie. – v. Elem. lArgea. 327 . dacã ne mai amintim cã numirile sanscrite ale ºoarecelui çuŸira ºi akhanaka. un sat în Bucovina ºi un munte în Muscel se zice A r g e l.: 1. cu trecerea foneticã întocmai ca în „mãseà = maxilla”..m. l. pe de altã parte. ville située sur la rivière de ce nom. atunci se lãmureºte de la sine-ºi pentru ce tracii numeau pe ºoareci ©rgiloj.. – v. s. ba uneori chiar Argìº bunãoarã într-o variantã a baladei despre Meºterul Manole: „În sus pe Argiº. De asemenea Argeaua în Putna (Buciumul român. La plural. n. fiindcã – zice Varrone (De re rust. 40). Dacã ne aducem aminte cã lãtineºte iepurele de casã se numeºte „cuniculus”. „Còrneº”. 2Argea. lArgea. ARGÈLE. p. 663). loc. p. turc. pop..2 Argea. Poez. pr. – v. În cuvîntul Argeº finalul -eº nu e un sufix românesc ca în numirile locale „Bràteº”. cãci în acestea accentul este totdauna pe penultima ºi vocala -e. s. propriétaire. hutte. adecã cu acelaºi cuvînt cu care se chema o gaurã. Herghelegiu. Prin ãl cãrpeniº. Romanului I. ARGELÀª. o „locuinþã sub pãmînt”. argelari). f.nu scade niciodatã la i. ÀRGEª. ARGÈL. „Gùreº”. 2.D. plur. v.n. „vergeà = virgella” etc.. rivière en Valachie. Din greco-tracicul a r g i l l a sau a r g e l l a „locuinþã sub pãmînt” se trage d-a dreptul românul argeà „locuinþã sub pãmînt”. Chron. Într-o hotãrnicie moldoveneascã din 1604 (Melchisedec..

d e . Rîul Argeº izvorãºte din muntele Albina. Teleajenul.000 stînjeni ºi se varsã în Dunãre lîngã Olteniþa.Argeº. Tileormanul cu Vedea. pop. Poez. compus din ºeapte plãºi. În balada Staicul lui Vioarã se înºirã rîurile cu peºte bun: „Ialomiþa.ÀRGEª Cuvîntul darã întreg: Argeº sau Argiº sau Argìº catã sã fie un împrumut dintr-o altã limbã.000 de pogoane. Actuala reºedinþã prefectoralã a acestui district sînt Piteºtii. Pe malul acestui rîu. Toate apele. dintre cari una se cheamã ºi ea Argeº. avînd astãzi abia ceva peste 3. Avem un rîu Argeº ºi avem un tîrg Argeº. 1888. R î u l A r g e º. Pe Argeº în jos Cu turma ai fost…” Doina Sãbãrelul: „Frunzã verde salbã moale! Cît mi-e Argeºul de mare. Pe un mal frumos. 304) . numit mai adesea C u r t e a .T. se aflã orãºelul Argeº. Argeºul. A fost totdauna plutitor pentru vase mici.. E vestit prin limpeziciunea apei sale ºi prin frumuseþea malurilor. Dîmboviþa.000 locuitori ºi dupã care s-a numit districtul Argeº cu vro 200.D. I..000 locuitori pe vro 900. Toate gîltavele…” (Þara nouã. 632) Balada Mãnãstirea Argeº: „Pe Argeº în jos. Haz ca Sãbãrelul n-are…” 328 (G. Negru-vodã trece Cu tovarãºi zece…” ºi mai la vale: „Mîndre ciobãnaº Din fluier doinaº! Pe Argeº în sus Cu turma te-ai dus. curge în lungime de peste 100. orãºelul Argeº fiind numai o reºedinþã subprefectoralã. De unde însã? Este o întrebare la care nu se poate rãspunde fãrã o cercetare foarte migãloasã.

Tabla Peutingerianã ºi Notitia Dignitatum. Argeº darã. Numele antic cel sigur al rîului Argeº nu este O r d e s s u s. fiindcã iniþialul netonic O r . 1840.000. luînd dar o cifrã mijlocie între cele douã. Durostoro. Transmariscam. înºirã în urmãtorul mod de la apus spre rãsãrit o serie de localitãþi danubiane din Mesia: Antonin: Tabla Peuting. dupã cum în Moldova numele rîului „Bîrlad” pare a fi mai nou decît numele tîrgului „Bîrlad”. p. Durostero sau Durostoro. I. Appiaria. o asemãnare însã de tot neorganicã. noi zicem mai totdauna. bazaþi pe anticele mãsurãtori romane autentice de prin muzeele Italiei. 260: „ªerban-vodã fãcuse gãtire mare de oºti în Þara Munteneascã. pe malul românesc. noi dãm peste puntul unde din partea României rîul Argeº se varsã în Dunãre. La romani particula t r a n s la începutul unui nume local indica mai totdauna poziþiunea lîngã o gurã de rîu sau faþã-n faþã. cel puþin acolo unde se ciocneºte cu Dunãrea. N-ar fi de mirare chiar sã fie mai puþin vechi decît Argeº ca nume al tîrgului. p. Cãutînd acum pe o mapã aceastã distanþã spre apus de Silistria. 1793. la Argeº. Appiaris. Tegulicio.ÀRGEª Neculce. Transmarisca. Candidiana. Deci Transmarisca însemneazã: „în faþa rîului Marisca”. Iatã de ce toþi comentatorii. ba nici dentalul -d e.nu avea pentru ce sã treacã în guturalul -ge-. Teglicio. ºeice. a cãrui istorie se urcã foarte 329 . cãpãtãm ca ceva destul de pozitiv: 50. ºi se agiunsãse cu toate capetele sirbimei pe de ceia parte de Dunãre…” Rîul Argeº n-are a face cu anticul O r d e s s u s ('0rdhssÒj) din Herodot. 102.: Notitia Dignit. Durostero. Dorostoro. dupã calculii lui Canina. Transmarisca.: Appiaria. dupã Tabla Peutingerianã. Dristor în monumente din evul mediu. p. Letop. ca nume al rîului. este Silistria de astãzi. geograful Ravennat din secolul IX pune încã în Dacia: „fluvius M a r i s c u s” (Ravennatis Cosmogr. ºi iatã probe: Itinerarul lui Antonin. 453). cu zahere de sta gata sã se scoboare pe Dunãre. se numea Marisca. ºi fãcuse cãteva vase. 179). II. întocmai precum Transdierna este: „în faþa rîului Dierna”. 49. p. deºi Mannert nu le admite nicidecum. fiindcã au putut fi excepþiuni. 26). Candidiana. ci M a r i s c u s sau M a r i s c a. ed.nu putea deveni A r-.000.000 paºi. nu este antic. Identificarea ambelor numi se întemeiazã numai pe asemãnarea lor. ceea ce. considerînd fenomenul ca o regulã generalã: „syllaba Trans qua semper castella ultra flumen in barbarico posita signantur” (Res Trajani. au atribuit castelului Transmarisca locul Turtucaiului de astãzi. orãºel pe þãrmul bulgãresc al Dunãrii. t. Nigrinianis. Dupã Itinerarul lui Antonin între Transmarisca ºi Silistria se numãrau 53. De aci urmeazã cã acest rîu.. avînd în faþã. corespunde cu vro 70 pînã la 75 chilometri (L'architettura romana. gura Argeºului. Teglicio. cari în privinþa Daciei rezumã cunoºtinþele geografice ale romanilor în primii secoli ai creºtinismului. 1860. Dorostoro. În adevãr. în unanimitate.

precum un afluinte al Arbeºului se zice „rîul Doamnei” ºi numai „Doamna”. În privinþa vechei importanþe istorice. Dracul din 1439 (A. p. La 1332 era în Argeº un episcop catolic. cãciule. cãci în locu-i s-a rãdicat o mitropolie ortodoxã. „ªi aºa se tocmi – . publicate de curînd. stafide. ºi duceau într-acolo peºti. Ceva dupã 1512 Neagoe-vodã Basarab a mutat cel întîi mitropolia din Argeº la 330 Tîrgoviºte. mai cu samã crapi. I. v. de jder. dintre oraºele Þãrei Româneºti numai doarã Severinul se poate fãli de a întrece pe Argeº. de aceea numele vechei reºedinþe princiare se scria cu g (gh). un alt mitropolit în Severin pentru pãrþile oltene. iar rîul Teleorman s-a numit aºa dupã districtul Teleorman. l. Acel episcopat catolic deveni în urmã numai nominal. X. 104) ni se spune cã denaintea porþii mãnãstirii din Arghiº se afla o casã „de priimirea strãinilor”. 3. La 1390. care era sub ascultarea arhiepiscopului de Kolocza în Ungaria (Fejér. covoare. Tr.I.I. pînã-n secolul XVI ºi mai încoace. cuþite etc. Orãºenii din Argeº.ÀRGEª sus în veacul de mijloc. ºi apoi felurite lucruri din Orient: piper. 85) se zice la sfîrºit cã: „s-a dat în Arghiºi. 119) scrie: „pãrintelui egumenului lu Efthemie de la sfãnta mãnãstire deîn Argheº…” Dicþionar ms. p. În vechile registre municipale din Braºov ºi mai ales din Sibii. p. 222). Totodatã Argeºul era scaun al domniei. bogãsie ºi altele. erau foarte cunoscuþi prin spiritul lor comercial. curele. Oppidum in Valachia Transalpina”. catifele. Pînã tîrziu scrierea tradiþionalã Argheº sau Arghiº ne întimpinã chiar în acte scrise româneºte. Bîrlad. bãnãþean. – Ungro-V lahie. Radu-vodã la 1612 (A.R. ªi fiindcã alfabetul român cirilic nu avea încã pe atunci semnul ß pentru sonul • (dj). Cod. 424): „Argiº. ªi mai cu siguranþã se poate zice cã rîul Trotuº ºi-a cãpãtat numele de la orãºelul Trotuº. de unde i-a ºi rãmas numele de C u r t e a-d e-Argeº. p. Totuºi vechimea acestuia nu se urcã la epoca romanã. v. Severin. se menþioneazã în registrele papei Bonifaciu IX: „Frater Franciscus de S. furci. dominicanul Vitus „episcopus A r g e n s i s” (Benkö. iar un afluinte al Doamnei se zice „rîul Tîrgului” ºi numai „Tîrgul”. 1883. O r ã º u l A r g e º. 107). Monumente sau inscripþiuni romane pe aci nu se aflã.R. circa 1670 (Col. figureazã pe la 1500 o mulþime de negustori din Argeº. Leonardo Ordinis Carmelitorum Electus. cearã. Cele mai multe crisoave din secolul XV dateazã din Argeº.I. de vidrã. Este un tîrg cu totul din veacul de mijloc. Episcopus A r g i e n s i s in Valachia”.R. Milcovia I. În actul slavic de la Vlad-vv. Dentîi se va fi zis: „râul Argeºului” ºi apoi numai Argeº. p.. care a þinut apoi pînã pe la începutul secolului XVI: era un mitropolit în Argeº pentru întreaga Muntenie. cari aduceau din Ardeal tot soiul de postavuri. piei de vulpe. dipl. II. dupã cum era sã se facã deja sub Radu cel Frumos. I. ferãrii. I. ºele. dar s-a scris în Tîrgoviºte (dana vŠ A r g i Ÿ š u. pisana ×e vŠ TrŠgoviŸ•i)…” În actul din 1524 de la Vladislav-vodã (A.

2. 149) – ºi aºa se tocmi ca de acum înainte niciodatã în veci în Argeº sã nu mai fie mitropolie.I.ÀRGEª zice scriitorul contimpuran stareþul Gavriil din Sînt-Agora (A. I. ci sã fie mãnãstire ºi arhimandrie”. p. De atunci încoace a început sã scazã însemnãtatea 331 .R.

totuºi era încã destul de bunã pentru a servi pînã în acel moment de catedralã a þãrei. foarte frumoºi ºi minunaþi. împletit în trei viþe ºi cioplit cu flori ºi poleit. albastre ºi roºii. ºi turlele tot cioplite cu flori. ºi toate scobiturele petrelor pe din afarã le vãpsi cu lazur albastru. scobite ºi sãpate foarte frumos. tinda ºi oltarul. cu marmurã albã. foarte minunat boltit ºi zugrãvit. ªi aºa vom putea spune cu adevãrat cã nu este aºa mare ºi sobornicã ca Sionul. iar ferestrele oltarului ºi ale bisericei cele de pe dasupra ºi ale tinzei tot scobite ºi rãzbãtute prin peatrã. Chronik. ºi la mijloc o ocoli cu un brîu de peatrã. p. I. ºi a vãrsat plumb de le-a întãrit. 1862. albe.d e . 55). nici ca Sfînta Sofia. ºi a prins pe dinlãuntru toate petrele una cu alta. t. s-au publicat de d. ºi le împodobi pe dinlãuntru ºi pe din afarã foarte frumos. ªi în sfîntul oltar deasupra prestolului încã fãcu un lucru minunat cu turliºoare vãrsate. ªi fãcu scara bisericei tot de peatrã scobitã cu flori ºi cu 12 trepte semnînd 12 seminþii ale lui Israil. Ceea ce n-a perdut însã Argeºul nici pînã astãzi este meºteºugul olãriei. cari închipuiesc 12 apostoli. ªi pardosi toatã biserica. Într-un asemenea caz n-ar fi avut decît sã-ºi rãdice mãnãstirea pe un loc slobod. iar florile le polei cu aur. ºi crucile pe turle tot poleite cu aur. tot de peatrã cioplitã ºi învîrtiþi. care o fãcu Iustinian împãratul. cioplitã ºi netezitã ºi sãpatã cu flori. vorbeºte cu multã socotinþã despre cãrãmizile sau olanele cele smãltate. fãcu ca o straºinã tot de marmurã albã cioplitã cu flori.I. iar cu frumseþea este mai pe dasupra decît acelea…” Neagoe Basarab n-a fãcut altceva – dupã cum ne-o spune el însuºi într-o inscripþiune slavicã din a-dreapta întrãrii în bisericã – decît a restaura într-un mod radical un templu mai vechi: „pe care domnia mea l-am aflat în C u r t e a . din timpul lui Neagoe sau ºi mai denainte. 36). 332 . pe din dos cu scoabe de fer cu mare meºteºug. carele îl fãcuse Solomon. ºi unele fãcute sucite. Iar pe de supt straºina cea mai din jos împrejur a toatã biserica. I. ºi învãlit ºi acela cu plumb. p. verzi. Cuvintele baladei poporane: „Un zid pãrãsit ªi neisprãvit. ºi împrejurul boltelor fãcute steme de peatrã cioplite cu meºteºug ºi poleite cu aur. Cronicarul sãsesc Kraus (Siebenb.R. Tocilescu (Curtea-de-Argeº. Ar fi ciudat de a-ºi închipui cineva cã domnul va fi dat jos o zidire care. Neagoe a prefãcut-o într-o strãlucitã mãnãstire. ºi a fãcut prin mijlocul tinzei bisericei 12 stîlpi înalþi. cu mare meºteºug le fãcu.ÀRGEª politicã ºi economicã a acestui oraº.Argeº zguduit ºi ne-ntãrit (e×e obrêtoh gospodstvo-mi vŠ DvorŠ ArgiŸ poruŸena i nepokrŠplena)”. ªi fãcu un cerdãcel dinaintea bisericei pe patru stîlpi de marmurã pestriþã. biserica cu oltarul dimpreunã cu tinda închipuind sfînta ºi nedespãrþita Troiþã. ºi zidi în locul ei altã sfîntã bisericã. pe care iatã cum o descria pe atunci stareþul Gavriil (A. Vechea clãdire a mitropoliei. deºi învechitã. 2. cari se lucrau în Argeº ºi se exportau de acolo în Transilvania. 148): „ªi sparse mitropolia din Argeº din temelia ei. împreunã ºi acel cerdãcel. sub anul 1619. Cîteva foarte vechi din acele cãrãmizi. p. iar acoperemîntul tot de plumb amestecat cu cositor. ed. Cînii cum îl vãd La el se rãpãd.

dar n-o isprãvise pe deplin. de vreme ce în catedrala metropolitanã din Argeº de pe la 1512 se mai þinea bine-rãu o liturgie. din Buc. pop. aprile 23. la albanezi. ºi în fine.. un foc mistui întreg interiorul bisericei ºi împedecã de atunci de a se mai oficia într-însa serviciul divin”. ªi url-a morþiu…” (Alex. dar nu s-a descoperit încã pînã acuma înaintaºul sãu din epoca cea veche. Poez. pentru care se aflã paraleluri la serbi. la 1867. Dar cine oare sã fi fost artistul cel restaurator din zilele lui Neagoe? Nu vom dezbate aci ipoteza d-lui Odobescu despre faimosul „meºter Manole”. ºi nici clerului mirean de acolo. la 1866. ba poate chiar ceva mai mult. cu multã cheltuialã o au înnoit…” Frumoasã era mãnãstirea. ca ºi întreaga baladã asupra mãnãstirii de la Argeº. dar cãlugãrii nu prea plãceau. Manole. se vede. de-i mãscãriþ ºi le aruncaþ nãpãºti cã vã umblã cu fãmiile. Vom constata numai cã numele artistului. mutînd multe petre din locul lor. pe cînd biserica episcopalã din 1868 era de tot pãrãsitã. înainte de sfîrºitul operei sale: „nesŠvrŠŸivŠ prêide kŠ vêniim obitêlem”. Întrebarea darã: cine anume fost-a 333 . Întrucît vodã Neagoe nu sãvîrºise altceva decît o dregere. 186) nu se potrivesc nici cu textul stareþului Gavriil. a Argeºului. ºi voao rumãnilor mãnãstirii den satul Flãmãnzeºti. în acelaºi an. orãºenilor. ba nici sãtenilor de pe-npregiur. 56) – „biserica lui Neagoe avu sã sufere un ºir de incendii ºi de stricãciuni. – Manea. pentru care fu restauratã de episcopul Ilarion (1828-1845). la neogreci. viteazul Radu de la Afumaþi. nici cu însãºi mãrturisirea lui Neagoe. decembre 2. despre care iatã cum vorbeºte Duca-vodã într-un hrisov din 1674 (Condica ms. p. veche de nesocotiþi ani ºi stricatã. cãtrã aceasta vã dau în ºtire domniša-mea pentru cã am înþeles domnie-mea cum purtaþ mãnãstire dumnie-méle ºi cãlugãrii miei de val cu cuvinte grelé ºi relé cum nu se-r cãdea.2. A terminat-o ginerele sãu ºi urmaºul pe tron.R. chipurile cele de stil bizantin ale sfinþilor. I. tot aºa a fãcut ºi regele Carol. De aci însã – zice d. casele. mai puþin radicalã. ba ºi la macedoromâni (Þara nouã. „vãzînd dumnealui rãposatul Mateiu voevod sfînta mãnãstire. la 1875. arse seminariul. Neagoe Basarab începuse lucrarea ºi a mers departe. a fãcut-o Matei Basarab. p. p. cãci la 1838 un nou cutremur îi zgudui temeliile.).ÀRGEª ªi latra-a pustiu. Stat. în Arh. pe care l-a întrebuinþat regele Carol.I. f. a patra sau a cincea. de faceþ mãnãstire ºi cãlugãrii de rãs ºi de mãscarã…” La 1793 mãnãstirea a fost înãlþatã la episcopie. se ºtie. Peste un secol ºi ceva. nr. 47). I. s-a început ultima restauraþiune. O inscripþiune slavicã din 1526 ne spune cã el a murit. În acest chip. care însã va fi zugrãvit.. v. 1887. o lãsãm aceasta pentru un alt prilej. cel mult. Tocilescu (op. clopotniþa ºi paraclisul. cit. dar la partea sculpturalã nu s-a amestecat. o a doua restauraþiune. 9. ºi voao tuturor orãºaniloru ºi preuþilor ºi dišaconilor deîn oraºul domnii-méle deîn Argeº. 107) Matei Basarab scrie: „þie judeþu cu 12 prãgari. În acea inscripþiune se pomeneºte ºi un „Dobromir Zugravul”. La 1649 (A.

Italianul Vito sau neamþul Veit s-a mãrginit a restaura. 1863). din 334 þinuturile A r m e n i e i ºi ale Georgiei. t. A. „Neagoe Basarab – zice d. ºi cãruia-i aparþin minunatele „scobiture” de acolo. care în latinitatea medievalã însemna mai cu samã cioplirea petrei. adicã: „s-a dat atîta lui ªtefan Todt. sculptor ºi pictor al bisericei din Argeº”. noi am avea prin însãºi aceasta pe sculptorul lui Neagoe-vodã. Sã se bage de samã „debebat”. – este o întrebare nedezlegatã. artistul nu putea fi nici grec. Adunat-a el lucrãtori greci din Constantinopol ºi din Anatolia.ÀRGEª sculptorul din epoca lui Neagoe. Îl gãsim însã în aceleaºi socoteli sub anul 1523: „Todt Istwan vehenti V i t u m sculptorem et pictorem effigiare ecclesiam in Argis”. Nu cumva Vito sã fi fost veneþian? ºi anume din numeroasa ºcoalã a celebrului Giacopo Sansovino. numele „Vitus” fiind numai catolic ºi numai occidental. cãruia i se datoreau cele fãcute deja mai denainte. netezite ºi sãpase cu flori”. Un lucru e aproape de mintea omului. Aci iarãºi sã se observe vorba „effigiare”. care dusese în cãruþa lui pe V i t u s. cari lucrase la marile moschee ale padiºahilor musulmani? Culesu-i-a el ºi de mai departe. În diploma. acela care „cioplise. Dacã darã norocul ne-ar sluji cumva a destãinui pe sculptorul lui Radu de la Afumaþi. gloria Veneþiei din acea epocã ºi ai cãruia învãþãcei erau foarte cãutaþi ºi se împrãºtiau în Europa întreagã ca arhitecþi decoratori? Calea cercetãrii e deschisã. 505) – întemeietorul mãnãstirii de la Argeº. ºi mai ales pe acelaºi artist decorator. p. nu pe alþi noui. aflãm sub anul 1522. Loredano vorbeºte cu cãldurã despre prieteºugul sãu cu Neagoe: „suadente amicitia et benivolentia qua vehementer prosequimur ipsum dominum vaivodam”. adecã: „sculptorului fost însãrcinat cu potrivirea bisericei din Argeº”. Apucîndu-se a isprãvi cele începute ºi foarte înaintate de socru-sãu. cu ce oameni s-a servit spre a înãlþa aºa minune artisticã. În orice caz. negreºit cu mult meºteºug ºi cu completarea combinativã a lipsurilor. prin care se indicã timpul trecut. ci de peste Carpaþi. nici în cartea de poveþe ce el a scris pentru învãþãtura fiului sãu Teodosie-voevod. Despre relaþiunile lui Neagoe cu Germania noi nu ºtim nemic. În vechile socoteli municipale ale Braºovului. datã cu acea ocaziune ºi care s-a publicat în Acta Archivi Veneti (Bielgrad. pe cînd sînt de mult cunoscute legãturile sale cu Italia. Odobescu (Scrieri. dacã este ceva oriental în arhitectura ºi mai ales în arta decorativã de la Argeº. La 1518 dogele veneþian Leonardo Loredano a înãlþat pe un ambasador al lui Neagoe la treapta de „cavaler-aurat”. Radu de la Afumaþi nu avea nici un cuvînt de a nu întrebuinþa pe aceiaºi meºteri. Prin urmare. nici în inscripþiunile parietale ale bisericei sale. ºi nu venea la noi de peste Dunãre. Numele propriu aci lipseºte. acest ceva aparþine cu desãvîrºire construcþiunii primitive înainte de Neagoe. dupã expresiunea stareþului Gavriil. nu ne-a spus nicãieri. II. în fundul munþilor româneºti. „miles splendidus”. dar totuºi numai a restaura. nici armean. nici ortodox în genere. unde crãiºorii creºtini ai locurilor clãdeau . Cei mai mulþi sorþi sînt anume pentru italienismul lui Vitus. Nu vom cerceta dacã acel „V i t u s sculptor et pictor” era italian V i t o sau german V e i t. îndatã dupã moartea lui Neagoe: „sculptori qui ecclesiam in Argis proportionare debebat”.

sub papa Ioane XXII. je ne trouve pas dans la langue arménienne existante aucune trace d'une étymologie satisfaisante”. 251). p. pe cînd armenii le-au avut în România. aºa cã: „l'ornementation et les motifs géometriques qu'ils se plaisent à répéter rappellent bien plutôt le style persan et le style arabe”. bãtr. c) întrucît fiinþarea coloniilor armeneºti tocmai lîngã Argeº se constatã în secolul XIII prin „episcopus A r m e n o r u m” de la Tãlmaciu. b) întrucît A r g e º u l cel armenesc e fãrã alãturare mai vechi decît al nostru Argeº. d. lîngã lacul Van.ÀRGEª biserice croite ºi decorate cam în felul celei de la Argeº? Nimeni nu ne-a spus-o. p. t. etc. Patkanoff de la Petersburg îmi împãrtãºeºte într-o scrisoare: „Quant à la signification d'Ar•eŸ. În Armenia. acelaºi stil…” Cine a fost arhitectul decorator sub Neagoe. existã un oraº foarte vechi numit Argeº ( ). toate anterioare cu mai multe secole monumentului nostru. profesor C. cãci grecii numai printr-o sibilantã puteau sã reprezinte sonurile palatale • (dj) ºi Ÿ (sh). Akhtala. Bulgaria era plinã de armeni. 505). lacul Van. ºi în fine. în secolul II dupã Crist. II. t. ancienne ville aux bord du lac de Van. 1448). p. nu se ºtie. p. 460. aceleaºi proporþiuni în înãlþime. d. ceea ce-ºi are importanþa sa. În adevãr. Safara etc. unde pe la începutul secolului XIV. p. Distinsul armenist d. În veacul de mijloc multe cete de armeni au colonizat Peninsula Balcanicã. Gelath. dar cel puþin o mare parte din elementele necesare pentru a compune decoraþiunea sa sculptatã. mînuit cu multã neatîrnare ºi îndrãznealã. rostindu-se cuvîntul întocmai ca româneºte. era ºi un episcop: „Zacharias Argis” (Le Quien. t. ne dau. adesea întrebuinþat pe feþele exterioare ale bisericelor citate mai sus. adecã – dupã cum descrie Bayet (L’art byzantin. Kronstadt. cit. documentele menþioneazã pe la 1355 pe un episcop armenesc de la Tãlmaciu: „episcopus A r m e n o r u m de Tulmachy” (Cuv. I. I. ba nu departe tocmai de Argeº.. Oriens christianus. lîngã care se aflã acel oraº. E ºi mai uºor a limpezi caracterul cel a r m e n e s c al minunatei biserice de la Argeº. Tocilescu (op. brîul sau ciubucul sculptat.. unde în apropiarea Þãrei Româneºti. dacã nu prototipul. nimeni acum nu ne-o va mai putea spune…” Tot aºa d. Bulgaren. a se urca pe scaunul împãrãtesc al Bizanþei. p. Caben. la Ptolemeu A r s i s s a (’Ars…ssa). Samthawis. 15) observã despre aceastã mãnãstire: „Bisericele A r m e n i e i ºi Georgiei. Deci: a) întrucît românii n-au avut niciodatã colonii în Armenia. aceleaºi împletiri ºi ornamente. De peste Dunãre ei strãbãtuserã atunci pînã-n Transilvania. cãrora în mare parte li se datoreazã acolo naºterea sectei eretice a bogomililor (Jireek. 222). Ce însemneazã acest nume la armeni. se numea deja A r g e º. 335 . ne-au spus-o socotelile municipale de la Braºov: „Vitus sculptor et pictor” (Rechnungen. Gãsim aci acelaºi sistem de arcaturi. Manglis. aceleaºi rozace.. 284) arhitectura din Armenia – un fond bizantin. dintre cari unul – vestitul prin vitejie Ioane Tzimiskes – izbutise chiar. acelaºi spirit. pe la finea secolului X. Dar este ceva ºi mai lãmurit. Gesch.

aºa cum o gãsim de cînd cunoaºtem peceþile sale municipale. pãstratã ca ºi cealaltã în Arhivele Statului din Bucureºti (Doc.ÀRGEª d) întrucît toate acestea la un loc cu identitatea perfectã a celor douã numi. apoi mãnãstire. Clãdind o bisericã în stil armenesc ºi îmbrãþiºînd catolicismul. arm.. apoi episcopie. iar vechea bisericã armeneascã. mai multe localitãþi de lîngã lacul Van. Iatã-o dupã o pecete din 1629: Iatã-o iarãºi dupã o pecete din 1665. 1. 608). ºi anume în pecetea cea muni336 cipalã. au întemeiat aci. dar totuºi pãstrînd cu stãruinþã tiparul sãu arhitectonic ºi decorativ cel armenesc. II Rom. p. nu pe la 1600.. ajunºi pînã-n Carpaþi. în memoria cuibului lor. care – strîmtorat de români – s-a mutat în urmã la Tãlmaciu în Ardeal: „episcopus Armenorum de Tulmachy”. 53 ºi 54): Aceastã pecete înfãþiºeazã anume pe vulturul împãrãtesc. a devenit mitropolie a Ungro-Vlahiei. cel de lîngã rîul Argeº. un nou A r g e º. nici într-un caz însã mai nouã. dînd acelaºi nume rîului. nu pot fi un simplu joc al întîmplãrii. cu care România nu avusese a face de la cãderea Constantinopolei ºi chiar cu mult mai denainte. mereu învechitã ºi re-noitã. nici la 1500. iar mai cu deosebire Ar•eŸ. acei armeni au cãpãtat de la papa un episcop: „episcopus Argensis”. de nu vor fi fost catolici din trecut. rezultã cã tîrgul Argeº din Carpaþi. Din datã însã ce noi ºtim acuma cã oraºul Argeº fusese . de cînd adecã între Bizanþa ºi între România s-au aºezat la mijloc staturi ºi stãtuleþe serbe ºi bulgare. nu de ieri sau alaltãieri. este v u l t u r u l. o ceatã de armeni pribegiserã de acolo ºi. dupã cum tot aºa se chema în vechime ºi lacul Van. poate ºi-ntr-o epocã ceva mai veche. fuseserã aproape dãrîmate printr-un ºir de cutremure. fusese colonizat în veacul de mijloc de cãtrã pribegi armeni din tîrgul A r g e º cel de lîngã lacul A r g e º. t. îºi vor fi bãgat tîrgoveþii argeºeni pe acest vultur cu douã capete în pecetea lor. dupã o notiþã contimpuranã de cronicarul armenesc Smpad (Hist. Vechea marcã a tîrgului Argeº. nr. Poate atunci. nici la 1400. Negreºit. nu cea bisericeascã. Doc. cari se repetarã cu urgie în interval de un an întreg. des Croisades. 1869. La 1275.

236). aceastã marcã poate sã treacã apoi la un alt popor. ca ºi de prin cele nobiliare. alcãtuieºte marca unui oraº. figura acelui lucru se lua drept marcã ereditarã a familiei sau a localitãþii. precum demult arãtaserã arheologii francezi. 140). deºi puteau sã împrumute pe vulturul cel cu douã capete de la bizantini. are în marcã un cãlugãr = Mönch. Nu Armenia o primise de la Bizanþã. fiindcã în vechiul dialect franconic vulturul se zicea „arn”. München. dempreunã cu numele A r g e º ºi dempreunã cu mãiastra bisericã. Figurele de prin mãrcile municipale. 1702. este de crezut cã tocmai dînºii sînt aceia cari deduserã coloniei lor drept marcã pe acel vultur. v. cãci în regiunea Tigrului ºi a Eufratului.ÀRGEª colonizat cam în secolul XIII de un stol de armeni. care înlocuieºte pe cel dentîi 337 . Magdeburgul are în marcã un castel = Burg ºi o fatã = Magd. dar totuºi vulturul rãmîne ºi va rãmînea pe pecetea municipalã… Dacã un popor. are în marcã un urs = Bär. din Elveþia. De Sigillis. printr-un rebus eraldic tras din graiul sãu. ca dînºii sã ºi-l aducã d-a dreptul din Armenia. Despre peceþile municipale în specie s-a zis demult cã: „mai obicinuit figureazã pe ele lucrul al cãruia nume se aseamãnã cu numele oraºului” (Heineccius. Sã se ia bine aminte cã armenii cei aºezaþi în Muntenia. Berna. plecaþi din A r g e º u l cel de lîngã lacul Van ºi veniþi în Muntenia prin imperiul bizantin. dupã cari apoi ºi d. lArap (p. totuºi ar fi fost nu mai puþin cu putinþã. Iatã vulturul cel armenesc cu douã capete. din cea mai adîncã vechime. cuvînt pe care astãzi locuitorii de acolo nu-l mai înþeleg. p. Odobescu în studiul sãu despre „Tezaurul de la Novo-Cerkask”. ba poate chiar mai fireºte. mai ales prin aºa-zisul „rebus eraldic” sau „armes parlantes” adicã: numele unui lucru semãnînd mai mult sau mai puþin cu numele unei localitãþi sau familii. se nãºteau în veacul de mijloc. Cîteva exemple. A. Oraºul Arnstadt are în marcã un vultur. ci Bizanþa a primit-o din Armenia. lãsîndu-l apoi moºtenire românilor. aquila bicefalã e fãrã alãturare mai anticã decît la greci. pe o stîncã de la Eyuk în Cappadocia: Aceastã obîrºie a vulturului argeºean înceteazã de a fi o ipotezã dacã vom recurge la luminile sigilografiei. Capitala Bavariei.

Poez. . ºi arhimandritul argeºean ºi cu egumenul vieroºean…” Numai despre episcopii de la Argeº nu se zice nici argeºean. cãci armeneºte ºi numai armeneºte vulturul se numeºte a r • i v . d ' A r g e º. Româneºte cuvîntul v u l t u r. m. ms. 1Argeºean. nici a r g e º e n e s c. p. adj.. în Arh. pop. Constantin Brîncoveanu. ce izvorãºte din muntele Craiu ºi 338 se varsã în rîul Doamna”. ARGEªÈL. – 2Argeºean. deºi pentru dînsul ea nu mai are nici un înþeles. ¢etÒn. ªi-mi are trei fete mari. olãria a r g e º e n e a s c ã. ºi orice alt cuvînt din nomenclatura pãsereascã sau nepãsereascã. pr. Cîteºitrii Cu meserii: Îmi împletesc pe izvoade. Armeneºte însã ºi numai armeneºte.D. vulturul este rebusul eraldic cel firesc al numelui Argeº. la feminin Argeºeancã sau Argeºeanca. –v.. nu se aseamãnã de loc cu Argeº. pers. n. m. 2Argeºean.ÀRGEª ºi nu înceteazã de a o întrebuinþa în curs de veacuri. Am vãzut un argeºean ºi o argeºeancã. Ca adjectiv.. bunãoarã: Dionisie Eclesiarcul (Papiu. ARGEªEANUL. 1ARGEªEAN. p.. n. 164): „un Nazarie bragadir. v. Frunzescu: „Argeºel.T. qui est affluent d ' A r g e º. pãrîu în judeþul Argeº. par¦ Pšrsaij. – Argeºiu. Argeº. 94) 2ARGEªEAN. ruisseau affluent de Doamna. et subst. mai ales articulat Argeºeanul. Stat. -à s. 1695 (Cond.. v. Pe izvoade la nãvoade. deja la Hesychius: ¥rxifoj. – 2Tãlmaciu. II. Din substantivul a r g e º e a n „habitant d'Argeº” s-a nãscut porecla sau numele de familie Argeºean. Monum. 201): „aastã a lor parte de moºie fostu-o-au vãndut Þuica cu fraþii lui Nica i Argeºan dintãi lui Tudor feorul Radului comis ªtirbéšu…” Colindã din Ialomiþa: „Este vãtaf Argeºeanul. La nãvoade de mãtase Cu sfoarã cu viþa-n ºease…” (G. Ca substantiv: Brãtenii sînt argeºeni de viþã. appartenant à A r g e º. habitant v. ci a r g e º i u. loc. lArmean. se zice mai mult a r g e º e n e s c: un port a r g e º e n e s c. -CÃ. dar ºi argeºean. pr..

p. 535). ancien village dans la Petite-Valachie. de mythol. 339 . 1. zice cã în biblioteca lui tatã-sãu n-a lipsit: Istoria lui A r g h i r ºi a pre frumoasei Elene. loc. Act din Mehedinþi. în Arh. Ca nume de botez. p. în loc de argeºean. care mult a suferit din dragoste pentru zîna Ileana ºi a cãruia istorie în versuri. ºi Tãntava…” v. t. circuleazã la români ca una din cãrþile poporane cele mai rãspîndite. -à adj. bãtr. – v. printr-o imitaþiune nu tocmai potrivitã. 105: „Iosif Argeºìu. Ca sã-þi creascã coamã naltã. carele. anume Bistriþa cãtã va fi partea lor toatã. Coamã naltã ºi învoaltã…” (G. se zice Arghir sau Arghirie. Argeº. Asachi. – -el. lARGHÌR.. în Cum am învãþat româneºte. pr. – lArgeºean. Este ºi o formã femeiascã. lArgeºean. d. Argeº. ci „Buzãu”.): „Ion Huebanul ºi Marco ºi Arghirie ºi Enache Peniºoarã…” Pe la 1820: „Arghir Cuza Spatar” (Urechia. f. Precum episcopului de Buzãu nu i se zice buzãuan. 238 b. Cãlãtoria. 1599 (Cuv. f. ºi Argheviþa jumãtate. Costachi Negruzzi. se chema A r g h i r a. În coada Pravilei lui Caragea. Apa Argeºelului. – v. i se dã epitetul de argeºiu. 2.. t. II. I. Ca termen mitologic. évêque d ' A r g e º. Sã bei apa muntelui. Argeº. I. Poez.T. ARGEªENÈSC. adj. dupã ce º-au fãcut închinãciunea cãtrã milostivul Dumnezeu. Ergheviþa. – -iu. tot aºa. adormind nu s-au mai deºteptat…” v. Luncile Muscelului. pag. p. nom propre masculin: Argyre. 72) v. Costandie B u z ã u…” Constantin Golescu. alãturi cu faimoasa Alexandrie. popul. ARGEªÌU. ÀRGHEª. Act moldovenesc din 1689 (Cond. Miron Costin.D. episcopului de Argeº. Gramaty. ÀRGHEVIÞA. Stat. Aºa nevasta lui Radu-vodã Mihnea.ARGHÌR Colindã munteneascã: „Sã paºti iarba cîmpului. 1612 (Venelin. n. Arghir este un fãt-frumos. t. pop.. 193: „Episcopul nostru rãpãosatul întru fericire Iosif Argeºiu.. 88): „sã de svintei mãnãstiri Tismenei ocine.: nom d'un heros légendaire. 256). mereu retipãritã. 1826. deºi ar fi mai corect simplul A r g e º. 1818. artic. A r g Ú r i o j.

Departe cãlãtoreºte. în versuri ºi-n prozã. cãci dacã ungurii ar fi avut la ei acasã ceva asemenea în gura po340 . p. nu ºtim. Alexandrescu. 1799. Lungi necazurile tale! Ia d-a lungul dealurile ªi numãrã jghiaburile…” Ciudata idee de a vedea în acest romanþ o aluziune la cucerirea Daciei de cãtrã Traian nu este româneascã. Luînd un basm românesc. traducerea lui Arghir „din italieneºte” este o farsã.ARGHÌR Ion Ghica. 16. Auctor est Albertus Gergei. Nobila cerºitoare. Duhului meu: „ªi viaþa ciudatã a unui crai cu minte. „dascal normal în Braºov”. sc. 19-23. A susþinea cã basmul cel românesc l-am fi împrumutat oarecînd noi de la unguri e peste putinþã. Misteriosul Albert Gergej gãsise originalul sãu mai aproape. Fabella vero hac expressa esse dicitur subjugatae a Romanis Daciae historia” (Catalogus Bibl. 3: „ªi eu mã duc sã mã-mbrac. cãrii – pentru mai multã vazã – i-a atribuit o origine italianã. Pe la 1778. Ioan Barac. dar l-am cetit de mai multe ori…” Alexandri. foarte poporan la fraþii noºtri de peste Carpaþi. a traduce cartea româneºte. Scrisoarea XIII: „…deºi nu înþelegeam prea bine povestirile lui Arghir cel frumos. În orice caz. ci aparþine chiar ungurilor. din patriotism. Între cãrþile italiene. ca ºi cînd ar fi ceva sacru…” Cine va fi fost Albert Gergej ºi cînd va fi trãit. zicînd de asemenea cã un Albert Gergej tradusese istoria lui „Argirus” din italieneºte ºi cã prin ea se reprezintã cucerirea romanã a Daciei. În catalogul Széchenian originalul maghiar este indicat aºa: „Argirus nevü Király-firul. p. pars I. renumitul Benkö (Transilvania I. O analizã a lucrãrii lui Barac. Arghire! lungã cale. ceea ce a concurs nu puþin la succesul cãrþii. 16) adaugã cã: „la þãranii unguri din Ardeal aceastã carte este atît de cãutatã. fol. vechi ºi nouã. nici un Arghir nu se aflã. qui ex Italico sermone in hungaricum traduxit. p. I. Poate tocmai ea va fi îndemnat pe „dascãlul de la Braºov”. În prefaþã. Széchenyi. t. vezi în Cãrtile sãteanului român. 1886. Singur numai cu o slugã Merge dînd Domnului rugã. O. Sine loco et anno. 35). es egy tündér Szüz-leanyról Historia. Care lãsã pe dracu fãrã încãlþãminte…” Prima ediþiune româneascã a cãrþii despre Arghir este cea din Sibii la 1800. de exemplu: „Tînãrul. dacã porneºte. el l-a transformat într-o carte ungureascã versificatã. mãrturiseºte cã a tradus-o din ungureºte: „Mulþi citesc istoria lui Arghir cea in limba ungureascã scrisã”. sã mã fac f r u m o s c a Arghir!…” Tot la Arghir face aluziune Gr. in -9. Versificaþiunea în multe locuri se apropie de a poeziei noastre poporane.

Nu altceva. cãci stãpînea munþii cari se bãteau în capete ºi. 4. Nu altceva este faimoasa rapsodie sanscritã despre regele Pur÷ravas ºi zîna Urvaç‹. acesta este fondul Istoriei lui Arghir. nimereºte într-o pãdure la un uriaº. Mythol. 355): „Un bãiat. Marienescu a scris un tractat întreg pe 50 pagine (Pesta. de exemplu „Neagra cetate = Fekete-város”. O înrudire foarte strînsã cu legenda lui Arghir ni se înfãþiºeazã. legenda despre regele Tawhaki ºi zîna Tango-tango… Originalitatea subtipului românesc consistã în caracteristicul adaos la cele douã motive esenþiale a altor douã subordinate: 1. luînd basmul de la români ºi dîndu-l maghiarilor sub o altã formã. „protecþiunea unui uriaº”. iatã cum îl rezumã fraþii Schott (Walach. prinderea zînei ºi perderea ei. „surprinderea a trei daruri minunate de la trei draci în ceartã ºi mai ales 2. ca o noutate în limba lor. III. Mährchen. pînã ºi-n privinþa celor trei daruri. cea scrisã ºi cea nescrisã. a fãcut sã sufere mult Arghir C r ã i º o r u l. de aci poporul a început a confunda ambele forme. p.. Mereuþã. cãtrã care transformatorul ungur a mai adaus. fiu de împãrat” (N. 2. compus din douã motive esenþiale: 1. trad. 3. dînd naºtere unui al treilea tip. el pleacã dupã ea. apoi grãdina unde petrecea frumoasa zînã etc. 1. ar fi fost absurd din partea lui Albert Gergej de a zice tocmai poporului cã a tradus din italieneºte ceea ce poporul cunoºtea mai denainte ungureºte. apucã prin viclenie trei daruri minunate de la trei draci.). f. în sfîrºit. Tutova. t. unde era apã de întinerit. Basmul românesc în cestiune. Mînzaþii). fie ca o carte poporanã. fie ca basm. unele particularitãþi specifice maghiare. poate. 2. 62 sqq. cu ajutorul cãruia prinde o zînã. Fugînd dînsa. Nu altceva poema francezã din secolul XIII despre Partenopex de Blois ºi zîna Melior. Zeitschr. În acest al treilea tip întrã ºi urmãtoarele legende sau credinþe poporane. surprinderea a trei daruri minunate de la trei draci în ceartã. p. 1872). mistificaþiunea cea italianã se explicã de la sine-ºi. At. în basmul celtic din Bretania: Le géant Calabardin (Revue d. „regãsirea finalã a zînei”. „prinderea zînei ºi perderea ei”. Unicul folos pe care-l tragem din monografia d-lui Marienescu este de a putea constata prin varianturile citate de d-sa cum cã basmul nostru poporan. 312). c. WolfMannhardt. dupã ce devenise carte poporanã ungureascã ºi s-a rentors astfel la români schimbat la faþã. cari se certau pentru posesiunea lor. numitã ºi Lebãda Munþilor. în mai toate limbile. gonit de o mamã vitregã.ARGHÌR porului. povestea noastrã e cunoscutã. Nu altceva balada germanã medievalã despre ducele Frederic de Svabia ºi zîna Angelburg. popul. foarte amestecat. motive complicate în fiecare subtip cu neºte ingrediente secundare diferite. regãsirea finalã a zînei. (cfr. în cari s-a furiºat numele lui Arghir: „Ileana Cosînzana. Nu altceva vechea istorioarã persianã despre amorul viteazului cu o zînã în romanþul Bahar-Danuº. ºi prin acele daruri izbuteºte a redobîndi pe iubita sa ºi se cununã amîndoi…” Cele patru trãsure caracteristice: 1. în care ne asigurã cã Arghir este Apollo A r g i r o t o x o s. pînã ºi la sãlbaticii din Australia. protecþiunea unui uriaº. 1886. Ca tip. D. pe cînd. 341 . rãpindu-i cununa în timpul scãldãtorii. dr.

p.. 713: „Mai trimet ºi din cei tineri pe cîþiva a îndemna. ºi anume pre Ghindea vel vornic. Archir. – v. încep îndatã în Iaºi a se aduna… Venind. Arbiu. p. loc. Ca sã întîmpine rãul. Este turcul de origine arabã ' a r z . v. Tragod.. Sat din districul Sucevei. dar robii nu s-au mai întors în þara lor. – v. ARGIMAGZÀR (plur. 41) ca: „moºie a d-sale medelniceresei Maria A r g h i r o e”. – v. Dolj. v. Se supun. II. v. plur. argimagzaruri). 1Arghir. Radu Greceanu (Mag. c. ist. m. Constantinescu. D. turc. din ei pe unul aleg. îndatã ce a trecut dincoace de Dunãre. pr. a ars podul…” (D. ARGHIRII. ARGHISÈSC. s. întorcînduse cu curtea domneascã. Argãsealã. lArghir. v. merg cu toþi la curte. Argãsesc. famille noble phanariote. – Troian. arzmahzar. Argimagzariul la Poartã sã se facã rînduiesc…” Ibid.r o b i l o r. ÀRGHIª.n. 3447: 342 „Boierii din Bucovina scoposul lui înþeleg. Alexandru vel clucer i Pîrvul Logofãtul Cantacozino ºi Preda Brãtãºanul ºi alþi boiari mulþi cu arzumagzaruri d e l a t o a t ã þ a r a…” Beldiman. 2ARGHÌR. Termen juridic sau mai bine politic din epoca fanarioþilor. pun la cale.. a luat robi dintr-o þarã depãrtatã ºi le-a adus în þara lui ºi cã Dumnezeu i-a arãtat drumul spre þara lui prin o mulþime de stele luminoase. m. pers. – v. cari poartã ºi pînã astãzi numele de d r u m u l .. v. lGrec. p. Argeº. arzumagzar. ARGHISEALÃ. 1875. – Cosînzana. pr. fiindcã împãratul. ARGHIRÒPULO. alþii zic T r o i a n. menþionat în indicele de pe la 1850 (Buciumul român.ARGHÌR „Bãtrînii spun cã în timpurile vechi un împãrat anume Arghir. ªaineanu (Elem. Negoeºtii).: un village en Moldavie. artic. n. 10) mai citeazã formele: arzmagzar. ARGHÌRA. împreunã cu toþii fãcut-au sfat ºi socotealã ºi au trimis boiari la Poartã la împãrãþie. 134): „Dupã aceia Costandin-vodã. – v.i m a h z a r „pétition signée par toutes les personnes présentes”. . n. sfãtuiesc.. plainte collective.

ºi sã fie de plinŠ ºi la cumpãnâ…” Între comparaþiuni poporane se zice: „c u r a t ca argintul. 1673. et congregavit aurum ut lutum viarum…” „Dacã ploauã dupã o secetã mare. d. curat ca argintul s t r e c u r a t” (D. (d')ârgintu. 16). ºi pe urmã sã le fi luat un domn ºi sã fi fãcut altele de spijã. 1642. c. Zach. et n. I. 82. Dîmboviþa. Lat. l ã m u r i t. – lTurc. Rosescu. ARGÌNT (pl. Maxima cu care Nicolae Muste. alb ca argintul. 131: „šarâ deaca dai tu pãmãntului ºi diavolului avuþia ta. I. p r i s n e. Negoescu. 1646. a r g e n t u m. Bistricioara).. argintu. s. 198: „Zic cãlugãrii (de la Putna) sã fi fost fãcut (ªtefan cel Mare) ºi sfeºnicele cele mari ºi cele mici ºi policandre ºi hora tot p r i s n e d e argint. Ca metalul preþios cel mai rãspîndit. argint se pune obicinuit în legãturã cu aur. c u r a t. Letop. Biblia lui ªerban-vodã. În Catastihul mãnãstirii Galata din 1588 (Cuv. Neamþ. p. argint se ia adesea în înþeles de avuþie în genere. arginþi ºi arginturi). m. Pietroºiþa. II. ps. III. 192. Ca unul din cele douã metaluri preþioase. se zice i s p i t i t. argent. ar•untu. 41: „sau altŠ fšalŠ de bani. XI: „…cuvintele Domnului. care le am apucat ºi noi…” Pravila Moldov. atunce ºi sufletul tãu va rãmãnea acolo…” Despre argint neamestecat sau încercat. Teleorman. de unde derivate în toate limbile romanice (Cihac. I. f. c. (d')ergintu. 1688. din care se fac bani ºi care se întrebuinþeazã în industrie. Stãnescu. eloquia casta. p. ca sã nu-i birueascã pofta lãcomiei ºi iubirea argintului…” Omiliar de la Govora.” Acelaºi pasagiu la Dosofteiu.ARGÌNT La Þarigrad sã rãzbatã cu argimagzariu înscris. a r s… Coresi.. 16 a: „Cã cumu-š argintul l ã m u r i t cu focul. Þ-sînt sfinte cuvinte c u r a t e cu totul…” Neculce. f. c. 343 . 1577. argentum igne examinatum. cuvinte curate. îºi încheie cronica: „la puþintei se aflã acesta dar. Letop. s t r ã c u r a t. 3: „…cãºtigã argintul ca þãrâna ºi adunã a u r u l Š ca tina drumurilorŠ…” „…thesaurizavit argentum ut humum. Arz.) ne întimpinã forme: arjintu. o nemilostive šubitoršule de argint. p. bãtr. sã fie p r i s n e d e argintŠ c u r a t Š. Stavila se ridicase ºi drumul era deschis…” v. IX. Odaia). argint a r s…” „…eloquia Domini. Metal preþios de culoare albã. 194 etc. se zice cã: au dat Dumnezeu a u r ºi argint pe pãmînt…” (C.

i-au închinat daruri Duca-vodã cai turceºti cu podoabe scumpe. 1652. Neculce. Argintul amestecat se zice s p u r c a t sau m i n c i u n o s. 344 odoare. 91) Balada Iordachi al Lupului: „Arnãuþi cu ºuºanele. Aur. Poenarii). Stat. p. Inventariul Cotrocenilor. 67 a: „Oricare zlãtaršu va mesteca aurulŠ sau argintulŠ cu alte lucruri fãrã ºtirea stãpânuluš. v. Letop. c-oi muri…” (Tribuna de la Sibii. bade.. 203: „au adus (Alexandru Lãpuºneanul) ºi capul sfãntului Grigorie Bogoslov de stã pãnã astãzi la sfãnta mãnãstire la Slatina. f e r e c a t e cu argint.R. 18: „Cetatea Sucevii era plinã de avere. Cînd argintul s-o topi. p. c. f. cu altã cu nemica numaš cu capulŠ sã plãteascâ…” A acoperi ceva cu argint se zice: a f e r e c a. f. Cu argint pe la oþele…” Asemeni lucruri de argint se zic la plural arginturi. ce se zice de va s p u r c a lucrul ºi se va afla m i n c i n o s Š. „Þi-am dat copilul c u r a t ca argintul. Aprodul Purice: „Chingile. arginturi. Braila.. Îndreptarea Legii. III. potiruri. Slujitorii-Alboteºti). Muste. III. II. Nãframa cea de mãtasã Pe margini c u argint t r a s ã. Pueºti).I. p. Arh. p. candele. c. 1681 (ms. lighean cu ibr ic de argint ºi alte daruri scumpe…” Balada Crãiºorul: „Mîndruþa din grai grãia: Na. Muºetescu. f e r e c a t c u argint ºi cu petre scumpe…” Costachi Negruzzi. Mohor. Sã ºtii. ºi tu-þi baþi joc de el…” (G. c. 36): „arginturile ce am dat domnia-mea la svãnta mãnãstire” ºi urmeazã evangeliare ferecate. nãframa mea. „Ibricele mele sînt c u r a t e ca argintul” (P. p. cruci… Act moldovenesc din 1661 (A. – 1Suflu. 12: „Dacã au descãlecat împãratul sub sliban. bade. Dan. Aratã cum cã luate de la vrun mare leah sînt…” Argintul aurit pe dasupra se zice s u f l a t c u a u r. bucate boiereºti ºi neguþitoreºti…” . Tutova. ºeaoa lui. haine. Muscel. Letop. cadelniþe. Muste. 1885. III. Letop.ARGÌNT „Despre un porumb bun se zice: c u r a t ca argintul ºi uscat ca ferul” (I. frîul. 240): „Cãrãiman de-acii n-au mai întorsu banii lui Gorghiþã ºi arginturile înnapoi…” Nic. Despre lucruri de argint sau împodobite cu argint: Nic.

ci arginþi.. sec. Chron.ARGÌNT Legenda Sf. ca nu cumva nevoia sã-i întoarcã în vitejie. 153) Altceva este frumoasa locuþiune proverbialã: „a-ºi aºterne un p o d d e argint” = a ajunge la un scop prin bani sau prin mituire. 1651: „b a n i š sãš nu-š dâ în camãtâ…” Baladã din Ardeal: „Mers-au pãrinþi Cu arginþi Sã-l poatã rãscumpãra. 1680. cu goana nu-i întisiia (pe latinii cari fugeau la corãbii). Domnii zic cã nu l-or da…” (Pompiliu. I. între celelalte. Gãurile) 345 . Doinã din Ardeal: „Nu mã mai judece nime Om cu suflet ca ºi mine. Cã la podu de aramã Sufletul meu va da seamã. ce mai vîrtos – cum sã zice cuvîntul – p o d d e argint. 128): „unde vorŠ fi acolo frãmseþile inélelorŠ ºi mâriša aurului ºi sunetele arginturilor…” Cînd e vorba însã de bani. ºtiindu-º puþînãtatea. Sibiu. 82) Dupã mitologia poporanã. pentru ca mai pre lesne în corãbii sã sae. sf. 389: „Grecii. Pod. ªi la podu de argint Va fi tare socotit…” (J. sufletul mortului trece. printr-un p o d d e argint. nu se zice la plural arginturi. le aºternea…” v. Cantemir. miscel. unde la Silvestru. se zice cã pãmîntul stã: „Pe patru stîlpi de argint Prea frumos împodobit…” (Vrancea. 175) Din Bucovina: „ªi mie cã-mi vei gãti Pod de-aramã Peste vamã. II. p. XIV: „arginþiš sãš nu-š déde într-aslam…”. p. În colinde. c. al bis. ms. Pod de-argint Peste pãmînt…” (Marian.B. XVII (Cod. Nicolae din Braºov. ps. Dosofteiu. Dimitrie.

ARGÌNT Tot în colinde se pomenesc adesea cai ºi boi: „Cu potcoave de argint Ce bat bine la pãmînt…” sau: „Cu potcoave de argint Ce sînt spornici la fugit…”
(Ghibãnescu, în Anale literare, 1888, p. 37 sq.)

În credinþele poporane ne mai întimpinã m o r i de aur ºi de argint. Colindã munteneascã: „Nouã mori pe sub pãmînt ª-alte nouã mori de vînt Mãcinînd aur º-argint Cu piscoaie pe fereastrã Sã pice bãnet în casã…”
(G.D.T., Poez. pop., 88)

F l o r i de arginþi: „Doi meri împletiþi, De varã-nfloriþi, De toamnã rodiþi, Cu flori mãrgãriþi, Cu flori de arginþi…”
(Ibid., 80)

M ã r d e argint: „Frunzã verde mãr de-argint, Cînd îmi vine mîndra-n gînd? Primãvara la cosit…”
(Marian, Buc. II, 182)

F r u n z e d e argint: Basmul 12 fete de împãrat (Ispirescu, Legende, p. 236): „Trecurã printr-o pãdure cu frunzele de argint, trecurã prin alta cu foile de aur…” P a s e r e d e argint: „Fã-mã pasãre de-argint Cu aripile de vînt, Ca sã zbor Unde mi-i dor…” 346
(J.B., 124)

ARGÌNT În Pãpãrugã sau invocaþiunea ploii, în Banat se zice: „Bumburel d-argint Varsã pre pãmînt: Unde-i valea sacã Grîu mult sã se facã, Unde-i valea plinã ªi mai mult sã vinã.”
(S. Liuba, c. Maidan)

Invocaþiune cãtrã l u n ã n o u ã: „Lunã nouã, Lunã nouã, Tari ca argintul ne-ai gãsit, Tari ca argintul sã ne laºi…”
(G.D.T., Poez. pop., 190)

„Cînd vede cineva luna nouã pentru prima oarã, se închinã, apoi se loveºte în frunte cu un ban de argint sau de care are, zicînd vorbele acestea: Lunã nouã, lunã nouã, Taie pîinea-n douã, Þie jumãtate, Mie-a treia parte…”
(Þara nouã, 1887, p. 100)

E mai cu seamã rãspînditã credinþa poporanã cã numai argintul poate sã împuºte pe haiducii cei vestiþi. Balada Codreanul: „Iar Leonti-arnãutul Înghiþi-l-ar pãmîntul! Nasturi de-argint cã scotea De-ncãrca o ºuºanea ªi-n Codrean o slobozea…” unde Alexandri adaugã în notã: „Poporul crede cã sînt zale vrãjite pe care numai glonþii de argint le poate strãbate…” Balada Pintea: „De la noi puteþi afla, Cã moartea Pintei va sta Din trei fire de grîu sfînt ªi dintr-un plumb mic d-argint Tare-n armã îndesat ªi la pieptu-i aþintat…”
(Reteganu, Trandafiri, p. 82) 347

ARGÌNT Balada Golea Haiducul: „Nu vã mai stricaþi iarba, Cã vã trebui undeva, Cãci pe mine Nu m-atinge Nici ferul, Nici oþelul, Numai singur argintul…”
(G.D.T., Poez. pop., 589)

Despre rolul argintului la sfîrºitul cel apocaliptic al lumii, v. Antihîrþ (p. 91). Cu poeticul d ca în „dalb”, într-o colindã: „Cere mori pe sub pãmînt Care macinã dargint; Cu piscoaia pe fereastrã De picã argintu-n casã…”
(Vulpian, Text, p. 30)

v. Aramã. – Aur. ARGINTÀR (plur. argintari), s.m.; argentier, orfèvre. Avea altãdatã ca sinonim pe z l ã t a r. Lat. a r g e n t a r i u s, cu derivate în toate graiurile romanice (Cihac). Meºterul care face sau care vinde tot felul de lucruri de a r g i n t. Noul Testament din 1648, Act. Ap. XIX, 24:
„…un argintaršu, anume Dimitrie, carele fãcea besérici de argintŠ…” „…Demetrius enim quidam a r g e n t a r i u s, faciens aedes argenteas…”

unde la ªerban-vodã, 1688: „Dimitrie z l ã t a r š u”, iar în Codicele Voroneþian, circa 1550 (ed. Sbiera, p. 9), compoziþiunea: „a r g i n t u - t ã e t o r š u”. Dosofteiu, Synaxar, 1683, dec. 18 (f. 227 b): „avândŠ argintaršulŠ acela o sorŠ rãzbolitâ în dzãcare…” Pitarul Hristache, Istoria lui Mavroieni, 1817 (Buciumul, 1863, p. 40): „Croitorii, cojocarii ªi sãracii argintarii, Nu mai putea tot lucrînd: Blane, celenchiuri fãcînd…” La feminin se zice argintãreasã. v. Argint. – Argintãrie. – lZlãtar. ARGINTÀRIÞÃ, s.f.; t. de botan.: argentine, Potentilla anserina. Sinonim cu s c r i n t i t o a r e. Plantã din familia rozaceelor. ªi-n celelalte dialecte romanice 348 se cheamã a r g e n t i n e, a r j e n t i n a, a r g e n t i n a.

ARGINTÌU „Argintariþa e o plantã micã cu foaie latã, foarte crestatã pe margini; pe partea cãtrã soare, albã ca a r g i n t u l, cu peri foarte mici, iar pe cealaltã parte, verde deschisã cu perii mai mari. Argintariþa e întrebuinþatã de unele femei la spãlatul oalelor în cari pun lapte, pentru cã smîntîna în oalele spãlate astfel se face mai bunã”… (M. Lupescu, Suceava, c. Bróºteni). Afarã de argintariþã, se mai aud în popor formele a r g i n t i c ã (I. Nour, Bîrlad) ºi a r g i n t u r ã (S. Liuba, Banat, c. Maidan). v. Argint. – -ariþã. – Scrintitoare. ARGINTÀRE v. Argintuit. – Arginþit. ARGINTÀT A ARGINTÃREASÃ. – v. Argintar. ARGINTÃRÌE (pl. argintãrii), s.f.; argenterie, vaisselle en argent, objets en argent. Sinonim cu pluralul a r g i n t u r i. Derivã din argintar prin sufixul -ì e. Ion Ghica, Scrisoarea XXII: „am pus de a topit niºte scule de aur ºi toatã argintãria cîte le aveam lãsate de unii ºi alþii amanet la mine; le-am fãcut bulgãri de aur ºi de a r g i n t…” v. Argintar. – Argint. – -ìe. ARGINTÈZ (argintat, argintare), vb.; argenter. Lat. a r g e n t a r e. În grai se întrebuinþeazã mai adesea formele mai nouã: a r g i n þ e s c ºi a r g i n t u i e s c. v. Arginþit. ARGINTÌCÃ, t. de botan. – v. Argintariþã. ARGINTÌU, -ÌE, adj.; argentin, ayant l'aspect de l'argent. Sinonim cu a r g i n t o s. Derivã din a r g i n t prin sufixul -ì u, întocmai ca „auriu” din „aur”. Colindã din Dobrogea: „Pe-un cal galben gãngurel, Gãngurel ºi frumuºel, Cu scãri dalbe argintii, Cu frîu cu rastagalii…”
(Burada, Cãlãt., 79)

Doinã din Ardeal: „De m-aº face unde ºtiu Cuc la pene argintiu, Aº gîndi sã nu mai viu Prin locul ãsta pustiu…”
(J.B., 145) 349

ARGINTÌU Costachi Negruzzi, Aprodul Purice: „A sa barbã ca zãpada, a lui plete argintii, Faþa lui cea cuvioasã, ochii sãi mãreþi ºi vii…” Acelaºi, Melancolia: „Luna galeºã ce-ncepe sã se-nalþe cu trufie, Arãtîndu-ºi pintre neguri a sa frunte argintie…” Alexandri, Iarna: „Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaþa ninge iarã! Cu o zale argintie se îmbracã mîndra þarã…” A. Odobescu, Pseudokyn., p. 34: „Blînda turturicã a sosit, ameþitã de bucurie, aproape de soþul ei; ea s-a pus alãturi cu dînsul pe o cracã verde a stejarului; gungunind, ea îºi scuturã aripele ºi-ºi încovoaie guºa argintie…” v. Argintos. ARGINTOAIA, n. pr. loc. f. artic.; nom de quelques localités dans la Petite-Valachie. Aºa se cheamã douã sate în Dolj ºi unul în Mehedinþi (Frunzescu). La Fotino, în indicele satelor, în Dolj nu se aflã Argintoaia, ci numai în Mehedinþi: 'ArtzintÒgia ('Ist. t. Dac…aj, III, p. 305). Dupã aceastã din urmã ºi-a luat numele familia boiereascã a A r g i n t o i e n i l o r. Sufixul -o a i a în Argintoaia se explicã prin alte numiri de sate mehedinþene, indicate la Bauer (Mém. sur la Val., 1778, p. 218 sqq.), precum: Stîngãcioaia, Lupoaia, Ghelmegioaia, Vlãdoaia. v. Argintoianu. – -oaia. ARGINTOIÀNU, n. pr. pers. m.; nom d'une famille noble valaque. Argintoienii îºi datoreazã numele satului A r g i n t o a i a. Se rosteºte ºi Argitoianu, cu perderea nazalei. În texturi, totdauna cu articlul întreg: Argitoianul, Argintoianul. Aceastã familie boiereascã ne întîmpinã cam de prin secolul XVII. Act oltenesc din 1697 (Condica ms. a Govorei, în Arh. Stat., p. 187): „Sã se ºtie bošariš adevãrãtorš ºi judecãtorš aš pãrinteluš Grigorie, egumenul de la sfãnta mãnãstire Coziša ºi aš pãrinteluš Paisie, egumenul de la sfãnta mãnãstire Govora, bošariš anume: Dumitraºco cãpitan Argitošanul i Vasilie cãpitan ot Medvéjde…” Altul din 1727 (Cond. ms. a Horezului, nr. I, în Arh. Stat., f. 329 b): „sã chiemaþš ºi pe pãrintele igumen Hurezean ºi pe dumnealuš Costandin Argintošanul…” v. Argintoaia. ARGINTÒS, -OASÃ, adj.; argentin, semblable à l'argent. Sinonim cu a r g i n t i u, cãtrã care se referã ca „auros” cãtrã „auriu”, „arãmos” cãtrã „arãmiu”. I. Vãcãrescu, p. 111: 350 „De unde-aduci, zefire, Suspinuri mîngãioase?

ARGINTÙÞ D-a lui Apollon lire Par sunete-argintoase!…” Bolintineanu, Cea de pe urmã noapte a lui Mihai: „Luna varsã raze dulci ºi argintoase; Austrul le suflã coamele pletoase; Cãpitanii toarnã prin pãhare vin…” v. Argintiu. – Auros. ARGINTUIÈSC (argintuit, argintuire), vb.; argenter, couvrir d'une couche d'argent. A polei sau a fereca cu a r g i n t. Formaþiune denominativã mai nouã prin sufixul verbal -u i e s c, în loc de a r g i n t e z sau a r g i n t e s c. v. Argintuit. ARGINTUIRE, s.f.; action d'argenter. – v. Argintuiesc. ARGINTUÌT, -Ã, adj.; argenté. Poleit sau ferecat cu a r g i n t. Sinonim cu a r g i n t a t sau a r g i n þ i t. Gr. Alexandrescu, Viaþa cîmpeneascã: „ªi cînd lun-argintuitã, Albind iarba de pe vale, Ieºea linã, ocolitã De stelele curþii sale…” De la Vrancea, Sultãnica, p. 170: „Cerul, scuturat, dã în limpede ºi acopere ca un coviltir argintuit rotunda arie a pãmîntului…” I. Slavici, Novele, p. 190: „…cînd luna nu se mai vãzu decît în mãrginile argintuite ale norului, el închise ochii…” v. Argint. – Arginþit. ARGINTÙRÃ, t. de botan. – v. Argintariþã. ARGINTU-TÃIETOR. – v. Argintar. ARGINTÙÞ, s.m.; boule d'argent, boulette d'argent. Deminutiv din a r g i n t, care ne întimpinã în cîntece. Sinonim cu a r g i n þ e l. Balada Ioviþã: „I-a dat încã º-un biciuþ Carele-avea în vîrvuþ O litrã de argintuþ…”
(Marian, Bucov. I, 74)

v. Argint. – Arginþel.

351

ARGINT–VIU ARGINT-VIU, s.m.; mercure, vif-argent. Substanþã metalicã fluidã, de culoare a r g i n t i e. Deja lãtineºte a r g e n t u m v i v u m. Se articuleazã ºi se declinã ca „an-nou”: argintul-viu, argintului-viu. Din cauza mobilitãþii sale, argint-viu servã a caracteriza tot ce este zglobiu sau nestatornic. Alexandri, Iorgu de la Sadagura, act. I, sc. 5: „Cînd ai ºti cît îi de veselã Marghioliþa, fiicã-mea, cã-i vine logodnicul?…parcã are argint-viu într-însa…Sare pin casã, frate, ºi gioacã drãgaica ca o nebunã…” „Despre un copil prea vioi se zice: iute ca argintul-viu” (A. Bociat, Banat, c. Clopotiva). Balada Sîrb-sãrac: „El cã-ºi are-un bidiviu Cu sînge de argint-viu, Un fugar neîntrecut Care soare n-a vãzut De cînd mã-sa l-a fãcut…” De aci, prin simbolism, credinþa poporanã cã: „Argintul-viu punîndu-se în temelia unei case, apoi acea casã nu trece multã vreme ºi se dãramã…” (Th. Coate, Covurlui, c. Bereºti). „Poporul crede cã argintul-viu are puterea de a sparge orice zidire, dacã-l bãgãm într-însa…” (M. Simionescu, Vaslui, c. Delenii). „Un iaz seacã dacã se aruncã în el argint-viu într-un rît de porc” (G. Enachi, Covurlui, c. Bãlinteºti); dupã alþi: „într-un cap de cal” (I. Poppa, Iaºi, c. Romãneºti). „Poporul crede cã babele dau argint-viu la oamenii pe cari au vreo picã, ºi le sparge trupul; ba, dîndu-se argintul-viu în iazuri, le sacã ºi pe ele, de nu rãmîne nici o picãturã de apã” (Preut G. Palladi, Tutova, c. ªendreºti). „Poporul crede cã cel ce poartã argint-viu nu se prind vrãjile ºi farmecele de el; iar celui ce i se dã sã bea argint-viu menit ºi vrãjit, moare, fiindcã i se sparge mãruntaiele în el…” (I. Folescu, Suceava, c. Borca). „Argintul-viu îl dã o muiere la altã muiere ca sã moarã, ca apoi sã poatã trãi ea cu bãrbatul moartei. Se poate da în mîncare, în vin, apã ºi altã beuturã. Alþii cred cã: cine bea apã mai întîi din izvorul în care s-au spãlat heli-frumoasã, adecã ielele, bea ºi argintul-viu lãsat de iele în apã, capãtã boalã ºi moare; deci trebuie sã bea alt argint-viu din apotecã ca sã se vindece de cel beut din izvor, cu care prilej se ºi descîntã…” (P. Olteanu, Transilv., Haþeg; cfr. Preut D. Nisipeanu, Vîlcea, c. Nisipii). „Vrãjitoarea descîntã argintul-viu ºi-l trimite cui i se porunceºte. Argintul-viu pleacã singur de la vrãjitoare, ºi, ajungînd în casa unde e hotãrît, se risipeºte în coafe, în strãchini, în aºternuturi ºi-n toate lucrurile din casã. Cei din casã cîteodatã îl vãd, dar nu pot face nemic ca sã-l depãrteze. Din toþi cei din casã nu se bolnãveºte decît acela care e u r s i t de vrãjitoare. Bolnavul simte un fel de cîrceiuri în tot trupul ºi se umple de spuzealã dînd din ea un fel de apã. Aceasta nu se poate vindeca decît numai prin descîntece ºi fumuri. Se spune cã mulþi au vãzut argintul-viu cãlãto352 rind…” (M. Rãdulescu, Ialomiþa, c. Gîrbovii; I. Bãdescu, Muscel, c. Botenii).

ARGINÞÈL „O fermecãtoare u r s e º t e pentru cineva cîteva dramuri de argint-viu, care pleacã singur rostogolindu-se pe pãmînt pînã ajunge în casa aceluia, se lipeºte de el sau întrã în el ºi-l slãbeºte din zi în zi pînã se usucã ºi moare. Dacã însã el prinde de veste, se duce la altã vrãjitoare, care-i u r s e º t e, cum ºtie ea, nouã dramuri de argint-viu; îl pune sã ºeazã pe o gãleatã cu apã ne-nceputã, cu picioarele p-o mãturã, ºi-i dã de trei ori cîte trei dramuri…” (Th. Theodorescu, Ialomiþa, c. Lupºeanu). „Argintul-viu trimis prin fermec merge singur la locul hotãrît, se aruncã în vasul cu apã, ºi apoi, bîndu-se, produce boala numitã: i-a d a t argint-viu…” (S. Diamantescu, Dîmboviþa, c. Petroaia; R. Michaileanu, Mehedinþi, c. Vînju-Mare). „Prin d a r e de argint-viu se înþelege cînd un duºman ia mercuriu ºi-l descîntã, trimiþîndu-l la cutare ca sã-l bea în apã, în vin, în rachiu, ºi atunci, dupã trei zile sau patru sau dupã cum îl meneºte, îi iese bube pe trup, albe ºi umplute cu un fel de apã veninoasã…” (Vrancea, c. Gãurile). „Argintul-viu se poate trimite la cineva de departe, întrã în casã, se vîrã în gãleatã sau în urcior, ºi, cînd bea apã acela la care este trimis, se bolnãveºte ºi moare…” (I. Popescu, Dolj, c. Bãileºti; P. Michãescu, Brãila, c. Ceacîru). „Boala u m f l ã t u r e i este privitã în popor ca d a t argint-viu de vreo femeie” (C. Ghinescu, Teleorman, c. Malu). „Dacã o femeie a rãguºit, sau i s-a spuzit sau umflat corpul, atunci zice cã i-a d a t argintul-viu, ºi aleargã la vrãjitoare ca sã-i descînte…” (I. Popescu, Buzãu, c. Mãrãcineni). „Cînd o muiere simte sau îºi nãluceºte cã a luat argintul-viu, numaidecît se duce la vrãjitoare, carea, încãlzind neºte petre, le pune în o cãldare cu apã, iarã pre muierea cu argintul-viu o acopere cu o poneavã mare ºi o pune sã stea cu gura cãscatã asupra cãldãrii, atunci argintul-viu cade în cãldare ºi vrãjitoarea i-l aratã…” (Liviu Iancu, Banat, c. Visagu). „Prin d a r e de argint-giu pe aici se înþelege sagnã de cal, care se dã de cãtrã vrãjitoare ºi sparge tot trupul…” (C. Rosescu, Neamþ, c. Bistricioara). v. Cal. – Sagnã. Jipescu, Opincaru, p. 75: „ªi cîþi copii, cîte muieri ºi rumâni ca brazi[i], nu vã fîrºiþi dã pã picioare, pîntru cã v-a dat o babã argintu-ghiu, or cu bobi[i], or v-a pus în vase ºi dãscîntîndu-vã v-a spus cã vi s-au scurtat zilili, º-o credeþi!…” Ibid., p. 95: „Cum fuge argintu-ghiu dîn oalã-n doniþã, dîn doniþã-n strachinã, dîn strachinã-n bãrdac, cînd þi-l trimite vrãjitoarea, aºa fuge dîn pungã-n pungã banu dã aram…” v. 2Alta. – Babã. – Cuþit. – Dat. – Fapt. ARGINÞÈL, s.m.; boulette d'argent, morceau d'argent. Deminutiv din a r g i n t. Sinonim cu a r g i n t u þ, dar mult mai întrebuinþat. Termen poetic, ca ºi corelativul a u r e l, cu care mai totdauna se pune în legãturã. Colindã din Bucureºti: „Porumb alb cã mi s-alege, Porumb alb cu guºa verde, 353

ARGINÞÈL Cu peniþe Zugrãvite, C-ochi în cap de petre scumpe, Capu-i bate-n aurel, Ciocu-i bate-n arginþel…”
(G.D.T., Poez. pop., 39)

Colindã munteneascã: „Nalt e mãrul pîn'la cer, Cu coaja de arginþel, Cu mere de aurel…”
(Ibid., 81)

Altã: „ªeaua-i luce-n aurel, Scãrile-i în arginþel, Iar biciul cu mãciulie ªi frîul cu strãgãlie…”
(Ibid., 20)

Doinã din Ardeal: „ªi n-o scrie cu cernealã, Cã de-aceea-i multã-n þarã; O scrie cu arginþel, Cã de-acela-i puþintel…”
(J.B., 117)

v. Argint. – Argintuþ. – Aurel. ARGINÞÈSC (arginþit, arginþire), vb.; argenter. – v. Argintuiesc. – Arginþit. ARGINÞÌRE. – v. Arginþesc. ARGINÞÌT, -Ã, adj.; argenté, couvert d'une couche d'argent. Sinonim cu a r g i n t a t ºi a r g i n t u i t. Se zice ºi argintit. Toate formele se pot întrebuinþa deopotrivã, deºi cea mai corectã este a r g i n t a t. Silvestru, 1651, ps. LXVII:
„…fi-veþ ca aripile porumbuluš argenþite ºi a cãruša aripile sãnt acoperite cu aurŠ galbenŠ…” „…pennae columbae d e a r g e t a t a e, et posteriora dorsi ejus in viriditate auri….”

unde la Coresi, 1577: „arepile porumbuluš a r g i n t i t e”; la Dosofteiu, 1680: „aripi de porumbiþâ a r g i n t a t e”. 354

ARHÀNGHEL Corbea, Psaltire, circa 1700 (ms. în Acad. Rom.): „A porumbiþei arepi sînt prea arginþite, Între umerele ei poleite þinte, Cu strãluciri de aur lumineazã foarte, Cît preþul a socoti lesne nu se poate…” unde la Dosofteiu, 1673, f. 105 b: „Ce veš dormi-n casâ de ti-š desfãta-te 'n sân de porumbiþâ-ntr-aripš a r g i n t a t e…” v. Argintuit. ÀRGIª v. Argeº. ARG̪ A ÀRGIªTE. – v. 2Arºiþã. ARGITOIÀNU. – v. Argintoianu. ARGÒS, adj.; t. ecclés; interdit, suspendu (d'un ecclésiastique). „Termen bisericesc: oprit de a oficia pentru cîtva timp în tot sau în parte, pus pentru un timp în neactivitate completã sau parþialã” (L.M.). Din mgr. ¢ r g Õ j = vgr. ¢ e r g Ò j: „k£mnw argÒn = interdire un prêtre” (Cihac). Carte patriarcalã din 1821 (Uricar V, p. 75): „dacã dupre oarecare chip vã veþi aplica înprotiva obºteºtii noastre fãcãtoare de bine puternicã înpãrãþie, v ã a v e m argoºi de toatã arhierolucrare…” Beldiman, Tragod., v. 621: „Argos pe mitropolitul ºi pe episcopi fãcea, Dacã o aºa pricinã vor cerca a o tãcea…” v. lGrec. ARGOSÈSC (argosit, argosire), vb.; t. ecclés.: suspendre, interdire (un ecclésiastique). A opri pe un cleric de a funcþiona, ca pedeapsã canonicã. Costachi Negruzzi, Scrisoarea X: „Patriarhul, sumeþindu-se în acea poruncã, argosi pre mitropolitul Leon…” v. Argos. s. ARÀNGHEL (plur. arhangheli, arangheli), s.m.; t. de théol.: archange. Gr. ¢rc£ggeloj, paleoslav. arHaggelã. Cap peste î n g e r i. Sînt doi arhangheli mai mari: Mihail ºi Gavriil. Varlam, 1643, I, f. 116 a: „Unde šaste GavriilŠ arhanghelŠ ce mš-au dzis sã mâ veselescŠ?…” 355
lARHÀNGHEL

ARHÀNGHEL Teologia greacã îi numeºte ºi a r h i s t r a t i g i, de unde la români prin traducere epitetul de voivozi. Constantin Brîncoveanu, 1696 (Cond., ms. în Arh. Stat., p. 152): „unde sã prãznušaºte sfãntul hram marele a r h i s t r a t i g Mihail”. În Legenda lui Avram, text înainte de 1600 (Cuv. d. bãtr. II, 189 sqq.), cuvîntul arhagghelŠ nu se articuleazã niciodatã, dupã cum nu se articuleazã „Dumnezeu” ºi „vodã”: „deºtinse arhagghelŠ suptu codru…”, „vãdzurâ arhagghelŠ…”, „tremése Domnul arhagghelŠ…” În mitologia creºtinã arhanghelii au cãpãtat rolul special de „genii psicopompi”, despre care vezi pe larg la Polites, Neoellen. mudol., p. 302- 48. „Poporul zice cã lunea este a sfinþilor î n g e r i sau v o i v o z i ºi e bine sã se posteascã, fiindcã, cînd moare omul, atuncea vin Sff. Mihail ºi Gavriil, cari iau sufletul, cu milã ºi blînzi, iar nu mînioºi…” (Gr. Nicolau, Neamþ, c. Crãcãoanii). „Hranghelii, adecã arhanghelii sau S f i n þ i i V o i v o z i, 8 noembre, sînt pãzitorii oamenilor de la naºtere pînã la moarte…” (G. Theodorescu, Galaþi, Mavromolu). „La Arhanghel merg finii la nãnaºi cu colaci mici, dupã ce la Crãciun au fost cu colaci mari” (R. Simu, Transilvania, c. Orlat). v. Colac. „Ziua cînd se serbeazã Sfinþii Arhangheli se zice Hranghel” (I. Chirvãsuþã, Tecuci, c. Ionãºeºti). „Din cei doi arhangheli, M i h a i l are cheile raiului, iar G a v r i i l þine ciuma de pãr” (I. Demetrescu, Brãila, c. Viziru). Cel mai poporan a fost totdauna arhanghelul Mihail, care el se subînþelege totdauna cînd e vorba de arhanghel fãrã nume. „…cinstitul arhanghel, care, precum bine ºtiþi, cît zici trei îþi scoate scînteia cea de suflet din pãcãtosul de trup…” (Foiºoara din Sibii, 1886, p. 11). Jipescu, Opincaru, p. 66: „Numa cu ceapã, cu castravete ºi cu mãmãligã goalã, te duci iute pã copcã, prietene; te ia gaia fãrã timp, aghiuþã, or sfîntu aranghiel ã l d ã c e r e s u f l e t u cînd e sã moarã rumânu. Dacã voieºti sã trãieºti mulþumit, mãnîncã þeapãn…” „Descîntec de c e i r ã i, adecã cînd treapãdã orºice vitã: Ia borº ºi un cuþit; începe a-l învîrti în oala cu borº, bodogãnind: luni dimineaþa sau marþi au purces sf. v o i v o d arhanghel M i h a i l sã are cîmpurile Erusalimului ºi a Garalimului, de spin ºi de mãrãciune; îndatã i-a ieºit înainte Precurata Fecioara Maria ºi I-a întrebat: Mihaile voivodul meu! eu ºtiu unde mergi cu plugul aist de aur, cu boii de aur, cu jug de aur, cu rãsteile de aur, cu plazul de aur, cu cotiga de aur, cu roatele de aur ºi cu toate de aur, ca sã ari cîmpii Erusalimului ºi a Garalimului de spin ºi de mãrãciune; dar eu te trimet mai întîi sã mergi la gioiana, vita lui N.N. din satul N.N., sã o ari în inima ei, în maþãle ei, în stomahul ei, în maiurile ei si în splina ei ºi în tot trupul ei, de la cap pînã la picioare, sã o ari ºi sã o curãþeºti de cei rãi cu potciturã, de cei rãi cu întîlniturã, de cei rãi pe didiochi, de cei rãi cu pizmã, de cei rãi din mîncare, de cei rãi din rãcealã, de cei rãi din bãuturã; ºi s-o ari pînã ce o vei face 356 curatã ca argintul ºi sãnãtoasã ca aurul” (I. Nuor, Bîrlad).

ARHÀNGHEL Într-un descîntec bucovinean de „ceas-rãu”, adecã de epilepsie, se descrie: „Arhanghelul Mihail Cu cal negru pîntãnog, Cu nouã urºi, Cu nouã ogari, Nãscuþi, Crescuþi În ziua de Sîn-Giorz fãcuþi, Cu paloº de tun, Cu sabie de fulger Tãind, Sãpînd, Ceas-rãu cãutînd. Dar orcît o cãutat, Nicãiri nu l-o aflat Decît numai în trupul lui N. Aflatu-l-o, Sãpatu-l-o, Tãiatu-l-o, În cuptior de fier aruncatu-l-o, Cu cociorvã de fier înturnatu-l-o, Cu pilug de fier pisatu-l-o, Din piuã de fier scosu-l-o, În sitã de fier aruncatu-l-o, Cu dînsa cernutu-l-o, Cu dînsa vînturatu-l-o…”
(Marian, Descînt., p. 79)

Într-un descîntec „de iele”: „Ieºiþi din mînã, trup, nas, picior; Rãdicaþi-vã ºi mergeþi uºor; Daþi omului sãnãtate, Cã M i h a i l cu sabia de foc vã bate…”
(Tocil., Rev. II, t. I, p. 385)

De aci în popor o interesantã fuziune din arhanghelul Mihail ºi din vodã M i h a i c e l v i t e a z, amîndoi caracteristici prin sãbiele lor cele grozave. Preutul Colceriu din satul Mãhaci de lîngã Turda scrie: „La noi pînã ºi pruncii au un cîntec de primãvarã, în care zic: Vino soare, Pe rãzoare, Cã þi-oi da o cingãtoare!

357

ARHÀNGHEL Una mie, Una þie, Una popei Irimie; ªi un pai, ªi un mai, ªi s a b i a l u i M i h a i, Capul turcului sã-l tai!” Acest „cîntec de primãvarã” nu este însã propriu mãhãcenilor. El se aude ºi pe aiuri în Transilvania. Un variant de lîngã Sibii sunã în urmãtorul mod: Treci, ploaie trecãtoare, Cã vine soarele ªi-þi taie picioarele, Cu un mai, Cu un pai, Cu m ã c i u c a l u i M i h a i; Sus pe cap, Dupã cap; Curge sînge mohorît; Dã-mi cãciula Sã prind murga; Murga a fugit, Ploaia s-a risipit!…” În Þara Româneascã acest cîntec a scãzut la un fel de parodie, în care ploaia este ameninþatã: „C u c ã c i u l a l u i M i h a i, Plinã cu coji de mãlai…”
(Cuv. d. bãtr. II, p. 5)

O ingenioasã legendã, culeasã în Prahova (Col. l. Tr., 1882, p. 522 sqq.): „Se zice cã sf. arhanghel Mihail trãia odatã pe pãmînt. P-atuncia era ºi el ca toþi oamenii cu slãbiciunile lor. Cînd ajunse flãcãiandru, simþi cã-i tîcãie inima dupã o fetiþã tînãrã, cu faþa albã ca zãpada, cu obrajii rumeni ca cireaºa, cu cosiþa neagrã ca pana corbului ºi cu ochiºorii ca mura cîmpului. Frumoasa fetiþã nu se arãtã nesimþitoare la ochii dulci ce-i fãcea Mihai – aºa se numea sf. arhanghel p-atuncia, pentru cã nu era încã sfînt – ºi, ori de cîte ori îl vedea trecînd de vale, se fãcea cã nu-i apã în cofã ºi da fuga la fîntînã, unde Mihai mînca la faguri dupã guriþa ei. Azi aºa, mîine aºa, o duserã ei cît o duserã, pînã ce dragostea lor începu sã zbîrnîie pe la urechile sãtenilor, ºi de! gurele rele, cînd n-au de lucru, scot fel de fel de vorbe. Mihai, ca sã iasã din gura lumii, fãcu ce fãcu, cã fata era mai bogatã ca el, ºi o luã de nevastã pe Stãncuþa, cã aºa se chema drãguþa lui. Acuma el credea cã are sã fie cel mai fericit 358 om din lume; dar omul una gîndeºte ºi alta nemereºte: mierea Stãncuþei de denaintea

ARHÀNGHEL nunþei, dupã cununie se prefãcu în fiere otrãvitã; din oiþã blîndã ajunse scorpie afurisitã. Bietul Mihai nu mai putea sã-i mai între în voie: zicea el hãis, ea zicea cea; zicea cea, ea zicea hãis; zicea el tunsã, ea rasã; zicea el rasã, ea tunsã; ba raþã, ba rãþoi, ºi aºa mai încolo. Cu toate astea el suferea tot fãrã sã zicã o singurã vorbã: tãcea ºi-ºi vedea de treabã. Dumnezeu, vãzînd marea lui rãbdare, îl fãcu sfînt ºi-l însãrcinã ca sã ia sufletele oamenilor. Cu toatã sfinþenia lui, tot n-a putut sã scape de rãutatea nevestei. Ar fi vrut sã-i ia sufletul, dar nu-i da voie Cel-de-Sus. O duse el cît o duse; dar dacã vãzu ºi vãzu, se sculã într-o zi de dimineaþã, luã zeghea la spinare, puse mãmãligã în traistã ºi-ºi luã lumea în cap. Merse, merse zi de varã pînã-n searã ºi ajunse denaintea unui bordeiu, unde bãtu în uºã. – Cine-i? întrebã un glas dinnãuntru. – Om bun, rãspunse el d-afarã. N-avu sã aºtepte mult, cã uºa bordeiului se deschise ºi un biet muncitor îl pofti înãuntru ºi-l ospãtã ºi-l gãzdui. Omul era vesel, cã nevasta îi fãcuse un copilaº frumos ca un bujoraº. La masã, din una, din alta, ajunse vorba ºi la naº. Atunci sf. arhanghel ceru sã-i boteze el copilul. Omul primi cu bucurie, mai cu samã dupã ce aflã cã naºul e sfînt, pentru cã sf. arhanghel îi spuse tot ce pãþise ºi cum se fãcuse sfînt. A doua zi merserã la bisericã de botezarã copilul ºi-i puserã numele Ionicã. Dupã ce se întoarserã acasã, întinserã masã mare, se puserã roatã împrejur, bãurã ºi se ospãtarã pînã seara, pînã ce ieºirã stelele pe cer, cînd se duserã sã se culce. Ca dar de botez, dupã obicei, sf. arhanghel îl fãcu doftor, ºi-i dete o sticluþã, zicîndu-i: Cînd te-o chema la vrun bolnav, sã ºtii cã eu sînt acolo mai dinnainte. Cum vei întra în casã, sã te uiþi la mine; ºi dacã me-i vedea la capul bolnavului, sã ºtii cã nu-i scãpare; iar dacã me-i vedea la picioare, sã-i dai trei picãturi din sticluþã, ºi se face bine într-o clipealã. Cu meºteºugul ãsta de doftor, Ionicã se vesti peste nouã mãri ºi peste nouã þãri, aºa cã vestea lui ajunse pînã la Crai-împãrat, care zãcea de nouã ani ºi care chiemase pe toþi vracii ºi toate babele din lume fãrã nici un folos. Auzind Crai-împãrat de ãst doftor nãzdrãvan, care spunea curat de la început de-i scãpare, ori nu, îl chemã ºi pe el. Cum ajunse acolo, împãratul îi zise: – Iacã, dacã me-i scãpa, îþi dau jumãtate din împãrãþia mea; iar de nu, unde-þi stã tãlpile picioarelor, þi-o sta capul. Sãrmanul Ionicã o sfecli, pentru cã vãzuse pe naºusãu stînd greceºte la capul împãratului. Dar în primejdia în care s-afla, îi veni ceva în minte. S-apropie de sf. arhanghel ºi-i zice: Sfinte naºule, te cautã nevasta; e la poartã…Sfîntul arhanghel, cum auzi de nevastã, o luã la sãnãtoasa, lãsînd în pace pe împãrat, care se ºi fãcu sãnãtos numaidecît, ºi Ionicã se întoarse acasã încãrcat de daruri…” Între înjurãturele poporane „de cele sfinte” nu este uitat nici arhanghelul. Despre lupta arhanghelului cu A r i p a - S a t a n e i, v. Avestiþa. – Avezuha. s. ARÀNGHEL, s.m.; t. famil.: fouet. Am vãzut în articlul precedinte cã a r h a n g h e l u l, mai cu samã Mihail, poartã o minunatã sabie cu care pedepseºte pe cei rãi. De aci: „aranghel se aplicã în Muntenia biciului, cãruia-i zic s f î n t u Aranghel” (Ispirescu, ap. ªaineanu, Semasiol., p. 115). v. 1Arhanghel. 359
2ARHÀNGHEL

ARHI– ARHI-, préfixe construit avec des noms pour marquer un degré excessif. Grecul ¢rc…-, care – întrînd în cuvinte ca arhiereu, arhidiacon, arhipãstor, arhistratig, arhimandrit etc. – se poate adãuga prin analogie la numi pentru a le da noþiunea superlativã de p r e a - p r e a, bunãoarã: arhiºiret = ºiret peste mãsurã. v. lGrec. ARHIDIÀCON, s.m, t. ecclés.: archidiaere. Gr. ¢rcidi£konoj „primul diacon pe lîngã un episcop” (Costinescu). v. Diacon. ARHIEPISCÒP. – v. Mitropolit. ARHIERÃÞÈSC (arhierãþit, arhierãþire), vb.; être évêque ou prélat. Dosofteiu, Synaxar, febr. 25, f.76 b: „Acesta dintru svinþŠ pãrintele nostru Ypatie, nãscutŠ la Chilichiša, ºi nevoindu-sâ cu podvigŠ în Galatiša, ºi arhierãþândŠ în Gangra…” O formaþiune din a r h i e r e u foarte remarcabilã, cãci nu s-a nãscut prin sufixul verbal -e s c, de unde ar fi „a arhieri”, ci s-a compus prin alipirea finalului -ã þ e s c din verbul „a împãrãþi”, în care -ã þ- se explicã din -a t din „împãrat”. Astfel arhierãþesc ni se înfãþiºeazã ca o curioasã fuziune din: a r h i e r(eu) + (împã)r ã þ e s c. v. Codoriºte. ARHIERÈSC, -EASCÃ, adj.; episcopal, appartenant à un prélat. Ceva a a r h i e r e u l u i. Amiras, Letop. III, p. 149: „cu toþi episcopii ºi preuþii îmbrãcaþi, episcopii în veºminte arhiereºti…” v. Arhiereu. ARHIERÈU s. ARHIRÈU, s.m.; t. ecclés.; évêque, prélat. Sinonim cu v l ã d i c ã. Gr. ¢rciereÝj. Obicinuit se zice arhiereu la un episcop fãrã eparhie; dar, ca termen general, orice cleric mai sus de arhimandrit ºi pînã la patriarh este arhiereu. În cronice, arhiereii stau totdauna mai pe sus de toþi boierii. Nic. Costin, Letop. II, p. 52: „vãzãnd Costantin-vodã (Duca) aceste obiceiuri nu bune, au socotit cu arhiereii þãrii ºi cu tot sfatul sãu ºi au legat cu mare blãstem: ºi vãcãritul ºi ceara cu miere sã nu mai fie…” Ion Canta, Letop. III, p. 182: „stringãnd pe toþi arhiereii ºi b o i e r i i þãrei, i-au sfãtuit sã deslege dajdea vãcãritului…” Axinti Uricariul, Letop. III, p. 180: „au luat zapis iscãlit de arhierei ºi de b o i e r i…” Ibid., 186: „cu blagoslovenia arhiereilor ºi cu sfatul tuturor b o i e r i l o r…” În satira poporanã Paºtele þiganilor: 360 „Stanciul nostru paraleu, Cel mai mare arhireu,

arhipãstori). Mãnãstire avînd în capul ei un a r h i m a n d r i t. 149): „ºi aºa se tocmi ca de acum înainte niciodatã în veci în Argeº sã nu mai fie mitropolie. 1644. Formaþiune româneascã din a r h i.: archimandrite.” (G. dar mai sus în ierarhie monacalã. 2. Fiecare mãnãstire are un s t a r e þ sau e g u m e n. I. 143: „În anul 7010 prestãvitu-s-au Paisie arhimandritul ºi e g u m e n u l mãnãstirii Putnii….: fonction ou dignité de prélat.D. 361 . p.R.ARHIPÃSTÒR Noi þiganii ne rugãm ªi la genuchi îþi cãdem.. ARHIMANDRÌE.T.. Patriarhul Dositeiu cãtrã mitropolitul Atanasie din Ardeal (Cipariu. circa 1525. Omiliar de la Deal. Poez. Cã fii[i]-l iubesc mereu. t. Letop. t. p. Sinonim cu e g u m e n ºi cu s t a r e þ. Fragmente. ARHIPÃSTÒR (pl. abbé.ºi p ã s t o r. pe arhimandrit îl au numai mãnãstirile cele mai însemnate. pentru arhimandrie. prin analogie cu „arhiereu” sau „arhiepiscop”. I. t.: archimandritat. s. Arhimandrie. ARHIMANDRIT (pl.. copie mai nouã (A. La cãlugãriþe sînt s t a r i þ e sau e g u m e n e s e.f. s. prieur. ecclés. prince de l'eglise. Arhimandrit.I. 262) v. Arhiereu.. ecclés. Vrednicia de a r h i m a n d r i t. 229: „derept aasta cei sfinþi ºi cinstiþi bãrbaþi înnaintea destoiniciei de episcupie ºi pentru preoþie. Mai sus de arhimandrit este a r h i e r e u l. ecclés. ARHIERÌE. Arhipãstor. s. ¢rcimandrithj. s.m. ecclés. ci sã fie mãnãstire ºi arhimandrie”. v. Sã ne dai sfinþia-ta Un popã de undeva…” ºi mai jos: „Vãzînd Stanciul paraleu. – Vlãdicã. Cel mai mare arhireu. Urechie.” v.. p. abbaye. 243): „Trebue arhieria-ta se propovedueºti cuvîntul lui Dumnezeu la sãrbi ºi la ruºi pre limba sloveneascã.: prélat. Ngr. arhimandriþi). iarã la rumãni pre limba rumãneascã…” v.f.m. t. S-a aºezat pe ilãu Ca sã-l ierte Dumnezeu…. p. nu însã ceva corespunzãtor unui arhimandrit. fugirâ la pustie…” Gavriil Stareþul. pop. Sarcina sau vrednicia de a r h i e r e u..

¥ r c o n t a j. Hristachi Pitarul. Termen din epoca fanarioticã. -oaie. cãci se arãta arhipãstor vrednic ºi cu dorire de turma sa…” Acelaºi. – v. sc. – Pãstor ARHIPÃSTORÈSC. p. – v. 89: „Care (Exarhul Gavriil) de fel fiind român. Ciocoii vechi. Arhanghel.ARHIPÃSTÒR Zilot. Din ngr. s. Istoria lui Mavroieni. Arhipãstor nu puteai fi.. -EASCÃ. ÀRHONDA. Sinonim cu a r h i e r e s c. arhonda se întrebuinþa mai ales la vocativ. Cron. Ci este pildã sã te faci ªi celor neputincioºi vraci…” v. 1863. ÀRHON s. trãit aici în tinereþile sale. adj. épiscopal. 261: „Asta este foarte lesne de fãcut pentru un om ca dumneata. Arhipãstor. p.. ªi dintr-un mojic plugar L-auziai arhon º e t r a r…” Filimon. arhon p o s t e l n i c. 91: „Dacã erai neputincios ªi vreai al trupului folos. ARHIPOAIE. nu fu rãu pentru þarã. Arhi-. arhonda?…” Costachi Negruzzi.m. p. seigneur. Scrisoarea X: „sã nu se mai încredinþeze cîrma arhipãstoreascã la strãini ierarhi…” v. arhon ºatrar?…” v. Arhon se punea denaintea numelui boieriei: arhon s p a t a r. Cã nu e soarta-a te trufi. p. 88: „dar avea patima iubirii de argint. appartenant à un prélat.. Cron. Lilot. ucenic al vestitului Kesarie. episcopul Rîmnicului. p. Arhontologhie. ¢ r c Ñ j. Muza de la Burdujãni. Urmeazã ca sã fi ºtiut canonul apostolicesc…” Acelaºi. 91: „Cãlugãre! cînd te-ai suit pe scaun arhipãstoresc. 362 . monsieur. ARHISTRATÌG. p. ºi-l smintea foarte la orînduielile arhipãstoreºti…” Costachi Negruzzi.. dar nu ºi pentru mine. 1817 (Buciumul. 5: „Ai gînd sã ºezi mult. 40): „ªi care nu-þi trecea-n gînd. Vedeai caftan îmbrãcînd. – Dar de ce.

f. „celui qui. 363 . dar a cãruia doctrinã a fost îmbrãþiºatã mai tîrziu de goþi ºi de longobarzi. pers. s. état de noblesse. 1817 (Buciumul. Numai ºi numai sã fie În rînd l-arhontologhie: Sã nu rãmîie mai jos Decît un altul mai prost…” Alexandri. Scrisoarea XII: „Lucram ºi luptam nu împins de setea de posturi bine plãtite. Arhondar. p.7: „dumneata trãieºti la moºie. degré nobiliaire. la români mai cu samã. Termen fanariotic.f. n. a r c o n t £ r h j. ARHONDÃREASà s. Eresiarh din secolul IV. Mãturînd tot du prin casã ªi dînd pînã la cãmaºã. Istoria lui Mavroieni. ¢rcontar…ki (Costinescu). v. Mihnea-vodã. s. reçoit les voyageurs et pourvoit à ce qui leur est nécessaire” (Pontbriant). Boieri ºi ciocoi. dans les monastères. I. Hristachi Pitarul. ¢ r c o n t o l o g … a. unde eºti stãpîn cît un domn ºi n-ai prilej. „pitancerie d'un couvent” (Cihac). 40): „Alergînd care de care Sã ia caftanul mai mare. Aria a fost privit totdauna de bisericã. s. a te tulbura de cãlcãrile ce se fac zilnic în arhontologhie ºi în drepturile noastre…” Ion Ghica. – v. ARHONDÀR s. Ospãtãrie monãstireascã. célèbre hérésiarque. sau de dorinþa de ranguri pe scara arhontologhiei…” v. Ngr. sc. ÀRIE. Odobescu.. tãgãduind divinitatea lui Crist ºi afurisit prin Soborul din Niceia... 28: „Merserã sã se odihneascã în chilia stareþului.. ARHONTÃRÌC. „pitancier d'un couvent” (Cihac). ARHONDÃRÌE s. pr. 1863.ÀRIA ÀRHONDA. Arhondar. ÀRIA s. întocmai ca vînzãtorul Iuda ºi mai-mai cu însuºi dracul. p. t. Din ngr. În mãnãstirile femeieºti este o a r h o n d ã r e a s ã sau a r h o n t ã r e a s ã. ARHONTÃREASÃ. aux voyageurs” (Pontbriant). „lieu réservé. ARHONDÃRÌC s. Arhon. – v. dans un monastère. ARHONTÀR. ce slujea de arhontãrie…” v. m. ARHONTÃRÌE. ARHONTOLOGHÌE. Arhondãrie.m. Arhontãrie. – v. act. Arhon. ca noi iºti din oraº. d'histoire: Arius. Se zicea ºi a r h o n d ã r i c sau a r h o n t ã r i c = ngr. A.

acela mi l-au ruptŠ…” Îndreptarea legii. ce dupâ fire…” Antim. cã au stricat spiþele învãþãturii Arieš. Ca adjectiv. 123): „sã n-aibã parte cu Hristos. f. p. p.. I. 604: „cea ce s-au întãrit la Nechea sã fie deplinŠ.R. ARÌCE.” De asemenea.. . III. 1643. – v. 1424 (A. la Dan-vv. ARIÀN (pl. divinitatea lui Crist. Notiþe istorice. Vlad-vv. ce cu I u d a ºi cu trecletul Arie ºi cu toþi cei lepãdaþi de Hristos…” Ca sinonim cu d r a c u l: Act moldovenesc din 1621 (A. la acelaºi. 20): „sã aibã parte cu I u d a ºi cu Aria ºi cu toþi acei ce s-au lepãdat de Dumnezeu…” Într-un manuscript moldovenesc din 1655 (Melchisedec..: javart.. iar dupã Cihac (I. în traducere: „sã fie ca Iuda ºi ca Aria ºi ca cei ce au zis: sîngele lui asupra noastrã…. numitã ºi simplu 364 a r i c i.R. se zice mai mult a r i e n e s c. – Arieni. ca eresiarhul A r i a. – v. s. sã hie treclét ºi proclét ºi anaftima ºi n e g r u ca Arii…” v. mai ales cele munteneºti. Varlam. I. ca pre un mincinos ºi hulitor împotriva dreptãþii. ceºti de acum.. f. p. t. cela ce dzice cã nu sãntŠ DumnedzeŠ adevâratŠ. ARIÀª. 1643. arêtes. subst. 1652. 91: „(În Nicheia. et adj. Predice. I. – Blãstem. Dracul. Vlaho-bolg. ARICEALÃ. Aria figureazã foarte adesea în formula de blãstem. ariani s. 351).I. socinianii”. p. Acela ce tãgãduieºte. arieni). adecã unitarii. p. 189 a: „Doamne. p. ºi pravoslavia credinþei se lupta de valurile necredinþei…” v. 1437 (Venelin. Predice. Arieni. gramaty. de vétérin. adecã urmãtorii lui A r i e. O boalã de cai. l-aŠ lovit ºi cu palma preste obraz…” În vechile crisoave. carele aducea de bãrfišà pentru o fiinþâ a dumnezãiriš…” Antim. 1Arici (p. nu-i dupâ darŠ fišu lui Dumnedzãu.I. appartenant à la doctrine d'Arius. 1441 (ibid. p. cine þ-au ruptŠ veºmãntulŠ? ªi râspunse de dzise: Arie. 1. Arieº. 69): „sã aibã parte cu I u d a ºi cu Aria ºi cu toþi acei ce s-au lepãdat de Dumnezeu…” De asemenea. 67): „sã ašbã parte cu I u d a ºi cu de treš orš blestematul Arie…” Într-un alt text.f. 196: „Se turbura liniºtea cea bisericeascã de dobitoceasca pornire a eresului a r i e n e s c. 16) ºi a r i c i t u r ã. Sf. p. din 1717 (ibid. 40 b: „Domnul Hristos šaste Domnu adevâratŠ. 215): „šar care fraþi vor vrea sã se amèstece într-acéle vii. Aria. cumŠ dzicŠ arišanii. Lexicon Budan: „Arian = cei de demult.. 21: „Petru carele opri pre Arie DiaconulŠ ºi-l înprãºtiè afarâ de totŠ de besérecâ…” Ibid. carele mai sus scriem. 79). sectaire d'Arius.ÀRIA Varlam. p. Nicolae) aŠ înfruntat pre începãtorul de eresuri pre Aria ºi. p.

Copãcel). Ariceºti). Brînzã. c. XIII.): „Ariceala cailor. Dolj.. ºi pre la capul moºii despre Prãoviþã šar au ales Iorgãi log Aricescul cu megišaºii stãnjãni 128…” v. iar ceea ce rãmîne în fundul cãldãrii se numeºte arichiþã (C. arici).. pastoral: petit-lait pressuré. v. XVIII (ms. lArici. Stat.. certains villages roumains. Frunzescu (Dicþ.. Pe alocuri se rosteºte aspirat: harici (Transilv. 1694 (Cond. petit de hérisson.. plur. 365 lARÌCI . de zool. Este deminutiv dintr-un a r i c h e sau a r e c h e. Fãgãraº.).: gagner une des maladies nommées a r i c i. aricei). ARICȪTI. zice: „Nos alicam.. deminutiv din a l i c a. ad.. pr.. Stat. petit hérisson. Stãnescu. rãmîne zer. Pui de arici. Mic mamifer insectivor. ºi pren mijlocul moºii pre lãngã dumbravã pre drumu ales-au Iorgãi log cu megišaºii šar stãnjãni 120. Aricioaicã. este plural din A r i c e s c u. e r i z o etc. (Cihac). Sinonim cu j i n t i þ ã.. Literalmente. Cînd vreun cal este a r i c i t la picere de piºat ºi de murdalîc de la grajd.ARÌCI Tractat de medicinã popularã din sec. pers. despre care Marþial. h e r i c i u s = ital. loc. pr. n. Lat. Aricescu. p. m. 51): „sã sã ºtie ce s-au ales ºi Iorgãi logofãt Aricescul cu megišaºii den Dermãneºti partea lor de moºie de acolo ce sã chiamã Dermãneasca stãnjãni 120.m. s. s. Literalmente: posteritatea lui A r i c i. aricire). pe care-l fierb ºi dasupra-i iese urdã. Pauly. ARICÈSCU (plur. – Ariceºti. 4-6Arici. în Arh. – Pui. sã iai o scîrnã de om în care sã pui piper mult pisat ºi sã-l oblojeºti cã se tãmãdueºte…” v. acoperit în loc de peri cu þepuºe lungi ºi tari. vb. c. réflex.. mulsum poterit tibi mittere dives…” „Dupã ce pãstorii storc caº în cupe. Real-Encycl..m.f. 5Arici. famille noble valaque. topogr. t. care ar putea sã reprezinte un prototip latin a l i c u l a. în Arh. Constantin Brîncoveanu. 11) indicã trei sate Ariceºti în Prahova. p. 6. – Aricealã. (plur. v. voc. ARICÈL (plur. Se aude în Oltenia. ARICÈSC (aricit.: hérisson. ms. Se ºtie cã latinul „alica” însemna „bouillie de froment” sau „fromentée”. Deminutiv din a r i c i. ARICHÌÞÃ. s. r i c c i o = span. v. un fel de zeamã proastã (cfr. – Aricesc. v. Gogoº). La macedo-români ariciu ºi aritzu (¢r…tzou). n. m. t.

se zice despre cel sfiicios. Nu te zbate ca chiticii…” (Albina Carpaþilor. Cînd ariciul pãºeºte. 125). unde pare a fi atît de mulþumit cu al sãu ºi numai al sãu. Basme. c. pe care nu poþi pune mîna ºi de care se feresc animalele.D. Poez. 1884. Pietroºiþa). pop. încet ºi mîndru. II. Transilv. Marian. c. o poveste. p. Stãnescu. p. ariciul ne apare ca un mare ghem spinos. 17): „Ia spune ºi tu. Dîmboviþa. 45) În Bucovina aceeaºi ghicitoare: „Hanþul Zbanþul Cu o mie. 43). „s-a s t î r c i t ca un arici” sau „s-a z g î r c i t” Descîntec de „vãtãmãturã”: „Nu rage ca buhaii.. 136) 366 . 326. mãi ciobãnaº. Bilciureºtii). (Sbiera. 254) Basmul Pici. de suliþi”. 321) Altã ghicitoare despre arici: „Am un unchiaº mare C-o sutã d-araci în spinare…” (G.. Cu acelaºi sens: „s-a z g u l i t c a un arici” (R. I. p. Dîmboviþa.. Simu. p. încît proverbul zice: „Te rãsfaþã într-al tãu Ca ariciu-n cuibul sãu…” (Pann. care vorbeºte fãrã a se uita în ochii omului” (S. ramurã (Stãncescu. c. Orlat).ARÌCI Cînd îºi ascunde sub sine capul ºi picioarele.. De aci: Proverb: „Ariciul cu meºteºug se prinde ºi vrabia cu mei” (Pann. Nu necheza ca caii Nu te z g î r c i ca aricii. 1879. Descînt. p. Locuþiune proverbialã: „s-a fãcut ghem ca ariciul” (Negoescu. p. acolo?…” „Parcã-i un arici. Destul de apãrat prin puternica-i armurã. Poveºti.T. ariciul cautã sã se asigure ºi mai bine în cuibul ce-ºi sapã pintre buruieni sub pãmînt. 217) sau: „am un moº bãtrîn ºi urcã aracii la deal” (Ispirescu. nemic nu-l zugrãveºte mai bine ca ghicitoarea poporanã: „Merge paºa pe uliþe Cu trei mii de suliþe…” (Revista popularã. Pilde. Ce stai s t î r c i t ca un arici.

el a umblat cu un ghem ºi a urzit pînã unde trebuie sã fie uscat ºi pînã unde trebuie sã fie apã” (I. Fãlciu. „Poporul povesteºte despre arici cã. cu care vechile texturi ºi poporul confundã uneori pe arici: Glosar slavo-român. Dolj. avu poftã sã facã ºi oameni…” Despre chipul acelei urziri a pãmîntului. Iepurenii) sau f o r c o t e º t e (Carare. ca ºi pe un om” (P. c. Tot aºa se cheamã glasul viezurelui sau bursucului. legenda se dezbinã în mai multe varianturi. c. cfr. c. 11. Chisencu. la urzirea pãmîntului. Zoolog. 310): „Hnrogrnl. mãre. Voiculescu. c. este un pãcat a-l bate sau a-l omorî. „Pe arici oamenii nu-l omoarã. Severin). dar mai cu samã fiindcã joacã un mare rol în cosmogonia poporanã. Serbenii). zidirea lumii. „Fiindcã ariciul a ajutat la urzirea pãmîntului. Priþescu. Cînd însã. c. Mãlãieºti). atunci 367 . degetele ca þepoaiele. Hahn. capul ca o cãpiþã. Teleorman. Neamþ. c. Deja la vechii greci ariciul era privit ca cel mai ºtiutor din toate vietãþile: poll'o‹d' ¢lèphx. Pîrlita). Muscel. „Ariciul ºi v i e z u r e l e sînt piez rãu” (I. Galaþi. Bodãeºtii). dinþii ca secerele. Teodorescu. cozile ca mãturoaiele. Dobrogea. încît nu e de mirare dacã românul îi atribuie. „Ariciul a fost întrebat de D-zeu la facerea lumii. ªtefãnescu. d. cãci despre arici în parte se zice. cel puþin în parte. Ispirescu. ¢ll' ™c‹noj ™n mšga (Gubernatis. Dîrmãneºti). Georgescu. dupã ce a urzit pãmîntul cu ariciul. Mährchen II. din contra. c. unghiile ca coasele. Mavromolu). se cheamã g h i m p i. Prahova. P. „Poporul crede cã. Radescu. atunci cînd a fãcut Dumnezeu pãmîntul. Brãila. Uscaþii). Teleorman. c. Iaºi. Tutova. Ariciul scoate un glas despre care se zice cã p u f n e º t e (G. matahala numitã Mama-Pãdurii se descrie în urmãtorul mod: „ea avea numai un ochi.D. c. „Se zice cã ariciul dintru-ntîi mergea în picioare. Neculau. „Ariciul se zice cã ar fi urzit pãmîntul cu D-zeu” (I. Neamþ. Dermonescu. el a învãþat pe Dumnezeu sã facã vãi ºi munþi. p. 92: „Spun. c. picioarele ca rãºchitoare…” (G. Spineanu. mai propriu însã a r i c e. Cucuteni). Buzãu. pãrul ca a r i c e l e. 103). carnea cea rãnitã coace de 9 ori pînã ce se vindecã” (N. mythology II. ori f o r c ã i e º t e (T. – o credinþã poporanã. Alban. ºi pentru aceea e pãcat sã se omoare” (C. ari”. Ceacîru. Dumbravã. cît un talger. c. Mãrãcineni). c. nu numai pentru cã el stãrpeºte unele insecte ºi prinde chiar ºoareci. dacã se împunge cineva cu g h i m p i i ariciului. Titu). „Ariciul a urzit pãmîntul împreunã cu D-zeu” (M. Popescu. G. c. c. c. Satu-Nou. Bujoescu. cã: „Ariciul la o casã e cu noroc” (I.ARÌCI Þepuºele ariciului. Fruntiºenii. bãtr. care dintru-ntîi trebui sã fi privit numai pe v i e z u r e. Românii niciodatã nu omoarã pe arici. Ciobanu. Dobrea. c. Dîmboviþa. cãci e de cînd cu urzirea pãmîntului” (I. Filipeºti. În basme. Tãtaru). Michãescu. v i e z u r e. circa 1600 (Cuv. I. I. ca sã nu fie pãmîntul neted. „D-zeu a trimis pe arici d-a urzit pãmîntul” (P. Traian). cã Dumnezeu. Snoave.

ariciul zicea: Vezi! Parcã el nu ºtie sã facã vãi adînci ºi munþi înalþi!…Cînd a isprãvit ariciul vorba. cînd urzia Dumnezeu pãmîntu.ARÌCI Dumnezeu i-a dat ariciului sã se poatã face ghem. – Da bine. cãci pãmîntul era mult grozav. p. piscuri. 333): „A fost odatã un om. Dintr-un alt punct de vedere. p. îndemnã d r a c u l. Alexandri. 431). p. Rãmas singur.. Basilescu. Frumoasa). Drajna-de-Sus). unde se pitise ca s-auzã ce va zice. vãgãuni. albina ºi d r a c u l. înþelepciunea ariciului este lãudatã chiar de Sfinþii Pãrinþi. Coºereni). rîpi. nu se pricepea cum sã-l aºeze ca sã-i facã loc. ºi s-a dus drept la Dumnezeu sã-i spuie…” (D. ºi Dumnezeu s-a necãjit ºi l-a blestemat sã rãmîie ghiem. ºi chiemîndu-l sã-i þiie doo ghiemuri. c. c. cumetre! Ariciul a rãspuns: Mulþumim d-tale. mãtci. cumãtrã. vãi. Din legenda despre bãtrîneþea ºi priceperea ariciului s-au nãscut la noi unii idiotismi foarte caracteristici. 2: „ºtii cu ce sameni de o oarã de cînd te zbuciumi ca un oarecare fost orator la tribunã? Cu un arici de 60 de ani. albina zbãrrr! dup-o floare de lubene. c. poate. El avea o fatã ºi un bãiat. Pare cã-i spusese ariciul la ureche cã are sã se petreacã între ele ceva pentru dînsul…” Basmul Copiii vãduvului (ibid. un mit a cãrui urmãrire metodicã ne-ar duce. Neamþ. „Ãsta-i ca ariciul de cînd a urzit Dumnezeu pãmîntul. în Persia. ci Dumnezeu. Kiev. Rãmîne a se cerceta. 1876. Opincaru. „Cînd a fãcut Dumnezeu pãmîntul. a scãpat un ghiem dîn mînã: din astã pricinã pãmîntu. ºi la vale sã se dea de-a roata” (Mironescu. – Ce? – M-a trãmis Dumnezeu sã-mi spui cum sã aºeze pãmîntul. p. îl îndemnã ariciul sã se însoare de a doua oarã…” În ultimele douã pasage: „spusese ariciul” ºi „îndemnã ariciul” însemneazã întocmai ca: spusese d r a c u l. – se zice de omul mic la stat. sc. 368 . unu dã urziealã º-altu dã bãtãturã. dar acolo personagele nu sînt Dumnezeu. Legende. Jipescu. cu barba mare. dîn lat ºi ºes cum iera sã hiie. s-aºa stã d-atunci…” O paralelã a legendei cosmogonice de mai sus se gãseºte ºi la bulgari (Dragomanov. urcîndune pînã-n epoca zoroastrismului. eu un biet ghiem ce sã ºtiu?… Albina ºi-a luat ziua bunã º-a plecat. s-a scovîrdat ºi s-a prefãcut în mãluºteanuri. Georgescu. munþi. ce s-ar rãstogoli ºi ºi-ar înfige ghimpii sãi în toate încercãrile timpului de faþã…” Basmul Douãsprezece fete de împãrat (Ispirescu. colnice. albina ºi ariciul. 117: „ariciu iera voinic. Ariciul darã þine la noi locul demonului dintr-un mit dualistic despre zidirea lumii. Prahova. Dracul este acela de la care albina aflã pe furiº ºi apoi destãinuieºte lui Dumnezeu meºteºugul de a aºeza pãmîntul. 240): „Flãcãiandrul însã se furiºã ºi de astã datã de întrã în cãmara fetelor ca sã asculte la sfatul lor. Ialomiþa. ariciu s-a-nhiorat dã faþa Domnului. ªi rãmîind vãduv de muma copiilor. dar mare de vrîstã” (D. Aºa i-a zis albinei sã se ducã la arici ca sã-l întrebe pe el: ce este de fãcut? Cînd a sosit albina la arici. i-a zis: Bunã ziua. cumãtrã! Da ce vînt a bãtut?–Am venit sã-þi cei un lucru. cã e mult grozav ºi nu se pricepe cum sã-l puie. Concina. Malorusskiša predaniša.

a r i c i ca boalã la cai ºi la vite. – Forcãiesc. Olteanu. 351). 2. Predice. pop. imitant les mouvements d'un hérisson. ºi apoi scuturã viþa de cad broboanele jos. Pogonici. consulté par Dieu lors de la création du monde. 119: „sã facem cum face ariciul.49: „cine va mãnca lupŠ sau vulpe sau cãine sau pisicâ sau aricšu sau pâlºŠ sau nevãstuicâ sau véveriþâ ºi º-altele altele cãte sãntŠ necurate…” ªi-n medicina poporanã. de choréogr. jeu enfantin. arici a dat naºtere la o numeroasã familie de cuvinte.. Pe lîngã sensul sãu propriu zoologic ºi pe lîngã cel mitologic. – MamaPãdurii. Albinã. le lovesc cu zgomot ºi cîntã: „A r i c i. Cu salbã de nouã lei ªi ia zestre Nouã þeste ª-un ogar Dupã car…” (G. care-l pune în miºcare ca ºi cînd ar danþa.3. p. ºi duce ºi puilor…” Totuºi Biserica numãrã pe arici între vietãþile cele spurcate. popul. sorte de danse populaire. copiii iau un cleºte ºi un vãtrai sau o tingire. lArici (p.: sorte de Démiurge.D.. v. v. a r i c i. dupã ce merge la vie. etc. cã.m.T. despre cari a se vedea la locurile cuvenite. – Bursuc. de aci verbul a r i c e s c cu adjectivul a r i c i t. Pravila de la Govora. Poez.ARÌCI Antim. f.T.m. „Deacã se tund ghimpii de pre arici ºi se dau la oi în sare. apoi a r i c i ca joc copilãresc ºi ca danþ þãrãnesc etc. întîiu se saturã el de struguri.. ºi se tãvãleºte pre dînsele de se înfig în ghimpii lui.: 1. – Broascã. precum: a r i c i ca boalã la om. de mythol. Între fermece este ºi unul: „fapt cu sînge ºi cu maþe de arici” (G. a r i c i ca boalã la plante. t. „Pielea de arici se pune pe botul viþeilor ca sã nu sugã” (P. 1640. 2ARÌCI. 374). intelligence créatrice. 97) 369 3ARÌCI. ariciul þine un loc destul de însemnat.. s..D. Proverbe.4…Arici. Cu cercei De ghiocei. Haþeg). – Aricioaicã. – Pãmînt… s. A r i c i u l fiind simþitor la zingãnitul metalului. . p. – 2. oile nu mai cãpiazã” (Acelaºi). Du-te la moarã ªi te-nsoarã ªi ia fata lui Cicoarã. t.

La nunþi. Teodorescu. în unele varianturi se zice: „ªi ia fata lui N e c o a r ã…” (I. c. c. Flãcãii ºi fetele îl joacã în chip de horã. Odaia. Bãileºti). 351). mai ales articulat. Iatã ºi aria olteneascã a acestui danþ: Cuvintele acestei arii sînt: „Arici. Ioachim. arici pogonici bis Ce-ai cãtat e-aici? A 370 . toþi ceilalþi privind ºi fãcînd haz…” (I. Tangujii. Galata). Sã adãugãm însã cã acest epitet face aluziune anume la rolul cel cosmogonic al a r i c i u l u i. Vaslui. dupã ce prind pe chef. c. c. c. care se întinde imitînd întogmai miºcãrile acelui animal. cunoscutã pe la þarã în România întreagã. preut C. ariciul. Gheucã. c. iar lãutarul cîntã aria ºi cuvintele. Petroiu) Din acest joc copilãresc de-a a r i c i u l (I.D. „În loc de „Cicoarã”. Plopana) s-a nãscut între cei mari petrecerea numitã arici. ariciul este un danþ comic: danþuitorii. v.ARÌCI unde d. Alesandrescu. Ialomita. „Între danþuri din popor este ºi ariciul” (I. Teodorescu explicã foarte bine pe „Pogonici” prin: „care mãsoarã pogoanele”. Popescu. 2. fac pe unul dintrînºii a r i c i. Tuluceºti. Dolj. lArici (p. Stãnescu. c. G. Maior. Teleorman. Descrierea cea mai amãnunþitã a acestui danþ þãrãnesc o avem din Oltenia: „Ariciul se joacã în douã feluri: 1. Covurlui. Tutova. care – dupã credinþa poporului – umbla cu ghemul la urzirea pãmîntului de cãtrã Dumnezeu. Iaºi. G.

se cheamã º u b e t (T.: 1. se aseamãnã cu un a r i c i.: mules. t. apoi se umflã piciorul la copitã. bis Arici pogonici A Pleacã ariciul la moarã. verrue. s. de méd. La macedo-români. carnea se cangreneazã. acolo se strînge ºi. 4ARÌCI.D. „Ariciul la cai vine din sudoare. Lex. durillon. Cu plãntici de sfîrc de bici. v. Cã e mic ºi giumbuºel!” (P. Ariciul e mititel. Sinonim cu a r i c e a l ã. s. stînd în loc. v. care prin formã. cu acelaºi refren ºi cu aceeaºi repetiþiune. Ciocãlteu. queue de rat (des chevaux et des bêtes à cornes). cu acea deosebire însã cã prin aceasta se înþelege boala în stare acutã ºi care se vindecã. Cu cercei de ghiocei” – etc. În Moldova. Frunzã verde trei oglici. o sgrãbunþã primejdioasã”. c. Mor fetele dupã el. în adevãr. o variantã coreograficã foarte interesantã a ariciului.3Arici. fiind foarte iute ºi sãratã. – Aricit.. dentîi 371 5ARÌCI.m. ºi se încheie cu: „Frunzã verde zãrzãiel. sudoarea curge pe picioare pînã la copitã.. 2.ARÌCI Dracul te-a adus pe-aici. Un fel de boalã de picioare la cai ºi la vite. urmeazã: „Pleacã astãzi cã se-nsoarã ªi ia fata lui Cicoarã. Cînd calul asudã tare. 31: „arici. însoþitã de aceeaºi arie. Speranþã). bis Arici pogonici! A Frunzã verde sãlcioarã. Ariciul la vite cornute se face la iia picioarelor ºi la pîntece. bis Arici pogonici!” A Apoi. Dolj. . care dã acesteia un aspect solzos. Galiciuica) Acest cîntec învedereazã pe deplin naºterea danþului poporan din jocul cel copilãresc. 1. O boalã de pele.m. pelea crapã ºi dã sînge. Frunzã verde dedeþei. une espèce de dartre. Budan. de vétérin. – ªubet. arici însemneazã „neg” sau „negel”. t. pãrul nemaicrescînd pe piciorul cel bolnav. întrã prin pori împregiurul copitei. herpès. arêtes. pe cînd arici e cronic. De aci adjectivul a r i c i t „couvert de dartres” sau „couvert de verrues”. Nazaret.

Mangiucã (Botanica româneascã. o vitã – a r i c i t ã. 1Arici. formã. v. întrebuinþat mai în specie la românii din Banat. De aci apoi verbul: a s e a r i c i ºi adjectivul a r i c i t. „Ariciul e o umflãturã ce o fac boii ce umblã mult la cãrãuºie.: sorte de maladie végétale. Lupescu. numitã încã t ã c i u n e ºi b u r e t e. iar ca verb. în Familia. nr.m. D. 1847): „Ciorlani. t. „Arici la vite este un fel de zgaibã crescînd jos lîngã copitã ca un burete” (S. am cãutat în vorbariul etimologic botanic: ce însemneazã greceºte «echinops»? ºi spre mare surprindere a mea am aflat cã «echin» înseamnã a r i c i ºi «ops» prospect. de botan. apoi creºte ca un pumn legat de piele numai printr-o grosime de un deget. – Aricit. v. p. Seulescu (Arhiva Albinei. At. lArici. t. – 2Tãciune. Suplem. surtout de la vigne. ºi ajungînd comisiunea la punctul mai înalt în pãdure la liveada numitã Polumb. Marienescu. Neamþ. Mirceºti). 4l. Sã se observe cã ºi germanii au în veterinãria lor cuvîntui „Igel” = a r i c i. Demetriu. Constantiniu. s. 6ARÌCI. c. G. cînd o plantã capãtã aceastã boalã sau – altfel zicînd – se b u r e þ e º t e. c. . v. deoarãce este învelitã ca un a r i c i ºi daca-i rupi coada nu ºtii unde-i este capul. vãzui în liveadã un loc plin de aceastã plantã. Nume de plantã.. 372 7ARÌCI.ARÌCI ca o bolfuºoarã sau ca o nucã. c. boulette. ba ºi italieneºte aceeaºi boalã la cai se cheamã „ricðiolo”. 1874. cari aºteptau acolo. Suceava.: Echinops. De faþã au fost d. La vreo douã zîle dupã aceasta. „Cînd calul se rãneºte la picioare. cum se cheamã acea plantã.m. la ce ei rãspunserã: Arici. se vindecã lesne. Drept aceea numirea româneascã de arici a acestei plante trebuie sã fie foarte veche ºi tradiþionalã. – Aricealã. Ivaºcu parocul. d'agron.S. e mai primejdios (G. c. fiind eu într-o comisiune ambulatorie de pãdure în procesul urbarial al comunei Gherliºte. deoarãce corespunde conceptului vechi grecesc. apoi Pavel Lepa. Se face la cîte un picior” (M. Liuba. Maidan). rouille. – 2Burete. se zice cã are arici” (I. ºi nu poate fi numire de întîmplare…” Sã se noteze cã ºi franþuzeºte aceastã plantã se cheamã „tête h é r i s s o n n é e”. ciriteie. 586) constatã existinþa ºi explicã originea acestei numiri: „În 23 sept. tufari se zice cînd arboreii mîncaþi de vite agiung a se a r e c i (cangrenà)”. literalmente a r i c e l. 1874. Ioan Popovici. Un cal bolnav de arici este a r i c i t. judele comunal din Gherliºte. venind înapoi la Oraviþa. Banat. O boalã a plantelor. Broºteni). lArici. „Arici pe butuci de viie = der Brand an Reben” (Sava Bãrcianu). calul sau vita s e a r i c e º t e.. s. M. Vaslui. Doamna). la Gazetã. Cînd la vite cornute se face arici la copitã ca la cai. Deci întrebai pe 6 locuitori din Gherliºte.

com.ARICIOAICà 8ARÌCI. va alerga ºi va aduce acea iarbã. iarba apoi rãmîne lîngã troacã…” (P. atunci vine m a m a a r i c i u l u i. Olteanu. Buruiana e micºoarã. în Olt (c. loc. în Tecuci (c. s. n. lArici. Numai prin concursul ei se poate descoperi fabuloasa plantã numitã iarba-fearelor (Eisenkraut. se crede a fi o buruianã ce se gãseºte printre alte ierburi ºi cu care se poate strica sau descuia orice încuieturã. ºi troaca cu peatrã cu tot sare de pre puiul ei. Deja Enãchiþã Vãcãrescu (Poez. Aricescu. Haþeg). în Gorj (c. care se va gãsi apoi la uºa îngrãditurei…” (T. n-o luaþi drept glumã: Trei a r i c e i fãrã mumã I-am închis cu îngrijire. Ferraria). v. aduce iarba-fearelor la troacã.f. Numele unui sat în Rîmnic-Sãrat. Lacãtul nu se descuie Nici cu cheie. Gura-Boulul). spre a o gãsi. sã se bage sub o troacã. m. Aricioaica mîniatã A fiarãlor iarbã catã. pers. pe troacã sã se punã o peatrã mare. poporul îi mai zice a ferului. – v.. în Rîmnic-Sãrat 373 . Cu prea puþine varianturi. „Iarba-fearelor. Cioban. Deschide cum o aduce. Sã n-aibã loc de ieºire: Numai prin uºã se poate Ei d-acolo a se scoate. κi ia puii ºi se duce…” „Se zice cã iarba-fearelor se poate cãpãta aºa: sã se prindã un pui de arici. 9ARÌCI. m. ARICIOAICÃ. la atingerea cãriia ferul se sfãramã în clipã. venind ea ºi neputînd întra la pui. este de coloare roºie-argintie. În tot felul se munceºte Pîn-în sfîrºit o gãseºte. trebuie a îngrãdi bine cuibul unei aricioaice ºi a pune la gard un lacãt.. Polovragi). Ca rubinul roºioarã. legenda circuleazã tot aºa în Covurlui (c. numit înainte Puþul-Ari- c i u l u i (Frunzescu). Fruntiºenii). pr. pr. n. Folteºti). nici cu cuie. A r i c i de partea femeiascã. hérisson femelle. Aricioaica ocupã un loc foarte interesant în mitologia poporanã românã. Corod). 337) a descris aceastã credinþã poporanã foarte rãspînditã: „— Am sã v-arãt o minune… — Ce este minunea? spune! — Vã rog. Tutova.

ms. o plantã bolnavã de tãciune e aricitã. un om bolnav de zgaibe este aricit.ARICIOAICà (c. 1683. din Bucur. p. Rîioasa). rauh. dar la vechii romani nu aricioaica. de vétérin. t. ºi dupã ºšase luni deaca º-aŠ venit la chilie. 1887. în Muzeul istor. Maidan). . citînd cuvîntul dupã Dosofteiu. Alboteºti) etc. t. 18. Astfel. Synax. ARICÌRE. Sãruta-mi-l-aº.). v. în Prahova (c. Fãcut pe fugit…” 374 (Þara nouã. ghimpos”. La aricioaicã în Banat se zice a r i c i o a n e (S. Marutha: „ºi aricitâ þâþa uniš femeš cu bunãtãþ. stachelig”.: rouillé.. adecã o umflãturã cu ranã la închieturile de jos dinapoi a picioarelor. ghen. „action de gagner le javart” (Cihac). admota quadam ab his herba. maigre. 3. 190) lARICÌT. X. étiolé etc. Copãcel etc. Liuba. ci g h e u n o a i a era aceea care descoperea iarba fearelor: „adactos cavernis eorum (picorum) a pastore cuneos. numaš de pre graš sã cunoºtša.). 16. în Brãila (c.. Vaidarecea.. Dosofteiu. adecã „aspru. Cîine de oraº. adj. 4. v. delŠ înpungša ºi-l potricãliša de-aŠ scosŠ v â r c š preste tot trupul.f. Este participiul trecut din verbul a r i c e s c.. aºša-š era peliþa aricitâ…” Ibid. Balada Jigmon-Crai: „Moþoi. 20). – -oaicã.. atâta era de schimosât ºi o r b ã l c i t preste tot trupul cât sãmãna cu pišalša piluluš. 2. din ºederea vitei într-un loc gunoios plin de apã” (P. elabi creditur vulgo” (Plin. ca ºi cînd s-ar trage d-a dreptul din numele animalului a r i c i. pe cînd cuvîntul însemneazã z g ã i b o s. Pe-un cal aricit De vine stîrcit. Domn din Fãgãraº. apoi în genere. unde sântŠ þãnþariš mare ca všespile. îl traduce greºit: „aricit. un cal bolnav la copitã ori o vitã este aricit sau aricitã. Tîmboieºti). c. ca expresiune a unei stãri bolnãvicioasez orice fiinþã foarte slabã se poate zice aricitã. precum ºi la românii de peste Carpaþi (Fãgãraº. Moþoiaº. Macarie din Alexandria: „sã dusâ la pustie adâncâ de ºedzu ºšase luni acolo.: dartreux. de méd. Huºianu. – Iarba-fearelor. c. Fondul acestei credinþe este de origine italicã. Aricesc.. numaš cu sãmnatul sfinteš cru o aŠ tãmãduit…” Budai-Deleanu (Dicþ. c. H. -Ã. fevr. 1. despre St. „Aricit se zice la un cal sau bou ce are a r i c i. s. Sculenii).N.: atteint d'arêtes ou de mules.. – Aricealã. despre St. fãrã însã a aduce vreun pasagiu. 1Arici. d'agron. Mãlãieºti). reprezintînd toate sensurile cele patologice ale cuvîntului a r i c i. în Teleorman (c. t.

Românii din Bihor rostesc pînã astãzi disilabic: are (Conv. v. se vîrã caii ºi o bat bine pînã cînd rãmîne netedã ºi vîrtoasã. se carã apã ºi se udã. 4. toute surface plane. c.: arêtes. cela ce porunciºŠ pãmântuluš sã scoþâ rodâ. Liturgiar. ºi de 9 stînjini pentru 8 cai. uneori f ã þ a r e avînd în mijloc un p a r. ºi portug. aire. lÀRIE s. (Cihac). Aricealã. 1. articulat area. p. în loc de a r i c e a l ã. depãrtaþi de un pas de la par…” Pravila de la Govora. – v. – v. 1845. sau casâ. mules. I: „…iubit-ai dãri preste toatã ariša grâuluš. împle ºurile lorŠ de totâ dulaþa de rodâ…” Biblia lui ªerban-vodã. 1646. Domne DumnedzãulŠ nostru. 1887. Aricealã. prin a ta milostivire ºi bunãtate. Simu. Rãdic. f. 1688. ital. pre unii ca aceša ca sã-i ardzâ în focŠ…” Dosofteiu. provenþ. în pizmâ pentru sã-ºŠ rãscumpere despre vreun vrâjŠmaº ce-i va fi fãcut vreo rãutate.. sau stogŠ cu arša. se mãturã ºi apoi se pun de giur împregiurul parului din mijloc un rînd de snopi. Participiul trecut din a r i c e s c luat ca substantiv. Întinderea ariei se zice f a þ ã sau f ã þ a r.f. Faþa ariei se ciopleºte sau prãºeºte. 1640. a r e a et torcular non cognovit eos…” 375 . fãrã þãrnã. dacã pãmîntul îi uscat. În primul sens. grange. sau arša cu fãnulŠ. a j a. ÀRE (plur. dupã aceea. f. 1004). sã ša certare în 8 aš…” Pravila Moldov. 2ARICÌT..5.. ARIDÌC. s. Calendar. Ion Ionescu. se aºterne paie pe dînsa. blagoslovšaºte ºi mulþšaºte ºi arša aasta ºi cãratulŠ vipturilorŠ ºerbilorŠ tãš. e sinonim cu s t o d o l ã ºi h a r m a n: o împrejmuire înlãuntrul cãriia se îmblãtesc sau se trierã bucatele. IX. 82 b: „Oarecine va arde o curte oarecaré.6Arici. 185: „Trieratul în Moldova se face în chipul urmãtor: mai întîi se pregãteºte ariia. 2. arie ºi teascŠ n-au conoscut pre eš…” „…dilexisti munera super omnem a r e a m tritici.n. a r e a. s. e i r a etc. v. lit. de unde span. pe lîngã care ne întimpinã însã ºi arie. arii ºi ãrii). t. 1683 (Slujba antimisului. ARICITÙRÃ. 13: „ceša ce vorŠ aprinde casa omului sau arša cu pãinša. Latinul ° r e a sau ° r i a. Dupã ce s-au bãtut bine faþa ariei. Os. cãci aºa numai se poate strînge sãmînþa curatã.. care este cel de cãpetenie. 48 a): „Molitvâ la arša cša cu pâšne. a cãriia mãrime se face de 6 stînjini în toate lãturile dinpregiur a parului bãtut în mijloc. Forma româneascã cea veche este are. ºi aceasta pentru 4 cai. p. f. Orlat). iar dacã-i moale. fântâna bunãþãþâlorŠ. Transilv. de vétérin.ÀRIE „Un porc mic ºi aricit…” (R..

89 a: „acela ce lopata lui šaste în mãna lui. Din snop claie fãcea. 11: „…cãruša e lopata în mâna luš. mlãtiša grâu î n t r . La Iordachi Golescu (Conv. ºi va aduna grâul lui în jitniþã…” „…cujus ventilabrum in manu sua. de douã ori: „…ca ºi într-o are grãulŠ cu pleavele…” „…acmu încã eºti î n t r . et permundabit a r e a m suam. fišul luš IoasŠ. bunãoarã: Dosofteiu. p. . Paremiar. 5) „Niciodatã oamenii nu se culcã pe arie. pop. Matth. paiele în vînt se duc. 1643. cuvîntul arie îºi asociazã mai cu preferinþã pe î n t r u în loc de î n. p. Descînt. 142) Într-o variantã a acestei colinde: „Unii secerau.. ºi vã curãþi area luš. în Analele lilerare. II. p. în Þara nouã.are înpreunâ cu grãulŠ…” Ca ºi alþi substantivi începãtori cu a-. La aria d e a r a m ã cãrau. f. Unii snopi fãceau. f. ºi va aduna grãulŠ sãu în jitniþa sa…” ªi mai jos. 1887. La aria d e a r a m ã Cu s t î l p u l d e a r g i n t…” (Ghibãnescu. f. lit. Din claie F a þ ã a l b ã de arie…” (G.. 73): „Ca la arie cînd vînturã. Din polog Snop. iar grîul jos rãmîne” – o zicãtoare cam revoluþionarã. Unii carã mocãneºti încãrcau. 1683 (noevrie 8. 100). II. 1888. 7 b): „ªi Ghedeon. Poez.. 89 b. 1874. Ca-mblãtitorii în grabã Mii ºi fãrîme s-o facã…” (Marian.T.ÀRIE dar tot acolo ºi forma are.. p. Alþi proverbi: 376 „Orbul îºi cautã acul în aria cu paiele. et congregabit triticum suum in horreum…” Ultimul pasagiu sunã la Varlam. care pocesc oamenii” (Ilfov. ºi surdul îl povãþuieºte unde sunã” (Pann. cãci cred cã pe ea joacã noaptea ielele. III. 46) Descîntec „de albeaþã”: „La aria cu-mblãtitori o duceþi.are…” Colinda Plugului: „Cu stînga pologea. 4). ºi va rãni area sa.D.

fie ca muzicã. 184: „Atunce Despot-vodã. „Am fost azi cu cuºca pã la ãriile sohãþenilor º-am prins vo 12 potîrnichi” (Th.. Cîntec. t. appartenant à la doctrine d'Arius.: air. loc. O localitate foarte memorabilã. v. Ialomiþa. – Felezuiesc… 2ÀRIE. de origine munteneascã (ms. Aceeaºi sinonimicã ne întimpinã în Dicþionarul slavo-românesc circa 1670. ºi se aºezã trudit sub straºina-i largã. Il étoit autrefois inspecteur des magazins de foin et d'orge qu'il distribua aux Boyars et aux troupes. Boieriei de j i t n i c e r din Moldova îi corespundea în Þara Româneascã boieria de c l u c e r za arie sau de arie. ed. cu acelaºi sens ca italieneºte: „pagare insù l'aja = pagare immediatamente o sul luogo ov' è il creditore” (Tommaseo) – zicãtoare de veche origine italicã agricolã. Condica de venituri ºi cheltuieli. prin care se cerneau mãrunþel razele soarelui. arie. întrodus în grai pe la începutul secolului. ARIÈNI s.f. sur la Val. Urechie. rotunda arie a pãmîntulul…” A. plur. ARÈNI. Sultãnica. m. Mém.. în fînaþe ºi la arii…” La plural. în grai se aude mai mult ãrii. adj. s. Curat româneºte: c î n t e c.. t. 1778. 101: „se uitã în sus la crengile negre ºi fãrã nici o frunzã ale marelui pom... ºi nãdejde de 377 . 63 a): „j i t n i þ ã.f. s. p. – Fãþar. ºi acopere. P. presãrînd aria umbritã cu boabe calde de luminã…” v. – v. Arheol. Il n'en existe plus aujourd'hui que le nom. literalmente: acela care þine sub cheie aria = = j i t n i þ a. Nuvele. ca un coviltir argintuit. c. Arian. -EASC. dã în limpede. ºi þeara s-au rãdicat asupra lui. II. Îl are ºi Leþiconul Budan: „Arie. I. p. în Bibl. d'astron. p. p. 144. Vlahuþã. f. 60: „Le Vel K l o u t z i a r d'Aria. Letop. dacã au vãzut cã l-au viclenit toþi boierii ºi l-au pãrãsit toþi slujitorii.. p. nom d'un endroit historique. Theodorescu. v. Arie e un italienism. cîntare frumoasã ºi cu mãiestrie”. Rãºcanu. 30: „S-aŠ dat Raduluš vel c l u c e r z a Arie i luš Hasanache clucer pentru chieltueala fãnuluš…” Bauer.” Arie cu sens de suprafaþã netedã în genere: De la Vrancea. pr.ARIÈNI „Decît în faþa ariei mai bine în capul locului” (ibid. Lefile ºi veniturile 1776. în grãdini. fie ca vorbe. Soc. ARIENÈSC. chanson. din Moscva. 170: „Cerul. Iar de se va întîmpla stricãciune în þarinã.” Constantin Brîncoveanu. 2Harman. 41: „Stogurile de fîn ce vor fi aproape de sat sã le îngrãdeascã. de mus. Lupºeanu). – Zic. mai ales prin peirea lui Despot-vodã. Asemine sã se urmeze ºi la ariile cu pîne ce vor fi aproape de sat. p. scuturat. n. 118). 1Harman. 1694. popul. cum ºi stogurile ce vor fi departe de sat ºi se va fi obicinuit ca sã se îngrãdeascã iar㺠dator sã fie vornicul cu sãtenii sã puie sã le îngrãdeascã. 3ÀRIE. III.

pe care e sãpatã marca Moldovei…” v. prin muiarea nazalei. vechea capitalã a Moldovei. m. pe apa Arieºului – carele. – Arian. Aria. Scãriºoara…” v. Aºa darã numele Arieni însemneazã pe eretici de ai lui A r i a. Odobescu. CCXXXVIII. La una este un stîlp mare de peatrã. iar de aci forma româneascã mai veche Arenieº ºi apoi.p o l i i t â…” A. Letop. unde era þeara adunatã sã se închine Tomºii…” A doua oarã Arienii se menþioneazã în cronice pe la 1691: Nic. ARIȪ. din Biblioteca Academiei Române. – v. t. care lung timp a fost imaº. A r i a n i.ARIÈNI ajutor de undeva de la prietinul seu Laski nu-i vine. de unde-i vine numele unguresc Aranvos. a cãror zidire aratã cã sînt foarte vechi. ºi anume în partea despre oraº. II. Harambaºã. ºi anume despre partea unde se afla biserica a r m e n i l o r. ieºind apoi din strîmtoarea munþilor. – v. ºi acolo ºi-au aºezat oastea de au þinut tîrgul Suceava…” Arienii darã. au eºit a f a r ã d e n c e t a t e m a i s u s d e S u c e a v a l a Areni. 434): „curã în jos o apã foarte frumoasã. n. în nemijlocita apropiere a acestuia. Arieº. p. s-au aflat o mulþime de dãrzi. 1Anin. care se cheamã Areniaº ºi-i zic a p ã . XVII (Cipariu. p. pe lîngã Turda – mai sus pe Arieº se vãd satele Câmpenii. p. se aflã ºi acum vro cîteva fîntîni. p. 33). nr. Areni se numeºte o bucatã de þarinã în partea despre meazizi-apus a oraºului Suceava. aºa vãzãnd perirea sositã asupra capulur seu. de géogr. – Olt. ARIMBÀªÃ. Marian: „Numai amintirea s-a pãstrat pînã astãzi în numirile Areni ºi P o d u l . Ariani (arÀni) dupã ms. l. rivière en Transylvanie. îmbrãcat domneºte. – Suceava. pr. care trece prin Turda ºi se varsã în Murãº. . ARÌETE.2Arete. cînd s-a arat. v. În nãsipul lui se gãseºte aur. – Armenesc. Rîu în Ardeal. lArmean. – v. p. Astãzi aceastã localitate nu mai existã.Arenilor. Archiv. Pe þarina aceasta. Tot pe aceastã þarinã. – Turda. 42: „în S u c e a v a au fãcut (Ioan Sobieþki) ocop pe giur c a p i º t e a a r m e n e a s c ã d e s p r e Aréni. loc. Scrieri III. peste care merge drumul mare sau împãrãtesc spre Transilvania ºi peste care se trece totodatã ºi-n þarina numitã Areni. iar P o d u l . frînturi de sãbii ºi multe alte obiecte de rãzboi. Se ºtie cã la români: „numele de armean a devenit sinonim cu arian. ca ºi cînd ei ar fi eretici a r i e n i” (Melchisedec. Cr. Ponoarele. curge spre rãsãrit. Costin.F. 120 b. 527: „Mai sus. literalmente „auros”. Fragment geografic din sec. vor fi acuma vro 30–40 de ani de atunci. Iatã ce ne scrie d.: Aranyos.Arenilor se numeºte un pod simplu de peatrã. Romanului I. lCriº.. 378 ARÌN. era ca un fel de mahala a Sucevei. S.

. Peste Carpaþi se aude uneori ºi sinonimul unguresc h o m o c. 1577: „ca n ã s i p u l mãriei pasâri cu péne”. ps. LXXII: „…ºi ploa spr-inºi ca pulbere peliþe. 138 b: „Cînd aŠ potprit marša ca-ntr-un foale. XIII. circa 1550 (ms. ca arina maireei…” „…et pluit super eos sicut pulverem carnes. Voicu. s. 1680. 1673. þ i r f ã”. sable. cã cu negreaþa aceasta. ci ºi mantale ºi sumane…” v. ca ºi r e d i u ºi þ i g l ã. 16: „ªi voi face sãmânþa ta ca arìna mãriš. Marian. S. s. Leþicon Budan: „Arinã = prund. negresc nu numai diferite lîneþe. cari se folosesc de cãtrã þãrance la vãpsirea sculurilor. Si potest aliquis dinumerare a r e n a m terrae. bosquet. ca ºi cuvîntul ce urmeazã mai jos. iar la Silvestru. Cromatica. c. în Acad. fie din scoarþã de arin-negru ºi de prun amestecate cu calacan. Tecuci. Sinonim cu n ã s i p ºi cu p r u n d. 2ARÌNà 1ARÌNÃ.: grain d'aune. Se aude în Moldova.f.f. 45: „De multe ori însã întrebuinþeazã. sicut a r e n a m terrae..ARÌNà a r i n „aune”. Paremiar. „Pe la noi arinã. se cheamã o pãdure tînãrã sau nuielãrie” (G. arine. Stãniºeºti). v. dupã cum spun româncele cele experte. ps. Psaltirea ªcheianã.F. italiana. O formaþiune din (plur. lAnin. t. 3ARÌNÃ. de unde însã a trecut la un sens mai general.. – Rediu. Destul atîta. de botan. 1651: „ca n ã s i p u l mãriei pasãri zburãtoare…” Dosofteiu. mai ales în Bucovina. et semen tuum dinumerabitur…” unde în Biblia lui ªerban-vodã. s. în loc de scoarþã.f. 1688: „n ã s i p u l” Acelaºi. bobiþe de a r i n. 2Arinã. p. – lAnin.). nãsip. – lArinã. f. ºi sãmânþa ta va numãra…” „Et faciam semen tuum. 5 b. De š-aš trecut preste-arìnâ moale…” 379 . unde la Coresi. f. ºi maš cu asuprâ decât arina înmulþâ-sã-vor…” „Dinumerabo eos et super a r e n e m multiplicabuntur…” Acelaºi. luni a 5-a. dau o negrealã cu mult mai bunã. arine). 1680. Literalmente însemneazã a r i n i º. Aºa se cheamã. împrumutaþe de la slavi. Genes. trecut de asemenea în spanioala. adecã bobiþe de arin negru. cãci arinele. LXXVII: „ºi ploâ preste dânºiš ca pulberša cãrni ºi ca arina mãriš…”. CXXXVIII: „Numãra-š-vošu pre înºiš. 1683. provenþala. Latinul a r e n a. petit bois. Arinã ne întimpinã des în vechile texturi. Rom. de poate cineva sã numere arìna mãriš. fie din arine. et sicut a r e n a m marium…” Tot aºa la Dosofteiu.

v. din arinã „sable” vine adjectivul a r i n o s. Negruzzi. ARINÈZ (arinat. lAnin. arinare). . Hãring. f. Aniniº. p. ARÌNG v. 3Arinã. – v.v. – Nãsip. ARÌNDE. v. Datine. În acelaºi mod. ariniºuri). – v. popul. 380 2ARIN̪ (pl. 139 b: „Ca arìna mãriš sta de multe Pasãrš pre•urš tabãrã nezmulte.f. vb. De mîncarâ ºi sã sãturarâ ªi gingãºitura nu-º uštarâ…” Într-un boacet din Basarabia: „Unde mi te porneºti? Unde cãlãtoreºti? Pe drumuri de aninã Mergi în þarã strãinã…” (Burada. C. lAnin. s. s. a acestui uriaº ce a rãsturnat faþa lumii ºi pre care l-am urmat în ariniºurile Egiptului ºi în troienele zãpezilor Rusiei…” v. t.n. de choréogr. Irindeaua.ARÌNà Ibidem. – v.. Crinã. prin sufixul -i º ca ºi-n sinonimii n ã s i p i º ºi p r u n d i º. arena tero vel lavo”.. ARINÈT. sabler. désert.: „arinez. ARÌNE. artic. Bud. întocmai ca „cununã = coronam”.: sorte de danse populaire valaque. 129) aninã este învederat o formã asimilativã din arinã. Aninoasa. ºi verbul a r i n e z. ARÌNGà A 1ARIN̪. Din . a r i n ã „sable”. Scrisoarea XXIV: „istoria lui Napoleon. ARINDEAUA. asimilat uneori în a n i n o s. endroit sablonneux. v. sablonner. 3Arinã.. „senin = serenum” etc. Leþ.

corespunde latinului a r e o l a. Dicþ. 381 . v.. v. Ca nume de rîuleþ: Act moldovenesc din 1761 (Cond. Aripã. Avestiþã. exprimã tocmai aceeaºi noþiune de „agri custos” ca ºi Aripa-Cîmpului (Bréal. prin sufixul -oarã = -ola. – 3Arinã. – v. 1515 (Cond. 388). pr. t. formã adjectivalã articulatã din a r i n ã „sable”. ARIPÀRE. Semo Sancus (semen. nr. Myth. – Idrã. – v. v. ºi mai jos: „peste codru pãn la Ariroasa.: épurge. Ca deminutiv din a r i e. Ana. s. sorte d'Hercule. cari reamintesc cu atît mai mult anticul mit al lui Ercule. le scapã de la ei fãtul-logofãt Aripa-Cîmpului.: héros légendaire. Alior. dupã un lung ºir de lupte. nr. totuºi nu se opreºte pînã a nu isprãvi întregul lanþ al izbîndelor. ARIROASA. ms. loc. Ceva mai mult. „Arioarã se cheamã o colinã în comuna Beceni. m. – R. – Iorgovan. – -ilã. Iorgulescu. Hercule et Cacus.): „un vad de moarã în fundul Arinoasei…” Prin asimilaþiune rotacisticã Ariroasa ne întimpinã deja la Bogdan-vodã.. – Arãpuºcã. Aninoasa. ms. ARÌPA-SATÀNEI. Numele Aripa-Cîmpului însemneazã pe protectorul agriculturei. p. – Arinoasa. of the aryan nations II. literalmente „la sablonneuse”. ARINÒS. cu cît eroul. – 3Arinã. deci în jos matca Ariroasãi unde sã înpreunã Ariroasa cu Bohonca…” v. Aripat. 296.). 56). Tot una cu A n i n o a s a. niciodatã la greci (Cox. unde cade pãrãu Bujorului la Ariroasa. n. foarte bine reprodus de d. sableux.ARÌPA–SATÀNEI ARINOASA s. Stat. N ã s i p o s. ARIÒC. ci pe o redacþiune latinã a mitului lui Ercule. artic. de mythol. sablonneux. – v. al distr. deºi adesea ar putea sã se odihneascã ºi sã-ºi primeascã rãsplata vitejiei. Doljeºtilor. sancire). pr. t. popul. – N. 218-28). P r u n d o s. însuºi numele curat italic al lui Ercule. lAninoasa. dupã cum era Ercule numai la latini. ARÌPA-CÎMPULUI. zmeii furînd soarele. de botan. p. ARIÒR.. -OASÃ. n. f. n. nr. acoperitã cu fîneþe ºi pãdure” (B. adj. II. Într-un basm din Banat. în Mélanges. – v. A. – Inima-pãmîntului… ARÌPA-ÒILOR. Buzãu). Tuducescu (Tribuna din Sibii. – v. lArie. loc. II. 1885. luna ºi stelele. 48 sqq. Euphorbia. ARIOARÃ. Aceastã legendã însã nu se întemeiazã pe un prototip elenic. în traducere veche: „o bucatã de locu din hotar Stãnceºtii între Bohonca ºi între Ariroasa…”. a Doljeºtilor. topogr. f. Uruioc. în Arh. p. pr.m. une colline en Valachie..

t. p.ARIPÀT ARIPÀT. 124. mãri. 1. Ca sens fundamental. 2. aripi). nageoire (de poisson): 3 protection. ÀRIPÃ (plur. -Ã. pe cînd din a r i p e s c se formeazã a r i p i t. pe alocuri arichi ºi chiar aripchi. Rev.B. 5. aripa fluturului. aripa muºtei. Bogza) Balada ªoimul ºi f loarea fragului: „Cît am pus în gîndul meu Pe-o aripã sã te ieu…” Balada Todoriþã ºi moºneagul: „Arcul iute-aº încorda. „Care are a r i p i” (Costinescu). 19) A se înaripa sau a cãpãta puterea de a zbura se zice: a face aripi. Cu acest înþeles: Doinã din Ardeal: „Fã-mã pasãre de-argint Cu aripile de vînt. în Tocilescu. De asemenea: a prinde la aripi (T. 153). s. nu-l mai gãseºti la cuib” (Ispirescu.. 6. Codrescu. Balada Corbac: 382 „Iatã. Proverb: „Dacã f a c e puiul aripi. v. 4. Formaþiune participialã din a r i p e z.) „Care era mirele Înãlþa umerile. c. Sibii. La plural se rosteºte mai obicinuit ãripi. Aripa þ-aº sãgeta ªi în braþe mi-ai cãdea…” (Pompiliu. Aripit.. Negoescu. ailé. aile. aripã este una din pãrþile corpului cele menite pentru zbor ºi cari sînt totdauna cel puþin douã: aripa paserei. flanc ou aile d’une armée. a þînþarului etc. abri.. Ca sã zbor Unde mi-i dor…” (J. Ca ºoimii aripile Cînd îi bat vînturile…” (St. fiind înlocuit prin compusul î n a r i p a t. aile d’une église.. adj. Rîmnic-Sãrat. ARÌPÃ s. Dialoguri). Pentru miºcarea aripelor se zice: a bate din aripi. aripe. garde-crotte. 7.f. volant d'un moulin. 5. Mai de loc nu se aude în grai. cã-ntr-un nor El zãrea un corbuºor . aripa liliacului.

dar mai puþin poporan: a v î n t u r a. Georgescu. c. 266: „de cãte ori vrušu sã adun coconii tãi. ºi un vis fantastic veni ºi-ºi puse asuprã-mi negrele sale aripi…” A. Brãila. fraþilor. Maidan) 383 . Supt sfînta ta àripâ. cu ochii împovoraþi. 121: „Nu pot ºti cu hotãrîre vremea cît am petrecut. se cheamã aripi ºi membranele cele de înotare la peºti. 96 a: „Petrecînd în casa ta-ntr-acoperemînt. de pãmîntenii mãriei-tale ºi le deschide aripã de apãrare…” O admirabilã imagine la Neagoe Basarab. iarã de tot pre cineva a sã pune ºi pre dãnsul a lãcui nu poate…” Alte locuþiuni metaforice: „Zicãtoare: calul e aripa omului” (I. dar mai ales forma singularã masculinã aripe. I. c. p. 1673. p. 15: „Deci. Scoreiu. o minutã mi-au pãrut! Atunci au sosit ºi somnul. doamne. Conachi. Ceacîru). p. 2.. v î n t u r î n d din aripã. Negruzzi. Fãgãraº. Paserea adãpostindu-ºi puii sub aripele sale. Doinã din Banat: „Dragostea-i un lucru mare: Ea zboarã ºi aripi n-are…” (S. Liuba. p. 10: „Îndurã-te. „Poporul zice cã calul este haripele omului” (B.R. Mihnea-vodã. 60 a: „norocul cu arìpi ºi fãrã pioare iaste. f. P. všaþâ pre pãmînt…” Zilot.. de tot a zbura ºi de la om a sã duce poate. C. Cron. umbrite supt aripele dreptei ocîrmuiri…” C. Þuþuianu. c.I. O alergare de cai III: „de abia apucasem a adormi. Divanul lumii. Termenul însã mai întrebuinþat e deminutivul a r i p i o a r ã. Dar orcît au fost de multã. fericesc pe aceia care le-au slujit norocul a lãcui în niºte pãmînturi ca acelea. Valea-Mare) – unde e de observat nu numai aspiraþiunea. îndatã am adormit…” Prin asemãnare de formã ºi de funcþiune. Trans. Odobescu.ARÌPÃ Ce pe sus tot cronconea ªi din aripi tot b ã t e a…” Cu acelaºi sens. cumu-º adunâ o gãinâ puii suptŠ arepile sale…” Dosofteiu. Bud. Michãescu. p. circa 1515 (A. c. f. Muscel. 127): „lacrimele sînt aripele pocãinþei…” Nu mai puþin frumos la Cantemir. de aci sensul figurat de p r o t e c þ i u n e. De o lene-adormitoare cu totul însãrcinaþi: ªi. Flossfeder”. Omiliarul de la Govora. 1642. Lex. 1698.: „Aripã = pinna.

p. 235: „Abia somnul îmi închide genile cu lãcrãmare. p. Bãiceni). „Aripa bisericei = pteroma” (Bobb). c. Miron Costin. ºi au pus o seamã de pedestrime siimeni. al cãruai centru se zicea altãdatã t e m e i. s ã g e a t ã… „La o moarã de vînt în g r i n d e i sînt aºezate aripele pentru vînt. au cuprins cãt þine Soroca ºi þinutul Iaºilor pãnã în tãrg în Iaºi. I. Neculce. fãrã cari – se vede – n-ar putea strãbate vãzduhul. Basmul Tinereþe fãrã bãtrîneþe (Ispirescu. Ca iesme rînjind…” În mitologia poporanã: „Zmeul este un ºarpe mare cu hãripi…” (M.c u . II. Dorohoiul. II. 384 . I. t e m e i u l. Dîmboviþa. Ca ºi zmeii sau balaurii. tot aºa ºi caii Feþilor-logofeþi sînt mai totdauna cu aripi. Baltã. Popescu. ce se zice la dãnºii Roºii. Legende. ºi acea aripã era împrotiva moldovenilor…” Nic. Neamþ. avînd în graiul poporan o mulþime de sinonimi: f o f e a z ã. Rãdulescu. vorbind despre bãtãlia de la Finta între Matei Basarab ºi Vasile Lupu: „den direapta au pus Curtea. 3): „un cal gras. pag. c u p ã. Boale gãlbegioase. 312. Letop. ºi silia carii de carii oastea sã apuce mai curãnd la pod. Letop. Iaºi. ºi altã oaste de þearã. a unei d r î m b e.ARÌPà C. c. 293: „D r ã m b a cea de oºti. numai aripile se hãrãþia…” Aripi existã ºi-n arhitectura bisericeascã.c r î n g macinã…” (C. l i m b ã. La o moarã. Din aripi pleznind. iar aripele pãnã în munte agiungea…” Acelaºi. aripã este un termen tecnic. p. c. Dîmboviþa. Hãrlãul ºi Cernãuþii pãnã în cetatea Sucevii. ªi amoriul mi s-aratã cu aripi dizmerdãtoare…” Bolintineanu. 40: „(Cantemir-vodã) mare vitejie au arãtat la acea aripã dincotro au dat el nãvalã asupra leºilor…” I. Georgescu. îngerii ºi dracii sînt deopotnivã înzestraþi cu aripi. prin ajutorul cãrora r o a t a . „…despre balauri se spune cã sînt un feliu de ºerpi foarte mari cu aripchi…” (G. 288: „Nemþii încã au sosit cu tabãra lor. Conachi. Hotinul. p. În graiul ostãºesc – ca ºi lãtineºte: „alae exercitus” – se cheamã aripi cele douã extremitãþi. Letop. p. Moartea: „Boale furioase. Costin. Bistricioara). „Zmeii sînt cu haripi…” (D. Letop. adecã a unui corp de armatã. trupeº ºi c u p a t r u aripi…” În iconografia creºtinã. Finta). „Aripa bisericei = streaºina de la cel mai de sus turn” (Costinescu). Bãleni-Serbi). care era orãnduitã spre Suceava. ºi nu se bãtea t e m e i u l oºtilor. la dreapta ºi la stînga. c.

XVI: „în coperemãntul arepilorŠ tale coaperi-me…” XVII: „zburã spre àrepile vãntului…” LIV: „ºi ziº: cine da-mi-va arepi ca porumbilor…” „…in tegmine a l a r u m tuarum protege me…” „…volavit super rum…” pennas vento- „…et dixi: quis dabit mihi p e n n a s sicut columbae…” LVI: „ºi întru umbra arepilor tale nãdãescu-me. v. c. În vechile texturi e foarte deasã forma cu e în loc de i: arepã. în cari izbeºte apa…” (I. Haþeg). Crivãþ. „Scîndurile cele care apãrã a nu sãri glodul în cãruþã se cheamã arichi” (M. „Aripele morii se cheamã c o l u r i sau f o f e z i” (N. sînt mori ºi cu opt aripi…” (N. Covurlui. La descrierea unei mori pe apã: „roata din apã se face cu 10-12 c u p e sau hãripi. ce sînt þepenite prin neºte i c u r i ce se numesc p e n e…” (R. în care stau înfipte trei lemne lungi numite c o l u r i. Omiliar. care apãrã de noroi”. Siviþa). et habitavero. v. 1580. Ivãneºti). ps. Costinescu. Orlat). Car.. p. Vaslui. Enãchiescu. „La o moarã. „La o moarã aripele se cheamã ºi f o f e z e” (I. Criºianu. c. Tecuci. Vaslui. GXXXVIII: „Sã luare arepile méle unéle mãnecatŠ ºi întra-vošu în fundulŠ mãriei…” „Si recipiam p e n n a s meas diluculo. Vocab. Iaºi. Demetriu. 1651: „Sã aº lua àrepile zorilorŠ ºi aº lãcui în marginša mãrieš…” Coresi. VI. Simu. Mihãeºti). în tot colacul sînt aºezate 6 arichi” (T. „La o moarã pe apã r o a t a din afarã are 6 c r u c i ºi 6 c o l a c i. „La moarã. c. 7: „rugâcšunea treazvâ mai bune àrepi are decãtŠ însuºŠ vãntulŠ. Psaltirea ªcheianã.ARÌPà „…g r i n d e i u l stã cu un capãt pe un perete al morii ºi cu celalalt pe altul. in extremis maris…” unde la Silvestru. Costinescu: „Aripa trãsurei = apãrãtoarea de dasupra roatelor. prin care este scos afarã ca de 6 palme. Muscel. 1577. Transilv. c. Mirceºti). Cugieru).): Ps. c.. „La aripele morii se zice ºi s ã g e þ i” (I. Coresi. c. în a m n a r e sînt bãgate arepile. Bãdeni). quatern. aripile ce se învîrt prin apã se cheamã ºi l i m b i” (N. Aripã este un termen tecnic ºi la cãruþã. Prodãnescu. Sînzian.” „…et in umbra a l a r u m tuarum sperabo”. cã de acéste arepi 385 . c. Transilv. circa 1550 (ms. 67: „Aripa roþii = f o f e a z ã de la roatã în care bate apa”. ºi mai šuºoare arepi au acéstea ºi bunâtâþi. iar în cele douã capete a fiecãrui col stau aripile morii. Fundenii). c. Moarã. în Acad. Rugescu. Rom. Bãlãuþ. I.

Stãnescu. 5: „…luo sus pre el diavolul întru svânta cetate ºi-l puse pre elŠ spre arepile besérecii…” „…assumpsit eum diabolus in sanctam civitatem et statuit eum super p i n n a c u l u m templi…” greceºte: ™pˆ tÕ pterÚgion. referindu-se de aimintrea una cãtrã alta ca „vùltur” cãtrã „vultùr”. c. milosteniša lui ºi eftinišai arèpi avurâ. nici asupra aceleia din maghiarul r ö p „vol” (Cihac).. „volant”. 573): „Cornilie bine rugãndu-se ºi pocâindu-se. c. IV. „rapide”. al bis. Aceastã din urmã. Recea). mai cu samã. Aripat. cu sensul adjectival de „zburãtor”. cum zice: rugâcšunile tale ºi milosteniša suirâ-se la ceri. dar ºi-n cel macedo-român. Sub raportul tonului. Ioan Crisostom. Matth. Sf. cãndŠ grãiša: cine-mŠ va da arepi ca porumbilor ºi sã zborŠ sã rãpausŠ…” Moxa. Iuþa). totuºi i-au adaus acestuia pe acel -t ã: k r e l u t ã (Miklosich). Sf. Ambele forme se referã între ele ca francezul „pâtre” ( = pastor) cãtrã „pasteur” ( = pastorem). „dùºman” cãtrã „duºmàn” etc. Popescu. 1620. p. XVII (Cod. 354: „unŠ vulturŠ bâtea cu arepile ºi aducša vãntŠ…” Ibid. pe lîngã care se aude ºi aripã. „Locul îngrãdit unde stau oile în timpul nopþii. Trecerea lui d în t la macedo-români ne întimpinã nu rar la finea cuvîntului. p. la plural arichi. de exemplu pe la Cruºova se zice: „fudzša canda ira om cu arichš” (M. deºi au perdut cuvîntul ºi l-au înlocuit prin slavicul „krilo”. Tecuci. Vîlcea. li se zice la marginea oilor: areapã…” (Preut I. – Fofeazã… ARIPÈSC v. Ajungînd acum la originea cuvîntului. text din secol. – Col. Forma macedo-românã este à r p i t ã (Dr. 368: „vãzu unŠ vulturŠ de supra lu MartianŠ de-ºŠ tinsése arepile delŠ umbriša…” Noul Testament.ARÌPà ºi dumnezeesculŠ DavidŠ prorocŠ rugà sã i se dea lui. ms. din acuzativul „alipedem” se trage a r i p i t ã. Obedenaru) sau a r à p i t ã (Miklosich). Bogheºtii). ° l i p e d e m. ungurii niciodatã n-au avut a face. ARIPÈZ A ARIPÌDà v. cu care. Etimologia cea corectã este darã aceea a Lexiconului Budan: din latinul ° l i p e s. v. forma àripã = = à l i p e s este mai organicã decît arìpã. Aripioarã. de vreme ce dînºii. nu ne vom opri cîtuºi de puþin nici asupra derivaþiunii sale din elenul ·…ph „élan” (Rösler). Din nominativul „alipes” vine forma aripã. Aceeaºi formã cu -t ã o avuseserã ºi istriano-românii. p. ca în „fraget = fraged” etc. n-arâ fi zburatŠ la ceri…” Cãtrã aceastã formã cu e aparþine ºi termenul ciobãnese areapã: „Cînd se pãºuneazã oile ºi ciobanii voiesc a le întoarce. se zice aripa-o i l o r” (V. šarã de n-arâ fi avutŠ milosteniša arèpi. Ripidã. Nicolae din Braºov. pãcãtuieºte prin neºtirea cã aripã se aflã nu numai în dialectul daco-român. 1648. 386 ARIPIDÈSC A . miscel.

Iordãchescu. aripioare). Deminutiv din a r i p ã. ailette. Se întrebuinþeazã totdauna cu o nuanþã dezmierdãtoare. Aripã. mãi frãtioare. Un ostaº român: „Însã tu ai aripioare.. II. nageoire de poisson. pop. Iar eu plîng în închisoare Dupã dulce þara mea!…” O uraþie de nuntã: „Aºa de frumuºel. Poez. Tot miºcînd din aripioare…” Doinã din Bucovina: „Ian mai stãi. c. s. Sã zburãm spre rãsãrit…” (Marian. Balada ªoimul ºi floarea fragului: „Sus.. 126) Ghicitoarea despre „fasole”: „Alba pãseruicã Pe arac se urcã. Cãci te voi goni îndatã de supt aripioara mea…” Bolintineanu. 2. Pîn' mi-or creºte aripioare.D. Poþi te-ntoarce cînd vei vrea.. 120: „Dar sã nu te-nºeli sã cauþi la fetele ce-i vedea. N-are aripioare. 387 .f. v. Conachi. p.ARIPIOARÃ ARIPIOARÃ (plur. El se uitã drept în soare. 226) C. Aripioare de argint. petite aile. Cristeºtii) „Aripioarã de peºte = nageoire” (Costinescu).T. 1. Precum cîntã-un gîngurel Într-on vîrf de pãltinel: Din guriþã cîntã ªi din arichioare bate…” (I. Botoºani. N-are nici picioare…” (G. în vîrf de brãduleþ. S-a oprit un ºoimuleþ.

„tîrzior” etc. ARÌU s.l-are.: épurge. Dobrin. argintàriþã. Nu cunoaºtem originea cuvîntului. -a r e ( = -aris. ARÈU. Perderea finalului se explicã prin aceea cã în forma a r i o r poporul a luat pe -o r drept sufix deminutival ca în „frãþior”. limbricàriþã. ARIROASA. Fãgãraº. Arinoasa. – 3-iþã. Aripat. dupã cum s-a arãtat la locul sãu. c. scãzut la -àiþã în ºopîrlàiþã = ºopîrlàriþã. Ariug. v. astfel cã. e compus din unirea sufixelor -a r ºi -e þ. v. E interesantã stricta specializare logicã. s. Spineanu. pe datã ce se aude acest sufix.. „L a p t e l e . Visag). v. de botan. Avel Bociat. guràriþã. Trans. -à adj. poporul lesne formeazã cuvinte nouã foarte nemerite. c. Drajna-de-Sus). Sufixul -àriþã în armuràriþã. furnicã neagrã sau micã. „Un fel de meri se zice m ã r ariuº” (Pr. t... Banat. „Mãr ariuºã se cheamã acela care face mere de Sîm-Petru. Alior. ailé.. pe care a cãpãtat-o -àriþã în grai.. Prahova. – Hrisoscoleu. „Ariu se zice la l a p t e l e . c. Formã foarte rarã pentru î n a r i p a t. care are a r i p i” (G. care însã pare a fi ungureascã. suffixe féminin. – -or. Mulþumitã acestei specializãri. – -areþ. Acelaºi cuvînt cu a r i o r. Severin). 388 ARI٪à A . Fiinþarea una lîngã alta a formelor ca armurare ºi armurariþã sau gurare ºi gurariþã pune aceastã derivaþiune afarã din orice îndoialã. Peleºti). acriºoare” (I. t.D. „Mãrul ariug se coace mai de timpuriu” (Liviu Iancu. Forma areu se aude în Banat (S. ºi furnicã aripìtã.: sorte de pomme. Basilescu.. noi am auzit gîlcàriþã. c.c u c u l u i sau ariu” (D. – v. Mãr. noi putem fi siguri cã e vorba despre o boalã sau despre o buruianã de leac. Maidan) ºi-n Oltenia (I. ARIÙª v. servant à la formation de quelques noms de maladies et de plantes medicinales. închipuindu-ºi cã pozitivul trebui sã fie ariu sau areu. Cuvîntul e cunoscut ºi oltenilor sub forma femininã ariuºã. ARISTÀRH. n-are a face cu sufixul –à r e þ în „vorbàreþ” sau „pizmãtàreþ”.m. c. Pe cînd acesta din urmã. de botan. Euphorbia.ARIPÌT ARIPÌT. Clopotiva). Dolj. „Furnicele sînt de trei feluri: furnicã mare. cel dentîi este o compoziþiune din sufixul latin. fãlcàriþã. Se aude mai ales în Banat. adj. v. ARIÙG s. Olteanu. cu sens de „anginã”. 1Grec. -alis) ºi din slavicul -i þ ã. Voila). bunãoarã. Liuba. -ÀRIÞÃ. format din „gîlcã” ºi -àriþã. Haþeg). – v. Vulcãnescu. c. -Ã. ARIÙª. limbàriþã etc.c î n e l u i” (P.

A fãpturelor de-a rîndul este cinste ºi ocarã…” A. încheietura coapsei.a r î n d u l mîncãrii…” v. au fãcut un foc mare sub copaciul acela ºi cãuta d e .12A. 313): „partia denapoi cu pîntecele în sus iaste rîdicatã ca cum ar fi a leului. jointure. ieroglif. armuri). cînd plînge. fãrã cuvînt. în Acad. p. supus patemilor sale. ARM (pl. de unde graiul a fãcut armure sau armur prin analogie cu „strugure-struguri”. Pururea în ne-mpãcare cu-a sa slabã inimioarã. II. decît cum mãsura trupului ar pofti mai sus sint rîdicate…” Dosofteiu. armure. 1683. osŠ cãtrã àrmurele sãu. împãrate. 5): „Dupã ce s-au aºezat neguþãtorii bine ºi ºi-au grijit caii ºi cãruþile.n.: l'un après l'autre. et vidi. ºi vãdzušu. XXXVII. Rom. Cînd se bucurã. p. jambe.ARM ARÎNDÃ. consécutivement.m. 48 b (Ezech. Locuþiune adverbialã sinonimã cu î n º i r. Paremiar. I. sau ÀRMUR ºi ÀRMURE (pl. Forma armure sau armur ar putea sã derive din deminutivul a r m u l u s (Cihac). der Schenkel. „ciucure-ciucuri” etc.. Prov. der Bug Vorderbug die Schulter”. care înlocuieºte pe simplul d e r î n d u l = de rostul. Conachi. A privi pe sus se puse La toþi copacii d-a rîndul…” Altceva este construcþiunea poporanã d e-a r î n d u l urmatã de un genitiv. et ecce super ea nervi et carnes oriebantur…” Dionisie Eclesiarhul (Papiu. Cantemir. Lainul a r m u s (¢rmÒj). 256: „Zidit de stãpîn la toate. Ist. Monum. – v. ºi adecâ preste dânsele vine ºi carne creºtša…” „…et accedebant ossa invicem ad juncturam suam. cuissot. 222): „Spunea unii de aceºti calmuci cã la drum dacã gãseºte ori cal. p. ori om cãzut mort de rãzboaie. mai probabil însã ea s-a nãscut tîrziu prin influinþa pluralului armuri. s. cu piept cu tot. iarã armurile ºi pioarele denainte. Sava Bãrcianu stabileºte o deosebire de nuanþã logicã între arm ºi armure: „Arm. p. Basmul Pepelea (Sbiera. fãrã cale. A-RÎNDUL (DE-). „mugur-muguri”. cuisse. La Laurian-Maxim arm este: „încheietura braþului ºi a umãrului. successivement. Pann. (ms. adv. f. 11. der Schlägel”. de treaba cutare. 144: „Îþi mulþãmim. armuri). În Leþiconul Budan: „Armur. s. gigot.. 89: „Aci el dacã se duse. C. Arendã. 7): „…ºi adusâ oasele. toþi d-a rîndul îi zicea…” Acelaºi. Poveºii. II.. – Rînd. coapsã”.. taie pecini de carne 389 .

Mavromolu). armadii). apoi o lua ºi o mînca…” „În Mehedinþi c o a p s a se cheamã arm” (D. t. Maidan). Costin. atît prin Þara Moldovei cît ºi prin Þara Rumâneascã. . – Stol. „Pe la noi arm se mai zice numai la º o l d u l sau piciorul de dinapoi al mielului: arm de miel” (G. Armã. ARMÀDE (plur. La moþii din Ardeal (Frîncu-Candrea. – Armatã. Cron. p. lArmean. – v. II. p. p. – Pulpã. – ªold… ARMÀDIE s. 30) v. 1887. întrebuinþîndu-se pînã astãzi în Banat ºi-n Ardeal. Albe ca lebedele…” (Þara nouã. stringînd tare cu chinga de se coleºeºte fiind el cãlare supt ºea. – Drîmbã. se întoarse la armadia cea mare din Moldova. împotriva cetãþilor Ismailul ºi Brãila…” „La o t a b ã r ã se zice armadie” (S. s.. Doinã: „Cînd nãlbeºte pînzele ªi ridicã poalele De se vãd armurile. Trandafiri. Altceva pare a fi cuvîntul în balada din Ardeal Blãstemul fetei: „Strigã fata cea frumoasã Dîn a r m a d e a uscãcioasã: Nu-i voinic sã se gãseascã Pre ea sã o celuiascã…” (Reteganu. Acest termen ostãºesc a fost cunoscut oarecînd în Moldova ca ºi-n þara Româneascã.: corps d'armée. Zilot. Cloºani). Theodorescu. milit. – v. 390 2ARMÀN. Nic. p. ce era la Cãlãeni. Letop.ARM din armurii din napoi ºi le aºterne supt ºea în loc de ebîncã. c. ºi pe de aceastã parte ca o milã micâ de la armadia neprietenului au stãtut…”. dar nici prin neogrecul ¢rm£da (Cihac). carele veni cu grab ºi. Coapsã. c. negreºit nu prin spaniolul a r m a d a. Cerbulescu. formã luatã de la poloni sau de la ruºi. Liuba.. 92: „Într-aceasta murind comandirul Mihelson. unde alãturi se întrebuinþeazã cu acelaºi sens ºi a r m i e. 48): „armade = a r m a t ã”. dupã ce se preumblã pe la toate armadiile. – Tabãrã… 1ARMÀN. Este medio-latinul a r m a t a. se orîndui comandir prea învechitul în zile feldmareºalul Petru Prozorofschi. p. 101) v. Galaþi. Harman. 67: „…au trecut toatã a r m i a Moscului peste apa Vorscla.f. dar trecut la noi abia în secolii din urmã prin mijlocirea formei maghiare a r m á d a. Banat.

2-lea uºer. iarã deaca sã treziia. II. vel uºer. p. ªi-n armariu salbã frumoasã Chiar de cînd eram mireasã…” (Reteganu. sub dînºii apoi era ceata a r m ã º e i l o r. Ca o fiarã s-arunca. înaintea izbaºii ceauºii cu ciocanile lor a-mãnã. Forma poporanã este a l m a r i u. cãpitanul de dãrãbani.n. 3-lea logofãt. I. 47) forma armariu ne temem sã nu fie cumva o purificare din partea editorului pentru a apropia cuvîntul de latinul a r m a r i u m. p. dar capul tuturora era m a r e l e armaº din scaunul domniei. se numãrau între boieri sau boierinaºi. (plur. Letop. 5: „La beþiia lui (Dabija-vodã) pre mulþi îi da la armaºi sã-i spînzure. III. Letop. În fiecare judeþ se aflau armaºi. Trandafiri. iar a r m ã º ã i i. nice mai întreba. armaºi). s. îi sloboziia. vãtavul de stolnicei. Almariu. 3-lea uºer. s. gendarme. înaintea acestora vãtavul de pãhãrnicei. Primii trei armaºi: cel mare. se bucura. Letop. p. armaºii vegheau asupra siguranþei publice ºi aduceau la îndeplinire pedepsele hotãrîte pentru cei vinovaþi. 257: „(Radul-vodã) au ºi zis armaºului: ici gãrbaciul! ºi au pus de i-au dat 300 de toiege…” Enachi Cogãlniceanu. În balada din Banat Piperea harambaºa: „Cu taleri ºi gãlbinei Rãmaºi de la moºii mei. izbaº de divan. Costin. 216: „atuncea domnul au strigat pe armaº sã-l iee sã-l spãnzure…” Balada Opriºanul: „Armaºul. copiii din casã cei mari ºi cãlãraºii de Þarigrad stau la rãndueala lor…” Urechie. p. 391 . 25: „…te-ai mãniat mãria-ta pre mine.. ispravnic ºi purtãtor de grijã pentru toþi cei ce fac reu ºi cad la închisoarea þãrii. p. ºi deºi orînduia ori pre cine la armaºi ori la închisoare. al doilea ºi al treilea. dupã rãnduealã. nimicã nu ºtiia.c a s ã sau a p r o z i nu da. Letop. III. aprozii. ºi cei giudecaþi de moarte daþi în mãna lui sã-i omoare…” Nic. 297: „vel agã. ce-i luasã sama ºi rãndul toþi. polcovnicul.. cã ºtiia cã a doa zi nimicã nu era…” Mai jos. armoire. p. Gheorgachi Logofãt. ce cãrþi pe la scaune la pãrcãlabi…” Miron Costin.m. cu c o p i i – d i n . 1ARMÀª. vel armaº. v. 3-lea armaº.ARMÀª ARMÀRIU. 105: „Armaº m a r e. p. ai trimis un armaº sã mã înnece în Bahluiu…” Mai jos. În vechea administraþiune româ- neascã. prévôt. apoi vãtavul de aprozi. 87: „(Nicolai Mavrocordat) cãrþi de plinit cu armaºi. Letop. I. p. pen temniþã. 2-lea armaº. ºi pedepsitor tuturor acelora.

pãstrînduse numai – afarã de numiri topice – în numele unui joc copilãresc foartc caracteristic ºi-n epitetul unui fel de vin din Moldova. De cade arºicul cu partea cea netedã de la partea cea îngustã.ªi sã împãrþeascã Lefi la lefegii. – Armãºel. I. ºi-l aruncã în sus. A sãrit drept în picioare. Cai la cãlãraºi…” (Burada. Plopana). muncitori šuþi a toatâ lumea…” Document muntenesc din 1627 (A. Tutova. ci derivã d-a dreptul din a r m ã prin sufixirl -a º. Armã. „Între jocuri copilãreºti este ºi armaºul” (I. v.3Armaº. de cade cu cealaltã parte îngustã. Ca ºi alþi termeni vechi administrativi. c. Diocletian. – 2. Cuvîntul n-are a face cu vreun. „suliþaº = om cu suliþã”. p. circa 1600 (Cuv. 14): „adecã eu Panã armaºul d e î n T r ã g o v i º t e ºi cu toatã fãméša mea scriu ºi mãrturisescu…” Ca ºi franþuzeºte „gendarme”. 268). ªi pe scãri îl îmbrîncea ªi la moarte mi-l ducea…” Balada Calapod Pãharnicul: „Atunci Rezul. ªi-n picioare cum stãtea Astfeli din gurã grãia…” (Marian. I.. p. Major. adecã un ciolan dintre încheieturile de la picioarele dinapoi ale mielului.R. Neron. 61) În Glosarul slavo-românesc. „arcaº = om cu arc” etc. „De-a armaºul se joacã astfel: Se pun copiii rînd. Maxentie ºi alþi armaºi. Domentian. 1. A r m e la armaºi. Cai pe la spahii.2Armãºie… a r m a º „prévôt” demult nu se mai aude în România. prototip latin a r m a c e u s (Cihac). – 1. sorte de jeu enfantin.ARMÀª Pe-Opriºanu-l apuca. copiii însã îl pãstreazã ºi-l vor mai pãstra ani îndelungaþi. bãtr. d. întocmai cu caracterul sãu din vechea administraþiune a þãrei. întocmai ca „puºcaº = om cu puºcã”. armaº mare. Sensul primitiv se conservã bine pînã astãzi într-o colindã din Dobrogea: . Cãlãt. Cel din capãt ia un arºic în mînã. Cu acest sens în Omilarul de la Govora. armaº e pus ca sinonim cu g î d e ºi m ã c i u c a º.. I.. atunci 392 cel ce l-a aruncat e domn.I. 84) Nevasta unui armaº se zicea a r m ã º o a i e. s. Bucov. D-A ARMAªUL. armaº însemna dentîi în genere pe „om cu a r m ã”. armaº nu se mai aude în grai. Despre . care are o sãpãturã 2ARMÀª s. 1642. p. 143: „aceš înpãraþ a Rimului.

6): „…ºi înhãmâ FaraonŠ harmatele sale ºi toþ oamenii sãš luâ cu sine…” „…junxit igitur Pharao c u r r u s suos. Înarmat. milit. et omnem populum suum eduxit secum…” ºi mai jos: „…toatâ cãlãrimša ºi harmatele luš Faraonu…” „…omnis equitatus et c u r r u s Pharaonis…” ceea ce la f. bouche à feu.D. schimbîndu-se rolurile dupã cum cade arºicul…” (Gr. armãþi. de cade cu partea cea latã. cu sensul de b ã t ã i o s sau h ã r þ a g a º. 1Armaº. de viniculture: sorte de vin.ARMÀTà fireascã în forma de S. s. Dialogul lor e scurt. „Din p o a m ã . XIV. cu o curea sau cu o nuia. coºulŠ de oþãlŠ cu 2 caš. „În privinþa tãriei. Tanasachi. f. Galaþi. v. acre. Jucãrii. linse. unul dintr-înºii este proclamat ca armaº. fiindcã lesne îmbatã. sau din fundul iadului.: canon. 76 b se comenteazã: „telšagele cšale de herŠ cu harmatâ. – Vin. HARMÀTà (plur. – v. Vrînceanu. fãcut din p o a m ã . c.. Bogeºtii). Oaste. O varietate de vin din podgoria Cotnarului poartã epitetul de armaº.g r a s ã iese vinul cel mai bun ºi tare numit armaº” (Preut G. ca împrumut din polonul h a r m a t a „canon”. Tutova. Perianu. Iaºi. Copiii. vin capiteux. „Vin armaº de la Cotnar” (Sachelarie I. adecã: lovituri la palmã. c. de culoare galbenã ºi gros la mursã…” (V. Paremiar. Iaºi. Mavromolu). Vecernia sîmbãtã sara. trage pe rînd celorlalþi la palmã cîte i se ordonã. – 2Armãºie. lARMÀTÃ. 196: „Jocul d-a armaºul. hãrmãþi sau harmate). s. Bivolar). surchidind un arºic dupã învoielile ce au. c. Teodorescu. dulci. adj. 54 a (Exod. Thoma. – 2Joc. Jocul urmeazã tot aºa. e armaº. G. ºi din coº zvãrliša 393 cu fuºturš ascuþâte vitšajiš de trecša prin platoºe…” . Sinonim cu t u n. Bivolar). sãrate. cel mai bun este v i n u l armaº de Cotnar.g r a s ã. constînd din aceste întrebãri: Armaºul: Cîte sã-i dau. chipãrate. cum era preatunce de eºiša la rãzboš cotigâ pre 2 roate. iar altul ca î m p ã r a t. 2ARMÀTà 3ARMÀª. Armaºul. ARMÀT. lArmaº. – v. atunci pe cel ce a aruncat îl numesc t î l h a r ºi el merge denaintea domnului ºi a armaºului ºi-ºi ia pedeapsa de la armaº dupã placul domnului. p. 1683. împãrate? Împãratul: Dã-i (atîtea) sãrate!…” O descriere pe larg a acestui joc se aflã la Ispirescu. 84-87. cu o basmà rãsucitã. ferbinþi. Cuvînt întrebuinþat altãdatã în Moldova. v. Poez. t.. t. pop.. Dosofteiu.f.

214). p. Din pistol. Urechia. platoºele ºi toate armele”. Nic. I.f. cuirasa. iar mai jos. Moxa.ARMÀTÃ În contextul grecesc este: „t¦ ¤rmata”. 1642. lance. aasta šaste ºi c o š u f Š ºi p l a t o º e ºi fiece armâ…” Oricine avea de acestea era: o m c u arme. cãci nu loveºte. Pravila Moldov. XXXIV: „Apucâ armâ ºi pavãþâ ºi te scoalâ întru agšutoršulŠ mieu…” „Apprehende arma et scutum. în sens literal ºi chiar în cel figurat. p. II. 395: „paveþele. I. Puºcã. 115) v. p. fie atacîndu-l. arme). Silvestru. din buzdugan Învîrtit de moldovan. Din pistol ºi din hãrmãþi Cum mi-i omoarã pe toþi…” (Marian. 30: „cela ce sã va téme cã-l vorŠ scoate dentr-o casâ sau dentr-o vie sau ºi altâ asémenša acestora. coifurele. 1646. puºcã. de-l vorŠ scoate fãrã voša lui. 131: „sã nu nãdãjdueascã de fugã. Letop. ca ºi-n celelalte dialecte neolatine (Cihac). 1651. 12: „Purces-au Împãrãþia ºi au venit în sus pe lãngã Prut cu o º t i ºi cu armatã…” În Bucovina cuvîntul se mai aude pînã astãzi: „— Sîngele din ce-i fãcut? — Din pistol bine umplut. dar scutul nu. chivera sînt ºi ele privite ca arme. cuþit etc. la Dosofteiu. a d e c ã p u º t e l e turcilor…” Acelaºi. suliþele. iar cine ºtia sã le întrebuinþeze bine era: d e s t o i n i c de arme. unde scutul. Este pluralul neutru latin a r m a. 1577: „ša armâ ºi scut”. p. – Tun.. f. De asemenea la Varlam. ce de fugã…”. 1620. 56 a: „aasta šaste ºi a r c Š. devenit singular feminin la români. mãciucã. 53: „(Moscalii) au luat toatã armata. III. sabie. Letop. dar ºi orice ne ajutã a ne apãra. acesta poate sã arâ voe la gšudeþŠ sã-i dša o a m e n i c u arme sã-l socoteascâ sã nu-l 394 scoaþâ…” . p. aasta šaste ºi s u l i þ â.. ÀRMÃ (plur. arme. Armã e orice unealtã fãcutã într-adins pentru a putea lovi pe un protivnic. se poate cuprinde între arme nu numai uneltele de lovire. p. et exsurge in adjutorium mihi…” unde ºi la Coresi. s. 120: „nemicã de arme nu s-au apucat. 1680: „apucâ armâ ºi scut”. ps. Izbit în pept de duºman. ci numai l a arme…” Într-un mod general. Ghicitoare poporanã despre armã: „Suflet n-are ºi suflet furã” (Baronzi. Mustea. Limba. fie apãrîndu-se: aºa. sînt deopotrivã armã. f. segšatele.

Balada Balaurul: „Cel balaur din pãcate Înghiþise giumãtate Trup cu arme f e r e c a t e. II.ARMÀTÃ Zilot. cu arme ºi cu fuºti…” „…et cum eo turba multa cum g l a d i i s et fustibus…” 395 .. Trupuºor de voinicel Ce striga mereu din el…” Balada Toma Alimoº: „Închinare-aº armelor. puterea unei oºtiri stînd alãtãdatã mai ales în cãlãrime. Dar ºi ele-s lemne seci. Matth. XXVI. 47: „…ºi cu el mulþime multâ. 1642. faptele bune – arme etc.). VII: „Se nu vâ întoarsetu. Chron. 1642. Armelor surorilor. 30: „Nu zic cã rumânii nu sînt d e s t o i n i c i de arme. rãbdarea ca un c o i f. românul înþelegea prin arme pe acele purtate la brîu. chiar cele de lemn. în Acad. f. grašul lui Dumnezeu ºi libovul ca s p a t a…” În sens literal strict. mã vãdesc de mincinos istoriile cele vechi…” Noþiunea de arme se însoþea foarte adesea cu acea de c a i. L e m n e seci. Cron. I. Rom. 140: „luarâ toate armele lui Dumnezeu: credinþa ca un s c u t. I. 1 b: „sã-º gâtšascâ armele ºi sã le ascuþâ…” Noul Testament. g l a d i u m suum vibrabit…” Varlam. circa 1550 (ms. p. o þ e l e reci!…” Într-un sens figurat. armã este tot ce ne apãrã nu numai trupul. de voi zice aºa. f. 1642. cã într-ãnsâ nedejduindŠ întrâ în râzboiŠ ºi cu putérša eš batŠ ºi izbândescŠ…” Omiliarul de la Govora. aveau ºi ceva fer. Cantemir.. arma sa ascuþi…” „…nisi conversi fueritis. Varlam. fiindcã. 55 a: „crucša šaste armâ vonicilorŠ. f. sprinteni la arme ºi iuþi la c a i…” Balada Holera: „Na-þi c a l u l ºi armele De-mi lungeºte zilele…” Mai totdauna armele. dar ºi sufletul: credinþa este o armã. M i j l o c u l cu armele…” Psaltirea Scheianã. 298: „Tãtarîi. 1648. Balada Blãstemul: „Trupul cu pãcatele. p. 32 b: „ruga ºi postul tare armâ šaste spre vrãjmaºul…” Ibid.

p. ºi furâ mãîncare s a b i e š ºi hrãnâ armelorŠ…” unde „sabie” ºi armã sînt sinonimi. p. Letop. Cantemir. Letop. Tr. Pe schinteaua cailor…” (Pompiliu.T. 383: „furâ biruiþi atunce grecii ºi NikyforŠ. în þarã-i cu arme vrãjmãºaºte nici noi. p. 1646. Balada Vîlcan: „Cazacliii îngrãºaþi.I. nici cei ce se vor þinea de noi nu vom mérge…” Balada Voina: „Toatã fata cunoºtea Pe drãguþul ce iubea Pe s c l i p e t u l armelor. 208: „înpreunã cu fãcãtorii ºi faptele tot într-un mormînt sar fi îngropat.ARMÀTà Pravila Moldov. explicã d u e l u l prin: „sã se loveascã numai amãndoi den arme”. 79) Mitropolitul Dosofteiu din Ardeal. Poez. armã înpotriva feþei cinstei coconilor ºã credinoºãlor mãrii-sale nu vom s c o a t e. 362: „(Vezirul) l-au trimes la împãratul Moscului cu cuvãnt 396 de pace.. Costin. 365: „se lepi (IulianŠ) de dracul ºi rãdicâ arme ºi rãzboae spre Hristos…” Neculce.R. De arme p e r s i e n e º t i ªi de blãni lipoveneºti…” (G. pe care un adevãrat voinic o despreþuia. gloabã 12 florinþi…” Nic. 60: „va fi mãrsŠ asuprã-i cu armele g o a l e ºi cu soþii multe…” Act muntenesc din 1635 (Col..D.. p. pop. p. I. Negustorii încãrcaþi De postavuri ungureºti. 552) Cu un sens general de o a s t e sau de p u t e r e a r m a t ã: Moxa. Chron. 1874. Atunce au stãtut de îmbe pãrþile armele de a se mai batere…” . I. 1620. 1620. 89. 101): „Popa de va înbla cu arme ºi cu p u º c ã. 70: „Domnul nu în deºert p o a r t ã armã…” Nic. Rareori p u º c a. Sibii. II. p. 1627 (A.. f. l. 216): „pre porunca nimuluilea nici pre îndemnarea cuiva vrãjmaºi nu-i vom fi. Pe bumbii doloamelor. Moxa. era privitã ca armã. Mustea. Armele de foc scotea ªi-n Codrean le slobozea…” Un renume poporan deosebit aveau la noi „armele p e r s i e n e º t i”. III. Letop. de n-ar fi fost urmat îndatã scrîºnetul condeelor dupã tunetul ºi trãsnetul armelor…” Balada Codreanul: „Arnãuþii se izbea. I.

Poporul rosteºte foarte des aspirat: harmãsar. s. uneori mijlociul ã se urcã la a prin asimilare cu ceilalþi doi a: armasar. Texturi. 118: „Ce mai rãu la un pãmînt sau la o stãpînire decît sã fie fãrã putere de arme ale ei ºi fãrã bogãþie a caselor boiereºti?…” Cu acest înþeles. bãtr. un alt sinonim (ibid. Poez. pop. v. 61): „În iape era ºi un armãsariu p r e a f r u m o s. circa 1600 (Cuv. ARMÃSÀR (plur. 53: „au dat nãvalã turcii ºi tãtarii în arma o º t e i moschiceºti…” Zilot. falnic. harmasar. rãmîind ca o grãdinã fãrã gard…” Ibid.. 314) Sinonimul cel mai interesant este a r m i g. F r u m o º i armãsari. p. 1Armaº. Sã adoarmã s t ã v a r i i Sã le fur armasarii…” (Alex. d. p. 303): „armãsar saŠ s t ã v a r”.. ambii aceºti termeni însemnînd totodatã pe „pãzitor al hergheliei”. p. Frîiele ºi le muºca…” 397 . cuvînt trecut apoi la o accepþiune mai restrînsã.m. În Glosarul slavo-românesc. p.. 113: „ºi aceasta se urmeazã de cînd þara au perdut puterea armelor.2. cu cît era la chip iscusit. Negri ca corbu ªi iuþi ca focu…” (Vulpian.. Cron. Mustea. Letop. þinut nu numai pentru prãsilã. 278): d u v a l m ã. armãsari). despre care vezi la locul sãu. p. étalon. carele.. încã mai mult era cu vitejeºti duhuri înpodobit…” C. Balada Dobriºan: „Cu opt telegari. 44) Cantemir. (ms.. Rom. ieroglif.ARMÃSÀR Nic. Ist. Cãlãri pe armãsari ageri ºi felurit îmbrãcaþi…” Balada Movila lui Burcel: „Armãsarii spumega. fiind mai arãtos la cãlãrie ºi mai cu foc în luptã. Negruzzi. Aprodul Purice: „D-o parte boierinaºii d-a lor slugi încungiuraþi. ager etc. I. III. orice ostaº era a r m a º. Doinã haiduceascã: „Sã deie ploaie cu soare Ce îndeamnã la culcare. în Acad. Mai totdauna armãsar e însoþit de vreun epitet admirativ: frumos. Cal nejugãnit. dar ºi pentru frumseþe ºi îndrãznealã..

191): „Pasvandoglu au gãtit un armãsar foarte bun de M i s i r…” Balada Opriºanul: „Dãruind chiar pe vizir Cu-armãsari d e l a M i s i r…” v. III. d. fãrã bani…” În proverbi ºi idiotismi. Misir.. 117).ARMÃSÀR ºi tot acolo: „Pîn-a n-agiunge plugar. „Armãsarul cînd îmbãtrîneºte.. „Mãgarul se vinde tot în oborul armãsarilor” (Ib. armãsar ne întimpinã foarte des. mai cu samã însã în antitezã cu m ã g a r: „Tatã avea armãsar. 39).. III. „Din pricinele mici. p. Armãsari de la mocani. ajunge la rîºniþã” (Pann.. II. Dionisie Eclesiarhul (Papiu. p. Orlat). bãtr. 21). Simu. Armasarii cei mai cãutaþi se aduceau la noi prin Turcia din Egipt sau M i s i r. Hei! pe Mihai suvulcat Pe harmãsariu-i t u r b a t…” ceea ce ni se pare însã a fi de o croialã cam cãrturãreascã. 398 . Aveam f a l n i c harmãsar…” Cîntec din Mãhaci. Balada Jianul: „El ia miei de la ciobani. I. Ist..” (Pann. 64). „Zece mîrþogi pot duce pe un armãsar” (Ibid. 5) „Ajunge din cal mãgar ªi catîr din armãsar. ci cînd te trînteºte un mãgar” (Ib. Monum. II. 4): „De-ar da bunul Dumnezeu Sã mai vãz la Mirãslãu. mari gîlceve sã scornesc. 51). 70) „Nu þi-e necaz cînd te izbeºte un armãsar. Dar el a ieºit mãgar. ºi þ i n þ a r u l s ã f a c e armãsariu” (Cantemir. ieroglif. Prin creºterea de armasari pãmînteni erau cunoscuþi mai ales mocanii. Transilv. „Armãsariul bun se vinde din grajdiu” (R. III. în Ardeal (Cuv.” (Ibid. c.. II. II. Fãrã platã.

substantivîndu-se adjectivul. Crãcãoani).. Covurlui. Grigorescu. Nicolau. armãsar se zice la „om desfrînat” (L. Corbeanu. act. figurat. Onceºtii-Vechi). Cuvîntul armãsar este învederat latinul (equus) a d m i s s a r i u s. din tãlpoaie în sus se pune opt ursoaice. „iarnã = (tempora) hiberna”. În basmuri: Alexandri. Gr. 21) „La anul Or armãsarul. ca ºi-n „fîntînã = (aqua) fontana”.. ºi prin ursoaice patru harmasari…” (D. Boieri ºi ciocoi. v. negreºit prin aluziunea la neastîmpãrul armasarului. Tecuci. Moscu).M. II. Suceava. „Harmasar la moarã este acela care sloboade sau îngreueazã peatra morei. fãtul meu. Sã se observe 399 . sc. zicîndu-se uneori la deminutiv: a r m ã s ã r e l sau a r m ã s ã r a º.” (Ibid. Gîþulescu. Or samarul. aproape de jug. 117) „Cuvîntul E ca vîntul: Nu se ajunge nici cu armãsarul. c. cînd necheazã rãsunã lumea…” Între credinþe poporane: „Se zice cã peste mormîntul unui strigoi e cu neputinþã a face sã treacã un armãsar n e g r u ori un gînsac…” (C. armãsariu e sinonim cu s l o b o z i t o r” (G. Tecuci. ºi care. Tot de aci. c ã t u º a e cusutã de p r o þ a p prin cîteva cuie mai mici ºi unul mai gros. îi ca un armãsar din poveste. Olt. c. – Strigoi. „La car. Tecuci. numit hãrmãsãrel” (G. c. Umbrãreºti). I.ARMÃSÀR „La rãu aleargã cu armãsarul ªi la bine merge cu carul. Nici cu ogarul. c. „La rãzboi. armasar se cheamã cuiul care se bagã prin capãtul p r o þ a p u l u i de prinde j u g u l…” (G. G. II. III. Substantivul „equus” s-a perdut. unele pãrþi de la car. Arghirescu. de la moarã ºi de la rãzboiu de þesut poartã numele de armãsar. literalmente „de prãsilã”. „albinã = (musca) alvina” etc. c. Bechescu.. Sireteanu. Neamþ. cu ochii de foc. „La o cãruþã þãrãneascã. Bogdãneºti. c. c. Botoºani. Voicu.” (Ibid. c. Alimãneºti). Prin felurite asociaþiuni de idei. 9: „Inima. Gînsac. Stãniºeºti). cu coama de aur.).” (Pann. Rãnghileºti. dupã cum cere trebuinþa: dasupra d u l a c h i l o r se pune patru t ã l p o a i e. 21) „Fierbe oala cu harmasar însemneazã: fierbe în clocot” (V. rostit deja în latinitatea medievalã a r m e s s a r i u s (Cihac). cu nãrile deschise.

p. ºi voi toate slugile dumnie-méle carii veþi fi ºi v o r n i c e i.m. III. sã iea armãºelul izvod iscãlit de ispravnicul. dovadã cã omul din acea groapã s-a fãcut strigoi…” (Preut I. p. Ghica. agent de la prévôté. împlinindu-se întãi paguba pãgubaºilor. „vãtav”. 157: „Armãºeii. 1652.. Armãsar. unde se vor afla ºezetori. armãºei). ªi scoþindu-se tãlharii la divan. d'admin. c. p. În vechea administraþiune româneascã armãºel se întrebuinþa într-un sens apropiat cu b ã n i º o r. – Cal. de-are fi învãþãtura domnului la arãtare sã vadzã toþŠ cã šaste cu asuprealâ ºi cu mare nãpaste. cineºi cu steagul sãu…” Nu ºtim de unde Costachi Negruzzi îºi închipuise cã armãºeii erau „sãlbateci” ºi cu „barbe stufoase” în Aprodul Purice: 400 „Acolo spre rãsuflarea oºtilor a tãbãrît ªi-n trei trupuri osebite oastea sa a împãrþit: .R. Letop. – Duvalmã. ºi voi armãºãilor. de la gendarmerie.d i n . dupã hotãrîrea veliþilor boieri. „vornic”. 154: „oamenii cei domneºti. cândŠ vorŠ munci.. Amiras. 1776 (ed. 107): „ºi voi potropopilor. a p r o z i i ºi alte r u f e t u r i. aceºtša nice dãnâoarâ nu sã vor certa…” Tot aºa în Pravila Munteneascã. sã-i aducã la temniþã cu toate lucrurile ce se vor gãsi asupra lor. ARMÃSÃREL A ARMêÈL (plur. cãndŠ vorŠ munci. cãndŠ vorŠ spãnzura sau vorŠ tãša capulŠ cuiva ºi altele ce vorŠ face cu învãþâtura domnuluš þãrãš…” Mateiu Basarab. Stãnescu. iar lucrurile ce se vor afla la casele tãlharilor. ºi dupã vinovãþia tãlharilor sã se socoteascã ºi gloaba lui vel armaº. cît ºi pentru cele prãpãdite din averea lor. a p r o d. – Telegar… ARMÃSÃRÀª v.. miºcãtoare ºi nemiºcãtoare. – Stevar. 35): „Tãlharii ce se vor prinde de armãºei. v.ARMÃSÀR însã cã-n popor în unele localitãþi armãsar rãmîne pînã astãzi adjectiv. 372: „Oamenii cei domneºti. dupã cum vor hotãrî veliþii boieri ai divanului…” Ca parte din oºtire. cînd calul nu vrea sã treacã. Recea). Armig. „vornicel” etc. p. „vãtãºel”. I. s. „Ca sã se ºtie deacã un om s-a fãcut strigoi. 1646. Subaltern al unui armaº. Rãºcanu. armãºeii formau o ceatã sub porunca marelui armaº. zicîndu-se: c a l armãsar. Pravila Moldov. 1649 (A. încã sã aveþ a vã feri de sfãnta mãnãstire ºi de cãlugãri ºi de satulŠ mãnãstirii de Flãmãnzeºti…” În Aºezãmîntul lui Grigorie-vv. ce sã dzice a r m a º i i ºi armãºeii ºi alþŠ ca dãnºŠ. c o p i l . t. ºi voi b ã n i º o r i l o r. cândŠ vorŠ spãndzura sau vorŠ tãša capul cuiva ºi altâ ce vorŠ face cu învãþãtura domnului þãrãi.I. Deminutiv din a r m a º. se duce un cal armãsar ºi se trece peste mormînt. dupã cum „comiºel”. atît din cele ce se vor gãsi faþã ºi le vor cunoaºte cu încredinþare. ce sã zice a r m a º i i ºi armãºeii ºi alþii ca dinºii. Vîlcea.c a s ã. – Pelivan. prin marafetul ispravnicului de þinut. erau subalterni ai unui „comis”. sã aducã la vel armaº. dîndu-se toate pe sama sãtenilor cu izvod.

474) 3ARMêÈSC 2ARMêÈSC v. vexer. appartenant au prévôt. f. armãºire). armãºire)... De la 50 armãºei cîte 5 lei unul. élever au rang de prévôt. De cînd eu te-am armãºit. ressort du prévôt. A face pe cineva a r m a º. Tragod. rãmasã numai în vechile texturi. Ghineo. v. Dimitrie. înse pe giumãtate la Sft. vb. se specificã în urmãtorul mod veniturile armãºiei din Moldova: „Venitul armãºiei cei mari. Serviciul public în fruntea cãruia se afla marele-a r m a º.. v.: prévôté. – Dosãdesc. Poez. adj. Verb corespunzãtor substantivului a r m ã º i e „vexation”. a r m a º mare. barbe stufoase avînd. Rãºcanu. 401 .. 274 b: „multe rãutâþi š-au ertatŠ Dumnedzãu.. lArmaº. 20 – 20 – 5 – 250 – De la ispravnicul de armãºei. Armãºeii cei sãlbateci. Pocloanele pe fieºtecare an. Nici o slujbã n-ai plinit…” (G.. lArmaº. toþi sãneþe lungi purtînd. 264 b: „decãt trupurile mai râu armâºéºte sufletele…” v. d'admin. (armãºit. – Nãcãjesc… (armãºit. vb.ARMêÌE Dãrãbanii cel cu plete. 1776 (ed. I. p. f. šarâ elŠ pentru puþinŠ au d o s ã d i t Š º-au armâºitŠ…” Ibid. I. 19). Simenii cei iuþi cu arce ºi cu mãciuci în fãlii.. – lArmãºie. – -el.. De la condicariul temniþei. s. numãr ca la ºepte mii…” v. ªi isprãvnicia curþii lemnele a le lucra…” În Aºezãmîntul lui Grigorie Ghica. ºi pe giumãtate la Sft. Varlam. 1ARMêÌE. De la vãtaful temniþei.f. – Asupresc. Toþi aceºtiia pedestri. ambii derivaþi din a r m a º „prévôt”. 1642. 2Armãºie.D. 375: „Ia poruncã armãºia herarii a aduna. 1ARMêÈSC. Lei B.T. ca o trãsurã caracteristicã. – 3Boieresc. despre asuprelele administrative de altãdatã. -EASCÃ. pop. Gheorghie. lArmaº. relatif à la prévôte. Beldiman. t. Balada Dobriºean: „Savai.

f.60 27 – 10. Dosofteiu. 85: „Cornu-nbilºugãrii adu-ne îndatã! D-armãturi. un doboºer ºi un topciu. équipement.f. vexation. 2. dupã rînduiala ce se aratã cu deosebit rost. cuvîntul armãºie. dupã rîndueala ce se aratã cu deosebit rost. I. Cu primul înþeles nu e neologism. Derivat din a r m a º „prévôt”. pe care era sãpate armãturile Besarabiei. nov. triapãd. u c i d e r e ºi mai mult decît a s u p r e a l ã.. armement. albul pept ne-aratã. de pavãzi. 273 b: „mai multe svade. Synaxar. 30 banii grosului de la cei ce se vor închide. armãturi)..20 De la 17 dãrãbani a temniþei cîte 1 pol leu unul. Sã mai iea vel armaº împlineala pe banii ce va împlini. v. s.ARMêÌE 25. 228 b: „spre u c i d e r e ºi spre armâºie…” Ibid. f. De la 18 mehteri creºtini cîte 1 pol leu unul. – -turã. 1642. armãºii). 1. Sã mai iea vel armaº întriiala din suma banilor ce vor lua armãºeii. 30. Paremiar. s. 402 2ARMêÌE (plur. I. 265 a: „Oame creºtine. Armãturile aceste sînt: capul zimbrului” etc. dupã cum s-ar pãrea la prima vedere. O alergare de cai I: „Meleli primi vasul de argint. p. ºi de armâºia lui nu te socoteºti…?” Dosofteiu. Armã. Mai puþin decît . cuvîntul ne întimpinã la C. 1683. dovedeºte cît de sîlnicã ºi nedreaptã trebuia sã fi fost la noi administraþiunea de altãdatã. Lat. vino arzãtoare. cînd se vor slobozi. dispãrut din grai. cãci nu te temi de acela vrãjmaº. 2Armãºesc. Bez rînduita liafã. ARMÃTÙRà (pl. roditorul. Grasul. dar frumos. 179 a: „dupã ce sã-mbrãcarâ cu platoºile în toatâ armãtura…” I. mai multe armâºii ºi mai multe a s u p r é l e fãrâ de vine sãmtŠ întru noi în creºtini decãt în pâgãni…” Ibid. De la 4 trãmbaci. a r m a t u r a. Sã mai iea vel armaº gloabele de la tãlhari. armoirie.f. I. 133 b: „toatâ lumša va potoli ºi o va odihni de armãºiša luš…” v. Suie caduceu-þi iar negoþu-n floare…” Cu sens de „armes nobiliaires”. dupã rînduiala ce se aratã cu deosebit rost.” v. cîte 1 pol leu unul. Negruzzi. Vãcãrescu. 1 surmaciu.. lArmaº. De la 12 masalagii cîte 1 leu. f.. Varlam. f. f. 1683. mai multe zavistii.60 12 – 370.

141). p. a cãruia reºedinþã era în Suceava. rosteºte la singular: arman. 381: „se lovirâ grecii cu arménii ºi-i biruirâ ºi prinserâ mulþi arméni…” În sens colectiv. 5. veniþi de peste Dunãre. mai ales cu persii. p.. Dissert.. 1775. îndeletnicindu-se mai pretutindeni cu negoþul. 191: „…atãta ºtim cã s-au fãcut un foc mare în Iaºi. pe care o gãsim în floare încã în 1707 (Baracz. Enachi Cogãlniceanu. mai ales în Moldova. „masã = measã” etc. d. se aºezaserã în Moldova. 1620. Lãsãm nedezlegatã cestiunea dacã bisericele armeneºti din Iaºi ºi din Botoºani s-au fundat în secolul XIV ori mai tîrziu (Melchisedec). t. 60). armeni). Copilele mi-l bocea…” (Marian. Se pare cã ºi vechiul sat Areni. „Secuime”.ARMEAN lARMEAN (pl.m. iar peste un secol ºi jumãtate acest episcopat eterodox avea în fruntea-i pe unul numit Ioan. Mai numeroºi însã au fost totdauna armenii în Moldova. Beschr. p. I. au înfiinþat cam în secolul XIII oraºul Argeº. Dorohoi. parte prin Rusia meridionalã. în numele Preacuratei Fecioare Maria. Luigi Maria Pidou. ca în „moldovan = moldovean”. III. deja în veacul de mijloc cîrduri de armeni pribegiserã în regiunile orientale ºi sudice ale Europei. Letop. 55.: Arménien. p. în capul cãruia se afla un Isac ºi de la care depindeau urmã. La feminin se zice armeancã sau armancã.403 . „Jidovime”. de lîngã Suceava. Mold. Botoºani. Moldovencele-l plîngea. strãbãtuþi acolo pe la finea evului mediu de prin pãrþile Crimului. A r m e n i a. un armean edificã o mãnãstire în numele sîntului Axentiu. Pe la 1669. cînd e vorba despre o localitate sau regiune unde sînt mulþi armeni. fundatorul acestui lãcaº în anul 1551”. op. a gãsit în Moldova un episcopat armenesc. alungate din patrie printr-o invaziune persianã. expusã la necontenite lupte cu vecini mult mai puternici. unde se conserva pînã mai dãunãzi o peatrã sepulcralã cu inscripþiunea: „aci zace Agopºa. anume Avedic. Wolf. Pe la 1600 armeanul Bogdan Donovac zidi iarãºi în Suceava. Mulþi neguþitori armeni locuiau aci mai cu deosebire în apropiarea Transilvaniei. în regiunea occidentalã a oraºului. cu care întreþineau relaþiuni comerciale. cu aceeaºi trecere a lui é în a dupã labialã. Hotin. adecã chiar în antica capitalã a Moldovei (Baracz. d'ethnogr. Vaslui. p. Sigur este cã pe la 1418. p. s. Bucov. 170. 1856. cit. sub Alexandru cel Bun. se zice cu o nuanþã oarecare de despreþ: A r m e n i m e. „fatã = featã”. 64) La plural masculin se zicea altãdatã armeani: Moxa. Înseºi fîntînele istorice ale armenilor ne aratã între anii 1415–1445 un vlãdicã armenesc în Moldova. ²ycia Ormian w Polsce. Tot acolo. 3. În Þara Româneascã. a fost o colonie armeneascã. Galaþi ºi Iaºi (Pray. un misionar papal.000 de familii armeneºti. ca „Þigãnime”. despre care vezi la locul sãu. o altã mãnãstire. 80). plural armence: „Armencele mi-l privea. o colonie de armeni. Lwów. Poporul. distribuindu-se în oraºele: Suceava. pe la mijlocul secolului XVI. parte prin imperiul bizantin. începãnd din A r m e n i m e de lãngã biserica cea mare a lor…” Din patria lor.. II.

anume Apostol. cîte o bisericã. din München). Siret. p. 1. šar noi toþi trãgoveþii ºi rumãni ºi arméni mãrturisim…” Despre armenii din Botoºani ne vorbeºte ºi cîntecul poporan: „ª-am vãzut-o-n Cernãuþi Cu doisprece arnãuþi. ce de a noastrâ bunâ voe. 76). alãturea cu acea româneascã. 1366. nr. Bucov. 35). dumnealor ne-au poftit ºi ne-au întrebat. Chron. ºi sau întrebat cu fiorii lui Cãldãruºe. Romanului I. Izmail. într-un act de la Alexandru-vodã ne întimpinã: „Serkiz. scriem ºi mârturisim cu cestu adevãrat zapis al nostru. II.R. Aºa într-o doinã din Ardeal: 404 „Bine-i stã mîndrei gãtatã Cu veºminte de la ºatrã. šar dumnealor vornicii de Botãºeani. care falce de vie ne-au fost noaâ moºie de la moºii nostri…” La 1610 (A.R. acel loc de casã de la Gligorie Traistã. cuvîntul armean ajunsese a fi sinonim cu n e g u þ i t o r. într-un act din 1669 (A. ª-am vãzut-o-n Botoºeni Primblîndu-se cu armeni…” (Marian. Tighinea. peste tot vro douãzeci ºi trei preuþi. inaintea dumisale lui Ghiorghiþã. pentr-un loc de casã -au fostu a lui Traistã. dar în unele oraºe. p. 139): „Adecâ eu Chirila º o l t u z u l a r m e n e s c u d e t ã r g u d e S u  a v ã ºi cu feorul mieu cu Drâghi. în mijlocul trãgului. . (Progressi della missione apostolica à gli Armeni di Polonia e Valachia. Deja la 1449. Galaþi. Vaslui ºi Botoºani. în Suceava douã biserice ºi o mãnãstire.I. Moskva. 21): „Adecã noi tãrgoveþii rumãni ºi arméni de trãg de Botãºeani mãrturisim noi cu cšastã scrisoare a noastrã cum au venit un fecšor a lui Gligorie Traistã.ARMEAN toarele circumscripþiuni eclesiastice: în Cetatea-Albã. Peste doi secoli. carii mai sus sãmtu scriºi. în Bibliot. 209) între notabilii tîrgului Siret: „Olbešu Arman i Haceris Arman i Grica i Agopºâ Arman…” La 1670 (A. mai cu samã în Suceava ºi-n Botoºani. Armenii aveau în Moldova nu numai o jurisdicþiune religioasã. ºi pre rumãni. -au fost logofãt. ei se bucurau pînã ºi de o administraþiune municipalã proprie a lor. italica 483. în Iaºi douã biserice. Reg. 224) Într-un timp. cap municipal al armenilor din Suceava” (Ulianitzki.I. I.R. ºi pre bãtrãni. I. ºi pre tineri. ºi pre arméni. Sã mai adãugãm biserica armeneascã din Roman. III. de nime nevoiþi nice asupriþi. p. carii dentru noi va mãrturisi cã-i vãndut acel loc a lui Gligorie Traistã. vornicii de Botãºeani.I. am vãndut a noastrâ direaptâ ocinâ ºi moºie o falce de vie la tãrgu la Cotnaršu în dealul Mãndru. Materialy dlia istorii. ms. zicãnd fiorii lui Cãldãruºé c-au cumpãrat tatã-sãu. clãditã de un Agopºa la 1609 (Melchisedec. 1887. între viša lui Ivan p o t r o p o p u l a r m e n e s c u din •os ºi între viša lui Marco Armanul din sus. Hotin. ºi-nnaintea dumisale lui Dumitraºco -au fostu vistérnic. Cãldãruºe.

crezînd cã tot armanul. în capãtul lanului În calea armeanului…” (Alex. fie printr-o antipatie împrumutatã deja de la bizantini.B. Scheletti. acestuša-i grãšaºte légša lui Dumnezeu sã se lase de acéstša…” Tot acolo. Arþivur. de niºte oameni spurcaþi.. 56. c. Ornitol. temîndu-se ca sã nu-i spurce. fie din pricina unor obiceiuri religioase diverginþi. Crasna) 405 . Rom. mai ales cînd sînt mînioºi pe dînºii: A r i e spurcatã. cã urineazã mai întîi în oalã º-apoi îþi face în ea de mîncare. „pãcãtos”. 1640. nu ºtiu din ce cauzã. 424) unde editorii observã (p.. 173: „Românii þin pre armeni. Mai cu seamã nu voiesc ei sã le dea apã de bãut din vreo cofã sau alt vas.). 479) cã: „neguþitorii cu ºetre de pe la tîrguri sînt mai cu seamã armeni ºi evrei…” Tot aºa în doina Voinicii Bucovei: „Iar cum a-nverzi pe-afarã. Este zicãtoare popularã: Sã mãnînci la jidan ªi sã dormi la arman…” (C. S. dupã ce a beut. pop. unde armean e pus ca sinonim cu. sau mai vãrtosŠ cine va avea lšubovŠ cu dinºii. 2. Marian.ARMEAN Dar mai bine i-ar ºedea De-ar fi þesute de ea. 316) Oricum însã. p. Fãlciu. ºi mai jos: „lepãdaþii h a n d z i z a r i i ce sãnt arméni…” v. f. în antitezã cu „drept” ºi „creºtin”. f.2. numindu-i. Din cauza aceasta nu prea vreau sã împrumute mai nemicã armenilor.F. fie din acea a traiului prea retras ºi ascuns. Poporul crede cã armanul este totdauna gata a te spurca.. (ms. adecã: în orice treabã armeanul este acela care poartã ponosul ºi primeºte pedeapsa. românii nu iubeau pe armeni. N-ai vedea fatã gãtatã!…” (J. Un vechi proverb moldovenesc quasi-juridic zice: „Armeanul plãteºte gloaba”. versetul din psalmul XXXVI: „mai bine puþinel direptului mai vrãtos decãt nultâ bunâtate p ã c ã t o s u l u i” este comentat prin: „mai bine o bucâþša pãine mititša unui creºtin mai vrãtos decãt multâ avuþie armanului”. Sãracele ºetrele Cum mãritã fetele!… De n-ar fi armean cu ºatrã. 50 a: „oarecine va mãnca cu arméni sau cu p a v l i c h é n i sau cu alþi e r e t i c i orcarii. – Capiºte. Om ieºi la codru iarã. spurcã pre români…” E foarte caracteristic cã la Arsenie din Bisericani circa 1650. 57: „Arménii ceša ce-s de treš ori procléþi…”. Poez. nici sã mãnînce la o masã cu dînºii. Pravila de la Govora. „Armenii sînt cei mai rãu priviþi de sãteni dupã jidani. t. în Acad.

Bãlãceanu. Nãmãeºti). zice cronicarul Urechie. armenii au fost nu o datã prigoniþi în România. 1740 (ms. în Arh. 239).. Un principe moldovenesc cam smintit. 24): „Adecã eu Armenca ºi cu fiiša mea Muºa scris-am acesta zapis…” Mai adesea însã numele de Armeancã se dedea la þigance (Cuv. II. „Dintre numirile cîinilor ciobãneºti: Labuº. Cu trii feti di jidan ªi cu doauâ di arman…” (Canianu. În descîntec de potcã: „p o t c ã de armean” (G. c. 46). În 1564 teribila catastrofã a faimosului uzurpator al tronului moldovenesc. Cioarã. numele cel armenesc al sîntului Ion Botezãtorul. ºi mai jos: G a r a b e t. p.. pop. Inventariul Cotrocenilor. Muscel. a provocat lacrime de milã din partea armencelor din Suceava: plebea. Iacob Basilic Despota. f.. 233) Din cauza urei poporane. 1681 (ms. 207) Într-un altul din Moldova: „Bea Costachi Roºcovan ªi cu frati-su Buzdugan. Poez.T. Negrei. d. 388). În vechiul Pomelnic moldovenesc de la Bistriþa (ms. Randa. domnind în Moldova crudul arnãut Duca. I.R.. pop. Rom. p. 80): „Kostantïna. Numai prisne moldovancã!…” (Marian.I. p. Arh. iritatã printr-acest sentimentalism. Stat. I. a revãrsat atunci mãcel ºi insultã asupra nenorocitelor muieri (Sommer.D. Floarea. 1587. Bogza). Pe la 1671.. bãtr. Poez. nici armancã. p. Letop. ºi la cãþele îi place a da numele de Armeancã. Içanð. pre unii de bunã voie cu juruinþe ºi cu daruri împlãndui. ªtefan Rareº. Uneori însã numele de Armeancã se dedea ºi la femei. ArmÈnka. c. ArmÄnka. Stat. I cædð ih…” Într-un act tîrgoviºtean din 1640 (A. zãu ºi pre-a mea lege. De aci încolo un secol întreg armenii s-au þinut în liniºte. 65.. 174: „pre armeni. Cã de-acuma n-oi alege Nici jidaucã.ARMEAN Unele boale românul le boteazã a r m e n e º t i. în Acad. 24: „Stošca þiganul cu þiganca lui Rada ºi cu 2 feori anume Mircea i Neacºul ºi cu 2 féte Neaga i Armeanca ºi cu o sora lui anume Dragole…” Catastihul mãnãstirii Cãldãrãºani. Armeancã alãturea cu j i d a u c ã într-un cîntec poporan din Bucovina: „Am zis. Vita Despotae. I. Pascal.). boierul Hîncu a rãdicat steagul rãscoalei contra 406 nãscîndului element fanariotic: armenii au luat partea cea mai activã în aceastã . pre alþii cu sila i-au botezat”. 144): „Numele þiganilor…Armeanca cu doi nepoþi”. Armeanca…” (C. „Între numiri de cîni este ºi Armeancã” (E. Negoescu. Rîmnic-Sãrat.

armenii îºi cãutau un adãpost mai cu deosebire în Ardeal ºi-n Polonia.ARMEAN manifestaþiune. pintìn „éperon” = pinten. kokoveškà „hibou” = cucuvaie. furkuliþà „fourchette” = furculiþã. d×ug „joug” = jug. curtean. kãràr „sentier” = cãrare. poartã neºte numi curat româneºti: P a t r u . bernãvàkh „culotte” = bernevici. ferìt ilalù „se garder” = ferit. C a p . profesorul I. au fost siliþi apoi a fugi din þarã (Engel. d×unk „taureau” = junc. grebìt ilalù „se hâter” = grãbit. monnaie” = ban. ban „argent. mouton” = berbece. poùm „tronc” = pociumb. giuruit. ghindà „gland” = ghindã. giunc.b o u etc. kurtàn „palais” = curte. dzer „gelée” = ger. šuþš „vite” = iute. astãzi de tot maghiarizate. mundzùl „poulain. erb „cerf” = cerb. kumnàt „beau-frère” = cumnat. dòmna „dame” = doamnã. nãmà „seulement” = numai. 407 . mãþà „chat” = mîþã. butùc „billot. Hanusz (Sur la Langue des Arméniens polonais. bolt „boutique” = boltã. ºi cei mai compromiºi dintre dînºii. bidet” = mînzul. Gesch. negustor „commerçant” = negustor. 276). brad”pinastre” = brad. bloc” = butuc. malàš „millet” = mãlai. komà „crinière” = coamã. într-un numãr foarte însemnat.b a n i. Moldau. p. precum: arutùr „champ. fag „hêtre” = fag. De cîte ori cruzimea domnilor sau urgia poporului îi gonea din Moldova. În Transilvania familiile armeneºti cele mai importante. oprìt anelù „retenir” = oprit. d×uruìt „promesse” = juruit. krangà „branche d'arbre” = creangã. Pe de altã parte. 1886) constatã în graiul armenilor din Galiþia o mulþime de cuvinte luate de la români. berbèd× „bélier. terre” = arãturã. d. šepùr „lièvre” = iepure. Cracovie. giug.d e .

T.): „Armelin. ARMEANCÃ. ARMÀN. „Blãnãreasca ºi armeneasca – zice d. ARMENEASCA. d. Se ºtie cã macedo-românii îºi dau numele de a r m ã n i. prund „caillou” = prund. prin metatezã din „români”. pers. 72) ne întimpinã acest nume: ArmÈncð. pãzìt anelù „avoir soin” = pãzit. Arminden.v. t. sing. ARMENÈSC. – v.m. t. – Arnãuþeasca. de choréogr. p. ARMEANCIU. vestit „illustre” = vestit. appartenant à l'Arménien ou à l'Arménie. 1877. În Moldova se rosteºte mai adesea arminesc. adj. Vine d-a dreptul din italianul a r m e l l i n o. s. ARMENDÌN. 2ARMEAN s. Cuvîntul ne întimpinã numai la Budai-Deleanu (Dicþ. scãpãràt anelù „battre du feu” = scãpãrat. artic. Rom. v. istoric din Bucur.. – Armenesc. lArmean.. Cronicele armeneºti pretind cã împãratul româno-bulgar Samuil ar fi fost de origine armean (Mateiu de Edessa. Asemãnarea acestei forme cu numele armenilor pare a fi dat naºtere unei ciudate confuziuni. Lucru cu neputinþã nu este. pãrãv „torrent” = pãrîu. Sinonim cu c a c o m. – Cãzãceasca etc. În vechiul Pomelnic al mãnãstirii Bistriþa din Moldova (ms. Hermelin. sulà „alêne” = sulã. . 408 Þara armeneascã.: sorte de danse populaire. v. ms.f. Gesch.. . Vom termina prin indicarea unei coincidinþe nominale. eine Art Wiesel”. e mai de crezut cã n-a fost armean. –? – ARMELÌN.” D-sa publicã ºi muzica acestui danþ. 1864. urìt „laid” = urît.: hermine. lArmean. Burada (Almanah muzical. 63) – am luat-o de la a r m e n i. dar.. – Blãnãreasca. Serben u. în Acad. p. etc. n. de comm. ap. sgrãit „avare” = sgîrcit. pr. în Muz. – Arieni. arménien. m. pînã la o probã serioasã. ci a r m ã n. 61). Bautzen. Harman. Bulgaren.. -EASCÃ. care n-ar avea nici o însemnãtate dacã n-ar putea sã arunce luminã asupra unei cestiuni istorice foarte importante.. Argeº. Cacom. v. samakìŸ „fromage” = sãmãchiºã.ARMEAN portà „porte” = poartã. Hilferding. Obicei armenesc. p. suferìt anelù „tolérer” = suferit. care totuºi se pare a fi devenit poporan numai în Moldova. – v. s.

III.. Letop. Bubã r o m â n e a s c ã…” (G.ARMENÈSC Alexandri.. Voina calu-ºi potcoveºte…” (Pompiliu. pus-au de au fãcut ºanþ la biserica armineascã.D. I. mai ales în Moldova. nu e rar epitetul de armenesc. De unturã tãtãreascã. 574) 409 . Poez. Pe uliþa armeneascã A r m e n c e l e sã-l priveascã…” (Marian. locuitã oarecînd de a r m e n i.. Da la ºatrã cine este? Badea calu-ºi potcoveºte…” (Ib. De aceea în poezia poporanã ne întimpinã adesea: „Pe uliþã mi-l ducea. 75) La popor. I. II. 172) „Pe uliþa armeneascã Este-o ºatrã þigãneascã. 190) „Pe uliþa armeneascã. 64) „Pe uliþa armeneascã Este-o crîºmã-mpãrãteascã…” (Ibid. cînd e vorba de ceva rãu. pop. p. Bucov...T. Între bube din descîntece: „Bubã armeneascã. Pe uliþã pardositã Tot de Calapod fãcutã. La o casã þigãneascã. Bubã þ i g ã n e a s c ã. 359) Balada Stanislav: „Îi spalã zãbunele ªi-i curãþã armele Tot de s o a i e armeneascã. 27: „fiind cetatea Sucevei stricatã. Muste. Bubã j i d o v e a s c ã. puind într-ãnsul o samã de oaste sã-i fie de pazã…” Sînt puþine oraºe. unde sã nu fie sau sã nu fi fost vreo stradã numitã „uliþa armeneascã”. Sibii. Iaºii în 1844: „Iatã acum o spiþerie nemþascã lipitã de o tiutiungerie armineascã…” Nic. De stropuri ienicereºti ªi de sîngiuri pãgîneºti…” (Ibid.

numele lui Armenopul devenise ºi a fost pînã mai în anii trecuþi aproape sinonim cu p r a v i l ã. dugliºule.. armer. cã obiašulŠ vechšu în locŠ de lége se socotéºte ºi sã þine…” Profesorul Linowski. 9: „Nu cumva ai pofti sã-mi iei viþica pentr-un c u c arminesc?…” v. Marian. pers. 1145 în zilele înpãratului Emmanuil Comnino din céle de mai înainte alése aºãzemînturi din pravile de cãtrã înpãraþii Leon ºi Constantin…” Pravila Mateiu Basarab. 4: „Grãšaºte ºi Armenopul. lit. – Pupãzã. p. . poartã în popor porecla ironicã de: cuc armenesc. 1814. 173: „(Pupãza) în rîs ºi batjocurã se numeºte ºi cucul a r m e n i l o r sau cuc armenesc. Armenesc. nu era altceva decît Armenopul. v. p. en arménien. m.. – v. dupã alipirea ei cãtrã Rusia. armare). lArmean. lGrec. n.F.. În Basarabia mai cu samã. ARMENÒPUL. au rãspuns cã Armenopul pe prima linie este legea þãrei. 8): „Mã trezeºte mama întro dimineaþã din somn cu vai nevoie. Pravile. S. 1652. à l'arménienne. Andronachi Donici. cãci înºiºi boierii moldoveni de acolo. ºi-n fine cartea lui Donici. Odessa. 10). 1881. I. o pasere puturoasã. A face ceva ca a r m e n i i sau în chipul a r m e n e s c. fiind întrebaþi la 1818 de stãpînirea ruseascã. t.FF"D"$. p. de législ. pre caré o au alcãtuit la anii de la Hs. 1842. ARMÈZ (armat. Cuc.84N\ 2"8@>"NX. deoarãce – dupã spusa celor mai mulþi români – armenii zic cã pupãza îndeamnã la deºteptare. p. t. Ornitol. adv. 2. p. p u p ã z a. Formã simplã. ca sã nu-þi meargã bine toatã ziua?…” ªi mai jos. pr. ARMENÌME. manuel de droit byzantin.ARMENÈSC În sfîrºit. 1Armean. într-o disertaþiune despre legile locale din Basarabia (? <bFH>\zNX #. ARMENȪTE. Creangã. înainte de rãsãritul soarelui. pe care Alexandru-vodã cel Bun. iar vrei sã te pupe c u c u l arminesc ºi sã te spurce. apoi „hrisovul sobornicesc” al lui Mavrocordat. De aceea la 1831 manualul lui Armenopul s-a ºi publicat ruseºte pentru întrebuinþarea tribunalelor din Basarabia. bãnuieºte cã extractul din legile imperiale bizantine. îl va fi întrodus ca drept pozitiv în Moldova. în locul cãriia se întrebuinþeazã 410 obicinuit compusul î n a r m e z.: „Iaste ºi cartea de adunarea pravililor a judecãtoriului Thessaliei Constantin Armenopul. dupã pãrerea lui Cantemir..: Harménopoulos.. Amintiri din copilãrie (Conv. v. vb. la lucru ºi la joc strigînd: hophophop! hophophop! pe cînd cucul îndeamnã pre români la culcare strigînd ne-ncetat: „culcãte! culcã-te!…” v. zicîndu-mi: scoalã. predosl.

– Behmet… ARMÌNDEN. Balada Cãlin. Se întrebuinþeazã foarte mult în pãrþile Banatului. În limba turcã orientalã a r g a m a k însemneazã „cheval de race” (Vambéry. Cizi slova. Armig. 34) Frîncu-Candrea. terminul însã.ARMÌNDEN I. s. Sinonim cu a r m ã s a r.) Litvanul r u m o k a s ºi leticul r u m m a k s sînt forme împrumutate de la poloni. de unde ºi la ruºi "D("<"8X.” Vorba armig e foarte interesantã. armãsar. 97: „Armic. cãci nu se regãseºte nici într-unul din celelalte dialecte slavice. p. Cal. du calendrier popul. branche verte ou arbre entier que l'on place. 40: „Creºtinii ºi românii Cu el s-armeazã…” v. armici). – v. le premier Mai.f. p. Prin sens ºi prin cele trei elemente constitutive r-m-k. ºi-n orice caz e foarte vechi atît la români precum ºi la poloni.m.. ce era comandir peste toatã armia ruseascã…” v. mai rar în regiunea apuseanã a Ardealului. s. t. cheval de bataille”. étalon. cãci cu tãtarii propriu-ziºi ei mai cã n-au avut a face niciodatã. Vãcãrescu. Liuba. armée. armigi. dupã cum vom vedea mai la vale.. fãrã ca totuºi. – Oaste. 2. armii). p. 85: „ºi totdeodatã veni ºi gheneral-an-ºef Mihelson. Cuvîntul armic se aude în valea Criºului-Alb. Polonul r u m a k ºi românul armig catã sã derive din alte douã dialecte turanice.. premier jour de Mai. a cãrui origine a rãmas pînã acum o enigmã pentru slaviºti. Maidan).m. Armadie. ARMÌG s. c. – At. de la pecenegi sau chiar de la avari. 298. Cron. Înarmez. s. Banat. „Armig sau harmig se zice la a r m ã s a r i u” (S. v.. iar de la turcii osmanlii nu puteau sã-l capete. Bãnãþenii vor fi moºtenit pe al lor armig de la cumani. În oraº o slobozea Pîn armigii o-npãrþea…” (Vulpian.(g) ea nu se poate despãrþi de polonul r u m a k „coursier. devant les maisons. p. sã fie cu putinþã a reduce ambele cuvinte la aceeaºi origine.: 1. Zilot. ARMÌC (plur. cu care se întîlneºte ºi prin iniþialul a r m-. p. Sprachstud. 206). din Banat: „Cu soru-sa ce-mi lucra? De doi armigi o lega. ÀRMIE (plur. sub diferitele sale varianturi. Munþii Apuseni. Texturi. Se bãnuieºte numai cã cuvîntul e de origine orientalã (Matzenauer.. ARMÌC. În popor se mai 411 . Sinonim cu o a s t e ºi cu neologismul a r m a t ã. Formã împrumutatã de la ruºi sau de la poloni. este unul ºi acelaºi.

ca doi berbecei de arminden…” Despre obiceiuri analoage la alte popoare. atunci face din el jiruitoriu de cuptoriu.. beau vin-pelin. se pun la umbra unui copaci ºi.ARMÌNDEN aud formele: armendin ºi arminder. La 1 mai se serbeazã sîntul I e r e m i a. c. „Pe m ã r þ i º o r de la 1 martie femeile ºi fetele îl poartã pînã la 1 mai. Serbeºte I e r e m i š e v . Mironescu. cu restul arde cuptoriul. Acel arbore se zice arminden. Covurlui. cu frunze numai în vîrf. Theodorescu. ºi-l lasã acolo pînã se face mai întîi pîne nouã. c. poþi sã bagi mestecãul mãmãligei în foc…” (R. Simu. cînd atunci îl iau de la gît ºi cumpãrã pe el vin roºu. Ciocoieºii însã de la þarã îl petrec întotdauna…” (D. Macedo-românii nu-l cunosc. a pus un arbore ca armindenul. cfr. Transilv. Alboteanu. Cuvîntul e rãspîndit mai cu samã în Moldova. Odobescu. Cînd 1 mai cade într-o miercuri sau vineri. Din popor începe a dispãrea ºi acest obicei. Cîntec de 1 mai în Covurlui: „Frunzã verde de pelin! Iatã-ne la armendin: Beu mesenii ºi mãnîncã ªi de ciumã nu li-i fricã…” (G. ºi se împlîntã dinaintea casei. Galaþi. Olteanu. c. mîncînd fripturã de miel. Haþeg. Transiv. sau dacã nu este. Românii însã au unele particularitãþi. Mastacani). p. fiindcã nu mãnîncã carne. Der Baumkultus I. zicînd cã în cursul verei nu le va pîrli soarele…” (C. atunci vin de cellalt puind în el pelin verde. c. 162–189. Etimologia cuvîntului este una din cele mai uºoare. împodobindu-se pe la pãlãrii cu flori de liliac. Zicãtoare plugãreascã: Dacã nu se samãnã cucuruzul pînã la arminden. ºi aºa a scãpat ºi Domnul Hristos” (P. ca sã-i ducem poclon lui vodã. cînd se întorc în sat cîntînd ºi bînd. Ibãneºti). Plopana). paleoslavic I e r e m i i n Š . „La 1 Mai se zice armendin” (I. atunci cînd tãia Irod pruncii. se duc în pãdure. dar încã slavice. Major. „La arminder. Poporul povesteºte cã. Frîncu-Candrea. 130). Mironescu. semn ca sã se ºtie pînã la ce casã a ajuns. „La arminden pun la poartã un arbore nalt. Tutova. cu puþine clence în vîrf. p. Doamna Chiajna. în Ardeal ºi-n Banat. sau ºi în grãdinã unde este iarba verde. nu numai romanice. Oancea). Unii aduc cu ei ºi lãutari de le cîntã.. Armindenul joacã un rol însemnat în credinþele ºi datinele poporului. 114: „Daþi nãvalã ºi-i prindeþi ºi mi-i legaþi colea cot la cot. Covurlui. „La arminden se aduce din pãdure o prãjinã cît se poate de mare.d š n š 412 . cari serbeazã de asemenea pe 1 mai prin veselie ºi prin purtarea unui arbore. dacã a înflorit. dimineaþa însã la toate casele a aflat arminden. pe care trebuie numaidecît sã-l bea pe iarbã verde. ºi cu pelin verde. oamenii frig un miel. germanice ºi celtice. unde a ajuns seara. nimine din popor nu-l petrec. a se vedea pe larg la Mannhardt. cari le sînt proprii. a tãiat toatã ziua pînã seara. Orlat). la vie. Munþii Apuseni.d a n. Mavromolu) A. Tutova. „Florile de salcîm înfloresc pe la arminden” (E. zi de sec. petrec astfel pînã cãtrã sarã. c.

De aci româneºte arminden din erminden. harmonie. accord. s. 413 . susur. Harmonicã. Arminden. Orice derivaþiune latinã. z. armînturi). puterea ce margini n-are Au aºezat rînduiala crugurilor cãlãtoare…” Gr. I. dar ºi mai ciudatã e înrudirea cu germanul a l l m e n d e „silva communis”. v. Conson. cu sensul de p o t r i v e a l ã. adunare de vite. Ieremia. corzile nenumãrate A cãrora armonie þine lumile-atîrnate.f. d. – v. ca în „arici”. Nici a ºti cu ce mijloace. Bud. Arm. armonii). neologism. În Dicþionarul lui Bobb.n. dar vechi în limba literarã. âš arsãrâ ºi pieptulŠ cu plase înfocate…” I. 2. rumun. „Ardeal” etc. Dosofteiu. – v. e latinul a r m e n t u m. apoi l-am primit a doua oarã din italiana sau din franceza.: „Arment. 11. Mulþumirea: „De ochii tãi albaºtri. ÀRMUR. 1. de mica ta guriþã.ÀRMUR „ziua lui Ieremia”.). 242: „Tu nu poþi vedea.. 1683. 51). Noi l-am luat dentîi de la greci. Vãcãrescu. p. Negreºit. f. Synaxar. Potrivealã. Turmã. ARMÌNDER. engrenage. nov. troupeau de bétail. 512: „Tu cînþi ca melodia De glas. `Armon…a. v. din care au rãmas derivate în dialecte italiene. însã mai ales muzicalã sau poeticã. murmurã. bunãoarã ca acea din a l i m e n t a l e (Lex. cu înþelesul propriu de î n c h e i e t u r ã. ARMONÌCÃ A ARMONÌE (plur. bétail. ARMÎNT (pl. De ce însã lipseºte în Lexiconul Budan? Negreºit. p. 119 a: „stricându-š toate armoniile trupuluš ºi toate-n c h e e t u r i l e. – Rost. s. cu trecerea iniþialului er în ar. propusã de Miklosich (Beitr. Dialekte. e fantasticã. Alexandrescu. p. ARMONÌC v. În limba armoniei îþi place sã vorbesc…” v. dar la români cuvîntul sã fie oare undeva în gura poporului? Cihac admite ca poporan numai pluralul armînturi „bétail”. sãrace. Tu cînþi ca armonia De stele. Lautl. Conachi. de naturã…” C..

F. Buda). Chardon-Marie. c. S. c. c.: Carduus marianus. sau mai bine din a r m u r. -a r e ºi -a r i þ ã. cu durere de ºele ºi picioare ºi a cãriia simptom. 1Armurar. o înþeapã cu cuþitul în ºira spinãrii la împreunarea picioarelor de dinapoi…” (C. Lisa). Se întrebuinþeazã de sãteni contra unei boale de vite numitã a r m u r a r i u. „Armurariu se cheamã cînd i se paralizeazã vitei partea de dinapoi a corpului. „A opera armurariþa la o vitã. între altele. Dîmboviþa. de vétérin.: sorte de maladie bovine: épaulure (Cihac). se zice cã aceastã frunzã. Pe frunzã are pete albe. ªi-a cãpãtat numele de la boala de vite a r m u r a r.m. s. Cãlineºti). ARMURÀRIÞÃ. Bogza). De aci blãstemul: mînca-te-ar armurariul!” (M. Marian (Familia. c. Pelea de pe spinarea lor e aºa de-nfoiatã. Iaºi. Botoºani. Rîmnic-Sãrat. fiartã cu borº. Lupescu. Pe alocuri se rosteºte aspirat: harmurar (Rîmnic-Sãrat. p. În Banat se cheamã armurare ºi o boalã la porci (Preut A. prin sufixe -a r. v. fiert cu tãrîþã. Banat. v. cã se scoalã…” „Cînd vita e bolnavã de armurariu. Bîrlad). 495): „Vitele bolnave de armurare se zice cã hãrcãiesc ºi se trîntesc pe jos. este cã carnea vitei e pãtatã ca ºi frunza de armurariu” (N. Negoescu. Popu. „Armurariu. Iaºi. „Buruiana armurariu e bunã de vite. Negoescu. Iaºi. ARMURÀRE s. 1878.. Suceava. Clopotiva). Pintea. Sineºti). Trans. mai ales la vite tinere…” (D. t. Hornescu. Bociat. Bãiceni). contra cãriia îl întrebuinþeazã poporul. La margini frunzele au spini. Nour. Andriescu. Nevrincea). Floarea Copilul. t. Broºteni). Silybum. Teodorescu. ghimpoasã ºi pãtatã cu pete albe. vin sau apã. cãrnoasã. c. c. 1788 (ms. c. „La armurare. Stat. c.m. se arde des cu tigaia unsã pusã pe foc ºi înfierbîntatã. Cuvîntul derivã din a r m. „Armurariu este cu frunza latã. se zice: î i t a i e d e armurariþã” (D. se întrebuinþeazã ca beuturã la vitele ce sufãr de boala numitã a r m u r a r i u ” (G. care se piseazã dimpreunã c-un hîrb de talger de marmurã ºi cu care se ung apoi vitele bolnave pe spinare. aºa cît cu greu sã poatã vita suferi. un fel de boalã mortalã. Totodatã se-nfierbîntã fundul unui ceaun ºi se freacã cu dînsul spinarea vitelor bolnave…” „Armurariþa se face cînd este vita ostenitã ºi bea apã rece” (G. Hermeziu). – 2Armurar. Pietroºiþa). Gheorghiu. în Arh. „Armurariul creºte ca de un metru ºi 50 cm. c. c. 485. 414 2ARMURÀR. et f. ºi se încunjoarã umflãtura cu zmoalã de car” (P. Banat. Fãgãraº. e bunã pentru vindecarea vitelor de a r m u r a r i u. s..ARMURÀR s. Arm. Armurarea o vindecã românii prin un spin numit a r m u r a r i u.): „Cînd mor vitele de armurariþã. sã le dea marmurã pisatã cu tãrãþe. de botan. adecã umflãturã pe sub pele. c. cînd mor grabnic” (I.. 1ARMURÀR . „Armurariu este putrezirea piciorului drept sau stîng de dinapoi la o vitã” (V. despre cari vezi la locul lor. cã atingîndo cu mîna foscãieºte ca ºi cînd ar fi dezlipitã de carne.

ce ca un leu asupra tuturor…” Zilot. Monum. d'ethnogr. În primul sens. ce le zic h o r v a þ i i. Surugiul: „ticãlosu! în loc sã aibã milã. ºi întra în serviciul curþii domneºti. bosniac. i-au oprit boierii ºi le-au dat lefi. t. de i-au adus cu sine. 206): „numai arnãuþii. Valea Prutului. arnãut. Cron. Letop. II. s. muntenegrean. soldat mercenaire. arnãuþi. dacã se lega cu un brîu roºu sau cu un tarabolus. sã fie de paza oraºului…” În cîntece poporane se vorbeºte mai ales despre arnãuþii din p o t i r ã. cari erau duºmanii cei mai înverºunaþi ai haiducilor. (Papiu. 48) Alta: „ª-am vãzut-o-n Cernãuþi Cu doisprece arnãuþi. sensul al doilea s-a dezvoltat la noi. cam tot aºa ca „Suisse = mercenaire” în Occident. sau se suia cu ciubucul în mînã dindãrîtul caleºtei vreunui boier…” Alexandri. Turcul a r n ° u d. Albanais. el pune pe arnãutu lui de-mi dã vro cîteva bice…” Acelaºi. a r n a u t. Nic. al hãtmãniei.: 1. sãrbi. arnãut se zicea ºi se poate zice la om de orice neam. care fusese arnãut în vremea domnului Ioniþã Sturza…” Dionisie Eclesiarhul. p. e sinonim cu vechiul a r b ã n a º. Scrisoarea VI: „Sub denumirea de arnãut se înþelegea orice sãrb. valet armé. mintean ºi iminei roºii. n-adastã vreme îndemãnaticã ca deodatã sã nãvãleascã cu toþii pe toate pãrþile sã ne jefuiascã. într-ascuns uniþi cu pazvangii.. III. cealma la cap. Cît frunza º-iarba de mulþi?…” (Caranfil. 224) Balada Iordachi al Lupului: „Arnãuþi cu ºuºanele. arnãuþi). bulgar sau grec. Lefegii ºi darabani Cu-ai lor mîndri cãpitani…” 415 . fustanelã sau poturi. arvat. ª-am vãzut-o-n Botoºeni Primblîndu-se cu armeni…” (Marian. Auzit-aþi c-a trecut Potirã de arnãuþi. Ion Ghica.m. prin aceea cã arnãuþii slujeau pe leafã ca ostaºi de pazã pe lîngã domni ºi chiar pe lîngã boieri. Bucovina II.. Cron. ºi chiar ai sãteanului român în genere: „Frunzã verde plop stãtut. trecut de asemenea la serbi ºi bulgari. 31: „nu cumva aceºti turci ºi arnãuþi. ºi au venit nu ca un domn. Cu argint pe la oþele. 2. 45: (Nicolae Mavrocordat) luatu-ºi-au ºi oaste.ARNÃÙT lARNÃUT (plur. îºi trîntea la brîu un sileaf cu un iatagan ºi douã pistoale. spãtãriei sau agiei. sã ne robeascã…” În sens de l e f e g i u. Istoria unui galben: „un g r e c. p. care este cel propriu. Mustea.

Brazdã neagrã rãsturna. vecinic hursuz ºi-ncruntat…” v.T. Arnãut de cel mai m a r e…” (G. „Grîul arnãut se zice ºi c o l u s” (I. „Arnãut se zice la grîu cu spic negricios” (A. Pleniþa). „Grînele se numesc: grîu de Banat. u n c h i p d e arnãut.. Valea Prutului. t. g r î u r o º u sau arnãut. c. cu nasul roº ºi cu mustãþi lungi. Poez. spãtos. grîu ghircã sau fãrã musteþi” (G. Nazare. Vlãhuþã. Bãseºti). numit ºi c o l u s” (I. p. unde cîntecul defineºte oarecum arnãutul ca „un fel de grîu mare de varã”. Ghibãnescu.D. 89) unde forma corectã catã sã fie: „Nu mã da dupã un slut…” Se zice ºi g r î u . Tecuci. d'agric. Popoviciu. s. Dupã cum vom vedea mai jos. de unde nu credem sã ne fi venit vreodatã vreun fel de grîu. 181: „un om nalt. numai cu aspectul unui arnãut. –2Arnãut. Fãlciu. nicidecum însã cu Albania. Pribegi). 544) arnãut însemneazã „blé d'Albanie”. în antitezã cu „grîu mãrunt”.. Dolj. cu mînile mari ºi negre. Dupã Cihac (Dict. Laurian ºi Maxim observã de asemenea: „importat poate din pãrþile Albaniei”. 416 . c. 141) 2ARNÃÙT. Tot de g r î u m ã r u n t ªi de arnãut…” În legãturã cu „frunzã verde”: „Frunzã verde de-arnãut Nu mã da dupã urît…” (Caranfil. Grîu de varã Fãr' secarã. c. c. Neamþ. cuvîntul ne întimpinã în balada Chira: „Descarc bãcãlii ªi-ncarc dimerlii.. Tot aºa.arnãut. Nicoreºti). din care obicmuit se face coliva” (M. Siliºtea). – Arbãnaº. Albãnaº. pop. Ciocîlteu.: variété de froment d'été. II. Nuvele. Bãrbulescu.m. arnãut are a face. G r î u d e v a r ã semãna. Colinda Plugul: „Cît cu ochii cuprindea. „G r î u l arnãut e un fel de grîu cu boabe mari ºi albe. c. unde cuvîntul devine adjectiv. Ialomiþa. – Arnãuþeasca. „Sînt douã feluri de arnãut: arnãut cu pana albã ºi arnãut cu pana neagrã.ARNÃÙT E foarte nemerit la A. prin asociaþiune de idei.

Preotescu. „Arnãuþeasca se joacã mai încet decît a l u n e l u l. pe care o jucau la noi lefegii a r n ã u þ i din garda beilor fanarioþi (Gesch. Rîjleþu-Vieroº).m. Lefegii ºi darabani Cu-ai lor mîndri cãpitani…” v. Burada (Almanah muzical. ºi tot astfel cît vor sã þinã jocul” (I. un fel de horã. Dac. Muzica acestui danþ. sing. dar jocul lor. c. 423). s. – Alunelul.. de aci iar se bate. lArnãut. Arnãuþii au despãrut din þarã. se joacã tot în dreapta. p. petit Albanais. artic.ARNÃUÞÈL Numele de arnãut s-a dat acestui fel de grîu din cauza musteþelor lui sau a penelor. ca feciori în coada caleºtelor ºi neavînd alta a face decît a da ciubuc ºi cafe. Balada Iordachi al Lupului: „Apoi venea dupã ei Ceatã de arnãuþei. v. ocolind o datã. t. de choréogr. II. lArnãut. p. prin cari poporul l-a asemãnat cu un a r n ã u t.” Sulzer a vorbit deja în secolul trecut despre arnãuþeasca. „Arnãuþeasca – zice d.: sorte de danse populaire.. s. 64) – am luat-o de la a r n ã u þ i i aduºi de boierii noºtri.f. – Grîu. d. arnãuþei). ºi se miºcã hora. ARNÃUÞÈL (plur. se bate în loc cu piciorul stîng de trei ori ºi apoi cu cel drept în acelaºi loc. T. Olt. lArnãut. 417 . dupã cum se aude în Moldova: v. ARNÃUÞEASCA. 1877. Deminutiv despreþuitor din a r n ã u t. a rãmas în popor.

luînd dealurile în pept ºi lovindu-te cu capul de arnice…” (Tribuna din Sibiu VII. Liuba. Scrisoarea VI: „Ajungînd la Goleºti. ARNÃUÞȪTE. Port arnãuþesc. carii se purta în haine roºii ºi în bãrãþi arnãuþeºti…” Zilot. Gheorgachi Logofãtul. cu o nuanþã oarecare de despreþ. Col. c. adv. Ferentarul: „Roºiorul mîndru ºi frumos ca crinul. – Arnãuþeasca. p. – -ime. Mangiuca. Cînd pe mal s-aratã tremurã Vidinul La vederea sa. t. ARNÃUÞÌME. Maidan).f. ARNÈU (plur.n. mã-mbrac arnãuþeºte.z î n e l o r (S. Letop. 1876. ºi de acolo spre patria lor Ianina…” v. Termenul cel mai rãspîndit e c o º. albanais. d'Albanie. „A se lovi cu capul de arnice” este o locuþiune proverbialã prin care se exprimã neplãcerile unei lungi cãlãtorii. cum ºi Veli-paºa cu oaste arnãuþeascã. spahiii ºi arnãuþimea ªi-i strigã: ura!…” Ion Ghica. Bolintineanu. v. 418 . þarã arnãuþeascã. punem la car c o v e r c ã sau arneu” (S. spre ªiºtov. s. arnique.ARNÃUÞÈSC ARNÃUÞÈSC. Cuvîntul se aude numai peste Carpaþi. terme collectif pour dire: beaucoup d'Albanais. Coº. Face de se mirã toatã arãpimea. – Potbeal.: Arnica. lArnãut. cã destul te-ai chinuit tu pînã acum.f. p. 358). Vorbesc arnãuþeºte. arneie). s. Arnãuþesc. adj. panier d'un coche. Banat.. de botan. III... 99: „iar vezirul cu Murahazi ºi beizade Dumitraºcu Moruz abia scãpînd apucarã spre ªumla. „Dacã voim sã nu ne ploaie ori ningã.. v. ÀRNIC. – v. en albanais... Carul-zînelor. „Eh. ARNÌCÃ. Sinonim cu p o t b e a l. 315: „R o º i i ce se fãcuse iar pãnã la 100 de oameni. lArnãut.. care este un termen mai poporan. -EASCÃ. Este ung. Harnic. Tudor gãseºte pe Iordache ºi pe Farmache instalaþi acolo cu arnãuþimea lor…” v. p. s. à l'albanaise. lîngã Piteºti. 13). e r n y ö. Tr. Mulþi a r n ã u þ i. Cron. Ieniceri. l. v. Arnica poartã la bãnãþeni ºi numele poetic de c a r u l .

ªi cînd bine mi-l lega. 172) Altã: „ªease pãhare de vin. 625) Balada Bîcul haiducul: „Mi-l lega tot cu mãtase Împletitã-n cîte ºease. Cum veþi avea omenie…” (Ibid. Sã pãþim niscai ruºini…” (G. Nouã ºi d-alea ne plac.m. 607) 419 . „Arnici = bumbac vãpsit roºu. Fie ºi de arnici. ºtergare etc. Mi-l lega tot cu arnici Împletit în cîte cinci... „Arnici = fire de bumbac colorate.. verde etc. cu cari cos flori la cãmeºi. d'industrie: fil de coton peint.ARNÌCI ARNÌCI..T. Poez.. ªi cînd bine mi-l strîngea. pop. albastru. t. descriind o nãframã de nuntã pentru vornicei: „Fie ºi de bumbac. Om ºterge caii la gurã ª-om depãna dupã ºurã.. Numai sã fie d-aici: Sã nu fie de prin vecini. Cusute cu fluturi º-arnici…” (Ibid.) Uraþie de nuntã din Ardeal. 181) Altã uraþie: „Puteþi da ºi de mãtase D-aveþi inimi sã vã lase..M. ªease mãhrame de in. Ãl ceauº îi tot striga…” (Ibid. Fie ºi de strãmãturã. Iar de nu. De cari se gãsesc p-aici. s. ºi d-arnici fie.D.” (L.” (Costinescu). 175) Balada Soacra ºi nora: „C-am în beci pe supt gîrlici Un cãpãstru cu arnici…” (Ibid.

de unde ºi paleosla420 vicul a r o m a t Š (Cihac). la cari el totuºi nu se aflã. al treilea. parfum. în Arh. 1887. În „Calotã” ºi „Racotã” este învederat cã acest sufix s-a acãþat la „cal” ºi „rac”. Danciul vornic. 198). – Cozia. a Mrii Hurezu. însã vechi în limbã. În semn de recunoºtinþã. AROMÀTà s. pentru cã din a l . „agnelin”. În districtul Vîlcea. v. Grecul ¥rwma. II. Cuvîntul nu poate sã derive din turcul a l „roºu” unit cu r i º t e „bumbac” (ªaineanu. – -otã.. Hîrgotã etc.). alte trei numi de munþi poartã acelaºi sufix: Dòlotã. precum: Càlotã. zidind altarul chiar pe locul unde dînsul scãpase. 675 b): „un þigan al sfintei mãnãstiri Hurezul anume ªain feciorul lui A r n i c i u”. de unde românii catã sã fi avut cu acelaºi sens pe a r n. în latina arhaicã a r n a „agna” (Festus). A-ROATA (D-). M i r o d e n i e s. Albotã. afarã de Arnotã. pentru care trebuia sã fie dus sã se judece la Constantinopole. couvent de religieux sur la montagne du même nom. vodã a hotãrît sã facã o monãstire pe locul acesta. a fugit pe sub munþi pînã ce a ajuns în acest loc. Elem.ARNÌCI Ca nume personal. Arniciu ne întimpinã într-un act din 1731 (Cond. pentru cã „roºu” nu este esenþial în arnici. latinul arhaic a r n u m. n. Tocilescu (Asupra cîtorva mãnãstiri. .. Arnotã. – Roatã. Arnici este un adjectiv substantivat cu sensul propriu de „provenant d'agneau”. Bàºotã. v.. neogrecul ¢rn…. Mateiu s-a ascuns dupã rãchitã. pr. épice. t.r i º t e nu e foneticeºte cu putinþã sã iasã arnici. n. arome. al patrulea. Ràcotã. touffe de poils qui pendent en bas” (Cihac.: 1. aci pe atunci era un lac mare ºi rãchitã multã. Tot aºa în Arnotã partea radicalã pare a fi un nume de animal: ¢rnÒj „miel”. montagne dans la Petite-Valachie. de géogr. f. AROMÀT (subst. f. Dragotã. Dupã aceea el ºi-a adus martori ºi s-a îndreptat la Constantinopole de vina cu care era asuprit. ARÒMà (subst. Arnici. aflînd despre soarta ce-l aºtepta.) s. A-rostogol. Stat. p. m i r e a s m ã. Cuvîntul Arnotã este format prin acelaºi sufix -otã. El. 2. ms. pentru cã de la turci l-ar fi luat ºi serbii sau bulgarii. rãmas – dupã cum vom vedea mai la vale – ºi-n numele topografic A r n o t ã. 116): dentîi. p. de unde româneºte termenul despãrut a r n sinonim cu „miel”. Muntele Arnotã cu mãnãstirea Arnotã se aflã în districtul Vîlcea d-a dreapta rîului Bistriþa. Làiotã. Mãnãstirea astãzi nu mai are cãlugãri. A fost fondatã de Mateiu Basarab. precum ºi al tatãlui sãu. iar în „Balotã” la „balã = fiarã”. Gr. – v. a scurs lacul ºi l-a umplut cu bogºe (cãrbuni). din care ne-a rãmas derivatul a r n i c i. tot aºa în arnici noþiunea fundamentalã este ¢rnÒj „agneau”. – ªorici. al doilea. p. pentru cã o asemenea unire n-a format un singur termen nici chiar la turci. care ne întimpinã într-o mulþime de numi proprii româneºti foarte vechi. Neologism. 53): „Mateiu-vodã ar fi cãzut într-o crimã. aºa cã turcii ce-l urmãreau de aproape nu l-au mai putut gãsi. Mèºotã. – -ici. ¢rèmata. Legenda culeasã de d. Mìcotã. Brèotã ºi Bàlotã.” Tot aci este mormîntul lui Mateiu Basarab. turc. ÀRNOTÃ. Din „lînã miþã = laine agneline” s-a nãscut „miþã = flocon.

de unde adesea se zice: „d u l c e aromesc” sau: „f l o r i l e mã aromesc”. f. Odobescu. pe cînd aromealã aratã stare. p. 1706. s'endormir. – Aromire. cînd deodatã i se pãru cã aude. ca într-un vis mîngãietor. cu p i r o t e s c. v. s'assoupir. nu cu mirosul acel frumos poftã. XXIII. 56. încã spânzuratã pe cruce fiindŠ. tomber en rêverie. cu m o þ ã i e s c. cu a þ i p e s c. 1706. aromeli). 1. Doamna Chiajna. Sinonim cu a d o r m. Ca ºi sinonimul a d o r m. ieroglif. dar numai atunci cînd omul începe deja a visa. endormir. rêverie. la masculin: „…ºi înturnãndu-sâ gãtirâ aromat ºi unsoare scumpâ…” „…Øpostršyasai d ¢ r è m a t a kaˆ mÚra…” ¹to…masan Cantemir. în Acad. assoupir..f. 32 b: „ºi aromatele. cu m i j e s c. 503: „Cu rãsfirare din rai ieºitã D-arome florile-þi mã nãvãlirã. care însã exprimã acþiune. (ms. a sta jumãtate adormit”. funcþioneazã ºi tranzitiv. Costinescu: „a aromi. p. p. a miji de somn. ducãndŠ aromata caré gãtise…” „…baqšwj ½lqon pˆ tÕ mnÁma fšrouai ¤ ¹to…masan ¢ r è m a t a …” dar tot acolo. un glas depãrtat ce cînta cu viers tînguios… Ancuþa se trezi din aromealã”. Ist. vb. 1648. trupu-i slãbit de-atîtea suferinþe parcã se cufundã de sine-ºi.. AROMÈSC (aromit.. ºi anume un vis plãcut. 421 . Luca XXIV. AROMEALà (plur. assoupissement. f. 50): „stomahului destul încãrcat. Stamati. A ta icoanã duios slãvitã Puserã-n braþe-mi ºi m-adormirã…” v. bucatele macar fie ºi cu aromate.AROMÈSC Noul Testament. aromire). Rom.2Miros. I: „…mérsãrâ la mormãnt. p. 9 a: „diavolul viindŠ la sfânta muceniþã în aromealã. p. 257: „ªi ele îndatã cad în aromealã ªi adorm curînd…” A.. Vãcãrescu. Mineiul din Buzãu. faire rêver. roupiller. o p i r o t e a l ã a minþii. o î m p ã i e j e n i r e a ochilor începurã a o coprinde. Aromesc. Sinonim cu a r o m i r e. 261: „Finicul în foc de aromate moarã…” Mineiul din Buzãu. s. 80: „cu încetul fruntea-i obositã cãzu pe a sa poalã.. Muza I. adecãte m i r o s é l e l e cele scumpe…” I. sommeiller à demi. ce greaþã îi aduc…” Ibid. îš da un pãharŠ plinŠ de mišare cu lapte…” C.

683) Balada Miul Cobiul: „Soare scãpãta. 65) Balada Oaia nãzdrãvanã: „La apus de soare Sã mi te omoare Supt poale de munte. pop.. Murgului pãsa. Calofire. Florile m-au aromit ªi somn greu am adormit…” (Ib. Dulce aromea…” (Ibid. Prin crînguri tãcute. Cum m-ai aromit ªi m-ai a d o r m i t?…” (Ib. 402) Balada Mitul: „Ici pe iarbã m-am lungit.T... 451) O colindã munteneascã: „Cerbul ce-mi fãcea? Sta ºi rumega.AROMÈSC Balada Brumãrelul: „Vai de mine. ce pãþii! Cum fãcui de aromii: Singurã mã logodii. Namiaza-ºi fãcea. Ce fãcui de mã culcai: Singurã mã mãritai…” (G.. Frîul cã slãbea: 422 . Voinic aromea... Oi cînd aromesc ªi cîini ostenesc…” (Ibid.D. Poez. 436) Basmul Fata din dafin: „Rosmarine.

Turmuliþa-ºi îngriji. – Aþipesc. dar întratã în graiul nostru pe calea latinitãþii rustice. întocmai ca în „strachinã = ostrachinã = Ñstr£kinh”. p. Aromesc se descompune astfel în r o m e s c ºi prepoziþionalul a = ad. p. qua viderat ipse…” sau: „Mater intempestae noctis quiete caeleste in somnis vidit h o r a m a…” Aromesc este un denominativ din o r o m ã „vis”. Miul a d o r m e a.AROMÈZ Pe cal a d o r m e a. somnium” (Ugutio).. care la cronicarul Moxa. v. Un ciobãnaº fluierînd. 1620. „faire voir en rêve”: „(diavolul) se apropie de aromi pre strâmoaºa de-i arâtâ poamele frumoase la vedére ºi dulci la gustare…” Lãsãm la o parte. ci numai de acea latinã vulgarã. Este o vorbã curat greceascã.. vb. Du Cange (v. tomber en rêverie. Apoi dulce aromi…” Sensul cel fundamental al cuvîntului apare mai ales bine în derivatele a r o m e a l ã ºi a r o m i r e ºi-n tranzitivul aromesc. ca nediscutabilã. Originea cuvîntului este greco-latinã. visio. sau mai bine dintr-o formã r o m ã. 347. – Adorm. O formã poporanã foarte rarã în loc de a r o m e s c. AROMÈZ. 490. derivaþiunea lui aromesc din m i j e s c printr-o formã intermediarã a j m u r e s c (Cihac). 217: „Colo-n vesela vãlcea De albeþe strãlucea. bunãoarã: „O r o m a per noctem cernebat rite supernum…” sau: „O r o m a gentilis. însemneazã anume „faire rêver”. Aromez. în care iniþialul o se perduse la români prin conflict cu articlul nedefinit o. Vãcãrescu. Somnul cã-l fura…” (Ibid. Grecul Ó r a m a „vision” strãbãtuse deja în latinitate: „o r a m a. Horama) citeazã o mulþime de texturi din veacul de mijloc. în cari cuvîntul – mai cu samã sub forma o r o m a – nu poate sã fie de proveninþã greacã clasicã. Oiþe prin flori pãscînd. 495) I. s'assoupir. Greu somn cã-l fura…” ºi mai jos: „Miul aromea. 423 .

1620. Elena: „Cît mi-e superbã a ei uimire Cînd îmi dã ruga-i de trandafir. -OARE. ce qui assoupit. Cînd se-ncovoaie în aromire. part. l'infinitif d ' a r o m e s c pris comme substantif: assoupissement. ca sã-ºi aromeze oarecum…”.. dar cu o nuanþã de adormire v i s ã t o a r e. Sinonim cu a d o r m i t. Aromesc. p. e atît de bine ºi de aromitor pe iarbã verde. p. Sinonim cu a r o m e a l ã. – Aromealã. Vãcãrescu. Ambele se pot întrebuinþa în limba noastrã poeticã în locul neologismului r e v e r i e. et subst. Cu sensul de a m ã g i t ne întimpinã la Moxa. . se-nvîrti. p. -Ã. s. Jucã. I. la umbrã deasã…” 424 v. aromiri).f. – Aromitor. cã era omŠ hitleanŠ ºi rãu…” v. De plãcere îmbãtat Cînd d'Amor cu o zîmbire Ca din v i s sînt deºteptat…” Acelaºi. Trubadurul. AROMÌRE (pl. sãri. p. p. Aromirea-o birui…” Cesar Boliac. 381: „atunce se apropiarâ d-insul neºte arumitori hitleani ºi-l mãglisirâ de-ºŠ goni pre mumâ-sa…” De la Vrancea. Legende. adj. la umbrã de copaci ºi la rãcoare. Sinonim cu a d o r m i t o r.. Cînd mã sãrutã. ce qui fait rêver. 362: „Prea sprintenã la picior. 65: „Aºa e. AROMITÒR. Moxa. Aromesc. Aromesc. 367: „acesta înpãratŠ (Teodosie cel Mic) fu aromitŠ de unŠ scopitŠ anume Hrisafie de-ºŠ goni soru-sa de la dinsŠ Polheriša. Aromesc. passé d ' a r o m e s c pris comme adjectif: assoupi. 370): „…se tolãnirã fiecare pe ce avea. rêverie. mai jos: „un asemenea stãpîn. AROMIT. ºi-n zãpãcire Rosteºte vorbe dusã-n delir…” v.AROMÈZ Basmul Hoþul împãrat (Ispirescu. ce qui produit l'assoupissement. dar tot acolo. 369. 21: „Ajung ca în aromire. 1620. Ce rîde cînd spui c-ai dor. assoupissant. tombé en rêverie. p. care nu-i dã rãgaz cît ar aromi cineva…” v. endormi.

lipsitã de aimintrea de orice însemnãtate.v o d ã…” Satul din giurul acestei mãnãstiri se zice A r o n e a n u (Frunzescu). Urechia. pr. Ion Neculce. Sãlãgianu. 256: „Atunce cãnd au mers Suleiman-paºa cu Cantemirvodã înaintea leºilor la Boian. c. Aron-vodã. 389: „Mihai-vodã (Racoviþã) nu ºtia de tãtari nemicã cã au fost venit la Aron-vodã…” Acelaºi. à la culbute.-un meriºor. Neamþ. Ca supranume. „Unii. c. – v. Hangu). de unde sînt: Aron Pumnul. Neamþ. Cînd a luat toiag de 12 ani uscat în mînã ªi o înverzit neavînd rãdãcinã…” (M. venit-au ºi ªerban-vodã cu oaste din Þara Munteneascã pãnã în Iaºi. p. trecut prin Biblie nu numai în calendar. ARÒN-VÒDÃ. Mãciºeni). din Banat: „Fã-mã. O mãnãstire din secolul XVI. spre a rîde. A-ROSTOGÒL s. lAron.. p e s t e c a p. ºi au descãlecat cu oastea la m ã n ã s t i r e a l u i A r o n . I. n. Uraþie de nuntã: „Sã aveþi bucuria lui Aron proorocul. Letop. – Barba-lui-Aron. III. viu de la A r o n e a n u. dar ºi-n legendele popoarelor creºtine. 116: „Domnia lui Petru-vodã celui p o r e c l i t Aron…” Fiind însã un nume evreiesc. Letop. Aron Florian. Doina Busuioc. Aron Densuºianu etc. v. adv. c. p.a r o a t a. Aron-vodã. Paºcani) sau: „bãltagul lui Aron proorocul. Covurlui. de géogr.v o d ã) s-au apucat în anii 7102 (1594) de au zidit mãnãstirea în þearina Iaºilor carea se chiamã Aron-vodã. m. 2ARÒN. – v. Letop.: un couvent de religieux en Moldavie. A-ROSTOGÒLUL (D-). III. – Moise.. v. Aron a fost înainte foarte rãspîndit la români peste tot. t. ARONEANU. Doamne. p. s. pers. Aaron. Urechia. Ca nume de botez. p.m. Arumã. ºi se întrebuinþeazã pînã astãzi mult în Transilvania. à la renverse.. fiind uscat de 99 ani” (G. Ionescu. La mîndra pe pieptul gol 425 . Gonstantiniu. – Cîne. pre numele domnului ce au zidit. poporul îl dã ºi la cîni: „Între numiri de cîni este ºi Aron” (P. d .a b e r b e l e a c u l. I. Sinonim cu d . Busuioc. se chema Aron un rival al lui ªtefan cel Mare. care se zicea fiu al lui Alexandru Lãpuºneanu. Doamna). negreºit presupunîndu-se „egumen”: mã duc la A r o n e a n u. Letop. unde este hramul sfete Neculai”. pune cîinilor numi evreieºti” (N.A–ROSTOGÒL lARÒN. Suceava. c. 209: „(A r o n . Numele fratelui mai mare a lui Moise. Pe timpul lui Mihai Viteazul domnea în Moldova Aron-vodã.

pr. ca în clipã sã o vezi Pustie. Harpuce. exaspéré. Zilot. prea înnegrit de cãldurã: lemn ars. Harpacicã. Cron. -adia. arsã. village en Transylvanie. de unde au luat ºi serbii a r p a k a Ÿ a (Cihac). Cu spãlãturi de prin vasã…” (Pompiliu. I. f. mondé. v.). désolé. n. Fãrã milã ºi ruºine. a r s u m. Sibii. ºi ploasca asta se va vãrsa ºi se va face viþã verde. localité en Valachie. nemicit prin foc. arpãcaºuri). – Rostogol. 52) 426 . p. n. 702): „cînd pîinea se va da d-a rostogolul ºi se va face holdã de grîu verde. „Un fel de orz curãþit de pojghiþã din care se face ciorbã” (Costinescu). gruau d'orge. ARPÃCÀª (plur. passé d ' a r d: brûlé.. figur.B.. Chiriþa în voiagiu: „Cînd i-am tras un pumn. -Ã. 1886. hîrtii arse. – Apadia..M. s. 52: „O þarã aºa de mare. ARBACÌCÃ. hâlé. pr. loc. o fãcut hîc ºi o cãzut de-a rostogolu în celalalt colþ a vagonului…” v. 25) Basmul lui Dumnezeu (Þara nouã. Cu coji arsã De pe masã. m. 61]. Texturi. Lat. v. p. prea fript. moºie nelocuitã în judeþul Dolj” (Frunzescu). 11A [vol. p î r l i t ã. – v. – v. „Orz curãþat de peliþã care se pune în sorbituri” (L. Caºã. Trecut prin foc. part. „Arpadie. Nume unguresc al unui sat din Ardeal. p. ARPACÌCà s.. atunci sã învieze…” Alexandri. faþã arsã. pîne arsã. lARS.n.. Ungureºte á r p a k á s a. adj. prea încãlzit. ARPÀDIA. casã arsã.A–ROSTOGÒL Sã mã dau d-a rostogol…” (Vulpian. despre care cîntecul poporan zice: „Fetele din Arpãtac Mereu pipã la tabac…” (J. 452) ARPUCE.. orge perlé. lucru tocmai sã nu-l crezi!” O baladã din Ardeal: „ª-o þinea maicã-sa bine. ARPÃTÀC. p.

Rasti. ieroglif. ºi cele mari încep a tremura de fricã…” Expresiunea „ca fierul ars”. 427 . nu mã lãsa aºa de tot arsã ºi î n f o c a t ã…” I. Vicleniile lui Scapin (Buc. cînd e vorba de spaimã. Ferrum). p. 385): „— Da ce-i acolo? strigã baba înspãimîntatã. p. Creangã. groaso. 1836. De ce mã-ntrebi. Ca f i e r u l ars cînd îl scot. Tot þie þi-aduc”. dar ºi nenorocoasã. (Bulgãrescu. ars exprimã cu mai multã energie noþiunea de n e n o r o c i t. Soacra cu trei nurori (Conv.. este în legãturã cu cunoscuta judecatã din veacul de mijloc „prin fier ars".. Lat. dar fãrã f i e r. pre acest mai mic macar. I. act. Rom. v. Cantemir. la care nu ne aºteptam ºi care ne apucã nepregãtiþi.. adevãrat este ceea ce Silvestru a spus Nerinei. p. lit. în Acad. Ist.. ªterge din minte-þi orce-ntristare. sc. med. În sens figurat. 713) Anton Pann (Prov. 163): „Lasã-mi. cã taicã-tãu s-a întors din cãlãtorie ºi cã voieºte sã te însoare? Octav: Aºa. C. 3: „Iacinta: Ah! Octave. ªi dragostea îl descreºte Pîn-o uraºte de tot…” Locuþiunea „a dat un f i e r ars î n i n i m ã” însemneazã ceva foarte neplãcut. „ferri candentis judicium”. Vãcãrescu. I. Ghicitori. ºi sã ºtii cã aceastã vestire ni-a dat un f i e r ars î n i n i m ã…” Cu acelaºi sens. la I. 1875. p. 174): „Cu încetul îl rãceºte. Und' te duci? — Arso-n fund. În lupta vieþii fii cu rãbdare…” unde „arsa pãdure” însemneazã nu numai pãdure trecutã prin foc. draga mea Iacintã. Românii de peste Carpaþi zic la rachiu v i n-ars. 15). traducînd pe Molière.. tiranule. Nurorile atunci sar arse în picioare. 333: „E pe moºie-þi arsa pãdure! Dar ca norocul sã þi se-ndure. despre care a se vedea pe larg la Du Cange (Gloss. prin traducere din germanul „Branntwein”.ARS În ghicitoarea despre „doniþã ºi cãldare”: „– Scurto. (ms. „ca un fier ars”. Cãci unde mã duc. vrãjmaºule. pre unul! Cruþã-mi.

Doamne. 211) Altã: 428 „Mîndra de-ar avea bãrbat Din vrun sat mai depãrtat. necãjit. Conachi.B.D.B. Cã le ºterg cu o nãframã. 284: „ªi se scoalã de la masã Cu inima f r i p t ã.. Arsã i-o fost inima Ca ºi mie acuma!…” (J.. Trans. III. Ars d e l ã c r i m i: „De lacrimi n-aº bãga seamã. Poez. Sibii. Dar mi-i milã de obraz. Care-a zis doina pe luncã.. Trans. 218: „Cartea ce te învãþasem. Cetind-o…amare lacrãmi pe obrazul meu se varsã. Doamne. Letop. pop.ARS „Arse b ã t r î n e þ e” în balada Moºneagul: „El din dalbe tinereþe Pîn'la arse bãtrîneþe Fiu dintr-însul n-a fãcut…” (G. 151) Ars d e s e t e: „Frate-tãu venind acasã. p.. 57) E foarte rãspînditã mai ales expresiunea i n i m ã arsã. Enachi Cogãlniceanu. Fost-a. ah! cartea cea înfocatã. La care eu uceniþã þi-am fost þie-ntãiaº datã. ars se mai întãreºte uneori prin pleonasticul fript. Fost-a.. Cãci cetesc a tale stihuri cu inima de foc arsã…” Doinã din Ardeal: „Cine-a zis doina pe rît. Apã rece tu nu-i da…” (Pompiliu. necãjitã.T. Cu gura de sete arsã. Cine-a scornit doina. p. 616) Cu acest sens. arsã…” C.. . Cã rãmîne f r i p t ºi ars…” (J.

M-am topit de n-am rãmasu. XVII (Cod. miscel. 87) 429 2ARS . 379): „multâ nevoe avut-am de erni ºi de zâduh ºi de arsulŠ soarelui…” Doinã din Bucovina: „De nãcaz. (plur. II.. arse). sec. fripta ºi pîrlita.. Bucov. Mi-am lãsat þara ºi locu…” (Marian. s. ªi de mine nici nu-i pasã Cã sînt cu inima arsã…” (Ibid. f r i p t ã ea!…” (Marian. 156): „Decît stã ºi se jeleºte: Vai de ea nenorocita.” (Ibid. pop. Arsa. Poez. Sf. 250) Din Bucovina: „Seleaca inima mea. v. Bucov. Mai mult sinonim cu f o c decît cu a r d e r e. în loc de ars se zice p î r l i t. II. – Fript. Cã bãdica-i dus de-acasã…” (Alex. – 2. Mult e arsã.2. – Pîrlit.3Ars. din Braºov. De aceea e foarte nepotrivitã gradaþiunea la Pann (Prov.. 92) Din Moldova: „Inima-mi de dor e arsã. 267) Cînd nenorocirea e micã ºi trecãtoare. feu. Legenda Mariei Egiptenei. ms. mînca-l-ar f o c u. Se întrebuinþeazã rar. fripta” este o scãdere. De nãcaz. Nic. II.ARS Dar mîndra s-a mãritat De la noi a treia casã ªi mi-i inimuþa arsã…. 99) Altã: „ªi se duce ºi mã lasã. p.. al bis. flamme. brûlement. mînca-l-ar arsu. adecã numai un început de ardere. Cã i-au fost triºtile sparte ªi n-a avut de bãrbat parte…” unde p î r l i t a dupã „arsa.n. Ard.

t. subitement”. un prototip latin a v e r s a. Evreii aduceau lui Iehova victime. femininul din ars „cu însemnarea de a lua tot ca focul. f. traducînd mai literalmente. ps. este în opoziþiune c u: cumpãra. 1577. promptement. ca cineva care fuge de foc. derivã ºi el din latinul „bustum = arsum”. Se aude mai mult peste Carpaþi. lemn uscat bun de ars…” v. l. Costachi Negruzzi. pune: „ºi î n t r e g .. a vinde c u b u c a t a. mai ales peste Carpaþi.2Ars. de chauffage”. Scrisoarea XXVI: „Eu tot sînt un bãtrîn singur. de théol. 3Ars. bãnãþean. circa 1670 (Col. c u r u p t a ºi c u t o p t a n u l. pe cari le ardeau de tot. Laurian ºi Maxim (Gloss.. – Arsa. In momento. 723) din maghiarul: „á r s z a b á s taxe. 1884. – lArs. În vînzarea sau cumpãrarea c u arsa o noþiune fundamentalã fiind aceea de „grabã”.d e a r s jrãtva ta grasâ fie…” Coresi. fãrã a se rosti pentru vreuna din ele. Psaltirea Coresi. Tr. cãci nu se alege bun din rãu. explicã foarte bine originea acestei locuþiuni.: holocauste.. a cãruia vechime se constatã tocmai la românii de peste Carpaþi. Din texturi însã. dar cu nuanþa de spaimã. c u g r o s u l”. 3. a vinde c u arsa. Sã mai adãugãm: c u g h i o t u r a. – Busta. lipsitã de orice analogie. A cumpãra c u arsa. XIX: „…ºi toate arsele tale grase fie…” „…et h o l o c a u s t u m tuum pinguefaciat…” unde mitropolitul Dosofteiu. de unde francezul a v e r s e „pluie subite et abondante”. v. v. fiecare însã mai bunã decît ipoteza lui Cihac. en bloc. îl gãsim numai în Dicþionarul ms. a nu lãsa nemica”. XXXIX: ' 430 „Toate arsele ºi de pãcate nu cerºuºi…” „H o l o c a u s t u m et pro pec cato non postulasti…” . aproape sinonim cu ars. ÀRSE. mai cu samã cea a treia: 1. Etimologia propusã de Cihac (II. s. de commerce: en gros. ps. Lexiconul Budan pune ca sinonimi: „c u r i d i c a t a. c-un picior în groapã. 3ARS. simþindu-se a r s. taxation. Ardere. p. subitement..ARS Substantivul ars e foarte obicinuit ca supin în construcþiunea: d e ars = „à brûler. adv. à forfait. – Ghiotura. 424): „Ars. adv. Confestim. t. Se aude în popor. l. grecul ¥rsij „rãdicare”. pl.. – Foc. 29) înºirã trei ipoteze. de unde termenul grecesc `olÒkauston. foarte des în Vechiul Testament ºi tradus româneºte prin arse. I u t e. c u r î n d. noi credem cã adverbul a r s „promptement.” Este de observat cã adverbul românesc b u s t a. le sens serait donc d'acheter ou de vendre en bloc a u p r i x d e t a x a t i o n” se întemeiazã pe o presupunere arbitrarã. 2. ci se ia toate laolaltã pe amestecate. ARSA (CU-). d e g r a b ã.

sau ARSENÌC. or pã logofeteasa Arsinca…” Originea acestui termen botanic ni se pare a fi foarte veche. Prodromul. Astfel nemþeºte ea se cheamã „K a r d i n a l sblume”. v. f l o a r e a .d e . sufixul fiind numai -u r ã. 131: „or pã cuscruliþa Andriiana. p. p. pe cînd în numeroºii substantivi cu acest final. aproape întocmai ca a crucii cavalerilor de Malta. Forma arºinic la Dr. Brîndzã. b a r b a . latineºte a r s i n e u m sau a r s i n e a se numea o gãtealã de cap femeiascã: „a r s i n e u m. arseturi). italieneºte „s c a r l a t e a”. Barba-împãratului. brûlure” (Cihac).f. de botan. Ar fi bine ca arheologii sã urmãreascã. Porcius. iar în unele texturi aceastã gãtealã se zice chiar a r s i n i c u m (Du Cange ad voc. – Arsurã. Radovici. p. Arseturã este o formaþiune româneascã analogicã din a r s prin finalul -t u r ã luat drept sufix. Grigorescu.: „bouton. încît rãmîne explicat pînã ºi sufixul. Hangu). Lychnis chalcedonica. Numele de arsenic sau arsenicã. stigmate”. ale cãrui alte varietãþi se numesc: l i p i c i o a s ã. t. Polysu. 1651: „arsele ºi jãrtvele pentru pãcat nu pohtiº”. 431 . s. v. v.I. t. or pã leica prioteasa.f.: „coup de soleil.c u c u l u i. ci A r s i n c ã. 1Ars. Ei bine. o p a i þ ã etc.î m p ã r a t u l u i. c. échauboulure”.). c u r c u b e u.t o t ºi pentru pãcat n-aš cerºut”.aparþine tulpinei participiale. s. place d'un édifice brûle”. de méd. nu se face deminutivul A r s e n i c ã. deºi nu se prea gãseºte în texturi. foarte rar în România ºi din care. Dr. 1688: „a r d e r i . pintre gãtelele de cap cele femeieºti la vechii romani. Lãmãºeni. la feminin.. arseturã d e n o a p t e. Se cultivã în grãdini. dar e cunoscut ºi-n Transilvania: F. englezeºte „r e d batchelors b u t t o n s”. de méd. Opincaru. pe lîngã sensul de a r s u r ã. ambele forme fiind deopotrivã întrebuinþate.ARSETÙRà unde la Silvestru. este o eroare de tipar în loc de arsinic. În mai multe limbi numele pentru floarea „lychnis chalcedonica” exprimã sau implicã noþiunea de r o º u sau chiar de h a i n ã r o º i e. iar în Biblia ªerban-vodã. Cuvîntul nu derivã din numele personal bãrbãtesc ºi femeiesc A r s e n i e sau A r s e n i a. – -eturã. arseturi „ruines. t. ºi anume de culoare roºie: „vestis mulieris r u b e i c o l o r i s et a r d e n t i s” (Ugutio). ornamentum capitis mulieris” (Festus). 186. se aude mai ales în districtele Suceava ºi Neamþ (G.. o formã foarte caracteristicã. – -urã. V. -t. lArs. ARSETÙRà (plur. Flora Nãsãudului. ARSENÌCÃ. c.m. În sensul din urmã se zice ºi a r s u r ã d e n o a p t e. Bogdãneºti. c.: Lychnide de Calcédoine ou Croix de Jérusalem. Cuvîntul e poporan. „brûlement. f l o c o º e l e. pe aceea care s-ar asemãna cu forma florii „lychnis chalcedonica”. 89. îi mai dã din gura poporului urmãtoarele accepþiuni: arseturã d e s o a r e. O frumoasã floare roºie din genul lychnide. dar cu cinci aripe. bunãoarã: Jipescu. P. arseturã d e f e r „marque. Sãlãgianu. s. siriasis”.

70. Rom.. audacieux”. p. 35): „nici primejdia mersului. 432 . effronté. c. 544). avare. 101: „norul de arsura ºi zãduful zilei i-aŠ umbrit…” B.ARSÌNCÃ ARSÌNCÃ. n e r u º i n a t etc. Hîrsit. Resmeriþã. „impudent. p. ARSÙRÃ (plur. ARSÌT. f. I. hâle. dã cuvîntului arsurã numai sensul de „brûlé”: „Miros de ceea ce a ars. Numai afirmaþiunea lui Cihac a indus în eroare pe Miklosich (Türk. s. Polysu). Synaxar. brûlé. Preuþâš de sabie perirâ ªi vãduvile lor nu-š jelirâ…” dar tot dînsul îi dã ºi înþelesul de beºicã ce iese pe trup prin pîrlire sau ardere. p. Psaltire. „Arsit însemneazã z g î r c i t. turc. Cuvîntul e dat ca r o m â n e s c de Cihac (II. de la acel din fantazie nãscut ºi din crieri prefãcut aur îi poate opri…” Mitropolitul Antim. brûlure. În poezia poporanã arsurã se întrebuinþeazã mai totdauna ca sinonim cu foc în sens moral. (D. 1673. Elemente I. v. 10). arsuri). ieroglif. Negreºit. fem. 12) ºi pe d. arsurã d e n o a p t e însemneazã „échauboulure” (Dr. 1Turc. care însã nu citeazã nici un text. grande chaleur. Arsenicã. cari au o mulþime de sinonimi pentru noþiunea de o b r a z n i c. p. Sultãnica. pr. ªaineanu (Elem. întrebuinþeazã acest cuvînt în sens de f o c: „Tineriš lor aŠ perit de-arsurâ ªi govile nejelite furâ. (ms. ºi aºeaºi nici iuþimea ºi arsura focului. -Ã. E adesea sinonim cu a r º i þ ã. De la Vrancea. Ist. – v. el n-a fost niciodatã. 142 b. Vocab. 215 a: „âl legarâ cu funi ºi-l trasãrâ susŠ de-l pãrjolirâ de desuptŠ cu focŠ ce aprinsšase •os.f.. – Calic. în Acad. n. este turcul „'arsyz. Neamþ. ARSÎZ. Vînãtori). 221: „nici un pic de adiere nu astîmpãrã arsura…” Mitropolitul Dosofteiu.” Ca termen medical. dš-aciša-š turnarâ preste arsùrš slatinâ cu oþãtŠ…” Costinescu. 1683. adj.. I. éhonté”.. v. dar poporan la români. apoi numai doarã ca o vorbã curat turceascã. bunãoarã: Cantemir. nici nevoia agiunsului. Aici miroasã a arsurã = miroasã a ceva care a ars: il sent ici le brûlé. impudent... ARSÒI. Chiar dacã va fi figurînd în vreun text. f. adj. care ne scapã din vedere. Arzoi. nu împrumutatã. nu trecutã în gura poporului.. Predice. a v a r. – v.

322) Doina Aolicã: „Unde-i vãz ochii ca mura. Artan. Arsurã nu este o formaþiune româneascã. de vesel ce era. 302) B.. p. ci romanicã. gigot de mouton”. Poez. lArs.. 97: „Cã unii doreau jeratic de bogãþie. de ex.P. 673) O doinã din Bucureºti: „Numai puica cu gura Îi potoale arsura…” (Ibid. Sultãnica. cînd vede zestre bogatã ºi odor de fatã mare…” La Costachi Negruzzi. moºtenitã din latinitatea vulgarã. Unde-i vãz faþa ca crinul Mi s-adaugã suspinul…” (Ibid.T. alþii slavã prãpãdul pãmîntului. cuvîntul e luat ironic. . tinereþe fãrã bãtrîneþe. Ea se aflã nu numai în italiana ºi-n provenþala (Cihac). Junghiuri pe la-ncheieturi…” (Ibid. într-un act din 1379: „L'exposant si bouta ledit Guillemin qu'il chey ou feu. cuisse. ARª „éclanche. – Arseturã. Todericã: „dã-mi parã din copaciul care este la uºã.. De la Vrancea.. 314) Doina Dragostele: „Dumnezeu sã te fereascã De dragostea femeiascã. v. Drept la beci nãvalã da Sã-ºi potoale arsura…” ºi mai jos „Toate buþile-ncerca. fãrã sfîrºealã.. Are dor º-are arsuri. Mã apucã-n pept arsura. senz avoir pour ce aucune a r s e u r e ne bleceure” (Du Cange). dar ºi-n vechea francezã. Toate buþile-mi gusta Sã-ºi potoale arsura…” (G. ca sã-mi rãcoresc arsura gîtlejului…”. ca a r s e t u r ã bunãoarã. pop. cuvînt necunoscut nouã. chef vecinic de nun mare ºi arsurã la inimã de ginericã.ARª Balada Tudorel: „ªi. 433 v. pe care Cihac îl înrudeºte cu a r t a n. – -urã.

jeu d'enfants: osselets. chabraque. bêche. cu degetele. Arºea. ºi cu haºalele d e c a t i f e a c u s u t e c u f l o r i d e s î r m ã ºi c u c i u c u r a º i d e a u r î m p r e g i u r…” Este turcul h a Ÿ a „housse” (Miklosich. p. Serbii au împrumutat acelaºi cuvînt d-a dreptul de la unguri sub forma a Ÿ o v. despre care vorbeºte bãtrînul Pliniu. În Moldova. Ciocoii vechi. Elem. 189): „au luat armãsari împodobiþi cu rafturi scumpe de argint ºi de aur. HARªEÀ (pl. sînt toate moºteniri din epoce foarte depãrtate. p. v. a descris pe larg toate jocurile copilãreºti cu arºice. d-a oarca etc. Elem. Simu. deºi o pînzã a marelui pictor Polycletus. dupã perderea celui vechi. Jucãrii. 139: „Bãieþii azvîrleau cu mingea ºi cu arºicele. Teodorescu. I. s. Poezii populare. ARªÈU s. ARªÌC (plur. os de la încheietura piciorului mieilor. p. cu cît nu prin ºcoli sau pe cale literarã s-au transmis copiilor inculþi ai þãranilor români.. Manoliu. Arºeu.. cu atît mai interesante. e curat turcesc: a Ÿ y k „osselets.n. „Postav sau altã materie ornatã cu cusãture ce se pune pe ºeaua calului” (Costinescu). tot capre curãþite în var ºi îngropate în pãmînt în doniþe…. S ã p ã u. housse. p. iar fetiþele cele mici se jucau d-a ascunsele sau d-a baba oarba. arºele. iar prin mijlocirea românilor sub acea de a r Ÿ o v. Scrisoarea XV: „averea noastrã în arºice se suia într-o vreme pînã la douã mii. Türk. alergînd ca niºte cãprioare prin iarba cea verde ºi moale. 29) nu s-au sfiit a se întreba: „Sã nu fie însuºi românescul º e a cu a r în loc de a d ca în armãsar?” E turcesc ºi sinonimul c i o l t a r. 10). deºi copiii la români – de sigur – cunoºteau acest joc înainte de venirea turcilor în Europa. totuºi cuvîntul rãmas în grai. reprezinta pe a r º i c a r i: ¢stragal…zontej. Formã mai veche este haºeà. Vine din maghiarul á s ó (á Ÿ ó). (Papiu.n.. ci prin simpla lor practicare ºi prin succesiva iniþiare la dînsele de generaþiunile anterioare…” Filimon. jeu d'osselets” (ªaineanu. 68).. HARªÈU. turc. v. Transilv. La plural se zice arºeauã (R. poleite. Deºi grecii ºi romanii jucau cu arºice. ªiºcani).. cu coadã de lemn ºi cu care se sapã pãmîntul” (Costinescu). dar atît de românizat prin epenteticul r ºi prin perderea aspiraþiunii în forma arºea. s. cu intercalarea lui r ca ºi-n „arºeà” din „aºeà” sau „arºic” din „aºic” (Cihac). II.. – lTurc. harºele). Dionisie Eclesiarc. încît Laurian ºi Maxim (Gloss. jocurile în nuci (nucibus). „Unealta de grãdinãrie fãcutã ca o lopatã de fer. pronum). Arºice). spre a prinde fluturi sau a culege flori…” Ion Ghica. Cron.ARªEÀ ARªEÀ s.D. c.f. fãrã intercalarea lui r. H î r l e þ. G. caparaçon. T î r n ã c o p. s. Fãlciu. Nu434 . Monum. „Arºic. din care copiii fac un fel de joc” (Costinescu). Orlat).” Ispirescu. pe unele locuri se zice chiar aºic (T. 188: „Jocurile în arºice (¥stricoi) cu numirile de s i c i (™x…thj) ºi b e i (pranšj. c.

m.F. ARªICÀR. Cantemir. joueur d'osselets. se coace ºi astfel se preparã pentru þesut”.. astfel cã.. adãogînd cã la români un arºin cuprinde anume: „patruzeci jurubiþe de tort”. s. pl. arºine). p. în Acad. 13). de origine turcã. Latinul h e r. cuvîntul este acelaºi cu a r º i n „aune”. ARªÌNILOR (CODRII-). s.S.. arºini). Lungimea fiind o proprietate esenþialã a jurubiþelor. v. – Joc. 2ARªÌN (plur. lArºin. (ms. v.m.. cui plac foarte a r º i c e l e. popul. Mãsurã de lungime. un cert numãr de jurubiþe de tort.. – Copil.trece regulat la români în ar-. ieroglif. Laurian-Maxim. Cucoº negru nu cîntã. Arºeu. ªaineanu (Elem. 55 de arºini sã mãsura…” v. 2Arºin. p. turceºte a r Ÿ y n însemneazã nu numai „aune”. Într-un descîntec bucovinean „de rãul copiilor”. turc.: forêt fabuleuse. t. a cãrui asemãnare cu aºic sau arºic. n. aune russe. I. 223) observã: „Sub codrii Arºinilor cred cã e dea se înþelege niºte codri mitologici”. Un fel de c o t. care are pasiunea jocului a r º i c e l o r”.. de filature: assemblage d'échevaux. Marian (Descîntece. ci de peste Dunãre. – 2Cot. explicã înlesnirea cu care a fost înlocuit. iarã de înalt pãnã supt poalele céle mai de gios. p. rãdicat de pre rãºchitor ºi rãsucit în formã de spiralã. (pl. dar întrodusã la noi prin ruºi: arºinã etc. fiinþele diabolice s a m c e sînt blãstemate: „Voi vã strîngeþi ªi vã duceþi În vîrvu munþilor În c o d r i i Arºinilor Unde fatã mare Cosiþe nu-mpleteºte. în lat de 24 coþi era. (Cihac). Arºic. iar pe -c i. – 2Rãzboi. ca în „ariciu = hericius”.moldovenii îl rostesc ca -ºi-. dar încã „dévidoir”. de mythol. 30: „arºin. 435 . pr. Meteorol. t.. v.. nu avem nevoie de a recurge la forma cea mai veche „tîn Ñrîn tîn 'A r k u n Ò w n” (Aristot. s. Rom..ARªÌNILOR mele cel vechi greco-latin al acestui joc la români poate sã fi fost a s t r i c. Ist. În adevãr.m. Nu cumva sã fie „sylva H e r c y n i a” a vechilor romani? Pentru a ne explica pe iniþialul Ar-. dar venit la noi nu prin Rusia.n. 10). 108): „Lumina capiºtii în lung de 30 c o þ i era. Mîþã neagrã nu mneaunã…” D. de unde îl ºi derivã d. 1ARªÌN Gloss. care. Laurian-Maxim: „arºicar.

„Cãldura zilelor de varã”. hâle. ieroglif.) ºi simplu „H e r c y n i a”. 31): „precum arºiþa s o a r e l u i peliþa mutã din albã în niagrã. 213: „S o a r e l e dogorea drept dasupra. unde se indicã prin arºiþã 436 anume partea cea mai cãlduroasã a zilei. Letop. Româneºte. p. arºiþã totuºi însemneazã o temperaturã foarte rãdicatã a aerului. Divanul lumii. chaleur. s. Chiar cînd nu vine de la soare. ªi mai puþin sub raportul semasiologic. aºa pizma inimii mutã gîndul din bun în rãu…” În acest sens. I. (ms. 4 b: „ºi mai vãrtosŠ acolo arºiþã ºi s i a c e t ã nu va fi…” Nicolae Mustea. prope immortali sorte miracula excedit”. care e foarte nemeritã. 294: „arzãnd tãrgul. „jugum H e r c y n i u m” (Plin. canicule. se poate adãuga „de soare”: Cantemir. ci un genitiv: apa Dunãrii. 25) ne spune cã puteai sã cãlãtoreºti prin ea 60 de zile.. braise. dar încã „saltus H e r c y n i u s” (Tac..reprezintã exact pe H e r c y n-.ARªÌNILOR sub raportul curat fonetic. ca ºi sub cel fonetic.. . dupã „codru”. încît numai H e r c y n i = Arºini rãmînea inalterabil. Odobescu. dece au cãutat o samã de oameni. Cantemir. care se întipãrise adînc în imaginaþiunea vechilor romani. 53: „Atunce s-au vãzut moscalul înºãlat de sfatul muntenilor ºi a lui Dimitraºco-vodã. am plecat…” Acelaºi. a eºire pe o portiþã…” Aci arºiþã a fost pricinuitã de un incendiu. p. cînd e vorba numai despre „cãldura zilei de varã”. Alexandru Lãpuºneanu II: „Ea în era tristã ºi tînjitoare. Samcã. aºa cã din Arºini = = H e r c y n i au trebuit sã se facã „codrii Arºinilor”. de arºiþã ºi de groaza focului. despre care Juliu Ce