".

Qheor~e atl.pop

• ••

.

-

..

-

.,

COMITETUl DE CUlTURA $' EDUCATIE SOCIALISTA AL JUDETUlUI MARAMURE$

CENTRUL DE iNDRUMARE A CREATIEI POPULARE $1 A MISCARiI ARTISTICE DE MASA

FOLCLOR MUZICAL

DIN

MARAMURES

Profesor GHEORGHE GH. POP

SOCIETATEA PROFESORILOR DE MUZICA SI DESEN FILIALA MARAMURE$
ASOCIA TIA FOLCLORISTILOR $1 ETNOGRAFILOR DIN JUDETUl MARAMURE$

1982 ­

d

Ii]

be
I'e

1 iZ,\ L\" '.[\Ii / \ I(]\"

"[:v' I:!'


___________"",-.................

______

"

"

;

~

7

J

l

"

)

l

h

,

!

!

!

I

'

~

!

!

I

I

:

r

I

l

l

l

~

=

aces!e adevarate opere de arId populara ca 0 expresic nneayoastra de a pastra portul stramosesc, obiceiu­ a merge intr-o strinsa impletlre cu ceea ce este nou, , pe ceea ce au iacut stramo$ii llO~tri in trecut, \'om cOllstrui 0 societate soclalista puternica, ~iuri1e, portul stramo$ilor n05tri care sa ramina " Yd doresc sa IlU uitaU lliciodati'i dceasta".
~ICOLAE
_ ::: '.U',

CEAUSESCU
")rd,)ul

i::',:rf':J r'.J~ti~d In 2e:u! \-izitc;l d" lu( ru

'''hell

k

'u/<)

Ctl

-~;nul

lY7 t;

'\

, - ,,\.:

,",:':: ,\

~. .'.'\:~
,"',
.,.1;'

',\
"

t

,\', \ : ,

" I,-

,
\\
\'

"

I·":'
,<:

\

­

'\',

.:<\ \\

\
\

\'

,

~

) ,

\

.

~-:

;;(1

__,~--_'i\I"
_____,' c' ',"-\ , "
,",'

'\>

.'

-'-I

, ...

,-, '\

._---q

DIN PARTEA AUTORULUI­
LucTarca de fala porne$te de 1a realitatea muzicald
(l

ca

plna in prezent

0

monograiie

acestui tinut din Depresiunea Maramure$ului, care sa cuprindd loate

genurile foJc1orice identificate Jipse$te. Nu sint absente culegeri muzicale mai vechi printre care amintim pe ceJe ale compozitorilor $i folclori$tilor Tiberiu Bredjccanu (noiembrie 1910) I$i Bela BartOk (mar lie 1913) ambii Insotiti pe teren de neobositul iolclorisl loan Bmiea. Monograiia muzicala prezenta implica astiel
~i 0

problematica deosebita ce constc'i in urmarirea melodiilor culese in urma cu

70 de ani, fapt important pentru geneza $i istoria fo1c10rului din aceasta zona. Co­
lectia Brediceanu apdmtd tlrziu (1957) nu cuprinde

un

studiu asupra folclomlui inaccesibila pubiiculLIi

muzical 01 acestui tinut. Monografia bartokiana (1923),

nostru larg, nu lng10beaza toate genurile $1 speciile folclorului muzical de aicl. La aceste constatUri se adauga $1 ImprejuraIea In care a iost cules mater1alul (1913) Clild Maramure$ul se atla inca sub stapinire strc'iinc'i.. Bartok gelsea in satele ma­ ramure$ene
0

stare de lucmr1 cu totu1 Inapoiatel, sate intregi de anaJfabeti, pro­

ductia casnica artizanaJel a mai tuturor iucrurilor de trebuinta zilnica, viaj.u cui­ tural-artistica slabel, Jipsd de mijJoace $1 co.i de comunicatie etc. Bogeltia $1 rigoarea $tiintifica a monograiiei in care Bartok ne del primele con­ sideratii privitoare la muzica popularel a acestui tinut n-au putut evita unele scd­ pdri generate de stadiul $1 conditiile Istorice de atunci, iormUJlnd teze discuta­ bile, uneori ciliar contradictorii. Asupra unora din acestea a revenit el Insu$i, iar asupra altora ne yom reieri noi pe parcursul prezentei lucrdri. Din bogatui material cules ulterior in Maramure$ $1 publicat de celtre Coml­ tctul de culturel $1 educatie socialistel prin Centrui jude/ean de indrumare a cre­ atiel populare $i a m:t$cdrii artistice de masd, Jipse$te

un studiu care sel

prezinte fol­ constatari

cloml muzical a1 acestui tinut in legatura cu evolutia faelorilor suiiciente pentru a motiva
0

social-istorici

preeum $i in legaturd cu viala de astelzi a moro$enilor. laid c1tevu cretizatd in volumul de fatel. In rastimpul anilor 1965-1979 am euprins prin

Investigatie mal amplel cum s-a dorit a Ii cea con­ cercetdri de teren 45 de concretizata in 619

sate $i eomune raspindite pe vo.ile lzei, Marel, Coselului, V i$elului $1 Tisei iolo­ sind metode moderne de imprimare $1 investigare, munco. plese de folcior muzical (departe de a Ii toale culese). Incerco.m cu modestele

contributii sel relspundem unui deziderat mai vechi exprimat lntlia oarel de D. Densu$1anu care nelzuia 1a realizarea acelui "corpus" a1 toiclorului romanesc. Folosind experienta acumu/ato. in ultimele decenii de foicloristica muzicaiel romaneasca - continuatoare a $colii etno-muzic010gice fondatd de Constantin Brdiloiu, cercetelrile noastre, fJazate $1 pe studiile Eugerliei Cernea, cercetiitor

5iiin[ific In lmtitutul de ("'rc("Wri ! In"l"

~j

l);u/t'C/ul')qic,'

Jk:·ilf,'~ti.
(1(11'(1;

wlin­
clc
C'IU­

(it l)F,bl,-mallcQ (})!)rdafd de BeJCi Tlc:rt6/t. fJelitru n n'rifica stadiui
'Lltic a [oielow}:)i Inuzical C'UIC5>i stwliat

ae

marele lnaintCl5, (1m uhl)rc/n/ t(jute
ulll

genuri)"
wwUtica

II,t':ni/,' In teren\(lU ccJe pC' ('ezie de di,<;pnri{ic',
(l

puc; \ul1
(l11ii

,)iJ~('r

l<

ziiei dc (ls/CIzi unghiurile moi pu{in

luminnte in

priml'lw d, '('eJlli

de secoluiui no ~trur mai /Julin dzi/)i/r:'
_'vJu/'~ui

1n ]u m i no fo lelo r i"i tic i i ell' dune i.

In /)(1no pGrte culegcrile nu cOl1stituil () mUllecl de ccilipQ 1n C('/ui)()[(lrl' ell: mwaInUre.5ean din Sighctu \Inrlllu(iei, r\sociotin io/ciori.)tiior {lin mUllicipiului \:jiqlwtu \jornwli(·j, unde ,';('
\luramurr'5, Socicfatca prUi('50riJ(Jr cil' IW1Zierl filiCLio ,\ lurullwrc5, Ccrqli ric' jul­

c]rJ[ de pC' linga .Scoula fit' muzicu

(j

did clepw; lllatcriniul in cop!i comtituit din benzi de maC/nelotun, [exlc p;xlicL',

i

de nh,er 1,-(ji ii ir,!r;o!i,,'
PCI!iru C('('(1 cc

om putul jIltrvprinrit- In

(1('("\1

\

ost Wrilll ue/Lie LUI Cl!(l(Hiiu

ft'­

yretutului iolclori'it Xieoloe L'rsu, (I c(lrui (/i~cipo! urn jn,;t, corc mi-uimiwlllut
primjj pO.5i ,pre nliegel<' .5i Cl'fee/me', uc7ue iil'r/Jinli 5i

,incne mUIiullliri,ck­
,)i

pjjllQ [(·cuno·5tinld coniercnti(f[uiui unil'. /Jr. [rC[inn \'1r:w (ie lu ComcrI otowI de

\Iuzico "C. /)im(l" Cluj-'\opoeQ, ('(Ire

(j

g(l\;1 limp )j

iUI

illilc1 iJllJl(lPJilll6

>i ull)(lore

111-0 ujulot

5i lndrumot.

Ne inckplinin1 ''ii 1l1clnt r )rircCl iutc1 etc eei pt'ste 8U,; iniorIlwluri {awni Iwrnici, ell firC', mfntf' 51 inimdrfes('hi.<;f', recepliri 1a inten/iilc nnnstrc )i gnta sii sClcri
iic(' din {illl[Jui I')r Jiber, ("tat mom5w1ul cinto",
li.'fpreU
sfJUl1t' ()

lindd din /)o/[j1)i), in­

lalenln{i c1ornic:i cloer

CCl

numefe jor sd fit' seris :;i auzil moi dc-purLc.

T(' nierim OCUn? (fc('(l<;f(i II/crOff' Inr 5i c('lor c(' ,'nr <:;6 cunnascd c;i <;(1 yu1f};ifice

ILinuf'atuJ io/clor nlL/zleal aJ :\jornmurc5Lliui.

,

-~-~

~p

REF 1\ TA-­
I

Lilcrarea Foldor ll1uzical din Maramure, realizala de prof. Gheorghe Pop dill Si~Jhelll IVfarmaUei, cllprinde un amplu studiu introductiv (inlreqit ell feluri­ Ie note 'ji 0 bouala biblio(jralie) ~i colecHa de foldor (nrmdta cit' ('itl>\ d alH:'­ ;;;i 0 parl(;~ si alta impuniuc!u-se alen~iei Hl e(Jala Il1dSllrcL ["lC' e\iclent Ckl 111 acC'asi21 lucrare prol. Gll(:>of()110 Pop \alorifica, intr-nll mod integrator, 0 culecwre persona!d de lolelor nnllicdl lllaramUreSPiJll, maL 111ulle"lilclii pPrsonale a.:;upra acestui lolclor ("lL.:;~jl1llle in c:adrul unoI' "t'SiUlli sliinUfiu;> rip C0ll111llici:iri, inclll'ii\ illlernatioJlale), preclllll !;Ii 0 parle din bogata sa e'periellia de indrumcilor, conducator !':ii dirijor al unoI' formani arti'ilicc' de dmatori din l11unicipiul in care l'ii desfii~oara activitatf'i:l. Cllnosc mai bine lUCl-area 1]1 forma pre;,enlala de au lor cind, In calitale clt' referent a1 ei, aralam e5 depa';i(H;;te Cll mull cerintele unci iucrari de acest fel. lot alunci, in le~Jatura ell nnele afirmatii $i consideratE din sludiul inlroducth, formll:am cHeva obsen·a(ii critice ~i. ill per'>pectha publicarii, fdceam $1 r<?CO­ l11andari concrete de imbuJl[\Uitire a continutului aceslui sludill, pe care aUlO­ rul $i Ie-a insu~H; iar in noua redacturf' a lucraril au fost Op"rtlt0 toate lnaH'p­ Uirile suswrale. \Jpntionez insit crl toale {lcestea l1U privesc malprialul folcloric c:in colectie. Pri\ita in Sill(" C()j(·ct,ia so impIIIH' ill mod deo<;eblt alen\iel slIb mal mult.;' d'>jlec:le.
Pin~i (hl~\zi, prin cele iil:) folclorice pe care Ie include ~i prin cel(' -L> localiti1ti cercolale, (Isle cea mai ma<;1\li coleciie de foielor Inll/jea] din \fa­
lillllU (e~ul

1storic.

toatc' ]epC'llori ~jellU rilt' !':ii speci i I(I role lorice 111 \I zica le e"ist('11 It' ill acesl tinl1l (usUi/_i (',>Ie' (jH'U d,> prp'>uplls Cd mai pot Ii id(mlificalp aid ~i ait(, d,>C'lllenea cate90riil­ In co]ec\ie prepolldl'](·al.~; hoUiril l1wlodiile aulentic maralllufe-;;ene, dar IlU ii[1ShC cele ajunse aiel, inca mai c1emull, din RIte \inlltmi ale tarii ~;i conside­ rale de localnici ca ale lor j lntre aceslea ninel mai ell seam a mrlodiile cinte­ ('t'!or 11('oca/ionale de 5li1 \ ('chi din ArdeaL eu acest(~ aspecle colectia este 0 ac1e\dralil mOl1ografie a lolclorului muzi~ cal din Maramllre~;;ul blode, 5i tOlOdata. 0 rcaUl contribntie' lolcloristica (tinl] "eama de fapllll c~i in cea mai mare parle a "a colectia cuprinde un materia] llledit). 'Ma l m nil d.eci l a tit, aplicarea metoc1elor mode rne in cercetarea acestui fol­ clor (inregistrarea cinlecelor cn mijloace mecanice, respectarea principiilor de lran.;,;criere a melodiilor dnpa leejile sincretic;nmlul vers---melorlie, folosirea <;;elor, (1 tlnui 9hid de anclwta elc.), confera coleC'\it'i ~i luerarii () cerU ~illutd "tiiiltiiicd. Este concludel) tel deci llliiitatea acestei lucrar i alH pentru folclorlstica lloastra muzicala cit $i pentrn mi~carea cullural-artisticd de masii. moli\' pentru C(Il(' I'd Sf' implll1P a fi publicilta.

ell princle

Conf. dr. Tr. Mirza Conservatorul "G Di111u"
Cluj·1>'h1pnca

I

-.-~.....~-----~-~--- --.~ ...

--------

-~---.-.-----

..-.------ .. - - - - - - - '

,-

/~

OR

)(

>

'/

2

AI1)nOO(JINI nlOnlS

~jeL ~1aramure~ul istorie are atestale >. Vorbc~te despre le­ .:l:entar. iC(J{jllCl \ ie a gindurilol :. Cea clinlii actinne III scopul culegerii folclorului maramure5ean s-a organizat la Bucure$ti in \"ara anului 1869 in cadrul eer­ cul\li literar "Or-ientnl" inyesti~farea !'lari.cele Imechi­ le ca gen sau obieei ~i care ilL! mai core~­ pund.e poate c1eslusi mal bine Urea ~i mentu] CR aici in lc-g5natelf' hori. Toate piesele ce alca­ U . . prisosin\a sapa. omo~Jene.J. pe pu­ trlva e\'olut!ei mentalitatii oamenilor.6..c:eri care se 1nseriu in aeti\"ital. I.strata in epoca no astra. porti. Lipuri de "':.anului 0 fae mai jrLl~ moasa. aiestare a repertoriului de catanie care era des luI de numeros.B.. ce 1-('1 7i1mislit moro~Allul in deeursul 'lbueiulHatei sale existente.mula poetica ce se zice ell prilejul a­ . clar ori9i11e(l lor in ::. dar nnmai poezii populare. in :l 18()9 maramure~eanlll Simion Botezanu ::'uDlicd in "Familia" (~. parcd nicaieri illl <.ocio-economica a comunelor au influenlat ~i influentea'lR acesle muta! i j a..l­ murc5ului in aceastd largZl actillne i-d reye­ nit lui Ionita Scipione Biidescu.Le speeLacoluL prin aeeste l1lutatii virlutille ar­ listice ale ouiceiurilor din ::-. :"econtenitele in­ noiri in baza <.i simtCiminLeluc care-l anima.. case. alci din \femur! slrabune 1nse111­ '. cu­ . -2 pulerniea lraciitie se-mplele~le cu pre­ : aseie docnmente serbe pe hrisoa\e roa­ e: ':e \'feme...::::1Ulai nostru. spatiu $1 fUllCliun8.) articolul "Seara e Slnt-Vasli in . de la leagdJ1 pll1a la mormint manifE's­ larile au aceea~i Wne7. cintee ~i joe iar ::::a aceasta celllia spiritllala de nepretuil ::Jartinind poporului nostru a iioutit 111 ~emuri vilrege de un milenill mentina ..J."1aralllure~" autorul sub­ .fL: recunoa$terea parilor ale5i -de Cll searZi. este 0 primll. foJ_ :ja~~reaza clorul maramure)ean s-a imj)u" prin ongl­ llalilate..Ha \eaenrilor dUPa Clllll 1\e-o clovedesc . a conceptiei lor despre lume. eu alit mal mult 5e cuvine ea :::.? concenlraLe. propriu zisa $i care atesta a$adar ince­ :):Jtul extinderii cmentului folcloric $i asu­ ). DeSpO\'drate de 1esu] ma~lic de allac1ata 0 semna de creatii rituale specifice folclordlli obiceimilor "p rr0fac aiei suh ochii no)!ri in manifestari arLisLice sarbatore~Li in care precumpi:ine:.icei intllnit ~i azi in cite\-a localiUHi. ell c:it mai mull trebuie transmisa \'iilorului.raramure5 Silll inzestrate ell noi fllnctii. alalllri $i de c('lelaltc' calecjorii ale obiceiurilor.ecificitatea. 5e schimha fura eOll­ tenire in timp.~~. noi contumri. :epind din secolul al XIII-. slnl supnse transfOfmariL capata noi \ alente.. de infJorire.~~ s~ er stalornic la holarul de nord al . dar ::: ales mallifestari spirltuale caracleristi­ --=. Revis· la "Com'orbiri" a publicat 0 seuma din elE'.:._~_:".:.e rostesc fetele.ea alestale do­ . -" abatute "Am fo' ~i-oi si".7.. spiUarea fetelor la riu ~j ". ~Jase$ti daUni $i obiceiuri ale ::'.. INTERESUL PEN'l'RU FOLCLORUL DIN ZONA Primele cnle~Jeri de folclor literar.apt e texle (:".). port. 1n excursj­ unea ce a taCllt-O in zona a acJunal cn en­ tuziaSlll ~i sirgninta productii din mai mnHe localitati. LrtIchipaL in C!t'CurSlI] \cacurilor 11\lr-o 11m] liludine de caleqorii de qenuri ~.i de reper~ lorii.Jr origini i~i ira9 seVa de la stramo~ii :::: liberi.ia $i \'arietalealui fara sea­ miin..Ii ale £jenezei ca ~i ale conlinuiU\\ i i -:.ci \-ai ca $iragul de marge~0. :.turile arheologice. boqal.':". Aiel cne'atia folclorica sou . arhitectura. totul e inchegat aiei: oameni. aici gase~ti in fiecare sat.a -.jaza printre altele legatura strinsa dintre dnlec ~i poelie. -.. :. _ ."horia pa lUn(Jll" strabat data moro:.ndile pregnant in folcJor. -'-eslit pc loate Tneric1ianele pesle tot unc!e -::'~l purtat so~ii sai eei mai :lnzestrati. obiecte. Salele ma­ ::. obiecte.ea folclori­ : (:. mai demna.:2rea parilor din gare! dntincl yersurile ce . Intrea~Ja zon~i are un caracter deosebit -:: unilar.clii aparitii de lexie romane~li.la. Ja fie­ :'~2 casa. rei (>llirea tinerilor de dimineata pen­ '. de asemenea "Foaia socielatii pentru cultura ~i literatura romfma in Bucoyina care pu­ blica sub titlul "Doine osta5e5ti din patrla lui Draqo~" .a aeestei zone se fac numai in cca ele a Jua jUl11dtate a secolullli al XIX-lea.".o(. :'e acesle 10curi de Iblurie ~i lefjencJii.ure$ene sinl in$iraLe cle-a lungul celor :'. Perenitaiea ealeqoriilor folclorice ell rosturi sociale S111t ea peste tot 111 tara :in permfinenHi prefacere. vechi a$elari .e folclorului t11uzical in general si eel !i~ tNar in special.. in tropo!i­ Le.13. tal moro!iianu' spuntnd Cll :' ':e in ciuda oricarei opreli!511 \ reme1­ .

. rude nrin alianta eu familia !\iIan Iosif din $ieu ~m crasH prima ediiie a ac(.0. prezin ta un interes deosebit... toanma anului 1862 avind menl­ :"'. In 20 iulie s. chiuturi...'?i sufletul ?reparandiei a fost dascalu1 Ion Bu. Aici 1a :. J. _:1 cintecele sale: dar in :\Jara­ . autorul yj. '-fa:: tie: ofie: heri) ':ur~ t.: __ :in )'Iaramure$ doinele D. Gl:H rlj-. E yorba mal IntH de "Prepa­ ''=':::'10. de e1 veneau intelectuali ea sa asculte mindre­ Ie hori romane:.\t1.:. c Jr:.'?i citi\a etintre re­ prezentantii primei generatii de culegatori . este Potpuriul Compozitilllle (ie Arii.'?itia. . 7 au­ gust n.. un ~::dragostit de creatiile arListice populare. fiindca Cll greu sa n anat partntele vicar pe cineva care sa serie precis :.~ cil:Jilcl. astfel ca volumul lui Bud va cuprin­ de numai texie poetice..ean Isletor )'lan (N.i "Societatea de lectura a romanilor maramure:.:::1tre ei s-au recrutat 0 seama de earturari ..ile lucrarile .ilaramure~ean.i bine acele arii"..].10).-. f: bucurie.=.:r. a ~·-ii lonita Badescu slut crea­ . P( :Jr..1are 5i 7 de peLrecere. ______ -: :-::ajoritatea lor pe tema dragos­ .4.n.1. ~2a~iile culese de el. I · ___ _ _. ra ~c: ­ 1i7ee Rre. Intre altele e1 "propunea" lIc1ntarile :..ti.eni" .·:=:c:::_~e~··.lti din Transil\·ania !?i din tara.. Concertul ce urmeaza :. noua ne-ar placea s-o faca aeeasta vre-un [. Bredieeanu n-a schimbat nirnic din parti· tura originala. Pin a 1a urma nu s-a 9asit nici-un localnic pentru notarea a­ rlilor muzicale lueru de care se indoia :.':.'? (~..D!~ :9!i1 Ja~:. Brediceanu din Sibiu tot pentru ariile aces tea. Alec­ .\Uharv a lost Iuat ~i de Tiberiu Bredicea­ IlU in -1910 $i publicat ill colectia acestuia. lucrare nelerminata.. Organizator . :_=.. In scrlsoarea lui Alexandru Tiplea di­ tre Ion Bianu.l . unicul exem­ plar care dupa cum ne informeala Lucia . "Fir€. ·c_.itia.. ell c \ca­ rea : stir.i deschide : ~:-~i:e .-ara anului 1822 Sighetul adaposte!. clesclnUUuri" 2~:~ cea dinti'li precizare a termino­ '" -::-:e~::oare la folelorul lllu:zical mara­ .. Dealtfel se pre­ giHe~te sa vina in !vIaramure~ 1.j rna:-: '""71':7: a7' '.::-_o:~ai. datata "Biserica Alba.c.: D'JC ari::E co:ec am ':" narti ca:a r' . . Patriotism local! ._ . . avem in fotocopii exemplarul ()rinical.. Jocuri . _.t. publica in pa~Iini1e lor tot mai numeroase materiale 10lclorice trimise de tineri earturari mara­ lllure!. atmosfera intelectuaHi ce se creazl!. "Daca eventual va trimite Bud ariile.i dan­ surile nationale". Komana" din Sigllet care it. .:-. Tot 0 creatie a Asociatiunii care ia Uin­ ta in 1886 a fost :.1 Tiplea. A doua zi eu prilejul unei excursii 1a Slatina s-a Gansat jocul AP.. el are 0 remarcablla raspin­ dire.sti~uiti intr-o asoeiatie proprie IIReuniu­ .'?anescul . :~::'dturi.edintei.ti :. avem prima referinta eu privire 1a culegerea folclorului muzlcal.'?eclintei Societa.Li. avui rara norocire sa vad petre­ cere romaneasca in .20) Atunci cind apare "Gutinul".orldJl\d eu Lotul I-a consLiluit illIlin~area "Aso­ pentru Cultura poporului roman din . sa admire frul11usetea corurilor roma­ ne:.. 0 al­ ta lucrare a sa nepublicata. dela anul 1889 incoace" {KB.. se deschide cu Cintecu1 Gintei Latine a lui Alecsanciri iar inceputul balului es te marca t de jocul popular IIArdeleana" joc de pere­ chi. ~Ja.i armonizeaza cn lalent un minullat naG· text .1r. (.coa1a eondusa.'? se rasfringe ~i in p1anul activi­ ta~li folc1orice. pg.. cintate 1a vioara de Bu­ .sim de asemenea jn aceea$i biblioteca acela$i original fotograIiat pe pUici de slicla...tei lucrari. ~::cizare: "Hore.sim in pt:rsoa­ na lui ~teidn Perianu care (naseut 1a ti ianu­ arie 1841 in Boqa l{omanb.joc fecioresc. deoarece eLl­ princle prelucrari de melodii de joc clin \la­ ramme. In bibHo­ teca familiei Sofia )...).. astfeliLl nume!?­ :.: 5C! iormeze cadrele de invatatori neee­ . Un all exemplu de inLl!reS pentru mi­ llullaLele hod ale zonei il gB. fll' Bir'E nos: mar clo~ Isidor Man (1857-1878).. Scopul pe care l1i-l propunea '.'c scurta din rinclurUe celor l:!O de Imd­ :6:ori pe care i-a dat Preparandia Romand. De~i eu 0 exis­ :f::. penlru !loi.__ _ <:-:t dntece de ditanie.18}. 197).i Cintari ro­ mane9ti deGicaLe llliresei sale Maria Mihaly (le Ap~a. "va cauta cu tot dinadinsul sa afle pe cineva care va putea scrie ariile muzicale".tii pentru fond de tealru prezidate de 10sif Vulcan . .a:e ~colilor din Maramure~. probabil la sugestii­ Ie lui Bianu. prelucrare pentru pian a unui dans popular facula de primul compozitor mara­ mure:..: --:.'?te. 2 satiri­ -::.lectiunea sa nume!?te astfeliLl .-= : L _..0eaE ai folclorului..Lat prill intermediul un or institutE . cdi­ tia Rozsavolgyi din Budapesla.. In 1('­ -..Iaramure:. ii serle Tiplea lui Bianu 1a 22 septembrie 1908 va rog sa Ie supu­ neti unei crHici severe. Incepind eu ultimele doua decenii ale secolului trecut perioclice roma­ l1e!..:lea Docenjilor Romani din Maramure9"..'Iihaly din Sighet.:...:isemnati printre care. Transih'ania chiar acele se n11­ _. eel dintii organ de presa rOllldneasca din Nordul Transilvaniei. In .i contributia la trezirea con:. dansul care s-a jucat 1a balul de 1a 1882 cu ocazia lucra­ rilor socielatii pentru fond de teatru.: dans popular din satul Ap!?a de .tiin­ tei nationa1e a romanilor de dincolo de Gu­ til.])rago~ianau ale carel statute au fost aprobate in anu1 1867 aducindu-:. .B..l:UO). fiul Comite­ lui suprem Iosif ~lan din $ieu culege cu pri­ cepere :...B.'?i Victor Babe..9.J:ncllL de 0 im!-..107.Iaramure:.leni.B.i dansurile nationale execntate de preparanzi (B..los pe ca' re-I publica Ia Budapesta (N. :"'i'i_. 1908" Tit Bud.-:. a lacul studiile de drept !?i muziea la Budapesta) are un clans poporal "Ardcleana"... pe care Ie improvizea­ ~ . petrece­ re romaneasca n-a fost in ). ':':-. in ivlaramure.

Aduce in schimb un element nOll: multe texte au fast notate in timpul interpreti'irii lor simul­ tan en inre9istrarea melodiilor. Volumul al TI-Iea Cintece popora­ 11e din Maramure5 se situeaza pe inttiul loc intre culegerile folclorice din acest ti­ nut.Vo­ 11lmul I Balade.2f)). partea a rIoua :\rii populare arll1­ nate si notate de Dr. aparuta in doua "olume . Lucrarea a fosl inain taUi Academiei Romane dupa ce fllsese stabiJita pina in eele mai mici amam111te toata struetura ci (B. lntentia nu s-a rea1i7at asa cum am precizat deoarece nu s-a Cjasit ill aeeJe p~rti 0 persoana eu destull:l preqatire mllzi­ caUL ceea t:e I-a nemultumit pe inimosul animator al folc1oristicii rom€ m esti. Prin bogatia si yarie­ t. Asa cum afUim cUntr-o serisoare a lui TipJea catre Bianll din 7 august 1908 "se preerateste sa vina Tn Maramure$ Tiberiu Brediceann (lin Si­ biu". Ti­ beriu Brediceaml tinar ell () insemnata cnI­ tur~ rlll1zicala. pe care Ie consem­ neazt! In note si tn u1osar. prima de aeest fel la noi sub tHJn) : Cin­ teeele '1oDorului Roman din Maramures" --­ care trebuia sa cuprinda contributia rieca­ mia (lintre culeqatori dupa cum unneaza : -.1aramnres spre a euleere ariite cinte­ . BirJea nota texteJe literare. totalizillr] aproape 1200 de piese. :a ~.Joan Birlea s-a inteJes Cll DJ. ~a$i 1. preCllm si din arta ehilor bis0Tici rle lemn. 285). Colectia asHel proieclata n-a mat aparut nicioclati3. cleoarece aceslea nu coincid ell Icxlele de la coleclia Rrediceanu ori a 111i Bartok. IDEEA UNEI CULEGERI COMPLEXE POETICO-MUZICALE. Si unul si altul all fost insotiti pe teren de foJcloristul loan Birlea.~ 13 ca­ )lio­ ude leu edi­ em­ lcia :ea­ lia. fapt ce a avut Uf­ mari pozith-e in ceca ce prive$te clllegerea si valorificarea muzicii noastre populare rlin tinutul de dinc010 de Gutii. 26). care inca din primii ani ai 5ec01u'ui nostru incepllse s~ adune poezii populare maramuresene. Tn timn ce cei doi marl fol­ clori$ti muzicali 1a diferenta de trei ani lJn1l1 elc aUnl inreqistra11 Pf" rilinnrl n(' fo­ nOfjraf san dllpa 8m: melorliile. 2.parlea intii : Poezii popu1are a(111I1a­ tr~ de 1.'. in sfirSit. Et­ le a- 1- i­ a e a ~- . Autorul co­ lectiei este toto data eel dintii clintre cnIe­ qatorii pocziei populare maramure$ene ca­ re a avut privirile atintite si asupra impli­ ratlilor ei etnoqrafice. colinde 51 hocete din Ma­ ramure~.alea malerialul Jl ce-l euprinde. s-a in­ stituit chiar un premiu.elor din acel Unut" (B.0 mare sdidere a colectiunilor de poezii populare tacnte de noj pina aeum esLe lipsa aproape completa a ariilor" (B. motiv pentru care a stamit pe En­ era cu1egatori ca in publicatiunea speciala a \caclemiei sa se faca un inceput de acluna­ rE' $t a acestei parti aUt de pn:'tioasc rlin manifestarile sufletesti ale poporului\ca­ demia se preocupa inca de 111lllt de aeluna­ rea melodiilor populare romEll1csti. o incercare propriu-zisa de cuJeqerE' a muzicii populare maramuresene are loc in anul 1908 cind Ton Biann sugereaz~ lui Tit Bud de a gasi pe dneva care sa noteze si arille textelor ce urman s~ fie cup rime in eoleetia sa. partea a treia ArE populare arluna­ tc si notate c1e Bela Btlrt6k. 17). profesor la A­ rademia (10 \fuzidj din' Budapesta. Tzbllcnirea primului razboi mondial a de7'orqanizat ~i activitalea editorialiL iar a­ poi dificulUitile impuse de saracia ce a ur­ mat a aminat publicarea colectiei lui Bh­ lca pina in annI 1924. Principal a aeth'itate c-arbnareasca a lui Bir10a in rastimpul petrecnt Ja lend 1909­ 1913 5e desf~soara ill dmpul folcloruJuL bo­ rratulul material ad un at anterior i se adaucya aCllm lucr1ir1 noi pentrn ca in dona rin(lnri in acelasi sat leudnl . Peste llumai trei ani un a1t folc1orisf si muziciai' at' renlllne mondia] Bela Bart6k Se indreapta ditre tiIl11tul elf' dhcoJo de Gutii.in 13-2S noiem­ hrie 1910 in compania lui Tiberiu Bredicea­ 11n si t11 14--27 martie 1913 Cll Bela Bar­ tok reverifica ceea ce a cules ca apoi Sll rutreiere ell amhii 28 (le sate maramnrese­ ne practic intreaga 'Zona a Maramuresului T '-C'­ . Elrlea. iar in sedinta din 8 mai 1910 a sec­ tiei literare a AcademieL Biann comunica oficiaI di . Cnleqerea compJexa efeciuata de eel trei carillrari ur111a sa fie . pag. are· meritul de a fi rle7.'alorificafa coresplln­ ziHor Intr-o lucrare ampUi (Ie mari propor­ tii..2. aceasta conlucrare anuntind din timp actiunile ~tiintifice ce se \-or llltreprin rle in cadrul institutelor l1loderne de folc10r. Proiectul se rea­ lizeaza in toamna ac('1niasi an cInel Tiberiu Brediceanll cutreera 18 sate maramuresene (lin care cllJerre 19(1 rle niese mll7ki11e (B. de unde se va intoarce eu 0 recoltii rlin eele mai boqate (B. La 0 eercetare mai atenta rU­ lrul pe lUi­ oa­ lU­ Ull .).rrropat 0 seama rIe cle­ mente rle cultura poplliara din nocumentel(' maramuresene scrise. Ion Bianu obsen-a Cn pri1ejuJ sedintei Socielatii literaTe a Acarlemiei din 8 mai 1910 .He s-a rd­ a1­ iu] -0- lly u­ l01 atii ul n­ in -i- 18. coJectia lui Birlea. Bianu se adreseaza lui Ion Bh­ lea Cll scopul rle a reeomamla un specialisl capabil sa umple acest erol. Tibl"rill Brediceanu . u -I n o a 1 comparativCi a fclor trei jlloari Sf' pare insa Cd Birled a facut 0 selectie a texlelor.2. COl1!~ti­ ent fiind dt 0 asemenea cu]eqere trebuie sa se fadl neaparat in MaramllTe~:ml istoric "ti­ nut atH de interesant si atH (1e putin cunos­ cut" (B. lOAN BARLEA Referindu-se 1a volume de poezii populaTe din Maramures tiparile inainte de 1910 in coiectia "Din viata poporului Ro­ man". ca acesta Sa meclT'qa peste .a ra in J>. 7\fetQria se impunc> d fi in morl snccial "ubliniata. Din pU11ctn] de vedere fiJologic ea ra­ mine in nrma colectiei lui Tiplea.

prin lovirile de glota. Breclieean:. 7.J)" (B. an un caracter cantahil Cll multe coroane in tempo rubato. 17).\JijJoc --. "icolao Torfla.~ '7 piese . Cuvinte 1e acestea uneori In serH slnt insotite.laramures tot hori ca si 111 aJte parti ale Transilvaniei. 103): face oferta Astrei S".--::'etizeaza in toamna anului :' .]c ..13. .iti . Birlea $i materialul de la .. de a­ llUmite sunete gutllrale san stluhitatc carac­ leristice pina astalj clntec1l1ui popular al fl­ restHi tinnt (B. La 1~!:?:) i'.:J: :c -\'Gaslre". _ .\ccstea se numcsc b ).::: ~:a 13-25 noiembrie cind ti­ :~-:: _. Berbe~li 3 informalori 10 piese. dui '.j:-.. La IT c' ecembrie e'. Sub influenta cd. Apsa de Jos 3 inform 'od 8 pie~)e .'j inforllw. -" -:-ac:he Papahagi prc~Jatq. cele trei melodii populare nr.>anll.' 19i~ Bia­ ~::-:€.:- ._.--: htentiona Brediceanu. Ct TEGEREA SI PUBLICAREA "'--'r:.. :..~ r rientare uenerala "asapra >:i nostru 11luzical din acesl alta parte .:..ese.<arianUL Din repertorilll pa.Miinchen 19::. Birsana 4 informalori .~ .~ rondm C111reiera insotit de _ B'r1ea 18 localiUlti mara­ '. -"'rile de a erasi un editor. 61) -.ei ~. la e1ata cincl intreprindc :-'.4 informa­ Lori O~~ 1 I pie:'. :c)~ s:-a:. Cor­ ne::... :'.-:"-a. (".B.cl 20 de me­ lodii tiparite sail "aJorificaie in c11ipnl 'l11or prelucrari pentru piano solo. StrImtura _ . celelaltc me10dii all fost publicatc abia dupa 47 ne ani In 1957 SlI b cl enUll1 irea _.e.:'.'a refrenul de 7 silabe. Saninta 5 informalori D piese .:0]ice "stlccesi\' coiectii si din alle 10": Romdniei '. c'j.'or ]Jlltea tipari llllpreuna colec\ia . lnal:'.>-" __ . ':cC0~ .e : BllCic'. cele 170 de piese muzicale reprezinta 1n­ tiile meloclii l1laramuresene Cll18se ce lW Slllt cunoscule.23). BREmCEANU.li 1921 (B.:i:ci.'edere muzica].etermina pe Rirlea sa-$i int.ii-a codrului mai-mai'" Se obser­ .. 21i:.1 1 'Ii fo1clorul \laramlFesului" .e. La inceput lucrarea cunrinde 3 lcori IUl1cr i vocale nu­ mite ~i "dnine" si una instru·.te pentnl :-2:'. farli sa fie prea numeroa­ se.: 'rC~1l]eger0a D-:2~e (~e poeliE' :: -:: -2 \ a Jneepc . Ba . Biflea l. ROLa\']ea 2 inforlllatori 7 friese.i ]ipsa de hlrtie fac(' :: ~ =::':.lin alte tinutnri.ui Birlea: =.'~l~ui popular. dar aeeea.ca sint cOlllplect c' C: :-::.dn(j si Ie-a 3~'?('iceanll a pornit 1a drum ell < ':.\caclemie la sflr­ .'::1. clui si iara clui". In _ _ mal 1923 'coleeti a lui Birlea ::.-.'C-.. La trei din ele Breciiceanll a notat dupa de­ numirea de pe teren .3 info!­ l11a'.C:ORlTCI MUZICAL T.~ ':::"Jre$" .~ . :! informatori Hl piese..JTorea nriheaq1l1'li".enatori romani continua sa spp­ " -._: de la Academic ~i Bcla Bartok. BARTOK. la 8 august 1923 BrecUceanu ':::'::e':tci din 110U aceasLa clorinja (B.:i "erie .ti 5 illformaiori "= 7 pic'.B. sint cre­ alii de mai mica intinnere asem~natoare cloine1or . "A1tE' rloillP" include 1n hori lunui evoluate si una instrumentala..:'C "'. :-:>: ani.' .i: .ii as clori sa am carti :::cepincl ell \laramure. 26).:c'.--. 3 5i 9 slnt una si aceiasi .storcsc nu a cllles nodi o sinql1l'a meiorlie repren~ntath'a '5i ell lar­ era rasplnrli r e 7(>1laHL melodia .e sfinte cle tine"...>3..a..."ea 0 experienta in domeniul '').l~(:'ntaHi.eroa sa sa ~111 poaUi fi accepta­ : :--.B. cleoarece. exceptie facll.'!'­ ~:~:e de la D1.4 informaiori 8 plese i Botiza -.. cleobicei.c.::o:1':oni mai nlCl.' : De de 0 parte. ulilizabile 111 compozitie ll 1 ~ a:'ele muncH c e cercetare po . Este !lenul specific 1--1aramuresului 5i nu numai llli. :e.) iJlfonnatori 1 c~ plese: Borsa . .::: ' -".-.e'1" Volksmusik cler Rumanen ._~. '~l c:e publicare 1a IICasa scoale­ _ hten'entiilor lui Chirileanll .lIJd "acan­ . . La capitolul B. ac1ica l1luzica adunata de mine '.::. un refren propriu-zis ca "clui clui. c1eoarece intentio­ :.>a cum rozuWi c1i" :jianu la '~2 mai 1 1'~: J :~. 17).:'(:eJero in :tvlaramures...170 de melodii populare romane$ti din .'oia sa descopere " :. infor­ malori 8 piese i Vi~eu (h. .~ sa scot colectia in­ . Coledia amintiUi acopcra principalelc clomenii ale melosului popular maramure­ sean din 70na ce ne ocupam (::\f.:.U Iacab Mure!. Din pacate pulerea de idlllcn\a a Cll­ leqerii cu care nc oCllpam a fost mult dimi­ nuata. Tiberia .. 24) Ca­ pHoluI "Doine" ilustreaza doua tipuri distinc­ te din punct de .) informatori 1:2 piese : \foi. B.'.4 informatori J pie~. -: '-E- Sdlisle . RemarcalJi!ti esle mai ale" calitatea culeueriL el fiind printre primli nluzicoJoqi rom~ll1i care ulilizeaza un mij­ loc de inreqislrare llwcanic (fnnowaiul) a1 illolocliilor.r::.. . in celel caiete. care ne OCllpam.iti 4 in­ [ormatori = 10 piese i Desc'!li 2 infor­ malori 6 pi. :ea apara dl1pa c1()j ani In colecjia ::.. CLlline'. cur~ul anul11i I~'()lisi rdrasese .. in tim­ ._a~.ori = 15 piese i Leordina (:'\.. ~i 5e caracterizeaz8 prin forma preIun­ qita a melociiilor..:n'lllbrie \iitor".~'.i prccfati"e C( :. il1CepllSe 'c ' ornl muzieDl la drstiJ de Maramure$" .c­ _ :. dorea sa do­ .nri :2:2 pie· 3 illfonnalori 10 plese.

=. Lipsese din eo]eetia Brediceanu repertoriul copiilor.a 11 1a earacterlstica esle urmiHoarea: 11lf\ A-B-A sau A-B-_\\' (din care Fl (.ri eYe­ :a:a. Sa 5e fi schimbat feTul df:! a cin­ ":.":p8 11111l1dmJ de rlncluri melodice si . . zOl1\!Ora 51 apoi doba. ~1!l t c C3 ~ ':mar doar 17 meloclii Ie llld"\1ra cle '. :. aclied meloclje de baut poate fi si de strigal. .: : . . "joeu1 babe­ lor". .\-B-B. .'arietalp ce 0 cuprinde.ii" ~i clOUd . de oriqine folclorica esie 11n dan<:.e meloclii ~i doar 32 Ie include in ma­ _-. -~ ~=:.\ -.rile mai 11oi" Ie clasifidl dupa numa­ -'--r\Jrilor meloc1ice si cezura l'HincipaJa. Rirlea rlllpa efectllarea muncii din teren._ _ . J aro.i dupa tr01 ani din sate ori COlllune a­ distanta de 3-5 km. 153 P89. "jocul nrc.ulul clll1l1l. un 'ara !ser­ stea -. ::1oro':ienilor in numai 3 ani in sale foar­ ::.. on dc tropolit e\l de-ndrtit. i i . ~o"­ e'. cell' mai caractcrislic(' sint:·\-B-.h-13-13k. "jocul nepoatelor". "tropotita". :('-0 rl"c..ra-''a' "c G/">l.­ funcjionalila\U meiodiei.'d'>lt cipbanuJ oile " (nr... '3i bocctele Je clasificd dupd rin­ durile meloc1ice.. l_~.. <'is fidel si in mod firese eu situatia i: teren melorliile.: cea mai plauzibiHi explicatie pri"inc1 _ .de batul din palmi". i i­ (1'. .ip 1('­ Iren) ritmu1 in lempo de hord apoi (jillstu.:l~l (.i lndjoritatea in miisura specifica 6/3 ".'C' i'! copJ\oJ1J I 1 TV s1nt in IlUllldr dCJ.~ ci11L('CC de l1U'1ld. Asa cum se prezinta. Brecliceanll I-a :llot din co· leetia Mihaly poposinrl aiei pcnllll cite\'a cea<:..-ariar_te) este eapitolu] Colinde . sa SU~lereze 0 ima\Jine qenerala asnpra fal­ clorului muzical maran1l1re')l'an ell ceea ce are e1 mai earacteristic fara sa aeopere lnsd nici pc departe llltrea9a hO(fatie> ~i ..a de 1a Wutarli \drani din satele cutreieralc.> ta~ ~:_ ".l:::.-occ cri ". forme cl1prinse 111 61 de me­ ::::..110i am qa.1 pcntalo\1i­ (~J care nit are nilllic eOJ1l1111 ell pcnlal(nid maqhiard. colectia izllule): .J tempo allegretto :': = .de biHllt din palmi".~.Jropiate este qreu de presupus. este muzica instrumenialil spe­ ('ifiea zol1ei culea:-.! ~. din care C 0:'la . un numar de 70 cl~ melodii sint ill . datinUe (1e primavara si . Aiei se cu­ ~a faeem 0 prima remarca: allloruJ a .'~dt \ioara. "jocul 11l0~ului".ului". . en si­ '" -.:elc ure­ Ca~put :i::1c­ ::u­ Estc :mai "un . astfe1 ea din totalul : ":'0. 128 pag.:l f 1 liier (Lri'lc8) Ii:! carc mai liuiu ..\ -B-C­ \-B-C-D. forma can.c cillUi II sint lllelo(lii lHO\enitc din 110reil IU.lltoluJ de cinteee demlll1it "hori" .~ J bo­ I ~ .. . feciore')c prelucrat pentru piano-:-.1ures.\. "iIrdrtita".11or1urile" de la . .. bocete" 11u111ite aic] "ilupa IllOl:. Hll 5e obsen'ij ClIm 0 yeritabila "cloina" de stiI .1lQd..[t-o inlr-o \arianlJ 1l11l­ zicala sub c1enumirea "Horen Boc:itei". .fa si ritmul earacteristic leganat.i<. Man. in"tlmo(lul (1::11 a ' . ­ :~ () are.. ce­ ..! ill filS 1"1 L!1l J J)..e hOLJuL c:~t(' 11u"l1'a1 ill pa~linile co­ : CCl. ::. ~".lnull0'll­ talc. .. '. aslfel Cd trei hocete Ie il1clude 1n lila­ sura specifica de 6/8 Jl1i~care .Ja lmpletitu1 clIllunii" :-. r de (l-t) indusi\" .\ . Capilolul VI "Dansuri" euprinde Ull ]]11­ I11dl' de 50 de piese c1upa denumirca "dill popor".:: ::a Barlok eu taaHi competenta Sa in­ ':estabila In plltillul timp petrecut 1n \fa­ -=-:':"2S (12 zi1e) nu a putut ori e11 de cre c :.~ .. compozitorul -a I1rmat principiile finlac­ dezului llmarl K[iillll. Capilolul .38-100.'oca· Ie: ..j Lrei in:c. :.. La nr. slnt 'eritabile .hori \'0­ . E5te d~ .". liHC- ::lafe 'eter jato.~ e~:l sa p~Hrnnda in firea ':ii specific1JJ a1 Hiranului din ~1arar1. (eea co (n[1[er<:'l aceslui instru­ \eritahili:.cu:.'2~lind la eolectia Drecliceal1u ari1tam :.. d P-a a I11c ' oc1iei cstc 0 melodie de :::..'arll. scara mai mica ca llltil1(lerr pro\'enilii din \Iama e (1­ '"ac­ (1­ 1. Co­ Jectia se 111cheie eu clansul ApsanescLl _ .'cchi estc preluata ~i e\oluata inlr-un joe . Bart6k culege _> c.\ -B-B caden ta 1.:.(Jcul cezurii principale. repertoriu1 de calanie. _ _. -' ': a.\ndan'tc. ll10durile Sllll ttrhaice ~i ell "car. "bse: \ d clar in partea I a mclodiei dIU imild. : '1l j: . Iar :--o.:: ~..' . C Jl::U:1e ale colin(lelor de aiei .it-o ..C' C ~: (' d.1) -­ 1 ~.'0 -. lean" .' '''. Tn ncneralmuzica instrumcl1­ tala este pro\'eniUi di n eca " ora UL 0 a cloua influenHi a suferit-o dill 1111lziea mol­ elm'eneasea.':: c \. cintecul r1e learran si bolejune.. La multe din ele antoru] • nn da titlul..c:a::5". 173).. . c: ..-:. singnra balad~i "Om \'Olll!C era Y(j. :c: \) - -1 ":d- 1 '3C .)i un boeet instru­ mental (nr. ' •. estc dat . una ]i] .::'~ 3 ri'/uri melociiee eu for­ ric baza.i \cchime in lana c1up~i in­ ·e~~·.'\r­ rJelencscuJ".a e.iti in :':'r­ . Cinteeelc de nunUl inclll.: ~ 1. I 'll1tlll1im ...:: de 6/8... "c. care cu siguranta (ne ba­ zam pc culeqerilc literare amintite1 eran pre7enle 1n teren in perioada clliegerii.*:~! • ~·a­ . Cd 2E:. Cll- ::-11 i "IC- ":81 calc ~ea din .! U .)i t1oi. In sistematizarea malerialu­ lui.!. meloclie care 111 \'ariante am qi.'" tearH eontrariictorii sau qresite asu­ : -" ::'clorului muzieal elaborate de foJclo­ ~ -":--itrn acest Unut. Reorezentat in numar de 15 .-ariantele clasi­ .o10 de caire compo· zitorul I./.c de cele din eateqoria enta pcntru Cd siut ereatii Cll rilm re­ Iriu.'1n[ melodii "de baul".do­ ris!idi A-B sau\-.l in tempo giusto) tempo dc <. 1G).c cleosebec..aracteristic In ::r. ° /' i" .uri 1l11preuna cn folcloristu 1 1. Co"":' . ceea ec denoia posibilitatea bi.y C T.:' acele C'olin(' e ncao!.

1i mU7kal la data dnd por­ ne~te sa lm"estiyheze MaramureSlll.ll1a. "Voi 1l1een'. in Slnicolaul :Mare intre romanij banateni (1881). iar in 15 martie ajunge Ia lend Ia locninta preotu­ lui !jii folcloristului roan Birlea. Mures.Ja monoyrafia maramure5eana est0 rezuliatul unci clez\oltari hotaritoare a pri­ 111nlui stwJin.nea sa precizeze: "toate aceste Ioc8­ litilti Ie-am strilbatut in to\'ara~ia D-Iui Ton Blrle. pac!. Tiplea lJ filcu<. Pc baza analizei com para­ tin~ a celor dona mari culeqf:. in:re allele si pcntru mothul Cd 5e ga­ intr-o zonti (Ie contact Cll folclorul ma­ iar si lutean.) Rllmallcn '"on 0.1 informatori =~ 25 piese. pentru dll­ cerea la hun sfirsit a aeestei lucrari 0 parte a textului a fost culeasa de Dl.. ]\lcrn pe care. femei sj Hlutari. insotiti de fonograf 5i cilindri 111 corounele: Bocicoicl -.If) t('lcs :"ci-~i ..ea la jnl0fpreti Hirani mai ak'.rept f) pilcla cla<. Ol"]cesti 7 informatori 52 piese. . primul conducator al fostei prepa­ ranc1ii romfme~ti din Sighetll Marmatiei. \larannuE'sn] nu putea ~ascut lipsi.1 infor­ mator 13 piese. :l). leud -. Bela Bart6k a cautat sa se apropie tot mai mult de poporul roman.elf'ctioneze illformatnr:i. pag.'ri elaborate de eei doi mari folcloristi . ci una noud mult modi­ ficata. 15:{. PI treee de Ia analiza Ja sintezii si intoeme~te tabele care-i permit prin sis­ tematizarea materialului mnzical atincrerea lIn or plafoane sever ~tiintifice.P11­ nea Brediceanu. .4 informatori 34 pi ese. o. Dra~Jo· mire5ti . Pe Unqa bogaUa si rigoarea sliir'tifica en care a fost cllIes materialul se impune a fi remareat studiu] introclucli\' al colectiei in care alltoru] De cia intiile con­ sirleratii pridtoare la muzica populara a a­ ccstni tinut atit c1e boqat ~i oriqinal. Studilll intro­ ducth.B. La acec. - Tn 14 martie 1913 ajunge la Siqi1et.2 informatori 23 piese.ica (le monogra­ fie folclorica. nepu hlica­ te: petreen"e cite\"a santamini 5i In satele din jurul Beiu$ul1.8). ~i intre cele la ca­ re a ajuns Bela Bartok in aminti'. stu­ diindu-i am graiul cit $i manifestarile spirituale oglindite in foklor 5i obiceiuri tradition ale. dinsul a luat parte eu eea mai marc bunatate la ohoselile cuJegerii. Some~. L-au atras 5i clJlegerile rle poC'/ie populara ce \ ilzusera lumina tipa­ mlui (1906 $i 1908). La 0 cercetare mai Bienia c" T 8 e .) informatori =~ 34 piese.ea sll apeleze In deeembrie H112 ca sa-i mijloceascd le~ji:ilura en Joan Birlea (fl. ~ca Bela Bartok ~i folclorul maramnr4:'$ean.ori­ hr. Brecliceal'u a rdleetat mai tlrl'iu ~i la Ull studiu priYitor la folelorul muzical mara­ I1n1]"e~ean (B. jnainte ell :>. E ade'-arat ca a recurs [Jde... a apclat ~i la earlura­ rii .faramures" cu­ ]egere apreciata (le tOli speciali~tii In una­ nimitate (. Pf'trol. Pi'na la aceasta [lata a cntreierRt mai llllllte lone folclorice.t scris niciodata.16 infor­ matori . c\utorul cule~lerii nll prec:i7eaza Yirsta informat. cit ~i pe baza studiului din teren in toale localiUHile CNcetate ce ei. redactia din "Hinchen "Drei ~\'lasken" i-a oferit un con­ tract dar TIll a fost prima conceptie "Fass­ un~J" pe care Bartok a dat-o sub tipar la :\caclemia Romf.. alltorul sen'jl1­ riu_c. in prefata acestei lucrarL compozi­ tom] ti.o de ajutorul llliUi harmol1iu pOl"tabH eu care-i inyeselea si pc tarani. intoe111ai ca Buracla cu \ioara lui in escapac\ele la 1"0­ mtl11ii de pesle hotare (B. Acest stu­ diu promis inca ele prin J 928 llU a mai fo<.Jnsemnarile la note". Colindind in perioacla 13-27 martie 1913 Cll aeelasi neobosit foklorist satele ~i comunele ~'fara­ mureSl11ui. ca: Alba.:L)3). elf' 1. Cuhea (Bogdan Voda) .1 nrle avea materia Ie ineriitE'. L Birlea" (B. Breb . pa~I .6 informatori = 34 piese. Cll exeeptia Ieuciului. fata de coneluziJe caruia an'a unele rezene (B. :2(i. paq. \Hilmi de act'5tia. care ]lll se referea la . \111lte I11clo­ dji au fost notate dupa auz. Tapa (din care nu apare nici-un infor­ mator). Tdeea i-a 'en it probabil in urma aparitiej Jucrarij lui Bartok. 26) Bartok i1 face sa apara la MiindlE'n sub denumir<>a "Volk­ mnsik de.atc]or preoU 5i im'Zdatori. intr-un studio o.. 18." iari:i5i sa studie7 qramatica limbii romai)e" li seria lui Ion BU$itia.74 de piese.la a'. altele dedt eele cutreierate ell Tiberiu Brediceanu.1L ~i (lin boqata recolfa ClI care se reintoarce de acolo alcatuise \'0111" mu} "Cintece populare romaresti din comi­ tatul Bihor" publicat de t\caflE'mia Ro­ mflna in 1913.:) informalori 22 piese. Glod =­ .a . Coneeptia in· tiia a fost mai ml11t pO'estitoare ca si pre­ fata la "C1ntecele (lin Bill or " . "Janesli =-.eparat "oi arata felul acestor deosehiri".l­ ne5ti din ~1ara1l1ure~. Satl! \fare. "Exista lusa diferente intre une­ Ie conclu7ii la care am ajllns eu.. 0 asemenea inle'ltie. Bart6k m"ea 0 oarecare experienta pe tere­ nul folclorul1. Fara sa fi anIt la ill cepu I. Oas.e ell ('on<. \m \-azut lllai inaintE' care a fost soarta eu tiparirea lucrarii complexe "Cintecele poporului Romfln din "\Iaramu­ re~". Tn dorinta de a cunoaste cit mai bine ere­ atia noastrl!! muzicala pentrn care sc pa­ siona tot mai muIt.a sa lucrare asupra melodiilor popularc rom.1 informator = 8 piese. rente de "ederi asupra fnlclorulni nHlzical maramure~eal'. Vi!jieu de los -.'Brediceanu 5i Bart6k . cit la introclucerc~.('("\cn\a. Cluj. A. (B. TllHla. 76. "om 1n­ cerea )1oi sa concluzionam posibilele dife­ . 26). Timis-Torontal. fnlclfl­ rjseul nostru ramine uneori tributar H'chilor n1etoc\c. ani. 97). precuJ1l si ac\illl1ea In­ Irf'prinsa de Tiberiu 13rediceanu ill 1910. 5). Retragindu-Si materialul de la Acade­ mia Romana in 1921 (N. 1n annl 1922 la 15 martie.

11 '-ecINe ca concIuziile noastre pe tcmeiul mGlodiilor ac1unate ar putea sa tie eventual deosebite. a structurii ce10r trei folcloristi privind COD· tributia fiecareia.:Iara­ TUre$ . cu­ una­ :lura­ )area ul sc j.ll­ O. Tntru­ -'t Hlm ajunqe (Ie acorn arRniarpil Va roq cC! mio incredin\ati mie" (B.B.u 1 Imperin Habs­ 1 .lca..7. probabil ca BirIea . 1. ae '­ 2'J!·. piesn pcntru pian. o sea~a placllta qustind frumusetile mllzi­ cU.I-am raSPUl1S ca-i lllU1tumesc pentru propunerea facuta.-ariantele piese­ 10r.27). e~as: !a-a­ e c: ..1 ('liminat "Briantele Hisind dnar te\:lele r:r:tre Ie-a qasit de cuYiintil. ell Tiberiu Bredkeanll n-a fost de acord Cll propllllerea la care noteaza: •. Sinqurelc piese ce fuscserH t.cll1i) a lui Bran Lanrentiu si Revay Ka­ r01. T.1aramure$cnc" din data de 24 noiembrie 1922 scria: "A$­ teptarile publicului care au mnplut sala de­ aintreC1ul 8n fost inde~)Jinite. dar avind ).'1armat. Etude In Sol Major r Debussy. Dansnri populare rom€mcsti.~" • i'-- .. Le-a execlltat cn 0 aqilitate foare marC'. Bianu li scria lui Birlea "CuIeoerea D-tale de poezie populara se 'I. Preludi1J. mai ales 9fOfi :'. "Horea mire­ sei" si dip-va <. 1." chestillnea pr1i!a. :. La HI12 lirlea carc )ICXe amu­ :acle­ I face :olk­ ..-it 0 piedica serioasa ill fata editarii colectinor impreunB. Bart6k Seara la Seeni.emna1e din trimbHa (:".iei. Fst!> ac1mirator al melocliilor popn­ lare din tinnturile Bei. 0­ ':ce all ])l1nc! de H:c1e.Y si (lin compo?itiile lui pmprii. .:r1ea. P9.ul stiintpi. Jueru­ rile nu <. Textc1c. cred Cd ar fi mai bine (iaca Hecare colectie 58 va publica se­ parat" . f. Dans111 ursului. Brahms. Bocet nr. La mine mai slnt inca --feO 150 de melodii noi. Sonata in Fa major OP. :t-. Chopin. 28).:1catllirea. pre­ ntro­ cste pri· :1teza : sis­ Jerea I ~i comparativa a j e"telor din co1E~ctia 13ar­ t6k ~i Birlea in localilatile mentionate $i ti­ nlnd cont de l111mele informa~ornlui. colaboreze pentru .­ am studiat sj colectia Dvs. . se preqiiteste ill Tin'l'] flllfl 1n interc<. Facem 0 parflnteza aratinrl di muzicoloCjul :)i comp07itnrul BelCl Bart6k a mai fost in Siqhet si a COllcertat ea pianbt in data de ~2 noiembric 1922 1a Palatul Culturii.rehllie <. unei colectii de me10dii populare ':in Maramure!.1uzicR Ini Bart6k n-a nHicn 1 tlltnror.. "horea oilor". al­ dituiesc un capifn1 aparte a1 eolectiei. ~ '" .~ 17 qa­ ma­ c de tipa­ a i. Dans ro~ m€mesc nr. s Carner").tjfidi sa se poaUi orienta ell mai usor. Bart6k: Sonatina. "'\vinn in yedere si . .lmativ 6() de meJodii 'o-am culps Impreuna. S-a 1110)'5 pina la fh:area minu\ioasa.. 8ect11o\'en.Clnd a p:ierclul si ((asH one". : - -e:e 2"2~ :: ­ !-:~ ec" _:c ajutoflll prcciz~rilor ce Ie face cu :1rivire 1a modul cnm a inteles sa redea a­ c:este particulariUHi putem stabiH cu destu­ 'a Gxactitate contributia sa si eea a lui Toan ::. Scarlatti. Dupa primul razboi 111011­ dial. Bart6k.. Rapsodie in 51 minor. III.-e trebllie pus 18 0 Jarte . D".l­ :' 0 r e: dpoan'cp ('(mare."a far 0 prop.bus<. 15:{. c1eoarece note1e muzicale trebuiau tiparite In striiina­ tate. volllmul cUDrincJe 27 colinde..-(l -toemim In asa fel ca 1'11 0a cereetarea :.tau tocmCli a>a. aclica asa creel eEl ml ar trelmi des­ 'ar\ile cnleqerile noa5tre. fa1­ doristul a fosl inso~it de loan Bu~itia pro­ babiJ si pentru a revedea si re"erifica ma­ !erialul cuJes inaintea llltimei retu. Allegro bar­ baro. dici aici nu a\-em rosturi bune pentrn asemenea fel de lucru". n. 10<~. Bela 3art6k propune(l compozitorului roman Ti­ '~eri:u Brediceanu ca sa..uscilui. Chonin Kocturne in do minor. Beethoven. care all fostpublicate in 19()9 In limba maqhiarH in lucrarea "Romfm k6ltokb(H" (Din' poetH rOI11. restul de 120 reprezentind con­ ~:-ibutia lui Elrlea. Cll traducerea 5i explicatia in 1imba Cjermanii.1.. ~u detinem date cit a stat in Siclhetu 'I'. IV. alE) tinutll­ rilor romane$ti si chiar "ecine". . Dinsu1 a (lat Qm-ae1ii de 0 memorie mu­ 7irala strAsl. (lar Si fata de altC' melodii.ii conti (lin fost. 12 eloine (hori 1unflil 155 11Ori. (din . al ~faramure­ ~mlui cari afirma ca !. 114 melo(Hi de joe ~t 17 11l1cati Ja (liferite instrumente muzicaJe: "dup6 mortt"._ ~ .'l sub multiple aspec­ t(' a foJcloru1ui maramllre~ean ill circuit 11­ niYNsa1. Detinem cloar progra­ mul recital dat de compozitor. ald:ituit clin 4 parti. 1. .ari cle tiparire (1923).-a incep~ nu­ mat dupa yacantfi in septembrie yiitor. inrit in deems rinua Off' a dntat fAra Ril1tof1l1 not(~10r ceJe mai qre1e lmcati (]in Scarlatti. DIor Bartok ~i Brec1iceanu 1i soan trimis foile de note ca sa se insrrijeasdl sa fie tiparite uncle vor crede mai potri\-it.R. intr-o scrisoare din 8 aprilie 1913.Naz(lraYaTml" llli·:\1e\:anclru Tiplea $i "Pintea Viteazu" din colectiu lui Bud.rii sa . Tn orice caz nn lucnJ este ClOrt: ByeJl1 de-a face ell lntiia pa­ trundcre cOl1sistcnla !. dici a pctrecllt. ci sa Ie cllprin­ ""nl n'" amindoua lntr-ul'a sinCjura si sa Je c··c'lj<'il11 j)e baza afinitatii meJodiilor. Permiteti-mi ca . 84-104). de mare . Un cronicar a1 "Gazetei 'I'. din care pelltru fiecare cintec vo­ cal se rian llumai '-ersurilf' de incepllt. Brahms. Toate textele pun in lumi11a preocllparea autoruJui pentru redarea cH mai fidelli a parlicu1aritatilor fonetice ale uraiu1ui 10ca1 (~. :\fonografia Bart6k cuprincle textele in limba romana si 111 traducere in Iimba (J8r­ mana. a1 COll­ a a- din COll­ Fass­ ar ]a nodi ­ larile a in.Chil­ dren.ii scria Bartok lui Brediceanu. De 1a lnceput s-a i.. r.ceasta zona folclorica "Am fost 1:n !'-. 15 piese tarane$ti. ~~ ~ " . 14 hocete.' unifidndu-$i cnlegeri1~ din "!.-aloa­ ¥e (e in prezent 1a mine) conform unei a­ -[ecieri fU9iti'-e apro".raou­ se inainte intr-o alta limba eran clOUd ba­ lade •.. Cind I1JN~f one 1a munte". BurJesc nr. Bartok a notat astfE:!l aproximativ 33 de texte...Horea pacurarului".lnt foarte oriqinale nn mllllai fata de meloriiile populare maghifl­ re..

ih"ania. Virsta interpretilor nu este precizat~ Intotdeauna. MatE'fialuJ ace'ita. popularizinc1 prin opera lui mu­ zicaUi comorile spirituale de pe aceste pIa­ iuri romanesti.Dn cunoaste dedt melodii ell ritm de dans si stnlctura foarte felurH~.If! burqic. . dup!! CHm are meritllJ rJe-a fi cules stiintifie un material boqat pe care I-a pus in circuit universal (N. cind qenialul compozitor a fost ne\"oit sa se refugieze in S. 18). 23. posibilita1i de reascultare si re\"erificare.uirii operei 5i aetiviUitii sale puse in slujba pikit 51 infra\irii popoa­ relor. pg. \Jarturia lui D. Bart6k a ajuns totodata 1a cOllcIuzia justa dl acest stH nu are niei 0 legatura eu stilul pentatonic maghiar. Luerarea lui are 0 importal1\. Consiliul Mondial aJ Pacii i-a deeer­ nat post-mortem 111 1945 "Premiul de Onoa­ re a1 paejj". DllP~ parerca sa "Horea lunql1" este Imprumutatli "nein­ doios u de 1a l1erainenii rlin Cohmt'iil (R.lanluit lmpotriYa lni Bela Bartok de eatre regimul hortysto-hitlerist din 194f). . apoi tot din gura ctnUiretuJui a in­ reqistrat dntecnl 1a fonoffraf. '. pa~J. eli aVem de-a face cu a tnriurire maahiarli venitli min intermedinl rutenilor (B.oru} se 0­ eupa $i de unele probleme de .teti6i (B. pafT. oriqinea lui fUnd sud­ e<. . dupa cum sint ~i eazuri cind nn se d~" nki macar nu­ mele informatorilor.\foldm8. Revenim la monografia mllzicala a \1ara­ mmesulni unde autorul a utilizat pe llnga informatorii Virani $1 dtiva informatori in~ telectuali ca de exemphl Invatatorul Ion Vlad din Vi~eu de Jos. fntr-ac1edlr ele 11U se \~erificii 1n totalitatea lor...Tn starea de a7.. moare in 1945. legat de al poporuluj roman si mai ales de-al maramu­ resenilor.B.n 15 mai 1910 e"Ie e­ 10('v("ntl1: e1 sintetizeaza a<.0 fat~ de 15-16 ani. 0 crunUi prigoand s-a dez.a Cll totu] eX­ eeptionala in ansamblul euleqerilor din fol­ clorul maramuresean. :\1untenia si .inriuriri claca nu chiar 1mprumu­ iuri straine au pairuns si in c1ntecele de stil nou". autoruJ multumindu-se s~ mentioneze ca a cules prorluctia de 1a . "de 1a un omu. "de 18 un ligan ". '1) si de aid anume leerl1turi tntre dnteeele populare ma­ ramnresene 5i eele maahiare lB. lllai ales aCllm duel \-olumul de matNial adllnat si p'lbJicat din diferite zone folclofice ale tarii permite 0 seama de reJatii si comparal. 1934 dupa ce-l cunoasie pe Autorul a pntut conslata mai tirziu h Constantin 1.. ::\"u-1 puteau suferi pE. si c('redeaz. "de la 0 femeie u . (B.i a eercetarilor". In intiTIsul studiu introdueth' al colectieL autorul Sllpune materialul muzical unei a­ iente analize. 23.-ersificatie. namele lui flind strine. 23.O flrim~ constatare pc care 0 face Bartok 5i pc care si-o pl1slreaza si dnpa ce face in­ \'estiqatii mai ample in n1 ai multe zone fol­ clorice din Romanic. paer. Pentru cel care merge pe llrmele sale ar fi fast de mare fo­ los ca lInO dintre informatorij care an fast sau posibiI s~ mai fie in viata. 1) La cu)egerea cintecelor a procedat astfel: mai tntH a notat dup1i auz atH melodia cit si textnl. 29). Sa nl1 uitam ea aeest mare ar­ tist maghiar de origine romana eu renume mondia] a fast un sincer prieten a1 tarii noastre.. Usurinta en care nota melodiile populare era sortmi sl! cistiqe de 1a ineeput simpatia taranilor rom~ni.. RitmuI acestor melodii este de fapt bine ennoscutul ritm Dunctat din muzica populara maghiara (.U. are meritul incontes­ tabU de-a fi inc~reat si reusH pentru intiia oara 0 sinteza asupra muzicii populare a acestui tinut. 27-28).G. 27)' lsi sustine parerea."plicahO lJU \'a oa j" \1aramures peste stocp1 cintecelor de co­ pii ceea ce-l Ya duce 1a constatarea eronata di aceast!! specie ar lipcj la romanii din Tran:::. este Ca materia luI me­ lodic maramuresean se deoseheste in mare miislJra de a1 eelorlalte reqinni arnelenesti. carese minunau: "ce itlte a lnva­ tat domnul cintarile noastre" si prin aeeas­ ta uitau di 5e afla in fata l1nui domn venit tocmai din Budapesta ca sa Ie studieze dn­ teeele.A..~ compozitorul care facuse eU1105cute melodiile populare ale popoarelor subjugate ~i care milita pen­ tru libertatea aeestor popoare.tfPl nontntea a­ ansa de Bart6k in folclorstica mnzicala. Ca semn al pret. Cotitura adusa de Bart6k in folelo­ ristica muzicala se mai clatoreste apoi fap­ tului cl1 eJ a activat in yecinalatea etnogra­ filor. sl1 poatl1 fi idel1tHicati.te apropia cit mai :1E: mult de icoana adcvaraUi a cinteeului. lueru pc cafe tinea de aItfel el 580-1 precizeze prill clI\'i11!e](> .. uncle trainrl in mizc­ rie. 23. Brailoiu. Kiria.. Concluziile de in­ ceput ale folcloristuJui maghiar au fost pri lejuite ele eUl10asterea franmentara a mll­ lieii DonuJ arc romfllle5ti."3.ii p(' care Bartok la \remea sa PH 1('-0 puhlt face. de razvratire ~i ura contra eXD]oatatorilor. Tn chip inp'I. imprejurarea i-a inscris ea axiom a ne­ cesitatea de a prinde si reda dnteeul pOpll Jar intoemai cu intreaqa ltli fiziol1omie an­ tentic~ si in pIu. In strinsl1 leglHllr~ eu analiza muzicala aut. Multe din aceste melodii eulese de marele muzician erau dntecc de re\"olta. pag. 30). 1a . Cu felul B­ eesta de proeednra se pOCl.0:'1 mai \"eehi stH melodic" al acestor tinuturi.\cedemia Romana in sedinta (:. 2) --: ~ fl In ce prh'e$te ritmul: nu incadreaza melo­ dia intr-o anumWi masura d-l lasa liber . si Ul11l1 si aUul repfPzentind . dUpa ee n sistematizeaz~ pe baza principiilor lui Ilmari Krohn.i () ZOlld mai mare din Romania ea "Horea lilnaB eli1J \Iaramurcs" este asemanatoare si ell multo afillitati sprc "Cintecul lunU din 01t(~nia". 30). credE' e1.

sub a carei ingrijire all fost publicate la Buda­ pesta scrisorile lui Bart6k. EJ rele\'a intH inserierea variabiliUitii nrept 11na din axiomele folc1oruhti. dupa parerea lui Dragoi. fol­ tes­ ltiia e a a fi inta ~tita . Tltl negUjeazd a Ie nota. lB. indeosebi ale mllzicienilor de a <. 350­ 376) di "nomazii nu pre au arte" ~i isi fun­ damenteaza competenta pe instinct ..a S0 explica ~i faptlll Ca BartoL a netrecut inainte de a veni in !vfaramures dteva . .aza.a me1orlil­ lor maramure~ene lSi cia seama. Aeest fapt a imnresionat si SUi)jucrat sufletu] f1eniului manl1iar. a fost eel care I-a aiulat po Bar­ t6k sa cunoasca in mod pract.pro I si ('pI turi.·ovi7. 0 melodie trebuie culeasa !'. '[. 443). de aceea recomanda evi­ tarea lui in cll1eqeri ca unul care "briqt a­ lerlei fremde Musik heil11. I-a '.. ell aIt prilej ~i necesitatea de! a c1etecta Intrc­ quI repertariu existent lD !110mentul culege­ rii fara omiteri arbitrare.7: co"-... La invocarea unor arqumente muziocoloqice ale lui Bre­ diceanu si Alecsici ea. Este indicata ]a inceput inaltimea reaUi a finalei cintecelor locale transpuse pe fi­ na1a Sol dupa sislemul preconizat in 1904." dar acimitea si "rfimlkhe A.atIe indivichaUi in l11uzica populara. pag.P­ Uirnini in Beins in compania !1!i Ton Bu. cauzele inrudjrii.re In realitate nu exis­ tan.au d.G datele lit.Tn "dIr ales t si arii l PC' eX­ ace. BUsitia: . Bart6k in· fluente straine.usnahme" ea lautarul din On­ ce. ea mai mul­ te rnelodii au 0 structura si 0 Hnie melxlica asemanatoare cn stmctura Si Enia ne]oclicii a folclorului din Africa. . (B. und mischt all­ dieses ourcheinander.o­ :1 (!-­ fan­ :. Complexita tea fenomenelor folclo­ rice sincfPtismn] lor inca pu!ernic in zona de care ne ocupam impune 0 pregatire a~ rleevata multilaterala ~i mai en seama coo­ perarea strinsa a specialistilor de formatie diferita. p(!l'­ tr11 Cfl aid 1n '\fararnurcs din D1i. Experimentul aduce 0 contri­ butie substantiala 1a predzarea rapo:-tului dintre traditie ~i imp.1teri21nl m')­ zical inregistrat em reie. Tot eJ i1 insotestE: pentfl\ . Un'21e particula­ riHiti ale folcloru1ui din Africa apuseana au fost amintile 1a ( 1)T1'unicarlk Pi' :-U2 'e-a . La inceplJ t Bart6k nu avea incredere In lautaru1 Egan.lin partea cule­ qatorului.ram\1­ a'l­ ~are ! r! a CI)­ 'ata (lin . profesor de 1sto­ ria Artelor 1a Universitatea din Cluj. 11) a:. BdT­ t6k preeonizeaza si in ml1zicu astfel de ex­ perimente menite sa puna in lumina vana­ bilitatea dntecuIlli popular. 2) elo1her conform inspiratiei poporului. Tn afara de aceasta a­ rata silahele scmle ~i pc cele 1ungitc sau repetate cerute de simetria melodiei si a ritIlllllui. iar buna lui eredinta pusa total sub semnul 1n­ daielii. 1 (! i:rJ r<:>s" .ite de aonotari Si semne comentionale pentru a in1esni apropierea de adevar.f ll1'lZician maghiar cu poporu1 roma" "i en 1lfietennl san r. iar Pe de alta parte. n-a a­ tacat nicidccum problema pe tar1:111ul spe­ cia1itfijii prin analiza III inutioasa a faptelor. i\COst scop.. totu1 se reduce la "eompetenta" mu­ zician111ui '\'eao~.Este cert cit 8 11 sit1R.8. apoi de 1a cei maj tineri. Il referitoare la via1a dntecului popular. 18. AtHudinea sa este revizuita funda­ mental 1n colecUa postuma. prin ea pune canat orientarilar qre~ite ale folclo~ ristilor. Astfel dupa .xperi­ mentul se cuvine apoi a Ii llrmdrit in timp pe qeneratii.1) lfel: ctt 1n­ : (J- mai .Te$i scurt timp in Maramure~. iar 1a me10diile instrument ale este aratat a­ corclaju1 instrumentelor cu eoarde sau su­ netul de baza a celor1alte instrumente. Coriolan Petreanu. 4) Privitor Ie te'{t scd€ ' versurile asa cum se pronunHi popar.nia ~ ea- I . aeeste hfIuenb Sl 2see12nari J-au condus 1a ideea feaJi:erii unci )pcrari. taranul Jonu lui Andrei din Ieud. pag.Cll sau fara intenUi (8. . La anali7.> pe de 0 par­ te drept qreseli <. care i-au 'Clobi­ Jizat oal1!enii sa vina 1a ~l~rec:ic.>formari. jnflorirea ei din limpuri stra­ "echi. Asertiunile lui Bartok au fost interpretate ca fi'icind parte dintr-un program politic.erie in c21e ce llT­ meazii despre 1egatnrile mare1.2 1a timp si sa iubE'asc~ en pasinnc TO­ man. tonalitatea. 448). De fapt. ::: '1 COrl­ tribuit mult ca Bartok sa ('n'~ni~'(. nan. 18. 97.ucces~\ de la mat multi dnHireti alesi pe categorii de Ylrste pentru a vedea si in ce masura se schimba tempoul.lr~lr'. a vorbi despre 0 forma adevarat ori­ qinaUi ". Cind pentru unele fraqmente se prczil1Ui variante.ata pe asem~nari ca sa l)oaLa si modul.in rezumat aUt ca muzica cit S1 ca versuri notaiiul1ea culeqerii este facuta cu Tl1lllta competenta si seriozitate.1 noua oara pe Bartok in Maramure~ C '. influentele me­ locliilor si care slnt ele. Sabin Draqoi afirma tendentios 111 arti­ colul din . de folcIor ba:r. 08ce­ dat in 1935.. 3) Pentru me­ lodie atul1ci cincl notatia uzuala nn este su­ ficienUi se serve!. interpretarea.13-20 de ani me­ Iocliile trebuiesc urmarite mai 1nLii la cill­ taretii de la care au fast culese. In perioada inre0istrarilor."a­ tiler eas­ enit c''l­ c.("'. Cll foldoristul loan Birlea.. Bart6k scmnale. care trebuie sa corecleze in eeJe din urma pe lnsusi informatorul au­ tenUc.: m" ira rnpu­ lara romaneasca si 81 este c. usta lilul mclin­ pri­ TI1U­ )lea . Bart6k a leqat prie­ tenii cu populatia maramureseanii. !'..a£1u di nolarile Dlui Bart6k nu sint intotdeauna ore­ cise.cer· tului din 22 noiembrie 1922.~itia care i-a dat muIte date despr? J'1Hziei) mo­ rosen easca". L0 '7a rlra­ gostei lUi RarL6k stan desiqUJ' RLil fnmnse­ tile muzicii populare romanesti cit 11'Jf:atia ei neasemuila. ci s-a marginit la speeulatii avocate~ti pin­ dite sofistic print re rinduri.0­ coti deosebirile dintre variant.1 1:1 mude j11 ~'\ . pacr..)it dupe.sti Maramures san cea din Uaocea ­ Oas. Muzi:cologul ma9hiar L Dern0i"\\i. lngaduie inc10ielL posibilitati de clife­ rita interpretare -. pe de alia parte aspectul semnalat it ubliqc! pC' folclorhl sa consenmel.Gind Romanesc" (1937. .

U _. care reiese elill folcloL Dr.~ re fu fie .. de ace1e asf'­ ~ • c 'are ba::llia ')i ele care a auzit rs:.z dC's St"nnnws d(>[ Bl'ni Fr>fah \us Il-Kcll1t6rd P:-in analiza concluzionam ca asemanarea posibilil deoarece popoare diferite pot :c::::'.ul strilbun de \eaeuri pentru inedit)i autentie..U_·_-_I. _.·. iar in urma (1.___I_. - sl:~"~~i::'. Ulterior Bart6k a des- _'2 r a~ =-:ara ~MW • ~c: ..re lisa prO\: iua .:-: :)2rc Co l~"-'r<e (1 1. Bartok a inlimpinat qrentati In cla<:ifi­ carea materialu1ui.•~R'\B G yCJTcSEtliJL UJl. : ) . Romeo Ghircoia$iu in "Contributia 1a istoria nmzicii romane$ti".:< S-d comins ]JC tero:1. de unde concluzia ca I1U mai poate fi yorba de In­ riuriri. 1963..__ ~ -.a:ita. mai profllnd pentrll f01 ~> \iaramures. \aloared COl1tinutulni artlslico-estelic a1 fo1­ c]oru]lli maramureSCa!l. 4: a. b) : :arii BARTOK \fARA\fAROSr GYCrrtsEBOL !Ptld IUdild Kis .i"teres . Tata doua exemplecare lc pune in com­ paratie. .:.\ ariHal. \olut lc. iU " .-econo111 ice ~i istoriee asemanatoare._U_•.te mejeagurl.•.. -+) lllali(j jinllli.\mDfl:Tnl1tnr:" aJe yeciniloL -. ~) .ele an (ie Barto:"': 1il nrinli.::::.'~.varr" ':~ . mi'Hinrlu-$i <:e .racre r.­ fT13i IT.rnu :11 co::lE Co 3ra'.orea sila~ "C:'la dano cin:rc ocaz. ed. . l .: Sf lIu-:i IrE? ­ be mell ma .G. 3) Inlerec... arata ca: "Bart6k studiind folelorul din Maramure~ a siabilit Cd horea lunga 1'1 timpurilo \echi a fost lara indoiaHi singura melodie a mara­ mure')enilor ~i ca e1 sustinea la inceput Cd aceasia hore hm9a a fost prelllata de ro­ mani de 1a ucrainC'ni.:ce bunuri asemanatoare in conditii ~: :::. reiese dl datorita va­ ::e:a~ii C:eosebite a melodii'or din Maramu­ s~:e re$...~. care intr-ade\ ar 11n Co -::~:tu' sl'f'-"'.n :.l a'listica a poporului de pe acec... B_-\RTOK AFRIKAI -.1illizelor faclli(' asupra maj multor materiale fole10­ rice a aiuns la urmiHoarea clasificarc: 1) cd 5j muzied 1)01mlara are dialect muzical pro­ priu crt 5i \orbirea diaieetiea.... Din scrisorile purtate ell prip­ :e::l:~ "Ii-: D.-::!: ce ad:ina 0 muHime de cintece Si " c:Esifica pe categorii i~i da seama ::'.l fIno n \.ea acest:lia.:c ::.. Ja melocliile populare roma­ _es:. :c: 1913 f' __ .'1 "e observa prea mare diferenta In­ :~e ca~ec0rii.r.l Sauia -.T.. Dentc: aulenticul ~j ~'-::..n. fept ce-J determinCi 51 ~c sa pJece in Africa Sd verinee acestc consta­ tari. "-"_::la c? sosH din Africa.aramur. Kiriae. c:fe'entele c1intre categorii sint mari <:~ e-:ider:'e. ~ =:. (ex. o')~e c'eosehire de cintecele slovace la -":-'" :'.

Anumlle imprejurari:..J. Fa~a de folclorul magl1iar ~i slovac. dar pe melodiile de colinda se mai cmia !. A1 . e1 a cedat pina Ia urma lasindu-se pe depUll cumins.Uamure'jt'l1e el \ 0 pn­ ternicc't inriurire maghiara (liJ[oriti.l eii. Daea 1a inceput Bartok fusese neincrezator. in folclorul romdnesc $i in cele mal multe re­ Uiuni acest gen prezinta un evident carac­ ter arhaie. ge­ nurL dialecte. Scara de baza este cea in111niUi 1a 110­ rea lun9a Si ill horea locala lllai noua. treapt[\ prece(laUi $. l\lonografla Bartokiand "Volksmusik der RUlltdnen von . iar pe de alta parte cilliecul propriu-zis de stU vechi parlando rul)ato ~i forma siro­ fica a celorlaHe reqiuni ardelenesti.i presiuni morale venite din parlea unor eer­ cud retro~Jracle l-au couclus Ia formule!iii te­ :I. A fost insa ine\'itabil ca in munea ~Liin­ Iinca pe care a 1nt1'eprin5-0 folcloristul sil do\edeasca :. Rindurile textului 51nt foarte des din G sHabe. refrenurile a celor mai mulle texle slnt deosebite $i le­ gate de melodii.aranjate pe baza rmdurilor melodice ca­ f2 5e deosebesc de obiceiurile din alie parti romane~ti. (B. gama de haza: (ex. e1 scapa din \'edere ~a compare genuri ~i stiluri e­ volutive diferite prin modul lor de reall­ zare IDuzicala: de 0 parte doina propriu­ lisa (hoH.t slil pe inlreg terilOILul ti'irii. Vb.la lunga de 0 forma libera im­ provizatorica. 17 din eolectie Ie-am regasit 5i noi pe teren tie in stare neschim­ haUi.Maramllre~" .i nu se cint8 Humai de billeti l.ullurilo . mcepe ell capitollli ('olinde ~. ceea ce de· notd ca acest repertoriu estc mnit ~i tiresc legat de traclitie. 24). "S-a remareat insa Cd pentatonia. batrini.e diseutabile ori gre~ite. cl o lreapta prin care au trecut in evolutia lor mai toate (. Bntiloiu sub pretextul unui concert Si a unor conrerI1\~e cle5pre llluzica populara rOmanl'dsc[i JLl Ull schimb de experinta ~i informi. . iar altele au fost re­ considerale de eatre 101clorl~ti . pe aceea~i metrica.isteme 5i pentato­ nia illsa5i 5e ~Jasesc In folclornl ((Jin.vIiinchen . 11 $i 19. III ho­ rile mal noi illi.. in fata argurnen Lelor sonore de netagaduit. pe numerele 7. 1U). 28).ental iXln'­ gistrari pe fonograf. In schimb scarile cu "semi­ cadenta finaJa" ar da de banuit 0 lnriurire a muzicii sud-slave (N. . ca de pilcla deosebirile dintre horea lung a ~i horea mal noua din :"lara­ mure~ (e greu de crezut astazi cum n-a se­ sizat e\'olutia celei clintli in toate genurile actuale). .. SMa remarcat apoi c. In general in colindele de lume curat tarane~ti cit $i cele mioritiee sau cu teme vlnatore$ti intllnim melodia legata de acela$i text.i l'u de sisteme sanore illai arhaiCt~: jar ace-siC:' '. 145.Hlll :(10­ ::ide in­ ullJi Gin a la ca: ·s a :.. c­ :elor : eel Dro­ alai fol. fie eu u50are modificari. ulleorl chiar con· tradictorii.'i de aIte vlrste: copii.ut' iIt \ ('clerea lamuririii mai multor probleme: rj~m.iI textele de balade". Colaborator al arhivei de lolclor 11enrl Brauner I-a insotit pe Bartok prill Bueure~ti lar oaspelelui maghiar is-au pre/. Bartok a renuntat sa mai crc'adii ca c(~Cl mai inserala forma a muzicii maramure­ !}ene are aUt de simplista expJicaUe.. in a­ nul 1U3. ci l.n:1Zicale (Ie pe glob. siaruia chlar asu­ pra unor deosebiri pe care le considera "ex­ lraordinare".. El 5nstinea Cd dceasta este 0 llIo~tenire asiatica a maghiari­ lor..Bocelul prezent III colectie sub 4 numere -~ 20-23 cu mai multe variilllte fie'care. Colindele romane!i>Li arata Bartok n-au nici 0 inrudire cu muzica populara maghia· ra a~a incH scara lor pentatonica nu este imprumulata.te in­ dtat de dHre Societated C(Jlllpolllorilor prill secretarul ei Henerai C. Bartok (. privitoare la folclorul nostru llluzical ~i la teoriile emise de Bela BarloJ~ in necunoa~terea inteurcd~i tt cintN:lIlui fO­ m8nesc de pe inLreg tE'ritoriul tal ii.'.i llluzicologi romanl.i caracteru­ Illi pE'ntatonic (i:wheimitonicl. spunea Banok.\larea cinste profesionala ~i com­ petetl~a care i·a c~ilauzit lntreaga activitale ~tiin~ifica I-a fa cut pe Bart6k sa-~i revizuias­ ed toLaJrnente teorille emise despre lolclorul din i\lari1mnre~. de istoria aces tor locuri iar evolutia 15i spune mai greu cuvintul. -. !j.tiluri clin cell' mai (Iiferile 5i din intreaSJ8 lara".~ msta· com­ ~ =J :" 111­ . (B. 60) (B. cu acelea~i refrene. deoarece aceste cintece de sar­ batori de larr:.'mesc in qenuri 5i . In repetate rinduri Bartok sublinia ca~ racterul neunildr ~i neo111ogen al cintecelor romanel?ti neocazionale. 20. nenul11draie \ariaBleal!? horel 1 ungi eulese pe intreg leriloriul tarii.. pa9. Colindel e lia. pentru oameni tineri nr.21 -~~-- . Li.1 scapari. Bartok arata: "Colindele din Romania all (liferente locale cu Inuit lllai mid declt melodiile de hore. ~i horea mal noua cu forma fixa ~i rltmul masurat ale Maramur~u­ lui.1923.19 Ia numar ~. in luna feoruarie. 5).:. consta din doua rillduri melodice (BartokL iar cele pentru oameni batrini nr. 21. Dupa cit se pare nici 0 regiune afara de cea a Maramure~ului ~i regiunile Imecinate n-a mai creal de seeole melodil noi.h:. pa9. rlimul este de obicei conform dansuilli. 7. unde marele gen al cintecelor neoeazionale este reprezenlat mai lliUlt de stUuI nou.ii.\-Ak. 1-l. Asupra majoritatii din acestea d revenit Bartok insu.A. Textuj principal foarte des are un contirwl biblic HI legCitura CLl Cra­ ('iunul. 23 din patru rinduri de melodie. nil constituie 0 \rastitura nationala. un rilm parlanclo rubato eu Uf­ matoarea struclUJ a . pe care s-au cintat $i se cinta $i a5Uizi texte de balade. 1Va.B. deosebit esteasemanalor eu eloina olteneasca".'i de fete in grupuri. a ara­ : Cd ro­ coperitii ace. Concluzia arata ca in eontinll­ are.a atunci cind Bartok reliefa deosebirile "extraordinare" dintre melodiile cintecelor romane~tine­ ocazionale ale diferitelor tinuturi.

24.i Hlutari tarani). 136-192 5e cinta de muzicanti de profesie (de obiceill tigani) (n.-: . . este l10tata in eoleetia bar­ tokhiana prii. Este ge­ nul cel mai controversat ~i dezbatut de fol­ clori!. ABCD.. recitativul a ra­ mas la fel ~i gama de baza. in dona masuri $i melodii de forma inchisa.n. noi am ga­ sit:. Prima categorie este eea mai veche ~i fara indoiaUi cea mai arhaica din zona. astfel avem boeete propriu zise neincadrabile in masura. G­ teodatii se schimba ritmul mole::. majoritatea de 4 rb. :r. soacra.1elodiile fluierului sau chiar a frunzei nu se deosebesc de cele ale cimpoiului. ea dovada ele ])tltrund numai acum in partile L'gocei"' (Bar:6. iar a treia categoric ar Ii ver~urile de origine bisericeasea. . .llt dntate nu­ mai de femei in majoritatea eazurilor de rudenii apropiate ~i veeine ale mortului. 111 acest caritol Bart6k arata ca a obsen at 0 anumita do­ rinta (ciiutare) in alegerea ritmului din par­ tea taranilor. aiei este posibil ca s-au pro­ dus !. Scara de baza este cea cunoseuUl peste tot in zona: (ex. Pentru treapta de trecere yoi scrie rUm punctat san ritm triole care de­ pinde de apropierea uncia sau altpia. ba mai multi fluiera~ii veri­ tabjJi tin in continuu un ison guturaJ pe care brodeaza melodia propril1-zisa. Au ramas pe note tinute un fel de "suspin" care aduce perfect cu nodul.>tii nO$tri. Clntcccle de hore mai noi sub numerele 24-135 din aceea~i eolectie este capitolul eel mai lutins. :az: . Din prima categorie am gasit ~i IIbocetul la ciuma" care este 0 veritabila hore cu no­ duri transformata in boeet (vezi exemplu 138 din co1ectia noasira). Intr-un capitol aparte noi yom incerca sa clarificdm anumite aspec­ te ale horei eu noduri. Bocetele sl. . matu!i'a. . 193-209 din colectia bar­ tokiana euprinde meIodii pentru trlmbita. horile mai noi sint de o provenienta mai recenta. _.vocal melodies EdUet By Benjamin Suchoff.il in iute in aceea$i meloclie. T. este notata 0 alta hore lunga dedI cele ga­ site in colectia bartokiana 1923.. "RomaUi din Maramure!. Horea luncra..> dnta as­ tazi textele lor epice !y)i lirice dupa aceste melodii. Cind au fosl create nu s-a pUlut stabUi. :-'.: 3. AsHel fiecare corouna cu­ noa~te doua feluri de bocete: dupa tineri $i b8trini {Bartok).e. AAkAsAksi AABc'.:1: c:e forma strofica. iar in "Rumanian Folkmusik" volumu1 II . 23. CompozitoruI ma~Jhiar Ie descrie complet ~i competent pe toate eele intilnite. :.>i unele infiuente din zone1e limitrofe. 24. 10: sus nu tre me slr de to PH rna .striHaturi sau dnta du­ pa melodiile instrumentale care in aceste cazuri se simplifica a~a de mult reJiefin­ du-se scheletul ei muzical sau chim forma ei de oricJine. au disparut insa nodurile.. 22 din colectie este 0 melodie c.e QCC2: Cll caracter de ritual. in orice caz ina­ inte cu 50-60 (k ani au fost cunoseute. Este hore lunga din Viseu de Jos cintata de aeeea~i informatoare Maria Pop a lui Vasile (60).llui re­ pertoriu actual maramure~ean sUi nemuri­ toarea hore lunga.:. 1a : ce . melodia cunoa~te in schimb 0 diversificare dupa mama. Hague. Este inca 0 dovada ca 1a baza intregl.:: . G). urne. . :c~~ fC)5~ l:e \:. daca 0 melodie L'sle caracterizata de U11 film mo­ le~it 0 voi nota ell tuetul de tJji3 sau 6/4. In categoria a doua s-a produs 0 oarecare evolutie cleoarece melodia este masurata ~i tempo giusto. AYE'm melodii de joc Intr-o forma libera care eons tau din renetarea variata de unu sau mai multe motive..r J. unchi. Irate. AAkBBk. La acest capitol avem $i prima atestare a (l e scrierilor instrumen­ telar muzicale specifice in Maramure~. Aici con­ sideram noi eli fluierul a fost ~i ramine primul instrument si cel mai simplll con­ fectionat de taran.::" ~c'c: Melodii dE' dans ell forme nedeterminate de la nr.:'4·)"" 0 despar­ tire severa Intre felurile de dans de 4 rin­ duri dntate cn text (striqat) si melodiile de hore s-a dovedit imposibila" (Bart6k).. asHel horea lunga trece tot mai mult pe planul dol.odiile ~'. 1967.eudorefren. 24). Noi am identifieat pe teren 0 mai mare varietate de bocete. Capitolul "bucati din diferite instrumente muzicale" de la nr. tata. .... ~fe. 12 variante la nr. sora. de aceea Si Bar­ .. etc. ritm care se mole~P5te citeo­ cJat& in triola sau pe 0 treapta Intre acesle doua notatii care prin notatia noasira Cll note nu se poate reda. pag. soeru etc.. inaintea lui a fost doar frunza de fag $i par.ok L . a doua categorie. fapt ce denota ca folcloristul ~i-a revizuit ~i ipoteza cll este 0 singura melodie de ho­ re lunga pe mai multe variante. (B. In Maramures melodie de hore noua se executa in ritm de dans la fel ca ~i in me­ lodiile de dans care pot fi confundale eu horile (le dans (B. For­ mele cele mai caracteristice la horilp loca­ le mai noi 51nt urmlHoarele: AABBk. . :'\r.~arc ri=-_G al ~ex:U:. 613 c.li se repeta Si nu are re:re:-:. La mmta $i la jocuri di­ ferite. participantii striga In iimpul masurii t'llvenite de dans . grupa cea mai bogata in melodii. Aiel evolutia in linia melodica nu s-a produs doar asupra textului. 1a nr. XII).c~:ri me­ Iodice.:e IIci:ltec bisericesc de prove­ nienta str~Una". urmeazd apoi 0 descriere a unor jocuri (B. melodii de boeet cu earacter de ritual.. Mar­ Unus NiyhoH. iar eele mai nOi pot fj ':':e trei rh­ duri ~i un p'. ~i al doilea fapt denota Cd folcIoristul a notat de la in­ formatoare mai muIte hori lungi dar din care initial a publicat numai trei.

:ara in --. 38 care sint notate just in masura de 6/8. adaugi­ rea l<icut. cu reveniri la notatia melodiilor pin a la perfectiune. ==n late de ga­ du­ ~ste di­ urii fin­ 'ma era Inu $i o )ar . . la eaz 1a caz. Lucrarea e magis­ traUi sub toate aspeetele. Mar­ tinus Niyhoff 1967. Cele dnd mari volume "Ramanian Folk Musik" (1967) au fost preydllte pentru ti­ par in anii 1940--Hl-15. Du­ mUm Sereea din Dragomire..i trei infofmalori...>i Hll din Ielld.' 1a aceea. iar din fluier a cintat un singur informator.30.) un llumar de 9 piese inslrumen­ lali'. .. "horea pacura­ rului". Ca structura ~i forma. 9 !?i 38 notate in ma­ sura de 6/8. Ne dUe la aceasttl concluzle piesele gasite in eoleetia Bartok nr..preoteasa din leud. rotunda. ne referim la horile autenticp maramure~ene. Moartea I-a surprins la ultima intregire a llotelor.. "horea oilor". eolectii este notat8 10. Tot aici se dau 0­ caziile de ciHtat: "dupa mort".B. "dnd !?i-a pierdut ~i $i-a gasit paeu­ raIu oiie". 1.i III UflIld ell 80 di? ani este tot un IraUll1ent din melodia de joe..\cela~i 1eno­ men i:I inlilnim . . In investiga~lile noastre.. Posibil Cd aee$ti doi informatori n-au fost eei mai reprezentathri in me$teritul c1ntatului 1a trimbita din \Temea aeeea. Volume III: Texts (CVIII + ti62 p) Edited by Benjamin Suchoff. sotia folcloristului care i-a ein ttl t lui Bar t6k exemplele 77 ~l '7gb ambe­ Ie in ruasura de 2/4 iar in colectia Bredicea­ nu aeele piese sub nr.J:5a eoleetia Bartok cu exemple 19 !. sub numerele 34. The Hague.?". e1 li zice como.* $i sint identic acelea~i piese dIn eolectia Brediceanu. Concluzinam deei di nu poate fi yorba de 0 preluare a lor.!O:!. ca la exemplele 201. La aeest capitol se em'ine sa mai iaccm 0 obsen-aj. 25). la care nu am putut sa Ie descoperill1 provenienta in neam eu toate in­ vestigatiile facute.cind merg oile 1a munte". si )11­ ine )n­ )ar It!i ele Iri­ pe 1te af­ . esle vorba de Ele­ na Bidea -.752 de texte poetice traduse de Dl. with a Fo­ reword by Victor Bator. AJte observatii ee se impun sint urmatoa­ relc: melodia 37 din mono~rrafie se afirma cd are rindui III dublat. a dirui contact eu ora~ul.Kane. Teodorescll (N. in h0fea locala mai noua de astl:lzi gasim acelea!jii tipuri ca ~i acwn 70 de ani. la. dllpa expatrierea \0­ luntara la New York (B. Melodiile . 5. :. in masuracle 6/B $i nicide­ cum in 2/4. llll-i dci lllare im­ porlanla numindu-l fals. ..Ii lunger Man din On­ cesli (1. hori din fluh>r si una din cptpra. 53e.. de fapt esle \orba de 0 a cloua meiodie care este un veritabll cintee de joe introdus de informatoare in loc de un refren obi~.i la nL 82.56). ceea ce del10ta ca ele au ev01uat prea putin. Trei volume impunatoare de peste 2.ti 2 piese.i informatoare din Vi­ ~eu cle Jos :tvlalie Ardelean noi am identificat··() sub porecla :\1aria Ardelean ell bota . loan Dunea din Clod 4 piese :<. In general.1 2:>--­ de me­ rln­ do­ par­ tpo- )ito] :atii se \oi de­ ca 0 mo• ' C1- iute ::"or- Ka­ CD. 37. _-\cestQ !lucan instrument ale ell certHudi­ ne trebuiau incluse la repertoriul oeazional pac. Bela Bart6k "Romanian Folk Music. incH monu111entala coleetie a putut apare a!.555 de melodii.muit. ea dupa 0 migaloasa ~lefuire artizanaHi.300 de pagini euprinzind 2. la. captiveaza de 10. 36. stoeul de hori vocale de dans intilnit pe teren I-au de­ terminat pe Bartok sa creadi\ eft aces- l~d <iU () fHO\ ellientil lnayhiaf(i Liill doua motive: felul ue-a dnta a unor ill­ formatori ~i aiei ar~Ham di la aeele melo­ dii 1a care Bartok susUne ca sint de orl­ gine maghiara ele provin numai de 1a aceia". Volume II: Vocal melodies (XXXIV + 756 p). Vo­ lwn I: Instrwnental 0 melodies (XLVII+ 704). Aeelea!?i observatii se pot face la nr.ebuia sa Ie privim ca 0 proprietate pri­ morcliala a rornanilor din l\1aramure. De altfel el afirma: "In momentul de fata se poate eOllstala chiar aeuma ea me­ lodiile tipiee maramure~ene amintite mai sus (49-88) a. care denota 0 e\'o!ulie.. ci mai degraba un amestec de hore propriu-zisa eu dntec \-oca1 de joe pe care Bartok 11u-1 sesiseaza.i populatia maghiara este indiseutabil.ie ~i anume: lui Bartok i-au cinlat din trimbita. .HI si 8:! ell. Cete 40 de melodii din coleetia Bartok notate in masura de 214 sint indiscutabil ineadrabile in masura de 6/8.ti ~i Marie !?i Doica Vra­ gu~ din Once~ti.. aeeea!.la cum a gindit-o izvoditorul ei.A. 203. cloar doi informatori. noua ne-a cintal fara diferente melodiile 45 ~i 53e (Mct sculai de dimmeata). aceasta sub in­ f1uenta JJllizicii lUolc!cnenesti ~i nicidl'CUHl sub illfluenla mUilCH maghiare. de aeeea ~i modul e1 de cin­ tare a fast diferit de eel a taranilor. de 5e ne­ cu em en­ ·es. fel.prima melodie a fost imprimata ca 0 ho(c' mai noua din -+ rlnduri.'1 informatoare din coleetia Bartok. in masura de 6/8. Avem ~i eazuri fericite de coineidellta dnd aeeea$i mel odie in eele doud. informatoarea Varvara Braieului din Vi~eu de Jos.. numai ca rlndul dublat este varianta cunoscnlci J11plodii "Cit 11 Maramure$u".i 134: stnt eompletari de melodii de joe ell silabele la. iHstrUm(~nt 1<1 cure Bdfl()k. 54ab. PaUiguta Boti~ din . ineeput ealigrafia de ~colar con~tiindos cu care Barl6k a copiat notele melodiilor !jii textele eu litera fina. 110 . exemplu: 33a. Aminlim aid ea infor­ maLor eomun la Bartok ~i Bredieeanu este tot Elena Birlea. care sint scrise in masura de 2/.-:1nd pe C 1 ea cezura pri11cipald nu slnt cunoseute la popoarele invecinate. tr. bu­ dum in A.Ii 27 din eolectia Brediceanu.torese sau de Inmormintare.

\'erlficate ~i re\-erificale la fata locului pe teren in loate eomunele cercetate. 5. 7. Rezultalul culegerii se cOllcretiJ'cazd lntr-un numar de 1-480 plese ll1uzieale eli:l 45 de sate ~i comune in­ regislrale pe banda magnetica pe calegorii rlupa cum Ufmeaza: 1. Cilltecul pro­ priu-zis de siH . Am avut ]:l1sa in iatd dteva obiecth'e: ell110a$terea situ­ atiei (1e astazi a muzicii lorclorice mara­ mUle~eJ1e.ii sat sal! sate \e­ /I . Pe cit ne-au permis imprejurarile in decur­ sul celor 14 ani de investigare. eatanie. L. . a pefsonalitatii incipienle. 6. participind nemijlocit la toate manifestarile folc1orice !. (10). siste­ matizarea prive~te de regula componentul cel mal diversificat ce esLe insa \ ariabil de la 0 calefIorie la alta. 3.lonale ~i a caror rasplndire a constituit chiar un oblecth. de asemel1ea. Dalinile sar­ batorilor de iarnd. Am pus in pa­ ranteza numerele 8 ~i 10 deoarece reprezinlti in colectia Brediceann reperloriu ell 0 sin­ gura piesd.a generala ca tineretul este eel mai recepti\' la noutati ~i chiar excentrizari refuzale de restul colee­ ti\itatii 5i mobilul pc. botejune. .. 0 pri­ ma constatare ne arata ca lipsesc din cule­ qerile anterioare numere1e 1. 13. iar numerele -1. 12. 16 din culegerea Bartok. zical maramure~ean nu a stat ~i nici nu poale sta in atentia noastrii. 11.?i mai variate. exceptie facind cOll1unele cu popula~ie pre­ ponderent de limba ucraineana ~i maghiara. eolindat. urmarifea ~JeJ1u(l1or identiiicate de c.atarea cinLecelor eu lolul strain\? celor din uz prin partea locului". unele in mai mica masura sau tangen~ial din culegerea Brediceanu. consideram ca 0 restrictie este indicata 5i in analiza struc­ turala a genurilor muzicale suiicient carae­ lerizate f?i CUlloscute.R.. 7. indeletniciri. Horea mal nouii1 14.S. 13.itre eei doi marl culegalori inainta)i. In prh'inta repertoriulul vocal sau instru­ menlal neocazional am cautat ca in cule­ gere sa prevaleze autenticul cintec mara­ mure~ean. factorii e\oluth-i :. Dintre acestea eele ell numerele -4..lr­ biHorilor de primitvara f?i vara. restrictia s-a rasfrin t ~l aSllpra lor dar. obiectivele propuse fiind cele a­ ratate mai sus. Hori de l11asa. ~-am neglijat \'ariantele ori me­ 10dille eare au palruns perfect ill dialect. 9.leea$i melodii sau \'arianie de la lllai multi interpre\i diD acela'.i de lllutatie in sfera procluctiel toldorice muzi­ cale. mai mult chiar. DatiniJe si. RepeL­ toriul de cdtanie. pe cele 5 viii. se afirma. Cind \ ariantele genurilor neocazlonale au prezentat micl (teosebiri intre ele. -. 15.ihologic este tenC\in~a (e D. 13. dintre vechi l?i nou . HI.> . i-am inregis­ trat )i I-am transcris. colinde:e. 9. l:\alade. 10 11. ReperLor iul nuntE. Am urmaril.II. obiceiurile de primavara all fost urmarite. 5. AceastCi meloda am fo1osit-o ~i 1a re­ constituirea unor fapte de folclor perene. 3. Melodii instrumentale de joc. cIt ~i eele care dovedesc sintelizari cUntre local ~i a10gen. folosind in prelabil pe lin­ ga mijloacele moderne de inregistrare !.>i interpret $i clupa un allllmil intenal apoi inregistrarea dc(.S. 11. 14. care du­ ce la 111l. (8). 2. Pentru toale aceslea am cautat sa cu­ princlem intreq l\faramure~ul lstoric Plna la Gutli ~i gramta eu U. g e nurile ~i speciUe neintilnite de ei. in111or­ mintare. ]l()i am ~lclsit muit mai llluJtt.t. (3 Reperto­ riu pastoresc. 5. UEZULTATE ~I CONSTATARI o cercelare exhallsiva a folclorului mu. 15 care reprezinla in monouratia fle fa~a un material inedit.111 mica masura am recurs la reconstituirea lor prin eheslionare. urmind ca pentru a­ cestea sa fie seieetionate doar cele mai re­ prezentative l?i aspecte putin luate in sea­ mil ori nesesizate inca. Inainte ue a trece 1a prezentarea catego­ riHor de cintece ~i meloclii cuprinse in a­ eest volum facem iara~l precizari: mai Intii ca Ie-am cllprins pe aees(ea intr-o sistema­ tica bazata. clncl yariantele priveau ~Jenurile oca­ i. cduUnd sa se diferentieze oareCUll1 de rest prin acea"ta atitudine de bra\'ada. Repprloriul copiilor.al cercetarii. Repertoriu de Inmormintarei G. PUEl\HZE MEl'ODOLOGICE. 16. In prezentarea diferi­ telor categorii de hori l?i melodii am proee­ dat de asemenea reslricth'. culegerea <\­ cdeea)i meiodii de la acela'.echi arcielenesc. Cinlccul de lea~Jan $i 1J0lejllne. 0 delimitare cit mai precisa a graiului muzical l1laramure~ean )i a ~Jenurilor mai putin reprezentate 'in eoJec­ tie de pina acum. pe conjugarea citona criterii (\'lrst&.) in caclrul categoriilor mai bogat reprezentatf'. 16 slnt cunoscute in parte. Horea 1unga. dnd siluatia a ce­ rut-o ori ineditul inregistrarilor ~i obser­ \-atiilor noastre nn lipsesc. Consicleram ast­ tel ca analiza textelor poetice ~i clescrierea amanuntita a unor obiceiuri arhicunoseute pot sa lipseased clintr-un studiu de foldor lUuzical. 6.ii lHU11ai . Joeurile Ie-am cu1es in desfa~ura­ rea sincretica eu mU:lica ~i mai rar prin re­ constituirea de la lautarii tar ani ai satefor $i numai atunci dnd a fost \'orba de unele jocuri ce nu se mai practica dedt in amin­ tire. prilej etc. 8.\Ioul care a ptitruns ~i continua sa patrumia in zona pe toate calle am cautat sa-1 surprin­ dem in faptul de falclor ca 0 realitate \-ie (te neconteslat. 1'oate fenomenele COIn­ plexe Cd Hunta. Cintece \'0­ cale de clans. 12. Brailoiu cOllfirmaobservati. Clntece de pe1eril1aj.il un chestionar pentru investigarea informa­ torHor. PRECIZARI ASUPRA CULEGERII aIUZICALE.. obser­ \atiile facute de eercetatorii mai 1'eeenti ai iolelorului muzical.. am folo­ sit in cercelarea obiceiurilor metoda ob­ sen atiilor directe.

n. illvatato­ rul loan Vlad n. samana. Brai­ cu ValTara nu mi-a reprodus dedt 0 sin­ gura melodie.. intre nanonaliHi\i. ("vezi exemplele 263.. lliaJ e .easca nota originala a muzicii maramure­ . Hte. iar allele numai fragmentar. Ca metoda de cule~Jere care relese de-aItfel 5i din Iucrarea "Bartokiana". Am obseryat Cd in zona de care ne ocupam. ". 21. pe linga marele arsenal de hori lo­ cale.e elemente de muzica romaneascd din Ar­ deal" (B.>i 1. . imprumutind doar ~i adopt:i:nd doar une!e acccmte ~i mo­ duri san fommle de exprimare striHne. deja.ie noapl€ ' . este de neCOll­ te5tat aiel. tex­ tul mai putin. La prima cheslionare din :25. rareori ca ~i in cazul infor­ matoarei Braicu Varyara. am ~i uitat ca-s Ct(:' 82 de ani.25 . pri­ uJe­ ). numal eu am cintal.> a cum il simte raiinat moro~anul. 9. dne. unii au schimbat total melodia. poatp cd. C'i de tri orL $tii ce clJ1tece al cintat '( s-ar putpa ~(Hi amilltesti '? --.) ~-apoi ul a :.:ttii ~i G redau mai jos: linde aU cll1tat? La Loati a lui Vlad.i "sa se mai 91n(\easeli pillEt-a (lona zi· imprimarile s-au nicut in casa ld ilwajatorul loan VIae! unde BE-la Bartok ~i loan 15ir1ea au fost 9azdlliti pe::. 265). dialog imprimal in anul 1971 februarie 28. la 82 de ani :inchipuie-1i cum sa-Ii aminte~ti late horlle ! -. radio in casa pentru nepoti ~i cu qreu :')i-a amintit de imprimarile facute. aUHurea. Scopul prinCipal urmarH ~e noi a fost ~i acela de a gasi pe fo~tii informatorl a lui Tiberiu Bredieeanu ~i Bela Bartok. ~i deci "numai intr-o mica. Dlln­ ca Vasile din leuct. 2'goa­ m tii 'ma­ (erii cirul iste­ :ltul 1 de [eri­ Jce­ ast­ ~rea :ute c:or a 0 ruc­ rac­ I ace­ re­ sea­ serI Cd :i ~i ~ec- nte. horea lunga 23a 111i-a fost reprodusa total diferit ~i ele lInde au disparut nodurile..II. A\ca. Bercea Dumitru din Dragomi­ re~ti. lOa. lucreazii ~i seline des­ tul de bine. D('~i ]a 0 \lrsta Inainlatd ~i-a amintit per­ fect de imprimarea facutu ell CO de ani in urma de fOlclori~tii B{~la Bartok ~i foan 13ir­ led. erau PLl!. in a~a-zisa "ll1ULiea curuteasea se gdsesc mul­ . l"u mai ~tii ~i cine a mai cintat din sat? --. dti Yecini-o fo numa! dupa mine 0 trim as nu 0 data. ea avea 22). Faptul cei la unele dntece niei nu a putut Ii facuta reconstituirea. nu sill: de a~a naturCi ca sa suprime ori sa cople­ i. A­ ce"le influente 1n0\ itabile ~i reciproce in­ lre popoare \ ('cine.IW3.)i anu­ me ca in muziea magi1iara Cll deosebire in cea secuia'>ea ~iin cea \ec'he maghiara. Din cOll\'orblre reiese cd ill[ollllaluarea a lost chestionala in trel reprize.Citi domni erall'l Era 5i popa Blrlea din lend? Irall doi domni. doyede~te cum creatia strins legata de viata creatorului ~i a colectiviUitii se schimba in pennanenta paraiel eu data.te. informato­ rul Dunca Vasile de 74 de ani (1974) ince­ pe melodiile specifice Maramure~ului dupa care adauga acela~i text ~i fragment de me­ lodie din Muntenia cn adaugiri trili-li-lili. avem incontes~abil influente muzieale de la zonele limitrofe cit ~i de la nationali­ tatHe cu care convietuim .DraHu l11eu." ­ 1 I pel­ i: 5. a!. dp \lOlld ori 1ntr-o zi :. I-a informat 9re!. In treacat fie spus.6.li sa dnte :. Aldelean Marie. Pe aceasta mel odie a impro yizat diferite te:-. Cautlnd in amintirea acestor in­ formatori cintecele spuse de ei ~i tiparite inainte cu 60 de ani ei ~i Ie-au amintit Cll greu. De exemplu. pag.J. ma­ sura e influentata muzica noastra populara de muzica maghiara ~i dimpotrka.AtuJlci 1a Vlad in cast! cinE'-o mai fost' cine! ai ci:ntat '? -.~--. munce~te.Numai eli 5i domnll.)i nu­ mai a treia oara erau imprimati la fonograf. 'Tean sa remarc ca inca nu ~i-a pierdut vocea.III. sdrSar­ 'rto10. bocetul IlL ~la a fast reprodus cn mid deosebiri. 64). oleacd a­ 1e5ta. --.~ . Che~a Irina din Boci­ coiel. in multe cazuri Ie-am fredo­ nat eu melodia ca sa $i-o aminleasca ~i iata 1a ce rezultat am ajuns: colindele 1. Aceea n-o clntat.Cl:nd tp-o inregistrat ti-o pus sCi-Ii uuzi \ ueed ? ~1i-o scris acolo Domnu aiesta (se re­ iNea Ja cel din poza} ~i apoi ei mi-o cin­ tatoo dupa 91asu meu.>it Pe Bart6k asupra Ylrstei (19 ani. d din contra..Tu mamuca m-ai facut" a fost repro­ dusa aidoma la fel $i melodia ilLume nu 1 w I \ .>i intr-un spirit. Dupa doua saptamini.ma~Jhiari ~i rU­ teni cu care nealllUl maramure~ean a trait )i tr1iie$te. De 1a primul folclorist nu am gasit niei unul iar de la al dOilea din fericire am uasit in "lata pe Dunca :Mdricnta (Mureanca}. trE'ccut prill filtru. Samana. Caraeterul lneth iuuai ell speei­ I ic neao~ romanese. dupa yorbele pe care Ie-am lis. pro­ :)[ea \0- ~ de 5. am einLat ~i astazi ~i am zinit !?i nllini" mi-o pHHit g1asu . Am fosl \ecini (e \orba de informatorul lui Bartok. am incercat sa depanam aminlirea acelor cintece tiparite aeum 60 de ani pc care t. rest !: :1(' l c: Ll­ d- si lrea mai \-e . laUt dialogul eu informatoarea lui Bela Bar­ tok Braicu Varvara dill Vi~eu de Jos.ene. mai curind se poate constata contrariul :. lJllr-o maniera care ria muzieii sale un co­ 10ri1 aparte. 'alia pa­ inL~i sin­ e !.. informatorii erau chestionati.. ca.. 5i femeia lui Vlad. am depanat Cll infor­ matori! tiecare melodie cintaUi In lllonogra­ fia bartokiana. Ta­ ranlll moro~an creeaza lnsu!.197:3. nn i-am cUlloscul (am arillat poza lui Bartok). 1~~ din colectie nu ~i le-a amintit. se bUCllra. ('om orbited d0curnent este imprim. Doar me­ lodia . In 11.i Ie-a amintit eu wen ~i mai mult cmintele sau frinturi de lllelodii.. Braicu Van'ara din Vi~eu de Jos.'viunteanu Elena din Poienile Glodului.~-o fo' nimeni.. am gasH 0 melo­ die neschimbata.iillt bacll­ sama cum dul..

. doye(\e~te ca creatia este strlns le~rata de viata informatornlui si a colecthiUi\ii. horea lungiI in f'volutia f·i.. ! .t rinduri: cloua din ele informatorul are text. Textlll sp pZlstr"dzd idr irlt'(. In­ formatorul cauta 0 melo{lie care 'ia cores­ punc!a starii lui suflett~$Ll $1 cctwia Ii impri· m[l caracLerul acestei stari. In hor<~a "De-a. '.>1 colectivd. \ III recurs ell prl'­ clid(~re Id copiii :-.i ". 7) InL DU~CA \' ASILE..to . deoari?ce ori l1U .: fa 1:0 ...\Ii('ritd.! . . daina .. Aceed~i 111(>Iodie poatp cuprinde foarte muIte texte. 107 nu ~i If'-a aminlit dE'lo('. 1ctr Cd f»flonwn ueneral zOl1f'i eslC' hlptul ea 0 IUP­ loclip poate vehicula mai mutt!:' texte.'[JlllHt' (1m putut-o observa !'li la infonna­ tOMe'a Irina Cbe'.>l n)('l()dii~.ell' .ticilp dialectdlc'..gu meii. Ill'. Supuni111<lu-le analizei scopulul cer­ cpliirii noastre.ile din Jpud..>ocupa a melodic pe care 0 frpdone.ici irati. mp!odiile legate dt.u\ eli' crentie individuali} '.i llf'Potii au'stora cme ill ~j['neral mi-au reprodus melodii din IPper­ Loriu CLlH'nt . se schimba in perma­ nenta.a! . Faptul di majoritatea cintecelor nid nll au putut fi reconstituite.'cl din Bocicoipl )i DUIlCd Va<. ocaziede dntat.!'rlndu-Ie par(-"rea.i pi 111qa .d cintt'eului Ill:' tid un:' dminl<.i mi-alll pierdut qlu':iu"j ori dLl llicepul si. Creatia coleetiva Sf' l1a$te aliituri d(' cea indiyidmda in munca la cla­ ca. transformarea stilului eu noduri in stil me­ lodk. In general. 71. Fenomenul se intimplCi ~i invers. la ~(. iar aItele numai partial. Genurile cele mai gustate. la.j pOt-tice..i dai­ nale. autentic illdfilIDure!'lf'ctl1 ca­ re potentiaza sentimf>ntul de instrainare al ('Teatorului: De-a~ muri primavara I Pa5d­ rile m-ar clnta I Grangurul mi-ar clopoti I ~i cucu pop-ar si I Pupadza mi-ar fa co­ laci j ~i mi-ar da past-e salaj I Daca n-am "urod l.re cin? do - rtl - 'f' hal da" ha /a co . 99. muzical. De multe ori 11 P[(. Intensul proces ct. sfir!'le~te prin a gasi cllYinte potriYite. illformatorii Hind la 0 \lrslil inaintata CJreu au inai pumt dt~slusi una­ dou£1 melodii. text slnl numai celp oc(tzionalp. cit $i a materialului cuies ne-a pus 0 sea­ rna de prolJ\el11£' ef> Ie vom eludda in capi­ lolul pre:zenL In IUlllilld rolului social pe carl·-l dre ciutecul in viata satului.i 70a: nr. jJpntru deslu~ired a('p~tc)r problpIllc" dis( u· tii Ie eu informatorii np-au iost de un marp folos. (.'oian S~I nnte ("sint bcltrinti <.eu nu P()t inoda nlasu Cd mamd". cit 51 la alte rea· litati fole larke..>i muri primiivarci" iniormatodn'a Braicu Yarvara a cintat-o lui Rna Bartok ca 0 hore lunqa.---~--- tl'-oi SUdL. care vehi­ culeaza eple mai multc melodii 51nt r:lntp­ celc de dans ~i strigaturile. larg ~i gelloros in inte­ li:'sul lui.-u cu . llf'·au ajutat in special Ia horilE' lefJaie de pri\Pj.. caractE'ri<.'.' creatie S8 ohserva in legatura eu tex­ tf'le )i in melodie. Vai pu pe-o u .J - .. Aceea:. 47 uni [pud IDr.. daina. am urmarit pro­ ('. vlrsta-~i spunp cuvin­ tul. Sludierea amctnuntita a inforlUdlorilor. Bctlrinii informatori incurCi'i textel(>.rea .'1i:Hoare. un aelpvarat cin­ tee propriu-zis. schimba mc'Iodiile.f' J'-. La descrierea obice1urilor. iatci un exemplu din ho­ rea pribf'agului (ex.----~--.l­ ta pind Ia doud stroft' ell la.. . clis[}arind nodurill'.. iar la ultimelt> doua reia cunoseutul refren maramurel?ean. De obkei glasul c'ste mult mai gf'l1eral. 5~le a fost reprodusd totdl diferil la fel :.dru '/er '" qe . ritual. Astali horerl a suff'rit trclflstormari. la un clntec de .i tenctinta de trans­ (. l('~lilturd <linln' k~t '.

. Ca ~i mod ell' Iueru i:! prezenteilucrari majoritatea horilor majo­ re au fast i'ldus. de nunta. Ex. i-a fost Cd 0 sora ~. pre­ 1uate din zone1e Salaj :.\.{ are utul dai­ 'ehi­ tntp­ oces tex­ pstf> l:ltl'­ inde ho- :.Jaria Tanase d descopprit-o Intlmplator eu ocazia unei serbciri date de brigada artistica a fabricii in Bucure... melodiile hibrid. la..> .}rJ {J/j: .ene. "Horincuta". •.:! adu­ din I\lo1do\'u Si 1ipita la 0 hore lunga (>Yoluata. ~i :ic P<:u10a qiuslo este 0 meIodi(~ nou.' pe tonica Sol eu mici ex­ ceptii care datoriUi Intinclerilor Ie-am la­ sat tonica pe Re. .ltoarele precizari: datorita eelor patru mad treeatori intre localitatile de intede­ renta... Ana Yancea care avea 0 voce frumoasa. "Trihu­ rihu". meloclie }a care Sod adaptat un text de colinde in ]\Iaramure~t timpul a1 V-lea s-a lungit ~i asUel s-a ajuns in masura 1eganata de 6 / 8. Pi. 8). seCUll­ cia minita Si bemol--Do diez.a savureze ~i sa se a­ proprie aUt dE" mult de MaramureS a fost Unara FHancd Ana Vancea din Nane~ti ­ :!\[aramure~.'] . 14 anI {r'ud 1974 Hilt· .~_ )res­ .----. Este un exem­ plu de adaptare locali'i. Orl acele care nu erau maramure­ -. in siil ~tiilltiIic: cu resj)<!c­ larea fonetismelor re~Jionah' ~i ell ace! td­ lent indi vizibll care ii conferea unicUa­ tea.---. LID! .fariei.'Iu­ ria Tanase s-a apropiat de El dindu-i inter­ prelarc artistica. sa a meIt:. ~ . credincioasa pilld In cEpa mortii. Este Ulla ~i aC('e[I$i scara. r-' C.He pro­ liva... iar minorele eu tonica pe :\Ii.. Ceea ce a determinat-o pe mao rea cintareata:o.'~#. Cintdf()clta a lu­ al-o cu ea ~i i-a prop us sa 0 insoteascd pretutindeni In turnee. In orele de ragaz Maria Tana­ se 0 punea pe Ana Vancea sa-i horeasca horl din satul ei. u­ [laf(' cer­ c'-au 'ih'j. toute imprimate pe disc ~i banda vor dainui peste veacuri atH III tura cit ~i pes­ te hotare..m urru. BoUza. {~. Poiana Botizei Cll Uipu~u ~i Codru. variantele me Iodinor.--.(>$te> enul :~ '. la.--------------~ ----------~---- 27 -. La melodiile instrumentale pentru a si111ti mai biDe spe­ cifleul ~i culoarea locala am respectat ga­ ma in care s-a cintat. "Dragu-mi unde-am intrat". A. Am in­ tilnit in Bihor Balada "Flntina din lemn de brad" in masma de 5/8. HOrE'd prim6verii (ex.i Bihar.~1. .1 --_ _--. pe care l'. .. Sali~te eu Bistrifa ~asauci. in folclol'lll muzica1 se obserVE! pu­ ternic : Bor~a cu Suceava ! SaceI. melodii eu puterni­ ce illfluente ~i preluari dill aIte zone sa llP limitam la un numar de 619.J :.---~-- . n-a dezamagit-o. "Nici aef'ln nu-i fe­ dor".:(ub:J to texl Cd lTIP- iDI SL: 'Ii - r.·---/1 .)IIE.'OCi ~~"')' l\loro~enii :ll ':::::'3 In horea locala metml este foarte largo il clnlZI intr-un spatiu muzical de la 2\1.. 40-250... Inf.-.1 . vpstita cinHireata :r-.. numai asUel am putut grupa ee1e peste 1480 de lllelodii ea sa 9asim eu aju­ toml cadentelor inleriod[c". DUl'iC\ \ .ti in anul 1952.semenea exemple mai intllnim eu completari de la.~' fT). de la cunoscutul dntec "Citu-i Ma­ ramure~ll" en intenalul caracterislic.------. Sapinta eU Oa~. "Doine din Maramure~u lDui-dul) "CHu-i :\faramuresu/. Facem aid ~i 0 alta observatie interesan­ ta: datorita autellliciiatli ~i speciticu}ui tol­ clorului din zona.. Dam un exemplu de evolutie $i sC'himbare de> funetie clintr-o melodi(~ eu scara eromatiea de tip boC'pt: a fast pH>­ luaUi s1 transformata lntr-ull cintpc pro- priu-zis ell' lip vechi.// f'.- JI dwl - c(' lpri ori nea­ . $i a.~f!. rea­ asle cla­ Largo .. sa-i horeasca de lea­ gan.~() \. " (!~/I ct-' -~ ~.-.---­ .a au intrat in drcni­ tul national ~i universal urmatoarele melo­ dii din zona: "Cintec din tulnlc". .. ori sa i se dnte dupa mort.1 J )VL/ !. sa-i colinde ~i sa-i spuna strigaturi de la joe.. mUllcitoare la 0 fabric a de trl­ cotaje din capitala. In­ Fa . hori batrine~ti. sa . Asupra zonelor de influenta mai facL..

a mC'locliilor '1i ritmicii melodiilor.. 159 pa~r. u tonpo-ului .. Am constatat de pilda in zona de Cd[e ne ocupam di tinerii.8. apar In folcIoflll obiceiurilor leqdtl' de principalpie lllome11ie dill \'iata omuiui. seoola Ul relief \'alente adfnci umane.zi la adevilrate mutaiii functionalC' in folc10rul din ~:Iaramure5.--. Sl' auele tot mai rar. Pentru ca sa pOilUi spune astazi ce0tl lP trebuic> Sd spuna in conC!itiile integrarii lor in (ultura contemporalld. Inutatii iuneHonale etl reperctlsiuni directe ~lsupra structurii actelOi". In raport eu traditia ~i eu innoirea. un mecanism cwatar ~i pastrator de ordine. ­ ..Iarumure!? cit ~i in jntrca­ ga tara.28 - .ie: lC'a v('rhdl& S8 imbini't eu eNl muzi­ cali!. ell via!a neamului ea 0 eelulli fUllctamentala a societiltii noastre traciitiona­ SP(Jl1tUIW..: cpar ~t dinlre riturilC'. St' c('r cunoscutf' in profunzi­ mea lor pC'lltru Cd yalorificarea Sd llU rami­ Ott let suprafatd. in popor acum 50--60 de alIi legat8. A~a SE' intilnesc hod locale mal noi grefate pe horea lungli. o veritabila hore lunga. pe eel ceremonial ~i apoi P(~ eel a!:tistic. un meeanism aetiv al vietH soci­ ale."€.\cela!?i lueru I-am putut constata ~i la c("i c1'. decL dC' pe un plan contextual pI? altul.ldna ubin:iurilor.-­ .. fenomene similare cu­ noscind ~i melodiile obiceiurilor.. Fpnoml"llui st' dd­ toreaZd !?i pluralitatii valcntplor pe care obil'C>inrile ]e pOurtd. au loc mu­ tdtii ~i de functii ~i de S('D'..ii inLl'fIlp d fellomC'lwlnr culturalf'. o primd observatie estc idptul cd. ritualurile.· de rapt mai lllult€' mod.iarea actelor de pe un plan pe altul: de pil(:a de pe plullUI religios eolindele Iu­ me5ti.llitati de px­ prc'.. eorespunde eu moaf­ teu 51 re'in. cOfl'grafill cu UC'StiCd ~i mimicd lB.:a:.. dOUd dirN'tii lnnoirih. mai noi ell pre­ pOtlclerenta de dans... Foeul viu intretinut la sUna a ramas doar in speetaeol. obiceiurili>. Custurile variaza de lu In­ divicl 1a individ.' intra in ea­ tegoria eelor batrini in raporturile lor eu <'(lcrul $i profanul. Lste conditld vel loriticarii lur critice.>i mitsurii. obiceiurileJll totalilatea lor eele pe care folclori$tii Ie-au Dllmit ealenclaris­ lice sau de peste an.ieCdf(· tin. "fn euUura 110astra tradi­ tiona la. 197& . 8i aceas ta a fost 0 meloclie eu noduri.xemplu trdllsformareu unui obicei ele primuvilfd "Tinjaua" III obiceiu d(>\nul"oli.ebesc cI(· celelalte caic'gorii ale folclorului deoarece obiceiu­ rile 5111t aete de eomunieare de' un limbaj propriu. cOil5tient ea in eultura populara sp petrpc continuu schimbari de planuri. mutatiilp functionale sint elementul dinamie. cll ~i in folclorul ritual dar!?i In ace. dupa e(' s-an Cflsatorit <. e'e exemplu. 3). pl~ntru ca la realizarPC! lor contri­ bui.ieu'u din miturilC' 5i ritnrilC" an­ tice.nvie­ red naturii let inceput cI(~ f. Melodia ddusa yw scena nu mai poate Ii identiea eu llwlodiil clnti:Hil. un sistem corelat eu viata omu]ui. TRADITIE SI INOVATIE IN CONTEMPORANEITATE ") Dintre toate manifestarile moro~ene!?ti dovcdese a fi celt:> mai rezistentt' in timp.tim bine ceea ce au spus in trefUt..· !?i simpliticdrill' slnt \ izibile pE' zi ee trec(>.ilnp.-----------------------------~----. obiceiurile pupu­ lare tree printr-un proces eontinuu de de­ saeralizare.. Etnologli stnl ill gen('rai de aco:ci cd. obicpillrih~ Sf' \e" (B. ina­ \Catia 0volueazd clt-stul ele lent in zona cla­ torita traditiei deosebit de putE'rnice. Asistdm asta.].H~)t ncitate" :l 10< 26 Qe ~'r']. clan­ sind ~Joale in ritmu1 farti melodif' a unui dans ritual in jurul foeului in care Se arun­ eEl matragunCi. de 1a sat 10.l PrezentL.l . . socia­ Ie cleosebite a unora dintre aeestea pre­ cum $i interesnlui 01l1ului eontemporan pentru cle. Obicf'iurilc. a clu:. Prill acestea pIe se deo<.. Sil l1tl rctin[l llUD1<li ceea c(' ('slc sppctaetllar $i pitorese ci. prin mutatii func­ iiollale.. Ca urare \a condueatorl "Tileguta". formeazd Un sistem de complexe inlerrelatii... Omul padurii ori tata padurii se crede $i ustazi ea mo­ me~te pe unii tineri ra1aeitori prin paduri iur horea "fetel padurii" noi am gasit-o co. Ea poartd germenii nnei f'Yolutii incon1estabile. jmprel!11a ell cele ale Yictii de familie.i illl intrat in Urupul cp]or insuratl revin ades(·a la horile traditionalt'. valorii UIll. trebuie Stl 1e :. 15u pag.eenii. Lle se realizeaza prin iran<. ~" . care prefera a~a cum am aratat horile voeale. De (. eu vechiul ~i noul. cafe produce schimbarlle. sut. de f<jpt credintf'i in moartf'il ~i rei.. $i duel? 1a sehimbarea sensu­ rilor lor. SelU JJlOclItea $1 reillvierea caprel in srlrhatoriic> de Annl Nou cu tot ceremonlalul de 111 111ormintan' in jocurile cu ma!?ti.formeaztl un meecl11sim viu atlt In noi fn '\. cle obiceiuJ respectiv. 50 mai pastreazd ell gleu praetici mag ice unde Ie1ele i~i eauta norocul in noaptea de AnuI ?\ou. Un alt f('nomen 1nregistrat pe raza lolclorica df~ CiHC' n0 '_~cupam est<' grefarC'(l UDor ('le­ mentl' inovatoare PC! trupul unei viguroas(~ traditii. sa­ end privit asUizi eu alti oelli rlecit aeum cii('\'a dE. Cul­ tura populara ne ofeTCl lil tot pasul (. Tran:. 1H' olJJig~1 la lratau'd lor ('<1 proc{'s. Ele deschicl perspectivp SPIC' intelpqerpu di­ nall1ir.--- 1. a UlH'i \'alorificari cu sens culiural ade\'d­ rat. 1 - . cleoarece locu I lor esit' luat de horiie localt' 1Ilcti noi. -. un mccansim ere'dtor cle culturd.seme­ !H:~(l mutatii functional(~. Diitele pc care ni 10 ofer~i folclorul muzlcal arata ea eele mal vechi specii pastrat(~ in afara alterarilor !?i a pvolurei PSt'ntiale ehiar. Remineseentele vpchiului cintec al fetei in primejdie cif' a-$i piercif' 'turma !?i viata. 4). . -. ilsti'izi celt' mai multe ·.

.Lui . multc din pl(~ sint n(l\'('tiste.ii cca dp 111111Jire. luptd 1)('11 tru con strutrea socia lisl1lului proslavcs­ le curajul si dirzenia. A~a se explictl de ce Bela Bart6k noteaza. la in florituri. Fetele ramase in sat clntCi numai dntecc de larga circulatie. Dam ca eX0111plu horf'B Iunga din reperto­ riul liric neocazi0nal: se mai pastreaZd doar in Sapinta ~i in doua localitati din Valea Izei datorita c('[0monialului de nunta la implptitul eUllllDiL In ~!eneral se poatp afirma ea muzica yoeala este mai rezisten­ ta Ia innoirf' Si evolutie dedt cea instru­ nwntala ell toate Cd li1utarii tarani pastrea­ zi:i multe hori dE' famUi('. apoi sarbat0rile df' iama CU co­ lindele ori jocuri1e de ma. Procpsu I de tH'eew d~~ 1<1 fo1­ dorul traditional 1a foklorul coni(. asUizi a disparut.triiinare si 'Pastoresti. horea Ioea­ Ia mai noua estp expresia directa a unor !'. S0 muta san se mariUi la ora~.. mUllca in mina. Acestea se reflecta in 1'oril(' si '.'cf'den t.' si locurile natale.·le­ ~2aZd :oasp l$i . sa­ e mu­ emplu ctvara urare tea ~i Anul intare nl0cfr­ le all­ i!1vie­ )e Ull fllnc­ . zical ~CJ in tialc' L~! L1 L ~'-. hori din batrllli p0 eMf' sint 'IolicHati sa lp dnte la ceren'.t en refrr~n(' Sl p"pudo-fP. nbiceiurilf' de primavara ca tiniaua sarhatorin~a primului pluaar ee a iesit PE' "tinT. nui son p~l. Impotri\'a ocupatiei austro-ung are.strat eu aproximatie> pIna dup1:\ eel de-al doilea rd. Exista 0 unitatp indiscutabila intre toat" mEll1ifestdrile fo1clorice din zona deoarece l1wramureseanul isi producea sin~rur bunu­ ri Ie: de la imbracaminte lfl fluierc ~i ce­ tera. Fokiorul muzical (lin zona a alimentat seif~a dc dreptatf' a taranului obidit $i sarac Si a crescut in sufletul tu­ turor :--.\cestc sate i-au dat eOllvingc'rea C~l in vremuri mai vechi "muzica a fost fartl in­ doiala 0 indeldnicirc 0bsteasca" numai a~a 5e poate explica numiirul mare de tarafuri de tarani carp intorcinclu-se seara de la muncile cimpului Im'eseleau coneetatenii. tit' ino­ da­ Cl Un orica .. de imhogci'ttre ~j evolutie a repcrtoriului in­ vinge ineet ~i inevitabil cea de a dmla. ho­ rilc' haiduce5ti de ducd. Un Ioc eu tntul aparte in fo1c1 orul at lual eu raspIn­ dirf' pc j'ntregul cuprins ell 'Zonci il ocupa po(·zia muncii crerltoare deoarcce in con­ tC'xtul tematicii noi sUi omul constructor al soeiaUsmullli.. !l-a vrut sa colin de. ollier'iu] cUl1unii d. chiar dumi­ nica dn la ora5. atradHici:'. de lupta im­ potriva bog.it (1.im­ prejurari minunatc"..i noi ::a:1­ :. Tn special in Urica neocazionaHi se obser­ va uncle schimhari lntii la text apoi tran­ formari a horHor catanie si haidueesti ori de in<. de dragoste df' tara si partid ale carei notiuni stnt deter­ rpinatr de lncrederC'a nestramutdta In vie­ Inrii'] sodalismului.'. rnptul 5tc1'pel01"./. Temdtica noua (''if<: legata 111 horil0 10­ ('dIe noi df~ cintarea adusd patrini.duri o ca :itole de mal duri. tnate hori­ II' rittwlc 5(' cintilll numdj eu prilC'jlll £:p­ rcmojliilordo care tinedu. '\lelltionam Cd ill caclrul liricii maramurf's~'ne neocaziona If:> horea de protest social impotrivCl nedrf'ptatii ctt si hOff'a de haiducie. Dupa impunc>rca masurii de fi/8 tot prin evolutie si prin contopirea tim­ pilor s-a aiuns 1(1 dntecel(. vocale de clans in mtlSUra d0 2i. dragostea de patriE. ~umai d:.ti ~i teatru popu­ lar.ntrf' cele doufi f0l'te de consen:are. dar si sfnt cei ffitli fPceptibili. arm­ mite categorii ale folclorului l1luzical cu­ nose sau au CUJ10seut 0 infIorire sau 0 schimbare de sens. baladelc dis'Par odata eu bdtrinii sat<~lor. MorosanuL dlrz ~i hotariL muncitor ('nN~ic si perseVNent estc pd.­ truns de constiinta noului.Ha~ilor. sate in care oamenii nu paraseau niciodata loeul de bat. ca am intilnit 0 inforrnaloa­ re batrlna. dcoan~c(' nu se eade numai atunci cind (' locul. C-a intilnit la Ince· putul secolului nostru III ?vtaramuH'S .le o alta obs('f\'atif' privind traditia ~i ino­ vatia: fellomel1ul de contaminare a melo­ diilor care persista Intre genurile din zona. simpl() elar Ylguroase. Truditia estE' inca 11l'Nl putern i­ ea. care deyin hari de dragoste sau hori \'oea10 d(" dans si mai depclrte in hod elr' '!iaW non!1.enSll­ mlarll anuri. irecte or ')1 l'juri!.::un­ s::na ::~! ri i mo­ :i.. UHf>] e categorii de hori mai ales din Si. Or! d pri1wayuluL ori elf' inslrainare a jucat un ro1 important in liri­ Cd neocilzionala.U ioa la CHiull (lj'Pi:l nri colectivita tea Irpbuie incadnila 1n Jlwsura :'. . I 11. care n-a yrut "sa Sc dupa mort. Asa cum am amintit in capi­ to luI pn. ll'elodia (~­ \"olueiu[1 ('va mill rJreu Si a')<l cum am mir­ tdt de Iii hO\"('ci lun~!a au dispilfut 110duri 1(' fipoi corO<llwle.n11 1 cpl mal (1Cce~ihlJ nnului ~i im­ piiei! eel mal plljin C011S0[\ator.l 29 tJOfJU­ le cle­ ona de rCi a~a u pre­ ~&tnri l H'V in lueru in ca­ lor eu acum ld in (. Melodia ddtoriti:'t clntiirii in maSd f.5tplUUl obiceiurilor supra­ vietuif'sc numai prin sehimbar(' de fUDCti0. In sat se mai pastn'aZd pc alocuri sezatoarea.:a DC putE'lll explica. Feciorii pleaca din sat iar horiIe lungi. pa cli­ ". Cinteelll pribeagului ori de haiducie ras­ pindit aproape in intreaga arif' geografidL cintcc al tHei tmpotriva bocotanilor.~uri si hori.. eu loate transformarile exist0nte. jo.ttiri su[letesti din care facl' parte in primu] rind strigatura. lin tn clCeasta \'ii:lt~1 folclorul rnuzicdl inlra prin rilurilf? straVt'chi ~l ohiceiuri. Naveti~tii nti mai au timp de data folcloriea.imburele de dreptale. orice rit al sistemului obiceiurilor se desfa­ 'iUl'il potrivit ml0r rp!luli SfwC'rf'. in care productia easnied indestula nevoile zilnice.tff'1 (J dpa­ rut horeel lr>fjanati'l (are are Cd izyor dnle· (ul df' ]eaqHn. de la hrana df' toat€' zilple la vesti· t010 porti ~i CelSt' ctin l('mn exista 0 viat5 'Slate sfnt este fo1clonCd hine inchegaUi Sl conturdta.­ hoi mondial. deaarece a disparut si Jegatura cauzala eu realitatea cme I-a generat. muned infratita. Acea"ti:'l stare' de Iu.'Pl"Snrile sil11p10 dar pline de sem­ nifi( j ]1] f'lmlicp..mporan s-a [deut ~i se face ~i a!-JEizi in mod lent ~i gradat.tina. 1a nou.enlimenlp ~i (.. . in tensiunea di..:. Iren(' ~i adaugiri.

AC'0St ritm punctdt este in primuJ rind spe­ cific intregii tari $i npjipsit in ~aramurc5' Pentru aceasta ar plecla in plus 51 faptul d'i am 9Rsit In mai multe co 111une. Un aIt feno­ lllen obsr'rval inregistrat d. Cele mai vcchi specii dIe clntecelor pcistrdte in afara alter~irilor. Si acest gen lipseste in eolectia Bart6k 51 Brediceanu.C.a~c. sa cr· pro::e . CiorIla.te deioe ex-elus ca acesl rilm" ([iusto silabic bi­ cron cum II nume~te mareJ~ nostru folclo­ rist Cnnstantin Brailoiu sa fip arhf'tipul rit­ mului maramure~ean aetuEll (8. in ritmul autentie maramure~ean care a evoluat din prima.:: melo( maCl'h rest: Goi:".Si 5. cit in iexlul strigilturilor.:: :')ca: "'a:. acele practici ce ne clue in timp la stramo~ii dad. pe cunos­ ('uta melodie "Cltu-i !\faramure~'. Stan. 28). ci numai in ritmu1 lega­ nat. Din investi9atiile folclorice [acute ill zona am inregistrat 24 productii de cintec(> de leagan. melo­ clia raminind ace.inc onl. "Nu e<. gen frecvent in 'Zo­ na prin eelula ritmica iambka CLl trohen] care da nastere masurii de G/8.­ fere. ~i care a fost intilnit pentru prima data in melodiile de leagan.ea~i de s(~cole. :'\oi am (ules Wi l1utnlir cJ. In reperLoriul copiilor Sl' obs('rva 0 inoYdt[p la text lar Ia melo(Jie Cd reaetii spoatane ale celor mid fata de mediul inconjurator. "idSct (. paq.' If-ilCJEtn. dar inoyatia prodw"d constil numai in text cal'(> dsti:izi are semnifiCLltie exc!L:sh'i'i de joaed.' noi este qre­ fdrpa sigura a unor C! k~Ulell te j nova loare d~' DwIodie pp truplll line} yjquroas(~ tradi­ tii. Est.urfl 6'8. sau cloui:l su­ nete so1-mi (bitonul) de lc1 care se twge aIaturi de horea lungd pentatonia freevent int11nit8 ill cintecele moro!. -\"t. .: mu.e5tabi1 sfC'ra inOviltiei.c' si c1­ drept DOS::' del' ' t i i : ~. Forma strofica se dovede~te a fi in strinsfl unitate eu 0chiva1entul sau de forma cla­ ~ica din intreaga tara..adevilrat ci:j mulle din elp an in­ flUelltd grddinitei sau a ~colii. 8..m u text de leqanat care ne duce Ia eOl1eluzia ea aeest Cillt(>(' d Cost un veritabil cintpC' d. a :. unde inovdtitl nu s-a produs preCl ll1ult in melo­ die.lenilor.a.§z nrE'z·' 're" '. Ob"en'dm ritmul pxtrr-m de simplu (piricul) eu llumaratoan'a )W un sUllet..~: ses:e :) r"~' ritrr:u C tat ':.21 prodm:tii infdnti­ Ie. melodii cantahile eu un substrat pentatoniC'. Reperto­ rill! celor mid lipseste in colf'Ctlile noi cit si din colecti a Barl{)k ori Bred icea!lll. care invoea prin cintece formule. IIie. c . Culegcrile recente de foklor muzical au clovedit a mare frce­ vputt! a dnteceior de ]pagan 1n care rit­ mnl punctat estc inJoC'uit cn "ritm punctat moaIc" cum ii spune Bart6k bazat pe com­ binatiiIe provenite din ma<. apar in [01­ clorul ritual si eel a1 obicciurilor legat(' de principalele momente dill viata omului.. Am aratdt Cd se p~istreaZfl inca in mulle comune aee12 hnri de familic Cd de (~xe1l1plu: Hored lui Curban. DUl1cd.. ' n:2t" b" z~: lIcr". Am gasit in aeeste melodii reminiscente clare a horei eu nodurL hore care datorita mi 5earii leaganului atirnat tn grinda me~­ ter nu putea fi cintatii micutulul in acel parlando-rubato. -.

Muntenia r el este inclinat sa crea(H1 "que cd. care evolutie am c]escris-o mai sus. D(' aseml'nca pen tdtonism u 1 fd(l~ partE' dintr-o zestre '('che. Astazi in Maramures anroape toatf' Clcpstf' mani­ fp~tari f'-xista. InoYatia in ceremo­ nial de inmormlntare eu imp1icatiidirect(' asupra muzieii gasim 1a moartea prematura a tinerilor. care sea dezyoltat eu spedfie local in 4 mari direc­ Hi : ~\.-lnmormintar('. ci a~a cum e1 inSl1$i a reYenit. In -atip . ela­ :entc :rec­ • rit­ ~rtat scste la maghiari.r·cului de leagan Aln 1l1tilnit majoritatea repertoriului di:~ hori locale mai noi sau cintece propriu-zise in masura de 6/8. 8 Pcl(j.llqhi tate.) :.I ' ' "•l . III' r. as­ tali aC(. Oriqinea de a dnla 1a hmormhtare 0 afl~m 1a romani. Prin urmare D-l cri­ tic. striga un "Pen:al" asupra me­ lodiilor populClrt.i 11lC'lodie S-ft transformat in qu­ 1'a aeelea5i i. In rr'. veri­ tdbUe hori propriu-zise. e!Utf'ntic maramuresciilla.lf' aspece de melodie 0. Cunoscind in yizlta de la Bueu­ ~esti din 1934 nlf>locJii similarC'. de frunzd. Aid melodiile cintate 111. ca romtw. 0 qiisim si 1a stra­ .'11 1 t eei cole i lui l::de lolo­ E"~p intQrc~. mart'.\stazL prin schimbarc de functip crasim nrezPllt in c.cul) ! su­ .. sau Cll mire In cazul in ('(HI' a murit fnUi.. i se si dnle in a1t ritm dedt eel de 6/8. Ei cinta de obicei dintr-un hocet sau chiar fraqment dintr-o llore lunga.ito­ / come<." ..1.:Jril(' lor lleesentiale mnddi asupra sen­ suJui Jor adine. '~-~ : :(']0­ • . 154).trumental $i de aicea melodia mai nou dp. melopf'ea de bocet am gasit melodii eu earacter de ritual incadrabile in rnasllra sau chiar melo­ (Iii de bocct in masura de 6/8.ene drept 0 il1f1uenta .. ~ i!1s~i :lgan. S(' dnUi duni! 0/ .'atia stazi crede eel sin1 "opecialitati maqhiare. rit. cit ~i provenienta din genul de bazd maramure5ean --. :\fai de­ Pdrte 90 lei suta din melodiile cintate de poporul din }.i­ labic (perlando) eareimprellna eu sca­ m muzicala redusa ne duce eu siguranFi in timp la gf'llul din care a provenie horp() Junqa.ta transformare a inmorminUlrii in nunta care se face eu mi­ reasa in cazul in care a murit b~iiat. deyin vibratii sau trE'mo}o in. Nu exista hdcit()i1H' tillgaJillZl din lUllcJ.. raUL deci.1 slnt toatE' dE' jalE'. Mortii tinNi slnt dusi cu Ce­ tE'rtl. 'Este si aeeasta () rJovadii' a evolutiei.itA de Ii! sin0' In p\'oilltia mPlosului pri­ frau! miti\' mii.-j de flui('!'. IntN8sClnta aCPu<. 8.­ d de acest tia.au s<.Jf'nul cintt'c1l1ui de Iecl9an frag­ 'lwnte ale horei Cll noduri c('ea ce ii con­ fpra vef:himC'a ~i uutenticitaif'a specific ro­ md!1eaSCa. '" H acestpj specii muzicule Cd form!'l ]i­ hera insotitd pc aloe uri de bizare sunf'l(' :.ramUre~W(lll (8. leele dad. ac(>a nunta. Esie interesant sa amintim 111 aeest capito] Cd aceea$i informatoare BraicH Vdf\>araclin ViSf'll de .in primul rind ca 10 nri9ine este indiscutilbil voc-ak dUPti care' d fost IUdt. . dntat probahil pentru prima data 18 capatiiul mieutului care a fost le­ ganat ~ir care nu putea fi Ipganat si sa. fC'lul C11m cvolucazd cint('(ul popular ill qeneratii si pe qenuri. Bela Bart6k Ja i'neeput sustinea d~ doina maramure$eana ar fi un imprnmllt do Ia ruteni en asemaninidu-se eu dumiilf' lIcrainene. din lrim­ bita si actual de vioara.'ista .te :c bi­ )lc]o1 rit­ . . eu alle cu\'int0 yrea sii clf'spoaie 1'Omanill1f'd de 0 marl! pClrt(~ a tezaurului muzical rOllldnpsc poporaJ.ii de instrainare. de duca. spe­ .' ••• ~'\ .nformatoare in tr-o horf' p'w­ priu-zisa. 9 b).naqhiara.-eebea hore hmga. Iuo\'iJ­ fol­ c' de Ii.)('z~itodred" din F8lticeni Bartok serie: "D-1 critic buna "Camel despre ritmuJ ~ >:'110- a) qre­ oare 'ddi­ :('10 r . a$a cum s-a ardial. iar pentatonismul caracteristic :!nelodiiJor maramure.-d~Ie . Concluzionam deci ea ritmul punctat 111aramuresean nu este im­ prumutat dupa cum afirma initiaJ Bartok. 28). inca ina­ intea erei l10astre f>e obi'5nuia 1a illmorml'n­ tarea eclor a\'11\i si mai alesi sa e-xl!ste pe linCTa hocito8l'e (praeficaif'\ tr1mbita~i (tu­ bicines) si flautist ftriste) fE.faramure~.ant de stint Cd Bela Bartok dupci HH4 nu considera di ritmlli punciat este neaparat specific maqhiar.tiinti­ iica constata Cd aCeh~i:l sint curat maghid­ re'" (B. planeaza b !lota de saera­ Jitate ehiar daca aeesta a capl\tat in une]e 10Clni yalente noi mai 1argi !7i mai profuncl umane.mul pUDC­ tat s-a impus Cil ceva sppeific ~i autentic nRseut din suflctul artistic rafinat a1 mara­ mure~eanuilli.1 "'C:: o e in ltee€ ' ectia zo­ )henJ care lip- :ente Griti':! ::n es­ acel lega­ care tilnit onic. dar s(' inseala pc!liru Cd aeesle SP ana in marc parte si in muzica slovadi. au disparut. gemeu0 de ::oina din Oltenia.C'd:. Unele s1nt !'. fiindea nu ~til1l pe ce baz. Slovacia r Ungaria.-inE> eu corOi:llW r tempo rubato. Ritnml bocetelor este :.I .. '\'oi l anti ­ in­ . :iindca dUPd D-sa sint maghiare.ane alar. 2D1.'>t c)Tobablement d'origine arabo-persane u • Intinderea pc arii mai largi dedt bazinul 'Y'PclitPr<1nean plecleazil mai dp{[rdba pen!ru :'iuinea dlltohtoniHlirien-[rilC[\ '. Tntewsanta ('stc si cintarea la tineri din trimhiti'i. OhicpiuriJe riP lnmonnintare an rtlmas in substanta pina asUizi npa1if'rate in mani­ fest. $i in oCE'st gen pc lln98. pag. \stihi III ~Jenul cint.Tos care i-a cintat folcloristului Bar!6k trei variante de hori cu 1l0cluri.. posibi1 sa fi avut un fond comnn."horea pa lungul". 28).1 . iar formulele ritmic!' sint clintrcontrioJet moale (ex.faramures se misci:i in ase­ Dlenea ritm de dans. Obi­ ceiul de a dnta l5utari tarani la inmor­ mintar(> estc vechL participared lor estc mu1t mai restrinsa in zilele lloastre. e] pllline] lua l1astp(p indC'pencient (0 () treapUi fin'HsUi i. Ucraina. Ef>te drept ca acest ritm de 0 raza zonale.-cnt ~rto- cit.ures· ul ca no<. :\stfel Ca loyiturile dl' gIota. din Bihor $[ Maramure~.

: bine detr·rrnindt.. Tn melocliilp . pO\1oml. '\.. uncle in conditiile asupririi sociale !.-: 0 h'lfP dr" j Se:U i~!s:rai:1ar~ care se c. dlim milt io<. care s-au impus horile lo­ cale mai noi eu strigaturi c!i:ar legat p sau nu de priJejuri. . un final de exprimare larga $i 0 revenire aid <. 111f1orire". Cintecele tradition ale legate dea('e~tc obic0iuri au ramas inca vii exemplI" cinta­ te din fluier. . 164).. dOUej exemple: (ox. mult asupra desfa~:mrarii ](If fastuoas(\.. Inovatia este mai pregnanta Ii) horile local" rnai nnj fiincl St col" mai nu­ mer0ilSC>.. D<. Sint melodii de 0 veritabilii frumusete. lS. b). "De sarit/' ... li­ {ella din trisect 1a .'rOdSE'.iqur di. "Chcmarca oHor".\1ulsul oilor". slut nUllH.Dp hA1l1". Forta de Innoire trebuie sil domino in mod incontes­ tabil dar are un proces mal lent in ZOlla de care 1H' ocupam. "YIutatii fJasim in aceste obiceiuri unde din cen.De iu­ cat". (B.Jocul caprci" a suferit pe-alocuri unele inflorituri.'ioa­ rEt.' un proces specific numai ma~ ramure~eililor.-mintare.t<' intern]. htr-o executie ferma Hira coroane. ca parte integranta a tezaurului folcloric rOn1dnesc. la text. ca: . sau neaT:1U<e a:.. 'tn aproape toatr~ zonele tarii obiceiurile traditionale yizeazd procesul de modernizare. \'pri50an:'.~(j produs innvatiR po fundaJ11l"ntfl]. Jocurile eu llla!$ti slnt indi pe intreg tE'­ ritoriul '1\Jaramuresullli yii.ltje predsa de 2/4. t~I1Sillnea dintn' cpIe dona forte: . [h~ asenlenea. 1(1 <I.>i nationale manifesUlrile reliqioa­ SO" au constiillit pentru maramure~eni sc­ cole de-a-rindul 0 forma de rezistenta. piNdut inca pe ansamblnl fo\c:I0ric al tNi­ toriullli romanesc din zona ('('rcptaliJ nid () . Datinile strahune practicate la sarbfitori­ 10 <1" iarna In '-faramures constituie 0 do­ vada clara a etnicitatii.cotilor lilutilrL mclodia nll Soil c.. ce Ie laice sau lumesti ocu­ pd un 1'1(. parintiL coplii.. Desigur ca ~i melodiile vechi cerpmoniale stnt preJuate 5i acliJptatp ca clementE' de spectacol.forta de conser­ varc a traditiei . fie el1 din frunza.NVii 1a unelf' obicp­ im. ill d0rintcl do <I da c'xnrc"ia urtisticd flin­ dllril0f si SE'nti1l1E'ntE']nr Sdk. f. .. . de cele mai multe ori prin mutatii fUllctionale cp nu impietNlza.il in Wl1d \i~pu .'v1indru-~i eill­ ta..1r E'volutia melodic!'i ele ]a 1111 cin­ t. Se poat!' anrma ehiar Cd sub acest aspect nu s-a.. bdiat mort tilldL f')te adpvarat (a. eEl muzica instrumcnta­ la. Am i::tilr. mente df' urari ca: "Sd sitj uazde vesf:'­ 105i" elf'menle de legend8 ". Am arfi­ fat ctl in zona se Oh<. Am ~ja. observindl1-se apa1'itia din ce 1n co mat deasa a pseudo-rdrenului.oi am cales peste ann de pro­ ductH uncle princa obS01Tatie so refera.chimhat . c\ra­ tam.-un cerb in codru" sau ba1ade: "Colinda pacuraru!ui".~ tropo­ tit". cadenta dorica. La: melodia zileJor lloastre s-a produs inovatia in stil de interpretare.. Cintecele Si jocurile (0­ n'monialc direct lecrate de diferHe obie(>­ inri. !'-futatii de la earilcterul mitic la eel religios s-au produs Cll signranta $i in !eatrul folc1oric "Viflaiemul" ':'i In ctntece](> de pelerinaj.rat t('75nr folcloric. HoH:a Jui Fralltau". Pe lin(fa collndele de od­ gine religioasd. fllliN. . fara PH'a mult(~ ino­ vatii me10dice ca in melodiile . Obiceil.lrile des­ nisE' mai :sus au devt'nit astl1zi ade\'arah' l1umifestari populare de masa.j ((. Horea noui:i Hn­ de astazi sa ramillct pe tonica (Sol). Dp<. Evolutia rle 1a colindil la balacUi esh. trimbHi'" . 447). trimbite.. pc lin~Hi. fara.Toeul aHor" etc.. ... a dat noi nl. d('\'C'nit (Ul1l"lscuta horp u"\1ocirita.~ k':1\e (Jcp"tui obi(('.. (TInjal1a 'de l)~' \Tanl.\Std7i si eu taraful c:e 18utari Sf' cbtd de ja1e.La ruptul sterpe1or". pag. SHrla "\{mamurc'$ana. secondate de doha sau vioara 5i doba.<. pe cind sti)ul ~'pchi se caractpriza printr-o perma­ nonta taraganare a glasului illtre sunetcle principalc (lIp melodiE'i eu a1unecnrea vocii pe anumite sunpt(~ chiar imprecise 5i mai ales DC> fTartain cadenta.. zonqora 5i doha. . Ele constituie un adeva. nep'Jat0. .. Din trunchiuI straY0chi ill teatrului traditional. dar mergind cot 1a cot (U traditia care estc· mult prea puterniCd (B."1\1arg oile in munte".forta de tnnoirp de 1m­ bogatire a repertoriului Si mijloacelor de expre~ie eu mijloace 0t01'ogene.monia1 au dQvenit eh'mente de spectacol. Mel/)­ diu estf~ cristalizata. care sint cei mai eferves­ centi creatori ai acestui fmmos tinut roma­ nesc. unitati"i $i mai ales a vet himii poporului roman pe aceste me­ leaguri. \felndiih in Qf"neral S]l1t cintate din flu­ ier. Hord 1il Prisl)pl..""ea mulL Aid doar strigiituril Sf' schh1ba.ee clidlrocttll vpchi liJ () hOrt. estp si r~iminE' rnai rl"­ zistenUi Ia inovntie. Constantin Brailoiu remarea din reperto­ riul folcloric a1 satuIlli romanesc. Pentru a se ycdca c1i. eu trifoi" .TUta de (:ontemporaneitat~ ~i nn 0 dl­ dere pe C\arta. .De-tnvirtit". ell 0'(ccpt>(l unor variatii 5i floricplo 1n(. 1<1 o lI1eloclie "ocala un text ll()'l alraqe de mnl­ te ori dupa sine si a hore naua.:1~a si pc imas si nu l1UlIlcl la h:m()..I)l)i­ dIe. sub aspectul flexihilitlitii limbii ~i a bonatei sale capacitiiti de metaforizare."\fiorit<1 maram ure~eantl".~. lll{~­ lodii care nn au eYOlllat prea multo Ele au ca strudura modaM.it si . pentru a po­ t(-'nta '·('selia. fenomene de .'eriqil din lantul hiue strncturat al actualC'­ lor 0 biceiuri 5i cerf'monii. locala n1di noud. Snit Cf'\f" (C intra In desfa~urarea lor din spcciilcolul nf'cen?monial. esti:' Ull V1er$ luat probahil $i addptat 1a un tr'xt lWU.((... "Plee-atul oilor1a muntc "Ho~ rea ciobanilor/. coroa­ na in exec.12 mrHt. prez('ntillCl elf'­ H .

b) motivul coboritor din melodia c. . nota La devenind apo­ giatura notei urmatoare. a se cin­ t~l dl I:. Acestea sint ~i exemple foarte bUlle pentru a se vedea cit de strinsa este interdependenta intre text ~i melodie.na­ Pu s."ocii. melodia se cinta. 11 b) ill lac de plHrime./ 1.:{'iH~ Rubcto { J= 9 ) Jnformator HRU~CA. '0." nirii !ioa- §.\ici 'a 1.1..2 r~. "7lf?ri f[fC... d) ideile cintecului intii "Mindru-i codru ~i-nfrunzit" ajuta ca melodia sa creasca in intensitate folosind inceputul rindului I ~i II eu melodia suitonre pe prima silaba. la si in ocele Sf'­ . c) coroanele la melodia a doua sint mult mai tinutc decit pc melodia I.Cc:F~_=~~_~~~=~~~l IJ.l II-a rindurile t II.'U" .--'---.t/ .=~~~Ji f. 65 de ani reud J t£'­ :hiul 0f1J 1.'! f F""r) . 'TiP. linia melodic a putindu-se termina pe Sol de~i avem de-a face ell acela~i am­ bitus.'. :nai ~in­ !-?~().. 11 a) coborirea se face u~or (ex."Suparare voie rf'a" in acela!Ji caz melodia coboara.'. i'/\ ~ ("el­ r'!!'n ... redarii caracteru1ui cintecului. i n/ rnt.3 :>[00­ . 11 c) pe 0 t&zt! 1?~ optime . '1 til­ . III ~i IV variat (ex. lnfonnator DANCU~ JOANA."'! )r/. qin­ '-R­ -~~~f§!f. Z? lE~ 4.. ?.- 33 . necesara.. in timp ce 1a melodia a II-a . lnele :a Ja rea mal Su pd ra If nu­ ('eO' ::lro­ "8 Ja odus cind :-."':'I ~I -'---. iar in rindurile III ~i IV coboritor (ex. ' .r.C . in­ spre cadenta..! r~ r- :~= ~~=.r. insotita de o interpretare speciala. rp­ • ju/)'JO~1 ~ IflrL Punind fata in fat a ambele melodii ob­ servam urmatoareJe : a) in primul rind cea care d suferit 0 mai adindi schimbare e linia melodidi.sal. cO \'Yd­ .../...-: '1(1- . tel apare ill melodia I suitor in rindurile I !Ji II..~.'.. ete!e (.(:­ elll­ AndClnt :·)o.:\ 7n ul­ =it-~-§¥j 12.._ PII .. ei la rna­ /:/1 --- ! r ~. fit rn.Illd -.~t:JI IF flu­ ::)01'1. f':'\ f':'\ :ves­ .Jte~~~l. imprima melodiei vechi 0 nota de me1ancolie.!. muIt mai larg. :'>/)1 /~ )ma­ si a zan~ .-~' '~-'-"--"--'------""'-"--~-----'--' ''''--.!O inda l.'-.i·. STEFAN.:. care la melodia a doua este mult mai intinsa co­ borind la rindurile I-III intre Sol-Re. 49 de ani Ieud me­ III ca final aid ital?i ~-~-:l-~d2. La melodia I aceasta este mai scurta.

Posedind 0 anume stabilitate in timp fo1clmul muzieal maramure!. Procesul de ]nnoire are loc $i se produce prin intermpdiul "variantelor locale" ('a mladite ale noulni 'crescute pe trupul vigu­ TOS a1 traditiei. Iud Prahol8 r tJ>- -. Jlltrind in dialectul maramure· sean aeeastEi mel odie a eapatat eontnrul melodic bazat PI" intervalele sc1'irii pE'nta­ tonice eu intorsaturile ei mr. b). .. b) Linia melodicd a devenit mai larga min salturi de c.':aI . as­ taZ! tot ceea ce se dnta la spectaeole ~i concerte radii'). lnterferenta melodiilnr acluse impreuna eu cele dialectale dau na$­ tere la meloclii noi... Ea proriuce pentru piata $i consuma de pe pia­ Hi toate bunurile inclusiv cele foldoricf'.ine spC'cificul 6 18.ori. 5i altar fact. ~' -"7.. 12 a. Tn acela~i proces trec $i au trecut ma­ ioritatea meJodiilor venite din alte zone (lUna ce au trE'eut de' faza primilor transmi­ t1'ltori.'''" . adiea de 1a "ursa de un de au fost auzite prima oara pina 1a eel care preiau melodia. a moro~anului d!' ronne (Ie a cinta reaJitatr'i1 vie cTPlnd "alori noi.' -. dar !. -: ..'arta inferioma caracte­ ristica dialectala mardmure~eana.0. tv.iean a fost ~i ('sh' deschis tuturor tendintelor innoitoan'.flit r [. '"':::11 . pmisia specifi ca.. func­ tia lor insa este diferita ~i va ramine ca atare.. Datorita mijloacelor modernE'.-- - .'aria a indiyidului CC' linde spr(> anumit!' "tanclarrle de ir:ierprctare. Tata dona exemple: (ex.. primlll prea putin producind. grefa izvorlta din fireasca necesitate a omului de azi. fipc'are dntind-o a$Cl cum 0 aude $i cum 0 simte.:=:: -:: ­ -:­ . datorita mijlodcelor mass-media <":liri Ie..ii Cu puternice rezonante in istoria milenara a acestui tinut. mediul rural consul11a acelasi fo1cIor ca $i medinl urban. COllcluzionam deci ca fol­ rloml muzieal-literar. in structura popomlni.z.. f7(! . ale Ardea­ lu lui. cintece din toata tara ~i in primul rind din zonele limitrofe. de ase­ menea $i ~Jlisando-urne si aponiaturile 0 inglobeaza total diale'ctului specific· Mara­ muresului. Pati'! df' mare'a lihf'rtate dn i'i .raramllr('~ ~- lend - -.. Tn cele doua forme sub care horea locala traie~te astiizi traditia !>i inovatia stnt pregnall. -­ ~-. 0..Doi­ nC'. . Dosedindcapacitatea de a se adapta schimba­ rilor care au 10c in structura societatii rn­ rale maramuresene. hori earC' au tat ritmul ~i alunC'­ ~i-au inUHit dia­ kctul llluzical 10c(11.:. ~. Ie tntrC' aceste doua n1plodii sint urmatoare­ dr~osehiri ~i asemanari : a\ in primul rind ritmul dialectal regio­ n F) 1 (l imprimfit melodiei str1i.Iodice speci­ fice." .34 ppstr cintpcele di<'lkctflle vechi $i noi au fost aduse. pptreeeri se prefeTa acompaniamentul de taraf ~i se elaboreaza chiar ~abloane in aceasta directie.'ietii noastre bine an­ corat in contemporaneitate. fie adaptindu-Ie pe cele yechi la specificuI spiritual a1 prezentului.. de la localizarc In uniform 1a care contribllie si fap­ tu1 ce h timp re f'intf'cul traditional . coregrafic repre­ zinta 0 reaUtate a ..te ~i menite sa convietuiasca inca mult timp im­ preuna in zona pe care am cerectat-o.--: () - /.Iud..... ('u noduri u care era npacompaniata. In comunele Maramure$ului contempo­ ran societatea rurala devine ~i a devenit ca $i cea urbana societate de consum.

intre can' si pentatonicul. 5i ccrcetariJe lui Brailoiu stau marturie. Bart6k precizeaz. ea poate fi intllnita prntru prima data in muzica inst.E MARAMURESENE Tiberiu Brediceanu in "Scricri" (B. cum 0 nU11leste Brediceanu. (B. la 0 seama de fapte fo1clorice.ti in Slovacia ~i In Ungaria. Faplu] ca cde doud calittiti d. specificul si colori­ tul autcntic.fC'rite ale silabei au putut germina doua durate mu­ zicale diferite.. 13). melorlii in mdsura re­ quIata avel11 Si in ~faramurC'$. Mara­ mures Si Ungaria. In nordul tarii a existat un fond comun care s-a dC'zvoltat 1:1 cde pa­ lm mad directii: Slmacia.tc pentru CQ rUronl punctat ar fi nepotrivit aUt poeticii popu­ lare romanesti cit si celei slovace. RIThi. ritmul nu se putea sa nn penetreze dintr-o zona intr-alta. Melodii bazate pc jocul iamb-troheu intil­ nit in horea lunga in colinde. Ugocea."chi trica ~i nu se poate explica dedt i-Jtin ea. Bart6k 1111 ne desluS2:. Asupra melodiei se cudne s~ facem remarea.i prezenta culegere ctc)'\cedesc 0 mare frecventa a cintecului in care ritmul punctat este inlocuit de cel "moftle" cum Ii spune Bart6k: rUmul de 2/4 sau de 2/2 din . nota treditoare sau portamento foarte frecvent. analiza me­ lodiilor cu rUm punctat dovede~tc ca "ma­ joritatea lor sint evident crpatii romane!. Cadentele modale finale cele mai free­ vente sint urmatoarele: cadenta dorka $i ionid!. Deseori se tntilnesc melodii care moduleaza pc parcurs. SInt foartc frecvente aici in special in cin­ tecele vechi evoluate din horea IU119B. limba­ tii ru­ )mIni. TN CtNTECEl.. (Jcest ritm este inlor nit eu eel "moaIc" bazat pe com binatiile iambului eu troheul.ii Ba­ !'. a~a cum arata si Bart6k. jar cele mi­ nore pe Mi eolic.li Dialectologi­ ee.a Cd structura pentato­ nidi a sdhilor din Maramure!. intre ornamente mai putin caracteristice nota dE' schimb. MEL ODIE 'lIte baze dedt imprumutul ~i insu~. Deseori la diderea pe cvarta caracteristidl. Modurile cele mai frec­ vente intilnite in 'ZOna la melodiile vocale 5int: ionieul Cll tonica pe Sol. care potrivit istoriei nu desparteau cindva poporul.at.. COlia astazi 1te $i :1p tm­ func­ c:e ca 1 timp 0St $i toarr'.-ara "'esca r:"}ului .35 2. iar minorele pe :\1i. nu se poate atribui 0 pa­ trie oarecare. alunecarea nu numai de la 0 nota fixa ca~ tre 0 alta nota precisa ci ~i de Ia 0 nota imprecisa la una fixa.: I. Culegerile mai recente de foldor maramu­ resean efectuate de catre cercetatorii Institu~ tului de Cercetari Etnologice!. modulatii caracte­ ristice zoneL transpozitia cea mai frecven­ ta este la cvinta infPfioara sau superioaru. limbii l11aghiare cu­ noaste cantitatea silabelor (silabe lungi $i silabe scurte) aceasta.ii silabe neaccen­ tuate. r~HaJ urban.li silabele versului.Ea e pia­ :oric£'. precum :<. De fapt intreaqa mono­ grafie bartokiana $i a lui Tiberiu Bredicea­ nu au melodiile vocale cele majore Cll tonica pe Sol. di./ t~ 'it dia· lodiilor :iU na$­ :e: (ex. totu$i un i11treg sistem ritmic bazat pe jocul a doua durate. Alba !.lti independente. cel mai tipic sunet de cadenta este SoL Trebuie sa <. lunga si scurta. 30). di melodia in­ strumental!! are a mare asemanare eu cea \'ocala din care a provenit. VERS. Hum'daar'a.. inseamna di cercetarile fa cute in Milfamu­ rp~ ~i in aIte parti al(' Transilvaniei de miaza·noapte Cluj. tn co prive~te ritmul punctat pe care Bart{)k il crede initial de obir~ie maghiara.1''11 II) . se Hasesc :<.).i se observa $i Tn zonele Bihor. sau romanc:..i in provinciile din sueiul Carpatilor. Caracteru1 pentatonic <11 Dialedului de cimpie i1 punp hotarft in legatura cu mu­ zica papulara maqhiara. care are in eonstmc­ tia lui un 'semiton. Mai mult. 27 pag. In fond insa dntecul e romimes'c". Mare parte a cintecelor populare slo­ vace cunosc ritmuI punctat. Me]odiile instnl' mentale Insa pE'ntru usurinta de notare s-au notat la inaItimea rcspectiva pentru a respecta coloritul local.. s-a dezvoltat pe ! E'ud ¥-~- "'mpo­ eyenit lm. Este c1ar ca ill zone in­ Yecinate. acele melisme formate dintr-o nota principala :<. ()(\) afirmct: "CinlE-ce. l\Cf'stca mai alps in cc priveste ritmul seamana eu mu­ lied 1)aplllara slovaceasca. sistem pe carc-l gasim in toate genu­ rile muzicii populare vocale d~ Ia horea lunga la colinde :<. 114) e5te un pentacord cu caracteristici mi­ nom de tin hemitonic. . A. Limba romt!­ na are silabe accentuate !. a lUdt na~ten~ din me­ ca dgu­ 1\ fol­ -eprE'­ '" an­ eli e.ubJiniem Cd repertorinl ma­ ramure$ean prezinta $i 0 mare varietate de radente. insusire a limbii slo­ vace poate lesne duce spre un ritm muzi­ cal de felul celui punctat dedus din prozo· die. Totodata patrimo'Jiul roma­ ncsc de cintece a sporit prin iroprumutul (acolo unde estc cert) unor roelodii slova­ ce san maghiare.rumentala.i nota sc('undara in jurul lor in care caz me­ lismele $i ornamentele se realizeaza pe in­ sa!.i boeete. cn aUt mai mare eu cit limba slovaca aidoma.ceasta ne in­ deamna sa privim altfel relatla metru-ritm. Nasdud. Nedu­ merirea noastra e. . $i metrul a putut sa plama­ deasdi un sistem ritmic biIzut pe aceste elu­ ratc. pastrin­ du-si pe provincii. ~\lures all do­ \'edit a mare frecventa a cinteCt:~lor lJ1 ca­ H. despartite doar de Tisa san dea­ luI Huta. oclnce "II Ii ". $i dadl poatr: fi yorba de 0 accentuare deosebita. Trebuie sa aratam ca am intnnit deseori melodii arhaice cu substrat prepentatonic special in bocete cu tetracord doric (ex. ritm ne care da­ ca l~am accentua mai scurt $1 'mai apasat ar putea da melocHei chim colorH unqu­ resc. S-a facut dovada. El s-a ivit.rilc Sou lnriuririle unor popoare asupra altom.dnri ·. al caror raport este de 1i2 sau 2/1 (ex.

". In exeeu­ tia de grup d horei vocetIc de dans sau cum o nunwsc Iocalnicii "eintece de masa" (f' yorba de pxecutia eomuna a grupului eu Ii:iut~lr~) Sf' obSCrY[l eIar cum formula hpi­ ca in interpretarea Iarga isi schimba eawc­ terul de ritm pundat dur in eazurlk de (ex. 15). a5a cnm 11m mAi a r i:H at. 1ip:'>(~~t(' ru desQyj1.M. cu u~urinta acch'a~i formule ritmico-melodicc ('xi:'>tente 5i in horite 111ili vc~hi (hO[('d lun­ gal. 11'­ naturile rie rudenii prill casiHorii etC'. Se remarca a anumlta ten· dintcl de variatie in alegeril(' riimurilor..! .=280 s1nt hotare foarte largi care 11(' demonstreaza un repc'rtoriu variilt bine> ancorat in firea moro~('nilor localniei.­ ranimea maqhiarli.' l " . cl horilor in ritmu1 punetat moale bazate toa­ t!? pe combinatiile iam buIui cu trohcul..rticiparr-'a zanei If! tira.nri. Est(' dealt­ fpj foart<. fiind propriu muzicii popu­ la1'e romane~ti. cu Ungaria eu Ugocea. Aeeasta nu inseamna cd diferiti indivizi nu pot cinta aeeea~i melo­ die Intrebuintind variat aceste formule _ti­ pice. . cum presupunea Bartok. sire Ii. Servicinl militar al multor tinnri din Mara­ mures prestat alaturi de ma'lhiari 0 buna bueatl§. ci dimpotriva miilo­ dtii prin granita eomuna. )c patrd combinat.di nu ('')te yorba niei de 0 inrJurire maqhiara nemiilocita. .--"'= . mal rar ritmul izoeron. probabil.~ til' • :l '1• ~cr '\'" rcr ..c da nd~tcrc llneiformule caracteristice cintcc uIui popu­ lar maramure~ean. acest r1tm punctat este tipie pentru einteeu1 clelea­ gan al intregii tari ~i nelipsit in Mardmu­ re~. ca un argument in plus. Schema ritmiea de :z! 4 suferei transformari suh lnriurirFiI ritmului PUDctClt. iHiHa Tiherill Alexan­ dru: .! maghiari. Combinatia JibNa il unei eeJulc de tip idmbic eu una de tip troha. du­ pa 1914 ci'i ritm1l1 pllTIetat e<.1. Legaturi1r rnmane (maramur('~pnr) Cll popoarrlc iDy('(:inate sint mai multiplC' ric­ cit ereele Bartok. Prin analoqie eu cintecr'lf' ma9hiare sau slovaee eu rftm punctat carf' au patruns in ~i dinspre Maramure~ fie prin ruteni.' ..." ~ . In structura horilor noi 5e obsr>rva.e eu mireasa vezi exmplu 95. . E1 arata eEl ewest rHm atH elf" des intilnit In cintpcpje maril­ mure$ene nu S0 potrivestp nid In maqhiari si. Pc rleasupra.. ~­ J. rit­ m"nr slabeste din aeeentuare 5i dcvinf' forma intermediarCi intre cele doud forme care nu poate fi notata. Ii) ho('et morosanul se lr'dgana in ac-est ritm. dialectul mclfamUfPS('an in aeeasta pri­ vinta schimbindu-se foarte putin. ni('i la s1r)\-(lci cn fin~il limbii. 191 pag. fapt dealtfel ara­ tC:it~i dE' Bartok. Tempoul horilor maramurE'~ene este foar­ le largo ~'1oro~anu cinta de la M.' 'r I~ ~t r "\ Sint totusi mf~lodii care ar rlpnotd 0 pIasmuire ~i llU :'>1nt putine 1a nUlllur elf' sinr' statatoure ~i nieideeum de imprumut.- ~ ~ I _J. Fste interesant Op stint ea Bart6k.."=-­ •=-­ .te ne­ f!narat sW'cifir maqhii'1T.' •- 0Ju cste delac 8xclu:'> ci:i acest ritm "giusto silabic bicron" cum n nume~te I3railoiu sa fie arhetipul ritmului maramu­ re~('an actual. nn considerli. prin aceea ea timpul seurt nu se precipita eatr(' eel lung. ohservindu-sc' ea ritmul estc cel mai prcgncmt fdetor dialectal. atunci comuna a celor patru tinuturi unde interferenta este posihili'i: '\"faramu­ re~ul eu Slovacia. '" ~<. Cum am aratat. Numai astfet w' putem expliea faptul di incepind eu hOH'a la leagan Si pina.. Astfel amintim: nartiei­ narea i'JctivEi a maramu. ci are 0 stabilitate proprie.tactul intelectua­ lilor maramurp5eni eu piHura. 17) _~ . contactu1 riireet al pnpulatici ba5tinase ell nationalitatpa maqhiara din ora5ul Siqhpt11 'farmatici. eon. Ar pleaa in acest sens faptul ca el este raspindit in toate tinuturile ~i in toate qenuriJe... Pe elf' alta.. (Ex.colectia bartobana este de fapt ritmul rie 6 /8 hazat pe toate combinatiile iambului ell lroheul....=40 si pina la \1. maghiaril.'\.J 1 5S. p. deoarece rombni din ~faramures 5i UqnCE'Cl au tot a~a de pu­ tine !egaturi eu ungurii in\'(~einati ea ~i ro­ mfmii din Bihor". mUDea tn zonele agri­ cole unde se venea in contact en tli. q . parte tOdte cu­ lerwrile nccentp d(' folelor muzicaI din ~la­ rilmurc'~ au dovedit 0 mare freeventa.e5pnilor Ja ~dseoa· la lui Fnmeisc Rako('zi (1703-1711) de un­ de a ramas pina astazi marsul Ia eununir dnd Sf' mcra. fie prin (5i ni se pare cea mai plauzibiHi teorte) qra­ nita..i •. 44--56) (ex. de VTeme. 14).r cr e' .I :~ [ . ritmul punctat s-a imboqatit eu un ele­ ment nou de expresie iar patrimoniul de cinteee loca18 nu s-a influentat ci a sporH la numar prin imprumutu! sau contamina­ rea unor melodii slovace Si maghtare eu eele ha5tina5c. (B.

dar prin aceasta nu a rezolvat proble­ ma. sau ca. atunej sintem indreptatiti sa mergem mai indpl)j deeit sec.._... foar­ .~i niei pc aceea suficient de adine.r..--------. eei drepL Ld "eel mal vechi stU al veehiu1ui regat. iar pe de aUa parte dintre acestea .Lc' iaptul eli bocelul din Cimpia Dunaril. dovede~te gene­ ralitatea sa. cit ~i in genul ~i smul nOll. ti(· prin intermediul lumei eline Cll ca[(~ rY1j)u latiile din veclH'a Daele au venit in con­ tact eu mult tnaintea erei noastre".1 claca. Brailoiu ~i Emil Rieg­ !er Dinu atribuie ~i e1 stilului liberaeeea~i urigille orientula. Daca stUnl liber est(' preL('nt in folcIor ~i in l1lUZicd ('ch.i. Bartok... Acestei categorii apartin celf' mai mutte mclodii specifice ritmului de ho­ re ~i in aUe zone ale tarii. este imprumu­ tatd de 1a ucraineni El ajunse desigur la aeeasta concluzle clatorWi faptului di la acea duta nu cuno~­ tea dedt muzica populara romaneasca din fransllvania . lB.. Cercetarile ulterioa­ re au dovedit insa Cd dcest stil coboara prin Nasaud pe Tirnave ~i Higaralji. care este un veritabil :..tenire.j din care $~au dezvol­ :at toate genurile specifice actual€ ' atlt ri­ tudi': cit ~i llerituale... .. de 1C''2f'a . Pc .. Olte­ nia ~i urea in Moldova pina in Bucovina. Daca totu~i prin stH libel' intel('~~l'm sU­ luI bazat pc improvizatie pornindu-s(' de 1a dnumite forme melodice.afinna Bartok daca nu ar fi nel. b) ritmul mCisurat in Cdre se impu­ ne ca unitate de timp optimea ~i patrimea sau invers.ttl 0 r ek' ·umut.i stilul (1eesta are 0 origine sud-es­ tied (perso-araba).' ritm lea­ ~iimu­ :::ptul ·d la ..:ica bizal1ti­ mi ~i gregoriana.'siastidi :..­ de se pot deslu~i clar fragmente evo lunL' din horel! lunga intilnite in toate gc~nanll~ Acest "vaiet contiJluu" S-B ck'z\'Q]tal ~i cl 1uat formele !. popoare diferite pot crea genurl de malli­ iestari identice ~i di intre aceste hori )1 ceea ce inteleg vecinii no~tri maghlari de pilda prin "llJuZica tiganeasclL nu se poate facenici-o apropiere". putem afirmd eu certitudine Cd acest stil liber de .---. In conditii economico-soc. ---. datorita contadului mai strins pe care I-am avut Cu lumea orientaia dupa instaurarea suveranitMii turce~ti asupra fostelor Prin­ eipate Romane.' eel SCdrd pentalonicct anhemltonic&. In prezenla lucrdrt:' :onsideram ca demonstram aceasta ipote­ lJ..l cilltecul ciumei.. Do­ vada 0 avpm ~i in faptu! cei In niei <) nita parte nu trdiE'!?te mai intens dC('st stil eh.a­ cela~i stil improvizatoric. 46 pag. al \iaramure~ului !. care folose~t(' din pUn stUul improvizatoric.tsiu cea l1ldi plauziblla. 63). 27-­ h 28...ii la alte genuri sau con­ tribuind la determinarea caracteristicilor stilistice ale genurilor in forman> pe atullci. ~lai tirziu dupa ascultarea unor serH de doine din arhiva de folclor a Societatii Compozltorilor Romttni conclusct de C.-_.f\firmatia mdi paCi'ltuie!. El era izbit pe deoparte de deosebirea evidenta dintre for­ ma hord lungi ~i celc~lalte "hori maramu­ re~eneJi. In ritmul din Maramure~ distingem doud mari categorii: a) ritmul liber din horea lungCi...1 cintecele din sudul 'I ransilvaniei..~--- 37 -.--. cind acest stil auus de turci s-a iclCUt simtit in Europa Centf[lltl ~i sa consideram mult mai veche aparitla la tloL In aceasta preSupUnNE' n~' Intare:.-----. ~ :~i'\Y j 'j. [oloSE'!. Bartok i~i schimbii total pdrerea alir­ mind c.­ cit In Orientul Mijlociu de:. "Deosebiri aUt de adin­ ci nu soar putea intelcge --. .-. daed nu cumva poate> Ii vo]'­ ba de acela~i gell d(' cintare rasplndit pc 0 mare parte geografica. atit in genuri ~i stiluri vechi.._ a ten­ Hilor.:\m aratat Cd muzica orienldld IH'-d in fluent at direct. discutiile asupra dcestei probleme sint destul de recente.'Le o foarte larga raspindire in Iolclorul romd­ nesc din toate provinciile. 46 pag.'d eu odice .iale identicc. L.terpretare eminamente vocal a existat eu ':eacuri in urma Ia Daciiliberi maramure­ seni ~i a fost singurul fel de cintare de ex­ J~lmdrc' ~i exteriorizare "hored ell Hodnri" sau "horea pa lungu.a mai a1('5 f)fin exeDlplelt~ lrdllscrise UI!. intrucit nu ne spune in ce epocd S-d Clrodus influenta . afirmatie CE' () <j<. $i ~. B. inceputul facindu-l chiar Bela Bartok. _ . horea lung[l... CUlludt. 28). Nu intilnise stUul liber dedt in Ylardmure~ ~i Ugoc€ ' a. Derivarea sa in toate cazurlle din forme Ie giusto silabicului s-a ajun5 Ia rUmul leganat de 6/8 iar prill e\olutie mal . C.. fHnd vE'nit pc mfdeagurile noastre He ela torita contactului direct pe calea reJatiilor (om t'r­ dale sau chiar a migratiei popoarelor._-_. te tip :..-11) ~i :argi ':ariat ~: :-lici.i pOc'te fi in ti lnit pt" 0 zona mal 1arga. 46 pag.J Bazindu-ne pe' faptu] Cd am gasH ho­ :-ed lunga ~i in dnteeul ritual al cununii. Trebuie sa admitem Cd det..-. rit­ 'evine Sdll forme ara­ :\1a­ i:I :e cu­ ~ ! ta toa­ :ll.-.hJCet cit ~i in cIntecul de lcagan. in niei un caz nu pot fi mai noi dedt orea lunga" lB.. Aparitia acestui stil in folclorul rOllldl1eSC n putem considera ca 0 mo:.?i genurile ilctualt'. al XVI-lea. iun­ §.-----..~ ~-.d e d ::1'210­ :e ti­ : D1aj .i­ te ~i prin aeeed ca nu tine semna de genu­ rile rHuale care. acela~ lucru II putem afirma despre hauUta 0\tC'n8dscd.-. ilt' fJutem re­ feri ~i itl documentele din mu.--.-. elemente de bilZct sint ill linii mari deelca~i in ambele cintari. Ex­ plicatia 0 gase~te Bartok In influentarea pu­ ternidi a Maramure~ului de catre folclorul ucrainean ~i maghiar. Originea ~i ve­ chimea stilului lib(~r in folclorul muzi­ cal romancsc. t. Prezenta ritmulul punctat ~i in altt' zone fata populatie maghiara. nnde s-u p 15­ madit elf' fapt jusa~i muzicd cre~tina. .. pri­ xecu­ : cum a" k Ji eu tipi­ arde­ . afirlll<.ii al Ugocei este cintecul ~Ullg.lldoios ca vechiul slU LUaramure~an.. Brai­ lolu.>it. carc nu poate fi decit foarte v('chi.----. gen dp cinta[(~ ca­ res-a dezvoltat in mai multe dlrectii.~tere JOpu­ :-. :m.'5t stil a putuL fi largit trecind !. lrlnari 15) ...

care prin notatia noas­ tra cu note nu se poate reda. Acest fel este unul elin cele mai caracte­ ristice semne ale dntecului popular al ro­ manUOL Concluzlonam ca folcloristul maghiar eu toata competenta profesionala incontestabi­ la.- II j J@13 "·':':". foarte multe melodii gasite ~i de nol sint incorsctate in. ci de 0 trasatura sufleteasca specifica. de la major la minor. (12-~27 martie 1913) sa patrunda in marele univers al spiritualitatii ~i specificului vietii Wrant!­ lui din Maramur p 5.. 21). Sa se Ii schimbat folclorul ~i felul dp a einta a moro~anului in trei ani in acPC'a)i comuna sau sat inyecinat? Este imposibil. care ajuti:i pornirea melodiei sau rindul melodic la 0 deschidere de fra­ Informntorii pornesc de obicelu pe za. -- ~. A ayut chiar unii infor­ matori care I-au elus in eroare. 1 . (9) r--":----... 2) . despre trecerea in cursul aceluia~i cintec de la un mod la altul. Iar astazi este tendintil de a ramine pe tonica ~i in cel mai ferlcit' caz 0 melisma._---­ .. ciluneca. 20). Ca ~i in celelalte zone romime~ti in Maramure!1 la toate felurlle de cintece cu text. 1> I ~-h r ~\ '" "1----- Ii ~. Scctrile muzicale mai frec:vente intilnitp In folclorul maramure~ean confIrmate ~i de folclorlstlll maghiar slnt urmatoarelp: (ex.. Daca 0 me­ lodie esle caracterizata de un ritm mole~it. ~i tonalitan scurte cintate cu voce..' (I J ~ Bclrtok spun(~: "ritmul amlntit mal sus (punctat) so molc~e~tp ciV~odata in trio Ie (ex. Se intilnesc.ca. o vol nota eu tactul de 6/8 sau 6/4 citeoda­ ta so schimbli ritmul mole~lt ~i lute in aceea~i melodie (este vorba. credem de ho­ rea "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a gasit ciobanul oile" cawcteristica in zona cercetata) ". milsura de 2/2. nu a avut timp.n. altfe! nu ne puU'm pxplica faptlll dl. care se adauga gli­ ssando-urile cu accentuarea specifica a su­ neteloL Profilul descendent este propriu tuturor melaeliilor arhaice de pe intreg glo­ bul.. iar Bartok din 339 ele melodii numai 31 in ma­ surd clp (J/8.. se ga­ sesc ~i "tacturl mole~ite. de multe ori incepuiul dar mai ales sfir­ ~itul glissando-ului in horile mai noi nu 1 se poate stabili inalti. de asemenea mersul gravitational coboritor.._-. 22 1. buna credinta. vocea alunec6. Cu cit suim spre timpurile noastre. cit cuprinde colectia. Deseorl in horlle mai vechi sfir~itul melo­ diei sau a unui rind melodIc. - - -. descen­ denta insa este profilul traditional.. salt in jos la cvarta. la care se a­ c\clUga ~i cunoa~terea fragmentara a eelor­ lalte ZOTlC' din Romania.. in horile vocale de dans actuale. 2/4.' cC'v. ~ i ca 0 caracteristidi nu intotdea- una. unde accentul pe ritm punctat este mal pu­ ternic ~i masura estc de 2'4 (ex.---------~- departe.. surda greu sesizabWi cade pe cvarta . 2.~nc> --_. .mea pe ce nota cade. care nu poate fi vorba de un pesimism. b) . cvinta de jos a primului ton de melodie pe gura aproapp ipc:hi~a mole~it" m. cu alte cuvinte tendinta de a cadenta plagal..J. coboara ~i iar urca. de la 0 inaltime de tOll stabilita la al­ ta. (V) sint rama~ite ale horei lungl evaluate. :l 4).este la fel o caracteristica a evolutiei (ex. ~~) sau pc 0 treapta Jntre accste doua notatii. Ca orl:ament specific descriem 4 situatii mai generale (ex.. Mellsmele ~i portamentele sint foarte dese in horile vocale de stH vechi.. a~a cum am aratat in jos.e.! 117' ! I iJJi till' f6J k ~ I ". ~ . .~ 3 \) Vorbim adesea despre marea bogatie de game ~i moduri a folclorului din zona. 18 a. inainte Cli ] anI Tlberiu Bredlccanu in perioada 13--25 noiembrle 1910 din sate foarte aproplate a cult's un numiir de 63 hori notate in masura de 6/8 din totalul dC' 170.c . de asemenea. me­ lodiile urca. eu 0 cvarta.38 -_..

ul dea lceea~i Ilc's un 3.. ca foarle des si in spl"cial in acompaniamentul zongorei apar in zona melodii dnd cu terta mare.-.i eonfect((l­ nau singuri ceterile. Se '::-. Uiularul ti"iran cintii dIn Cl'terd (vludftl europeana obi:. e. :.tem vechimea.l) .:.n. suprapune­ rea mai multor ritmuri intr-un tot unitar.. ca 5e ana pt~ 0 anumita treapta ::::c. 23 u.1 joaca in Ma­ =-=_~eS dintru inceput un foarte insemnat :.-----'. dar c1Up[l spusele informatorilor. subdivi­ zati. cind cu tertd mica. dar totul intr-o unitate desavir­ . Se creaza Ull asemenea fundal ritmic de ne­ descris. 110influentdt prill nimic.::::::-:.. ("hiar daca horea este in minor.muit. contratimpi sincopati...Iaramure:.::ltul. acordala in cvintd Rc-Ld in ritmu! obstinat. melo­ Optimih~ accentuate se ciupesc cu pIce­ ::u din os sau lemn intr-o direclie iar cele :i. ritmul acompaniamentului._". <-::: prezl>nta in primele formatii instru­ :::.:ii.<ina stinga de obicei dominanta r-Ii sau _:.. 1tllnite ~ . ::.)f(iaj in La ~Idjor oc:U tU t1'0i slrun(~ In La ?>.>i de mid nou eu putru strunp <wind nrmiHorul dc. cu accente diferite. ajungem lllainted elilU­ lui 1700 la aparitia acestlli instrument h ]\Jaramure:.::1e din tara.--..ii informatori. sincope ~i contratimpi. (ex. poate prinde pe el cu degetul mme de . Asistam asHel la 0 adevdrata bitonie modernii ~i pLkuta la u[c·dwa maramure~eanului.i in Olknid.i nu tigani. 27 pag. :::::.. toate acestca ne fac sa --'-~-:-:::':' Cii ritmul a jucat :. Inslrumentul se tine vertical cu gilul sus iar coardele libere se prine! mai rar.nuita) folosind de abieei scordatura eu un semiton sau un ton mill sus decit acordajul obb.i la 0 po!iritmie. care-".II .. Acestea la un loc formeaza. in rest se ciupe~te. compozi­ torU acestor melodii de joc din ~laramll rr'$ slnt romani ac1evarati :.[ajor (cvinta paale fi dublat...ngora se acordeaza dupa acordan:>a ce­ :-. iar a treia supfdpunere ar Ii ritmul pa~ilor. NU-i cunoil:. al langalaului.-o-ilccentuate in directia contrara. La act'asta stare de Iu­ cru conlribuie din pHn ~i aeompaniamentul zongoreL care intotdeauna estc acordata in .i invirtite pc linga bUona­ !ism asisti'im :.. :aracte­ . a~a u alte 11.! zangara. mai rar 'lint aeei care "prind" coreet tonalita­ tea pe aeest instrument.ca.e. Cetera$ul este tlcompclili"t til..r en trei corzi ~ Josibil. (jce~tia traiese din genNiltii tntr-un m('diu curat [omimcsc. un fel de ehitara obi~nuitEt eu dona sun mill multe strune. la aI­ s sHr­ lil i se cade..: :.39 ----­ melodie l. al ro­ "liar cu :>?stabi· 112-27 uEiv(~rs tCiranu· i infor­ " se d­ eelor­ :mlpm '1 iberiu embri{~ Amintim. :aotul di dobele au jucat ~i joaca un rol . astfel cii ritmul melodiel este dublat de cel al zongorei. tim pi dublati. cind eu cvartCi marita.. b. evident .zyoltare. schim­ bindu-se aceea~i melodie chiar dupa loca­ litati f.__ executia horilor. iar ~n ma­ isite -5i de 2 /2. important in viata muzicaHi a po­ :. fiecare dintrc cele trei ritmuri amintitei:. instrument nelipsit pentru acom­ :'::'::liamentul tarafului din :1-..= ::-. INSTRUMENTE ~I LAuTARI DIN MARAMlJRE$ Tiberiu Brediceanu in "Scrieri" (B.-:')minanta Re...:=___ :~ care batut in contratimp cu doba de catre un metal.. croatia lor muzicalct nu poate fi ~i niei nu esto strainti".1 are viata proprie. 60) afirma: "lllf?i~i li:iutarii. Iar :onica surda la fel ~ :. secundat de scroaFti sau gorduna eu doua corzi. _.---. \ingalau" un cinel din cupru sau i. de 6/8 tia.._----------_.. denumire intilnita:.--. 0) ~~~~:F=i~~~~~~". Ld-Si bc'mol sau Si. altul la baiat ~i aHul la fata.\Iajor.----. al dobei. rareori ~i HU­ mai Ia horde lente se trage cu Qrcu~ul pc acest instrument..ior. La tropotite :. al ritmului dat de gorciuna.-.cU5 . Deasupra dobei s-a . de asemenea. faptul cll muzica primitiva -:: eel mai mare rol pe ritm ~i Cll doba . dtt un efect deosebit :>1 este de nelipsitin muzica e!e joe Cliaturi de zongora pc care taranii laulari ~tiu sa "princla" citeodata acorduri: milla dreapta bate ritmul ostillata.

eolinda. lung8 de l.:c:c. Ce-i drept e<.> fragmE'nte din horC'Cl lunga. "clnd merg oile la munte". $i aiel in melo~ie. Slovacia.. $i ucrainenii cinta melo­ dii asemanatoare din buciumil€' lor. ~i 6 gcturi p(·ntru deg(. dar 5e poate desprinde clar din executiil unui bun trimbi la!.u am pulut deslu~l eiectul clcestui proccdeu. "la capatul de ulitii". Tilinca iara dup are armonicile inlre 3­ 22. jocuri .i septlmea neutra. 0.. care interpreteaza hori de stil vechi ardelenese. daed iJ existat pe meleagurile ma­ rdmure~ene. S::-:5.:::5. este tot din lemn sau metal. Afara de aceste sltua­ tii se mal cinUi din instrument melo­ dille pastore~ti . "dnd zin aile de la munte".te lil maghiari. "la mtrarea in tin tirim. cm. nu are des­ eI1izaturi pentru degete. armonicel(' 6-15. mal nou din plastic . a:-e ae·xdajul La·. Moro~a­ nul 0 intrebuinteaza ~i la Inmormintari "dupa morti". se poate vedea contaminarea intre . interpretul tine unison nazal propriu (invatat din mo~i stramo~i) foartp asemanator eu isonul de la cimpoi de mult disparut. clc' otel ineloit In formtl dc' potcoavCl. EI cunoa~te doua dimensi­ unl eel mie ~i subtlre lung de 30-40 em eu 6 gauri. pe iicest lllstrument se poate cln­ ta numai horea lunga.1 cd in general instrumentele de aeompaniament de aid fo­ losesc pedale. In :-larumure~ se cintdu din drimoli. Maramure~ : Nordul Transil­ vaniei.Ml~nta.t(' un instrument eu into­ natia nestabila. 0iu toa­ Le drimlJele erau acordate la fel. acordeonu! . Dam pen­ lru aceasta doar Ull exemplu clasic: me!()­ dia "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a giisi L doba­ nul oile". exec. de obicei cmd mortul a fost clOban sau fla­ cau tillar. are la capatul subtire un mundstuck de lemn..JU m ~l incoH'tcite de trei ori terminlndu-se eu capatuI conic. :.:c. Exemplu: ta­ raEul lui Sllngau sau Cioata. preluata din Transi tvania arc trei eoarde inlinse pc un calu~ retezat. Zuna dp rCispinuire a buciumului l'sll' mare pe ling8.de la curem eu despicatura sUbtl­ re ~i lung de vreo 80 dl. a pribeagului.'te. Moldova. In­ strumentul se calca deodata eu degetul l?i arcu~ul obtinind in consecinta acordul de trei sunete.---- . Drjml)(l numitii ~i c1rimboaie sau drin~J instrumentul prefcral al maramure~encC'lur. inclusivgorduna. ::. de cvinta. gaurile pentru uegete lipsese din ammdoua varietdttle de tillnea.---'-_.. Sunetul fundamental se aflci dc' obicei fnlrp sun. . numita brad sau contra. nc~ face sa credem cit acest fel de cintare este influentat de rama~itele dntatului .:.':::-. \ ioam de Qcompaniament.tut) Berg­ man .utantul include din cmd in cind eu arCit8torul minei stingi eapatul de jOs al ~e­ vii.ll ciobQncse din lemn sau metal..\Ii-Lal. Coard<~le sint acordate ~i a:?e­ lat(~ in a~a chip incH sa u~ureze jocul de­ getelor pe ele in scopul obtinerii acordu­ rilor. In lipsa bra­ ciului se poate face (ontra ~l cu vioan! obi~nuitd.: !TIa~ :n:... truba in Lituania. din pdcate este pc eale de disparitip.."a oilor".i taragotul. cit ~i la prima~i care tin uneOT1 pedala pe 0 coarda libera. '­ Datorita faptului ea m aeomp~~ia:nen~ gaslm pedale ek' evinta la lautar. Ele sint: doua groase de Sol ~i und de Re. "la ie­ ~irea din ograda". eeea CE' c1enota catcqoric originalitdtpil melodiilor din lrunchiul ve­ chi ~i nicic1ecum 0 preluare.1. Cu toate investigatiilc tacute de noi la oatr1­ nii satelor nu am putut deslu~i in aminti­ rea lor aeest instrument pc> plaiuri moro­ ~elle. bocet. TilincQ cu dup. cavitatea bucala estc cutia de rezonanta. acordaj Sol-Re-La poale Ii ~i ell un tOil sau semiton deasupra lui Sol. ' G~. melodip eme lipse<.ll taralll maramure~eni a c~lror zongura sustme aces~ interval. Intotdeauna pc linga sunetul seos de £luler.:':. ill rnijloc suc\atCi 0 lim­ ba de otel eu c:apatul [neloit in unghi clrept..i alte melodii eu ambitus mic. este un Huier din lema sau metal. bucin in D­ craina) din lemn.'­ tele SI-Re. Buciumul.trd:::Jc. ~cu trei eorzi C::::-. Bartok l~i ex­ prima nC'siguranta asupra originii melodii­ lor executate de trimbila~ii din ::VIaramu­ re~. Cimpoiul.---------. Altele.:-C:. Armonicele sint intre 3-­ 16 ale sunetului fundamental. mai nou din tabUi. Contra se folose~te de tarafurile mai mari care acom­ paniaza soli~ti Pf' scena. Este pe cale de dlsparitie.5--3 m. eu dop sau iara dop. ::. care SC' aSE~am[lllfi mult eu horea din fluier. In 'lUele noaslre in tarafurilE' mara­ mure~enc cu pretentie s-a introdus saxofo­ nul. Executantul illiocuie~te despicatura sutlind eu bu:wle tu­ gUiate in lluierul tinut piezi~. Drimbele sinl facutp cHntr-o sinna.. instrument pe care se emta ~l horea lunga. de duca.~" c.. In deeursul cintatu­ lUi. :-':'5.\1i .-10 -- ------.. sint drepte :?l cu 0 lungime de 2. "porneala oi­ lor". Acest instrument estc o adevarata unealta muzicala de nelipsit a pastorilor care-l folos8sc pentru semnale ~i chemarii oilor.. eel mare mal gros ~i l~ng~ d~ 7U-80 em.e pot scoate doar armoniee ale sunetului fundamental. instrument disparut feHa urmc' doar inriurirea lui mai staruie in muzica instrumentala de joc din fluier (Bartok). Tnmbitil din metal este facuUi din tuburi cilindnce de tabla alba. trlmbiia ! trimbita sau fugera in Polonia. Melodia cintata este 0 varianta de bocet care inSd nu se deosebe~te de "fo­ ga~urile" pastore~ti." . seoate 0 seara diatoniea de obieei eu tena . sau ucraineni.. F ~iliel:.eel eu :rei eorzi Lc-.

. a ex(:cutiilor ldularilor tarani este un .h~ $1 eviIlla La-. pieup $i d('sigur $coaia de mu­ zidl $i $coala populara de artd..." . Acnrclajul dC's in­ tilnit la zangora eu trei warde este cPI df: Si )." . Trebuie sCi predzam din eapul 10cuIui cii in zona de care ne ocupam dnta alaturide lilutarii tarani ~i taraful de tarani neao!'1i ~i nu cum afirma Bmtok Cd numai tarafuri de tigani. icelo[. lama cind nu sint solieita.) 1il ~ ' .------.wtului Se observd saHul La-Re de CYdrta carilC­ tNistic zonei ~i care rar pste umplut eu to­ nul de baza $1 mai mu It eu piC'ni. . gorduna sau instrument!:'le preluate deordeon 5i tarago1.-l ~.. ~ _-_ _ _ _ .:ninti­ moro­ mara­ . c'. tot in aeela$i ritm specific al"). -. instruml'ntui eel mai pretentios 1a carp cinta cei mai in virsta din fallli1ie.~nt It! mai poate cll(1()(JaUi pri!1(. Pentru lau­ tarii tarani . Dar/acolo unde existd a . lautarui tdran i$i insu~e~te odata eu tehnica necesara ~i reperloriulde hori $i jocuri ale satului.- --.ii sau dorninallta acesLuia. .. Provenienta lor in Maramure!'1 da­ teaza diu secolul al XVIII-lea.i ega1 dUrata.. tarani :e aeest uneori general aiel fo­ :orduna. ___ . Ei cinla repertorlul cerut: de la hori de masa Ja 1nvirtit0.y-~ '- ~"~-"-- --------_. dominanta 5i subduminantd. o caracteristied.----­ t's Lt· msil­ l ex­ lodii­ amu­ l:' into­ clar nente lit ell llmic VP- cimpoL in lond lpllnlcd ([t' dC(l11l­ a larafurilor siite$ti: vioara.. BOf$a. Conlra eu tff:! cor'll tine to­ nica.. 1<1 cintecp de mahala.----.-----. Lautarii eei mai numero$i din familia Co­ vaei sint raspinditi in unele sate maramu­ re!. .. care se intilneste des in :Ma­ ramun'51a reI de des poate fi inti InWi. urme :nuzica jkj. Dar am ga­ sit multe familii de tarani romani cu nume­ Ie de familie Covaci.ene...-~. mai nou brad.sa bra­ \'10ara }lament . ceea CP vdc!0:. 41 .1ajor Ulra tertii sau La ~VLlj()' eu tPTta maT(' Do cliez. In­ jetul ~i dul de ~i a!'1e­ cui de­ aeordu­ :. (ex. Se paniajJl.. unii tim pi se seurteaza.:mpede influentd exercitata de Viranii sa­ :dor $i de oamenii meseria!'1i a instrumen­ :dor.. in afara de ro­ lui sau ritmic in taraf. iar mai nou ele lil radio.. ~.lodul $i metoda elp Invdtarc a instru­ mcnteior in zonli Cd de aJth:'! peste tot S0 face dupa auz.__ ..~. cinta de mul­ In ori jn toaUi zona.din orasele Vi~eu. AePdsta hore bdlrim'asca. la nunti $i la petreceri.--. J I primele 16-imi sint mai lungi. Ace$tia crau $i mal sint meseria!'1ii sate­ lor. Ei erau aeei nomazi stabiliti in comu­ ne maramure!'1ene. intr-adevar la tara­ nii laulari se poate lnUIni (leeastaexecu" tie "tigilneasdi".. ruda.. Felu1 !'Ii gradul devierii de la rational.~-. [rdte.._~_. ·." .. :. Zangara sustinc 0 pedali:l invaridbiHl inclifNent de ("onti nu luI armonic iiJ llle 10­ (Eei dubli1tCi pc trepLele I $i \'..rubato deosebit de dudat al melodiei cu ritm de joe foarte precis. Si­ ghpt (a lui Cioati:l $i Stingauj. asHel se aU­ d(~ adeseori ceva intermediar intre 2/4 (ex. zongora nu difNd prea mult ast<izi de> cea observaUi de Barlok ta fneeputut secoJu­ lui XX. dring )~----Dllpa Bartok dum mal j05 5!mi/p scara cimpoiului diu Maramure~. zongora. ~i in rvfoldova eu acelast fel de acompaniamC'nl ternar in 6/8. ci de obicpi 1a doba. 'I' IIf =#Ii i i " . Formatin In care se cin la PS te cpa consacrata cetera.. ?>.----... . de5i fieeare masura l$i pastreazd exaet ...---' . De obicei ea pcndu­ leazE! pc tonicd ~i dominanta.. improvizatia l' facuta eu gust ~i cu­ ~'. idcind cddenta autentic~l ~i plagala din armonia clasica e1... III j oeuri u toa­ unelul sune­ sint . exemplul eel mai ('oncludent este satui Berbe!'1ti. iar altH se prelullgcsc cu aeeea$i valoare. eu valori de note irationale in cadrul unor mdsuri de durata pgalii.. . de la CilH'Va apropiat: tata.$eoald optima estC' pr Getiea­ red cinlului seura in $0zato1'i.it in o lim­ clrept. Tarafurile mai mari.Jare 10eaIa..__.Ii 2 /4 " .---~ .. Cu batri­ 3. Datorita m0todei ulilizate de aceste $coli in der liber. Df' obicpi copiii nu clnt8 in tarat direct la cetera.. conditiolwaza impresia improvizatiei ~i In general a denaturdrii. care se ocupau eu "ca­ 1 ..ioba­ Jhiari. #I ".. . ... _.. v!'cjni. are ~i ro] de tiilurd Ia horile mai Iegallate.n incepind Judi de la virsta de 10-12 ani..tJ . Gorduna. conditioneaza ast­ leI ex~>eutia tipic maralllUre!'1eana.L.axofo­ lu: ta­ ::t l)faci :ia arc ·zat.te () evolutil' ~i lar{lirpil ~Justului muzieaJ a lautarilor ta­ Hlni tiltu de ileum 60 elf' ani.i una .----~~~-~--~ -~-. U precum celt..----.. b). eu un 1:. trece­ rea se face treptat. :anta. zon­ gura !. iar ultilllele corespunzator mai seurte ori invers.'idupa multi ani de praetica trece In cetera. (Rp-La)..._ __ pen­ melo­ ..iIa­ ramure$ului. .. doba.-.0.....::J. exeeutia foarte ritmica.3 '..1tra se ~ acom­ Ireteaza . 24 d.:::intare .. _. magnetofon. 25) ..

'':'sti-. tertii sau cvarta.iata d.ru lnaIt in tonalitatile preferate R('-La. . Taraturile de lautari tarani sint la tel de nUJ1wroase :. sau dupa potcovit puneau mina pe cetera. .::a .utare~ti ma­ ramure~ene glissando-urile l?i diferite orna­ mente. Pentru a pu­ lea fi deosebiti unul de altul deoarece poar­ tei acela~i nume.. Cercetatorii temeinici ai cinteeului popu­ lar au ajuns unanim la concluzia ca fieca­ re reprodueere de hore inseamna 0 noua varianta nu numai muzicaUi ci ~i literara.'.­ .. .. De c Inc 51::.. ..i aeele ".{ n:bnie. . . el?apeuri executate prin glissando. .a:u::l: \'cc:u L::< Gi-:..unete ienile" specWee> de­ idUel 5i Olteni('i. . diviziuni exceptionale cbiar glissando-urile l?i apo­ giaturile sint elemente ce tin de tehnica '. "Dodi" . "Sali~teanu". . dupa "IDunca pe­ Cicasci" sau la p8durt'. . Avantajul ta­ rafului maramurel?ean este aeela ca nu nece­ siUi. . Astfel intil­ nim apogiaturi inferioare ~i superioare la difcrite intervale. astazi mai pas­ trindu-~i doar numple de "Covaci". ~~·~.'. Ir:~ : .. Distanta Ia care poate it acest sunet knit de eel pe care-l pwcede ('st(' de secunda.. .Bunicului meu. In fp!ut cum intr<r­ ~rr·tpaza in stilul instrumpnial 0 hore vo­ caid care de obicei se face prin ornamenia­ rea pasajelor melodice. maramure~eana.. . ..i la tel de bine dotate.ai Ul sci placa la cd ce 0 ascultau. care poart8 dmprenta in­ strumentistului. Intllnim dps mai ales la :.i. . . Bela Bart6k afirma printre altele Cd n-a t sa fadi pe doi cintareti populari sa :.1 in zona. ::". Eu "Cioata" sint muncitor la FaLnl­ ca de ~uruburi. inflorituri) nu 0 mai cunnd.~~~. . Tata tot in Vad cinta l?i lucra P-dCCl­ silo I se zicea porecla "Ciotu" era mie de stalurd. .: : fraz'·.:.Ii yirtuozitatea fieeurui vesEL Iaular taran din :'laramure:... cu exceptia viodstului. . fratii Tudorovici din Rozav­ lea. "Ghiuri­ td" elc.itiile in care cin­ ta celera~ul fdra sa l?tie despre ce este vor­ ba. gesturile. din mOl?i-stra­ mo:.. Poate mai lllUlt dedt toate. nervul eu care cintii interpretul lautar. mimica. Cautind ::.. puneau mina pe cetera ~i zongora pentru a in v('seli v('cinii. rar in Mi folosind 5i scordatura cu un semiton sau ell un ton mai sus. . . liiularii satelor au dus 0 viata stabile! in COl1luna respeeliva ~i :.lodic' sa fir' cintaUi in tf'mpo Illai reppc\e d(')t C'sl\. ..-'. Sas ~utu din Poipnile Izei.! uncle SUlld eu lollIl dltu. Se poale concluziona ca.. "Argi11t ziu".nf>fal in H'Hisl.:: C. In bine cunoscullli ritm de 6'8 ddl' C'sle incorselata Cd sii fir' ritm vocal de dans in maSllfd dc! 2!. .i in jos asemenea vo­ cii desprinse din horea lunga._~_.ti tarani dupa munea cimpului sau la paduH'. . fratH Pop din Sapinta. Exemple avem multiple: fratii Pelnm$ loan ~i Stefan Petreu~ din din satul Glod . .i Anuta lui Gheorghe dill BoUza. :\rev oia de (1 Sp fdeC' clUziti cit mai de­ parte. La zongora $i doba bate orice pui de moro~an.:::_. . sd SlllW cetera au Ideut 5i pe lauta­ rii t~!rani maramure5eni sa clute in g(. . . TillE'Ill sa subliniem c1:\ notatia muzicala oricit de amanuntit sa fie facuta nu poa te reda Lolul.'iorist popular a ramas imitarea vocii omelle~ti.va.. . de fjJtrul sau.)f aceste formule sub diferilc· 0 alta earaetPfistici't a melodiei c:u:c.. Dupu cit s(~ pare idealul interpretu­ luI ..:::u:-ea: '. . inainte ll-am lucrat numai pc-acasa ~i cint ori de cite ori am ocazia. £ratii Florea din Poienile Glodului. C nele IdIDlii au fost complet asimilate.>Leti. i se :Li­ cea "Puru". Singura deosebire ul unii dintre ei erau mai dolati IDai buni ure­ chi~ti. . "Cioa­ ta". Petru. caz intUnit l?i de noi pl' terel1.:. fenomenul se petrece aidoma :.i I-am mcut mar~ul la cununie din hEltrlni. :6. teL I::. . \" adu lzei? s: n.:Qt.. . schimbarile de tempo ~i de ritm. Aid se intlmpla 0 spun0m eu regret) deseori. . Aiei in­ Wnim :. . ."-~. Privitor la horea lunga. *=. . De mUlt0 ori. alunecari de Ia un sunet in jos sint dese ~i specifice. Tot din Vad a fost ~i tot eli IllPspria de cintat s-a ocupat ~i cu lucrul ill livadil. Eu am luat prima data de p~:pmplu "Marl?ul lui Rakoczi" !. C:~_:c.e ::'2t:0::'=: . Ionu lui Niculai . altfpl eft "il5a eer..·ilor ta. "Boro~". .ii i-am pus li9h~ :. lautnrul pran 0 simte al?a din m05i-slra­ mo~i" dar 0 clntCi. De aCPCd prima ~i secuncla Is strunele care s~ rup eel mai des. "Stfngau". .il redea diferite Buante ale vocii omene~tC lautarul taran uzeaza din plin farCi sa Ie cunoascu teoretic (foar­ te putini sint acei care eunose note muzi­ edle. . dE' felul cum u simlc'. . . o Lore poale 5i cintata in mai mulie feluri del( [I eu ii pun "figle" (n.. POl.. nu poate reda timbrul.:.. de calre populatia localii. . Uiularii din zona au aproape fil'care for­ mulele lor melodice specifiee pe care ullii te numesc "figle". . . .n. . "Paticii". . mare ceteral?. . Neme:. "Dumnilru".a etc.­ c. ei ~i-au luat diferite po­ recle ca: "Ofu".Si bunicul Dvs. .". marea majoritate slnt urechi~ti) de a purta sunetul in sus :. "Bulea". .~~~rr~~. to. . Ace:. --.' <1du­ narea". tata ~i Ie intorleam cum vrE'am t'U s: mu. ca 0 llll. . . ":"l~..~.oi-au formal l?i dez­ \oltat gustul pentru IDuzica odatEl cu 10­ cuilorii cOIDunei. . ". Tine d(> pricl'p"rea fieedrui 18utar. .. Eu luam eitp-o hore in­ \a.osu '5! st:-c:ulO'>U 0 cintat din c('lic'­ rei ~ >: i:1 comUl:d. acestea con­ tribuie la specificul executiei Hl.. virtuozltate deo­ sebitcl. . ~i in timpul liber. . .... . .:" =_=-_ C . . dnta la ceteril ? -.Sd~l. toate ornamentele posibile. . .rani consUl.. . numeroaSfl famllie de muzicanti lv1ihali din Bor:. . . . .---- 42 . la cprert'. estc cleobicei pozitia I-III mal rar IV 5i mai mutt pc (OrZilE' La l?i 1\11. .~.:.

ne ridica prill vigoarea. Taranii lautari au jucat !?i joae.ti" (cure dl' fapt nu era tigan ci t~1ran n. A!?a slIncl lucrurile nu putc'l1I fi de acord rll dfinnatill folcioristului maghiar eli . impun 0 viziuue optimista . :-5trd<:duldula­ ~llC'ral cl de­ fcrate ira cu lei in­ ~0 de­ late ii (.. lit 0 stroHl la dildo Conclu­ ziol1am ell citatu1 lui Bela Bartok ca "mu· 'liea ciompoierilor tlirani a ajuns pe mind tiuanilor?! Dar Cd eei mai multi dintre a­ cp~tia 1lU sin! tigani.mbrul. autenticitatea. "Stitul d(~ executie !?i de interpretare a lCluLarilor nu depinde de ra':>d. alunqiri :. 1a 0 me­ lodicita te dc'osebWt ins trumC:l1 laId. care aliHuri de munea c.' Ii iotilnit.ean. obiceiurik devin spec­ taeole. Elem('ntul muzical d lost ~i ('stC' transmis din fwneratie in gene­ ratie fie la zongofd.n.?i improspatare. " vo­ lenta­ plct 0 ca 0 ':oeal . V ALORIFICAREA TEZAURULUI FOLCLORIC iN CADRUL ~COLII ~I A MI$CARII ARTISTICE DE ~. Componenta formatiilor este din tarani hamici.i gusturi. consideram ci1-::..i~(' pot ObSf'lTa chicH' in tim­ put f'X(lcutlei d(.cede con­ ti roa­ orna­ pretu­ vocii :uante lzeaza [foarrouzi­ I de a ea vo­ lIltH.. Muzica liiutarilor Virani din \farall1urp~ prezinld P('lltru artft cuItd.1 ne dau incredere In virtutile eterne ale Maramure5ului. Am vazut ca ace. folosesc me~tp~ugul de a cinta.fASA 1 ranspuse pe scend sau a. unde> Influ­ entr. faeem din nou aceastu afirmatif' Cd sli de­ monstram ca lautarii tarani tr8. 1 zona. 2\raral1lure~uj :. (B...ti IJutari tarani sinl.. a horHor din batrini $1 clatori.. dtl1 ~wn('ratie In generane.te . care vorbe:.f de la un !f. strins eu masdu de tardni. rnijloace de expresie div('rse.. ceea ce cinta .:i un ma­ re rol in dezvoltarea muzicii dill zontl $i d Hustului artistic al ttiranilor maramurc$i.... sau tiEnea.i mare­ It" compozitor preciza CEt "exista 10tU$1 ex­ eeptii Hiudahile a!?a de E'xemplu tigallul din Onc0. 4.i un sUI improvizatoric ce rar mal poal. lueru (1! se poate afirmu !?i in :r-. 'ichimbari chim de masura uu due. fie la fluier. in sate.it sa insu.i scuriCituri (''(('optionale ca diviziuoe.>: culegerea de fata. ar putea sugera compo­ zitorilor modalitati de lilrgire a hd:le'! tona­ Ie. din diferite ZOlle £olclorice. jocuri ad(~varate care ne bucura. u care sturile. culoarea ~i calitatea artistic a.u­ gita alaturi de secvente muzicale din toa­ te reie!?ind valoarea inestimabilct pe care 0 feprezintu arLa acestor lautari.i din Rozav1ea.-' popu­ fic-ca­ J noua iterara.. Lu­ crurile se petrcc aidoroa . am reu..-: 43 --~"----' ipriU­ iodifJi :!!.Ie la prin in jos :e cin­ :e vor­ rar IV aCf~e(l 1 rup ..". uu ca cei de let ora. Aratam Cd improvizatiile pot ti foarle puternice .utar la ditUl. t\"·r . maniere de instrumentalizarea melodiilor vocale.l timp 0 cOllfruntare a perenitatii motive­ lor In cont('xtul coniemporan al satlllui.i apo­ :lica ~i :dn din ~ S.>­ lor. (B.im horea lunga in grup vocal.i lrdosmita­ torti multor hari de familie..te direct sufletului llcaselor ...eni... foarte bogaUl.'ni.. ar pulea sugNa modalitilti de folosirea poliritmiei la tel:... de f010s1re a biroodaliUitii fara sacrifi­ carpa melodiei.utari . de diferite nanonalilati. e:~eana.. p[lstriHorii ..i este modul Cl'l mai obi. numai eli noi aro reu. pentru compo­ :litori un nesecat izvor de melodicitate..i. trasiituri esentiaie oricarui spec taco 1 maramure..wtatia faeuta .. tova­ r.d :p u's ell "pede ·cami ~imt('..nuit de realizare a creatici popu­ lare .. In ultinwh. Inscriin­ du-st> pe aceasta linie '. In afara de acestea. YCuiala $i eu multe "personali­ t[iti.t~iranil romani. Fenomenul se intilne... Dealtfel . Pe linga forroatiile de lautari amintim for­ matH deosE'bite de trimbita!?i din Strimtuftl :)ri fluiera:.alizate ea lllU­ llifestari culturale. Este C'lementul mo)LC'nit din cell' mai vechi timpuri.tfl lor dntecul a ajuns aiel la 0 a5d mare varieta1c eu toate sctlpuri]c> ~i pi'icatcle ]JP can~ Ie au.1 valorificilrea tezauru­ lui lolcloric muzical locaL Spectacolde folclorice sint 0 reu~it2i alaturi de aUe forme diverse de yalorifica­ re a tezaurului tradit1ei populare !?i in dev­ la:.i la Hiutarii ta­ rani. c10l1ci dC'('vnii. <) interpretare aidoroa . de creare a variant<.1 aduce modestd contribu­ tit> la cunoa:. aUt de r('­ pede lncH nu aveau timp sa fie asimilate.laramluf'..i(·5(. dobCi. cl mai c1egraba de Jlle­ diu".. deasupra eotidianului :.i la bocete. de adapt are ~j contaminare.i b0~Fll(' tinuturi folclorice dill S-a eonsiatat in mod evident Cd dc€:'astii zon(i etnograficd se remared prin­ ir~o trainica Lracliti€' pnpu:arci care l~i are 0­ ... (11 disparitia tlui('fului eu r.i marea Hi­ rietate de ritmuri in folosirea lor me:?te.le se schimbau atit de des. dadi au exisLat ~L in sfir!?it In Bihor ti­ ganii l(iuLari cinUI absolut la f(~l de sirnp!u ca ~i co1pgii lor ~.. III contae 1 nf'mijlocit . la care 50 mai adauga contactul ell diferiti indivizi din ora..ti ori hori mai noi dn viata ~(ltujui izvorHc: elin obicpiuci 'jt tradi nl.Jotivele ritroice destul de greu <Ii> scris !?i care nu 5e afla nici intr-un tratat d(' teori(' a ritmuluL infloriturile.. :. yiziuni .. 22).11'­ pNloriul instrumlmtLlI al muzicii de dan~ ne uid('l la ura (jctuill~1 0 imc1qin0 trisU. ~eren.1 senina clsupra lumii... pi cillta Ia vioara in­ lr-un mod suUi la sulci rc'perlo­ riul mo~tenit de ia (impoierii din ?\fdramu­ I'E'~..terea . amhele cautind sCi ilbordeze un repertorlu local bjtrinese $i cin­ (pee pastow.id ullii lij.c'C (ciompoiuluiJ muzica de dans n Cljuns din p{iCate pe mii~ nil(~ tiganilor". I ca n-a j'ari sa dnte deoctatd 0 asenwnea piesa toclHai dill cauza formei libere improvizate a acest~~ia.impului !?i la padure orl creseulul animalelor.15i la TlC'cazuri $i 1a !>ucurii $i transmis copiilor. de cliferite cerinte. trimbita..i FlorPC1.i cum dnHi lautaril moro.-a impus pt' plan nationi:il Cd unul dill cpl<" lTIeli singulure .. 14).it sf! recldlD la doi lliutari vestiti Cioata .) !-. eu tot neajunsul improvizatiel care se J1ld­ nifesta intre altele prin variatie continutl.

. arti$ti amatori. ca in intreaga tara.44 [). care a cCipatat noi \'a­ j('ntp in Fpstinilul nationa I "Cintan'a Ro­ mdnif'i" . . idpsnind apropiN... cit ".tranepotii dacilor liberi". cit )i sc·mni· fieathr . o dtentie deosebitti d fost ~i ('ste <1­ cordata valorificarii autenticului fncre­ atia muzicala folclorica din judetul nos­ tru.Cintarea Romani­ ei".a:ura GaCiCd. "Gene­ ze".. S-a dus ~i se duee inca 0 munea titanicd impotriva stilizarilor ".i timp atit pro­ ductiik populare perene cu s(~mnificcltii d­ clinci in viata culturala a .l pertinpniti de sC'nsu1 profund a 1 unor pro· ductii folclorice ". punerea in scena a horBor traditionale care releva inalte virluti alp poporului roman. spec­ tacole realizate.tii care-:. o manifestare de 0 amploare nira prece­ dent.:e _. "S1nte111 <.)(Ifj.r~id. pe teme din folclorul mara­ mUH~!..i 0 r('levan' c) celor mai dclinci s(~n5uri din creatia populara. apoi 0 selectare :r. Afirmatia nu este de loc gratuitci gindin­ du-ne la istoria acestui tinut.·i.i simplificctrilor.ului istoric. incepind de la ~colari ~i pi­ na la cei virstnici.ii profund umanism.'ean. Exemplificam: . pentru pastrarea IlPdltC'fatll a autenticului m ilendf.Cintarea Romaniei" f'ste ~i in Maramure~. pas­ lrat de-a lungul \-eacurilor. in valorificarea folclorului. matNiaiul cules. ae­ telor foldorice gratuite.iemente care au ince­ put deja sa intre in patrimoniul mtistic lo­ cal ca valori recunoscutl'. Puterni­ U' valente educativp exprimate in diverSE' genuri ale folclorului local s-au aflat la ba­ za a numeroasc> sl)ectacole rea1izate de mid !ji mari. Festivalul national .. Coleclivele de in­ terpreti amatori. "Am fost $i-oi si". f'xplorind in acela:. Spectacole Ie folclorice prezenta te in edi­ tiile Festivalului national . S-a imbinat armonios obiceiul $i horea locald traditionaHi eu creatia con­ temporana noua inchinata patriei $1 parti­ dului. fapt ce constitu­ ie pentru speciali:. prill mi~carea arlistica de amatori. muzical in special.:\iunta tarii".nr-ll:l medi. "Eroii de la Moisei".i noile e.'oara liC­ tivilateil p(~ aceste meleaguri un ft:ricit pri­ [pj de vcdorificare )i pastrarl' a luluror tra­ ditiilof ~i c1aLinilor populare.1 desfa!. a datinilor. au constitnit autentice manifesUl. de Herbinte patrio­ tism !. "Balada Pdl111ntului".. cit ~i sPl'ctncolul viu sa fie aUt reprezentativ._ . ~i-au creat 0 frumoasa tra­ ditiE' in \alorificarea fiecarui obicei local. 1a tezaurul folcloric in general. vi('tii noi pe care 0 traim. .ri de spi­ ritualilate romaneasca.ar .i d(' arta populara. pdstrdre rare CITe un dublu aspect: PC' de a parte' 0 cereptare diversificaUi din punct de \'edere tpmatic.\laramure:.l. asLiel incH...

°a prece­ e in edlRomani­ iri de spi­ E' palrio­ le de in­ ari ~i pi­ oasa tra­ local.II i este ~ul <t­ in cre­ nos­ omaniei" aga tara. in punerea e reI eVa Puterni­ diversE' 1t la ba­ :zate de )lificam: "Balada "Gene­ :". spee­ d mara­ :>biceiul ~ia con­ i parti- B MATERIALUL FOLCLORIC AL COLECTtEI. CRITERII DE SISTEMATIZARE Sl PREZENTARE ACATEGORIILOR 'DENTIFICATE .

concretizinclu-<. de acest gen sint ex. "DC'-a lupii eu ciinii". 1-21 Ic-am inclus in urmatomelc subcategorii: numaratori ell intonatic pe un sinuur sund. . functia ~i eontinutul principalelor sale c:ate~Jorii $i re­ latia structurala. ci mai mult rit­ mice sau mimice de a folosj timpu1 E'nt. . "Tn roata". "De-a uliu si closes". de eliminare. "De-a fIorile".c raporlu­ rile copilului cu natura ~i mediul social: pentru ploaie. de eliminare din joe. Noi nu am g8sit in zona ohicciuri ale C(J­ pillor practicate in timpul secetei ca eel de paparuda. "DC?-a popoarelE'''.De-a mieii". mai e\'oluate structural ~i muzical ~int ex. "Dc'. ca: "Tn vone". "De-a ohiala". "Tn pietricele".einlecc fonnulc cc o~Jlinde. dovedindu-se a fi ~i aieL divers in ceea ce prive~te originea $i sursa creatorilol' C:0-i alcatuiesc. aceste preced unele jocuri eu 0 dctiune pentru a facilita formula de eliminare. scoaterea apei din urechi ~i pIlla la colin­ . Cercetindu-lc eu atentiC' observam di majoritatea sint jocuri df' mis­ nHe in aer liber imitind pc cei mari. 14.'ti ccrcetatc 5i aproapc eu totui absent din publicatiHc de folclor maran1ure~('an de pi­ na. Se C11nosc la copii 0 sumedenie de cintece pHismuite (:e lumea lor care Je-am inliInit in zona si In marea lor majoritale sint jocuri cinetice in mi~care si prea putine sint statice· . Tn foJ­ dorul copiilor maramure$eni unele jacuri circuH'i pe toate vaile in numeroase vad· antf'.i de scoalu nu au faeut obieclul prezentului studiu. "La fuga". cind Sol dud Fa cliez. "De-a picu". "De-a POPd gJiC?". "in habisc~". "De-a tupu".. ve­ chimpa l1('amlllui nostrn pc acest0 m("]C'a­ ([uri. Repertorlul copiilor ::\eintilnit de Bartok. imaginatiei $i implicit a1 glasului...TTl cuci" etc. 13. 8. muzicale. Folclorul lor cuprindc fonnule eli' nUn1Zi­ ratoare.\ce5t colt nordic de tara cuprincle 0 ga1118 C'xtrcm de \'ariali'l de jocuri pentrn copii $1 inventate de copii.c' aUt Inuzical. De-Cl Pintea Viteazn". folclorul copiilor cste bogat 5i "iu. . "Vin78­ tond de pasari". "De-a cailor prin oras. Posibil sa fi existat :.u prinsa" . 1 si 2. modul de manifestare. 10. 12.: 3. . "Tlta-mita".De-a haic1ucii". in tinuturile rOn1an!?!. 19). dill' au disp~rut tara urme. . 5. 16.melodia introduce elemente tipice d(' hore lunga (recitativul) ceea ce ii confcra gcnului vechimea. Un alt rol a1 jocurilor esl. "Tn duplet". Ei s1nt in masura s~ orchestreze jocuri rlinamice pe dialoguri vii 111 versuri sau proza. l 7. SISTEMUL OBICEIURILOR cleo Ei lsi scandeaza creatiile od intonea­ za..De-a ghkitu". manif('sUiri la carf' participa atHea qf'neratii. oral~ $i colecti\'iL Prin cercelarea pc teren noi am putut identifica in jur de ]48 deiocuri. . -. a) CICLUI VIETH 1. .. 11. Piesel e cuprinse sub nr..cintece formule din difcritc jocuri de copii integrate zonei (ex.. . Id sdHdat. I. manifesUirile sponta­ 11(. cit !)i corewafic in \ariate manifestari spiritllale alp popornlui. pietrieele. Cele luate de la gradinite :. 15.).. acul11 . "Tn haraboi". : 9. "De-a duca".i aici. unitdtf'd ~i mai ales pro­ venienta. ]\fulte din aC0'ite jocuri nu an clec1amatii. de seos apa din urechi (0X. 7..:.e de a ajuta la dezv(J1tarea vorhirii. avind aceeasi caracteristica fo1clnri­ ca.. Se eunose la eopii 0 sumcdenie de dntece pHisl1luite de lumea lor propice jocurilor. 17..De-a turcii si ro­ manii".. unitara din PUllct de vede_ re muzical. 21. retinlndu-Ie pc formule primitive nemar­ ~Jinile la un numar foarte restrins de sune­ tE'o Dill jocnrile de copE se desprinde 1n primul rind aspectul distractiv. creatH integrate unor obiceiuri pre­ (um colin dele de copii. atentipi. 6. "GHute". Trilsaturilf' specific(' ale jocurilor d0 (0· pii demonstrC'aza caracterul anccstral. melc. buburuzd.

Tit Bud a inclus sf cUeva cintece haiduces.mbul cu troheul caracteristica Firii in­ tre9i. noro(os. tul "iertaciunilor" din ritualul funNar ~i din __ . ceca ce vine in spri . iar ex... (lsHf'l c<i 58 poate ajuagc. Cu fusul si furea in minii. care i se face noului nascut dupa care cUe IDe petrocerea propriu-zisa.. fenomen de ][ltrepatrundpfP intilnit In zona (vezi ex.: . l.ii 41 care au aceeasi structura melo­ dicit riim si ~Jama ca !. citeodata.. numai ca in.1R .. bogat. invata t.'eche a folclorului rOl11fmeSe -. 2·1 are 0 influentti moldoveneasca.. hlastamindu-si . unde"5i petree neYesteJe.. a fost 0 veritabWl hore de leagan. ca­ re se remunera in caclouri 5i chiM ill bani. ajungindu-se la formul(' slrofice. cele elf' 1eagan au 0 melodica proprif'. Ii:! n~v('nirea pardl de unde a ph'Cdt din c]oini:l propriu-ziscl. ­ ti si If'-a grupat sub tennenu] .Cintpce hai\~e: duce~ti $i voinicf'!. ('11 melodia cal1tabi\ti $i mai millt Cit un subsirat pentatonic.'­ TransilYCl\1iei. S . clar slnt plinc' cle sens. om de treaba ':ii lntii ill sal". 1(1 fpl GP tem' dnta si sin­ gure sau in (!fUP la netreceri. 2!l­ 33. Despartirea de" }) satul natal i se infatiseaza tinarului ca 0 ru. Alexanclru Tiplea (1906). UJ rit. tIl ierarhia SClLului llloasa (j\'ca loeul pi bine 5tabilit ~i pentru implinirca riilllui ea era rlaruila. eu ritm ternar sau puncti'lt isi are originea In aceasta specie stra.legatp de na:...tmul kaganu1ui aqatat 1:1 mp!)­ tcr-(!rinda. _ creatia iC'rUlctunilor din ceremonialul de -~--. tmc1Ul masurat aetnal In ritmnl leaganuluL masufil G. Ex. Intilnim. _~.ii horile locale. Cink(ul in qrup large~t(' si mai muit mf'­ 10<1li1e. femeile ~i copiB mositi f:. parintii. [wt. sau Cll acul S1 ata. :-.. Ninde e:x:emplelc 42-44 ne.iti" din colectia lui "':'''. rlf' eaUinie adunate aid "feciori ee marg in jos ca norH. femeia lucreaza tragind eu piciorul de sfoarri legata de leaganul a­ tirnat in grind5.': "::-:. fel.mul ~hu silahic ill form J11dsureJfcl ~i hdZelt Pf' (plula de baza caracieristicd zonet ia. Desigur Cd punclul culminanl in acest obicei este botezul.. "ungurului".ii care se mi~ca in ritmu1 de hore..Cintece formule.. ar putea spune ea ele dnta mai mult pentru (>Ie. dupa ri. o l11('ntiune spcciald merWi cinlpcclc de <atanie si ra:zboi adunatc de Tit Bud la un loc in colectia sa din 1905. sinc0[ Si clin plin.1UJui \'I'chime Si unitatc.. tiyul din horea lunga ce-i conferil g(~. care ne cluee Cll siquranta 1a recila . acel joc il1\'ariabil al patrimei ('11 nptirne sau i11Y('[<. Alt dntee (Ie ctitanie contine momen..fre­ nul "morti duinu si daina".tere.:>ti": ele situindu-se intre "::2' '.dnle­ cuI de leagan. .\eeleasi blesteme 1a adresa "neamtului". Am clasifiral arest repertorhl dUP<l cum nnne(]zCi : --.'. ca­ ractNizata prin ritmul sppdfie lin si 1eg8 . mintos.c 1110tjYe cunoscute si celorlalte regiuni ale . pdci c\1' ri('( (:11'(' data cind nonl l1ascui esk in fatCi unui acl ccue i Sf' intl:mpHi prima oarC! sii sdnatos.. Se o('oschpsc prin text $i substrat pcnltatonic.e stabBea 0 leuatura sociala care incuba anlllllile obliuatii pentru toata "iata.c ­ fi ff'SC in cazul ace~ tei spedi. pere definitha cle mediul in care a erescut. cest repertoriu iJ fast 0 portita de tn~cer(' de la sist('mul ncmasurat al horei lungi la sis .::.. fenomen c. 1<1 fenol1wnul intNpreti:lrii IcHgi a unui cin­ t('e rilmat.. Cintecul de leagan 51 holegiune Cukqerilp unterioare nu-1 at0stii.A treia edtegoric din repcrLoriu eu..Hod aulcntice..X 57). vo­ ios $i frumos.-.. .. Sp cint1'i 1a JeaqCill ~i alte (fntece ell 0 spamii de interi('ctii Sp0­ "ifiee cjPnuluL .. 35 !. mosi\.e ne apare foartc -'.=. Pe aceste melodii ele cintec propriu-zis ~au (1(' eloina asa cum am vazut se c1ntZi in 70nd tf''\:te (If' leganat pruneii.. Intre ea. care Ja origine. In cdtpgoria cintecelor rle catanie.lc. jinuJ arqumenlarii ea 0 mel odie \'ehi­ culeazil mili muIte texte si Cd horea mai noua din Maramures. La 5nr~itlll capitolului am inelus exemplcle -1. -­ "Dfrlaiurile CaUiIH'!.nen . Una din ocaziilc unde proccsul de Cre''' atie 5e l11fmifesta eel mai intim. Sint vechi melodii despre care putem i:lfirma Cd fac trecerea intre sistemul muzi­ cal n('masurat 5i eel masurat de G'S. TORte cintp . il putem urmdri pe viu ill lega. :\cest 9Cl1 din zona doy'e­ de$te inca a data in pIlls llniLatea Cll echi­ valentul S[IU d(· formci clasicil din lntn'dgd \Md.: nunld. . ast. Noi consideram ca in cl-. esemplele 22--23 ca­ raderistic in masura n'8 iar intreg n~citati­ vul se d('sfa$odra pe dOlltl sunde de hadi La Sol.3-46 care sint YPiitabile hori de baut la holec[iwlE'.. 27 estc autenticul cintec "CHu-i Mara­ muresu". folclorice l1U sint spectaculoase. tc'(. Prima urare 0 face moa­ Si] incldtci dup2i na~ter(:'a copilulul $i Sf' re . "":-c :i: Horea se apropie astfel de bocct.incadrabil in ma­ sura. o "glurat" flual la oaste). In cintf'cel. Curios este faplll] ea 18 1eagan fpmeile dntd foartc tare cu "aei de piept. ~: :c :L Repertoriu) de caUinie ~.'orh(· de alinaH' adr0sate eoconului core If' eonferd cld-hoc functia de cintece de leacran. natul copilului.. pc a­ (('stt' '''lodii S(' JO(lca routa prin casa. ce i .. !. e'(C'mpleie 2526.-'-'~ a piitruns si aiei asa cum a piHruns $i re.ul era 0 cinste ob$teasca. aduc in general .... terjcctia hei ce marcheaza de obicei ince­ putul horilor loea1e mai noi maramure~ene ." . In viata traditionalc'i Cl satullli maramu­ resean. Cuk­ w'rea 110ustrci elf! la iveala 24 cI(~ piese (e­ x t 'Jnp10k 22--.r .'8. -.>. III nhiCf'illriit.Wl ell "ersu! s11u tetrapodic.

. lllai libert\. Gene­ ului 5i 5e r0­ za 5i inflorirea acestui repertoriu este Ie­ I naseu t cste gaUl de pN'ioada crelirii armatelor regulate impla prima din sec. doua lllasuri in plus. p.ar $i din :c~tea I ~ 17 mas uri (de 2 /4 respectiv 4+4 ialul de -4-:-4+1.Iectia lui ::au nu. Dcsigur "'9ata de marsul in ctitanie. 5" rC'giu11i ale :ot in ritmul specific dar intr-un singur Jare 10arte :-:::1d melodic.tt're. pe timpul acpla f!l"Cl in !lodre. a adresa "giurat" 4. AsHeJ. fist­ :~i colinda. 97). c:atauie. dOar uncle melodii lor in bani. In consecinta fraze­ Ie ~i semifrazele variaza dupa variatiile in­ strumentistuilli. de la care cu sigm'all­ ta au disparut nodurile. Categoria de hori 10ca­ Ie din repertoriul de caUinie poate vehicula ':-1 alte texte inruclite cu marsul in catl1nie . roaUi prin . care eu si­ lui lTIaramu­ qnranFi au existat. respectiv partea I = 5r-5 masurL in general instrumel1talele eu striga­ turL (are au 0 tHhitectonidi. sint tn ritmu1 giusto ~i in masura d.a treia categorie este melodia ex. Avilld in . iar ('x.>c nrima categorie de hori ceremoniale. ce-i conferl:1 genului din nou yechi· mea $i autenticitatea. Din punct de vedere intona· mai cEl in­ ::onal ne aduce clar un caracter de ritual bicei 111ee­ ::ai ales ca esle un fragment care illlita ·amure:. au In gene­ nil ~tructura <Hatata lllai sus eu mid deo­ sebiri de la caz la caz.Jocul miresC'i din btHrini". dar noi nu I-am gasH. Remaream in prezentul ea piLol. in general . peste e1 un colac mare in mij~ locul caruia sUi 0 sticHI. unde ll1plodia are patru ~ momen­ . 87 $i 88). 56. ~n ta )i cu a He oCilzii.~ 6/8. exemp1ul 100. cileac/uta. Ca forma ar­ ca 0 ru­ :-. 53. (ex.prima calegorie.a doua categorie sint horile iocalc ~l. colaeul este prins de eei doi $i 5e trag de e1 ~i la care se ru­ pe mai mare bucata acela '-a tr~ii mai mull. p II-a = 10 masuri 4+4+2) . YO­ :ui militar obligatoriu. adidi sec. plc'CiHea 1a cUloa. j a unui ciu­ In conditiile lreeutului cine! scrviciul mi­ de unde a littir (k' lungil durat. cu horinca.. faptul cil Bela Bart6k mentiona in zo: 1'8. balada ilnim.a doua categoric de melodii sint tot cu caracter de ceremonial. melodii eaza tragind eu clnna rinduri duble sau Datru.. dar recrutare a incpput sa fie inearcala eu s(~m­ . Dupa 0 sapta­ mina.i mai mult te aid . ului Cd era Repertoriul de recrutare poate fi gruPdt :opiii mo:. ceea ce ii confera :. care f.oa libera in cadrul semifrazelor f?i fraze­ fenomen ~ =: :a una. (ex.III-a 5 masuri. care marebeaza tnsa lllersul la eununie.'rtoriu neceremonial.ene :~imbita eu gama specifidi zonei :. In cas a mirelui are loc "uiaga de pe bUd". :llai multe "ariante (ex. "un joc al dru!?telor" pe laita la venirea cuscrilor. 56. 60). vechimii ritlllului lega­ -. 1a fel cu acela!?i prile j..tot hore eu noduri eu caracter de ceremonial (ex. 67 din leud..i poate 1S $i refre­ : luata ca un fragment de bocet. plin de 9riu.. dar ell asimetrie in ]i cadrul fiediIui u . in a froia categoric al in(rd hori1e lo­ cale mai noi care dstiizi inlocuie.istC')1lul de adapta­ rc~ ft melodici in zonet unde apare (lcel pSt:lu· do-refren de completar0 (n Ini--ltl--la! --. J\ll1intim ell ex..i aid melodia este fata. Aid avem doua as­ pocte: melodia vocala nr.. 0 face moa­ ::lificatia marUor mrmH~nle ale vi'?tii. I If) mdi mult mf:'­ c:ele dintii c:ule5c din \laramure~. Cind mirel1sa obose~te. XVIII-lea. gen car" . ~. iu in lega­ " i a\"ein dt'-aface eu ()ceeil~i melodie ill a in min8. un obicei ce simbolizeaza rodul bun al noii gospoddrii intemeiatc. nl--631 iar la mire "La cu:. 96.-l~4+4+2).fe­ aracteristica de ritual.itelor. Tot cu caracteristici me10dice de ceremonial gasim ~i melodiile sub ex. ne poate cuce ~i la eOl1c]uz!a. leaganlll a­ 3-!.:. . La arest ceremonial se cinta hod din fepertoriul de nunta obi~nuiL !ntreg reperloriul muzical a1 nuntii H pu­ tern cIasifica in patru mari categorii (4.i instrull1en lillele fara stri­ gaturi (ex.. tn :'(' adue ami11tp de cea care a fost dnd­ ')CuI ei bine "cd 0 rrwlodie ie9ata de prih~j. 65 1a "tlllpletitul cununii".·eder~ ve~himea re­ :a in ritmu} ::.·iI'J vietH.8 de pif'se reprezentative cule5e de noi) : -. 62-64).utul steagului" -. elClt1pn­ scoaterea din ro"iltJ. nu­ nascut dupa mal Cd in zilcle noastre melodii1e se mai :u-zisa..in a patra categorie ami nelus muIt gu:. 52. Exemplele 79 $i 73 slnt elm \'miante ale melocliei "Dc'steapta­ te Rom~. 48~50). gasim :.vl de en'­ .at care eu siguranta 111 repertoriul de lea­ este mai \"cchi. dar nUll1ai dnd e vorba de nun­ ta~i obi$nuiti ~i nu de cei din neamul din care iese sau intra mireasa. ina insemna pe:ltru taranul maramun'$nan .. care ni se pare cea mai veche.. o lasa sa se odihneasea. sillu'r ~i 3di noi DC rilm de 6/8 eu text de catanie. 97 0ste 0 .iti :~ trei mad categorii : care incuba ~. ca­ :). la care s-au a­ daugat in dc-cursul timpului cele instrulllel1­ fa1(e! cu sau fara strigaturi. ..go. Este vorba i (vezi ex. melodic din care s-a Ulmlndu-$i ::>astrat doar 0 relicva.-eritabila Larina preluata ~i adap­ taUi.tatele cintecl' vocale de dans.cintecul ceremoniaL horea e'l no­ dud "La impletitul cununii (e\:. IV-a = 22 mlisuri (4+ :-:aiduce$­ . al XVIII-len ~: illstituirr'a serviciu­ mintos. . Astazi 58 dnta un n~­ ·)steasca.:. 95 este un fragment din "Man~ul lui Francisc Rakoczi". 95. 58). Repertorlul nuntli :lteceir: de Bud la un a prima remardi 0 facem asupra melodi­ artirea de -'< .neil.ertoriului.:~ectonidi ('stc asimetriea prin introduce­ a crescut. Un blid marc. . :~{'ce hfti­ ~lelodia mai nou (exemplul 101) are 5e­ roSe iutre _ ~::-alele ega\e lntre ele.'btrull1entalu eu slrigaturi (ex. Intere'wnt c. .'! $i sub stdpinire stra.. ca jo­ cuI miresei poale fi combinat eu jocul dru!.:ti si prc-zinta urmatoarea strudura : '.:(> desface ultima. du­ pi! planul Hiutarului interpret. Se cuvine sa faccnI )m de treaba () prima remarcd : noi nu am dat peste mp­ :ociii ceremoniale In repertorill. este melodia obicei este . Ele pot vc­ hicula :.se. tot pe melodia jocului miresei.i vehkuleaza 111al multe feluri de textr'.

tr L= ':':-::~ . 11 el JI.i scara eomuna eu horea lungt'l. 82 Dantu} colacilor cu inceputul cararteristic "Ai.ste de eel disparut . La {Jct'asta ('aieuori" gasim boccte $1 versuri Ia 0 granita de in­ terferenta eu horea propriu-zisil. tu­ rail" Situatia este asUizi tn znna cercetl:lt~ TI'ult schimbaUL tn proce~ul de indus­ tridlizare.\mestecul ritmurilor hi­ nare ~i ternare inrlld(>~ te ritmica bocetului maramure5can eu cea anticd ~l medievaHL nnde i1cestamcsh'c or/] normal. tOB} dntat din flu­ ier cu precizarea din partea informatorului "ea-s din anul 1913".0 rev(ll'snre melodic~ a pdrerii de rliu" I Briiiloiu).f' man" apropiere intre aceste doua ca tegorii de productiL tw'\'t ilfirmi'l .\ici ni ~€ pa­ rt' intE'rescmt c('remonialul dt'sfasuriirii suh forma moarte-nunta...::.. Aceld!$i text ~i melodic dntat de intreaga nunta. prin arhaismul slin si mai eu seallla prin caracterul sou conservator. earaeterstIca de secunda ma­ rita ~i pre'lenta pentatoniei caracteristica. - .Bk.L La fel avem bocctr' Si melodii eu ('Brader ritual. vere. ina­ intea aparitiei viorii nuntn Sc flicca 1a flu­ iN ca instrument de baza dupa cum rela­ teaza informatorii).>i ell tinerl din alt~ 'lOna si In acest caz au loc mutatE functionalc.. ±r. ineontestabil. aceste dnb~cc slnt dntiltC' nll'TIEd de femei ~i in maioritatea cazurilordo rudenii­ If> l11ortului". B" C I.-.. Noi am idf'ntiflcat 0 gama co­ va mai mare de melodii privind repertoriul de lnmorl111ntare: in primul rInd rlupa oea­ 'lia tif' (in tat ~i 111 al c1..~ l:'" ~ : ::. De altfel. ~­ . ohi~nuitelc 5.a prf'ciz~l1n Cel in ZOll [i d­ "em 0'" a facC' numai eu hocelul propriu­ zis intilnlt aid C'U denumireil "a S8 cinta".A variat. sau in eeJ mal bun caz Tn sat la casl! mire­ lui ~i a miresei.. 1a pd­ mirea nunta?ilor.= "­ '­ = . apoi influenta directa a Oasului (in ex. . care Ie lntilnim !. dntecul gainii (''''tf' inc de rli"tracti(l "it spectaroL Cd:'>d. aHHuri de colinde si horea eu noduri.~:: Se observl!\ dar aceea. 26).:..dupa biltrfni: mama. anrma com­ pozitorul. ~ "':':L:'" l:. 1a mire $i mireasCi. soncra.i completarile de "i1"he Jipsesc aid ('11 d('sdvfrsire. .lp~ tineri 5i b~trini. disa­ toda se face 1. 1U7.... -:. in care intrli ~i "cintec(> de masd". mai aent de­ cit 1a .. Astfel.... -fabrici. tn :rvfaramure~ nu c.. .ii tn cercmonialul de lluntiJ. t: :'. . un dutec evreiesc 1a sfir$itul nuntil (ex. care de requld 5e face la Caminul culblral.>i ill ZOllfl noastra--1l10ar­ tea J11 nunta si sub.rca 11nui element prin nltuJ din ceTPlnoniile fmwrare.. care C'ste f) Iampll tatie libera a rudeniHor ~i a celor apropiat[ sufletp... de la 0 simpli'i improvizatie carf' no <luce 1a horea lunati. Bartok Imparte hoceteJe in dona subgrupe dl. anncP1'lel('. Versul e.dr.a cincea categoric> ~i cea mai nume­ roasa in ceremonialul nuntii. -. -.te urma Loarea. ..('ontin de fa!)t nn· . lJU exis­ ta refren. Dc 18 bun incep'Jt se cere :. Tntindcrea melodica a bocptelor pste de la un rind melodic la 4 rillduri.. si Bart6k gascste il'oa r. Spectacolul nuntii. 100). sau trei rlnduri AI A variat 1. 50­ (ru.: ­ '-:::. Brailoiu disociilza pentru prima delta cele dona moth"e componenle ale inmoTmintarii.. Melodiilc sint de joc ~i aduc a iz de dntec evreiesc.. la prinzul cununiei. Gfisim mai multe tipuri ~i feluri de mo­ lodii dE'o~)('bite dupa oeaziilf' de dntut: -. Ec. It ur­ 11liire~te v('chimea probabiHi P1'('( urn !:it HlS­ frin~j€'rile in n:'pertoriul folclori('.. 1a nuntasL 1a ste­ gari. unche. Am indus aid ~i douli me10dii ci:ltate din fJllier (demlllt._ "a =~-. cantine.11k speeii ritnuIG. ::.batut din pillmi. ."tli bocitoorc pHHite. B.titu. .oilea rind melodii10 ('u raracter rtf" ritual. veri. pseudorefrenul. la ga­ ina.zut. nn a putut fi a­ flat. pare cel maj apropiat de lumea IDeeputurilor folclorice maramure~e­ ne. matu~i. Dl' completAri dese de 51­ laM "maL lao lao dorule. datoriUi puternicei forte a traditiei. dar melodiile nu au nimic din cardcterul C'f'femonlaL sint instrumenta1ele C11 strigaturi la l1~na~i. .­ ~. la jocul miresei (care in zona Vi~eu I-am gasH St fara strigaturi $l. interjecUe specifiea genului ~i 70nci .to de numai 7 silabe. Boc0se rudele a­ pr()plute ale mortu1ui. (Expli­ catia: erau numero~i enci 111 zona in tim­ pul respectlv).. a fost joe ceremonial. 1a 4 rinduri intr-o mt>­ lodie masurata. la dru~te. tata. ~t chiar din 4 rinduri A 1. Amilltim ca in catcgoria a III-i'] (1 horilor locale cu text legat de nunUi g~sim nwlo­ clii eu versuri de 8 ~i 7 silabe eu forma stro­ fied (lin doua rtndnri A. melodia are uncle caractc­ rislici de ritual (e'l{.(lupa tinerL fatti.:":.. a~a cum am v1:'\.­ ment si virtuo'litatc. Scara de::: lntilnitli e.. -:. !..tr> Si aceasta 0 dovada de evolutie. fecior. (ex. hocetuI propriu-zis si m elodii vocale eu curactN ritua1. Repertorlul de InmOrmintare R€'pertoriul funehru.. -1 :: . jar rindurile de obicei Sf' rel)i..'-1:. "fiecare com una cunoaste doua feluri cfe bocde care stnt limitato dr' virsia stabilita de popor sau daed aceasta grani­ Hi e stabiliUI de dlscitorif'.. interject1iJe ~. acuma este ioe n" dh'Nti<.tfi..dupa fratL surori. este transnus sl scenic nnde ('st" simplifieat pentru a-I rpdure tn timp si AsUel prime~tf' eu totu1 alte semni­ HeatH: jocul miresei care odinioara. de transformclre a siltului. B1.-'"'.

evoluind .. . 149 este veritabilul : .' '. mistice.la era imbracata pc un par. cu profil melodic boltit. nu am putut gasi eeva edificator.. eta rile de nu exis­ se repetR. "Camasa se Hicea de 7 fete sau 7 femei vaduve intr-o singurii noapte.('aIllii rle ere­ clinle ~i povesti in legatura ell ciuma. i confera din nou provenienta din horea :. ..~-!.trins in zona Maramure$ului incz] mai d('!llult fa­ dnd lac celei culte introdllse de. 150-154).:::' mai nOu torogoata. ultimul avind tn"apta a patra cromaU­ 'lat suitor gen caracter1stir:..ir: cloua epidemii de lungli du­ rata de duma !. doar ba­ trina Gasie de pe Laz de 80 de ani din Po­ iana Botizei a inceput a ingaima cite-o secvE:'nta din noduri dupa cure s-a oprit.\Hnuel~ Colinda Iaica j)are 511 se n rr.:: momentul de desparUre de eel 1:.: '" intNferenta ell aceasta. iar raportul iniervalistic al ce'lurilor interioare ~i finale estc de 3-1 sau 2-1. 142).'.. 111.B cst!? un triton minor arpegiat (Mi-Sol-Si) ia1' la r:ele de la nr. !a Cdsa mortului. :nd ahatuta asupra ?l-faramure-. f'j('l'l'1. (Ex..~.ni se pare cel mai in­ :'.-·..:':et cu curacteristici de ritual (ex.. in cele irei nopti de priveghi. =.. 8 laice si 6 )'i. b) CICLUL MUNCH ~l S"\RBATORIlOR DE PESTE AN 1.~~.. ':.5ant din mai multe rinduri melodice -:::-de interfE'renta horei lungi cu bocetul . "'e . (ex. "din fluier".!.: :-:tl:aI siat cele !ncadrabile in miisn­ "£: c ' : ' ::o'ele stnt preluate din horea propriu­ .11 celor veniU s11 privegheze.'. ligioase propriu-zis\:'. in --cc-:. joaca carti. legate de viata omului.: ~oartea s-au pastrat mai lllUlt dedt ee­ =-:-::: obiceiuri.>:'C propriu-zis "Mocirita eu trifoi".:: doua rinduri melodice. 109) :.. 1a bun 7'~'"(i a­ :l~'opriu­ . Demn de remarcat ca informatoarea ches­ tionatEi despre duma $i-a amintit .: = . "din -~~.. ce­ epertoriul 4 UPd oca­ melodiilp mTe$ nu udele a­ ffielodica 'Jodic Ia 4. obiceiu viu tntilnit inca pe va­ '. ospat !'. joaca jocuri dis­ ::-:".moar­ 'cment [l ur­ !:il r(Is­ . Cepa ce fl Dublicat 'in domenIul colindelor inainte Tit Bud (1908) f:ste cu totul nesem­ nificativ. ded Intr-un anumit feI.: :-.A treia categorie ar forma-o ver!.' .:-:: C')vaci Maria din satuI Brpb.' si 6 religioasc CArc n'" dau 0 imagine asupra repertorinJui de Ia sfir$itul secolului trecut. dnta".i~ltariL . 2 apocrifr. .a mama care stie de la stra­ ~ ..:a grani­ l'ltUt fi 5­ :-:1 "H>. 'nutor ~i :!isparut. '".C . Exemplul 138 ­ -::intecul ciumei" .c mare t"90rii de fart flU­ :nai variante a unei singure melodii" $i Ie £lrupeaza intr-o singura grupa.~. personaj mitologic.:~·.-e cestinismului.0 hore din batrini" care este 0 veritabiUi hore Cll noduri. ci si :.e. infor­ !!I' -=. ante­ -.'. eei '\'~ :. ie carC' ne !:1tr-o me­ o dovadil. Materialul S0nor la bocetul 131 /I. i 7 silabe. In­ til.~ a:mseana.ma­ <. dnta "de jele"..c cl provine de Ia (·pide­ %:. •-: :)Ic1orul nostru obiceiurile in legatu­ . dar Cu timpul textul S'U indepartat de la descriptia cancreta a imprejurarilor mortH. cununa ~. ~ :::: .>a ciumei It.. ··..Ii ca 0 remarca interesanta in rit­ =::: giusto Ieganat de 6/B (ex.i de e ruclcmH­ gaPJ8.1lui $i ~Iarei. sa tasa. Esle vorba de Boalu Voichitii cu­ noscuta in partea locului sub denumirea "Blestem de mama" ~i aid se observa in­ terferenta dintre bocet $i horea cu noduri.luri­ . t 3 r.::. . 139 S1 140 sint un pentarl)rd minor. Tn bocetul ciumei este yorba despre un tinar mort de duma. :-:-:... ~" r~u" de InC­ 'htnt: --i <. 112). so­ L vocale : matu~i.::atii1 '\faramnrf>$111ui istoric a cu­ ~mi:::i'-:-:' : ::: 'J.creatiile semiculte pe melodii de influ­ "-.e pa­ rMii sub 'uieqori0 ~a de in­ '"era. :s:.ii hori.:'::-. [Ie lrebuiau sa toarca. tel ceh~ '.ti in virsta de 70 de ani ne spune: "Ciuma era o femeie urUa eu mU$catura de dine care venea ~i ccrea de mincare".>? cea mai evidenta.: noduri de la care a disparut "gijiiturile" :J)i la bitonie (ex.li discuta treburi curente. Aici melodiile eu ca­ . lclodii eu subgrupe rmii com­ 'Ste doua 0" vir:::.::-. Hlutari. Este interesant de ..! "'. 139­ . Structura ar­ hib~ctonica este cea a strofei din doua Silll palru rinduri. \~Jartea. Acosta' aduce 17 colinde din care 9 lake.md . Repertoriul de inmormintare cuprinde 4 -ategorii din totalul de 61 de piese culese :e noL Bocetele propriu-zise (45 de piese) cu :. Datinile sarbatorilor de la. -:.:.i sa cOusa 0 eama$d din cinepi:i.)rezen\.~(\fil melodic descendent care evolueaza ~. "'-. )area. 0 spaJau tnconjurind epoi satul pina 5e aduna trei hotme. . de la cine I-a invatat. In colectia celor dona Yl)lume a lui loan Birlp(l (! r'2'~i (f~lSi ". 110. Consideram ca era $i nume­ Ie lui._ :::... r~·-i": ::::l~ninca!. 141.± .t :.ta. dar eX..mk..~ 2'3 de ani. .~ Ia simplul recitativ pe un sunet (ex. t de­ ?:nicei ~or bi­ tE-tului :evaIa. AliHuri de structurile strict minore stau in bocetul :naramure$ean $i altele care ramin numai :a un pentacord ori tricord de multe ori eu ::-aracteristici majore.at capitolul coli. te ~i practici stravechi. In­ fonnatoarea Bud Titiana din Bude.::: :3.~~ 1816-1819.n­ ~ :1~. 3: .nunta la tineri S0 face cu :.'51 ---~ ~.. .1~ dp piese 18 sint apocrifE'. iar din investigatiile Iloastre ea Sd aflam $i glasul sau horea fctei padurii.:>trecerii fiind nu numai de a alun­ . . rntr-o serie de legende gasim versuri ca Hind horite si de Fata padurii. acolo faceau un foc din 7 csente de ll'mn $i cama!. hine rc. sa croiasca <..la :.ita clar melodica din cinteeele ritu­ r> sau din bocete.::'. :cre a murit in virsta de 125 rI" 'i'!:"..:_ ciumei ne-a suscitat Ull inLeres ~'': .. eeea ce oglinde)te <::1. ii­ narul-feciorul.~-::('le in cadrul ceremonialului de ~:-:.A patra categorie 0 formeaza melo­ : ' :~strumentale din trimbUil sau cetera -!'~ i::-:. La : . ~ :1..-:-:::i se petrece.::.. r:"oarp(..-:' :. intrpbatu. -·. numele mortului s-a pierdut l?i a fost inlocuit printr-un termen general -.Ii a pastrat 0 . :~. Din ":1. incadrabile in =~5Ura !.:rim $i ritualul fara meloclie "ca.A doua categoric sint melodiile de :.:egari.

respectiv a strofei melodice in intregul ei.: este ill esenta un repertoriu de colinde ar­ delene~ti."lllplil dc ('o\inc]" r lJ idTqd lCllLltir 'y<. eu mici difcrente :. de­ oareee conturarea tipului se obtine conco­ mitent eu apropierea variantelor. . . ."i . iar dupa modelul ce­ lei muzkalp distinge 32 de subgrupc tema­ tke. maSUld de 6'8 sau J ~ ..lnta schemei Ct :12-:~' . Ritmui colbielor C~l0 ])refac('f0. Elementul structural c€': mai pregnant.­ Bucovina. de asemenea.. ceea ce dove­ deste 0 asemanarp '. Analizind "ariantele ob­ servihn di ele ne tnH}ti$eaZd ca prim elE~­ ment structural.. slut (IC' origine sr'mkulta. Noii sacrE sint umanizati si 10calizatL ele­ mentele bibliee si personajele sint facute maramure$ene. eru­ parea estc cea mai indicaHi pentru colin­ dele romane:. 0 parte a Ba­ natului :.. .a unni tempo gil1st n In rubiJln. Spre deosebire de horea lunga cores­ punzatoare in 1vlaramure~. Chiar in calindele en texte reli9ioase. a diror patrundcri in zonele b­ vecinate pot fi nrmtirite 5i delimitate...'::. aceasti:l estt' Iegata de contu­ rul melodic. r \ Schema ritmica raminind constanta.Oi a fost supusa fl\t"7" legi.--.. Alaturi gasim $i tematica primnlui razboi mondial ca tn colinda "Trei pastori se lntflnir8".1'1 • .1 religioase este un feno­ men caracteristic :. cc. toate pe aceea$i colinda.. distingind trei cat(~gorii mad: texte lumE'~ti. disparind nodurile ajunse la rit­ mul de 6/8 gillstO silabic (10 colinde in co­ lectie). .-: "La rO$u de n'isarit u an: urmatoarea schem1\ ritmica : :-±: . fl: comparatie eu aIte zone. i ::.­ . Olteni..ii a subtipurilor. '.j l ~ ~ :lIP :-... care are rolul primordial S1 care define!?te tipul. "Sint Jon Ion". a­ poi stabileste 9 grupe.. de aeeea de definire a tipurilor J.An Nou fericit". . Am va­ zut tii refrenul poate Ii in multe cazuri di­ liUor. refrene adaptate la ocazia la care se dnUi "Sara de Craciun".i Crb.-\m \'azut ca pen­ tatonia are (1 alta origine si 0 arie gcogra­ fica de raspindire mai marp SI este spe­ cificd si Maramuref.'.]. Acest element pri­ mordial trebuie sa reiasa din examinarea melodiei. Amintim.. colinda "Sub tufa de malin verde" pe care 0 gasim sub diferite variante ritmice $f melodice in loa­ ta Transilvania. struc­ tura modaUi ~i conturul melodic imbraca­ cele mai variate forme.J _ ~ !II: ..' .:'lditc:] en ritmul punc­ tat aJ stilului vechi Si nou maghiar in ma­ sura de 4/4 <P' f/!/' fill . I ." 3 "" . ...iri­ Ie melodiilor de colinda slnt dlferite de cele ale melodiilor respective maghiare Si apoi fiinddi <lcest rHm nu are in colinde aproa­ pe deloe forma pnnetata. 27). \It "'..i inca destul de viu. Oa:.. deoarece un singur rind melo­ dic sau un refren nu poate fi considerat ca un element definitoriu al unui tip. caracteristic..' . • J'" '~1:11111111 !!~ . J ~ ! ~i.. ' Intonarea nnor trepte este tntotdeauna tempewta in cinteeel(' de stea carf'.>ti rlin :vfaramnrc5 se poate 1ntlwnla ea 0 melodie sa vehiculeze doud sau mid muHe texte !. \lelodia pste 11('­ despi'irtitd de t('xtul iar in colin001p lu­ me!. Am grupat colindele..: an : :~ 1:' lee .ii.i ma­ ramure~ene.'. in primul rind. h T re b' sa remarcam ­ me - de la bun lnceput ea 0 oh!rsic' cOl11nDii este cu neputinta pe de 0 parte fiindc.. #! " .h .: 1 ~ ~J . lIIIlIlIIIII . ti­ parul ritmic aldituit din safie urmat de doi spondei (ex.. Metrul si ritmul co­ lindelor din zona este variat de la cere ne­ incadrabile in masura unde avem de-a face cu influenta directa a doil1elor neao!..j insu.Ldelitate structura rcpertoriuJui mcramure:.: schema ritmica.­ linda cu toatf" stratifiC'driIe ei in timp s-a raspindit in aUd perioada de timp decit doinf! prnpriu-zisa !.mlui. unelr~. celelalte elemente structurale se deosebesc total intre ele. til .tL unde intrepatrundered cle­ mentelor lake :. Caractc­ ristiea clem(~ntului structural primordial es­ tc acePCI di datorita intensiUitii pregnante i sale. RepertoriuJ clf' culinde ll1dralJlUrf:'~l'r. jp }..:. ar Il u::: nonspns dupa parerea nO<lstra ruperea ope­ ratiei de apropicre a variantelor... Seara pentatonica nu paate fi imprumutata din lI1uzica Dopuldfii Illaghiara ell care colind<>le nu i1U df' aHf(~ 1 nki-un fel de inriurire. este mult mai lesnE' de depistat dedt elementele seclmdarc ca­ re definese subtlpuriIe.te vethea grupare stabilita de 'Marh~nes­ en. modal ~i candental $i apoi d. Remarcam eli in general refrenele slnt legate de aceea~i melodie in zona.:..::1 ~ :. MelodiiJe colindelor prefera in genere modurile biserice$ti precum si alte moduri arhaice sau orientale. . Hunedoara... texte eu (on\inut lumesc ~i eu in­ truziuni reliuiodse 5i h'xte religioase. Colindele din colectia Bar­ tok sht grupate dupa criteriile impuse ex­ clusiv de continutul literar.1 :. dupa caraderistl­ eile structurale ale unui tin de me10die i:: care se reliefeaza intotdeat~na 0 caracteris­ tica mai pregnanta care se manift>sta ca primordiala.ana. }\stfel desavir­ se:.i particulari lat: ~pecifice locului. ttl . Pregni...a p aiiC ~ .ean. 2 '" #! --. putine 18 numar. rifmul nnw­ nar este iambul optimea + patrime<l largit c-= ~ :U:d prill pun. De aceea... primordial. el face sa se remarce inrudirea dintrf variantele apartinind unui tip dat indifp­ rent dad...

multe se bazeaza pc tetracord de aeeea .atl'l.0 de urare $1 de felicitare iar peste acest . ci !.:lde ar­ :\lurea majoritate a variantelor maramu­ u. In melo­ dia din comuna Birsana de Ia informatorul Ungureanu Petru de 65 de ani este con­ damnat chiar razboiul eu toate ororile lui. melodia ~dare ca~ :. Inlocuirea refro­ lDlar. l. Amilltim aid cele trei variante "Colin­ dele lui Pintea". dupa parerea noas­ Icteristi­ ::d. . . In general accentul ca­ 1..ii abruptu.le. practicate in noptile lungi de iama. desprinde asp<.muite ale taran­ cilor noastre.ral ('pj :ri cimpoiu.. Popovid ~i Illirion Coci!?iu. Oricum colindele. Ata!?amentul taranilor fata de animalele domestice !?i foloasele lor se des­ prind din mai multe colillde.: :.anuiui cu ocu­ palille sale milenare.:atului printre inYocatii au putut ptHrunde Jltenia.rilor. r:> contu­ :::. circuli! colin­ de care S8 aseamana muIt cn horile de lu­ me ca text.. se constata dl uu erau numai uran eazuri di­ :e lJel!?ug !. odaUi Cu schimMrile de fune:­ C. forma strofica de ar 11 un ~ rinduri pe versuri heptasilabice.ategorii sodale a~a zise colinde prC!iesio­ s:aminarea .)'Ioartea bate-o pustiu".>i dragostea fetelor fata de iubit se regasesc in colinda "Sub un corci de mi'ilin verde" . Indeletnicirilc casnice obi~. de­ $i rltmul unor hori sau jocuri llldfi:dllU­ le conco:c:"~l~l1e. Numa­ rul lor este cu siguranta mult mai mare.arit~lti ~e~ene au in loc de refrene propriu-zise 2gulate. tie ilSeml"l1ca.. Este acel re­ u]"e<.e pare di pini'i prin anul 1900 cetde de apoi de ·)lindatori din zona erau insotlti de fluier . pE. : ::ld s-a interpus fondul religios la unele.ii urari pentru linda "Sub ·:::toiuele disatorii. Hste un procedeu local de intregire a .:egnant se observa acest fenomen la ho­ festa Cd ~:le vocale de dans !?i cintecele de masa. Deci arte a Ba­ . lvlai raeteris­ :.cn·' :ren cunoscut "Ziurel de ziua oJ.:~Q. Am gasit muIte apro­ gasirn sub :..rilor care se fac la obkeiurile de Anul p. De!?i se dnta in grup.:ploatarea grf:!u :. apoi vinatoarea .. dialogare dramatica !.lor eu pseudo refrene. . ~i un descintec Ia "matrici" sint mO$teniri direc­ te din croatia latina populara sau din epo­ ca de formare a poporului roman. Am vu­ :--':ou." care au intervenit in obiceiurile ('olin­ ". :teristic.." a schemei . In general se camcterizoaza prin con· centrarea epicului.! 0 epocE! ar­ haica situata de dineolo de aeeea care ne-o InHiti!. .: urarilo vechi 0 serie :e elemente noi.argh in tot restuI Transilvuniei !?i chi(lf in dedt ·:. Foarte des apare motinll mioritic in mal multe vari­ ante a baladei .::-egnant el · )liudele puteau fl ~l dansate. ()giin­ dind aspecle ale vietii moro:.. Alta tema in colinde este haidu­ cia.::terferenta dintre genuri poate duce la \) :::himbare de functie !?i chiar la schimba­ 'iantelo 013­ prim ele­ ~:·a rostului genului.Jlmin: reciproc conditionaUi de forma :::cestel collnde se datore!?te strofei de trei · :nduri rnelodice. Pntem.ai lesne ~. Agricultura '­ ocupatie prindpala a taranilor maramure­ !?eni in colinda "Cei trei pastori".\1iorita"..ntacorcl. horUe chiar co apar 111 sfera obiceiurilor ~i care sInt indircate de rituri !. La 0 cercetare mai ind melo­ :. "Na~terea lui Isus din piatra". colindele au i('~it din limi~ :21e sintetismului primitiv al situatiilor ~i :.ieri melodice !?i in primul rind de text 1n­ lice in toa­ ::e veehiul dntec mineresc !?i colinda. co­ .'~ avind circulane mp Sod .lodie in · )lilldelor in stilul maramure!?ean. folosirea grainlui dialectal $i a .. evoe.:1d pe frumos. Exista indicii potrivit carora unele din ri­ turile.:::da este colindata Ia unison.. Amintim de asemenea ca am gasH pe aceea!?i meloclie 9-12 variante. tn .... rea dintre c:t imIne­ Unele colinde Cll tema vinatoreasca au cturale se ::jUll:> prinlr-o repartizdre <1 repertoriiin( in ?ment pri­ . tard prin prelucnirile cornIe ale lui d f11ior =. Mai tirziu !1i astazi se colinda ordial !?i ~."..l chiar braconierilor. precum !. z:.ii in conditiile :::tuale de viat8 schimbared functiei (olin­ >lor merge mai departe.trunda alaturi d.1 genere vocal.ii vorsuri straine dl> roslurile de urare...:. Cercetarile au aratat ca doua dintre co­ lindele din zona: "Lupta yoinicului eu leul". e.i a textelor colindelor !1i mai ales a lsiderat Cd .:.:.ieaza primele izvoare scrise din zona. Ele Sf' mai dnta vinatorilor amatori >lodice in :'E:.ii mituri stravechi. exista 0 asemanare izbitoare ceea Caracte­ :e 11(' face sa presupunem originea $i fOIl­ ordia1 es­ :ul cornun a horei lungi !?i ca mdi demult . De$i nn bint prc~a multe la numar. aceasta eu aUt mai mult ell cit dupii cum a observat $i Bela Bartok aici sint r:lai des \e'gale de me'lodie c1ecil de t('xt. i 11 cul:ltiC' S:ergerea functiei stravechi a dus la 0 .ii buna stare. co'· . colill­ dele lumt'!.lti 5dU laice din ~\lar<iInure~ul is­ toric au un continut pro fund UIndll.:ea schema <himbare a rostului genului !1i a pennis sa :. Intreaga tematidi amintit[l din punct de vedere muzical sint variante notate in prezenta lucrare.i crunta a cclor saraci nevoi~i sa slugareas­ ca la bocotanii satelor in "M~o bagat sluga la capre". Am intilnit llici un refren de coJind ca: "lung dor cn m-a ajulls.::nti. . Altadata fard in­ .tant&.:ala invocatia facea parte integrantd din ')linda ~i era determinata de fUllctia ei. Arnintim <lid ~i un tilt tip •• (> colind(' in lIardmur(.-olulie a folclorului. sosirea primtiverii in colindul . pseudo rerrene. scarHe 'rea ope­ <:It variate. miturile !?i credintele maramure~eni­ lor ca ~i 0 seama de plemenle de baza din sfer a muzicii ~i a clansurilor popu Ian> 1$i au obir)ia in traditia ducilor Hbert."Min· dru-~i rage un cerb in codru". In formele stravecbi · )lindele au avut in mod indiscutabil func­ :..::. ca spre exemplu eu pastoritul. baladele. ~ele In­ ltc. Prin unele sate c(l Fere!. Miorita cu functia de colinda circula in special in jumatatea de nord a Transilva­ niei.u intrat in dompniui artei !. lumea me !?i tot a~i be" ne-amintesc clar de hori­ Ie de petrecere. BrebL Sirbi. ti­ Funetia colindelor nu a fost imuabila ci urmat de G fost supusa !1i aid procesului general de ':"..' Imbraca :.53 .."te in general silabica. llltre ri tmul colindelor locd­ .'ctul \'lL'tii so· dale de odinioara. struc· :·rai tirziu.iti..

lI": _ . se structureaza intr-un sistem ritmic intermediar.leanll. 1a horile cu noduri la bocete.. Pentru el lemnul este considerat ca ceva sacru (e­ xemplu "Horea bradului cind il taie..i textuaIa particula­ ra existentti in Maramure~..l. iar forma arhitectonica ce dezvolta re­ frenele se reduce la ceea ce prive~te di­ mensiunea.Ii pagina credin1a de a mul­ tumi pe zeul 7amolxes printr-o jertfa uma· na urunc:indu-l "intre tepu~e". meglenoroman ~i aroman. porti. de horile Jirice.. care cuprindea 50--60 de me­ lodii inrudite intr-un sat. . Evolutia de 1<1 colinda stramo. Mai tirziu a fost adusa de biserica Sd se desfa!?oarp cu ocazia na!.u!ji \"ersurile de inee­ put la }... Tubato. In acest stH nou care s-a nascut probabU in ultimele doua secole.turi de fluier sint instrumentele de baza. me­ lodia are caracter melismatic.51 terminologiei etnograiice pastore~ti. legate de c:olinda-balada. fraza desfa­ ~urindu-se indeosebl pe versuri octosilabi­ ce. Ea s-a perpetual de la stru­ mOl'.?edsca la balada estp Ull proces specific al creatiei populare mara­ mure~ene. care comunica de 1a departari anumite semnale. 1a pacurarii maramurel'.. tem­ poul rarit ~i uneori taraganat.' a substratului Rutohton nu incepuse sa so? ramifice dialcctele daco-romfm. Melodia de~i nu-~i mai pastreaza canlCterul viu am gasit-o totu~i cintata nu­ mai de batrini ~i in alte localitati (leud. acela al "Testamentului" urmat de Ull dialog dintre oi ~i pacurar dupa moartea acestuia.. in zOlla de care lle oeupam colinda are mal multc denumiri "Corinda pacuraruIui". Nu inUmpl2­ tor . Are numai un singur episod de baza. AIaturi de scdrile arhaice se impun sdiri modale organizate ~i aiei prin alaturarea a doua tetracorduri. are legaturi strinse eu bulada arhietipului Ruso-Alec­ sandrL S-a nas(ut eu certitudine pe pamint maramure~ean. la horHe de lume l1i la cde cu influenld rcligioasa. stari de fapt din viata pastorala numite simbolic "La trimbita.lanul este taietor de lemne.. . Dupa 0 cercetare I'. :tvIiorita-colin­ da l~i pastreazu elementele epiee precum l?i caracterul festival melodiei eu caracter boWL Exemplarul culcs la Botiza poate fi con­ sideHlt cel mai arhaic atit Cd text ~i Cd melodic.. lu:.tiinWica in uitimii ani se cinta in mai mulle variante ~i ehiar in citeva fragmente de variante.eut l?i trimbite.horea lunga care s-a difeH'ntiat ~i cli­ versificat in decursul vremurilor. iz­ voarele aC(~stei schimbari structural por­ nesc ointr-o conceptie autohtona a stramo­ !. repertoriul nou .foga~uri" iar intreruperile me­ lodiei 5e numesc "eadcnte" sint denumiri din popor..Iilor maramure~eni.. Profesoaru Emilia Comi~el sustine ci:i fondul actual de colinda din Maramure~ face parte dintr-un stU mai nOll eu ritm lilrgit. "r.Ii a cre!. moartea-nuntl'l intilnita ~i asta'L in ceremonial de inmormintare la tineri apoi acea filozofie universala de inmormin­ tare 'n mijlocul naturH de unde am ve­ nit ~i dC' integrar(') in circnit111 etem al as­ trelor. • . Miorita-colin<l~ prin caracterul sau laic ~i Illmesc.. icoane. Asemanarea trasaturilor stilistlce ~i compozitionale ale colindelor cu a horilor de nunta. "T1'1 pacurarei". slructura moda­ Hi. colindl1 prin structura sa melodica I'. contaminat eu sistemul distri­ butiv sau cu parlando rubato.lterii vegetatiei.. fapt care a constituit categoric tipul colindei din Breb. La iarba pina-n genuu­ che. Bogdan \roda. Structura epica a co­ liadei are concentrate cele 4 episoade ale baladei cu mentlunea Cd primul episod al "Oi\:ei lldzdravanc" este inloeuit eu eel al trimbitei ntizdrdvane.ii dad libori pastrind ca element de U simbol acea monurnentaUi seninatate in fa­ la mortii.liorita spun acest lucru: Sus la verdele de munte.i forma A-B-R. CO:"lcluzio:larn: Miorita. Moro!. initial in giusto s1­ labie. Me10diile din Iu­ crare. Unele tra­ salnri melodice apropie stUUl nou al colin­ delor. pwcurn !.lterii. iar varianta din satul Brpb eu 0 structura de balada nu a putut fi in· fluentata de tipul 'i:r1nc('an. Aceasta inseamna ca inceputurile ei au iz­ vorit dintr-o perioada cind limba stravech. este 0 construclie negre:. instrumentele muzicale cu care ei cinta pe virfuri de munti alaturi de oi ~i cu. hexacord doric eu substrat pentatonic:.d . lncepind de la structurile modale antiee.it ma­ ramure!.eLtala ceruta de contemporane­ itate. din el face case. . melodiile. de la triburile libere da­ cice care au populat aceste meleagurL Melo­ dia variantei din Breb seamana cu eea din BoUza avind ca structura modala cadenta dorica ~i in plus fata de cea din BoUza un final dl' exprimare mai larga eu revenire pe iundmr.. fluiere ~i ma~ti. a Hi. a bocetelor l1i chlar a horilor locale mai vechi tradeaza ipoteza originii comune dintr-un vechi fond unitar . A~a cum am <1ratat 111 capitolul respectiv trimbita ala. 'V aleni.eni.largu-l1i margot. In perioada sarbatorilor dionisi­ ace Anul Nou era la 1 martie. sint in nu­ m~r de S eu 0 gama variata.J''.. istroroman.. Dadi in coUnda a inlocuit oita nazdravana cu trimbita.:!\1iorita"-balada are puncte asemana­ toare eu Miorita-colinda din Maramurel?.' s_ . biserici. Inlocuirea oitei nazdravane eu trimbitd nazdrayana. Bude~tir Breb l1i Ma­ ra).. ­ Din punet de vedere muzical Miorita-co­ linda are trasaturi care tin de stilul vechi saltul initial de evinta.. Fata de reperto­ riul vechi. precum ~i foJosirea mC'trica a Y6rsurilor de 7 sHa­ be. Un aIt tip ori varianta ar fi Nliorita din BreiJ culcasa in 1971. prin ca­ racteristicile melodice se cinta eu prilejul sarMtorii sosirii primaverii !.

A merge unidimensional.rimul de dincol0 !?i gtisim acea con­ fluent8 intre pamint ~i univers...fa!?oare !e inceSus lil genun­ care ddinesc spiritualitatea romaneascd. Lrimbita ~i fluieru: au im­ pus ~i un repertoriu ca atare.... Repertoriul pastoresc Pastoritul in r.. Intreg repertoriul pastoresc eules de noi sub nr. i au iz­ :-ctycchp e sa s(~ )roman. petree turmele de oi in pelldularea lor de la deal la munte ~i invers. Le caracterizeaza sunul larg al frazelor ~i desele repetari ale formulelor melodice care Ie alcatuiesc.. iar alte elemente pagine corespund in realitale unei structuri spe­ -::lfice societatii romane~ti. avind acest cadru general de referinta a colindului intelegem ~i un aIt aspect ~i anume descoperirea in aceste creatii nescrise acel cod al maramu­ re:.eanului... luah" clar din horea lun­ gl1 ca ni~te adevarate incantatH sonore.ii ace::. viata lui estc 0 realita­ tt: pamintcasea. "Cind sco­ bor oile din munte". omul din popor creind in intregime ~i flU partial. din diferite instrumente specifiee ciobanitului. Ele sint neClllloscuie in folclorul maghiar. Gre~im dadi nu ob­ servi1m latura care Ie unifica. ~i cn marturie se . colin­ eperto­ le me­ 11 nOll I I:' . descoperim 0 eontinuitate na­ tionala romil.. pastrate peste timp..forieii. ~i nu din faptul di la 0 anumita da­ Ui. "Cind stai cu oile". Elementele pCigine in colinde sint indiscutabile de origine traciea ~i geto-dacica.Jaramure~ a cunoscut 0 dezvollare deosebitCi ~i cum estc Eresc . h-!xtele mai HoI. laicul.He ~i un repertoriu bogat ~i varlat. In ccle 12 zile ale calendelor. -colinda )fin ca­ prilejul : re!?terii dionisi­ .. /tCind se mulg oile". l. primele in­ d0letniciri ale omenirii.. ea natiuTle ~i ca specific national pe aceste meleaguri. religioase ori eu elemente religioase sint asociate structural :. 1n colinde exista 0 unitate indiscutabilct 111trc profem ~i sacru.eremonial. me­ desfa­ osilabi­ )lta re­ . Sint melodii simple din motive melodice sHirultor repetate. tem­ ~o. au fost declarate saturnalele. bogat or­ namentate. normin­ 1m ve­ ::l al as­ ~ a mul­ fa uma­ 1 tlmpli:i­ -emlma­ 'l..te cinlecul et~remonial. asUizi tineri." in fa­ . a eau­ tat !?i aeeasta cale spre absolut considerind cd. paleoliticul.1chile hori doinite provenitc din doi­ na maramure~eanaf recent cintece propriu­ zise eu ritm ~i mi~care mai libera. intre pro­ ian ~i SdCru. ci considerat ca o (. Colindul reprezinta aid cea :. aeeea de a g8si :nodalitatea de integrare in cosmos ~i nu de rupere de acest cosmos.. pe carr~ Bar­ tok nu I-a inglobat intr-o categorie <iparte r de~i il sesizeaza..l1eaSCd ~i 0 dainuire d noas­ :ra peste veacuri.i hore de Iume. ca: "Porneala oHor".)rnemm.nitizare Hueorl. fluieruI. Melodiile drumului ca ~i a pascutului sint \"t:. Cre­ at in nemijlocita legalurcl eu munea de toa­ te zilele a eiobanUor maramure~eni. wara­ rita-co­ l vechi moda­ ..... de Inntczic creatodf('.. melodia pustrind totu!iii ca[Llc turis­ tici de ritual.-. (eventual cintatul cu fluierul pe ima~) functia lor este precumpanitor uti­ litarista care ne duce cu siguranta la ceea ce au fost odioioara: cintece rituale. dupa moddul unitar. ori de la Hrla spre pafjiune: melo­ dii... "Cot­ codacul porcilor". de a gasi acele :''1odalitati cosmice de referinta asupra tu­ :Liror elementelor din colinda. .el 0 asplri:ltie a taranului de d ataca ~i absolutul) atunci dnd intr-un co­ lind maramurc!?ean de 0 formula sacrala de cult inlruchipeaza absolutul p~ care 0 anu­ mild lllcntalitate I-a intcrzis omului de a-I pri \i.'lint raspindite in toate tinuturile ~i formeaza 0 specificitate romaneascd de origine foarte veche. ci faptul :Ci existam inca anterior eu elemente clare .65 este mai surde. 2. "Intorsul oilor" (vezi ex. ea: "De dat oile.i tirzlu . 0 importanta catego­ rie de cintari ciobane~ti in zona.. pentru Cd horea lunga nu era Iegata de un .::..tea fae trimitere la intelegerea dai­ nuirH noastre Cd neam. elc~ pot fi denumite "ale drumului".Jodte lua "vlnatoaxea de eetb".. Mircea EIia­ de denumc!?te aCQasta unitate.t fi in­ a de ld te un . Dc aeeea credem Cd trebuic sa glndim colindele ca un tot unitar inlre sacru ~i profan... "Cind marg oile in munte".oare.:wi veche in tfUchipare a unei spiritualitati . ca popor. ::Vlodul in care colinduI romanesc din Maramure~ reu~e!?te sa sacralizeze 0 rea1itate destul de materinIa.te di­ ~ce se lei prin ::est stil lltimele 15to 5i­ ritmic distri­ ~le tra­ .mure!?.. ia eolinde yin incorporate prima vlrsta a .Cu oile la pascut". de personificare ~i . profanul.. pe care colin­ dul prin incfabiluI sau ~i ell pulerea de ~atrundere met(i. reper­ toriul lor muzical cuprinde 0 seama de me­ lodii provenite din cele vocale eu un ambi­ tus nu prea mare. de Hi colinde la descintece :. adica realitatea sacra­ la. Ceea ce caracterizeaza mai pre­ sus de arice asemenea creatii muzicaIe es­ te faptul ca ele prea putin au functia de divertisment. ~i il transcrie. 203--221 il putem c1asifica in patru mari categorii: :rimbitll '~it ma­ II Brf'b .. do­ " 0 vitalitate in timp ~i din aeest :mnct de vedere sintcrn superiori altor po­ :.. Tot ce osle in codul nescris al viptli. Inslrumen­ tele ciobanilor. ca exis­ tenta.i cadental cu melodii de stH mai nou.------. la care Ii se adaoga cintecele semnal din trimbita. dupa strun­ ga". a rupe legatura care se realizeaza intre profan ~i sacru in colinde (sacru nefiind ~i nu trehuie considerat ne­ upault misticul sau cunul. In­ tre melodille cuIese de noi 5e afla ~i une­ Ie a caror intele5 stravechi Cll functie ma­ gico-rituala ~i-a pierdut eu trecerea timpu­ lui aceasta functie in sf'l1sul strict al cu­ vlntului. ceea ce prive. tre­ co in tc'.. "Porneala oHor".tonic ~i aturilor :0lOr cu chidr a ipoteza I unitar ~i It tli- iondul e parte t. trimbita. Cintece de acest gen . considcrind di este ne\'oie ~i de 0 alta reamate care depa~e~te reali­ tatea paminteasca.. 213--215).. Din melodii care au luat na~tere in lumea oieritului din Maramure~ el a eules felurlte semnale ~i cilllece pastoreliti.

151 pag..~hlo. ale lui Teodor T\1ih­ nea. Florea Marian "un erai eu tare mare". ~ ~. Intti ea fuspse culeasa in partile Aradului !?i a fost publicata dp Atanase ~lmin('scu (B..~'t!!"~" ••. ._ '". Cll schema hine fixaEI. pag. In paginile acelora~i reviste. mdodii care flduc a caracteristidi de ritu­ al. "AnU!l1nl ci0banilor".iII ":~~ .. Eroul ei este ca ~i in varidnta din Vatra Dornei publieat de S.:Jl!Q:l'< . nascut in Vah~a Stejarului. P. D9). "A oilor".L Breda printr·o mdodie elf' joe eu sau fara strigaturi.::..le la strunga" pte. l----l Balada haiduceas­ ci1 "Horea lui Pintea \'iteazu" aceasta re­ pf(~zinta in ordine cronologidi cea de a doua marturie a \wladei ('foului l1laramu­ re~ean. J~I.ldre".:i· . care in deeursul timpurilor au 8YUt un caracler cNcmonial !.:. care St~ ineadreaza tipului blestemului mamei ~i se intilnesc in toate ti­ nuturile romdne~ti (B. care nu 58 gase!'.. -. 11. . ~ Aparute intre anii 1871---1879 in revistele "Familia !'.. IIJocui oilor". celuit" (8. cind ~i Ie-a U:'isit ciobanul oile" este ca p(~ste tot In tara un divNtisment programatic. 162 tip..~:'1·· . ".:. 247). Revista ilustrata II ..'!"ll .c. 2... l:i.j (B. Ea re­ prezinta cea mai veche m<irlurie a acestei balade pe teritoriul tinutului de care ne oeupam. 63) mai con­ centraUi.::.. a Btlladei J. l .? reapiUf' in toule c(JlE~ctiile de folclor publkatC' ulh:'rior CN1 de a doua ba­ lada "Celuit-o. 1 Inca din primE-de numere. IlIE:.. 201 tip 246) ~i . (care esle o veritabWl hore eu noduri) : ..5te vorba de 0 varianta a bala­ dGi "Ilincnta Sandrulul" care_ cunoa~tp. 179) iata df' eele ale variantelor lui Tache Papahagi cuiese din aceea~i localltate (Berbel?ti)... 11 pag.. . Aceasta pste putem spune prototipul muzicli eu pro­ gram.:.ii care ~i-au schimbat eu timpul funetia ex. . In "Lu­ minatorul" (1881) nr.THharului" ~i "Horea frunzei".. :.~i. ~i-o a(lat dobanul oi­ Il~U (part0a a It-a f~st(' 0 melodie d(~ joe cu strigaturi ehiar). (B.:.: .:. jelea peutru pierderea oilor.l1li". 109-115).din cetera ex 120-225.il .din cetera.$ezittoarea". A redu sugesliv prllltr-o melodie de tipul doine1 lll(:ramUrE'~ene vechi. Cealaltti balada: .. Andronin !.hlta Ctttanuta". 254) oste singura varianta maramure­ ~eana ee s-a publieat. . iI~.A doua bal<tda a lui Florian Daneiu . 201 tip. !n eentrul baladei situindu-se dragos­ tea. .-. ~J. Textul lui Mihutiu S8 apropie eel mai mult de eel ce ni I-a dat Pop Reteganul (B.. .. in sflri'jit ultima ba­ lada l1ln"elisUdi cunoscuta din aceasta pe­ rioada "Ledeul adevarat" (B. 11...-:--.'\.)!IJi_"::::"" . . pag.. ci ~i ca structura lllo~iyica ~i moti­ varL Printre ccle 16 poezii publicate in re­ vista "Familia" din anul 1889 (N.. J.:::.r::. 11 pag. "Joeul oHor".:. ~ ':3:. apropliHa rind la un punet de CCd cul0asd in 1920 dl" Tadw Papahagi.11rg oile in H . .::\ioartea ndzdravdllului" aceasta din urma marcin-d inceputul aetivitiltii de culegator a lui Ale­ xandru Tiplea. dstfel iIWim in nr. nu numai sU­ lislic. sfir~itul veaeului al XIX-lea amintim pe Ganil Timi~.. - JIIi... Coman da la iveala ~i doua halade "Pe jJ uliVi prin ora. E' clasica balad6 "Cel~ugul SciU Idtd amdgitli riP tigi.. intw anii 1886-1887. ". C.B.I\LADE . 204) l tip. 2 pag. Uct instrumr'nt<ll. !?i aYlnd un deznodamint dUerit de a celorlalte variante maramure~ene. productiile de balada.JC..ite Intr-o forma apropiat<t in nici una din colectiilt~ de folclor mara· U1urei'j0on.\ :nli. sesizata ~i de' Bartok..exemplul 221 din mlectia noastra "Cind ~i-a piNdu! ciobanul nile. """''''---''' . IIDe-adunat o. oile". 32 pag.3 Ile:J::a:. 111).. 1889 zimul "Gu­ linul. "La Sinld '\itirie :t-.~w. 250) cme difera de celelalte publi­ cate ulterior (B.:.ii Ilea­ na" 0 creatie ciudala care amesteca ele­ mentul superstitios eu eel pastoresc din zona. :ilIiI::. Aid repertoriul este de divertisment ... ..-. 218 tip. care printre altele ne da o balada pe tcm a "Boala felei .b. "J oeul oilor".'" :Ill ".. In Mcm:nuurf:. "Cind stal eu oile".?vli­ reasa moarhi" este printre putilwle martu­ rii maramurefj>ene ce ne sfut cunoseute (8..lIll"".. "'il~I.11 pag.".'['raian ~i Idrd" varianta Upic ma­ ramurqean~1. 21)0 tip.iiII' )''''!:.~.. hitematic . 11 pag.. Unele publicatti ale Heroii (1889) insereaza doua balade nuve­ listice: "Dragostea" (logodnkU nefericiii) (8.. "Cind ~i-o pierdut. 43 la numar. ~. Florian Danciu publica 57 de productii printre care ~i trei balade.._~'_l~ ::rL"':::i~"·::::::.: "La sUnd dnd am plecat "Oile.\'-8.~L.instrumentale din trimhita cu carac­ teristici de ritual: dup(~ di~numire "Chemarea oilor".·1 J!: ::: II. CINTECE EPICE - B. 30 publica ~i ea doua creatH din :'1ar­ matia "Cinteeul bradului".1889 nr. ex. . iluzia gcisirii.i5-).. : -. . I "". 220-225.ijt ~i":IC l~L. ~i . Tot in aeeasta peri­ oada."oeale. Este 0 veritabila hore lun­ .1.•' ::tlL~':''' " '::'1. Din coleetia lui Petru Biltiu j Dancu~ amin tim baladele "Horea Pirulinei.B) gasim balada "Cin­ teeul lui IC'na~elli culc's din partile Bise1'i­ eU Albe. 178 pag....j din Bala Mare publica in eoloanele sale numeroase produqii populare. euprincl ~i clOUd bdlmie usHizi disparute: "Ghiralina ''." r .:.... -- !. 203 tip.64) loan P. 0 zon~i mai intinsa de raspindire.. munte". Culegerile CC' s-au facut in ::\raramure~ plrHl la acHvitatea laborioasd a lui Alexan­ ~. 11 pag. anum !?i numele informatorului Teodor Pctreu~ din Botiza y!aramurefj.~ . - . Cea dintii este 0 "arianta a cunoscutei balade mitice "Soarele ~i luna" (N.

dintii pare sa fi avut . estf~ lip­ ..-. lata . ea: la moara.:. nunta ~i "Oita nald ra vdna".-- .a. libertatea formei.-----""- e . Brediceanu eu­ :: . pag.:. Muntenla "au Banat.:::de 0 singura balada. ~.'!'>1iorita". tu5i 0 oarecare circulatie d(~ vreme co la cza baladei lui G.~~--. .:. a ritmului ~i a mi~earii.:. . \ili'.bue sUi "Draga ma­ ::.ou~une a tdrii. Alte balade au un fond nou. 111).le :lJ.:~ :lllvelistice.' haJacle ::. Colectia T. "Horea _. 1!J8-199 tip.i1 a circulatiei lor in acpst puut._. (B. de stH vechi maramure~ean.Iaramure~ului" (1925)..:::amure~H a lui Til Bud g8sim 16 bala­ . Cpa.::_~ tip.:. In sen"ul f\1:estCl unele bal<tde illiH<1111Ure­ !. .\firele ill Robie" reprezin­ ~.:: din aIte regluni romane. la ~ezatori sau la cladL Caracterul de melopee redta­ tal citeodata scara muzicaH'i folosita eu si­ militudinea unor formule ritmico-melodice.)[ baladei rolil~me!'. In sfir:.\Joldovll :]i in l\Iaramurel.•. 09). eea intitulata "Mortea lui = _:::. Aceste elemen­ te atE!5ta 111 vechimea. ~a deoareee. mardmure~ean. 26). precum ~i debitul parlando al cintarii a­ propie DlUlt baladele de horea lunga din care au provenit. data in ::-'-1aral1lure~ (N. varianta pe care gasit-o ~i noi.--~-----.. unicd varianUI maramure~eand a bala­ :::~ numit8. dar atesUi : .::: in cursu] timpului...I::ml in anul 1903.u. Explicatia a('Pstor inrudiri 50 gdse~t(" dupa opinia Sil fip in . prin limbti ~i uncle localizdri geo­ :~:::fiee. a formelor pdrlicula­ ~ ..ana care. in al doilea volum de : :-:zii lllaramure~ene ddunate din popor.:: ele: /I~fizdravanul".anele asUe! leeas­ :a re­ h raH1U­ Ie ldrtile anase ~exlul le eel J fata lahugi i). Ex. "In Vatra pe dealu1 ~'Iare".itru" din colectla lui loan Bfrlea {N.ite d~)ar doua vari­ _:~.G. baladele sint tot mai rare. "Otravirea".i-all pd'>traL doar con­ Unutul litpl'ilr dar nu ~i eel muziull de fond...>. ::desc in acela~i timp. prin expresin lor . Ca ~i horea lunga balada se bazeaza pe improvizatie. un gen viu.5ub5tlat" fie in "iru­ dierih'" ee au dVUt 10. Din­ tre acestea amintim : "Judeeata luI Pintea U.:::Li lllai vechi in evolutia lor poetiea ~i .e~eana a baladei "femeia ere<iillcioasa" 3. . niei 0 ba1ada. "Pot::zii populare din .~. 243) iar J)6mna fugita de la barbat" (B.i "Tilharul" (B. 288) . "Cri~maritaU e 0 balada ~·. din aceeal1i eategorie vede aeum ~'8) pentm intiia oara lumina tiparului _:-.ver al Mara­ murC>~llluL Aceca~i balada 0 putem gasi eu o linie melodica putin diferWi in }. Papahagl m"'n­ '_: ~caz(1 unitatea ei sub raport tematic eu ba­ . nefiind atl~sti1te in 1.e in colectiile noastre: una maramure­ o .::::sticct.lC[-0 aIUi '..it cele mai _'_:neroase slnl varidntel<. astra d ~ $i tot eu rt6k.B.eeasta la dUerite ocazii.B. ... (B.B.)anul eu ciieva decenii inainte. 11 pag. tipul "ntru lun­ sau pste pro­ . 0 indplungatd existenta in fOIdo­ '. In zona colinda-balada am gasit-o in 8 variante de unde putem eon­ cluziona ca. AIle balade din eolectia lui -=-: plea reprezinLa \ ariante ale U110r teme ra­ :-'::. 213­ _ ~ . !\Hori­ ta.. ... Mentionam in sfir~it balada pas­ : :2d5ca "Horea lui Ion Berciu" ~i aeeasta .alta culeasa de invatiltorul Julin Bug­ ~~u din HOfljdu-~asaud (.:\'..!aramu­ re1? fat a de Olte-nia.>ti ~i lrlludirih~ 0= ell Lea <l ctltor popuaru din l1alcanic :. Colectia Bartokiana nu a -. Astazi Cd ill in BuC'ovina. 25 de piese apartinatodre aces­ :..0..B... De observat ell mest gen in lOUd a fost intt'fprelat doar vtlc. Cnele ::'.::rior publieindu-se inca doua variante 3.im foarte mulle C'lel1lPllle comUIlf' chiar fraUlUente de hore lungb in baladp pulem concluziona eu eer­ tltudine provcnienta baladelor din ho­ red lung"1. fie hore mai noua ehiar in rHm giusto. brodat pe a tematica twditionala. este inca sub aeeasta fortna. Dintre motivele de balade care apar a5tdzi mai freev€'nte amlntim "r-Iotivul iubitilor nefericiti prin moarte" r IIBleste­ muI mamei 1/ r IIVinzawa nevestei la turd"..1) P. Gdsim ~i aid urme evident ale infloririi acestui gen eintat de obicf~l de barbati ca­ re-!?i insoteau glasu1 cu fluerul ~i i:1. 11 pag. de Amzulescu "Intemnitatul ~i '_c.pului lte ti­ 2~5).. 217 tip 291). . In J\Iaralllure~ intBnlm asUizi doar relieve de balad~· CMe au fost la ori­ glue neao:. .?i spedi. tiirallP~tir eu un ambitus in ge­ neral mal rpstrins ~i care se inrudesc sau chim sint preluate din colillde.::. din cart: t?X­ foarte ~panul pronuntdt(~ . e diferita.orul .'li. : '! de balade din care une1e inedite (N." (N. ..Gu­ 1 . 11 tip.ita" (B.I('ne f(·prezinta iradieri din sudui DunaI'iL Din punct df' \'('dprp IHuzical aratZlln din nou (( Ulh'l... ele cOllstituind un material deo­ 5ebit de valor05 peatru cunoa~t('rea tipuri­ . '. dar pentru Cd ga::. Odata eu ('volutia tircdSctl a nenului in baladci se ohservd cum ge­ nul evolueaza sprc texte epice ~i mclodii cristalizate. 308) si11t ~i ele raritati in folelorul ::. Co..B. unoi' ieme larg ~::splndite in folcloruI nostru.Be de 1a ba­ 8 tip.Lu­ "Cin­ liseri­ nr: 2 ~Iar~ )artea lrcIud l Ale­ Biltiu lin~i·4J mure~ exan­ em Tiplea l1885-·193B) scosesNa la lUllli­ 14 balade idf el pune deodaUl in circ:u­ :atie scrisa." -. :38). 4l). ii ale !.i mediteranian.~ Oeupindu-se de balada. cche Papahagi in IUerarea sa IIGraiul ~i : .B.. euprinde .'. estc greu dQ detominat vc­ chinwa.:d $i rareori un inter­ mezzo muzledl din fJuier.-1 --~-..d de 0 largEl respiratie epicd (N.Rosman Crai" e unica varianta mara­ -_'~. 151 pag. ..~. 40).:asea din care nu mai avem !lid a aWi =:::turie. pet. Tex­ tele epice Se cinta fif~ pc melodii de hore propriu zise. eu toate Cd d fost culeasa de ~~. "\ici s-a Intil1lplat 0 adeyarata udaptabili­ tatC' 1a sp('!cifieul ~i filtrul s(. "Fata cetinii" CUnOd'.. 151 pag..1 u\-e­ 'riciti) I Ilea­ ele­ din 'agos­ eodor . Ecoul celui de a1 doilea rdzboi mondial apare aid eu 0 evidentu inrudlre etl . "Fata fPlelor" Slut ::0se uniee in bibliografid cinLecului nos­ "U batrinesc. eu mull fniJintpa apa­ ritipi viorii. ''''stei regiul1L Balada haiduceased "Pin­ \'iteazul" fusese DOtata anterior 0 sin­ _~c. perla literaturii populare ­ "Miorita" eu motivul moartea.

care d(! fapt il fast culedsa $i no· taU.~ domn" etc.~-------------------------------------------------. (C'x.: " -I t. .----.ult(. - . est.--~ formuJe iflii1(de a. ornamputale 1a inceput sau numai 1:1 p(~rl('a finala a lor h. construite variat. 5 tn loc de Si b sau Si natural 1a reI in .-'-~'-..'l'T! 11itUS 1-8 (ex 31) :n$ --------'_. 5 sau V. 29).-------~ LfLlge moti vlll In oarte:· nunLC1.Vnltd sub finaHi. FOLCLORUL MUZI(:AL ilL LIIUCEI NEOCAZIONAL~ 1.. recitativ mt'h)liic T\lodul poate fi un pc>nto( (. 5 etc. te a1 dhor text este dui.!)ipal<i fonnaUi Ull£'ori dh: ma: m. dul. 3 Ill. - .i pentru prima datil in MaranlUre~ de Tiberiu Breclin. mal. 3... formula ampUl... prelungirna rindului eu rerrene scur. "Borea Valeanului". un dorian eu substrat pentatonic 5. Alte bulade cul(~st? de noi" "Bod i- I. Alte bala­ d. iormuie mediune G. sunett:! 3. clui gurita dUi: eueu ba mai :7:i. 3. inh"rj(·ctil: . altermlYf~ regnlata lnplismatic{.flU en treapta a II-a mobila ell .anu (B.·j :'i <. exemplu: 30 ~. Alh~ Zl1Ch:l\'(': Femf'ia necredin­ ci0asa.ita \"aria· tic iJogat inflorita ~i ttl JUlina nehoHirlta a unei singure mt~ludii n(:nloduiatf' eu ca· mete'r vocal care ulterior a dev('nit instru­ m('ntdT. eu care prilej el\Unlt::::r~l delailat diferentele fattl tit" dumy­ Ie ucrdin(~ne din can' nu put("a P!()vP!li. "Oita nazdravana~. desen desced'!nt de 1a 8 sau 7 pina la 1 lac de Do di('z sau Do apare uneori un su­ net de infiltime mijIocie dovada ca aeeste trppte au nn caracter fluctuant.rd ftira '.mGtic<l ill prirm:d hemi'ltili carp tncepe de !a :J b.58 ----.. Am g&sit "i proza (legende istorice.Ii FrateIG". Desigur fOdrte vecile. Horea lungd Emil Riegler-Diuu susUne Cd horea lun­ este de origine orienta1a pusa III lega­ tura cu mflcamul perso-arab. "Nevasta Infrinta" "Slujnica ~i feciorul d.li tipuri melodice mai dezYoltate care contin !?i alte formu1e me­ Iodice. Fe­ tei Dcidurii.--'-'----------------------­ .. ~optit (fluster­ auftokte). M12 npare dnar ca apogiatura inaintea lui RE'2. ('a: c h.)..)uternic substrat ~~ purt"(l l>Il'fJenlahnic: un pi'nlcH·ord minor eu lredptH (! II-a mohil[l.. "Nevustcl vinduta c!t· bihbdt".1:. I. ii!"dJ il.' descoperirea uho­ rii lungi". . De ex. 2G). . "Grui~or". nwli<.". Ret apare dour Cd anacruzd de sprijill Id fnceput tli:~ freUd cintat IW tIll ton slab..~-----~--. Unul din celp mai lnsemnate succcse ale cc-rcetGrllor foIcloricc dintfl' cdi' doua faz­ boai<:.:i 4 c. dupii B{llt6k. sfnt melodii care apar multe ~i in colindf'lf' din zona. horea lllllCj[1 pstl' 0 nesfln.: "Tn culegerlle de mai tirzin am inti1nit !. (U puLernic substrat pr(~pf'ntdtonic: un pentacord minOT ell treapta a JiI-t! lllobila '. sau ca 0 alunecare a sunetului de P<' 0 finnUi (so\) la sfir~it de fraza. [milia Comi~el referindu-se 1<1 horea lunga maramure. sall on (' tr"pt. en ~i h"'genda omului de \Iiaz2inoapte.e6na anitt).~: "Sora !.: Din tim­ pul navalirii tatarilor in Maramure!i 1717.Trei pEicurarpi".i1 salt la l. ga t .._. 4.

~ .> de foarte \'aria­ '::.0 parie mlJlo(i(' bin.t. 4. put de frazd (ex.... cui lung oitenesc.. eu neputinta de imilal sau cintat ue ori~iciIle.. 1na­ intea versurilor apar silabe ell hei. e apar ..i cad('nte interioan~ putem afirma en certitu­ dine Cb.~~~ ·a "ho­ ~i no­ . astazi este tendinta de simplificare. cu ajutorul acelei consoane hH.>tC' rC~Jtllil)illP cJ('fjnit(~ Cd­ saa un mic :::Iii la 1 i"ll ~l nu re-i dau particulnriUlto <.-:-' t-~~~¥~. J?) (lxisU\ ni:. Do ase­ mel1e-a se desluf... 35). va ea m horile lunS/i. "ub m!c 51 ~ I~ J tJ _taJFri~. hit. .'e:. Se obser­ - 1 . Sunet('le sughitate ~i gllgtite obtinute prinir-o pmisiune \'ocala [ls('manatoare eu "jQ(ller". .~j['~_~~~~~'1}i.tariti:i qo ('/ . varia intr8 10-15.j .59 "Horea !vana". Pd ". hii. :'... imprimale in llTmd eu 20-30 de ani.tH' comparative pc motive scara muzicala . ci numai de eei initiati. san dnpa rinduri intre~1i heptasilabice 5e adaugii "rniii dainale" ori Se interealea­ za interjectii intre versnri. !?i zice". Indi din timpuri vcchi Horea lunga a fost fara indoiaHi singura melodic a mara­ mure!jenilor pentru orice fel de texte atH Brice eil !?i epice.textul este 5ubordonc1t melodiei. 1 bstrat .see impnn-izatcl liber oore­ clIm in mnniera practirii 1ll11zicale a orien­ tului cu c\eosE'bire a arabitor pC' principiul "mac'amului" dupa care fiecare cinU:ret..~ ~ ...t '! ~ai in ~~ un sfir<.t .11 .tbsoluUi }lli'tramlHt>­ similara eu cea olteneasca.ltie Horea lnngil l1u {If(' 0 hrma fiXB.i= ~..ul tiroJez Sf' tntilEesc !?i in ctnt.~ punctata foarte inflorita a carei sch01et de haza ne duce eu certitudine in schQletul actual al hori­ lor locale mai noi din mdsura de 6/8 33) • f":\ rC'ciL~!tiv ~~"4 f":\ ~ ~j!alJe de 7 pI':: Qcesip din . intrerupbdu-lf' ~iflll ba c!liar despartind euvinte.it r('cital dp finnLl : srul'­ gur~a lu: 30 ~~­ :or ca .. . pOLlte sa varieze dupa plac [('ma c1dt:'1. Caracteristice pen­ tru aceasta 11 doua parte sint apogiaturilr> sughitate cure se repete ritmic in motive des reluate ca : (ex.· tinut Ii! lllC'::. DupZi cercetCirile nOdc.. billa­ frinta". numarul lor 5e re~ cluce treptat in doua trei locuri in doina. In par­ tea a doua a horii eu noduri 0 sHaba oar8­ care 5e transforma intr-un if i sau un t~ra­ ginat eu foarte mult "h" ~i formeaza un su­ net eu loviri de g10t8. numurul nodurilor era mai mare. eu ca­ instru- Dupil cum Sf' f.... Howa lunga rnaramuH·~eanZi ~i clnte-cul lUtlg oltem~sc au origine absolut eomund.lpsc trei paTp com ponente care alterneaza sau S0 repota in mod regu­ lat dupa inspiratia momentului : toouri : . ~i totu~i - Do sau R. 3.

".:~: ~. !I . a~a-numitul "Cintec lung". Zl (/ia! .000 km poate fi aruncatu puntea unei independente cauzale". -- i. Munteniei.1 ~:. $i dupa ce a aflat Cd melodiile de acela~i tip sint binecunoscute in Irak ~i Persia a soeotit di poate aUrma: "eel mai veehi stil melodic al Olteni.ei.:~' 5. Dupa vizitarea arhh'ei de folclor constata Cd "pe toata intinderea Romaniei de tnainte de razboi se gase$te 0 anume forma melodica./ . ~~:~:i:'----~~~. _-\T:­ E ').:~:. I Dam moi los dOllQ ext:!'llloie muzicu/c' cOIlclwlenie.'1 " ~.~~~!~~~~:'-... 826/526 InL POP MAF<lA 59 ani Vl:?eu de Jos '.:: -:::-~: ! -~~~:=~ .: :): ---= :: ~.=. . 36 a. . ~- ::! )'.-:~TJiic).:. .ir . CODRE DE TINE Hiiulita \Iag.. b..'! _•• l..• .j______ /"...). frun·?:. DE-A sARACU MINDRUCU \Iflg.} "Cine $i-ar fi putut inchipui serie 8artok eft peste 0 distanta de mai bine de 2..:::..:=-~:~'~~~~~~~.::~~~Jt.•.. . *' ~: FERICE.=-~~_~~~~~~t~~~~_ ._~~::L'E:. . 826/689 Oltenia subcarpaUca TnL CRISTI~A P :).j ~·~s az.~~~~ ."·U ..::~~.) "-. is .. pretutindeni aceea~i ~i de­ sigur faarte veche.I . (i'X. -.'J' rn..~ Il!i -.. .

Mure~.. dL pe cita VH·mf~ in cintecul oltenesc de exemp1u din Pe$ti­ :. Oltenia. im· pc molintl ]pgana­ tului a (>\'oludt ~i ~-a :-. atHor popoare pc un spatill imens.foldova.:J. ·tv n CiUl vrc''11e oltenii prefer. Tirnave.' rHS­ trcaLa denumired Vf'C1H~ sinl in ac('asta mil­ surd provenite tot din fondul comun. care au fost create separat de popoare diferite in conditii istorice si de dezvoltare istorica asemanatoare.lor alunecat dar nu suglli\at SclU sacadat cu ae cent ca In :"laramure7.l. turci (N.~::=Y=.Ii la evreii din Ueraina (N.B.e tnt 1a nunUi fA mirc'sci.. Dobrogei ~i 11aramure!)ului cu Ugocea e'ite acest "cintec lung".Ii nu preluarea orientalA a horei lungi.tui Gottfried Habenicht a notat 0 varianta a "Horii caprelor" din CrAcefjiti judo Mnramu­ r0$. 46). (KB. /. horHe rituale iJ .} mutntid sron­ lelilil intrp registrd(~ de cap si elf> piept. liodle mai nui rk lll~irdin{jJ'(' Cd). iali. ori dintre Si $i La en sprijin pe La (ex. '0. di fokiorj<. . Concluzia este Cd hOff'il lUl1g8. 00$ $i Olten!d. Loviri de ~!lota eu un substrat arhaic qi'isim ~i in "cil1l(~cul mirelui" din eomUIld MOrlaed judo Cluj-Napoca.'du . lea. zii.. Rami­ ne de vazut care este filiatiunea reaUi a acestui stU cunoscut. t (. hii. ..I Moldovei.. existenta unor dnUiri aselnanatoare la macedoromi:tni.Prelung"..'ste 0 hore lungel evoludtti". Aici este vorba de acele purtari de glas U'. 1 H • ~ -. "De coas­ Ui".B. 38). Credem ca este vorba de 0 uria~a ri1spin­ dire a acestui gen ~i stil de a dnta. Cvinta La-Re apare in Moldova ca $i in Maramure!.. 45). zii. \(1 lnmnrmrnlare (horeo ciumii). au'k loviri de enota spe­ cince ~i M(Jramure~ului. Harea Junua s-a h(l[it pest.. "De duca Primul tennen !.~.lndelungat". bocetele. [volutia se produce P(! fraHmente.."! an'st cxem­ .. Bucovina $i Dobrogea cerc:etarile intreprin­ se ateshi existenta doine! propriu-zlse !$i in ~asaud.oeii jJe iJcelea~i consoane eel $\ in I\Idramure. In zona de care ne ocupam ~i Oa~ prepentatonic:ul este mai freevent dar coexista cu pentatonicul in timp ce ill Oltenia prepentatonicul este ca­ rae.. 4'7). S-a constatat. tr-o depltn~ libertabe> a mus. c:iobanului (fire $i-a rierctut oilp" carc '. Tn afara de zonele Mara­ mure~. de as(~meriPd.acest stit BU are niri 0 leqdtura eu stilul penta­ tonic: maghiar.chilor ~i steimie e­ ec je ~i ai ~i. Tara Oltului ~i Sibiu."i" .Ii ultimele trei ni 58 par cele mal eoncludcnh~ ~i definesc eel mai bine horea cu noduri.l'lpntale. (''\:1:'(11 tii (u accea~i a I u need re spN. Oa~.J-=-=:lJ :::r-!+~ fJ£ ~i intreg repertoriu actual. . ill rep0rtoriul pastoresc (a oilor).dni -.. :\mintim. putem afirma ca acest gen al liricd neocazionale a fost singurul pe in­ tinderea Maramure~ului din care au prove­ nit colindele locale. Urme aJe ei au fost descoperite 1n Banat ~i III tinuturile ardelene~ti invecinate mai a­ les in forme instrUl. 0 cintare rituala budista din Kampuchia s-a dovedit a fi uimitor de ase­ manatoare eu 0 hore lunga maramure!$ea­ na inclusiv sunetele sughitate. fnrh IndoialCi el are obir­ ~ie sud-estica perso-araba ". Aceste constat~ri intaresc ~i mai mult ipoteza ori­ ginii orientale a doinei propriu-zisp.. 44). Acceptind cu toata certitu­ dinea inrudirea !. Marie Mare". preeum !.. de~i pe Cille de dispariUe in 70n<'l.. teristic.. a dvUt un moment de inflorire care S(~ situedza la inceputul secolului al XI~XIV.lilbilit in J1lil'sUHl ck 6/3. . Amintim. Tara Bir­ sei. melodii inrudite eu doina noastra sint cunoscute si in India. totodata. Lui Bart6k Ii datoram definirea p<'ntru prima data a pIP­ menlplor Cdn' aldituiesc stilnl cinteeclor de "Lung .4 ?LM_IF1 ~-. albanezL bulgari.Gorj "Zorile mircsci ('stc de ase­ nwnCd in masura dp G/8. 37).. hil. J . Tibet ~i unele regiuni din Nordul Chinei. dici moro7enii ~i o$enii practica mai ales 0 teh­ nica pronuntat guturala ell crispare accen· tuata a mu~cbilor din jurul organului emi­ tator $i se centreaza pe jocul dintre note· Ie Fa $i Mi cu spdjin pe Fa.:- "~~)'I J . azi satul I\Iara in anul 1967 pe tema "p0v 0 stea. de aSC'lllenea.--.\. Some!$. hlt. "De lucru".'m Intllnit uneh­ doine bucovinienc [exemplu "Frunzd verd!~ de un bradau cu mult<~ elem8nte comu­ nc eu doina "La SHnL!..:ifica ele ~!lds.: 11 ii. in (int('cul de leag~tl1. . la cu­ sutul sh~agului).. Dupa unele informatii. doina sau haulihl olterlPasca Sf.B. Deosebirea dintre horea lunga ~i cintecul hi'iuUt nu este mare dec it din punet de vedere al tehnicii vocale. . . (N. II ii ). in­ mai mult pc sunctele tricordului La-Sol-:Vfi (ex. $i este forma cea mai mhaidi de cinta· f(~ cunoscuta 15 noi... Aceasta dove­ de~te inca 0 data in plus ca acest stH me­ lodic a fost cunoscut tuturor romanilor. "De frunza". ~funtenia. Deosehim alunccdn'd .

'enahUe e":.i Vi:. La fel eu cliez scm ::. labeL ori care ar fi ea.. 179-206). doina !'.B. Bdrt6k h~-a notat prin apogialuri Sclli mordente. cadenteJe tuturor rindurilor 5e afla de requJa pe nota Rc san eu 0 scnrtCi didere Pc La. in doina maraJ11ure~ea­ n8. Carac­ terisl Ie este faptul ca ea nu posedl\ nici un aIt reI de inflorituri dedt nodul propriu~zls care.eu (s1nt multe hori cu no· duri !'. me­ lodia 5e de:. . aeea lmpresie de nod. precedate de un ha care mij1oce~te impulsionarea Ioyitmii de q]oUL etnd tn­ floritura are loc in afara textului de vers.. I -a Solo intilnim lIne­ ori semi-diezata.'ocaL aceasta se produ­ ce prin atingerea altei note de abia auzite anterioare apogiaturii. de recitativ melodic e1e s1nt de obicei insotite !$i de al­ te fenomene specifice stadiului de evolutie a doinei din aceasta zona..emirliez Sf:' mai poa­ te intflni ~i nota Fa. 0 particularitate a doinE'i maramure~ene esle accea ca treapta a . mii. Inslitutul de Etnografie Si Folelor (l adoptat s('mnul plus deasupra nodului ! +) iar noi aceot "emn care c1upa pilrerea 110flstra ~imbolizei:lza dE'schiderea quri i :.fcrioara. ampli­ ficarca efectuinrlu-se de obicei pe seama unor rinduri Av si Bv. .titutini.:. 11 sau 1 atunci vocala "I. De~i tehnica executiei nodurilor in zo­ nele Sighet :.. Tn doina maramure:. duinu !'. Executarea a doua note mid. ceil mai e\'ohala esjc doina una rlin voca1ele 1.we. . in OItenia subcarpatica pye­ nul Fa apare ca 0 treapl8 cOll<. Audia­ ta Cll atentie lo\itma gloUi prezil1Ui 0 anumita incH\ime. FreC\"enta cadentarii tuturor rindll­ rilor melodicc pc Re. ceea ce deseori se intlmpla..oara din doua eategorii de material muzical: . pyenul r-fi aparind sub forma de nota de tn'cere in interiorul floriturilor !'. Deoareee lo\. iell' cea olteneasca se aUa la mijloc. o alta caracteristic<i a structurU modale a horii lungi e~te aceea ca.>i dainale. cl)l1stituie lIn indiciu dar al aparte­ nen\ei 110rei lUl19i ca unn} din cele mai \e­ chi strucluri folclorice e"istente iudi in cuprinsH! patriei noastre. Bogatia melodica ornamentala a horei IUl1Di se ana in for­ mule!e de inflorire si nu este nicidecum sa­ rae a C11m ar parea. tn caclrul strncturii modale aratate.i declansarea conDor vocale.oara pe una din silabele \'ersului. este identica eu cea din Oa!$.>i fara silabe de text. unrk qasil1l cadente ale rindurilor melodice in­ terioare pe Jilai mulie trepte $i nlllnai ca­ den1a finala pc Re.fomlUle de Inflorire.'ocala specifi­ ea ell lovituri de gloUi sau llodnri.or lrei Upt:ri wl1i'de de cioine amilltim c<i cea Jj1lii pUti]] c\'oluaLci E". se schimba pe par~ cursll] sllnc\lllui lntr-una din cele trei vo­ calc cO)l'.. fapt remarcat indl de Bar­ t6k. ea se executa pe un refren cunoscut. 67 pag. reprezint~ in fapt prin lovitura de g!o­ ta catre care se orienteazli atacul produs aUt fiziologfc cit ~i auditi\". Executia nodului necesita 0 pregatirc ante­ rioara a organului .. tolu$i desenul melodico-ritmic al nici un ~emn in qrafica mllzicali1 obiSl111lta care sa poata reda sonoritatea si stilul lul . Ele contin 0 pf'ndulare pe notel!:' Sol-Fa. Recitatinl1 este de regula rec­ to-tanto. duinu mai.ituri de g]otii an licipeazel nota.te doina mara­ murc'"eana.ean~ 9asim cel mai adesea dona rinduri meJodice A.>i in zona Lapu~). Sonoritatea ei este deter­ minata de 0 tehnica pr0J111ntat guturala Cll crisparea accentuata a muschiIor din jurul orqanului emitalo[ (B. care cste ~i nota fi­ naHi.ccu\iei noclurilor. ~i cind acesta nu contine real.ere care i11 l\laramlire~ sMa pus­ 1fat i 11 mai toatc horile locale (\u tentic m (1­ ramurc"pne. prima inferioara iar a doua supe­ rioara notei reale. pendulnre care se sprijinil clf' regula pe nota Fd. In aceste formule de In­ florin:! se folose!.. ca: dzlL dzl1.fa:. iar partkularitatea e\:cclltiei 5-0 marcam prin senmu1 pus ~easu)1ra noteL Totusi nodul nu ~e rea­ lizeaza in toaUi plinatatea lui numai prin apogiatma superioara marc ala de glota. ExecuUa nodurilor este 0 chestiune de virinozitate. ell toate ca ea suna ne­ temperat muzical. "'Jodurile se aplica In formule melodice ell anumite contururi re­ lativ apropiate 1ntre ele ~i pe care 0 si'i Ie nmnim formule nodale. cih. "ota­ rea arestor nocluri din PUllct de Hvjere ll1U­ zieal este faMle cJificiHl deoarece nu (~xisUi bucovincana.recitativ i . voce de piept fiind incheicite de nota Re in cuprinsul unei formule nodale sau in afara ei. caracteristic este !ipsa aproape a recitativului melodic. 0.. iar atunci cind se ob­ sen'a aparitja un or elemente. consideram Cd este lo­ gic sa noUim lllaJtlmea nodurilor prin apo­ qiaturi sal! mordente. r Silu i. ~i mai rar pe La-Sol. T)intre s:rncturiJe modale ale cc". se executa de regula pe vocalele u.>i duinu.te tehnica .a melo­ dic~ a acestor formule far~ sa execute no­ durile $i in acest mod consideram ea a e\'oluat horia lunga spre genurile actuale. dui ~i iara duL etnd fnfloritura se desfa~. iar prin intensitatea ei re':oca un su­ net mai mult lovit decit nota reala al carei atac iI pregateste.. recitativ 1 recto­ tanto are de obicei uHhnele doua note pre­ lnngite spre sfirsitul lui. de 1a DacE Uberi. La renumiti i11terpreti de hori Cll noduri se ohser\'a ca la inceputul piesei pina se inci:ilze~te or9a11111 \'ocaJ se intimpla de multe ori sa execute doar Hnia meJodica a formulei tara nod uri. III timp ce In doin a maranm rc­ ~eana ~i oseneasca structura prepentatoni­ ca. spre deo-"pbire de doinele eelorlalte zone amilltite. sau La­ Fa. Unii interpreti actuali mara­ mureseni reu~esc sa reelea doar lini. care este armonicul pri­ mei. dui. Formulele nodale nu 5e seamana cu cele melismatice nici in contur melodic nici ca l"alori ritmice..

_. p. m(ll ii€J"7 f. r-J~ 5 ©. ca a actuale.~ r~ ~ 'tl tJ . .3 inceplltul fie in interiorul sal! la sfir~i­ :'. Adesea sc repeta pendula­ rea intre doua san trei trepte in forma sin­ coputa sau nE'sincopata. 45). horea localEi maj noua). ~i 0 anumiUi diferentiere. In timp cc in :913 informatoarea Van'ara Braieu din Vi­ "ell de Jos.. :-i care dintre fOrlnule poate Ii executata fie . . _ _. v irlui reo sa Ie noda1e ~ nici in lice.. repetarile putind amplifica formula DodaUi (ex. Genul a e. Totu$i in Hnii mari oC poate rem area faptul ca acolo unde apar :::~ai l11ulte aspecte variate ale formulei sin­ :::lpate pe care am expus-o mai SUS. 0 ~ ~ ~ NV :a ne­ deter· jurul Sincopa 0 intilnim adesea blc (ex . :: ante­ proclu­ auzite a doua a supe­ :ul pri­ de glo­ produs rnpresie £ hBtJ~ Din analiza doinclor maral11ure~enc re­ :ese ca formulele nodale erau mai ample.---J~ Cll "'" \'alori du­ lUi cn -:206). eliminind nodurile propriu-zise. Variatia fjgurii ritmice sincopate duce 1a schimbarea raporturilor de durati1 intre note1e care 0 incadreaza ~i sincopa il1sa!?i. 4). 46).~j1 J r-3-. dupa derea ~lldia­ :1 Hi. iar dacd in aceea$i piesa 5int $i formule nodale prescurtate atunci acelea apar de regula in illteriorul strofei melodice sau in finallli ei. 0 alta forma de €\'olutie a formulelor nod ale este introdueerea unor silabe din textul .'olutie a formulelor nodale la toU infonnatorii.:e unde cu certitudine prin evoluUa in timp $i la interpreti s-a ajuns la formula aetuala de rEm leganat in masura de 6'8.pectul specific (1\ riimlllui ternar (ex."ersului pe ultimul sau ultimii timpi mai inainte eonsacrat sunete­ lor $i COllsoanelor specifiee ee purtau no­ cluri (ex. {V. Ritmul fnrmulelo[ nuclalc ale doinelor culese 1n \raramun~!?ul btoric.-~--- 65 ta 5i­ par­ i vo­ " ota­ :: mu­ :~isid :nuHil 11 lui i Scili olclor )dului fonnulelor nodale difcra intrucitva.. ~tJ. de redllcerea va­ riantelor la un singur tip cristalizat se mai produce treptat ~i destramarea tipului rit­ mic sincopat. Aceasta dovede$te ca exista. ~ -" t . for­ :-:mlil carc.:r)(lica a Dlidi 111 din leuel "il1l1odau" 10-12 formule nodale. 43).. cu toat~ Ii­ bertatea eu care se folosesc aceste formu­ Ie in conceptia mai multor informatori. Ex. Ele sau La­ care se de piept. asUizi din gura aceluia. Odata. Exemplu: to' . ori informatornl Dunca Vasile :le de mara­ a melo­ :ute no­ T'. cu procesul de crislalizare a horei lungi se ob­ serva $i cristalizarea $i eonsacrarea formu­ leI or nodale in yariante deosebite dup~ 10­ cui pe care-I ocupa in strofa melodica. glota. noduri nil"'a se id de . 44). _ ~ i: prin rea­ Prin . lLo}J ~ ~ ==-n j _ ipeazil su­ t direi . Sincopa simpIa realizata in formula nodala . cap.:'). de obi­ :t!i formula nodaHi in cea mai ampH1 for- rna in care exist a ea in piesa data se ga­ se!?te imediat dupa inlerjectia anaeru­ ziea introductiva.1 unui rind melodic.-ariatic so ajuncre sl Ia 0 formula -:tmiui en sincopa dubJa (ex. III 5 fIE fJ ~ ?]] .~.orea Jungli de-a lungul \'cacurilor. in ma­ ~ea majoritate a exemplarelor de doina ma­ ~amure5eana pe care Ie-am analizal fomm­ ~ele nodale nu au forme consacrate pentru "'Jcul in care se executa 1n slro[a melodicli. informator a ramas una sau doua formule nodale sau chiar de­ loe. cu tOota varietatea lor uimitoare este In esenta t:n ritm sincopat. a insotit in permanenpi .te 10­ :l apo­ ritatea ~:' RC7ulta de aici a alta concluzie eerUi: proYenienta 10eal<1 a ritmului punctat ma­ ramure~ean care nn poate lasa dubii de infillentc straine.ariate chiar hI eadrul a­ celea~i piese !?i informa tor 111tre anii 1!:l13­ : 9-10 dedt in ultima perioada.sul unci in zo­ :i cu no­ 1\ eu cea :itmic al o alta forma de cvollljic pe care am amintit-o deja esteacea in care se exeeu­ :a numai conturul melodic al formulei no­ ::ale. ~ ~ '"' Sincopele au deseori $i a<.p) I \.'oluat. In afara.1:. Totu~i nu acela~i este drumul de e. :nai clese ~i mai . ereclem.

atH unila­ tea indiscutabila a structurii modale a doi­ nei romane~ti cit ~i micile deosebiri (\:'.(ex.\. 49) pina ~i diftongii heL m/H. desi fon­ clul qenetic este comun. ell pasiunea. b). marele ll1uzicial1 a dezyalujt penlru prima data parlicularitalile doinei 5i multe dintre observatiile sale analitice stau si asta7i Ia temelia definirii doinei mara­ muresene ~i prin extindcre a doinei rom€!­ ne5ti in Qenere.ii -:..>tiintei.. 52) deosebiri fjre~li trecute prin filirul artistic f. bocete. de completare intilniti des ::>i in cinteeul propriu-zis (ho­ rea locala mai noua) asa cum s-a putut ob­ serva slnt tot din provenienta horei lungi. ­ .-ariant& prescurtata a pre­ eedentei dar en coborlrea pina 1a Re ~i ul­ tima caracteristidi pentru incheierea rindu­ lui B urmaHi de un Re prelungit (ex. 4>\) reprezentlnd 0 . claca avem in vedere re­ zultatlll cereeti:irilor nlterioare ale doinei in lllai multo zone ale tariL spre exemplu B11­ covina ~i 01tenia subearpatica. ea­ ra<.ii rafinat al moro~anuILli.-:.:teristica modala de instabilitate a trep­ telor III . fe­ nomene reqasHe mai apoi de foiclori~tii 1'0­ mani in mai to ate zonele tarii. Sunetul prelunQit de intensitate forte la care se ajunge in horea eu noduri.i IV notata de Bartok. mo~tenire nealterata. aeestea toate qenerind dificulUit. prin­ tr-un glissando lent pornit de la 0 cvinta inferioara. hori propriu-zise.'nuite in alte zone !?i genuri muzicale populare ro­ mane~ti. :. :~ y 1 . Remarcam totodata instabilitatea trepte­ lor III si IV prill inlocuirea freevenU1 a luI Si ell Si bemol si a lui Do cu Do (liez. Folositi pelllru prima data in folclorul t0t de Bartok ~i interpretdti ca fenomene pasagere. Cerceti:irile lui Bela Bart6k in ~Iaramu­ res ne dez"iHuie cu acest prilej nn numai maiestria inimitabili=i a uneia dintre rJenu­ rile specifice mele-agurilor 11oastre. 51). EJ ne reliefeaza in plus faptul ca treapta a II-a esie doar un pyen. 0 cleosehita important<1 0 prezinUi remarcarea unor fenomene intere­ sante ale vietH folcioriee in Maramure!1. de In Dacii Jiberi (\:'. 51) . Partea esentiala a melo­ diei estc cuprinsa in limitele tetracordu­ lui de cvarta Do-Si-bemol-Sol structura J110daHl de baza fiind prepentatonia pastra­ til ~i in cintece de eopii. (ex. in . 50. c1ardziul1pa ~i ohi('(lhitfl\0a ol1111Jui c1e\·Ij· tal :. colinde.B. :\nalizind structura modalli a doinei mara­ mure~ene Bart6k realiza una din primele clescifrari ale modurilor specifice doinei romane~ti (ex. care apare llumai in interiorul inflo­ riturUor si niciodata cu sDaba de text. reprezinta a cateqorie melodica aparte cliferita de eea a recitaUvului Cd f. treapta a Vf-a C011­ siderata neconslitutjvCl. Bart6k le-aapre­ ciat ca variante ale unei singure melodii.:\ sall anticiparea lui B (e'\". Ma­ terialul muzical cules ~i cercetat de noi in "laramures confirma. apoi caracteristica prin coborhea in finalul ei 0 formuHI.B. care tradeaza in mod va­ cHt fondul ancestral comun. prin pu­ nerea in paranteze a acddenUlor include in cazul 'tvIaramure~ului ~i semi-accidenti. a. eu toata diferen~a de stiluri clintre exem­ plarele instrumentale ~i vaeale ale horei lungi ea !. Importanta des­ cifrarii acestei strueturi modale ne vade~­ Ie 0 dafti in plus. ~i de c~Hre muzicl­ 1l1(l\'dmure~ei:ll: anul maghiar. 2 3 6 Se poatc )i asa. ci si una (lintre cE'le mai vechi marturii ale vietii muzicale romane5li intllnite in Carpatii din Nordul TWllsilvaniei. consacraUi pcntru incheierea rlndului melodic.i accentuate de identifieare.1aramure~ 0 9a51m intot­ dcauna cabo rita.'i dintre variantele diferililor in­ terpreti. ell toata compIcxitatea ~i particula­ rita tea formei improvizatorice neobi!. 47) de Ie Fa-La-La. in esent~L caracteris­ tieile atribuite de fo1clorisiul maghiar aces­ tei structuri modale.

. Sub acest aspect im­ -:)Yr)\ izatoric sc ascunde un material muzical -::rnitor de unitar si 0 condllcere a melodi­ =-i neasteptat de constanta. El este determinat de tehnica quturaUi cn cris­ parea mn~ehilor din jo ru 1 organului emita­ tor. 54.I-:t) ..\(1jncind cercetarile in a­ :easta directie noi am con<.1 recto-tanto pe treptelCl IV si I snstine in intreqime textu] poetie si reprezinta rtndu­ rile melodlce A si B.i de cea :inala fapt care ne-a dus la concluzia eei _:-!. ~Irbea de5pre eele trei parti. mara· imele ioinei .'ariatta sub­ ~~antiala a aCf'slora..le-mi VIO ~____.1ea. e Ia Drin­ .~-~ ~. fe­ ii ro­ ?xem­ horei Jr In­ kula­ . b). . ceea ce ne \ntareste -Olixingerea.A.~l orieare sunet muzicCll contine armoni­ cuI sau la octa\-a snperioara (N. 56). '---r~· . 0 analiza acustica pc un aparat elec­ lronic modern melograf obtinuta ell:' Maria­ na Kahane in S. 'ie.1 are 0 forma stabila. ci de una stro­ :ica incipienta... tn fapt recitativul pI:' =are-] avea in vedere folcloristul maghiar -u consLituia un material muzical menit sa inlocuiasca nota prelunfjita.icleriim ea slnt ]uate din ho­ rea frunzei care la orinine a fost tot 0 hare 11l11ga. In­ trucH nn exista in grafica mnzicala obi~­ nuita semne care sa poata recla 0 asemenea sonoritatf'.: ("-f). Cu 0 marc at0ntie a urmarit Bartok exe­ eutarea acestor noduri ennmerind interjec­ tiile !.--.e intillleste mult mai rar $i nu euprinde un rind melodic iiltren. care nu esb? un instrument propriu-zis.. e1 putind Ii in­ tilnit ~i alaturi de aceasta nota tinuta. 52). Cer­ cetarile noastre ne-au convins ca in struc­ tura arhiteetonidi a doinei maramure~ene atit recitativlll cit si sunetul prelunHit E'X­ primat printr-o interjectie anacruziea. -:e caa a formulelor de inflorire.ite partea inflorita numita de 3artok "meclie" analiza numeroaselor va­ -jante actuale ne-a demol1strat ca inflori­ "JriJe pot cuprinde in Intregime structura :rhitectonica a doinei de care ne ocupam.'() . asa incH prezenta lor nu poate delimita ")artea medie de cea introductiva :. Horea lun­ ga maramureseana nu cunoaste mel un all fel de infJorirl? lnafara celci (11 noduri.U.. dar mai flIes remardncl . ---------------.~. 11.---- R7 :i din erata. Recitativul melodic se intilneste extrem :e rar in cloina lllaramureseana si numai ea ·.talat d'i forma ':-·'])rOVi7alorica a e10inei maramure~ene se -~anifesU:i 1n special prin suC'cesiunea neuni· :0rma a rinclurilor melodice $i .) .. ca el cleosebea --ei cateqorii.' t:u iU . ' /~~::. ea este un tip total 'n1pro\-izatoric. b) recitatinll reclo·tanto....B. .B. .: .1. Tremolllrile pastrate in cintecnl \"ocal de >. Cintec de stil vechi ardelene!'te). horea lunqa maramnreseana nu poate fi ':orba de 0 forma tripartita.til yechi cOl1<. Recitativul pe Ireapta a III-a <. 53 a. i sau u en ajutorul caro­ ra se executa 10vituri1e de glota. recitativul -. far cele trei ca­ ·eqorii de material muzical sint: a) note -:·rclullqite-.~4-.----~~:---.n UB) i:lei ~i ~ stau .. .1 0 mare finete cum vocala pe care se inccpe for­ mula de inflorire nodala se transform a pe parClJrs lntr-un 1. CcHe au func­ ::i bine precizate ~i pot sa apara in oriee . . lie.. Este posibiJ Cil $i dato­ rita denumirii sub care am qibit "horea frunzei II aceast~ doina sa fi fost cinta­ ttl ~i din gur1:l $i din frunza. Referindu-se 1a .:c. trei caractere melodice cind .--r:u a ~i '/ . I 'J.lnne. 2r-:"~ff:!:~~~=__ ~~--~~~ . odata 1n plus. nu an 0 functie interioara. 1972 a dcmonstrat ca sunE'tul loviturii de glota contine.logatite Cll formule de lnflorire in care se foloseste tehnica \·ocalCi specifieii eu 10\'ituri de gloUi "nl)­ cluri" sau "cioturi"..~--t__ . Bart6k a notat aceste nod uri prin apoqiaturi san mordente: (ex. la baza eareia stau indis­ tabil rindurile melodice.----. Audiata eu atentie lovitura de grota prezinta 0 anummi inaltime care nu poate Ii perceputa ca un Sllnct perfect muzica1. 55).>i refrenele pe care ele se executa de­ obicei.___ romil­ :-:ti'l 0 1tere­ ~~._________.ntot· melo­ ordu­ ctura 15tra­ " .ri-. i]trui in ce prive[.nuite re ro­ ulti'lti apre­ !lodii.. :i Yd­ des­ ade$­ e re­ 1ei 1n t Bu­ nita­ doi­ fon­ :\:. __-' .B.. Autorul "Jrimei colectii de folcJor muzical maramu­ ~esean meniiona di aceasta nota prelungi­ A po ate fi 111 locuita ell un recitativ pe a­ -ela~i sunet rie maximum 8 sHabe ~i foar­ ~e des de ? silabe. ·a]ui! . Referitor 1a forma mll'licala propriu-zisa.· c) ')rmu1e nodale de inflorire.~lara­ fo . -:~uzicianul ma~Jhiar afirma di horea lunqa ::'. variatiile ei producin­ aU-5e fn direetia Av sf Bv.~ ill i..___. Aceste rinduri melodice sint iml.c.:1 element de destrlhnare a ei (vezi cap. marele folclo­ -ist 0 exemplified de fapt printr-o simpla 'ormuHi de iuflorire. cum de altf.ste obligatorie.-inta Iclic~ :~ _ .. (N. Ambele au functii de sine statatoare (ex. de asemenea csrteR a treia desemnata de Bart6k prin­ -:-un recitativ pe nota finali'l 5e intilneste :"'ec\·ent intr-o asUel de forma dar ea nu "..arlea llwdie foarte Inflorita.

. . :. Pu­ tem adauga ca fenomenul rcmarcat de fol­ cloristuI maghiar se dovede~te a fi insotit deune1c cClrDctcristici de structuril muzica­ lEi comune d0 starlinl similar de evolutiE' l11pl()(iidl in zone difNite. Esenta horei p-alunqu ca $1 ethos S1 cpos nu estc pesi­ mista cum efed unli fokloristL Acestea nu sint depresive si nid demobilizatoare.. fenomen care denota un stadiu de o incontestabiUi vechime a folclorului mu­ zical local.. Vorn da cloar lin singur eXf'mpiu.. Cintpcul de leaqan a fost fara fndoiala printrl' primele desprinse din repertoriu si datorita ocaziei cu care se dnta. .. Edi tura muzicala.. experienta ce am facut-o $i noi.-' - .. relativitate Unind sea­ ma de faptul ea aparatul electronic ne ofe­ ra 0 precizare in plus atingerea unor sune­ te armonice pe care nu am incercat sa Ie redam gratic. cit ~1 ritnlnl lor sincopaL Dam mai jos pe doua porta­ tive schema ritmici:i a formulei nodale: (ex. dar $i aceasUi scrie­ re contine 0 anumita.riatura inferioara notei atacate.. ac­ rent!? mclodice care s-au transmis tn reper­ torinT de 1'p\'o11a. striqatul 1a fin). iar accle(]si cadentari pc (1 treapta unicd Ie lntilnim si 1a cele mai n~­ chi variante de doine din But=ovina. Dim­ potrh-a.Horpn Lunqa" nr.. a-. 54). un incontestabil fond comun romanesc ~i 0 incontestflbila unitate $i evo­ lutie in timp $i genuri in ritmicei $i forma de exprimare legate sau nu de prilej...~ -----":' ..= .i JW osciloseop. POETIC. --_ -.\ dedt 0 sinC/ura innoctare de alas SilU la uncle melodit deloc. Cercetarea Bucovinei. ':. :.'\­ RE A 10:THEGUUJI REPERTORJU ?\fELO­ DIC.-. -­ ----. intilnim a­ aceasta alunecare 1a cvarta inferioara. Pendula­ rea IpagRnului agatat in grinda a impm maSUl'a de hore 6/8.... :. ciul)a 60 rlc ani din C/ura acelorasi informatori n-am putut cle~IW'..inqerea aSllpra existen­ tei unui asemenCi1 fcnomc:n generalizat pc teritoriul patriei noastre intr-un trecut in­ departat. imperceptibB pentru auzul nostru dar care 5e poate bine deslu::. (Vezi Cflpitolul .t:. pag. Aici apare concomitenl $i armonicele sunetuJui fundamentaL armo­ nice $i oct ava. pe tonica. aidoma Jo­ dler-uIui tiro1ez eu deosebire primavara. --.. Vechimea re­ marcabili'i pe care Bartok 0 atribuie horei lungi maramure$ene estc confirmata de eereetarile folcloristieii l11uzicale din ulti­ mul deceniu care atesta 0 serie de fenome­ ne $i elemente comune. Transilva­ niei intare$te con'<. Dar lovitura de glota la rindul ei este pre­ qatiUi $i de 0 apo. minie lmpotriv(1 hocotclniJor.. Dac~ in­ formato(lrf>n VarVi1Tn Brakului din Viseu de Jos sl Dunca VRsile din Teud au dntat lui Bpla Bartok 0 hore Innl1'8 Cll nOlla rin­ dud rTP Doduri.\ . .\m intllnit In repNtoriu accentc cIr H\YOTHl. Exemplul de evolutir din qura acelniasi informfltor rredem c-a f>stE' "dificator. Este dar ~i vizibH de unde a provenit rit­ mul leganat moale al masurii de 6/8 atH de controversat dar des intill1it in repertoriul local autentic maramure~ean. --­ . Asa cum am amintit. ---.. eonsiderind ed nu putem in­ clude intr-o seriere muzicala drept realitati sonore sunete fire~ti dar impereeptibile au­ zl1lui omenesc.~:-- - . La doinele oltenesti tirul melodiei poate n intrempt uneori de "haulit". ('adentare a horei pa-Iunqn. tntH' acestea pu­ tern aminti cacientarc:a tuturor rinduriIor melodice ale doinei maramuresene pe treap­ ta fundamentala..­ "'-'~-~ C..Din cercetarile noastre urn (leaUS di Jo­ vitura de gloHi anticipeaza nota atacata.51) ca aceasta a fost melodia unica pentru cintarea versuri­ lor Hrke sau cpier> ca si a unor texte ri­ tuale ori ceremoniale. iC\r prin intensitatea ei produce un sunet mai inaIt decit aceasta.:i1 tum sllstin<e ~i Tiberiu Alexanrlru (in . Un nas mai dr>Dflrtf> iI constHuie plahoraroil ell <liutorni unor formule Hpice de ritmira. in horea lU1l9d gasim 0 a­ Junecare expresivd de pe 0 fundamentala pe un sunet aflat pe 0 cvarta mai jos Sol­ Re fenomen intilnit $i in nnele doine bu­ covinenp dar si 1n cinteeul autentic mara­ muresean.. exceptiile fiind fOi1[tc~ rnre. "''''' . Este oare 0 relicva clin vremurile in care s-a format poporu] nostru? Noi sustinem di da. Est".-. care Se deo­ i--i.... apoi acele doine pro­ priu-zise de stU vee-hi 1a care au displirut nodurile $i au ram as fermatele.. ­ . Se crpde ea intr-o vreme..1fuzica nopulara romaneasca ".\ICE :\IELODIJ SAU FOR:'Lii. 1975... DE EXPRHvlARE CA PURL\ 1'0... constituind martu­ rii ale unuj stadiu foarte vechi comun pen­ tm 1ntreaga ~ara Un important indiciu al vechimii doinei din Maramure~ ~i remarcat de folcloristul maqhiar este EXISTEf'iTA UNEI U:. a unor hori noi si In nrimul rind ritmul leq~­ Dill prov(>nit din simplifka1'ea noduriJor..:----. inca 0 dovada in plus ca din horea cu noduri s-a dczvoltat intreg repertoriul actual maramure~ean. rn 't-faramurps acest w:n s-a transformat evoluti\' spre alte gr>nuri iar un prim semr: al acestui proces este impietrirea formei. legat si nelcqat de prilej unde ad('sea. 240--277)...:.I~--= :"2' ' UJ.: !.-.-- . Olteniei subcarpatice. Bue. fe· nomf'n cnnoscut si in lvfaramure$ (strigarea peste sat. URIC $1 EPIC.. toate impreuna dind imagine a all­ ditiva $i fiziologica de nod pc care noi I-am notat en semnul R . Din materialul cercetat d0 noi a rezultat aUt precizarea treptelor pe care se efectn­ eaza deobicei formulele nodale.

executind horea lunga.lcrative dictate de caracteristicile reliefate de-a :ungul intregii ei evolutii. Cele doua exemple foar­ te asemanatoare prezentate in lucrare Ie con­ 5ideram edificatoare.::<)tite ~i de alte elemente caracteristice "':"-:. iar t[(:l1lolul din frunza este altcevu. i(lr pe de alta parte [. Si in MararoufC:? ca ~i 111 Bu­ covina forma instrumcntala a doinei repr.xl. Dad! horea lunga ar fi constitult 0 imitatie a instru­ ll1entului s-ar fi putut multuroi pe deplin cu melismele sau tremolurile obi~nuite a~a cum se aud ele din £luier. prduind-o.-. In cvolutia sa doina maramuref?cand Se _anifesta pc deoparte prin extinderea unor : :: tururi melodiec de la un rind la doud : :::duri mC'lodice.:. lndoiala ~toriu si 'endula­ a impus ine pro­ disparut ~ Se deo­ d cedat cu vremea in favoarea acelui care inCddreLtL:d Vt'lsUl.Jaritia lui. InstituiE' e tipicf' ll :1 . Acolo 1nsa atit prin .i stiiruie pe su­ :. In timp ce formulele no­ dale ale horei lungi penduleaza pe sunete­ :e Sol-Fa sau La-Fa. oltenii pre­ :era mutatia spontana intre registrul de cap $._~: sau in afara lui credem Cd a generat : :-:-xistenta a dOUd aspecte variate dintre :'::':e totu~i cel mai greu a fost acela care '::'::erupe versul in desfa~urarea lui f?i care .tetic ~i ca hore in­ strumentaUi. de piept sau de cap-git-piept intr-o depli­ __ ct Libertate a mu!?chilor . dezvaluind . Noi nu am gasit in zona nid-un instru­ lllent muzical care. nodurile realizindu-se ::dn crisparea mu!?chilor gitului.=:e.ii modul imbinarii unor for­ ::. Tehnica de exe­ cutie a nodurilor ca ~i structura formule­ ~or nodale confera doinelor mardmure~ene.:..­ zinta instrumentalizarea in rapart eu spe­ cificul instrumentului respectiv al melodlei vocale de doina. o alta.. In executia horei lungi. Uuierul preia elementele caracteristice cele mai pregnante ale doinel vocale: no­ durile se transforma in tremolo.uiata a uneia din cele doud -'~duri A ~i B. rea recitativului in prima parte a doinei are .----- 09 -----. 0 parlicularitate ::lregnanUi. la 4 sau chiar 6 rinduri. forma pe care vrem s-o reliefiim in prezenta lucrare eSIe manifestarea 110rei lungi de un real 11i vel e::.:. Pla­ :.>? documentele sonore ne permit. Caracteristic este faptul Cd : : arte ade. Dim­ 'Dte dr )L ae­ reper­ "reme.' ajunga de la doua rinduri melodice inl­ :. d~a cum am ari:itat deja. eu una instruroentala putem sa nc dam seall1a din capul locului ca.wada certa a unitatii dar ~i a doua moda­ _:atl de a cinta treeute prin spccificul local :ezultat din acela!?i fond ~i trunchi COlllun....2d formulelor nodale in lntervalul ver­ "-.' formele anterioare in timp pina acolo :. tar pe de altCi parte dezvoltarea unci par­ ticularitati ale ei unilaterale chiar Hira.dele tricordu1ui La-Sol-Mi.=.ic apoi pe doua rinduri. prin repetarea ::opriilor lor elemente aplidnd procedeul ~-e.ocala mai noua. doina miUamUr('~l'una :1u-~i consacra formulele lu intimplare dupa gustul individual al interpretilor ci in rea­ :itate interpretii se supun unor im[. Dill punet de vedere muziedl aodLll cste 0 par:~' eon­ stitutiva de celuUi motividi.. ~ de exemplu melodizarea I'ecitativului ori _ . Cum ar fl putut atunci sa reprezintc un lllodel de imitat vo­ cal in acest sens'? Este cert Cd mai multe decenii singuru forma. saracia sau disparitia formu­ _-=-_:r lor nodale. Cintatul horei lungi eu vocea insotita de cetera ori Huier fIla impletitul cununii" a fost cindva. afirmatia lui Bela Bartok asupra originii instrumentale a doinei ma­ ramure~ene este nelLtell1eiata. a ul lcqa­ )durilor.sea rindurile melodice sint 1ega­ iutre elc prill formule nodale ne1asind _c: 0 eezura in interiorul strofei melodice. Asa n () a­ -s Sol­ ie bu­ maraIus dl lntreg gat ~i lim a­ ua. la cvarta. vre-o legaturd cu Virile ~i popoarele veci­ nco Intre trasaturile comune amintim: -­ materialul muzical estc aldituit din recita­ tiv ~i formule de inflorire i . inferioara.."e­ entali'i I. la _=re se adaoga!. Aceasta este 0 :::.. Aseme­ :'-:-0. cazuri sint insa foarte rare ~i de obicei . 'ac~ in­ Vi!>eu 1 cintat lua rin­ in gura deslu$i sau In "YoJutip di este :1qa nr. Punind alaturi 0 versiunc vocala. frunza sau vioa­ ra. pe de 0 parte apnrtenenta ei organica in ce privef?te trasaturile generale la genul muzical prin excelcnta romanesc al doinei. poate na Jo­ Ira. Din analiza dainei din nordul tCirli re1e­ se.::te muzicale apartinind la doua rinduri ::. de a privi ~i in sens contrar. s~i poala reproduce nodurile ci.::~odice diferite.. instrumentul: ce­ tera. dupa care a aparut cea instrumentala. deoare­ ce genul se ana inca atunci in perioada sa de inflorire. s-a desprins horea lunga instrumelltala de cea vocala: din cintecul ceremonial de nuntci.<. Cristalizindu-sc.::lodalitatea de> executie cit ~i prin structu­ . forma horel lungi poate .ii horel lungi de la mijlocul seco­ lului executcu 9--10 noduri.lutiei doillei din Trilnsilvcmia de nord.lrin :~f)etd[(:a vi. contur me­ lodic al formulelor nodale ~i incheierea cu un redtaUv pe nota £inala.desfd~ur area partii esentia10 a melodiei in registru ma­ xim a unci cvinte La-Re i.~ebesc prin suustantd lor melodica prea :mtin de cintecele propriu-zisfl sau horea . dar a disparut de multo De aid consideram noi cd. fe­ 'iqarca horei . A~d cum.. uzica­ oluHp '?a pu­ udlor treap­ : fi ina pe 0 ai . pe un rind me­ . pesi­ tea nu e. Urmarind involutia doinci '::'::':dmure~ene.nqn.. 'Iru (in Editura asta a 'ersuri­ ~xte ri­ reUcva ::>oporul sformat semn formei.. particularitate intilnita f?i in 01­ :enia subcarpatica. virtuo~ii pli­ mulul deceniu al sccolului ajungeau pina la 12-14 noduri 1ntr-o formula nodala.--------------------------_. de cintare a mara­ muref?enilor era horea lunga vocalCi. -: :losind procedeul compozitional al extin­ :~rii unui contur melodic. avem obliga­ =. coborirea cadentata.n care pendula­ .Jetarii variate a Wlor rinduri me Iodice.. pina aproape de pierderea ~ ~:acteristicilor ei esentiale. Am amintit deja Cd un prim seron de instrumentalizare a fost interpre­ tarea ei din frunza ~i fluier.::-a ritmico-melodidi nodurile produc un e­ :ect sonor diferit. s-a aratat dad! virtuo.

- - - - 10
loc pe Sol-La iar desfa~urarea lui In par­ tea finala are loc pe Re i - unele rinduri melodice eu deosel:>ire cel final poarta une­ ori CadHj sau alunecari de la finala Re pt­ na la nota La: - struetura modala eu toa­ te ca yade~te 0 faza prepentatonidl, ca ~i strueturile doinelor din alte regiuni, evolu­ eaza ('{Ure modul doric cu treapta a IV-a oscilanta, modul cel mai des intilnit tn zo­ nil.; - a parcurs in evolutia sa trei faze: una de improvizatiE', una strofica ~i reper­ toriu a::tual, trecerea s-a facut treptat ~i prin umvietuire paralela a genului nou cu genuI vcehi dp traditie a horei lungi. Trasiiturile care 0 diferE'ntiaza : - tehni­ ca vocala a loviturilor de glota cultivata sub denumirea de noduri ; -- eonturul me­ lodic CI! formulelor de Illflori re adaptate nodurilor ~i in mod diferit al fonnulelor melismatice cunoscute; struetura pre­ pentatonica proprie; -- insistenta Upului recto-tcl.nto in recitativ ; - glissando-ullent de urCiire pe interjectia anacruzidi lunga; -"- cader8a pe cvarta; - diderea pe sexta inferioarc1 Fa-La caracteristica partii intro­ ductive. Toak! aceste trasaturi se intilnesc dar sub dUerite aspccte in 1ntreg reperto­ riul maramure~ean. AsemaniHile constatate de Bela Bartok ~i Tiberiu Alexandru intre doina maramure$eanii ~i cfnUirile unor po­ poare orientale ~i balcanice nu implica ideea inexist(~ntei unor trasaturi specifice nationale in structura acestor melodii. ),11­ nuind elemente muzicale cunoscute pe te­ rHorH vaste, fiecare popor Ie imbogaie~te intI-un fel i:ll sau specific dind un rezul­ lat, un proclus artistic cu caracteristici pro­ prii care se difereniiaza mai mult sau mai putln de cele ale altor po po are. Existenia acestui stH la popoare care nu cunosc in­ strumentele, precum ~i faptul demonstrat de noi di horea lunga s-a horit in Mara­ mur0~ inaintea apariiiei oridirui instrument, precum ~i elementele structurale ale melo­ diei. dovedesc eli acest gen este emina­ mente vocal dupa cum remarca ~i Constan­ tin Briiiloiu, iar unele elemente sint izvori­ te din tendinta de maxima expresivitate a intonatiei voeale ~i nu dintr-o influenta a muzicii instrumentale care a evoluat din cca vocala ~i care nu s-a conservat a~a de bine. Credem insa ca nu va fi de prisos ca in rindurile de fata (N.B. 49) sa ne expu­ nem pilrerea asupra asemanarii horei lungi cu duincle ucrainene ale caror exemplare ne-au ;,tat la Indemlna. Ccrcetind lucrarea lui Filaret Kolessa (N.B. 50), la care se refera ~i Bartok, am C0115tatat ca duinele ucrainene apartin am ca tematica, cit ~i ca reeitativ. genului epic. Dadl H(~-am gindi la compararea lor eu fol­ elorn! nostru, atune! in nici un caz nu ar trebui sa Ie comparam cu doina maramu­ re~eand care se ana mai departe de duina ucraineana dedt oricare gen liric romA­ nesc. Comparatia ar trebui facuta eu bala­ da romimeasca. Fnta de aceasta din urma ca ~i fata de doina In general, putem spu­ ne ca are Ci1 el0ment comun structUril ml)­ data doricd eu Tr. a I\C_ a ridicaUi ~i Cd H­ nia recilativului melodic urmarf'!';Ite intond­ tia vorbirii, im structura ritmica a versului f'ste subordonaUl. Dar rilmul ~i intonatia vorbirii care stau la baza duinei ucrainene sint slave. Aici gasim ritmul recitativului ternar tipic pentru genul epic slav. In exemplarele ce 5e departeaza de la speci­ neul Lt-rnar al red tati vului epic slu v gaslm mai mult" ekmel1te mplodico-ritmice care apropie duind ucraineana de balada ro­ lIHineascZl ~i d caror comparatie ~i-ar gasi locul intr-un studiu dedicat acestui gen ~i nicidecum comparatin I1U poate fi facuta cu hortoa lunga eu care nu are aproape nlmic comun, ~i care esre piesa unica, de mare valoare urtistica ~i documentara, marturla unuia dintre cele mal vechi focare de cul­ tura romaneascd, reprezentind alaturi de suo rorile ei din Oa~, Bucovina, Oltenia una dintn~ celc Dlal pretioase piese stravechi ale fo1clorului romanesc.
2. Cintecul proprlu-zis de 8til vecbl

Spre deosebire de cah!goria de cintece ~i
melodii lc'gate dt~ prilej, cintecul propriu­
zis ca ~i horea lunga din care a evoluat nu
este legat de momente sau prilejuri, ci de
viata de toate zile1e a omului. In aeest
gen. chiar daCd nu eu aceea~i profunzime,
se aUa exprimata Intreaga gama de simtiri
;;i nazuinti ale mardmure~eanului. Aceste
creath sint (;(-le mai multe !?l mai llume­
roase ~i in zona de care ne ocup8m ca ~i
pe intreg teritoriul tarii. ;'1area majoritate
a acestor "doine" sint de pro\'enienta nea­
o~ taraneasea. Noi nu ne-am propus 0 cIa­
sificare dupa tematica, cl pe categorii ~i
specii existente, iar in cadrul speciei pe
sistemul major-minor, dupa cadentele inte­
r101:ll'{:.
Rasplndirea horilor mai noi, mai ales de
forma cuplet-refren, n-a insemnat indepar­
tarea cilltecului mai vechi, ci a eonvietuit
impreuna eu horea lunga, de~i nici horile
moderne nu au ramas pe loc ci au evoluat
simplificindu-se m 0 reu, iar dupa cel de al
doilee razboi mondial schimblndu-~i in par­
te ~i continutul. Tine-m sa subliniem ca
nici horea mai noua ~i nici cintecul vocal
de dans nu au pus in circulaiie un reperto­
riu nou, ei, in primul rind, au preluat ~i
simplificat creatH din stratul mai vechi. S-a
simplificat stilul de interpretare de 1a no­
/ duri la tremolo, eoroane, masura de 6 8 ~i
/4. Aiei mijloace1e mass-media,
actualul 2 1autarii tarani au avut ~i au un cuvint de
spus tn raspinclirea ~i uniformizarea reper­
toriului.

::.

~:

: : .. LJ

71 - - - ­

bala­ urma 1 SpU­
'£1

mo­

ed H­ ntona­ 'rsulu! onatia :linene livului
:iV.

In

speci­ gasim ? care da ro­ Ir gasi gen ~i uta eu nimic mare
~rturia

ie cul­

de suo una a\'echi

hi

teee ~i :opriu­ uat nu ci de acest !.uime, simtiri .-\eeste llumc­ I ca ~i ,nitate a nea­ o da­ orU ~i iei pe :! inte­

lles de depar­ vietuH horHe voluat de al in par­ [U ea vocal !perto­ luat ~i hi. S-a 1a no­
G'8 ~i

media, 'int de reper-

Cintecul propriu-:lis de stU vcehi ardele­ upse In 't\laramure~ Cd ~i in Bihor so carac­ terizeaza prin structura inehegata neinca­ urdbila in mc'isurd, ritm parlando rubato ~i in general prin ornamentatie bogata. Inti!­ nim acest lip de melodie, In Banat, in Transi1vania, im nliii rar ~i in unele melo­ dii pentatonice maghiare ~l secuie~ti eu versuri octo-silabice. :t-.lelodica horilor rna­ ramure~ene utilizedza. scara cunoscuta. ::'felismele sint frecvente iar portamente­ k Ioarte caracteristice greu de notat. Ga­ sim caden~a melodiE·j pe cvarta sau partea a doua a melodiei, saHul la cvinta, sfir~itul melodipi c<Jde pc trNlpta a V-a. Acestea sint earacteristici locale. Mal existd ten­ ctiuta de a trans(orma finalele autenLice in finale plagalc, ceea ce cauzeaza difieu1­ tr.iti in stabilirea unor cadente: intonarea netemperatn se remarca indeosebi intre Si )i Si bemol ~i intre Do ~i Do diez cind in melodic esta prezenta secunda rna­ rilb intre treptele a III-a ~i a IV-a. Struc­ turd obi~nuitd a dntece10r acestui dialect t""te de 4 rinduri mclodice cele de trei ~i de doua ril1duri sint rare. Pormele cele mai tipice Silll A-A, B-H, A-A---B-B i A­ _\c-B~-Bf A--Ac-B--Bc, A-A-C-A-B2, forma cea mai frecventa A-B-C-D. Din doina lunga de tip vechi a evoluat un tip liproape cristalizal in forma inehegata fara masura eu fcrmat(~ lungi ~i glissando-uri, tremolo, eu toate caracteristieile structura­ le ~i melodice ale horei lungi eu exceptia nodurilor care au disparut, in primul rind, c:in cauza greuta'fii de interpretare. Cercetarea noastra. ne-a prilejuit ('onsta­ tarea di aproape intreaga zona de la Bor~a Ja Sapinta prezinta acest dntec propriu-zis de stll vechi, a cdror principali interpreti sint tJ"(~cuti de 45 de ani. Caracteristiciie -)l,~sdor i11clu5t' de noi in IUcrare, de 1a nr. :':;8--308 sint: Vel'S tetrapodic ~i rinduri melodice constituite pC' maStud aeestuia; ritm parlundo-rubato i material S;ll1or care 5(' poate reduce la 0 seara eu vadit substrat ;:>entatonic Sol-Re; strofa muzicaUi din 4 rinduri melodice inrudite motivic Intre ele aU cezuni de regula pe treapta I lSol). dnd tonica ('stc :\ii sau pe treapta a V -a Sir cind :onica este Sol, deseori este amplificat rin­ dul melodic eu interjectii caracteristice de i!lleput (hai, oil ori In sfir~it printr-un mai). De fapt aid versul a trecut prinlr-o prelun­ gire de la hepta 1a octosilabic, un mers me­ :odic in genere boItit li'i can' la sfir~it de primul rind me lodic folose~te eaderea de C\'drla cardcteristied zonei (exemplul melo­ dia IIMIndrut cum ne vajim noi") ; un mers ronal modal eu paralelism major-minot en ul.denta dorica i lipsa refrenuluL Cintecul propriu-zis de 5tH yechi 5e con­ stituie in Maramure~ ca ~i eel din eea mai mare parte a tarii ca un gen de sine sU1~

talOr, dovedind in acela,;>! timp:;;i fire~ti l11irepatrunderi structurale cu celelalte ca­ tegorii all' folclornlui muzical local, Inrudit ell horea lunna prin caracteristicile arninti­ le, dar ';Ii cu repertoriul aclual, chiar l;ii eel inslnunental ori pastore<;c !}i de colinda care confera genulHi veehimea ~i autentici­ latea. Tetratonla lntilnita Re-}.1i-Sol-La. ce constiluie substratul caracteristic penlru uproape iJltreaqa melodica a Olleniei sub­ carpaticc, in bun a parte a substratului me­ lodic nasaudE'an, bucovinedll. bihorean, clem qenlilu i nnitate straveche sub raport sonar eu m.llzicd maramllret;eana, (;ll llluzica papu­ lara romimeasca din aproape tot cuprinsul tarii. Prezenta indclunqala a triburilor cel­ lice ill Transih-ania ~i In !\ilaranmrel;j esle dmeditil arheologk. Consideram di nu pu­ te111 exclude un aport al acestora la ce s-a concrelizat &tructufa horilor vechi probd­ bil in melodii ~i \ocabule muzicale arhaice ell disponibilitCitl de clezvoHare in struclurl nuri variate, incit p(>ntalonia .',;i amlntita ~FI­ m~i ar puled Ii privite ca ale lor. Este cu­ noscuta '5i in apu::; aceasta scura muzicaUi sub numele de ,.ga11111 scotiana" (B-145 pag. (is). :-':u este t"xclus ca aceasta prezenta de Hama in melodiile \ec11i maramure~ene sa ducd 1a triburile celtice care au populat odinioara aceste meleagurl. 3. Horea lo(ala m.:d noua

tn

bogatul glosar al coleetiei lui Alexan­

elru Tiplea 1906, care explica pe 11ngl1 cu­

vintele de cirl'ulatie regionala ~i unii ter­ meni folclorici locali, giisim horea care in­ semneazi'i cintec, doina, balada. Oamenii din ~laramure~ nu fae deosebire Yntre ele. Cele mai mici cintecele "dinele" hore ~i ciirlaiuri, acest din urma termen de re9ula lnsearil na melodie (dim. horin~). In legti­ tura Cll termenul hare autorul atestii ~i un obicHiu de inmormintat"e cind moare un fe­ cior tlm3.r ori fata din sat, alunci nu-l cin­ ta (bocesc) femeile ci-l horesc fetele, adica 11 petree cu hori, cinteee pilla la groapa, de requla eu acompanierea mai multor lautari (B. 153 pag. 63-64) In colectia lui Tit Bud (1908) poezia instrainarii ofera citeva exern­ pIe de mare adincime Urica ~i putere de suuestle din repertoriul horii locale. "Pasa­ ruica pasarea" (B. 153 pag. 23), "Jelcuima-~i jelcui" (iclem pag. 24), "Bata-tp, tara stra­ ina" (idem pag. 26), "Care-~i lasa satnl lui" (idem pag. 27), "Alita mi-s de strainii" (idem pag. 26). Apare des cuvintul tara in texte care, in aceptia lui traditional a populara, re,-ine la tot pasul In lirica instrainarii ~i in cea de catanie ~i de razboi. Dezva.luind flU numai un aspect caracterislic a1 vietH ~i al mentalitatii taranului de altadata, ci ~i sursa de numeroase creatH din cele mai

1

r

72

autentice $i mai f('alizate artistic, noi nu ne-am propus 0 clasificare a repertoriului dupa tematica. Bartok afirmil cil Clcesl reperloriu are pentalonismul caracteristic melodiilor $1 de pe cimpie $1 ar Ii drept 0 influenta maghia­ ra. De asemenea pentatonismul face parte, d$a cum Clm arZltat dinlr-o zeslre straveche, el putincl lua na$tere independent ca 0 treapta fireasca j\ila de la sine in evoluPil melosullli primitiv. Afirmatiile lui sint ne­ indreptdtite din aeest punct de \'ederE~, cit $i di in dntecele maramure$ene de stil nOll ca $1 in dntecele de pe cimpie, ambele ea­ raclerizate prin a$a-zisul rilm punctat s-ar intre\"edea influenia maghiara, afirrnatii care au suscitat opoziUi \-iolente prin anii 1936--1937 (\"ezi cap. Vers, rilm, melodie in cintecele l11oro!,iene!,iti). Bartok adueea 0 analiza amanuntmi a unui material impuna.­ tor privind fenomenul pe lntreaga lui arie. Ca at are el aclmite cil. in Maramure$ influen­ ta maghiara ar fi indirecta prin intermediul rutenilor unde melodiile de acest tip sint mult mai numeroase $i mai frecvente. De asemenea, melodiile de Verbunkos care sint frecnmte ~i la rOD1anii de pe cimpie ar proveni la origine din faimoaselp melo­ dii din Kolomeika ucraineana. La romCini nu se obsen'd atit un lmpru­ mut direct de melodli eu ritm punctat ma­ ghiar, cit mai ales crearea ullui repertoriLl propriu de melodii cu astfel de ritm (vezi cap. IV P-4). S-a vazut $1 mai Urziu Ia Uiutarii loeali tarani cit era de vie con$tiin­ ta deosebirii esentiale intre "melodiile un­ gure$ti" $i cele romi.'me~ti, de~i aveau dce­ la$i ritm punctat. Emil Riegler Dinu cerce­ tind comparativ eolectia Bartok-Brediceanu sustine: "Penlatonismnl ar fi 0 rama$ita din pentatonismul tatar $i cuman, pastrat mai fidel in Transilvania, tie ea de Nord sau de Sud, pc care 0 50cote~te drept patrin ciu­ tecului popular romanesc". 1n concordanta cu ceilalti muzicoloyi intrevecle ~i el 0 evo­ lutie de la fonnele simple spre cele mai complexe, adica de la colinda, cinlec de copii !,ii bocete, pina Ia cintecul propriu-zis, indeosebi aceia de tempo giusto. Daca in timpul cind Bela Bart6k a cules muzica populara romimeasca (1908-1918). delimita­ rea regionaHl a cintecelor de stH vechi era inca posibWL evolutia care s-a pelrecut de atune!. prefacerile pe care cintecele Ie-au suferit, intrepatrunderile $1 imprumuturile tot mai insemnate intre zone foidorice $i etnografice diferite fac azi deosebit de grea, daca nu imposibila, 0 astfel de operatie. Varietatea regionala !,ii zonala a cintece­ lor $i altor categorii folclorice este inca evi­ denta dar holare precise nu se mai pot tra­ sa. 1n zona cercetata cinlecele banatene. some~ene, bihorene, nasaudene sau o$e­ nel?ti s-au impamintenit in a$a masurA in­ cit moro~enii Ie considerCi drept ale lor.

Pentru a cunoa~te spc:cificul zona] al hori­ lor propriu-zisc ~i a Ie putea identifica cele neao$ maramure$ene, dam mai jos earac­ teristicile CJenerale Si c<;entiale a lJOrilor mai noi, autenlic maramure5enf' : --- Cintecele moro$ene~li au patru rin­ cluri melodice cu cezura dupa al doilea, obiSlluit pe fundamentala san c1ominanta. en sall Uira refren ~i far~l pseudorefrell, Pormele eele mai caracteristice slnt: "\-Ac--B~-"B, A-A-B--Bc, .\--Ac--B-Be. In ullill1ele doua rincluri \ersurile pot Ii inloculte ell refrenul cu­ noseut de care am \orbit 1a ineeputul pn'­ zentului capitol. 'lrasatura de capetenie a horilor marClmurc~$("lH" ('ste ritmul lor I('­ £julat, le~janat, bazat pe libera alternanta a iambului cu troheul in toate combinatiile posibile (iamb+ iamb, iamb-Hroheu, tro­ lieu+iamb ;;i troheu+troheu). Acpst ritm cnnoscut in toate tinuturile larii, intilnit in horea lunga 3n colindc, bocete $i aproa­ p(> in toale gCllurilc r:iuzici.de rom[me$ti CUiiOa$te uici 0 form;! Cd[e IHl!11di Sf' d].HO­ pie elL- cea punctata, dar este moale. \!i!;>­ carea $i ea regulaltl, \ariaza intre limitele larc;i, sdirile sint destul de felmite. S0 1n­ tilnesc modurile diatonice de Sol-La~~Rc ~i modul cromatic de Re CD treapla IV ur­ l'ata. In substanta tuluror melodiilof, de obicei, se cieslu!?e$te simburele pentatonic care atesUi vechimea $i autenticildlN, "\ceste melodii cu caracter pentatonic s(~ H1tllnesc in toale genurile aulentic mara­ mure$ene, Cadenta £inala se face prin se­ cunda san tertii rlescendenla ori printr-o alunecare de pe fundamentala pe cyarta ei inferioara. Aceasta cadenta plagaH:i, destul de frec\'enla, estc 0 aWl caracteristica de seama. a cintecelor acestui qrai. earacteris­ tiei vaelit luate din horea lun9a. Horile lo­ cale mai Hoi sint caracterizate printr-un cl inamism la care contribuie mi$carea re­ ~lulata giusto-substituila mi~carii libere (ru­ balo) a celor mai multor cinteee de stil \echi, parasirea rilmu!lli liber (parlando) in folosul unui rUm regulat corespunzalor masurii 6 /8, melos simplu !?i foarte canta­ bil, le9anat Cll arnbitus ce se large~te me­ reu atinqind sau depa!,iind oela\'a cu dese reluari a rindurilor melodice la cvlnta Sll­ perioard, iar ornamentele sint simplificate la minimum. $i horile locale moderne cu­ nose 0 eYolutie spre hori de larga circula­ tie (Hori de masa), nstrel ca forma este arlesea dez\"oltaUi mai ales prin repetarea ul timelor doua rinduri melodice, ca ~iprin adaoqarea unor rind uri melodice nol, pse­ udo-refrene. completari de silabe. De la heptasilabicul caracteristie s-a ajuns Ia un­ decasilabicul. Refrenul esle folosit lot mai frec\~el1t, fapt deosebit de semnificati\'. Se constat~ sparge rea sectiunii sau a rin.dului melodic \'echi croit pe ml:isUfa unui rind de vers in urma amplifidirii liniei melodi­

-. ....
,

::

------------
,1­
?le ac­ lor
in­ ea,
1La,
C!l,

.-~,---,---

.-

73

nl:

-Bc,
~uri
Ct­

)1'e­

?
~a

a
rr·­
a

tii~e

tro­ ritm ilnit
·roB­

ee, ceea ce face necesara argumentarea yersului prin interjectii sau silabe de re­ fren spre a-i potrh'i noi dimensiuni potri­ ,..ite de meloclie. Eorea ll1ai noud din \raramur0~ provine probabil prin im-olulie din faza de deslra­ milTe a feud,llismului. Bart6k prpsupun0 Cd aeeasta are 0 ",echime de 150 de ani, tra­ "aturile muzicale sint: --- melodira putin :1u"llsmatica )i mai muIt silabieai -.- pre­ :er1!lta pentrll moduri dialonice \echi. ceea ce tradeaLii obir!','ia din horea lunqi:i doric mixo!idic, polic), in ('Me este inca Juternic substratul pentatonic alaturi de ocari pentatonice. anhomitonice $i hemito­ :-.ice care apar mal rar. In citc\'a melodif obsenam fenomenul ::lteresant al "metabolului pentatoniC" (COll­ s:antin Brailoiu) - portamentele sint Cel­ racteristice 1a terta, la cyinta inferioara :nterpretat de 0 inLonatie aspra; - eaden­ :e1e interioare se fac pe treptele I--Il I-V,

rar pe V iI, iar la caden~a !inala, a~a cum am aratat, so ajunge prin secunda mare descendenta, ori prin terta sau prin repe­ tarea treptei I sau alunecarea la treapta a V -a; strofa meloclica este a1c2ituita de re~ltlla din patru rinduri Cll cezura princi­ palil. dupa primele dona cu schemele arata­ le Ja care adaugam: A-A-·B-B, A····,\c­ ---B-B, c\--B-·.\--·g, :\-13 C-13 iar mal llOU .,\-~B-C-rf. Adesea ultimele dona rindllri fOfJlleaza refrenul caracteristic. RH­ H1l1\ estc elementul cel mal caracteristic a1 acestui (Jrai ,fUnd format din alternarea re­ ~Iulata sau libera a troheiului Cli iambul a~a cum am ar~l.tat. Schema ritmica. de baza
PX.

:)5

n
J

(lJ

1':

til

r-" <6i

~

I

este modificat~i

de multe ori prin interventia Hotei puncta­ te. Scurtarea sal! dublarea notel d" optime, ritmul dt' biaa liind : I.ex. :jG\

:le!iti
,pro­ :.'! i~·

)JJ
·~:e

k .) #II

• #I

:) J

~~., i l

.)) .n
t

J

.~ , .

J

.) .J
l ",

! ~

:le1e

?

tn­

--Re ,- ur­ " de :rJ)lic se

de larg~ drculatie pe ltn9d patrime "parut punctul mai muit ca sigur suh

influenta muzicii instrumentale cit si a mij­ ioacelor mass-media ex, 57
~.
I

,,,ted.

)) J •i
I=i

Ii iJ·

.l:c;Ha­

n . ,. n, .tJ··, n

.lh

de"'/.:"f:

'

. / ••

l;

k
fit'
.!

sou
so cJ

.,}.'

k

.,;)

l

J. :;

.-- 3 --, ,-- 3 '-.

J

#I~

J .h

. . ""
,..­

.h.• J.

.'

k,r"'I

~ ,;

n se­

intr-o rta ei

~.estlil

ca de

:teris­ :le 10­ ntr-un ~a re­ e (ru­ :e stil .anelo) !:zator canta­
:e me­

:::;r:tecele in parlancio rubalo sint mai pu­ ',~n raspindlle, scara caracteristicd. zonel 0 .::ilnim ~i in ace5t repertoriu frecventa aeestor melocHi in folclorul 10­ ~ 3: ne-o clovecle$te ~i cu1e~lerea prezenta ilre cuprincle un numar de 137 meloc1ii de _: est fel, ceea ee reprezinta aproape 25 % :::1 lntr09 materialul muzical a] zonei. Darn ::-.ai jos uncle siructuri melodice cele mai ~-c';Jrezentati\e ale horilor locale mai noi:

Ex. 313 = A / Ay
I 1

Ex. 317 Ex. 391 Ex. 392

A /
.;

Avli By f Bk
4 1 1

ciese su­ iificate ne cu­ :ircula­ a este )etarea ~i prin )i, pseDe la la un­ lot mai ltiy. Se -;ndului ~li rind melodi­
~ta

~

A
3

x

! B II C / Ck
321
I
I

A
J

Ay!/ B
3 3

Bv
1

Ex. 393 -- A Ex. 396
3

B
3
7
<;

if

C / Ck
Vll
7

1
I

A / B

1/ By I C
f C
1

Ex. 404 -- A /

Ex, 413 Ex. 433 .~

v A
1

A"II B
7 1

I

B Ii By! C
~

! Rf
1

A i ki; B I Be ,: A
5 ..
J

1

melodia este Romfme"

0

varianta la "Dc5teapta­

Fste uimitor simtul artbtic al adapUi.rii melodiei. Horen mai noua nm clasificat-o in cloua mari categorij : ~~ locala - de lar9.3 circulatle HorNl mai noua locala ("ste cea mai insem­ nata ~jrupa $i care are caracteristicile ara.­ tate mai sus: structura lnchegata, ritm Uiusto. melodie de aspect mixt silabic ~i melismatic, forma muzicala preelsa care va­ riaz~l de la doua la palm rlncluri. Este re­ pertoriul care a ci~tiqat cel mai mult teren ~i s-a implls cu repeziciune. ,,In mod hota­ rit, arata Bartok, sint creatH mai moderne dar date despre aparitia lor nu avem". Noi consideram ca am clarifieat proYenienta acestui repertoriu, din horea lunga. Acest repertoriu general I-am 9asit mai Cll toate ocaziile de cintat nelegat de prilej cintat de to ate virstele. in a doua categorie din acest repertoriu am lnglobat melociiile de stil nou care cireula ~i in ~1aramure!?, dar au circulatie mai larga 1n tinuturile extra­ carpatice ale I\-lolcloYei, l'-lunteniei !','i Tran­ silvaniei. Sint melodii care au sunenit in zona cu unele ,.adaptari $i u~oare transfor­ m~ri". tn acest repertoriu se pot Intilni ~i unele hori care odinioara. erau rituale ~i prin im'olutie au devenit proprill-zise ne­

le~Jale de prilej. Araldm aid "Clntecul Bra­ dului", care este 0 hore propriu-zlsa, in­ terpretat 1a rildacina bradului inainte d~' a fi UHat. Obiceiul nu se Il1ai practicd, au ramas doar fragmente din text. Lt'mnul a constituit 0 existenta vitaHi a maramure­ ~enilor. Atunci dnd copacul este Uiiat !;>i inslrajnat, 1l10ro!;>anul este cuprins de tris­ tete: lICe \'a leganaji \oi brazi I Da cum nu ne-om lCflanara / Ca zin Tauti din Bra­ !;>au ! Cu securi late la briu ! eu seemi ~i cu topoare I Pa noi ca sa ne doboare / Sii l1e-ncarce pc \'apoare i Sa ne duca-n alta tara I. Versurile sint de pro\'enienta mal nona pe 0 meloclie de cintec propriu-zis ~j este nelndoios ea la origine acest obieei care a suferit mutatii ~i transformari era un verilabil eloqiu, aclus cocirului, pastrat Cll sfintenie de la stramo$ii daci.

este cea mal rele\' anta. fot aiei intilniffi cintecf' de viata noua ~i cintecele round­
tOff,!;>ti. Schimbarile SlU\'enite in bald economica nu inseamna "sfir:;;itul oriC'arei creatiJ popu.. lare eel putin muzieale" obsen'a ill 1931 Consti.lntin Brailoiu - did "un stH popular modern s-a nascut in Romania". Stilu; acesta, in care uimitCJrul instinct de adap­ lare a eolecthitCitii a top it elemente de lot
felui intr-o sinteza nea!;iteptata, e in plina

noare azi !;ii produce in Hecare zi specime­
ne lllai mlllt sau mai pu tin fericite (~.B.
57 ).
mure~

4. Hod

dl~

masa

Sint horile locale prO\C'nite din cele au­ tentic maramure~ene, sau unele Cll u~oare preluari ciutate de li:'iutari 5i Intreaffa pe­ treCNf' ell acela~i text 5i melodic. Exem­ pIa ..1..11 ell cadere pe CTarta este eel mai lipie forma AI Avr B/s\' in masnra de (/H.
3
R

5

~

I

Alte exemple Lipice -UO, ..l4:~.

Repertoriul nu esie omogen. Gasim alCl hod adoptate din zonele limitroie eu pseudorefren, ex. 444:;;i 445, care sint Lipice moro~ene la care crec1em ca lan­ tar;i i-au adCiugat acel pseudo-refren ~i sensibile pe treapta a VII-a, \'ersul trans­ formindu-se din ~apte in nnsprezece silabe. Iste ~i aceasla un fel de forma de evolu­ tie. In horUe de masa am inclus !',ii uneJe hori vocale de dans mai cunoscute si gus­ tdte, ex. 4..17, in care intilnim iar !ipsa re­ frPIlului, melodia pstc holttta, formata din trei sau patru rinduri.
~i

5. Cintece vocale de dans
. Aceste l10ri actuale de slil nou sint lar~J dlfuzate de cintareU de meserie care Ie cin­ ta cu acompaniament instrumental, iar prin mijloacele mass-media se raspindesc. Re­ pertoriul cintecelor din acest gen este deo­ bicei in ritmul 214 (~i aiei se yede 0 evo­ lutie), rilm regulat, deseori punctat i me­ lodiile sint la obir$ie cintece de joe sau jocmi instrumentale. Nu arareori se pot in­ tllni texte poetiee cu aU metru dedt cel traditional, create din necesitatea potri\'irii lor la dimellsiollarea unor melodii instru­ mentale croile pe aIte tipare. Aici in ace-;t capitol, pe llngli eele cwlentic maramure­ ~el1e, preluarea, imprumutu! ~i contamina­ rea melodiilor ell allele din diferite zone

Cauzele care au contribuit ~i in '\1aro.­ la formarea stilului modern sint de natura economic a, sociala :;;i culturala. Spe­ cificul proeesului de evolutie a folclorului consUi in zona in faptul ca nu se manifes­ ta numai prin creatii noi ci, in primul rind, printr-o modifieare lenta ~i treptath a ho­ rilor mai vechi. Cele mai frecvente proce­ dee de transformare a unei hori \'echi in horea noua, de stU nou, de tapt 0 trbnstor­ mare a nnei hori autentice in cintec vocal de dans sint urmatoarele: adoptarea unui lext san mai multor texte noi la un frag­ ment de melodie mai veche i transformiiri ritmico-melodice sau de strnctura din rit­ mnl leganal de 6:8 In ritmul punctat mai mi~cat de 2:4 i schimbarea functiei unor ~Jenuri hori legate de ocazii care prin de­ fUl1ctionalizare palrund in repertoriul neo­ cazional de hori propriu-zise !;>i in primul rind in spectacol i preluarea unor piese din repcrtoriul altor zone !',ii asimilarea lor in stUlll local: imbogatirea reperloriului lo­ cal cu piese f;ii influentarea in diierite gra­ de a melocliilor locale, apar complectari de melodii, meloclii hibrid; preluarea citorviJ mijloace de expresie earacteristice, de exem­ plu melodii maramure~ene sau o~ene!;lti in­ terpretate in stH sud-ardelenesc i adaptarea lextelor lirice la horHe melodiilor de dans; contaminarea unor melodii locale cn unele maghiare mai cunoscute ~i trallsformarea acestor a in stil "local La aceste transfor­ mati melodia propriu-zisa sufera urmatoare­
Ie schimbari: pentatonicul se large~te cum
dealtfel se large!;lte ~i ambitusut incepe sa
se utilizeze frecvent sensibila, disparitia me­
lismelor, a coroan0101', glis<;anclou-rilor ~i In
general a broderiilor i stilltl este silabic,
dezyoltarea melodiei duce Si la dez\'oltarea
yersului de 8 sHabe f;'i clliar de 11 de adau­
~iri de pseudorefrene, interjcctii sau aUe
compictari; forma strofied ~i a rindurilor
melodice se dezvolta pe tipul cuplet refrell,
iambul ell troheul de data aeeasta alternea­
za regLllat. Pe func!alul acestor modificari
evolutionale inrlore~te in .\laramure!;> tol­
cloml nou de \'iat~ noua !?i cintecul munci­
toresc din yiala minerilor ~i a celor ce nw­
deleaz~ lemnul, ~i gustat la orice petrece­ re actuala. Posedlnd 0 allume stabilitate in

/j.

:.

z

75
timp, folc1orul muzical din zona. a fost ~i este deschis tuturor tendinte10r innoi toare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ b~irilor care au loc In structura societa­ tii~i in viata maramure~enilor. Acest proces de innoire are loc in primul rind, a~a cum am mai afirmat, prin intermediul \'ariante1or care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiu1 viqu­ ros al traditiei. Asislam astazi 1a un proces de cristalizare a unui nou stil muzical ba­ zal pe creatia folclorica traclitionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit cu procedee !';i elemente noi. :Vlaramure~enii continua sa cinte acele dl1tece care Ie-au fost Intotcieau­ na la inima, dar ei continua sa ~i creeze in spiritul lor. AsisUim astfel la 0 acle\-arata neglijare a unor ~Jenuri !;ii forme traditiona­ Ie si, in primul rind, 1a ciutecul ceremonial, in favomea abordarii a cin tt"celor de Joe:, deourece aces tea prin vigoarea ~i \-ioiciunea ritmic:a, prin forma lor ar11i­ tectonicCt ec11ilibrCltii. ~i prin optimismu1 pe care-l de~Jaja corespund mai bine ideiJor \-ersului popular nOll. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astilzi cint('cele ,-ocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin insa~i esenta lui, procesul de transformare prin variante este alil de puternic, atit de pro[und in Maramure~, ill­ cit fiecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire~te ca ~i in categoria horilor lirice s1nt L.nele grupuri tematice ce apartin trecutului )i care se gasesc, fata de receptiYitatea oa­ :-nenilor de asUizi, intr-un raport similar cu eel al cinlecelor eroice sau haiduce~ti. A­ cestea sint, mai cu seama, \'echile hori de ;.aiducie ori de instrainare ~i de catanie. De­ si~fur cintecele noi nll slnt aidoma folcloru­ :ui traditional. Este firesc ca la un tinut Cll o traditie folclorica alit de bogata ~i atit de \'ie inca, cu 0 forta creatoare alit de vigu­ ~oasa, sa apara hori noi, hori care se a~ea­ zei in continuarea traditiei, dar care inseam­ :-.Ci in evolutia istorica a folclorului muzical c noua treapta. In ele creatorii vorbesc de schimbarile ce au loc in viata lor, a sate­ j,')r despre roadele muneii lor, de ma­ r;le realizari ale industrializarii socia­ ::5te, dragostea fata de partid ~l pa­ :~ia socialista. In acest fel constata111 Cd ::oua creatie populara nu se bazeazd numai De traditia folclorica, ci preia ~i duce mai ~.epaite, functional ~i ideologic, cea mai :naintata traditie a folclorului nostru, tradi­ :ia cintecului mllncitoresc revolutionar din zona. :\larea parte a creatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile ,'ocale de ::ans, sbt absol\-enti ai ~colii generale ~:e 10 ani cel putin, astfel ea ir:.tere"~l lor .::ere., si rnuzical a ce;:)ASit !in:;:ele ora::ta­ :::. ei a'.! La: c:::-.~c:: C''';' D:'CZ:.3 c,,:::d. S: ;:;:.1­
cuno~linte ~tiintifice despre 1ume ~l socie­ tate. Orizonlul aclual al l\Iaramure~ului s-a larqit. E firesc, deci, ca toate aceste ele­ mentc' ale formatiei oInulni nou, sa se fl'flccte in cintece 5i poezii, sCi dea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzicale cOlltemporane. Este aproape uimitor cum, fara ~Jefuiri, unele creatii noi, melocili noi, all ajuns de pe acum la forme inaIte de fru­ musete aidoma creatiilor lraclitionale. Este firesc din clipa in care cultura soclalisUi atit meloelia cit ~l poezia cinta aeeea~i \-iatCi noud, fiind legate una c1e alta, sa exprime acelea!?i ginduri, idealuri ~i "cnLimente, In mono~rafia Illll.dcaja I)artokiana cin­ tenll \'ocal de clans este impartit in cioua subgrupe: - meJodii de joe inlr-o forma libera, care consta din repelari \ariate de lllllli san mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectnl unui alt ca­ pitol din lucrarea de fala i ---- melodii de joc inlr-o lonna inehisa, Cll texl sau fara text, care nu slnt altcc\ a dedt actualele hori voealc ell' joe pc carp Barlok nu Ie rleJlume~te. l\lp!odiile acestei subgrupe sint aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece, se striga in cerc sau in­ dh idual, ori toalii adunarea, ritmul e sim­ plu de :?-! (ex 58). ---.

lnim l!lCi­

.nicZl

opu­ 1931 )lilar lUlu1 dap­ e tol )lina imel~·B.

lara-

II de

Spe­ rului 1ifes­ rinci, I ho­ roce­ hi in lsfor­ ,-ocal unui frag­ rmari 1 rit­ t mai unor :1 de­ neo­ ,rimul ·8 din .or 1n 1i 10­ ~ gra­ ari rie ::orv d
~xem­

II

,.

~

,.

,.

,.

-

Ii'

".

il:

iti in­

)tarea dans; unele marea 1:1sfor­ ,toare­ '" cum ~pe sa :a meIr ~i in ;1:aoi(', )itarea adali­ alte :'urilor !"efre::,
,e~:-.ea­

=.iiicdri r "J.­ :-~
:f. ~;'.(:­
c~ n:~­

la care "e adaug/i rinduri duble, reluari de melodie la c\'inta c;uperioara, pSf'udorefrene ori comp!etari. C\oi am sistematizal acest n:pertoriu ill cioua catenoril : --- cintece yocale de clans locale i ,.-- cinlece \oeale de clans de larga circu­ !a\ie. In prima cateqorie in horile locale de clans 5e observ8. clOUd fonduri: - un fond mai \-echi autohton care 1nainte de a apar­ tine horii mai noi, moderne a Indeplinit fUl1ctia de a fi expresia unui con~inut de \lata optimist ~i practicat in ocazii de cele mai diferite: la nunti, petrecerl, botegiuni; - un fonci mai nou cu melodii mai etero­ nene ca sursa cintate in cliferlle imprejurari sint cintecele '-ocale de dans ell continut nou, cu text de \'iata noue.. Cintecul \'ocal cle dans (dlltec de joc) dau acestui termen un inteles propriu, 5int hori implicate de jocul obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicala sint cind mai aproape de stri­ gAtura cintata, cind prezentind forma sim­ plificaUi a melodiei instrumentale de dans. Primesc Ins8. aceasta denumire in lipsa unni termen mai po lri ,,;it ~i melodiile cu texte poetice desprinse de d ns cu 0 tematica adenata a::or prEejur: nunta, ~ez4toa­ re, ;=iE-treceri. ;J;e<:um ~i :l nU!Ileroase:e me­

..
75 ilnim

unci­
)llliCd

)opn­
1931

pular Stilul
aclap­

:ie tot plina cime­
(~.B.

'.lara­ lit de .. Spe­ orului Inifes­ rind, a ho­ Jroce­ :hi in :1510r­ yocal I unui frag­ nmari i:l rit­ It mai unor in de­ l neo­ Drimul se din lor in ui 10­ e gra­ tari de .itorvi.l exem­ ~ti in­ ptarea dans; unele 'marea :U1sfor­ Hoare­ e cum epe sa tia me­ H !?i in ,ilabic, Jltarea ~ adau­ 'J al te durilor refren, [erne a­ jificari e5 fol­ munci­ ce mu­ etreee­ tate in

timp, folclorul muzical din zona a fost ~i este deschis tuturor tendintelor innoitoare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ bllrilor care au loc In structure societa­ tii!'ii in viata maramure~enilor. Ace:'>t proces de innoire are loc in primul rind, a$8 cum am mai afirmat, prill intermediul variantelor care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiul \'i~lU­ ros al tradiHei. AsisUim asUizi la un proces de cristalizare a unul nou stil muzieal ba­ zat pe creatia folclorica lraditionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit ell procedee !;ii elemenle noi. ':'laramure!?enii continua sa clnte aeele cinl~:ce care Ie-au fost intotc1eaU­ 11a la inima, dar ei continua sa $i creeze in spiritul lor. Asisiam astfel la 0 adevarala ne9lijare a unor genuri ~i forme traditiona­ Ie si, in primul rind. la cinlecul ceremonial, in favomea abordarii a c:intecelor de joe, deoarece ac:C'slea prin vigoarea $i \-ioiciunea ritmica. prin forma lor arhi­ tectonicli echilibrata!'ii prill optimislllul pe care-l deflaja corespund mai bine ideiJor versului popular nou. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astazi cintecele vocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin Jnsa~i esenta lui, procesul de transfonnare prin variante este alil de puternic. atit de profund In Maramure~, in­ cH Hecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire$te ca !;ii in categoria horilor lirice slut unele grupuri tematice ce aparUn trecutului <;;i care se gasesc, fat a de receptivitatea oa­ menilor de astAzi, intr-un raport similar Cll cel al cinlecelor eroice sau haiduce$tLA­ cestea sint, mai cu seama, vechile hori de haiducie orl de instrtiinare $1 de catdnie. De­ sinur clntecele noi nu sint aidoma folcloru­ lui traditional. Este firesc ca 1a un tinut cu o traditie folclorica alit de bOHata $i atH de vie inca, eu 0 forta creatoare atit de vigu­ raasa, sa apara hori noi, hori care se a$ea­ zll in continuarea traditiei, dar care inseam­ na in evolutia istorica a folclorului muzieal o noua treapta. In ele creatorii vorbese de schimbarile ce au loc in Yiata lor, a sate­ lor despw roadele muncii ·10r, de ma­ rile realizari ale induslrializarii socia­ liste, dragostea fata de partid ~i pa­ tria socialista. In acest fel constalam ca noua crea\ie populara nu se bazeaZd numai pe traditia folclorica, ci preia !7i duce mai clepaite, functional ~i ideologic, eea mai inaintata traditie a folclorului nostru, lradi­ tia dntecului muncitoresc revolutionar din zona. }'farea parte a ereatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile \"ocale de dans, s1nt absolventi ai ~colii generale de 10 ani cel putin, astfel Cd interesul lor literar $i muzical a depa.!jiit limitele oraliUi­ tii, ei au luat contact cu poezia culta ~i mu­ zica de diferite genuri, sint eititori ai pre­ sei, l~i formeazil 0 cultura nOlld, bazata pe

cuno:;;linte $lilntifice despre lume !'ii socie­ tate. OriZOl1 LuI actual al Maramure~ului s-a 1arqit. E fire'>c, deci, ca toate aceste ele­ menlo ale formaiiei omului nou, sa Sf' rdlecte in cintece $i po(:zii, sCi elea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzieale contemporane. Este aproape uimitor CUIll, [aId $lefuiri. unele creatii noi, meloclii nol, all ajuns c1e pe aeum la forme inalte de fru­ musete aidoma creatiilor lraditiolwle. Este firesc din clipa il1 care cullura soc;ialist2i atit melodia cit ~i poezla eintd aeeea~i \'ia\a noua, fiind legate una de aHa, sa exprirne aceleal;ii ginduri, ic1ealuri :;;i ::-.cntimellte. In mOllografia muzicaH:i barlokiana cln­ tecu) \"ocal de dans este impar\it in doua subgrupe: me10011 de joe intr-o forma libera, care cOhsta din repelari variate de llnul sau mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectul unui alt ca­ pitol din lucrarea de fata; --- melodii de joe 10tr-o forma inchisa, cn text sau Hira text, care IHI stnl 1.I11e/':'\a deeit actualele hod vocale ell· joe pe care Biirt6k nu Ie del1umc$te . .\lelodiile acestei subgrupe s1nt aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece. se striga in cerc sau in­ dh 1dual, ori toatli aclunarea, rilmul e slm­ plu de 2-1 (ex 58).

........,

!' fII
---...!
III III

! 1/1

'"

!II'

.,

............

la care "e aclaug~ ril1duri duble, reluari de melodie 1a c\'inta superioara, pseudorefren€ ori com plelari. 2\:01 am sistemaliza.l acesl rept?rtoriu HI doua catenorii : cilllece \"e)eale de clans locale; --. cinteC0 \oeale de dans de larga eircu­ la\ie. 1n primd cale~jorie ill horile locale de dans se observa. doua fonduri: '- un fond mai \'eehi autohton care inainte de a apar­ tine horB mai noi, moderne a Indeplinil funetia de a fi expresia ullui continut de \iata optimist 5i practicat 111 ocazii de cele mai diferite: la nunti, petreceri, botegiunii un fond mai nOll cu melodii mai etero­ ~lene ca sursa eintate in diferile imprejurari slnt cintecele yocale de dans ell contlnut nou, cu text de viap:! noua.. Cintecul \ocal de dans (dntee de joe) dau acestui term en un inteles propriu, sint hori implicate de joclli obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicaUi sint dnd mai aproape de stri­ giHura cintata, dnd prezentind forma sim­ plificata a melodiei instrumentale de clans. Primesc insa aceasta denumire in lipsa unui termen mai polrivit ~i melodUle eu texle poetice desprinse de clans cu 0 tematicti aden'ata altor prilejuri: nun ta, ~ezAtoa· re, petreceri, precum $i in numeroasele me­ lodii ce sint exponentul adecvat muzieal al unei bogate tematici din domeniul liricH

-----------"----"-----­
illdeplinind uceea~i funetle ::'orea propriu-zisa. Aici 5e produce s='::oza de alta data dintre muzica, dans, :=:s:::aie, batai din palme, picioare ~i textul a::en-at. Sub raport structural, aspectul eel mai uni,ar al horilor induse in aceasta catego­ rie rezida In ritmul lor - ritm punctat ­ prO\-enit din combinatiile iambu]ui cu tro­ heul (analizat de noi) evident pliat pe rit­ mu] dansului local. '\1elodiile sint strict vo­
: 1

_",.:.:~_ ':'::ai,:: ~i

s:

cale ca intindere, exceptie doar eX. 455 partea a II-a pe carp-o gasim cea mai re­ prezentativa melodie de dans. );umarul rin­ rlurilor variaza de la 2 1a 4 iar tematica di­ \ersa pe care 0 abordeaza nu face obiectul ana1izei prezeniei lucrari. In cea de a doua eate~Jorie, horHe voeale de joc de larga cir­ culatie am indus exemplele 514--536. Sint melodii cunoscute 1n zona mai mare a Tran­ silvaniel, vehicuJate de mijloacele mass-me­ dia, de lautari.

:: '":'.E'"
<:~:';l :::

IV. MEIJODII INSTRUMENTALE DE JOe
inca mai demult pc linga rostul lor de a insoti dansuL melodiile instrumentale de joc au dobindit ~i calitatea de a Ii doar melodii de ascultat din instrumentele traditionale: cetera, fluier. Putem astfel privi aeest gen cind in aspectul sau primar ca fapt sincretic ee~i implica deopotriva 0 latura coreicd !;ii una muzicaUi, carora li se aclaoga !;ii aUe componente specifice ale dansului maramu­ re;>ean, dnd in ipostaza autonomiei muzica!\.'. Melodiile instrumentale de joe maramure­ ~ene sint strins legate de strigatura. Ori9i­ nea maramure!;,eana a strigaturilor din co­ lectia lui Alexandru liplea (1006) 5e Ydde!;>­ te in expresia lor linfl\-blica precum !;ii in formulele cu care debuteaza: "Hei tu min­ drulica mea", sau "Tura, tura, feciora;>. / DacB n-ayeti ~Jritara~i / Ca sa dati la cete~ ra~i /, sau: Tu mindruco, pui~or i Tinara te-ai dat la dor ' (B.B. 153 pg. 83). "Chiotiturile" in schimb sint mai pu~ine 1a numar in colectia amintita. Izbesc insa prin \ ioiciunea, energia lor atit de adeC\'a­ ta jocurilor populare maramure~ene, jocuri lipsite de amplitudinea celor de pe Some~, Nlisaud sau S&laj. Culegatorul a apelat se pare la 0 riguroasa selectie a materialului acestei specii, retinincl in deosebi acele stri­ gaturi care prin earacterul umoristic se in­ caclreaza perfect specieL Caracteristic pentru dan suI maramure­ !;iean, ca ~i pentru cel o~enesc ~i bihorean, ~i in general penlru dansul popular roma­ nesc de mare veehime este desfa~urarea sa mai mult pe Yerticala, la care se adauga preponderenta hotarita a mi~earii picioare­ lor ~i, in general, a mi~carilor concretizate sonor, de unde ~i pronuntatul sau earaeter de ritmicitate. Conceput ~i realizat ca un tot sintetizant ~i intr-o poliritmie perfecta pen­ tru care colaboreaza domeniul coreie, me­ lodia ~i acompaniamentul instrumental, iar ill anumite l110mente slrigatura, ritmul devi­ ne un determinant stilistic din cele mai im­ portante pentru dansul maramure~ean. Fata de alte tinuturi ale tariir unde acest element apartine mal nmltor sisteme (intre care }i eel aksak iar pe alocurl ~i eel apusean), in Maramure~ e1 apartine unui ritm orchestric sau de clans, propriu de altfel tuturor cate­ noriilor folelorice ce implica dansul, ca ~i celor ce amintesc de 0 legatura de odinioara eu e1 cum ar fi colinda l?i dovedind cu aceasta o toarte mare \-echime. lar prin formulele sale mai simple ctovedind a fi in aceIa~i timp ~i un sistem universal. Forma cea mai comuna a aceslui sislem rHmic este cea ca­ re reprezinta ca principala unitate morfolo­ gica 0 valoare totala de 'd/8, opt optimi, ~i in al dirui oadru citeva pulsatii ritmice, de regula bicronc (optime !;ii patrime) se con­ stituie in fonnule de esenfa binara dar eu 0 HZionoll1ie diferita. ~lasura jocurilor popu­ lare e in general cea de 2!..! dar tempoul Yariaza, toate in sehimu au perioada de 8 masuri. Ritmul atil de elegant de 618 a ho­ rilor din vechiul re9at 1?i Hucovina, am de des intnnit in t-.Iaramure~, a fost transfor­ mat in ritm binar punctat de 214. Melodiile sint de obicei motiviee in forma deschisa. Dacd Ie simplifidim putem scoate gam a ca­ racteristicil zoneL ceea ce ne duce la COll­ duzia eel ele deriva din horite vocale pe care lautarii tarani Ie-au inH~rit, schimbat, inclusiv finalul, eu 0 formula caracteristica de cadentare, dupa gustul ~i rafinamentul fiecaruia. 1endinta de a surprinde folclorul in ma­ nifestarea lui sincretidi 5e manifesla pro­ gresiv in culegerile lui Bartok, E nea~tepta­ la stradania lui de a nota dansurile popu­ lare, dnd in genere muzicologii credeau culegerea suficienta nUlllai Cll eonsemnarea melocliilor !;'i determinarea ritmurilor aces­ teia - In monografie Bartok schiteaza dan­ surile maramure~ene ~i ce au ele mai ea­ raeteristic, eategoria, iormatia, mi~carea generala ~i tempoul. Se pare ca la dansuri influenta sud-dunareana are 0 contributie ce dlmine sa fie clnUirita amanuntit de vii­ toarele cercetari comparatiye ale coregra­ filor. Este neindoios ca aIci 5e juca odinioara clupa fluier sau dupa cimpoi, astazi insa ex­ clusiv dupa muzica tarafului in care nu poa­ te lipsi cetera, cu intorsaturile ei melodice Ce intrezare~te uneori parea aievea glasul fluierelor sau at cimpoaielor, semn ca odata

-

-

_.
-

... =. -

-- .­

.: ",--;

in sensul ea fraza muzieala de ()bicl'i coinci­ de eu figura (oregrafica. Scara l1luzicalil a joenrilor instrnmentale cuprindc armoniccle 8--U.afirma informatorul Sidau Pi:1tru din Botiza.ta­ pu­ ~au rea :es­ an­ ea­ rea . eOll­ tinua ell strigatura pe vers de 7-8 silabe eu respeetarea optimilor conform metrului na­ .ul eunoaste $i joeuri de forma fixa. Exemplificam joeul "hanqll" de pro­ nmienta molcloH"nea<. Pe melodiile de joe clar nu numai pe ele dansatorii stfiga adesea versuri hazlii de 7-8 sHabe in ritnml muz-icii care se impIe­ tE'SC pe 0 interesanta eterofollie ~i in1r-un \eritabi! eontrapunet.te versuri de 2-4 rinduri. dar mai ales clefeetele :. de or­ iile ea­ 011­ pe )at. eeea ee coincide es1e numai rilmul pasului eu timpul masurii ~i n11 cu masura intreana. ba­ liB $i dans. batai din palme.>i noi nu am gasit nid 0 urma de amintire a exis­ tentei accstui instrument in zona 1'.. In joeurile de baut. 59 II de 5Z :>11­ se aseamana eu scara cimpoiului. Dansul evoluea­ za liber in rilmlll melodiei rara sa tina sea­ mil cle a1ci:!tuin>a frazeolo9idi d strigaturii. foarte rar de note de pasaj $i niciodata de note reale. ochiulul satiric al taranlllui nimic uu-i seapa. Deobieei pOliritmia are. jar llluzieal nmnai pe moth'c $1 sec\cnte melodice ne putem ria seama de fen0111cnul corellirii perfeetc inlre rHm. (ex.jnt an­ ne­ lte­ . multe mclo­ dii de petreeere inrudite ell jocurile din ~a­ saud l?i Bihor. baiuta din pdlmi. oi. bat din pic-ioare rilmmile bar­ bCite. Sea rile ce­ Ie mal des intilnite sint urmatoarele: (ex. Gasim. b). Caracle­ risUe este intervalul La~Re umplut. rnaltimea su­ nelelor Ie-am reclat eu multa a proximatie. Maramure. tropolitL pUl1eta\. Ele ineep ell interjeetiile hei. o alta trasi:Hnra a dansurilor maramure­ ~ene este manicra de eorelare inl.lo­ ~i eu repertoriul melodic ea a preluat ~i Ce\-a din intonatiiIe specifice bill rinclor instlll. de asemenea.sta ele a~i nai ea­ .. scoate ~i vede toate ealitatile.uri Itie \-ii­ ITa­ ara ex­ oa­ Ike lsul . Aiei exi:. 0 ade\'arata croniea a sa­ tului..-arleta a ullui moth' sau grup moti­ \'ic intr-un tot unitar. Femeiie nu­ mai mimcaza. Aceasta ar do\'edi originea cimpoie­ reasdi a melodiilor de aeest tip.. In general nu 5e poate vorbi des­ pre 0 coneordan\a perfecta intre fraza illU­ zicala sf fraza core~!rafiea.ro­ .at prin pa~i marunti. idi ltul Aeeste insu~iri corespund intru totul joeu­ lui "Ardeleana" din Vestul Transihaniei si de aiei presupunerea $i legatura jocurilor moro~ene de forma fixa ell celelalte joeuri din lara. moti" de a Ie aHHura joe-urilor propriu-zbe.at8o .. deJ.­ mente.l de impro­ vizatie. pa')i Si strigatura. se adu­ 118. sall ei. Exemplu in melodid de joe "hai-hai".?ul este regiunea in care struetura pasului metge in primul rind pe acompa­ niamentul riLmic. Despre strigaturi.~------ 77 -l55 re­ -jn­ di­ -illl >lia ~ir­ . Aceasta lehnica este eo­ muna atH joeurilor mixte cil $i joeurilor barbate~ti sau femeie~li eLI fran-eute baUii din palme la barbati. Spre exem­ plu in timpul unei invirtite 0 pereehe tropo­ te~te alta invirte$te la dreapta ~i la stinga. uo pu­ oul ~ 8 ho- . In general ele Sf! b(lZea7d pe re­ petarea .a. asUel 59 al~tura melodici misearile ritmice ale eorpului si palmelor ea un ele­ ment coregrafie clegcnerat. Ma­ ramure.Iaramu­ re~ului.lata e~le deosebit de \'igllroa~a. Iautarul Je cintii ]a ma!'. melocl ia detinind un rol seeundar ~i mili mult eu rolnI de a tine min­ te loeurile unde se sehimba figurile $i ba­ taile care $i ele pot sa '-arieze. Zona 0St(' carac­ teri7ata prinlr-nn numar relativ mlc de dan­ suri.orate r0lona11­ tei naturale ~i se 5Wmie lntr-un pitoresc amestee-modal-tonaL Tn zona Yictuiese in­ strum('ntal jocuri ell forma libN. Strigatura poa­ te fi $i . unde Ie zice "De 5trigat". iar mesenii strigli ~i bat din palmtC'. 60 a.i ar~ .Tocul propriu-7is este earacteriz. pi­ eioare. in cer{'.ta 0 lega1u­ rtl intre forma muzicii r..i fi9urile de clalie.iei in5trumentale de joe ell care se impletesc aicloma "descintecelor" bihorene sau a <rti­ puriturilor o$ene$ti". AU Up A-A--B-Be cu rindul al IV-lea diferit la cadentare de al III-lea.1 viciile prin ace<.)ti. .i din loc in Joe de balai puternice intr-ul1 ritm \'iguros ~i totodata subtil.tipatEt" unde nu poate fi vor­ bi} de 0 intonatie precisa. StrigaturiIe oeupa un loe important dalorita earaclerului lor 5im­ plu :-. Oclata ell aees­ Ie structllri modale a jocurilor mai vechi nu 8Tareori rd~Una t011uri dat.sa. StrigcHura este "cin­ laUt" pe 0 forma simplifieata a meloc1.i combati\'. deobicei din 4 rinduri eu structura cea mai caracieristidi B-Bc ell rindu 1 al cloilea diferlt la cadent are de rindul prim.re melo­ die. iar rindul al IV-lea dt' ascme­ nea c1iferit de eadentare de rinclul al III-lea.ca uncle se simt mai bine cele afirmate mai sus. ritmul este totul "fara doba eu tingalau nu 5e poate face joe" .

tmile stir­ nesc ye~e]i a prin glum e bine ticluite. Strig~. me­ ]()clizat pe unnatoarele sctiri: (ex. 61 at b t ('. cind un qrup sau a1tul vor sa se in­ treadi prin joe: rolul de eomanda a1 fiquri­ Jar este inrleplinit de striqatura in toatejo­ emile Cll () on'1ine {\ fiqmilor bine inradaci­ .)te satisfaetia in {:''Uvintul ritmat a1 strigaturii care are aecente pe timp.1 celelalte elemente ajutatoa­ re: rolul euritmic apare in leg~Hura dintre accente1e versului l.'ocal predominant este eel aeut. 61 a b) Pe yalea Vi:.. Increderea . dis­ treaz(l uri::-.. ari:ita Tiberiu Alexandru. Este momentul in eare instrumen­ te1e muzicale soan a1aturat qlaslllui dansa­ torilor.i 0 retinere earacteristica in- stantanee a \'ocii la sftr~itul melodiei. De poarti'i semnu] sponlaneiti:itii l. strigalura pastreaza ritmul mu­ zieH. te dupa eolorit de la un sat la altu!. -- -:: _.. b mJ. Caraeteristica pen­ tm t:. voio~ia.:1 yiitor.. dubUndu-le dntarea. La inceput versul unei strigi:ituri poale cuprinde. 61.. C) . trairea i?i semnifieatia pe care 0 cap~­ ta momentele joeu1ui ~i au multiple ro­ Juri de anunt a1 joeuIui. con­ tratimp sau sineopli: ralu1 animator este \810ros pentru atmosfera de petreeere. in­ sufletirea participantilor. d edror executie este supusa unor re­ quli de desHi$urare.ii ritmica pa. interjec:tiiie.. Vlata noud 5e rasfringe in con­ tinutul de idei a multor striq~Huri in care "e exprimi:1 optimismul.:.ii sint absolut necesare pentru eoloritul. Strig~Hurile "dntate" apartin unui stadiu intermediar in­ lre horDe de joe $i strigatul peste sat pro­ priu-zis. fluieraturile ~i exclamatii1e lTIsotesc striglHurile interca­ lindu-se printre "ersuri sau incheindu-Ie des.. in. este eategoria .= Bocieoiel ex. 73) Credem ca autorul S8 refera la cintece1e voeale de dans deoa­ reee aetualmente la tot pasul 5e poate ob­ sen"a eum aeeste strigaturi "cintate" in afara danslllui S8 pot pU\madi pe melodii de cintee vocal. stimuleazd ambitia !Si tem­ neram enlu1. . /tEste posi­ bil. tem­ poul pa$ilor este aeela$i eu a strig~. d StriOuturile fae parte inte9ranta din dansu­ rile care 5e desfai?oara eu diferite oea­ zii.melv(:lel (:e dans. doua masuri llluzicale. 6 pg. .. . . rolul de emulatie se rele\'a prin pro..triqaturile maramure$ene este mal in­ lii inlonatia dialeetala. care este deosebiUi de Ardeal $i apropiata in multe privinte de Moldova de Nord.­ . Stri­ gaturiIe in zona pot fi gasite strigat.. strigatura enunta figura si 1111l11ara m1:. sc intilnC'5t(: .. Chiuilurile. iar ritmul...lata. a) Pe \' alea Izei ex.'oee alba $i fa1set..ilor. ceon a1 \ ieUi de azi a1 moro$anului.. Pe fieeare silaba este d­ te 0 optime.:erva ~i umorul savuros.. Jucalorii ataed pe Inceputu1 fragmentului muzieal pe timpul unu a1 masurii eu sau ni­ ra anaeruzii.: . c ell Sapinta - ex. iar registrul . Ile oglinde5e mentalitatea sana­ toasa si dragostea de muned $i viata a ti­ nerilor si Ylrstnicilor. hal ?B ha . Strigatura este specia fol­ cloried cea mai scurta ~i treee eel mal ra­ pid printr-lIn proces de aclllali7are. - -.--~ :::.. se ating trepte inalte in .turilor.'oearile pc care participantii Ie aruneli unul aHuia. d).. muzi­ cal este aproape aeeea~i.carile. de regula. Intonatia strigata se deosebe~. rareori eel mediu. 61. respectlndu-se ~i imbina­ rea silabelor din text ~i a optimilor de me­ l()die eu neqlijarea qranHelor masurilor.: :. ea din ase­ mellea strigaturi dntate sa se Ii dezvol­ tat cinte-ee1e graiului muzical din 1\1a­ ramure$" (H..ufle­ tese pc jueatori. atrag atentia 'prin sclipirea satirica $i improviza­ tiile pline oc spirit. illYeselire. . L'neori emulatia capatli un caracter eo­ leeth'. comanda numeric a esle foarte importanla pentru socotilu1 mi~­ earil or. pun eel mai bine in c\identa \"iqoarea folclorului contemporan. interpretu1ui de dUerite forme gaSel'. r l .. .. 61. Strigt'itura indepline$te mai multe roluri im­ portante pentru intelegerea eorelatiei din­ tre miseare :..eu1ui ex. fie femeie sau blir­ bat.

11 jaaed si dru:. l. :ar partea a II-a a joculUi este aeeeasi pre­ :·:tinrleni in zona Maramure~ului. batrincscu san a i11o:.oml eoa· ob­ in lodii fol­ i ra­ \ll a1 ~()ria 'c. ea Hicinc1 -arte din pa~iI pe care Viii ii exec1lta sarine1 -hIre sticlele ell tuica mat nOll )(>ste pa­ .De sarH.e hate in lllvirtituri.cioriIor din \faramurE'S si are diferitc de· ':miri -. Bl1trinii po\'estesc :a-si amintesc de striglituri ramase de pe ":emea lui Pintea Viteazll. 3. tn partea a II-a a jocului asisUlm 1a ~)a!i>i tropol.!\Jeloc1ia are tempo : . 180-200 I\.J ocuri barbiitrsti a.. Ortacul "-ili ave a obiceiul ca ]a petreceri sa joace :-:e unu1 singur printre stic1ele de vin ori .:...\ habelor 1a botegiune" "Dc baut a nen:>s\..:neste mai bine dupa tehnica personal a.i faca uneJe comunicari. sirba (I...Joe fcciores('".iitati de lnnoire..i fac c]ai (lin fln ! . d. . Structura muzl­ eant dinamica tempou1ui invirtitei intrunesc calilatile oriqinaliUJtii S1 autenticitatii fn]­ clorului mClrammesean. 0 p\ltem intilni ca joe ne barbati sau clliar mixt. acest joc contine ca :igura ritmica de baza formula punctata :'lnoscntli. ('. ~. ('ste "arianta sir­ hel in Irel ciocanc.i sint execu­ ·i3..-li a estc cea r'lin colectia noa<.tni): ::':riqa Viii clc pc fune ! Hai mindra ell -:ne-n lume ! Striqa Vi1i (le pe sfoara I -:":a1 mlndrli Cll mine-n tarli ! AuzIt-am ViIi ':.ltrinescn desi in zona Viseu melodia Ja .. . ului be~.- tri­ ne-­ I.'i in comuna Ieud..ocu]lli culeasa din Bllclesti de la -'nrmatoarea Tnporan Ana de 58 de ani (mc­ .:: 'J" ct. Pa'. Printre celu­ ]e ritmice ale bat1Hlor baiatului sint frec­ . Feciorescll.'l:e. la boteginne.e ! C1H vMba si despre mine! Dar nu-s ~"d (le illnln ! Grehlll c. Jocul babelor sau a1 nepoatelor la carc se referea Bartok in col€'ctia sa llU este altce\' a dec-it YC'ritabillll obieei "Strinsul n0poate­ lor" de pe Tza. optima...lJUat lupta cu poterele grofilor. Batrinescul sau Batrineasca este j ocnI ~.iti pe care ii inUlnim 1a inceputul Indrtitei cit .umitli constructie ritmicli in care dohmia­ ". De invirtit De tropotit Dc baut 1n cere De striqat in cerc Jurelu] (Ciurela) .. Perechile danseaza la illcepnt lent de incalzire. in cere Cll bra­ :-2:1' pe tllneri si in linie. lnvirtita este ioe mixt de virtuozitate cu hattii tropotite din picioare pe care Ie exe­ catii Miatul in dreapta sf stinqa felef in timp ce aceasta se plimba us or si plutit san se roleste pe tfOpotita in jurll] . strucLura ritmko-motivicd. pasi mai simp1i care permit dansatorilor sa se odihneasca si sa--:. de butut din palm. -'xu] (>ste numal rie barbati.>if:' jOClli lura rica 11 is­ ~i rca­ u-Ie )atc ale.. La joe participa barbati trecuti :e 40 de ani... pinleni eu sarituri mari spre c1reClpta " stinqa precum Si bat2ii din palme pc 0 :::. c.jn-200 !\'ftvL (optimea).Jocuri femeiesH a. d.ilor f. sail ciliar 3.arbl!. de ~arit Sirba e'>to un joe de laraa circulatie in t"atd tara 5i so joaca ~i III Maramure~ in va­ lori de patrime. Dlim mai ios sub forma rlocumcntara ~'~iClatlHa .!)c ob­ sen-a 0 inlerferenta mai mare cu jo­ (:uri1e moldovene~ti. e. biHatului in ritm contrapunctic (imitatul rDtiJor de tren sau a modi) in zona Borsa .eLl J hiHrinil or este alta dedt ced de bar­ 1:(':-.~ie.[\f. cind moa~a satului isi adunii llepoatele. h.le]e atunci cind obose~te mi­ reasa. !fa· uzi­ jen­ in­ bitl1 : de ! d­ mu­ este epte uile r in­ pro· nen· nsa­ >osi­ ase­ ~1a· :\'01­ . SCllrta. :.a.elor" "Joeul rlnl)telor" "a nepoaLc!or" rum am sratal. c.i 0 optime.trinilor. uneori si pa5ii fetei capata accente si atund se scoa­ te clar in e. B(irbiJ~ j . introduc pin. c.-.iii dansului b~rhi. ~. iar stilul local se face si mai evident in aceasta sinte­ Zd dintre cele doua zone.'i\-ace cu multiple posi­ _.telor se executa de fapt ca si jocu! miresei. apoi din nou lent.1 tn difcrite forme are ro] prerlominalli. joacQ si striaa pe acest tempo. Se aseamana ell jocul ursului '-.(".. bihbllle"cu 1'..eenU! in partea I batliile pe care Ie sta­ . PC melodic de indrtita. falll de jllpinit~ r Grphlll nn si fae . Joclll Drur. h.: c. este specia fokJoric8 cca ..--..'ente eele de tip anapestic pe . j()f:ul hi Viii (jo('ul dracl1hli) R~rhdt0<'Cll a~a 2. .~1inca flirli a rasturna vreuna.1 la Bar­ batesC'.-identa ritlill1l n10r~llllli r1C' trcll care <. Pintenii cei mai frumor.Hesc cuprind tro­ . UrmeaZB c1ansul proprill-zis c1inamic ~i eu pasi complkati..7f1 . ::::1L s(!\rituri si tropotitu] specific ell stri­ -"tl1ri. kci ore<"C\1 r1.j Pintea S1 dupa moartea haiducului a con­ '. Jocu1 lui ':iIi fiind solistic fiecare interpret barbat -ieidecum femeie C11m afirma Bela Barl6k) ':. JOC111 lui ViIi Vili a ramas crcelindo. !ntr-arle"-ar ca in cere prin casa femeile.tesc al ba. :ciorica cea ll1ai . dnd poporu11up­ :a eu arma tn mlna impotriva asupriril.ustine d\ pentm meloc1iile de dans " Ilrlita" si ".'alori mici de 2 saisprezecimi r. Jocurl mixte n. Bart6k <.

de dans de patru rlnduri cintate (ori strigate n. ci~­ pului sau 1a paclure."edite de sLadiile e. Jocul Ardelenese (ardele­ neste) se joadi de MrbatL ritmu1 de joe este eel cunoseut in tot Ardealul cu sau fa­ ra batai pe picior aiel 5e joaea cu figuri ]a[(1i 5i slirituri tempo 100--108 \:[\1. Folclorul muzical este "in ea viata omului in continna miseare si transformare.'oluthre din cadrul ge­ nurilor .ste aHHurata ~i melOOia.:e c. plus gestunle ntnllce. Aceasta afirmatie cstc numai 11l parte adevarata. tempo = 130--150 M~1. Batuia oin palmi sau de bliut: eu toate ca acesle meloclii nu sint joeuri sail clansuri arle. si multe va­ riante. ceea ee creclem ca I-a si derutat pc folcloristul maqhiar.1 a medilllni unde trM(\~t(~ 5i ac. In Sapi!1\a dl1. Denumirea arata ea apartinlnd vechiului repertoriu pastoresc cu versuri care pe 0 melodie simpllt insoteau jocul dnd lipsea fluierul ciobanu1ui.pa cc fatfl a faeut cite. Ficcare 50list so strc­ duie<. ? Dermanentei noastre pe aeeste meleaqun.blhi de 1a un baiat Ia altul. sau cei pleeati la mUl1ca. tempo-til fiincl acela5i.te 5ubqrllpe se den­ sebesc numai prill ritm Si nu in caractcr111 muzical".'a contribui credem la cunoas­ terea $i mai amilnnntita a cintecului nostrn popular.. apoi re­ .a. Alunelul din Maramure~: Satni ~ilnest: nesti. in abordarea unor genuri noi. dind 0 ima­ Cline certa despre eonceptia artisticil asU­ pra vietii.rat cli 0 melodie de bant poate fi clll lata mai repede si poate Ii transformata in TnvirUUi. In acelasi timp fo1c10ml muzical de aiei prezinta S1 inerente aspecte innoitoare. asa cum se po ate 'I.ii bati:ii.pirl'i popoml dill acest colt nordic de tara rom&neasdL 4.'a plin. pe valea rlului Ila. fiecare bliiat indrte fata oda­ fa. pentru dl noi am qiisit bine separate melodii pentm fiecare.i timp expresia instinctiVi." ponturilor ardelene)ti pe formule ritmice trisilabice de tip anapestic: b.. dar nn aceeasi.n. BarMte~ti: Ardelenescu cu ponturi: B1Huta sau Calu­ semI: Coasa: Ciobanasul: Roata i Tirleses­ cuI.\lunel n-au mal ramas In varian­ ta de 1a ). a dan Sll­ lui molcloyenesc care s-a ineetaten it repede 111 hora satului. Ea .lerea \"ieW materiale 5i spi­ rituale a maramuresenilor. 4 Sal! 8. a modului de a grndi si crea. cuprinzlnd eele 619 melodii la care se adaogi:\. era un pllternic centru coreqrafic. batute eu sin­ eopa $i pintel1i In aer specific zollci 11oas­ t re cit si Ivfoldovei. Este ade'. Concluztt : Am putnt constata di pastrarea pina in zilele noastre a llnui important fond folclo­ ric muzical autohton de mare vechime se verifica in toate qenurile muzicale din Ma­ ramures. de 1a 1910 pina in prezcnt. m!sca. El face parte din fondul traditional de jocuri moldovenesti aduse aict prin proeesul de circulatie. in stilul de in­ ierpretare.anesti cIccit batliile. Am llltilt1it ~j Ardelenesctll ca joe soli'­ tic ell mici nniatii. Ardelcanca Rilehiteau(l (Roaia steIelor).:ara­ te si se danseaza dupa ele. dar la oriqine aces: te dansuri au melodii eu ritmica-tempo SI earacterislici melodice deosebite cn 0 for­ mnJa specinea de sfirsit de frazel. Jurelul (Ciurelal am ariHat ca se joacd pe doua linii atunci dnd sint mai nlulte pe­ rechi. Rata i PAduretul. Acest fond afirma totodata si di­ ferite grade de specificitate stilistica ce este dnd comuna intregului nostru folclor muzical. dl1pa care aceasta alcarqa la biiiatul de vis-avis.a. in zona eonslruetia jocului este alta (ledt in ~Iuntenia. de la horea lunga pina la in­ treg repertoriul actual. Comparativ eu ceea ce s-a cules muzical din zon.\lul1clul din ~Iaramure}. Este foarte raspindit in zonele subcarpatice. CioMna~ul poate fi intilnit jn doua ipos­ taze: Joe de barbati sau joc de perechi. pasii fiinc influentati de jocllrile locale. Din mi~carile "echil:­ Jui joe de .) si melo­ cliile de hora mai noi (este yorba de yoca· lele de dans n. tind numa! maramure~eana ~i a zonelor imediat invecinate. a horei maramuresenc. do­ . la baiat aiunsa Se in\lrte5te in sens irwers. Sint dansuri Mrba­ testi aduse in sat de peste 50 de ani proba­ bil de feciorii care facusera armata in alte parti ale tarii. Barahoilll.. muzicantul cinta 0 tnvirtita si din nou re­ "ine 1a Jurel. Iste perfect adevarat. ea "intre felurile . Jocuri preluate a.80 tesc" ~i "De taut" ace:. '\ fixte : . In repertoriul obj~nui: de jocuri al satlllui Se Int11nea si dansu: amintit. apartin aeestei catcgorii rlatorita caracle~'isticii ~ de .'echi.te sa reprocillcll pilliPllii !.~aza prb strigiUuri in CNC pnn casa: bAta] de palmi si de picioare deci 11ng8. Influenta cea mal \a­ nitli este.ll. 1mbbate cu elemente coregrafice. asa cum afirmil Bartok. s-a obsenrat 0 eYolutie indiscutabiI grefaUl pe puternicul fond tra­ ditionaL e\-olutie in texte. Osendoeul' Bihoreanca ca la P~Hrova.'inc la partener. Bat~ta este dans [recvent pe Valea Izei. . la mijloc se intilne5te cu cealaltli fata Cll care se poate roti san nu.-edea. Culegerea de fata constituie un docu­ ment in cunoa:.) nu se poate face despar­ tire severa". fUnd in acela:.

Aehim Stoia.:estor doua organisme au fast cal1C'entrate 1Il il1stitutul de Folclor. Constantin Brailoiu. $i al­ tpie.i me­ lodie.. Desig~lr. A$8 se explica faptlll ea. conclusa de C. cinlecelE noas­ tre populare au dlpatat 0 raspinclire mai lar98.ii roadele nu doeu­ si spi­ nd cele lIte va­ cunoas­ : nostru ~ 0 ima­ Cd asu­ crea. Gheorghe Ciobal1u. Kiriae. llllllla! prin adllnarea si p~lstrarea folclorului din cliferite lOne ale tarii noastre.0110ra au dobindit 0 l''(tindere :ji 0 utilizare lllai larna si prill parUle !loastre. ci si prin publicarea lui pc j)arcur5nj aniloL lnlr-ul1 lei (1p mono~Falii ale unui anumit gen folcloric. D.i transmite peste \-eactIri ilcca<. Kiriac. Sabin Dragoi. --_. a 'leaquri. a caror pilda si stradanie au fost urmate de Tiberiu Alexanclru. Cll rostul de a cereeta si transerie intreacja noa:-. com. precuDI ~i de inteleapta dorintade a pastra :. G. Tiberiu Brediceanu.e aici re. s-a treeul la 0 aetivitate . de Traian MtUZ8. 200 Cintece $i Doille san 100 Melodii de Jocurl din Ar­ deal. L ine~ti.ta C()lllOara.. loan ~icola $i altii. ~ieolac Ursll. sau ctlm este Incrarea Folclor muzical din Bihor. ca D."iunea ~i de in­ lri noi.istematica ~i In acest domeniu cultural. c]e\-enit apoi Institutul de Etnografie ~i Dialectologie. mai ales eli folda­ . Traian \!Mza. Tmediat dupl'i aceasta. Fire~te Cd 0 \'olutic :1d tra­ astfel de oJ'9C:lnizare ~tijn\ifica. Gheor­ 911e Breazul. s-a eonstitllit si Arhi\'a dE folclar a So­ cielatii Compozitorilor Romani. preeum si de eatro predecesorU aeestora. IlU esle necesar sa-l prezclll8m continulul. do­ ~ul ge­ l 1a in­ 'u ceea 1910 I Ac1use de 1a sate $i prezentate in concerte pc scenele oraselor._-p 0 S TFAT Icieea de a consemna creatia dnonima a poporului a fost desigur generata de frumusetea lexlului poetic $i a melodiei. in care se cnvine sli amintim JHunele si ('ontributia unor muzicieni de frunte. ~-a tE:rnic d511uit :!ansul este arian­ fiind sin­ 11oas­ . eu limpuL atributiile a<. im j prelent Tnslilutul de CerceUiri Elnologice 5i DialecloJo9ic0.-. Gheorghe CUCll.1 afirma ~ patru melo­ \'oca­ esp~ir- ina in foldo­ me se [n hla­ ~i cli­ .solis­ stra­ ataile tmicc anea. iar ca membri G. de ciHre George Dima.ustinutti Sf ell pa. . Brailoiu. ins a realizarea ei s-a conereHzat mai eu seama .lra co­ llloara falcloridi.. suceedat ):1 anu] url1lstor de Sabin Dra­ goi.PH' sflr'5itul secoluilli XIX ~i inceputul seeolului XX. ajungindu-se astfel la crearea unor in~titutii de specialitate.. Asa a luat fiinta Arhiva fonoqrafidi a ~1il1blerului\rtelor. omului pelenta cerceUitorilor de '>pecialitate si-a de)\'edit rostn] Y. Ilario'l Cod­ siu. G. Breazul. dar mal en seama dinir-o parcurgere dntaUL Sacotim insli necesar sa-i precizam anumite \-alente. $i 0 apreeierG c1eosebila si din partea fadarilor de inaltii cultura a nemii. dnd mijloacelo de impri­ mart' '-. cmn '>lnt lucrarile 303 Colinde eu text . de la sporaclicile notari Si annonizariale unoI' melodii populare.. BreazuJ ~i avlnd 0 comisie prezidata rie Tiberiu Brec1iceanu..i pli:icut mE-rita :. lctiva a poporuI l o asHel de Inerare este ~i cartpa pe care 0 d\-em in tata. pentru di ceea ee este fw­ !110S :. in 1 initiata de G.ica ce foldor ~i a a :. ocul . Fire~t0 Cd 0 astfel de idee ~i llobil5 ciorilltCi a existat in toate limpurile Si manifestat in cliYerse feluri. de Sabil1Draqoi. penlru ca aeesta poate fi constatat din pare urge rea pauinilor ei. in anul 1928. Emilia Comi~eL Elisabeta \101do\eanu. din lllai multe lOne. GaniI ~lusicescu ~i Ion Vidu. aces tea clOUd fiind pll blicaie 5\1 b E'sricla [nsti tll t u lui de lolclor din Bueu­ re~ti. lacob ~lure~eanu.:i trehnie propagatintotrk'auna.

":e' fir('c. In primlll rhd. car in specinl de Cd­ tre (loi nmzideni de mare pre<. care de mlllte ori sint considerate de prove!1ienti'l fo1clo­ rica.c.a tradusi'l si tipi'l­ rWi in Jimba romfma. merltn1 d~ a fl cea mal ('ompleta.a ::.!. DUPH cum 5e . pe linqa allelE'. oirectoru 1 $eolii generale de muzica din Si9helu "farmatiei. plitrundere a spiritului fo]cloric.ene si folosind uneori aceeasi informa­ tori ca si Brediceanu si Bart6k.ilie $i din propria lui marturisire. in prezentarea folclorului muzic'al din aceasta zona.c in oricar(' formi:l ric cllltllra orali:l san crntata.ta zona. dovedita 1nsa nu numai prin culerrerea $i publiearea lui. Ca metodolonie. Fata de colectii1e mention ate mai sus. fisc de ancheUt imprimarea rlirec­ tao pe feren .Cintece popora1e roma­ ne$ti din comltatul Bihor a fost tiparita la Rucuresti.-a­ loros. cm:ine-se a grlH Si despre eel ee s-a oslrduit Intru realizarea ei~ pentru ca "aloarea unei lucrari indica ~i meritele Hiptuitornllli ei. prezenta lucrare. His'lnd la I) parte unele exemple mai putin caracteristice si ('xplicatiile ce intregul material ~.pcci­ fiee ('uleqerilor folc1oricc: henzi magne~ice. Tn felul acesta. probabil eele sugerate de folcloristul din zona. are. ea nu a . In 1913. a fost efectuata h lfll0. ci si prin tr-o adtndi. Autorul ei a cules peste 800 melodiC pc parcursul a 14 ani. 1n 19n. secondat de 8cplasi folclori<.tra. toan Barlea. prin grija '\cademiei Romane.'azut lumina tiparului c1ecil abia In lD-37.faramures.i ric dntecul \"()Cal de dans. din jns~rcinarea . obUninrl astfel nn material n11lzical autentic '3i . aceac. "\e­ adnd inten\ia de a face 0 monoqrafie ampl~ si eli explieatiile coresplln7~itoare. ('olinde..\carl0T11ir:i 'Ro­ mane de la Bucure~ti. Asa 5e explidi si faptn1 ea nn a cuprins In acest volum absolut toale qenurile muzicale existente in }. Pc lingl1 pasiunea de cu­ l . desi 0 alta ]llcrare a lui Bart6k .L mentionat mai sus.i primele considera!ii 5tiintifice asupra folcloru­ lui arcstei 'lnnE'..in merlin] si:ltesc.. 111 1923. tntr-ade\'. e]aborati:i profesoml Glworqhe Pop..afara de folclorul copiilor <.i etl altii.pre fo1c1l"Jrnl !l1uzicaJ din \. fOrll111lind 11nele teze \'a1abile ~i asta7i.. cercetind toate subzonele maratnllre!:. 8utornl acestei ]lIcrari a folosit miiloacf>le morif'Tlle c. Din rE'latilri1e eela:' Ce all rerceta~ lucrarea lui Barl6k tiparita ]a "iii I1ch'211 . Sll b ti tlu 1 Volkmuslk der Rumanten von Maramure. Din totalul cJlltecelor imprimatE' pe benzi1e de maqnetofon a selectat pe eele mai interesante. balade ~i dansurL Desi aceasta colee~iet intitulata no Melodil pOpUlaTE:' TOma­ ne~ti din Maramure~. Dupa aeeasta succinUi prezentare a lIllor aspecte esentiaJe {lin luerarea de fai~.. personate. mai tineri. dar a\-jml Si 1aClIl1(' de~ terminate de conceotii:e social-politice al(' epocii in care a lucrat. ClllE'oerea Iu i Bart6k a fost pn blicati'\ 1a "Hinch en.int facule' d1]pe\ criteriile arioptatr' lfl noi S1 de c~itre ccilaIti specialisti. Bart6k da acolo .lir. Tiberiu Breoiceanu a cutT('!ierat si aceasHI lOna. ajungtnd sa complmti melodii originale. deci exista un precedent in ('olaborarea ell acest mUZlClan care.rcc:tat ~i de altii. ar:llnind hIr-un . cornpletinc! astfel si omisiunil(' predecesorilor amintiti. cintece propriu-zise.iaramnres.liqill: Tiheriu Brediceanu si Bela Bartok. de<. Ea cllprinde toa­ te qenurile foldorice exislente aici in prpzP'1!. Brediceanu avea 0 mare pasiune pentrll fol­ clorul nostru. c\ceasta l1Jnare I1lJ a fost in~. a ceJcctat de ase­ l'l1enea. fapt CE' indid1 0 rlocumentare atenUi.'olum mai multe doine. a fost posibil s~ pastrarea sau modifidirile iyite in te'xtu) Dlll7kal rw parcursu1 rleceniilor ce separ~ aceastfl colectie cte ceTe pretE-dentE'. Renumitul compozitor '5i folclorist m Be!a Bart6k. asa cum (. cunostea hine si limba lloa.rnl muzical din "faramnre~ a mai fast q.. dntece de nunUL hocc!e. rf>71Jjla ca ea cuprinde aproapc loote (Tenmile 11l1l7icale din \{araml1rcs. completati in. Brediceanu s-a limitat doar la eercetarea a 18 sate..

(. d(' pildi..("Jr'l Ii.>i (1] \nsamblul folcloric .i datinile mararnurc<. sau prin realildrc.i do\eclesle . at in privln!a a!egerii ~i a interpretdrii pronramului Inuzical.>i sp!endoarea. dr.>1 un neclr'}c ')"­ paqaLor ~i \alorifica!. cit 5i a coorrj(m. elIte reqiulli din tara noastril.dupa cum nici petala incloiUi la 0 floare llll-i schil1lDa parfumul . Prin lot. ('Me Ya conlribni ~i mai mult li) ra~­ plndirea frumoaselor cilltece maralllIIre'jclH~ln tara noaslrCi ~i pestE. lUI nurnai in IOl1d lJl1de aclin'aza ci ~i . ca text ~i mE'Jodie.r(.>1 harnicia. " leqator a1 folclorulu i mUlled].\lll~jlnt:]U" a Casei pionimiior elin S:· rjhelll \larma\icL prcculll <. ce contine.1 [ormajia . )tiintitice pri\'itoare Ja foklorLl! .>elle..\idrd" al Casci ell' cuE~. c1in ace.1rii acthitatilor artistice ale formaliilor ell care lllcreilza.a$i ora<.. dar ace<. prel(~nla lucrare consliluic nn docUJ11c:nt de cllllllr(i rOnJ(lllea'iCd de mare \aloare.· [ollica IX' care () conduce... auloru] l.inloLC:eanna pricepen:'d <.. ~i chiar pe-. ell astfel de glndurl ne exprimam pre(uirea ~i cin<. preclIJ1l 5i din explicatiile inso\iloare. aspec!e dhcutabile. impreuna cn orchestra :)cmhi".tirea em'enila autorului prezentei lllcrari.te hotan:-. re~Jblrul \'C)Cal dificil al unor melodiL sall arlHlHa prea incarcata a altord.Ul'. VOl' fi exL"linc1 In aceasta lucrare ~i lmelt.' hfltare. lOAN !>ERI'EZI Consen'aloru] de muzicd "Ciprian Porumbescu" Bncuresti ..tea llu scad \'aloarea ei in ansamblu. profe':. Prin rderate :.. prCCU!1l $1 factorilor de cullurci carl' au sprijillit lipdrirea eL Prof.or al (lc('stuia.:.orul G:lcorghe Pop estc '.i ccnl1m." unoI' programe artbtice (ell cO~ltinnt folcloricl. uni'\'.

-

lV)IZn~

~Ol)lO:J

30 VI1)310)

SISTEMUL OBICEIURILOR

..
~
'.

-

-

­

--­

• ~-ti
~-~

.... - ­ :. -,
~

..

-----­

87 ---------.­

CICLUL~

VIETII •

Repertor iu I copiilor

1. NUMARATOARE
tIIr':; ::: '6/25!3

.P= 280
{j

Inf SidfJu /ieana-l! ant J dec. 1975 POlenile 12ei

nu:

2. NUMARATOARE
w:; 816/2497
lof Bobocea Vos!ie-?7 Oni J dec i9?5

J! ­ 260

- SCI/!
0;'[1

Poieniie

V/Cl.

In

DOUG trinuri

Au I.init sa stingd caS(l Pompieri de 10 fk;cQU

(H.'€'lasi timp ce mO(1Hl SE' ciocnea Pompieri df' 10 Banea.';(l

mdea

Au aprjlls,o

.,1

mai rau

La rn;Il€-fI frunle selie thm sutd lei

Hi

iei

pa

cine IIrei.

1 VINE PLOAIA

Nag. B16/2509

-180; J= 90

inf lJofon Maria .J7 ani ] dec 1975 fzei

!Ii

/;;e,,"})/

_:n' -- "e

----- 88 -----------~----------~-------------------------------

4. MELe, MELe
Mag. B1612505

Inf Sidau Ileana -11 ani J dec. 1975 Polenile lzef

co- do

bele

JeOd

Ji 1; ,

DJ
'

1-01 d8 ';~ol ba7'-01

Ie

a

- reD'l; vechl

- Ie - Ie

Hag.

~

1412190

5. cfRTi. CiRTI, VRANIT• A ••

~f7~]cc-t211
-;It
"

.P= 208 ; J :: 104
.- ce
do!

Allegretto

In! Herbl/ Anufa -62 ani marfle 1971. . Vodu Izei

elr - Il
17,";} -

vra

/71 - /::;

J

;778

{J-C}. 1 -

0.1

Pt/I

de

/rih du ..

cea

n-:"9

Ca HOi

Oei mil .m/ e pas Ie Pe'la H/ Ie

ma· ma rnea
0 - i Ie
va i-Ie.

6.ANE LI PANE

B 1612501
In! Florea Gavrilo 11 an 3 dec. 1975 Poienile Izef

Z iN PIETRICELE
NUMARATOARE
M~

B lJI529

D1t~~F--.---,-±~~:~---t-~ '1lTI$r~~--J--~ JT#-;f ~ ~ ~
v

)~252;

Allegro

In!. Te/epfean Heana 18 C.­ februarie 19'1'J Vadu lzef

.J =126

-

/a lie - bt.-, - /7u la . - 1/01 ______ .
/7e-/78 J'U

E=j

Jlru-/li

in.. - am .Jor P6l.. d0' Ca- lu -.>V

Ie

/7e

-- /7/1

,

eel bgr-

Jus pc1 n8 do U,9 zec c5 Iu - /0 Ie d pa re-,:::= Jus pa ~77t /7;} /7{} - /77Cl ze - e

m?·

/7)1

bU-/7/ le __ r( /e /7//7·-ca-o-v8z_

'--­

=1
.

89 - - - ­

8. BUBURUzA RUZA
-::; B 16/2504

.,110 Be ~ ~~ ~ .~ . ?6 I E.. f:+SEt . a=d1i~.~. .~ . =$t-4=. .---=.= ________.___.____ _ . .'.~ . ~.~==-~. ~ ~. -.-~-=:lI
It

In! Sidau Ileana, Fiorea Gavrilli-ll ani ] dec. 1975 Poienile fzei

bu-

ru -

za

de

/ zbu-ra

A

co - 10 m-Ol

In-su- re;

9. CUCIUMALU MANU

,,:::: 815/2318

*H
--

~~-280;.J 140

II: J =;:=~~
ma - lu JIJ-jl/l7 jJler-dul J'u CuClu-

~

~
1778 -

fnt Dunca faana-ll ani ]0 noiemb.1975 feud

~
nu
nu

)-/.

~

me;

51 J

In 9(oa
1-0

flal

cu

m/

du ....

!u
lU,

10. DU"TE DEAL DUPA DEAL

to::; B 15/llJ
;- 224;.1:: 112

Int Hachima Maria-Nani; Trifai Ioano-14 ani;Brumar Ana-II. ani; Ungur Vaslle-!4 ani,Munfean Iaon-14 ani 16 noiemb, 1975 - Bofiza

"
_ _ _ .i'

t=?i2lt.Jl[J.J=fJ }=~~1=1
du taL mar- pc:

'!.

dec;l_ deal -ll Ca-s mal mul - Ie
2(

[Ju - Ie

na.

pa

ghl - 0

deaL._ Ie ce- Ie

h'a/7-jt-rt

pa/7-t­ fe.

11. LUNA NOUA, CRAI NOU

•.:; B1'5/120
idem-IO

,; =110

LU-l7if 170 -

ua

CreH

nou

ne-al 2 JT ­ 17;:)-­

JT- ;7;)

sii ne

.= ,-­
'3
.,.. 871/2498

12. PITlGAIE GAlE
I

1

~Oder~t~ . ..Lt;. ~'= 200, .1- 100J5L~: § J-=ii-'=A=-+'BE ~r3 r= -=$c-~ :x-.~. ~
if g II'." ] ~ f . ~JL. . _,
,....., .
§t. --

Inf.B6butlloan-]8anl
100.1974
Vodu lzei

,:::"=':'_

- __ •

.

-

___ ' ______, _

It

Ii,; - II - 9;:) Ce !fUCI Tn

Ie
fl -

98 - Ie

tin

pI -

dor de

92 oa

Ie Ie'

Jt. u '[) ne Po - PC} Ou - ',08

J!'

U

I7U I7U

de-a! /au

de-d/ meu

8e-

Durn- ne-ziiu!

dal

g/7eu
ca pu mneu

13. LA SCALDAT
Nay. B il /2507
lleajj~J ~,-:8 eni

197'r

(/ .­ ne

14. LA PIER DEREA UNUI OBIECT
Nag B I] /250]

IOC ­

15. LA PlOAIE
,Mag B 74 ifflZ Allegr'o }J:: 280; ,,L 140
JOt

JOIl
liHlrti!3

·25.?1il 1974

Vaali lzei

m¥1~t~~I~i~~'~ff~~j:-j}I:l:~
@)

---'-"-

-----"

,
91

1

16. LA BUBURUZA

Mog. 8 11, /2196
Allegro

)::232;.) =116
,.........-..,

Inf Herbi! Anura-52 ani aprilie 197t. Val/U Izei

ru

za

Ju

Ie

ma-n

dj

ru -

fa

- ru

2.'8

ru

ru

-

tao

1Z LA LUNA

Mag 81/,/2185

Inl Herbi! Anu!ii-62 ant
febr. 1971, Vadu Izei

no -

ua
t/

lu

no

ua

Lu - nil

no -

ua

eral in

dj

I!)

Te-a/ vo - If

pe

ne

Vo -

Ie - rna

JI

pe

m!

ne

=--~ -- -J
--:- :j

18. COLINDA DE COPII

In!. Tomo/ago Gheorghe
Mag. 11 / J5
=100

a lui Alo-I,J ani aprilie 1977 V/~eul de los

19. DIN· PALME

Mag 813/561,
Inf 86buti loan- J8 ani febr. 197t.

Vadu lzel

frl/-mos fru-mos

II - .re - be

A

na ca

/7t, ca

rum-ba hlm--ba - sa .

j

J

-. II -. cu - ~ I ~ ~ 1 0 nu - lUi fa Ie ca -pu dom-I7U lUi. Chiralexa doamne Cite pe ne pe COCO$ AUtio coconi burduho!Ji Chiralexa doamne.92 --~--------------~------------~--------------------------- 20.PU CTntecul de leagan 22.va li-n c.. .. Chindri:.. (u un r F I j-.1= 60 be fe.ra-a xa doam-ne Chha1exa doamne -Grhl de primaVQra In pod ~l·nCQmaTii $i pa pteatra·afaTa. ~m ~ 1 mal pal r . i7J Ir r 12 r r ba .. Hario-20 ani. 21..be fe.~/ Iv lu MI. pn-ma .. [u cu - Ii - Iv 08 nil Ie Cd -. 3a - Rar . B 15/2]1] Moderato }J= 150 Inf Plesu Anufo-20 ani. J~ a r::::"1 J J Ii u Inf Tomoiaga Gheorghe a lui Alo . 17 /25 Recitind J::68 Inf.ra -Ie :11 J: 5rlu de . 1970 e_ r rI tu Jcoa -Ie pa dm re -.4J ani Viseul de los ' aug.717 pfeaf. Cu. 1975 leud /171 Pi na jor . Chiralexa doamne eifj carbuni 1n vatTa Autia pe1itori 1a lata Chiralexa doamne./7al.j­ Chiralexa doamne Cili ciirbuni in vatiC'! Atltia petitori 1a iota Chiralexa doamne.Ie .r F F fJ I r r F Irl~£]g cu cu cu un It r I j r FJ I r r I j F FJ I r r. -. CHIRALEXA Hag.Florea Haricuta-25 ani ]0 noiemb. HAIA. Braicu Virvara.82 or aprilie 1971 VIJeul de Jos pFJ C/7/. PUIU MAMII Hag. HAIA. BABETE Hog 11/1 £~! J)?lzr u .

rE r~ <f r f I mo "r r t( I r . (.j dP Ifld el ./0/ nf- . .el...e II .e 'e ..11 I/o.waPI r C( I y [\$ F\$Bt OcL =<f OlDJdPOlAl 090Z 1 '1/ 8 'DOW NV9V31 30 J31NIJ "£Z - S6 .fIW fe'UI is' I-:!f' .. JO..{ 'O!"H I If :Jt7d - e-u If Ujo e.ieoo 'e e e e'-- e-e e .V t c( LI . 8[5Z19/8 '{ioW HOSlnd 'VIVH 'VIVH "~Z r- t:: -­ l!iL/ FUi nl - fld Ie e e 'e .r :lod e-u I 'r r c.:J ap el.IJ ew 'e e-e e .(SIQ) los1U1Q DWDW m !WlOa [UllOa Iosn !WWa owow n:J (S!q) Ios!nd OfDI..flo' I! .e 'e ­ 'e 'e e llw-ew 17( -fld 'e - Ie e (e .Ot.e (U II' ./O! -. d f .ell (~ hit r f r (r ~# 86L =€( dPdddti !aZI allUalod 5L61 'lap [ IUD LI-DjnuV SnaJlad 'Iul .

1975 feud • /JU fla .... 1975 feud I' . B 16/1676 Inf Balea Marie -79 ani 30 no/emb.. .. HAIA TU ILEA vezi l..:}. .. Cd flaia pui de cerb Eu ell tine ma desmierd ati/a ti-oi hOlj Plna ce le-oi adurni. HAIA.5j rna dw:: (1 sec"w Sa te pot Vedf! imbl1nd ptitd de griu {i-oj fa Cd m(ln1a mere 10 moara .. J! Rdlele din asia lume (bis) Stiu cd nu Je-am pl1S eu nume (his) DoinG. VARIANTA I Mag_ B16/1106 Moderato jJ ..Jar ...tY .!II ha !a -• Hoio.. .Id /fa la pu~ .na-I I te rna n - .ia /7.. In!... 26.8 ani 30 nOlemb.. II] /(1 /(1 }a /a (bis) Va-... culc(i·te puiu mamii (bis) Nu te·am Idcut cu /iganii (bis) L .130 Inf Fforea Vasile Citetu-1...oara PJnd-j crel)te mc'iri. CiNTEC DE LEAGAN Mag. Dii-i ell mama $..GNag 77/71. Sa mai fae altu 10 rind Cd mama Mra de prunci 1 co nucu Mra nuci..­ 25.... • -.soara...94 . PUISOR .(1 lai.. Maguta I l!i~c6 -20 ani. twia tu I ie{l Cd mama Ie-a /egana $-apoi haio pui:.. ... daina fii doina (bis) M-o VQzut la mama dol (bis) U nu marii ~i unul }01 U I1U harnic lingd -noL 27 HAIA /HAIA. Pascu Marifica a lui Steapan-25 ani Viseu! de 105 febr 7970 ha ...>1 t-a lace scovcrgioard....Jor .. te culca (bis) '...

¥.--------. A ~:~~:~==~~'~J~I~i' r.~ie FaiC} prunci casa-i pustie So.---. _..~ <.'\.-:f:+:-j~--~::'f·~~ ~a-~/'.<~-.~.! . rl~{~ q!\IA. ~ P'U'I'SOIJ .-. .-~. 2q ._ .w __u __ •• -r -_.. _ . 'Jw. HAIA. { I ...s} Pinfi iJ:. ta! i 11£.i:. :~nutc {] lUi J- .L):! t_ -. '. .\fe/ica··]? ani dec.ii=I:_-q---. leud =m=~-- ::£I=*.f 'Ce"':~. PUIU MAMII .f " ?) iJ./ 1"0 . 7CJ70 Vfjf.'.. Liul..-.. --~~-~ ~ .tj (1\/e. "1 !/.fj (! II tau eJUi C L i1' ce 1116 foe jJ e'a btl tr) r LCUl-U .-=-~ __ :~3 ~ ~1 I --fIr.:'-'. di_ ._L_ J':"J: .)c (bis) I I . J A. . Clnd 0 io sa am tihnenJ6._ .:._~~_7~~.. 3D.-:...-'._. pu.7-=tiii-·--uJi'-=+~-::. i lii/.'J '!filA t1. . .:'qdno[ D~CU Ml!e·a~ I[iii .. ~C! : Inf Jus r: n AnutD··ZJ am 30 nO/8mb 7975 j)-~ J{~-.=: -­ I---~---w.-.f~/ oor ~ -.~.?llU i-'o llni (Dis) "] u PUiWl 11 durni (bis) Pin. ~ J-\ ~l In! 'C7(! 877/717 [v1odei UL'_) .>i "d cireoptc r.-~-g.rJ=~ ~. Eu te Jeogan til now snfnn Haw.8 . 111-0 Jegdnat Nllma na!oc nu mi-o dot Clnd 0 io sa am nOrGe L-o Opal moica po [<Je.-~~J.1/ =~~=~=:=:±~=:.---. ~~:::=~t~=. .nl/...Jdf7I_. ..~rCcf:~~~~t~!c'~~K~~~.-~ --- ---~.. -Fa flO!(t JUlia $i-l dLL (L (bi.ler!!·· LL.los -==::::J ~ ! ::::::=::j :i~*~gL~1J . ". M-o iacut.: . f\ . Wl't:.> ~------------~----.h:~=---::.. .:::-:kJ -t-~:::::=:-_ /.95 28.~~:-==:-~:=':....o~I.(1 S..~_•. . bani $i mo. HA!A. .".Ji=-_~:':~=. ·=!:. -.~ \J ~ !Ie Ie·· . . ..:_ ' --=f=:-:--~t:w-E3 IL_.)lSj Eu te JC(j<Jan :.. (i'e cue (..-*·.Ii- tat SLlparat S6 Ii._ (..) .~~?~~_::~c~11"i. . ~. -. 875/L.1// LL ••. I / I..~U..----~~~~. -}=!:ZO=. -. (ofs) t1pat-o n1aica-n pard (bis) o ce rn· tacut nln:l~.-----..1 uilJ d. ~ ..~- /- c-a G/Il .-.~. :~~~.J ~~=:t-~:.~·7 ..i po stiliga L)e~(J(J{~ f gas esc .{' q8 ("'1 Ie. .- .-::~ -=r~~~2~l-~~::~.1 (j .. Sd L->uf1J Pi.I r'.:-J:~2':~::::. w.:: eu f-/(lia hWci pui. ..~~~~~~ ~ ~_t:~~~~Cc=t!-··.~-:-~~---.•3':8'~~'"--~--tc----~F_:!wL~._.1:f~~'f'dffE'i~:··~:~~-~~--M~~~:f:=~ . siu cit de supdrata Pruncu mamii rna desmeardd._--. -. .~le '. .' ~_ "if I . '".w.'ciclnte)J~ lF3 '.. ".• ~C]S'"..'~~---:'~"~---.>.--Il<llP.>r.~-..1-1If."f.t--=t=.-----.l.7} __ .:.---. -.om prune de ('iupait De cinr 0" :): prdrddit p(..~:=t..] mali$o[ jj 81 (bis) [bin he..-_: "F "'R­ !J .--~-#t.::::I______ _=. 1ro . BAIA . HAIA. •.. hwtl.~}-i~~-::-El~·C-~~~~L~::f~=:::E~~==~~1-=~1t11t~~~ -=-.·-l()cic"(:. .~ ~ = m ~ I . PUIU MAMI . .

si n-a1 somn Leganlndu-te pd tine Mull lucru mie·mi ramine..ml . II 1. de primavara Si din easel $i de-alara.J. ma m-o~_ /e 9a . ~ Ir p F /i/Ci -- cind r .8( Ma-ma __ dnd!77-o Ie - ga- naL~_ Ma-ma_~crnd m-o /e .0 ma de dor mne-o tat.J IIi Q E p IF g . Nici la prinz . MAMA CIND M-O LEGANAT Hag. A w ~ • Inf Husar Ileana a Cionchi-1. cfn.0 cin. Si de iarna $i de vare De loamnd.tj l!. 1966 Birsana ~ § P fie. tal II 7Bf dlil ra mnj· 0 cln - 33._J J1 @ ¢- tdtJ I k2i1 J) 4 G I J) !i.b J ! l j J. Borodi Ilean6.LIN CU MAMA Hag. l S' . B 21. j II Un lin-lin pui de domn Mult Ie leagan .ra Cd-s micutd sd cresc mare (bis) S-o mlngli la supdrare (bis) I j) gu J j. B 15/2372 Andante ) :120 Wi @~ ~ Inf. Si din easa $1 de-alara..faf mal I r F . Mne-o cintat de dor .. .si nici la dna. /329 Moderato )= 140 .____ t-a ma ma 170 n_'_ eFt i> J J vre8.18 ani ian.s-a plins (bis) DOTU de mine s-o prins (bis) De cind s-o prins la inima (bis) Nu mai am nici·o hodina . B241 1. MAMA CIND M-O LEGANAT Hag..g8 .. HAIA LlN. • ia r £1 hil178 _ __ P I~ J 1m cu ~ " U.. 1975 B1rsana OJ Ala JJ .liu pr ma de dar mne.96 A _ 31. ~ Ii Ip Ei E Ii Ir F U. ~ • . Birsan lteanii-25 ani ian.5 ani iunie 1978 Sdpfnta 32.71 t» Ie Andante )0118 • Inf.!7d:..Ii r IJ !lu .

] . 1970 Vi~eul de ios ~ IU - et I p . --t ~. cle~te mari~or. A .piI /TIIC L-a lasat rna-sa durnind $. !7a . 001 -:J. OCI. BOI ani Nag B74/ 2799 Allegretto )::216. ~ J) J - //{} /uc ru 1~77/ /lld/ rj' mF' ne '''if @~ J1 J Du! dUl £lj JJ !7CJ - I J..de-o Ie na.J=10B Idem-17 =$g J~nJI a. NA DA BOI. 97 34. D//}_ 71 '- 1ti. gu ..de-o Ie . 4 J.h J Ie .-. DUl. 36..'. PUISOR • ::::::j Nag.40 ani dec. /.. . fTi!C=_-~. B 71/726 Rar )= 128 Inf Bora Nas/oca a lui Con/rate. i J. B lJ /7121 Lento J>= 125 t:'I In!. 001 *' I Jl J gJ H iTlil a Pu . 001 LJUI '. I-a allot doina zjcjnd." .ra____ co . HAIA.mu ~ B OU!.. II le-o g8 DiJ.pI ~@IJ. flol I j) J 4J j J I J. 001 g.. /. k I c[j " J71 :!@ I)) W J) J ] '. DUI.nfn./ld tIJdl lt4i J-=h$-h!§ DOl Bor~a fa /)il7 de un .~ iiiioo-" IW~ - :J /TId =t :11 r p r f. Tamas lIeana-24 ani ian..___ de un .' ma dul !7CJ E CJ ~ d d a Dul cui na-dCJ lJt9 4: i j... .7 CJ A 1 - CJ ~. ~.J {l1. II da _ OUl CUI na - da__ /1 ~ 35.!- de_ co- -. /77a l71a Oal__ /la Cd___ CU /TId fe-o IT =t ~ ma (bis) Ie !}8 -- n8 /TId ~ I .i haiuca pUi~Ol Pina·. DAI HAIUCA ~ &§ru?r @ 0 ~ @) Mag. dUI_ 4 dui___"_ (/(J /10/ na _~ ca ___ ~ /' . I3S lj j) J Le !}B .! J/ . 1976 ~ ~ @) j {}i=j) -pJs-l1 001..du /1 ~~ lJ te j 4 pe J "" IJ Mulf 11l W I J) .. LIN LIN.Iu .

HAIA.'....w Neeazu de fe-a-ncerca Pe bunici CQ-i in/reha........ Turcus f (aaree -::.... ..:...... . Sa-ti lie W$U obraztr Pe bunici .... BRAZILOR VA AOUNATI • Mag 2918 Lento.. HAIA..... haia puiu mamii Nu te-am Meui eu /iganii HQia..}iiatl fiodini soare-11 dfUmu/ tau Si·Qscultafi cjniecul meu 5(1 te feci co bradu-n illunte Sd iii hamic $i CUllHn $i sa flU euno... poco ['ubo to #~ -134 in!.so te v [E' Mare cit-U TibJI"..~...}ica a..... .. haia....­ 37. ho/a...___. ia Mdmuca te·Q !egdnQ 38.......$tl Om co Pintea V itenzll... i 98 .rn ~___..... .Ii pe lw Haia...0 a{1l 7968 Dragomire~ti fJra Zl / (1:7 Brozilo( va adwwli Norilor va-npIQ!...... PUW MAMII Mag B 7969 -Halo............li nec(!.. {Juiu mamii MO!.. haio...... ........~~~__~... ....

~ S-:J irn.:-. ./7/ ..~ ~ ~ i<. II /3420 Moderato _~: 140 Ana .J J---' =-::J f. . 12 /Ie.li eu un dOl Sa am pe lume-un fecior DOTU mt SaO lmpiinft ..!'icr~~'"-. .. 1.£:~~~'~q~J. TU ILEA VEZI 25 inf Pop ~ Mag.:.. J-p? -~--t= JJEi=M I lie') la h.. nani..Si cWo Ii-of hOlf Find ce fe-oi adormi.99 :~o ~~ .~. UNa r-r"r'·o"''''''·' /'~.. - I(] h. F T ! - do b/'n dlf • Am Qvut :.-___ I re C/OI' . ~ '"... nani.'.32 ani 7958 Viseul de Jos #-f¥r~---F-l#1~ ~ ~] I @' 8 ®Jd ~plAW J. nani.. vul eu 1.=iE~IE'~ i Am :..~!. fJd - nI fJd--/7/ l7a -. Ale mama-un ieciOIa$ Dragu mamii ingero$ A.. . S-apol hala puiuJ momjj Cd rnd duc a secera Sf pita de grlu ti-oj fa Cd mama mere 10 mOGld S1 tj·a face scovcrgioard Cd md duc a sec era Hula haia tu IJea S-apoi haja puifjoQrd P1nd·j cre$te mdri$oQnl Hala haia pui de cell» Eu ell tine md dezmierd .) ~ n ~ !"...:c..-r F'" v itUPii£t. ..0 1/ (7!/~ ______ ~==-r~~~~p-. .._~~~-'~~~~~:+===j (TIe-un fc ClOF___________ [Jo /'iJ t: ~!l I I"~~~ ..ld pU-lul (TId-mil Nani.{'?~. HAIA.1' ~3 <7rn pe lu ~ ~=Jt~:..· /(] /?a - /3 ha - ICJ k9 - rJ. ~ ~ t'\ In Mag 23/]:. :----=1 ~j L·Q-nf(i$<1-n scutec de in Si }·o adormi 1a s1n 40. -- Id /w - /(] /7c.a daca-a veni }'v1Qmuca J-a ciupai..~~~-=fi--"*=-'~-::=--==-jj . 5/.co::.5i-un fecior am doblndit....' -. HA lA. Mit ~'('. ~"u/J~)scu //{?DnO zaon/ 19SfJ Drcg[)mi'~?-?ti -.dPOI /Jd·.

pa Sa n·am prune de legdnat Mi-a$ trdi tot eu bUnat Sa n-am prune de eiupdit De dor m-a$ si prapadit De-a$i Ii cit de supdrata Pruneu mamiJ rna deslaM $1 zOQard din rnihurele Eu rld printre lderimele.. 42.4~b=E~ -JF--·~. ! ]. easa-.p _ _~ ~===:E _..J =tJ P/ -/ .fa D jdBl-.. ~gj i lid-Ia ha.~ ~ . HAIA PUISOR • Hag.·· . avea bani $.~_~~. II De tiff I In! Visovan Harie -6J an. 29/]1... Ira I faf Ii) t.100-------------------------------------------------------41. pus tie. .p*~_)) . .h Ha.--2)l i1Y:~ lid fa pu-./la-.i L Pi /73--1 Sf ma/ m<5 ri Pt-.0 Lento.~~-==~~.Jor. HAIA.5/ mal m8 -.=¥:-t~}~.. /fa ia ha-. poco rubato »::120 A Int Huban Ileana 26ani 1968 Dragofflire~ti f~~j@ .a flU - $)l 0 ru flU . D-a$d un pruncut drag Pentru el aCusd-m trag Pot. ian.----. FARA PRUNel CASA-I PUSTIE Mag. 1971. Vodu Izei - ::( ~ • t ... B1]/1.i - 8.61 Allegretto ()::110) ~ frjl7JriJtjr}J ~:--t~ .ri--(v: ____ ..@ cu biJ nat '+ II -"J.­ ~==-:31 -.r/ .''? flU fl de am /e 98 na)-3' 11/ a. mO$ie Fdrd prune..Id ../9 17a--.b-+~i¥tt~··~~). · .J~r)~JrT=~_~.i P/-od-i sl ma! m8.1)8-1 5/ mal m.a pU.-ri - I iQ.

.-~ /1 ':. ~.~:4-FJ uF ~92 ~.?=S7ii§iB) co nul 5-0__ .. ~~ ... . J~ ~~=-P=f. s.. . haia $i-j dormi Pind mIni ce s-a fa zi Haia. -~ ..~~~~~..I • -)~'. eu te-oj cre$te.-. haia pui de cuc Eu te iegdn $1 mel duc $i rna fac slugel 10 cue Foc $i apa sel-/iaduc.. (_fI .:-=: '====F-§A -+-~ ::::j .~i mel due 44. _F==-=1\. Haia.}.. ~~!: .i sf ~I ttf -~ /a. /t -----~-. t":'\ .. : : 1 1 8 ' u. ~ --- -:.-c---~ 'c:..JLJEit~=~llLliffi~~mJ4J 1 . HAIA PUIU MAMII Mag B 1.' .. d:._.--­ @ rl ))_J-= r:. ':...p.--­ r:: J i l..._. EU TE -AM FACUT. ~. f!2~!} ---. HAIA.-~~- - n~soi' ~ Haia haia ell mama Haia hala eu mama Cd mama te-a Jegana Hoi eu mine pui de eue Hai eu mine pui de cue Eu te Jeagdn ."U ~~ Ji)11i~-. fe·o := -: ~'1J1C....L.j..--~--." :--.__ . . . "". ~ .55 ani mar/Ie 1965 75ani l._- ~~§~1_t:' cui.1111 101 43. . -- ca ~-. halo cu mama Cd mama te-a Jegelna Si coconu s-a cuica Halo halo pui de pe$te Eu te-am fdcut.. Cd _ _ _ _ _ 31 ct==-=== ~ --)- Haia.'-: ..h.' ) ~ ..... _t4 • (i~ti tJ r --~.__ ~ I "1 . iJ~~.. fa IU ==::=J ma mil. k J U ~ 3- .! ~ I! '.5/2601 GodJa PaJaga..c ¥J -~-~ =: ill 5 3tJ 3:.IU ma iid .. EU TE -01 CRESTE ..Ii0~__~__~:~b~=-:-J:-~~=-"'~~~~.r .~:::t. F 5- ! l~ "'-- j~ :._--r--.(/ .:=~-:. FP --~ co - '~~ co ) si'.-~'!~. * . ~~ ~ · 0 _____ Int lust ·36 cor Mag 28/39 Wf) 7970 S'f'-"~~/11' u Rubato ) .. /78 I a pu.e..

a (bis) .•.. '~f:~~~~~~~~~:. . ~1. ~.DE cue 1: :.:./ .j . "d.~ :$ :(~..1l'. BOTEJUNE DE FEMEI Int he "[aria .~-'~/ ~ ~ =....ff~=~J! .. ~'..\> . • --.24 ani mil! lie 1968 t r 1.--. c'.."1 ~?f1 { his} 46.'1 i .. .:... e~ti beteagd ? j\." ijrCJg7mfrestf :i:fj~:. --• .'/ ~ ::y ~.Lir.'-~.1(ii Mrbate eu dreptate Nu-mi cata Jeacurj de moarte Cd am to la botejune $i-o 10 neveste nebune Plnd Loolalt-am petrecut ~perld ne-am Idcut L .i 'btllbotu mirat te-ntreabd tu Jemeie.

Hai.l Nag E7i/ IN CATANE COi.:j .t. Hai Pleac4 trenu fuierind R4min mlndrele pllnglnd...--. 1-7 A +-. tt f"-· EJUNE In! 8' 16//44 ~ r­ " ~ 0' ~1 d. gol meri c1telin C1nd efti pJinut de c4tane Tu atuncia me. Ii f~ -" ELOR ~~. gald sord Cd m-a~teaptd trenu-n gar4 t.ll "/ C::J oS-am vCizut pa Si m-am dL!s~i i5. StrigAturi: P6i Gald mamd. ~.O/ c/. . mli M1nce--te locu de trin Clnd eft.:. ~t."... tare.-'-'.------~-.---- W::J----. 7971 Vi. . DE PETRECUT F 'd. ma. J.~.·J~l:j {bis} /In{J~ Repertoriui t:ctdnie instrum~id(J~~: t:T 48.

" Mai mlndrut viole pUnd Eu te·a$ r(1sddi. tarat.febr 1977. zongura:[ovaci Marie-51 ani stngaturi: Pascu Simian a lui Sfeopau-30 ani . DE PETRECUT FECIORII IN ARMATA In!. Cdtanie bldstamata Hai.Fr-=*c=-@=c~+~-=t21l !lj '90 .. . nu te-a$ da. stngotun: PO!?W SimlOn -]0 am nOiemb 7971 Viseu! de los " ~ i 4 ::::.0E MERS IN CATANIE Hag B 77 /29] IVlorCIO e • A " -­ 'I ~JiO---Et--~ . HaL· IDth Urcd mlndra sus pe deal Sd vezi cum 1s militar. I " " I • Hai.Viseul de los . .n grddind $i cu 1acrimj te·Q$ uda $j-n armata..prima~} contro:[ovaci loan-29ani.104 ----~---------------------------- 49... -• 50. Cum md fugaresc gradatii Si tu te iubel>ti cU altii. tarat Cavad Grigare-54 ani -prima:.J Eu cdtana $1 cu strut $f mindra·j cu 1eganut Eu catana 1a-mpdrat Mlndra-i cu 1eagan 1a pat... • ~ I i . mlii Sa mal seap din tine-odatd S6 port clop ell pana latd Cum I-am mai purtat odatii In catane n-am de mars Numa cu mindra pe $clS In cdtane daed-oi mere $i-acolo-s mlndrele mck l .. [ovaci Grigore -57 anl. Mindrd primavara zine NU-j ave parte de mine C-a ave parte armata Tirnacopu $i lopata.= In!. .

.< 51. fd il.' . A • ~ Mag.'. F/orea Vasile J Ci!C!u!U!-1. EU MA Due MINDRA-N eAlANE Mog B 14 / 1894 (JJ:194) .- ­ In! Ardelean Maria.< '- v ~~~-Fi=~~§-+~-=H==~?7:lf!~~~~JfiJF 1::3 r/i-mil Si _____ siJd-Ir-J ~t w Tu -~ ~~ Tu =ti----­ hal-ne.. EU MA DUe MINDRA-N CAlANE In! l.'.U Ie uscd-n foe $1 jele (bis) De doru inimii mele (bis) Gatd-mi mamd cufdru (bis) Cd mi-o sosH ordinu (bis) Nu-mi pare rdu cd md due (bis) Pare-m rdu capS tiniir prune (bis) Gatd·mi mamd valiza (bis) Cd mi-i musai a pleca (bi:.'~oflOneJe . spa}Q-n . (bis) $i trimite po stele (bis) Pd $uieru vlntului (bis) Ai la. 5JJ / 2450 52.r)!? _ fLl s/ :spa i:l if..1{)5 .'.? spa SpaId $i cdma$a mea Cd rdu oj catunii cu ea. la.} 0~rJ-r} Cl:J /ie Tu I r­ t.'_I/ t _ ' rie. .rdelean loan-I) ani - ()l =180 ) r£:1. . 53.1-.)i-oi jeJi-o eu cu jeJe. la.==--:±C:=! .)i 0 0 ia spa/d-n sdpuneJe (bis) Spaid $i came$a me maJ (bis) eu-care am hi/teit eu ie.ITi. did­ -Y' ~ . 1a (bis) . la.18 ani mar tie 7974 Vadu lze/ .. rd·mi' d ________ . ~~-==sFf=./ ­ febr 1971.. Vadu IZe! .51 SPd . la.flf'..8 (In! 3D noiemc 1975 leud Eu :n'-I due rrl!!7 ..i mi-o fa /1111 ft"· . tu .. EU MA DUe MINDRA-N CAlANE A - - ~ ":19< B 16 / 774 r : 140 Inf (urea Jaana a Petrea{)ulu' -65 ani.

CAlANE !nt. J§.. _____ ... (bis) 56. ..'// ~~.~-·=:~::~::':=~~. ::. ... !1E~: ~ -sf :!:= -"-~ . (Uhi ciopu dst eu :1'[[lQ strut {bis1 ~:nd ti ..~t-~~+j· J) ~ W ca-/a. . c-. ------.~~I~JE)"~. EU MA DUe.. ill ~"-:.. - .~II . T" $i-mi spaN! camesa me (bis) Care-am hoJteit eLl ie (bis) Si mi-o spaJd-n idcrimioare (bis) Sj mne-o trimite pa stele.72". MA Due g 76/ Ji.: _ .iult!i-2J ani X' i!). - A "" """ /c!em·· 55 ~-p:~~ J=~tL~~. "fiff-'--'.J!?:'~~---'--·. a si dor sao! saruti (bis) lot fuseD .=I~~:~·~·:~~::JT-+)~J~m~~.." .~. (bis) Noapte bund.t ..>~--- +Ti~. ..""- r:1? 1 lO Si oatist(1 mea (b!Si p·om feciorit ell (."2Q:.~e-JO on: /TIOri'rf 7976 Stipirda .__ Eu md due mlndrd de-aeasd (bis) In cdtane nu 1a coasd.:~.::.ae .:<t~.~·.r.~:~~~-'h.:' l:a/~):..t..Ai ..~.-_.~.!- . mdi leud (bis) Cd eu din tine md due (bis) . ~.:-. ~~~#~..'ii#-~--~~~~~~~ t in Cd - /::7 '7f: nu /a _ ~/D/ug..(1. C:lf~ .<:..i "ld ..f.4nu!c (/ ~. Turda G'~forg..-­ -~---~-....{'mc 7975 . :.. :-.~ d' /·~EJ F'u '/'3 _ . MINORA. ~§k=~.

--~.--~-~.-+.-.1 L . .v ~.t~===+-~~~~ ~.65 {Wi febr 1970 Vi~eul de los c" ~ ~ ~ ~~ ~.--'-.-. rnar!'!. • A - .~-"'" - .f iC H~~.:--'-./["'~'· ..~~' /. --.'" .. t IVI ·111(' 'iV' '''RA~ 59.._.'--. ..g Br/·2. ["u.!'t f title i71ln - -/(j '--'>:7/-­ [5 ~j/ :_~1:7 r'!l U If! ..4 i Due Dunca VriSlle ..::::::.r~ i'\ $. f-~~-~==-~ r ?Et-~ Jr41·--~dt4==~:::r-. / . mdi (bis) Eu md due mindrd-n cdtane (bis) Tu rdmii ~i spaJd haine (bis) Si Ie spaJa-n lacrdmele (bis) $1 Je uscd-n dor $1 jeJe..--~.----.'t. v i~ ~.5t/ " '.-.r/j rna due . "'u UA b\.. '.t. EU MA Nag 815/2586 niH' '~~hlrR". EU MA DUe MINDRA. Inf.'::g!::-:::".. c!r-..-.noD A .. i$j..oi ldcrima (bis) Stit! cd·l de 1a draguta (bis) ....----.~.'_.~---::::r-~. Nirja Narie a lui Purice .~·il'. .":..) fJ -~ '?7Drt!E -~.N CATANE f{. ~..".5i-o trimite prin nOll Cu Jaerimi din och190ri .. ~..r."'" {ji. . =:J.' ~~'. nu la plug. B 1611869 Moderato jI:: ~7S /fai d:a c.85 OnC£!..< '_" -- .:.£' MOderato )J 180 -65 ..~: ~ =-= -~-:.. (bis) 58..._-------.. DIl-o spald-fl Mcromele (bis) $1-0 trimile-n jos pa steie (his) C-oi primi-o fil cu jeJe (bis) eu j""/. 57. ~.8/":'7! nOlembJ975 feud -] MClg.~. •."".JI Tit .'- In catane.l· j ~~~'lU ..:! r...._.r7in"'''~--.

'­ "­ " L .... • Nu s...tii c-am pJecat eeltand. B 27/199J - A Inf Pe/reus ~tefan -36 ant --- . Repertoriul nuntii Vocale -• A 61. Numa cJopu mneu eu strut Clnd (i-a sl dor sd-l sdruti Numa clopu mneu eu strut Clnd Ii-a 81 dar sa-l sdruti.n easel Numa elopu mneu cu pand Sel !." 1/// J. f. muma mlnioasd Stiu cd nu..// _ 1-.DiN BATR!N! -0. -. A MNIRESI .Ii las nord.­ 60..108 ..fag. MI N -I PANA CLOPULUI ORA /.

/lei hi! hit' ~ fJ)It2~~#4f#(T J5_~p Ai du du du i SI lar ·-·)25 1 f-a do -.in +e it? J) j) Jj ] ~ff-rr~1r. ~j) ~ ~ ~ ~-=iEjf . .- --..~--------..109--­ ::= ~1=JF1-~~~-t:' ~ :i '~7 j.t /7// - ~ =j~~l%i~." . ...-' f'./Tid/ .~.:..~ I fun 5: fJ gra _ ~ UI - c. [-.i r:-..if if~\~ ..7:: /7" II. ~- 7' llr.'fu lu /17e h ./-0 rJes-grd-U! Ie /Vu rn.n" "--.: Ll _ ~ ~~~ _~~:..> /11/ 1> ~ [:. hti h)~: --___ _ ---~.9..ru lui __ _ .-~---. ~ tf/el _ _ _ ---------"-----.. -. ra tKJ. .----~--- .. Jlj -t}-tj J:JL]2jF-m~~j)~-Jl }lk}l ]8 --. ~ -==r=m .-----. ~ :(> le :.t.tur -.~-- nu z/ "- I7U mal ----- '$ tL jFjE-}l l.~ .~ /1 poi nu mill mai. -. . h7l m •• _ /7ii' pOI au mal mal 1"':\ Ga ('­ mnl. =t! . . ~f r:-.rca sa de~'d lTlU na ... Ca La Da ·"l" . lEla. __ _ L FlU .c-jl =r ~ib=b . ~ rna! ___ D' d ntl" md .\> IF-s . rna-" [.11_ -_ /71/ ___. ' I/! " Z! . f" .-... 1. _ 17ff ~ .g !I-s zj /7U- rnai Ca .'"'./1 . /Ie... he.

110---------------------------------------------------------­ f/ jJ ]l ]l Jl JJ Jl J2 Jl ill ri .Va . /a ma-ma d-Il'-o-da-IJ:---_ Z!i hfi __ /7/'.[ea l u i _ ~~: . 62..62 or.I.. I Jlar ) 4 du . .i du I hii ill! [U'­ J -O-i r du.re aJ -Ia mai.: eel i// - fu flu-i_ a . flu -mal mh.' __ lui' hi.ru-Iu/_ lllli71 . HORE DIN GRUMAZ .ro eu la vre-.A STEAGULUI LA MIRE­ In! Herbll Anuta. b . Jan -• 7974 Vadu lze! - .sa pI iar dui mal .rea . ~ - p-a do.i l !IF f !If)-cijp np ~ · du. r. $. OUI mm .

::2 63. hii. hi!.~"C' ~-.c. ~'-"'.: iia '----~ ... Cd ~i fa mdta clteodotd Hdi. hit Hai numa-ni mdi.-::::.'-' . hli numa mdi La I1ntind dupd apd Hil... . ­ --~.. numa mdl Pdi c1nd 1i si mai supdratd Hii. hil. hU.::j.t~~~r-·':i€" ...' _ fJ( ...:iL·-q G 453 .J 7"--' ~ mai Cd Mni-rca-sJ . Sap/ilIa hit 7~ -- . hil. hU._~-A. LA MNIREASA Hog B 201673 Molto rubato) ll4 =­ . f1U rna -..___ " .__ :i: :ac--... 'f~u::c:tT~=H ~i'-"-." Inf Stan j/eanj-40 am apo/lf' 1965 (i::: ~ " =l :i..•. hU. .t1~ ~ i . "'~ -­ ~- -.:.---~---------- 111 . hii.: 1. ~ :-­ ~ '-- - '--­ In grddind dupd ceapd Ai pdl nu mai ni mw HU. . .:-'--'.­ .-~ -) jl <. Nu -rna :7irna. numa-ni mcii.: rc:::--" . hii.-fll .' '" . hli... h1i. hii.~I ::2::3 /111... hU. -4..' h" II pri I"":'> ] .. I iii! HiI... C' _ 1/1 W rna Sij Cli hit' __ . Mi'_ ".----. . == ~ lUI' . hU. . .t. hii.-. hii ii=== -i '" §I Gurita mlndra.~'~-~. --. $i doina. //ii. hit.

___ _ • MnireSLlCQ JIIindrQ e$ti lV-ai oglindd sa te vezl Sd te vezi cum e$ti gatata AJtu IHIi si suporatd..20 ani lunie 1976 leordina 1 • [e g/f?­ .ROZC.itiu cd dOTU nu-J cuprinzi Doml de J-aj cdpdta (bis) N-o trebuit a rna da (bis) Da mdmucd te-aj temul (bis) C-oi zlni dupa-mprumut . AM TRIMIS MAICUjA CARTE LA MIREASA ORFAN/\. . MNIREASA DIN DOl PARINTI .J. Nu-i lJai rl!Wll. I Nag B 20/1782 Moderato &# ~ pJ"_~\~-¥ic:cf~-fc:¥~-~~~j FrljfJ ?f:. Hag B . 160 Tudorov/ci N:CuiC!-20 COil voce :. J>:. Urda Marisea .Q sa mti dai Stiu co lI-aJ mai mere-n raf Nu-i bai mama cd ma vinzi .:':-:~~ "f-~' • ~ ?t~p~p~f~~~~?l -t=~~J fi~-[]~' " /-. ludoroviCi !1rma-J8 ani.11.3 r r: lti ..mos raspuns (bis) Sd md pregdtesc de dus (bis) Cd de unde-i ie culcatQ (bis) Nu sd·ntoarna niciodatd.lffC -- .$i nu Ii-I-oi do mai multo Hai mama sa rna petreci (bis) Batdr uJita rna treci (bis) - 7 .6B.! i.rnitS Pd aT/po vlnui tn fundu pdmmti11ui (bis) Carte alba CG vie (bis) La mine Ja cunume (bis) Carte aJM scrisd-n pJic (bis) Sa vie numai de elf (bis) • so C-am 0 floare de-aJbi$or (bis) eu care asti'izi ma-nsor (bis) Mama mni-o tri.'fr.. voce SI zongo'· dec197S.'../1124 Moderato 160 fnt. (bis) 69.

ce paartd te-ai intrat (bis) Fold bund (i-ai fuat (bis) Fota bund de neam bun (bis) Cu Qiddind lingO.f.' .-"-d-"iP-1i6r~ '/--:a I~ .=:±. '­ t~= ~ (* r.-/ j it-.: .. 7975 Bofiza . '-.ma-fl .r"l/Y.. :-:.... -. =E. '=. cu-:' flU .­ 70. .. MIRESUcA CU CUNUNA .-.67 ani 26 noiemb.. bu - na _ '"' I - f7! .=t. ~ ':e IJ wi}) J] IJ £j ~ (111 . j)~~.-L·~r-it·..I »: 145 r:...'--~ *Fj J ill I . r' ~~ "j} 1$-7' I ~:'j. .·j-{ .::1 :!-:':::'~::':~l 7i -.--::t..>J ~ 25/ SRI.. ' ' ~... ~.:/a/ [/1/ 'P i-:-Ji ~ ~+f -../ it/.:i· II 1'..di cu Mi . piiml de supdrdri (bis) Miresucd dupd tine (bis) Pare-i rdu la oricine (bis) Mireasd...su cu ___ &0. --.. ~ "...i'.-. ~. .(f'lj.'if ..-::- )r": .:. MAl MIRE MNIREASA TA /rj..tli· rf' f . mire/e tdu (bis) La multe Ie pare rdu (bis) Si la-Ii mireasd cununa 0 dd de-a roUta Pin grddina mUle-ta (bis) Unde-a sta cununa-fl loc (bis) Sd rasaie busuioc (bis) una Jetele or juca (bis) Tu 1i sta ~i-i legdna (bis) S-apoi daina ~i daina Si iara daina daina. J) .---....j 'i' 2 15/ 6... J"iJ--j .115 .U 1_ ... ·~=L~~. su . ~ --..:i.rpa -__ .Lib flO'.~r-> -e.:iir----' ..__ :::. I' -~~/ .. -:J'lJ .:-..J '':!/ ~. ..::::-T..-- i IJ..-o . I-" flt3 ..~ .=:'=====-~-::::=l==~-:~--:--==:::::~~-::l~-:::~=<:':·· J) 1 :t=±l==~~~ff~=-_L.Ie ..fla I II ~ Cd-i legatd cu curele (bis) -Si-i plind de dor !Ii Jele (bis) Si·i lcgatd cu Jegdri (bis) :)i-. ~ J J) I j) 41J l) J I J 1))1 bJ I..?2 ~MOderQtG ~ »=135 CU flU fla ca inf Trifoi Maria .0 D c' [·ldi m're CQ $i-un bujar (bi8) Amor e$ti In:jeldtor (bis) e-ai zlni cu minciuna (bis) 5i m-oi ceJuil vara (bis) PC.. .'fr '.0' < ".. O.&:::*=l-+=g j~¥ksc:::-:i~i~ . drum (bis) Fald buna de neam mare (bis) C'u qrddindl1ngd vale.I ---- ~ "i J J ''''. (bis) 71.-/ U ~I/ ~ ~ -.10cJerot 0 1 r--l. n* ! _.__.. / .

rea . J.flu_me-sl. ~ . Co s-o fere$ti de urH Sade-o Hoare di pa Iaz. t.­ ¥I 8-+~' p+=~d-==-f=--=.P ::.tf:-¥i. Mi - rea -sa min drJ //-! fa fa Mrn -. 73.---+-+. ~·lO J) J g lvIi-ie rafl __ Ifl cor. ~..re .b l'I~ Moderato .. ...cu Afi .. .. 7975 Poienile lzef ~ =$J .> ~- jr I @ J . . ..sa min dru . drJ sa-Ii Maieran in patm $ire Nu si suparat meii mniTe Cd t-ai mpt creanga din tidm Si din sat ce-o fo mai mlndru 74. mdi Co sa n·o Iii cu nacaz. . ~1:l. 818/1970 - A " ott [¥tfu F11-. Las' sa plingd ceJeJaJte (bis) Pin griidina Ja mata. C-au ramas nemdlitate (bis) Si unde-o sta cunu.t G . F4 g1l ercl· ·b4 @ WAll $ € ii ~.pi! II 17E:' Lento)1= 108 SarDsau su Pa re-i ___ (au /8 oa -.130 Idem-72 F I JJ a a no-ro .re - CI 17l' Miresuca tucur dulce Uita-te mdi mire bine (bis) Tu de aicea nu te duce Cine $ode l1nga tine (bis) Ca·i trece gordu cu stini Sade-o floare di pa rit..j Ff CDr-nu me . la I . Jt ie via I J.. B 18/1417 int Costin Viore{ .s/.lu Mln-dru_ sa-Ii sf .rim__ l7o - ra __ mni -.24 c· dec 1975 ±.. .~ I ~. C /1:. MAIERAN " CORNU MESEI IN Mag 876/3430 Int Tom~a ~ Andante). mai Sj·j da mina cu straini. MIRESUCA 0U TINE pA Mag.fi-i pDr .nQ-n loc (bis) Sa rdsard busuioc (bis) Daino mlndrd $1 daina (bis) Si iara mlndra daina (bis) .re . MIREASA MINDRU TI-I PORTU Mag. .ie tt4j J ~Fs:p:i·~J-P ~! "'<:::::.WLr==F~~~= ca .~¥----~-lI du . 120 Miiri$ca-J9 ani dec.st .. . JjJl J 31 '--' Sii ho rim /10 .116-----------------------------------------------------------­ 72.r-a roni re st Sa ho .

I):.( .. Jfi­ t i .1 I·. I r/ ... I: il\. - I .. Ii . . :::: .

mo! (bis) Hili I Nurna-j tme banuit He! doruit:.'tji du r _. nici oi be. CiND 01 ~!E' DUPA MNIREASA . hai NumG m·oi uita fa ie (bis) Hoi doml!:' hai. C'iND.". 7975 5arasdu [J!ld oi in!? rea Sd 0/ mE OU mal rt?d ~ u.jl{jgufd· 67 Drll retto tII~ ~ 180 ian. dupd ie (bis) Nici oj minc(1.r/c Clnd oi me.24 ani dec.'C'! . dolio! maio 79.6 Nici (J liFlritd C~t:f1 hldd f!)i.' 1"'1<1. 1966 Blrsona /71'::.----.'1a!] B i8/ 1662 Andantino • inf Costin VlOrel.' " Cd f. I ---- fa · --• /773i (~ind :. h • .118------------------------------­ '" 78.(~.) "cn I'll cinld --• f\.SE MARITA MINORA ·TE Mag 825/527 fnl j[]f'! P.

'\ ~ J-1! _'.roe ~ : ..~..} 818/57. .-'.k~~ ~~L~ IVI I' . ' . ''''''''­ 51. la 10 10 Am zinit 1a tine-acasa La la la la..t TinQrd m-oi marilat . Si 0-1 pUnt. 1}7_ -~ :..: '!"J.a /0 la. tu mnireasd La la 10 la.:'.. .'Vic! sd bern.~- At) UIDEfI(}' ~. Hai..f .j tare JQcramos I.} r.·c . 10 la .I .~'~.nuit La 10 la la. la Ja .119 -. • "A \i-\ . Hai I Tu mnircasa. ~: .~- . 10 10 10 P-ocela de nevestiie La /a la la. -.. t. hai.. sa sa Hai I Cum dol portu din fetie La 10 10 la.1 ~ ~'cr/ . la 10 Nu sHu numa-m ouzit La /(1 la la..)_.--. /vldmucd i-a si pdco..Vuma te intrebam La la la. io 10...) " .J l..::' l."1 . Ja fa. Wa-J port cinstit La fa la. Lr>f1"" 1. hai.[. la la NevestJa-j port frumos l a /(1 1a /0. nici mjncc'im 1.1:< 10 la la. [] G-1d.. 1(1 10. .. . --~-- .. la 10 10 Numa-j tare bci..'1 :J r~\i ..indra tii nl!-ll\~atatd Si barbalu multe 0~teapt6. ott /1. la 10 Neve.' .. J~.7. tid!: . _L".f{~ .' fa barba: 'la'/o-J la la la 10 /0 Caci ('u e: ie-oj ('ununal Hai.\Juma-! tall' bdnuit l.11..' . /a la N unlO .a /0 la la.!)-' .

turai! .l1ta I Plac21' Ca.·j d._'.?'!' }+:1 f'~nu U:...:(I::: (bis) (bis) ILOR lieu..lCi. no nu t. tural hop oS! iard.iri-s pwttitorik TUTa·i sf iarfj .Gf\ 10 t.·i C--=olrJ.r . j Hei. 01 Co f Plna nu jj da<....cl"s C(l fh_Hih~ fiUi~) Mn.

.i(£ . • ~.' !)S.. J rL) i 0. . }.. .~} U [~'tfI) au: (S.) Of Jnp [}!!J ID.)[JI/\ "I:.) l-ru}Jt.1(. aup ./J':'i f \ :ou.!q) ".nl a{J 'i'.)i!UUl !'. V1\11 IS (~'!lj. . I .lQ) pW'iap .'PJ!~ c.­ .finUpz!)6 .t~ .:.IS' n-J (un:) IU[lll pd . -i .'t .(.ft).:.:..tu-D·jpdWI1..i .?molt! (i'.U. . ij': f~.11-..' IOUl rl :a/SOd P~D'l iJ.)S'-}!1)Ji ~. (~... j ... '..:.).:j(!.Uj pd 3P!!\ : ··r PiPl .i0.DJ U".J .~. .

. $1 de tea gre$i 0 suM Stringe-o-n brata $-0 sdrutO.'~ .i .-bO I-:lJrtic3 Jr:' !JiS' ti r~' ... '.i 50djo .. VENITl FRATt VENITI SURORI :oem-80 . In.. 86a. l' '. Da de t-a g[e~j vTeodatc1 Stringe-o-n brotd !ji 0 laTtO Slrlnge-o"!l brate ~j 0 jarfa...napoi. Strlnge-o-n bratd $-0 sdrutd.1r. c/'a flu rtd d_ la-Ii mireasQ ziuQ build De Ia mama ta cea aUf/a De la grddina cu ilori De 10 irati de 1a SUTOrj De 10 i/ori de 1dmiita De la lete din uJitd VeniU Irati veniti surorl De md-mpodobiti cu fJOI( fv1<l·mpodobiti eu verdeata Nt.." Rujd albel di pd 1az Sa n-o alii cu ndcaz Nici cu lacrim1 pa obraz. .122 . MNIRE BIN E B IS /243[... C I ~ " ... despdrtim pe viatd !Vld-nvdliti cu rozma/in Cd md due $1 nu mal yin Pune-ti mamd mae ln prag Cd a-01 mere sd tl-I calc Sii tdtucd sdndtos Co un trandaUr flumos C-amu md due de la voi Si n-am sd vin. =="A$ .lJt:.

I .. t. oi hai {Ii Jar hai De 10.d ja.! I'-­ 87 nA LA B 76/ 12iS AndGnlt" qnJn~"l . Ai hoi.. 10 10 10 la .". de 10. la. Ai twf .123--­ 8Sb. Tl ~~. H ilg / . fa ia la la .ieud .r hoi. irzi. gl'i1tiifla ell flori I.mmti lk: 1'1. .ll. $i iar hoi (bis) Mireosd de-amu-naime Ai hai.. lOllQora:Boron 6am//i-2{) ani 3D noiemb. 17'/-· hi .. la. la 10 10 10 .. /of. $i iar hoi (iJis) lvUi-np0l. la. In strumentohl. 10 J(I If! 10 . [ovon Gheorghe a ioanei-53ani.!"I.~ !" ! i: .­ iar hai (bis) =-­ Cdriiri!e ti-s oprite La. r y '"~ _ 0 /8 _. Idem-SO ~ . !ji jar hai (bis) Cdrdrile tj·s opIile Numa tri ti-s mlpustite La moara !ji dupd cpa $f 10 mdla citeodatd. }(li..n.. Ja.. Veniti irati veniti surori iJe md·npodobifj eu 110rl ta..$j r-..===l J~ -1~)C .l975 . la. Ai hai.. ·utd. I I 11= _. iai.~\H"'}~ - A ­ U 1409.lobiti ca verdeafa Nc despaljim pd viola La." 8~ ::140 lnt tarat.. NlHEASA ZIUA BUNA VAR!... . )/ fla ·utd. c::: Ai hai..

~... ­ \". tj[1 if -- ..

..." J \1 T t .1-' lord '! I w' "' I ~ -i . . . U ~1 .~ .:..

botezi.}li.zangara Sfngdfu/7 . ndna~a Hai Sd tnJie.-jscii-2S on..prima~. I l 1 . Cavaei faJn ..)ti mare Mindrd-i casa dumitoJe. PRIMIREA NANASILOR . Sd porti pdru eu per~uni Da Da Bine-li :}cde sCi cununi Sd poTti 10 grumaz cortez Sd cumwi $1 so. Mag. feb 1971'-V!seu deJD' • .JO ani .contra. B 11/563 Baius iaan 63 Jni. tyat. Cavaei Teodora.iafir. Ini..](1 ani . Ndno$Q ni-i diamant Ndno$u aur cuwt Ndna$Q ni~j rujmalin Hai Si ndna~u tran. Pd La u~i eu mlndre fUji Adusc tocmai din Cluj.126 --------------------------------------------­ 92. • • • Sa Sa Hai traje~ti nana~ule suce~ti mustatiJe • • Hai Sa Ie suce~ti clf de bine Sa ma saruti ~i pe mine Sa trQiasca nana~a Sa mai eunune una Pa mine eu Sa saruti n€veste/e pa mlndra Mai Ndna~ule mlndru C$ti Optzeci de ani sa iraie. Simron Steopdu-JO Pascu Mo. Hai Pd La ut~i cu fUji domnc$ti Aduse din Bucure~ti Ndndfiucd sd trdit~$ti.

. ti¥k.______ :=.• • --.. "1­ ~~ ~---- . . Hal mdl lume dOT [. .--+--~~-r:C=~' _~'1!j-J ....­ ' -c ~ -~ if} ~ ~ '~"1 =J d ~~-:r-rc:=_-~~=tf-"~ .f=... d.. . . .. . ~~ . :=:::=------ :§.i .fE· i5 ~.. 1Ii ~ ~. ..­ 93.nlseu 1 if ~ g t: d -Y ]2g:d . . ._----.0 aceastcl veselie Tat nome $1 bueurie. .. t= ~ cn'"--!"-l:'(--?i'~~1 C" ::f =C..•. ~"'!: -~__ -----~=-+-:=--- ~ #1/ a: =!'- .fjr ...[ i. _!-~~~:t:j ~.." " . l!.. ==.... ~#'=~ .II'-..§...=~-tSiCF.II'.E~M~M_ ­ .J..~ ~ :a ::~~ E'r0J~=~ -~ (-~~=Jl~~-- J ~ ·~H~~ . -... . ... ...~ L1 Cd ~L:oJ ~.... . -=? . . N -am baut tare de multo Mai Hoi mindruJe scl-/i lnchin Cu pclJinca $1 eu zin Ca opal ne despclrtim.:"" . .~...~-~~.127 .fi ~fI! .. . ' .....-'--­ ~ if .~.UI Gheorglii. ~ =t t:!!J ._CC ~ .~ " . .. . ~..]=~~~~_~ ... AI. PRIM/REA NUNTASflOR ..: '~. Aliearo Inf..'-'---1 ...11!::~~=-T1==... . . ~ Hai rotH Zi eetera$ flumai mnie Cd rnerem 10 eununie Zj cetera~ de baul. B ll/5JI.. _ 'it.• ' iI. ..::-~::::=r:~-. _ _ _ ... . '§ E:f m d . -___. ' --. . ' I" _ .----- ! : Ljils3 ~m:!~======='=f @...r' ---j .. :(%2:0 .e...' 01 Maoei.' II'- 1> -1"(-: -I uf! j os .. ' .. ~. :.." ~ ~.:t +ffiir=~133] • • .111._ . tJrof: Idem-91 stngatu(!:Nii::. .' . ._ .) rat . _~.--~.. f t: Jq7 I" ..-.7 • _L ___ =-=-J__ ~ ~ _____ .___. e .'~ J.... :II Sid ±.. 1'~~~ zawJ I __ : : ...' 4' ~ .. .~_.'. ..-:... ~ .t'.~ . Mag. .-.__ -::l Itl --- :=l ~ £~r' ~ ~._-Q~-.. Etc CJ I C'! C~: J l. ' ~~.. ' ~ ". C' ~~£-¥==_~---(gi1tLP-&~~~~·_!~ -J -::±::t== _______ ----moo. ~_ _ _____ .::E.JOan. rr-- &r.

L r" t t j .

' .'.:.

» is .---:.... -~~~~-E sf IT" EJ~. PRIMIREA MIRILOR IN CASA DUPA CUNUNIE ~~ C.. - .J Co.130------------------------------------------------------------­ 98.=:::=ttJ.](! rWi =5E~1·~~::~I§C~t~~b~F~-E[@~~~d·~---= =!fL..:F r. t/# J :il : t ~!fft4 ri F"t a W=fl u t DJ t g ((Er . . /~ ~~..] F#f i rr'~-~ ~=::"-~tiliF - .:" .!dtFCC0 C:ri43IEJ'r jjEr e' ~.: . .: ~-=-~~#--=t~ Ei Saman Jioa[ea grluJui Zife bune mnireiui ma Ei Saman griu ales pa masa Zile bune la mnireasa Ei Saman grlu sa lnfloreasca Mnirii sa gazdd/uiascd.-e-----.. Moderato . -.f=~i-::::~f~. ca-~--±:=t.. ' ."](jc:. . Ei Saman grlu ~i nu taciuni Mnirele·j de oameni buni. . Nu tu .~.~: -J~~=-~~:C==¥i:. • - l • 1.-it rEi rc.:.~ . b-c c =:::'~ Ei Saman griu din fdriurie Mnireasa nj·j de·omenie Sj mnjrele-a~a sa fie..JE IJ!7 !971.PetrovC' ~j:r'r£L£t.-~: 180 .F[ F~R :i~~' . 1>' c'i F [.

-"'-"-'" -:-.._ ~ .- Hoi. B 15 I i391. -11~~"~' --. __ .~_L.. Hai..~ ~.-~ .131 ..'-~~*'--. . B 1l190L~ P..fL-_-l-".­ 99. .-.-f--!L=f~_-i-1_-.leu'! ~.:::pT':""''''''·'!:f=.­ tft.~' .-. -(~!t&"%~~tll w. ---J!.. .If#..:1'-=r?~-# '=c-. '..---~.~~=.~~~]ii~~=~~~t~~="f~i~~~g=:~=E=J=-~·"f-."1__ J= •·.~ .r Cur>: faan 17em-87 J 1 c= ~.:.0(' 1071' .:=''Jf ~~~ • .-~~::~-~ -­ ==-'--e±= ' =t.-n .' -0Fsf~i· .r=---==b""'.. Pelrecvf7ulul-66 .. ...-J~ ---'-~--:..3::=:. --'. '~ '... . ..)l <7'~) J ..".~'.~ .r~"'------~'-"'-" '~-----". 100..-:~=.--' • +- I I L-. ~-:::"'-:::"'-=:-:7=~ . '.. Hai. ..'1~~ ... "-'-.-f·f=Fi'5:=i'_~· . nici-oi be Numai m-oi uita Ja ie.j) . ".. ... ~' . i :r-=+~' . Cind oi mere dupd ie Nici-oi mlnca... .".~~..'.-.. II ..~:. DE MARS Mag.­ • '-­ ~ .~.. ±1. .. .:=~~-~ 7~:. moder-atc.! ..r~=f~==t=&.~~:=t:e--.f T "-E~.--"... .: 280 iii 5T lJ t~E NTA L R A In! tarat Idem-91 ian... .\!=::=.-:"~-:f'!.~ "~ -'.=5#ti-i.'.~ . i I ..~.==~~ =-~~ ~ ':. ). .. --_.--::!!:--.. 1971 Vi~eu de los • ~ "---+~~~~~f=~~~~?=~1Ff. 'E~1e ~f: r .t== ~~-"=f==-_:.-:-====..a- ~-r -~ • / .. t::: Ln·_--:-=:-~~I < . ~ --.~.•-=-f!!--1':-. I'!.-. JOCU MNIRESI ":::. 7----... .-. {I :4 "'~"' .. .~~~=~~:f_.. ~ ___­ I L~=~~=::..-IIIH~~"---' 'bi-.--. Allef1ro ' DupA MNIREASA :f /::f tJ..r:~=~-~~'~. Eu de aicea nu ma due Pind nu mcYduc la pJug.- .=::r:.=1E¥~=:--r=4-. 'f~~-J!~_:r:_.-'?~~.i a:::=E! l-1Fra= ~ • ~---~-.~ ~.Y't -~'-.==~:.esto ).L'·-T1""---e··_. .-=Ft:J::::r::::=~I-. E:-4L* '."""-~..~c~ . :·4[* rr--=e:t ttl 1 ~=r=-~-._~~ . .--~'~. d·:.~L--. t5t -T'. __~.fll':.==:=. v . Eu de aicea n-oi pJecare Pln-oi mere po carare...

- .T ~ til : ." ~ ~ I.c~ .~ !l" ~ It ~. L . ~ .~'.: r_.

~ . '1'5 r. ~ ~f:~fJLt=£. Hai ndna~uJe-n grddind $-om pune pret 1a gdipa. ~ ~ E 133. LA GAl NA Hag..! £I~ r r r. ~. \.cetera Baran Gavrila-20ani-zangoro strigdturi: Pop Haricu/a.. .t J IfF r r Ja &~ fl' ~~~ I r -~ ~ If ~ ~ &JJ J n 1 IE r F Fr :11 a j t k"6. a loane! -53 ani.' J .~. ani-prima)) Cavoei loan-57 ani-contra Covae! Harie. 1971.'-­ r 102.Vi$eul de 105 r f fst r IE:f r IT t J=tt tf 51{:!:.20 ani Curea loan. I 976'jeud Femeie: ZI cetera Q!ai cu drag Sd md pot sui pd prag.S IT r c~ . LA GAINA Hag B 76/7352 Allegro ~ . .. B~rbat: Hai Frumd verde $i una Frumoaso t1-i grddina. Hai M-am uitat po partea stlngli Instrutatd-i cu pldcintd. B71/ 81..I 1! .-# ~ ..2. a Petreanei-66 ani Ion. r r tit r :!--=1bC C Phd b G j Fe.zangara strigaturi.t E= 16 r4fH Uk (frr r =r~~~·~[4=--Jf--~ ~J ~ ~ ~.I ~ t) 'I~ I" J:: 140 1 ' ­ tj 3 112.·. 103. 1 ~ ..' Pop lieana a (tJUon~50f!ni Pop Harte ':'16 ani ian. J=150 I f '.880 lnf taraf:Cavaci Grigore-51._ ru Inf taraf: Covae! Gh.

':w$ O! rneT:::: 10 or(1$ lr!Dt()[~el{j [\·1n-oi lUG rnchj{:t })(). • • Hai PddwClfil-s oamem ral $1 sa Pen~ru-n dau dupci Jemei miez de taietura 0 I rtiusw sa-i dai Hdi gura. Hai Faceti-mi Joe feciorasi Sd rna due lncetinas Poi cu quina 10 nana. ..5i.134 ----_..---- Hai Da Ai sa/eaeQ ndnasa Cum uitd ca vulpea Sa-mi apuce gaina.]td '.Sll pd it: soter 104. LA NUNTA I :nf Gh Cio..­ Hai Hai Cd am fripl-o numa-n unt Cd unsoare n-am avut Cd nu·j Jumea de nacaz Pun unsoarea pe obra:.seta lVd aa$ulu~ ivlotcl{etd cu Tn i ill" I ]\'('iPU. E • Hine-mi pure l11m€-amu C-am ceiuit ndnasu i-um dol () gainii SQcd E! mi-o del bani de... sa .0 vacd Hal eu lv1 t lr tJ fiGnii de lc n. Placa nanasd S1 1e GOina din mina me. Hai De nu·j seartd gdina 1 fa bine $1-1 ierta Cd lemnele-s In piJdure $1 noi n-am avut sdcure.:. l . -~-. clNTECUL SOCACITEI. ..

.t -:\ j t =~ £1i. '!"!":. 'j {'T' HaL mili Inchina. DE STRIGAT LA MIRI /nft::r::. r i • I . ca 0 tIoare la-ti glndu din $ezdtoare Si 0-1 pUlie la bdrbat Ca cu el fe-a.. mlli Sa trdiasco mnire/e Pentru el e binele.----- _ ". __ '~_'.. L -. ..- - _. III. == ~. De·] sj bun. mniresii Mult md uit pa-ici prin CQ.}.=J: i ~ ~ T . . 806 tJi =iE 0 ~ • ~~ 5 ~ ..__ r ~ £:**t~..135--­ 105.. ~ ==_ -­ m~ -=::'!!.:~~~1:.rea.c . 11'.(• . .:. .. : : : : : ...'Jl!.:~~'~Ji:it. . leoti glndu de 1a dragut Si fl-) pune la bdrbat Co eu el Ie-oj cununat.. Mniresuca mindru strut HaL mAi Inchinarea mnirelui Hai. .cont!: [ovaei Teodora-JO ani-zangara Poteac Stefan-20 am -garduna s fng.. . . s-c usca.!....di._~L-::. rna 0 bumbu$cd mohorlta $ohan nu t-a sl mIld mdi Mdi mnire de nu-j si bun Punete-oi de punte-II drum.-e -':-. . 1977. Hai Hai PiE Uitd-Ie mai mire bine Cine-a ~Qde l1ngd tine..: -... ~ ~ :. . . -'-~~~~"1 '=--~~.•~f. . g~-'- L L. mai Sa traiasco foata /umea Mniresuca.t:.U Nu vad ochi co la mnireasa $. .'. ~ .--~---'$I-~-."'."ri.. .:=t' .:-­ . . Hai..:~~~i~~Jf~~~~~:=~~:] r I _ _ _• • • •_ _ _ __ s.>ta De nu." .. .:.. Hai Mnireasa mnirele tau Sa cunoor..j ..: :.jtun : Pascu Simian :.te c-o .. :~.:./: [0 vec I Joan-30 ani. \W "Ie L: I =: .cu Hiln~cj TamolOgo Vasile Pardon ian.::::+~. s-u topi.. r'"--_f/'____ i·".=l ==~~-~~.----.~[--. MiH Hai. fI'- JI' _+:\7 j. mnireasa bat-o zlna Sd traiasca tata casa Mnire/e ~i eu mnireasQ.!-. rnai.si rau Sd cunoa~te pd uita' C-a si rou $1 blestemat. .Vi~eui de jD~ )c . ._ Err [:..--. cununat. .. ?a. _.r f-===~J!f:~... . Hai De-j si bun bt!mbu~ca-o .fag B11/751..'. lUi Sfeopau .. mAi A"a zice mnire/e Pdntru el e binele Binele $1 vjata Sa md culc eu mnireasa. bumbu~cd-a sf De flU verde.____ I~m_: ---#. .plim~ Bcias Joan-53 am ... --!. verde..

W j J¥¥l ~-~ OFjj. oi laaneidJ oni. t~~Lpgj!~ .l975-Paienile lzei "TIFn-EtlP4 ~ W~--=-=l ~l ..fluier dec. lnl Cavae! Gh.¥J @¥S:a ~ J=lfd.W W a IJ 1 ~==±=-~ff~ ~@ ~ (I Nffr:r±Jti e i 1~up r Im=t Aft! ~ ~ fiW .ra J. CiNTEC DE NUNTA EYREIESC Hag. ~. DIMINEATA DupA NUNTA Hag. ~b E~ I#:.cetera Boron GovriliJ-20ani-zongora 20 noiembr1975-leud f'? i t.. tQ~ 1[£3 E!~ . l­ 107.N JJ=-fiL-jIJrfJE~~~"1i-p· ~ .oni. J =192 In! Bobaeea Vasife-8I.1 J .-ij4:~l¥]B. B16/ 3318 Presto ~ttL*~~~ 41) .2. . B 16/ 1291.~- 136 ----------'~----- 106.

Anuta-17 am J dec.J975-POIemte lzel ~.lie hi.MAI. 1975-Poienife fzei Ua uti Ii. 81612551 Parlondo ):. Vai mdmucd buna-i lost S-ai murit lntiie-n post.60 ani marfie 1965-0ncestr .J .Dupii mama- Int GodjO Anuta. UA.@ ~%ti~~~::j ~'~:t@@. Vai..0 4¥*~4t1f ~~1 ti!. M~ . . Inf Bobocea Vasile-84 ani. Inf. UA. ~~ Repertoriul de inmormintare Socefe 109. 'cum fer:/IJqi .CUTA.tli me Or.' the rEt£tt~ /tI}==~ ~ .:160 I: .i/ 'lie-a. ":. .' rna..ma- V8J~ Mir mCl CiT bu ~ Prill.eu .fiuier dec. "']9· 87613313 Allegro J" 11.137~---- 108. /8~ - sat o o cdsucc1 slngure cdsucd sJngure 110.. ma/. CiNTEC EVREIESC SPRE SFtRSITUL NUNTII . 10/ mmnucd casa me Nime n-o poate ave.. Petreu. uA. BOeET .i.f-~Lkl .3/ de ml.'. Vai.

BoeET ..rat. BOCET tiu­ ! nf ::tJfl lIeema .. 8i51665 " Puriondo . r [:".1 NI!:'! /. Dr: "i:i Mnie sara mni-o ('HIW! TUtu vara-s supc.. it.Dupo fJla M:. ' Supdrat-H taU! V '1.AI PUTUT LUCRA Mag 8 251629 In! {)1](ie.."! lUlU n-am uV) :nt' .[tIl5-70 f~ ~a .40 cpo/Ie i965- . J.\180 Inf Ci'lincim Maria..:::e murita de Cui 1i clnta cucu .A ~t. I. IP8-/t'ud ua BD .hir - lut /1/ Cf'J 113.u.20 an. L .UA BAT AR N.\ 195 (T... 3 .r.zu! dE' as np ta pt> fa rna . Ba ­ f/ir Parlando . va N-am Sa Se va.flU 112.Fte. DupA VAR P20165 Quosi rubJto .()i tJ _.. 114..-\ m • • Val n - ca Yair Vai r Noi ell pdTU despJetit Noi eu pdru despJeW $i pe line de jam.Ie pupa d ca . .sa I u(Ji cu .). 30 (lolt:mbr 1975-leud .138--------------------------------------------------------------­ 111.

1I $j nopoi n-oi lnturnat Doamne mu/t te-am ogodlt $i·napoi n-ai ma."}· :/l. (bis) 116....' nu·- ell l7/i!_. zinit $i in loe sd vii in sat. laci sardcie. ..c/'~'t.'nne-50 an'! :" " _ 104 ~irsunc ~ .Ia.t:l/ .(l.01/ elp /71/ . lIf!}/1 lp'd/lJ__ ..[Jrfi( j}~4 -~.! !. rr.-1.clnd am zinit (bis) Cu slat bun m-a.'j 'Ia rf lU -t>. ­ .il\." "'" .:{t-)t. r ...lJ r-o:C'!. .0 Parlandc }> :169 c· Jnf iU-j..... ------------ 13!:J ..Jti Mere cucu cu moarlea Tat pel drum aJdturea (bis) Zice moartee cclUJ cue Meli cucuJe.}u: IZi ... mdi cucu Hoi sel ne schimbdm glasu.. Sd nu sel sperie omu Cind mel due eu Ia dinsu (bis) ~ Du·te moarte in pustie Al tdu gJas nu-mi tihne m.!~ t.e Unde cint. Al meu glas pd unde clntcl Cu dT<lg lumea 11 ascultd. /"703r.. TU MOARTE HAMNISA ESTI in. " Ij(i~ 1..:.------"---- . Firtatii fe-au ingropat In strunguta oilor In Jocu gdietilor. m':ii_"_ lU. /1. .liP /JO. ~ lie liP CI fill .te lId!?) /r.~_. ::~i .1'-~'1 ti t.}. stdtuit (bis) 117.l '* Tu ~ C 18~ Int !iroza Mar/wlri a lui Chi f -70 lIn I marfle !97E -Ieud .::-/' ~'{.:rn l'4or.1161.-.l...­ 115.."_.. .. _ :/ .. UA TU VECINucA ME '.).1 vt. VAl DE MI N MAl MIHA! E tlnt'l - Mag B11. ----~---.'t··-..a -- }-~ t.__ $ohan eu nu le-oi vide (bis) La tine."-.

-€J. ~ Sa tV Erg J z/ .o-vdta-t (bis) Ua. 876/674 Recitativa ..39 ani 30 noiembr 1975 -feud .50 ani marfie 1978. SOCET Hag.La fata - .fa fa ua N-am va - zul va ~.Ie •*".$1 k¥J: l1f i­ tJ )l =181 In!.pa a . dupd dumneata Cd m-ai ldsat singurea Nu-ma eu $i-o SUlore. =160 In! Gorza Hdriculd ­ 68 oni 80leo luliona. Da ceatdcut moarfea (bis) Ua.\ In! Dunca laana.mu 1"'.\ mi ca ne ce-ai hal' ma J) )5 J--.nea .La mama Hag. +JF.nea fa II -:. Chindri? Horio-20 oni 30 noiembr 1975.'~· do rll - j). BO CET .­ Do ru mn/ de rna .fa J Mni se rumpe inima (bis) Mamd. (bis) J .J )j J~_¢ - 1"'. UA DE MINE MAMA ME Hag B25/633 Poriondo ). sa~ po .) ~ 1 111 j ma era' -=-dl=y if. Cd te-o pus in copir$du (bis) De unde nu poti scdpa. 0 strigat (bis) Doamne bine m.ne pci ma sa . I lji.. dum .~ }I )ilIai dE' lj.140 --------------------------------------------------------------­ 118.feud Ua de rnl - fiB rna-rna me fiB rnii/-fna me Mlndru mamii. mm de J dl1m .leud I 19 de_ as.".ca - Sa' 0 _ ell - nu . • 120. ­ 119. 816/1790 !luasi rubato» =170 .

.S.. 122. BOCET La scoaterea mortulul din caso "fag. Supdratd-s dupd tine C-am vdzut cd nu Ii-I blne.7(1 ani Gorza Ma ricu ta-' 68 ani Balea luliano..141--­ 121. '" J1gff ~ '4~ - Idem 120 (lI/ . SOeET "ag 825171.ne_. . B16 1 678 .n/.. SCI te vdd c1nd t-asi bine.(iF -"11 d/17 ca . te fa Cum i'li_ VI/7 . (bis) . Uii Te-o mlncat mare ndcaz Ua Cd n-am to sord la tine Te-ai topit de n-al rdmas.La frate - I Ea=t!{=1 ~ -F-13f=Ege mat' Va--s/ ::i1 @. Uii UA U4 .50 ani martle 1978 -Ieud Vi it' dtn~_ sa nu por . fe - Ie /8 nun - ta~. Clf pd lume tu-ai da Mamd-n 11rg nu poti alIa. Ud zin ~i lntrd plnd·n casd Nu vdd mnire $i mnireasd.. ~! ~i de mWt: UB._ Tu SCOB fa - ~fe __. Tu ruJd Intide U$Q (bis) din casd n-o Idsa (bis) Cdaltun-a inturna (bis) va Cine mere p-a est drum (bis) Nu zine··napoi nicicum Nu ie$) ain cas-alard (bis) Nu tl-i bdga-napoi iard (bis) 123/0. SOCET Mag.I Idem 112 rT?/ . Recite live .'!. Co 0 tloare de sansiu U6 de mine ~i de mine (bis) Te-ai topit plnd la brlu. A. lumen tare-amart'!.go Clte r~le te-o mlncat (bis) De e1nd ai ie~it din sat (bis) -~-Il de Mine tu so rued (bis) C-atnu te dud strdinied (bis) '. 051 fl·.3 VAl DE MINE 1U SORUCA Var.l7t' fu SD ru Nu /13 . de mine Mere-a~ '~! de mine tu sorucd de mine ~i de mine.. Uii Cd nime nu poate $ti (bis) Cd greu i a vdduvi. B 251597 Andante ossa'i ~ =150 ca - Inf Darie Nita a lui Chis . de mine $i de mine (bis) De mine ce doamne-a si Dacd nu·i s1 tu Mdr. $1 iard sd due aeasd. Sl iard sd due aeasd. mal .____ ua 5/ dlil . .(bis) Nu este-n Urg de vlndut (bis) -~. 17lJ por. Nu si sord supdratd (bis) Plntru coal lost strdinatd (bis) Cln' ai lola noi In sat (bis) Sd stai c1t de supdrat. ca 58.184 0/. (bis) Diled de-aici 11 porni (bis) U~a UB. Rdmlne u$e-nchuietd eu plnd la tine In casd Jdle bughetd.sa la Uli ! So him flU fl-.ne (sD - ru Yill' dt' mi.u l)e mine ce-am scdpat (bis) In Urg nu·i de cumpdrat (bis) ' j Ai CU In lume ai pldti Momd-n tirg nu poti gdsi. Ua de mine ~i de mine (bis) Ua de mine tu sorucd (bis) ScoaJiJ·te $1 ie~i alard (bis) Fost-ai mindrd ca olloare U6 cd zine de primdvard Si te-ai topit pd picioare.. (bis) lnchisd t-a si.i de tnine ee-am pierdut.m _. SI .

. (bis) On seoald-te ~i bunued (bis) De mine $i de mine Am zlnit sord la tine.-------­ 123/b. Nici ii ninge nici jj ploaie La inimd sd ne doaje De mine tu sowed.. 0 fatd.. sord cu bdnat Doamne bine te-o cdlat C-al 0 nord desJdtatd Te-o edtat ca $. ¥i=:-: EJ~-==§ 1/-0 21 .m sd mutd Pd'aicl altu nu se uitd (bis) Cine mere aiesta dwm Nu zine-napoi nie.. de piatro $. Ua Uil Ua U6 Ua Ua Ua Cine me-p-aiastd cale Inapoi edrare n-are De mine tu sowed MindrQ vreme .ine-n sat (bis) Tdt a$a glnde omu Cd lui nu-i zine rindu. OE CINO S-O DUS DE MNIREASA Vcr II Mag 825/850 ij. 142 ---------------------------------------­ ---- ~-- .eum. de te-o supdrat lartd-o ed te-o cdtat. Cd n-ai lola . nici ninge Da la inimd ne Irige.t Cite nopli nu le-o durnit (bis) Mdri. ulne mine UI Coo ~i de mine Zl ~j noapte n-am dumit N iciodatd n-o zlnit. n-a mUli niciodatd. ua Ua U6 • ua Ua Ui Ua ua Ua Ua Ua . $i eumva de t-a gre~it lart-o cd te-a doic.. . t I). Vdduvd ~i-n altu sat (bis) N-ai la cine cere-un slat (bis> Nu s. Uil Uil Ua De mine tu sowed Cine-n sintir..-ai ales In eeia lume de mdrs (bis) Nici ploud. a~tept sel zie-acasd Pel mormlnt 11 jarM grasd. A zidi zidur.

/r ~ ~ I. -j .~ • ? c:: .. • :::'··-5!. ==:D mr. (bis) 125. :::t § : lj J :'. ~ . Jij) ftw j fa. .J}) ~~::i~ ------r -----. ----. ~. J I/-u #( fJ j J 10 . VAl DE MINE MAl MIHA y. ] l . BOCET DUPA UNCHES • He. K Inf..'JariQntd 10 Mi orila ­ £.J M/ ha 1".'c:ndQ :J= i69 dt" 1m Id2m lJ7 tal flP _ Ineil ._. . . -. • M_. un . (bis! ~ohan Cine lntr-adata-n tine (bis) lnapoi nu zine (bis) Cd nu-i cheie sd-I descui (bis) Cd·i Idcatd ~i-I incui. B "/9[8 - ~ ~) P:riGnjo ~'~121 -.:d.­ 124.i-f:!_ . lillJF£)J ~ [" o· ~ .ar In vlrJutu munte/ui In bdtaia vjntuJui ~i in loe sd zli in sat Vdru-tu-te-o inglOpat In strunguta oi/or In bdtaia flori/or...C/lt: JtH ~I ~ to) . L.... - ~ J. • .I _ /fJ­ :78..Poplieana c iu! ion mertie '971 Viseu! de ios I J . .} '·d.143 .. J Aista i-on drumut mare (bis) Inapoi n-are cdrare (bis) Ardd-te Jocu pdmlnt (bis) Multi aameni ai amdgit. ~ -• I - un UP _ _ _ £. 1(:/. .'~:'.\ ~::~.- . t..'/FI-~1 ..1 .} ..

ca.me.cui 11~ .Ie - "1 ! J g/ Jt:am fd-cul de jm lJ. (bis) Cd eJ de mult te-a doru (bis) Ua $i tirziu te-o mniwit (bis) Ua Cd de mult te-o Q!." hoi-Ie -if 1i:am fa .tigai. (bis) De mine !. _ .1/-0 fa cui Porlondo ~= 188 Int Herbil Anuta-62 ant' marfie 1974" Vodul Izei JJ J .dB J J J ~ fra .teptQt (bis) -Si tlrziu te·o ci!..cui ca-·mE's/ .rd veste mOQrteQ zine. Ua De mine $1 de mine (bis) FcJ. Mai Stefc'inuc Hoi deschide poarta larg Ua Cd zine cine ti-i drag. Kfl Fd Gheorghitd cum ji fa Fa Gheorghita ce ti-. Va .du - va II sf'-n sat sfra .! vrllf 01 .\ lu lJ de r: J J Ira.d. hoi . ta Da-n groapa nu te beiga. ) 01 Ma-ma 1/-0 fii .Ua dv - va~ sj'. (bis) 127. (bis) .if of Ioi Ioi Ioi l I :J g J ! " {if g. popd TQre sd nu sdpdzd Clf este zluQ de mare Si Qvem vreme a mere Este vreme Q sosi V reme e Q putrezi.Ifl_~ Ua Ua Ua. Nu-j 1a cine cere-un stat (bis) Daca n-o Qvut barbQt (bis) Ua De mine tu.144----------------------------------------~-------------------- 126. BOeET LA VADUVA Idem'116 • Va. 814/2210 §~ 4 J j J I J € Ma . ud. sowed ROQgd-te cui U-i ruga ROQgd-te catcJ./ n-a! vrut_ I Si III n-al f'. (bis) Cine In pamlnt sd bagd (bisJ Sohan nu mai z.5/ .i de mine Nu te duce cu banQt C-amu Ie dud Ja barbat (bis) Ua.111..ne-acasa.ma . BoeET Oupo fiuMag.n saf sfra .

.1975 -feud NV' . _ . ..5 ne_ h'81 ma-nla­ l tIJ j Do .. fusea Anura. j -~ Q .rna-fa ~ 129.... B 16/689 Recitativo)l 132 "'..\ ~\. ~ .ha Vai_ (.. 825/71.nl-ma n/ . BoeET DupA FRATE liNAR Mag.. ~=144 fdem 116 de_ mi .... &' J 1iJ J 1&J 6' :J. nu_ '/-0 pM."..) 145 .teri din sat Sa-Ii laco alta de brad.ti Ua Pa noi sa nu ne mai vezi..".' I Mfll ......".Nu du - rna - fa Frii .!' (fJ (.-.\ f@ J ~~ 1~2lt@.CE_ .cuI ~ UB.i. lara iere:..La mama­ "fag.­ 128. Ua T-aj bdgat me:...\ j ea tJj j.\ de _ mt' ne ~_ ~~ v j mal Mni _ ha J J € du .. fnt.b- ~ti J Va.Va r.if til ~ J II a . . .. t! 0/ de_ mi (. Ua Fara w.rna Fni .23 ani 30 noiembr..ne (.9 J "-. r. tj ££j7 ~ Ml'n-dra-_ ca ji:i_ j J) 13 (j.iBBla ~~ rna.J.. 131-a..pi ~ pt J)') J) Rau ma doa-re I jJ -J) - J Ray ma doa-re I ...vul 3/-a. • al .0 Andante ~ ~ .. BOeET .Nu .

:. • ..1_'1'. r'l M " It' -. me lEI o Nu te las cu coconi (bis) Tu te-ai dus $i m-ai ldsat te-ai dus $i m·ai Jasat amar $i de banal. ] J Sin .' Dupa babol- . tu Tv m-a. Ooam J) J) ). -----# J SU ro .­ tu ._ Sfp fa~·- nul' Sf/ //0 -- 1)'1! -) J) . - u. J cle ne he..: -: • t :::of -i .re -• Tu m-ai Jasat slngure Numai cu 0 surore.:! ''':'> £IJ~ j It Assai andante) j Va/ ..t. B16/ 1786 Quosi ruboto ..> .' J.:.l - ! nf Dunca Ioanj· 7'} Jr. . l 2: J.M f tj ua de rm - ne f"":\ hi'- ma~ _. O.: J . .Jlt/i).146---------------------------------------------------------­ 130.. B 76//872 mjtu~d- var.1 lei ":'> J ..1. noiembr 1975-1eu..gu re £iJ J IJ /II" j. o Tu o De 131/0. .~ ~174 In! BJ!EJ .':: . i2i) . B0C T E La Hag...:r ]0 nOIl:?mc 7]75-:i: .­ ~ Ind . BOCET Hag. It/a __ - 2) til) (i.•<..• __..

. (II~:. : ·.• I IILI :"._.. De-ai-si-avut 0 eoconitd (bis) Sd despJete la eoditd fe-or si cintat pd ulitd. BOCET m=tlJ'~J-v::Jr 1IIn! Pascu .. #:~~·:y=~..~. .-.' ("~ fa () -.-~ ===t. ~ ..78 oni nO/~mbr 1975-80tizo :'.::i::~.. • ~ .­ ~.i bunucd (bi. .~ sri /\11m ca lill __ _ ~f . Is J.liP.1.g::j ta.-1 .) U6 Rdu md doore la in/md(bl. BOCET ::.flI ~I de rnt .-'7' 0 cIa I J. ~ .:11 4.-=.~=·-=gg· ·4=1) #~~ W Ji J ..) U6 Cum te-ai dus di paia Jume (bis) U6 $1 te-aj dus "I ne-ai ltJsat (bis) Ui $. "'=' ~T::l ua 1 u:t."':'\ ~ J II It' ...-.ben! fe/Jr.\ fi"(it' (j if ._-- - .rtf W· -~ I /1 t /.-----..·----v-....Jf..-.. "- {:...-=J • .tll Cdtd sard pd-nsdratu (bis) Tn grddind te-a.~f ...~:=:::==~::t:""t==~::::.~ ! >._ ~~==t~:-}'~~}===F¥+ T•...:.. . y. /.....'.) U6 Mdmucd dupd tine (bl.~~--~+~-:.·=-f:~-=I.:: ' ../1 ~. .) U6 In td bine .. ~.ca ~ ~ 6 . --.-::L "= _ I'llil hi"_.~ ~ tl.. ~...... ."=~::..••-=J ." rJIJotG iii : :41 1965-Sripi'nro "':'\ ~ • Ja~ 'p Int (IE' ~ ~ ~ #!±. .iI di: JUS • . . . fil{k?r If' III era -. .. j. . .. (' rdr Iv. 0 DE MINE 51 DE MIHE • V'1 -:J' ..11 j. < i fL:[~)0'" ~~f .~-.. . De-cII' . : -~__=:.--J:.. ---~. bdgatu (bis) HoriJe mi le.:C ~ .. ...·'i.<4f. !':.. ne-ai ItJsat de biJnat...... ~. Ma" 177U -c~Y cind. .': ······---------- yk> j .'11' .U .. 1977. Perta Floare de pf: Laz.m4muca me U6 Rilu md doare la Inlmd U6 Mdmuca me ceQ bund (bi.___ ------...~ ~:_~~~4:::i:=.'. (..­ 131 lb.::: '.j:*~:{5i t: '::"::':::'='':::':-'-r:± .. . . . (bls) U6 Mdmucd . 132.:..Ji-..1 te scoa/d (bi.----~~~.• 147 ....a.$ .. . Inf.----+ . (1'-.--1j---r-:.38 ani IOn . (bls) ........' U6 MdmuC'd.) Ui Sl grdle cu noi orice.~. c1ntatu (bis) 133...ViSBl. b• ~ Munsca () lUi 5tfupjn. • Nlln .:( ~·--··-·--..l ~ Var 10 bOll! pentru femei -vaL no - Inf Stan Pa/ago . al mil .__ "':'\ f77ci <::::!' tu ~ '1' ..

02 . mdmuco me Rau md doore 10 inimd Mdmuca noapte bund. (bis) . Rdu rna doare 10 inimd (bis) Mamuca do dupa tine (bis) In fa bine $1 te scoaM (bis) Sf graie cu noi orice (bis) Oi Oi Uti De mine $1 de mille Uti Ce-a1 fdcut lI-ai fdcut bine Uti Mdmucd s1 bunucd. Cum mne-o. lLW( !')(J varucu (bis) Cd I-a. S(J puie pd'el 0 glic De-acolD sa nu mal ziie Va. dus in tinUrlm De-acala oameni nu zin.S6pFn!a Va De ml-Ile nv_p'D 9a Mdmucd.148-----------------------------------------------------------~----- 134. Pop Marie 1. ud.8 ani apnhe 7965.- tp-ar fa - ClI.. dus $1 ne-ai Idsat (bis) Tu ne-af lasat de banat (bis) Mdmucd si bunuca (bis) UB.. 820/1. Tu maar - fe ar dJ - fe-ar fa . 135.. de mine vdrucu/e.Oupii mamfl3 Quasi rubato)l =141 t:'\ In!. (bis) flU __. aOCET -Dupo vor Mag E • ml IU! t:'\ L 1IL2. ua varucule Va.. BOeET Mag._ • ko qa­ J Ua Ua Ua Oi Oi Oi Uti Uti Cum te-a1 dus di p-aia lume (bis) Si te-a.cu I Ttl moar Ie ar da.

B251508 /f.rF Ii Da Da Cu $indiJd de mQtasd (bis) De la groapd pin-acasa (bis) Ina mamucd noaptea (bis) Clnd doarme tald lumea 10 cu drag te-oi a$tepta Da Da Cu cind $i cu lumind :.. BOeET La bdtnno Mag.1 !i A .d/ .ne-I ar - sa Nime-n lume sa nu zlie (bis) PO mine sd md mlnglie (bis) Momucuta drogo me (bis) Pa drumu care-ai pJecat (bis) NU-i vreme de lntutnat (bis) Ua De mine. BOCET ~ Dupe mama­ Mag B241507 ).ii (bis) Tdt aj zls mdtu. sm ." ~ L ~.--­ 137. (bis) --. Cd 1i musa.·.i1. ma mu­ ina .136.. de pJecat (bis) Eu p-aici cind-oj zini (bis) Cu cine m-oi sidt·l. " mD ma me " ---.n .rna !T!E IJ. .ra-f/ 177/ . ". J):J t..a~d Taei tu loa ~i trude (bis) $Ui motu bugi1t de bine (bis) elnd ai zlnit pd la mine. . ." a cas Hcil~ nia mu·- ('... n/U c. hai motu (bis) Vai bine m-oi sldtuit (bis) Vai b'ne m-ai sti1tuit (bls) Pa lume elf oj trdit (bis) ...i ha..If.____ .li cu dor de la inimd.1/ Dru roll f/ I-as .­ Il ca IJ Sa hai a - I /1/ - mioa .: Ha/ Ille.'1 £. ..1LJ rr .

d tdt/ pll Cd .-<1 .'1:'-1 A /[J Pap .>11/ (.' • .na . .Cito rubalo )=130 In!.!o r7' • .'al _____ -• ca sa flu-/rll IE' 1/1 Ca Sri IIU-Im if..fa !li!!' -.-- am dot' co !)ff mt' . .: vi .­ Ne-am s§ -z/ ~ f._. 1971 Br(..SeT Val Dar sa - ..a . nci ru IP .'2-1 Itn {:'"(I A - IU pup - J\J/ - /1/ eu -_. ..1~)----------------------------------------------------------------------------------- 138. rna.CU H - ila . [avaci /18anc -36 ani act.ru Or! - IJla .kt! /1/ - hu..--.ru CUIII flU 51! (.cult'. • Da - ca Ii -. BOCET • La ciuIT!J Mag B27/ JOI :]In 'i8~1- Lurgo rr.

.rjl --..."""""".~i Melodii cu caracteristici de ritual 139.~*-: .. ill A IU SI pup :...re. )'] fet-r .t .."J sfi - Td - cu ____.~ am rioi (0 />11 0... .. ..._: 1L:=.::IL.'(. t ' -=.seu JE los ~l-~ tJa. Va SI /t'ca-.! . ~~~}~?i:ifjf_. . ~. /c:'~ 5l ~ 2~~ ~:T! POS . Pd cJntotu cucului Pd oratu plugului Pd.'.1/ C!//! Ih /nOd..---' :.___ Md. :~ ~..'f "'" "" -1 -:~'">..t. . It /:d /'0 ( : 1 * .:!..-:~~.j .:. ammel Ca moartea de prima:vard. nu sd hodinea {jd. =-:-:::.__. ~.1 f'.J. j !·C..ill'.nirunz1tu codrului (his) .i .I .-. BOCET DUPA FEelOR VJr.' {j . . drdguta ta Moard.c. • . -. ud.. BIII 1079 lit? . <if fJ lIl' t.. :'.._.. .-:". Vasi. rlh"! ? cu -- - I 1111 td ~~.1:e ­ Hag. r!la Va 51 J/ca-.":......../... mal uii. ''7'. ' .~j ua._=" .=~. ("(1 / f-_~ "'T" .-ra-(u Ii I/Il i U i)d .. ud. ua.__ . -----.".1 /1. • _3" . -1 ~=~X..7)/" . ._._.. Ud. mdi VasWcd (his) Nici-o moarte nu-.'" .:-~' --: .~~:.~~ ':..

. Sd-fjdeie-un pahar deapd (bis) Clnd t-a fost gura uscatd.­ 140. BII 1 1074 Grave ~ =46 Int.__ ml7f-iJ ~J rau t7' ~ 'L . .·.Visful de los - maf__ f77a f8_. M{mcufa lui Mond616u....Dupa frate Mag.. HoeET OUPA TiNAR VOL 128 Mag.. mdi Ionuc (bis) Numa mdta s-o rugat La doftorii din Banat Sd te Jege-n peliori (his) Sd nu te lase sd moTi (bis) Si sd-Ii deie leacuri bune (bis) Sd rdml1 ~i tu 1n lume. B241421 .. Mal r $p rip F @{'W I . (his) 141.......... ud....~ Poco rubato )=134 Idem 136 ~ r"'.70 c: 1971.Ii -Ie mneu______ iit=tw p~t:1f I g:Pi--: Un... Cum n-o putut sd ajungd 10i a ta nevastd scumpd.. BOeET .._ 5-0_..· ' Ard-o focu cale lungd (bis) ...Ii Ira .5/ dnd. ...." ~ ~.de-i_ .__ ru gaff -• - maf_ m8 - 18 __ 5-0 ru gaff Vd...152 . (bis) Meli Iii gazda cdsi (bis) S·apol taUiloanii (bis) Val ~i-amar de-aceie casa (bis) Vnde-J gazdoaie de gazda (bis) Mdl 1Ji a tai cuconi (bis) De mult s-or uita cu dor Unde·a si gazdd-n ocol.. ud...

na"" . ~I slnil . lu ._- 5ci-:.pa I-a/ ell­ CO /7/1-/7 drum Iki/ fo he fa - .. vln -de-a . ~d ~.821.IT/a cif de /a rea mOB -. lea_ Iv z/ .'fa s-~r - I£' _)rC'R .~/ - Ii . l '. re 1':\ t=1h . BOeET Mag.ca- de fa .ve .. 1978..4Jdfl lim -0 ______ 3 floil .Q r-::.cit - (18 'I~JlllJhi'. ~ GtJ) J) r--3-.Saviisiiu U/It-hli - 0 floa rt' pI(1 gra.­ 142.t" fun­ zt .Ii le_ 5a-~'/ fun . RAMII SI TE HODINE f I nt Pricap Justina.rt' - le.qe doam pin ne .• 153 .fa' hun __ drag __ Ta-f Mu .geas ca z/ 143.fa cit lu .Ie ve - rI /e_ {5i s-vr . .Dupa tato Idem 136 De-ar Hiit' ia - SI fa ..)1 s-or VITI rJe-a .. ani oct.31./519 Moderato)1 =124 . d/ Ie ~ • 7}§11 II Mui!/ domn.?! mt.

• 1JI" "~ I.. . " " " ' _ _ "_M _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w_ L_. (In~) ..' f(] rw'imUd] n: (1-1 fa. ­.e 1978 '.{Jcosa nu piece (biSi . " i' 1i._. ..~-. 1\ I'.lilllt' 5l sltlqurd L·! PASARICA . ( .-.• I"~ = ~ ..fI.~-~~'- i' ~.""f'i­ - ~A'. "'ij.)1 de. (bis i . in Cu . nlei 1n para ~.. .1 .'_.. ­• N' casa iI sa $lde (bis) fl[l FGitl w.\ /..Sinfju: i 1 [!Hi lasa (bis) C>. niei ii Jumin/l( i)!~j h:'iro it pc1millt ~i tina.._".. Iff" - ~ . I I 1// /It:. _ _. tere$ti (bis) graie!$ti (tis) aila (blsj l\ime'ntl te·(j supdra (!)is.'.'j jj if)c. ~ Ii rdrL'.. lei i/II/ Eu vni spune cit de him'! (inf:' m(~f(' nu mai zlne .' fIj..ut/a vinl de vorO .'U 1au Inl I '" I MUCA SI HAl in! Pett:( 48 ent IUn.i i!1rd... .'!.__ " _ _ • ______ . .111 ".1 HI i . !T:~ moo! fa.\iel rlU '/int~tlQPoj lara (bis) Nj('jin put /IV sUi CU1cCli !\fun1a pdmintu uscat. ~ .. L L • '* ~" ..

lu . $1 anume I· am trimds mdj (bis) un nor de ploaie des Nu pot merE' cit traiesc.Stan loan.md /.1.!>a .J Ie . B20 /623 Par lando Inf...5-opoi lrunzo rc'Jchitii ../ .La rJ . B 2J /736 Recltalivo .. MAl ill._ . COCO N TAl II Var.128 -~ Mag 824/453 Poco iento... 111(.irl_ l.)/ VUI a - {lid ru _. ­ ffJd ... 147.____ sa. un nor de p/oaie caldd Nu pot mere cd-s beteagii.. /r/j.1 (iO.<I.chi F I J/ e so - han 17-d 51 / k co co 11il t. 'IWd U' t-'/ ' 11k !.'It:' ... eu mQmii i-am trimas.'.onon n-(! si. __ !'Iv (!Id i rd.44 ani aprill£' J965-Sdptn!iJ da . .. il .. TRIMAS~ MNE-O MAMA ME Hag..ma. OAMENI PLINGETI I . . $.I - '/0 fiJ C/if{.__________. .. . ./IIt._ ma-fTld Tr/ ma .- I!~i!..J/ /-~<I . so-n de 148..ru --Ia Iii.~=132 Idem 744 Tri.i7 .'..seT lflf7e-o __..1 Pi uti !lur ck .. Po.' P' /ld J. Vers Mog.155 . 11/.! .­ 146..__ /J/ua-/e .rTlI7E?-O . (bis) Po.): 13 2 Idem 136 5-a - ". .)-d/t'______ .

50 han.f u .Vadul Izei J II -­• .0 ani iulie 1973. ~%W bt FUr IQ'@-f ~-C'-p-0_1 g---=-7 Andonfmo . .g. (bis) • Instrumentale 150.oxQ·n CQsCi (his) mesa fbisj cui Tj·am Jtisat eaii-n oco! (bis} Sa rlneheze de-a! mneu dot (bis) Ti-am ldsat caw-ncareat (bis) Dor la fetile din sat..rea fut' Fran-jan mal' As .32 ani Nus loan -1. A MO RTULUI Mag 613/1360 f.­ 151. Trimbi\d .nama supdratd (bis) Itl!wt r.hi".. HOREA LUI FRANTAN • Idem 139 /0 h~} .C.<1' (1 ':. no-rea lui Fran .J ::94 Inf Arba Vasile -27 ani Hirb Grigore . . . Vasile (bIS) 11H~i nu mai zine (bis) .fa-.!an~ ne 4':'. (his) Ti·am spus pre tim: N icoard (bis) C-oi mud din draguclOard (bis) Ti-am spus pretlne Nicoa (bis) Din Marie mnie moartea.149. OliPA MORTI .

"11"... Gh. ..\ 'itr ~ (t t.132 In!. .. m' .aatr ~ ~ ModerotoJ\. Ir ~."1 -----~ I .' • ~ ...::. rit" ~ 14::t (" ~ I~~r E ~ I #§? II " §t 6· .7975-feud In" WI#df Eg If­ [~ IsgSf E j II' ... . 7973.­ .1 1".~ ~.Vaduf lui ~ • ~/~_.. t.­ (iT) r7JE} Or W (::r E r j' i att r=t:: r rfJr 1"."1 • 153..I­ 157 . " 154.­ 152. A MORTULUI ._ . loonei-53 ani-cefera Bovan Gavrila-10ani-zongara . ~ . 3'J / 2080 Trfmbito J Inf Hihnea Ian -32 an. Covac. DupA MORT ~ _' ...La tineri "'::: 876/7428 - .-. dec. t". ~ . oupA MORT .­ t ~ ~ E" g 1~1f fk:! I *tit E tilt&" C" ... a._ -------.. feb.. ~ -_.

------.I mdrg(lritar Din cununo fete/f)r .158 -------------------------------------------------------------- CICLUL MUNCII ~I SARBA TORILOR DE PESTE AN Datin!le sar6atorilor de lorna Colinde strabune -• iSS.~' ~ ~i PO wine riU ma-Ilpu'. Hog 820/ Wig J" f 01)(".<.d-ntoorna mnei. .: .__ u/ /~~. . Dill cununCl fete/or Maru.. Din pana biitrinelor Pacurarii Je-o auzitu j\hirul rndrydritur . TREI rACURAREI DE MUNTE /'f)f 5tcn PJtras-6!J" rJ76 Sip/ilia -­ fe i.-0 galal Lcruiui .~. (.icu!i Lcrului .· i .{'gel[ lui i <. I'd mine sa md-Ilgropa(i LPfUllli ~-a INui doamne Tn slaulu oilor.r - ru -­ hi/ 3-0 I {nic dintrf' 2i Jr' r (1 i" d ()(1 lnn~..'./p ori sa-/ lair:. GRE IERNITA ..::~: ___ =- Oile la/c-o zduqtu marqc]ri!ur Oi/t' 16Ie·() Nlerotu.ii }u efe-u cotmritu.'.)/Ci de slng(>rdi Po margaritar Sd cuJeagd stJnjenei Mawt Marui margaritar Din pana btltr1ne/or. Din strulu ieciori/or MaruI margoritnr Din strulu ieciorilor. SC(1((l de sfinto ceorQ /\1dru/ mdrqdrilur Sd c[lleagd flori de vara f'o /(J.sc .'-(1 leru}ui doamne Ori so-I [Ju. 156.!. f\'~arul De lllineGt Ir:-o dowit Marui maruariiar De mincat le-u daruil..-u lemiu! dcomne Numo capu 011-1 laio/i.

1 Pintea-I1 muntt" .lI.1Qre Dupd praf !~i dupd sare Dupd praf nmi mlnin/e!u Sd·mpuste Pin/f:Q ell elu [\! iei ww' nu s-n aflatu Numa lu Pintea far/a/u. 'CoO p1ecat 10 vina/oare. I nf ArdeieJn IleaoJ-J9 ani dec. Domnului domn Coo plf:.8Ntesfl LC} ro .-0 suitu .' .-­ ~~---- . Domnului domn Sa vlnezc capnoQre. 158." il Lit rd ~)d ril Uom -.-)f.)i /)o/f' j i i ill).'. }n II.' 1. S4 vineze caprioore ..) 84-C.1 de ra S<3 01.':)/ co ft'n Odm~ ! - I1U tl. nu-Iut' III.'1.'UIi It . /u lie'! Iii I 1/- I/i' 1<7 1'(1 I! '/(1 lY/il! Old It ~ME're-()i L/j I. Idem 155 No/ Im-~ .GCCl).~'. In! Bt}f'CIU Pdtru-ZC oni :969~ (. Si la Baia () pleco/u Burdi sara Sara buna Spune-ml moartea Pin/irii Moar/eo Pintii nu oi spune De mj.'CCli }('I vlndtoore. . MJ. Udf:: 1­ curti ete bojen mmi Domnulu i dUlnn Pd J(l curti de boiel! mari . 1971..159--­ 82011212 15Z NOI UMBLAM 51 COLINDAM .rJtJ co Po.'1 /'0 - 5(.n Sf tJoi('rii uti·" (iC(!SQ.lInrlro cur/p-() zuyrQvitu eu catufIe d':'-()-il<..Jiadilll ell irunzucii de-acoperitu Phltea ('in grai !$'O groitu Care din voi $-0 oilare Sd coboard-n Baja ."./Inesfi PIO ltd n 1. COLINDA PINTII BalJJ3 MOG2rtJte .Ji do cit jj in lllme.) I . I)orn nulul (1(311. mere Pin/en eu De mi-j cia murgu/u tau DE' mj·i do murgu(u vilJtu eu C()UHl(l pinu-n pamintu Cu potcoav(J de orgin/u EI p{i cal o-nca/eca/u .' t - I ~~ .. 17Z4 ~C8 159. LA ROSU DE RAsARIT .

i coJcd $-a sulla FJuiera !. Cel mai mic jj strdinic Pd eJ numa 1·0 mlnatu Dupd apd-ntre izvoard SaO VOlOvit sd-J omoard SaO VOlOVit sd-l omoara SaO VOlOVit sa-l omoard Or sa-J taie.Mlorlta Hag.160 " 160. B 16/ 1018 Moderato j =128 Int. Cei rna.lui. (bis) Trlmbdituca de-a dreaptale Fluiera!.48 ani Curea loon a Petreanului -66 ani dec.' Ii nu-i__ La cru.Ie lut' iu lIa/ ~I. In strunguta oiJor In Jocu gdleliJor In tlrcutu mieilor. (bis) b .te. 1975. or sa-l taie Or sa-J pule-nlre fartaie De s-a va}1 sa mor eu In locut de cop1r!. Jinu-i Cu oile dupd ei.u de-a st1ngale Vintu-!. mari 1s veri primari.nu-.eu Sa pui scoarta de buhau So. 161. S1 pa mine m-oslupati Si pa mine m-astupati.i-a $u1era Tr1mbdituca-o prinde-a zice Codru $1 frunzele-or plinge. B 75/ 1357 .Miorito Moderato )l =134 vtr lu tu/_ _ _ __ mu/1 idem 134 if 1 J ¥mJ In • ~~-~~~~--~~~ Hat' // . SUS' iN ViRFUL MUNTELUI .du . pui scoarla de buhdu In Joc de pinza pd obraz Beliti scoarla de buha!. lu mun .ci - bra .~i_-~n~u~-/~·~h~i__ -__~n~u~-I------ Sus rn vIr lu mUIl-le-lut' La crud/a braduJui (bis) Slnt tati trl pacurdrei (bis) Cu aile dupd ei (bis) aile SaO rdtacit ma..leud Sus In vi'. or sa-J pU$te Or sa-J puie-ntre tdpu$te Sa-/ 1mpu!. Florea Vasile Clteu . Mdrgu-~i tri pdcurdrei Hai linu-i. '"IN VIRFUTUL MUNTELUI Hog.

ca-n spate $-0 luat La codru $-0 aJergat ailat cerbu du~manu Sub creangd de rujmaJinu o idrta nu mcl-npu$ca Cd eu nu-s dne ginde$ti.161 162. domn__ Ml'n - dn. $1 impdratu s-o scuJatu Pw. .ge Dom ffI'~ nu .ca-n spate $i-o luatu $f Ja cerb ~-o o/etgatu $f Jo cerb ~-o aJergatu Sub tufd de rujma/inu Sub tufd de rujmaJinu. $1 mlndru-$i cint-un cerb in codru Mindru-$i cin-un cerb in codru.ru Mtn .Batiza '­ f:lo .62 ani noiembr 7975 .dru. SId6u Palru . Moderato j. Di po tabJd de fereastra Di po tabM de fereastra Da-mparate stinatate N -auzi tu ce aud eu. s-o pteptdIlat. scoborise.rt' - d.clru-st' dnf ­ ~ c.5-a .36 ant' dec. Numa-o daJbd-npdrdteasa.. Cd nu-s fiora codrioora.'11 . ~ 130 Ie #­ Int. MiNORU -51 CfNT . maica moo bJastamatu Noua ani $f noua Juni. co I!l I 6' '­ p~#-~i4 I@~ .l-s/ ra . gl?-un C'erh_ Nime:n Jume nu-l aude DomnuJui $-a nost domn Numa-o doamnd-mpdrdteasd Dintr-o daJmd de fereaslrd Numa ie co.: 64 ge . Tins-o PWjCO sd-J impu$te Tins-o pu~ca sa-/ Impu$te Hop a$a nu ma-npU$Catu. Hop a$a nu ma-npw. Pw.~-o strigat Impdlatu s-o gatat S-o Juat.1975.s-o '1 . $i pd-at1tea sdptdmini.. In!.:.dn.lut' r ~ j.catu.o'ru. Mdndstiri de~tide-cnni-oi Mdndstiri de$tide-cnni-oi Mdn4stiri dr ytide-mni-oi Clopot gaJben trage-mni-oi C/opot galben trage-mni-oi Slujbe sfinte trage-mni-oi.be ./f7 cerb ih co p . Slujbe sfinte trage-mni-oi. Co. Ca nu-s fjara codrioara. Numa-o daJbd-npdrdteasa. Nime-n Jume nu-J audc FJorile daJbe de mdru Nfrne-n Jume nu-J aude..de ma ru oe de ma .~ . Jos 1a taro.I-r / mu.UN CERB iN CODRU I ='5/45/ .COLINOA . scobGrlse Jos 1a taro. Pefreu~ laana. B 76/2936 Larghetto J. ..Poienife Izei 70! i i4-4FD JQ1m ~ 11//1 dru-fi ra - mIn . 170051 jll .. Sf pa-at1tea sdptdmini. .

----: - rtf. NOI UMBLAM 51 COLINOAM • £ti g • Allegretto J) fJJ - )l 141 In!.162-------------------------------------------------------------- T 'Ii :1 164./m blain s/_ _ -• &' t!. FIorile dalbe de mdru Coborlto-n poienitd. be __ - r/ . de nu ni-Ii da Hai linu fOsmalin Altu nu yom colinda. B2J / 471 In! Dudo? Vcslle . B 13 /792 16~ la.J p ros.r -----.-Vadul Izei J) mm £jj co .2 On! dec. ri ~ ) I !2) . - • l . ani dec.J/ I. Trifoi Vasile .1-0 co - iJ i3 bo :c.rna r ktt //n __ I p t 7J p La sa Ci!J bo r j II gt!1 -Iv /v/.bo r eJ) - J. Coborlto-n poienitd./in . Trei pdcurarei din munte FIorile dalbe de mdru Trei pdcurdrei din munte. 1976 .. De ni-ti da.42 ani Dudas Joan 39 ani Duda~ Vasile-!1. Cu iarM pdnd-n genunte FIorile dalbe de mdru Cu iarM plnd-n genunte.!971. COBORiT-O COBORiT -MlonlaMa!]. Si nimic nu cdpdtdm Hai linu fOsmalin Si nimic nu cdpdtdm.1.dim j I r y j // I7V Nt.. Mag.5avos6u Co - bo A rI - 1-0 (0 - bo - rt" - f 0 £i E11 .Ie dill­ tJ] r" mil de F rv ! co .

-i..._.. nu-i dp voi Du-i de boieTi co $1 noi :. MiNDRU eiNT -UN CERB IN [ODRU J =72 In!.~ =144 fe-um CfillP /r.l/:!-Il COli - /u ..a . Mono}'] ani ­ !J75 - " No. 1966.~ 0] em - .- CORiNOAf~ lnt.rI-rr:. B2814DI Andante 1671a.rm BunQ sora samc tarE: Gala-i cillo s-o cinam Cina-i gata putin Hoi cu toti s-o isluim Si cu cit nu ne-om ajunge Slnt veeini . NOI IMBlAM 51 E281 J7J Andante )) =168 ..)-f/ h -...' .Birsana ~~ D r~~~~ .fn - bid-ill 51 /1117 ---- /..UN CiMP iN lUNG ~I LATU 8751262 ModerGto . 166..163--­ I 165/b.Batiza £5 - IUflfJ :. iJogat mare Gala-i cina 8-0 cinam Cino-i go/a.1975 . uNto satu/ui La casu sdracu/ui po. ESTE. Inl Perla Mia .5-or mai aduce Ramii gazdd sanatos Ramii gazeW sandtos C-ai ajuns craciun irumos Si gazdoaia vese/oQsd Coo ajuns zjJe irumoasQ...i de-aealo s-o Iu. Cldln_ I ~ Po u/ita satu/ui Hai linu rosmalin La coso bogutuiui Bund sara. /17 r f? p-ith± (iru fi.a/ Po. fa "" ~ Zll/l • de __ nu-i mud - ('(j_ /3 a- I/U_~. M/f7-Jru '" .lu 'ug.35 ani naiembr. Ivanciuc Maria-22 ani ion.lu" De (J .7 !Vo/ //// co -.___ 51 _ 1'1 rrllJ/lt' ! .nu -. 011 -/d-U/t' ___ ~ cerb .lu -----~---- Dam ... . '..

le-~/fi r -f~JJ O--tIJ-f!Htf~¥~= p/ n-a fa - gaz-de ____ ni le-flfi flaz.J : 68 cerb in co dru Inf. / tv M/'/l-drJ cur .: ~' --Fy+~c-=±___ iP Jrrr=~==~ l1a fa ra~.de ..SI CiNT . Coman Ileana a lui Cas fica.VI~eu' de los le-o 5U _. Pop Miiricurii-70 rr 1975 .un . I do lu flo ri . B11 / 11. As fa-/ sa' 16B/b.IESITl GAZDE PiN. in co pEZ?tE?lgf dru __ I· [ ] ra iJ9 J J¢j. I §tJ[i j..12 Moderato £1 i po - r p [JrzEIJd=r.l.__ la mu(t/__ ant_ V d uitati in rdsdrit (bis) Tri turme de 0._' dal be de roar. A LUI PINTEA Mag. 1971.UN CERB iN CODRU M28/500 Andante I .Ip-o-m rm_~_.Ie .Sup'in!a M/h-dru-yidnf-un___ M!'n-dru-si dnl.e bo.F· J) J) Pin-lea fa ". venit (bis) Trj tu{me de 0.J = 64 Idem 156 i iJ j). Mag. 168/a.23 D·-' Miirgu!a IIi~c6-17 or 8ilt loana ._ - • ~ • a rlU 51 _ _ _ _ _.AFARA .ere~ti Nime*n Jume nu-i vdzurd (bis) Num-o latd boiereascd Din curte de dupd masd.un bi - J : 76 In!. domne~ti (bis) Printre flold.!!.18 an dec.. .164-------------------------------------------------------- 167/b. MiNDRU. 820/812 r p/ Andante .

lin --y-_. 72 cerb _ fn_ co .- ma dal .._--fiU-. ------~"~. ....- De oi1e-nconjurat ~ La oite cine $ede Tot fonu-sin-fonu Cu briu ro.E£J-L-.dru_ 51____ roz .~.. ~ •• Ft p~rfi]J I tl' ffF~tJ-=~ fun9_ SI } /qf _ _ _ __ Co· lin -ria.. Pin Ie a AndantE' .171. . . ..-.bcf .Ie -~---...-. Radu Petru -34 ani - ~I ~ ~! ~.' ~-=t==:t:::= lin .da-. 170. _.J : .. mininteJ. -----. .dru __ M/n-dru-~/ ('in-i-un ___ :1:.11 i Jj J.-.--. u Flo - =i= . '975-Berbe~ti lunl7_ .~ ~~--:_== mar_ ri . ~.165 .._----.- dal . .$u-ntintelat Cu t/uier inferecat Si pe-atita de-nflorat Cu bdJtag incolturat Si suman imbaierat. B29/590 In!.J :68 - 3---.. B28/ 563 Idem J55/b -'J . MiNDRU-SI CiNT -UN CERB IN CODRU t Hag._----­ ma .-. sa traio! . A LUI PINTEA Hag. COLINDA OILOR Hag.::::=::::tI co . ~-:tJ---gf . i suif. ~ fv11ndru-$i cinLQ de nu-i modru (bis) Linu-i lin sl rozmaJin jVime-n lume nu-l aude (bis) Numa-o dalbQ-lmpardteasQ (bis) Din curle de dupa mosa_ (bis) II . --.. :r Andantino .J =64 1975 .if Pin fea la mun ­ .t._ . :=£~ -=--J=::--jJ-=~ Li ---_ --.­ 169.-_. dupa sare Dupa pratu cel mai tare Dupa pecie de miel Dupa prof rna. B 29/ 513 :: Inf. Rednic $fefan-30 ant' &. ==:j~. Care volnic da s'aila Sa $i aJerge la Baia Dupa pita. =H" ~. .put :. .'11__ r: .lin... si_ :7 laf ____.Once~fi ~1 - E mun fe-o fea fa su . -.1::::::3 i F ~(J cerb .l4 ..co ..~ ?Ci=+~=4t . tt J J EJ r=f IE~f~JqJ)j-a~. _ Es-fe-undin ... ~ -~------. F e~ I[ f 9' ~c:flT3%l Es fe-un dm-put_ .k~~ Min drll-yl ci'17 I-un ___ Ror .-- be de Mlndra curte-o zugravit Cu catane o-ngradit Cu 0 suta $i cincizeCi De yoinici. de eei p-aJe~j.. CoJinduta nu-i mai multd Sa traia cine-o ascu/ta Colindita-i atita Cine-o ascu/td. ==B~-~---+---==. Cind cu tJuierul z1ce Turma tat i so strlnge Cind cu fJuiera$u tace TotO turma-i se-n/oarce. ~-.

$0 si-i a$diu (bis) Pd mine nu m·astupatiu (bis) In eeJ sieltu tintirimu (bis) Acolo Intre strQiniu (bis) N iei in daJbu timiteu (bis) Vol pe mine m-astupatiu (bis) in strunguta oiJor (bis) Tn Jocu strunguti/ol. Pop dec J9i6 .Df!-~~/ J =78 cu or-u_~ .. Andante oJ =64 La au. Nime-n lume nu-I oude (bis) Linu-i /in $i rozmG/in.<. Moo 15/829 173.U!~ I . 0 sQ-J·mpuste (bis) sa-} pule-nile tdpu:. 0 sa·J taie (bis) sao} pule-nile idrtaic (bis) sa-J tale..c/. .. L/ flU-I /. I~oderoto r n~ [OORU In!.. ~1!1 iNORU -SI CNT. Cu oile dupa ieiu (bis) Cei mal mari is veli primali (bis) 'Cel mal mic ii straine/ui (bis) Pd ceJ mic-a J-o mlnalu (bis) Sa-$i intoarcQ oile (b1s) aile s1 }e·onturnatu (b1s) Gre POlUnCa i-a plicatu (bis) sa-J pw.fa ___ (J{j La cru bra rV2 - Ind fmb}d-~j tri pocurarei (bis) Unu-1 lin $1 rozmaJin.-~----- 172. LA CRUellA 8RADUlUI .te.te (bis) Daca-i 0.i cintd de flu-i modru (bis) Linu-i lin ~i rozmajin.~! -­• .Mlndru-. (bis) o a a o t .

176.-:mo - ///7 ver dE' fru . 1 . De pe vlrful muntiJor MuntiJor caruntilor. B 1417701 Allegretto '" ~ A J ::11]8 fa CeT·~ Uu~n __ co Idem 717 /'1il7-drv-. V:. SUB TUFA DE MALIN VERDE Mag.rllU.CjiiZ ve S8 - /a SCI r~05 -'--) .:.de___ Sub fu-fa de ma . B 25 I 389 Inf. mie viata Cd nu-s siara sereJor .rno 1/17 /Pr -- de fr'u mos. MINDRU-SI CINT -UN CERB IN CODRU . V inaiorii s-o sculatu PU$ca-n mind $1-0 luatu RozmaUlI verde fwmas.5ca Lasd-m..167--­ 174.mos. 5a s~'f/ .J : 108 da-__ ve 5'f:? --.hi? J?oz.lIt. Ca-s vatavu oilor. Mag.i elf! - dru MiTt - drtJ~5/~_ ern dIJ rlU-/ rno - Roz . Dupa cerb $i-o a/ergatu Sus in munte 1-0 ailatu Sial ilr/a nu ma-npu.g sA SITI GAZOE VESELOSU Idem 126 B1411874 AII egretto . Goei /leana-2B ani ian. _ _ t 175.Bogdan Vodri Sub fu-fa de ___ ma- I/o ver. 7971.

sif . An nou fericit Alta-i umblii nu colindii (bis) An nou fericit De nH da de nu ni-t da (bis) Annou felicit Altu nu yom colinda (bis) An nou iericit $tiu co. h • 7lRZ=m .. ::b. B 28/619 Poco ruboto . Andante)J:::142 as­ . $1 co pomnii sa roditi Tdt ca ei sd-nMtrlniti An nOLl fericit. NOI IMBLAM SI CDUNDAM Mag. nu mi·i serls un frunte (bis) An nou fericit So..168 [' t: 177. Noi va zicem sa trditi lntru multi ani fericiti An nou iericit. colin dam mal multe (bis) An nou fericit $i-n frunte de ne-ar fi selis (bis) An nou fericit Mal multe nu y-am Ii zis (bis) An nou fericit Mag.r/ c~Y::. yo.¥~Qf}lpr*~ Ie sa__ B/ . $i nimic nu ciipiitiim (bis) .::l ~~ __ Sd fij gazdd veselos Coal ajuns un an frumos An nou iericit. An nov Ie . 828/622 178.J'\': 126 Idem 165/b.ne nu ma/__ ia . CINE SADE-N ASTA CASA • Idem 765 b..

. B20 / 395 Idem 153 t':"I -#------ ) =160 It! Co . ri -.bo .dru-i a .Fere~ti t f Gre-ier Flo -e/'.ri .rlf Mrn.:" - Ie fa fe-I) zde -ra .Ie c!i!L=-" o .976.) ~­ (Ja . Pacurarii 0 auzit Drept /0 ele-o coborlt Fiorile da/be.ori de zi.rt - Or! de ZI 161. COBO RiT -AU COBORiT Hag.1-0 co . Pa scara mindra de ceara Sa cuJeagd flori de varu Fiorile do/be.nu 170U_ SOB - re a nu nov. Bfedea Viorel-14 ani Btedea loan -14 ani dec.ca . "~ : . FLORILE DALBE Hag B23/901 Allegretto jl :: 148 p}/.­ ~ 179. .ri'1... B15/2098 Moderato) ~128 Inf fuseo Oumitru-57 ani fuseo Ste fon -55 ani noiembr.de pa pa.TU Flo - da/ be.re un . ~ f/ .- m/'nf Zo .Itl In!. Ie . 169 ..au co -ho 20 -ri . COBORiT-AU COBORiT Mag. 180.1975-leud . I' .bo .

Ca-i vremea de isiuif Zor iar i de zlua lB2/b.5i C-am aJuns All gou frumo. sa lP. Hag 823/555 MOderato) =158 Inf Visovan loon . CIUCUR VERDE DE MATASA Mag 8241205 Idem 136 if F W~_JL=~~*-4=1JJ_---~=l.__ /p r/ -. Cu potcoqve de colaci $i cu cuie de clrnati An nou iericit Tntru multi a1 sa traiti.ua ___ n' -lor de ZI .-.fI gaz-cle nu dur- Z(} rt - lor . L . Si mni-i murgu dmpoit Si mni-i musai potcovit An nou Jerkit Tntru multi ai sa trditi.s La multi aj cu bi ne .33ani Visovan Maria . .28 ani Visovan C6/ina-23 ani dec.r 170--------------------------------------------------------­ 182/0. 1976.cil in - tru mull. ___ Ca nu-i vremea de durnit 20riari de ZlUQ. COLINDITA NU-I MAl LUNGA • Mag. 8/6/3084 Quasi ruboto)=148 Idem 163 -t Sa ma trdin iji pa mine Batdr n-am colindat bifle La multi ai cu bine Sa sUi gazde veseio. Cd md ploud de md valsd Pd hainele de mdtasd An nou ferid' Intru multi af sd trdltl.8reb Scu-Ia. Ira_ if/~ II :.Va.~.183. An /lOU _. SCULATI GAZDE NU DURNITI .' at"__ I~ .

___ R02-m8 -it'n _ _ vel' fru mos._ /II co oru I . 185.• 171 --_. Ce sa ra-/ d ias fa _ _ sa ra ell sa . ._.ra-/ 51-a las /8- 58 !'d ... 815128 Andante ~ . t !i Hag. Hoch/ma Haria . B 25 1895 Linisht J> 128 Int Balis Harta-1. . 1975.r' fru mOL.It.14 ani Trita 1 loana .It.__ E sfe sa .. 184.­ .. ani Ungur Vasile 14 ani Huntean loan 14 ani nOlemb.64 lnf.'(:.nu nou £ .ra de-a . 1971.sle sa - ra de-a nu__ nou..{jiule~ti ._ .. ani Grum05 Ana. CE SARA-I AIASTA SARA Nag.8 am dec.'rJl ) (ill ____.80111a co Ii ~ M/'Il-dru-st' r. MiNORU-SI tiNT-UN CERB IN COORU .

. TREI PACURAREI Hag. In mina dreapta Pune-ti trlmbita. Mni·l puneti sub cap. Daca SAO ludm Gata s-o-npu~cam.172 186. I J J I]. linu-j doamne In jocurj de mnej.1976 . (bis) Voi. M= 1?--=tL 19=ra 1ffl Eslt:' /)11 J> =148 Inf. (bis) Flujeru mneu drag. 4PJ ! =t=f=V Tre/ paCtI ra - reI Tret" fur-. {bis} Sa In tIr1e de oi In jocuri de mnei Hai linu-i. /al 1 cl'm-puj lung -?/ /al__ £51e un din-put lung o i De J fa-:'o-coo La oita de pastor (bis) Sade un brad de pastor. . 823/781 All eg retto Miorito . S-acol0 vdzurd FaW de maior Hai linu-i. Tinfa$ Haria-30ani dec . .fi Ingropa. de mioti Impu~ca Voi mj.ne Tre. (bis) . LATU Mag. • 18Z ESTE.UN CIMPUT LUNG SI .. 823/587 AlleQretto .me de oi II /e . SAO suit La munte Sa sie mai multe Hai linu-i. 0 - j) 0$1 I J.C6line$fi :i . fur • me de oi.P =149 l Idem 179 &f+ . linu-i doamne Cu gal ben taior.rut' doam . (bis) F luieru de-alune Mnj-] puneti de cruce.. Mlorlra . linu-i doamne sie mai multe..

I - ~ J II ~...J ~ /fi-ura Allegretto ~ 154 Idem 179 J~ rna~ _ _ __ fur EfiWr de 01 ~t:\ "i me re r ++8 SI J_ ?tt!2' ~ F ma_ _ I r r:t {J) rJj J W=:J ~ [JJ4 ~ ~ F l·~z. COBORiT . }>.I hu- rle f)!. 1975'Poienile Ize. . Inf._. bu-cu . iSQa I Mtn-dra furde oi lfie - re __ Li .h ~ ~ F r ~ rz=t ~. Tn strunguta oilor.de _ __ raz . Plesa Anufa-20ani Chindri$ Harfa -20 ani Florea HfJricuffj. Doi is mari $i-s veri primarj Unu-i mic. 1975-ieud ~ ~ Co . ~lf.. doam:-ne Pi! -:::"ce.. g.rn J \ CI.iP.ri 189/a.: .-:::-:. 8 1611.60-ri .riT aC1I1l IP F ? F P 0 J. 8231828 . 1":'\ ~ I~F E V F gy prJ. o sa·l pU$te.91 .1-0 Co- Moderato ~ =128 ~» F A nu_ nou_ a it a )l-n t:ti jl @ lj FSf14lH ClI_ 00 ..ma //11. 8161221.130ni 3dec.rtf • gl' vE F Jl @ Ltld) I ~ @ F ps.ne pa .bo-rt"-I-o co -bo .rtf Co.riO . Mioritd £~ ~ i . . ~ dec.~!~_ .2t.)) f..1-0 co -bo . Si t-or pune /a mormlntu Tdt un fJuiera$ de vlntu Clnd vlntutu Q sui/au Fluieru rnlndru·a clnta. MINORA TURMA DE 01 MERE Hag. 1i strdinicu.-:- 188/b.ani =:::J Moderato) =120 ~~ l.173--­ l88/a.60 .bo.60 . ..) I fE.r l f _ ~ ~ ~ ~. CO BORiT-O COBORfT Hag. Inf. osa·J taie a sd·/ puie·ntre fdrtaie U nde focu J-ongropatu .ri I-a co .'poam -.. Tat 11 mind $i-I adund Sa lntoarcd oile. ~.J M~. aile clnd /e-ntorceau Si ei Jegea i-a gatau.J2'!U JI.' -. 0'.nu·/ lin ~ la - ra-'-- It'n ___ Fran-za ver.ce s~. Da Ja e/e cine $ade Sadu-$i tri pdcurarei. AZDta Florentina-13 ani Petrus Haria.9 ~» !lJl ~p P Co .0 COBO RIT Hag. Co.

UN CEHB iN CODRU Hog B29170l Int... i..174 ----------------------------------------------------------------­ 189/b.17 Frun .- fflCi - lin. Dfn curte de dupd masa lmpdcate ce vdd eu Eu vdd cerbul hodinind Sub tutci de lozmalin. I' .ma kn ver -• Roz La iarba pind-n genunte (bis) Margu-~i tri pacurarei (bis) Cu oile dupa ei (bis) • Cei mai mari is veri primari (bis) eel mai mie ii strdinic (bis) Tat 11 mina i$i-l aduna (bis.) ... Cu aile La tintina.zit' lIer roz . SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag.. 8291707J Poco rubato J 64 Inf Norrs /00170-26 0171 1971.. . .DrogomirE's tl ver FflUf1 Ie V!!I ­ mUll . Nime-n Jume nu-l aude Numa doamna-mparitteasa. (bis) 189/c.2nntJ r7 In/ 4-M~' Andante r cboto J :: 64 In co A sa de flU-I InO - ra-j - ----. MiNDRU-$1 CiNT.

' ~ Andantino . J.1-.-~ ._ _ ru da ___ Il(Ill: - drl. strunguta oiJor (bis) Tn umdru de-a dreapta (bis) Puneti-mi Irati trimbita (bis) De-a umdru de-a stlllga (bis) Punefj-mi Irati I/uieru (bis) Si In Joe de copjr~du (bis) Puneti scoartd de buhdu (bis) Si de plm:d pe obraz (bis) 8eJiti scaQrtd de buha$. .. ani ~ I co dro da L/ un cerb I'n -·--T·-------·-·-----··--·----·-----.U CERB iN COORU N .r 175--­ • 189/d. Mag.1 far./ . ~.---- -~--. aile me/e (bis) Ce zdierati a~e cu la/e (bis) sa .MARGU-SI MARG OILE-N MUNTE I Mag 81612123 MIOfltO Idem 18Bb !1ar·. /~ j~' M/n-dru-s/6'.. Mlndru-$i clntel-uncerb III codru Mlndru-i mlndru.-1Ii'~--~ ~~. B2BI J2!'J ~tt c . Mi'frgu-$i trl pdcurdrei (bis) Cu oile dupd ei (bis) Cel mai mari 18 veri primari (bis) eel mai mlc Ii strelinic (bis) Dupd apd 1-0 mlnat (bis) Dupd apel-ntre izvoare S-o greW ca sa-I omoare C1nd de-aco/o s-onturnat (bis) Oile tdte-o zdierat (bis) Oi/e.J-~f __ .91.--_+_ flU-I //n sl /a ra ___ lin da Frun-za ver de ----.. de IOzmalin Pu~ca·ntinse sd-J Impu~te Stai Idrta nu md-npu$ca Cd-s lonu slntionu Mama me moo bli'fstdmat Sd siu fiard de pdduri N Dud ani !$i noud zi/e Dacd astea primi-Ie-ai La mdmucd vini-oi..--~- roz ma li'n.1-~/ mirg 0 i-len mUfl fe CI. de nu-i modru Nime-n /ume Jlu-1 (lude Numa-o da/bel-npardteasQ. Si dupcl cerb 0 plecat Pe urmuta cerbului AfId cerbul hodinind Sub un corc.ba pt na:n ge nun -c ge-nun Cum locutu n-om zdiera (bis) Coo grdit te-omoard (bis) Dacd-j a~d ~i·i a~d (bis) Aco/o md astupati (bis) tn. -'1 *' I Inf Ardelean loan-290m.Ie Har--!JI.i marg 0 / - leI) mun . 72 r Berbe~ti 1 I : da un cerb ~_ In ___. MINORU-SI CINT.. 190/o.)=ifF--~-Ji~~~~ -!~~f=3 ~-+. Din curte de dupa masd Ie de-acolo s-o luat.

.fa ra~ =:j:.J :: nou cu idem 136 -­ iii bu - CIJ - ri - e DB Doam ne Pm ..-lj - f/ Ce vat' a -• 19i... ==:3 i/::-...Vi~eul de Jos . ! Hag..SI .. /a po- ..: IF. /f! . ... DE ANU NOU Hag.mm ~_. 191.. Coman Mane a lui Pavilon-74 ani Moderato J : 78 cu co­ Pop Ileana a lui lon-53 ani deel97!..de ~/ 171:/ daft: '..iJ 1? .. B11/1323 Inf.U Jj )J f r-:7 Es-fe-o pftf-ca~ IJ ... De ni-ti'da..az..td.ph -. . COllNOllA ell CDOITA . de nu nj-tida Mal mult nu vom colinda Cd ... B16 /601 Idem 1880 Moderato }::140 p 1... Hag. - ce dh fr/'rt/..176 .l$ ta WID lE J9:¥M ~~-d -?-Ull efr na/___ Scu-/aji _c._. SCULAll GAZOE NU DURNlll . Sculati gazde flU durmiti ScuJati gazde flU durmJti Cd nu-i vreme de durmit Cd-i vremea de-npodobit.. 824/179 -­ It Andante .ni-j scurtd gubuta $j md tern c-om lngheta.­ 190/b.

177 ----­ ~'.fe ~i-o gci.de mun Ie lar ge ­ nun fe LiT iar biT pI - na-17 ge nun fe. Urea iri pdeuri1rei (bis) Cu oile dupd el (bis).~ 823/528 Lin'I~l:t Idem 182a z:= : J =70 s-o su ~ Jus la mun- drci' cur . (bis) ~ 193/b.tu.-----------.Ie SI-O ga - si - fu Min-dni cur. 193/0. 82J /510 IdEm 182a ver ­ mun Sus ver . GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo . Nid unu nu SaO allat (bis) Numa-a lui Pintea lartat. eel mat mali 1s veri primari (bls) eel mw mle 11 strifinic. (bis) .si .) Dupd pral ~i dupd sore (bis) Dupd eolbut m1nlnteJ Si:l-npu~te Pintea cu eJ. Cu IdrtatU s-ontllnitu (bis) Celld el UfO gtiJUu (biB) Care dlntre Vol s-aJlare (biB) Sd coboare-n Bola Mare (bi. SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag.---------------------------------------------.

.18___ Lua-Iu..91. ...32 an I Ian 1966..J =96 Idem 117 Moderato ..t-~· Lu-a f() $-0 J> : 172 Int: Cizmar ffeana ...4 zile mari . NOI iMBLAM SI CORINOAM • j) Idem 1820 159 Moderato ..na-n jos..fa f)/ pa nu Pi' Ro . vreo zece fete Are ce le do 10 tdte./ 181.C4I .178 .. IIT...s-o __ mat'. ~ t 1. cu doud ca~i Are ce ne do la tdti Plngd no..dntem vreo doudzeci. co .BFrsano m6'/. LUATU-S-O MAleUT• A Andante . Nag 823 / 1. Gdzdoaia-. n? ____ - • $i gdzdoaia veseloasa l.{)Jd/7] 51 .. L 1 .sa Cd are ce do 10 tdti ell ....nej"-n jos _ _ DI pC' rlU pe Ro ..~€~f2£P~F:!~~I F~F~f~5§g~··--··~_1Egpk-a¢b=f-. acasd (bis) e-au plecat 10 vlndtoare Sd vlneze cilprloare. - . Pd /8 C()f"j/ tie oo-/en"-_ mari__ Pci' /a cur!1 de Dar ba/erU nu-. SA SIT! GAZDE VESELOSI • . Hag 828/1149 194/b. 194/a.5 193/c.c() .i IrUlfwG.­ Nag B11.

f/ gaz - de. 816/601 .H vremea de-npodobit. de nu nHi.116--------------------------------------------~--------~---- 190/b. oni Pop Ileana n lui lon-53 ani dec.J97J. Mag.Irt''n/.j/ ~f feP R ar' ­ VOl 19L. De ni-ti'da.r· V F Ip~--== tJ Modera to j>:: 140 Idem 18Ba 5cu.t/ Scll-/~t/ gaz de nu dur.A CU CO DlT A OIT . i Jo J) if " if V~-#.b/am o - bl - ce IV d'fl ba~ -.la.]) ~ F r1l' Es.le-o pTls_ca > v I~ S-UI7 . /lU dvr-l7t" - . SCULATI GAZDE NU DURNITI • j Mag. DE ANU NOU Mag 821. CO LI N .Viseul de los co­ $" ..oe pa. 811/1323 Moderato J :: 78 CU In!' Coman Marte a lui Pavifon-71. err 1781_ _ . -• Sculati gazde nu durmiti Scu/ati gazde nu durmifj Cd nu-j Vleme de durmit Ci. /179 idem 136 A - nu /lOU cv bu - Cif - ri - e jJ§ Doam . .da Mai mull nu vom colinda Cani·i scurtd gubuta Si md tern c-om Ingheta. . 191.0/ .

Nici unu nu 8-0 allot (biB) Numa.fu.re-n Baia More (bII) Dupd pral ~i dupd sare (bis) Du:piJ colbut mlnlntel Sd-npufjte Pintea eu el.Ie SI-O c9a .si lu /l1ln-dni cur.Ie f: M/17.de . Ured tri pdewdrei (bis) Cu oile dupd ej (bis). (bis) 193/b. 82] 1510 Idem 1820 ver - mun Sus ver . SUS LA VEROELE DE MUNTE Mag. eu IdriaJij s-ontJJnitu (bls) C(JUJ el QfU gliUtu (bis) Care dintre voi l-aJlare (bIs) Sd eoooa.drci cur . (bis) . GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo Linl~tl! J :.Ie de mun Ie La lar - 6a p/ - l7a~-n ge nun Ie La iar ba pI - 178-0 ge nun fe.a lui Plntea IClrtat.:70 3-0 SlJ ­ Idem 1820 Sus /a rnun .171-­ 193/a. eel mai mari 18 veri primari (bis) Cel mal rule II strdinic.si .Ie ~/-o gii.

sA SITI GAZOE VESELOSI .178-------------------------------.96 Idem 177 Moderato fie ____ $i gdzdoaia veseloa:sa LQ zile marl Ji Irumoo. 159 • No/ tm-blcim -1/ co ri/l.. Gdzdoaia-j eu doud ca~j Ate ce ne da la t<lti Plngd noi VI eo zece ft!te Are ce Ie da la UJJc. NOI IMBLAM 51 CORINOAM • Idem 7820 .. • 19 4/b. Lua-Iu-s-o__ rmi/-cu ) fa =J1=-1f*rr===a F ~~~.·Q CiJ are ce da la Idel Cd s1ntem vreo dowlzeci. .P :. LUA TU-S-O MAl CUT.J /J/ pa r. A Hag B28/1749 Andante. nu . .172 Inf: Cizmar lIeona 32 c Ian 1966.----­ Hag B 14/7845 193/c. Pii fa cw// de Dar boierli nu-s acasd (bis) C -au plecot 10 vlndfoare Sd v1neze cdprioare. J :.dafTi _____ ('0 - dcim-­ -• I'd Ia cud/ de . Hag BZJ / 494 194/a..u I pe Ro - OO--fl jos _ _ [)/ pe pe ____ Ro . ­ Madero to )1 :.na-n jos.Birsan:: ~-H E=£:· IE P2EiHI'~¥:f!----~~iiL-• Lu-a fu s-o m'."--cil-fa .

. Daca-i a..cui ce . LA M\J LO CUL CE RUL UI . S-o grdlt co sd-fomoara (bis) Clnd cu apa s-onturnat. Cu oIle dupd el eei mai mari 1.. POlen/Ie ! ZE'I u IE- II InU17' it • le-n mUI7 flU • Mclrgu·..c . Miorita f:~ :S/ ]~99 VOL 10 i9Z o.a..----------------------------------------. TU Iv/ r-~.62 oni Orza Axenic: 58 ani J971. Ce zdierati a. .-. Oile tate-o zdierat (bis) Oile.MARGU ..a cu Jele (bis) Cum focutu n·om zdiera.?a Mcriscj·J9 an dec. ­ al ra ­ IU lu/_ _ P.) ..l trl p4eur4rei (bi. fdrtalilor.. celmic 1-0 mlnat Dupe) apd-ntre izvoard.. veri primari (bls) Cel mai mie Ii Btrdinic. . . Coo grdit sd te omoard (bis) Fratilor. (It' (lUIl- Ie Dacd-acolo 0 sOBit PiI. - ----:.b."-. Pd mine mi·ti omori Pd mine md astupafj. -­ ..c. 196/a. SI MARG OILE-N MUNTE ..-Vadu/ lzei -----. Tn strunguta oilor (bis) Tn locu gdletilor.d 1'1 Tom. 1':175._ Si 10 virt 1i aurit Si 10 poole poleitu Dar ocolo cine ~ede Sedu-~i doud pifsarele.119----­ 195. 10 .C} HerDi! Anufa. oile mele.".'1IiA...-..~.Jf17 IU - IU/~.

~..cu balfag lncoJturat. ntrn 7 n~ yom dg nosl .180------------------------------------------~-------------- 196/b. 816/3169 Moderato ~I! i J> : 129 Idem 163 OJ De lri fun! Q j CI I r F de_ ci'nd A I 4~ ). bz 1 .il o doam-ne. cloam-ne J) j fur- a ver-o'e OJ IJ'. de ~U OJ r zl IJ.) Ce-ai tu oaie de'riu-ntorci 'I o ti-i. \ . Cu lluier lnJermecat (bia) Fluier zice cum or pllnge (bls) Fluler tace oi lntoarce. ZI De tn funt' . Numa pdmlntu sunlnd (bis) $. Nu-mi dau limbo romaneascd (bi~) Cd e limbd afrdrnolleascd J 197. p r r Q Ir p f.DE TRI lUNI DE CiND ZiNIM Mag.. ee pi dlJ-n~ ver-de Pa~ sub ce bS pa IFF dU-rl? )J Jl I ~II f ~SplF F k::Jf I.£JJ I2 cos 7 ci'n 4· II . . 823/813 Allegretto jl ::174 Idem 179.. eFne! nu - lUI • . . Nne/. j domn N-a - U - zt'rn co . Numa-p oaie nu vre-ntoarce (bi. Jj IFF Pa sub .de t Da Ja eJe cine ~c'Jde (bis) Sddea Petrea bun bdrbat.n/rn_ j I r J• J j 12 s-a .gJndu sd te vlnd (bis) Pd mine ad flU rnd dai . pd cei 1ffl juJefl1nd . JJ 01 JI (} rna'" 0'12__ 56 ve . PA SUB CE PADURE VERDE Mioritii Mag..

1 iC(jIN i II}! d . :--i f! -- loi' OB = ~- r OIDJapoH 168/[/8 "DOH pHJ/a] .~ .---­ .~~~t-=j. 'lONIlOJ "66l ~~~===::= -:~~~~t=:.IUD D).-.::'~~j ""=::t-:-:J"--::=:=:-:~-·-r:.:=-:':}~r=~~-..E~~ ~ :. wap! L9'lll" B 5::" VH'lOIA NID VONI10J "96l l -----.njct:i:F nC=n-~i=~~.(lU} .::!:·J_· "r--f ~ --:/ =r.. ...-f ~ 11" [0{ • • ZL j iljUOpUV .'.:~" :"~~~~~E~+-----~J"'·-..:~=2~..

±~~ Repertoriul pastoresc Din trimbita 203. CH EM AREA 01 LOR Hag..-li:T~t:1:-~~.Cc:+""C:)tC .184 -->----­ ~.. Bll 12299 Ruboto J= 88 ..q--PPJ'-=t.~cr=.~ ~ I.

[ .~ L "' tOl wapI .j COl UJ2PI 's- 7 I 8 (i" HOllO lnSlnrJ 'SOl ~-"f.~ l" • :~.'.­ g&.t~_--~~::-:...J'!'li'..

. PLECATUL OILOR LA tv1UNTE NO.N MUNT E H~l:7 B 7]/ i C In! Arba Vas!le.Q... 207.~ (It'- I ~ i '­ ---....186 .. >.. ~: ~ ....27 ani dl () irFmblt mDlI97~-Vadul a Jlei .r" ...- UJ 3 ... B '} / 2 c.­ 206... Cl' Ic.. MAqG OILE....'em 203 =98 I' ~ '­ It .

.fI-----~-:.:'T 11-#11 ' ' . t-_. . ':c-ji:--. I _ ~~4~t*q~:C~~f"L. -:::: .:'" ~:=!~~~f=~::~f-=-=f!fi~~r::'--ii=i::::'~...A:=~:h=:E' . T::tr-1f!=-~-~""----'-~--... .__ 9 3.r:. t:"\ ~-~-E J ~.t=-:--.---.!J 210. -._"r~.-. f) ~- ~- :7::-::::f::==t==-l. .... ::-.=t=" . : ..--F·· ---·r·----.-~ t ~"-ti....#-...:::":-.r 209.. - ----- 120 ?:"'i '3 .~-. t"':' =w. t. i .-~"'II ....f 0I~= ~:!::-*&::.'1 Stefan POletu-68 om din trr'mDltd !ulie 1970-Vlseul de JDs .. --:~ .~...:3 !fJ:::1!. -:«f"·~L.-.--- ==== .-::t-~::_=_Ft.:t-:J:=:-~~~~:::f~oE~'_~~-. ~ ___ ~=-::---:-: wi -~ I .. ".DE AGUNAT OllE LA STRUNGA v:...-.:::.. .-__ :~-.¥]r~--='I'.-.1\128 .c-.:i :=F~::~:::::-:.me:f V-.="=:~:~:~~-:.::--.~:-::7: .=iFr=:L:r-..~~:~:-=!J::'~~~_ .....-=--· .__ ..-::t''''::~-:~:Il!=::J /l=--~~-.·-t-~----- -- oj) _::::!!::=:-.-M-=l=._.....::i I i-~. "~"'. . :._ -----+-~-·T----·--- I nf NiisL...'.. __ ... .=l==:.] __ ..I11III .--~.. f.".: . -.t:=r4-:--t-tt . •• ~ ~ t!= -~-t:"\----M------~--..-.. --.-. -. .". -==::7=!t-:__ ~i::=. 1".J t# 111­ V -( ~=:i::::+~~:t::::::t···::~Ef:=:?=·~/{f..:::::r.~-: . . 187 --------­ 208...- --. ._ ._.~_ 1":".=fC=.___ t:"I..:9 9 ~ .---. -.~cc= -----.:..:. Ir'i'.:· ..T=f==f!=·-..." ':-.&. .=-I#-~----:~~t=-.===-- '.=i.= :p:-J::~T=-~~=..-~---~...=~-T1 .... ' ' .·-"=:¥::~$:=f~~:~~l:E:!Y·--l=:::. a 9 3 . __--. .· :--c. "" ..:. -. .-==+=--=-±::::: =~:F¥-:..1='~·':.-~~t'--f!"~. ._."J-:= . __ ..~- .~. II -~--:::---:---=--::-==::::---=="-=-=:-I-_-=~ . i C+--R:::::-J::~:==-....-~-~ -~.----~- _____ t:"\ ~ ~ .:E: . ~.~-i_=:= -.71...j) 11 Jdem lOr: mT.---:====---=--. if--.~.:::J:=:~:~= =--- ~h::-:-tfJ'..:-''''t:r-.~·. PORNEALA OILOR Hag e 7711237 Rubato .:fi~E:-: . -] f)~. 't7'==-"cWfti~.-:::--:::t=~~--==t=-~ t. -------. 8711 J23Z Rubato 01= 99 ~-= i-.k~Tll-"n-. COBORiTUl OILOR DE LA MUNTE '101j BlJ / 2150 Rubato iderT' 2i/.f-?3_=~Ft--=r~HE::-f---tr~r. ~-. ____.c==::::. --·--:r.~ .: -~~-£ :~~:·JLg:~=r:#Elf--·-m--r ~_M :t::::&t:= -"1=-.k=-=-·::=----===-s=h:-::::-'EEl:-:E::::-: i E: U. _~~Jf:~ __ i 1---ET3----.'..

~-.=e= t r.~-.. --' --. Ci.. . ani - Hirh [jrigure .-'-~.~ . -~=t~'~-~#€l~'~H~~~§~?J~~~~.~ ..n~ ! ~ I..~~/ij~=m~ i::-'~:r------~ ==±I loan-I." i ?~~=4 it ~ (~ ! J''l11'1'l1$d"~ Jj j . . IfF Ii1 i~~ ___~L f..Oani -t.. _... ~ -~ r~ -- <~-..'.~. " -------_$' . f. /-- (":'0.'. COBORITUL OILDH L' ..C F=--.-6Cj i:J -IS-F'.=: -~.... " '1 .~ . .. " .• .j' Ifi 213 A OILOR '. i\ MUNTE ldpm ZlJ7 .~:L.~~-...I -tI .. trt mb: tfl in f H'hnea ! en . f"JrJ ~...J2 anr /J.. F: i) / 21Lla' .::@l~-~i~j!---n:~f~ .:r" ~ ~ ~.---e~ ~ ~ ." .--~ - .211 COBORITUL OILOR OE LA MUNTE Idem 20J h'ut: ._" ".:1?:±~~t~~~ .r:'!i~~'· .it.-". i!!i' ".. ....21.. . /..J2 ani RU5 ~Ji~l·:E•.l:I·~-:-i':=l~ :::·W~'''-e~.IDO V:Js/if: .__• • ~ 212..'41' ...•.I L.~£.------------ . (":'0.-.. ". ... ~ . ~J-.:~~~ . <Ii '" {11 •.f . ~..:~ ~: '~..' i1'~:. r"ol"" ..~~~=:c-:.

U f?25111 lUDl~- 96=1{ /[.')i!)I.! o~E:'qntl0llof\i Dil]NB MOllO ~3HOH '9ll Lez wapI tOl UJilPI 801[/[/8 DDr. 681 .-. MOllO V '~tl ---.Ij.

."".. ~ .._-------_.-J5 an.­ ~ . C· Cr=~.EEJ==ci>~·~f~-= .8 jcs r:"I.'e 82 jn/ Blli N. f...-.b €2.'i=--=:.... .:. t f • ~ '.....-.. .I.­ -i tAfi. .=.-----_. )1 .. . " g .­ ~ '.. ~ t. ­ ..1'gt:E1~:r-F~rr' ~ I __.217 A OllOR Flu j Er . ... --"--~-------- .<!...---.."..... ~ • ~~-i. }~g=~ ~' ~V " ..~ to..J 0.-~- .... 218.'-wI'. /J'. jUlie 1970 /:. . l: 219 CINO STAi CU OllE F<~'L":ltc ~:~ ...­ . ----­ l"{ ...:2f:cc£t~fc~f~c:=~~.-. .II ~ :2 • ~ .. f .: ~.. • t .. ~.~~"-"-i!! --+­ .'-J~t1- --~~--...~ :~ E.. .. f ~ --c '..co1C2 7I1e/eanuiu. .t. . ...r...F~~~~I··:.INVIRTITA OlllJR _ . " ·~.J'··. @ t . .seul.

001) i3i.nfJDJ.laZ! .j6JofJI.- Jq2j 9. U6! IUD zr./9 oJ JUI I[!Z / n9 --[6l .

..1' -. CiNO S-O AFLAT OllE (II . .~~~- '::. ..... .. CiNO 5-0 PIEROUT OILE .t . B7111291. . Mag. s:~ !}U.. B 16111.( 19l... "j . 222..t.'r' - .192 .1 ..."iJem zongora floif?!nt.'..] leud ~~ ..J . - ..nnp.. fefero Mag..... A OILOR ~ ':].) /e.. r b .1.­ " 221. .·t .7 '[en Gu /liiiJ .

. . ---­ L .- p... fJIOOl] '1...._------_......../9 "luI HOllO lOJOr '£ll ..._.....G6C ---------------------_..

I I - • t ri"ffJg.~II -"­ ~ • ~ II. . 82S /lOOi 224..:: ~ • III :'1 I I.V!seu . • I L .Ceier5 - lnl Gil Stfng6u-60 oni BorsG. ~ :'!. H OREA 0ILO R .... ~ .794 I ~ • ~ ::. I " ~ '.

~ •• Yc ~ ~r .~*!.=:=..~~ .t=1..~~:.:t~T.: _~. Rod.'IJ~~~..~. " jEfT! ZL-J -£. r It.""\. ~": ­ -~ ~::t. -:. ' At. ~A ~=~j[i~\tkld·cc1·W=~-f~}'~~i==ti¥Ef} r~···~:jj ~ ~-- 1 f28/21.. ~. ""'. J. :3 _.]1 Lo·· Ie..:~:i::-~::r:::::=~~:~~J~:~:.~-.1--3--1 f ' ~~ ~.::::.' .]1 _~-=j: Ip ~-h'. Vlc/orlLl. ""*:. .:C=-i-E= 6' '-fL _ i! .."i. '~~.·. ..~. »1t~:Jt~=jl~1tjJf~:i~=-~i:1=~~-cK~~:J~~~' Ca v/-ne fur-fu-ni (3 v:--oe f~/I-~I+j-/'c.~!} . :jl ..i:.=-=~-t::-:-.~I"C:fffi~~~~cC~~£~Tr~~L=1_~ .'7a. ..r . ~'7'i"C'=-'cc-=c '! ·.::H.".:-~_:-:=:.-. /a 5H-n2..c. . ---3'-~-""'.!~~-P jJ __lY 4~ r:.J--~-=T~~==~·-::.-==~ii. r.:::~[~~~~ =-. Fr. i JT). .~1~*~~EJtXjf~ o ! - IE.___--' .6 en..:~~ -It. . 0 i e . .J? Rubato ~' t 226.-~ -srI ~ §iW*~~...• II!. OllE."*:::'~:~~ ~~+::-f~:---~'''' ..r..._.--_::: -=~t::-~~.1. ~::-:-~~~t3 __./(-' / J (:] •j't...'iJt/ -.-.. ..' . .-'+~'" .· __ f!~_~.)- ._. .. ~ '.'---.~f-~"inff~~J--~ f~cL~L=f~-:ic~--f"-~=:~ ~ ..VrJ1eni·Harcmures ~~1=Lf£-F&£:C:~ffi:*.:i l .: . -++-H=..­ l. . ( h-~~~h~+~'1:.--+.±:--~--u-. r".• ~} !L •• J': .. "+. ..__ .. q::~. OllE !" in!.4-.' sei.j1.4 ______ -'---­ ~ r II!.:' ~ . _ ! I.. ' . .1 -._____... '::' 8J6/7i69 i:"\legrc~tto 1$ 22iOE Bt{UT lA RUPTUl STERPElOR l....§~rl"·=... . " 0 - ~ ~ .==t':~-b---4----=t-f-=~--~=r-~-:f-:=-y~ ==~--=J.JJ-=-~-.795--­ i..~~~.=I:..'VV t:""I i1~·*ff:Y}{'J[fI1tF=Hts-rn=tg~=t~c-qj -q {/ {/ -n . -~j . .-~.~ _-4~=~~~____~::::=~"""'~~~_ l~---~:::""~ '~3~_~~ ::::. hEn . . ~f>~ ~=--:1 ' --l-~:::f.....

. t I3fr 0 - i fa du-pa ml-ne rnt nc--_ mal tfLf?~1:ciitl~~:'iJ'.76 *~~~~-~.'EI!'./e-n 177un-feJlarg__ Dum.E1~.=~:m_~"~~::~¥t'~:-~=. B IJI 71. 227....196 .ne .~.."g@C3~t!jt?~e..Ie .zeu /e-a -­ I & !j i ~ )1 I JJ] J£Jt£J~ Jh:J'_~ ...-~=!::-~---~ Margo -- Rubato »= 192 / Idem 207 Marg 0 -. mal tv li-un -- fe miH f ! f .• ~ ~ ~ ~====L ~" ~:!:4 b@ -..-.be..N MUNT E Mag.£=&Mt~=tl 8Fr 0 i b/'r /a rnuo . MARG OllE ..

j:)ld3 j:)31NI:) v nn : ! .

' Rubato .1nufa Nunteonu-t8[7o/ sot .1 s-au ? - pu­ cat de Joe Oe joC ).re. sare.f/cd ______________ t:"I NU.om raci 01-.Vu/ef).J\:.re-o! lJle niur --gu [v [00 ­ rna pt na-/? pa . In! .. '182 Budest )lv-­ Pe sa ca .ne-/ lea iVU M / cu _____ :le. [Ju--pa [alb ra nI-me nu 5-0 a .i £. _ __ [0 lo-n l'a - Ie Pe '.mInt./2 \ie S8 k e. Ruba~o Ca- re VOl S-8 a-­ t:o-bOB-ren !3a d Ma -.198 Balad 228. PINTEA VITEAZU Hog B 2fJ/8!9 . me.rna Me ie·o/ led. _ .

~ e. -~"---.. ef (/J :. f!i --s§:!4/ diU /".U/j j.7 ./.::)] -i --_ . .-@i~~~~~i:jlt~p!~*./ --J !~....L' .i. e:.iUi /0.c <Ii --dtT r • eUj ~ .

r7'I ...Q m )§ 43 ell nu-mc. hli. hit.200---------------------------------------------------------­ na VI - va 21 - ua . p ~ . eu co-o'rul ~ h1i~ llfi~ II/. t I !!/. f)-a-pol pre-lin ev co-dm. miJ re -II cea .I """"'" /.. 17/1.1/.de ca . IJtt. PIHTEA VITEAZU :J .r/i-u ZJ: h1i.re Pen-fru-a lui Pin-tea vln-za re 229.. ev co.. ¥E~ 14==j¥:§)i= ~ ~ O-a-po/ pre lin. r-8~ ~-~ ~I J!~ ~ "j ti9 -.Yul de ju. nu L .~. hii . hll. p ¥~{j tQ iJ]I hfl. hi'.

----LOG .

. rOMO/AGA 11CC 8 i1 / ]]12 L ~ ..202 .----. 230.-...

t~~ ~ ~~ ..1 ew eu -IiU -/{u er If T1U ~~~m~~~~~~:-~:::=t~~~~f~3~:?§~F~~~~-'~~.(~ ~ '1)0' if.W '" J . f{?UJ \....

....) "Deseuie.. numa md·sa 0 rdmos) - "Deseuie.206 ... mamd .. (ie 0 zis :) - -- "Sid in eapui podului Std dOTUI mindrulUi Std doru eu banat Nu md losd sd intru in sat-.. (No gala). (md-so 0 zis) "Du-te ciumd la foeu Tdti ieciorii ml-o murit" (Si-o trigat $I-a treia oard .uiot) Si anto s-o sarulat Inima-n c/e· 0 crapat Sf atUa s>o riragostlt Inima-n ele-o pleznit Sf altu n-o mai trdit.Hei. poarta Cd ti-o xinit Bodita De nu-mi cuno~ti euvlntu Sd·ti Olilt eu onelu De tot onelu tirganc]1l Din degetu pitite]u Cumpdrat de tata mneu'" ( 0 erezut ma-sa ~l 10 des.. pooria Cd ti-o zinit Bodita (md-sa 0 z1s :) "Du-fe ciumd la bd/ata Tdt ~a m·o. (0 mdrs pind la poartd la ma-sa toti 0 murit . (ie 0 zis :) "E-n-auzi frdtiueu Cum lti elntd pasdreo" - "Las-o. sord 10 foeu­ Cd a~o-i c1nteeu". frdtiuc sd-Ii cat in cap Ce-i eu pdru mucezit Glnde~ti coal fost in pdmlnt 1" - .. sord 10 bdiata - Las-o. eJ mort) .... sord. (ic 0 zinit ]0 pod $1 0 zis _ ) ~i-o c1nfal - "A]ungutu icstui codru Mere-un ziu eu unu mortu" (ic 0 zls...:. 0 xis edtd ie :) "Du·te. tu ind$eii mnei Prindeti murgu ]a hlntei Sd-mpu~edm eu zdieiuriJc Sd sosim ea glndurile Sd-m~edm 'cu zdiciutu Sd merem ea v1ntutu Sd sosim ea glndutu" (0 treeut printr-un codru o pasdre:) - "Nu mi-e pdru mueezit Do mni-e pdru edruntit De e1nd tu nu oj zlnit (dupd ee 0 zlnit pind-n capdtu] podu]ul. sord 10 bdiato Cd o~o-i horieeoua Los-o. pe co/ea Cd eu md due pe dineoa Calu mneu e lnvdtat Tdt eu flori din tintirim Sf ell apd din tfi fintlni". el 0 mdrs sd se boge for in mormlnt. mamd paarla Cd Ii-o zlnit Bod/ta.. 1$. In$clat Tdti ieciorii mm-af luat· S-o strigat $-a doua oard "Desehide.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ - "Gatd-te cu ce-j ave Si zlnd ]a maica me" (atund ie 0 z1s :) "Stdi. - . mamd..

---.Q nu s-a ('u turtitd eu mien: r~l1 i(1 ma-:w flU s-a cere u.m. T~. llml rnd-sa .: 1i~5 inf Maoe 18 anI J dec 1975 ..~i cie mJoc(lt IlU i-o dat) 1 tit ('ojica ceo mai alsa Care pUca de pe masd ).O rea Va - l'e:.) Las !naLEQ nevaS/(i mn-sa me ...$ 'vjQ..11 la ma.':-'.. 207--­ Gheorghie~ puiut de gre. rnd-sQ a ij ~:t1rd .i L tu mdmu/ucQ m. 1.1­ t:·~-· r ...-...sa nu.''~ .ne drag? .-.pj SoQ dus.: I'me"mJ bme neVQsta Cu colac 1n Japte dulce d ia ma-.'..~ Fo...j1.-+~r----:~'::-:'::='::=-=.­ ·t-·J'-...n.:t:. dimineata Pma slmbdtd sara Df: murgut PU te·a~ Lrgu IcQ:.it>.~_~ ~:~rIj --+---+...1 hilbe de pe vase Lt.'up sa nu In! poruncea LasQ· on lum€ ' sa sle .. - ·J:tru$=-~·-··::~U_-~~ -.. soo/a.vLe soaCfQ .. 1 .. "Eu IIU i-OJ vre n/d 0 maarte 0 n lume sa tIQia (. __ !1 ~-f ~. 1). ..PoIl:ntIe lze! :. t.ld (. ie .w mnw-ud!(l[ ([nd tu QJ plecat" Fi -Cl dus apollo soacHl'su) "Hel.·::fI __.. ""'J' =-~11:~+=-± 'Ie .. ma Ce ..--~--+ .: J ... . ..ta La mIne-n casd noo intrat De clnd tu ai pl~cat Mu·lo 0 bogal-o-n I>urd" (elo a/ergot la l>uId) (:u pticlOr 1n poarla 0 dat 51 j Fi "apie s-n despicat ..... tJe u (ei 0 lis atunej.. tf·· /l.-------~"- ?' rL' iii-I/.: ... /'. =-- . ioame )1 de sete S· (} Meut pomojen verde .::t=. mamuJuca me Paguba de Dumnezeu Cd (i-am supt peptucu tau De viner.ada laUi lumeG ~i sa vada batch cine Sa flU foCl"i co :)1 rine" 231 HOREA LUI VALEAN ~ ". .. -. t.t:- ~ -ff~t~£t~~~=.--.. nlins peste-un {vvdt am 0 cQtunit 'I apnj jor 0 zlnit :..' i A '''-T~1. In:-onjmo Sa .-'d -.I:=-==~..''' '.an verde) "Hai....____ •+L-'J':.} . lu/ ( ')r. . '(1':(1 (Ie era intmsa pe un perete paian... Cr.. . Va Ie ...'...:e 'l.ta bine te-o Jdcut 51mbi:1ta te-o botezat Duminicd te-o-nSulat Clad ai Jo 10 cununie o zlmt 0 vesterie De piecat 1n cdtdnie [SI <1poi 0 zis caMma-sa :) t'\1di "Uhde-i soacld nevasta ?" . sotuea me Ce moarte mamei i-ai vre Daed 0 facui al>e~...<fA -4 .. . -. c .. .. tu.:r de -------1 !Ill iii.

gii zi .~TIE§~§~~~~M--===tI J) Oe fur-ca co. (e J8 lac Va - Ie ne Tdt cre..ni.Iv fa . Dragomiresfi Pr.. crenga tidrului Du·te spune mlndrului Dupa mine sa nu miie. La le reas .Ira mfn- lUI.be. HURII. sa 235. mamdle Oile bietele Prin pietre pornirii Pribegii bucura Si-o. hurii huratu Tatdle. {ref-fe crean-ga__ 08.208 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _... hurU huratu Pribegii.Once~tl 0(. hurii... or sa ptieie (biS) Or po mine sa mo ieie" (bis) No Irecut mai mult de·o oro (bis) Si Va/eanu sta so moara (bis) "A$terne mamapalu (bis) C-amu rna doare capu (bis) Hoi $i-mi Ira $i cizme/e (bis) Mnl sa scurtii ziJele (bis) Hai $j-mi ira $i curaua (bis) Cd mi-sa scurta viata. mamale l'rlmbitd zburatu aile bietele Plinga pd vdlceJe.lui bf @f1.nil miN 11_ u_ u~ u__ u_. . i la Ii: ras .ste ~i so Jeagino (bis) Mindru dupd mine vina De tri ori po soptamino Da ce so lac.ra . 815/2516 Quasi rubato Inr God/a Anura-50 martie 1965.Jj:J. V dlene drag? Nu moo scoita de nevast6 (bis) Baga capu pe fereastra Strlga pa V dlean in casa "Or sa moaro.L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. mo (bis) "Ce ai nevastuica-n poaJa (bis) Samlnta de Mm1ioaro Sd·i dau lui Valean so moaro" . 234.. .la --Ie ma-mil-Ie Pe ml . AI. tu. V dlene drag.J') -= 180 Inf Berciu Iocn· 70 ani com./I-bii In spa-Ie-Ie sli. 828/1313 Poco rubato it !~..lu ~fJ~I~I: ~)5~J>~Ji~j)~jhIt~:1~·. HURATU Hag. HOREA VALEANULUI Hag.. Ei. pribegii HUe Ie-or tdiatu aile iuratu De ei ma rugatu Mina dezlegatu Ai. =1I2I2::~==F===jj Felru-lul.i1e gasira Ai. huratu Tatdle. !P ~ JllT4-=t±~~ AI. Cd eu nu i-oi Ii sotie (bis) Dupo mine so nu staie (his) Co eu nu i·oi Ii lemeie Do se duco·n alta parte (bis) Cd /a mine flU so poate.lu ne le-ga.___ u _ ul Ai. ~ _ __ V dlean clnd valea trece (bis) AsUl hare 0 hore Si nime nu-I auze Ce scHi iac.fra min-dru. flu-ni flu .

)jJF@-~)5-~---u . j 238. a . B 15/219 Rubato ~..0 FEM EIE DIN ARDEAL Mag B27/ 21.· rubato 1'.ni Pe min! /77-0 Ie .co 171 .-. PE SUB POALE DE pADURE Mag."/'I da/__ pJ - ':eJ 're_ m$~~ Ha/I du ~~E ~ r:'\ rEEf j r#E ~·.na 1f"II-ga u .Leardino """r:'\ v=F c@:# .Iv ..9t:-o ne-vas .ga /<1 8er.~it~} Iv me Pcii.da re./1 ) r:'\' ta-n-t-un deal__ .~ r:'\~ 1'7' . ~\... ""+V .be. ~~~~ ca - su Ilii' .deal A . ) ... H Mer ge-o lie vas~ fu/~CJ-/7 Mer.fui-cJ-1I Iv. Idem 208 " = 220 VI 11/.. 7975 -Baflza =~~r:'\ "-IV ~ Tt: tJt~~ I J J11JiJ Hall PJ sub pOB-Ie. ~ 237.56 ~\ 134 r:'\ ~~m~~~~~ -~~=f me Ie dtn Ar..me..sub poa .le_ de- pa J2!Bl =Ji=J.re lnf leordean Mari~c6-25ant ian. "- = 154 "-lv "(V ""'" lnf Perla luria 35 ani 26 naiEmbr.~~li~~k h ~.fe. HOREA FET EI MARl Nag 8ll/7224 Parlanl1c.209---­ 236.ce la ma .gf~ du re flal ~:i~~~*.ve do - fa va 9 co .• ---------------------------------------------------------. ... ~.re fer be iil cJI . 9 r:'\ . 7971. C-o ve-1I1f fa! IJa.

bit. bir. te-a$ in/reba. cintat : Haiducu atit-o umblat Pin a pel ie 0 ailat Din clntat. b1r. bir Turma pal$te pe coline Bade. tu. oita.>/e Ce paso. oita. Du-te spunei ei al$a Sa nu-i tlhnea de cunund Dupa cit 0 fost de bund Pd ie mama 0 ibdit Da po mine moo siddit Haiduce eu fe-ar) ruga Du-te spune-. pu~ca~ nu ma-mpul$ca Ca ~j eu-s ca dumneata BJQstamata-s de mama $apte aj sa nll-mpJinesc $i-n codru sa pribegesc Haidllce.Am vazut-o eu 1a luna fmpletindu-~i ei cununa .210 cintat : Pa cea mare-o desm.~uier pin pelduri.erda Pa ceo mic-o blastama reciLat -. SUS IN ViRFUL MUNTELUI Mag 82817&79 Molto rubato !":"I ttl') = 146 t':'\ Inf Maris loana ~ 26 com Dragomirecfi -/974 JU ) - $ade iJoarea iJorilor Mlndreata ciobanilor Blr. (bis) 239. Si haiducu mni-o zis mie : "El. maicd-mea Dupd mine nu pornea S/-n codru sa pribegea 2iua cinta pasare~te Noaptea-n ~uier hajduce~te Nimeni nu sa nadae. bir. draga me Mdrie Trebul! sa-mi sii solie. ~ N-ai vazut pe . Pin pad uri cll am imbl(1/ Eu ca tine n-am afJat Ziua sa sii pasore Noaptea sa sii mindra me". mine nu mi-i aila Ziua-s blana 1a rifuri Noaptea. Po. . din ciripit Ei amlncjoi s-o iubdit ..re-n codru este Num-on cine de pu~ca~ f nti nde pu~ca s-o-mpu~te "Stai. doru mi-i de tine Blr.~orumnea ? recital. biT.

jlVNOIZV~OjN 13~1~ll lV lV~IZnW ln~Ol~lOj I "1:' I' .

i-n virtutunucului Hai. Ii. de dui.. ... ii . _~ ~ ._. III hr.. CfNT A PUIU CUGU LU I Mag. dui ui 1i ii numai Ei zice. DORU BADII-I SCRIS IN GRINDA Mag. d-ati zburat poldturei Hai de dui. '*"----­ !J?~ ht_ 0/ II: ~J!#dQ1V~.__ inf..----. de dUi.~ z/ 2t£!TIl~f¥'~ u~j~~ ill W j~J)+J~ F ~ ~ ~ tl. $-am cu1es sdmandturcl Hai de dUI.hi'. 1i.. 'dui. B15/152 Parlando em-fa • +_. pule Hai de dUI. Hai. ui.~ ~-. ~ .' jar dui Si dragii mamii pui$ori. numai Ei zice. de dui. . de dui 'li.:f- '*" --- - lit. de dui ii.212-----------------------------------------------------------­ t ..' 0/ .ani _-----_~ __8ude$fi e - / __ /t r' ei . de dui. li. cd zice mai duios pd crlngurete Hai de dui. dui nu numai Ei. ii. .1>- Jl Jll.~tG tdm-l2 zi·· fIP. z/ *- $> $> 0\ j J. de duj. clnd ati to vol mititei Ei de dui. li. ~=_~~-------------- ~'_~"iD ---­ nu .. 1i numai Ei. de dui. 8arad! ileana·6l. 1i 1i numai Ei zice $i-amu 1a sJdbdia me Sa md tu de 0.:. pU. de. nu $.~ lar nu :. ii.. J 7 .i cintd-$i doud pdsere1e Hai. A _ 241. lice cd mai In jos pd cea trupfina Cint-o pasdre bdtrlncl Hai. strdind Hai. gurltd.. 828/7399 Rubato .'1: 154 IJ .. de dUI 11 11 guritd $i jarcl-a$e . ii.U/. ii nu numai (bis) Coo crescut rlnduri de pui E zice cd $i-amu i-a nimdnui Hai.IU eu- CU-. I . de dui.. numai Si da nu c1ntd cd-i bdtrlnd Ei zice cd eo clntcl cd-.zr hl ___ Ill_ #J tl@@ >~.--- ~"" >-> ~ $> ~-. de dui 1i. lar nu Ai. Ii nu $i iar nu Ai. ii. ii. :' Horea lunga Vocole 240. dui nu nu $i iar nu :. $i v-am dat Ja tdti in gura Hai..

' ..j... 'IAL..')} '.~ ~i .$" ...~ V '<..~l!4#. ..:"... ..9' r" ..... ~' .." # "..::L.~ ~''1'.J t! --4.Jt" . '~.• -. .....~j..l_. ~J:.".. 17p /dif /'.'~1 5· '-.. t h~ ... ?6l =q- oieqntJ 6L1f18 6D H I eLi' /J.c:cc.!.if.../1 .~ :It: ... - .e :.

..'z .. ~ I • .j f " ."t . lido! .

--~-:::Stt ~:i. __ _ Su-pa (.J /1 "--- -----'-"c·+-:l}·d·r-::t-··­ ---.~~ /---"... da Codw"i verde.E-tl J. HI.~-=' . . '*-L~ /i/ ~----.-'.. nu mi·j sohon Sd-mi doi binele Il1mil Cum mj·o fo nu m Am dwere plnt -un S TIl Cd mi-o ldsot lega ut .J~= 198 t7\ t7\ """ =~#ifljf¥~l=-f:llal ra-rea ba·-fe-o daam·ne gi£jt....• .t:! fEa ...-.... BlJ /3003 Rubato )'!::: 189 ~..!elL' ____..~ .. ....---=---­ Jj?E:t: K~§~~=~:~·~~=$=*:·r:::-:J· CIOd- g ""-~.... 246. INIMA SUpARAclOASA Hag... " ._______ - sa!... ~-+--~---..-'~_~~ r""\ f'f .. 3 .'. -. .~-f# : __--~=::=:::-~=-.... ani Parlando ruba10 _.­ . ~ ... ~+: ~+j~~~~~~~..197t. __ ~ e--.9-:".~ .. . .._ . B J8/9 !nf Nitwit Tit/ana. -- .~ 1> ::. . nu md vede Z1i. ~ .­ 245.':8 ve 1'77'-__ /1lJ"-_ hii Li Hai.. ~ . _. -jiJ._ .-~.21. . _ ...m.....- - '" ~ ~~~9------.---. ---" ~itJ:.- ---­ "I> ra t:. l~~ i l l .1'. inf Trifol Huno-i8 ani Vadu{ {zei ___ -~ ...~._..a~ ~i n-am cui M-oi jdlui codrului.t::iJ:::"JJt-*"" .. ---+-._...... t .?-:f~:=~'-'~·~~~ :t!'. ~.-. '... -. ~--:i:~. 2 .::: t~ -~" .=~~~=:-' ~-~--~~>---' ~ '~:." .. =. ne doar.. hii hH hli hl1 El rnd vede ~i·ncljngot Md tern cd rnd spune-n sat. _.. mdi.215 .=..--::(> ~ *' oct.-. '" ~ I~ !!E~W-%-JF~=~~-:-. . -====+ VD-iCJC} J. .------:. .-..::~.-----...a=1 -~ .------..J ~_.--#----...-._____.. ---.Z~. -5 ' _.*--#--#. t. .__ vo· ·"ca .-. --" . "'~-'-'~~:4="+-= t. jdluj. SUpARAREA BATE-O OOAMNE Nag...~... cu rn.... i ..fTie _ ...yc} I nimO 5updrdclOasa Ce 8d-ti dau sd fil vOioasa? Sd·mi dol binele de-un an Cum mi-o to.-...-:-. s& 'I ..' - ~ / .____ .:: i ~ .m... .."~-.fT1!r:~~*~-=fi-.

- t~ ) I.~ Dore:..shlr[!:l! raamu tntI-o rW.~i iara.'" _z!.] u./ )1\. plecH:d Nu·j past"'Jre sd·.~· ". (ii:n t\nrd lost :n.• fj2J / 29~ . .rti Cu biQstarn de inerea Cu hldstdrn de \/int::Jea SaDoru rnneu l]Q~U uncle. Motto rUf)atc d ~ 19. ' j dt":bo·{}rd. E B i61]49C L:n [10(0 fLbcnc< . Sd·mi Sd-rni dol (~urn Q!il binele lumii f.(Jur.j . tWa m·o bJo.I intreao] tnnt"}:) und\..jlu~lt.iil Intt-o TfltJ..·oi rnoi . j'''. DOUA FET.

.. () ~:: .Ie: . p L.. IT. ~'" "'::. !:Jem 2~S Po /~ k.. FU b-a .:. rnl1!.f # .:: 1~-3(~ ''':' y~.. ~ :j..2 (t -------­ . va ...'Ot'U h:tldJ] .. .[} sot Vj/(Jni on! DD -.A~'4~. 1£~ jn! Mfrrnee i.----.{jriE t. v4J ..{fIJ ._Ina t. -rR-.-_. ~-- ... ''.. C ..-­ CD ­ ::lF~._ • " J." <Ill' .J -" '~"--- r:~ H-':l."7"1 . b::~..... j ... prl lT OR TRiMBITA .ra _______ .._.-­ .t ~ ~ u'~PE 1'1 f<lt 1\ • " r'NE 11..._---.J:IS •••: .' 6'.Iff ]1d ' .erni q£unci raJ \line dt)ru de ja rnlndra !\J n-apuci bine-(J·! cIH:.' (. _ .:".-/ t-{ cJ· '"L~ ~ .--..-:-.-.e ct.C'77/ :y .?8· l:j -5..:::'....: • r f­ b). -.--."'--.._"'._­ !.. . "".._-..r-_' _ _ _ _ .'/.lU' ­ mt'1 ~ ~'. Rtlt)atc. ~-r t ~.J')..... ._" _ _ _ .l /..~....• ----------. .... !":"'I ~.J..-----.­ ~ ~ 'j t-: i· I Cc7 ~~ . - ~ -:~ r llj .:'ne ind 11 ch. - vor ._.... -". ~ .':-L_.. ....')!! ..I'lA8 I.••.. Ui\d 'flf\l!... i 1< C!Hi !Ji aIde inima CJmi Hi intra dom-n sin Din finar ie laci bdtdn 4. tJJ ._. . -r­ '../ (~}_.'.--~-._~ .. ')~n l.-! R -i.. . nn.

"\ ~J-:.• 251AMORTITU. 252.oar i. .J~ =134 Vi~euf de los Alu A Amorlitd-j gwo me Nu pot hor. MiNORA-I FLOAREA CODRULUI I l.dru. eu ee-oi vre. Nag BII/3043 Rubato In! PCD Titiono 40 ani . co .lui 1 3 t':'.i_ Alu-I fe .J22LJ ~l~ ~ ~ ~ 11 I' J1 dui dui dul d) Fff" dul ftZG 5 g-~ dul dul dui dui dul dui si I JI J) jiJ£) J) J) ] . li i .i GLASUL MEU . c.1 f)a mal mliJ ­ r.

UI(.) :5 .SjiJe: m.l .\t~ 1 .'n:po.)O IL~ 'Dr' ma .1 (np iTt::! :~.' .'.P . :: q" qeqnCl '1[5: /'ll 8 fi DH IIYLd lfW. .r ~- c:q ~() SB.up IV mp /l.tl.p'J(>.i !IiU.

.dI t-:" Cine !\ill-.. ".:-~ r·.-~~-::"'-.Ginn pin Blrsono $i pana nl~(}r'~ It. p.-J'J mm prji do. ----.~. .UcU t ~ .. BIL !.. mdi Pai do.~1 '--' Ii...Clt zic co mi-i dOT. .. ~ !'.'.(1rf~ pfL 1)c...". de 10 inima zae Pdl da.-"" ..:. de fa inima.-.r > fl. t !::j ' .~"'" ".~-'" ~ VARA Idem 246 B . . da. de ornenie.! lt~_~· j\'1urie . --. Eu tot zie cl nu mi-i drag. . c.. .p .int' f\i ~ n.J . .\.'.'.r. C. de 1'1 !'.'.~-. mai Ci (i'J.1 ... I J flU hii.."-. mdi f'~'.!~" .... ~ Lid! na_ If' '" ii. . DAINA. zoe.'~'" . OAINA PRIN BIRSANA Idem 249 '''7 . . ~~i .. de in if/fmo mOT Pdi do.: -? p{j lurn~~~ Ii Cd sin! orr." .. ----.

3' ____ . '::::::'t~::-=: ' .:f)- .re .i:_' ···f -~ ub '~~..::i T ---~. '..m _'M'..J.. ''''~~~~iijlJ.. .r i :> r .. ~..--.1: ~_:~~~~}f!lf!~~'-1tiut~B¥i:~~::-"~~~f~-~~:=::-·~f=.. PACURARITA M-OI FA' I MogB 29 / 'SO? Moderato ..~..ar!! 1970.. _t'_ (. .-it:':. ~ Cd eu am departe dar {Vlerg/a po~td cind mo seal De cind bddit._ FI-!.::. 't - ..)). ..:fi-: ~+-:-f... . · · ..­ 257..g.nt: .:::_:~:~: _!t~.....u:i.'.r..::'= • --..c:.. ~ ··triCI·: :srrft-t::=.. ' ."-.III • ..': ~ ·.. ' u .~. ne ------- -.-" . J2€ .~ <+ "-" = (':'\ 11 m ~ @) . . cu .!.":.. -""~. ~ i ..(J..U~J"-! Cfl 7 / .:"0' ....'~-0-'J... . /Ie n-CJ .a s-o dus Negurd po sat s-o pus ..__ Im .. • . .m ____'_"'="____~ .. . CINE N.ARE OOR OEPARTE Hag.t::::-:::::.::.~:::~·::~·j-~_~···: {u .i:'-l::::i::l rJ::'r::=~~=-::~ ::~~:~! "./ ---.1 -.'L:."' /e-"--- . " t. Vb ~-·-~--.. 258..--- rp ~o' -_.~-1:::~-~-1'~ .. ______ )/::. B28 /1821 Rubato -F-"""-" f""'oi---'~--"-'~~ ~--~' ~: ~.:.' -~ '-~~i~:+~~rJ~'-fi ~l:: .._'es= . : ..t~-~.'tllJi".-~C:::_----'.. '.J". . ~:Il:::iJ.tj:-...i±__ m~. ._.-. ... . .-t~~if'::-:_.r:. ..LJ-l:~:::::~L__­ I. '-" -.r"'" _____ '..J /7)31 ~ I i~=~I?tJ-·:-.=T:'--'=-:· -:.~~J:.._.'Or. ~U ---"r'.. /0'. u .':._. -. :. .:::IIt:~~-}l... . 59 t ... . . -'.90ni 1968-Sapinta :::t:~: .:...".. .'~.' !.I -. __ .. H ._ .____rna..::.. .. 'i-~ " •• J......si pel 1I0riJe-n gradino Si 10 mine po inimo..±. 3 ca ..~ ~ b. fJ i .: ~ . .iJJ._ n7! . --.. h. .'.~~1. -..-(:> . 7..pcl ' ­ Y.' .=:-:-... . 7"7'" J3~..~~: ~:~f=-+::=~=i):' .._."->~ -. Ji"'L~---. rna ._.~.: j nl rne II-a -.tJi :~=--~. .: 116 In!.II. H'C-. de ./-)0 ~ Pelcurdri/el m-oi fa Alaturea de badea Si-oi tlori ~j-oi tot strigo Sa s-audd-n Saplnto .1. ~ . . I 1= _ u .. . . [. .e ..:::~'~ ~t-. --.--f!-tI:_lL!''' -#__ri .re m ._. -:"1.----·t:L"---·~~-~-m3 I-Et'3:tt::~u::+t-:-----~:~ tttrr~l"'T:':::':::::::+E~:t.. ' ·i--t--:f'--' r .22. .. ··:-r_m-.--.= 199 In!.....'.:.."J::'~:~~~1!. t . .---b»--:-#~m--.: 232 . "t... D..8ertd'j Ii i 1 ~ ~ ~ A . 0 ·.1 ~u::+~'_=?':~::t~=_ . Covaci Ana . !-).' t . .­ 1 . Stan /feana-1. .par - '' -.- .

. .- JI /u - se..lml ...!. de mle. =:==========-=_..~~~j~~~ (}~ PI . . du ----___ 1(.--.__.. n lu Ai do CoO zinil primdvara A I da PO i za $1 po fvla{Q f\1indru-/ glasuucuiui Cd 11 Vlemea pluguJu' Ai da Dusu-/ badea cu Ai da Co s6 are paminlu.. ol fio .ce.>..::::...-----. A5 mu g .fL--­ _ . be.'____...'u.___ I _.Cd .____.._._==.ra sa /eg Sl)Op) j'-as-culf glas tq-UJ~~~~~~-~~~~.--:f..c.._.Jei 8a._.du _ ....._____ .--.._ dul ..Si CINTA PASARILE .ce-ra-/) bri'u. - " " iC oriJ !.i se. aw Hag B2811539 Ad Ii biturn 260.__ ~ !-c9m por·-mf . . -_.____. .-----------../u'-.9 = 232 J = 116 u _. /'l/l~ /7 o !--Io!Oo mjndrd sa rasarQ bun de pTlHlQVQnl da Dw clui dui damn riainQ da C () zmH pnmGv:JG (J7 Po l:w i$! pd MalO tJd dui.. _~_. .... dainu.=~ -===--=_. MINORU.. co _.222 !-fag 829/' d i it rn J 259. doinG. ._. de cio-ba-ne/ &J) jttj@I~~il. )l DRAGU~ MH MIE-A LUeRA !dem 21.__..

""" """--:::-­ -~ .....". ! -t§'_ ". rll 'J (7'.J'l :: i92 Inf Bdrbuti Ileana .-------------------------­ t:'\ "'" dul dVI dvi (7'.­ --­ ~ J1 ~ i ~~ Parlando ru bato .. .. De*o$ minco frunzd din tag.210 :: Inf Nun '-­ ~=llQij~-dQ[i~1!@fj--S~-F£tU ' t.... mai Ai.. 263. mai Ai. no. De*a~ ~ r-­ Ai. lama de7af mlnoo pdmint lorna de*a$ minco pdmlnt.Iii m-ai fa. meli - >--­ . TU MAICUT AM-AI FACUTU • Idem 243 =--:1 E#=ih )J pa CiS J flU j) )) j) J Tv ma/--cv-. ------:7'-'=~ mlr /i91~- t.I dui___ mal .-ij dUI m§I___ dVI dVI . Miff cu cu-/e.Vaduf Izei ~ p$~g. no._-------------------- 223 .#~ ~ Va ra z/i va .p- la.ai gdsu' .wi ::-::i 3 Ai. na.. t:? _F ZCi- ~ J1 J) J II ver--de-n9ru/ -~ _.1974 ..PF' ~3~!£ Mg /i. "'~~ ~~ "'~ p t -=i-§£~E1¥~f]. no Ei mult te-ai suferit Plnd mare n.­ Hag 810 J9J7 Ad libitum 261. dUl.Ie.= 1.fiMf ~ lIa-ra z/I va-ra Ie ducl rt1#f ~1f~* '" _q:p~'..-------------------------------_. CUCULE Mag 819/2419 J :: 96 • .cu-Ie mal Hal ~ t) t.181.Waf t&1---i-~ =t pV-J~--V~JtL-?F~J~tII E! l---""" _____________~_~~u__ ~~ .. MAl CUCULE. dUl.ra ' a. f'run--Zd pro nan! frun - Mc'1i.. no.J 105 Gheorghe 1973 SIgnet - Olw dUI dv/ .. HORE LUNGA DIN APSA DE JOS • J~ ". minco frunzd din fag Tdt dnt codrului cu drag.. $1 iareJ dui mdl DuJ dui dUl dw dui dui mdi Morti$oril tal buliu (bis) Mull umbli de rlndul mneu Mult umbli de rlndul mneu Sd md sco1i din satul mneu (bis) 262. ~ cv ~ cv ~ Ie 9 na ce ma-- Hai. g te_duc/ Ha/_ _ __ Ma ~ g::J!} J) ?Ii ~~ .40 ani febr. £::.~ ~~. Ai.r. Telt ziu vara sd vd clnt Hai.. mdj De-a~ mlnca frunzd din tag Tdt clnd codrului cu drag Tdt clnt codrului cu drag. cu-cu- cu. cu-cu.

. mdi his) _ _ A 265. . 1'e-o duw! inima Mid (rns) .­ 264. da DacQ :11-01 vdzUl coos jatO.. 308 Ai..! rAe Nog B26/7041 Ruba to :~ " '" i54 :.224 ..­ ~f8 C'oricind mni-oJ prindc Cd ie-f)! hor! GUeudoid Clnd oj ira} :mpdwtd fbi'!) to fa 10 !o fa la ia.. ZIS"O B 16/2872 Quasi rubato ). MAICUTA [INO M-A...-...' JeacQ /Q ptlcior • C ·oi glndit cd faci fec ior (bis) Ai. do NunH. ~~AICA [AlA MiNE " ciJ mi /7.::_ '~:Jj-~--~~Ii~'~~rr'--"'''~+'-'-'''' .

dUj... flu' Vr.-._ _ e"/' . E1 dCI.__ ~ __ '~ '~..•."/·...-.. .'.. . :: F:. __ . _ 'ti_u'~. dui ![Ii dui mdi.~--------.. duinu $1 duina .. duinu...~. i Ii j J e· . . dUllm. .--.. _~---~.~-T v " ....-~.:-::::=: .-E-..---..U _ I'!Ll ~ 17U .-.~ inl Stan 19(: ( 1 -:. mnie dor peste mdsura De duinu.-. dal 1rullUl mUi duinu $i ciaim1 $i jQlea.--.' ..-..[.-.------. duinu.""_0'''_. D-opo./ ...:..--.l~ i . CiNTEC SATRiNESC i~~~i~~i~:~t~~==~:=1~~~~~-=~~~:t~::::~-f~::~~~~~8J1#~=t7 .. duinu $i doina Ei da... hli..:l:__ t- ...---- 225 ---~~ .~~:. ('I e- ______ \.. 5 on! It..~···1. hii.:..~Ii ..______ ---~"'---. prieten cu doru Este Pintea Viteazu iiei. ~ "...-11' co -­ t:\ da:-na $i Codwilli i-af De duiru._ ...-----. mtii duinu sf dnina Si codrului j·a1 dot ruginr'i mdl De duinu.•.']..111171. hii.!LHU \. mnie dom Df! duinu. <-". . hJi.~j :~g--g:Y1~~~~~~------._-- He' hJi hii hli Aude inwzQ piclndu (aJ jandarmii ell rna prins/) hil...1 ~ I i: 1: lr J. duinu... -"" R"hato r _ 132 inf SJ(Tion Norte !.L) -.--::iJ::..__________~~___..in ?r' ifi 1.".~.. hli gwitc'1.:jr Af!ULIII' "flRFA 1 ilL. =::~ i.. 'Hu~ ( * PRif....Q--..::=_~_--+:::J=::::::L:=r=:-=-.~~~"~-. liJi...=J:':=·~F-:"~::-== :tdJ Pl-] 4 .~-. 257.-.~~-4.

hii. hii mai.OIS . hll hii mal. j ! i 268. hji hli hii mai mni jole de OblQZ He. hli. 826120 Inf {aporon Haste/uta-58 ani 1966. zjj hji hii Cinta puiu cucului I-un C{/C sa a-moa Mai 1n los ia radacInQ Zli. A LUl PtHTEA Hag. hJi mdi. BATA. Zll. hIi.r-.sa c1nld de eu ZU. cd r6mlne fript $i. Z1I hii hU Cd Pm/eo rILl poore mere.Budesfl en La truptina nucului Zii. hJl hll Co de focdm} po obraz ZiL l11i. 269. $-a. hJi mai hli Cd am parte de mit HJi. b . z1i hji hli CJnl-o pasilre straina. hH. eu am parte de nacaz Hil..7 Da Hai.TE BIETUCA BINE Idem 21. hii. dui flli dui hJi hii mai $1 de lacrimj pe pamint Hei.

...4I>. ' .~r_-._. -. HOREA LUNGA DIN BORSA • B 28/23 i2 M ..---­ ..' .. .:~~-..""".. .. -.-::._jM.....i"_c::::c_E:3::f::E:E-::"1. .__ "--'" _............I r_ " : ani -..:-....' 270. 'l!:::::: I "!:::=.. ~ ·trr _.-..#. _~ i .r:::t~:tif-ff=~~f---­ W... i 2il HOREA lNUGA DIN POIENILE BOR~II F1 79 ~.: :.:::--t=~~j:t--Trf t~::E:::1:iTtF3~. 'u··--t ~.iii.___ __:_::...... J rub d t 0 :: 1 ~ Idem 270 ~ ~~F::~'~~--=--=~:~=~~~:f.:::g~gt\.~~ ­ .. .'-:'-~~-:-.. .. ...--- " :~l !1 rubedo J) 154 tr ~ In! Gh Sfmgdu-cetero Borsa 1~~~~~~~§~§~~0~~~ti~..-..=..~f:~-~...... .--..cr r j f!' ~. !!:=fI~~~====:J~ . ---~~~!! ~"'-f --=l===f=1~--+-=B=: ! 1.'#~----­ 1.. ~gi':r.•-----..'. ~ . .r. . ....'>-. 1tr ~ .n. .. . 0 1.. ...' F~..._ .. s.•..~.--.~*-lE:JIl.<c-~:~ -_-_~~__ _ . L·'_~::p=_ ~ C'-:=r- :::::::~ .. .. -.___ ..-.t=t7=E:=:3"::·-·l.. -~---._~ . ..f.:~...~:::.. ¥i::!!==:f:=!?~r:::::. .. "':" .\·~~~t:!=f~·t:lL.... .. •-~ ~ ~ ~ :'.....~ .'~~~~:-=-tf~'i1iJ£'-~W':f.!<A>. ~..r::-_-.•...­ Instrumento!e :t:::== '-­ . ._..~-: -+-..... . .--.¥.-...J '::r .... .=~f-=f-==~*t:­ .."'-' ""... •._ _ _____ i-E· t:t. ~"' . . ...f'.....~.. P-~. ...-..._-_ .. .. f:i'1~ ~"i ~ ·t. .... •­ ...9' .JIO'--jJ!~'I!iJ ...>I'! ~~""!'~""'" ~.­ }!--?t=~~ ..j:::z £-~~r=t=.::::-~4-=~=l~.~ f--J!-..-==-:"':f'· t. 5 . : ...::::! ...~ ~..-. ~ 1 ~ .- '-_~:__ ~~-:~~:.f~~~¥:I~::==~~~~t~~ li..(i}·r•. ~- .•...... ::=~':1I!"tf:e==~:t..'. ~:~-~:-::===:::... 7..j. ._~~::l~::.-... ..~..fI .!1=....·'J ~ifiJ~~ ' .-_' _ ----==-~:::= .­ 1'=tJ .--I"'.._km __ : .".. " _ ... ". :T+:b:f-·~~-t._. Dr fJ (1' '~~~~'~-:~='=.l~{:t~'$fj[fr. ...:~:. ---..~... ..:~r"':l'~~~~F. .i.1 it .:If~=~·l!~:~.-.."'V'IV ...____.. ~>~. 9 dc. ~'~}.~:~-··~:-=:~g=f.Lmttt-~.~ "'A.:..o~::=r-~"---C~ ±- ...•-.•. ~ .. ~. '~'..- .iIi!.. ---.· '" ~.. . Ld. l:r / . .F:·~i:=._"-_.*{1::tJ.. .::~=b3:= Ttl *-£J.iI'f.~. . ':.~ .-..~ t-. ~. ~j ..~.•..-'..'-:i:-::::r-::::T.- -- ---------~­ 227 . ..--.1l t =~... ..P. -:::= z ~ r.'.. ---........•....:. ...--*... --¥ ~:=-~:~~~~T::t=! =_~: i I tr .~~~ /Jr w r...... _ _ _ _ •• ..a=::. -.=.=s=it=3 '-p.­ r±:. ..

Vadul Jzei 7 . Cioato-52 ani 1971. v .. HOREA LUNGA DE PE MARA Nag.11..­ I.... B28 /2ll2 Jnf [ovaei Gh.. J -(111 t: i! r~r iii 272..--~- 228 .... .. ! .

-..~ fL' 7 '­ ..-n.~_::r"""-!:~"""" -- : ~F . 861/018 DOH '13~OH 'ELl - '----6ll ..:. IUD ..~"~~' -'"" ._..._------------- .. ............P?q " j Ol lOW sor 30 ln3SIA NIO Y9Nnl . _... ! - ...

BJI. Rubato Vor.fr 9 rr A 9 P r g r r dt r Err d 9 a 6 61 iJ== 9 #Pt DilCapo~ .89 .I 21. HOREA LUNGA DIN VAD Hag.--230 274. HI Nt'! $ J a 9 {:E p. 10 ceQ voco!a Cetera J = 94 Idem 272 tmF in reB @) @~ 9 9 9 a 1I 9 EE:.

---C"-I#-ttr.~# ~l. 0. ii~' r JJiOt4J J] .f:r4$=~~:-~~J.. B14 /3039 h Moderato J ---"._ 0. 821/ 1701 Mol to ruba t 0 27Z HORE DIN FLUIER i== ::::f!::= >s ~ ~ ~-':~13J'~T1r~~:¥0~q 0 ~_t:\. Idem 272 tr ~ ~~~ l -'-=--.~ ~ l' = 98 Inf Pefreu~ ~t.-'=V ti=__~~ . ~ ~=teflflID mJ ' tL:J=:(y bt!P@ rn S'II • -­ .oIlEr=-.A­ ~ == <==:: ~...-c--~~'~~i~~J1j ~-:? iJp}qLThbF~-¥M~~g=~ _ .[r~tfL' fiFijff~. --::=:--. .-~""u_ '4£"".~ =~.-JI ~===F=:' '...--.ctlc=-. .-----------------------------------------------------------. -6J'== . .-36 ani._ r r b! r . ::::apo i$ ~ ~ -­ J-=~~~:~=~. # p • #r _ ~~ ~___ :=.l.-4f1if+tfEl . ~ .= -­ @g ') ~l~--· r.~=t=! ...132 ~ "' ".p:>GI -t.-. g ~ ~f ~ ~1-=i==-~~:::~t~ #~U )J J )J bF:: Ebt === :::C.. 815/2762 Moderato }1 =146 ~~E:: .--..~=1=t'£Tr nag ~ . m. . --- -----~ ~ .=nJtj W t in .!* 275.~ .---..~ . Negrea l!ie-60ani-fluier mart{e 1965-0nce~ti ~..231----­ A ---~ ..f/uier iulie -'976 ~ _a~' t-~ ~ ." Inf. MELODIE DE LA CIMP Cetera Hag.~ ~ 9 '72 Mag.' 7: --" tJ 7 ~ 276. W==!f-~=I£1d~~::~=~tt:2liBJ ...": ' _ _ .c::. HOREA FRUNZII Hag.=})M "L= .

'! ~i bGdeG ieagd Cu (/orl1 ... . 280... c(Ji-ma nea..0RAGU MI LA SACERAT /Iv!] BI5 / 2560 in!. -=1' ..t ... /IU[19 Idem 126 ..$i rna pooltd-n slnuJ tdu le··ma mindrul de U-s dragd Nu e(Ho ca-! Jumeo Jargd De ti s-o tJrll cu mine Fel-mel brju pe Iingel tine De li-e pare briul greu Fdrna Jumnind de seltJ 279... leugd Eu sdcel $._.. MINORIOR Hag. " /JiJ - "." rne...gra ....j(. -_... drago8tecl.-"-. bade-a leaa L-amindoi ni-i Jumea dIago .9 eu cU~MA NEAGRA Idem 278 ~ De in secerc\ ~ • -i~ft4~~@@ W··..232---­ C intecul propriu-zi s de stil vechi 278. VAl SARACU PRIBAGU 8 'I.5. . i' .dr~.Once~ Ii Eu sclcer ~j bade-Q leaa 1: u sacer ~i !.. de ..'u<. Gaja Anu!a 60 ani rna rfie 1965... 815/21.. -.0..

... Ai! Pd cine. -._..fl fa .. :J -.~/.- ...j./.:.i....cu . .1 ......../ . MUL T MA M DE TIN E CUCU IR Mog.Bani )0 noiemb 1975 .---.. Ai! Si pd mlndra l1ngd ele Ai! B/dsWmindu-Je cu idle Ai! S-apoi lasd mindrd./iUr - -' ~ uoI-IlU.' Po mlndra llnga izvor Ai 1 Bldstdmindu·te cu dor Ai! S-QPoi /asd mlndrd. •••• :. Iv - J-L.~--=::.::'~-:--"-11 • • ... lasd mdi Ai! Cucu/e...... c9 "" .:::=. 281. I '.. J U nn-c/tj-If. .. lasa mlndrd. peneJe tale Le-am visat de-a moi in va.../1 L)(J._ SI . .-.. '....~ 1= P ~ :::--:3. -"@:. '. on·...::::~:~!=J...' c'. '~1$~~'J" ' _ .'.tJ ~=jJ ...1. ?'.-~±.E': -'-==f.. Inf Grigor Anura 38 ani mai 1965-0ncesft-nr. 283. ~ .. - i . ..~~J)~#:::~-==~~~~t _ de r5 /~I Dr'".l'#~-~~-sI.. 1.. m ba - rJ() - i~ ---=mal '" 4~ I If) ') j _ Jl tJ 9 .:==+==- ::. -I ~ :.Saprn!a .. ". ~e-a ...i IlK! minie Ai! Blastama-} strdin sa sie Ai! S-apoi. -­ ~ ~ ).. f H -' '.1:f..t'. 1._ .=:..... J.:. . m •.Ie __ .:. (.... mal_ .--=j ~ H..lt . ' f .~ =156 In! Stan Alaria dec }976.drl..--. I "-1-'7 r la . ..:..Ef .. . ~...... ~. =148 .I.)c.le Ai I S-apoi lasa mindru.:t .. .J*.I...: . .ifJ'p Ji cF~ ~ Li'~~ f='=±'~=~~ pa­ """ ·· -. . ­ ~ • A. ··t ..l-e7 .~ i AI I ~ iK&bEH~-QjFn~ij~ Nu sf mill .fra-ie. " -J.] OIClufUl-I. --ltf .~ Urn dli ..422 ~... tJ "­ Molto rubato J '= 132 1nf Florea Vasile.CUCULE PASARE BUNDA "fag 8761707 &.. ~-.­ ..:::::. ~~ -====+:.X . ~ .+:~:::..::::. Jasd rnd. .stJ ' ___ me.. ... t""< .' CUlT.... _ ------ 9 nun .ieud ~::.. ail [1.. - t .:..233 _.~.F~=~ =.:: ~ ~ :--W~~~·. 82012021 i --1 Rubato".::t ....==-.:LiJ:.J ~ 282. r r:-..: .~w ~~. ¥ . Or fJ ffl8 ffli de r ~ cu cu (um ..--~-.~'jCI::...l. lasd md..'0: ...' /..:~.. ..'.. i. rnal V· M _ mne-ol.~:.~... :j..{.J) --~~-~~ !l'V SI ' Ei hal _ _. ~./-I" v.~......·t:==i==-_n. b:. ... .' -_:p. NU IUBI CE NU-I PLACUT "fag.~.~ ___ :ji. ~ . lasd mdi Ai..8201615 Rubato :.. '8 .

la v-dar II ca-m-naf T§f8-se J fe-oj mat' Cd mi-i fa Jeagdn $1 pat mdi (bis) Hai. r 285. EU TI.OrtigU$ Haria -46 an/ marfie 1965 .) Tu eodrule m-ai vindut md.) CU eram de supiJratd SupiJrarea.fo! "r/ fOI mal l I) C1mmm mi}! IJ 0 'j: J ~ nif zl .80fila [0 - tiru - Ie ra ca fa .dea Frun-zu-I/ .. (ill FrUfl-ZU // .234----------------------------------------------------------­ 284.29 ani noiembrie 1971.Ie ra ­ . da. hoi. B 15/379 Partando In!. a f de Ii It L Ef F' de fri .Oncesfi . B18/393 Rubato .. Hag. _. c-oi mere dupd-mprumut Si nu ti J-oi da mai muIt mai r -a si ~i tie maied dor mdi Si Hai. 0 ZiNIT BADEA LA NOI Int.ku mi ne ~m::::a/~' ==== Sa ma dai saf la It' ne D-ai tinut ·zile legate Hoi.~ }I )Jpcu-mnQ? m9! 81s1 _ __"_ 1lf)~fmt~lJiJ]. CODRULE RAcATANAT Mag.1 ba $1 moo vdzut di piJ $atrd (bl. Sd-m.J18_ 1[)) J la nOI r. ma/_ Co - dro ..AM SPUS MAICUTA BINE . vezi urma pin oeol mdi s-auzi a mneu gldseior md. numa sd md vezi pribag mdi Pd elnd pribag m-am tiJeut (bi.nat. hai."I = 168 I nf 'imi$ Ileano. . -a sf tie mafed drag mdi Hai. Perla Floare -35 am noiembrie 1975 .J . hai.-Hoisei ptn . hai. Sd md vez1 ~ezlndpcl pIag miJi S-auzi ~i sd md vezi eu drag md. Sil mil dal maiccl departe Din leud in altd parte mdi Tu de-aceea te-aJ temut mdi Hai. bate-o Doamne (bis) Tat In pat cu mine doarme . 286.

na /a se "'-. $.me-n sat N -0 mincal pd nime-n sat.e ani iunie 1978.J CI- I('::\.. mdl. Idem 278 f7'I. .~aras6u t el r: 3 I I j '~i j~ t -­ t cW ce mI-l i! ca ma Ooam. sa zbor pe sub pdmlnt. mc'll IV ~ 289. sd-. Peter Haria-I.c coplr$elu $.ne ce m/~! fa mal L dCJ Fa-ma Ooam-ne )jJjJ=.bCJ9-.---j . 'U ._ (': \.g. sd-1 spun eu necazu. Rubato molto Inf.]I. mdi N·o mincat pe n.me-n sat N·o mincat pd n.re ~ ¥ ~ /Je-·a -lei ~ @~~ CJ·~A. ..I-ai sa ma vezi pri--bag mal 288. ( Hag.fa/ ~ sa vezl pri.'-' PDf ztu-ra_ -- pl - ma-ma mal. sel zbor pa sub pelmlnt.1 ~ r -r. :lm< i/u pJa. spun $-a mneu ndcaz Mamel de cind aj plecat Mama de clnd ai plecat... jll Jl Jr!J I }J }J jg. . plnza di pd obraz md. mdl $i plnza di pel obraz.. FA-MA "DOAMNE CE MI-I FA MagB23171. NUMA EU $1 CU MINDRU Hag. f7'I. ~ to "j~ ~J.." . spun ~·a mneu ndcQz.I J . )1: 128 I f7'I. Idem 278 P I FE _ ~)l ~-=l cu mln-dru _ma _ _ da ~ . 't sa . sel-.Jf I ~ *F)J jl CD ldiJ J J b/as-t~-maf__ ] ~ dn. mc'll $. mdi. mcU $. mel.4r:~-==-~ ./ Imlfliu pJa--liU '1/ gin-du mJ_ '--. Pa - ~ .j) y/ gtn - ~ -~W mal ~ 1ffljJi F-P J4:¥. ~t da ~qJ.mcU CUe rdle m·o mincat mal Clte rale moo mincat mdi. mcU Plnella mama-n mormint PInel la mama-n mormlnt Sd-j rdd./JU du . tJ ma" J- _1 $. mdi. B15/2821. B20/103 Parlando rubato ~. mill.rn ..--Ie IIru.m2i *1Bft£O J' . 142 • Vru.235 ..J + j3 I j2 J Jj f7'I. mdi $. J'U3 u SI .­ 28Z MAl CODRULE BLASTAMAT .L- Ruba to )1 =128 Nu-ma eu fi cu m1n-dru r ../ L Nu-ma eu . da j j el --.

:' Cd tu dupa ei nu ft!ori Clad /eCiorii te-or cumpti NuroriJe Ie-or sfddi mdi Clnd ieciorii Ie-or lema mdi Nurorile te-or Opa 291. Mie cel-mi trece vremea. -~- • Fata 1a caSQ nu·i ::'~riy Ca fjru de mdtrii(). Mie cel-mi tIeee vremea. mel. mdl . md.:. . pric. : i'l. ':'975-PoI~nile i zei NU-j bolund iocu sel·l tie Cu horiIe sel minglie Nu·j bolund toeu sel-l batel Ct·. l!biiito )'1:: 128 inf Tamsa HiiriscrJ-J9 ani dec.290.mza.(.. CINE HORESTE MULl N'ar. MAlERAN DE PE POIANA . ri Lasd ai marr:(1~t>:. CODRULE BATUT DE PLOI Idem 285 hal da Tle cd·ti p~j::x hwza TIe ciH.. 81613471. horne sd desmeardel 292..

.. .. .)J J.__ .rnaidor .o·ngrddeased eu rqste. '•. -iU-fer . ~~ .Y .i12IF..-'.. "'-"~"-"""'~"-~ -...~f~...''''f:. ~···".. ill J) ru din ~ J J g. _ ~ cum ai-IN =~~ii.f"'!\ ~ tti----..c.y·-a---·-.£!:_~:c==_~::-~-:=: r:-. 294. . ::. . .le. :<75' B/rsana Ji "'._../972 ViseuldeJos ".':~~.~.. Cl i... n 0" .. ~f£~ .231 293. m C l-I ' "n' __ -:."'. Bill 1926 1\ ...y=t-i..==:..:t. ~)-~4J. . Dd. . ~!J~ UedJ .iu .771 mal -!r~ ru ginO: rna. '"'. -.:.MAMA CARE ARE FATA V--7 ·'s #t'..":·le mamd·n sat Sd nu pI1ngi di ti le-aJ dat ..~ :..:.:'~'PE.r-'=140 ian.~ ~_-= ~tt-~~~~~~=r=:·--st= I ne~--~a=:~.­ ..O ani d2:. douo fete ai La stIdini sd nu Je doi..===:) ~l-k=-B-~-mai___.~' . '---­ ~ ie·. MINORUT CUM tiE VAJIM NOI ..'-:~.. .:JDrinde ~. k. I . e ~.... ._" ....":"\ ~ - drul_ __ ~ ~-+-'- ~ ..~ .. .jI ma/ci'nf.~81-=::-=:~""?-... . 1:') :""i . s.1.'9'9 ___ ~ .U tata iard (bis) Pdr.:.ranl _ _ _.t:.. ~ ~ ~4:..' ____ . mdj (bis) lntr-o grddind-ngrdditi (bis) oS-apol hai mdi puiut drag (bis) Nu te uit pine ce dzae (bis) S-apoi hai mai pui40r (bis) Nu te uit plna ce mor (bis) 295Al.!'" Parlando rubato .- - ~-~:.. "'...·_··1::::::t·'T-···-'·· /t'S~sa ·~·J=-I~-=-~-:::::m--:::._.'-..al_~_~_.. .017 .:7..__ ~ 0*jt-ts4r=-~=F~ i:\~ -" . ~:~=f-""~-:±=. nOI.-'/ Numa dol meri aUoiti.) ~ £ .~ ____ . :_i:ii!~:-:-::.•~ "o::r==~!.: _.'):: 210 lnU1aricu~a/ui Mondoiau-70 ani lan.e La strdini sd nu 0 ddie Cd strdinU·s tare rdJ Sj· I greu df' trtlit cu ei Marnel. tind /m!z/··ne do-ru-ngll7o'.=:-------'-=g . 2 ~'" ··::=-=~=g... ..} Bill 1876 Par!andc rubato In! Bora Nastacii a /UI [ondrak-51 ant .. ttl . ---.). mO.1971-V/~eul deJos -~-~ ~'-*-~::=~ hf!!. .lCl . 3 ..lr..~ c-~ ~ _~ i tmc. ..dru/ cum ne va 'C'lma: .'...7. . ===_.. . _.!!2. '. -" .'] ."...~-::::t= 2 ~ !l4lh .) .' -. !'':.v ". If':.'.~~--=.t=-ftii=k=Eji mal M<~.--' __ __-:==::..'''a '" •..8! Tot !7.. !· '.:..~ @ J) J5 tfi44 Pj 4t . CaWl 9 Ire do mih LUl?Yc'(1 Clnd Imi vine mnie-n minte (Ins) me de mal' nainte duce aeparte-n tard (bis) iu f. !i f=1d.-:. '--. ..~ J..-.i. '-~'""-'-+--'--"- .!.··.' . JJ J -'. mal S.~ (7\..JUti c1nd Ie-a 81 greu Mlirit.. ~ . ···_""._. mamd-n sat cu tine Sd Ie vezi clnd le·a si bine Do-Ie mamd·n sqtu tdu !(>~f._ '" m~1 '""'--~-':" ~' Iv k va -jese Je vi>-JeJC -- -- - /". l !Of ivcnclUc Rodlca-I.--:~-:....l7\ -t29 IW~:·~~it::~:~!':~··:~·-~·~:.".~. ':t:::v==~~'~ . ~. J.::::.~:L---'~ --===F=~=-:::±::-'-''::::6:F-~'==: .·. CINO IMI ZINE OORU-N GINO .. -". '" "" ~j ·3 .

1970.V. 1$.Ie mal 2961n... ~~rYl Pp P ltp r~ J-ti ~~ ~-- E1 r ge de_ con-ce-ne mal II Mdi.! _ _ . AST A 0 HORE MiNORA Hag.AST A IARNA Hag.MAMA CARE ARE FATA Hag. P E j 11 . ~.re _ a . .5ani dec.re min-dra mal A-sla 0_ nD. c-apoi hai Uoale galblnd (bis) Rdu 1i cu dOl la inimd (bis) Hai.18__ N-o-n-slr~.I»] JiJ Ja n-o @jl)i 18_ brT fa II da.$eul de ios F' Pp p As.ne de-a p'u-ne da/~ mal Asta-i hor:ea mlndIuJui t . r r rg .seul de ios Parlando TU bato J'> =180 . cine n-ale nici un dor Mult trdieJte po uJor Da eu am doud Ji tli Da cum locu mni-oi tIdi i• 296/b.re fa.ne_ Ma-ma ca ..31S ..fa 0 r F bit fr ~ Itr t':'I. 811/1897 c-o 1*:'\ FO IARNA Inl Pop Anurii Hihii~-1..re'sc__ pa val_ rind zl. I 1*:'\ W@( f51 170. - ~J).V. Parlando rubato t':'I.r 1 238------------------------------~--------------------- 29S/b. Vor.i nici D - da tkP Sa D-n-gra-deas. B11/1191. 818/1766 Rubato W' J'>= 210 Idem 295 Jll) jJ PP GJl .J ~ r<=ixp Cl.c~ f r ®~st!..I J- 1> = 230 Inl Hihnea FlfXJre a lui Aurel august 1971.

fre-~ ma/_ . md..n~mi ce k-oi In-lre.Paienile Ize.'=146 Inf. B201372 ... I f§i...----------------------------------------------------------. Hag.... ~ .rel Te mustrd. ~ .gp' Dfr f/ai. mal_'_ r' ~ ft' !J kJ JI N·o trecut p-aici mlndra (bi&) De-o trecut sCI mClrg ma. .gu -. fost-am UnClr ca lazu (bis) Ei.fa_ '" I 1:: ~'.-ta un ceas Td..t-amJ(lh k ?is J - rcas-fa voas-f~_ "'la 0'1 Jlih... M-o-nbtltrlnit necazu (bis) 297/b...ba. Stan Po/ago -34 ani aprilie 1965.. fost-am Und. . hai.fa I Rubato .fa_ voas.\.. :J frfJn-ZB.1la.sa-n coO's ~t· .--. hal Il if' ~ '"' JI ~ J) ~ J I itt 1)'..@fr fra-gu . rClu m-o-nbd. Pefreus ~fefan ... 8201540 p::::::::: :7 A ­ Rubato ~')= Idem 281 154 t':'I t':'I t':'I ~ 'j Mii'J-dri-or cv ca-.. '" I@· JJp. J) Fos-f-am tf-nar ca t":"I J) J) ~ ~ ~ S 1St j ~ l73 J B I. mal 4bJ....l pil mine sCI mCllafi Te mustrCl.c!ri-or cu ca - sa-n COaJ'- fa ~ ~ 1)7] J)J)' !§£JJjJ II Jfa-f-amsub fe-reas.' Rau m-o be..r ca frage/e (bis) Ei hai. lare (bis) .Ip' PP 01 r g. J>p Jpv-nr:-mi ce fe-of l'n . FOST -AM TiNAR CA FRAGUTA .. te suduie Si de mine rClu grClie 298.fou.239----­ - 297/a.. !t.fa _ t':'I ca ~ f:'\ ~ I. 37 ani marfie 1976. J 11.. 8-"" 1 Rau mo • bJ-1rf-nif mfn-dru- Ai.. Mai co-dru Ie cu ffun-za-__ J J "---" I (... pHp H' ~ FaJ-l-am fl'-nJ #a .trlnit mlndre/e (bis) Ai. t':'I _ ~ ~ Mai Co-dru -- Ie cu t':'I J>J. MAl CODRUlE CU FRUNZA Jos t':'I inf. PP r' ) 2 ' ) r. ~ ~ ~p ff " iNJ... ~ p f~p ~ J) ~ .fd-nlf mln-dru ...5apin!a t':'I t':'I *{ P I . MINDRIOR CU CASA -N COAST A Hag.

.~J /n/ 'Vuma-n tlHnWeCi..iaed mnll. 815/4'4 Rljbato ~ #'l::: 194 Af'-' w==J5.Ie f"':'....' nU .... .....r:=.J ~l' .... lv-Ie --­ Hel mal (....7!i Ii)"..e_mcJJ ~ _ (....i' 4.­ 240 .. . f.plnd mlndru s-o cuminti... mili (bis) Oi. HEI MAl CUCULETULE .. Ai grijd !ji nu-J stddi (bis) ...<""1 docd mnie nu-mi Un'·' ...... . Mag....C8 Ai Oi..tc . Cd tu eJti bugdt de blne (bis) Ctl-i mai Undr co !ji tine (bis) D ..''': mc.Vi~eul de Mijloc Ol( Shear - ghl.­ 299...cu cu ...t 300. ('lnta cuel::' cili ii \1t...Cj i It' !. MiNORU MAMII ~TEFANICA Inf Cozma Mihal oiHuroaie-25cf) mai 1971. ma .

""'-" ~~ ":-:J! '... mjji D>' ! ) - IJClU II --.L. 4._ _ .. = r _-=-=--~ __ ~____~____:.-::::::._-'-_'. -~:. . e7. ._. --.> .':] o t1lbure !. ---.~ .~~ c:.-:*:-"iJ= .:::::.~$~~ ~~.. miti (bis) Eu cu cinste te-am pur tat.___ .lf'-'::'-{.."_ .---. .'2 /J Du ..d! ..-apoi be (bis) c·a~d·i tihne Zice c-a$d·.tZZ:]t " eo f "" ).' ~ £d! I ~s=Y~~r-F~ig~ >~e CO~ drv~/v' =rr G-f > ~ "~=152 1C= '-···-L--'-~'f!.-- ...6/ JEtD ""t. me /":".. on f1oiembrie. -~'-{:~. L-==:_:.. .._C> itt . crinule mult couta'.\:1t:~)J:~~~X=I~~_-~.~=:=:.Ii t--. • . miti (bis) Eu te asemdn cu un crin (bis) Oi..-=--t'~=:~::..": A/ r'::\ ~1t$::... BINE MNI.::/X .. .:-e co dru ..~~r~:=:_t~1'f~~~j:~~~. miti (bis) Oi. '-'"' ~.-­ ...r.=-~~~··· ~..0 MAl FOST OOATA "::g B1£1 '908 ~~-Jd-~t~_ =-~=~--:-.~-+-. J::§ 0" :.~=-l=-==J=~==-~~~.. RAu 11 PARE COORULUI \i:::g 8 JI / /926 Idem 300 Parlando molto .... ___.C4 ioIiiiiIl rc=-. = _ .==:===E--=.. J .241--­ 301......---. >..'8 ....·..--t:P~~¥!:f-\-:.. .le -174 -r"':'\ "':"'I '-'C<' lIe'.. da mal rau 1mi pare mnie (bis) Dupa scurta-mi ieciorie.~~===-~~--=-=-==I1~ .J'.-.. m81 Oi.>i zice ..~ r.'~::: -::==-!....o.-. .._. -..I~ /i' ~' //''13/ ~-.. --~ 0Y..__ ...-!"..~ --­ 4!~ /..I fr' ~"'e /t: .:~~..--... ...::.":'\ --'--'--­ F-~~-::--~:-="i1-ff:---~:~1..__~<~ !'0#--I~=:i==-~::+' .... -Ico /nu ______ ra' . ieciorie...z.8/_. 81 - ne /lmi-o rodi losl 0 - -' ua f..=~::---:=--' ~ . miti (bis) 302. _~~ . ---"~--r--~-I. t:'I Rav "''''' . CJ/ -J . # .~ ¥~.L_ F·J:::F=~~---+=~E pa ver­ .lUi mch ----_ 0.---~ 0 ~.=-.-#../ e " • 8! rp r" .."-'- . ' _ -..'.. _________.}) = 210 ......-~ ·E-~==f--~=-:f~---t:~~J=~:~==~~=-::?=$~..-:J ':p It. -~-®J-~-~ f • --------.8 ~ 'vag 8.Ir·I{O~. 1975 -feud . '~"/I 'tat ¥_~:~-~~'*~~fE -~1t~~~~"Y-=±-!====il_~:~~~~~~~~~-==i:9 t -_ ../.el·:J! - za luI. t_*..' - t:::::=: ~ ~"--------~~-~ -= '17ic-E £ . "'. clntec lin.E~:~~.- '-'1):')' t')sr e"ud d:¥ __ ._lt~~·PI' 301 SARACA INIMA ME ..~.__ ~? ::di=J===..81. ~. '.. rrra---.:t:t-...._...:...l . r::==­ -­ ~l:~~~~~~~~~==f·~~¥~~~../' Rubato ..' _~_ e"l..e .. inf DunCD Vc 5fie . ~ m~=~=~ J~ ~:~31 ~--i=:. .@~·:'.". lnvdtaUi nit cu apel tilburata :.. .'!> <> __ _ '7a.--. "rl/a ..ni Afjnsco-J9 on... <___ . /F..

91. nu md lasd . i =f =l' J 'fF1 --:Z7? t J:Z:.Hoi!tei p j) I ~.:1 J»>. ma.:.b a .. 305.. Timis Ileana -19 ani naiembrie 871.fa . noroace. mai_ it> tb . ce I-a~ lace Te-a$ aduna la un loc . mdi Cu cine m-(J$ potlivi Hal...cv J) /":'\ /":'\ j ra .h ~ No IV Rubato molto -I) =194 t:". iN CEl ViRVUT DE oElUT • • j) = 210 Idem 21..242---------------------------------------------------------­ Hog.J /":'\ 3 d • Ccl rdsare l1ngCl Utu..n8_ _ . de bra d':4. . noroace.Iv!. B181231..nfJ ma.. la mine-o rClsClrit Numa nu I-am prelCllit (bis) Mil.§u - )l ti. I1ngd tClu Si-I allCl omul eel rClu J mCli S.' /":'\ P/i'n .h mal .'\ f'!'\ .)) 10 .mu ___ cel_ _ i!!. I uJ· [8-i !lEi /":'\ IVv-i din zi.fIe Nu ra . mal J1 J) cren..5 ~¥ In eel vrr­ fu!_ de de..sa re Itn-ga drum _______________ » J) 0 - Ja-I mv ~ _ffl ) ~~~ '4~ J8-1 i!)- cel_ bun fIe 0 '-. .g8 /":'\ J t. mCli noroace Mil. Te-a$ zoli 'Ii I·a~ da foe (bis) .sd iube. MiNORA FlOARE -I NAROCU Hog.. Rubato malta 304.~ .-.. Inf.b J din ZI J .gea_ crean .. B1811. de te-a$ prinde.i J__ JJ]J '""""-­ /":'\ Ei cd nu md·Jasd a iubi...u .q.J1[JJ f/~ r.! .) ~ v -_ _ _ __ i> cu lIu )F.sc Cu cine md porr/vesc.

sd se-nnece tdte-odaM. Costin Viorel-21./a E fJ fa ~ ~ su- C£if t:J la lJ2Jl) 3==j pa ra ... sd-mi treacd de la inimd ..~r. pe un tdrmut de apd Hei..pa-ral. cite tete n-au nomc Cite tete n-aU nomc. md. cine-o zis dorut duinu Da. c1ntd ~i·n a me grddin<f Sd-mi treacd de la inimd Hai. A da . MiNORA-I HOREA TRiGANATA /45 Hag.cal. md. B11. n tra-gtLa R fJa-~ IItj r pa F c:r PJ lZ!tijl friJ. elne-o Zls dorut daina.. e su.~I . mdl 307/a. de Cl:l pruncd tinere Do. cd cine-o zls dorut daina.ru ca de )J =128 1nT.gl n8 - MtfJ-ddj-i ho-rea M/fi-dra-i ho... ~ ~ ----' Cd. B1811923 Rubato . I P p~1JJ p ~=+ C-a fau glas Ii ras. PASARICA OE PA TAu Hag. mal_'__ ~ :f~~~ _$ e /. ~ ~~~ sa..fe-o .II . 1975' Sarasiiu EE~ ~ p ~ Jt~b j)J~ f":\l f':'.~ )1:£] de.rea_ ~ if R ij t. Hei. mdi Hei. ani dec.da - mc}! ie.ia rssu - ~ .243----­ 306. Ir f":\ he! g I [1 (11 Ie me. f':'. de cu pruncd tinere Hel.me . sd se strlngd la un loc Da.". da. da rdu 1-0 dorut sutletu Hei.fe-o mal a- fJ j j) 4iiiiiifl! tJ a -JI [um IS h da r8-18 _ _ __ Ie . .".. mal.raf. ~ ~ jj J./.~~ ~ ~ ~ ~ k£±JiZV"t I J)t:J)) J) Ji Bun de__ o-mu itt J5 }J 4ttJ ~.~ ~_EFJ 9 J eu f":\ l7el _ _ da . rdu 1-0 dorut sutletu. sd se strlngd la un loc Hei.dl _ _.:./ . . mai He.--------------------------------------------------------.". rna Hai. ~ f':'\ fa - pa. Bun de 0 - su-pa .tau 81. Arsd io to lnima. cine-o zis dorut duinu He/. I is sl eu J c/ .1913 Parlando rubato . mdi D-arsd io to inima. o mal I Clntd ~i-n grddina me Cd f$i eu·s cu vole rd.lIe-m1 pla·-ce gla -su___ tat. da.J~= 148 Idem 126 r. mdi Hei. liD IJ da hell tftr F E! f})) Cum fLU] j fa. . mdl Da._ mal f':'\ ~ mu *-' }j l ~ ~) J2 ~ r. L1 La ci. doina mi-o to horea me Doina mi-o Ii horea me.

....'..-----~: . prjmdvarQ·ntineie~ii.dre de-as si C.. B /8/ 7Q 3071b. eli Jumea nu·htineresc.:==~~~bE=~1 -w.. mc'ii • 30B/a....l . maf Cit iumea nu-ntineresc.:..----II Cd tu toamoo·nbatrl11e~ti Cd tu toamna-nbdtrine$tl.. 'it. lard mor $i putrezesc... mai AI._1= ~-.~_=_==_.'1 = 128 1':'\ .. mai Ai. mal Ai.... -=-~~..244-----------------. idem f.'\ 2~5 rrun-zil ver-de ma. RAu M~ 0 BLAST AMAT MAICA I r:! lo.::::-===E::L:::::. --. . .----.=~~~ccc~.. pasdnJe adaposte$ti. >:0.=+=-. mdi Pc'1~6rile addposte$ti.-.MAI CODRE DE ­ AS Sf CA TINE • Molto rubato tt-~=H~TI' I 2 g -p is ~~.. miH Ai. t=gz~ -'c==E.i.-..ra-c! ne ___ /vIa:: co . -#. moi .-------------------------------________ Hag. "t' Da eu dacd-mbdtrlncsc Da eu dacd-mbdtrlnesc.:.

. sa-nconjor tata lumea Ei.. cu blastdm de vinerea. de-oi ajunge mama rau. mai Ei. MAl CUTA NAROCUL MNEU .. mai Horea mai nOUQ (CTntecul propriu-zis) Locala -.. da.rzdune' mai (bis) Asia varo-nt-o vdIce. frau m-o bl§J' . ~ ::~-~-. maj Ei. leaga ~-amar de mine sa leaga.~.mal mal. =$ Ff7T i ) " y ./c} . -E. t.~hJt 1 'ti.# $:==tF~ ~ ~ ~ ~=90 Inf Florea Vaslil:! Cflciu-48 enl noiembrie 1975. mdi . ~i moo blastamat in ~aga ~i moo blastdmat in ~aga Ei.sara Ei. Rt)) . da. mai Ei. mdi Ei. ~i sa-nconJor tata tara. mc..ca __ mo (I ..... mai.C=-. ~ .(ag B16/ 919 Poco rubato _::-t.' : : .--j'J 1-0 __ ~ J (':t:-?lI \ ba.cu mneu.._. dl. ca nu ~tii ca ce-oi ajunge.::==-. .1.:JJ=*=. mai..!tc'i Nu rna bldstama makutd Ei. mai.cu- -3 :~_~~=~1J .JgJ . mai.ro -.-­ frau m-o b/. da.. mai. pI1nge-i ~i pare-t-a rau. B2J / 194 Molto rubato . mai (bis) Da-altu nu J-oi ave eu (bis) Maicuta tihneala me.. cu blastam de vineri. ~-amar de mine sa.~ ~ nee. ~i moo bldstamat in rls. mal (':\ AI Mal.J-~ tt'f4htl .C. ~ Cj "1" >-.=*. ~-amar de mine s-o prins.¥ el ~ :117' F1-=-~9 el .1 --i~ ~~~-=: --. mai Da.cu mn8U mal J ih '11 p>fE-m--Ms 81 Mal.t.:jJ ~~r' .ut un cur cu ­ .::j j -=j=­ ~--lt~==~~~ ~ '" -~ • :.RAU M-O BLASTAMAT MAICA Hog.'1stam de vinerea.'. ~ ~a € t. mai. mdi Ei.:.. da.Js . da. de-oi ajunge mama rau. mal ____ da &~ J) 1F15. sa-nconJor tata lumea.~ J) da in .mal .~ beu-- mal ~ f.245--­ 308/b. na. F= ~.'Heran cu diasa frunzi.. da. da.1 marll dl I rTJI - i7ea - '.1-0 18 __ _ } tII-'---". maj Ei. ca nu ~tii ca ce-oi ajungc Ei..uf un cur - cu beu.. nu rna bUlstama malC!. cu bJc.. mai Ei. mdi.rJ7/'- J. mai. f.. da.:: _£. ~i.- Astd vara-ntr-un pirlu. pI1nge-i ~i pare-t-a rau. da.leud t=J= /a -*"-::--------­ ~-.= -- L-o oJ . maieran. da._-~." =v~I. .§ na --ro -.f8-mal mai .ca.... pI1nge-i ~i parecf-a jdle.~ --:.T'_l!1za Ei. .. mal Ei.n 309.I') =128 Idem 308/a (':\----::=-K:::--=:. Ei.:~=--=s2 -.. mai Ei. mai Ei. mdi Ei.cu diasl.. mai. mdi Ei. de-oi ajunge mama rale Ei..>'< ~ "I- .' ~ ei da ~./a_____ ) ¥J Im-I-o l Jl Jt::~"'iccf::--ft ~ "-".--- t.. ~ J). I. da.cu. it. mai (bis) o bdut -0 . da..

.!a.cl/ -.FOST -AM PACURAR LA 01 .ra-mi rF 61/ . de tat (bis) Sd vadd cd $. Galb1nd-s co fruma-n fag (bis) Du-md doomne-n dealu Gherlii (bis) La baden cu ochU negrii M-o iubil manince-l zermii !V1on'lnce-1 zermi. Ir= 14' ·gEi( -~~~ff~_I~=~F.fa 0 170 .mi oltng Bade de cit dor iti 'rag (bis.de_ 0 . telM ziuo sdcero Ai. mdi (bis) Ai.sam 1m. sara lmi del gurita Tdtd ziua-j Ja edpitd (bis) Si . ASTA 0 HORE MiNORA Vor.chii-mi piing Tnima mi se lopte (bis) DoIU tau md omoara (bis) Bade de elf dor iti due (bis) Go/blnd-s co frunza-n nuc (bis) o .299n b Mag.ll) Sd vada cd si eU')tiu (bis) 312/a. ciND iMI ZII BAolT A.. 98 lnfN65ui F(oore a lui Haurel 1971 Viseu( de los .= '. t':\ re min-dra __ ~_.c/liI... ) 311.=·===j 6u .N GiND .roi Ce-um durmil pd perinitd Tremeasa de 10 mindrutd . B121136 Rar :fBi E J =80 lnf Pascu H6risca·-27ani 1971. €• Fost-am pdcuror la 01 N-am durmit pe mU$. Mag.. eu vdd (bis) Mdnince-J zermii de ziu (bi. dd guritd (bi.n gtnd {inc/ /m/ zii M -o~'- flail !a-fl gino' .246------------------------------------------------------------­ 310.v/~eui de los I p r P~--=rB'=rq:r~E¥P-ra find ifni zii ba .ra-mi ri ._ mal r':'\[rnd VI- ne de-8 ___ ! • mal A5 - fa 0 /]0 rt:sc ttnd ziu de /d lu·­ cru gFt:U _____ mal Dragd mi-i mindruta me.. B2112088 Poeo ru b Cl t 0 :ff ~t~f~tfi~-'-:c~:f~jE=T1~As.

M..nea-fa J Pe neyurd !)i pd ceald (bis) Pdntru tine mindrul drag Ibis) Du. --~_ '~ si..::. ///..:.It.' ..=#--..NC=l =r·T-_. eu ginduri am ma..:..: --~...-mi Irag Multe-mi ..Is/ de_ di-m.. ·.//~ mat' In/.:~'-.tE &..:..Ie 315.J s/ do/..i':. . Ala sell .::.cINE M-AUDE HORIND Hag. :.nea-fa ./385 Rar )=124 :::n! /.. mlndruta Ai.."Iuieresc $..=±=E...nfl. . .16 ani 1971. J ~Fi: BI C/ .:i=--_. ..-m. ~ 314.::=-r-:--====:---v=· .--~ ~-- A (j z/ ./.dea de mOdr- le.. .. '1' .m/ .u de /10 ...(.Ju cU-CU - lUi: rna.-.nC'_ m-8 .ce__ ca n-am mC/ un gif?v' DB. _.··g ·. G/osu cucului nu-} am Glu.~~'-==--=-Ii!-..~-=--=. 816/ lOCI Vor II Repejor "'~ = 180 Idem 312/0 &' I ~ F r~~$~~_ ~::-1.....5(. fie sint-un ~n Ir.r===)J..-...:.==:.fa am g/a-. . Hag B28/2719 Andante)l: 120 ~ ~1c-"tc:~'::'~:_p~~~t=4.-. Inf 81edea Haria.:. . _.. -::::::::==±....Ie poa.) di .. .. muUe Da.... AUZIT -AM SI SE POATE .­ 312/b. :J A u zl··· f-am '~:.ca__ do ru _.Husar Ileana a Cionchif~45 Gni iunie 1978.. "--I~::::'=-==~ '':'--=a-1@t-=-1:::::-¥:'==~:~'::·:::::--..' ~ ~f-t-==:Jt=FC3==F-4r~·~~=1'.1 Ma scu-Is/ d~ Hag.-lapa r~ff$= l1li..-=:::::-.1 cu-cu . . Ba eu aWea ginduri am ClIe zUe-s inlr-un an Ai.Ie-Iu vFn lu-/UI~ ma/~=-: N-B. ... Irag..::~::= ...':.. SA AM GlASU CUCUlUi Hag 821.=.AM SCUlAT DE DlMINEATA ift-~ 11 )1 ~4~cF IrQ' ih Q I ~:):<)fJ.Ie $=' .._ .. sute 313.247 . ~-==..<w/eresc ~.__.:.p' I'm . ) -:::1.j f! I ~-f2fJL~=~~m .r ... ....=:'=lc~cc·1 ~~._____ ..C(I 10 dor de-un an i .-.. mu/le-mi .._.._~±-=-. 811/2151 Andante 1>= 120 Idem 21..56pinta Sa am gla-.:::::--./ Zi ....Ca-I be - feag ba - ded de moar. Pai. tile/e le-a~ numdra Gindurile. '=11:1=1:::-'. .m cucului nu-I am Pa i DOiCQ 10 dor de-un an OO.I-am si se poa-Ie Ca-i be· leag b<J . _..

__ Pai./1996 Allegro 1> =150 Inf.ARE MAMA ZEeE FETE Mag.cui ~..dru. ]vIai bddita f/-oj zis bine Mdi bddita 11-0. r . ] co .dru-Iu/__ do ru/u/... 31Z DIN MIJLOCU CODRULUI Nag. Da. j b .fe-un mar a Moru-i mindry ~i-nllorit (bis) Mie-mi pare cd-i clungif (bis) Mdru-i tare rdmurat (his) Pagubo de Ii U3CC1t (his) co 1 f it .20 ani marfie 1974.. 248­ 316. N. Vlrsfa Haria . $1 ~i-alege ginerii $1 ~i-alege gineIii pai.. 871/2164 Moderato J>= 115 Idem 243 tJ E5- tflE mu Dm p pm~=p 10 ..~ mi ne _ _ m-o_ iii sal__ p/]_ lTIl - ne _ _ lTI-O la saf... 811. Cd eu Ie-am lasat po tine Co eu te-wn losot po tine N -are moma zece fete (bis) Sa nu Ie mdrite tate (bis) Poi S-are mamn numa tTi Si-are mamCl numa tr.~ .../UI__ Dm mU· 10 -cuI un ru - Es. g f1 co . zis bine Pai.. Md are numo pd mine M<1 are numa pd mine Da $1 m-o do sd-mi s1e bine $1 m-o do sd-mi sie bine.Vadul Izei ~-~~Om[[" W~®_I=Jl @ di J fa-n_ I .

("'~'~gj var-saf Aiu' fe_ /a Crlml::.l1lf Mul.oIe-caf g ~ ~ CYWJ). Nici un prinz eu voie bund (bis) Pd dnd am fost Ja gustare Fabricile-o sunat tare (bis) Cd este aJarmd mare (bis) Da.ACAS' ciNn AM PLECAT Hag.) ~ I Sf's.fe_ la cnm! a~m tGJmf#S~ I~.fa ml-am If7 trals . Lut cu singe-o mestecatu (bis) Alarmo dae-o-ncetatu (bis) Ciocan Jopato ne-o datt' (bj. B11..Vadul 1m -&J§£ ppc to.a . Nici 0 cino n-am cinat Nici 0 cino n-am dnat Nici 0 cino eu hodino Da.JH-na ctnd na am ple-ca! .Sf picioarele-negrite (bis) 319./2071 Moderato . B 73/369 J Allegro )J =138 Inf 86rbut flforw-1.in Irais. Toote bundtdtiJe (bis) Ca so-mi petree oile (bis) ..cas__ clnd am pie - ca f [u de-a cas__ dnd am . La spital lingd cutitu La spital I1ngo cutitu Si gustare pusd-n bUd (bis) Da. Si ni-s musai de fugH De bombe so md ascund Da. Nu $tiu Inedtrou sd fug (bis) Co nu pot treee plin fum.!~w -I p r am pie caL__ sft CCl1'_ La .) Da.fa mi-am In . apritie 7971.c1 u:.cir. Do mereu la destupatu .<. Da" Co-a$o-o picat bombeJe (bis) Ca $.J de. i.m am var-saf Da..249--­ 318.10 DE.cai. LA STrNA CIND AM PLECAT Mag. vara ploiJe (bis) Pel unde bombe-o picatu (bis) Da..i Teleptean lieD".~= 150 idem 126 IJa) Ct.? 18 :".w Si-am vdzut capuri sarHe .

7in. n·am ~tiut (his) Tlndrd. I [ PP r.----. D-ne scu. B. 321.va J..ru tf Eu doru I·am invd'al (bis) 'Tdt pd brate legdnat Sian guritd sdrutot Cine·o zis -doru/ui dor (bis) N· 0 zJ.2~------------------------------------------------------------320.' J J. ibdeascd-n alta parle (hi. Turda Gheorghe-JOani marfie 1973.) Cd cu mine nu sa poale De. CINE SCUTURA ROUA Hog..dru - lu! Da. :.7/ 5]7 Andante jJ =124 .B ~± [Jo. d flU 1'/- ce-I do. n-am priceput (his) .!".Ie spu ne. Fe - ! ~ E ~ ('/0- Inf. Petreu$ Sfefon-36 ani PefrelJ$ loan.. CINE NU $TII CE-I DORU Hog. ua ra ro . aceie jo. ri/ II d neFf Roua trebe scuturatc'J (bis) Si mlndruta sc'Jrutatc'J (bis} Nu·i aceie saul io. me noap-fea___ ca pu I() [)(o·ui $tii m1ndrd ell dor due Ti-ai lace un cdrut de nue CU mtite/e de lag Si-oi porn. I&J Ji J. 10 min' cu drag. sam Sa flU mNg pin' IQ mlndro Si sa ziu dimineala 322.31 ani marfiel976-Poiemle G/odului r fu m/ - I E P (' fa fa - F t~ I.lu -. Poat€' co s-o !>i putut (his) Am lost mica.. (bis) Sa flU merg m1ndrii /(1 voi (bis) Nu·. l& do-ru Ci . PASARICA oA pA GRUI /Ju .ne p E)...817/203 Rar }'i:130 In!.'..ti cu cuvint u~or (bis) ~) l Qf ElIU) ~ ----~.SfIptn/a .r .

1 .I .lpune tu pu.. ma-m:.fOI_' :t=1I:~ J.~j~ if..~t bdditd ieri (bis) N-n...j t .?.irfi Ce-ai zi nit 10 80de ce-ai zlnit aseard (bis) le-ti dorutul .." '" ~'.Ir§.oYr" !Jra-JN mm· . .mi Ora .LtiJ Inf.~ . ~ ~I!~. duce Cd .{/: -I') • • ' I ModNato .J1Jgg~~ 4~p~j ~ _.d 1a moarte (bis) 324. :..i Ie card (bis) Ce-ai zinit bade acu (bis) leoti dorutu $# Ie du (bis) Unde-ai lost bade oseora (bis) N-ai a/unge sd meri iard (bisi Unde-ai la.10 ..) do! ... ..Jr]===rlE IDtk sip ~ .It! - 1/1 _ ry.:=.v:.or sa noas.nd I 0· ~ ~ ~ ~ in .. 1/1 .. ajunge sd mai meri (bi.-0 iost gmita dulce Dupa eel frutf:os 0$ mere Co !. .ie-am -~ ::170 Inf lubO$CU Harie-23 ani oct.l Moderato J.Jr. MOelRITA CU TRIFOI Mag B 14/ ]I.leud ~ we~IFlF~~'=tZi F J I F f2 r Ji t V! P E '-P J de sub fe-reas-ira ca .1978-Dragomire sfi rE--==:il r --eLI C/ I~ r r' 3 niT dI ii. ~ W au Idem 322 ...i una (bis J 10-s faUi di p6 Mara (bis) . ~~oaerar() .. Hag..sa noas.o cc-rul I...r.am F rumii veld...ml 18 Cd - MFn-dr/ or de sub fe .t8 cu In" .------------------------------251---­ 323.gu mni-/ un .:...ci . /r"e··...IUf ~ ~'<~.reas-Ira Mf'n-dri .ci . r­ 325.AM ziNIT ~..de-am zi .~ :.fOJ"-. DRAGU MN-I UNOE.: A::.. LED Ce--ai ZI .-:-oi FlOri horile late (bis) Oi hOTi .E+-::~~··:~Ji-T-!':=·::~~~::=E~ ~~~ J±::ih:_T_.''! "J!:' '..1/-0 ce .....luseD Anuta-2J ani noiembrie 1975.ut de cue Dupa care sd ma due i-lei tu suriaara me' Du-te dupa care·i vre' -. J -~~·=tt-~· in .. . UNDE-AI FOST BADE ASEARA .<. ma 1. ~~~~=rJ:fd?~:r-3(-lt( ]Jltr(JfllJ :1..=t::r::::::±:r:":-T:::':=:±=:~..:s==-~~-==-..t=·::.I ::92 ..:.rul la _ _ rna-rna dOl. /vf.:'0 . &~ (2J L'"'. B 28/2541.o fost gJlO de miere.rl fcl c:. $I dip' care ti-a pUke' Dupd eel trumos m-a.:..:.

MOSULE BARBA CARUNTA .s1 eu n-om fdr' doud vaci (bis) .JI. }J: 161 InfPefreu:. loan 1975 Glod - * ­ 1. nume lJ(. Cum oj uvea g1as de cuc (bis) Cd tnt pJing plnd cu1c (bis) Nu.Uu c1nta ca cucu (bis) Nu-mi pot spune amoru (bis) ma Supdrat co mine nu-i (bis) Numai puiu cucului (bis) Nici ocela nu-i ca mine (bis.cu -­ tu ) . 327.si eu joc ca ceila/ti (1)15) Focu/ui te bald lume (bis) Ei Sf pe cine (-a pus nume'(bis) Cine too pw. " ':J. 815/287 ~I= 140 Inf Sidon Petru -62 am 1975. Mog 816/3201 .252------------------------------------------------------------­ 326/a. Cd mal Ole p-olicine (bls) Hay 829/2935 Moderato 326/b. Cine-o zice sd trdiascd o hore $i tald1 meu 2init de la /ucru greu.S. ba pe-n joe (:u .::! !- . CINE-N-ARE PATRU BOI Hag.1(1 - - JU­ ) run lit· ['e-a! a -- dus IJa ba /a nun la Ce-al a- ba nun - la N lci nu joacd. MULT MA.elre fbis) .JU__ n-am ca - .NTREABA CUCUTU . Ai.J .fru bor: ei Nu sa ba ge-n joe eu no.ne rI-8 re pa.Botiza D. Daco e$ti de $ugubdtr1~ (~- .. cine too zis flom. u 1/.. nici nu strlgd Numal tot be ~i mdnlncd Asta-l hOle bdtrineascd.~ ='52 I nf Rednic Stefan-JJ am 1977:" Berbe~tl Cu.'.' sf .

~ __ =:-E_=~==±J?·:~:£_:g~tt:=:~a_~==.Je rc­ vO'r. de muIt (bis) Numa' nu ne-am prieeput (bis) Dragd mi-i veseJia (bis) Intr-o easd eu badea (bis) DragU mi-..·· ~ Mag. .~-. ...-.s§ II mars a ­ I' Vreme·o lost $i rna..'.P ~._..-.'.IC. '::f)'._.£~-~::--:~:::7'S-:::···=::::::"-==fa. t . A$a beau oamenii dragi De slmbdtd pina mart.\. . CC}.'" C. VeL/ i~' . De n-ar si horined-n sat Nieiodatd n-a$ si bat HaL Dar a$a horined este Si-s la lume de poveste Cd md povestese in sat C-am bdut $. .\. --.AI OAT Mag 828127J3 Moderato ). ~ ~ .­ 328.?::::t.' ca Ce ml-81 dal:___ -~}~~:-:-~E~~. 1 i .~.--~-.•:t}: II na_ He!.1mbdtd plnd joi. 329/b...I... Barbut Ileana -I.~. . t & .=­ :t---:-. ~·.. B2111129 § 3l &! e ~d -sa A ) Moderato ~ "I =120 ~m J W~ oa beau me.. .. mulo$agu (bis) Intr-o easd eu mlndru (bisJ. 3291a.sri .··..l::-k ..'2f f..:-!..Vodul Ize.me-iJr da mJrs Vre·me-ar da_ 13 I FJ·­ ~).ua__ .... A$u beu eare-s Co noi De s...t'/.idI ±.J .j se re VOIr .-~.'..bi!i . ~ ---~. -~:::. Hal..JiJ-~l_~a~~~=_-=~=::=: _ .--1):t'~:-=:j .j:= si Jlre.nii bun! r=d1 r ~4..Leordina ~ N~.ZORI DE ZluA SE REVARSA ·.... /7]8 dor )):' cu ·. i' .-I pune bine Si-J pune deasupra-n ladd (bi!» Si-J mai caICl elteodatd De-a si doTU cum J-aj pus (bis) Eu-s Ja fata cum m-am dus De-a si doru ve$te jit La fatd-am ingdJbenit (bisJ " -c ::::.' ~ '11 &m u ~ {'ZF-3¥F SI Q!r d -..X=t~J=J.J-a In!. B1JIS12 Allegro )l =138 t.-:/ :!: ~i/i. .a~.'" .sa Zori de z/ ...~.---.J - ~".. .() am Biirbut loan -38 am Ardeiean Mihai-2l ani Jelepteanlleana-17 am marfJe·197t. VEZI MAMUcA CE MI.. ~.253 ..' J//77-bJ-1a pt .ard-s bat. bee 02 - me -nil bunl li flltl F:l '+'--k ..la ptfunic :y=1d- .77/ a/ meu sal CUe rt>/e m·o mineat Ar Ii ajuns /a un sot (bis) Ar fi aJuns $i-ar Ii ramas Tat nu sedpdm de necaz (bis) Md duc mama de la II ne Doru mneu tie-ti rdmlne (bis) Ie-I mamd $i.ni}_ fum De slm . ...~ ..· t ...~. .. J. ASA BEAU OAMENII BUNI • Mag._":'_A___ ==+:_~:_~--=:~~~"--_.. .. ".Zon de z-t -!.F:::· J"::::. = 135 in! U!Of2iJr' MOfl9-ca-22ani 7975.-:f. Hal..j A . .7/:. ca·· -'li I j)J sa_ ." V • u ' Of:. .=g.

.9 Ie Numa una 0 rdmas La care-am fost eu de Da-o-ar V-zeu sd deie Toate mlndrile sd pieie Numa una sd rdmlie..(.J. PetrEU? ~t-36 or: 1969 .eacuri la inimd nu-s. doru Doarme noaptea ca puiu (bis) Eu cu doru-s impdcat Si nu dorm neJegdnat (bis) 331. • . der 1975-PQfeniie lle! 'fl. ! t': " "1" '*. =t=:"::~-::-:::::.~~ ·l~.i' " ". MARE PLOAIE..ar i DU- lea dur nl u. ~~'§. ~ .Glad 1# . • . SARACA INIMA MEA Mc:] aJr. ~( . .~~~~'~7j..:~~!~~~:: ... ':::= fit! '•.. _.'.' .:·'y. " '--.i~1. . {) /O.for.0 ZIS DORULUI DOR Idem 321 C.""" 130 lnfAzat6 Fiorentino.. nici pd tal Numai pd pdmlntul gal (bis) Cine-a z1s dorului bun (mble prin pdduri nebun (bis) Cine-o z1s dorului drag 1mble prin pdduri pribeag (bis) Cine nu ~tie ceo.0 FOST At NOAPTE In!. i ~.~ .CINE.fj~.. #'.'l .. 332. .. Sd-mi lie drclguld mie Da-o-ar D-zeu 10 mJndra Sd·j ardu coso ~i tinda Sd rumlie numa scara Sd pot mere la ie sara. cv for cc Ie· La dottor ~i 10 poticd Sf n·am hdznuit nimica P()ticard~ii mj-o spus l.. .-~~-f-~·~·E!·~-=~:l~~='~F~. /199q Mcderat ..==:: J Oe-o ml nal min ~ ~"' .lut" s(!r /J/. i . ne-o zis do ru.l] cn. r 3" t/lj' i . ~ I noap-fe f)e-o r·r~1J.. 4. dri ~ Ie 10. ./"(~ . :7. # ­ Nici po cergd... mdj La inimd este-un leac Cetera !ii omu drag. .=t. md La inirnd este-un tidru Cetera $i omu mlndru.. ·~~:~h":f-12:~~:."'.~ r'~:""--" . . ·J··.

rt._~ ~'... r-:±=---­ /3a-frt .fa.fy:~~... nu I"'as ruiTJ-Di"1..--..N TRII \J::. (bis) ..-tv 8a-/rF ./71. CiTE FLORI SINT PA IZVOR ":.qu.. ./ gu-n _.---.i:::.'=i==t':'=t= TJ.=..: -----.:.:.. ~. De bdtrln ce sint odata .:::r~±· J.=r-=L=:~. _ _ ¥ I ~----.e LI.~~ -#¥t.. -'- 6=P-=Jt·~t-j!j~_-FF~-· j --~:3 . • ': t t.:~-::::.13 4 _ I/up .. dragutefe tate (/Jis) .~ .. ' --.- ... __ __ . .-. JJ J 11-. Rupl.--< ~- •• ..j'l =120 idem 322 . B75/733 . -__ .1£ ---------.78 ant nOiembrte-1975. ~ hal .fe__ le_poaf . ~ ~.:-. Nici locu nu·mi arde-n vatro. ----~.'urn-pe Pur. ~ • f!1! ~ ~-:~-'=~=W=L P F -h----. flU Ie lJal ... ..''...o boij tlnjaua (bis) Co/)o[ind de fa mlndrn (his) Fi. cI £1.€ TIt I J?i:JSfJ J I) F-F m T8 .~.ne scum-pe .---~:f=--~ ~=::~:::=:..~ _ c(. . Ra" ..v-a.!r-Ia.. Perta Floare. -:: 334. -~:t::p ~ .::-t-=1' .fa (.ne .'. da Cf-fe f?or/ si'nt_ DJ IZ vorl t . . BATRiNETE HAIN E SCUMPE ":.---.U fni" .. +- r . Ii . RUPT . Bf7 --' -­ !B {.------.1 . ... -:=~.5-oi fa' giugu di f1 lemn verrb:::. -:.L.g. !ri· to . -.!e I ·L . Str1nge-o. ~.Botiz[) -::=!I .da -r~~_::#:~'jlc-c__'1_ __ BZil7281 MOde~ .do rti 335.<..'.-­ ---~~ {I J)= "'-iii .-t. 81511090 Int.::./ 8up..J .:.. .. .fe Ie ~ r .-F--~_:i=rt -i --~./0 !"D :lv .--..V no fII..- Jg 'ntl. '~ _)--=:::±----:-- .~·~~±=-.f-o ~ Idem 32! '1 _ ii ._M<. . (bis) Eu silesc sa mi-I aprind Si ('u lacrimile-I sting Mdrg 10 pdhar sd beau apel (bis) Ldcramile rna adapd (bis) Cd trdiesc tot supdratd Bdtrineteie md gold Nu rna gold cd moo pus (his) Numai cit 1s umhra-n sus (his) ..-8 -­ Cl Ie _ flori sin! pa iz vor poar .--. 6' J f~~~t=~~~~~ ...v-a.II! '8 VI.. F A.fa fe cio fe .. bo rind do­ mi'n - """--ali! ..' -- lu ob .0 BOll DJUGU.~.. j ~r=~---=-==4=·~ .. ~=t]J--±i$t=1t=+-~-=F+ .~ .255--­ 333.~. :. $:~.d.ne =~ =:::::3 '.:. - ..~~:--.-.r.

Ie ver.01__ Z8 .2~--------------------~------------------------------------ 336.-leordina J.01 Z8 du . ma C/u.:: 192 fg j_r=1ttE~'f~-.s-o so-cru mni-a da ~ I C/u-ju y! 0 ra . mal lata Moina sa 0 umpJe stinii Bali sa-i-mlnlnce cUnii (bis) Boii i-am mlnat in munle (bis) S-o venit cu coarne ruple Moina a bdtut-o ptiatra Mlndra mni-o mincat via/a Luati seama leciori bine S-ascultati-md po mine Averea mincau-ar focu La multi mlnlncd norocu Cd averea.. bal-o para La multi manlncii tihneala. grlu. SpiC de 1'08.J p--{[f p r _I)j J j) J -In) J). Andante ). Numa ca saRi eu lara (bis} Mni-a da boH din' po/atd Si moina careR.JU {I 0 ra . s-o so . Mag. $ 2 r__ v-r-. B2112567 Alleg retto zis-o SOCRU CA MI-O DA Int.lor '­ .1975-Poien'Me Izei r:-.:: 150 InfBerc/U Petru-20 1968. FOAIE VERDE SPIC DE GRiU Mag.Leoral!an Nulu -36 or ian 1971.ce ce de dar #u ma du .ce de ~ dar Mal ca de. mal foa ie_ ver.ce la dof­ 10 dol.dra cii'ld sa ziu Mai devreme-or mai tlrziu (bis) Nu zlni mlndm( devreme Cind vecinii taie Jemne.~U mm'-a da___ zi.at. =168 In' Tomsa Maria .. Cd vecinii strlng sUIceJe (bis) Si moor face vorbe reJe (bis) Zind mindml pd din dos (bis) Este-o poartd de rogoz Cum pui mina cade los Si ne-om sdmta I mmos Cu tlOni de pipirig Sod nu scirtiie nimic.r~ de.MAICA DE-OI ZACE DE DOR H BlB JaIl.L1m:=llLt .39 ani dec. 81613584 Moderato J.~ ~ ro zr ca ..a. 337.de spic de griu Jpu nt' __ min . 338.dI'..dI a.Slcit!Or.(.

.B1912392 ..J9 ani oprtile 1970.' . 339/b.._.eul de i(75 ~ i. :ct ~-re .' ~.'/.··r U""~-T1-"~'£ t:=. - -~--------. in sus..J cnif_ mei nu fe-of' v i " " n ~ Mlnurile nu te-or tra' Gurita me I-a da pa' Du·te bade-n nebunit Nu scorn.1\ ­ ..~ «.. ~ -... /~ .5 ani mart/e-J971-V/seul de ias j "I it t..r r­ .Dragomir/2 sf. :'JI·· ne..~r~:~~t~:f·0~~t~=--=i:=~ lea-nu Ie j'I = 120 Inf Pop Anutd Hihiies-1.C..:~ Aicea voi(a-mi fac Aicea v(}Jla-mi iaC' Acasd-mi trdiese pe p/ac (bis) Eu 1m.'l:' /r.. klln.' :..le_ Mln.....~·~: ~~1 r..- ..A ICEA MA VESELESC . ~_.CCJ.fii-s eoam ..nde pe grddincj $i-a 10 zitd-i de horbuz . re ... u n! sa .~jngurea (bis). ..1 ..257 .--=:::~' .. cd ne-am iubit Cd-n botjocord am grdit (iJis.. -._.. _ 'M" """"''''f-c1lc3'-c. ··.ne de --~ pr r Q' I P F r "1.I Hag.cea .· ira· lese *' sa • ~~t~~:i.re" I" Ca hol."­ r i~ I ~ r4·· . !/:Jg B121 J93 339/a. M1NCATA-S OOAMNE DE RELE :-r.. an! apnile '976.­ -./:' /.s de strdini (bis) Co laTba de doi bdtTlni (bis) Nici mlncato.':~ J) f *j-=:··~~t-}.. Inf Grupu! de hortfocrt:' Bodnar Jfeana. I p r.21. 11 "'11 da pa sa ..)i IiU creste vee..r~ Jl § ' . petree lumen C·a-me zied-i de neghind $i se-nt. _________ '-=--q_ . ~3'':_.::::::::. DOINA MINORA SI OOiNA • !1 1'1 :'1' • .. mlncatd.'_ til' -=> ~ I Rar J = 60 Inf Hircea Fforec .=-:-h lc~c=":~-:T"'i-=j=::::l-c-=jJ Ok 1: ~~ .-·-······-·---f~ 4 ~~ p~LE-=t=f===F~-:~·~~=:~ ..r::­ .. singurd (bis) Ce sd lac dacd-i a~a (bis) Si-a me gUTd-i . Hai ma mF'n-dru - Da - ca-/ a .tl . a - ~ o- ~ ~~ .113_ Cd hoi ­ Ma.: ·/a-s dOCJm ne de re Ie ..! Doino mmdrci :)/ dawu Cu greu 1m.'o »=130 #l t. ma ve· St -t#:-O' ..5/-/ . fac voita me Attii-s tacd daed-or vre (bis) 340..i .Jd . ·t '-ii. t. .ag..~: ':31 '--" . A.da pg--sa .. I Pr j J j ACd - Mode. ii. ..-"± ..i .:~... _ .:.~ }....V!. .:../ ~/e _.. nici ldsatd (bis) Numa-n picioaTe cdlcatd (bis) S-apoi cu-a me guro (bis) Ce sd lac daed-.Parlando r u bato ~ § r ~ -.... .B 20/102 ~ l.

COLO. J Ilari I cu A~Q-mi zine citeodatd (bis) S6 rna ure p6 rnunti de piatr6 (bioS) 343.N JOS PA LA HOT ARA Ilag B is/ JJ29 I...: /f> muntt" ) J.6 342...341.AI DUS MAl BAOIT A I Mag B28/31 Inf Pop Noria-35 ani Oragomire~fi . ICir @I De dhd . . CII/((j Mag 815/101. DE ciND TE. ra re ­ on I JJ .. I1(Q·n pa. -1~"~~-Y-~ J fa hF~·l:·i~ ~=~~~~~~~]:§ -}­ j til· _.d/.<. .~e·a/ !:j... I ._ A~am " ie ylf sea ra -r.. S6 vdd ducd vii bdd/td :\10.I rai n6.u vuiutu nucului puiu cucuJui I'v1w in jos po Ja 'uJpin6 r:'.i/} ~ JJ ma sr.J It - la. De clnd Ie-a.. ..ore . 1n jos Doc-oi vedea am irumos Sinl Irumo~j pesle mdsurd Nu-i u mlndruJui idpturd. dus mai bddita N-um ie$it seara-n ulitd Nurno-odaUi 10 portitd. Idem 321.. It.MI liNE RAREORI . uitai in sus.. l .." /:.ASE.

....2·59 -.r--".-.~#=:-::~ ::jEr-". ~...'--1 .~of Cu ~tergu[d de luior._ u_ ~ - [m .~-.~. i. zc..--. "-.! I' r/_. - S(. -.. "-j -:~: _ "' H --- .0 Jj jj 5< I JJ...trt''''iJ:-...:.. .'" ..1 r!. ZI-n/ ~'f' po ~ mOl" " va. i i .ptl____ r-=-1 ¢: J C.~-'-.! =::.. . (".~.. ~ Moderato .lIt_~ .:.'.. > ~- il ~..­ 344. .. ---! 17ld. 11 . :1 ' .~=i(~~~~:':'::::i . . -~---t--~ VI . .j ...~..81 FjLi . f- ...:190 .:.....]-.._.r '_.--.---~-~----. .- " ~ s ~I . Z8.::::. ~ .- "_ J. ! .ilunl /96B"BotllD '"-~-.Lt_ --t-·· ___ . ·-1---­ .' _.. H.Ie ..L . . ~ J Ji}1 £Ii I J Jl tld $ Tal CJ- =120 op(lfuJ.--~~-. •1 • .. ~ $BU.~lr~ Brin . CiNTA IZA VISEU J34 "'ag. . ~ I . #- .----------..-·~-." ..------. --'''11' ­ .---.. "O". ~ CPn - p..J972· Hotfnl ma.. 't----1-\<' t j . "~"-- . "'-f' (re.~---~-----~~-'¥"----.--!'..-J Ja==$»r5Ff=Jt=JCC:Jt~}Hr~-~ r::..~--~ .- C?~--.SU_::='_ ' 3451a.J -#=. ~~ '*: .-."~B :-=tJ •• i\1ora eu te-a~ intreba C-am parte de fJine-or be . + .-~~.~ . B29 13221 Repejor )1.-----. un.-. .TAT OMATU S-A TOPIT 'lag B2511031 Inf Hoteo Anuta-51 on! _' 4. ~~.I d _ _ J - .. J -- . (j ['(n- Ma ra mU-Fe-SU ) -J III ..! Mltle::-}6 ani ~ fa. J/g -j /. s-o to..~..... --' • ~ Om ara c1mpu cu flori Dimineata-n mlndre wri In mud de dimineata Ne-om spdJa mindrut pc iata Mard pe marginea ta Preumbla-m-oi cu barca 35 ani 'estl Cu teleaga numa-n fJori Cd 1i primu-ntre leciori Noi pd tatd I-om spdla Mard tot din apa to Si te-am ~terge bdd..- .--. . a . ." +. -') ..fa j "lag 82511977 3~~b.du.~.. -...: =. .J..Ii-Ie-a /[.----~=I=.-~.::::. ___ --cj . r.I-e . .---~...J)ll:~>.- ) ".'.. Ma +--~~.~---.-'''...i Moderato)1 = 125 BetlZiJ .tl} J~3l$-l f ..~ --..IN::b' fa ~ ~ ----.ra'::=:I __ ..-.~_..~..::!! .. I J~-:Jli '-' ~~. -"'----.---=to la__ J ...7'- • --=±-:::-+'" l-.----.:. ..*-.r·...'" ~ .. MARA PE MARGINEA TA inf P.fu -j1 jr. :-r'.Je lltd.~·--"-~l{t'-E-i--".-~"-~>-.--/ '.. --~- Inl Boboreo Joana.-----~-~.:.. ~ .fa Ma 1ft ra rf/(...----_.oe -_."-....:C­ Ie pJo -pu • '... '.. mln-Oru.

m·a da sd·mi fie bine (bi!' . - ~ - "I ~ ~ I Pdi. Pdi. Pdi. are mama numai trii (bis) Pdi~ I>. /eganat (DIS) Cit aj fost instfdinat (bis) Imma tH astdzi pJind De beJ$ug I>i de lumina. rna.7'i--~~:>Pfr ~!-d- t . Mag BlO/ JI. vOU: J-Q II Pc1i. 34Z N-ARE MAMA ZEeE FETE Mail B.16 ani 1975.. md are numa pd mine (bis) Peli.-$i aJege ginerii (bis) Pdi. ie-a..lapa Co-n lacrim.260--------------------------------------------------------------­ 346. Inf Blendea Marte. . bciditd n-ai zis bine (bis) cd eu te-am Jdsat pe tine (bis) n-are mama zece fete (bis) sc1 flU Ie marite tdte (bis) i -. Pdi.'n/!'~' IdemJ22 ft:. MARAMURES VIATA NOUA .J'.

=.I__ ne. 349..36 ani dec1975 .-sa nu___ ne-o-n va-il. daino Si protap din ruj de moc (bis) Sa-Ii fie mindrul pe ploc (bis) Hoi dui $i doina do $.p. P-m! . pes I-JLJ Ie de fur j --­ a dui ru/ _ __ £tj ~ nB. Ie..­ !I Ai.if_____ /JB'm. iara doina. ./ ~ 11 .0. ie. ani 7975-Desesti J1LJ .J Nu t=W.+4E3 Nu _ _ fii__ min ~~ Iii mFn·· druf pa ruf > ~ ~ ~1 ~ pa fTt ral_ __ ~ ~ f)in do ne-am sJ I Ji jca fa Hal drul > - i#t2J2l@ j ~ l J ~J J-am Ire ce -:tit.na dal - Cu rotite de Jemn verde (bis) Spitele din mdghiran Osie din odoleon Hai dui $i daina.:.dra nu un pIC. .b. Je. Je. . Nici de mama nief de tata N iei de nimeni niciodntii Hoi dui5i doina do 5i iara c/oina. doina Floricica dintre fagi Nu SI? desporl ioimi drag. 81811590 f: Modera to .Iu - »:: 130 ~-) Inf Hotea VicfarlO-]1.261 .Dese~ti i== -_'::] $w=l]. Md'-sa nu vre sa ~ ~ 9-' § 01. J2.g~ . daina. dui ~i do ina do 5i iard dGina. Doc6 n-o voir momo Doed n·o voil mama Sa (f(jiese cu dumneata (bis) Hai. doino . mi-o dea Plna-j toarce cinepa Si de vara $i de toamna Co s-o"mbrace co pe-o doamnd.Ie ~:breE ~ f$Jj@¥~%tL~l!LJJI ma j}iJ) sa nI. Ie. 11' iIQ ~ da . do Si iard daina. Ai._ ~ ~'" Ie m-am 16 - dlf--_ ..JJ ?J € Jo cu__ min . ~.Ii.@d J) J .n vo . Hafeo Nic%e . mal.Iu- bPAblJ' J . Mal blne nu soar s1 data Asta dragoste-niocatcl Asta dragoste-ntre noi De ncicaz 10 omindo. NU SE DESPART INIMI DRAGI Hag.j is ra dBi dai . 10 CU MINORA M-AM IBDIT --"""""~ Mao 87811251 Moderato )l =145 ~ In!.~~ .­ 348. le.-.

----.B/rsana du .-.7970.-. 11 14" :.181­ ::u­ .Sapln!a /.Sara.-.re min laf__ /.-----. do .ru &' ru B jfj /539 351/a.....- 350. ::: 160 inf Ardefean Mario 15 ant 197J.MAICUT A CiNO M-AI FAcUT <II::.-----. cu ­ fa cind ) MSI p:5 .u(o mea maicll/a mea Cilld nerOZLlI: le-Qfljunqenu (t}1 ) L(Joimlle Ie {i')..--..-.-.rui ~ I /~/a! hi .tn-a/ cuI..sau s-o rm - ne.s) mtilc.------.---.cuto Inca .II t i fie s-o-apri ns Dill guntd mne-oi einlat PO mine tot m-G! umbrit (bis) Dj n m-ai iegana I (b.--~-.'. d era t 0 1'0'10 351/b.-. ------.. ~ I Suarele le-[j doqOJi/ Cd m. cu mea..---. B17/ 27B .-lIli-i ud(]u n:(J.------. pAOURE MINORA DE BRAD " Q fnl Ivane/uc Rodica-35 ani 1976 .262 -..1no 171-0j legdllQt Sulletu. In!.--..-----.-~-. furda Gheorgte-JO ani marNe .~-.Iu! Ie re ~- le m-o - TU - Ie Mag..ne rut.'neau Obr6/of/.. ZiS-O .

I C ~F ~~ -.. Pclntru .le _ __ t I·) J. nea. dOTu/e.dru . Sd tTQiOSCa ooche$a Mai.ias-ca o .- r I pm' I rC77fr' bas - Inf Costin Viorel-24 ani dec. - Ie.sa trdiosca oi/e Mai.. do rule..di floc. ______________________ Te-ai 1 j . mai (bis) mai (bis) mdi (bis) mdi (bis) ~ Mag.Sorasau E1ff u - P fg fe-as eu Ira ~ t &.ra-n bra - ~ r r ml Pr ) I fa 2 F J )51 J.ea·j vese/ia Mai.j] M§t' _ _ _ fe-at cuI .. B18/1860 353. sA TRAIAscA OllE E 5a I ~ ff wtg do ru- tra.cal j Pl1 j nea­ fa Ir fe-as gr~tU j u mal IlW J J1 I )fuk t2J 5a. .. jT.Ie fe-as cul.>­ [ M: 73I'P' . fi 2 r F I »': 144 Min . ma.5a. dorule..ra-n bra .Pan-fru e le-s__ va I ~ I~)t] mai___ t~ ::r_ Ie Mal..E Pan-fru e le-s va - I Ie do n. do rule.===­ . do ru Ie.ca ca___ IJ/ maf ________.263----­ 352..reds-Ira DI - m..:. MINDRUTA FlOARE' AlBASTRA • JO ani ~nta Moderato . IV din fe .------------------------------------------------------------. F ~ I j) ~ F.. Pentru e/e-s vaile Mai. 7975.a f fe-at . miit' ! J.

:. i971. Cl':~- Je._ Moderato .. m!1fcil cd mni-i nine (bis) De Inj~i \/1(1(''.te ne bu - nl..._. __ 355. ___~___~_. COORU LE ORICE ~'I VIDE Hag. ___ . .~.mi f ru nza de· nvelif Crenqiie.~ .ne /a De rni-i vide mori in tine! i>i:sj . liO idem 337 spu -. . OUCU~SE CATAHELE Mag 820/518 Moderato lriem J4J 154 <_.354. f In.BDrsa an! Cd omu loin so deoote (bis) Or! pote plicd-n pacnle SdrQcu ornu frurnos eel 'Ii dragostos $1 nonpteo $1 ta lumi no Nu·i mal .~. ~- . iN -_.hi nirne de zino Omll fain eLi hwne [c1le Tat Ii sto btne eLi ele Gmu hId cu h(lJne tmne Nu sa duce-n Illf)W.g GCt.spune·.">" 154 /1t!Gna -.g-mln s/ a co Ie-or Sf ~_. df·-acop::>ril. 8'6/ QIJasi iub:at() J". PA LUME T-OI TRAI .~ roa·· ni -­ vt's . c-om rTIurit Lnw'i.' .~.

r :I?d __ me.SARACA INIMA ME ..---.1976-Bogcfan Veda :'1e-n ___" \// ­ d ~" fi~ aFh .~~')sl .-.--.. mi-o spus.. 10 prinz 51 .-.f!. -~ .u doi!lJr :. /J 2~.... --. Nwno rior Si (bis) De Cilid pOI! do!!v lIi!n(/ ZiL!-O nu J....---..11ol {lIn hodind .-----..-. ------.rn Lh1 bJnc' n10re (bj'.--. .'.----­ 3571aJ·1AI MINDRULE FLOARE ALBA /\(J~q... ma! -i$L-­ C(J­ ..3/ .J // ria r . . ~. mdi rbJs} C6 !(:(lOlrt fie-oieslf:'a nu-. mal Cd ieocuf/ de-westea l!U S to inima este·un ienc Cetei(l f)fn*1 dfUQ ~ 358/u AVUT -·AM BINE-N VIATA .5 ... dliC..../)92 AHegretto idem 2/. .: .t.arn io nirnfCQ (bis) PotJeord!..-----.-----..\f ! 10 cin{j..::: 1130 t...265 ----..".>.---..J/"ot' d~'a_q s...'1f Bdrbut lleono-40 on.J. [croul iOT! -38 un! kCefe£lfi /1lhOl·-27 ani 1971..:..: 110 Int.'ut-(1.. 8..u.-.V!~. '\. iJocf Anuto....~ Vaaul lzei § ca i -~ n/.~ __ Oli:.-----. ~~ en/ r'ADdeu~tc: ~"-]:: 120 !.../8 an..--.. '"j' .:.­ ~ tt{. ITlfii___.i7!a __. ..-..: ) -li-6m fosf dra-­ 3571b.. .c.. /-a/rJ doc cu Ie.-.i fa potu'a (bis) SI fl....--. jT}d'!! bra ~ 3m /a ma-ma-n bra -/a...

mdi (tJis) C-oi mud $i-ol mere-n iad (bis) Si de-oi mere-of sta pe punt€! (bl. 359. rna Si tdte Ie-oj spune rind Clte una. Cd ie/e mni-or prinde bine. Rari~or Idem 328 )l =120 '" r II II! . mdi (bis) Di /0 prieteni de la tdti.e. Oi mere pd pod de-argint.fea )1 )l J a.<. rnd Lasd-md mamd pd mine Ca sd-nvd/ horile /)ine. 8211 2380 . I].mu.ri . dra - ga ma-mii ~-~ Sl.be bu.266--------------------------------------------------------------­ 358/b.\Iv ~ ]JJ J rna_iv-de Mvll ppE I J ~ :n ca_ Iv . . DOAMNE CE -AM FACUT LA LU ME Mag.----. 82112300 Mod. De 10 prietiniJe me/e (bis) Do eu din sufletu mneu mai Nu Ie doresc nici un rau mdl Do /e doresc numai bine (bi.~) Poole or uitCl de mine (bis) .cvt la lv-me IJoam .erato j. rna (ois) Coon orata /a bddita.J. J @ Jl I } J l ca .mea.:loam $uierat De mama n-am aseultat Bine vdd cd n-am 1mb/at Bine vdd cd n-am imbJat.) Ca /a badeo pe genunehe (ibiS) De-oi mere pd punte-oi sta._ 8/ ne-n_ /u.Ie .ne V orbe rOJe $1 mineiuni. ZIS-O MAMA CATRE MINE .tv. '.de . HoriJe moor ajuta (bis) Si strdind de mi da (bis). 4Jp J a -t@ I J no ri ca Ire mi-ne. De-oi mere-n casd strdind. mai De la prletenii eei buni mal Vorbe ra/e si pove$ti.MULT MA JUDECA LUMEA Hag.me 4J J J I •b 3 nu f .ne ce-am fa cuf la lv-me $L~ jJ j?J) -­ w== ~ .: 150 Idem 328 IJoam-ne ce-am fa . mal Ca ml_ mni bv - na min . 360. clnd si cind Oi mere pd pod de-aroma Si de tate oi da sarna Oi mere pd pod de piatrd 5i tdte le-oi spune-odatd Ma grdie Jumea prin sat. m6i (bisj Tot minciunisi vorbe rait· (bis) J P II Oe nv mi-avor-be bv ne. Mii.ra.--~ I F var. Meg 821/2422 Idem 328 f fJ Rar ).m-(} :11 ma Ju-de ca ma Jv de jv . Tu.: 114 § T :1ddTj-iffi~H rt~ih± J~ IJ nu Zi· s-o ma-ma Alu su . .-a J) J"­ II " • Am horit .

(.{ r:!( ../- lorl:'-([5 vre boffe '. l hadeu clnd :. -e. J 8 Co [)1-cm iubit eLI hwLo 1 i)is j ~ 363. h Ir-o m{jI i .'\ / ..0rt t~5ti rut !:If [nf:U is. j:)):' ~l ~ \ • .. :: BADE SA MOR fe/ern J'Li " ""1 Mog.\/in'jf<. 813 1649 Allegretto Idem 322 ..j. . f j ci.. pa-n' . fbl..or Sa-I ra ITI! Ie ra .g .------------- -·---·-..r vre 'i7 (}/~~ IJ /u -·rne-d. ne-.R VRE SA MOR ~ a Mag. '.. .. Bmieu I()[ C'c1 de rom ie [·~j~nin.'~ li~O .... .Z} ~ ~"1 .'.!'Q [l)i. lnlB!f:}ndec! SorCSDU §I A -­ u-z/ .C ~ la- we 05' T. fl .AS "I ~ . --.----­ <)l=. (iJis...:: sa n ieu SCi vada taW lu n'../.fa 1:.. 1£.1ATA LUMEA .) cJnd (lin dur ir.tnt .. I\/urnai (./ I) J. (11 i vndd ..lJ:: 160 ~ T..in nic:i f h::diru] !o ./"...\ .""1 t .'.1(1 \tinge strrnqc . su ­ '.. '\. --------r- 267 --.>i ner:n:u ldu (his) (. cinu ..J '-" "I TARE .. . . lu.Ie ba-- /. ·-------·-·------·---~-- .. ­ 362.-.' ne .(1 lGC fnlr-o qrartind ell :nne c..' pilJud un (Ie :lIngi? .r vre rr..{J $i n1. AUZiT -A~1 BADE EU Hag 8251724 "....re-81 /770/" ~ "'. B131626 "j::. · I-atn '""i e.u iilit' dupe.. '-.-./8 /i_F me-. l .-iCC UUiU nu . ~. ('(1:.wd.}..

. Co: drv.B-ma v min .268 ---------------------~--------- .I .# e Allegretto cl wt!#'ZJl I Fr?J I ~ 1 ..se .naf. INVATA-MA CE SA FAC ~ I Hag 878/740 Moderato Idem 245 )l =118 in ./ 7250 . S-om trece Iza-n inot (bis) C-aicen vezl cd nu-i mod (bis) Parintii nu ne-nvoiesc (bis) Oamenii-n sat ne grdiesc (bis) . mal PloUe sa nu te ude V infui sa flU te mai sufle.= Idem 350 155 Co -.drvf drag_ j) ~v tv drag in va . ma} V(!zi codrule c-aj mintit.. fe-oi__ - Iv va-. B71.naf___ Ct:J l77/- ne_ fe-eN Co tu ti-j tine trunza. mdi Codmle fe-oi bJeslema $i-n bJestem tu Ij pica.> dealu la Banai (bis) -Eu de n-(l!> ave copU (bis) T rece-a::. CODRULE RAcATANAT Nag.ve .. 365. II ­ j) =140 A I - cea_ ma-n '-' ve se .lese j) 4h J Aicea voifa-mi toe (bis) $i-ClCaSQ-mi·traiesc pe pJac (bis) Eu de (l-a.va. mai (bis) I-'rUflZQ-n tine-o-ng61benii Codrule te-oi bJestema. .----. AICEA Neg 87112571 Allegro MA.fa .I """" r Jeff ) hal ne --Ie ~ Ji J I j) Sf > J W­ II ha/ da. ma.NVESELESC Idem 357/b .fa-rna ce sa (ae __ In " t.lesc A.-----------------------------­ 364.--mal _ .fa-- (!J .cea_ ma-n ... dealu Jo Gutli (bis). mai (bls) Toamncl ca primavara.fa.­ 366.Ie ra ea -. .. ~J j) J1tmI fbi.? Qveo barbal (bis) Trece-al.tin) Ie _ _ ra ea .

-rar=-.--­ ] -0 eu SI . Mag. ~~b' .l 697 • }l.269-----­ 367.5Q md leaga doru (bis) Cum legi roata cu iieru $i ma leagd dragostea (bi!. Eu oi be de pd $ugdu (bis) S-oi mai tra' fa satu meu (bi!.) Cresteti flori si infloriti (bis) Cd mie nu-mi trebuifi (bis) Cr~steti fIori cll garduriIe (bi!. r I i f=a }l r±4-3¥I=¢t-f=i~~.J-€ 3'1 6. : - 369.fa (da) Cum ai da eu pa - la. BIl.. mnie mni-o pJdcut (bis) Cincl rna uit peste crangutd Nu-i asa verde frunzutd Ca 1a mlndra-n grddinutd (bis) A..fa .J=~~f-'.h = 108 In! Arba Marta . fj ± .lv-I Ma -ra . 821 11861 Moderato )J= 130 Idem 3JO ~ I &er¥pr I P F ~) I J &JJl J •b I P F rCTtr [)) J • Jci ru .iL Vad 3 V'ad (. SARUTATU-M-O MINDRA ~ ~ Mag. 368..ne be a pa dm Moderato .Vodul Izei j) L £1. I I.hJ J.moo mi'n. lu ___ IVu-i fe - (lor [2 eu Si ) fv _ _ __ Cit-i Maramure$U Nu·. J)j)J ~ J2 ~ f.dra moo min . . " m~ . LI..) N/1 1/0. 'il '.ne_ be a .Iv >- *"::::::. lvIa-ra - mu-re .17 am ian..~ ) ~F=*=]fl$-..---------------------------.>' '"7 If. i ghw mal'. (bis) Mdieran in tri erenguta (bis) M-o mU$catmlndra de buza (bJs) M-o muscat $i moo durut 'Geaba.su_ _ J ~ i1 ~ lIu-/ J $)#3) Ie .fu I b J .. ~~' .. . CiT 11 MARAMURESU' . ~ ~ .pa .P=:dr~~lrg rtf.mu-re .su_____ . 10 - II Cum al da cu 10 . ciunti virfurile (bis).pJ d.Jft-J+~E~J=4=1IT4f J--j.JJ - ru . BIOI 798 Moderato )l =124 Idem 35210 1"':'1 ~ ~ § 1P. CitE' ie-am pus plna-n cino S-au usc(Jt din rdddcind.dra fda) . J .fa . CINE BE APA DIN VAD Mag. Eu am sdrutat po ie (bis) Cum ai da eu 0 nuie..) Cum legi cam cu [unea (bis} . .dar ca J .Ira ..ge 3 J I-al jJ &-:=I~~j ~ Nu 'I ~ Ii )/u sau saf_ _ maL lra-ge i-a! sau sal Da. iecior CQ $i tu N ici orO$ ca Sighetu Cite J/ori pe lza-n sus Tate cu mlndra Ie-am pus Cite Ie-am pus plna-n lOri eu Tate-s mlndre Si-s cu iloli Cite Ie-GIll pus plna-n prinz '[dte-~ mlndre Si s-a/1 prins. 197!'.

le_ .ce .re-un dtJl PiP' vreu mlli.rt}- fosf_ du 1:/P J sa -- I P J j. B20/309 Andante Int Stan Marie -48 ani ).! greu. da' sa_ mor f] r\ssl J) Nu mni-i greu.re-un dtJ0 ma j Ta-fa Ta . 371..O-MPARTIT NOROCU • = 110 ("':'\ J. . ma IF Am du .fa "'--" /u . CIND S.S6pin!a Sa - ra-eli i ni .r-o-m-pJr-ttf na ro-eu... SARACA INIMA ME Hag.. mai 1965. B16/ 2588 Andante )-. ­ In!. /u . dI -la ra-n ce-pe-a ma_du re. Clnd s-o-mpdrtit tihneala.Poienlfe Izei h 1#{JttiJ )) J rJ $$1__ H?-£jJrgzJ FPI5J:~::fJ r Am {osf ga..pe-a p F F P I lJ j ms_du @ I#J¥ r F p I lJ J J. ma (his) Am fost dusa-a sdcera (bis) La altii le-o dat cu caru (bis) Numa' mnie cu paharu (bis) Nici aeela n-o fost plin (bis) Jumdtate-o fost sustin (bis) Nici acela n·o lost ras (bis) Jumatate-o lost ndcaz (bis). 370. ma unds-o-m-par-trt_ na-ro .. TATA LUMEA ARE-UN DOR Hag. /a /u cru.Once~tl J. Tomsa Marie 18 ani J dec1975.mea l a.. ar vre sd ard in IDe (bis) De trdiesc sd n-qm nome (bis) Tdtd lumea ardd-n pard (bis) De bddita n-om tihneold (bis).= 110 april/e 1965.B20/183 .fii ra-ca i - ni-ma me ~ /a. .----- 270----------------------------~--------------------------- Hag.ra Tdt.eu " Nu Jq3r Andante j)= 105 Inf Oragu!!> Maria-55 an.I J /a Dnd .ra-Il . da' J?] W J) I lJ j 1l~ mar vreu_.mea '(}.cu_ :b th j lu-cru.ma me 1 . 372.

.5" ~ I (e J) .Jl /a 4lJj J --- min.J. I~~ F ~ I ~p rea din fF-ie r js. ZORI DE ZIUA SE FAcEA o. daina.--.)5] 9 tin CO-pI! mic .rea din . J .."t? .l #. Cd lmi laci aUta bai (bis) Daina.la I r ~ J )l I J) f)~ W.-.ce ' .re - m pv-lre-gai I Jl J J !I sa Ie tai.ni ma de ~ ~ t.P II . INIMA DE PUTREGAI tI:.J .271--­ 373.ie . Si eu tot la mlndra-n casa (bis) 375/0.ni-ma de J .leud Zori va sa_fa l ce 20ri de_zi va .:: --­ ~ =.. AI-am cv .§) J '" ../ag.Ii . 374. Zori de ziua se revarsa (bis) Da. CINE-O zis HOREA DINTIIE Hag.. J J~D N-am I.cv-re ~ IjoJ sa v #.@!Q) I ~ la. gJ )1 J! J e '48 an -S6pin!:: ~ tln co-pit mic m ~ [I ..Jrl_ fa . fa .e L-o L-o L-o L-o rna-sa dormind (bis) horeq. mlnilrd $i daina $i iard mindrd. horind (bis) rna-sa durne (bis) horea hare (bis) Horile din asta lume (bis) '-e. 30 noiembrie-1975.D sa - ..p eu fat la mm-dra-n bra ) fa.sF. SHu ca nu Ie-am pus eu nume (bis) Si pd mine m-o-nvalal (bis) Mama c1nd moo legdnat (bis). lasat allat lasat aflal Jl J!J I J Jill] F.ne-o ziJ' ho I (/Ifl_-_ £. z/s ho 00 Ci-ne-o .p ev_fal ~" ? I . B21/1096 Allegro Idem 330 J> = 150 . 876/980 Allegretto J> =150 zi InfCurai loan a Petreanului-66an..sa.g 820/337 Idem 372 J>::: 100 ~ ----­ I .dra-n_ bra - J) .ie m :.

l?l?e zeu...ma [h.\1die[an pradat po jos Rdmii tatd santitos Daca n-ai fo' bUCur(J8 Sa. /.MA MAMA SINE Mag_ 810/612 Idem 358/h • ' = 130 Zongora f• fT)a -­ ff!a ne Pre.~j iara no P1na ce-o zlni [)(Idea ce-a zr 376.. r:lmln fa COS() voastl'd Si eu (-oj pllnge ieleCl ..] Apoi no si JQrd lUi Pind ce·() Zilli hadeo Cine nu ~tie hori Nu stie nici a iubi Cine flU sUe ('into ~tie ca nu-j slmbatG Apoi na $i iara na Pind ce-Q zlni bodeD. _----------_. OJ gu ra eu de-as -1./ ... De (am to' <:lndvQ de taU . PREGATE. Cine-nvata l!Ori/e Uito supdro[jitc Cd Si eu Ie-am invdtat De supdrare-am uitot Apoi no . NUMA! EU DE-AS STI HORI » .:.. loa Nu ma ell 0(.u- Ie .Qsa-rna c-oi pl1nrJE' eu Dumata-I pilnge fucw $i eu {-()i pflnge dow Dumuto-i pllngc munC£l Sa Dacd n-ai fost /)UCU(()OSU._------------------_•..h :: 90 i_..272 • ---------_.ga - Ie ce / d --." A­ Numa eu de-a~ $ll clntu (bis) Pa mindru J-a~ olinta Cu ocllii ~i ('U gU[. ... - I. [amin Ja pragu yost' Mdieran pradat pd masa Ramii mama sanato(1sa.61 Andante .81 mTI7·dru I~¢'. PJ1nge-md mumd pd minI::' De (-am to' cinc1va de him. Alu--m._-------­ 375/b. Mag 818/1..

le nu Ie vdd (bis) l'vld mlndruie.±L2ms~=v f-J I jl d .. fti?lP J q.g. Mocierato .J II Gum e..ra ((I - cu groa-pa. OE. a ce . Jdem 356 --~~#~JL~I r= p .'i.ru___ " cu pa ./t'1) ca ~~~­ mFn-dru n-oi mB/ sf.AS MURI PRIMAVARA " .ne cru ./ 7D2 ~-=­ -.J-0I MAl 51 CU M1NDRU . '"' ~.ru f7}n-e-ar pu .eI~= 120 ~-~~: ['U (C/f!7 e.ru___" p5-mln-ru _._ mni-ar sa @) I p3 __ ~-j.lu - I.m ~ I IV(I ma _. mindriol (bis) Lasd coasa 1n privdor (bis) $i zind /0 noi eu dor (bis) . ~ Atunci om si bdditdle (hiS) Cind or 8i po pomlnt ste!e (lJIS) 37B. fi i.nf>' . ZINA MINORUT DE-I ZINI .---~-"--"--------------"'~-------~--------'-------------- 273 . de-! ZI' ~ ...mm-IV.___ ce. mai Iv'o ma fiH a ce - Iv i. mai (bis) ::. __ cu * B Idem 331.Ii =124 I. :~-tij::~0~~~4"Iii.__ ce . Cu gura ." Ie m-ar ~ B· ce Gran /lu -. ~=--=lT-y-- r ~ . I II J J..i ell oci1il (bis) Celuita-s eu bugdt.6 mlndru.ce. Creunga de moUd }(1 cap (bis) C-Qm trait tdt cu bana' (bis) (v\amu('Q de-oi mud eu (bis) Pune-mi pd mormjntu mneu (bis) Pd mormlnl sa-nIl sameni i10ri (bis) C-am lost drag6 10 feciori (bisl 3i9.dfEt~ "-0' mal " '" Ji J ~.'8.­ 371 STIU CA f'. ~/ Idem 322 ~3 "''''-. _" E78/296 Moderato .' ffl E flJy mln-d-u _ '.

l-a so-ra I ). B 1312540 "e Idem 3571b Allegro )l: 142 ab C/ - ne_ m-o dal:.ca su . CODRULE BATUT DE PLOI Idem 3511b t£. J J. II Fos. rea.' I Jq Fos.---- 274------------------------------------~------------ 380. B 17111 381. nici pd tarina Fd.han n-ar pu -: Ie-a mu - n /0 .Ie M .ra rea Sa .ra cu ma . • Hag. CINE M-O OAT DRAGOSTI-1 Hag.tvl de ~ ~ bJ @@IJi de_ BtU I~~ ~@Ijd J..f.doi_ de-a-min.dro . eu toto trait-o bine (bis) $1 nu salasa nici de mine (bis) .h()n fea mv .a (bis) Tie cd-ti plied virtu (bis) /Vlnie cd-mi trece rlndu (bis).pa.jO. i!.ra ­ ca su ._ dra-gos-fli giiielM J LIE blp r n·ar pv C/ .ma.mIn . nici pe t01 Numa pa pamintu go} (bis) N iei pd tol. a cv ma-ma.I JlJ ~@ so ./ Moderato }l = 110 r nOI_' Co. [ Pr Rau j..o'oi. SARACA SUPARAREA Idem 334 '* IlW J Jil )J b ) J. 382. Tie cd-ti plicd Irunza (bis) Mnie cd-mi trece Vleme.gos ­ hi_ _ . Rau 'k de_ nOI_' 3 ~ de-a.' pd iarbd in gradina.fu f de aI PEI plo! rLp F ~ I Pr r' Ie plol (0 - dro - b8 .pJ-ra:.rio N Ici pe cergd. S5.ne m-o dal dra . .ra .

J La Marie-n iundu vdii (blS) C·aeolo se strIng fec10rii (bis) Uita-te mindrule bine (bis) Cine ~ade llngd tine (bis). cu. LASA MAMA CA. &U I J) J 1> J I P r er ttr· I P I' La-sa ma-1778 ca-/ fJJ. miii Do clnd m-oi duce din sat Te-C/ mInco numa bdnaf (bis) Ii ~ede cu zlua-n prag cu siTU tras in ac. I )] di8 - ~ 9 gos.If: ~ V8 ~ co - :h~ ~I .fre ..r ur.Vadul Izei J) I ]la. rna.tat' ne-n . 35'1: Mag..I VIDE l Idem J50lb ~ 2-). VeseJia-i tare dragd (bis) De-or tine 0 Jund-ntreageJ (bis) Cu oameni de omenie (bis) Da. Vin ~ !t find cu . 4P mat" La-sJ ma-mi!J 01 ~ ¢=a 0 J'j Si IJ fa ~.275--­ "fog B 21/2535 ::­ Moderato .clor. I~) ca-/ vi .Ie . .ce-mi mi.de vi de. ::::. I J) J !la.MI MIE HORJNCUT A I Idem 3511b " ~ ~ J.ba ~ 11 ~ _-=::.cu.loa ­ n .de-om fa' m ~ Ma La za.e ra.ne ­ ir j? 8 I· J.le.rin ClI. niei mlnca Fdr' pJ1nge ~i sus tina Dupd mine ti-i uita.9 pes.!lem cf .. 8211 2J03 Moderato )l: 104 384..la I ib J JlJ :11 la gu .f/ gu - &u ~ PIa.n .Ie pa-re a .r " ~ @ § ho .e ~ ~ ~ 10-1 Ie C-a - j.ra_ de_ /a mi"n-drv-ja.~:: 136 385.52 ani febr.ne .pa ~ J' @ J Jl I b] J Ie .ce-mi mi. /0 veseJie (bis) Da.: ~ " Iii ~ lJll1> J ~ . 9 (l1--de_it:' .1m . Mag. Unde oamenii nu-mi pJoc (bis) N iei in easd nu md bag Nici In vole nu Je foe. PLACE ./a mFn- 1J '17/- I'. j »I pc. Herbil Anura . I 61 bj b J [)e_diu!_ nu 1771-1 j? ( ) W. '""­ i- 383. VeseJia-i tare bund (bi8) De-ar tine baMr 0 lund (bis) Da. 1971.j ~ I)) J gJ )J I J) J &~ J @~ 0n :u J iJ] oJ I L. . ciND CULEGEM CiNEPA J571b ~ § Wd lJ1lliJ 6l (ji In!.tea iTJd-re.ba. B 1312197 Allegretto ..e PIa . Nici-i coasa.e - :10 ~ rea § Un de-om fa" 'lin . ". .fa W r Irr p ppJg > .. Dragu-mi-. mdi Doarci rna vezi undeva In odor /ooareeare Doara md vez.gem cr.rin. pe earare.ve..de. ~a/ . a Ie ciort ne. ')1 Da c1nd m-oi duee din sat.I> =112 j) J ~ J) J I ~r flo .

IrF. &~ Jl1::7Jt$ .Ie a a I ~ r t PI(SF ~ iii ~ 1 nu rna vin.Ind 0 -.lu lau.de. )) D I J - )J j. flU ma vinde Cd-s lindr si te-oi aprinde Codlllle judecator (bis) Nu rna judE'cQ s6 mor (bis) Judeca-mi-i s-oj zace Om co mine nu-i ave (bis) Judeca-mi-i $i-oi murl (bis) PHnge-i $j ti-i banul (biS) 387. Iv /au. :i co .$i uUta eu ochii (bis) Sa rna vezi cind oj zlni (bis) NU-i pdcat cd m1-s hatrln (bi.AM MINDRA EU Meg.s) Cool s.276·-----­ 386.nar sl ) Ca~·s If . eo.~ :: 144 IJ mIn dra. n/.llra-ju . .nar.1 fe. BATRINIT .'Vlai codrule nu md de (bis) Cd-s t1mlr si ie-oi DnIda (bis) Mai codrule. bun vara La fin $i .ni. Ba .lira.de_ M#i co.arna lingo leagin. B 28/220 Allegretto .dru. Sa string f1n de pe finatd $i sa /eagan baboon bratd sa. eu.frl. string f1n di piJ.0/ a . tue pa baba-n gUIa.::: 140 Idem 330 . I-am mIn . .L¥ ~p p ~ 8<: .prin.~ )'1 ~ ~ Ji lEg Alai co-dru-Ie ~I no ma_ vln .~ L~ . _ _ . magura $i so. 821/1591. Idem 321 l f::i Allegretto ~ ~g £..de J@J "--' 1]3 de Ca-s If . prin Ie-oj a . MAl CODRUlE NU MA VINDE Mag.f-am 0 6a..Ind co - :5i lu mindni·j batrlni Bdtlnd masa cu bobdij .ju . dra.t.

.._-~~. -. ~. .-~ Yre .. -....=t~--....'-----··--4J~=:.... .. supdral Sd cunoa~le pd uilal Se uitd bllnaut $i lin $....-:-. --.rJ.~.::=. ' .:Ie -... ~...-...----. --~---....---:.t :::y=.=----._ . - --- -_.~ ·-'-·::'::=:=i===:..IU o - mu ca.: i:'7Cn­ b§~:cOCA~. '- .me·a 31 de mars a . .ral__ 0 . de z.re-i__ su - pa .. -'!iiiii.Ie pe ui . ..__ Mar - de f:J.. -.-...J/ - fat Omu care-. _-­ ~ de --. ...# ...+ .. #-~'-.=:===H.. ZORI DE ZIUA SE REVARSA Mag...-..cd-sa ~ i...~:::.....fal Je cu ...:::. .271--­ 388.mJi4:-_~-=t.. J t~F~~FF5t~~ ..> Zori de zf.. -r··j--······'" y_ .=tI a -.re-i.+::= -'.. -±-j7E~.t:rJl'···l:·"·""T~ ../-0'1 c-am eu .-.0MUL CARE -I SUPARAT Mag.(() . .:::~jJ.. ... _.= ~::E' ~iF5 ~A +-#~:J de mar.:.-=== :-. j -- 196B-BottlC .Once~ti ~ . . --r--'-+---" . 389.Ie re-var-sa ~: ~::--:'j) S~ r~- var-sa ZOn .B 1512[82 Moderato ).. 120 In! [lrd.:::=~·..1-':. fil..---:!:-: .'-~' ...---....ud se preface (bis) Cinld eueu.'. '' :::t. iJ.)y ..=+..-::-:-::=-=:::ti . :--:::::r-:-r~::::..~--. -=I ~:~-~~~~~t:--:~:::g~~f-.:r:=_ /nu .1 .--~ )! ~ =IT -'::¥fi p=f=-1!:':-' r -­ de zt-uJ . :. --..---::t.d. 1.mu ca.va -...!7()a. ...i Vremea-o to' $...~ F--··--·F-. .~~=--1 .::.. 1 f: .--···-! . dragd Nu·mi a.. rdsutld cu suspin lnimioato-i bate rar Coo iubit ~-o lo'n zadQr Si trdie$le cu amar._ _ . 390.. 110 ]21 il a" ~:.. . ga - dau_.. ~ .c--·-#~:::. nu-mi dd pace (bis) Taei eueuJe nu c1nta (bis) Cd moo apueat zlua Coborlnd de la m1ndra Pintru mlndra care-mi place (bis) /VIinleno~ zjud se face Plnlru mindra cd mi-.rll GIn .. . . -> ~ft:t::::==JIJ~€f£=£~4l~~~:tJt~~·~¥E~_·~E_f-~~J~~t=j~~}:=~~ ~ ...-' .!. -. mai demult (bis) Numa nu ne-am prieepul (bis) Zor.... .... -..B29/2696 Moderato tI"': 109 _ InfPerf.le pe t.·-·'-±~---~~#-=---fl¥f:k-. .=:__= tJ (. Do eu una n-am murir (bls) Cd-s in Jume pribegit (bis) Fllgdddu eu u~a-n drum (bi.~-:... 817/916 Idem 325/0 II: ~~.1.:..m mu.:Jj - ral Je cu.-.noai.i. -till. ..jj: tJ Moderato i-.unge-o noapte-nfreogcJ. I....-.. '--1······· ··-="'i=-·-··=·.:':.1 c-c... MORTII TAl DE FOGOOAU I ~]JO Mag.-.JJI Vre .:~·-~ 1 --¥~-'J----''''?'--~>.) Faca·le D-zeu serum (bis) De cind Ii pdlined-n tine (bis) Eu n-am avut bani la mine (bis) Numa' eu sd sl ~tiut (bis) Cd mni-a sl bdrbalu mul (bis) Palru boi mi-a~ si vindut (bis) $.!or- fat' ct> /j­ '~' --::-4~~:·:.a S1 ~1_~_1 ~~: :-~ ::tr:::........._· J' _Ial ..::...u~ Huria· ~5 ani mar/if 7965. banii i-a$ sl bdul (bis). JT:t!.=.---v t) ..t'.--..

I'

\.

'}

"'i' ',":"

''-i

i

l

'.

". :.t

---_....._-------_._---_ ..... _..
i,

"'~

"I' ~!"\A MNI
"' ( .. {,.z I >}-~ ;-..<~u, ~ ....

-

...

CR!S~1A " ,

"

;~

\~

tJ

.-..-: ....

.,

-~:'

~ !l)'

··:g~~~~~~~~J=t-::·::
~~

-J"
·,.f

'-';;"

~-

,re

£r8~'

J{.C,

.. ':~>'--,

De se-ntlmplcJ so. ma-nOdi (bis) lVumai crengile mil vad (bis) Face-m!;j-i.J;; rjnUnioara (bi.~·) 1n padure-ntr" V0(1J(j (bis).

395 . SU - R' f\ ,_! ''; PA A",'"
';," j...;-'>

'... ·'!r"(\~:~I!ootr:i

i'"

L ~l ~ j") ,... 1-., \ M I \ :...

,--';.:"<-:~

-,;:,

.fi

'- \ '

• ":.I'"

~.

~;.

/)1:/

,,-','e_,__

ta omu

eLl

supdror,e

fie

Gpa-G~ ,~'J ·)(~U£

Nu sa vede nici de soart Mindru sa vede de luna La omu eu vole hunii Maieute cznd m-o; f;'!::ut
scHi sf ii/co! fvIai bin€'

:~ind p-aC();()~i'

.s-w

si :r,·'.:'.;
Apoi Qr Sj 0d',,~i' iD~
si grait fun;i)';

slIpdrd:-;}~

Iwla-j

DOlla flntineie reci Tnlre doua d~'':;''1Ji'i(}Ci

Coo fueut iJni'::-il·,
Flntlnele cu-a!~d
Cine ben de 0:,' ".­

...
~::;t1;'~)~)If:,

.. ~'Y'~i r - AM 1 1
~'I
' .,

,.

~

i

~i~ ~ 1~.\ 0~:. :~. .

"

­

~: L

W,'J/LL"tv

_~/
I'

~*--'t----.--::;:-.. ' ..--tu.- .. ·
·-~

---"-::k;;;??j-r -,­ _=, __~~=--:-:-·iJf --,1f~~:~_:::~T::=-'~.._.. ~_::t-~-.- .-:
.. ---:~::-it=
·.J-

Ra r •

I;:

1-,

--+---;..- ., .. - -- c -,

-

.~. M~£ •..;~

..

8a- fr/- n: . /-,:;m

min-- dra_ eu_ r ; i
--.


I .

~.- :. ~~_ f-: •
.. ...

-------..- .. --,,~-_---

...--.,
(.1.' . - -

,,,,,,,,j'-'*'__ ~:,I- - .. ' n:~r!':..=_ J

~--~ ..u_--.

~.:..:~f-~..:_J_.'-

ni

.-

II'

J~/r§·-

/i.

au

Jfra - J~ ­
Unde-or si 1.1ule. mai ~ I Barbato so. uirl::, mdi ((;.5_ Unde-or Sri); "e ":t!;€, rrI.'2i (l:Jj.~; Harbatii ~o. Sic . ,',:j: r

$i

fU .inn:d i :)(Hrln~'! j:1U:< ;':)/~. Batlll(; InO,,,,, I'U bnbdii, m:)! i.'; Drumu' larii CU ocl-Jii. mei ('ji::; ,(' 1.'10 vez; dnd oi ,jni ',,).]; : ;',j,'
1

280-------------------------------------------------------------­

39Z ASA-MI
Hag 8281 Z/37

zie
ali

TATI OAMENII
,
Inf.Nosui Hario-2iar Socel

I; )J
.P-[8
/0 slric

Moderato

)":: 124

A-fa-mt' ztc to/

oa- me -

m~i

;1 -

Oil - me -

nil

tt~ 1~:(J¥t __ !4~J~~·
ca
.. SCi

Cm;a badi; nu i·o strie

Pdr' mal tare j-o ridie Nu-i iau dranitci, nic; cui Numa tocu doruJui Nu iau cui, nu iau dranit6 N umo-mi place-a lui guritd

396. COORULE FACE ­ TE-AI NOR
Mag 829191

ell£rn=~_f~:LJ~-g-~m~~~§ t- ,tQ Ii GJtiflfiff'- ~ ~ J
AI~'

t

Larghetto

JI:: 80
CU
.if!

Inl Florea Hana-26 1969- Razavlea

:7"

co - dru - Ie

Z.:

1/;:/~

co - dru- Ie

..[.au ­ nc- mi ce k· 01

,

.
,

.-~

"

'"

Dc·(J /[ccut, sa merg mal tc:.'" Df' flU, sa-I m;iept in cole CO(Jrule face-ie·ai nor Sa eurgd din tine dor So umpJe cararile Piara supararile.

399. eUCULE PASARE BLINOA
Mag Bi61 1078

0(.1

f

,'C'

\.,

.

~

':11 ;

eTn

Po Cine·; ave minie (bis) Hlastd·mel·/ .\lrQin sa sie (01S) S(I-U /reb!;' rnai marl' iunc (bl~) Co _,Irdill ~j dw. ir, i;I[f,<' i bisj ,\, u· Ii ! rebe nw i IllW t",h(!H} (ill \ I

Co

\lr<lITi51

rlus In

[aN) : i)ls

I

281 - - ­

400. SUBT UN CORCI DE ROZMALIN
"Jr;- 81412348
. A ndant,n,_
'sui Horia-2;;­
('>

..~- 89 _

Idem 385

Sticel

,

~::pcccJ._ ~5-:::'-:=----:J}='~· .. _fI' .-- -_. -- ------.... --·-·---1--·--... - _---. __ ,·_-j-----r-·-- -~
-.-~::-=--.-~'-----'­ t" · ----+=-,- ',,,.>-__ --'" - ---t";:.; I - - --r·-t ·-- -I--:'=E--~'~-=t~:~··:--r~-=£::F~=H'· -r t~-

1 --

-j'"

_J_ -

-

~-.-.-

'tLj.}-_.._ ...__ .__

~

Few:

~.::

08,

ju!Jf un [orC!

de

res - rnB·lin mal

.fubi

Ill?

corei ce

ras-ma - k'7_

n/l

~~~=-~-===--~---:=+T·" -:---I--~-------.

..

_-.i.-~.-_ .

j---:;" . ----. 3
.:>

-

Je -- de mii?-d~
,)

{'

be zln

~---

ma/~

Je - de mtn- diu

Ji
"

be

,em.

jll.

lllQ cheama sa-j lnchin md cheama sa-j inchin $i sa-j desfac ce-am fdcuf Cd eJ nu traie moi mull Da, Mdi tu mlndruJutule M{ji tu mlndruJu/uJe Ce-am fdcul nu pOf destace C -aj zls cd de mi ne- /l place

Da, $i

Si

Da, Lui din urma (i-am Juaf OJis) Trei lire de par din cap (bis) DcL $i-n rnar rO$U Ie-am bQgat (bis) Si I-am aruncat pe apa Ca sa nu te-nsori de-ngraba

401. CETERUcA MINDRU ziel
Nag. B211 1510
i:: Hana-26

Idem 321

an
!of Ci! ..-

'] - Roza vlea

;rejJ,;
<::::> ......,

&

~ ~~_~~ __ ~____ ._ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _~+_~ ~
..~ .--i----.-::: -------:1".:-- -1*=:-----------£---..--= _-. -"1:::---_ __ --=L_::~=~-I:,~=--=-£:=..::: :04~s:;,:;:- =-- ::: ----=~=-=-~_~===_,==::l_

Allegretto

)'J =150

-:::l===.p-

-

<:::::>

al

Ce - Ii> - ru - ca

mFn- dru :?,rci

(e

-

Ie - r{)- c;;

-,.'n- ZCJ __

-::;:-
• y

Je:; __ ,,_.

--

~ B

~

~--=-~ ==--=- ·'L--=--------===--~t="-::===+~::::=-=:t:=1':~~-:·£~=--==::::JL.". I --~------------~:-:..q::::......T---1---- -....- -------- --- mfi7 - rir{) .l1c!
Ai,

$= ti-§:;-j=-~-=~-----'------------"ff-J==*~~ ~
La / - ni-ma
rau ma sfr/c/~ fa / - n/-mifl Ceteruca mlndru tragi (bis) La inirna rau rna arzi (bis) Mai, De-ar si cetera-n laget S-acolo trebe sd $ed Cu mlndra sa rna desmerd MaL De-ar si cetera-n Gut1i (bi.~)

---­ J 9 J5 ft-iJ

rau m~ slriCl

.';i-acolo trcbe sa mii Cu mlndra sa ma mlngii Vai saraca cetera (bis) Unde focu a ierna (bis) In camara 10 mlndra (bis) Pd laita cu horinca (bis)

402. MAR AM U • TAR A V C RES • E HE
Mag. 8101714

'::nd-5Jani-viocr: Ilj-2fJ ani-zangar:. rea Vasile-48 ani 7brie -1975-leud

Fp F
,wa ra

Andante

)'J =90

Inf. Birlea Petru - 24 ani
Sl1listea de Sus

~
'C:'

mu-res J

P rM~~A#=-;2Ef r==+--f

J

fa-

ra

ve - che___ Ma -ra

-mu- res
J

,)

fa -

ra

ve - che

blFrN7a

, J
c{)

@ ~ t'2l-~-4§k~~~ J :_~l
tJa men;

II

~-===--~::~-..c70
~:§,

"[~

fa - :a

pe -- re -- i:he_ Lv

oa - men;'

/,/ -

r5

.l'C' - r{'(','1e

Ai crescut gradina-n S()(IrE'- (f.>i,\j
f..'laromure.5 mindrd fJoare (/);,<;)
LepOl1Q-rn-(J;. I~qr)nn (bi.';)
in I'ndru /w-o rQ1Ptlf"fI rbi,,)

'V'_(I ·-ill! i:(ll"(l ",'(I !l1ni IH"'!I fIll',)

. '.1;' 11"'1~"; \'lr(~/' ,I,'

'f,'rld

(fJi.~1

',j

" .

_~~.

_

11
i

~

I

1\

~.. ,;""'1,

l'

; '.. C'/1

:r57/'~

;;-'

"--:-~l~
f!I<'

"t- _ _~,.zr

t_~;t

~·.LC

.0,

!-:ir:c[(

\,

.~[.':JraOI ill..: :!:~(

5"':

~~

('< :.
.;'-~'~

J\ \"1'


/'
--,

:·~3
J

: :-; -

','

"',

,',.:

,_; !fi.;­

'"
,!"

IlU

!':o

_~(':r(jC(! '.'~

i.dtn·- .;;i Ie
>;_(!.·j1

potjc(~

J;'rf!il r:i-;.. . '";.:,

u;;)-~·,;

.

" .: :J i;.J.~ ~., :;:J 1_

P;)i}

O"'':Ut:: D\.::jU!UI l!JrJ' ~'.·i "i?U Q1DJV ,L.J! t."
.Lirp ,l::~: :."Ii:)S !,~.
:..3(C/___

P}"i!U ]W-dU'I pdt:
DJlJ;~';\

nu OJ -P~,~:l
-;;Cj

~?~)f.i(J

'f~~~- l~;?;)DP

~'s.: OJ

;,,'

:'. . '

--

/

..'"'­

- - - - 2[;,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

408. ULlTA, UllT A LATA
I
I

AlIegr21to -::; 140

"

I'

~ •
nt1;10-

Cd m-oi duce de p-aici (bis)
Co roua de pe urzici (bi:;)
Di p-aicea duce-m-oi (bis)
Co roua c:li (xl lrilol
DI p-aicco ;0 m-oi duce (bis,
Co-,i roua d, po trunza.

.
409. CiTU-1 MUNTELE DE SUS
MU'i. 51';,'/ jJ7

In! fuseo MDfW-27 ani feud
-,"

~ L··­

.:'/.'
DOTU $i cu dragostea N iciodatd nu s-or Jua Cd s-o pus cu-a$czdmint Nu .,>-or IUa pind-j pifmlnl

Cd s-o pus cu mare drag Nu s-or Jua plnd ce zae Cd !li-O pus eu mare dor Nu s-or Jua p1nd ce mOT.

,-.-.---------------.----.-~.

?Hh

~,-~~~-.-~

410. AVUT - AM 0
Hag. B1711360
Moderatd

[t~RARUSA
.I,", ,,- :-,
~~4

~

-

-

.J= 105

t&r-i~~;;Ji::~:~._ ·.:-:::.. r _ -_:-. '::::1 . ···r=---~~
.)

• y

1.....:
I

..... . ..
.-.~, -~

'

-~.

;

,

-, ., .
r
~'}

A -- V&'

i-8m

0

c')rj

,

~=3

~

~.~=t::_~· Y=--I"'-::•..Dt .. nJ
.~il

'''''. -

------~-.··t---l=-h :-.:.=:r.--=~-1':- •. ---- =:J,
-~::==-':::.:

.=.de,;,

-... ~ "..

-.........1/1

J
i

Iff

"i'

== .. ~\)J
''-..,
...f ~.,

.-",

:"

..

t

~

I

CJ

·-~-~t_

,

I

~J

~

;c

-R
·,--Ii

I

j

-]

~.

b;;

-"

n./

.Ie. '

Fard pari, Mra nuieJe (bis) Mili doruJe, mai
Numai din vorbeJe meJe (his)
Mili doru/e, mdi
Nu ~tiu cine s-o gdsH (bis) Mdi daruJe, mai

Cdrilru$a mni-o-ngrddit (his)
Mdi doru/e, mdi
Nici cu pari, nie; cu nuie/e (bis) Mil; doru/e, md; !\'amai de euvinte gre/e
Mdi dorule, mai

411. INMAD l t' U REG LI I T
1-1\10.

..

8111 Z2!JJ
Andante
....__i!::::

~

t&. . -l·-···-·--···-·· ----.. t.
-j~. . ..-.--------.-.--.---·.------r·
::r.:
j

1/1)::

100

-~

- --

:...~.=-.t..'::i}::

...=.::_. -j--r-L-- .

/ -Ill-ma

#I

.,.

",..

i'

, .,
'.

"" .,

.
,""""

I::2rn 3?9/J
i ".;

·15.3 . ~~:.....: :;;-..••.~::.j
•• " . f

, i..

,.......-::",.
-,

.,,~-.~

....

de

i~ . _,'d

9.1/
J,., J f

"> /d!
.'

-:f!!F'=~~J:fii}·ij-=.~J:::-::Ifft:

~.::::Ekf;.-:~eJ~-£T ...... ~· 'R.. ~

.---..=:-;, == =:rs
"-' ,

.•-

"

., .. Iff

j. + "')]" t":'" ~ --II: .. .. ,."'1' + ; . " 1 . ~':.:.. '~ .:'.-1' #I ­
~
,<---.-

jpu-ne ct' ~! -- .re-rt:j'l 31

jiJ::Hll? CE ,~,

,F_> .,

':1

/T/Cil

~~'

I

L

.-.

,

t:"~

=;j
;;-~

Am durere de un dor. mili (bis) C1nd m-ajunge stau sil mor (bis) Hoi Lenutil ma; departe Am durere de un drag (bis) Clnd m-ajunge stau sil zae (bis) In/mil stricatil e$ti (bis)

Ct, t-a$

da sa te tomne$U (bis)

Sd-mi dai binele lumU

Cum am lost $ohan n-oJ sl (bis)
Sd-mi dai bineJe din taril (bis)
Cum am lost, n-oi mal sl iaril (bis).

412.IS FATA DE PE MARA

Hog. 62911130
In!
CC,'~CI

:=j]
t;

t~¥~t"=:... ~~."'¥' ­ r~ -" . r'.. ., - ..
~'

Moderato

.'1 =128

. . .' r

r"; 1 r·---....- I

J~

"'

II

:,.1, ,
I:..'"'

~

.

;::::

"*'.; ~~~
.j

b

f"run-z8

fa

l>~"-c't'

f£t- g: is
~.

ii

riO-' .-/~,< J.,~ 3~~':

';t__ ~

-" . . .

.' ...

~
i
f
.C>

Ana - 19 ani ;]68- Bertesli
___ i::::~::--:
#I ..

. r:'
."
! ,

-.--.----~

UJ? JJ:1!~i;' l h 'd-'I...;;.Jt._~--- J ___• . ffU- moa - .sa .;'
~.'

-.1--­ ....p-~,;,;~ .--.....,7~-~
ml
('1./

I

41---' ~.
..
. d_.__ .
1.-"

==

w.'~,,,)·

• •
..

k

i

.. --' ... ~~-.
I-n

t:::=

~':.!fI

-----..

Id

.,'

raJI

c'ra -- gv

t;..-fJ;J=~·L -""-"~ -""-"-~-

""!"t'

-f'

"

h .,

.--

J

t

·Ii I.
~.,I

,--Jr.. ,t
I, ;
.3

..

-.'
, ,
'<;7

.~ -.:

.:;

Frunzd verde fl una Is fatil de pe Mara Mi-am Ii1cut cununi de Ilori Sil fiu dragilla lec;or;

Frunzd verde mdieran !;Ii bdditami-i J'vIdran Nu-i inaJt da-j $ade bine Ca se potrive cu mine.

dar.. vA MiNORIT i .li--­ lardclnd vine loamna Dar. dor.-=Jr--~:= -:­ ~ Ta /(J - J1= 110 in!. TATUcA CINO PLECI LA MU NT E Nag.ra sir) ­ Ie. dar.~-++~~~-.ca . dorutule Astdzi Ii co primdvora Dor.lor i'~tSEL~=*~~¥1~~:Sjrttf:==~~:-. dorutuJe . /(J.. BR AZILOR VOl Hag.. (](J - It - r /Jor. V6ieni ca.ru-­ '~:'-:-il~:'-d_::-! l¥Jb:±~=W . dOTUtule Clnd umblam singur prin tine Dor. Gogo/a Jieana-JO . dorutllie Tu lti Jeagdni frunza-n vint Dor. dOTUtule :>i-ti era frunza co para Dar. dar.rurl !T7U!- k La~i acasd dol copii (bis) :>1 mai iel daTU mamii (bis). ~-:-+ Mul -.]r /971.rur/ mu/ . dar. dorutule Eu cu mlndra-ncflp sa clnt Dor.­ vol /T7frl fjra.ARZA-TE FOCU GUTIIU Idem 348 - ~ }Jj)J r(J.c~ dna' pled . dar. 18 ..le " a. dorutuie 414/b. 8761871. ~l~J~I~r~y~-.286-----------------------------------------------------------­ 413. j) ~* -rI*-gj[jji .gf - it!. dorutule V d cade toald frunza Dor. ctnd pled la m(J/7. dor.ca -sa do .!= kjf-j=i=-:=::.p~-f~~=J~:::' In. lIa ..J3 do .Ie a .zi . 82817500 Moderato jft~~§J§?J)§J~)J.:r::~--::a ------"--------­ Ie ce In. dOT. do .fu .fe..Ie dh {1 -..~.t~:' &~ ~ u Rar ~= 98 --. ob - ru lu -to - M-al mingliot $i pe mine Dor. 414/o.~ mun .-.

.In'JD~~\i­ ~:i.::pr}[ _:.'" " . ~ r­ . .J I-IW ~ ..~-.Ji.Ll/8! 8 I ------------..J~b rr. till l)'"l t:.---­ . OCL=.1 '!liT! _4....-' " " .: •. ' £571/6!f: . : . <'.1J')/U/ _7. ## . V . .)1 (1.-" ~r . 3M'll ./U . / !t 8 ..1 .')/{5 [ waPI ! r.) 1:.

• . coslm lln ~.. coslmt1nu pe roud Tn gospod(flia noud N 01 coslni Unu pe coastd Tn gospod(frla noastrd No.'..21 am feud e La hoi .ne:. ~~Ji:JR~~"&IM-cc~.. -.___ le .. 828/I71J !rlf_ Opris PalagutfJ.. ~: -. la. . la.:-. la.1 '---" . Mul Ie _ ch Ie ce In . Alt/! .N GOSPO OARI E Hag.:1 ~+ ~~-~~:-"~-f'··~·. la.. la.gIl: Cd-Ii era Irunza uscatd (bisJ Azi e verde ~. .. ARZA . 'i • -p fl.. Int HartJ Dpos .k cFh .~~ .TE OORU GUTii Hag.. . LA LAsATU SACULUI Inf Nirp !1!..r:.ne ... 419. rotaid (bis) Si-ti era QlRU ca sara (bis) Astdzi e ea primdvara (bis)..te·ar do fI.26 ani .. ~. .:~. i == ~ . 1964· Sfrbi ±t=:::-~1Jfd.1...E: -­ ffl.-' 117{l· k:t}UI"" 2i - fit: ma ."rie' a lUi Purc. 828/2228 larghetto .. LA HOLDA . =EO ~3_ y..288--------------------------------------------­ 41B. D.[eT)J ~ ~. --­ • • 420.Jla rt- n. olavd Si lumea ni·j tare dragd Cd muncim toti lmpreund Si ne lacem viola bund.JJ.c':/ I> ~ No. .I crt r' fiu //'/ .. ji fir 1 1 • Unde·a si apa rnai lina C ·arn rdmas lata batrlnd Ai..Ie . hai.Z8 . la..•. la. la.ce ~ • /hg/i ma~.E IJ Ar ... . la.· .

". mu.!= .1.. . _ i..· {"..~ '~'1 t.lin .~.. 3d r}j .I' h!J¥.--.~...fer . 289 .. ":"i "".. f ..". .. .--~:J::::. :"j ~ f. :-........." _:5:'. -.'.. negri's norii (bis) Toamna clnd se due leeiorii (bis) Dragu-mj.-~:::. 1 . ~ . ~::IIi:. k.. -..~__=±. lu.... ".J~..~.-' r. C' om & r r/e 0- rne . ~~ t...-.­ 421 HORE pA IMAS .. -..gri. ..-. ~=~. ..... ~ F=i II J I' ~.~1s . .:. ..---- ..... .' T03m J. .._. it:::: 1==:E. :§. + .::-1 .- "~'1 . ----j.. VAl DE MINE.. Andante IdemJ75 }1=98 -==-=-'.:::E~E-=:r:='=:J'-:':ir· =j ''---_.:-::-~f.. ~... ...cru Voj .._JL. • 11 na em.cl. .E:jf. rnd/ AI.. ra t -~ Ur ._.. ..::--~ ~~..'-':.' . . '" -....--· -.•---.. .... ..3 mun-!II." ~'! '" "k..~ ::ru - de mine. lfai r! -.-'.::::-:::I==-:.. _.S MUNT II Hag. " .::' -:':':~t~'::l=:=-~:l ~ /-.' .. ---- -~-f- -.'. ViNTULE CU SUIER LIN • Hag 828/1201 't) '-"'li'-' ' ":"':::+~¥"" ./e cu ~ -~.:: '" fdem JJ8 105 .=:?=:::::I~~f..._..='.':' ::1:_:". . 422. ."...·}·.. ..J...-.Ie ml' 1'1e .)111 ==jb .____. .. --... .." Lume...---.'-~'!' ~"".... M:....-:+ :_~--=-!1::'fI:...-.'~ ~::::J!y_::i!.. J'. 821.mea-ll]! . .. -+_. :1 !*.. Ma ra mu rB-..~·'r T .3 ·-:::t=¥-i:... •.~...-..r-:-*=::::'1: 1 · t'¥:~~'------. ... -I ~ I ..-~.Ie su-....""d... -. . -.1 291. ~-AII. .~~. .. . --..1 ..=~J~~. :::j ~ Moderato ..... . ~. .. . ...ref . "-f ne 5FJ-S (nun /// .:'::'T '~.'-+::.1. - . /1:>3 .. Moderato ."•. ~-- lOam na drx/ sa ra ... ±:. u::'::t...')f: =100 In! Negrea lIie-60ant~fJuier 51 voce rnortif 1965..~_.II • 'J:~t..:-::=:::3 H' 1":"1 /1ij de ml-ne .... ----~'.. ... f')f J _~f:~--r----+::'=::::::::' .-k -.. ~--.~it'-~=C':::::-==~l.. ' t 1 " . .L . : ...j a sj boieri.JH---I-.. .... -. -- ---. ...... '..+ . me. .rr'1!L.:-.. ~. -... t.....:. " '" t . ~i£=€-t=-~J-fi la-Ia ro'-s flui~../ ....-=::::---... ~-!': j ~ Vin . :/' i.r. mdj (bis) ~i·n armatd oliteri (bis) Si-n eomund ~el de post (bis) Stl iMsc ce·j mai Irumos (bjs).~ roa fa lna/ mal 423..' JJL f"t .. '.-_.Oncestl "IIi' i'if.t ( i '.._ . :.1 ~.' . NEGRI.~r:::l=_J~ ..::---.C3 V:fI !i.:.::j5..'" . ·iI· .. I !.. ~ ~ .Fe -{' (3 -- ! ­ .... .. l ~. lastl e-oi murj (bis) SI de omenle-oi sl (bis).#I....--....' t..... . 1.'. I" =:.......•'-.7J . ' l v ' --'fj' . nil SOU ne mfi. ".. -.-. ))'"--+"" . . !i .. .... din ~ " . . .1 • .. ~'d:{~ . .' " 1tI-.----- 1~ u r " .fu ..--. . ne .:1:-:::::: ..'--.. . f". .J fd ' I. .......g 815/271. ' .f!j1~. . ~~::1i-::.. ··....!!::_.-.-.:'U:: .. ---..::__ : .I:::~~" .1.+:-. ' f#-­ J:i .. L:J: . ":'-::-'-:li'~" . ._ .~ '•..

=60 I • ~-:f~::=-rcc-.qi .~ tI!:.. ~ir. ' Ei. __ .?-."1-0 adus domtu. J7j~~:J:~..... re hore horesc eu . *~#i.. Mtsrie (bis) . t .290--------------------------------------------------------­ Meg 82812512 424. .:... in sus Lu /""'(}]ie '\1(irioQrQ.J. cu ~'1...N GOS POOt1 RIE . --::.'tl :711f_~ Fruolu"''je! . dus Ue 10 Sighet rna.-::. mi SIT.1 azi horile lZ(I n(irih~..i ../ Muneila! $i in-.~i df" .: 'tlnra~d-n gospc(Wri>:' I bis. . • ~ 'f .:1 ~.:~=-. 4LC CUI NU I-S DRAGI HORILE :7'-:'.~'.' -. _. . .CEL MAl BUN . ornenic· SHi Tu mal rupe un simj caM aItu (]ri:qu.. ~ Larghetto ~ Int P6iiQuT:.:~4'~~ p--.:~~fri'-..23 ani -1954 ..­ 1:: .:J Modera to \.Sieu . ':iUlIet plnd-n Vi~eu./2Ijj 425.'' i# .'<~. l'..·cliat eel maj hun it>fwr cUn . FRUNTASA .'''''!. "".~ S~··· C'"1E =~... M-o adus doru-ntr-o sala La MurioarQ... Rupe floare albii"n clop Sl nu-Ii bdnui de 10e l)jrrtr-o lrtl\~. l?ednic. -. ~ ii' '! ':. . {~ . .') = 100 DIN /10 r I.=_ <# --II _~. l'..

---~ . dor.{£:r:.~~~~*H ~-=€.!_~.. ~~r-r21 J}+':.~ ~:L~ . ~. •• ' '--'" . t.".' . Maria Floare. mdi dorule (bis) ..~¥#:~.:::~~:::.t-~:~-:·!~~~3£~ ... - Miil. ~t .. 72 ~ .. . j._ _ Lea -. " f.2 . J=.:=-:Y--.~·.=. ..1-:--.Ire bal - ma ~ De-o tre-ciJl pe-a - J iCl ba ­ dea De-o trecut sd merg mal tare (bis) De nu.~'='i.'nf Rlp6 lfEona 3<.:. sfrDpi /e Iii Cd-n !ocr/mi tpo/ /egonot /)or.L#Jf.--._ 1--------.(bis) .:: -':~~~.~·~=-r:~~~:~::~.... "<:::'..~ ../ /J no.. 7. A/...•~1i~ ~ ­ " #::711-:::.-.~.)..7{>. /2 nm.__.231 _ _ . md dorule (bis) ':':01 Mdit<1 cd mi·j dor.::..30 ani Sri/isfe .fjjij==g~:::a :C-. __ co-tlru-/e.:~-~:~~~~9 ! 'j . do... -- ~'l =98 _ . MARAMURES VIATA NOUA . -~.-~---.-.-- ---------------------------------------------~ 291----­ 42Z MAl. . .. 1':'.o!ole.-':~E.~:'T-:-+·.J .-r s-a pare pe mult.. ~ J7Bi dB.-..-tf. in ..9 ""'" 4 co !i-un-zd.. ba·ol -- J la.J~c." ."_.H= -. mai (bis) nUlla odata-n zl (bis) (:ina soe:rele-o rasdri.--.c. Lt. il ~j ''. mdi dorufe (bis) Clnd ....= .-1·~--:~-..-_·t ~~~-.'(. 428.. dorotoie Cit ai(05f In5/rainal Dor. .Dragomire§fi ~ Ii '_ {t-l. ...(' :) t77!. HAIDA BADITA LA NOI • Idem JIi = 70 I ~~ :J *: fi' ¥~. In!. ':'~!' ...=-~=~s= -~_~___ _~-L-. om 1964 ...-./ ~'"wj de fiO -- va Or!..:.- Ie ~ '..-----= ~:.I _ mgJ/ .--......:' A ~ ~~_-~~---~~ tE ~ ~ . -. i .J".)01).>tJJ#TJ.'. -~_ -. /1'.~~1tL S ' . s(J-l Cl$tept in cole (bis) Codrule lace-Ie-ai nor Sd curgd din tine dor Sd umple cdrdrile md Piard supdrdrile.. -' .~ rel VI d - /a /70. .1.(i.---~ . .'v~o La rghet10 ~ .tF=F5-~:. . -- ..-r=-~~· -~=:-~t{Jthd:j~-~--J~~:f~~~-~:i~~:-~j !t·~ ~ . CU FRUNZA .4 ­ c1 • .-./ (!'lett: clnd a sfintJ. dor..·-~l~~~~~ii::~f=f~~=:~f~(:. ..J II> 429. I mal . - F-' ]I-ha~--' '"""'-1~:~E··-~-'-·~--I-~·-~~~t~. " . .8 _...:) poco rubato . l' ~~o .~_:-' F):J - -.'.t-·:~.· \j..tr'c"..7~· ~i""'. f -..r. . mdi dorule De boalQ m-Q vindeca .ru -/e . CU__ !run .:.ga -na -11:-17 = :::'3 •.: ~' tv:00era ~'... ~~-=:..wareic-o rdsdri..(' pirie! mline mor (bis) Sj-i pdeat sd mor a~a (bis) Clnd tu md pofj vindeca (bis) NU-j dottor pd asia /ume (bis) Sd md vindeee pez mine (bis) Leae nu e de boala m~ (bis) Care sd md vindece Ci numa gurita ta. CODRULE.

le.A J!!!. fa .t." = 88 Inl Hotea Victoria. PAOURE MINORA DE BRAD M. __ ~"iJ.re • . 431. da mdi Az. za mal: lori :#~~~r~==···~m==l I do rt! ___ tJa Tu te dud..r ---t::t-~ .ra-n -Ie - . da $1 la mine nil ginde~ti Mdi dorule mdi. bine Md do rule mdi Pare-H-a rdu dupd mine Mdi dorule mdi.~.. lndurat Md. do rule mdi. da Mlndrule eu m-oi hrdn. ~·• .iJ:r:::j Jla/~ do rv . 4 @ Andante ..p . am ajuns riUe Dolule.. Moderato . MAl MiNORULE.-.'::r~-=~::::~'~E~=V~~-~----=Y 4/cJ/ mill .!. noapte n-am lost culcat Mdj do rule mdi.." w"'t.. .. • ·~~i~Wl~~~~C¥-f=-..-~~. {'e me'!}i sa . I dar C-am fa' prunca oarecui S-amu nu-s a nimlJnui Am lost prunca mamii mele Ce slJ lac.' . te vesele~ti Mell dorule mdi.~_ ~ ==== brad..Sighef clop cv_ f/ori_ 11l!-=~?5.. da mal $..e'::j.30 Gr. . 820/1682 'i".'= 79 t .'. tu nu fe-a. .drv .292· 430.. . da Sa bat drumu cu ochii Sa Mdi dorule mdi da..' / r" Idem 351/0 !I' . Mdi dorule mai.dlJ . . CLOP CU FLORI ~Jt 1 ___ l::=F==l=: . 1962. da mdi Bine mindrul bine.. da mal . rna.. te vdd cind ai zlni Mdi dorule mel.Ie.

Sa _ __ ~""~ ~-=-.J. . £J tTIl)J £?¥~~=-t}iI~¥n-¥1 .. la.J' dn ) J - 10'--- la__ /(/-me3 tire. ZbU .n-ga-n crean. Dragu-mni. la.'fa .e der:.i omu de treabd (bis) $1.ra ~ din crea.as c/'n fa la lv-mea clra-ga . CITU-I MARA 51 IZA . Doamne nu md-nbdtrini. la. . 'n ­ cr - h'u-s fe.-i draga mult lumea $1. .. la.' --= -::w § III . 1 . la. la. la.mei eiM Ja-pln - ====:::::J ~ tb J) th 1@pE=j} ~j}ltJl~~4t~2Jl.z~ mal jJ: tc: -~. la.j. la J t I' '___ Sa . la. C'I. la. torn . mdi (bis) $1.rna. '"~-~ A~ zbura din $-a~ dnta la fag In fag (bis) omu drag Lai. Hag 821. mal (bis) Lasd-md sel pot ibdi. la. /a Peli.met' ca·n J.1 --. ca s. 811/2542 'J '" 433.eru .293-­ 432.ra . DE -AS STII CiNTA CA 51 CUCU . la Pai. la. ~ &# P .L -cu NL! ff1. eel mn.I.1':JIl. Sel lucru cu cergile.a.. la Mdieran in car cu I1n.' t tx==u'. la.-. ce tJ J j r-" ' la ~-i- Cln . JH J) J.>fa _ _-. mal (bis) Mal.. Ill.J. la. $i·a~ $i-a~ zbura din codru-n codru (bis) cinta la omu mlndru (bis) Lai.-: ::E ~-..at-._ _lalla_ /a Alu-s Ie . -~#J :11 'P' PV Fp' Jla. la. la. s l l - Rar J =60 In! NdsUi Har. ~ ~ ITJ_____il J . Sel mlndreascd tori/e.fa _ 'i ~F~F=r-=-. . . mdl (bis) Pili. la Melieran In car cu iarbd (bis) Peli.v! Sfv :-. .. la.=J 1·30 OM Sighef ~ "'--" Hag._ lalla ma. Tine-rna doamne a$a mCii (bis} Pai. la.i.Ej:. f:900-=it~~ be-a. la. Dragu-mni-i omu bdtr1n. la Peli.JI J ../130 Moderato Idem 315 &~ ill: r J = 70 /V. mdi (bis} $1. mdi (bis) $i.

tu c{eanga tidwlui (bisj Spur!i-i . Hei.. mdi (bi3) Cil glndu la·nsurat P(l mine de mlf mill .s) .::$<1 mlndrui'Ui (bis)."'OVfJCI f\fcf /£. 16 an! .. 43o.'Iti ".Ideo1 245 Djn ilndr ajungj Mtr1n. mdl Te prdaci CQ iarba-n lln Co iarba te vesteJe§ti imbmrlne~ti. MAl sAonA TU .11ndrlJ.r.'0indm dupd mine m1nCl (bis) Oe tti OIi po s(lptamlnd ( Tal ~'.14 Gni 1975 feud la la £t.tierat. I AI F Jrtf.Ctt:. mai LA RA M1NORULUi sa leaganil (bis) dupa mine mlliQ (/::I1...~j } {his! Te cunosc . t..

.. . "u. ~.{.--=I .\ iN I\MU LJ4 14~' J4~'~~ j' I< ! i' ! •i th {lit..~~ ~7/. .~ I .~~:~]tl~"b.~~~f1t::=-.~'ltjn:·. J"/ to.'r I-}~ ~£E~~~i~~~~=.'r·. . lnir-o miercure la zece Cu (urlin gaJbcn sd pJece Sa pIece 10 concentrare La cimpu de recru/are Nni ia tTin nt:-om imlJu[c(1t ~ 438.) Dd Las so.:: ..t fn !67~bo~(u .o ( Mdi neamtuie.·<' .~t--f.n I ..:~l m fiji ~ I C'" a af ~( -. mnd'e ~" . J " DAn r' . C'I.~.~~*~~~~..:' . {J 1:~·!"f.~:tt~!!~~y...:::c~=:f~~qj f) ~ _ _ _..ste C'U (<'Jpj. .. oj"e-n blG~(~ cint"'~i ..) )i ('I').'..:../..1r~ i\·E·ve.. . !tt. '-' ' u''''--.. . ~..­ pos-Iu mB-re A SU ._ j § .::.SPff: UfGni{d aill piec(tl (his} Spre graniia ungureascd Dumnezeu sd-i pedeapscascd : bis) Grea alalma mi s-a dat Noi 1(1 ator de pJcco! (bisJ..'·" jek D( finere(ile rne!f-' t1 C ...\...'­ ·f. d/ ".i !.>(} c'. i /. ~ cit .' --3 ---~ 50 . " 3 P4E~~t~.. ' ··.J' '~:~ii:t~~'~::=-=iI ­ "...TOt"!~· . '-' JUP/.' i. -!'C. :.nt~. JC rormn ...: .. _ . .e/ .::: - l.) ..-_ r. c .:. ' .B I OC!. FRUMUSEL Nag BIl/ 254{j . .pd a l)i}~gc' f.1. !'.:."" ". . "I-' JUS ..J( (:d lctd-. _ _..? ..u" L ... .. ./. '''-1 . U'ag cd eli fYi-iF'. . .-=j6:k~=-:C~ff]-.. 7" u ('r .t :-[)F C" ...':'1' S(..- ~ ~. / '. . ~ ~ "f i r~ At\ i"-'!<~" tJhL~L . _......: n ~ i~_f ~.r .7/' ('I -. IJ. v/.:./ :-.r. ..~···mr. 'U 1("1 I '.___.~.~J: ~ Frumu!$eJ co ~.. ' "'. ~:.r..C'I'.~ .J ~. ¥-~.:f:=::c~~iI.' .-(.n..){)/ ~....... _. TRAG Nag. .i.'.10 - 01-/.U=~~~:a"~1"~~T'~.' :~.J -~ ~.U'./ r....__..~t)~·~··· 111-0 .:'. z:.. ..". .Ji .-(.nal :.y r~uq .!'~l.i f~ >. :':: 439..S~-~~tt{N~ Cd!7U tJ-.:.::Lici i 1J. .[.'IJ pr.ref - aa of) no - Jd --_.:. f ../Ii! I.' (~~J' '~.. _":":::r '..70 Andante J:.J~~:~~~:~ In d . ' ~. "....8JI/21." . I. s.___. .l-jJOI."'r-+-.. ...~' . I Rar *=60 LA ANU )""(1 jJ f .~ :r.)lTl ¥~:!' •.. " . nu t. ..i. f . ~£ .i D fhu!e (his) $j m-o dus sa rna o.J e-* '.-=-~:U ---_...} . IIJ"..' re.e Ja bine Ja neccz {i)isj... .J -.20) ----­ 437. <:s: . ' fI:--/r..." r<.1. '~ [ )Ofnma 1\ "*'...

825/321. .••._ 7:9- k-med-ar we sa mor ma/ tn/fl- clra lor.58 ani Ii::. TATA lUME-AR VRE SA MOR ('f.• . MARG IN LUME. ll·am 10s09 lin acasa n·am om drag Nu ~tiu Doamne ce sa lac.-~ -)~..ne 17-arl? la (I - ne Marg in Jume. J.48 an. Moderato inf. Prinde-m-a$ de gdzdu~ag Ori luau-a~ )umea-n cap.B25/14 r ~j'::i:=JIl4':~fi.[~=t~"~If~=~~ Andante _~ =100 Inf Pop Mihoi-2B oni Desesti Marg /'n lu me nu ml-i bl . 110 _. de mor miine (bis) Mlndra lor nu Je rdmine (bis) Cd de mOl 0 jeu eu mine (bis) $1-1 fac coplr~du de nue (bis) $i-n pdm1nt eu mine-o due (bis) . Viseul de ias M-a1 durul odata bine (bis) Si mne-Q si p-a meJe zile M-aj durut odata rau (bis) $i mne-Q si po traiu mneu (bis) 441. -.Sfan Ion Pafros. De mor astdzi. Sap/nra i1-I~_:~~lJ:~-.. NU MNI-I BINE Mog._L l: .296----------------------------------------------------------------­ 440.J':: 93 fnf [cmon foan. • 442. INIMA ME .~<.c. INIMA.

• =====..!t.. JI" V.a /lal.~ t apln.=.fa ..: L -~- -­ ' .~_.... !1't'1 .....: .=.. HAl MINORA TN CODRU VERDE "far. . ·".~-::.S. SARACA INIMA ME ..··"fC r : : r : ' F .i eu de J. me -~ . .. :f..:!!":.I 17' ". _ _ ..... ea .:. ~. '. .. 100 t~-::~-::-:t====E~'::- _·t.:'?::::: '-:..t a..::':':L....r i{ ·iJ. I .: -. . '" '::::._" kJ IP r-) I J. .~.:.ce .De·a '::"'.(. : ""'-'.~.. /a -- ~ ___ .Dj Zd.·sa z/ J ce ~=~ .•... ·.ci' .__ ~_ ~-..~=::...._.. ~Dr ". ~.i Ca cle iel moa .:::.._rL..--'r-t· .'-1f'~..:.::..-:J:L.·-=t--E.:::::..r)/.. J'a.. y ... .J'­ . ~.. _~: =~'-...:t.ra·...re.:~ t> ~.u . .-.l·a rdsdri De ne-am gdsJ dragostea Cri$md·n codru cd ne-am la Pd iarbd negii ar si Be-om lSI ne·om veseli..L~~..··t ··tfJ:·~~:··:1E~~~~1~=K==r .. rrye 0 L.. . de ne·am iubi Codru lama $J·a-nJrunzi Si iarba ........ ~~~~~..J" _ ~ ~ ... . =====-.-~... -..:..' .~f{]g./B ~.-... .. _:-=~:~~~~=j:-==~~._ .: rJe) --..pe-.297 443..~=-=k·t:··)j).. ' /7ie I nf f/{ita .---~ . .~:=:.::lf::::'!!=_+'':..:: .... 1 )l::: 120 .. . ·k I .. -:jJ:t:=-:j/~ jH1 'iJ==!:::..: ::=&~-=:::L::-==:E~:==iL± -~~~ §1...::::::::::~ .... H-~-' -.. . Moderato . ____ 'i..J!. - T. C1 l II "..-am dUB dor Blne-om vdzut cd nu mor Cd .I eu de n· am dUB drag Blne vdd cd n-am ad dzac.~ ~f-f'+ .0fflhlt-:jrJ ·:~E·g{j·=t= -r/77'''''_.:==F:::....:=t::=· r:·fI'-t.re '·1 :k~' ::::::~=-:::::. '-~ c/}' 'p' /1/- ma me mal ~ r t....a ".. .-.. e'e ? ~. . 1-:•..« . '==.re 0 - Ejtj mu/ ma. - . J. Cd ..:::.fi~l~_:-_#_....~ /0 lSi l? _"". ' -ll..==-:_~__. 445.-.. ::::.tJ-·~/Ta Ci. -. pU.---=:--=:! t" :::~-::~~=~::::~=:=±===:.-::::::: ::::*:"~t-:::::~=~_.48 ani de los ::1!.. • . .. ..[ r .. Moy 82511203 Moderato 444.. .':":"'. . '0-' 0 '/.fC'--. J~: --.".....jf@! At/ /:~J3-:J .~/. . ma du -. . . ~ . 17/" ma me miH la ~~::~.....~' r . J'a -.. 49 ar:: f '(]marrEI.. CU/ .!~ 1-. ·. -. -::-:: . .- )Into 58 ani ~.•.--" " ." r~._"-~==:~=~=+_~1 -•.. co. r . "" .p''. ... ...al' o iel IiU ~j:$~~t~·. ".( ..~> . --=T::J Lr-u~~~4~=:±=i l.... 4J: .. ~ .::£ 3:::-3 ma du -. 'r~ .-eoriore . '~:=j~Wi~~~~~~~~ ."---.. . /a.___ la ··-·~~·-- . . =::.• t. iJ= #1) I L y. .. 1=. ~" J=~~~~~~~2F12-.:j. · · 1.= I--.. 8771Jl24 /ean. mln·drii /'n me. . t. TAT AsA ZICE DORU • Idem 356 "'hai-28 ani Dese sfi ~ ne ~::~l:.. 1' V...._ ______ _ .r T ··t u ji-"""".'.... . .kl--ra·/J -. ~a... J) 1 .h~ rv ca 51-un cf.: ...==:::=:~-:.."f'" --iJ.::=-... .re Ie. .!I.....0 la..__ . : 4)JJt:l .:./. A..~ /7U ne ve.. :i!!--=::::-/'''1' "_-. e25/1424 Moderato J\:110 Idem 356 ~ra.-.=.. rA n: .'''' VJ.ra-n -..ce· .--..5tJu- - dina :fa __ --:~ Sd culcdm iarbd cu roud Sd prindem dragoste noud Sd culcdm iarbd curatd Sd ne mal iubim odatd Numai no. clru VC'i.L ..lb._~ lit" la '1 J~J !iI..~.ne.. ..'A-I-· ._.::::::'h:-+=:'" .?:..

- - - 298

--.--------.-----~-

Do, w.s,i·(Jm lei doHor ell Ie (his) 1l.1 doitor,;! !~i i-,ollcd (hi.s) .':;i n-tJ(:1 !J(17m.it nimicQ Ibis)

mn;·o

SPtlS

(his)

r£{J('wi 1Q iilimii nu·s (bis) !\ii,-! (lI.:eo, nic/ fa Cluj (his) r.e; :nimu ,'Sle'Vf' icqc (bis) C>!I::;J:;;I t1lU dt(]~ (flisl

rG

,inU,"!{l

"'tit}

tldru
(bis)~

{~'e ti?[~l ."$i

(-,rnu rr;indru

.~

446, SLOBDZI- MNI-! DOAMN E GLASU
',I;"

;:d90
Moderato

/ d2m 402

J) = 92

-

Sklfwzi-mni doamne gl(lsU (bis) '';(] nl:-.u!H: 8ighetu (bis)

I

'" L.l\ MINORA CINO MA DUe
f1~c;

"

­

77/ JC!,]
Moder.. to
~_CL
~;

Idem 32610

-lJ.~--<'T'

J'I=

104

UII-

de-a-puc.

Eu la mlndro clod rna trag (his)
Am carare pl1 sui) fag (his)
Si drurnul pc) unde-[ I(lc (bis)

Clnd ma due la tine Lu.$ca (bis) ;'''lief-un cine nu rna mu~ca (his). Clnd md due 10 tine, Floare

,sat cJinii

sa rna cmoare,

I, t, n !~, ..,"'iv. J
II
j

C

r,*:<i ("';'
U',' ' " '

iJ' "J, -

- Ai'!l

~

i.

i!

! i\ L!~

II 1"1"'" L\ s......

\~'n

!I

~j

i~

B17/e'78
iVlode r ;; tG
'i1:;

VAR·

o
~""f1fn rOIllQS

fiira nintnicd r6.rnas cu cnpl1/ ( oi,,; J

::.,/ .. arc IJe (":He oFf

'.

r

~

m11.j~,o

dat !}ut:l

kl un pticior

(bi:,)

De

scura-n

1'" uma
!;l{",.
n F; ~ I'
!) .:' ! /

cu nO(Jic () c:..}Jce bOtlla..

i

j

qi

i j..l,

DA

ULlTt:;

f

'" MiMn~!I··!J ~ ':f & ~1
t
¥
0>,,,",

t

! t

"1-/

\

. -

fv1ock-"cra.to

4

::

~-......:

~

/'

HilL da, Pii ulitO, mindrii meie }\/ ... rllJ? cit: C!~(ifs~ do tol {fi .f'fH.,:r~~ liai. ca. Pd mlndrii·i tine: Mmnie Hu-mj [reb/! hlm;na fid! rill, Pli unto lTllndrii·j tau

ELi. ;''''~t1 tit,'-­

rJa, Pll1ifU ,- ,

Plnd !o ffllml!Q

QCDsa.

:'T' 450, UllT A u llA !, n ,
"1' "
'

~

J

,.• H

/"',

1\

811/
~,

.1

l'1:2

~

De mlndmta cHeodatd (bis)

C'lnd a zlni sa .mil veda (bis)

Pa

ul;'ta,!}uSani (hisj

OQre (lSi".-i ullin (his)
Inlndra (bi:.: eli sa \l~~de C().';:G mlrlr!rU wIde

ptetrii !Ii ptetriceie $i cocoane irurnu§E'lE: (his)

1

----300---------------------------------------------------­
451. DE HORIT

Hog. B1611605
Rar

J = 70

Idem 106

Rdlile m2ndril m-or bate Cd eu Ie-am Idcut pif tdte AJte rdle n-om liJcut.

Numo·am mincot $i·om bdut SI-am iubit ce mi·o pldcut.

452. HOREA FLOREANULUI

Moderato cetera

J = 80

I- i J.

g! I#~ I r~F I ~ ~[ 16Jf!@ I
I

Inf COV(W Ion - 33 ani - prima~ Boia$ Joan-63 ani- contra Covaei Teodora-31 an/.-zongorii Po/eae $tefan-10 ani- garrJuro Pascu Simian-JOan; ion.' 1972-Viseul de los

r
t)

,- ( ric l if:
r-·-Jg ill t ..i€f-.l-i[b!J
Hai, md Jume, da ! Clnd a sf nunta mlndrii Eu m-oi culca ~j-ol durn; In lata bisericii Sd vdd cine m-a trezi.

IJ

II; J jJ I ;/l J

f

r- :=j4~--r gr.~.A;:.:=IF@

I14l.J I J

Hai, md luine, da! Te-am iubit mlndruta dragd Dol ani .,j-o vard-ntreagd Clnd 0 10 de catre toamna, Te-am lasat sd Ie laci doamna Sa iii doamnd la liceu Sa te ia un techergheu.

453. DE HORIT

".fag. B1611576 Idem 106

Ii C1 if

Moderato ceterA

J

= 60

I ~t:: tY4if il

U I14J gJ
dJ

iJ t'V~1Jt~~J~Blo

NV

-----------------------------------------------------301---­

454. VESELIA NU MNI-I DRAGA
,~

'I:.

Idem JJO

tJ

............

Jle-.Je

//...

""'""" IfiL-L­ d _ _ flU fll/}/~i_

W:P:'f" 2Jli=FFFA
rlra-.9a tie - se - 11- a
n(J

mni-i dra- ga

~

I

tij1J. -J. @ljtl'~F+W~~-J
Alv-ma
l

9
ga

JC9,p ... fa ... ml'- na-n - frea ... g8,

Alv... ma'

.JJp ... fa

mf- na-n-Ired

ma f

ntra

I

Veselia nu nmi-i bund De-ar tine bator 0 luno Hori-oi $i-oi I>uiera. Impreund cu mindra Veseli-m-oi $;-0; trdi In caso cu oamenii.

'Igora mJura

os

~
~
~
~
Hag. 8171659 Moderato
~
Solo voce

C intece vocale de dans
locale

455. PENTRU MiNORA DIN IEUD
Idem 330

J> =130

(I ! p' , P -]Tt# 1t!- - £$' ~Jyq ))

)J J
k ... vd ma vd

~

f Ell =eli r F r E 6 r f~£ ~ ~.--- ~ • & 0 bf t f ~ ----..J;J ~ .---.......
I [ E F err ~E=ii::,3-=dr q[ n p F7]

;i~

"

li"ec,Pm a...

l'in- In; min-rlra

pa

din k ... vt! n{! ma (ld

li"ec 'pIn a ...

P;n - 1m min-rlra

pa

tf;iJ
/1(/

au:

~

Plniru mlndra din BoUza (bis) De tri ori am trecut Iza (bis) Nu-mo-datd de-oi rna; tre (bis) Tdtd Botiza-; a me' (bis) Mdi dorule ldsate-oi (bis) Sdrile descuJta-m-oi (bis) M(1J doruJe ie-oj ldsa (bis) Si sara m-oi desculta (bis) Si n·o; mere la mlndra (bis).

~

302 ­

Mog.8J7/t.O Allegro

"Ii :; 100

i

Cd
Hai!
(~1d

copWi

Sf lTIel e doru marnii
ne
dOT

Cu

Ie, 0 s{iptanlJna n1(](E' la jnimil

lint i ie, Ie. Mtuca de sus
dOTU

tau
la

:!/Q USC.

Hai f
TtHl~ieptam

C:1 dwg 10 cina

l/(lj ! Ie. Je,

Si.. j fmmo(l.'\o simbdi(1

T'r:.1'iUCrl t:U
cfUlrtoi(f..

457. MINOFWLEANt\ ~1'!NOR ARA.
Hag. B 27 /171,1 Moderaio

160

Ta, ie, It', Ie, Ie, ie
Tu, mlndruta pui$or
TJflQrd te"ai dat 10 dor. Tlmi1ra CQ -';Ii hunza, Cd H-o placut gurita,

MJndrutcl cu. oeni co mUla,
TlnUlQ (j-oi vlndut gu.m.
eu mlndr(l n·om ~tiUl,
Cd oj gura de vlndut.

$i eu Q$ sf cumpiirat fV11nrlm/d de mi-ai sf dot Ca-.~i si cwnpdrat .~j eu, Mindrut!'i hator de un Jeu,

-----------------------------------

303 - - - "

458 CIND BEU BAUTURA

/1eg. B771 370
Moderato

,

~ i~~'f-t-,it-··
-L-

tI~

'"

140

"-!"r:ran 39 ani marfie 1976- Slot/cera

['}

.,

J'/

/Je

.beu

oj) -

(j

-

f

,,7

Oe oi-Jd' beu

1).9

U

':~I

.-

Fa

~~

tt"

yi/

/'0'

ma!

Tat oi lJe cite-un pUcut Plna.-i soan' pd delllJ.

459. MOSULE BARBA CARUNTA
,

I
,I: 'I·.:,

Mag. B201216

idea: 276

.J :: 70
C'l

,'"

lk·.je!

/t:

A1~(}-, jIJ
}

-

r':'\
,


Cth;;/;:; --

ab

0;; ;;g

.

/if.//}-

;)

Li.:)

..

;'~

N rei joacQ, nid (oi!» Numa tiit be,~i mlnlnca (his}.

'"":i:::::-: -.
-~-+--~---

6--­

460. STIU CA NU MI-AM OAT ClOPU
Hag. 829151,4
Allegretto
IV -

:;~~~~
-.,'

L' J = 100
-. - "...

YAR.448
---

In!. Hotea 6h.- Jf, ani }9U' Hofen!
-" ­

~~~_cW'==--'E~=:E;l-~--;gg --$:-:::~.: --- =t::::::::::---=:.f::-=-- '-~_f8
.JI;(, ca
flU

/n!~am

dar

c/o ..

jJU

J'f;u
)

ca

n(j mi.·am

da! do -

&~

_ "#0 =i.- i li=:-~c==='E-J-::=1~=~::~-¥f=. · m::::=t=:----=11 ~===-==--.- .~-~ .4=:.:~...:::=::t:.:::::::-==--:::.-=~--.l:.~--. -::---- -_.. ~
La ens- mil •pin ,/
Iru zi
Til.!

'~

BJ./

La

ens - ma
.J

~

j)//i

-

1m

d -

f7U.

MindlU na t;>-o dat $f:rillca. La Cll$mii pentru horinca Dacii vezi mlndra cd beau Nu m-astepta te eu

sa

(bis)

Dacd vezi ca-s bautori .Nu m-u$tepta 10 cheotori Nici sma in sezdt0li
(his)

----- 304--------------------------------------------------------­
461. AICEA MA VESEL ESC

Hag. 818/189B Moderato

Idem 307/a
I

iJ

., ; U· f'~~==tt~~¥E- ~f~
A / - ced m9 ve -se lese/ A- ca s} b!
:,e·m i

=98

/;-a- iesc

iili:~)~h~.~F~Jf~::t£l~·:~~]lt:t[~:.~~\-.·Jt. _L .·)!.·M=--=:JI
Y-d- i
cea vo -

in!a·. ITiI
Stiu ca nu-s din neam mutase Sa nu rid, sa nu grdiesc Da, pd mlndra sa n-o ibesc Si sd nu md vesalesc.

De horincQ nu mnj·j dor Am acasQ puti~or Am acasa uiegi bogdte Pina·j lume·s goale tate

462.TAT MA UIT PA DRUM IN JOS

Hag. B18/ 122
Allegretto

Jdem 245

,

t. 2

:j

E7=.. ._===±---=t= . . [.:. -.·.~ r .a.. _-'-.rl-=r--·-·::t'----=-:~~ _..:.:. : ...3 ~.-~==:-::_~=.~:_~_::_-~·:·:...:..·f.:.·:._:~.· -... ±= -(_ '~.' -T:~~--:~-·-:8--·:..::=!
. ....·:=-.:ft:.:.-.1t_

J

= 100

7al mB

1.///

drum

III

lOS, ---.

Cu oc!?/

176' -

pr.'

se -­ ml-' ne

Hai, pd drumu lmpdratului Altu-n sat ca badea nu-i (bis}

Ca badita·j albinet Tdt fecior cu pdru cret.
(bis)

463. CETERUCA DRAGA MNI

Hag. 818/1976 Moderato

'S
~.

'* lef
i
IId//

Idem J07/a

J

= 98

=gf~:~~.TH~~cftfjJ:-~ rJ'1f~

Ce-Ie IV

ca

ora-pJ

mn!,

{J(j.-ra.f!

. ~.~. == ~. 1f.l -g=iF#-~.-.-..:::=-. FJIf~.-=.~·-..::f·--K.1t. .'t':~} --:-:::::E::t=:::.-=.=~!ty===;::.E:.E.:·~:--:.:t::::- -: Vy
chii mi''a-ohi Ce-Ie - rv ­ ca d1a-g8 !Tin,',

~:tt=--#1L=:
tJ -

.... ·F~. ==h-:-*-:Jj:=:? ,..~;~~
c/}ii min dill

,- ;b);C~~~*J-'f·:C:~: }t I ;: p. #~. ~ J!~~=Jr~"~
Ce Ie fa gt

-

neil;

ca
Glasu tau md leagdna (bis)

ci-ne-mi

de

Hai, Ceterucd galband
Da, CeterucQ cu tri strune Glasu tdu ma duce·n lume.

T

'I

305--­

464. MAl MiNDRUT CU pAR TOMNIT
I

Mag. 82011830
I

Allegretto

,;
~

r~~ !~~g~~~~~~§*~~~*~~

I/a/
- mnif,

.J

= 105

Inl TudorOVlC1 Nlculol-20 ant-cetera Tudorovici Mano-18 ant-zangara dec.1975- Rozavelea

-~~~:-l==§hEl)?
['.;;-/
.

"t

ZI -

~

/71 (

J

- - "---~

Ie

Hai tura-i Sdrutd-md mlndrior,
Sdrutd-ma de tri or;, Tare-mi-i de tine dor La, la, 1a mdi mlndrior. Du-te mlndre, fd-ti armata Cd nu md mdritd tata. De, le, le, mIndrut, de, leo $i iara mindrut de, 1e Cd daca m-a mdrita Dupd tine nu m-a da Tra, la, 1a la, la, le, le, le, ~i iard mindrul, Ie, le,

---=:::j

--~=-3

~e

~
Mag. B131359
Moderato

465 DE - A~ MURI, CIND
J =96

A~

DURNI
Idem t,{]6

IJ

:]

~

~
~"8

JJ; ; £=.- -=·-·~i=f-=l jJ~:~= -E' :i=I=fr$=-p"Efj .---.---- ±----.---- .:J a §1~ ~ - ~ ~ =7(]~-~ ~ -~€ij:~i.~~~U--~~~~~2:K~q;=lI
p

--

ft-B.J

m(/

17

dod

our

n;~

mal -

De-as mu - ri
)

clno

as d(/r>

/7/; mg;
__

M-mlc

I7t/ m-~ >

/;8-/7(/-

M -miC

/7(/

m-as T

ba-

/7(/-

I.

de-a~

..~

muri clnd a~ si bat, de-a$ muri clnd a~ si bat, nimic n·a~ s1 supdrat (bis) de-aj arde 1ume cu foe de-ai arde 1ume cu foc pel margini $1 pel mij10c (bis) 'dacd-n fille n-am ndroc,
po mij/oe, pd margini iard (bis) daco-n tine n-om tihnea1d (bis) tree ilorile cimpu1u1, mdi (bis) tree z11e/e allului (bis) tree zlle1e, tree noptlle (bis) si ell ma tree ell dinse/e (bis)

1

mni 8-0 .nm'iritd lei€: floar. bdut serra la luna.(.i h{~dE~3 cd S-..1 Po mine roa doofe caplL Crl.:> capu.~Tn MAl BADE CE lICEAl Idem J5tJ '/f. ca nu1 door?: j Jeagd ('u :.5Qzui Ffntinc(j Ferd. rlespreunntu.)erie ( bis) j)jnd· i uiag(j 1([ mine Beu din eo de nl.1 (1f!aiLl ()rn ce ne . De .-i uiega 10 (ljii..~~i·.. k6Z ATiTA HORINCk~ 1.01 BE Allegro C-OI de be ie 08 - me - /Jii h l)t~ de ce-1 iJun(i.>. (.(.~oi rnai h. t'Gre-i nf:b!.tergunl Ca·. . mni S-(J ..::.ind HOiincd 'cTrde-Glll bdul Brit [1m 10S1. beteag de bQutura..l romJne Pina. ci sf bot..

.(...:int:':> pril1Hlvara \1<1 co !$! irunza (bis) don. Ardele/:m MillO! -}7 ani iC!l. III i l.)i· .. 1:. ".t.Sarost7u bY.\ " 1 " A BJI/25.307 B nR .. pirr'ului.Vadui Ilsi mu . -- l'm --ptf.lui =--:JI ~~ . .17 Moderato .. 'I''' r r~ut ~'~. "' ~ J.1.•• :::.. .$ ~_ '. care $(lde mlndra (bis) Pare-mi-se cd sc vede (bis) Cc.ervan Hdrie.1'S[} .fii... C INTECUl Ftf"r!oP!!'-.\"flffi j(~ele l Si minarutc1 irumul}iile (bis) O'-ue as/a-i uli(a ? (his) p.--+--=f---'--~-."/TI 9rf .tue.. > ~./ [)l.-t~f mi-O riot crept (his.sJ 5. ~i!~ ~ '.i susuni {'bi..'[a re .:. f1F .C. lurai. IT/i _ /~l{.--'#--+r_ ..].. .0R L.:-=t4- iJ ~ Ilii --:-::~--::: .n MERG LA JOe .c./"a/ u F J fa la .' nu-·j SI cal ca /ii De Po Tal It/i O~(~t.lnd '.: J. l/J-ma - flUI.rd. • r)? 4.! i .F· tV ie i . . ~...1 ..~: _.l. ... turni.~.t j . !luiL Wfln!T I idem 3511b B?7/.{)lut.. De dow bdriilului.. ~ C. tUiQi.".--.:<:a mlndrii Ilnde ~ade (bis).974.:::-. I' i 7ri.'}J if/I: Bdbut Jacm 38 an.1 bnlc. 1 .: . /um. .l..::!r ~-::~fI1~ ______ --. I"IUO 469. ­ I ----fi-· ==:1 -~ ~-.

131 paf be tea .. La - Tu..pa-I coap ne . 82111789 "! ~p TU t Moderato ~ ::.f/ Ti.. ce do 1£)13 I J J Tal I r F C ./ (8 de eL_moa re 0 - .!la. 80 Idem JJO pp s-a me dra .'1a-n i-a me ..~ Allegretto )J =154 Idem 302 ~ft i l J) J) - tJ) l I~ tu... te. 160 .vas .­ 471/a. II re 0 .me.. sa dra ­ cu ~ lui sa ne be ­ ie &ta P P P P I fa d.jI lu zae. fe .rl.oJ pill! be ..t.ne-pa-i .. Mag. ~=± W I ~ II .se rlJ J_ s mu _ _ fa de el moa - ec.. (bis) 4711b.308 .ie... 472.. hai Tn pddurc duce-moi Tr.. pa_ ~ Cb II ~ P I •0 lu ...' .It} COillp . TU FEMEIE Hag..' ' ...8. j) j) . Minte doru ca $-un cline Cel de el nu moare nime Cel $i eu n-am dus dor Bine veld cd n-am sd mor Du-te dor $j-n alta parte Nu-mi dunta ziJele tdte.de lu tJ Jl mea l J) de l nOl~~ )) ~ I tum j) IV )i I sa bar do - h J5 J lJa II - voi.. 0 .. ~.ASTEPTiNDU.ga (jet..mlJ. zac/ .gr8- dra .J a .Ie. nuiele oi lua Si de boala te-oi scdpa.ga. 81611861.v~ ... .3 Allegretto " ~)::.b.. cr . TeJ-n 0 !lra .tea-gao Meli barbate p-a me lege Du·te tu de 0 culege Ca de boalel poate-mi trece (bis) Tu nevasta cutrel. B?I J53 Idem 21..:::.CIa.me. ne . TU NEVASTA SI~A ME DRAGA ... #.ne.tinti3lJc r r do ...MI BINELE • Mog.CJ' 1-=t. zt...J 0.TU FEMEIE.

l1814 Moderato ~ = 84 ? ~J J j r++t A / • I Jl£1jjJ. Eu de aicea n-oi pJeca Plnd nu-mi aud 110rea . ani ian."' 'f 1 . I 5AocI1s Jt · J.L: . Leganai 1n legaflut nu-mi sii mnie dragut la Sa te legine po line Sa flU zii ')aTa fa mine Sa ( his) ~f>( i (bis) . B il. J =102 /fa! ~ mln .i - cea na 17-01 me re la plug !"(}! pt- na 17-01 me re la plug ~ Ai. - '-"l" .I' i/­ • .sa.Bude~fi pes·· Ie sat S8 la . Ai. Mag B10/501 A . ¢ lvlii-la-I/ ) I..ra = 110 Inf Toporan Marioara. bl Jd. Vre·me·ar sl o'e~ mars a . 473.ca .17 ani 1977. 7970. .sa ~ flre-me-o fos/ maj de mull.!'! I .:::::j t:nm'~=-~*biig@ I ~ p' .druf . .) Eu aCQsa dac-oj mere Tate botiJe-s a mele Tate boWe din gard Ca sa :.Iapa Ma!~ ~ ~a "1~. 825/82 Vioi ====1 309-­ ) ------ =. :5i aWa mni-oi petrece Plnd-'oi arde frunza verde.':.-In1.p mal. '~Ii 1. Jl j' 2] nu mJ due PF- de-a .). " ~' . min ~ (. 1I.put -~i I f... mai (bis) ftl 475/0.~..Itiu ca am barbat (bisj 474. ~ ~' 1':.. __ !lu-ma nu ne-am pn-ce . Cd horea plugarului Este glasul cucuJui SclrtJituJ pJugului $i-nfrunzitul codrului Ai. ~ I Eu de-a-I-cea nu mJ o'uc/ Eu ~ 'IJ1rg r--~p kffi-n1l.~ ~l J /). MAl MfNDRUT DIN LEGANUT .[a ) -~Q -I )1.21.. . SARA PESTE SAT SE LASA Hag. Inl Tivadar Rad/co. EU DE AICEA NU MA DUC Idem JJO Mag.

$i suman Ca feciorii de 10 noi Nu sa dau pe opt ca vo. la l la..bin . la Jfo - i() - fd-17u s·o-n-va.fat ma/ I of ~~B.. -­I j 1 -~.re ma/ Ira. Mag 8291777 $~ tJ E F-kt=-~-g@'ELLg-U 'Ii Int.--310----------------------------­ . mal Ira l I@ . B1011321 Allegretto Idem 372 ~ =110 . Bert. 47S/b. . la IEIF pi Ca mi-! al tv fa.. (bis) . (bis) frunza cea de plop $._ _ _ _ _ _ __ rEFB~-I~=rRa Mal min-oru! CI/ l .. i EZCr Ha/____ ?I?FF B ~ ]------.. I.z () u.gan /a hunza sullo Ca ~i irunza C'ind 0 sufl6. la.j. par gal .pJ IJ ne ma led ..!':::t:. Clnd 0 Ca ~j de paWn vlntu lin de cire$ vlntu des.::l par gal-binI Ou . ¥ c::r . (bis) Ca ~i 476. [TNT A' MARAMURESU .Q £j la fra- iU-Cl- Ia.ra r:J r y'ltJ .fUtiler £J mu.. mv.. la l la.<E±t#Ltt@d' Cu s/ .. Petru·20 ar Allegretto ~ = 108 1968.fo mat mal fa.MAI MINDRUT CU PAR GALBIN . Mlndru is ed-s moro~an Cu cheme$6. I Mag./ . klal min dru!cf.gJn la. la f7"l8 lea . ia doruI eel eu foe Ca $i frunza de stejar $i ja doTU eel de jar..Sldtioara ail-fJ Ma .

I) . bine Ca-i vorba ~j despre mine Eu nu-s fata de jupln Greblu ~j fac dai de fln Nu-s fata de jupinita Greblu fin .Ii - la cu__ mi"l7- dra. ~ ~p J~ ~-' = 109 JEI35 de jr=t. .' ele Sc-(} moa . tura Jocu nost moro~dnesc rurai ~i lurai. /r.Fa ~ Il! Tro I PO . I ~ €a 10 . Hal mFa-tiro cu ml .ra Prunzuca de busuioc Hoi ~i tu Mdri 10 joe Sa te Joc sa te-nvlrtesc rurai ~i turai. .ne-n fa ra. j) I lJ t? J 9 Ts fata de pe Mara Numa una 10 mama Grice lueru oi /ucra lama ~i toata vaw Si cu V iIi m-oi 11. FRUNZA VERDE DE TRIFOI _ -il".1' Pintea 478.I. Turai ~i turai. I J) Jj --.-----------------------------------------------------------311 ----­ 47Z HOREA LUI VILl Mag. tura. tura Clnd aud cetera-n sat Nu trebe sa s1u mlncat Cetera clnd 0 aud (bis) (bis) (tis) . B 18/ 151.~ i> Hal Auzita-ti bine./~!l8 ~ ~ VI ..de lor. -~ ::1"" Mag.J/./ ~ a ~ It) .ra. tura N -am nici gubd. - JI J2JB Min- frun-za ver.'>1 foe capita. Victoria Darvai Va/eni '"""" I. niei una Cd Ie-am bdut ell mindra Le-am biiut cd mni-o pliicut Turai ~i turai.cu pa la no! Pa_ J za l' pa Ma. 8291J81. tura Tate ralile Ie uit.10 Ca-i fartat de-a 11.0 I Idem 3071a J Allegretto =-. ~ --~~~f@=J I iEP' ...1 272 Inf. tura. dru-i )0 .== :+t== &r... Turai ~i tUTai. S-am fost Unar ~j bolund Turai ~i turaI.

r I 7} J) [v ]J sa mIn .beJC.Iv I lJ2Ji) mal _ _ _ __ II s-o ru-pe-om fa haL hai.J _9b!g C2 __ Cd ____• J! v - na.cu. mai @Fr a/ . B 181 1550 idem J07/0 VtY- de ~~===r=-¥ ~.Cler /77(}/-/ 0'1 3.Ie .5 j) l It .9 .61.ora ~i~~ J! ) mrl(-i draQ ~ sa ho -- fOCI [U min .ru. Si sa vezi 1n sarbatori Plin cu fete si feciori (bis) eu cojoacele-nstrutate Vuma trebuie jucate (bis) :$-0 zis mama ca mni-a fa lestrc cind n1-oi InSUla ( bis) !.resc. FRUNZA VERDE SI UNA . hai. tv1nie nu-mi trebe pd popa ilj Numa cetera si doba Mnie ml-mi trebe l7Cinas Far Mniculai ceteras Far tv1niculai ceteras. tv1nicula.)i mni-a fa cojoc cu ilori Sd siu mindru-n sarbdtori (bis) Cine-o idcut jocu-n lume r\iba numai zile bune (bis) ea eu ia joe mii-ntilnesc eu mlndra care-o iubesc (lJis) 4BO.dt-a 58 ma iv.i J idem 1. mdi pi Facuta-j de simbata La fecioli duminec(J to ieciot1 dU'11inecQ.'u ) ca flU 1-81_ :8 -.312-------------------------------------------------------------------­ 479. ) Il:g)jIT~ /Je hdi.wJ Iu ma/ _ _ __ [8 /-0 hi-cui mes . cetera ta Facuta-i de simbdta. = 99 t=?Tbj p #§' P CU_ ar. mai . 820/7757 Moderato iti#~r @. HOi}. ~ 10-. JI. zT CETERAS CU ARCU • Mag. ~ sa p ho .

Ie.'_' ._..._ _ . £U~ J jl n Ii ~~~d}:----J. . bunt.. Hai. .fal mal.: !ilL '--' 18. MA. __L __ _ _.Ki-n-fiY. MAl MINRULE STRUGURI DULCI ..Ia/.' pe-le-a..Ie.'--_.__.. ~ I~ 3~_ _11.~~ ~ .. ~ -' ~ ~'~~' @) f ~) Jp IJ)j deal__ /11_ lI8 . ­ § ~ :4= 12 . J) [j (u_ 1/8 Ie Ma-n-IFI-n/~/ .p do . .ni-l :J~ ~iJ ~ la.ru-n_ ca .-Ea.313----­ 481.rU-II ca . la.!_ _. :==fity ____ §¥. ra ----:"jL._ Hai la. I ~ ~~ m !L-~ ___ .__ Hai.:::._81.I.f!W~ -F . ____... Las-sa zica.-lltiln!! cu doru-n cale Doru prinde-a md·ntreba Dow-ti-! de cineva ? /VIai dowie..~ NZaz:s.oe u .fa.rind d/II 1 Co bo ~ rlnd dm _ tF¥ p r "IDd_ deal ~r-3._ mal _.' l Te--o rum-pe u rF .drL: ­ fI/I :defr " ~ "dl_ fl8i /.8I:==--'3i~J--=": ~...____... . do .f/ fe-o rum-..-----------------------------------------------------------...rF.J :::113 :t=:::===t::===---:. la.. 5=$--­ ~=k'e .~77 /a Mag B2913233 Moderato Idem '''L' . la.L .zula-i om frumos Sd nu fie pacQtos ? Cd ~i muntele ca-i munte 51 e/ are.J : : 92 __ ~ . Hai 1. doruri multe.sa ) l?um-pe-ItNJ )' r/ fl-/ lIS -- ca ___ @.... p' ~x-14 cu ~ _-c j tf* Ii ))J)-j)-rJ¥=E=f¥Eh=fr¥itt¥~ J1I1r§.--"':. 482.#±J~ "j} $bmJy rtl 1i± Js }l j) £J V p bl p I it j) JJ J):t£ -€ii!¥IJ(7"-~~ Je-as fa -.?u ma-n-dur I?um. mal nebune Mal vazutQ-i om pe lume Sa nu-i fie dor de nime Moi vazuta-i om de treabd Sa nu-i fie lumea draga Mai vo.. mln-dru.1) )). la..Ie:.) PaL__ [0 - bo._.. {i ma-()-c.-/ '-. ' .NTiLNI CU OORU-N CALE .guri slru -gurl bUfJ~ L¥J ~ mai__~_ hai -~ p1JEIW=r===:~~~-P. _ .Ie sfrv -. m vb( q@? at? .: Coborind din deal in vale Mo. cd nu-m pasd (b i Ct'l.s t1nt'lrd ~i frumoasd r: <" . cd urUa-i m1nioasd Cd urlta-i minioasd ~i pa mdmuca tismoasa Dice m-o flicut frumoasd. 1t1 M(it/ In tn ...-0-' ?~ ~ ~ ..

~~:--:=k=r=~£ ~~ .cu cin mier.. SI EU AM FOST A MAMII MELE I Mag.la zl ce Cv . Fa-md doamne ce mt-j fa Pasdre sa pot zbura Da. Cu_ car-lJu . 8741890 Allegretto idem 385 ~ ! e-=..ce #u_ .~-l.---=~!=~~~£-:7t-fr-=iE=:l --" oru .18_ - m/er -Ia z/.5aptnto ' * j) j}-=+. /101- nl . Sa graiesc cu colonelu Sa mni-l Jasa dragucior....~-fl= fJ Cu.Ie Ce sa fac am a -juns ra .gu! ""-" o'uI_ fn lume.~.mil me-Ie.--_-~-. cucu CiNTA.7 Moderato ~ = 90 idem 119 f.. Cit-avere am avut C1t-avere am avut IntI-un ceas mni-am vlndut Intr-un ceas mni-am vlndut 484/b.:. ~ :=2= t!J • M o dera. ~ ii~* """'iJJi=:= ~ .ce Alu_ sid ..ne Ycnj Ii dru mu Jcris fi ~~~~§~~F~~-·~~~-~hI~A-5b~ Am un_ ora .------.? dus_ fn lume Da.~$=~:. 816179/.ca bC} nli. Sa due cartea letilor Deasupra cazarmiJor. __ vol ni .lJjJ~¥ Jtjr.+------.. 4 ~ F~ ..t?r£ .. Ca banii ti-or trebui (bis) Pa clnd ti·i casdtori (bis) .--~i2g.k d juns ra .E33::~ ~~1t=:. Am un_ drJ gu! '-.sId.mu cu_ car-.-.Ie. 7975.m fosl a ma -mil me.cv J =108 cin.ne.. B2017527 II DRUMU CU CARBUNE inf lite Anura 25 ani oct.:.o ttl I = 80 -71_-.ca_!Ja - nil.314 ----------------------------------------------------------­ 483. MIERLA liCE Mag. 484/0.u Da.N¥:]J ma. Sa nu-l puie de planton Cd li linerel $i-i somll.bu .. .. SCRIS Mag.ct. Da. j :l eu-.

84 ani noiembrie 1975 . me . lip ~ P P l'p F r ZiZlc-a zf .0 MiNORA mFn-cira C-B zf 171..5-0 J = 114 mTn-cira n.---------------------------------------------------------. Cum Ie . Hag. VIORE' I Hag. 816//886 Allegretto ozis. FRNZULlTA.:.ju Wil - 171 p~ ju Celuiascd-o jiindarii (his) Cum mni-o ce/uit gritarii ! 486.18 J J = 120 ~=* ~ p I P4!~ ~ Ba . 818/1625 A lIeg retto idEm J07/0 '~i g P==W t:::f=F=IF F rr(jn-zu .C ._ _ _ _::.0 - /II - 0 - re rin.. Bata-va bdeata ieciori Bine va std-n sarMtori Cu horinca plna-n zori mdi doru/e (bis) Si voi vre-o doua iemei AU Mut ~apte Uirtdj (bis) .5-0 .fa ..leud .Ie /..ci} re 'JJ n -~-~. i ±f3.Ii .fJV § Jlra .nil' r _ /"u.ou .'i-. dorulc (his) .'$i v-ati graft pa 1a spate Ca-ti mai he 0 jumdtate rna.-=t---===-~ ~~ .pi J pti It La ..r/. doruJe (his) Pdhdrutu-i cit un cui C'lnd 1/ pui /a gura nu-i (his) Si Piiharutu-i lndungat voie~te rdsturnat rna. j EJ~ .001 08 . bel ma! m~1 (um Ie !Jol 08 me - ml ill ~~~-~-~ J.§) La s1t1.315----­ 1 485.. CA ZiNI In! Duncn Vasile . ij F: lIeil &1$ It! f3 a lip ~ Un! p ~.:-~-.

Jk J r/nm jJUS-­ ta-.de-81 Ios1 ..Ie ru ca [e .Ill ) r/rum jJW - Ii./1_'- '---' al_'- lu ...ne nu . inima 488..-.7L'__ 1711-81 clf7.fal '-./ ~ J jr. 810/412 Allegretto Idem 372 J::: 108 ! [e .cral? [}e_ ml ... CETERUCA DIN TRI LE MNE Hag.____ _ f_·-_-_-<t_lI_-_r.Ja­ Cine nu $tie de dor Trdie$te-n lume U$or Nici eu de dor nu a$ $ti Dar mni-o pldcut a iubi DowIe bo}ovan greu Fugi de 10 sufletu mneu Du-te dowle-n pddure La i nimd nu te pune Si te du :si la mlndra Si mai stlica-.me? !/n. - fle flU . CINE NU STI CE-I OORU I Hog...316 --------------------------------------------------------­ 487.lu_-___. D .rv - ca If fa - If fa we ._Cl CeterucQ din tri lemne Unde·ai fost ai1ta vreme ? U nde-af fost $i ce-ai lUcrat De mni·e nu mn{-ai cintat ? Hai tura $i tura Bine zice cetera Bi ne zice cetera C1nd se mdritd mlndra ..=r~~-:IH·-~ [i-fie J :: 104 ce-i r/o mcJl .e . B18/ 1780 Allegretto Idem 307/a ~ i wg~ __g==r:~~.de-al las/ a we me~ Ufl.----.___~ Ooar-me fJoajJ-lea lu_ _ [..+ ~I{j) )J*t 8/ ne t41 le De sa maritd cea hlda Nici 0 cetera nu cintQ Cetewcd Iemn de nuc Vine vreme sa rna duc Cu cdme$a de bumbac La mlndruta mea din sat Ceteruca lemn cinesc Dupd ti ne rna topesc Dupd badea-nebunesc.Ie .. _Ifill ___ .

t­ L .C(I - 0(1 fe-fJ ----.. Dmq kJ2M . 490.. me Sd te tli mIndrd de mine. Ca nu·ti trebe alta ata Ca omu strdin pd viata Co omu strain pd via to. N -am fdcut la nime rau Cd m·am dus din satu mneu 2 ..g qj . me De-i visa un vis de rau..----------------------------------------------------------. I J mfh-dra /1al II De-i visa un vis de bine....bta_ fa. n·am parte de-a mneu sat De care m-am-strdinat Pdrintii mnei i-am Idsat Ai..11 e ____ ~ Ai. . hai..fu . I )J.Ie 01 r ~ ~ J =100 ~ i I T J! .. me a - ~3 '--' La-sa .317----­ ''-1 489...171. TID RULE DE PE MARA :e Hag. t~ti t) Allegretto ~ A. CUCULE PASARE MiNDRA Hag. mindra.______ 'OJ) Ie pa. mlndra.~ II: j t t l I -J.z:-~ ~~- -----. ~ pi Ala rat mm[(/ mFI7 o'ra s· .0'(1 gj I J) J) 4J Jj I J) .Ia. B18/1885 idem 307/a :.18 . s<l-re mTn-dra j) j J) -I -d(l [(I . . mindra.ma /a (1m .re f! ctfJ ===:l . ---j ==-::J re .. B 18 / 2462 Idem 245 J = 1'0 . hai Lasa-ma cu dOTU mneu.i vao'l7oarfea ce-a vi .. lunie Cd omu strain po lume Ai. mfl7-dra me gJ mi'17 lira !Jal la. -'" I J) AI_. Ih Jl I )j)J 5.##)l @JdgH£§J Ai o--l1c·i a ve m! .ra m~' [@h. n-am parte de-a mneu sat So. Si nu-ti trebe alto.t)·~ 17-&(1.e B/as-fa-ma~ sfra ..IfJ ./1-' erl7 - !J(I- fe-fJ . Pd mine m-ai bJdstomat So. mindra ..

I ~HFt.na.c@ I rn p UtFI fJd de - /1.frill).5 Allegretto i f ~~f Tal oi be cl ~ = 100 j U' 0 I Ef f U' i ~. n-ol zf. __ .nn - ca-n pa .JH a./'Ie (Ti-a do .P' n-ol zt lJu ­ ce-m-oi . Alu ma el 'f*EM. De m-a dori cineva Zinioo-o~i ~I n-<l?cinta Moo dori hunza de nuc Cd ie zice sa md due /'''1-0 dori frunza de tidw Cd ie $ti unde mnj·e glndu (bis) (bis) (his) 493. Tal 01 be c7 n J r!.01 ZINI .ll fe. Nu-mi dau mintea din caput (bis) Pint-un cine de dragut (bis).. Allegretto "if ng~':Elf .1976·leordina ce-m-fJl. Idem 21.1/-__ .)J Pi .p' fJ!. 492. ]i. TAT ASA A zis BAOEA • Hag 818197 'l . pIn jos de sat. m-a I &)l.UN PICUT HagBI81217 r Idem 21.I - ~ = 110 Inf leordean Nufu -38 ani l eardeon Man:sca .ri.5 ba ~ deal Taf a-sa 0 zFs i ba dea.un pit . ~ ~ J. = 80 Tat ~. .ni I )5.Ita - n II U$or ij doamne pelhaw SHu cd nu-/ ridic cu paTU Si cu paw sa-1 ridic Tat oj be cUe un ptic (his) (bis) . $i de dor m-oi ineca (bis) Eu ln opel suparat Pd /0 noi.5 Moderato .22 ani ian..ELE . TAT 01 BE clTE. ill J jn II c!e la - Ja j na-pol /'I-a fur.£P' ~ f~' =1 f ~m. }1 J Ja vat/ ci-ne m-a do - ri Ja vad ci . fe-un pfl-cui .i .J8 0 zf.1.318----------------------------------------------------------­ 491. )J Jl. ~ ~~. DUCE-M-ol SI N.cu/1 _ _. Hag.r no .loa re )l.. BI81131.li.nJ.

urma) (bis) ==i j ~ Mag...li eu I J) J.sa - @! I p P p.b I ~ de u~ ~ P CI I z. Pdlincuta de ceo] bund De bOut sara pe luna Cu mlndra care-i nebuna Tucu..a . dra ...1 A lIeg retto J = 104 I Pv p ZI: Va...cal mes .ne vre-me Ja-/ a - sa ma duc_ jJUC/_ If f)il!- mtl-n co .-.. In) J . JU ..1 gura cu dulceata De-amu plna dimi neata E1 hai ~-a doruluj Daina mlndra ~j jar dui (Retren 10. da.. (bis) De n-ar s1 cetera-i1 lume Ai vede tete nebune Ai vede tete nebune Si neveste dusa-n lume Si neveste dusa-n lume (bis) .~ - I C(l ra! ~ Ceterucd m1ndru glas Scoate pa mlndra-n prilaz Scoate pa mlndra-n prilaz Sa-l dau gurd ~i 0 las.Y1I .:::::..i • I £' i . Ie ~ nu e. B181900 zi vAsALI DE BAul Idem 3511b Iii rtf Hai _ _ __ t.18-1_ sa-ma piC.C(I. Va sa de ba. (bis) ]01 Ai..319--­ 494. .. B1811518 495.. Palincuta ~i pdharu Stlmpara doru ~-amaru (bis) Dorurl ~j amaruri multe Pa la inima trecute. J/ p ~ if. da.cu-a ~ J..~ j I " ll '.feea~ '1' 'j e... Jl J) A') ji I La Jj J mes -Ie . I (j J) J F Jl \'i ~ ~ II: j) J) ~ bii ~ J) J) - n :h E. due a Ai.(It /Jru-mu-IJ co-dro /1. Mag.- Jj I ). cu ­ J. ARCULE NU ESll CURAl I Idem 30710 .. ).... Ar - Grabit J = 120 C(I ) J) J) J) I J) J) Ar Ie n(l ~ n -.vie me .dill ne. l Ii) C(I - J) .. 1/1-' C(I - raf bli co ura.

320 ..._.___ IJu - 08 men/ Iru . 813/668 Allegro Idem 322 '~i -j f~~:~~ft~ e flU J = 140 5/ la .__ ~~~Jgj§§~~~M=:i:=E~ It} ~ II: J J J . maj.J. mai (bis) Sci-fi wid oehU $1 gura Care 1s ca $1 mura..CO mel._. ei nu m-asculUi Tat dupd frurilo$i sd uitd Badea ce nu-mi pJQce mie Nicf fa mOQlte sa nu-mi sfe..­ 496. . 49Z SPUSU-LE-AM OCHILOR MEl Hag../ ItU 1=1-=3+4 s/ e .. .. ou md: ZI Ie$i aiald tu Mali Sa-Ii vad gUIa $i oehU mcli (bis) Sa vad gum 1$i ochii $-apoi sii a cui 1i si.mu .lei To Ie-am spUS.. Aflii zlc cd laiu-i stint Eu vdd laiu pa pdmlnt Astd fume nu-j a me Ceo/alta nici a$e._ o'ru Ala i//( min~. or§... maj (bis) Care is ca 1$f mum $-apoi sii a mine-to mal (bfs) Avut-am dlCigutd tIi Patru cu tine Mali.co. . maf (bis) Nu moo $liut oamenii (bis) $-amu am numa una $f rna $tii tata lumea. . MARG PA DRUM Hag.__.. B18/J46fJ ~ Idem J07/a = 104 i7U· Ie v§a: mih .mel. ..

.uT drum pa pw lac D fle-o fa-cui drum pit /JUS -.1772- (1a /'u.~. 1975.s-o bOi-dea r. strIng po mlndra-n bwtd (bis) 322 ~ -.fa. . D-am VQzut po mlndru bind (bis) $i m-am pus $i eu 1a rind (bis) D-om vowt. 499.l-O bB-riea ...ma-lO'g CJ _=-:1 /7(/ mn/-o i /·'1 /~ Lo I'.17 ani dec.ell sa ea. i'Vjal bddita de ti-s dragd Hai. HORINCUT A SACARE • Hag.NGUST A Hag 821/ 1067 Allegro Idem 330 'II ~ ~ ~-~~~." /7Jt7i- 0 i /71 /8 jJ/'~9 ====1 Nici trl zile Jl-O frecut Nici tTj zVe n-o trecut lard 10 prag I· am vawt (his) Din ligare fum trdgind (bis) $i cdta mine rlzlnd (bis).MUlT MA..re nu Ie-of be/ PV-J-am gihrl C8_ nu fe-o! be.. Drumu J·o idcut mlndra (bis) Clnd moo petrecut sara (bis) $i de aWa petreeut (bis) Cinei pdrechi de cizme-o rupt (bis) .­ 498. PUS-O BAOEA RAMASAG ! 7/0 Mag B20/1568 Moderato I Idem ~8J '" '" 90 'pIJ .--.tF114 J::: ---=-~T==:t. Pus-am mina po pahar (bis) $1 po tine dar $-omar (bisj Pus-am mino po uiaga (bis) ..NTREABA FRUNZA.Poienile Izei ~ ca s. t 321 .ca re/ flo rm .'.!a-ba ffU/}-za-ll-yUJ frvn-za-l7-gus-la U-/7e-o -(.I '.CQ badea be (bi.§ .5i-ncQ·o zis ca m-o petrece (bis} Pina mpe cizme zece (bis) Nu da mlndra buze moi (bis) Plntru zace cizme noi (bis) PasarieQ di pa munte (biS) Auzit-am cd $Ui multe (bis) De $tii muJte hoi md-nvatd (bis) Cum so.. B 16/2568 inf Petreu9 Anuta .§ . 0a==t=--=-­ P p fd jf)i. merem 1n Iumea Iarga $-om traj co doi iubiti Ford zestre de parinti.:: .)i po tine lump drago (bis) 1 ..~~ lifo/I md-lJ-!n:a-oa '{/u/l ma-/J-!n. . 500.~) ·5-am focut :>i eu a~o (bis).

idem /. Da. 818/273 Atlpgretto idem 2/.vO'-r.ri1.pe - fI naf r.sa re de_ pri-ma .# Jlu 1 .re-un pal 1m . De c1nd am 1mbdtrlnil (bis) Vad lume cd m-a.ne.1-0 Ii - u- da~_ --- c. '-.__ A!. 503. io liard nu am pus (bis).d 1V11ndra me s-o idudal C-aff> pat lmperinat M-am dus aseard 1a ie S-C/m dormit pe guba me M-am suit fa mlndra-n 1>0pru Si mi-o ros I}oarecii c/opu.nt. "Ivil ma-n-Irea..liaj tinola clnd eram (bisj Cite tli draguti aveam (bis) Unu-n deal I>i unu-n vale (bis) AJtu la mi i/oc de cale (bis) . Nu 1-0 !os! u rlt ru m. ~ =108 J-O JI..pe - 17 n.r~ ra. n-am £liei ius (bis) Si..0/...322-------------------------------------------------------------- SOl PAsARE 'DE PRIMAVARA Mag. _ _ .vo'. -0 fosl u - rtf cu m! - ne.' dra me /a u .5 J fos~ = 110 j>.a .:.. 814/1615 Allegretto ~ idem 350 :: 100 Pa-Ja-re de_ pl7-ma . de Ii ... Ifn' am /051. ...68 JJU-s-am tia.IC'-U/7 pat fro . urit (bis) f.ra Mull ma-17 . oala. . N-am nici spatd.. MiNORA ME S-A LAUDAT Mog 828/813 Allegretto ..IreO' .dal. $1 iecricu jumQtate $-af/1u n-am ee lua-n spate C)nepa mindrii s-o tors CobOllnd po scard-n jos Si cu. a ..oJ pU-J-O'm liO' ." am Iv me. Si eu poa/a Numa sa 0 calee boala.n dra_ me . PiN' AM FOST LUME DE TINE Mog. cind 0 iost iusal eu iusd (bLs) 10 am iost la crll}mo dusd (bis) Clnd 0 iost spdtar cu spete (bis) la-am fost baM sub pdreh (bis) 502.

ASA ZICE MiNORA ME .ne.ee m/n.ca ~Jrq @ flal. II '.cl . .. ca ~ ma ./a..1JjJ jJF.------------------~--~--~--------------------------------.Q ) 8/ ..4/u mCi eu nu ma pol du ceo Fost-am a'sara-ntr-un Inc $-am zinit fard de clop Si des~ar(j.18_ :11 A- fd z/ .rii.rii Ie.rg pin .ung iute 1a ea fbis). B181/951. .. 504/b. ~JEli es - Ie _1' mdi du/ eel .i gl it> o Jlrin-gu .J1 SUE? I 'J5 11 Jir/n-gu ma_ de. Hag B /81/875 ::em 1..".j) @) A lIeg retto )l =110 . JOCUL MARENILOR Hug.elra me) Ca 17L1-i gu .ma zu ee .. JtF 11 11 ma {} tJ mor.Ie . ani ian.ra F-'- m ra ia- 7.8- Cind mi-i dor de mlndruta (bis) Rdu md slrlnge cureaua (bis) Opincile Ie-at> tipa (bis) Ca 8-a./:. /vii cu ce =¥@ -JJ ) Jl=t:...1-:g~~1 ) Jl W g 81 . dem 21.5 Idem J071a &' ... J ra. ___ 0 .ma de )x ~Ja ~.. KjE lfl :f:j E ha) j) :J ~ ~ /J-n~ .£ 1>. . .-_ I ~:. Jd Ie ra Cd - re nu il/u a_ ju .ne joa Jub gru. k2]J .01. r ~JFr=1._ ma 0 - J mor.dac-oj mere Oi zlni fr}ra obdele (bis) (bis) 50S/a. ~ p' ~ m J = 110 I ti a r CB. Allegretto Idem J071a &» i Gu - Jr·jEt~=4E[=FJL4±=_~ . (bls) HQJ tura :ji iara tri Bine-mi place-a tropoti..ml fVlindru-i jocu de sarit Co t>i cela de.1 ]) ).ra·.nvlrtit S-apoi tura VasaJi Bi ne.. cind_ ml-I_ dor .CI ../e. .323----­ 504/0 OPINellE CiNO MI-I OOR ~ J50 Mag.nc Joa - j Irt. 1966-BJrsana I' !' -•. EEt=~p' !~ I V-a ~ cFno' 177/-/ dor.:.pin . I ~. B281JIJ Allegretto J = 114 Inl Rednic Petru 71. .mi place-a t ropnti. _"'" " .lf J= 1@ ca ma ra!JIl.Ie. ) lu .).

=1£=*+j~~==±~~. ./u _ __ .lmile Sa ne-auda mlndre/e Clntat : Din Sdpinta-i mindruta (bi8) eu 1i cint cu gura (bis) Cd-s Turdean din tatd-n fiu. ha Atita cunosc cd-! vala Plnd-i patu mindlii aiara Ai. Tomsa Maria.cu prt'. val de e lUI Jub fa gt.~.In -. ho Do-oj mud $i nu i-oj !iIi Doamne rdu oj nimeri . l ¥==F . Si 506. hop. Tot eu elntecuJ ma $UU Nepol de-a lui Stan Patms Nu departe de Oa$. ha Mindru-i jOCll Strigat : Ai. ta (bis). la. . hai. dec.hop.be -.K ~ ~! de War . Perinita sub cap Rddacina unui fag Si cerguta de-nvelit (bis) Crengilc unui molid (bis) PribegeJu-o aduInit ~i jandarmii 0 zinit Da-te mai pribeag legat.ge -.me. Ja (bis) $i inelu di pa mind (bis) Si IDa seoate 1a lumina (bis) Ai la. SINE JOACA TURDENII Strigal : Ai. daea vrei (bis) Ai la.'}) Prinde mlndra boH tai (bis) .ne - rc. ]I ()n Jl A]FnbijlJt~L±EAij:.VAI SARACU PRISEGELU Hag 876/3620 Moderato ~ ~# :Ij 2 ~ ... .::::::-E. =t=~--~-.! eel !/ !. hoi. la. Ja (bi.de daar. DacQ mlndru-!.39 or. Jub fa -- gv cd Ii -.7975-Paienile lzei ra -.~ __ =:l== /fal.me. Arda-I focu Ai. .Iff - J": 98 In!. ae Prinde mlndrd pa Joiana (bis) $i ma scoate din Doitana (bis) Ai la. Cintat: f\1indru-j jocul Turdenesc (bis) Ca cela Ardelenesc (bis J JocU-J m/ndru de saril Hai sa batem p6. ha.. hai./u. hai.Ii mutd patu Stiu cd vara \i-O gdtatu hop..324-----------------------------------------------------------­ 50S/b.$i ma seoate. iJop. mal (bis) De mini $i de pticioare La Dottana la-nehisoare. la.

Mai Gheorghita. la.ri . md :. flop. - sau__ .l ..lei ~ Ii :. '\ .:-±==r----.~~-.-===-~~~~~..!) ~ .. t I~..fau t.u .ma jJa mIn dra .--~.p ~r-----m---~--~-----~~ ~../ ::= J :: 104 .1­ ljiitf_ A/ Ic..cru a mv la.e.::~~-::_--E::::. - v . mdi Cd m1ndru-j acol0 dus La bulin.ru.)~~"::~=~:==~E:::-::-__~ -~ ¥ <. mdi Rasund Vi~eule. la..ferl.fl -..5'-0 de -lao'.o..G !i .~$~~cC£@-j£----~F· .--JE jJ .u .Viseu Mlfl-dru eel . . £jJJ la - ~-~ t . 8 ~ . PiNTRU MIN DRA CU DORU Hag. I )2_l£~p )J If))) j Nu.cra-n f.>)31 vv Ani m:.. la ~ if)) k flo cit .e-n can =I:±~Wdf::.1"· .~~jf:~ji . ~ t! i ¥U!~I~~fi=-tdrJ p ~ ~·. (bis) Mj-am ldsat iarbd pd vdl (bis) Sj polog de noua cIdi (bi.. rt .ku min - dra cu do .~::~r-*~ ~:::: "::=~_~--~~-l::::~¥=~:.l:: 120 ""v Inf Victoria Nosui. )r-~¥.­ mal Cu ffn . 8181 1819 Alleg ro Idem3071b ani ~.Iru m/'n-dra do - ru 4-111 sat 11.-=::==-=~ =f~"F~~-====-_--5L t flal- P/'n .• ~ I v . ~~Mffl .. md. la Vaser sus (bis) Mindru meu e sirizas.Ii pe mine Gheorghela~._ '.!.-12 kJr=.na un . i r~--~-l-:-1£-~~-=:Eu.a mun.era-n mun/i ~ n.J'u meul _ !.--~~ . md Sirisau-i cu motor Umple inima cu dor (bis). AI". r)\ 4@jfH~= ~]-Jh:{jjb . Cinta sirisdule. h"u .23 ani 1962.:. f€1 i --t.to . ..a'ru ca r~ fa - la -. dragu meu Str1nge banii 1n soigdu :.ma pa min cJra s-t} vad HaL Pintru tine mlndrQ hdi. :··.. 325--­ 50Z RASUNA VISEULE I ~ ~ Hag 81212971.. '~-'---'------. I vael. ~ ft TI /<1_ ~ t- ~ .re mi-/ drag ml e.=:r--c"'Ck":CC-3C"-=fi-~fE--==i SI a'ra .: I~ ~ If ~ cru 11 - mu pa Ito! /a - sal /u ..i meri 1n tlrg la V i~eu Sd-ti iei clop ~i jopcdnddu Cumpdrd-ti cJopu cu pand Mie sugnd # ndtrama Jopcdnddu cu tloricele to dow inimH meIe (bis) 508.

j~ .0.~~ J ... bade (bis) eel de dOl imma-ml aIde (bis) S{jIl~~tu·m.:::--1·­ =90 ca nu ..t.i ~ ~ ~I "'t: Ci 0'/ . da..rtF) /a k-Zd .:~~':£--T~~-~ ca .:-r:_~J--r~~ -l'.. SelIUta-mel bade. B 78/766 Mcds-ra·.­ PETREUS CETERA TA • Nag...t: (bis) C-afara m··a$teapta tli (bis) .-±:::::h #I . Hai.. .7if}'. MAl OESEARA DUCE-M-OI J8- ra __ -= T·-t ...c '" ! Idem 2~5 'T~~ :±::f-:. Tu mlndrutd din zavf)i (bis) Nll te-am sdrutat de /01 (bis) Da nici nu te-oi selITlil'. c# J-OI .-70- /.:' L..~:-:-J:':. de slmMta md (bis) La fecioli dumineca (bis) • 510.Jil tV hor-nOI cu .-~-- 326 .1-\t:~_ . (bis) Pina simbdtd::ara (bls) Hal da...: de rna .. - ~~t.. HaC PetleU$ cetela ta Facutd-.

.=:jfJ=."'~~'. "" .. am prms a JPU .•. (J ia ::r " == fL..I UIAGA PLiNA Nag 81112693 In! (jilt.. 327 -----­ 511 COBORil DIN DEAL IN VALE Nag."J?~' .fIf' I.. r.:....io..:'i i1 i'_/. la.--- Fl· · ]· · .'5 ~ . (7)1-: "'Y'eil.~.~ PI'. . L.t~ b./v sil 0'0 1')171-1 ru a iii -. ~..- . J.•.:.~ de __ ~ ib ~ ~~t. 3 -=---'.1 ~ '~i (f t ~ ~. --.:._. III' '-... ~:-. ·K~rF. ._ . . J:a~~=f '. l ..::re:~ .. ­ . la.• _ .-~f~'----~J:--~)t---~j) bu rte j::::~ ~ ...~ )"<~.it7 ·::::tir.. iT'."~.::.. -~ '~---k--f. ltli. ! . ------.:=4J+·-JL •.'-..3 ~·a~ .. i /:r:.J 10 ~ <iii' '" .-- . la.: __ =:'=:'~/'. - . ~. =~~ }d /'"'to"....t.·JI #.ru~:_... - . '. . .... PINA MI. . ­ '-"~~:':g:t~E~[~1i~:~?~I~ ___ _ III #m=~_~~~=! ..h=...*f}ll Fe"A. 1a SCI nu-i sie dar de nime La. . la.. la..h=-f··········. i!i :._. ­ 4/ ~:. F ~'/' :.:.:0 ..~'~y.~ =-.·. !-. Fl' :i J..-- _... "_~ "~ ..::. ::p:~ ft~ ::.'n.:]If Ila.__ . f'. '.... .~. '" . 1a =l :::j . =r::... . Mai vClzuta-i am pd lume 'lai.--...'g • . .. 11 ' b::d.::..~.1" . la.1. N. Ci1 § --.w t'/ D~ r Poco allegretto J =104 na ~ ~/fa ~I :. Jai. . '. /77( ~=E::-=::r~~.' ~ -j • ~.. 1ai._ ...i~fi3~~::r~:...::::==tt: . ~:... __ ./> I ...---~ ~~ #4) Is 10' /ai_~_ _p ne - =Jl. Cum do:u sa nu m.~ •.lC."~":=-==---*~-~= •• E:::=:j~ . . . :".."_...---". .J ..ina .'l.. la..--. ' •'---. ~" . .)[ La.~ ~.. la..-:.:FjjJ.. ..> Ai. 10.{·-J .. -~~) h'? f LJ) .. .. til :. . ..:.-'~"-- ~- mal la:.'".···K=·· . . /a /al /0' .....'}. . la..Ilt: k.:.. . ..7'"- lr 'fI" . _¥L_ ¥Jt-il:PL__ na Tn"')':. r . hai. la. .- -. . J. . 18 .~:: t . ..• _'-_.'. iCf-"~· lJ)J- i j". 0'0 -~-"' .. 1ai.r- .~.Jnit-ai cap de ltomn Do' 1'~ mine-un CIOl de em.iJ k· . La. . 1ai.~-" r< .:~::r .. & .. ~ la !a . 8 l81 776 Jdem 245 J . Plnd mi-i uioga pJind Tri.. . 1If· . .. la.~" ..J .liIP ". .-. '.-~.i . Ja. /0' /0' la /a l~'7/-'o Ie /Ji) -. Ja..__. _ .~ briid La..'.~ .. 10 D-apOl dU .!f--::.:: -=. mJ tin . ." *.~~0~::t~~~-::~ =-:u~ _ J-la it···· #1 - L_.!II ... la.. ~_~.-: l!)ft *':. la. la... 'j ~<.11 .... /a. . la $1 tdt are daruri multe La..' --~_.f3J ." •. {j. c/Y ... .Q'. -- ~ ~r. la ~ ~i muntele cd-i munte La. patm ma tin de mind Dac-uiago gole Du-te dar de-acoU~ Horincutcl de pe mese sa Nebunjt·ai jupinese $1 femei din ceJe alese Horincut~ ('I~ lCNle-n Nef::Ii..J: .--. )0.~.' . .-'-.~ ~ .. 1a. rtt: (. . ­ 512.

. - In! Han Ggheorghe. I /d 'd.. - ­ #t··i-'-~-=-::.1691 Allegretto ~ =99 ~!U§. MAMA NU ~TIE Mag..±~'y.~----. C intece vocale de dons De largo circulatie 514.31 ~:::--J::::t::~.::--/t-=--l-" Jt...""--':.JU ) ..:'.'=.'~t}:. Gagota Valerico.~-~ ~==&~::~~~.'(3 Leagdna-te Immd tu (bis) Cd mni s-o schimbat traiu (bis) Cd $i pd lzamni-i dragd Y letd noud.y:1/ -P-. hori 0 viatd-ntreagd.0' " Hai.~.· .-.'~"'·" :p'~V'·--t..~:-: "- -" ..tfa. De-a$ hori $1 zi $i ncapte (bis) Tdt nu pot sd Ie spun tate (bis).- -- -----~-- ---~~----~. ~=-:.I 328----------------------------------------~~------------- 513. 821.:~-·-t~ .ma flU .vlOor. ."'_. . la.ra -.' ['tfl.fi Clfl -- fa J fa .' --. De ma-ntreba cineva (bis) De ce-mi horesc eu tara (bis) Eu i-oi spune cd mni-i dragd S-o.. ------- .. c!~a /1:1 mm-!_. la. .. -----.' I J J1 .1."'-' /TId -!lid rlii Am ora. · }1J.nbel$ugatd.Y.. la. CiNTA IlA.91. la. )1Jt-~. .----.mu -.Id :w= "a _.-.V"-jJ'j.f-tf~~j5~.}1 ~ ~ i If} la__ la 8a-IJ.... i~'::.. lnall !..J)~¥:ct=)i)Jc:)J....' l am.'".. "'_.I_'_ 8a-la-1 dOa-ml?t':.i:::.d 1- rCl .'_ Am -. 10..I cloa-mne.". AM DRAGUT.. la. l~f'~ J1 JrJll J .!O ani-zangara Lutol lrina·lOani-doba voce iunie 1978-Bac/coel I ~ t .. VI~EU Hag.f} * -_. · i . -..1/.'=~~' '.:.:Y-=. lai. .-.-::.-=~.u /1111.i cu ochii verzi (bis) Co 01 meu drdgut nu vezi (bis} La.~:-.re . . la. '''' ."'. la.-'-'-t.. 1a Co 01 meu drdgut nu vezi La.:~i '~i*L -. tJ -. . ~ ma .' ' :"'J''.9 Allegro J =114 "" =..~-~ tJ .~~~t.al~V. ~''-:::I """--""'-I --.~.-. 821/1.--~=3.

}lJ ppp{. r.----. hai.~:.1. ..­ ·3 -~ . l' i . •.. mdi Lasd-md nu-mi bdnuiesc la.. F.~~·:J·=:Iu -~-( • . la.~~~. . la.".-:====:-r -~::-:Ji...-j')).--.vioore -zangora rJJo voce .---..' ~ . :t-""Jj"'-j:-~-'~':. ( ..t:-:+'l. t) .. ... la.r:1.f d/ r rost' _ A -" Ja ~-"' . ----.:. .:.. la. la... ~ or/i.1 .. .---... ... daina da Mlndrd-i astdz. f" --" ... Ai ..'·.t-.::-:···::.JtjE··) I ~ .ra mea .Jeff..j '.!::-. • .::'::#' -_.~ ~). " . pA SUB LUNA.·:·l'. '" ---.bI·· ······:t f. ~ a!i nl'~-r ~ '-. vide Tu ca mine nu-i ave Eu ca tine-qm mai vdzut la.}l.-~----. lao 516.J .329--­ 515.J'_rdk BAol TA TU AI FOST . Bi6/ !V( ~l. J/d~(.r3-/ ~ C].: f ..41 .-- --- • • •. •. ." . daina da Mlndrd-i astdzi tara mea..- .. - ~.5 .. ~.re A'u 98.=:.:": ---~.r:· 1 P 1 jJ .rai mal lal la Cd fl-i gindu de-nsurat. .fl J ot I )J ~~. la.. .'0' J~ "--. i·f.•.._. ..---. . :.+ _:F~·=~~'::.-. -.ref. =90 :3 -·. AstCizi Maramure$u InfloTe ca sansiu $i comuna Sdplnta Mlndrd-i ca 0 vioeea Ai.:iZI '0-1 )'l~.le-n cu.. astdzi taea mea. .·. tid ~.:.'.=~ f J' .: . daina da Mlndrd-i astdzi Sdplnta Ai hai.. mdi ~a.j1[~-=!=~~:=::=:3 ·. lai..I ra la . Ja Eu ca tine mai gdsesc I f'cj Ju!J ~. ::::-~=~ Ro ma - /II ..nose pa {U /e .lori -~" ~ ~--. /a '~ cIe-!) -Ju . ... ./ r 20i/~ . .re ~. la. la.. SCiplnta Ai... c: • - -.:tI :··.. galbine $-albastre Este-s culoriJe noastre $i noi romani ne numim $i ni·j drag unde trd/m Ai hai. -~--..--.leael Eu ca tine 0....re cu .8J =104 t l P pp P IP Iv-- p.7().~.. ... idem 16810 . MAl He g. avut. . ~ lP·r .':::"::= ____ .n I r '----'" nd iff .:. k:J.~ Jub JOd tJa -. ~ . ~ .. la.--------......J:==:-:--~ Iri . - --~ dCi.-J .J-! .J.. .'J.-q~'..".:-!T!. M/n fa .~a/ ~ I/. -< ---".F . ==::::":' . dal f... .r . t) j) l:i-F=t-r-·~t'::~~-···-· ==t" :::::k:·:t=:-::':'d~--·-:::::::.'·f···i.- a RO$ie.J'"..• · ..ral mal la la la '-/ ~J J..7/..pPP ~ IP [a . I ~.j.J )J:Jf4I~.dra floa .r .". daina da Minded-. ~~-l:':j)-=~~'~t:.. ·t . t til' ~ I . Tu ca mine n-a.:~····.'-i.}zl__ -.. B231358 I Allegretto " Idem 1. pA SUB SOARE Hag.:.1 l .. Ji (..··.t::-tT·_./ :...._­ - .:··:+rJ... mal mi'n.·'1·· ~. $1 pd mine de Idsat.fo .-. hai..fa . -"..(r' l _ .­. It. ma..:-:aJ ~~~ ft·.:~ .

f'~~=~~1'3 1'-.d. ttla·· ra - 1fJ'..J' .]~i~·f~~~l·J~'~JtF) l·.~: _.!...-Jt.:::=E=-~~~~::-:...~ ce·.. f·:].-lJ6' ~/ . .:::l.. :J·)fi::.:y: l ! ) ' J = 89 '. Min ..---.!!...' sllu ) ---..-::::T~·=--~· h.... ror!.=4lt:@ .AM FA CUT LA L ME T/U E U • Idem 3t.~fj. cui /a lu ...~~'F-jt~-~ Jj. 824/595 Moderato Idem 514 ~~~~.~:=-.~_J...../'u Ie do - n... . -3 :3 r!.: .b··Ji:J1tJl..-" './ jJ.::.me do .!- /78 ./ la ''!-I7i/ Jau co mori_ _.f! da(. .' la -- flU tau co - mori _ _ I "'~*~. NU S C ....:..::~ 4/ ~:~~-·~~:.--~-' tWa ra-f770'·..:.' ma .. Mfn ___ !!C4:. __ ..._._ .Tj.. ~....re// p/al ({j l/o17.._." .-:=-g~./ ~'.:-=.. ... ..:.-----.=t...' ~II rlo.1if~.­ 51Z MARAMURES PLAI CU FLORI Mag..~£=:~~~~~~-=1·...-ffi=-~:=~'1jl~=~.·f:"~ ~~.:..:~:h:. _.za Fiecare sat i-o floOfe (bis) In bratd mirositdare (bis) Ai daina $i duinu Mlndru-..iJ.." ·. Ma ra....dru-.0 ---. Marlmure$U Or..G I AIL.r.'j.)2: -jj~. /e till I r ~ I D..:=--·E·S::=-::E-::~±=:·~-I.-·ie ~-+::=F~~...==::::j A...1'!::s.-.' Ala-ra mu .. :' -.3'3\) ..~L:_::.}fTJ fa . de unde ai veni (bis) Nu vad locuri ca p-a-i (bis) Ai daina $i duinu 51 B. plat' CtJ flort _ _ =&~-..

.. :e ~ III '" IfIj r' I./ . r t­ I • a ::.cru mi:} ~.. ! t·· 7­ _.J '" I. '~ ~ . . _~l_. c.. {//I iJ .. AndantE' fI. 1Ii­ . '­ ---:.I/. " II till .. !D­ -.s-a~ S·a~ zbura din fag in fag (bis) zbuUl din Udru-n tidru (bis) cinta Ja OinU mlnd:u . !II "­ ~r .s-U$ 520.:. -~ .e. ~Jtd ~ til '". r..~ til --0 ­ ~ -1 -= ".. r ~tr ...' ~ . .-'. e> . .. . .4!1_ J. c1nta 1a ainU drag (bis) ...' ::.- .. I "i-­ -. f/IJ' fI' " : ~ fI' L . it­ . " ii. . OR 8/lJ.331 519. F' J f' <fi III.cru I< r-.p " ==-­ " ~ .. ~:l ! ! It I..778 Omu care·i Iwrilur $i 10 lucru are spor Cineol hamic fii horefite !n lume bine traiefite. r ". '.:i . g 'J!' . ~~ 'II'i". .:. !II ~ ~- ./2". - . ­ '4 f-.!' y< . .. t:::: /l'{'.-+ -~-L+--~ I!I~ .. {//I !IT -­ h t -1.. till' #£1 m-8y: . . ~ it r . t::::::= -'­ "" ~ r .. ~ ~ t:~ .. ( ~ r r/ fit I' r f!i r ~ ... .".~3 (. -1 1/1' - -C-r­ -:""'\ i:.··P . ::.:. • ~~...fj " . . Sa trdiascd VasaUe Cd-i fruntea fii-n hilrmcie Sa trcliasca sd trdiascd Toatcl veselia noastla. -..'3 .~" j.I . ~..--'f!' --..' .. - la .S-ul. ~ p ~ .l t· M<). r....fIII f" "" II ill ._ ~f. Toatd tara romaneascd. til "" r fill' t:::. * ..~.. 1 t' '// .j. . ."'.:..". k '" ¥.it:. B16/ 335' ~ Jdem 506 .'. ~.­ . DE"' AS STI fiNTA CA CUCU .-.--­ . fII' .. tii - !~ . lu.-... "" Mag. r. . .I ~~ 1. .: ~-~.....r-­ P /a " ...! 1-'.- r fitI . 70 ~-1 p • U:: ~~-~ -.

·· f'-:f:CT'Jl::=Jiilck. Eu te striS ca vai de mine (bis) Cd nu pot scdpa de tine (bis).. TU MiNDRU-CA DE DEMULT Idem J071a liJ. !JO IU /e ~-~~--..- 4·~~-'. PENTRU UN CiNE DE DOR Hag.----- 332--------------~--------------------------------------- 521.mult . De te vdd ziua lucrlnd (bis) Noaptea te visez durmind (bis) Eu Ie strlg de pd plrdu (bis) Cd nu pot de doru Idu (bis). .~1'=::~ pol Ui - la Oe nu Ie mal pol Ui - la dQ .ru Ie.-.t"0:~:E==::::{. fa fa fa la /a /a la Sd md calee cardle (bis) Mlndra cu pticioarele (bis) Sd md calee cdruta (bis) Si mindra cu gurita (bis).dru cii.__ ce de ."'. 8161219 Idem 325 .----. mFn.. 522.-...

mdl . ~ .. Horincuta cu tarhon (bis) Culh te be oricare om (bis) Si maj tare ~i mai mult (bis) Cd e~ti bu.~t~:---~---~~ft---~----~-==:=---f--J=-----~~---~--=¥-.- /a ~.. I~ /a ~ la /:J 1 /.Ja lia.."""! ----------------------------------------------------------333----­ 523..): ..:-..--~--- /e. ~ 524. ~~_ . j.nd de bdut (bis) HOrincutd bete~a~ tare (bis) Nu te-a~ be ca sie care (bis) Horincutd be-te-a~ bine (bis) .io.._---­ -~--- ------t ---'-- - ------. ~ -I __­ • . pi -#L /a 05 --:.--:::===----=4:= --­ -~-- = 114 A~ :~-~:-t'~ Jlal de mi - /7e __ mull.)1--::-----iii: --.bP--=-.--T -=1!--.----1"-:-.•~I ¥fL .1lEill de___ (e .e ..~-- -= -- ----+------ ..../r ~t: -­ .. . HORINCUlA .-...Ie J8 '''''.--:--~--~:=gg~~~~ ---=-~i:-:: -------~ -~-----.--.~:':-g£~·~--:-V--~~~±~:~~ ---V-~ --tf-._-----------_....f _.-. ..---. .~--- -. la /a .---.¥u~ .-.80 .7_ -T':.----...-~iJ~=-=)..~ ­ p c..J-# -...08 U .) .t.-----..---~:--::====-: ~----~~~----- Ca ei flU au Ol- CI-UO dor_~ la /a- Iii! tt1EJFCCPI~~-F-::E~=-~q~=gijI ~I ..1)~-t~-. ..-=-=...-=tt-. - -)j-t -----I -. . /a _ _ - /al__ /a _ ...=>'-----------.-:::=:::-:-:-iE!i-.k... ~~ .------r----J':-. t I tII-- - ./e-a .---- ----. ~ lese .-./a .. '8 __ !a/~ /8 __ /a_~_ 18 ..J .. .l .-----~~-~---H---~---I-~--¥---~--------~-----~ ---:-.~=~-~~= -8u /l. VAl DE MINE MULl II BINE Mag 820/1853 A lIeg retto Idem 1.. j}lIo ~ ril? - ..J..--.. ~ ~~-~--.. .~ .------J J :}.JJ// > §I I ~ --..--:: -=---=-=--y-----.-~ /a... .. pa me.---------­ --­ --- ---------­ --~---------- :=£I ::=31 -=::~~~::-:--~ -:-4 ------=::h:::~¥ ~..-=. /..-......-----./Ie -=H--.__ ~ Cel Ou_~_ IU - beJe pa .·.~---ifJ--~~---~-------~--~-----i.-- -- ---- -------- ~ - -. /a II cu- /i d..-p-~ --. jt ..Jed t-.-~.-=.Q+ic:==:.------ =E ee .Lj I V y ~ J~ I #~J.--- '--.- -~~ 'a 7-- . Mag 81B/1582 Allegretto'.~=-~~:=:f~==f --~:~--:--::==:J1--jf..----.--- -- -.. ) /ia -t' ) /7unlt J .-r:::-=---+:---~tal -::~~:::~~~~~---=. :: 120 OJ PA MESA Idem 307/0 :tticy.tJ ---------. ./<J ' - ~ Cel ce a iubit odatd Nu-i cu inima-npdcattl Am iubit de doud ori Si era gala sd mor.-.j /a -- t:::Ff:Jf ~-iJJ ----~ ---k - --f-._ .1 --f: •_j.-~~L~-:#::£:--1"t-=:~~--~--:--7'.Jor .-----..)i ltj)JJ)'f'=:::=j la.

. _.-----. L .ma (bis) Cd mul/e-n /ume i-a~ do (b...---. ­ ~:~ -~±=. .'0 -­ -­ '---- II _hJ run . :.-(1$ da cu cinc./rd/ I 1 L~ -.:1)(5 .~.- /--m -- ma me-! cu 10 -- do .7Jd me-/ CiJ do . ~- • ~f h )t J '8 . .s) Df' i-ar do (Jitu tri sutt' Eu .-a$ da rna.----. / nima me-i cu doruri (bis) $1-.---.- -------II .J l.-334------------------------------------------------------------~ 525.J-~ ~ '-Jt. mai rnuJte $. _ ./" -- /}/--.SQza Inima lui /ocrimeazo L' po nnt clnd sa se 10510 T.ru.•. -.7}(o(. ··t_.---­ ---------<!) -=-i T.run. ?.-ra cu J IJJ 15__ .. legatd cu lanturi (bis) Dar flU ~tiu cin soar afla (bis) Sa-mi de!)/ege in..------4 _ -::-J-:------- ----- -. .. # : .d CIIII:' ~dde-n S(ltu sal! If)J~! $i spune rO-i este rdu Gril!.)1e fill DUmnf'zt:LJ Caei sdracu "trainu NU-i ti('nt=~.--.-.--- ».. i til} ~--:-:::---../.. mult cu nouii.. .-j7-=Ili.I *~ ~.sle fllCi 80Dlnu Clnci ~a pune pd hodlnQ /(lima lui Ii suspinG Clnd po pat eJ sa Q.Ie.B'ir sar_' •• ?/ • '--- . ~ . CUM M-APROP!I OE--AL MNEU SAT -(' _' 'r!copc l joan . . )-'73 I. -(I da aJtu doud Ell ..-".. INIMIOARA CU DORURI idem 519 .h . ~.JE:.r ~L f" .t/:.­ ._. • 526. . • :...--------. :" ' • L_ - . " mai . :. IralPste dor de caso. de .~ 10.

.i moo..""""Ill --------------------. .. FACU. d.~.'Jtf 6(r5.. Ji ~tr. i)!. • • -~ Fac!)-mi V!. "...' . ..6 an. EU LA MiNDRA CiND MA Due 519 MJ... '?'j' 528. " !"'"""'-. '" .. t./.: r . 41~J: Inet: ~--..'f'ui linle (bisi ( ' I ' :1)'.'-..$! (/I .11-' L L # .' ~'y.:: .-. . 1o. '* ...r. .: "­ ./.' F 1: ~ . !Ii . :.----.5/['. . (..!{:.~.-- --"''''' .'fii '.. N. t~ A MARA I~L --- 1 . • tI .. V ~~~" ~ oj . " M!~ r .}- .m. --..1: j~'n r "cjj .." 4f!! !1ft *' . ~ j~. _ =.' .. (his) fVln-i cdrareo pel sub lag.. Jf :. i)_.}1 .~ - ' :.. I fit ...' )./\'-~ . fI1 ....-r..~...}:- -~-).. t " '. . ..- .Lt. ~...r .. f". mai (bis} C...~ II " \. 5.I i. " !I r ~~ .. . ~~ r :: ..'2· Lu ia mlndra cind rnd trag. '. . i:.-".. ..-. .. "F' .: ~ E•.{' I' f/{. • == . J . 'r~' J ~.~ :.. ~ .-::: '''...') • II . 1') L . mai (his) r.1 ~ _ . ~ .... 335 . .1> j..~ '"~ • '­ # '" '" • . L. ~.Ie :1 :1 • if:.-.:. . • tit": '" -. J ~y -f{ • -'-' .'.~ II'. ~ ...-. .~' 5.. lJ(Jlu-rnne·(lj !mtLi ri! mac. .-...].J..1.. nte (bisJ ~ . i.." 1. ---'-j... ~ t·V " II . . .' ... " r ./·:'(f .-" . V i-.. (f C . . .. t "r r t--' ." .1 J t'. C/: De io iflim. * ~ I/Iil .. .... 529. " ..\:' ( . .. .. .. ."..-:.or -~ :.'.]{] ..'.--. 527. md..:uJt i hi-)) '~](Ke (bis) ti place (biS} ." 8 "-. nebumt d·· crU) (bis) [j! '...::" f!i '" ~ .tI " :..:·[. f' . GURt\ "" . -­f .. :¥1__.". -'­ .' .... mai $i drumu po unde·/ lac. __:::1 ~3 . ~ j..L..MI VOlE [ Ai"y R. " ":" t #Ii . .

J = 80 A"dante /8 /.jJ je .(l-Ol JF."1-' #-.:... Heg 821110 Rar texl..j. ~ -J.} 1= j D.." '" -­ • Pagubd ca-mbcitrinesc. B 11 / 2606 Idem 5JO .'e: P .. rt 1<."eli f Be-ot "It' .rJ!:[ovJC.» mu It Am to bill blf)• .. .'. HOREA LU I PARDON Hag.... " l~ L r 1­ 1" it­ . t· ... md1 Si vad feWe cum cresc Stiu cd nu mnj·am bdtrinit De coarne de plug tHud 531...y '..! !)e A. JjJ~/~ --.I JQJJ~·-~=li--:~~::::f*~~ ~~.:fL-'l·t.-o1recl... HOREA lUI GURBAN in! !. /a_ rju n--o'! ~+-~=~-J"-~..pmr.\!ut (bis) Ie/4 Mine ...) Bdt 1ni"of. T.'.. nu·i bai linele <!e I Qm (l..tJ J. 7'1·0. . _ It) .'".. j /8 ..~c ~ i: ~ = 70 !Jf'i97(! VISdul ~it.tlbiS) p j nc '" tJ ". f2 IV J -:l ~-~...'"/ fl "._ ".51 rJu_.D.~e /t de /lIf}/-0.F. /cJn. .lt (b... pute (I>tll D~ ilJl11~l'dftl ..re(l rr-e .i~e ~i trai (bis) 51 de fTl"f~q Sj 1411...' .fa /a /a_. !.336-----------------------------------------------------------­ 530..~".

mlOd -jJ tJ . f /-am jJlI. -.-."'._ .:.. -.~ l 1'. ·t r ~.:::::.F. (bis) Cd la mine-i tot 01 tau Bade dragd tal mereu $i eu in inimd-1 due (bis) $i-/ cute ell mine-n pc'1tuc (bi.'" _:. .1" (. . la/ /a.' j'I ... -:"~'11 f":<:'f' ==== I.. r . -m--':-:)]-l g.".--------- . " .rv /UI__ I Inimii supdrdcioQsa (bis) Ce sa-fj dau.- ~.j~~-.fea !" F ra 3m jJU.'*1I" ~ ~ ~ JT J... ~ bu ze dub _.' f ...!Ia" .men! ere - mt!!.' .. .rJ/ [d J~ .e "m •• . ~...!:$tl:fg::~?T~~~U EQ A ~.d. m~ fra.. ... la" la. .9 .J raz._ ma Ig .. ..men! --. mal do - ru Ie ere - za -mlnf '-~~-- t) ---- -t-£~~:::. )J~:j) J:)J'" -.<-----r-~-::tJf ~. ~~~~)J . INIM IOARA CU DOR MULT II idem 3511b ~ .te ~.:-i" J. J! 'd L " .. ~ ~ "-j1"~ ~~." ... 4J. Jlm~ u ageD £#$Fo I - (1- [8 101 In - 101. ..."'" 1.~ .-~~---. .~ /77U/f" do .~J. . Care-or si mai dlagu~ei $1 ml-o. ... . ~ ~ -ti.rv ..4' .~.... /8 :11 J/.".::."'..J! . I ·1J.~~~::*·:~-rJ£Ji p ]'l ----I.za -...1"-':: 288 ~ .!! k - :10.~-=f.lj:·J~· do n.'- Hel.' n-~~:::J ~ / 171. h . ~!Jf:--. 1 Fi J {/ l!4.. /8 /<:7".. mititei I-oj pune. /0 ~ .== -~ ~ -~ :. = )P. ..i~:~a~J~==~~~~~E~~~..li... . "'" Mi ~.filtJ{3=g I To. sa sii voioasii (bis) DC1-t-Q~ Cum am fast n-o bine1e 1umnii (bis) sa mai sii (bis). _~_-:t.~~ '" -~ ~.'~~r" "'--'" .bol.. -----------------------------------------------337---­ M.ii-.jar. . h· ~ ~.. la Care-or si rna.-L~~~ ~-:.. .'.~---~~-=:. f=·· ... rt/ '.. ~..~. do.'.f jJ/) ju. /e •. ··~-h----as:-a~--.> '...:. ~~ .".~- ""'-H":.. .. .. 1.-------~--.ist~~~1f~·~- .7.--=Z ~h ~ ~ '~.~ : c ~~~3 -71 Oare a cui dar if due. ...:...'-../ .'~ " .. . . t' .:"J • ......:r~£ .' " 532.j:==k-:J ~=:: =:1i~. 1'- ~'h-::. I-oj pune 10 depanat. .~ ~ ..-m~mV p~ / -~ m~mIOd-ra tu dor mv/ I #-. ~!i .::-.. . jJ J .~~ mal ~ /a m . -~ E-[~Q (f~v1 !I-alia 171.Pc-' '"51 . " ~" ~ . t -til " ..Dcd -. ... --..~. tese eu la pinza. '--1 . '...). NJ:l 817/i19 M oljerato 533. ~ .:...mmil.. 534.··1· ··11.".~?t~J)~ 7e. sa I.:::~--.. . . a do fuseei Care-or s1 maj de~irat. .• Ie ~-h-~~-.'r. .p~ ta -J~ :w:*===ti:~H"~·."JcI. ~.sl mal drag di ei I-oj pune sa elnte-n hunza Pln-o. FOICICA FOI TRIFOI Mag 8131692 idem 322 J = 144 AII e-g ro .. = 89 idem 2Bt. MAl BADITA BUZE DULCI . _~f I '---."_ ..

536. Care om hore~te mull Zice lumea cd-. Me· ..]/ AsrA lUME Idem 307/.r ~. .oard-te rnoi loane Plnd e~ti srag la cocoane Tnsoard-/e mdi Vasile Pilld e~t i drag 10 copile Dupd ce li·mbiitrini Celt:' fainft Ie-or url. lor porintH mnj·o rdspuns Cd am iecioril de-ajuns Tn. .'. supdrat De mulle Idle m1nal. cd-.. bo/und BoJund nu-i. as~· /'" /u-·me~ !Tle zjl {!Ie} me.... Nu·ibo/und pd cum sd ~tie Cd cu e/e sd mlnglie Bo/und nu-i.Q). t --- .:cr a t· ~ = 104 ~t r ~c.. 82112259 Mc). locul sd-l batd Cu de-ace/e se de~teaptd.juato til '" Idem 3J6 :: 110 ~f-U~ :11 jj Ii ..338 -------------------------------------------------------------­ 535.. TlNERETE MiNORA FlOARE . HORIL£ PE Mag B 18/}t. ): J' ) /e Ip :t pL.. mdi. Hag.be raJ mal $1 pdrilltU md silesc Ca sd md cdsdtoresc Eu l<:>-am spus pdrintilo[ Sd rnd mai lasa fecior.

:)or 30 jl\llN~Wn~lSNI IIOOl3W L .

. BAR BATESCU DE LA PETROVA . r8r b'~ ~-...--- ~ ~ Int COf/aei Gh. a rr e1 a IFF :11 537 lb.-58ani Dragamiresti ' I err rf? tJ:-' ±=.~. Allegro assai ~ @ g~! It r' - Sf ~r __ ==-1· rr I .. J =138 4lt """"" r?! r" ~ UC ~==IL:r~· I ~ ~:..-----..-. B 2 8 / J J J 2 .:~f~r til p r a I 'f r fr ( g \I ..BARBATESCU DIN CUHEA Hag. 1I"!.r--::.....---340~----------------------------------- Jocuri bdrbdte~ti Borbotesc 537/a.

..3iiV QJOOII1-IUCS[ ..• i ~~{gJ .~~~ " • '" :::::: IUD.PJOOf] Duaz-luD 51 -9Joo1J 15 'lJg IU! O'1A '11 30 nJS31 YSHYS '6E5 . #I • :-": ­ . OJ5.1:~_.'! O'1A NIO JS31'18H\f8 ..If'£ l j .LJ~31=£::-~ @ fazl inr'~1 Ii -196! }JOIlO} !J01l0] GEL =" ~ :=~.

.Sopfn!o . BARBA TESCU Jdem 223 11....---. ani-zong.....­ 540.. BARBATESCU DE LA SA PiNTA • Hog..3 4 2 .50ani-cet Cavaci Gh..... 8141J031 inf..... 1961.. 541... Cavad Sf. 112. -31...

...........@ I G] ~:JJllb' 5-tT'tl tiE' I Jj ... E£ih!fi i £lU4J I ~]'11 "B D D I ~ p......OJ JUI [8tlllB ·fjDH nJS31 V8HV8 'l~S + + .. ~ WrfJE~ca I ·0 I .~ sor ap .IIJi} f9 .... I i .. -S96l"UDJ OGL = .... ----£p£ ...W t -¥JJ--------­~ J trn I W J UJ J tW ~ ~....tU~lr~IJDOI PDt.[ F ~g J I €J@ I oJ J~jjIjjHj~ ~wt ' ......­ .pfiIJJS-lUO 'It -a.UDOI 5DIgB ~DUJ/Jd......'1 AU 9 I JB)~ lAV ~~ ./soli g60!OUJO l qunpJ06-IUD fJl-UDjaiS :JDa/od fJJ05UOI-lUD {[-DJopoal !JDtlOJ PJIUOJ .a~ y finn I ~ Qp/] iH) I J i3JJlltli ij...

"....." ...~­ ."....'-~ _... _~ •.--~--- .tCl-! fOeL! bQ!')rJre..\!' _~1It".:'. .')~h (:lji!...•.'~..~~i:.1 S. '_.L·~. :neif'" ..-. ut !t.A -'....'f'~ d/r:cu-r~tr'-: t::J. --~...s·luf /.:.. -/: .. " ___ A-. ..... .-.. !)aip~j Dumne"ze.. ......* - .. -. • .. t ----.:-"::1!"?ii.!. ... ilif ..1Ii@i ". _ .1ir?ift: .. •.". • t ~ .-...~.. ~- ----- .. " . p(ii':: {lo' .: ria! tUfa de G•• :\Jumni dsto !Oc jl Joe ~d md bag ir.<-(~r'. ilfl!" 11_ ..--_. -~. .~lfu cj.....'... tum de dc' A. ..::- .. -.')\' Nici oela/d n!: ures!:'sr.i(.!~~ ..J :!O!u~ C"it1! ~ U i.1I!-._T.. • ..-.: . ....:. • .. ..."J'i.... ~.---~ - ~~~TJ:-I:f'F-i~~-·t~¥t:~:=~­ r._~ .nq Hiil r(1 ae da' uP f' fdcui a:'.~.•.344 .:' uc.. -.iIi'. .--- ---... !C~('!r 543..~:'.. . . - :Il=:.). __ . {1.A.

.._­ " .. .. J [I'"" "--+-----".._. -_~.'7 --' _:::..i lpar. lUi Jor '11 9U3W ONIJ . ~- 11S3N1N h .t. -­ ~ " :: ..-> • •••• i: • ::.~:: ~-. -.. ~OlIHOIJ3~ 10J31NIJ 'S~5 ._.I 'on PW ldaJp I-rw nwnIp 'wnIp ad DIPW !nupw!1J o(po WD-Il 1$ ll1(nWnJp noun( 0 OJ!)W . H} 1..' ..P(M dl nu 'PJPU!tJ.~~ .--. -.:....~::.¥.'.

...:p- q Inf....... ! eu cine m-am inti/nit Dragu-mni-i unde-um intrat Cu cine m-om adunat IDai Dragu-mni-i 10 mu/d~Qg Grigo! Cu omu care-mni-.346 .~--..{} ani.vioora Covaci Gh....vioara Encus Gh-J6ani-zongora ' 1961....> de po lza Gheo' cum ii z1ce... FECIORESCU DE LA IEUD Man . Covoe! Ion .BI6/2912 ~ Allegro assai .. -I.JOont'.. juca Cum ii twge ClI areLi Aso-oi da eu pticioru Drugu-mn-i. ~ f!:.....""'" i ~ V" ........­ Zi-mi cetero~ de bout Ste' ! Nu mi-ai lis tare demuJi De clnd nu te-am auz1t Glasu' mni s-o amortit Cetera!."...... t @a~i~:rt hELf! ~. ~"i~ ... o$a-o.. B$jj=fri ~ *~ (!"'~ tl y. unde-am venit Ai mai! Vas...:--. drag Dragu-mni-i fa veselie eu omu care-mi place rnnie S46/b.leud ~ L err -.. =150 I ~ .

. .'If --------------------------------- ~~47 --­ 54Z FECIORESCU DE LA PETROVA In!. Ill...J"=. p ~~::~:'j ---~-~~o:==::~ I':'L -'­ .' I cr ct:. _-?-.. "'-~~ ~.. . ) c--.) 549. /""..¥c.." .~f~:'~!~. if II· = .. fIlIL-1iJi .=.':::J::-:_t~_l-=q_-+ . . I C L ~ ~ . iJJ> __ II : - - ·r····­ /""".::::::.__" ~.. Hag.. I ~ IDC .. ~ '---.Petrova (f u -- ~"_ ­ ~ Sf ... iL 6d ~~ Allegro. ....----i-'~ " ~~ P 1 n qq n 'k @ I tl !. ~.- r-. ~ '"". _~___ _ = ~ #~ ~ ¥ I . ..:=. _.3 -+. ____ q " e Lalor f -270m vlOorc Petreus 1 21 ani-zonQ Covoel' Cn. "Q_ bt4=5_~tffi=t~C=9:E--=:o. ! W· C .' -=i=­ .:M:-'F~~~:-.=-. "'0...... .-'ll..::=1 . FECIORESC Hog_ 8J8/872 Giusto Idem 32} ).. t t=id ~ P =.. f Allegro '*= '~~'--:J!lu·~1·---. /000 ..-.IIJ -132 f' n". I I ' 1::= ~ __ _ ---. r--- ­ -'-='--i... 'r=-=t. B11IJ094 -. ~ ii~ . 1'_ -t._.'~ ~ J~~.I~-'=T..i . ~1?. • .p .20 on/-tobe 196 J. J ~ • . --____ ~ ~~.±=:E. -_ 548... 149 - / .'~. FECIORESC Hag 8 J7 / J20} Idem J2. j.=..3i --r-+r-_if:t:::~'.-====---=:'--==:j ~ :----'-b~ iJT aJee=--=t bid =l--loj __.'i: '~ @@nJ:III:nltVllb.: :. ~& ~J I urEEr EE __ . ::J.l 51 ~2=.r '1' bI It! I i gE.~~ ='F. :::L-+---:=.1 ~:et--.-. : YlbtjJ. .~~~... .... C!t1 E .....zr~l€pF~2ff~ ~2-..' ~_j_ . ~ ~ WJ 'j IH -. ~_ -~~-"-11' ~t =~=.a= --EiF~--J _ .t:~" ~ (f 8: $.'.8 ~ ~~ (I) ­ I r-: .41_:± it=:± I & .::t--=Y=i:' t ~~ r f g. # . bf [bra "" r\ I ~' jj..J.a=-=== £1I~6tF . -I ~~iJlb-==. = R r rft:=r bt r+=F~t-~~:L+~±:=~~ . ~·q£?i IW ~.

11. ( . : ~I' II 'III :' "~I· I!_ i.lIiii..:~ ." . \ =:::\ <.. '''1 H11: I! ... ".ffi~ . 'I'.I.L.: .. .~..i ~ I) f " ' I : i "I·i .ii. I la1 iii! " '\1 II IJI i i'I'1 • • il IIi 'I i 'I! i'HI I! :.:.. . I ~l l "'1. t l. ~ <f! I~ ..I.'' .~ '" "i ... .' ~IIWt ~'k. ... ~I I''..1: .I~I.i.<:( ex:::: I c.I"II1 ...:.1 il'll l Itllt! (''\. i .J c::: L..~" 11' ' " ' .: \iL. .~ ..d& I "I~III '!Il~: ' rt' . 0::> '<. t! tr I Ht tII ~'I '.11. "! I <. j~1 1'1 " .".1.' ~ i~"11 1I . \ '-'. 1"1 I I. 'l'i...! .: .) . q. j -' . ...'. .liJ 'I. '.II~' . . ... "i I I uU tH I . l !..ti J' Ill!: 1'.:!! '.' .. ~ ~ili\ ..ljl! !' I ~" I!II ~!! I_ "I ..~ !: I . j t . '! : ..! I . I '{J \ I . ~ Il' ( Ii i.III. ~.." . . I I:.: ".: 'I.' ' . .I i . . ji ~ .!. I. ~" . . I.T I \ . i : ' I i '. ++.']:. " I " t I: .' Jilli I ~Il' i lHH I! I'1' I'.1.1 . 1 ' 'I II ~t!.n 1.!'I l ~ t I I 'MIl "'1"1I lJ I I .I i:\1 . .'I~' I! ~( Ie .' .:: i '~lLj j ' !i I . J ' : . "I j :11 " ~I. ~ 'i. I" . ~..·I~I. :.! c' i. i /~. 1 HI.1 I.I . ~ .I . :'. -". "I'll.~ .. " I II." ).. I . i~ll.1 I ft..1 r i 'i i '"..l l II I . ~ ~Ttt. !.li .'.i .._". " ~tt1 1W 1f I' . ! t ! {.... 'I .. . . 1rHl ..1"II II til'!.: Jt.t I ". l·u J \ II ~rl. I: .: I~I.:"'i~I 'l''I t1 il.' 1i i i 1i i '>. it:.i .• 1 i I I I I ' . II II lJ t' . i 1111 II! .1! j 1 jl~ ~'~r+I~iJ -rl : j .1. I~ '~1~1' .C'"l \'.1 I.' I f I i . .n (...~ .~ II! II I ~ ... \'i:~11i i I. wql I! l 'I . ~ t ..t.. J i _: \: [' ii. :1 !tliH L'lUi ~.. .1... . I• ... . ..1'1' i It1l L~ I ' I I. I .. ! I I ~ ~ ~:: .: i j t-­ c:::> L...I' :. I ~! J ."..J c.• ii {Ittt~ ~i\ ~'Il._!. "~. I ­ I. IJ Iii ~ ' I! !~II' II til i~i ill i liiU "l.r. i 11'1 1 1 j .I. '. I.! . ". ' \Illl.":..'H" 1 !t'.' ' i: 1 i ..-.' .-"! oJ' i.t.C'"l L. . ....J U- IIiir'~.I 1I i .I: I ~: I. I .1 '. ~ U { II~ 1 "jh i.' .. I :.: """ ~ ' 'I I' .illil "IJ.1 ~~.n... /l-. I . .: I. I I' I­ ..t. i! ' I ' IHI LC'> LC'> 0\ '\f -.. t.i~.I [Ill! '~'ii! '~"'.~ ~1~ 1..L. " . It. II (~I I I I rI-I.11"f " ri I I. . ~ .." I ".: I. !" '. ij U.f .1 1 !i~ i (~i~ ilf~1 .I ~J' I . iii I! I'. IH-+ I.. \. !" '. ~.~ ~'".' "'. ~ r"1H '1llJ II I r. .I "I ..!! 1.. ..1~.. : II: j I: :! : '-i'f I .' i' il'I . iif·~:~: \r~i.. !: :' . .~l\ ! In (~.. I'~'I r-'.! "'\! II [ I l k '-t'rTl .j: I~ 'II \1 ! ' I IEH. ! '.. H 0\ . -".q~.: ' . I .\i. I11I ll1 c.1 I1T : !\II.I' ~1 ".(i I . .. f. III ~ '1 i' (I L.'.'tL III • I .\\ I ~'IIJ' ~Ij !~!'i : .I I J. r ' ~. ~I" I ~[Ii ~ -.J c:::l : i c:::> L. .1 . J' I . ' W. II J.1 j.L. ~. III . ~ .i t .1 flRi . I /'-1 1[ [ II:' i..1 ~!u: ~ljl: :1:.i ' t ~~ij I : 4Wl· \!j ~~. II ill.1. : j'.r <") t.H lI~~1 'I. Ji l~r .• ) i. ' 111\ '!ir!~ ..r' .J.I. • i .!l~.~1 I~j" IIJ ~! ~ \j.' ~ j " :1 i "' " i j 11 . .

_--_. ) --ii..I . . • . -.i'' /. .­ .. ...--~ .¥ _ _".~ .-.. .~-. ~. . . -.........:-.­ -. _ . ... . ....111>_.- .- II '. .....I::--:-:':~'-­ _. .-+ -~-. " .. 4' • . ~=-::-::•._4W >~ " ' . ..-. .''.~ -­ .._-.1IIf 1fT..._ " ..~­ . .11... r.... ..._. . ._ --­ ... _ ..::~. _ .. _ ....-----­ ···'=~~~'~~=~f~i:c~i:z~~¥".. • .. --_.". II / . (i IIM~S 30 )0 r ·l5S -. j • .. -~-. .. -"~"._----­ --. _ . .". ­ -.. .~::'-::. ...

DE SAR IT Hag.?:.~ set 1m mIDIII: mREa rere ~~~ $1! r r GfJ u Et I J]j J = 164 . B76/ /537 ±~'" ..~~ f'IL u ~tf--~ ifF I t: I ~ " II 554.~ i . DE SARIT Hag B77/1077 Aiiegro vivace Idem 32J m I u a I r . #--~~ ~ i I b£ i \ _1 J ::155 Idem 105 -f4==dE± ~-.# mM1r glmtm IOOEW'lmm IJ J :~ 555. BATRiNESCU DE LA VISEU ... I i .350---·---­ 553.

.­ e .... .- ........... .....~Cf: ..

-.l..:..". !er r . -.111. ~ ... . ry: :. .'" '" ~.. ·. .---..... .....i:._=. < ••. ... .~-~~..... . BATRINESCU DIN IEUD . . . == --. ::... . • _ . ~~~. ill >'.. !'" ~:... .. _ .. .. .../ 558.. "'f . ~~ hr.:10:}-: b· ...... -.. .... " _-r'_"''_""'..~~:i.. ....:.. . '" • /i..... +' ---~-....-iS.-~- ~- ..: ~. " ~1·::'---·--== ... .-:-: I • r ........!!:." . '" ........:~:. .. "'it._.... .."''4~ip. ......" _ _"!i...---""". ".~ ...S . .. . ". '. ....

T"" - " " ­ L . ~ "--= ......" .. .~ • IlS3NVN Vl ]U V8HIS qr.• fIT.#:= - . . • '. ~ .. .~- -to _ --:" _..... .. •• filii· "7: I .." . .== . .•.. .­ ." fI... =-II. . .-~--:--:-.L-. -'1-­ ~~-~t~~: ....-·L . . . .- . . :~~ • . -.. .. 7C:'. ..~L:. .­ .... - =­ ~ ---~-----.::.- .. tlr . .. # - " .- _'.l~~ .... ... ~ '...... .4 . ~.:..• .1 :.~ _ _ _OL ~_ C... .• --. II....=::::-. :". " -.-= - :~'. 1 " :..' . .' :.-: ... • ':': :".... ~".~ " to nql~: '" '­ 1· :. -..11.....--- .'" . - :. .... ~ . ." ­ -- ... .. " -- #I ill -• - .:4:. . " " .Jj. ..". " •" .

B 12/320 Vivace J =180 .. JOCUL LUI VILI . sa umble pdlmiJe Co /0 dine tdlciJe . . . r?l nT! fJ Idem 557 I ~ • I.g! II 1 563. ~ FYi E..---354--~------------------------------~---- 562. '" 564. ~ • Focu vost de cisme noi Cum v-oi rnuie eu po vo..­ v r1l (if :11 \12.. SiRBA NouA Mag B 74/2586 Allegro J =142 Idem 545 oJ . Hai. Mag...-- . SI R DIN VIS EU BA .:.

.Iii v nu s-a - re - If __ C.o(~ .@.nf.~-) t :... .-a..r. Ca /a cap ts eLf .- fY7iJ- fhi' Cr.) sa 5~d du ..u Se duce-n lurne 10 I~Gosd (l(j ~6.'--~ + Ne .. 874/3290 Allegretto ~.. iL~E±l~~±~=~~5lEfE=F :/u {/f·ta -. UNDE-SI PETREe NEVESTE • Idem 343 bY I ? ? ~rEftj . 566. ­ ~ --=:::::::::c--.5 MARUNTEA Hag. k-¥i::=:-_A~ "--# run fpB _~ ___ (nt Blrsan Maria .ves Unde i!$i petree neveste BarLJatif sa nu s-mete Ie If:> P~n. :nd ti~i ~dru rn{--..--l.J -l I Hag..JJtf CF~ .. ~=F--t::------~::---:-"-------. Hag BIWBII J tmJ1 reF 113 J" 184 Presto rf m ._.:/ a tor? --~.. JOCUL LUI VIL! ..~ . Sa s -adu ne sa pEl rconi VOla buno sa ~I-O i(w(} pfuncIi rnar.min ..l966-Birsana ~~ 1­ ea-.38 ani ian..----"-.'e-fe -- ju --- - nf? __ . tFgi?r ves - ~ - fe Bir-ba .. ~.1 -£~ ~--. ~. C-asa-i rindu-n 60tejune Neves/e/e sa s-ariune.! ot ..)Sa nfoQrce In leIsure n Cd i~i(irb(Jtu-i "0 Cd mwnelf: ndcaie:w .free ne - ~i~".:t~~Jk=t2 9#~ ). ~ q.s2-i --. .355 565.sa &tt~i C:Jfl#. o !. cop tf . t) J ::120 '--"-'-" ~"-~.:-~==jitJ'=={.2 [ae rT!! _'7 . 4±:..p ~ff Eff4$/ J JJ E=jI Jdem 545 3 . B28/3314 l Jocuri femeie~t..7 -. bf pf=.t>J ~ ~ .'..ft) Ii~. ese­ cucu Se rJuce Si-i porti dOI. . NU CATA CA. I _ o n t i n o (JJ'40) Un-de fsi pc ..\jiwl. ~'.: 567.

r~. bdrbate calicut Lasd-ma so-mi tin drdgut Eu drdgut de mi·oi tine Scirbd·n casd n-om ave. ­ -• babe bdute nu se uite babele bete se deperte -• /VIa.)·w I.' j )--tl. .". • i111 i. :)'d' IG fino? nu sa "iiI:' -• la. 1'0/.~ ell lai. >~uj..l/("UCI!"" $'(1/.)!!"-!": /!)/._ .'. - r . {··ant hli'ffii JUt i > f:.rot lUCfUri }i mnie it)i. ~_..J _ i1ME dE' •."d. }j{:.n~ j".:. /n Cd petreci /)w.1} \0 -. .. LA CASA !""iE. .- .} Co pf'treci iJU(I. !)G.. lLt • w! mi·GJ (int U:. }a.>U de (.'e\:·:' i..' ia I · om 11W. rnuilc JUC'fU!1 . lu.'(" I'"~ nit'.': •. ()m('n i .-0:T1 luera' ".. {)(l.'.. ." ~ .'-./d/e'(1I:"Q...'Q .. la .· L\:dd"/f~ io(":p h·lrt:H11 : !)I~: un ni. lu '. j'f. q).:-.. S"dL 1(1' ic.U ':.upIJi dute-n sarc'kie . Unde-or sj Bdrbatii sd Unde-or si Bdrbatii sa I . !c< ~ -• .t"·le. f~i. <. (a iit"I:t:~f:j btiqdtl~ :r... lai. "..>i. • -- • .568.sale. la.. c..·...' [lUI/uk '(1 :.L~ III . {If I.'f(' j i .4 ~ • . ~ • ~- . 1llUlI.' l .. _'!.i(-'tift: in '-i"'.0E SAUT LA BOTEJUNE Idem 1'. /0 Tln.: :~.d S-oi.-ilf lolt iiJ Vt·'dli:.· I(i....~{ . ia. Co pe I: t'(.""l! 16 .5. E J · r.~:\!(/ \. 569.' ~'.I. d )di !. .uI1H?:'n.'.i ·'U l-'e\dj.

W 1 ~ 3 [ fs7T II. a I . ~ 7?Z waPI If: .I 'OLS ---£9£--------------------------------------­ I l • . .)1 J J r a! J Jj J I r.5tt I £' ! Ii'. . ~!'!I AJJ .. I~~. EB I r J r-.e I t: '/ /.IAN .~'&} .r J r. VS~08 Vl 30 VIllH .

~~....~~~=-~=~~ -~.. ' . '. .. !I C:*. .-~.'" '.i-::._­ 3 ...::=--== '--r----:--­ .--.4--~ • .... "'~"" m· 4ft . ' . ~ -.~£~~~~~~~.' ..

m'VIIIH!ANl 'liS .

---360----------------------------------­ S72.INViRTIT A DE LA VISEU I .

t~:rJ-:ng! -.gj I r J.*. .-----.i . . : 10 Ji±~ I ~ J J I] iEi L I Ji.' '''-.'ti J j J '. '1.~I!I]: r J Ji] a. """" ill £J m i pm iiji n 1@ ~? r '.J' .::-=~=±~~::::aI:W If':--:~:-..FG t-ti-m: I I Zf ! eim I h9~@ 3 =.J' Hlij I' ~ t. 'I " ~ (t ~U.N-&J fj 11 . - @ £)~! na]3 ~11~ t Vl11HIANI 'ElS v .-.. 3. ~ll r Htl I H n I D Hid I a J ~ J I n lOa #..~ _~. I . - (9[­ ... \j h ~ ~~ Ire 4!... G¥jiJ tJ I P ID I tr at i r' ® I L~ 00 =..:.~ ~P@ is I e! .- t~:~ 3---. _ 51 tj ~aS I 4 j J t~~ • E:'(j ~E I -¥ I t..IJ24¥4jfkF].~ R.? ~: 1 QJ t 1 I ~ .:.? a t: .:r...:.-.-(:~--.. ..] n 2I ~-.. II. ! U ro ~.1F. ._ .. b'.::. ~ r '<.\. '­ BE ~ 1"1 ? ~...3 I ~ SO 2 I U. . Ii r JF" . :.~i~ I WnJ ~.

. E • f ~ • 817/7[11 ~.... . t ~ f ~ . 1. ~ f ~ .. • ~ • ..':fv f ~ .362 .:' I ~-..r .

..'JDN . • .• !Zf UJiJPf ltVLI86DN '1111HIANI ZLS y .. [75/ila ..

li!7/~97 Idem J21 • : M • *~~~E}S~¥fiT~[r!El~l~jJ~. 58D...~*:~III:~(J~t~rrl:i§I~EJ~-?-~t~j~l.:r=~~~~==. ~ .• · =- ... iNViRT ITA b 17/ 5JD Allegro giocoso Idem 32 J J .g~.Efi~-=:=--f'i~~~~~~~~~~~~~~~§~ ~~-:-'c~8.' J - t:t:t 579..~-~-==E:ti~-&. l I f f ...364-------------------------------------------------------­ 578.~{~---%~ " ~ . iNViRTITA He.:c~·. -i • ! r ~-I r­ --t--:­ -iHIIf- ! ' l ..:JC}~~~~:. iNViRTITA DIN IEUn j - fi-?:-.194 - ~ :~t==~-i Q5 ~ ~--23 "- F r fl! fli I ~.. ".~btI~: ---. ti_·~~~~~-3CI--~~~_ '~I[§U~Y~rj~r~I }d:~' :J~a§j~J~I~EJE·§Et~I~68~.

..........S9€' .... 3M091H9 Inl 'l111MIANI'l9S ... ..... . 7Ll wapI i.... ....fJ~l f I i1 dO 1 .... .. L ....

1NVIRTIT A Hog B 71....../186 Idem 271......1 582..... .­ • :J 3 3..--~ 366 ...

._A __ ·~_~· [l { WJj!f VZI108 HiD til' 11' H j f'l ~! i . a! j~! l '" --f ..

Canto Toader-41 ant -cetf:r Hos P6tru. 1974 -Leordlna ~' ~ tVEtTTita. ~ "C ¥ 343: UE=f#5l1 "C 586.lOne ' 1961. 214 f!..8 anl-cetE": Htflfi Vastle-20 ant-lor: leordean Nutu-36 om-str... I L If Cr rJ I F t 1 1 rfi r :II :Iff ::It: . . ~ tt tt .. 584.ZOll" Bobocea Vasile. . f!. iNViRTITA DE LA BOTIZA Hag 83DI1724 Presto (3.1/1 1'.~ • ...... lon. ... In!.19 Ont. ~ ~ . iNVIRT ITA J: 190 "'v.----368-------------------------------------------­ A .41 ani-ceter_ Canto loan .c 585..II Ont.: I Li tI C ~ I J f! 'i' ~ ------.!fT bl bPI Ef tt J :!II: '@lit rB ' - lir 1 .."/ II- ..80tlzu ­ [3 I ~ L il f: fL '~ * II.I joO ~ J:.. 0E INV IRTlT Hag 816/1589 Allegro Idem 106 (0 H. LfJ ~ . ?'. J:: 184 Itt+=+ ~::r Eff L ftt] I [1 ' C .. Q: .'JI jJ< +t pm e .: '" ~-~.-.~E g lit ~E '1 ~1 Lf£~r f 1 t. r -• Hag 821/ 25Z6 A lIeo ro Inf Hittll loan -1.." . . % i ~j L J l' .~.

md I Ei I La eeterd trebuie strune Si la Joe pieioale bune U ite a~a.'-••> A/V • ---~. I ~a :1 /-. I$i mal ... ~~ ~ ~j #elfi gar I Ui . --. .i. ' ..n ochii me. md/ == 587. I O1j E! I sf? r r IJ=# W E) lID rfll biJ L. Tot aeolo lmi stau ochii C-al$a-i numeJe mlndrii mdl Ei I Nu vM laid. ..j ~ ~ ...B ani ..... (• < = in!.j =210 "Zl. . COVOCI Gh a iaanei.I mJndruta AI astd mJndrd joaed blne $1 rod lnvatd . -----i ~ I-cefer: -zan..-­ . ~ -.zong @f~ i # 1 R .sfng JO nOlembne 1975-ieud rFt1 J til I H& ~ :~ ...I pe mine . Ei! CJnd eram In vremea me' Ceterd nu-mi tlebuie Cd era gurita me.. I .-.:.5J ani..'. I r" 57 i ! .g--" ... I ~~p~~ r.o pus .. . rucl nevastd Clnd oj bate la leleastrd 8d nu md-nt1poastd-n eaBd.M N-am Bilrutat de cJnd-us MJndrutd cu dlnte puB Dar amu-ol siJruta 71 inC Cd . . . ~ F =. m-5tn{. z )r~/ . - md! i Ei! U nde aud striglnd Ilea Tot acolo lmi sid mintea Cd al$a a eheamd pe mlndra Ei I Unde aud striglnd Mdr.. I IE .cetera Boran Gavrifo-20 ant-zang Flarea Vasile Cilcu-I. . . DE iNViRT IT ::r!td. :2 tr:r ~. Cd se uitd. 8161 1190 Allegro ~ !> J'• . •• . f ~ EEr IT? I § ' E. la mine Ei I Mi-e rUl$ine de leme.. 369--- Hai mlii! Plaee-mi mie a juea Cu drdguta altuia Cu a me nu Joaee nime Cd mle nu-mi pare bine Hai mAi! Lume dar Dragu-mi-i cu cine joe Cd miroasd-a bU8Uioc " Ei! Jueau-a~ ~j eu mal bine MJe IUl$ine de eopile Cd sd uild-n och.. Hag.~ ~ < /~ §J AI! Bu pe mJndrd clnd a vdd $1 mallueru.

3'10 o r.s:r. ---.:':'.-­ •. Z..­ .=::::.~i1JR': ~ .. .

'Ii~~JJcif[~i~~cfil<~1Eii~ I j i . ~ ~- .J .\1/.... tUI/O!:U VZL108 HIO V 11lOdOHl 165 lit! waPI 111HIANI 30 '06S '1/ v ---llf: . ---­ -­ ~~--­ '" [ _. -. __ ~_<f_ . • de l-..::1)8.# .~-.

.viaora . idem 221.l..----. _ . • 3 3 ~J ] Hai mdi lume dar Pdlincutd. Int [ovecl A/px..·ovuci P6tru.. 'I Ie. pdlincutd De te-or chema Mdricutd Te-a$ purta 1a curelutd Si te-a~ be dimineata Sd-mi astimpdr inima A$a md.. 'A)'G­ -• ~ t9:~ • Ai ieoro t m1 I !! j i j IDn.~ [= 593.: •. Hai. • . • b5 !i •• II IF I j id' ... TROPOTITA DE LA SALISTE • Ill' Hag B301 51. i . pdlincutd minte bund Te-am belut seara pe lund Cu mlndra care-i nebund Hai mdi. i _. -.. Am 0 mlndrd $i mH dragd Cu ochii ca mum neagra Hai md. TROPOTITA Hag B301 J321.1966-Bi(sana "" CJt. lume dar Eu la mlndra dnd md due Mi-i cdrarea pd sub nuc Si drumu pel unde apuc I I Hai mdi. bddi$or Nu-mi trimite aUta dor Si pd tren ~i pd vapor Hai mdi lume dar Zi-i cetdra$ de bdut N -am bdut tare demult Cu mlndra care mi·o pJelcut Hai.1..~-. E§@ I 'j -..52 ani .19 oni-zong.'­ . tE •. bdditd.372--------------------------------------------------------------­ 592. ."'--J/I . ~ . . I am a mindra $1 sa sie Si 0 cheamel drac Melrie. mdi! am a mlndra tinere Si mi-i tare dar de ie.

.. ..---.._ ~:~~~~~~~~~~~£. _. _ ..1 "'C 7:':J .. . -- .- -- ..i'i..!~~~~~~~~~~~~(~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~ NIO 10V8 30 '565 ...•.Y r·-·-~--:.--_.­ .....------...

374---­ '* "rEEe r-=t@fL$lEc n ~ Ettr1igr-r~ ] DC 01 FINE 596. DE BAUl £'~ jfir~17I· :t@ ~Tru-· v _ ­ ~~F Ef 5' I-E!t@ lUg. !~@~ ...

. .JJ'--:'.11'~ ~. ..-. .---.--. .. . ~..-r-=-r==E=F=------~~~·JL ~: -----~ ....~-~--..• .-..Jr:.~i . ~ ..' ..' • .::::". n7 [j .. --. II -..7fL . hai.::.~ ~ !0~.j . I I I .' / f/I.~ .._. m'_ _ " --- '.. w .t\ ~~ ~--b' '.. -~--.. l d " f ...~-=t=LT=ttLi:rqc:~ = . .. ... ~ ~. =.---". . .+-. +_. __u_-.... .::::.. dowJe hai Noi om bate doba lara So.i t t I .....L~~-+-. ¥>fll' . ...:r:~'----. . s trio IUnie~ BoeicolI?! '978.. doruJe si hai.~~-.--._ r.~''lI ?~ ~j it-' -&!~~r+ri tfg....4 1 ... clnd eram eu tinereJ Hai. --r•. .. ~ ~..L_""m. _. .f/I.--. hal. OE BAUT ~ =-~ " .._ . -­ .11'~ ~__ _ _. .. J..-~~ ~/-''JIll _ ... .. E hai..--t:'l "". . t T ! =...~=-.:::t:':::l:a . ' . " . J"~"[ r rf' 6: Lf--r rtT.. ~..'-:=JIIL.---" ·-. "\. . ..J :J?R .zong.ct::::-qJ ~ * ~~~e.--... /"":. ....::aJd. Cd ne z1ce pind-nsara .--.___ ~.:fI':'" .. .____ ~ .--\--.. .- . A leg r etta ~ t. !l ..---.. ---:-~'-f/I!...'...------r--~ .a@:f32=lL~ 11/1' /~ J' .. ~ .. Hai dorule $.-. a= '...=t:~~" lJ r=r:_!fff~-~j-"·T=i=~I~-~. ' r-r-=t=:.::t-T-1~· ....~ ­ ...' tv __ ~'" Inf Nan Gli " Zt ani Vicaro Gopatd lalerio-100ni. Er .----'..:........ -=t::~·===:~f=='::--=-~ . _ ~_ .--.\~. .__..J=:~··:·: u_u:==u . --r---r• .... .. ..'.~ ~~f/I. 'i. . ~...~-+---t----.-='::T~:J-~.r-:.~.' ~ __~__.= . ~Iof.. "-. '=:1 ~ :~-..~~' . - .st rig IOn 1976· Jeud - ci!f n:c~:pW ¥<Fb-f"j +!.. "~M~f!!"'" '~. ~ __ r9 J fFi==Y:-~~....~~ fMa¥ .. :f!:' ' " ~ 3·~-=1-. ·····-=+~~~~±.. . cit + .~" ""... ..1lJ • . . . ~ I I.~.:..5trig Florea Vasile a Ci'I clulU! ... 824/2799 rV'jr'-nfMIVt.'r:. -fIlL....:f 598. . -. -~ / '. hai Hai domle ~i hai... -IfIJ...j ..~ -:I'::~.. --.. 375 ----~. J~.r' ---....ti ~F4'---=r=t:::3=3=f4=1 g G"{S~~tIff=F. ---.$i mjni dimineatd jara Hai.~' ..r=-==+-_:=+_ . '~ ~ . . Covaei Gh a ioanei-5J Oll! cetera Boron Gavril6·2C anl-zong Curea Joon a PetreonU!Ui .~.j ..~ ~ • ~ / "--------'" L-A !'-~..j fIE .~ !. .£6 1-.. -a: . .. ... .. ..~ .. ...~ ~~ ~ efr. peste sat Hai doruJe ~i hai.---=~1£~~'0-=Jii'" .~~~'-~~'~~~=rf!! C f=Ti==t ~ "':...' .. ..=::j r . -F I ±. ~ .... stng LUgO! Jnno-JO am-doba .JI!. ... s-audc'i peste tarc'i Ha. -!-g~f£r:-p-i·-r-F=. OJ:: Hai s-o Judm dupa zi. ~.-' ~ ~-~-s£r·=!T¥fE:ff-urjfti~. ------------------.~.-::. L . 597. .=tt&ftf:t-tF:tt=tJf-T~~-~.. ). DE BAUl .=:. ..:::. _ ..~.. . ---'----r._u~~~.. ..a::.. "... hai Dau pe daM ca po SQC Sd s-audc'i. rif.~ .. ~. '-p --. ..~' ­"..:-.~ = -#- .~~. ._-....r---r"1 .--. .-f!!"... hoi E hai dowie! hoi Zongora oj bate-I) eu Sc'i s-alldd prin Hai doruJe . ~ C 3 '~"'T-.:::'-+-+~--------'-t:..= i20 I /nf. Mincam carne de mnie l Si sdrutam frumu$eJ.. J/! _ I !2. ma Hai mlndrd sd vedem Jo('u IJ nde t-ai mlncat nOlOell... ~ ~ 1 + -.. .... T ·-·--~-·=:t:.....QE~~~:~3_~1'=~---·1 .. I r~ . _ • • . -'f/I--" ..

J ~~q ctftW:gg EW e I Efif Hai I Am sCl beu binele tot PinCl-s tinerel ~i pot. ~ !'- EI ! L jet r 11: Elf ' In!.>loara Nerghe!? M6rie-69 ani zangara Nosul Gh of Hartel-30 Dnt.~ .­ -ill. 11 ~"L" r !.376-----------------------------------------------------------­ 599.sfrigoturi ~ ian. n-oi pute' $-or be altii partea me Hai! Am 0 mlndrCl ca ~i-o cruce La ]ucru nu 0 pot duce Clnd 11 cold se-mpiedicCl DacCl pJoud JunecCl. . L . BCltrlni-oi. . . HORE DE SAUl Mug 8121553 Allegl-ett? . DE SAUl 600. 197J Vlseu de los tit fit t!.: jl l :Ftt t Q..:120 (6".fl .. Nerghe~ O-tru-70 ani .~ .----.

long.. 602. Hane. eu md due Idrd lompdu . ~ ~~.." ~ IIT r' If' 6{1 !~.' ret I J.. dor N -am sdrutat de c1nd 1s Gudta cu dinte pus Mlndro de pd di ntil tdi Poti tine vre-o tre.377----­ 601 DE BAUT DIN BAT RINI ?rj Mag 812/ 5/.Iru -70 ani vlOarrj N£!rghe:./ J: 120 "-~ ..:" I btE Hi ~~ ~ ~ ecutnt l~aJJn) in 3JJJLJJla~ "---' ::.t~rrJt btf I~.l t bE F[ bE E I rcrt Elf r I eLIt! @ Ai. ~ ~ 01!: ~. md duc.J U1J~r «=t r: r t1. -------------------------------------------------------------. po ulita mlndrii-j tdu Ai. ~~.: r' br·1 g: ~ 0.~ i $" t: C' ELI ~ -~t r 1= f[ tT PI bE FG ii'~ R. Alleg retto u l~em ) C'B7 ~. eu. Hoi. 1970· Viseu de /os int Nerghe~ ~~~~ J ! ~J' It bftlC=Q"Mt. c :$J . 1ume. fdrd lumnintJ Ai. ~ iPH' ~I~ ~I~ II Hai.. HOREA MUREANULUI HLJ 81617501.69 ani. 1a mlndruta lingo rlu Mdderanu-i plno-n brlu Dar 1a cee l1ngo vaJe Modoreanu-amu rdsare. Tomoio96 Vasife Pardon· 2~ ant-sIno Ian.:---. mai..0 J 124 (~:::t i ~ I· . dor Hoi.. po uIita mindri-i find Ai. mai.'~ . pureei. 1ume.

-~~~~~~-~fi~~t . .£rvr~ru=~birf. $i tu mlndrd-j bdtrlni Bdtlnd masa cu bobdii Drumu tdrii cu ochii Zl mdi... ~ ~~~---~ 1!Jiii' ~~~~~~ @~ ~=g+:. • "---­ '-./----­ .b pi ..378 -~----~--- Nag BJ6/l4B5 601 HORE BATR1NEAScA Idem 598 -• -• Hal. ~ - • ~WrpF§l"~~·tE rf~l-~~tb . ~ .. Hai. Sd md vezi dnd 01 zlni Or pd noapte.i±fFJt.. or pd 7i Zj mdl. Bdtrlnit·am mlndrd eu Strifjulnd ocoJu tdu Turd. Q:L... Hai.h=L·il~~-bFtJfr~~ *~~ 3'J aiEL IT BMJ'=-=-t=W ~-F J. -iti--W ft1~~···~IE5fmi~W$i3 t£f~F:zjJ_~~··~~~..... 'j .

~ ____. .. ':': 605.C! .~'-~ '¥! * ~-r'~_ --f t gp~if=Ll..._ 5) Hai! Asta vara-ntr-o pdrere V rut-am sd md las de rdle S-amu nu ma lasd eJe .b-­ /~'..r:-~...bij} E t--=¥ttri~~-f'FJ~F~E3=T=t±ftt~£F=." .29 ani contrc Covaei Harie.f"' - idem 600 •. ~ 1-- -----..J -t::. c .l: 100 In!._ . ~~ --. ~ . .--~~--J =-==j .51 ani-long Nasu. . !! ~4r' =r::.__..~2 606.1-=n-:=EGrsu-~~li[ E~ tg.....tm IT i r til ~ . -... +-l. dal drumu sd iubeasc(l Ca sa nu sd-mbolndveascd..I! ~4=--.. 8121570 - - ..1':: . mdi! De hangut eu nu md las De mAar hrdni cu ovdz Cu ovdz de-a cailor Cu gurd de-a mlndrelor Hai....~:r=-~~--~ ~ itP--Ef g-n ···ljJ_jlEi@=~a tj II ..8 ~ I . t-~ 2.-.~ . E::J. al Hariei -]0 onl-sfr... HANGU Hag. . . -: ~~jj ~-~~~ " 1Et~ .__.: .. 4V::: if _. Gh.--­ ~ Hai.! Lume dor.-. DE ST R IGAT !. ..Viseu de las -jt4¥4@ i~ . .. Vai sdracu hangutu Aista mni-j sufletu Hai..~~·~=Ett=e£::·f:E-~I=~g~====E·· --.r:p'3':-..".. . ~~~ ~ -' ~ 1. ".r::r.i:ftf=G == . .-# . . ~ . . :~E kt.i ..-~ . .fr.379 -----­ :. rna. md! Lume dor. tt. L !~~ ::@--dtt--~ftff.. zini d 7i j. Nevasta care-j irumoasd 1 pacat SAO tii la casd Sa-... " . • ~ -. ~' . _ -.J I I ~ r-. feb 1972.~ _. ~ b-)::.----.-. ~Ht:·:: t i ". Covaci Grigore-54 ani-prrmC5 ClJvael loon .

.~~ :. JU EUJ.l UE STRIGAT lderr Zig :1 .5 610. R ie/ciry 5'. JURELUL Idem 585 1 .111 - 60 g.

...lDI..Tf~~ 0 .._-. '+"~""'J. '-~ • -~ .L 09L· f' -)::O:..... iUO!.~'f i...'/\)/'... . ..-:.[ ..~ . ../'W OGlJ) IV [ .~ -". \. 'lBJ!''l{8 l~DW IIS2UPN 196t .....

Idem 539 I '~' \i ~! ~: · -• .--382 614. :l -• . -• - • 615. I ! ~I I.i 616..' . ROATA Bi4/5!' Idem 545 . -::l - ­ ·. ALUNELUL OE LA MARAMURES . ­ ~I. CIOB-ANASUL . 1! .

~.. .-.----.'._.. '!..Ft-.•• -.:.:=ri=r=£:=~JE:r.. ""'_ .+~:=f§=T-:::-P..'.~ ~ I' b: F[r-btl !~~.~L l t.-i.-._!!_-!.'L--. ~~~ =ti~} -"~ :~:€!f-r=·fFZ.'~' =. ETiT~c:1=-=~~~~--=~-=~~ ~ ~ .-_-=~=t_: ~ n=:.~ .' -~ "---'-~3 ::t::~:e--r-t·! -. . ..:JlI.--..'" -.7C£. ..'­ .. ~ .---'--~'1'"'- .-J Nag 813/1716 . ~. Ili--r++---~l§1·--L~~~ !7 W -l::::C... .r g: 1.. j -_. _ -'" Jr.-.-.:.:" I~~ . ­ .-------.0 to $: H. ~ .. i-l. t :t ..==r=m=~~-~--f%f~=:--t:r-=·.. r:. III ' ...r~ -J" :u8r:: :.--:~:--±. i /--""...::.':.:=. 618.. _. ..__ _ 619.c tz ' .-... .-:--=-===--L _-::::-. ~ .:~-...' /-~ . br_~ ____ -. I c:. ~. " t.. .. --r.../'~. "'" •. r~. ~..­ 1 .2f.-. ..'... RACH IT EAUA I ~~ ~ .'. '.. ~~ ~#:~ '~~..-----r-...r=l'=:':::..' ... ---.__ ..." Ifl~ ... .... I .'-..d~~rtf:t!~¥-=i -&t~+ tt=~FI i ...j ~ "" ..--:----:-~.....::j~ . ' :' '..=~LE3 ..---.:=..' .. _ ----L T • ~. . ~~.. 1.~ . -'"'------" trr­ ~ .."./~ ."..f~-t=.. _ .::!'!:.$i1=. ~.--. ~r·::.. _____-/ .t .. ~ .--::= .- ...--=--=::::::3 .'_. '. : ~ /.'" .=-t d·.-' } Jdem 545 ~k[t I Cd Ifl.JI!:~·~_.. ".-.-=! . -..'. ~'. a::-J ~ =-' :. --------------------------~3---- 617 ALUNELUL DE LA MARAMURES I :39 B:1.: . . J-72 Andantlno.'r .----. --~ ... _ _ _ _ .~. +-=e i:S:. C'-.". U .-.~ oiL'5! 8 71 /"11" . _ _ ~~- /1 . ."'''' _ -til-' r" ".. v::~e a _J JINE ~::::n ~1!--~~ ¥RE'Y...t!:=~~-. .::::..:-___ =f i " e... idem 545 . ____.{~-+-.'1..----+.~ 2'. .-.·~=..i../ -':1' . .' iii 0'" --III-.:.--~-iII'~~--Jir~-~""'-----· . ::¥. =!.-g=r---=--. fJr .:.--u-. ~-. • . ~-'M_ __ -~" ~...-~ . - A 'ilrn..---+--==-=--±.u.-~ .---~-.. ..--~-- . .._ . ~. ~~_ .f'!-'.. .g. _41:-----____..__ ...'=~. ARDELEANCA .'-" 1 -!--.~-1 "~ -1=.' r rj'r g" tr C~-! " ­ r.______ .+-.---..tfft~~...lCjif#--::::"-~iP-~--==------3 pt-::=--:::=3 '+" ~- ' I I ' .-:..:h.. ~ • . . .::f.=1: -~~ =¥+ E"f'~~" . ...-----.-. . /--. ~ i~=f:=..'.. _ /-"'- --~~-- --~.1 .."-.=t=~'~=~.':-rl :rl:... 4) _ -. a /--'.• ---~-~----.--­.- .=--~ if.~.~.. ----.r·~·~ ------/"_...t=-&--Fgt=F.:I i.r'-.J: 126~.-L- .' "1'. "'.£4. ~t ----:jjict:~:f:--_=_::~:==~ T·=r---""----­ --'-. .. .--~ .~T::~-·---: 1~==. I . -'. ~g ~:. : . -.I ." . .:--·... ~ I t·"H+~~---=·rfET~~-miW= ~ ~~.~ b ~ '-+--=YttT .-.#.~:C~fC. .. ~ ..-'..

"} 2182 21gb rzel Dill palme Chiralexd Babete Vadu Izei Vi~ell de ju. mek Poif!nile Izpi HI 1t~ .'--' ') .u1llaratoan' Vine plonia \Ieic. } In Bubun1zil Lo:·i Polenile llei \'adu [lei .?50. tu Ilea Cintec de leagan Haia.'1 35 564 2..'J!:) ~'. .l. 29. 26. haia.1 .') :?50'1 250~~ 14 ....ior lellcl '\/arin lzej Poif:nile I:t!.) JJ. haia puiu mame! Hala. 1:3 1211 249U PulenHe lz(::1 Yd(lU t.. ­ 36. 30. haia puil! lHdiil Cil1tec de leagan Baia. 34.t iu 1 ..N ·51 ')' } • ~. " ! i . ~'.. .)~ .pu de Jo: Vi$Pll C:(> Jo'. . 2310 :?O()O 2538 leud de J os Ieud lend Birsana Sapinta Birsana Vadu lzei Vi~eu de . 3L 33.yi \ 7i seu cl0 os lend 1. ') rtli{l BOLiz~ :~ 1 . Vadu !zc>. . 31. lin ell mama DuL clui na da boi. haia.~ . ' ) r"~ CINTECUL DE LEAGA. :'18. BOTEGIUNE Haia. '... . Du-te deal ~:ea. i...t 231 .14 14 1I . hala pui~(Jr Baia.. 1 ~·. haia.O'Ll \ I J i Pitiqaie. boi DiU haiuca ell mama Haia lin.i H.los Bor~a Vi~eu 11 If) 16 11 15 ·17 1676 1106 117 15 15 24 24 14 11 13 2330 2285 2372 329 471 2199 126 1121 .:u mi:irLt lOiH t' '\.) l·. Jin pui'. Vadll Izei Vi:. erai :. . . p'lisor Haia. ."'L . haia pUiSDf Baia..~). La pierc!erpn u ploaie La bubiHUi(J La [una Colindct de 130Uza Vadu rlOi 11 i j J ". puin mamei Mama cind moo ieganat Mama dnd moo leganat Haia lin.' [lPl 16 2:)O~} '219(. '-~7 ~!3.I.} I! II ...>~~Il Poienile [zei Poienilf. SISTEMIJt OBICEIURILOR . '2501 52 iJ .NDIC £ DE CINTECE 1. Luna nona. Vactll Izei Vadu Izei Va(\11 .

Hala.1) 59.") Vi[. Mnireasa din doi p~rintj 70. pui do clIe de {GInei [\ babt'~or .f/. ~ 1601 3U 12~ Sarasa" Bude~. clca.'-. De jucat la cu:.i UY}l 1:3 Hi 2450 774 ~4:{ Sapinta leud [eud Once~ii 56.\~m ·lB.~utu cUilUIiil ~') ~') 61..'<1 ac nati .t. )1. '.~9:l de Jo:.) -" 1~ 14~ Tpl. 51. En ma clue mlndrtl-ll dHane Ell IDa due mindri'i-n dHane Ell ma due mlndra-n ci:Han(~ Eu rnti due 11lLndra-n catane De petre cut feciorn hi Ct.: En ma due mindra ma due MjndriH palla C'lopn In i Eu rna due mlndrll-n Ultane Hi 16 15 1(1.)0.3..1ireasa cununa ta 81."'" . 53. Cintecu cununii 67. REPERTORIUL NUNTJI Cintecul ceremoni<'II Vocale A mirt2~ei A steagu1ui la mire (hore din grumaz) 63. REPERTORIULDE Vadu 1ze1 Once!.c.. :> t. P .1­ ?vfaieran in cornu mesH 75. Miresud1 dupa tine Mireasa mindru~ti·i portu I". .. A colaeilor 83. Cino se impletea CUlJuna HP. Mireasa cununa ta 76.~ Ieud . Sapinta VCl.>ii 1 CJ ~ ~GJ :. Cintecu miresei 78. Pe drullm care mjrg eu 68. . La cusutn steagului 0. de J o:~ j) . Am trimis maicutii carte 1}9.j~eu de Jo" Dra~lomire~ti > • " )"'f L. Ramas bnn mama ~i tat':...0 g ~ ':! eci()rd~ lJaia.80 /b fl. ":'(1 • i.. 85 TJiUi~te miii mnJre bine Veniii frati veniti smori fH)lh le-ti mirf'asfi 'l1na bnna b) InstrumentaJe 87. lend Glod JI 1f\ . Clnd oi me dupa mireasa 80/a.!tdrJ8 De petrecu t feciorii jn armata De mNs in ditanie Cle Jos Vi~eu Vi~ell } ~ I .! 1 lHGP qg~l 4. : iiI. 1 Vadu Tzei Vadu IlPi leud ). 77.du Izel 1n [·t 1~:i :!:299 67~~ Sapillta Saptnta Vadu Izei Vi$eu de Jos Ieud Rozavied Leordina Birsana Botiza Sarasau Sarasau Poienile Izei Botiza Poienile Izei Vadu Izei Birsana Sarasau Bon~a 20 24 14 11 -102 225~:l 16 365 857 1782 20 11 ' J 25 15 1tl 1124 584 632 1417 1910 ~'l430 18 16 IS 16 1154 2900 2319 14 25 18 18 521 1662 573 Vadu Izei Saplnta Glad lend Oncesti BorSH 14 17 492 178 2! 1 In 1'1 2048 74 2430 724 591 1218 Borsa leud Vi~e!l 18 16 11 i6 I I • 1 ! .1(1.~ . :')J. 49. LiJ. 1':' .a bote~filllH' l.ri~€1} (In La cusutu steafJu]lIi 'J 1. t"l.'iO. Para Dragolll.J c[lSa-i crf::~:e 4<144. 52. Haia.". Cintecu gainii 82. :n ·HI.. haw : <i!U iu mallie] nrazi'c:' . MiresuctS eu cununi'l t ~. Mniresuea eu cununa 84.. de Jos de Jrl. Cind se mariti1 mlndra 79. 46. Eu 1113 due mindri'i ma due En ma due rninclra md due Eu ma due mindra-n dHaBi. La:a fE1iU JilfHilCi [11 te-am facnt.ld cA . ')2. 1 ."..trc'$li \. . . marg fechrii r:q)6 nalld~l Yi'. ell te-oi CueB. nmireasa 66.ieu de 471 1244 4iW S4P . La mireasa 134. 1'7. 4'~. Hei tu dragc:i. mnireasa ta 71. Maieran in cornu mese. . 1 34 2586 ':)/).icU de J 0'.l ti I ea jl.. 260 ?74 '.\rf' ]!ccl1d<J: Caline$ti Dwgom :~H . 7.tU I~O . Mai mnire.. 60. A cununii BH.ti nragomir('s~.

107. ~n. REPERTORIUL DE INMORMTNT ARE a) iG J() 1~94 Poienile Izei Poienile Izei HI :l318 :J313 Bocete lia.'ar Bocet dupa fill Tn moar!e h Ua tu vecinuca mE' Vai de mine mai ~1iha '(fa de mine mama me Bocet Ja mama Bocct la fata Bocet 1a f Bocet la scoaterea l110rtului Bocei De dnct so dus de mnireasa Bocet dupa unche::. Ieud leur! Vi5en de Jos Vadu Izei Vadu Izei Iend leud feud 674 678 597 743 250 968 661 2210 684 740 689 1726 1:31Ia. 149. 135. 114... ::'.Tos VI::. 560 1640 1"0. 142. 12. btltar n-aj putut litera Dupa . 134. lW. 126.551 2824 665 629 65 7::12 224 Saplnta Blrsana lend 116. 131/b. 144. 1~3/a. 11 r. 145. tOB. Cintecu so:cacHei 1a nunla De striqat la miri Dimineata dupa nunta Cintec evreiesc de nunta Cintec evreiesc spre nunlii 5. lOG.' " "i' 133.i '16.Ios Vi. ud maicuta me Bocet mama Bocet dllpa fata Uil.­ D2. Vh.. J02. 146. J 12.t.'1. 143.el1 de Jos 20 24 11 623 453 1123 1 . lend Ieud Vi$eu de . 118. 9. 100. 103.Iocu mnires(~j La giHna La 9~liIla 92G 1:J52 3~12 Hi de .>ud leur! feud 1ettcl [eu(1 633 1790 122. 125.386 . 141.. 127.Tos BoUza 1821 995 l227 "1:. 111.los de Jos feud ')elrovd 11 !1 11 11 t1 16 563 534 131 r'85 710 1303 2220 UD4 902 21 16 11 !1 leud Jos Jeud I fll. 99.J 1eud 11 105. Vai de mine l1lui Miha Bocet dupa fiu Bocet 1a vaduya Bocet dupa frate tinar Bocet la mama Bocet dupa barbat Bocet 1a matm.t. Bocet 1a matu$a Bocet o de mine ~i de milw Bocet dupa var Bocet dupa mama Bocet dupa mama Bocet la batrini Bocet la duma din 1817 Poienile Izei Once5t1 Ieud lene! Once~li 109. t 19. 1:21.a. 98. 9'1. . Primirca ndna~ilor Primirea nnnta$i1or La prinzu eununiel Ue mer" 1a cUDunie \Jarsu lil cununie Primirea mirilor dupa CllllltniG \lar$ll la Cl1I111nie De mar::.eu de Jos de . dupa mnireasti Joell mire<el Vi~ell de . 13fi. J2[).. 138. 137. ! 13. 110. Varlt! Izei l(. 1·17. . 123ft. h) Sapinta Botiza Saplnla Sapinta Teud Breb Vi~eu de .eu de Jos 278 1181 501 402 508 lOt melodU eu caracter de ritual Bocet dupa [ecior Bocet clupa tinar Bocct dupa Irate Bocet dupa taUi I({lmii si de hodiEE'a [oi rnamuca $i hai rna Pasarica fara nume Trimise-mi-o mama l1i(' Oameni plingeti Miii IIi cuconii till Hort:>a lui Frantan 11 la9. 1~30. lOlO 140. !J..los Vi$eu de . 148. 129. 104. 11 Sapin~a Sapinta Sarasdll 24 24 28 23 1074 421 519 214 381 Sarasau Ieud Sarasau 23 2~i 660 136 Sapinta Sapinta. 11 :'i.

!v1indru-~i dnt-un cerb in. 177. Sub tufa de malin verde Nol imblam $i corindam Cine !..line~ti 23 16 587 491 2249 82B 101:3 701 1381a..trumentale 1:10. .. 165/a. 161. 166. 163. 167fb. .i cint-nn cerb Ill .>i dnj-un cerh. 167!a. 170. Mtllrlru-si dnt-un cerb.. 181.. Teud Poienile Izei Sirbt Oragomire~ti W 23 ~!q 192. La crucita bradnIui Sa siti gazde veselosll Mtndru·~i cint-un eerb in .j Vi~eu DUj)d . 189/a. 158.. 189fb. 187. 165fb. 179.-un cerb in codru le~iti gazde pin-afara Mindru-:.-.3 S~ Sus Ia verdele de nnlllte siti 9azde veselosi 510 1845 194!a. MarUlH~i n1 arq oiJe-n munte Colindita eu cod ita Sculati gazde nu durmiti De a1111 nou Griq la munte s-o suiL 1f) 25 23 28 895 781 Fere!$ti Ca. leud Botiza Poienlle Iziei Sarasau Vadu Izei Tapa Botiza Birsana ttl 23 13 451 2936 471 792 2B 373 262 15 168/a. I 80!c. 193/b.ti 28 23 15 14 614 176.'~)n :0 de .. J... IgO/a. Colinda eel blllui Coborit-o coborH 'Joi nmblam $icolin<iam Noi irnblam ~i eorinda. Dupa :\ mor:u:ui \ Illor:'"i. 183. ISqlh. 178.lede-n ast~ cas a Florile dalbe Coborit-o coborit Coborlt-o coborit Seulati gazde nu durmiti Colindita nu-i mai lunga Ciucur verde de matasa Sapinta Sarasau Sarasau Giline~ti Berbe~ti '')u _. A lui Piniea A lui Pintea Colinda oilor Mlndf1l~si dnt-un cerb in. 157.. 175.!(l/ 1 Im. 313 '20 20 ~!9 ')~ _.. 191. 'Soi imblam Si colind.. 186. 2098 182ia 20 23 16 395 555 182ib.') ti:'I?r! ieud Vi~eu Dupa m(ll" de Jos 11 B.. 151. 193!a. 169. 185. 184.ii J y . 174. Poienile Izei Sapinla Botiza Giule~ti 3084 205 24 Mindru·si dnta-un eerb. 152.. 168fb. Ciclul muncH 151 sarbiHorilor de peste an 1. 190/b.n Sapin1a Vi~eu 28 20 'lB 11 20 29 40] 812 500 1412 de Jos Once~ti Berbe~ti 513 590 563 Tapa Oese. DATINILE SARRA TORILOR DE IAHX\ aj Collnde strabulle Tri pacurarei de munte Grea iemita Noi umblam !.'i latu Coborit-o coborit Coborit-n eoborit Mindra turma.li colindarn Corinda Pintii La ro:-. 299 IlSB 12L!.... 'Ylara 13reb Poienile Izei Vi$eu de Jos leud Sapinta Breb Vadu he! Breb ::n 2fl 3243 22~~ H\ 11 16 1323 601 17fl 24 ~J.. Botiza Vadn Izei Vadu Izei Bogdan Voda 829 1814 Iapa Sarasau Sirbi leur! Sarasliu Breb 14 2. 156.. 1931c.J '124 1:557 1068 160.los Vadu Izei Vaclu Izei 11 t:J 1:\ J(i 1176 1360 'WHO 1-l2B 118.m Este un dmput lung ~i lal Mindru dnta. 171. ~ 1 \.14. de oj mere Sus la verdele de munte Mindru-!.U 155. Botiza 15 16 15 162. 164.5 28 23 23 15 1701 389 619 722 901 180.. . Sarasa.ll}l H 23 4::H i j . I 88/b. 159. Ce sara-i asta sara Trei pacurarei Este-un dmput lung 1. IS!.u de rasarit In varnltu munteiui Sus in virfu Il1untelui Mindru-$i cint-un cerb in. 173. 172.

'. I:~O.a Bl.. 20f). ZH}.> ill ViftC1\t. 234. I. " 1 197.\i hurL huratu Pa sub poale de paclure Horea felei mari o femeie din Ardeal Sus in vlrful munlell1: Bude!. 1<)5 19ti!d. 230.cil Cind !. 231. 209.. 239. 17 ::18.BALADE n8. '219. 2.0(1 .·. :)07.i-() aflat dobanu uile A oiJor Jocul oilor Vadu lzei Vuelu Izei Vaclu Izei Vacln 1zei Vadu I:wi Vi!WLl de Jos Vi~ell elf:' Jos Vaclu Izei Vadu Izei Vadu Izei Vadu Izei 13 22 2322 2376 13 13 2339 1299 1237 1232 13 11 11 13 13 13 13 2350 2285 1340 2075 2108 2060 2003 Vadu Izei Vadn lzei Dra90miresti Vaciu Iz(~j Vadu 17ei 13 13 28 . 20(1.'\ oilor din trimhitf) Borea allot :\ oilor Invirtild uilO! Cind staj en oil.ldm Pa sub ce padure v(~rrlp ~lar(]u-Z. cl.C[O'. 210.U de Jo:c Vadu Izei Vadu lzei V(Jelu Izel 993 1041 Varin Izei 1:3 l'~ ~ "--' 1141 REPERTORIUL pASTORESC 203. 1149 753 Vaclu Izei PoIenile [zei Poienil<:' I. ~18. 195ft. 225.rsand L_O »t'J La mijIocul cerulu! marg oile 1a. '227.212. 208.:-.:' Jocul oilar din tri:.... Dallsll nrsului 199. CINTECE EPICE .. HOREA LUNGA a) VocaliJ ~·40.u~i .QL :~02. Pintea Viteilltl Pintea Viteazll Tomoiaga Tudor $I Palaga Balada Boditii Horea lui Valean Horea Valeanulul . Chemarea aUor Xl4. 1" 13 11 13 . muntf' Dc tri 1UDi rie cine! zi. POLCLORUt MUZICAI. 211. Anuntul ciobanilor rvfulsu oUor Plecatu oil or 1a munte Mlrg oiIe-n munie Porneala ollor De-adunat oile 1a stnmga Coboritu oHor de 1a munte CoborJtl] oHm de 1a munte Coborltu ollor de 18 muntG A oilor . Clnta puiu cucultli Dorn badii scrie II: BotizE1 152 Rudest! 1399 . 237.) 1.iti Sapinta Vi. ?...oile ~1~rg oile-n munte 28 13 1416 II. 232.eu de Mijloc Dragomire~ti 28 29 Sir) 713 11 3312 931 28 11 de Jos Poienile Jzei Once$ti Dragomiresti BoUza Vi~eu de los Leorc1ina Draqomire1.t ~. 233.~lL)l.. At UR1CII NEOCAZIONALF 1. 16 11 13 1447 1294 3111 2001 1469 2413 224.>ti Vi~eu 1592 2617 2516 1313 16 15 28 15 11 219 11 1224 2456 1679 28 III. Ooile.194fb.3. 215. 229.fn S2i siti ~1azde V(~~·. VJ~(. ". 21G.. 14 16 16 3499 3W9 813 1467 831 23 11 P.. d' Horea oiIor De baut 1a ruptul sterpelor Vocale Vadu Izei Borsa lend Valeni Vacht lzei 28 H5 226. Viseu de Jm: Vadu JZei leud feud 17 9B 1251 2131 :l22.. :W5.ii-o pierdllt . Colinde inslrumenlale Colind~i din ViOdl6 Colindil ora!. Luat-o -so lndicu\. 22.. 214.35.)0.i1.J 1::\ 13 h.

ditro ini r: ')(i.r:l '-lama care drc foUl \lami:l. ')0"1 .164 O'lcesti Sa rusa Onces' ~~~ln .-' 'i~_~llnitd il 1Ii ~!8 .f' 26 2fi G. Daina Cine .. \ Ii ' ~ r "G . "-. carc are fa~a Ast. '). . I11-oi fc: \linu I'll-S] c'.Tnc..11 lis-o nlilicd i:. Vai saran! pribeqe]q \111 It ma mir rie tine ('le.) J ..0 .en 28 ?Sl 1(\ .)/' r: I)(). :Fi7.":rpahd elleu \dra \1:'1: ]1'd.s 5: _-a~ : • ~ -.(.. l'oieni:(:' I/ci Vi.ti iJragomiresti Vaell! I/ei Vaelu Tzei It ')8 20n4 28 14 14 ')') .(") t .'j3!1 14 11 1:-.. 255.J.'. l "..)87.l]lLc '·. ') "'""">t'> Pcic".C )q. '~l(). (l\ 'j d rei Vi.J.:~.._' )1).'niJ(.8 :~n :!. 296'b.: lmfrumentalc )'7f).') 1:'i 2() 2:1 Li 18 16 15 11 11 20 18 2...). :"}'.) . :~06Ia..ti '"~.)8.::~() :r~1.~ . .if) "f 13rm..". \'hen de Jos Visen) ric Bi rsar.oi :--Tili coclrule bla~U\maj Pu-md dnamne ee mi ia '-:lllllai E. \·iseu de Jos <:. '). ._. h£-it. Poie:1L" !7C i 3474 1315 1926 1816 .. .t. Horea Horea lunga din (lill BC'i:?d Bor:.')60 100'1 GIS 707 1372 :~9:1 ~)7q :>83. .li­ Borca (jil' flllier ~.."'.:cesti 11 11 20 Mindrior ell coasa-n c. 'H·'.. J'~d ('1. o lillit bac:ea 1a ''. 103Q :2762 1701 :?1 VfCHf . 'lS-4. ''tH~J" lTorea pril)('aqlJJ1Ji CiJ1tpc bciu·ine-:. . _0. ¥)~J teor('i Br/iza cl 10::l f't '2824 13f) 1 J" Ciue C~j ]101'(>:. c: 1 n!·)i~E< \1110 i. 1041 '(:if. '1i. t JOO.' -+.-(1 ro. .:. 1Ja:il-' Dor~: ... "'aull Glod Vaelu Izei Viseu de . ' ) ":'" Sarasdu roicl1i \'uleni [zei 'Y) . :)9.) ~Z449 "~G0."1].'.ca bile ·l··tn.ea "'heu (.-o::.l r a: 2d :'u i cl oa lIl"1(' .i \16icutct cinc] lll-ai f<in:t ..To'. .eu ('(..i " 1.-i ial"1d co f. Varin T/ci T7ei Once:~ti :? 11 :~ Ing :.arna "'-\sta 0 hore mi!lClra Fosl-am their Cd frl1(:uta 1633 1766 1897 1194 372 Roza\'.~\re blip a '-:~i illhi co nu-i l"u ti-al11 spus m~dc':t.aplrlta O.:" •. '~7.l. ')65.. Cueul". ra'... 1 '~ ..:)(lr(lCi()a~ii I') . :180 ') l ) 1.~ de iJ~ lir~(~ c:or~:-~. CT:-JTEC'lT PROPRIC-ZIS DE STIL 27(. r \ .in~ ~-..):Jia~~f~ \ ldiera di \loisei Boliz" )nce:.')0..ll :. BOJ':.fI 1539 1931 10 Tu maicuta In-ai [ciC.I ~.... ')~'.1~J:j..1'lfcl .)~'L 260.>cn de Jos Scipillia 1)o['.. <. _.Ui nas.. Dragu-mi mi-a lucra (il.j " {II cJ S. P<. r..1 IniJrc.~rei:lba ellCll \'ard Drauomire::.a \7 acl u Ilei l:l I... '~8.d. ...0 V81eni Berbesti 28 70 "\1 ~ ')ll:! .c BaU'i-te bi("'lC'fl hi.eu de Jo') . 297/a.. .j1e .I I... prin Bir"ana i'c' or cieparl(' Pilcnniri'8.. .:.a "f' .i C1 mlw:r': . .) 1 .. 'illld\arCl :'fl ig '):.' f' '.. '. .5€ U (le J 0'0 jf") .Tf).G.1 Cli ell Ie WT '}()·L Sapinta Hoteni \Taleni Skrhet Vadu 1/el V'i.)i :~~'(r f<.i.[\p1)1\a :~815.. a J()<. Hore \rcii din \p:.(-n V:~C\l \111]t n:a-. '·t ~l. .) :24/. a c ucl r lllu i Din G·: " :)::.17 rl 1... ".)t)..-)l1Ei seCPl'a l n('.ia "n . :'(l):b. Horea JU]1Cr8 din Va(! \l01odk ele ]a cimp Horea frUll'li (a prib(>c1~rull... re~l(: )0 It) 10 n 1" I. Stipillta BO~Jrlall VUdil Sarasau Hucie$ti 1:) 11 1G "f) 1419 1803 . L)..: :'>94 3490 1998 1694 :~O43 men Vi::.. ')\j'l. . \-fi cun~ 1'. . C~o(:rll!c m"i. ".'j \ lui Pill~~'c1 :'f'i r)fi 155 :24n ::>n '-::312 ~'..q.C '\ ~~ .a Bor:. .) . :. C:oc1rule r21ditand.. _'. d ' . 297fb.-'O \[inclrior eu Cl:. .asta 20 540 . ') . 'ml. ~ ._I" • DraCfu-mi la Ol1cesti Oncesli \'aelL! he! O"cesti ] .1pinjd 21 1J } i :. '21<31 153cj 1794 1714 1821 150] 142·1 :)'J ') -(.iei Horea lUl1Qd de pe -'fMcl Horoa lunqa din Vi::..

11 1-1 13 Sap:j1! a 17 17 IS 203 6<17 :l?2.\<. (. 111 ::1-1-.} 19!JG 216-1 2071 36!l '3i Sapl11ta Vadn Vi!)e ll Vadu Vaell! 1/ei de Jo" :11 f) :~17.ti Poie 11ile 17('i Bor5a .> lend I cud Visell de J 0" IaDa 16 ]09. Vi::.Irq :m.T!O ]lilin ~3-1 -1-94 D13 1 ~1~3 74:~ 14 IH tB Sarasan Sarasan 23 ?:3 681 ) 94 3. Zori de ziua se revarsa \sa be oamenii bnni Cine-o lis c!om. 349. :-~t)9.ell Tit omatu s-o topit \. 3'26/8. ~i()(l. :?1 12 Hi 1G 11 ~8 DEl 2088 13('i 1-1-38 1001 ') I . . 326/\1. Cine '-. ~n7. Y18 i b. 345/b 34fi.\ }'fAI tI) 1.part inimi drarli 2is-o mama dlia mine Parhue ml1lClra de brad \. :124. 34·t 345.1aramllrPs vidla )lOlla N-are mama lece fete Eu ell mindra m-am ihclit Nll Sf' de<. 329 1b.. 334.('\1 tu ra roll a Pastirica de pe Grui DraQu-mi linde-am zkil \focirita en trifoi Uncle-a! fost bacle-asara MuH ma-ntrcaba cueutu \fo$1l1e harh~l Poienile I/c] Botiza Draqom irC'sti Vadn Izei Ieuc] Berbesti Glod Botin Leordina 20 14 580 2544 3401 12 3201 16 16 2fl carnnta ce 111i-ai elal 327.. I" 18 () 192() :!. '\sa-m' li]1(' rarN)ri De cinrl tt'-ai dus mai lJRrli(a Cinti'! In. 311­ \Hlicu!a l1o]'ocui men .J\d ·\ulit-arll ~i Sf> poate am (dasu cllcuilli '\:'-a\'0 mama Ieee fetc Din IOCl! codrului de-acas dnd am p1cea! La "tina dnd ('1111 pIecaL CiJ1p !lll !)ti ce-i C~l)rll 31 ::!a. 336.ocaUi .U'licuta c1nd m-ai flieut ?8 ?9 ')­ Hoteni BoUza Tapa _.l-are paifll hoi 15 2Cf35 ")87 2733 512 328.nclra Cil1c1 lrni Iii bacliHi-n glnrl Fosta-m n6clTrar Ja oi (ill(' m-a!lde horincl \. ]08/a.atil Saraca inima llW(l III eel dntl! de (: e:n1 \lilldra fJome-j n~irocu l\l1ndra-i hored lr' d ~fii n a U. :In:z.1 1031 1977 342 641 Vanu Izei Dese$ti Desesti Desesti 25 10 10 18 18 18 1251 1251 1590 2001 SarasE\a Blrsa11a 10 ">8. '! "1 \. 3::3. pli la hntard Poienile Tzei Glod Botizl:1 Botiza Glod Leordina Poienile Iz.21.3. :ml. 350.Ins Botiza BoUza nragomirpsli Bo!iza 3014 193 H22 2392 1329 11')16 31:1:1 3:>21 3·t2. 3::5. 30f). ea 21 21 tf'i 1231 2567 3584 338. HOREA LOC\I. 33'? 333. 28 12 20 19 15 13 \Tisen de Jo s Drat{omiresti V i sell dE' . si ea tine Rail m-o blastamat maica Ran m-o blastamat maiea Poienile Glodului BoUza Vi~eu 1. :307fb. Vezi m~mllca 28 13 21 :no. :11 ::/b. Saraca inirna me Mare ])loaie 0 fo a7i noapte Batrine1e haine scumpe Ute flori sin!. 341.1 118. 348.ci SlE1tioara 21 16 1999 2998 28 Ei 15 733 1090 31S.---~ 390 ---~~ :~ml. pe iz"or Rllpt-o boii jll~m-n tri Zis-o soem mi-o cia Foaie \-errle "'pic de <Trill \1aic'a de-oi zacea de dor \11ncata-s doamnp elf' rple l\icea rna veselesc Daina mlndra si daina Colo-n io<.ni dol' Vaela Izei Glod Glod t 129 1646 331. f-am sClllat de climinc.:ei I/ei 319.\Iijloc Oncc::.{arti pe marnil1E'a ta \. :107ia. ~!O~{. ~.en de .\foisei Vadll Izei Sarasdu Borf. T'. \Hii codrule Cll frunLd 1 lei ma cl1culetuJe \ f'mlru mami Slcfanic~i lUlU i1 pi:Jre codrului Hine mni-o mai fn" l o(. ~qS.ta 0 hnrea lP. Cin(' . L. 310. 340. Vi<.) ~J' It i 414 :_~o:m de Jo<.'a.la 11 1I Li II.l PEhclrica de pa t ci \l Mai eodre de-a::. 1539 .) 1 :'>719 38. 339/b. 120. 343.. 3511a.\'on \ lend Viscu ele Jos "heu (k Jo.9 f a. 347. 339!a. 3StllJ.

1n9 331 08(1 lont) 20 20 16 21 18 Place-mi mie horincuta Lasa mama dH \Cic1e ~1i1i 385. 1 Mai mindrlljp Hoare alh':] DliHL lllita lata Citll-l l111'ntele de "Uo.391 ..'i8 18 20 16 13 18 2069 353 192 13 24. 407. . 379.trcl :\.. 390. 377. 362..d:-l::e floare alhtl Saraca i:.00. 402.:-C.W!J 410.a :)f)clrtll Sapinta \liseu de JI"~ Ber. 398. Saeel Roza\·k·a Tend Vadu T1C'i Glod Sali<.le 17 29 11 2696 2413 11 11 2178 2320 954 17 17 11 28 29 80 2246 2737 91 16 14 1078 234.\01. 358'a..) -­ T)tlc:_:-~a '. d"J. 383. ('\! sj : : Sci :ei ell (Jln 11 ('1) r: or Lllli1t' "I.. . mamd bine $till ca n-oi mai sj eu mindru De-asi muri prima\'ara Zina mindrut c1e-i zini Saraea supararea Codrule baiut de plai Cine moo dat dragosti Co(~:. 357/b. 405. 376. .J.rd. !1 13 1540 ':?636 2183 11 21 13 2HJ7 2243 1594 2682 916 28 21 15 Glad BoUza -Viseu de J os \lisen (ie J as \liseu de J05 Glod SaPlnta Viseu de J oc. 381. ''In:­ 396...riU8 Lmne BU le-oi sudui Cuelile pica-t-ar limba Draga mi-i cri~ma-n padure Suparare.)arie en Codrule raea tanat . ~Q2. 357/a. Ie7: 5afll('a j i!!ld 11:(' \1ai prif?l(' . :36G..ltl Cine bea apa din Vael Saru~(l::i-!11-0 mindra Cind s-o-mpar\it noro(''l Tata lumea'are-un dol' Saraca ini11la llle hima de putregai Zor de "lUi:! se facea Cine-o ZlS horea dintiie ""ul11ai eu rle-a~i ~ti hori Pregate-mii. 378. 369 370.)(.:..r::C Sapin1 a Vaoll Izei Sarasa71 Sa pinta Poienile Izei Borsa Borsa Vadu Izei Bogdan Voda Leordina Leordina Petrova Vadu Izei Sarasau Vadu Jzei Vaeln Izei Borsa Sarasau Vaelu Izei Glod Poienile I zei 17 n 278 . 406. ~\"ut-am 0 earallSc Jn1ma de plltn~qai .')4. 399. :103.j Slatioar a Glad Oncesti In 15 18 15 4Gl 612 110:1 140 1.!:! a -104/1>. 375'a Tr5!l:>. 367.\icea ma \Pselesc lm'ala-m<: ce sa fae CH-ii :"faramure!. ~~84. 391. 373: 3-17.2 : 'are alba'-. 397. suparare Batrinit-arn rnindr& eu A~a-mi zie UHi oamenii Codru!e facc-te-ai nor Cueule pasare blinda Su ht 1] n corei de [01 n' idin CetC'rur:d 1111l"'r1rll zid \1aran111rt's.(. 361. 394.X' '. rice-i videa ti-oi tri'H ~!a mi. 411. 1520 11 10 It 714 1322 403. ~lle \li. 393. -t08.ima me A\ut-am:Jine-n \'iata Zis-o man.1 620 2·t22 2380 2300 23 ~1 21 21 13 . 339. :L59. 387.. 365.:. 358/b. . :364. 371.\'fortii tai de foC/odau lori de ziua revarsa Omu care-i suparat Zori de . Cind calegem cinepa codrnle nil Inti ". 11 ')8 ~28 229-1 289­ 3'?19 :199 773 t('-oi <!lc!ui . 380. 363. tara \'cche se Glad Moisei Leordind Botiza Borsa Botiza Botiza Saptnta Vaelu Tzei Saplnta Petro. 15 14 17 11 1226 33~ Ieud Tapa Vi~eu 20 t360 412. ' 386.5 17 70::! 134.). ---"-~-"'-------'--------'----"-'-"----. 368.-a Vactu IZ(.- :c:~i? c :356. 382.. -lO. Is fat~ do pe Mara c:e J os Berbesti 2203 113() 29 . 360.<.)34 1860 . .:~: .­ :352. 388. 392.inc'c Batrinit-am mindra eu .-. '.:/.ti \ loisei Vadll I7ei BoUza \'aell.a nita mine \Iult ma j eeil Iumea Doamne ce-am faent la lumc Tare-a') ne bade sa mar TaW 11ll112-ar \fea sa mor Auzit-am .-. Sa..:: ell DC. TrpcP-Il1: dor" . ..":J ')~ 626 724 14 11 18 10 1250 2511 140 14 21 16 20 798 691 1861 2588 Oncesti Sapinta Sapinta leud 183 .

457. 417. badita.onnl Pi:i ulita minrlri-l': sus UJitEi. :1.BlVa. dragu-mi Mai mindrut ('u par tocmit De-asi muri dnd a-si dormi Sti roa bade ee ziceai Atlta horinc-oi be Dragu-mi a stringe fin Sarasau Roza.141.i sti dnta ca <. uJi1a .t55.ta Borsa Borsa Berbe1$ti Glad Glod Glod Slatioarc Tend Vi~eu 25 17 25 ')~ _::1 1124 1203 1424 29 17 17 21 21 2890 1043 878 1173 de .:iu Bor~a :':0 29 18 18 Cetemca. 444.l(irlti Dragli-mi-i veselia \fic ta:e mi-o pJaCll\ Horea vi'itayului La Hlsatu secului La hoJdll-n qosporiari(' A. 424. 429.~5f. 427.10<" Vi5011 de Jos SaH~tea Sirbi Once~ti 28 1!'i 234 2228 1713 2741 1201 294 Slutioara S~pinta 28 Sieu Birsana Sighet Sa}j~te . 44L 442.. 454. inima me ~nircr in lumc nn mi-i bine Tl!He-lume-ar vrea sl1 mor Bai mindra-n codru verde T~t a<. leud Vi~e1J de . Glod Sapinta Glori SUitioara Once~ti 17 1 1 '7 i 659 40 1741 71 1". '1. 458..10" \7 i<. 430.LW. 428. 420. T~tuca drd pleci 1. L HORT DE \'L\sA Inima. ·139. 449. 435."r lin Vai de mine neqri-s Frunta~ in gcsporlar:o Cel mai bun fedor ctin sat Cui nu-i-s dragi horHe Mai coc1rule en frunza Maramure~. . 450. . 423.at:l De horit H0rca F10f('a'1.a zice darn Saraca inima me Slobozi-mi doamne qlasu En 1a mindra dnd ma du(. Birsana Siqhet Sanlnta \-..TTECE VOCALF DF DA~S a) 25 29 14 890 324 Sapinta Sani:. 4JI). eu (\(:' ..ti Vis(>u de .j1li De horit 5.132. 434.413. "Vi <. 467. tu ai fost La anll 39 Traq in rAu ca aItu-. 1a noi Paoure mindrE rie brad Mi1i.. be rba dirunta Stiu di nu mi-am dat c~(""p~J A icea rna vesclese Tat ma uit pe drum tJ:l jos [lp . 468. munte Ana-Ie focu G'ltf\i Bra7i1or voi Yil mi. clop ell flori Citu-i '-iara si 17i) De-a!. 447.22."" tiC' Joc. .. 461. Z(. 426. 416.'lea Vadu Tzei Sarasau Glod Sarasa. nnsu-m-am 1a mindra-n <.u 18 20 13 10 370 216 544 1898 122 1976 1830 359 1214 14 1395 772 23 . 465.Tos 16 1'" 16 1254 1576 Teud Glod 524 1576 17 848 tocalp Pintru mil1drfl din Teu ri Cintec din Oas \11n rl ru leana. 44P.f 0 2512 2131 879 29 10 28 29 12 2636 Draqomiresti Vj~eu 2377 56 1682 1001 130 b) De larqa circula11e Haide.. Hoteni Saras. viata nOlla Vt!]eni De<. .To" Vi~c1] dn J. 453.1:11 d(' r.('~U 2R 18 1SilO 1101 814 1751 1497 2~4 In R07avlea IB 2D 12 12 28 l3erbe<.<.n ~'.. 438. 463.esti 2542 667 2517 165(1 111 11 11 21589 2470 '2640 11 . 437. 421. 460. rloamn(' rau-ii ~0nl La fNGastra mindrului Mal Mdita.or~il 20 to ~4 Jo~' 11 18 1f) Poienilc r. mjncrujir'''lri'i Clndhean hiluturiJ '!vi o1$ule. 433. 464.:. 425. 418. 462.. 419. 45(. 431.l. bin'] Fr\lmu$el ~i thaT' 1)[11r. 466. 448. CJ!\. mindruJe. ('11 rJ?' . 459.rza-te don'1 Guit'li Hore pc imas Vintule ClI S11i. 436.los Dec. 452. 411'1) 415.\ CHIn Doamne.

VaGU ize."" .­ ~c.~ S.. -lBo. Tn femeie.:.a 5a::J. -m:l. -hl:~. 50G.... / i..:!CC. 524.tj 1. let:G Sarasau Sarasau :. . 4U6.c':. 2568 lUIS 28 18 813 213 313 509....._ Rc.~.w . ."\ Sarasau Sarasdu Vadn Izei Sapin~a 18 W 1J ~O 668 1568 5ec. ::la s. Opincile cind mi dor A~a zice. 52!. 48 I. Pi. :lO~. :-J! 1... minc1ra mea Jocul mareniior Bine joaccl lurdenii Val silracu pribegelu Rasuna Vi!.me de tirw 11)(. ·fi2..0.:...:: _c De-asi s:: C:::-•• E ca =:. 4~G.: ..--.u Harea lui Vili Fru..: -.) .. fnmza n~rde .:-.". ...)...:.u . p_t~ c ____ -_ -"u <.0 bdut ArcuIe. Poienile fzei :C1 16 .:. 510.-..:~.tiu ce-a:a: :aC".".l 'rlib.. :) 1:J....~:Il .:._ .C.b..: jc-::::~~ -::.j\Jl. lS·it 15-10 1560 1751 :::'aC2.--~---..L'. '. :::.. jI8..c: a5 =.­ -.au cior.6~ 8~ :61~ . 482. -F::' l>..:~ . ) Draga..:.:ec.:. 13 323:.l.>a Leordina 1885 97 344 18 49-t 495. '.·111") .l =-. ::iL).ile de pe \lara 1 at a:'~a-o zis badea Dure m-oi ~i n-()j Zllil Tat oi be cite-ill piett\ Zi Va!'aij (...\jai mindruL ell pih gaJbeG ClnUi Maramure:..'. 4/l/a. lli 18 . 499.:r.:.:.to lU 18 18 11) 1527 1941 (:190 1886 1625 1780 412 L46~ Sa.> 72 be:. ~i Ciutf!(U fE'cicrilor cind n:t?r. .......:~ ...€ .:.. Ci ieut. .­ ~ 253 "e~:. . SOL Spusil-le-am oellilor Lit~j Pus-o badea r(ima-:.Jult mfi-ntreaba frunza<gusUl Horincllta saean:: Pasdre fle prima\yara s-o laur1at Pina-m fost ll. .:i dUe' ~""lui mindrut din leganu\ . 51:1.-iec.Sa_ R~za \. _=-_:: ~~12 ~i:-. 507.'r) ...'C - ~.:.---= -~:3: ~~~..:c~~:.\larar.:.i-a me dragc Sara peste sal <'l:' last. 1 1..:nese Vai (:e mite n:u:: ii :>l'::e lnii)]oara ell doruri ..0 ::.1.. nu e~ti cural \tdrSJ pe drum :064 :'.-1 .. :'0: 0. _.i Eu de-ain~il lHl m.. 523.:. .~ £j~.. ­ : :.s. !-. Clnta Iza.50 _ : J 501 1C' _3 1321 rFF .._ !J.' Birsana Sarasau :2t1 18 1lJ 21 16 12 10 1875 1954 2603 Sarasau Sapinta Poienile Izei Vi~eu 3620 2974 SarasClu 1819 Bor$a Glod Bor$a RGza\..(i illia Ii CE![l'r cl~ ell aret! '\Hl-ntllni-i ell doru-:l cale M~i mllldrule..'1 . 511..:.. .. 50S/a. :. 1-_ " .. ::~ 3400 '~ .. 504a.6 2c':.:>in.C .c:u . ·j!)3. .:U.----~---~--. C ueu cinta. 1ti. ~2(). ..a Bor~a Sara". ·188.lea Sarasau 18 17 18 • 'J l~ :.-. Pei.)i eu-am fa a mamei mel". Vi~e. -1 ~il).: . ·175 a. 4H13. Co? i:'. tLl femoie I'u nevastii .::'-: ::' .::.. .L .lza \ercle de lrJru. .. struguri Ju:c: Serb Ii drumn eLl cCirbu..~"" . c.\...).. \Iindra Gloci Poienile Izei Vadu I:cei Berbe!'jti Bor~a 21 16 14 106. Bor$a Sapinta 18 18 217 900 518 1~60 ·!9f'.zo-.- 1a joe De horH ~\~teplinclu-mi iJinele r: ..­ ... .t..u:. 519......1..a S_c:.. C:'~_.a:. 470.:. . Horbcuta cipa . 505/b. -W4la. sub h:..\ rai badi td tt! ai ~.3 ~-:C 166 160 b) De larga circulatie :')14. 500.. 4H:1.- -----~----- ~~J +>.!84i b.U .cr __ .a:c.~' 48b..._'=" :'. -iS/'.ag r..iauaJe Pcintru minclra Cll doru Petreu~. ... mlerla zice ]>Zis-o minard e-a zi"j Frunzulita dorea Cine nu ~ti ce-i dOTU Celeruca din trl 1el11£>­ Cucule pa"Cire mbdra l idr..-::. 504.so... cetera ta '\fai deseara duce-moi Coborii din deal in \ale P1:1a mi uiaga plina AJ.:'.·..l dragut mamd .

)52. 570. 54Gid.. 561­ 562. JOCURI BARBATE~TI LOCALE 531ia. JOCURI 566. 547.eu de Jos Visen de J as Bor!}a Sapinta Vadu lZei Sarasau Petrova :i. 563. 569. 568. .Cll de la Bor~a Balrlnesclt 13alrinescn c:in leud Din bdtrlni Din batrini Sirba de la !':ar1e$ti Sirba nOlla Sirba din \liseu Jocul lui Vill Jocul1u[ Vili FHv1ElE~Tl Dragomire<. 541. 512. 560.ieu de J os Draqomire~li 30 30 12 2B 114 178 Sighetu Marmatiei Sighetn ~ifarmatiei Var!u rzel Vaclu hei Vi!}eu de J as "iane~ti 20 20 14 14 12 345 3261 1460 1476 2030 1586 320 14 3141 2821 Vadu hei Dragomire 5t i Birsana Vi~eu 14 567. 574. 534. 554. Unde 5e petrec neveste Nu cata ca-s maruntea La casa de omenie De ba. 528.:19 :1031 Jos Vaelu llei \:ane. Cum m-apropi-i de-al meu sat Eu la mlndra dnd ma due Faeu-mi voie en gura Mlndruta de pe Mara Horea lui Gurban Hora lui Pardon '\H1i badita buze dulci Inimoara ell dol' mult Foicica rai trifoi Horile di p-asta lume Tinerete mindra floare Blrsana Bogdan Voda Birsana Glad Vil.tl 2:j 15~3ll 551 28 21 21 11 1:3 I 1694 1951 10 280C 11. 53!.>ti 11 l-l 283 1904 H: 178G :W) 1'. 549. 542.>ti Petro\a Vaclu Lrei Vadu I:zei Vadu Izei Vadu ILei Vi~ell de :' 1 1·. bvirtita Glod lr 497 7 1 . 559. 545.los Bor~a Bor~a Bor~a 28 14 24 11 30 :~O 33U 3290 345 :~OO 573. 538. 529 530. Invirtita de la Bor~a !nvirtita din Cuhea Invlrtita de 1a VL~eu Invlrtita Invirtita Invirtita Invirtila !rl\~irtita 3011 491 Glod Strimtura Glod Glod GloG 30 If 18 If :! 1 J'j 401 625 883 381 943 512 . 556.. 551. 14 14 17 3112 2901 1340 189-1 '!3. 2. 564.370. 527. 54U. 571. 57b. 548. :. 555.ieu Ba.' " :: 1 Hi 21 18 Vadu fzei Glod 1480 2912 309-1 872 1201 leud Petrova Strimtura Glad Birsana Vadl! Izei Vadu Izej 1eud Glod Bor~a Bor~a an 17 3122 1984 2001 1531 1077 14 14 16 17 Vh. MELODII INSTRUMENTALE DE JOe 1. 537/b. 5-J.3.12 31Y 69:! 1492 IJ 18 ::1 2259 IV. 539.lrin8<. 535. 5-16/b. 558.ut la botegiune 3. 536. JOCURI MIXTE LOCALE Saplnta de . 532. 533.526. 565.scn de la ~lmE'5ti Cintecul feciorilor cind luerg la joe Fedorese Fecioreseu dE:' la leucl Fecioreseu dE' la Petroy d Feciorese Feciorcse Fecioresc De sarit Joe de "arH De sarH De slhit BiHrlnescu de la Vi!. 577.53. 544. 557. 575. Barbateseu din Cuhea Barbateseu de la PetroYd Joe barbalese din Vad Bdrbatescu de In Vad Barbatescn BarhaiesC'tl dE' la SZlpJllta Barbalesell l:Hirbatescu cie la ~ane~Li Barbate. 550.

)~JI) :nl4­ 13~r! 1~) 14 1Sh Dracfomiresti Ieuci Botizd Leordina leud Bor~a :_:B 1Ii J(i :~ J:3q·l I . (jIB. 11911 I I (11 ·1:21l .. Ardelenesru Hatula Coasa Ciobanasui Roala Alunelul de 1<1 \laraIllures Alullelul de la \faramure$ I\rdeleanca Rachiteaua NaneC.ti \'aelL! Izei Vaelu lzei 1i ')t) _"' J ...:.inn. 12 12 :.eu de . i \.t.i.E:'i Vi:. :r:l~ C.n::a ::li De In'. ~i~ : :-)B~J. t. "1:::<1 Im.ti \Tadu IZei 130tiza 1(. 617.:~.los Viseu de Jos Vic.1 GIL 'i. Poienile lwi PoieniJe IZei 597. G15.')\lD. . 1" " 11 1~~ I:' GC\:) . 'W 1.CU.eu de Jos Vhell l~e JO:i BoUia Bor~a J'J :311 :111 : \(1 544­ 3~{24 Birsana BoUza JO ..d Tropotita de Ja Saii:. Jurellll Jurelul 4. 614. . G]<I.> ~!9:)7 GOn. . ') 1:') 14 275:. 5H2.395---­ j .J 54 198~ 13n }'O~ll J 7111 .(.00 DD~) 1337 :1. De bdut De baut De bant fiOI. :)98. 592.lI Bocicoiel Bocicoiel Poienile IZ. ." BOUZd I ).)..1 2810 ~)R.1 I ·1 I .llrinj De baut I hi :'::>:'1. {iO:2. :iD 1."ud J JraqoJlllft':.)U.c<1 De iJ1\'lrtit De imiLii 1ropolita C!in Botil.89::: .(i WI. Ill .~).1. 616.:!l (.. Hore de bdut De baut din batrini Horea 1\Iureanultti Hore bH trinefl<.:a l'P i..1u. jiJ..14t.)\13.los Once:. 58!.)H~J l.ti Vadu Izei Nanec. G04. ijO(l. f.:a d:. . . fi05.> Tropotitd De baut De bd!lt (lin l). 1:L31 :)(1 Vi:.' :JOLI. f) Ieud Vaclu Izei Vi~eu de .t1 Nanec.(\! De strigat De stri9at Han9u De strigat De siri~Ji.eu de Jos Viseu de Jos leud :q If) J6 Hi Hi :!743 :ltiH1 3.: leud ir~i~a l:j Gri90re BoUza jfJ.)8:). . GL{.:'~) . :inO.i '" \}-~ 1m ir:.ti Vadu Izei Vacln Izei Vadu lzei Vadu Izei Vadu Izei 2600 ::684 14HO :~n4 14 14 14 14 1-1 1"... .\ " :a Im.)~'·L 5~F. l'mir:i:a I)€ L:\ ir:iL In drli ca ciu[):mea'..0-1 J ·W.:l'. JOCLJU PRELUATE :$n j.jUb.53 540 1::. ..O 6~ti I O.

j xj NY G .

r Cod general' I -r .j pretlUlllele infc·rrllutoruilli ..j J\lcieluJ: \!aramure<.\Iergeti la film in ~at'? a) Rar X b) Des C! La toati:_ :::le. Tib0fiu Ceia. .. :1.)el11.) Pored a : a hli Ticala :L Anu[ na$i('rii (\ irstal' ['1. c e.naliei B.. Fratii ?".:i:! '. . L Care. In ce fei? 12.<.. OCl1patii nWj1C. r L DatE' personate: 1.P. f) Casetoion"\... xo!.(~: Locuj (1(> mUlled: c. 'f n ce localiiate a-ti mai 10(.. Ce anume cHiti'? a) Carti \.hj: .. >::­ (L Obisnuiti sa cHili'? Da X ~Ii Ct. Scolari Laten : Iicen ~l.:~ce\· c .\. Ora5: :--lanlld\if. POP CliEOH. POP \L\RL\ .Cul lla$terii: lapa 5.itil de lIluzica popu:ara J!'0fera::'. Va plae emisiunile folclorice ce :8 :C a) Da X b) 0111 . L\Y{'\i: Difu7nr al Ion Daltmescu. ::': '. Ce fel de nn171C6.Or .. Data: 1970---1D7lJ S~uhelll :\t Cllleo. 1.t! : lapa tnf"rrll(t:'Ji : \ :\u:J... Paceti l1i:l\eta? Da .a 10. 6. Siqiwtll '.U :\ 11.Cl~E O.. c) ::---:edec:.lu[..c-'.·-c: c...e '..' :J.itor ... d:i place sa a'SCLda'i 7 ~IllZidi: a) Populara X b) Usoara .sint soli!. c CL. j .t.lIJiJn~ anp. '\Ier~JE'ti la spectacolele tolclorice:. "\. b~ Zia.-lnlormalo[ :--Iaqnetoful1 Bailc'R.eneral II.l1i(( ('oel c..· '::='> a) Rar X b) Des c} La tca:e I)e.L. O('upatia princip<:ilfl : (i._'IODEL FI~E DE ANCHETA FI$A DE ANCHETA asupra viE'tii muzic'11-folclorice. Stare-a ci\ila : casatori. :\umc'Ip.\ _~.:. L(.1 ('.0ara \.s:(. Date generale asupra mijloacelor de infonnare : hj Pikap c: Rcc 0 X cl I\.. cdlUer Tdpa Cod Sat:... X e) \Iagnelofoil \. :\u e cazu! I Cite discuri a\eti? mulle ::-Iuzicd: a) Populara X bj L':.

. :~.. Uneori ..w . Alte oca- Partial X Deloe 7.. ..... I JU( Da "\u . 1n sat aVl'ti formdtii artistlce? Da X ):u 2. " .. ell ct:' ocazii? p~....._Uneori Obi~nlliii s8 cinlaji (sa reproduc('li) clntpce]e l.... . De Ja cinc' '}tili dntecul? bllnica II......at 'J \{'chi i)atriw:~ti'? Vii.a frpc\f'ntcdi petrpcHile dill :-.... .. Dar la surbatori? Dn X :\u i.llta Cinta .. Obi:ili\liti -...... 1\ Opinllli:' subii:'ctulul : c.. Ci:iianie... linear] ......17.. -1. .! In sat ._ .·\cum.cllrsii lO. Cnia 51 asculta X :\ E'df'cis . ell care Sf' dnta eel mai mull? Bo- ..~Lec!'le L Sf' mai cinld in :-.. ..at'z Da X Nil :j. ------­ III..~--...... disc etc... neori 1a radio.. . carE' a) OricE' cintec X b) Cintece Ce s('3mdna cLHIle noastre c) Cele pe cart' ie-am au.icti PGfJU­ lara? Ascl.... conspmnate.. .. t....\ciivitati J11 carlrul Hnor aspm('lwa lormatH? Da X '\\1 . Nu....')..1.. in c(' f[·[ dl' formaiip? Gfllp \ocal X Cor X Dansuri ""_" Taraf. 5di Co Alt(· fonnatii 4.. Va fllCJam ~a l1e spuneti !)i alte lucruri despre care nu am discutat )i carE' nedeti ca ar merita sa fip.... dllZitf' . Bihba\ii $i femeile ..\:U Ii... La !lora :'...l.. Cind I-aU in\'a~at? copiH~ria tfn[~(> aC(1.. ..nn(a X Inmormintare ...3 12..-1\i dori sa acUvilati? Da .. .-.. g.int cei care fae speclacolele folclorke 1n sat? [levii de 5('oal8.... CUi atJ mai cintat1 ....implll lncruiui? Da X . Cod general: 9.ad.. Care :-.. Dact:l cia. Date asupra activitalii llnrzical·folclorlce a subiectului : 1... Da X ~n . Ditca HU ...i? Bote(liu­ .. Ce cedep aslazi oamenii mai Inult asculUi sau mai mult einta m1..ati mai calatorit'? in toatii tara 'I... Alte oca- :\auta X lnmormintare ) Carp sint ocaziilc i:l care s(> dnUi eel mai mult c1ntecele \'(>c1i.. In zilele 11oa')tre care slnt ocaziile La Iii hor~i. l... nac~i da. Obhnuiti S<1 cJnla\i In i. Tinerli necasiHoriti .

na~tQfij : Bor~a Ocnpatia prinC"ipi.. In ce fel? . X c) Culta ..c : mum i:.-}~ .11ara X))) l....... Locd] elf' lllU. c Culegaior ..:'ilr I.. Aleti: a Difuzor . a) Populara X b) ~:...m'da? Pa .­ .. :cal? a) Rar ... Cite discuri aV(~ti? b) Pikap X c) Radio X d) Tv. I) Casetofvn X g) ?\:u e c:alul 40 t:~oard :\fuzicii.. " De:oc r...)'. c) La ~oate B. plac emisiunUc folclorin: de 1a rddiu... in ce:oca:Hate ati maj locuit'? Cod II..or j.-........ '\.. b '\'11 . FdCCti r....L I . T\'.. ·~:a:..lCd: .~ Data: 1970-·1978 Inform aior : X .. Date pcrsonale: 1....u X 11. Porcc l a: StLHJdU ~. P.~ Casa (:0 cultura Bor~d 3..' .....""u111("e 'i: pre'!llmeic ':.id : L"·... Locul . X e) ~Iannetofoll ... Ce anume cititi? a) Carti ". c) '\'edecis [.. ~f I)Or CLIE'(~!~('u. Ocupa\1i ane. :\ntJ1 na~j... \fcr(ren Ie spectacoJe folclorice eli". reyiste .. b) Ziare.. Vi! ~olj$tii 10)) de tllU:dCd populara prcferati'? Dragoi Uta Boiorca.. .. 12.. .".-ir~ta'~ . Satul Comura : Bor~a Judetul: :--faramur. Cod general: ..i : c. Care s..... 0.. )colarjjatea: clase II StMca ci\'jl. 9'~!leral : 1..ftn 1 d~t·tI· d \ FISA Df ANCHETA jem muzkdl-folclorice it ("OntHllei nor~il . .lnt J.'......... Date generate asupra mtjloacelor de iniormare ..cr!.1. Obi~nuiti sa cititi? Da """" '""u X c) Altce'l:a . Cc fel de muzka :--iuzkii: \'u place ~il d'cul!ati? X CJ CUltd al PO...)r':l·'li: STt"GXc: GHEORGHr: 1. ...>oani 4.? a) da \. (..J.cisiHoril 10...h .. " bJ Des X c) La toate De:oc . "... Merqeti la film in sat? a) Rar X b) Des .... Banda . . 1.. Operator "1..IA. .""on-illforma\or: Magnetofon . 9.

'\:u :111.. <..l\ a\al 7 12. Dar ]a .iII. <-!:' cl. L neori Da X '\:u . ty" disc . ...d freC\eillaji petrcct'rilp cli'l sat? ri Unde ati mai cdlaiori? In loatil Ca c(' !)ca/ii? s1K'ciacoic teUd 111. S('lllai rC5pecta \-echile ohiceiuri? III 1l1treqime Partial \. llC'i' cine 1 "U\i Ci'l\QCUJ? j)drintii I' J• C'inrl I-a i'....t.ll1a eu-alE' . Botegiune .' Da Cor drill \ ~. :1.. Sc ..-\ltf' ocazii X G. 'J in ~al u\E'\i fonna\!i artic.1Oasttc \...J.. }......lati (sa rcprod'lccti) cintccele auzite la raeiio... Va rugal1l ~a ne spuneti $i aIte lueruri despre care nu am discutat $i care c::edeti eli ar merita sa fie consemnate. udmenii mai mult a"cuiLa '>au mai m'. ). Daca ii... [)aed c\a. I>wo ri '\( etc. .ii \ '\: II _ ati dori sa activati Da . Ddte asupra aclivita\li muzkdl-foJclorkc a subiectului . . Delnc ~at'{ Care [)('\ii ~Inl (oi care rae spctacolele lolclorice in ~coala de Tinerii l1('c<1saloriti Al Iii \ g. .illlliti '>~) cinla\i in timpul lucrului'{ J)a :\. ..\:. lCdiru \: fnrllla\.. care al ariee (iniee X b) Cintece ce seami.' CaUinie.l \CIiTdti in cadmj 11l1or dsemCilC'd lormatii'.."irbCltori? Da '\ '\:11 Obisnu (~..]! dnld muzicd pf)pn- Gnta !. " Obi~nuiti sa ci1... Opiniilc 5ubicrJului 1. Obl:. Ce:e pc care k-dm au/it h sat ..\cum. 0:eclecis .ii dSClllti:i . I.dcti aslaz...1 zUcle noastre care :sj'nt ocaziile co care se cinta cel mai malt? La hora ' '\:unli3 X.lice? Da -' '\:1.. \ Ite ocazii X Inmormintarc Bote~Jjllne CHanie La hora tnmormilltarc . ' Cod genera~ : 9. Cui ali lllal cintal? la tOiltij JlImea IV...

Tn ce lacolitati at! mal locuit1 II. Ce fe! dE. ". Ocupati i ai~exc:.:': ) Cite discuri d\'c\i? \luzidl: a) Poplllar<i :1....'"oa. Care sint ~ojhtii.. a) Rar . . In ce fc1 ? "u X (. \nnl ill. !ltl-l de mUllea po)mlard .'jJd : CrlSdtorit 10.pectacole folcloricc ciin . Locltl"il)iE'!ii : Iov' . ] rl~l!Jrmd.. Oc:uPiJ[ja Drindpa:tl: S:'d~- li.J.. • .. \1ergeti 1a <..(-. ] 1...furIetl!l \lara iii.. c) La [oa:( 7. '\ufllt'I(' ~j iJ PI(''''iJ11'.".Ul1r i. '_0" fl Cdsetoton lJ) c 2. Mergett ]a film in sat? a) Rar :: hi Des '.' muzica \0 (. ~a Va plac C'misiullile 1<l]CJorice r:l' c: aJ Da ..a lor Opcral0r prnf.iA DE r\:\"CHEL\ dSUprtl \i"tii ll1uliccll-iolclorice c1 comullci leud f) Ii ~dll. H:. Date pf'rsona 11> : I. Faccli na\'eta'? Da .c i'bCIJ ..( \ \\SlI r ') Porcel.\n'ti: DifulOr fOll b) Pikap UI "Li I Re-::~ c: 'I.:.') Della: 1:. ~ L_~ :3. POP Ci ironer If I.I : ill >d' 3.i li t (: r 'll (j ~ () r \ [a(j1lC' toifm '\: 0 Bandi] '\1 Culec. :1.J.. 01 \.. bJ '\'u c) '\'edecb . Ce anl11110 dti~i'? a) Carti . 6.'a 8 1.J. Date genC'rale asupra ll1ijloacelor de iniormare: I. Locu! dc' n.l'a: 12.c­ e place ">a 'e \juzicil: aJ Populara hi l". Obi511UW.·m3 ~--~. 1 '17~\ n . )k1d 1~2' l~(~")ieri] \\ rstcl: :{~')i: 4.. i. ::l}.()r : '''" [cur C()!lllll1d .7') . Stared ci.'il: 11'. ')co 1 aritaled : ~)... nCIH.' baq de seam a pe ]ljci linu] .\.d (I I a : ')2 B. b) Des . cHili'? Da :'\:u h'.

in zi1eic lI::)asire care "illL OCilliik c.] L1l1ll..]('ti a:-. \ d rugcim sa 1W . Undc ali mai cali'itorill' nicaicri I I.! (lill.1 carp credeti Cd ar mcriia ~2i fie con.".prr:' care !1U d1n dic. CUt dti mai cintat? Iil mai multi IY. care ~. .)"1111'a'c . Ceo: .Cur ·.(11111. ­ .ica ))01111­ ('intci ~l. I::! trp 1. i :2. pUlleti '.Ji Illll.I eaLru '<u g. IlCCd~i1l()ri\i \jlij (ldmel1ii ll1ai ('P CI(. .j aHc ~unuli r:c. c .<~.C'ltat -:..c cinta cel mal mull? Do- OCBlii Ii i rii ll.. . " \.tdl'i illlill (!~CI!it(i Sd'l 11 1 . OpinHlf' suhicctului "':It -.

.. ~r..? a) Har X b) Des t:) La '.io \.trJL~U:') 12. U~oara ::. :Scolaritatea : 4 cl{l. Locnl na.Locn1 de llHH1cj : Ftlbrica do:' ~uruburi '-. Ce fel de muzici1 y{i place sa asrcd:ati? \hllica: ai Populara X bJ c) CulUi ... 111 ce '? au.:C 8..ical-folclorice a comunci Vadu! Izei FI~A Corl SaL'lll eomuna: Vad111 Izc-i Judetul :\laramure:. Gher)rphel ur::a ~a. Tiberiu Ceia.. facC'ii nan:>\a? Da \: "\!J 1 I. X e) \Iagnetofon X Caseto[oll X g) Nll e cawl Cit(~ discun aveti? 70 Muzica: aJ Populara X bi C$oara c) CuUa .terii : Vaclul 1zei •. ~ullleic $i prenumele jnfofrtlatorului: (O\. IT. T'.i \larrnC'(iei J... .. f aJ na I).'. Ocnpa(ia pri...: . Cod general..· f.).1.\(r GHLORGHF ?.\..t.. Carc slnt solh..ce C) t-..." ·10':..tii de Il1uzica poplliara Pf"ferd:l( 1011 X Dragoi.~::: :C. Da ta : 1970---1979 Inlortlldlor: \ r\' oll-infonlla tel! t-. \leryeti 1a film in sal.': c) Altce\'a C~)d (if'neral ...lagnetofO:i Banda .)(:ipalil: Hiular dW\(' : li1ill1cit.. T. Va place emisiunile folclorice de la .(. In ce localitate ati mai locuit'? .. Starea ciyila: cascHorit 10.. Date gcncrale asupra mijloacelor de informare : \\. X b) ~u c) 1'\edecis folc~(!r..ta) HnG 4. Ocupalii ..d·C Z:c.. Porecla : Cioata :. Cu!eqator Opercltor : prof...or Li.. DE ANCHETA asupra vietH Illul. La :r)a. Date personaic 1.e-. Anu] na5terii (\:ir:'. d..:.ti : 81 Difnzor f) I b) Pikap X Ci Rac.Ierqe\i 1a spectacole a) Hal' b) Des X ~:i' "a: ~ ~)e ~'..'. Obi~r1Uiti sa cititi? a) Carti . POP GHEORGI:IE I.C' 9.

Ohi:. E .. Opiniile suhieduluf : 1.. in zl1ele noastrp care sinl ocaziile en care Bote~Jiune 5e dnta eel mai mult? ' CaUlnie "q". Daell da.. Sarbatoritii femeile 7. Obk..muiU sa dnLlti ]') timplll lucrului? Da '\ "iu Dar la sarbatori? Da X'\"u .('amana ell-ale noa. Va rugam sa ne spuneti ~i aIte lucruri despre care nu am discui at si car~' credeti ca ar meritd sa fie consemnale. Peste lot F..muiH s<i frec\cnlali pei reG" ilc c: i 1] Uneori Da X "iu c~a t? 'J . Care sinl eei care fae spectacolele folcloricc in sat? £levil de "coala X Tinerii necasatoriti tii . Acum.. Pn00ri c'~· (iori sa activati? Da.. care aj oriee cinlec h) Cintece co .. 4.. mai dnta in·at dntecC'Je "echi batrlne~ti? Da . Cui aU mai dntat? TV. Cind l-aH lmatat? copilarie Unde 12. lara? AscuJta X Cinta '3j 8.. L\'" Da X Nt! ""'" 1'..:echile obiceiuri? Tn lntreqime". Obhimuiti sa cintati (sa reproduce\i) cintecele amite 1a l'c1oio. :\:u .1... 3.. Partial X DeIce . JU[ Da' . disc etc .. Daca (~. IV." Uncle ati mai calatorir? Tn toata 10...:I1('ori ". Ce credeH astazi oamenjj mai mult asculta sau mai mult dnta muzica popu­ Cinta si asculti'i "ledecis Cod qellcla : 6 9...).\lte oCdl'ii ' ".. Care sint ocaziile in care se dnta eel mai mnlt cintecele vechi? ne zii Catanie La hora "unta X tnmormintare Boteqiu­ Alte oca­ 6..III. i:lti formalji ..!re X c) Cele pc care le-am auzH in sat. Radio.... 5e mai respecta . . TIU. ~u "leori 2..itiU cintecul? tata 3.. La hora :-:ulltii X 11ll110rmlntare . De 1a cine !'. Activati in cadruJ unor asemcnea forma\Ji? Pa ~t Daca Cor Sat Tarat X TCdtru.. 11. "eciecis . IT' sat an"ti formatii artistice? Da X '\"u da! in ce feJ de f01"lnatie'? (~rlJP vocal A1t(~ 2. Dale asupra activita1ii muzical-folcloricc a subiectului : I..

.:: \: b... Muzica. Tn ee localitate J l. :'-:''': e car. Locul de munca : in sat 8.e.C B.. Ce fel de muzica va place sa \luzica: a) Populara b'l l"SC(!...~:: . POP GHEORGHE L Date persona Ie : L ~lll11ele si pr811UmeJe informatornlui: BRAICU VARVARA 2.. Mergeti 1a film in sat? a) Rar b) Des ('I ~.E _~E'-=-~a::7 C ·"'*. _ Banda . 407 ... OcupaUa principala: taranCB 6. ""'!..'dD ' c....nu Hi s~i citili'? Da . A"eti: a) Difuzor netofon ~~. Va plae emisiunile folclorice c:. asC'. Scolaritatcd : S). T_' 5:-a .:E:: ~ 6. Culeu alor . X ..~::a< Cite disCllfi aveli? .<! ... cl :"a : ::' -\.I. Poreda (inf. StClfea eh'La : cd'"Horita J U.. e) Mag­ f) G:asetofon (. c) ~edec:... FISA DE ANCHETA asupra yietii muzical-folclorice a comunet Vi$eul de Jos Cod Saiul COD1llna: Viseul de Jos Jlldetu 1 : ::V1aramures ])(lta : 1970-1976 Informalor: X ~oll-informator : Magnetofon .. 7. b)!\'u .. NT.eneral : .:"..' . Ocupatii anexe: .. Radio d) T.... a) Populara -: Cuita a.(i pa S... Ce anume cititi? a) Carli Cr\c t..:::02-\"0 H.­ -. b) Des ..C 4. Care slnt solistii de muzie&. a~i maj locuit? Cod general: II. nici unn nu-1 bag in 5eama ...'. Loeul nasterii: Viseul de Jos 5.. popu:a.. AIlU! nasterii (v1r5ta) 1890 (86) 4.... Faceti na\/eta? Da ~lJ Tn ce fel? 1:d.. Operator : plat. 7.. Obi::. ~[ergeti la. b' Fi:". Date generale asupra mijloacelor de informare : 1.e a) Da ...... lui Bela Bart6k) 3.pectacole folclorice a) Rar :.. -"~ .

Dac~ dar care a) orice cintec c) cele pe care ]e-am ellUii in c. ActivWJti in cadrul llllor asemenea formatii? Da . Ce credeti astazi oarnenii maj rnul1. Date asupra activitiitii muzkal-folclorice a suhiectului : L Tn sat a\'cti formatij articticf'? [)a "(1] 2. Obi~nlliti sa cintati (sa reproducetil c1ntec-ele auzite la radio. Cu Cf' ocazii'? ~5iili 10.\. Acum.sculta san mai mutt ci!lt. <J.'. Taraf In CE' "oJ tel (![' f(lrma\ie 7 Grnp \ ora] \ltc f nrma l i i Cor Da'1suri Tcatru 4. Ohi~nlliti :\'cdc-cis sci cintati In timpul lnefti luE TIn 6.ai 4.'" di::. Care sint ocaziilc tn carc~C' cinta cel TlIai mull cint'?cele "echi? Boteqin­ "iunti'l X Inmorminturp Alt.. IV. De la cine cintecul? de la mamfl 11. Dar la sarhat. . in zilele noastre care "lnt OCdliilE' (11 cme ~[' cint. ~i car'? .ori? Da )\ :"U 7.e oca­ ne zii Cati:inie La hord 6.408 III.. Care sint eei care rae speclaeolele folclnrice in sat? Elevii (Ie scoala Xl inerii necasat0ri\i Barbatii 5i femeilE' tii Al­ 8.)..AI? 8.. Cui ati mai cintat? la mai multi.sculta Cintil Cinta )i aselllPi :"-:edeci~ X Cod general: 9. Dadi nu. Va rU9arn sa ne spuneti ~i aIte lucruri clespre carE' nu am discutat credeti ca ar rnerita sa fie consemnate. Daca rIa. Opiniile subiectului : 1. Se mai cinta in sat ri:1lecele \('chi Da ~u Uneori X Da ~ll b5tri:10~ti2 2.r etc. . Unde aU mai calatorit'? nicilieri 9.:nUl \ InmormintarC' A]tro ocazii 5. Uneorj b) cintece ce seamana cll-c. Obj~nui1i Da "U :\ Sf] frervenia!i pctrercrile (lin Uncori <...nc1e 12. Cind I-ati invatat? in lineretc. Se mai respecta "echile obiceiuri? In intre9ime Partial X Deloc 7... ati dori sa activati? Da . t...le nOdstre 3. l.a eel mai mult? Bo­ teqiUllf' Ci:itanic La bora .).a muzica popn­ lara'? .

LJenzii c:e maqlletofon 'ii nr. i:l...J Aih. sunet nes:c- . :L':'.. i Jll cu\'inLe ca ~:':]Uilll.­ tie..:.Cc l'1 infinili\' lut1\J) care h: imprilllCl lI'" I. clnteclllui pe banda co:.tcce Lc lit trim iJ it':L .or mcloc1 .:::. eu " e::. J-anl redat prin ge fri-r[e' <J -(>. <:. je>]uinl.~' J. jntrucit estc folo~it alit eu valoare e d ci: <.-.:.adente.cri" intoldeali!1a contorm norrnelur urcoqrafin: iJ~ \i~lo(He prin slnt: (~ .. :-2L r". Am incercal ~i In prezc..'rcC..j 7 l-am recla> prin z : C.:rmele sum. f..· 1a grafica. heC\ el. _':'.·r :. in sensu] acesta "ocala a in ell\ inle ca \oj8 :.lluiat t~·'. iiuslred7a cE.J 1 C_"l 'laC' '.ilata In '. imagini simool.:-. rujita.. Sonel Duo \~'i2)1.:.i interpretared tara9anatij aSC'T1lcllli'itoare celeia d ._c.e. am . ..:. dfi1aic.ta Sid .::.lexdllf'ru Tiplea rEi08) intr-o mare di'ler"i:a:". Ah.c· .form inc:icatorului magnetofonului Tesla.::c: plltic ll.oHll.cris .jat prin je. su.. :ec::· .jlat!~)c.... Grupu[ sci I-am tran..:ce-" . reclumale de me:u(~it CG .: ~~:~~=-- -:e 1 a sa:] pina 10 un "ullet nedef 'i j~i~~±~~~ ~-- . ~..'lc mai rie seamCi Cd/actt'!'e stilbti([· a v .' :::)c':c:e:::e. formule rie iJlceput ale poeziiloI'. 0\ 'J Cl. e . '-Ct. ::: C:~ ~'e-c.e. ".-""~ X sune: btonat pulin mdi sus 'h.evieci .:\.. rugita.:..cd jos '.l ~ ~ H .rupul cudnt(~ Cd fris. .--.2':: pe 1111qd fal)tul eli aeoperi:i 0 parte il1senmut8 a LemaUcii einLec. tal.'. ::a' .::'G· ..ine c" 1 lnniat tle\-in(~ li· n nudat de'\'jnt ~~i: t rnuidt d<2\-il~e ti .e. ji. 'C.14 t. :'':'::0. semnul elL. Je-am tra:~· '.ti.qnptoion or.triqiHura..'c!ea •.rc. mai eYidenlC' aDa!':a .nta luerare sa de05ebiu realitatea fOlleticd de sinm:a f0rn~'-.\1t) m. i: primile lui atH de $oeallle uneori pentru locuitorii altor tinuturi.:':'::.:le.[·o prin C' \'oie.NOTE ~I ABUEVIERI LA MONOGRAFIE Graiul \aranulul de dincol0 de GUlli CIl inflexiunile lui speeitice C'_ a:.:: _ . din acea ('])()CEI.c ~.. :cp8tat m t:lIlpui cxecutjei . ce::·. t ~c.:.

vol. fam ta in decembrie 1966 la sectia din Cluj a Imtitutulni de I::tnoqrafie si Fol­ clor 1ntr-o ~edinta de comemorare a lui Alex. Re\-ista "Familia" din 1872 nr.4. Revista "Ungaria" -.B. 31---32. Doine ~i Hore din MaramUie~. pg. 1913 p.i898 nr. Fiul acestuia Nicolaie ajunge in 1865 primul profesor de muzica la Preparan­ dia Rom€ma din Sighet. 13. 25 pp.$ezato:area" IV 1878 nr. data imprimarii salt anul. 9 p. nr.381. XIII partea I-II 1912. 30 pp.170 de "tI-Jelodii populare din Maramure~" de Tiberiu Brecliceanu pp. Partitura muzicaHi pentru pian in . 1970 pp. In fata acestei comune spre Nord­ Est pe malul drept al Tisei se poate obser­ va ~i astazi mienl platou unde odinioara exista manastirea Perii. fost coleg Cli Tiplea. indicatiile metronomi­ ceo Sunetele notate cu note mai mici. 24 pg. a carei melodie a notat-o de la Hiutarii din Berbe~ti lIe reda ta Si in Apsanescu. 4.. dar se \'or scadea din valoarea Hotelo r d e baza. 1m pp. 5 p. primul reprezinta lucrarea ci­ tata in numarul de ordine a bibliografiei. 20. 16. 69. 6-12. 1939 p. Alexandrll Borza. Tot in bi­ blioteca lor personaJa se afla acest dans fo­ tografiat pe placi de sticHI. 49. 19. "Obsen'atoml V" 1882 nr. localitatea. se vor citi in va. 79. 15. 11. 64 p. 28). 1. 225. 10. (B. in .Jnsernnari din bisericile Maramure~ului" Buc. 405-406. in "Anuarul arhivei de fol­ clor V". 18. iar al doilea reprezinta pagina: ex. 265--266. 17.. \Jiner­ va Buc. 36 p.oared lor [eala. 32. 111'" revistei Si pagina. de Isidor ':-'1an u. Melltio nam dl tOoLe noticeicJe llll Ie-Hnt plltuL (ranserie gra­ tic. acesta reprezinta Incrarea la care ne referim indicata Ia Jista biblioqrafica ex. Am desprins datele din cOl11unica­ rea prof. Autorul NOTE LA BIBLIOGRAFIE 1. In cazul reyisielor dupa cifra hiblio­ grafica se indica si anul de aparitie. Manuscrisul a fost studiat de Ion Breazu in versuri populare in Manuscrise Ardelene vechi. 6.Poezii popu­ lare din ~faramure~ VII . 14. sau liniuta intre paqinat. Textul a fost public at ~i studiat pentru intiia oara de Gh. -125. (B. 7. Buc. 2. arheologie si filolo­ gie. Textu] scrisorii din "Folcloristica Maramure~uluiu de Dumitru Pop eel. "Foaia SocieUltii pentru enltura ~i literatura rom€ma in Bucoyina" 1869 nr. Din Sighetu :~vlarmatiei in "Obset­ vatorul V" 1882 nr. pp.410----------------------------------- Trimiterile slnt facute in stndiu introducth. aceste sint separate prin punct si virgula. 1909. Cind sint doua numere separate printr-lll1 punet. 3. annl calenclaristic. nr. 3 pg. 12. 203-206. Unicul exemplar cunos­ cut I-am gasit la sura rile Mihalyi Sofia ~i Lucia de Ap~a din Sighet care mi-au permis fotografierea oriqinalului tiparit. 42). In cazul trimiterii la dona sau mai multe lucrari.prin cUre. Cind trimiteri1e 5e fac la nota bibliografiei aces tea se fac in felu] urmdtor: (0'. Textul la Ion Blrlea . "Familia" 1869 nr. Tiplea. 476-478. Cincl estp un singur numar in­ tre paranteze. 19'21 .ie. Caperta acestei prelucrari pentru pian poarta tHJul maghiar "Az Apsai Olith" piesa este epnizata. T. p. 17. 21. (0) AmintilTl de asemenea ca in sllnga fieedrui cinlt·c la partea mllzicaJa se aWi l1UlTld­ rul benzii ~i ordinea pe banda. 5. Papahagi apreciaza Cd cea de-a cloua parte a cintecului "Sa bem" din colec­ tia sa de folclor maramure~ean pp. (Graiul $i Folclorul Maramure~ului p. in "Poporul" 1899 VI POE'zii populare din l\'Iiifamure~ nr. 8. Vezi scrisoarea lui Birlea dHre Chirilieanu din 2] Ian. 396-397. Ziarlll "Gutinul" II Hl~)O nf. Alexici in Mate­ rial de limb a din "Codicele de Petrova" in Revista pentru Istorie. 176). 380-. 278. Cind dupa punctul ce urmeaza cifra bibliografici:1 5e indica mai multe pagini acestea 51nt separate doar prin virgu]a. 180.

asupra ci:-_:ec. 1943. disc 517 r.ii astaz: l: t -:. r'1 arhi\-a lnstitulului de Folclol melodiile . () copie a materia]ului.!. Ganil Mu­ sicescu. Cf. "de batut din palmi". Rabinovici disc 1917 1. 1a$i Filologie XIII 1953 Fase. 29.(>sera culese din !v1aramures. St.. -13.. Da!1SllrUe Ie-a Impartlt dupa dent: mirea din popor "de invirtit". 3436 In discoteca Insti­ .:\c!plenek (. 60) . a arH din ~e Isidor ure!.. Tiberiu Brediceanu a eules 190 de m{~Iodii din :\laramure:.:"" \-eclere a lui BdrtoK (l g-i:':-~ ~i-4: . 36. nil p.SibiL.:--IUt $i de lua­ intr-un c.. 5190--519' _. "De la Romanii din :--fa.:a este aproape aceea!. .Gpra lui e pentru diftongu: lui ea.. pp.:c. Ziarul "GulinnJ 1.101 ha\osi (einter de drum) in­ formator Suliman I\icun. este fol05it pentru a marca muierea lui n $i x.\iama arsa de \i8". 9.. ~--:::~ . nr. 703 (9. in piese ca: . 10:.t la imelitul miresei 1:1 seara . -'" .ma­ "GIlli­ cadea e lIra­ lU:-e~. -16.2. -478­ ii popu­ !'. 42). "Balta lezefu'uj" 1943 llr.ti " . L: a:c-'" dc:~ ::. 190B ( in Folcloristica :\laramtde~u­ lui D.i "c1ntecului lung oltel1Psc".:-:. cinte'ce" -. CompoLitoru] a\€ a asu­ pra so.ierotului .4 p. PIlchanh \fear "Chant c~ntrE: \lara". 34 pp. 1944 . In afara de cele 170 pub1icale in eCJleetia din 1957. . Inainte de el :. "a mO$ului" etc. Tutuianu "Maramure~ul Voie­ \oda" ist'Oric ~i ecor:omic" Bue. 193b) aduce aminte de terminolo(!ie. Tiberiu MoraIU "Emi~Jrari maramli­ re!. 119-·122. 19-*2. 42.~r~ :18. 180.?~.:::qa a miresei din Maramure~. procodeu Pathe (Z. "Lcttri­ Ile$ti". z.ia rec . 91~­ 110..iului ~ ditre 22. . "Tinereata OJ.ii Fol­ e a lui . [uliu BlIljlWrll "ill . 20 de ani din '\Iacika ITrehizonda.:\iuLa Some­ )(~antiol.:-"-:.. ~!-~ "Transil\ania" 16. :2.. 274).:=-=:~.. '. 39. "de biiuL". \ldicoli Geurye .:·3:..\ laramurel?ul Tara Romaneasea U Buc.. :. ta influentelor a"a cum a fos: . d:ante par tv1r.feciorC'<.----'.': . orieJinal din Frisani .ului" de Dumiiru Pup.:c a:' amblnlni e\-reiesc de muzica pOD:':'­ . locuri.ianu. 32 pg.:':. Music ~ew ~-ork 1942 5: :-e::::. gUO p.::a: nitimele sale scrier!. loan ).:In'~ 40. H.iene in Transilvania" 1944. 32. Crisa:a . In arhiva lnstitutului de FoJclor: Doina fir!.:-." \~ =-:::::. 35.j (Cintec de cirum) informator Useim Bolzod0.~:" \1. 1.. 10. p.. 1944. Cintecul 5e ana imprimat in E.:. ~(.C() suI.a· mures.. 114 care nn me: lL~'.. .. In 1ucrarea . 116.. )!1lunica­ . 36 3 pg. "B81a~oaiaJj ibidem Hr. . "Tribuna IIi" 1886 nr.1eg Cll a sectia !. 0 hore ILlnqa. 1885 pp.\1ex.. .':: i 5.. 31..):1'­ s(.. e yorba de Corduneanu ale carei lnreqlstrari au in­ tral in vo:umul P. 8~1 ...a. D(~h1\ irU din :\Iaramures r ~i II. 26. ~audene".i:e»~" $i 34.. (urent ce se cristalizeaza in acea epoci1._>:'f-:: r nifestarile '}~: nut la Sig:. meLoclii de 28. Ernest Bernea .: pp.lnure~" 6. 51? gases!e ' . Race Purity. II. ~l bocete. Joe bt'itrinesc din ~Iaramure~ (1911). [f)maneasca "de duca" data horii IUI1CJi ma­ ~all1uresene sub care se lntilne!. lin "Popo~ _ .:.-\prelenchi Zavod Nr. ar pu­ tea fi mentionat un singur nllme.Arde­ lean a V.. Se pare eli editia germana a JLlcnl­ rii a fost l)feq~Hita pentru tipar inainte ca Bartok sa-)i Ii retras cle ia Academic ma­ tPrialul. 1269-1:. Oameni. 111 1uet'a rea "rvIikrokoszmos. exe­ :::c t·:. deoarece prefata este dalata. = moara sa:e>: ~ 33. !J8). co­ iectia lui Bart6k din Maramure$ totalizea­ za: 19 colinde.----~---. 1. I. in Poezii 80-·381. Pinescu. \ Ibania (Huler. s:·: 0e=. rafica 'ea ci­ i].. Soar fi pulu: fo!osi insusi T':_ . "Balauri si . Vidu. T~=:-_'. :)r(.i de 1.::~ :}:.xe· _·. loristica . PreaCll)ldrea aceasla irebuie pusu in lC(Jatura eu largul curent de \'alorifkare a melowlui popular in creatia compozitori­ lor no:.. 30.·:r. 6 (din "Fol cloristioa ~laramure:..>i melodie cu ho­ :--ea 1'.: ~lio­ ]. lacob Mure!.~ =". 0 se­ me'1ea pozHie creclem ca trek." a "1.:: '. 27.:" . 6.fJan')ul lui loan". Subdialeetul maramUH:'Se>an in S.. 1929) illiormatorul mai nume!)te melodia Doina romancasca saC! Doina pacmarului.. 31. pp. Pop p. 29 Si 17 meloclii in . p.. 1 -Ii. :\ liner­ pian in :l. ~.ite !. :\1archeaza palatalizarea labialelor si dentalelor d.e­ raLa. lrumcntale. Hara din Cartal Bllc.:'-J. Tn arhiva Institutului de folclor 3ze:ss eli Kale (invelirea miresei) cintec de :-_1. 4:2 rle ani din Ca­ racoceni Fgr· olGOi' $i Jo] ha\-o-. 120-12:? .:a locuitorilor (lin Comitatul \farmatiei".. Filipescu. :ea de-a n colee­ .c' a com­ torullll ma~jhiar celule il:ctj\'ice luate din colinrlul maranlllresean. "Familia" '(XVIII nr. celelalte Je-a publicat mai tirziu pentru pian In eaietul Jocuri romane$ti 19fi5. . ::::. 24.. cintare inregistrata pe disc de Institutul de Fonetica a Unl\'ersitatii (:in Paris (1913) proCt:deu Pathe 11I. 109. ~.. Din parcet de 11mzieal $i neluind in considerare niei 0 varianta.::-.c-:e drum" a acestor cintece lungi turcesti c:­ :ese de Constantin BriHioiu la Istaml)'.informalor Baba Chita 20 uni. Ra­ koskareszlllr 191K.~'e::e~ .Or in . .d l1l'pek nE'pzeneje" Budapes~ 1J'i:. pp. 25. :r9ula..ircolacii" HJ43 lJr. copie de pe Fnr. De exemp:u "Pacurarul ~ii fata Pd­ durii p.tri. 23. ::::-c. J)elHlmirea . So. 38. . 45. rltve: bouc:igue.c. 411 ~-­ . fiind ilustrat de nume prestigioase ca: Ion Vidu. "Via\a Hierara". pentru J palatal $i .Inqur sat anate" BrdSO\ 1907 p IJ :i8. Tn roma:'e~:e ':' -': --:. Sta­ 1(.~ ~: .iea<.4. a s1nt . l(' 41. . r'_ "Timpul Transilvaniei".c.

'ollltia r/oinei buco\'inic­ ne" in HeyisiE. ina­ intea lui (1010) a cu..>i Polclor-rom. Balade si eloine din '\[aramure<. T.. Bartok a seris-o ell c"arta mai SLlS ~i in direelie ascendenta.. tip. 199. 15. Cil1<'-a qhici horile. InformalcJ' loan Dancill 63 de ani Sacel-. Vancu..1: . 1 . BIBLIOGRAFIA 1.ca are la bala l. Briiiloiu C')lhlantin Schi~d unei me­ de fdclor rnuzical. . 191D. fX Bucuresti Ern pq. Buc. :\nalelt· \sociatiC'j pelllill cuJLura po­ porului roman dill \iafill1lllrr)<.1/1972 pp.U.a frun7a de jil~r. fl]. Dupa zece ani (1978) aeea$i edi­ turti Bel~jamin Sl1choff The Ha~jue a seas dalorita imporLantei r1c'osebite a jucrcirilor !)artokiene urm8toarele yo!ume : -.Brailoiu al'llla 111s1. dar fctrZi c~: ut!..:lG90 (:? 1O. 17 11:-.j)o----La-Sol (\'ezi pentru Ollenia -. J ()70. Borlan.1. T\ ascanu rSui· t. (iiI 54.un 13. F. 201. coiilldd de pron'nien1d mai nOlla a fost pllblicat~\ in gazela Roma­ :1P(l'Ta "Sfatul" anal r.. apar revizuite coneeptliJ(. Informatoarea ::\i:islaco '(as\lj cIu­ lm'0stic!atiiJe noasLre nu eslc' din 1 eordi· 1111.'lre~Jistrare Tiberi . nr. nr.>i FOlc!or :3'1 %7. 66. pa 61. 51.1 ora a lui Bart6k asupra fokloru!lli mara­ muresean.re". 6. L12.'1sul clask forma lripartHii cuprLlde 0 prima parte compusa dintr-o fra/d muzieala sall nll period C\. the H.-~(> Frs'L :\. '(pquJescll.\nalele.es primuJ hori lUJl(ji Tiberiu Bredicearm dar nll a LipariL ('u!pc­ (ia niei sLudiu! prom is oeC'il in Hl57 llO de melodii din \fararnnre~.(5 pp. Timi. . 36-··37. 63.. ·n.\lare. . e('a oltelleasci'i H. 17. ell certitudine ea este din Vi~ell de Joe. 65. '\liinchen 1923.­ m{maLoare ell hon~a lUiHld "Pina traiam ell codru'" informator Griguta Zaharia 45 de ani din Houdan Vodi1 f. Informatoarea . L. 18 PC[. 55. B. Cintec de cociru. . (celC' nld: lnlll!P) . :?~~3. 75.i A . 2. I D70 pag. 53. VI.i\farial1a "Orienliiri ~i as­ peete ale corecti:irii folclorulul 5n S.L1 Co\inc~e volume V: [ol. trebuie sa amintim numf'roaselp preluC'n1ri corale de inspiratie folcloli­ ca maramure~eana ole compozitorilor: C. 59. Li:} 5\ torn.­ Je-mi place mie.\lexandru.". in Re\'ista de Etno9rafie . 48.\c(>sl(' ultime dO:ld \'olumeincd nil ne-au parvenil si eu refIret nu putem face refe­ rinte la ele.>i Falcior nr..p--. ~(}de 52. ~) 60.(d. 175. G:'--o:J. 62.ub nr.\1..OllllJ2:. lom. Probabil c.\fara!llllfe7. ~ico!. n1'."citate.. Vezi lex luI eunrins la numarul b i).>.\cademiei ROIl1c1ne s!?ria aU-a. :2023 I loarte a'i(. G. \iinclra ee. V. in "Boabe de (]fiu" lL 4. "\"\"\TJ Bli(:urp~tj 1!)()f) ·1. P08zii pop111are din \la. \lelodjj llkrainskih noron ill dum L\O\ 1910. p.-\laramure5.i ait i i.ti­ lisLice" in Stuclii de \l11Zicologie \01. Bartok Bela "Volksmusik der Ru­ l11i:inen yon Mdfamurc7". 19 P~j.\ceasta. C. Gazeta popor{llni ]1. "Contribulii ]a <.Sol.a llrmeze r('­ prj/a. dupa care obliqatoriu lH'buie <:.?tracorclul pentatonic dE'scendent Re. Glwrl(1 J 9('. 0 pacte a!­ ctHuiLa dintr-o repetare \ ariata a primei pih\.\:IIl-X [\.> nr.. liep-a:. '\hsik the Rouma­ nian Maramurp<:. nr. culeCldlor Emilia Comi­ ~el 1 9 5 0 .nlelf' ]a f\mZlliC'scl pp.i'.-­ h:aholle \JarianlJa TrasiHllri specificc: alo Dolnei din Oltenia su1)CarpaLieC.volume IV: \felodIC'<. 1-1 L ) .\-ario. Barbu. Gh. 49. BOfCu.'is. . ' 56. \la[lHi de cllleqerile de folclor e.tntulUi ele P()lclor ::.i ('orald cii!i . :57. in s(. . :"fcllurioti do ukrail'skoi etllo\oohi .i in volumul V. T.. sau 0 dez\oHare mo:i\'id'l. :\rdnte (celt' nai l11uEe).\Iaricu\a Ca1cUiraru ( ?) Boudan Voda :tvIaramure'. Pe din jns de Baia-. Pop <.u proElis. 50. l07---1()U P~J.\l \li{rin:l:c.ea "Doina riin '\ordul Tramih·aniei··.. pp. Doina moro'il~n0a'. Paceag.liJ de Etnowafie . Jarcia.A. b l'(>('enzia a"~:pra ('o]pC'\iei de ('0­ iintlc.i euleqiHor Ti­ beriu Alexandru 1()35. I. gr .. ! l Re\ ic.t:lCliu] parLieu:arilatilor C'ompozitionale <. compo:tiLorii locali: L. Ch. . Citat din EEuenia Cerr. 1. pg. Ion Blrlea "PoE'lii populare \faramnres" 1.-Do (ijpz Si bemol --. [)erie­ tia:w.. :\leaqu.'[!l')ures nr.'\r ramine clQ \ dzul dacd finalele ae(>slor scari pol Ii ll­ telese nllmai ca sernicadente ~i dadl afla­ rea llnuia si ilc:elllia~i [apt in mai muilp locllri rlo\-('d('ste neclrcsit IlHlllri.'1)(1. 16 pg. de E~':ogrdic <.' folcloriee de uHim. 1931. Kahane . lar COd Bu­ ('0\ inean~i c!l:ar in variantele ei e('I(' mai \'eclli arc" structura modala cliatonica cu­ prinsa In aceea5i stare si in acela5i ambitm ca ~j ce1e cloua amintile mai sus fara a su­ qera vreun substrat pentatonic Cernea [!l~!enitl "Despre ('.

. . Editllra ~Juzicala HJ65. 368-<376.S. \0­ [umn} I. Rumanl\3I1 Folk.'. :ien td nr. ?\~.PL. Benko Andrei: :\ reloclii romanesti in­ tr-o colectie mu::..iloiu Constantin: Le 9iusto s'!'labi­ qUe bichrome db La nnisiqtlE~ popuJai­ re ROllmair:p Paris 19. 20. J pp. IV.I.. Alexdadru Tiberiu: care Bela Barto.l \" Alexancfll Tiberiu: \: . Bud Tit : Poezii populare dill ..: \ 9--7... : Ldularii. \Iu­ .)t). 1. . 1--2 p. 107 . \'0[. Amzulescu Alexandru: Balacie popu­ inre romalle~ti. Brailoiu Constantin: Ie yers popllJairc' Roumaine ehan:e Paris 195{). :. \'.\. :18. ~ de joe romanesc..1.J.\. 'J'} . i·.!(l... Benko Andrei: Concertele lui Bela Bar­ [6k in l~omania. 3f). . :5. Id.P. 'J! Bartok Bela: In<.-~ ~11 ~i . 1008. Bucure5ti E. r..~.-<~5. e.\1eloetii popu­ lare romane~ti din :\IaramlHc!3.?u SLucUi de l\ IGzico­ logie IlL 6/1£)57 pp.:etc" Pop . -1/1 \.J'.)""":' -1 : • :~i.~G8 pp.lI.~sti( dl jucie"'dui \Jf!rdn'il)r~~~. 'rolc1or Jaseip clori­ iOllie in cin:ecul p0. "::. lnstrnmenta] . \iarf'.1.emnari a:>"pra :: .L. 13.. : :6 (II): lH. <.:ltd· f::: . ~r:1 Bentoiu Pascal: Clte\'a consiueraL asupra ritmuiui :. Bartok Bela ~i )'Iuzica Roma. 29-5-4.: L.~". Bucuro~ti. :3li .. .ea'-'c. 1J-. '.Ci()( :'.-. :~:. . Rc~\'isla de etnowafie 5i tolelor n. 16.\ oltarii poporu]ui roman. XXX: Brp\ jaml s'a:. Pauini din isLo.C: 1:1.lc.e dill _~J£:! . 1b3. Bciintan Valentin: Tinjalla obicei :ra­ .. 19.ei me­ ~"..::e. (1957) iH.:. Bucllre:. _. Alexandru Tiberiu: \" .. Alexandru '1 iberlu : BCa [iar:6k desprp folclorul romanesc 1.)... Sludii de mllzicolo~Jie I. foreward by Victor Balory'1 he Ba~Jue 1~j(57. Birlea Ion: Baiacie. Breazul G. Brediceanu Tiberiu: 170 .U. Gherla 1895. "rc:~ ~.InB nr.B ia 118'':> pp. L'JO---lsn. Re\'ista . Oficial oartea i. Birlea Ovidin: Folclorn] ~i unele pro­ bit'llle ale ele/. Brediceanu Tiberiu: Scrit'ri. 7D­ 110.ti 1905. Bud Tit: Inscmndri ~i dale despre in­ fiintarea parolde i greco-catolico-roma­ lla (~Ll Sighetu \[arma\iei.:t:' (1bpt(· muzica populara r0P\d:. 12.: ...:ts translations by E.. : Versuri populare 511 manus· nbC' ardelene \echi: Anuarul arhivei de Polclor V..i legaluriie sale ell :\'laramure. Hunea I.rl.smusik cler \0:1 '\laramure~. i 95 . Edited by Benjamin Suchoff. Bifled Ion: Insemnarj din bisericiie :\laranllllC$lllui. nr. t fU. ~l.: Jncereare de isloria rr)rli.)0 r:r. 1D.L Bartok Bela: Scrieri me . Editu[a '5 edi­ sCOs :~iI.ll fa'" .r:)riI(:ll C. if). :'a:i.1. .90..J: .a nWlidi romc'mestl.li 1974. 19 i.d ~. l\luzica 1963 nr. "I :285 p..Hefata de /p. Piano solo eaiet 1---\11.:. :-J::. 24 .l1:c:e:iti. Alexalldru liberiu: Bela Barl6k ~i lOl­ conti rOlildl1esc ill \{e\ista de folclor 1956 nr... Hucuresti 1fJG2. 2(. Brailoiu Constantin: Operp 1.. Bncllre5ti 193n :. 1 afla· :1111 itp cl el­ '0 [(Ii­ .)r -.)cal Melodies. eolinde ~i boce~0 dill :\Iaramure.'. :1. II.'. . Uni':ersal Edition 1~35.J.>5.-::'. Editura TllllZ:caiC!.~"'------~"""'-'~"'-'---.... 3-1.:1easca Idltura Hluzicala Bucuresti 19fG.':. Bidea Ion: Ucla Bartok :.':.. <>.-\. GiL.. 1J.' '< \~aramure'i.e mll­ S. Bucure$ti 19117.. ~'. j}r. Brediceanu Tiberiu: ' JOCllri populare romdne~li.:: . Re\i'·ta (!P IO..w arilll 1:171. XXX: !:In' :a:[" \lardlllljre~ <II jL. Edl'.\lusic \ UllW I. ::l' (( ~jmt) ')i 10e in c:nteclll popllla.:>.dtl' . 19C. hereusnegeben yon D. 1-'-~) P. Br5. ~O­ :" L19(0) A.lCurl'$tL Lnilll­ ra nltlzicald 19]6.~ i.L.P. eu 0 . E. l1luzica18. \\ einachstliE'(ierJ \\ ie:l. 1--'::" -l" Brauner Harry: De"pre 1H1tiJ. \'. Gher­ 1a lOb 1 jJ. 8.:"a instru­ ment poplilar. Bartok Bela: Volk. ~~-37 .P. I pp.icarii romani din ~laramure~.\Iaramu­ rO$.slic 1\:it. 147-214.e 1':­ 'C~(}I ::r. afiu. 1:~. . -. Bence Szabolcsi : Bela Bartok! Vidta '>i opera.l 0raitOtu. Edi~ura muzi· calci Hucuresti 1965 pp. lara romaneasc. \(i.'l. 57-BO. Re\ ista de Folclor . 21. 31. h!itl1ra muzicdld 197G ']H. 3. C. din sec.icald. !. aspecie ale ar­ moniei in mULieR populard din\rcleal..-. :a. 1I i ~)GB. 22.)._e "i poii..S. Bucure!7ti 1956.~i I 1!148 Idilllfa de '3:at. 1969. -I. C. (Sui· Cd­ . 1D. Birlea Ovidiu: Istoria folcloristicii romane$Li Ec::lura enciclopcdica rOHlana. Bud 1 it : Diserta\illne despre episcopii .rc:..._. Rumanen . Bucure:. -1 eodores­ CU..5~" hen colincl2 !.)Gpll­ -c' :o:clor :::-1.. Bellloiu Pascal: Citen.-1 66. _~0· eulllj popular. 1-111 BlICllfi?$ti I. XXX: tL.i notatiei me]o. Alexandru Titeriu: . ). Bncure5ti l!1L-i.e. ':. los. .'(: Stur. With i:. 157---158. :l3. ~lusik. Re\ i"ta I.e ('0­ 'e de i ~. 30._. 19.r1uH J.>i '. (. all "E:fe­ ::par ::mti ara· 1-1. Alexandru Tiberiu : L zicale ale popofll:i r. Birlea Ovidiu: \1etoda de cercetare a Folc!oruiui. Breazu I. luie­ i ...?. ~ '-:1:. nucurp~ti 19G6 pp._' nr. Bartok Bela: t-Ielodien cler rum~i. Bucure5li 19. Uitio \fuzsica Budapest 19G6.n .C... yolume III Ip'. .10.-III.\lll. P~' .:( Vancea.ti J'Jd9.< a~a HUCD­ re:..' c. XVIII­ lea.C populara romc'measC(1.L.lelodies \'0­ [lilll0 11. J3.mt':· :1:. ~l. Bartok Hela: Hllmanian )'Oil" ... Alexandru Tiberiu : Rece!1Lie la B(~­ la Bartok.2"C. . I 1957. BuC ~i re$ Ii j 9:-r. Acaciemia Homana.~ Roma­ .:ii:. ~.t traduse de C. 4 (I \J59) Hr.: zica IX (1950) nr.

Coniril. Cernea Eugenia: "UcUHorul" Versiu­ nea maramure~ana a obiceiului agrar lllchinat plugarului Cdre jese cel dintii la arat. 19G7. (. --. Cosma Viorel: Figuri de lautari. 44-·-47. . 30-·12. Comi~el Emilia: C ontributie la cunoa5­ terea formei arhitectonke a muzicii pop\liare :\lelodii ell refren : Cinie­ CUI propriu-zis. 239---'251. 301--<~15. Cernea Eugenia: Doina dill nordul fransii\ aniei.illnii stiintitice a caehelor di­ Bucure$ti. 225--242. In cerce­ tari muzicologice nr. 99---113 5{. 71. BllCnrf>. Re\'lsta de Folclor VIII 1963 :H. in Revistamuzica nr. --. 3-·-20. 12. . 53. 7:1. ContributH la cerce­ tarea folclorului copiilor. Coci!. emisiunea \-OCa­ la a cintaretilor ardeleni: StudE de Muzicologie II (19S('l) pp. Ciohanu Gheorghe: Clntecul nOll in creaUa populara. 13--18. Revista lIluzka XII (1962) nr. 5tructura si lehnica mi~ca­ [ii. 61.__.li Doina: Studii de mu­ zicologie V. Cosma Viorel: B{."i(l. Comi$el Emilia: Despre forma arhHec­ lonica a llluzicii 11Opuiare. Edi­ tura didactica ~i pcdafjogica Bllcure~ti. . Pagini maramure~el1e - 1964.1971 PH. 7r.. :13-f)i).1 croatia populara romaneasca. 1 p p. f~4.ulii la studiul particulariLatilor compozHionale ~i sti­ lislice --. i7-'n. Ciobanu Gheorghe: Lautarii din C1e­ jani. Cernea Eugenia. [dilura muzicalci Bucure~ti 19(51. 40. C. 4 pp. Cg Cernea Eugenia: SistE>mu] popular de cintare acompaniala \·oca1. .Cintece din Oa~u!ui. 549-:183. 179. pp. Hedsta de lolc-hr 19:')G nr. 67.. XXX. Reyista de etnourafie '}i folcicr X (1965) nr. 7--<!4. Comi~el Emilia: Genurile muzicii popu­ lare romanE'-. 147--174. pp. 51. :'jG.169. Costea Constantin: Jocuri feciore~ti din Ardeal.h1ara pc mar9inea ta.\larp a editat: n. 79---122.>iu Ilarion. 63. 1 pp. X 1965 nr. ZamHr: Tibe!'in Brediceanu octogo­ nar in Redsta de ctnografie !. Ciobauu Gheorghe: Culegerea f. Editura TI111zicaia. IX 19G·1 11 r. Eclitura Tnt! zicalil Bucu resti 1966. Revista de Et­ nonrafie ')i Foldor 18 (1973) nr. 40---41. 7·1.ii . Comes Uvju: Conlributii la sLuciill! procesului de creatie in cinteeul popu­ lar rOllldnesc.?ti 1969. 54.:' ritmu] d. pp. Lu­ crarile Sec. -19. 4tl. Ciobanu Gheorghe: Despre a$a numi­ ta qama tiganeascd. lfl-·-J:2 maj 1[167. Jocuri popnlare din Oa~ !.. 2.. Hl---tn. Carp Paula: Notarea silabica a melo­ diilor populare pe baza inte~Farii lor inLr-un sistem Revista de Fol­ clor Y (1960) nr> 1-2 pp.ji pu­ blicarea folclorului mUliea) romanE'sc Re\'ista de etnognafie ~i foldor. Re\ista de etnograiie ~i folcior Ll (1968) nr. 3.j fo1clo[ 11 1957 pp. 3.\ntoloqie.. crari corale. 7S. Nicolescu Vasile: Clntece si strigiHuri populiHc noi . circulatie :. 1960. Comi~el Emilia: Preliminarii Ja stuoiu) ~tiintific at doinei.. Cosma Viorel: Bart6k ~i incepulurile cule9eriJor de folclor romanesc. 1 pp.:1Psurilor si al colindelor. 2 pp. 47. Cernea Eugenia: Contributil 1a tipolo­ 9izarea m uzicH colindeJor rom<'H1e~tj (observalii asupra (olinde/or dinMa­ ramnres) Revista de etnografie 5i fol­ cIor 14 (1969) nr.. 399---414. Revisla de foldor IV 1959 nr. 2 pp. 4 pp. in Re\ hta mllzi­ Cd III (1953) nr. GO. 55.131. pp.5. 163-·. 6. Revista de foldor IV 1959 nr. Re­ vista ele etnourafie ~i foIcIor X (1 [I6:'1! nr. 75. 279-298. Ciobanu Gheorghe: Raportu] structu­ ral clintre \'ers -.i \'alorificare ale cinteeului popular de \'iata noua Re­ \ista de Einoqrafic ~i Folclor IB (1973) nr. 4-5: pp.. 135-177.Sturlii n1L. Ciobanu Gheorghe: lmudirea dint:. 2 pp.i melodie in cintecui popular rOH1anesc. RE:'­ \ista de etnogra $1 foiclor. 1 '2 pn. Pc marqinea unor docnmente inedite.\fara­ mure~ 1U()3. 59. prelu­ 80. Studii de muzicologie VI (1970) pp. 2 februaril' 1951 pp. 1969 pp. 3 pp. ~Jllzica XVII (1967) Hr. Cernea Eugenia: Din problemeie 73. 1-2. 170---206. 123--146.i~l. uLi. Stu­ dB Cercetari de Istoria ArteL XVIIL (197!) nr. Ciobanu Gheorghe: Sanonal $i unln:r­ sal in muziea] roma1l8sc. Giobanu Gheorghe: f)espre faclorii Cd­ re il!lesnesc e\ olutia ll1uzicii puputarc'. 2 pp. Comi~el Emilia: ['raditie ~i inovatie 1n lolcloruJ mUliea[ romanesc. Comi~el Emilia: Structura melodica a dansurilor populare (Contributii 1a stu­ diul structurii lllUZicii populare).. rvluzica VI 195G nr. 1963. 58. 1 pp. Edi­ lura muzicala Bucure~ti 1960. fiR-lOS. COllli)el Emilia: Folclorul mmical.zicolo~Jice VI (1970) pp. Bralulescu Monica. Cernea Eugenia.ia Bart()k::. de creatie. Cristian Vasile: Comemorarea a 5 ani de la moartea marelui compozitor ma­ ghiar B('la BarLok. Centrnt judetean cleindrumare a CTPd­ tiei populare Baia . 41-61. 70. lm.

Rp\!sta de E" ='. -: a CfQa­ a' .: Ilului care 5i-c.'es_ \01. Re\'ista ce FC:·.T.. 163. 7. 85·-100.ansi.: :. II. f~<}_'_ -I ! 17.. -1 p:. ~iO. ~laramure~.. Bncure..) ani zitar ma­ l muzica IT.. Tancred Banateanu: (reatii .­ la Sluciill! eeul popu­ lzka XII HI.-------_. -2. 1Ir ~' " ""r 4 'J...) CuJegp­ re de librete folclorieE.. ::.14) nr. 85. p. 415 . pp.. Habenicht Gottfr~ed: ~ a .. Bucure~li pp.li Foiclor (1970. Fmpa~cu Alexandru : Folclor (j:' .i 101­ --242.:ra­ fie Foklor nr.::'.i e:1\ Ji1t l'1ainte de '\1ihai Pop. 122. * . 127·-143.ti a mi:.lti.ana . Baia ~ilare 1973 p. .19G5.. I.lj -·1969. terar II. 261--276. . Con­ ceptie ~i meioda 111 cercetarea folclori­ ca. ') '-:'1 Cnll~qere 8 J. Falclor 11 (1966) .:­ lare instrumentale. Sighetll Marn~.:-· vista de Etlloqrafie ::.. ::lD.>i creatorI populari 1967 . CerceUiri de :-111Zicologie :2 (1970) pp.>ti [ din .. Georgescu Corneliu : ContrituUe.::. articol publicat in re\'isla . Tradiiii maramurese:1'lbi. .. 9-1.Dular de t2':ista de :U.L pp. 24~27 . "7 .:c. Versiu­ ului agrar cel clintii . e­ di~ie ingrijiUi :.. \c!9.e~0r ::e ~ _ . COlllullicari sUinllfice pe tE:'me folclori­ (e-1973..::~=-­ fie !'. 11 :>..:. Maf<. Culegere de cinte­ ce pentru so1i:.= 0'i :n \ olul1lul comemorati\' Tra>i.'.:::e:e C<..:\i .' L 1%0. de ale ila--.:.'-::-'.. .'. 4 pp. . 122.ta ·2 E:-~ . 96.1ihali de }\P50.. 103..".. 340 ~~541.' sij\ania \01. Ripa lsidor: Ce~era. 1('B.._. Diplome !\faramure~ene din se colul XIV 5i XV... VI.di.'". . a melo­ farii lor de Fol­ -:24. Densu$iauu N. 5 .-Li 1929.. data nOlla . Ghenea Cristian: Din trecutu. Francisc Nistor : Or!lam~~Platii in Jenm . Habenicht GOttiried.. 10! \..:-~. 155-180. 1U9. Banatlll. Etnografie.a . Aninte C-tin. 97. 1%1. 11f . Hertea losH: Cite\a particulada:: s:.iu Romeo: Con tr:lh tii F r~ c_c toria nmzicii BUCllleSli 1963. (1965) pp. '-' __ . Etnografie. -_ : ..~3 de lib rete folc:orice.. Filipascu Alexandrn: hceputuri '" trei In '\iaramures. 11 (I.. :. Filipa:.. 1 t 97. [ 1~f 71 ~~ r.1mllff'$ 19G7.ii evnlutiei cintecului pOl)ular propriu zis : CerceUiri :t'vluzico­ logice 3. Habenicht Gottfried : Cc~E:::-:f:~..0. tu] :c.ti vocaiL 93. 11 i. le~lere ~.i stiVI (1970) . 2. comori ale tirtc"i pupu"drt' -·191j7.L Rev. 153.. 1a Lipolo­ romane!.lara­ prell!­ 164.-::­ pertoriului folcloric ~:::. ~1i30. :. 107.:.· listice ale mu:dcii de joe o$enes::. Hurmuzachi: Docu­ mente prh·itoare Ja istoria Romanilor 1.. 4!!i¥-¥ 2·. Emil Riegler-Dinu: Bora Transi> a:-. Dinu Vasile: lraclitie :.. 123. .Re­ 18 (JD7J) :mele Monica. nr. 105. 118. Datini si obiceiuri II de librete folcloriee. 3 pp.cu Alexandru: 1storia \ia~c:. Habenicht Gottfried: E\ ia ::-r-::-' de eercetare a folclorului ll1:lzicc~.-a=--. 10-1954 p. Tancred Banateanu : \ r'a popuJaril din ~ordul Transih'anit'i J 0()().'. (W6fJ)p. 13.~ ->. HUsti loan: Criteriile clasifica..- '.triqaturl :. Re\'ic.J .. ·Re\~s·. 38. Jistice zonale ale semna. Lucrari :-vluzico. 120. liIC.i 1 108. :.. 102... (1971) pp.' .: :.i folc~or 15 ' : : nr. 17.> "-) CllleqNP U_.i obiceiuri I -.'ista ::e c>~=-: ~ ~ 115. Bucure!'. Rt. 104.1 \faram. 113.'l~ie 1900.r:i durilor populare. :. 95. 11 (J~:.. _.. Dragoi Sabin: Simetrie 5i asimetrie in cintecul popular )'omanesc. lOa. 12 pp. Arvinte C-Un: Cintare ~raranmr('sllli. 7(). a nia. :r:r.:..c 75 (19. 84. Datini .. . 101.. ~3? 347. 13 11968) ::r. e\'olntie. 92. Habenicht Gottiri::-c: i. . ".. 86. Dateu Iordan: Introducerea la Ion Birlca Literaturlt populara din Maramure:. 227-241. Hi. Demenyi L.1 nordul a siudiul ale :. : ScrisoriJe lui Bela Bart6k in Romania... E. ::.. Dinu Vasile: Conslantin Brailoiu.i inovatie in procesul genezei l'.'.:.:-. * Re'. pp. -. ..Jdii de ~I). Dr. ~. Re\'ista I\fu­ zica 10 (1960) nr.. 1H68. Sighetu .----. Dancu~ Petre Billiu : Viflaimul Dra­ ma religioasd . pp. Chircoia-. Prpiu­ crari corale..)t3·L 87.r: : --39­ 114 .c c: c 1. Tancred Banateanu: PC~~Ul pcpuiar db regillnea ~faramures 1. 121.. Comu­ l11care !'. .1969. Dancu$ Mihai: Nandor Katz. <. Cu­ de librele spec:a=~... :::".. Cri:. Maramures. II BUCLlf(~Sti LP. 247. In .:. Georgescu norin: Oespre '. --. lemnut Cl dor 1963. 89. Datini $i obice:iuri III ... 20-23. Cule­ gere de folclor literar nOU. tipu~.: ~ :. Culegere pen­ tru soJi~ti instrumenlisU.:. Ceas pe ceas se a Clegere de folclor 1970. si folclor . IOn.:­ diu! [ormej libele.s.:ura mu­ :a cerce­ ista de Et­ :1f.: actoge­ ')1 foleiof 1 *. -----..\farmatiei 1924 p. Z !lluzilii romi'!nes: Bun. ::'0::_ :-"- -:e ~ 2ciore:.:" Foldor 1~i (1 qi': O 119. 113-~~n'. Foiclor 1'::: 4 pp. . Arvinte C-tin.\luzled supliment la nr._.:c-'::­ le inmatoare in practica :1L:zicii .::e . Ripa Isidor: Citu-i :-la­ ramuresul 1971. 11 pD.E'a \'oca­ . l\laramure~. \ I'" .ltiiniifica pe teme de folclor.:vI a­ lfie :. 109.l.: re:>JuJu\' Bucmesti 1\)40.

. Vol. .·1 p.'-iinena.iO. LiB.. 11. 3 (1958) nr. l\J:\D. ('o:hena"nul G. pp.. ( pp. 129--·131.P. 13~J. 1-10. Baia \ lare 197~L i .: (o\l"lltH:LUCi i wnatol i dE' i. J (J q:'if:i) nr. j 3. Il'L. Bucuresti Hl70. 151. l\Urzil Traian: Ob'>enatij pridnd ge­ nela citecultli pnJi)riu-zlc.c.. BUClI­ re<.-\.!.\ni(>j \oi. COHlunican:' 1\)77.. 7-26.· tem distinct al ritmicii pOl)uJare romit­ ne~ti.ui. Lucrari de MUlicoloUie ::l (1907) pp.. \01. cie. Dacia CJuj-:\upoca 1975.ta \l11zica.Revi<.J. 1:3fi.i·L Potra George: ConLributiuni la istori­ cui ~itjanilor din ROnl(lnla.:1.1· 174. 126.i melouii 'iii: C. Kahane Mariana: loriul ele $e­ zdtoare. J I~. 4 l)P. Bucure.) (1955) nr. Kahane Mari<wa: Trdsatllri specwee ale doiuei Clill Oltcnia Subcarpalicd.iti. pp. Ed.?­ terea prineipiilor sLrtlcturaJe ale dnte­ cului popular romanesc \'Celli.. (1917 1) pp.i l·n. Pop Mihai: Probleme !?i perspectivele lolclorsilicii noastre. 1)1:nd e l l (If)9. ~. : (iiti:\ ::1 li­ ficd poplliard ruaTdlllllH'seaJ:u cd!l1:.ical. LJ. Prichici Gheorghe: Gcneza melodica a IJo.h. Nisior Fraucisc: ~~m!. Mirza Traian: (. 0 "pecie riislincld a ]iricii oed­ . J{).\carl.IJ-L • " * htnria ROiU'. 'onlril)[ll i l<.aclel lui Pintea Viteazu. Co:nunicarf> 1:)7. Pop Mihai: :'\oi orienLiirj in stlldiile de toldoL Re\'jsta ete folclor nr. l19Gtl) pp. l'23-~j··lD tell.. I~--? -A .211. .. Revista de Eillogratie <. \lwarul :\lUIPtlll1i Etl1()(jrafic til lr<:usi!\tdlic·i. . II. 1--1 . Hra~o\ I Li. 1(>']'--20\l 1-)--1.l. 4 pp. Mirza Tra­ ian: Curs (if' folclor HHl.i Folclor 15 (1D70) nr. :?fi4·-309.>tik populare -.. rE". ~1ir2a Traiau-Ileana Swnik: C rs de foklor mUl. i (jt)S6) i'Lr.\Jaramu .'. IUulicoloqie t. Mina Traian: SilllcAria j()('uriie Cll [ll<hili din \la~'HnLlre'. 5 pp. folclor 13 (I :J(8) nl.p.1.. Lucani el0 :-.udii (.i re­ perlorii.C.eall. Papahagi Tach!~: Graiu) si folcloru! \Iarcnnur(l'. Cluj Hl:'i'l·19()J.. l. pp.ionale. Elno~Jrafie. ilNllLLl Lil. Cc.. I!. 1 L:.i Folc.­ nicart' lUi:\.. 1~ (1 grin) nr. Edi:ma \luzicaUI. i:31. Lucnlr.'01.Li.ti lU62.li:1 i'riliisih. 116. lenghel IzallU Petre: Unirea Transit­ \aJ1iei en Palria "famii. Kahane Mariana: De 1a Clll tecnl de leagan 1a doine. 1:lD.or nr. 22---:!5. Comunicari ~tiil1tifice. 'Nikola loan. (19GB) pp. Lellghel lzanu Petre: 1:n Slr2\ celli Gbi­ cpin maraJll~lre. Nicold loan k.rism. I. 19'). Mirza Traiau: Caden~e modale iimlle in clLltecul popular romilnesc. Bucuresli 1977. pp. Fase. 3 pp. 12H. 477-489. E~lC. Mirza Traiall: Pelrescu CinLec:.) nr. Revista de Folclor H.. H PH63) nr.P. 153. Revista de Elnografie ?i Folclor 10 (1965) nr. parted If. EeL lji('. :'. 16~. Bucuret.]) pp.C. Luerari dC' \1:1.i lenea Of]! :nc1ite in folchru1l1ld" ra\1lUrC~al1. Craciun 51 collnde (iin:--laramurp!). Pop Mihai: Rcalizari ~i perspecti\'t:' ill folcioristica romaneasca. Pop Dumitru: folclorislica . I-IG. l.tnullenlc' :llulicdJp . Hii. lJL Pop Reteganul loan: !)[[. Popescu Jude. B7--~lO(}. Bue. J.. Ltnologice $i Dialectolo~]ice. un.3JO.j:).. I :i. :1J 7--. Milza Traian: l'Il cintece-:.IUlico!oCJip 7. ~J9. Inst.)­ ?fkl.26:.[E'd \. (1970j pD. (lOG.\1aralllllI85 196:1. Lucrari dc.licologie nr .:<.i !!epoatelor.ti 1975. Nistor rranclsc: Poaria Dlaram~lreseanu Ed.ti. . Kahane Marland: OOillP din Oilpoia Subcarpatica. '. l" Mirza TIiJian: Obi(ciuri juicioric•.a de Etnografie <. ReYista de folclor :! (1957) llf.1(.\l. Lenghel Izanu Petre: Sari>cltoriie IJd­ be!.P. ni!1nr de joe de pc' 19GB.\lnzicolo(111:' 1. 1..·~~ IJ:.ll \er!jcilLluL REnista de Etno­ (lrafie . Re. [d . Lenghel Izanu Petre: Oi)iceiuri (1<:. p. 1. Pop Mihai: Obiceiuri lrac1iiionale Ro­ mane'.'-.. Mirza TraiaIl: Rillllul de dans 1I11 si-. Luerari de muzico· logie 2. 1:U. Papahagi T dche: Cr0alitll1ea poetic" popl11ara i GWi si ')uflet. ". e:.J.iului. Stri~1sld ii:l('ior .104_ I-Li. Casa RC.---149. Mina Tra1all: Cinlccu! de c~itanie din Bihor.i. le1l9hel JUI1U Petre: \fono~Fa[ia co­ n)llnei Bihdna. Sport-h. Ibu. 1976. l~j(l.l cUllua:. Pop Mihai: De la obiceiltri sLrihechi la c()remoniale ~~i 1a speclacole conte111­ porane. Ilia. 163. Porumb Marius: [coalle din :-luralllu· re). 19G~." \llllicolo~Jie 7 (19. CUllSHvatorU\ c. Pop Mihal: Inc1rt'plar penlru cule9erea lolclorului.'ti ::. I 'Xi. Bdid !\Iare IHf3. 70fi·-708.:-] d!. 87--.-Folclel[ nr.. 7--28. 142. 1-11. . 12. Koda1y Zoltdll: :\I!1licd pOpUlilfd si IHuzica culti:i. Re\ista de anografie !?i pp. liB.P.. 1'. Si· ~Jhetu j\·larmatiei I D3B.:I.: Jocuri popu]are din Oa!j ~i \laramure5 .icdl part. specie cerel1loniala dislinclj\a. oqlil1<!a! ill l'o!cloru] romane"c.i-~ 109. C .i folc!or !1r. CS. JD2:'i--192G).. '2. de Cercet. BueuresU. Szenik Ileana. nom. 15ti. 2()]. 13. 1963 partpi1 1. 1. S:. Gcnud ~. Mirza Tralan: Folcloru I mUllea! din Bihor.C.. I :.

(i(. Solomon Adrian : '\lono~frafid ::-':7. 108-" 1:!·L 1P. lcm. IRS. Bud \kac]0­ miai kia(lC). ." . ! W'. Suliteanu Ghizc]a: Y. Szabolcsi Bencze: i\ x'\"n S71l'lad ma­ rrvar vilaqi clallamai. Szenik Ileana: Tn~llrliri tipoloCIicc in dntecul propriu-zis.~). RCI. '"e In :l de . ! Kr.c. Pop l\fihai: Traclitio:' a' . tn4..::J"-:~' fca cj~~tece~cr ::'.]": ' r:u1c ' n.ll.'j. ~05..: .Iare 1Q7:i.. 1.1.~. Pop Gheorghe: T-Ion:-a lu"!c/i..'. . 1975. 'eCCe: . .Ii rr 1. Re. cOl11'. n. ~'.-. .q :CiOfli t :lresti "eJ!uL liL t 7.::" >:c n r. atr)fUi 170. Gh.~~~f . 201.'-..c:. Vann'a Zeno: Coptrihl:\ii ia ~t':"· armoniel muzicii noastre pO])111a r e.tzico­ ~L1U{17­ 164.'). Szenik Ileana: Strllctma formej in cil1leclll pOpJ\]ilr.'if 11"i ill '.~:. j 88.c. 1:lO. 195~ D'J.' i H171) nr 5.. ai din j 1975..: in ('!"eatia lui B{. :::::..'.8 ~j 211--227. 4. fl.'a Bartok.fl Szenik Ileana: Strllct. lion in cbar'te populair(> r1u departa­ me. ::~­ n din R. .n.. Ina.)t \laramures...:=...e : Prhcipi11 1 maka111 in mnzica pOPlllar1.are. Dima Cluj. 1S!. \fa::'. ~dlllll 1\ eelli l:lem­ Baia e Ru­ iCe ~i IB(I. :~2"'e 1 ~l:l. Bra<jm' c.. Vieol Adrian: Premi7e tE'oretice . 1l1i popular \'ocal si instrumental. r :--. 1015.e. Vancea Zeno: Rollll 1l!Tlic. :re.. Suliteanu Ghizela: Fcctorii e' c mmicii si (.a . . .'\lu7ica VI.c. £'" P Llll d 167. popular Stan patras. COi1lunicare 1976.'"' l-rsu '\:( o:aE­ 'c' . Cn'1slalari ({cneralC'. Pop Gheorghe: Traditi(JI1 and il10\'a. :lOH.e:. 176.ansurilor popu.7.ura ri:n~iCG m0(e~:' 5: cintecul propriu-zis de p I. Timi5 N'icoara: "S~rigare Di?~:e '-c: cOn1unicari <. dc e .1!.P. Szabolcsi Bencz. :l.·: ~. Pop Mil!di: rClle :c:.. . Hl/S..1)3 nr.L ]9flR. Ursu !'Jico]ae: C"". dnte­ .1. .J 'j~.~lU(l.}2.-. Re" \~. *' * * Poe7ji pOp'j]arc rom2J:1c. Poezia popl1]ara. ca fOlclornllli Cl):)':::.". alion ill f'j:0l1l0i1'pmanY Rot]. \' it"azn p.! . 1). uli 1873 p. F. nr. lllllzicoloqie 9 (F~73) p.' . cii 111n a \1aranll1re)ul11i IfJ7·L Co­ mUllicare.-'. diot i t \ d­ <.. 135.31:-.~a c:ica a de 1'. lamflr Constantin: \"pectc alt' . p. i~tori­ 177. 13.ti. Suliteanu Ghiz(']a: 11010(lia flllclorului nFii'ica. Baia '\fare 1973. 173 "Jet ic(. <:>c .Llcrari 1(. C'" RC'!'..'::c:" ~. ro!. Pop Gheorghe: Ritmul p1111('la~ mara­ mure~ean.\i=oi2" 1a .). Crsu Nicolae: .J. .. 8--9. lli limba frallc P 7d lin1. ('ElJ .cris.­ ne~ti.c'c popular din comll'1a 7 e·. L ~'()G.. Re":"a " qrafie Si Fo. f'~. H14.>. ~ 'i'5. Szenik Ileana: \mpJiticclrea <I"".tiintifice 1)0 '. 341-<3. ele (li­ plo111a I ()i3. Ire 51 :dUH'!.... Ll1Crdri dc' lll:1!!colo­ 9ie r (1965) pp. :-')'clor 16 neila i. 133-147.. J :l'~. . Lucrari d(~ ml1li pp.e. Stancu Natalia: Tai::a :-:'e~:( . 141 15L :!():!. 1<11. a Tra­ 3rt. Lucrari cle lllll/ico ' 11 !lii7) pp. 15 (1970) nT.. 92.e..J inlie~ 1967.­ lare Bana\ene eli. 10. Vrabie Gheorghe: Fe) c· .~: R". n8. :-: eologice 3n qraiul marunmre~ean Ed.19\'.e 'Ii coro'-\? Brasoy T \'i211a 1RA7. 111 12-1. S:·~". * .-I 1951 p.L Innrrlirc si c\·olutie. 1 ~ (H. \ 1 p.c tipo]o(rie lT1117 i Ca18 a colinzilor .P.3--46. '.it2 '~Ji-:' ( 1fl:ifi) nr.i si c111Ui . 136. Cn:ll\1:·ical·c tip.cJ: 13.L II. COllllln:cari stUn­ tificc pC' [('mE' (1" folc1or. mclocliCl:' in uncle tir}llri a'e propriu·zis. Pop Gheorqhc: \folloqrafia mll7icill~ a comllnei Su))lnta.P.! :)()().. Sbarcea Georqe: Tiheriu Brc-diceant! Editura muzicala.: a '<-J J:. -104.' zica 3. . Dacia 1971. Luerari c1e muzico­ 10gie 4 (1968) pp. pp. c.. de de 1958) ti\ele 103.tempora­ . 17. '\ [anu<.:'>. Pop Gheorqhe: Din istoria folcloristj. Cons.' 'c: "oara . 178. Suliteanu Ghizela: .. 1. Lllcrari ric "hl7i· colooiC' !1 (l96q) n.a Fribm£f. :< . * * . Szenik Ileana: \1elorliilC' ritualu]l1i de inmorm\ntare rlin til11ltll1 "'\Jasal1(lnllli. Ileana :\nar[pnen!a tinoloclica a llllor melodii de colinr15. Un.:' ·eC:e7..'iC.. Rc\istil "till. Ll1crari (1(' \fllZico\oqie 7 (1971) p.' nr . Balade cu. <(llL.1:..)"t.':e· folklore Jlrnal LF. . Szenil.>:-:­ 1!'lEi.:. El­ vetia '26 at:q'lst 197(i I)op Gheorqhe: \Ionografia nnzicala a comnnei 1 (le Jo's. I'L. Paraschiv Nico]ae: \ro:o~irafia muzi­ cald a C01rUllei Vad 1{l~. Pop Gheorqhe : \1 1). :c·:a :!.a {. Rue..1h..LC.>i Fo:clor 11'1 ':)6f: 1 pp.~. 107--119.e:-'e "c­ c'or Baia :'>.: C ":::'. Cerna.1nq'"afic! lllP7ical<'i (l comllllei Tel'll.ranlU­ 1970. H In'l. 19.."': . a cOI1l11l'ei Bogda" \'oel. ~n:. 1r-..' > • " ­ n[.. Ursu l\'lcolae : ~ monolfrafia c~_· ra 1(J:N. Q3. ComunicarE' 1977. Pop i\'fihai: Pr('~a <: elor poetic nou··.a. II? pp. =':'. 1B-·. 1H3. c ~ C r:-':'-a'.. C:c· /'J jl1"lnmwntalil (l '\!a:-. Ripa Isidor: Balada \1iorita st colin­ dele maramllreSE'l'p. Revista de Itno~lrafie si F.?nJ.'). rc~ T.micare 1978..11..L \Ianllscris. Poezii n0pulare din \ faramu. Pop Gheorghe: flemer::(.:1.

OB.~ # r:~ .'­ .'Jasaud. " * * Revista de Foldar 1956-1960. (11 !l4) din '27 IV 1978. 220. iamiir Constantin. * Stuciiu de cercetarc a istoriei ar­ .i cologie vol.pi a!lii 1Q70 197:3. 1889.:1~ .. 4 pp.ii Hi70--J 9/~J.lar­ matia" pe anii 1974··-1978.. Muz.. .'07.• " . . . Ed.. liarul "Pentru Socialism" db i>. '­ ! " I . " . oJ.--41 H '... :2 lb. f­ . 218..:t--.: . sec~ia de etnografie Siqhetu Marma1iei. . COMUNICARI :!09. 19513.. In')!. .. " " " Re\'ista de Etnoqrafie :.faramures" din anii HI76--­ 1979. + :'. • L'Jcrari de Il11Jzicologie vol.j2-1D7B. ZamHr Constantin: ContributE la cu­ noa'. 212. Rcvista de Etnoqrilfie . I-­ ZfARE.. - . ~ - t': \ ! ! J .ii Folclor 10 (1965) ur.."1 L .\1117cica anii 1O. Sllpliment al ziarului Pentru So­ cialism .. Sesiunile de comunidiri pe terne de etnografie $i folcior eli ocazia fes­ tivaiului de datini laice de iarna "f'.. de Folclor Buc. " .. :ZlO. "1.if Foldor pe anii J964-1978.. " * ""Flacara"llr. . 21 D. t'l! ~ \'I! 1.• • .• * * Re\'isla .. :m:3~-3T3.Crain] ~Iaramure~\llui" anii 1--­ xvrn (1 n:~2--1949).iterea istoriei ll1uzicii poporului roman. " . I­ ~ " "Cutinul" I..'-. 211. <> • Studii rip m 117.r-~ ----. Victoria Moldovea­ nu Nestor: 132 clntecE~ $1 jocuri din '"idS[lUd. Despre periodizarea unor melo­ dii de doina din . II 1980. 11.\. REVISTE...11 J..-'1 uzeu 1 Maramure~ean _.

.! -: . CRITE?Ii l.du: j • Prt~f.L ">1 PREIE~ I-\R~.es€ n e lnstrulllcnte si Idut~Hi din :\faranuHt::S L \-a](Jrifica:'0B tezaurului lole !<lric in cadrul sr0lii t i~tj r 'C' mas.-cl.l'rcet(lt~> (1 IIar!d lucaUtcitiiof .-1-:'.d:»-:9if"" fL l{ .( ~." 5.'! :->•.JEl. Rt::per"t.l. Tib.1 CVPRI~S L)~!l parted aLl ")r~.1 5i publicdl (!.:dune 1.rc'~ .jC':' _.:-~ I.' -') Cintec ~ 4.ul flelltru (c.'. ~ ':~ 1..:~:.(~_r. . /·\Rc C.' ' ''.\ TEGORliLOR lDf~TIFlC"'\ Tr'. L>atfRt:D'?~~ Colir:de:r'· ]! Cin:"~c- lIL FoJ(: .kre. Jtc . 11 1') ..!i("<II:u. 4. !~f'P\:-'" R·~'pe: -'::::1'- s: ~'~'~f:.'i 'u BI('. ri!m. L ! (:~ (' 1.1 dntccele 1lli'i'amu.. Ho.:o IV.'::~.( dl~ljnal~ .d fnlclnrultll l~iUhr'di. L I. HEdd Bdrtok [kid Bile!6K 1t 1.::: 3.iclf)rll! din ZODit I.~~ .\ Sl~tl_'nlU ~ S':-:"-:::~_'.~ ~-: . prt"l11 ':. ": :~. R0Pl:i. mc!odie :. 3.. . \'er5.f::oli{ 'J·~rnuzira!e. in contenlp~)rdllc~tat. Cintee. J: _ -. C c> de l"::d --. -" )n 3n <: I~" :-'L\TEHL\Llf FOLCLORIC At COLEC!.1. . Hc)!" :.~'.-::·. IdcPd unei culegt!fi cornpk·xe p(. inar­ CUleqel('i.]t(i 7 ~.uitn:c iZdri (l:--uprtt culc'yc:-ii !11t1zicale. [.0 71 f"o 7-1 _ ~:~S:~ 79 .. criilstdtitri '. Traditie :>1 illOYdti(.:' ). Mdoc:' L Joc.: :'). pe::~tc: l.· 2.\1 ")ITD1U !1\JTRO!>UCTTV.-..1'.1'-" $i folclr)]'ul maramnre" 0:0 .T c··r~ :. vechi H(.: Ci:_:7~_ :-.- -.

. !. indicf' dt? cln'f!f. R»p.. de fbe dp.J':ic nunti~ (i. d" IT ..'" ..­ i:lb.. ('hlc'nil (I<' cit­ 'u! H('pcrtnriu I R..1 Jocu.~. .tru~>_'ntdl~_') rnelodH cu i de 1 I Cir:h'( ul pr.h(.:evierl lel mOl1"(ti <if.-. i-ll'.d.. in II ({t'm. lrltecll! prep! 1 Gldi HiJUd ( lar(1~i r 10t"I.c ".. C OR Mt71C.. '..Khetil 1'\0\[: ~l -.. t" :'..'p<..) \.i prell1cl~i. co: [eTl . ('..i..' blhlioqTilfk nihlioc!ltlfi'j L" . DE FO.l'."l'l. '" ' -:"""'"''''~'"~-- r ."fod(". ('d <L.tru:··..< I CdYd( t('ri·.iCatt\ in!.'ui ((It(. d.'~=~t(::-\·()(.ute..\..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful