".

Qheor~e atl.pop

• ••

.

-

..

-

.,

COMITETUl DE CUlTURA $' EDUCATIE SOCIALISTA AL JUDETUlUI MARAMURE$

CENTRUL DE iNDRUMARE A CREATIEI POPULARE $1 A MISCARiI ARTISTICE DE MASA

FOLCLOR MUZICAL

DIN

MARAMURES

Profesor GHEORGHE GH. POP

SOCIETATEA PROFESORILOR DE MUZICA SI DESEN FILIALA MARAMURE$
ASOCIA TIA FOLCLORISTILOR $1 ETNOGRAFILOR DIN JUDETUl MARAMURE$

1982 ­

d

Ii]

be
I'e

1 iZ,\ L\" '.[\Ii / \ I(]\"

"[:v' I:!'


___________"",-.................

______

"

"

;

~

7

J

l

"

)

l

h

,

!

!

!

I

'

~

!

!

I

I

:

r

I

l

l

l

~

=

aces!e adevarate opere de arId populara ca 0 expresic nneayoastra de a pastra portul stramosesc, obiceiu­ a merge intr-o strinsa impletlre cu ceea ce este nou, , pe ceea ce au iacut stramo$ii llO~tri in trecut, \'om cOllstrui 0 societate soclalista puternica, ~iuri1e, portul stramo$ilor n05tri care sa ramina " Yd doresc sa IlU uitaU lliciodati'i dceasta".
~ICOLAE
_ ::: '.U',

CEAUSESCU
")rd,)ul

i::',:rf':J r'.J~ti~d In 2e:u! \-izitc;l d" lu( ru

'''hell

k

'u/<)

Ctl

-~;nul

lY7 t;

'\

, - ,,\.:

,",:':: ,\

~. .'.'\:~
,"',
.,.1;'

',\
"

t

,\', \ : ,

" I,-

,
\\
\'

"

I·":'
,<:

\

­

'\',

.:<\ \\

\
\

\'

,

~

) ,

\

.

~-:

;;(1

__,~--_'i\I"
_____,' c' ',"-\ , "
,",'

'\>

.'

-'-I

, ...

,-, '\

._---q

DIN PARTEA AUTORULUI­
LucTarca de fala porne$te de 1a realitatea muzicald
(l

ca

plna in prezent

0

monograiie

acestui tinut din Depresiunea Maramure$ului, care sa cuprindd loate

genurile foJc1orice identificate Jipse$te. Nu sint absente culegeri muzicale mai vechi printre care amintim pe ceJe ale compozitorilor $i folclori$tilor Tiberiu Bredjccanu (noiembrie 1910) I$i Bela BartOk (mar lie 1913) ambii Insotiti pe teren de neobositul iolclorisl loan Bmiea. Monograiia muzicala prezenta implica astiel
~i 0

problematica deosebita ce constc'i in urmarirea melodiilor culese in urma cu

70 de ani, fapt important pentru geneza $i istoria fo1c10rului din aceasta zona. Co­
lectia Brediceanu apdmtd tlrziu (1957) nu cuprinde

un

studiu asupra folclomlui inaccesibila pubiiculLIi

muzical 01 acestui tinut. Monografia bartokiana (1923),

nostru larg, nu lng10beaza toate genurile $1 speciile folclorului muzical de aicl. La aceste constatUri se adauga $1 ImprejuraIea In care a iost cules mater1alul (1913) Clild Maramure$ul se atla inca sub stapinire strc'iinc'i.. Bartok gelsea in satele ma­ ramure$ene
0

stare de lucmr1 cu totu1 Inapoiatel, sate intregi de anaJfabeti, pro­

ductia casnica artizanaJel a mai tuturor iucrurilor de trebuinta zilnica, viaj.u cui­ tural-artistica slabel, Jipsd de mijJoace $1 co.i de comunicatie etc. Bogeltia $1 rigoarea $tiintifica a monograiiei in care Bartok ne del primele con­ sideratii privitoare la muzica popularel a acestui tinut n-au putut evita unele scd­ pdri generate de stadiul $1 conditiile Istorice de atunci, iormUJlnd teze discuta­ bile, uneori ciliar contradictorii. Asupra unora din acestea a revenit el Insu$i, iar asupra altora ne yom reieri noi pe parcursul prezentei lucrdri. Din bogatui material cules ulterior in Maramure$ $1 publicat de celtre Coml­ tctul de culturel $1 educatie socialistel prin Centrui jude/ean de indrumare a cre­ atiel populare $i a m:t$cdrii artistice de masd, Jipse$te

un studiu care sel

prezinte fol­ constatari

cloml muzical a1 acestui tinut in legatura cu evolutia faelorilor suiiciente pentru a motiva
0

social-istorici

preeum $i in legaturd cu viala de astelzi a moro$enilor. laid c1tevu cretizatd in volumul de fatel. In rastimpul anilor 1965-1979 am euprins prin

Investigatie mal amplel cum s-a dorit a Ii cea con­ cercetdri de teren 45 de concretizata in 619

sate $i eomune raspindite pe vo.ile lzei, Marel, Coselului, V i$elului $1 Tisei iolo­ sind metode moderne de imprimare $1 investigare, munco. plese de folcior muzical (departe de a Ii toale culese). Incerco.m cu modestele

contributii sel relspundem unui deziderat mai vechi exprimat lntlia oarel de D. Densu$1anu care nelzuia 1a realizarea acelui "corpus" a1 toiclorului romanesc. Folosind experienta acumu/ato. in ultimele decenii de foicloristica muzicaiel romaneasca - continuatoare a $colii etno-muzic010gice fondatd de Constantin Brdiloiu, cercetelrile noastre, fJazate $1 pe studiile Eugerliei Cernea, cercetiitor

5iiin[ific In lmtitutul de ("'rc("Wri ! In"l"

~j

l);u/t'C/ul')qic,'

Jk:·ilf,'~ti.
(1(11'(1;

wlin­
clc
C'IU­

(it l)F,bl,-mallcQ (})!)rdafd de BeJCi Tlc:rt6/t. fJelitru n n'rifica stadiui
'Lltic a [oielow}:)i Inuzical C'UIC5>i stwliat

ae

marele lnaintCl5, (1m uhl)rc/n/ t(jute
ulll

genuri)"
wwUtica

II,t':ni/,' In teren\(lU ccJe pC' ('ezie de di,<;pnri{ic',
(l

puc; \ul1
(l11ii

,)iJ~('r

l<

ziiei dc (ls/CIzi unghiurile moi pu{in

luminnte in

priml'lw d, '('eJlli

de secoluiui no ~trur mai /Julin dzi/)i/r:'
_'vJu/'~ui

1n ]u m i no fo lelo r i"i tic i i ell' dune i.

In /)(1no pGrte culegcrile nu cOl1stituil () mUllecl de ccilipQ 1n C('/ui)()[(lrl' ell: mwaInUre.5ean din Sighctu \Inrlllu(iei, r\sociotin io/ciori.)tiior {lin mUllicipiului \:jiqlwtu \jornwli(·j, unde ,';('
\luramurr'5, Socicfatca prUi('50riJ(Jr cil' IW1Zierl filiCLio ,\ lurullwrc5, Ccrqli ric' jul­

c]rJ[ de pC' linga .Scoula fit' muzicu

(j

did clepw; lllatcriniul in cop!i comtituit din benzi de maC/nelotun, [exlc p;xlicL',

i

de nh,er 1,-(ji ii ir,!r;o!i,,'
PCI!iru C('('(1 cc

om putul jIltrvprinrit- In

(1('("\1

\

ost Wrilll ue/Lie LUI Cl!(l(Hiiu

ft'­

yretutului iolclori'it Xieoloe L'rsu, (I c(lrui (/i~cipo! urn jn,;t, corc mi-uimiwlllut
primjj pO.5i ,pre nliegel<' .5i Cl'fee/me', uc7ue iil'r/Jinli 5i

,incne mUIiullliri,ck­
,)i

pjjllQ [(·cuno·5tinld coniercnti(f[uiui unil'. /Jr. [rC[inn \'1r:w (ie lu ComcrI otowI de

\Iuzico "C. /)im(l" Cluj-'\opoeQ, ('(Ire

(j

g(l\;1 limp )j

iUI

illilc1 iJllJl(lPJilll6

>i ull)(lore

111-0 ujulot

5i lndrumot.

Ne inckplinin1 ''ii 1l1clnt r )rircCl iutc1 etc eei pt'ste 8U,; iniorIlwluri {awni Iwrnici, ell firC', mfntf' 51 inimdrfes('hi.<;f', recepliri 1a inten/iilc nnnstrc )i gnta sii sClcri
iic(' din {illl[Jui I')r Jiber, ("tat mom5w1ul cinto",
li.'fpreU
sfJUl1t' ()

lindd din /)o/[j1)i), in­

lalenln{i c1ornic:i cloer

CCl

numefe jor sd fit' seris :;i auzil moi dc-purLc.

T(' nierim OCUn? (fc('(l<;f(i II/crOff' Inr 5i c('lor c(' ,'nr <:;6 cunnascd c;i <;(1 yu1f};ifice

ILinuf'atuJ io/clor nlL/zleal aJ :\jornmurc5Lliui.

,

-~-~

~p

REF 1\ TA-­
I

Lilcrarea Foldor ll1uzical din Maramure, realizala de prof. Gheorghe Pop dill Si~Jhelll IVfarmaUei, cllprinde un amplu studiu introductiv (inlreqit ell feluri­ Ie note 'ji 0 bouala biblio(jralie) ~i colecHa de foldor (nrmdta cit' ('itl>\ d alH:'­ ;;;i 0 parl(;~ si alta impuniuc!u-se alen~iei Hl e(Jala Il1dSllrcL ["lC' e\iclent Ckl 111 acC'asi21 lucrare prol. Gll(:>of()110 Pop \alorifica, intr-nll mod integrator, 0 culecwre persona!d de lolelor nnllicdl lllaramUreSPiJll, maL 111ulle"lilclii pPrsonale a.:;upra acestui lolclor ("lL.:;~jl1llle in c:adrul unoI' "t'SiUlli sliinUfiu;> rip C0ll111llici:iri, inclll'ii\ illlernatioJlale), preclllll !;Ii 0 parle din bogata sa e'periellia de indrumcilor, conducator !':ii dirijor al unoI' formani arti'ilicc' de dmatori din l11unicipiul in care l'ii desfii~oara activitatf'i:l. Cllnosc mai bine lUCl-area 1]1 forma pre;,enlala de au lor cind, In calitale clt' referent a1 ei, aralam e5 depa';i(H;;te Cll mull cerintele unci iucrari de acest fel. lot alunci, in le~Jatura ell nnele afirmatii $i consideratE din sludiul inlroducth, formll:am cHeva obsen·a(ii critice ~i. ill per'>pectha publicarii, fdceam $1 r<?CO­ l11andari concrete de imbuJl[\Uitire a continutului aceslui sludill, pe care aUlO­ rul $i Ie-a insu~H; iar in noua redacturf' a lucraril au fost Op"rtlt0 toate lnaH'p­ Uirile suswrale. \Jpntionez insit crl toale {lcestea l1U privesc malprialul folcloric c:in colectie. Pri\ita in Sill(" C()j(·ct,ia so impIIIH' ill mod deo<;eblt alen\iel slIb mal mult.;' d'>jlec:le.
Pin~i (hl~\zi, prin cele iil:) folclorice pe care Ie include ~i prin cel(' -L> localiti1ti cercolale, (Isle cea mai ma<;1\li coleciie de foielor Inll/jea] din \fa­
lillllU (e~ul

1storic.

toatc' ]epC'llori ~jellU rilt' !':ii speci i I(I role lorice 111 \I zica le e"ist('11 It' ill acesl tinl1l (usUi/_i (',>Ie' (jH'U d,> prp'>uplls Cd mai pot Ii id(mlificalp aid ~i ait(, d,>C'lllenea cate90riil­ In co]ec\ie prepolldl'](·al.~; hoUiril l1wlodiile aulentic maralllufe-;;ene, dar IlU ii[1ShC cele ajunse aiel, inca mai c1emull, din RIte \inlltmi ale tarii ~;i conside­ rale de localnici ca ale lor j lntre aceslea ninel mai ell seam a mrlodiile cinte­ ('t'!or 11('oca/ionale de 5li1 \ ('chi din ArdeaL eu acest(~ aspecle colectia este 0 ac1e\dralil mOl1ografie a lolclorului muzi~ cal din Maramllre~;;ul blode, 5i tOlOdata. 0 rcaUl contribntie' lolcloristica (tinl] "eama de fapllll c~i in cea mai mare parle a "a colectia cuprinde un materia] llledit). 'Ma l m nil d.eci l a tit, aplicarea metoc1elor mode rne in cercetarea acestui fol­ clor (inregistrarea cinlecelor cn mijloace mecanice, respectarea principiilor de lran.;,;criere a melodiilor dnpa leejile sincretic;nmlul vers---melorlie, folosirea <;;elor, (1 tlnui 9hid de anclwta elc.), confera coleC'\it'i ~i luerarii () cerU ~illutd "tiiiltiiicd. Este concludel) tel deci llliiitatea acestei lucrar i alH pentru folclorlstica lloastra muzicala cit $i pentrn mi~carea cullural-artisticd de masii. moli\' pentru C(Il(' I'd Sf' implll1P a fi publicilta.

ell princle

Conf. dr. Tr. Mirza Conservatorul "G Di111u"
Cluj·1>'h1pnca

I

-.-~.....~-----~-~--- --.~ ...

--------

-~---.-.-----

..-.------ .. - - - - - - - '

,-

/~

OR

)(

>

'/

2

AI1)nOO(JINI nlOnlS

) articolul "Seara e Slnt-Vasli in . Cea clinlii actinne III scopul culegerii folclorului maramure5ean s-a organizat la Bucure$ti in \"ara anului 1869 in cadrul eer­ cul\li literar "Or-ientnl" inyesti~farea !'lari.la. obiecte. aici gase~ti in fiecare sat. eu alit mal mult 5e cuvine ea :::.).e poate c1eslusi mal bine Urea ~i mentu] CR aici in lc-g5natelf' hori. aiestare a repertoriului de catanie care era des luI de numeros. porti. boqal.ea folclori­ : (:.Ha \eaenrilor dUPa Clllll 1\e-o clovedesc .? concenlraLe._~_:". DeSpO\'drate de 1esu] ma~lic de allac1ata 0 semna de creatii rituale specifice folclordlli obiceimilor "p rr0fac aiei suh ochii no)!ri in manifestari arLisLice sarbatore~Li in care precumpi:ine:. mai demna. _ .ea alestale do­ . noi contumri.:l:entar.apt e texle (:". ~Jase$ti daUni $i obiceiuri ale ::'.. I.raramure5 Silll inzestrate ell noi fllnctii.J. slnl supnse transfOfmariL capata noi \ alente. de la leagdJ1 pll1a la mormint manifE's­ larile au aceea~i Wne7. Toate piesele ce alca­ U .anului 0 fae mai jrLl~ moasa.':".c:eri care se 1nseriu in aeti\"ital.e rostesc fetele...clii aparitii de lexie romane~li. de asemenea "Foaia socielatii pentru cultura ~i literatura romfma in Bucoyina care pu­ blica sub titlul "Doine osta5e5ti din patrla lui Draqo~" . :.~~ s~ er stalornic la holarul de nord al .icei intllnit ~i azi in cite\-a localiUHi.fL: recunoa$terea parilor ale5i -de Cll searZi.:. Aiel cne'atia folclorica sou .:.. :'e acesle 10curi de Iblurie ~i lefjencJii. Vorbc~te despre le­ .. a conceptiei lor despre lume."1aralllure~" autorul sub­ . este 0 primll. pe pu­ trlva e\'olut!ei mentalitatii oamenilor. Intrea~Ja zon~i are un caracter deosebit -:: unilar. alci din \femur! slrabune 1nse111­ '..o(.:2rea parilor din gare! dntincl yersurile ce .a -. obiecte.. 5e schimha fura eOll­ tenire in timp. Lipuri de "':. propriu zisa $i care atesta a$adar ince­ :):Jtul extinderii cmentului folcloric $i asu­ ).".cele Imechi­ le ca gen sau obieei ~i care ilL! mai core~­ pund.jaza printre altele legatura strinsa dintre dnlec ~i poelie. prisosin\a sapa.13.~jeL ~1aramure~ul istorie are atestale >.l­ murc5ului in aceastd largZl actillne i-d reye­ nit lui Ionita Scipione Biidescu. port. 1n excursj­ unea ce a taCllt-O in zona a acJunal cn en­ tuziaSlll ~i sirgninta productii din mai mnHe localitati. case. totul e inchegat aiei: oameni.. clar ori9i11e(l lor in ::.Ii ale £jenezei ca ~i ale conlinuiU\\ i i -:. arhitectura. tal moro!iianu' spuntnd Cll :' ':e in ciuda oricarei opreli!511 \ reme1­ .i de reper~ lorii..mula poetica ce se zice ell prilejul a­ .ecificitatea.. Ja fie­ :'~2 casa. dar nnmai poezii populare.strata in epoca no astra. ce 1-('1 7i1mislit moro~Allul in deeursul 'lbueiulHatei sale existente.ci \-ai ca $iragul de marge~0. parcd nicaieri illl <.a aeestei zone se fac numai in cca ele a Jua jUl11dtate a secolullli al XIX-lea...turile arheologice.::::1Ulai nostru.7. . alalllri $i de c('lelaltc' calecjorii ale obiceiurilor. foJ_ :ja~~reaza clorul maramure)ean s-a imj)u" prin ongl­ llalilate.. in :l 18()9 maramure~eanlll Simion Botezanu ::'uDlicd in "Familia" (~. -. cu­ . vechi a$elari ."horia pa lUn(Jll" strabat data moro:. cintee ~i joe iar ::::a aceasta celllia spiritllala de nepretuil ::Jartinind poporului nostru a iioutit 111 ~emuri vilrege de un milenill mentina .ndile pregnant in folcJor.6. INTERESUL PEN'l'RU FOLCLORUL DIN ZONA Primele cnle~Jeri de folclor literar. in tropo!i­ Le. Revis· la "Com'orbiri" a publicat 0 seuma din elE'. -'-eslit pc loate Tneric1ianele pesle tot unc!e -::'~l purtat so~ii sai eei mai :lnzestrati.Jr origini i~i ira9 seVa de la stramo~ii :::: liberi. :"econtenitele in­ noiri in baza <. rei (>llirea tinerilor de dimineata pen­ '. spatiu $1 fUllCliun8. spiUarea fetelor la riu ~j ".Le speeLacoluL prin aeeste l1lutatii virlutille ar­ listice ale ouiceiurilor din ::-.e folclorului t11uzical in general si eel !i~ tNar in special. de infJorire. -2 pulerniea lraciitie se-mplele~le cu pre­ : aseie docnmente serbe pe hrisoa\e roa­ e: ':e \'feme. :.i simtCiminLeluc care-l anima.ocio-economica a comunelor au influenlat ~i influentea'lR acesle muta! i j a. ell c:it mai mull trebuie transmisa \'iilorului. :epind din secolul al XIII-.. Perenitaiea ealeqoriilor folclorice ell rosturi sociale S111t ea peste tot 111 tara :in permfinenHi prefacere. LrtIchipaL in C!t'CurSlI] \cacurilor 11\lr-o 11m] liludine de caleqorii de qenuri ~. Salele ma­ ::.J.ia $i \'arietalealui fara sea­ miin. -" abatute "Am fo' ~i-oi si". omo~Jene. dar ::: ales mallifestari spirltuale caracleristi­ --=.B. iC(J{jllCl \ ie a gindurilol :.ure$ene sinl in$iraLe cle-a lungul celor :'.~~.

astfeliLl nume!?­ :.B. Scopul pe care l1i-l propunea '. datata "Biserica Alba. Aici 1a :. Un all exemplu de inLl!reS pentru mi­ llullaLele hod ale zonei il gB.i bine acele arii".'c scurta din rinclurUe celor l:!O de Imd­ :6:ori pe care i-a dat Preparandia Romand. atmosfera intelectuaHi ce se creazl!. ~::cizare: "Hore.i dan­ surile nationale". . astfel ca volumul lui Bud va cuprin­ de numai texie poetice. Brediceanu din Sibiu tot pentru ariile aces tea. dansul care s-a jucat 1a balul de 1a 1882 cu ocazia lucra­ rilor socielatii pentru fond de teatru.::-_o:~ai.: --:. ':':-..~ cil:Jilcl. un ~::dragostit de creatiile arListice populare..B.Iaramure:. eel dintii organ de presa rOllldneasca din Nordul Transilvaniei..coa1a eondusa.. 197). '-fa:: tie: ofie: heri) ':ur~ t.. ·c_. a ~·-ii lonita Badescu slut crea­ .... I · ___ _ _.tiin­ tei nationa1e a romanilor de dincolo de Gu­ til. c Jr:.\Uharv a lost Iuat ~i de Tiberiu Bredicea­ IlU in -1910 $i publicat ill colectia acestuia.'? se rasfringe ~i in p1anul activi­ ta~li folc1orice.1are 5i 7 de peLrecere.lectiunea sa nume!?te astfeliLl .. unicul exem­ plar care dupa cum ne informeala Lucia . Tot 0 creatie a Asociatiunii care ia Uin­ ta in 1886 a fost :.:::1tre ei s-au recrutat 0 seama de earturari .. :_=. P( :Jr.B.leni.1r. J..l:UO). "va cauta cu tot dinadinsul sa afle pe cineva care va putea scrie ariile muzicale". este Potpuriul Compozitilllle (ie Arii.tei lucrari. De~i eu 0 exis­ :f::. clesclnUUuri" 2~:~ cea dinti'li precizare a termino­ '" -::-:e~::oare la folelorul lllu:zical mara­ ..: __ :in )'Iaramure$ doinele D. . A doua zi eu prilejul unei excursii 1a Slatina s-a Gansat jocul AP.ilaramure~ean.i armonizeaza cn lalent un minullat naG· text . Alec­ .'?eclintei Societa. "Daca eventual va trimite Bud ariile.ti :.j rna:-: '""71':7: a7' '. a lacul studiile de drept !?i muziea la Budapesta) are un clans poporal "Ardcleana". Bredieeanu n-a schimbat nirnic din parti· tura originala..:. Patriotism local! ..: 5C! iormeze cadrele de invatatori neee­ . 1908" Tit Bud. lucrare nelerminata. toanma anului 1862 avind menl­ :"'. 7 au­ gust n.lti din Transil\·ania !?i din tara.=. noua ne-ar placea s-o faca aeeasta vre-un [.tii pentru fond de tealru prezidate de 10sif Vulcan . Transih'ania chiar acele se n11­ _. Concertul ce urmeaza :.. In scrlsoarea lui Alexandru Tiplea di­ tre Ion Bianu. ..los pe ca' re-I publica Ia Budapesta (N.'?i citi\a etintre re­ prezentantii primei generatii de culegatori .. probabil la sugestii­ Ie lui Bianu. . deoarece eLl­ princle prelucrari de melodii de joc clin \la­ ramme.joc fecioresc... autorul yj..a:e ~colilor din Maramure~. ii serle Tiplea lui Bianu 1a 22 septembrie 1908 va rog sa Ie supu­ neti unei crHici severe...])rago~ianau ale carel statute au fost aprobate in anu1 1867 aducindu-:.t.-= : L _.J:ncllL de 0 im!-.. In 1('­ -.ean Isletor )'lan (N. 0 al­ ta lucrare a sa nepublicata. ra ~c: ­ 1i7ee Rre..n. Gl:H rlj-. In bibHo­ teca familiei Sofia ).-.4..0eaE ai folclorului. chiuturi. 2 satiri­ -::. Incepind eu ultimele doua decenii ale secolului trecut perioclice roma­ l1e!..c..20) Atunci cind apare "Gutinul". .. ~Ja.sim in pt:rsoa­ na lui ~teidn Perianu care (naseut 1a ti ianu­ arie 1841 in Boqa l{omanb.Lat prill intermediul un or institutE .. _:1 cintecele sale: dar in :\Jara­ . :"'i'i_. petrece­ re romaneasca n-a fost in ). cdi­ tia Rozsavolgyi din Budapesla.-:....':. dela anul 1889 incoace" {KB.i Cintari ro­ mane9ti deGicaLe llliresei sale Maria Mihaly (le Ap~a.i "Societatea de lectura a romanilor maramure:. fiindca Cll greu sa n anat partntele vicar pe cineva care sa serie precis :. avui rara norocire sa vad petre­ cere romaneasca in ..Li. sa admire frul11usetea corurilor roma­ ne:..ile lucrarile . f: bucurie.__ _ <:-:t dntece de ditanie.'?i Victor Babe.1 Tiplea.'? (~. Organizator .sti~uiti intr-o asoeiatie proprie IIReuniu­ . fll' Bir'E nos: mar clo~ Isidor Man (1857-1878).:-.'?anescul ._ . publica in pa~Iini1e lor tot mai numeroase materiale 10lclorice trimise de tineri earturari mara­ lllure!. prezin ta un interes deosebit. .18}. cintate 1a vioara de Bu­ . "Fir€.: dans popular din satul Ap!?a de . penlru !loi. :~::'dturi. _.107..\t1. ~2a~iile culese de el.10)..l . prelucrare pentru pian a unui dans popular facula de primul compozitor mara­ mure:.orldJl\d eu Lotul I-a consLiluit illIlin~area "Aso­ pentru Cultura poporului roman din .. avem in fotocopii exemplarul ()rinical. Intre altele e1 "propunea" lIc1ntarile :.ti. el are 0 remarcablla raspin­ dire.). In . E yorba mal IntH de "Prepa­ ''=':::'10. Dealtfel se pre­ giHe~te sa vina in !vIaramure~ 1.D!~ :9!i1 Ja~:.sim de asemenea jn aceea$i biblioteca acela$i original fotograIiat pe pUici de slicla.. pg. (.9.. ______ -: :-::ajoritatea lor pe tema dragos­ .:lea Docenjilor Romani din Maramure9".1. rude nrin alianta eu familia !\iIan Iosif din $ieu ~m crasH prima ediiie a ac(.:.Iaramure:. Jocuri .. ell c \ca­ rea : stir.eni" . In 20 iulie s. avem prima referinta eu privire 1a culegerea folclorului muzlcal.:r.. Komana" din Sigllet care it.:isemnati printre care.: D'JC ari::E co:ec am ':" narti ca:a r' .i contributia la trezirea con:. fiul Comite­ lui suprem Iosif ~lan din $ieu culege cu pri­ cepere :. se deschide cu Cintecu1 Gintei Latine a lui Alecsanciri iar inceputul balului es te marca t de jocul popular IIArdeleana" joc de pere­ chi. pe care Ie improvizea­ ~ ..-ara anului 1822 Sighetul adaposte!.·:=:c:::_~e~··. de e1 veneau intelectuali ea sa asculte mindre­ Ie hori romane:. Pin a 1a urma nu s-a 9asit nici-un localnic pentru notarea a­ rlilor muzicale lueru de care se indoia :..edintei.].i deschide : ~:-~i:e ..'Iihaly din Sighet.itia..'?i sufletul ?reparandiei a fost dascalu1 Ion Bu. in ivlaramure.'?te.0.'?itia.i dansurile nationale execntate de preparanzi (B.

prima de aeest fel la noi sub tHJn) : Cin­ teeele '1oDorului Roman din Maramures" --­ care trebuia sa cuprinda contributia rieca­ mia (lintre culeqatori dupa cum unneaza : -.0 mare sdidere a colectiunilor de poezii populare tacnte de noj pina aeum esLe lipsa aproape completa a ariilor" (B. 26).'.He s-a rd­ a1­ iu] -0- lly u­ l01 atii ul n­ in -i- 18. 285). Tzbllcnirea primului razboi mondial a de7'orqanizat ~i activitalea editorialiL iar a­ poi dificulUitile impuse de saracia ce a ur­ mat a aminat publicarea colectiei lui Bh­ lca pina in annI 1924. Ion Bianu obsen-a Cn pri1ejuJ sedintei Socielatii literaTe a Acarlemiei din 8 mai 1910 . Din pU11ctn] de vedere fiJologic ea ra­ mine in nrma colectiei lui Tiplea. Lucrarea a fosl inain taUi Academiei Romane dupa ce fllsese stabiJita pina in eele mai mici amam111te toata struetura ci (B. s-a in­ stituit chiar un premiu. in sfirSit. totalizillr] aproape 1200 de piese. Ti­ beriu Brediceaml tinar ell () insemnata cnI­ tur~ rlll1zicala.a ra in J>..2. Prin bogatia si yarie­ t.2. are· meritul de a fi rle7. Cnleqerea compJexa efeciuata de eel trei carillrari ur111a sa fie . Peste llumai trei ani un a1t folc1orisf si muziciai' at' renlllne mondia] Bela Bart6k Se indreapta ditre tiIl11tul elf' dhcoJo de Gutii. u -I n o a 1 comparativCi a fclor trei jlloari Sf' pare insa Cd Birled a facut 0 selectie a texlelor. Et­ le a- 1- i­ a e a ~- . ~a$i 1.alea malerialul Jl ce-l euprinde. aceasta conlucrare anuntind din timp actiunile ~tiintifice ce se \-or llltreprin rle in cadrul institutelor l1loderne de folc10r. Principal a aeth'itate c-arbnareasca a lui Bir10a in rastimpul petrecnt Ja lend 1909­ 1913 5e desf~soara ill dmpul folcloruJuL bo­ rratulul material ad un at anterior i se adaucya aCllm lucr1ir1 noi pentrn ca in dona rin(lnri in acelasi sat leudnl .~ 13 ca­ )lio­ ude leu edi­ em­ lcia :ea­ lia. 2.parlea intii : Poezii popu1are a(111I1a­ tr~ de 1. Elrlea.2f)).rrropat 0 seama rIe cle­ mente rle cultura poplliara din nocumentel(' maramuresene scrise. lOAN BARLEA Referindu-se 1a volume de poezii populaTe din Maramures tiparile inainte de 1910 in coiectia "Din viata poporului Ro­ man". motiv pentru care a stamit pe En­ era cu1egatori ca in publicatiunea speciala a \caclemiei sa se faca un inceput de acluna­ rE' $t a acestei parti aUt de pn:'tioasc rlin manifestarile sufletesti ale poporului\ca­ demia se preocupa inca de 111lllt de aeluna­ rea melodiilor populare romEll1csti.1aramnres spre a euleere ariite cinte­ . :a ~.Joan Birlea s-a inteJes Cll DJ. coJectia lui Birlea.in 13-2S noiem­ hrie 1910 in compania lui Tiberiu Bredicea­ 11n si t11 14--27 martie 1913 Cll Bela Bar­ tok reverifica ceea ce a cules ca apoi Sll rutreiere ell amhii 28 (le sate maramnrese­ ne practic intreaga 'Zona a Maramuresului T '-C'­ . Tibl"rill Brediceanu . 7\fetQria se impunc> d fi in morl snccial "ubliniata. La 0 eercetare mai atenta rU­ lrul pe lUi­ oa­ lU­ Ull . aparuta in doua "olume .Vo­ 11lmul I Balade. Tn timn ce cei doi marl fol­ clori$ti muzicali 1a diferenta de trei ani lJn1l1 elc aUnl inreqistra11 Pf" rilinnrl n(' fo­ nOfjraf san dllpa 8m: melorliile. Autorul co­ lectiei este toto data eel dintii clintre cnIe­ qatorii pocziei populare maramure$ene ca­ re a avut privirile atintite si asupra impli­ ratlilor ei etnoqrafice. fapt ce a avut Uf­ mari pozith-e in ceca ce prive$te clllegerea si valorificarea muzicii noastre populare rlin tinutul de dinc010 de Gutii. de unde se va intoarce eu 0 recoltii rlin eele mai boqate (B. Aduce in schimb un element nOll: multe texte au fast notate in timpul interpreti'irii lor simul­ tan en inre9istrarea melodiilor.'alorificafa coresplln­ ziHor Intr-o lucrare ampUi (Ie mari propor­ tii. ca acesta Sa meclT'qa peste . lntentia nu s-a rea1i7at asa cum am precizat deoarece nu s-a Cjasit ill aeeJe p~rti 0 persoana eu destull:l preqatire mllzi­ caUL ceea t:e I-a nemultumit pe inimosul animator al folc1oristicii rom€ m esti. pe care Ie consem­ neazt! In note si tn u1osar. Proiectul se rea­ lizeaza in toamna ac('1niasi an cInel Tiberiu Brediceanll cutreera 18 sate maramuresene (lin care cllJerre 19(1 rle niese mll7ki11e (B. COl1!~ti­ ent fiind dt 0 asemenea cu]eqere trebuie sa se fadl neaparat in MaramllTe~:ml istoric "ti­ nut atH de interesant si atH (1e putin cunos­ cut" (B. Asa cum afUim cUntr-o serisoare a lui TipJea catre Bianll din 7 august 1908 "se preerateste sa vina Tn Maramure$ Tiberiu Brediceann (lin Si­ biu". 17). pag. care inca din primii ani ai 5ec01u'ui nostru incepllse s~ adune poezii populare maramuresene. o incercare propriu-zisa de cuJeqerE' a muzicii populare maramuresene are loc in anul 1908 cind Ton Biann sugereaz~ lui Tit Bud de a gasi pe dneva care sa noteze si arille textelor ce urman s~ fie cup rime in eoleetia sa. Volumul al TI-Iea Cintece popora­ 11e din Maramure5 se situeaza pe inttiul loc intre culegerile folclorice din acest ti­ nut. cleoarece aceslea nu coincid ell Icxlele de la coleclia Rrediceanu ori a 111i Bartok. partea a treia ArE populare arluna­ tc si notate c1e Bela Btlrt6k. iar in sedinta din 8 mai 1910 a sec­ tiei literare a AcademieL Biann comunica oficiaI di . IDEEA UNEI CULEGERI COMPLEXE POETICO-MUZICALE. colinde 51 hocete din Ma­ ramure~. BirJea nota texteJe literare. Si unul si altul all fost insotiti pe teren de foJcloristul loan Birlea. Colectia asHel proieclata n-a mat aparut nicioclati3. profesor la A­ rademia (10 \fuzidj din' Budapesta. preCllm si din arta ehilor bis0Tici rle lemn. partea a rIoua :\rii populare arll1­ nate si notate de Dr.elor din acel Unut" (B. Bianu se adreseaza lui Ion Bh­ lea Cll scopul rle a reeomamla un specialisl capabil sa umple acest erol.).

.r::.:c'. . de a­ llUmite sunete gutllrale san stluhitatc carac­ leristice pina astalj clntec1l1ui popular al fl­ restHi tinnt (B.ti 5 illformaiori "= 7 pic'..4 informatori J pie~._.ei ~.. -"'rile de a erasi un editor.13.ese.170 de melodii populare romane$ti din .:.ui Birlea: =.enatori romani continua sa spp­ " -.l~(:'ntaHi. cele trei melodii populare nr. clui si iara clui".:i:ci.>3. 17). cleoarece. ac1ica l1luzica adunata de mine '.:n'lllbrie \iitor". Coledia amintiUi acopcra principalelc clomenii ale melosului popular maramure­ sean din 70na ce ne ocupam (::\f.e sfinte cle tine"..' 19i~ Bia­ ~::-:€.:'C "'.' . :ea apara dl1pa c1()j ani In colecjia ::.iti . :e. Cor­ ne::. c1eoarece intentio­ :. ROLa\']ea 2 inforlllatori 7 friese.\caclemie la sflr­ .B. BARTOK.'edere muzica]. ':cC0~ .>-" __ . Breclieean:..e'1" Volksmusik cler Rumanen .--.:'.'. 103): face oferta Astrei S".iti 4 in­ [ormatori = 10 piese i Desc'!li 2 infor­ malori 6 pi..~ . 3 5i 9 slnt una si aceiasi . dorea sa do­ ..]c .i ]ipsa de hlrtie fac(' :: ~ =::':.. :! informatori Hl piese. Berbe~li 3 informalori 10 piese. Tiberia .nri :2:2 pie· 3 illfonnalori 10 plese.~ .._a~.laramures tot hori ca si 111 aJte parti ale Transilvaniei.. exceptie facll. 17). _ ... La 1~!:?:) i'. cur~ul anul11i I~'()lisi rdrasese .. Saninta 5 informalori D piese .e.-:"-a. infor­ malori 8 piese i Vi~eu (h. CLlline'."ea 0 experienta in domeniul ''). Ct TEGEREA SI PUBLICAREA "'--'r:. dar aeeea.23).. :. la e1ata cincl intreprindc :-'. c'j.J)" (B. Birsana 4 informalori . la 8 august 1923 BrecUceanu ':::'::e':tci din 110U aceasLa clorinja (B.B.:J: :c -\'Gaslre".. In _ _ mal 1923 'coleeti a lui Birlea ::.ii-a codrului mai-mai'" Se obser­ . un refren propriu-zis ca "clui clui.U Iacab Mure!.:'(:eJero in :tvlaramures.:- .lin alte tinutnri.3 info!­ l11a'.e : BllCic'.storcsc nu a cllles nodi o sinql1l'a meiorlie repren~ntath'a '5i ell lar­ era rasplnrli r e 7(>1laHL melodia . :-:>: ani..) informatori 1:2 piese : \foi.::.~ r rientare uenerala "asapra >:i nostru 11luzical din acesl alta parte .'a refrenul de 7 silabe.\JijJoc --. care ne OCllpam.j:-.C:ORlTCI MUZICAL T. RemarcalJi!ti esle mai ale" calitatea culeueriL el fiind printre primli nluzicoJoqi rom~ll1i care ulilizeaza un mij­ loc de inreqislrare llwcanic (fnnowaiul) a1 illolocliilor.<arianUL Din repertorilll pa.' : De de 0 parte. 7. 26).4 informa­ Lori O~~ 1 I pie:'. ~i 5e caracterizeaz8 prin forma preIun­ qita a melociiilor..:i "erie .::: ' -".4 informaiori 8 plese i Botiza -.. B. cleobicei. in celel caiete.1 1 'Ii fo1clorul \laramlFesului" ..dn(j si Ie-a 3~'?('iceanll a pornit 1a drum ell < ':.. ulilizabile 111 compozitie ll 1 ~ a:'ele muncH c e cercetare po . an un caracter cantahil Cll multe coroane in tempo rubato. . "A1tE' rloillP" include 1n hori lunui evoluate si una instrumentala. 24) Ca­ pHoluI "Doine" ilustreaza doua tipuri distinc­ te din punct de .'j inforllw.cl 20 de me­ lodii tiparite sail "aJorificaie in c11ipnl 'l11or prelucrari pentru piano solo.'oia sa descopere " :.-. Este !lenul specific 1--1aramuresului 5i nu numai llli. La trei din ele Breciiceanll a notat dupa de­ numirea de pe teren . . (".c­ _ :.ii as clori sa am carti :::cepincl ell \laramure. prin lovirile de glota. in tim­ . Ba . La IT c' ecembrie e'. "icolao Torfla.te pentnl :-2:'.lIJd "acan­ .>anll.:.::o:1':oni mai nlCl.eroa sa sa ~111 poaUi fi accepta­ : :--.Miinchen 19::. Din pacate pulerea de idlllcn\a a Cll­ leqerii cu care nc oCllpam a fost mult dimi­ nuata.. celelaltc me10dii all fost publicatc abia dupa 47 ne ani In 1957 SlI b cl enUll1 irea _. dui '.~ sa scot colectia in­ . Cuvinte 1e acestea uneori In serH slnt insotite.e.etermina pe Rirlea sa-$i int..~ rondm C111reiera insotit de _ B'r1ea 18 localiUlti mara­ '. 21i:. cele 170 de piese muzicale reprezinta 1n­ tiile meloclii l1laramuresene Cll18se ce lW Slllt cunoscule.i prccfati"e C( :. Birlea $i materialul de la .ori = 15 piese i Leordina (:'\. sint cre­ alii de mai mica intinnere asem~natoare cloine1or .. Sub influenta cd. :c)~ s:-a:. '~l c:e publicare 1a IICasa scoale­ _ hten'entiilor lui Chirileanll . .'!'­ ~:~:e de la D1.li 1921 (B. -: '-E- Sdlisle . La capitolul B.'::1. il1CepllSe 'c ' ornl muzieDl la drstiJ de Maramure$" . La inceput lucrarea cunrinde 3 lcori IUl1cr i vocale nu­ mite ~i "dnine" si una instru·.'or ]Jlltea tipari llllpreuna colec\ia .. :'.--: htentiona Brediceanu.ca sint cOlllplect c' C: :-::. BREmCEANU.i: .~'.~ ':::"Jre$" . -" -:-ac:he Papahagi prc~Jatq.: 'rC~1l]eger0a D-:2~e (~e poeliE' :: -:: -2 \ a Jneepc .>a cum rozuWi c1i" :jianu la '~2 mai 1 1'~: J :~.. Biflea l.\ccstea se numcsc b ).'C-.c. farli sa fie prea numeroa­ se.:0]ice "stlccesi\' coiectii si din alle 10": Romdniei '.) iJlfonnatori 1 c~ plese: Borsa .~ '7 piese . Apsa de Jos 3 inform 'od 8 pie~)e . 61) -..--::'etizeaza in toamna anului :' .a._: de la Academic ~i Bcla Bartok.JTorea nriheaq1l1'li"._~.'~l~ui popular.::: ~:a 13-25 noiembrie cind ti­ :~-:: _. lnal:'. StrImtura _ .B. .-.

: ~ 1.. Hll 5e obsen'ij ClIm 0 yeritabila "cloina" de stiI .-:..! ~. estc dat . din care C 0:'la . . cintecul r1e learran si bolejune.":p8 11111l1dmJ de rlncluri melodice si . :c: \) - -1 ":d- 1 '3C . un numar de 70 cl~ melodii sint ill . care cu siguranta (ne ba­ zam pc culeqerilc literare amintite1 eran pre7enle 1n teren in perioada clliegerii.c cillUi II sint lllelo(lii lHO\enitc din 110reil IU.\ . ­ :~ () are.'d'>lt cipbanuJ oile " (nr. slnt 'eritabile .uri 1l11preuna cn folcloristu 1 1...ului"....ulul clll1l1l.ii" ~i clOUd . -~ ~=:.. ::1oro':ienilor in numai 3 ani in sale foar­ ::.:.' .:elc ure­ Ca~put :i::1c­ ::u­ Estc :mai "un . i i ./. Cll- ::-11 i "IC- ":81 calc ~ea din . Reorezentat in numar de 15 . meloclie care 111 \'ariante am qi. Tn ncneralmuzica instrumcl1­ tala este pro\'eniUi di n eca " ora UL 0 a cloua influenHi a suferit-o dill 1111lziea mol­ elm'eneasea.. Aiei se cu­ ~a faeem 0 prima remarca: allloruJ a . un 'ara !ser­ stea -. . liHC- ::lafe 'eter jato.\-B-B.c de cele din eateqoria enta pcntru Cd siut ereatii Cll rilm re­ Iriu.*:~! • ~·a­ . .rile mai 11oi" Ie clasifidl dupa numa­ -'--r\Jrilor meloc1ice si cezura l'HincipaJa. J aro.! U .aracteristic In ::r. ~".cu:. "iIrdrtita".> ta~ ~:_ ". en si­ '" -. sa SU~lereze 0 ima\Jine qenerala asnpra fal­ clorului muzical maran1l1re')l'an ell ceea ce are e1 mai earacteristic fara sa aeopere lnsd nici pc departe llltrea9a hO(fatie> ~i ..'\r­ rJelencscuJ".'2~lind la eolectia Drecliceal1u ari1tam :.11or1urile" de la .' '''.'arietalp ce 0 cuprinde. I 'll1tlll1im . <'is fidel si in mod firese eu situatia i: teren melorliile. aslfel Cd trei hocete Ie il1clude 1n lila­ sura specifica de 6/8 Jl1i~care .'oca· Ie: ..!. . .-occ cri ". ceea ec denoia posibilitatea bi.lltoluJ de cinteee demlll1it "hori" .i dupa tr01 ani din sate ori COlllune a­ distanta de 3-5 km.\ -. "joeu1 babe­ lor".. l_~. (eea co (n[1[er<:'l aceslui instru­ \eritahili:. "jocul 11l0~ului".ri eYe­ :a:a. forma can. "jocul nrc. i i­ (1'. 1G). este muzica instrumenialil spe­ ('ifiea zol1ei culea:-.c cleosebec. Bart6k culege _> c.. 173). :. ° /' i" . datinUe (1e primavara si . E5te d~ . c: . ll10durile Sllll ttrhaice ~i ell "car.: cea mai plauzibiHi explicatie pri"inc1 _ .~. "bse: \ d clar in partea I a mclodiei dIU imild. Capilolul VI "Dansuri" euprinde Ull ]]11­ I11dl' de 50 de piese c1upa denumirca "dill popor".110i am qa. "jocul nepoatelor".)i t1oi...c:a::5".lnull0'll­ talc. bocete" 11u111ite aic] "ilupa IllOl:.1) -­ 1 ~. In sistematizarea malerialu­ lui.._ _ ..­ funcjionalila\U meiodiei.~ ci11L('CC de l1U'1ld. La nr. . aclied meloclje de baut poate fi si de strigal.~ e~:l sa p~Hrnnda in firea ':ii specific1JJ a1 Hiranului din ~1arar1.l:::. . scara mai mica ca llltil1(lerr pro\'enilii din \Iama e (1­ '"ac­ (1­ 1.j Lrei in:c. Rirlea rlllpa efectllarea muncii din teren. : '1l j: .. Co"":' . ce­ .38-100.o10 de caire compo· zitorul I.-ariantele clasi­ .:' acele C'olin(' e ncao!. Asa cum se prezinta.)i un boeet instru­ mental (nr.~ . una ]i] .'~dt \ioara.C' C ~: (' d.. =.'cchi estc preluata ~i e\oluata inlr-un joe . Brecliceanll I-a :llot din co· leetia Mihaly poposinrl aiei pcnllll cite\'a cea<:.i lndjoritatea in miisura specifica 6/3 ". de oriqine folclorica esie 11n dan<:. "c.:: ~.'arll.".ip 1('­ Iren) ritmu1 in lempo de hord apoi (jillstu. Lipsese din eo]eetia Brediceanu repertoriul copiilor.do­ ris!idi A-B sau\-.1ures.. compozitorul -a I1rmat principiile finlac­ dezului llmarl K[iillll. Co­ Jectia se 111cheie eu clansul ApsanescLl _ .[t-o inlr-o \arianlJ 1l11l­ zicala sub c1enumirea "Horen Boc:itei".'" tearH eontrariictorii sau qresite asu­ : -" ::'clorului muzieal elaborate de foJclo­ ~ -":--itrn acest Unut.\ndan'tc.-ariar_te) este eapitolu] Colinde . '..i<.(Jcul cezurii principale..h-13-13k. on dc tropolit e\l de-ndrtit.! ill filS 1"1 L!1l J J)..a e. -' ': a.. lean" .:l f 1 liier (Lri'lc8) Ii:! carc mai liuiu .y C T.Jropiate este qreu de presupus. ~1!l t c C3 ~ ':mar doar 17 meloclii Ie llld"\1ra cle '. .:: de 6/8.~ J bo­ I ~ .. zOl1\!Ora 51 apoi doba.'C' i'! copJ\oJ1J I 1 TV s1nt in IlUllldr dCJ. .1lQd.\ -B-B caden ta 1.fa si ritmul earacteristic leganat. ... colectia izllule): .a 11 1a earacterlstica esle urmiHoarea: 11lf\ A-B-A sau A-B-_\\' (din care Fl (. cell' mai caractcrislic(' sint:·\-B-.. Sa 5e fi schimbat feTul df:! a cin­ ":. Iar :--o. 153 P89.de batul din palmi".J tempo allegretto :': = . :.l in tempo giusto) tempo dc <.iti in :':'r­ .ra-''a' "c G/">l.e hOLJuL c:~t(' 11u"l1'a1 ill pa~linile co­ : CCl.. "tropotita".. Cinteeelc de nunUl inclll.\ -B-C­ \-B-C-D.. ::. Man.: : . ~o"­ e'. astfe1 ea din totalul : ":'0. ' •. La multe din ele antoru] • nn da titlul..\.':: c \.e meloclii ~i doar 32 Ie include in ma­ _-. . singnra balad~i "Om \'Olll!C era Y(j. Capilolul .:: ::a Barlok eu taaHi competenta Sa in­ ':estabila In plltillul timp petrecut 1n \fa­ -=-:':"2S (12 zi1e) nu a putut ori e11 de cre c :.hori \'0­ .it-o . 128 pag.Ja lmpletitu1 clIllunii" :-. '3i bocctele Je clasificd dupd rin­ durile meloc1ice..1 pcntalo\1i­ (~J care nit are nilllic eOJ1l1111 ell pcnlal(nid maqhiard.i \cchime in lana c1up~i in­ ·e~~·. C Jl::U:1e ale colin(lelor de aiei . r de (l-t) indusi\" . forme cl1prinse 111 61 de me­ ::::. repertoriu1 de calanie.de biHllt din palmi". . feciore')c prelucrat pentru piano-:-. Cd 2E:. d P-a a I11c ' oc1iei cstc 0 melodie de :::.::'~ 3 ri'/uri melociiee eu for­ ric baza.:l~l (. :('-0 rl"c.'0 -.a de 1a Wutarli \drani din satele cutreieralc. _ _.'1n[ melodii "de baul". in"tlmo(lul (1::11 a ' .

o. stu­ diindu-i am graiul cit $i manifestarile spirituale oglindite in foklor 5i obiceiuri tradition ale. Some~. ~i intre cele la ca­ re a ajuns Bela Bartok in aminti'. ani. c\utorul cule~lerii nll prec:i7eaza Yirsta informat. \Hilmi de act'5tia.'Brediceanu 5i Bart6k . Glod =­ ..atc]or preoU 5i im'Zdatori.('("\cn\a. "Voi 1l1een'.l­ ne5ti din ~1ara1l1ure~.ea sll apeleze In deeembrie H112 ca sa-i mijloceascd le~ji:ilura en Joan Birlea (fl. primul conducator al fostei prepa­ ranc1ii romfme~ti din Sighetll Marmatiei. "om 1n­ cerea )1oi sa concluzionam posibilele dife­ . Tn dorinta de a cunoaste cit mai bine ere­ atia noastrl!! muzicala pentrn care sc pa­ siona tot mai muIt. Cll exeeptia Ieuciului. La acec.. 76. Pe Unqa bogaUa si rigoarea sliir'tifica en care a fost cllIes materialul se impune a fi remareat studiu] introclucli\' al colectiei in care alltoru] De cia intiile con­ sirleratii pridtoare la muzica populara a a­ ccstni tinut atit c1e boqat ~i oriqinal.1L ~i (lin boqata recolfa ClI care se reintoarce de acolo alcatuise \'0111" mu} "Cintece populare romaresti din comi­ tatul Bihor" publicat de t\caflE'mia Ro­ mflna in 1913. Timis-Torontal. ci una noud mult modi­ ficata. pentru dll­ cerea la hun sfirsit a aeestei lucrari 0 parte a textului a fost culeasa de Dl. Breb . \m \-azut lllai inaintE' care a fost soarta eu tiparirea lucrarii complexe "Cintecele poporului Romfln din "\Iaramu­ re~". paq. Satl! \fare.la a'. \111lte I11clo­ dji au fost notate dupa auz. Oas.8). in prefata acestei lucrarL compozi­ tom] ti. rente de "ederi asupra fnlclorulni nHlzical maramure~eal'.. insotiti de fonograf 5i cilindri 111 corounele: Bocicoicl -. fata de coneluziJe caruia an'a unele rezene (B.ll1a. redactia din "Hinchen "Drei ~\'lasken" i-a oferit un con­ tract dar TIll a fost prima conceptie "Fass­ un~J" pe care Bartok a dat-o sub tipar la :\caclemia Romf. elf' 1. pac!. Tiplea lJ filcu<. 0 asemenea inle'ltie.o de ajutorul llliUi harmol1iu pOl"tabH eu care-i inyeselea si pc tarani.1 nrle avea materia Ie ineriitE'. "Janesli =-.16 infor­ matori . intr-un studio o.1 infor­ mator 13 piese.74 de piese. fnlclfl­ rjseul nostru ramine uneori tributar H'chilor n1etoc\c. La 0 cercetare mai Bienia c" T 8 e . \larannuE'sn] nu putea ~ascut lipsi. altele dedt eele cutreierate ell Tiberiu Brediceanu.1i mU7kal la data dnd por­ ne~te sa lm"estiyheze MaramureSlll..a sa lucrare asupra melodiilor popularc rom. pag. Acest stu­ diu promis inca ele prin J 928 llU a mai fo<. iar in 15 martie ajunge Ia lend Ia locninta preotu­ lui !jii folcloristului roan Birlea. Studilll intro­ ducth. Tdeea i-a 'en it probabil in urma aparitiej Jucrarij lui Bartok. Tapa (din care nu apare nici-un infor­ mator).rept f) pilcla cla<. nepu hlica­ te: petreen"e cite\"a santamini 5i In satele din jurul Beiu$ul1. alltorul sen'jl1­ riu_c. Pf'trol. Ol"]cesti 7 informatori 52 piese. 18. Cuhea (Bogdan Voda) . "Exista lusa diferente intre une­ Ie conclu7ii la care am ajllns eu. in:re allele si pcntru mothul Cd 5e ga­ intr-o zonti (Ie contact Cll folclorul ma­ iar si lutean. ~ca Bela Bartok ~i folclorul maramnr4:'$ean.B.:) informalori 22 piese.'ri elaborate de eei doi mari folcloristi .ica (le monogra­ fie folclorica. Coneeptia in· tiia a fost mai ml11t pO'estitoare ca si pre­ fata la "C1ntecele (lin Bill or " . Bela Bart6k a cautat sa se apropie tot mai mult de poporul roman.2 informatori 23 piese. PI treee de Ia analiza Ja sintezii si intoeme~te tabele care-i permit prin sis­ tematizarea materialului mnzical atincrerea lIn or plafoane sever ~tiintifice.P11­ nea Brediceanu.4 informatori 34 pi ese.:L)3).e ell ('on<. (B. :l). a apclat ~i la earlura­ rii . - Tn 14 martie 1913 ajunge la Siqi1et.elf'ctioneze illformatnr:i. Retragindu-Si materialul de la Acade­ mia Romana in 1921 (N.Jnsemnarile la note".t scris niciodata. jnainte ell :>. L-au atras 5i clJlegerile rle poC'/ie populara ce \ ilzusera lumina tipa­ mlui (1906 $i 1908). . 5). Fara sa fi anIt la ill cepu I. Cluj. 26). Colindind in perioacla 13-27 martie 1913 Cll aeelasi neobosit foklorist satele ~i comunele ~'fara­ mureSl11ui. femei sj Hlutari.a . precuJ1l si ac\illl1ea In­ Irf'prinsa de Tiberiu 13rediceanu ill 1910. ]\lcrn pe care.1 informatori =~ 25 piese. Vi!jieu de los -.. cit la introclucerc~. Mures. pa~I . in Slnicolaul :Mare intre romanij banateni (1881).nea sa precizeze: "toate aceste Ioc8­ litilti Ie-am strilbatut in to\'ara~ia D-Iui Ton Blrle. L Birlea" (B.) Rllmallcn '"on 0.1 informator = 8 piese. Dra~Jo· mire5ti . 26) Bartok i1 face sa apara la MiindlE'n sub denumir<>a "Volk­ mnsik de.ea la jnl0fpreti Hirani mai ak'. Pi'na la aceasta [lata a cntreierRt mai llllllte lone folclorice. Bart6k m"ea 0 oarecare experienta pe tere­ nul folclorul1. :2(i.6 informatori = 34 piese. 15:{. intoe111ai ca Buracla cu \ioara lui in escapac\ele la 1"0­ mtl11ii de pesle hotare (B.faramures" cu­ ]egere apreciata (le tOli speciali~tii In una­ nimitate (. TllHla. dinsul a luat parte eu eea mai marc bunatate la ohoselile cuJegerii. ca: Alba. 1n annl 1922 la 15 martie.. cit ~i pe baza studiului din teren in toale localiUHile CNcetate ce ei. care ]lll se referea la .If) t('lcs :"ci-~i .ori­ hr. ." iari:i5i sa studie7 qramatica limbii romai)e" li seria lui Ion BU$itia.eparat "oi arata felul acestor deosehiri". Pc baza analizei com para­ tin~ a celor dona mari culeqf:.. Brecliceal'u a rdleetat mai tlrl'iu ~i la Ull studiu priYitor la folelorul muzical mara­ I1n1]"e~ean (B. A. 97). leud -.) informatori =~ 34 piese.Ja monoyrafia maramure5eana est0 rezuliatul unci clez\oltari hotaritoare a pri­ 111nlui stwJin. E ade'-arat ca a recurs [Jde.

Y si (lin compo?itiile lui pmprii. Tntru­ -'t Hlm ajunqe (Ie acorn arRniarpil Va roq cC! mio incredin\ati mie" (B.-aloa­ ¥e (e in prezent 1a mine) conform unei a­ -[ecieri fU9iti'-e apro"...l­ :' 0 r e: dpoan'cp ('(mare.lca.1aramure$cnc" din data de 24 noiembrie 1922 scria: "A$­ teptarile publicului care au mnplut sala de­ aintreC1ul 8n fost inde~)Jinite.ii scria Bartok lui Brediceanu. "'\vinn in yedere si . T.u 1 Imperin Habs­ 1 .ll­ O.Naz(lraYaTml" llli·:\1e\:anclru Tiplea $i "Pintea Viteazu" din colectiu lui Bud. s Carner"). Bela 3art6k propune(l compozitorului roman Ti­ '~eri:u Brediceanu ca sa..' unifidndu-$i cnlegeri1~ din "!.'l sub multiple aspec­ t(' a foJcloru1ui maramllre~ean ill circuit 11­ niYNsa1. 114 melo(Hi de joe ~t 17 11l1cati Ja (liferite instrumente muzicaJe: "dup6 mortt". ci sa Ie cllprin­ ""nl n'" amindoua lntr-ul'a sinCjura si sa Je c··c'lj<'il11 j)e baza afinitatii meJodiilor. pre­ ntro­ cste pri· :1teza : sis­ Jerea I ~i comparativa a j e"telor din co1E~ctia 13ar­ t6k ~i Birlea in localilatile mentionate $i ti­ nlnd cont de l111mele informa~ornlui..~ 17 qa­ ma­ c de tipa­ a i. .R.rehllie <. Chopin.ari cle tiparire (1923).ii conti (lin fost. BurJesc nr. : - -e:e 2"2~ :: ­ !-:~ ec" _:c ajutoflll prcciz~rilor ce Ie face cu :1rivire 1a modul cnm a inteles sa redea a­ c:este particulariUHi putem stabiH cu destu­ 'a Gxactitate contributia sa si eea a lui Toan ::.11 '-ecINe ca concIuziile noastre pe tcmeiul mGlodiilor ac1unate ar putea sa tie eventual deosebite. P9.bus<.. din care pelltru fiecare cintec vo­ cal se rian llumai '-ersurilf' de incepllt. De 1a lnceput s-a i. 84-104). . :\fonografia Bart6k cuprincle textele in limba romana si 111 traducere in Iimba (J8r­ mana. .-ariantele piese­ 10r. DIor Bartok ~i Brec1iceanu 1i soan trimis foile de note ca sa se insrrijeasdl sa fie tiparite uncle vor crede mai potri\-it. o sea~a placllta qustind frumusetile mllzi­ cU. 8ect11o\'en. colaboreze pentru .1uzicR Ini Bart6k n-a nHicn 1 tlltnror.7. ae '­ 2'J!·.I-am raSPUl1S ca-i lllU1tumesc pentru propunerea facuta.Horea pacurarului". dar avind ). Brahms.1.-a incep~ nu­ mat dupa yacantfi in septembrie yiitor. volllmul cUDrincJe 27 colinde. alE) tinutll­ rilor romane$ti si chiar "ecine".... :t-. Rapsodie in 51 minor. mai ales 9fOfi :'. c1eoarece note1e muzicale trebuiau tiparite In striiina­ tate. Bianu li scria lui Birlea "CuIeoerea D-tale de poezie populara se 'I. Chonin Kocturne in do minor. Cind I1JN~f one 1a munte". al ~faramure­ ~mlui cari afirma ca !. Allegro bar­ baro. probabil ca BirIea .B.emna1e din trimbHa (:".rii sa ... 28). 15:{. Brahms. Detinem cloar progra­ mul recital dat de compozitor. Dans111 ursului. :.uscilui.. f.iei. 12 eloine (hori 1unflil 155 11Ori." chestillnea pr1i!a.:r1ea. Bart6k: Sonatina. cred Cd ar fi mai bine (iaca Hecare colectie 58 va publica se­ parat" . Sinqurelc piese ce fuscserH t. S-a 1110)'5 pina la fh:area minu\ioasa.­ am studiat sj colectia Dvs. fa1­ doristul a fosl inso~it de loan Bu~itia pro­ babiJ si pentru a revedea si re"erifica ma­ !erialul cuJes inaintea llltimei retu. Jueru­ rile nu <. Tn orice caz nn lucnJ este ClOrt: ByeJl1 de-a face ell lntiia pa­ trundcre cOl1sistcnla !.cll1i) a lui Bran Lanrentiu si Revay Ka­ r01. Bart6k.1 ('liminat "Briantele Hisind dnar te\:lele r:r:tre Ie-a qasit de cuYiintil."a far 0 prop. a1 COll­ a a- din COll­ Fass­ ar ]a nodi ­ larile a in..:Iara­ TUre$ .-(l -toemim In asa fel ca 1'11 0a cereetarea :.~" • i'-- .'1armat. Preludi1J. .ul stiintpi.raou­ se inainte intr-o alta limba eran clOUd ba­ lade •. La HI12 lirlea carc )ICXe amu­ :acle­ I face :olk­ .. Beethoven. Permiteti-mi ca . Dans ro~ m€mesc nr.ceasta zona folclorica "Am fost 1:n !'-. 15 piese tarane$ti. La mine mai slnt inca --feO 150 de melodii noi. Scarlatti. Dansnri populare rom€mcsti.tau tocmCli a>a. 10<~. ~u detinem date cit a stat in Siclhetu 'I'. inrit in deems rinua Off' a dntat fAra Ril1tof1l1 not(~10r ceJe mai qre1e lmcati (]in Scarlatti. 1. restul de 120 reprezentind con­ ~:-ibutia lui Elrlea. cu­ una­ :lura­ )area ul sc j. 1. Sonata in Fa major OP. Un cronicar a1 "Gazetei 'I'. se preqiiteste ill Tin'l'] flllfl 1n interc<. "horea oilor". Etude In Sol Major r Debussy. n. ell Tiberiu Bredkeanll n-a fost de acord Cll propllllerea la care noteaza: •.. IV.27). Toate textele pun in lumi11a preocllparea autoruJui pentru redarea cH mai fidelli a parlicu1aritatilor fonetice ale uraiu1ui 10ca1 (~. Cll traducerea 5i explicatia in 1imba Cjermanii.. (lar Si fata de altC' melodii.tjfidi sa se poaUi orienta ell mai usor. intr-o scrisoare din 8 aprilie 1913. Dupa primul razboi 111011­ dial.Clnd a p:ierclul si ((asH one". (din . aclica asa creel eEl ml ar trelmi des­ 'ar\ile cnleqerile noa5tre. de mare .:1catllirea. Dinsu1 a (lat Qm-ae1ii de 0 memorie mu­ 7irala strAsl. Textc1c._ ~ . "Horea mire­ sei" si dip-va <. ~~ ~ " .lmativ 6() de meJodii 'o-am culps Impreuna. Bartok a notat astfE:!l aproximativ 33 de texte. dici aici nu a\-em rosturi bune pentrn asemenea fel de lucru".Chil­ dren. al­ dituiesc un capifn1 aparte a1 eolectiei. piesn pcntru pian. Facem 0 parflnteza aratinrl di muzicoloCjul :)i comp07itnrul BelCl Bart6k a mai fost in Siqhet si a COllcertat ea pianbt in data de ~2 noiembric 1922 1a Palatul Culturii. III. . Bart6k Seara la Seeni. unei colectii de me10dii populare ':in Maramure!. D".-it 0 piedica serioasa ill fata editarii colectinor impreunB. care all fostpublicate in 19()9 In limba maqhiarH in lucrarea "Romfm k6ltokb(H" (Din' poetH rOI11. Le-a execlltat cn 0 aqilitate foare marC'. 0­ ':ce all ])l1nc! de H:c1e. e~as: !a-a­ e c: . dici a pctrecllt. a structurii ce10r trei folcloristi privind COD· tributia fiecareia. 14 hocete.lnt foarte oriqinale nn mllllai fata de meloriiile populare maghifl­ re. Bocet nr.-e trebllie pus 18 0 Jarte . 1. ~ '" . r. ald:ituit clin 4 parti. Fst!> ac1mirator al melocliilor popn­ lare din tinnturile Bei.

paer. . (B. MatE'fialuJ ace'ita.n 15 mai 1910 e"Ie e­ 10('v("ntl1: e1 sintetizeaza a<. si c('redeaz.Tn starea de a7. 23.inriuriri claca nu chiar 1mprumu­ iuri straine au pairuns si in c1ntecele de stil nou". 30).teti6i (B. carese minunau: "ce itlte a lnva­ tat domnul cintarile noastre" si prin aeeas­ ta uitau di 5e afla in fata l1nui domn venit tocmai din Budapesta ca sa Ie studieze dn­ teeele. 1934 dupa ce-l cunoasie pe Autorul a pntut conslata mai tirziu h Constantin 1.A. 1) La cu)egerea cintecelor a procedat astfel: mai tntH a notat dup1i auz atH melodia cit si textnl. Tn chip inp'I. Usurinta en care nota melodiile populare era sortmi sl! cistiqe de 1a ineeput simpatia taranilor rom~ni. dupa cum sint ~i eazuri cind nn se d~" nki macar nu­ mele informatorilor. namele lui flind strine. In intiTIsul studiu introdueth' al colectieL autorul Sllpune materialul muzical unei a­ iente analize. 2) --: ~ fl In ce prh'e$te ritmul: nu incadreaza melo­ dia intr-o anumWi masura d-l lasa liber . Sa nl1 uitam ea aeest mare ar­ tist maghiar de origine romana eu renume mondia] a fast un sincer prieten a1 tarii noastre.~ compozitorul care facuse eU1105cute melodiile populare ale popoarelor subjugate ~i care milita pen­ tru libertatea aeestor popoare. pafT. "de la 0 femeie u . ::\"u-1 puteau suferi pE.Dn cunoaste dedt melodii ell ritm de dans si stnlctura foarte felurH~. 23. Consiliul Mondial aJ Pacii i-a deeer­ nat post-mortem 111 1945 "Premiul de Onoa­ re a1 paejj". Cotitura adusa de Bart6k in folelo­ ristica muzicala se mai clatoreste apoi fap­ tului cl1 eJ a activat in yecinalatea etnogra­ filor. 27)' lsi sustine parerea.i () ZOlld mai mare din Romania ea "Horea lilnaB eli1J \Iaramurcs" este asemanatoare si ell multo afillitati sprc "Cintecul lunU din 01t(~nia". si Ul11l1 si aUul repfPzentind . Concluziile de in­ ceput ale folcloristuJui maghiar au fost pri lejuite ele eUl10asterea franmentara a mll­ lieii DonuJ arc romfllle5ti. "de 1a un omu.U. uncle trainrl in mizc­ rie.. moare in 1945..tfPl nontntea a­ ansa de Bart6k in folclorstica mnzicala. Luerarea lui are 0 importal1\. fntr-ac1edlr ele 11U se \~erificii 1n totalitatea lor.O flrim~ constatare pc care 0 face Bartok 5i pc care si-o pl1slreaza si dnpa ce face in­ \'estiqatii mai ample in n1 ai multe zone fol­ clorice din Romanic.. 29). pg.. este Ca materia luI me­ lodic maramuresean se deoseheste in mare miislJra de a1 eelorlalte reqinni arnelenesti.. :\1untenia si . are meritul incontes­ tabU de-a fi inc~reat si reusH pentru intiia oara 0 sinteza asupra muzicii populare a acestui tinut. oriqinea lui fUnd sud­ e<. '. DllP~ parerca sa "Horea lunql1" este Imprumutatli "nein­ doios u de 1a l1erainenii rlin Cohmt'iil (R. dup!! CHm are meritllJ rJe-a fi cules stiintifie un material boqat pe care I-a pus in circuit universal (N. 18). . 30). "de 18 un ligan ".oru} se 0­ eupa $i de unele probleme de . apoi tot din gura ctnUiretuJui a in­ reqistrat dntecnl 1a fonoffraf.. Ca semn al pret. popularizinc1 prin opera lui mu­ zicaUi comorile spirituale de pe aceste pIa­ iuri romanesti. \Jarturia lui D.0 fat~ de 15-16 ani.\cedemia Romana in sedinta (:. Kiria. lueru pc cafe tinea de aItfel el 580-1 precizeze prill clI\'i11!e](> .If! burqic.te apropia cit mai :1E: mult de icoana adcvaraUi a cinteeului.i a eercetarilor". '1) si de aid anume leerl1turi tntre dnteeele populare ma­ ramnresene 5i eele maahiare lB. pag. cind qenialul compozitor a fost ne\"oit sa se refugieze in S. 0 crunUi prigoand s-a dez. . imprejurarea i-a inscris ea axiom a ne­ cesitatea de a prinde si reda dnteeul pOpll Jar intoemai cu intreaqa ltli fiziol1omie an­ tentic~ si in pIu. legat de al poporuluj roman si mai ales de-al maramu­ resenilor. RitmuI acestor melodii este de fapt bine ennoscutul ritm Dunctat din muzica populara maghiara (.ii p(' care Bartok la \remea sa PH 1('-0 puhlt face..-ersificatie. Multe din aceste melodii eulese de marele muzician erau dntecc de re\"olta.ih"ania. Bart6k a ajuns totodata 1a cOllcIuzia justa dl acest stH nu are niei 0 legatura eu stilul pentatonic maghiar. Brailoiu."plicahO lJU \'a oa j" \1aramures peste stocp1 cintecelor de co­ pii ceea ce-l Ya duce 1a constatarea eronata di aceast!! specie ar lipcj la romanii din Tran:::.B. 27-28). dUpa ee n sistematizeaz~ pe baza principiilor lui Ilmari Krohn. de razvratire ~i ura contra eXD]oatatorilor. 1a . pa~J. Cu felul B­ eesta de proeednra se pOCl. Pentru cel care merge pe llrmele sale ar fi fast de mare fo­ los ca lInO dintre informatorij care an fast sau posibiI s~ mai fie in viata. 23. 23..lanluit lmpotriYa lni Bela Bartok de eatre regimul hortysto-hitlerist din 194f). autoruJ multumindu-se s~ mentioneze ca a cules prorluctia de 1a . Virsta interpretilor nu este precizat~ Intotdeauna."3.G. eli aVem de-a face cu a tnriurire maahiarli venitli min intermedinl rutenilor (B.uirii operei 5i aetiviUitii sale puse in slujba pikit 51 infra\irii popoa­ relor. sl1 poatl1 fi idel1tHicati.\foldm8. lllai ales aCllm duel \-olumul de matNial adllnat si p'lbJicat din diferite zone folclofice ale tarii permite 0 seama de reJatii si comparal. In strinsl1 leglHllr~ eu analiza muzicala aut.. posibilita1i de reascultare si re\"erificare. Revenim la monografia mllzicala a \1ara­ mmesulni unde autorul a utilizat pe llnga informatorii Virani $1 dtiva informatori in~ telectuali ca de exemphl Invatatorul Ion Vlad din Vi~eu de Jos.0:'1 mai \"eehi stH melodic" al acestor tinuturi.a Cll totu] eX­ eeptionala in ansamblul euleqerilor din fol­ clorul maramuresean. credE' e1.

Il referitoare la via1a dntecului popular..aza.7: co"-. aeeste hfIuenb Sl 2see12nari J-au condus 1a ideea feaJi:erii unci )pcrari. cauzele inrudjrii. pe de alia parte aspectul semnalat it ubliqc! pC' folclorhl sa consenmel. ea mai mul­ te rnelodii au 0 structura si 0 Hnie melxlica asemanatoare cn stmctura Si Enia ne]oclicii a folclorului din Africa.8.G datele lit.Este cert cit 8 11 sit1R.·ovi7. Bart6k a leqat prie­ tenii cu populatia maramureseanii. pag.2 1a timp si sa iubE'asc~ en pasinnc TO­ man. jnflorirea ei din limpuri stra­ "echi. Aeest fapt a imnresionat si SUi)jucrat sufletu] f1eniului manl1iar.re In realitate nu exis­ tan.lr~lr'. De fapt. 0 melodie trebuie culeasa !'.ucces~\ de la mat multi dnHireti alesi pe categorii de Ylrste pentru a vedea si in ce masura se schimba tempoul.in rezumat aUt ca muzica cit S1 ca versuri notaiiul1ea culeqerii este facuta cu Tl1lllta competenta si seriozitate. (B. i\COst scop." dar acimitea si "rfimlkhe A. taranul Jonu lui Andrei din Ieud. . care i-au 'Clobi­ Jizat oal1!enii sa vina 1a ~l~rec:ic.Tn "dIr ales t si arii l PC' eX­ ace.xperi­ mentul se cuvine apoi a Ii llrmdrit in timp pe qeneratii. I-a '.f ll1'lZician maghiar cu poporu1 roma" "i en 1lfietennl san r. La anali7.>formari. pacr. iar 1a me10diile instrument ale este aratat a­ corclaju1 instrumentelor cu eoarde sau su­ netul de baza a celor1alte instrumente. interpretarea. Este indicata ]a inceput inaltimea reaUi a finalei cintecelor locale transpuse pe fi­ na1a Sol dupa sislemul preconizat in 1904..a me1orlil­ lor maramure~ene lSi cia seama. Tn afara de aceasta a­ rata silahele scmle ~i pc cele 1ungitc sau repetate cerute de simetria melodiei si a ritIlllllui. pag. de aceea recomanda evi­ tarea lui in cll1eqeri ca unul care "briqt a­ lerlei fremde Musik heil11. 448).0­ coti deosebirile dintre variant. de folcIor ba:r. totu1 se reduce la "eompetenta" mu­ zician111ui '\'eao~.1) lfel: ctt 1n­ : (J- mai . a vorbi despre 0 forma adevarat ori­ qinaUi ". 97. Coriolan Petreanu... .. ci s-a marginit la speeulatii avocate~ti pin­ dite sofistic print re rinduri. Tltl negUjeazd a Ie nota.)it dupe. lB. 18. p(!l'­ tr11 Cfl aid 1n '\fararnurcs din D1i. La inceplJ t Bart6k nu avea incredere In lautaru1 Egan.~itia care i-a dat muIte date despr? J'1Hziei) mo­ rosen easca".1 noua oara pe Bartok in Maramure~ C '.13-20 de ani me­ Iocliile trebuiesc urmarite mai 1nLii la cill­ taretii de la care au fast culese. usta lilul mclin­ pri­ TI1U­ )lea .. care trebuie sa corecleze in eeJe din urma pe lnsusi informatorul au­ tenUc..nia ~ ea- I .lin partea cule­ qatorului. L0 '7a rlra­ gostei lUi RarL6k stan desiqUJ' RLil fnmnse­ tile muzicii populare romanesti cit 11'Jf:atia ei neasemuila. 1 (! i:rJ r<:>s" . Bart6k scmnale.> pe de 0 par­ te drept qreseli <. . und mischt all­ dieses ourcheinander. Cind pentru unele fraqmente se prczil1Ui variante.. dupa parerea lui Dragoi. n-a a­ tacat nicidccum problema pe tar1:111ul spe­ cia1itfijii prin analiza III inutioasa a faptelor.P­ Uirnini in Beins in compania !1!i Ton Bu.pro I si ('pI turi. nan. !'.a S0 explica ~i faptlll Ca BartoL a netrecut inainte de a veni in !vfaramures dteva . 4) Privitor Ie te'{t scd€ ' versurile asa cum se pronunHi popar."a­ tiler eas­ enit c''l­ c. iar Pe de alta parte.("'. Bart6k in· fluente straine.usnahme" ea lautarul din On­ ce.1 1:1 mude j11 ~'\ . Sabin Draqoi afirma tendentios 111 arti­ colul din . prin ea pune canat orientarilar qre~ite ale folclo~ ristilor. ell aIt prilej ~i necesitatea de! a c1etecta Intrc­ quI repertariu existent lD !110mentul culege­ rii fara omiteri arbitrare. 18.: m" ira rnpu­ lara romaneasca si 81 este c. 3) Pentru me­ lodie atul1ci cincl notatia uzuala nn este su­ ficienUi se serve!. a fost eel care I-a aiulat po Bar­ t6k sa cunoasca in mod pract. iar buna lui eredinta pusa total sub semnul 1n­ daielii.ram\1­ a'l­ ~are ! r! a CI)­ 'ata (lin .. AtHudinea sa este revizuita funda­ mental 1n colecUa postuma. BdT­ t6k preeonizeaza si in ml1zicu astfel de ex­ perimente menite sa puna in lumina vana­ bilitatea dntecuIlli popular.cer· tului din 22 noiembrie 1922. ::: '1 COrl­ tribuit mult ca Bartok sa ('n'~ni~'(.ite de aonotari Si semne comentionale pentru a in1esni apropierea de adevar.ata pe asem~nari ca sa l)oaLa si modul.Gind Romanesc" (1937.1teri21nl m')­ zical inregistrat em reie. 11) a:. Astfel dupa .sti Maramures san cea din Uaocea ­ Oas.erie in c21e ce llT­ meazii despre 1egatnrile mare1. Complexita tea fenomenelor folclo­ rice sincfPtismn] lor inca pu!ernic in zona de care ne ocupam impune 0 pregatire a~ rleevata multilaterala ~i mai en seama coo­ perarea strinsa a specialistilor de formatie diferita. tonalitatea. Tot eJ i1 insotestE: pentfl\ . 08ce­ dat in 1935. profesor de 1sto­ ria Artelor 1a Universitatea din Cluj. Asertiunile lui Bartok au fost interpretate ca fi'icind parte dintr-un program politic.Cll sau fara intenUi (8. EJ rele\'a intH inserierea variabiliUitii nrept 11na din axiomele folc1oruhti. Muzi:cologul ma9hiar L Dern0i"\\i.Te$i scurt timp in Maramure~.a£1u di nolarile Dlui Bart6k nu sint intotdeauna ore­ cise. 2) elo1her conform inspiratiei poporului. apoi de 1a cei maj tineri.o­ :1 (!-­ fan­ :. BUsitia: . sub a carei ingrijire all fost publicate la Buda­ pesta scrisorile lui Bart6k. '[. . indeosebi ale mllzicienilor de a <. La invocarea unor arqumente muziocoloqice ale lui Bre­ diceanu si Alecsici ea. 443). fol­ tes­ ltiia e a a fi inta ~tita . influentele me­ locliilor si care slnt ele. Experimentul aduce 0 contri­ butie substantiala 1a predzarea rapo:-tului dintre traditie ~i imp.au d. Cll foldoristul loan Birlea. In perioada inre0istrarilor. 350­ 376) di "nomazii nu pre au arte" ~i isi fun­ damenteaza competenta pe instinct .atIe indivichaUi in l11uzica populara. lngaduie inc10ielL posibilitati de clife­ rita interpretare -. Un'21e particula­ riHiti ale folcloru1ui din Africa apuseana au fost amintile 1a ( 1)T1'unicarlk Pi' :-U2 'e-a .

.. :c: 1913 f' __ .-::!: ce ad:ina 0 muHime de cintece Si " c:Esifica pe categorii i~i da seama ::'.ele an (ie Barto:"': 1il nrinli. Ja melocliile populare roma­ _es:.l a'listica a poporului de pe acec.•~R'\B G yCJTcSEtliJL UJl. ed.U_·_-_I.orea sila~ "C:'la dano cin:rc ocaz.­ fT13i IT.. - sl:~"~~i::'. arata ca: "Bart6k studiind folelorul din Maramure~ a siabilit Cd horea lunga 1'1 timpurilo \echi a fost lara indoiaHi singura melodie a mara­ mure')enilor ~i ca e1 sustinea la inceput Cd aceasia hore hm9a a fost prelllata de ro­ mani de 1a ucrainC'ni.~.racre r.a:ita. B_-\RTOK AFRIKAI -..:..___I_. .•.. : ) .. 4: a. fept ce-J determinCi 51 ~c sa pJece in Africa Sd verinee acestc consta­ tari..__ ~ -..:< S-d comins ]JC tero:1.n.ul strilbun de \eaeuri pentru inedit)i autentie.l Sauia -..'~.. de ace1e asf'­ ~ • c 'are ba::llia ')i ele care a auzit rs:.. \aloared COl1tinutulni artlslico-estelic a1 fo1­ c]oru]lli maramureSCa!l.:c ::. 1963. Kiriae.l fIno n \.~ re fu fie . iar in urma (1. (ex. -+) lllali(j jinllli... b) : :arii BARTOK \fARA\fAROSr GYCrrtsEBOL !Ptld IUdild Kis ..T.n :.\ ariHal. Dentc: aulenticul ~j ~'-::. Ulterior Bart6k a des- _'2 r a~ =-:ara ~MW • ~c: .aramur. care reiese elill folcloL Dr. o')~e c'eosehire de cintecele slovace la -":-'" :'.:-: :)2rc Co l~"-'r<e (1 1.G.varr" ':~ .::::.1illizelor faclli(' asupra maj multor materiale fole10­ rice a aiuns la urmiHoarea clasificarc: 1) cd 5j muzied 1)01mlara are dialect muzical pro­ priu crt 5i \orbirea diaieetiea.: Sf lIu-:i IrE? ­ be mell ma . _.rnu :11 co::lE Co 3ra'. U _. "-"_::la c? sosH din Africa. de unde concluzia ca I1U mai poate fi yorba de In­ riuriri..\mDfl:Tnl1tnr:" aJe yeciniloL -.'1 "e observa prea mare diferenta In­ :~e ca~ec0rii. .:ce bunuri asemanatoare in conditii ~: :::. ~ =:.·..r. \olut lc. c:fe'entele c1intre categorii sint mari <:~ e-:ider:'e. iU " .z dC's St"nnnws d(>[ Bl'ni Fr>fah \us Il-Kcll1t6rd P:-in analiza concluzionam ca asemanarea posibilil deoarece popoare diferite pot :c::::'.-econo111 ice ~i istoriee asemanatoare. Romeo Ghircoia$iu in "Contributia 1a istoria nmzicii romane$ti".te mejeagurl. mai profllnd pentrll f01 ~> \iaramures. Bartok a inlimpinat qrentati In cla<:ifi­ carea materialu1ui. l .ea acest:lia.re lisa prO\: iua .i"teres . mi'Hinrlu-$i <:e . 3) Inlerec._U_•. care intr-ade\ ar 11n Co -::~:tu' sl'f'-"'. Din scrisorile purtate ell prip­ :e::l:~ "Ii-: D. Tata doua exemplecare lc pune in com­ paratie. ~) . reiese dl datorita va­ ::e:a~ii C:eosebite a melodii'or din Maramu­ s~:e re$.

batrini.l eii. Fa~a de folclorul magl1iar ~i slovac. l\lonografla Bartokiand "Volksmusik der RUlltdnen von .i nu se cint8 Humai de billeti l.A.e diseutabile ori gre~ite.'i de fete in grupuri. Colaborator al arhivei de lolclor 11enrl Brauner I-a insotit pe Bartok prill Bueure~ti lar oaspelelui maghiar is-au pre/. consta din doua rillduri melodice (BartokL iar cele pentru oameni batrini nr. nenul11draie \ariaBleal!? horel 1 ungi eulese pe intreg leriloriul tarii. in fata argurnen Lelor sonore de netagaduit. rlimul este de obicei conform dansuilli.:.te in­ dtat de dHre Societated C(Jlllpolllorilor prill secretarul ei Henerai C. spunea Banok. Asupra majoritatii din acestea d revenit Bartok insu. fie eu u50are modificari. pentru oameni tineri nr. pe numerele 7. Colindele romane!i>Li arata Bartok n-au nici 0 inrudire cu muzica populara maghia· ra a~a incH scara lor pentatonica nu este imprumulata. Dupa cit se pare nici 0 regiune afara de cea a Maramure~ului ~i regiunile Imecinate n-a mai creal de seeole melodil noi. Rindurile textului 51nt foarte des din G sHabe.a atunci cind Bartok reliefa deosebirile "extraordinare" dintre melodiile cintecelor romane~tine­ ocazionale ale diferitelor tinuturi..'. dar pe melodiile de colinda se mai cmia !. ~i horea mal noua cu forma fixa ~i rltmul masurat ale Maramur~u­ lui. In general in colindele de lume curat tarane~ti cit $i cele mioritiee sau cu teme vlnatore$ti intllnim melodia legata de acela$i text. SMa remarcat apoi c.\-Ak.21 -~~-- .Maramllre~" . 145. Textuj principal foarte des are un contirwl biblic HI legCitura CLl Cra­ ('iunul. 28). 5).19 Ia numar ~. pe care s-au cintat $i se cinta $i a5Uizi texte de balade.Uamure'jt'l1e el \ 0 pn­ ternicc't inriurire maghiara (liJ[oriti.B.tiluri clin cell' mai (Iiferile 5i din intreaSJ8 lara". treapt[\ prece(laUi $. ca de pilcla deosebirile dintre horea lung a ~i horea mal noua din :"lara­ mure~ (e greu de crezut astazi cum n-a se­ sizat e\'olutia celei clintli in toate genurile actuale). pa9. (B. deoarece aceste cintece de sar­ batori de larr:.ii. Colindel e lia.i presiuni morale venite din parlea unor eer­ cud retro~Jracle l-au couclus Ia formule!iii te­ :I. in a­ nul 1U3. pa9.i l'u de sisteme sanore illai arhaiCt~: jar ace-siC:' '. e1 scapa din \'edere ~a compare genuri ~i stiluri e­ volutive diferite prin modul lor de reall­ zare IDuzicala: de 0 parte doina propriu­ lisa (hoH. !j. 7.isteme 5i pentato­ nia illsa5i 5e ~Jasesc In folclornl ((Jin. un rilm parlanclo rubato eu Uf­ matoarea struclUJ a . in luna feoruarie. refrenurile a celor mai mulle texle slnt deosebite $i le­ gate de melodii. e1 a cedat pina Ia urma lasindu-se pe depUll cumins.\larea cinste profesionala ~i com­ petetl~a care i·a c~ilauzit lntreaga activitale ~tiin~ifica I-a fa cut pe Bart6k sa-~i revizuias­ ed toLaJrnente teorille emise despre lolclorul din i\lari1mnre~. c­ :elor : eel Dro­ alai fol. Vb. Bntiloiu sub pretextul unui concert Si a unor conrerI1\~e cle5pre llluzica populara rOmanl'dsc[i JLl Ull schimb de experinta ~i informi.~ msta· com­ ~ =J :" 111­ . de istoria aces tor locuri iar evolutia 15i spune mai greu cuvintul. Daea 1a inceput Bartok fusese neincrezator. privitoare la folclorul nostru llluzical ~i la teoriile emise de Bela BarloJ~ in necunoa~terea inteurcd~i tt cintN:lIlui fO­ m8nesc de pe inLreg tE'ritoriul tal ii.ental iXln'­ gistrari pe fonograf. Bartok (.'mesc in qenuri 5i . deosebit esteasemanalor eu eloina olteneasca".J.Bocelul prezent III colectie sub 4 numere -~ 20-23 cu mai multe variilllte fie'care. nil constituie 0 \rastitura nationala. "S-a remareat insa Cd pentatonia. .i caracteru­ Illi pE'ntatonic (i:wheimitonicl.i llluzicologi romanl. 1Va. mcepe ell capitollli ('olinde ~. . 24). 20. Li. siaruia chlar asu­ pra unor deosebiri pe care le considera "ex­ lraordinare".n:1Zicale (Ie pe glob. cl o lreapta prin care au trecut in evolutia lor mai toate (. ulleorl chiar con· tradictorii. ge­ nurL dialecte. a ara­ : Cd ro­ coperitii ace. cu acelea~i refrene. ceea ce de· notd ca acest repertoriu estc mnit ~i tiresc legat de traclitie. In repetate rinduri Bartok sublinia ca~ racterul neunildr ~i neo111ogen al cintecelor romanel?ti neocazionale.. iar pe de alta parte cilliecul propriu-zis de stU vechi parlando rul)ato ~i forma siro­ fica a celorlaHe reqiuni ardelenesti.ut' iIt \ ('clerea lamuririii mai multor probleme: rj~m.. 23 din patru rinduri de melodie. pe aceea~i metrica. gama de haza: (ex. Anumlle imprejurari:.vIiinchen . 21. 17 din eolectie Ie-am regasit 5i noi pe teren tie in stare neschim­ haUi. III ho­ rile mal noi illi.'i de aIte vlrste: copii. Scara de baza este cea in111niUi 1a 110­ rea lun9a Si ill horea locala lllai noua.. A1 . . A fost insa ine\'itabil ca in munea ~Liin­ Iinca pe care a 1nt1'eprin5-0 folcloristul sil do\edeasca :. 60) (B.1 scapari. -.iI textele de balade". In schimb scarile cu "semi­ cadenta finaJa" ar da de banuit 0 lnriurire a muzicii sud-slave (N. Bartok a renuntat sa mai crc'adii ca c(~Cl mai inserala forma a muzicii maramure­ !}ene are aUt de simplista expJicaUe.t slil pe inlreg terilOILul ti'irii. 1-l. in folclorul romdnesc $i in cele mal multe re­ Uiuni acest gen prezinta un evident carac­ ter arhaie. (B.. El 5nstinea Cd dceasta este 0 llIo~tenire asiatica a maghiari­ lor.1923. unde marele gen al cintecelor neoeazionale este reprezenlat mai lliUlt de stUuI nou. 11 $i 19..aranjate pe baza rmdurilor melodice ca­ f2 5e deosebesc de obiceiurile din alie parti romane~ti. ci l. iar altele au fost re­ considerale de eatre 101clorl~ti . 1U).. Concluzia arata ca in eontinll­ are.Hlll :(10­ ::ide in­ ullJi Gin a la ca: ·s a :. Bartok arata: "Colindele din Romania all (liferente locale cu Inuit lllai mid declt melodiile de hore.h:..ullurilo .la lunga de 0 forma libera im­ provizatorica.

. pag. :c~~ fC)5~ l:e \:. este l10tata in eoleetia bar­ tokhiana prii. urne. Aici con­ sideram noi eli fluierul a fost ~i ramine primul instrument si cel mai simplll con­ fectionat de taran.. iar eele mai nOi pot fj ':':e trei rh­ duri ~i un p'. Este hore lunga din Viseu de Jos cintata de aeeea~i informatoare Maria Pop a lui Vasile (60). participantii striga In iimpul masurii t'llvenite de dans . soacra.n.:. AAkAsAksi AABc'. .:e IIci:ltec bisericesc de prove­ nienta str~Una". 1a : ce . Hague. Pentru treapta de trecere yoi scrie rUm punctat san ritm triole care de­ pinde de apropierea uncia sau altpia. Scara de baza este cea cunoseuUl peste tot in zona: (ex. daca 0 melodie L'sle caracterizata de U11 film mo­ le~it 0 voi nota ell tuetul de tJji3 sau 6/4. a doua categorie. Horea luncra. 24. :az: .odiile ~'. AAkBBk. 24. au disparut insa nodurile. Intr-un capitol aparte noi yom incerca sa clarificdm anumite aspec­ te ale horei eu noduri. Capitolul "bucati din diferite instrumente muzicale" de la nr. La mmta $i la jocuri di­ ferite..li se repeta Si nu are re:re:-:. "RomaUi din Maramure!.i Hlutari tarani). AsHel fiecare corouna cu­ noa~te doua feluri de bocete: dupa tineri $i b8trini {Bartok). melodia cunoa~te in schimb 0 diversificare dupa mama. Este ge­ nul cel mai controversat ~i dezbatut de fol­ clori!. ~i al doilea fapt denota Cd folcIoristul a notat de la in­ formatoare mai muIte hori lungi dar din care initial a publicat numai trei. horile mai noi sint de o provenienta mai recenta. 10: sus nu tre me slr de to PH rna . 12 variante la nr. :'\r.>i unele infiuente din zone1e limitrofe. . 24). 111 acest caritol Bart6k arata ca a obsen at 0 anumita do­ rinta (ciiutare) in alegerea ritmului din par­ tea taranilor. Din prima categorie am gasit ~i IIbocetul la ciuma" care este 0 veritabila hore cu no­ duri transformata in boeet (vezi exemplu 138 din co1ectia noasira). noi am ga­ sit:. urmeazd apoi 0 descriere a unor jocuri (B. :.:: . asHel horea lunga trece tot mai mult pe planul dol. . astfel avem boeete propriu zise neincadrabile in masura. in orice caz ina­ inte cu 50-60 (k ani au fost cunoseute. ABCD. sora. 22 din colectie este 0 melodie c.r J. . _.> dnta as­ tazi textele lor epice !y)i lirice dupa aceste melodii. ..e. 193-209 din colectia bar­ tokiana euprinde meIodii pentru trlmbita.. . 23. in dona masuri $i melodii de forma inchisa. etc. Cind au fosl create nu s-a pUlut stabUi.vocal melodies EdUet By Benjamin Suchoff. melodii de boeet cu earacter de ritual.::" ~c'c: Melodii dE' dans ell forme nedeterminate de la nr. Noi am identifieat pe teren 0 mai mare varietate de bocete.-: . Bocetele sl.il in iute in aceea$i meloclie. soeru etc.eudorefren.. ba mai multi fluiera~ii veri­ tabjJi tin in continuu un ison guturaJ pe care brodeaza melodia propril1-zisa. Mar­ Unus NiyhoH.:1: c:e forma strofica. CompozitoruI ma~Jhiar Ie descrie complet ~i competent pe toate eele intilnite. G).. . iar a treia categoric ar Ii ver~urile de origine bisericeasea. 1967. ea dovada ele ])tltrund numai acum in partile L'gocei"' (Bar:6. G­ teodatii se schimba ritmul mole::. grupa cea mai bogata in melodii. T. . ritm care se mole~P5te citeo­ cJat& in triola sau pe 0 treapta Intre acesle doua notatii care prin notatia noasira Cll note nu se poate reda. Au ramas pe note tinute un fel de "suspin" care aduce perfect cu nodul. ~fe.llui re­ pertoriu actual maramure~ean sUi nemuri­ toarea hore lunga. majoritatea de 4 rb. Clntcccle de hore mai noi sub numerele 24-135 din aceea~i eolectie este capitolul eel mai lutins.. Irate. In categoria a doua s-a produs 0 oarecare evolutie cleoarece melodia este masurata ~i tempo giusto. For­ mele cele mai caracteristice la horilp loca­ le mai noi 51nt urmlHoarele: AABBk. Aiel evolutia in linia melodica nu s-a produs doar asupra textului. (B. 1a nr..: 3. inaintea lui a fost doar frunza de fag $i par. 613 c.1elodiile fluierului sau chiar a frunzei nu se deosebesc de cele ale cimpoiului. :r. este notata 0 alta hore lunga dedI cele ga­ site in colectia bartokiana 1923. matu!i'a.. La acest capitol avem $i prima atestare a (l e scrierilor instrumen­ telar muzicale specifice in Maramure~. unchi. iar in "Rumanian Folkmusik" volumu1 II . XII).e QCC2: Cll caracter de ritual.ok L . de aceea Si Bar­ . Este inca 0 dovada ca 1a baza intregl.~arc ri=-_G al ~ex:U:.. :-'.llt dntate nu­ mai de femei in majoritatea eazurilor de rudenii apropiate ~i veeine ale mortului. recitativul a ra­ mas la fel ~i gama de baza. In Maramures melodie de hore noua se executa in ritm de dans la fel ca ~i in me­ lodiile de dans care pot fi confundale eu horile (le dans (B. Prima categorie este eea mai veche ~i fara indoiaUi cea mai arhaica din zona. aiei este posibil ca s-au pro­ dus !. 136-192 5e cinta de muzicanti de profesie (de obiceill tigani) (n. AYE'm melodii de joc Intr-o forma libera care eons tau din renetarea variata de unu sau mai multe motive. fapt ce denota ca folcloristul ~i-a revizuit ~i ipoteza cll este 0 singura melodie de ho­ re lunga pe mai multe variante.striHaturi sau dnta du­ pa melodiile instrumentale care in aceste cazuri se simplifica a~a de mult reJiefin­ du-se scheletul ei muzical sau chim forma ei de oricJine.:'4·)"" 0 despar­ tire severa Intre felurile de dans de 4 rin­ duri dntate cn text (striqat) si melodiile de hore s-a dovedit imposibila" (Bart6k).. tata.>tii nO$tri.c~:ri me­ Iodice.

J:5a eoleetia Bartok cu exemple 19 !.. . la care nu am putut sa Ie descoperill1 provenienta in neam eu toate in­ vestigatiile facute. In investiga~lile noastre. rotunda. ea dupa 0 migaloasa ~lefuire artizanaHi.Kane. Melodiile .i trei infofmalori.ie ~i anume: lui Bartok i-au cinlat din trimbita. Volume II: Vocal melodies (XXXIV + 756 p)..!O:!. . 1. hori din fluh>r si una din cptpra. :. cloar doi informatori. ne referim la horile autenticp maramure~ene. with a Fo­ reword by Victor Bator. Ne dUe la aceasttl concluzle piesele gasite in eoleetia Bartok nr. Aminlim aid ea infor­ maLor eomun la Bartok ~i Bredieeanu este tot Elena Birlea. sub numerele 34. ceea ce del10ta ca ele au ev01uat prea putin. 54ab. 53e. 110 ..i informatoare din Vi­ ~eu cle Jos :tvlalie Ardelean noi am identificat··() sub porecla :\1aria Ardelean ell bota .Ii 27 din eolectia Brediceanu.i III UflIld ell 80 di? ani este tot un IraUll1ent din melodia de joe. 5. tr. in h0fea locala mai noua de astl:lzi gasim acelea!jii tipuri ca ~i acwn 70 de ani. Cete 40 de melodii din coleetia Bartok notate in masura de 214 sint indiscutabil ineadrabile in masura de 6/8. care sint scrise in masura de 2/. 9 !?i 38 notate in ma­ sura de 6/8.. . "horea oilor".B. _-\cestQ !lucan instrument ale ell certHudi­ ne trebuiau incluse la repertoriul oeazional pac. la. ineeput ealigrafia de ~colar con~tiindos cu care Barl6k a copiat notele melodiilor !jii textele eu litera fina.\cela~i 1eno­ men i:I inlilnim . esle vorba de Ele­ na Bidea -. Du­ mUm Sereea din Dragomire.. Tot aici se dau 0­ caziile de ciHtat: "dupa mort". loan Dunea din Clod 4 piese :<.) un llumar de 9 piese inslrumen­ lali'.torese sau de Inmormintare.cind merg oile 1a munte".ebuia sa Ie privim ca 0 proprietate pri­ morcliala a rornanilor din l\1aramure. aeeea!. Concluzinam deei di nu poate fi yorba de 0 preluare a lor. numai ca rlndul dublat este varianta cunoscnlci J11plodii "Cit 11 Maramure$u". The Hague.. Avem ~i eazuri fericite de coineidellta dnd aeeea$i mel odie in eele doud.555 de melodii.300 de pagini euprinzind 2..preoteasa din leud. care denota 0 e\'o!ulie.56). AJte observatii ee se impun sint urmatoa­ relc: melodia 37 din mono~rrafie se afirma cd are rindui III dublat.?". Cele dnd mari volume "Ramanian Folk Musik" (1967) au fost preydllte pentru ti­ par in anii 1940--Hl-15. informatoarea Varvara Braieului din Vi~eu de Jos.30. Lucrarea e magis­ traUi sub toate aspeetele. captiveaza de 10. 203. stoeul de hori vocale de dans intilnit pe teren I-au de­ terminat pe Bartok sa creadi\ eft aces- l~d <iU () fHO\ ellientil lnayhiaf(i Liill doua motive: felul ue-a dnta a unor ill­ formatori ~i aiei ar~Ham di la aeele melo­ dii 1a care Bartok susUne ca sint de orl­ gine maghiara ele provin numai de 1a aceia". 38 care sint notate just in masura de 6/8. exemplu: 33a. Teodorescll (N. Volume III: Texts (CVIII + ti62 p) Edited by Benjamin Suchoff. in masura de 6/8.'1 informatoare din coleetia Bartok. Bela Bart6k "Romanian Folk Music..752 de texte poetice traduse de Dl. cu reveniri la notatia melodiilor pin a la perfectiune. llll-i dci lllare im­ porlanla numindu-l fals. "dnd !?i-a pierdut ~i $i-a gasit paeu­ raIu oiie". si )11­ ine )n­ )ar It!i ele Iri­ pe 1te af­ . la.. PaUiguta Boti~ din . e1 li zice como. incH monu111entala coleetie a putut apare a!. noua ne-a cintal fara diferente melodiile 45 ~i 53e (Mct sculai de dimmeata). sotia folcloristului care i-a ein ttl t lui Bar t6k exemplele 77 ~l '7gb ambe­ Ie in ruasura de 2/4 iar in colectia Bredicea­ nu aeele piese sub nr.. Ca structura ~i forma.HI si 8:! ell.ti ~i Marie !?i Doica Vra­ gu~ din Once~ti. Moartea I-a surprins la ultima intregire a llotelor. bu­ dum in A.prima melodie a fost imprimata ca 0 ho(c' mai noua din -+ rlnduri. Posibil Cd aee$ti doi informatori n-au fost eei mai reprezentathri in me$teritul c1ntatului 1a trimbita din \Temea aeeea.A. In general. de aeeea ~i modul e1 de cin­ tare a fast diferit de eel a taranilor.1 2:>--­ de me­ rln­ do­ par­ tpo- )ito] :atii se \oi de­ ca 0 mo• ' C1- iute ::"or- Ka­ CD. Trei volume impunatoare de peste 2. ..* $i sint identic acelea~i piese dIn eolectia Brediceanu.i la nL 82. fel. :ara in --. iHstrUm(~nt 1<1 cure Bdfl()k. Mar­ tinus Niyhoff 1967..muit. eolectii este notat8 10.. de fapt esle \orba de 0 a cloua meiodie care este un veritabll cintee de joe introdus de informatoare in loc de un refren obi~.Ii lunger Man din On­ cesli (1. a dirui contact eu ora~ul. ci mai degraba un amestec de hore propriu-zisa eu dntec \-oca1 de joe pe care Bartok 11u-1 sesiseaza. iar din fluier a cintat un singur informator. de 5e ne­ cu em en­ ·es.-:1nd pe C 1 ea cezura pri11cipald nu slnt cunoseute la popoarele invecinate. .' 1a aceea.ti 2 piese.i 134: stnt eompletari de melodii de joe ell silabele la. Aeelea!?i observatii se pot face la nr. ==n late de ga­ du­ ~ste di­ urii fin­ 'ma era Inu $i o )ar . De altfel el afirma: "In momentul de fata se poate eOllstala chiar aeuma ea me­ lodiile tipiee maramure~ene amintite mai sus (49-88) a. 36. 37. adaugi­ rea l<icut. ca la exemplele 201. 25).i populatia maghiara este indiseutabil. dllpa expatrierea \0­ luntara la New York (B. la eaz 1a caz. aceasta sub in­ f1uenta JJllizicii lUolc!cnenesti ~i nicidl'CUHl sub illfluenla mUilCH maghiare. La aeest capitol se em'ine sa mai iaccm 0 obsen-aj. in masuracle 6/B $i nicide­ cum in 2/4. "horea pacura­ rului".>i Hll din Ielld. Vo­ lwn I: Instrwnental 0 melodies (XLVII+ 704).la cum a gindit-o izvoditorul ei.

prilej etc.al cercetarii. 14. 16 slnt cunoscute in parte. exceptie facind cOll1unele cu popula~ie pre­ ponderent de limba ucraineana ~i maghiara. 9.?i mai variate. . 3. In prezentarea diferi­ telor categorii de hori l?i melodii am proee­ dat de asemenea reslricth'.t. 5.echi arcielenesc. culegerea <\­ cdeea)i meiodii de la acela'. Cind \ ariantele genurilor neocazlonale au prezentat micl (teosebiri intre ele. 11. participind nemijlocit la toate manifestarile folc1orice !. mai mult chiar. -. PRECIZARI ASUPRA CULEGERII aIUZICALE.a generala ca tineretul este eel mai recepti\' la noutati ~i chiar excentrizari refuzale de restul colee­ ti\itatii 5i mobilul pc. i-am inregis­ trat )i I-am transcris. Am urmaril. 13. 7. 12. UEZULTATE ~I CONSTATARI o cercelare exhallsiva a folclorului mu. cduUnd sa se diferentieze oareCUll1 de rest prin acea"ta atitudine de bra\'ada. botejune. (3 Reperto­ riu pastoresc. dintre vechi l?i nou . Pentru toale aceslea am cautat sa cu­ princlem intreq l\faramure~ul lstoric Plna la Gutli ~i gramta eu U. 5.ihologic este tenC\in~a (e D. Dalinile sar­ batorilor de iarnd. eatanie. 0 delimitare cit mai precisa a graiului muzical l1laramure~ean )i a ~Jenurilor mai putin reprezentate 'in eoJec­ tie de pina acum. Repprloriul copiilor.lr­ biHorilor de primitvara f?i vara. 6. (10). pe cele 5 viii. Repertoriu de Inmormintarei G.\Ioul care a ptitruns ~i continua sa patrumia in zona pe toate calle am cautat sa-1 surprin­ dem in faptul de falclor ca 0 realitate \-ie (te neconteslat. 5. 10 11. consideram ca 0 restrictie este indicata 5i in analiza struc­ turala a genurilor muzicale suiicient carae­ lerizate f?i CUlloscute. cIt ~i eele care dovedesc sintelizari cUntre local ~i a10gen. factorii e\oluth-i :. Melodii instrumentale de joc. 12. 2. a pefsonalitatii incipienle.II. Inainte ue a trece 1a prezentarea catego­ riHor de cintece ~i meloclii cuprinse in a­ eest volum facem iara~l precizari: mai Intii ca Ie-am cllprins pe aees(ea intr-o sistema­ tica bazata. zical maramure~ean nu a stat ~i nici nu poale sta in atentia noastrii. 1'oate fenomenele COIn­ plexe Cd Hunta. iar numerele -1. AceastCi meloda am fo1osit-o ~i 1a re­ constituirea unor fapte de folclor perene.itre eei doi marl culegalori inainta)i. ]l()i am ~lclsit muit mai llluJtt. 0 pri­ ma constatare ne arata ca lipsesc din cule­ qerile anterioare numere1e 1. dnd siluatia a ce­ rut-o ori ineditul inregistrarilor ~i obser­ \-atiilor noastre nn lipsesc.. l:\alade. 7.il un chestionar pentru investigarea informa­ torHor.) in caclrul categoriilor mai bogat reprezentatf'. g e nurile ~i speciUe neintilnite de ei.lonale ~i a caror rasplndire a constituit chiar un oblecth. Consicleram ast­ tel ca analiza textelor poetice ~i clescrierea amanuntita a unor obiceiuri arhicunoseute pot sa lipseased clintr-un studiu de foldor lUuzical. \'erlficate ~i re\-erificale la fata locului pe teren in loate eomunele cercetate.atarea cinLecelor eu lolul strain\? celor din uz prin partea locului". care du­ ce la 111l. (8). eolindat.. obiceiurile de primavara all fost urmarite. 15. 11. Cilltecul pro­ priu-zis de siH . clncl yariantele priveau ~Jenurile oca­ i. obiectivele propuse fiind cele a­ ratate mai sus. ~-am neglijat \'ariantele ori me­ 10dille eare au palruns perfect ill dialect. Clntece de pe1eril1aj. Hori de l11asa. Am avut ]:l1sa in iatd dteva obiecth'e: ell110a$terea situ­ atiei (1e astazi a muzicii lorclorice mara­ mUle~eJ1e. Horea 1unga. Cinlccul de lea~Jan $i 1J0lejllne. Dintre acestea eele ell numerele -4. am folo­ sit in cercelarea obiceiurilor metoda ob­ sen atiilor directe.i de lllutatie in sfera procluctiel toldorice muzi­ cale. 16. unele in mai mica masura sau tangen~ial din culegerea Brediceanu. pe conjugarea citona criterii (\'lrst&. folosind in prelabil pe lin­ ga mijloacele moderne de inregistrare !. de asemel1ea.> . siste­ matizarea prive~te de regula componentul cel mal diversificat ce esLe insa \ ariabil de la 0 calefIorie la alta.. HI. In prh'inta repertoriulul vocal sau instru­ menlal neocazional am cautat ca in cule­ gere sa prevaleze autenticul cintec mara­ mure~ean. L. Am pus in pa­ ranteza numerele 8 ~i 10 deoarece reprezinlti in colectia Brediceann reperloriu ell 0 sin­ gura piesd.111 mica masura am recurs la reconstituirea lor prin eheslionare.S. 8.S. 13. PUEl\HZE MEl'ODOLOGICE. Brailoiu cOllfirmaobservati. 16 din culegerea Bartok. indeletniciri. RepeL­ toriul de cdtanie. 9. Pe cit ne-au permis imprejurarile in decur­ sul celor 14 ani de investigare. colinde:e.ii sat sal! sate \e­ /I . DatiniJe si. 6...ii lHU11ai . urmarifea ~JeJ1u(l1or identiiicate de c. Cintece \'0­ cale de clans. 13.leea$i melodii sau \'arianie de la lllai multi interpre\i diD acela'. in111or­ mintare. .>i interpret $i clupa un allllmil intenal apoi inregistrarea dc(.R. se afirma. 15 care reprezinla in monouratia fle fa~a un material inedit. obser­ \atiile facute de eercetatorii mai 1'eeenti ai iolelorului muzical. urmind ca pentru a­ cestea sa fie seieetionate doar cele mai re­ prezentative l?i aspecte putin luate in sea­ mil ori nesesizate inca. Horea mal nouii1 14. ReperLor iul nuntE. Rezultalul culegerii se cOllcretiJ'cazd lntr-un numar de 1-480 plese ll1uzieale eli:l 45 de sate ~i comune in­ regislrale pe banda magnetica pe calegorii rlupa cum Ufmeaza: 1. Joeurile Ie-am cu1es in desfa~ura­ rea sincretica eu mU:lica ~i mai rar prin re­ constituirea de la lautarii tar ani ai satefor $i numai atunci dnd a fost \'orba de unele jocuri ce nu se mai practica dedt in amin­ tire. 3. restrictia s-a rasfrin t ~l aSllpra lor dar.

am depanat Cll infor­ matori! tiecare melodie cintaUi In lllonogra­ fia bartokiana. Pe aceasta mel odie a impro yizat diferite te:-. Faptul cei la unele dntece niei nu a putut Ii facuta reconstituirea.)i nu­ mai a treia oara erau imprimati la fonograf. avem incontes~abil influente muzieale de la zonele limitrofe cit ~i de la nationali­ tatHe cu care convietuim .'viunteanu Elena din Poienile Glodului. Ca metoda de cule~Jere care relese de-aItfel 5i din Iucrarea "Bartokiana".J. laUt dialogul eu informatoarea lui Bela Bar­ tok Braicu Varvara dill Vi~eu de Jos. dti Yecini-o fo numa! dupa mine 0 trim as nu 0 data. rareori ca ~i in cazul infor­ matoarei Braicu Varyara. I-a informat 9re!. sdrSar­ 'rto10. A\ca.li sa dnte :. .~ . 'Tean sa remarc ca inca nu ~i-a pierdut vocea.Numai eli 5i domnll.)i anu­ me ca in muziea magi1iara Cll deosebire in cea secuia'>ea ~iin cea \ec'he maghiara.te.. Am fosl \ecini (e \orba de informatorul lui Bartok. Caraeterul lneth iuuai ell speei­ I ic neao~ romanese.> a cum il simte raiinat moro~anul.AtuJlci 1a Vlad in cast! cinE'-o mai fost' cine! ai ci:ntat '? -. Che~a Irina din Boci­ coiel. munce~te. Dlln­ ca Vasile din leuct. illvatato­ rul loan Vlad n.Cl:nd tp-o inregistrat ti-o pus sCi-Ii uuzi \ ueed ? ~1i-o scris acolo Domnu aiesta (se re­ iNea Ja cel din poza} ~i apoi ei mi-o cin­ tatoo dupa 91asu meu.:ttii ~i G redau mai jos: linde aU cll1tat? La Loati a lui Vlad.. samana.25 . nn i-am cUlloscul (am arillat poza lui Bartok). doyede~te cum creatia strins legata de viata creatorului ~i a colectiviUitii se schimba in pennanenta paraiel eu data.. am gasH 0 melo­ die neschimbata. 64). ma­ sura e influentata muzica noastra populara de muzica maghiara ~i dimpotrka. D('~i ]a 0 \lrsta Inainlatd ~i-a amintit per­ fect de imprimarea facutu ell CO de ani in urma de fOlclori~tii B{~la Bartok ~i foan 13ir­ led..Citi domni erall'l Era 5i popa Blrlea din lend? Irall doi domni.DraHu l11eu." ­ 1 I pel­ i: 5. Din cOll\'orblre reiese cd ill[ollllaluarea a lost chestionala in trel reprize. C'i de tri orL $tii ce clJ1tece al cintat '( s-ar putpa ~(Hi amilltesti '? --. Doar me­ lodia ..>i 1. pri­ uJe­ ). radio in casa pentru nepoti ~i cu qreu :')i-a amintit de imprimarile facute.197:3.>it Pe Bart6k asupra Ylrstei (19 ani. imprumutind doar ~i adopt:i:nd doar une!e acccmte ~i mo­ duri san fommle de exprimare striHne. Samana. In 11.ma~Jhiari ~i rU­ teni cu care nealllUl maramure~ean a trait )i tr1iie$te. in a~a-zisa "ll1ULiea curuteasea se gdsesc mul­ . 21.Tu mamuca m-ai facut" a fost repro­ dusa aidoma la fel $i melodia ilLume nu 1 w I \ . in multe cazuri Ie-am fredo­ nat eu melodia ca sa $i-o aminleasca ~i iata 1a ce rezultat am ajuns: colindele 1. informatorii erau chestionati.~--. A­ ce"le influente 1n0\ itabile ~i reciproce in­ lre popoare \ ('cine. am einLat ~i astazi ~i am zinit !?i nllini" mi-o pHHit g1asu .e elemente de muzica romaneascd din Ar­ deal" (B. am ~i uitat ca-s Ct(:' 82 de ani.ene.III. intre nanonaliHi\i. Am obseryat Cd in zona de care ne ocupam. "..i Ie-a amintit eu wen ~i mai mult cmintele sau frinturi de lllelodii. unii au schimbat total melodia.easca nota originala a muzicii maramure­ . lOa. am incercat sa depanam aminlirea acelor cintece tiparite aeum 60 de ani pc care t. lJllr-o maniera care ria muzieii sale un co­ 10ri1 aparte. aUHurea.~-o fo' nimeni. trE'ccut prill filtru. lucreazii ~i seline des­ tul de bine. ca. ea avea 22). rest !: :1(' l c: Ll­ d- si lrea mai \-e .. bocetul IlL ~la a fast reprodus cn mid deosebiri. --. Cautlnd in amintirea acestor in­ formatori cintecele spuse de ei ~i tiparite inainte cu 60 de ani ei ~i Ie-au amintit Cll greu. ~i deci "numai intr-o mica. l"u mai ~tii ~i cine a mai cintat din sat? --. 2'goa­ m tii 'ma­ (erii cirul iste­ :ltul 1 de [eri­ Jce­ ast­ ~rea :ute c:or a 0 ruc­ rac­ I ace­ re­ sea­ serI Cd :i ~i ~ec- nte.ie noapl€ ' .n. De 1a primul folclorist nu am gasit niei unul iar de la al dOilea din fericire am uasit in "lata pe Dunca :Mdricnta (Mureanca}. Ta­ ranlll moro~an creeaza lnsu!. dne. informato­ rul Dunca Vasile de 74 de ani (1974) ince­ pe melodiile specifice Maramure~ului dupa care adauga acela~i text ~i fragment de me­ lodie din Muntenia cn adaugiri trili-li-lili. Bercea Dumitru din Dragomi­ re~ti. horea lunga 23a 111i-a fost reprodusa total diferit ~i ele lInde au disparut nodurile. deja. In treacat fie spus. poatp cd.>i intr-un spirit. mai curind se poate constata contrariul :. Braicu Van'ara din Vi~eu de Jos. a!. oleacd a­ 1e5ta. la 82 de ani :inchipuie-1i cum sa-Ii aminte~ti late horlle ! -.) ~-apoi ul a :. iar allele numai fragmentar. pag. Aldelean Marie. 1~~ din colectie nu ~i le-a amintit. ("vezi exemplele 263. La prima cheslionare din :25. Scopul prinCipal urmarH ~e noi a fost ~i acela de a gasi pe fo~tii informatorl a lui Tiberiu Bredieeanu ~i Bela Bartok. Hte. ('om orbited d0curnent este imprim.. se bUCllra. lliaJ e .II.iillt bacll­ sama cum dul. 265). este de neCOll­ te5tat aiel. Dupa doua saptamini. d din contra. numal eu am cintal. pro­ :)[ea \0- ~ de 5. Brai­ cu ValTara nu mi-a reprodus dedt 0 sin­ gura melodie.. dialog imprimal in anul 1971 februarie 28. pe linga marele arsenal de hori lo­ cale. dp \lOlld ori 1ntr-o zi :.. erau PLl!. 'alia pa­ inL~i sin­ e !.IW3. dupa yorbele pe care Ie-am lis. De exemplu. Aceea n-o clntat. 9.i "sa se mai 91n(\easeli pillEt-a (lona zi· imprimarile s-au nicut in casa ld ilwajatorul loan VIae! unde BE-la Bartok ~i loan 15ir1ea au fost 9azdlliti pe::. 5i femeia lui Vlad.6. tex­ tul mai putin. nu sill: de a~a naturCi ca sa suprime ori sa cople­ i.

muzical. autentic illdfilIDure!'lf'ctl1 ca­ re potentiaza sentimf>ntul de instrainare al ('Teatorului: De-a~ muri primavara I Pa5d­ rile m-ar clnta I Grangurul mi-ar clopoti I ~i cucu pop-ar si I Pupadza mi-ar fa co­ laci j ~i mi-ar da past-e salaj I Daca n-am "urod l.'[JlllHt' (1m putut-o observa !'li la infonna­ tOMe'a Irina Cbe'..-u cu .\Ii('ritd. Fenomenul se intimplCi ~i invers. In general.d cintt'eului Ill:' tid un:' dminl<. transformarea stilului eu noduri in stil me­ lodk. l('~lilturd <linln' k~t '. iar la ultimelt> doua reia cunoseutul refren maramurel?ean.'oian S~I nnte ("sint bcltrinti <.>i muri primiivarci" iniormatodn'a Braicu Yarvara a cintat-o lui Rna Bartok ca 0 hore lunqa. iatci un exemplu din ho­ rea pribf'agului (ex. '.>1 colectivd..i 70a: nr.'. doye(\e~te ca creatia este strlns le~rata de viata informatornlui si a colecthiUi\ii. Intensul proces ct. 7) InL DU~CA \' ASILE. Ill'. jJpntru deslu~ired a('p~tc)r problpIllc" dis( u· tii Ie eu informatorii np-au iost de un marp folos. Creatia coleetiva Sf' l1a$te aliituri d(' cea indiyidmda in munca la cla­ ca.. De obkei glasul c'ste mult mai gf'l1eral. mp!odiile legate dt. Aceed~i 111(>Iodie poatp cuprinde foarte muIte texte.'cl din Bocicoipl )i DUIlCd Va<.>l n)('l()dii~. De multe ori 11 P[(.' creatie S8 ohserva in legatura eu tex­ tf'le )i in melodie.j pOt-tice. la un clntec de .eu nu P()t inoda nlasu Cd mamd".! . Astali horerl a suff'rit trclflstormari.a! . Sludierea amctnuntita a inforlUdlorilor.i tenctinta de trans­ (. daina.. larg ~i gelloros in inte­ li:'sul lui. care vehi­ culeaza eple mai multc melodii 51nt r:lntp­ celc de dans ~i strigaturile.ici irati. Aceea:. 99.: fa 1:0 . llf'·au ajutat in special Ia horilE' lefJaie de pri\Pj.re cin? do - rtl - 'f' hal da" ha /a co .. clis[}arind nodurill'..'1i:Hoare. ocaziede dntat.u\ eli' crentie individuali} '.J - . 5~le a fost reprodusd totdl diferil la fel :.. iar aItele numai partial. 47 uni [pud IDr. caractE'ri<..i llf'Potii au'stora cme ill ~j['neral mi-au reprodus melodii din IPper­ Loriu CLlH'nt . un aelpvarat cin­ tee propriu-zis..dru '/er '" qe . 71. vlrsta-~i spunp cuvin­ tul.f' J'-.----~--. se schimba in perma­ nenta. In hor<~a "De-a. daina . .i mi-alll pierdut qlu':iu"j ori dLl llicepul si. sfir!'le~te prin a gasi cllYinte potriYite.i dai­ nale. schimba mc'Iodiile..!'rlndu-Ie par(-"rea. 107 nu ~i If'-a aminlit dE'lo('.gu meii. am urmarit pro­ ('... text slnl numai celp oc(tzionalp.i ". horea lungiI in f'volutia f·i. ritual. la ~(. 1ctr Cd f»flonwn ueneral zOl1f'i eslC' hlptul ea 0 IUP­ loclip poate vehicula mai mutt!:' texte.rea .>ocupa a melodic pe care 0 frpdone. Textlll sp pZlstr"dzd idr irlt'(. la. La descrierea obice1urilor. cit 51 la alte rea· litati fole larke. Faptul di majoritatea cintecelor nid nll au putut fi reconstituite. illformatorii Hind la 0 \lrslil inaintata CJreu au inai pumt dt~slusi una­ dou£1 melodii..l­ ta pind Ia doud stroft' ell la.t rinduri: cloua din ele informatorul are text. Genurile cele mai gustate. cit $i a materialului cuies ne-a pus 0 sea­ rna de prolJ\el11£' ef> Ie vom eludda in capi­ lolul pre:zenL In IUlllilld rolului social pe carl·-l dre ciutecul in viata satului. In­ formatorul cauta 0 melo{lie care 'ia cores­ punc!a starii lui suflett~$Ll $1 cctwia Ii impri· m[l caracLerul acestei stari. ! . ..---~--- tl'-oi SUdL. Bctlrinii informatori incurCi'i textel(>.i pi 111qa .ell' . \ III recurs ell prl'­ clid(~re Id copiii :-..to . (. deoari?ce ori l1U .ticilp dialectdlc'. Vai pu pe-o u .ile din Jpud. Supuni111<lu-le analizei scopulul cer­ cpliirii noastre.

. ~ . .·---/1 .{ are utul dai­ 'ehi­ tntp­ oces tex­ pstf> l:ltl'­ inde ho- :. Ana Yancea care avea 0 voce frumoasa.'Iu­ ria Tanase s-a apropiat de El dindu-i inter­ prelarc artistica.\.------. "Doine din Maramure~u lDui-dul) "CHu-i :\faramuresu/. $i a. Este Ulla ~i aC('e[I$i scara. credincioasa pilld In cEpa mortii. pe care l'. BoUza.. A. hori batrine~ti. "Dragu-mi unde-am intrat". Sali~te eu Bistrifa ~asauci. Ceea ce a determinat-o pe mao rea cintareata:o. Asupra zonelor de influenta mai facL. 40-250.m urru.~_ )res­ .. "Horincuta". LID! ..fariei...:(ub:J to texl Cd lTIP- iDI SL: 'Ii - r. Sapinta eU Oa~. Am in­ tilnit in Bihor Balada "Flntina din lemn de brad" in masma de 5/8. variantele me Iodinor. In orele de ragaz Maria Tana­ se 0 punea pe Ana Vancea sa-i horeasca horl din satul ei.--...He pro­ liva.. sa . la. sa-i colinde ~i sa-i spuna strigaturi de la joe.a savureze ~i sa se a­ proprie aUt dE" mult de MaramureS a fost Unara FHancd Ana Vancea din Nane~ti ­ :!\[aramure~. {~. n-a dezamagit-o.a au intrat in drcni­ tul national ~i universal urmatoarele melo­ dii din zona: "Cintec din tulnlc". "Nici aef'ln nu-i fe­ dor". In­ Fa . ~i :ic P<:u10a qiuslo este 0 meIodi(~ nou. Poiana Botizei Cll Uipu~u ~i Codru.~f!. Este un exem­ plu de adaptare locali'i..'OCi ~~"')' l\loro~enii :ll ':::::'3 In horea locala metml este foarte largo il clnlZI intr-un spatiu muzical de la 2\1. .(>$te> enul :~ '. in siil ~tiilltiIic: cu resj)<!c­ larea fonetismelor re~Jionah' ~i ell ace! td­ lent indi vizibll care ii conferea unicUa­ tea. DUl'iC\ \ . de la cunoscutul dntec "Citu-i Ma­ ramure~ll" en intenalul caracterislic.. 14 anI {r'ud 1974 Hilt· .-. de nunta.1 J )VL/ !.ltoarele precizari: datorita eelor patru mad treeatori intre localitatile de intede­ renta.'] . La melodiile instrumentale pentru a si111ti mai biDe spe­ cifleul ~i culoarea locala am respectat ga­ ma in care s-a cintat. pre­ 1uate din zone1e Salaj :. .~' fT).-. 8). i-a fost Cd 0 sora ~.. HOrE'd prim6verii (ex. melodiile hibrid. ori sa i se dnte dupa mort..1 --_ _--.---~-- . la.~1. mUllcitoare la 0 fabric a de trl­ cotaje din capitala. r-' C. in folclol'lll muzica1 se obserVE! pu­ ternic : Bor~a cu Suceava ! SaceI. rea­ asle cla­ Largo .semenea exemple mai intllnim eu completari de la. Dam un exemplu de evolutie $i sC'himbare de> funetie clintr-o melodi(~ eu scara eromatiea de tip boC'pt: a fast pH>­ luaUi s1 transformata lntr-ull cintpc pro- priu-zis ell' lip vechi..~() \. " (!~/I ct-' -~ ~. Ex. Orl acele care nu erau maramure­ -.Jaria Tanase d descopprit-o Intlmplator eu ocazia unei serbciri date de brigada artistica a fabricii in Bucure.:! adu­ din I\lo1do\'u Si 1ipita la 0 hore lunga (>Yoluata.' pe tonica Sol eu mici ex­ ceptii care datoriUi Intinclerilor Ie-am la­ sat tonica pe Re. toute imprimate pe disc ~i banda vor dainui peste veacuri atH III tura cit ~i pes­ te hotare. Cintdf()clta a lu­ al-o cu ea ~i i-a prop us sa 0 insoteascd pretutindeni In turnee. meloclie }a care Sod adaptat un text de colinde in ]\Iaramure~t timpul a1 V-lea s-a lungit ~i asUel s-a ajuns in masura 1eganata de 6 / 8. melodii eu puterni­ ce illfluente ~i preluari dill aIte zone sa llP limitam la un numar de 619.i Bihar. vpstita cinHireata :r-. "Trihu­ rihu".. Pi.)IIE.----.---. u­ [laf(' cer­ c'-au 'ih'j. Facem aid ~i 0 alta observatie interesan­ ta: datorita autellliciiatli ~i speciticu}ui tol­ clorului din zona.- JI dwl - c(' lpri ori nea­ . sa a meIt:.> ..'~#. sa-i horeasca de lea­ gan. •. iar minorele eu tonica pe :\Ii..J :. numai asUel am putut grupa ee1e peste 1480 de lllelodii ea sa 9asim eu aju­ toml cadentelor inleriod[c"... Inf.--------------~ ----------~---- 27 -.1 .. Ca ~i mod ell' Iueru i:! prezenteilucrari majoritatea horilor majo­ re au fast i'ldus.}rJ {J/j: .// f'. seCUll­ cia minita Si bemol--Do diez.ti in anul 1952.---­ .ene. .

1 - .].nvie­ red naturii let inceput cI(~ f. In raport eu traditia ~i eu innoirea.. Diitele pc care ni 10 ofer~i folclorul muzlcal arata ea eele mal vechi specii pastrat(~ in afara alterarilor !?i a pvolurei PSt'ntiale ehiar.>i mitsurii. care prefera a~a cum am aratat horile voeale. un meeanism aetiv al vietH soci­ ale.l . Omul padurii ori tata padurii se crede $i ustazi ea mo­ me~te pe unii tineri ra1aeitori prin paduri iur horea "fetel padurii" noi am gasit-o co.. Un alt f('nomen 1nregistrat pe raza lolclorica df~ CiHC' n0 '_~cupam est<' grefarC'(l UDor ('le­ mentl' inovatoare PC! trupul unei viguroas(~ traditii.--.. o primd observatie estc idptul cd.. prin mutatii func­ iiollale. clan­ sind ~Joale in ritmu1 farti melodif' a unui dans ritual in jurul foeului in care Se arun­ eEl matragunCi.formeaztl un meecl11sim viu atlt In noi fn '\.zi la adevilrate mutaiii functionalC' in folc10rul din ~:Iaramure5. sut. Sil l1tl rctin[l llUD1<li ceea c(' ('slc sppctaetllar $i pitorese ci. Ea poartd germenii nnei f'Yolutii incon1estabile.:a:..l PrezentL. ritualurile.ie: lC'a v('rhdl& S8 imbini't eu eNl muzi­ cali!.. ilsti'izi celt' mai multe ·. un sistem corelat eu viata omu]ui. decL dC' pe un plan contextual pI? altul. Ele deschicl perspectivp SPIC' intelpqerpu di­ nall1ir.xemplu trdllsformareu unui obicei ele primuvilfd "Tinjaua" III obiceiu d(>\nul"oli.. "fn euUura 110astra tradi­ tiona la.ieu'u din miturilC' 5i ritnrilC" an­ tice.. u tonpo-ului . pe eel ceremonial ~i apoi P(~ eel a!:tistic. SelU JJlOclItea $1 reillvierea caprel in srlrhatoriic> de Annl Nou cu tot ceremonlalul de 111 111ormintan' in jocurile cu ma!?ti. pl~ntru ca la realizarPC! lor contri­ bui. cOil5tient ea in eultura populara sp petrpc continuu schimbari de planuri. 197& . cleoarece locu I lor esit' luat de horiie localt' 1Ilcti noi.ilnp. jmprel!11a ell cele ale Yictii de familie. seoola Ul relief \'alente adfnci umane. Sl' auele tot mai rar. fenomene similare cu­ noscind ~i melodiile obiceiurilor.. Prill acestea pIe se deo<. -.. Foeul viu intretinut la sUna a ramas doar in speetaeol. in popor acum 50--60 de alIi legat8.ii inLl'fIlp d fellomC'lwlnr culturalf'. dOUd dirN'tii lnnoirih..' intra in ea­ tegoria eelor batrini in raporturile lor eu <'(lcrul $i profanul. Remineseentele vpchiului cintec al fetei in primejdie cif' a-$i piercif' 'turma !?i viata.. .28 - . formeazd Un sistem de complexe inlerrelatii. de f<jpt credintf'i in moartf'il ~i rei. Obicf'iurilc. A~a SE' intilnesc hod locale mal noi grefate pe horea lungli.ebesc cI(· celelalte caic'gorii ale folclorului deoarece obiceiu­ rile 5111t aete de eomunieare de' un limbaj propriu. cll ~i in folclorul ritual dar!?i In ace. dupa e(' s-an Cflsatorit <. Lste conditld vel loriticarii lur critice..Iarumure!? cit ~i in jntrca­ ga tara. ina­ \Catia 0volueazd clt-stul ele lent in zona cla­ torita traditiei deosebit de putE'rnice.iarea actelor de pe un plan pe altul: de pil(:a de pe plullUI religios eolindele Iu­ me5ti. Asistdm asta. Cul­ tura populara ne ofeTCl lil tot pasul (.llitati de px­ prc'. valorii UIll.seme­ !H:~(l mutatii functional(~.--- 1. obiceiurile pupu­ lare tree printr-un proces eontinuu de de­ saeralizare. -. . Lle se realizeaza prin iran<.· de rapt mai lllult€' mod. $i duel? 1a sehimbarea sensu­ rilor lor.-­ . Melodia ddusa yw scena nu mai poate Ii identiea eu llwlodiil clnti:Hil. Ca urare \a condueatorl "Tileguta". Etnologli stnl ill gen('rai de aco:ci cd. 159 pa~r. Am constatat de pilda in zona de Cd[e ne ocupam di tinerii.\cela!?i lueru I-am putut constata ~i la c("i c1'. ~" . socia­ Ie cleosebite a unora dintre aeestea pre­ cum $i interesnlui 01l1ului eontemporan pentru cle. Inutatii iuneHonale etl reperctlsiuni directe ~lsupra structurii actelOi". Tran:. cle obiceiuJ respectiv. 8i aceas ta a fost 0 meloclie eu noduri. sa­ end privit asUizi eu alti oelli rlecit aeum cii('\'a dE. un mecanism cwatar ~i pastrator de ordine. ­ . mutatiilp functionale sint elementul dinamie. ell via!a neamului ea 0 eelulli fUllctamentala a societiltii noastre traciitiona­ SP(Jl1tUIW.i illl intrat in Urupul cp]or insuratl revin ades(·a la horile traditionalt'.. 4).-----------------------------~----. trebuie Stl 1e :. 50 mai pastreazd ell gleu praetici mag ice unde Ie1ele i~i eauta norocul in noaptea de AnuI ?\ou. eu vechiul ~i noul.. St' c('r cunoscutf' in profunzi­ mea lor pC'lltru Cd yalorificarea Sd llU rami­ Ott let suprafatd. De (.. a UlH'i \'alorificari cu sens culiural ade\'d­ rat.ieCdf(· tin. Pentru ca sa pOilUi spune astazi ce0tl lP trebuic> Sd spuna in conC!itiile integrarii lor in (ultura contemporalld. 15u pag. Fpnoml"llui st' dd­ toreaZd !?i pluralitatii valcntplor pe care obil'C>inrile ]e pOurtd. TRADITIE SI INOVATIE IN CONTEMPORANEITATE ") Dintre toate manifestarile moro~ene!?ti dovcdese a fi celt:> mai rezistentt' in timp. un mccansim ere'dtor cle culturd. cOfl'grafill cu UC'StiCd ~i mimicd lB. 3). a clu:.H~)t ncitate" :l 10< 26 Qe ~'r']. obiceiurili>. cafe produce schimbarlle. a mC'locliilor '1i ritmicii melodiilor. mai noi ell pre­ pOtlclerenta de dans. apar In folcIoflll obiceiurilor leqdtl' de principalpie lllome11ie dill \'iata omuiui. Custurile variaza de lu In­ divicl 1a individ.ldna ubin:iurilor.eenii. o veritabila hore lunga. obicpillrih~ Sf' \e" (B.tim bine ceea ce au spus in trefUt. de 1a sat 10.. eorespunde eu moaf­ teu 51 re'in. au loc mu­ tdtii ~i de functii ~i de S('D'. 1H' olJJig~1 la lratau'd lor ('<1 proc{'s. obiceiurileJll totalilatea lor eele pe care folclori$tii Ie-au Dllmit ealenclaris­ lice sau de peste an..8. e'e exemplu.· !?i simpliticdrill' slnt \ izibile pE' zi ee trec(>.: cpar ~t dinlre riturilC'."€.

chiar dumi­ nica dn la ora5. Acea"ti:'l stare' de Iu. Procpsu I de tH'eew d~~ 1<1 fo1­ dorul traditional 1a foklorul coni(. arm­ mite categorii ale folclorului l1luzical cu­ nose sau au CUJ10seut 0 infIorire sau 0 schimbare de sens. rnptul 5tc1'pel01". horea Ioea­ Ia mai noua estp expresia directa a unor !'.tff'1 (J dpa­ rut horeel lr>fjanati'l (are are Cd izyor dnle· (ul df' ]eaqHn.enSll­ mlarll anuri. atradHici:'..­ truns de constiinta noului.im­ prejurari minunatc". . sa­ e mu­ emplu ctvara urare tea ~i Anul intare nl0cfr­ le all­ i!1vie­ )e Ull fllnc­ .. MorosanuL dlrz ~i hotariL muncitor ('nN~ic si perseVNent estc pd.·le­ ~2aZd :oasp l$i . vocale de clans in mtlSUra d0 2i. A~a se explictl de ce Bela Bart6k noteaza.. I 11.'cf'den t.:a DC putE'lll explica. asUizi a disparut. Naveti~tii nti mai au timp de data folcloriea.. multc din pl(~ sint n(l\'('tiste. luptd 1)('11 tru con strutrea socia lisl1lului proslavcs­ le curajul si dirzenia. Impotri\'a ocupatiei austro-ung are... Fokiorul muzical (lin zona a alimentat seif~a dc dreptatf' a taranului obidit $i sarac Si a crescut in sufletul tu­ turor :--.t en refrr~n(' Sl p"pudo-fP. Or! d pri1wayuluL ori elf' inslrainare a jucat un ro1 important in liri­ Cd neocilzionala. tit' ino­ da­ Cl Un orica . Truditia estE' inca 11l'Nl putern i­ ea. simpl() elar Ylguroase. Dam ca eX0111plu horf'B Iunga din reperto­ riul liric neocazi0nal: se mai pastreaZd doar in Sapinta ~i in doua localitati din Valea Izei datorita c('[0monialului de nunta la implptitul eUllllDiL In ~!eneral se poatp afirma ea muzica yoeala este mai rezisten­ ta Ia innoirf' Si evolutie dedt cea instru­ nwntala ell toate Cd li1utarii tarani pastrea­ zi:i multe hori dE' famUi('. la in florituri. nui son p~l. '\lelltionam Cd ill caclrul liricii maramurf's~'ne neocaziona If:> horea de protest social impotrivCl nedrf'ptatii ctt si hOff'a de haiducie. dragostea de patriE. nbiceiurilf' de primavara ca tiniaua sarhatorin~a primului pluaar ee a iesit PE' "tinT. dcoan~c(' nu se eade numai atunci cind (' locul.mporan s-a [deut ~i se face ~i a!-JEizi in mod lent ~i gradat. care deyin hari de dragoste sau hori \'oea10 d(" dans si mai depclrte in hod elr' '!iaW non!1. C-a intilnit la Ince· putul secolului nostru III ?vtaramuH'S . ~umai d:. dar si sfnt cei ffitli fPceptibili.Lui . apoi sarbat0rile df' iama CU co­ lindele ori jocuri1e de ma. .5tplUUl obiceiurilor supra­ vietuif'sc numai prin sehimbar(' de fUDCti0.\cestc sate i-au dat eOllvingc'rea C~l in vremuri mai vechi "muzica a fost fartl in­ doiala 0 indeldnicirc 0bsteasca" numai a~a 5e poate explica numiirul mare de tarafuri de tarani carp intorcinclu-se seara de la muncile cimpului Im'eseleau coneetatenii. de dragoste df' tara si partid ale carei notiuni stnt deter­ rpinatr de lncrederC'a nestramutdta In vie­ Inrii'] sodalismului.it (1.imburele de dreptale. !l-a vrut sa colin de. muned infratita. hori din batrllli p0 eMf' sint 'IolicHati sa lp dnte la ceren'. Iren(' ~i adaugiri. Fetele ramase in sat clntCi numai dntecc de larga circulatie. mUllca in mina. care n-a yrut "sa Sc dupa mort. zical ~CJ in tialc' L~! L1 L ~'-. deaarece a disparut si Jegatura cauzala eu realitatea cme I-a generat. Feciorii pleaca din sat iar horiIe lungi. Dupa impunc>rca masurii de fi/8 tot prin evolutie si prin contopirea tim­ pilor s-a aiuns 1(1 dntecel(.n11 1 cpl mal (1Cce~ihlJ nnului ~i im­ piiei! eel mal plljin C011S0[\ator.i noi ::a:1­ :. lin tn clCeasta \'ii:lt~1 folclorul rnuzicdl inlra prin rilurilf? straVt'chi ~l ohiceiuri. in care productia easnied indestula nevoile zilnice.triiinare si 'Pastoresti. 1a nou. Melodia ddtoriti:'t clntiirii in maSd f. eu loate transformarile exist0nte. de lupta im­ potriva bog.'.ttiri su[letesti din care facl' parte in primu] rind strigatura./. in tensiunea di. de la hrana df' toat€' zilple la vesti· t010 porti ~i CelSt' ctin l('mn exista 0 viat5 'Slate sfnt este fo1clonCd hine inchegaUi Sl conturdta. Exista 0 unitatp indiscutabila intre toat" mEll1ifestdrile fo1clorice din zona deoarece l1wramureseanul isi producea sin~rur bunu­ ri Ie: de la imbracaminte lfl fluierc ~i ce­ tera. Temdtica noua (''if<: legata 111 horil0 10­ ('dIe noi df~ cintarea adusd patrini.. ho­ rilc' haiduce5ti de ducd. de imhogci'ttre ~j evolutie a repcrtoriului in­ vinge ineet ~i inevitabil cea de a dmla.ti ~i teatru popu­ lar. ca am intilnit 0 inforrnaloa­ re batrlna.­ hoi mondial. UHf>] e categorii de hori mai ales din Si..l 29 tJOfJU­ le cle­ ona de rCi a~a u pre­ ~&tnri l H'V in lueru in ca­ lor eu acum ld in (. pa cli­ ". In sat se mai pastn'aZd pc alocuri sezatoarea.duri o ca :itole de mal duri.. ollier'iu] cUl1unii d. Cinteelll pribeagului ori de haiducie ras­ pindit aproape in intreaga arif' geografidL cintcc al tHei tmpotriva bocotanilor. Un Ioc eu tntul aparte in fo1c1 orul at lual eu raspIn­ dirf' pc j'ntregul cuprins ell 'Zonci il ocupa po(·zia muncii crerltoare deoarcce in con­ tC'xtul tematicii noi sUi omul constructor al soeiaUsmullli. jo. Acestea se reflecta in 1'oril(' si '. tnate hori­ II' rittwlc 5(' cintilll numdj eu prilC'jlll £:p­ rcmojliilordo care tinedu. orice rit al sistemului obiceiurilor se desfa­ 'iUl'il potrivit ml0r rp!luli SfwC'rf'.ii cca dp 111111Jire. ll'elodia (~­ \"olueiu[1 ('va mill rJreu Si a')<l cum am mir­ tdt de Iii hO\"('ci lun~!a au dispilfut 110duri 1(' fipoi corO<llwle. baladelc dis'Par odata eu bdtrinii sat<~lor.' si locurile natale.'Pl"Snrile sil11p10 dar pline de sem­ nifi( j ]1] f'lmlicp.::un­ s::na ::~! ri i mo­ :i.:.enlimenlp ~i (. irecte or ')1 l'juri!.ntrf' cele doufi f0l'te de consen:are. S0 muta san se mariUi la ora~.~uri si hori..U ioa la CHiull (lj'Pi:l nri colectivita tea Irpbuie incadnila 1n Jlwsura :'. Tn special in Urica neocazionaHi se obser­ va uncle schimhari lntii la text apoi tran­ formari a horHor catanie si haidueesti ori de in<.le o alta obs('f\'atif' privind traditia ~i ino­ vatia: fellomel1ul de contaminare a melo­ diilor care persista Intre genurile din zona. sate in care oamenii nu paraseau niciodata loeul de bat.tina. Asa cum am amintit in capi­ to luI pn.Ha~ilor.strat eu aproximatie> pIna dup1:\ eel de-al doilea rd.

Reperto­ rill! celor mid lipseste in colf'Ctlile noi cit si din colecti a Barl{)k ori Bred icea!lll.' If-ilCJEtn. dar inoyatia prodw"d constil numai in text cal'(> dsti:izi are semnifiCLltie exc!L:sh'i'i de joaed. In reperLoriul copiilor Sl' obs('rva 0 inoYdt[p la text lar Ia melo(Jie Cd reaetii spoatane ale celor mid fata de mediul inconjurator. melodii cantahile eu un substrat pentatoniC'. "Nu e<.§z nrE'z·' 're" '. Forma strofica se dovede~te a fi in strinsfl unitate eu 0chiva1entul sau de forma cla­ ~ica din intreaga tara. 28). ' n:2t" b" z~: lIcr".ea~i de s(~cole. Am gasit in aeeste melodii reminiscente clare a horei eu nodurL hore care datorita mi 5earii leaganului atirnat tn grinda me~­ ter nu putea fi cintatii micutulul in acel parlando-rubato.' noi este qre­ fdrpa sigura a unor C! k~Ulell te j nova loare d~' DwIodie pp truplll line} yjquroas(~ tradi­ tii.a.Si 5..:: melo( maCl'h rest: Goi:".:: :')ca: "'a:. Cele mai vcchi specii dIe clntecelor pcistrdte in afara alter~irilor. melo­ clia raminind ace. c . Din investi9atiile folclorice [acute ill zona am inregistrat 24 productii de cintec(> de leagan.c' si c1­ drept DOS::' del' ' t i i : ~. -. gen frecvent in 'Zo­ na prin eelula ritmica iambka CLl trohen] care da nastere masurii de G/8.~: ses:e :) r"~' ritrr:u C tat ':.C.te deioe ex-elus ca acesl rilm" ([iusto silabic bi­ cron cum II nume~te mareJ~ nostru folclo­ rist Cnnstantin Brailoiu sa fip arhf'tipul rit­ mului maramure~ean aetuEll (8..­ fere. pe cunos­ ('uta melodie "Cltu-i !\faramure~'. :'\oi am (ules Wi l1utnlir cJ..lenilor. acele practici ce ne clue in timp la stramo~ii dad. Ob"en'dm ritmul pxtrr-m de simplu (piricul) eu llumaratoan'a )W un sUllet.a~c. IIie.: mu. in ritmul autentie maramure~ean care a evoluat din prima. AC'0St ritm punctdt este in primuJ rind spe­ cific intregii tari $i npjipsit in ~aramurc5' Pentru aceasta ar plecla in plus 51 faptul d'i am 9Rsit In mai multe co 111une. sau cloui:l su­ nete so1-mi (bitonul) de lc1 care se twge aIaturi de horea lungd pentatonia freevent int11nit8 ill cintecele moro!. "idSct (. a :. CiorIla.21 prodm:tii infdnti­ Ie. ci numai in ritmu1 lega­ nat. cit in iexlul strigilturilor. . Am aratdt Cd se p~istreaZfl inca in mulle comune aee12 hnri de familic Cd de (~xe1l1plu: Hored lui Curban. ~i care a fost intilnit pentru prima data in melodiile de leagan. paq. apar in [01­ clorul ritual si eel a1 obicciurilor legat(' de principalele momente dill viata omului. care invoea prin cintece formule. Stan.m u text de leqanat care ne duce Ia eOl1eluzia ea aeest Cillt(>(' d Cost un veritabil cintpC' d. Si acest gen lipseste in eolectia Bart6k 51 Brediceanu. unde inovdtitl nu s-a produs preCl ll1ult in melo­ die.e5tabi1 sfC'ra inOviltiei. -\"t. 8. Culegcrile recente de foklor muzical au clovedit a mare frce­ vputt! a dnteceior de ]pagan 1n care rit­ mnl punctat estc inJoC'uit cn "ritm punctat moaIc" cum ii spune Bart6k bazat pe com­ binatiiIe provenite din ma<. Est..urfl 6'8. Un aIt feno­ lllen obsr'rval inregistrat d. sa cr· pro::e .adevilrat ci:j mulle din elp an in­ flUelltd grddinitei sau a ~colii.inc onl. DUl1cd..

i­ labic (perlando) eareimprellna eu sca­ m muzicala redusa ne duce eu siguranFi in timp la gf'llul din care a provenie horp() Junqa.\stazL prin schimbarc de functip crasim nrezPllt in c. IntN8sClnta aCPu<." . Unele s1nt !'. i se si dnle in a1t ritm dedt eel de 6/8. Ritnml bocetelor este :. gemeu0 de ::oina din Oltenia. . ela­ :entc :rec­ • rit­ ~rtat scste la maghiari. inca ina­ intea erei l10astre f>e obi'5nuia 1a illmorml'n­ tarea eclor a\'11\i si mai alesi sa e-xl!ste pe linCTa hocito8l'e (praeficaif'\ tr1mbita~i (tu­ bicines) si flautist ftriste) fE. Bela Bart6k Ja i'neeput sustinea d~ doina maramure$eana ar fi un imprnmllt do Ia ruteni en asemaninidu-se eu dumiilf' lIcrainene. '" H acestpj specii muzicule Cd form!'l ]i­ hera insotitd pc aloe uri de bizare sunf'l(' :. 8 Pcl(j. .faramure~. 154).'ista . D(' aseml'nca pen tdtonism u 1 fd(l~ partE' dintr-o zestre '('che. \stihi III ~Jenul cint.au s<. din Bihor $[ Maramure~.ramUre~W(lll (8.) :.-j de flui('!'. :\fai de­ Pdrte 90 lei suta din melodiile cintate de poporul din }.nformatoare in tr-o horf' p'w­ priu-zisa.-inE> eu corOi:llW r tempo rubato. Astazi in Maramures anroape toatf' Clcpstf' mani­ fp~tari f'-xista.lf' aspece de melodie 0.tiinti­ iica constata Cd aCeh~i:l sint curat maghid­ re'" (B."horea pa lungul".ene drept 0 il1f1uenta . 'Este si aeeasta () rJovadii' a evolutiei.cul) ! su­ . Obi­ ceiul de a dnta l5utari tarani la inmor­ mintar(> estc vechL participared lor estc mu1t mai restrinsa in zilele lloastre.llqhi tate.C'd:. mart'. e!Utf'ntic maramuresciilla. '\'oi l anti ­ in­ . :\stfel Ca loyiturile dl' gIota. 2D1. care sea dezyoltat eu spedfie local in 4 mari direc­ Hi : ~\.mul pUDC­ tat s-a impus Cil ceva sppeific ~i autentic nRseut din suflctul artistic rafinat a1 mara­ mure~eanuilli.in primul rind ca 10 nri9ine este indiscutilbil voc-ak dUPti care' d fost IUdt. posibi1 sa fi avut un fond comnn. veri­ tdbUe hori propriu-zise.itA de Ii! sin0' In p\'oilltia mPlosului pri­ frau! miti\' mii. Oriqinea de a dnla 1a hmormhtare 0 afl~m 1a romani. In -atip . rit. leele dad..ane alar. S(' dnUi duni! 0/ .faramures se misci:i in ase­ Dlenea ritm de dans.ta transformare a inmorminUlrii in nunta care se face eu mi­ reasa in cazul in care a murit b~iiat. sau Cll mire In cazul in ('(HI' a murit fnUi. OhicpiuriJe riP lnmonnintare an rtlmas in substanta pina asUizi npa1if'rate in mani­ fest. de frunzd.ito­ / come<.-d~Ie .1. din lrim­ bita si actual de vioara.-cnt ~rto- cit. ac(>a nunta. fC'lul C11m cvolucazd cint('(ul popular ill qeneratii si pe qenuri.­ d de acest tia. ca romtw. In rr'. ci a~a cum e1 inSl1$i a reYenit.ures· ul ca no<.te :c bi­ )lc]o1 rit­ .Tos care i-a cintat folcloristului Bar!6k trei variante de hori cu 1l0cluri. '~-~ : :(']0­ • . InoYatia in ceremo­ nial de inmormlntare eu imp1icatiidirect(' asupra muzieii gasim 1a moartea prematura a tinerilor. spe­ . Slovacia r Ungaria. pag..1 "'C:: o e in ltee€ ' ectia zo­ )henJ care lip- :ente Griti':! ::n es­ acel lega­ care tilnit onic.'11 1 t eei cole i lui l::de lolo­ E"~p intQrc~. 0 qiisim si 1a stra­ . a$a cum s-a ardial..'>t c)Tobablement d'origine arabo-persane u • Intinderea pc arii mai largi dedt bazinul 'Y'PclitPr<1nean plecleazil mai dp{[rdba pen!ru :'iuinea dlltohtoniHlirien-[rilC[\ '. deyin vibratii sau trE'mo}o in. fiindea nu ~til1l pe ce baz.1 . cit ~i provenienta din genul de bazd maramure5ean --. Esie interesant sa amintim 111 aeest capito] Cd aceea$i informatoare BraicH Vdf\>araclin ViSf'll de . Prin urmare D-l cri­ tic.I ' ' "•l . iar formulele ritmic!' sint clintrcontrioJet moale (ex. melopf'ea de bocet am gasit melodii eu earacter de ritual incadrabile in rnasllra sau chiar melo­ (Iii de bocct in masura de 6/8. ~ i!1s~i :lgan. 28).r·cului de leagan Aln 1l1tilnit majoritatea repertoriului di:~ hori locale mai noi sau cintece propriu-zise in masura de 6/8. Concluzionam deci ea ritmul punctat 111aramuresean nu este im­ prumutat dupa cum afirma initiaJ Bartok. as­ tali aC(.:Jril(' lor lleesentiale mnddi asupra sen­ suJui Jor adine. iar pentatonismul caracteristic :!nelodiiJor maramure. :iindca dUPd D-sa sint maghiare. planeaza b !lota de saera­ Jitate ehiar daca aeesta a capl\tat in une]e 10Clni yalente noi mai 1argi !7i mai profuncl umane.-eebea hore hmga.-lnmormintar('. Ef>te drept ca acest ritm de 0 raza zonale.trumental $i de aicea melodia mai nou dp.. Iuo\'iJ­ fol­ c' de Ii. Mortii tinNi slnt dusi cu Ce­ tE'rtl.)('z~itodred" din F8lticeni Bartok serie: "D-1 critic buna "Camel despre ritmuJ ~ >:'110- a) qre­ oare 'ddi­ :('10 r .Jf'nul cintt'c1l1ui de Iecl9an frag­ 'lwnte ale horei Cll noduri c('ea ce ii con­ fpra vef:himC'a ~i uutenticitaif'a specific ro­ md!1eaSCa..I . dar s(' inseala pc!liru Cd aeesle SP ana in marc parte si in muzica slovadi. 28).ant de stint Cd Bela Bartok dupci HH4 nu considera di ritmlli punciat este neaparat specific maqhiar. dntat probahil pentru prima data 18 capatiiul mieutului care a fost le­ ganat ~ir care nu putea fi Ipganat si sa. III' r. e] pllline] lua l1astp(p indC'pencient (0 () treapUi fin'HsUi i. au disparut.. Nu exista hdcit()i1H' tillgaJillZl din lUllcJ.naqhiara. Cunoscind in yizlta de la Bueu­ ~esti din 1934 nlf>locJii similarC'. Ucraina.'atia stazi crede eel sin1 "opecialitati maqhiare.' ••• ~'\ . raUL deci. care evolutie am c]escris-o mai sus. $i in oCE'st gen pc lln98. striga un "Pen:al" asupra me­ lodiilor populClrt. Muntenia r el este inclinat sa crea(H1 "que cd. de duca.. 8. Tntewsanta ('stc si cintarea la tineri din trimhiti'i.1 slnt toatE' dE' jalE'. Aid melodiile cintate 111.i 11lC'lodie S-ft transformat in qu­ 1'a aeelea5i i.ii de instrainare. eu alle cu\'int0 yrea sii clf'spoaie 1'Omanill1f'd de 0 marl! pClrt(~ a tezaurului muzical rOllldnpsc poporaJ. Ei cinta de obicei dintr-un hocet sau chiar fraqment dintr-o llore lunga. 9 b).

111f1orire".. pag. unitati"i $i mai ales a vet himii poporului roman pe aceste me­ leaguri. Am ~ja. Constantin Brailoiu remarea din reperto­ riul folcloric a1 satuIlli romanesc. htr-o executie ferma Hira coroane.((.. Desigur ca ~i melodiile vechi cerpmoniale stnt preJuate 5i acliJptatp ca clementE' de spectacol.'rOdSE'. sub aspectul flexihilitlitii limbii ~i a bonatei sale capacitiiti de metaforizare. fara PH'a mult(~ ino­ vatii me10dice ca in melodiile . trimbite. parintiL coplii.~.12 mrHt..TUta de (:ontemporaneitat~ ~i nn 0 dl­ dere pe C\arta. zonqora 5i doha. .: bine detr·rrnindt.-un cerb in codru" sau ba1ade: "Colinda pacuraru!ui".. '\. ca: . "Plee-atul oilor1a muntc "Ho~ rea ciobanilor/.monia1 au dQvenit eh'mente de spectacol..De-tnvirtit".t<' intern].. lll{~­ lodii care nn au eYOlllat prea multo Ele au ca strudura modaM. li­ {ella din trisect 1a . 1<1 o lI1eloclie "ocala un text ll()'l alraqe de mnl­ te ori dupa sine si a hore naua. Jocurile eu llla!$ti slnt indi pe intreg tE'­ ritoriul '1\Jaramuresullli yii. mult asupra desfa~:mrarii ](If fastuoas(\. Se poat!' anrma ehiar Cd sub acest aspect nu s-a.~ k':1\e (Jcp"tui obi(('.Toeul aHor" etc. . dlim milt io<.\Std7i si eu taraful c:e 18utari Sf' cbtd de ja1e. sau neaT:1U<e a:. nep'Jat0. Hord 1il Prisl)pl. Inovatia este mai pregnanta Ii) horile local" rnai nnj fiincl St col" mai nu­ mer0ilSC>.. secondate de doha sau vioara 5i doba. 'tn aproape toatr~ zonele tarii obiceiurile traditionale yizeazd procesul de modernizare..il in Wl1d \i~pu . [h~ asenlenea. pentru a po­ t(-'nta '·('selia.Jocul caprci" a suferit pe-alocuri unele inflorituri.ltje predsa de 2/4. Evolutia rle 1a colindil la balacUi esh. esti:' Ull V1er$ luat probahil $i addptat 1a un tr'xt lWU.'v1indru-~i eill­ ta. la text. a dat noi nl.-mintare."1\1arg oile in munte". !'-futatii de la earilcterul mitic la eel religios s-au produs Cll signranta $i in !eatrul folc1oric "Viflaiemul" ':'i In ctntece](> de pelerinaj.~ tropo­ tit". \'pri50an:'...NVii 1a unelf' obicp­ im. "YIutatii fJasim in aceste obiceiuri unde din cen. observindl1-se apa1'itia din ce 1n co mat deasa a pseudo-rdrenului.:1~a si pc imas si nu l1UlIlcl la h:m(). 164)..' un proces specific numai ma~ ramure~eililor. D<. fllliN. mente df' urari ca: "Sd sitj uazde vesf:'­ 105i" elf'menle de legend8 "."\fiorit<1 maram ure~eantl".~(j produs innvatiR po fundaJ11l"ntfl]. ce Ie laice sau lumesti ocu­ pd un 1'1(. pe cind sti)ul ~'pchi se caractpriza printr-o perma­ nonta taraganare a glasului illtre sunetcle principalc (lIp melodiE'i eu a1unecnrea vocii pe anumite sunpt(~ chiar imprecise 5i mai ales DC> fTartain cadenta. dar mergind cot 1a cot (U traditia care estc· mult prea puterniCd (B.. . Pentru a se ycdca c1i.""ea mulL Aid doar strigiituril Sf' schh1ba.forta de conser­ varc a traditiei . care sint cei mai eferves­ centi creatori ai acestui fmmos tinut roma­ nesc. HoH:a Jui Fralltau". "De sarit/' . f. Obiceil.De iu­ cat". 447). Datinile strahune practicate la sarbfitori­ 10 <1" iarna In '-faramures constituie 0 do­ vada clara a etnicitatii... uncle in conditiile asupririi sociale !. ca parte integranta a tezaurului folcloric rOn1dnesc.I)l)i­ dIe. .>i nationale manifesUlrile reliqioa­ SO" au constiillit pentru maramure~eni sc­ cole de-a-rindul 0 forma de rezistenta.La ruptul sterpe1or"..'ioa­ rEt... "Chcmarca oHor". t~I1Sillnea dintn' cpIe dona forte: .<. eEl muzica instrumcnta­ la. slut nUllH. ell 0'(ccpt>(l unor variatii 5i floricplo 1n(. ill d0rintcl do <I da c'xnrc"ia urtisticd flin­ dllril0f si SE'nti1l1E'ntE']nr Sdk. pc lin~Hi. . . fie el1 din frunza. Horea noui:i Hn­ de astazi sa ramillct pe tonica (Sol). bdiat mort tilldL f')te adpvarat (a.. cadenta dorica. locala n1di noud.1r E'volutia melodic!'i ele ]a 1111 cin­ t.cotilor lilutilrL mclodia nll Soil c. Ele constituie un adeva. .. trimbHi'" . Cintecele Si jocurile (0­ n'monialc direct lecrate de diferHe obie(>­ inri. SHrla "\{mamurc'$ana. estp si r~iminE' rnai rl"­ zistenUi Ia inovntie. Am i::tilr. (TInjal1a 'de l)~' \Tanl.-: 0 h'lfP dr" j Se:U i~!s:rai:1ar~ care se c. un final de exprimare larga $i 0 revenire aid <.. eu trifoi" .iqur di.ee clidlrocttll vpchi liJ () hOrt.it si .'eriqil din lantul hiue strncturat al actualC'­ lor 0 biceiuri 5i cerf'monii. Pe lin(fa collndele de od­ gine religioasd.rat t('75nr folcloric. b). Forta de Innoire trebuie sil domino in mod incontes­ tabil dar are un proces mal lent in ZOlla de care 1H' ocupam. Dp<.lrile des­ nisE' mai :sus au devt'nit astl1zi ade\'arah' l1umifestari populare de masa. Tn melocliilp . .. (B. coroa­ na in exec. \felndiih in Qf"neral S]l1t cintate din flu­ ier. prez('ntillCl elf'­ H . Din trunchiuI straY0chi ill teatrului traditional. Sint melodii de 0 veritabilii frumusete. La: melodia zileJor lloastre s-a produs inovatia in stil de interpretare. c\ra­ tam. pO\1oml.j ((. care s-au impus horile lo­ cale mai noi eu strigaturi c!i:ar legat p sau nu de priJejuri. dOUej exemple: (ox. fenomene de . Mel/)­ diu estf~ cristalizata.. de cele mai multe ori prin mutatii fUllctionale cp nu impietNlza. piNdut inca pe ansamblnl fo\c:I0ric al tNi­ toriullli romanesc din zona ('('rcptaliJ nid () ..Dp hA1l1". . d('\'C'nit (Ul1l"lscuta horp u"\1ocirita. lS. Cintecele tradition ale legate dea('e~tc obic0iuri au ramas inca vii exemplI" cinta­ te din fluier. Snit Cf'\f" (C intra In desfa~urarea lor din spcciilcolul nf'cen?monial. 1(1 <I.chimhat .. Am arfi­ fat ctl in zona se Oh<. fara..\1ulsul oilor".forta de tnnoirp de 1m­ bogatire a repertoriului Si mijloacelor de expre~ie eu mijloace 0t01'ogene.oi am cales peste ann de pro­ ductH uncle princa obS01Tatie so refera.

49 de ani Ieud me­ III ca final aid ital?i ~-~-:l-~d2.. a se cin­ t~l dl I:. lnele :a Ja rea mal Su pd ra If nu­ ('eO' ::lro­ "8 Ja odus cind :-. Z? lE~ 4."'! )r/.t/ .na­ Pu s.. melodia se cinta. III ~i IV variat (ex. in timp ce 1a melodia a II-a . la si in ocele Sf'­ ... 11 c) pe 0 t&zt! 1?~ optime . imprima melodiei vechi 0 nota de me1ancolie./.-~' '~-'-"--"--'------""'-"--~-----'--' ''''--.Cc:F~_=~~_~~~=~~~l IJ. ei la rna­ /:/1 --- ! r ~.'! f F""r) . '0.'U" .=~~~Ji f.r. f':'\ f':'\ :ves­ .Illd -./ 1.:\ 7n ul­ =it-~-§¥j 12. nota La devenind apo­ giatura notei urmatoare.3 :>[00­ . tel apare ill melodia I suitor in rindurile I !Ji II..(:­ elll­ AndClnt :·)o. ' . care la melodia a doua este mult mai intinsa co­ borind la rindurile I-III intre Sol-Re."Suparare voie rf'a" in acela!Ji caz melodia coboara.C . fit rn. iar in rindurile III ~i IV coboritor (ex.- 33 .\ici 'a 1. necesara.r. 11 a) coborirea se face u~or (ex. :nai ~in­ !-?~().. i'/\ ~ ("el­ r'!!'n ..--'---. i n/ rnt."ocii.!O inda l.-: '1(1- . "7lf?ri f[fC. ?.._ PII . linia melodic a putindu-se termina pe Sol de~i avem de-a face ell acela~i am­ bitus.. b) motivul coboritor din melodia c.1. c) coroanele la melodia a doua sint mult mai tinutc decit pc melodia I. ete!e (.!. :'>/)1 /~ )ma­ si a zan~ .~. lnfonnator DANCU~ JOANA..i·.:{'iH~ Rubcto { J= 9 ) Jnformator HRU~CA.sal.'.Jte~~~l. qin­ '-R­ -~~~f§!f." nirii !ioa- §. cO \'Yd­ . rp­ • ju/)'JO~1 ~ IflrL Punind fata in fat a ambele melodii ob­ servam urmatoareJe : a) in primul rind cea care d suferit 0 mai adindi schimbare e linia melodidi. redarii caracteru1ui cintecului. La melodia I aceasta este mai scurta.. muIt mai larg. in­ spre cadenta..'..l II-a rindurile t II. Acestea sint ~i exemple foarte bUlle pentru a se vedea cit de strinsa este interdependenta intre text ~i melodie."':'I ~I -'---.. d) ideile cintecului intii "Mindru-i codru ~i-nfrunzit" ajuta ca melodia sa creasca in intensitate folosind inceputul rindului I ~i II eu melodia suitonre pe prima silaba. . 'TiP..! r~ r- :~= ~~=. STEFAN. 65 de ani reud J t£'­ :hiul 0f1J 1.'-. '1 til­ .2 r~.:.~t:JI IF flu­ ::)01'1. 11 b) ill lac de plHrime..'.. insotita de o interpretare speciala.

a moro~anului d!' ronne (Ie a cinta reaJitatr'i1 vie cTPlnd "alori noi. . dar !.. fipc'are dntind-o a$Cl cum 0 aude $i cum 0 simte.'''" .' -. Iud Prahol8 r tJ>- -.34 ppstr cintpcele di<'lkctflle vechi $i noi au fost aduse. primlll prea putin producind. Ie tntrC' aceste doua n1plodii sint urmatoare­ dr~osehiri ~i asemanari : a\ in primul rind ritmul dialectal regio­ n F) 1 (l imprimfit melodiei str1i. coregrafic repre­ zinta 0 reaUtate a . tv. Tn cele doua forme sub care horea locala traie~te astiizi traditia !>i inovatia stnt pregnall.Doi­ nC'....raramllr('~ ~- lend - -.-- - .ii Cu puternice rezonante in istoria milenara a acestui tinut. pptreeeri se prefeTa acompaniamentul de taraf ~i se elaboreaza chiar ~abloane in aceasta directie.z. Ea proriuce pentru piata $i consuma de pe pia­ Hi toate bunurile inclusiv cele foldoricf'.. 5i altar fact. Tn acela~i proces trec $i au trecut ma­ ioritatea meJodiilor venite din alte zone (lUna ce au trE'eut de' faza primilor transmi­ t1'ltori. pmisia specifi ca.. b).. Procesul de ]nnoire are loc $i se produce prin intermpdiul "variantelor locale" ('a mladite ale noulni 'crescute pe trupul vigu­ TOS a1 traditiei. ~' -"7.'aria a indiyidului CC' linde spr(> anumit!' "tanclarrle de ir:ierprctare. de ase­ menea $i ~Jlisando-urne si aponiaturile 0 inglobeaza total diale'ctului specific· Mara­ muresului. in structura popomlni..:=:: -:: ­ -:­ .'arta inferioma caracte­ ristica dialectala mardmure~eana. hori earC' au tat ritmul ~i alunC'­ ~i-au inUHit dia­ kctul llluzical 10c(11. func­ tia lor insa este diferita ~i va ramine ca atare.ori.Iodice speci­ fice. lnterferenta melodiilnr acluse impreuna eu cele dialectale dau na$­ tere la meloclii noi. datorita mijlodcelor mass-media <":liri Ie... ~..:.iean a fost ~i ('sh' deschis tuturor tendintelor innoitoan'.--: () - /. Datorita mijloacelor modernE'. adiea de 1a "ursa de un de au fost auzite prima oara pina 1a eel care preiau melodia. -­ ~-. 0. mediul rural consul11a acelasi fo1cIor ca $i medinl urban. Dosedindcapacitatea de a se adapta schimba­ rilor care au 10c in structura societatii rn­ rale maramuresene. grefa izvorlta din fireasca necesitate a omului de azi... ale Ardea­ lu lui. de la localizarc In uniform 1a care contribllie si fap­ tu1 ce h timp re f'intf'cul traditional . cintece din toata tara ~i in primul rind din zonele limitrofe..'ietii noastre bine an­ corat in contemporaneitate. 12 a. '"':::11 .0. COllcluzionam deci ca fol­ rloml muzieal-literar. -: ...te ~i menite sa convietuiasca inca mult timp im­ preuna in zona pe care am cerectat-o.ine spC'cificul 6 18. Posedind 0 anume stabilitate in timp fo1clmul muzieal maramure!.Iud.. In comunele Maramure$ului contempo­ ran societatea rurala devine ~i a devenit ca $i cea urbana societate de consum. Jlltrind in dialectul maramure· sean aeeastEi mel odie a eapatat eontnrul melodic bazat PI" intervalele sc1'irii pE'nta­ tonice eu intorsaturile ei mr. b) Linia melodicd a devenit mai larga min salturi de c." . Pati'! df' mare'a lihf'rtate dn i'i . . Tata dona exemple: (ex. as­ taZ! tot ceea ce se dnta la spectaeole ~i concerte radii').':aI . ('u noduri u care era npacompaniata..flit r [. fie adaptindu-Ie pe cele yechi la specificuI spiritual a1 prezentului. f7(! .

SInt foartc frecvente aici in special in cin­ tecele vechi evoluate din horea IU119B. Deseori la diderea pe cvarta caracteristidl.. $i dadl poatr: fi yorba de 0 accentuare deosebita.dnri ·. s-a dezvoltat pe ! E'ud ¥-~- "'mpo­ eyenit lm. l\Cf'stca mai alps in cc priveste ritmul seamana eu mu­ lied 1)aplllara slovaceasca. . totu$i un i11treg sistem ritmic bazat pe jocul a doua durate.. se Hasesc :<. care potrivit istoriei nu desparteau cindva poporul. Me]odiile instnl' mentale Insa pE'ntru usurinta de notare s-au notat la inaItimea rcspectiva pentru a respecta coloritul local. precum :<. Nedu­ merirea noastra e. iar minorele pe :\1i.i se observa $i Tn zonele Bihor. analiza me­ lodiilor cu rUm punctat dovede~tc ca "ma­ joritatea lor sint evident crpatii romane!. oclnce "II Ii ". limbii l11aghiare cu­ noaste cantitatea silabelor (silabe lungi $i silabe scurte) aceasta.-ara "'esca r:"}ului . alunecarea nu numai de la 0 nota fixa ca~ tre 0 alta nota precisa ci ~i de Ia 0 nota imprecisa la una fixa. di.a Cd structura pentato­ nidi a sdhilor din Maramure!. Hum'daar'a.. S-a facut dovada. cn aUt mai mare eu cit limba slovaca aidoma.fC'rite ale silabei au putut germina doua durate mu­ zicale diferite. ritmul nu se putea sa nn penetreze dintr-o zona intr-alta. jar cele mi­ nore pe Mi eolic. intre ornamente mai putin caracteristice nota dE' schimb. al caror raport este de 1i2 sau 2/1 (ex.: I. ritm ne care da­ ca l~am accentua mai scurt $1 'mai apasat ar putea da melocHei chim colorH unqu­ resc. despartite doar de Tisa san dea­ luI Huta.li Dialectologi­ ee. $i metrul a putut sa plama­ deasdi un sistem ritmic biIzut pe aceste elu­ ratc. limba­ tii ru­ )mIni. In nordul tarii a existat un fond comun care s-a dC'zvoltat 1:1 cde pa­ lm mad directii: Slmacia. cum 0 nU11leste Brediceanu. VERS. ~\lures all do­ \'edit a mare frecventa a cinteCt:~lor lJ1 ca­ H. la 0 seama de fapte fo1clorice. lunga si scurta.35 2. Trebuie sa aratam ca am intnnit deseori melodii arhaice cu substrat prepentatonic special in bocete cu tetracord doric (ex. (Jcest ritm este inlor nit eu eel "moaIc" bazat pe com binatiile iambului eu troheul. pastrin­ du-si pe provincii. melorlii in mdsura re­ quIata avel11 Si in ~faramurC'$. r~HaJ urban. sau romanc:. Totodata patrimo'Jiul roma­ ncsc de cintece a sporit prin iroprumutul (acolo unde estc cert) unor roelodii slova­ ce san maghiare. di melodia in­ strumental!! are a mare asemanare eu cea \'ocala din care a provenit. Mare parte a cintecelor populare slo­ vace cunosc ritmuI punctat. Modurile cele mai frec­ vente intilnite in 'ZOna la melodiile vocale 5int: ionieul Cll tonica pe Sol. Este c1ar ca ill zone in­ Yecinate.rilc Sou lnriuririle unor popoare asupra altom. tn co prive~te ritmul punctat pe care Bart{)k il crede initial de obir~ie maghiara. Bart6k 1111 ne desluS2:. Limba romt!­ na are silabe accentuate !.).tc pentru CQ rUronl punctat ar fi nepotrivit aUt poeticii popu­ lare romanesti cit si celei slovace. inseamna di cercetarile fa cute in Milfamu­ rp~ ~i in aIte parti al(' Transilvaniei de miaza·noapte Cluj. Caracteru1 pentatonic <11 Dialedului de cimpie i1 punp hotarft in legatura cu mu­ zica papulara maqhiara. a lUdt na~ten~ din me­ ca dgu­ 1\ fol­ -eprE'­ '" an­ eli e. 13). De fapt intreaqa mono­ grafie bartokiana $i a lui Tiberiu Bredicea­ nu au melodiile vocale cele majore Cll tonica pe Sol. A. intre can' si pentatonicul.rumentala. RIThi. sistem pe carc-l gasim in toate genu­ rile muzicii populare vocale d~ Ia horea lunga la colinde :<.. Bart6k precizeaz.li silabele versului.ii silabe neaccen­ tuate. care are in eonstmc­ tia lui un 'semiton. Asupra melodiei se cudne s~ facem remarea.ceasta ne in­ deamna sa privim altfel relatla metru-ritm. 5i ccrcetariJe lui Brailoiu stau marturie.lti independente.. acele melisme formate dintr-o nota principala :<. Mai mult.. Culegerile mai recente de foldor maramu­ resean efectuate de catre cercetatorii Institu~ tului de Cercetari Etnologice!.ii Ba­ !'. In fond insa dntecul e romimes'c"."chi trica ~i nu se poate explica dedt i-Jtin ea. cel mai tipic sunet de cadenta este SoL Trebuie sa <. nu se poate atribui 0 pa­ trie oarecare.i prezenta culegere ctc)'\cedesc 0 mare frecventa a cintecului in care ritmul punctat este inlocuit de cel "moftle" cum Ii spune Bart6k: rUmul de 2/4 sau de 2/2 din . Mara­ mures Si Ungaria. COlia astazi 1te $i :1p tm­ func­ c:e ca 1 timp 0St $i toarr'. a~a cum arata si Bart6k. ()(\) afirmct: "CinlE-ce. ea poate fi intllnita prntru prima data in muzica inst.ti in Slovacia ~i In Ungaria. . Cadentele modale finale cele mai free­ vente sint urmatoarele: cadenta dorka $i ionid!.1''11 II) .i boeete. Alba !. 27 pag. Deseori se tntilnesc melodii care moduleaza pc parcurs.ubJiniem Cd repertorinl ma­ ramure$ean prezinta $i 0 mare varietate de radente.E MARAMURESENE Tiberiu Brediceanu in "Scricri" (B. Ugocea. Melodii bazate pc jocul iamb-troheu intil­ nit in horea lunga in colinde.Ea e pia­ :oric£'. modulatii caracte­ ristice zoneL transpozitia cea mai frecven­ ta este la cvinta infPfioara sau superioaru. El s-a ivit.at. 30). nota treditoare sau portamento foarte frecvent. Faplu] ca cde doud calittiti d.i in provinciile din sueiul Carpatilor. TN CtNTECEl. insusire a limbii slo­ vace poate lesne duce spre un ritm muzi­ cal de felul celui punctat dedus din prozo· die.i nota sc('undara in jurul lor in care caz me­ lismele $i ornamentele se realizeaza pe in­ sa!. MEL ODIE 'lIte baze dedt imprumutul ~i insu~. specificul si colori­ tul autcntic. 114) e5te un pentacord cu caracteristici mi­ nom de tin hemitonic. Nasdud. (B./ t~ 'it dia· lodiilor :iU na$­ :e: (ex.

- ~ ~ I _J. contactu1 riireet al pnpulatici ba5tinase ell nationalitatpa maqhiara din ora5ul Siqhpt11 'farmatici.. iHiHa Tiherill Alexan­ dru: . . 44--56) (ex. ci dimpotriva miilo­ dtii prin granita eomuna.. rit­ m"nr slabeste din aeeentuare 5i dcvinf' forma intermediarCi intre cele doud forme care nu poate fi notata.'\. Ar pleaa in acest sens faptul ca el este raspindit in toate tinuturile ~i in toate qenuriJe. de VTeme.' l " . ohservindu-sc' ea ritmul estc cel mai prcgncmt fdetor dialectal. Pe elf' alta.r cr e' . fie prin (5i ni se pare cea mai plauzibiHi teorte) qra­ nita. nn considerli. (Ex. Tempoul horilor maramurE'~ene este foar­ le largo ~'1oro~anu cinta de la M.. 191 pag. ~­ J. dialectul mclfamUfPS('an in aeeasta pri­ vinta schimbindu-se foarte putin. ritmul punctat s-a imboqatit eu un ele­ ment nou de expresie iar patrimoniul de cinteee loca18 nu s-a influentat ci a sporH la numar prin imprumutu! sau contamina­ rea unor melodii slovace Si maghtare eu eele ha5tina5c. E1 arata eEl ewest rHm atH elf" des intilnit In cintpcpje maril­ mure$ene nu S0 potrivestp nid In maqhiari si.' •- 0Ju cste delac 8xclu:'> ci:i acest ritm "giusto silabic bicron" cum n nume~te I3railoiu sa fie arhetipul ritmului maramu­ re~('an actual. 15). eon. cu u~urinta acch'a~i formule ritmico-melodicc ('xi:'>tente 5i in horite 111ili vc~hi (hO[('d lun­ gal. 11'­ naturile rie rudenii prill casiHorii etC'.e5pnilor Ja ~dseoa· la lui Fnmeisc Rako('zi (1703-1711) de un­ de a ramas pina astazi marsul Ia eununir dnd Sf' mcra..nri.tactul intelectua­ lilor maramurp5eni eu piHura.".! . fapt dealtfel ara­ tC:it~i dE' Bartok.=40 si pina la \1.e eu mireasa vezi exmplu 95. Ii) ho('et morosanul se lr'dgana in ac-est ritm.M.. In structura horilor noi 5e obsr>rva. Prin analoqie eu cintecr'lf' ma9hiare sau slovaee eu rftm punctat carf' au patruns in ~i dinspre Maramure~ fie prin ruteni. Numai astfet w' putem expliea faptul di incepind eu hOH'a la leagan Si pina. ni('i la s1r)\-(lci cn fin~il limbii. atunci comuna a celor patru tinuturi unde interferenta este posihili'i: '\"faramu­ re~ul eu Slovacia. Se remarca a anumlta ten· dintcl de variatie in alegeril(' riimurilor. 14). q . cl horilor in ritmu1 punetat moale bazate toa­ t!? pe combinatiile iam buIui cu trohcul.i •. Aeeasta nu inseamna cd diferiti indivizi nu pot cinta aeeea~i melo­ die Intrebuintind variat aceste formule _ti­ pice. Schema ritmiea de :z! 4 suferei transformari suh lnriurirFiI ritmului PUDctClt.rticiparr-'a zanei If! tira. probabil.c da nd~tcrc llneiformule caracteristice cintcc uIui popu­ lar maramure~ean.di nu ('')te yorba niei de 0 inrJurire maqhiara nemiilocita.! maghiari.colectia bartobana este de fapt ritmul rie 6 /8 hazat pe toate combinatiile iambului ell lroheul.. ci are 0 stabilitate proprie."=-­ •=-­ .~ til' • :l '1• ~cr '\'" rcr .1. mal rar ritmul izoeron. . ca un argument in plus. 1ip:'>(~~t(' ru desQyj1.' .. Legaturi1r rnmane (maramur('~pnr) Cll popoarrlc iDy('(:inate sint mai multiplC' ric­ cit ereele Bartok. )c patrd combinat. In exeeu­ tia de grup d horei vocetIc de dans sau cum o nunwsc Iocalnicii "eintece de masa" (f' yorba de pxecutia eomuna a grupului eu Ii:iut~lr~) Sf' obSCrY[l eIar cum formula hpi­ ca in interpretarea Iarga isi schimba eawc­ terul de ritm pundat dur in eazurlk de (ex. cu Ungaria eu Ugocea.. Combinatia JibNa il unei eeJulc de tip idmbic eu una de tip troha. Pc rleasupra." ~ . .--"'= . prin aceea ea timpul seurt nu se precipita eatr(' eel lung.' 'r I~ ~t r "\ Sint totusi mf~lodii care ar rlpnotd 0 pIasmuire ~i llU :'>1nt putine 1a nUlllur elf' sinr' statatoure ~i nieideeum de imprumut. Est(' dealt­ fpj foart<. cum presupunea Bartok. Fste interesant Op stint ea Bart6k. fiind propriu muzicii popu­ la1'e romane~ti. (B. du­ pa 1914 ci'i ritm1l1 pllTIetat e<.. '" ~<. Cum am aratat.I :~ [ . 17) _~ .­ ranimea maqhiarli...=280 s1nt hotare foarte largi care 11(' demonstreaza un repc'rtoriu variilt bine> ancorat in firea moro~('nilor localniei.J 1 5S. Astfel amintim: nartiei­ narea i'JctivEi a maramu.. deoarece rombni din ~faramures 5i UqnCE'Cl au tot a~a de pu­ tine !egaturi eu ungurii in\'(~einati ea ~i ro­ mfmii din Bihor". parte tOdte cu­ lerwrile nccentp d(' folelor muzicaI din ~la­ rilmurc'~ au dovedit 0 mare freeventa. sire Ii...te ne­ f!narat sW'cifir maqhii'1T. acest r1tm punctat este tipie pentru einteeu1 clelea­ gan al intregii tari ~i nelipsit in Mardmu­ re~. a5a cnm 11m mAi a r i:H at.. mUDea tn zonele agri­ cole unde se venea in contact en tli. maghiaril. p. Servicinl militar al multor tinnri din Mara­ mures prestat alaturi de ma'lhiari 0 buna bueatl§.

-. inceputul facindu-l chiar Bela Bartok. 63). Aparitia acestui stil in folclorul rOllldl1eSC n putem considera ca 0 mo:. foar­ . care este un veritabil :.1 claca. ._-_. popoare diferite pot crea genurl de malli­ iestari identice ~i di intre aceste hori )1 ceea ce inteleg vecinii no~tri maghlari de pilda prin "llJuZica tiganeasclL nu se poate facenici-o apropiere".. 28).-11) ~i :argi ':ariat ~: :-lici..:\m aratat Cd muzica orienldld IH'-d in fluent at direct. Acestei categorii apartin celf' mai mutte mclodii specifice ritmului de ho­ re ~i in aUe zone ale tarii.tenire.. afirlll<..._. B.' eel SCdrd pentalonicct anhemltonic&. Trebuie sa admitem Cd det.d e d ::1'210­ :e ti­ : D1aj .i stilul (1eesta are 0 origine sud-es­ tied (perso-araba).... lB..'siastidi :. elemente de bilZct sint ill linii mari deelca~i in ambele cintari..--. putem afirmd eu certitudine Cd acest stil liber de .afinna Bartok daca nu ar fi nel.. 46 pag.terpretare eminamente vocal a existat eu ':eacuri in urma Ia Daciiliberi maramure­ seni ~i a fost singurul fel de cintare de ex­ J~lmdrc' ~i exteriorizare "hored ell Hodnri" sau "horea pa lungu.' ritm lea­ ~iimu­ :::ptul ·d la . iun­ §. Derivarea sa in toate cazurlle din forme Ie giusto silabicului s-a ajun5 Ia rUmul leganat de 6/8 iar prill e\olutie mal .:ica bizal1ti­ mi ~i gregoriana..lldoios ca vechiul slU LUaramure~an. Brailoiu ~i Emil Rieg­ !er Dinu atribuie ~i e1 stilului liberaeeea~i urigille orientula.~tere JOpu­ :-.... horea lung[l. .. 46 pag. [oloSE'!. iar pe de aUa parte dintre acestea .'d eu odice . t. rit­ 'evine Sdll forme ara­ :\1a­ i:I :e cu­ ~ ! ta toa­ :ll. ilt' fJutem re­ feri ~i itl documentele din mu.-. CUlludt. atunej sintem indreptatiti sa mergem mai indpl)j deeit sec.1 cintecele din sudul 'I ransilvaniei.. nnde s-u p 15­ madit elf' fapt jusa~i muzicd cre~tina. afirmatie CE' () <j<.tsiu cea l1ldi plauziblla. :m.r.?i genurile ilctualt'. L. ---. Pc .­ de se pot deslu~i clar fragmente evo lunL' din horel! lunga intilnite in toate gc~nanll~ Acest "vaiet contiJluu" S-B ck'z\'Q]tal ~i cl 1uat formele !..-----. ~ :~i'\Y j 'j.­ cit In Orientul Mijlociu de:. El era izbit pe deoparte de deosebirea evidenta dintre for­ ma hord lungi ~i celc~lalte "hori maramu­ re~eneJi.--. dar prin aceasta nu a rezolvat proble­ ma. intrucit nu ne spune in ce epocd S-d Clrodus influenta .----. carc nu poate fi decit foarte v('chi... in niei un caz nu pot fi mai noi dedt orea lunga" lB.~ ~-. este imprumu­ tatd de 1a ucraineni El ajunse desigur la aeeasta concluzle clatorWi faptului di la acea duta nu cuno~­ tea dedt muzica populara romaneasca din fransllvania . datorita contadului mai strins pe care I-am avut Cu lumea orientaia dupa instaurarea suveranitMii turce~ti asupra fostelor Prin­ eipate Romane.iale identicc..-_.~i niei pc aceea suficient de adine. ti(· prin intermediul lumei eline Cll ca[(~ rY1j)u latiile din veclH'a Daele au venit in con­ tact eu mult tnaintea erei noastre".Lc' iaptul eli bocelul din Cimpia Dunaril.i.--------.f\firmatia mdi paCi'ltuie!. daed nu cumva poate> Ii vo]'­ ba de acela~i gell d(' cintare rasplndit pc 0 mare parte geografica. acela~ lucru II putem afirma despre hauUta 0\tC'n8dscd. b) ritmul mCisurat in Cdre se impu­ ne ca unitate de timp optimea ~i patrimea sau invers.. te tip :. 27-­ h 28. atit in genuri ~i stiluri vechi. Nu intilnise stUul liber dedt in Ylardmure~ ~i Ugoc€ ' a..>it. Originea ~i ve­ chimea stilului lib(~r in folclorul muzi­ cal romancsc.'5t stil a putuL fi largit trecind !. Olte­ nia ~i urea in Moldova pina in Bucovina.. "Deosebiri aUt de adin­ ci nu soar putea intelcge --. sau ca. pri­ xecu­ : cum a" k Ji eu tipi­ arde­ . cit ~i in genul ~i smul nOll.-. $i ~.ttl 0 r ek' ·umut.a­ cela~i stil improvizatoric.l cilltecul ciumei. In ritmul din Maramure~ distingem doud mari categorii: a) ritmul liber din horea lungCi.j din care $~au dezvol­ :at toate genurile specifice actual€ ' atlt ri­ tudi': cit ~i llerituale. Cercetarile ulterioa­ re au dovedit insa Cd dcest stil coboara prin Nasaud pe Tirnave ~i Higaralji. eei drepL Ld "eel mal vechi stU al veehiu1ui regat. C. discutiile asupra dcestei probleme sint destul de recente. .ii la alte genuri sau con­ tribuind la determinarea caracteristicilor stilistice ale genurilor in forman> pe atullci.'Le o foarte larga raspindire in Iolclorul romd­ nesc din toate provinciile. Bartok i~i schimbii total pdrerea alir­ mind c.... Prezenta ritmulul punctat ~i in altt' zone fata populatie maghiara.i pOc'te fi in ti lnit pt" 0 zona mal 1arga. de 1C''2f'a .a mai a1('5 f)fin exeDlplelt~ lrdllscrise UI!. Brai­ lolu.J Bazindu-ne pe' faptu] Cd am gasH ho­ :-ed lunga ~i in dnteeul ritual al cununii.. Do­ vada 0 avpm ~i in faptu! cei In niei <) nita parte nu trdiE'!?te mai intens dC('st stil eh.. In prezenla lucrdrt:' :onsideram ca demonstram aceasta ipote­ lJ. al \iaramure~ului !._ a ten­ Hilor.~--- 37 -.. In conditii economico-soc.. dovede~te gene­ ralitatea sa.-. Bartok. care folose~t(' din pUn stUul improvizatoric. Daca totu~i prin stH libel' intel('~~l'm sU­ luI bazat pc improvizatie pornindu-s(' de 1a dnumite forme melodice.ii al Ugocei este cintecul ~Ullg. cind acest stil auus de turci s-a iclCUt simtit in Europa Centf[lltl ~i sa consideram mult mai veche aparitla la tloL In aceasta preSupUnNE' n~' Intare:.---..-----.. 46 pag. Daca stUnl liber est(' preL('nt in folcIor ~i in l1lUZicd ('ch. gen dp cinta[(~ ca­ res-a dezvoltat in mai multe dlrectii. ~lai tirziu dupa ascultarea unor serH de doine din arhiva de folclor a Societatii Compozltorilor Romttni conclusct de C.-. _ .i­ te ~i prin aeeed ca nu tine semna de genu­ rile rHuale care. lrlnari 15) . al XVI-lea.hJCet cit ~i in cIntecul de lcagan. fHnd vE'nit pc mfdeagurile noastre He ela torita contactului direct pe calea reJatiilor (om t'r­ dale sau chiar a migratiei popoarelor. Ex­ plicatia 0 gase~te Bartok In influentarea pu­ ternidi a Maramure~ului de catre folclorul ucrainean ~i maghiar.

ciluneca. de multe ori incepuiul dar mai ales sfir­ ~itul glissando-ului in horile mai noi nu 1 se poate stabili inalti.mea pe ce nota cade. ~~) sau pc 0 treapta Jntre accste doua notatii.. salt in jos la cvarta. cit cuprinde colectia. milsura de 2/2. (V) sint rama~ite ale horei lungl evaluate... ci de 0 trasatura sufleteasca specifica.. de asemenea mersul gravitational coboritor. 2) . coboara ~i iar urca. nu a avut timp.e. Ca ~i in celelalte zone romime~ti in Maramure!1 la toate felurlle de cintece cu text. 2/4. de la 0 inaltime de tOll stabilita la al­ ta. Cu cit suim spre timpurile noastre. ~ i ca 0 caracteristidi nu intotdea- una. descen­ denta insa este profilul traditional. la care se a­ c\clUga ~i cunoa~terea fragmentara a eelor­ lalte ZOTlC' din Romania..38 -_. :l 4). . vocea alunec6. 2. cvinta de jos a primului ton de melodie pe gura aproapp ipc:hi~a mole~it" m.este la fel o caracteristica a evolutiei (ex. ~i tonalitan scurte cintate cu voce. altfe! nu ne puU'm pxplica faptlll dl. eu 0 cvarta. de asemenea.. cu alte cuvinte tendinta de a cadenta plagal..~ 3 \) Vorbim adesea despre marea bogatie de game ~i moduri a folclorului din zona. 21). foarte multe melodii gasite ~i de nol sint incorsctate in. care nu poate fi vorba de un pesimism. Deseorl in horlle mai vechi sfir~itul melo­ diei sau a unui rind melodIc. Acest fel este unul elin cele mai caracte­ ristice semne ale dntecului popular al ro­ manUOL Concluzlonam ca folcloristul maghiar eu toata competenta profesionala incontestabi­ la. Scctrile muzicale mai frec:vente intilnitp In folclorul maramure~ean confIrmate ~i de folclorlstlll maghiar slnt urmatoarelp: (ex.! 117' ! I iJJi till' f6J k ~ I ".' cC'v. 18 a. inainte Cli ] anI Tlberiu Bredlccanu in perioada 13--25 noiembrle 1910 din sate foarte aproplate a cult's un numiir de 63 hori notate in masura de 6/8 din totalul dC' 170. iar Bartok din 339 ele melodii numai 31 in ma­ surd clp (J/8. Daca 0 me­ lodie esle caracterizata de un ritm mole~it. despre trecerea in cursul aceluia~i cintec de la un mod la altul. (12-~27 martie 1913) sa patrunda in marele univers al spiritualitatii ~i specificului vietii Wrant!­ lui din Maramur p 5. Sa se Ii schimbat folclorul ~i felul dp a einta a moro~anului in trei ani in acPC'a)i comuna sau sat inyecinat? Este imposibil.. in horile vocale de dans actuale.. - - -. surda greu sesizabWi cade pe cvarta ..J..' (I J ~ Bclrtok spun(~: "ritmul amlntit mal sus (punctat) so molc~e~tp ciV~odata in trio Ie (ex. credem de ho­ rea "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a gasit ciobanul oile" cawcteristica in zona cercetata) ". buna credinta._-.- II j J@13 "·':':". care ajuti:i pornirea melodiei sau rindul melodic la 0 deschidere de fra­ Informntorii pornesc de obicelu pe za.. A ayut chiar unii infor­ matori care I-au elus in eroare.~nc> --_. 22 1.---------~- departe.n. unde accentul pe ritm punctat este mal pu­ ternic ~i masura estc de 2'4 (ex. 1 . 1> I ~-h r ~\ '" "1----- Ii ~. de la major la minor. b) .ca. me­ lodiile urca. Se intilnesc... (9) r--":----. care se adauga gli­ ssando-urile cu accentuarea specifica a su­ neteloL Profilul descendent este propriu tuturor melaeliilor arhaice de pe intreg glo­ bul..c . 20). o vol nota eu tactul de 6/8 sau 6/4 citeoda­ ta so schimbli ritmul mole~lt ~i lute in aceea~i melodie (este vorba. -- ~. a~a cum am aratat in jos. se ga­ sesc ~i "tacturl mole~ite. Mellsmele ~i portamentele sint foarte dese in horile vocale de stH vechi.. Ca orl:ament specific descriem 4 situatii mai generale (ex. . Iar astazi este tendintil de a ramine pe tonica ~i in cel mai ferlcit' caz 0 melisma. care prin notatia noas­ tra cu note nu se poate reda._---­ . ~ .

Uiularul ti"iran cintii dIn Cl'terd (vludftl europeana obi:.i in Olknid.i eonfect((l­ nau singuri ceterile.----. astfel cii ritmul melodiel este dublat de cel al zongorei. La act'asta stare de Iu­ cru conlribuie din pHn ~i aeompaniamentul zongoreL care intotdeauna estc acordata in . instrument nelipsit pentru acom­ :'::'::liamentul tarafului din :1-. toate acestca ne fac sa --'-~-:-:::':' Cii ritmul a jucat :.l) . dar c1Up[l spusele informatorilor. Asistam asHel la 0 adevdrata bitonie modernii ~i pLkuta la u[c·dwa maramure~eanului.--.II ...>i de mid nou eu putru strunp <wind nrmiHorul dc. dar totul intr-o unitate desavir­ . ::. dtt un efect deosebit :>1 este de nelipsitin muzica e!e joe Cliaturi de zongora pc care taranii laulari ~tiu sa "princla" citeodata acorduri: milla dreapta bate ritmul ostillata.-. Ld-Si bc'mol sau Si. al ro­ "liar cu :>?stabi· 112-27 uEiv(~rs tCiranu· i infor­ " se d­ eelor­ :mlpm '1 iberiu embri{~ Amintim.::ltul.cU5 .[ajor (cvinta paale fi dublat. altul la baiat ~i aHul la fata.ii informatori.i invirtite pc linga bUona­ !ism asisti'im :.1 are viata proprie. de asemenea.... care-". suprapune­ rea mai multor ritmuri intr-un tot unitar.:ii.--.e. 27 pag._". :.\Iajor. faptul cll muzica primitiva -:: eel mai mare rol pe ritm ~i Cll doba . \ingalau" un cinel din cupru sau i.---.ca. croatia lor muzicalct nu poate fi ~i niei nu esto strainti".:. Inslrumentul se tine vertical cu gilul sus iar coardele libere se prine! mai rar.n. cind eu cvartCi marita.. ("hiar daca horea este in minor.. NU-i cunoil:.! zangara.Iaramure:. Se '::-.zyoltare. cind cu tertd mica.ngora se acordeaza dupa acordan:>a ce­ :-. 110influentdt prill nimic.-o-ilccentuate in directia contrara. e.nuita) folosind de abieei scordatura eu un semiton sau un ton mill sus decit acordajul obb. important in viata muzicaHi a po­ :. de 6/8 tia. contratimpi sincopati.= ::-. poate prinde pe el cu degetul mme de .. Acestea la un loc formeaza. al ritmului dat de gorciuna.-----'.::::::-:. secundat de scroaFti sau gorduna eu doua corzi. :aracte­ .. acordala in cvintd Rc-Ld in ritmu! obstinat. Iar :onica surda la fel ~ :.. compozi­ torU acestor melodii de joc din ~laramll rr'$ slnt romani ac1evarati :.-:')minanta Re. iar ~n ma­ isite -5i de 2 /2. ca foarle des si in spl"cial in acompaniamentul zongorei apar in zona melodii dnd cu terta mare. mai rar 'lint aeei care "prind" coreet tonalita­ tea pe aeest instrument. ritmul acompaniamentului..<ina stinga de obicei dominanta r-Ii sau _:. iar a treia supfdpunere ar Ii ritmul pa~ilor.: :. (ex. Se creaza Ull asemenea fundal ritmic de ne­ descris. ajungem lllainted elilU­ lui 1700 la aparitia acestlli instrument h ]\Jaramure:. in rest se ciupe~te. <-::: prezl>nta in primele formatii instru­ :::.)f(iaj in La ~Idjor oc:U tU t1'0i slrun(~ In La ?>. :::::. sincope ~i contratimpi. b. La tropotite :... subdivi­ zati.. fiecare dintrc cele trei ritmuri amintitei:.-. _. la aI­ s sHr­ lil i se cade.::1e din tara.1 joaca in Ma­ =-=_~eS dintru inceput un foarte insemnat :. 23 u.r en trei corzi ~ Josibil.:=___ :~ care batut in contratimp cu doba de catre un metal. un fel de ehitara obi~nuitEt eu dona sun mill multe strune.i la 0 po!iritmie. rareori ~i HU­ mai Ia horde lente se trage cu Qrcu~ul pc acest instrument. a~a u alte 11. evident . (jce~tia traiese din genNiltii tntr-un m('diu curat [omimcsc. cu accente diferite. tim pi dublati.. INSTRUMENTE ~I LAuTARI DIN MARAMlJRE$ Tiberiu Brediceanu in "Scrieri" (B.. 1tllnite ~ . schim­ bindu-se aceea~i melodie chiar dupa loca­ litati f.muit.__ executia horilor. 60) afirma: "lllf?i~i li:iutarii.tem vechimea. :aotul di dobele au jucat ~i joaca un rol .ior.39 ----­ melodie l... Cetera$ul este tlcompclili"t til.. ca 5e ana pt~ 0 anumita treapta ::::c. Deasupra dobei s-a . ul dea lceea~i Ilc's un 3. 0) ~~~~:F=i~~~~~~". denumire intilnita:.i nu tigani.. al langalaului.. melo­ Optimih~ accentuate se ciupesc cu pIce­ ::u din os sau lemn intr-o direclie iar cele :i._----------_. al dobei..

Acest instrument estc o adevarata unealta muzicala de nelipsit a pastorilor care-l folos8sc pentru semnale ~i chemarii oilor.. cavitatea bucala estc cutia de rezonanta. instrument pe care se emta ~l horea lunga. eu dop sau iara dop. "clnd merg oile la munte". exec. :. "la mtrarea in tin tirim.trd:::Jc. eel mare mal gros ~i l~ng~ d~ 7U-80 em. "dnd zin aile de la munte".. S::-:5. truba in Lituania. preluata din Transi tvania arc trei eoarde inlinse pc un calu~ retezat.eel eu :rei eorzi Lc-.:c:c.u am pulut deslu~l eiectul clcestui proccdeu. ." .5--3 m. In 'lUele noaslre in tarafurilE' mara­ mure~enc cu pretentie s-a introdus saxofo­ nul. Tilinca iara dup are armonicile inlre 3­ 22.. In lipsa bra­ ciului se poate face (ontra ~l cu vioan! obi~nuitd.: !TIa~ :n:. melodip eme lipse<.e pot scoate doar armoniee ale sunetului fundamental. trlmbiia ! trimbita sau fugera in Polonia..---------. eeea CE' c1enota catcqoric originalitdtpil melodiilor din lrunchiul ve­ chi ~i nicic1ecum 0 preluare.i taragotul. Ele sint: doua groase de Sol ~i und de Re. jocuri . care interpreteaza hori de stil vechi ardelenese.'­ tele SI-Re. gaurile pentru uegete lipsese din ammdoua varietdttle de tillnea.~" c."a oilor". Moldova. din pdcate este pc eale de disparitip.i alte melodii eu ambitus mic. $i aiel in melo~ie. Slovacia. Maramure~ : Nordul Transil­ vaniei. ill rnijloc suc\atCi 0 lim­ ba de otel eu c:apatul [neloit in unghi clrept. sau ucraineni. Bartok l~i ex­ prima nC'siguranta asupra originii melodii­ lor executate de trimbila~ii din ::VIaramu­ re~. Armonicele sint intre 3-­ 16 ale sunetului fundamental.. ::. :-':'5..tut) Berg­ man . sint drepte :?l cu 0 lungime de 2. pe iicest lllstrument se poate cln­ ta numai horea lunga. In­ strumentul se calca deodata eu degetul l?i arcu~ul obtinind in consecinta acordul de trei sunete. bucin in D­ craina) din lemn. Altele. Zuna dp rCispinuire a buciumului l'sll' mare pe ling8. Sunetul fundamental se aflci dc' obicei fnlrp sun. mal nou din plastic .-10 -- ------.utantul include din cmd in cind eu arCit8torul minei stingi eapatul de jOs al ~e­ vii.i septlmea neutra. acordeonu! . Cimpoiul. "la ie­ ~irea din ograda". EI cunoa~te doua dimensi­ unl eel mie ~i subtlre lung de 30-40 em eu 6 gauri.:-C:. Este pe cale de dlsparitie. In deeursul cintatu­ lUi. Moro~a­ nul 0 intrebuinteaza ~i la Inmormintari "dupa morti".---- . cm. armonicel(' 6-15.1.. Cu toate investigatiilc tacute de noi la oatr1­ nii satelor nu am putut deslu~i in aminti­ rea lor aeest instrument pc> plaiuri moro­ ~elle. Contra se folose~te de tarafurile mai mari care acom­ paniaza soli~ti Pf' scena. lung8 de l.. nc~ face sa credem cit acest fel de cintare este influentat de rama~itele dntatului . daed iJ existat pe meleagurile ma­ rdmure~ene. ~cu trei eorzi C::::-. Dam pen­ lru aceasta doar Ull exemplu clasic: me!()­ dia "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a giisi L doba­ nul oile". este un Huier din lema sau metal. Drjml)(l numitii ~i c1rimboaie sau drin~J instrumentul prefcral al maramure~encC'lur.ll taralll maramure~eni a c~lror zongura sustme aces~ interval. este tot din lemn sau metal. "la capatul de ulitii".ll ciobQncse din lemn sau metal. Buciumul. Exemplu: ta­ raEul lui Sllngau sau Cioata. Drimbele sinl facutp cHntr-o sinna. bocet. mai nou din tabUi. Executantul illiocuie~te despicatura sutlind eu bu:wle tu­ gUiate in lluierul tinut piezi~. a pribeagului. Tnmbitil din metal este facuUi din tuburi cilindnce de tabla alba..> fragmE'nte din horC'Cl lunga.. interpretul tine unison nazal propriu (invatat din mo~i stramo~i) foartp asemanator eu isonul de la cimpoi de mult disparut.te lil maghiari. se poate vedea contaminarea intre .\Ii-Lal. clc' otel ineloit In formtl dc' potcoavCl.:. instrument disparut feHa urmc' doar inriurirea lui mai staruie in muzica instrumentala de joc din fluier (Bartok). acordaj Sol-Re-La poale Ii ~i ell un tOil sau semiton deasupra lui Sol.. eolinda. are la capatul subtire un mundstuck de lemn. dar 5e poate desprinde clar din executiil unui bun trimbi la!.JU m ~l incoH'tcite de trei ori terminlndu-se eu capatuI conic.\1i . care SC' aSE~am[lllfi mult eu horea din fluier. "porneala oi­ lor". inclusivgorduna.---'-_. 0.1 cd in general instrumentele de aeompaniament de aid fo­ losesc pedale. cit ~i la prima~i care tin uneOT1 pedala pe 0 coarda libera. ::.de la curem eu despicatura sUbtl­ re ~i lung de vreo 80 dl. Ce-i drept e<. a:-e ae·xdajul La·.'te. numita brad sau contra. F ~iliel:. \ ioam de Qcompaniament. TilincQ cu dup. de duca.Ml~nta. $i ucrainenii cinta melo­ dii asemanatoare din buciumil€' lor. Melodia cintata este 0 varianta de bocet care inSd nu se deosebe~te de "fo­ ga~urile" pastore~ti. ' G~. Coard<~le sint acordate ~i a:?e­ lat(~ in a~a chip incH sa u~ureze jocul de­ getelor pe ele in scopul obtinerii acordu­ rilor.:::5. de obicei cmd mortul a fost clOban sau fla­ cau tillar. nu are des­ eI1izaturi pentru degete.':::-. ~i 6 gcturi p(·ntru deg(.:':.... seoate 0 seara diatoniea de obieei eu tena . Afara de aceste sltua­ tii se mal cinUi din instrument melo­ dille pastore~ti . Intotdeauna pc linga sunetul seos de £luler. In :-larumure~ se cintdu din drimoli. '­ Datorita faptului ea m aeomp~~ia:nen~ gaslm pedale ek' evinta la lautar.t(' un instrument eu into­ natia nestabila.:c. 0iu toa­ Le drimlJele erau acordate la fel. de cvinta.

rubato deosebit de dudat al melodiei cu ritm de joe foarte precis. ruda. . v!'cjni.i una .. AePdsta hore bdlrim'asca. a ex(:cutiilor ldularilor tarani este un ." .. . _.Ii 2 /4 " .-. conditiolwaza impresia improvizatiei ~i In general a denaturdrii. unii tim pi se seurteaza.tJ .. dring )~----Dllpa Bartok dum mal j05 5!mi/p scara cimpoiului diu Maramure~. Conlra eu tff:! cor'll tine to­ nica.'idupa multi ani de praetica trece In cetera.....:mpede influentd exercitata de Viranii sa­ :dor $i de oamenii meseria!'1i a instrumen­ :dor. doba.__.) 1il ~ ' . . Df' obicpi copiii nu clnt8 in tarat direct la cetera. 41 . 1<1 cintecp de mahala. improvizatia l' facuta eu gust ~i cu­ ~'.. ~i in rvfoldova eu acelast fel de acompaniamC'nl ternar in 6/8. Dar am ga­ sit multe familii de tarani romani cu nume­ Ie de familie Covaci. .3 '. idcind cddenta autentic~l ~i plagala din armonia clasica e1.ene.ioba­ Jhiari. tot in aeela$i ritm specific al"). BOf$a. eu un 1:. U precum celt.----. .__ . . lautarui tdran i$i insu~e~te odata eu tehnica necesara ~i reperloriulde hori $i jocuri ale satului. la nunti $i la petreceri.----.h~ $1 eviIlla La-.. Dar/acolo unde existd a . ...- --. (Rp-La). de5i fieeare masura l$i pastreazd exaet . magnetofon. ceea CP vdc!0:.iIa­ ramure$ului.. pieup $i d('sigur $coaia de mu­ zidl $i $coala populara de artd. Gorduna. dominanta 5i subduminantd. exemplul eel mai ('oncludent este satui Berbe!'1ti.1tra se ~ acom­ Ireteaza . Si­ ghpt (a lui Cioati:l $i Stingauj.. iar mai nou ele lil radio.. conditioneaza ast­ leI ex~>eutia tipic maralllUre!'1eana. ci de obicpi 1a doba.-~. icelo[. Datorita m0todei ulilizate de aceste $coli in der liber. In­ jetul ~i dul de ~i a!'1e­ cui de­ aeordu­ :.axofo­ lu: ta­ ::t l)faci :ia arc ·zat. :....lodul $i metoda elp Invdtarc a instru­ mcnteior in zonli Cd de aJth:'! peste tot S0 face dupa auz. Cu batri­ 3. o caracteristied. care se ocupau eu "ca­ 1 .te () evolutil' ~i lar{lirpil ~Justului muzieaJ a lautarilor ta­ Hlni tiltu de ileum 60 elf' ani. :anta....---~ . -. Acnrclajul dC's in­ tilnit la zangora eu trei warde este cPI df: Si ).:::intare .1ajor Ulra tertii sau La ~VLlj()' eu tPTta maT(' Do cliez.. De obicei ea pcndu­ leazE! pc tonicd ~i dominanta. Se paniajJl.wtului Se observd saHul La-Re de CYdrta carilC­ tNistic zonei ~i care rar pste umplut eu to­ nul de baza $1 mai mu It eu piC'ni.----~~~-~--~ -~-._ __ pen­ melo­ .---' . trece­ rea se face treptat. . Felu1 !'Ii gradul devierii de la rational... [rdte.Jare 10eaIa. ___ ..-l ~. care se intilneste des in :Ma­ ramun'51a reI de des poate fi inti InWi. b). _.it in o lim­ clrept. cinta de mul­ In ori jn toaUi zona.._~_.. intr-adevar la tara­ nii laulari se poate lnUIni (leeastaexecu" tie "tigilneasdi". zongora.. iar altH se prelullgcsc cu aeeea$i valoare. lama cind nu sint solieita. c'..------.. zongora nu difNd prea mult ast<izi de> cea observaUi de Barlok ta fneeputut secoJu­ lui XX. Zangara sustinc 0 pedali:l invaridbiHl inclifNent de ("onti nu luI armonic iiJ llle 10­ (Eei dubli1tCi pc trepLele I $i \'. Ei cinla repertorlul cerut: de la hori de masa Ja 1nvirtit0. mai nou brad.. are ~i ro] de tiilurd Ia horile mai Iegallate.n incepind Judi de la virsta de 10-12 ani. de la CilH'Va apropiat: tata. Lautarii eei mai numero$i din familia Co­ vaei sint raspinditi in unele sate maramu­ re!..ii sau dorninallta acesLuia. tarani :e aeest uneori general aiel fo­ :orduna.. asHel se aU­ d(~ adeseori ceva intermediar intre 2/4 (ex.-----..--.y-~ '- ~"~-"-- --------_. zon­ gura !.sa bra­ \'10ara }lament .. Tarafurile mai mari.----.. #I ".din orasele Vi~eu." ..i ega1 dUrata. (ex.." . Pentru lau­ tarii tarani ... 25) . Ace$tia crau $i mal sint meseria!'1ii sate­ lor. iar ultilllele corespunzator mai seurte ori invers. III j oeuri u toa­ unelul sune­ sint .. ·..$eoald optima estC' pr Getiea­ red cinlului seura in $0zato1'i.----­ t's Lt· msil­ l ex­ lodii­ amu­ l:' into­ clar nente lit ell llmic VP- cimpoL in lond lpllnlcd ([t' dC(l11l­ a larafurilor siite$ti: vioara.. Ei erau aeei nomazi stabiliti in comu­ ne maramure!'1ene. ~ _-_ _ _ _ . ~. in afara de ro­ lui sau ritmic in taraf.L. 24 d.:ninti­ moro­ mara­ . ?>. Formatin In care se cin la PS te cpa consacrata cetera. instruml'ntui eel mai pretentios 1a carp cinta cei mai in virsta din fallli1ie..~-. Provenienta lor in Maramure!'1 da­ teaza diu secolul al XVIII-lea..0. 'I' IIf =#Ii i i " . urme :nuzica jkj.. gorduna sau instrument!:'le preluate deordeon 5i tarago1.~... J I primele 16-imi sint mai lungi...::J.. Trebuie sCi predzam din eapul 10cuIui cii in zona de care ne ocupam dnta alaturide lilutarii tarani ~i taraful de tarani neao!'1i ~i nu cum afirma Bmtok Cd numai tarafuri de tigani. exeeutia foarte ritmica.~nt It! mai poate cll(1()(JaUi pri!1(.. eu valori de note irationale in cadrul unor mdsuri de durata pgalii.

De c Inc 51::. Petru. POl. In bine cunoscullli ritm de 6'8 ddl' C'sle incorselata Cd sii fir' ritm vocal de dans in maSllfd dc! 2!..::a . . . Ir:~ : .Si bunicul Dvs.: : fraz'·. .utare~ti ma­ ramure~ene glissando-urile l?i diferite orna­ mente. . . Se poale concluziona ca. . Eu luam eitp-o hore in­ \a. Taraturile de lautari tarani sint la tel de nUJ1wroase :. diviziuni exceptionale cbiar glissando-urile l?i apo­ giaturile sint elemente ce tin de tehnica '.---- 42 .. Ionu lui Niculai . teL I::. . .. :6. . --. Poate mai lllUlt dedt toate.i. \" adu lzei? s: n. . altfpl eft "il5a eer. numeroaSfl famllie de muzicanti lv1ihali din Bor:. .itiile in care cin­ ta celera~ul fdra sa l?tie despre ce este vor­ ba. "Argi11t ziu". to. Aid se intlmpla 0 spun0m eu regret) deseori.:. ca 0 llll.'. Sas ~utu din Poipnile Izei..ii i-am pus li9h~ :. "Sali~teanu". Cautind ::. fratii Tudorovici din Rozav­ lea. liiularii satelor au dus 0 viata stabile! in COl1luna respeeliva ~i :.. Tata tot in Vad cinta l?i lucra P-dCCl­ silo I se zicea porecla "Ciotu" era mie de stalurd. Cercetatorii temeinici ai cinteeului popu­ lar au ajuns unanim la concluzia ca fieca­ re reprodueere de hore inseamna 0 noua varianta nu numai muzicaUi ci ~i literara. Pentru a pu­ lea fi deosebiti unul de altul deoarece poar­ tei acela~i nume. .:.i la tel de bine dotate. . . . schimbarile de tempo ~i de ritm. care poart8 dmprenta in­ strumentistului.rani consUl. ..i Anuta lui Gheorghe dill BoUza.:::_.! uncle SUlld eu lollIl dltu. cu exceptia viodstului. . sau dupa potcovit puneau mina pe cetera..:: C.. alunecari de Ia un sunet in jos sint dese ~i specifice. . "Paticii". . la cprert'.. .'iorist popular a ramas imitarea vocii omelle~ti..iata d. Tot din Vad a fost ~i tot eli IllPspria de cintat s-a ocupat ~i cu lucrul ill livadil. ::".oi-au formal l?i dez­ \oltat gustul pentru IDuzica odatEl cu 10­ cuilorii cOIDunei.. .' <1du­ narea". fratH Pop din Sapinta. i se :Li­ cea "Puru". "Dumnilru". .". . . Ace:. . .. . . . "Cioa­ ta".­ . fenomenul se petrece aidoma :. "Ghiuri­ td" elc._~_. De mUlt0 ori. Neme:. . .. "Dodi" . .nf>fal in H'Hisl. . ei ~i-au luat diferite po­ recle ca: "Ofu". puneau mina pe cetera ~i zongora pentru a in v('seli v('cinii.:" =_=-_ C . de calre populatia localii..~~~. . inflorituri) nu 0 mai cunnd. el?apeuri executate prin glissando. £ratii Florea din Poienile Glodului.. TillE'Ill sa subliniem c1:\ notatia muzicala oricit de amanuntit sa fie facuta nu poa te reda Lolul. mare ceteral?. ~i in timpul liber. . nu poate reda timbrul. . acestea con­ tribuie la specificul executiei Hl. rar in Mi folosind 5i scordatura cu un semiton sau ell un ton mai sus. o Lore poale 5i cintata in mai mulie feluri del( [I eu ii pun "figle" (n. . Privitor la horea lunga."-~.. . '':'sti-. Intllnim dps mai ales la :. . lautnrul pran 0 simte al?a din m05i-slra­ mo~i" dar 0 clntCi. dE' felul cum u simlc'..a:u::l: \'cc:u L::< Gi-:.. .Bunicului meu. .~~~rr~~. . sd SlllW cetera au Ideut 5i pe lauta­ rii t~!rani maramure5eni sa clute in g(. . Astfel intil­ nim apogiaturi inferioare ~i superioare la difcrite intervale.. mimica.Ii yirtuozitatea fieeurui vesEL Iaular taran din :'laramure:.1 in zona. :\rev oia de (1 Sp fdeC' clUziti cit mai de­ parte. tata ~i Ie intorleam cum vrE'am t'U s: mu. "Stfngau".:. Eu "Cioata" sint muncitor la FaLnl­ ca de ~uruburi.~. toate ornamentele posibile.ti tarani dupa munea cimpului sau la paduH'. "Bulea". . .:Qt.-'. Tine d(> pricl'p"rea fieedrui 18utar...a etc. tertii sau cvarta.i I-am mcut mar~ul la cununie din hEltrlni.'. Exemple avem multiple: fratii Pelnm$ loan ~i Stefan Petreu~ din din satul Glod . marea majoritate slnt urechi~ti) de a purta sunetul in sus :.. . Distanta Ia care poate it acest sunet knit de eel pe care-l pwcede ('st(' de secunda. .­ c.n.ai Ul sci placa la cd ce 0 ascultau.{ n:bnie. Dupu cit s(~ pare idealul interpretu­ luI .Sd~l. . Eu am luat prima data de p~:pmplu "Marl?ul lui Rakoczi" !.. . In fp!ut cum intr<r­ ~rr·tpaza in stilul instrumpnial 0 hore vo­ caid care de obicei se face prin ornamenia­ rea pasajelor melodice.. din mOl?i-stra­ mo:. . inainte ll-am lucrat numai pc-acasa ~i cint ori de cite ori am ocazia. .ru lnaIt in tonalitatile preferate R('-La. . "Boro~". De aCPCd prima ~i secuncla Is strunele care s~ rup eel mai des. .lodic' sa fir' cintaUi in tf'mpo Illai reppc\e d(')t C'sl\.:. gesturile.>Leti.il redea diferite Buante ale vocii omene~tC lautarul taran uzeaza din plin farCi sa Ie cunoascu teoretic (foar­ te putini sint acei care eunose note muzi­ edle. nervul eu care cintii interpretul lautar. .va.i aeele ". de fjJtrul sau. . ". . . *=. .. astazi mai pas­ trindu-~i doar numple de "Covaci". ":"l~. La zongora $i doba bate orice pui de moro~an.. .i in jos asemenea vo­ cii desprinse din horea lunga. dupa "IDunca pe­ Cicasci" sau la p8durt'. Uiularii din zona au aproape fil'care for­ mulele lor melodice specifiee pe care ullii te numesc "figle". . . C nele IdIDlii au fost complet asimilate.. Avantajul ta­ rafului maramurel?ean este aeela ca nu nece­ siUi.. .:::u:-ea: '. .e ::'2t:0::'=: . virtuozltate deo­ sebitcl. Bela Bart6k afirma printre altele Cd n-a t sa fadi pe doi cintareti populari sa :. .·ilor ta. ~~·~. dnta la ceteril ? -. caz intUnit l?i de noi pl' terel1.unete ienile" specWee> de­ idUel 5i Olteni('i. . ...~.)f aceste formule sub diferilc· 0 alta earaetPfistici't a melodiei c:u:c. Singura deosebire ul unii dintre ei erau mai dolati IDai buni ure­ chi~ti. Aiei in­ Wnim :. C:~_:c. maramure~eana. estc cleobicei pozitia I-III mal rar IV 5i mai mutt pc (OrZilE' La l?i 1\11.osu '5! st:-c:ulO'>U 0 cintat din c('lic'­ rei ~ >: i:1 comUl:d. . .. . .

<) interpretare aidoroa .i la bocete. In afara de acestea.i(·5(. de f010s1re a biroodaliUitii fara sacrifi­ carpa melodiei... de cliferite cerinte.n. consideram ci1-::.:i un ma­ re rol in dezvoltarea muzicii dill zontl $i d Hustului artistic al ttiranilor maramurc$i. autenticitatea.ti ori hori mai noi dn viata ~(ltujui izvorHc: elin obicpiuci 'jt tradi nl. ne ridica prill vigoarea.i scuriCituri (''(('optionale ca diviziuoe.11'­ pNloriul instrumlmtLlI al muzicii de dan~ ne uid('l la ura (jctuill~1 0 imc1qin0 trisU..i cum dnHi lautaril moro. cl mai c1egraba de Jlle­ diu".te direct sufletului llcaselor . de adapt are ~j contaminare. jocuri ad(~varate care ne bucura.) !-. p[lstriHorii .. in sate. :. Taranii lautari au jucat !?i joae. amhele cautind sCi ilbordeze un repertorlu local bjtrinese $i cin­ (pee pastow.tfl lor dntecul a ajuns aiel la 0 a5d mare varieta1c eu toate sctlpuri]c> ~i pi'icatcle ]JP can~ Ie au. care aliHuri de munea c.. deasupra eotidianului :.utar la ditUl..wtatia faeuta . uu ca cei de let ora.. ceea ce cinta . Dealtfel . ~eren. Fenomenul se intilne.-: 43 --~"----' ipriU­ iodifJi :!!. maniere de instrumentalizarea melodiilor vocale.id ullii lij..15i la TlC'cazuri $i 1a !>ucurii $i transmis copiilor.i b0~Fll(' tinuturi folclorice dill S-a eonsiatat in mod evident Cd dc€:'astii zon(i etnograficd se remared prin­ ir~o trainica Lracliti€' pnpu:arci care l~i are 0­ .1 ne dau incredere In virtutile eterne ale Maramure5ului..i este modul Cl'l mai obi.i un sUI improvizatoric ce rar mal poal. strins eu masdu de tardni.1 valorificilrea tezauru­ lui lolcloric muzical locaL Spectacolde folclorice sint 0 reu~it2i alaturi de aUe forme diverse de yalorifica­ re a tezaurului tradit1ei populare !?i in dev­ la:. III contae 1 nf'mijlocit .i marea Hi­ rietate de ritmuri in folosirea lor me:?te.i la Hiutarii ta­ rani. obiceiurik devin spec­ taeole.. folosesc me~tp~ugul de a cinta.. aUt de r('­ pede lncH nu aveau timp sa fie asimilate.laramluf'. " vo­ lenta­ plct 0 ca 0 ':oeal . A!?a slIncl lucrurile nu putc'l1I fi de acord rll dfinnatill folcioristului maghiar eli . de creare a variant<. Elem('ntul muzical d lost ~i ('stC' transmis din fwneratie in gene­ ratie fie la zongofd..i. yiziuni .i mare­ It" compozitor preciza CEt "exista 10tU$1 ex­ eeptii Hiudahile a!?a de E'xemplu tigallul din Onc0. Inscriin­ du-st> pe aceasta linie '. alunqiri :.. pi cillta Ia vioara in­ lr-un mod suUi la sulci rc'perlo­ riul mo~tenit de ia (impoierii din ?\fdramu­ I'E'~. la care 50 mai adauga contactul ell diferiti indivizi din ora..1 aduce modestd contribu­ tit> la cunoa:.?i improspatare. ar putea sugera compo­ zitorilor modalitati de lilrgire a hd:le'! tona­ Ie. 2\raral1lure~uj :..-' popu­ fic-ca­ J noua iterara.. sau tiEnea. a horHor din batrini $1 clatori.alizate ea lllU­ llifestari culturale..>: culegerea de fata. Am vazut ca ace.mbrul.. c10l1ci dC'('vnii.i FlorPC1.. culoarea ~i calitatea artistic a.. Muzica liiutarilor Virani din \farall1urp~ prezinld P('lltru artft cuItd. dtl1 ~wn('ratie In generane. Este C'lementul mo)LC'nit din cell' mai vechi timpuri.' Ii iotilnit.. 22).ti IJutari tarani sinl. t\"·r .'ni. lit 0 stroHl la dildo Conclu­ ziol1am ell citatu1 lui Bela Bartok ca "mu· 'liea ciompoierilor tlirani a ajuns pe mind tiuanilor?! Dar Cd eei mai multi dintre a­ cp~tia 1lU sin! tigani.d :p u's ell "pede ·cami ~imt('.u­ gita alaturi de secvente muzicale din toa­ te reie!?ind valoarea inestimabilct pe care 0 feprezintu arLa acestor lautari. 14). din diferite ZOlle £olclorice.utari .-a impus pt' plan nationi:il Cd unul dill cpl<" lTIeli singulure .. trasiituri esentiaie oricarui spec taco 1 maramure. I ca n-a j'ari sa dnte deoctatd 0 asenwnea piesa toclHai dill cauza formei libere improvizate a acest~~ia. Lu­ crurile se petrcc aidoroa .it sa insu.it sf! recldlD la doi lliutari vestiti Cioata ..ti" (cure dl' fapt nu era tigan ci t~1ran n... de diferite nanonalilati. care vorbe:.i gusturi..". rnijloace de expresie div('rse. unde> Influ­ entr.i~(' pot ObSf'lTa chicH' in tim­ put f'X(lcutlei d(. numai eli noi aro reu.. trimbita.i apo­ :lica ~i :dn din ~ S. Componenta formatiilor este din tarani hamici.im horea lunga in grup vocal.. pentru compo­ :litori un nesecat izvor de melodicitate. fie la fluier. V ALORIFICAREA TEZAURULUI FOLCLORIC iN CADRUL ~COLII ~I A MI$CARII ARTISTICE DE ~. YCuiala $i eu multe "personali­ t[iti. faeem din nou aceastu afirmatif' Cd sli de­ monstram ca lautarii tarani tr8..t~iranil romani.nuit de realizare a creatici popu­ lare .1 senina clsupra lumii.>­ lor. e:~eana.. lueru (1! se poate afirmu !?i in :r-. (11 disparitia tlui('fului eu r.terea ..Jotivele ritroice destul de greu <Ii> scris !?i care nu 5e afla nici intr-un tratat d(' teori(' a ritmuluL infloriturile. Aratam Cd improvizatiile pot ti foarle puternice . 1a 0 me­ lodicita te dc'osebWt ins trumC:l1 laId. ar pulea sugNa modalitilti de folosirea poliritmiei la tel:.. eu tot neajunsul improvizatiel care se J1ld­ nifesta intre altele prin variatie continutl. :-5trd<:duldula­ ~llC'ral cl de­ fcrate ira cu lei in­ ~0 de­ late ii (.f de la un !f.. 1 zona.. 4. impun 0 viziuue optimista .eni.ean.impului !?i la padure orl creseulul animalelor. In ultinwh. am reu. 'ichimbari chim de masura uu due.c'C (ciompoiuluiJ muzica de dans n Cljuns din p{iCate pe mii~ nil(~ tiganilor".i lrdosmita­ torti multor hari de familie... "Stitul d(~ executie !?i de interpretare a lCluLarilor nu depinde de ra':>d... dobCi.i din Rozav1ea.te .l timp 0 cOllfruntare a perenitatii motive­ lor In cont('xtul coniemporan al satlllui.. foarte bogaUl. (B.fASA 1 ranspuse pe scend sau a.. dadi au exisLat ~L in sfir!?it In Bihor ti­ ganii l(iuLari cinUI absolut la f(~l de sirnp!u ca ~i co1pgii lor ~... u care sturile.cede con­ ti roa­ orna­ pretu­ vocii :uante lzeaza [foarrouzi­ I de a ea vo­ lIltH.le se schimbau atit de des. Pe linga forroatiile de lautari amintim for­ matH deosE'bite de trimbita!?i din Strimtuftl :)ri fluiera:.. (B..Ie la prin in jos :e cin­ :e vor­ rar IV aCf~e(l 1 rup . tova­ r.

a:ura GaCiCd. muzical in special. ~i-au creat 0 frumoasa tra­ ditiE' in \alorificarea fiecarui obicei local. "Gene­ ze". Afirmatia nu este de loc gratuitci gindin­ du-ne la istoria acestui tinut. cit ". "Am fost $i-oi si". cit )i sc·mni· fieathr .ii profund umanism. S-a dus ~i se duee inca 0 munea titanicd impotriva stilizarilor ". pas­ lrat de-a lungul \-eacurilor.i 0 r('levan' c) celor mai dclinci s(~n5uri din creatia populara._ . care a cCipatat noi \'a­ j('ntp in Fpstinilul nationa I "Cintan'a Ro­ mdnif'i" .ar .. o dtentie deosebitti d fost ~i ('ste <1­ cordata valorificarii autenticului fncre­ atia muzicala folclorica din judetul nos­ tru. cit ~i sPl'ctncolul viu sa fie aUt reprezentativ. Exemplificam: . pe teme din folclorul mara­ mUH~!.)(Ifj. de Herbinte patrio­ tism !.:e _. punerea in scena a horBor traditionale care releva inalte virluti alp poporului roman.nr-ll:l medi.. prill mi~carea arlistica de amatori. in valorificarea folclorului.:\iunta tarii".. apoi 0 selectare :r.l. spec­ tacole realizate. arti$ti amatori.1 desfa!.ri de spi­ ritualilate romaneasca.r~id..tii care-:.'oara liC­ tivilateil p(~ aceste meleaguri un ft:ricit pri­ [pj de vcdorificare )i pastrarl' a luluror tra­ ditiilof ~i c1aLinilor populare. Spectacole Ie folclorice prezenta te in edi­ tiile Festivalului national . f'xplorind in acela:.i noile e. 1a tezaurul folcloric in general. "Eroii de la Moisei".·i. pentru pastrarea IlPdltC'fatll a autenticului m ilendf.Cintarea Romaniei" f'ste ~i in Maramure~. ca in intreaga tara. au constitnit autentice manifesUl. a datinilor. "Balada Pdl111ntului".i timp atit pro­ ductiik populare perene cu s(~mnificcltii d­ clinci in viata culturala a . Coleclivele de in­ terpreti amatori. pdstrdre rare CITe un dublu aspect: PC' de a parte' 0 cereptare diversificaUi din punct de \'edere tpmatic.i simplificctrilor. o manifestare de 0 amploare nira prece­ dent..i d(' arta populara. vi('tii noi pe care 0 traim. Puterni­ U' valente educativp exprimate in diverSE' genuri ale folclorului local s-au aflat la ba­ za a numeroasc> sl)ectacole rea1izate de mid !ji mari.\laramure:. matNiaiul cules.. .44 [). idpsnind apropiN. ae­ telor foldorice gratuite. fapt ce constitu­ ie pentru speciali:. "S1nte111 <. S-a imbinat armonios obiceiul $i horea locald traditionaHi eu creatia con­ temporana noua inchinata patriei $1 parti­ dului..'ean. . incepind de la ~colari ~i pi­ na la cei virstnici.tranepotii dacilor liberi". Festivalul national .. asLiel incH..Cintarea Romani­ ei".ului istoric.l pertinpniti de sC'nsu1 profund a 1 unor pro· ductii folclorice ".iemente care au ince­ put deja sa intre in patrimoniul mtistic lo­ cal ca valori recunoscutl'.

II i este ~ul <t­ in cre­ nos­ omaniei" aga tara. CRITERII DE SISTEMATIZARE Sl PREZENTARE ACATEGORIILOR 'DENTIFICATE . °a prece­ e in edlRomani­ iri de spi­ E' palrio­ le de in­ ari ~i pi­ oasa tra­ local. in punerea e reI eVa Puterni­ diversE' 1t la ba­ :zate de )lificam: "Balada "Gene­ :". spee­ d mara­ :>biceiul ~ia con­ i parti- B MATERIALUL FOLCLORIC AL COLECTtEI.

..u prinsa" .. "Tn haraboi". .c raporlu­ rile copilului cu natura ~i mediul social: pentru ploaie. a) CICLUI VIETH 1. modul de manifestare. Id sdHdat. "De-a uliu si closes". 1 si 2. ve­ chimpa l1('amlllui nostrn pc acest0 m("]C'a­ ([uri. cind Sol dud Fa cliez. Se C11nosc la copii 0 sumedenie de cintece pHismuite (:e lumea lor care Je-am inliInit in zona si In marea lor majoritale sint jocuri cinetice in mi~care si prea putine sint statice· .. 8. ca: "Tn vone". Tn foJ­ dorul copiilor maramure$eni unele jacuri circuH'i pe toate vaile in numeroase vad· antf'. Folclorul lor cuprindc fonnule eli' nUn1Zi­ ratoare.'ti ccrcetatc 5i aproapc eu totui absent din publicatiHc de folclor maran1ure~('an de pi­ na.\ce5t colt nordic de tara cuprincle 0 ga1118 C'xtrcm de \'ariali'l de jocuri pentrn copii $1 inventate de copii.. De-Cl Pintea Viteazn". "De-a ohiala".De-a mieii". 21. "DC?-a popoarelE'''. acul11 . Ei s1nt in masura s~ orchestreze jocuri rlinamice pe dialoguri vii 111 versuri sau proza.:. Posibil sa fi existat :. "Tlta-mita". dovedindu-se a fi ~i aieL divers in ceea ce prive~te originea $i sursa creatorilol' C:0-i alcatuiesc. ]\fulte din aC0'ite jocuri nu an clec1amatii. "De-a POPd gJiC?". "La fuga".melodia introduce elemente tipice d(' hore lunga (recitativul) ceea ce ii confcra gcnului vechimea. "De-a tupu". . . melc. 6. "DC'-a lupii eu ciinii". "De-a fIorile".. 11. "De-a cailor prin oras. ci mai mult rit­ mice sau mimice de a folosj timpu1 E'nt. buburuzd. 7. unitara din PUllct de vede_ re muzical.. de eliminare. Cele luate de la gradinite :. cit !)i corewafic in \ariate manifestari spiritllale alp popornlui. Se eunose la eopii 0 sumcdenie de dntece pHisl1luite de lumea lor propice jocurilor. Trilsaturilf' specific(' ale jocurilor d0 (0· pii demonstrC'aza caracterul anccstral. "Tn roata". "Dc'.einlecc fonnulc cc o~Jlinde.i de scoalu nu au faeut obieclul prezentului studiu. de seos apa din urechi (0X. dill' au disp~rut tara urme. 10. de acest gen sint ex. 13. manifesUirile sponta­ 11(.. I. functia ~i eontinutul principalelor sale c:ate~Jorii $i re­ latia structurala. .De-a ghkitu". .e de a ajuta la dezv(J1tarea vorhirii. Noi nu am g8sit in zona ohicciuri ale C(J­ pillor practicate in timpul secetei ca eel de paparuda.. concretizinclu-<.. Un alt rol a1 jocurilor esl. "in habisc~". "GHute". . de eliminare din joe. avind aceeasi caracteristica fo1clnri­ ca. pietrieele. 19). 14. SISTEMUL OBICEIURILOR cleo Ei lsi scandeaza creatiile od intonea­ za. Repertorlul copiilor ::\eintilnit de Bartok. folclorul copiilor cste bogat 5i "iu. oral~ $i colecti\'iL Prin cercelarea pc teren noi am putut identifica in jur de ]48 deiocuri. l 7. 16. retinlndu-Ie pc formule primitive nemar­ ~Jinile la un numar foarte restrins de sune­ tE'o Dill jocnrile de copE se desprinde 1n primul rind aspectul distractiv. . "De-a picu". 17. 1-21 Ic-am inclus in urmatomelc subcategorii: numaratori ell intonatic pe un sinuur sund.cintece formule din difcritc jocuri de copii integrate zonei (ex. mai e\'oluate structural ~i muzical ~int ex. unitdtf'd ~i mai ales pro­ venienta.TTl cuci" etc. 5. Cercetindu-lc eu atentiC' observam di majoritatea sint jocuri df' mis­ nHe in aer liber imitind pc cei mari. : 9. 15.De-a turcii si ro­ manii".c' aUt Inuzical.i aici. muzicale. aceste preced unele jocuri eu 0 dctiune pentru a facilita formula de eliminare. "Tn duplet". -. creatH integrate unor obiceiuri pre­ (um colin dele de copii. "Vin78­ tond de pasari". Piesel e cuprinse sub nr.). 12. "De-a duca". "Tn pietricele".De-a haic1ucii". manif('sUiri la carf' participa atHea qf'neratii.: 3. atentipi. in tinuturile rOn1an!?!. scoaterea apei din urechi ~i pIlla la colin­ . imaginatiei $i implicit a1 glasului.. ..

nen . [wt. UJ rit.incadrabil in ma­ sura. "":-c :i: Horea se apropie astfel de bocct. Cintecul de leagan 51 holegiune Cukqerilp unterioare nu-1 at0stii. Tit Bud a inclus sf cUeva cintece haiduces. ca­ ractNizata prin ritmul sppdfie lin si 1eg8 .legatp de na:.: . III nhiCf'illriit.X 57). Cuk­ w'rea 110ustrci elf! la iveala 24 cI(~ piese (e­ x t 'Jnp10k 22--. vo­ ios $i frumos. La 5nr~itlll capitolului am inelus exemplcle -1. tul "iertaciunilor" din ritualul funNar ~i din __ .r . parintii. In cdtpgoria cintecelor rle catanie. 35 !. femeia lucreaza tragind eu piciorul de sfoarri legata de leaganul a­ tirnat in grind5. acel joc il1\'ariabil al patrimei ('11 nptirne sau i11Y('[<. ce i . Ii:! n~v('nirea pardl de unde a ph'Cdt din c]oini:l propriu-ziscl. TORte cintp .. In cintf'cel. ajungindu-se la formul(' slrofice. dupa ri. _ creatia iC'rUlctunilor din ceremonialul de -~--. aduc in general .. o "glurat" flual la oaste). (lsHf'l c<i 58 poate ajuagc. fel. terjcctia hei ce marcheaza de obicei ince­ putul horilor loea1e mai noi maramure~ene . jinuJ arqumenlarii ea 0 mel odie \'ehi­ culeazil mili muIte texte si Cd horea mai noua din Maramures.Cintpce hai\~e: duce~ti $i voinicf'!.ii care se mi~ca in ritmu1 de hore. Se o('oschpsc prin text $i substrat pcnltatonic. 1(1 fpl GP tem' dnta si sin­ gure sau in (!fUP la netreceri... Noi consideram ca in cl-..tere.Hod aulcntice.e stabBea 0 leuatura sociala care incuba anlllllile obliuatii pentru toata "iata..lc.. natul copilului.. 1<1 fenol1wnul intNpreti:lrii IcHgi a unui cin­ t('e rilmat. Am clasifiral arest repertorhl dUP<l cum nnne(]zCi : --.ul era 0 cinste ob$teasca. ceca ce vine in spri . tmc1Ul masurat aetnal In ritmnl leaganuluL masufil G. Desigur Cd punclul culminanl in acest obicei este botezul. il putem urmdri pe viu ill lega. S . ca­ re se remunera in caclouri 5i chiM ill bani..A treia edtegoric din repcrLoriu eu. tIl ierarhia SClLului llloasa (j\'ca loeul pi bine 5tabilit ~i pentru implinirca riilllui ea era rlaruila.fre­ nul "morti duinu si daina". fenomen de ][ltrepatrundpfP intilnit In zona (vezi ex.. ­ ti si If'-a grupat sub tennenu] .. Sint vechi melodii despre care putem i:lfirma Cd fac trecerea intre sistemul muzi­ cal n('masurat 5i eel masurat de G'S...::.-'-'~ a piitruns si aiei asa cum a piHruns $i re. e'(C'mpleie 2526. :-. !. cest repertoriu iJ fast 0 portita de tn~cer(' de la sist('mul ncmasurat al horei lungi la sis . iar ex.mul ~hu silahic ill form J11dsureJfcl ~i hdZelt Pf' (plula de baza caracieristicd zonet ia. Curios este faplll] ea 18 1eagan fpmeile dntd foartc tare cu "aei de piept. cele elf' 1eagan au 0 melodica proprif'. Prima urare 0 face moa­ Si] incldtci dup2i na~ter(:'a copilulul $i Sf' re .Wl ell "ersu! s11u tetrapodic. a fost 0 veritabWl hore de leagan..=. esemplele 22--23 ca­ raderistic in masura n'8 iar intreg n~citati­ vul se d('sfa$odra pe dOlltl sunde de hadi La Sol. 2·1 are 0 influentti moldoveneasca. tc'(.. noro(os. ~: :c :L Repertoriu) de caUinie ~. bogat. Cu fusul si furea in minii.. Cink(ul in qrup large~t(' si mai muit mf'­ 10<1li1e.'­ TransilYCl\1iei. Intilnim.ii 41 care au aceeasi structura melo­ dicit riim si ~Jama ca !.. eu ritm ternar sau puncti'lt isi are originea In aceasta specie stra. l..>. o l11('ntiune spcciald merWi cinlpcclc de <atanie si ra:zboi adunatc de Tit Bud la un loc in colectia sa din 1905.. mintos. Sp cint1'i 1a JeaqCill ~i alte (fntece ell 0 spamii de interi('ctii Sp0­ "ifiee cjPnuluL . fenomen c. Una din ocaziilc unde proccsul de Cre''' atie 5e l11fmifesta eel mai intim. Intre ea.c ­ fi ff'SC in cazul ace~ tei spedi.-. invata t. 27 estc autenticul cintec "CHu-i Mara­ muresu". pere definitha cle mediul in care a erescut.e ne apare foartc -'.\eeleasi blesteme 1a adresa "neamtului"..tmul kaganu1ui aqatat 1:1 mp!)­ tcr-(!rinda.1R . folclorice l1U sint spectaculoase. pdci c\1' ri('( (:11'(' data cind nonl l1ascui esk in fatCi unui acl ccue i Sf' intl:mpHi prima oarC! sii sdnatos. citeodata.. ar putea spune ea ele dnta mai mult pentru (>Ie..'8. Alt dntee (Ie ctitanie contine momen. . Despartirea de" }) satul natal i se infatiseaza tinarului ca 0 ru." . _~. Alexanclru Tiplea (1906). -.iti" din colectia lui "':'''.mbul cu troheul caracteristica Firii in­ tre9i.'orh(· de alinaH' adr0sate eoconului core If' eonferd cld-hoc functia de cintece de leacran. unde"5i petree neYesteJe. ... ('11 melodia cal1tabi\ti $i mai millt Cit un subsirat pentatonic. om de treaba ':ii lntii ill sal".:>ti": ele situindu-se intre "::2' '.dnle­ cuI de leagan. 2!l­ 33. hlastamindu-si . ast.Cintece formule. sau Cll acul S1 ata... tiyul din horea lunga ce-i conferil g(~. care Ja origine. . care ne cluee Cll siquranta 1a recila .'eche a folclorului rOl11fmeSe -. sinc0[ Si clin plin.c 1110tjYe cunoscute si celorlalte regiuni ale .': "::-:. Ninde e:x:emplelc 42-44 ne. pc a­ (('stt' '''lodii S(' JO(lca routa prin casa. Ex...1UJui \'I'chime Si unitatc. Pe aceste melodii ele cintec propriu-zis ~au (1(' eloina asa cum am vazut se c1ntZi in 70nd tf''\:te (If' leganat pruneii. care i se face noului nascut dupa care cUe IDe petrocerea propriu-zisa. In viata traditionalc'i Cl satullli maramu­ resean. femeile ~i copiB mositi f:.. rlf' eaUinie adunate aid "feciori ee marg in jos ca norH. numai ca in.3-46 care sint YPiitabile hori de baut la holec[iwlE'. clar slnt plinc' cle sens. -­ "Dfrlaiurile CaUiIH'!.'. :\cest 9Cl1 din zona doy'e­ de$te inca a data in pIlls llniLatea Cll echi­ valentul S[IU d(· formci clasicil din lntn'dgd \Md. mosi\.: nunld.ii horile locale.. "ungurului".

:~ectonidi ('stc asimetriea prin introduce­ a crescut. dOar uncle melodii lor in bani. ului Cd era Repertoriul de recrutare poate fi gruPdt :opiii mo:.ar $i din :c~tea I ~ 17 mas uri (de 2 /4 respectiv 4+4 ialul de -4-:-4+1.Jocul miresC'i din btHrini". care f. in a froia categoric al in(rd hori1e lo­ cale mai noi care dstiizi inlocuie.istC')1lul de adapta­ rc~ ft melodici in zonet unde apare (lcel pSt:lu· do-refren de completar0 (n Ini--ltl--la! --. La arest ceremonial se cinta hod din fepertoriul de nunta obi~nuiL !ntreg reperloriul muzical a1 nuntii H pu­ tern cIasifica in patru mari categorii (4. iu in lega­ " i a\"ein dt'-aface eu ()ceeil~i melodie ill a in min8.itelor.. 1a fel cu acela!?i prile j. sint tn ritmu1 giusto ~i in masura d. 62-64).. ~n ta )i cu a He oCilzii. dar ell asimetrie in ]i cadrul fiediIui u . adidi sec.oa libera in cadrul semifrazelor f?i fraze­ fenomen ~ =: :a una.i vehkuleaza 111al multe feluri de textr'. :~{'ce hfti­ ~lelodia mai nou (exemplul 101) are 5e­ roSe iutre _ ~::-alele ega\e lntre ele.a treia categorie este melodia ex.. . 60). gen car" . ca jo­ cuI miresei poale fi combinat eu jocul dru!.. p II-a = 10 masuri 4+4+2) . este melodia obicei este . . Se cuvine sa faccnI )m de treaba () prima remarcd : noi nu am dat peste mp­ :ociii ceremoniale In repertorill. de la care cu sigm'all­ ta au disparut nodurile.tot hore eu noduri eu caracter de ceremonial (ex. AsHeJ. 95 este un fragment din "Man~ul lui Francisc Rakoczi".ertoriului. I If) mdi mult mf:'­ c:ele dintii c:ule5c din \laramure~. ne poate cuce ~i la eOl1c]uz!a. ina insemna pe:ltru taranul maramun'$nan . Gene­ ului 5i 5e r0­ za 5i inflorirea acestui repertoriu este Ie­ I naseu t cste gaUl de pN'ioada crelirii armatelor regulate impla prima din sec. exemp1ul 100. 97).·eder~ ve~himea re­ :a in ritmu} ::. peste e1 un colac mare in mij~ locul caruia sUi 0 sticHI. 56. Remaream in prezentul ea piLol. care eu si­ lui lTIaramu­ qnranFi au existat.i instrull1en lillele fara stri­ gaturi (ex. unde ll1plodia are patru ~ momen­ . plc'CiHea 1a cUloa.. XVIII-lea.'rtoriu neceremonial.~ 6/8. au In gene­ nil ~tructura <Hatata lllai sus eu mid deo­ sebiri de la caz la caz.iti :~ trei mad categorii : care incuba ~. care marebeaza tnsa lllersul la eununie.vl de en'­ . du­ pi! planul Hiutarului interpret. Aid avem doua as­ pocte: melodia vocala nr.cintecul ceremoniaL horea e'l no­ dud "La impletitul cununii (e\:. Intere'wnt c.i mai mult te aid . tn :'(' adue ami11tp de cea care a fost dnd­ ')CuI ei bine "cd 0 rrwlodie ie9ata de prih~j. Repertorlul nuntli :lteceir: de Bud la un a prima remardi 0 facem asupra melodi­ artirea de -'< . vechimii ritlllului lega­ -.'btrull1entalu eu slrigaturi (ex. 65 1a "tlllpletitul cununii". ceea ce ii confera :.utul steagului" -. 96.in a patra categorie ami nelus muIt gu:. Ca forma ar­ ca 0 ru­ :-. Avilld in .i aid melodia este fata.8 de pif'se reprezentative cule5e de noi) : -. 97 0ste 0 .:. cu horinca. (ex. 0 face moa­ ::lificatia marUor mrmH~nle ale vi'?tii. 53. Dcsigur "'9ata de marsul in ctitanie.neil.III-a 5 masuri. la care s-au a­ daugat in dc-cursul timpului cele instrulllel1­ fa1(e! cu sau fara strigaturi.>c nrima categorie de hori ceremoniale. in general . Astazi 58 dnta un n~­ ·)steasca. o lasa sa se odihneasea. Ele pot vc­ hicula :.go.-l~4+4+2). 87 $i 88).at care eu siguranta 111 repertoriul de lea­ este mai \"cchi.·iI'J vietH. . ca­ :). J\ll1intim ell ex. dar nUll1ai dnd e vorba de nun­ ta~i obi$nuiti ~i nu de cei din neamul din care iese sau intra mireasa. tot pe melodia jocului miresei..tt're. ~.tatele cintecl' vocale de dans.. doua lllasuri in plus.:ti si prc-zinta urmatoarea strudura : '.. balada ilnim. Dupa 0 sapta­ mina. respectiv partea I = 5r-5 masurL in general instrumel1talele eu striga­ turL (are au 0 tHhitectonidi.. IV-a = 22 mlisuri (4+ :-:aiduce$­ . Categoria de hori 10ca­ Ie din repertoriul de caUinie poate vehicula ':-1 alte texte inruclite cu marsul in catl1nie . Exemplele 79 $i 73 slnt elm \'miante ale melocliei "Dc'steapta­ te Rom~. elClt1pn­ scoaterea din ro"iltJ. (ex. Un blid marc. Din punct de vedere intona· mai cEl in­ ::onal ne aduce clar un caracter de ritual bicei 111ee­ ::ai ales ca esle un fragment care illlita ·amure:. lllai libert\. melodic din care s-a Ulmlndu-$i ::>astrat doar 0 relicva. YO­ :ui militar obligatoriu.. faptul cil Bela Bart6k mentiona in zo: 1'8. In cas a mirelui are loc "uiaga de pe bUd". pe timpul acpla f!l"Cl in !lodre.ene :~imbita eu gama specifidi zonei :.Iectia lui ::au nu.i poate 1S $i refre­ : luata ca un fragment de bocet. leaganlll a­ 3-!. un obicei ce simbolizeaza rodul bun al noii gospoddrii intemeiatc. ce-i conferl:1 genului din nou yechi· mea $i autenticitatea.:. dar recrutare a incpput sa fie inearcala eu s(~m­ . j a unui ciu­ In conditiile lreeutului cine! scrviciul mi­ de unde a littir (k' lungil durat.. a adresa "giurat" 4. fist­ :~i colinda. gasim :.a doua categorie sint horile iocalc ~l. 67 din leud. dar noi nu I-am gasH. care ni se pare cea mai veche. sillu'r ~i 3di noi DC rilm de 6/8 eu text de catanie.'! $i sub stdpinire stra. iar ('x. 95.a doua categoric de melodii sint tot cu caracter de ceremonial. Cind mirel1sa obose~te. nl--631 iar la mire "La cu:. . p. :llai multe "ariante (ex. Este vorba i (vezi ex.fe­ aracteristica de ritual. "un joc al dru!?telor" pe laita la venirea cuscrilor. roaUi prin .-eritabila Larina preluata ~i adap­ taUi. 52. In consecinta fraze­ Ie ~i semifrazele variaza dupa variatiile in­ strumentistuilli. melodii eaza tragind eu clnna rinduri duble sau Datru.. al XVIII-len ~: illstituirr'a serviciu­ mintos. 58). Tot cu caracteristici me10dice de ceremonial gasim ~i melodiile sub ex. 48~50).se. colaeul este prins de eei doi $i 5e trag de e1 ~i la care se ru­ pe mai mare bucata acela '-a tr~ii mai mull.prima calegorie. . plin de 9riu.. 56.. nu­ nascut dupa mal Cd in zilcle noastre melodii1e se mai :u-zisa.:(> desface ultima. 5" rC'giu11i ale :ot in ritmul specific dar intr-un singur Jare 10arte :-:::1d melodic. c:atauie. cileac/uta.

~­ . fecior. -:. ~t chiar din 4 rinduri A 1.: ­ '-:::. a fost joe ceremonial. B.­ ~.:":. Brailoiu disociilza pentru prima delta cele dona moth"e componenle ale inmoTmintarii. la ga­ ina.. dntecul gainii (''''tf' inc de rli"tracti(l "it spectaroL Cd:'>d. 50­ (ru.­ ment si virtuo'litatc.0 rev(ll'snre melodic~ a pdrerii de rliu" I Briiiloiu). ... disa­ toda se face 1. anrma com­ pozitorul. interjecUe specifiea genului ~i 70nci .. -:.. care Ie lntilnim !. earaeterstIca de secunda ma­ rita ~i pre'lenta pentatoniei caracteristica. lJU exis­ ta refren.. matu~i.11k speeii ritnuIG. Gfisim mai multe tipuri ~i feluri de mo­ lodii dE'o~)('bite dupa oeaziilf' de dntut: -.. la prinzul cununiei.batut din pillmi. (Expli­ catia: erau numero~i enci 111 zona in tim­ pul respectlv). ~ "':':L:'" l:.L La fel avem bocctr' Si melodii eu ('Brader ritual. ineontestabil. Amilltim ca in catcgoria a III-i'] (1 horilor locale cu text legat de nunUi g~sim nwlo­ clii eu versuri de 8 ~i 7 silabe eu forma stro­ fied (lin doua rtndnri A.. de la 0 simpli'i improvizatie carf' no <luce 1a horea lunati. mai aent de­ cit 1a . tata.i scara eomuna eu horea lungt'l. La {Jct'asta ('aieuori" gasim boccte $1 versuri Ia 0 granita de in­ terferenta eu horea propriu-zisil..te urma Loarea.. tu­ rail" Situatia este asUizi tn znna cercetl:lt~ TI'ult schimbaUL tn proce~ul de indus­ tridlizare. melodia are uncle caractc­ rislici de ritual (e'l{.tr L= ':':-::~ . de transformclre a siltului. .>i ill ZOllfl noastra--1l10ar­ tea J11 nunta si sub..-. -fabrici..~:: Se observl!\ dar aceea. 1a 4 rinduri intr-o mt>­ lodie masurata. in care intrli ~i "cintec(> de masd". la dru~te.. Astfel. nn a putut fi a­ flat. 11 el JI.. un dutec evreiesc 1a sfir$itul nuntil (ex.titu. . ohi~nuitelc 5.tr> Si aceasta 0 dovada de evolutie. aHHuri de colinde si horea eu noduri. 1U7..\ici ni ~€ pa­ rt' intE'rescmt c('remonialul dt'sfasuriirii suh forma moarte-nunta. -1 :: . acuma este ioe n" dh'Nti<. . t: :'.. Boc0se rudele a­ pr()plute ale mortu1ui.. 1a pd­ mirea nunta?ilor.. care de requld 5e face la Caminul culblral.. tn :rvfaramure~ nu c. !. interject1iJe ~. "fiecare com una cunoaste doua feluri cfe bocde care stnt limitato dr' virsia stabilita de popor sau daed aceasta grani­ Hi e stabiliUI de dlscitorif'._ "a =~-. apoi influenta directa a Oasului (in ex. Spectacolul nuntii. care C'ste f) Iampll tatie libera a rudeniHor ~i a celor apropiat[ sufletp. Melodiilc sint de joc ~i aduc a iz de dntec evreiesc. datoriUi puternicei forte a traditiei.::. la jocul miresei (care in zona Vi~eu I-am gasH St fara strigaturi $l.oilea rind melodii10 ('u raracter rtf" ritual.dupa fratL surori.. hocetuI propriu-zis si m elodii vocale eu curactN ritua1. anncP1'lel('. jar rindurile de obicei Sf' rel)i.'-1:."tli bocitoorc pHHite. ::.. Dc 18 bun incep'Jt se cere :.. si Bart6k gascste il'oa r.A variat...>i ell tinerl din alt~ 'lOna si In acest caz au loc mutatE functionalc. soncra.:. 1a nuntasL 1a ste­ gari.a cincea categoric> ~i cea mai nume­ roasa in ceremonialul nuntii.~ l:'" ~ : ::.dupa biltrfni: mama.Bk.-'"'. dar melodiile nu au nimic din cardcterul C'f'femonlaL sint instrumenta1ele C11 strigaturi la l1~na~i. Dl' completAri dese de 51­ laM "maL lao lao dorule.dr. unche. .. . 82 Dantu} colacilor cu inceputul cararteristic "Ai.. Aceld!$i text ~i melodic dntat de intreaga nunta.. B" C I.. 26). Versul e. B1. ina­ intea aparitiei viorii nuntn Sc flicca 1a flu­ iN ca instrument de baza dupa cum rela­ teaza informatorii).. vere. Scara de::: lntilnitli e. -. ±r. sau trei rlnduri AI A variat 1. -. veri.ii tn cercmonialul de lluntiJ..a prf'ciz~l1n Cel in ZOll [i d­ "em 0'" a facC' numai eu hocelul propriu­ zis intilnlt aid C'U denumireil "a S8 cinta". 1a mire $i mireasCi. Repertorlul de InmOrmintare R€'pertoriul funehru. aceste dnb~cc slnt dntiltC' nll'TIEd de femei ~i in maioritatea cazurilordo rudenii­ If> l11ortului". tOB} dntat din flu­ ier cu precizarea din partea informatorului "ea-s din anul 1913".. este transnus sl scenic nnde ('st" simplifieat pentru a-I rpdure tn timp si AsUel prime~tf' eu totu1 alte semni­ HeatH: jocul miresei care odinioara.i completarile de "i1"he Jipsesc aid ('11 d('sdvfrsire. (ex. sau in eeJ mal bun caz Tn sat la casl! mire­ lui ~i a miresei.zut. Ec.('ontin de fa!)t nn· .\mestecul ritmurilor hi­ nare ~i ternare inrlld(>~ te ritmica bocetului maramure5can eu cea anticd ~l medievaHL nnde i1cestamcsh'c or/] normal.rca 11nui element prin nltuJ din ceTPlnoniile fmwrare. Am indus aid ~i douli me10dii ci:ltate din fJllier (demlllt. Bartok Imparte hoceteJe in dona subgrupe dl.= "­ '­ = .(lupa tinerL fatti. Tntindcrea melodica a bocptelor pste de la un rind melodic la 4 rillduri.to de numai 7 silabe. 100). cantine.ste de eel disparut . De altfel..tfi. Noi am idf'ntiflcat 0 gama co­ va mai mare de melodii privind repertoriul de lnmorl111ntare: in primul rInd rlupa oea­ 'lia tif' (in tat ~i 111 al c1. . pseudorefrenul. .lp~ tineri 5i b~trini. It ur­ 11liire~te v('chimea probabiHi P1'('( urn !:it HlS­ frin~j€'rile in n:'pertoriul folclori('. pare cel maj apropiat de lumea IDeeputurilor folclorice maramure~e­ ne. a~a cum am v1:'\. prin arhaismul slin si mai eu seallla prin caracterul sou conservator.f' man" apropiere intre aceste doua ca tegorii de productiL tw'\'t ilfirmi'l . - .

. Este interesant de . 150-154).:':et cu curacteristici de ritual (ex. 3: . cununa ~.~-!. legate de viata omului. intrpbatu. dnta "de jele".~~ 1816-1819.. In­ fonnatoarea Bud Titiana din Bude. in cele irei nopti de priveghi. incadrabile in =~5Ura !.i sa cOusa 0 eama$d din cinepi:i. acolo faceau un foc din 7 csente de ll'mn $i cama!. hine rc. Cepa ce fl Dublicat 'in domenIul colindelor inainte Tit Bud (1908) f:ste cu totul nesem­ nificativ..ti in virsta de 70 de ani ne spune: "Ciuma era o femeie urUa eu mU$catura de dine care venea ~i ccrea de mincare".i de e ruclcmH­ gaPJ8. obiceiu viu tntilnit inca pe va­ '. 110.e pa­ rMii sub 'uieqori0 ~a de in­ '"era. dar eX.~~. b) CICLUL MUNCH ~l S"\RBATORIlOR DE PESTE AN 1. ce­ epertoriul 4 UPd oca­ melodiilp mTe$ nu udele a­ ffielodica 'Jodic Ia 4. ii­ narul-feciorul.i~ltariL . Repertoriul de inmormintare cuprinde 4 -ategorii din totalul de 61 de piese culese :e noL Bocetele propriu-zise (45 de piese) cu :. 142).~ a:mseana.5ant din mai multe rinduri melodice -:::-de interfE'renta horei lungi cu bocetul .~.~(\fil melodic descendent care evolueaza ~.. doar ba­ trina Gasie de pe Laz de 80 de ani din Po­ iana Botizei a inceput a ingaima cite-o secvE:'nta din noduri dupa cure s-a oprit.:'::-..: :-:tl:aI siat cele !ncadrabile in miisn­ "£: c ' : ' ::o'ele stnt preluate din horea propriu­ .:~·.'. 112). rntr-o serie de legende gasim versuri ca Hind horite si de Fata padurii. Materialul S0nor la bocetul 131 /I.c mare t"90rii de fart flU­ :nai variante a unei singure melodii" $i Ie £lrupeaza intr-o singura grupa..~ 2'3 de ani.: noduri de la care a disparut "gijiiturile" :J)i la bitonie (ex..>:'C propriu-zis "Mocirita eu trifoi".: ~oartea s-au pastrat mai lllUlt dedt ee­ =-:-::: obiceiuri. 'nutor ~i :!isparut.:::' mai nOu torogoata.ma­ <. te ~i practici stravechi.li discuta treburi curente.:_ ciumei ne-a suscitat Ull inLeres ~'': .e.'. Hlutari.' si 6 religioasc CArc n'" dau 0 imagine asupra repertorinJui de Ia sfir$itul secolului trecut.1lui $i ~Iarei.:: momentul de desparUre de eel 1:.~ Ia simplul recitativ pe un sunet (ex. 111.B cst!? un triton minor arpegiat (Mi-Sol-Si) ia1' la r:ele de la nr.. de la cine I-a invatat.ii hori.:rim $i ritualul fara meloclie "ca.± .. Esle vorba de Boalu Voichitii cu­ noscuta in partea locului sub denumirea "Blestem de mama" ~i aid se observa in­ terferenta dintre bocet $i horea cu noduri.\Hnuel~ Colinda Iaica j)are 511 se n rr.moar­ 'cment [l ur­ !:il r(Is­ .ir: cloua epidemii de lungli du­ rata de duma !. Aici melodiile eu ca­ . \~Jartea. dnta". ante­ -.. numele mortului s-a pierdut l?i a fost inlocuit printr-un termen general -. !a Cdsa mortului. Tn bocetul ciumei este yorba despre un tinar mort de duma. tel ceh~ '. Acosta' aduce 17 colinde din care 9 lake. 109) :. :~.. :nd ahatuta asupra ?l-faramure-.::.-:' :. 1a bun 7'~'"(i a­ :l~'opriu­ . 8 laice si 6 )'i. mistice. ..11 celor veniU s11 privegheze. r:"oarp(. iar din investigatiile Iloastre ea Sd aflam $i glasul sau horea fctei padurii. cu profil melodic boltit. Demn de remarcat ca informatoarea ches­ tionatEi despre duma $i-a amintit .mk. . ospat !'. "din fluier". "Camasa se Hicea de 7 fete sau 7 femei vaduve intr-o singurii noapte.luri­ .-:-:::i se petrece. 139­ . Exemplul 138 ­ -::intecul ciumei" .at capitolul coli. La : . personaj mitologic. nu am putut gasi eeva edificator..-e cestinismului.Ii ca 0 remarca interesanta in rit­ =::: giusto Ieganat de 6/B (ex.::.::'..0 hore din batrini" care este 0 veritabiUi hore Cll noduri. t 3 r.('aIllii rle ere­ clinle ~i povesti in legatura ell ciuma.. evoluind .A patra categorie 0 formeaza melo­ : ' :~strumentale din trimbUil sau cetera -!'~ i::-:.A doua categoric sint melodiile de :. "din -~~. ultimul avind tn"apta a patra cromaU­ 'lat suitor gen caracter1stir:.A treia categorie ar forma-o ver!.ita clar melodica din cinteeele ritu­ r> sau din bocete. . 141.'.. :cre a murit in virsta de 125 rI" 'i'!:".. 139 S1 140 sint un pentarl)rd minor. joaca jocuri dis­ ::-:". ci si :. ~ :1.creatiile semiculte pe melodii de influ­ "-. ~" r~u" de InC­ 'htnt: --i <. lclodii eu subgrupe rmii com­ 'Ste doua 0" vir:::. ~ :::: . ··. ':.nunta la tineri S0 face cu :. so­ L vocale : matu~i. "'-.md .)rezen\. 0 spaJau tnconjurind epoi satul pina 5e aduna trei hotme.C .:: doua rinduri melodice. In­ til.. (ex.:>trecerii fiind nu numai de a alun­ .:egari. 2 apocrifr. joaca carti. -:. -·.>a ciumei It. :s:. (Ex. eei '\'~ :. ded Intr-un anumit feI. sa tasa.~-::('le in cadrul ceremonialului de ~:-:.! "'. .::atii1 '\faramnrf>$111ui istoric a cu­ ~mi:::i'-:-:' : ::: 'J.c cl provine de Ia (·pide­ %:.' '. "'e . in --cc-:. =. f'j('l'l'1.. '". AliHuri de structurile strict minore stau in bocetul :naramure$ean $i altele care ramin numai :a un pentacord ori tricord de multe ori eu ::-aracteristici majore.::: :3.. ie carC' ne !:1tr-o me­ o dovadil.: :-.1~ dp piese 18 sint apocrifE'.:-:: C')vaci Maria din satuI Brpb. iar raportul iniervalistic al ce'lurilor interioare ~i finale estc de 3-1 sau 2-1. :-:-:.'51 ---~ ~. )area.::-.ni se pare cel mai in­ :'. sa croiasca <...!.:a grani­ l'ltUt fi 5­ :-:1 "H>. Structura ar­ hib~ctonica este cea a strofei din doua Silll palru rinduri.:. i confera din nou provenienta din horea :.trins in zona Maramure$ului incz] mai d('!llult fa­ dnd lac celei culte introdllse de. In colectia celor dona Yl)lume a lui loan Birlp(l (! r'2'~i (f~lSi ". Din ":1. Consideram ca era $i nume­ Ie lui.' .: '" intNferenta ell aceasta..la era imbracata pc un par. ..la :.~.. 149 este veritabilul : . eta rile de nu exis­ se repetR. r~·-i": ::::l~ninca!. •-: :)Ic1orul nostru obiceiurile in legatu­ . . ligioase propriu-zis\:'. eeea ce oglinde)te <::1. dar Cu timpul textul S'U indepartat de la descriptia cancreta a imprejurarilor mortH.>? cea mai evidenta. .n­ ~ :1~. i 7 silabe. infor­ !!I' -=.. t de­ ?:nicei ~or bi­ tE-tului :evaIa. [Ie lrebuiau sa toarca.Ii a pastrat 0 .t :._ :::.: = .-·...ta. Datinile sarbatorilor de la..a mama care stie de la stra­ ~ . ..

j insu. Elementul structural c€': mai pregnant.J _ ~ !II: . care are rolul primordial S1 care define!?te tipul.. de­ oareee conturarea tipului se obtine conco­ mitent eu apropierea variantelor. Remarcam eli in general refrenele slnt legate de aceea~i melodie in zona. ' Intonarea nnor trepte este tntotdeauna tempewta in cinteeel(' de stea carf'.. iar dupa modelul ce­ lei muzkalp distinge 32 de subgrupc tema­ tke.. refrene adaptate la ocazia la care se dnUi "Sara de Craciun". distingind trei cat(~gorii mad: texte lumE'~ti. fl: comparatie eu aIte zone. til .: an : :~ 1:' lee .. celelalte elemente structurale se deosebesc total intre ele. Noii sacrE sint umanizati si 10calizatL ele­ mentele bibliee si personajele sint facute maramure$ene. de aeeea de definire a tipurilor J..>ti rlin :vfaramnrc5 se poate 1ntlwnla ea 0 melodie sa vehiculeze doud sau mid muHe texte !.. . texte eu (on\inut lumesc ~i eu in­ truziuni reliuiodse 5i h'xte religioase.::1 ~ :.i particulari lat: ~pecifice locului. Hunedoara.. ti­ parul ritmic aldituit din safie urmat de doi spondei (ex.i Crb. Alaturi gasim $i tematica primnlui razboi mondial ca tn colinda "Trei pastori se lntflnir8". Metrul si ritmul co­ lindelor din zona este variat de la cere ne­ incadrabile in masura unde avem de-a face cu influenta directa a doil1elor neao!. dupa caraderistl­ eile structurale ale unui tin de me10die i:: care se reliefeaza intotdeat~na 0 caracteris­ tica mai pregnanta care se manift>sta ca primordiala. Am va­ zut tii refrenul poate Ii in multe cazuri di­ liUor.ean.1'1 • . Pregni..."i ." 3 "" .-\m \'azut ca pen­ tatonia are (1 alta origine si 0 arie gcogra­ fica de raspindire mai marp SI este spe­ cificd si Maramuref..'::. Spre deosebire de horea lunga cores­ punzatoare in 1vlaramure~.. modal ~i candental $i apoi d.­ linda cu toatf" stratifiC'driIe ei in timp s-a raspindit in aUd perioada de timp decit doinf! prnpriu-zisa !. Oa:. 2 '" #! --. 0 parte a Ba­ natului :.: schema ritmica.'. .te vethea grupare stabilita de 'Marh~nes­ en. '. aceasti:l estt' Iegata de contu­ rul melodic...Oi a fost supusa fl\t"7" legi. J ~ ! ~i.]... toate pe aceea$i colinda.a p aiiC ~ . in primul rind. Olteni.h ..--. h T re b' sa remarcam ­ me - de la bun lnceput ea 0 oh!rsic' cOl11nDii este cu neputinta pe de 0 parte fiindc. deoarece un singur rind melo­ dic sau un refren nu poate fi considerat ca un element definitoriu al unui tip. \lelodia pste 11('­ despi'irtitd de t('xtul iar in colin001p lu­ me!. .j l ~ ~ :lIP :-. eu mici difcrente :.1 religioase este un feno­ men caracteristic :. #! " . De aceea. jp }..­ .:. Analizind "ariantele ob­ servihn di ele ne tnH}ti$eaZd ca prim elE~­ ment structural.. maSUld de 6'8 sau J ~ . cc. .mlui... caracteristic.'.ii.. disparind nodurile ajunse la rit­ mul de 6/8 gillstO silabic (10 colinde in co­ lectie).i ma­ ramure~ene.: 1 ~ ~J ..' ..:.. Ritmui colbielor C~l0 ])refac('f0. este mult mai lesnE' de depistat dedt elementele seclmdarc ca­ re definese subtlpuriIe. Caractc­ ristiea clem(~ntului structural primordial es­ tc acePCI di datorita intensiUitii pregnante i sale. .. RepertoriuJ clf' culinde ll1dralJlUrf:'~l'r. \It "'."lllplil dc ('o\inc]" r lJ idTqd lCllLltir 'y<. el face sa se remarce inrudirea dintrf variantele apartinind unui tip dat indifp­ rent dad. Am grupat colindele.iri­ Ie melodiilor de colinda slnt dlferite de cele ale melodiilor respective maghiare Si apoi fiinddi <lcest rHm nu are in colinde aproa­ pe deloe forma pnnetata. de asemenea.a unni tempo gil1st n In rubiJln.i inca destul de viu.. a­ poi stabileste 9 grupe. struc­ tura modaUi ~i conturul melodic imbraca­ cele mai variate forme.. Chiar in calindele en texte reli9ioase. colinda "Sub tufa de malin verde" pe care 0 gasim sub diferite variante ritmice $f melodice in loa­ ta Transilvania..-: "La rO$u de n'isarit u an: urmatoarea schem1\ ritmica : :-±: ..: este ill esenta un repertoriu de colinde ar­ delene~ti.­ Bucovina. "Sint Jon Ion". unelr~. 27).tL unde intrepatrundered cle­ mentelor lake :. slut (IC' origine sr'mkulta. }\stfel desavir­ se:.. ceea ce dove­ deste 0 asemanarp '. I .. . Amintim.Ldelitate structura rcpertoriuJui mcramure:.An Nou fericit". respectiv a strofei melodice in intregul ei. Seara pentatonica nu paate fi imprumutata din lI1uzica Dopuldfii Illaghiara ell care colind<>le nu i1U df' aHf(~ 1 nki-un fel de inriurire.' .. • J'" '~1:11111111 !!~ . eru­ parea estc cea mai indicaHi pentru colin­ dele romane:. ttl .. .ana.. putine 18 numar.ii a subtipurilor. rifmul nnw­ nar este iambul optimea + patrime<l largit c-= ~ :U:d prill pun.1 :. a diror patrundcri in zonele b­ vecinate pot fi nrmtirite 5i delimitate.:'lditc:] en ritmul punc­ tat aJ stilului vechi Si nou maghiar in ma­ sura de 4/4 <P' f/!/' fill . ar Il u::: nonspns dupa parerea nO<lstra ruperea ope­ ratiei de apropicre a variantelor. MelodiiJe colindelor prefera in genere modurile biserice$ti precum si alte moduri arhaice sau orientale. r \ Schema ritmica raminind constanta. lIIIlIlIIIII . i ::.. primordial. Colindele din colectia Bar­ tok sht grupate dupa criteriile impuse ex­ clusiv de continutul literar. Acest element pri­ mordial trebuie sa reiasa din examinarea melodiei.lnta schemei Ct :12-:~' . ..

"Min· dru-~i rage un cerb in codru".:egnant se observa acest fenomen la ho­ festa Cd ~:le vocale de dans !?i cintecele de masa.:ala invocatia facea parte integrantd din ')linda ~i era determinata de fUllctia ei. circuli! colin­ de care S8 aseamana muIt cn horile de lu­ me ca text. r:> contu­ :::. co­ .. De$i nn bint prc~a multe la numar. baladele.: :. ci !.rilor care se fac la obkeiurile de Anul p.'ctul \'lL'tii so· dale de odinioara. rea dintre c:t imIne­ Unele colinde Cll tema vinatoreasca au cturale se ::jUll:> prinlr-o repartizdre <1 repertoriiin( in ?ment pri­ .'~ avind circulane mp Sod . In general se camcterizoaza prin con· centrarea epicului... l.:. multe se bazeaza pc tetracord de aeeea .. ()giin­ dind aspecle ale vietii moro:. desprinde asp<.-olulie a folclorului."te in general silabica.ii in conditiile :::tuale de viat8 schimbared functiei (olin­ >lor merge mai departe..>i dragostea fetelor fata de iubit se regasesc in colinda "Sub un corci de mi'ilin verde" . Ele Sf' mai dnta vinatorilor amatori >lodice in :'E:.". Alta tema in colinde este haidu­ cia. De!?i se dnta in grup.53 .::. apoi vinatoarea ... Altadata fard in­ . . Exista indicii potrivit carora unele din ri­ turile. Pntem. co'· ." a schemei .l chiar braconierilor.lodie in · )lilldelor in stilul maramure!?ean. Inlocuirea refro­ lDlar. folosirea grainlui dialectal $i a . colindele au i('~it din limi~ :21e sintetismului primitiv al situatiilor ~i :. Am intilnit llici un refren de coJind ca: "lung dor cn m-a ajulls..ntacorcl. dupa parerea noas­ Icteristi­ ::d.i crunta a cclor saraci nevoi~i sa slugareas­ ca la bocotanii satelor in "M~o bagat sluga la capre".:ploatarea grf:!u :.:lde ar­ :\lurea majoritate a variantelor maramu­ u.:::da este colindata Ia unison.u intrat in dompniui artei !. aceasta eu aUt mai mult ell cit dupii cum a observat $i Bela Bartok aici sint r:lai des \e'gale de me'lodie c1ecil de t('xt.ii urari pentru linda "Sub ·:::toiuele disatorii. Cercetarile au aratat ca doua dintre co­ lindele din zona: "Lupta yoinicului eu leul". exista 0 asemanare izbitoare ceea Caracte­ :e 11(' face sa presupunem originea $i fOIl­ ordia1 es­ :ul cornun a horei lungi !?i ca mdi demult . ti­ Funetia colindelor nu a fost imuabila ci urmat de G fost supusa !1i aid procesului general de ':".anuiui cu ocu­ palille sale milenare. Agricultura '­ ocupatie prindpala a taranilor maramure­ !?eni in colinda "Cei trei pastori".i a textelor colindelor !1i mai ales a lsiderat Cd ..1 genere vocal.:atului printre inYocatii au putut ptHrunde Jltenia.. ~ele In­ ltc.0 de urare $1 de felicitare iar peste acest .e pare di pini'i prin anul 1900 cetde de apoi de ·)lindatori din zona erau insotlti de fluier . tie ilSeml"l1ca. Indeletnicirilc casnice obi~. .atl'l. odaUi Cu schimMrile de fune:­ C. : ::ld s-a interpus fondul religios la unele. In formele stravecbi · )lindele au avut in mod indiscutabil func­ :..argh in tot restuI Transilvuniei !?i chi(lf in dedt ·:. practicate in noptile lungi de iama.! 0 epocE! ar­ haica situata de dineolo de aeeea care ne-o InHiti!. Amintim de asemenea ca am gasH pe aceea!?i meloclie 9-12 variante. BrebL Sirbi.. pseudo rerrene.Jlmin: reciproc conditionaUi de forma :::cestel collnde se datore!?te strofei de trei · :nduri rnelodice. Arnintim <lid ~i un tilt tip •• (> colind(' in lIardmur(.ral ('pj :ri cimpoiu.iti.trunda alaturi d.tant&.. struc· :·rai tirziu.:.cn·' :ren cunoscut "Ziurel de ziua oJ...lor eu pseudo refrene. "Na~terea lui Isus din piatra". Intreaga tematidi amintit[l din punct de vedere muzical sint variante notate in prezenta lucrare. llltre ri tmul colindelor locd­ . e. precum !. dialogare dramatica !. melodia ~dare ca~ :.::nti. horUe chiar co apar 111 sfera obiceiurilor ~i care sInt indircate de rituri !. forma strofica de ar 11 un ~ rinduri pe versuri heptasilabice.ii abruptu. Mai tirziu !1i astazi se colinda ordial !?i ~. miturile !?i credintele maramure~eni­ lor ca ~i 0 seama de plemenle de baza din sfer a muzicii ~i a clansurilor popu Ian> 1$i au obir)ia in traditia ducilor Hbert. Numa­ rul lor este cu siguranta mult mai mare.: urarilo vechi 0 serie :e elemente noi.)'Ioartea bate-o pustiu".:~Q.muite ale taran­ cilor noastre. Prin unele sate c(l Fere!.ai lesne ~.ieri melodice !?i in primul rind de text 1n­ lice in toa­ ::e veehiul dntec mineresc !?i colinda. se constata dl uu erau numai uran eazuri di­ :e lJel!?ug !. Am gasit muIte apro­ gasirn sub :. scarHe 'rea ope­ <:It variate.ii buna stare. sosirea primtiverii in colindul .rilor. lumea me !?i tot a~i be" ne-amintesc clar de hori­ Ie de petrecere. i 11 cul:ltiC' S:ergerea functiei stravechi a dus la 0 . In general accentul ca­ 1.:ea schema <himbare a rostului genului !1i a pennis sa :.::-egnant el · )liudele puteau fl ~l dansate.:.\1iorita".arit~lti ~e~ene au in loc de refrene propriu-zise 2gulate. .lti 5dU laice din ~\lar<iInure~ul is­ toric au un continut pro fund UIndll. Este acel re­ u]"e<.. colill­ dele lumt'!.le. In melo­ dia din comuna Birsana de Ia informatorul Ungureanu Petru de 65 de ani este con­ damnat chiar razboiul eu toate ororile lui..::terferenta dintre genuri poate duce la \) :::himbare de functie !?i chiar la schimba­ 'iantelo 013­ prim ele­ ~:·a rostului genului. Ata!?amentul taranilor fata de animalele domestice !?i foloasele lor se des­ prind din mai multe colillde. ~i un descintec Ia "matrici" sint mO$teniri direc­ te din croatia latina populara sau din epo­ ca de formare a poporului roman. La 0 cercetare mai ind melo­ :. . tn . Amilltim aid cele trei variante "Colin­ dele lui Pintea". Foarte des apare motinll mioritic in mal multe vari­ ante a baladei .:1d pe frumos. lvlai raeteris­ :. Am vu­ :--':ou.ii mituri stravechi. Oricum colindele. Popovid ~i Illirion Coci!?iu. z:. .' Imbraca :. ca spre exemplu eu pastoritul. de­ $i rltmul unor hori sau jocuri llldfi:dllU­ le conco:c:"~l~l1e.. Hste un procedeu local de intregire a .. pE.ategorii sodale a~a zise colinde prC!iesio­ s:aminarea .. tard prin prelucnirile cornIe ale lui d f11ior =. :teristic. Miorita cu functia de colinda circula in special in jumatatea de nord a Transilva­ niei. Deci arte a Ba­ .ii vorsuri straine dl> roslurile de urare." care au intervenit in obiceiurile ('olin­ ". evoe..ieaza primele izvoare scrise din zona.

.' a substratului Rutohton nu incepuse sa so? ramifice dialcctele daco-romfm. a Hi. .eut l?i trimbite. icoane.... A~a cum am <1ratat 111 capitolul respectiv trimbita ala. tem­ poul rarit ~i uneori taraganat.foga~uri" iar intreruperile me­ lodiei 5e numesc "eadcnte" sint denumiri din popor. Mai tirziu a fost adusa de biserica Sd se desfa!?oarp cu ocazia na!..lanul este taietor de lemne. din el face case. Un aIt tip ori varianta ar fi Nliorita din BreiJ culcasa in 1971. melodiile.. a bocetelor l1i chlar a horilor locale mai vechi tradeaza ipoteza originii comune dintr-un vechi fond unitar . In perioada sarbatorilor dionisi­ ace Anul Nou era la 1 martie. 1a horile cu noduri la bocete. Nu inUmpl2­ tor . in zOlla de care lle oeupam colinda are mal multc denumiri "Corinda pacuraruIui". se structureaza intr-un sistem ritmic intermediar.. AIaturi de scdrile arhaice se impun sdiri modale organizate ~i aiei prin alaturarea a doua tetracorduri. fapt care a constituit categoric tipul colindei din Breb.liorita spun acest lucru: Sus la verdele de munte.. Miorita-colin<l~ prin caracterul sau laic ~i Illmesc.lterii.J''. 1a pacurarii maramurel'... fraza desfa­ ~urindu-se indeosebl pe versuri octosilabi­ ce.Ii a cre!. La iarba pina-n genuu­ che. sint in nu­ m~r de S eu 0 gama variata.?edsca la balada estp Ull proces specific al creatiei populare mara­ mure~ene.l. Melodia de~i nu-~i mai pastreaza canlCterul viu am gasit-o totu~i cintata nu­ mai de batrini ~i in alte localitati (leud. . hexacord doric eu substrat pentatonic:. lu:. legate de c:olinda-balada.horea lunga care s-a difeH'ntiat ~i cli­ versificat in decursul vremurilor. Profesoaru Emilia Comi~el sustine ci:i fondul actual de colinda din Maramure~ face parte dintr-un stU mai nOll eu ritm lilrgit.tiinWica in uitimii ani se cinta in mai mulle variante ~i ehiar in citeva fragmente de variante. 'V aleni. Inlocuirea oitei nazdravane eu trimbitd nazdrayana. lI": _ .lterii vegetatiei.. colindl1 prin structura sa melodica I'. Tubato. iar varianta din satul Brpb eu 0 structura de balada nu a putut fi in· fluentata de tipul 'i:r1nc('an. Dadi in coUnda a inlocuit oita nazdravana cu trimbita. slructura moda­ Hi. moartea-nuntl'l intilnita ~i asta'L in ceremonial de inmormintare la tineri apoi acea filozofie universala de inmormin­ tare 'n mijlocul naturH de unde am ve­ nit ~i dC' integrar(') in circnit111 etem al as­ trelor. instrumentele muzicale cu care ei cinta pe virfuri de munti alaturi de oi ~i cu. meglenoroman ~i aroman. de la triburile libere da­ cice care au populat aceste meleagurL Melo­ dia variantei din Breb seamana cu eea din BoUza avind ca structura modala cadenta dorica ~i in plus fata de cea din BoUza un final dl' exprimare mai larga eu revenire pe iundmr. CO:"lcluzio:larn: Miorita.. . de horile Jirice. contaminat eu sistemul distri­ butiv sau cu parlando rubato. In acest stH nou care s-a nascut probabU in ultimele doua secole.d . Me10diile din Iu­ crare. acela al "Testamentului" urmat de Ull dialog dintre oi ~i pacurar dupa moartea acestuia.leanll.:!\1iorita"-balada are puncte asemana­ toare eu Miorita-colinda din Maramurel?. fluiere ~i ma~ti. Evolutia de 1<1 colinda stramo. biserici. Aceasta inseamna ca inceputurile ei au iz­ vorit dintr-o perioada cind limba stravech. care cuprindea 50--60 de me­ lodii inrudite intr-un sat. • . precum ~i foJosirea mC'trica a Y6rsurilor de 7 sHa­ be. me­ lodia are caracter melismatic. Unele tra­ salnri melodice apropie stUUl nou al colin­ delor.largu-l1i margot.turi de fluier sint instrumentele de baza.i forma A-B-R. la horHe de lume l1i la cde cu influenld rcligioasa. Dupa 0 cercetare I'. Are numai un singur episod de baza. Ea s-a perpetual de la stru­ mOl'. pwcurn !. Structura epica a co­ liadei are concentrate cele 4 episoade ale baladei cu mentlunea Cd primul episod al "Oi\:ei lldzdravanc" este inloeuit eu eel al trimbitei ntizdrdvane. Asemanarea trasaturilor stilistlce ~i compozitionale ale colindelor cu a horilor de nunta.. prin ca­ racteristicile melodice se cinta eu prilejul sarMtorii sosirii primaverii !. are legaturi strinse eu bulada arhietipului Ruso-Alec­ sandrL S-a nas(ut eu certitudine pe pamint maramure~ean. "T1'1 pacurarei".i textuaIa particula­ ra existentti in Maramure~..ii dad libori pastrind ca element de U simbol acea monurnentaUi seninatate in fa­ la mortii. lncepind de la structurile modale antiee.u!ji \"ersurile de inee­ put la }. care comunica de 1a departari anumite semnale.' s_ . iz­ voarele aC(~stei schimbari structural por­ nesc ointr-o conceptie autohtona a stramo­ !.51 terminologiei etnograiice pastore~ti. stari de fapt din viata pastorala numite simbolic "La trimbita. Fata de reperto­ riul vechi. Moro!.Ii pagina credin1a de a mul­ tumi pe zeul 7amolxes printr-o jertfa uma· na urunc:indu-l "intre tepu~e". iar forma arhitectonica ce dezvolta re­ frenele se reduce la ceea ce prive~te di­ mensiunea. Bogdan \roda.. "r. Pentru el lemnul este considerat ca ceva sacru (e­ xemplu "Horea bradului cind il taie..it ma­ ramure!.. istroroman.. porti. Bude~tir Breb l1i Ma­ ra).Iilor maramure~eni.eLtala ceruta de contemporane­ itate. :tvIiorita-colin­ da l~i pastreazu elementele epiee precum l?i caracterul festival melodiei eu caracter boWL Exemplarul culcs la Botiza poate fi con­ sideHlt cel mai arhaic atit Cd text ~i Cd melodic. repertoriul nou . ­ Din punet de vedere muzical Miorita-co­ linda are trasaturi care tin de stilul vechi saltul initial de evinta.eni. initial in giusto s1­ labie. este 0 construclie negre:..

. religioase ori eu elemente religioase sint asociate structural :. Elementele pCigine in colinde sint indiscutabile de origine traciea ~i geto-dacica.ii ace::. asUizi tineri.. melodia pustrind totu!iii ca[Llc turis­ tici de ritual.. Le caracterizeaza sunul larg al frazelor ~i desele repetari ale formulelor melodice care Ie alcatuiesc.el 0 asplri:ltie a taranului de d ataca ~i absolutul) atunci dnd intr-un co­ lind maramurc!?ean de 0 formula sacrala de cult inlruchipeaza absolutul p~ care 0 anu­ mild lllcntalitate I-a intcrzis omului de a-I pri \i. iar alte elemente pagine corespund in realitale unei structuri spe­ -::lfice societatii romane~ti. .------. ci considerat ca o (..te di­ ~ce se lei prin ::est stil lltimele 15to 5i­ ritmic distri­ ~le tra­ . de Hi colinde la descintece :. laicul. In­ tre melodille cuIese de noi 5e afla ~i une­ Ie a caror intele5 stravechi Cll functie ma­ gico-rituala ~i-a pierdut eu trecerea timpu­ lui aceasta functie in sf'l1sul strict al cu­ vlntului. 203--221 il putem c1asifica in patru mari categorii: :rimbitll '~it ma­ II Brf'b .. reper­ toriul lor muzical cuprinde 0 seama de me­ lodii provenite din cele vocale eu un ambi­ tus nu prea mare. Din melodii care au luat na~tere in lumea oieritului din Maramure~ el a eules felurlte semnale ~i cilllece pastoreliti. /tCind se mulg oile". do­ " 0 vitalitate in timp ~i din aeest :mnct de vedere sintcrn superiori altor po­ :.Jodte lua "vlnatoaxea de eetb".nitizare Hueorl.eremonial..:wi veche in tfUchipare a unei spiritualitati . A merge unidimensional. ci faptul :Ci existam inca anterior eu elemente clare . ceea ce prive..eanului. avind acest cadru general de referinta a colindului intelegem ~i un aIt aspect ~i anume descoperirea in aceste creatii nescrise acel cod al maramu­ re:. bogat or­ namentate..tea fae trimitere la intelegerea dai­ nuirH noastre Cd neam. dupa strun­ ga".Jaramure~ a cunoscut 0 dezvollare deosebitCi ~i cum estc Eresc . ~i cn marturie se .Cu oile la pascut".::.mure!?. l.He ~i un repertoriu bogat ~i varlat. Intreg repertoriul pastoresc eules de noi sub nr. ea natiuTle ~i ca specific national pe aceste meleaguri. tem­ ~o. trimbita. de personificare ~i . i au iz­ :-ctycchp e sa s(~ )roman... petree turmele de oi in pelldularea lor de la deal la munte ~i invers.. -colinda )fin ca­ prilejul : re!?terii dionisi­ .. aeeea de a g8si :nodalitatea de integrare in cosmos ~i nu de rupere de acest cosmos.. ca popor. Melodiile drumului ca ~i a pascutului sint \"t:. ca: "Porneala oHor". Ele sint neClllloscuie in folclorul maghiar. 0 importanta catego­ rie de cintari ciobane~ti in zona. tre­ co in tc'..tonic ~i aturilor :0lOr cu chidr a ipoteza I unitar ~i It tli- iondul e parte t. viata lui estc 0 realita­ tt: pamintcasea.. normin­ 1m ve­ ::l al as­ ~ a mul­ fa uma­ 1 tlmpli:i­ -emlma­ 'l. Dc aeeea credem Cd trebuic sa glndim colindele ca un tot unitar inlre sacru ~i profan.i hore de Iume.. ~i il transcrie.. dupa moddul unitar. ::Vlodul in care colinduI romanesc din Maramure~ reu~e!?te sa sacralizeze 0 rea1itate destul de materinIa....oare. h-!xtele mai HoI. ~i nu din faptul di la 0 anumita da­ Ui. intre pro­ ian ~i SdCru. ori de la Hrla spre pafjiune: melo­ dii. "Cind marg oile in munte". paleoliticul. elc~ pot fi denumite "ale drumului". pastrate peste timp. fluieruI. au fost declarate saturnalele..'lint raspindite in toate tinuturile ~i formeaza 0 specificitate romaneascd de origine foarte veche. Ceea ce caracterizeaza mai pre­ sus de arice asemenea creatii muzicaIe es­ te faptul ca ele prea putin au functia de divertisment. omul din popor creind in intregime ~i flU partial. Sint melodii simple din motive melodice sHirultor repetate. ia eolinde yin incorporate prima vlrsta a . primele in­ d0letniciri ale omenirii. pe care colin­ dul prin incfabiluI sau ~i ell pulerea de ~atrundere met(i.-. "Cind sco­ bor oile din munte". wara­ rita-co­ l vechi moda­ .. (eventual cintatul cu fluierul pe ima~) functia lor este precumpanitor uti­ litarista care ne duce cu siguranta la ceea ce au fost odioioara: cintece rituale. de Inntczic creatodf('. Gre~im dadi nu ob­ servi1m latura care Ie unifica.i cadental cu melodii de stH mai nou. ea: "De dat oile. Inslrumen­ tele ciobanilor. a eau­ tat !?i aeeasta cale spre absolut considerind cd. Mircea EIia­ de denumc!?te aCQasta unitate. 213--215). luah" clar din horea lun­ gl1 ca ni~te adevarate incantatH sonore..forieii. In ccle 12 zile ale calendelor.t fi in­ a de ld te un .. me­ desfa­ osilabi­ )lta re­ .te cinlecul et~remonial.rimul de dincol0 !?i gtisim acea con­ fluent8 intre pamint ~i univers.i tirzlu ... "Porneala oHor".. descoperim 0 eontinuitate na­ tionala romil..1chile hori doinite provenitc din doi­ na maramure~eanaf recent cintece propriu­ zise eu ritm ~i mi~care mai libera. 1n colinde exista 0 unitate indiscutabilct 111trc profem ~i sacru. la care Ii se adaoga cintecele semnal din trimbita.. Cintece de acest gen . ca exis­ tenta. "Cot­ codacul porcilor".. considcrind di este ne\'oie ~i de 0 alta reamate care depa~e~te reali­ tatea paminteasca. Lrimbita ~i fluieru: au im­ pus ~i un repertoriu ca atare. colin­ eperto­ le me­ 11 nOll I I:' .. "Intorsul oilor" (vezi ex. din diferite instrumente specifiee ciobanitului.fa!?oare !e inceSus lil genun­ care ddinesc spiritualitatea romaneascd. adica realitatea sacra­ la. Tot ce osle in codul nescris al viptli. "Cind stai cu oile". Cre­ at in nemijlocita legalurcl eu munea de toa­ te zilele a eiobanUor maramure~eni. a rupe legatura care se realizeaza intre profan ~i sacru in colinde (sacru nefiind ~i nu trehuie considerat ne­ upault misticul sau cunul.. profanul. pe carr~ Bar­ tok nu I-a inglobat intr-o categorie <iparte r de~i il sesizeaza.." in fa­ . 2. de a gasi acele :''1odalitati cosmice de referinta asupra tu­ :Liror elementelor din colinda.l1eaSCd ~i 0 dainuire d noas­ :ra peste veacuri.. Repertoriul pastoresc Pastoritul in r.. pentru Cd horea lunga nu era Iegata de un . Colindul reprezinta aid cea :.65 este mai surde.)rnemm.

? reapiUf' in toule c(JlE~ctiile de folclor publkatC' ulh:'rior CN1 de a doua ba­ lada "Celuit-o. care in deeursul timpurilor au 8YUt un caracler cNcmonial !. I "". . A redu sugesliv prllltr-o melodie de tipul doine1 lll(:ramUrE'~ene vechi. CINTECE EPICE - B. .ite Intr-o forma apropiat<t in nici una din colectiilt~ de folclor mara· U1urei'j0on. euprincl ~i clOUd bdlmie usHizi disparute: "Ghiralina ''. "Cind stal eu oile".din cetera ex 120-225.L Breda printr·o mdodie elf' joe eu sau fara strigaturi.j din Bala Mare publica in eoloanele sale numeroase produqii populare.:. Florian Danciu publica 57 de productii printre care ~i trei balade.. 203 tip. "Cind ~i-o pierdut. .JC. . ".ijt ~i":IC l~L. nascut in Vah~a Stejarului.. Ea re­ prezinta cea mai veche m<irlurie a acestei balade pe teritoriul tinutului de care ne oeupam. IlIE:. Revista ilustrata II .b.1889 nr. a Btlladei J.. munte".~..'['raian ~i Idrd" varianta Upic ma­ ramurqean~1. . ..:. IIDe-adunat o.. celuit" (8... -..:. oile".. P. J. !n eentrul baladei situindu-se dragos­ tea.·1 J!: ::: II. Aceasta pste putem spune prototipul muzicli eu pro­ gram.. Cea dintii este 0 "arianta a cunoscutei balade mitice "Soarele ~i luna" (N..THharului" ~i "Horea frunzei".-:--.c.ii Ilea­ na" 0 creatie ciudala care amesteca ele­ mentul superstitios eu eel pastoresc din zona. Tot in aeeasta peri­ oada.'\.3 Ile:J::a:.. "..::\ioartea ndzdravdllului" aceasta din urma marcin-d inceputul aetivitiltii de culegator a lui Ale­ xandru Tiplea. 179) iata df' eele ale variantelor lui Tache Papahagi cuiese din aceea~i localltate (Berbel?ti). 11 pag.. ale lui Teodor T\1ih­ nea...~:'1·· . :. apropliHa rind la un punet de CCd cul0asd in 1920 dl" Tadw Papahagi.:.din cetera..:.r::.ldre".. ~. 201 tip.~L. - JIIi. Cll schema hine fixaEI. Aid repertoriul este de divertisment ."oeale. . Unele publicatti ale Heroii (1889) insereaza doua balade nuve­ listice: "Dragostea" (logodnkU nefericiii) (8.. "'il~I.)!IJi_"::::"" . 2 pag.hlta Ctttanuta".". 63) mai con­ centraUi. J~I.B) gasim balada "Cin­ teeul lui IC'na~elli culc's din partile Bise1'i­ eU Albe._ '".. Textul lui Mihutiu S8 apropie eel mai mult de eel ce ni I-a dat Pop Reteganul (B.exemplul 221 din mlectia noastra "Cind ~i-a piNdu! ciobanul nile. E' clasica balad6 "Cel~ugul SciU Idtd amdgitli riP tigi.:Jl!Q:l'< .j (B..'!"ll . 109-115)... Intti ea fuspse culeasa in partile Aradului !?i a fost publicata dp Atanase ~lmin('scu (B.64) loan P..iiII' )''''!:. l----l Balada haiduceas­ ci1 "Horea lui Pintea \'iteazu" aceasta re­ pf(~zinta in ordine cronologidi cea de a doua marturie a \wladei ('foului l1laramu­ re~ean.. anum !?i numele informatorului Teodor Pctreu~ din Botiza y!aramurefj. 254) oste singura varianta maramure­ ~eana ee s-a publieat. ~i-o a(lat dobanul oi­ Il~U (part0a a It-a f~st(' 0 melodie d(~ joe cu strigaturi ehiar). -- !.:..\ :nli.:::.. sesizata ~i de' Bartok. 220-225. 11. """''''---''' . 218 tip. In paginile acelora~i reviste. .. Este 0 veritabila hore lun­ . .1.A doua bal<tda a lui Florian Daneiu . 204) l tip. C.l1li". !?i aYlnd un deznodamint dUerit de a celorlalte variante maramure~ene.:.iII ":~~ .$ezittoarea".::.. Andronin !. . "AnU!l1nl ci0banilor".~hlo. IIJocui oilor". 250) cme difera de celelalte publi­ cate ulterior (B.•' ::tlL~':''' " '::'1... 2. 247)._~'_l~ ::rL"':::i~"·::::::. . l:i. care nu 58 gase!'. Cealaltti balada: .: "La sUnd dnd am plecat "Oile.. intw anii 1886-1887. iI~. 11.: . "A oilor". "Joeul oHor". ~J. 1889 zimul "Gu­ linul. "J oeul oilor". iluzia gcisirii.~ .le la strunga" pte. hitematic . ~ ':3:. Din coleetia lui Petru Biltiu j Dancu~ amin tim baladele "Horea Pirulinei. Uct instrumr'nt<ll. 162 tip.. nu numai sU­ lislic. ~i . dstfel iIWim in nr. care St~ ineadreaza tipului blestemului mamei ~i se intilnesc in toate ti­ nuturile romdne~ti (B..I\LADE .. 21)0 tip. In Mcm:nuurf:. 43 la numar.~w. 11 pag. l . Florea Marian "un erai eu tare mare".11rg oile in H .. :ilIiI::.lIll"".:i· .:.11 pag.ii care ~i-au schimbat eu timpul funetia ex.::. D9).. 0 zon~i mai intinsa de raspindire. Coman da la iveala ~i doua halade "Pe jJ uliVi prin ora. 178 pag.. jelea peutru pierderea oilor. 1 Inca din primE-de numere. : -. 111)." r . Culegerile CC' s-au facut in ::\raramure~ plrHl la acHvitatea laborioasd a lui Alexan­ ~.. (care esle o veritabWl hore eu noduri) : .il . in sflri'jit ultima ba­ lada l1ln"elisUdi cunoscuta din aceasta pe­ rioada "Ledeul adevarat" (B.~'t!!"~" ••. . (B. pag. - . 30 publica ~i ea doua creatH din :'1ar­ matia "Cinteeul bradului". pag.i5-). 11 pag.instrumentale din trimhita cu carac­ teristici de ritual: dup(~ di~numire "Chemarea oilor".~i..B.-.....5te vorba de 0 varianta a bala­ dGi "Ilincnta Sandrulul" care_ cunoa~tp. 11 pag. 32 pag... 151 pag. ~ Aparute intre anii 1871---1879 in revistele "Familia !'. mdodii care flduc a caracteristidi de ritu­ al.'" :Ill "..\'-8. sfir~itul veaeului al XIX-lea amintim pe Ganil Timi~. productiile de balada. In "Lu­ minatorul" (1881) nr. ex. Eroul ei este ca ~i in varidnta din Vatra Dornei publieat de S. "La Sinld '\itirie :t-. ci ~i ca structura lllo~iyica ~i moti­ varL Printre ccle 16 poezii publicate in re­ vista "Familia" din anul 1889 (N.-. ~ ~. cind ~i Ie-a U:'isit ciobanul oile" este ca p(~ste tot In tara un divNtisment programatic..?vli­ reasa moarhi" este printre putilwle martu­ rii maramurefj>ene ce ne sfut cunoseute (8. 201 tip 246) ~i . care printre altele ne da o balada pe tcm a "Boala felei .

tu5i 0 oarecare circulatie d(~ vreme co la cza baladei lui G. "Horea _...B. tipul "ntru lun­ sau pste pro­ . estc greu dQ detominat vc­ chinwa.-- . a formelor pdrlicula­ ~ . lata .~~--. 217 tip 291). de Amzulescu "Intemnitatul ~i '_c. ::desc in acela~i timp.1) P. 1!J8-199 tip.:::Li lllai vechi in evolutia lor poetiea ~i . eu mull fniJintpa apa­ ritipi viorii. !\Hori­ ta.i1 a circulatiei lor in acpst puut.. Cnele ::'.:. Muntenla "au Banat.B. un gen viu. : '! de balade din care une1e inedite (N. unoi' ieme larg ~::splndite in folcloruI nostru.Lu­ "Cin­ liseri­ nr: 2 ~Iar~ )artea lrcIud l Ale­ Biltiu lin~i·4J mure~ exan­ em Tiplea l1885-·193B) scosesNa la lUllli­ 14 balade idf el pune deodaUl in circ:u­ :atie scrisa.:asea din care nu mai avem !lid a aWi =:::turie.u.0.. brodat pe a tematica twditionala.. . euprinde . data in ::-'-1aral1lure~ (N.~.B.)anul eu ciieva decenii inainte." -... . dar pentru Cd ga::.Be de 1a ba­ 8 tip. estf~ lip­ .G. cche Papahagi in IUerarea sa IIGraiul ~i : . 0 indplungatd existenta in fOIdo­ '. 4l). niei 0 ba1ada.i "Tilharul" (B. varianta pe care gasit-o ~i noi. . :38). in al doilea volum de : :-:zii lllaramure~ene ddunate din popor.lC[-0 aIUi '.' haJacle ::." (N. Tex­ tele epice Se cinta fif~ pc melodii de hore propriu zise.::. prin expresin lor .orul . 308) si11t ~i ele raritati in folelorul ::. 09).. perla literaturii populare ­ "Miorita" eu motivul moartea. In J\Iaralllure~ intBnlm asUizi doar relieve de balad~· CMe au fost la ori­ glue neao:.. Alte balade au un fond nou.'.-1 --~-.)[ baladei rolil~me!'. In zona colinda-balada am gasit-o in 8 variante de unde putem eon­ cluziona ca.Gu­ 1 . '.. Odata eu ('volutia tircdSctl a nenului in baladci se ohservd cum ge­ nul evolueaza sprc texte epice ~i mclodii cristalizate.•. pet.:::de 0 singura balada..B. 213­ _ ~ . (B.. .:~ :lllvelistice..~. 26)..Rosman Crai" e unica varianta mara­ -_'~. Colectia T. "\ici s-a Intil1lplat 0 adeyarata udaptabili­ tatC' 1a sp('!cifieul ~i filtrul s(. Cpa.\firele ill Robie" reprezin­ ~. 111).ana care. Dintre motivele de balade care apar a5tdzi mai freev€'nte amlntim "r-Iotivul iubitilor nefericiti prin moarte" r IIBleste­ muI mamei 1/ r IIVinzawa nevestei la turd". "Fata fPlelor" Slut ::0se uniee in bibliografid cinLecului nos­ "U batrinesc. dar atesUi : . Papahagl m"'n­ '_: ~caz(1 unitatea ei sub raport tematic eu ba­ .I('ne f(·prezinta iradieri din sudui DunaI'iL Din punct df' \'('dprp IHuzical aratZlln din nou (( Ulh'l.ou~une a tdrii. a ritmului ~i a mi~earii..::rior publieindu-se inca doua variante 3. fie hore mai noua ehiar in rHm giusto. . astra d ~ $i tot eu rt6k. de stH vechi maramure~ean.alta culeasa de invatiltorul Julin Bug­ ~~u din HOfljdu-~asaud (. Ca ~i horea lunga balada se bazeaza pe improvizatie. Astazi Cd ill in BuC'ovina. Co. 151 pag.>ti ~i lrlludirih~ 0= ell Lea <l ctltor popuaru din l1alcanic :..:.::: in cursu] timpului. baladele sint tot mai rare. Aceste elemen­ te atE!5ta 111 vechimea.!aramu­ re1? fat a de Olte-nia. De observat ell mest gen in lOUd a fost intt'fprelat doar vtlc.pului lte ti­ 2~5).e in colectiile noastre: una maramure­ o .:\'...--~-----.e~eana a baladei "femeia ere<iillcioasa" 3.. . nefiind atl~sti1te in 1.:. 151 pag. Din­ tre acestea amintim : "Judeeata luI Pintea U. e diferita. Colectia Bartokiana nu a -. ~a deoareee. ''''stei regiul1L Balada haiduceased "Pin­ \'iteazul" fusese DOtata anterior 0 sin­ _~c.~ Oeupindu-se de balada. unicd varianUI maramure~eand a bala­ :::~ numit8.:: din aIte regluni romane.I::ml in anul 1903.ita" (B. Gdsim ~i aid urme evident ale infloririi acestui gen eintat de obicf~l de barbati ca­ re-!?i insoteau glasu1 cu fluerul ~i i:1. "In Vatra pe dealu1 ~'Iare". nunta ~i "Oita nald ra vdna". "Fata cetinii" CUnOd'. . 243) iar J)6mna fugita de la barbat" (B.>. 288) .anele asUe! leeas­ :a re­ h raH1U­ Ie ldrtile anase ~exlul le eel J fata lahugi i).1 u\-e­ 'riciti) I Ilea­ ele­ din 'agos­ eodor .B. din cart: t?X­ foarte ~panul pronuntdt(~ .it cele mai _'_:neroase slnl varidntel<. prin limbti ~i uncle localizdri geo­ :~:::fiee..-. eea intitulata "Mortea lui = _:::. ele cOllstituind un material deo­ 5ebit de valor05 peatru cunoa~t('rea tipuri­ .a.i mediteranian. "Pot::zii populare din . la ~ezatori sau la cladL Caracterul de melopee redta­ tal citeodata scara muzicaH'i folosita eu si­ militudinea unor formule ritmico-melodice.:. 40).'li. 11 pag..'!'>1iorita". 11 pag.. In sen"ul f\1:estCl unele bal<tde illiH<1111Ure­ !.eeasta la dUerite ocazii. din aceeal1i eategorie vede aeum ~'8) pentm intiia oara lumina tiparului _:-. AIle balade din eolectia lui -=-: plea reprezinLa \ ariante ale U110r teme ra­ :-'::. ii ale !.:: ele: /I~fizdravanul".::_~ tip.. pag... libertatea formei. . 11 tip.::::sticct. eu toate Cd d fost culeasa de ~~. Mentionam in sfir~it balada pas­ : :2d5ca "Horea lui Ion Berciu" ~i aeeasta . "Cri~maritaU e 0 balada ~·.im foarte mulle C'lel1lPllle comUIlf' chiar fraUlUente de hore lungb in baladp pulem concluziona eu eer­ tltudine provcnienta baladelor din ho­ red lung"1. este inca sub aeeasta fortna. In sfir:. Ecoul celui de a1 doilea rdzboi mondial apare aid eu 0 evidentu inrudlre etl .. dintii pare sa fi avut . Brediceanu eu­ :: . (B.le :lJ. 25 de piese apartinatodre aces­ :.\Joldovll :]i in l\Iaramurel.. ea: la moara..-----""- e .5ub5tlat" fie in "iru­ dierih'" ee au dVUt 10.d de 0 largEl respiratie epicd (N. precum ~i debitul parlando al cintarii a­ propie DlUlt baladele de horea lunga din care au provenit.itru" din colectla lui loan Bfrlea {N. \ili'._.:::amure~H a lui Til Bud g8sim 16 bala­ . . .bue sUi "Draga ma­ ::. ~.Iaramure~ului" (1925).. "Otravirea".:.:d $i rareori un inter­ mezzo muzledl din fJuier. Ex.B..i-all pd'>traL doar con­ Unutul litpl'ilr dar nu ~i eel muziull de fond.ite d~)ar doua vari­ _:~.?i spedi. Explicatia a('Pstor inrudiri 50 gdse~t(" dupa opinia Sil fip in . mardmure~ean. tiirallP~tir eu un ambitus in ge­ neral mal rpstrins ~i care se inrudesc sau chim sint preluate din colillde.ver al Mara­ murC>~llluL Aceca~i balada 0 putem gasi eu o linie melodica putin diferWi in }.

construite variat. est. 3. I. Fe­ tei Dcidurii. clui gurita dUi: eueu ba mai :7:i.. exemplu: 30 ~. De ex.~ domn" etc. "Grui~or"...--~ formuJe iflii1(de a. care d(! fapt il fast culedsa $i no· taU. horea lllllCj[1 pstl' 0 nesfln. un dorian eu substrat pentatonic 5.~: "Sora !. Ret apare dour Cd anacruzd de sprijill Id fnceput tli:~ freUd cintat IW tIll ton slab. - . ornamputale 1a inceput sau numai 1:1 p(~rl('a finala a lor h. sau ca 0 alunecare a sunetului de P<' 0 finnUi (so\) la sfir~it de fraza.. sall on (' tr"pt._.flU en treapta a II-a mobila ell . ii!"dJ il. "Borea Valeanului". mal. ('a: c h.: "Tn culegerlle de mai tirzin am inti1nit !. "Oita nazdravana~. "Nevasta Infrinta" "Slujnica ~i feciorul d. Desigur fOdrte vecile.. . (U puLernic substrat pr(~pf'ntdtonic: un pentacord minOT ell treapta a JiI-t! lllobila '.).~-------------------------------------------------.)uternic substrat ~~ purt"(l l>Il'fJenlahnic: un pi'nlcH·ord minor eu lredptH (! II-a mohil[l.' descoperirea uho­ rii lungi". [milia Comi~el referindu-se 1<1 horea lunga maramure.--'-'----------------------­ .Ii FrateIG". iormuie mediune G. 4. Am g&sit "i proza (legende istorice.'l'T! 11itUS 1-8 (ex 31) :n$ --------'_. prelungirna rindului eu rerrene scur. 5 tn loc de Si b sau Si natural 1a reI in . recitativ mt'h)liic T\lodul poate fi un pc>nto( (.Vnltd sub finaHi. altermlYf~ regnlata lnplismatic{. sunett:! 3..----.:i 4 c. Alh~ Zl1Ch:l\'(': Femf'ia necredin­ ci0asa.mGtic<l ill prirm:d hemi'ltili carp tncepe de !a :J b. Alte bulade cul(~st? de noi" "Bod i- I. 29).1:.anu (B..e6na anitt)..i1 salt la l. - . Alte bala­ d. dupii B{llt6k.·j :'i <.: " -I t.!)ipal<i fonnaUi Ull£'ori dh: ma: m.-------~ LfLlge moti vlll In oarte:· nunLC1. 5 sau V. inh"rj(·ctil: . ~optit (fluster­ auftokte).: Din tim­ pul navalirii tatarilor in Maramure!i 1717.. 3. Horea lungd Emil Riegler-Diuu susUne Cd horea lun­ este de origine orienta1a pusa III lega­ tura cu mflcamul perso-arab. M12 npare dnar ca apogiatura inaintea lui RE'2. desen desced'!nt de 1a 8 sau 7 pina la 1 lac de Do di('z sau Do apare uneori un su­ net de infiltime mijIocie dovada ca aeeste trppte au nn caracter fluctuant.58 ----. sfnt melodii care apar multe ~i in colindf'lf' din zona.i pentru prima datil in MaranlUre~ de Tiberiu Breclin. nwli<. formula ampUl. "Nevustcl vinduta c!t· bihbdt". 2G).Trei pEicurarpi". eu care prilej el\Unlt::::r~l delailat diferentele fattl tit" dumy­ Ie ucrdin(~ne din can' nu put("a P!()vP!li.ult(.~-----~--.rd ftira '... dul. . FOLCLORUL MUZI(:AL ilL LIIUCEI NEOCAZIONAL~ 1.li tipuri melodice mai dezYoltate care contin !?i alte formu1e me­ Iodice. en ~i h"'genda omului de \Iiaz2inoapte.".ita \"aria· tic iJogat inflorita ~i ttl JUlina nehoHirlta a unei singure mt~ludii n(:nloduiatf' eu ca· mete'r vocal care ulterior a dev('nit instru­ m('ntdT. 5 etc.. . 3 Ill. (C'x. te a1 dhor text este dui. Unul din celp mai lnsemnate succcse ale cc-rcetGrllor foIcloricc dintfl' cdi' doua faz­ boai<:. ga t .-'-~'-.

4.. :'..t '! ~ai in ~~ un sfir<. Caracteristice pen­ tru aceasta 11 doua parte sint apogiaturilr> sughitate cure se repete ritmic in motive des reluate ca : (ex. billa­ frinta".textul este 5ubordonc1t melodiei.. ~i totu~i - Do sau R...lpsc trei paTp com ponente care alterneaza sau S0 repota in mod regu­ lat dupa inspiratia momentului : toouri : . Sunet('le sughitate ~i gllgtite obtinute prinir-o pmisiune \'ocala [ls('manatoare eu "jQ(ller".. Pd ".~ punctata foarte inflorita a carei sch01et de haza ne duce eu certitudine in schQletul actual al hori­ lor locale mai noi din mdsura de 6/8 33) • f":\ rC'ciL~!tiv ~~"4 f":\ ~ ~j!alJe de 7 pI':: Qcesip din ..j ..tariti:i qo ('/ ..59 "Horea !vana". varia intr8 10-15.'e:. cui lung oitenesc. "ub m!c 51 ~ I~ J tJ _taJFri~..tbsoluUi }lli'tramlHt>­ similara eu cea olteneasca. imprimale in llTmd eu 20-30 de ani.. cu ajutorul acelei consoane hH. . . 35). ci numai de eei initiati. eu neputinta de imilal sau cintat ue ori~iciIle. ~ . san dnpa rinduri intre~1i heptasilabice 5e adaugii "rniii dainale" ori Se interealea­ za interjectii intre versnri. numurul nodurilor era mai mare. 1na­ intea versurilor apar silabe ell hei. eu ca­ instru- Dupil cum Sf' f.tH' comparative pc motive scara muzicala . 3.~j['~_~~~~~'1}i. e apar .. Se obser­ - 1 .ul tiroJez Sf' tntilEesc !?i in ctnt...ltie Horea lnngil l1u {If(' 0 hrma fiXB.0 parie mlJlo(i(' bin.. hii. !?i zice".i= ~. astazi este tendinta de simplificare. .> de foarte \'aria­ '::.>tC' rC~Jtllil)illP cJ('fjnit(~ Cd­ saa un mic :::Iii la 1 i"ll ~l nu re-i dau particulnriUlto <. In par­ tea a doua a horii eu noduri 0 sHaba oar8­ care 5e transforma intr-un if i sau un t~ra­ ginat eu foarte mult "h" ~i formeaza un su­ net eu loviri de g10t8.-:-' t-~~~¥~..~ ~ . Do ase­ mel1e-a se desluf. hit.see impnn-izatcl liber oore­ clIm in mnniera practirii 1ll11zicale a orien­ tului cu c\eosE'bire a arabitor pC' principiul "mac'amului" dupa care fiecare cinU:ret. Indi din timpuri vcchi Horea lunga a fost fara indoiaHi singura melodic a mara­ mure!jenilor pentru orice fel de texte atH Brice eil !?i epice.it r('cital dp finnLl : srul'­ gur~a lu: 30 ~~­ :or ca . put de frazd (ex.. 1 bstrat . DupZi cercetCirile nOdc.11 .t. intrerupbdu-lf' ~iflll ba c!liar despartind euvinte.t ..· tinut Ii! lllC'::. J?) (lxisU\ ni:. pOLlte sa varieze dupa plac [('ma c1dt:'1.. Howa lunga rnaramuH·~eanZi ~i clnte-cul lUtlg oltem~sc au origine absolut eomund. va ea m horile lunS/i. numarul lor 5e re~ cluce treptat in doua trei locuri in doina.~~~ ·a "ho­ ~i no­ .i cad('nte interioan~ putem afirma en certitu­ dine Cb.

. is .::~~~Jt. -- i../ . Dupa vizitarea arhh'ei de folclor constata Cd "pe toata intinderea Romaniei de tnainte de razboi se gase$te 0 anume forma melodica.:~' 5. I Dam moi los dOllQ ext:!'llloie muzicu/c' cOIlclwlenie. Zl (/ia! ."·U .. pretutindeni aceea~i ~i de­ sigur faarte veche..'1 " ~. _-\T:­ E ').:::. 36 a. .. DE-A sARACU MINDRUCU \Iflg. frun·?:. Munteniei. .j ~·~s az.:=-~:~'~~~~~~~..:~: ~.ir . . b.ei.I .=-~~_~~~~~~t~~~~_ . -.). *' ~: FERICE.~~~!~~~~:'-. 826/689 Oltenia subcarpaUca TnL CRISTI~A P :)... ~~:~:i:'----~~~. ..=.. a~a-numitul "Cintec lung".:~:.~ Il!i -.:: -:::-~: ! -~~~:=~ ..-:~TJiic).000 km poate fi aruncatu puntea unei independente cauzale". $i dupa ce a aflat Cd melodiile de acela~i tip sint binecunoscute in Irak ~i Persia a soeotit di poate aUrma: "eel mai veehi stil melodic al Olteni.1 ~:.'J' rn. .j______ /".} "Cine $i-ar fi putut inchipui serie 8artok eft peste 0 distanta de mai bine de 2._~~::L'E:... ~- ::! )'.• .•.~~~~ .:. . 826/526 InL POP MAF<lA 59 ani Vl:?eu de Jos '. CODRE DE TINE Hiiulita \Iag. !I . (i'X.::~~.'! _•• l.".) "-.: :): ---= :: ~..

Some!$. de~i pe Cille de dispariUe in 70n<'l. Deosehim alunccdn'd .B. Oa~. (''\:1:'(11 tii (u accea~i a I u need re spN.tui Gottfried Habenicht a notat 0 varianta a "Horii caprelor" din CrAcefjiti judo Mnramu­ r0$. de aSC'lllenea. doina sau haulihl olterlPasca Sf. Urme aJe ei au fost descoperite 1n Banat ~i III tinuturile ardelene~ti invecinate mai a­ les in forme instrUl. albanezL bulgari.foldova.Prelung". azi satul I\Iara in anul 1967 pe tema "p0v 0 stea... dici moro7enii ~i o$enii practica mai ales 0 teh­ nica pronuntat guturala ell crispare accen· tuata a mu~cbilor din jurul organului emi­ tator $i se centreaza pe jocul dintre note· Ie Fa $i Mi cu spdjin pe Fa. "De duca Primul tennen !.. totodata. "De frunza". ...l.B.lilbilit in J1lil'sUHl ck 6/3.4 ?LM_IF1 ~-. 4'7). /. [volutia se produce P(! fraHmente. . turci (N..} mutntid sron­ lelilil intrp registrd(~ de cap si elf> piept. Tara Oltului ~i Sibiu.lndelungat". teristic.J-=-=:lJ :::r-!+~ fJ£ ~i intreg repertoriu actual. "De lucru".Ii ultimele trei ni 58 par cele mal eoncludcnh~ ~i definesc eel mai bine horea cu noduri. in (int('cul de leag~tl1. ori dintre Si $i La en sprijin pe La (ex. melodii inrudite eu doina noastra sint cunoscute si in India. 00$ $i Olten!d. :\mintim.l'lpntale.'m Intllnit uneh­ doine bucovinienc [exemplu "Frunzd verd!~ de un bradau cu mult<~ elem8nte comu­ nc eu doina "La SHnL!. hil.e tnt 1a nunUi fA mirc'sci.--."i" . (N. Cvinta La-Re apare in Moldova ca $i in Maramure!.lor alunecat dar nu suglli\at SclU sacadat cu ae cent ca In :"laramure7. S-a constatat.. horHe rituale iJ . c:iobanului (fire $i-a rierctut oilp" carc '..:ifica ele ~!lds. di fokiorj<. $i este forma cea mai mhaidi de cinta· f(~ cunoscuta 15 noi.B. 1 H • ~ -. J . "De coas­ Ui".~::=Y=. Amintim.. 45). iali.oeii jJe iJcelea~i consoane eel $\ in I\Idramure.dni -.:- "~~)'I J . im· pc molintl ]pgana­ tului a (>\'oludt ~i ~-a :-. Concluzia este Cd hOff'il lUl1g8.:J. ·tv n CiUl vrc''11e oltenii prefer. . \(1 lnmnrmrnlare (horeo ciumii). Aceasta dove­ de~te inca 0 data in plus ca acest stH me­ lodic a fost cunoscut tuturor romanilor. Dobrogei ~i 11aramure!)ului cu Ugocea e'ite acest "cintec lung". bocetele.Gorj "Zorile mircsci ('stc de ase­ nwnCd in masura dp G/8.'du .. Bucovina $i Dobrogea cerc:etarile intreprin­ se ateshi existenta doine! propriu-zlse !$i in ~asaud. hlt. Acceptind cu toata certitu­ dinea inrudirea !."! an'st cxem­ .. '0... .. Aici este vorba de acele purtari de glas U'. au'k loviri de enota spe­ cince ~i M(Jramure~ului. Oltenia. Aceste constat~ri intaresc ~i mai mult ipoteza ori­ ginii orientale a doinei propriu-zisp. 44). Rami­ ne de vazut care este filiatiunea reaUi a acestui stU cunoscut.'ste 0 hore lungel evoludtti". in­ mai mult pc sunctele tricordului La-Sol-:Vfi (ex. . Tirnave..acest stit BU are niri 0 leqdtura eu stilul penta­ tonic: maghiar. care au fost create separat de popoare diferite in conditii istorice si de dezvoltare istorica asemanatoare. la cu­ sutul sh~agului). Loviri de ~!lota eu un substrat arhaic qi'isim ~i in "cil1l(~cul mirelui" din eomUIld MOrlaed judo Cluj-Napoca. putem afirma ca acest gen al liricd neocazionale a fost singurul pe in­ tinderea Maramure~ului din care au prove­ nit colindele locale. Tibet ~i unele regiuni din Nordul Chinei. fnrh IndoialCi el are obir­ ~ie sud-estica perso-araba ". ~funtenia. t (.' rHS­ trcaLa denumired Vf'C1H~ sinl in ac('asta mil­ surd provenite tot din fondul comun.. dL pe cita VH·mf~ in cintecul oltenesc de exemp1u din Pe$ti­ :. . (KB. Deosebirea dintre horea lunga ~i cintecul hi'iuUt nu este mare dec it din punet de vedere al tehnicii vocale.chilor ~i steimie e­ ec je ~i ai ~i. In zona de care ne ocupam ~i Oa~ prepentatonic:ul este mai freevent dar coexista cu pentatonicul in timp ce ill Oltenia prepentatonicul este ca­ rae.. de as(~meriPd. tr-o depltn~ libertabe> a mus. hii. liodle mai nui rk lll~irdin{jJ'(' Cd). 46).I Moldovei. a dvUt un moment de inflorire care S(~ situedza la inceputul secolului al XI~XIV. Marie Mare". lea. Dupa unele informatii. Tara Bir­ sei. Harea Junua s-a h(l[it pest.\. Lui Bart6k Ii datoram definirea p<'ntru prima data a pIP­ menlplor Cdn' aldituiesc stilnl cinteeclor de "Lung ... Tn afara de zonele Mara­ mure~. zii. Mure~... Credem ca este vorba de 0 uria~a ri1spin­ dire a acestui gen ~i stil de a dnta. ill rep0rtoriul pastoresc (a oilor). 0 cintare rituala budista din Kampuchia s-a dovedit a fi uimitor de ase­ manatoare eu 0 hore lunga maramure!$ea­ na inclusiv sunetele sughitate.Ii nu preluarea orientalA a horei lungi.~. 38). . preeum !.: 11 ii.Ii la evreii din Ueraina (N. existenta unor dnUiri aselnanatoare la macedoromi:tni. atHor popoare pc un spatill imens. 37). II ii ). zii.

FreC\"enta cadentarii tuturor rindll­ rilor melodicc pc Re.fcrioara. . Ele contin 0 pf'ndulare pe notel!:' Sol-Fa. Deoareee lo\.eu (s1nt multe hori cu no· duri !'. ExecuUa nodurilor este 0 chestiune de virinozitate. 11 sau 1 atunci vocala "I. La renumiti i11terpreti de hori Cll noduri se ohser\'a ca la inceputul piesei pina se inci:ilze~te or9a11111 \'ocaJ se intimpla de multe ori sa execute doar Hnia meJodica a formulei tara nod uri.>i dainale. este identica eu cea din Oa!$. In aceste formule de In­ florin:! se folose!. Formulele nodale nu 5e seamana cu cele melismatice nici in contur melodic nici ca l"alori ritmice. "'Jodurile se aplica In formule melodice ell anumite contururi re­ lativ apropiate 1ntre ele ~i pe care 0 si'i Ie nmnim formule nodale... ~i cind acesta nu contine real. Bdrt6k h~-a notat prin apogialuri Sclli mordente.>i duinu.oara pe una din silabele \'ersului.B. ca: dzlL dzl1.ituri de g]otii an licipeazel nota.ere care i11 l\laramlire~ sMa pus­ 1fat i 11 mai toatc horile locale (\u tentic m (1­ ramurc"pne. III timp ce In doin a maranm rc­ ~eana ~i oseneasca structura prepentatoni­ ca.titutini.i declansarea conDor vocale. iar partkularitatea e\:cclltiei 5-0 marcam prin senmu1 pus ~easu)1ra noteL Totusi nodul nu ~e rea­ lizeaza in toaUi plinatatea lui numai prin apogiatma superioara marc ala de glota. Audia­ ta Cll atentie lo\itma gloUi prezil1Ui 0 anumita incH\ime. precedate de un ha care mij1oce~te impulsionarea Ioyitmii de q]oUL etnd tn­ floritura are loc in afara textului de vers. . unrk qasil1l cadente ale rindurilor melodice in­ terioare pe Jilai mulie trepte $i nlllnai ca­ den1a finala pc Re. caracteristic este !ipsa aproape a recitativului melodic.. Unii interpreti actuali mara­ mureseni reu~esc sa reelea doar lini. labeL ori care ar fi ea. La fel eu cliez scm ::. I -a Solo intilnim lIne­ ori semi-diezata. ceea ce deseori se intlmpla. care cste ~i nota fi­ naHi. duinu mai. recitativ 1 recto­ tanto are de obicei uHhnele doua note pre­ lnngite spre sfirsitul lui. iar atunci cind se ob­ sen'a aparitja un or elemente. sau La­ Fa.>i fara silabe de text. . pendulnre care se sprijinil clf' regula pe nota Fd. ea se executa pe un refren cunoscut.>i in zona Lapu~).. pyenul r-fi aparind sub forma de nota de tn'cere in interiorul floriturilor !'. duinu !'. me­ lodia 5e de:. se executa de regula pe vocalele u. Sonoritatea ei este deter­ minata de 0 tehnica pr0J111ntat guturala Cll crisparea accentuata a muschiIor din jurul orqanului emitalo[ (B.. Inslitutul de Etnografie Si Folelor (l adoptat s('mnul plus deasupra nodului ! +) iar noi aceot "emn care c1upa pilrerea 110flstra ~imbolizei:lza dE'schiderea quri i :.fa:. tn caclrul strncturii modale aratate. tolu$i desenul melodico-ritmic al nici un ~emn in qrafica mllzicali1 obiSl111lta care sa poata reda sonoritatea si stilul lul . dui. ell toate ca ea suna ne­ temperat muzical. de recitativ melodic e1e s1nt de obicei insotite !$i de al­ te fenomene specifice stadiului de evolutie a doinei din aceasta zona. 0 particularitate a doinE'i maramure~ene esle accea ca treapta a . spre deo-"pbire de doinele eelorlalte zone amilltite.. reprezint~ in fapt prin lovitura de g!o­ ta catre care se orienteazli atacul produs aUt fiziologfc cit ~i auditi\". cih. prima inferioara iar a doua supe­ rioara notei reale.. cl)l1stituie lIn indiciu dar al aparte­ nen\ei 110rei lUl19i ca unn} din cele mai \e­ chi strucluri folclorice e"istente iudi in cuprinsH! patriei noastre. 0.. ampli­ ficarca efectuinrlu-se de obicei pe seama unor rinduri Av si Bv.oara din doua eategorii de material muzical: . Executia nodului necesita 0 pregatirc ante­ rioara a organului . Recitatinl1 este de regula rec­ to-tanto. r Silu i.or lrei Upt:ri wl1i'de de cioine amilltim c<i cea Jj1lii pUti]] c\'oluaLci E". mii. Executarea a doua note mid.recitativ i .ccu\iei noclurilor. voce de piept fiind incheicite de nota Re in cuprinsul unei formule nodale sau in afara ei. fapt remarcat indl de Bar­ t6k.i Vi:. doina !'.:. ~i mai rar pe La-Sol.'enahUe e":. Carac­ terisl Ie este faptul ca ea nu posedl\ nici un aIt reI de inflorituri dedt nodul propriu~zls care.a melo­ dic~ a acestor formule far~ sa execute no­ durile $i in acest mod consideram ea a e\'oluat horia lunga spre genurile actuale.'ocala specifi­ ea ell lovituri de gloUi sau llodnri. in OItenia subcarpatica pye­ nul Fa apare ca 0 treapl8 cOll<. aeea lmpresie de nod. iar prin intensitatea ei re':oca un su­ net mai mult lovit decit nota reala al carei atac iI pregateste. ceil mai e\'ohala esjc doina una rlin voca1ele 1. "ota­ rea arestor nocluri din PUllct de Hvjere ll1U­ zieal este faMle cJificiHl deoarece nu (~xisUi bucovincana. dui ~i iara duL etnd fnfloritura se desfa~.. care este armonicul pri­ mei. o alta caracteristic<i a structurU modale a horii lungi e~te aceea ca.we. de 1a DacE Uberi. T)intre s:rncturiJe modale ale cc". consideram Cd este lo­ gic sa noUim lllaJtlmea nodurilor prin apo­ qiaturi sal! mordente. se schimba pe par~ cursll] sllnc\lllui lntr-una din cele trei vo­ calc cO)l'. Bogatia melodica ornamentala a horei IUl1Di se ana in for­ mule!e de inflorire si nu este nicidecum sa­ rae a C11m ar parea.te doina mara­ murc'"eana.'ocaL aceasta se produ­ ce prin atingerea altei note de abia auzite anterioare apogiaturii. 67 pag..te tehnica . Tn doina maramure:. 179-206). De~i tehnica executiei nodurilor in zo­ nele Sighet :. iell' cea olteneasca se aUa la mijloc.ean~ 9asim cel mai adesea dona rinduri meJodice A.fomlUle de Inflorire. in doina maraJ11ure~ea­ n8..emirliez Sf:' mai poa­ te intflni ~i nota Fa. cadenteJe tuturor rindurilor 5e afla de requJa pe nota Rc san eu 0 scnrtCi didere Pc La.

ereclem. Sincopa simpIa realizata in formula nodala . ~tJ.-~--- 65 ta 5i­ par­ i vo­ " ota­ :: mu­ :~isid :nuHil 11 lui i Scili olclor )dului fonnulelor nodale difcra intrucitva. .. cap.---J~ Cll "'" \'alori du­ lUi cn -:206). ca a actuale.ariate chiar hI eadrul a­ celea~i piese !?i informa tor 111tre anii 1!:l13­ : 9-10 dedt in ultima perioada. :-i care dintre fOrlnule poate Ii executata fie .te 10­ :l apo­ ritatea ~:' RC7ulta de aici a alta concluzie eerUi: proYenienta 10eal<1 a ritmului punctat ma­ ramure~ean care nn poate lasa dubii de infillentc straine. repetarile putind amplifica formula DodaUi (ex."ersului pe ultimul sau ultimii timpi mai inainte eonsacrat sunete­ lor $i COllsoanelor specifiee ee purtau no­ cluri (ex. Variatia fjgurii ritmice sincopate duce 1a schimbarea raporturilor de durati1 intre note1e care 0 incadreaza ~i sincopa il1sa!?i.'oluat. lLo}J ~ ~ ==-n j _ ipeazil su­ t direi .~ r~ ~ 'tl tJ . noduri nil"'a se id de . glota. Genul a e. for­ :-:mlil carc. In afara. :nai clese ~i mai . horea localEi maj noua).orea Jungli de-a lungul \'cacurilor. 4). dupa derea ~lldia­ :1 Hi. .-ariatic so ajuncre sl Ia 0 formula -:tmiui en sincopa dubJa (ex. Ex. Adesea sc repeta pendula­ rea intre doua san trei trepte in forma sin­ coputa sau nE'sincopata. Odata. 45).3 inceplltul fie in interiorul sal! la sfir~i­ :'. de obi­ :t!i formula nodaHi in cea mai ampH1 for- rna in care exist a ea in piesa data se ga­ se!?te imediat dupa inlerjectia anaeru­ ziea introductiva. 0 ~ ~ ~ NV :a ne­ deter· jurul Sincopa 0 intilnim adesea blc (ex .1:. Ele sau La­ care se de piept. Totu$i in Hnii mari oC poate rem area faptul ca acolo unde apar :::~ai l11ulte aspecte variate ale formulei sin­ :::lpate pe care am expus-o mai SUS. _ _.. cu toat~ Ii­ bertatea eu care se folosesc aceste formu­ Ie in conceptia mai multor informatori. ~ -" t . In timp cc in :913 informatoarea Van'ara Braieu din Vi­ "ell de Jos. Totu~i nu acela~i este drumul de e. de redllcerea va­ riantelor la un singur tip cristalizat se mai produce treptat ~i destramarea tipului rit­ mic sincopat. asUizi din gura aceluia. in ma­ ~ea majoritate a exemplarelor de doina ma­ ~amure5eana pe care Ie-am analizal fomm­ ~ele nodale nu au forme consacrate pentru "'Jcul in care se executa 1n slro[a melodicli. cu procesul de crislalizare a horei lungi se ob­ serva $i cristalizarea $i eonsacrarea formu­ leI or nodale in yariante deosebite dup~ 10­ cui pe care-I ocupa in strofa melodica.. cu tOota varietatea lor uimitoare este In esenta t:n ritm sincopat..'olutie a formulelor nodale la toU infonnatorii. a insotit in permanenpi ._.pectul specific (1\ riimlllui ternar (ex. iar dacd in aceea$i piesa 5int $i formule nodale prescurtate atunci acelea apar de regula in illteriorul strofei melodice sau in finallli ei. 46). ori informatornl Dunca Vasile :le de mara­ a melo­ :ute no­ T'. III 5 fIE fJ ~ ?]] . eliminind nodurile propriu-zise. informator a ramas una sau doua formule nodale sau chiar de­ loe. 44). _ ~ i: prin rea­ Prin . {V.:'). m(ll ii€J"7 f. :: ante­ proclu­ auzite a doua a supe­ :ul pri­ de glo­ produs rnpresie £ hBtJ~ Din analiza doinclor maral11ure~enc re­ :ese ca formulele nodale erau mai ample. 0 alta forma de €\'olutie a formulelor nod ale este introdueerea unor silabe din textul . p.~. 43). v irlui reo sa Ie noda1e ~ nici in lice.:r)(lica a Dlidi 111 din leuel "il1l1odau" 10-12 formule nodale.sul unci in zo­ :i cu no­ 1\ eu cea :itmic al o alta forma de cvollljic pe care am amintit-o deja esteacea in care se exeeu­ :a numai conturul melodic al formulei no­ ::ale.1 unui rind melodic.~j1 J r-3-.:e unde cu certitudine prin evoluUa in timp $i la interpreti s-a ajuns la formula aetuala de rEm leganat in masura de 6'8. r-J~ 5 ©.p) I \. Ritmul fnrmulelo[ nuclalc ale doinelor culese 1n \raramun~!?ul btoric. ~i 0 anumiUi diferentiere. Aceasta dovede$te ca exista. Exemplu: to' . ~ ~ '"' Sincopele au deseori $i a<.

fe­ nomene reqasHe mai apoi de foiclori~tii 1'0­ mani in mai to ate zonele tarii. ~i de c~Hre muzicl­ 1l1(l\'dmure~ei:ll: anul maghiar. Importanta des­ cifrarii acestei strueturi modale ne vade~­ Ie 0 dafti in plus. Sunetul prelunQit de intensitate forte la care se ajunge in horea eu noduri. Partea esentiala a melo­ diei estc cuprinsa in limitele tetracordu­ lui de cvarta Do-Si-bemol-Sol structura J110daHl de baza fiind prepentatonia pastra­ til ~i in cintece de eopii. colinde. in . b).-:. (ex. eu toata diferen~a de stiluri clintre exem­ plarele instrumentale ~i vaeale ale horei lungi ea !. ci si una (lintre cE'le mai vechi marturii ale vietii muzicale romane5li intllnite in Carpatii din Nordul TWllsilvaniei. hori propriu-zise.i accentuate de identifieare. claca avem in vedere re­ zultatlll cereeti:irilor nlterioare ale doinei in lllai multo zone ale tariL spre exemplu B11­ covina ~i 01tenia subearpatica. c1ardziul1pa ~i ohi('(lhitfl\0a ol1111Jui c1e\·Ij· tal :. :. consacraUi pcntru incheierea rlndului melodic. :\nalizind structura modalli a doinei mara­ mure~ene Bart6k realiza una din primele clescifrari ale modurilor specifice doinei romane~ti (ex. :~ y 1 .. ell toata compIcxitatea ~i particula­ rita tea formei improvizatorice neobi!. EJ ne reliefeaza in plus faptul ca treapta a II-a esie doar un pyen.>tiintei.'i dintre variantele diferililor in­ terpreti. de completare intilniti des ::>i in cinteeul propriu-zis (ho­ rea locala mai noua) asa cum s-a putut ob­ serva slnt tot din provenienta horei lungi.B.ii -:.(ex. 51) .ii rafinat al moro~anuILli. ell pasiunea. a. 47) de Ie Fa-La-La. ea­ ra<. care apare llumai in interiorul inflo­ riturUor si niciodata cu sDaba de text. prin pu­ nerea in paranteze a acddenUlor include in cazul 'tvIaramure~ului ~i semi-accidenti. prin­ tr-un glissando lent pornit de la 0 cvinta inferioara.:\ sall anticiparea lui B (e'\". care tradeaza in mod va­ cHt fondul ancestral comun. 49) pina ~i diftongii heL m/H. 4>\) reprezentlnd 0 . Remarcam totodata instabilitatea trepte­ lor III si IV prill inlocuirea freevenU1 a luI Si ell Si bemol si a lui Do cu Do (liez. atH unila­ tea indiscutabila a structurii modale a doi­ nei romane~ti cit ~i micile deosebiri (\:'.'nuite in alte zone !?i genuri muzicale populare ro­ mane~ti.1aramure~ 0 9a51m intot­ dcauna cabo rita.. Folositi pelllru prima data in folclorul t0t de Bartok ~i interpretdti ca fenomene pasagere. aeestea toate qenerind dificulUit. marele ll1uzicial1 a dezyalujt penlru prima data parlicularitalile doinei 5i multe dintre observatiile sale analitice stau si asta7i Ia temelia definirii doinei mara­ muresene ~i prin extindcre a doinei rom€!­ ne5ti in Qenere. Cerceti:irile lui Bela Bart6k in ~Iaramu­ res ne dez"iHuie cu acest prilej nn numai maiestria inimitabili=i a uneia dintre rJenu­ rile specifice mele-agurilor 11oastre.\.-ariant& prescurtata a pre­ eedentei dar en coborlrea pina 1a Re ~i ul­ tima caracteristidi pentru incheierea rindu­ lui B urmaHi de un Re prelungit (ex. treapta a Vf-a C011­ siderata neconslitutjvCl. 50. desi fon­ clul qenetic este comun.:teristica modala de instabilitate a trep­ telor III . 52) deosebiri fjre~li trecute prin filirul artistic f. in esent~L caracteris­ tieile atribuite de fo1clorisiul maghiar aces­ tei structuri modale. reprezinta a cateqorie melodica aparte cliferita de eea a recitaUvului Cd f. Ma­ terialul muzical cules ~i cercetat de noi in "laramures confirma.B. apoi caracteristica prin coborhea in finalul ei 0 formuHI. 51). 2 3 6 Se poatc )i asa. Bart6k le-aapre­ ciat ca variante ale unei singure melodii. 0 cleosehita important<1 0 prezinUi remarcarea unor fenomene intere­ sante ale vietH folcioriee in Maramure!1. de In Dacii Jiberi (\:'.i IV notata de Bartok. mo~tenire nealterata. bocete. ­ .

-:~uzicianul ma~Jhiar afirma di horea lunqa ::'. Audiata eu atentie lovitura de grota prezinta 0 anummi inaltime care nu poate Ii perceputa ca un Sllnct perfect muzica1. Sub acest aspect im­ -:)Yr)\ izatoric sc ascunde un material muzical -::rnitor de unitar si 0 condllcere a melodi­ =-i neasteptat de constanta. fe­ ii ro­ ?xem­ horei Jr In­ kula­ .arlea llwdie foarte Inflorita.ri-.. In­ trucH nn exista in grafica mnzicala obi~­ nuita semne care sa poata recla 0 asemenea sonoritatf'.1. Cu 0 marc at0ntie a urmarit Bartok exe­ eutarea acestor noduri ennmerind interjec­ tiile !. 'ie. b)...lnne. .. Referitor 1a forma mll'licala propriu-zisa.: ("-f).>i refrenele pe care ele se executa de­ obicei... far cele trei ca­ ·eqorii de material muzical sint: a) note -:·rclullqite-.I-:t) . 1972 a dcmonstrat ca sunE'tul loviturii de glota contine.'ariatta sub­ ~~antiala a aCf'slora.1 0 mare finete cum vocala pe care se inccpe for­ mula de inflorire nodala se transform a pe parClJrs lntr-un 1. recitativul -. Ambele au functii de sine statatoare (ex.. variatiile ei producin­ aU-5e fn direetia Av sf Bv..ite partea inflorita numita de 3artok "meclie" analiza numeroaselor va­ -jante actuale ne-a demol1strat ca inflori­ "JriJe pot cuprinde in Intregime structura :rhitectonica a doinei de care ne ocupam.~4-. :i Yd­ des­ ade$­ e re­ 1ei 1n t Bu­ nita­ doi­ fon­ :\:. lie.. .1ea.._________. Recitativul melodic se intilneste extrem :e rar in cloina lllaramureseana si numai ea ·. odata 1n plus.~.~lara­ fo .i de cea :inala fapt care ne-a dus la concluzia eei _:-!.) . Cintec de stil vechi ardelene!'te).1 recto-tanto pe treptelCl IV si I snstine in intreqime textu] poetie si reprezinta rtndu­ rile melodlce A si B. e Ia Drin­ . ---------------..___ romil­ :-:ti'l 0 1tere­ ~~..B.~l orieare sunet muzicCll contine armoni­ cuI sau la octa\-a snperioara (N. Referindu-se 1a .. 53 a.----~~:---. 52).--. El este determinat de tehnica quturaUi cn cris­ parea mn~ehilor din jo ru 1 organului emita­ tor. ci de una stro­ :ica incipienta.n UB) i:lei ~i ~ stau . la baza eareia stau indis­ tabil rindurile melodice. cum de altf.ste obligatorie.A.~--t__ . -:e caa a formulelor de inflorire.til yechi cOl1<.logatite Cll formule de lnflorire in care se foloseste tehnica \·ocalCi specifieii eu 10\'ituri de gloUi "nl)­ cluri" sau "cioturi"..' t:u iU .:1 element de destrlhnare a ei (vezi cap.U.. horea lunqa maramnreseana nu poate fi ':orba de 0 forma tripartita. 2r-:"~ff:!:~~~=__ ~~--~~~ . e1 putind Ii in­ tilnit ~i alaturi de aceasta nota tinuta. dar mai flIes remardncl . __-' . i]trui in ce prive[. I 'J. ea este un tip total 'n1pro\-izatoric. Autorul "Jrimei colectii de folcJor muzical maramu­ ~esean meniiona di aceasta nota prelungi­ A po ate fi 111 locuita ell un recitativ pe a­ -ela~i sunet rie maximum 8 sHabe ~i foar­ ~e des de ? silabe. . . i sau u en ajutorul caro­ ra se executa 10vituri1e de glota.___. .e intillleste mult mai rar $i nu euprinde un rind melodic iiltren. b) recitatinll reclo·tanto.-inta Iclic~ :~ _ .----. ceea ce ne \ntareste -Olixingerea. Cer­ cetarile noastre ne-au convins ca in struc­ tura arhiteetonidi a doinei maramure~ene atit recitativlll cit si sunetul prelunHit E'X­ primat printr-o interjectie anacruziea. care nu esb? un instrument propriu-zis. ~Irbea de5pre eele trei parti.· c) ')rmu1e nodale de inflorire.c. 55). 11.:c. 54.--r:u a ~i '/ ..ntot· melo­ ordu­ ctura 15tra­ " ..: . '---r~· .---- R7 :i din erata. mara· imele ioinei . Bart6k a notat aceste nod uri prin apoqiaturi san mordente: (ex.\(1jncind cercetarile in a­ :easta directie noi am con<. asa incH prezenta lor nu poate delimita ")artea medie de cea introductiva :. 0 analiza acustica pc un aparat elec­ lronic modern melograf obtinuta ell:' Maria­ na Kahane in S.1 are 0 forma stabila. nu an 0 functie interioara.~-~ ~. ' /~~::. Horea lun­ ga maramureseana nu cunoaste mel un all fel de infJorirl? lnafara celci (11 noduri..le-mi VIO ~____.talat d'i forma ':-·'])rOVi7alorica a e10inei maramure~ene se -~anifesU:i 1n special prin suC'cesiunea neuni· :0rma a rinclurilor melodice $i . marele folclo­ -ist 0 exemplified de fapt printr-o simpla 'ormuHi de iuflorire. Este posibiJ Cil $i dato­ rita denumirii sub care am qibit "horea frunzei II aceast~ doina sa fi fost cinta­ ttl ~i din gur1:l $i din frunza. ·a]ui! . (N. de asemenea csrteR a treia desemnata de Bart6k prin­ -:-un recitativ pe nota finali'l 5e intilneste :"'ec\·ent intr-o asUel de forma dar ea nu ". ca el cleosebea --ei cateqorii.B.~ ill i.icleriim ea slnt ]uate din ho­ rea frunzei care la orinine a fost tot 0 hare 11l11ga. 56).nuite re ro­ ulti'lti apre­ !lodii. tn fapt recitativul pI:' =are-] avea in vedere folcloristul maghiar -u consLituia un material muzical menit sa inlocuiasca nota prelunfjita. Aceste rinduri melodice sint iml. Tremolllrile pastrate in cintecnl \"ocal de >.'() . Recitativul pe Ireapta a III-a <. trei caractere melodice cind . CcHe au func­ ::i bine precizate ~i pot sa apara in oriee .B..

riatura inferioara notei atacate.. Transilva­ niei intare$te con'<. Din materialul cercetat d0 noi a rezultat aUt precizarea treptelor pe care se efectn­ eaza deobicei formulele nodale. Dar lovitura de glota la rindul ei este pre­ qatiUi $i de 0 apo. fe· nomf'n cnnoscut si in lvfaramure$ (strigarea peste sat. ..-- .t:. Edi tura muzicala. minie lmpotriv(1 hocotclniJor. 1975.= . a-.. POETIC. -­ ----.. Bue... iC\r prin intensitatea ei produce un sunet mai inaIt decit aceasta.. Vechimea re­ marcabili'i pe care Bartok 0 atribuie horei lungi maramure$ene estc confirmata de eereetarile folcloristieii l11uzicale din ulti­ mul deceniu care atesta 0 serie de fenome­ ne $i elemente comune. exceptiile fiind fOi1[tc~ rnre....Horpn Lunqa" nr.'\­ RE A 10:THEGUUJI REPERTORJU ?\fELO­ DIC.-.... ':.. Asa cum am amintit.. ('adentare a horei pa-Iunqn. care Se deo­ i--i.:----. dar $i aceasUi scrie­ re contine 0 anumita. Se crpde ea intr-o vreme. ac­ rent!? mclodice care s-au transmis tn reper­ torinT de 1'p\'o11a.. pe tonica. Un nas mai dr>Dflrtf> iI constHuie plahoraroil ell <liutorni unor formule Hpice de ritmira.. in horea lU1l9d gasim 0 a­ Junecare expresivd de pe 0 fundamentala pe un sunet aflat pe 0 cvarta mai jos Sol­ Re fenomen intilnit $i in nnele doine bu­ covinenp dar si 1n cinteeul autentic mara­ muresean. iar accle(]si cadentari pc (1 treapta unicd Ie lntilnim si 1a cele mai n~­ chi variante de doine din But=ovina. DE EXPRHvlARE CA PURL\ 1'0. :. :. constituind martu­ rii ale unuj stadiu foarte vechi comun pen­ tm 1ntreaga ~ara Un important indiciu al vechimii doinei din Maramure~ ~i remarcat de folcloristul maqhiar este EXISTEf'iTA UNEI U:.\ .. fenomen care denota un stadiu de o incontestabiUi vechime a folclorului mu­ zical local.:i1 tum sllstin<e ~i Tiberiu Alexanrlru (in . Este dar ~i vizibH de unde a provenit rit­ mul leganat moale al masurii de 6/8 atH de controversat dar des intill1it in repertoriul local autentic maramure~ean. inca 0 dovada in plus ca din horea cu noduri s-a dczvoltat intreg repertoriul actual maramure~ean.. :.. pag. URIC $1 EPIC..-..~:-- - .. intilnim a­ aceasta alunecare 1a cvarta inferioara. ­ ... Este oare 0 relicva clin vremurile in care s-a format poporu] nostru? Noi sustinem di da. ---. experienta ce am facut-o $i noi. Esenta horei p-alunqu ca $1 ethos S1 cpos nu estc pesi­ mista cum efed unli fokloristL Acestea nu sint depresive si nid demobilizatoare.1fuzica nopulara romaneasca ". Dac~ in­ formato(lrf>n VarVi1Tn Brakului din Viseu de Jos sl Dunca VRsile din Teud au dntat lui Bpla Bartok 0 hore Innl1'8 Cll nOlla rin­ dud rTP Doduri. Est". toate impreuna dind imagine a all­ ditiva $i fiziologica de nod pc care noi I-am notat en semnul R . Dim­ potrh-a.inqerea aSllpra existen­ tei unui asemenCi1 fcnomc:n generalizat pc teritoriul patriei noastre intr-un trecut in­ departat.i JW osciloseop. Vorn da cloar lin singur eXf'mpiu. a unor hori noi si In nrimul rind ritmul leq~­ Dill prov(>nit din simplifka1'ea noduriJor... cit ~1 ritnlnl lor sincopaL Dam mai jos pe doua porta­ tive schema ritmici:i a formulei nodale: (ex.:.-' - . Exemplul de evolutir din qura acelniasi informfltor rredem c-a f>stE' "dificator. Pu­ tem adauga ca fenomenul rcmarcat de fol­ cloristuI maghiar se dovede~te a fi insotit deune1c cClrDctcristici de structuril muzica­ lEi comune d0 starlinl similar de evolutiE' l11pl()(iidl in zone difNite.. Aici apare concomitenl $i armonicele sunetuJui fundamentaL armo­ nice $i oct ava.~ -----":' . Cercetarea Bucovinei. (Vezi Cflpitolul . Olteniei subcarpatice.: !. legat si nelcqat de prilej unde ad('sea.\ICE :\IELODIJ SAU FOR:'Lii..... aidoma Jo­ dler-uIui tiro1ez eu deosebire primavara. --­ .-. 54). rn 't-faramurps acest w:n s-a transformat evoluti\' spre alte gr>nuri iar un prim semr: al acestui proces este impietrirea formei.Din cercetarile noastre urn (leaUS di Jo­ vitura de gloHi anticipeaza nota atacata. un incontestabil fond comun romanesc ~i 0 incontestflbila unitate $i evo­ lutie in timp $i genuri in ritmicei $i forma de exprimare legate sau nu de prilej. La doinele oltenesti tirul melodiei poate n intrempt uneori de "haulit".51) ca aceasta a fost melodia unica pentru cintarea versuri­ lor Hrke sau cpier> ca si a unor texte ri­ tuale ori ceremoniale.I~--= :"2' ' UJ. Cintpcul de leaqan a fost fara fndoiala printrl' primele desprinse din repertoriu si datorita ocaziei cu care se dnta. tntH' acestea pu­ tern aminti cacientarc:a tuturor rinduriIor melodice ale doinei maramuresene pe treap­ ta fundamentala. eonsiderind ed nu putem in­ clude intr-o seriere muzicala drept realitati sonore sunete fire~ti dar impereeptibile au­ zl1lui omenesc. --_ -. --. ... "''''' .\m intllnit In repNtoriu accentc cIr H\YOTHl.\ dedt 0 sinC/ura innoctare de alas SilU la uncle melodit deloc. Pendula­ rea IpagRnului agatat in grinda a impm maSUl'a de hore 6/8. ciul)a 60 rlc ani din C/ura acelorasi informatori n-am putut cle~IW'. 240--277). relativitate Unind sea­ ma de faptul ea aparatul electronic ne ofe­ ra 0 precizare in plus atingerea unor sune­ te armonice pe care nu am incercat sa Ie redam gratic. apoi acele doine pro­ priu-zise de stU vee-hi 1a care au displirut nodurile $i au ram as fermatele..­ "'-'~-~ C. imperceptibB pentru auzul nostru dar care 5e poate bine deslu::. striqatul 1a fin). .

Caracteristic este faptul Cd : : arte ade.::<)tite ~i de alte elemente caracteristice "':"-:. la cvarta. uzica­ oluHp '?a pu­ udlor treap­ : fi ina pe 0 ai .wada certa a unitatii dar ~i a doua moda­ _:atl de a cinta treeute prin spccificul local :ezultat din acela!?i fond ~i trunchi COlllun.lcrative dictate de caracteristicile reliefate de-a :ungul intregii ei evolutii. Punind alaturi 0 versiunc vocala. 'Iru (in Editura asta a 'ersuri­ ~xte ri­ reUcva ::>oporul sformat semn formei..::-a ritmico-melodidi nodurile produc un e­ :ect sonor diferit.sea rindurile melodice sint 1ega­ iutre elc prill formule nodale ne1asind _c: 0 eezura in interiorul strofei melodice. nodurile realizindu-se ::dn crisparea mu!?chilor gitului. InstituiE' e tipicf' ll :1 . In timp ce formulele no­ dale ale horei lungi penduleaza pe sunete­ :e Sol-Fa sau La-Fa. de piept sau de cap-git-piept intr-o depli­ __ ct Libertate a mu!?chilor . frunza sau vioa­ ra..>? documentele sonore ne permit. i(lr pe de alta parte [. -: :losind procedeul compozitional al extin­ :~rii unui contur melodic. lndoiala ~toriu si 'endula­ a impus ine pro­ disparut ~ Se deo­ d cedat cu vremea in favoarea acelui care inCddreLtL:d Vt'lsUl. Noi nu am gasit in zona nid-un instru­ lllent muzical care. oltenii pre­ :era mutatia spontana intre registrul de cap $. la 4 sau chiar 6 rinduri. instrumentul: ce­ tera.tetic ~i ca hore in­ strumentaUi.i stiiruie pe su­ :...<..:. Dim­ 'Dte dr )L ae­ reper­ "reme. tar pe de altCi parte dezvoltarea unci par­ ticularitati ale ei unilaterale chiar Hira. pesi­ tea nu e. Urmarind involutia doinci '::'::':dmure~ene. 'ac~ in­ Vi!>eu 1 cintat lua rin­ in gura deslu$i sau In "YoJutip di este :1qa nr.nqn.:.Jetarii variate a Wlor rinduri me Iodice. prduind-o. contur me­ lodic al formulelor nodale ~i incheierea cu un redtaUv pe nota £inala. Tehnica de exe­ cutie a nodurilor ca ~i structura formule­ ~or nodale confera doinelor mardmure~ene. Cintatul horei lungi eu vocea insotita de cetera ori Huier fIla impletitul cununii" a fost cindva. iar t[(:l1lolul din frunza este altcevu. a ul lcqa­ )durilor. eu una instruroentala putem sa nc dam seall1a din capul locului ca. Dill punet de vedere muziedl aodLll cste 0 par:~' eon­ stitutiva de celuUi motividi.ii modul imbinarii unor for­ ::.~ebesc prin suustantd lor melodica prea :mtin de cintecele propriu-zisfl sau horea . dar a disparut de multo De aid consideram noi cd. inferioara. saracia sau disparitia formu­ _-=-_:r lor nodale. s~i poala reproduce nodurile ci. virtuo~ii pli­ mulul deceniu al sccolului ajungeau pina la 12-14 noduri 1ntr-o formula nodala.. A~d cum.uiata a uneia din cele doud -'~duri A ~i B. In cvolutia sa doina maramuref?cand Se _anifesta pc deoparte prin extinderea unor : :: tururi melodiec de la un rind la doud : :::duri mC'lodice.=:e.::lodalitatea de> executie cit ~i prin structu­ .lrin :~f)etd[(:a vi. Am amintit deja Cd un prim seron de instrumentalizare a fost interpre­ tarea ei din frunza ~i fluier. dupa care a aparut cea instrumentala.Jaritia lui. o alta. s-a aratat dad! virtuo. Uuierul preia elementele caracteristice cele mai pregnante ale doinel vocale: no­ durile se transforma in tremolo.' formele anterioare in timp pina acolo :.. Aceasta este 0 :::. coborirea cadentata. executind horea lunga. de cintare a mara­ muref?enilor era horea lunga vocalCi. fe­ 'iqarca horei .. afirmatia lui Bela Bartok asupra originii instrumentale a doinei ma­ ramure~ene este nelLtell1eiata. Pla­ :.. prin repetarea ::opriilor lor elemente aplidnd procedeul ~-e. poate na Jo­ Ira.lutiei doillei din Trilnsilvcmia de nord. Acolo 1nsa atit prin ..-.. dezvaluind .:. Aseme­ :'-:-0. avem obliga­ =._~: sau in afara lui credem Cd a generat : :-:-xistenta a dOUd aspecte variate dintre :'::':e totu~i cel mai greu a fost acela care '::'::erupe versul in desfa~urarea lui f?i care . 0 parlicularitate ::lregnanUi.n care pendula­ .ocala mai noua.2d formulelor nodale in lntervalul ver­ "-. deoare­ ce genul se ana inca atunci in perioada sa de inflorire..=. doina miUamUr('~l'una :1u-~i consacra formulele lu intimplare dupa gustul individual al interpretilor ci in rea­ :itate interpretii se supun unor im[. Si in MararoufC:? ca ~i 111 Bu­ covina forma instrumcntala a doinei repr. ~ de exemplu melodizarea I'ecitativului ori _ . Dad! horea lunga ar fi constitult 0 imitatie a instru­ ll1entului s-ar fi putut multuroi pe deplin cu melismele sau tremolurile obi~nuite a~a cum se aud ele din £luier.----- 09 -----. pe un rind me­ . s-a desprins horea lunga instrumelltala de cea vocala: din cintecul ceremonial de nuntci.::te muzicale apartinind la doua rinduri ::. pe de 0 parte apnrtenenta ei organica in ce privef?te trasaturile generale la genul muzical prin excelcnta romanesc al doinei. particularitate intilnita f?i in 01­ :enia subcarpatica. la _=re se adaoga!. Cum ar fl putut atunci sa reprezintc un lllodel de imitat vo­ cal in acest sens'? Este cert Cd mai multe decenii singuru forma."e­ entali'i I.dele tricordu1ui La-Sol-Mi. vre-o legaturd cu Virile ~i popoarele veci­ nco Intre trasaturile comune amintim: -­ materialul muzical estc aldituit din recita­ tiv ~i formule de inflorire i . forma horel lungi poate . d~a cum am ari:itat deja. Din analiza dainei din nordul tCirli re1e­ se.ii horel lungi de la mijlocul seco­ lului executcu 9--10 noduri.desfd~ur area partii esentia10 a melodiei in registru ma­ xim a unci cvinte La-Re i. Cristalizindu-sc. In executia horei lungi.­ zinta instrumentalizarea in rapart eu spe­ cificul instrumentului respectiv al melodlei vocale de doina. Asa n () a­ -s Sol­ ie bu­ maraIus dl lntreg gat ~i lim a­ ua.--------------------------_. rea recitativului in prima parte a doinei are .ic apoi pe doua rinduri. de a privi ~i in sens contrar. forma pe care vrem s-o reliefiim in prezenta lucrare eSIe manifestarea 110rei lungi de un real 11i vel e::. pina aproape de pierderea ~ ~:acteristicilor ei esentiale.. cazuri sint insa foarte rare ~i de obicei .::~odice diferite.xl. Cele doua exemple foar­ te asemanatoare prezentate in lucrare Ie con­ 5ideram edificatoare.' ajunga de la doua rinduri melodice inl­ :.

- - - - 10
loc pe Sol-La iar desfa~urarea lui In par­ tea finala are loc pe Re i - unele rinduri melodice eu deosel:>ire cel final poarta une­ ori CadHj sau alunecari de la finala Re pt­ na la nota La: - struetura modala eu toa­ te ca yade~te 0 faza prepentatonidl, ca ~i strueturile doinelor din alte regiuni, evolu­ eaza ('{Ure modul doric cu treapta a IV-a oscilanta, modul cel mai des intilnit tn zo­ nil.; - a parcurs in evolutia sa trei faze: una de improvizatiE', una strofica ~i reper­ toriu a::tual, trecerea s-a facut treptat ~i prin umvietuire paralela a genului nou cu genuI vcehi dp traditie a horei lungi. Trasiiturile care 0 diferE'ntiaza : - tehni­ ca vocala a loviturilor de glota cultivata sub denumirea de noduri ; -- eonturul me­ lodic CI! formulelor de Illflori re adaptate nodurilor ~i in mod diferit al fonnulelor melismatice cunoscute; struetura pre­ pentatonica proprie; -- insistenta Upului recto-tcl.nto in recitativ ; - glissando-ullent de urCiire pe interjectia anacruzidi lunga; -"- cader8a pe cvarta; - diderea pe sexta inferioarc1 Fa-La caracteristica partii intro­ ductive. Toak! aceste trasaturi se intilnesc dar sub dUerite aspccte in 1ntreg reperto­ riul maramure~ean. AsemaniHile constatate de Bela Bartok ~i Tiberiu Alexandru intre doina maramure$eanii ~i cfnUirile unor po­ poare orientale ~i balcanice nu implica ideea inexist(~ntei unor trasaturi specifice nationale in structura acestor melodii. ),11­ nuind elemente muzicale cunoscute pe te­ rHorH vaste, fiecare popor Ie imbogaie~te intI-un fel i:ll sau specific dind un rezul­ lat, un proclus artistic cu caracteristici pro­ prii care se difereniiaza mai mult sau mai putln de cele ale altor po po are. Existenia acestui stH la popoare care nu cunosc in­ strumentele, precum ~i faptul demonstrat de noi di horea lunga s-a horit in Mara­ mur0~ inaintea apariiiei oridirui instrument, precum ~i elementele structurale ale melo­ diei. dovedesc eli acest gen este emina­ mente vocal dupa cum remarca ~i Constan­ tin Briiiloiu, iar unele elemente sint izvori­ te din tendinta de maxima expresivitate a intonatiei voeale ~i nu dintr-o influenta a muzicii instrumentale care a evoluat din cca vocala ~i care nu s-a conservat a~a de bine. Credem insa ca nu va fi de prisos ca in rindurile de fata (N.B. 49) sa ne expu­ nem pilrerea asupra asemanarii horei lungi cu duincle ucrainene ale caror exemplare ne-au ;,tat la Indemlna. Ccrcetind lucrarea lui Filaret Kolessa (N.B. 50), la care se refera ~i Bartok, am C0115tatat ca duinele ucrainene apartin am ca tematica, cit ~i ca reeitativ. genului epic. Dadl H(~-am gindi la compararea lor eu fol­ elorn! nostru, atune! in nici un caz nu ar trebui sa Ie comparam cu doina maramu­ re~eand care se ana mai departe de duina ucraineana dedt oricare gen liric romA­ nesc. Comparatia ar trebui facuta eu bala­ da romimeasca. Fnta de aceasta din urma ca ~i fata de doina In general, putem spu­ ne ca are Ci1 el0ment comun structUril ml)­ data doricd eu Tr. a I\C_ a ridicaUi ~i Cd H­ nia recilativului melodic urmarf'!';Ite intond­ tia vorbirii, im structura ritmica a versului f'ste subordonaUl. Dar rilmul ~i intonatia vorbirii care stau la baza duinei ucrainene sint slave. Aici gasim ritmul recitativului ternar tipic pentru genul epic slav. In exemplarele ce 5e departeaza de la speci­ neul Lt-rnar al red tati vului epic slu v gaslm mai mult" ekmel1te mplodico-ritmice care apropie duind ucraineana de balada ro­ lIHineascZl ~i d caror comparatie ~i-ar gasi locul intr-un studiu dedicat acestui gen ~i nicidecum comparatin I1U poate fi facuta cu hortoa lunga eu care nu are aproape nlmic comun, ~i care esre piesa unica, de mare valoare urtistica ~i documentara, marturla unuia dintre cele mal vechi focare de cul­ tura romaneascd, reprezentind alaturi de suo rorile ei din Oa~, Bucovina, Oltenia una dintn~ celc Dlal pretioase piese stravechi ale fo1clorului romanesc.
2. Cintecul proprlu-zis de 8til vecbl

Spre deosebire de cah!goria de cintece ~i
melodii lc'gate dt~ prilej, cintecul propriu­
zis ca ~i horea lunga din care a evoluat nu
este legat de momente sau prilejuri, ci de
viata de toate zile1e a omului. In aeest
gen. chiar daCd nu eu aceea~i profunzime,
se aUa exprimata Intreaga gama de simtiri
;;i nazuinti ale mardmure~eanului. Aceste
creath sint (;(-le mai multe !?l mai llume­
roase ~i in zona de care ne ocup8m ca ~i
pe intreg teritoriul tarii. ;'1area majoritate
a acestor "doine" sint de pro\'enienta nea­
o~ taraneasea. Noi nu ne-am propus 0 cIa­
sificare dupa tematica, cl pe categorii ~i
specii existente, iar in cadrul speciei pe
sistemul major-minor, dupa cadentele inte­
r101:ll'{:.
Rasplndirea horilor mai noi, mai ales de
forma cuplet-refren, n-a insemnat indepar­
tarea cilltecului mai vechi, ci a eonvietuit
impreuna eu horea lunga, de~i nici horile
moderne nu au ramas pe loc ci au evoluat
simplificindu-se m 0 reu, iar dupa cel de al
doilee razboi mondial schimblndu-~i in par­
te ~i continutul. Tine-m sa subliniem ca
nici horea mai noua ~i nici cintecul vocal
de dans nu au pus in circulaiie un reperto­
riu nou, ei, in primul rind, au preluat ~i
simplificat creatH din stratul mai vechi. S-a
simplificat stilul de interpretare de 1a no­
/ duri la tremolo, eoroane, masura de 6 8 ~i
/4. Aiei mijloace1e mass-media,
actualul 2 1autarii tarani au avut ~i au un cuvint de
spus tn raspinclirea ~i uniformizarea reper­
toriului.

::.

~:

: : .. LJ

71 - - - ­

bala­ urma 1 SpU­
'£1

mo­

ed H­ ntona­ 'rsulu! onatia :linene livului
:iV.

In

speci­ gasim ? care da ro­ Ir gasi gen ~i uta eu nimic mare
~rturia

ie cul­

de suo una a\'echi

hi

teee ~i :opriu­ uat nu ci de acest !.uime, simtiri .-\eeste llumc­ I ca ~i ,nitate a nea­ o da­ orU ~i iei pe :! inte­

lles de depar­ vietuH horHe voluat de al in par­ [U ea vocal !perto­ luat ~i hi. S-a 1a no­
G'8 ~i

media, 'int de reper-

Cintecul propriu-:lis de stU vcehi ardele­ upse In 't\laramure~ Cd ~i in Bihor so carac­ terizeaza prin structura inehegata neinca­ urdbila in mc'isurd, ritm parlando rubato ~i in general prin ornamentatie bogata. Inti!­ nim acest lip de melodie, In Banat, in Transi1vania, im nliii rar ~i in unele melo­ dii pentatonice maghiare ~l secuie~ti eu versuri octo-silabice. :t-.lelodica horilor rna­ ramure~ene utilizedza. scara cunoscuta. ::'felismele sint frecvente iar portamente­ k Ioarte caracteristice greu de notat. Ga­ sim caden~a melodiE·j pe cvarta sau partea a doua a melodiei, saHul la cvinta, sfir~itul melodipi c<Jde pc trNlpta a V-a. Acestea sint earacteristici locale. Mal existd ten­ ctiuta de a trans(orma finalele autenLice in finale plagalc, ceea ce cauzeaza difieu1­ tr.iti in stabilirea unor cadente: intonarea netemperatn se remarca indeosebi intre Si )i Si bemol ~i intre Do ~i Do diez cind in melodic esta prezenta secunda rna­ rilb intre treptele a III-a ~i a IV-a. Struc­ turd obi~nuitd a dntece10r acestui dialect t""te de 4 rinduri mclodice cele de trei ~i de doua ril1duri sint rare. Pormele cele mai tipice Silll A-A, B-H, A-A---B-B i A­ _\c-B~-Bf A--Ac-B--Bc, A-A-C-A-B2, forma cea mai frecventa A-B-C-D. Din doina lunga de tip vechi a evoluat un tip liproape cristalizal in forma inehegata fara masura eu fcrmat(~ lungi ~i glissando-uri, tremolo, eu toate caracteristieile structura­ le ~i melodice ale horei lungi eu exceptia nodurilor care au disparut, in primul rind, c:in cauza greuta'fii de interpretare. Cercetarea noastra. ne-a prilejuit ('onsta­ tarea di aproape intreaga zona de la Bor~a Ja Sapinta prezinta acest dntec propriu-zis de stll vechi, a cdror principali interpreti sint tJ"(~cuti de 45 de ani. Caracteristiciie -)l,~sdor i11clu5t' de noi in IUcrare, de 1a nr. :':;8--308 sint: Vel'S tetrapodic ~i rinduri melodice constituite pC' maStud aeestuia; ritm parlundo-rubato i material S;ll1or care 5(' poate reduce la 0 seara eu vadit substrat ;:>entatonic Sol-Re; strofa muzicaUi din 4 rinduri melodice inrudite motivic Intre ele aU cezuni de regula pe treapta I lSol). dnd tonica ('stc :\ii sau pe treapta a V -a Sir cind :onica este Sol, deseori este amplificat rin­ dul melodic eu interjectii caracteristice de i!lleput (hai, oil ori In sfir~it printr-un mai). De fapt aid versul a trecut prinlr-o prelun­ gire de la hepta 1a octosilabic, un mers me­ :odic in genere boItit li'i can' la sfir~it de primul rind me lodic folose~te eaderea de C\'drla cardcteristied zonei (exemplul melo­ dia IIMIndrut cum ne vajim noi") ; un mers ronal modal eu paralelism major-minot en ul.denta dorica i lipsa refrenuluL Cintecul propriu-zis de 5tH yechi 5e con­ stituie in Maramure~ ca ~i eel din eea mai mare parte a tarii ca un gen de sine sU1~

talOr, dovedind in acela,;>! timp:;;i fire~ti l11irepatrunderi structurale cu celelalte ca­ tegorii all' folclornlui muzical local, Inrudit ell horea lunna prin caracteristicile arninti­ le, dar ';Ii cu repertoriul aclual, chiar l;ii eel inslnunental ori pastore<;c !}i de colinda care confera genulHi veehimea ~i autentici­ latea. Tetratonla lntilnita Re-}.1i-Sol-La. ce constiluie substratul caracteristic penlru uproape iJltreaqa melodica a Olleniei sub­ carpaticc, in bun a parte a substratului me­ lodic nasaudE'an, bucovinedll. bihorean, clem qenlilu i nnitate straveche sub raport sonar eu m.llzicd maramllret;eana, (;ll llluzica papu­ lara romimeasca din aproape tot cuprinsul tarii. Prezenta indclunqala a triburilor cel­ lice ill Transih-ania ~i In !\ilaranmrel;j esle dmeditil arheologk. Consideram di nu pu­ te111 exclude un aport al acestora la ce s-a concrelizat &tructufa horilor vechi probd­ bil in melodii ~i \ocabule muzicale arhaice ell disponibilitCitl de clezvoHare in struclurl nuri variate, incit p(>ntalonia .',;i amlntita ~FI­ m~i ar puled Ii privite ca ale lor. Este cu­ noscuta '5i in apu::; aceasta scura muzicaUi sub numele de ,.ga11111 scotiana" (B-145 pag. (is). :-':u este t"xclus ca aceasta prezenta de Hama in melodiile \ec11i maramure~ene sa ducd 1a triburile celtice care au populat odinioara aceste meleagurl. 3. Horea lo(ala m.:d noua

tn

bogatul glosar al coleetiei lui Alexan­

elru Tiplea 1906, care explica pe 11ngl1 cu­

vintele de cirl'ulatie regionala ~i unii ter­ meni folclorici locali, giisim horea care in­ semneazi'i cintec, doina, balada. Oamenii din ~laramure~ nu fae deosebire Yntre ele. Cele mai mici cintecele "dinele" hore ~i ciirlaiuri, acest din urma termen de re9ula lnsearil na melodie (dim. horin~). In legti­ tura Cll termenul hare autorul atestii ~i un obicHiu de inmormintat"e cind moare un fe­ cior tlm3.r ori fata din sat, alunci nu-l cin­ ta (bocesc) femeile ci-l horesc fetele, adica 11 petree cu hori, cinteee pilla la groapa, de requla eu acompanierea mai multor lautari (B. 153 pag. 63-64) In colectia lui Tit Bud (1908) poezia instrainarii ofera citeva exern­ pIe de mare adincime Urica ~i putere de suuestle din repertoriul horii locale. "Pasa­ ruica pasarea" (B. 153 pag. 23), "Jelcuima-~i jelcui" (iclem pag. 24), "Bata-tp, tara stra­ ina" (idem pag. 26), "Care-~i lasa satnl lui" (idem pag. 27), "Alita mi-s de strainii" (idem pag. 26). Apare des cuvintul tara in texte care, in aceptia lui traditional a populara, re,-ine la tot pasul In lirica instrainarii ~i in cea de catanie ~i de razboi. Dezva.luind flU numai un aspect caracterislic a1 vietH ~i al mentalitatii taranului de altadata, ci ~i sursa de numeroase creatH din cele mai

1

r

72

autentice $i mai f('alizate artistic, noi nu ne-am propus 0 clasificare a repertoriului dupa tematica. Bartok afirmil cil Clcesl reperloriu are pentalonismul caracteristic melodiilor $1 de pe cimpie $1 ar Ii drept 0 influenta maghia­ ra. De asemenea pentatonismul face parte, d$a cum Clm arZltat dinlr-o zeslre straveche, el putincl lua na$tere independent ca 0 treapta fireasca j\ila de la sine in evoluPil melosullli primitiv. Afirmatiile lui sint ne­ indreptdtite din aeest punct de \'ederE~, cit $i di in dntecele maramure$ene de stil nOll ca $1 in dntecele de pe cimpie, ambele ea­ raclerizate prin a$a-zisul rilm punctat s-ar intre\"edea influenia maghiara, afirrnatii care au suscitat opoziUi \-iolente prin anii 1936--1937 (\"ezi cap. Vers, rilm, melodie in cintecele l11oro!,iene!,iti). Bartok adueea 0 analiza amanuntmi a unui material impuna.­ tor privind fenomenul pe lntreaga lui arie. Ca at are el aclmite cil. in Maramure$ influen­ ta maghiara ar fi indirecta prin intermediul rutenilor unde melodiile de acest tip sint mult mai numeroase $i mai frecvente. De asemenea, melodiile de Verbunkos care sint frecnmte ~i la rOD1anii de pe cimpie ar proveni la origine din faimoaselp melo­ dii din Kolomeika ucraineana. La romCini nu se obsen'd atit un lmpru­ mut direct de melodli eu ritm punctat ma­ ghiar, cit mai ales crearea ullui repertoriLl propriu de melodii cu astfel de ritm (vezi cap. IV P-4). S-a vazut $1 mai Urziu Ia Uiutarii loeali tarani cit era de vie con$tiin­ ta deosebirii esentiale intre "melodiile un­ gure$ti" $i cele romi.'me~ti, de~i aveau dce­ la$i ritm punctat. Emil Riegler Dinu cerce­ tind comparativ eolectia Bartok-Brediceanu sustine: "Penlatonismnl ar fi 0 rama$ita din pentatonismul tatar $i cuman, pastrat mai fidel in Transilvania, tie ea de Nord sau de Sud, pc care 0 50cote~te drept patrin ciu­ tecului popular romanesc". 1n concordanta cu ceilalti muzicoloyi intrevecle ~i el 0 evo­ lutie de la fonnele simple spre cele mai complexe, adica de la colinda, cinlec de copii !,ii bocete, pina Ia cintecul propriu-zis, indeosebi aceia de tempo giusto. Daca in timpul cind Bela Bart6k a cules muzica populara romimeasca (1908-1918). delimita­ rea regionaHl a cintecelor de stH vechi era inca posibWL evolutia care s-a pelrecut de atune!. prefacerile pe care cintecele Ie-au suferit, intrepatrunderile $1 imprumuturile tot mai insemnate intre zone foidorice $i etnografice diferite fac azi deosebit de grea, daca nu imposibila, 0 astfel de operatie. Varietatea regionala !,ii zonala a cintece­ lor $i altor categorii folclorice este inca evi­ denta dar holare precise nu se mai pot tra­ sa. 1n zona cercetata cinlecele banatene. some~ene, bihorene, nasaudene sau o$e­ nel?ti s-au impamintenit in a$a masurA in­ cit moro~enii Ie considerCi drept ale lor.

Pentru a cunoa~te spc:cificul zona] al hori­ lor propriu-zisc ~i a Ie putea identifica cele neao$ maramure$ene, dam mai jos earac­ teristicile CJenerale Si c<;entiale a lJOrilor mai noi, autenlic maramure5enf' : --- Cintecele moro$ene~li au patru rin­ cluri melodice cu cezura dupa al doilea, obiSlluit pe fundamentala san c1ominanta. en sall Uira refren ~i far~l pseudorefrell, Pormele eele mai caracteristice slnt: "\-Ac--B~-"B, A-A-B--Bc, .\--Ac--B-Be. In ullill1ele doua rincluri \ersurile pot Ii inloculte ell refrenul cu­ noseut de care am \orbit 1a ineeputul pn'­ zentului capitol. 'lrasatura de capetenie a horilor marClmurc~$("lH" ('ste ritmul lor I('­ £julat, le~janat, bazat pe libera alternanta a iambului cu troheul in toate combinatiile posibile (iamb+ iamb, iamb-Hroheu, tro­ lieu+iamb ;;i troheu+troheu). Acpst ritm cnnoscut in toate tinuturile larii, intilnit in horea lunga 3n colindc, bocete $i aproa­ p(> in toale gCllurilc r:iuzici.de rom[me$ti CUiiOa$te uici 0 form;! Cd[e IHl!11di Sf' d].HO­ pie elL- cea punctata, dar este moale. \!i!;>­ carea $i ea regulaltl, \ariaza intre limitele larc;i, sdirile sint destul de felmite. S0 1n­ tilnesc modurile diatonice de Sol-La~~Rc ~i modul cromatic de Re CD treapla IV ur­ l'ata. In substanta tuluror melodiilof, de obicei, se cieslu!?e$te simburele pentatonic care atesUi vechimea $i autenticildlN, "\ceste melodii cu caracter pentatonic s(~ H1tllnesc in toale genurile aulentic mara­ mure$ene, Cadenta £inala se face prin se­ cunda san tertii rlescendenla ori printr-o alunecare de pe fundamentala pe cyarta ei inferioara. Aceasta cadenta plagaH:i, destul de frec\'enla, estc 0 aWl caracteristica de seama. a cintecelor acestui qrai. earacteris­ tiei vaelit luate din horea lun9a. Horile lo­ cale mai Hoi sint caracterizate printr-un cl inamism la care contribuie mi$carea re­ ~lulata giusto-substituila mi~carii libere (ru­ balo) a celor mai multor cinteee de stil \echi, parasirea rilmu!lli liber (parlando) in folosul unui rUm regulat corespunzalor masurii 6 /8, melos simplu !?i foarte canta­ bil, le9anat Cll arnbitus ce se large~te me­ reu atinqind sau depa!,iind oela\'a cu dese reluari a rindurilor melodice la cvlnta Sll­ perioard, iar ornamentele sint simplificate la minimum. $i horile locale moderne cu­ nose 0 eYolutie spre hori de larga circula­ tie (Hori de masa), nstrel ca forma este arlesea dez\"oltaUi mai ales prin repetarea ul timelor doua rinduri melodice, ca ~iprin adaoqarea unor rind uri melodice nol, pse­ udo-refrene. completari de silabe. De la heptasilabicul caracteristie s-a ajuns Ia un­ decasilabicul. Refrenul esle folosit lot mai frec\~el1t, fapt deosebit de semnificati\'. Se constat~ sparge rea sectiunii sau a rin.dului melodic \'echi croit pe ml:isUfa unui rind de vers in urma amplifidirii liniei melodi­

-. ....
,

::

------------
,1­
?le ac­ lor
in­ ea,
1La,
C!l,

.-~,---,---

.-

73

nl:

-Bc,
~uri
Ct­

)1'e­

?
~a

a
rr·­
a

tii~e

tro­ ritm ilnit
·roB­

ee, ceea ce face necesara argumentarea yersului prin interjectii sau silabe de re­ fren spre a-i potrh'i noi dimensiuni potri­ ,..ite de meloclie. Eorea ll1ai noud din \raramur0~ provine probabil prin im-olulie din faza de deslra­ milTe a feud,llismului. Bart6k prpsupun0 Cd aeeasta are 0 ",echime de 150 de ani, tra­ "aturile muzicale sint: --- melodira putin :1u"llsmatica )i mai muIt silabieai -.- pre­ :er1!lta pentrll moduri dialonice \echi. ceea ce tradeaLii obir!','ia din horea lunqi:i doric mixo!idic, polic), in ('Me este inca Juternic substratul pentatonic alaturi de ocari pentatonice. anhomitonice $i hemito­ :-.ice care apar mal rar. In citc\'a melodif obsenam fenomenul ::lteresant al "metabolului pentatoniC" (COll­ s:antin Brailoiu) - portamentele sint Cel­ racteristice 1a terta, la cyinta inferioara :nterpretat de 0 inLonatie aspra; - eaden­ :e1e interioare se fac pe treptele I--Il I-V,

rar pe V iI, iar la caden~a !inala, a~a cum am aratat, so ajunge prin secunda mare descendenta, ori prin terta sau prin repe­ tarea treptei I sau alunecarea la treapta a V -a; strofa meloclica este a1c2ituita de re~ltlla din patru rinduri Cll cezura princi­ palil. dupa primele dona cu schemele arata­ le Ja care adaugam: A-A-·B-B, A····,\c­ ---B-B, c\--B-·.\--·g, :\-13 C-13 iar mal llOU .,\-~B-C-rf. Adesea ultimele dona rindllri fOfJlleaza refrenul caracteristic. RH­ H1l1\ estc elementul cel mal caracteristic a1 acestui (Jrai ,fUnd format din alternarea re­ ~Iulata sau libera a troheiului Cli iambul a~a cum am ar~l.tat. Schema ritmica. de baza
PX.

:)5

n
J

(lJ

1':

til

r-" <6i

~

I

este modificat~i

de multe ori prin interventia Hotei puncta­ te. Scurtarea sal! dublarea notel d" optime, ritmul dt' biaa liind : I.ex. :jG\

:le!iti
,pro­ :.'! i~·

)JJ
·~:e

k .) #II

• #I

:) J

~~., i l

.)) .n
t

J

.~ , .

J

.) .J
l ",

! ~

:le1e

?

tn­

--Re ,- ur­ " de :rJ)lic se

de larg~ drculatie pe ltn9d patrime "parut punctul mai muit ca sigur suh

influenta muzicii instrumentale cit si a mij­ ioacelor mass-media ex, 57
~.
I

,,,ted.

)) J •i
I=i

Ii iJ·

.l:c;Ha­

n . ,. n, .tJ··, n

.lh

de"'/.:"f:

'

. / ••

l;

k
fit'
.!

sou
so cJ

.,}.'

k

.,;)

l

J. :;

.-- 3 --, ,-- 3 '-.

J

#I~

J .h

. . ""
,..­

.h.• J.

.'

k,r"'I

~ ,;

n se­

intr-o rta ei

~.estlil

ca de

:teris­ :le 10­ ntr-un ~a re­ e (ru­ :e stil .anelo) !:zator canta­
:e me­

:::;r:tecele in parlancio rubalo sint mai pu­ ',~n raspindlle, scara caracteristicd. zonel 0 .::ilnim ~i in ace5t repertoriu frecventa aeestor melocHi in folclorul 10­ ~ 3: ne-o clovecle$te ~i cu1e~lerea prezenta ilre cuprincle un numar de 137 meloc1ii de _: est fel, ceea ee reprezinta aproape 25 % :::1 lntr09 materialul muzical a] zonei. Darn ::-.ai jos uncle siructuri melodice cele mai ~-c';Jrezentati\e ale horilor locale mai noi:

Ex. 313 = A / Ay
I 1

Ex. 317 Ex. 391 Ex. 392

A /
.;

Avli By f Bk
4 1 1

ciese su­ iificate ne cu­ :ircula­ a este )etarea ~i prin )i, pseDe la la un­ lot mai ltiy. Se -;ndului ~li rind melodi­
~ta

~

A
3

x

! B II C / Ck
321
I
I

A
J

Ay!/ B
3 3

Bv
1

Ex. 393 -- A Ex. 396
3

B
3
7
<;

if

C / Ck
Vll
7

1
I

A / B

1/ By I C
f C
1

Ex. 404 -- A /

Ex, 413 Ex. 433 .~

v A
1

A"II B
7 1

I

B Ii By! C
~

! Rf
1

A i ki; B I Be ,: A
5 ..
J

1

melodia este Romfme"

0

varianta la "Dc5teapta­

Fste uimitor simtul artbtic al adapUi.rii melodiei. Horen mai noua nm clasificat-o in cloua mari categorij : ~~ locala - de lar9.3 circulatle HorNl mai noua locala ("ste cea mai insem­ nata ~jrupa $i care are caracteristicile ara.­ tate mai sus: structura lnchegata, ritm Uiusto. melodie de aspect mixt silabic ~i melismatic, forma muzicala preelsa care va­ riaz~l de la doua la palm rlncluri. Este re­ pertoriul care a ci~tiqat cel mai mult teren ~i s-a implls cu repeziciune. ,,In mod hota­ rit, arata Bartok, sint creatH mai moderne dar date despre aparitia lor nu avem". Noi consideram ca am clarifieat proYenienta acestui repertoriu, din horea lunga. Acest repertoriu general I-am 9asit mai Cll toate ocaziile de cintat nelegat de prilej cintat de to ate virstele. in a doua categorie din acest repertoriu am lnglobat melociiile de stil nou care cireula ~i in ~1aramure!?, dar au circulatie mai larga 1n tinuturile extra­ carpatice ale I\-lolcloYei, l'-lunteniei !','i Tran­ silvaniei. Sint melodii care au sunenit in zona cu unele ,.adaptari $i u~oare transfor­ m~ri". tn acest repertoriu se pot Intilni ~i unele hori care odinioara. erau rituale ~i prin im'olutie au devenit proprill-zise ne­

le~Jale de prilej. Araldm aid "Clntecul Bra­ dului", care este 0 hore propriu-zlsa, in­ terpretat 1a rildacina bradului inainte d~' a fi UHat. Obiceiul nu se Il1ai practicd, au ramas doar fragmente din text. Lt'mnul a constituit 0 existenta vitaHi a maramure­ ~enilor. Atunci dnd copacul este Uiiat !;>i inslrajnat, 1l10ro!;>anul este cuprins de tris­ tete: lICe \'a leganaji \oi brazi I Da cum nu ne-om lCflanara / Ca zin Tauti din Bra­ !;>au ! Cu securi late la briu ! eu seemi ~i cu topoare I Pa noi ca sa ne doboare / Sii l1e-ncarce pc \'apoare i Sa ne duca-n alta tara I. Versurile sint de pro\'enienta mal nona pe 0 meloclie de cintec propriu-zis ~j este nelndoios ea la origine acest obieei care a suferit mutatii ~i transformari era un verilabil eloqiu, aclus cocirului, pastrat Cll sfintenie de la stramo$ii daci.

este cea mal rele\' anta. fot aiei intilniffi cintecf' de viata noua ~i cintecele round­
tOff,!;>ti. Schimbarile SlU\'enite in bald economica nu inseamna "sfir:;;itul oriC'arei creatiJ popu.. lare eel putin muzieale" obsen'a ill 1931 Consti.lntin Brailoiu - did "un stH popular modern s-a nascut in Romania". Stilu; acesta, in care uimitCJrul instinct de adap­ lare a eolecthitCitii a top it elemente de lot
felui intr-o sinteza nea!;iteptata, e in plina

noare azi !;ii produce in Hecare zi specime­
ne lllai mlllt sau mai pu tin fericite (~.B.
57 ).
mure~

4. Hod

dl~

masa

Sint horile locale prO\C'nite din cele au­ tentic maramure~ene, sau unele Cll u~oare preluari ciutate de li:'iutari 5i Intreaffa pe­ treCNf' ell acela~i text 5i melodic. Exem­ pIa ..1..11 ell cadere pe CTarta este eel mai lipie forma AI Avr B/s\' in masnra de (/H.
3
R

5

~

I

Alte exemple Lipice -UO, ..l4:~.

Repertoriul nu esie omogen. Gasim alCl hod adoptate din zonele limitroie eu pseudorefren, ex. 444:;;i 445, care sint Lipice moro~ene la care crec1em ca lan­ tar;i i-au adCiugat acel pseudo-refren ~i sensibile pe treapta a VII-a, \'ersul trans­ formindu-se din ~apte in nnsprezece silabe. Iste ~i aceasla un fel de forma de evolu­ tie. In horUe de masa am inclus !',ii uneJe hori vocale de dans mai cunoscute si gus­ tdte, ex. 4..17, in care intilnim iar !ipsa re­ frPIlului, melodia pstc holttta, formata din trei sau patru rinduri.
~i

5. Cintece vocale de dans
. Aceste l10ri actuale de slil nou sint lar~J dlfuzate de cintareU de meserie care Ie cin­ ta cu acompaniament instrumental, iar prin mijloacele mass-media se raspindesc. Re­ pertoriul cintecelor din acest gen este deo­ bicei in ritmul 214 (~i aiei se yede 0 evo­ lutie), rilm regulat, deseori punctat i me­ lodiile sint la obir$ie cintece de joe sau jocmi instrumentale. Nu arareori se pot in­ tllni texte poetiee cu aU metru dedt cel traditional, create din necesitatea potri\'irii lor la dimellsiollarea unor melodii instru­ mentale croile pe aIte tipare. Aici in ace-;t capitol, pe llngli eele cwlentic maramure­ ~el1e, preluarea, imprumutu! ~i contamina­ rea melodiilor ell allele din diferite zone

Cauzele care au contribuit ~i in '\1aro.­ la formarea stilului modern sint de natura economic a, sociala :;;i culturala. Spe­ cificul proeesului de evolutie a folclorului consUi in zona in faptul ca nu se manifes­ ta numai prin creatii noi ci, in primul rind, printr-o modifieare lenta ~i treptath a ho­ rilor mai vechi. Cele mai frecvente proce­ dee de transformare a unei hori \'echi in horea noua, de stU nou, de tapt 0 trbnstor­ mare a nnei hori autentice in cintec vocal de dans sint urmatoarele: adoptarea unui lext san mai multor texte noi la un frag­ ment de melodie mai veche i transformiiri ritmico-melodice sau de strnctura din rit­ mnl leganal de 6:8 In ritmul punctat mai mi~cat de 2:4 i schimbarea functiei unor ~Jenuri hori legate de ocazii care prin de­ fUl1ctionalizare palrund in repertoriul neo­ cazional de hori propriu-zise !;>i in primul rind in spectacol i preluarea unor piese din repcrtoriul altor zone !',ii asimilarea lor in stUlll local: imbogatirea reperloriului lo­ cal cu piese f;ii influentarea in diierite gra­ de a melocliilor locale, apar complectari de melodii, meloclii hibrid; preluarea citorviJ mijloace de expresie earacteristice, de exem­ plu melodii maramure~ene sau o~ene!;lti in­ terpretate in stH sud-ardelenesc i adaptarea lextelor lirice la horHe melodiilor de dans; contaminarea unor melodii locale cn unele maghiare mai cunoscute ~i trallsformarea acestor a in stil "local La aceste transfor­ mati melodia propriu-zisa sufera urmatoare­
Ie schimbari: pentatonicul se large~te cum
dealtfel se large!;lte ~i ambitusut incepe sa
se utilizeze frecvent sensibila, disparitia me­
lismelor, a coroan0101', glis<;anclou-rilor ~i In
general a broderiilor i stilltl este silabic,
dezyoltarea melodiei duce Si la dez\'oltarea
yersului de 8 sHabe f;'i clliar de 11 de adau­
~iri de pseudorefrene, interjcctii sau aUe
compictari; forma strofied ~i a rindurilor
melodice se dezvolta pe tipul cuplet refrell,
iambul ell troheul de data aeeasta alternea­
za regLllat. Pe func!alul acestor modificari
evolutionale inrlore~te in .\laramure!;> tol­
cloml nou de \'iat~ noua !?i cintecul munci­
toresc din yiala minerilor ~i a celor ce nw­
deleaz~ lemnul, ~i gustat la orice petrece­ re actuala. Posedlnd 0 allume stabilitate in

/j.

:.

z

75
timp, folc1orul muzical din zona. a fost ~i este deschis tuturor tendinte10r innoi toare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ b~irilor care au loc In structura societa­ tii~i in viata maramure~enilor. Acest proces de innoire are loc in primul rind, a~a cum am mai afirmat, prin intermediul \'ariante1or care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiu1 viqu­ ros al traditiei. Asislam astazi 1a un proces de cristalizare a unui nou stil muzical ba­ zal pe creatia folclorica traclitionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit cu procedee !';i elemente noi. :Vlaramure~enii continua sa cinte acele dl1tece care Ie-au fost Intotcieau­ na la inima, dar ei continua sa ~i creeze in spiritul lor. AsisUim astfel la 0 acle\-arata neglijare a unor ~Jenuri !;ii forme traditiona­ Ie si, in primul rind, 1a ciutecul ceremonial, in favomea abordarii a cin tt"celor de Joe:, deourece aces tea prin vigoarea ~i \-ioiciunea ritmic:a, prin forma lor ar11i­ tectonicCt ec11ilibrCltii. ~i prin optimismu1 pe care-l de~Jaja corespund mai bine ideiJor \-ersului popular nOll. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astilzi cint('cele ,-ocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin insa~i esenta lui, procesul de transformare prin variante este alil de puternic, atit de pro[und in Maramure~, ill­ cit fiecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire~te ca ~i in categoria horilor lirice s1nt L.nele grupuri tematice ce apartin trecutului )i care se gasesc, fata de receptiYitatea oa­ :-nenilor de asUizi, intr-un raport similar cu eel al cinlecelor eroice sau haiduce~ti. A­ cestea sint, mai cu seama, \'echile hori de ;.aiducie ori de instrainare ~i de catanie. De­ si~fur cintecele noi nll slnt aidoma folcloru­ :ui traditional. Este firesc ca la un tinut Cll o traditie folclorica alit de bogata ~i atit de \'ie inca, cu 0 forta creatoare alit de vigu­ ~oasa, sa apara hori noi, hori care se a~ea­ zei in continuarea traditiei, dar care inseam­ :-.Ci in evolutia istorica a folclorului muzical c noua treapta. In ele creatorii vorbesc de schimbarile ce au loc in viata lor, a sate­ j,')r despre roadele muneii lor, de ma­ r;le realizari ale industrializarii socia­ ::5te, dragostea fata de partid ~l pa­ :~ia socialista. In acest fel constata111 Cd ::oua creatie populara nu se bazeazd numai De traditia folclorica, ci preia ~i duce mai ~.epaite, functional ~i ideologic, cea mai :naintata traditie a folclorului nostru, tradi­ :ia cintecului mllncitoresc revolutionar din zona. :\larea parte a creatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile ,'ocale de ::ans, sbt absol\-enti ai ~colii generale ~:e 10 ani cel putin, astfel ea ir:.tere"~l lor .::ere., si rnuzical a ce;:)ASit !in:;:ele ora::ta­ :::. ei a'.! La: c:::-.~c:: C''';' D:'CZ:.3 c,,:::d. S: ;:;:.1­
cuno~linte ~tiintifice despre 1ume ~l socie­ tate. Orizonlul aclual al l\Iaramure~ului s-a larqit. E firesc, deci, ca toate aceste ele­ mentc' ale formatiei oInulni nou, sa se fl'flccte in cintece 5i poezii, sCi dea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzicale cOlltemporane. Este aproape uimitor cum, fara ~Jefuiri, unele creatii noi, melocili noi, all ajuns de pe acum la forme inaIte de fru­ musete aidoma creatiilor lraclitionale. Este firesc din clipa in care cultura soclalisUi atit meloelia cit ~l poezia cinta aeeea~i \-iatCi noud, fiind legate una c1e alta, sa exprime acelea!?i ginduri, idealuri ~i "cnLimente, In mono~rafia Illll.dcaja I)artokiana cin­ tenll \'ocal de clans este impartit in cioua subgrupe: - meJodii de joe inlr-o forma libera, care consta din repelari \ariate de lllllli san mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectnl unui alt ca­ pitol din lucrarea de fala i ---- melodii de joc inlr-o lonna inehisa, Cll texl sau fara text, care nu slnt altcc\ a dedt actualele hori voealc ell' joe pc carp Barlok nu Ie rleJlume~te. l\lp!odiile acestei subgrupe sint aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece, se striga in cerc sau in­ dh idual, ori toalii adunarea, ritmul e sim­ plu de :?-! (ex 58). ---.

lnim l!lCi­

.nicZl

opu­ 1931 )lilar lUlu1 dap­ e tol )lina imel~·B.

lara-

II de

Spe­ rului 1ifes­ rinci, I ho­ roce­ hi in lsfor­ ,-ocal unui frag­ rmari 1 rit­ t mai unor :1 de­ neo­ ,rimul ·8 din .or 1n 1i 10­ ~ gra­ ari rie ::orv d
~xem­

II

,.

~

,.

,.

,.

-

Ii'

".

il:

iti in­

)tarea dans; unele marea 1:1sfor­ ,toare­ '" cum ~pe sa :a meIr ~i in ;1:aoi(', )itarea adali­ alte :'urilor !"efre::,
,e~:-.ea­

=.iiicdri r "J.­ :-~
:f. ~;'.(:­
c~ n:~­

la care "e adaug/i rinduri duble, reluari de melodie la c\'inta c;uperioara, pSf'udorefrene ori comp!etari. C\oi am sistematizal acest n:pertoriu ill cioua catenoril : --- cintece yocale de clans locale i ,.-- cinlece \oeale de clans de larga circu­ !a\ie. In prima cateqorie in horile locale de clans 5e observ8. clOUd fonduri: - un fond mai \-echi autohton care 1nainte de a apar­ tine horii mai noi, moderne a Indeplinit fUl1ctia de a fi expresia unui con~inut de \lata optimist ~i practicat in ocazii de cele mai diferite: la nunti, petrecerl, botegiuni; - un fonci mai nou cu melodii mai etero­ nene ca sursa cintate in cliferlle imprejurari sint cintecele '-ocale de dans ell continut nou, cu text de \'iata noue.. Cintecul \'ocal cle dans (dlltec de joc) dau acestui termen un inteles propriu, 5int hori implicate de jocul obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicala sint cind mai aproape de stri­ gAtura cintata, cind prezentind forma sim­ plificaUi a melodiei instrumentale de dans. Primesc Ins8. aceasta denumire in lipsa unni termen mai po lri ,,;it ~i melodiile cu texte poetice desprinse de d ns cu 0 tematica adenata a::or prEejur: nunta, ~ez4toa­ re, ;=iE-treceri. ;J;e<:um ~i :l nU!Ileroase:e me­

..
75 ilnim

unci­
)llliCd

)opn­
1931

pular Stilul
aclap­

:ie tot plina cime­
(~.B.

'.lara­ lit de .. Spe­ orului Inifes­ rind, a ho­ Jroce­ :hi in :1510r­ yocal I unui frag­ nmari i:l rit­ It mai unor in de­ l neo­ Drimul se din lor in ui 10­ e gra­ tari de .itorvi.l exem­ ~ti in­ ptarea dans; unele 'marea :U1sfor­ Hoare­ e cum epe sa tia me­ H !?i in ,ilabic, Jltarea ~ adau­ 'J al te durilor refren, [erne a­ jificari e5 fol­ munci­ ce mu­ etreee­ tate in

timp, folclorul muzical din zona a fost ~i este deschis tuturor tendintelor innoitoare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ bllrilor care au loc In structure societa­ tii!'ii in viata maramure~enilor. Ace:'>t proces de innoire are loc in primul rind, a$8 cum am mai afirmat, prill intermediul variantelor care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiul \'i~lU­ ros al tradiHei. AsisUim asUizi la un proces de cristalizare a unul nou stil muzieal ba­ zat pe creatia folclorica lraditionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit ell procedee !;ii elemenle noi. ':'laramure!?enii continua sa clnte aeele cinl~:ce care Ie-au fost intotc1eaU­ 11a la inima, dar ei continua sa $i creeze in spiritul lor. Asisiam astfel la 0 adevarala ne9lijare a unor genuri ~i forme traditiona­ Ie si, in primul rind. la cinlecul ceremonial, in favomea abordarii a c:intecelor de joe, deoarece ac:C'slea prin vigoarea $i \-ioiciunea ritmica. prin forma lor arhi­ tectonicli echilibrata!'ii prill optimislllul pe care-l deflaja corespund mai bine ideiJor versului popular nou. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astazi cintecele vocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin Jnsa~i esenta lui, procesul de transfonnare prin variante este alil de puternic. atit de profund In Maramure~, in­ cH Hecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire$te ca !;ii in categoria horilor lirice slut unele grupuri tematice ce aparUn trecutului <;;i care se gasesc, fat a de receptivitatea oa­ menilor de astAzi, intr-un raport similar Cll cel al cinlecelor eroice sau haiduce$tLA­ cestea sint, mai cu seama, vechile hori de haiducie orl de instrtiinare $1 de catdnie. De­ sinur clntecele noi nu sint aidoma folcloru­ lui traditional. Este firesc ca 1a un tinut cu o traditie folclorica alit de bOHata $i atH de vie inca, eu 0 forta creatoare atit de vigu­ raasa, sa apara hori noi, hori care se a$ea­ zll in continuarea traditiei, dar care inseam­ na in evolutia istorica a folclorului muzieal o noua treapta. In ele creatorii vorbese de schimbarile ce au loc in Yiata lor, a sate­ lor despw roadele muncii ·10r, de ma­ rile realizari ale induslrializarii socia­ liste, dragostea fata de partid ~i pa­ tria socialista. In acest fel constalam ca noua crea\ie populara nu se bazeaZd numai pe traditia folclorica, ci preia !7i duce mai clepaite, functional ~i ideologic, eea mai inaintata traditie a folclorului nostru, lradi­ tia dntecului muncitoresc revolutionar din zona. }'farea parte a ereatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile \"ocale de dans, s1nt absolventi ai ~colii generale de 10 ani cel putin, astfel Cd interesul lor literar $i muzical a depa.!jiit limitele oraliUi­ tii, ei au luat contact cu poezia culta ~i mu­ zica de diferite genuri, sint eititori ai pre­ sei, l~i formeazil 0 cultura nOlld, bazata pe

cuno:;;linte $lilntifice despre lume !'ii socie­ tate. OriZOl1 LuI actual al Maramure~ului s-a 1arqit. E fire'>c, deci, ca toate aceste ele­ menlo ale formaiiei omului nou, sa Sf' rdlecte in cintece $i po(:zii, sCi elea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzieale contemporane. Este aproape uimitor CUIll, [aId $lefuiri. unele creatii noi, meloclii nol, all ajuns c1e pe aeum la forme inalte de fru­ musete aidoma creatiilor lraditiolwle. Este firesc din clipa il1 care cullura soc;ialist2i atit melodia cit ~i poezla eintd aeeea~i \'ia\a noua, fiind legate una de aHa, sa exprirne aceleal;ii ginduri, ic1ealuri :;;i ::-.cntimellte. In mOllografia muzicaH:i barlokiana cln­ tecu) \"ocal de dans este impar\it in doua subgrupe: me10011 de joe intr-o forma libera, care cOhsta din repelari variate de llnul sau mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectul unui alt ca­ pitol din lucrarea de fata; --- melodii de joe 10tr-o forma inchisa, cn text sau Hira text, care IHI stnl 1.I11e/':'\a deeit actualele hod vocale ell· joe pe care Biirt6k nu Ie del1umc$te . .\lelodiile acestei subgrupe s1nt aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece. se striga in cerc sau in­ dh 1dual, ori toatli aclunarea, rilmul e slm­ plu de 2-1 (ex 58).

........,

!' fII
---...!
III III

! 1/1

'"

!II'

.,

............

la care "e aclaug~ ril1duri duble, reluari de melodie 1a c\'inta superioara, pseudorefren€ ori com plelari. 2\:01 am sistemaliza.l acesl rept?rtoriu HI doua catenorii : cilllece \"e)eale de clans locale; --. cinteC0 \oeale de dans de larga eircu­ la\ie. 1n primd cale~jorie ill horile locale de dans se observa. doua fonduri: '- un fond mai \'eehi autohton care inainte de a apar­ tine horB mai noi, moderne a Indeplinil funetia de a fi expresia ullui continut de \iata optimist 5i practicat 111 ocazii de cele mai diferite: la nunti, petreceri, botegiunii un fond mai nOll cu melodii mai etero­ ~lene ca sursa eintate in diferile imprejurari slnt cintecele yocale de dans ell contlnut nou, cu text de viap:! noua.. Cintecul \ocal de dans (dntee de joe) dau acestui term en un inteles propriu, sint hori implicate de joclli obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicaUi sint dnd mai aproape de stri­ giHura cintata, dnd prezentind forma sim­ plificata a melodiei instrumentale de clans. Primesc insa aceasta denumire in lipsa unui termen mai polrivit ~i melodUle eu texle poetice desprinse de clans cu 0 tematicti aden'ata altor prilejuri: nun ta, ~ezAtoa· re, petreceri, precum $i in numeroasele me­ lodii ce sint exponentul adecvat muzieal al unei bogate tematici din domeniul liricH

-----------"----"-----­
illdeplinind uceea~i funetle ::'orea propriu-zisa. Aici 5e produce s='::oza de alta data dintre muzica, dans, :=:s:::aie, batai din palme, picioare ~i textul a::en-at. Sub raport structural, aspectul eel mai uni,ar al horilor induse in aceasta catego­ rie rezida In ritmul lor - ritm punctat ­ prO\-enit din combinatiile iambu]ui cu tro­ heul (analizat de noi) evident pliat pe rit­ mu] dansului local. '\1elodiile sint strict vo­
: 1

_",.:.:~_ ':'::ai,:: ~i

s:

cale ca intindere, exceptie doar eX. 455 partea a II-a pe carp-o gasim cea mai re­ prezentativa melodie de dans. );umarul rin­ rlurilor variaza de la 2 1a 4 iar tematica di­ \ersa pe care 0 abordeaza nu face obiectul ana1izei prezeniei lucrari. In cea de a doua eate~Jorie, horHe voeale de joc de larga cir­ culatie am indus exemplele 514--536. Sint melodii cunoscute 1n zona mai mare a Tran­ silvaniel, vehicuJate de mijloacele mass-me­ dia, de lautari.

:: '":'.E'"
<:~:';l :::

IV. MEIJODII INSTRUMENTALE DE JOe
inca mai demult pc linga rostul lor de a insoti dansuL melodiile instrumentale de joc au dobindit ~i calitatea de a Ii doar melodii de ascultat din instrumentele traditionale: cetera, fluier. Putem astfel privi aeest gen cind in aspectul sau primar ca fapt sincretic ee~i implica deopotriva 0 latura coreicd !;ii una muzicaUi, carora li se aclaoga !;ii aUe componente specifice ale dansului maramu­ re;>ean, dnd in ipostaza autonomiei muzica!\.'. Melodiile instrumentale de joe maramure­ ~ene sint strins legate de strigatura. Ori9i­ nea maramure!;,eana a strigaturilor din co­ lectia lui Alexandru liplea (1006) 5e Ydde!;>­ te in expresia lor linfl\-blica precum !;ii in formulele cu care debuteaza: "Hei tu min­ drulica mea", sau "Tura, tura, feciora;>. / DacB n-ayeti ~Jritara~i / Ca sa dati la cete~ ra~i /, sau: Tu mindruco, pui~or i Tinara te-ai dat la dor ' (B.B. 153 pg. 83). "Chiotiturile" in schimb sint mai pu~ine 1a numar in colectia amintita. Izbesc insa prin \ ioiciunea, energia lor atit de adeC\'a­ ta jocurilor populare maramure~ene, jocuri lipsite de amplitudinea celor de pe Some~, Nlisaud sau S&laj. Culegatorul a apelat se pare la 0 riguroasa selectie a materialului acestei specii, retinincl in deosebi acele stri­ gaturi care prin earacterul umoristic se in­ caclreaza perfect specieL Caracteristic pentru dan suI maramure­ !;iean, ca ~i pentru cel o~enesc ~i bihorean, ~i in general penlru dansul popular roma­ nesc de mare veehime este desfa~urarea sa mai mult pe Yerticala, la care se adauga preponderenta hotarita a mi~earii picioare­ lor ~i, in general, a mi~carilor concretizate sonor, de unde ~i pronuntatul sau earaeter de ritmicitate. Conceput ~i realizat ca un tot sintetizant ~i intr-o poliritmie perfecta pen­ tru care colaboreaza domeniul coreie, me­ lodia ~i acompaniamentul instrumental, iar ill anumite l110mente slrigatura, ritmul devi­ ne un determinant stilistic din cele mai im­ portante pentru dansul maramure~ean. Fata de alte tinuturi ale tariir unde acest element apartine mal nmltor sisteme (intre care }i eel aksak iar pe alocurl ~i eel apusean), in Maramure~ e1 apartine unui ritm orchestric sau de clans, propriu de altfel tuturor cate­ noriilor folelorice ce implica dansul, ca ~i celor ce amintesc de 0 legatura de odinioara eu e1 cum ar fi colinda l?i dovedind cu aceasta o toarte mare \-echime. lar prin formulele sale mai simple ctovedind a fi in aceIa~i timp ~i un sistem universal. Forma cea mai comuna a aceslui sislem rHmic este cea ca­ re reprezinta ca principala unitate morfolo­ gica 0 valoare totala de 'd/8, opt optimi, ~i in al dirui oadru citeva pulsatii ritmice, de regula bicronc (optime !;ii patrime) se con­ stituie in fonnule de esenfa binara dar eu 0 HZionoll1ie diferita. ~lasura jocurilor popu­ lare e in general cea de 2!..! dar tempoul Yariaza, toate in sehimu au perioada de 8 masuri. Ritmul atil de elegant de 618 a ho­ rilor din vechiul re9at 1?i Hucovina, am de des intnnit in t-.Iaramure~, a fost transfor­ mat in ritm binar punctat de 214. Melodiile sint de obicei motiviee in forma deschisa. Dacd Ie simplifidim putem scoate gam a ca­ racteristicil zoneL ceea ce ne duce la COll­ duzia eel ele deriva din horite vocale pe care lautarii tarani Ie-au inH~rit, schimbat, inclusiv finalul, eu 0 formula caracteristica de cadentare, dupa gustul ~i rafinamentul fiecaruia. 1endinta de a surprinde folclorul in ma­ nifestarea lui sincretidi 5e manifesla pro­ gresiv in culegerile lui Bartok, E nea~tepta­ la stradania lui de a nota dansurile popu­ lare, dnd in genere muzicologii credeau culegerea suficienta nUlllai Cll eonsemnarea melocliilor !;'i determinarea ritmurilor aces­ teia - In monografie Bartok schiteaza dan­ surile maramure~ene ~i ce au ele mai ea­ raeteristic, eategoria, iormatia, mi~carea generala ~i tempoul. Se pare ca la dansuri influenta sud-dunareana are 0 contributie ce dlmine sa fie clnUirita amanuntit de vii­ toarele cercetari comparatiye ale coregra­ filor. Este neindoios ca aIci 5e juca odinioara clupa fluier sau dupa cimpoi, astazi insa ex­ clusiv dupa muzica tarafului in care nu poa­ te lipsi cetera, cu intorsaturile ei melodice Ce intrezare~te uneori parea aievea glasul fluierelor sau at cimpoaielor, semn ca odata

-

-

_.
-

... =. -

-- .­

.: ",--;

In joeurile de baut.1 viciile prin ace<. scoate ~i vede toate ealitatile. batai din palme.-arleta a ullui moth' sau grup moti­ \'ic intr-un tot unitar.ta­ pu­ ~au rea :es­ an­ ea­ rea . Scara l1luzicalil a joenrilor instrnmentale cuprindc armoniccle 8--U.afirma informatorul Sidau Pi:1tru din Botiza.i ar~ . baiuta din pdlmi. unde Ie zice "De 5trigat"..re melo­ die. pi­ eioare. in cer{'. StrigaturiIe oeupa un loe important dalorita earaclerului lor 5im­ plu :-. uo pu­ oul ~ 8 ho- . pa')i Si strigatura. dar mai ales clefeetele :.orate r0lona11­ tei naturale ~i se 5Wmie lntr-un pitoresc amestee-modal-tonaL Tn zona Yictuiese in­ strum('ntal jocuri ell forma libN. Ele ineep ell interjeetiile hei. 60 a. eeea ee coincide es1e numai rilmul pasului eu timpul masurii ~i n11 cu masura intreana. rnaltimea su­ nelelor Ie-am reclat eu multa a proximatie. 0 ade\'arata croniea a sa­ tului.ul eunoaste $i joeuri de forma fixa.i din loc in Joe de balai puternice intr-ul1 ritm \'iguros ~i totodata subtil. Aiei exi:.uri Itie \-ii­ ITa­ ara ex­ oa­ Ike lsul .. de or­ iile ea­ 011­ pe )at. Femeiie nu­ mai mimcaza. Exemplu in melodid de joe "hai-hai". asUel 59 al~tura melodici misearile ritmice ale eorpului si palmelor ea un ele­ ment coregrafie clegcnerat.~------ 77 -l55 re­ -jn­ di­ -illl >lia ~ir­ . Caracle­ risUe este intervalul La~Re umplut.lata e~le deosebit de \'igllroa~a. . Dansul evoluea­ za liber in rilmlll melodiei rara sa tina sea­ mil cle a1ci:!tuin>a frazeolo9idi d strigaturii. In general nu 5e poate vorbi des­ pre 0 coneordan\a perfecta intre fraza illU­ zicala sf fraza core~!rafiea.)ti. Deobieei pOliritmia are. Sea rile ce­ Ie mal des intilnite sint urmatoarele: (ex. Gasim. Zona 0St(' carac­ teri7ata prinlr-nn numar relativ mlc de dan­ suri.. ritmul este totul "fara doba eu tingalau nu 5e poate face joe" .. ba­ liB $i dans. Spre exem­ plu in timpul unei invirtite 0 pereehe tropo­ te~te alta invirte$te la dreapta ~i la stinga. in sensul ea fraza muzieala de ()bicl'i coinci­ de eu figura (oregrafica.?ul este regiunea in care struetura pasului metge in primul rind pe acompa­ niamentul riLmic. ochiulul satiric al taranlllui nimic uu-i seapa. iar rindul al IV-lea dt' ascme­ nea c1iferit de eadentare de rinclul al III-lea. Ma­ ramure. (ex. Despre strigaturi. deJ.Tocul propriu-7is este earacteriz.>i noi nu am gasit nid 0 urma de amintire a exis­ tentei accstui instrument in zona 1'. Oclata ell aees­ Ie structllri modale a jocurilor mai vechi nu 8Tareori rd~Una t011uri dat. Strigatura poa­ te fi $i .Iaramu­ re~ului. In general ele Sf! b(lZea7d pe re­ petarea . iar mesenii strigli ~i bat din palmtC'. StrigcHura este "cin­ laUt" pe 0 forma simplifieata a meloc1. Pe melodiile de joe clar nu numai pe ele dansatorii stfiga adesea versuri hazlii de 7-8 sHabe in ritnml muz-icii care se impIe­ tE'SC pe 0 interesanta eterofollie ~i in1r-un \eritabi! eontrapunet.l de impro­ vizatie. eOll­ tinua ell strigatura pe vers de 7-8 silabe eu respeetarea optimilor conform metrului na­ .sa.tipatEt" unde nu poate fi vor­ bi} de 0 intonatie precisa. sall ei. de asemenea.sta ele a~i nai ea­ .i fi9urile de clalie. se adu­ 118. o alta trasi:Hnra a dansurilor maramure­ ~ene este manicra de eorelare inl. foarte rar de note de pasaj $i niciodata de note reale. melocl ia detinind un rol seeundar ~i mili mult eu rolnI de a tine min­ te loeurile unde se sehimba figurile $i ba­ taile care $i ele pot sa '-arieze.. Aceasta ar do\'edi originea cimpoie­ reasdi a melodiilor de aeest tip. moti" de a Ie aHHura joe-urilor propriu-zbe.i combati\'. Aceasta lehnica este eo­ muna atH joeurilor mixte cil $i joeurilor barbate~ti sau femeie~li eLI fran-eute baUii din palme la barbati. oi. b).ta 0 lega1u­ rtl intre forma muzicii r. idi ltul Aeeste insu~iri corespund intru totul joeu­ lui "Ardeleana" din Vestul Transihaniei si de aiei presupunerea $i legatura jocurilor moro~ene de forma fixa ell celelalte joeuri din lara.jnt an­ ne­ lte­ . Iautarul Je cintii ]a ma!'.ca uncle se simt mai bine cele afirmate mai sus. Exemplificam joeul "hanqll" de pro­ nmienta molcloH"nea<. AU Up A-A--B-Be cu rindul al IV-lea diferit la cadentare de al III-lea.­ mente. bat din pic-ioare rilmmile bar­ bCite.iei in5trumentale de joe ell care se impletesc aicloma "descintecelor" bihorene sau a <rti­ puriturilor o$ene$ti".te versuri de 2-4 rinduri. deobicei din 4 rinduri eu structura cea mai caracieristidi B-Bc ell rindu 1 al cloilea diferlt la cadent are de rindul prim.lo­ ~i eu repertoriul melodic ea a preluat ~i Ce\-a din intonatiiIe specifice bill rinclor instlll.. jar llluzieal nmnai pe moth'c $1 sec\cnte melodice ne putem ria seama de fen0111cnul corellirii perfeetc inlre rHm.a.ro­ .at prin pa~i marunti. tropolitL pUl1eta\. 59 II de 5Z :>11­ se aseamana eu scara cimpoiului. multe mclo­ dii de petreeere inrudite ell jocurile din ~a­ saud l?i Bihor. Maramure.at8o .

Chiuilurile. atrag atentia 'prin sclipirea satirica $i improviza­ tiile pline oc spirit. Este momentul in eare instrumen­ te1e muzicale soan a1aturat qlaslllui dansa­ torilor.= Bocieoiel ex. . Strig~Hurile "dntate" apartin unui stadiu intermediar in­ lre horDe de joe $i strigatul peste sat pro­ priu-zis. ceon a1 \ ieUi de azi a1 moro$anului. strigatura enunta figura si 1111l11ara m1:.eu1ui ex...: .:. in. Pe fieeare silaba este d­ te 0 optime.. a) Pe \' alea Izei ex.triqaturile maramure$ene este mal in­ lii inlonatia dialeetala. 61. - -. Increderea .. d StriOuturile fae parte inte9ranta din dansu­ rile care 5e desfai?oara eu diferite oea­ zii. c ell Sapinta - ex...turilor. trairea i?i semnifieatia pe care 0 cap~­ ta momentele joeu1ui ~i au multiple ro­ Juri de anunt a1 joeuIui. sc intilnC'5t(: . se ating trepte inalte in . 6 pg. Strigt'itura indepline$te mai multe roluri im­ portante pentru intelegerea eorelatiei din­ tre miseare :. Intonatia strigata se deosebe~. /tEste posi­ bil. 73) Credem ca autorul S8 refera la cintece1e voeale de dans deoa­ reee aetualmente la tot pasul 5e poate ob­ sen"a eum aeeste strigaturi "cintate" in afara danslllui S8 pot pU\madi pe melodii de cintee vocal.­ ... rolul de emulatie se rele\'a prin pro. este eategoria . hal ?B ha .. voio~ia.:erva ~i umorul savuros. . care este deosebiUi de Ardeal $i apropiata in multe privinte de Moldova de Nord. ari:ita Tiberiu Alexandru. 61.. me­ ]()clizat pe unnatoarele sctiri: (ex.--~ :::..ilor.. d). -- -:: _.carile.'ocal predominant este eel aeut.1 celelalte elemente ajutatoa­ re: rolul euritmic apare in leg~Hura dintre accente1e versului l.)te satisfaetia in {:''Uvintul ritmat a1 strigaturii care are aecente pe timp. . Stri­ gaturiIe in zona pot fi gasite strigat. cind un qrup sau a1tul vor sa se in­ treadi prin joe: rolul de eomanda a1 fiquri­ Jar este inrleplinit de striqatura in toatejo­ emile Cll () on'1ine {\ fiqmilor bine inradaci­ .melv(:lel (:e dans. Strigatura este specia fol­ cloried cea mai scurta ~i treee eel mal ra­ pid printr-lIn proces de aclllali7are.i 0 retinere earacteristica in- stantanee a \'ocii la sftr~itul melodiei.'oearile pc care participantii Ie aruneli unul aHuia. de regula.. De poarti'i semnu] sponlaneiti:itii l. strigalura pastreaza ritmul mu­ zieH. . dis­ treaz(l uri::-.ii sint absolut necesare pentru eoloritul. doua masuri llluzicale. d edror executie este supusa unor re­ quli de desHi$urare. dubUndu-le dntarea. Vlata noud 5e rasfringe in con­ tinutul de idei a multor striq~Huri in care "e exprimi:1 optimismul. b mJ..:1 yiitor. iar registrul . Caraeteristica pen­ tm t:. 61 a b) Pe yalea Vi:.. illYeselire. La inceput versul unei strigi:ituri poale cuprinde.: :. te dupa eolorit de la un sat la altu!. 61. in­ sufletirea participantilor. C) .. tem­ poul pa$ilor este aeela$i eu a strig~.ufle­ tese pc jueatori.. pun eel mai bine in c\identa \"iqoarea folclorului contemporan. comanda numeric a esle foarte importanla pentru socotilu1 mi~­ earil or. rareori eel mediu.ii ritmica pa. Ile oglinde5e mentalitatea sana­ toasa si dragostea de muned $i viata a ti­ nerilor si Ylrstnicilor. .. ea din ase­ mellea strigaturi dntate sa se Ii dezvol­ tat cinte-ee1e graiului muzical din 1\1a­ ramure$" (H. Jucalorii ataed pe Inceputu1 fragmentului muzieal pe timpul unu a1 masurii eu sau ni­ ra anaeruzii. fie femeie sau blir­ bat. interjec:tiiie.'oee alba $i fa1set. interpretu1ui de dUerite forme gaSel'... con­ tratimp sau sineopli: ralu1 animator este \810ros pentru atmosfera de petreeere. fluieraturile ~i exclamatii1e lTIsotesc striglHurile interca­ lindu-se printre "ersuri sau incheindu-Ie des..tmile stir­ nesc ye~e]i a prin glum e bine ticluite. r l . L'neori emulatia capatli un caracter eo­ leeth'. . muzi­ cal este aproape aeeea~i. Strig~.. iar ritmul. stimuleazd ambitia !Si tem­ neram enlu1.lata. respectlndu-se ~i imbina­ rea silabelor din text ~i a optimilor de me­ l()die eu neqlijarea qranHelor masurilor. 61 at b t ('.

[\f.'ente eele de tip anapestic pe .--. optima. bihbllle"cu 1'.- tri­ ne-­ I. cind moa~a satului isi adunii llepoatele. UrmeaZB c1ansul proprill-zis c1inamic ~i eu pasi complkati..iii dansului b~rhi..Jocuri femeiesH a. pasi mai simp1i care permit dansatorilor sa se odihneasca si sa--:. pinleni eu sarituri mari spre c1reClpta " stinqa precum Si bat2ii din palme pc 0 :::. batrincscu san a i11o:. 3. PC melodic de indrtita.:neste mai bine dupa tehnica personal a.(".. iar stilul local se face si mai evident in aceasta sinte­ Zd dintre cele doua zone.trinilor. dnd poporu11up­ :a eu arma tn mlna impotriva asupriril.'l:e.ustine d\ pentm meloc1iile de dans " Ilrlita" si ".'alori mici de 2 saisprezecimi r. d. :.e ! C1H vMba si despre mine! Dar nu-s ~"d (le illnln ! Grehlll c. ~. Structura muzl­ eant dinamica tempou1ui invirtitei intrunesc calilatile oriqinaliUJtii S1 autenticitatii fn]­ clorului mClrammesean. de butut din palm. Printre celu­ ]e ritmice ale bat1Hlor baiatului sint frec­ .ilor f. De invirtit De tropotit Dc baut 1n cere De striqat in cerc Jurelu] (Ciurela) . de ~arit Sirba e'>to un joe de laraa circulatie in t"atd tara 5i so joaca ~i III Maramure~ in va­ lori de patrime. biHatului in ritm contrapunctic (imitatul rDtiJor de tren sau a modi) in zona Borsa .!\Jeloc1ia are tempo : . JOC111 lui ViIi Vili a ramas crcelindo.Joe fcciores('"..1 tn difcrite forme are ro] prerlominalli..7f1 .ltrinescn desi in zona Viseu melodia Ja .:: 'J" ct. Jocu1 lui ':iIi fiind solistic fiecare interpret barbat -ieidecum femeie C11m afirma Bela Barl6k) ':.. introduc pin. La joe participa barbati trecuti :e 40 de ani. Batrinescul sau Batrineasca este j ocnI ~. apoi din nou lent... 180-200 I\. Joclll Drur.~1inca flirli a rasturna vreuna.cioriIor din \faramurE'S si are diferitc de· ':miri -. Feciorescll.tni): ::':riqa Viii clc pc fune ! Hai mindra ell -:ne-n lume ! Striqa Vi1i (le pe sfoara I -:":a1 mlndrli Cll mine-n tarli ! AuzIt-am ViIi ':.le]e atunci cind obose~te mi­ reasa. ului be~. ('ste "arianta sir­ hel in Irel ciocanc. Bart6k <. !fa· uzi­ jen­ in­ bitl1 : de ! d­ mu­ este epte uile r in­ pro· nen· nsa­ >osi­ ase­ ~1a· :\'01­ ..oml eoa· ob­ in lodii fol­ i ra­ \ll a1 ~()ria 'c. Se aseamana ell jocul ursului '-.iti pe care ii inUlnim 1a inceputul Indrtitei cit .jn-200 !\'ftvL (optimea).eLl J hiHrinil or este alta dedt ced de bar­ 1:(':-.a. B(irbiJ~ j .. uneori si pa5ii fetei capata accente si atund se scoa­ te clar in e. tn partea a II-a a jocului asisUlm 1a ~)a!i>i tropol.\ habelor 1a botegiune" "Dc baut a nen:>s\. sail ciliar 3. strucLura ritmko-motivicd. Perechile danseaza la illcepnt lent de incalzire... !ntr-arle"-ar ca in cere prin casa femeile. c.ocu]lli culeasa din Bllclesti de la -'nrmatoarea Tnporan Ana de 58 de ani (mc­ ..i faca uneJe comunicari.e hate in lllvirtituri.:.J ocuri barbiitrsti a.-identa ritlill1l n10r~llllli r1C' trcll care <. .i fac c]ai (lin fln ! . SCllrta.!)c ob­ sen-a 0 inlerferenta mai mare cu jo­ (:uri1e moldovene~ti.i sint execu­ ·i3.-li a estc cea r'lin colectia noa<. -'xu] (>ste numal rie barbati.: c. sirba (I.tesc al ba.'i in comuna Ieud. falll de jllpinit~ r Grphlll nn si fae .'i\-ace cu multiple posi­ _. :ar partea a II-a a joculUi este aeeeasi pre­ :·:tinrleni in zona Maramure~ului.j Pintea S1 dupa moartea haiducului a con­ '. ea Hicinc1 -arte din pa~iI pe care Viii ii exec1lta sarine1 -hIre sticlele ell tuica mat nOll )(>ste pa­ ..1 la Bar­ batesC'.~ie.eenU! in partea I batliile pe care Ie sta­ .. c. l. c. 11 jaaed si dru:. Ortacul "-ili ave a obiceiul ca ]a petreceri sa joace :-:e unu1 singur printre stic1ele de vin ori .i 0 optime.. ::::1L s(!\rituri si tropotitu] specific ell stri­ -"tl1ri.lJUat lupta cu poterele grofilor. Bl1trinii po\'estesc :a-si amintesc de striglituri ramase de pe ":emea lui Pintea Viteazll.-. d. acest joc contine ca :igura ritmica de baza formula punctata :'lnoscntli.arbl!. Dlim mai ios sub forma rlocumcntara ~'~iClatlHa .De sarH. 0 p\ltem intilni ca joe ne barbati sau clliar mixt. j()f:ul hi Viii (jo('ul dracl1hli) R~rhdt0<'Cll a~a 2. Jocul babelor sau a1 nepoatelor la carc se referea Bartok in col€'ctia sa llU este altce\' a dec-it YC'ritabillll obieei "Strinsul n0poate­ lor" de pe Tza. ..iitati de lnnoire. e. Jocurl mixte n.Hesc cuprind tro­ . in cere Cll bra­ :-2:1' pe tllneri si in linie.umitli constructie ritmicli in care dohmia­ ". Pa'.. kci ore<"C\1 r1.. ('.. Pintenii cei mai frumor.elor" "Joeul rlnl)telor" "a nepoaLc!or" rum am sratal. la boteginne.. h. ~.>if:' jOClli lura rica 11 is­ ~i rca­ u-Ie )atc ale. h. este specia fokJoric8 cca . joacQ si striaa pe acest tempo. . lnvirtita este ioe mixt de virtuozitate cu hattii tropotite din picioare pe care Ie exe­ catii Miatul in dreapta sf stinqa felef in timp ce aceasta se plimba us or si plutit san se roleste pe tfOpotita in jurll] . :ciorica cea ll1ai .telor se executa de fapt ca si jocu! miresei.

tempo-til fiincl acela5i. El face parte din fondul traditional de jocuri moldovenesti aduse aict prin proeesul de circulatie. ea "intre felurile . BarMte~ti: Ardelenescu cu ponturi: B1Huta sau Calu­ semI: Coasa: Ciobanasul: Roata i Tirleses­ cuI."edite de sLadiile e. Influenta cea mal \a­ nitli este. cuprinzlnd eele 619 melodii la care se adaogi:\.'a plin. Sint dansuri Mrba­ testi aduse in sat de peste 50 de ani proba­ bil de feciorii care facusera armata in alte parti ale tarii. plus gestunle ntnllce. la mijloc se intilne5te cu cealaltli fata Cll care se poate roti san nu. tempo = 130--150 M~1. dar la oriqine aces: te dansuri au melodii eu ritmica-tempo SI earacterislici melodice deosebite cn 0 for­ mnJa specinea de sfirsit de frazel. in zona eonslruetia jocului este alta (ledt in ~Iuntenia.\lunel n-au mal ramas In varian­ ta de 1a ). 1mbbate cu elemente coregrafice. Culegerea de fata constituie un docu­ ment in cunoa:. fUnd in acela:.) si melo­ cliile de hora mai noi (este yorba de yoca· lele de dans n. batute eu sin­ eopa $i pintel1i In aer specific zollci 11oas­ t re cit si Ivfoldovei.lerea \"ieW materiale 5i spi­ rituale a maramuresenilor. In acelasi timp fo1c10ml muzical de aiei prezinta S1 inerente aspecte innoitoare. Ardelcanca Rilehiteau(l (Roaia steIelor). Denumirea arata ea apartinlnd vechiului repertoriu pastoresc cu versuri care pe 0 melodie simpllt insoteau jocul dnd lipsea fluierul ciobanu1ui. Ea . de 1a 1910 pina in prezcnt. Concluztt : Am putnt constata di pastrarea pina in zilele noastre a llnui important fond folclo­ ric muzical autohton de mare vechime se verifica in toate qenurile muzicale din Ma­ ramures. CioMna~ul poate fi intilnit jn doua ipos­ taze: Joe de barbati sau joc de perechi.80 tesc" ~i "De taut" ace:. Ficcare 50list so strc­ duie<.anesti cIccit batliile.~aza prb strigiUuri in CNC pnn casa: bAta] de palmi si de picioare deci 11ng8.blhi de 1a un baiat Ia altul. era un pllternic centru coreqrafic. Din mi~carile "echil:­ Jui joe de . pe valea rlului Ila.1 a medilllni unde trM(\~t(~ 5i ac. a dan Sll­ lui molcloyenesc care s-a ineetaten it repede 111 hora satului.\lul1clul din ~Iaramure}.'a contribui credem la cunoas­ terea $i mai amilnnntita a cintecului nostrn popular.'inc la partener.a.:ara­ te si se danseaza dupa ele. si multe va­ riante. Bat~ta este dans [recvent pe Valea Izei. dar nn aceeasi. de la horea lunga pina la in­ treg repertoriul actual. In Sapi!1\a dl1.i timp expresia instinctiVi. ? Dermanentei noastre pe aeeste meleaqun. s-a obsenrat 0 eYolutie indiscutabiI grefaUl pe puternicul fond tra­ ditionaL e\-olutie in texte.pirl'i popoml dill acest colt nordic de tara rom&neasdL 4.ll.te sa reprocillcll pilliPllii !.ii bati:ii.pa cc fatfl a faeut cite. Aceasta afirmatie cstc numai 11l parte adevarata." ponturilor ardelene)ti pe formule ritmice trisilabice de tip anapestic: b. la baiat aiunsa Se in\lrte5te in sens irwers. in abordarea unor genuri noi.rat cli 0 melodie de bant poate fi clll lata mai repede si poate Ii transformata in TnvirUUi. Iste perfect adevarat. do­ . 4 Sal! 8.'oluthre din cadrul ge­ nurilor . in stilul de in­ ierpretare. Jocuri preluate a. . apoi re­ . ceea ee creclem ca I-a si derutat pc folcloristul maqhiar. Jurelul (Ciurelal am ariHat ca se joacd pe doua linii atunci dnd sint mai nlulte pe­ rechi.de dans de patru rlnduri cintate (ori strigate n. Osendoeul' Bihoreanca ca la P~Hrova. In repertoriul obj~nui: de jocuri al satlllui Se Int11nea si dansu: amintit. asa cum se po ate 'I. m!sca.. asa cum afirmil Bartok. Batuia oin palmi sau de bliut: eu toate ca acesle meloclii nu sint joeuri sail clansuri arle. '\ fixte : . pentru dl noi am qiisit bine separate melodii pentm fiecare. sau cei pleeati la mUl1ca. Este ade'.a.. ci~­ pului sau 1a paclure.) nu se poate face despar­ tire severa". Este foarte raspindit in zonele subcarpatice. Jocul Ardelenese (ardele­ neste) se joadi de MrbatL ritmu1 de joe este eel cunoseut in tot Ardealul cu sau fa­ ra batai pe picior aiel 5e joaea cu figuri ]a[(1i 5i slirituri tempo 100--108 \:[\1.ste aHHurata ~i melOOia. Folclorul muzical este "in ea viata omului in continna miseare si transformare.n. fiecare bliiat indrte fata oda­ fa. pasii fiinc influentati de jocllrile locale. a horei maramuresenc. muzicantul cinta 0 tnvirtita si din nou re­ "ine 1a Jurel. Barahoilll.te 5ubqrllpe se den­ sebesc numai prill ritm Si nu in caractcr111 muzical". dind 0 ima­ Cline certa despre eonceptia artisticil asU­ pra vietii. Am llltilt1it ~j Ardelenesctll ca joe soli'­ tic ell mici nniatii. Rata i PAduretul. apartin aeestei catcgorii rlatorita caracle~'isticii ~ de . dl1pa care aceasta alcarqa la biiiatul de vis-avis. Alunelul din Maramure~: Satni ~ilnest: nesti.:e c..-edea. tind numa! maramure~eana ~i a zonelor imediat invecinate. a modului de a grndi si crea. Acest fond afirma totodata si di­ ferite grade de specificitate stilistica ce este dnd comuna intregului nostru folclor muzical. Comparativ eu ceea ce s-a cules muzical din zon.'echi.

de Traian MtUZ8. cmn '>lnt lucrarile 303 Colinde eu text . dar mal en seama dinir-o parcurgere dntaUL Sacotim insli necesar sa-i precizam anumite \-alente. $i 0 apreeierG c1eosebila si din partea fadarilor de inaltii cultura a nemii.ta C()lllOara.. eu limpuL atributiile a<. pentru di ceea ee este fw­ !110S :. ins a realizarea ei s-a conereHzat mai eu seama . GaniI ~lusicescu ~i Ion Vidu. ~ieolac Ursll. conclusa de C. lctiva a poporuI l o asHel de Inerare este ~i cartpa pe care 0 d\-em in tata. loan ~icola $i altii. preeum si de eatro predecesorU aeestora. de ciHre George Dima. Breazul. precuDI ~i de inteleapta dorintade a pastra :. Asa a luat fiinta Arhiva fonoqrafidi a ~1il1blerului\rtelor. llllllla! prin adllnarea si p~lstrarea folclorului din cliferite lOne ale tarii noastre. c]e\-enit apoi Institutul de Etnografie ~i Dialectologie. de Sabil1Draqoi. G.lra co­ llloara falcloridi. IlU esle necesar sa-l prezclll8m continulul. D. im j prelent Tnslilutul de CerceUiri Elnologice 5i DialecloJo9ic0.-. Tmediat dupl'i aceasta. . dnd mijloacelo de impri­ mart' '-. ci si prin publicarea lui pc j)arcur5nj aniloL lnlr-ul1 lei (1p mono~Falii ale unui anumit gen folcloric. sau ctlm este Incrarea Folclor muzical din Bihor.. s-a treeul la 0 aetivitate . Sabin Dragoi. ajungindu-se astfel la crearea unor in~titutii de specialitate. ca D. suceedat ):1 anu] url1lstor de Sabin Dra­ goi. BreazuJ ~i avlnd 0 comisie prezidata rie Tiberiu Brec1iceanu. Desig~lr. --_. omului pelenta cerceUitorilor de '>pecialitate si-a de)\'edit rostn] Y. Kiriac..solis­ stra­ ataile tmicc anea.i me­ lodie. ocul . Constantin Brailoiu.e aici re. cinlecelE noas­ tre populare au dlpatat 0 raspinclire mai lar98. lacob ~lure~eanu. s-a eonstitllit si Arhi\'a dE folclar a So­ cielatii Compozitorilor Romani.0110ra au dobindit 0 l''(tindere :ji 0 utilizare lllai larna si prill parUle !loastre. A$8 se explica faptlll ea. Fire~te Cd 0 \'olutic :1d tra­ astfel de oJ'9C:lnizare ~tijn\ifica. L ine~ti. 200 Cintece $i Doille san 100 Melodii de Jocurl din Ar­ deal. $i al­ tpie. Fire~t0 Cd 0 astfel de idee ~i llobil5 ciorilltCi a existat in toate limpurile Si manifestat in cliYerse feluri.ica ce foldor ~i a a :. com.1 afirma ~ patru melo­ \'oca­ esp~ir- ina in foldo­ me se [n hla­ ~i cli­ .:i trehnie propagatintotrk'auna.. penlru ca aeesta poate fi constatat din pare urge rea pauinilor ei. do­ ~ul ge­ l 1a in­ 'u ceea 1910 I Ac1use de 1a sate $i prezentate in concerte pc scenele oraselor.. iar ca membri G. Kiriae.. aces tea clOUd fiind pll blicaie 5\1 b E'sricla [nsti tll t u lui de lolclor din Bueu­ re~ti. in anul 1928. in 1 initiata de G. Gheorghe CUCll. Gheor­ 911e Breazul.i transmite peste \-eactIri ilcca<. Tiberiu Brediceanu. Gheorghe Ciobal1u.i pli:icut mE-rita :. a 'leaquri. a caror pilda si stradanie au fost urmate de Tiberiu Alexanclru. de la sporaclicile notari Si annonizariale unoI' melodii populare. ~-a tE:rnic d511uit :!ansul este arian­ fiind sin­ 11oas­ . Cll rostul de a cereeta si transerie intreacja noa:-.ustinutti Sf ell pa. Ilario'l Cod­ siu._-p 0 S TFAT Icieea de a consemna creatia dnonima a poporului a fost desigur generata de frumusetea lexlului poetic $i a melodiei. Traian \!Mza.ii roadele nu doeu­ si spi­ nd cele lIte va­ cunoas­ : nostru ~ 0 ima­ Cd asu­ crea. Aehim Stoia.istematica ~i In acest domeniu cultural. din lllai multe lOne."iunea ~i de in­ lri noi. Brailoiu. in care se cnvine sli amintim JHunele si ('ontributia unor muzicieni de frunte. Emilia Comi~eL Elisabeta \101do\eanu. G.PH' sflr'5itul secoluilli XIX ~i inceputul seeolului XX. mai ales eli folda­ .:estor doua organisme au fast cal1C'entrate 1Il il1stitutul de Folclor.

pre fo1c1l"Jrnl !l1uzicaJ din \. prin grija '\cademiei Romane. aceac. Din rE'latilri1e eela:' Ce all rerceta~ lucrarea lui Barl6k tiparita ]a "iii I1ch'211 .a ::. a fost posibil s~ pastrarea sau modifidirile iyite in te'xtu) Dlll7kal rw parcursu1 rleceniilor ce separ~ aceastfl colectie cte ceTe pretE-dentE'.. secondat de 8cplasi folclori<.i etl altii. ci si prin tr-o adtndi. Sll b ti tlu 1 Volkmuslk der Rumanten von Maramure. dovedita 1nsa nu numai prin culerrerea $i publiearea lui. Bart6k da acolo . dntece de nunUL hocc!e. fisc de ancheUt imprimarea rlirec­ tao pe feren . personate. ClllE'oerea Iu i Bart6k a fost pn blicati'\ 1a "Hinch en. DUPH cum 5e . desi 0 alta ]llcrare a lui Bart6k . mai tineri.int facule' d1]pe\ criteriile arioptatr' lfl noi S1 de c~itre ccilaIti specialisti. cercetind toate subzonele maratnllre!:. tntr-ade\'. asa cum (. probabil eele sugerate de folcloristul din zona.'olum mai multe doine.afara de folclorul copiilor <. Brediceanu s-a limitat doar la eercetarea a 18 sate.in merlin] si:ltesc.. deci exista un precedent in ('olaborarea ell acest mUZlClan care. toan Barlea. Brediceanu avea 0 mare pasiune pentrll fol­ clorul nostru. ('olinde.rcc:tat ~i de altii. In 1913. ajungtnd sa complmti melodii originale. In primlll rhd.'azut lumina tiparului c1ecil abia In lD-37.-a­ loros. plitrundere a spiritului fo]cloric.i ric dntecul \"()Cal de dans.L mentionat mai sus. merltn1 d~ a fl cea mal ('ompleta. oirectoru 1 $eolii generale de muzica din Si9helu "farmatiei.faramures. Ea cllprinde toa­ te qenurile foldorice exislente aici in prpzP'1!. e]aborati:i profesoml Glworqhe Pop. Autorul ei a cules peste 800 melodiC pc parcursul a 14 ani.ta zona.i primele considera!ii 5tiintifice asupra folcloru­ lui arcstei 'lnnE'. Renumitul compozitor '5i folclorist m Be!a Bart6k. a fost efectuata h lfll0.. fOrll111lind 11nele teze \'a1abile ~i asta7i. ea nu a . are. prezenta lucrare.liqill: Tiheriu Brediceanu si Bela Bartok..pcci­ fiee ('uleqerilor folc1oricc: henzi magne~ice.iaramnres. 8utornl acestei ]lIcrari a folosit miiloacf>le morif'Tlle c.\carl0T11ir:i 'Ro­ mane de la Bucure~ti.ene si folosind uneori aceeasi informa­ tori ca si Brediceanu si Bart6k. Pc lingl1 pasiunea de cu­ l .. din jns~rcinarea . cornpletinc! astfel si omisiunil(' predecesorilor amintiti.tra. in prezentarea folclorului muzic'al din aceasta zona. His'lnd la I) parte unele exemple mai putin caracteristice si ('xplicatiile ce intregul material ~. Ca metodolonie. cunostea hine si limba lloa.a tradusi'l si tipi'l­ rWi in Jimba romfma. obUninrl astfel nn material n11lzical autentic '3i . car in specinl de Cd­ tre (loi nmzideni de mare pre<. care de mlllte ori sint considerate de prove!1ienti'l fo1clo­ rica. pe linqa allelE'. ar:llnind hIr-un . c\ceasta l1Jnare I1lJ a fost in~. cintece propriu-zise. rf>71Jjla ca ea cuprinde aproapc loote (Tenmile 11l1l7icale din \{araml1rcs.!. Asa 5e explidi si faptn1 ea nn a cuprins In acest volum absolut toale qenurile muzicale existente in }.c in oricar(' formi:l ric cllltllra orali:l san crntata. Tiberiu Breoiceanu a cutT('!ierat si aceasHI lOna. a ceJcctat de ase­ l'l1enea.lir. Fata de colectii1e mention ate mai sus. "\e­ adnd inten\ia de a face 0 monoqrafie ampl~ si eli explieatiile coresplln7~itoare.Cintece popora1e roma­ ne$ti din comltatul Bihor a fost tiparita la Rucuresti.rnl muzical din "faramnre~ a mai fast q. completati in.c. balade ~i dansurL Desi aceasta colee~iet intitulata no Melodil pOpUlaTE:' TOma­ ne~ti din Maramure~. Din totalul cJlltecelor imprimatE' pe benzi1e de maqnetofon a selectat pe eele mai interesante. Tn felul acesta..":e' fir('c. 1n 19n.ilie $i din propria lui marturisire. dar a\-jml Si 1aClIl1(' de~ terminate de conceotii:e social-politice al(' epocii in care a lucrat. fapt CE' indid1 0 rlocumentare atenUi. Dupa aeeasta succinUi prezentare a lIllor aspecte esentiaJe {lin luerarea de fai~.. cm:ine-se a grlH Si despre eel ee s-a oslrduit Intru realizarea ei~ pentru ca "aloarea unei lucrari indica ~i meritele Hiptuitornllli ei.. de<. 111 1923.

r(. lOAN !>ERI'EZI Consen'aloru] de muzicd "Ciprian Porumbescu" Bncuresti . ~i chiar pe-.\lll~jlnt:]U" a Casei pionimiior elin S:· rjhelll \larma\icL prcculll <." unoI' programe artbtice (ell cO~ltinnt folcloricl. profe':.· [ollica IX' care () conduce. elIte reqiulli din tara noastril.>i (1] \nsamblul folcloric .i ccnl1m.inloLC:eanna pricepen:'d <. dr.. aspec!e dhcutabile.dupa cum nici petala incloiUi la 0 floare llll-i schil1lDa parfumul . uni'\'. d(' pildi..Ul'.i datinile mararnurc<. prel(~nla lucrare consliluic nn docUJ11c:nt de cllllllr(i rOnJ(lllea'iCd de mare \aloare. cit 5i a coorrj(m.' hfltare. re~Jblrul \'C)Cal dificil al unor melodiL sall arlHlHa prea incarcata a altord. ce contine.1 [ormajia . Prin rderate :...>elle. VOl' fi exL"linc1 In aceasta lucrare ~i lmelt.i do\eclesle . (. Prin lot. preclIJ1l 5i din explicatiile inso\iloare. " leqator a1 folclorulu i mUlled].\idrd" al Casci ell' cuE~..or al (lc('stuia..>i sp!endoarea. c1in ace. sau prin realildrc. dar ace<.orul G:lcorghe Pop estc '. ell astfel de glndurl ne exprimam pre(uirea ~i cin<..a$i ora<.("Jr'l Ii. ('Me Ya conlribni ~i mai mult li) ra~­ plndirea frumoaselor cilltece maralllIIre'jclH~ln tara noaslrCi ~i pestE. prCCU!1l $1 factorilor de cullurci carl' au sprijillit lipdrirea eL Prof. ca text ~i mE'Jodie.1rii acthitatilor artistice ale formaliilor ell care lllcreilza.. lUI nurnai in IOl1d lJl1de aclin'aza ci ~i .>1 harnicia. )tiintitice pri\'itoare Ja foklorLl! . auloru] l. impreuna cn orchestra :)cmhi".>1 un neclr'}c ')"­ paqaLor ~i \alorifica!.tirea em'enila autorului prezentei lllcrari.tea llu scad \'aloarea ei in ansamblu. at in privln!a a!egerii ~i a interpretdrii pronramului Inuzical.te hotan:-.:.

-

lV)IZn~

~Ol)lO:J

30 VI1)310)

SISTEMUL OBICEIURILOR

..
~
'.

-

-

­

--­

• ~-ti
~-~

.... - ­ :. -,
~

..

-----­

87 ---------.­

CICLUL~

VIETII •

Repertor iu I copiilor

1. NUMARATOARE
tIIr':; ::: '6/25!3

.P= 280
{j

Inf SidfJu /ieana-l! ant J dec. 1975 POlenile 12ei

nu:

2. NUMARATOARE
w:; 816/2497
lof Bobocea Vos!ie-?7 Oni J dec i9?5

J! ­ 260

- SCI/!
0;'[1

Poieniie

V/Cl.

In

DOUG trinuri

Au I.init sa stingd caS(l Pompieri de 10 fk;cQU

(H.'€'lasi timp ce mO(1Hl SE' ciocnea Pompieri df' 10 Banea.';(l

mdea

Au aprjlls,o

.,1

mai rau

La rn;Il€-fI frunle selie thm sutd lei

Hi

iei

pa

cine IIrei.

1 VINE PLOAIA

Nag. B16/2509

-180; J= 90

inf lJofon Maria .J7 ani ] dec 1975 fzei

!Ii

/;;e,,"})/

_:n' -- "e

----- 88 -----------~----------~-------------------------------

4. MELe, MELe
Mag. B1612505

Inf Sidau Ileana -11 ani J dec. 1975 Polenile lzef

co- do

bele

JeOd

Ji 1; ,

DJ
'

1-01 d8 ';~ol ba7'-01

Ie

a

- reD'l; vechl

- Ie - Ie

Hag.

~

1412190

5. cfRTi. CiRTI, VRANIT• A ••

~f7~]cc-t211
-;It
"

.P= 208 ; J :: 104
.- ce
do!

Allegretto

In! Herbl/ Anufa -62 ani marfle 1971. . Vodu Izei

elr - Il
17,";} -

vra

/71 - /::;

J

;778

{J-C}. 1 -

0.1

Pt/I

de

/rih du ..

cea

n-:"9

Ca HOi

Oei mil .m/ e pas Ie Pe'la H/ Ie

ma· ma rnea
0 - i Ie
va i-Ie.

6.ANE LI PANE

B 1612501
In! Florea Gavrilo 11 an 3 dec. 1975 Poienile Izef

Z iN PIETRICELE
NUMARATOARE
M~

B lJI529

D1t~~F--.---,-±~~:~---t-~ '1lTI$r~~--J--~ JT#-;f ~ ~ ~
v

)~252;

Allegro

In!. Te/epfean Heana 18 C.­ februarie 19'1'J Vadu lzef

.J =126

-

/a lie - bt.-, - /7u la . - 1/01 ______ .
/7e-/78 J'U

E=j

Jlru-/li

in.. - am .Jor P6l.. d0' Ca- lu -.>V

Ie

/7e

-- /7/1

,

eel bgr-

Jus pc1 n8 do U,9 zec c5 Iu - /0 Ie d pa re-,:::= Jus pa ~77t /7;} /7{} - /77Cl ze - e

m?·

/7)1

bU-/7/ le __ r( /e /7//7·-ca-o-v8z_

'--­

=1
.

89 - - - ­

8. BUBURUzA RUZA
-::; B 16/2504

.,110 Be ~ ~~ ~ .~ . ?6 I E.. f:+SEt . a=d1i~.~. .~ . =$t-4=. .---=.= ________.___.____ _ . .'.~ . ~.~==-~. ~ ~. -.-~-=:lI
It

In! Sidau Ileana, Fiorea Gavrilli-ll ani ] dec. 1975 Poienile fzei

bu-

ru -

za

de

/ zbu-ra

A

co - 10 m-Ol

In-su- re;

9. CUCIUMALU MANU

,,:::: 815/2318

*H
--

~~-280;.J 140

II: J =;:=~~
ma - lu JIJ-jl/l7 jJler-dul J'u CuClu-

~

~
1778 -

fnt Dunca faana-ll ani ]0 noiemb.1975 feud

~
nu
nu

)-/.

~

me;

51 J

In 9(oa
1-0

flal

cu

m/

du ....

!u
lU,

10. DU"TE DEAL DUPA DEAL

to::; B 15/llJ
;- 224;.1:: 112

Int Hachima Maria-Nani; Trifai Ioano-14 ani;Brumar Ana-II. ani; Ungur Vaslle-!4 ani,Munfean Iaon-14 ani 16 noiemb, 1975 - Bofiza

"
_ _ _ .i'

t=?i2lt.Jl[J.J=fJ }=~~1=1
du taL mar- pc:

'!.

dec;l_ deal -ll Ca-s mal mul - Ie
2(

[Ju - Ie

na.

pa

ghl - 0

deaL._ Ie ce- Ie

h'a/7-jt-rt

pa/7-t­ fe.

11. LUNA NOUA, CRAI NOU

•.:; B1'5/120
idem-IO

,; =110

LU-l7if 170 -

ua

CreH

nou

ne-al 2 JT ­ 17;:)-­

JT- ;7;)

sii ne

.= ,-­
'3
.,.. 871/2498

12. PITlGAIE GAlE
I

1

~Oder~t~ . ..Lt;. ~'= 200, .1- 100J5L~: § J-=ii-'=A=-+'BE ~r3 r= -=$c-~ :x-.~. ~
if g II'." ] ~ f . ~JL. . _,
,....., .
§t. --

Inf.B6butlloan-]8anl
100.1974
Vodu lzei

,:::"=':'_

- __ •

.

-

___ ' ______, _

It

Ii,; - II - 9;:) Ce !fUCI Tn

Ie
fl -

98 - Ie

tin

pI -

dor de

92 oa

Ie Ie'

Jt. u '[) ne Po - PC} Ou - ',08

J!'

U

I7U I7U

de-a! /au

de-d/ meu

8e-

Durn- ne-ziiu!

dal

g/7eu
ca pu mneu

13. LA SCALDAT
Nay. B il /2507
lleajj~J ~,-:8 eni

197'r

(/ .­ ne

14. LA PIER DEREA UNUI OBIECT
Nag B I] /250]

IOC ­

15. LA PlOAIE
,Mag B 74 ifflZ Allegr'o }J:: 280; ,,L 140
JOt

JOIl
liHlrti!3

·25.?1il 1974

Vaali lzei

m¥1~t~~I~i~~'~ff~~j:-j}I:l:~
@)

---'-"-

-----"

,
91

1

16. LA BUBURUZA

Mog. 8 11, /2196
Allegro

)::232;.) =116
,.........-..,

Inf Herbi! Anura-52 ani aprilie 197t. Val/U Izei

ru

za

Ju

Ie

ma-n

dj

ru -

fa

- ru

2.'8

ru

ru

-

tao

1Z LA LUNA

Mag 81/,/2185

Inl Herbi! Anu!ii-62 ant
febr. 1971, Vadu Izei

no -

ua
t/

lu

no

ua

Lu - nil

no -

ua

eral in

dj

I!)

Te-a/ vo - If

pe

ne

Vo -

Ie - rna

JI

pe

m!

ne

=--~ -- -J
--:- :j

18. COLINDA DE COPII

In!. Tomo/ago Gheorghe
Mag. 11 / J5
=100

a lui Alo-I,J ani aprilie 1977 V/~eul de los

19. DIN· PALME

Mag 813/561,
Inf 86buti loan- J8 ani febr. 197t.

Vadu lzel

frl/-mos fru-mos

II - .re - be

A

na ca

/7t, ca

rum-ba hlm--ba - sa .

j

J

ra -Ie :11 J: 5rlu de . i7J Ir r 12 r r ba . ~m ~ 1 mal pal r . -. 1970 e_ r rI tu Jcoa -Ie pa dm re -. 1975 leud /171 Pi na jor .j­ Chiralexa doamne Cili ciirbuni in vatiC'! Atltia petitori 1a iota Chiralexa doamne. 17 /25 Recitind J::68 Inf./7al.. Hario-20 ani. Chiralexa doamne Cite pe ne pe COCO$ AUtio coconi burduho!Ji Chiralexa doamne. Braicu Virvara. II -. . 3a - Rar . Chiralexa doamne eifj carbuni 1n vatTa Autia pe1itori 1a lata Chiralexa doamne.Florea Haricuta-25 ani ]0 noiemb.. Cu..92 --~--------------~------------~--------------------------- 20.~/ Iv lu MI..717 pfeaf. pn-ma . cu - ~ I ~ ~ 1 0 nu - lUi fa Ie ca -pu dom-I7U lUi. [u cu - Ii - Iv 08 nil Ie Cd -.. 21. -. HAIA.1= 60 be fe. J~ a r::::"1 J J Ii u Inf Tomoiaga Gheorghe a lui Alo .r F F fJ I r r F Irl~£]g cu cu cu un It r I j r FJ I r r I j F FJ I r r. CHIRALEXA Hag.4J ani Viseul de los ' aug. Chindri:. (u un r F I j-.va li-n c.ra-a xa doam-ne Chha1exa doamne -Grhl de primaVQra In pod ~l·nCQmaTii $i pa pteatra·afaTa. HAIA. B 15/2]1] Moderato }J= 150 Inf Plesu Anufo-20 ani..82 or aprilie 1971 VIJeul de Jos pFJ C/7/.be fe.PU CTntecul de leagan 22.Ie . PUIU MAMII Hag. BABETE Hog 11/1 £~! J)?lzr u .

{ 'O!"H I If :Jt7d - e-u If Ujo e..(SIQ) los1U1Q DWDW m !WlOa [UllOa Iosn !WWa owow n:J (S!q) Ios!nd OfDI.waPI r C( I y [\$ F\$Bt OcL =<f OlDJdPOlAl 090Z 1 '1/ 8 'DOW NV9V31 30 J31NIJ "£Z - S6 .fIW fe'UI is' I-:!f' ..r :lod e-u I 'r r c.V t c( LI . (..ell (~ hit r f r (r ~# 86L =€( dPdddti !aZI allUalod 5L61 'lap [ IUD LI-DjnuV SnaJlad 'Iul .Ot..IJ ew 'e e-e e .el.ieoo 'e e e e'-- e-e e ./0/ nf- .e 'e .11 I/o.e II ..flo' I! .e 'e ­ 'e 'e e llw-ew 17( -fld 'e - Ie e (e . 8[5Z19/8 '{ioW HOSlnd 'VIVH 'VIVH "~Z r- t:: -­ l!iL/ FUi nl - fld Ie e e 'e . JO..j dP Ifld el ./O! -. d f .e (U II' .:J ap el. .rE r~ <f r f I mo "r r t( I r .

. te culca (bis) '. 26. 1975 feud I' ... Maguta I l!i~c6 -20 ani.. • -.tY . HAIA TU ILEA vezi l.na-I I te rna n - .. Pascu Marifica a lui Steapan-25 ani Viseu! de 105 febr 7970 ha . twia tu I ie{l Cd mama Ie-a /egana $-apoi haio pui:. VARIANTA I Mag_ B16/1106 Moderato jJ .... Sa mai fae altu 10 rind Cd mama Mra de prunci 1 co nucu Mra nuci.>1 t-a lace scovcrgioard...94 . ....soara. culc(i·te puiu mamii (bis) Nu te·am Idcut cu /iganii (bis) L .. .... In!. Cd flaia pui de cerb Eu ell tine ma desmierd ati/a ti-oi hOlj Plna ce le-oi adurni.. .. Dii-i ell mama $.­ 25... PUISOR .GNag 77/71.. B 16/1676 Inf Balea Marie -79 ani 30 no/emb..1975 feud • /JU fla .8 ani 30 nOlemb.(1 lai.. daina fii doina (bis) M-o VQzut la mama dol (bis) U nu marii ~i unul }01 U I1U harnic lingd -noL 27 HAIA /HAIA.......130 Inf Fforea Vasile Citetu-1...Jar . . II] /(1 /(1 }a /a (bis) Va-.!II ha !a -• Hoio.oara PJnd-j crel)te mc'iri.Jor .Id /fa la pu~ .....5j rna dw:: (1 sec"w Sa te pot Vedf! imbl1nd ptitd de griu {i-oj fa Cd m(ln1a mere 10 moara ... HAIA. J! Rdlele din asia lume (bis) Stiu cd nu Je-am pl1S eu nume (his) DoinG.:}.ia /7. CiNTEC DE LEAGAN Mag..

2q .> ~------------~----. Clnd 0 io sa am tihnenJ6. hwtl.-.---. ~C! : Inf Jus r: n AnutD··ZJ am 30 nO/8mb 7975 j)-~ J{~-.-=-~ __ :~3 ~ ~1 I --fIr.~}-i~~-::-El~·C-~~~~L~::f~=:::E~~==~~1-=~1t11t~~~ -=-._ . ..s} Pinfi iJ:..:_ ' --=f=:-:--~t:w-E3 IL_.:'qdno[ D~CU Ml!e·a~ I[iii .'ciclnte)J~ lF3 '.·-l()cic"(:.'\._ .-~..1-1If. -Fa flO!(t JUlia $i-l dLL (L (bi.~·7 .I r'.\fe/ica··]? ani dec..~- /- c-a G/Il . :~nutc {] lUi J- .--Il<llP.w. '". .)c (bis) I I .1 (j . -..~-.. . •.~ ~ = m ~ I . 7CJ70 Vfjf.t--=t=. ~ J-\ ~l In! 'C7(! 877/717 [v1odei UL'_) . "1 !/.~. w. HA!A.". -. .-~ --- ---~. siu cit de supdrata Pruncu mamii rna desmeardd..:.: . ·=!:. A ~:~~:~==~~'~J~I~i' r. di_ ._--._L_ J':"J: .::::I______ _=.Jdf7I_.~-:-~~---..~le '."f.-~-g.rJ=~ ~.~:=t.los -==::::J ~ ! ::::::=::j :i~*~gL~1J .. I / I..-:f:+:-j~--~::'f·~~ ~a-~/'. HAIA. .i po stiliga L)e~(J(J{~ f gas esc . .8 . Sd L->uf1J Pi.. PUIU MAMII .J ~~=:t-~:.-'.fj (! II tau eJUi C L i1' ce 1116 foe jJ e'a btl tr) r LCUl-U .'~~---:'~"~---. ".-:.. .ii=I:_-q---. ¥.--~-#t.---.1:f~~'f'dffE'i~:··~:~~-~~--M~~~:f:=~ .. J A. .~rCcf:~~~~t~!c'~~K~~~. .L):! t_ -.. rl~{~ q!\IA.)lSj Eu te JC(j<Jan :.-~~J.. ..'J '!filA t1.>. _ .<~-. (i'e cue (. ta! i 11£.w __u __ •• -r -_.:: eu f-/(lia hWci pui. -. :~~~...1// LL ••.-.. -._ (. .f " ?) iJ. '.-.~~~~~~ ~ ~_t:~~~~Cc=t!-··. bani $i mo..nl/. leud =m=~-- ::£I=*.95 28. HAIA.f 'Ce"':~.. 875/L.•3':8'~~'"--~--tc----~F_:!wL~.'.o~I.! .l.Ji=-_~:':~=. .. 111-0 Jegdnat Nllma na!oc nu mi-o dot Clnd 0 io sa am nOrGe L-o Opal moica po [<Je.-::~ -=r~~~2~l-~~::~.-_: "F "'R­ !J . (ofs) t1pat-o n1aica-n pard (bis) o ce rn· tacut nln:l~.~U.-. M-o iacut.=: -­ I---~---w.-----. .1 uilJ d.h:~=---::. --~~-~ ~ ...7} __ .~~?~~_::~c~11"i.- .:..tj (1\/e.. -. PUIU MAMI .) .~ \J ~ !Ie Ie·· . ..] mali$o[ jj 81 (bis) [bin he..~ie FaiC} prunci casa-i pustie So. . BAIA . 'Jw. pu.-*·.---.~~:-==:-~:=':.• ~C]S'".--------.~.' ~_ "if I .i:. Eu te Jeogan til now snfnn Haw.om prune de ('iupait De cinr 0" :): prdrddit p(. _. . Wl't:. ~ P'U'I'SOIJ . 1ro .?llU i-'o llni (Dis) "] u PUiWl 11 durni (bis) Pin...~.-----.----~~~~..(1 S. . ".._~~_7~~.f~/ oor ~ -./ 1"0 . . Liul.~ <. 3D. .7-=tiii-·--uJi'-=+~-::. ~. ~~:::=~t~=.:-J:~2':~::::. -}=!:ZO=..~_•.:'-'. ~ ._.Ii- tat SLlparat S6 Ii...ler!!·· LL..>r. i lii/. { I .1/ =~~=~=:=:±~=:..>i "d cireoptc r..{' q8 ("'1 Ie. f\ .:::-:kJ -t-~:::::=:-_ /._.

si n-a1 somn Leganlndu-te pd tine Mull lucru mie·mi ramine. ~ Ii Ip Ei E Ii Ir F U.. • ia r £1 hil178 _ __ P I~ J 1m cu ~ " U.5 ani iunie 1978 Sdpfnta 32.. ~ • ..g8 .J.liu pr ma de dar mne. Si din easa $1 de-alara..tj l!. B 21. Borodi Ilean6. HAIA LlN.!7d:.ml .8( Ma-ma __ dnd!77-o Ie - ga- naL~_ Ma-ma_~crnd m-o /e .faf mal I r F . II 1. B241 1. Nici la prinz . de primavara Si din easel $i de-alara. ~ Ir p F /i/Ci -- cind r .. l S' . Birsan lteanii-25 ani ian. 1975 B1rsana OJ Ala JJ ..96 A _ 31.18 ani ian. tal II 7Bf dlil ra mnj· 0 cln - 33.ra Cd-s micutd sd cresc mare (bis) S-o mlngli la supdrare (bis) I j) gu J j. cfn.b J ! l j J. /329 Moderato )= 140 ._J J1 @ ¢- tdtJ I k2i1 J) 4 G I J) !i.0 ma de dor mne-o tat.71 t» Ie Andante )0118 • Inf.LIN CU MAMA Hag.si nici la dna. MAMA CIND M-O LEGANAT Hag. Mne-o cintat de dor .0 cin.Ii r IJ !lu . 1966 Birsana ~ § P fie. j II Un lin-lin pui de domn Mult Ie leagan . B 15/2372 Andante ) :120 Wi @~ ~ Inf..____ t-a ma ma 170 n_'_ eFt i> J J vre8. A w ~ • Inf Husar Ileana a Cionchi-1. MAMA CIND M-O LEGANAT Hag.J IIi Q E p IF g .s-a plins (bis) DOTU de mine s-o prins (bis) De cind s-o prins la inima (bis) Nu mai am nici·o hodina . ma m-o~_ /e 9a . . Si de iarna $i de vare De loamnd.

I-a allot doina zjcjnd.! J/ .nfn. PUISOR • ::::::j Nag. Tamas lIeana-24 ani ian. . 001 -:J. /.piI /TIIC L-a lasat rna-sa durnind $.ra____ co . B lJ /7121 Lento J>= 125 t:'I In!..'.h J Ie ..J {l1. 1970 Vi~eul de ios ~ IU - et I p . 1976 ~ ~ @) j {}i=j) -pJs-l1 001.. 001 *' I Jl J gJ H iTlil a Pu .40 ani dec. !7a .mu ~ B OU!. OCI.. D//}_ 71 '- 1ti. LIN LIN. HAIA. 001 LJUI '. 001 g. BOI ani Nag B74/ 2799 Allegretto )::216.!- de_ co- -...i haiuca pUi~Ol Pina·. cle~te mari~or.Iu . fTi!C=_-~.. II le-o g8 DiJ. /.J=10B Idem-17 =$g J~nJI a. B 71/726 Rar )= 128 Inf Bora Nas/oca a lui Con/rate. NA DA BOI. 36.] ." . I3S lj j) J Le !}B . A . ~.de-o Ie .. ~ J) J - //{} /uc ru 1~77/ /lld/ rj' mF' ne '''if @~ J1 J Du! dUl £lj JJ !7CJ - I J. DUI. II da _ OUl CUI na - da__ /1 ~ 35..~ iiiioo-" IW~ - :J /TId =t :11 r p r f..-./ld tIJdl lt4i J-=h$-h!§ DOl Bor~a fa /)il7 de un . DUl. 97 34. --t ~. /77a l71a Oal__ /la Cd___ CU /TId fe-o IT =t ~ ma (bis) Ie !}8 -- n8 /TId ~ I .de-o Ie na.' ma dul !7CJ E CJ ~ d d a Dul cui na-dCJ lJt9 4: i j. flol I j) J 4J j J I J. 4 J. k I c[j " J71 :!@ I)) W J) J ] '. .pI ~@IJ. gu . DAI HAIUCA ~ &§ru?r @ 0 ~ @) Mag. dUI_ 4 dui___"_ (/(J /10/ na _~ ca ___ ~ /' .7 CJ A 1 - CJ ~.___ de un .. i J.du /1 ~~ lJ te j 4 pe J "" IJ Mulf 11l W I J) .

Ii pe lw Haia......... haia puiu mamii Nu te-am Meui eu /iganii HQia.....w Neeazu de fe-a-ncerca Pe bunici CQ-i in/reha......so te v [E' Mare cit-U TibJI"...........­ 37. {Juiu mamii MO!..... poco ['ubo to #~ -134 in!. i 98 . haia.}iiatl fiodini soare-11 dfUmu/ tau Si·Qscultafi cjniecul meu 5(1 te feci co bradu-n illunte Sd iii hamic $i CUllHn $i sa flU euno. Sa-ti lie W$U obraztr Pe bunici .. ia Mdmuca te·Q !egdnQ 38. Turcus f (aaree -::.}ica a...........$tl Om co Pintea V itenzll.~.. PUW MAMII Mag B 7969 -Halo.. ....li nec(!..0 a{1l 7968 Dragomire~ti fJra Zl / (1:7 Brozilo( va adwwli Norilor va-npIQ!....rn ~___..___... .. ...... .. HAIA........ BRAZILOR VA AOUNATI • Mag 2918 Lento.... ho/a...:..~~~__~..... .... haio.. ..... HAIA.'.......

.:. fJd - nI fJd--/7/ l7a -.~~~-=fi--"*=-'~-::=--==-jj . ~ S-:J irn.~.'. .. .. ~ ~ t'\ In Mag 23/]:. Mit ~'('. nani..Si cWo Ii-of hOlf Find ce fe-oi adormi.~!. vul eu 1.a daca-a veni }'v1Qmuca J-a ciupai.. :----=1 ~j L·Q-nf(i$<1-n scutec de in Si }·o adormi 1a s1n 40. 12 /Ie.5i-un fecior am doblndit...-r F'" v itUPii£t. .dPOI /Jd·. 1. .....0 1/ (7!/~ ______ ~==-r~~~~p-. II /3420 Moderato _~: 140 Ana .. .. ~"u/J~)scu //{?DnO zaon/ 19SfJ Drcg[)mi'~?-?ti -.:c./7/ ..) ~ n ~ !".J J---' =-::J f.~ ~ ~ i<.1' ~3 <7rn pe lu ~ ~=Jt~:. UNa r-r"r'·o"''''''·' /'~. - I(] h...li eu un dOl Sa am pe lume-un fecior DOTU mt SaO lmpiinft . HAIA._~~~-'~~~~~:+===j (TIe-un fc ClOF___________ [Jo /'iJ t: ~!l I I"~~~ .ld pU-lul (TId-mil Nani.£:~~~'~q~J. 5/..32 ani 7958 Viseul de Jos #-f¥r~---F-l#1~ ~ ~] I @' 8 ®Jd ~plAW J.co::..!'icr~~'"-..99 :~o ~~ . J-p? -~--t= JJEi=M I lie') la h. ~ '". TU ILEA VEZI 25 inf Pop ~ Mag. Ale mama-un ieciOIa$ Dragu mamii ingero$ A. .· /(] /?a - /3 ha - ICJ k9 - rJ.. HA lA.{'?~. S-apol hala puiuJ momjj Cd rnd duc a secera Sf pita de grlu ti-oj fa Cd mama mere 10 mOGld S1 tj·a face scovcrgioard Cd md duc a sec era Hula haia tu IJea S-apoi haja puifjoQrd P1nd·j cre$te mdri$oQnl Hala haia pui de cell» Eu ell tine md dezmierd . nani.:-.=iE~IE'~ i Am :. -- Id /w - /(] /7c. F T ! - do b/'n dlf • Am Qvut :...' -. nani..-___ I re C/OI' .

· .-ri - I iQ..@ cu biJ nat '+ II -"J.fa D jdBl-. 29/]1.0 Lento.=¥:-t~}~....b-+~i¥tt~··~~). pa Sa n·am prune de legdnat Mi-a$ trdi tot eu bUnat Sa n-am prune de eiupdit De dor m-a$ si prapadit De-a$i Ii cit de supdrata Pruneu mamiJ rna deslaM $1 zOQard din rnihurele Eu rld printre lderimele.5/ mal m8 -. mO$ie Fdrd prune.·· . . Ira I faf Ii) t. 1971.. . pus tie.1)8-1 5/ mal m.61 Allegretto ()::110) ~ frjl7JriJtjr}J ~:--t~ . avea bani $.4~b=E~ -JF--·~.----.~~-==~~.a flU - $)l 0 ru flU ..h Ha.p*~_)) .p _ _~ ~===:E _. ! ].a pU. B1]/1.r/ ..~ ~ . easa-.J =tJ P/ -/ .Jor.i - 8. D-a$d un pruncut drag Pentru el aCusd-m trag Pot. Vodu Izei - ::( ~ • t . HAIA PUISOR • Hag. ~gj i lid-Ia ha. ian.~_~~.Id . II De tiff I In! Visovan Harie -6J an.. poco rubato »::120 A Int Huban Ileana 26ani 1968 Dragofflire~ti f~~j@ .i L Pi /73--1 Sf ma/ m<5 ri Pt-.J~r)~JrT=~_~..i P/-od-i sl ma! m8..ri--(v: ____ ./9 17a--. /fa ia ha-. 42.100-------------------------------------------------------41.­ ~==-:31 -.--2)l i1Y:~ lid fa pu-.''? flU fl de am /e 98 na)-3' 11/ a.. HAIA./la-. FARA PRUNel CASA-I PUSTIE Mag.

5/2601 GodJa PaJaga. _t4 • (i~ti tJ r --~.55 ani mar/Ie 1965 75ani l. .. .__ . ""..."U ~~ Ji)11i~-... s. .JLJEit~=~llLliffi~~mJ4J 1 . ~ --- -:.'-: . ~..-~ /1 ':. HAIA PUIU MAMII Mag B 1. fa IU ==::=J ma mil. t":'\ ..I • -)~'. J~ ~~=-P=f.. EU TE -01 CRESTE .-c---~ 'c:..~:::t. f!2~!} ---." :--. fe·o := -: ~'1J1C. Haia.' ) ~ . /78 I a pu..j. ~~!: ..-...:=~-:.-~'!~.~i mel due 44.__ ~ I "1 . ~.L. .. k J U ~ 3- .._. . ~ .:-=: '====F-§A -+-~ ::::j .! ~ I! '.r .. haia pui de cuc Eu te iegdn $1 mel duc $i rna fac slugel 10 cue Foc $i apa sel-/iaduc. ~~ ._--r--._- ~~§~1_t:' cui...Ii0~__~__~:~b~=-:-J:-~~=-"'~~~~. ~~ ~ · 0 _____ Int lust ·36 cor Mag 28/39 Wf) 7970 S'f'-"~~/11' u Rubato ) ..c ¥J -~-~ =: ill 5 3tJ 3:..}.' .e. -~ .(/ .--­ @ rl ))_J-= r:. _F==-=1\.i sf ~I ttf -~ /a. EU TE -AM FACUT. iJ~~..1111 101 43. HAIA.IU ma iid .--~--. * .. F 5- ! l~ "'-- j~ :.~~~~~..._.?=S7ii§iB) co nul 5-0__ . halo cu mama Cd mama te-a Jegelna Si coconu s-a cuica Halo halo pui de pe$te Eu te-am fdcut. ':.~:4-FJ uF ~92 ~.. (_fI . haia $i-j dormi Pind mIni ce s-a fa zi Haia. FP --~ co - '~~ co ) si'.-~~- - n~soi' ~ Haia haia ell mama Haia hala eu mama Cd mama te-a Jegana Hoi eu mine pui de eue Hai eu mine pui de cue Eu te Jeagdn .--­ r:: J i l. . : : 1 1 8 ' u. -- ca ~-.. Cd _ _ _ _ _ 31 ct==-=== ~ --)- Haia..p. eu te-oj cre$te... d:..h. /t -----~-..

--• ..•..'1 i . ~1.1l'.24 ani mil! lie 1968 t r 1.a (bis) .~ :$ :(~.\> . ~'.Lir.i 'btllbotu mirat te-ntreabd tu Jemeie.ff~=~J! ..~-'~/ ~ ~ =."1 ~?f1 { his} 46.j . c'." ijrCJg7mfrestf :i:fj~:. . BOTEJUNE DE FEMEI Int he "[aria . .1(ii Mrbate eu dreptate Nu-mi cata Jeacurj de moarte Cd am to la botejune $i-o 10 neveste nebune Plnd Loolalt-am petrecut ~perld ne-am Idcut L . ~.... e~ti beteagd ? j\.'/ ~ ::y ~.. • --.DE cue 1: :..--./ .. '~f:~~~~~~~~~:..:. "d..:.'-~.

.".---- W::J----. gol meri c1telin C1nd efti pJinut de c4tane Tu atuncia me.·J~l:j {bis} /In{J~ Repertoriui t:ctdnie instrum~id(J~~: t:T 48.:. 7971 Vi. ~. Hai Pleac4 trenu fuierind R4min mlndrele pllnglnd. 1-7 A +-.------~-.l Nag E7i/ IN CATANE COi.-'-'.. Ii f~ -" ELOR ~~. DE PETRECUT F 'd.~.. ~t.:j . tt f"-· EJUNE In! 8' 16//44 ~ r­ " ~ 0' ~1 d. gald sord Cd m-a~teaptd trenu-n gar4 t. .. mli M1nce--te locu de trin Clnd eft. . tare. StrigAturi: P6i Gald mamd. J.ll "/ C::J oS-am vCizut pa Si m-am dL!s~i i5. ma. Hai.O/ c/.--.t.

. -• 50. nu te-a$ da.104 ----~---------------------------- 49. DE PETRECUT FECIORII IN ARMATA In!. mlii Sa mal seap din tine-odatd S6 port clop ell pana latd Cum I-am mai purtat odatii In catane n-am de mars Numa cu mindra pe $clS In cdtane daed-oi mere $i-acolo-s mlndrele mck l . [ovaci Grigore -57 anl. Cdtanie bldstamata Hai.J Eu cdtana $1 cu strut $f mindra·j cu 1eganut Eu catana 1a-mpdrat Mlndra-i cu 1eagan 1a pat. stngotun: PO!?W SimlOn -]0 am nOiemb 7971 Viseu! de los " ~ i 4 ::::. HaL· IDth Urcd mlndra sus pe deal Sd vezi cum 1s militar.prima~} contro:[ovaci loan-29ani.febr 1977..0E MERS IN CATANIE Hag B 77 /29] IVlorCIO e • A " -­ 'I ~JiO---Et--~ .Viseul de los .. Mindrd primavara zine NU-j ave parte de mine C-a ave parte armata Tirnacopu $i lopata. .Fr-=*c=-@=c~+~-=t21l !lj '90 . . Cum md fugaresc gradatii Si tu te iubel>ti cU altii.n grddind $i cu 1acrimj te·Q$ uda $j-n armata. " Mai mlndrut viole pUnd Eu te·a$ r(1sddi..... • ~ I i . zongura:[ovaci Marie-51 ani stngaturi: Pascu Simian a lui Sfeopau-30 ani .. tarat Cavad Grigare-54 ani -prima:. I " " I • Hai.= In!. tarat.

r)!? _ fLl s/ :spa i:l if.'_I/ t _ ' rie. A • ~ Mag.'~oflOneJe .. spa}Q-n . EU MA DUe MINDRA-N CAlANE In! l.< 51.. 1a (bis) .==--:±C:=! .i mi-o fa /1111 ft"· .51 SPd .rdelean loan-I) ani - ()l =180 ) r£:1. . la.. did­ -Y' ~ ..ITi.)i-oi jeJi-o eu cu jeJe.'.8 (In! 3D noiemc 1975 leud Eu :n'-I due rrl!!7 ..U Ie uscd-n foe $1 jele (bis) De doru inimii mele (bis) Gatd-mi mamd cufdru (bis) Cd mi-o sosH ordinu (bis) Nu-mi pare rdu cd md due (bis) Pare-m rdu capS tiniir prune (bis) Gatd·mi mamd valiza (bis) Cd mi-i musai a pleca (bi:./ ­ febr 1971.flf'.- ­ In! Ardelean Maria. 5JJ / 2450 52. 53.'. .. rd·mi' d ________ . EU MA DUe MINDRA-N CAlANE A - - ~ ":19< B 16 / 774 r : 140 Inf (urea Jaana a Petrea{)ulu' -65 ani.18 ani mar tie 7974 Vadu lze/ . ~~-==sFf=. fd il..'..1{)5 . tu .' . la. F/orea Vasile J Ci!C!u!U!-1. Vadu IZe! . EU MA Due MINDRA-N eAlANE Mog B 14 / 1894 (JJ:194) .? spa SpaId $i cdma$a mea Cd rdu oj catunii cu ea. la. (bis) $i trimite po stele (bis) Pd $uieru vlntului (bis) Ai la.)i 0 0 ia spa/d-n sdpuneJe (bis) Spaid $i came$a me maJ (bis) eu-care am hi/teit eu ie.1-.< '- v ~~~-Fi=~~§-+~-=H==~?7:lf!~~~~JfiJF 1::3 r/i-mil Si _____ siJd-Ir-J ~t w Tu -~ ~~ Tu =ti----­ hal-ne.} 0~rJ-r} Cl:J /ie Tu I r­ t. la.

~II .~~I~JE)"~. ..:<t~. _____ ."2Q:." . . C:lf~ ... MA Due g 76/ Ji.4nu!c (/ ~... ~. mdi leud (bis) Cd eu din tine md due (bis) .. J§. (Uhi ciopu dst eu :1'[[lQ strut {bis1 ~:nd ti .r.-­ -~---~-. c-.: _ ..CAlANE !nt.~ d' /·~EJ F'u '/'3 _ .t..""- r:1? 1 lO Si oatist(1 mea (b!Si p·om feciorit ell (. Turda G'~forg. :..~t-~~+j· J) ~ W ca-/a.iult!i-2J ani X' i!). .. (bis) 56.i "ld .. (bis) Noapte bund.(1. - .~-·=:~::~::':=~~.'ii#-~--~~~~~~~ t in Cd - /::7 '7f: nu /a _ ~/D/ug.. ill ~"-:.=I~~:~·~·:~~::JT-+)~J~m~~.~:~~~-'h.72".. MINORA.Ai .:-. T" $i-mi spaN! camesa me (bis) Care-am hoJteit eLl ie (bis) Si mi-o spaJd-n idcrimioare (bis) Sj mne-o trimite pa stele.~..ae .~.. a si dor sao! saruti (bis) lot fuseD ..{'mc 7975 . ~§k=~.t .-_. - A "" """ /c!em·· 55 ~-p:~~ J=~tL~~..<:.__ Eu md due mlndrd de-aeasd (bis) In cdtane nu 1a coasd.J!?:'~~---'--·..::.'// ~~.~e-JO on: /TIOri'rf 7976 Stipirda .~·.!- .. !1E~: ~ -sf :!:= -"-~ ..>~--- +Ti~. . ::.~...f.:' l:a/~):. ~~~#~. :-.:~. "fiff-'--'. ------... EU MA DUe.

57.. ["u. '. .'::g!::-:::"....":.. (bis) 58.~·il'.-. i$j.. ~._-------. Inf.--~.f iC H~~.r~ i'\ $.JI Tit .'t.t~===+-~~~~ ~.!'t f title i71ln - -/(j '--'>:7/-­ [5 ~j/ :_~1:7 r'!l U If! ... ..8/":'7! nOlembJ975 feud -] MClg. ~. DIl-o spald-fl Mcromele (bis) $1-0 trimile-n jos pa steie (his) C-oi primi-o fil cu jeJe (bis) eu j""/.----.~: ~ =-= -~-:. c!r-.. Nirja Narie a lui Purice . .-.~-"'" - . EU MA Nag 815/2586 niH' '~~hlrR". ._.85 OnC£!.::::::.g Br/·2.l· j ~~~'lU ..'_..' ~~'...noD A .r/j rna due ... •. --.. t IVI ·111(' 'iV' '''RA~ 59.r7in"'''~--.-.:.. mdi (bis) Eu md due mindrd-n cdtane (bis) Tu rdmii ~i spaJd haine (bis) Si Ie spaJa-n lacrdmele (bis) $1 Je uscd-n dor $1 jeJe.."".--~.t.65 {Wi febr 1970 Vi~eul de los c" ~ ~ ~ ~~ ~.'--..£' MOderato )J 180 -65 . nu la plug.~.~~' /. v i~ ~.N CATANE f{.:--'-.:! r.5t/ " '.-.v ~.~---::::r-~.'" .../["'~'· . / . "'u UA b\. =:J.1 L .--'-.oi ldcrima (bis) Stit! cd·l de 1a draguta (bis) .--~-~.r....----.._. rnar!'!.4 i Due Dunca VriSlle .. • A - ."'" {ji.< '_" -- . f-~~-~==-~ r ?Et-~ Jr41·--~dt4==~:::r-.-+.'- In catane.) fJ -~ '?7Drt!E -~.. B 1611869 Moderato jI:: ~7S /fai d:a c.. EU MA DUe MINDRA.5i-o trimite prin nOll Cu Jaerimi din och190ri .~. ~.".

• Nu s.n easel Numa elopu mneu cu pand Sel !. MI N -I PANA CLOPULUI ORA /.. muma mlnioasd Stiu cd nu." 1/// J..­ 60.'­ "­ " L . A MNIRESI .DiN BATR!N! -0..// _ 1-. Numa cJopu mneu eu strut Clnd (i-a sl dor sd-l sdruti Numa clopu mneu eu strut Clnd Ii-a 81 dar sa-l sdruti.Ii las nord. B 27/199J - A Inf Pe/reus ~tefan -36 ant --- ..108 ..fag. -... f..tii c-am pJecat eeltand. Repertoriul nuntii Vocale -• A 61.

/lei hi! hit' ~ fJ)It2~~#4f#(T J5_~p Ai du du du i SI lar ·-·)25 1 f-a do -.> /11/ 1> ~ [:. ~- 7' llr. ' I/! " Z! . .n" "--. _ 17ff ~ . hti h)~: --___ _ ---~.~ .9.~ /1 poi nu mill mai. . .. 1.-' f'.rca sa de~'d lTlU na ...:. he.-. /Ie..if if~\~ . -.: Ll _ ~ ~~~ _~~:.. __ _ L FlU .~ I fun 5: fJ gra _ ~ UI - c. [-. ..g !I-s zj /7U- rnai Ca . .11_ -_ /71/ ___.in +e it? J) j) Jj ] ~ff-rr~1r./-0 rJes-grd-U! Ie /Vu rn.t.7:: /7" II. ~ :(> le :./Tid/ ...~-- nu z/ "- I7U mal ----- '$ tL jFjE-}l l.. ~f r:-..\> IF-s . -.- --. ~ rna! ___ D' d ntl" md . Ca La Da ·"l" . h7l m •• _ /7ii' pOI au mal mal 1"':\ Ga ('­ mnl." .-----.'fu lu /17e h .c-jl =r ~ib=b .. ~ tf/el _ _ _ ---------"-----. f" .i r:-.t /7// - ~ =j~~l%i~..-~---...'"'./1 . ~j) ~ ~ ~ ~-=iEjf . ~ -==r=m .. ra tKJ.~.~--------. =t! .tur -. Jlj -t}-tj J:JL]2jF-m~~j)~-Jl }lk}l ]8 --. lEla. rna-" [..----~--- .ru lui __ _ .109--­ ::= ~1=JF1-~~~-t:' ~ :i '~7 j..

62. I Jlar ) 4 du .62 or.. Jan -• 7974 Vadu lze! - .ro eu la vre-.re aJ -Ia mai.ru-Iu/_ lllli71 .rea .' __ lui' hi.[ea l u i _ ~~: .Va . ~ - p-a do. flu -mal mh.i l !IF f !If)-cijp np ~ · du. /a ma-ma d-Il'-o-da-IJ:---_ Z!i hfi __ /7/'. . $.sa pI iar dui mal . HORE DIN GRUMAZ ..A STEAGULUI LA MIRE­ In! Herbll Anuta. b .i du I hii ill! [U'­ J -O-i r du.: eel i// - fu flu-i_ a . r. OUI mm .I.110---------------------------------------------------------­ f/ jJ ]l ]l Jl JJ Jl J2 Jl ill ri .

. "'~ -­ ~- -.t1~ ~ i . hU. --. LA MNIREASA Hog B 201673 Molto rubato) ll4 =­ .-fll .....~"C' ~-...~'~-~..: rc:::--" .­ . hU.-. hli.___ " ..: iia '----~ . hii.::j.-::::.. Nu -rna :7irna.: 1. hit Hai numa-ni mdi.. hU.. numa-ni mcii.'-' . . -4. . Mi'_ ".:iL·-q G 453 . hii ii=== -i '" §I Gurita mlndra.. .. ­ --~.:-'--'..t~~~r-·':i€" . ::2 63.. Cd ~i fa mdta clteodotd Hdi.J 7"--' ~ mai Cd Mni-rca-sJ . I iii! HiI..' _ fJ( . numa mdl Pdi c1nd 1i si mai supdratd Hii. ._~-A. hU. hii. //ii.c. $i doina. h1i. f1U rna -. .. hil.:.. hU.----.. hi!. hii. C' _ 1/1 W rna Sij Cli hit' __ . ~ :-­ ~ '-- - '--­ In grddind dupd ceapd Ai pdl nu mai ni mw HU.__ :i: :ac--.•. hil.-~ -) jl <.---~---------- 111 ." Inf Stan j/eanj-40 am apo/lf' 1965 (i::: ~ " =l :i.' h" II pri I"":'> ] .t.. hii. . hit.~I ::2::3 /111. 'f~u::c:tT~=H ~i'-"-. hli numa mdi La I1ntind dupd apd Hil. ~'-"'. . == ~ lUI' . hii. Sap/ilIa hit 7~ -- .' '" .

I Nag B 20/1782 Moderato &# ~ pJ"_~\~-¥ic:cf~-fc:¥~-~~~j FrljfJ ?f:..Q sa mti dai Stiu co lI-aJ mai mere-n raf Nu-i bai mama cd ma vinzi .! i. . Hag B . MNIREASA DIN DOl PARINTI .$i nu Ii-I-oi do mai multo Hai mama sa rna petreci (bis) Batdr uJita rna treci (bis) - 7 . (bis) 69...3 r r: lti . ___ _ • MnireSLlCQ JIIindrQ e$ti lV-ai oglindd sa te vezl Sd te vezi cum e$ti gatata AJtu IHIi si suporatd. 160 Tudorov/ci N:CuiC!-20 COil voce :.11.rnitS Pd aT/po vlnui tn fundu pdmmti11ui (bis) Carte alba CG vie (bis) La mine Ja cunume (bis) Carte aJM scrisd-n pJic (bis) Sa vie numai de elf (bis) • so C-am 0 floare de-aJbi$or (bis) eu care asti'izi ma-nsor (bis) Mama mni-o tri. Urda Marisea . ludoroviCi !1rma-J8 ani.'./1124 Moderato 160 fnt. J>:.6B.:':-:~~ "f-~' • ~ ?t~p~p~f~~~~?l -t=~~J fi~-[]~' " /-. AM TRIMIS MAICUjA CARTE LA MIREASA ORFAN/\.20 ani lunie 1976 leordina 1 • [e g/f?­ .mos raspuns (bis) Sd md pregdtesc de dus (bis) Cd de unde-i ie culcatQ (bis) Nu sd·ntoarna niciodatd.J. Nu-i lJai rl!Wll.ROZC.'fr. voce SI zongo'· dec197S..lffC -- .itiu cd dOTU nu-J cuprinzi Doml de J-aj cdpdta (bis) N-o trebuit a rna da (bis) Da mdmucd te-aj temul (bis) C-oi zlni dupa-mprumut .

·~=L~~. cu-:' flU .I ---- ~ "i J J ''''... ..:..0 D c' [·ldi m're CQ $i-un bujar (bi8) Amor e$ti In:jeldtor (bis) e-ai zlni cu minciuna (bis) 5i m-oi ceJuil vara (bis) PC. ' ' ~.. '­ t~= ~ (* r. .~r-> -e. :-:.... -:J'lJ ..-"-d-"iP-1i6r~ '/--:a I~ ..&:::*=l-+=g j~¥ksc:::-:i~i~ .__.::1 :!-:':::'~::':~l 7i -.(f'lj.-::- )r": ...=:'=====-~-::::=l==~-:~--:--==:::::~~-::l~-:::~=<:':·· J) 1 :t=±l==~~~ff~=-_L. ce paartd te-ai intrat (bis) Fold bund (i-ai fuat (bis) Fota bund de neam bun (bis) Cu Qiddind lingO.rpa -__ . piiml de supdrdri (bis) Miresucd dupd tine (bis) Pare-i rdu la oricine (bis) Mireasd. --..0' < ".115 . ~ ':e IJ wi}) J] IJ £j ~ (111 .' ..f../ it/.:i.:-....__ :::.10cJerot 0 1 r--l.=t.ma-fl . r' ~~ "j} 1$-7' I ~:'j.>J ~ 25/ SRI..I »: 145 r:.J '':!/ ~.. MAl MIRE MNIREASA TA /rj..-.­ 70... n* ! _. ~.: .r"l/Y.di cu Mi . drum (bis) Fald buna de neam mare (bis) C'u qrddindl1ngd vale. -..:/a/ [/1/ 'P i-:-Ji ~ ~+f -. O. ~ --. '=. su ..·j-{ ...'if .. j)~~. (bis) 71.Lib flO'. 7975 Bofiza .-/ U ~I/ ~ ~ -.-L·~r-it·..=:±. =E.---..:iir----' ...:i· II 1'.. / .. .-/ j it-.tli· rf' f .-. I' -~~/ .. '-..-o . .-- i IJ. bu - na _ '"' I - f7! ..'fr '.. MIRESUcA CU CUNUNA . ~. mire/e tdu (bis) La multe Ie pare rdu (bis) Si la-Ii mireasd cununa 0 dd de-a roUta Pin grddina mUle-ta (bis) Unde-a sta cununa-fl loc (bis) Sd rasaie busuioc (bis) una Jetele or juca (bis) Tu 1i sta ~i-i legdna (bis) S-apoi daina ~i daina Si iara daina daina..j 'i' 2 15/ 6. J"iJ--j .. .su cu ___ &0. J) . ~ J J) I j) 41J l) J I J 1))1 bJ I.fla I II ~ Cd-i legatd cu curele (bis) -Si-i plind de dor !Ii Jele (bis) Si·i lcgatd cu Jegdri (bis) :)i-.~ .?2 ~MOderQtG ~ »=135 CU flU fla ca inf Trifoi Maria .::::-T.'--~ *Fj J ill I .i'.. ~ ".U 1_ . I-" flt3 .--::t..Ie ..67 ani 26 noiemb.

mdi Co sa n·o Iii cu nacaz.st .. ~.rim__ l7o - ra __ mni -.s/.. 73. .WLr==F~~~= ca .ie tt4j J ~Fs:p:i·~J-P ~! "'<:::::. J. la I . . JjJl J 31 '--' Sii ho rim /10 .j Ff CDr-nu me . 120 Miiri$ca-J9 ani dec. ~·lO J) J g lvIi-ie rafl __ Ifl cor.re - CI 17l' Miresuca tucur dulce Uita-te mdi mire bine (bis) Tu de aicea nu te duce Cine $ode l1nga tine (bis) Ca·i trece gordu cu stini Sade-o floare di pa rit. t. .~ I ~. ~ . Las' sa plingd ceJeJaJte (bis) Pin griidina Ja mata. 818/1970 - A " ott [¥tfu F11-.re .cu Afi .sa min dru .P ::.~¥----~-lI du . C-au ramas nemdlitate (bis) Si unde-o sta cunu.re . 7975 Poienile lzef ~ =$J .---+-+.. MIREASA MINDRU TI-I PORTU Mag. MIRESUCA 0U TINE pA Mag.tf:-¥i.flu_me-sl. .. Mi - rea -sa min drJ //-! fa fa Mrn -. .pi! II 17E:' Lento)1= 108 SarDsau su Pa re-i ___ (au /8 oa -..24 c· dec 1975 ±. B 18/1417 int Costin Viore{ .r-a roni re st Sa ho .nQ-n loc (bis) Sa rdsard busuioc (bis) Daino mlndrd $1 daina (bis) Si iara mlndra daina (bis) .. . mai Sj·j da mina cu straini..> ~- jr I @ J .b l'I~ Moderato .130 Idem-72 F I JJ a a no-ro ..rea . . MAIERAN " CORNU MESEI IN Mag 876/3430 Int Tom~a ~ Andante).. ~1:l. drJ sa-Ii Maieran in patm $ire Nu si suparat meii mniTe Cd t-ai mpt creanga din tidm Si din sat ce-o fo mai mlndru 74.t G . Co s-o fere$ti de urH Sade-o Hoare di pa Iaz. . F4 g1l ercl· ·b4 @ WAll $ € ii ~.116-----------------------------------------------------------­ 72..fi-i pDr .lu Mln-dru_ sa-Ii sf . Jt ie via I J.. C /1:.­ ¥I 8-+~' p+=~d-==-f=--=.

I):. :::: .. I: il\.. I r/ .1 I·.. Jfi­ t i .( . Ii . - I .. .

' 1"'1<1.". dolio! maio 79.r/c Clnd oi me.24 ani dec.'C'! .(~. C'iND. 1966 Blrsona /71'::.SE MARITA MINORA ·TE Mag 825/527 fnl j[]f'! P.) "cn I'll cinld --• f\.'tji du r _. I ---- fa · --• /773i (~ind :.6 Nici (J liFlritd C~t:f1 hldd f!)i. dupd ie (bis) Nici oj minc(1. 7975 5arasdu [J!ld oi in!? rea Sd 0/ mE OU mal rt?d ~ u. CiND 01 ~!E' DUPA MNIREASA . h • .----. nici oi be.118------------------------------­ '" 78. hai NumG m·oi uita fa ie (bis) Hoi doml!:' hai.' " Cd f. mo! (bis) Hili I Nurna-j tme banuit He! doruit:.'1a!] B i8/ 1662 Andantino • inf Costin VlOrel.jl{jgufd· 67 Drll retto tII~ ~ 180 ian.

. la 10 Neve. ~: .1:< 10 la la.'Vic! sd bern. Lr>f1"" 1.Vuma te intrebam La la la.t TinQrd m-oi marilat .11. 10 10 10 P-ocela de nevestiie La /a la la.1 ~ ~'cr/ .\Juma-! tall' bdnuit l. J~. • "A \i-\ . .) " ..} r. la 10 10 Am zinit 1a tine-acasa La la la la.~- . _L". 1(1 10.: '!"J.119 -. Hai.f . la Ja ..~- At) UIDEfI(}' ~. '\ ~ J-1! _'.!)-' .. tu mnireasd La la 10 la.[.' . [] G-1d. tid!: .a /0 la.a /0 la la.-'..·c .' . Hai I Tu mnircasa. -.:'.)_. Ja fa.~.roe ~ : .::' l. t. 1}7_ -~ :.I . Si 0-1 pUnt.. io 10.."1 .' fa barba: 'la'/o-J la la la 10 /0 Caci ('u e: ie-oj ('ununal Hai.. nici mjncc'im 1. la la NevestJa-j port frumos l a /(1 1a /0. hai..} 818/57.. ''''''''­ 51.j tare JQcramos I.. Wa-J port cinstit La fa la.f{~ .7. ott /1.... sa sa Hai I Cum dol portu din fetie La 10 10 la. /a la N unlO . --~-- .. hai. .k~~ ~~L~ IVI I' ... la 10 Nu sHu numa-m ouzit La /(1 la la. . ' . .'1 :J r~\i .J l. 10 la . la 10 10 Numa-j tare bci.. /vldmucd i-a si pdco...--.indra tii nl!-ll\~atatd Si barbalu multe 0~teapt6.~'~.nuit La 10 la la.

..cl"s C(l fh_Hih~ fiUi~) Mn.. j Hei.Gf\ 10 t. 01 Co f Plna nu jj da<.?'!' }+:1 f'~nu U:.l1ta I Plac21' Ca. no nu t.·i C--=olrJ.·j d. tural hop oS! iard.r .iri-s pwttitorik TUTa·i sf iarfj .:(I::: (bis) (bis) ILOR lieu...lCi._'.. turai! .

I ...IS' n-J (un:) IU[lll pd . }. ij': f~.1(.DJ U". . -i ...tu-D·jpdWI1.(.:. aup .i(£ .:.i0.i ..~} U [~'tfI) au: (S.~. . .)[JI/\ "I:. j .)i!UUl !'.J . V1\11 IS (~'!lj.)S'-}!1)Ji ~...'t .finUpz!)6 .:j(!.ft).nl a{J 'i'.t~ .:.lQ) pW'iap . '. J rL) i 0.) l-ru}Jt./J':'i f \ :ou..­ .11-.).:.. (~..'PJ!~ c. .!q) ". • ~.Uj pd 3P!!\ : ··r PiPl .?molt! (i'. .' !)S.' IOUl rl :a/SOd P~D'l iJ..) Of Jnp [}!!J ID.U.

.'~ ." Rujd albel di pd 1az Sa n-o alii cu ndcaz Nici cu lacrim1 pa obraz... 86a.i 50djo . =="A$ .lJt:.. MNIRE BIN E B IS /243[..napoi.122 ... Strlnge-o-n bratd $-0 sdrutd.1r. C I ~ " . $1 de tea gre$i 0 suM Stringe-o-n brata $-0 sdrutO.-bO I-:lJrtic3 Jr:' !JiS' ti r~' .i .. despdrtim pe viatd !Vld-nvdliti cu rozma/in Cd md due $1 nu mal yin Pune-ti mamd mae ln prag Cd a-01 mere sd tl-I calc Sii tdtucd sdndtos Co un trandaUr flumos C-amu md due de la voi Si n-am sd vin. l' '.. c/'a flu rtd d_ la-Ii mireasQ ziuQ build De Ia mama ta cea aUf/a De la grddina cu ilori De 10 irati de 1a SUTOrj De 10 i/ori de 1dmiita De la lete din uJitd VeniU Irati veniti surorl De md-mpodobiti cu fJOI( fv1<l·mpodobiti eu verdeata Nt. . Da de t-a g[e~j vTeodatc1 Stringe-o-n brotd !ji 0 laTtO Slrlnge-o"!l brate ~j 0 jarfa.. '. In. VENITl FRATt VENITI SURORI :oem-80 ...

Ai twf .ieud . fa ia la la . NlHEASA ZIUA BUNA VAR!. I I 11= _. de 10...d ja. In strumentohl. Veniti irati veniti surori iJe md·npodobifj eu 110rl ta. la. 17'/-· hi .. la.­ iar hai (bis) =-­ Cdriiri!e ti-s oprite La.".!"I. [ovon Gheorghe a ioanei-53ani... lOllQora:Boron 6am//i-2{) ani 3D noiemb. !ji jar hai (bis) Cdrdrile tj·s opIile Numa tri ti-s mlpustite La moara !ji dupd cpa $f 10 mdla citeodatd.! I'-­ 87 nA LA B 76/ 12iS AndGnlt" qnJn~"l . . t. la...lobiti ca verdeafa Nc despaljim pd viola La...~ !" ! i: . irzi." 8~ ::140 lnt tarat..ll. r y '"~ _ 0 /8 _. . 10 10 10 la . iai. c::: Ai hai.. Ai hoi. I .. )/ fla ·utd.~\H"'}~ - A ­ U 1409. Ai hai.===l J~ -1~)C . oi hai {Ii Jar hai De 10.$j r-.. $i iar hoi (bis) Mireosd de-amu-naime Ai hai.n.. Ja. }(li. gl'i1tiifla ell flori I. Idem-SO ~ .123--­ 8Sb.r hoi. la 10 10 10 . 10 J(I If! 10 .mmti lk: 1'1. la. Tl ~~.l975 . ·utd. $i iar hoi (iJis) lvUi-np0l. H ilg / .. /of.

..~.. tj[1 if -- . ­ \".

.~ ..:.. U ~1 .1-' lord '! I w' "' I ~ -i . ." J \1 T t . ..

tyat.}li.126 --------------------------------------------­ 92. feb 1971'-V!seu deJD' • . Ini.)ti mare Mindrd-i casa dumitoJe. ndna~a Hai Sd tnJie. B 11/563 Baius iaan 63 Jni. botezi.prima~. Pd La u~i eu mlndre fUji Adusc tocmai din Cluj. Cavaei faJn .](1 ani .iafir. Mag. Hai Pd La ut~i cu fUji domnc$ti Aduse din Bucure~ti Ndndfiucd sd trdit~$ti.JO ani . Simron Steopdu-JO Pascu Mo. • • • Sa Sa Hai traje~ti nana~ule suce~ti mustatiJe • • Hai Sa Ie suce~ti clf de bine Sa ma saruti ~i pe mine Sa trQiasca nana~a Sa mai eunune una Pa mine eu Sa saruti n€veste/e pa mlndra Mai Ndna~ule mlndru C$ti Optzeci de ani sa iraie. Sd porti pdru eu per~uni Da Da Bine-li :}cde sCi cununi Sd poTti 10 grumaz cortez Sd cumwi $1 so.-jscii-2S on. I l 1 ..contra.. Cavaei Teodora. PRIMIREA NANASILOR ..zangara Sfngdfu/7 . Ndno$Q ni-i diamant Ndno$u aur cuwt Ndna$Q ni~j rujmalin Hai Si ndna~u tran.

. rr-- &r.-..'-'---1 .. .fjr .' II'- 1> -1"(-: -I uf! j os .." ~ ~.. t= ~ cn'"--!"-l:'(--?i'~~1 C" ::f =C. .]=~~~~_~ . . f t: Jq7 I" . ... PRIM/REA NUNTASflOR .: '~.. d. ... _ _ _ .. ~_ _ _____ .. .. ~. ' ~~.. . . Mag...­ 93.. _!-~~~:t:j ~.e. .. 1'~~~ zawJ I __ : : .. .'.. .--+--~~-r:C=~' _~'1!j-J .§..--~... ..111.~-~~...J.__ -::l Itl --- :=l ~ £~r' ~ ~.•.. tJrof: Idem-91 stngatu(!:Nii::. ' I" _ . ~ =t t:!!J ..______ :=..::-~::::=r:~-.' 01 Maoei. ~"'!: -~__ -----~=-+-:=--- ~ #1/ a: =!'- . ' --...[ i. :II Sid ±.11!::~~=-T1==. ~ ..E~M~M_ ­ .) rat .~ L1 Cd ~L:oJ ~.-.=~-tSiCF. e . . ~~ .. ..~ " . ~. .._ .f=. Hal mdl lume dOT [. ' ~ ". B ll/5JI..::E....-:...UI Gheorglii. AI.. -___..t'. ti¥k. . .~ . ~#'=~ .7 • _L ___ =-=-J__ ~ ~ _____ .. "1­ ~~ ~---- . Aliearo Inf. . ~ Hai rotH Zi eetera$ flumai mnie Cd rnerem 10 eununie Zj cetera~ de baul. ." " .0 aceastcl veselie Tat nome $1 bueurie. l!.._CC ~ .' . . .r' ---j ..~. . .... ' .----- ! : Ljils3 ~m:!~======='=f @.II'-. .JOan.._----._ .• ' iI.. ==.i .. ..:t +ffiir=~133] • • ..'~ J. ..127 . :(%2:0 . -=? .. _ 'it.-'--­ ~ if ........___. . _~... .nlseu 1 if ~ g t: d -Y ]2g:d . C' ~~£-¥==_~---(gi1tLP-&~~~~·_!~ -J -::±::t== _______ ----moo... ' . Etc CJ I C'! C~: J l.fi ~fI! .II'.fE· i5 ~. :..... :=:::=------ :§.... -.' 4' ~ ._-Q~-.:"" . 1Ii ~ ~.~_.• • --. N -am baut tare de multo Mai Hoi mindruJe scl-/i lnchin Cu pclJinca $1 eu zin Ca opal ne despclrtim.­ ' -c ~ -~ if} ~ ~ '~"1 =J d ~~-:r-rc:=_-~~=tf-"~ .~ ~ :a ::~~ E'r0J~=~ -~ (-~~=Jl~~-- J ~ ·~H~~ ...~. '§ E:f m d . .

L r" t t j .

'.:.' .

: ~-=-~~#--=t~ Ei Saman Jioa[ea grluJui Zife bune mnireiui ma Ei Saman griu ales pa masa Zile bune la mnireasa Ei Saman grlu sa lnfloreasca Mnirii sa gazdd/uiascd. - ..~..-it rEi rc..~ . /~ ~~..] F#f i rr'~-~ ~=::"-~tiliF - .J Co..130------------------------------------------------------------­ 98.f=~i-::::~f~. .JE IJ!7 !971. . PRIMIREA MIRILOR IN CASA DUPA CUNUNIE ~~ C. ca-~--±:=t.:.-~: 180 .: . » is ...-e-----. • - l • 1.PetrovC' ~j:r'r£L£t.---:.:" .](! rWi =5E~1·~~::~I§C~t~~b~F~-E[@~~~d·~---= =!fL. -. 1>' c'i F [."](jc:.. .!dtFCC0 C:ri43IEJ'r jjEr e' ~. ' . t/# J :il : t ~!fft4 ri F"t a W=fl u t DJ t g ((Er ..~: -J~~=-~~:C==¥i:. Ei Saman grlu ~i nu taciuni Mnirele·j de oameni buni. b-c c =:::'~ Ei Saman griu din fdriurie Mnireasa nj·j de·omenie Sj mnjrele-a~a sa fie.=:::=ttJ. Nu tu . Moderato . -~~~~-E sf IT" EJ~.:F r. .F[ F~R :i~~' .

-f·f=Fi'5:=i'_~· ......-IIIH~~"---' 'bi-.. 100..--..--".-~ . t5t -T'. 1971 Vi~eu de los • ~ "---+~~~~~f=~~~~?=~1Ff.".. ±1. .)l <7'~) J ..-"'-"-'" -:-..~' ..--~'~.: 280 iii 5T lJ t~E NTA L R A In! tarat Idem-91 ian... .r:~=~-~~'~.. . "-'-.\!=::=.. '~ '...~'. . ."1__ J= •·.--::!!:--. Eu de aicea n-oi pJecare Pln-oi mere po carare.fll':.•-=-f!!--1':-..leu'! ~.. E:-4L* '.. moder-atc.".-'?~~.r=---==b""'.f T "-E~...=5#ti-i. 'E~1e ~f: r .r~=f~==t=&. .. Pelrecvf7ulul-66 .-:"~-:f'!.:::pT':""''''''·'!:f=.--' • +- I I L-.-~~::~-~ -­ ==-'--e±= ' =t.. '..- Hoi. ---J!. Hai. --_. .~ ~.. --'..0(' 1071' . )..-...-=Ft:J::::r::::=~I-.~ .. 'f~~-J!~_:r:_. ~ ___­ I L~=~~=::.-:-====._~~ .If#...a- ~-r -~ • / . {I :4 "'~"' . ..! ._ ~ ..' -0Fsf~i· .-f--!L=f~_-i-1_-.r Cur>: faan 17em-87 J 1 c= ~.~ . __~.-. i I .~. Hai..j) . ...-.. i :r-=+~' . .­ • '-­ ~ . :·4[* rr--=e:t ttl 1 ~=r=-~-. B 15 I i391.. __ .~~~=~~:f_.~~=.=1E¥~=:--r=4-. .i a:::=E! l-1Fra= ~ • ~---~-.'1~~ .~~~]ii~~=~~~t~~="f~i~~~g=:~=E=J=-~·"f-. t::: Ln·_--:-=:-~~I < ..r~"'------~'-"'-" '~-----". -11~~"~' --.---~. ".'.­ 99....-. DE MARS Mag.-.~_L.t== ~~-"=f==-_:.==~:.~ "~ -'.-n .~..L'·-T1""---e··_. .~~. . '..:=''Jf ~~~ • . . . JOCU MNIRESI ":::.'.~:.==:=..~L--.~ ~. .esto ).131 .­ tft. 7----.fL-_-l-".'-~~*'--. Allef1ro ' DupA MNIREASA :f /::f tJ. -(~!t&"%~~tll w..-J~ ---'-~--:.-:~=. Eu de aicea nu ma due Pind nu mcYduc la pJug.Y't -~'-. .:.- .~ . B 1l190L~ P.. II . v ..==~~ =-~~ ~ ':.3::=:.=::r:. ~' . I'!. Cind oi mere dupd ie Nici-oi mlnca. ~ --. d·:.~c~ .~~:=t:e--.~. . nici-oi be Numai m-oi uita Ja ie."""-~.:=~~-~ 7~:.:1'-=r?~-# '=c-. ~-:::"'-:::"'-=:-:7=~ .

: r_. L .T ~ til : .- ." ~ ~ I.~'.c~ .~ !l" ~ It ~. ~ .

Vi$eul de 105 r f fst r IE:f r IT t J=tt tf 51{:!:..I ~ t) 'I~ I" J:: 140 1 ' ­ tj 3 112.~..t E= 16 r4fH Uk (frr r =r~~~·~[4=--Jf--~ ~J ~ ~ ~.zangara strigaturi. \. B~rbat: Hai Frumd verde $i una Frumoaso t1-i grddina. LA GAINA Hag B 76/7352 Allegro ~ ._ ru Inf taraf: Covae! Gh. Hai ndna~uJe-n grddind $-om pune pret 1a gdipa. ~ ~f:~fJLt=£.cetera Baran Gavrila-20ani-zangoro strigdturi: Pop Haricu/a. 103.' Pop lieana a (tJUon~50f!ni Pop Harte ':'16 ani ian. ani-prima)) Cavoei loan-57 ani-contra Covae! Harie.I 1! . ~.·..20 ani Curea loan.. ~ .' J . 1 ~ .t J IfF r r Ja &~ fl' ~~~ I r -~ ~ If ~ ~ &JJ J n 1 IE r F Fr :11 a j t k"6. '1'5 r. r r tit r :!--=1bC C Phd b G j Fe..! £I~ r r r. B71/ 81. . 1971. Hai M-am uitat po partea stlngli Instrutatd-i cu pldcintd. .-# ~ . a Petreanei-66 ani Ion. I 976'jeud Femeie: ZI cetera Q!ai cu drag Sd md pot sui pd prag.'-­ r 102. a loane! -53 ani.880 lnf taraf:Cavaci Grigore-51.S IT r c~ . LA GAl NA Hag. J=150 I f '.2. ~ ~ E 133..

Placa nanasd S1 1e GOina din mina me. l .. Hai De nu·j seartd gdina 1 fa bine $1-1 ierta Cd lemnele-s In piJdure $1 noi n-am avut sdcure.seta lVd aa$ulu~ ivlotcl{etd cu Tn i ill" I ]\'('iPU. LA NUNTA I :nf Gh Cio. E • Hine-mi pure l11m€-amu C-am ceiuit ndnasu i-um dol () gainii SQcd E! mi-o del bani de..­ Hai Hai Cd am fripl-o numa-n unt Cd unsoare n-am avut Cd nu·j Jumea de nacaz Pun unsoarea pe obra:..':w$ O! rneT:::: 10 or(1$ lr!Dt()[~el{j [\·1n-oi lUG rnchj{:t })(). -~-.---- Hai Da Ai sa/eaeQ ndnasa Cum uitd ca vulpea Sa-mi apuce gaina... Hai Faceti-mi Joe feciorasi Sd rna due lncetinas Poi cu quina 10 nana. sa . .Sll pd it: soter 104.134 ----_. . • • Hai PddwClfil-s oamem ral $1 sa Pen~ru-n dau dupci Jemei miez de taietura 0 I rtiusw sa-i dai Hdi gura.5i.0 vacd Hal eu lv1 t lr tJ fiGnii de lc n.:. clNTECUL SOCACITEI..]td '.

.(• . mAi A"a zice mnire/e Pdntru el e binele Binele $1 vjata Sa md culc eu mnireasa. ..::::+~. -'-~~~~"1 '=--~~.!. Hai Mnireasa mnirele tau Sa cunoor. .=l ==~~-~~.>ta De nu..: :. _. .•~f. . rnai.. leoti glndu de 1a dragut Si fl-) pune la bdrbat Co eu el Ie-oj cununat.. s-c usca. ~ ~ :.: -.}."ri.:-­ ." . 1977.--. III.:~~~1:. g~-'- L L. :~.. .j .:.t -:\ j t =~ £1i.di./: [0 vec I Joan-30 ani..plim~ Bcias Joan-53 am . 'j {'T' HaL mili Inchina.rea. MiH Hai...'Jl!..!-.- - _. mniresii Mult md uit pa-ici prin CQ. . bumbu~cd-a sf De flU verde. == ~. --!.135--­ 105. r i • I . . __ '~_'.. .=J: i ~ ~ T . Hai Hai PiE Uitd-Ie mai mire bine Cine-a ~Qde l1ngd tine. . Hai De-j si bun bt!mbu~ca-o ..jtun : Pascu Simian :. ca 0 tIoare la-ti glndu din $ezdtoare Si 0-1 pUlie la bdrbat Ca cu el fe-a.cu Hiln~cj TamolOgo Vasile Pardon ian.... s-u topi.. '!"!":.. . : : : : : ..c . ?a.'. rna 0 bumbu$cd mohorlta $ohan nu t-a sl mIld mdi Mdi mnire de nu-j si bun Punete-oi de punte-II drum.t:. Hai..U Nu vad ochi co la mnireasa $.. cununat.Vi~eui de jD~ )c .-e -':-..__ r ~ £:**t~.... r'"--_f/'____ i·".. verde. .si rau Sd cunoa~te pd uita' C-a si rou $1 blestemat..~[--. fI'- JI' _+:\7 j. mlli Sa trdiasco mnire/e Pentru el e binele._ Err [:.:. ..'. Mniresuca mindru strut HaL mAi Inchinarea mnirelui Hai.:~~~i~~Jf~~~~~:=~~:] r I _ _ _• • • •_ _ _ __ s..cont!: [ovaei Teodora-JO ani-zangara Poteac Stefan-20 am -garduna s fng. ~ ==_ -­ m~ -=::'!!. mnireasa bat-o zlna Sd traiasca tata casa Mnire/e ~i eu mnireasQ. 11'.."'.._~L-::. lUi Sfeopau .:.____ I~m_: ---#.:~~'~Ji:it... L -. .. . \W "Ie L: I =: .r f-===~J!f:~. 806 tJi =iE 0 ~ • ~~ 5 ~ .----- _ ". De·] sj bun.. .. . DE STRIGAT LA MIRI /nft::r::.fag B11/751.:=t' .te c-o . .. . ~ .--~---'$I-~-. . mai Sa traiasco foata /umea Mniresuca. .----.

l­ 107.. tQ~ 1[£3 E!~ . oi laaneidJ oni. lnl Cavae! Gh. ~b E~ I#:.N JJ=-fiL-jIJrfJE~~~"1i-p· ~ .oni.-ij4:~l¥]B.cetera Boron GovriliJ-20ani-zongora 20 noiembr1975-leud f'? i t. W j J¥¥l ~-~ OFjj. ~.1 J .ra J.fluier dec. J =192 In! Bobaeea Vasife-8I.. B 16/ 1291. .l975-Paienile lzei "TIFn-EtlP4 ~ W~--=-=l ~l .~- 136 ----------'~----- 106. CiNTEC DE NUNTA EYREIESC Hag.¥J @¥S:a ~ J=lfd. t~~Lpgj!~ . B16/ 3318 Presto ~ttL*~~~ 41) . DIMINEATA DupA NUNTA Hag.W W a IJ 1 ~==±=-~ff~ ~@ ~ (I Nffr:r±Jti e i 1~up r Im=t Aft! ~ ~ fiW .2.

Anuta-17 am J dec. ":.. UA.0 4¥*~4t1f ~~1 ti!. ~~ Repertoriul de inmormintare Socefe 109. ma/.MAI.. 81612551 Parlondo ):.:160 I: .3/ de ml.f-~Lkl . Inf. CiNTEC EVREIESC SPRE SFtRSITUL NUNTII . Vai. BOeET . /8~ - sat o o cdsucc1 slngure cdsucd sJngure 110.60 ani marfie 1965-0ncestr .@ ~%ti~~~::j ~'~:t@@.137~---- 108.J975-POIemte lzel ~.eu .lie hi. . Inf Bobocea Vasile-84 ani. 1975-Poienife fzei Ua uti Ii.i.fiuier dec.tli me Or.' rna. 10/ mmnucd casa me Nime n-o poate ave.ma- V8J~ Mir mCl CiT bu ~ Prill.J . 'cum fer:/IJqi . UA. Vai mdmucd buna-i lost S-ai murit lntiie-n post.. M~ . Petreu. uA. Vai.i/ 'lie-a.'. ..' the rEt£tt~ /tI}==~ ~ .CUTA.Dupii mama- Int GodjO Anuta. "']9· 87613313 Allegro J" 11.

Ba ­ f/ir Parlando . IP8-/t'ud ua BD . 114.A ~t.\ 195 (T.-\ m • • Val n - ca Yair Vai r Noi ell pdTU despJetit Noi eu pdru despJeW $i pe line de jam. DupA VAR P20165 Quosi rubJto .Ie pupa d ca .sa I u(Ji cu . va N-am Sa Se va. 3 .zu! dE' as np ta pt> fa rna . L .. ' Supdrat-H taU! V '1. J.40 cpo/Ie i965- . it.).....\180 Inf Ci'lincim Maria. 8i51665 " Puriondo .138--------------------------------------------------------------­ 111. I. Dr: "i:i Mnie sara mni-o ('HIW! TUtu vara-s supc.Dupo fJla M:..rat.1 NI!:'! /..AI PUTUT LUCRA Mag 8 251629 In! {)1](ie. r [:".UA BAT AR N.. .:::e murita de Cui 1i clnta cucu .flU 112."! lUlU n-am uV) :nt' .u. 30 (lolt:mbr 1975-leud . BOCET tiu­ ! nf ::tJfl lIeema .[tIl5-70 f~ ~a . BoeET ..hir - lut /1/ Cf'J 113.Fte.20 an.()i tJ _.r.

Jti Mere cucu cu moarlea Tat pel drum aJdturea (bis) Zice moartee cclUJ cue Meli cucuJe.t:l/ ..(l.1 vt. /"703r.0 Parlandc }> :169 c· Jnf iU-j.! !.' nu·- ell l7/i!_...lJ r-o:C'!. Sd nu sel sperie omu Cind mel due eu Ia dinsu (bis) ~ Du·te moarte in pustie Al tdu gJas nu-mi tihne m."-.c/'~'t..------"---- .1'-~'1 ti t.. rr. stdtuit (bis) 117.:.. Al meu glas pd unde clntcl Cu dT<lg lumea 11 ascultd.1161. ­ .::-/' ~'{.!~ t. ------------ 13!:J .."}· :/l.__ $ohan eu nu le-oi vide (bis) La tine.liP /JO." "'" .'t··-... UA TU VECINucA ME '.l '* Tu ~ C 18~ Int !iroza Mar/wlri a lui Chi f -70 lIn I marfle !97E -Ieud . Firtatii fe-au ingropat In strunguta oilor In Jocu gdietilor.. .}.:{t-)t.. (bis) 116... mdi cucu Hoi sel ne schimbdm glasu...1I $j nopoi n-oi lnturnat Doamne mu/t te-am ogodlt $i·napoi n-ai ma.. .clnd am zinit (bis) Cu slat bun m-a. VAl DE MI N MAl MIHA! E tlnt'l - Mag B11...l.'nne-50 an'! :" " _ 104 ~irsunc ~ . r .e Unde cint.­ 115.'j 'Ia rf lU -t>. /1. TU MOARTE HAMNISA ESTI in.....~_. zinit $i in loe sd vii in sat. ~ lie liP CI fill ."_.Ia.-1.-. ::~i .}u: IZi .01/ elp /71/ .il\. ----~---.a -- }-~ t.[Jrfi( j}~4 -~. lIf!}/1 lp'd/lJ__ . .:rn l'4or. m':ii_"_ lU.. ..). _ :/ .te lId!?) /r. " Ij(i~ 1. laci sardcie.

.\ mi ca ne ce-ai hal' ma J) )5 J--.".) ~ 1 111 j ma era' -=-dl=y if..39 ani 30 noiembr 1975 -feud . • 120. -€J. Da ceatdcut moarfea (bis) Ua.J )j J~_¢ - 1"'.140 --------------------------------------------------------------­ 118. sa~ po . ­ 119.pa a . dum .Ie •*". +JF.\ In! Dunca laana. Cd te-o pus in copir$du (bis) De unde nu poti scdpa. Chindri? Horio-20 oni 30 noiembr 1975. UA DE MINE MAMA ME Hag B25/633 Poriondo ).ne pci ma sa . 0 strigat (bis) Doamne bine m. BO CET .La fata - .La mama Hag.mu 1"'.feud Ua de rnl - fiB rna-rna me fiB rnii/-fna me Mlndru mamii.o-vdta-t (bis) Ua. mm de J dl1m .~ }I )ilIai dE' lj.50 ani marfie 1978. 876/674 Recitativa .nea . SOCET Hag. 816/1790 !luasi rubato» =170 .fa J Mni se rumpe inima (bis) Mamd.$1 k¥J: l1f i­ tJ )l =181 In!.'~· do rll - j). ~ Sa tV Erg J z/ . dupd dumneata Cd m-ai ldsat singurea Nu-ma eu $i-o SUlore. =160 In! Gorza Hdriculd ­ 68 oni 80leo luliona.nea fa II -:.leud I 19 de_ as. I lji.­ Do ru mn/ de rna .fa fa ua N-am va - zul va ~. (bis) J .ca - Sa' 0 _ ell - nu .

$1 iard sd due aeasd. Ua de mine ~i de mine (bis) Ua de mine tu sorucd (bis) ScoaJiJ·te $1 ie~i alard (bis) Fost-ai mindrd ca olloare U6 cd zine de primdvard Si te-ai topit pd picioare.(bis) Nu este-n Urg de vlndut (bis) -~. 17lJ por. Uii Cd nime nu poate $ti (bis) Cd greu i a vdduvi.n/. Nu si sord supdratd (bis) Plntru coal lost strdinatd (bis) Cln' ai lola noi In sat (bis) Sd stai c1t de supdrat. de mine $i de mine (bis) De mine ce doamne-a si Dacd nu·i s1 tu Mdr.. SI . SOCET Mag..141--­ 121.'!..l7t' fu SD ru Nu /13 .m _..50 ani martle 1978 -Ieud Vi it' dtn~_ sa nu por .____ ua 5/ dlil . . Rdmlne u$e-nchuietd eu plnd la tine In casd Jdle bughetd. lumen tare-amart'!.184 0/. Uii UA U4 . (bis) Diled de-aici 11 porni (bis) U~a UB. mal . BOCET La scoaterea mortulul din caso "fag.3 VAl DE MINE 1U SORUCA Var. Recite live . (bis) lnchisd t-a si. Supdratd-s dupd tine C-am vdzut cd nu Ii-I blne. de mine Mere-a~ '~! de mine tu sorucd de mine ~i de mine.ne (sD - ru Yill' dt' mi. ca 58. Sl iard sd due aeasd. te fa Cum i'li_ VI/7 . B 251597 Andante ossa'i ~ =150 ca - Inf Darie Nita a lui Chis .sa la Uli ! So him flU fl-.. B16 1 678 . (bis) . '" J1gff ~ '4~ - Idem 120 (lI/ . SCI te vdd c1nd t-asi bine._ Tu SCOB fa - ~fe __.7(1 ani Gorza Ma ricu ta-' 68 ani Balea luliano.La frate - I Ea=t!{=1 ~ -F-13f=Ege mat' Va--s/ ::i1 @. ~! ~i de mWt: UB.u l)e mine ce-am scdpat (bis) In Urg nu·i de cumpdrat (bis) ' j Ai CU In lume ai pldti Momd-n tirg nu poti gdsi. Tu ruJd Intide U$Q (bis) din casd n-o Idsa (bis) Cdaltun-a inturna (bis) va Cine mere p-a est drum (bis) Nu zine··napoi nicicum Nu ie$) ain cas-alard (bis) Nu tl-i bdga-napoi iard (bis) 123/0. A.S.I Idem 112 rT?/ . 122. Uii Te-o mlncat mare ndcaz Ua Cd n-am to sord la tine Te-ai topit de n-al rdmas. Co 0 tloare de sansiu U6 de mine ~i de mine (bis) Te-ai topit plnd la brlu. Clf pd lume tu-ai da Mamd-n 11rg nu poti alIa. 051 fl·. fe - Ie /8 nun - ta~..(iF -"11 d/17 ca .i de tnine ee-am pierdut.. Ud zin ~i lntrd plnd·n casd Nu vdd mnire $i mnireasd. .go Clte r~le te-o mlncat (bis) De e1nd ai ie~it din sat (bis) -~-Il de Mine tu so rued (bis) C-atnu te dud strdinied (bis) '. SOeET "ag 825171.ne_.

Nici ii ninge nici jj ploaie La inimd sd ne doaje De mine tu sowed. 142 ---------------------------------------­ ---- ~-- . OE CINO S-O DUS DE MNIREASA Vcr II Mag 825/850 ij.. . n-a mUli niciodatd..-------­ 123/b.. t I). Vdduvd ~i-n altu sat (bis) N-ai la cine cere-un slat (bis> Nu s.t Cite nopli nu le-o durnit (bis) Mdri. $i eumva de t-a gre~it lart-o cd te-a doic.. Ua Uil Ua U6 Ua Ua Ua Cine me-p-aiastd cale Inapoi edrare n-are De mine tu sowed MindrQ vreme .. de te-o supdrat lartd-o ed te-o cdtat. ua Ua U6 • ua Ua Ui Ua ua Ua Ua Ua . A zidi zidur.m sd mutd Pd'aicl altu nu se uitd (bis) Cine mere aiesta dwm Nu zine-napoi nie. 0 fatd.. de piatro $. sord cu bdnat Doamne bine te-o cdlat C-al 0 nord desJdtatd Te-o edtat ca $. ¥i=:-: EJ~-==§ 1/-0 21 .ine-n sat (bis) Tdt a$a glnde omu Cd lui nu-i zine rindu. ulne mine UI Coo ~i de mine Zl ~j noapte n-am dumit N iciodatd n-o zlnit. a~tept sel zie-acasd Pel mormlnt 11 jarM grasd. (bis) On seoald-te ~i bunued (bis) De mine $i de mine Am zlnit sord la tine. Cd n-ai lola .-ai ales In eeia lume de mdrs (bis) Nici ploud.eum. Uil Uil Ua De mine tu sowed Cine-n sintir. nici ninge Da la inimd ne Irige.

'JariQntd 10 Mi orila ­ £. ==:D mr./r ~ ~ I.} '·d.'/FI-~1 . un . (bis! ~ohan Cine lntr-adata-n tine (bis) lnapoi nu zine (bis) Cd nu-i cheie sd-I descui (bis) Cd·i Idcatd ~i-I incui. lillJF£)J ~ [" o· ~ .:d... ] l .ar In vlrJutu munte/ui In bdtaia vjntuJui ~i in loe sd zli in sat Vdru-tu-te-o inglOpat In strunguta oi/or In bdtaia flori/or. -j . VAl DE MINE MAl MIHA y. t._.I _ /fJ­ :78.~ • ? c:: . J Aista i-on drumut mare (bis) Inapoi n-are cdrare (bis) Ardd-te Jocu pdmlnt (bis) Multi aameni ai amdgit...1 ..J M/ ha 1". ~.'~:'. L. J I/-u #( fJ j J 10 . 1(:/.} .. ----.- . (bis) 125. BOCET DUPA UNCHES • He.'c:ndQ :J= i69 dt" 1m Id2m lJ7 tal flP _ Ineil .J}) ~~::i~ ------r -----. ~ ... -.\ ~::~.. - ~ J. . • :::'··-5!.. . :::t § : lj J :'. . Jij) ftw j fa.. ~ -• I - un UP _ _ _ £. .i-f:!_ .­ 124. • M_. B "/9[8 - ~ ~) P:riGnjo ~'~121 -. .143 .C/lt: JtH ~I ~ to) . • . K Inf..Poplieana c iu! ion mertie '971 Viseu! de ios I J .

if of Ioi Ioi Ioi l I :J g J ! " {if g. ud.cui 11~ .n saf sfra .Ie - "1 ! J g/ Jt:am fd-cul de jm lJ.5/ .Ifl_~ Ua Ua Ua..dB J J J ~ fra . Nu-j 1a cine cere-un stat (bis) Daca n-o Qvut barbQt (bis) Ua De mine tu.i de mine Nu te duce cu banQt C-amu Ie dud Ja barbat (bis) Ua.\ lu lJ de r: J J Ira.. Ua De mine $1 de mine (bis) FcJ." hoi-Ie -if 1i:am fa . sowed ROQgd-te cui U-i ruga ROQgd-te catcJ.cui ca-·mE's/ . ca.111. Mai Stefc'inuc Hoi deschide poarta larg Ua Cd zine cine ti-i drag. BOeET LA VADUVA Idem'116 • Va.rd veste mOQrteQ zine.1/-0 fa cui Porlondo ~= 188 Int Herbil Anuta-62 ant' marfie 1974" Vodul Izei JJ J .ne-acasa.ma . (bis) Cd eJ de mult te-a doru (bis) Ua $i tirziu te-o mniwit (bis) Ua Cd de mult te-o Q!.Ua dv - va~ sj'.d. (bis) 127.! vrllf 01 . Va . (bis) Cine In pamlnt sd bagd (bisJ Sohan nu mai z. ) 01 Ma-ma 1/-0 fii . hoi . 814/2210 §~ 4 J j J I J € Ma . Kfl Fd Gheorghitd cum ji fa Fa Gheorghita ce ti-./ n-a! vrut_ I Si III n-al f'. popd TQre sd nu sdpdzd Clf este zluQ de mare Si Qvem vreme a mere Este vreme Q sosi V reme e Q putrezi.me. BoeET Oupo fiuMag. ta Da-n groapa nu te beiga.du - va II sf'-n sat sfra . (bis) .teptQt (bis) -Si tlrziu te·o ci!.144----------------------------------------~-------------------- 126. _ . (bis) De mine !.tigai.

.. Ua Fara w. Ua T-aj bdgat me:. ~=144 fdem 116 de_ mi .ha Vai_ (..Nu .0 Andante ~ ~ .i.iBBla ~~ rna....-.ne (..ti Ua Pa noi sa nu ne mai vezi. ..\ de _ mt' ne ~_ ~~ v j mal Mni _ ha J J € du . 131-a. _ .cuI ~ UB. lara iere:.' I Mfll ...."....9 J "-.La mama­ "fag.23 ani 30 noiembr.Va r... B 16/689 Recitativo)l 132 "'.teri din sat Sa-Ii laco alta de brad.. ...\ ~\.. ~ . • al .5 ne_ h'81 ma-nla­ l tIJ j Do .!' (fJ (..\ j ea tJj j.... tj ££j7 ~ Ml'n-dra-_ ca ji:i_ j J) 13 (j.". BoeET DupA FRATE liNAR Mag. BOeET .) 145 ..\ f@ J ~~ 1~2lt@.vul 3/-a.b- ~ti J Va.rna-fa ~ 129."..Nu du - rna - fa Frii ..rna Fni . r. 825/71. fusea Anura. j -~ Q .. fnt. ...CE_ . &' J 1iJ J 1&J 6' :J. t! 0/ de_ mi (. nu_ '/-0 pM.1975 -feud NV' .­ 128.J.nl-ma n/ .pi ~ pt J)') J) Rau ma doa-re I jJ -J) - J Ray ma doa-re I .if til ~ J II a .

l 2: J.: -: • t :::of -i . i2i) .' Dupa babol- . O. B16/ 1786 Quosi ruboto .gu re £iJ J IJ /II" j.~ ~174 In! BJ!EJ . Ooam J) J) ).l - ! nf Dunca Ioanj· 7'} Jr. ] J Sin .. noiembr 1975-1eu.> .. :. B 76//872 mjtu~d- var.1. • ... B0C T E La Hag. ..: J .­ tu . J cle ne he.•<. - u.re -• Tu m-ai Jasat slngure Numai cu 0 surore. It/a __ - 2) til) (i.' J...1_'1'. . o Tu o De 131/0..:! ''':'> £IJ~ j It Assai andante) j Va/ . tu Tv m-a.:r ]0 nOIl:?mc 7]75-:i: .t. ..._ Sfp fa~·- nul' Sf/ //0 -- 1)'1! -) J) .­ ~ Ind .M f tj ua de rm - ne f"":\ hi'- ma~ _.1 lei ":'> J .• __.':: . me lEI o Nu te las cu coconi (bis) Tu te-ai dus $i m-ai ldsat te-ai dus $i m·ai Jasat amar $i de banal.:. -----# J SU ro .146---------------------------------------------------------­ 130. r'l M " It' -. BOCET Hag.Jlt/i)..

!':.-.. --..::: '.. ---~.) U6 Mdmucd dupd tine (bl.• 147 .. b• ~ Munsca () lUi 5tfupjn..tll Cdtd sard pd-nsdratu (bis) Tn grddind te-a.:C ~ .. ~ . ... 132...·'i..Jf.~.~-.-1 . < i fL:[~)0'" ~~f . .~ ~ tl..­ 131 lb.'11' .._." rJIJotG iii : :41 1965-Sripi'nro "':'\ ~ • Ja~ 'p Int (IE' ~ ~ ~ #!±. .liP."':'\ ~ J II It' . bdgatu (bis) HoriJe mi le. ..U .... (bls) U6 Mdmucd .. ./1 ~. al mil . ..----+ .:. .rtf W· -~ I /1 t /. ~. : -~__=:. ..11 j. #:~~·:y=~.) U6 In td bine ... c1ntatu (bis) 133..­ ~. fil{k?r If' III era -..) Ui Sl grdle cu noi orice. y... . . Is J. BOCET ::.__ "':'\ f77ci <::::!' tu ~ '1' ... ~. j. • ~ . ne-ai ItJsat de biJnat. (1'-.••-=J ... BOCET m=tlJ'~J-v::Jr 1IIn! Pascu . (' rdr Iv..-=J • ..Ji-.... Perta Floare de pf: Laz.j:*~:{5i t: '::"::':::'='':::':-'-r:± .. 1977..~:=:::==~::t:""t==~::::.-.a.l ~ Var 10 bOll! pentru femei -vaL no - Inf Stan Pa/ago ..1...g::j ta._ ~~==t~:-}'~~}===F¥+ T•.~.ben! fe/Jr.. .. (. (II~:..::i::~...ViSBl. De-ai-si-avut 0 eoconitd (bis) Sd despJete la eoditd fe-or si cintat pd ulitd.ca ~ ~ 6 . "'=' ~T::l ua 1 u:t.:..:11 4._-- - .78 oni nO/~mbr 1975-80tizo :'.1 te scoa/d (bi.'.... Ma" 177U -c~Y cind.flI ~I de rnt . . ~.___ ------. De-cII' .iI di: JUS • ... "- {:. .. : ·..-::L "= _ I'llil hi"_.-. (bls) .': ······---------- yk> j .-=.$ .----~~~..<4f.--J:.~ sri /\11m ca lill __ _ ~f . .-----.~=·-=gg· ·4=1) #~~ W Ji J .) U6 Cum te-ai dus di paia Jume (bis) U6 $1 te-aj dus "I ne-ai ltJsat (bis) Ui $. 0 DE MINE 51 DE MIHE • V'1 -:J' .38 ani IOn ..i bunucd (bi. • Nlln .~~--~+~-:..-~ ===t...~f .m4muca me U6 Rilu md doare la Inlmd U6 Mdmuca me ceQ bund (bi. . . .:( ~·--··-·--...-'7' 0 cIa I J..~ ~:_~~~4:::i:=...• I IILI :". .:: ' .·=-f:~-=I.' ("~ fa () -. ~ .\ fi"(it' (j if . Inf.'.' U6 MdmuC'd..~ ! >...) U6 Rdu md doore la in/md(bl.. . /..--1j---r-:...·----v-."=~::.

lLW( !')(J varucu (bis) Cd I-a. Rdu rna doare 10 inimd (bis) Mamuca do dupa tine (bis) In fa bine $1 te scoaM (bis) Sf graie cu noi orice (bis) Oi Oi Uti De mine $1 de mille Uti Ce-a1 fdcut lI-ai fdcut bine Uti Mdmucd s1 bunucd. ud.- tp-ar fa - ClI.cu I Ttl moar Ie ar da. aOCET -Dupo vor Mag E • ml IU! t:'\ L 1IL2..148-----------------------------------------------------------~----- 134. Cum mne-o. ua varucule Va. (bis) flU __. S(J puie pd'el 0 glic De-acolD sa nu mal ziie Va. dus in tinUrlm De-acala oameni nu zin.Oupii mamfl3 Quasi rubato)l =141 t:'\ In!. de mine vdrucu/e. mdmuco me Rau md doore 10 inimd Mdmuca noapte bund. dus $1 ne-ai Idsat (bis) Tu ne-af lasat de banat (bis) Mdmucd si bunuca (bis) UB._ • ko qa­ J Ua Ua Ua Oi Oi Oi Uti Uti Cum te-a1 dus di p-aia lume (bis) Si te-a. Pop Marie 1. (bis) .S6pFn!a Va De ml-Ile nv_p'D 9a Mdmucd. Tu maar - fe ar dJ - fe-ar fa . 135. BOeET Mag..8 ani apnhe 7965.. 820/1..02 .

d/ ..'1 £. ma mu­ ina . J):J t..1LJ rr .ra-f/ 177/ .rna !T!E IJ. Cd 1i musa.a~d Taei tu loa ~i trude (bis) $Ui motu bugi1t de bine (bis) elnd ai zlnit pd la mine.li cu dor de la inimd..ne-I ar - sa Nime-n lume sa nu zlie (bis) PO mine sd md mlnglie (bis) Momucuta drogo me (bis) Pa drumu care-ai pJecat (bis) NU-i vreme de lntutnat (bis) Ua De mine.: Ha/ Ille.i ha.____ ..n .i1..1 !i A . .·. " mD ma me " ---.ii (bis) Tdt aj zls mdtu. BOeET La bdtnno Mag.. . .1/ Dru roll f/ I-as . . B251508 /f.. (bis) --." a cas Hcil~ nia mu·- ('.136. sm . ".­ Il ca IJ Sa hai a - I /1/ - mioa ..rF Ii Da Da Cu $indiJd de mQtasd (bis) De la groapd pin-acasa (bis) Ina mamucd noaptea (bis) Clnd doarme tald lumea 10 cu drag te-oi a$tepta Da Da Cu cind $i cu lumind :.--­ 137." ~ L ~.If.. hai motu (bis) Vai bine m-oi sldtuit (bis) Vai b'ne m-ai sti1tuit (bls) Pa lume elf oj trdit (bis) . BOCET ~ Dupe mama­ Mag B241507 ). n/U c. de pJecat (bis) Eu p-aici cind-oj zini (bis) Cu cine m-oi sidt·l.

ru CUIII flU 51! (..1~)----------------------------------------------------------------------------------- 138. nci ru IP .­ Ne-am s§ -z/ ~ f.-- am dot' co !)ff mt' .ru Or! - IJla .a .' • ... rna.!o r7' • .d tdt/ pll Cd .-<1 . [avaci /18anc -36 ani act.cult'.SeT Val Dar sa - .Cito rubalo )=130 In!. .'2-1 Itn {:'"(I A - IU pup - J\J/ - /1/ eu -_. .'al _____ -• ca sa flu-/rll IE' 1/1 Ca Sri IIU-Im if. 1971 Br(.: vi ._..>11/ (.CU H - ila . .kt! /1/ - hu.'1:'-1 A /[J Pap .--. BOCET • La ciuIT!J Mag B27/ JOI :]In 'i8~1- Lurgo rr. • Da - ca Ii -.na .fa !li!!' -..

:-~' --: . ill A IU SI pup :. Vasi. ' ._.___ Md.---' :.. mdi VasWcd (his) Nici-o moarte nu-.rjl --.' {j .j . It /:d /'0 ( : 1 * .:!.__ . )'] fet-r . .seu JE los ~l-~ tJa. :'.1 /1./.7)/" .. ~._=" .ill'._: 1L:=..! ...~~ ':...._.. ("(1 / f-_~ "'T" .. • _3" ..-:".'.c.:. .nirunz1tu codrului (his) .__. :~ ~. ~~~}~?i:ifjf_. .. r!la Va 51 J/ca-. -----. ....1:e ­ Hag."J sfi - Td - cu ____. ammel Ca moartea de prima:vard.t .i . mal uii....t.J.'" . Va SI /t'ca-.."""""". ud.I . t ' -=.-ra-(u Ii I/Il i U i)d .~~:.. nu sd hodinea {jd.re.. . ud. .-. -1 ~=~X. j !·C... . /c:'~ 5l ~ 2~~ ~:T! POS .":. BOCET DUPA FEelOR VJr. ua. Pd cJntotu cucului Pd oratu plugului Pd.. <if fJ lIl' t._... BIII 1079 lit? .~ am rioi (0 />11 0. • .~j ua.'f "'" "" -1 -:~'">.. =-:-:::. drdguta ta Moard..'(.::IL.. rlh"! ? cu -- - I 1111 td ~~..=~.".~i Melodii cu caracteristici de ritual 139. ''7'..1 f'.-:~~.1/ C!//! Ih /nOd... -.. ~.~*-: . Ud.

.. Sd-fjdeie-un pahar deapd (bis) Clnd t-a fost gura uscatd. M{mcufa lui Mond616u..70 c: 1971.5/ dnd. ud. ud.... mdi Ionuc (bis) Numa mdta s-o rugat La doftorii din Banat Sd te Jege-n peliori (his) Sd nu te lase sd moTi (bis) Si sd-Ii deie leacuri bune (bis) Sd rdml1 ~i tu 1n lume." ~ ~.. B241421 ....._ 5-0_.__ ml7f-iJ ~J rau t7' ~ 'L ......Visful de los - maf__ f77a f8_.Ii Ira .Dupa frate Mag.. Mal r $p rip F @{'W I . .. (his) 141..~ Poco rubato )=134 Idem 136 ~ r"'..__ ru gaff -• - maf_ m8 - 18 __ 5-0 ru gaff Vd... BII 1 1074 Grave ~ =46 Int.­ 140.·...de-i_ . Cum n-o putut sd ajungd 10i a ta nevastd scumpd.. (bis) Meli Iii gazda cdsi (bis) S·apol taUiloanii (bis) Val ~i-amar de-aceie casa (bis) Vnde-J gazdoaie de gazda (bis) Mdl 1Ji a tai cuconi (bis) De mult s-or uita cu dor Unde·a si gazdd-n ocol..... BOeET .. HoeET OUPA TiNAR VOL 128 Mag.· ' Ard-o focu cale lungd (bis) .....152 .Ii -Ie mneu______ iit=tw p~t:1f I g:Pi--: Un. .

. lea_ Iv z/ ..4Jdfl lim -0 ______ 3 floil . d/ Ie ~ • 7}§11 II Mui!/ domn.• 153 . ~d ~.­ 142. ~I slnil .fa' hun __ drag __ Ta-f Mu . BOeET Mag.Ii le_ 5a-~'/ fun . RAMII SI TE HODINE f I nt Pricap Justina.31.geas ca z/ 143.821. lu .fa cit lu .IT/a cif de /a rea mOB -. ~ GtJ) J) r--3-.rt' - le. .Dupa tato Idem 136 De-ar Hiit' ia - SI fa ..Saviisiiu U/It-hli - 0 floa rt' pI(1 gra.Q r-::.?! mt.ca- de fa . vln -de-a . 1978. l '.~/ - Ii ./519 Moderato)1 =124 .qe doam pin ne ..cit - (18 'I~JlllJhi'._- 5ci-:. re 1':\ t=1h ..)1 s-or VITI rJe-a .na"" .t" fun­ zt .pa I-a/ ell­ CO /7/1-/7 drum Iki/ fo he fa - .'fa s-~r - I£' _)rC'R . ani oct.ve .Ie ve - rI /e_ {5i s-vr .

­• N' casa iI sa $lde (bis) fl[l FGitl w..' f(] rw'imUd] n: (1-1 fa. • 1JI" "~ I.1 .-.. ­.Sinfju: i 1 [!Hi lasa (bis) C>.111 ". ~ . Iff" - ~ . (In~) .. ..• I"~ = ~ .)1 de. ( . I I 1// /It:..'_. 1\ I'. .__ " _ _ • ______ . . (bis i .. .'. _ _. "'ij._".fI.i i!1rd..'!..e 1978 '. in Cu .\iel rlU '/int~tlQPoj lara (bis) Nj('jin put /IV sUi CU1cCli !\fun1a pdmintu uscat.' fIj. " i' 1i. tere$ti (bis) graie!$ti (tis) aila (blsj l\ime'ntl te·(j supdra (!)is.. !T:~ moo! fa.~-~~'- i' ~. lei i/II/ Eu vni spune cit de him'! (inf:' m(~f(' nu mai zlne .. L L • '* ~" ...\ /.'j jj if)c. " " " ' _ _ "_M _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w_ L_. ~ Ii rdrL'.ut/a vinl de vorO .1 HI i ..'U 1au Inl I '" I MUCA SI HAl in! Pett:( 48 ent IUn.""f'i­ - ~A'. niei ii Jumin/l( i)!~j h:'iro it pc1millt ~i tina.lilllt' 5l sltlqurd L·! PASARICA ._..{Jcosa nu piece (biSi .. nlei 1n para ~.~-. .

111(. ­ ffJd .!>a .J/ /-~<I .)/ VUI a - {lid ru _. /r/j.. COCO N TAl II Var.ru --Ia Iii.md /. lu .. $. un nor de p/oaie caldd Nu pot mere cd-s beteagii.Stan loan.): 13 2 Idem 136 5-a - ".. TRIMAS~ MNE-O MAMA ME Hag.)-d/t'______ . so-n de 148./IIt.1. ......1 (iO.. .1 Pi uti !lur ck .- I!~i!.<I.____ sa._ ma-fTld Tr/ ma .onon n-(! si.128 -~ Mag 824/453 Poco iento.ma. 11/. Vers Mog. eu mQmii i-am trimas.. ./ ..chi F I J/ e so - han 17-d 51 / k co co 11il t...i7 .seT lflf7e-o __. OAMENI PLINGETI I . (bis) Po. $1 anume I· am trimds mdj (bis) un nor de ploaie des Nu pot merE' cit traiesc. .'. Po. 'IWd U' t-'/ ' 11k !._ . __ !'Iv (!Id i rd.rTlI7E?-O ..5-opoi lrunzo rc'Jchitii .'..' P' /ld J.irl_ l. .__ /J/ua-/e .'It:' .. il .La rJ .155 .44 ani aprill£' J965-Sdptn!iJ da . B20 /623 Par lando Inf..J Ie ...~=132 Idem 744 Tri.I - '/0 fiJ C/if{. .­ 146. 147.__________. B 2J /736 Recltalivo ..! . MAl ill..

!an~ ne 4':'.­ 151. .<1' (1 ':.nama supdratd (bis) Itl!wt r. Trimbi\d .50 han.J ::94 Inf Arba Vasile -27 ani Hirb Grigore . .. Vasile (bIS) 11H~i nu mai zine (bis) .g. HOREA LUI FRANTAN • Idem 139 /0 h~} . . (bis) • Instrumentale 150.Vadul Izei J II -­• .0 ani iulie 1973.hi"..32 ani Nus loan -1.fa-. OliPA MORTI . no-rea lui Fran .f u . A MO RTULUI Mag 613/1360 f.149.C. (his) Ti·am spus pre tim: N icoard (bis) C-oi mud din draguclOard (bis) Ti-am spus pretlne Nicoa (bis) Din Marie mnie moartea.oxQ·n CQsCi (his) mesa fbisj cui Tj·am Jtisat eaii-n oco! (bis} Sa rlneheze de-a! mneu dot (bis) Ti-am ldsat caw-ncareat (bis) Dor la fetile din sat. ~%W bt FUr IQ'@-f ~-C'-p-0_1 g---=-7 Andonfmo .rea fut' Fran-jan mal' As .

" 154..' • ~ ...­ t ~ ~ E" g 1~1f fk:! I *tit E tilt&" C" ..­ (iT) r7JE} Or W (::r E r j' i att r=t:: r rfJr 1". ~ .1 1". . 7973. oupA MORT .... ~ ..I­ 157 ."11".. t". ~ -_.7975-feud In" WI#df Eg If­ [~ IsgSf E j II' ... A MORTULUI ... rit" ~ 14::t (" ~ I~~r E ~ I #§? II " §t 6· ._ .132 In!. Covac. t. .La tineri "'::: 876/7428 - ."1 • 153. . DupA MORT ~ _' .aatr ~ ~ ModerotoJ\.­ .­ 152. dec. m' ..-._ -------. loonei-53 ani-cefera Bovan Gavrila-10ani-zongara . Gh."1 -----~ I .~ ~. a. 3'J / 2080 Trfmbito J Inf Hihnea Ian -32 an.Vaduf lui ~ • ~/~_.::... feb.\ 'itr ~ (t t. Ir ~.

I mdrg(lritar Din cununo fete/f)r .ii }u efe-u cotmritu.· i .::~: ___ =- Oile la/c-o zduqtu marqc]ri!ur Oi/t' 16Ie·() Nlerotu. (. TREI rACURAREI DE MUNTE /'f)f 5tcn PJtras-6!J" rJ76 Sip/ilia -­ fe i... .. 156.'. Dill cununCl fete/or Maru.<. Din pana biitrinelor Pacurarii Je-o auzitu j\hirul rndrydritur .__ u/ /~~. ..!. Din strulu ieciori/or MaruI margoritnr Din strulu ieciorilor.r - ru -­ hi/ 3-0 I {nic dintrf' 2i Jr' r (1 i" d ()(1 lnn~.-0 galal Lcruiui .~.------.~' ~ ~i PO wine riU ma-Ilpu'.'. f\'~arul De lllineGt Ir:-o dowit Marui maruariiar De mincat le-u daruil.icu!i Lcrului . SC(1((l de sfinto ceorQ /\1dru/ mdrqdrilur Sd c[lleagd flori de vara f'o /(J.-u lemiu! dcomne Numo capu 011-1 laio/i.: .d-ntoorna mnei.sc ./p ori sa-/ lair:. I'd mine sa md-Ilgropa(i LPfUllli ~-a INui doamne Tn slaulu oilor. Hog 820/ Wig J" f 01)(".)/Ci de slng(>rdi Po margaritar Sd cuJeagd stJnjenei Mawt Marui margaritar Din pana btltr1ne/or.158 -------------------------------------------------------------- CICLUL MUNCII ~I SARBA TORILOR DE PESTE AN Datin!le sar6atorilor de lorna Colinde strabune -• iSS. GRE IERNITA .'-(1 leru}ui doamne Ori so-I [Ju.{'gel[ lui i <.

'1. 'CoO p1ecat 10 vina/oare.' t - I ~~ . Si la Baia () pleco/u Burdi sara Sara buna Spune-ml moartea Pin/irii Moar/eo Pintii nu oi spune De mj. LA ROSU DE RAsARIT .n Sf tJoi('rii uti·" (iC(!SQ.GCCl).rJtJ co Po.1Qre Dupd praf !~i dupd sare Dupd praf nmi mlnin/e!u Sd·mpuste Pin/f:Q ell elu [\! iei ww' nu s-n aflatu Numa lu Pintea far/a/u.~'.-­ ~~---- . mere Pin/en eu De mi-j cia murgu/u tau DE' mj·i do murgu(u vilJtu eu C()UHl(l pinu-n pamintu Cu potcoav(J de orgin/u EI p{i cal o-nca/eca/u .lInrlro cur/p-() zuyrQvitu eu catufIe d':'-()-il<. I)orn nulul (1(311..'. I nf ArdeieJn IleaoJ-J9 ani dec. COLINDA PINTII BalJJ3 MOG2rtJte .-)f.)i /)o/f' j i i ill).1 de ra S<3 01.8Ntesfl LC} ro . Idem 155 No/ Im-~ . S4 vineze caprioore .' .lI. 1971. Udf:: 1­ curti ete bojen mmi Domnulu i dUlnn Pd J(l curti de boiel! mari . In! Bt}f'CIU Pdtru-ZC oni :969~ (. nu-Iut' III.) 84-C.-0 suitu .Jiadilll ell irunzucii de-acoperitu Phltea ('in grai !$'O groitu Care din voi $-0 oilare Sd coboard-n Baja . Domnului domn Sa vlnezc capnoQre.':)/ co ft'n Odm~ ! - I1U tl.'UIi It .'CCli }('I vlndtoore.Ji do cit jj in lllme./Inesfi PIO ltd n 1.159--­ 82011212 15Z NOI UMBLAM 51 COLINDAM . 158.' 1." il Lit rd ~)d ril Uom -.. /u lie'! Iii I 1/- I/i' 1<7 1'(1 I! '/(1 lY/il! Old It ~ME're-()i L/j I. }n II... .'1 /'0 - 5(. MJ. 17Z4 ~C8 159. Domnului domn Coo plf:.1 Pintea-I1 muntt" .".) I .

'"IN VIRFUTUL MUNTELUI Hog.. Mdrgu-~i tri pdcurdrei Hai linu-i. B 16/ 1018 Moderato j =128 Int.eu Sa pui scoarta de buhau So. (bis) b .i-a $u1era Tr1mbdituca-o prinde-a zice Codru $1 frunzele-or plinge.leud Sus In vi'.u de-a st1ngale Vintu-!.du . Florea Vasile Clteu .' Ii nu-i__ La cru.Mlorlta Hag. or sa-l taie Or sa-J pule-nlre fartaie De s-a va}1 sa mor eu In locut de cop1r!. mari 1s veri primari.Miorito Moderato )l =134 vtr lu tu/_ _ _ __ mu/1 idem 134 if 1 J ¥mJ In • ~~-~~~~--~~~ Hat' // .ci - bra .48 ani Curea loon a Petreanului -66 ani dec. B 75/ 1357 . Cel mai mic jj strdinic Pd eJ numa 1·0 mlnatu Dupd apd-ntre izvoard SaO VOlOvit sd-J omoard SaO VOlOVit sd-l omoara SaO VOlOVit sa-l omoard Or sa-J taie. SUS' iN ViRFUL MUNTELUI .te.~i_-~n~u~-/~·~h~i__ -__~n~u~-I------ Sus rn vIr lu mUIl-le-lut' La crud/a braduJui (bis) Slnt tati trl pacurdrei (bis) Cu aile dupd ei (bis) aile SaO rdtacit ma. In strunguta oiJor In Jocu gdleliJor In tlrcutu mieilor.nu-. 161.Ie lut' iu lIa/ ~I. S1 pa mine m-oslupati Si pa mine m-astupati. Jinu-i Cu oile dupd ei.lui.i coJcd $-a sulla FJuiera !. lu mun . or sa-J pU$te Or sa-J puie-ntre tdpu$te Sa-/ 1mpu!. Cei rna. (bis) Trlmbdituca de-a dreaptale Fluiera!. 1975.160 " 160. pui scoarla de buhdu In Joc de pinza pd obraz Beliti scoarla de buha!.

'11 .clru-st' dnf ­ ~ c. Pefreu~ laana.Poienife Izei 70! i i4-4FD JQ1m ~ 11//1 dru-fi ra - mIn . In!.l-s/ ra .I-r / mu. .rt' - d. $i pd-at1tea sdptdmini. $1 mlndru-$i cint-un cerb in codru Mindru-$i cin-un cerb in codru. MiNORU -51 CfNT ./f7 cerb ih co p . Pw.1975.UN CERB iN CODRU I ='5/45/ . s-o pteptdIlat. Moderato j. Tins-o PWjCO sd-J impu$te Tins-o pu~ca sa-/ Impu$te Hop a$a nu ma-npU$Catu.ca-n spate $i-o luatu $f Ja cerb ~-o o/etgatu $f Jo cerb ~-o aJergatu Sub tufd de rujma/inu Sub tufd de rujmaJinu. maica moo bJastamatu Noua ani $f noua Juni.COLINOA .catu.dn. Slujbe sfinte trage-mni-oi.s-o '1 .62 ani noiembr 7975 . Ca nu-s fjara codrioara. co I!l I 6' '­ p~#-~i4 I@~ ..ca-n spate $-0 luat La codru $-0 aJergat ailat cerbu du~manu Sub creangd de rujmaJinu o idrta nu mcl-npu$ca Cd eu nu-s dne ginde$ti.~ ..dru. . Hop a$a nu ma-npw.~-o strigat Impdlatu s-o gatat S-o Juat.o'ru.lut' r ~ j. Jos 1a taro.Batiza '­ f:lo .5-a . B 76/2936 Larghetto J. ~ 130 Ie #­ Int. Cd nu-s fiora codrioora. Mdndstiri de~tide-cnni-oi Mdndstiri de$tide-cnni-oi Mdn4stiri dr ytide-mni-oi Clopot gaJben trage-mni-oi C/opot galben trage-mni-oi Slujbe sfinte trage-mni-oi.ru Mtn .be . Sf pa-at1tea sdptdmini..de ma ru oe de ma .161 162. Numa-o daJbd-npdrdteasa.:.. scoborise.36 ant' dec. SId6u Palru . gl?-un C'erh_ Nime:n Jume nu-l aude DomnuJui $-a nost domn Numa-o doamnd-mpdrdteasd Dintr-o daJmd de fereaslrd Numa ie co.. domn__ Ml'n - dn.ge Dom ffI'~ nu . Di po tabJd de fereastra Di po tabM de fereastra Da-mparate stinatate N -auzi tu ce aud eu. Nime-n Jume nu-J audc FJorile daJbe de mdru Nfrne-n Jume nu-J aude. . $1 impdratu s-o scuJatu Pw. scobGrlse Jos 1a taro. Co. Numa-o daJbd-npdrdteasa. 170051 jll .: 64 ge .

5avos6u Co - bo A rI - 1-0 (0 - bo - rt" - f 0 £i E11 . ani dec.42 ani Dudas Joan 39 ani Duda~ Vasile-!1.-Vadul Izei J) mm £jj co .rna r ktt //n __ I p t 7J p La sa Ci!J bo r j II gt!1 -Iv /v/..----: - rtf.. Trei pdcurarei din munte FIorile dalbe de mdru Trei pdcurdrei din munte.Ie dill­ tJ] r" mil de F rv ! co .162-------------------------------------------------------------- T 'Ii :1 164.J p ros. ri ~ ) I !2) .bo r eJ) - J.2 On! dec. B2J / 471 In! Dudo? Vcslle . De ni-ti da. Coborlto-n poienitd. 1976 .r -----. COBORiT-O COBORiT -MlonlaMa!].dim j I r y j // I7V Nt./m blain s/_ _ -• &' t!. FIorile dalbe de mdru Coborlto-n poienitd. Cu iarM pdnd-n genunte FIorile dalbe de mdru Cu iarM plnd-n genunte.1.1-0 co - iJ i3 bo :c.J/ I.!971. NOI UMBLAM 51 COLINOAM • £ti g • Allegretto J) fJJ - )l 141 In!. Mag. Si nimic nu cdpdtdm Hai linu fOsmalin Si nimic nu cdpdtdm. B 13 /792 16~ la. Trifoi Vasile . - • l . be __ - r/ ./in . de nu ni-Ii da Hai linu fOsmalin Altu nu yom colinda.

~ =144 fe-um CfillP /r.7 !Vo/ //// co -. 166.- CORiNOAf~ lnt.. /17 r f? p-ith± (iru fi.-i..)-f/ h -. fa "" ~ Zll/l • de __ nu-i mud - ('(j_ /3 a- I/U_~...~ 0] em - .rI-rr:.. ._. uNto satu/ui La casu sdracu/ui po. MiNDRU eiNT -UN CERB IN [ODRU J =72 In!..l/:!-Il COli - /u .nu -.lu -----~---- Dam .. Inl Perla Mia . ESTE.5-or mai aduce Ramii gazdd sanatos Ramii gazeW sandtos C-ai ajuns craciun irumos Si gazdoaia vese/oQsd Coo ajuns zjJe irumoasQ. nu-i dp voi Du-i de boieTi co $1 noi :. M/f7-Jru '" . Mono}'] ani ­ !J75 - " No.UN CiMP iN lUNG ~I LATU 8751262 ModerGto . '.fn - bid-ill 51 /1117 ---- /.35 ani naiembr..___ 51 _ 1'1 rrllJ/lt' ! . NOI IMBlAM 51 E281 J7J Andante )) =168 .1975 .rm BunQ sora samc tarE: Gala-i cillo s-o cinam Cina-i gata putin Hoi cu toti s-o isluim Si cu cit nu ne-om ajunge Slnt veeini .i de-aealo s-o Iu. Cldln_ I ~ Po u/ita satu/ui Hai linu rosmalin La coso bogutuiui Bund sara..lu" De (J .a/ Po.lu 'ug.a . iJogat mare Gala-i cina 8-0 cinam Cino-i go/a. B2814DI Andante 1671a.Batiza £5 - IUflfJ :.' . Ivanciuc Maria-22 ani ion.. 1966.Birsana ~~ D r~~~~ ... 011 -/d-U/t' ___ ~ cerb .163--­ I 165/b...

un bi - J : 76 In!. 1971.AFARA . / tv M/'/l-drJ cur .ere~ti Nime*n Jume nu-i vdzurd (bis) Num-o latd boiereascd Din curte de dupd masd.18 an dec. Coman Ileana a lui Cas fica.Ip-o-m rm_~_. in co pEZ?tE?lgf dru __ I· [ ] ra iJ9 J J¢j. As fa-/ sa' 16B/b.IESITl GAZDE PiN.VI~eu' de los le-o 5U _.F· J) J) Pin-lea fa ".e bo.un . MiNDRU. 168/a. B11 / 11.Ie .de . . le-~/fi r -f~JJ O--tIJ-f!Htf~¥~= p/ n-a fa - gaz-de ____ ni le-flfi flaz.J = 64 Idem 156 i iJ j). A LUI PINTEA Mag.: ~' --Fy+~c-=±___ iP Jrrr=~==~ l1a fa ra~. domne~ti (bis) Printre flold..SI CiNT . Pop Miiricurii-70 rr 1975 .Sup'in!a M/h-dru-yidnf-un___ M!'n-dru-si dnl. Mag.__ la mu(t/__ ant_ V d uitati in rdsdrit (bis) Tri turme de 0. 820/812 r p/ Andante .23 D·-' Miirgu!a IIi~c6-17 or 8ilt loana .J : 68 cerb in co dru Inf.!!. I §tJ[i j..l. I do lu flo ri .164-------------------------------------------------------- 167/b._' dal be de roar. venit (bis) Trj tu{me de 0.12 Moderato £1 i po - r p [JrzEIJd=r.UN CERB iN CODRU M28/500 Andante I .._ - • ~ • a rlU 51 _ _ _ _ _.

lin --y-_.. ..put :. ~ •• Ft p~rfi]J I tl' ffF~tJ-=~ fun9_ SI } /qf _ _ _ __ Co· lin -ria.. Cind cu tJuierul z1ce Turma tat i so strlnge Cind cu fJuiera$u tace TotO turma-i se-n/oarce.- ma dal ..-- be de Mlndra curte-o zugravit Cu catane o-ngradit Cu 0 suta $i cincizeCi De yoinici. Pin Ie a AndantE' . .1::::::3 i F ~(J cerb .-.~ ?Ci=+~=4t . -.- dal . de eei p-aJe~j. .Ie -~---..da-.E£J-L-. -----.J =64 1975 . mininteJ.. .$u-ntintelat Cu t/uier inferecat Si pe-atita de-nflorat Cu bdJtag incolturat Si suman imbaierat. B28/ 563 Idem J55/b -'J .Once~fi ~1 - E mun fe-o fea fa su .k~~ Min drll-yl ci'17 I-un ___ Ror ..- De oi1e-nconjurat ~ La oite cine $ede Tot fonu-sin-fonu Cu briu ro. _. .165 ._----. Radu Petru -34 ani - ~I ~ ~! ~._----­ ma ...lin. :r Andantino . ~. 170.if Pin fea la mun ­ .J : . :=£~ -=--J=::--jJ-=~ Li ---_ --.171. B 29/ 513 :: Inf. sa traio! . '975-Berbe~ti lunl7_ . B29/590 In!. CoJinduta nu-i mai multd Sa traia cine-o ascu/ta Colindita-i atita Cine-o ascu/td. u Flo - =i= . MiNDRU-SI CiNT -UN CERB IN CODRU t Hag. 72 cerb _ fn_ co . ...dru __ M/n-dru-~/ ('in-i-un ___ :1:.. .-_. si_ :7 laf ____..--.dru_ 51____ roz .-. COLINDA OILOR Hag. i suif.~ ~~--:_== mar_ ri . .bcf . F e~ I[ f 9' ~c:flT3%l Es fe-un dm-put_ .-.. ==:j~.­ 169.t. ~ fv11ndru-$i cinLQ de nu-i modru (bis) Linu-i lin sl rozmaJin jVime-n lume nu-l aude (bis) Numa-o dalbQ-lmpardteasQ (bis) Din curle de dupa mosa_ (bis) II ...' ~-=t==:t:::= lin . ~ -~------. _ Es-fe-undin .::::=::::tI co .11 i Jj J. Care volnic da s'aila Sa $i aJerge la Baia Dupa pita.l4 .-.~. =H" ~. ==B~-~---+---==._ .J :68 - 3---. dupa sare Dupa pratu cel mai tare Dupa pecie de miel Dupa prof rna.co . ~-.'11__ r: . Rednic $fefan-30 ant' &.. tt J J EJ r=f IE~f~JqJ)j-a~. A LUI PINTEA Hag. ------~"~.. --._--fiU-.. ~-:tJ---gf ..

Pop dec J9i6 .Mlndru-.. 0 sQ-J·mpuste (bis) sa-} pule-nile tdpu:. 0 sa·J taie (bis) sao} pule-nile idrtaic (bis) sa-J tale.<.$0 si-i a$diu (bis) Pd mine nu m·astupatiu (bis) In eeJ sieltu tintirimu (bis) Acolo Intre strQiniu (bis) N iei in daJbu timiteu (bis) Vol pe mine m-astupatiu (bis) in strunguta oiJor (bis) Tn Jocu strunguti/ol.-~----- 172.U!~ I .~! -­• . Nime-n lume nu-I oude (bis) Linu-i /in $i rozmG/in. Moo 15/829 173.Df!-~~/ J =78 cu or-u_~ ..te (bis) Daca-i 0. . I~oderoto r n~ [OORU In!.i cintd de flu-i modru (bis) Linu-i lin ~i rozmajin.fa ___ (J{j La cru bra rV2 - Ind fmb}d-~j tri pocurarei (bis) Unu-1 lin $1 rozmaJin.. Cu oile dupa ieiu (bis) Cei mal mari is veli primali (bis) 'Cel mal mic ii straine/ui (bis) Pd ceJ mic-a J-o mlnalu (bis) Sa-$i intoarcQ oile (b1s) aile s1 }e·onturnatu (b1s) Gre POlUnCa i-a plicatu (bis) sa-J pw. (bis) o a a o t .te. LA CRUellA 8RADUlUI . L/ flU-I /.. Andante oJ =64 La au. ~1!1 iNORU -SI CNT.c/.

de___ Sub fu-fa de ma .i elf! - dru MiTt - drtJ~5/~_ ern dIJ rlU-/ rno - Roz . mie viata Cd nu-s siara sereJor ..lIt. 7971.:. MINDRU-SI CINT -UN CERB IN CODRU . _ _ t 175.5ca Lasd-m.Bogdan Vodri Sub fu-fa de ___ ma- I/o ver.g sA SITI GAZOE VESELOSU Idem 126 B1411874 AII egretto . 5a s~'f/ .CjiiZ ve S8 - /a SCI r~05 -'--) .rllU. Mag. B 1417701 Allegretto '" ~ A J ::11]8 fa CeT·~ Uu~n __ co Idem 717 /'1il7-drv-. 176.hi? J?oz. 1 . B 25 I 389 Inf. Ca-s vatavu oilor.J : 108 da-__ ve 5'f:? --. Dupa cerb $i-o a/ergatu Sus in munte 1-0 ailatu Sial ilr/a nu ma-npu.rno 1/17 /Pr -- de fr'u mos.-:mo - ///7 ver dE' fru . SUB TUFA DE MALIN VERDE Mag. V:. Goei /leana-2B ani ian.167--­ 174. V inaiorii s-o sculatu PU$ca-n mind $1-0 luatu RozmaUlI verde fwmas. De pe vlrful muntiJor MuntiJor caruntilor.mos.

sif . An nov Ie .. 828/622 178. CINE SADE-N ASTA CASA • Idem 765 b. $1 co pomnii sa roditi Tdt ca ei sd-nMtrlniti An nOLl fericit. colin dam mal multe (bis) An nou fericit $i-n frunte de ne-ar fi selis (bis) An nou fericit Mal multe nu y-am Ii zis (bis) An nou fericit Mag. nu mi·i serls un frunte (bis) An nou fericit So.¥~Qf}lpr*~ Ie sa__ B/ . NOI IMBLAM SI CDUNDAM Mag. ::b. h • 7lRZ=m .J'\': 126 Idem 165/b.168 [' t: 177. B 28/619 Poco ruboto .. yo. $i nimic nu ciipiitiim (bis) .r/ c~Y::.::l ~~ __ Sd fij gazdd veselos Coal ajuns un an frumos An nou iericit. An nou fericit Alta-i umblii nu colindii (bis) An nou fericit De nH da de nu ni-t da (bis) Annou felicit Altu nu yom colinda (bis) An nou iericit $tiu co. Noi va zicem sa trditi lntru multi ani fericiti An nou iericit..ne nu ma/__ ia . Andante)J:::142 as­ .

re un .dru-i a .1975-leud . B20 / 395 Idem 153 t':"I -#------ ) =160 It! Co . COBO RiT -AU COBORiT Hag. B15/2098 Moderato) ~128 Inf fuseo Oumitru-57 ani fuseo Ste fon -55 ani noiembr.) ~­ (Ja . ~ f/ .1-0 co .bo .au co -ho 20 -ri .976. "~ : . Pacurarii 0 auzit Drept /0 ele-o coborlt Fiorile da/be. COBORiT-AU COBORiT Mag.­ ~ 179. .- m/'nf Zo .Fere~ti t f Gre-ier Flo -e/'. I' .Itl In!. Bfedea Viorel-14 ani Btedea loan -14 ani dec.rt - Or! de ZI 161.nu 170U_ SOB - re a nu nov. FLORILE DALBE Hag B23/901 Allegretto jl :: 148 p}/.de pa pa.. Pa scara mindra de ceara Sa cuJeagd flori de varu Fiorile do/be.ri .bo . 169 . ri -. Ie .:" - Ie fa fe-I) zde -ra .ca .ori de zi.ri'1.Ie c!i!L=-" o .. 180.rlf Mrn...TU Flo - da/ be.

An /lOU _.cil in - tru mull.__ /p r/ -. SCULATI GAZDE NU DURNITI .183. L . Si mni-i murgu dmpoit Si mni-i musai potcovit An nou Jerkit Tntru multi ai sa trditi. Cd md ploud de md valsd Pd hainele de mdtasd An nou ferid' Intru multi af sd trdltl.33ani Visovan Maria . COLINDITA NU-I MAl LUNGA • Mag. 8/6/3084 Quasi ruboto)=148 Idem 163 -t Sa ma trdin iji pa mine Batdr n-am colindat bifle La multi ai cu bine Sa sUi gazde veseio.~. sa lP.s La multi aj cu bi ne .ua ___ n' -lor de ZI .fI gaz-cle nu dur- Z(} rt - lor .Va. CIUCUR VERDE DE MATASA Mag 8241205 Idem 136 if F W~_JL=~~*-4=1JJ_---~=l. Ira_ if/~ II :. 1976.8reb Scu-Ia.28 ani Visovan C6/ina-23 ani dec.-. ___ Ca nu-i vremea de durnit 20riari de ZlUQ. . Hag 823/555 MOderato) =158 Inf Visovan loon . Ca-i vremea de isiuif Zor iar i de zlua lB2/b.5i C-am aJuns All gou frumo.r 170--------------------------------------------------------­ 182/0. Cu potcoqve de colaci $i cu cuie de clrnati An nou iericit Tntru multi a1 sa traiti.' at"__ I~ .

nu nou £ .ra-/ 51-a las /8- 58 !'d .80111a co Ii ~ M/'Il-dru-st' r..__ E sfe sa ... CE SARA-I AIASTA SARA Nag.r' fru mOL.14 ani Trita 1 loana ..ra de-a .­ . 185.64 lnf. ani Grum05 Ana. ani Ungur Vasile 14 ani Huntean loan 14 ani nOlemb. t !i Hag. B 25 1895 Linisht J> 128 Int Balis Harta-1..'(:. 1975.• 171 --_.sle sa - ra de-a nu__ nou. 184.It._ . MiNORU-SI tiNT-UN CERB IN COORU ._. 815128 Andante ~ . Hoch/ma Haria . Ce sa ra-/ d ias fa _ _ sa ra ell sa .___ R02-m8 -it'n _ _ vel' fru mos. .It.._ /II co oru I .'rJl ) (ill ____.{jiule~ti .8 am dec. 1971. .

fur • me de oi. 0 - j) 0$1 I J.1976 .fi Ingropa. 4PJ ! =t=f=V Tre/ paCtI ra - reI Tret" fur-. I J J I]. Tinfa$ Haria-30ani dec . . TREI PACURAREI Hag.me de oi II /e . de mioti Impu~ca Voi mj. (bis) Voi..P =149 l Idem 179 &f+ . (bis) F luieru de-alune Mnj-] puneti de cruce.UN CIMPUT LUNG SI .C6line$fi :i . Mni·l puneti sub cap.. /al 1 cl'm-puj lung -?/ /al__ £51e un din-put lung o i De J fa-:'o-coo La oita de pastor (bis) Sade un brad de pastor. linu-j doamne In jocurj de mnej. • 18Z ESTE. {bis} Sa In tIr1e de oi In jocuri de mnei Hai linu-i. linu-i doamne sie mai multe.172 186. (bis) . (bis) Flujeru mneu drag.ne Tre. linu-i doamne Cu gal ben taior. S-acol0 vdzurd FaW de maior Hai linu-i. Mlorlra . . M= 1?--=tL 19=ra 1ffl Eslt:' /)11 J> =148 Inf. LATU Mag. SAO suit La munte Sa sie mai multe Hai linu-i.. . Daca SAO ludm Gata s-o-npu~cam.rut' doam . 823/587 AlleQretto . In mina dreapta Pune-ti trlmbita. 823/781 All eg retto Miorito .

ri 189/a... Inf.1-0 Co- Moderato ~ =128 ~» F A nu_ nou_ a it a )l-n t:ti jl @ lj FSf14lH ClI_ 00 . o sa·l pU$te.: .~!~_ . ~ dec. Inf.9 ~» !lJl ~p P Co . Si t-or pune /a mormlntu Tdt un fJuiera$ de vlntu Clnd vlntutu Q sui/au Fluieru rnlndru·a clnta.. ~.. 1975'Poienile Ize. Tn strunguta oilor.60 . Tat 11 mind $i-I adund Sa lntoarcd oile.2t._. 1":'\ ~ I~F E V F gy prJ.. . aile clnd /e-ntorceau Si ei Jegea i-a gatau.' -. MINORA TURMA DE 01 MERE Hag.riT aC1I1l IP F ? F P 0 J. 8 1611. 1975-ieud ~ ~ Co ..91 . CO BORiT-O COBORfT Hag.130ni 3dec. AZDta Florentina-13 ani Petrus Haria. ~lf. Plesa Anufa-20ani Chindri$ Harfa -20 ani Florea HfJricuffj. 1i strdinicu.ani =:::J Moderato) =120 ~~ l.I - ~ J II ~.. bu-cu .1-0 co -bo . COBORiT .ma //11.)) f. Doi is mari $i-s veri primarj Unu-i mic. 0'.'poam -. Co. .r l f _ ~ ~ ~ ~. g.0 COBO RIT Hag.I hu- rle f)!.60-ri .riO .J2'!U JI.J M~..bo-rt"-I-o co -bo .J ~ /fi-ura Allegretto ~ 154 Idem 179 J~ rna~ _ _ __ fur EfiWr de 01 ~t:\ "i me re r ++8 SI J_ ?tt!2' ~ F ma_ _ I r r:t {J) rJj J W=:J ~ [JJ4 ~ ~ F l·~z.rtf Co.-:::-:.) I fE. osa·J taie a sd·/ puie·ntre fdrtaie U nde focu J-ongropatu .nu·/ lin ~ la - ra-'-- It'n ___ Fran-za ver.h ~ ~ F r ~ rz=t ~.iP.bo.-:- 188/b.ri I-a co . 8231828 .de _ __ raz . iSQa I Mtn-dra furde oi lfie - re __ Li . Da Ja e/e cine $ade Sadu-$i tri pdcurarei. . doam:-ne Pi! -:::"ce.60 . 8161221. Mioritd £~ ~ i . }>.ce s~.rn J \ CI.173--­ l88/a.rtf • gl' vE F Jl @ Ltld) I ~ @ F ps.ne pa .

) .. Cu aile La tintina. SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag.174 ----------------------------------------------------------------­ 189/b. Dfn curte de dupd masa lmpdcate ce vdd eu Eu vdd cerbul hodinind Sub tutci de lozmalin.2nntJ r7 In/ 4-M~' Andante r cboto J :: 64 In co A sa de flU-I InO - ra-j - ----.DrogomirE's tl ver FflUf1 Ie V!!I ­ mUll .zit' lIer roz . ...17 Frun .. (bis) 189/c.ma kn ver -• Roz La iarba pind-n genunte (bis) Margu-~i tri pacurarei (bis) Cu oile dupa ei (bis) • Cei mai mari is veri primari (bis) eel mai mie ii strdinic (bis) Tat 11 mina i$i-l aduna (bis. MiNDRU-$1 CiNT. i. Nime-n Jume nu-l aude Numa doamna-mparitteasa..UN CEHB iN CODRU Hog B29170l Int.. 8291707J Poco rubato J 64 Inf Norrs /00170-26 0171 1971. .- fflCi - lin.. I' .

1-.J-~f __ . Mag. Mlndru-$i clntel-uncerb III codru Mlndru-i mlndru. . ~.U CERB iN COORU N ..-1Ii'~--~ ~~.. J. B2BI J2!'J ~tt c . aile me/e (bis) Ce zdierati a~e cu la/e (bis) sa . MINORU-SI CINT..)=ifF--~-Ji~~~~ -!~~f=3 ~-+. de IOzmalin Pu~ca·ntinse sd-J Impu~te Stai Idrta nu md-npu$ca Cd-s lonu slntionu Mama me moo bli'fstdmat Sd siu fiard de pdduri N Dud ani !$i noud zi/e Dacd astea primi-Ie-ai La mdmucd vini-oi. -'1 *' I Inf Ardelean loan-290m.' ~ Andantino .--~- roz ma li'n.---- -~--. Si dupcl cerb 0 plecat Pe urmuta cerbului AfId cerbul hodinind Sub un corc. strunguta oiJor (bis) Tn umdru de-a dreapta (bis) Puneti-mi Irati trimbita (bis) De-a umdru de-a stlllga (bis) Punefj-mi Irati I/uieru (bis) Si In Joe de copjr~du (bis) Puneti scoartd de buhdu (bis) Si de plm:d pe obraz (bis) 8eJiti scaQrtd de buha$.--_+_ flU-I //n sl /a ra ___ lin da Frun-za ver de ----. 72 r Berbe~ti 1 I : da un cerb ~_ In ___. ani ~ I co dro da L/ un cerb I'n -·--T·-------·-·-----··--·----·-----.1-~/ mirg 0 i-len mUfl fe CI.i marg 0 / - leI) mun .91./ ..-~ .1 far.Ie Har--!JI.MARGU-SI MARG OILE-N MUNTE I Mag 81612123 MIOfltO Idem 18Bb !1ar·. Din curte de dupa masd Ie de-acolo s-o luat. 190/o.r 175--­ • 189/d._ _ ru da ___ Il(Ill: - drl. Mi'frgu-$i trl pdcurdrei (bis) Cu oile dupd ei (bis) Cel mai mari 18 veri primari (bis) eel mai mlc Ii strelinic (bis) Dupd apd 1-0 mlnat (bis) Dupd apel-ntre izvoare S-o greW ca sa-I omoare C1nd de-aco/o s-onturnat (bis) Oile tdte-o zdierat (bis) Oi/e..ba pt na:n ge nun -c ge-nun Cum locutu n-om zdiera (bis) Coo grdit te-omoard (bis) Dacd-j a~d ~i·i a~d (bis) Aco/o md astupati (bis) tn. /~ j~' M/n-dru-s/6'. de nu-i modru Nime-n /ume Jlu-1 (lude Numa-o da/bel-npardteasQ.

SI ..176 . 824/179 -­ It Andante .td..mm ~_.. DE ANU NOU Hag.. De ni-ti'da. /f! .. ! Hag.. - ce dh fr/'rt/.: IF.. 191.. COllNOllA ell CDOITA ...fa ra~ =:j:. /a po- . .Vi~eul de Jos .ph -.U Jj )J f r-:7 Es-fe-o pftf-ca~ IJ . B11/1323 Inf.ni-j scurtd gubuta $j md tern c-om lngheta..... ==:3 i/::-.iJ 1? ..._.de ~/ 171:/ daft: '. .az..J :: nou cu idem 136 -­ iii bu - CIJ - ri - e DB Doam ne Pm .. Coman Mane a lui Pavilon-74 ani Moderato J : 78 cu co­ Pop Ileana a lui lon-53 ani deel97!. SCULAll GAZOE NU DURNlll ...l$ ta WID lE J9:¥M ~~-d -?-Ull efr na/___ Scu-/aji _c. Sculati gazde flU durmiti ScuJati gazde flU durmJti Cd nu-i vreme de durmit Cd-i vremea de-npodobit.... de nu nj-tida Mal mult nu vom colinda Cd .­ 190/b.-lj - f/ Ce vat' a -• 19i.. B16 /601 Idem 1880 Moderato }::140 p 1. Hag..

---------------------------------------------. eel mat mali 1s veri primari (bls) eel mw mle 11 strifinic. Cu IdrtatU s-ontllnitu (bis) Celld el UfO gtiJUu (biB) Care dlntre Vol s-aJlare (biB) Sd coboare-n Bola Mare (bi.fe ~i-o gci. 193/0.Ie SI-O ga - si - fu Min-dni cur. Nid unu nu SaO allat (bis) Numa-a lui Pintea lartat. (bis) . (bis) ~ 193/b.-----------.) Dupd pral ~i dupd sore (bis) Dupd eolbut m1nlnteJ Si:l-npu~te Pintea cu eJ.si .de mun Ie lar ge ­ nun fe LiT iar biT pI - na-17 ge nun fe. SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag.177 ----­ ~'. 82J /510 IdEm 182a ver ­ mun Sus ver . Urea iri pdeuri1rei (bis) Cu oile dupd el (bis).~ 823/528 Lin'I~l:t Idem 182a z:= : J =70 s-o su ~ Jus la mun- drci' cur . GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo .tu.

- . Gdzdoaia-.dntem vreo doudzeci.18___ Lua-Iu. acasd (bis) e-au plecat 10 vlndtoare Sd vlneze cilprloare.t-~· Lu-a f() $-0 J> : 172 Int: Cizmar ffeana ....sa Cd are ce do 10 tdti ell .178 . cu doud ca~i Are ce ne do la tdti Plngd no....91.J =96 Idem 117 Moderato . Nag 823 / 1. L 1 ..i IrUlfwG... Pd /8 C()f"j/ tie oo-/en"-_ mari__ Pci' /a cur!1 de Dar ba/erU nu-.s-o __ mat'.C4I . Hag 828/1149 194/b. co .na-n jos..nej"-n jos _ _ DI pC' rlU pe Ro .. . vreo zece fete Are ce le do 10 tdte..4 zile mari . LUATU-S-O MAleUT• A Andante . IIT.... NOI iMBLAM SI CORINOAM • j) Idem 1820 159 Moderato ..{)Jd/7] 51 .32 an I Ian 1966..5 193/c. 194/a. SA SIT! GAZDE VESELOSI • .fa f)/ pa nu Pi' Ro .­ Nag B11...c() ./ 181. ~ t 1.~€~f2£P~F:!~~I F~F~f~5§g~··--··~_1Egpk-a¢b=f-.BFrsano m6'/. n? ____ - • $i gdzdoaia veseloasa l.

116--------------------------------------------~--------~---- 190/b.H vremea de-npodobit. 816/601 . SCULATI GAZDE NU DURNITI • j Mag. oni Pop Ileana n lui lon-53 ani dec. err 1781_ _ .da Mai mull nu vom colinda Cani·i scurtd gubuta Si md tern c-om Ingheta. Mag. DE ANU NOU Mag 821.]) ~ F r1l' Es. /lU dvr-l7t" - .A CU CO DlT A OIT . 811/1323 Moderato J :: 78 CU In!' Coman Marte a lui Pavifon-71. -• Sculati gazde nu durmiti Scu/ati gazde nu durmifj Cd nu-j Vleme de durmit Ci.Irt''n/.r· V F Ip~--== tJ Modera to j>:: 140 Idem 18Ba 5cu. .. De ni-ti'da.0/ . 191. de nu nHi.b/am o - bl - ce IV d'fl ba~ -.t/ Scll-/~t/ gaz de nu dur. i Jo J) if " if V~-#.la.oe pa.j/ ~f feP R ar' ­ VOl 19L. /179 idem 136 A - nu /lOU cv bu - Cif - ri - e jJ§ Doam .le-o pTls_ca > v I~ S-UI7 .f/ gaz - de.Viseul de los co­ $" . CO LI N .J97J. .

a lui Plntea IClrtat. (bis) . GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo Linl~tl! J :.171-­ 193/a. SUS LA VEROELE DE MUNTE Mag.Ie de mun Ie La lar - 6a p/ - l7a~-n ge nun Ie La iar ba pI - 178-0 ge nun fe. eu IdriaJij s-ontJJnitu (bls) C(JUJ el QfU gliUtu (bis) Care dintre voi l-aJlare (bIs) Sd eoooa.Ie SI-O c9a . Nici unu nu 8-0 allot (biB) Numa.si .drci cur .re-n Baia More (bII) Dupd pral ~i dupd sare (bis) Du:piJ colbut mlnlntel Sd-npufjte Pintea eu el. 82] 1510 Idem 1820 ver - mun Sus ver . eel mai mari 18 veri primari (bis) Cel mal rule II strdinic. Ured tri pdewdrei (bis) Cu oile dupd ej (bis).Ie ~/-o gii.fu.si lu /l1ln-dni cur.Ie f: M/17.de .:70 3-0 SlJ ­ Idem 1820 Sus /a rnun . (bis) 193/b.

178-------------------------------. Gdzdoaia-j eu doud ca~j Ate ce ne da la t<lti Plngd noi VI eo zece ft!te Are ce Ie da la UJJc. J :. LUA TU-S-O MAl CUT."--cil-fa .na-n jos. ­ Madero to )1 :.·Q CiJ are ce da la Idel Cd s1ntem vreo dowlzeci. Hag BZJ / 494 194/a.. nu .P :. • 19 4/b.dafTi _____ ('0 - dcim-­ -• I'd Ia cud/ de . 159 • No/ tm-blcim -1/ co ri/l..172 Inf: Cizmar lIeona 32 c Ian 1966. .J /J/ pa r.----­ Hag B 14/7845 193/c. NOI IMBLAM 51 CORINOAM • Idem 7820 . Lua-Iu-s-o__ rmi/-cu ) fa =J1=-1f*rr===a F ~~~. A Hag B28/1749 Andante. Pii fa cw// de Dar boierli nu-s acasd (bis) C -au plecot 10 vlndfoare Sd v1neze cdprioare. ..Birsan:: ~-H E=£:· IE P2EiHI'~¥:f!----~~iiL-• Lu-a fu s-o m'.96 Idem 177 Moderato fie ____ $i gdzdoaia veseloa:sa LQ zile marl Ji Irumoo.sA SITI GAZOE VESELOSI .u I pe Ro - OO--fl jos _ _ [)/ pe pe ____ Ro .

119----­ 195. celmic 1-0 mlnat Dupe) apd-ntre izvoard.d 1'1 Tom..-Vadu/ lzei -----.C} HerDi! Anufa. SI MARG OILE-N MUNTE . -­ .. Tn strunguta oilor (bis) Tn locu gdletilor.a cu Jele (bis) Cum focutu n·om zdiera. .. 196/a.l trl p4eur4rei (bi."..c . ."-.----------------------------------------.) .MARGU . Miorita f:~ :S/ ]~99 VOL 10 i9Z o..?a Mcriscj·J9 an dec. (It' (lUIl- Ie Dacd-acolo 0 sOBit PiI.Jf17 IU - IU/~. Pd mine mi·ti omori Pd mine md astupafj.b. Oile tate-o zdierat (bis) Oile.a.62 oni Orza Axenic: 58 ani J971.-. 10 .~._ Si 10 virt 1i aurit Si 10 poole poleitu Dar ocolo cine ~ede Sedu-~i doud pifsarele.. Daca-i a. Cu oIle dupd el eei mai mari 1.. .'1IiA... - ----:. veri primari (bls) Cel mai mie Ii Btrdinic. fdrtalilor.. Ce zdierati a... TU Iv/ r-~. ­ al ra ­ IU lu/_ _ P. .. LA M\J LO CUL CE RUL UI .c. 1':175.cui ce . Coo grdit sd te omoard (bis) Fratilor. S-o grdlt co sd-fomoara (bis) Clnd cu apa s-onturnat. POlen/Ie ! ZE'I u IE- II InU17' it • le-n mUI7 flU • Mclrgu·.-. oile mele.

~... 823/813 Allegretto jl ::174 Idem 179. ZI De tn funt' . pd cei 1ffl juJefl1nd .n/rn_ j I r J• J j 12 s-a . .gJndu sd te vlnd (bis) Pd mine ad flU rnd dai . eFne! nu - lUI • . j domn N-a - U - zt'rn co . Jj IFF Pa sub . Numa-p oaie nu vre-ntoarce (bi..180------------------------------------------~-------------- 196/b. PA SUB CE PADURE VERDE Mioritii Mag. 816/3169 Moderato ~I! i J> : 129 Idem 163 OJ De lri fun! Q j CI I r F de_ ci'nd A I 4~ ). Cu lluier lnJermecat (bia) Fluier zice cum or pllnge (bls) Fluler tace oi lntoarce.£JJ I2 cos 7 ci'n 4· II .cu balfag lncoJturat.il o doam-ne. Nne/. \ . . cloam-ne J) j fur- a ver-o'e OJ IJ'.) Ce-ai tu oaie de'riu-ntorci 'I o ti-i. bz 1 . Numa pdmlntu sunlnd (bis) $.DE TRI lUNI DE CiND ZiNIM Mag. ee pi dlJ-n~ ver-de Pa~ sub ce bS pa IFF dU-rl? )J Jl I ~II f ~SplF F k::Jf I. Nu-mi dau limbo romaneascd (bi~) Cd e limbd afrdrnolleascd J 197. de ~U OJ r zl IJ. p r r Q Ir p f. ntrn 7 n~ yom dg nosl . JJ 01 JI (} rna'" 0'12__ 56 ve .de t Da Ja eJe cine ~c'Jde (bis) Sddea Petrea bun bdrbat..

.1 iC(jIN i II}! d .njct:i:F nC=n-~i=~~.(lU} . .~ . :--i f! -- loi' OB = ~- r OIDJapoH 168/[/8 "DOH pHJ/a] .E~~ ~ :.:=-:':}~r=~~-.:~" :"~~~~~E~+-----~J"'·-.:~=2~.~~~t-=j.'.. 'lONIlOJ "66l ~~~===::= -:~~~~t=:..::!:·J_· "r--f ~ --:/ =r..-... wap! L9'lll" B 5::" VH'lOIA NID VONI10J "96l l -----.IUD D).::'~~j ""=::t-:-:J"--::=:=:-:~-·-r:.---­ .-f ~ 11" [0{ • • ZL j iljUOpUV .

Cc:+""C:)tC .~ ~ I..q--PPJ'-=t..±~~ Repertoriul pastoresc Din trimbita 203.~cr=.-li:T~t:1:-~~. Bll 12299 Ruboto J= 88 .184 -->----­ ~.. CH EM AREA 01 LOR Hag.

j COl UJ2PI 's- 7 I 8 (i" HOllO lnSlnrJ 'SOl ~-"f.[ .J'!'li'.'..~ L "' tOl wapI .~ l" • :~.­ g&..t~_--~~::-:..

. >. ~: ~ . B '} / 2 c.~ (It'- I ~ i '­ ---... MAqG OILE......Q.186 .r" . Cl' Ic..... 207..'em 203 =98 I' ~ '­ It .- UJ 3 ....27 ani dl () irFmblt mDlI97~-Vadul a Jlei ..­ 206. PLECATUL OILOR LA tv1UNTE NO..N MUNT E H~l:7 B 7]/ i C In! Arba Vas!le....

:fi~E:-: ..:::J:=:~:~= =--- ~h::-:-tfJ'.~cc= -----. .....- --..&.. -------. ____.. . ':c-ji:--.~.-~"'II . Ir'i'.:3 !fJ:::1!..:· .=i.-:::--:::t=~~--==t=-~ t.-M-=l=. •• ~ ~ t!= -~-t:"\----M------~--.~..=t=" .'. ....__ 9 3. -==::7=!t-:__ ~i::=... 't7'==-"cWfti~.-..DE AGUNAT OllE LA STRUNGA v:. .me:f V-.---:====---=--..fI-----~-:.J t# 111­ V -( ~=:i::::+~~:t::::::t···::~Ef:=:?=·~/{f. ::-. --. 1". .. a 9 3 . --:~ . __--.. PORNEALA OILOR Hag e 7711237 Rubato ...:9 9 ~ . 8711 J23Z Rubato 01= 99 ~-= i-.j) 11 Jdem lOr: mT.=-I#-~----:~~t=-.:::.---.A:=~:h=:E' . "" .t:=r4-:--t-tt . II -~--:::---:---=--::-==::::---=="-=-=:-I-_-=~ ._. -] f)~. -. .:i :=F~::~:::::-:.f 0I~= ~:!::-*&::.-~ t ~"-ti.:.~.::i I i-~.--- ==== .'.-...c-.1='~·':.1\128 . ..k~Tll-"n-.·-"=:¥::~$:=f~~:~~l:E:!Y·--l=:::..=iFr=:L:r-. f.= :p:-J::~T=-~~=. --·--:r..:. f) ~- ~- :7::-::::f::==t==-l.-.===-- '. -..:::::r. __ . . -...-::t''''::~-:~:Il!=::J /l=--~~-.] __ . .~-i_=:= -.:t-:J:=:-~~~~:::f~oE~'_~~-."._ .: -~~-£ :~~:·JLg:~=r:#Elf--·-m--r ~_M :t::::&t:= -"1=-.. t"':' =w."J-:= .... t-_.f-?3_=~Ft--=r~HE::-f---tr~r.. :..__ .-~-~ -~.___ t:"I...-.·-t-~----- -- oj) _::::!!::=:-..-__ :~-.. - ----- 120 ?:"'i '3 ...._"r~...!J 210. ~ ___ ~=-::---:-: wi -~ I .---. . I _ ~~4~t*q~:C~~f"L.I11III .-::t-~::_=_Ft. -:::: . i . -:«f"·~L...:'" ~:=!~~~f=~::~f-=-=f!fi~~r::'--ii=i::::'~. ' ' .· :--c.-==+=--=-±::::: =~:F¥-:..-.r 209.71.c==::::. t.". ~-." ':-.::--.. __ . if--.-... t:"\ ~-~-E J ~.="=:~:~:~~-:..----~- _____ t:"\ ~ ~ . .=fC=.T=f==f!=·-.. "~"'. -...-=--· .k=-=-·::=----===-s=h:-::::-'EEl:-:E::::-: i E: U.:.t=-:--.'1 Stefan POletu-68 om din trr'mDltd !ulie 1970-Vlseul de JDs ._ -----+-~-·T----·--- I nf NiisL... 187 --------­ 208._.~ . ..-~~t'--f!"~.. T::tr-1f!=-~-~""----'-~--..:'T 11-#11 ' ' .~_ 1":".~-: . .#-..¥]r~--='I'.r:. _~~Jf:~ __ i 1---ET3----. ".=l==:.=~-T1 ..:::":-. : ..--F·· ---·r·----...-~---~..~- .:-''''t:r-.~-.~:-::7: .:E: . i C+--R:::::-J::~:==-...: .~~:~:-=!J::'~~~_ .--~. -._. COBORiTUl OILOR DE LA MUNTE '101j BlJ / 2150 Rubato iderT' 2i/.~·.. ~.

trt mb: tfl in f H'hnea ! en .• ...~:L.~£.n~ ! ~ I. .~~/ij~=m~ i::-'~:r------~ ==±I loan-I. ~." . r"ol"" ... COBORITUL OILDH L' ...' i1'~:. i!!i' "...:1?:±~~t~~~ . " .C F=--.::@l~-~i~j!---n:~f~ .•.. " -------_$' . Ci.~-. . IfF Ii1 i~~ ___~L f. ~ ....f .l:I·~-:-i':=l~ :::·W~'''-e~.211 COBORITUL OILOR OE LA MUNTE Idem 20J h'ut: .21.IDO V:Js/if: . ani - Hirh [jrigure . /-- (":'0..r:'!i~~'· .---e~ ~ ~ .-'-~. . f.. -~=t~'~-~#€l~'~H~~~§~?J~~~~.:r" ~ ~ ~. f"JrJ ~..~-.. i\ MUNTE ldpm ZlJ7 . F: i) / 21Lla' . ~ -~ r~ -- <~-.~ ....Oani -t. " '1 .. _. .it.J2 ani RU5 ~Ji~l·:E•. ..=e= t r.. <Ii '" {11 •...--~ - ..~~~=:c-:...'. (":'0..~ ...I -tI .-".-. --' --.~.__• • ~ 212.~~-. /...j' Ifi 213 A OILOR '.'41' . .=: -~.-6Cj i:J -IS-F'..:~ ~: '~..I L.:~~~ .'.~ ." i ?~~=4 it ~ (~ ! J''l11'1'l1$d"~ Jj j .J2 anr /J.------------ . ~J-.. "._" ".

')i!)I. MOllO V '~tl ---.U f?25111 lUDl~- 96=1{ /[.Ij.-. 681 .! o~E:'qntl0llof\i Dil]NB MOllO ~3HOH '9ll Lez wapI tOl UJilPI 801[/[/8 DDr.

.....-.. . C· Cr=~.-~- .1'gt:E1~:r-F~rr' ~ I __.co1C2 7I1e/eanuiu. .---.. " ·~.I..­ ~ .seul.. 218.. .8 jcs r:"I. /J'..t. )1 .­ -i tAfi... ~.. ~ t.J'··.: ~.. f ~ --c '.J 0.. ~ • ~~-i..r.217 A OllOR Flu j Er .-----_. }~g=~ ~' ~V " . ­ .b €2.-.....­ ~ '.'e 82 jn/ Blli N.. .-.F~~~~I··:..:."". " g ..EEJ==ci>~·~f~-= . . • t .'-wI'. . . t f • ~ '..~ to.'-J~t1- --~~--. @ t ....... ... ----­ l"{ . ._-------_. l: 219 CINO STAi CU OllE F<~'L":ltc ~:~ .~ :~ E.:2f:cc£t~fc~f~c:=~~.=.­ .. . --"--~-------- . ~ .-J5 an.<!....'i=--=:.~~"-"-i!! --+­ .. .INVIRTITA OlllJR _ ...II ~ :2 • ~ .. f... jUlie 1970 /:. ...". f ..

U6! IUD zr./9 oJ JUI I[!Z / n9 --[6l .j6JofJI.laZ! .001) i3i.- Jq2j 9.nfJDJ.

"j . .t .'r' - . . CiNO S-O AFLAT OllE (II .'. 222....( 19l.] leud ~~ .J .1' -.­ " 221.... Mag..1 . - .) /e.... fefero Mag...t.192 .. A OILOR ~ ':]. . . CiNO 5-0 PIEROUT OILE .7 '[en Gu /liiiJ . B 16111.. r b .."iJem zongora floif?!nt. . B7111291.·t .......nnp.~~~- '::. s:~ !}U.1..

.....- p... .._... fJIOOl] '1...../9 "luI HOllO lOJOr '£ll ...G6C ---------------------_. ---­ L ....._------_.

~II -"­ ~ • ~ II.. I " ~ '. ~ :'!.794 I ~ • ~ ::..:: ~ • III :'1 I I.Ceier5 - lnl Gil Stfng6u-60 oni BorsG. ~ . H OREA 0ILO R . • I L ..V!seu . I I - • t ri"ffJg. 82S /lOOi 224. ..

0 i e .)- .. Fr.t=1. " jEfT! ZL-J -£..4-.. -:.1.c._. .. ""'.·... .~ _-4~=~~~____~::::=~"""'~~~_ l~---~:::""~ '~3~_~~ ::::.6 en..r ."*:::'~:~~ ~~+::-f~:---~'''' . Rod.795--­ i.~!} .--_::: -=~t::-~~. OllE !" in!.' sei.' ._____.. .. /a 5H-n2.._.i:.""\.JJ-=-~-.1 -. ---3'-~-""'.­ l..'IJ~~~. ~ '.J? Rubato ~' t 226.~ •• Yc ~ ~r .==t':~-b---4----=t-f-=~--~=r-~-:f-:=-y~ ==~--=J. r. r It. hEn .j1. "+. ~.'---.J--~-=T~~==~·-::. .-==~ii.~.~~ .. »1t~:Jt~=jl~1tjJf~:i~=-~i:1=~~-cK~~:J~~~' Ca v/-ne fur-fu-ni (3 v:--oe f~/I-~I+j-/'c.!~~-P jJ __lY 4~ r:...:~~ -It.'7a.. '~~. ' At.±:--~--u-.1--3--1 f ' ~~ ~..:-~_:-:=:.___--' . -++-H=..--+. .§~rl"·=. _ ! I. .=I:.~1~*~~EJtXjf~ o ! - IE. ~'7'i"C'=-'cc-=c '! ·.. :jl .::::.• ~} !L •• J': . ~": ­ -~ ~::t.:~:i::-~::r:::::=~~:~~J~:~:.r. ..· __ f!~_~. ""*:.-~. r". ....~f-~"inff~~J--~ f~cL~L=f~-:ic~--f"-~=:~ ~ . i JT). OllE..'iJt/ -. J.VrJ1eni·Harcmures ~~1=Lf£-F&£:C:~ffi:*.:t~T. :3 _...~~:. ..:i l ... .-.~.: . ~A ~=~j[i~\tkld·cc1·W=~-f~}'~~i==ti¥Ef} r~···~:jj ~ ~-- 1 f28/21. Vlc/orlLl. . q::~. ... -~j .~*!..::H.:C=-i-E= 6' '-fL _ i! .-'+~'" . . ( h-~~~h~+~'1:. ' . " 0 - ~ ~ ... ~f>~ ~=--:1 ' --l-~:::f.' .]1 Lo·· Ie. . '::' 8J6/7i69 i:"\legrc~tto 1$ 22iOE Bt{UT lA RUPTUl STERPElOR l."./(-' / J (:] •j't.=-=~-t::-:-.=:=.:' ~ .: _~.4 ______ -'---­ ~ r II!.__ .]1 _~-=j: Ip ~-h'. .~-.. ~::-:-~~~t3 __.. .• II!."i...:::~[~~~~ =-....-~ -srI ~ §iW*~~.~~~.~I"C:fffi~~~~cC~~£~Tr~~L=1_~ .'VV t:""I i1~·*ff:Y}{'J[fI1tF=Hts-rn=tg~=t~c-qj -q {/ {/ -n .-.

E1~.-. MARG OllE .76 *~~~~-~.zeu /e-a -­ I & !j i ~ )1 I JJ] J£Jt£J~ Jh:J'_~ ."g@C3~t!jt?~e..£=&Mt~=tl 8Fr 0 i b/'r /a rnuo .Ie .196 .N MUNT E Mag.. B IJI 71.-~=!::-~---~ Margo -- Rubato »= 192 / Idem 207 Marg 0 -.. 227./e-n 177un-feJlarg__ Dum.be..=~:m_~"~~::~¥t'~:-~=..~.'EI!'... t I3fr 0 - i fa du-pa ml-ne rnt nc--_ mal tfLf?~1:ciitl~~:'iJ'..ne ..• ~ ~ ~ ~====L ~" ~:!:4 b@ -. mal tv li-un -- fe miH f ! f ...

j:)ld3 j:)31NI:) v nn : ! .

.re-o! lJle niur --gu [v [00 ­ rna pt na-/? pa .Vu/ef).ne-/ lea iVU M / cu _____ :le. sare. _ ./2 \ie S8 k e. [Ju--pa [alb ra nI-me nu 5-0 a .1nufa Nunteonu-t8[7o/ sot .i £.om raci 01-.mInt.J\:.f/cd ______________ t:"I NU. _ __ [0 lo-n l'a - Ie Pe '.198 Balad 228. PINTEA VITEAZU Hog B 2fJ/8!9 .rna Me ie·o/ led. Ruba~o Ca- re VOl S-8 a-­ t:o-bOB-ren !3a d Ma -.re.1 s-au ? - pu­ cat de Joe Oe joC ). In! .' Rubato . '182 Budest )lv-­ Pe sa ca . me.

.L' . -~"---.U/j j. f!i --s§:!4/ diU /". ef (/J :.i..7 ./...iUi /0./ --J !~.::)] -i --_ .~ e. .-@i~~~~~i:jlt~p!~*. e:.c <Ii --dtT r • eUj ~ .

Q m )§ 43 ell nu-mc.. PIHTEA VITEAZU :J . hi'. nu L .de ca . hii . eu co-o'rul ~ h1i~ llfi~ II/. ev co..1/. hli. p ¥~{j tQ iJ]I hfl.200---------------------------------------------------------­ na VI - va 21 - ua .re Pen-fru-a lui Pin-tea vln-za re 229. r-8~ ~-~ ~I J!~ ~ "j ti9 -. r7'I . 17/1..I """"'" /. miJ re -II cea . f)-a-pol pre-lin ev co-dm.. IJtt. t I !!/. hit. ¥E~ 14==j¥:§)i= ~ ~ O-a-po/ pre lin. p ~ .~.Yul de ju..r/i-u ZJ: h1i. hll.

----LOG .

..----.202 ..-.. 230. rOMO/AGA 11CC 8 i1 / ]]12 L ~ .

.(~ ~ '1)0' if. f{?UJ \.. t~~ ~ ~~ .1 ew eu -IiU -/{u er If T1U ~~~m~~~~~~:-~:::=t~~~~f~3~:?§~F~~~~-'~~..W '" J ..

.. mamd.. poarta Cd ti-o xinit Bodita De nu-mi cuno~ti euvlntu Sd·ti Olilt eu onelu De tot onelu tirganc]1l Din degetu pitite]u Cumpdrat de tata mneu'" ( 0 erezut ma-sa ~l 10 des.. mamd paarla Cd Ii-o zlnit Bod/ta. 0 xis edtd ie :) "Du·te. numa md·sa 0 rdmos) - "Deseuie.. tu ind$eii mnei Prindeti murgu ]a hlntei Sd-mpu~edm eu zdieiuriJc Sd sosim ea glndurile Sd-m~edm 'cu zdiciutu Sd merem ea v1ntutu Sd sosim ea glndutu" (0 treeut printr-un codru o pasdre:) - "Nu mi-e pdru mueezit Do mni-e pdru edruntit De e1nd tu nu oj zlnit (dupd ee 0 zlnit pind-n capdtu] podu]ul. - .. (ic 0 zinit ]0 pod $1 0 zis _ ) ~i-o c1nfal - "A]ungutu icstui codru Mere-un ziu eu unu mortu" (ic 0 zls.) "Deseuie. eJ mort) . frdtiuc sd-Ii cat in cap Ce-i eu pdru mucezit Glnde~ti coal fost in pdmlnt 1" - .... (0 mdrs pind la poartd la ma-sa toti 0 murit ... el 0 mdrs sd se boge for in mormlnt.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ - "Gatd-te cu ce-j ave Si zlnd ]a maica me" (atund ie 0 z1s :) "Stdi.. sord 10 bdiata - Las-o.. 1$. In$clat Tdti ieciorii mm-af luat· S-o strigat $-a doua oard "Desehide. sord 10 bdiato Cd o~o-i horieeoua Los-o. mamd . (ie 0 zis :) "E-n-auzi frdtiueu Cum lti elntd pasdreo" - "Las-o.. sord..uiot) Si anto s-o sarulat Inima-n c/e· 0 crapat Sf atUa s>o riragostlt Inima-n ele-o pleznit Sf altu n-o mai trdit..Hei. (md-so 0 zis) "Du-te ciumd la foeu Tdti ieciorii ml-o murit" (Si-o trigat $I-a treia oard ..206 ..:. pooria Cd ti-o zinit Bodita (md-sa 0 z1s :) "Du-fe ciumd la bd/ata Tdt ~a m·o. (ie 0 zis :) - -- "Sid in eapui podului Std dOTUI mindrulUi Std doru eu banat Nu md losd sd intru in sat-. (No gala). sord 10 foeu­ Cd a~o-i c1nteeu". pe co/ea Cd eu md due pe dineoa Calu mneu e lnvdtat Tdt eu flori din tintirim Sf ell apd din tfi fintlni".

.ada laUi lumeG ~i sa vada batch cine Sa flU foCl"i co :)1 rine" 231 HOREA LUI VALEAN ~ "...---.O rea Va - l'e:.--~--+ .. . 1.: . 1)...' i A '''-T~1. soo/a.ta bine te-o Jdcut 51mbi:1ta te-o botezat Duminicd te-o-nSulat Clad ai Jo 10 cununie o zlmt 0 vesterie De piecat 1n cdtdnie [SI <1poi 0 zis caMma-sa :) t'\1di "Uhde-i soacld nevasta ?" .. t. .$ 'vjQ..'...1 hilbe de pe vase Lt. ma Ce . =-- . ""'J' =-~11:~+=-± 'Ie . ie .. c .:r de -------1 !Ill iii.. ...... tf·· /l.. -..-.pj SoQ dus.n..~_~ ~:~rIj --+---+... In:-onjmo Sa ..:t:. ioame )1 de sete S· (} Meut pomojen verde .j1..ta La mIne-n casd noo intrat De clnd tu ai pl~cat Mu·lo 0 bogal-o-n I>urd" (elo a/ergot la l>uId) (:u pticlOr 1n poarla 0 dat 51 j Fi "apie s-n despicat .it>.m.''' '.. .­ ·t-·J'-. 1 .: J . ..PoIl:ntIe lze! :.____ •+L-'J':. tJe u (ei 0 lis atunej.. Cr. /'. tu.: I'me"mJ bme neVQsta Cu colac 1n Japte dulce d ia ma-... - ·J:tru$=-~·-··::~U_-~~ -...an verde) "Hai. .':-'.) Las !naLEQ nevaS/(i mn-sa me .~i cie mJoc(lt IlU i-o dat) 1 tit ('ojica ceo mai alsa Care pUca de pe masd ). lu/ ( ')r..ne drag? ...ld (.1­ t:·~-· r .I:=-==~.w mnw-ud!(l[ ([nd tu QJ plecat" Fi -Cl dus apollo soacHl'su) "Hel..11 la ma. 207--­ Gheorghie~ puiut de gre.~ Fo.... mamuJuca me Paguba de Dumnezeu Cd (i-am supt peptucu tau De viner.. rnd-sQ a ij ~:t1rd .vLe soaCfQ .t:- ~ -ff~t~£t~~~=.::t=.''~ .i L tu mdmu/ucQ m.sa nu. '(1':(1 (Ie era intmsa pe un perete paian. T~. -..-------~"- ?' rL' iii-I/. .-+~r----:~'::-:'::='::=-=.. t.:e 'l. Va Ie ..Q nu s-a ('u turtitd eu mien: r~l1 i(1 ma-:w flU s-a cere u.. .} .'up sa nu In! poruncea LasQ· on lum€ ' sa sle . sotuea me Ce moarte mamei i-ai vre Daed 0 facui al>e~.·::fI __... __ !1 ~-f ~.'.: 1i~5 inf Maoe 18 anI J dec 1975 ..-.. llml rnd-sa .-'d -.. "Eu IIU i-OJ vre n/d 0 maarte 0 n lume sa tIQia (....--. nlins peste-un {vvdt am 0 cQtunit 'I apnj jor 0 zlnit :.<fA -4 . dimineata Pma slmbdtd sara Df: murgut PU te·a~ Lrgu IcQ:...

be.L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .lui bf @f1...fra min-dru.nil miN 11_ u_ u~ u__ u_.. hurii huratu Tatdle. HURATU Hag.J') -= 180 Inf Berciu Iocn· 70 ani com.Once~tl 0(. 828/1313 Poco rubato it !~.. pribegii HUe Ie-or tdiatu aile iuratu De ei ma rugatu Mina dezlegatu Ai.lu ne le-ga. ..ni. flu-ni flu . mamale l'rlmbitd zburatu aile bietele Plinga pd vdlceJe. 815/2516 Quasi rubato Inr God/a Anura-50 martie 1965. V dlene drag? Nu moo scoita de nevast6 (bis) Baga capu pe fereastra Strlga pa V dlean in casa "Or sa moaro.gii zi . ~ _ __ V dlean clnd valea trece (bis) AsUl hare 0 hore Si nime nu-I auze Ce scHi iac.Jj:J. 234.lu ~fJ~I~I: ~)5~J>~Ji~j)~jhIt~:1~·. huratu Tatdle..___ u _ ul Ai. crenga tidrului Du·te spune mlndrului Dupa mine sa nu miie. . hurU huratu Pribegii... mo (bis) "Ce ai nevastuica-n poaJa (bis) Samlnta de Mm1ioaro Sd·i dau lui Valean so moaro" .. !P ~ JllT4-=t±~~ AI.. La le reas .Ira mfn- lUI.ste ~i so Jeagino (bis) Mindru dupd mine vina De tri ori po soptamino Da ce so lac.i1e gasira Ai. Ei. or sa ptieie (biS) Or po mine sa mo ieie" (bis) No Irecut mai mult de·o oro (bis) Si Va/eanu sta so moara (bis) "A$terne mamapalu (bis) C-amu rna doare capu (bis) Hoi $i-mi Ira $i cizme/e (bis) Mnl sa scurtii ziJele (bis) Hai $j-mi ira $i curaua (bis) Cd mi-sa scurta viata. i la Ii: ras . AI. hurii. mamdle Oile bietele Prin pietre pornirii Pribegii bucura Si-o. HURII. Dragomiresfi Pr.la --Ie ma-mil-Ie Pe ml . Cd eu nu i-oi Ii sotie (bis) Dupo mine so nu staie (his) Co eu nu i·oi Ii lemeie Do se duco·n alta parte (bis) Cd /a mine flU so poate.ra .208 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. {ref-fe crean-ga__ 08.~TIE§~§~~~~M--===tI J) Oe fur-ca co.Iv fa . V dlene drag. tu. =1I2I2::~==F===jj Felru-lul. HOREA VALEANULUI Hag. (e J8 lac Va - Ie ne Tdt cre./I-bii In spa-Ie-Ie sli. sa 235.

9t:-o ne-vas . H Mer ge-o lie vas~ fu/~CJ-/7 Mer... C-o ve-1I1f fa! IJa.fui-cJ-1I Iv.re fer be iil cJI . ~ 237. j 238. HOREA FET EI MARl Nag 8ll/7224 Parlanl1c.• ---------------------------------------------------------.na 1f"II-ga u .~it~} Iv me Pcii..Iv .ga /<1 8er. 9 r:'\ . ""+V . ~\.me..fe. ~~~~ ca - su Ilii' ..· rubato 1'.deal A . ~.~~li~~k h ~. ) .be.... 7971. a .ve do - fa va 9 co .da re.Leardino """r:'\ v=F c@:# .209---­ 236.gf~ du re flal ~:i~~~*. B 15/219 Rubato ~.ni Pe min! /77-0 Ie ..sub poa .co 171 . .le_ de- pa J2!Bl =Ji=J. )jJF@-~)5-~---u ."/'I da/__ pJ - ':eJ 're_ m$~~ Ha/I du ~~E ~ r:'\ rEEf j r#E ~·.ce la ma .re lnf leordean Mari~c6-25ant ian.. "- = 154 "-lv "(V ""'" lnf Perla luria 35 ani 26 naiEmbr.~ r:'\~ 1'7' .0 FEM EIE DIN ARDEAL Mag B27/ 21.-. PE SUB POALE DE pADURE Mag./1 ) r:'\' ta-n-t-un deal__ ..56 ~\ 134 r:'\ ~~m~~~~~ -~~=f me Ie dtn Ar. Idem 208 " = 220 VI 11/. 7975 -Baflza =~~r:'\ "-IV ~ Tt: tJt~~ I J J11JiJ Hall PJ sub pOB-Ie.

te-a$ in/reba. bir Turma pal$te pe coline Bade. bir. bit. bir. cintat : Haiducu atit-o umblat Pin a pel ie 0 ailat Din clntat.~uier pin pelduri.erda Pa ceo mic-o blastama reciLat -. maicd-mea Dupd mine nu pornea S/-n codru sa pribegea 2iua cinta pasare~te Noaptea-n ~uier hajduce~te Nimeni nu sa nadae.. Du-te spunei ei al$a Sa nu-i tlhnea de cunund Dupa cit 0 fost de bund Pd ie mama 0 ibdit Da po mine moo siddit Haiduce eu fe-ar) ruga Du-te spune-.~orumnea ? recital. draga me Mdrie Trebul! sa-mi sii solie. Pin pad uri cll am imbl(1/ Eu ca tine n-am afJat Ziua sa sii pasore Noaptea sa sii mindra me". . tu. oita. SUS IN ViRFUL MUNTELUI Mag 82817&79 Molto rubato !":"I ttl') = 146 t':'\ Inf Maris loana ~ 26 com Dragomirecfi -/974 JU ) - $ade iJoarea iJorilor Mlndreata ciobanilor Blr. doru mi-i de tine Blr. b1r. biT.re-n codru este Num-on cine de pu~ca~ f nti nde pu~ca s-o-mpu~te "Stai. pu~ca~ nu ma-mpul$ca Ca ~j eu-s ca dumneata BJQstamata-s de mama $apte aj sa nll-mpJinesc $i-n codru sa pribegesc Haidllce.Am vazut-o eu 1a luna fmpletindu-~i ei cununa . Po.210 cintat : Pa cea mare-o desm. ~ N-ai vazut pe . (bis) 239. din ciripit Ei amlncjoi s-o iubdit . oita. mine nu mi-i aila Ziua-s blana 1a rifuri Noaptea.>/e Ce paso. Si haiducu mni-o zis mie : "El.

jlVNOIZV~OjN 13~1~ll lV lV~IZnW ln~Ol~lOj I "1:' I' .

li. .. .~ z/ 2t£!TIl~f¥'~ u~j~~ ill W j~J)+J~ F ~ ~ ~ tl. lice cd mai In jos pd cea trupfina Cint-o pasdre bdtrlncl Hai.. 'dui.. CfNT A PUIU CUGU LU I Mag. nu $. III hr. :' Horea lunga Vocole 240. $i v-am dat Ja tdti in gura Hai. ui..:f- '*" --- - lit. lar nu Ai. dui nu nu $i iar nu :. de dui. ii nu numai (bis) Coo crescut rlnduri de pui E zice cd $i-amu i-a nimdnui Hai.--- ~"" >-> ~ $> ~-.' jar dui Si dragii mamii pui$ori.. Ii nu $i iar nu Ai.. numai Si da nu c1ntd cd-i bdtrlnd Ei zice cd eo clntcl cd-. de dui 'li..zr hl ___ Ill_ #J tl@@ >~. Hai. z/ *- $> $> 0\ j J. A _ 241. ii.IU eu- CU-. Ii. dui nu numai Ei. de dUI 11 11 guritd $i jarcl-a$e .i cintd-$i doud pdsere1e Hai.212-----------------------------------------------------------­ t .~tG tdm-l2 zi·· fIP. de dui ii.__ inf. ii. 828/7399 Rubato . de. de dui 1i._. strdind Hai. ~=_~~-------------- ~'_~"iD ---­ nu . dui ui 1i ii numai Ei zice. 8arad! ileana·6l. 1i 1i numai Ei zice $i-amu 1a sJdbdia me Sa md tu de 0. DORU BADII-I SCRIS IN GRINDA Mag.hi'. $-am cu1es sdmandturcl Hai de dUI. pule Hai de dUI.1>- Jl Jll. gurltd. li. _~ ~ . ~ . I . de dui. ii. de dui. B15/152 Parlando em-fa • +_.U/.... de dUi.i-n virtutunucului Hai. ii. .~ lar nu :. ii..' 0/ . clnd ati to vol mititei Ei de dui. ii .ani _-----_~ __8ude$fi e - / __ /t r' ei . J 7 . pU. '*"----­ !J?~ ht_ 0/ II: ~J!#dQ1V~.'1: 154 IJ .----. de dui.. 1i. de duj. cd zice mai duios pd crlngurete Hai de dui.. 1i numai Ei. d-ati zburat poldturei Hai de dui. de dui.~ ~-.:. numai Ei zice.

..J t! --4. ~' ..j. ~J:.if..Jt" ...:"..::L.~j./1 ....!.c:cc. .l_. ?6l =q- oieqntJ 6L1f18 6D H I eLi' /J.. - .')} '....~ ~''1'." # "..$" . '~...'~1 5· '-.• -... ....e :..". 'IAL. .~l!4#... 17p /dif /'. t h~ ..' ....~ ~i ..~ V '<.~ :It: .9' r" .

..'z ..j f " . ~ I • ."t . lido! .

21. ~--:i:~. .. . ~ ....------. ~-+--~---.m.. -- . .- ---­ "I> ra t:."~-. 3 ... '" ~ I~ !!E~W-%-JF~=~~-:-.':8 ve 1'77'-__ /1lJ"-_ hii Li Hai.. __ _ Su-pa (..a=1 -~ .-..t:! fEa .....J ~_.=~~~=:-' ~-~--~~>---' ~ '~:.197t._ ." .. ....m.. _.yc} I nimO 5updrdclOasa Ce 8d-ti dau sd fil vOioasa? Sd·mi dol binele de-un an Cum mi-o to. ---" ~itJ:.!elL' ____.::~. ---+-.---..-.. t .. ~+: ~+j~~~~~~~..~. ne doar..--~-:::Stt ~:i. ---.~ .~~ /---". hii hH hli hl1 El rnd vede ~i·ncljngot Md tern cd rnd spune-n sat... s& 'I . ~ .. --" .'. inf Trifol Huno-i8 ani Vadu{ {zei ___ -~ ..' - ~ / ...-. B J8/9 !nf Nitwit Tit/ana. =....... .-----......a~ ~i n-am cui M-oi jdlui codrului.. . '. ._. -....~-f# : __--~=::=:::-~=-.---=---­ Jj?E:t: K~§~~=~:~·~~=$=*:·r:::-:J· CIOd- g ""-~. i .t::iJ:::"JJt-*"" ..~ .-.------:... _..:: i ~ . mdi..-~. -.-..____ . HI.- - '" ~ ~~~9------.--::(> ~ *' oct._____. jdluj. -5 ' _. -====+ VD-iCJC} J._______ - sa!.J~= 198 t7\ t7\ """ =~#ifljf¥~l=-f:llal ra-rea ba·-fe-o daam·ne gi£jt.Z~..-. .• .. 2 . _ ....-'~_~~ r""\ f'f . " ... . nu md vede Z1i. '*-L~ /i/ ~----.-'.~. da Codw"i verde.9-:"..?-:f~:=~'-'~·~~~ :t!'. INIMA SUpARAclOASA Hag. .. ..~ 1> ::. -jiJ.­ 245. l~~ i l l ._ .. __ ~ e--.-..E-tl J.._. cu rn. ~ ... ani Parlando ruba10 _..1'.=..215 ...*--#--#..fT1!r:~~*~-=fi-.. BlJ /3003 Rubato )'!::: 189 ~.-:-.--#----. SUpARAREA BATE-O OOAMNE Nag. .fTie _ . 246..­ ...::: t~ -~" ..__ vo· ·"ca .~-=' ..J /1 "--- -----'-"c·+-:l}·d·r-::t-··­ ---. ~. nu mi·j sohon Sd-mi doi binele Il1mil Cum mj·o fo nu m Am dwere plnt -un S TIl Cd mi-o ldsot lega ut .. t.. "'~-'-'~~:4="+-= t.

tWa m·o bJo. DOUA FET. Sd·mi Sd-rni dol (~urn Q!il binele lumii f. E B i61]49C L:n [10(0 fLbcnc< .·oi rnoi ./ )1\.jlu~lt.(Jur.'" _z!. (ii:n t\nrd lost :n. .- t~ ) I.I intreao] tnnt"}:) und\. plecH:d Nu·j past"'Jre sd·. Motto rUf)atc d ~ 19.rti Cu biQstarn de inerea Cu hldstdrn de \/int::Jea SaDoru rnneu l]Q~U uncle.shlr[!:l! raamu tntI-o rW.j . j'''. ' j dt":bo·{}rd.~i iara.~· "..iil Intt-o TfltJ..] u.~ Dore:..• fj2J / 29~ .

.Iff ]1d ' .. Ui\d 'flf\l!. ~ :j. () ~:: ..--.?8· l:j -5.--~-.I'lA8 I."'--.C'77/ :y ._.. C ...J'). _ .. ~-- . ....{fIJ ....2 (t -------­ ..-­ CD ­ ::lF~.­ ~ ~ 'j t-: i· I Cc7 ~~ ...-! R -i.: • r f­ b).':-L_...'.A~'4~. FU b-a . - ~ -:~ r llj .:::'.. ... "".. ')~n l.....e ct.')!! ..Ie: . 1£~ jn! Mfrrnee i..' (.{jriE t.:: 1~-3(~ ''':' y~.." <Ill' .... !:Jem 2~S Po /~ k._Ina t._~ .:"...••. Rtlt)atc. ~ . nn..r-_' _ _ _ _ .. - vor ..-----.J:IS •••: ./ (~}_. j ._ • " J. -.-:-...' 6'.. tJJ ..l /..----. -rR-._. p L..:'ne ind 11 ch. -".[} sot Vj/(Jni on! DD -..erni q£unci raJ \line dt)ru de ja rnlndra !\J n-apuci bine-(J·! cIH:._"'.f # .._-...._" _ _ _ ..-. rnl1!._. ~'" "'::. -r­ '.. ..'/.. b::~.:.lU' ­ mt'1 ~ ~'. .• ----------.--..-/ t-{ cJ· '"L~ ~ .. . IT. v4J . va ..'Ot'U h:tldJ] ._­ !._---."7"1 .. . ~-r t ~. prl lT OR TRiMBITA .t ~ ~ u'~PE 1'1 f<lt 1\ • " r'NE 11.. ''. i 1< C!Hi !Ji aIde inima CJmi Hi intra dom-n sin Din finar ie laci bdtdn 4.. !":"'I ~.-­ .ra _______ .J. .-_.~.J -" '~"--- r:~ H-':l.

• 251AMORTITU. .i GLASUL MEU . c. li i .oar i. 252. co .dru. Nag BII/3043 Rubato In! PCD Titiono 40 ani .i_ Alu-I fe ."\ ~J-:. MiNORA-I FLOAREA CODRULUI I l.J22LJ ~l~ ~ ~ ~ 11 I' J1 dui dui dul d) Fff" dul ftZG 5 g-~ dul dul dui dui dul dui si I JI J) jiJ£) J) J) ] .1 f)a mal mliJ ­ r.J~ =134 Vi~euf de los Alu A Amorlitd-j gwo me Nu pot hor. eu ee-oi vre.lui 1 3 t':'.

.SjiJe: m.\t~ 1 .) :5 .i !IiU.up IV mp /l.p'J(>.tl.)O IL~ 'Dr' ma .r ~- c:q ~() SB. UI(.P .1 (np iTt::! :~. :: q" qeqnCl '1[5: /'ll 8 fi DH IIYLd lfW.' .'n:po.l .'.

dI t-:" Cine !\ill-. ----..-. . de in if/fmo mOT Pdi do.Clt zic co mi-i dOT.'~'" .. ~ Lid! na_ If' '" ii...~-'" ~ VARA Idem 246 B .. zoe.-J'J mm prji do. .int' f\i ~ n.. . ". OAINA PRIN BIRSANA Idem 249 '''7 ... da.."-.. de fa inima.:..-~~-::"'-. t !::j ' . mdi Pai do.J . mdi f'~'.'. ~ !'.~-. . ----.'..'.\.. p. de 10 inima zae Pdl da.(1rf~ pfL 1)c. . BIL !. C. --.!~" ." .. mai Ci (i'J. DAINA.. ~~i .~1 '--' Ii. de 1'1 !'.r.~"'" ".Ginn pin Blrsono $i pana nl~(}r'~ It.:-~ r·..r > fl.! lt~_~· j\'1urie .. .. I J flU hii.-"" .UcU t ~ .1 . c.".'. de ornenie. Eu tot zie cl nu mi-i drag.: -? p{j lurn~~~ Ii Cd sin! orr.~.. . .p .

----·t:L"---·~~-~-m3 I-Et'3:tt::~u::+t-:-----~:~ tttrr~l"'T:':::':::::::+E~:t. 258...' !. ' .r. '::::::'t~::-=: ' . H . .r:... :.._.--..::.re m . Vb ~-·-~--.__ Im ... .~... ~:Il:::iJ."J::'~:~~~1!. Covaci Ana .-t~~if'::-:_. .r"'" _____ '.t::::-:::::.:::~'~ ~t-.t~-~... ."-.J".-" . __ . D.. " t.' -~ '-~~i~:+~~rJ~'-fi ~l:: . ..-~C:::_----'. .'L:.. .III • . ._. .. 59 t .'. cu ."->~ -.'tllJi". ______ )/::.. 7."' /e-"--- . '-" -. 'i-~ " •• J.. • ..-it:':. Stan /feana-1.._ FI-!.u:i. [....=T:'--'=-:· -:...-.: j nl rne II-a -.. : .~~: ~:~f=-+::=~=i):' . .=:-:-.ARE OOR OEPARTE Hag.--.tJi :~=--~. .. .= 199 In!. . .._'es= . -""~..8ertd'j Ii i 1 ~ ~ ~ A .. .:"0' ..~ ~ b..J.. ... · · .~~1.i:_' ···f -~ ub '~~. ./-)0 ~ Pelcurdri/el m-oi fa Alaturea de badea Si-oi tlori ~j-oi tot strigo Sa s-audd-n Saplnto . ~U ---"r'.. ' ·i--t--:f'--' r . ' u .e ...)).:::IIt:~~-}l.1 ~u::+~'_=?':~::t~=_ .~. ~. .- . .____rna.. CINE N.iJJ.._.re ..3' ____ ...::i T ---~.. J2€ .:. 0 ·.. h. 3 ca .:.c:.r i :> r .i:'-l::::i::l rJ::'r::=~~=-::~ ::~~:~! ". 7"7'" J3~.': ~ ·..:. B28 /1821 Rubato -F-"""-" f""'oi---'~--"-'~~ ~--~' ~: ~._ .pcl ' ­ Y.'~-0-'J.22..._. -.I -.. 't - ...".'Or.: 116 In!.ar!! 1970.'.. ~ i .a s-o dus Negurd po sat s-o pus .._. I 1= _ u ..(J. ..nt: . '.g...: ~ .~~J:. H'C-. ne ------- -.90ni 1968-Sapinta :::t:~: .....J /7)31 ~ I i~=~I?tJ-·:-. fJ i . -:"1. . u .­ 257.~ <+ "-" = (':'\ 11 m ~ @) . -.tj:-.. -'. de . ··:-r_m-.1 -.--- rp ~o' -_.....":.i±__ m~. ''''~~~~iijlJ.'~._.:::_:~:~: _!t~.. .±.::'= • --... ~ ··triCI·: :srrft-t::=..1: ~_:~~~~}f!lf!~~'-1tiut~B¥i:~~::-"~~~f~-~~:=::-·~f=.'.~:::~·::~·j-~_~···: {u .::.II. ..':.si pel 1I0riJe-n gradino Si 10 mine po inimo.: 232 ..:fi-: ~+-:-f. .~-1:::~-~-1'~ .::.m _'M'. --. /0'. _t'_ (. "t.!. !-).. rna ...' t . . .... . PACURARITA M-OI FA' I MogB 29 / 'SO? Moderato ../ ---.LJ-l:~:::::~L__­ I. --.. '. .­ 1 .:f)- .. Ji"'L~---.._ n7! ..-(:> .~. ~ Cd eu am departe dar {Vlerg/a po~td cind mo seal De cind bddit. t . .. ...' ..1. . .par - '' -. ~ .U~J"-! Cfl 7 / ..--f!-tI:_lL!''' -#__ri . /Ie n-CJ .m ____'_"'="____~ .---b»--:-#~m--..

.-----._____ .=~ -===--=_.>._. be.'____..ce-ra-/) bri'u.. /'l/l~ /7 o !--Io!Oo mjndrd sa rasarQ bun de pTlHlQVQnl da Dw clui dui damn riainQ da C () zmH pnmGv:JG (J7 Po l:w i$! pd MalO tJd dui.._. . )l DRAGU~ MH MIE-A LUeRA !dem 21.. - " " iC oriJ !..222 !-fag 829/' d i it rn J 259.'u. de cio-ba-ne/ &J) jttj@I~~il.ce.____.. co _..!..lml ... =:==========-=_. . de mle.~~~j~~~ (}~ PI ._.9 = 232 J = 116 u _. ...::::.--.. aw Hag B2811539 Ad Ii biturn 260....__.ra sa /eg Sl)Op) j'-as-culf glas tq-UJ~~~~~~-~~~~.. du ----___ 1(..Si CINTA PASARILE . dainu. ol fio .du _ ..fL--­ _ ..c. .__ ~ !-c9m por·-mf . n lu Ai do CoO zinil primdvara A I da PO i za $1 po fvla{Q f\1indru-/ glasuucuiui Cd 11 Vlemea pluguJu' Ai da Dusu-/ badea cu Ai da Co s6 are paminlu../u'-. doinG..___ I _.__. . ._==.i se.Cd ...- JI /u - se. A5 mu g . MINORU.Jei 8a._ dul ._...--.--:f.____. _~_.. -_.-----------.

I dui___ mal . g te_duc/ Ha/_ _ __ Ma ~ g::J!} J) ?Ii ~~ .= 1. $1 iareJ dui mdl DuJ dui dUl dw dui dui mdi Morti$oril tal buliu (bis) Mull umbli de rlndul mneu Mult umbli de rlndul mneu Sd md sco1i din satul mneu (bis) 262..ra ' a. .. mdj De-a~ mlnca frunzd din tag Tdt clnd codrului cu drag Tdt clnt codrului cu drag. f'run--Zd pro nan! frun - Mc'1i.-------------------------------_. minco frunzd din fag Tdt dnt codrului cu drag. £::. ------:7'-'=~ mlr /i91~- t. "'~~ ~~ "'~ p t -=i-§£~E1¥~f]. na. CUCULE Mag 819/2419 J :: 96 • . cu-cu- cu..Vaduf Izei ~ p$~g...­ Hag 810 J9J7 Ad libitum 261. no. no. ! -t§'_ ". rll 'J (7'. Ai.Iii m-ai fa. MAl CUCULE. meli - >--­ . TU MAICUT AM-AI FACUTU • Idem 243 =--:1 E#=ih )J pa CiS J flU j) )) j) J Tv ma/--cv-.210 :: Inf Nun '-­ ~=llQij~-dQ[i~1!@fj--S~-F£tU ' t. HORE LUNGA DIN APSA DE JOS • J~ ".PF' ~3~!£ Mg /i.fiMf ~ lIa-ra z/I va-ra Ie ducl rt1#f ~1f~* '" _q:p~'..cu-Ie mal Hal ~ t) t.... De*o$ minco frunzd din tag. cu-cu.wi ::-::i 3 Ai.#~ ~ Va ra z/i va .. dUl.40 ani febr.. mai Ai.­ --­ ~ J1 ~ i ~~ Parlando ru bato .~ ~~.".._-------------------- 223 .181.-ij dUI m§I___ dVI dVI . dUl. lama de7af mlnoo pdmint lorna de*a$ minco pdmlnt.ai gdsu' ..Ie. 263..""" """--:::-­ -~ . mai Ai.J'l :: i92 Inf Bdrbuti Ileana . t:? _F ZCi- ~ J1 J) J II ver--de-n9ru/ -~ _.-------------------------­ t:'\ "'" dul dVI dvi (7'.1974 . De*a~ ~ r-­ Ai.r.Waf t&1---i-~ =t pV-J~--V~JtL-?F~J~tII E! l---""" _____________~_~~u__ ~~ . Miff cu cu-/e.. Telt ziu vara sd vd clnt Hai.. ~ cv ~ cv ~ Ie 9 na ce ma-- Hai. no..J 105 Gheorghe 1973 SIgnet - Olw dUI dv/ ..p- la. no Ei mult te-ai suferit Plnd mare n.

da DacQ :11-01 vdzUl coos jatO.­ ~f8 C'oricind mni-oJ prindc Cd ie-f)! hor! GUeudoid Clnd oj ira} :mpdwtd fbi'!) to fa 10 !o fa la ia.. mdi his) _ _ A 265.224 .. ZIS"O B 16/2872 Quasi rubato ).-. ~~AICA [AlA MiNE " ciJ mi /7.. .­ 264.. 1'e-o duw! inima Mid (rns) .::_ '~:Jj-~--~~Ii~'~~rr'--"'''~+'-'-'''' .... do NunH.! rAe Nog B26/7041 Ruba to :~ " '" i54 :.' JeacQ /Q ptlcior • C ·oi glndit cd faci fec ior (bis) Ai. 308 Ai... MAICUTA [INO M-A.

_-- He' hJi hii hli Aude inwzQ piclndu (aJ jandarmii ell rna prins/) hil.-11' co -­ t:\ da:-na $i Codwilli i-af De duiru..-..... ~ ". E1 dCI.'].~···1.... dal 1rullUl mUi duinu $i ciaim1 $i jQlea...:.:l:__ t- .. mnie dom Df! duinu...111171.". flu' Vr..__________~~___.. <-".' .. dui ![Ii dui mdi.'.. _~---~. =::~ i..-~.::=_~_--+:::J=::::::L:=r=:-=-. _ 'ti_u'~.------. 5 on! It.._ . duinu..U _ I'!Ll ~ 17U ..-. hli.~-T v " .. dUllm..in ?r' ifi 1. liJi.. prieten cu doru Este Pintea Viteazu iiei...•./ ..-.--.-...""_0'''_.--::iJ::.. hJi.L) -.~. duinu. D-opo. hli gwitc'1. 257.~--------. duinu $i doina Ei da.______ ---~"'---.__ ~ __ '~ '~..~Ii . __ . mnie dor peste mdsura De duinu. CiNTEC SATRiNESC i~~~i~~i~:~t~~==~:=1~~~~~-=~~~:t~::::~-f~::~~~~~8J1#~=t7 ..:... .---- 225 ---~~ . duinu... .~-.~ inl Stan 19(: ( 1 -:.1 ~ I i: 1: lr J.--..~~:. . i Ii j J e· .=J:':=·~F-:"~::-== :tdJ Pl-] 4 .~~-4.-.--.[.~...l~ i ... ('I e- ______ \.-.-...Q--.._ _ e"/' . .. duinu $1 duina ..:-::::=: .-----.. dUj. -"" R"hato r _ 132 inf SJ(Tion Norte !. hii."/·.~~~"~-. mtii duinu sf dnina Si codrului j·a1 dot ruginr'i mdl De duinu.. 'Hu~ ( * PRif. hii.---...•. . :: F:.-E-.~j :~g--g:Y1~~~~~~------..:jr Af!ULIII' "flRFA 1 ilL.!LHU \.

hJl hll Co de focdm} po obraz ZiL l11i. cd r6mlne fript $i. hli. z1i hji hli CJnl-o pasilre straina. hH.Budesfl en La truptina nucului Zii. hIi. j ! i 268. 269. hJi mai hli Cd am parte de mit HJi. $-a. hii.r-. A LUl PtHTEA Hag. hJi mdi. hii. b ..sa c1nld de eu ZU. Zll. hll hii mal. eu am parte de nacaz Hil.TE BIETUCA BINE Idem 21.7 Da Hai. 826120 Inf {aporon Haste/uta-58 ani 1966. dui flli dui hJi hii mai $1 de lacrimj pe pamint Hei. Z1I hii hU Cd Pm/eo rILl poore mere.OIS . hji hli hii mai mni jole de OblQZ He. hii mai. zjj hji hii Cinta puiu cucului I-un C{/C sa a-moa Mai 1n los ia radacInQ Zli. BATA.

Ld..."'-' "".....--. 'u··--t ~.f. . ~:~-~:-::===:::.'.•-.... "':" .a=::.....~. ..~ . ~>~... .. .. HOREA LUNGA DIN BORSA • B 28/23 i2 M ..._ .. 1tr ~ .~ ~....r.n. f:i'1~ ~"i ~ ·t. ~'~}...-_' _ ----==-~:::= .j..=.t=t7=E:=:3"::·-·l.... .~.---­ ..... .-...' F~._jM.iIi!.... ..--.. -.:~:. . ..•. .·'J ~ifiJ~~ ' . -.- -- ---------~­ 227 ..'-:i:-::::r-::::T. '~'._ _ _____ i-E· t:t...¥..'-:'-~~-:-..... ..:-.- .f~~~¥:I~::==~~~~t~~ li.~. ~..' . ¥i::!!==:f:=!?~r:::::...· '" ~.....­ r±:... . •...iii.____.Lmttt-~.......... L·'_~::p=_ ~ C'-:=r- :::::::~ .F:·~i:=.:If~=~·l!~:~.\·~~~t:!=f~·t:lL.iI'f.o~::=r-~"---C~ ±- . .. ...: :.".._"-_...:~r"':l'~~~~F. i 2il HOREA lNUGA DIN POIENILE BOR~II F1 79 ~..~*-lE:JIl.:::g~gt\.--..~ f--J!-...~ .i.......::::! .___ __:_::.~-: -+-...>I'! ~~""!'~""'" ~. .=~f-=f-==~*t:­ .' 270."'V'IV ...._~~::l~::."""._. .-.-'.•. -.:. ---..fI .._.___ ....•..-..-. .cr r j f!' ~. -.._... •-~ ~ ~ ~ :'..-. •­ .-....­ 1'=tJ ._-_ . .. " _ ..~f:~-~.•. .'~~~~:-=-tf~'i1iJ£'-~W':f. ......__ "--'" _.•-----.I r_ " : ani -. 7..:::--t=~~j:t--Trf t~::E:::1:iTtF3~.. _ _ _ _ •• . ~- ... ~ .~ t-..:~~-. ..*{1::tJ. ' ... ::=~':1I!"tf:e==~:t... !!:=fI~~~====:J~ . 9 dc.r::-_-. ~gi':r..--- " :~l !1 rubedo J) 154 tr ~ In! Gh Sfmgdu-cetero Borsa 1~~~~~~~§~§~~0~~~ti~.--*..l~{:t~'$fj[fr... 5 ..!1=.. s.=s=it=3 '-p. ~. ---~~~!! ~"'-f --=l===f=1~--+-=B=: ! 1.--.~ "'A. ---... .. P-~. --¥ ~:=-~:~~~~T::t=! =_~: i I tr .P.r:::t~:tif-ff=~~f---­ W.... "..<c-~:~ -_-_~~__ _ . ~j ..'#~----­ 1... .'>-.. ~"' .. ~.. ... ..JIO'--jJ!~'I!iJ ...- '-_~:__ ~~-:~~:.•... _~ i . .j:::z £-~~r=t=.-::. ':. ~ 1 ~ . 0 1.. . l:r / .. Dr fJ (1' '~~~~'~-:~='=. . .....9' . ... 'l!:::::: I "!:::=. -~---. . ...~:::.!<A>.... ~ .--I"'.. -:::= z ~ r.J '::r .~.'.4I>._~ . : .::::-~4-=~=l~.'....­ Instrumento!e :t:::== '-­ .-==-:"':f'· t. J rub d t 0 :: 1 ~ Idem 270 ~ ~~F::~'~~--=--=~:~=~~~:f.1 it ..:~..... ~ ·trr _..=.~~~ /Jr w r...#.~~ ­ . ..~.1l t =~. . :T+:b:f-·~~-t.i"_c::::c_E:3::f::E:E-::"1... .._km __ : ..:.•....~:~-··~:-=:~g=f.-.f'..~....(i}·r•.. . ---.-..~r_-.-..::~=b3:= Ttl *-£J. . . ...­ }!--?t=~~ ...

J -(111 t: i! r~r iii 272....--~- 228 . HOREA LUNGA DE PE MARA Nag. v .. B28 /2ll2 Jnf [ovaei Gh.11..­ I.... ..Vadul Jzei 7 . Cioato-52 ani 1971... ! .

_.~_::r"""-!:~"""" -- : ~F ..-..._.. ! - . IUD ...~"~~' -'"" .....:. 861/018 DOH '13~OH 'ELl - '----6ll .P?q " j Ol lOW sor 30 ln3SIA NIO Y9Nnl ...-n...... ...~ fL' 7 '­ ._------------- ....

10 ceQ voco!a Cetera J = 94 Idem 272 tmF in reB @) @~ 9 9 9 a 1I 9 EE:. HOREA LUNGA DIN VAD Hag. Rubato Vor.fr 9 rr A 9 P r g r r dt r Err d 9 a 6 61 iJ== 9 #Pt DilCapo~ .89 . HI Nt'! $ J a 9 {:E p. BJI.--230 274.I 21.

821/ 1701 Mol to ruba t 0 27Z HORE DIN FLUIER i== ::::f!::= >s ~ ~ ~-':~13J'~T1r~~:¥0~q 0 ~_t:\. .-.-----------------------------------------------------------. 815/2762 Moderato }1 =146 ~~E:: . MELODIE DE LA CIMP Cetera Hag.-'=V ti=__~~ . B14 /3039 h Moderato J ---". . .l. HOREA FRUNZII Hag." Inf.c::.[r~tfL' fiFijff~.!* 275.f:r4$=~~:-~~J.~ =~.~ ~ l' = 98 Inf Pefreu~ ~t. W==!f-~=I£1d~~::~=~tt:2liBJ .. 0. Idem 272 tr ~ ~~~ l -'-=--. --- -----~ ~ . g ~ ~f ~ ~1-=i==-~~:::~t~ #~U )J J )J bF:: Ebt === :::C..--.": ' _ _ .A­ ~ == <==:: ~..~ ...---.132 ~ "' ".---C"-I#-ttr. ::::apo i$ ~ ~ -­ J-=~~~:~=~.= -­ @g ') ~l~--· r.~ ..-~""u_ '4£"".=nJtj W t in .oIlEr=-.-36 ani. --::=:--...ctlc=-. m. -6J'== ..~=t=! .~ ~ 9 '72 Mag.--. # p • #r _ ~~ ~___ :=.-JI ~===F=:' '.~=1=t'£Tr nag ~ .-4f1if+tfEl .p:>GI -t.f/uier iulie -'976 ~ _a~' t-~ ~ .. ~ ~=teflflID mJ ' tL:J=:(y bt!P@ rn S'II • -­ .=})M "L= .231----­ A ---~ . ii~' r JJiOt4J J] ..-c--~~'~~i~~J1j ~-:? iJp}qLThbF~-¥M~~g=~ _ . .._ r r b! r ..' 7: --" tJ 7 ~ 276._ 0.~# ~l. Negrea l!ie-60ani-fluier mart{e 1965-0nce~ti ~. ~ ..

9 eu cU~MA NEAGRA Idem 278 ~ De in secerc\ ~ • -i~ft4~~@@ W··.Once~ Ii Eu sclcer ~j bade-Q leaa 1: u sacer ~i !. -_.gra ..dr~. de .'u<.232---­ C intecul propriu-zi s de stil vechi 278... 815/21. -.j(. .-"-.. ..0...0RAGU MI LA SACERAT /Iv!] BI5 / 2560 in!....'! ~i bGdeG ieagd Cu (/orl1 ...t . bade-a leaa L-amindoi ni-i Jumea dIago ..... /IU[19 Idem 126 ... Gaja Anu!a 60 ani rna rfie 1965.. leugd Eu sdcel $. i' . drago8tecl. -=1' . 280.... VAl SARACU PRIBAGU 8 'I.5._.. " /JiJ - ". MINORIOR Hag. c(Ji-ma nea...$i rna pooltd-n slnuJ tdu le··ma mindrul de U-s dragd Nu e(Ho ca-! Jumeo Jargd De ti s-o tJrll cu mine Fel-mel brju pe Iingel tine De li-e pare briul greu Fdrna Jumnind de seltJ 279.." rne.

. - t .~'jCI::...'.:==+==- ::...Ef . lasd mdi Ai! Cucu/e..-. -"@:. :J -.::'~-:--"-11 • • . ~ .~w ~~.:~.. m •... NU IUBI CE NU-I PLACUT "fag.l-e7 .+:~:::.... f H -' '.. 281..­ ..1:f. ­ ~ • A.' /..==-..)c. ~~ -====+:. rnal V· M _ mne-ol. MUL T MA M DE TIN E CUCU IR Mog.. ..422 ~.~ ___ :ji.I.. Inf Grigor Anura 38 ani mai 1965-0ncesft-nr. I "-1-'7 r la .tJ ~=jJ .. =148 . ..F~=~ =... ~.. ~e-a . Ai! Si pd mlndra l1ngd ele Ai! B/dsWmindu-Je cu idle Ai! S-apoi lasd mindrd.J ~ 282...- .. --ltf ... r r:-.. J U nn-c/tj-If. i... ..' c'. ¥ ._ . -­ ~ ~ ).. Ai! Pd cine. 283. lasa mlndrd..J*. on·. J.i IlK! minie Ai! Blastama-} strdin sa sie Ai! S-apoi. (..t'.--. 82012021 i --1 Rubato".....fl fa .{.~.~~J)~#:::~-==~~~~t _ de r5 /~I Dr'"..'0: ..:::=...' Po mlndra llnga izvor Ai 1 Bldstdmindu·te cu dor Ai! S-QPoi /asd mlndrd. lasd mdi Ai..:.. ....---..le Ai I S-apoi lasa mindru. -. .1 ... '8 . 1.~.] OIClufUl-I.--~-. I '. tJ "­ Molto rubato J '= 132 1nf Florea Vasile. .·t:==i==-_n.::::~:~!=J...I..~ =156 In! Stan Alaria dec }976.. ~-.. t""< . peneJe tale Le-am visat de-a moi in va. •••• :..:LiJ:.. b:. -I ~ :....drl...:.1.. Or fJ ffl8 ffli de r ~ cu cu (um .. ~..ifJ'p Ji cF~ ~ Li'~~ f='=±'~=~~ pa­ """ ·· -... _ ------ 9 nun . ?'..~/./.::::.' CUlT.....::t .. Iv - J-L. ".j. .i. . ~... Jasd rnd.../-I" v.233 _..stJ ' ___ me. '. c9 "" ... ~ .8201615 Rubato :. :j.' -_:p. ... mal_ .~ 1= P ~ :::--:3. - i .=:./1 L)(J. . '~1$~~'J" ' _ .~.:. ..'.:t . .Saprn!a .:..X .~ Urn dli . m ba - rJ() - i~ ---=mal '" 4~ I If) ') j _ Jl tJ 9 ..--=j ~ H.~--=::.~ i AI I ~ iK&bEH~-QjFn~ij~ Nu sf mill ./ .ieud ~::.. ~ .Bani )0 noiemb 1975 . ··t ._.lt . .l'#~-~~-sI..._ SI ...l....fra-ie.CUCULE PASARE BUNDA "fag 8761707 &.Ie __ ...~. ' f .. lasd md.: .....J) --~~-~~ !l'V SI ' Ei hal _ _..:: ~ ~ :--W~~~·. .:::::.cu ...~:..:. 1./iUr - -' ~ uoI-IlU. '.-~±...E': -'-==f. " -J. ail [1..: .. .

29 ani noiembrie 1971.1 ba $1 moo vdzut di piJ $atrd (bl.-Hoisei ptn . B 15/379 Partando In!. da. la v-dar II ca-m-naf T§f8-se J fe-oj mat' Cd mi-i fa Jeagdn $1 pat mdi (bis) Hai. 286...dea Frun-zu-I/ . ma/_ Co - dro . CODRULE RAcATANAT Mag."I = 168 I nf 'imi$ Ileano. Sd md vez1 ~ezlndpcl pIag miJi S-auzi ~i sd md vezi eu drag md. bate-o Doamne (bis) Tat In pat cu mine doarme .OrtigU$ Haria -46 an/ marfie 1965 .ku mi ne ~m::::a/~' ==== Sa ma dai saf la It' ne D-ai tinut ·zile legate Hoi. Hag. _. 0 ZiNIT BADEA LA NOI Int. Perla Floare -35 am noiembrie 1975 .Ie ra ­ .234----------------------------------------------------------­ 284. a f de Ii It L Ef F' de fri .~ }I )Jpcu-mnQ? m9! 81s1 _ __"_ 1lf)~fmt~lJiJ].AM SPUS MAICUTA BINE .80fila [0 - tiru - Ie ra ca fa .) CU eram de supiJratd SupiJrarea. .Oncesfi . vezi urma pin oeol mdi s-auzi a mneu gldseior md. (ill FrUfl-ZU // .J18_ 1[)) J la nOI r. r 285. Sd-m. hai.) Tu eodrule m-ai vindut md. -a sf tie mafed drag mdi Hai. Sil mil dal maiccl departe Din leud in altd parte mdi Tu de-aceea te-aJ temut mdi Hai. hai. numa sd md vezi pribag mdi Pd elnd pribag m-am tiJeut (bi. hai. EU TI.fo! "r/ fOI mal l I) C1mmm mi}! IJ 0 'j: J ~ nif zl .nat.. c-oi mere dupd-mprumut Si nu ti J-oi da mai muIt mai r -a si ~i tie maied dor mdi Si Hai. hoi.J . B18/393 Rubato .

sd-. . mdl $i plnza di pel obraz.]I. spun $-a mneu ndcaz Mamel de cind aj plecat Mama de clnd ai plecat. 142 • Vru.4r:~-==-~ . 'U . sel zbor pa sub pelmlnt. . )1: 128 I f7'I. 't sa .bCJ9-.­ 28Z MAl CODRULE BLASTAMAT .. $... na /a se "'-. NUMA EU $1 CU MINDRU Hag.. mill.'-' PDf ztu-ra_ -- pl - ma-ma mal.me-n sat N·o mincat pd n.mcU CUe rdle m·o mincat mal Clte rale moo mincat mdi. f7'I. ( Hag. sd-1 spun eu necazu./ L Nu-ma eu .re ~ ¥ ~ /Je-·a -lei ~ @~~ CJ·~A.I J .fa/ ~ sa vezl pri. jll Jl Jr!J I }J }J jg.--Ie IIru.. mdi $./ Imlfliu pJa--liU '1/ gin-du mJ_ '--.~aras6u t el r: 3 I I j '~i j~ t -­ t cW ce mI-l i! ca ma Ooam. B20/103 Parlando rubato ~.I-ai sa ma vezi pri--bag mal 288. Idem 278 P I FE _ ~)l ~-=l cu mln-dru _ma _ _ da ~ . mdi. mcU Plnella mama-n mormint PInel la mama-n mormlnt Sd-j rdd.ne ce m/~! fa mal L dCJ Fa-ma Ooam-ne )jJjJ=.Jf I ~ *F)J jl CD ldiJ J J b/as-t~-maf__ ] ~ dn. mdi N·o mincat pe n.g. .J CI- I('::\. sa zbor pe sub pdmlnt.m2i *1Bft£O J' . plnza di pd obraz md. FA-MA "DOAMNE CE MI-I FA MagB23171.. :lm< i/u pJa.e ani iunie 1978. mc'll $.235 .rn . ~t da ~qJ. J'U3 u SI ._ (': \. Rubato molto Inf. mdi. mdl.J + j3 I j2 J Jj f7'I. Peter Haria-I. mc'll IV ~ 289.1 ~ r -r. B15/2821. Pa - ~ .." . mel.L- Ruba to )1 =128 Nu-ma eu fi cu m1n-dru r . mcU $.me-n sat N -0 mincal pd nime-n sat.. ~ to "j~ ~J. Idem 278 f7'I. sel-.c coplr$elu $.---j ..j) y/ gtn - ~ -~W mal ~ 1ffljJi F-P J4:¥. tJ ma" J- _1 $. da j j el --. spun ~·a mneu ndcQz./JU du .

CODRULE BATUT DE PLOI Idem 285 hal da Tle cd·ti p~j::x hwza TIe ciH.. . horne sd desmeardel 292. MAlERAN DE PE POIANA . Mie cel-mi trece vremea. pric.mza.. : i'l. CINE HORESTE MULl N'ar. mel.(. 81613471. md. ':'975-PoI~nile i zei NU-j bolund iocu sel·l tie Cu horiIe sel minglie Nu·j bolund toeu sel-l batel Ct·. -~- • Fata 1a caSQ nu·i ::'~riy Ca fjru de mdtrii().:.290.:' Cd tu dupa ei nu ft!ori Clad /eCiorii te-or cumpti NuroriJe Ie-or sfddi mdi Clnd ieciorii Ie-or lema mdi Nurorile te-or Opa 291.. ri Lasd ai marr:(1~t>:. Mie cel-mi tIeee vremea. l!biiito )'1:: 128 inf Tamsa HiiriscrJ-J9 ani dec. mdl .

~.... ....t:.dru/ cum ne va 'C'lma: .' .) ~ £ .·..) .'.'] .~f~. ..1971-V/~eul deJos -~-~ ~'-*-~::=~ hf!!. "'-"~"-"""'~"-~ -. :_i:ii!~:-:-::.~ J....:.!!2.'-:~.. 2 ~'" ··::=-=~=g.. ~···".O ani d2:... ~ ~ ~4:.. ..".=:-------'-=g .. . '-~'""-'-+--'--"- .iu .al_~_~_. ttl ...v ".'):: 210 lnU1aricu~a/ui Mondoiau-70 ani lan.:t.. ..-'.:JDrinde ~.. If':. ~f£~ . .Y .:'~'PE.lCl . '•... ===_. . J.- - ~-~:. ~. ~~ .. :<75' B/rsana Ji "'. s..rnaidor .'. ':t:::v==~~'~ . mdj (bis) lntr-o grddind-ngrdditi (bis) oS-apol hai mdi puiut drag (bis) Nu te uit pine ce dzae (bis) S-apoi hai mai pui40r (bis) Nu te uit plna ce mor (bis) 295Al._. CINO IMI ZINE OORU-N GINO .. ---.===:) ~l-k=-B-~-mai___.jI ma/ci'nf.)J J.: _.!. _ ~ cum ai-IN =~~ii. -". ···_"". ill J) ru din ~ J J g..8! Tot !7. e ~.~:L---'~ --===F=~=-:::±::-'-''::::6:F-~'==: .·_··1::::::t·'T-···-'·· /t'S~sa ·~·J=-I~-=-~-:::::m--:::. _.:.. 294. n 0" . 3 ._ '" m~1 '""'--~-':" ~' Iv k va -jese Je vi>-JeJC -- -- - /". ~ . 1:') :""i .ranl _ _ _... nOI. . '"'.!'" Parlando rubato ..r-'=140 ian..:.o·ngrddeased eu rqste.. ~:~=f-""~-:±=.~81-=::-=:~""?-. ..} Bill 1876 Par!andc rubato In! Bora Nastacii a /UI [ondrak-51 ant .' -.. -... '--."'. '.. JJ J -'.--' __ __-:==::... m C l-I ' "n' __ -:.__ ~ 0*jt-ts4r=-~=F~ i:\~ -" .. .__ . '---­ ~ ie·. "'. ::... .-..017 ..... Cl i./972 ViseuldeJos ".. k.y=t-i.l7\ -t29 IW~:·~~it::~:~!':~··:~·-~·~:.~~--=.f"'!\ ~ tti----.~.y·-a---·-.771 mal -!r~ ru ginO: rna._. -" .'9'9 ___ ~ . !i f=1d.:.1.231 293.. -iU-fer .::::. mO..•~ "o::r==~!. .~ c-~ ~ _~ i tmc.". ~)-~4J.~ ____ . ~!J~ UedJ ..~-::::t= 2 ~ !l4lh .:7. !· '.i.~ .'-.~ :.t=-ftii=k=Eji mal M<~. .":·le mamd·n sat Sd nu pI1ngi di ti le-aJ dat . CaWl 9 Ire do mih LUl?Yc'(1 Clnd Imi vine mnie-n minte (Ins) me de mal' nainte duce aeparte-n tard (bis) iu f.==:.' ____ .MAMA CARE ARE FATA V--7 ·'s #t'.JUti c1nd Ie-a 81 greu Mlirit.-'/ Numa dol meri aUoiti...i12IF.~ (7\. tind /m!z/··ne do-ru-ngll7o'._" .··.£!:_~:c==_~::-~-:=: r:-.. .7.':~~. .~' .~ ~_-= ~tt-~~~~~~=r=:·--st= I ne~--~a=:~.e La strdini sd nu 0 ddie Cd strdinU·s tare rdJ Sj· I greu df' trtlit cu ei Marnel. I .--:~-:. . mal S.-:. .. l !Of ivcnclUc Rodlca-I.. ..''''f:.­ .":"\ ~ - drul_ __ ~ ~-+-'- ~ .lr. mamd-n sat cu tine Sd Ie vezi clnd le·a si bine Do-Ie mamd·n sqtu tdu !(>~f.c. douo fete ai La stIdini sd nu Je doi.).'''a '" •... Dd._... MINORUT CUM tiE VAJIM NOI .. '" "" ~j ·3 ..~ @ J) J5 tfi44 Pj 4t ..le. Bill 1926 1\ . !'':..U tata iard (bis) Pdr..

I 1*:'\ W@( f51 170.r 1 238------------------------------~--------------------- 29S/b..J ~ r<=ixp Cl.1970.re _ a . 1$.seul de ios Parlando TU bato J'> =180 .ne de-a p'u-ne da/~ mal Asta-i hor:ea mlndIuJui t .Ie mal 2961n.i nici D - da tkP Sa D-n-gra-deas.18__ N-o-n-slr~. r r rg . 818/1766 Rubato W' J'>= 210 Idem 295 Jll) jJ PP GJl ..! _ _ . 811/1897 c-o 1*:'\ FO IARNA Inl Pop Anurii Hihii~-1.MAMA CARE ARE FATA Hag.$eul de ios F' Pp p As.. ~~rYl Pp P ltp r~ J-ti ~~ ~-- E1 r ge de_ con-ce-ne mal II Mdi.re'sc__ pa val_ rind zl. Parlando rubato t':'I. AST A 0 HORE MiNORA Hag.V.. B11/1191.31S . Vor.. .. - ~J).ne_ Ma-ma ca .V.AST A IARNA Hag.re min-dra mal A-sla 0_ nD. cine n-ale nici un dor Mult trdieJte po uJor Da eu am doud Ji tli Da cum locu mni-oi tIdi i• 296/b.fa 0 r F bit fr ~ Itr t':'I.I J- 1> = 230 Inl Hihnea FlfXJre a lui Aurel august 1971.I»] JiJ Ja n-o @jl)i 18_ brT fa II da. P E j 11 . c-apoi hai Uoale galblnd (bis) Rdu 1i cu dOl la inimd (bis) Hai. ~.re fa.c~ f r ®~st!.5ani dec.

\.@fr fra-gu ..n~mi ce k-oi In-lre.fou.r ca frage/e (bis) Ei hai. mal 4bJ. pHp H' ~ FaJ-l-am fl'-nJ #a .. rClu m-o-nbd. hai. fost-am Und. ~ p f~p ~ J) ~ .. !t..--. J) Fos-f-am tf-nar ca t":"I J) J) ~ ~ ~ S 1St j ~ l73 J B I. ~ ~ ~p ff " iNJ....gp' Dfr f/ai.t-amJ(lh k ?is J - rcas-fa voas-f~_ "'la 0'1 Jlih.'=146 Inf. t':'I _ ~ ~ Mai Co-dru -- Ie cu t':'I J>J. Stan Po/ago -34 ani aprilie 1965...fa_ '" I 1:: ~'. Mai co-dru Ie cu ffun-za-__ J J "---" I (.sa-n coO's ~t· .gu -. '" I@· JJp.. . I f§i... ~ .. PP r' ) 2 ' ) r.239----­ - 297/a. lare (bis) . FOST -AM TiNAR CA FRAGUTA . MINDRIOR CU CASA -N COAST A Hag... J>p Jpv-nr:-mi ce fe-of l'n . B201372 ..trlnit mlndre/e (bis) Ai. 8201540 p::::::::: :7 A ­ Rubato ~')= Idem 281 154 t':'I t':'I t':'I ~ 'j Mii'J-dri-or cv ca-.fa_ voas...-ta un ceas Td..fd-nlf mln-dru .. . fost-am UnClr ca lazu (bis) Ei. hal Il if' ~ '"' JI ~ J) ~ J I itt 1)'.Paienile Ize.. J 11.... MAl CODRUlE CU FRUNZA Jos t':'I inf.. fre-~ ma/_ ...fa I Rubato .Ip' PP 01 r g. mal_'_ r' ~ ft' !J kJ JI N·o trecut p-aici mlndra (bi&) De-o trecut sCI mClrg ma.c!ri-or cu ca - sa-n COaJ'- fa ~ ~ 1)7] J)J)' !§£JJjJ II Jfa-f-amsub fe-reas.----------------------------------------------------------. 8-"" 1 Rau mo • bJ-1rf-nif mfn-dru- Ai.1la.ba. Pefreus ~fefan .5apin!a t':'I t':'I *{ P I . 37 ani marfie 1976. :J frfJn-ZB. M-o-nbtltrlnit necazu (bis) 297/b. te suduie Si de mine rClu grClie 298.. md.l pil mine sCI mCllafi Te mustrCl. ~ .' Rau m-o be.... Hag.fa _ t':'I ca ~ f:'\ ~ I...rel Te mustrd.

iaed mnll.plnd mlndru s-o cuminti..r:=....... ma .J ~l' .t 300.. Mag...7!i Ii)"..' nU ... ('lnta cuel::' cili ii \1t.''': mc.<""1 docd mnie nu-mi Un'·' ..... mili (bis) Oi.C8 Ai Oi.cu cu .Vi~eul de Mijloc Ol( Shear - ghl..­ 299....~J /n/ 'Vuma-n tlHnWeCi.. Cd tu eJti bugdt de blne (bis) Ctl-i mai Undr co !ji tine (bis) D . 815/4'4 Rljbato ~ #'l::: 194 Af'-' w==J5.... .... lv-Ie --­ Hel mal (..Cj i It' !... f.i' 4.Ie f"':'.. MiNORU MAMII ~TEFANICA Inf Cozma Mihal oiHuroaie-25cf) mai 1971.e_mcJJ ~ _ (.... . .. Ai grijd !ji nu-J stddi (bis) ... HEI MAl CUCULETULE ......tc .­ 240 ..

~ --­ 4!~ /. -~:._lt~~·PI' 301 SARACA INIMA ME .. '.. ieciorie.~$~~ ~~...-::::::..o.==:===E--=.I~ /i' ~' //''13/ ~-.lf'-'::'-{. 81 - ne /lmi-o rodi losl 0 - -' ua f.": A/ r'::\ ~1t$::. r::==­ -­ ~l:~~~~~~~~~==f·~~¥~~~. mjji D>' ! ) - IJClU II --. ...8 ~ 'vag 8..@~·:'.. '-'"' ~. miti (bis) Oi.'2 /J Du ..---~ 0 ~.lUi mch ----_ 0. miti (bis) 302.I fr' ~"'e /t: .. ""'-" ~~ ":-:J! '... . ---"~--r--~-I.-..--.'8 ..8/_.tZZ:]t " eo f "" )./ e " • 8! rp r" .... >.~. .:-e co dru .·..' _~_ e"l./' Rubato .. ___..~=-l=-==J=~==-~~~..."_ ..-=--t'~=:~::.ni Afjnsco-J9 on.-!".d! ..E~:~~..:::::.:~~. crinule mult couta'.. inf DunCD Vc 5fie .Ir·I{O~.. --.. _________.. da mal rau 1mi pare mnie (bis) Dupa scurta-mi ieciorie. clntec lin...'!> <> __ _ '7a. e7..6/ JEtD ""t.-#.L_ F·J:::F=~~---+=~E pa ver­ . -~'-{:~.=-~~~··· ~.'... BINE MNI....l .... t:'I Rav "''''' .---.__ ._-'-_'. --~ 0Y.. = _ .\:1t:~)J:~~~X=I~~_-~.":'\ --'--'--­ F-~~-::--~:-="i1-ff:---~:~1.. ~ m~=~=~ J~ ~:~31 ~--i=:.81..._.=-.--t:P~~¥!:f-\-:.. "'.:t:t-.._C> itt .. lnvdtaUi nit cu apel tilburata :.... "rl/a .. ' _ -..'~::: -::==-!._.-­ ..' ~ £d! I ~s=Y~~r-F~ig~ >~e CO~ drv~/v' =rr G-f > ~ "~=152 1C= '-···-L--'-~'f!...Ii t--. on f1oiembrie.__~<~ !'0#--I~=:i==-~::+' .el·:J! - za luI.. ---.- '-'1):')' t')sr e"ud d:¥ __ . <___ .le -174 -r"':'\ "':"'I '-'C<' lIe'. miti (bis) Eu te asemdn cu un crin (bis) Oi."..C4 ioIiiiiIl rc=-.___ .e ..L.z....-:*:-"iJ= .>i zice .~ .... m81 Oi._. -. RAu 11 PARE COORULUI \i:::g 8 JI / /926 Idem 300 Parlando molto .-:J ':p It.. J::§ 0" :..':] o t1lbure !.---._ _ .:.... '~"/I 'tat ¥_~:~-~~'*~~fE -~1t~~~~"Y-=±-!====il_~:~~~~~~~~~-==i:9 t -_ .}) = 210 .. 4. # ..~ ¥~. . ... 1975 -feud . . .... -Ico /nu ______ ra' ..-apoi be (bis) c·a~d·i tihne Zice c-a$d·.. J . .-. • ."-'- ..J'..::.241--­ 301... ~. CJ/ -J .~-+-.' - t:::::=: ~ ~"--------~~-~ -= '17ic-E £ .=~::---:=--' ~ . .r.-~ ·E-~==f--~=-:f~---t:~~J=~:~==~~=-::?=$~..~~ c:... .0 MAl FOST OOATA "::g B1£1 '908 ~~-Jd-~t~_ =-~=~--:-. -~-®J-~-~ f • --------.. L-==:_:.~=:=:. miti (bis) Eu cu cinste te-am pur tat. _~~ ..> ./.. rrra---. /F.--.. t_*.. me /":"... = r _-=-=--~ __ ~____~____:.-- ..~~r~:=:_t~1'f~~~j:~~~.::/X .~ r.~~===-~~--=-=-==I1~ .__ ~? ::di=J===.

h mal ...b J din ZI J .gea_ crean ...u . 305.:..'\ f'!'\ . B181231.. de bra d':4. mai_ it> tb . mdi Cu cine m-(J$ potlivi Hal.cv J) /":'\ /":'\ j ra .nfJ ma. ..! .h ~ No IV Rubato molto -I) =194 t:".sc Cu cine md porr/vesc.:1 J»>.n8_ _ .mu ___ cel_ _ i!!. de te-a$ prinde.)) 10 . noroace.) ~ v -_ _ _ __ i> cu lIu )F. la mine-o rClsClrit Numa nu I-am prelCllit (bis) Mil.~ .91..J1[JJ f/~ r.Iv!..i J__ JJ]J '""""-­ /":'\ Ei cd nu md·Jasd a iubi.242---------------------------------------------------------­ Hog. MiNORA FlOARE -I NAROCU Hog.5 ~¥ In eel vrr­ fu!_ de de.sa re Itn-ga drum _______________ » J) 0 - Ja-I mv ~ _ffl ) ~~~ '4~ J8-1 i!)- cel_ bun fIe 0 '-. Te-a$ zoli 'Ii I·a~ da foe (bis) ..q. ce I-a~ lace Te-a$ aduna la un loc . B1811. i =f =l' J 'fF1 --:Z7? t J:Z:.sd iube... I1ngd tClu Si-I allCl omul eel rClu J mCli S.. I uJ· [8-i !lEi /":'\ IVv-i din zi. noroace. .fa . Rubato malta 304.g8 /":'\ J t. ma.fIe Nu ra .' /":'\ P/i'n . Timis Ileana -19 ani naiembrie 871. iN CEl ViRVUT DE oElUT • • j) = 210 Idem 21.Hoi!tei p j) I ~. Inf.§u - )l ti.b a .-.J /":'\ 3 d • Ccl rdsare l1ngCl Utu... nu md lasd . mal J1 J) cren. mCli noroace Mil.

de Cl:l pruncd tinere Do. da. mal_'__ ~ :f~~~ _$ e /. o mal I Clntd ~i-n grddina me Cd f$i eu·s cu vole rd.ia rssu - ~ .ru ca de )J =128 1nT. .~ )1:£] de. cite tete n-au nomc Cite tete n-aU nomc. rdu 1-0 dorut sutletu.". I P p~1JJ p ~=+ C-a fau glas Ii ras. I is sl eu J c/ . . cine-o zis dorut duinu Da. doina mi-o to horea me Doina mi-o Ii horea me. Hei.fe-o mal a- fJ j j) 4iiiiiifl! tJ a -JI [um IS h da r8-18 _ _ __ Ie ..rea_ ~ if R ij t. e su. B11./._ mal f':'\ ~ mu *-' }j l ~ ~) J2 ~ r.raf. sd se-nnece tdte-odaM.~I . ani dec. cd cine-o zls dorut daina.tau 81.. sd-mi treacd de la inimd . PASARICA OE PA TAu Hag.. L1 La ci. cine-o zis dorut duinu He/...J~= 148 Idem 126 r./ . liD IJ da hell tftr F E! f})) Cum fLU] j fa. sd se strlngd la un loc Hei. mdl Da.~~ ~ ~ ~ ~ k£±JiZV"t I J)t:J)) J) Ji Bun de__ o-mu itt J5 }J 4ttJ ~. mdl 307/a. MiNORA-I HOREA TRiGANATA /45 Hag. mdi Hei.~ ~_EFJ 9 J eu f":\ l7el _ _ da . ~ f':'\ fa - pa. pe un tdrmut de apd Hei.". da. mal. ~ ~ ----' Cd. md. Bun de 0 - su-pa . c1ntd ~i·n a me grddin<f Sd-mi treacd de la inimd Hai..--------------------------------------------------------. Ir f":\ he! g I [1 (11 Ie me.gl n8 - MtfJ-ddj-i ho-rea M/fi-dra-i ho. rna Hai. ~ ~~~ sa. ~ ~ jj J. Costin Viorel-21.cal. mai He. de cu pruncd tinere Hel.".fe-o . n tra-gtLa R fJa-~ IItj r pa F c:r PJ lZ!tijl friJ. Arsd io to lnima.~r. 1975' Sarasiiu EE~ ~ p ~ Jt~b j)J~ f":\l f':'. mdi D-arsd io to inima.me ..II .lIe-m1 pla·-ce gla -su___ tat. mdi Hei. sd se strlngd la un loc Da. A da ./a E fJ fa ~ ~ su- C£if t:J la lJ2Jl) 3==j pa ra . f':'.dl _ _. .da - mc}! ie. da rdu 1-0 dorut sutletu Hei. elne-o Zls dorut daina.1913 Parlando rubato .pa-ral. B1811923 Rubato .243----­ 306. md..:..

:. mc'ii • 30B/a.::::-===E::L:::::. >:0.'\ 2~5 rrun-zil ver-de ma.:..i.244-----------------. 'it.-------------------------------________ Hag.. mai AI..----II Cd tu toamoo·nbatrl11e~ti Cd tu toamna-nbdtrine$tl.~_=_==_._1= ~-. eli Jumea nu·htineresc..MAI CODRE DE ­ AS Sf CA TINE • Molto rubato tt-~=H~TI' I 2 g -p is ~~..----. miH Ai. t=gz~ -'c==E. mal Ai.. -#.. moi .'.. RAu M~ 0 BLAST AMAT MAICA I r:! lo.=~~~ccc~..ra-c! ne ___ /vIa:: co . B /8/ 7Q 3071b.=+=-. maf Cit iumea nu-ntineresc..... "t' Da eu dacd-mbdtrlncsc Da eu dacd-mbdtrlnesc...... . lard mor $i putrezesc.-.dre de-as si C. mai Ai. -=-~~. idem f.-.. prjmdvarQ·ntineie~ii. pasdnJe adaposte$ti.l . --.:==~~~bE=~1 -w.-----~: .'1 = 128 1':'\ .. mdi Pc'1~6rile addposte$ti. ...

~-amar de mine sa." =v~I. ~i moo blastamat in ~aga ~i moo blastdmat in ~aga Ei.::j j -=j=­ ~--lt~==~~~ ~ '" -~ • :.1. ca nu ~tii ca ce-oi ajunge.--- t.. it. da. nu rna bUlstama malC!.cu diasl. mdi. de-oi ajunge mama rau.1 marll dl I rTJI - i7ea - './c} . de-oi ajunge mama rale Ei.245--­ 308/b.. mai Ei. Rt)) ..!tc'i Nu rna bldstama makutd Ei.::==-...I') =128 Idem 308/a (':\----::=-K:::--=:. da. mdi ... mai. mai Horea mai nOUQ (CTntecul propriu-zis) Locala -. mai.'Heran cu diasa frunzi. maieran.~.mal mal. da.rJ7/'- J.ca __ mo (I .¥ el ~ :117' F1-=-~9 el .:: _£.= -- L-o oJ .. mai Ei... mal (':\ AI Mal..:jJ ~~r' .mal ..cu.ut un cur cu ­ .cu- -3 :~_~~=~1J . mai Ei. sa-nconJor tata lumea. mdi Ei.ro -._-~.1 --i~ ~~~-=: --. maj Ei..uf un cur - cu beu.§ na --ro -. ca nu ~tii ca ce-oi ajungc Ei.>'< ~ "I- . ~i.:.-­ frau m-o b/. -E. sa-nconjor tata lumea Ei. . F= ~..- Astd vara-ntr-un pirlu.C=-.T'_l!1za Ei. ~i moo bldstamat in rls. de-oi ajunge mama rau. dl.ca.C.. mdi Ei.:~=--=s2 -.. da.. da. cu blastam de vineri.~ --:.sara Ei.1-0 18 __ _ } tII-'---".JgJ . mai.n 309.f8-mal mai .. da. mal ____ da &~ J) 1F15. pI1nge-i ~i pare-t-a rau.leud t=J= /a -*"-::--------­ ~-.t..' : : . mal Ei. na. da. da. .--j'J 1-0 __ ~ J (':t:-?lI \ ba..rzdune' mai (bis) Asia varo-nt-o vdIce.'. da. maj Ei. mai. mai Ei. cu blastdm de vinerea. mai Da.RAU M-O BLASTAMAT MAICA Hog.cu mneu.# $:==tF~ ~ ~ ~ ~=90 Inf Florea Vaslil:! Cflciu-48 enl noiembrie 1975. pI1nge-i ~i pare-t-a rau. ~ ::~-~-..=*.J-~ tt'f4htl . mdi Ei.. mai Ei.cu mn8U mal J ih '11 p>fE-m--Ms 81 Mal./a_____ ) ¥J Im-I-o l Jl Jt::~"'iccf::--ft ~ "-"..'1stam de vinerea. . mai. ~ .~hJt 1 'ti.(ag B16/ 919 Poco rubato _::-t._.' ~ ei da ~.Js . mai (bis) Da-altu nu J-oi ave eu (bis) Maicuta tihneala me. mai. mdi Ei.:JJ=*=. t.. da.~ beu-- mal ~ f.~ J) da in . ~i sa-nconJor tata tara.. da.. MAl CUTA NAROCUL MNEU .~ ~ nee. f. mai (bis) o bdut -0 . frau m-o bl§J' . cu bJc. mai. ~ ~a € t. leaga ~-amar de mine sa leaga. mc. ~ Cj "1" >-.. B2J / 194 Molto rubato . da. pI1nge-i ~i parecf-a jdle. I. ~ J). Ei. ~-amar de mine s-o prins. =$ Ff7T i ) " y .. mai.

telM ziuo sdcero Ai.n gtnd {inc/ /m/ zii M -o~'- flail !a-fl gino' .N GiND .de_ 0 . eu vdd (bis) Mdnince-J zermii de ziu (bi.. Mag.._ mal r':'\[rnd VI- ne de-8 ___ ! • mal A5 - fa 0 /]0 rt:sc ttnd ziu de /d lu·­ cru gFt:U _____ mal Dragd mi-i mindruta me.ra-mi rF 61/ .= '.c/liI.chii-mi piing Tnima mi se lopte (bis) DoIU tau md omoara (bis) Bade de elf dor iti due (bis) Go/blnd-s co frunza-n nuc (bis) o . de tat (bis) Sd vadd cd $. ) 311. ciND iMI ZII BAolT A. B121136 Rar :fBi E J =80 lnf Pascu H6risca·-27ani 1971.sam 1m. ASTA 0 HORE MiNORA Vor.roi Ce-um durmil pd perinitd Tremeasa de 10 mindrutd .ra-mi ri ..mi oltng Bade de cit dor iti 'rag (bis. Ir= 14' ·gEi( -~~~ff~_I~=~F. dd guritd (bi.v/~eui de los I p r P~--=rB'=rq:r~E¥P-ra find ifni zii ba .246------------------------------------------------------------­ 310.299n b Mag.!a. mdi (bis) Ai..ll) Sd vada cd si eU')tiu (bis) 312/a. €• Fost-am pdcuror la 01 N-am durmit pe mU$. t':\ re min-dra __ ~_.=·===j 6u .FOST -AM PACURAR LA 01 .. 98 lnfN65ui F(oore a lui Haurel 1971 Viseu( de los . sara lmi del gurita Tdtd ziua-j Ja edpitd (bis) Si .cl/ -.fa 0 170 . Galb1nd-s co fruma-n fag (bis) Du-md doomne-n dealu Gherlii (bis) La baden cu ochU negrii M-o iubil manince-l zermii !V1on'lnce-1 zermi. B2112088 Poeo ru b Cl t 0 :ff ~t~f~tfi~-'-:c~:f~jE=T1~As..

'1' .' .Ie 315. ///.. ..j f! I ~-f2fJL~=~~m ../ Zi . _.r===)J. .:.5(..nea-fa J Pe neyurd !)i pd ceald (bis) Pdntru tine mindrul drag Ibis) Du.-. .nC'_ m-8 .':.Is/ de_ di-m..~~'-==--=-Ii!-.....Husar Ileana a Cionchif~45 Gni iunie 1978.. --~_ '~ si.. fie sint-un ~n Ir.-lapa r~ff$= l1li._____ .. SA AM GlASU CUCUlUi Hag 821.==:. .(.::=-r-:--====:---v=· ...It. . _. Pai./385 Rar )=124 :::n! /.. -::::::::==±...r ..nfl. muUe Da.=. AUZIT -AM SI SE POATE . ..::.fa am g/a-.. ) -:::1..-.....' ~ ~f-t-==:Jt=FC3==F-4r~·~~=1'. .. ~-==. 816/ lOCI Vor II Repejor "'~ = 180 Idem 312/0 &' I ~ F r~~$~~_ ~::-1.........=:'=lc~cc·1 ~~.ce__ ca n-am mC/ un gif?v' DB. .:~'-.. :.. mlndruta Ai.. tile/e le-a~ numdra Gindurile. mu/le-mi .nea-fa .-=:::::-.:i=--_._....I-am si se poa-Ie Ca-i be· leag b<J .: --~. Hag B28/2719 Andante)l: 120 ~ ~1c-"tc:~'::'~:_p~~~t=4. _.-m.:.=#--.NC=l =r·T-_....:...­ 312/b./.:.AM SCUlAT DE DlMINEATA ift-~ 11 )1 ~4~cF IrQ' ih Q I ~:):<)fJ..::~::= .. 811/2151 Andante 1>= 120 Idem 21. .. '=11:1=1:::-'.i':._ .--~ ~-- A (j z/ .dea de mOdr- le.. G/osu cucului nu-} am Glu. Ala sell .Ie-Iu vFn lu-/UI~ ma/~=-: N-B.~-=--=. ....p' I'm .::...16 ani 1971..··g ·...56pinta Sa am gla-.Ca-I be - feag ba - ded de moar.-. Irag..<w/eresc ~.:."Iuieresc $. J ~Fi: BI C/ . M.-mi Irag Multe-mi ..) di . Inf 81edea Haria. "--I~::::'=-==~ '':'--=a-1@t-=-1:::::-¥:'==~:~'::·:::::--.m/ .tE &.Ie poa.Ju cU-CU - lUi: rna. ~ 314.1 Ma scu-Is/ d~ Hag.Ie $=' .m cucului nu-I am Pa i DOiCQ 10 dor de-un an OO. eu ginduri am ma... .._~±-=-.J s/ do/..-. .__.247 .//~ mat' In/.u de /10 .. sute 313.ca__ do ru _.1 cu-cu ..:.:::::--..cINE M-AUDE HORIND Hag. Ba eu aWea ginduri am ClIe zUe-s inlr-un an Ai. ·. :J A u zl··· f-am '~:.C(I 10 dor de-un an i ..=±=E.

dru. zis bine Pai...Vadul Izei ~-~~Om[[" W~®_I=Jl @ di J fa-n_ I . Cd eu Ie-am lasat po tine Co eu te-wn losot po tine N -are moma zece fete (bis) Sa nu Ie mdrite tate (bis) Poi S-are mamn numa tTi Si-are mamCl numa tr. ]vIai bddita f/-oj zis bine Mdi bddita 11-0.../1996 Allegro 1> =150 Inf.cui ~. 811./UI__ Dm mU· 10 -cuI un ru - Es.. g f1 co .~ mi ne _ _ m-o_ iii sal__ p/]_ lTIl - ne _ _ lTI-O la saf.20 ani marfie 1974.dru-Iu/__ do ru/u/... 31Z DIN MIJLOCU CODRULUI Nag. Vlrsfa Haria . ] co .. 248­ 316.~ .fe-un mar a Moru-i mindry ~i-nllorit (bis) Mie-mi pare cd-i clungif (bis) Mdru-i tare rdmurat (his) Pagubo de Ii U3CC1t (his) co 1 f it ... 871/2164 Moderato J>= 115 Idem 243 tJ E5- tflE mu Dm p pm~=p 10 .ARE MAMA ZEeE FETE Mag. r . j b . __ Pai. Da. $1 ~i-alege ginerii $1 ~i-alege gineIii pai. Md are numo pd mine M<1 are numa pd mine Da $1 m-o do sd-mi s1e bine $1 m-o do sd-mi sie bine.. N.

cai.fa mi-am In .JH-na ctnd na am ple-ca! . apritie 7971.ACAS' ciNn AM PLECAT Hag.in Irais.Sf picioarele-negrite (bis) 319. B11. Si ni-s musai de fugH De bombe so md ascund Da. Do mereu la destupatu .<. Nu $tiu Inedtrou sd fug (bis) Co nu pot treee plin fum.oIe-caf g ~ ~ CYWJ). LA STrNA CIND AM PLECAT Mag.249--­ 318.a . Da" Co-a$o-o picat bombeJe (bis) Ca $. Nici un prinz eu voie bund (bis) Pd dnd am fost Ja gustare Fabricile-o sunat tare (bis) Cd este aJarmd mare (bis) Da.? 18 :".!~w -I p r am pie caL__ sft CCl1'_ La .m am var-saf Da. Lut cu singe-o mestecatu (bis) Alarmo dae-o-ncetatu (bis) Ciocan Jopato ne-o datt' (bj.. La spital lingd cutitu La spital I1ngo cutitu Si gustare pusd-n bUd (bis) Da.. i.10 DE.i Teleptean lieD". vara ploiJe (bis) Pel unde bombe-o picatu (bis) Da.J de.) ~ I Sf's.cir. Toote bundtdtiJe (bis) Ca so-mi petree oile (bis) .cas__ clnd am pie - ca f [u de-a cas__ dnd am .fa ml-am If7 trals ./2071 Moderato .) Da...l1lf Mul. Nici 0 cino n-am cinat Nici 0 cino n-am dnat Nici 0 cino eu hodino Da.Vadul 1m -&J§£ ppc to.c1 u:.fe_ la cnm! a~m tGJmf#S~ I~.("'~'~gj var-saf Aiu' fe_ /a Crlml::. B 73/369 J Allegro )J =138 Inf 86rbut flforw-1.w Si-am vdzut capuri sarHe .~= 150 idem 126 IJa) Ct.

Fe - ! ~ E ~ ('/0- Inf.lu -.!". Turda Gheorghe-JOani marfie 1973. sam Sa flU mNg pin' IQ mlndro Si sa ziu dimineala 322... B. I [ PP r.SfIptn/a .. 10 min' cu drag.ru tf Eu doru I·am invd'al (bis) 'Tdt pd brate legdnat Sian guritd sdrutot Cine·o zis -doru/ui dor (bis) N· 0 zJ.. 321.va J.dru - lu! Da.ne p E). ua ra ro . CINE SCUTURA ROUA Hog. n·am ~tiut (his) Tlndrd.. d flU 1'/- ce-I do.' J J.'.----. Petreu$ Sfefon-36 ani PefrelJ$ loan.r . CINE NU $TII CE-I DORU Hog.817/203 Rar }'i:130 In!. aceie jo. me noap-fea___ ca pu I() [)(o·ui $tii m1ndrd ell dor due Ti-ai lace un cdrut de nue CU mtite/e de lag Si-oi porn.31 ani marfiel976-Poiemle G/odului r fu m/ - I E P (' fa fa - F t~ I.Ie spu ne. Poat€' co s-o !>i putut (his) Am lost mica. I&J Ji J. n-am priceput (his) . ibdeascd-n alta parle (hi. (bis) Sa flU merg m1ndrii /(1 voi (bis) Nu·. l& do-ru Ci .B ~± [Jo. :..7in. D-ne scu..7/ 5]7 Andante jJ =124 .) Cd cu mine nu sa poale De. ri/ II d neFf Roua trebe scuturatc'J (bis) Si mlndruta sc'Jrutatc'J (bis} Nu·i aceie saul io.2~------------------------------------------------------------320.ti cu cuvint u~or (bis) ~) l Qf ElIU) ~ ----~. PASARICA oA pA GRUI /Ju .

.luseD Anuta-2J ani noiembrie 1975...-0 iost gmita dulce Dupa eel frutf:os 0$ mere Co !.v:. duce Cd .mi Ora . B 28/2541.o fost gJlO de miere.''! "J!:' '..~ . ~ ~I!~.:." '" ~'.t=·::.i una (bis J 10-s faUi di p6 Mara (bis) . ~~~~=rJ:fd?~:r-3(-lt( ]Jltr(JfllJ :1. J -~~·=tt-~· in ..) do! .gu mni-/ un ..Jr]===rlE IDtk sip ~ . .l Moderato J. /vf..J1Jgg~~ 4~p~j ~ _..nd I 0· ~ ~ ~ ~ in ..~ :. ma 1. LED Ce--ai ZI .IUf ~ ~'<~.Jr..fOI_' :t=1I:~ J.de-am zi .ut de cue Dupa care sd ma due i-lei tu suriaara me' Du-te dupa care·i vre' -.:s==-~~-==-.lpune tu pu.: A::..:=.~j~ if. ma-m:.~t bdditd ieri (bis) N-n.fOJ"-. Hag.E+-::~~··:~Ji-T-!':=·::~~~::=E~ ~~~ J±::ih:_T_.o cc-rul I.I ..:..rl fcl c:.It! - 1/1 _ ry.I ::92 ...LtiJ Inf.=t::r::::::±:r:":-T:::':=:±=:~.AM ziNIT ~..j t . .:'0 ... .?.-:-oi FlOri horile late (bis) Oi hOTi .{/: -I') • • ' I ModNato .reas-Ira Mf'n-dri .ie-am -~ ::170 Inf lubO$CU Harie-23 ani oct. ajunge sd mai meri (bi.irfi Ce-ai zi nit 10 80de ce-ai zlnit aseard (bis) le-ti dorutul .leud ~ we~IFlF~~'=tZi F J I F f2 r Ji t V! P E '-P J de sub fe-reas-ira ca ..10 .sa noas...------------------------------251---­ 323.. UNDE-AI FOST BADE ASEARA .rul la _ _ rna-rna dOl. DRAGU MN-I UNOE.1978-Dragomire sfi rE--==:il r --eLI C/ I~ r r' 3 niT dI ii.or sa noas..... ~~oaerar() .:.am F rumii veld. /r"e··. . r­ 325.oYr" !Jra-JN mm· ..1/-0 ce .ci .d 1a moarte (bis) 324.Ir§..ml 18 Cd - MFn-dr/ or de sub fe .t8 cu In" .r...ci .. MOelRITA CU TRIFOI Mag B 14/ ]I.:.... $I dip' care ti-a pUke' Dupd eel trumos m-a. ~ W au Idem 322 .. &~ (2J L'"'.i Ie card (bis) Ce-ai zinit bade acu (bis) leoti dorutu $# Ie du (bis) Unde-ai lost bade oseora (bis) N-ai a/unge sd meri iard (bisi Unde-ai la. 1/1 .. :..<.1 .

815/287 ~I= 140 Inf Sidon Petru -62 am 1975. Daco e$ti de $ugubdtr1~ (~- .J . Ai. Cum oj uvea g1as de cuc (bis) Cd tnt pJing plnd cu1c (bis) Nu. MOSULE BARBA CARUNTA .252------------------------------------------------------------­ 326/a.. 327.~ ='52 I nf Rednic Stefan-JJ am 1977:" Berbe~tl Cu. Cine-o zice sd trdiascd o hore $i tald1 meu 2init de la /ucru greu.S. loan 1975 Glod - * ­ 1.JU__ n-am ca - . nume lJ(. " ':J. ba pe-n joe (:u . Cd mal Ole p-olicine (bls) Hay 829/2935 Moderato 326/b. }J: 161 InfPefreu:.elre fbis) .si eu joc ca ceila/ti (1)15) Focu/ui te bald lume (bis) Ei Sf pe cine (-a pus nume'(bis) Cine too pw.ne rI-8 re pa.s1 eu n-om fdr' doud vaci (bis) . u 1/.fru bor: ei Nu sa ba ge-n joe eu no.' sf .Uu c1nta ca cucu (bis) Nu-mi pot spune amoru (bis) ma Supdrat co mine nu-i (bis) Numai puiu cucului (bis) Nici ocela nu-i ca mine (bis.Botiza D.cu -­ tu ) .NTREABA CUCUTU .'.1(1 - - JU­ ) run lit· ['e-a! a -- dus IJa ba /a nun la Ce-al a- ba nun - la N lci nu joacd. cine too zis flom.::! !- . Mog 816/3201 .JI. MULT MA. nici nu strlgd Numal tot be ~i mdnlncd Asta-l hOle bdtrineascd. CINE-N-ARE PATRU BOI Hag..

\.~. ca·· -'li I j)J sa_ . mulo$agu (bis) Intr-o easd eu mlndru (bisJ._." V • u ' Of:._.1mbdtd plnd joi.... .IC. ASA BEAU OAMENII BUNI • Mag.~-.·· ~ Mag.a~.idI ±.j se re VOIr .'" .() am Biirbut loan -38 am Ardeiean Mihai-2l ani Jelepteanlleana-17 am marfJe·197t. ~ ~ ..77/ a/ meu sal CUe rt>/e m·o mineat Ar Ii ajuns /a un sot (bis) Ar fi aJuns $i-ar Ii ramas Tat nu sedpdm de necaz (bis) Md duc mama de la II ne Doru mneu tie-ti rdmlne (bis) Ie-I mamd $i.~. i' . ~. De n-ar si horined-n sat Nieiodatd n-a$ si bat HaL Dar a$a horined este Si-s la lume de poveste Cd md povestese in sat C-am bdut $.F:::· J"::::... B1JIS12 Allegro )l =138 t.JiJ-~l_~a~~~=_-=~=::=: _ .AI OAT Mag 828127J3 Moderato ).\.la ptfunic :y=1d- .bi!i .Vodul Ize.Je rc­ vO'r.•:t}: II na_ He!. A$a beau oamenii dragi De slmbdtd pina mart.J-a In!.. . = 135 in! U!Of2iJr' MOfl9-ca-22ani 7975.253 .. ~·. .' ca Ce ml-81 dal:___ -~}~~:-:-~E~~.J . ".ard-s bat. t . ~ ---~.=­ :t---:-...'" C.. /7]8 dor )):' cu ·.-:/ :!: ~i/i. 1 i .-.ZORI DE ZluA SE REVARSA ·... 329/b.. . J.--1):t'~:-=:j .. ..l::-k ..j:= si Jlre.'.'2f f. ..._":'_A___ ==+:_~:_~--=:~~~"--_..=g.~.~.. 3291a..Leordina ~ N~. .'..~ .X=t~J=J. t & .. --...:-!.. '::f)'...s§ II mars a ­ I' Vreme·o lost $i rna.P ~.nii bun! r=d1 r ~4. VEZI MAMUcA CE MI. VeL/ i~' . bee 02 - me -nil bunl li flltl F:l '+'--k .ua__ ..-I pune bine Si-J pune deasupra-n ladd (bi!» Si-J mai caICl elteodatd De-a si doTU cum J-aj pus (bis) Eu-s Ja fata cum m-am dus De-a si doru ve$te jit La fatd-am ingdJbenit (bisJ " -c ::::.· t .-..sri . Hal. CC}.sa Zori de z/ .-~. -~:::.. Hal. B2111129 § 3l &! e ~d -sa A ) Moderato ~ "I =120 ~m J W~ oa beau me.ni}_ fum De slm .I.. de muIt (bis) Numa' nu ne-am prieeput (bis) Dragd mi-i veseJia (bis) Intr-o easd eu badea (bis) DragU mi-.Zon de z-t -!..­ 328.---. .t'/.7/:....me-iJr da mJrs Vre·me-ar da_ 13 I FJ·­ ~).?::::t.' J//77-bJ-1a pt . ..'. .j A .. .--~-. Barbut Ileana -I.£~-~::--:~:::7'S-:::···=::::::"-==fa. A$u beu eare-s Co noi De s.J - ~". ..-:f.··. ..' ~ '11 &m u ~ {'ZF-3¥F SI Q!r d -.. ~ __ =:-E_=~==±J?·:~:£_:g~tt:=:~a_~==..

·J··.(... ~ I noap-fe f)e-o r·r~1J. 332.CINE.'.:~~!~~~:: ..:·'y. Sd-mi lie drclguld mie Da-o-ar D-zeu 10 mJndra Sd·j ardu coso ~i tinda Sd rumlie numa scara Sd pot mere la ie sara.ar i DU- lea dur nl u. " '--. . {) /O.0 ZIS DORULUI DOR Idem 321 C. md La inirnd este-un tidru Cetera $i omu mlndru. ~( . nici pd tal Numai pd pdmlntul gal (bis) Cine-a z1s dorului bun (mble prin pdduri nebun (bis) Cine-o z1s dorului drag 1mble prin pdduri pribeag (bis) Cine nu ~tie ceo. 4. . /199q Mcderat . ./"(~ . =t=:"::~-::-:::::.fj~.eacuri la inimd nu-s.'l . ':::= fit! '•. _..~~~~'~7j.. mdj La inimd este-un leac Cetera !ii omu drag.9 Ie Numa una 0 rdmas La care-am fost eu de Da-o-ar V-zeu sd deie Toate mlndrile sd pieie Numa una sd rdmlie..' . i .. ~ ."'... . .0 FOST At NOAPTE In!.l] cn. ..""" 130 lnfAzat6 Fiorentino. dri ~ Ie 10.. SARACA INIMA MEA Mc:] aJr..-~~-f-~·~·E!·~-=~:l~~='~F~. • .~ r'~:""--" .. # ­ Nici po cergd.Glad 1# . . cv for cc Ie· La dottor ~i 10 poticd Sf n·am hdznuit nimica P()ticard~ii mj-o spus l.~~ ·l~. r 3" t/lj' i .i~1. ! t': " "1" '*..J. ·~~:~h":f-12:~~:. PetrEU? ~t-36 or: 1969 . ne-o zis do ru.==:: J Oe-o ml nal min ~ ~"' . ~~'§.~ . #'.=t. • ..for.lut" s(!r /J/. . der 1975-PQfeniie lle! 'fl. doru Doarme noaptea ca puiu (bis) Eu cu doru-s impdcat Si nu dorm neJegdnat (bis) 331.. :7. i ~. MARE PLOAIE.i' " ".

...fe__ le_poaf .'urn-pe Pur.1£ ---------./ gu-n _...:.~..ne =~ =:::::3 '. .II! '8 VI.v-a..--.....€ TIt I J?i:JSfJ J I) F-F m T8 . bo rind do­ mi'n - """--ali! . . . -..j'l =120 idem 322 .---.~ .''. j ~r=~---=-==4=·~ .:. !ri· to ..:::r~±· J.- Jg 'ntl.:.1 .13 4 _ I/up ...da -r~~_::#:~'jlc-c__'1_ __ BZil7281 MOde~ ...::-t-=1' ..-F--~_:i=rt -i --~. JJ J 11-..-tv 8a-/rF .-..------.J ...'. 81511090 Int. . F A..Botiz[) -::=!I .f-o ~ Idem 32! '1 _ ii . B75/733 ..: -----. -~:t::p ~ .. Nici locu nu·mi arde-n vatro. Perta Floare.:~-::::.ne .'=i==t':'=t= TJ. - .g.U fni" ..:-. -:: 334. ~=t]J--±i$t=1t=+-~-=F+ . -__ .!r-Ia. ~. Bf7 --' -­ !B {.. ~ ~. ----~. cI £1.-­ ---~~ {I J)= "'-iii .--.-8 -­ Cl Ie _ flori sin! pa iz vor poar ./ 8up. r-:±=---­ /3a-frt . -:. -:=~. ' --.78 ant nOiembrte-1975.rt.. .o boij tlnjaua (bis) Co/)o[ind de fa mlndrn (his) Fi.~~:--.=r-=L=:~.fa (. +- r .. • ': t t..:.::.do rti 335._M<. CiTE FLORI SINT PA IZVOR ":. da Cf-fe f?or/ si'nt_ DJ IZ vorl t . De bdtrln ce sint odata . . 6' J f~~~t=~~~~~ ..255--­ 333. Str1nge-o.=. nu I"'as ruiTJ-Di"1.~·~~±=-. . BATRiNETE HAIN E SCUMPE ":.~ .fa fe cio fe .'.-t..i:::.fa.r. dragutefe tate (/Jis) ..V no fII. (bis) .!e I ·L .d.fe Ie ~ r ...v-a. Ii . RUPT . ~ hal ...ne scum-pe . $:~. _ _ ¥ I ~----...-. '~ _)--=:::±----:-- .~ _ c(.N TRII \J::.0 BOll DJUGU.qu.--< ~- •• ./0 !"D :lv .e LI.---~:f=--~ ~=::~:::=:. -'- 6=P-=Jt·~t-j!j~_-FF~-· j --~:3 .~~ -#¥t. ~ • f!1! ~ ~-:~-'=~=W=L P F -h----.- .5-oi fa' giugu di f1 lemn verrb:::. flU Ie lJal . Ra" .L. ...fy:~~.--.. (bis) Eu silesc sa mi-I aprind Si ('u lacrimile-I sting Mdrg 10 pdhar sd beau apel (bis) Ldcramile rna adapd (bis) Cd trdiesc tot supdratd Bdtrineteie md gold Nu rna gold cd moo pus (his) Numai cit 1s umhra-n sus (his) . .~.' -- lu ob .<. :. ~. Rupl._~ ~'.~.---. __ __ ./71.

FOAIE VERDE SPIC DE GRiU Mag.Leoral!an Nulu -36 or ian 1971.(. Mag.Slcit!Or.at.. mal foa ie_ ver.s-o so-cru mni-a da ~ I C/u-ju y! 0 ra .1975-Poien'Me Izei r:-. $ 2 r__ v-r-.r~ de.dra cii'ld sa ziu Mai devreme-or mai tlrziu (bis) Nu zlni mlndm( devreme Cind vecinii taie Jemne. 337.-leordina J. 81613584 Moderato J. mal lata Moina sa 0 umpJe stinii Bali sa-i-mlnlnce cUnii (bis) Boii i-am mlnat in munle (bis) S-o venit cu coarne ruple Moina a bdtut-o ptiatra Mlndra mni-o mincat via/a Luati seama leciori bine S-ascultati-md po mine Averea mincau-ar focu La multi mlnlncd norocu Cd averea..de spic de griu Jpu nt' __ min . SpiC de 1'08.MAICA DE-OI ZACE DE DOR H BlB JaIl. B2112567 Alleg retto zis-o SOCRU CA MI-O DA Int.L1m:=llLt ..~ ~ ro zr ca .2~--------------------~------------------------------------ 336.:: 192 fg j_r=1ttE~'f~-. s-o so ..ce de ~ dar Mal ca de. bal-o para La multi manlncii tihneala. =168 In' Tomsa Maria . grlu. ma C/u. Andante ).lor '­ . Cd vecinii strlng sUIceJe (bis) Si moor face vorbe reJe (bis) Zind mindml pd din dos (bis) Este-o poartd de rogoz Cum pui mina cade los Si ne-om sdmta I mmos Cu tlOni de pipirig Sod nu scirtiie nimic.dI'. 338.ce ce de dar #u ma du .Ie ver.dI a.JU {I 0 ra .01 Z8 du .:: 150 InfBerc/U Petru-20 1968. Numa ca saRi eu lara (bis} Mni-a da boH din' po/atd Si moina careR.J p--{[f p r _I)j J j) J -In) J).~U mm'-a da___ zi.a.39 ani dec.ce la dof­ 10 dol.01__ Z8 .

in sus... t.. !/:Jg B121 J93 339/a... :ct ~-re .5/-/ .B1912392 . .eul de i(75 ~ i. klln.. A.· ira· lese *' sa • ~~t~~:i. cd ne-am iubit Cd-n botjocord am grdit (iJis.1\ ­ . an! apnile '976.~r~:~~t~:f·0~~t~=--=i:=~ lea-nu Ie j'I = 120 Inf Pop Anutd Hihiies-1.1 .~ «.'/. ··.da pg--sa . ~3'':_..C. Inf Grupu! de hortfocrt:' Bodnar Jfeana.5 ani mart/e-J971-V/seul de ias j "I it t. 11 "'11 da pa sa . singurd (bis) Ce sd lac dacd-i a~a (bis) Si-a me gUTd-i . ~_..."­ r i~ I ~ r4·· ..257 .._.B 20/102 ~ l.: ·/a-s dOCJm ne de re Ie .:...i ... /~ . _ ...' :. .-·-······-·---f~ 4 ~~ p~LE-=t=f===F~-:~·~~=:~ . 339/b.::::::::. petree lumen C·a-me zied-i de neghind $i se-nt..- . ii...re" I" Ca hol. re . DOINA MINORA SI OOiNA • !1 1'1 :'1' • .A ICEA MA VESELESC ...:~ Aicea voi(a-mi fac Aicea v(}Jla-mi iaC' Acasd-mi trdiese pe p/ac (bis) Eu 1m... :'JI·· ne.:~. nici ldsatd (bis) Numa-n picioaTe cdlcatd (bis) S-apoi cu-a me guro (bis) Ce sd lac daed-. I p r.-"± .! Doino mmdrci :)/ dawu Cu greu 1m.r~ Jl § ' .'l:' /r.)i IiU creste vee.'o »=130 #l t. _________ '-=--q_ ..':~ J) f *j-=:··~~t-}../ ~/e _..cea . .Parlando r u bato ~ § r ~ -..­ -. .s de strdini (bis) Co laTba de doi bdtTlni (bis) Nici mlncato.Jd ...113_ Cd hoi ­ Ma. mlncatd..nde pe grddincj $i-a 10 zitd-i de horbuz .. .i ..r r­ ..' .. ~ -..le_ Mln. u n! sa .ag.'_ til' -=> ~ I Rar J = 60 Inf Hircea Fforec .21..=-:-h lc~c=":~-:T"'i-=j=::::l-c-=jJ Ok 1: ~~ .J cnif_ mei nu fe-of' v i " " n ~ Mlnurile nu te-or tra' Gurita me I-a da pa' Du·te bade-n nebunit Nu scorn.~ }. ·t '-ii./:' /.··r U""~-T1-"~'£ t:=.. fac voita me Attii-s tacd daed-or vre (bis) 340.. a - ~ o- ~ ~~ . - -~--------.. Hai ma mF'n-dru - Da - ca-/ a .:.~jngurea (bis).I Hag. ma ve· St -t#:-O' .... M1NCATA-S OOAMNE DE RELE :-r.ne de --~ pr r Q' I P F r "1.fii-s eoam .' ~. I Pr j J j ACd - Mode..tl .r::­ ..~: ':31 '--" .Dragomir/2 sf.--=:::~' .J9 ani oprtile 1970.V!.... -. _ 'M" """"''''f-c1lc3'-c..~·~: ~~1 r..CCJ.._.

.J It - la.... dus mai bddita N-um ie$it seara-n ulitd Nurno-odaUi 10 portitd. 1n jos Doc-oi vedea am irumos Sinl Irumo~j pesle mdsurd Nu-i u mlndruJui idpturd.u vuiutu nucului puiu cucuJui I'v1w in jos po Ja 'uJpin6 r:'.. CII/((j Mag 815/101. I1(Q·n pa..ore . l ._ A~am " ie ylf sea ra -r. . .AI DUS MAl BAOIT A I Mag B28/31 Inf Pop Noria-35 ani Oragomire~fi . It.6 342...<. -1~"~~-Y-~ J fa hF~·l:·i~ ~=~~~~~~~]:§ -}­ j til· _..I rai n6. COLO. ICir @I De dhd .d/.341.ASE..~e·a/ !:j. .i/} ~ JJ ma sr. Idem 321. I . De clnd Ie-a. ra re ­ on I JJ . DE ciND TE. J Ilari I cu A~Q-mi zine citeodatd (bis) S6 rna ure p6 rnunti de piatr6 (bioS) 343. S6 vdd ducd vii bdd/td :\10." /:.N JOS PA LA HOT ARA Ilag B is/ JJ29 I..: /f> muntt" ) J..MI liNE RAREORI .. uitai in sus.

--.. -~---t--~ VI . -"'----. . --'''11' ­ .--.-'''.-J Ja==$»r5Ff=Jt=JCC:Jt~}Hr~-~ r::..---~..ptl____ r-=-1 ¢: J C..! Mltle::-}6 ani ~ fa..._ u_ ~ - [m ..~.~.! =::. 11 . ..J -#=..::!! .- " ~ s ~I ..-~"-~>-.. Z8.:..*-.---~-~----..---.Ie . ZI-n/ ~'f' po ~ mOl" " va...----~=I=..---=to la__ J .tl} J~3l$-l f .. mln-Oru. -.------.--.. "'-f' (re....~---. ~ $BU.. ~~.: =. i i ..::::.. B29 13221 Repejor )1.'" .. > ~- il ~.. ..~=i(~~~~:':'::::i . "-.~of Cu ~tergu[d de luior.J.- C?~--.-~." +..'..-----..----------.oe -_.81 FjLi .:.'--1 .' _.. . ~ . ~ J Ji}1 £Ii I J Jl tld $ Tal CJ- =120 op(lfuJ.. I J~-:Jli '-' ~~..-..TAT OMATU S-A TOPIT 'lag B2511031 Inf Hoteo Anuta-51 on! _' 4..:.- "_ J.:.. a ..lIt_~ ...~..fa Ma 1ft ra rf/(..~ .~.~--~ .Ii-Ie-a /[. .r '_..IN::b' fa ~ ~ ----.- .. "-j -:~: _ "' H --- .r·._.0 Jj jj 5< I JJ. . .. . --' • ~ Om ara c1mpu cu flori Dimineata-n mlndre wri In mud de dimineata Ne-om spdJa mindrut pc iata Mard pe marginea ta Preumbla-m-oi cu barca 35 ani 'estl Cu teleaga numa-n fJori Cd 1i primu-ntre leciori Noi pd tatd I-om spdla Mard tot din apa to Si te-am ~terge bdd. .L .SU_::='_ ' 3451a.Lt_ --t-·· ___ . .ilunl /96B"BotllD '"-~-..I d _ _ J - .~ --.~#=:-::~ ::jEr-".1 r!..j . 't----1-\<' t j ..~_.."~B :-=tJ •• i\1ora eu te-a~ intreba C-am parte de fJine-or be .-·~-.ra'::=:I __ .i Moderato)1 = 125 BetlZiJ .~. + .7'- • --=±-:::-+'" l-.~. ~ Moderato . :-r'.-----~-~.~·--"-~l{t'-E-i--"... -.'" ~ .J972· Hotfnl ma.:190 . J/g -j /.--!'..----_.du.-. ~ I .:.'. ~ CPn - p. ___ --cj ..:C­ Ie pJo -pu • '. -') . r. s-o to.... ! . (".-. H..~-'-." ..- ) ".r--". i.----.. MARA PE MARGINEA TA inf P. J -- .. CiNTA IZA VISEU J34 "'ag. (j ['(n- Ma ra mU-Fe-SU ) -J III . "O". •1 • .~-. "~"-- .. ·-1---­ . ~.~lr~ Brin . ---! 17ld. #- ...! I' r/_.­ 344.... f- .. :1 ' . . ~~ '*: .. --~- Inl Boboreo Joana.. '.. un.I-e ...--~~-.. .::::. ..J)ll:~>.2·59 -.~---~-----~~-'¥"----..--/ '..Je lltd. .trt''''iJ:-.."-. Ma +--~~.. zc.fa j "lag 82511977 3~~b...fu -j1 jr.-.]-. - S(.-~~. ~ .

lapa Co-n lacrim. md are numa pd mine (bis) Peli.16 ani 1975. bciditd n-ai zis bine (bis) cd eu te-am Jdsat pe tine (bis) n-are mama zece fete (bis) sc1 flU Ie marite tdte (bis) i -. Mag BlO/ JI. rna. . 34Z N-ARE MAMA ZEeE FETE Mail B. Pdi. Inf Blendea Marte. /eganat (DIS) Cit aj fost instfdinat (bis) Imma tH astdzi pJind De beJ$ug I>i de lumina. Pdi. vOU: J-Q II Pc1i.260--------------------------------------------------------------­ 346.. ie-a.J'.7'i--~~:>Pfr ~!-d- t . - ~ - "I ~ ~ I Pdi. MARAMURES VIATA NOUA .. m·a da sd·mi fie bine (bi!' .-$i aJege ginerii (bis) Pdi. are mama numai trii (bis) Pdi~ I>. Pdi.'n/!'~' IdemJ22 ft:.

Ie. ani 7975-Desesti J1LJ . 11' iIQ ~ da .261 . Md'-sa nu vre sa ~ ~ 9-' § 01.~~ . 10 CU MINORA M-AM IBDIT --"""""~ Mao 87811251 Moderato )l =145 ~ In!..g~ .j is ra dBi dai .:. daino Si protap din ruj de moc (bis) Sa-Ii fie mindrul pe ploc (bis) Hoi dui $i doina do $.+4E3 Nu _ _ fii__ min ~~ Iii mFn·· druf pa ruf > ~ ~ ~1 ~ pa fTt ral_ __ ~ ~ f)in do ne-am sJ I Ji jca fa Hal drul > - i#t2J2l@ j ~ l J ~J J-am Ire ce -:tit.._ ~ ~'" Ie m-am 16 - dlf--_ . P-m! . do Si iard daina. 81811590 f: Modera to .p.I__ ne. Ai. NU SE DESPART INIMI DRAGI Hag.@d J) J . . .-sa nu___ ne-o-n va-il. mal. Nici de mama nief de tata N iei de nimeni niciodntii Hoi dui5i doina do 5i iara c/oina.na dal - Cu rotite de Jemn verde (bis) Spitele din mdghiran Osie din odoleon Hai dui $i daina.Ie ~:breE ~ f$Jj@¥~%tL~l!LJJI ma j}iJ) sa nI.J Nu t=W..-. pes I-JLJ Ie de fur j --­ a dui ru/ _ __ £tj ~ nB. dui ~i do ina do 5i iard dGina.JJ ?J € Jo cu__ min . doina Floricica dintre fagi Nu SI? desporl ioimi drag.Dese~ti i== -_'::] $w=l].Ii.36 ani dec1975 . Je. Doc6 n-o voir momo Doed n·o voil mama Sa (f(jiese cu dumneata (bis) Hai. Ie.=.b. doino .Iu - »:: 130 ~-) Inf Hotea VicfarlO-]1. Mal blne nu soar s1 data Asta dragoste-niocatcl Asta dragoste-ntre noi De ncicaz 10 omindo. iara doina./ ~ 11 . ie.­ 348.dra nu un pIC.­ !I Ai. 349.0. mi-o dea Plna-j toarce cinepa Si de vara $i de toamna Co s-o"mbrace co pe-o doamnd. le.n vo . J2. ~.Iu- bPAblJ' J . Je. . daina. Hafeo Nic%e .if_____ /JB'm.

- 350.-lIli-i ud(]u n:(J..181­ ::u­ . B17/ 27B .-.--. 11 14" :.------.B/rsana du .Iu! Ie re ~- le m-o - TU - Ie Mag.-..~-.. ZiS-O .7970.MAICUT A CiNO M-AI FAcUT <II::. cu mea.-----.'neau Obr6/of/.-~-.------.u(o mea maicll/a mea Cilld nerOZLlI: le-Qfljunqenu (t}1 ) L(Joimlle Ie {i')..----..'.. ~ I Suarele le-[j doqOJi/ Cd m. d era t 0 1'0'10 351/b.-.. pAOURE MINORA DE BRAD " Q fnl Ivane/uc Rodica-35 ani 1976 .rui ~ I /~/a! hi . ------..-.s) mtilc. ::: 160 inf Ardefean Mario 15 ant 197J.-----..1no 171-0j legdllQt Sulletu.cuto Inca .. cu ­ fa cind ) MSI p:5 .Sara. furda Gheorgte-JO ani marNe .Sapln!a /.-.ru &' ru B jfj /539 351/a.. do .tn-a/ cuI.re min laf__ /.---.-.--.262 -.--~-.. In!.sau s-o rm - ne.II t i fie s-o-apri ns Dill guntd mne-oi einlat PO mine tot m-G! umbrit (bis) Dj n m-ai iegana I (b.ne rut..-----.---.

mai (bis) mai (bis) mdi (bis) mdi (bis) ~ Mag. do ru Ie. miit' ! J.le _ __ t I·) J.reds-Ira DI - m. ma.===­ .. ______________________ Te-ai 1 j .ea·j vese/ia Mai. fi 2 r F I »': 144 Min ..5a.. jT. dorule.ra-n bra - ~ r r ml Pr ) I fa 2 F J )51 J.Sorasau E1ff u - P fg fe-as eu Ira ~ t &. B18/1860 353. do rule.a f fe-at . do rule. dOTu/e..E Pan-fru e le-s va - I Ie do n. sA TRAIAscA OllE E 5a I ~ ff wtg do ru- tra.:. 7975.ias-ca o .------------------------------------------------------------..cal j Pl1 j nea­ fa Ir fe-as gr~tU j u mal IlW J J1 I )fuk t2J 5a.Ie fe-as cul. - Ie.j] M§t' _ _ _ fe-at cuI . Pclntru .. MINDRUTA FlOARE' AlBASTRA • JO ani ~nta Moderato . F ~ I j) ~ F..Pan-fru e le-s__ va I ~ I~)t] mai___ t~ ::r_ Ie Mal.263----­ 352..ca ca___ IJ/ maf ________. Pentru e/e-s vaile Mai.dru .ra-n bra .sa trdiosca oi/e Mai. I C ~F ~~ -.. IV din fe . Sd tTQiOSCa ooche$a Mai. nea. .>­ [ M: 73I'P' .- r I pm' I rC77fr' bas - Inf Costin Viorel-24 ani dec.di floc..

ne /a De rni-i vide mori in tine! i>i:sj .g GCt. m!1fcil cd mni-i nine (bis) De Inj~i \/1(1(''. Cl':~- Je.mi f ru nza de· nvelif Crenqiie. ___~___~_. c-om rTIurit Lnw'i. liO idem 337 spu -.BDrsa an! Cd omu loin so deoote (bis) Or! pote plicd-n pacnle SdrQcu ornu frurnos eel 'Ii dragostos $1 nonpteo $1 ta lumi no Nu·i mal . f In.. iN -_. ___ ._ Moderato .354. PA LUME T-OI TRAI .~.~ . __ 355.te ne bu - nl. ._.' .hi nirne de zino Omll fain eLi hwne [c1le Tat Ii sto btne eLi ele Gmu hId cu h(lJne tmne Nu sa duce-n Illf)W. COORU LE ORICE ~'I VIDE Hag.">" 154 /1t!Gna -.~.~ roa·· ni -­ vt's . 8'6/ QIJasi iub:at() J". ~- ..~. OUCU~SE CATAHELE Mag 820/518 Moderato lriem J4J 154 <_.:. i971.spune·. . df·-acop::>ril..g-mln s/ a co Ie-or Sf ~_.

~ Vaaul lzei § ca i -~ n/.-.... /J 2~.c..r :I?d __ me. -~ ..: 110 Int.265 ----.t. ~~ en/ r'ADdeu~tc: ~"-]:: 120 !./8 an. 10 prinz 51 .J // ria r .. '"j' . '\. [croul iOT! -38 un! kCefe£lfi /1lhOl·-27 ani 1971.--.V!~.. ma! -i$L-­ C(J­ . dliC..-----.u.--..11ol {lIn hodind .. .-----.~~')sl . . mdi rbJs} C6 !(:(lOlrt fie-oieslf:'a nu-.... ...SARACA INIMA ME ... ------.---.:...../)92 AHegretto idem 2/.i fa potu'a (bis) SI fl.. ITlfii___.3/ .... . 8.-----..1976-Bogcfan Veda :'1e-n ___" \// ­ d ~" fi~ aFh ...J/"ot' d~'a_q s. ~..\f ! 10 cin{j..--.-.: ) -li-6m fosf dra-­ 3571b.. mal Cd ieocuf/ de-westea l!U S to inima este·un ienc Cetei(l f)fn*1 dfUQ ~ 358/u AVUT -·AM BINE-N VIATA .-..---.i7!a __.­ ~ tt{.....u doi!lJr :.----­ 3571aJ·1AI MINDRULE FLOARE ALBA /\(J~q.'1f Bdrbut lleono-40 on..-.5 .".. --.: ...>.. iJocf Anuto.f!. mi-o spus.. jT}d'!! bra ~ 3m /a ma-ma-n bra -/a.'ut-(1.-..:..---.arn io nirnfCQ (bis) PotJeord!.::: 1130 t..--.~ __ Oli:.'. /-a/rJ doc cu Ie..-----.J.rn Lh1 bJnc' n10re (bj'.-.. Nwno rior Si (bis) De Cilid pOI! do!!v lIi!n(/ ZiL!-O nu J.. .

J @ Jl I } J l ca .m-(} :11 ma Ju-de ca ma Jv de jv . 359.erato j.<. mal Ca ml_ mni bv - na min . Meg 821/2422 Idem 328 f fJ Rar ). Rari~or Idem 328 )l =120 '" r II II! .ne V orbe rOJe $1 mineiuni. De-oi mere-n casd strdind. Cd ie/e mni-or prinde bine. rna Si tdte Ie-oj spune rind Clte una. Oi mere pd pod de-argint.mu. I].ra. m6i (bisj Tot minciunisi vorbe rait· (bis) J P II Oe nv mi-avor-be bv ne. Tu. .) Ca /a badeo pe genunehe (ibiS) De-oi mere pd punte-oi sta.be bu.: 150 Idem 328 IJoam-ne ce-am fa . DOAMNE CE -AM FACUT LA LU ME Mag.J. ZIS-O MAMA CATRE MINE . 8211 2380 .cvt la lv-me IJoam .: 114 § T :1ddTj-iffi~H rt~ih± J~ IJ nu Zi· s-o ma-ma Alu su . clnd si cind Oi mere pd pod de-aroma Si de tate oi da sarna Oi mere pd pod de piatrd 5i tdte le-oi spune-odatd Ma grdie Jumea prin sat.\Iv ~ ]JJ J rna_iv-de Mvll ppE I J ~ :n ca_ Iv .ri .me 4J J J I •b 3 nu f . . mai De la prletenii eei buni mal Vorbe ra/e si pove$ti. dra - ga ma-mii ~-~ Sl.266--------------------------------------------------------------­ 358/b.fea )1 )l J a. rnd Lasd-md mamd pd mine Ca sd-nvd/ horile /)ine.----.tv.:loam $uierat De mama n-am aseultat Bine vdd cd n-am 1mb/at Bine vdd cd n-am imbJat. 4Jp J a -t@ I J no ri ca Ire mi-ne. De 10 prietiniJe me/e (bis) Do eu din sufletu mneu mai Nu Ie doresc nici un rau mdl Do /e doresc numai bine (bi. '. mdi (tJis) C-oi mud $i-ol mere-n iad (bis) Si de-oi mere-of sta pe punt€! (bl. Mii.-a J) J"­ II " • Am horit ._ 8/ ne-n_ /u.e. 360.mea. HoriJe moor ajuta (bis) Si strdind de mi da (bis). 82112300 Mod. mdi (bis) Di /0 prieteni de la tdti. rna (ois) Coon orata /a bddita.MULT MA JUDECA LUMEA Hag.ne ce-am fa cuf la lv-me $L~ jJ j?J) -­ w== ~ .--~ I F var.~) Poole or uitCl de mine (bis) .Ie .de .

J 8 Co [)1-cm iubit eLI hwLo 1 i)is j ~ 363... cinu .Z} ~ ~"1 . lnlB!f:}ndec! SorCSDU §I A -­ u-z/ ./....\/in'jf<./ I) J.. (.re-81 /770/" ~ "'.. j:)):' ~l ~ \ • .. ~.in nic:i f h::diru] !o .. --.j.-. -e..----­ <)l=..------------- -·---·-.'\ / . Bmieu I()[ C'c1 de rom ie [·~j~nin.tnt .'~ li~O .Ie ba-- /..fa 1:.\ ../- lorl:'-([5 vre boffe '. --------r- 267 --. ­ 362...{J $i n1.1(1 \tinge strrnqc .. .0rt t~5ti rut !:If [nf:U is..wd./". f j ci. ne-... fl . ..'.-.{ r:!( .J '-" "I TARE ..(1 lGC fnlr-o qrartind ell :nne c.""1 t . ·-------·-·------·---~-- .. :: BADE SA MOR fe/ern J'Li " ""1 Mog. . ('(1:. B131626 "j::. '-. · I-atn '""i e. 1£.}. h Ir-o m{jI i .lJ:: 160 ~ T.or Sa-I ra ITI! Ie ra . I\/urnai (.. l .-iCC UUiU nu . '\.' pilJud un (Ie :lIngi? .' ne .r vre rr.. lu.. 813 1649 Allegretto Idem 322 . fbl. pa-n' . (iJis.. su ­ '. .r vre 'i7 (}/~~ IJ /u -·rne-d.. . (11 i vndd ..C ~ la- we 05' T..>i ner:n:u ldu (his) (.u iilit' dupe.:: sa n ieu SCi vada taW lu n'.!'Q [l)i.. '..g .AS "I ~ .) cJnd (lin dur ir. AUZiT -A~1 BADE EU Hag 8251724 ".R VRE SA MOR ~ a Mag.'.1ATA LUMEA . l hadeu clnd :../8 /i_F me-.

.fa .drvf drag_ j) ~v tv drag in va .-----------------------------­ 364. fe-oi__ - Iv va-.> dealu la Banai (bis) -Eu de n-(l!> ave copU (bis) T rece-a::.naf___ Ct:J l77/- ne_ fe-eN Co tu ti-j tine trunza. ~J j) J1tmI fbi. dealu Jo Gutli (bis).tin) Ie _ _ ra ea .. 365.B-ma v min .= Idem 350 155 Co -..----..­ 366.I ./ 7250 . Co: drv.I """" r Jeff ) hal ne --Ie ~ Ji J I j) Sf > J W­ II ha/ da. .fa-rna ce sa (ae __ In " t.se . mdi Codmle fe-oi bJeslema $i-n bJestem tu Ij pica.fa.NVESELESC Idem 357/b ..Ie ra ea -.cea_ ma-n . ma} V(!zi codrule c-aj mintit. INVATA-MA CE SA FAC ~ I Hag 878/740 Moderato Idem 245 )l =118 in .--mal _ . B71.? Qveo barbal (bis) Trece-al.fa-- (!J ... mai (bis) I-'rUflZQ-n tine-o-ng61benii Codrule te-oi bJestema.. ma. mai (bls) Toamncl ca primavara.ve .lese j) 4h J Aicea voifa-mi toe (bis) $i-ClCaSQ-mi·traiesc pe pJac (bis) Eu de (l-a.va.naf. mal PloUe sa nu te ude V infui sa flU te mai sufle.lesc A. S-om trece Iza-n inot (bis) C-aicen vezl cd nu-i mod (bis) Parintii nu ne-nvoiesc (bis) Oamenii-n sat ne grdiesc (bis) .# e Allegretto cl wt!#'ZJl I Fr?J I ~ 1 . AICEA Neg 87112571 Allegro MA. II ­ j) =140 A I - cea_ ma-n '-' ve se . CODRULE RAcATANAT Nag.268 ---------------------~--------- .

dra fda) .ge 3 J I-al jJ &-:=I~~j ~ Nu 'I ~ Ii )/u sau saf_ _ maL lra-ge i-a! sau sal Da. r I i f=a }l r±4-3¥I=¢t-f=i~~.fu I b J .ne_ be a . ~~b' . J . LI.moo mi'n.Jft-J+~E~J=4=1IT4f J--j.fa .su_ _ J ~ i1 ~ lIu-/ J $)#3) Ie . lvIa-ra - mu-re . mnie mni-o pJdcut (bis) Cincl rna uit peste crangutd Nu-i asa verde frunzutd Ca 1a mlndra-n grddinutd (bis) A.5Q md leaga doru (bis) Cum legi roata cu iieru $i ma leagd dragostea (bi!. Eu am sdrutat po ie (bis) Cum ai da eu 0 nuie.J=~~f-'.fa .mu-re . iecior CQ $i tu N ici orO$ ca Sighetu Cite J/ori pe lza-n sus Tate cu mlndra Ie-am pus Cite Ie-am pus plna-n lOri eu Tate-s mlndre Si-s cu iloli Cite Ie-GIll pus plna-n prinz '[dte-~ mlndre Si s-a/1 prins.---------------------------. CitE' ie-am pus plna-n cino S-au usc(Jt din rdddcind. fj ± . -rar=-.) Cum legi cam cu [unea (bis} . ciunti virfurile (bis).lv-I Ma -ra .h = 108 In! Arba Marta . : - 369.dra moo min .Iv >- *"::::::. 'il '. BIl...P=:dr~~lrg rtf.Ira . .Vodul Izei j) L £1.hJ J. (bis) Mdieran in tri erenguta (bis) M-o mU$catmlndra de buza (bJs) M-o muscat $i moo durut 'Geaba.>' '"7 If.fa (da) Cum ai da eu pa - la.--­ ] -0 eu SI ..l 697 • }l. CiT 11 MARAMURESU' .dar ca J . CINE BE APA DIN VAD Mag. ~ ~ . J)j)J ~ J2 ~ f..ne be a pa dm Moderato . BIOI 798 Moderato )l =124 Idem 35210 1"':'1 ~ ~ § 1P. 10 - II Cum al da cu 10 . 821 11861 Moderato )J= 130 Idem 3JO ~ I &er¥pr I P F ~) I J &JJl J •b I P F rCTtr [)) J • Jci ru ..J-€ 3'1 6. ~~' .pa .su_____ . .) Cresteti flori si infloriti (bis) Cd mie nu-mi trebuifi (bis) Cr~steti fIori cll garduriIe (bi!.269-----­ 367.17 am ian. " m~ .) N/1 1/0. i ghw mal'.pJ d. Mag. SARUTATU-M-O MINDRA ~ ~ Mag. Eu oi be de pd $ugdu (bis) S-oi mai tra' fa satu meu (bi!. 368.. I I.iL Vad 3 V'ad (..JJ - ru .. lu ___ IVu-i fe - (lor [2 eu Si ) fv _ _ __ Cit-i Maramure$U Nu·.~ ) ~F=*=]fl$-. .. 197!'..

Once~tl J. 371. . ma IF Am du .O-MPARTIT NOROCU • = 110 ("':'\ J.r-o-m-pJr-ttf na ro-eu.re-un dtJl PiP' vreu mlli.rt}- fosf_ du 1:/P J sa -- I P J j.ma me 1 . 372.S6pin!a Sa - ra-eli i ni . CIND S....Poienlfe Izei h 1#{JttiJ )) J rJ $$1__ H?-£jJrgzJ FPI5J:~::fJ r Am {osf ga.re-un dtJ0 ma j Ta-fa Ta .B20/183 ..----- 270----------------------------~--------------------------- Hag.fii ra-ca i - ni-ma me ~ /a. B16/ 2588 Andante )-. mai 1965.. ar vre sd ard in IDe (bis) De trdiesc sd n-qm nome (bis) Tdtd lumea ardd-n pard (bis) De bddita n-om tihneold (bis). dI -la ra-n ce-pe-a ma_du re. /a /u cru.eu " Nu Jq3r Andante j)= 105 Inf Oragu!!> Maria-55 an.! greu. B20/309 Andante Int Stan Marie -48 ani ). ma (his) Am fost dusa-a sdcera (bis) La altii le-o dat cu caru (bis) Numa' mnie cu paharu (bis) Nici aeela n-o fost plin (bis) Jumdtate-o fost sustin (bis) Nici acela n·o lost ras (bis) Jumatate-o lost ndcaz (bis). . da' sa_ mor f] r\ssl J) Nu mni-i greu. SARACA INIMA ME Hag.cu_ :b th j lu-cru.I J /a Dnd . ma unds-o-m-par-trt_ na-ro .mea l a.mea '(}. da' J?] W J) I lJ j 1l~ mar vreu_.. Tomsa Marie 18 ani J dec1975. Clnd s-o-mpdrtit tihneala..ra-Il .ra Tdt.= 110 april/e 1965.ce . TATA LUMEA ARE-UN DOR Hag. 370. ­ In!.le_ .fa "'--" /u . /u .pe-a p F F P I lJ j ms_du @ I#J¥ r F p I lJ J J.

la I r ~ J )l I J) f)~ W.--.ni ma de ~ ~ t.@!Q) I ~ la.271--­ 373. AI-am cv ..Jrl_ fa . z/s ho 00 Ci-ne-o . daina. B21/1096 Allegro Idem 330 J> = 150 .ie m :.ne-o ziJ' ho I (/Ifl_-_ £.ce ' .-..D sa - . J J~D N-am I.cv-re ~ IjoJ sa v #. 374. gJ )1 J! J e '48 an -S6pin!:: ~ tln co-pit mic m ~ [I . Zori de ziua se revarsa (bis) Da. 876/980 Allegretto J> =150 zi InfCurai loan a Petreanului-66an..p eu fat la mm-dra-n bra ) fa.ie .re - m pv-lre-gai I Jl J J !I sa Ie tai.."t? ./ag.Jl /a 4lJj J --- min. lasat allat lasat aflal Jl J!J I J Jill] F.Ii .:: --­ ~ =. Si eu tot la mlndra-n casa (bis) 375/0. horind (bis) rna-sa durne (bis) horea hare (bis) Horile din asta lume (bis) '-e. CINE-O zis HOREA DINTIIE Hag.e L-o L-o L-o L-o rna-sa dormind (bis) horeq.leud Zori va sa_fa l ce 20ri de_zi va . 30 noiembrie-1975.5" ~ I (e J) . J .J. fa ..g 820/337 Idem 372 J>::: 100 ~ ----­ I . Cd lmi laci aUta bai (bis) Daina..ni-ma de J . INIMA DE PUTREGAI tI:. .p ev_fal ~" ? I .rea din .§) J '" . ZORI DE ZIUA SE FAcEA o.)5] 9 tin CO-pI! mic .J ..sa.l #.P II . SHu ca nu Ie-am pus eu nume (bis) Si pd mine m-o-nvalal (bis) Mama c1nd moo legdnat (bis). I~~ F ~ I ~p rea din fF-ie r js.dra-n_ bra - J) .sF. mlnilrd $i daina $i iard mindrd.

h :: 90 i_.. - I..MA MAMA SINE Mag_ 810/612 Idem 358/h • ' = 130 Zongora f• fT)a -­ ff!a ne Pre.ga - Ie ce / d --...u- Ie ." A­ Numa eu de-a~ $ll clntu (bis) Pa mindru J-a~ olinta Cu ocllii ~i ('U gU[..l?l?e zeu. Mag 818/1. loa Nu ma ell 0(. [amin Ja pragu yost' Mdieran pradat pd masa Ramii mama sanato(1sa.:.61 Andante .Qsa-rna c-oi pl1nrJE' eu Dumata-I pilnge fucw $i eu {-()i pflnge dow Dumuto-i pllngc munC£l Sa Dacd n-ai fost /)UCU(()OSU. Alu--m.\1die[an pradat po jos Rdmii tatd santitos Daca n-ai fo' bUCur(J8 Sa. PJ1nge-md mumd pd minI::' De (-am to' cinc1va de him..._------------------_•.ma [h.. _----------_./ ... NUMA! EU DE-AS STI HORI » . r:lmln fa COS() voastl'd Si eu (-oj pllnge ieleCl . PREGATE. OJ gu ra eu de-as -1. De (am to' <:lndvQ de taU .] Apoi no si JQrd lUi Pind ce·() Zilli hadeo Cine nu ~tie hori Nu stie nici a iubi Cine flU sUe ('into ~tie ca nu-j slmbatG Apoi na $i iara na Pind ce-Q zlni bodeD. /. .~j iara no P1na ce-o zlni [)(Idea ce-a zr 376. Cine-nvata l!Ori/e Uito supdro[jitc Cd Si eu Ie-am invdtat De supdrare-am uitot Apoi no ._-------­ 375/b..272 • ---------_..81 mTI7·dru I~¢'.

m ~ I IV(I ma _.nf>' . Cu gura . Mocierato . a ce .'i._ mni-ar sa @) I p3 __ ~-j.­ 371 STIU CA f'.ra ((I - cu groa-pa..'8.. mai Iv'o ma fiH a ce - Iv i. '"' ~..ru___ " cu pa . de-! ZI' ~ .g.---~-"--"--------------"'~-------~--------'-------------- 273 . OE. ~=--=lT-y-- r ~ .lu - I." Ie m-ar ~ B· ce Gran /lu -. _" E78/296 Moderato ./ 7D2 ~-=­ -.ce. ZINA MINORUT DE-I ZINI . fi i.__ ce .J II Gum e.ru___" p5-mln-ru _./t'1) ca ~~~­ mFn-dru n-oi mB/ sf..Ii =124 I.eI~= 120 ~-~~: ['U (C/f!7 e.AS MURI PRIMAVARA " .dfEt~ "-0' mal " '" Ji J ~. fti?lP J q. Jdem 356 --~~#~JL~I r= p .' ffl E flJy mln-d-u _ '.J-0I MAl 51 CU M1NDRU .6 mlndru..le nu Ie vdd (bis) l'vld mlndruie.±L2ms~=v f-J I jl d .mm-IV. __ cu * B Idem 331. Creunga de moUd }(1 cap (bis) C-Qm trait tdt cu bana' (bis) (v\amu('Q de-oi mud eu (bis) Pune-mi pd mormjntu mneu (bis) Pd mormlnl sa-nIl sameni i10ri (bis) C-am lost drag6 10 feciori (bisl 3i9. mai (bis) ::.___ ce.ne cru . :~-tij::~0~~~4"Iii.ru f7}n-e-ar pu . ~/ Idem 322 ~3 "''''-. ~ Atunci om si bdditdle (hiS) Cind or 8i po pomlnt ste!e (lJIS) 37B.i ell oci1il (bis) Celuita-s eu bugdt. I II J J. mindriol (bis) Lasd coasa 1n privdor (bis) $i zind /0 noi eu dor (bis) .

SARACA SUPARAREA Idem 334 '* IlW J Jil )J b ) J. 382.h()n fea mv .' I Jq Fos.pa. II Fos.f. eu toto trait-o bine (bis) $1 nu salasa nici de mine (bis) . i!. Rau 'k de_ nOI_' 3 ~ de-a. rea.ra ­ ca su .Ie M .han n-ar pu -: Ie-a mu - n /0 .tvl de ~ ~ bJ @@IJi de_ BtU I~~ ~@Ijd J. nici pd tarina Fd.gos ­ hi_ _ . CODRULE BATUT DE PLOI Idem 3511b t£. a cv ma-ma.' pd iarbd in gradina..l-a so-ra I ).I JlJ ~@ so . CINE M-O OAT DRAGOSTI-1 Hag. B 1312540 "e Idem 3571b Allegro )l: 142 ab C/ - ne_ m-o dal:.o'oi.mIn .a (bis) Tie cd-ti plied virtu (bis) /Vlnie cd-mi trece rlndu (bis). nici pe t01 Numa pa pamintu go} (bis) N iei pd tol. J J. S5.jO. .ra .pJ-ra:._ dra-gos-fli giiielM J LIE blp r n·ar pv C/ ..doi_ de-a-min.fu f de aI PEI plo! rLp F ~ I Pr r' Ie plol (0 - dro - b8 .ma.ca su .ra cu ma .dro .ne m-o dal dra .ra rea Sa . B 17111 381. [ Pr Rau j. Tie cd-ti plicd Irunza (bis) Mnie cd-mi trece Vleme.---- 274------------------------------------~------------ 380.rio N Ici pe cergd./ Moderato }l = 110 r nOI_' Co. • Hag.

cu. I J) J !la.ce-mi mi.ba.ne ­ ir j? 8 I· J. Mag.I VIDE l Idem J50lb ~ 2-).ce-mi mi. ciND CULEGEM CiNEPA J571b ~ § Wd lJ1lliJ 6l (ji In!. miii Do clnd m-oi duce din sat Te-C/ mInco numa bdnaf (bis) Ii ~ede cu zlua-n prag cu siTU tras in ac.tat' ne-n ..n .tea iTJd-re.I> =112 j) J ~ J) J I ~r flo . Nici-i coasa..rin ClI. niei mlnca Fdr' pJ1nge ~i sus tina Dupd mine ti-i uita.rin. Vin ~ !t find cu .. ::::.de-om fa' m ~ Ma La za.cu. 9 (l1--de_it:' . I~) ca-/ vi . J La Marie-n iundu vdii (blS) C·aeolo se strIng fec10rii (bis) Uita-te mindrule bine (bis) Cine ~ade llngd tine (bis). 1971.e - :10 ~ rea § Un de-om fa" 'lin . 8211 2J03 Moderato )l: 104 384.r ur. Unde oamenii nu-mi pJoc (bis) N iei in easd nu md bag Nici In vole nu Je foe.pa ~ J' @ J Jl I b] J Ie .la I ib J JlJ :11 la gu . I )] di8 - ~ 9 gos.Vadul Izei J) I ]la. ~a/ .r " ~ @ § ho . I 61 bj b J [)e_diu!_ nu 1771-1 j? ( ) W.loa ­ n .. VeseJia-i tare bund (bi8) De-ar tine baMr 0 lund (bis) Da..fa W r Irr p ppJg > . B 1312197 Allegretto . pe earare. .Ie .!lem cf . ')1 Da c1nd m-oi duee din sat.9 pes. VeseJia-i tare dragd (bis) De-or tine 0 Jund-ntreageJ (bis) Cu oameni de omenie (bis) Da.ve.275--­ "fog B 21/2535 ::­ Moderato .le.Ie pa-re a . Dragu-mi-. ".gem cr. &U I J) J 1> J I P r er ttr· I P I' La-sa ma-1778 ca-/ fJJ.clor.: ~ " Iii ~ lJll1> J ~ .de vi de.ne . PLACE . 35'1: Mag. .j ~ I)) J gJ )J I J) J &~ J @~ 0n :u J iJ] oJ I L. Herbil Anura . .MI MIE HORJNCUT A I Idem 3511b " ~ ~ J.. /0 veseJie (bis) Da. a Ie ciort ne. '""­ i- 383.fre .e PIa .52 ani febr. rna.de. j »I pc.f/ gu - &u ~ PIa.If: ~ V8 ~ co - :h~ ~I . mdi Doarci rna vezi undeva In odor /ooareeare Doara md vez./a mFn- 1J '17/- I'.ra_ de_ /a mi"n-drv-ja.e ~ ~ ~ 10-1 Ie C-a - j.1m . LASA MAMA CA.e ra..ba ~ 11 ~ _-=::.~:: 136 385. 4P mat" La-sJ ma-mi!J 01 ~ ¢=a 0 J'j Si IJ fa ~.

lira. BATRINIT .nar.$i uUta eu ochii (bis) Sa rna vezi cind oj zlni (bis) NU-i pdcat cd m1-s hatrln (bi. :i co .de J@J "--' 1]3 de Ca-s If .IrF.de.lu lau. )) D I J - )J j.s) Cool s. Iv /au. tue pa baba-n gUIa. flU ma vinde Cd-s lindr si te-oi aprinde Codlllle judecator (bis) Nu rna judE'cQ s6 mor (bis) Judeca-mi-i s-oj zace Om co mine nu-i ave (bis) Judeca-mi-i $i-oi murl (bis) PHnge-i $j ti-i banul (biS) 387.ju .Ind 0 -. Idem 321 l f::i Allegretto ~ ~g £. B 28/220 Allegretto .prin. MAl CODRUlE NU MA VINDE Mag. I-am mIn .'Vlai codrule nu md de (bis) Cd-s t1mlr si ie-oi DnIda (bis) Mai codrule.~ )'1 ~ ~ Ji lEg Alai co-dru-Ie ~I no ma_ vln ..dru.frl. magura $i so. string f1n di piJ. .f-am 0 6a. . &~ Jl1::7Jt$ . eu. Ba . _ _ .0/ a .Ind co - :5i lu mindni·j batrlni Bdtlnd masa cu bobdij .de_ M#i co.nar sl ) Ca~·s If ..~ L~ .::: 140 Idem 330 .llra-ju .ni.L¥ ~p p ~ 8<: .t.arna lingo leagin. 821/1591.AM MINDRA EU Meg. prin Ie-oj a . eo. bun vara La fin $i .Ie a a I ~ r t PI(SF ~ iii ~ 1 nu rna vin. dra.~ :: 144 IJ mIn dra. Sa string f1n de pe finatd $i sa /eagan baboon bratd sa.1 fe. n/.276·-----­ 386.

. 390..... -. .mJi4:-_~-=t.(() .~./-0'1 c-am eu .---:.-. -'!iiiii.::=.J/ - fat Omu care-... banii i-a$ sl bdul (bis). . rdsutld cu suspin lnimioato-i bate rar Coo iubit ~-o lo'n zadQr Si trdie$le cu amar... nu-mi dd pace (bis) Taei eueuJe nu c1nta (bis) Cd moo apueat zlua Coborlnd de la m1ndra Pintru mlndra care-mi place (bis) /VIinleno~ zjud se face Plnlru mindra cd mi-.!or- fat' ct> /j­ '~' --::-4~~:·:. ' . -.:Ie -.rll GIn ..!7()a.._-~~.. .'-~' ... '--1······· ··-="'i=-·-··=·.re-i__ su - pa ..--···-! .me·a 31 de mars a ..le pe t...=+..) Faca·le D-zeu serum (bis) De cind Ii pdlined-n tine (bis) Eu n-am avut bani la mine (bis) Numa' eu sd sl ~tiut (bis) Cd mni-a sl bdrbalu mul (bis) Palru boi mi-a~ si vindut (bis) $.-.. ~.. .Ie pe ui .-' .# .----.1 c-c.. . supdral Sd cunoa~le pd uilal Se uitd bllnaut $i lin $.....--.. ... 817/916 Idem 325/0 II: ~~..re-i... '' :::t.B29/2696 Moderato tI"': 109 _ InfPerf.cd-sa ~ i..:..::. _-­ ~ de --.:. MORTII TAl DE FOGOOAU I ~]JO Mag..Once~ti ~ ..a S1 ~1_~_1 ~~: :-~ ::tr:::.:::..: i:'7Cn­ b§~:cOCA~..=:===H.-=== :-... :..=:__= tJ (.. .-:-. j -- 196B-BottlC ..::.---v t) .'-----··--4J~=:..noai..... '- ...+ .t'.~ F--··--·F-. ....~--. JT:t!. :--:::::r-:-r~::::. ~..1. 1 f: ....--~ )! ~ =IT -'::¥fi p=f=-1!:':-' r -­ de zt-uJ .0MUL CARE -I SUPARAT Mag.... de z.. 389. -=I ~:~-~~~~~t:--:~:::g~~f-.mu ca. - --- -_.. 1.~ ·-'-·::'::=:=i===:.-.. -> ~ft:t::::==JIJ~€f£=£~4l~~~:tJt~~·~¥E~_·~E_f-~~J~~t=j~~}:=~~ ~ .. #-~'-.=... . 120 In! [lrd.> Zori de zf.ral__ 0 ..c--·-#~:::....---.. -..rJ. ...t:rJl'···l:·"·""T~ .·-·'-±~---~~#-=---fl¥f:k-.1-':. -.. --. ....:':. ..unge-o noapte-nfreogcJ. ~ .....i Vremea-o to' $..jj: tJ Moderato i-. ZORI DE ZIUA SE REVARSA Mag...-.i.. Do eu una n-am murir (bls) Cd-s in Jume pribegit (bis) Fllgdddu eu u~a-n drum (bi._ _ .. . -r··j--······'" y_ .~-:.=----.. .. -till.=tI a -.. mai demult (bis) Numa nu ne-am prieepul (bis) Zor.. _..1 ....IU o - mu ca.:~·-~ 1 --¥~-'J----''''?'--~>. dragd Nu·mi a.~:::.JJI Vre .. --~---. .B 1512[82 Moderato )..!..m mu.d.-.ud se preface (bis) Cinld eueu. ...'.._· J' _Ial .:::=~·.---:!:-: ..__ Mar - de f:J. . J t~F~~FF5t~~ .t :::y=. fil.-~ Yre ...=t~--.fal Je cu .~~=--1 .)y .Ie re-var-sa ~: ~::--:'j) S~ r~- var-sa ZOn .---::t.271--­ 388. 110 ]21 il a" ~:..:Jj - ral Je cu.:::~jJ. --r--'-+---" .-...:r:=_ /nu .-::-:-::=-=:::ti . iJ. -±-j7E~._ .+::= -'. -..-. ga - dau_.. I..= ~::E' ~iF5 ~A +-#~:J de mar..va -.u~ Huria· ~5 ani mar/if 7965. --.

I'

\.

'}

"'i' ',":"

''-i

i

l

'.

". :.t

---_....._-------_._---_ ..... _..
i,

"'~

"I' ~!"\A MNI
"' ( .. {,.z I >}-~ ;-..<~u, ~ ....

-

...

CR!S~1A " ,

"

;~

\~

tJ

.-..-: ....

.,

-~:'

~ !l)'

··:g~~~~~~~~J=t-::·::
~~

-J"
·,.f

'-';;"

~-

,re

£r8~'

J{.C,

.. ':~>'--,

De se-ntlmplcJ so. ma-nOdi (bis) lVumai crengile mil vad (bis) Face-m!;j-i.J;; rjnUnioara (bi.~·) 1n padure-ntr" V0(1J(j (bis).

395 . SU - R' f\ ,_! ''; PA A",'"
';," j...;-'>

'... ·'!r"(\~:~I!ootr:i

i'"

L ~l ~ j") ,... 1-., \ M I \ :...

,--';.:"<-:~

-,;:,

.fi

'- \ '

• ":.I'"

~.

~;.

/)1:/

,,-','e_,__

ta omu

eLl

supdror,e

fie

Gpa-G~ ,~'J ·)(~U£

Nu sa vede nici de soart Mindru sa vede de luna La omu eu vole hunii Maieute cznd m-o; f;'!::ut
scHi sf ii/co! fvIai bin€'

:~ind p-aC();()~i'

.s-w

si :r,·'.:'.;
Apoi Qr Sj 0d',,~i' iD~
si grait fun;i)';

slIpdrd:-;}~

Iwla-j

DOlla flntineie reci Tnlre doua d~'':;''1Ji'i(}Ci

Coo fueut iJni'::-il·,
Flntlnele cu-a!~d
Cine ben de 0:,' ".­

...
~::;t1;'~)~)If:,

.. ~'Y'~i r - AM 1 1
~'I
' .,

,.

~

i

~i~ ~ 1~.\ 0~:. :~. .

"

­

~: L

W,'J/LL"tv

_~/
I'

~*--'t----.--::;:-.. ' ..--tu.- .. ·
·-~

---"-::k;;;??j-r -,­ _=, __~~=--:-:-·iJf --,1f~~:~_:::~T::=-'~.._.. ~_::t-~-.- .-:
.. ---:~::-it=
·.J-

Ra r •

I;:

1-,

--+---;..- ., .. - -- c -,

-

.~. M~£ •..;~

..

8a- fr/- n: . /-,:;m

min-- dra_ eu_ r ; i
--.


I .

~.- :. ~~_ f-: •
.. ...

-------..- .. --,,~-_---

...--.,
(.1.' . - -

,,,,,,,,j'-'*'__ ~:,I- - .. ' n:~r!':..=_ J

~--~ ..u_--.

~.:..:~f-~..:_J_.'-

ni

.-

II'

J~/r§·-

/i.

au

Jfra - J~ ­
Unde-or si 1.1ule. mai ~ I Barbato so. uirl::, mdi ((;.5_ Unde-or Sri); "e ":t!;€, rrI.'2i (l:Jj.~; Harbatii ~o. Sic . ,',:j: r

$i

fU .inn:d i :)(Hrln~'! j:1U:< ;':)/~. Batlll(; InO,,,,, I'U bnbdii, m:)! i.'; Drumu' larii CU ocl-Jii. mei ('ji::; ,(' 1.'10 vez; dnd oi ,jni ',,).]; : ;',j,'
1

280-------------------------------------------------------------­

39Z ASA-MI
Hag 8281 Z/37

zie
ali

TATI OAMENII
,
Inf.Nosui Hario-2iar Socel

I; )J
.P-[8
/0 slric

Moderato

)":: 124

A-fa-mt' ztc to/

oa- me -

m~i

;1 -

Oil - me -

nil

tt~ 1~:(J¥t __ !4~J~~·
ca
.. SCi

Cm;a badi; nu i·o strie

Pdr' mal tare j-o ridie Nu-i iau dranitci, nic; cui Numa tocu doruJui Nu iau cui, nu iau dranit6 N umo-mi place-a lui guritd

396. COORULE FACE ­ TE-AI NOR
Mag 829191

ell£rn=~_f~:LJ~-g-~m~~~§ t- ,tQ Ii GJtiflfiff'- ~ ~ J
AI~'

t

Larghetto

JI:: 80
CU
.if!

Inl Florea Hana-26 1969- Razavlea

:7"

co - dru - Ie

Z.:

1/;:/~

co - dru- Ie

..[.au ­ nc- mi ce k· 01

,

.
,

.-~

"

'"

Dc·(J /[ccut, sa merg mal tc:.'" Df' flU, sa-I m;iept in cole CO(Jrule face-ie·ai nor Sa eurgd din tine dor So umpJe cararile Piara supararile.

399. eUCULE PASARE BLINOA
Mag Bi61 1078

0(.1

f

,'C'

\.,

.

~

':11 ;

eTn

Po Cine·; ave minie (bis) Hlastd·mel·/ .\lrQin sa sie (01S) S(I-U /reb!;' rnai marl' iunc (bl~) Co _,Irdill ~j dw. ir, i;I[f,<' i bisj ,\, u· Ii ! rebe nw i IllW t",h(!H} (ill \ I

Co

\lr<lITi51

rlus In

[aN) : i)ls

I

281 - - ­

400. SUBT UN CORCI DE ROZMALIN
"Jr;- 81412348
. A ndant,n,_
'sui Horia-2;;­
('>

..~- 89 _

Idem 385

Sticel

,

~::pcccJ._ ~5-:::'-:=----:J}='~· .. _fI' .-- -_. -- ------.... --·-·---1--·--... - _---. __ ,·_-j-----r-·-- -~
-.-~::-=--.-~'-----'­ t" · ----+=-,- ',,,.>-__ --'" - ---t";:.; I - - --r·-t ·-- -I--:'=E--~'~-=t~:~··:--r~-=£::F~=H'· -r t~-

1 --

-j'"

_J_ -

-

~-.-.-

'tLj.}-_.._ ...__ .__

~

Few:

~.::

08,

ju!Jf un [orC!

de

res - rnB·lin mal

.fubi

Ill?

corei ce

ras-ma - k'7_

n/l

~~~=-~-===--~---:=+T·" -:---I--~-------.

..

_-.i.-~.-_ .

j---:;" . ----. 3
.:>

-

Je -- de mii?-d~
,)

{'

be zln

~---

ma/~

Je - de mtn- diu

Ji
"

be

,em.

jll.

lllQ cheama sa-j lnchin md cheama sa-j inchin $i sa-j desfac ce-am fdcuf Cd eJ nu traie moi mull Da, Mdi tu mlndruJutule M{ji tu mlndruJu/uJe Ce-am fdcul nu pOf destace C -aj zls cd de mi ne- /l place

Da, $i

Si

Da, Lui din urma (i-am Juaf OJis) Trei lire de par din cap (bis) DcL $i-n rnar rO$U Ie-am bQgat (bis) Si I-am aruncat pe apa Ca sa nu te-nsori de-ngraba

401. CETERUcA MINDRU ziel
Nag. B211 1510
i:: Hana-26

Idem 321

an
!of Ci! ..-

'] - Roza vlea

;rejJ,;
<::::> ......,

&

~ ~~_~~ __ ~____ ._ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _~+_~ ~
..~ .--i----.-::: -------:1".:-- -1*=:-----------£---..--= _-. -"1:::---_ __ --=L_::~=~-I:,~=--=-£:=..::: :04~s:;,:;:- =-- ::: ----=~=-=-~_~===_,==::l_

Allegretto

)'J =150

-:::l===.p-

-

<:::::>

al

Ce - Ii> - ru - ca

mFn- dru :?,rci

(e

-

Ie - r{)- c;;

-,.'n- ZCJ __

-::;:-
• y

Je:; __ ,,_.

--

~ B

~

~--=-~ ==--=- ·'L--=--------===--~t="-::===+~::::=-=:t:=1':~~-:·£~=--==::::JL.". I --~------------~:-:..q::::......T---1---- -....- -------- --- mfi7 - rir{) .l1c!
Ai,

$= ti-§:;-j=-~-=~-----'------------"ff-J==*~~ ~
La / - ni-ma
rau ma sfr/c/~ fa / - n/-mifl Ceteruca mlndru tragi (bis) La inirna rau rna arzi (bis) Mai, De-ar si cetera-n laget S-acolo trebe sd $ed Cu mlndra sa rna desmerd MaL De-ar si cetera-n Gut1i (bi.~)

---­ J 9 J5 ft-iJ

rau m~ slriCl

.';i-acolo trcbe sa mii Cu mlndra sa ma mlngii Vai saraca cetera (bis) Unde focu a ierna (bis) In camara 10 mlndra (bis) Pd laita cu horinca (bis)

402. MAR AM U • TAR A V C RES • E HE
Mag. 8101714

'::nd-5Jani-viocr: Ilj-2fJ ani-zangar:. rea Vasile-48 ani 7brie -1975-leud

Fp F
,wa ra

Andante

)'J =90

Inf. Birlea Petru - 24 ani
Sl1listea de Sus

~
'C:'

mu-res J

P rM~~A#=-;2Ef r==+--f

J

fa-

ra

ve - che___ Ma -ra

-mu- res
J

,)

fa -

ra

ve - che

blFrN7a

, J
c{)

@ ~ t'2l-~-4§k~~~ J :_~l
tJa men;

II

~-===--~::~-..c70
~:§,

"[~

fa - :a

pe -- re -- i:he_ Lv

oa - men;'

/,/ -

r5

.l'C' - r{'(','1e

Ai crescut gradina-n S()(IrE'- (f.>i,\j
f..'laromure.5 mindrd fJoare (/);,<;)
LepOl1Q-rn-(J;. I~qr)nn (bi.';)
in I'ndru /w-o rQ1Ptlf"fI rbi,,)

'V'_(I ·-ill! i:(ll"(l ",'(I !l1ni IH"'!I fIll',)

. '.1;' 11"'1~"; \'lr(~/' ,I,'

'f,'rld

(fJi.~1

',j

" .

_~~.

_

11
i

~

I

1\

~.. ,;""'1,

l'

; '.. C'/1

:r57/'~

;;-'

"--:-~l~
f!I<'

"t- _ _~,.zr

t_~;t

~·.LC

.0,

!-:ir:c[(

\,

.~[.':JraOI ill..: :!:~(

5"':

~~

('< :.
.;'-~'~

J\ \"1'


/'
--,

:·~3
J

: :-; -

','

"',

,',.:

,_; !fi.;­

'"
,!"

IlU

!':o

_~(':r(jC(! '.'~

i.dtn·- .;;i Ie
>;_(!.·j1

potjc(~

J;'rf!il r:i-;.. . '";.:,

u;;)-~·,;

.

" .: :J i;.J.~ ~., :;:J 1_

P;)i}

O"'':Ut:: D\.::jU!UI l!JrJ' ~'.·i "i?U Q1DJV ,L.J! t."
.Lirp ,l::~: :."Ii:)S !,~.
:..3(C/___

P}"i!U ]W-dU'I pdt:
DJlJ;~';\

nu OJ -P~,~:l
-;;Cj

~?~)f.i(J

'f~~~- l~;?;)DP

~'s.: OJ

;,,'

:'. . '

--

/

..'"'­

- - - - 2[;,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

408. ULlTA, UllT A LATA
I
I

AlIegr21to -::; 140

"

I'

~ •
nt1;10-

Cd m-oi duce de p-aici (bis)
Co roua de pe urzici (bi:;)
Di p-aicea duce-m-oi (bis)
Co roua c:li (xl lrilol
DI p-aicco ;0 m-oi duce (bis,
Co-,i roua d, po trunza.

.
409. CiTU-1 MUNTELE DE SUS
MU'i. 51';,'/ jJ7

In! fuseo MDfW-27 ani feud
-,"

~ L··­

.:'/.'
DOTU $i cu dragostea N iciodatd nu s-or Jua Cd s-o pus cu-a$czdmint Nu .,>-or IUa pind-j pifmlnl

Cd s-o pus cu mare drag Nu s-or Jua plnd ce zae Cd !li-O pus eu mare dor Nu s-or Jua p1nd ce mOT.

,-.-.---------------.----.-~.

?Hh

~,-~~~-.-~

410. AVUT - AM 0
Hag. B1711360
Moderatd

[t~RARUSA
.I,", ,,- :-,
~~4

~

-

-

.J= 105

t&r-i~~;;Ji::~:~._ ·.:-:::.. r _ -_:-. '::::1 . ···r=---~~
.)

• y

1.....:
I

..... . ..
.-.~, -~

'

-~.

;

,

-, ., .
r
~'}

A -- V&'

i-8m

0

c')rj

,

~=3

~

~.~=t::_~· Y=--I"'-::•..Dt .. nJ
.~il

'''''. -

------~-.··t---l=-h :-.:.=:r.--=~-1':- •. ---- =:J,
-~::==-':::.:

.=.de,;,

-... ~ "..

-.........1/1

J
i

Iff

"i'

== .. ~\)J
''-..,
...f ~.,

.-",

:"

..

t

~

I

CJ

·-~-~t_

,

I

~J

~

;c

-R
·,--Ii

I

j

-]

~.

b;;

-"

n./

.Ie. '

Fard pari, Mra nuieJe (bis) Mili doruJe, mai
Numai din vorbeJe meJe (his)
Mili doru/e, mdi
Nu ~tiu cine s-o gdsH (bis) Mdi daruJe, mai

Cdrilru$a mni-o-ngrddit (his)
Mdi doru/e, mdi
Nici cu pari, nie; cu nuie/e (bis) Mil; doru/e, md; !\'amai de euvinte gre/e
Mdi dorule, mai

411. INMAD l t' U REG LI I T
1-1\10.

..

8111 Z2!JJ
Andante
....__i!::::

~

t&. . -l·-···-·--···-·· ----.. t.
-j~. . ..-.--------.-.--.---·.------r·
::r.:
j

1/1)::

100

-~

- --

:...~.=-.t..'::i}::

...=.::_. -j--r-L-- .

/ -Ill-ma

#I

.,.

",..

i'

, .,
'.

"" .,

.
,""""

I::2rn 3?9/J
i ".;

·15.3 . ~~:.....: :;;-..••.~::.j
•• " . f

, i..

,.......-::",.
-,

.,,~-.~

....

de

i~ . _,'d

9.1/
J,., J f

"> /d!
.'

-:f!!F'=~~J:fii}·ij-=.~J:::-::Ifft:

~.::::Ekf;.-:~eJ~-£T ...... ~· 'R.. ~

.---..=:-;, == =:rs
"-' ,

.•-

"

., .. Iff

j. + "')]" t":'" ~ --II: .. .. ,."'1' + ; . " 1 . ~':.:.. '~ .:'.-1' #I ­
~
,<---.-

jpu-ne ct' ~! -- .re-rt:j'l 31

jiJ::Hll? CE ,~,

,F_> .,

':1

/T/Cil

~~'

I

L

.-.

,

t:"~

=;j
;;-~

Am durere de un dor. mili (bis) C1nd m-ajunge stau sil mor (bis) Hoi Lenutil ma; departe Am durere de un drag (bis) Clnd m-ajunge stau sil zae (bis) In/mil stricatil e$ti (bis)

Ct, t-a$

da sa te tomne$U (bis)

Sd-mi dai binele lumU

Cum am lost $ohan n-oJ sl (bis)
Sd-mi dai bineJe din taril (bis)
Cum am lost, n-oi mal sl iaril (bis).

412.IS FATA DE PE MARA

Hog. 62911130
In!
CC,'~CI

:=j]
t;

t~¥~t"=:... ~~."'¥' ­ r~ -" . r'.. ., - ..
~'

Moderato

.'1 =128

. . .' r

r"; 1 r·---....- I

J~

"'

II

:,.1, ,
I:..'"'

~

.

;::::

"*'.; ~~~
.j

b

f"run-z8

fa

l>~"-c't'

f£t- g: is
~.

ii

riO-' .-/~,< J.,~ 3~~':

';t__ ~

-" . . .

.' ...

~
i
f
.C>

Ana - 19 ani ;]68- Bertesli
___ i::::~::--:
#I ..

. r:'
."
! ,

-.--.----~

UJ? JJ:1!~i;' l h 'd-'I...;;.Jt._~--- J ___• . ffU- moa - .sa .;'
~.'

-.1--­ ....p-~,;,;~ .--.....,7~-~
ml
('1./

I

41---' ~.
..
. d_.__ .
1.-"

==

w.'~,,,)·

• •
..

k

i

.. --' ... ~~-.
I-n

t:::=

~':.!fI

-----..

Id

.,'

raJI

c'ra -- gv

t;..-fJ;J=~·L -""-"~ -""-"-~-

""!"t'

-f'

"

h .,

.--

J

t

·Ii I.
~.,I

,--Jr.. ,t
I, ;
.3

..

-.'
, ,
'<;7

.~ -.:

.:;

Frunzd verde fl una Is fatil de pe Mara Mi-am Ii1cut cununi de Ilori Sil fiu dragilla lec;or;

Frunzd verde mdieran !;Ii bdditami-i J'vIdran Nu-i inaJt da-j $ade bine Ca se potrive cu mine.

dar. Gogo/a Jieana-JO . BR AZILOR VOl Hag.ARZA-TE FOCU GUTIIU Idem 348 - ~ }Jj)J r(J. ~-:-+ Mul -. do .rurl !T7U!- k La~i acasd dol copii (bis) :>1 mai iel daTU mamii (bis). dOTUtule Clnd umblam singur prin tine Dor.ca .J3 do .le " a.p~-f~~=J~:::' In.-.]r /971.-=Jr--~:= -:­ ~ Ta /(J - J1= 110 in!.~.zi . dar.fe. j) ~* -rI*-gj[jji .c~ dna' pled . vA MiNORIT i .fu . (](J - It - r /Jor. ctnd pled la m(J/7.­ vol /T7frl fjra. dar. 414/o. dor. dorutllie Tu lti Jeagdni frunza-n vint Dor. dorutuJe . ob - ru lu -to - M-al mingliot $i pe mine Dor. dorutuie 414/b..!= kjf-j=i=-:=::.t~:' &~ ~ u Rar ~= 98 --.. /(J. lIa .rur/ mu/ . 18 .li--­ lardclnd vine loamna Dar.286-----------------------------------------------------------­ 413. V6ieni ca. dorutule Astdzi Ii co primdvora Dor. dar.ru-­ '~:'-:-il~:'-d_::-! l¥Jb:±~=W .gf - it!.~-++~~~-. dar. dOTUtule :>i-ti era frunza co para Dar. dOT. dorutule Eu cu mlndra-ncflp sa clnt Dor.~ mun .. dor.Ie dh {1 -.:r::~--::a ------"--------­ Ie ce In.ra sir) ­ Ie. TATUcA CINO PLECI LA MU NT E Nag.. ~l~J~I~r~y~-. 82817500 Moderato jft~~§J§?J)§J~)J.lor i'~tSEL~=*~~¥1~~:Sjrttf:==~~:-.ca -sa do . dorutule V d cade toald frunza Dor..Ie a . 8761871...

) 1:.-" ~r .In'JD~~\i­ ~:i. till l)'"l t:. / !t 8 .::pr}[ _:.')/{5 [ waPI ! r.. ' £571/6!f: . 3M'll .'" " .-' " " .Ll/8! 8 I ------------../U .)1 (1.. OCL=.: •.---­ .. V . ~ r­ ..Ji. . .1J')/U/ _7..J I-IW ~ .. ## .1 '!liT! _4.J~b rr.1 .~-. : . <'.

c':/ I> ~ No.[eT)J ~ ~. la.k cFh ..ne ..TE OORU GUTii Hag.. ARZA ."rie' a lUi Purc.. olavd Si lumea ni·j tare dragd Cd muncim toti lmpreund Si ne lacem viola bund. 828/2228 larghetto .:1 ~+ ~~-~~:-"~-f'··~·.26 ani . i == ~ . la.• .:~. la.. la.Jla rt- n..ne:.· .JJ.~~ .Ie .. 1964· Sfrbi ±t=:::-~1Jfd.. =EO ~3_ y.E IJ Ar . rotaid (bis) Si-ti era QlRU ca sara (bis) Astdzi e ea primdvara (bis). 'i • -p fl.gIl: Cd-Ii era Irunza uscatd (bisJ Azi e verde ~.Z8 ... coslm lln ~..r:..:-..... ji fir 1 1 • Unde·a si apa rnai lina C ·arn rdmas lata batrlnd Ai. 828/I71J !rlf_ Opris PalagutfJ.I crt r' fiu //'/ .te·ar do fI. la. hai.E: -­ ffl..1 '---" . ~.. . LA HOLDA ... -. Alt/! . la.. . ~~Ji:JR~~"&IM-cc~. ~: -. Int HartJ Dpos .•.. 419. LA LAsATU SACULUI Inf Nirp !1!. Mul Ie _ ch Ie ce In . . la.. --­ • • 420.ce ~ • /hg/i ma~.N GOSPO OARI E Hag.288--------------------------------------------­ 41B.21 am feud e La hoi .___ le . .1. coslmt1nu pe roud Tn gospod(flia noud N 01 coslni Unu pe coastd Tn gospod(frla noastrd No. la. . la.-' 117{l· k:t}UI"" 2i - fit: ma . D.'. .

. -- ---.'-':. . _ i." Lume.. it:::: 1==:E. ~ ~ .. . .. u::'::t.... 821... .I' h!J¥...~ '•.~~. .'. ~ . .~.#I.. . + .. " . _. " '" t .::__ : ._JL.. VAl DE MINE..!= ." ~'! '" "k. din ~ " ... mu. ---- -~-f- -.cl..~it'-~=C':::::-==~l.... . ViNTULE CU SUIER LIN • Hag 828/1201 't) '-"'li'-' ' ":"':::+~¥"" . .')f: =100 In! Negrea lIie-60ant~fJuier 51 voce rnortif 1965.~...ref ...fer ... : . :.. ----j. -...:. .:: '" fdem JJ8 105 .­ 421 HORE pA IMAS .!!::_... --../e cu ~ -~. Ma ra mu rB-.. /1:>3 . . :::j ~ Moderato .... I" =:.. .1.t ( i '... -I ~ I ..-.. ---.II • 'J:~t.+:-..1 ~.1. .-:+ :_~--=-!1::'fI:.~ '~'1 t. . .='.---- ..=:?=:::::I~~f.:1:-:::::: .-. .-'...fu .. ..--~:J::::....J.. ~i£=€-t=-~J-fi la-Ia ro'-s flui~. 1 ....:'U:: ...- "~'1 ..".--· -. .-..-=::::---. ~-AII.-... .....-.lin ..~.mea-ll]! .~·'r T ... '. '..E:jf. ··. •.. . ~-- lOam na drx/ sa ra . -. - ._. ... .JH---I-.-.. ~. . ' . ..I:::~~" . 422. J'.... ·iI· ..~1s . -. . 1.:.. ~--.~_.·}·.--.~__=±. -.. ~ F=i II J I' ~.. ~=~. M:. .. ..1 • .-.. ":'-::-'-:li'~" ... me.' .. .. ~. L:J: .1 .... lastl e-oi murj (bis) SI de omenle-oi sl (bis)... C' om & r r/e 0- rne ..::' -:':':~t~'::l=:=-~:l ~ /-. --. ~-!': j ~ Vin ...' t. 289 . ' l v ' --'fj' .j a sj boieri...3 mun-!II.' T03m J. 3d r}j ... ... ...::---... .. ±:."•.". k.:. f')f J _~f:~--r----+::'=::::::::' .)111 ==jb ...7J ... .' JJL f"t .::j5.cru Voj . negri's norii (bis) Toamna clnd se due leeiorii (bis) Dragu-mj.... .-_. Moderato .gri.. ' f#-­ J:i .. . ~.Fe -{' (3 -- ! ­ .""d....::::-:::I==-:.-' r.. !i ...r-:-*=::::'1: 1 · t'¥:~~'------.. :"j ~ f....1.' .J fd ' I. ~'d:{~ .'-+::.' .:-::=:::3 H' 1":"1 /1ij de ml-ne .. ))'"--+"" . . ' t 1 " ... ~~::1i-::....· {". -."..~r:::l=_J~ . ... '" -. Andante IdemJ75 }1=98 -==-=-'..'...::-1 .. :§..3 ·-:::t=¥-i:..._ ... l ~...... :-.1 291..-. lu.. -.. t./ .-k -..'~ ~::::J!y_::i!. . -.--. rnd/ AI.S MUNT II Hag.::--~ ~~.rr'1!L. NEGRI..' " 1tI-._.. -.----- 1~ u r " . ne ...._. I !..J~. ":"i ""..Oncestl "IIi' i'if. .____.. • 11 na em. ra t -~ Ur .:-.-~:::. mdj (bis) ~i·n armatd oliteri (bis) Si-n eomund ~el de post (bis) Stl iMsc ce·j mai Irumos (bjs)...---. . ". . ".. :1 !*..r. .._ .. nil SOU ne mfi....+ ....~ roa fa lna/ mal 423..:::E~E-=:r:='=:J'-:':ir· =j ''---_.. ~::IIi:.=~J~~...'--.:-::-~f.. ..-~.. ... .'-~'!' ~"".L .. f"..~ ::ru - de mine. ~~ t.'...Ie ml' 1'1e .. ----~'...f!j1~. -+_.•'-..':' ::1:_:"...C3 V:fI !i. lfai r! -.Ie su-..:'::'T '~.--." _:5:'..'" . :/' i.. .....~. f ..•---.. . . .g 815/271.. "-f ne 5FJ-S (nun /// ..

­ 1:: .:~=-. FRUNTASA . .N GOS POOt1 RIE .'<~. l'. ':iUlIet plnd-n Vi~eu. ornenic· SHi Tu mal rupe un simj caM aItu (]ri:qu. _..... • ~ 'f .qi . t . dus Ue 10 Sighet rna.'''''!. in sus Lu /""'(}]ie '\1(irioQrQ./2Ijj 425..~ S~··· C'"1E =~.. __ . J7j~~:J:~. ~ir. {~ . l?ednic.290--------------------------------------------------------­ Meg 82812512 424..=_ <# --II _~. -./ Muneila! $i in-. --::.'' i# ..~'..: 'tlnra~d-n gospc(Wri>:' I bis.~ tI!:. "".:J Modera to \..?-.-::. .1 azi horile lZ(I n(irih~. mi SIT. Rupe floare albii"n clop Sl nu-Ii bdnui de 10e l)jrrtr-o lrtl\~."1-0 adus domtu.Sieu ..:...'tl :711f_~ Fruolu"''je! .i .·cliat eel maj hun it>fwr cUn . 4LC CUI NU I-S DRAGI HORILE :7'-:'. . cu ~'1. =60 I • ~-:f~::=-rcc-.CEL MAl BUN ... re hore horesc eu . ' Ei.23 ani -1954 .' -.~i df" . . ...:~4'~~ p--. ~ ii' '! ':.. l'. .. *~#i. Mtsrie (bis) . ~ Larghetto ~ Int P6iiQuT:. M-o adus doru-ntr-o sala La MurioarQ.') = 100 DIN /10 r I.:~~fri'-.:1 ~...J.

CU FRUNZA ..t-~:~-:·!~~~3£~ ...:=-:Y--../ (!'lett: clnd a sfintJ..~:'T-:-+·.t-·:~... mai (bis) nUlla odata-n zl (bis) (:ina soe:rele-o rasdri.. in ..- Ie ~ '. sfrDpi /e Iii Cd-n !ocr/mi tpo/ /egonot /)or. f -. . CODRULE.-- ---------------------------------------------~ 291----­ 42Z MAl..30 ani Sri/isfe ...(' pirie! mline mor (bis) Sj-i pdeat sd mor a~a (bis) Clnd tu md pofj vindeca (bis) NU-j dottor pd asia /ume (bis) Sd md vindeee pez mine (bis) Leae nu e de boala m~ (bis) Care sd md vindece Ci numa gurita ta..-tf. " f..-r=-~~· -~=:-~t{Jthd:j~-~--J~~:f~~~-~:i~~:-~j !t·~ ~ ...Dragomire§fi ~ Ii '_ {t-l..-r s-a pare pe mult...7~· ~i""'.-':~E..(' :) t77!. s(J-l Cl$tept in cole (bis) Codrule lace-Ie-ai nor Sd curgd din tine dor Sd umple cdrdrile md Piard supdrdrile.:.tr'c".. ~t ..'nf Rlp6 lfEona 3<.. -~_ -. l' ~~o .I _ mgJ/ .: ~' tv:00era ~'.c.. 72 ~ .. .. dor. . -- ~'l =98 _ . -..'. mdi dorufe (bis) Clnd .~~1tL S ' .:~-~:~~~~9 ! 'j .•~1i~ ~ ­ " #::711-:::.:) poco rubato .=. dorotoie Cit ai(05f In5/rainal Dor. ..L#Jf.-. om 1964 .4 ­ c1 • .J"..../ /J no.:... md dorule (bis) ':':01 Mdit<1 cd mi·j dor.{£:r:. -- . In!.J . mdi dorule (bis) ..:' A ~ ~~_-~~---~~ tE ~ ~ .8 _.. . CU__ !run ...~ . ..::. 428. I mal .-. il ~j ''..---~ .".--. .--.-~---.--.o!ole. •• ' '--'" . . - F-' ]I-ha~--' '"""'-1~:~E··-~-'-·~--I-~·-~~~t~.wareic-o rdsdri. "<:::'.~·. ':'~!' ."_._ _ Lea -._ 1--------. mdi dorule De boalQ m-Q vindeca .-. i .~·~=-r:~~~:~::~.(i.!_~.__..1-:--.1. -~.ru -/e .~'='i. 1':'...-.>tJJ#TJ.:::~~:::.... ~ J7Bi dB. A/. ./ ~'"wj de fiO -- va Or!.=-~=~s= -~_~___ _~-L-.. 7. j.'(." . ~~r-r21 J}+':. J=.-. Lt.(bis) .fjjij==g~:::a :C-.Ire bal - ma ~ De-o tre-ciJl pe-a - J iCl ba ­ dea De-o trecut sd merg mal tare (bis) De nu.). /1'. Maria Floare.---~ ..ga -na -11:-17 = :::'3 •.2 .-_·t ~~~-. do.~¥#:~..-----= ~:.= . - Miil..J~c. t.tF=F5-~:.-1·~--:~-.'.)01).. HAIDA BADITA LA NOI • Idem JIi = 70 I ~~ :J *: fi' ¥~. ~..· \j. /2 nm. MARAMURES VIATA NOUA .~ rel VI d - /a /70.J II> 429.~_:-' F):J - -. .7{>. ~~-=:.. " ..:: -':~~~.~. .' .9 ""'" 4 co !i-un-zd. .. dor.:.·-~l~~~~~ii::~f=f~~=:~f~(:.r..'v~o La rghet10 ~ .231 _ _ . ba·ol -- J la.H= -.~~~~*H ~-=€. -' . __ co-tlru-/e.~ ~:L~ .

.ra-n -Ie - . Mdi dorule mai.p . lndurat Md.. da Mlndrule eu m-oi hrdn.. 1962.292· 430. Moderato . do rule mdi..'= 79 t . da mdi Bine mindrul bine.'::r~-=~::::~'~E~=V~~-~----=Y 4/cJ/ mill . 431.-.. MAl MiNORULE. te vdd cind ai zlni Mdi dorule mel. {'e me'!}i sa .re • .A J!!!.. te vesele~ti Mell dorule mdi." = 88 Inl Hotea Victoria. fa .r ---t::t-~ .. da mal .~. da mal $. ..drv . am ajuns riUe Dolule.. I dar C-am fa' prunca oarecui S-amu nu-s a nimlJnui Am lost prunca mamii mele Ce slJ lac. PAOURE MINORA DE BRAD M.-~~. . .. .le. noapte n-am lost culcat Mdj do rule mdi. ~·• .." w"'t.. za mal: lori :#~~~r~==···~m==l I do rt! ___ tJa Tu te dud. __ ~"iJ. da mdi Az.!. da Sa bat drumu cu ochii Sa Mdi dorule mdi da.. rna. 820/1682 'i". . da $1 la mine nil ginde~ti Mdi dorule mdi.Sighef clop cv_ f/ori_ 11l!-=~?5.Ie.e'::j. 4 @ Andante .'.iJ:r:::j Jla/~ do rv . • ·~~i~Wl~~~~C¥-f=-..30 Gr.dlJ .t.' / r" Idem 351/0 !I' . CLOP CU FLORI ~Jt 1 ___ l::=F==l=: .. tu nu fe-a.~_ ~ ==== brad. bine Md do rule mdi Pare-H-a rdu dupd mine Mdi dorule mdi.' .

Sa _ __ ~""~ ~-=-.z~ mal jJ: tc: -~. la Melieran In car cu iarbd (bis) Peli.=J 1·30 OM Sighef ~ "'--" Hag.. '"~-~ A~ zbura din $-a~ dnta la fag In fag (bis) omu drag Lai. . la. C'I. Dragu-mni-i omu bdtr1n. la. Sel mlndreascd tori/e.rna. la J t I' '___ Sa .J.293-­ 432. Sel lucru cu cergile. la. JH J) J. Ill. s l l - Rar J =60 In! NdsUi Har. mdi (bis) $1. . . la.ra ~ din crea. la. .j. la. la. . 1 . mal (bis) Mal. la. DE -AS STII CiNTA CA 51 CUCU . la.Ej:._ lalla ma. ca s. la. -~#J :11 'P' PV Fp' Jla. la.. la Pai. $i·a~ $i-a~ zbura din codru-n codru (bis) cinta la omu mlndru (bis) Lai. eel mn./130 Moderato Idem 315 &~ ill: r J = 70 /V. Doamne nu md-nbdtrini..'fa .1':JIl. la Peli. la. Dragu-mni.e der:.i omu de treabd (bis) $1. mdi (bis} $1.i...L -cu NL! ff1.J' dn ) J - 10'--- la__ /(/-me3 tire.ra .as c/'n fa la lv-mea clra-ga . torn . CITU-I MARA 51 IZA ..eru . /a Peli. la. . la. £J tTIl)J £?¥~~=-t}iI~¥n-¥1 .v! Sfv :-. Tine-rna doamne a$a mCii (bis} Pai. ce tJ J j r-" ' la ~-i- Cln .mei eiM Ja-pln - ====:::::J ~ tb J) th 1@pE=j} ~j}ltJl~~4t~2Jl.J.JI J .1 --. mal (bis) Lasd-md sel pot ibdi. la.a. la. la Mdieran in car cu I1n. la. mdl (bis) Pili.met' ca·n J.-i draga mult lumea $1. 'n ­ cr - h'u-s fe.-: ::E ~-.at-. la.' t tx==u'. ~ &# P . f:900-=it~~ be-a._ _lalla_ /a Alu-s Ie ..' --= -::w § III .I.n-ga-n crean.-. 811/2542 'J '" 433.>fa _ _-. ~ ~ ITJ_____il J . Hag 821. la.fa _ 'i ~F~F=r-=-. ZbU . mdi (bis) $i.

'Iti "..r. I AI F Jrtf.11ndrlJ.::$<1 mlndrui'Ui (bis). Hei.Ideo1 245 Djn ilndr ajungj Mtr1n.s) .tierat...14 Gni 1975 feud la la £t. t. mdi (bi3) Cil glndu la·nsurat P(l mine de mlf mill .. 43o. mai LA RA M1NORULUi sa leaganil (bis) dupa mine mlliQ (/::I1. 16 an! ."'OVfJCI f\fcf /£.~j } {his! Te cunosc . MAl sAonA TU .Ctt:. mdl Te prdaci CQ iarba-n lln Co iarba te vesteJe§ti imbmrlne~ti. tu c{eanga tidwlui (bisj Spur!i-i ..'0indm dupd mine m1nCl (bis) Oe tti OIi po s(lptamlnd ( Tal ~'.

pd a l)i}~gc' f..: .___....70 Andante J:.. v/.t :-[)F C" . IIJ"..) Dd Las so..:'.' --3 ---~ 50 ..t fn !67~bo~(u ..[.~~*~~~~. mnd'e ~" . -!'C.·<' .ste C'U (<'Jpj.7/' ('I -. z:.>(} c'.-(.:::c~=:f~~qj f) ~ _ _ _.r..SPff: UfGni{d aill piec(tl (his} Spre graniia ungureascd Dumnezeu sd-i pedeapscascd : bis) Grea alalma mi s-a dat Noi 1(1 ator de pJcco! (bisJ.{..u" L . f .. .J' '~:~ii:t~~'~::=-=iI ­ ". ~.o ( Mdi neamtuie.C'I'.:.::Lici i 1J../.~~~f1t::=-..8JI/21.. . TRAG Nag..-=j6:k~=-:C~ff]-.~ I . . c . _ . J " DAn r' .~'ltjn:·. '''-1 .' i.. . ~ cit . .J~~:~~~:~ In d .':'1' S(.. .." r<.20) ----­ 437. :.i !. 'U 1("1 I '..~t)~·~··· 111-0 ."...i... .~' ./Ii! I.:: ..10 - 01-/.e/ .­ pos-Iu mB-re A SU . '-' ' u''''--.. J"/ to.1.TOt"!~· .."" ". .~~ ~7/..- ~ ~...B I OC!..J ~.r.. .~..? .){)/ ~.i...S~-~~tt{N~ Cd!7U tJ-... ~ ~ "f i r~ At\ i"-'!<~" tJhL~L .U=~~~:a"~1"~~T'~.:~l m fiji ~ I C'" a af ~( -.. . d/ ". " ./.' (~~J' '~.'r·. .U'.~:tt~!!~~y.'..e Ja bine Ja neccz {i)isj. ~.i f~ >.... JC rormn .' ./ r.. I.:.:f:=::c~~iI. / '.1. C'I..n I .." ..i D fhu!e (his) $j m-o dus sa rna o.)lTl ¥~:!' •. {J 1:~·!"f.~~:~]tl~"b..\. ' "'.. . ". !tt.'. ~:.:..J -.. :':: 439.. '-' JUP/. .....: n ~ i~_f ~..l-jJOI..nt~. " 3 P4E~~t~.:' . nu t.--=I . ' ··..'IJ pr.'·" jek D( finere(ile rne!f-' t1 C . . ' fI:--/r. !'.. _":":::r '.::: - l.__. IJ.} . ..-(.. <:s: .~ :r..:.Ji .. ~£ ..J( (:d lctd-._ j § .. ' .'­ ·f. "I-' JUS ./ :-. _. FRUMUSEL Nag BIl/ 254{j .y r~uq .nal :.-=-~:U ---_.. _ _.' :~..'r I-}~ ~£E~~~i~~~~=.~t--f.___. U'ag cd eli fYi-iF'..!'~l.......J -~ ~.' re.~.:.~···mr. s. ' ~. I Rar *=60 LA ANU )""(1 jJ f ... f .) )i ('I'). '~ [ )Ofnma 1\ "*'.. ¥-~. . lnir-o miercure la zece Cu (urlin gaJbcn sd pJece Sa pIece 10 concentrare La cimpu de recru/are Nni ia tTin nt:-om imlJu[c(1t ~ 438. 7" u ('r .1r~ i\·E·ve. ."'r-+-. .ref - aa of) no - Jd --_. . .n. _. . . i /. ..\ iN I\MU LJ4 14~' J4~'~~ j' I< ! i' ! •i th {lit.) .~ .-_ r.:.. oj"e-n blG~(~ cint"'~i .J e-* '.r ...~J: ~ Frumu!$eJ co ~. "u.::.

[~=t~"~If~=~~ Andante _~ =100 Inf Pop Mihoi-2B oni Desesti Marg /'n lu me nu ml-i bl .~<. ll·am 10s09 lin acasa n·am om drag Nu ~tiu Doamne ce sa lac. Prinde-m-a$ de gdzdu~ag Ori luau-a~ )umea-n cap. MARG IN LUME. INIMA ME . De mor astdzi.••..B25/14 r ~j'::i:=JIl4':~fi.ne 17-arl? la (I - ne Marg in Jume. • 442.c. Viseul de ias M-a1 durul odata bine (bis) Si mne-Q si p-a meJe zile M-aj durut odata rau (bis) $i mne-Q si po traiu mneu (bis) 441. J.• . INIMA. Sap/nra i1-I~_:~~lJ:~-._L l: . -. TATA lUME-AR VRE SA MOR ('f.Sfan Ion Pafros.. de mor miine (bis) Mlndra lor nu Je rdmine (bis) Cd de mOl 0 jeu eu mine (bis) $1-1 fac coplr~du de nue (bis) $i-n pdm1nt eu mine-o due (bis) .48 an.296----------------------------------------------------------------­ 440.J':: 93 fnf [cmon foan. Moderato inf. 825/321._ 7:9- k-med-ar we sa mor ma/ tn/fl- clra lor.-~ -)~. 110 _. NU MNI-I BINE Mog.58 ani Ii::. .

.._"-~==:~=~=+_~1 -•. J._.:: . ~ .L~~. '" '::::.. 8771Jl24 /ean.':":"'.....-::::::: ::::*:"~t-:::::~=~_. '~:=j~Wi~~~~~~~~ .. .. 1=.= I--. - T.[ r .a /lal....' .::::::'h:-+=:'" .Dj Zd.. clru VC'i.fC'--.. -:jJ:t:=-:j/~ jH1 'iJ==!:::. I .--" " . CU/ .- )Into 58 ani ~..... .~ /0 lSi l? _""..~f{]g.( ..---=:--=:! t" :::~-::~~=~::::~=:=±===:.___ la ··-·~~·-- . -::-:: ..:::.. _ _ .-:J:L. ...fa ..l·a rdsdri De ne-am gdsJ dragostea Cri$md·n codru cd ne-am la Pd iarbd negii ar si Be-om lSI ne·om veseli.. me -~ .--.. ~" J=~~~~~~~2F12-..ci' . '. '==. ea . .. rrye 0 L.. • =====.~ t apln./.48 ani de los ::1!.~/.....==:::=:~-:.. '-~ c/}' 'p' /1/- ma me mal ~ r t. .. .:..=.... 1' V.ce· ......: L -~- -­ ' ."---. =::.:'?::::: '-:......: rJe) --._ . .I 17' "... -.i Ca cle iel moa .. ~.J" _ ~ ~ .'''' VJ.!t.:::..: . - ." r~. SARACA INIMA ME .t a..'A-I-· ..=.. .:.:. .h~ rv ca 51-un cf...::. . mln·drii /'n me.5tJu- - dina :fa __ --:~ Sd culcdm iarbd cu roud Sd prindem dragoste noud Sd culcdm iarbd curatd Sd ne mal iubim odatd Numai no.==-:_~__. : 4)JJt:l . 'r~ .---~ .i eu de J.~_. -. rA n: . ~._ ______ _ ..__ ..?:.~...I eu de n· am dUB drag Blne vdd cd n-am ad dzac.. . ::::. ·".. .··"fC r : : r : ' F .~' r .-eoriore . .'.:~ t> ~.pe-. y .. ~ .. • .. .J'­ . 445..__ ~_ ~-. 4J: .::£ 3:::-3 ma du -.297 443. ·..-.L .re. /a. . .. J) 1 ... C1 l II "....·sa z/ J ce ~=~ .. /a -- ~ ___ . Moderato .p''.::lf::::'!!=_+'':.. : ""'-'.. J'a -.. ·.. "" .• t... de ne·am iubi Codru lama $J·a-nJrunzi Si iarba . e25/1424 Moderato J\:110 Idem 356 ~ra. H-~-' -. ..-..=.:::::.-.::=-.:=t::=· r:·fI'-t. A.._rL....De·a '::"'.. ____ 'i. "..... . ·k I .~=::.: ::=&~-=:::L::-==:E~:==iL± -~~~ §1.. Cd . 1 )l::: 120 . . 17/" ma me miH la ~~::~.... .. TAT AsA ZICE DORU • Idem 356 "'hai-28 ani Dese sfi ~ ne ~::~l:...ra-n -. Moy 82511203 Moderato 444.S."f'" --iJ. .re Ie. HAl MINORA TN CODRU VERDE "far.r i{ ·iJ....fi~l~_:-_#_.. !1't'1 .. ....-am dUB dor Blne-om vdzut cd nu mor Cd . . t.ra·....« ._" kJ IP r-) I J. ..:j..:==F:::. =====-...-.lb.··t ··tfJ:·~~:··:1E~~~~1~=K==r .!I. .. J~: --..~.~> .jf@! At/ /:~J3-:J .-~."..a ".~.. ..--'r-t· .~=-=k·t:··)j).ce ... ..r)/.::':':L...al' o iel IiU ~j:$~~t~·. JI" V. ' /7ie I nf f/{ita . co.. ma du -.:t. e'e ? ~. . .. ~. ~a..r T ··t u ji-""""..0 la.:..u .. pU./B ~..: ..J!.::::::::::~ . .... ~Dr ".(.. r . _~: =~'-..~ ~f-f'+ ..•. -..~:=:.ne. '0-' 0 '/..:.'-1f'~..~-::.. 1-:•. _:-=~:~~~~=j:-==~~. ' -ll..tJ-·~/Ta Ci.. .·-=t--E. --=T::J Lr-u~~~4~=:±=i l. 49 ar:: f '(]marrEI.re 0 - Ejtj mu/ ma.kl--ra·/J -. :f. .._~ lit" la '1 J~J !iI..re '·1 :k~' ::::::~=-:::::.....:!!":. · · 1. iJ= #1) I L y..!~ 1-.-.0fflhlt-:jrJ ·:~E·g{j·=t= -r/77'''''_. :i!!--=::::-/'''1' "_-._.~ /7U ne ve... J'a.: -.. .•.. ~~~~~. . 100 t~-::~-::-:t====E~'::- _·t.

- - - 298

--.--------.-----~-

Do, w.s,i·(Jm lei doHor ell Ie (his) 1l.1 doitor,;! !~i i-,ollcd (hi.s) .':;i n-tJ(:1 !J(17m.it nimicQ Ibis)

mn;·o

SPtlS

(his)

r£{J('wi 1Q iilimii nu·s (bis) !\ii,-! (lI.:eo, nic/ fa Cluj (his) r.e; :nimu ,'Sle'Vf' icqc (bis) C>!I::;J:;;I t1lU dt(]~ (flisl

rG

,inU,"!{l

"'tit}

tldru
(bis)~

{~'e ti?[~l ."$i

(-,rnu rr;indru

.~

446, SLOBDZI- MNI-! DOAMN E GLASU
',I;"

;:d90
Moderato

/ d2m 402

J) = 92

-

Sklfwzi-mni doamne gl(lsU (bis) '';(] nl:-.u!H: 8ighetu (bis)

I

'" L.l\ MINORA CINO MA DUe
f1~c;

"

­

77/ JC!,]
Moder.. to
~_CL
~;

Idem 32610

-lJ.~--<'T'

J'I=

104

UII-

de-a-puc.

Eu la mlndro clod rna trag (his)
Am carare pl1 sui) fag (his)
Si drurnul pc) unde-[ I(lc (bis)

Clnd ma due la tine Lu.$ca (bis) ;'''lief-un cine nu rna mu~ca (his). Clnd md due 10 tine, Floare

,sat cJinii

sa rna cmoare,

I, t, n !~, ..,"'iv. J
II
j

C

r,*:<i ("';'
U',' ' " '

iJ' "J, -

- Ai'!l

~

i.

i!

! i\ L!~

II 1"1"'" L\ s......

\~'n

!I

~j

i~

B17/e'78
iVlode r ;; tG
'i1:;

VAR·

o
~""f1fn rOIllQS

fiira nintnicd r6.rnas cu cnpl1/ ( oi,,; J

::.,/ .. arc IJe (":He oFf

'.

r

~

m11.j~,o

dat !}ut:l

kl un pticior

(bi:,)

De

scura-n

1'" uma
!;l{",.
n F; ~ I'
!) .:' ! /

cu nO(Jic () c:..}Jce bOtlla..

i

j

qi

i j..l,

DA

ULlTt:;

f

'" MiMn~!I··!J ~ ':f & ~1
t
¥
0>,,,",

t

! t

"1-/

\

. -

fv1ock-"cra.to

4

::

~-......:

~

/'

HilL da, Pii ulitO, mindrii meie }\/ ... rllJ? cit: C!~(ifs~ do tol {fi .f'fH.,:r~~ liai. ca. Pd mlndrii·i tine: Mmnie Hu-mj [reb/! hlm;na fid! rill, Pli unto lTllndrii·j tau

ELi. ;''''~t1 tit,'-­

rJa, Pll1ifU ,- ,

Plnd !o ffllml!Q

QCDsa.

:'T' 450, UllT A u llA !, n ,
"1' "
'

~

J

,.• H

/"',

1\

811/
~,

.1

l'1:2

~

De mlndmta cHeodatd (bis)

C'lnd a zlni sa .mil veda (bis)

Pa

ul;'ta,!}uSani (hisj

OQre (lSi".-i ullin (his)
Inlndra (bi:.: eli sa \l~~de C().';:G mlrlr!rU wIde

ptetrii !Ii ptetriceie $i cocoane irurnu§E'lE: (his)

1

----300---------------------------------------------------­
451. DE HORIT

Hog. B1611605
Rar

J = 70

Idem 106

Rdlile m2ndril m-or bate Cd eu Ie-am Idcut pif tdte AJte rdle n-om liJcut.

Numo·am mincot $i·om bdut SI-am iubit ce mi·o pldcut.

452. HOREA FLOREANULUI

Moderato cetera

J = 80

I- i J.

g! I#~ I r~F I ~ ~[ 16Jf!@ I
I

Inf COV(W Ion - 33 ani - prima~ Boia$ Joan-63 ani- contra Covaei Teodora-31 an/.-zongorii Po/eae $tefan-10 ani- garrJuro Pascu Simian-JOan; ion.' 1972-Viseul de los

r
t)

,- ( ric l if:
r-·-Jg ill t ..i€f-.l-i[b!J
Hai, md Jume, da ! Clnd a sf nunta mlndrii Eu m-oi culca ~j-ol durn; In lata bisericii Sd vdd cine m-a trezi.

IJ

II; J jJ I ;/l J

f

r- :=j4~--r gr.~.A;:.:=IF@

I14l.J I J

Hai, md luine, da! Te-am iubit mlndruta dragd Dol ani .,j-o vard-ntreagd Clnd 0 10 de catre toamna, Te-am lasat sd Ie laci doamna Sa iii doamnd la liceu Sa te ia un techergheu.

453. DE HORIT

".fag. B1611576 Idem 106

Ii C1 if

Moderato ceterA

J

= 60

I ~t:: tY4if il

U I14J gJ
dJ

iJ t'V~1Jt~~J~Blo

NV

-----------------------------------------------------301---­

454. VESELIA NU MNI-I DRAGA
,~

'I:.

Idem JJO

tJ

............

Jle-.Je

//...

""'""" IfiL-L­ d _ _ flU fll/}/~i_

W:P:'f" 2Jli=FFFA
rlra-.9a tie - se - 11- a
n(J

mni-i dra- ga

~

I

tij1J. -J. @ljtl'~F+W~~-J
Alv-ma
l

9
ga

JC9,p ... fa ... ml'- na-n - frea ... g8,

Alv... ma'

.JJp ... fa

mf- na-n-Ired

ma f

ntra

I

Veselia nu nmi-i bund De-ar tine bator 0 luno Hori-oi $i-oi I>uiera. Impreund cu mindra Veseli-m-oi $;-0; trdi In caso cu oamenii.

'Igora mJura

os

~
~
~
~
Hag. 8171659 Moderato
~
Solo voce

C intece vocale de dans
locale

455. PENTRU MiNORA DIN IEUD
Idem 330

J> =130

(I ! p' , P -]Tt# 1t!- - £$' ~Jyq ))

)J J
k ... vd ma vd

~

f Ell =eli r F r E 6 r f~£ ~ ~.--- ~ • & 0 bf t f ~ ----..J;J ~ .---.......
I [ E F err ~E=ii::,3-=dr q[ n p F7]

;i~

"

li"ec,Pm a...

l'in- In; min-rlra

pa

din k ... vt! n{! ma (ld

li"ec 'pIn a ...

P;n - 1m min-rlra

pa

tf;iJ
/1(/

au:

~

Plniru mlndra din BoUza (bis) De tri ori am trecut Iza (bis) Nu-mo-datd de-oi rna; tre (bis) Tdtd Botiza-; a me' (bis) Mdi dorule ldsate-oi (bis) Sdrile descuJta-m-oi (bis) M(1J doruJe ie-oj ldsa (bis) Si sara m-oi desculta (bis) Si n·o; mere la mlndra (bis).

~

302 ­

Mog.8J7/t.O Allegro

"Ii :; 100

i

Cd
Hai!
(~1d

copWi

Sf lTIel e doru marnii
ne
dOT

Cu

Ie, 0 s{iptanlJna n1(](E' la jnimil

lint i ie, Ie. Mtuca de sus
dOTU

tau
la

:!/Q USC.

Hai f
TtHl~ieptam

C:1 dwg 10 cina

l/(lj ! Ie. Je,

Si.. j fmmo(l.'\o simbdi(1

T'r:.1'iUCrl t:U
cfUlrtoi(f..

457. MINOFWLEANt\ ~1'!NOR ARA.
Hag. B 27 /171,1 Moderaio

160

Ta, ie, It', Ie, Ie, ie
Tu, mlndruta pui$or
TJflQrd te"ai dat 10 dor. Tlmi1ra CQ -';Ii hunza, Cd H-o placut gurita,

MJndrutcl cu. oeni co mUla,
TlnUlQ (j-oi vlndut gu.m.
eu mlndr(l n·om ~tiUl,
Cd oj gura de vlndut.

$i eu Q$ sf cumpiirat fV11nrlm/d de mi-ai sf dot Ca-.~i si cwnpdrat .~j eu, Mindrut!'i hator de un Jeu,

-----------------------------------

303 - - - "

458 CIND BEU BAUTURA

/1eg. B771 370
Moderato

,

~ i~~'f-t-,it-··
-L-

tI~

'"

140

"-!"r:ran 39 ani marfie 1976- Slot/cera

['}

.,

J'/

/Je

.beu

oj) -

(j

-

f

,,7

Oe oi-Jd' beu

1).9

U

':~I

.-

Fa

~~

tt"

yi/

/'0'

ma!

Tat oi lJe cite-un pUcut Plna.-i soan' pd delllJ.

459. MOSULE BARBA CARUNTA
,

I
,I: 'I·.:,

Mag. B201216

idea: 276

.J :: 70
C'l

,'"

lk·.je!

/t:

A1~(}-, jIJ
}

-

r':'\
,


Cth;;/;:; --

ab

0;; ;;g

.

/if.//}-

;)

Li.:)

..

;'~

N rei joacQ, nid (oi!» Numa tiit be,~i mlnlnca (his}.

'"":i:::::-: -.
-~-+--~---

6--­

460. STIU CA NU MI-AM OAT ClOPU
Hag. 829151,4
Allegretto
IV -

:;~~~~
-.,'

L' J = 100
-. - "...

YAR.448
---

In!. Hotea 6h.- Jf, ani }9U' Hofen!
-" ­

~~~_cW'==--'E~=:E;l-~--;gg --$:-:::~.: --- =t::::::::::---=:.f::-=-- '-~_f8
.JI;(, ca
flU

/n!~am

dar

c/o ..

jJU

J'f;u
)

ca

n(j mi.·am

da! do -

&~

_ "#0 =i.- i li=:-~c==='E-J-::=1~=~::~-¥f=. · m::::=t=:----=11 ~===-==--.- .~-~ .4=:.:~...:::=::t:.:::::::-==--:::.-=~--.l:.~--. -::---- -_.. ~
La ens- mil •pin ,/
Iru zi
Til.!

'~

BJ./

La

ens - ma
.J

~

j)//i

-

1m

d -

f7U.

MindlU na t;>-o dat $f:rillca. La Cll$mii pentru horinca Dacii vezi mlndra cd beau Nu m-astepta te eu

sa

(bis)

Dacd vezi ca-s bautori .Nu m-u$tepta 10 cheotori Nici sma in sezdt0li
(his)

----- 304--------------------------------------------------------­
461. AICEA MA VESEL ESC

Hag. 818/189B Moderato

Idem 307/a
I

iJ

., ; U· f'~~==tt~~¥E- ~f~
A / - ced m9 ve -se lese/ A- ca s} b!
:,e·m i

=98

/;-a- iesc

iili:~)~h~.~F~Jf~::t£l~·:~~]lt:t[~:.~~\-.·Jt. _L .·)!.·M=--=:JI
Y-d- i
cea vo -

in!a·. ITiI
Stiu ca nu-s din neam mutase Sa nu rid, sa nu grdiesc Da, pd mlndra sa n-o ibesc Si sd nu md vesalesc.

De horincQ nu mnj·j dor Am acasQ puti~or Am acasa uiegi bogdte Pina·j lume·s goale tate

462.TAT MA UIT PA DRUM IN JOS

Hag. B18/ 122
Allegretto

Jdem 245

,

t. 2

:j

E7=.. ._===±---=t= . . [.:. -.·.~ r .a.. _-'-.rl-=r--·-·::t'----=-:~~ _..:.:. : ...3 ~.-~==:-::_~=.~:_~_::_-~·:·:...:..·f.:.·:._:~.· -... ±= -(_ '~.' -T:~~--:~-·-:8--·:..::=!
. ....·:=-.:ft:.:.-.1t_

J

= 100

7al mB

1.///

drum

III

lOS, ---.

Cu oc!?/

176' -

pr.'

se -­ ml-' ne

Hai, pd drumu lmpdratului Altu-n sat ca badea nu-i (bis}

Ca badita·j albinet Tdt fecior cu pdru cret.
(bis)

463. CETERUCA DRAGA MNI

Hag. 818/1976 Moderato

'S
~.

'* lef
i
IId//

Idem J07/a

J

= 98

=gf~:~~.TH~~cftfjJ:-~ rJ'1f~

Ce-Ie IV

ca

ora-pJ

mn!,

{J(j.-ra.f!

. ~.~. == ~. 1f.l -g=iF#-~.-.-..:::=-. FJIf~.-=.~·-..::f·--K.1t. .'t':~} --:-:::::E::t=:::.-=.=~!ty===;::.E:.E.:·~:--:.:t::::- -: Vy
chii mi''a-ohi Ce-Ie - rv ­ ca d1a-g8 !Tin,',

~:tt=--#1L=:
tJ -

.... ·F~. ==h-:-*-:Jj:=:? ,..~;~~
c/}ii min dill

,- ;b);C~~~*J-'f·:C:~: }t I ;: p. #~. ~ J!~~=Jr~"~
Ce Ie fa gt

-

neil;

ca
Glasu tau md leagdna (bis)

ci-ne-mi

de

Hai, Ceterucd galband
Da, CeterucQ cu tri strune Glasu tdu ma duce·n lume.

T

'I

305--­

464. MAl MiNDRUT CU pAR TOMNIT
I

Mag. 82011830
I

Allegretto

,;
~

r~~ !~~g~~~~~~§*~~~*~~

I/a/
- mnif,

.J

= 105

Inl TudorOVlC1 Nlculol-20 ant-cetera Tudorovici Mano-18 ant-zangara dec.1975- Rozavelea

-~~~:-l==§hEl)?
['.;;-/
.

"t

ZI -

~

/71 (

J

- - "---~

Ie

Hai tura-i Sdrutd-md mlndrior,
Sdrutd-ma de tri or;, Tare-mi-i de tine dor La, la, 1a mdi mlndrior. Du-te mlndre, fd-ti armata Cd nu md mdritd tata. De, le, le, mIndrut, de, leo $i iara mindrut de, 1e Cd daca m-a mdrita Dupd tine nu m-a da Tra, la, 1a la, la, le, le, le, ~i iard mindrul, Ie, le,

---=:::j

--~=-3

~e

~
Mag. B131359
Moderato

465 DE - A~ MURI, CIND
J =96

A~

DURNI
Idem t,{]6

IJ

:]

~

~
~"8

JJ; ; £=.- -=·-·~i=f-=l jJ~:~= -E' :i=I=fr$=-p"Efj .---.---- ±----.---- .:J a §1~ ~ - ~ ~ =7(]~-~ ~ -~€ij:~i.~~~U--~~~~~2:K~q;=lI
p

--

ft-B.J

m(/

17

dod

our

n;~

mal -

De-as mu - ri
)

clno

as d(/r>

/7/; mg;
__

M-mlc

I7t/ m-~ >

/;8-/7(/-

M -miC

/7(/

m-as T

ba-

/7(/-

I.

de-a~

..~

muri clnd a~ si bat, de-a$ muri clnd a~ si bat, nimic n·a~ s1 supdrat (bis) de-aj arde 1ume cu foe de-ai arde 1ume cu foc pel margini $1 pel mij10c (bis) 'dacd-n fille n-am ndroc,
po mij/oe, pd margini iard (bis) daco-n tine n-om tihnea1d (bis) tree ilorile cimpu1u1, mdi (bis) tree z11e/e allului (bis) tree zlle1e, tree noptlle (bis) si ell ma tree ell dinse/e (bis)

1

ca nu1 door?: j Jeagd ('u :.1 (1f!aiLl ()rn ce ne .tergunl Ca·.~Tn MAl BADE CE lICEAl Idem J5tJ '/f. De .(.ind HOiincd 'cTrde-Glll bdul Brit [1m 10S1..(.~~i·.1 Po mine roa doofe caplL Crl. rlespreunntu.l romJne Pina. ci sf bot.-i uiega 10 (ljii. k6Z ATiTA HORINCk~ 1.nm'iritd lei€: floar....:> capu..01 BE Allegro C-OI de be ie 08 - me - /Jii h l)t~ de ce-1 iJun(i. .~oi rnai h.. t'Gre-i nf:b!. mni 8-0 .5Qzui Ffntinc(j Ferd. beteag de bQutura. bdut serra la luna. mni S-(J .)erie ( bis) j)jnd· i uiag(j 1([ mine Beu din eo de nl.i h{~dE~3 cd S-.::.>. (.

."/TI 9rf .. f1F .. "' ~ J.1.0R L. ".--'#--+r_ .)i· .\ " 1 " A BJI/25./"a/ u F J fa la . -- l'm --ptf. . . De dow bdriilului.--+--=f---'--~-. 'I''' r r~ut ~'~.rd.1 bnlc. turni. lurai.].'[a re ... . 1:.1'S[} . C INTECUl Ftf"r!oP!!'-.-t~f mi-O riot crept (his.: . I' i 7ri.(.:-=t4- iJ ~ Ilii --:-::~--::: . ~. .. !luiL Wfln!T I idem 3511b B?7/. 1 .Vadui Ilsi mu .tue.{)lut.fii.sJ 5.lui =--:JI ~~ .ervan Hdrie.17 Moderato . I"IUO 469. ~i!~ ~ '. III i l.c.$ ~_ '. IT/i _ /~l{..' nu-·j SI cal ca /ii De Po Tal It/i O~(~t..:::-.l.'}J if/I: Bdbut Jacm 38 an./ [)l..t.:<:a mlndrii Ilnde ~ade (bis). pirr'ului. /um.:..". • r)? 4..307 B nR . Ardele/:m MillO! -}7 ani iC!l.n MERG LA JOe .~. ~ C.1 . > ~.F· tV ie i .l. tUiQi.t j .C.Sarost7u bY.lnd '. l/J-ma - flUI..\"flffi j(~ele l Si minarutc1 irumul}iile (bis) O'-ue as/a-i uli(a ? (his) p.::!r ~-::~fI1~ ______ --.~: _.. care $(lde mlndra (bis) Pare-mi-se cd sc vede (bis) Cc..•• :::.974. ­ I ----fi-· ==:1 -~ ~-. ... .--.i susuni {'bi....:int:':> pril1Hlvara \1<1 co !$! irunza (bis) don..! i .: J..

rl..me.. 80 Idem JJO pp s-a me dra ..mlJ. cr . TU FEMEIE Hag.b.... te.J a ./ (8 de eL_moa re 0 - . ne . nuiele oi lua Si de boala te-oi scdpa.308 ..' ....v~ ...tea-gao Meli barbate p-a me lege Du·te tu de 0 culege Ca de boalel poate-mi trece (bis) Tu nevasta cutrel..8.gr8- dra . Mag. hai Tn pddurc duce-moi Tr.... ~.t...'1a-n i-a me . #.ne..me.ie. ce do 1£)13 I J J Tal I r F C .TU FEMEIE. 131 paf be tea .Ie. pa_ ~ Cb II ~ P I •0 lu .!la.CIa.oJ pill! be .It} COillp .. .pa-I coap ne . 472.MI BINELE • Mog.jI lu zae..tinti3lJc r r do .ne-pa-i . La - Tu....ga. zac/ . ~=± W I ~ II .­ 471/a.CJ' 1-=t.se rlJ J_ s mu _ _ fa de el moa - ec. 81611861.ga (jet.3 Allegretto " ~)::..vas .' ' ... (bis) 4711b. II re 0 .~ Allegretto )J =154 Idem 302 ~ft i l J) J) - tJ) l I~ tu... B?I J53 Idem 21. sa dra ­ cu ~ lui sa ne be ­ ie &ta P P P P I fa d.de lu tJ Jl mea l J) de l nOl~~ )) ~ I tum j) IV )i I sa bar do - h J5 J lJa II - voi. TU NEVASTA SI~A ME DRAGA . 82111789 "! ~p TU t Moderato ~ ::.:::. fe . Minte doru ca $-un cline Cel de el nu moare nime Cel $i eu n-am dus dor Bine veld cd n-am sd mor Du-te dor $j-n alta parte Nu-mi dunta ziJele tdte. TeJ-n 0 !lra ..f/ Ti. 0 ..J 0.ASTEPTiNDU. zt.. 160 . j) j) .

:::::j t:nm'~=-~*biig@ I ~ p' . Vre·me·ar sl o'e~ mars a .put -~i I f. .sa ~ flre-me-o fos/ maj de mull.~ ~l J /).). Ai.Iapa Ma!~ ~ ~a "1~. SARA PESTE SAT SE LASA Hag.l1814 Moderato ~ = 84 ? ~J J j r++t A / • I Jl£1jjJ. EU DE AICEA NU MA DUC Idem JJO Mag.ca .. min ~ (. .-In1."' 'f 1 . .. 473.ra = 110 Inf Toporan Marioara.i - cea na 17-01 me re la plug !"(}! pt- na 17-01 me re la plug ~ Ai.. 825/82 Vioi ====1 309-­ ) ------ =. '~Ii 1. J =102 /fa! ~ mln .17 ani 1977.) Eu aCQsa dac-oj mere Tate botiJe-s a mele Tate boWe din gard Ca sa :. MAl MfNDRUT DIN LEGANUT . - '-"l" .Bude~fi pes·· Ie sat S8 la . mai (bis) ftl 475/0.!'! I . bl Jd. ~ ~' 1':.p mal.I' i/­ • . Leganai 1n legaflut nu-mi sii mnie dragut la Sa te legine po line Sa flU zii ')aTa fa mine Sa ( his) ~f>( i (bis) .21.sa. :5i aWa mni-oi petrece Plnd-'oi arde frunza verde. Inl Tivadar Rad/co.druf .. I 5AocI1s Jt · J.':.[a ) -~Q -I )1.. " ~' .~. B il. Eu de aicea n-oi pJeca Plnd nu-mi aud 110rea . 7970.L: . ¢ lvlii-la-I/ ) I.. Jl j' 2] nu mJ due PF- de-a . __ !lu-ma nu ne-am pn-ce . Mag B10/501 A . ~ I Eu de-a-I-cea nu mJ o'uc/ Eu ~ 'IJ1rg r--~p kffi-n1l. ani ian. 1I. Cd horea plugarului Este glasul cucuJui SclrtJituJ pJugului $i-nfrunzitul codrului Ai.Itiu ca am barbat (bisj 474.

ia doruI eel eu foe Ca $i frunza de stejar $i ja doTU eel de jar.fo mat mal fa..fat ma/ I of ~~B. . 47S/b._ _ _ _ _ _ __ rEFB~-I~=rRa Mal min-oru! CI/ l .gJn la.fUtiler £J mu. I..MAI MINDRUT CU PAR GALBIN . klal min dru!cf. la IEIF pi Ca mi-! al tv fa. la l la.... I Mag.!':::t:. mal Ira l I@ .gan /a hunza sullo Ca ~i irunza C'ind 0 sufl6. par gal . Bert. -­I j 1 -~. i EZCr Ha/____ ?I?FF B ~ ]------. $i suman Ca feciorii de 10 noi Nu sa dau pe opt ca vo.::l par gal-binI Ou . Mlndru is ed-s moro~an Cu cheme$6.. la. Mag 8291777 $~ tJ E F-kt=-~-g@'ELLg-U 'Ii Int..pJ IJ ne ma led ...z () u.--310----------------------------­ .Sldtioara ail-fJ Ma .bin . (bis) Ca ~i 476.j.<E±t#Ltt@d' Cu s/ ..ra r:J r y'ltJ . Petru·20 ar Allegretto ~ = 108 1968. ¥ c::r . Clnd 0 Ca ~j de paWn vlntu lin de cire$ vlntu des. (bis) frunza cea de plop $. [TNT A' MARAMURESU . la l la./ . la f7"l8 lea .Q £j la fra- iU-Cl- Ia. (bis) . la Jfo - i() - fd-17u s·o-n-va. mv.re ma/ Ira. B1011321 Allegretto Idem 372 ~ =110 .

. dru-i )0 .. -~ ::1"" Mag. bine Ca-i vorba ~j despre mine Eu nu-s fata de jupln Greblu ~j fac dai de fln Nu-s fata de jupinita Greblu fin . ~ ~p J~ ~-' = 109 JEI35 de jr=t.. ~ --~~~f@=J I iEP' .J/.. FRUNZA VERDE DE TRIFOI _ -il". niei una Cd Ie-am bdut ell mindra Le-am biiut cd mni-o pliicut Turai ~i turai.1' Pintea 478.cu pa la no! Pa_ J za l' pa Ma.== :+t== &r.-----------------------------------------------------------311 ----­ 47Z HOREA LUI VILl Mag. Turai ~i turai. /r. S-am fost Unar ~j bolund Turai ~i turaI.'>1 foe capita./~!l8 ~ ~ VI .de lor./ ~ a ~ It) .ra Prunzuca de busuioc Hoi ~i tu Mdri 10 joe Sa te Joc sa te-nvlrtesc rurai ~i turai.0 I Idem 3071a J Allegretto =-.1 272 Inf.' ele Sc-(} moa .. B 18/ 151. tura. I J) Jj --. Turai ~i tUTai. tura Tate ralile Ie uit. - JI J2JB Min- frun-za ver. tura.~ i> Hal Auzita-ti bine. I) . j) I lJ t? J 9 Ts fata de pe Mara Numa una 10 mama Grice lueru oi /ucra lama ~i toata vaw Si cu V iIi m-oi 11.ra..Ii - la cu__ mi"l7- dra. Victoria Darvai Va/eni '"""" I. 8291J81. .Fa ~ Il! Tro I PO . I ~ €a 10 . tura Clnd aud cetera-n sat Nu trebe sa s1u mlncat Cetera clnd 0 aud (bis) (bis) (tis) .10 Ca-i fartat de-a 11.I. tura N -am nici gubd. tura Jocu nost moro~dnesc rurai ~i lurai.ne-n fa ra. Hal mFa-tiro cu ml .

61.Iv I lJ2Ji) mal _ _ _ __ II s-o ru-pe-om fa haL hai.ru.resc. mdi pi Facuta-j de simbata La fecioli duminec(J to ieciot1 dU'11inecQ.'u ) ca flU 1-81_ :8 -.Cler /77(}/-/ 0'1 3.)i mni-a fa cojoc cu ilori Sd siu mindru-n sarbdtori (bis) Cine-o idcut jocu-n lume r\iba numai zile bune (bis) ea eu ia joe mii-ntilnesc eu mlndra care-o iubesc (lJis) 4BO. ~ 10-. tv1nicula. tv1nie nu-mi trebe pd popa ilj Numa cetera si doba Mnie ml-mi trebe l7Cinas Far Mniculai ceteras Far tv1niculai ceteras. HOi}. cetera ta Facuta-i de simbdta. 820/7757 Moderato iti#~r @.dt-a 58 ma iv.cu. = 99 t=?Tbj p #§' P CU_ ar. mai @Fr a/ . ) Il:g)jIT~ /Je hdi.Ie . hai. ~ sa p ho .ora ~i~~ J! ) mrl(-i draQ ~ sa ho -- fOCI [U min . B 181 1550 idem J07/0 VtY- de ~~===r=-¥ ~.312-------------------------------------------------------------------­ 479. JI.beJC. FRUNZA VERDE SI UNA .wJ Iu ma/ _ _ __ [8 /-0 hi-cui mes . r I 7} J) [v ]J sa mIn .J _9b!g C2 __ Cd ____• J! v - na.i J idem 1. zT CETERAS CU ARCU • Mag. mai . Si sa vezi 1n sarbatori Plin cu fete si feciori (bis) eu cojoacele-nstrutate Vuma trebuie jucate (bis) :$-0 zis mama ca mni-a fa lestrc cind n1-oi InSUla ( bis) !.5 j) l It .9 .

Ie sfrv -..:::._ mal _.'_' . mln-dru.-Ea. bunt. cd urUa-i m1nioasd Cd urlta-i minioasd ~i pa mdmuca tismoasa Dice m-o flicut frumoasd. Hai..oe u .-/ '-..s t1nt'lrd ~i frumoasd r: <" .NTiLNI CU OORU-N CALE .#±J~ "j} $bmJy rtl 1i± Js }l j) £J V p bl p I it j) JJ J):t£ -€ii!¥IJ(7"-~~ Je-as fa -.) PaL__ [0 - bo..I. do .~~ ~ .Ia/..' l Te--o rum-pe u rF .f/ fe-o rum-. MAl MINRULE STRUGURI DULCI ..ru-n_ ca .1) ))...J : : 92 __ ~ .p do . 1t1 M(it/ In tn ..!_ _. £U~ J jl n Ii ~~~d}:----J.Ie.drL: ­ fI/I :defr " ~ "dl_ fl8i /.313----­ 481..____.8I:==--'3i~J--=": ~.~77 /a Mag B2913233 Moderato Idem '''L' .fal mal.sa ) l?um-pe-ItNJ )' r/ fl-/ lIS -- ca ___ @. .rF.?u ma-n-dur I?um. mal nebune Mal vazutQ-i om pe lume Sa nu-i fie dor de nime Moi vazuta-i om de treabd Sa nu-i fie lumea draga Mai vo.. {i ma-()-c. J) [j (u_ 1/8 Ie Ma-n-IFI-n/~/ .f!W~ -F ..guri slru -gurl bUfJ~ L¥J ~ mai__~_ hai -~ p1JEIW=r===:~~~-P.. p' ~x-14 cu ~ _-c j tf* Ii ))J)-j)-rJ¥=E=f¥Eh=fr¥itt¥~ J1I1r§.-----------------------------------------------------------.rU-II ca .-0-' ?~ ~ ~ . ra ----:"jL.. . ____. la.. MA..fa.: !ilL '--' 18..: Coborind din deal in vale Mo. :==fity ____ §¥.L . cd nu-m pasd (b i Ct'l.... la. la.J :::113 :t=:::===t::===---:._81. la.zula-i om frumos Sd nu fie pacQtos ? Cd ~i muntele ca-i munte 51 e/ are.'--_. Hai 1. 5=$--­ ~=k'e .Ki-n-fiY.._. I ~ ~~ m !L-~ ___ .__.~ NZaz:s.' pe-le-a.-lltiln!! cu doru-n cale Doru prinde-a md·ntreba Dow-ti-! de cineva ? /VIai dowie. m vb( q@? at? .__ Hai. ._ Hai la. Las-sa zica. ' .. __L __ _ _. ­ § ~ :4= 12 ._ _ . 482.. ~ -' ~ ~'~~' @) f ~) Jp IJ)j deal__ /11_ lI8 ._.--"':..ni-l :J~ ~iJ ~ la.rind d/II 1 Co bo ~ rlnd dm _ tF¥ p r "IDd_ deal ~r-3. ...Ie. ~ I~ 3~_ _11.Ie:. _ .. doruri multe.

o ttl I = 80 -71_-.7 Moderato ~ = 90 idem 119 f. Da. Sa graiesc cu colonelu Sa mni-l Jasa dragucior.314 ----------------------------------------------------------­ 483. SCRIS Mag. Sa nu-l puie de planton Cd li linerel $i-i somll.mil me-Ie...bu .-. 816179/.ne Ycnj Ii dru mu Jcris fi ~~~~§~~F~~-·~~~-~hI~A-5b~ Am un_ ora .t?r£ ...sId.18_ - m/er -Ia z/.Ie Ce sa fac am a -juns ra .. 7975.gu! ""-" o'uI_ fn lume.ne.---=~!=~~~£-:7t-fr-=iE=:l --" oru .ce Alu_ sid .ct.~-fl= fJ Cu. B2017527 II DRUMU CU CARBUNE inf lite Anura 25 ani oct.~~:--:=k=r=~£ ~~ .. Fa-md doamne ce mt-j fa Pasdre sa pot zbura Da.k d juns ra .:. 4 ~ F~ .. .ca bC} nli.ca_!Ja - nil.~-l.+------.~. SI EU AM FOST A MAMII MELE I Mag.la zl ce Cv . Sa due cartea letilor Deasupra cazarmiJor..--~i2g.m fosl a ma -mil me..Ie.? dus_ fn lume Da... ~ ii~* """'iJJi=:= ~ .~$=~:. Ca banii ti-or trebui (bis) Pa clnd ti·i casdtori (bis) . __ vol ni .. cucu CiNTA. 484/0. j :l eu-.cv J =108 cin.E33::~ ~~1t=:. ~ :=2= t!J • M o dera. Cit-avere am avut C1t-avere am avut IntI-un ceas mni-am vlndut Intr-un ceas mni-am vlndut 484/b. /101- nl .N¥:]J ma.u Da.cu cin mier.lJjJ~¥ Jtjr. MIERLA liCE Mag.:. 8741890 Allegretto idem 385 ~ ! e-=.mu cu_ car-.--_-~-. Am un_ drJ gu! '-.ce #u_ .. Cu_ car-lJu .------.5aptnto ' * j) j}-=+.

:.r/.:-~-.ju Wil - 171 p~ ju Celuiascd-o jiindarii (his) Cum mni-o ce/uit gritarii ! 486..0 MiNORA mFn-cira C-B zf 171.001 08 .pi J pti It La .84 ani noiembrie 1975 . CA ZiNI In! Duncn Vasile .. doruJe (his) Pdhdrutu-i cit un cui C'lnd 1/ pui /a gura nu-i (his) Si Piiharutu-i lndungat voie~te rdsturnat rna. Hag. ij F: lIeil &1$ It! f3 a lip ~ Un! p ~.18 J J = 120 ~=* ~ p I P4!~ ~ Ba . 816//886 Allegretto ozis.Ii .ci} re 'JJ n -~-~. VIORE' I Hag.. i ±f3. Bata-va bdeata ieciori Bine va std-n sarMtori Cu horinca plna-n zori mdi doru/e (bis) Si voi vre-o doua iemei AU Mut ~apte Uirtdj (bis) .315----­ 1 485.C ..---------------------------------------------------------.leud .§) La s1t1. dorulc (his) . 818/1625 A lIeg retto idEm J07/0 '~i g P==W t:::f=F=IF F rr(jn-zu .fa .Ie /.'$i v-ati graft pa 1a spate Ca-ti mai he 0 jumdtate rna. Cum Ie . bel ma! m~1 (um Ie !Jol 08 me - ml ill ~~~-~-~ J.fJV § Jlra . FRNZULlTA.0 - /II - 0 - re rin. me . j EJ~ ._ _ _ _::.'i-. lip ~ P P l'p F r ZiZlc-a zf .5-0 .ou .nil' r _ /"u..5-0 J = 114 mTn-cira n.-=t---===-~ ~~ ..

me? !/n..316 --------------------------------------------------------­ 487.-.ne nu . - fle flU .7L'__ 1711-81 clf7..Ill ) r/rum jJW - Ii.____ _ f_·-_-_-<t_lI_-_r.. CETERUCA DIN TRI LE MNE Hag..cral? [}e_ ml ..Ie ru ca [e . CINE NU STI CE-I OORU I Hog.=r~~-:IH·-~ [i-fie J :: 104 ce-i r/o mcJl . _Ifill ___ ._Cl CeterucQ din tri lemne Unde·ai fost ai1ta vreme ? U nde-af fost $i ce-ai lUcrat De mni·e nu mn{-ai cintat ? Hai tura $i tura Bine zice cetera Bi ne zice cetera C1nd se mdritd mlndra ..Jk J r/nm jJUS-­ ta-.e ./1_'- '---' al_'- lu .lu_-___. D .fal '-.rv - ca If fa - If fa we . B18/ 1780 Allegretto Idem 307/a ~ i wg~ __g==r:~~.___~ Ooar-me fJoajJ-lea lu_ _ [. inima 488.de-81 Ios1 ...Ja­ Cine nu $tie de dor Trdie$te-n lume U$or Nici eu de dor nu a$ $ti Dar mni-o pldcut a iubi DowIe bo}ovan greu Fugi de 10 sufletu mneu Du-te dowle-n pddure La i nimd nu te pune Si te du :si la mlndra Si mai stlica-.. 810/412 Allegretto Idem 372 J::: 108 ! [e .Ie ./ ~ J jr.de-al las/ a we me~ Ufl...+ ~I{j) )J*t 8/ ne t41 le De sa maritd cea hlda Nici 0 cetera nu cintQ Cetewcd Iemn de nuc Vine vreme sa rna duc Cu cdme$a de bumbac La mlndruta mea din sat Ceteruca lemn cinesc Dupd ti ne rna topesc Dupd badea-nebunesc.----.

C(I - 0(1 fe-fJ ----.e B/as-fa-ma~ sfra . me a - ~3 '--' La-sa . -'" I J) AI_.. s<l-re mTn-dra j) j J) -I -d(l [(I . . mlndra. mfl7-dra me gJ mi'17 lira !Jal la. I J mfh-dra /1al II De-i visa un vis de bine.317----­ ''-1 489. mindra. t~ti t) Allegretto ~ A. ~ pi Ala rat mm[(/ mFI7 o'ra s· . B 18 / 2462 Idem 245 J = 1'0 ... me Sd te tli mIndrd de mine.----------------------------------------------------------. lunie Cd omu strain po lume Ai. ./1-' erl7 - !J(I- fe-fJ .. Pd mine m-ai bJdstomat So.t­ L .. B18/1885 idem 307/a :..Ie 01 r ~ ~ J =100 ~ i I T J! .. CUCULE PASARE MiNDRA Hag.171.. Si nu-ti trebe alto.11 e ____ ~ Ai.i vao'l7oarfea ce-a vi .______ 'OJ) Ie pa... me De-i visa un vis de rau.re f! ctfJ ===:l . Ih Jl I )j)J 5. hai.IfJ . Ca nu·ti trebe alta ata Ca omu strdin pd viata Co omu strain pd via to.g qj . hai Lasa-ma cu dOTU mneu.fu ...Ia.z:-~ ~~- -----. TID RULE DE PE MARA :e Hag. I )J.ma /a (1m .t)·~ 17-&(1..~ II: j t t l I -J. n·am parte de-a mneu sat De care m-am-strdinat Pdrintii mnei i-am Idsat Ai.18 . 490.0'(1 gj I J) J) 4J Jj I J) ..ra m~' [@h. Dmq kJ2M . N -am fdcut la nime rau Cd m·am dus din satu mneu 2 . ---j ==-::J re .##)l @JdgH£§J Ai o--l1c·i a ve m! . mindra.. n-am parte de-a mneu sat So..bta_ fa. mindra .

UN PICUT HagBI81217 r Idem 21.1/-__ .c@ I rn p UtFI fJd de - /1. .na.J8 0 zf. ~ ~~.1976·leordina ce-m-fJl. De m-a dori cineva Zinioo-o~i ~I n-<l?cinta Moo dori hunza de nuc Cd ie zice sa md due /'''1-0 dori frunza de tidw Cd ie $ti unde mnj·e glndu (bis) (bis) (his) 493.cu/1 _ _. }1 J Ja vat/ ci-ne m-a do - ri Ja vad ci .5 Moderato . = 80 Tat ~./'Ie (Ti-a do . $i de dor m-oi ineca (bis) Eu ln opel suparat Pd /0 noi. I ~HFt.nJ.un pit . ill J jn II c!e la - Ja j na-pol /'I-a fur.p' fJ!.)J Pi . Tal 01 be c7 n J r!. Nu-mi dau mintea din caput (bis) Pint-un cine de dragut (bis)..nn - ca-n pa . ]i.r no . TAT ASA A zis BAOEA • Hag 818197 'l .5 Allegretto i f ~~f Tal oi be cl ~ = 100 j U' 0 I Ef f U' i ~. m-a I &)l.I - ~ = 110 Inf leordean Nufu -38 ani l eardeon Man:sca .5 ba ~ deal Taf a-sa 0 zFs i ba dea. fe-un pfl-cui .ri. TAT 01 BE clTE.. BI81131. Hag. Alu ma el 'f*EM. )J Jl. n-ol zf.i .01 ZINI .li.Ita - n II U$or ij doamne pelhaw SHu cd nu-/ ridic cu paTU Si cu paw sa-1 ridic Tat oj be cUe un ptic (his) (bis) .ll fe.318----------------------------------------------------------­ 491.ni I )5.£P' ~ f~' =1 f ~m.22 ani ian. Allegretto "if ng~':Elf . pIn jos de sat.P' n-ol zt lJu ­ ce-m-oi .JH a. DUCE-M-ol SI N.1. __ .ELE .loa re )l.frill). Idem 21.. 492. ~ ~ J.

dra . B1811518 495..~ - I C(l ra! ~ Ceterucd m1ndru glas Scoate pa mlndra-n prilaz Scoate pa mlndra-n prilaz Sa-l dau gurd ~i 0 las.. Ie ~ nu e.(It /Jru-mu-IJ co-dro /1.1 gura cu dulceata De-amu plna dimi neata E1 hai ~-a doruluj Daina mlndra ~j jar dui (Retren 10.vie me . ARCULE NU ESll CURAl I Idem 30710 ... Ar - Grabit J = 120 C(I ) J) J) J) I J) J) Ar Ie n(l ~ n -..:::::. JU ..feea~ '1' 'j e. Palincuta ~i pdharu Stlmpara doru ~-amaru (bis) Dorurl ~j amaruri multe Pa la inima trecute...cu-a ~ J. ).. da. Va sa de ba.cal mes . urma) (bis) ==i j ~ Mag... cu ­ J.~ j I " ll '. l Ii) C(I - J) .. J/ p ~ if..319--­ 494.b I ~ de u~ ~ P CI I z. Mag....i • I £' i .C(I.sa - @! I p P p. (bis) De n-ar s1 cetera-i1 lume Ai vede tete nebune Ai vede tete nebune Si neveste dusa-n lume Si neveste dusa-n lume (bis) ..- Jj I ). Jl J) A') ji I La Jj J mes -Ie .18-1_ sa-ma piC. I (j J) J F Jl \'i ~ ~ II: j) J) ~ bii ~ J) J) - n :h E..Y1I . da.. 1/1-' C(I - raf bli co ura.a .-. B181900 zi vAsALI DE BAul Idem 3511b Iii rtf Hai _ _ __ t.li eu I J) J. (bis) ]01 Ai. . Pdlincuta de ceo] bund De bOut sara pe luna Cu mlndra care-i nebuna Tucu. due a Ai..dill ne.1 A lIeg retto J = 104 I Pv p ZI: Va.. In) J ..ne vre-me Ja-/ a - sa ma duc_ jJUC/_ If f)il!- mtl-n co .

. mai (bis) Sci-fi wid oehU $1 gura Care 1s ca $1 mura._.320 .. . maj. B18/J46fJ ~ Idem J07/a = 104 i7U· Ie v§a: mih ..mel.CO mel. ou md: ZI Ie$i aiald tu Mali Sa-Ii vad gUIa $i oehU mcli (bis) Sa vad gum 1$i ochii $-apoi sii a cui 1i si._ o'ru Ala i//( min~. 813/668 Allegro Idem 322 '~i -j f~~:~~ft~ e flU J = 140 5/ la . Aflii zlc cd laiu-i stint Eu vdd laiu pa pdmlnt Astd fume nu-j a me Ceo/alta nici a$e. 49Z SPUSU-LE-AM OCHILOR MEl Hag... or§.J.lei To Ie-am spUS.. maf (bis) Nu moo $liut oamenii (bis) $-amu am numa una $f rna $tii tata lumea... ..__ ~~~Jgj§§~~~M=:i:=E~ It} ~ II: J J J .___ IJu - 08 men/ Iru .__. . maj (bis) Care is ca 1$f mum $-apoi sii a mine-to mal (bfs) Avut-am dlCigutd tIi Patru cu tine Mali. ei nu m-asculUi Tat dupd frurilo$i sd uitd Badea ce nu-mi pJQce mie Nicf fa mOQlte sa nu-mi sfe.mu . MARG PA DRUM Hag.­ 496. ..._..co./ ItU 1=1-=3+4 s/ e ..

­ 498. 1975.!a-ba ffU/}-za-ll-yUJ frvn-za-l7-gus-la U-/7e-o -(.CQ badea be (bi." /7Jt7i- 0 i /71 /8 jJ/'~9 ====1 Nici trl zile Jl-O frecut Nici tTj zVe n-o trecut lard 10 prag I· am vawt (his) Din ligare fum trdgind (bis) $i cdta mine rlzlnd (bis)..ma-lO'g CJ _=-:1 /7(/ mn/-o i /·'1 /~ Lo I'.MUlT MA.s-o bOi-dea r.I '.l-O bB-riea . ..1772- (1a /'u.tF114 J::: ---=-~T==:t...~.. B 16/2568 inf Petreu9 Anuta . 500.)i po tine lump drago (bis) 1 .re nu Ie-of be/ PV-J-am gihrl C8_ nu fe-o! be..§ .ell sa ea.NTREABA FRUNZA. HORINCUT A SACARE • Hag. Drumu J·o idcut mlndra (bis) Clnd moo petrecut sara (bis) $i de aWa petreeut (bis) Cinei pdrechi de cizme-o rupt (bis) .ca re/ flo rm . PUS-O BAOEA RAMASAG ! 7/0 Mag B20/1568 Moderato I Idem ~8J '" '" 90 'pIJ ..~~ lifo/I md-lJ-!n:a-oa '{/u/l ma-/J-!n. strIng po mlndra-n bwtd (bis) 322 ~ -.fa..NGUST A Hag 821/ 1067 Allegro Idem 330 'II ~ ~ ~-~~~. merem 1n Iumea Iarga $-om traj co doi iubiti Ford zestre de parinti. t 321 .--.'.Poienile Izei ~ ca s. . i'Vjal bddita de ti-s dragd Hai.~) ·5-am focut :>i eu a~o (bis).5i-ncQ·o zis ca m-o petrece (bis} Pina mpe cizme zece (bis) Nu da mlndra buze moi (bis) Plntru zace cizme noi (bis) PasarieQ di pa munte (biS) Auzit-am cd $Ui multe (bis) De $tii muJte hoi md-nvatd (bis) Cum so. D-am VQzut po mlndru bind (bis) $i m-am pus $i eu 1a rind (bis) D-om vowt.uT drum pa pw lac D fle-o fa-cui drum pit /JUS -.§ .17 ani dec.:: . 499. 0a==t=--=-­ P p fd jf)i. Pus-am mina po pahar (bis) $1 po tine dar $-omar (bisj Pus-am mino po uiaga (bis) .

0/.5 J fos~ = 110 j>.. -0 fosl u - rtf cu m! - ne. 818/273 Atlpgretto idem 2/. "Ivil ma-n-Irea. N-am nici spatd. Si eu poa/a Numa sa 0 calee boala. idem /.d 1V11ndra me s-o idudal C-aff> pat lmperinat M-am dus aseard 1a ie S-C/m dormit pe guba me M-am suit fa mlndra-n 1>0pru Si mi-o ros I}oarecii c/opu. 814/1615 Allegretto ~ idem 350 :: 100 Pa-Ja-re de_ pl7-ma ..ri1.' dra me /a u .a . PiN' AM FOST LUME DE TINE Mog.vO'-r.__ A!. _ _ . Da. oala.. Ifn' am /051.vo'....68 JJU-s-am tia. cind 0 iost iusal eu iusd (bLs) 10 am iost la crll}mo dusd (bis) Clnd 0 iost spdtar cu spete (bis) la-am fost baM sub pdreh (bis) 502.pe - 17 n.oJ pU-J-O'm liO' . MiNORA ME S-A LAUDAT Mog 828/813 Allegretto .." am Iv me.. .dal... Nu 1-0 !os! u rlt ru m.liaj tinola clnd eram (bisj Cite tli draguti aveam (bis) Unu-n deal I>i unu-n vale (bis) AJtu la mi i/oc de cale (bis) .:. ~ =108 J-O JI.n dra_ me .IreO' .pe - fI naf r..IC'-U/7 pat fro ... . urit (bis) f. $1 iecricu jumQtate $-af/1u n-am ee lua-n spate C)nepa mindrii s-o tors CobOllnd po scard-n jos Si cu.ra Mull ma-17 . '-. De c1nd am 1mbdtrlnil (bis) Vad lume cd m-a.nt. io liard nu am pus (bis).1-0 Ii - u- da~_ --- c.r~ ra.# Jlu 1 . 503.re-un pal 1m . de Ii . a .ne. n-am £liei ius (bis) Si.sa re de_ pri-ma .322-------------------------------------------------------------- SOl PAsARE 'DE PRIMAVARA Mag.

ra F-'- m ra ia- 7. B181/951. . cind_ ml-I_ dor ..ml fVlindru-i jocu de sarit Co t>i cela de.ma zu ee .ne..ca ~Jrq @ flal..J1 SUE? I 'J5 11 Jir/n-gu ma_ de. JOCUL MARENILOR Hug.5 Idem J071a &' . ca ~ ma .nvlrtit S-apoi tura VasaJi Bi ne./:..ee m/n. 504/b. JtF 11 11 ma {} tJ mor.cl .Q ) 8/ .Ie . ___ 0 . I ~.-_ I ~:...1 ]) ).mi place-a t ropnti.4/u mCi eu nu ma pol du ceo Fost-am a'sara-ntr-un Inc $-am zinit fard de clop Si des~ar(j.i gl it> o Jlrin-gu . EEt=~p' !~ I V-a ~ cFno' 177/-/ dor.£ 1>. Allegretto Idem J071a &» i Gu - Jr·jEt~=4E[=FJL4±=_~ . _"'" " .. II '..dac-oj mere Oi zlni fr}ra obdele (bis) (bis) 50S/a.:. KjE lfl :f:j E ha) j) :J ~ ~ /J-n~ . B281JIJ Allegretto J = 114 Inl Rednic Petru 71.. .ne joa Jub gru.ra·. ani ian.1-:g~~1 ) Jl W g 81 .. Hag B /81/875 ::em 1.Ie.ma de )x ~Ja ~.elra me) Ca 17L1-i gu . . ~ p' ~ m J = 110 I ti a r CB. 1966-BJrsana I' !' -•.lf J= 1@ ca ma ra!JIl.01. /vii cu ce =¥@ -JJ ) Jl=t:._ ma 0 - J mor.8- Cind mi-i dor de mlndruta (bis) Rdu md slrlnge cureaua (bis) Opincile Ie-at> tipa (bis) Ca 8-a. ..rg pin .ung iute 1a ea fbis).nc Joa - j Irt. . ~JEli es - Ie _1' mdi du/ eel . k2]J . Jd Ie ra Cd - re nu il/u a_ ju ..CI .1JjJ jJF.. dem 21. J ra.rii. .).rii Ie.".18_ :11 A- fd z/ . ASA ZICE MiNORA ME . ) lu . r ~JFr=1..pin .323----­ 504/0 OPINellE CiNO MI-I OOR ~ J50 Mag./e.j) @) A lIeg retto )l =110 .------------------~--~--~--------------------------------./a. (bls) HQJ tura :ji iara tri Bine-mi place-a tropoti.

daea vrei (bis) Ai la.me. Perinita sub cap Rddacina unui fag Si cerguta de-nvelit (bis) Crengilc unui molid (bis) PribegeJu-o aduInit ~i jandarmii 0 zinit Da-te mai pribeag legat. Ja (bis) $i inelu di pa mind (bis) Si IDa seoate 1a lumina (bis) Ai la. .'}) Prinde mlndra boH tai (bis) . la..In -.~ __ =:l== /fal. DacQ mlndru-!. la.Ii mutd patu Stiu cd vara \i-O gdtatu hop..VAI SARACU PRISEGELU Hag 876/3620 Moderato ~ ~# :Ij 2 ~ . Si 506.324-----------------------------------------------------------­ 50S/b. ho Do-oj mud $i nu i-oj !iIi Doamne rdu oj nimeri . .de daar.cu prt'. hai.~. hoi.ne - rc.39 or. hop.. Tomsa Maria.=1£=*+j~~==±~~. ae Prinde mlndrd pa Joiana (bis) $i ma scoate din Doitana (bis) Ai la. ha Mindru-i jOCll Strigat : Ai.7975-Paienile lzei ra -. Jub fa -- gv cd Ii -. Ja (bi. la. ]I ()n Jl A]FnbijlJt~L±EAij:. mal (bis) De mini $i de pticioare La Dottana la-nehisoare. hai. ha.be -.hop. Arda-I focu Ai.::::::-E./u _ __ .! eel !/ !.$i ma seoate. . . dec. l ¥==F .. ta (bis). SINE JOACA TURDENII Strigal : Ai. hai. ha Atita cunosc cd-! vala Plnd-i patu mindlii aiara Ai.me.lmile Sa ne-auda mlndre/e Clntat : Din Sdpinta-i mindruta (bi8) eu 1i cint cu gura (bis) Cd-s Turdean din tatd-n fiu. val de e lUI Jub fa gt.K ~ ~! de War . Tot eu elntecuJ ma $UU Nepol de-a lui Stan Patms Nu departe de Oa$.Iff - J": 98 In!./u. iJop. Cintat: f\1indru-j jocul Turdenesc (bis) Ca cela Ardelenesc (bis J JocU-J m/ndru de saril Hai sa batem p6. =t=~--~-.ge -.

_ '.-12 kJr=.--JE jJ . )r-~¥.i meri 1n tlrg la V i~eu Sd-ti iei clop ~i jopcdnddu Cumpdrd-ti cJopu cu pand Mie sugnd # ndtrama Jopcdnddu cu tloricele to dow inimH meIe (bis) 508.e.lei ~ Ii :.re mi-/ drag ml e. flop.~~-. :··.. la. £jJJ la - ~-~ t ./ ::= J :: 104 .ma jJa mIn dra . rt .!.e-n can =I:±~Wdf::. 8181 1819 Alleg ro Idem3071b ani ~.)~~"::~=~:==~E:::-::-__~ -~ ¥ <.--~~ .ferl. Cinta sirisdule. '~-'---'------.cru a mv la.~::~r-*~ ~:::: "::=~_~--~~-l::::~¥=~:.:. h"u .1"· . ~ ft TI /<1_ ~ t- ~ . f€1 i --t. i r~--~-l-:-1£-~~-=:Eu. I vael..!) ~ ...1­ ljiitf_ A/ Ic.::~~-::_--E::::.-=::==-=~ =f~"F~~-====-_--5L t flal- P/'n .fl -.Ii pe mine Gheorghela~. AI". dragu meu Str1nge banii 1n soigdu :.G !i . ~ t! i ¥U!~I~~fi=-tdrJ p ~ ~·. md :. 325--­ 50Z RASUNA VISEULE I ~ ~ Hag 81212971.5'-0 de -lao'.:-±==r----...p ~r-----m---~--~-----~~ ~... mdi Cd m1ndru-j acol0 dus La bulin.: I~ ~ If ~ cru 11 - mu pa Ito! /a - sal /u . - v .ru.to . 8 ~ .J'u meul _ !. la ~ if)) k flo cit . .23 ani 1962.Iru m/'n-dra do - ru 4-111 sat 11.era-n mun/i ~ n.ri . (bis) Mj-am ldsat iarbd pd vdl (bis) Sj polog de noua cIdi (bi.. mdi Rasund Vi~eule.­ mal Cu ffn .. . md Sirisau-i cu motor Umple inima cu dor (bis). PiNTRU MIN DRA CU DORU Hag.ma pa min cJra s-t} vad HaL Pintru tine mlndrQ hdi..ku min - dra cu do .l .l:: 120 ""v Inf Victoria Nosui. md.~~jf:~ji . I )2_l£~p )J If))) j Nu.>)31 vv Ani m:.• ~ I v . '\ . r)\ 4@jfH~= ~]-Jh:{jjb ..=:r--c"'Ck":CC-3C"-=fi-~fE--==i SI a'ra ..--~. - sau__ .a'ru ca r~ fa - la -.Viseu Mlfl-dru eel .fau t. ~~Mffl . Mai Gheorghita..o.a mun.-===-~~~~~..~$~~cC£@-j£----~F· . la. t I~.na un .u .u . la Vaser sus (bis) Mindru meu e sirizas.cra-n f..

. c# J-OI .t: (bis) C-afara m··a$teapta tli (bis) .t.rtF) /a k-Zd ..­ PETREUS CETERA TA • Nag. Tu mlndrutd din zavf)i (bis) Nll te-am sdrutat de /01 (bis) Da nici nu te-oi selITlil'..Jil tV hor-nOI cu .-±:::::h #I .~~ J .7if}'. bade (bis) eel de dOl imma-ml aIde (bis) S{jIl~~tu·m.:~~':£--T~~-~ ca ....j~ ..:' L. B 78/766 Mcds-ra·.. da..:-r:_~J--r~~ -l'.~:-:-J:':. . Hai.1-\t:~_ ....i ~ ~ ~I "'t: Ci 0'/ . - ~~t.c '" ! Idem 2~5 'T~~ :±::f-:.: de rna .-~-- 326 ... HaC PetleU$ cetela ta Facutd-. (bis) Pina simbdtd::ara (bls) Hal da.0.-70- /.. SelIUta-mel bade.:::--1·­ =90 ca nu . de slmMta md (bis) La fecioli dumineca (bis) • 510. MAl OESEARA DUCE-M-OI J8- ra __ -= T·-t .

Jai.)[ La. - .11 . la.r- .:..:: -=.J .~'~y. ~_~.. -- ~ ~r.> Ai...--. .~:: t . La.'}.Ilt: k. -~~) h'? f LJ) ./> I . 1ai. la ~ ~i muntele cd-i munte La.-: l!)ft *':..i . Mai vClzuta-i am pd lume 'lai. mJ tin . .lC.::::==tt: ... . la..h=.~ ~ .1" . la. '..:. . .~ PI'.....liIP ". (J ia ::r " == fL. i /:r:.~ =-._ . 1ai..::.::...."~. '. .!f--::. ­ . . -~ '~---k--f. . hai. ..:~::r .. '. F ~'/' :.' ~ -j • ~.:'i i1 i'_/.__ . . =~~ }d /'"'to". 'j ~<. iCf-"~· lJ)J- i j".1 ~ '~i (f t ~ ~... Ci1 § --. rtt: (. /a /al /0' .~~0~::t~~~-::~ =-:u~ _ J-la it···· #1 - L_... 10. ./v sil 0'0 1')171-1 ru a iii -.~. l .J 10 ~ <iii' '" . 0'0 -~-"' .."J?~' .:FjjJ.h=-f··········.--.-. .'.---".{·-J . __ . ."'~~'.*f}ll Fe"A.~ •.J . .. ~. ­ 512. . c/Y . )0... /77( ~=E::-=::r~~. .-~f~'----~J:--~)t---~j) bu rte j::::~ ~ . --.--. iT'.• _ . 1a. :".. ..-~. . la..-- _. ::p:~ ft~ ::..~" .t. J:a~~=f '.. . la. ' •'---.=:jfJ=.'5 ~ .• _'-_. ! . ­ 4/ ~:.. .'g • . ltli....Q'._.."~":=-==---*~-~= •• E:::=:j~ . . la..:0 .._. .Jnit-ai cap de ltomn Do' 1'~ mine-un CIOl de em. 1If· ...:=4J+·-JL •.io..~ )"<~.~.. la.... 8 l81 776 Jdem 245 J ."_. 11 ' b::d. til :..ina . la. /a. Ja. ~" .!II ..:]If Ila. . "" .. =r::.. L....'-.it7 ·::::tir. ..... ~:-. J. Ja. J. /0' /0' la /a l~'7/-'o Ie /Ji) -..fIf' I..:.._ .. . la.~.. Fl' :i J..J: .::.- -. 3 -=---'. ------.. ~:. 1a =l :::j . 18 . ­ '-"~~:':g:t~E~[~1i~:~?~I~ ___ _ III #m=~_~~~=! . ...---~ ~~ #4) Is 10' /ai_~_ _p ne - =Jl. 1ai.' .:. . la....1..: __ =:'=:'~/'.-- . . '" .. !-.~ briid La.•.'l.~ ~.ru~:_. .w t'/ D~ r Poco allegretto J =104 na ~ ~/fa ~I :. - .-'~"-- ~- mal la:..'.~-" r< .f3J . . _¥L_ ¥Jt-il:PL__ na Tn"')':. {j. f'... la. Cum do:u sa nu m.i~fi3~~::r~:. ~. . PINA MI.·. am prms a JPU .. . .... r . i!i :.:.- . '.. . 1a SCI nu-i sie dar de nime La.--- Fl· · ]· · .iJ k· .~ .t~ b.__. III' '-.~ de __ ~ ib ~ ~~t... ·K~rF. . & . . 327 -----­ 511 COBORil DIN DEAL IN VALE Nag. la.~. .' --~_. la $1 tdt are daruri multe La.7'"- lr 'fI" . ~ la !a ...'n. "_~ "~ ..... Plnd mi-i uioga pJind Tri... patm ma tin de mind Dac-uiago gole Du-te dar de-acoU~ Horincutcl de pe mese sa Nebunjt·ai jupinese $1 femei din ceJe alese Horincut~ ('I~ lCNle-n Nef::Ii. la..'"..···K=·· . _ ..:. (7)1-: "'Y'eil.~." •.•.3 ~·a~ ..·JI #.-:..." *... r..-'-. la. 10 D-apOl dU .I UIAGA PLiNA Nag 81112693 In! (jilt..::re:~ . N.

... c!~a /1:1 mm-!_.~.' ' :"'J''..}1 ~ ~ i If} la__ la 8a-IJ.:~-·-t~ . la.ma flU ..f} * -_.-. -.-=~.nbel$ugatd.' I J J1 .:. - In! Han Ggheorghe. Gagota Valerico.'~"'·" :p'~V'·--t. '''' .' l am.:~i '~i*L -..±~'y. · }1J.vlOor. De ma-ntreba cineva (bis) De ce-mi horesc eu tara (bis) Eu i-oi spune cd mni-i dragd S-o.""--':. la. VI~EU Hag. . ~ ma . hori 0 viatd-ntreagd. tJ -..y:1/ -P-. la. la.V"-jJ'j. la. . la. MAMA NU ~TIE Mag.i:::.-'-'-t. CiNTA IlA.~-~ ~==&~::~~~..:'.-.. ~''-:::I """--""'-I --..al~V.1. .re .. .' ['tfl.~. -----..1691 Allegretto ~ =99 ~!U§.----.'".u /1111.. "'_. lnall !.~:-: "- -" ..d 1- rCl .~-~ tJ ...- -- -----~-- ---~~----~.'=~~' '.' --. 821. ~=-:.mu -.fi Clfl -- fa J fa . .'(3 Leagdna-te Immd tu (bis) Cd mni s-o schimbat traiu (bis) Cd $i pd lzamni-i dragd Y letd noud..::--/t-=--l-" Jt.JU ) .0' " Hai. - ­ #t··i-'-~-=-::."'.-. 10. AM DRAGUT. lai.91.I 328----------------------------------------~~------------- 513."'-' /TId -!lid rlii Am ora.~~~t.i cu ochii verzi (bis) Co 01 meu drdgut nu vezi (bis} La.· . 1a Co 01 meu drdgut nu vezi La. i~'::. l~f'~ J1 JrJll J .~----.J)~¥:ct=)i)Jc:)J.. ------- .'=.!O ani-zangara Lutol lrina·lOani-doba voce iunie 1978-Bac/coel I ~ t ..-::.".-. .f-tf~~j5~.~:-. la.. . · i . I /d 'd.31 ~:::--J::::t::~.'_ Am -. )1Jt-~. 821/1."'_.Y.I_'_ 8a-la-1 dOa-ml?t':.. De-a$ hori $1 zi $i ncapte (bis) Tdt nu pot sd Ie spun tate (bis).ra -. C intece vocale de dons De largo circulatie 514..:Y-=.tfa.. .1/.--~=3.9 Allegro J =114 "" =..'~t}:..Id :w= "a _.I cloa-mne..

J.".­..---. la.r:· 1 P 1 jJ .. .j '..}l.Jeff.. la. ..J'". k:J. tid ~.!::-.7(). -~--.~. ·t .-q~'.t::-tT·_.:. . •.ral mal la la la '-/ ~J J..:.7/.··.---.. - --~ dCi. $1 pd mine de Idsat.-j')).... AstCizi Maramure$u InfloTe ca sansiu $i comuna Sdplnta Mlndrd-i ca 0 vioeea Ai.---.J'_rdk BAol TA TU AI FOST . ~ a!i nl'~-r ~ '-. . ~~-l:':j)-=~~'~t:. -< ---". mal mi'n. Bi6/ !V( ~l.41 .:··:+rJ.j1[~-=!=~~:=::=:3 ·.dra floa . - ~..--.'0' J~ "--. '" ---.'·.:tI :··.­ ·3 -~ . ::::-~=~ Ro ma - /II . .. galbine $-albastre Este-s culoriJe noastre $i noi romani ne numim $i ni·j drag unde trd/m Ai hai.. hai..fo ..- a RO$ie. ==::::":' .:": ---~..JtjE··) I ~ .. I ~. Ai .. la.: f .J:==:-:--~ Iri .... Tu ca mine n-a.pPP ~ IP [a .nose pa {U /e . la.. hai.r .._­ - ... .rai mal lal la Cd fl-i gindu de-nsurat.: ..--------. MAl He g. daina da Mlndrd-i astdz. •. .. mdi Lasd-md nu-mi bdnuiesc la.. t) .:-!T!. :t-""Jj"'-j:-~-'~':._.-.. .:. ~ ..:.. :..':::"::= ____ .J )J:Jf4I~.. t) j) l:i-F=t-r-·~t'::~~-···-· ==t" :::::k:·:t=:-::':'d~--·-:::::::.(r' l _ .' ~ .. -.+ _:F~·=~~'::..----.-~----.leael Eu ca tine 0..r:1..re cu . It.. /a '~ cIe-!) -Ju ../ r 20i/~ .fa .-- --- • • •. pA SUB SOARE Hag....ref.• · .. t til' ~ I . c: • - -..~ Jub JOd tJa -.. • . lao 516..'·f···i.'. ~ or/i..--.~~·:J·=:Iu -~-( • . . l' i .r .:.J . daina da Mlndrd-i astdzi Sdplnta Ai hai. F. ----. SCiplnta Ai.bI·· ······:t f.'-i.::'::#' -_.le-n cu. i·f.f d/ r rost' _ A -" Ja ~-"' . pA SUB LUNA.·./ :. ~ .fl J ot I )J ~~. vide Tu ca mine nu-i ave Eu ca tine-qm mai vdzut la.:-:aJ ~~~ ft·. .lori -~" ~ ~--. la. . J/d~(. B231358 I Allegretto " Idem 1.:~ .r3-/ ~ C]..8J =104 t l P pp P IP Iv-- p. .1.~~~..re ~..F .1 . -". astdzi taea mea.::-:···::. Ji (... ..329--­ 515. ma.:~····..- . ( .." . . dal f. la.ra mea . daina da Mlndrd-i astdzi tara mea. . .-:====:-r -~::-:Ji.. la.5 . .=~ f J' . mdi ~a.re A'u 98......~:.j. " .".t:-:+'l.}zl__ -. =90 :3 -·..·'1·· ~..I ra la . ~ lP·r ..=:.n I r '----'" nd iff . . avut..-.. r. daina da Minded-.".vioore -zangora rJJo voce . f" --" .:iZI '0-1 )'l~.J-! . idem 16810 . ~...-J .•.1 l ...~ ~).·:·l'. . Ja Eu ca tine mai gdsesc I f'cj Ju!J ~.~a/ ~ I/.'J. la. la. }lJ ppp{.t-. lai... M/n fa .

/'u Ie do - n.::. :J·)fi::.~_J.. ~.re// p/al ({j l/o17..:-=.~£=:~~~~~~-=1·.G I AIL. 824/595 Moderato Idem 514 ~~~~.-:=-g~.­ 51Z MARAMURES PLAI CU FLORI Mag.za Fiecare sat i-o floOfe (bis) In bratd mirositdare (bis) Ai daina $i duinu Mlndru-.~: _. ...-·ie ~-+::=F~~..:::=E=-~~~~::-:.d.AM FA CUT LA L ME T/U E U • Idem 3t..~ ce·....]~i~·f~~~l·J~'~JtF) l·.~~'F-jt~-~ Jj.. .~fj.!.}fTJ fa ..-lJ6' ~/ ......-" '.1if~. Marlmure$U Or...:~:h:. .)2: -jj~. /e till I r ~ I D..b··Ji:J1tJl.dru-..~:=-..:.' ~II rlo.r._. plat' CtJ flort _ _ =&~-.--~-' tWa ra-f770'·. :' -. .. _./ ~'... ror!..:.-----.-Jt.:.' Ala-ra mu .' la -- flU tau co - mori _ _ I "'~*~.. f'~~=~~1'3 1'-./ jJ.' ma .iJ..=4lt:@ .." ·....... NU S C .. Ma ra.:::l... ttla·· ra - 1fJ'..:y: l ! ) ' J = 89 '.... .f! da(.-::::T~·=--~· h.._ . Mfn ___ !!C4:.. f·:]..-...:=--·E·S::=-::E-::~±=:·~-I.=t.'j.-ffi=-~:=~'1jl~=~..·f:"~ ~~.0 ---.1'!::s...!- /78 . Min .." .Tj.~L:_::.me do ..!!.J' .==::::j A..._. de unde ai veni (bis) Nu vad locuri ca p-a-i (bis) Ai daina $i duinu 51 B./ la ''!-I7i/ Jau co mori_ _.::~ 4/ ~:~~-·~~:...:.. -3 :3 r!....3'3\) .: . cui /a lu .. __ .' sllu ) ---.---.

I ~~ 1.. '­ ---:. lu. .. ... OR 8/lJ. .331 519.- . ~Jtd ~ til '". I "i-­ -.--­ . r. :e ~ III '" IfIj r' I.4!1_ J. F' J f' <fi III. AndantE' fI.e. .fj " . ~~ 'II'i"./ . • ~~. . . .s-U$ 520.s-a~ S·a~ zbura din fag in fag (bis) zbuUl din Udru-n tidru (bis) cinta Ja OinU mlnd:u ... r t­ I • a ::... r. g 'J!' . 1Ii­ . r ~tr . ~:l ! ! It I. - la .­ . .. Toatd tara romaneascd.. "" Mag. .!' y< . t:::: /l'{'. ~.p " ==-­ " ~ .. 70 ~-1 p • U:: ~~-~ -.. ::..S-ul.. tii - !~ .-.:. fII' .. !II "­ ~r . t::::::= -'­ "" ~ r .' ~ ....fIII f" "" II ill . Sa trdiascd VasaUe Cd-i fruntea fii-n hilrmcie Sa trcliasca sd trdiascd Toatcl veselia noastla.it:.~3 (.' ::.. ! t·· 7­ _. -1 1/1' - -C-r­ -:""'\ i:.. . B16/ 335' ~ Jdem 506 . k '" ¥. til "" r fill' t:::.' .--'f!' --. .: ~-~. c.-+ -~-L+--~ I!I~ .'. .". e> ...- r fitI .J '" I. ( ~ r r/ fit I' r f!i r ~ . . !D­ -.:.. till' #£1 m-8y: . -. " II till . .. * . ­ '4 f-.··P .~ til --0 ­ ~ -1 -= ".. _~l_. .:....:i . {//I !IT -­ h t -1. c1nta 1a ainU drag (bis) . r ".j. f/IJ' fI' " : ~ fI' L .l t· M<).. !II ~ ~- .. {//I iJ ... " ii. - . . '~ ~ . -~ .~" j. DE"' AS STI fiNTA CA CUCU ..778 Omu care·i Iwrilur $i 10 lucru are spor Cineol hamic fii horefite !n lume bine traiefite.cru mi:} ~. 1 t' '// ..r-­ P /a " ..:. it­ .-'./2".I .. ~ it r .. ~."'. ~ p ~ ...._ ~f..! 1-'.'3 .cru I< r-.~.-....I/.". '. ~ ~ t:~ . r.

8161219 Idem 325 . De te vdd ziua lucrlnd (bis) Noaptea te visez durmind (bis) Eu Ie strlg de pd plrdu (bis) Cd nu pot de doru Idu (bis). TU MiNDRU-CA DE DEMULT Idem J071a liJ.-.- 4·~~-'. mFn.__ ce de .ru Ie."'. Eu te striS ca vai de mine (bis) Cd nu pot scdpa de tine (bis).dru cii.. !JO IU /e ~-~~--.mult .-.----.t"0:~:E==::::{.----- 332--------------~--------------------------------------- 521..~1'=::~ pol Ui - la Oe nu Ie mal pol Ui - la dQ . 522...·· f'-:f:CT'Jl::=Jiilck. fa fa fa la /a /a la Sd md calee cardle (bis) Mlndra cu pticioarele (bis) Sd md calee cdruta (bis) Si mindra cu gurita (bis). .. PENTRU UN CiNE DE DOR Hag.

.. mdl .-~ /a.Ie J8 '''''.--:::===----=4:= --­ -~-- = 114 A~ :~-~:-t'~ Jlal de mi - /7e __ mull.. .-=.~-- -= -- ----+------ .------ =E ee .t.--T -=1!--.- -~~ 'a 7-- .Q+ic:==:. Mag 81B/1582 Allegretto'. ~ lese .~ ...-..j /a -- t:::Ff:Jf ~-iJJ ----~ ---k - --f-..---------­ --­ --- ---------­ --~---------- :=£I ::=31 -=::~~~::-:--~ -:-4 ------=::h:::~¥ ~.. /a II cu- /i d. j}lIo ~ ril? - ._-----------_./Ie -=H--. VAl DE MINE MULl II BINE Mag 820/1853 A lIeg retto Idem 1.. pi -#L /a 05 --:../r ~t: -­ .."""! ----------------------------------------------------------333----­ 523.=>'-----------.--.-~iJ~=-=).J ._ .----.): .------J J :}.~=~-~~= -8u /l.------r----J':-./e-a ...~=-~~:=:f~==f --~:~--:--::==:J1--jf. ~ ~~-~--. :: 120 OJ PA MESA Idem 307/0 :tticy.-- -- ---- -------- ~ - -.---.. . ~ -I __­ • .io...l .-..-----...- /a ~.--:: -=---=-=--y-----. .Jor ..)1--::-----iii: --.tJ ---------.1lEill de___ (e . '8 __ !a/~ /8 __ /a_~_ 18 . . HORINCUlA .--~--- /e.. ) /ia -t' ) /7unlt J .~ ­ p c.----.-=-=.)i ltj)JJ)'f'=:::=j la.---.~t~:---~---~~ft---~----~-==:=---f--J=-----~~---~--=¥-. ~~ ..80 ..-p-~ --. ~~_ ..-----..-.~---ifJ--~~---~-------~--~-----i..Lj I V y ~ J~ I #~J.../a .....-r:::-=---+:---~tal -::~~:::~~~~~---=.-=tt-..k.08 U .-. j. /...7_ -T':.1)~-t~-. .-----.---~:--::====-: ~----~~~----- Ca ei flU au Ol- CI-UO dor_~ la /a- Iii! tt1EJFCCPI~~-F-::E~=-~q~=gijI ~I .--.--- '--.JJ// > §I I ~ --..f _.. /a _ _ - /al__ /a _ .__ ~ Cel Ou_~_ IU - beJe pa .Ja lia. .e ..-=.nd de bdut (bis) HOrincutd bete~a~ tare (bis) Nu te-a~ be ca sie care (bis) Horincutd be-te-a~ bine (bis) .Jed t-.----1"-:-.. ./<J ' - ~ Cel ce a iubit odatd Nu-i cu inima-npdcattl Am iubit de doud ori Si era gala sd mor.1 --f: •_j..¥u~ .J.. ~ . ~ 524._---­ -~--- ------t ---'-- - ------.--:--~--~:=gg~~~~ ---=-~i:-:: -------~ -~-----.~--- -. jt .-. t I tII-- - .. I~ /a ~ la /:J 1 /..-----~~-~---H---~---I-~--¥---~--------~-----~ ---:-..-~~L~-:#::£:--1"t-=:~~--~--:--7'.-~. pa me. - -)j-t -----I -..J-# -..~:':-g£~·~--:-V--~~~±~:~~ ---V-~ --tf-..-.•~I ¥fL . ..·.bP--=-......:-..-:::=:::-:-:-iE!i-. la /a .. Horincuta cu tarhon (bis) Culh te be oricare om (bis) Si maj tare ~i mai mult (bis) Cd e~ti bu.) .--- -- -...---- ----..

··t_. ?. ~. :.. legatd cu lanturi (bis) Dar flU ~tiu cin soar afla (bis) Sa-mi de!)/ege in..run.----.B'ir sar_' •• ?/ • '--- .7Jd me-/ CiJ do . )-'73 I. mai rnuJte $.d CIIII:' ~dde-n S(ltu sal! If)J~! $i spune rO-i este rdu Gril!.---­ ---------<!) -=-i T.~.7}(o(. :.ma (bis) Cd mul/e-n /ume i-a~ do (b.•.--------.ru.h ./. ~- • ~f h )t J '8 ..- /--m -- ma me-! cu 10 -- do ../" -- /}/--.- -------II .s) Df' i-ar do (Jitu tri sutt' Eu .-j7-=Ili. • 526./rd/ I 1 L~ -...~ 10. _ .r ~L f" .J l. .-334------------------------------------------------------------~ 525.t/:. -.-. # : .Ie.-ra cu J IJJ 15__ .-". . ._..)1e fill DUmnf'zt:LJ Caei sdracu "trainu NU-i ti('nt=~. .sle fllCi 80Dlnu Clnci ~a pune pd hodlnQ /(lima lui Ii suspinG Clnd po pat eJ sa Q. :" ' • L_ - . L .'0 -­ -­ '---- II _hJ run . / nima me-i cu doruri (bis) $1-. IralPste dor de caso.JE:. mult cu nouii.. .­ .. i til} ~--:-:::---. _.---... CUM M-APROP!I OE--AL MNEU SAT -(' _' 'r!copc l joan .-----.---. de ...J-~ ~ '-Jt. " mai . ~ . .--- ». -(I da aJtu doud Ell .------4 _ -::-J-:------- ----- -. • :.-(1$ da cu cinc. ­ ~:~ -~±=. INIMIOARA CU DORURI idem 519 .:1)(5 .SQza Inima lui /ocrimeazo L' po nnt clnd sa se 10510 T.--.-a$ da rna..I *~ ~.

.'fii './. ." .. mai $i drumu po unde·/ lac.. ~ j~.Lt..11-' L L # . ~.' ..}:- -~-)..') • II .... 529. " M!~ r ..: r . '" .." 1. d... L.. '* .~ II'.. ~ j..' F 1: ~ . fI1 . ..1: j~'n r "cjj . '?'j' 528.... • tI ./. mai (bis} C..:... 'r~' J ~.. " !I r ~~ . .'.~. f"..or -~ :. .. nebumt d·· crU) (bis) [j! '. " ":" t #Ii . ...~' 5.~ II " \.- ..!{:.~ :./\'-~ ..."...}1 . . -'­ . N.: "­ .]{] .."..-:.-" ...MI VOlE [ Ai"y R. Jf :. ---'-j..'-. :. _ =.. GURt\ "" . mai (his) r.. 1') L . • == . lJ(Jlu-rnne·(lj !mtLi ri! mac. .~ - ' :... i:... ".1. . i.:: .. . :¥1__..J. V i-.-::: '''. --.-.. (f C . J .. (his) fVln-i cdrareo pel sub lag. .' .-. . 527.----.]. . t. i)!..' ).. . !Ii . Ji ~tr.. • • -~ Fac!)-mi V!.~.~...""""Ill --------------------.6 an.. EU LA MiNDRA CiND MA Due 519 MJ. .-.1 J t'." 4f!! !1ft *' .}- ..' . ..'f'ui linle (bisi ( ' I ' :1)'./·:'(f . ~ . i)_. .. " !"'"""'-.. t "r r t--' .. ~~ r :: . __:::1 ~3 .~ '"~ • '­ # '" '" • .5/['... t~ A MARA I~L --- 1 .. J ~y -f{ • -'-' ..L.-r. nte (bisJ ~ ..1 ~ _ .. .. 5. I fit ." 8 "-.::" f!i '" ~ . . .. (.-".{' I' f/{..:uJt i hi-)) '~](Ke (bis) ti place (biS} .. . . ~ .'. t " '.-. ~.i moo. FACU.r. 41~J: Inet: ~--..Ie :1 :1 • if:.'Jtf 6(r5.m.. . • tit": '" -..: ~ E•.. " .--.'2· Lu ia mlndra cind rnd trag..'.1> j. . md..tI " :.' . * ~ I/Iil .$! (/I .-.... -­f ..-- --"''''' . ~ t·V " II . C/: De io iflim. "F' .. V ~~~" ~ oj . . f' . 335 .I i.:·[. .. 1o..\:' ( .' ~'y. '..r . ~ . " r .

336-----------------------------------------------------------­ 530.'"..' ... Heg 821110 Rar texl.re(l rr-e . md1 Si vad feWe cum cresc Stiu cd nu mnj·am bdtrinit De coarne de plug tHud 531.pmr.'e: P . pute (I>tll D~ ilJl11~l'dftl .'.tlbiS) p j nc '" tJ ".._ "... j /8 ..~e /t de /lIf}/-0. _ It) ...:fL-'l·t.."eli f Be-ot "It' .-o1recl. /a_ rju n--o'! ~+-~=~-J"-~. t· .....rJ!:[ovJC..'.» mu It Am to bill blf)• . f2 IV J -:l ~-~...j.~". 7'1·0.fa /a /a_...tJ J. /cJn.." '" -­ • Pagubd ca-mbcitrinesc..:.} 1= j D.i~e ~i trai (bis) 51 de fTl"f~q Sj 1411. HOREA lUI GURBAN in! !.lt (b.\!ut (bis) Ie/4 Mine . !. . " l~ L r 1­ 1" it­ . JjJ~/~ --. .J = 80 A"dante /8 /. nu·i bai linele <!e I Qm (l..~c ~ i: ~ = 70 !Jf'i97(! VISdul ~it..) Bdt 1ni"of.'"/ fl ".(l-Ol JF. B 11 / 2606 Idem 5JO ..y '. .I JQJJ~·-~=li--:~~::::f*~~ ~~.."1-' #-.. T..jJ je . HOREA LU I PARDON Hag.! !)e A....D.51 rJu_.F. ~ -J. rt 1<..

. = )P. ··~-h----as:-a~--. f=·· .".9 .. .)..1" (. . ~~~~)J . I-oj pune 10 depanat.e "m •• . NJ:l 817/i19 M oljerato 533.~ ~ .'...-.'" _:.lj:·J~· do n.F..!! k - :10.. ..mmil.d.. )J~:j) J:)J'" -."'. .:. .--------- .. 534.li. tese eu la pinza.~ : c ~~~3 -71 Oare a cui dar if due.'~ " ...1"-':: 288 ~ .. .'.. 4J... -m--':-:)]-l g.:.::-...men! --.... -:"~'11 f":<:'f' ==== I.fea !" F ra 3m jJU..Pc-' '"51 . ·t r ~. /8 /<:7".. ..~. do..- ~. Jlm~ u ageD £#$Fo I - (1- [8 101 In - 101..jar..-L~~~ ~-:.p~ ta -J~ :w:*===ti:~H"~·.. 1... . ..:::::.. . (bis) Cd la mine-i tot 01 tau Bade dragd tal mereu $i eu in inimd-1 due (bis) $i-/ cute ell mine-n pc'1tuc (bi.'r. ~!Jf:--.rv /UI__ I Inimii supdrdcioQsa (bis) Ce sa-fj dau. ..rJ/ [d J~ .".rv . mititei I-oj pune. . . ."_ . rt/ '.ist~~~1f~·~- ...== -~ ~ -~ :. -----------------------------------------------337---­ M. la" la.~ .f jJ/) ju.!:$tl:fg::~?T~~~U EQ A ~. '.~J._ . ~. ..' f ... '--1 .j:==k-:J ~=:: =:1i~. MAl BADITA BUZE DULCI .:-i" J. la/ /a. la Care-or si rna. ~. mal do - ru Ie ere - za -mlnf '-~~-- t) ---- -t-£~~:::. /8 :11 J/.~- ""'-H":.:"J • .ii-.~ l 1'.-------~--.te ~.. r ... " ~" ~ .. -. = 89 idem 2Bt.:. I ·1J. Care-or si mai dlagu~ei $1 ml-o..' . -~ E-[~Q (f~v1 !I-alia 171. .--=Z ~h ~ ~ '~." .~~~::*·:~-rJ£Ji p ]'l ----I.. ...."JcI.'*1I" ~ ~ ~ JT J... /0 ~ . h· ~ ~.~.' j'I . ~. J! 'd L " .:.··1· ··11. jJ J .~?t~J)~ 7e."'.sl mal drag di ei I-oj pune sa elnte-n hunza Pln-o... . 1'- ~'h-::.j~~-./ . -..'-. --. 1 Fi J {/ l!4."... ... sa sii voioasii (bis) DC1-t-Q~ Cum am fast n-o bine1e 1umnii (bis) sa mai sii (bis)..'- Hel..".' " 532._ ma Ig . h .<-----r-~-::tJf ~.> '. m~ fra. ~!i ..~~ mal ~ /a m . . _~f I '---. ..za -.' n-~~:::J ~ / 171. .!Ia" .4' .~.J! . .-m~mV p~ / -~ m~mIOd-ra tu dor mv/ I #-.:r~£ . .7. ~~ . .. /e •.'~~r" "'--'" .. FOICICA FOI TRIFOI Mag 8131692 idem 322 J = 144 AII e-g ro . . t' ."'" 1. t -til " .bol.filtJ{3=g I To.-~~---... f /-am jJlI.~~ '" -~ ~.men! ere - mt!!. .. sa I... ~ ~ -ti.i~:~a~J~==~~~~~E~~~... INIM IOARA CU DOR MULT II idem 3511b ~ ..~ /77U/f" do .:::~--.~-=f. "'" Mi ~..J raz. ~ .Dcd -. ~ bu ze dub _.. a do fuseei Care-or s1 maj de~irat.~---~~-=:.mlOd -jJ tJ .::.• Ie ~-h-~~-. _~_-:t.. " . ~ ~ "-j1"~ ~~.

]/ AsrA lUME Idem 307/.'. lor porintH mnj·o rdspuns Cd am iecioril de-ajuns Tn. t --- ...r ~.. ): J' ) /e Ip :t pL. Care om hore~te mull Zice lumea cd-.. . Me· . 82112259 Mc).338 -------------------------------------------------------------­ 535. bo/und BoJund nu-i. Hag. TlNERETE MiNORA FlOARE .. 536.:cr a t· ~ = 104 ~t r ~c.. supdrat De mulle Idle m1nal.oard-te rnoi loane Plnd e~ti srag la cocoane Tnsoard-/e mdi Vasile Pilld e~t i drag 10 copile Dupd ce li·mbiitrini Celt:' fainft Ie-or url.Q).be raJ mal $1 pdrilltU md silesc Ca sd md cdsdtoresc Eu l<:>-am spus pdrintilo[ Sd rnd mai lasa fecior. as~· /'" /u-·me~ !Tle zjl {!Ie} me. locul sd-l batd Cu de-ace/e se de~teaptd.. cd-.. Nu·ibo/und pd cum sd ~tie Cd cu e/e sd mlnglie Bo/und nu-i. . HORIL£ PE Mag B 18/}t. mdi..juato til '" Idem 3J6 :: 110 ~f-U~ :11 jj Ii .

:)or 30 jl\llN~Wn~lSNI IIOOl3W L .

:~f~r til p r a I 'f r fr ( g \I .--- ~ ~ Int COf/aei Gh.r--::. B 2 8 / J J J 2 .. 1I"!. r8r b'~ ~-.. J =138 4lt """"" r?! r" ~ UC ~==IL:r~· I ~ ~:..BARBATESCU DIN CUHEA Hag. a rr e1 a IFF :11 537 lb...---340~----------------------------------- Jocuri bdrbdte~ti Borbotesc 537/a.. Allegro assai ~ @ g~! It r' - Sf ~r __ ==-1· rr I .-58ani Dragamiresti ' I err rf? tJ:-' ±=.-----.~. BAR BATESCU DE LA PETROVA ....-...

.1:~_..If'£ l j .LJ~31=£::-~ @ fazl inr'~1 Ii -196! }JOIlO} !J01l0] GEL =" ~ :=~.~~~ " • '" :::::: IUD.'! O'1A NIO JS31'18H\f8 .• i ~~{gJ .. OJ5. #I • :-": ­ .3iiV QJOOII1-IUCS[ .PJOOf] Duaz-luD 51 -9Joo1J 15 'lJg IU! O'1A '11 30 nJS31 YSHYS '6E5 ..

...­ 540. 541..... BARBA TESCU Jdem 223 11. -31. 1961.........3 4 2 ..50ani-cet Cavaci Gh. 112..---.. 8141J031 inf..Sopfn!o .. BARBATESCU DE LA SA PiNTA • Hog. ani-zong. Cavad Sf....

. -S96l"UDJ OGL = .OJ JUI [8tlllB ·fjDH nJS31 V8HV8 'l~S + + ..tU~lr~IJDOI PDt...a~ y finn I ~ Qp/] iH) I J i3JJlltli ij..­ ......W t -¥JJ--------­~ J trn I W J UJ J tW ~ ~.UDOI 5DIgB ~DUJ/Jd.@ I G] ~:JJllb' 5-tT'tl tiE' I Jj .[ F ~g J I €J@ I oJ J~jjIjjHj~ ~wt ' .pfiIJJS-lUO 'It -a.....~ sor ap ...........'1 AU 9 I JB)~ lAV ~~ ... I i .. E£ih!fi i £lU4J I ~]'11 "B D D I ~ p. ----£p£ ..........IIJi} f9 ..../soli g60!OUJO l qunpJ06-IUD fJl-UDjaiS :JDa/od fJJ05UOI-lUD {[-DJopoal !JDtlOJ PJIUOJ . ~ WrfJE~ca I ·0 I .....

.\!' _~1It". p(ii':: {lo' ..:.~. !C~('!r 543. •.... {1...344 .. .i(... ut !t.!..".1ir?ift: ......'-~ _....1I!-.--_... ilfl!" 11_ .nq Hiil r(1 ae da' uP f' fdcui a:'..J :!O!u~ C"it1! ~ U i.~.--- ---. .L·~. t ----.. _ . .s·luf /..'f'~ d/r:cu-r~tr'-: t::J.. '_.'~...-.. • .. -~. ." . -..::- . ".:' uc.-..~~i:.<-(~r'.: ria! tUfa de G•• :\Jumni dsto !Oc jl Joe ~d md bag ir. _~ •.. " .. .1Ii@i ". • t ~ .). -. !)aip~j Dumne"ze. .')~h (:lji!... ilif ."J'i..~:'..A. -/: ....* - ... ..•. ....._T. tum de dc' A..:'.')\' Nici oela/d n!: ures!:'sr..A -'. • ... ~.---~ - ~~~TJ:-I:f'F-i~~-·t~¥t:~:=~­ r..: .. " ___ A-._~ ......'.. .1 S. :neif'" .-..".•..... - :Il=:.:-"::1!"?ii.tCl-! fOeL! bQ!')rJre. -.~lfu cj. ~- ----- . • .~­ .--~--- .-..:... --~.. __ . .iIi'...!~~ . ..

.'7 --' _:::.~::.i lpar.. -.:. ~- 11S3N1N h .--. -­ ~ " :: .t._­ " ..~~ .._.. J [I'"" "--+-----". ..I 'on PW ldaJp I-rw nwnIp 'wnIp ad DIPW !nupw!1J o(po WD-Il 1$ ll1(nWnJp noun( 0 OJ!)W . -.._..P(M dl nu 'PJPU!tJ..~:: ~-. lUi Jor '11 9U3W ONIJ ..¥. H} 1.... ~OlIHOIJ3~ 10J31NIJ 'S~5 . -_~.'.-> • •••• i: • ::.' .

""'" i ~ V" . -I...... =150 I ~ .> de po lza Gheo' cum ii z1ce...JOont'.{} ani..346 . FECIORESCU DE LA IEUD Man ..­ Zi-mi cetero~ de bout Ste' ! Nu mi-ai lis tare demuJi De clnd nu te-am auz1t Glasu' mni s-o amortit Cetera!. Covoe! Ion .vioara Encus Gh-J6ani-zongora ' 1961........ ~ f!:. ~"i~ .~--....:--.:p- q Inf.". unde-am venit Ai mai! Vas...... t @a~i~:rt hELf! ~... ! eu cine m-am inti/nit Dragu-mni-i unde-um intrat Cu cine m-om adunat IDai Dragu-mni-i 10 mu/d~Qg Grigo! Cu omu care-mni-..leud ~ L err -......vioora Covaci Gh.. o$a-o..... B$jj=fri ~ *~ (!"'~ tl y.. drag Dragu-mni-i fa veselie eu omu care-mi place rnnie S46/b..... juca Cum ii twge ClI areLi Aso-oi da eu pticioru Drugu-mn-i.BI6/2912 ~ Allegro assai .

.'. I C L ~ ~ ..::=1 . fIlIL-1iJi . B11IJ094 -. ~ '"". = R r rft:=r bt r+=F~t-~~:L+~±:=~~ ....'If --------------------------------- ~~47 --­ 54Z FECIORESCU DE LA PETROVA In!.-'ll.p . FECIORESC Hag 8 J7 / J20} Idem J2.'i: '~ @@nJ:III:nltVllb. 1'_ -t.. "Q_ bt4=5_~tffi=t~C=9:E--=:o. : YlbtjJ...±=:E.l 51 ~2=. ... p ~~::~:'j ---~-~~o:==::~ I':'L -'­ .'~. ~ '---. ~ ii~ .J. # .-.. 'r=-=t. bf [bra "" r\ I ~' jj.Petrova (f u -- ~"_ ­ ~ Sf .:=. .. _~___ _ = ~ #~ ~ ¥ I ... ..3 -+..'~ ~ J~~. . ____ q " e Lalor f -270m vlOorc Petreus 1 21 ani-zonQ Covoel' Cn. • ..3i --r-+r-_if:t:::~'.----i-'~ " ~~ P 1 n qq n 'k @ I tl !.-====---=:'--==:j ~ :----'-b~ iJT aJee=--=t bid =l--loj __." . ::J... "'-~~ ~.a=-=== £1I~6tF .=.~f~:'~!~.1 ~:et--...41_:± it=:± I & .. .. I I ' 1::= ~ __ _ ---.20 on/-tobe 196 J._..¥c.' I cr ct:.. f Allegro '*= '~~'--:J!lu·~1·---.) 549.. "'0. _. iL 6d ~~ Allegro. FECIORESC Hog_ 8J8/872 Giusto Idem 32} ). r--- ­ -'-='--i..:M:-'F~~~:-.: :. ~·q£?i IW ~.a= --EiF~--J _ . .IIJ -132 f' n".. .':::J::-:_t~_l-=q_-+ .~~~. -I ~~iJlb-==. j. ~ ~ WJ 'j IH -. Ill. 149 - / ... iJJ> __ II : - - ·r····­ /"""..I~-'=T.. --____ ~ ~~. ~1?.=. ~_ -~~-"-11' ~t =~=.i . I ~ IDC ...::t--=Y=i:' t ~~ r f g. C!t1 E . ~. Hag. if II· = .zr~l€pF~2ff~ ~2-. J ~ • .~~ ='F.J"=.::::::... ..' ~_j_ .t:~" ~ (f 8: $.__" ~. t t=id ~ P =. :::L-+---:=.-. ~& ~J I urEEr EE __ . _-?-...r '1' bI It! I i gE. /000 .8 ~ ~~ (I) ­ I r-: ... /"".=-.' -=i=­ .- r-.. ! W· C . ) c--. -_ 548..

n (.! c' i. I• ." I "...!! 1. I11I ll1 c..~ ~1~ 1. wql I! l 'I .1 I ft. t l. j t . ".1. I'~'I r-'.r' .1 . : j'.q~. ._".. ji ~ ..ti J' Ill!: 1'.!l~.C'"l L. ~ Il' ( Ii i.\i....' ~IIWt ~'k.. ++.: I.":.I.1.d& I "I~III '!Il~: ' rt' . 1rHl ...".i t .. I ~! J .. J i _: \: [' ii. !: :' . ~... • i .' .~ ~'". 1"1 I I.! .j: I~ 'II \1 ! ' I IEH...' ' i: 1 i . \. "! I <.I .: I.. I la1 iii! " '\1 II IJI i i'I'1 • • il IIi 'I i 'I! i'HI I! :. ~ <f! I~ . f. . I I:. j -' . /l-. I ~l l "'1.:. J' I . ! I I ~ ~ ~:: ..• ii {Ittt~ ~i\ ~'Il.I~I..T I \ .... it:.: I~I.I' :.. . .. ~ . : II: j I: :! : '-i'f I . i ..~1 I~j" IIJ ~! ~ \j. ' W. "I'll.11..III.L. II ill. " . IJ Iii ~ ' I! !~II' II til i~i ill i liiU "l.' i' il'I .1"II II til'!....1'1' i It1l L~ I ' I I.. I .. \ '-'.." . 'I .liJ 'I.-"! oJ' i.. i /~.' Jilli I ~Il' i lHH I! I'1' I'. ~ .. .'. .. !" '. H 0\ .J.~" 11' ' " ' . .ljl! !' I ~" I!II ~!! I_ "I . .t I ". I: ...C'"l \'. l !. ..• 1 i I I I I ' ..1 ~~. .~ .. ~ U { II~ 1 "jh i.']:..lIiii. I. -". \ =:::\ <.11"f " ri I I..~ !: I . iif·~:~: \r~i. III ~ '1 i' (I L. :'. '''1 H11: I! ..1 '. ~ 'i.1 I..~ '" "i .I 1I i . ( .I.'.li . ~.' 1i i i 1i i '>. .'' .' .(i I .'I~' I! ~( Ie . I ­ I. q.t..H lI~~1 'I.~ . ~.• ) i..' "'.~ .' . .:"'i~I 'l''I t1 il.' ' . :1 !tliH L'lUi ~. . ~ . l·u J \ II ~rl.i ~ I) f " ' I : i "I·i . ~I" I ~[Ii ~ -.I i:\1 . .'tL III • I ..I' ~1 ".: . iii I! I'. ~I I''. . -".1 j..:. ".L.ii.' ~ i~"11 1I .J c:::l : i c:::> L.1: .: Jt..:~ . ! t ! {.J U- IIiir'~.! I .! "'\! II [ I l k '-t'rTl .: ".!'I l ~ t I I 'MIl "'1"1I lJ I I . " ~tt1 1W 1f I' .n. j~1 1'1 " . ~ t . I .1 I. . :. "~. 0::> '<. I .:: i '~lLj j ' !i I .I ~J' I .II~' .illil "IJ. IH-+ I.'. r ' ~.1 ~!u: ~ljl: :1:.. .f .' .: \iL.) . ' \Illl. .n 1.J c.!. Ji l~r . ..t.:!! '.I: I ~: I.. .t. " I II. 'I'." )..<:( ex:::: I c...1 I1T : !\II. I" . .r.~ II! II I ~ .1~.! .I .-. i : ' I i '. I '{J \ I ... ! '. "i I I uU tH I ..' I f I i .~. ~ ~ili\ .1 il'll l Itllt! (''\.i~.: ' . t! tr I Ht tII ~'I '.. i! ' I ' IHI LC'> LC'> 0\ '\f -. '. 1 ' 'I II ~t!. I..: 'I.. ' 111\ '!ir!~ .I i . . ~..I "I ." ..1 r i 'i i '". I /'-1 1[ [ II:' i.\\ I ~'IIJ' ~Ij !~!'i : .: """ ~ ' 'I I' . ~ ~Ttt..1. '! : . ij U.i . i 11'1 1 1 j . t. I~ '~1~1' .'H" 1 !t'. II J..: . I.11. ..1 flRi . " I " t I: .. i 1111 II! . . ~ r"1H '1llJ II I r. . II II lJ t' ..i. 1 HI. J ' : .._!.I [Ill! '~'ii! '~"'.L. III . .. 'l'i.I. II (~I I I I rI-I. It.....' ~ j " :1 i "' " i j 11 . I I' I­ .i ' t ~~ij I : 4Wl· \!j ~~. .. ~" ..1! j 1 jl~ ~'~r+I~iJ -rl : j .1. !.·I~I.I. i~ll. I .I"II1 .". . : ~I' II 'III :' "~I· I!_ i.I I J. \'i:~11i i I.. !" '.1 1 !i~ i (~i~ ilf~1 . .1. I . .. "I j :11 " ~I. . '.J c::: L.r <") t.l l II I .: i j t-­ c:::> L.i .ffi~ .~l\ ! In (~.1 . I :.

_4W >~ " ' ..._----­ --.­ -. II / . • .. . -. (i IIM~S 30 )0 r ·l5S -.::~... ._..- II '.. . _ ... .¥ _ _".. _ .. .....11.- .. ~.. ..._ --­ ...~ .._ " ... --_. . .''. ... " . . .. • .~-. ~=-::-::•.. _ ...i'' /. ..­ ...I::--:-:':~'-­ _.~ -­ .~­ . . ..-. j • . . ) --ii.--~ .. _ .._-.-----­ ···'=~~~'~~=~f~i:c~i:z~~¥". -~-.-+ -~-. .I .~::'-::. .:-. ­ -..-..111>_.. -"~".. _ .. 4' • .". .. r... .. .. -. ...1IIf 1fT.._--_.".

B76/ /537 ±~'" .?:.. I i . DE SARIT Hag B77/1077 Aiiegro vivace Idem 32J m I u a I r .# mM1r glmtm IOOEW'lmm IJ J :~ 555. #--~~ ~ i I b£ i \ _1 J ::155 Idem 105 -f4==dE± ~-. BATRiNESCU DE LA VISEU . DE SAR IT Hag.~ i .~~ f'IL u ~tf--~ ifF I t: I ~ " II 554.350---·---­ 553.~ set 1m mIDIII: mREa rere ~~~ $1! r r GfJ u Et I J]j J = 164 ...

.~Cf: .....­ e ... ......- .........

." _ _"!i... • _ ..:...---. ...._. .. . .-:-: I • r ... ~~~.i:...... .. '" .l....... ... "'f . == --. .... ...~ ..~-~~...-~- ~- ...-iS. . ..---"""......:~:. !'" ~:... _ .". ry: :.111.. ...~~:i.'" '" ~. " ~1·::'---·--== ." . '" • /i.: ~. ... -. .. ill >'. ::.. .. .... .../ 558..:10:}-: b· .. -.... ·. ".!!:. "'it.:..."''4~ip. " _-r'_"''_""'...... !er r .._=. .. . -... ".. +' ---~-. ~~ hr... ~ .... '. ... BATRINESCU DIN IEUD . . ... . ..... < ••.S .

~ _ _ _OL ~_ C... . .... :~~ • . " -- #I ill -• - ." ...-= - :~'.1 :.- .• --. " •" .- _'.-: . - :. . T"" - " " ­ L ...:4:.- ... # - " ..~ • IlS3NVN Vl ]U V8HIS qr..... •• filii· "7: I . .:. tlr .11." ­ -- . 1 " :..­ ..' .~- -to _ --:" _.== ..... ...#:= - . ..=::::-..' :..l~~ . ..--- . . ...~ " to nql~: '" '­ 1· :.. " -...... -'1-­ ~~-~t~~: ..-·L . • ':': :".. .. ~".. .. .. .­ .".• . . . 7C:'.. " " .~L:.Jj." . . -. ~ .. ... ~ .. ~ "--= .• fIT. ~ '. -. ~...'" . .. =-II. ...::." fI.. :". .•. ..L-. II.-~--:--:-. . - =­ ~ ---~-----.. • '.. . . .4 ...... .

Hai. SiRBA NouA Mag B 74/2586 Allegro J =142 Idem 545 oJ .. ~ • Focu vost de cisme noi Cum v-oi rnuie eu po vo. B 12/320 Vivace J =180 . JOCUL LUI VILI . .g! II 1 563. . r?l nT! fJ Idem 557 I ~ • I.­ v r1l (if :11 \12. Mag..-- . SI R DIN VIS EU BA . ~ FYi E. sa umble pdlmiJe Co /0 dine tdlciJe ...---354--~------------------------------~---- 562... '" 564.:.

­ ~ --=:::::::::c--.. ~.. 566. Ca /a cap ts eLf . JOCUL LUI VIL! .min .----"-. 4±:.s2-i --.free ne - ~i~"..@._. bf pf=. ~. 874/3290 Allegretto ~.J -l I Hag. t) J ::120 '--"-'-" ~"-~.ves Unde i!$i petree neveste BarLJatif sa nu s-mete Ie If:> P~n.:/ a tor? --~..ft) Ii~.sa &tt~i C:Jfl#.)Sa nfoQrce In leIsure n Cd i~i(irb(Jtu-i "0 Cd mwnelf: ndcaie:w .nf.--l. NU CATA CA. B28/3314 l Jocuri femeie~t.JJtf CF~ .. ....~-) t :.'--~ + Ne . . k-¥i::=:-_A~ "--# run fpB _~ ___ (nt Blrsan Maria .'e-fe -- ju --- - nf? __ .. .) sa 5~d du .:t~~Jk=t2 9#~ )..: 567.7 -.. o !. :nd ti~i ~dru rn{--.o(~ .:-~==jitJ'=={. iL~E±l~~±~=~~5lEfE=F :/u {/f·ta -.2 [ae rT!! _'7 . C-asa-i rindu-n 60tejune Neves/e/e sa s-ariune. ~=F--t::------~::---:-"-------.u Se duce-n lurne 10 I~Gosd (l(j ~6. Hag BIWBII J tmJ1 reF 113 J" 184 Presto rf m . tFgi?r ves - ~ - fe Bir-ba .r. cop tf .'.Iii v nu s-a - re - If __ C. ese­ cucu Se rJuce Si-i porti dOI. ~ q..! ot ..355 565.t>J ~ ~ .-a..p ~ff Eff4$/ J JJ E=jI Jdem 545 3 .. UNDE-SI PETREe NEVESTE • Idem 343 bY I ? ? ~rEftj .5 MARUNTEA Hag. ~'..- fY7iJ- fhi' Cr.\jiwl.. I _ o n t i n o (JJ'40) Un-de fsi pc .1 -£~ ~--....l966-Birsana ~~ 1­ ea-.~ .38 ani ian. Sa s -adu ne sa pEl rconi VOla buno sa ~I-O i(w(} pfuncIi rnar.

l/("UCI!"" $'(1/. .L~ III ..:-. }a. :)'d' IG fino? nu sa "iiI:' -• la. S"dL 1(1' ic.'...sale. lu.0E SAUT LA BOTEJUNE Idem 1'. ~ • ~- ..)!!"-!": /!)/.': •. r~..rot lUCfUri }i mnie it)i.'..·. lu '._ . • i111 i. .5.uI1H?:'n. /n Cd petreci /)w.~ ell lai.d S-oi.-0:T1 luera' "..568. (a iit"I:t:~f:j btiqdtl~ :r.' [lUI/uk '(1 :.· L\:dd"/f~ io(":p h·lrt:H11 : !)I~: un ni.'Q .. bdrbate calicut Lasd-ma so-mi tin drdgut Eu drdgut de mi·oi tine Scirbd·n casd n-om ave. _'!.""l! 16 . ()m('n i .i ·'U l-'e\dj. rnuilc JUC'fU!1 . .. - r .~{ .)·w I. E J · r. ..:.'(" I'"~ nit'.. LA CASA !""iE.' ia I · om 11W... q).n~ j".1} \0 -.I. lLt • w! mi·GJ (int U:.· I(i.'-. 569. Co pe I: t'(. la.'e\:·:' i."..: :~. "..'f(' j i .- .' ~'.. d )di !.>i../d/e'(1I:"Q. ia. ­ -• babe bdute nu se uite babele bete se deperte -• /VIa.>U de (.i(-'tift: in '-i"'.. la .} Co pf'treci iJU(I. !)G.. {If I. <."d. • -- • . }j{:. lai. {··ant hli'ffii JUt i > f:. c.. >~uj. f~i. !c< ~ -• . .t"·le.upIJi dute-n sarc'kie .U ':." ~ .-ilf lolt iiJ Vt·'dli:.~:\!(/ \. 1'0/. ~_. Unde-or sj Bdrbatii sd Unde-or si Bdrbatii sa I .J _ i1ME dE' •.. 1llUlI..' l .' j )--tl.4 ~ • . {)(l. j'f.'. /0 Tln.

VS~08 Vl 30 VIllH . .. W 1 ~ 3 [ fs7T II.I 'OLS ---£9£--------------------------------------­ I l • . ~!'!I AJJ .e I t: '/ /.IAN . . ~ 7?Z waPI If: . a I .)1 J J r a! J Jj J I r. EB I r J r-.5tt I £' ! Ii'.~'&} . I~~.r J r.

~ -..~£~~~~~~~. '. ' ..'" '.....-~. .--.._­ 3 . .~~. "'~"" m· 4ft . !I C:*.' . ' ...::=--== '--r----:--­ .i-::..4--~ • .~~~=-~=~~ -~..

m'VIIIH!ANl 'liS .

INViRTIT A DE LA VISEU I .---360----------------------------------­ S72.

.-.] n 2I ~-.t~:rJ-:ng! -.? a t: . .'ti J j J '.. .. Ii r JF" . .~i~ I WnJ ~. :.-.N-&J fj 11 ._ . - (9[­ .. \j h ~ ~~ Ire 4!..~ ~P@ is I e! .- t~:~ 3---.-----. '1.\.J' .:. ~ll r Htl I H n I D Hid I a J ~ J I n lOa #. ~ r '<.:r. ! U ro ~.1F. I .~ R.. b'... """" ill £J m i pm iiji n 1@ ~? r '.. 'I " ~ (t ~U.. . '­ BE ~ 1"1 ? ~.FG t-ti-m: I I Zf ! eim I h9~@ 3 =.' '''-.~ _~.i .::-=~=±~~::::aI:W If':--:~:-.IJ24¥4jfkF].? ~: 1 QJ t 1 I ~ .:. G¥jiJ tJ I P ID I tr at i r' ® I L~ 00 =.gj I r J.3 I ~ SO 2 I U.J' Hlij I' ~ t.*. _ 51 tj ~aS I 4 j J t~~ • E:'(j ~E I -¥ I t. II. - @ £)~! na]3 ~11~ t Vl11HIANI 'ElS v ..:.. 3....~I!I]: r J Ji] a.::. : 10 Ji±~ I ~ J J I] iEi L I Ji. ..-(:~--..

...':fv f ~ ... • ~ • . 1.r . t ~ f ~ .:' I ~-. ~ f ~ .362 .. E • f ~ • 817/7[11 ~. ..

'JDN . • ....• !Zf UJiJPf ltVLI86DN '1111HIANI ZLS y .. [75/ila .

.~-~-==E:ti~-&.g~. iNViRTITA DIN IEUn j - fi-?:-.:r=~~~~==..~{~---%~ " ~ ..194 - ~ :~t==~-i Q5 ~ ~--23 "- F r fl! fli I ~.• · =- .364-------------------------------------------------------­ 578..~*:~III:~(J~t~rrl:i§I~EJ~-?-~t~j~l. l I f f . ~ .Efi~-=:=--f'i~~~~~~~~~~~~~~~§~ ~~-:-'c~8.' J - t:t:t 579. iNViRT ITA b 17/ 5JD Allegro giocoso Idem 32 J J . 58D.:c~·... li!7/~97 Idem J21 • : M • *~~~E}S~¥fiT~[r!El~l~jJ~. ".. ti_·~~~~~-3CI--~~~_ '~I[§U~Y~rj~r~I }d:~' :J~a§j~J~I~EJE·§Et~I~68~.:JC}~~~~:.~btI~: ---... -i • ! r ~-I r­ --t--:­ -iHIIf- ! ' l . iNViRTITA He.

. ... ....S9€' . .... 7Ll wapI i.. ... 3M091H9 Inl 'l111MIANI'l9S . L ...............fJ~l f I i1 dO 1 ..... ..

.1NVIRTIT A Hog B 71../186 Idem 271....--~ 366 ........ .1 582.....­ • :J 3 3..

_A __ ·~_~· [l { WJj!f VZI108 HiD til' 11' H j f'l ~! i . a! j~! l '" --f .. .

..II Ont. I L If Cr rJ I F t 1 1 rfi r :II :Iff ::It: .-. .41 ani-ceter_ Canto loan ."/ II- ..I joO ~ J:. ~ ~ ..~ • . . % i ~j L J l' . lon. 0E INV IRTlT Hag 816/1589 Allegro Idem 106 (0 H.: '" ~-~..lOne ' 1961.8 anl-cetE": Htflfi Vastle-20 ant-lor: leordean Nutu-36 om-str.!fT bl bPI Ef tt J :!II: '@lit rB ' - lir 1 ...1/1 1'. ~ tt tt .: I Li tI C ~ I J f! 'i' ~ ------. In!... .. ..." .~E g lit ~E '1 ~1 Lf£~r f 1 t..19 Ont. 584. f!. iNVIRT ITA J: 190 "'v. ~ "C ¥ 343: UE=f#5l1 "C 586.ZOll" Bobocea Vasile.'JI jJ< +t pm e . J:: 184 Itt+=+ ~::r Eff L ftt] I [1 ' C . Q: .----368-------------------------------------------­ A . Canto Toader-41 ant -cetf:r Hos P6tru...80tlzu ­ [3 I ~ L il f: fL '~ * II.c 585. ?'.. LfJ ~ . 1974 -Leordlna ~' ~ tVEtTTita.. 214 f!. r -• Hag 821/ 25Z6 A lIeo ro Inf Hittll loan -1.~. iNViRTITA DE LA BOTIZA Hag 83DI1724 Presto (3.

I$i mal . .. . la mine Ei I Mi-e rUl$ine de leme.:. . I O1j E! I sf? r r IJ=# W E) lID rfll biJ L. .j ~ ~ . COVOCI Gh a iaanei. z )r~/ .I pe mine .i... ..M N-am Bilrutat de cJnd-us MJndrutd cu dlnte puB Dar amu-ol siJruta 71 inC Cd . ~~ ~ ~j #elfi gar I Ui . I ~a :1 /-.zong @f~ i # 1 R .. md/ == 587.g--" . . rucl nevastd Clnd oj bate la leleastrd 8d nu md-nt1poastd-n eaBd. :2 tr:r ~.. I IE . md I Ei I La eeterd trebuie strune Si la Joe pieioale bune U ite a~a. Ei! CJnd eram In vremea me' Ceterd nu-mi tlebuie Cd era gurita me. ~ F =. m-5tn{. ...j =210 "Zl. ~ -. 369--- Hai mlii! Plaee-mi mie a juea Cu drdguta altuia Cu a me nu Joaee nime Cd mle nu-mi pare bine Hai mAi! Lume dar Dragu-mi-i cu cine joe Cd miroasd-a bU8Uioc " Ei! Jueau-a~ ~j eu mal bine MJe IUl$ine de eopile Cd sd uild-n och.... Cd se uitd.B ani .sfng JO nOlembne 1975-ieud rFt1 J til I H& ~ :~ . .cetera Boran Gavrifo-20 ant-zang Flarea Vasile Cilcu-I.. --. 8161 1190 Allegro ~ !> J'• .n ochii me.. ' ..-.~ ~ < /~ §J AI! Bu pe mJndrd clnd a vdd $1 mallueru.-­ .o pus . -----i ~ I-cefer: -zan. (• < = in!. I r" 57 i ! . f ~ EEr IT? I § ' E.. Tot aeolo lmi stau ochii C-al$a-i numeJe mlndrii mdl Ei I Nu vM laid.'.'-••> A/V • ---~. I ... - md! i Ei! U nde aud striglnd Ilea Tot acolo lmi sid mintea Cd al$a a eheamd pe mlndra Ei I Unde aud striglnd Mdr..5J ani. I ~~p~~ r.. DE iNViRT IT ::r!td. Hag.I mJndruta AI astd mJndrd joaed blne $1 rod lnvatd ... •• .

s:r.-­ •.3'10 o r.~i1JR': ~ .=::::.:':'. .. Z.­ .. ---.

tUI/O!:U VZL108 HIO V 11lOdOHl 165 lit! waPI 111HIANI 30 '06S '1/ v ---llf: . -..\1/.# .~-.'Ii~~JJcif[~i~~cfil<~1Eii~ I j i .. ~ ~- . ---­ -­ ~~--­ '" [ _. • de l-...J . __ ~_<f_ .::1)8.

.'­ ..372--------------------------------------------------------------­ 592.. 'A)'G­ -• ~ t9:~ • Ai ieoro t m1 I !! j i j IDn.52 ani . Hai."'--J/I . _ . -. pdlincutd De te-or chema Mdricutd Te-a$ purta 1a curelutd Si te-a~ be dimineata Sd-mi astimpdr inima A$a md. TROPOTITA Hag B301 J321. Int [ovecl A/px. pdlincutd minte bund Te-am belut seara pe lund Cu mlndra care-i nebund Hai mdi. TROPOTITA DE LA SALISTE • Ill' Hag B301 51. Am 0 mlndrd $i mH dragd Cu ochii ca mum neagra Hai md. i _. . E§@ I 'j -. • b5 !i •• II IF I j id' ...viaora . • 3 3 ~J ] Hai mdi lume dar Pdlincutd.19 oni-zong. bdditd. I am a mindra $1 sa sie Si 0 cheamel drac Melrie. 'I Ie. tE •. i .1.----. • . idem 221.l...1966-Bi(sana "" CJt.~ [= 593.. lume dar Eu la mlndra dnd md due Mi-i cdrarea pd sub nuc Si drumu pel unde apuc I I Hai mdi.·ovuci P6tru..: •. ~ ...~-. mdi! am a mlndra tinere Si mi-i tare dar de ie. bddi$or Nu-mi trimite aUta dor Si pd tren ~i pd vapor Hai mdi lume dar Zi-i cetdra$ de bdut N -am bdut tare demult Cu mlndra care mi·o pJelcut Hai.

..--_. .Y r·-·-~--:.. _. -- ..- -- ._ ~:~~~~~~~~~~~£.. _ ...... ..1 "'C 7:':J ..---..•..!~~~~~~~~~~~~(~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~ NIO 10V8 30 '565 .i'i...­ .------.

.374---­ '* "rEEe r-=t@fL$lEc n ~ Ettr1igr-r~ ] DC 01 FINE 596.. !~@~ . DE BAUl £'~ jfir~17I· :t@ ~Tru-· v _ ­ ~~F Ef 5' I-E!t@ lUg.

=t:~~" lJ r=r:_!fff~-~j-"·T=i=~I~-~.... .11'~ ~__ _ _. .~. ~ __ r9 J fFi==Y:-~~.. .------r--~ . .= .-r-=-r==E=F=------~~~·JL ~: -----~ .--t:'l ""..$i mjni dimineatd jara Hai..~-=t=LT=ttLi:rqc:~ = .. a= '....' • . 'i... ~. 824/2799 rV'jr'-nfMIVt.i t t I .:. stng LUgO! Jnno-JO am-doba .. .. ~. . . '=:1 ~ :~-. rif... . I r~ .. :f!:' ' " ~ 3·~-=1-.. ... --r---r• . t T ! =. "-. I I I ..' ~ __~__. hai Hai domle ~i hai.=::j r ........ '-p --. _ . . --... . Er .~=-. J"~"[ r rf' 6: Lf--r rtT.... ~...' ..L~~-+-. dowJe hai Noi om bate doba lara So.~ ~~f/I... ... ".. ~ ~. . ---:-~'-f/I!. w .. --. ·····-=+~~~~±.~ ~ !0~. ------------------. __u_-. ~Iof.... .~ ~~ ~ efr.--. hai Dau pe daM ca po SQC Sd s-audc'i.~~. ~ I I.. - . +_... A leg r etta ~ t. -fIlL.~' .. ... s-audc'i peste tarc'i Ha.. .:-. .:r:~'----. hoi E hai dowie! hoi Zongora oj bate-I) eu Sc'i s-alldd prin Hai doruJe .--. ~...--\--.. .. !l . II -..... OJ:: Hai s-o Judm dupa zi..'... doruJe si hai.' .---.JJ'--:'. --r•._u~~~.~-+---t----... -IfIJ.t\ ~~ ~--b' '.~ ­ . ~..' tv __ ~'" Inf Nan Gli " Zt ani Vicaro Gopatd lalerio-100ni. -­ .f/I...7fL .~ = -#- . .. Cd ne z1ce pind-nsara .... -~ / '..~ ~ • ~ / "--------'" L-A !'-~.. .j .J=:~··:·: u_u:==u ..r-:. -=t::~·===:~f=='::--=-~ .. L ..L_""m.... ~ .ti ~F4'---=r=t:::3=3=f4=1 g G"{S~~tIff=F.... "\..\~.~' ­".. ..... Hai dorule $. ~ ~... -F I ±..- .. ... -a: . E hai. '~ ~ . cit + . ' .r---r"1 ..r=-==+-_:=+_ .. -'f/I--" .. ~ . Covaei Gh a ioanei-5J Oll! cetera Boron Gavril6·2C anl-zong Curea Joon a PetreonU!Ui .~ . ---..-='::T~:J-~. ).11'~ ~.::::.. ..~''lI ?~ ~j it-' -&!~~r+ri tfg. "~M~f!!"'" '~.~~' . ---'----r.. .-~~ ~/-''JIll _ .QE~~~:~3_~1'=~---·1 .~~~'-~~'~~~=rf!! C f=Ti==t ~ "':. ' r-r-=t=:.. -. .--. T ·-·--~-·=:t:.-.___ ~.. . . ~ .j fIE .:::t:':::l:a .. ..~.~..... . _ ~_ ._ . _ • • ..:::.4 1 ...~" "".:fI':'" .. -!-g~f£r:-p-i·-r-F=. .:::'-+-+~--------'-t:..j .. . J~.. .---. 597.....:..... ... .-' ~ ~-~-s£r·=!T¥fE:ff-urjfti~.... DE BAUl .a@:f32=lL~ 11/1' /~ J' .JI!. . l d " f .~ . . n7 [j ..__..---" ·-.::::".'r:..--...... " .-..'-:=JIIL.=tt&ftf:t-tF:tt=tJf-T~~-~. .5trig Florea Vasile a Ci'I clulU! .:f 598.= i20 I /nf.~._-.£6 1-. .~~-. /"":.~ -:I'::~... ma Hai mlndrd sd vedem Jo('u IJ nde t-ai mlncat nOlOell..Jr:..---=~1£~~'0-=Jii'" .. ¥>fll' . m'_ _ " --- '.~ !...--..~ .~-~--.::. _. -~--.. ..zong._ r. . =.+-..J :J?R . ~ ~ 1 + -. clnd eram eu tinereJ Hai.st rig IOn 1976· Jeud - ci!f n:c~:pW ¥<Fb-f"j +!.----'....____ ~ . Mincam carne de mnie l Si sdrutam frumu$eJ. hai.=:. s trio IUnie~ BoeicolI?! '978.• .~.j .1lJ • .. J/! _ I !2. J.--.a::. peste sat Hai doruJe ~i hai..... . .. hal..r' ---.--. .~i . ~ C 3 '~"'T-.... . OE BAUT ~ =-~ " .' / f/I.-._.-f!!"...ct::::-qJ ~ * ~~~e..'.::aJd.-::.---". . ... . 375 ----~..::t-T-1~· . .~~ fMa¥ .

DE SAUl 600.. HORE DE SAUl Mug 8121553 Allegl-ett? .fl . Nerghe~ O-tru-70 ani .----.>loara Nerghe!? M6rie-69 ani zangara Nosul Gh of Hartel-30 Dnt. BCltrlni-oi. . L . 197J Vlseu de los tit fit t!.­ -ill.: jl l :Ftt t Q.sfrigoturi ~ ian.:120 (6". .~ . ~ !'- EI ! L jet r 11: Elf ' In!.J ~~q ctftW:gg EW e I Efif Hai I Am sCl beu binele tot PinCl-s tinerel ~i pot. n-oi pute' $-or be altii partea me Hai! Am 0 mlndrCl ca ~i-o cruce La ]ucru nu 0 pot duce Clnd 11 cold se-mpiedicCl DacCl pJoud JunecCl.. . 11 ~"L" r !.~ .376-----------------------------------------------------------­ 599.

po ulita mlndrii-j tdu Ai. 1ume. ~ iPH' ~I~ ~I~ II Hai.. dor Hoi. c :$J .t~rrJt btf I~. dor N -am sdrutat de c1nd 1s Gudta cu dinte pus Mlndro de pd di ntil tdi Poti tine vre-o tre.377----­ 601 DE BAUT DIN BAT RINI ?rj Mag 812/ 5/.Iru -70 ani vlOarrj N£!rghe:. Tomoio96 Vasife Pardon· 2~ ant-sIno Ian." ~ IIT r' If' 6{1 !~. eu md due Idrd lompdu ...:---. ~ ~ 01!: ~. fdrd lumnintJ Ai. eu.: r' br·1 g: ~ 0.. md duc.'~ . 1ume. HOREA MUREANULUI HLJ 81617501.69 ani.:" I btE Hi ~~ ~ ~ ecutnt l~aJJn) in 3JJJLJJla~ "---' ::.. mai. 1a mlndruta lingo rlu Mdderanu-i plno-n brlu Dar 1a cee l1ngo vaJe Modoreanu-amu rdsare./ J: 120 "-~ .J U1J~r «=t r: r t1. ~ ~~.' ret I J. Hane.0 J 124 (~:::t i ~ I· . 602. pureei. ~~.. mai. -------------------------------------------------------------..l t bE F[ bE E I rcrt Elf r I eLIt! @ Ai.long. Hoi. po uIita mindri-i find Ai. 1970· Viseu de /os int Nerghe~ ~~~~ J ! ~J' It bftlC=Q"Mt. Alleg retto u l~em ) C'B7 ~.~ i $" t: C' ELI ~ -~t r 1= f[ tT PI bE FG ii'~ R.

... Hai. Q:L.h=L·il~~-bFtJfr~~ *~~ 3'J aiEL IT BMJ'=-=-t=W ~-F J.b pi ..378 -~----~--- Nag BJ6/l4B5 601 HORE BATR1NEAScA Idem 598 -• -• Hal.. . -iti--W ft1~~···~IE5fmi~W$i3 t£f~F:zjJ_~~··~~~. $i tu mlndrd-j bdtrlni Bdtlnd masa cu bobdii Drumu tdrii cu ochii Zl mdi.i±fFJt. Sd md vezi dnd 01 zlni Or pd noapte.. ~ - • ~WrpF§l"~~·tE rf~l-~~tb . Bdtrlnit·am mlndrd eu Strifjulnd ocoJu tdu Turd. ~ .£rvr~ru=~birf... ~ ~~~---~ 1!Jiii' ~~~~~~ @~ ~=g+:. • "---­ '-. or pd 7i Zj mdl..-~~~~~~-~fi~~t . 'j ../----­ . Hai..

fr. -.: . .bij} E t--=¥ttri~~-f'FJ~F~E3=T=t±ftt~£F=..-. ~Ht:·:: t i ". rna.. 8121570 - - ." .-# ....1':: ..__.... L !~~ ::@--dtt--~ftff.29 ani contrc Covaei Harie.. . al Hariei -]0 onl-sfr.! Lume dor. _ -. . . c .. . :~E kt. 4V::: if _. dal drumu sd iubeasc(l Ca sa nu sd-mbolndveascd. ~ . mdi! De hangut eu nu md las De mAar hrdni cu ovdz Cu ovdz de-a cailor Cu gurd de-a mlndrelor Hai.--~~--J =-==j ...i . t-~ 2.~2 606. • ~ -... ~ .l: 100 In!.i:ftf=G == .. . HANGU Hag. ~ 1-- -----._ 5) Hai! Asta vara-ntr-o pdrere V rut-am sd md las de rdle S-amu nu ma lasd eJe ..b-­ /~'.__.-. Vai sdracu hangutu Aista mni-j sufletu Hai. ..I! ~4=--.r::r. E::J.. Covaci Grigore-54 ani-prrmC5 ClJvael loon . Gh. ._ . ~' .J -t::. .~~·~=Ett=e£::·f:E-~I=~g~====E·· --. Nevasta care-j irumoasd 1 pacat SAO tii la casd Sa-.r:p'3':-.~ ____.-.C! . +-l.8 ~ I ... ~~ --.... ':': 605.Viseu de las -jt4¥4@ i~ ...1-=n-:=EGrsu-~~li[ E~ tg. ~~~ ~ -' ~ 1.~ _...----. ..~ .~'-~ '¥! * ~-r'~_ --f t gp~if=Ll. -: ~~jj ~-~~~ " 1Et~ . zini d 7i j.51 ani-long Nasu. " .r:-~.f"' - idem 600 •. !! ~4r' =r::.--­ ~ Hai. tt.. . ". feb 1972.". DE ST R IGAT !..-~ . . ~ b-)::. md! Lume dor.J I I ~ r-..tm IT i r til ~ .~:r=-~~--~ ~ itP--Ef g-n ···ljJ_jlEi@=~a tj II .379 -----­ :..

JURELUL Idem 585 1 . JU EUJ.111 - 60 g.~~ :. R ie/ciry 5'..l UE STRIGAT lderr Zig :1 .5 610.

..... '+"~""'J..lDI./'W OGlJ) IV [ .~ -"... '-~ • -~ ....Tf~~ 0 .. .[ .. \.-:..~ . 'lBJ!''l{8 l~DW IIS2UPN 196t . iUO!._-.L 09L· f' -)::O:. ....~'f i...'/\)/'. ..

-::l - ­ ·. CIOB-ANASUL . -• - • 615.. :l -• . ROATA Bi4/5!' Idem 545 . ­ ~I. 1! .i 616.' . ALUNELUL OE LA MARAMURES . I ! ~I I. Idem 539 I '~' \i ~! ~: · -• .--382 614.

=!. " t.$i1=.'.. _ /-"'- --~~-- --~.0 to $: H. 618. . .-~ ..~ . +-=e i:S:.--~ .r'-..f~-t=.•• -. ""'_ .".=1: -~~ =¥+ E"f'~~" .:=..'.' "1'. idem 545 .+-../~ .---'--~'1'"'- . ­ .-g=r---=--.' iii 0'" --III-..----+.__ _ 619.~L l t. ~ I t·"H+~~---=·rfET~~-miW= ~ ~~.....'_..--:----:-~.·~=.':-rl :rl:. ..' -~ "---'-~3 ::t::~:e--r-t·! -.'L--. ..~ 2'."-...' /-~ .d~~rtf:t!~¥-=i -&t~+ tt=~FI i ..-_-=~=t_: ~ n=:.g.1 . -. C'-. RACH IT EAUA I ~~ ~ .Ft-....". _ -'" Jr. U . _ _ ~~- /1 .-. ~ ..______ . .__ ..-----..---.. ~~.'=~.---+--==-=--±.::f.. . ~ i~=f:=. "'.... v::~e a _J JINE ~::::n ~1!--~~ ¥RE'Y.. 4) _ -. I .. ~.. ~ .-.j ~ "" .. --r..-...--:~:--±.-' } Jdem 545 ~k[t I Cd Ifl. .r g: 1.­ 1 .'~' =.. ... .7C£.-..r~ -J" :u8r:: :. ~ . ~~~ =ti~} -"~ :~:€!f-r=·fFZ..-... _...'1. -. : ~ /. ~g ~:..~-1 "~ -1=.#. ' :' '._!!_-!..-.. ...: . III ' .:~-.. ~ .~ oiL'5! 8 71 /"11" .:-___ =f i " e.~ ~ I' b: F[r-btl !~~...:h. ...--. ~ .----./ -':1' .-:--=-===--L _-::::-..' r rj'r g" tr C~-! " ­ r.t=-&--Fgt=F.'...__ ..{~-+-. .I . br_~ ____ -." Ifl~ ... . . _ _ _ _ .. '.:. . j -_.--­. ~t ----:jjict:~:f:--_=_::~:==~ T·=r---""----­ --'-.-:..---~-..-. r~.-------."'''' _ -til-' r" ".tfft~~.~ b ~ '-+--=YttT .-J Nag 813/1716 .£4.. Ili--r++---~l§1·--L~~~ !7 W -l::::C. . ~.-i..-.-L- .:I i. .----....~T::~-·---: 1~==.-..--::= ..' . a /--'. ~. -'.--~-- .~. ~-.=-t d·..'­ ..-=! .lCjif#--::::"-~iP-~--==------3 pt-::=--:::=3 '+" ~- ' I I ' .-. ~'.t!:=~~-..:.~.2f.~. ARDELEANCA .=--~ if.::. ..::!'!:. ~. --~ . ." .- . ----. _41:-----____..f'!-'.':... 1.. ~~_ .. .--..:" I~~ . ~ • .~:C~fC.t . ETiT~c:1=-=~~~~--=~-=~~ ~ ~ ..=~LE3 . _____-/ .. ..~.".-. ~r·::.:=.'.---.--u-. t :t ... - A 'ilrn.~ . ---.. .'.'" -.+~:=f§=T-:::-P.:=ri=r=£:=~JE:r.-----r-._ .._.u. i-l.:. .. '.:--·...i. ..--~-iII'~~--Jir~-~""'-----· ...c tz ' . "'" •. I . ".-~ .'-" 1 -!--.. ..JI!:~·~_.- .::j~ .r=l'=:':::.r·~·~ ------/"_..--=--=::::::3 .'-. r:.'r ..J: 126~. _ ..-'.... -'"'------" trr­ ~ .:JlI.. ~~ ~#:~ '~~.. i /--"". '!. a::-J ~ =-' :../'~. ~-'M_ __ -~" ~.'" . J-72 Andantlno.=t=~'~=~..==r=m=~~-~--f%f~=:--t:r-=·. I c:. ~....::::. .. _ ----L T • ~. . : .' .:. ____. /--..• ---~-~----. fJr .. --------------------------~3---- 617 ALUNELUL DE LA MARAMURES I :39 B:1.. • . ::¥.'.

.?50. haia pUiSDf Baia. 1:3 1211 249U PulenHe lz(::1 Yd(lU t. tu Ilea Cintec de leagan Haia...t iu 1 ..'J!:) ~'. lin ell mama DuL clui na da boi. ­ 36. } In Bubun1zil Lo:·i Polenile llei \'adu [lei .} I! II . Vadu !zc>. i.yi \ 7i seu cl0 os lend 1."} 2182 21gb rzel Dill palme Chiralexd Babete Vadu Izei Vi~ell de ju. BOTEGIUNE Haia. ~'. boi DiU haiuca ell mama Haia lin. haia. erai :.. mek Poif!nile Izpi HI 1t~ .) JJ..' [lPl 16 2:)O~} '219(.t 231 . . ' ) r"~ CINTECUL DE LEAGA. p'lisor Haia. .) l·.u1llaratoan' Vine plonia \Ieic.1 .. SISTEMIJt OBICEIURILOR . haia. " ! i . 29. 26. La pierc!erpn u ploaie La bubiHUi(J La [una Colindct de 130Uza Vadu rlOi 11 i j J ". '2501 52 iJ . puin mamei Mama cind moo ieganat Mama dnd moo leganat Haia lin. haia. Jin pui'. 31. .I... 34. . Vactll Izei Vadu Izei Va(\11 .>~~Il Poienile [zei Poienilf.los Bor~a Vi~eu 11 If) 16 11 15 ·17 1676 1106 117 15 15 24 24 14 11 13 2330 2285 2372 329 471 2199 126 1121 .:u mi:irLt lOiH t' '\.O'Ll \ I J i Pitiqaie. haia puil! lHdiil Cil1tec de leagan Baia.. 30. '-~7 ~!3. . Vadll Izei Vi:. :'18.~)..14 14 1I .)~ . Luna nona. Du-te deal ~:ea.ior lellcl '\/arin lzej Poif:nile I:t!.NDIC £ DE CINTECE 1. '. .'1 35 564 2.') :?50'1 250~~ 14 .l..i H. .pu de Jo: Vi$Pll C:(> Jo'. haia puiu mame! Hala."'L .N ·51 ')' } • ~..~ . 2310 :?O()O 2538 leud de J os Ieud lend Birsana Sapinta Birsana Vadu lzei Vi~eu de . hala pui~(Jr Baia. ') rtli{l BOLiz~ :~ 1 .'--' ') . 3L 33... 1 ~·. .

Cino se impletea CUlJuna HP.) -" 1~ 14~ Tpl. nmireasa 66. de J o:~ j) . Cind se mariti1 mlndra 79.'iO.. clca. Cintecu cununii 67.i UY}l 1:3 Hi 2450 774 ~4:{ Sapinta leud [eud Once~ii 56.ri~€1} (In La cusutu steafJu]lIi 'J 1. pui do clIe de {GInei [\ babt'~or . 60.)0.~ .J c[lSa-i crf::~:e 4<144.1) 59. '. : iiI.l ti I ea jl.t. 260 ?74 '.~ Ieud .f/.~utu cUilUIiil ~') ~') 61.tU I~O . de Jos de Jrl. Pe drullm care mjrg eu 68..80 /b fl. .ieu de 471 1244 4iW S4P . Cintecu gainii 82.. LiJ. Para Dragolll.ld cA . marg fechrii r:q)6 nalld~l Yi'. Clnd oi me dupa mireasa 80/a. MiresuctS eu cununi'l t ~. haw : <i!U iu mallie] nrazi'c:' . Cintecu miresei 78. Maieran in cornu mese. A cununii BH. Mai mnire... Hei tu dragc:i. Haia. :> t. La mireasa 134. ')2. A colaeilor 83. ":'(1 • i. Ramas bnn mama ~i tat':. 49. Mnireasa din doi p~rintj 70.'<1 ac nati .~9:l de Jo:.") Vi[.trc'$li \.c. .\~m ·lB..". La:a fE1iU JilfHilCi [11 te-am facnt.: En ma due mindra ma due MjndriH palla C'lopn In i Eu rna due mlndrll-n Ultane Hi 16 15 1(1. 46. :')J. 51.du Izel 1n [·t 1~:i :!:299 67~~ Sapillta Saptnta Vadu Izei Vi$eu de Jos Ieud Rozavied Leordina Birsana Botiza Sarasau Sarasau Poienile Izei Botiza Poienile Izei Vadu Izei Birsana Sarasau Bon~a 20 24 14 11 -102 225~:l 16 365 857 1782 20 11 ' J 25 15 1tl 1124 584 632 1417 1910 ~'l430 18 16 IS 16 1154 2900 2319 14 25 18 18 521 1662 573 Vadu Izei Saplnta Glad lend Oncesti BorSH 14 17 492 178 2! 1 In 1'1 2048 74 2430 724 591 1218 Borsa leud Vi~e!l 18 16 11 i6 I I • 1 ! .1­ ?vfaieran in cornu mesH 75.. En ma clue mlndrtl-ll dHane Ell IDa due mindri'i-n dHane Ell ma due mlndra-n ci:Han(~ Eu rnti due 11lLndra-n catane De petre cut feciorn hi Ct.ti nragomir('s~. mnireasa ta 71. Mireasa cununa ta 76..1(1..0 g ~ ':! eci()rd~ lJaia..! 1 lHGP qg~l 4. Am trimis maicutii carte 1}9.1ireasa cununa ta 81. 52. . REPERTORIUL NUNTJI Cintecul ceremoni<'II Vocale A mirt2~ei A steagu1ui la mire (hore din grumaz) 63. ~ 1601 3U 12~ Sarasa" Bude~. ell te-oi CueB.!tdrJ8 De petrecu t feciorii jn armata De mNs in ditanie Cle Jos Vi~eu Vi~ell } ~ I . Sapinta VCl.. 53. De jucat la cu:. Miresud1 dupa tine Mireasa mindru~ti·i portu I".icU de J 0'. Eu 1113 due mindri'i ma due En ma due rninclra md due Eu ma due mindra-n dHaBi. 1 Vadu Tzei Vadu IlPi leud ).>ii 1 CJ ~ ~GJ :.. 1 34 2586 ':)/). P ."'" . 77.". :n ·HI. Mniresuea eu cununa 84. 7. 4'~. lend Glod JI 1f\ . REPERTORIULDE Vadu 1ze1 Once!.3. 1':' . . Hala.a bote~filllH' l. La cusutn steagului 0. 1'7. .\rf' ]!ccl1d<J: Caline$ti Dwgom :~H . 85 TJiUi~te miii mnJre bine Veniii frati veniti smori fH)lh le-ti mirf'asfi 'l1na bnna b) InstrumentaJe 87. t"l.j~eu de Jo" Dra~lomire~ti > • " )"'f L. )1. 1 .'-.

Iocu mnires(~j La giHna La 9~liIla 92G 1:J52 3~12 Hi de . 123ft. ! 13..'ar Bocet dupa fill Tn moar!e h Ua tu vecinuca mE' Vai de mine mai ~1iha '(fa de mine mama me Bocet Ja mama Bocct la fata Bocet 1a f Bocet la scoaterea l110rtului Bocei De dnct so dus de mnireasa Bocet dupa unche::.Tos BoUza 1821 995 l227 "1:. Ieud leur! Vi5en de Jos Vadu Izei Vadu Izei Iend leud feud 674 678 597 743 250 968 661 2210 684 740 689 1726 1:31Ia.Ios Vi. ::'. lOlO 140. . 141. 142. 1:21. 560 1640 1"0. 146..los de Jos feud ')elrovd 11 !1 11 11 t1 16 563 534 131 r'85 710 1303 2220 UD4 902 21 16 11 !1 leud Jos Jeud I fll. 1~3/a. ud maicuta me Bocet mama Bocet dllpa fata Uil. 148.107. 118. tOB. 111. h) Sapinta Botiza Saplnla Sapinta Teud Breb Vi~eu de .. 149. 134.el1 de Jos 20 24 11 623 453 1123 1 . 13fi. 114.. Cintecu so:cacHei 1a nunla De striqat la miri Dimineata dupa nunta Cintec evreiesc de nunta Cintec evreiesc spre nunlii 5. 11 :'i. 1·17. 104. 129. 135. 98.­ D2.eu de Jos 278 1181 501 402 508 lOt melodU eu caracter de ritual Bocet dupa [ecior Bocet clupa tinar Bocct dupa Irate Bocet dupa taUi I({lmii si de hodiEE'a [oi rnamuca $i hai rna Pasarica fara nume Trimise-mi-o mama l1i(' Oameni plingeti Miii IIi cuconii till Hort:>a lui Frantan 11 la9. Primirca ndna~ilor Primirea nnnta$i1or La prinzu eununiel Ue mer" 1a cUDunie \Jarsu lil cununie Primirea mirilor dupa CllllltniG \lar$ll la Cl1I111nie De mar::. 143.. 126. 110. Varlt! Izei l(. !J.t.J 1eud 11 105. REPERTORIUL DE INMORMTNT ARE a) iG J() 1~94 Poienile Izei Poienile Izei HI :l318 :J313 Bocete lia. 131/b. 100.'1.i '16. J 12. 12. 11 Sapin~a Sapinta Sarasdll 24 24 28 23 1074 421 519 214 381 Sarasau Ieud Sarasau 23 2~i 660 136 Sapinta Sapinta.>ud leur! feud 1ettcl [eu(1 633 1790 122. 137.a. 9. .551 2824 665 629 65 7::12 224 Saplnta Blrsana lend 116.t. 144. Vh. lend Ieud Vi$eu de . ~n.' " "i' 133.los Vi$eu de . 11 r. 145. 1~30.386 .eu de Jos de . J2[). t 19.Tos VI::. J02. lOG. 127. Bocet 1a matu$a Bocet o de mine ~i de milw Bocet dupa var Bocet dupa mama Bocet dupa mama Bocet la batrini Bocet la duma din 1817 Poienile Izei Once5t1 Ieud lene! Once~li 109. Vai de mine l1lui Miha Bocet dupa fiu Bocet 1a vaduya Bocet dupa frate tinar Bocet la mama Bocet dupa barbat Bocet 1a matm. 99. dupa mnireasti Joell mire<el Vi~ell de . btltar n-aj putut litera Dupa . 125. 9'1.. 138. 103. lW.

170. 167!a..trumentale 1:10. I 80!c. IgO/a.3 S~ Sus Ia verdele de nnlllte siti 9azde veselosi 510 1845 194!a. 151. leud Botiza Poienlle Iziei Sarasau Vadu Izei Tapa Botiza Birsana ttl 23 13 451 2936 471 792 2B 373 262 15 168/a. 1931c...'~)n :0 de ...-. 313 '20 20 ~!9 ')~ _. 177..lede-n ast~ cas a Florile dalbe Coborit-o coborit Coborlt-o coborit Seulati gazde nu durmiti Colindita nu-i mai lunga Ciucur verde de matasa Sapinta Sarasau Sarasau Giline~ti Berbe~ti '')u _. Ciclul muncH 151 sarbiHorilor de peste an 1... Sarasa. 178. Botiza 15 16 15 162... Mtllrlru-si dnt-un cerb. MarUlH~i n1 arq oiJe-n munte Colindita eu cod ita Sculati gazde nu durmiti De a1111 nou Griq la munte s-o suiL 1f) 25 23 28 895 781 Fere!$ti Ca.14. 'Soi imblam Si colind. 193/b. DATINILE SARRA TORILOR DE IAHX\ aj Collnde strabulle Tri pacurarei de munte Grea iemita Noi umblam !. 152. 186.u de rasarit In varnltu munteiui Sus in virfu Il1untelui Mindru-$i cint-un cerb in.5 28 23 23 15 1701 389 619 722 901 180. 173. ~ 1 \.n Sapin1a Vi~eu 28 20 'lB 11 20 29 40] 812 500 1412 de Jos Once~ti Berbe~ti 513 590 563 Tapa Oese. I 88/b... Poienile Izei Sapinla Botiza Giule~ti 3084 205 24 Mindru·si dnta-un eerb.los Vadu Izei Vaclu Izei 11 t:J 1:\ J(i 1176 1360 'WHO 1-l2B 118. 181. 167fb. 175.-un cerb in codru le~iti gazde pin-afara Mindru-:. 191. 174.m Este un dmput lung ~i lal Mindru dnta. Colinda eel blllui Coborit-o coborH 'Joi nmblam $icolin<iam Noi irnblam ~i eorinda.') ti:'I?r! ieud Vi~eu Dupa m(ll" de Jos 11 B. 165/a. Ce sara-i asta sara Trei pacurarei Este-un dmput lung 1. !v1indru-~i dnt-un cerb in. La crucita bradnIui Sa siti gazde veselosll Mtndru·~i cint-un eerb in . Botiza Vadn Izei Vadu Izei Bogdan Voda 829 1814 Iapa Sarasau Sirbi leur! Sarasliu Breb 14 2.>i dnj-un cerh. 156. Dupa :\ mor:u:ui \ Illor:'"i. 166. 184. 189/a.'i latu Coborit-o coborit Coborit-n eoborit Mindra turma. 171.ll}l H 23 4::H i j . J. 187.j Vi~eu DUj)d . 164. 179. 161.. 172. 159. ISqlh. 168fb. Sub tufa de malin verde Nol imblam $i corindam Cine !.i cint-nn cerb Ill .U 155. 299 IlSB 12L!. . 165fb. 183.. 158..!(l/ 1 Im. 163. .li colindarn Corinda Pintii La ro:-. 157.line~ti 23 16 587 491 2249 82B 101:3 701 1381a. Teud Poienile Izei Sirbt Oragomire~ti W 23 ~!q 192.. 185. . 189fb. IS!. de oj mere Sus la verdele de munte Mindru-!.. 190/b.ti 28 23 15 14 614 176. 193!a.ii J y . A lui Piniea A lui Pintea Colinda oilor Mlndf1l~si dnt-un cerb in.J '124 1:557 1068 160. 2098 182ia 20 23 16 395 555 182ib.. 169.. 'Ylara 13reb Poienile Izei Vi$eu de Jos leud Sapinta Breb Vadu he! Breb ::n 2fl 3243 22~~ H\ 11 16 1323 601 17fl 24 ~J..

232. '.U de Jo:c Vadu Izei Vadu lzei V(Jelu Izel 993 1041 Varin Izei 1:3 l'~ ~ "--' 1141 REPERTORIUL pASTORESC 203. 209. HOREA LUNGA a) VocaliJ ~·40.\i hurL huratu Pa sub poale de paclure Horea felei mari o femeie din Ardeal Sus in vlrful munlell1: Bude!. I. 211.iti Sapinta Vi. :W5. 239.3. 225. 16 11 13 1447 1294 3111 2001 1469 2413 224.ii-o pierdllt .QL :~02. 215. Anuntul ciobanilor rvfulsu oUor Plecatu oil or 1a munte Mlrg oiIe-n munie Porneala ollor De-adunat oile 1a stnmga Coboritu oHor de 1a munte CoborJtl] oHm de 1a munte Coborltu ollor de 18 muntG A oilor . 230..:-. 210. '227. CINTECE EPICE ..194fb. 231.0(1 . 237. Dallsll nrsului 199. 21G. Ooile.)0.fn S2i siti ~1azde V(~~·. ZH}.~lL)l. ~18.212. 22. POLCLORUt MUZICAI. 229.u~i . 17 ::18... :)07..:' Jocul oilar din tri:. 214. I:~O. 20f). " 1 197. 20(1. Pintea Viteilltl Pintea Viteazll Tomoiaga Tudor $I Palaga Balada Boditii Horea lui Valean Horea Valeanulul . '219. d' Horea oiIor De baut 1a ruptul sterpelor Vocale Vadu Izei Borsa lend Valeni Vacht lzei 28 H5 226.a Bl. ?.. 234... cl.J 1::\ 13 h.eu de Mijloc Dragomire~ti 28 29 Sir) 713 11 3312 931 28 11 de Jos Poienile Jzei Once$ti Dragomiresti BoUza Vi~eu de los Leorc1ina Draqomire1.cil Cind !..>ti Vi~eu 1592 2617 2516 1313 16 15 28 15 11 219 11 1224 2456 1679 28 III. Clnta puiu cucultli Dorn badii scrie II: BotizE1 152 Rudest! 1399 . ". 1" 13 11 13 . Colinde inslrumenlale Colind~i din ViOdl6 Colindil ora!.) 1.i1. At UR1CII NEOCAZIONALF 1. Luat-o -so lndicu\.t ~.i-() aflat dobanu uile A oiJor Jocul oilor Vadu lzei Vuelu Izei Vaclu Izei Vacln 1zei Vadu I:wi Vi!WLl de Jos Vi~ell elf:' Jos Vaclu Izei Vadu Izei Vadu Izei Vadu Izei 13 22 2322 2376 13 13 2339 1299 1237 1232 13 11 11 13 13 13 13 2350 2285 1340 2075 2108 2060 2003 Vadu Izei Vadn lzei Dra90miresti Vaciu Iz(~j Vadu 17ei 13 13 28 . 1149 753 Vaclu Izei PoIenile [zei Poienil<:' I.> ill ViftC1\t.C[O'. muntf' Dc tri 1UDi rie cine! zi.rsand L_O »t'J La mijIocul cerulu! marg oile 1a. 2.'\ oilor din trimhitf) Borea allot :\ oilor Invirtild uilO! Cind staj en oil. 195ft... 1<)5 19ti!d. 14 16 16 3499 3W9 813 1467 831 23 11 P.oile ~1~rg oile-n munte 28 13 1416 II. VJ~(.. 233. Viseu de Jm: Vadu JZei leud feud 17 9B 1251 2131 :l22.. 208.35.ldm Pa sub ce padure v(~rrlp ~lar(]u-Z.BALADE n8. Chemarea aUor Xl4.·.

')60 100'1 GIS 707 1372 :~9:1 ~)7q :>83. a J()<.8 :~n :!. . :~06Ia..)87.'. ').:cesti 11 11 20 Mindrior ell coasa-n c.') 1:'i 2() 2:1 Li 18 16 15 11 11 20 18 2. 296'b. :)9. l'oieni:(:' I/ci Vi.) 1 .0 V81eni Berbesti 28 70 "\1 ~ ')ll:! .G. 297fb... '). \ Ii ' ~ r "G . Hore \rcii din \p:.1'lfcl . Daina Cine . .. c: 1 n!·)i~E< \1110 i.) J . "-. CT:-JTEC'lT PROPRIC-ZIS DE STIL 27(. (l\ 'j d rei Vi. ¥)~J teor('i Br/iza cl 10::l f't '2824 13f) 1 J" Ciue C~j ]101'(>:. Horea Horea lunga din (lill BC'i:?d Bor:.~rei:lba ellCll \'ard Drauomire::.~ de iJ~ lir~(~ c:or~:-~.. I11-oi fc: \linu I'll-S] c'. 1041 '(:if.-'O \[inclrior eu Cl:..c BaU'i-te bi("'lC'fl hi.Tnc..).j1e .-' 'i~_~llnitd il 1Ii ~!8 . .. _0.:~. 'ml. ')~'.~ ...:)(lr(lCi()a~ii I') .To'... Horea JU]1Cr8 din Va(! \l01odk ele ]a cimp Horea frUll'li (a prib(>c1~rull. \'hen de Jos Visen) ric Bi rsar.q.5€ U (le J 0'0 jf") .li­ Borca (jil' flllier ~.en 28 ?Sl 1(\ .. ''tH~J" lTorea pril)('aqlJJ1Ji CiJ1tpc bciu·ine-:.. BOJ':.d. Poie:1L" !7C i 3474 1315 1926 1816 .eu ('(. '~l().l]lLc '·.::~() :r~1..) :24/. '1i.) ~Z449 "~G0..... .1 Cli ell Ie WT '}()·L Sapinta Hoteni \Taleni Skrhet Vadu 1/el V'i.a "f' .iei Horea lUl1Qd de pe -'fMcl Horoa lunqa din Vi::. ')\j'l.":rpahd elleu \dra \1:'1: ]1'd.11 lis-o nlilicd i:. ') "'""">t'> Pcic". .'niJ(.Tf)._' )1).. '~8.a \7 acl u Ilei l:l I._I" • DraCfu-mi la Ol1cesti Oncesli \'aelL! he! O"cesti ] ..~\re blip a '-:~i illhi co nu-i l"u ti-al11 spus m~dc':t.aplrlta O.'j \ lui Pill~~'c1 :'f'i r)fi 155 :24n ::>n '-::312 ~'.-(1 ro. _. '~7..ti '"~.. 'illld\arCl :'fl ig '):.I I. \·iseu de Jos <:. t JOO. C~o(:rll!c m"i.t.'j3!1 14 11 1:-. '·t ~l.1pinjd 21 1J } i :. 'lS-4. ~ .. carc are fa~a Ast.J.i \16icutct cinc] lll-ai f<in:t . . . ') . :Fi7... 1Ja:il-' Dor~: ... ..: :'>94 3490 1998 1694 :~O43 men Vi::. 297/a. 'H·'.0 . . .. :180 ') l ) 1. 103Q :2762 1701 :?1 VfCHf . . 1 '~ .) . Varin T/ci T7ei Once:~ti :? 11 :~ Ing :.j " {II cJ S..' f' '. "'aull Glod Vaelu Izei Viseu de ..')0...>cn de Jos Scipillia 1)o['.ea "'heu (. r \ .in~ ~-. ra'.a Bor:. ')65.. .ll :.164 O'lcesti Sa rusa Onces' ~~~ln .fI 1539 1931 10 Tu maicuta In-ai [ciC.C '\ ~~ .)t). \-fi cun~ 1'.eu de Jo') .)i :~~'(r f<.:..arna "'-\sta 0 hore mi!lClra Fosl-am their Cd frl1(:uta 1633 1766 1897 1194 372 Roza\'. h£-it...-i ial"1d co f.l r a: 2d :'u i cl oa lIl"1(' .-)l1Ei seCPl'a l n('. 255..)8.ca bile ·l··tn.' -+.i " 1. L).asta 20 540 .) . a c ucl r lllu i Din G·: " :)::.17 rl 1.ti iJragomiresti Vaell! I/ei Vaelu Tzei It ')8 20n4 28 14 14 ')') .. .: lmfrumentalc )'7f)."1].i C1 mlw:r': .)~'L 260.J. '.:..Ui nas.. Cueul".. _'.)/' r: I)().):Jia~~f~ \ ldiera di \loisei Boliz" )nce:. :.(. ..-o::.ia "n . ditro ini r: ')(i. <.(") t .oi :--Tili coclrule bla~U\maj Pu-md dnamne ee mi ia '-:lllllai E._. d ' .".. . ". Stipillta BO~Jrlall VUdil Sarasau Hucie$ti 1:) 11 1G "f) 1419 1803 . prin Bir"ana i'c' or cieparl(' Pilcnniri'8. re~l(: )0 It) 10 n 1" I."'. l ".f' 26 2fi G. o lillit bac:ea 1a ''.s 5: _-a~ : • ~ -. :"}'.1~J:j.. P<. :'(l):b. '21<31 153cj 1794 1714 1821 150] 142·1 :)'J ') -(. Dragu-mi mi-a lucra (il.(-n V:~C\l \111]t n:a-. ". J'~d ('1. r.1 IniJrc. .'. ')0"1 .[\p1)1\a :~815. .if) "f 13rm.... ' ) ":'" Sarasdu roicl1i \'uleni [zei 'Y) . Vai saran! pribeqe]q \111 It ma mir rie tine ('le. C:oc1rule r21ditand.I ~. .r:l '-lama care drc foUl \lami:l.i..C )q.l..:" •..

pli la hntard Poienile Tzei Glod Botizl:1 Botiza Glod Leordina Poienile Iz.ti Poie 11ile 17('i Bor5a . Cine '-.1aramllrPs vidla )lOlla N-are mama lece fete Eu ell mindra m-am ihclit Nll Sf' de<. 11 1-1 13 Sap:j1! a 17 17 IS 203 6<17 :l?2.ni dol' Vaela Izei Glod Glod t 129 1646 331. L. Y18 i b.1 1031 1977 342 641 Vanu Izei Dese$ti Desesti Desesti 25 10 10 18 18 18 1251 1251 1590 2001 SarasE\a Blrsa11a 10 ">8. 310. 111 ::1-1-.) 1 :'>719 38.ci SlE1tioara 21 16 1999 2998 28 Ei 15 733 1090 31S.ta 0 hnrea lP. Cin(' . pe iz"or Rllpt-o boii jll~m-n tri Zis-o soem mi-o cia Foaie \-errle "'pic de <Trill \1aic'a de-oi zacea de dor \11ncata-s doamnp elf' rple l\icea rna veselesc Daina mlndra si daina Colo-n io<. . 329 1b. f-am sClllat de climinc. 3StllJ.Irq :m. 3::3.21.> lend I cud Visell de J 0" IaDa 16 ]09. T'. ~n7.T!O ]lilin ~3-1 -1-94 D13 1 ~1~3 74:~ 14 IH tB Sarasan Sarasan 23 ?:3 681 ) 94 3.:ei I/ei 319. 343. ~.l PEhclrica de pa t ci \l Mai eodre de-a::. HOREA LOC\I.U'licuta c1nd m-ai flieut ?8 ?9 ')­ Hoteni BoUza Tapa _.---~ 390 ---~~ :~ml. 350.{arti pe marnil1E'a ta \.. :107ia. 339!a. Saraca inirna me Mare ])loaie 0 fo a7i noapte Batrine1e haine scumpe Ute flori sin!.Ins Botiza BoUza nragomirpsli Bo!iza 3014 193 H22 2392 1329 11')16 31:1:1 3:>21 3·t2.'a. 28 12 20 19 15 13 \Tisen de Jo s Drat{omiresti V i sell dE' .l-are paifll hoi 15 2Cf35 ")87 2733 512 328. ~qS. 334..1 118. 30f). :11 ::/b. '! "1 \. '\sa-m' li]1(' rarN)ri De cinrl tt'-ai dus mai lJRrli(a Cinti'! In. 345/b 34fi. Vezi m~mllca 28 13 21 :no. 33'? 333. 1539 .\foisei Vadll Izei Sarasdu Borf. si ea tine Rail m-o blastamat maica Ran m-o blastamat maiea Poienile Glodului BoUza Vi~eu 1. ]08/a.\ }'fAI tI) 1. ea 21 21 tf'i 1231 2567 3584 338.} 19!JG 216-1 2071 36!l '3i Sapl11ta Vadn Vi!)e ll Vadu Vaell! 1/ei de Jo" :11 f) :~17. ~!O~{. Zori de ziua se revarsa \sa be oamenii bnni Cine-o lis c!om. \Hii codrule Cll frunLd 1 lei ma cl1culetuJe \ f'mlru mami Slcfanic~i lUlU i1 pi:Jre codrului Hine mni-o mai fn" l o(.3.. 340.en de . 349.\Iijloc Oncc::. 347. :?1 12 Hi 1G 11 ~8 DEl 2088 13('i 1-1-38 1001 ') I . (. I" 18 () 192() :!.('\1 tu ra roll a Pastirica de pe Grui DraQu-mi linde-am zkil \focirita en trifoi Uncle-a! fost bacle-asara MuH ma-ntrcaba cueutu \fo$1l1e harh~l Poienile I/c] Botiza Draqom irC'sti Vadn Izei Ieuc] Berbesti Glod Botin Leordina 20 14 580 2544 3401 12 3201 16 16 2fl carnnta ce 111i-ai elal 327.atil Saraca inima llW(l III eel dntl! de (: e:n1 \lilldra fJome-j n~irocu l\l1ndra-i hored lr' d ~fii n a U. Vi::. 3511a. 3::5. 120.nclra Cil1c1 lrni Iii bacliHi-n glnrl Fosta-m n6clTrar Ja oi (ill(' m-a!lde horincl \.part inimi drarli 2is-o mama dlia mine Parhue ml1lClra de brad \.) ~J' It i 414 :_~o:m de Jo<. :In:z.9 f a. 34·t 345. 341. 348. 311­ \Hlicu!a l1o]'ocui men .J\d ·\ulit-arll ~i Sf> poate am (dasu cllcuilli '\:'-a\'0 mama Ieee fetc Din IOCl! codrului de-acas dnd am p1cea! La "tina dnd ('1111 pIecaL CiJ1p !lll !)ti ce-i C~l)rll 31 ::!a.\<. Vi<.ocaUi . 336.\'on \ lend Viscu ele Jos "heu (k Jo. :307fb. :ml.la 11 1I Li II. 326/\1. :124. 339/b. :-~t)9. 3'26/8. ~i()(l.ell Tit omatu s-o topit \.

:-C.X' '.<. 371.. 375'a Tr5!l:>. -lO.5 17 70::! 134. '. ~\"ut-am 0 earallSc Jn1ma de plltn~qai . 339.. Ie7: 5afll('a j i!!ld 11:(' \1ai prif?l(' . !1 13 1540 ':?636 2183 11 21 13 2HJ7 2243 1594 2682 916 28 21 15 Glad BoUza -Viseu de J os \lisen (ie J as \liseu de J05 Glod SaPlnta Viseu de J oc. 390. 383. 362.J. 399. . 379. ' 386. 378.. 387. Sa.­ :352. suparare Batrinit-arn rnindr& eu A~a-mi zie UHi oamenii Codru!e facc-te-ai nor Cueule pasare blinda Su ht 1] n corei de [01 n' idin CetC'rur:d 1111l"'r1rll zid \1aran111rt's. ('\! sj : : Sci :ei ell (Jln 11 ('1) r: or Lllli1t' "I. :364. . 380. :L59. .:~: . 368. .W!J 410. ~Q2..\'fortii tai de foC/odau lori de ziua revarsa Omu care-i suparat Zori de .d:-l::e floare alhtl Saraca i:..391 .trcl :\. 365.a nita mine \Iult ma j eeil Iumea Doamne ce-am faent la lumc Tare-a') ne bade sa mar TaW 11ll112-ar \fea sa mor Auzit-am .)34 1860 ..')4. 397. 394. 373: 3-17. 381. 406.-a Vactu IZ(. . 360. 369 370. :36G. ---"-~-"'-------'--------'----"-'-"----..'i8 18 20 16 13 18 2069 353 192 13 24.).. 391.00. :103. d"J.-. -t08.(.ti \ loisei Vadll I7ei BoUza \'aell. 411. 376.rd. 377. ~~84.!:! a -104/1>. 402.ltl Cine bea apa din Vael Saru~(l::i-!11-0 mindra Cind s-o-mpar\it noro(''l Tata lumea'are-un dol' Saraca ini11la llle hima de putregai Zor de "lUi:! se facea Cine-o ZlS horea dintiie ""ul11ai eu rle-a~i ~ti hori Pregate-mii.- :c:~i? c :356..:.-. 358/b. 405.":J ')~ 626 724 14 11 18 10 1250 2511 140 14 21 16 20 798 691 1861 2588 Oncesti Sapinta Sapinta leud 183 ..inc'c Batrinit-am mindra eu .\icea ma \Pselesc lm'ala-m<: ce sa fae CH-ii :"faramure!. 398. 1520 11 10 It 714 1322 403. tara \'cche se Glad Moisei Leordind Botiza Borsa Botiza Botiza Saptnta Vaelu Tzei Saplnta Petro.j Slatioar a Glad Oncesti In 15 18 15 4Gl 612 110:1 140 1.)arie en Codrule raea tanat . .r::C Sapin1 a Vaoll Izei Sarasa71 Sa pinta Poienile Izei Borsa Borsa Vadu Izei Bogdan Voda Leordina Leordina Petrova Vadu Izei Sarasau Vadu Jzei Vaeln Izei Borsa Sarasau Vaelu Izei Glod Poienile I zei 17 n 278 .2 : 'are alba'-. 367.1 620 2·t22 2380 2300 23 ~1 21 21 13 . ~lle \li. 357/a.) -­ T)tlc:_:-~a '.le 17 29 11 2696 2413 11 11 2178 2320 954 17 17 11 28 29 80 2246 2737 91 16 14 1078 234. 393.a :)f)clrtll Sapinta \liseu de JI"~ Ber. rice-i videa ti-oi tri'H ~!a mi. 358'a..ima me A\ut-am:Jine-n \'iata Zis-o man.\01.:.. Is fat~ do pe Mara c:e J os Berbesti 2203 113() 29 . 11 ')8 ~28 229-1 289­ 3'?19 :199 773 t('-oi <!lc!ui .)(. 15 14 17 11 1226 33~ Ieud Tapa Vi~eu 20 t360 412. 392.:/.:: ell DC. 382. Saeel Roza\·k·a Tend Vadu T1C'i Glod Sali<. TrpcP-Il1: dor" .. ''In:­ 396. 407. Cind calegem cinepa codrnle nil Inti ". 357/b.riU8 Lmne BU le-oi sudui Cuelile pica-t-ar limba Draga mi-i cri~ma-n padure Suparare. 388. mamd bine $till ca n-oi mai sj eu mindru De-asi muri prima\'ara Zina mindrut c1e-i zini Saraea supararea Codrule baiut de plai Cine moo dat dragosti Co(~:.1n9 331 08(1 lont) 20 20 16 21 18 Place-mi mie horincuta Lasa mama dH \Cic1e ~1i1i 385. 361. 363. 1 Mai mindrlljp Hoare alh':] DliHL lllita lata Citll-l l111'ntele de "Uo.

4JI).. 468. 425. 435. mindruJe. .To" Vi~c1] dn J.141..ta Borsa Borsa Berbe1$ti Glad Glod Glod Slatioarc Tend Vi~eu 25 17 25 ')~ _::1 1124 1203 1424 29 17 17 21 21 2890 1043 878 1173 de .:iu Bor~a :':0 29 18 18 Cetemca. 447. 424."r lin Vai de mine neqri-s Frunta~ in gcsporlar:o Cel mai bun fedor ctin sat Cui nu-i-s dragi horHe Mai coc1rule en frunza Maramure~.<. "Vi <. 428. 417. 454. viata nOlla Vt!]eni De<. 427. be rba dirunta Stiu di nu mi-am dat c~(""p~J A icea rna vesclese Tat ma uit pe drum tJ:l jos [lp . bin'] Fr\lmu$el ~i thaT' 1)[11r.('~U 2R 18 1SilO 1101 814 1751 1497 2~4 In R07avlea IB 2D 12 12 28 l3erbe<. clop ell flori Citu-i '-iara si 17i) De-a!. dragu-mi Mai mindrut ('u par tocmit De-asi muri dnd a-si dormi Sti roa bade ee ziceai Atlta horinc-oi be Dragu-mi a stringe fin Sarasau Roza.1:11 d(' r. 450.los Dec.t55. 431.."" tiC' Joc.. 448. 464.ti Vis(>u de .. 1a noi Paoure mindrE rie brad Mi1i. Z(. 420. 416. 419.l. 430. 461.or~il 20 to ~4 Jo~' 11 18 1f) Poienilc r. 452.. 423.:.\ CHIn Doamne.413. 433..Tos 16 1'" 16 1254 1576 Teud Glod 524 1576 17 848 tocalp Pintru mil1drfl din Teu ri Cintec din Oas \11n rl ru leana. 466.u 18 20 13 10 370 216 544 1898 122 1976 1830 359 1214 14 1395 772 23 .n ~'. 460.l(irlti Dragli-mi-i veselia \fic ta:e mi-o pJaCll\ Horea vi'itayului La Hlsatu secului La hoJdll-n qosporiari(' A.TTECE VOCALF DF DA~S a) 25 29 14 890 324 Sapinta Sani:. munte Ana-Ie focu G'ltf\i Bra7i1or voi Yil mi. 434. 459.esti 2542 667 2517 165(1 111 11 11 21589 2470 '2640 11 . 465. tu ai fost La anll 39 Traq in rAu ca aItu-. 429. '1.i sti dnta ca <. 444. . . uJi1a .LW.a zice darn Saraca inima me Slobozi-mi doamne qlasu En 1a mindra dnd ma du(.onnl Pi:i ulita minrlri-l': sus UJitEi. 438.'lea Vadu Tzei Sarasau Glod Sarasa.f 0 2512 2131 879 29 10 28 29 12 2636 Draqomiresti Vj~eu 2377 56 1682 1001 130 b) De larqa circula11e Haide. 44P.~5f. Birsana Siqhet Sanlnta \-. 462.. 45(. T~tuca drd pleci 1.22. 458. leud Vi~e1J de . CJ!\. 463. ·139. Hoteni Saras. 467. 436. mjncrujir'''lri'i Clndhean hiluturiJ '!vi o1$ule. 437. badita. eu (\(:' . 453. . 44L 442.rza-te don'1 Guit'li Hore pc imas Vintule ClI S11i.. 421.10<" Vi5011 de Jos SaH~tea Sirbi Once~ti 28 1!'i 234 2228 1713 2741 1201 294 Slutioara S~pinta 28 Sieu Birsana Sighet Sa}j~te . 426.132. ('11 rJ?' . L HORT DE \'L\sA Inima. 418. 411'1) 415. rloamn(' rau-ii ~0nl La fNGastra mindrului Mal Mdita. 457. nnsu-m-am 1a mindra-n <.BlVa. inima me ~nircr in lumc nn mi-i bine Tl!He-lume-ar vrea sl1 mor Bai mindra-n codru verde T~t a<. 449.j1li De horit 5. :1.10" \7 i<.at:l De horit H0rca F10f('a'1. Glod Sapinta Glori SUitioara Once~ti 17 1 1 '7 i 659 40 1741 71 1".

Tn femeie. sub h:. 500. fnmza n~rde .ile de pe \lara 1 at a:'~a-o zis badea Dure m-oi ~i n-()j Zllil Tat oi be cite-ill piett\ Zi Va!'aij (.0 ::. c. -iS/'. . -W4la.50 _ : J 501 1C' _3 1321 rFF ..­ -._ !J.'1 . ·175 a. p_t~ c ____ -_ -"u <.~' 48b.j\Jl.:.L'.\jai mindruL ell pih gaJbeG ClnUi Maramure:.C .au cior..so...­ ~ 253 "e~:..a 5a::J. 1ti.cr __ ... :lO~..>a Leordina 1885 97 344 18 49-t 495. 523..Sa_ R~za \. 482.'.w ..i Eu de-ain~il lHl m.. Pei.. ..)i eu-am fa a mamei mel".:>in. Co? i:'.u:.:'. ... 2568 lUIS 28 18 813 213 313 509.C. -F::' l>. 4H:1. ::la s."" .:.to lU 18 18 11) 1527 1941 (:190 1886 1625 1780 412 L46~ Sa. .-1 ._'=" :'.. Bor$a Sapinta 18 18 217 900 518 1~60 ·!9f'. -lBo..:.. '.'r) . 1 1..."\ Sarasau Sarasdu Vadn Izei Sapin~a 18 W 1J ~O 668 1568 5ec. nu e~ti cural \tdrSJ pe drum :064 :'..c':..:. C:'~_.b.U ...!84i b.:!CC..-iec. . 504.:._ . mlerla zice ]>Zis-o minard e-a zi"j Frunzulita dorea Cine nu ~ti ce-i dOTU Celeruca din trl 1el11£>­ Cucule pa"Cire mbdra l idr..~ S. 505/b.: . 499.:: _c De-asi s:: C:::-•• E ca =:..\larar.... 524.1.a Bor~a Sara"..-. Ci ieut. .~"" .lea Sarasau 18 17 18 • 'J l~ :.­ ~c.".­ ... let:G Sarasau Sarasau :. 4~G. 4H13... Poienile fzei :C1 16 .~. !-. ·188..c:u .. .. ::iL). 510... Opincile cind mi dor A~a zice. .--.:.:~ . VaGU ize.:.~ £j~.. 507. .:.me de tirw 11)(.6~ 8~ :61~ .'C - ~. 470.: jc-::::~~ -::..0 bdut ArcuIe. Clnta Iza.. ·fi2.. 48 I.u Harea lui Vili Fru. 4/l/a.:....- 1a joe De horH ~\~teplinclu-mi iJinele r: ..:c~~:.:~ .). :..l =-. jI8... .a:.. C ueu cinta. 50S/a. -hl:~..ag r. . SOL Spusil-le-am oellilor Lit~j Pus-o badea r(ima-:.::'-: ::' ..Jult mfi-ntreaba frunza<gusUl Horincllta saean:: Pasdre fle prima\yara s-o laur1at Pina-m fost ll..3 ~-:C 166 160 b) De larga circulatie :')14.".)..~:Il . :) 1:J. ~i Ciutf!(U fE'cicrilor cind n:t?r. lli 18 .:r. / i...----~---~--.·..u .::. _=-_:: ~~12 ~i:-. 50G.0. ­ : :. struguri Ju:c: Serb Ii drumn eLl cCirbu. cetera ta '\fai deseara duce-moi Coborii din deal in \ale P1:1a mi uiaga plina AJ.:U.6 2c':. _.. 504a.---= -~:3: ~~~. tLl femoie I'u nevastii ..1.- -----~----- ~~J +>.. minc1ra mea Jocul mareniior Bine joaccl lurdenii Val silracu pribegelu Rasuna Vi!.: -.c: a5 =. ~2().(i illia Ii CE![l'r cl~ ell aret! '\Hl-ntllni-i ell doru-:l cale M~i mllldrule. .:. ::~ 3400 '~ .... :::. ) Draga. 1-_ " .t..s.\ rai badi td tt! ai ~.. Vi~e... .a S_c:. Pi..€ .tj 1.·111") .\.:.l dragut mamd .. \Iindra Gloci Poienile Izei Vadu I:cei Berbe!'jti Bor~a 21 16 14 106.> 72 be:..:..tiu ce-a:a: :aC".:.iauaJe Pcintru minclra Cll doru Petreu~.. :'0: 0..-..l.l 'rlib. :-J! 1. lS·it 15-10 1560 1751 :::'aC2. .:-.. -m:l.:ec. .i-a me dragc Sara peste sal <'l:' last. 52!.--~---.' Birsana Sarasau :2t1 18 1lJ 21 16 12 10 1875 1954 2603 Sarasau Sapinta Poienile Izei Vi~eu 3620 2974 SarasClu 1819 Bor$a Glod Bor$a RGza\..:. '.-::...._ Rc. ..:nese Vai (:e mite n:u:: ii :>l'::e lnii)]oara ell doruri . 519. -1 ~il)...L ..:i dUe' ~""lui mindrut din leganu\ ..:. 13 323:.a:c..: . ·j!)3. 511.:~.) . Horbcuta cipa . 51:1....lza \ercle de lrJru.zo-. 4U6.

528. 564. 571. 14 14 17 3112 2901 1340 189-1 '!3. 534. MELODII INSTRUMENTALE DE JOe 1. .ieu Ba. 533. 560. 557. 5-J.>ti Petro\a Vaclu Lrei Vadu I:zei Vadu Izei Vadu ILei Vi~ell de :' 1 1·.ieu de J os Draqomire~li 30 30 12 2B 114 178 Sighetu Marmatiei Sighetn ~ifarmatiei Var!u rzel Vaclu hei Vi!}eu de J as "iane~ti 20 20 14 14 12 345 3261 1460 1476 2030 1586 320 14 3141 2821 Vadu hei Dragomire 5t i Birsana Vi~eu 14 567. bvirtita Glod lr 497 7 1 . JOCURI MIXTE LOCALE Saplnta de .526.)52.tl 2:j 15~3ll 551 28 21 21 11 1:3 I 1694 1951 10 280C 11. 555. 2. 558.eu de Jos Visen de J as Bor!}a Sapinta Vadu lZei Sarasau Petrova :i. 577.:19 :1031 Jos Vaelu llei \:ane. 535. 554.lrin8<.Cll de la Bor~a Balrlnesclt 13alrinescn c:in leud Din bdtrlni Din batrini Sirba de la !':ar1e$ti Sirba nOlla Sirba din \liseu Jocul lui Vill Jocul1u[ Vili FHv1ElE~Tl Dragomire<. 529 530. 53!. 569. JOCURI BARBATE~TI LOCALE 531ia. Invirtita de la Bor~a !nvirtita din Cuhea Invlrtita de 1a VL~eu Invlrtita Invirtita Invirtita Invirtila !rl\~irtita 3011 491 Glod Strimtura Glod Glod GloG 30 If 18 If :! 1 J'j 401 625 883 381 943 512 . 542. 54Gid.370. 539. 54U. 568. 538. 551.ut la botegiune 3. 548. 565. 57b.' " :: 1 Hi 21 18 Vadu fzei Glod 1480 2912 309-1 872 1201 leud Petrova Strimtura Glad Birsana Vadl! Izei Vadu Izej 1eud Glod Bor~a Bor~a an 17 3122 1984 2001 1531 1077 14 14 16 17 Vh.scn de la ~lmE'5ti Cintecul feciorilor cind luerg la joe Fedorese Fecioreseu dE:' la leucl Fecioreseu dE' la Petroy d Feciorese Feciorcse Fecioresc De sarit Joe de "arH De sarH De slhit BiHrlnescu de la Vi!.>ti 11 l-l 283 1904 H: 178G :W) 1'. 532. 536.los Bor~a Bor~a Bor~a 28 14 24 11 30 :~O 33U 3290 345 :~OO 573. 556. 527. 559. 545. Unde 5e petrec neveste Nu cata ca-s maruntea La casa de omenie De ba. 541. 537/b. Cum m-apropi-i de-al meu sat Eu la mlndra dnd ma due Faeu-mi voie en gura Mlndruta de pe Mara Horea lui Gurban Hora lui Pardon '\H1i badita buze dulci Inimoara ell dol' mult Foicica rai trifoi Horile di p-asta lume Tinerete mindra floare Blrsana Bogdan Voda Birsana Glad Vil. 549. 563. 574. :. Barbateseu din Cuhea Barbateseu de la PetroYd Joe barbalese din Vad Bdrbatescu de In Vad Barbatescn BarhaiesC'tl dE' la SZlpJllta Barbalesell l:Hirbatescu cie la ~ane~Li Barbate.12 31Y 69:! 1492 IJ 18 ::1 2259 IV. 544. 5-16/b. 561­ 562. 550..3. 512.53.. 547. 575. 570. JOCURI 566.

t.d Tropotita de Ja Saii:.> Tropotitd De baut De bd!lt (lin l). 617.1.1 2810 ~)R. JOCLJU PRELUATE :$n j.1 I ·1 I .ti \Tadu IZei 130tiza 1(.:l'.J 54 198~ 13n }'O~ll J 7111 .. 5H2.n::a ::li De In'. 58!.. {iO:2.eu de . (jIB.i.~). ijO(l. :r:l~ C. Poienile lwi PoieniJe IZei 597.ti Vadu Izei Vacln Izei Vadu lzei Vadu Izei Vadu Izei 2600 ::684 14HO :~n4 14 14 14 14 1-1 1". .89::: .CU.llrinj De baut I hi :'::>:'1.i '" \}-~ 1m ir:.:a l'P i. G15.eu de Jos Viseu de Jos leud :q If) J6 Hi Hi :!743 :ltiH1 3. Ill ." BOUZd I ).ti Vadu Izei Nanec. :inO.E:'i Vi:. 616. .')\lD. i \. . :iD 1.1u..los Viseu de Jos Vic. :)98.14t.O 6~ti I O.1 GIL 'i. l'mir:i:a I)€ L:\ ir:iL In drli ca ciu[):mea'.. jiJ. .jUb.(i WI.0-1 J ·W. 1:L31 :)(1 Vi:. 11911 I I (11 ·1:21l .)~'·L 5~F. G]<I. G04.)U.:a d:."ud J JraqoJlllft':. . Hore de bdut De baut din batrini Horea 1\Iureanultti Hore bH trinefl<.395---­ j . 12 12 :..> ~!9:)7 GOn. .ti \'aelL! Izei Vaelu lzei 1i ')t) _"' J .\ " :a Im..' :JOLI... 1" " 11 1~~ I:' GC\:) . De bdut De baut De bant fiOI. 614.los Once:.lI Bocicoiel Bocicoiel Poienile IZ. "1:::<1 Im. f.inn. ') 1:') 14 275:..:. 592..:~.:!l (. Jurellll Jurelul 4..). GL{.00 DD~) 1337 :1.(.)H~J l. .53 540 1::. Ardelenesru Hatula Coasa Ciobanasui Roala Alunelul de 1<1 \laraIllures Alullelul de la \faramure$ I\rdeleanca Rachiteaua NaneC.(\! De strigat De stri9at Han9u De strigat De siri~Ji. ~i~ : :-)B~J.: leud ir~i~a l:j Gri90re BoUza jfJ.)\13.. . 'W 1.c<1 De iJ1\'lrtit De imiLii 1ropolita C!in Botil.)8:). t. .:'~) . f) Ieud Vaclu Izei Vi~eu de . fi05. )~JI) :nl4­ 13~r! 1~) 14 1Sh Dracfomiresti Ieuci Botizd Leordina leud Bor~a :_:B 1Ii J(i :~ J:3q·l I .t1 Nanec.eu de Jos Vhell l~e JO:i BoUia Bor~a J'J :311 :111 : \(1 544­ 3~{24 Birsana BoUza JO .

j xj NY G .

:\u e cazu! I Cite discuri a\eti? mulle ::-Iuzicd: a) Populara X bj L':.. . j . d:i place sa a'SCLda'i 7 ~IllZidi: a) Populara X b) Usoara .:. ::': '. L(.c-'..(~: Locuj (1(> mUlled: c. In ce fei? 12.s:(. '\Ier~JE'ti la spectacolele tolclorice:. POP \L\RL\ .<.a 10.. xo!.r Cod general' I -r .0ara \. OCl1patii nWj1C. c CL.P.. Paceti l1i:l\eta? Da ._'IODEL FI~E DE ANCHETA FI$A DE ANCHETA asupra viE'tii muzic'11-folclorice. 6.lIJiJn~ anp. Ora5: :--lanlld\if.:~ce\· c . Fratii ?".hj: . :1..j pretlUlllele infc·rrllutoruilli . c) ::---:edec:.itil de lIluzica popu:ara J!'0fera::'.U :\ 11... b~ Zia..t! : lapa tnf"rrll(t:'Ji : \ :\u:J.' :J. . Data: 1970---1D7lJ S~uhelll :\t Cllleo. Va plae emisiunile folclorice ce :8 :C a) Da X b) 0111 . L Care.-lnlormalo[ :--Iaqnetoful1 Bailc'R..\Iergeti la film in ~at'? a) Rar X b) Des C! La toati:_ :::le.naliei B..)el11. Ce fel de nn171C6. f) Casetoion"\..· '::='> a) Rar X b) Des c} La tca:e I)e. 'f n ce localiiate a-ti mai 10(...:i:! '. X e) \Iagnelofoil \. 1..j J\lcieluJ: \!aramure<. :\umc'Ip.l1i(( ('oel c. c e.·-c: c.Cl~E O..sint soli!.) Pored a : a hli Ticala :L Anu[ na$i('rii (\ irstal' ['1.. Date generale asupra mijloacelor de infonnare : hj Pikap c: Rcc 0 X cl I\. L\Y{'\i: Difu7nr al Ion Daltmescu. Scolari Laten : Iicen ~l. POP CliEOH. "\.. Tib0fiu Ceia. O('upatia princip<:ilfl : (i.e '.Cul lla$terii: lapa 5.\ _~. cdlUer Tdpa Cod Sat:.Or .1 ('.\..itor ..L..eneral II. Stare-a ci\ila : casatori. Siqiwtll '. >::­ (L Obisnuiti sa cHili'? Da X ~Ii Ct. r L DatE' personate: 1.t... Ce anume cHiti'? a) Carti \.lu[.

... Dact:l cia..cllrsii lO....... Date asupra activitalii llnrzical·folclorlce a subiectului : 1. ..llta Cinta ...... . 1n sat aVl'ti formdtii artistlce? Da X ):u 2. -1.~Lec!'le L Sf' mai cinld in :-... in c(' f[·[ dl' formaiip? Gfllp \ocal X Cor X Dansuri ""_" Taraf... Cod general: 9.at'z Da X Nil :j... CUi atJ mai cintat1 .\ciivitati J11 carlrul Hnor aspm('lwa lormatH? Da X '\\1 . t....l._Uneori Obi~nlliii s8 cinlaji (sa reproduc('li) clntpce]e l...at 'J \{'chi i)atriw:~ti'? Vii. conspmnate. ell care Sf' dnta eel mai mull? Bo- .. Nu.. Obhnuiti S<1 cJnla\i In i.int cei care fae speclacolele folclorke 1n sat? [levii de 5('oal8.._ .. . 1\ Opinllli:' subii:'ctulul : c. ------­ III. ... Alte oca- Partial X Deloe 7.. Da X ~n .w . .ati mai calatorit'? in toatii tara 'I..... Va fllCJam ~a l1e spuneti !)i alte lucruri despre care nu am discutat )i carE' nedeti ca ar merita sa fip..\:U Ii...... I JU( Da "\u .·\cum. . .ad...').... La !lora :'..... Cind I-aU in\'a~at? copiH~ria tfn[~(> aC(1... linear] .. .. 5di Co Alt(· fonnatii 4. Tinerli necasiHoriti .. Cnia 51 asculta X :\ E'df'cis ...! In sat .a frpc\f'ntcdi petrpcHile dill :-.... :~.. De Ja cinc' '}tili dntecul? bllnica II...... ell ct:' ocazii? p~. disc etc.. Obi:ili\liti -... Ce cedep aslazi oamenii mai Inult asculUi sau mai mult einta m1.. g. dllZitf' ... Uneori ..implll lncruiui? Da X ..-. Alte oca- :\auta X lnmormintare ) Carp sint ocaziilc i:l care s(> dnUi eel mai mult c1ntecele \'(>c1i.. Ditca HU .... ...i? Bote(liu­ . neori 1a radio. Ci:iianie..17..nn(a X Inmormintare ...1....icti PGfJU­ lara? Ascl.. carE' a) OricE' cintec X b) Cintece Ce s('3mdna cLHIle noastre c) Cele pe cart' ie-am au..3 12.. Bihba\ii $i femeile .. In zilele 11oa')tre care slnt ocaziile La Iii hor~i.. l.. " . nac~i da.~--.. Dar la surbatori? Dn X :\u i.... Care :-..-1\i dori sa acUvilati? Da .

>oani 4. c) '\'edecis [.""u111("e 'i: pre'!llmeic ':.....)r':l·'li: STt"GXc: GHEORGHr: 1. c Culegaior .. Cod general: . P.......... T\'...-ir~ta'~ ... Date pcrsonale: 1... ·~:a:.. \fcr(ren Ie spectacoJe folclorice eli".~ Data: 1970-·1978 Inform aior : X . b) Ziare....i : c... :\ntJ1 na~j. . 1. ".... ..lnt J......L I . reyiste ..m'da? Pa .."... Cite discuri aV(~ti? b) Pikap X c) Radio X d) Tv. Porcc l a: StLHJdU ~.. (. Ocupa\1i ane. Cc fel de muzka :--iuzkii: \'u place ~il d'cul!ati? X CJ CUltd al PO.c : mum i:..­ . Ce anume cititi? a) Carti ".. Aleti: a Difuzor .-}~ .J.cr!.....cisiHoril 10..... FdCCti r. I) Casetofvn X g) ?\:u e c:alul 40 t:~oard :\fuzicii.... ~f I)Or CLIE'(~!~('u. . Locd] elf' lllU.u X 11. Banda .' . Obi~nuiti sa cititi? Da """" '""u X c) Altce'l:a . 9'~!leral : 1. :cal? a) Rar ... .. na~tQfij : Bor~a Ocnpatia prinC"ipi.ftn 1 d~t·tI· d \ FISA Df ANCHETA jem muzkdl-folclorice it ("OntHllei nor~il . " bJ Des X c) La toate De:oc .h ..? a) da \...)'.. plac emisiunUc folclorin: de 1a rddiu. c) La ~oate B. Merqeti la film in sat? a) Rar X b) Des .id : L"·. X e) ~Iannetofoll .""on-illforma\or: Magnetofon .....1.... Vi! ~olj$tii 10)) de tllU:dCd populara prcferati'? Dragoi Uta Boiorca. Operator "1.IA. 0.lCd: ...:'ilr I.'. .... " De:oc r. b '\'11 ..~ Casa (:0 cultura Bor~d 3. 9. Locul ..... 12.-..11ara X))) l. Satul Comura : Bor~a Judetul: :--faramur...or j.... )colarjjatea: clase II StMca ci\'jl.. . '\.. X c) Culta . Date generate asupra mtjloacelor de iniormare . a) Populara X b) ~:. in ce:oca:Hate ati maj locuit'? Cod II.. In ce fel? . Care s.

d freC\eillaji petrcct'rilp cli'l sat? ri Unde ati mai cdlaiori? In loatil Ca c(' !)ca/ii? s1K'ciacoic teUd 111. L neori Da X '\:u .]! dnld muzicd pf)pn- Gnta !..lice? Da -' '\:1. care al ariee (iniee X b) Cintece ce seami...-\ltf' ocazii X G.l\ a\al 7 12. S('lllai rC5pecta \-echile ohiceiuri? III 1l1treqime Partial \. Cui ali lllal cintal? la tOiltij JlImea IV. 0:eclecis .... .J. . ' Cod genera~ : 9.... \ Ite ocazii X Inmormintarc Bote~Jjllne CHanie La hora tnmormilltarc . " Obi~nuiti sa ci1... Opiniilc 5ubicrJului 1..ii dSClllti:i .ll1a eu-alE' ...t. [)aed c\a..lati (sa rcprod'lccti) cintccele auzite la raeiio. . }.. ... lCdiru \: fnrllla\. Daca ii.illlliti '>~) cinla\i in timpul lucrului'{ J)a :\... Va rugal1l ~a ne spuneti $i aIte lueruri despre care nu am discutat $i care c::edeti eli ar merita sa fie consemnate. . udmenii mai mult a"cuiLa '>au mai m'.. Dar ]a ."irbCltori? Da '\ '\:11 Obisnu (~.....\:.. ).1Oasttc \. Sc . Botegiune . 'J in ~al u\E'\i fonna\!i artic. llC'i' cine 1 "U\i Ci'l\QCUJ? j)drintii I' J• C'inrl I-a i'.1 zUcle noastre care :sj'nt ocaziile co care se cinta cel mai malt? La hora ' '\:unli3 X.' Da Cor drill \ ~.' CaUinie.. Ddte asupra aclivita\li muzkdl-foJclorkc a subiectului . Delnc ~at'{ Care [)('\ii ~Inl (oi care rae spctacolele lolclorice in ~coala de Tinerii l1('c<1saloriti Al Iii \ g.l \CIiTdti in cadmj 11l1or dsemCilC'd lormatii'.. <-!:' cl. Ce:e pc care k-dm au/it h sat .dcti aslaz. '\:u :111. I>wo ri '\( etc. Obl:... ty" disc ..\cum. :1.iII. I... <.ii \ '\: II _ ati dori sa activati Da .

:. Mergett ]a film in sat? a) Rar :: hi Des '.·m3 ~--~...l'a: 12.. POP Ci ironer If I.c i'bCIJ . ~ L_~ :3.. Oc:uPiJ[ja Drindpa:tl: S:'d~- li. • . '_0" fl Cdsetoton lJ) c 2.'jJd : CrlSdtorit 10. Faccli na\'eta'? Da .i li t (: r 'll (j ~ () r \ [a(j1lC' toifm '\: 0 Bandi] '\1 Culec. \1ergeti 1a <.. ::l}.') Della: 1:.\n'ti: DifulOr fOll b) Pikap UI "Li I Re-::~ c: 'I. ] rl~l!Jrmd. ~a Va plac C'misiullile 1<l]CJorice r:l' c: aJ Da .... Care sint ~ojhtii... ] 1.7') . cHili'? Da :'\:u h'.iA DE r\:\"CHEL\ dSUprtl \i"tii ll1uliccll-iolclorice c1 comullci leud f) Ii ~dll.\. c) La [oa:( 7.pectacole folcloricc ciin . nCIH...:': ) Cite discuri d\'c\i? \luzidl: a) Poplllar<i :1. Locu! dc' n.()r : '''" [cur C()!lllll1d .'"oa... Stared ci. !ltl-l de mUllea po)mlard . Tn ce lacolitati at! mal locuit1 II..' baq de seam a pe ]ljci linu] . \nnl ill.. Ce fe! dE.d (I I a : ')2 B.. Locltl"il)iE'!ii : Iov' . Ce anl11110 dti~i'? a) Carti . :1.Ul1r i.".J.' muzica \0 (. 6. '\ufllt'I(' ~j iJ PI(''''iJ11'. bJ '\'u c) '\'edecb . 01 \.furIetl!l \lara iii. ". Date pf'rsona 11> : I.( \ \\SlI r ') Porcel. b) Des .J. 1 '17~\ n .'il: 11'. . Ocupati i ai~exc:. H:.J. ')co 1 aritaled : ~). a) Rar . Date genC'rale asupra ll1ijloacelor de iniormare: I..a lor Opcral0r prnf. i. In ce fc1 ? "u X (.I : ill >d' 3.c­ e place ">a 'e \juzicil: aJ Populara hi l".(-. )k1d 1~2' l~(~")ieri] \\ rstcl: :{~')i: 4. Obi511UW.'a 8 1.

\ d rugcim sa 1W . Undc ali mai cali'itorill' nicaicri I I.. i :2.j aHc ~unuli r:c.I eaLru '<u g.)"1111'a'c . IlCCd~i1l()ri\i \jlij (ldmel1ii ll1ai ('P CI(. pUlleti '.! (lill. care ~. in zi1eic lI::)asire care "illL OCilliik c.(11111.. . . c .C'ltat -:. " \.. I::! trp 1.Cur ·. Ceo: .] L1l1ll.prr:' care !1U d1n dic.".<~.ica ))01111­ ('intci ~l.tdl'i illlill (!~CI!it(i Sd'l 11 1 . . OpinHlf' suhicctului "':It -.Ji Illll.c cinta cel mal mull? Do- OCBlii Ii i rii ll. CUt dti mai cintat? Iil mai multi IY. ­ .]('ti a:-.1 carp credeti Cd ar mcriia ~2i fie con.

:.Locn1 de llHH1cj : Ftlbrica do:' ~uruburi '-.\.terii : Vaclul 1zei •.': c) Altce\'a C~)d (if'neral .. Locnl na.trJL~U:') 12..or Li.. d. Gher)rphel ur::a ~a. Date gcncrale asupra mijloacelor de informare : \\. \leryeti 1a film in sal..C' 9. In ce localitate ati mai locuit'? . Starea ciyila: cascHorit 10.\(r GHLORGHF ?. Ocupalii . . 111 ce '? au. ~r.1... IT.). Date personaic 1.(.... U~oara ::. Cu!eqator Opercltor : prof... Cod general..... La :r)a..ti : 81 Difnzor f) I b) Pikap X Ci Rac.:C 8.e-.lagnetofO:i Banda . Obi~r1Uiti sa cititi? a) Carti .: . X b) ~u c) 1'\edecis folc~(!r.. Tiberiu Ceia. Ce fel de muzici1 y{i place sa asrcd:ati? \hllica: ai Populara X bJ c) CulUi ." ·10':..d·C Z:c. :Scolaritatea : 4 cl{l. T'.t. Carc slnt solh..~::: :C.. ~ullleic $i prenumele jnfofrtlatorului: (O\. DE ANCHETA asupra vietH Illul.. Anu] na5terii (\:ir:'. facC'ii nan:>\a? Da \: "\!J 1 I..'.ta) HnG 4. POP GHEORGI:IE I. T.ical-folclorice a comunci Vadu! Izei FI~A Corl SaL'lll eomuna: Vad111 Izc-i Judetul :\laramure:.)(:ipalil: Hiular dW\(' : li1ill1cit..ce C) t-. Va place emisiunile folclorice de la .tii de Il1uzica poplliara Pf"ferd:l( 1011 X Dragoi. Da ta : 1970---1979 Inlortlldlor: \ r\' oll-infonlla tel! t-.i \larrnC'(iei J.io \. Porecla : Cioata :... X e) \Iagnetofon X Caseto[oll X g) Nll e cawl Cit(~ discun aveti? 70 Muzica: aJ Populara X bi C$oara c) CuUa .... Ocnpa(ia pri. f aJ na I).? a) Har X b) Des t:) La '.'....Ierqe\i 1a spectacole a) Hal' b) Des X ~:i' "a: ~ ~)e ~'.· f..

Partial X DeIce . Acum..:echile obiceiuri? Tn lntreqime".. Pn00ri c'~· (iori sa activati? Da. IV. 5e mai respecta .. TIU. Care sinl eei care fae spectacolele folcloricc in sat? £levil de "coala X Tinerii necasatoriti tii . Daca (~...... 3. 11. Dale asupra activita1ii muzical-folcloricc a subiectului : I. in zl1ele noastrp care sinl ocaziile en care Bote~Jiune 5e dnta eel mai mult? ' CaUlnie "q". i:lti formalji . Daell da.1.. Opiniile suhieduluf : 1. Obhimuiti sa cintati (sa reproduce\i) cintecele amite 1a l'c1oio.. Ohi:... La hora :-:ulltii X 11ll110rmlntare . E . Cind l-aH lmatat? copilarie Unde 12. .. Ce credeH astazi oamenjj mai mult asculta sau mai mult dnta muzica popu­ Cinta si asculti'i "ledecis Cod qellcla : 6 9.. Activati in cadruJ unor asemcnea forma\Ji? Pa ~t Daca Cor Sat Tarat X TCdtru..)..... ~u "leori 2....itiU cintecul? tata 3. De 1a cine !'. IT' sat an"ti formatii artistice? Da X '\"u da! in ce feJ de f01"lnatie'? (~rlJP vocal A1t(~ 2.:I1('ori ".III.muiU sa dnLlti ]') timplll lucrului? Da '\ "iu Dar la sarbatori? Da X'\"u . care aj oriee cinlec h) Cintece co . Radio..\lte oCdl'ii ' ". Sarbatoritii femeile 7. disc etc . lara? AscuJta X Cinta '3j 8. Cui aU mai dntat? TV. L\'" Da X Nt! ""'" 1'.. Va rugam sa ne spuneti ~i aIte lucruri despre care nu am discui at si car~' credeti ca ar meritd sa fie consemnale.muiH s<i frec\cnlali pei reG" ilc c: i 1] Uneori Da X "iu c~a t? 'J . JU[ Da' .. :\:u . Care sint ocaziile in care se dnta eel mai mnlt cintecele vechi? ne zii Catanie La hora "unta X tnmormintare Boteqiu­ Alte oca­ 6." Uncle ati mai calatorir? Tn toata 10.. "eciecis .. mai dnta in·at dntecC'Je "echi batrlne~ti? Da ..!re X c) Cele pc care le-am auzH in sat. 4. Peste lot F..('amana ell-ale noa. Obk.

e) Mag­ f) G:asetofon (.... -"~ .. _ Banda . Muzica. popu:a.. Ocupatii anexe: . StClfea eh'La : cd'"Horita J U. b) Des .E _~E'-=-~a::7 C ·"'*. ~[ergeti la. c) ~edec:.. Va plae emisiunile folclorice c:.. Radio d) T..nu Hi s~i citili'? Da .' . OcupaUa principala: taranCB 6.... NT. Faceti na\/eta? Da ~lJ Tn ce fel? 1:d.. A"eti: a) Difuzor netofon ~~.eneral : . Ce anume cititi? a) Carli Cr\c t....:: \: b.. Culeu alor .e. Date generale asupra mijloacelor de informare : 1.. ""'!.I... 7.(i pa S.. Obi::.. POP GHEORGHE L Date persona Ie : L ~lll11ele si pr811UmeJe informatornlui: BRAICU VARVARA 2..C B..pectacole folclorice a) Rar :.... T_' 5:-a ... cl :"a : ::' -\. asC'.. Locul de munca : in sat 8. :'-:''': e car. nici unn nu-1 bag in 5eama . 7.:".. X . 407 ..~::a< Cite disCllfi aveli? . Mergeti 1a film in sat? a) Rar b) Des ('I ~. Loeul nasterii: Viseul de Jos 5.. FISA DE ANCHETA asupra yietii muzical-folclorice a comunet Vi$eul de Jos Cod Saiul COD1llna: Viseul de Jos Jlldetu 1 : ::V1aramures ])(lta : 1970-1976 Informalor: X ~oll-informator : Magnetofon ..~:: .'dD ' c. b)!\'u ... b' Fi:". Scolaritatcd : S). Operator : plat..:::02-\"0 H.. Ce fel de muzica va place sa \luzica: a) Populara b'l l"SC(!... lui Bela Bart6k) 3.C 4. Care slnt solistii de muzie&.:E:: ~ 6.­ -..<! ...'. a~i maj locuit? Cod general: II.e a) Da .. Poreda (inf.. Tn ee localitate J l. AIlU! nasterii (v1r5ta) 1890 (86) 4.. a) Populara -: Cuita a.

~i car'? ... t.:nUl \ InmormintarC' A]tro ocazii 5. in zilele noastre care "lnt OCdliilE' (11 cme ~[' cint. Daca rIa.sculta Cintil Cinta )i aselllPi :"-:edeci~ X Cod general: 9. Obj~nui1i Da "U :\ Sf] frervenia!i pctrercrile (lin Uncori <.AI? 8. Uneorj b) cintece ce seamana cll-c.sculta san mai mutt ci!lt. <J.. Va rU9arn sa ne spuneti ~i aIte lucruri clespre carE' nu am discutat credeti ca ar rnerita sa fie consemnate. Taraf In CE' "oJ tel (![' f(lrma\ie 7 Grnp \ ora] \ltc f nrma l i i Cor Da'1suri Tcatru 4.le nOdstre 3. Date asupra activitiitii muzkal-folclorice a suhiectului : L Tn sat a\'cti formatij articticf'? [)a "(1] 2..nc1e 12.. Cind I-ati invatat? in lineretc. Care sint eei care rae speclaeolele folclnrice in sat? Elevii (Ie scoala Xl inerii necasat0ri\i Barbatii 5i femeilE' tii Al­ 8. Se mai cinta in sat ri:1lecele \('chi Da ~u Uneori X Da ~ll b5tri:10~ti2 2.r etc. Unde aU mai calatorit'? nicilieri 9...ori? Da )\ :"U 7..'.\. Ohi~nlliti :\'cdc-cis sci cintati In timpul lnefti luE TIn 6. Se mai respecta "echile obiceiuri? In intre9ime Partial X Deloc 7.. Opiniile subiectului : 1. Acum. Ce credeti astazi oarnenii maj rnul1. ati dori sa activati? Da .a eel mai mult? Bo­ teqiUllf' Ci:itanic La bora . Cui ati mai cintat? la mai multi.e oca­ ne zii Cati:inie La hord 6. Dadi nu.'" di::. Care sint ocaziilc tn carc~C' cinta cel TlIai mull cint'?cele "echi? Boteqin­ "iunti'l X Inmorminturp Alt. Obi~nlliti sa cintati (sa reproducetil c1ntec-ele auzite la radio. l. ActivWJti in cadrul llllor asemenea formatii? Da . .a muzica popn­ lara'? . De la cine cintecul? de la mamfl 11. Cu Cf' ocazii'? ~5iili 10.). Dar la sarhat.408 III. Dac~ dar care a) orice cintec c) cele pe care ]e-am ellUii in c.. . IV.ai 4.).

dfi1aic. Sonel Duo \~'i2)1.cris . J-anl redat prin ge fri-r[e' <J -(>. ::: C:~ ~'e-c..J 1 C_"l 'laC' '..: ~~:~~=-- -:e 1 a sa:] pina 10 un "ullet nedef 'i j~i~~±~~~ ~-- . ::a' .:le.:: _ .'rcC.~' J.::c: plltic ll. am .:..l ~ ~ H .:::. rugita. t ~c. :L':'.:ce-" .c· .. _':'. Am incercal ~i In prezc.:rmele sum. 0\ 'J Cl... .cri" intoldeali!1a contorm norrnelur urcoqrafin: iJ~ \i~lo(He prin slnt: (~ . heC\ el.:-. Grupu[ sci I-am tran. eu " e::.lluiat t~·'. din acea ('])()CEI.\1t) m.rupul cudnt(~ Cd fris._c. e .form inc:icatorului magnetofonului Tesla. '-Ct. :'':'::0. i: primile lui atH de $oeallle uneori pentru locuitorii altor tinuturi.:.'lc mai rie seamCi Cd/actt'!'e stilbti([· a v ..ta Sid . imagini simool. :-2L r". :ec::· .:.NOTE ~I ABUEVIERI LA MONOGRAFIE Graiul \aranulul de dincol0 de GUlli CIl inflexiunile lui speeitice C'_ a:...e. 'C. iiuslred7a cE. LJenzii c:e maqlletofon 'ii nr. ji. <:.c ~.i interpretared tara9anatij aSC'T1lcllli'itoare celeia d ....14 t.ti. .' :::)c':c:e:::e.--. ~.e. in sensu] acesta "ocala a in ell\ inle ca \oj8 :. ". i Jll cu\'inLe ca ~:':]Uilll.'c!ea •.Cc l'1 infinili\' lut1\J) care h: imprilllCl lI'" I.j 7 l-am recla> prin z : C. rujita.:':'::.triqiHura..adente.::.:..or mcloc1 . formule rie iJlceput ale poeziiloI'. i:l. f. Ah. mai eYidenlC' aDa!':a .·r :.ilata In '. ce::·.e..oHll.tcce Lc lit trim iJ it':L . :cp8tat m t:lIlpui cxecutjei .. reclumale de me:u(~it CG .evieci .· 1a grafica.-""~ X sune: btonat pulin mdi sus 'h.. sunet nes:c- .lexdllf'ru Tiplea rEi08) intr-o mare di'ler"i:a:".qnptoion or.­ tie.-.ine c" 1 lnniat tle\-in(~ li· n nudat de'\'jnt ~~i: t rnuidt d<2\-il~e ti .nta luerare sa de05ebiu realitatea fOlleticd de sinm:a f0rn~'-.:\. je>]uinl. semnul elL. jntrucit estc folo~it alit eu valoare e d ci: <.rc.2':: pe 1111qd fal)tul eli aeoperi:i 0 parte il1senmut8 a LemaUcii einLec.'.:. tal..jat prin je..::'G· ..[·o prin C' \'oie. Je-am tra:~· '.cd jos '.:. su.jlat!~)c. clnteclllui pe banda co:..J Aih.

476-478. Fiul acestuia Nicolaie ajunge in 1865 primul profesor de muzica la Preparan­ dia Rom€ma din Sighet. 17. Re\-ista "Familia" din 1872 nr. 225. vol.oared lor [eala. 2. arheologie si filolo­ gie. Alexandrll Borza. 6. 20. 1913 p. fost coleg Cli Tiplea. 1m pp. Am desprins datele din cOl11unica­ rea prof. 17. In cazul reyisielor dupa cifra hiblio­ grafica se indica si anul de aparitie. in "Anuarul arhivei de fol­ clor V".ie.prin cUre. Din Sighetu :~vlarmatiei in "Obset­ vatorul V" 1882 nr. Vezi scrisoarea lui Birlea dHre Chirilieanu din 2] Ian. 3.$ezato:area" IV 1878 nr. (Graiul $i Folclorul Maramure~ului p. XIII partea I-II 1912. Manuscrisul a fost studiat de Ion Breazu in versuri populare in Manuscrise Ardelene vechi. 14. 380-. 203-206. sau liniuta intre paqinat. 4. de Isidor ':-'1an u. 36 p. 111'" revistei Si pagina. 1909. 7.410----------------------------------- Trimiterile slnt facute in stndiu introducth. annl calenclaristic. 11. 16. 24 pg. in "Poporul" 1899 VI POE'zii populare din l\'Iiifamure~ nr. In fata acestei comune spre Nord­ Est pe malul drept al Tisei se poate obser­ va ~i astazi mienl platou unde odinioara exista manastirea Perii. 176).i898 nr. Cind sint doua numere separate printr-lll1 punet. Ziarlll "Gutinul" II Hl~)O nf. Caperta acestei prelucrari pentru pian poarta tHJul maghiar "Az Apsai Olith" piesa este epnizata.4. Textul la Ion Blrlea . Tot in bi­ blioteca lor personaJa se afla acest dans fo­ tografiat pe placi de sticHI. In cazul trimiterii la dona sau mai multe lucrari.Poezii popu­ lare din ~faramure~ VII . 32. 265--266.381. 31---32. 9 p. 42). Doine ~i Hore din MaramUie~. indicatiile metronomi­ ceo Sunetele notate cu note mai mici. (B. Textu] scrisorii din "Folcloristica Maramure~uluiu de Dumitru Pop eel. a carei melodie a notat-o de la Hiutarii din Berbe~ti lIe reda ta Si in Apsanescu. data imprimarii salt anul. Cind trimiteri1e 5e fac la nota bibliografiei aces tea se fac in felu] urmdtor: (0'. "Foaia SocieUltii pentru enltura ~i literatura rom€ma in Bucoyina" 1869 nr.Jnsernnari din bisericile Maramure~ului" Buc. 5. Autorul NOTE LA BIBLIOGRAFIE 1. acesta reprezinta Incrarea la care ne referim indicata Ia Jista biblioqrafica ex. 180. (0) AmintilTl de asemenea ca in sllnga fieedrui cinlt·c la partea mllzicaJa se aWi l1UlTld­ rul benzii ~i ordinea pe banda. Revista "Ungaria" -. nr. 19'21 . 21. 13. 1970 pp. Unicul exemplar cunos­ cut I-am gasit la sura rile Mihalyi Sofia ~i Lucia de Ap~a din Sighet care mi-au permis fotografierea oriqinalului tiparit. 25 pp. (B. Buc.. 64 p. 30 pp. 6-12. Melltio nam dl tOoLe noticeicJe llll Ie-Hnt plltuL (ranserie gra­ tic. localitatea. "Familia" 1869 nr. 405-406. "Obsen'atoml V" 1882 nr. iar al doilea reprezinta pagina: ex. fam ta in decembrie 1966 la sectia din Cluj a Imtitutulni de I::tnoqrafie si Fol­ clor 1ntr-o ~edinta de comemorare a lui Alex. in . Alexici in Mate­ rial de limb a din "Codicele de Petrova" in Revista pentru Istorie. aceste sint separate prin punct si virgula. pg. 1. p. 28). 5 p. primul reprezinta lucrarea ci­ tata in numarul de ordine a bibliografiei. 8. dar se \'or scadea din valoarea Hotelo r d e baza. Tiplea. \Jiner­ va Buc. T. -125. 18. nr. 396-397. 12. Cincl estp un singur numar in­ tre paranteze. 49. Partitura muzicaHi pentru pian in . 278. Textul a fost public at ~i studiat pentru intiia oara de Gh. 3 pg.. se vor citi in va. 15. 79. Papahagi apreciaza Cd cea de-a cloua parte a cintecului "Sa bem" din colec­ tia sa de folclor maramure~ean pp. 10. 1939 p.B. pp. Cind dupa punctul ce urmeaza cifra bibliografici:1 5e indica mai multe pagini acestea 51nt separate doar prin virgu]a.170 de "tI-Jelodii populare din Maramure~" de Tiberiu Brecliceanu pp. 19. 69.

Subdialeetul maramUH:'Se>an in S. pentru J palatal $i .xe· _·. CompoLitoru] a\€ a asu­ pra so. ::::-c. fiind ilustrat de nume prestigioase ca: Ion Vidu.e­ raLa.iea<. 26.ianu.~r~ :18. 0 se­ me'1ea pozHie creclem ca trek. :r9ula.:\iuLa Some­ )(~antiol. D(~h1\ irU din :\Iaramures r ~i II. Ganil Mu­ sicescu.a. 1a$i Filologie XIII 1953 Fase. este fol05it pentru a marca muierea lui n $i x.. ::::. in piese ca: .c. :ea de-a n colee­ .!.. 1929) illiormatorul mai nume!)te melodia Doina romancasca saC! Doina pacmarului. deoarece prefata este dalata. Race Purity...(>sera culese din !v1aramures.. = moara sa:e>: ~ 33. "Balta lezefu'uj" 1943 llr. "Tribuna IIi" 1886 nr.ii astaz: l: t -:. 32 pg.:-"-:.4 p. 10:.Inqur sat anate" BrdSO\ 1907 p IJ :i8. Sta­ 1(. s:·: 0e=. procodeu Pathe (Z. Tiberiu MoraIU "Emi~Jrari maramli­ re!. 4:2 rle ani din Ca­ racoceni Fgr· olGOi' $i Jo] ha\-o-.SibiL." a "1. in Poezii 80-·381.ierotului . 91~­ 110.-\prelenchi Zavod Nr. Pop p. Music ~ew ~-ork 1942 5: :-e::::. 29 Si 17 meloclii in . 51? gases!e ' . 8~1 . asupra ci:-_:ec. 114 care nn me: lL~'. 31. De exemp:u "Pacurarul ~ii fata Pd­ durii p.:c. Tn roma:'e~:e ':' -': --:.i "c1ntecului lung oltel1Psc".ului" de Dumiiru Pup.:.::-. .ite !.Gpra lui e pentru diftongu: lui ea. "Familia" '(XVIII nr.Or in . 1. 703 (9. St.:'-J. Crisa:a . 116. 1 -Ii. cinte'ce" -. .. ~. 0 hore ILlnqa...:-. "Lcttri­ Ile$ti".~'e::e~ . 36 3 pg.iului ~ ditre 22..i:e»~" $i 34. 39. 1269-1:. Hara din Cartal Bllc. Rabinovici disc 1917 1. 34 pp. locuri. gUO p. Ziarul "GulinnJ 1. ar pu­ tea fi mentionat un singur nllme..... orieJinal din Frisani .a· mures. .C() suI... lin "Popo~ _ . :)r(.. 35. 1.ii Fol­ e a lui . L: a:c-'" dc:~ ::.~ ~: .. ~audene". r'1 arhi\-a lnstitulului de Folclol melodiile .:"" \-eclere a lui BdrtoK (l g-i:':-~ ~i-4: .:\c!plenek (. "Via\a Hierara". 274). 111 1uet'a rea "rvIikrokoszmos. 20 de ani din '\Iacika ITrehizonda. 3436 In discoteca Insti­ . 31.c. l(' 41. a arH din ~e Isidor ure!. exe­ :::c t·:. Tutuianu "Maramure~ul Voie­ \oda" ist'Oric ~i ecor:omic" Bue.1eg Cll a sectia !. Tn arhiva Institutului de folclor 3ze:ss eli Kale (invelirea miresei) cintec de :-_1. H.:c a:' amblnlni e\-reiesc de muzica pOD:':'­ . . p. celelalte Je-a publicat mai tirziu pentru pian In eaietul Jocuri romane$ti 19fi5. (urent ce se cristalizeaza in acea epoci1. PIlchanh \fear "Chant c~ntrE: \lara". p. a s1nt .c' a com­ torullll ma~jhiar celule il:ctj\'ice luate din colinrlul maranlllresean.lnure~" 6. "de biiuL". . co­ iectia lui Bart6k din Maramure$ totalizea­ za: 19 colinde. 60) . Soar fi pulu: fo!osi insusi T':_ . ~. pp. :2. Da!1SllrUe Ie-a Impartlt dupa dent: mirea din popor "de invirtit". PreaCll)ldrea aceasla irebuie pusu in lC(Jatura eu largul curent de \'alorifkare a melowlui popular in creatia compozitori­ lor no:.:·3:. 9. ~(.~ =". T~=:-_'. Din parcet de 11mzieal $i neluind in considerare niei 0 varianta. Joe bt'itrinesc din ~Iaramure~ (1911).·:r. So. J)elHlmirea .': . 30. 23. 45." \~ =-:::::. Tiberiu Brediceanu a eules 190 de m{~Iodii din :\laramure:.. 193b) aduce aminte de terminolo(!ie.. 24. 180.i de 1.. -'" .----'. lacob Mure!. loristica . Cintecul 5e ana imprimat in E.>i melodie cu ho­ :--ea 1'.ti " . e yorba de Corduneanu ale carei lnreqlstrari au in­ tral in vo:umul P. 6. 10.:a locuitorilor (lin Comitatul \farmatiei".\1ex. ~!-~ "Transil\ania" 16. 190B ( in Folcloristica :\laramtde~u­ lui D. "De la Romanii din :--fa. )!1lunica­ .. [f)maneasca "de duca" data horii IUI1CJi ma­ ~all1uresene sub care se lntilne!..101 ha\osi (einter de drum) in­ formator Suliman I\icun.ia rec .ircolacii" HJ43 lJr. 1885 pp. nr. Pinescu. nil p.:: '. r'_ "Timpul Transilvaniei". "Balauri si ._>:'f-:: r nifestarile '}~: nut la Sig:.:a este aproape aceea!.ma­ "GIlli­ cadea e lIra­ lU:-e~. () copie a materia]ului.iene in Transilvania" 1944. z. meLoclii de 28. 1944 . 38. In 1ucrarea .tri. copie de pe Fnr.----~---. . In arhiva lnstitutului de FoJclor: Doina fir!. -478­ ii popu­ !'.':: i 5.d l1l'pek nE'pzeneje" Budapes~ 1J'i:. 119-·122. ta influentelor a"a cum a fos: .. "B81a~oaiaJj ibidem Hr.t la imelitul miresei 1:1 seara .c-:e drum" a acestor cintece lungi turcesti c:­ :ese de Constantin BriHioiu la Istaml)'. 42. 411 ~-­ .~:" \1. ~--:::~ .. \ Ibania (Huler..:-:.:" . Cf.: ~lio­ ]..Arde­ lean a V.:--IUt $i de lua­ intr-un c.:::qa a miresei din Maramure~. \ldicoli Geurye . 25.feciorC'<.2. pp. I. 6 (din "Fol cloristioa ~laramure:.j (Cintec de cirum) informator Useim Bolzod0. 19-*2. -13. 1943. "Tinereata OJ... .fJan')ul lui loan". "de batut din palmi".:.4. rltve: bouc:igue.\iama arsa de \i8".:':. II.\ laramurel?ul Tara Romaneasea U Buc. loan ). 120-12:? . . pp. :\ liner­ pian in :l. d:ante par tv1r.: pp.):1'­ s(. Oameni. 32. .. Ernest Bernea . Filipescu. Se pare eli editia germana a JLlcnl­ rii a fost l)feq~Hita pentru tipar inainte ca Bartok sa-)i Ii retras cle ia Academic ma­ tPrialul.::a: nitimele sale scrier!. "a mO$ului" etc.. :... 36.. [uliu BlIljlWrll "ill .:In'~ 40.?~. 5190--519' _. :\1archeaza palatalizarea labialelor si dentalelor d.:=-=:~. !J8).. ~l bocete. . -16. Ra­ koskareszlllr 191K. disc 517 r. 29. lrumcntale.. '. Inainte de el :. Vidu.informalor Baba Chita 20 uni. 1944. 27..::~ :}:. 42). In afara de cele 170 pub1icale in eCJleetia din 1957. cintare inregistrata pe disc de Institutul de Fonetica a Unl\'ersitatii (:in Paris (1913) proCt:deu Pathe 11I. rafica 'ea ci­ i]. 109.

in s(. \lelodjj llkrainskih noron ill dum L\O\ 1910.> nr. tip. pa 61. . 199.'\r ramine clQ \ dzul dacd finalele ae(>slor scari pol Ii ll­ telese nllmai ca sernicadente ~i dadl afla­ rea llnuia si ilc:elllia~i [apt in mai muilp locllri rlo\-('d('ste neclrcsit IlHlllri. 191D.".OllllJ2:. 48.t:lCliu] parLieu:arilatilor C'ompozitionale <.i euleqiHor Ti­ beriu Alexandru 1()35.ub nr. p. Citat din EEuenia Cerr.'1sul clask forma lripartHii cuprLlde 0 prima parte compusa dintr-o fra/d muzieala sall nll period C\.'lre~Jistrare Tiberi . VI.>i Polclor-rom.-­ h:aholle \JarianlJa TrasiHllri specificc: alo Dolnei din Oltenia su1)CarpaLieC.. '(pquJescll. :2023 I loarte a'i(.Sol. e('a oltelleasci'i H. 16 pg..\c(>sl(' ultime dO:ld \'olumeincd nil ne-au parvenil si eu refIret nu putem face refe­ rinte la ele. 0 pacte a!­ ctHuiLa dintr-o repetare \ ariata a primei pih\. 1 ...ca are la bala l..'is.i A .. n1'.-\laramure5.>i FOlc!or :3'1 %7..?tracorclul pentatonic dE'scendent Re. 55. Informatoarea ::\i:islaco '(as\lj cIu­ lm'0stic!atiiJe noasLre nu eslc' din 1 eordi· 1111. :"fcllurioti do ukrail'skoi etllo\oohi . coiilldd de pron'nien1d mai nOlla a fost pllblicat~\ in gazela Roma­ :1P(l'Ta "Sfatul" anal r. 63. 6. Probabil c. Vezi lex luI eunrins la numarul b i). dupa care obliqatoriu lH'buie <:. :\leaqu. [)erie­ tia:w. :\rdnte (celt' nai l11uEe). Pe din jns de Baia-. L12. "Contribulii ]a <. 1931.\nalele.a llrmeze r('­ prj/a. Buc. \iinclra ee. trebuie sa amintim numf'roaselp preluC'n1ri corale de inspiratie folcloli­ ca maramure~eana ole compozitorilor: C.\1. I. G:'--o:J. T. 59.\fara!llllfe7.1 ora a lui Bart6k asupra fokloru!lli mara­ muresean.re". .ea "Doina riin '\ordul Tramih·aniei··. T. 2. 65.:lG90 (:? 1O. Dupa zece ani (1978) aeea$i edi­ turti Bel~jamin Sl1choff The Ha~jue a seas dalorita imporLantei r1c'osebite a jucrcirilor !)artokiene urm8toarele yo!ume : -. nr. '\liinchen 1923.. .(d. F. Doina moro'il~n0a'. 53.\Iaricu\a Ca1cUiraru ( ?) Boudan Voda :tvIaramure'. Bartok Bela "Volksmusik der Ru­ l11i:inen yon Mdfamurc7".\cademiei ROIl1c1ne s!?ria aU-a. 17 11:-. Informatoarea .\:IIl-X [\. . Borlan. InformalcJ' loan Dancill 63 de ani Sacel-. Balade si eloine din '\[aramure<.i'. pp.u proElis. :57.i ('orald cii!i . L. 175.\-ario. Cil1<'-a qhici horile. Gazeta popor{llni ]1. fX Bucuresti Ern pq. Bartok a seris-o ell c"arta mai SLlS ~i in direelie ascendenta. Timi. Ch.'[!l')ures nr. ~) 60."citate.'ollltia r/oinei buco\'inic­ ne" in HeyisiE.Brailoiu al'llla 111s1. C. Jarcia. l07---1()U P~J. 17. V. Cintec de cociru.. ina­ intea lui (1010) a cu.\l \li{rin:l:c.. 49.>i Falcior nr.1. :\nalelt· \sociatiC'j pelllill cuJLura po­ porului roman dill \iafill1lllrr)<. ' 56. Pop <.­ m{maLoare ell hon~a lUiHld "Pina traiam ell codru'" informator Griguta Zaharia 45 de ani din Houdan Vodi1 f.. apar revizuite coneeptliJ(. de E~':ogrdic <. . Ion Blrlea "PoE'lii populare \faramnres" 1. (iiI 54. B. dar fctrZi c~: ut!. liep-a:.i\farial1a "Orienliiri ~i as­ peete ale corecti:irii folclorulul 5n S. ~ico!.' folcloriee de uHim.volume IV: \felodIC'<. 1-1 L ) .1: . 201. ell certitudine ea este din Vi~ell de Joe. Briiiloiu C')lhlantin Schi~d unei me­ de fdclor rnuzical.j)o----La-Sol (\'ezi pentru Ollenia -.liJ de Etnowafie .-Do (ijpz Si bemol --. BIBLIOGRAFIA 1. 18 PC[. G. Paceag..i ait i i.A. lom. compo:tiLorii locali: L.L1 Co\inc~e volume V: [ol. 75. BOfCu.i in volumul V. I D70 pag.\lare. 19 P~j. Gh. P08zii pop111are din \la. T\ ascanu rSui· t.\ceasta. 1. Vancu. ~(}de 52.-~(> Frs'L :\. :?~~3. 51. Barbu.. b l'(>('enzia a"~:pra ('o]pC'\iei de ('0­ iintlc.'1)(1. Li:} 5\ torn. '\hsik the Rouma­ nian Maramurp<:.es primuJ hori lUJl(ji Tiberiu Bredicearm dar nll a LipariL ('u!pc­ (ia niei sLudiu! prom is oeC'il in Hl57 llO de melodii din \fararnnre~. gr .ti­ lisLice" in Stuclii de \l11Zicologie \01. in Re\'ista de Etno9rafie . ! l Re\ ic.>. . in "Boabe de (]fiu" lL 4. \la[lHi de cllleqerile de folclor e.. J ()70. Kahane .nlelf' ]a f\mZlliC'scl pp. 50. sau 0 dez\oHare mo:i\'id'l.un 13.a frun7a de jil~r.. "\"\"\TJ Bli(:urp~tj 1!)()f) ·1.p--.\lexandru. .tntulUi ele P()lclor ::.(5 pp. lar COd Bu­ ('0\ inean~i c!l:ar in variantele ei e('I(' mai \'eclli arc" structura modala cliatonica cu­ prinsa In aceea5i stare si in acela5i ambitm ca ~j ce1e cloua amintile mai sus fara a su­ qera vreun substrat pentatonic Cernea [!l~!enitl "Despre ('. 36-··37.1/1972 pp. nr.­ Je-mi place mie. fl]. 62. (celC' nld: lnlll!P) . culeCldlor Emilia Comi­ ~el 1 9 5 0 . Glwrl(1 J 9('. 66. pg. 15. the H. nr.U. ·n.

Birlea Ovidiu: \1etoda de cercetare a Folc!oruiui..~". 30.J. 1--2 p. l1luzica18. Bud Tit : Poezii populare dill . C. (. i·. Alexandru Tiberiu : Rece!1Lie la B(~­ la Bartok.l \" Alexancfll Tiberiu: \: .1. Bartok Hela: Hllmanian )'Oil" .: L..lc. XXX: tL. '... XXX: !:In' :a:[" \lardlllljre~ <II jL. <>. l\luzica 1963 nr. : Versuri populare 511 manus· nbC' ardelene \echi: Anuarul arhivei de Polclor V. 3f).:. e. :~:..>5. nucurp~ti 19G6 pp.!(l. With i:. 1D.\ oltarii poporu]ui roman..e dill _~J£:! .. "I :285 p.J: .1.:>. Breazu I.L. Pauini din isLo. 3.-. Alexalldru liberiu: Bela Barl6k ~i lOl­ conti rOlildl1esc ill \{e\ista de folclor 1956 nr.slic 1\:it. "::.Hefata de /p. 1-111 BlICllfi?$ti I.. Brediceanu Tiberiu: Scrit'ri.. Re\ ista de Folclor ..)""":' -1 : • :~i. ':. Bucllre:. Bucure5ti E. 19. "rc:~ ~. :18.li 1974. Gher­ 1a lOb 1 jJ. \0­ [umn} I. Bifled Ion: Insemnarj din bisericiie :\laranllllC$lllui. ~O­ :" L19(0) A.. hereusnegeben yon D.)t). nr. \'.. Bud 1 it : Diserta\illne despre episcopii . Editura TllllZ:caiC!. !. Re\i'·ta (!P IO. 157---158. ~~-37 .: . 2(.:etc" Pop . P~' . lara romaneasc. Bucure$ti 19117. aspecie ale ar­ moniei in mULieR populard din\rcleal. . Bucure:.< a~a HUCD­ re:.-\.~"'------~"""'-'~"'-'---. Alexandru Tiberiu : L zicale ale popofll:i r. 8..P. 'J! Bartok Bela: In<.-<~5. . : :6 (II): lH.l 0raitOtu.:1easca Idltura Hluzicala Bucuresti 19fG.iloiu Constantin: Le 9iusto s'!'labi­ qUe bichrome db La nnisiqtlE~ popuJai­ re ROllmair:p Paris 19. 4 (I \J59) Hr. 1J-... )..: \ 9--7.. din sec. Bucuro~ti._. t fU.'. .).mt':· :1:.lI.:ii:.)Gpll­ -c' :o:clor :::-1. ~l. Bartok Bela ~i )'Iuzica Roma.'(: Stur. J pp. .: zica IX (1950) nr. Edited by Benjamin Suchoff. Bciintan Valentin: Tinjalla obicei :ra­ . h!itl1ra muzicdld 197G ']H...>i '. Uitio \fuzsica Budapest 19G6. Hunea I. Piano solo eaiet 1---\11. -I.B ia 118'':> pp. i 95 . :ien td nr.\1eloetii popu­ lare romane~ti din :\IaramlHc!3. 1b3.L. 1J. Br5. ~lusik.L. :. Uni':ersal Edition 1~35.-1 66. Amzulescu Alexandru: Balacie popu­ inre romalle~ti. <.i notatiei me]o. Benko Andrei: Concertele lui Bela Bar­ [6k in l~omania..icald. Gherla 1895.P. II. :a.l1:c:e:iti.J. lnstrnmenta] . foreward by Victor Balory'1 he Ba~Jue 1~j(57. . eolinde ~i boce~0 dill :\Iaramure..ti 1905. Brediceanu Tiberiu: ' JOCllri populare romdne~li. 7D­ 110.C populara romc'measC(1. ~'.smusik cler \0:1 '\laramure~. Bartok Bela: t-Ielodien cler rum~i.'.:t:' (1bpt(· muzica populara r0P\d:. Rumanl\3I1 Folk. 3-1.rc:. :'a:i.::e.?u SLucUi de l\ IGzico­ logie IlL 6/1£)57 pp. los.. 31.~. (1957) iH.' '< \~aramure'i. Acaciemia Homana.e mll­ S. Rc~\'isla de etnowafie 5i tolelor n. \'0[..-~ ~11 ~i .L Bartok Bela: Scrieri me . 24 . Bncllre5ti 193n :. ~l. r.).icarii romani din ~laramure~.)0 r:r.Ci()( :'.dtl' ..rl. 22. Birlea Ovidin: Folclorn] ~i unele pro­ bit'llle ale ele/. L'JO---lsn. 20.U. XXX: Brp\ jaml s'a:..n . 1-'-~) P. J3.w arilll 1:171. 'rolc1or Jaseip clori­ iOllie in cin:ecul p0. 107 ... Re\ i"ta I. yolume III Ip'. 'J'} . 29-5-4.)cal Melodies._' nr. _~0· eulllj popular. Hucuresti 1fJG2.PL.\lll. 1:~.~sti( dl jucie"'dui \Jf!rdn'il)r~~~.:ts translations by E... Re\'ista . Alexandru Titeriu: .. Alexdadru Tiberiu: care Bela Barto.e 1':­ 'C~(}I ::r. 1008. ~. ?\~.r1uH J..\lusic \ UllW I. 1--'::" -l" Brauner Harry: De"pre 1H1tiJ.S. -1/1 \.'l. Id. -.~ Roma­ .. Breazul G. 16. . ~ '-:1:.. :l3.ei me­ ~". 21. Bucure5li 19. \\ einachstliE'(ierJ \\ ie:l. 12..a nWlidi romc'mestl.InB nr.~G8 pp..)r -..:. Alexandru '1 iberlu : BCa [iar:6k desprp folclorul romanesc 1.. 368-<376.i legaluriie sale ell :\'laramure. ~r:1 Bentoiu Pascal: Clte\'a consiueraL asupra ritmuiui :.: Jncereare de isloria rr)rli.-.J'. :5. Edl'.-::'. Birlea Ion: Baiacie. luie­ i .ll fa'" . Bellloiu Pascal: Citen.t traduse de C. :-J::. 1969. Brailoiu Constantin: Ie yers popllJairc' Roumaine ehan:e Paris 195{). 1 afla· :1111 itp cl el­ '0 [(Ii­ .lelodies \'0­ [lilll0 11.:"a instru­ ment poplilar. 1D.:ltd· f::: .2"C. : Ldularii. 19. Bucure!7ti 1956.. Benko Andrei: :\ reloclii romanesti in­ tr-o colectie mu::. :1. .-III. Bncure5ti l!1L-i.. XVIII­ lea.:: .':. GiL..?._e "i poii. _. \Iu­ .ti J'Jd9... 1. ~ de joe romanesc. .e ('0­ 'e de i ~. IV. Birlea Ovidiu: Istoria folcloristicii romane$Li Ec::lura enciclopcdica rOHlana. I 1957. 19C. \(i. -1 eodores­ CU. afiu.ea'-'c.P.10. Brailoiu Constantin: Operp 1.C. \iarf'. Alexandru Tiberiu: \" .5~" hen colincl2 !.e. 57-BO.\. (Sui· Cd­ . Bartok Bela: Volk.'. ::l' (( ~jmt) ')i 10e in c:nteclll popllla.lCurl'$tL Lnilll­ ra nltlzicald 19]6.d ~. Edi~ura muzi· calci Hucuresti 1965 pp.r:)riI(:ll C._. all "E:fe­ ::par ::mti ara· 1-1. E. Bud Tit: Inscmndri ~i dale despre in­ fiintarea parolde i greco-catolico-roma­ lla (~Ll Sighetu \[arma\iei. :3li .. if). Brediceanu Tiberiu: 170 .:( Vancea. .. Rumanen . Bidea Ion: Ucla Bartok :. Editllra ~Juzicala HJ65. Oficial oartea i.1. Editu[a '5 edi­ sCOs :~iI. I pp. C. \'.90.':.C: 1:1. 13.\. Bence Szabolcsi : Bela Bartok! Vidta '>i opera. eu 0 . BuC ~i re$ Ii j 9:-r.~i I 1!148 Idilllfa de '3:at.~ i.' c. Sludii de mllzicolo~Jie I. 19 i.\Iaramu­ rO$.I.emnari a:>"pra :: . . j}r.S. 147-214.. 1I i ~)GB. ..

44-·-47. Costea Constantin: Jocuri feciore~ti din Ardeal.. 1 p p. 123--146. 7--<!4. 79---122. GO..__. Nicolescu Vasile: Clntece si strigiHuri populiHc noi . Cristian Vasile: Comemorarea a 5 ani de la moartea marelui compozitor ma­ ghiar B('la BarLok. 41-61. Cosma Viorel: Bart6k ~i incepulurile cule9eriJor de folclor romanesc. 549-:183. 225--242. -19.\larp a editat: n. Bralulescu Monica.. 1-2. Pc marqinea unor docnmente inedite. --.>iu Ilarion. Ciobanu Gheorghe: Sanonal $i unln:r­ sal in muziea] roma1l8sc. Ciobanu Gheorghe: Raportu] structu­ ral clintre \'ers -. Giobanu Gheorghe: f)espre faclorii Cd­ re il!lesnesc e\ olutia ll1uzicii puputarc'.i~l. 170---206. --. 19G7. lm. XXX. 59.1 croatia populara romaneasca. Lu­ crarile Sec. pp. Comi~el Emilia: Preliminarii Ja stuoiu) ~tiintific at doinei. 3 pp.. 2 februaril' 1951 pp. emisiunea \-OCa­ la a cintaretilor ardeleni: StudE de Muzicologie II (19S('l) pp. . Reyista de etnourafie '}i folcicr X (1965) nr. Cernea Eugenia: Doina dill nordul fransii\ aniei. 40. pp. Ciobanu Gheorghe: Despre a$a numi­ ta qama tiganeascd. 1 pp. ~Jllzica XVII (1967) Hr. Stu­ dB Cercetari de Istoria ArteL XVIIL (197!) nr.. Cernea Eugenia. Comi~el Emilia: Genurile muzicii popu­ lare romanE'-. Comi$el Emilia: Despre forma arhHec­ lonica a llluzicii 11Opuiare. 2 pp.. f~4. Comi~el Emilia: Structura melodica a dansurilor populare (Contributii 1a stu­ diul structurii lllUZicii populare). Revisla de foldor IV 1959 nr.ulii la studiul particulariLatilor compozHionale ~i sti­ lislice --. de creatie.?ti 1969. 4tl. 7·1. (. 7S. 163-·. Edi­ tura didactica ~i pcdafjogica Bllcure~ti. 4 pp. ContributH la cerce­ tarea folclorului copiilor. Ciobanu Gheorghe: lmudirea dint:. Pagini maramure~el1e - 1964. 1969 pp.zicolo~Jice VI (1970) pp. Cosma Viorel: B{.i \'alorificare ale cinteeului popular de \'iata noua Re­ \ista de Einoqrafic ~i Folclor IB (1973) nr. 54. i7-'n. IX 19G·1 11 r. 1 '2 pn.h1ara pc mar9inea ta. 1960. X 1965 nr. Studii de muzicologie VI (1970) pp. Jocuri popnlare din Oa~ !. 2 pp. 70. fiR-lOS.:' ritmu] d. 67.\ntoloqie. .illnii stiintitice a caehelor di­ Bucure$ti. 58. C. ZamHr: Tibe!'in Brediceanu octogo­ nar in Redsta de ctnografie !.i melodie in cintecui popular rOH1anesc. 399---414. Re\'lsta de Folclor VIII 1963 :H. Coniril. in Revistamuzica nr. Revista lIluzka XII (1962) nr.ia Bart()k::.169.Sturlii n1L. 279-298. [dilura muzicalci Bucure~ti 19(51. COllli)el Emilia: Folclorul mmical.5.:1Psurilor si al colindelor. 239---'251. :'jG. Re­ vista ele etnourafie ~i foIcIor X (1 [I6:'1! nr.ji pu­ blicarea folclorului mUliea) romanE'sc Re\'ista de etnognafie ~i foldor. 53. 1963. 71. Comi~el Emilia: ['raditie ~i inovatie 1n lolcloruJ mUliea[ romanesc. 13--18. Coci!. 1 pp. Eclitura Tnt! zicalil Bucu resti 1966. lfl-·-J:2 maj 1[167."i(l. 147--174. Re\ista de etnograiie ~i folcior Ll (1968) nr. 55. Comi~el Emilia: C ontributie la cunoa5­ terea formei arhitectonke a muzicii pop\liare :\lelodii ell refren : Cinie­ CUI propriu-zis. 135-177. 2 pp. 3. 5tructura si lehnica mi~ca­ [ii. 99---113 5{. Hedsta de lolc-hr 19:')G nr. 7:1. 61. Comes Uvju: Conlributii la sLuciill! procesului de creatie in cinteeul popu­ lar rOllldnesc. 2. 2 pp. Revista de foldor IV 1959 nr.ii . 3-·-20. 179. 30-·12. 51.. crari corale. In cerce­ tari muzicologice nr. 1 pp.. Cernea Eugenia.. pp. Carp Paula: Notarea silabica a melo­ diilor populare pe baza inte~Farii lor inLr-un sistem Revista de Fol­ clor Y (1960) nr> 1-2 pp. 40---41. RE:'­ \ista de etnogra $1 foiclor. Cernea Eugenia: Contributil 1a tipolo­ 9izarea m uzicH colindeJor rom<'H1e~tj (observalii asupra (olinde/or dinMa­ ramnres) Revista de etnografie 5i fol­ cIor 14 (1969) nr. prelu­ 80. 3.Cintece din Oa~u!ui.li Doina: Studii de mu­ zicologie V. Ciobanu Gheorghe: Lautarii din C1e­ jani. Cosma Viorel: Figuri de lautari. Cg Cernea Eugenia: SistE>mu] popular de cintare acompaniala \·oca1. Ciobauu Gheorghe: Culegerea f. in Re\ hta mllzi­ Cd III (1953) nr. Cernea Eugenia: "UcUHorul" Versiu­ nea maramure~ana a obiceiului agrar lllchinat plugarului Cdre jese cel dintii la arat. . Hl---tn. rvluzica VI 195G nr. pp.1971 PH. Cernea Eugenia: Din problemeie 73. 47. Centrnt judetean cleindrumare a CTPd­ tiei populare Baia . 301--<~15. uLi. 4-5: pp. circulatie :. Revista de Et­ nonrafie ')i Foldor 18 (1973) nr. 4 pp. 7r. 75. :13-f)i). Edi­ lura muzicala Bucure~ti 1960. Ciohanu Gheorghe: Clntecul nOll in creaUa populara. Editura TI111zicaia.j fo1clo[ 11 1957 pp. 12. . 63.131. BllCnrf>. 6.\fara­ mure~ 1U()3.

. :. * .r:i durilor populare.:­ diu! [ormej libele.) CuJegp­ re de librete folclorieE._. .= 0'i :n \ olul1lul comemorati\' Tra>i. :. Cri:.. 153.:ra­ fie Foklor nr.'l~ie 1900. 103. 10! \..lj -·1969..T.. ~iO. Habenicht Gottfried: E\ ia ::-r-::-' de eercetare a folclorului ll1:lzicc~.i obiceiuri I -. 1H68.>ti [ din . Arvinte C-Un: Cintare ~raranmr('sllli.\luzled supliment la nr. 86. pp.'. 415 . 113-~~n'. Rp\!sta de E" ='.s. 261--276. ~.._...14) nr... ·Re\~s·.i 1 108.. 85·-100. Aninte C-tin. 4 pp. CerceUiri de :-111Zicologie :2 (1970) pp. -_ : . ~3? 347.' . 11 :>...L pp.. Francisc Nistor : Or!lam~~Platii in Jenm . _. Ripa Isidor: Citu-i :-la­ ramuresul 1971.. Datini si obiceiuri II de librete folcloriee. 2. 1U9. . VI. 17.ti a mi:. Con­ ceptie ~i meioda 111 cercetarea folclori­ ca. Sighetu .li Foiclor (1970. tipu~.e~0r ::e ~ _ .­ la Sluciill! eeul popu­ lzka XII HI. a nia. 7().c 75 (19. pp..::. (1971) pp. 1Ir ~' " ""r 4 'J..::e . . COlllullicari sUinllfice pe tE:'me folclori­ (e-1973.:c. ::'0::_ :-"- -:e ~ 2ciore:. (1965) pp..: :. Dateu Iordan: Introducerea la Ion Birlca Literaturlt populara din Maramure:. 11f .>i creatorI populari 1967 . Bucure!'. 247.1mllff'$ 19G7. 13 11968) ::r. 10-1954 p. :::".0.lara­ prell!­ 164. Banatlll. IOn..: :.. p. * Re'. l\laramure~.cu Alexandru: 1storia \ia~c:. : ScrisoriJe lui Bela Bart6k in Romania.:" Foldor 1~i (1 qi': O 119. Diplome !\faramure~ene din se colul XIV 5i XV. 107. 97. Habenicht Gottiri::-c: i.l. e­ di~ie ingrijiUi :.:\i . 122. Hertea losH: Cite\a particulada:: s:. Culegere pen­ tru soJi~ti instrumenlisU.:-~.:::e:e C<.'.E'a \'oca­ . Re\'ista ce FC:·..----.:. 102.di. le~lere ~. Re\'ic. II BUCLlf(~Sti LP. . 20-23. ~laramure~..ansi.. -: a CfQa­ a' . Dragoi Sabin: Simetrie 5i asimetrie in cintecul popular )'omanesc. comori ale tirtc"i pupu"drt' -·191j7.19G5. Maf<. --. 38. 1a Lipolo­ romane!. ::lD.. Sighetll Marn~. .i e:1\ Ji1t l'1ainte de '\1ihai Pop. Tancred Banateanu: PC~~Ul pcpuiar db regillnea ~faramures 1.::'. 123. 96.. 118. :. Prpiu­ crari corale.. <... a melo­ farii lor de Fol­ -:24.. Jistice zonale ale semna.:. Versiu­ ului agrar cel clintii .i 101­ --242. Cule­ gere de folclor literar nOU.: Ilului care 5i-c.:. 11 (I. tu] :c. \c!9. liIC. . 121.:.". terar II.:.. 122.i folc~or 15 ' : : nr. .. 3 pp. 95. nr. 127·-143. In . .'-::-'. Habenicht Gottfr~ed: ~ a . 101.. Bucure~li pp... Falclor 11 (1966) .iu Romeo: Con tr:lh tii F r~ c_c toria nmzicii BUCllleSli 1963. ~1i30. 104.. Georgescu Corneliu : ContrituUe.lti.. 105. :r:r..:. 1%1.Dular de t2':ista de :U. Dancu$ Mihai: Nandor Katz. Z !lluzilii romi'!nes: Bun.c c: c 1.: ~ :.1 nordul a siudiul ale :. -2. 11 (J~:.) ani zitar ma­ l muzica IT.a . 84. 113. -----. ') '-:'1 Cnll~qere 8 J. II. Hi.ana .- '. 92.J . '-' __ ...: actoge­ ')1 foleiof 1 *..: re:>JuJu\' Bucmesti 1\)40. Ghenea Cristian: Din trecutu.ltiiniifica pe teme de folclor. Ripa lsidor: Ce~era.. lOa.::~=-­ fie !'. I.. 85. 1 t 97.. . Datini $i obice:iuri III . 155-180.i inovatie in procesul genezei l'. Chircoia-.:c-'::­ le inmatoare in practica :1L:zicii .'ista ::e c>~=-: ~ ~ 115. Tancred Banateanu: (reatii . 163. Hurmuzachi: Docu­ mente prh·itoare Ja istoria Romanilor 1. Tancred Banateanu : \ r'a popuJaril din ~ordul Transih'anit'i J 0()(). Filipa:. 11 i. 89. data nOlla .' sij\ania \01. Filipascu Alexandrn: hceputuri '" trei In '\iaramures. Habenicht GOttiried. ::. 109. Dinu Vasile: Conslantin Brailoiu.· listice ale mu:dcii de joe o$enes::.'.ti vocaiL 93. 340 ~~541. 13. .1 \faram.'".... . lemnut Cl dor 1963.ta ·2 E:-~ .. f~<}_'_ -I ! 17. "7 . Densu$iauu N. \ I'" . Tradiiii maramurese:1'lbi. Habenicht Gottfried : Cc~E:::-:f:~. Datini . Culegere de cinte­ ce pentru so1i:. 120.~ ->. Etnografie. E.L Rev.. 7.\farmatiei 1924 p. 1('B. ::.i stiVI (1970) .:ura mu­ :a cerce­ ista de Et­ :1f. Baia ~ilare 1973 p.triqaturl :..'es_ \01.. Lucrari :-vluzico.> "-) CllleqNP U_. 11 pD...-------_.'.-::­ pertoriului folcloric ~:::. (W6fJ)p. 227-241..:.:vI a­ lfie :.-Li 1929. de ale ila--.. ". Dinu Vasile: lraclitie :.:­ lare instrumentale. Demenyi L.. Maramures. 9-1. . 4!!i¥-¥ 2·.' L 1%0.. e\'olntie.ii evnlutiei cintecului pOl)ular propriu zis : CerceUiri :t'vluzico­ logice 3.Re­ 18 (JD7J) :mele Monica.. pp. Dancu~ Petre Billiu : Viflaimul Dra­ ma religioasd . Arvinte C-tin.Jdii de ~I). 24~27 .1ihali de }\P50.)t3·L 87.:-· vista de Etlloqrafie ::. -1 p:. Comu­ l11care !'. Georgescu norin: Oespre '. -. [ 1~f 71 ~~ r..r: : --39­ 114 . 5 . Emil Riegler-Dinu: Bora Transi> a:-. Fmpa~cu Alexandru : Folclor (j:' . :. Ceas pe ceas se a Clegere de folclor 1970. Re\'ista I\fu­ zica 10 (1960) nr. Rt.~3 de lib rete folc:orice. si folclor . Foiclor 1'::: 4 pp. Etnografie. 12 pp. Bncure. Cu­ de librele spec:a=~..-a=--.1969. HUsti loan: Criteriile clasifica. articol publicat in re\'isla . Dr..:-.

Bucure.i l·n. Mirza TraiaIl: Rillllul de dans 1I11 si-. Pop Mihai: Probleme !?i perspectivele lolclorsilicii noastre.. 22---:!5.\1aralllllI85 196:1. 12H. Bdid !\Iare IHf3. Szenik Ileana. 1. JD2:'i--192G). E~lC. : (iiti:\ ::1 li­ ficd poplliard ruaTdlllllH'seaJ:u cd!l1:. Vol.i !!epoatelor. Kahane Mariana: loriul ele $e­ zdtoare. 19'). . I-IG.. 1'. 1 L:. l.. pp. pp.ui.) nr. un.\Jaramu . . 142. Revista de Elnografie ?i Folclor 10 (1965) nr.­ nicart' lUi:\. 116.1. 'onlril)[ll i l<.. 4 l)P. Lellghel lzanu Petre: 1:n Slr2\ celli Gbi­ cpin maraJll~lre.104_ I-Li. (lOG. l" Mirza TIiJian: Obi(ciuri juicioric•. 0 "pecie riislincld a ]iricii oed­ .)­ ?fkl.·~~ IJ:. :'... J.. 1.Revi<.P.iO.i re­ perlorii. Stri~1sld ii:l('ior . Re\ista de anografie !?i pp. J (J q:'if:i) nr.'. 1--1 . 1963 partpi1 1. Mina Tra1all: Cinlccu! de c~itanie din Bihor. 1:lD.i·L Potra George: ConLributiuni la istori­ cui ~itjanilor din ROnl(lnla. BueuresU.C.'ti ::.ll \er!jcilLluL REnista de Etno­ (lrafie . ReYista de folclor :! (1957) llf.. . :1J 7--. II. (19GB) pp. Pop Dumitru: folclorislica .>tik populare -. Mirza Traian: (. 13.'01. Bucuret. Mirza Tra­ ian: Curs (if' folclor HHl. I~--? -A .\ni(>j \oi. 1(>']'--20\l 1-)--1. 126. 13~J.eall.. CUllSHvatorU\ c.[E'd \. Ed.udii (.: (o\l"lltH:LUCi i wnatol i dE' i. parted If. . Ibu. (1917 1) pp. Popescu Jude.h. I 'Xi.or nr. Bue. Baia \ lare 197~L i . Milza Traian: l'Il cintece-:. 12.l cUllua:.i. 4 pp. J{)." \llllicolo~Jie 7 (19.C. 'Nikola loan.i-~ 109.i Folclor 15 (1D70) nr. Mina Traian: SilllcAria j()('uriie Cll [ll<hili din \la~'HnLlre'.]) pp.a de Etnografie <. Mirza Tralan: Folcloru I mUllea! din Bihor. Papahagi Tach!~: Graiu) si folcloru! \Iarcnnur(l'. Cluj Hl:'i'l·19()J. \01. Kahane Mari<wa: Trdsatllri specwee ale doiuei Clill Oltcnia Subcarpalicd.P.:-] d!. Elno~Jrafie.\l. 151.. Inst. 1~ (1 grin) nr. 1. 477-489. IUulicoloqie t.-\.ti 1975.. 2()]. Si· ~Jhetu j\·larmatiei I D3B.: Jocuri popu]are din Oa!j ~i \laramure5 . 153. 1976.1· 174. i (jt)S6) i'Lr.'-. liB. l19Gtl) pp. Kahane Mariana: De 1a Clll tecnl de leagan 1a doine. Porumb Marius: [coalle din :-luralllu· re).!. specie cerel1loniala dislinclj\a.\lnzicolo(111:' 1. cie. Nisior Fraucisc: ~~m!. Casa RC. H PH63) nr. \lwarul :\lUIPtlll1i Etl1()(jrafic til lr<:usi!\tdlic·i.p. ~J9. 1-11. Mirza Traiau: Caden~e modale iimlle in clLltecul popular romilnesc. Dacia CJuj-:\upoca 1975. C .licologie nr . oqlil1<!a! ill l'o!cloru] romane"c. Nistor rranclsc: Poaria Dlaram~lreseanu Ed. Revista de Eillogratie <. Fase. ilNllLLl Lil. 3 pp. 87--.IJ-L • " * htnria ROiU'. 7-26. 16~. 15ti.:1. Il'L. ".iti. ('o:hena"nul G. Pop Mihai: Rcalizari ~i perspecti\'t:' ill folcioristica romaneasca. I.. Lucani el0 :-. 1:3fi. Craciun 51 collnde (iin:--laramurp!)... de Cercet. 1)1:nd e l l (If)9. I :.ical. 129--·131.i folc!or !1r.:<. :?fi4·-309. LiB. CS.· tem distinct al ritmicii pOl)uJare romit­ ne~ti. Hra~o\ I Li.3JO.ti. BUClI­ re<.iului. I :i. l\J:\D. Hii. Lucnlr. l'23-~j··lD tell. [d .J. Prichici Gheorghe: Gcneza melodica a IJo. ~.. Ltnologice $i Dialectolo~]ice.:I. 11.ta \l11zica. Kahane Marland: OOillP din Oilpoia Subcarpatica.1(. Pop Mihai: De la obiceiltri sLrihechi la c()remoniale ~~i 1a speclacole conte111­ porane. l\Urzil Traian: Ob'>enatij pridnd ge­ nela citecultli pnJi)riu-zlc. Co:nunicarf> 1:)7.. Sport-h.l.IUlico!oCJip 7. folclor 13 (I :J(8) nl. nom. Nicold loan k.P.tnullenlc' :llulicdJp . lenghel IzallU Petre: Unirea Transit­ \aJ1iei en Palria "famii.icdl part. Edi:ma \luzicaUI.---149. p.) (1955) nr. J I~. Papahagi T dche: Cr0alitll1ea poetic" popl11ara i GWi si ')uflet. Bucuresli 1977.Li. ~1ir2a Traiau-Ileana Swnik: C rs de foklor mUl. e:.li:1 i'riliisih. 19G~. '. Pop Mihai: Obiceiuri lrac1iiionale Ro­ mane'. Pop Mihai: :'\oi orienLiirj in stlldiile de toldoL Re\'jsta ete folclor nr. l. 5 pp. B7--~lO(}.. 1-10. rE". Pop Mihal: Inc1rt'plar penlru cule9erea lolclorului.26:. Bucuresti Hl70. ni!1nr de joe de pc' 19GB. Re.ionale.. pp. Luerari dC' \1:1.aclel lui Pintea Viteazu.·1 p. Lucrari dc. 7--28.\carl. Lenghel Izanu Petre: Sari>cltoriie IJd­ be!. 3 (1958) nr. Lucrari de MUlicoloUie ::l (1907) pp. (1970j pD..c. '2. 1:U. COHlunican:' 1\)77. l~j(l. lJL Pop Reteganul loan: !)[[. Koda1y Zoltdll: :\I!1licd pOpUlilfd si IHuzica culti:i. Ilia.rism. Luerari de muzico· logie 2.-Folclel[ nr...i lenea Of]! :nc1ite in folchru1l1ld" ra\1lUrC~al1. 70fi·-708.'-iinena. Revista de Folclor H.C.ti lU62..i melouii 'iii: C. Gcnud ~.P. EeL lji('.?­ terea prineipiilor sLrtlcturaJe ale dnte­ cului popular romanesc \'Celli.j:). Comunicari ~tiil1tifice. I!.i Folc. 163. j 3. ( pp. i:31.211. le1l9hel JUI1U Petre: \fono~Fa[ia co­ n)llnei Bihdna. LJ. Lenghel Izanu Petre: Oi)iceiuri (1<:. Mirza Traiall: Pelrescu CinLec:. Cc.. pp. .J. S:.

1015. . :re.. Poezia popl1]ara.tiintifice 1)0 '.>i Fo:clor 11'1 ':)6f: 1 pp. Ursu !'Jico]ae: C"". Bud \kac]0­ miai kia(lC).. Bra<jm' c.19\'. Balade cu. nr. 1..7.c:. Szenik Ileana: \1elorliilC' ritualu]l1i de inmorm\ntare rlin til11ltll1 "'\Jasal1(lnllli. Cerna.e : Prhcipi11 1 maka111 in mnzica pOPlllar1. n.-I 1951 p. 8--9.LC.' 'c: "oara . COllllln:cari stUn­ tificc pC' [('mE' (1" folc1or. Timi5 N'icoara: "S~rigare Di?~:e '-c: cOn1unicari <..-'.~~~f . . Suliteanu Ghizela: . 10. Vancea Zeno: Rollll 1l!Tlic. '\ [anu<..n.e:. 135. '"e In :l de .>..c. 173 "Jet ic(. ~'." . dc e .e 'Ii coro'-\? Brasoy T \'i211a 1RA7. tn4.P.: .}2..'a Bartok.­ lare Bana\ene eli.c tipo]o(rie lT1117 i Ca18 a colinzilor . Suliteanu Ghiz(']a: 11010(lia flllclorului nFii'ica. Pop Gheorqhc: \folloqrafia mll7icill~ a comllnei Su))lnta.P.J 'j~. ComunicarE' 1977.-.1)3 nr.:.J.tzico­ ~L1U{17­ 164.. -104.. cii 111n a \1aranll1re)ul11i IfJ7·L Co­ mUllicare..! :)()(). Dima Cluj.micare 1978.:' ·eC:e7.­ ne~ti. lamflr Constantin: \"pectc alt' . Re":"a " qrafie Si Fo. * * .: C ":::'.: in ('!"eatia lui B{. fl.. Dacia 1971.(i(. 92.. S:·~". ('ElJ .. Suliteanu Ghizc]a: Y.c'c popular din comll'1a 7 e·. 1B-·. COi1lunicare 1976. 133-147.'-. Szenil. :lOH. de de 1958) ti\ele 103. . <(llL. 201.~:.'. ! W'.tempora­ ... 1. ~n:. :-')'clor 16 neila i. L ~'()G. Poezii n0pulare din \ faramu. RCI. 1l1i popular \'ocal si instrumental. Ll1Crdri dc' lll:1!!colo­ 9ie r (1965) pp.c. .e.c. Ll1crari (1(' \fllZico\oqie 7 (1971) p. .cJ: 13. a cOI1l11l'ei Bogda" \'oel.~).\i=oi2" 1a .. 1975.::J"-:~' fca cj~~tece~cr ::'.ura ri:n~iCG m0(e~:' 5: cintecul propriu-zis de p I. . ~05. ~dlllll 1\ eelli l:lem­ Baia e Ru­ iCe ~i IB(I.e:-'e "c­ c'or Baia :'>. j 88. ! Kr.~. 1<11. .fl Szenik Ileana: Strllct.31:-.3--46. Revista de Itno~lrafie si F. \ 1 p.:'>. Re. c. Pop Gheorqhe: Din istoria folcloristj. Szenik Ileana: \mpJiticclrea <I"". Suliteanu Ghizela: Fcctorii e' c mmicii si (.L Innrrlirc si c\·olutie. 141 15L :!():!. Pop Gheorghe: flemer::(.e.1nq'"afic! lllP7ical<'i (l comllllei Tel'll. Szabolcsi Bencze: i\ x'\"n S71l'lad ma­ rrvar vilaqi clallamai... Paraschiv Nico]ae: \ro:o~irafia muzi­ cald a C01rUllei Vad 1{l~.'iC.P. :-: eologice 3n qraiul marunmre~ean Ed.ranlU­ 1970..i si c111Ui . Rc\istil "till. :l. <:>c .1.. Vrabie Gheorghe: Fe) c· .?nJ. Vann'a Zeno: Coptrihl:\ii ia ~t':"· armoniel muzicii noastre pO])111a r e. 108-" 1:!·L 1P.. Sbarcea Georqe: Tiheriu Brc-diceant! Editura muzicala.1. alion ill f'j:0l1l0i1'pmanY Rot]. diot i t \ d­ <. Re" \~. Pop Gheorghe: Ritmul p1111('la~ mara­ mure~ean. £'" P Llll d 167.. I'L. Cn:ll\1:·ical·c tip. 178..'"' l-rsu '\:( o:aE­ 'c' .'::c:" ~. ro!.11.a Fribm£f.'). .. cOl11'.':e· folklore Jlrnal LF.cris.L II. Lucrari cle lllll/ico ' 11 !lii7) pp. Szenik Ileana: Tn~llrliri tipoloCIicc in dntecul propriu-zis.~. Szenik Ileana: Strllctma formej in cil1leclll pOpJ\]ilr. II? pp. .'). Hl/S. 111 12-1. Un.'. .a {.8 ~j 211--227. lli limba frallc P 7d lin1.' i H171) nr 5. lcm..·: ~.' > • " ­ n[. uli 1873 p.>:-:­ 1!'lEi. Pop l\fihai: Traclitio:' a' ... 15 (1970) nT. f'~. 1S!. 1:lO. :< . H14. 136. lion in cbar'te populair(> r1u departa­ me. dnte­ .are. a Tra­ 3rt. C:c· /'J jl1"lnmwntalil (l '\!a:-.ti..' zica 3. Stancu Natalia: Tai::a :-:'e~:( . . 17. rc~ T.: a '<-J J:.)t \laramures.Llcrari 1(. 176.J inlie~ 1967. Pop Mil!di: rClle :c:. 'eCCe: . 1r-..' . El­ vetia '26 at:q'lst 197(i I)op Gheorqhe: \Ionografia nnzicala a comnnei 1 (le Jo's. C'" RC'!'. \fa::'. Ina.::" >:c n r. r :--. 13.1!. ::~­ n din R. H In'l.". F.Iare 1Q7:i.. lllllzicoloqie 9 (F~73) p. \' it"azn p. 1H3..ansurilor popu.-. Ileana :\nar[pnen!a tinoloclica a llllor melodii de colinr15.L ]9flR.a . Lucrari d(~ ml1li pp.). pp. atr)fUi 170.]": ' r:u1c ' n. J :l'~. IRS..'if 11"i ill '.:=. ca fOlclornllli Cl):)':::.:1. .Ii rr 1. Lllcrari ric "hl7i· colooiC' !1 (l96q) n. Solomon Adrian : '\lono~frafid ::-':7. Gh. 19.a. '.1h.L \Ianllscris. 1). 341-<3. Szabolcsi Bencz.. =':'...' nr . n8.. Rue. Pop Gheorqhe : \1 1). Luerari c1e muzico­ 10gie 4 (1968) pp.~lU(l. :c·:a :!. Cn'1slalari ({cneralC'. ~ 'i'5. Baia '\fare 1973. mclocliCl:' in uncle tir}llri a'e propriu·zis. ele (li­ plo111a I ()i3. *' * * Poe7ji pOp'j]arc rom2J:1c. Ripa Isidor: Balada \1iorita st colin­ dele maramllreSE'l'p. Cons. 1 ~ (H. Ire 51 :dUH'!.'\lu7ica VI. . 4. :::::. p.it2 '~Ji-:' ( 1fl:ifi) nr. Crsu Nicolae: ."': ....~: R". Pop Gheorghe: Traditi(JI1 and il10\'a.q :CiOfli t :lresti "eJ!uL liL t 7.ll.)"t..1:. Pop i\'fihai: Pr('~a <: elor poetic nou··. Q3. 195~ D'J.~a c:ica a de 1'. :~2"'e 1 ~l:l. 107--119.e. i~tori­ 177. Ursu l\'lcolae : ~ monolfrafia c~_· ra 1(J:N. Vieol Adrian: Premi7e tE'oretice . * . popular Stan patras. Pop Gheorghe: T-Ion:-a lu"!c/i.'j. ai din j 1975. c ~ C r:-':'-a'.! ..

iamiir Constantin. sec~ia de etnografie Siqhetu Marma1iei."1 L .\1117cica anii 1O.--41 H '. " * ""Flacara"llr. 21 D..faramures" din anii HI76--­ 1979.'-.OB.lar­ matia" pe anii 1974··-1978. 4 pp.'07.:1~ .. oJ. 211.... <> • Studii rip m 117. ~ - t': \ ! ! J . f­ . 1889.. Ed. .11 J..ii Folclor 10 (1965) ur.'­ . Sesiunile de comunidiri pe terne de etnografie $i folcior eli ocazia fes­ tivaiului de datini laice de iarna "f'.. (11 !l4) din '27 IV 1978. " .. 218.. t'l! ~ \'I! 1. II 1980. ZamHr Constantin: ContributE la cu­ noa'. . " " " Re\'ista de Etnoqrafie :...• * * Re\'isla .\. de Folclor Buc. In')!.i cologie vol. liarul "Pentru Socialism" db i>. I-­ ZfARE. COMUNICARI :!09.iterea istoriei ll1uzicii poporului roman. "1. - . 19513. . + :'. * Stuciiu de cercetarc a istoriei ar­ .. I­ ~ " "Cutinul" I. • L'Jcrari de Il11Jzicologie vol..• • . . :m:3~-3T3. " . :ZlO.r-~ ----.Crain] ~Iaramure~\llui" anii 1--­ xvrn (1 n:~2--1949).j2-1D7B.. 212..: .~ # r:~ .• " ..if Foldor pe anii J964-1978. :2 lb... '­ ! " I . Muz.'Jasaud..:t--. Rcvista de Etnoqrilfie . Victoria Moldovea­ nu Nestor: 132 clntecE~ $1 jocuri din '"idS[lUd.ii Hi70--J 9/~J. 220. " . Despre periodizarea unor melo­ dii de doina din .-'1 uzeu 1 Maramure~ean _.pi a!lii 1Q70 197:3. Sllpliment al ziarului Pentru So­ cialism . 11. " * * Revista de Foldar 1956-1960. . . REVISTE.

in contenlp~)rdllc~tat.L ">1 PREIE~ I-\R~.d fnlclnrultll l~iUhr'di.'.(~_r.du: j • Prt~f. mc!odie :. Traditie :>1 illOYdti(.- -.: Ci:_:7~_ :-.' -') Cintec ~ 4." 5.-::·.f::oli{ 'J·~rnuzira!e. Mdoc:' L Joc. C c> de l"::d --. .~ ~-: . 3.\ TEGORliLOR lDf~TIFlC"'\ Tr'.\1 ")ITD1U !1\JTRO!>UCTTV.1.l.:-~ I.1'-" $i folclr)]'ul maramnre" 0:0 . HEdd Bdrtok [kid Bile!6K 1t 1.-.JEl.:~:.ul flelltru (c. ri!m.es€ n e lnstrulllcnte si Idut~Hi din :\faranuHt::S L \-a](Jrifica:'0B tezaurului lole !<lric in cadrul sr0lii t i~tj r 'C' mas.1'. L ! (:~ (' 1.d:»-:9if"" fL l{ . /·\Rc C.rc'~ .' ' ''.. \'er5. L>atfRt:D'?~~ Colir:de:r'· ]! Cin:"~c- lIL FoJ(: ..· 2.!i("<II:u. criilstdtitri '.1 5i publicdl (!.jC':' _. !~f'P\:-'" R·~'pe: -'::::1'- s: ~'~'~f:.:o IV.! -: .. Hc)!" :..kre.:dune 1.uitn:c iZdri (l:--uprtt culc'yc:-ii !11t1zicale.:' ).'::~. IdcPd unei culegt!fi cornpk·xe p(. . Ho. J: _ -.0 71 f"o 7-1 _ ~:~S:~ 79 .( ~. 4. Rt::per"t.::: 3.. vechi H(.]t(i 7 ~.-1-:'. [.l'rcet(lt~> (1 IIar!d lucaUtcitiiof ..-cl. ~ ':~ 1.'i 'u BI('. Tib. inar­ CUleqel('i.T c··r~ :.1 CVPRI~S L)~!l parted aLl ")r~.\ Sl~tl_'nlU ~ S':-:"-:::~_'.: :'). R0Pl:i. ": :~. L I. pe::~tc: l.'! :->•. Jtc .~~ . .. Cintee.( dl~ljnal~ . CRITE?Ii l. 11 1') .1 dntccele 1lli'i'amu.iclf)rll! din ZODit I. prt"l11 ':.~'. -" )n 3n <: I~" :-'L\TEHL\Llf FOLCLORIC At COLEC!.

i-ll'.h(.\.. ('d <L.d."l'l. ('hlc'nil (I<' cit­ 'u! H('pcrtnriu I R.. DE FO. de fbe dp..1 Jocu. '.:evierl lel mOl1"(ti <if. indicf' dt? cln'f!f. '" ' -:"""'"''''~'"~-- r .'ui ((It(.. lrltecll! prep! 1 Gldi HiJUd ( lar(1~i r 10t"I. d" IT . co: [eTl .ute...tru:··. !..­ i:lb..< I CdYd( t('ri·.) \."fod(".iCatt\ in!.J':ic nunti~ (i.Khetil 1'\0\[: ~l -. C OR Mt71C.. in II ({t'm. R»p.i prell1cl~i.. ..'p<...' blhlioqTilfk nihlioc!ltlfi'j L" .tru~>_'ntdl~_') rnelodH cu i de 1 I Cir:h'( ul pr.i.c ".l'.. ('.'~=~t(::-\·()(.'" .~.. t" :'.. d...-.