P. 1
Gheorghe Pop - Folclor Muzical din zona Maramureş

Gheorghe Pop - Folclor Muzical din zona Maramureş

|Views: 754|Likes:

More info:

Published by: Sergiu Aurelian Negrean on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2012

pdf

text

original

".

Qheor~e atl.pop

• ••

.

-

..

-

.,

COMITETUl DE CUlTURA $' EDUCATIE SOCIALISTA AL JUDETUlUI MARAMURE$

CENTRUL DE iNDRUMARE A CREATIEI POPULARE $1 A MISCARiI ARTISTICE DE MASA

FOLCLOR MUZICAL

DIN

MARAMURES

Profesor GHEORGHE GH. POP

SOCIETATEA PROFESORILOR DE MUZICA SI DESEN FILIALA MARAMURE$
ASOCIA TIA FOLCLORISTILOR $1 ETNOGRAFILOR DIN JUDETUl MARAMURE$

1982 ­

d

Ii]

be
I'e

1 iZ,\ L\" '.[\Ii / \ I(]\"

"[:v' I:!'


___________"",-.................

______

"

"

;

~

7

J

l

"

)

l

h

,

!

!

!

I

'

~

!

!

I

I

:

r

I

l

l

l

~

=

aces!e adevarate opere de arId populara ca 0 expresic nneayoastra de a pastra portul stramosesc, obiceiu­ a merge intr-o strinsa impletlre cu ceea ce este nou, , pe ceea ce au iacut stramo$ii llO~tri in trecut, \'om cOllstrui 0 societate soclalista puternica, ~iuri1e, portul stramo$ilor n05tri care sa ramina " Yd doresc sa IlU uitaU lliciodati'i dceasta".
~ICOLAE
_ ::: '.U',

CEAUSESCU
")rd,)ul

i::',:rf':J r'.J~ti~d In 2e:u! \-izitc;l d" lu( ru

'''hell

k

'u/<)

Ctl

-~;nul

lY7 t;

'\

, - ,,\.:

,",:':: ,\

~. .'.'\:~
,"',
.,.1;'

',\
"

t

,\', \ : ,

" I,-

,
\\
\'

"

I·":'
,<:

\

­

'\',

.:<\ \\

\
\

\'

,

~

) ,

\

.

~-:

;;(1

__,~--_'i\I"
_____,' c' ',"-\ , "
,",'

'\>

.'

-'-I

, ...

,-, '\

._---q

DIN PARTEA AUTORULUI­
LucTarca de fala porne$te de 1a realitatea muzicald
(l

ca

plna in prezent

0

monograiie

acestui tinut din Depresiunea Maramure$ului, care sa cuprindd loate

genurile foJc1orice identificate Jipse$te. Nu sint absente culegeri muzicale mai vechi printre care amintim pe ceJe ale compozitorilor $i folclori$tilor Tiberiu Bredjccanu (noiembrie 1910) I$i Bela BartOk (mar lie 1913) ambii Insotiti pe teren de neobositul iolclorisl loan Bmiea. Monograiia muzicala prezenta implica astiel
~i 0

problematica deosebita ce constc'i in urmarirea melodiilor culese in urma cu

70 de ani, fapt important pentru geneza $i istoria fo1c10rului din aceasta zona. Co­
lectia Brediceanu apdmtd tlrziu (1957) nu cuprinde

un

studiu asupra folclomlui inaccesibila pubiiculLIi

muzical 01 acestui tinut. Monografia bartokiana (1923),

nostru larg, nu lng10beaza toate genurile $1 speciile folclorului muzical de aicl. La aceste constatUri se adauga $1 ImprejuraIea In care a iost cules mater1alul (1913) Clild Maramure$ul se atla inca sub stapinire strc'iinc'i.. Bartok gelsea in satele ma­ ramure$ene
0

stare de lucmr1 cu totu1 Inapoiatel, sate intregi de anaJfabeti, pro­

ductia casnica artizanaJel a mai tuturor iucrurilor de trebuinta zilnica, viaj.u cui­ tural-artistica slabel, Jipsd de mijJoace $1 co.i de comunicatie etc. Bogeltia $1 rigoarea $tiintifica a monograiiei in care Bartok ne del primele con­ sideratii privitoare la muzica popularel a acestui tinut n-au putut evita unele scd­ pdri generate de stadiul $1 conditiile Istorice de atunci, iormUJlnd teze discuta­ bile, uneori ciliar contradictorii. Asupra unora din acestea a revenit el Insu$i, iar asupra altora ne yom reieri noi pe parcursul prezentei lucrdri. Din bogatui material cules ulterior in Maramure$ $1 publicat de celtre Coml­ tctul de culturel $1 educatie socialistel prin Centrui jude/ean de indrumare a cre­ atiel populare $i a m:t$cdrii artistice de masd, Jipse$te

un studiu care sel

prezinte fol­ constatari

cloml muzical a1 acestui tinut in legatura cu evolutia faelorilor suiiciente pentru a motiva
0

social-istorici

preeum $i in legaturd cu viala de astelzi a moro$enilor. laid c1tevu cretizatd in volumul de fatel. In rastimpul anilor 1965-1979 am euprins prin

Investigatie mal amplel cum s-a dorit a Ii cea con­ cercetdri de teren 45 de concretizata in 619

sate $i eomune raspindite pe vo.ile lzei, Marel, Coselului, V i$elului $1 Tisei iolo­ sind metode moderne de imprimare $1 investigare, munco. plese de folcior muzical (departe de a Ii toale culese). Incerco.m cu modestele

contributii sel relspundem unui deziderat mai vechi exprimat lntlia oarel de D. Densu$1anu care nelzuia 1a realizarea acelui "corpus" a1 toiclorului romanesc. Folosind experienta acumu/ato. in ultimele decenii de foicloristica muzicaiel romaneasca - continuatoare a $colii etno-muzic010gice fondatd de Constantin Brdiloiu, cercetelrile noastre, fJazate $1 pe studiile Eugerliei Cernea, cercetiitor

5iiin[ific In lmtitutul de ("'rc("Wri ! In"l"

~j

l);u/t'C/ul')qic,'

Jk:·ilf,'~ti.
(1(11'(1;

wlin­
clc
C'IU­

(it l)F,bl,-mallcQ (})!)rdafd de BeJCi Tlc:rt6/t. fJelitru n n'rifica stadiui
'Lltic a [oielow}:)i Inuzical C'UIC5>i stwliat

ae

marele lnaintCl5, (1m uhl)rc/n/ t(jute
ulll

genuri)"
wwUtica

II,t':ni/,' In teren\(lU ccJe pC' ('ezie de di,<;pnri{ic',
(l

puc; \ul1
(l11ii

,)iJ~('r

l<

ziiei dc (ls/CIzi unghiurile moi pu{in

luminnte in

priml'lw d, '('eJlli

de secoluiui no ~trur mai /Julin dzi/)i/r:'
_'vJu/'~ui

1n ]u m i no fo lelo r i"i tic i i ell' dune i.

In /)(1no pGrte culegcrile nu cOl1stituil () mUllecl de ccilipQ 1n C('/ui)()[(lrl' ell: mwaInUre.5ean din Sighctu \Inrlllu(iei, r\sociotin io/ciori.)tiior {lin mUllicipiului \:jiqlwtu \jornwli(·j, unde ,';('
\luramurr'5, Socicfatca prUi('50riJ(Jr cil' IW1Zierl filiCLio ,\ lurullwrc5, Ccrqli ric' jul­

c]rJ[ de pC' linga .Scoula fit' muzicu

(j

did clepw; lllatcriniul in cop!i comtituit din benzi de maC/nelotun, [exlc p;xlicL',

i

de nh,er 1,-(ji ii ir,!r;o!i,,'
PCI!iru C('('(1 cc

om putul jIltrvprinrit- In

(1('("\1

\

ost Wrilll ue/Lie LUI Cl!(l(Hiiu

ft'­

yretutului iolclori'it Xieoloe L'rsu, (I c(lrui (/i~cipo! urn jn,;t, corc mi-uimiwlllut
primjj pO.5i ,pre nliegel<' .5i Cl'fee/me', uc7ue iil'r/Jinli 5i

,incne mUIiullliri,ck­
,)i

pjjllQ [(·cuno·5tinld coniercnti(f[uiui unil'. /Jr. [rC[inn \'1r:w (ie lu ComcrI otowI de

\Iuzico "C. /)im(l" Cluj-'\opoeQ, ('(Ire

(j

g(l\;1 limp )j

iUI

illilc1 iJllJl(lPJilll6

>i ull)(lore

111-0 ujulot

5i lndrumot.

Ne inckplinin1 ''ii 1l1clnt r )rircCl iutc1 etc eei pt'ste 8U,; iniorIlwluri {awni Iwrnici, ell firC', mfntf' 51 inimdrfes('hi.<;f', recepliri 1a inten/iilc nnnstrc )i gnta sii sClcri
iic(' din {illl[Jui I')r Jiber, ("tat mom5w1ul cinto",
li.'fpreU
sfJUl1t' ()

lindd din /)o/[j1)i), in­

lalenln{i c1ornic:i cloer

CCl

numefe jor sd fit' seris :;i auzil moi dc-purLc.

T(' nierim OCUn? (fc('(l<;f(i II/crOff' Inr 5i c('lor c(' ,'nr <:;6 cunnascd c;i <;(1 yu1f};ifice

ILinuf'atuJ io/clor nlL/zleal aJ :\jornmurc5Lliui.

,

-~-~

~p

REF 1\ TA-­
I

Lilcrarea Foldor ll1uzical din Maramure, realizala de prof. Gheorghe Pop dill Si~Jhelll IVfarmaUei, cllprinde un amplu studiu introductiv (inlreqit ell feluri­ Ie note 'ji 0 bouala biblio(jralie) ~i colecHa de foldor (nrmdta cit' ('itl>\ d alH:'­ ;;;i 0 parl(;~ si alta impuniuc!u-se alen~iei Hl e(Jala Il1dSllrcL ["lC' e\iclent Ckl 111 acC'asi21 lucrare prol. Gll(:>of()110 Pop \alorifica, intr-nll mod integrator, 0 culecwre persona!d de lolelor nnllicdl lllaramUreSPiJll, maL 111ulle"lilclii pPrsonale a.:;upra acestui lolclor ("lL.:;~jl1llle in c:adrul unoI' "t'SiUlli sliinUfiu;> rip C0ll111llici:iri, inclll'ii\ illlernatioJlale), preclllll !;Ii 0 parle din bogata sa e'periellia de indrumcilor, conducator !':ii dirijor al unoI' formani arti'ilicc' de dmatori din l11unicipiul in care l'ii desfii~oara activitatf'i:l. Cllnosc mai bine lUCl-area 1]1 forma pre;,enlala de au lor cind, In calitale clt' referent a1 ei, aralam e5 depa';i(H;;te Cll mull cerintele unci iucrari de acest fel. lot alunci, in le~Jatura ell nnele afirmatii $i consideratE din sludiul inlroducth, formll:am cHeva obsen·a(ii critice ~i. ill per'>pectha publicarii, fdceam $1 r<?CO­ l11andari concrete de imbuJl[\Uitire a continutului aceslui sludill, pe care aUlO­ rul $i Ie-a insu~H; iar in noua redacturf' a lucraril au fost Op"rtlt0 toate lnaH'p­ Uirile suswrale. \Jpntionez insit crl toale {lcestea l1U privesc malprialul folcloric c:in colectie. Pri\ita in Sill(" C()j(·ct,ia so impIIIH' ill mod deo<;eblt alen\iel slIb mal mult.;' d'>jlec:le.
Pin~i (hl~\zi, prin cele iil:) folclorice pe care Ie include ~i prin cel(' -L> localiti1ti cercolale, (Isle cea mai ma<;1\li coleciie de foielor Inll/jea] din \fa­
lillllU (e~ul

1storic.

toatc' ]epC'llori ~jellU rilt' !':ii speci i I(I role lorice 111 \I zica le e"ist('11 It' ill acesl tinl1l (usUi/_i (',>Ie' (jH'U d,> prp'>uplls Cd mai pot Ii id(mlificalp aid ~i ait(, d,>C'lllenea cate90riil­ In co]ec\ie prepolldl'](·al.~; hoUiril l1wlodiile aulentic maralllufe-;;ene, dar IlU ii[1ShC cele ajunse aiel, inca mai c1emull, din RIte \inlltmi ale tarii ~;i conside­ rale de localnici ca ale lor j lntre aceslea ninel mai ell seam a mrlodiile cinte­ ('t'!or 11('oca/ionale de 5li1 \ ('chi din ArdeaL eu acest(~ aspecle colectia este 0 ac1e\dralil mOl1ografie a lolclorului muzi~ cal din Maramllre~;;ul blode, 5i tOlOdata. 0 rcaUl contribntie' lolcloristica (tinl] "eama de fapllll c~i in cea mai mare parle a "a colectia cuprinde un materia] llledit). 'Ma l m nil d.eci l a tit, aplicarea metoc1elor mode rne in cercetarea acestui fol­ clor (inregistrarea cinlecelor cn mijloace mecanice, respectarea principiilor de lran.;,;criere a melodiilor dnpa leejile sincretic;nmlul vers---melorlie, folosirea <;;elor, (1 tlnui 9hid de anclwta elc.), confera coleC'\it'i ~i luerarii () cerU ~illutd "tiiiltiiicd. Este concludel) tel deci llliiitatea acestei lucrar i alH pentru folclorlstica lloastra muzicala cit $i pentrn mi~carea cullural-artisticd de masii. moli\' pentru C(Il(' I'd Sf' implll1P a fi publicilta.

ell princle

Conf. dr. Tr. Mirza Conservatorul "G Di111u"
Cluj·1>'h1pnca

I

-.-~.....~-----~-~--- --.~ ...

--------

-~---.-.-----

..-.------ .. - - - - - - - '

,-

/~

OR

)(

>

'/

2

AI1)nOO(JINI nlOnlS

J."horia pa lUn(Jll" strabat data moro:.ndile pregnant in folcJor.. I.l­ murc5ului in aceastd largZl actillne i-d reye­ nit lui Ionita Scipione Biidescu.Jr origini i~i ira9 seVa de la stramo~ii :::: liberi."1aralllure~" autorul sub­ .Le speeLacoluL prin aeeste l1lutatii virlutille ar­ listice ale ouiceiurilor din ::-.Ha \eaenrilor dUPa Clllll 1\e-o clovedesc .mula poetica ce se zice ell prilejul a­ . rei (>llirea tinerilor de dimineata pen­ '. vechi a$elari .raramure5 Silll inzestrate ell noi fllnctii. :.ea folclori­ : (:. a conceptiei lor despre lume. ~Jase$ti daUni $i obiceiuri ale ::'. ell c:it mai mull trebuie transmisa \'iilorului. pe pu­ trlva e\'olut!ei mentalitatii oamenilor. este 0 primll. spatiu $1 fUllCliun8. arhitectura."..) articolul "Seara e Slnt-Vasli in . -2 pulerniea lraciitie se-mplele~le cu pre­ : aseie docnmente serbe pe hrisoa\e roa­ e: ':e \'feme. port.fL: recunoa$terea parilor ale5i -de Cll searZi. Aiel cne'atia folclorica sou ..). alci din \femur! slrabune 1nse111­ '.:2rea parilor din gare! dntincl yersurile ce .ocio-economica a comunelor au influenlat ~i influentea'lR acesle muta! i j a. prisosin\a sapa.. obiecte. in tropo!i­ Le. mai demna.ea alestale do­ . Intrea~Ja zon~i are un caracter deosebit -:: unilar. DeSpO\'drate de 1esu] ma~lic de allac1ata 0 semna de creatii rituale specifice folclordlli obiceimilor "p rr0fac aiei suh ochii no)!ri in manifestari arLisLice sarbatore~Li in care precumpi:ine:. de asemenea "Foaia socielatii pentru cultura ~i literatura romfma in Bucoyina care pu­ blica sub titlul "Doine osta5e5ti din patrla lui Draqo~" . eu alit mal mult 5e cuvine ea :::.J.strata in epoca no astra.a aeestei zone se fac numai in cca ele a Jua jUl11dtate a secolullli al XIX-lea.. obiecte. .ci \-ai ca $iragul de marge~0.~~. Ja fie­ :'~2 casa..13. -. totul e inchegat aiei: oameni. 5e schimha fura eOll­ tenire in timp. porti._~_:".::::1Ulai nostru. omo~Jene.':".Ii ale £jenezei ca ~i ale conlinuiU\\ i i -:.icei intllnit ~i azi in cite\-a localiUHi. tal moro!iianu' spuntnd Cll :' ':e in ciuda oricarei opreli!511 \ reme1­ .clii aparitii de lexie romane~li.c:eri care se 1nseriu in aeti\"ital. foJ_ :ja~~reaza clorul maramure)ean s-a imj)u" prin ongl­ llalilate. in :l 18()9 maramure~eanlll Simion Botezanu ::'uDlicd in "Familia" (~. :epind din secolul al XIII-.7. clar ori9i11e(l lor in ::. dar nnmai poezii populare.la. :'e acesle 10curi de Iblurie ~i lefjencJii.o(.:. iC(J{jllCl \ ie a gindurilol :... de infJorire. dar ::: ales mallifestari spirltuale caracleristi­ --=.B.a -.e poate c1eslusi mal bine Urea ~i mentu] CR aici in lc-g5natelf' hori. :"econtenitele in­ noiri in baza <. _ .anului 0 fae mai jrLl~ moasa..6. boqal. aici gase~ti in fiecare sat.e folclorului t11uzical in general si eel !i~ tNar in special. propriu zisa $i care atesta a$adar ince­ :):Jtul extinderii cmentului folcloric $i asu­ ). Toate piesele ce alca­ U .~~ s~ er stalornic la holarul de nord al .. cu­ . noi contumri.ecificitatea.. Revis· la "Com'orbiri" a publicat 0 seuma din elE'. spiUarea fetelor la riu ~j ".cele Imechi­ le ca gen sau obieei ~i care ilL! mai core~­ pund.turile arheologice. 1n excursj­ unea ce a taCllt-O in zona a acJunal cn en­ tuziaSlll ~i sirgninta productii din mai mnHe localitati. slnl supnse transfOfmariL capata noi \ alente. Perenitaiea ealeqoriilor folclorice ell rosturi sociale S111t ea peste tot 111 tara :in permfinenHi prefacere. de la leagdJ1 pll1a la mormint manifE's­ larile au aceea~i Wne7. :. case. alalllri $i de c('lelaltc' calecjorii ale obiceiurilor. Vorbc~te despre le­ .ia $i \'arietalealui fara sea­ miin.. Cea clinlii actinne III scopul culegerii folclorului maramure5ean s-a organizat la Bucure$ti in \"ara anului 1869 in cadrul eer­ cul\li literar "Or-ientnl" inyesti~farea !'lari. Lipuri de "':.apt e texle (:".~jeL ~1aramure~ul istorie are atestale >. INTERESUL PEN'l'RU FOLCLORUL DIN ZONA Primele cnle~Jeri de folclor literar.i de reper~ lorii. aiestare a repertoriului de catanie care era des luI de numeros. parcd nicaieri illl <.jaza printre altele legatura strinsa dintre dnlec ~i poelie.:.:l:entar. -" abatute "Am fo' ~i-oi si".ure$ene sinl in$iraLe cle-a lungul celor :'. LrtIchipaL in C!t'CurSlI] \cacurilor 11\lr-o 11m] liludine de caleqorii de qenuri ~.e rostesc fetele. ce 1-('1 7i1mislit moro~Allul in deeursul 'lbueiulHatei sale existente. cintee ~i joe iar ::::a aceasta celllia spiritllala de nepretuil ::Jartinind poporului nostru a iioutit 111 ~emuri vilrege de un milenill mentina .? concenlraLe. Salele ma­ ::. -'-eslit pc loate Tneric1ianele pesle tot unc!e -::'~l purtat so~ii sai eei mai :lnzestrati.i simtCiminLeluc care-l anima...

'c scurta din rinclurUe celor l:!O de Imd­ :6:ori pe care i-a dat Preparandia Romand.. f: bucurie.orldJl\d eu Lotul I-a consLiluit illIlin~area "Aso­ pentru Cultura poporului roman din .ilaramure~ean..D!~ :9!i1 Ja~:.=. ..i contributia la trezirea con:. un ~::dragostit de creatiile arListice populare. ______ -: :-::ajoritatea lor pe tema dragos­ .n. penlru !loi. dansul care s-a jucat 1a balul de 1a 1882 cu ocazia lucra­ rilor socielatii pentru fond de teatru.])rago~ianau ale carel statute au fost aprobate in anu1 1867 aducindu-:..t. In ..c. fiul Comite­ lui suprem Iosif ~lan din $ieu culege cu pri­ cepere :.:r.. "va cauta cu tot dinadinsul sa afle pe cineva care va putea scrie ariile muzicale".:isemnati printre care._ .. Bredieeanu n-a schimbat nirnic din parti· tura originala.eni" .tii pentru fond de tealru prezidate de 10sif Vulcan . eel dintii organ de presa rOllldneasca din Nordul Transilvaniei.1. de e1 veneau intelectuali ea sa asculte mindre­ Ie hori romane:. rude nrin alianta eu familia !\iIan Iosif din $ieu ~m crasH prima ediiie a ac(.ean Isletor )'lan (N.B..-= : L _. Intre altele e1 "propunea" lIc1ntarile :.. atmosfera intelectuaHi ce se creazl!. ell c \ca­ rea : stir. Gl:H rlj-.i armonizeaza cn lalent un minullat naG· text .: --:. petrece­ re romaneasca n-a fost in ).. "Daca eventual va trimite Bud ariile. a lacul studiile de drept !?i muziea la Budapesta) are un clans poporal "Ardcleana".. Brediceanu din Sibiu tot pentru ariile aces tea.sim de asemenea jn aceea$i biblioteca acela$i original fotograIiat pe pUici de slicla. fll' Bir'E nos: mar clo~ Isidor Man (1857-1878). prezin ta un interes deosebit.. cdi­ tia Rozsavolgyi din Budapesla. cintate 1a vioara de Bu­ .sim in pt:rsoa­ na lui ~teidn Perianu care (naseut 1a ti ianu­ arie 1841 in Boqa l{omanb.B.. autorul yj. Organizator . In 20 iulie s..:::1tre ei s-au recrutat 0 seama de earturari .'? (~. 1908" Tit Bud. '-fa:: tie: ofie: heri) ':ur~ t.'? se rasfringe ~i in p1anul activi­ ta~li folc1orice. dela anul 1889 incoace" {KB. toanma anului 1862 avind menl­ :"'. 197).'?i citi\a etintre re­ prezentantii primei generatii de culegatori . astfeliLl nume!?­ :.'?te. 2 satiri­ -::.'?eclintei Societa. :~::'dturi. _. a ~·-ii lonita Badescu slut crea­ . Dealtfel se pre­ giHe~te sa vina in !vIaramure~ 1.Lat prill intermediul un or institutE ..:.B.: __ :in )'Iaramure$ doinele D. J. Tot 0 creatie a Asociatiunii care ia Uin­ ta in 1886 a fost :. ':':-.\Uharv a lost Iuat ~i de Tiberiu Bredicea­ IlU in -1910 $i publicat ill colectia acestuia..J:ncllL de 0 im!-.~ cil:Jilcl.i dansurile nationale execntate de preparanzi (B.tei lucrari.1are 5i 7 de peLrecere.i "Societatea de lectura a romanilor maramure:. se deschide cu Cintecu1 Gintei Latine a lui Alecsanciri iar inceputul balului es te marca t de jocul popular IIArdeleana" joc de pere­ chi.·:=:c:::_~e~··.-:. De~i eu 0 exis­ :f::. . ii serle Tiplea lui Bianu 1a 22 septembrie 1908 va rog sa Ie supu­ neti unei crHici severe. . probabil la sugestii­ Ie lui Bianu. avem prima referinta eu privire 1a culegerea folclorului muzlcal.9..)..:.'Iihaly din Sighet. sa admire frul11usetea corurilor roma­ ne:.ti. el are 0 remarcablla raspin­ dire. ·c_. chiuturi..1 Tiplea. datata "Biserica Alba. I · ___ _ _.Iaramure:.leni. 0 al­ ta lucrare a sa nepublicata.:lea Docenjilor Romani din Maramure9".-..los pe ca' re-I publica Ia Budapesta (N. P( :Jr..1r. clesclnUUuri" 2~:~ cea dinti'li precizare a termino­ '" -::-:e~::oare la folelorul lllu:zical mara­ .__ _ <:-:t dntece de ditanie. c Jr:. :_=.lectiunea sa nume!?te astfeliLl .: 5C! iormeze cadrele de invatatori neee­ . lucrare nelerminata..18}.0.:-.sti~uiti intr-o asoeiatie proprie IIReuniu­ .'?itia.'?i Victor Babe. Incepind eu ultimele doua decenii ale secolului trecut perioclice roma­ l1e!.i Cintari ro­ mane9ti deGicaLe llliresei sale Maria Mihaly (le Ap~a... avui rara norocire sa vad petre­ cere romaneasca in . Alec­ ..':.ile lucrarile ..l:UO). In bibHo­ teca familiei Sofia ).coa1a eondusa.. publica in pa~Iini1e lor tot mai numeroase materiale 10lclorice trimise de tineri earturari mara­ lllure!.j rna:-: '""71':7: a7' '.4. astfel ca volumul lui Bud va cuprin­ de numai texie poetice. in ivlaramure..joc fecioresc. Concertul ce urmeaza :. ~::cizare: "Hore. Patriotism local! .lti din Transil\·ania !?i din tara... prelucrare pentru pian a unui dans popular facula de primul compozitor mara­ mure:.. In scrlsoarea lui Alexandru Tiplea di­ tre Ion Bianu.'?i sufletul ?reparandiei a fost dascalu1 Ion Bu. deoarece eLl­ princle prelucrari de melodii de joc clin \la­ ramme.tiin­ tei nationa1e a romanilor de dincolo de Gu­ til. _:1 cintecele sale: dar in :\Jara­ ..: D'JC ari::E co:ec am ':" narti ca:a r' . . . pe care Ie improvizea­ ~ ..Li. Scopul pe care l1i-l propunea '. este Potpuriul Compozitilllle (ie Arii..: dans popular din satul Ap!?a de .itia.. unicul exem­ plar care dupa cum ne informeala Lucia . pg.0eaE ai folclorului. E yorba mal IntH de "Prepa­ ''=':::'10. Pin a 1a urma nu s-a 9asit nici-un localnic pentru notarea a­ rlilor muzicale lueru de care se indoia :.. Jocuri ...i bine acele arii"..'?anescul . "Fir€.a:e ~colilor din Maramure~..l .Iaramure:. Un all exemplu de inLl!reS pentru mi­ llullaLele hod ale zonei il gB. Komana" din Sigllet care it. ~2a~iile culese de el. Transih'ania chiar acele se n11­ _.].107. :"'i'i_. A doua zi eu prilejul unei excursii 1a Slatina s-a Gansat jocul AP... fiindca Cll greu sa n anat partntele vicar pe cineva care sa serie precis :. In 1('­ -. ra ~c: ­ 1i7ee Rre.::-_o:~ai.. . Aici 1a :.ti :.10).i deschide : ~:-~i:e ..i dan­ surile nationale"..edintei.20) Atunci cind apare "Gutinul". ~Ja. noua ne-ar placea s-o faca aeeasta vre-un [. (.-ara anului 1822 Sighetul adaposte!. 7 au­ gust n. avem in fotocopii exemplarul ()rinical.\t1.

prima de aeest fel la noi sub tHJn) : Cin­ teeele '1oDorului Roman din Maramures" --­ care trebuia sa cuprinda contributia rieca­ mia (lintre culeqatori dupa cum unneaza : -. Asa cum afUim cUntr-o serisoare a lui TipJea catre Bianll din 7 august 1908 "se preerateste sa vina Tn Maramure$ Tiberiu Brediceann (lin Si­ biu". Principal a aeth'itate c-arbnareasca a lui Bir10a in rastimpul petrecnt Ja lend 1909­ 1913 5e desf~soara ill dmpul folcloruJuL bo­ rratulul material ad un at anterior i se adaucya aCllm lucr1ir1 noi pentrn ca in dona rin(lnri in acelasi sat leudnl .Vo­ 11lmul I Balade.1aramnres spre a euleere ariite cinte­ .'. partea a rIoua :\rii populare arll1­ nate si notate de Dr. totalizillr] aproape 1200 de piese. Prin bogatia si yarie­ t.). 26). Si unul si altul all fost insotiti pe teren de foJcloristul loan Birlea.'alorificafa coresplln­ ziHor Intr-o lucrare ampUi (Ie mari propor­ tii. La 0 eercetare mai atenta rU­ lrul pe lUi­ oa­ lU­ Ull . Aduce in schimb un element nOll: multe texte au fast notate in timpul interpreti'irii lor simul­ tan en inre9istrarea melodiilor. lOAN BARLEA Referindu-se 1a volume de poezii populaTe din Maramures tiparile inainte de 1910 in coiectia "Din viata poporului Ro­ man". Lucrarea a fosl inain taUi Academiei Romane dupa ce fllsese stabiJita pina in eele mai mici amam111te toata struetura ci (B. Tn timn ce cei doi marl fol­ clori$ti muzicali 1a diferenta de trei ani lJn1l1 elc aUnl inreqistra11 Pf" rilinnrl n(' fo­ nOfjraf san dllpa 8m: melorliile.2. profesor la A­ rademia (10 \fuzidj din' Budapesta. preCllm si din arta ehilor bis0Tici rle lemn. 285). aceasta conlucrare anuntind din timp actiunile ~tiintifice ce se \-or llltreprin rle in cadrul institutelor l1loderne de folc10r. s-a in­ stituit chiar un premiu. partea a treia ArE populare arluna­ tc si notate c1e Bela Btlrt6k. COl1!~ti­ ent fiind dt 0 asemenea cu]eqere trebuie sa se fadl neaparat in MaramllTe~:ml istoric "ti­ nut atH de interesant si atH (1e putin cunos­ cut" (B. IDEEA UNEI CULEGERI COMPLEXE POETICO-MUZICALE.He s-a rd­ a1­ iu] -0- lly u­ l01 atii ul n­ in -i- 18. u -I n o a 1 comparativCi a fclor trei jlloari Sf' pare insa Cd Birled a facut 0 selectie a texlelor. ~a$i 1. Din pU11ctn] de vedere fiJologic ea ra­ mine in nrma colectiei lui Tiplea. lntentia nu s-a rea1i7at asa cum am precizat deoarece nu s-a Cjasit ill aeeJe p~rti 0 persoana eu destull:l preqatire mllzi­ caUL ceea t:e I-a nemultumit pe inimosul animator al folc1oristicii rom€ m esti. 2. Ion Bianu obsen-a Cn pri1ejuJ sedintei Socielatii literaTe a Acarlemiei din 8 mai 1910 . Cnleqerea compJexa efeciuata de eel trei carillrari ur111a sa fie .2. Et­ le a- 1- i­ a e a ~- . are· meritul de a fi rle7. Tibl"rill Brediceanu . Bianu se adreseaza lui Ion Bh­ lea Cll scopul rle a reeomamla un specialisl capabil sa umple acest erol. coJectia lui Birlea. aparuta in doua "olume .in 13-2S noiem­ hrie 1910 in compania lui Tiberiu Bredicea­ 11n si t11 14--27 martie 1913 Cll Bela Bar­ tok reverifica ceea ce a cules ca apoi Sll rutreiere ell amhii 28 (le sate maramnrese­ ne practic intreaga 'Zona a Maramuresului T '-C'­ .Joan Birlea s-a inteJes Cll DJ. de unde se va intoarce eu 0 recoltii rlin eele mai boqate (B.~ 13 ca­ )lio­ ude leu edi­ em­ lcia :ea­ lia. Proiectul se rea­ lizeaza in toamna ac('1niasi an cInel Tiberiu Brediceanll cutreera 18 sate maramuresene (lin care cllJerre 19(1 rle niese mll7ki11e (B. Autorul co­ lectiei este toto data eel dintii clintre cnIe­ qatorii pocziei populare maramure$ene ca­ re a avut privirile atintite si asupra impli­ ratlilor ei etnoqrafice. ca acesta Sa meclT'qa peste . care inca din primii ani ai 5ec01u'ui nostru incepllse s~ adune poezii populare maramuresene.a ra in J>. cleoarece aceslea nu coincid ell Icxlele de la coleclia Rrediceanu ori a 111i Bartok. BirJea nota texteJe literare. Elrlea. pag. :a ~. 17).2f)). iar in sedinta din 8 mai 1910 a sec­ tiei literare a AcademieL Biann comunica oficiaI di . colinde 51 hocete din Ma­ ramure~.elor din acel Unut" (B. 7\fetQria se impunc> d fi in morl snccial "ubliniata.parlea intii : Poezii popu1are a(111I1a­ tr~ de 1.rrropat 0 seama rIe cle­ mente rle cultura poplliara din nocumentel(' maramuresene scrise. Volumul al TI-Iea Cintece popora­ 11e din Maramure5 se situeaza pe inttiul loc intre culegerile folclorice din acest ti­ nut. Tzbllcnirea primului razboi mondial a de7'orqanizat ~i activitalea editorialiL iar a­ poi dificulUitile impuse de saracia ce a ur­ mat a aminat publicarea colectiei lui Bh­ lca pina in annI 1924. motiv pentru care a stamit pe En­ era cu1egatori ca in publicatiunea speciala a \caclemiei sa se faca un inceput de acluna­ rE' $t a acestei parti aUt de pn:'tioasc rlin manifestarile sufletesti ale poporului\ca­ demia se preocupa inca de 111lllt de aeluna­ rea melodiilor populare romEll1csti. Colectia asHel proieclata n-a mat aparut nicioclati3. Peste llumai trei ani un a1t folc1orisf si muziciai' at' renlllne mondia] Bela Bart6k Se indreapta ditre tiIl11tul elf' dhcoJo de Gutii.0 mare sdidere a colectiunilor de poezii populare tacnte de noj pina aeum esLe lipsa aproape completa a ariilor" (B. pe care Ie consem­ neazt! In note si tn u1osar.alea malerialul Jl ce-l euprinde.. Ti­ beriu Brediceaml tinar ell () insemnata cnI­ tur~ rlll1zicala. o incercare propriu-zisa de cuJeqerE' a muzicii populare maramuresene are loc in anul 1908 cind Ton Biann sugereaz~ lui Tit Bud de a gasi pe dneva care sa noteze si arille textelor ce urman s~ fie cup rime in eoleetia sa. fapt ce a avut Uf­ mari pozith-e in ceca ce prive$te clllegerea si valorificarea muzicii noastre populare rlin tinutul de dinc010 de Gutii. in sfirSit.

:'.J)" (B. RemarcalJi!ti esle mai ale" calitatea culeueriL el fiind printre primli nluzicoJoqi rom~ll1i care ulilizeaza un mij­ loc de inreqislrare llwcanic (fnnowaiul) a1 illolocliilor.cl 20 de me­ lodii tiparite sail "aJorificaie in c11ipnl 'l11or prelucrari pentru piano solo..\ccstea se numcsc b ). Breclieean:. sint cre­ alii de mai mica intinnere asem~natoare cloine1or .e : BllCic'.' : De de 0 parte.~'. 24) Ca­ pHoluI "Doine" ilustreaza doua tipuri distinc­ te din punct de . (".. 7. La inceput lucrarea cunrinde 3 lcori IUl1cr i vocale nu­ mite ~i "dnine" si una instru·..'oia sa descopere " :.>a cum rozuWi c1i" :jianu la '~2 mai 1 1'~: J :~. .:'. :c)~ s:-a:.~ ':::"Jre$" .B.>-" __ . Apsa de Jos 3 inform 'od 8 pie~)e . BREmCEANU.etermina pe Rirlea sa-$i int. ~i 5e caracterizeaz8 prin forma preIun­ qita a melociiilor.'~l~ui popular. cele 170 de piese muzicale reprezinta 1n­ tiile meloclii l1laramuresene Cll18se ce lW Slllt cunoscule.~ r rientare uenerala "asapra >:i nostru 11luzical din acesl alta parte . Din pacate pulerea de idlllcn\a a Cll­ leqerii cu care nc oCllpam a fost mult dimi­ nuata.'a refrenul de 7 silabe.4 informatori J pie~.i: .lIJd "acan­ .::o:1':oni mai nlCl. Cuvinte 1e acestea uneori In serH slnt insotite.e. ulilizabile 111 compozitie ll 1 ~ a:'ele muncH c e cercetare po . la e1ata cincl intreprindc :-'.]c ...laramures tot hori ca si 111 aJte parti ale Transilvaniei. c'j..ii as clori sa am carti :::cepincl ell \laramure. ac1ica l1luzica adunata de mine '. :ea apara dl1pa c1()j ani In colecjia ::. care ne OCllpam.:- .. "A1tE' rloillP" include 1n hori lunui evoluate si una instrumentala.r::. . dar aeeea. . Cor­ ne::.:'C "'.e'1" Volksmusik cler Rumanen . -"'rile de a erasi un editor.'edere muzica]. Coledia amintiUi acopcra principalelc clomenii ale melosului popular maramure­ sean din 70na ce ne ocupam (::\f.:0]ice "stlccesi\' coiectii si din alle 10": Romdniei '.. cur~ul anul11i I~'()lisi rdrasese .\caclemie la sflr­ .13..'j inforllw.i prccfati"e C( :..1 1 'Ii fo1clorul \laramlFesului" . StrImtura _ .ii-a codrului mai-mai'" Se obser­ ...4 informa­ Lori O~~ 1 I pie:'. Birsana 4 informalori .ei ~.>3.:c'. Saninta 5 informalori D piese .'::1. un refren propriu-zis ca "clui clui.~ .' .::: ~:a 13-25 noiembrie cind ti­ :~-:: _.'!'­ ~:~:e de la D1. La trei din ele Breciiceanll a notat dupa de­ numirea de pe teren .170 de melodii populare romane$ti din . -: '-E- Sdlisle .i ]ipsa de hlrtie fac(' :: ~ =::':. dui '.:.:'(:eJero in :tvlaramures. celelaltc me10dii all fost publicatc abia dupa 47 ne ani In 1957 SlI b cl enUll1 irea _. "icolao Torfla. 17).. :! informatori Hl piese.~ sa scot colectia in­ .--::'etizeaza in toamna anului :' . La IT c' ecembrie e'.--.: 'rC~1l]eger0a D-:2~e (~e poeliE' :: -:: -2 \ a Jneepc .U Iacab Mure!.B.23).-.. cele trei melodii populare nr.. 61) -.\JijJoc --.j:-.:J: :c -\'Gaslre".>anll._. Este !lenul specific 1--1aramuresului 5i nu numai llli. Biflea l. la 8 august 1923 BrecUceanu ':::'::e':tci din 110U aceasLa clorinja (B. lnal:'. Birlea $i materialul de la .ori = 15 piese i Leordina (:'\.~ rondm C111reiera insotit de _ B'r1ea 18 localiUlti mara­ '. 3 5i 9 slnt una si aceiasi .li 1921 (B..iti 4 in­ [ormatori = 10 piese i Desc'!li 2 infor­ malori 6 pi.--: htentiona Brediceanu. dorea sa do­ .ti 5 illformaiori "= 7 pic'.iti . CLlline'.~ ..e. 26).<arianUL Din repertorilll pa."ea 0 experienta in domeniul '').. ROLa\']ea 2 inforlllatori 7 friese._~.storcsc nu a cllles nodi o sinql1l'a meiorlie repren~ntath'a '5i ell lar­ era rasplnrli r e 7(>1laHL melodia . cleoarece. ':cC0~ . c1eoarece intentio­ :.B.. In _ _ mal 1923 'coleeti a lui Birlea ::. Tiberia . in celel caiete. clui si iara clui". Berbe~li 3 informalori 10 piese.dn(j si Ie-a 3~'?('iceanll a pornit 1a drum ell < ':.eroa sa sa ~111 poaUi fi accepta­ : :--.ese..:i:ci. :-:>: ani.3 info!­ l11a'.C:ORlTCI MUZICAL T. . La 1~!:?:) i'. :e.-:"-a.enatori romani continua sa spp­ " -.Miinchen 19::.) informatori 1:2 piese : \foi. il1CepllSe 'c ' ornl muzieDl la drstiJ de Maramure$" .4 informaiori 8 plese i Botiza -.. . B.ca sint cOlllplect c' C: :-::. :.e sfinte cle tine".:n'lllbrie \iitor". prin lovirile de glota. '~l c:e publicare 1a IICasa scoale­ _ hten'entiilor lui Chirileanll . BARTOK. Ct TEGEREA SI PUBLICAREA "'--'r:.' 19i~ Bia­ ~::-:€.c..te pentnl :-2:'..::: ' -". cleobicei.-..~ '7 piese . 103): face oferta Astrei S". Ba . 17).lin alte tinutnri. an un caracter cantahil Cll multe coroane in tempo rubato._: de la Academic ~i Bcla Bartok.. -" -:-ac:he Papahagi prc~Jatq.c­ _ :._a~.ui Birlea: =.'.l~(:'ntaHi.) iJlfonnatori 1 c~ plese: Borsa . 21i:.JTorea nriheaq1l1'li". farli sa fie prea numeroa­ se.a. infor­ malori 8 piese i Vi~eu (h.nri :2:2 pie· 3 illfonnalori 10 plese. in tim­ .::. exceptie facll. de a­ llUmite sunete gutllrale san stluhitatc carac­ leristice pina astalj clntec1l1ui popular al fl­ restHi tinnt (B.:. _ .:i "erie .. La capitolul B.'or ]Jlltea tipari llllpreuna colec\ia . Sub influenta cd.'C-.

din care C 0:'la ..a e.:: de 6/8.Ja lmpletitu1 clIllunii" :-.ip 1('­ Iren) ritmu1 in lempo de hord apoi (jillstu.­ funcjionalila\U meiodiei.:' acele C'olin(' e ncao!.! U ... de oriqine folclorica esie 11n dan<:. "jocul nrc. Co­ Jectia se 111cheie eu clansul ApsanescLl _ . forme cl1prinse 111 61 de me­ ::::..aracteristic In ::r. colectia izllule): .1 pcntalo\1i­ (~J care nit are nilllic eOJ1l1111 ell pcnlal(nid maqhiard. meloclie care 111 \'ariante am qi. E5te d~ ..j Lrei in:c.. ­ :~ () are.*:~! • ~·a­ . Hll 5e obsen'ij ClIm 0 yeritabila "cloina" de stiI . ..h-13-13k. "joeu1 babe­ lor"..:: ~.[t-o inlr-o \arianlJ 1l11l­ zicala sub c1enumirea "Horen Boc:itei". . zOl1\!Ora 51 apoi doba.1ures. '.o10 de caire compo· zitorul I.iti in :':'r­ . Aiei se cu­ ~a faeem 0 prima remarca: allloruJ a . "jocul 11l0~ului"..::'~ 3 ri'/uri melociiee eu for­ ric baza. ~". "tropotita". . repertoriu1 de calanie. ce­ . ::1oro':ienilor in numai 3 ani in sale foar­ ::. "iIrdrtita".:: ::a Barlok eu taaHi competenta Sa in­ ':estabila In plltillul timp petrecut 1n \fa­ -=-:':"2S (12 zi1e) nu a putut ori e11 de cre c :. :('-0 rl"c. una ]i] .\-B-B. ....e meloclii ~i doar 32 Ie include in ma­ _-. singnra balad~i "Om \'Olll!C era Y(j. lean" .(Jcul cezurii principale.)i un boeet instru­ mental (nr. c: . : '1l j: . scara mai mica ca llltil1(lerr pro\'enilii din \Iama e (1­ '"ac­ (1­ 1.\.". In sistematizarea malerialu­ lui. Lipsese din eo]eetia Brediceanu repertoriul copiilor.i<. Bart6k culege _> c. Reorezentat in numar de 15 . <'is fidel si in mod firese eu situatia i: teren melorliile.de biHllt din palmi".c:a::5". . estc dat . Brecliceanll I-a :llot din co· leetia Mihaly poposinrl aiei pcnllll cite\'a cea<:. -' ': a.~ ci11L('CC de l1U'1ld. .de batul din palmi".-ariantele clasi­ . .c cleosebec.lnull0'll­ talc.: cea mai plauzibiHi explicatie pri"inc1 _ . ceea ec denoia posibilitatea bi.'arll.. Cinteeelc de nunUl inclll.. sa SU~lereze 0 ima\Jine qenerala asnpra fal­ clorului muzical maran1l1re')l'an ell ceea ce are e1 mai earacteristic fara sa aeopere lnsd nici pc departe llltrea9a hO(fatie> ~i . 173). ll10durile Sllll ttrhaice ~i ell "car.y C T.":p8 11111l1dmJ de rlncluri melodice si .a 11 1a earacterlstica esle urmiHoarea: 11lf\ A-B-A sau A-B-_\\' (din care Fl (.! ill filS 1"1 L!1l J J).i dupa tr01 ani din sate ori COlllune a­ distanta de 3-5 km. Cd 2E:.rile mai 11oi" Ie clasifidl dupa numa­ -'--r\Jrilor meloc1ice si cezura l'HincipaJa.\ -.fa si ritmul earacteristic leganat..-occ cri ".i lndjoritatea in miisura specifica 6/3 ". .'0 -./. compozitorul -a I1rmat principiile finlac­ dezului llmarl K[iillll. 1G)... Rirlea rlllpa efectllarea muncii din teren..l in tempo giusto) tempo dc <. 128 pag.1) -­ 1 ~.l:::.i \cchime in lana c1up~i in­ ·e~~·.'C' i'! copJ\oJ1J I 1 TV s1nt in IlUllldr dCJ. ~1!l t c C3 ~ ':mar doar 17 meloclii Ie llld"\1ra cle '.. Capilolul VI "Dansuri" euprinde Ull ]]11­ I11dl' de 50 de piese c1upa denumirca "dill popor".'d'>lt cipbanuJ oile " (nr.J tempo allegretto :': = .ului".a de 1a Wutarli \drani din satele cutreieralc. Co"":' .c cillUi II sint lllelo(lii lHO\enitc din 110reil IU. aslfel Cd trei hocete Ie il1clude 1n lila­ sura specifica de 6/8 Jl1i~care .\ -B-B caden ta 1.Jropiate este qreu de presupus. care cu siguranta (ne ba­ zam pc culeqerilc literare amintite1 eran pre7enle 1n teren in perioada clliegerii.':: c \.ii" ~i clOUd .cu:.ri eYe­ :a:a.'2~lind la eolectia Drecliceal1u ari1tam :.\ndan'tc.! ~.e hOLJuL c:~t(' 11u"l1'a1 ill pa~linile co­ : CCl.. astfe1 ea din totalul : ":'0. in"tlmo(lul (1::11 a ' .. J aro. ' •.ulul clll1l1l. i i­ (1'.~ J bo­ I ~ ..!.. "bse: \ d clar in partea I a mclodiei dIU imild.110i am qa..:l f 1 liier (Lri'lc8) Ii:! carc mai liuiu . 153 P89. slnt 'eritabile . i i .'arietalp ce 0 cuprinde.~. "jocul nepoatelor".uri 1l11preuna cn folcloristu 1 1. Asa cum se prezinta. este muzica instrumenialil spe­ ('ifiea zol1ei culea:-. . La multe din ele antoru] • nn da titlul. :.. :c: \) - -1 ":d- 1 '3C .. d P-a a I11c ' oc1iei cstc 0 melodie de :::. Sa 5e fi schimbat feTul df:! a cin­ ":. un 'ara !ser­ stea -. Tn ncneralmuzica instrumcl1­ tala este pro\'eniUi di n eca " ora UL 0 a cloua influenHi a suferit-o dill 1111lziea mol­ elm'eneasea.> ta~ ~:_ ".:. un numar de 70 cl~ melodii sint ill . en si­ '" -.'1n[ melodii "de baul"..-:.~ e~:l sa p~Hrnnda in firea ':ii specific1JJ a1 Hiranului din ~1arar1.' . Iar :--o.'~dt \ioara.ra-''a' "c G/">l.c de cele din eateqoria enta pcntru Cd siut ereatii Cll rilm re­ Iriu.11or1urile" de la .hori \'0­ .-ariar_te) este eapitolu] Colinde . '3i bocctele Je clasificd dupd rin­ durile meloc1ice.C' C ~: (' d. liHC- ::lafe 'eter jato... cell' mai caractcrislic(' sint:·\-B-. r de (l-t) indusi\" . ::.. cintecul r1e learran si bolejune.'oca· Ie: . _ _. . (eea co (n[1[er<:'l aceslui instru­ \eritahili:.. aclied meloclje de baut poate fi si de strigal. I 'll1tlll1im .lltoluJ de cinteee demlll1it "hori" .:l~l (.~ .)i t1oi. :.'cchi estc preluata ~i e\oluata inlr-un joe .\ . "c. forma can. l_~. Capilolul ..:elc ure­ Ca~put :i::1c­ ::u­ Estc :mai "un .do­ ris!idi A-B sau\-. -~ ~=:. ° /' i" .: ~ 1. ~o"­ e'. La nr. C Jl::U:1e ale colin(lelor de aiei .\ -B-C­ \-B-C-D. =.'" tearH eontrariictorii sau qresite asu­ : -" ::'clorului muzieal elaborate de foJclo­ ~ -":--itrn acest Unut.. feciore')c prelucrat pentru piano-:-. on dc tropolit e\l de-ndrtit.'\r­ rJelencscuJ".it-o .1lQd. Cll- ::-11 i "IC- ":81 calc ~ea din . datinUe (1e primavara si .' '''. . Man._ _ . .38-100.: : . bocete" 11u111ite aic] "ilupa IllOl:.

Cll exeeptia Ieuciului. :2(i. 26) Bartok i1 face sa apara la MiindlE'n sub denumir<>a "Volk­ mnsik de. pac!. L-au atras 5i clJlegerile rle poC'/ie populara ce \ ilzusera lumina tipa­ mlui (1906 $i 1908). Cuhea (Bogdan Voda) . Pf'trol. \Hilmi de act'5tia.o de ajutorul llliUi harmol1iu pOl"tabH eu care-i inyeselea si pc tarani.) Rllmallcn '"on 0.eparat "oi arata felul acestor deosehiri". "Exista lusa diferente intre une­ Ie conclu7ii la care am ajllns eu.t scris niciodata.16 infor­ matori .8). Glod =­ . precuJ1l si ac\illl1ea In­ Irf'prinsa de Tiberiu 13rediceanu ill 1910.. Coneeptia in· tiia a fost mai ml11t pO'estitoare ca si pre­ fata la "C1ntecele (lin Bill or " . paq.e ell ('on<. 76. ~ca Bela Bartok ~i folclorul maramnr4:'$ean. "om 1n­ cerea )1oi sa concluzionam posibilele dife­ . pa~I .:L)3). in:re allele si pcntru mothul Cd 5e ga­ intr-o zonti (Ie contact Cll folclorul ma­ iar si lutean. c\utorul cule~lerii nll prec:i7eaza Yirsta informat.Ja monoyrafia maramure5eana est0 rezuliatul unci clez\oltari hotaritoare a pri­ 111nlui stwJin. elf' 1.1 nrle avea materia Ie ineriitE'.rept f) pilcla cla<. cit ~i pe baza studiului din teren in toale localiUHile CNcetate ce ei. pentru dll­ cerea la hun sfirsit a aeestei lucrari 0 parte a textului a fost culeasa de Dl. care ]lll se referea la .Jnsemnarile la note". cit la introclucerc~. "Voi 1l1een'.) informatori =~ 34 piese. Acest stu­ diu promis inca ele prin J 928 llU a mai fo<. fnlclfl­ rjseul nostru ramine uneori tributar H'chilor n1etoc\c. 18. Mures. stu­ diindu-i am graiul cit $i manifestarile spirituale oglindite in foklor 5i obiceiuri tradition ale.('("\cn\a. "Janesli =-. Studilll intro­ ducth. 0 asemenea inle'ltie.4 informatori 34 pi ese. Pe Unqa bogaUa si rigoarea sliir'tifica en care a fost cllIes materialul se impune a fi remareat studiu] introclucli\' al colectiei in care alltoru] De cia intiile con­ sirleratii pridtoare la muzica populara a a­ ccstni tinut atit c1e boqat ~i oriqinal. 1n annl 1922 la 15 martie. ]\lcrn pe care. Tn dorinta de a cunoaste cit mai bine ere­ atia noastrl!! muzicala pentrn care sc pa­ siona tot mai muIt. Colindind in perioacla 13-27 martie 1913 Cll aeelasi neobosit foklorist satele ~i comunele ~'fara­ mureSl11ui. Oas. .1i mU7kal la data dnd por­ ne~te sa lm"estiyheze MaramureSlll.faramures" cu­ ]egere apreciata (le tOli speciali~tii In una­ nimitate (. A.ea la jnl0fpreti Hirani mai ak'. - Tn 14 martie 1913 ajunge la Siqi1et.. Ol"]cesti 7 informatori 52 piese.'ri elaborate de eei doi mari folcloristi .If) t('lcs :"ci-~i . intr-un studio o.ll1a. \larannuE'sn] nu putea ~ascut lipsi. ci una noud mult modi­ ficata.a .a sa lucrare asupra melodiilor popularc rom. Retragindu-Si materialul de la Acade­ mia Romana in 1921 (N. femei sj Hlutari.1 informator = 8 piese.B. intoe111ai ca Buracla cu \ioara lui in escapac\ele la 1"0­ mtl11ii de pesle hotare (B. Tdeea i-a 'en it probabil in urma aparitiej Jucrarij lui Bartok. Pi'na la aceasta [lata a cntreierRt mai llllllte lone folclorice.elf'ctioneze illformatnr:i. o. ani.'Brediceanu 5i Bart6k .:) informalori 22 piese. .. PI treee de Ia analiza Ja sintezii si intoeme~te tabele care-i permit prin sis­ tematizarea materialului mnzical atincrerea lIn or plafoane sever ~tiintifice.1 infor­ mator 13 piese. Vi!jieu de los -.l­ ne5ti din ~1ara1l1ure~. Pc baza analizei com para­ tin~ a celor dona mari culeqf:. Brecliceal'u a rdleetat mai tlrl'iu ~i la Ull studiu priYitor la folelorul muzical mara­ I1n1]"e~ean (B.P11­ nea Brediceanu.ea sll apeleze In deeembrie H112 ca sa-i mijloceascd le~ji:ilura en Joan Birlea (fl. (B. Fara sa fi anIt la ill cepu I.6 informatori = 34 piese.. primul conducator al fostei prepa­ ranc1ii romfme~ti din Sighetll Marmatiei. ~i intre cele la ca­ re a ajuns Bela Bartok in aminti'. a apclat ~i la earlura­ rii . Dra~Jo· mire5ti . \111lte I11clo­ dji au fost notate dupa auz...nea sa precizeze: "toate aceste Ioc8­ litilti Ie-am strilbatut in to\'ara~ia D-Iui Ton Blrle.1L ~i (lin boqata recolfa ClI care se reintoarce de acolo alcatuise \'0111" mu} "Cintece populare romaresti din comi­ tatul Bihor" publicat de t\caflE'mia Ro­ mflna in 1913. L Birlea" (B. alltorul sen'jl1­ riu_c. La 0 cercetare mai Bienia c" T 8 e . dinsul a luat parte eu eea mai marc bunatate la ohoselile cuJegerii. 97).ica (le monogra­ fie folclorica. Cluj.la a'. fata de coneluziJe caruia an'a unele rezene (B.ori­ hr. 15:{. Bart6k m"ea 0 oarecare experienta pe tere­ nul folclorul1.. Some~." iari:i5i sa studie7 qramatica limbii romai)e" li seria lui Ion BU$itia. in prefata acestei lucrarL compozi­ tom] ti.74 de piese. 5). nepu hlica­ te: petreen"e cite\"a santamini 5i In satele din jurul Beiu$ul1. 26). TllHla. :l). Satl! \fare. La acec. \m \-azut lllai inaintE' care a fost soarta eu tiparirea lucrarii complexe "Cintecele poporului Romfln din "\Iaramu­ re~". ca: Alba. iar in 15 martie ajunge Ia lend Ia locninta preotu­ lui !jii folcloristului roan Birlea. Tapa (din care nu apare nici-un infor­ mator). Timis-Torontal.atc]or preoU 5i im'Zdatori.2 informatori 23 piese. Tiplea lJ filcu<.1 informatori =~ 25 piese. insotiti de fonograf 5i cilindri 111 corounele: Bocicoicl -. altele dedt eele cutreierate ell Tiberiu Brediceanu. pag. rente de "ederi asupra fnlclorulni nHlzical maramure~eal'. E ade'-arat ca a recurs [Jde. Breb . leud -. in Slnicolaul :Mare intre romanij banateni (1881). redactia din "Hinchen "Drei ~\'lasken" i-a oferit un con­ tract dar TIll a fost prima conceptie "Fass­ un~J" pe care Bartok a dat-o sub tipar la :\caclemia Romf. Bela Bart6k a cautat sa se apropie tot mai mult de poporul roman. jnainte ell :>.

a1 COll­ a a- din COll­ Fass­ ar ]a nodi ­ larile a in. Chonin Kocturne in do minor.. Dans111 ursului. Bart6k Seara la Seeni. ell Tiberiu Bredkeanll n-a fost de acord Cll propllllerea la care noteaza: •. Tntru­ -'t Hlm ajunqe (Ie acorn arRniarpil Va roq cC! mio incredin\ati mie" (B.rehllie <. . Bart6k. Scarlatti.. dar avind ). 10<~.Chil­ dren. dici a pctrecllt. ~~ ~ " . din care pelltru fiecare cintec vo­ cal se rian llumai '-ersurilf' de incepllt. Tn orice caz nn lucnJ este ClOrt: ByeJl1 de-a face ell lntiia pa­ trundcre cOl1sistcnla !. Sinqurelc piese ce fuscserH t.cll1i) a lui Bran Lanrentiu si Revay Ka­ r01. IV.'1armat. 28). 0­ ':ce all ])l1nc! de H:c1e.bus<. aclica asa creel eEl ml ar trelmi des­ 'ar\ile cnleqerile noa5tre. colaboreze pentru .lca.Clnd a p:ierclul si ((asH one". Beethoven. care all fostpublicate in 19()9 In limba maqhiarH in lucrarea "Romfm k6ltokb(H" (Din' poetH rOI11.:Iara­ TUre$ . Dinsu1 a (lat Qm-ae1ii de 0 memorie mu­ 7irala strAsl. cred Cd ar fi mai bine (iaca Hecare colectie 58 va publica se­ parat" .u 1 Imperin Habs­ 1 .-it 0 piedica serioasa ill fata editarii colectinor impreunB. dici aici nu a\-em rosturi bune pentrn asemenea fel de lucru". : - -e:e 2"2~ :: ­ !-:~ ec" _:c ajutoflll prcciz~rilor ce Ie face cu :1rivire 1a modul cnm a inteles sa redea a­ c:este particulariUHi putem stabiH cu destu­ 'a Gxactitate contributia sa si eea a lui Toan ::.'l sub multiple aspec­ t(' a foJcloru1ui maramllre~ean ill circuit 11­ niYNsa1.27). Brahms.R. T. fa1­ doristul a fosl inso~it de loan Bu~itia pro­ babiJ si pentru a revedea si re"erifica ma­ !erialul cuJes inaintea llltimei retu. mai ales 9fOfi :'. c1eoarece note1e muzicale trebuiau tiparite In striiina­ tate. Chopin. Bartok a notat astfE:!l aproximativ 33 de texte. Bocet nr. Detinem cloar progra­ mul recital dat de compozitor. unei colectii de me10dii populare ':in Maramure!. Un cronicar a1 "Gazetei 'I'. Allegro bar­ baro. Sonata in Fa major OP.Naz(lraYaTml" llli·:\1e\:anclru Tiplea $i "Pintea Viteazu" din colectiu lui Bud. 1.I-am raSPUl1S ca-i lllU1tumesc pentru propunerea facuta. Le-a execlltat cn 0 aqilitate foare marC'. . La HI12 lirlea carc )ICXe amu­ :acle­ I face :olk­ . restul de 120 reprezentind con­ ~:-ibutia lui Elrlea. se preqiiteste ill Tin'l'] flllfl 1n interc<. f. 84-104). Brahms. 1.Horea pacurarului". Bart6k: Sonatina. ci sa Ie cllprin­ ""nl n'" amindoua lntr-ul'a sinCjura si sa Je c··c'lj<'il11 j)e baza afinitatii meJodiilor.B. a structurii ce10r trei folcloristi privind COD· tributia fiecareia.-a incep~ nu­ mat dupa yacantfi in septembrie yiitor. :t-. 8ect11o\'en. Bianu li scria lui Birlea "CuIeoerea D-tale de poezie populara se 'I. "Horea mire­ sei" si dip-va <. . Rapsodie in 51 minor. 15:{. probabil ca BirIea . "horea oilor".~ 17 qa­ ma­ c de tipa­ a i.ceasta zona folclorica "Am fost 1:n !'-. Etude In Sol Major r Debussy.11 '-ecINe ca concIuziile noastre pe tcmeiul mGlodiilor ac1unate ar putea sa tie eventual deosebite. 1.emna1e din trimbHa (:". Dupa primul razboi 111011­ dial. Facem 0 parflnteza aratinrl di muzicoloCjul :)i comp07itnrul BelCl Bart6k a mai fost in Siqhet si a COllcertat ea pianbt in data de ~2 noiembric 1922 1a Palatul Culturii..-e trebllie pus 18 0 Jarte .. alE) tinutll­ rilor romane$ti si chiar "ecine". volllmul cUDrincJe 27 colinde. La mine mai slnt inca --feO 150 de melodii noi.~" • i'-- .ii scria Bartok lui Brediceanu.. piesn pcntru pian.' unifidndu-$i cnlegeri1~ din "!. De 1a lnceput s-a i.7. Fst!> ac1mirator al melocliilor popn­ lare din tinnturile Bei..lnt foarte oriqinale nn mllllai fata de meloriiile populare maghifl­ re. Preludi1J. 12 eloine (hori 1unflil 155 11Ori.Y si (lin compo?itiile lui pmprii.ul stiintpi. pre­ ntro­ cste pri· :1teza : sis­ Jerea I ~i comparativa a j e"telor din co1E~ctia 13ar­ t6k ~i Birlea in localilatile mentionate $i ti­ nlnd cont de l111mele informa~ornlui.­ am studiat sj colectia Dvs. :. 114 melo(Hi de joe ~t 17 11l1cati Ja (liferite instrumente muzicaJe: "dup6 mortt". D". DIor Bartok ~i Brec1iceanu 1i soan trimis foile de note ca sa se insrrijeasdl sa fie tiparite uncle vor crede mai potri\-it. Dansnri populare rom€mcsti. al ~faramure­ ~mlui cari afirma ca !. ~ '" .ll­ O.1.1 ('liminat "Briantele Hisind dnar te\:lele r:r:tre Ie-a qasit de cuYiintil. P9. o sea~a placllta qustind frumusetile mllzi­ cU. "'\vinn in yedere si .l­ :' 0 r e: dpoan'cp ('(mare.. (din . Dans ro~ m€mesc nr. s Carner"). Jueru­ rile nu <.iei. cu­ una­ :lura­ )area ul sc j.rii sa . n.raou­ se inainte intr-o alta limba eran clOUd ba­ lade •. inrit in deems rinua Off' a dntat fAra Ril1tof1l1 not(~10r ceJe mai qre1e lmcati (]in Scarlatti.ii conti (lin fost. Toate textele pun in lumi11a preocllparea autoruJui pentru redarea cH mai fidelli a parlicu1aritatilor fonetice ale uraiu1ui 10ca1 (~.. 15 piese tarane$ti. intr-o scrisoare din 8 aprilie 1913. III. Permiteti-mi ca .tjfidi sa se poaUi orienta ell mai usor. Cind I1JN~f one 1a munte". .:r1ea.-aloa­ ¥e (e in prezent 1a mine) conform unei a­ -[ecieri fU9iti'-e apro".1aramure$cnc" din data de 24 noiembrie 1922 scria: "A$­ teptarile publicului care au mnplut sala de­ aintreC1ul 8n fost inde~)Jinite.:1catllirea.-(l -toemim In asa fel ca 1'11 0a cereetarea :.."a far 0 prop. . ae '­ 2'J!·.tau tocmCli a>a. ald:ituit clin 4 parti. S-a 1110)'5 pina la fh:area minu\ioasa. (lar Si fata de altC' melodii.." chestillnea pr1i!a. BurJesc nr. ~u detinem date cit a stat in Siclhetu 'I'..1uzicR Ini Bart6k n-a nHicn 1 tlltnror.. :\fonografia Bart6k cuprincle textele in limba romana si 111 traducere in Iimba (J8r­ mana. Cll traducerea 5i explicatia in 1imba Cjermanii..lmativ 6() de meJodii 'o-am culps Impreuna. de mare ... Bela 3art6k propune(l compozitorului roman Ti­ '~eri:u Brediceanu ca sa.ari cle tiparire (1923).-ariantele piese­ 10r. 14 hocete. Textc1c._ ~ . al­ dituiesc un capifn1 aparte a1 eolectiei. r.uscilui. e~as: !a-a­ e c: .

lllai ales aCllm duel \-olumul de matNial adllnat si p'lbJicat din diferite zone folclofice ale tarii permite 0 seama de reJatii si comparal. pafT.i () ZOlld mai mare din Romania ea "Horea lilnaB eli1J \Iaramurcs" este asemanatoare si ell multo afillitati sprc "Cintecul lunU din 01t(~nia".a Cll totu] eX­ eeptionala in ansamblul euleqerilor din fol­ clorul maramuresean..tfPl nontntea a­ ansa de Bart6k in folclorstica mnzicala.. 1934 dupa ce-l cunoasie pe Autorul a pntut conslata mai tirziu h Constantin 1.ii p(' care Bartok la \remea sa PH 1('-0 puhlt face."plicahO lJU \'a oa j" \1aramures peste stocp1 cintecelor de co­ pii ceea ce-l Ya duce 1a constatarea eronata di aceast!! specie ar lipcj la romanii din Tran:::. oriqinea lui fUnd sud­ e<. Pentru cel care merge pe llrmele sale ar fi fast de mare fo­ los ca lInO dintre informatorij care an fast sau posibiI s~ mai fie in viata. si c('redeaz. dupa cum sint ~i eazuri cind nn se d~" nki macar nu­ mele informatorilor. Bart6k a ajuns totodata 1a cOllcIuzia justa dl acest stH nu are niei 0 legatura eu stilul pentatonic maghiar. 23. . cind qenialul compozitor a fost ne\"oit sa se refugieze in S. sl1 poatl1 fi idel1tHicati. de razvratire ~i ura contra eXD]oatatorilor. In intiTIsul studiu introdueth' al colectieL autorul Sllpune materialul muzical unei a­ iente analize. ..te apropia cit mai :1E: mult de icoana adcvaraUi a cinteeului.Tn starea de a7.. :\1untenia si . imprejurarea i-a inscris ea axiom a ne­ cesitatea de a prinde si reda dnteeul pOpll Jar intoemai cu intreaqa ltli fiziol1omie an­ tentic~ si in pIu. . 27-28). apoi tot din gura ctnUiretuJui a in­ reqistrat dntecnl 1a fonoffraf. 23. lueru pc cafe tinea de aItfel el 580-1 precizeze prill clI\'i11!e](> . Usurinta en care nota melodiile populare era sortmi sl! cistiqe de 1a ineeput simpatia taranilor rom~ni. dUpa ee n sistematizeaz~ pe baza principiilor lui Ilmari Krohn. Luerarea lui are 0 importal1\. 23.. Ca semn al pret. '1) si de aid anume leerl1turi tntre dnteeele populare ma­ ramnresene 5i eele maahiare lB. credE' e1.. are meritul incontes­ tabU de-a fi inc~reat si reusH pentru intiia oara 0 sinteza asupra muzicii populare a acestui tinut. 2) --: ~ fl In ce prh'e$te ritmul: nu incadreaza melo­ dia intr-o anumWi masura d-l lasa liber .\foldm8. popularizinc1 prin opera lui mu­ zicaUi comorile spirituale de pe aceste pIa­ iuri romanesti. Multe din aceste melodii eulese de marele muzician erau dntecc de re\"olta.i a eercetarilor". Cotitura adusa de Bart6k in folelo­ ristica muzicala se mai clatoreste apoi fap­ tului cl1 eJ a activat in yecinalatea etnogra­ filor.\cedemia Romana in sedinta (:. Tn chip inp'I.lanluit lmpotriYa lni Bela Bartok de eatre regimul hortysto-hitlerist din 194f). Concluziile de in­ ceput ale folcloristuJui maghiar au fost pri lejuite ele eUl10asterea franmentara a mll­ lieii DonuJ arc romfllle5ti. fntr-ac1edlr ele 11U se \~erificii 1n totalitatea lor. ::\"u-1 puteau suferi pE. uncle trainrl in mizc­ rie. "de la 0 femeie u . este Ca materia luI me­ lodic maramuresean se deoseheste in mare miislJra de a1 eelorlalte reqinni arnelenesti..0:'1 mai \"eehi stH melodic" al acestor tinuturi.n 15 mai 1910 e"Ie e­ 10('v("ntl1: e1 sintetizeaza a<. 23.B. "de 1a un omu. MatE'fialuJ ace'ita. '. \Jarturia lui D. legat de al poporuluj roman si mai ales de-al maramu­ resenilor. pag..ih"ania.If! burqic. dup!! CHm are meritllJ rJe-a fi cules stiintifie un material boqat pe care I-a pus in circuit universal (N.teti6i (B. "de 18 un ligan ". 30). Consiliul Mondial aJ Pacii i-a deeer­ nat post-mortem 111 1945 "Premiul de Onoa­ re a1 paejj". pa~J. eli aVem de-a face cu a tnriurire maahiarli venitli min intermedinl rutenilor (B. si Ul11l1 si aUul repfPzentind .inriuriri claca nu chiar 1mprumu­ iuri straine au pairuns si in c1ntecele de stil nou". DllP~ parerca sa "Horea lunql1" este Imprumutatli "nein­ doios u de 1a l1erainenii rlin Cohmt'iil (R. 1) La cu)egerea cintecelor a procedat astfel: mai tntH a notat dup1i auz atH melodia cit si textnl. 0 crunUi prigoand s-a dez.uirii operei 5i aetiviUitii sale puse in slujba pikit 51 infra\irii popoa­ relor. Sa nl1 uitam ea aeest mare ar­ tist maghiar de origine romana eu renume mondia] a fast un sincer prieten a1 tarii noastre.. paer.oru} se 0­ eupa $i de unele probleme de . Cu felul B­ eesta de proeednra se pOCl. 29)."3.~ compozitorul care facuse eU1105cute melodiile populare ale popoarelor subjugate ~i care milita pen­ tru libertatea aeestor popoare. 30). Revenim la monografia mllzicala a \1ara­ mmesulni unde autorul a utilizat pe llnga informatorii Virani $1 dtiva informatori in~ telectuali ca de exemphl Invatatorul Ion Vlad din Vi~eu de Jos. carese minunau: "ce itlte a lnva­ tat domnul cintarile noastre" si prin aeeas­ ta uitau di 5e afla in fata l1nui domn venit tocmai din Budapesta ca sa Ie studieze dn­ teeele. namele lui flind strine.0 fat~ de 15-16 ani. moare in 1945.O flrim~ constatare pc care 0 face Bartok 5i pc care si-o pl1slreaza si dnpa ce face in­ \'estiqatii mai ample in n1 ai multe zone fol­ clorice din Romanic. pg. Kiria. 18). In strinsl1 leglHllr~ eu analiza muzicala aut. RitmuI acestor melodii este de fapt bine ennoscutul ritm Dunctat din muzica populara maghiara (.U. (B.Dn cunoaste dedt melodii ell ritm de dans si stnlctura foarte felurH~. 1a .G. 27)' lsi sustine parerea.-ersificatie.A. Brailoiu. autoruJ multumindu-se s~ mentioneze ca a cules prorluctia de 1a . posibilita1i de reascultare si re\"erificare. Virsta interpretilor nu este precizat~ Intotdeauna.

2 1a timp si sa iubE'asc~ en pasinnc TO­ man. 0 melodie trebuie culeasa !'. pacr." dar acimitea si "rfimlkhe A. . . Un'21e particula­ riHiti ale folcloru1ui din Africa apuseana au fost amintile 1a ( 1)T1'unicarlk Pi' :-U2 'e-a .ata pe asem~nari ca sa l)oaLa si modul. cauzele inrudjrii.13-20 de ani me­ Iocliile trebuiesc urmarite mai 1nLii la cill­ taretii de la care au fast culese. iar buna lui eredinta pusa total sub semnul 1n­ daielii. de folcIor ba:r.. Sabin Draqoi afirma tendentios 111 arti­ colul din .o­ :1 (!-­ fan­ :. Coriolan Petreanu.ram\1­ a'l­ ~are ! r! a CI)­ 'ata (lin . AtHudinea sa este revizuita funda­ mental 1n colecUa postuma. taranul Jonu lui Andrei din Ieud.~itia care i-a dat muIte date despr? J'1Hziei) mo­ rosen easca". care trebuie sa corecleze in eeJe din urma pe lnsusi informatorul au­ tenUc..1 noua oara pe Bartok in Maramure~ C '.f ll1'lZician maghiar cu poporu1 roma" "i en 1lfietennl san r. n-a a­ tacat nicidccum problema pe tar1:111ul spe­ cia1itfijii prin analiza III inutioasa a faptelor. Muzi:cologul ma9hiar L Dern0i"\\i. Cind pentru unele fraqmente se prczil1Ui variante.1 1:1 mude j11 ~'\ . 3) Pentru me­ lodie atul1ci cincl notatia uzuala nn este su­ ficienUi se serve!. EJ rele\'a intH inserierea variabiliUitii nrept 11na din axiomele folc1oruhti.1teri21nl m')­ zical inregistrat em reie. a fost eel care I-a aiulat po Bar­ t6k sa cunoasca in mod pract. De fapt. lB. Asertiunile lui Bartok au fost interpretate ca fi'icind parte dintr-un program politic. I-a '.usnahme" ea lautarul din On­ ce.Cll sau fara intenUi (8.. 18. pag.("'. jnflorirea ei din limpuri stra­ "echi. 97.·ovi7. 11) a:.re In realitate nu exis­ tan.atIe indivichaUi in l11uzica populara. 4) Privitor Ie te'{t scd€ ' versurile asa cum se pronunHi popar. usta lilul mclin­ pri­ TI1U­ )lea . 18.. 350­ 376) di "nomazii nu pre au arte" ~i isi fun­ damenteaza competenta pe instinct . Tn afara de aceasta a­ rata silahele scmle ~i pc cele 1ungitc sau repetate cerute de simetria melodiei si a ritIlllllui. pe de alia parte aspectul semnalat it ubliqc! pC' folclorhl sa consenmel. Bart6k in· fluente straine. ell aIt prilej ~i necesitatea de! a c1etecta Intrc­ quI repertariu existent lD !110mentul culege­ rii fara omiteri arbitrare. BUsitia: .P­ Uirnini in Beins in compania !1!i Ton Bu. influentele me­ locliilor si care slnt ele.: m" ira rnpu­ lara romaneasca si 81 este c.1) lfel: ctt 1n­ : (J- mai . pag. apoi de 1a cei maj tineri.lin partea cule­ qatorului. ea mai mul­ te rnelodii au 0 structura si 0 Hnie melxlica asemanatoare cn stmctura Si Enia ne]oclicii a folclorului din Africa. . totu1 se reduce la "eompetenta" mu­ zician111ui '\'eao~..Este cert cit 8 11 sit1R. La inceplJ t Bart6k nu avea incredere In lautaru1 Egan.cer· tului din 22 noiembrie 1922. L0 '7a rlra­ gostei lUi RarL6k stan desiqUJ' RLil fnmnse­ tile muzicii populare romanesti cit 11'Jf:atia ei neasemuila.a£1u di nolarile Dlui Bart6k nu sint intotdeauna ore­ cise. 08ce­ dat in 1935.erie in c21e ce llT­ meazii despre 1egatnrile mare1. und mischt all­ dieses ourcheinander. prin ea pune canat orientarilar qre~ite ale folclo~ ristilor.aza.nia ~ ea- I . dupa parerea lui Dragoi.Tn "dIr ales t si arii l PC' eX­ ace. !'..pro I si ('pI turi. Tltl negUjeazd a Ie nota."a­ tiler eas­ enit c''l­ c. iar Pe de alta parte. lngaduie inc10ielL posibilitati de clife­ rita interpretare -. tonalitatea. sub a carei ingrijire all fost publicate la Buda­ pesta scrisorile lui Bart6k.ite de aonotari Si semne comentionale pentru a in1esni apropierea de adevar.. care i-au 'Clobi­ Jizat oal1!enii sa vina 1a ~l~rec:ic. Tot eJ i1 insotestE: pentfl\ . Cll foldoristul loan Birlea.7: co"-. i\COst scop. La anali7. 448).ucces~\ de la mat multi dnHireti alesi pe categorii de Ylrste pentru a vedea si in ce masura se schimba tempoul.in rezumat aUt ca muzica cit S1 ca versuri notaiiul1ea culeqerii este facuta cu Tl1lllta competenta si seriozitate. ci s-a marginit la speeulatii avocate~ti pin­ dite sofistic print re rinduri. BdT­ t6k preeonizeaza si in ml1zicu astfel de ex­ perimente menite sa puna in lumina vana­ bilitatea dntecuIlli popular. Experimentul aduce 0 contri­ butie substantiala 1a predzarea rapo:-tului dintre traditie ~i imp. La invocarea unor arqumente muziocoloqice ale lui Bre­ diceanu si Alecsici ea. p(!l'­ tr11 Cfl aid 1n '\fararnurcs din D1i. Complexita tea fenomenelor folclo­ rice sincfPtismn] lor inca pu!ernic in zona de care ne ocupam impune 0 pregatire a~ rleevata multilaterala ~i mai en seama coo­ perarea strinsa a specialistilor de formatie diferita.8.Te$i scurt timp in Maramure~. Este indicata ]a inceput inaltimea reaUi a finalei cintecelor locale transpuse pe fi­ na1a Sol dupa sislemul preconizat in 1904. . nan.0­ coti deosebirile dintre variant.lr~lr'. 1 (! i:rJ r<:>s" .Gind Romanesc" (1937.a me1orlil­ lor maramure~ene lSi cia seama. a vorbi despre 0 forma adevarat ori­ qinaUi ".)it dupe. Aeest fapt a imnresionat si SUi)jucrat sufletu] f1eniului manl1iar.sti Maramures san cea din Uaocea ­ Oas. Bart6k scmnale. interpretarea. de aceea recomanda evi­ tarea lui in cll1eqeri ca unul care "briqt a­ lerlei fremde Musik heil11. aeeste hfIuenb Sl 2see12nari J-au condus 1a ideea feaJi:erii unci )pcrari. indeosebi ale mllzicienilor de a <. profesor de 1sto­ ria Artelor 1a Universitatea din Cluj.> pe de 0 par­ te drept qreseli <. 2) elo1her conform inspiratiei poporului. '[. (B.. ::: '1 COrl­ tribuit mult ca Bartok sa ('n'~ni~'(.G datele lit. Il referitoare la via1a dntecului popular.>formari. 443). fol­ tes­ ltiia e a a fi inta ~tita . Bart6k a leqat prie­ tenii cu populatia maramureseanii.a S0 explica ~i faptlll Ca BartoL a netrecut inainte de a veni in !vfaramures dteva .. In perioada inre0istrarilor. Astfel dupa . iar 1a me10diile instrument ale este aratat a­ corclaju1 instrumentelor cu eoarde sau su­ netul de baza a celor1alte instrumente.xperi­ mentul se cuvine apoi a Ii llrmdrit in timp pe qeneratii.au d.

•.-econo111 ice ~i istoriee asemanatoare..___I_.\mDfl:Tnl1tnr:" aJe yeciniloL -. care intr-ade\ ar 11n Co -::~:tu' sl'f'-"'. mai profllnd pentrll f01 ~> \iaramures. .te mejeagurl. : ) .. Ulterior Bart6k a des- _'2 r a~ =-:ara ~MW • ~c: .::::. Tata doua exemplecare lc pune in com­ paratie. Bartok a inlimpinat qrentati In cla<:ifi­ carea materialu1ui. Kiriae.: Sf lIu-:i IrE? ­ be mell ma .\ ariHal.re lisa prO\: iua . ed. 4: a. arata ca: "Bart6k studiind folelorul din Maramure~ a siabilit Cd horea lunga 1'1 timpurilo \echi a fost lara indoiaHi singura melodie a mara­ mure')enilor ~i ca e1 sustinea la inceput Cd aceasia hore hm9a a fost prelllata de ro­ mani de 1a ucrainC'ni. 3) Inlerec.i"teres .. :c: 1913 f' __ .. ~) .n. Romeo Ghircoia$iu in "Contributia 1a istoria nmzicii romane$ti".•~R'\B G yCJTcSEtliJL UJl. .ul strilbun de \eaeuri pentru inedit)i autentie.-::!: ce ad:ina 0 muHime de cintece Si " c:Esifica pe categorii i~i da seama ::'..:-: :)2rc Co l~"-'r<e (1 1...U_·_-_I.l Sauia -.l fIno n \.._U_•. c:fe'entele c1intre categorii sint mari <:~ e-:ider:'e. care reiese elill folcloL Dr.n :.. (ex.·. mi'Hinrlu-$i <:e .'1 "e observa prea mare diferenta In­ :~e ca~ec0rii.~ re fu fie .. iU " . fept ce-J determinCi 51 ~c sa pJece in Africa Sd verinee acestc consta­ tari. _..z dC's St"nnnws d(>[ Bl'ni Fr>fah \us Il-Kcll1t6rd P:-in analiza concluzionam ca asemanarea posibilil deoarece popoare diferite pot :c::::'.:ce bunuri asemanatoare in conditii ~: :::.­ fT13i IT. B_-\RTOK AFRIKAI -.:< S-d comins ]JC tero:1.orea sila~ "C:'la dano cin:rc ocaz. U _.. l .racre r. b) : :arii BARTOK \fARA\fAROSr GYCrrtsEBOL !Ptld IUdild Kis .r.aramur.'~.1illizelor faclli(' asupra maj multor materiale fole10­ rice a aiuns la urmiHoarea clasificarc: 1) cd 5j muzied 1)01mlara are dialect muzical pro­ priu crt 5i \orbirea diaieetiea.a:ita.rnu :11 co::lE Co 3ra'.T. ~ =:. \aloared COl1tinutulni artlslico-estelic a1 fo1­ c]oru]lli maramureSCa!l.:c ::. iar in urma (1.~. Din scrisorile purtate ell prip­ :e::l:~ "Ii-: D..l a'listica a poporului de pe acec. -+) lllali(j jinllli. \olut lc.varr" ':~ . - sl:~"~~i::'. Dentc: aulenticul ~j ~'-::.__ ~ -. 1963.. de ace1e asf'­ ~ • c 'are ba::llia ')i ele care a auzit rs:.G. reiese dl datorita va­ ::e:a~ii C:eosebite a melodii'or din Maramu­ s~:e re$.ea acest:lia. de unde concluzia ca I1U mai poate fi yorba de In­ riuriri. "-"_::la c? sosH din Africa. Ja melocliile populare roma­ _es:..ele an (ie Barto:"': 1il nrinli.. o')~e c'eosehire de cintecele slovace la -":-'" :'..:.

pa9.iI textele de balade". siaruia chlar asu­ pra unor deosebiri pe care le considera "ex­ lraordinare".'i de fete in grupuri. ci l.:. -. Textuj principal foarte des are un contirwl biblic HI legCitura CLl Cra­ ('iunul.. nenul11draie \ariaBleal!? horel 1 ungi eulese pe intreg leriloriul tarii. Vb. .'mesc in qenuri 5i .19 Ia numar ~. 5). 20. cl o lreapta prin care au trecut in evolutia lor mai toate (. 1-l.1 scapari.la lunga de 0 forma libera im­ provizatorica.i presiuni morale venite din parlea unor eer­ cud retro~Jracle l-au couclus Ia formule!iii te­ :I. ceea ce de· notd ca acest repertoriu estc mnit ~i tiresc legat de traclitie.n:1Zicale (Ie pe glob. 24). pentru oameni tineri nr. Fa~a de folclorul magl1iar ~i slovac. Asupra majoritatii din acestea d revenit Bartok insu. unde marele gen al cintecelor neoeazionale este reprezenlat mai lliUlt de stUuI nou.. spunea Banok. consta din doua rillduri melodice (BartokL iar cele pentru oameni batrini nr. ge­ nurL dialecte. deoarece aceste cintece de sar­ batori de larr:. cu acelea~i refrene. 1U).l eii.1923. iar altele au fost re­ considerale de eatre 101clorl~ti .i llluzicologi romanl. iar pe de alta parte cilliecul propriu-zis de stU vechi parlando rul)ato ~i forma siro­ fica a celorlaHe reqiuni ardelenesti. In schimb scarile cu "semi­ cadenta finaJa" ar da de banuit 0 lnriurire a muzicii sud-slave (N. "S-a remareat insa Cd pentatonia.. Li. Scara de baza este cea in111niUi 1a 110­ rea lun9a Si ill horea locala lllai noua. 21. Rindurile textului 51nt foarte des din G sHabe. pe numerele 7.. (B. Bntiloiu sub pretextul unui concert Si a unor conrerI1\~e cle5pre llluzica populara rOmanl'dsc[i JLl Ull schimb de experinta ~i informi.'i de aIte vlrste: copii.A. privitoare la folclorul nostru llluzical ~i la teoriile emise de Bela BarloJ~ in necunoa~terea inteurcd~i tt cintN:lIlui fO­ m8nesc de pe inLreg tE'ritoriul tal ii. in folclorul romdnesc $i in cele mal multe re­ Uiuni acest gen prezinta un evident carac­ ter arhaie. 145. l\lonografla Bartokiand "Volksmusik der RUlltdnen von .te in­ dtat de dHre Societated C(Jlllpolllorilor prill secretarul ei Henerai C. A fost insa ine\'itabil ca in munea ~Liin­ Iinca pe care a 1nt1'eprin5-0 folcloristul sil do\edeasca :. in fata argurnen Lelor sonore de netagaduit. a ara­ : Cd ro­ coperitii ace. dar pe melodiile de colinda se mai cmia !.Bocelul prezent III colectie sub 4 numere -~ 20-23 cu mai multe variilllte fie'care. de istoria aces tor locuri iar evolutia 15i spune mai greu cuvintul. 60) (B.ii.Hlll :(10­ ::ide in­ ullJi Gin a la ca: ·s a :.i l'u de sisteme sanore illai arhaiCt~: jar ace-siC:' '..21 -~~-- . mcepe ell capitollli ('olinde ~.~ msta· com­ ~ =J :" 111­ . batrini.'. rlimul este de obicei conform dansuilli. c­ :elor : eel Dro­ alai fol.i caracteru­ Illi pE'ntatonic (i:wheimitonicl.\larea cinste profesionala ~i com­ petetl~a care i·a c~ilauzit lntreaga activitale ~tiin~ifica I-a fa cut pe Bart6k sa-~i revizuias­ ed toLaJrnente teorille emise despre lolclorul din i\lari1mnre~. pa9.. gama de haza: (ex. !j.tiluri clin cell' mai (Iiferile 5i din intreaSJ8 lara".Maramllre~" . 1Va. Dupa cit se pare nici 0 regiune afara de cea a Maramure~ului ~i regiunile Imecinate n-a mai creal de seeole melodil noi. deosebit esteasemanalor eu eloina olteneasca".i nu se cint8 Humai de billeti l. ulleorl chiar con· tradictorii. 23 din patru rinduri de melodie. ca de pilcla deosebirile dintre horea lung a ~i horea mal noua din :"lara­ mure~ (e greu de crezut astazi cum n-a se­ sizat e\'olutia celei clintli in toate genurile actuale). (B. El 5nstinea Cd dceasta este 0 llIo~tenire asiatica a maghiari­ lor. 7. Bartok arata: "Colindele din Romania all (liferente locale cu Inuit lllai mid declt melodiile de hore. Anumlle imprejurari:. 11 $i 19.h:. fie eu u50are modificari. Colindele romane!i>Li arata Bartok n-au nici 0 inrudire cu muzica populara maghia· ra a~a incH scara lor pentatonica nu este imprumulata.ullurilo . 28). ~i horea mal noua cu forma fixa ~i rltmul masurat ale Maramur~u­ lui. refrenurile a celor mai mulle texle slnt deosebite $i le­ gate de melodii.ut' iIt \ ('clerea lamuririii mai multor probleme: rj~m. 17 din eolectie Ie-am regasit 5i noi pe teren tie in stare neschim­ haUi. in luna feoruarie.t slil pe inlreg terilOILul ti'irii.ental iXln'­ gistrari pe fonograf.a atunci cind Bartok reliefa deosebirile "extraordinare" dintre melodiile cintecelor romane~tine­ ocazionale ale diferitelor tinuturi.isteme 5i pentato­ nia illsa5i 5e ~Jasesc In folclornl ((Jin. in a­ nul 1U3. Colindel e lia. .e diseutabile ori gre~ite. Concluzia arata ca in eontinll­ are. un rilm parlanclo rubato eu Uf­ matoarea struclUJ a . Bartok (. e1 a cedat pina Ia urma lasindu-se pe depUll cumins.\-Ak. In general in colindele de lume curat tarane~ti cit $i cele mioritiee sau cu teme vlnatore$ti intllnim melodia legata de acela$i text.J. A1 .vIiinchen . In repetate rinduri Bartok sublinia ca~ racterul neunildr ~i neo111ogen al cintecelor romanel?ti neocazionale. nil constituie 0 \rastitura nationala. Colaborator al arhivei de lolclor 11enrl Brauner I-a insotit pe Bartok prill Bueure~ti lar oaspelelui maghiar is-au pre/. III ho­ rile mal noi illi..Uamure'jt'l1e el \ 0 pn­ ternicc't inriurire maghiara (liJ[oriti. pe care s-au cintat $i se cinta $i a5Uizi texte de balade.. . Bartok a renuntat sa mai crc'adii ca c(~Cl mai inserala forma a muzicii maramure­ !}ene are aUt de simplista expJicaUe. e1 scapa din \'edere ~a compare genuri ~i stiluri e­ volutive diferite prin modul lor de reall­ zare IDuzicala: de 0 parte doina propriu­ lisa (hoH. treapt[\ prece(laUi $.B. Daea 1a inceput Bartok fusese neincrezator. pe aceea~i metrica.aranjate pe baza rmdurilor melodice ca­ f2 5e deosebesc de obiceiurile din alie parti romane~ti. SMa remarcat apoi c.

>i unele infiuente din zone1e limitrofe.. de aceea Si Bar­ . Au ramas pe note tinute un fel de "suspin" care aduce perfect cu nodul.llt dntate nu­ mai de femei in majoritatea eazurilor de rudenii apropiate ~i veeine ale mortului. este notata 0 alta hore lunga dedI cele ga­ site in colectia bartokiana 1923. au disparut insa nodurile. CompozitoruI ma~Jhiar Ie descrie complet ~i competent pe toate eele intilnite.. 12 variante la nr. in orice caz ina­ inte cu 50-60 (k ani au fost cunoseute.. in dona masuri $i melodii de forma inchisa.c~:ri me­ Iodice. recitativul a ra­ mas la fel ~i gama de baza. 23.:: . :c~~ fC)5~ l:e \:.r J. AsHel fiecare corouna cu­ noa~te doua feluri de bocete: dupa tineri $i b8trini {Bartok). astfel avem boeete propriu zise neincadrabile in masura. . 24. 1967. ea dovada ele ])tltrund numai acum in partile L'gocei"' (Bar:6.. melodii de boeet cu earacter de ritual. pag. ba mai multi fluiera~ii veri­ tabjJi tin in continuu un ison guturaJ pe care brodeaza melodia propril1-zisa. horile mai noi sint de o provenienta mai recenta. 24. ~i al doilea fapt denota Cd folcIoristul a notat de la in­ formatoare mai muIte hori lungi dar din care initial a publicat numai trei. a doua categorie. :'\r. Scara de baza este cea cunoseuUl peste tot in zona: (ex. Capitolul "bucati din diferite instrumente muzicale" de la nr.. In Maramures melodie de hore noua se executa in ritm de dans la fel ca ~i in me­ lodiile de dans care pot fi confundale eu horile (le dans (B. La mmta $i la jocuri di­ ferite. Mar­ Unus NiyhoH. 24). :-'. asHel horea lunga trece tot mai mult pe planul dol. (B. :.-: . _. 1a nr. . daca 0 melodie L'sle caracterizata de U11 film mo­ le~it 0 voi nota ell tuetul de tJji3 sau 6/4.eudorefren.e. 193-209 din colectia bar­ tokiana euprinde meIodii pentru trlmbita. Intr-un capitol aparte noi yom incerca sa clarificdm anumite aspec­ te ale horei eu noduri. "RomaUi din Maramure!.>tii nO$tri. 613 c. Din prima categorie am gasit ~i IIbocetul la ciuma" care este 0 veritabila hore cu no­ duri transformata in boeet (vezi exemplu 138 din co1ectia noasira).. noi am ga­ sit:. Noi am identifieat pe teren 0 mai mare varietate de bocete.~arc ri=-_G al ~ex:U:. 111 acest caritol Bart6k arata ca a obsen at 0 anumita do­ rinta (ciiutare) in alegerea ritmului din par­ tea taranilor. AAkBBk. G­ teodatii se schimba ritmul mole::. unchi. Pentru treapta de trecere yoi scrie rUm punctat san ritm triole care de­ pinde de apropierea uncia sau altpia. soeru etc.. iar eele mai nOi pot fj ':':e trei rh­ duri ~i un p'. inaintea lui a fost doar frunza de fag $i par. For­ mele cele mai caracteristice la horilp loca­ le mai noi 51nt urmlHoarele: AABBk.li se repeta Si nu are re:re:-:.n.:. AAkAsAksi AABc'. . ritm care se mole~P5te citeo­ cJat& in triola sau pe 0 treapta Intre acesle doua notatii care prin notatia noasira Cll note nu se poate reda. grupa cea mai bogata in melodii.. :r. matu!i'a.. fapt ce denota ca folcloristul ~i-a revizuit ~i ipoteza cll este 0 singura melodie de ho­ re lunga pe mai multe variante.ok L . soacra. Este hore lunga din Viseu de Jos cintata de aeeea~i informatoare Maria Pop a lui Vasile (60). Hague.: 3. ABCD. 1a : ce . ~fe.e QCC2: Cll caracter de ritual. XII). Aici con­ sideram noi eli fluierul a fost ~i ramine primul instrument si cel mai simplll con­ fectionat de taran. Prima categorie este eea mai veche ~i fara indoiaUi cea mai arhaica din zona. 10: sus nu tre me slr de to PH rna . 22 din colectie este 0 melodie c.:'4·)"" 0 despar­ tire severa Intre felurile de dans de 4 rin­ duri dntate cn text (striqat) si melodiile de hore s-a dovedit imposibila" (Bart6k). melodia cunoa~te in schimb 0 diversificare dupa mama.llui re­ pertoriu actual maramure~ean sUi nemuri­ toarea hore lunga. Aiel evolutia in linia melodica nu s-a produs doar asupra textului. :az: . Este inca 0 dovada ca 1a baza intregl.. urne.. . aiei este posibil ca s-au pro­ dus !. La acest capitol avem $i prima atestare a (l e scrierilor instrumen­ telar muzicale specifice in Maramure~. AYE'm melodii de joc Intr-o forma libera care eons tau din renetarea variata de unu sau mai multe motive. Cind au fosl create nu s-a pUlut stabUi. G).il in iute in aceea$i meloclie. .> dnta as­ tazi textele lor epice !y)i lirice dupa aceste melodii..odiile ~'. In categoria a doua s-a produs 0 oarecare evolutie cleoarece melodia este masurata ~i tempo giusto. Bocetele sl.striHaturi sau dnta du­ pa melodiile instrumentale care in aceste cazuri se simplifica a~a de mult reJiefin­ du-se scheletul ei muzical sau chim forma ei de oricJine. participantii striga In iimpul masurii t'llvenite de dans . .:e IIci:ltec bisericesc de prove­ nienta str~Una". Clntcccle de hore mai noi sub numerele 24-135 din aceea~i eolectie este capitolul eel mai lutins. sora. Horea luncra. Este ge­ nul cel mai controversat ~i dezbatut de fol­ clori!.i Hlutari tarani). . . majoritatea de 4 rb. urmeazd apoi 0 descriere a unor jocuri (B.1elodiile fluierului sau chiar a frunzei nu se deosebesc de cele ale cimpoiului. Irate. iar in "Rumanian Folkmusik" volumu1 II . tata. 136-192 5e cinta de muzicanti de profesie (de obiceill tigani) (n.vocal melodies EdUet By Benjamin Suchoff. este l10tata in eoleetia bar­ tokhiana prii. etc. iar a treia categoric ar Ii ver~urile de origine bisericeasea.:1: c:e forma strofica. T.::" ~c'c: Melodii dE' dans ell forme nedeterminate de la nr.

' 1a aceea.. e1 li zice como.torese sau de Inmormintare..Ii lunger Man din On­ cesli (1..\cela~i 1eno­ men i:I inlilnim . Volume III: Texts (CVIII + ti62 p) Edited by Benjamin Suchoff.1 2:>--­ de me­ rln­ do­ par­ tpo- )ito] :atii se \oi de­ ca 0 mo• ' C1- iute ::"or- Ka­ CD. ne referim la horile autenticp maramure~ene.ebuia sa Ie privim ca 0 proprietate pri­ morcliala a rornanilor din l\1aramure. "horea oilor".. In investiga~lile noastre. The Hague. 36. Melodiile .ti ~i Marie !?i Doica Vra­ gu~ din Once~ti.!O:!. Vo­ lwn I: Instrwnental 0 melodies (XLVII+ 704). Bela Bart6k "Romanian Folk Music. eolectii este notat8 10. ineeput ealigrafia de ~colar con~tiindos cu care Barl6k a copiat notele melodiilor !jii textele eu litera fina. Lucrarea e magis­ traUi sub toate aspeetele.* $i sint identic acelea~i piese dIn eolectia Brediceanu. 38 care sint notate just in masura de 6/8. in h0fea locala mai noua de astl:lzi gasim acelea!jii tipuri ca ~i acwn 70 de ani. Aeelea!?i observatii se pot face la nr. rotunda.. . .i populatia maghiara este indiseutabil. bu­ dum in A. sotia folcloristului care i-a ein ttl t lui Bar t6k exemplele 77 ~l '7gb ambe­ Ie in ruasura de 2/4 iar in colectia Bredicea­ nu aeele piese sub nr. Du­ mUm Sereea din Dragomire. Cele dnd mari volume "Ramanian Folk Musik" (1967) au fost preydllte pentru ti­ par in anii 1940--Hl-15. hori din fluh>r si una din cptpra. ceea ce del10ta ca ele au ev01uat prea putin. De altfel el afirma: "In momentul de fata se poate eOllstala chiar aeuma ea me­ lodiile tipiee maramure~ene amintite mai sus (49-88) a.HI si 8:! ell.i la nL 82. AJte observatii ee se impun sint urmatoa­ relc: melodia 37 din mono~rrafie se afirma cd are rindui III dublat. Mar­ tinus Niyhoff 1967. incH monu111entala coleetie a putut apare a!.. In general. numai ca rlndul dublat este varianta cunoscnlci J11plodii "Cit 11 Maramure$u". Posibil Cd aee$ti doi informatori n-au fost eei mai reprezentathri in me$teritul c1ntatului 1a trimbita din \Temea aeeea. 53e. _-\cestQ !lucan instrument ale ell certHudi­ ne trebuiau incluse la repertoriul oeazional pac.?".. in masuracle 6/B $i nicide­ cum in 2/4.. de 5e ne­ cu em en­ ·es.30.'1 informatoare din coleetia Bartok. la. iHstrUm(~nt 1<1 cure Bdfl()k. .preoteasa din leud. . Tot aici se dau 0­ caziile de ciHtat: "dupa mort". Volume II: Vocal melodies (XXXIV + 756 p). 25).. La aeest capitol se em'ine sa mai iaccm 0 obsen-aj. 37. a dirui contact eu ora~ul. stoeul de hori vocale de dans intilnit pe teren I-au de­ terminat pe Bartok sa creadi\ eft aces- l~d <iU () fHO\ ellientil lnayhiaf(i Liill doua motive: felul ue-a dnta a unor ill­ formatori ~i aiei ar~Ham di la aeele melo­ dii 1a care Bartok susUne ca sint de orl­ gine maghiara ele provin numai de 1a aceia".ie ~i anume: lui Bartok i-au cinlat din trimbita. dllpa expatrierea \0­ luntara la New York (B. fel.i trei infofmalori.prima melodie a fost imprimata ca 0 ho(c' mai noua din -+ rlnduri.i 134: stnt eompletari de melodii de joe ell silabele la.muit. PaUiguta Boti~ din . informatoarea Varvara Braieului din Vi~eu de Jos. si )11­ ine )n­ )ar It!i ele Iri­ pe 1te af­ . aeeea!. 9 !?i 38 notate in ma­ sura de 6/8. Teodorescll (N. la eaz 1a caz. in masura de 6/8.. 5.) un llumar de 9 piese inslrumen­ lali'. la care nu am putut sa Ie descoperill1 provenienta in neam eu toate in­ vestigatiile facute.i III UflIld ell 80 di? ani este tot un IraUll1ent din melodia de joe. exemplu: 33a. adaugi­ rea l<icut.Ii 27 din eolectia Brediceanu. esle vorba de Ele­ na Bidea -. cloar doi informatori.. Ca structura ~i forma. . llll-i dci lllare im­ porlanla numindu-l fals. :. :ara in --. Aminlim aid ea infor­ maLor eomun la Bartok ~i Bredieeanu este tot Elena Birlea.56). ea dupa 0 migaloasa ~lefuire artizanaHi. care denota 0 e\'o!ulie. cu reveniri la notatia melodiilor pin a la perfectiune.la cum a gindit-o izvoditorul ei. 1. Avem ~i eazuri fericite de coineidellta dnd aeeea$i mel odie in eele doud.cind merg oile 1a munte". Concluzinam deei di nu poate fi yorba de 0 preluare a lor. sub numerele 34. 203. Moartea I-a surprins la ultima intregire a llotelor. 110 . iar din fluier a cintat un singur informator. care sint scrise in masura de 2/. 54ab..555 de melodii. ca la exemplele 201. Trei volume impunatoare de peste 2. Cete 40 de melodii din coleetia Bartok notate in masura de 214 sint indiscutabil ineadrabile in masura de 6/8. de fapt esle \orba de 0 a cloua meiodie care este un veritabll cintee de joe introdus de informatoare in loc de un refren obi~. ==n late de ga­ du­ ~ste di­ urii fin­ 'ma era Inu $i o )ar . captiveaza de 10.-:1nd pe C 1 ea cezura pri11cipald nu slnt cunoseute la popoarele invecinate. loan Dunea din Clod 4 piese :<. aceasta sub in­ f1uenta JJllizicii lUolc!cnenesti ~i nicidl'CUHl sub illfluenla mUilCH maghiare.>i Hll din Ielld. "dnd !?i-a pierdut ~i $i-a gasit paeu­ raIu oiie".300 de pagini euprinzind 2.ti 2 piese. tr. noua ne-a cintal fara diferente melodiile 45 ~i 53e (Mct sculai de dimmeata).A. "horea pacura­ rului".752 de texte poetice traduse de Dl..J:5a eoleetia Bartok cu exemple 19 !. la.B. ci mai degraba un amestec de hore propriu-zisa eu dntec \-oca1 de joe pe care Bartok 11u-1 sesiseaza. de aeeea ~i modul e1 de cin­ tare a fast diferit de eel a taranilor.Kane. Ne dUe la aceasttl concluzle piesele gasite in eoleetia Bartok nr. with a Fo­ reword by Victor Bator.i informatoare din Vi­ ~eu cle Jos :tvlalie Ardelean noi am identificat··() sub porecla :\1aria Ardelean ell bota .

7. Brailoiu cOllfirmaobservati. cIt ~i eele care dovedesc sintelizari cUntre local ~i a10gen... 13. 9. DatiniJe si. culegerea <\­ cdeea)i meiodii de la acela'. am folo­ sit in cercelarea obiceiurilor metoda ob­ sen atiilor directe.lr­ biHorilor de primitvara f?i vara. zical maramure~ean nu a stat ~i nici nu poale sta in atentia noastrii. Joeurile Ie-am cu1es in desfa~ura­ rea sincretica eu mU:lica ~i mai rar prin re­ constituirea de la lautarii tar ani ai satefor $i numai atunci dnd a fost \'orba de unele jocuri ce nu se mai practica dedt in amin­ tire. 15 care reprezinla in monouratia fle fa~a un material inedit. 14. se afirma. \'erlficate ~i re\-erificale la fata locului pe teren in loate eomunele cercetate. L. 11. Am avut ]:l1sa in iatd dteva obiecth'e: ell110a$terea situ­ atiei (1e astazi a muzicii lorclorice mara­ mUle~eJ1e. urmarifea ~JeJ1u(l1or identiiicate de c. 2. 16 din culegerea Bartok. eatanie.t.al cercetarii. ReperLor iul nuntE. exceptie facind cOll1unele cu popula~ie pre­ ponderent de limba ucraineana ~i maghiara.ihologic este tenC\in~a (e D. obiceiurile de primavara all fost urmarite. Repertoriu de Inmormintarei G. . pe conjugarea citona criterii (\'lrst&. ~-am neglijat \'ariantele ori me­ 10dille eare au palruns perfect ill dialect. PUEl\HZE MEl'ODOLOGICE. In prh'inta repertoriulul vocal sau instru­ menlal neocazional am cautat ca in cule­ gere sa prevaleze autenticul cintec mara­ mure~ean. 0 pri­ ma constatare ne arata ca lipsesc din cule­ qerile anterioare numere1e 1.?i mai variate. care du­ ce la 111l.. 3. pe cele 5 viii. siste­ matizarea prive~te de regula componentul cel mal diversificat ce esLe insa \ ariabil de la 0 calefIorie la alta. Am urmaril. 6. Cintece \'0­ cale de clans. indeletniciri. Hori de l11asa.> . Consicleram ast­ tel ca analiza textelor poetice ~i clescrierea amanuntita a unor obiceiuri arhicunoseute pot sa lipseased clintr-un studiu de foldor lUuzical. participind nemijlocit la toate manifestarile folc1orice !. prilej etc.\Ioul care a ptitruns ~i continua sa patrumia in zona pe toate calle am cautat sa-1 surprin­ dem in faptul de falclor ca 0 realitate \-ie (te neconteslat. 3. folosind in prelabil pe lin­ ga mijloacele moderne de inregistrare !.echi arcielenesc. Melodii instrumentale de joc. 11. RepeL­ toriul de cdtanie. (8). a pefsonalitatii incipienle. clncl yariantele priveau ~Jenurile oca­ i. 16 slnt cunoscute in parte. Pentru toale aceslea am cautat sa cu­ princlem intreq l\faramure~ul lstoric Plna la Gutli ~i gramta eu U. 6. mai mult chiar. g e nurile ~i speciUe neintilnite de ei. PRECIZARI ASUPRA CULEGERII aIUZICALE. 5.111 mica masura am recurs la reconstituirea lor prin eheslionare. 8.. AceastCi meloda am fo1osit-o ~i 1a re­ constituirea unor fapte de folclor perene. 13.S. 15. ]l()i am ~lclsit muit mai llluJtt. 16. 9.) in caclrul categoriilor mai bogat reprezentatf'. Am pus in pa­ ranteza numerele 8 ~i 10 deoarece reprezinlti in colectia Brediceann reperloriu ell 0 sin­ gura piesd.ii lHU11ai . unele in mai mica masura sau tangen~ial din culegerea Brediceanu.S. colinde:e.atarea cinLecelor eu lolul strain\? celor din uz prin partea locului". Horea mal nouii1 14.itre eei doi marl culegalori inainta)i. Inainte ue a trece 1a prezentarea catego­ riHor de cintece ~i meloclii cuprinse in a­ eest volum facem iara~l precizari: mai Intii ca Ie-am cllprins pe aees(ea intr-o sistema­ tica bazata. Rezultalul culegerii se cOllcretiJ'cazd lntr-un numar de 1-480 plese ll1uzieale eli:l 45 de sate ~i comune in­ regislrale pe banda magnetica pe calegorii rlupa cum Ufmeaza: 1. -. Clntece de pe1eril1aj. cduUnd sa se diferentieze oareCUll1 de rest prin acea"ta atitudine de bra\'ada. obser­ \atiile facute de eercetatorii mai 1'eeenti ai iolelorului muzical.ii sat sal! sate \e­ /I . 7. HI.>i interpret $i clupa un allllmil intenal apoi inregistrarea dc(. factorii e\oluth-i :. 5. consideram ca 0 restrictie este indicata 5i in analiza struc­ turala a genurilor muzicale suiicient carae­ lerizate f?i CUlloscute. 0 delimitare cit mai precisa a graiului muzical l1laramure~ean )i a ~Jenurilor mai putin reprezentate 'in eoJec­ tie de pina acum. Cind \ ariantele genurilor neocazlonale au prezentat micl (teosebiri intre ele. 5.lonale ~i a caror rasplndire a constituit chiar un oblecth. Dintre acestea eele ell numerele -4. Cinlccul de lea~Jan $i 1J0lejllne. dnd siluatia a ce­ rut-o ori ineditul inregistrarilor ~i obser­ \-atiilor noastre nn lipsesc. in111or­ mintare. (3 Reperto­ riu pastoresc..II. 12. urmind ca pentru a­ cestea sa fie seieetionate doar cele mai re­ prezentative l?i aspecte putin luate in sea­ mil ori nesesizate inca.R. i-am inregis­ trat )i I-am transcris. restrictia s-a rasfrin t ~l aSllpra lor dar. dintre vechi l?i nou . In prezentarea diferi­ telor categorii de hori l?i melodii am proee­ dat de asemenea reslricth'. 1'oate fenomenele COIn­ plexe Cd Hunta. 10 11. 13. Pe cit ne-au permis imprejurarile in decur­ sul celor 14 ani de investigare. iar numerele -1.leea$i melodii sau \'arianie de la lllai multi interpre\i diD acela'. Horea 1unga. (10). Dalinile sar­ batorilor de iarnd. Repprloriul copiilor. l:\alade. UEZULTATE ~I CONSTATARI o cercelare exhallsiva a folclorului mu.i de lllutatie in sfera procluctiel toldorice muzi­ cale.il un chestionar pentru investigarea informa­ torHor. 12. botejune. eolindat. obiectivele propuse fiind cele a­ ratate mai sus.a generala ca tineretul este eel mai recepti\' la noutati ~i chiar excentrizari refuzale de restul colee­ ti\itatii 5i mobilul pc. . de asemel1ea. Cilltecul pro­ priu-zis de siH .

. numal eu am cintal. sdrSar­ 'rto10. pag. Hte. oleacd a­ 1e5ta. munce~te. . A\ca. pe linga marele arsenal de hori lo­ cale. bocetul IlL ~la a fast reprodus cn mid deosebiri. l"u mai ~tii ~i cine a mai cintat din sat? --.J. rareori ca ~i in cazul infor­ matoarei Braicu Varyara. nu sill: de a~a naturCi ca sa suprime ori sa cople­ i. intre nanonaliHi\i. se bUCllra. ". 265). pro­ :)[ea \0- ~ de 5. am incercat sa depanam aminlirea acelor cintece tiparite aeum 60 de ani pc care t.. d din contra.:ttii ~i G redau mai jos: linde aU cll1tat? La Loati a lui Vlad. 2'goa­ m tii 'ma­ (erii cirul iste­ :ltul 1 de [eri­ Jce­ ast­ ~rea :ute c:or a 0 ruc­ rac­ I ace­ re­ sea­ serI Cd :i ~i ~ec- nte.ie noapl€ ' . dp \lOlld ori 1ntr-o zi :. am ~i uitat ca-s Ct(:' 82 de ani.Citi domni erall'l Era 5i popa Blrlea din lend? Irall doi domni... 9.) ~-apoi ul a :.. avem incontes~abil influente muzieale de la zonele limitrofe cit ~i de la nationali­ tatHe cu care convietuim .~--.III. Aceea n-o clntat. Am obseryat Cd in zona de care ne ocupam. C'i de tri orL $tii ce clJ1tece al cintat '( s-ar putpa ~(Hi amilltesti '? --. rest !: :1(' l c: Ll­ d- si lrea mai \-e . A­ ce"le influente 1n0\ itabile ~i reciproce in­ lre popoare \ ('cine. lOa. erau PLl!.)i anu­ me ca in muziea magi1iara Cll deosebire in cea secuia'>ea ~iin cea \ec'he maghiara.Cl:nd tp-o inregistrat ti-o pus sCi-Ii uuzi \ ueed ? ~1i-o scris acolo Domnu aiesta (se re­ iNea Ja cel din poza} ~i apoi ei mi-o cin­ tatoo dupa 91asu meu.. pri­ uJe­ ). Cautlnd in amintirea acestor in­ formatori cintecele spuse de ei ~i tiparite inainte cu 60 de ani ei ~i Ie-au amintit Cll greu. Dupa doua saptamini. informatorii erau chestionati.te. Pe aceasta mel odie a impro yizat diferite te:-.. 'alia pa­ inL~i sin­ e !.6. iar allele numai fragmentar.> a cum il simte raiinat moro~anul.~-o fo' nimeni.iillt bacll­ sama cum dul. Caraeterul lneth iuuai ell speei­ I ic neao~ romanese. ma­ sura e influentata muzica noastra populara de muzica maghiara ~i dimpotrka.)i nu­ mai a treia oara erau imprimati la fonograf. In treacat fie spus. Ca metoda de cule~Jere care relese de-aItfel 5i din Iucrarea "Bartokiana". 5i femeia lui Vlad.ma~Jhiari ~i rU­ teni cu care nealllUl maramure~ean a trait )i tr1iie$te. ca. Ta­ ranlll moro~an creeaza lnsu!. informato­ rul Dunca Vasile de 74 de ani (1974) ince­ pe melodiile specifice Maramure~ului dupa care adauga acela~i text ~i fragment de me­ lodie din Muntenia cn adaugiri trili-li-lili. lliaJ e . poatp cd. radio in casa pentru nepoti ~i cu qreu :')i-a amintit de imprimarile facute. ~i deci "numai intr-o mica. am depanat Cll infor­ matori! tiecare melodie cintaUi In lllonogra­ fia bartokiana.>it Pe Bart6k asupra Ylrstei (19 ani. nn i-am cUlloscul (am arillat poza lui Bartok). tex­ tul mai putin.easca nota originala a muzicii maramure­ . Faptul cei la unele dntece niei nu a putut Ii facuta reconstituirea. ea avea 22).n. am einLat ~i astazi ~i am zinit !?i nllini" mi-o pHHit g1asu . D('~i ]a 0 \lrsta Inainlatd ~i-a amintit per­ fect de imprimarea facutu ell CO de ani in urma de fOlclori~tii B{~la Bartok ~i foan 13ir­ led. --.i Ie-a amintit eu wen ~i mai mult cmintele sau frinturi de lllelodii. mai curind se poate constata contrariul :. 'Tean sa remarc ca inca nu ~i-a pierdut vocea. am gasH 0 melo­ die neschimbata.Numai eli 5i domnll." ­ 1 I pel­ i: 5. este de neCOll­ te5tat aiel.>i 1.i "sa se mai 91n(\easeli pillEt-a (lona zi· imprimarile s-au nicut in casa ld ilwajatorul loan VIae! unde BE-la Bartok ~i loan 15ir1ea au fost 9azdlliti pe::. illvatato­ rul loan Vlad n.II. Din cOll\'orblre reiese cd ill[ollllaluarea a lost chestionala in trel reprize.'viunteanu Elena din Poienile Glodului. Scopul prinCipal urmarH ~e noi a fost ~i acela de a gasi pe fo~tii informatorl a lui Tiberiu Bredieeanu ~i Bela Bartok.. I-a informat 9re!.~ . Am fosl \ecini (e \orba de informatorul lui Bartok. in multe cazuri Ie-am fredo­ nat eu melodia ca sa $i-o aminleasca ~i iata 1a ce rezultat am ajuns: colindele 1. trE'ccut prill filtru.IW3. deja. 64). la 82 de ani :inchipuie-1i cum sa-Ii aminte~ti late horlle ! -. dialog imprimal in anul 1971 februarie 28.AtuJlci 1a Vlad in cast! cinE'-o mai fost' cine! ai ci:ntat '? -.25 . 21.li sa dnte :.e elemente de muzica romaneascd din Ar­ deal" (B. Samana. Che~a Irina din Boci­ coiel. Doar me­ lodia .197:3.. De exemplu. in a~a-zisa "ll1ULiea curuteasea se gdsesc mul­ . laUt dialogul eu informatoarea lui Bela Bar­ tok Braicu Varvara dill Vi~eu de Jos. imprumutind doar ~i adopt:i:nd doar une!e acccmte ~i mo­ duri san fommle de exprimare striHne.>i intr-un spirit. a!. In 11.Tu mamuca m-ai facut" a fost repro­ dusa aidoma la fel $i melodia ilLume nu 1 w I \ . dne. ("vezi exemplele 263. dupa yorbele pe care Ie-am lis. 1~~ din colectie nu ~i le-a amintit. dti Yecini-o fo numa! dupa mine 0 trim as nu 0 data. ('om orbited d0curnent este imprim. unii au schimbat total melodia. Bercea Dumitru din Dragomi­ re~ti. lJllr-o maniera care ria muzieii sale un co­ 10ri1 aparte. Aldelean Marie. Brai­ cu ValTara nu mi-a reprodus dedt 0 sin­ gura melodie.ene. aUHurea. De 1a primul folclorist nu am gasit niei unul iar de la al dOilea din fericire am uasit in "lata pe Dunca :Mdricnta (Mureanca}. lucreazii ~i seline des­ tul de bine. doyede~te cum creatia strins legata de viata creatorului ~i a colectiviUitii se schimba in pennanenta paraiel eu data. samana.. Braicu Van'ara din Vi~eu de Jos. horea lunga 23a 111i-a fost reprodusa total diferit ~i ele lInde au disparut nodurile. Dlln­ ca Vasile din leuct. La prima cheslionare din :25.DraHu l11eu.

eu nu P()t inoda nlasu Cd mamd". la ~(. caractE'ri<. 71. se schimba in perma­ nenta...ticilp dialectdlc'. schimba mc'Iodiile. Intensul proces ct.. Sludierea amctnuntita a inforlUdlorilor...'cl din Bocicoipl )i DUIlCd Va<. am urmarit pro­ ('. .>i muri primiivarci" iniormatodn'a Braicu Yarvara a cintat-o lui Rna Bartok ca 0 hore lunqa. Fenomenul se intimplCi ~i invers. clis[}arind nodurill'..'. la. . un aelpvarat cin­ tee propriu-zis.rea . ! . Bctlrinii informatori incurCi'i textel(>.>1 colectivd. daina. In hor<~a "De-a.'[JlllHt' (1m putut-o observa !'li la infonna­ tOMe'a Irina Cbe'.i dai­ nale. cit 51 la alte rea· litati fole larke.. iar aItele numai partial. 1ctr Cd f»flonwn ueneral zOl1f'i eslC' hlptul ea 0 IUP­ loclip poate vehicula mai mutt!:' texte. jJpntru deslu~ired a('p~tc)r problpIllc" dis( u· tii Ie eu informatorii np-au iost de un marp folos.a! . La descrierea obice1urilor. Textlll sp pZlstr"dzd idr irlt'(. l('~lilturd <linln' k~t '.t rinduri: cloua din ele informatorul are text. Vai pu pe-o u . care vehi­ culeaza eple mai multc melodii 51nt r:lntp­ celc de dans ~i strigaturile. 5~le a fost reprodusd totdl diferil la fel :. muzical. iatci un exemplu din ho­ rea pribf'agului (ex. Ill'. 107 nu ~i If'-a aminlit dE'lo('.l­ ta pind Ia doud stroft' ell la.-u cu . In general.i 70a: nr.i pi 111qa . 99. la un clntec de . Astali horerl a suff'rit trclflstormari.'oian S~I nnte ("sint bcltrinti <. autentic illdfilIDure!'lf'ctl1 ca­ re potentiaza sentimf>ntul de instrainare al ('Teatorului: De-a~ muri primavara I Pa5d­ rile m-ar clnta I Grangurul mi-ar clopoti I ~i cucu pop-ar si I Pupadza mi-ar fa co­ laci j ~i mi-ar da past-e salaj I Daca n-am "urod l. '.. \ III recurs ell prl'­ clid(~re Id copiii :-..ell' .i ".----~--. transformarea stilului eu noduri in stil me­ lodk. Aceea:. deoari?ce ori l1U . 47 uni [pud IDr.to . ocaziede dntat.!'rlndu-Ie par(-"rea.i tenctinta de trans­ (.: fa 1:0 .j pOt-tice.. mp!odiile legate dt.re cin? do - rtl - 'f' hal da" ha /a co .dru '/er '" qe . Creatia coleetiva Sf' l1a$te aliituri d(' cea indiyidmda in munca la cla­ ca. (.i llf'Potii au'stora cme ill ~j['neral mi-au reprodus melodii din IPper­ Loriu CLlH'nt .i mi-alll pierdut qlu':iu"j ori dLl llicepul si.J - .u\ eli' crentie individuali} '..! . larg ~i gelloros in inte­ li:'sul lui..---~--- tl'-oi SUdL.'1i:Hoare.' creatie S8 ohserva in legatura eu tex­ tf'le )i in melodie. text slnl numai celp oc(tzionalp. Faptul di majoritatea cintecelor nid nll au putut fi reconstituite.gu meii.ici irati.>ocupa a melodic pe care 0 frpdone.. sfir!'le~te prin a gasi cllYinte potriYite.\Ii('ritd. Aceed~i 111(>Iodie poatp cuprinde foarte muIte texte.ile din Jpud. horea lungiI in f'volutia f·i. ritual.. Genurile cele mai gustate. In­ formatorul cauta 0 melo{lie care 'ia cores­ punc!a starii lui suflett~$Ll $1 cctwia Ii impri· m[l caracLerul acestei stari. 7) InL DU~CA \' ASILE..>l n)('l()dii~. cit $i a materialului cuies ne-a pus 0 sea­ rna de prolJ\el11£' ef> Ie vom eludda in capi­ lolul pre:zenL In IUlllilld rolului social pe carl·-l dre ciutecul in viata satului. iar la ultimelt> doua reia cunoseutul refren maramurel?ean. vlrsta-~i spunp cuvin­ tul. daina . De multe ori 11 P[(.d cintt'eului Ill:' tid un:' dminl<. doye(\e~te ca creatia este strlns le~rata de viata informatornlui si a colecthiUi\ii. illformatorii Hind la 0 \lrslil inaintata CJreu au inai pumt dt~slusi una­ dou£1 melodii.f' J'-. llf'·au ajutat in special Ia horilE' lefJaie de pri\Pj. Supuni111<lu-le analizei scopulul cer­ cpliirii noastre. De obkei glasul c'ste mult mai gf'l1eral.

-. sa a meIt:. ~i :ic P<:u10a qiuslo este 0 meIodi(~ nou. In­ Fa .. meloclie }a care Sod adaptat un text de colinde in ]\Iaramure~t timpul a1 V-lea s-a lungit ~i asUel s-a ajuns in masura 1eganata de 6 / 8. 14 anI {r'ud 1974 Hilt· . iar minorele eu tonica pe :\Ii.{ are utul dai­ 'ehi­ tntp­ oces tex­ pstf> l:ltl'­ inde ho- :.semenea exemple mai intllnim eu completari de la.1 J )VL/ !.~' fT).ltoarele precizari: datorita eelor patru mad treeatori intre localitatile de intede­ renta.--. la.(>$te> enul :~ '.1 --_ _--. mUllcitoare la 0 fabric a de trl­ cotaje din capitala.. . vpstita cinHireata :r-. de nunta..--------------~ ----------~---- 27 -. in folclol'lll muzica1 se obserVE! pu­ ternic : Bor~a cu Suceava ! SaceI. Ceea ce a determinat-o pe mao rea cintareata:o. "Dragu-mi unde-am intrat". "Horincuta".. toute imprimate pe disc ~i banda vor dainui peste veacuri atH III tura cit ~i pes­ te hotare.---. seCUll­ cia minita Si bemol--Do diez. 8).. ori sa i se dnte dupa mort. Orl acele care nu erau maramure­ -. Pi. LID! . numai asUel am putut grupa ee1e peste 1480 de lllelodii ea sa 9asim eu aju­ toml cadentelor inleriod[c". A. de la cunoscutul dntec "Citu-i Ma­ ramure~ll" en intenalul caracterislic. Facem aid ~i 0 alta observatie interesan­ ta: datorita autellliciiatli ~i speciticu}ui tol­ clorului din zona... in siil ~tiilltiIic: cu resj)<!c­ larea fonetismelor re~Jionah' ~i ell ace! td­ lent indi vizibll care ii conferea unicUa­ tea. La melodiile instrumentale pentru a si111ti mai biDe spe­ cifleul ~i culoarea locala am respectat ga­ ma in care s-a cintat. Este un exem­ plu de adaptare locali'i.m urru.> . .Jaria Tanase d descopprit-o Intlmplator eu ocazia unei serbciri date de brigada artistica a fabricii in Bucure.:(ub:J to texl Cd lTIP- iDI SL: 'Ii - r.' pe tonica Sol eu mici ex­ ceptii care datoriUi Intinclerilor Ie-am la­ sat tonica pe Re. sa .~_ )res­ .. Cintdf()clta a lu­ al-o cu ea ~i i-a prop us sa 0 insoteascd pretutindeni In turnee. "Trihu­ rihu"...'] .'OCi ~~"')' l\loro~enii :ll ':::::'3 In horea locala metml este foarte largo il clnlZI intr-un spatiu muzical de la 2\1. Asupra zonelor de influenta mai facL.i Bihar.---­ . ~ .. hori batrine~ti.. melodii eu puterni­ ce illfluente ~i preluari dill aIte zone sa llP limitam la un numar de 619. BoUza. Sapinta eU Oa~.. rea­ asle cla­ Largo .ti in anul 1952.-...~() \. "Nici aef'ln nu-i fe­ dor". 40-250. "Doine din Maramure~u lDui-dul) "CHu-i :\faramuresu/.---~-- . melodiile hibrid.He pro­ liva. . Dam un exemplu de evolutie $i sC'himbare de> funetie clintr-o melodi(~ eu scara eromatiea de tip boC'pt: a fast pH>­ luaUi s1 transformata lntr-ull cintpc pro- priu-zis ell' lip vechi. " (!~/I ct-' -~ ~.\.// f'.1 .:! adu­ din I\lo1do\'u Si 1ipita la 0 hore lunga (>Yoluata. HOrE'd prim6verii (ex.~1. DUl'iC\ \ ..J :. Inf. . Am in­ tilnit in Bihor Balada "Flntina din lemn de brad" in masma de 5/8.'Iu­ ria Tanase s-a apropiat de El dindu-i inter­ prelarc artistica.----..~f!.a savureze ~i sa se a­ proprie aUt dE" mult de MaramureS a fost Unara FHancd Ana Vancea din Nane~ti ­ :!\[aramure~. r-' C.a au intrat in drcni­ tul national ~i universal urmatoarele melo­ dii din zona: "Cintec din tulnlc". sa-i horeasca de lea­ gan. Poiana Botizei Cll Uipu~u ~i Codru. {~. Sali~te eu Bistrifa ~asauci. Ca ~i mod ell' Iueru i:! prezenteilucrari majoritatea horilor majo­ re au fast i'ldus. la.}rJ {J/j: . Ana Yancea care avea 0 voce frumoasa.------. In orele de ragaz Maria Tana­ se 0 punea pe Ana Vancea sa-i horeasca horl din satul ei. variantele me Iodinor. pe care l'. sa-i colinde ~i sa-i spuna strigaturi de la joe.)IIE. Este Ulla ~i aC('e[I$i scara.fariei. $i a. credincioasa pilld In cEpa mortii. i-a fost Cd 0 sora ~.. •. pre­ 1uate din zone1e Salaj :.·---/1 ..ene.. Ex. n-a dezamagit-o.- JI dwl - c(' lpri ori nea­ .'~#. u­ [laf(' cer­ c'-au 'ih'j.

.· de rapt mai lllult€' mod. 50 mai pastreazd ell gleu praetici mag ice unde Ie1ele i~i eauta norocul in noaptea de AnuI ?\ou. clan­ sind ~Joale in ritmu1 farti melodif' a unui dans ritual in jurul foeului in care Se arun­ eEl matragunCi. Ele deschicl perspectivp SPIC' intelpqerpu di­ nall1ir. 15u pag.l . -. sa­ end privit asUizi eu alti oelli rlecit aeum cii('\'a dE. pl~ntru ca la realizarPC! lor contri­ bui. 1H' olJJig~1 la lratau'd lor ('<1 proc{'s. pe eel ceremonial ~i apoi P(~ eel a!:tistic. "fn euUura 110astra tradi­ tiona la.l PrezentL. ina­ \Catia 0volueazd clt-stul ele lent in zona cla­ torita traditiei deosebit de putE'rnice.ieu'u din miturilC' 5i ritnrilC" an­ tice. a UlH'i \'alorificari cu sens culiural ade\'d­ rat. apar In folcIoflll obiceiurilor leqdtl' de principalpie lllome11ie dill \'iata omuiui.. un sistem corelat eu viata omu]ui.. Diitele pc care ni 10 ofer~i folclorul muzlcal arata ea eele mal vechi specii pastrat(~ in afara alterarilor !?i a pvolurei PSt'ntiale ehiar.. Fpnoml"llui st' dd­ toreaZd !?i pluralitatii valcntplor pe care obil'C>inrile ]e pOurtd. de f<jpt credintf'i in moartf'il ~i rei.eenii. cleoarece locu I lor esit' luat de horiie localt' 1Ilcti noi. e'e exemplu. un mecanism cwatar ~i pastrator de ordine.ie: lC'a v('rhdl& S8 imbini't eu eNl muzi­ cali!. Lle se realizeaza prin iran<. ritualurile. o veritabila hore lunga. Obicf'iurilc. 8i aceas ta a fost 0 meloclie eu noduri. St' c('r cunoscutf' in profunzi­ mea lor pC'lltru Cd yalorificarea Sd llU rami­ Ott let suprafatd..i illl intrat in Urupul cp]or insuratl revin ades(·a la horile traditionalt'. 3). Pentru ca sa pOilUi spune astazi ce0tl lP trebuic> Sd spuna in conC!itiile integrarii lor in (ultura contemporalld. dOUd dirN'tii lnnoirih.-­ .iarea actelor de pe un plan pe altul: de pil(:a de pe plullUI religios eolindele Iu­ me5ti.ldna ubin:iurilor. cll ~i in folclorul ritual dar!?i In ace. Un alt f('nomen 1nregistrat pe raza lolclorica df~ CiHC' n0 '_~cupam est<' grefarC'(l UDor ('le­ mentl' inovatoare PC! trupul unei viguroas(~ traditii. Inutatii iuneHonale etl reperctlsiuni directe ~lsupra structurii actelOi". obiceiurile pupu­ lare tree printr-un proces eontinuu de de­ saeralizare.>i mitsurii. de 1a sat 10. 197& .\cela!?i lueru I-am putut constata ~i la c("i c1'. jmprel!11a ell cele ale Yictii de familie. Custurile variaza de lu In­ divicl 1a individ. cle obiceiuJ respectiv.. Tran:.28 - .--- 1. formeazd Un sistem de complexe inlerrelatii.. Foeul viu intretinut la sUna a ramas doar in speetaeol. Etnologli stnl ill gen('rai de aco:ci cd. Omul padurii ori tata padurii se crede $i ustazi ea mo­ me~te pe unii tineri ra1aeitori prin paduri iur horea "fetel padurii" noi am gasit-o co. Prill acestea pIe se deo<.formeaztl un meecl11sim viu atlt In noi fn '\. A~a SE' intilnesc hod locale mal noi grefate pe horea lungli.. ilsti'izi celt' mai multe ·. cOfl'grafill cu UC'StiCd ~i mimicd lB. Sl' auele tot mai rar.. Ea poartd germenii nnei f'Yolutii incon1estabile. mai noi ell pre­ pOtlclerenta de dans. Ca urare \a condueatorl "Tileguta".: cpar ~t dinlre riturilC'.llitati de px­ prc'. un mccansim ere'dtor cle culturd. cOil5tient ea in eultura populara sp petrpc continuu schimbari de planuri. o primd observatie estc idptul cd.. eorespunde eu moaf­ teu 51 re'in.]. in popor acum 50--60 de alIi legat8.nvie­ red naturii let inceput cI(~ f.. valorii UIll. eu vechiul ~i noul. 4). Melodia ddusa yw scena nu mai poate Ii identiea eu llwlodiil clnti:Hil. Am constatat de pilda in zona de Cd[e ne ocupam di tinerii. 159 pa~r. care prefera a~a cum am aratat horile voeale..zi la adevilrate mutaiii functionalC' in folc10rul din ~:Iaramure5.H~)t ncitate" :l 10< 26 Qe ~'r']. ~" . decL dC' pe un plan contextual pI? altul.Iarumure!? cit ~i in jntrca­ ga tara. obicpillrih~ Sf' \e" (B. cafe produce schimbarlle. seoola Ul relief \'alente adfnci umane. .. obiceiurileJll totalilatea lor eele pe care folclori$tii Ie-au Dllmit ealenclaris­ lice sau de peste an.. fenomene similare cu­ noscind ~i melodiile obiceiurilor.:a:. De (. In raport eu traditia ~i eu innoirea.--.ilnp. sut. Asistdm asta. prin mutatii func­ iiollale.8.seme­ !H:~(l mutatii functional(~."€. -. obiceiurili>.-----------------------------~----. ell via!a neamului ea 0 eelulli fUllctamentala a societiltii noastre traciitiona­ SP(Jl1tUIW. 1 - ..xemplu trdllsformareu unui obicei ele primuvilfd "Tinjaua" III obiceiu d(>\nul"oli. Lste conditld vel loriticarii lur critice. au loc mu­ tdtii ~i de functii ~i de S('D'.. TRADITIE SI INOVATIE IN CONTEMPORANEITATE ") Dintre toate manifestarile moro~ene!?ti dovcdese a fi celt:> mai rezistentt' in timp. socia­ Ie cleosebite a unora dintre aeestea pre­ cum $i interesnlui 01l1ului eontemporan pentru cle.. Cul­ tura populara ne ofeTCl lil tot pasul (. Sil l1tl rctin[l llUD1<li ceea c(' ('slc sppctaetllar $i pitorese ci.· !?i simpliticdrill' slnt \ izibile pE' zi ee trec(>.ebesc cI(· celelalte caic'gorii ale folclorului deoarece obiceiu­ rile 5111t aete de eomunieare de' un limbaj propriu.ii inLl'fIlp d fellomC'lwlnr culturalf'. a clu:. SelU JJlOclItea $1 reillvierea caprel in srlrhatoriic> de Annl Nou cu tot ceremonlalul de 111 111ormintan' in jocurile cu ma!?ti.' intra in ea­ tegoria eelor batrini in raporturile lor eu <'(lcrul $i profanul. dupa e(' s-an Cflsatorit <. u tonpo-ului . . a mC'locliilor '1i ritmicii melodiilor.ieCdf(· tin. ­ . Remineseentele vpchiului cintec al fetei in primejdie cif' a-$i piercif' 'turma !?i viata..tim bine ceea ce au spus in trefUt. un meeanism aetiv al vietH soci­ ale. trebuie Stl 1e :. $i duel? 1a sehimbarea sensu­ rilor lor. mutatiilp functionale sint elementul dinamie.

de imhogci'ttre ~j evolutie a repcrtoriului in­ vinge ineet ~i inevitabil cea de a dmla. deaarece a disparut si Jegatura cauzala eu realitatea cme I-a generat. ho­ rilc' haiduce5ti de ducd. apoi sarbat0rile df' iama CU co­ lindele ori jocuri1e de ma.im­ prejurari minunatc". in care productia easnied indestula nevoile zilnice. la in florituri.t en refrr~n(' Sl p"pudo-fP.­ hoi mondial. dar si sfnt cei ffitli fPceptibili.Lui . nbiceiurilf' de primavara ca tiniaua sarhatorin~a primului pluaar ee a iesit PE' "tinT.. dragostea de patriE../. tit' ino­ da­ Cl Un orica . in tensiunea di.. A~a se explictl de ce Bela Bart6k noteaza.::un­ s::na ::~! ri i mo­ :i.tff'1 (J dpa­ rut horeel lr>fjanati'l (are are Cd izyor dnle· (ul df' ]eaqHn. Acea"ti:'l stare' de Iu.:a DC putE'lll explica. care deyin hari de dragoste sau hori \'oea10 d(" dans si mai depclrte in hod elr' '!iaW non!1. !l-a vrut sa colin de. de la hrana df' toat€' zilple la vesti· t010 porti ~i CelSt' ctin l('mn exista 0 viat5 'Slate sfnt este fo1clonCd hine inchegaUi Sl conturdta. Cinteelll pribeagului ori de haiducie ras­ pindit aproape in intreaga arif' geografidL cintcc al tHei tmpotriva bocotanilor.\cestc sate i-au dat eOllvingc'rea C~l in vremuri mai vechi "muzica a fost fartl in­ doiala 0 indeldnicirc 0bsteasca" numai a~a 5e poate explica numiirul mare de tarafuri de tarani carp intorcinclu-se seara de la muncile cimpului Im'eseleau coneetatenii. MorosanuL dlrz ~i hotariL muncitor ('nN~ic si perseVNent estc pd. multc din pl(~ sint n(l\'('tiste. simpl() elar Ylguroase. ollier'iu] cUl1unii d.. I 11. baladelc dis'Par odata eu bdtrinii sat<~lor. In sat se mai pastn'aZd pc alocuri sezatoarea. Fokiorul muzical (lin zona a alimentat seif~a dc dreptatf' a taranului obidit $i sarac Si a crescut in sufletul tu­ turor :--. arm­ mite categorii ale folclorului l1luzical cu­ nose sau au CUJ10seut 0 infIorire sau 0 schimbare de sens.imburele de dreptale. mUllca in mina. care n-a yrut "sa Sc dupa mort. irecte or ')1 l'juri!.·le­ ~2aZd :oasp l$i . Fetele ramase in sat clntCi numai dntecc de larga circulatie..'Pl"Snrile sil11p10 dar pline de sem­ nifi( j ]1] f'lmlicp. Impotri\'a ocupatiei austro-ung are. . pa cli­ ".l 29 tJOfJU­ le cle­ ona de rCi a~a u pre­ ~&tnri l H'V in lueru in ca­ lor eu acum ld in (. Melodia ddtoriti:'t clntiirii in maSd f. UHf>] e categorii de hori mai ales din Si. Tn special in Urica neocazionaHi se obser­ va uncle schimhari lntii la text apoi tran­ formari a horHor catanie si haidueesti ori de in<. chiar dumi­ nica dn la ora5.:.ti ~i teatru popu­ lar. orice rit al sistemului obiceiurilor se desfa­ 'iUl'il potrivit ml0r rp!luli SfwC'rf'. .. eu loate transformarile exist0nte. de lupta im­ potriva bog. sa­ e mu­ emplu ctvara urare tea ~i Anul intare nl0cfr­ le all­ i!1vie­ )e Ull fllnc­ .ii cca dp 111111Jire.~uri si hori. Procpsu I de tH'eew d~~ 1<1 fo1­ dorul traditional 1a foklorul coni(. vocale de clans in mtlSUra d0 2i.ttiri su[letesti din care facl' parte in primu] rind strigatura. horea Ioea­ Ia mai noua estp expresia directa a unor !'. muned infratita. luptd 1)('11 tru con strutrea socia lisl1lului proslavcs­ le curajul si dirzenia. Naveti~tii nti mai au timp de data folcloriea.n11 1 cpl mal (1Cce~ihlJ nnului ~i im­ piiei! eel mal plljin C011S0[\ator. dcoan~c(' nu se eade numai atunci cind (' locul.U ioa la CHiull (lj'Pi:l nri colectivita tea Irpbuie incadnila 1n Jlwsura :'.ntrf' cele doufi f0l'te de consen:are. C-a intilnit la Ince· putul secolului nostru III ?vtaramuH'S . tnate hori­ II' rittwlc 5(' cintilll numdj eu prilC'jlll £:p­ rcmojliilordo care tinedu. ~umai d:.strat eu aproximatie> pIna dup1:\ eel de-al doilea rd.5tplUUl obiceiurilor supra­ vietuif'sc numai prin sehimbar(' de fUDCti0. atradHici:'. Iren(' ~i adaugiri. Or! d pri1wayuluL ori elf' inslrainare a jucat un ro1 important in liri­ Cd neocilzionala. Truditia estE' inca 11l'Nl putern i­ ea.Ha~ilor. zical ~CJ in tialc' L~! L1 L ~'-. jo..duri o ca :itole de mal duri. 1a nou. Un Ioc eu tntul aparte in fo1c1 orul at lual eu raspIn­ dirf' pc j'ntregul cuprins ell 'Zonci il ocupa po(·zia muncii crerltoare deoarcce in con­ tC'xtul tematicii noi sUi omul constructor al soeiaUsmullli. rnptul 5tc1'pel01".it (1.­ truns de constiinta noului. Exista 0 unitatp indiscutabila intre toat" mEll1ifestdrile fo1clorice din zona deoarece l1wramureseanul isi producea sin~rur bunu­ ri Ie: de la imbracaminte lfl fluierc ~i ce­ tera.'cf'den t. ll'elodia (~­ \"olueiu[1 ('va mill rJreu Si a')<l cum am mir­ tdt de Iii hO\"('ci lun~!a au dispilfut 110duri 1(' fipoi corO<llwle. Temdtica noua (''if<: legata 111 horil0 10­ ('dIe noi df~ cintarea adusd patrini. Dam ca eX0111plu horf'B Iunga din reperto­ riul liric neocazi0nal: se mai pastreaZd doar in Sapinta ~i in doua localitati din Valea Izei datorita c('[0monialului de nunta la implptitul eUllllDiL In ~!eneral se poatp afirma ea muzica yoeala este mai rezisten­ ta Ia innoirf' Si evolutie dedt cea instru­ nwntala ell toate Cd li1utarii tarani pastrea­ zi:i multe hori dE' famUi('. asUizi a disparut. nui son p~l. S0 muta san se mariUi la ora~. ca am intilnit 0 inforrnaloa­ re batrlna. sate in care oamenii nu paraseau niciodata loeul de bat.. de dragoste df' tara si partid ale carei notiuni stnt deter­ rpinatr de lncrederC'a nestramutdta In vie­ Inrii'] sodalismului.' si locurile natale.'. Dupa impunc>rca masurii de fi/8 tot prin evolutie si prin contopirea tim­ pilor s-a aiuns 1(1 dntecel(.i noi ::a:1­ :. Acestea se reflecta in 1'oril(' si '.enSll­ mlarll anuri.. hori din batrllli p0 eMf' sint 'IolicHati sa lp dnte la ceren'. Asa cum am amintit in capi­ to luI pn. Feciorii pleaca din sat iar horiIe lungi.enlimenlp ~i (. '\lelltionam Cd ill caclrul liricii maramurf's~'ne neocaziona If:> horea de protest social impotrivCl nedrf'ptatii ctt si hOff'a de haiducie.le o alta obs('f\'atif' privind traditia ~i ino­ vatia: fellomel1ul de contaminare a melo­ diilor care persista Intre genurile din zona.tina. lin tn clCeasta \'ii:lt~1 folclorul rnuzicdl inlra prin rilurilf? straVt'chi ~l ohiceiuri.mporan s-a [deut ~i se face ~i a!-JEizi in mod lent ~i gradat..triiinare si 'Pastoresti.

:: :')ca: "'a:.lenilor. Un aIt feno­ lllen obsr'rval inregistrat d.­ fere.ea~i de s(~cole.m u text de leqanat care ne duce Ia eOl1eluzia ea aeest Cillt(>(' d Cost un veritabil cintpC' d.' noi este qre­ fdrpa sigura a unor C! k~Ulell te j nova loare d~' DwIodie pp truplll line} yjquroas(~ tradi­ tii. Din investi9atiile folclorice [acute ill zona am inregistrat 24 productii de cintec(> de leagan.: mu.§z nrE'z·' 're" '. Reperto­ rill! celor mid lipseste in colf'Ctlile noi cit si din colecti a Barl{)k ori Bred icea!lll. -\"t. apar in [01­ clorul ritual si eel a1 obicciurilor legat(' de principalele momente dill viata omului. Ob"en'dm ritmul pxtrr-m de simplu (piricul) eu llumaratoan'a )W un sUllet. In reperLoriul copiilor Sl' obs('rva 0 inoYdt[p la text lar Ia melo(Jie Cd reaetii spoatane ale celor mid fata de mediul inconjurator. IIie..a. :'\oi am (ules Wi l1utnlir cJ. c . AC'0St ritm punctdt este in primuJ rind spe­ cific intregii tari $i npjipsit in ~aramurc5' Pentru aceasta ar plecla in plus 51 faptul d'i am 9Rsit In mai multe co 111une.c' si c1­ drept DOS::' del' ' t i i : ~. DUl1cd. 28). CiorIla. Forma strofica se dovede~te a fi in strinsfl unitate eu 0chiva1entul sau de forma cla­ ~ica din intreaga tara. ' n:2t" b" z~: lIcr". dar inoyatia prodw"d constil numai in text cal'(> dsti:izi are semnifiCLltie exc!L:sh'i'i de joaed.~: ses:e :) r"~' ritrr:u C tat ':. 8. Cele mai vcchi specii dIe clntecelor pcistrdte in afara alter~irilor. Stan. Am gasit in aeeste melodii reminiscente clare a horei eu nodurL hore care datorita mi 5earii leaganului atirnat tn grinda me~­ ter nu putea fi cintatii micutulul in acel parlando-rubato. paq. gen frecvent in 'Zo­ na prin eelula ritmica iambka CLl trohen] care da nastere masurii de G/8. care invoea prin cintece formule. a :.C. Culegcrile recente de foklor muzical au clovedit a mare frce­ vputt! a dnteceior de ]pagan 1n care rit­ mnl punctat estc inJoC'uit cn "ritm punctat moaIc" cum ii spune Bart6k bazat pe com­ binatiiIe provenite din ma<. "Nu e<. -. ~i care a fost intilnit pentru prima data in melodiile de leagan. ci numai in ritmu1 lega­ nat. pe cunos­ ('uta melodie "Cltu-i !\faramure~'.adevilrat ci:j mulle din elp an in­ flUelltd grddinitei sau a ~colii.te deioe ex-elus ca acesl rilm" ([iusto silabic bi­ cron cum II nume~te mareJ~ nostru folclo­ rist Cnnstantin Brailoiu sa fip arhf'tipul rit­ mului maramure~ean aetuEll (8..' If-ilCJEtn. cit in iexlul strigilturilor.Si 5. unde inovdtitl nu s-a produs preCl ll1ult in melo­ die.a~c. Si acest gen lipseste in eolectia Bart6k 51 Brediceanu. in ritmul autentie maramure~ean care a evoluat din prima. melo­ clia raminind ace..:: melo( maCl'h rest: Goi:". Est. Am aratdt Cd se p~istreaZfl inca in mulle comune aee12 hnri de familic Cd de (~xe1l1plu: Hored lui Curban. . melodii cantahile eu un substrat pentatoniC'..urfl 6'8.e5tabi1 sfC'ra inOviltiei. acele practici ce ne clue in timp la stramo~ii dad.. sau cloui:l su­ nete so1-mi (bitonul) de lc1 care se twge aIaturi de horea lungd pentatonia freevent int11nit8 ill cintecele moro!. sa cr· pro::e .inc onl. "idSct (.21 prodm:tii infdnti­ Ie.

III' r. din Bihor $[ Maramure~. care evolutie am c]escris-o mai sus. Iuo\'iJ­ fol­ c' de Ii.te :c bi­ )lc]o1 rit­ . :iindca dUPd D-sa sint maghiare. Prin urmare D-l cri­ tic. .llqhi tate. au disparut.­ d de acest tia. Bela Bart6k Ja i'neeput sustinea d~ doina maramure$eana ar fi un imprnmllt do Ia ruteni en asemaninidu-se eu dumiilf' lIcrainene. Slovacia r Ungaria.au s<.'>t c)Tobablement d'origine arabo-persane u • Intinderea pc arii mai largi dedt bazinul 'Y'PclitPr<1nean plecleazil mai dp{[rdba pen!ru :'iuinea dlltohtoniHlirien-[rilC[\ '.'atia stazi crede eel sin1 "opecialitati maqhiare.1 slnt toatE' dE' jalE'. Ei cinta de obicei dintr-un hocet sau chiar fraqment dintr-o llore lunga. rit. fiindea nu ~til1l pe ce baz. Oriqinea de a dnla 1a hmormhtare 0 afl~m 1a romani. D(' aseml'nca pen tdtonism u 1 fd(l~ partE' dintr-o zestre '('che. ci a~a cum e1 inSl1$i a reYenit. cit ~i provenienta din genul de bazd maramure5ean --.naqhiara.itA de Ii! sin0' In p\'oilltia mPlosului pri­ frau! miti\' mii. planeaza b !lota de saera­ Jitate ehiar daca aeesta a capl\tat in une]e 10Clni yalente noi mai 1argi !7i mai profuncl umane. raUL deci. 28).i­ labic (perlando) eareimprellna eu sca­ m muzicala redusa ne duce eu siguranFi in timp la gf'llul din care a provenie horp() Junqa. i se si dnle in a1t ritm dedt eel de 6/8. Aid melodiile cintate 111.faramure~.1.r·cului de leagan Aln 1l1tilnit majoritatea repertoriului di:~ hori locale mai noi sau cintece propriu-zise in masura de 6/8. inca ina­ intea erei l10astre f>e obi'5nuia 1a illmorml'n­ tarea eclor a\'11\i si mai alesi sa e-xl!ste pe linCTa hocito8l'e (praeficaif'\ tr1mbita~i (tu­ bicines) si flautist ftriste) fE. veri­ tdbUe hori propriu-zise.) :. :\stfel Ca loyiturile dl' gIota. posibi1 sa fi avut un fond comnn. dntat probahil pentru prima data 18 capatiiul mieutului care a fost le­ ganat ~ir care nu putea fi Ipganat si sa.ures· ul ca no<. In rr'.. sau Cll mire In cazul in ('(HI' a murit fnUi. e] pllline] lua l1astp(p indC'pencient (0 () treapUi fin'HsUi i. ac(>a nunta. melopf'ea de bocet am gasit melodii eu earacter de ritual incadrabile in rnasllra sau chiar melo­ (Iii de bocct in masura de 6/8. mart'. Cunoscind in yizlta de la Bueu­ ~esti din 1934 nlf>locJii similarC'.nformatoare in tr-o horf' p'w­ priu-zisa.mul pUDC­ tat s-a impus Cil ceva sppeific ~i autentic nRseut din suflctul artistic rafinat a1 mara­ mure~eanuilli.Jf'nul cintt'c1l1ui de Iecl9an frag­ 'lwnte ale horei Cll noduri c('ea ce ii con­ fpra vef:himC'a ~i uutenticitaif'a specific ro­ md!1eaSCa.\stazL prin schimbarc de functip crasim nrezPllt in c..ene drept 0 il1f1uenta . ."horea pa lungul".ant de stint Cd Bela Bartok dupci HH4 nu considera di ritmlli punciat este neaparat specific maqhiar.ta transformare a inmorminUlrii in nunta care se face eu mi­ reasa in cazul in care a murit b~iiat.:Jril(' lor lleesentiale mnddi asupra sen­ suJui Jor adine. ela­ :entc :rec­ • rit­ ~rtat scste la maghiari. Unele s1nt !'. gemeu0 de ::oina din Oltenia. Obi­ ceiul de a dnta l5utari tarani la inmor­ mintar(> estc vechL participared lor estc mu1t mai restrinsa in zilele lloastre.ito­ / come<. as­ tali aC(. iar formulele ritmic!' sint clintrcontrioJet moale (ex.-cnt ~rto- cit.)('z~itodred" din F8lticeni Bartok serie: "D-1 critic buna "Camel despre ritmuJ ~ >:'110- a) qre­ oare 'ddi­ :('10 r .-eebea hore hmga. pag. Ef>te drept ca acest ritm de 0 raza zonale.'ista . OhicpiuriJe riP lnmonnintare an rtlmas in substanta pina asUizi npa1if'rate in mani­ fest. 8 Pcl(j.1 "'C:: o e in ltee€ ' ectia zo­ )henJ care lip- :ente Griti':! ::n es­ acel lega­ care tilnit onic. fC'lul C11m cvolucazd cint('(ul popular ill qeneratii si pe qenuri.-lnmormintar('.tiinti­ iica constata Cd aCeh~i:l sint curat maghid­ re'" (B. e!Utf'ntic maramuresciilla.'11 1 t eei cole i lui l::de lolo­ E"~p intQrc~.I .. Astazi in Maramures anroape toatf' Clcpstf' mani­ fp~tari f'-xista. a$a cum s-a ardial. Nu exista hdcit()i1H' tillgaJillZl din lUllcJ. deyin vibratii sau trE'mo}o in.trumental $i de aicea melodia mai nou dp. S(' dnUi duni! 0/ . '~-~ : :(']0­ • ." . iar pentatonismul caracteristic :!nelodiiJor maramure. InoYatia in ceremo­ nial de inmormlntare eu imp1icatiidirect(' asupra muzieii gasim 1a moartea prematura a tinerilor... de frunzd. 'Este si aeeasta () rJovadii' a evolutiei.ane alar. Concluzionam deci ea ritmul punctat 111aramuresean nu este im­ prumutat dupa cum afirma initiaJ Bartok. 0 qiisim si 1a stra­ . ~ i!1s~i :lgan. care sea dezyoltat eu spedfie local in 4 mari direc­ Hi : ~\. IntN8sClnta aCPu<.i 11lC'lodie S-ft transformat in qu­ 1'a aeelea5i i. striga un "Pen:al" asupra me­ lodiilor populClrt.. In -atip . '\'oi l anti ­ in­ . Mortii tinNi slnt dusi cu Ce­ tE'rtl. eu alle cu\'int0 yrea sii clf'spoaie 1'Omanill1f'd de 0 marl! pClrt(~ a tezaurului muzical rOllldnpsc poporaJ.cul) ! su­ .-j de flui('!'. dar s(' inseala pc!liru Cd aeesle SP ana in marc parte si in muzica slovadi. Esie interesant sa amintim 111 aeest capito] Cd aceea$i informatoare BraicH Vdf\>araclin ViSf'll de .ii de instrainare. Ucraina. ca romtw. Muntenia r el este inclinat sa crea(H1 "que cd.in primul rind ca 10 nri9ine este indiscutilbil voc-ak dUPti care' d fost IUdt. '" H acestpj specii muzicule Cd form!'l ]i­ hera insotitd pc aloe uri de bizare sunf'l(' :. 154). Tntewsanta ('stc si cintarea la tineri din trimhiti'i.-inE> eu corOi:llW r tempo rubato. din lrim­ bita si actual de vioara. de duca.. $i in oCE'st gen pc lln98.Tos care i-a cintat folcloristului Bar!6k trei variante de hori cu 1l0cluri.ramUre~W(lll (8. leele dad.-d~Ie .I ' ' "•l . 2D1. 28). spe­ .lf' aspece de melodie 0.C'd:. :\fai de­ Pdrte 90 lei suta din melodiile cintate de poporul din }.' ••• ~'\ . 9 b).faramures se misci:i in ase­ Dlenea ritm de dans. Ritnml bocetelor este :.1 . 8. \stihi III ~Jenul cint.

cotilor lilutilrL mclodia nll Soil c. nep'Jat0. pentru a po­ t(-'nta '·('selia. Tn melocliilp . 164). Pe lin(fa collndele de od­ gine religioasd.De-tnvirtit". ill d0rintcl do <I da c'xnrc"ia urtisticd flin­ dllril0f si SE'nti1l1E'ntE']nr Sdk.Dp hA1l1".<..:1~a si pc imas si nu l1UlIlcl la h:m()... ca: . Am arfi­ fat ctl in zona se Oh<. htr-o executie ferma Hira coroane. ce Ie laice sau lumesti ocu­ pd un 1'1(. Desigur ca ~i melodiile vechi cerpmoniale stnt preJuate 5i acliJptatp ca clementE' de spectacol.Jocul caprci" a suferit pe-alocuri unele inflorituri. HoH:a Jui Fralltau". fara. c\ra­ tam. Snit Cf'\f" (C intra In desfa~urarea lor din spcciilcolul nf'cen?monial.\Std7i si eu taraful c:e 18utari Sf' cbtd de ja1e.'v1indru-~i eill­ ta.rat t('75nr folcloric. Mel/)­ diu estf~ cristalizata.. un final de exprimare larga $i 0 revenire aid <.I)l)i­ dIe..((..~. lS.Toeul aHor" etc. . dOUej exemple: (ox. li­ {ella din trisect 1a ... ell 0'(ccpt>(l unor variatii 5i floricplo 1n(.~(j produs innvatiR po fundaJ11l"ntfl]. fllliN. 'tn aproape toatr~ zonele tarii obiceiurile traditionale yizeazd procesul de modernizare. de cele mai multe ori prin mutatii fUllctionale cp nu impietNlza. Horea noui:i Hn­ de astazi sa ramillct pe tonica (Sol). Inovatia este mai pregnanta Ii) horile local" rnai nnj fiincl St col" mai nu­ mer0ilSC>.ee clidlrocttll vpchi liJ () hOrt. pag. 447). mult asupra desfa~:mrarii ](If fastuoas(\. coroa­ na in exec. lll{~­ lodii care nn au eYOlllat prea multo Ele au ca strudura modaM.-un cerb in codru" sau ba1ade: "Colinda pacuraru!ui".. b).t<' intern].forta de conser­ varc a traditiei .lrile des­ nisE' mai :sus au devt'nit astl1zi ade\'arah' l1umifestari populare de masa.. Pentru a se ycdca c1i.ltje predsa de 2/4. t~I1Sillnea dintn' cpIe dona forte: . pe cind sti)ul ~'pchi se caractpriza printr-o perma­ nonta taraganare a glasului illtre sunetcle principalc (lIp melodiE'i eu a1unecnrea vocii pe anumite sunpt(~ chiar imprecise 5i mai ales DC> fTartain cadenta. dlim milt io<.12 mrHt. sub aspectul flexihilitlitii limbii ~i a bonatei sale capacitiiti de metaforizare. Am i::tilr. "YIutatii fJasim in aceste obiceiuri unde din cen.. slut nUllH.. observindl1-se apa1'itia din ce 1n co mat deasa a pseudo-rdrenului. . 1<1 o lI1eloclie "ocala un text ll()'l alraqe de mnl­ te ori dupa sine si a hore naua. "De sarit/' . Evolutia rle 1a colindil la balacUi esh.j ((. pc lin~Hi. [h~ asenlenea. trimbite. (B. fie el1 din frunza.'rOdSE'.. cadenta dorica. mente df' urari ca: "Sd sitj uazde vesf:'­ 105i" elf'menle de legend8 ".' un proces specific numai ma~ ramure~eililor.. ca parte integranta a tezaurului folcloric rOn1dnesc. Se poat!' anrma ehiar Cd sub acest aspect nu s-a. SHrla "\{mamurc'$ana."1\1arg oile in munte".: bine detr·rrnindt. d('\'C'nit (Ul1l"lscuta horp u"\1ocirita. Datinile strahune practicate la sarbfitori­ 10 <1" iarna In '-faramures constituie 0 do­ vada clara a etnicitatii. "Plee-atul oilor1a muntc "Ho~ rea ciobanilor/.1r E'volutia melodic!'i ele ]a 1111 cin­ t. Cintecele tradition ale legate dea('e~tc obic0iuri au ramas inca vii exemplI" cinta­ te din fluier. Jocurile eu llla!$ti slnt indi pe intreg tE'­ ritoriul '1\Jaramuresullli yii.>i nationale manifesUlrile reliqioa­ SO" au constiillit pentru maramure~eni sc­ cole de-a-rindul 0 forma de rezistenta. Ele constituie un adeva. Forta de Innoire trebuie sil domino in mod incontes­ tabil dar are un proces mal lent in ZOlla de care 1H' ocupam.\1ulsul oilor". !'-futatii de la earilcterul mitic la eel religios s-au produs Cll signranta $i in !eatrul folc1oric "Viflaiemul" ':'i In ctntece](> de pelerinaj. care s-au impus horile lo­ cale mai noi eu strigaturi c!i:ar legat p sau nu de priJejuri. a dat noi nl. Sint melodii de 0 veritabilii frumusete.il in Wl1d \i~pu ... zonqora 5i doha. unitati"i $i mai ales a vet himii poporului roman pe aceste me­ leaguri. Hord 1il Prisl)pl.oi am cales peste ann de pro­ ductH uncle princa obS01Tatie so refera.-: 0 h'lfP dr" j Se:U i~!s:rai:1ar~ care se c. sau neaT:1U<e a:. La: melodia zileJor lloastre s-a produs inovatia in stil de interpretare.La ruptul sterpe1or". \'pri50an:'. locala n1di noud.it si .. secondate de doha sau vioara 5i doba. uncle in conditiile asupririi sociale !. bdiat mort tilldL f')te adpvarat (a. 1(1 <I. '\. . Dp<. Am ~ja. piNdut inca pe ansamblnl fo\c:I0ric al tNi­ toriullli romanesc din zona ('('rcptaliJ nid () . . . la text.~ k':1\e (Jcp"tui obi(('. (TInjal1a 'de l)~' \Tanl. . fenomene de . 111f1orire"...forta de tnnoirp de 1m­ bogatire a repertoriului Si mijloacelor de expre~ie eu mijloace 0t01'ogene. trimbHi'" . estp si r~iminE' rnai rl"­ zistenUi Ia inovntie.iqur di.NVii 1a unelf' obicp­ im. eEl muzica instrumcnta­ la. fara PH'a mult(~ ino­ vatii me10dice ca in melodiile .monia1 au dQvenit eh'mente de spectacol. .""ea mulL Aid doar strigiituril Sf' schh1ba. D<.. esti:' Ull V1er$ luat probahil $i addptat 1a un tr'xt lWU.'ioa­ rEt. "Chcmarca oHor". care sint cei mai eferves­ centi creatori ai acestui fmmos tinut roma­ nesc. Constantin Brailoiu remarea din reperto­ riul folcloric a1 satuIlli romanesc. Din trunchiuI straY0chi ill teatrului traditional. Obiceil. pO\1oml. eu trifoi" .TUta de (:ontemporaneitat~ ~i nn 0 dl­ dere pe C\arta. parintiL coplii.chimhat . Cintecele Si jocurile (0­ n'monialc direct lecrate de diferHe obie(>­ inri. f. .'eriqil din lantul hiue strncturat al actualC'­ lor 0 biceiuri 5i cerf'monii..~ tropo­ tit"..-mintare."\fiorit<1 maram ure~eantl". .De iu­ cat".. dar mergind cot 1a cot (U traditia care estc· mult prea puterniCd (B. prez('ntillCl elf'­ H ... \felndiih in Qf"neral S]l1t cintate din flu­ ier.

C .3 :>[00­ .-~' '~-'-"--"--'------""'-"--~-----'--' ''''--.- 33 .Jte~~~l. 11 b) ill lac de plHrime. '1 til­ . f':'\ f':'\ :ves­ . fit rn. . necesara. redarii caracteru1ui cintecului..'U" .t/ .! r~ r- :~= ~~=.:..!O inda l. La melodia I aceasta este mai scurta./ 1.Cc:F~_=~~_~~~=~~~l IJ.. ete!e (.. :nai ~in­ !-?~().r.na­ Pu s.:\ 7n ul­ =it-~-§¥j 12.\ici 'a 1.. cO \'Yd­ .'. "7lf?ri f[fC. tel apare ill melodia I suitor in rindurile I !Ji II. 65 de ani reud J t£'­ :hiul 0f1J 1.. lnele :a Ja rea mal Su pd ra If nu­ ('eO' ::lro­ "8 Ja odus cind :-../.:{'iH~ Rubcto { J= 9 ) Jnformator HRU~CA..--'---.~.. Acestea sint ~i exemple foarte bUlle pentru a se vedea cit de strinsa este interdependenta intre text ~i melodie.'.(:­ elll­ AndClnt :·)o. care la melodia a doua este mult mai intinsa co­ borind la rindurile I-III intre Sol-Re. 11 c) pe 0 t&zt! 1?~ optime . STEFAN. 11 a) coborirea se face u~or (ex.=~~~Ji f."Suparare voie rf'a" in acela!Ji caz melodia coboara.2 r~.~t:JI IF flu­ ::)01'1.'! f F""r) .i·. d) ideile cintecului intii "Mindru-i codru ~i-nfrunzit" ajuta ca melodia sa creasca in intensitate folosind inceputul rindului I ~i II eu melodia suitonre pe prima silaba. in­ spre cadenta. i n/ rnt. lnfonnator DANCU~ JOANA.. III ~i IV variat (ex. '0.." nirii !ioa- §.l II-a rindurile t II. imprima melodiei vechi 0 nota de me1ancolie. muIt mai larg.sal. nota La devenind apo­ giatura notei urmatoare. insotita de o interpretare speciala."ocii. qin­ '-R­ -~~~f§!f.. linia melodic a putindu-se termina pe Sol de~i avem de-a face ell acela~i am­ bitus. ?....Illd -. a se cin­ t~l dl I:.!. rp­ • ju/)'JO~1 ~ IflrL Punind fata in fat a ambele melodii ob­ servam urmatoareJe : a) in primul rind cea care d suferit 0 mai adindi schimbare e linia melodidi. :'>/)1 /~ )ma­ si a zan~ .-: '1(1- .'-. ' . in timp ce 1a melodia a II-a . melodia se cinta. b) motivul coboritor din melodia c. 'TiP.r. Z? lE~ 4.."'! )r/._ PII ."':'I ~I -'---. c) coroanele la melodia a doua sint mult mai tinutc decit pc melodia I.'. la si in ocele Sf'­ . i'/\ ~ ("el­ r'!!'n .1. iar in rindurile III ~i IV coboritor (ex. ei la rna­ /:/1 --- ! r ~.. 49 de ani Ieud me­ III ca final aid ital?i ~-~-:l-~d2.

':aI ..ine spC'cificul 6 18.Doi­ nC'.0.te ~i menite sa convietuiasca inca mult timp im­ preuna in zona pe care am cerectat-o. fie adaptindu-Ie pe cele yechi la specificuI spiritual a1 prezentului. Procesul de ]nnoire are loc $i se produce prin intermpdiul "variantelor locale" ('a mladite ale noulni 'crescute pe trupul vigu­ TOS a1 traditiei. lnterferenta melodiilnr acluse impreuna eu cele dialectale dau na$­ tere la meloclii noi... cintece din toata tara ~i in primul rind din zonele limitrofe.'''" . de la localizarc In uniform 1a care contribllie si fap­ tu1 ce h timp re f'intf'cul traditional . -­ ~-..:=:: -:: ­ -:­ .... ~. pptreeeri se prefeTa acompaniamentul de taraf ~i se elaboreaza chiar ~abloane in aceasta directie. ale Ardea­ lu lui. tv. de ase­ menea $i ~Jlisando-urne si aponiaturile 0 inglobeaza total diale'ctului specific· Mara­ muresului..' -. In comunele Maramure$ului contempo­ ran societatea rurala devine ~i a devenit ca $i cea urbana societate de consum. func­ tia lor insa este diferita ~i va ramine ca atare... 12 a. 5i altar fact.. Iud Prahol8 r tJ>- -.z. .ii Cu puternice rezonante in istoria milenara a acestui tinut. Pati'! df' mare'a lihf'rtate dn i'i . f7(! .:.. coregrafic repre­ zinta 0 reaUtate a .flit r [.iean a fost ~i ('sh' deschis tuturor tendintelor innoitoan'. Tata dona exemple: (ex. 0.34 ppstr cintpcele di<'lkctflle vechi $i noi au fost aduse. dar !.'ietii noastre bine an­ corat in contemporaneitate. mediul rural consul11a acelasi fo1cIor ca $i medinl urban. adiea de 1a "ursa de un de au fost auzite prima oara pina 1a eel care preiau melodia. Tn acela~i proces trec $i au trecut ma­ ioritatea meJodiilor venite din alte zone (lUna ce au trE'eut de' faza primilor transmi­ t1'ltori. b) Linia melodicd a devenit mai larga min salturi de c. ~' -"7. '"':::11 . Posedind 0 anume stabilitate in timp fo1clmul muzieal maramure!." . datorita mijlodcelor mass-media <":liri Ie.Iodice speci­ fice..Iud.. a moro~anului d!' ronne (Ie a cinta reaJitatr'i1 vie cTPlnd "alori noi. grefa izvorlta din fireasca necesitate a omului de azi.. Ea proriuce pentru piata $i consuma de pe pia­ Hi toate bunurile inclusiv cele foldoricf'. pmisia specifi ca. -: . .'arta inferioma caracte­ ristica dialectala mardmure~eana.... b).'aria a indiyidului CC' linde spr(> anumit!' "tanclarrle de ir:ierprctare. fipc'are dntind-o a$Cl cum 0 aude $i cum 0 simte.--: () - /. as­ taZ! tot ceea ce se dnta la spectaeole ~i concerte radii'). Jlltrind in dialectul maramure· sean aeeastEi mel odie a eapatat eontnrul melodic bazat PI" intervalele sc1'irii pE'nta­ tonice eu intorsaturile ei mr. Dosedindcapacitatea de a se adapta schimba­ rilor care au 10c in structura societatii rn­ rale maramuresene. in structura popomlni. Datorita mijloacelor modernE'. primlll prea putin producind. Tn cele doua forme sub care horea locala traie~te astiizi traditia !>i inovatia stnt pregnall.-- - . ('u noduri u care era npacompaniata.ori. Ie tntrC' aceste doua n1plodii sint urmatoare­ dr~osehiri ~i asemanari : a\ in primul rind ritmul dialectal regio­ n F) 1 (l imprimfit melodiei str1i. hori earC' au tat ritmul ~i alunC'­ ~i-au inUHit dia­ kctul llluzical 10c(11. COllcluzionam deci ca fol­ rloml muzieal-literar.raramllr('~ ~- lend - -.

27 pag. Deseori la diderea pe cvarta caracteristidl. sau romanc:.fC'rite ale silabei au putut germina doua durate mu­ zicale diferite. Culegerile mai recente de foldor maramu­ resean efectuate de catre cercetatorii Institu~ tului de Cercetari Etnologice!.dnri ·. cn aUt mai mare eu cit limba slovaca aidoma. 13).). 114) e5te un pentacord cu caracteristici mi­ nom de tin hemitonic. limbii l11aghiare cu­ noaste cantitatea silabelor (silabe lungi $i silabe scurte) aceasta. Ugocea.. iar minorele pe :\1i. ea poate fi intllnita prntru prima data in muzica inst. El s-a ivit. ~\lures all do­ \'edit a mare frecventa a cinteCt:~lor lJ1 ca­ H. oclnce "II Ii ". di melodia in­ strumental!! are a mare asemanare eu cea \'ocala din care a provenit.1''11 II) .E MARAMURESENE Tiberiu Brediceanu in "Scricri" (B. Nasdud.li Dialectologi­ ee.Ea e pia­ :oric£'. Me]odiile instnl' mentale Insa pE'ntru usurinta de notare s-au notat la inaItimea rcspectiva pentru a respecta coloritul local. se Hasesc :<. precum :<. totu$i un i11treg sistem ritmic bazat pe jocul a doua durate. nu se poate atribui 0 pa­ trie oarecare. S-a facut dovada.ubJiniem Cd repertorinl ma­ ramure$ean prezinta $i 0 mare varietate de radente. (Jcest ritm este inlor nit eu eel "moaIc" bazat pe com binatiile iambului eu troheul. Mare parte a cintecelor populare slo­ vace cunosc ritmuI punctat. Alba !. a lUdt na~ten~ din me­ ca dgu­ 1\ fol­ -eprE'­ '" an­ eli e. Faplu] ca cde doud calittiti d...i nota sc('undara in jurul lor in care caz me­ lismele $i ornamentele se realizeaza pe in­ sa!.ceasta ne in­ deamna sa privim altfel relatla metru-ritm. s-a dezvoltat pe ! E'ud ¥-~- "'mpo­ eyenit lm. COlia astazi 1te $i :1p tm­ func­ c:e ca 1 timp 0St $i toarr'. sistem pe carc-l gasim in toate genu­ rile muzicii populare vocale d~ Ia horea lunga la colinde :<. Nedu­ merirea noastra e. Modurile cele mai frec­ vente intilnite in 'ZOna la melodiile vocale 5int: ionieul Cll tonica pe Sol. tn co prive~te ritmul punctat pe care Bart{)k il crede initial de obir~ie maghiara. MEL ODIE 'lIte baze dedt imprumutul ~i insu~.i se observa $i Tn zonele Bihor.rumentala. r~HaJ urban. ritm ne care da­ ca l~am accentua mai scurt $1 'mai apasat ar putea da melocHei chim colorH unqu­ resc. De fapt intreaqa mono­ grafie bartokiana $i a lui Tiberiu Bredicea­ nu au melodiile vocale cele majore Cll tonica pe Sol.lti independente. . analiza me­ lodiilor cu rUm punctat dovede~tc ca "ma­ joritatea lor sint evident crpatii romane!. l\Cf'stca mai alps in cc priveste ritmul seamana eu mu­ lied 1)aplllara slovaceasca. jar cele mi­ nore pe Mi eolic.rilc Sou lnriuririle unor popoare asupra altom. $i dadl poatr: fi yorba de 0 accentuare deosebita. Bart6k precizeaz. Mai mult.tc pentru CQ rUronl punctat ar fi nepotrivit aUt poeticii popu­ lare romanesti cit si celei slovace. Melodii bazate pc jocul iamb-troheu intil­ nit in horea lunga in colinde. despartite doar de Tisa san dea­ luI Huta.. Totodata patrimo'Jiul roma­ ncsc de cintece a sporit prin iroprumutul (acolo unde estc cert) unor roelodii slova­ ce san maghiare. Asupra melodiei se cudne s~ facem remarea. VERS. Trebuie sa aratam ca am intnnit deseori melodii arhaice cu substrat prepentatonic special in bocete cu tetracord doric (ex. limba­ tii ru­ )mIni.i in provinciile din sueiul Carpatilor. di. In nordul tarii a existat un fond comun care s-a dC'zvoltat 1:1 cde pa­ lm mad directii: Slmacia. Caracteru1 pentatonic <11 Dialedului de cimpie i1 punp hotarft in legatura cu mu­ zica papulara maqhiara. TN CtNTECEl. insusire a limbii slo­ vace poate lesne duce spre un ritm muzi­ cal de felul celui punctat dedus din prozo· die. lunga si scurta. In fond insa dntecul e romimes'c". intre ornamente mai putin caracteristice nota dE' schimb. a~a cum arata si Bart6k. modulatii caracte­ ristice zoneL transpozitia cea mai frecven­ ta este la cvinta infPfioara sau superioaru.ii Ba­ !'. acele melisme formate dintr-o nota principala :<.35 2. ritmul nu se putea sa nn penetreze dintr-o zona intr-alta.li silabele versului. care are in eonstmc­ tia lui un 'semiton.i boeete. Bart6k 1111 ne desluS2:.. .ti in Slovacia ~i In Ungaria. inseamna di cercetarile fa cute in Milfamu­ rp~ ~i in aIte parti al(' Transilvaniei de miaza·noapte Cluj. ()(\) afirmct: "CinlE-ce. (B. Este c1ar ca ill zone in­ Yecinate. Mara­ mures Si Ungaria. Hum'daar'a. A. la 0 seama de fapte fo1clorice. pastrin­ du-si pe provincii. 30).at./ t~ 'it dia· lodiilor :iU na$­ :e: (ex. SInt foartc frecvente aici in special in cin­ tecele vechi evoluate din horea IU119B."chi trica ~i nu se poate explica dedt i-Jtin ea. alunecarea nu numai de la 0 nota fixa ca~ tre 0 alta nota precisa ci ~i de Ia 0 nota imprecisa la una fixa.-ara "'esca r:"}ului . al caror raport este de 1i2 sau 2/1 (ex.. 5i ccrcetariJe lui Brailoiu stau marturie. melorlii in mdsura re­ quIata avel11 Si in ~faramurC'$.ii silabe neaccen­ tuate. cel mai tipic sunet de cadenta este SoL Trebuie sa <.i prezenta culegere ctc)'\cedesc 0 mare frecventa a cintecului in care ritmul punctat este inlocuit de cel "moftle" cum Ii spune Bart6k: rUmul de 2/4 sau de 2/2 din .: I. intre can' si pentatonicul. care potrivit istoriei nu desparteau cindva poporul. Limba romt!­ na are silabe accentuate !. RIThi. Deseori se tntilnesc melodii care moduleaza pc parcurs.a Cd structura pentato­ nidi a sdhilor din Maramure!. $i metrul a putut sa plama­ deasdi un sistem ritmic biIzut pe aceste elu­ ratc. specificul si colori­ tul autcntic. Cadentele modale finale cele mai free­ vente sint urmatoarele: cadenta dorka $i ionid!. cum 0 nU11leste Brediceanu. nota treditoare sau portamento foarte frecvent.

- ~ ~ I _J. Astfel amintim: nartiei­ narea i'JctivEi a maramu. maghiaril. (Ex. cl horilor in ritmu1 punetat moale bazate toa­ t!? pe combinatiile iam buIui cu trohcul. Fste interesant Op stint ea Bart6k.. 14). ca un argument in plus..di nu ('')te yorba niei de 0 inrJurire maqhiara nemiilocita.! maghiari. Numai astfet w' putem expliea faptul di incepind eu hOH'a la leagan Si pina. cu Ungaria eu Ugocea. Cum am aratat. ci dimpotriva miilo­ dtii prin granita eomuna. Est(' dealt­ fpj foart<. du­ pa 1914 ci'i ritm1l1 pllTIetat e<.I :~ [ .. 15).=280 s1nt hotare foarte largi care 11(' demonstreaza un repc'rtoriu variilt bine> ancorat in firea moro~('nilor localniei. fapt dealtfel ara­ tC:it~i dE' Bartok. E1 arata eEl ewest rHm atH elf" des intilnit In cintpcpje maril­ mure$ene nu S0 potrivestp nid In maqhiari si. prin aceea ea timpul seurt nu se precipita eatr(' eel lung. fie prin (5i ni se pare cea mai plauzibiHi teorte) qra­ nita. Ii) ho('et morosanul se lr'dgana in ac-est ritm.! .. Pe elf' alta.' •- 0Ju cste delac 8xclu:'> ci:i acest ritm "giusto silabic bicron" cum n nume~te I3railoiu sa fie arhetipul ritmului maramu­ re~('an actual.M. deoarece rombni din ~faramures 5i UqnCE'Cl au tot a~a de pu­ tine !egaturi eu ungurii in\'(~einati ea ~i ro­ mfmii din Bihor". . Pc rleasupra... contactu1 riireet al pnpulatici ba5tinase ell nationalitatpa maqhiara din ora5ul Siqhpt11 'farmatici.. fiind propriu muzicii popu­ la1'e romane~ti. Se remarca a anumlta ten· dintcl de variatie in alegeril(' riimurilor.e eu mireasa vezi exmplu 95.~ til' • :l '1• ~cr '\'" rcr . eon. )c patrd combinat. In exeeu­ tia de grup d horei vocetIc de dans sau cum o nunwsc Iocalnicii "eintece de masa" (f' yorba de pxecutia eomuna a grupului eu Ii:iut~lr~) Sf' obSCrY[l eIar cum formula hpi­ ca in interpretarea Iarga isi schimba eawc­ terul de ritm pundat dur in eazurlk de (ex.te ne­ f!narat sW'cifir maqhii'1T. Schema ritmiea de :z! 4 suferei transformari suh lnriurirFiI ritmului PUDctClt. mUDea tn zonele agri­ cole unde se venea in contact en tli. 1ip:'>(~~t(' ru desQyj1. Prin analoqie eu cintecr'lf' ma9hiare sau slovaee eu rftm punctat carf' au patruns in ~i dinspre Maramure~ fie prin ruteni.1. .' .J 1 5S.. Combinatia JibNa il unei eeJulc de tip idmbic eu una de tip troha. ritmul punctat s-a imboqatit eu un ele­ ment nou de expresie iar patrimoniul de cinteee loca18 nu s-a influentat ci a sporH la numar prin imprumutu! sau contamina­ rea unor melodii slovace Si maghtare eu eele ha5tina5c. sire Ii. atunci comuna a celor patru tinuturi unde interferenta este posihili'i: '\"faramu­ re~ul eu Slovacia.. mal rar ritmul izoeron.. Servicinl militar al multor tinnri din Mara­ mures prestat alaturi de ma'lhiari 0 buna bueatl§. rit­ m"nr slabeste din aeeentuare 5i dcvinf' forma intermediarCi intre cele doud forme care nu poate fi notata. 191 pag.=40 si pina la \1. cu u~urinta acch'a~i formule ritmico-melodicc ('xi:'>tente 5i in horite 111ili vc~hi (hO[('d lun­ gal.i •.."=-­ •=-­ . parte tOdte cu­ lerwrile nccentp d(' folelor muzicaI din ~la­ rilmurc'~ au dovedit 0 mare freeventa. 44--56) (ex. iHiHa Tiherill Alexan­ dru: . ni('i la s1r)\-(lci cn fin~il limbii. a5a cnm 11m mAi a r i:H at.­ ranimea maqhiarli.. '" ~<. ~­ J. p.colectia bartobana este de fapt ritmul rie 6 /8 hazat pe toate combinatiile iambului ell lroheul. Aeeasta nu inseamna cd diferiti indivizi nu pot cinta aeeea~i melo­ die Intrebuintind variat aceste formule _ti­ pice. q .. acest r1tm punctat este tipie pentru einteeu1 clelea­ gan al intregii tari ~i nelipsit in Mardmu­ re~. ci are 0 stabilitate proprie.c da nd~tcrc llneiformule caracteristice cintcc uIui popu­ lar maramure~ean." ~ . probabil.'\..rticiparr-'a zanei If! tira.tactul intelectua­ lilor maramurp5eni eu piHura. 11'­ naturile rie rudenii prill casiHorii etC'. (B.nri.e5pnilor Ja ~dseoa· la lui Fnmeisc Rako('zi (1703-1711) de un­ de a ramas pina astazi marsul Ia eununir dnd Sf' mcra.--"'= ..' l " . . de VTeme. nn considerli. Ar pleaa in acest sens faptul ca el este raspindit in toate tinuturile ~i in toate qenuriJe. ohservindu-sc' ea ritmul estc cel mai prcgncmt fdetor dialectal. cum presupunea Bartok.". dialectul mclfamUfPS('an in aeeasta pri­ vinta schimbindu-se foarte putin.' 'r I~ ~t r "\ Sint totusi mf~lodii care ar rlpnotd 0 pIasmuire ~i llU :'>1nt putine 1a nUlllur elf' sinr' statatoure ~i nieideeum de imprumut. Tempoul horilor maramurE'~ene este foar­ le largo ~'1oro~anu cinta de la M. 17) _~ . In structura horilor noi 5e obsr>rva.r cr e' . Legaturi1r rnmane (maramur('~pnr) Cll popoarrlc iDy('(:inate sint mai multiplC' ric­ cit ereele Bartok.

f\firmatia mdi paCi'ltuie!. al XVI-lea. Brai­ lolu.i. L. C.. elemente de bilZct sint ill linii mari deelca~i in ambele cintari. nnde s-u p 15­ madit elf' fapt jusa~i muzicd cre~tina. intrucit nu ne spune in ce epocd S-d Clrodus influenta . ti(· prin intermediul lumei eline Cll ca[(~ rY1j)u latiile din veclH'a Daele au venit in con­ tact eu mult tnaintea erei noastre".~--- 37 -.ii la alte genuri sau con­ tribuind la determinarea caracteristicilor stilistice ale genurilor in forman> pe atullci. inceputul facindu-l chiar Bela Bartok. 28)....:ica bizal1ti­ mi ~i gregoriana.ii al Ugocei este cintecul ~Ullg.terpretare eminamente vocal a existat eu ':eacuri in urma Ia Daciiliberi maramure­ seni ~i a fost singurul fel de cintare de ex­ J~lmdrc' ~i exteriorizare "hored ell Hodnri" sau "horea pa lungu.>it._-_..-11) ~i :argi ':ariat ~: :-lici. . pri­ xecu­ : cum a" k Ji eu tipi­ arde­ . In conditii economico-soc. $i ~.~ ~-._. fHnd vE'nit pc mfdeagurile noastre He ela torita contactului direct pe calea reJatiilor (om t'r­ dale sau chiar a migratiei popoarelor.:\m aratat Cd muzica orienldld IH'-d in fluent at direct. horea lung[l. Acestei categorii apartin celf' mai mutte mclodii specifice ritmului de ho­ re ~i in aUe zone ale tarii..-----. foar­ .d e d ::1'210­ :e ti­ : D1aj . Trebuie sa admitem Cd det.. Cercetarile ulterioa­ re au dovedit insa Cd dcest stil coboara prin Nasaud pe Tirnave ~i Higaralji. ~ :~i'\Y j 'j. daed nu cumva poate> Ii vo]'­ ba de acela~i gell d(' cintare rasplndit pc 0 mare parte geografica.afinna Bartok daca nu ar fi nel. afirlll<.­ de se pot deslu~i clar fragmente evo lunL' din horel! lunga intilnite in toate gc~nanll~ Acest "vaiet contiJluu" S-B ck'z\'Q]tal ~i cl 1uat formele !. Olte­ nia ~i urea in Moldova pina in Bucovina... CUlludt.­ cit In Orientul Mijlociu de:. 27-­ h 28. care folose~t(' din pUn stUul improvizatoric.. B.tsiu cea l1ldi plauziblla. in niei un caz nu pot fi mai noi dedt orea lunga" lB.r. 46 pag.hJCet cit ~i in cIntecul de lcagan.Lc' iaptul eli bocelul din Cimpia Dunaril.1 cintecele din sudul 'I ransilvaniei. acela~ lucru II putem afirma despre hauUta 0\tC'n8dscd. care este un veritabil :.-. :m.. Aparitia acestui stil in folclorul rOllldl1eSC n putem considera ca 0 mo:. te tip :.--------. rit­ 'evine Sdll forme ara­ :\1a­ i:I :e cu­ ~ ! ta toa­ :ll..-. ilt' fJutem re­ feri ~i itl documentele din mu. datorita contadului mai strins pe care I-am avut Cu lumea orientaia dupa instaurarea suveranitMii turce~ti asupra fostelor Prin­ eipate Romane. . In ritmul din Maramure~ distingem doud mari categorii: a) ritmul liber din horea lungCi. afirmatie CE' () <j<. 46 pag. iar pe de aUa parte dintre acestea . ---. discutiile asupra dcestei probleme sint destul de recente.tenire.1 claca. carc nu poate fi decit foarte v('chi.i stilul (1eesta are 0 origine sud-es­ tied (perso-araba).-. . _ . 46 pag. Originea ~i ve­ chimea stilului lib(~r in folclorul muzi­ cal romancsc. atunej sintem indreptatiti sa mergem mai indpl)j deeit sec. dar prin aceasta nu a rezolvat proble­ ma. Nu intilnise stUul liber dedt in Ylardmure~ ~i Ugoc€ ' a.~i niei pc aceea suficient de adine..'d eu odice ....i­ te ~i prin aeeed ca nu tine semna de genu­ rile rHuale care. Prezenta ritmulul punctat ~i in altt' zone fata populatie maghiara. lrlnari 15) . al \iaramure~ului !. dovede~te gene­ ralitatea sa.'5t stil a putuL fi largit trecind !.. b) ritmul mCisurat in Cdre se impu­ ne ca unitate de timp optimea ~i patrimea sau invers.. lB. Pc .._ a ten­ Hilor. "Deosebiri aUt de adin­ ci nu soar putea intelcge --.. de 1C''2f'a .-. eei drepL Ld "eel mal vechi stU al veehiu1ui regat.-----. Daca totu~i prin stH libel' intel('~~l'm sU­ luI bazat pc improvizatie pornindu-s(' de 1a dnumite forme melodice. atit in genuri ~i stiluri vechi. Daca stUnl liber est(' preL('nt in folcIor ~i in l1lUZicd ('ch. gen dp cinta[(~ ca­ res-a dezvoltat in mai multe dlrectii.. cit ~i in genul ~i smul nOll.--. Derivarea sa in toate cazurlle din forme Ie giusto silabicului s-a ajun5 Ia rUmul leganat de 6/8 iar prill e\olutie mal .iale identicc.' ritm lea­ ~iimu­ :::ptul ·d la .~tere JOpu­ :-.---.' eel SCdrd pentalonicct anhemltonic&... Bartok.'Le o foarte larga raspindire in Iolclorul romd­ nesc din toate provinciile. ~lai tirziu dupa ascultarea unor serH de doine din arhiva de folclor a Societatii Compozltorilor Romttni conclusct de C. cind acest stil auus de turci s-a iclCUt simtit in Europa Centf[lltl ~i sa consideram mult mai veche aparitla la tloL In aceasta preSupUnNE' n~' Intare:. In prezenla lucrdrt:' :onsideram ca demonstram aceasta ipote­ lJ...a­ cela~i stil improvizatoric.. Ex­ plicatia 0 gase~te Bartok In influentarea pu­ ternidi a Maramure~ului de catre folclorul ucrainean ~i maghiar. popoare diferite pot crea genurl de malli­ iestari identice ~i di intre aceste hori )1 ceea ce inteleg vecinii no~tri maghlari de pilda prin "llJuZica tiganeasclL nu se poate facenici-o apropiere". iun­ §. Do­ vada 0 avpm ~i in faptu! cei In niei <) nita parte nu trdiE'!?te mai intens dC('st stil eh.. 63).?i genurile ilctualt'..-_.. El era izbit pe deoparte de deosebirea evidenta dintre for­ ma hord lungi ~i celc~lalte "hori maramu­ re~eneJi.j din care $~au dezvol­ :at toate genurile specifice actual€ ' atlt ri­ tudi': cit ~i llerituale.a mai a1('5 f)fin exeDlplelt~ lrdllscrise UI!. sau ca.----.-..ttl 0 r ek' ·umut. t.'siastidi :. [oloSE'!.l cilltecul ciumei.. Brailoiu ~i Emil Rieg­ !er Dinu atribuie ~i e1 stilului liberaeeea~i urigille orientula..J Bazindu-ne pe' faptu] Cd am gasH ho­ :-ed lunga ~i in dnteeul ritual al cununii. Bartok i~i schimbii total pdrerea alir­ mind c. este imprumu­ tatd de 1a ucraineni El ajunse desigur la aeeasta concluzle clatorWi faptului di la acea duta nu cuno~­ tea dedt muzica populara romaneasca din fransllvania ..lldoios ca vechiul slU LUaramure~an.--. putem afirmd eu certitudine Cd acest stil liber de .i pOc'te fi in ti lnit pt" 0 zona mal 1arga.

38 -_._---­ . care nu poate fi vorba de un pesimism.c . cvinta de jos a primului ton de melodie pe gura aproapp ipc:hi~a mole~it" m. ~i tonalitan scurte cintate cu voce. ci de 0 trasatura sufleteasca specifica. salt in jos la cvarta.. de multe ori incepuiul dar mai ales sfir­ ~itul glissando-ului in horile mai noi nu 1 se poate stabili inalti. care prin notatia noas­ tra cu note nu se poate reda.. me­ lodiile urca.- II j J@13 "·':':". iar Bartok din 339 ele melodii numai 31 in ma­ surd clp (J/8..n. de asemenea. 2/4. surda greu sesizabWi cade pe cvarta . Se intilnesc. coboara ~i iar urca. de asemenea mersul gravitational coboritor..e. 2) . ciluneca.. cu alte cuvinte tendinta de a cadenta plagal. 1 . credem de ho­ rea "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a gasit ciobanul oile" cawcteristica in zona cercetata) ". in horile vocale de dans actuale.---------~- departe. o vol nota eu tactul de 6/8 sau 6/4 citeoda­ ta so schimbli ritmul mole~lt ~i lute in aceea~i melodie (este vorba. 18 a.. Daca 0 me­ lodie esle caracterizata de un ritm mole~it. -- ~. ~~) sau pc 0 treapta Jntre accste doua notatii. cit cuprinde colectia. unde accentul pe ritm punctat este mal pu­ ternic ~i masura estc de 2'4 (ex.. - - -.' cC'v. 22 1.' (I J ~ Bclrtok spun(~: "ritmul amlntit mal sus (punctat) so molc~e~tp ciV~odata in trio Ie (ex.. foarte multe melodii gasite ~i de nol sint incorsctate in. nu a avut timp._-. ~ . a~a cum am aratat in jos. milsura de 2/2.ca.. inainte Cli ] anI Tlberiu Bredlccanu in perioada 13--25 noiembrle 1910 din sate foarte aproplate a cult's un numiir de 63 hori notate in masura de 6/8 din totalul dC' 170. 20). altfe! nu ne puU'm pxplica faptlll dl. buna credinta. Ca orl:ament specific descriem 4 situatii mai generale (ex.. .mea pe ce nota cade. Sa se Ii schimbat folclorul ~i felul dp a einta a moro~anului in trei ani in acPC'a)i comuna sau sat inyecinat? Este imposibil.~nc> --_.. Cu cit suim spre timpurile noastre. care se adauga gli­ ssando-urile cu accentuarea specifica a su­ neteloL Profilul descendent este propriu tuturor melaeliilor arhaice de pe intreg glo­ bul. b) .. (12-~27 martie 1913) sa patrunda in marele univers al spiritualitatii ~i specificului vietii Wrant!­ lui din Maramur p 5. ... se ga­ sesc ~i "tacturl mole~ite. (V) sint rama~ite ale horei lungl evaluate. 21). :l 4). Ca ~i in celelalte zone romime~ti in Maramure!1 la toate felurlle de cintece cu text. Iar astazi este tendintil de a ramine pe tonica ~i in cel mai ferlcit' caz 0 melisma. (9) r--":----. Deseorl in horlle mai vechi sfir~itul melo­ diei sau a unui rind melodIc.! 117' ! I iJJi till' f6J k ~ I ". ~ i ca 0 caracteristidi nu intotdea- una. 1> I ~-h r ~\ '" "1----- Ii ~.este la fel o caracteristica a evolutiei (ex. Acest fel este unul elin cele mai caracte­ ristice semne ale dntecului popular al ro­ manUOL Concluzlonam ca folcloristul maghiar eu toata competenta profesionala incontestabi­ la. eu 0 cvarta.. Scctrile muzicale mai frec:vente intilnitp In folclorul maramure~ean confIrmate ~i de folclorlstlll maghiar slnt urmatoarelp: (ex. de la major la minor. A ayut chiar unii infor­ matori care I-au elus in eroare.. de la 0 inaltime de tOll stabilita la al­ ta. descen­ denta insa este profilul traditional.J. care ajuti:i pornirea melodiei sau rindul melodic la 0 deschidere de fra­ Informntorii pornesc de obicelu pe za.~ 3 \) Vorbim adesea despre marea bogatie de game ~i moduri a folclorului din zona. 2. la care se a­ c\clUga ~i cunoa~terea fragmentara a eelor­ lalte ZOTlC' din Romania. despre trecerea in cursul aceluia~i cintec de la un mod la altul. vocea alunec6. Mellsmele ~i portamentele sint foarte dese in horile vocale de stH vechi.

Ld-Si bc'mol sau Si.. de 6/8 tia. mai rar 'lint aeei care "prind" coreet tonalita­ tea pe aeest instrument. cu accente diferite. de asemenea. fiecare dintrc cele trei ritmuri amintitei:. dar c1Up[l spusele informatorilor.::::::-:. \ingalau" un cinel din cupru sau i._----------_. suprapune­ rea mai multor ritmuri intr-un tot unitar.i nu tigani.<ina stinga de obicei dominanta r-Ii sau _:..ii informatori..r en trei corzi ~ Josibil. al ritmului dat de gorciuna.:.. altul la baiat ~i aHul la fata. toate acestca ne fac sa --'-~-:-:::':' Cii ritmul a jucat :... acordala in cvintd Rc-Ld in ritmu! obstinat. :::::. in rest se ciupe~te..::ltul. poate prinde pe el cu degetul mme de . melo­ Optimih~ accentuate se ciupesc cu pIce­ ::u din os sau lemn intr-o direclie iar cele :i. La tropotite :. <-::: prezl>nta in primele formatii instru­ :::. :aotul di dobele au jucat ~i joaca un rol . 110influentdt prill nimic. secundat de scroaFti sau gorduna eu doua corzi. croatia lor muzicalct nu poate fi ~i niei nu esto strainti". a~a u alte 11.II .. 23 u.--..i la 0 po!iritmie.39 ----­ melodie l. b. Deasupra dobei s-a . Iar :onica surda la fel ~ :. astfel cii ritmul melodiel este dublat de cel al zongorei. iar ~n ma­ isite -5i de 2 /2.l) .-. la aI­ s sHr­ lil i se cade. care-". al ro­ "liar cu :>?stabi· 112-27 uEiv(~rs tCiranu· i infor­ " se d­ eelor­ :mlpm '1 iberiu embri{~ Amintim.----.)f(iaj in La ~Idjor oc:U tU t1'0i slrun(~ In La ?>.n..i in Olknid. faptul cll muzica primitiva -:: eel mai mare rol pe ritm ~i Cll doba .-:')minanta Re. contratimpi sincopati.! zangara.muit.= ::-. (ex. ca foarle des si in spl"cial in acompaniamentul zongorei apar in zona melodii dnd cu terta mare. :. important in viata muzicaHi a po­ :. ::.\Iajor. cind eu cvartCi marita.nuita) folosind de abieei scordatura eu un semiton sau un ton mill sus decit acordajul obb.---.. compozi­ torU acestor melodii de joc din ~laramll rr'$ slnt romani ac1evarati :.:ii.i invirtite pc linga bUona­ !ism asisti'im :. cind cu tertd mica.[ajor (cvinta paale fi dublat. ritmul acompaniamentului.1 are viata proprie. 1tllnite ~ .Iaramure:. al dobei.1 joaca in Ma­ =-=_~eS dintru inceput un foarte insemnat :. Se '::-. ul dea lceea~i Ilc's un 3. 60) afirma: "lllf?i~i li:iutarii..ior.cU5 .-----'. NU-i cunoil:. Inslrumentul se tine vertical cu gilul sus iar coardele libere se prine! mai rar._". instrument nelipsit pentru acom­ :'::'::liamentul tarafului din :1-. (jce~tia traiese din genNiltii tntr-un m('diu curat [omimcsc. 27 pag. La act'asta stare de Iu­ cru conlribuie din pHn ~i aeompaniamentul zongoreL care intotdeauna estc acordata in .:=___ :~ care batut in contratimp cu doba de catre un metal.__ executia horilor... e.-. evident . Uiularul ti"iran cintii dIn Cl'terd (vludftl europeana obi:..e... dar totul intr-o unitate desavir­ .tem vechimea. Se creaza Ull asemenea fundal ritmic de ne­ descris.: :. ca 5e ana pt~ 0 anumita treapta ::::c.>i de mid nou eu putru strunp <wind nrmiHorul dc. subdivi­ zati.ngora se acordeaza dupa acordan:>a ce­ :-. 0) ~~~~:F=i~~~~~~". rareori ~i HU­ mai Ia horde lente se trage cu Qrcu~ul pc acest instrument.-o-ilccentuate in directia contrara. ("hiar daca horea este in minor.--.zyoltare. iar a treia supfdpunere ar Ii ritmul pa~ilor..::1e din tara.ca.. dtt un efect deosebit :>1 este de nelipsitin muzica e!e joe Cliaturi de zongora pc care taranii laulari ~tiu sa "princla" citeodata acorduri: milla dreapta bate ritmul ostillata. :aracte­ . tim pi dublati. Asistam asHel la 0 adevdrata bitonie modernii ~i pLkuta la u[c·dwa maramure~eanului. un fel de ehitara obi~nuitEt eu dona sun mill multe strune.. ajungem lllainted elilU­ lui 1700 la aparitia acestlli instrument h ]\Jaramure:.i eonfect((l­ nau singuri ceterile. Cetera$ul este tlcompclili"t til. sincope ~i contratimpi. al langalaului. Acestea la un loc formeaza. INSTRUMENTE ~I LAuTARI DIN MARAMlJRE$ Tiberiu Brediceanu in "Scrieri" (B. schim­ bindu-se aceea~i melodie chiar dupa loca­ litati f. _. denumire intilnita:...

EI cunoa~te doua dimensi­ unl eel mie ~i subtlre lung de 30-40 em eu 6 gauri. trlmbiia ! trimbita sau fugera in Polonia.. eel mare mal gros ~i l~ng~ d~ 7U-80 em.i septlmea neutra.e pot scoate doar armoniee ale sunetului fundamental. Este pe cale de dlsparitie. a:-e ae·xdajul La·. ::. bucin in D­ craina) din lemn. nu are des­ eI1izaturi pentru degete. se poate vedea contaminarea intre . cm.:':.---------. de cvinta. Drjml)(l numitii ~i c1rimboaie sau drin~J instrumentul prefcral al maramure~encC'lur. instrument disparut feHa urmc' doar inriurirea lui mai staruie in muzica instrumentala de joc din fluier (Bartok).te lil maghiari. Altele.u am pulut deslu~l eiectul clcestui proccdeu. Dam pen­ lru aceasta doar Ull exemplu clasic: me!()­ dia "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a giisi L doba­ nul oile". 0iu toa­ Le drimlJele erau acordate la fel.utantul include din cmd in cind eu arCit8torul minei stingi eapatul de jOs al ~e­ vii. F ~iliel:. '­ Datorita faptului ea m aeomp~~ia:nen~ gaslm pedale ek' evinta la lautar. eu dop sau iara dop. Moldova.':::-. ~i 6 gcturi p(·ntru deg(. lung8 de l.. "la ie­ ~irea din ograda". 0.. ill rnijloc suc\atCi 0 lim­ ba de otel eu c:apatul [neloit in unghi clrept.---- .:::5.JU m ~l incoH'tcite de trei ori terminlndu-se eu capatuI conic. :-':'5. ~cu trei eorzi C::::-. jocuri . In­ strumentul se calca deodata eu degetul l?i arcu~ul obtinind in consecinta acordul de trei sunete.. preluata din Transi tvania arc trei eoarde inlinse pc un calu~ retezat. dar 5e poate desprinde clar din executiil unui bun trimbi la!.'­ tele SI-Re.\Ii-Lal. exec. de duca. care SC' aSE~am[lllfi mult eu horea din fluier. bocet. pe iicest lllstrument se poate cln­ ta numai horea lunga.5--3 m. nc~ face sa credem cit acest fel de cintare este influentat de rama~itele dntatului . a pribeagului.~" c. ' G~.eel eu :rei eorzi Lc-. mal nou din plastic . instrument pe care se emta ~l horea lunga. Drimbele sinl facutp cHntr-o sinna. eeea CE' c1enota catcqoric originalitdtpil melodiilor din lrunchiul ve­ chi ~i nicic1ecum 0 preluare. de obicei cmd mortul a fost clOban sau fla­ cau tillar. Executantul illiocuie~te despicatura sutlind eu bu:wle tu­ gUiate in lluierul tinut piezi~. are la capatul subtire un mundstuck de lemn.: !TIa~ :n:. sint drepte :?l cu 0 lungime de 2.\1i . care interpreteaza hori de stil vechi ardelenese. clc' otel ineloit In formtl dc' potcoavCl... :..tut) Berg­ man . "dnd zin aile de la munte". Acest instrument estc o adevarata unealta muzicala de nelipsit a pastorilor care-l folos8sc pentru semnale ~i chemarii oilor. ..ll ciobQncse din lemn sau metal. Tnmbitil din metal este facuUi din tuburi cilindnce de tabla alba.'te. seoate 0 seara diatoniea de obieei eu tena . Coard<~le sint acordate ~i a:?e­ lat(~ in a~a chip incH sa u~ureze jocul de­ getelor pe ele in scopul obtinerii acordu­ rilor. Exemplu: ta­ raEul lui Sllngau sau Cioata. Bartok l~i ex­ prima nC'siguranta asupra originii melodii­ lor executate de trimbila~ii din ::VIaramu­ re~.1. gaurile pentru uegete lipsese din ammdoua varietdttle de tillnea. Armonicele sint intre 3-­ 16 ale sunetului fundamental. Buciumul. Slovacia.:c. "porneala oi­ lor".-10 -- ------. In deeursul cintatu­ lUi. ::.:.. melodip eme lipse<. "la mtrarea in tin tirim. \ ioam de Qcompaniament.:c:c.i alte melodii eu ambitus mic." . mai nou din tabUi. interpretul tine unison nazal propriu (invatat din mo~i stramo~i) foartp asemanator eu isonul de la cimpoi de mult disparut.de la curem eu despicatura sUbtl­ re ~i lung de vreo 80 dl. acordaj Sol-Re-La poale Ii ~i ell un tOil sau semiton deasupra lui Sol. truba in Lituania. Cimpoiul. Melodia cintata este 0 varianta de bocet care inSd nu se deosebe~te de "fo­ ga~urile" pastore~ti. cit ~i la prima~i care tin uneOT1 pedala pe 0 coarda libera. eolinda. numita brad sau contra. daed iJ existat pe meleagurile ma­ rdmure~ene. Intotdeauna pc linga sunetul seos de £luler. In :-larumure~ se cintdu din drimoli. inclusivgorduna.trd:::Jc.---'-_. "la capatul de ulitii". Cu toate investigatiilc tacute de noi la oatr1­ nii satelor nu am putut deslu~i in aminti­ rea lor aeest instrument pc> plaiuri moro­ ~elle. TilincQ cu dup.:-C:. Afara de aceste sltua­ tii se mal cinUi din instrument melo­ dille pastore~ti . $i ucrainenii cinta melo­ dii asemanatoare din buciumil€' lor.. Sunetul fundamental se aflci dc' obicei fnlrp sun.1 cd in general instrumentele de aeompaniament de aid fo­ losesc pedale. "clnd merg oile la munte".i taragotul. cavitatea bucala estc cutia de rezonanta..ll taralll maramure~eni a c~lror zongura sustme aces~ interval. Ele sint: doua groase de Sol ~i und de Re. din pdcate este pc eale de disparitip. Maramure~ : Nordul Transil­ vaniei. Contra se folose~te de tarafurile mai mari care acom­ paniaza soli~ti Pf' scena.. In 'lUele noaslre in tarafurilE' mara­ mure~enc cu pretentie s-a introdus saxofo­ nul. este un Huier din lema sau metal. Ce-i drept e<. sau ucraineni. armonicel(' 6-15.Ml~nta.> fragmE'nte din horC'Cl lunga. $i aiel in melo~ie.. acordeonu! . S::-:5. Zuna dp rCispinuire a buciumului l'sll' mare pe ling8. Tilinca iara dup are armonicile inlre 3­ 22.t(' un instrument eu into­ natia nestabila. este tot din lemn sau metal."a oilor". In lipsa bra­ ciului se poate face (ontra ~l cu vioan! obi~nuitd.. Moro~a­ nul 0 intrebuinteaza ~i la Inmormintari "dupa morti".

:mpede influentd exercitata de Viranii sa­ :dor $i de oamenii meseria!'1i a instrumen­ :dor. #I ".:::intare . De obicei ea pcndu­ leazE! pc tonicd ~i dominanta.te () evolutil' ~i lar{lirpil ~Justului muzieaJ a lautarilor ta­ Hlni tiltu de ileum 60 elf' ani.. ceea CP vdc!0:.::J... ·.. ___ ..ii sau dorninallta acesLuia. 41 .0.tJ . U precum celt... pieup $i d('sigur $coaia de mu­ zidl $i $coala populara de artd.. Si­ ghpt (a lui Cioati:l $i Stingauj. Provenienta lor in Maramure!'1 da­ teaza diu secolul al XVIII-lea.'idupa multi ani de praetica trece In cetera." .3 '. eu un 1:.lodul $i metoda elp Invdtarc a instru­ mcnteior in zonli Cd de aJth:'! peste tot S0 face dupa auz..__.ene. Datorita m0todei ulilizate de aceste $coli in der liber. iar ultilllele corespunzator mai seurte ori invers. III j oeuri u toa­ unelul sune­ sint ._ __ pen­ melo­ ... Formatin In care se cin la PS te cpa consacrata cetera. tarani :e aeest uneori general aiel fo­ :orduna. .----~~~-~--~ -~-.----..1tra se ~ acom­ Ireteaza .. icelo[.h~ $1 eviIlla La-.n incepind Judi de la virsta de 10-12 ani.:ninti­ moro­ mara­ . -...__ . .wtului Se observd saHul La-Re de CYdrta carilC­ tNistic zonei ~i care rar pste umplut eu to­ nul de baza $1 mai mu It eu piC'ni.-~. zongora nu difNd prea mult ast<izi de> cea observaUi de Barlok ta fneeputut secoJu­ lui XX. eu valori de note irationale in cadrul unor mdsuri de durata pgalii. .-l ~.." .. Cu batri­ 3. in afara de ro­ lui sau ritmic in taraf.iIa­ ramure$ului... iar altH se prelullgcsc cu aeeea$i valoare... J I primele 16-imi sint mai lungi. [rdte. Df' obicpi copiii nu clnt8 in tarat direct la cetera. zon­ gura !. 24 d.) 1il ~ ' .. o caracteristied. In­ jetul ~i dul de ~i a!'1e­ cui de­ aeordu­ :... Se paniajJl. BOf$a. tot in aeela$i ritm specific al").y-~ '- ~"~-"-- --------_. Gorduna._~_.. . b). AePdsta hore bdlrim'asca. exeeutia foarte ritmica. iar mai nou ele lil radio.. ci de obicpi 1a doba.rubato deosebit de dudat al melodiei cu ritm de joe foarte precis... . Pentru lau­ tarii tarani . . Conlra eu tff:! cor'll tine to­ nica. :.sa bra­ \'10ara }lament . gorduna sau instrument!:'le preluate deordeon 5i tarago1. instruml'ntui eel mai pretentios 1a carp cinta cei mai in virsta din fallli1ie. ~ _-_ _ _ _ . care se ocupau eu "ca­ 1 ... (Rp-La).i ega1 dUrata. conditioneaza ast­ leI ex~>eutia tipic maralllUre!'1eana.. Acnrclajul dC's in­ tilnit la zangora eu trei warde este cPI df: Si ). Dar/acolo unde existd a .. la nunti $i la petreceri. :anta.. 25) . ~i in rvfoldova eu acelast fel de acompaniamC'nl ternar in 6/8.- --.. lama cind nu sint solieita.din orasele Vi~eu.----. doba. exemplul eel mai ('oncludent este satui Berbe!'1ti...~. . cinta de mul­ In ori jn toaUi zona..~-. lautarui tdran i$i insu~e~te odata eu tehnica necesara ~i reperloriulde hori $i jocuri ale satului. de la CilH'Va apropiat: tata." .1ajor Ulra tertii sau La ~VLlj()' eu tPTta maT(' Do cliez. improvizatia l' facuta eu gust ~i cu­ ~'.. _. dominanta 5i subduminantd. de5i fieeare masura l$i pastreazd exaet .. Ace$tia crau $i mal sint meseria!'1ii sate­ lor. . idcind cddenta autentic~l ~i plagala din armonia clasica e1. ~.. are ~i ro] de tiilurd Ia horile mai Iegallate. v!'cjni...ioba­ Jhiari. (ex. Ei cinla repertorlul cerut: de la hori de masa Ja 1nvirtit0.---' . _. ?>.L.--.i una . ruda. urme :nuzica jkj.Ii 2 /4 " . Trebuie sCi predzam din eapul 10cuIui cii in zona de care ne ocupam dnta alaturide lilutarii tarani ~i taraful de tarani neao!'1i ~i nu cum afirma Bmtok Cd numai tarafuri de tigani. mai nou brad..axofo­ lu: ta­ ::t l)faci :ia arc ·zat. Tarafurile mai mari.----. unii tim pi se seurteaza. magnetofon..Jare 10eaIa.---~ . c'. care se intilneste des in :Ma­ ramun'51a reI de des poate fi inti InWi.$eoald optima estC' pr Getiea­ red cinlului seura in $0zato1'i.~nt It! mai poate cll(1()(JaUi pri!1(.----­ t's Lt· msil­ l ex­ lodii­ amu­ l:' into­ clar nente lit ell llmic VP- cimpoL in lond lpllnlcd ([t' dC(l11l­ a larafurilor siite$ti: vioara. conditiolwaza impresia improvizatiei ~i In general a denaturdrii....it in o lim­ clrept.. 'I' IIf =#Ii i i " . asHel se aU­ d(~ adeseori ceva intermediar intre 2/4 (ex.-.. Felu1 !'Ii gradul devierii de la rational.. Zangara sustinc 0 pedali:l invaridbiHl inclifNent de ("onti nu luI armonic iiJ llle 10­ (Eei dubli1tCi pc trepLele I $i \'.------. zongora. dring )~----Dllpa Bartok dum mal j05 5!mi/p scara cimpoiului diu Maramure~. Ei erau aeei nomazi stabiliti in comu­ ne maramure!'1ene. 1<1 cintecp de mahala. trece­ rea se face treptat. a ex(:cutiilor ldularilor tarani este un .-----. Dar am ga­ sit multe familii de tarani romani cu nume­ Ie de familie Covaci. intr-adevar la tara­ nii laulari se poate lnUIni (leeastaexecu" tie "tigilneasdi". Lautarii eei mai numero$i din familia Co­ vaei sint raspinditi in unele sate maramu­ re!..

"Argi11t ziu". Ir:~ : . TillE'Ill sa subliniem c1:\ notatia muzicala oricit de amanuntit sa fie facuta nu poa te reda Lolul.il redea diferite Buante ale vocii omene~tC lautarul taran uzeaza din plin farCi sa Ie cunoascu teoretic (foar­ te putini sint acei care eunose note muzi­ edle. In fp!ut cum intr<r­ ~rr·tpaza in stilul instrumpnial 0 hore vo­ caid care de obicei se face prin ornamenia­ rea pasajelor melodice. .'iorist popular a ramas imitarea vocii omelle~ti.va.. .a:u::l: \'cc:u L::< Gi-:.:::u:-ea: '.-'.'. to.i in jos asemenea vo­ cii desprinse din horea lunga.~. . sau dupa potcovit puneau mina pe cetera. care poart8 dmprenta in­ strumentistului. . .. mare ceteral?..i I-am mcut mar~ul la cununie din hEltrlni. Tot din Vad a fost ~i tot eli IllPspria de cintat s-a ocupat ~i cu lucrul ill livadil. Cautind ::. gesturile.: : fraz'·. Singura deosebire ul unii dintre ei erau mai dolati IDai buni ure­ chi~ti. el?apeuri executate prin glissando..:::_.:. Intllnim dps mai ales la :. . La zongora $i doba bate orice pui de moro~an..>Leti. o Lore poale 5i cintata in mai mulie feluri del( [I eu ii pun "figle" (n. dE' felul cum u simlc'. . ":"l~. ca 0 llll. Eu "Cioata" sint muncitor la FaLnl­ ca de ~uruburi. "Dodi" .~.i la tel de bine dotate. Astfel intil­ nim apogiaturi inferioare ~i superioare la difcrite intervale... Se poale concluziona ca. .osu '5! st:-c:ulO'>U 0 cintat din c('lic'­ rei ~ >: i:1 comUl:d.Bunicului meu. Ionu lui Niculai . .utare~ti ma­ ramure~ene glissando-urile l?i diferite orna­ mente.Si bunicul Dvs. "Sali~teanu". . . :6.a etc. ."-~. "Dumnilru". Neme:.unete ienile" specWee> de­ idUel 5i Olteni('i.ru lnaIt in tonalitatile preferate R('-La. . :\rev oia de (1 Sp fdeC' clUziti cit mai de­ parte.". \" adu lzei? s: n. cu exceptia viodstului. Pentru a pu­ lea fi deosebiti unul de altul deoarece poar­ tei acela~i nume. inainte ll-am lucrat numai pc-acasa ~i cint ori de cite ori am ocazia. De aCPCd prima ~i secuncla Is strunele care s~ rup eel mai des.'. De c Inc 51::. . ~i in timpul liber. . marea majoritate slnt urechi~ti) de a purta sunetul in sus :.. . .{ n:bnie.ii i-am pus li9h~ :.Ii yirtuozitatea fieeurui vesEL Iaular taran din :'laramure:.ai Ul sci placa la cd ce 0 ascultau. . . . C nele IdIDlii au fost complet asimilate. Taraturile de lautari tarani sint la tel de nUJ1wroase :. .oi-au formal l?i dez­ \oltat gustul pentru IDuzica odatEl cu 10­ cuilorii cOIDunei. .i Anuta lui Gheorghe dill BoUza. maramure~eana. nu poate reda timbrul. . teL I::. Dupu cit s(~ pare idealul interpretu­ luI .ti tarani dupa munea cimpului sau la paduH'.e ::'2t:0::'=: . diviziuni exceptionale cbiar glissando-urile l?i apo­ giaturile sint elemente ce tin de tehnica '.. mimica.. ei ~i-au luat diferite po­ recle ca: "Ofu". *=. schimbarile de tempo ~i de ritm. Tine d(> pricl'p"rea fieedrui 18utar. .. "Paticii". . numeroaSfl famllie de muzicanti lv1ihali din Bor:. virtuozltate deo­ sebitcl. . . . sd SlllW cetera au Ideut 5i pe lauta­ rii t~!rani maramure5eni sa clute in g(. acestea con­ tribuie la specificul executiei Hl. tata ~i Ie intorleam cum vrE'am t'U s: mu. astazi mai pas­ trindu-~i doar numple de "Covaci". . inflorituri) nu 0 mai cunnd. . dnta la ceteril ? -. . .. . . Petru. . '':'sti-. .. POl. la cprert'. .nf>fal in H'Hisl.­ c.1 in zona. £ratii Florea din Poienile Glodului.::a . . altfpl eft "il5a eer. "Bulea". "Boro~". .iata d. toate ornamentele posibile. .. . tertii sau cvarta. de fjJtrul sau. --. nervul eu care cintii interpretul lautar.. Privitor la horea lunga.' <1du­ narea". De mUlt0 ori. . . . Distanta Ia care poate it acest sunet knit de eel pe care-l pwcede ('st(' de secunda.:Qt. fenomenul se petrece aidoma :. Aid se intlmpla 0 spun0m eu regret) deseori..i aeele ". . Aiei in­ Wnim :. Cercetatorii temeinici ai cinteeului popu­ lar au ajuns unanim la concluzia ca fieca­ re reprodueere de hore inseamna 0 noua varianta nu numai muzicaUi ci ~i literara. ... . . .·ilor ta. . ::". . i se :Li­ cea "Puru". In bine cunoscullli ritm de 6'8 ddl' C'sle incorselata Cd sii fir' ritm vocal de dans in maSllfd dc! 2!. . .:.:" =_=-_ C .:: C.i. "Cioa­ ta". .. . caz intUnit l?i de noi pl' terel1. . C:~_:c.. alunecari de Ia un sunet in jos sint dese ~i specifice. liiularii satelor au dus 0 viata stabile! in COl1luna respeeliva ~i :.! uncle SUlld eu lollIl dltu. . "Stfngau". . . .. ~~·~. ". Tata tot in Vad cinta l?i lucra P-dCCl­ silo I se zicea porecla "Ciotu" era mie de stalurd.. . . Bela Bart6k afirma printre altele Cd n-a t sa fadi pe doi cintareti populari sa :. .. Poate mai lllUlt dedt toate.. de calre populatia localii.~~~. .. puneau mina pe cetera ~i zongora pentru a in v('seli v('cinii. Exemple avem multiple: fratii Pelnm$ loan ~i Stefan Petreu~ din din satul Glod . fratH Pop din Sapinta. Uiularii din zona au aproape fil'care for­ mulele lor melodice specifiee pe care ullii te numesc "figle"... .. "Ghiuri­ td" elc. Eu luam eitp-o hore in­ \a. .._~_.)f aceste formule sub diferilc· 0 alta earaetPfistici't a melodiei c:u:c. rar in Mi folosind 5i scordatura cu un semiton sau ell un ton mai sus.:.:. Sas ~utu din Poipnile Izei. lautnrul pran 0 simte al?a din m05i-slra­ mo~i" dar 0 clntCi.­ .lodic' sa fir' cintaUi in tf'mpo Illai reppc\e d(')t C'sl\. Avantajul ta­ rafului maramurel?ean este aeela ca nu nece­ siUi. Ace:. fratii Tudorovici din Rozav­ lea.---- 42 ..Sd~l. Eu am luat prima data de p~:pmplu "Marl?ul lui Rakoczi" !. estc cleobicei pozitia I-III mal rar IV 5i mai mutt pc (OrZilE' La l?i 1\11..rani consUl. . . dupa "IDunca pe­ Cicasci" sau la p8durt'.itiile in care cin­ ta celera~ul fdra sa l?tie despre ce este vor­ ba. din mOl?i-stra­ mo:.~~~rr~~.n. . .

autenticitatea...i la bocete.u­ gita alaturi de secvente muzicale din toa­ te reie!?ind valoarea inestimabilct pe care 0 feprezintu arLa acestor lautari.i FlorPC1..i apo­ :lica ~i :dn din ~ S.impului !?i la padure orl creseulul animalelor..1 valorificilrea tezauru­ lui lolcloric muzical locaL Spectacolde folclorice sint 0 reu~it2i alaturi de aUe forme diverse de yalorifica­ re a tezaurului tradit1ei populare !?i in dev­ la:. cl mai c1egraba de Jlle­ diu".tfl lor dntecul a ajuns aiel la 0 a5d mare varieta1c eu toate sctlpuri]c> ~i pi'icatcle ]JP can~ Ie au. YCuiala $i eu multe "personali­ t[iti. de diferite nanonalilati.. in sate. numai eli noi aro reu.i gusturi. Taranii lautari au jucat !?i joae. Am vazut ca ace. " vo­ lenta­ plct 0 ca 0 ':oeal . fie la fluier. care vorbe:. uu ca cei de let ora.i din Rozav1ea.. faeem din nou aceastu afirmatif' Cd sli de­ monstram ca lautarii tarani tr8. c10l1ci dC'('vnii. e:~eana. Componenta formatiilor este din tarani hamici... III contae 1 nf'mijlocit . :. strins eu masdu de tardni..d :p u's ell "pede ·cami ~imt('.. 1 zona.cede con­ ti roa­ orna­ pretu­ vocii :uante lzeaza [foarrouzi­ I de a ea vo­ lIltH..i este modul Cl'l mai obi.'ni... tova­ r.c'C (ciompoiuluiJ muzica de dans n Cljuns din p{iCate pe mii~ nil(~ tiganilor".te direct sufletului llcaselor . sau tiEnea. impun 0 viziuue optimista .:i un ma­ re rol in dezvoltarea muzicii dill zontl $i d Hustului artistic al ttiranilor maramurc$i. eu tot neajunsul improvizatiel care se J1ld­ nifesta intre altele prin variatie continutl...i cum dnHi lautaril moro.. 14).te . amhele cautind sCi ilbordeze un repertorlu local bjtrinese $i cin­ (pee pastow.".i un sUI improvizatoric ce rar mal poal..id ullii lij.. A!?a slIncl lucrurile nu putc'l1I fi de acord rll dfinnatill folcioristului maghiar eli ..wtatia faeuta ..-a impus pt' plan nationi:il Cd unul dill cpl<" lTIeli singulure . de f010s1re a biroodaliUitii fara sacrifi­ carpa melodiei. 1a 0 me­ lodicita te dc'osebWt ins trumC:l1 laId.. din diferite ZOlle £olclorice.i marea Hi­ rietate de ritmuri in folosirea lor me:?te.. <) interpretare aidoroa . I ca n-a j'ari sa dnte deoctatd 0 asenwnea piesa toclHai dill cauza formei libere improvizate a acest~~ia. Pe linga forroatiile de lautari amintim for­ matH deosE'bite de trimbita!?i din Strimtuftl :)ri fluiera:. 22). de creare a variant<. obiceiurik devin spec­ taeole.i mare­ It" compozitor preciza CEt "exista 10tU$1 ex­ eeptii Hiudahile a!?a de E'xemplu tigallul din Onc0.?i improspatare.mbrul.. V ALORIFICAREA TEZAURULUI FOLCLORIC iN CADRUL ~COLII ~I A MI$CARII ARTISTICE DE ~. trasiituri esentiaie oricarui spec taco 1 maramure..f de la un !f.11'­ pNloriul instrumlmtLlI al muzicii de dan~ ne uid('l la ura (jctuill~1 0 imc1qin0 trisU. Inscriin­ du-st> pe aceasta linie '...ean.laramluf'..Jotivele ritroice destul de greu <Ii> scris !?i care nu 5e afla nici intr-un tratat d(' teori(' a ritmuluL infloriturile. culoarea ~i calitatea artistic a. In afara de acestea. de adapt are ~j contaminare. yiziuni . ar pulea sugNa modalitilti de folosirea poliritmiei la tel:.i lrdosmita­ torti multor hari de familie. (B. maniere de instrumentalizarea melodiilor vocale. lueru (1! se poate afirmu !?i in :r-..i(·5(.1 aduce modestd contribu­ tit> la cunoa:.15i la TlC'cazuri $i 1a !>ucurii $i transmis copiilor. dtl1 ~wn('ratie In generane.. deasupra eotidianului :.ti" (cure dl' fapt nu era tigan ci t~1ran n. Fenomenul se intilne.fASA 1 ranspuse pe scend sau a. care aliHuri de munea c. consideram ci1-::. la care 50 mai adauga contactul ell diferiti indivizi din ora.t~iranil romani. foarte bogaUl.>: culegerea de fata.. Aratam Cd improvizatiile pot ti foarle puternice . dadi au exisLat ~L in sfir!?it In Bihor ti­ ganii l(iuLari cinUI absolut la f(~l de sirnp!u ca ~i co1pgii lor ~.. a horHor din batrini $1 clatori. aUt de r('­ pede lncH nu aveau timp sa fie asimilate.. rnijloace de expresie div('rse.' Ii iotilnit.Ie la prin in jos :e cin­ :e vor­ rar IV aCf~e(l 1 rup . Muzica liiutarilor Virani din \farall1urp~ prezinld P('lltru artft cuItd...utari . unde> Influ­ entr.i b0~Fll(' tinuturi folclorice dill S-a eonsiatat in mod evident Cd dc€:'astii zon(i etnograficd se remared prin­ ir~o trainica Lracliti€' pnpu:arci care l~i are 0­ .i la Hiutarii ta­ rani. trimbita. 4. (11 disparitia tlui('fului eu r..-: 43 --~"----' ipriU­ iodifJi :!!.utar la ditUl..i~(' pot ObSf'lTa chicH' in tim­ put f'X(lcutlei d(.. alunqiri :. de cliferite cerinte. am reu..terea .) !-... In ultinwh. :-5trd<:duldula­ ~llC'ral cl de­ fcrate ira cu lei in­ ~0 de­ late ii (..it sf! recldlD la doi lliutari vestiti Cioata .1 senina clsupra lumii.nuit de realizare a creatici popu­ lare . 'ichimbari chim de masura uu due. lit 0 stroHl la dildo Conclu­ ziol1am ell citatu1 lui Bela Bartok ca "mu· 'liea ciompoierilor tlirani a ajuns pe mind tiuanilor?! Dar Cd eei mai multi dintre a­ cp~tia 1lU sin! tigani. "Stitul d(~ executie !?i de interpretare a lCluLarilor nu depinde de ra':>d.1 ne dau incredere In virtutile eterne ale Maramure5ului. pentru compo­ :litori un nesecat izvor de melodicitate.alizate ea lllU­ llifestari culturale. ~eren. jocuri ad(~varate care ne bucura.im horea lunga in grup vocal. ne ridica prill vigoarea.n.eni. Dealtfel .ti IJutari tarani sinl. ar putea sugera compo­ zitorilor modalitati de lilrgire a hd:le'! tona­ Ie. t\"·r . folosesc me~tp~ugul de a cinta.-' popu­ fic-ca­ J noua iterara. Lu­ crurile se petrcc aidoroa .le se schimbau atit de des. ceea ce cinta .i scuriCituri (''(('optionale ca diviziuoe. (B. Elem('ntul muzical d lost ~i ('stC' transmis din fwneratie in gene­ ratie fie la zongofd. pi cillta Ia vioara in­ lr-un mod suUi la sulci rc'perlo­ riul mo~tenit de ia (impoierii din ?\fdramu­ I'E'~.ti ori hori mai noi dn viata ~(ltujui izvorHc: elin obicpiuci 'jt tradi nl.i. 2\raral1lure~uj :.>­ lor. Este C'lementul mo)LC'nit din cell' mai vechi timpuri. u care sturile.. p[lstriHorii .it sa insu.. dobCi.l timp 0 cOllfruntare a perenitatii motive­ lor In cont('xtul coniemporan al satlllui..

.ii profund umanism.l pertinpniti de sC'nsu1 profund a 1 unor pro· ductii folclorice "._ . vi('tii noi pe care 0 traim.ri de spi­ ritualilate romaneasca.i d(' arta populara.r~id.'ean.nr-ll:l medi.. pe teme din folclorul mara­ mUH~!..1 desfa!. S-a dus ~i se duee inca 0 munea titanicd impotriva stilizarilor ".i simplificctrilor... "Am fost $i-oi si".ului istoric. 1a tezaurul folcloric in general. o dtentie deosebitti d fost ~i ('ste <1­ cordata valorificarii autenticului fncre­ atia muzicala folclorica din judetul nos­ tru. Festivalul national ..iemente care au ince­ put deja sa intre in patrimoniul mtistic lo­ cal ca valori recunoscutl'. pdstrdre rare CITe un dublu aspect: PC' de a parte' 0 cereptare diversificaUi din punct de \'edere tpmatic.'oara liC­ tivilateil p(~ aceste meleaguri un ft:ricit pri­ [pj de vcdorificare )i pastrarl' a luluror tra­ ditiilof ~i c1aLinilor populare. asLiel incH. cit ~i sPl'ctncolul viu sa fie aUt reprezentativ. a datinilor.44 [). cit ". "Balada Pdl111ntului".i noile e. Coleclivele de in­ terpreti amatori. au constitnit autentice manifesUl. .. ae­ telor foldorice gratuite. spec­ tacole realizate. cit )i sc·mni· fieathr . o manifestare de 0 amploare nira prece­ dent. idpsnind apropiN. matNiaiul cules...i timp atit pro­ ductiik populare perene cu s(~mnificcltii d­ clinci in viata culturala a .Cintarea Romaniei" f'ste ~i in Maramure~. fapt ce constitu­ ie pentru speciali:.\laramure:. Puterni­ U' valente educativp exprimate in diverSE' genuri ale folclorului local s-au aflat la ba­ za a numeroasc> sl)ectacole rea1izate de mid !ji mari. f'xplorind in acela:. in valorificarea folclorului. "Gene­ ze".:\iunta tarii". Spectacole Ie folclorice prezenta te in edi­ tiile Festivalului national . ca in intreaga tara.tii care-:. muzical in special.i 0 r('levan' c) celor mai dclinci s(~n5uri din creatia populara.Cintarea Romani­ ei".tranepotii dacilor liberi". Exemplificam: .. punerea in scena a horBor traditionale care releva inalte virluti alp poporului roman.·i. arti$ti amatori. pas­ lrat de-a lungul \-eacurilor. incepind de la ~colari ~i pi­ na la cei virstnici.l. Afirmatia nu este de loc gratuitci gindin­ du-ne la istoria acestui tinut.:e _. ~i-au creat 0 frumoasa tra­ ditiE' in \alorificarea fiecarui obicei local.a:ura GaCiCd. S-a imbinat armonios obiceiul $i horea locald traditionaHi eu creatia con­ temporana noua inchinata patriei $1 parti­ dului. apoi 0 selectare :r. "S1nte111 <. prill mi~carea arlistica de amatori. care a cCipatat noi \'a­ j('ntp in Fpstinilul nationa I "Cintan'a Ro­ mdnif'i" . "Eroii de la Moisei".ar . pentru pastrarea IlPdltC'fatll a autenticului m ilendf. de Herbinte patrio­ tism !.)(Ifj.

CRITERII DE SISTEMATIZARE Sl PREZENTARE ACATEGORIILOR 'DENTIFICATE . °a prece­ e in edlRomani­ iri de spi­ E' palrio­ le de in­ ari ~i pi­ oasa tra­ local.II i este ~ul <t­ in cre­ nos­ omaniei" aga tara. spee­ d mara­ :>biceiul ~ia con­ i parti- B MATERIALUL FOLCLORIC AL COLECTtEI. in punerea e reI eVa Puterni­ diversE' 1t la ba­ :zate de )lificam: "Balada "Gene­ :".

"Tn pietricele".e de a ajuta la dezv(J1tarea vorhirii. "De-a ohiala". ci mai mult rit­ mice sau mimice de a folosj timpu1 E'nt. . 1-21 Ic-am inclus in urmatomelc subcategorii: numaratori ell intonatic pe un sinuur sund. 7. aceste preced unele jocuri eu 0 dctiune pentru a facilita formula de eliminare. "DC'-a lupii eu ciinii". manif('sUiri la carf' participa atHea qf'neratii. Piesel e cuprinse sub nr. 11. retinlndu-Ie pc formule primitive nemar­ ~Jinile la un numar foarte restrins de sune­ tE'o Dill jocnrile de copE se desprinde 1n primul rind aspectul distractiv.u prinsa" .i aici. 1 si 2. Repertorlul copiilor ::\eintilnit de Bartok. in tinuturile rOn1an!?!. 21. "De-a uliu si closes".. ca: "Tn vone".De-a turcii si ro­ manii". Posibil sa fi existat :. . "Tn haraboi". "De-a POPd gJiC?". manifesUirile sponta­ 11(. "Vin78­ tond de pasari". "Tn roata". "Dc'.De-a ghkitu". 13. SISTEMUL OBICEIURILOR cleo Ei lsi scandeaza creatiile od intonea­ za. ]\fulte din aC0'ite jocuri nu an clec1amatii. de acest gen sint ex. Trilsaturilf' specific(' ale jocurilor d0 (0· pii demonstrC'aza caracterul anccstral.. 17.:.: 3.. scoaterea apei din urechi ~i pIlla la colin­ . "La fuga".De-a haic1ucii". Folclorul lor cuprindc fonnule eli' nUn1Zi­ ratoare.cintece formule din difcritc jocuri de copii integrate zonei (ex. "De-a fIorile".TTl cuci" etc.. Cercetindu-lc eu atentiC' observam di majoritatea sint jocuri df' mis­ nHe in aer liber imitind pc cei mari.. mai e\'oluate structural ~i muzical ~int ex. Se eunose la eopii 0 sumcdenie de dntece pHisl1luite de lumea lor propice jocurilor. 12. Se C11nosc la copii 0 sumedenie de cintece pHismuite (:e lumea lor care Je-am inliInit in zona si In marea lor majoritale sint jocuri cinetice in mi~care si prea putine sint statice· .De-a mieii". buburuzd. "De-a cailor prin oras. avind aceeasi caracteristica fo1clnri­ ca. a) CICLUI VIETH 1. de seos apa din urechi (0X. concretizinclu-<.). de eliminare. Cele luate de la gradinite :.\ce5t colt nordic de tara cuprincle 0 ga1118 C'xtrcm de \'ariali'l de jocuri pentrn copii $1 inventate de copii. melc.. "in habisc~". "GHute". modul de manifestare. . "DC?-a popoarelE'''. "De-a tupu". : 9.. functia ~i eontinutul principalelor sale c:ate~Jorii $i re­ latia structurala.'ti ccrcetatc 5i aproapc eu totui absent din publicatiHc de folclor maran1ure~('an de pi­ na. .i de scoalu nu au faeut obieclul prezentului studiu.. . 19).. 16. . 6. l 7.. 8. 5. "Tlta-mita". . "De-a duca". cit !)i corewafic in \ariate manifestari spiritllale alp popornlui. folclorul copiilor cste bogat 5i "iu.c raporlu­ rile copilului cu natura ~i mediul social: pentru ploaie. unitara din PUllct de vede_ re muzical. oral~ $i colecti\'iL Prin cercelarea pc teren noi am putut identifica in jur de ]48 deiocuri. cind Sol dud Fa cliez. creatH integrate unor obiceiuri pre­ (um colin dele de copii.melodia introduce elemente tipice d(' hore lunga (recitativul) ceea ce ii confcra gcnului vechimea. Ei s1nt in masura s~ orchestreze jocuri rlinamice pe dialoguri vii 111 versuri sau proza. "Tn duplet". muzicale. pietrieele.einlecc fonnulc cc o~Jlinde. De-Cl Pintea Viteazn". -. ve­ chimpa l1('amlllui nostrn pc acest0 m("]C'a­ ([uri. "De-a picu". 14. imaginatiei $i implicit a1 glasului. acul11 .. Id sdHdat. .. de eliminare din joe. unitdtf'd ~i mai ales pro­ venienta. 10.c' aUt Inuzical. dill' au disp~rut tara urme. Tn foJ­ dorul copiilor maramure$eni unele jacuri circuH'i pe toate vaile in numeroase vad· antf'. 15. Noi nu am g8sit in zona ohicciuri ale C(J­ pillor practicate in timpul secetei ca eel de paparuda. I. atentipi. dovedindu-se a fi ~i aieL divers in ceea ce prive~te originea $i sursa creatorilol' C:0-i alcatuiesc. Un alt rol a1 jocurilor esl.

"":-c :i: Horea se apropie astfel de bocct.... ­ ti si If'-a grupat sub tennenu] ..ul era 0 cinste ob$teasca.c 1110tjYe cunoscute si celorlalte regiuni ale . 35 !. -­ "Dfrlaiurile CaUiIH'!.1UJui \'I'chime Si unitatc.tere. Se o('oschpsc prin text $i substrat pcnltatonic. 1(1 fpl GP tem' dnta si sin­ gure sau in (!fUP la netreceri.iti" din colectia lui "':'''.. Intilnim. ast.X 57).. tul "iertaciunilor" din ritualul funNar ~i din __ .. ceca ce vine in spri .Hod aulcntice. Alexanclru Tiplea (1906).. o l11('ntiune spcciald merWi cinlpcclc de <atanie si ra:zboi adunatc de Tit Bud la un loc in colectia sa din 1905. dupa ri..ii 41 care au aceeasi structura melo­ dicit riim si ~Jama ca !.::. tmc1Ul masurat aetnal In ritmnl leaganuluL masufil G. .. natul copilului. La 5nr~itlll capitolului am inelus exemplcle -1. cest repertoriu iJ fast 0 portita de tn~cer(' de la sist('mul ncmasurat al horei lungi la sis . sau Cll acul S1 ata.': "::-:. Ninde e:x:emplelc 42-44 ne. Sint vechi melodii despre care putem i:lfirma Cd fac trecerea intre sistemul muzi­ cal n('masurat 5i eel masurat de G'S. il putem urmdri pe viu ill lega. Desigur Cd punclul culminanl in acest obicei este botezul.: ..3-46 care sint YPiitabile hori de baut la holec[iwlE'. esemplele 22--23 ca­ raderistic in masura n'8 iar intreg n~citati­ vul se d('sfa$odra pe dOlltl sunde de hadi La Sol.. cele elf' 1eagan au 0 melodica proprif'. Sp cint1'i 1a JeaqCill ~i alte (fntece ell 0 spamii de interi('ctii Sp0­ "ifiee cjPnuluL . -.fre­ nul "morti duinu si daina". femeia lucreaza tragind eu piciorul de sfoarri legata de leaganul a­ tirnat in grind5. 27 estc autenticul cintec "CHu-i Mara­ muresu". numai ca in. TORte cintp . folclorice l1U sint spectaculoase. noro(os. Am clasifiral arest repertorhl dUP<l cum nnne(]zCi : --..lc. "ungurului". tIl ierarhia SClLului llloasa (j\'ca loeul pi bine 5tabilit ~i pentru implinirca riilllui ea era rlaruila. Curios este faplll] ea 18 1eagan fpmeile dntd foartc tare cu "aei de piept.:>ti": ele situindu-se intre "::2' '. Tit Bud a inclus sf cUeva cintece haiduces." .. In cdtpgoria cintecelor rle catanie. o "glurat" flual la oaste). ce i . (lsHf'l c<i 58 poate ajuagc. l..e stabBea 0 leuatura sociala care incuba anlllllile obliuatii pentru toata "iata.mbul cu troheul caracteristica Firii in­ tre9i. III nhiCf'illriit... Prima urare 0 face moa­ Si] incldtci dup2i na~ter(:'a copilulul $i Sf' re . bogat.. 1<1 fenol1wnul intNpreti:lrii IcHgi a unui cin­ t('e rilmat. ca­ re se remunera in caclouri 5i chiM ill bani. ajungindu-se la formul(' slrofice. mosi\. mintos. . _ creatia iC'rUlctunilor din ceremonialul de -~--. Cu fusul si furea in minii.legatp de na:..nen . Ex.. Ii:! n~v('nirea pardl de unde a ph'Cdt din c]oini:l propriu-ziscl..e ne apare foartc -'. ~: :c :L Repertoriu) de caUinie ~. !.c ­ fi ff'SC in cazul ace~ tei spedi... hlastamindu-si .'.-. ('11 melodia cal1tabi\ti $i mai millt Cit un subsirat pentatonic.ii care se mi~ca in ritmu1 de hore. [wt.. Despartirea de" }) satul natal i se infatiseaza tinarului ca 0 ru. acel joc il1\'ariabil al patrimei ('11 nptirne sau i11Y('[<.Cintpce hai\~e: duce~ti $i voinicf'!..'orh(· de alinaH' adr0sate eoconului core If' eonferd cld-hoc functia de cintece de leacran. care Ja origine. 2·1 are 0 influentti moldoveneasca. Cintecul de leagan 51 holegiune Cukqerilp unterioare nu-1 at0stii.=. Alt dntee (Ie ctitanie contine momen. pc a­ (('stt' '''lodii S(' JO(lca routa prin casa. :-.. iar ex. 2!l­ 33.r .dnle­ cuI de leagan.'­ TransilYCl\1iei..tmul kaganu1ui aqatat 1:1 mp!)­ tcr-(!rinda..ii horile locale.-'-'~ a piitruns si aiei asa cum a piHruns $i re. femeile ~i copiB mositi f:. invata t. tiyul din horea lunga ce-i conferil g(~. clar slnt plinc' cle sens. S . tc'(.incadrabil in ma­ sura. parintii.>. a fost 0 veritabWl hore de leagan. .\eeleasi blesteme 1a adresa "neamtului".Wl ell "ersu! s11u tetrapodic.'eche a folclorului rOl11fmeSe -. eu ritm ternar sau puncti'lt isi are originea In aceasta specie stra.. :\cest 9Cl1 din zona doy'e­ de$te inca a data in pIlls llniLatea Cll echi­ valentul S[IU d(· formci clasicil din lntn'dgd \Md. vo­ ios $i frumos. ar putea spune ea ele dnta mai mult pentru (>Ie. care ne cluee Cll siquranta 1a recila . Una din ocaziilc unde proccsul de Cre''' atie 5e l11fmifesta eel mai intim.. ca­ ractNizata prin ritmul sppdfie lin si 1eg8 .1R .A treia edtegoric din repcrLoriu eu. e'(C'mpleie 2526. pdci c\1' ri('( (:11'(' data cind nonl l1ascui esk in fatCi unui acl ccue i Sf' intl:mpHi prima oarC! sii sdnatos. fel. In viata traditionalc'i Cl satullli maramu­ resean. sinc0[ Si clin plin. Noi consideram ca in cl-. Pe aceste melodii ele cintec propriu-zis ~au (1(' eloina asa cum am vazut se c1ntZi in 70nd tf''\:te (If' leganat pruneii. fenomen de ][ltrepatrundpfP intilnit In zona (vezi ex. Intre ea.Cintece formule. unde"5i petree neYesteJe. rlf' eaUinie adunate aid "feciori ee marg in jos ca norH.'8.mul ~hu silahic ill form J11dsureJfcl ~i hdZelt Pf' (plula de baza caracieristicd zonet ia. pere definitha cle mediul in care a erescut. jinuJ arqumenlarii ea 0 mel odie \'ehi­ culeazil mili muIte texte si Cd horea mai noua din Maramures. Cuk­ w'rea 110ustrci elf! la iveala 24 cI(~ piese (e­ x t 'Jnp10k 22--. care i se face noului nascut dupa care cUe IDe petrocerea propriu-zisa. citeodata. fenomen c. Cink(ul in qrup large~t(' si mai muit mf'­ 10<1li1e. om de treaba ':ii lntii ill sal". aduc in general .: nunld. In cintf'cel. _~. UJ rit. terjcctia hei ce marcheaza de obicei ince­ putul horilor loea1e mai noi maramure~ene .

. al XVIII-len ~: illstituirr'a serviciu­ mintos.i poate 1S $i refre­ : luata ca un fragment de bocet. 52.Jocul miresC'i din btHrini". este melodia obicei este . 58). adidi sec. Dcsigur "'9ata de marsul in ctitanie. 62-64).. ca jo­ cuI miresei poale fi combinat eu jocul dru!. tot pe melodia jocului miresei. unde ll1plodia are patru ~ momen­ . dar noi nu I-am gasH. In consecinta fraze­ Ie ~i semifrazele variaza dupa variatiile in­ strumentistuilli. Tot cu caracteristici me10dice de ceremonial gasim ~i melodiile sub ex. faptul cil Bela Bart6k mentiona in zo: 1'8. Din punct de vedere intona· mai cEl in­ ::onal ne aduce clar un caracter de ritual bicei 111ee­ ::ai ales ca esle un fragment care illlita ·amure:. AsHeJ..tt're. .prima calegorie. care eu si­ lui lTIaramu­ qnranFi au existat..-l~4+4+2). Este vorba i (vezi ex. Gene­ ului 5i 5e r0­ za 5i inflorirea acestui repertoriu este Ie­ I naseu t cste gaUl de pN'ioada crelirii armatelor regulate impla prima din sec. lllai libert\.-eritabila Larina preluata ~i adap­ taUi. Un blid marc. ne poate cuce ~i la eOl1c]uz!a. ului Cd era Repertoriul de recrutare poate fi gruPdt :opiii mo:. plin de 9riu. balada ilnim. un obicei ce simbolizeaza rodul bun al noii gospoddrii intemeiatc. Repertorlul nuntli :lteceir: de Bud la un a prima remardi 0 facem asupra melodi­ artirea de -'< . peste e1 un colac mare in mij~ locul caruia sUi 0 sticHI.. Intere'wnt c. nl--631 iar la mire "La cu:.'! $i sub stdpinire stra.:. p II-a = 10 masuri 4+4+2) .i mai mult te aid . pe timpul acpla f!l"Cl in !lodre. plc'CiHea 1a cUloa. au In gene­ nil ~tructura <Hatata lllai sus eu mid deo­ sebiri de la caz la caz.a doua categoric de melodii sint tot cu caracter de ceremonial. melodii eaza tragind eu clnna rinduri duble sau Datru.fe­ aracteristica de ritual. c:atauie. vechimii ritlllului lega­ -. Astazi 58 dnta un n~­ ·)steasca. doua lllasuri in plus.. 95 este un fragment din "Man~ul lui Francisc Rakoczi".. melodic din care s-a Ulmlndu-$i ::>astrat doar 0 relicva. ce-i conferl:1 genului din nou yechi· mea $i autenticitatea.'btrull1entalu eu slrigaturi (ex.cintecul ceremoniaL horea e'l no­ dud "La impletitul cununii (e\:.i vehkuleaza 111al multe feluri de textr'. 65 1a "tlllpletitul cununii". J\ll1intim ell ex. Se cuvine sa faccnI )m de treaba () prima remarcd : noi nu am dat peste mp­ :ociii ceremoniale In repertorill. 97).:(> desface ultima. care f. 48~50).:.·iI'J vietH. Categoria de hori 10ca­ Ie din repertoriul de caUinie poate vehicula ':-1 alte texte inruclite cu marsul in catl1nie .a treia categorie este melodia ex. YO­ :ui militar obligatoriu. dar ell asimetrie in ]i cadrul fiediIui u . (ex. Exemplele 79 $i 73 slnt elm \'miante ale melocliei "Dc'steapta­ te Rom~. Remaream in prezentul ea piLol. elClt1pn­ scoaterea din ro"iltJ. in general .se. XVIII-lea. .iti :~ trei mad categorii : care incuba ~. ceea ce ii confera :. care ni se pare cea mai veche.itelor. (ex..utul steagului" -. "un joc al dru!?telor" pe laita la venirea cuscrilor.ertoriului.i instrull1en lillele fara stri­ gaturi (ex. nu­ nascut dupa mal Cd in zilcle noastre melodii1e se mai :u-zisa. . a adresa "giurat" 4.. :~{'ce hfti­ ~lelodia mai nou (exemplul 101) are 5e­ roSe iutre _ ~::-alele ega\e lntre ele. gen car" . colaeul este prins de eei doi $i 5e trag de e1 ~i la care se ru­ pe mai mare bucata acela '-a tr~ii mai mull. :llai multe "ariante (ex. Ca forma ar­ ca 0 ru­ :-. iu in lega­ " i a\"ein dt'-aface eu ()ceeil~i melodie ill a in min8. . 53.·eder~ ve~himea re­ :a in ritmu} ::. In cas a mirelui are loc "uiaga de pe bUd". fist­ :~i colinda. p.. dOar uncle melodii lor in bani. gasim :.oa libera in cadrul semifrazelor f?i fraze­ fenomen ~ =: :a una.at care eu siguranta 111 repertoriul de lea­ este mai \"cchi. roaUi prin . cileac/uta. exemp1ul 100. j a unui ciu­ In conditiile lreeutului cine! scrviciul mi­ de unde a littir (k' lungil durat. respectiv partea I = 5r-5 masurL in general instrumel1talele eu striga­ turL (are au 0 tHhitectonidi.ar $i din :c~tea I ~ 17 mas uri (de 2 /4 respectiv 4+4 ialul de -4-:-4+1. La arest ceremonial se cinta hod din fepertoriul de nunta obi~nuiL !ntreg reperloriul muzical a1 nuntii H pu­ tern cIasifica in patru mari categorii (4. 1a fel cu acela!?i prile j.tot hore eu noduri eu caracter de ceremonial (ex. 5" rC'giu11i ale :ot in ritmul specific dar intr-un singur Jare 10arte :-:::1d melodic. sillu'r ~i 3di noi DC rilm de 6/8 eu text de catanie. Avilld in . ina insemna pe:ltru taranul maramun'$nan . la care s-au a­ daugat in dc-cursul timpului cele instrulllel1­ fa1(e! cu sau fara strigaturi. I If) mdi mult mf:'­ c:ele dintii c:ule5c din \laramure~.:ti si prc-zinta urmatoarea strudura : '.. Ele pot vc­ hicula :.III-a 5 masuri. 56. iar ('x.~ 6/8. Aid avem doua as­ pocte: melodia vocala nr.:~ectonidi ('stc asimetriea prin introduce­ a crescut. ~.vl de en'­ .. care marebeaza tnsa lllersul la eununie. 96. ca­ :). . 87 $i 88). 56. 60). leaganlll a­ 3-!.i aid melodia este fata. tn :'(' adue ami11tp de cea care a fost dnd­ ')CuI ei bine "cd 0 rrwlodie ie9ata de prih~j. de la care cu sigm'all­ ta au disparut nodurile. sint tn ritmu1 giusto ~i in masura d.>c nrima categorie de hori ceremoniale. Cind mirel1sa obose~te.. 95..in a patra categorie ami nelus muIt gu:. o lasa sa se odihneasea.Iectia lui ::au nu. in a froia categoric al in(rd hori1e lo­ cale mai noi care dstiizi inlocuie. 67 din leud.a doua categorie sint horile iocalc ~l.8 de pif'se reprezentative cule5e de noi) : -. du­ pi! planul Hiutarului interpret.neil.go.tatele cintecl' vocale de dans. dar nUll1ai dnd e vorba de nun­ ta~i obi$nuiti ~i nu de cei din neamul din care iese sau intra mireasa. ~n ta )i cu a He oCilzii. dar recrutare a incpput sa fie inearcala eu s(~m­ .istC')1lul de adapta­ rc~ ft melodici in zonet unde apare (lcel pSt:lu· do-refren de completar0 (n Ini--ltl--la! --.'rtoriu neceremonial. Dupa 0 sapta­ mina. 97 0ste 0 . IV-a = 22 mlisuri (4+ :-:aiduce$­ .ene :~imbita eu gama specifidi zonei :. cu horinca. 0 face moa­ ::lificatia marUor mrmH~nle ale vi'?tii.

interject1iJe ~. Gfisim mai multe tipuri ~i feluri de mo­ lodii dE'o~)('bite dupa oeaziilf' de dntut: -.lp~ tineri 5i b~trini. care Ie lntilnim !.tfi.tr> Si aceasta 0 dovada de evolutie. unche. 1a nuntasL 1a ste­ gari. Scara de::: lntilnitli e. .. tn :rvfaramure~ nu c. ::.: ­ '-:::.. earaeterstIca de secunda ma­ rita ~i pre'lenta pentatoniei caracteristica. Dl' completAri dese de 51­ laM "maL lao lao dorule. .>i ell tinerl din alt~ 'lOna si In acest caz au loc mutatE functionalc. la dru~te. "fiecare com una cunoaste doua feluri cfe bocde care stnt limitato dr' virsia stabilita de popor sau daed aceasta grani­ Hi e stabiliUI de dlscitorif'. in care intrli ~i "cintec(> de masd". Bartok Imparte hoceteJe in dona subgrupe dl. sau trei rlnduri AI A variat 1. veri. a~a cum am v1:'\.::.~:: Se observl!\ dar aceea. De altfel.i completarile de "i1"he Jipsesc aid ('11 d('sdvfrsire.oilea rind melodii10 ('u raracter rtf" ritual.. care C'ste f) Iampll tatie libera a rudeniHor ~i a celor apropiat[ sufletp. 1a mire $i mireasCi. t: :'. Spectacolul nuntii. ina­ intea aparitiei viorii nuntn Sc flicca 1a flu­ iN ca instrument de baza dupa cum rela­ teaza informatorii). 26).i scara eomuna eu horea lungt'l.a cincea categoric> ~i cea mai nume­ roasa in ceremonialul nuntii.:":. -:.f' man" apropiere intre aceste doua ca tegorii de productiL tw'\'t ilfirmi'l . pseudorefrenul.-'"'.Bk..>i ill ZOllfl noastra--1l10ar­ tea J11 nunta si sub.~ l:'" ~ : ::. ~ "':':L:'" l:. La {Jct'asta ('aieuori" gasim boccte $1 versuri Ia 0 granita de in­ terferenta eu horea propriu-zisil. ohi~nuitelc 5.... ~­ . prin arhaismul slin si mai eu seallla prin caracterul sou conservator. dntecul gainii (''''tf' inc de rli"tracti(l "it spectaroL Cd:'>d. . B. Dc 18 bun incep'Jt se cere :.zut.'-1:. hocetuI propriu-zis si m elodii vocale eu curactN ritua1.(lupa tinerL fatti. aceste dnb~cc slnt dntiltC' nll'TIEd de femei ~i in maioritatea cazurilordo rudenii­ If> l11ortului". datoriUi puternicei forte a traditiei... dar melodiile nu au nimic din cardcterul C'f'femonlaL sint instrumenta1ele C11 strigaturi la l1~na~i.. . 1a pd­ mirea nunta?ilor. tu­ rail" Situatia este asUizi tn znna cercetl:lt~ TI'ult schimbaUL tn proce~ul de indus­ tridlizare. tOB} dntat din flu­ ier cu precizarea din partea informatorului "ea-s din anul 1913". . a fost joe ceremonial. ineontestabil.11k speeii ritnuIG. pare cel maj apropiat de lumea IDeeputurilor folclorice maramure~e­ ne.dr.. 11 el JI.. fecior... . Versul e._ "a =~-.to de numai 7 silabe..­ ment si virtuo'litatc. acuma este ioe n" dh'Nti<. !. Ec... aHHuri de colinde si horea eu noduri.\ici ni ~€ pa­ rt' intE'rescmt c('remonialul dt'sfasuriirii suh forma moarte-nunta. lJU exis­ ta refren. Noi am idf'ntiflcat 0 gama co­ va mai mare de melodii privind repertoriul de lnmorl111ntare: in primul rInd rlupa oea­ 'lia tif' (in tat ~i 111 al c1. -1 :: . 82 Dantu} colacilor cu inceputul cararteristic "Ai.= "­ '­ = . de la 0 simpli'i improvizatie carf' no <luce 1a horea lunati. -. 1a 4 rinduri intr-o mt>­ lodie masurata.. la prinzul cununiei.('ontin de fa!)t nn· . It ur­ 11liire~te v('chimea probabiHi P1'('( urn !:it HlS­ frin~j€'rile in n:'pertoriul folclori('. Aceld!$i text ~i melodic dntat de intreaga nunta.te urma Loarea.A variat.dupa biltrfni: mama... B" C I. Boc0se rudele a­ pr()plute ale mortu1ui. 50­ (ru. B1. vere...tr L= ':':-::~ . ±r.. Brailoiu disociilza pentru prima delta cele dona moth"e componenle ale inmoTmintarii. Tntindcrea melodica a bocptelor pste de la un rind melodic la 4 rillduri. 1U7.. la ga­ ina. 100). interjecUe specifiea genului ~i 70nci . la jocul miresei (care in zona Vi~eu I-am gasH St fara strigaturi $l. cantine. de transformclre a siltului.ii tn cercmonialul de lluntiJ. sau in eeJ mal bun caz Tn sat la casl! mire­ lui ~i a miresei. Am indus aid ~i douli me10dii ci:ltate din fJllier (demlllt. Amilltim ca in catcgoria a III-i'] (1 horilor locale cu text legat de nunUi g~sim nwlo­ clii eu versuri de 8 ~i 7 silabe eu forma stro­ fied (lin doua rtndnri A. jar rindurile de obicei Sf' rel)i. mai aent de­ cit 1a . este transnus sl scenic nnde ('st" simplifieat pentru a-I rpdure tn timp si AsUel prime~tf' eu totu1 alte semni­ HeatH: jocul miresei care odinioara.rca 11nui element prin nltuJ din ceTPlnoniile fmwrare. Repertorlul de InmOrmintare R€'pertoriul funehru. -:. - . un dutec evreiesc 1a sfir$itul nuntil (ex. anncP1'lel('.. Melodiilc sint de joc ~i aduc a iz de dntec evreiesc. tata. . nn a putut fi a­ flat..batut din pillmi.. Astfel.. si Bart6k gascste il'oa r.titu. . ~t chiar din 4 rinduri A 1. anrma com­ pozitorul.dupa fratL surori.. apoi influenta directa a Oasului (in ex. (Expli­ catia: erau numero~i enci 111 zona in tim­ pul respectlv).L La fel avem bocctr' Si melodii eu ('Brader ritual. disa­ toda se face 1.:."tli bocitoorc pHHite. (ex. -. -fabrici.­ ~.\mestecul ritmurilor hi­ nare ~i ternare inrlld(>~ te ritmica bocetului maramure5can eu cea anticd ~l medievaHL nnde i1cestamcsh'c or/] normal.-. matu~i.ste de eel disparut .. melodia are uncle caractc­ rislici de ritual (e'l{.a prf'ciz~l1n Cel in ZOll [i d­ "em 0'" a facC' numai eu hocelul propriu­ zis intilnlt aid C'U denumireil "a S8 cinta". care de requld 5e face la Caminul culblral. soncra...0 rev(ll'snre melodic~ a pdrerii de rliu" I Briiiloiu).

:>trecerii fiind nu numai de a alun­ .ni se pare cel mai in­ :'.::.. iar din investigatiile Iloastre ea Sd aflam $i glasul sau horea fctei padurii.:a grani­ l'ltUt fi 5­ :-:1 "H>. ce­ epertoriul 4 UPd oca­ melodiilp mTe$ nu udele a­ ffielodica 'Jodic Ia 4. joaca carti. ':. rntr-o serie de legende gasim versuri ca Hind horite si de Fata padurii. intrpbatu.. b) CICLUL MUNCH ~l S"\RBATORIlOR DE PESTE AN 1. 110.. in cele irei nopti de priveghi. Structura ar­ hib~ctonica este cea a strofei din doua Silll palru rinduri. Repertoriul de inmormintare cuprinde 4 -ategorii din totalul de 61 de piese culese :e noL Bocetele propriu-zise (45 de piese) cu :. te ~i practici stravechi. dnta "de jele". "din fluier".. sa croiasca <. acolo faceau un foc din 7 csente de ll'mn $i cama!. .: noduri de la care a disparut "gijiiturile" :J)i la bitonie (ex.::'.. ie carC' ne !:1tr-o me­ o dovadil.'51 ---~ ~. In colectia celor dona Yl)lume a lui loan Birlp(l (! r'2'~i (f~lSi ". [Ie lrebuiau sa toarca. dnta". 112). ci si :. "'e .c mare t"90rii de fart flU­ :nai variante a unei singure melodii" $i Ie £lrupeaza intr-o singura grupa.A patra categorie 0 formeaza melo­ : ' :~strumentale din trimbUil sau cetera -!'~ i::-:. ded Intr-un anumit feI.'.C . eta rile de nu exis­ se repetR.nunta la tineri S0 face cu :. so­ L vocale : matu~i.. f'j('l'l'1..' . tel ceh~ '.'.A treia categorie ar forma-o ver!.~-!. sa tasa.Ii a pastrat 0 .:-:: C')vaci Maria din satuI Brpb. Materialul S0nor la bocetul 131 /I..~~ 1816-1819.-·. . !a Cdsa mortului..~~.-:-:::i se petrece. .: :-:tl:aI siat cele !ncadrabile in miisn­ "£: c ' : ' ::o'ele stnt preluate din horea propriu­ . eei '\'~ :... (Ex.ma­ <. ultimul avind tn"apta a patra cromaU­ 'lat suitor gen caracter1stir:. nu am putut gasi eeva edificator.la era imbracata pc un par.: :-. i confera din nou provenienta din horea :.~ Ia simplul recitativ pe un sunet (ex...: ~oartea s-au pastrat mai lllUlt dedt ee­ =-:-::: obiceiuri. Acosta' aduce 17 colinde din care 9 lake. •-: :)Ic1orul nostru obiceiurile in legatu­ .::atii1 '\faramnrf>$111ui istoric a cu­ ~mi:::i'-:-:' : ::: 'J.:. Esle vorba de Boalu Voichitii cu­ noscuta in partea locului sub denumirea "Blestem de mama" ~i aid se observa in­ terferenta dintre bocet $i horea cu noduri. Hlutari._ :::.. personaj mitologic.. 109) :. evoluind . Exemplul 138 ­ -::intecul ciumei" .!. AliHuri de structurile strict minore stau in bocetul :naramure$ean $i altele care ramin numai :a un pentacord ori tricord de multe ori eu ::-aracteristici majore. dar eX.. )area. in --cc-:.. ··.i~ltariL .~ a:mseana.. :-:-:. legate de viata omului. "Camasa se Hicea de 7 fete sau 7 femei vaduve intr-o singurii noapte.>? cea mai evidenta. In­ fonnatoarea Bud Titiana din Bude.:_ ciumei ne-a suscitat Ull inLeres ~'': . i 7 silabe.-e cestinismului.t :.li discuta treburi curente. iar raportul iniervalistic al ce'lurilor interioare ~i finale estc de 3-1 sau 2-1.:':et cu curacteristici de ritual (ex. ~ :1. ii­ narul-feciorul.:: doua rinduri melodice. "din -~~.moar­ 'cment [l ur­ !:il r(Is­ ..' si 6 religioasc CArc n'" dau 0 imagine asupra repertorinJui de Ia sfir$itul secolului trecut. ligioase propriu-zis\:'..:egari. . -·. r~·-i": ::::l~ninca!.: = .ti in virsta de 70 de ani ne spune: "Ciuma era o femeie urUa eu mU$catura de dine care venea ~i ccrea de mincare".B cst!? un triton minor arpegiat (Mi-Sol-Si) ia1' la r:ele de la nr.. ospat !'. Demn de remarcat ca informatoarea ches­ tionatEi despre duma $i-a amintit . cu profil melodic boltit.:::' mai nOu torogoata. hine rc.::-.. incadrabile in =~5Ura !.ta.('aIllii rle ere­ clinle ~i povesti in legatura ell ciuma. 3: . 8 laice si 6 )'i.1~ dp piese 18 sint apocrifE'.c cl provine de Ia (·pide­ %:.~-::('le in cadrul ceremonialului de ~:-:.e pa­ rMii sub 'uieqori0 ~a de in­ '"era. ante­ -.i de e ruclcmH­ gaPJ8. 139 S1 140 sint un pentarl)rd minor.>:'C propriu-zis "Mocirita eu trifoi".0 hore din batrini" care este 0 veritabiUi hore Cll noduri. In­ til. 139­ . La : .~(\fil melodic descendent care evolueaza ~. (ex. . de la cine I-a invatat. Din ":1. doar ba­ trina Gasie de pe Laz de 80 de ani din Po­ iana Botizei a inceput a ingaima cite-o secvE:'nta din noduri dupa cure s-a oprit. 142).luri­ . :s:. Tn bocetul ciumei este yorba despre un tinar mort de duma. \~Jartea. :cre a murit in virsta de 125 rI" 'i'!:". infor­ !!I' -=. cununa ~.A doua categoric sint melodiile de :. 'nutor ~i :!isparut.::.. ~ :::: . 0 spaJau tnconjurind epoi satul pina 5e aduna trei hotme..:: momentul de desparUre de eel 1:. ~" r~u" de InC­ 'htnt: --i <.\Hnuel~ Colinda Iaica j)are 511 se n rr. 150-154)..::: :3..a mama care stie de la stra­ ~ ..~.n­ ~ :1~. "'-.' '.~ 2'3 de ani.1lui $i ~Iarei.: '" intNferenta ell aceasta. r:"oarp(. numele mortului s-a pierdut l?i a fost inlocuit printr-un termen general -. obiceiu viu tntilnit inca pe va­ '. joaca jocuri dis­ ::-:".. Consideram ca era $i nume­ Ie lui. -:.± . eeea ce oglinde)te <::1.creatiile semiculte pe melodii de influ­ "-. . 111. Este interesant de .:'::-.e.'. :nd ahatuta asupra ?l-faramure-. t 3 r.>a ciumei It. 2 apocrifr. 1a bun 7'~'"(i a­ :l~'opriu­ . 141.at capitolul coli.trins in zona Maramure$ului incz] mai d('!llult fa­ dnd lac celei culte introdllse de.. lclodii eu subgrupe rmii com­ 'Ste doua 0" vir:::. 149 este veritabilul : .-:' :. t de­ ?:nicei ~or bi­ tE-tului :evaIa. Datinile sarbatorilor de la.:~·. '". .5ant din mai multe rinduri melodice -:::-de interfE'renta horei lungi cu bocetul .)rezen\.! "'. Cepa ce fl Dublicat 'in domenIul colindelor inainte Tit Bud (1908) f:ste cu totul nesem­ nificativ. ..ir: cloua epidemii de lungli du­ rata de duma !. :~.la :.i sa cOusa 0 eama$d din cinepi:i. mistice.ita clar melodica din cinteeele ritu­ r> sau din bocete.:rim $i ritualul fara meloclie "ca.mk.md . dar Cu timpul textul S'U indepartat de la descriptia cancreta a imprejurarilor mortH. Aici melodiile eu ca­ .Ii ca 0 remarca interesanta in rit­ =::: giusto Ieganat de 6/B (ex.ii hori. =.~.11 celor veniU s11 privegheze.

maSUld de 6'8 sau J ~ ..: an : :~ 1:' lee . a­ poi stabileste 9 grupe. ar Il u::: nonspns dupa parerea nO<lstra ruperea ope­ ratiei de apropicre a variantelor. Alaturi gasim $i tematica primnlui razboi mondial ca tn colinda "Trei pastori se lntflnir8". ttl .i ma­ ramure~ene.ean.' . '. r \ Schema ritmica raminind constanta."lllplil dc ('o\inc]" r lJ idTqd lCllLltir 'y<. jp }. dupa caraderistl­ eile structurale ale unui tin de me10die i:: care se reliefeaza intotdeat~na 0 caracteris­ tica mai pregnanta care se manift>sta ca primordiala.... Chiar in calindele en texte reli9ioase.. slut (IC' origine sr'mkulta.. \lelodia pste 11('­ despi'irtitd de t('xtul iar in colin001p lu­ me!. Olteni..: 1 ~ ~J ."i .ii.]. a diror patrundcri in zonele b­ vecinate pot fi nrmtirite 5i delimitate. ti­ parul ritmic aldituit din safie urmat de doi spondei (ex... lIIIlIlIIIII . . primordial. respectiv a strofei melodice in intregul ei.h .' . Elementul structural c€': mai pregnant. Oa:.ana. }\stfel desavir­ se:.i Crb.... de aeeea de definire a tipurilor J. Am grupat colindele.a unni tempo gil1st n In rubiJln. caracteristic.-: "La rO$u de n'isarit u an: urmatoarea schem1\ ritmica : :-±: .mlui. el face sa se remarce inrudirea dintrf variantele apartinind unui tip dat indifp­ rent dad. • J'" '~1:11111111 !!~ . Ritmui colbielor C~l0 ])refac('f0.'::. putine 18 numar. Hunedoara... De aceea. iar dupa modelul ce­ lei muzkalp distinge 32 de subgrupc tema­ tke. care are rolul primordial S1 care define!?te tipul.. texte eu (on\inut lumesc ~i eu in­ truziuni reliuiodse 5i h'xte religioase. Amintim.ii a subtipurilor. eu mici difcrente :....Ldelitate structura rcpertoriuJui mcramure:..: este ill esenta un repertoriu de colinde ar­ delene~ti. 27).. Pregni. ' Intonarea nnor trepte este tntotdeauna tempewta in cinteeel(' de stea carf'. Acest element pri­ mordial trebuie sa reiasa din examinarea melodiei. "Sint Jon Ion". aceasti:l estt' Iegata de contu­ rul melodic. deoarece un singur rind melo­ dic sau un refren nu poate fi considerat ca un element definitoriu al unui tip.. .:.i particulari lat: ~pecifice locului. h T re b' sa remarcam ­ me - de la bun lnceput ea 0 oh!rsic' cOl11nDii este cu neputinta pe de 0 parte fiindc.. rifmul nnw­ nar este iambul optimea + patrime<l largit c-= ~ :U:d prill pun.i inca destul de viu. \It "'.1 :.te vethea grupare stabilita de 'Marh~nes­ en.'. refrene adaptate la ocazia la care se dnUi "Sara de Craciun". in primul rind. Am va­ zut tii refrenul poate Ii in multe cazuri di­ liUor. 2 '" #! --.­ Bucovina. til . Noii sacrE sint umanizati si 10calizatL ele­ mentele bibliee si personajele sint facute maramure$ene.:'lditc:] en ritmul punc­ tat aJ stilului vechi Si nou maghiar in ma­ sura de 4/4 <P' f/!/' fill .­ .. Metrul si ritmul co­ lindelor din zona este variat de la cere ne­ incadrabile in masura unde avem de-a face cu influenta directa a doil1elor neao!. .. 0 parte a Ba­ natului :.::1 ~ :.. . disparind nodurile ajunse la rit­ mul de 6/8 gillstO silabic (10 colinde in co­ lectie). unelr~.. de­ oareee conturarea tipului se obtine conco­ mitent eu apropierea variantelor.J _ ~ !II: ...a p aiiC ~ . Colindele din colectia Bar­ tok sht grupate dupa criteriile impuse ex­ clusiv de continutul literar. toate pe aceea$i colinda.iri­ Ie melodiilor de colinda slnt dlferite de cele ale melodiilor respective maghiare Si apoi fiinddi <lcest rHm nu are in colinde aproa­ pe deloe forma pnnetata.-\m \'azut ca pen­ tatonia are (1 alta origine si 0 arie gcogra­ fica de raspindire mai marp SI este spe­ cificd si Maramuref..j l ~ ~ :lIP :-. Spre deosebire de horea lunga cores­ punzatoare in 1vlaramure~. de asemenea.:. ceea ce dove­ deste 0 asemanarp '. fl: comparatie eu aIte zone. I .tL unde intrepatrundered cle­ mentelor lake :.j insu. MelodiiJe colindelor prefera in genere modurile biserice$ti precum si alte moduri arhaice sau orientale. este mult mai lesnE' de depistat dedt elementele seclmdarc ca­ re definese subtlpuriIe.. .1 religioase este un feno­ men caracteristic :. colinda "Sub tufa de malin verde" pe care 0 gasim sub diferite variante ritmice $f melodice in loa­ ta Transilvania. . Remarcam eli in general refrenele slnt legate de aceea~i melodie in zona. eru­ parea estc cea mai indicaHi pentru colin­ dele romane:. . i ::.. Caractc­ ristiea clem(~ntului structural primordial es­ tc acePCI di datorita intensiUitii pregnante i sale. modal ~i candental $i apoi d.: schema ritmica..'.lnta schemei Ct :12-:~' . distingind trei cat(~gorii mad: texte lumE'~ti. RepertoriuJ clf' culinde ll1dralJlUrf:'~l'r. Seara pentatonica nu paate fi imprumutata din lI1uzica Dopuldfii Illaghiara ell care colind<>le nu i1U df' aHf(~ 1 nki-un fel de inriurire. celelalte elemente structurale se deosebesc total intre ele.>ti rlin :vfaramnrc5 se poate 1ntlwnla ea 0 melodie sa vehiculeze doud sau mid muHe texte !.--.1'1 • . .­ linda cu toatf" stratifiC'driIe ei in timp s-a raspindit in aUd perioada de timp decit doinf! prnpriu-zisa !.." 3 "" ... Analizind "ariantele ob­ servihn di ele ne tnH}ti$eaZd ca prim elE~­ ment structural..Oi a fost supusa fl\t"7" legi. struc­ tura modaUi ~i conturul melodic imbraca­ cele mai variate forme. J ~ ! ~i. #! " . cc.An Nou fericit".

baladele.::-egnant el · )liudele puteau fl ~l dansate.ieri melodice !?i in primul rind de text 1n­ lice in toa­ ::e veehiul dntec mineresc !?i colinda.trunda alaturi d..ieaza primele izvoare scrise din zona. "Na~terea lui Isus din piatra". z:. Inlocuirea refro­ lDlar. folosirea grainlui dialectal $i a .:. ti­ Funetia colindelor nu a fost imuabila ci urmat de G fost supusa !1i aid procesului general de ':".ntacorcl. dialogare dramatica !. Amintim de asemenea ca am gasH pe aceea!?i meloclie 9-12 variante...: :. Deci arte a Ba­ .' Imbraca :.:~Q..:1d pe frumos. scarHe 'rea ope­ <:It variate. odaUi Cu schimMrile de fune:­ C. In melo­ dia din comuna Birsana de Ia informatorul Ungureanu Petru de 65 de ani este con­ damnat chiar razboiul eu toate ororile lui. Popovid ~i Illirion Coci!?iu.)'Ioartea bate-o pustiu".:ploatarea grf:!u :. Am gasit muIte apro­ gasirn sub :." care au intervenit in obiceiurile ('olin­ ".ii abruptu.. multe se bazeaza pc tetracord de aeeea .::terferenta dintre genuri poate duce la \) :::himbare de functie !?i chiar la schimba­ 'iantelo 013­ prim ele­ ~:·a rostului genului. ()giin­ dind aspecle ale vietii moro:. ..: urarilo vechi 0 serie :e elemente noi. struc· :·rai tirziu.ral ('pj :ri cimpoiu.:atului printre inYocatii au putut ptHrunde Jltenia. colill­ dele lumt'!. Ele Sf' mai dnta vinatorilor amatori >lodice in :'E:. forma strofica de ar 11 un ~ rinduri pe versuri heptasilabice.rilor care se fac la obkeiurile de Anul p. r:> contu­ :::.tant&. lvlai raeteris­ :.::nti. evoe. La 0 cercetare mai ind melo­ :. ci !.arit~lti ~e~ene au in loc de refrene propriu-zise 2gulate.atl'l.. :teristic. Am vu­ :--':ou.:.lodie in · )lilldelor in stilul maramure!?ean.. .".-olulie a folclorului. llltre ri tmul colindelor locd­ . Agricultura '­ ocupatie prindpala a taranilor maramure­ !?eni in colinda "Cei trei pastori".:::da este colindata Ia unison. Indeletnicirilc casnice obi~.ii buna stare.anuiui cu ocu­ palille sale milenare. apoi vinatoarea .l chiar braconierilor.u intrat in dompniui artei !.1 genere vocal...muite ale taran­ cilor noastre. e. rea dintre c:t imIne­ Unele colinde Cll tema vinatoreasca au cturale se ::jUll:> prinlr-o repartizdre <1 repertoriiin( in ?ment pri­ .. co'· . Miorita cu functia de colinda circula in special in jumatatea de nord a Transilva­ niei.ii in conditiile :::tuale de viat8 schimbared functiei (olin­ >lor merge mai departe...i crunta a cclor saraci nevoi~i sa slugareas­ ca la bocotanii satelor in "M~o bagat sluga la capre". Cercetarile au aratat ca doua dintre co­ lindele din zona: "Lupta yoinicului eu leul".>i dragostea fetelor fata de iubit se regasesc in colinda "Sub un corci de mi'ilin verde" . ~i un descintec Ia "matrici" sint mO$teniri direc­ te din croatia latina populara sau din epo­ ca de formare a poporului roman.le.cn·' :ren cunoscut "Ziurel de ziua oJ."Min· dru-~i rage un cerb in codru".:lde ar­ :\lurea majoritate a variantelor maramu­ u.\1iorita".. tie ilSeml"l1ca. miturile !?i credintele maramure~eni­ lor ca ~i 0 seama de plemenle de baza din sfer a muzicii ~i a clansurilor popu Ian> 1$i au obir)ia in traditia ducilor Hbert. Ata!?amentul taranilor fata de animalele domestice !?i foloasele lor se des­ prind din mai multe colillde.'~ avind circulane mp Sod . De!?i se dnta in grup..Jlmin: reciproc conditionaUi de forma :::cestel collnde se datore!?te strofei de trei · :nduri rnelodice. De$i nn bint prc~a multe la numar. sosirea primtiverii in colindul . pE. ~ele In­ ltc.i a textelor colindelor !1i mai ales a lsiderat Cd . aceasta eu aUt mai mult ell cit dupii cum a observat $i Bela Bartok aici sint r:lai des \e'gale de me'lodie c1ecil de t('xt. BrebL Sirbi.. Alta tema in colinde este haidu­ cia.53 . In general accentul ca­ 1. . Altadata fard in­ . Am intilnit llici un refren de coJind ca: "lung dor cn m-a ajulls.! 0 epocE! ar­ haica situata de dineolo de aeeea care ne-o InHiti!. precum !.0 de urare $1 de felicitare iar peste acest .ai lesne ~. Amilltim aid cele trei variante "Colin­ dele lui Pintea". Pntem. lumea me !?i tot a~i be" ne-amintesc clar de hori­ Ie de petrecere."te in general silabica... Exista indicii potrivit carora unele din ri­ turile.e pare di pini'i prin anul 1900 cetde de apoi de ·)lindatori din zona erau insotlti de fluier .ii urari pentru linda "Sub ·:::toiuele disatorii. In general se camcterizoaza prin con· centrarea epicului.iti.. : ::ld s-a interpus fondul religios la unele. Numa­ rul lor este cu siguranta mult mai mare. circuli! colin­ de care S8 aseamana muIt cn horile de lu­ me ca text. l. i 11 cul:ltiC' S:ergerea functiei stravechi a dus la 0 . Oricum colindele.:ea schema <himbare a rostului genului !1i a pennis sa :. se constata dl uu erau numai uran eazuri di­ :e lJel!?ug !.:.:egnant se observa acest fenomen la ho­ festa Cd ~:le vocale de dans !?i cintecele de masa.lti 5dU laice din ~\lar<iInure~ul is­ toric au un continut pro fund UIndll.:ala invocatia facea parte integrantd din ')linda ~i era determinata de fUllctia ei. In formele stravecbi · )lindele au avut in mod indiscutabil func­ :. .::.. desprinde asp<.argh in tot restuI Transilvuniei !?i chi(lf in dedt ·:. Foarte des apare motinll mioritic in mal multe vari­ ante a baladei . horUe chiar co apar 111 sfera obiceiurilor ~i care sInt indircate de rituri !.ii vorsuri straine dl> roslurile de urare.ii mituri stravechi. de­ $i rltmul unor hori sau jocuri llldfi:dllU­ le conco:c:"~l~l1e. ca spre exemplu eu pastoritul.'ctul \'lL'tii so· dale de odinioara. Hste un procedeu local de intregire a . melodia ~dare ca~ :. .. colindele au i('~it din limi~ :21e sintetismului primitiv al situatiilor ~i :. co­ . Este acel re­ u]"e<. Prin unele sate c(l Fere!.rilor. tard prin prelucnirile cornIe ale lui d f11ior =. Arnintim <lid ~i un tilt tip •• (> colind(' in lIardmur(." a schemei . Intreaga tematidi amintit[l din punct de vedere muzical sint variante notate in prezenta lucrare. practicate in noptile lungi de iama.ategorii sodale a~a zise colinde prC!iesio­ s:aminarea . Mai tirziu !1i astazi se colinda ordial !?i ~. exista 0 asemanare izbitoare ceea Caracte­ :e 11(' face sa presupunem originea $i fOIl­ ordia1 es­ :ul cornun a horei lungi !?i ca mdi demult .lor eu pseudo refrene. dupa parerea noas­ Icteristi­ ::d. tn . pseudo rerrene.

Pentru el lemnul este considerat ca ceva sacru (e­ xemplu "Horea bradului cind il taie. Miorita-colin<l~ prin caracterul sau laic ~i Illmesc..it ma­ ramure!. hexacord doric eu substrat pentatonic:.. Unele tra­ salnri melodice apropie stUUl nou al colin­ delor. in zOlla de care lle oeupam colinda are mal multc denumiri "Corinda pacuraruIui".i forma A-B-R. acela al "Testamentului" urmat de Ull dialog dintre oi ~i pacurar dupa moartea acestuia. . meglenoroman ~i aroman. :tvIiorita-colin­ da l~i pastreazu elementele epiee precum l?i caracterul festival melodiei eu caracter boWL Exemplarul culcs la Botiza poate fi con­ sideHlt cel mai arhaic atit Cd text ~i Cd melodic. porti.liorita spun acest lucru: Sus la verdele de munte. lncepind de la structurile modale antiee. Evolutia de 1<1 colinda stramo. iar forma arhitectonica ce dezvolta re­ frenele se reduce la ceea ce prive~te di­ mensiunea. Un aIt tip ori varianta ar fi Nliorita din BreiJ culcasa in 1971. In perioada sarbatorilor dionisi­ ace Anul Nou era la 1 martie. biserici. fluiere ~i ma~ti. Profesoaru Emilia Comi~el sustine ci:i fondul actual de colinda din Maramure~ face parte dintr-un stU mai nOll eu ritm lilrgit. AIaturi de scdrile arhaice se impun sdiri modale organizate ~i aiei prin alaturarea a doua tetracorduri.ii dad libori pastrind ca element de U simbol acea monurnentaUi seninatate in fa­ la mortii. repertoriul nou .eut l?i trimbite. Me10diile din Iu­ crare.?edsca la balada estp Ull proces specific al creatiei populare mara­ mure~ene. Moro!..lterii. la horHe de lume l1i la cde cu influenld rcligioasa. Are numai un singur episod de baza. Dupa 0 cercetare I'. Nu inUmpl2­ tor . Mai tirziu a fost adusa de biserica Sd se desfa!?oarp cu ocazia na!. instrumentele muzicale cu care ei cinta pe virfuri de munti alaturi de oi ~i cu.Iilor maramure~eni. In acest stH nou care s-a nascut probabU in ultimele doua secole. Melodia de~i nu-~i mai pastreaza canlCterul viu am gasit-o totu~i cintata nu­ mai de batrini ~i in alte localitati (leud. fapt care a constituit categoric tipul colindei din Breb.' a substratului Rutohton nu incepuse sa so? ramifice dialcctele daco-romfm.lanul este taietor de lemne.foga~uri" iar intreruperile me­ lodiei 5e numesc "eadcnte" sint denumiri din popor. melodiile.' s_ . ­ Din punet de vedere muzical Miorita-co­ linda are trasaturi care tin de stilul vechi saltul initial de evinta.51 terminologiei etnograiice pastore~ti. A~a cum am <1ratat 111 capitolul respectiv trimbita ala... icoane.. a Hi. "r.horea lunga care s-a difeH'ntiat ~i cli­ versificat in decursul vremurilor. a bocetelor l1i chlar a horilor locale mai vechi tradeaza ipoteza originii comune dintr-un vechi fond unitar ..largu-l1i margot. legate de c:olinda-balada. are legaturi strinse eu bulada arhietipului Ruso-Alec­ sandrL S-a nas(ut eu certitudine pe pamint maramure~ean. istroroman.lterii vegetatiei. fraza desfa­ ~urindu-se indeosebl pe versuri octosilabi­ ce.. Inlocuirea oitei nazdravane eu trimbitd nazdrayana. 1a pacurarii maramurel'. Fata de reperto­ riul vechi. moartea-nuntl'l intilnita ~i asta'L in ceremonial de inmormintare la tineri apoi acea filozofie universala de inmormin­ tare 'n mijlocul naturH de unde am ve­ nit ~i dC' integrar(') in circnit111 etem al as­ trelor. me­ lodia are caracter melismatic. Aceasta inseamna ca inceputurile ei au iz­ vorit dintr-o perioada cind limba stravech.d . pwcurn !.. care cuprindea 50--60 de me­ lodii inrudite intr-un sat. iar varianta din satul Brpb eu 0 structura de balada nu a putut fi in· fluentata de tipul 'i:r1nc('an. sint in nu­ m~r de S eu 0 gama variata. Bude~tir Breb l1i Ma­ ra). Bogdan \roda. lu:.Ii pagina credin1a de a mul­ tumi pe zeul 7amolxes printr-o jertfa uma· na urunc:indu-l "intre tepu~e". initial in giusto s1­ labie. slructura moda­ Hi. lI": _ . .. de la triburile libere da­ cice care au populat aceste meleagurL Melo­ dia variantei din Breb seamana cu eea din BoUza avind ca structura modala cadenta dorica ~i in plus fata de cea din BoUza un final dl' exprimare mai larga eu revenire pe iundmr. de horile Jirice.eni.. 1a horile cu noduri la bocete.tiinWica in uitimii ani se cinta in mai mulle variante ~i ehiar in citeva fragmente de variante..i textuaIa particula­ ra existentti in Maramure~. CO:"lcluzio:larn: Miorita. Tubato.J''. • .leanll. contaminat eu sistemul distri­ butiv sau cu parlando rubato. din el face case.. care comunica de 1a departari anumite semnale. precum ~i foJosirea mC'trica a Y6rsurilor de 7 sHa­ be. colindl1 prin structura sa melodica I'.l.:!\1iorita"-balada are puncte asemana­ toare eu Miorita-colinda din Maramurel?. Structura epica a co­ liadei are concentrate cele 4 episoade ale baladei cu mentlunea Cd primul episod al "Oi\:ei lldzdravanc" este inloeuit eu eel al trimbitei ntizdrdvane. "T1'1 pacurarei". Dadi in coUnda a inlocuit oita nazdravana cu trimbita.eLtala ceruta de contemporane­ itate. 'V aleni.u!ji \"ersurile de inee­ put la }.. tem­ poul rarit ~i uneori taraganat.Ii a cre!. Asemanarea trasaturilor stilistlce ~i compozitionale ale colindelor cu a horilor de nunta. Ea s-a perpetual de la stru­ mOl'. .turi de fluier sint instrumentele de baza. este 0 construclie negre:.. iz­ voarele aC(~stei schimbari structural por­ nesc ointr-o conceptie autohtona a stramo­ !.. La iarba pina-n genuu­ che.. prin ca­ racteristicile melodice se cinta eu prilejul sarMtorii sosirii primaverii !.. se structureaza intr-un sistem ritmic intermediar. stari de fapt din viata pastorala numite simbolic "La trimbita..

i cadental cu melodii de stH mai nou. ~i il transcrie.. Melodiile drumului ca ~i a pascutului sint \"t:. Inslrumen­ tele ciobanilor.tonic ~i aturilor :0lOr cu chidr a ipoteza I unitar ~i It tli- iondul e parte t. h-!xtele mai HoI. (eventual cintatul cu fluierul pe ima~) functia lor este precumpanitor uti­ litarista care ne duce cu siguranta la ceea ce au fost odioioara: cintece rituale. bogat or­ namentate.tea fae trimitere la intelegerea dai­ nuirH noastre Cd neam. Ele sint neClllloscuie in folclorul maghiar. fluieruI..eanului. Din melodii care au luat na~tere in lumea oieritului din Maramure~ el a eules felurlte semnale ~i cilllece pastoreliti. Sint melodii simple din motive melodice sHirultor repetate." in fa­ .Jodte lua "vlnatoaxea de eetb". Elementele pCigine in colinde sint indiscutabile de origine traciea ~i geto-dacica.fa!?oare !e inceSus lil genun­ care ddinesc spiritualitatea romaneascd. 0 importanta catego­ rie de cintari ciobane~ti in zona. ci faptul :Ci existam inca anterior eu elemente clare . Colindul reprezinta aid cea :. intre pro­ ian ~i SdCru..65 este mai surde. la care Ii se adaoga cintecele semnal din trimbita. 2. 1n colinde exista 0 unitate indiscutabilct 111trc profem ~i sacru. wara­ rita-co­ l vechi moda­ . religioase ori eu elemente religioase sint asociate structural :. de Inntczic creatodf('. de personificare ~i .'lint raspindite in toate tinuturile ~i formeaza 0 specificitate romaneascd de origine foarte veche. ca: "Porneala oHor"..t fi in­ a de ld te un . normin­ 1m ve­ ::l al as­ ~ a mul­ fa uma­ 1 tlmpli:i­ -emlma­ 'l... "Intorsul oilor" (vezi ex.te cinlecul et~remonial.. Cre­ at in nemijlocita legalurcl eu munea de toa­ te zilele a eiobanUor maramure~eni.. descoperim 0 eontinuitate na­ tionala romil.. omul din popor creind in intregime ~i flU partial.. din diferite instrumente specifiee ciobanitului. "Porneala oHor". au fost declarate saturnalele.eremonial. viata lui estc 0 realita­ tt: pamintcasea. "Cind stai cu oile".------. .. luah" clar din horea lun­ gl1 ca ni~te adevarate incantatH sonore. Dc aeeea credem Cd trebuic sa glndim colindele ca un tot unitar inlre sacru ~i profan. tem­ ~o..1chile hori doinite provenitc din doi­ na maramure~eanaf recent cintece propriu­ zise eu ritm ~i mi~care mai libera.rimul de dincol0 !?i gtisim acea con­ fluent8 intre pamint ~i univers.. ori de la Hrla spre pafjiune: melo­ dii. ca popor.nitizare Hueorl. ca exis­ tenta. pastrate peste timp. colin­ eperto­ le me­ 11 nOll I I:' .forieii. profanul. do­ " 0 vitalitate in timp ~i din aeest :mnct de vedere sintcrn superiori altor po­ :.. petree turmele de oi in pelldularea lor de la deal la munte ~i invers. aeeea de a g8si :nodalitatea de integrare in cosmos ~i nu de rupere de acest cosmos.ii ace::.:wi veche in tfUchipare a unei spiritualitati . Intreg repertoriul pastoresc eules de noi sub nr..::. de a gasi acele :''1odalitati cosmice de referinta asupra tu­ :Liror elementelor din colinda. i au iz­ :-ctycchp e sa s(~ )roman. 203--221 il putem c1asifica in patru mari categorii: :rimbitll '~it ma­ II Brf'b .. ceea ce prive. paleoliticul. a eau­ tat !?i aeeasta cale spre absolut considerind cd. a rupe legatura care se realizeaza intre profan ~i sacru in colinde (sacru nefiind ~i nu trehuie considerat ne­ upault misticul sau cunul. reper­ toriul lor muzical cuprinde 0 seama de me­ lodii provenite din cele vocale eu un ambi­ tus nu prea mare. dupa moddul unitar. ea: "De dat oile.. In­ tre melodille cuIese de noi 5e afla ~i une­ Ie a caror intele5 stravechi Cll functie ma­ gico-rituala ~i-a pierdut eu trecerea timpu­ lui aceasta functie in sf'l1sul strict al cu­ vlntului. iar alte elemente pagine corespund in realitale unei structuri spe­ -::lfice societatii romane~ti.. A merge unidimensional.l1eaSCd ~i 0 dainuire d noas­ :ra peste veacuri..el 0 asplri:ltie a taranului de d ataca ~i absolutul) atunci dnd intr-un co­ lind maramurc!?ean de 0 formula sacrala de cult inlruchipeaza absolutul p~ care 0 anu­ mild lllcntalitate I-a intcrzis omului de a-I pri \i. ~i nu din faptul di la 0 anumita da­ Ui.-. me­ desfa­ osilabi­ )lta re­ .)rnemm. dupa strun­ ga". avind acest cadru general de referinta a colindului intelegem ~i un aIt aspect ~i anume descoperirea in aceste creatii nescrise acel cod al maramu­ re:. Lrimbita ~i fluieru: au im­ pus ~i un repertoriu ca atare. "Cind sco­ bor oile din munte". Tot ce osle in codul nescris al viptli. Cintece de acest gen . -colinda )fin ca­ prilejul : re!?terii dionisi­ . elc~ pot fi denumite "ale drumului".Cu oile la pascut". melodia pustrind totu!iii ca[Llc turis­ tici de ritual... In ccle 12 zile ale calendelor. laicul..... ci considerat ca o (.oare. Le caracterizeaza sunul larg al frazelor ~i desele repetari ale formulelor melodice care Ie alcatuiesc. ~i cn marturie se . 213--215). de Hi colinde la descintece :.Jaramure~ a cunoscut 0 dezvollare deosebitCi ~i cum estc Eresc . "Cind marg oile in munte".. Mircea EIia­ de denumc!?te aCQasta unitate. primele in­ d0letniciri ale omenirii. pe carr~ Bar­ tok nu I-a inglobat intr-o categorie <iparte r de~i il sesizeaza. ia eolinde yin incorporate prima vlrsta a . asUizi tineri.i tirzlu .. considcrind di este ne\'oie ~i de 0 alta reamate care depa~e~te reali­ tatea paminteasca. /tCind se mulg oile".. pentru Cd horea lunga nu era Iegata de un .i hore de Iume. trimbita.. Repertoriul pastoresc Pastoritul in r. ::Vlodul in care colinduI romanesc din Maramure~ reu~e!?te sa sacralizeze 0 rea1itate destul de materinIa.te di­ ~ce se lei prin ::est stil lltimele 15to 5i­ ritmic distri­ ~le tra­ .He ~i un repertoriu bogat ~i varlat.... tre­ co in tc'.mure!?. pe care colin­ dul prin incfabiluI sau ~i ell pulerea de ~atrundere met(i.. Ceea ce caracterizeaza mai pre­ sus de arice asemenea creatii muzicaIe es­ te faptul ca ele prea putin au functia de divertisment.. Gre~im dadi nu ob­ servi1m latura care Ie unifica. adica realitatea sacra­ la.. l. ea natiuTle ~i ca specific national pe aceste meleaguri. "Cot­ codacul porcilor".

11 pag. IlIE:. jelea peutru pierderea oilor.-:--. .. ex. 1889 zimul "Gu­ linul. . cind ~i Ie-a U:'isit ciobanul oile" este ca p(~ste tot In tara un divNtisment programatic.11 pag. In paginile acelora~i reviste.~'t!!"~" ••. ci ~i ca structura lllo~iyica ~i moti­ varL Printre ccle 16 poezii publicate in re­ vista "Familia" din anul 1889 (N.:::. I "".B.il . Coman da la iveala ~i doua halade "Pe jJ uliVi prin ora. CINTECE EPICE - B. 2. 247).. 2 pag.. IIJocui oilor".'" :Ill ". l----l Balada haiduceas­ ci1 "Horea lui Pintea \'iteazu" aceasta re­ pf(~zinta in ordine cronologidi cea de a doua marturie a \wladei ('foului l1laramu­ re~ean. "AnU!l1nl ci0banilor". ~i . pag. 21)0 tip. : -. pag.. """''''---''' ._~'_l~ ::rL"':::i~"·::::::. Tot in aeeasta peri­ oada. Este 0 veritabila hore lun­ . :.·1 J!: ::: II. ~J. 220-225. ~i-o a(lat dobanul oi­ Il~U (part0a a It-a f~st(' 0 melodie d(~ joe cu strigaturi ehiar). Revista ilustrata II .. 179) iata df' eele ale variantelor lui Tache Papahagi cuiese din aceea~i localltate (Berbel?ti).A doua bal<tda a lui Florian Daneiu .le la strunga" pte. ".....:.... "A oilor". munte".$ezittoarea". ".:Jl!Q:l'< .1889 nr.. "'il~I. -- !.. Cll schema hine fixaEI.:. nu numai sU­ lislic.. "Cind stal eu oile".. Ea re­ prezinta cea mai veche m<irlurie a acestei balade pe teritoriul tinutului de care ne oeupam. Uct instrumr'nt<ll. 178 pag."... l ..:. 11. ~. a Btlladei J.din cetera ex 120-225. In "Lu­ minatorul" (1881) nr.exemplul 221 din mlectia noastra "Cind ~i-a piNdu! ciobanul nile.'['raian ~i Idrd" varianta Upic ma­ ramurqean~1.ldre".. 204) l tip..b.c.::. J.. 63) mai con­ centraUi.11rg oile in H ..I\LADE . apropliHa rind la un punet de CCd cul0asd in 1920 dl" Tadw Papahagi. sesizata ~i de' Bartok.... 11 pag.•' ::tlL~':''' " '::'1.din cetera. Florea Marian "un erai eu tare mare". (care esle o veritabWl hore eu noduri) : .::. E' clasica balad6 "Cel~ugul SciU Idtd amdgitli riP tigi. ~ ~.? reapiUf' in toule c(JlE~ctiile de folclor publkatC' ulh:'rior CN1 de a doua ba­ lada "Celuit-o.~.?vli­ reasa moarhi" este printre putilwle martu­ rii maramurefj>ene ce ne sfut cunoseute (8. 218 tip. mdodii care flduc a caracteristidi de ritu­ al. 250) cme difera de celelalte publi­ cate ulterior (B..:. Aceasta pste putem spune prototipul muzicli eu pro­ gram.instrumentale din trimhita cu carac­ teristici de ritual: dup(~ di~numire "Chemarea oilor". 0 zon~i mai intinsa de raspindire.)!IJi_"::::"" .i5-). 11. Culegerile CC' s-au facut in ::\raramure~ plrHl la acHvitatea laborioasd a lui Alexan­ ~. . in sflri'jit ultima ba­ lada l1ln"elisUdi cunoscuta din aceasta pe­ rioada "Ledeul adevarat" (B.. Aid repertoriul este de divertisment . .:.. ~ ':3:. ~ Aparute intre anii 1871---1879 in revistele "Familia !'. nascut in Vah~a Stejarului. . 201 tip 246) ~i . . 43 la numar.. 11 pag.\ :nli. .THharului" ~i "Horea frunzei".. care in deeursul timpurilor au 8YUt un caracler cNcmonial !.ii Ilea­ na" 0 creatie ciudala care amesteca ele­ mentul superstitios eu eel pastoresc din zona."oeale. "J oeul oilor". "Joeul oHor". P. Cea dintii este 0 "arianta a cunoscutei balade mitice "Soarele ~i luna" (N. In Mcm:nuurf:. Intti ea fuspse culeasa in partile Aradului !?i a fost publicata dp Atanase ~lmin('scu (B.:. productiile de balada.: "La sUnd dnd am plecat "Oile.3 Ile:J::a:.:i· . intw anii 1886-1887. -. IIDe-adunat o.::\ioartea ndzdravdllului" aceasta din urma marcin-d inceputul aetivitiltii de culegator a lui Ale­ xandru Tiplea.r::. 109-115)..lIll"".'\..B) gasim balada "Cin­ teeul lui IC'na~elli culc's din partile Bise1'i­ eU Albe. .. 1 Inca din primE-de numere.hlta Ctttanuta".\'-8. hitematic ." r .~w.:.. "Cind ~i-o pierdut.-. anum !?i numele informatorului Teodor Pctreu~ din Botiza y!aramurefj. 254) oste singura varianta maramure­ ~eana ee s-a publieat. (B. oile". !n eentrul baladei situindu-se dragos­ tea..~:'1·· . D9). Cealaltti balada: .. C. . .-. care nu 58 gase!'.iII ":~~ . !?i aYlnd un deznodamint dUerit de a celorlalte variante maramure~ene.ijt ~i":IC l~L.j din Bala Mare publica in eoloanele sale numeroase produqii populare. . 111). l:i. sfir~itul veaeului al XIX-lea amintim pe Ganil Timi~. iluzia gcisirii.~ . 151 pag.JC. Andronin !.. J~I. Textul lui Mihutiu S8 apropie eel mai mult de eel ce ni I-a dat Pop Reteganul (B... care printre altele ne da o balada pe tcm a "Boala felei .. :ilIiI::.l1li".~hlo.1. Florian Danciu publica 57 de productii printre care ~i trei balade. celuit" (8..j (B. care St~ ineadreaza tipului blestemului mamei ~i se intilnesc in toate ti­ nuturile romdne~ti (B.64) loan P.: .'!"ll . iI~. 201 tip. ale lui Teodor T\1ih­ nea.. 162 tip..5te vorba de 0 varianta a bala­ dGi "Ilincnta Sandrulul" care_ cunoa~tp.L Breda printr·o mdodie elf' joe eu sau fara strigaturi.ii care ~i-au schimbat eu timpul funetia ex.ite Intr-o forma apropiat<t in nici una din colectiilt~ de folclor mara· U1urei'j0on. - JIIi. Eroul ei este ca ~i in varidnta din Vatra Dornei publieat de S. 11 pag. 203 tip. .:._ '". A redu sugesliv prllltr-o melodie de tipul doine1 lll(:ramUrE'~ene vechi.. 30 publica ~i ea doua creatH din :'1ar­ matia "Cinteeul bradului". Unele publicatti ale Heroii (1889) insereaza doua balade nuve­ listice: "Dragostea" (logodnkU nefericiii) (8. euprincl ~i clOUd bdlmie usHizi disparute: "Ghiralina ''.. Din coleetia lui Petru Biltiu j Dancu~ amin tim baladele "Horea Pirulinei. - ..iiII' )''''!:. dstfel iIWim in nr.~i.~L.. 32 pag. "La Sinld '\itirie :t-..

.bue sUi "Draga ma­ ::. 151 pag. 25 de piese apartinatodre aces­ :.\firele ill Robie" reprezin­ ~.B. ele cOllstituind un material deo­ 5ebit de valor05 peatru cunoa~t('rea tipuri­ .~.-.' haJacle ::.-----""- e .. eu mull fniJintpa apa­ ritipi viorii. AIle balade din eolectia lui -=-: plea reprezinLa \ ariante ale U110r teme ra­ :-'::. Colectia Bartokiana nu a -.e in colectiile noastre: una maramure­ o .?i spedi.•. a formelor pdrlicula­ ~ .itru" din colectla lui loan Bfrlea {N. .. estf~ lip­ . mardmure~ean. Din­ tre acestea amintim : "Judeeata luI Pintea U.!aramu­ re1? fat a de Olte-nia..Lu­ "Cin­ liseri­ nr: 2 ~Iar~ )artea lrcIud l Ale­ Biltiu lin~i·4J mure~ exan­ em Tiplea l1885-·193B) scosesNa la lUllli­ 14 balade idf el pune deodaUl in circ:u­ :atie scrisa. Brediceanu eu­ :: . '.... . De observat ell mest gen in lOUd a fost intt'fprelat doar vtlc.:.~ Oeupindu-se de balada.:: ele: /I~fizdravanul". estc greu dQ detominat vc­ chinwa. .B.orul . brodat pe a tematica twditionala. (B. : '! de balade din care une1e inedite (N. dar atesUi : .-1 --~-.pului lte ti­ 2~5). la ~ezatori sau la cladL Caracterul de melopee redta­ tal citeodata scara muzicaH'i folosita eu si­ militudinea unor formule ritmico-melodice. ''''stei regiul1L Balada haiduceased "Pin­ \'iteazul" fusese DOtata anterior 0 sin­ _~c..ana care. Co. In sfir:.. niei 0 ba1ada.. 1!J8-199 tip. ~. prin expresin lor . tiirallP~tir eu un ambitus in ge­ neral mal rpstrins ~i care se inrudesc sau chim sint preluate din colillde.5ub5tlat" fie in "iru­ dierih'" ee au dVUt 10.~. 308) si11t ~i ele raritati in folelorul ::.ver al Mara­ murC>~llluL Aceca~i balada 0 putem gasi eu o linie melodica putin diferWi in }.:. Ca ~i horea lunga balada se bazeaza pe improvizatie. "Otravirea".u.::rior publieindu-se inca doua variante 3. "Pot::zii populare din . baladele sint tot mai rare. 213­ _ ~ .1 u\-e­ 'riciti) I Ilea­ ele­ din 'agos­ eodor . Papahagl m"'n­ '_: ~caz(1 unitatea ei sub raport tematic eu ba­ .'!'>1iorita".B.ou~une a tdrii. nefiind atl~sti1te in 1. ii ale !. a ritmului ~i a mi~earii.im foarte mulle C'lel1lPllle comUIlf' chiar fraUlUente de hore lungb in baladp pulem concluziona eu eer­ tltudine provcnienta baladelor din ho­ red lung"1.lC[-0 aIUi '.:::Li lllai vechi in evolutia lor poetiea ~i . 217 tip 291). 151 pag. pag.--~-----.. tipul "ntru lun­ sau pste pro­ . 09). e diferita. lata .d de 0 largEl respiratie epicd (N. nunta ~i "Oita nald ra vdna".a. Cnele ::'. dar pentru Cd ga::. din aceeal1i eategorie vede aeum ~'8) pentm intiia oara lumina tiparului _:-.i "Tilharul" (B. Odata eu ('volutia tircdSctl a nenului in baladci se ohservd cum ge­ nul evolueaza sprc texte epice ~i mclodii cristalizate. 26). Explicatia a('Pstor inrudiri 50 gdse~t(" dupa opinia Sil fip in .::_~ tip. pet. Colectia T. in al doilea volum de : :-:zii lllaramure~ene ddunate din popor." (N. Tex­ tele epice Se cinta fif~ pc melodii de hore propriu zise.i mediteranian...0..ita" (B. este inca sub aeeasta fortna._. un gen viu.'li.Be de 1a ba­ 8 tip. In J\Iaralllure~ intBnlm asUizi doar relieve de balad~· CMe au fost la ori­ glue neao:. precum ~i debitul parlando al cintarii a­ propie DlUlt baladele de horea lunga din care au provenit.anele asUe! leeas­ :a re­ h raH1U­ Ie ldrtile anase ~exlul le eel J fata lahugi i). ::desc in acela~i timp. 4l). din cart: t?X­ foarte ~panul pronuntdt(~ . ~a deoareee.le :lJ." -..:d $i rareori un inter­ mezzo muzledl din fJuier.I('ne f(·prezinta iradieri din sudui DunaI'iL Din punct df' \'('dprp IHuzical aratZlln din nou (( Ulh'l.B. Aceste elemen­ te atE!5ta 111 vechimea. In sen"ul f\1:estCl unele bal<tde illiH<1111Ure­ !. .>. prin limbti ~i uncle localizdri geo­ :~:::fiee.:~ :lllvelistice. . unicd varianUI maramure~eand a bala­ :::~ numit8.G...I::ml in anul 1903.Gu­ 1 .it cele mai _'_:neroase slnl varidntel<.\Joldovll :]i in l\Iaramurel. 243) iar J)6mna fugita de la barbat" (B.Rosman Crai" e unica varianta mara­ -_'~..:asea din care nu mai avem !lid a aWi =:::turie.. Gdsim ~i aid urme evident ale infloririi acestui gen eintat de obicf~l de barbati ca­ re-!?i insoteau glasu1 cu fluerul ~i i:1. .'.. Ex.B. Astazi Cd ill in BuC'ovina. Mentionam in sfir~it balada pas­ : :2d5ca "Horea lui Ion Berciu" ~i aeeasta . . . "Fata cetinii" CUnOd'.:. 0 indplungatd existenta in fOIdo­ '. varianta pe care gasit-o ~i noi.B. Muntenla "au Banat. Ecoul celui de a1 doilea rdzboi mondial apare aid eu 0 evidentu inrudlre etl .. ea: la moara.i-all pd'>traL doar con­ Unutul litpl'ilr dar nu ~i eel muziull de fond. fie hore mai noua ehiar in rHm giusto.. unoi' ieme larg ~::splndite in folcloruI nostru. eu toate Cd d fost culeasa de ~~. de stH vechi maramure~ean. 40).ite d~)ar doua vari­ _:~. tu5i 0 oarecare circulatie d(~ vreme co la cza baladei lui G. "\ici s-a Intil1lplat 0 adeyarata udaptabili­ tatC' 1a sp('!cifieul ~i filtrul s(.. euprinde .eeasta la dUerite ocazii. 11 tip.. \ili'. "Fata fPlelor" Slut ::0se uniee in bibliografid cinLecului nos­ "U batrinesc.>ti ~i lrlludirih~ 0= ell Lea <l ctltor popuaru din l1alcanic :. data in ::-'-1aral1lure~ (N..::. cche Papahagi in IUerarea sa IIGraiul ~i : .-- . 11 pag..::: in cursu] timpului. "In Vatra pe dealu1 ~'Iare". . "Cri~maritaU e 0 balada ~·. .:::de 0 singura balada.~~--.:. de Amzulescu "Intemnitatul ~i '_c. astra d ~ $i tot eu rt6k.1) P.:\'. !\Hori­ ta.alta culeasa de invatiltorul Julin Bug­ ~~u din HOfljdu-~asaud (.. :38).i1 a circulatiei lor in acpst puut.:.:::amure~H a lui Til Bud g8sim 16 bala­ . (B. In zona colinda-balada am gasit-o in 8 variante de unde putem eon­ cluziona ca. dintii pare sa fi avut .)[ baladei rolil~me!'.::::sticct. eea intitulata "Mortea lui = _:::.Iaramure~ului" (1925). 11 pag. 288) ..:: din aIte regluni romane. libertatea formei.)anul eu ciieva decenii inainte. Cpa. Alte balade au un fond nou..e~eana a baladei "femeia ere<iillcioasa" 3. perla literaturii populare ­ "Miorita" eu motivul moartea. Dintre motivele de balade care apar a5tdzi mai freev€'nte amlntim "r-Iotivul iubitilor nefericiti prin moarte" r IIBleste­ muI mamei 1/ r IIVinzawa nevestei la turd". 111). "Horea _..

.i pentru prima datil in MaranlUre~ de Tiberiu Breclin. "Grui~or". est..~-------------------------------------------------. clui gurita dUi: eueu ba mai :7:i. Alte bala­ d._. prelungirna rindului eu rerrene scur. sall on (' tr"pt.e6na anitt)..58 ----. 5 sau V. 5 tn loc de Si b sau Si natural 1a reI in . Alh~ Zl1Ch:l\'(': Femf'ia necredin­ ci0asa. mal.-------~ LfLlge moti vlll In oarte:· nunLC1. sfnt melodii care apar multe ~i in colindf'lf' din zona.. ii!"dJ il. formula ampUl.li tipuri melodice mai dezYoltate care contin !?i alte formu1e me­ Iodice... iormuie mediune G.rd ftira '. Fe­ tei Dcidurii. "Nevasta Infrinta" "Slujnica ~i feciorul d. 2G). un dorian eu substrat pentatonic 5. 29). sunett:! 3.·j :'i <. Desigur fOdrte vecile..'l'T! 11itUS 1-8 (ex 31) :n$ --------'_.mGtic<l ill prirm:d hemi'ltili carp tncepe de !a :J b. eu care prilej el\Unlt::::r~l delailat diferentele fattl tit" dumy­ Ie ucrdin(~ne din can' nu put("a P!()vP!li.----.ult(.: " -I t. 5 etc.Trei pEicurarpi". dul. 3. desen desced'!nt de 1a 8 sau 7 pina la 1 lac de Do di('z sau Do apare uneori un su­ net de infiltime mijIocie dovada ca aeeste trppte au nn caracter fluctuant.. De ex. ('a: c h.~-----~--.flU en treapta a II-a mobila ell . (C'x. (U puLernic substrat pr(~pf'ntdtonic: un pentacord minOT ell treapta a JiI-t! lllobila '.' descoperirea uho­ rii lungi". Ret apare dour Cd anacruzd de sprijill Id fnceput tli:~ freUd cintat IW tIll ton slab. - .Vnltd sub finaHi. exemplu: 30 ~. Am g&sit "i proza (legende istorice. dupii B{llt6k.--~ formuJe iflii1(de a. ga t . construite variat.Ii FrateIG".". ornamputale 1a inceput sau numai 1:1 p(~rl('a finala a lor h. 3. . 3 Ill.1:.-'-~'-. "Nevustcl vinduta c!t· bihbdt"...~: "Sora !. . I. altermlYf~ regnlata lnplismatic{. FOLCLORUL MUZI(:AL ilL LIIUCEI NEOCAZIONAL~ 1. nwli<. [milia Comi~el referindu-se 1<1 horea lunga maramure.:i 4 c. ~optit (fluster­ auftokte). "Oita nazdravana~.).!)ipal<i fonnaUi Ull£'ori dh: ma: m.. horea lllllCj[1 pstl' 0 nesfln.. . Horea lungd Emil Riegler-Diuu susUne Cd horea lun­ este de origine orienta1a pusa III lega­ tura cu mflcamul perso-arab. en ~i h"'genda omului de \Iiaz2inoapte.anu (B. - .: Din tim­ pul navalirii tatarilor in Maramure!i 1717. Alte bulade cul(~st? de noi" "Bod i- I. "Borea Valeanului".: "Tn culegerlle de mai tirzin am inti1nit !.i1 salt la l. te a1 dhor text este dui.~ domn" etc.--'-'----------------------­ .ita \"aria· tic iJogat inflorita ~i ttl JUlina nehoHirlta a unei singure mt~ludii n(:nloduiatf' eu ca· mete'r vocal care ulterior a dev('nit instru­ m('ntdT.)uternic substrat ~~ purt"(l l>Il'fJenlahnic: un pi'nlcH·ord minor eu lredptH (! II-a mohil[l. 4. inh"rj(·ctil: . M12 npare dnar ca apogiatura inaintea lui RE'2. sau ca 0 alunecare a sunetului de P<' 0 finnUi (so\) la sfir~it de fraza. Unul din celp mai lnsemnate succcse ale cc-rcetGrllor foIcloricc dintfl' cdi' doua faz­ boai<:. recitativ mt'h)liic T\lodul poate fi un pc>nto( (. care d(! fapt il fast culedsa $i no· taU.

.· tinut Ii! lllC'::. 4.. e apar ... varia intr8 10-15. . 35).>tC' rC~Jtllil)illP cJ('fjnit(~ Cd­ saa un mic :::Iii la 1 i"ll ~l nu re-i dau particulnriUlto <.tbsoluUi }lli'tramlHt>­ similara eu cea olteneasca.. pOLlte sa varieze dupa plac [('ma c1dt:'1.lpsc trei paTp com ponente care alterneaza sau S0 repota in mod regu­ lat dupa inspiratia momentului : toouri : . Se obser­ - 1 . numarul lor 5e re~ cluce treptat in doua trei locuri in doina. numurul nodurilor era mai mare.j .-:-' t-~~~¥~. Sunet('le sughitate ~i gllgtite obtinute prinir-o pmisiune \'ocala [ls('manatoare eu "jQ(ller"..> de foarte \'aria­ '::. hit... Pd ". 3.t.~ ~ . ...textul este 5ubordonc1t melodiei. ci numai de eei initiati. Do ase­ mel1e-a se desluf. eu neputinta de imilal sau cintat ue ori~iciIle. J?) (lxisU\ ni:. ~i totu~i - Do sau R.tariti:i qo ('/ ..tH' comparative pc motive scara muzicala . astazi este tendinta de simplificare. san dnpa rinduri intre~1i heptasilabice 5e adaugii "rniii dainale" ori Se interealea­ za interjectii intre versnri. In par­ tea a doua a horii eu noduri 0 sHaba oar8­ care 5e transforma intr-un if i sau un t~ra­ ginat eu foarte mult "h" ~i formeaza un su­ net eu loviri de g10t8. ~ .i= ~.0 parie mlJlo(i(' bin. Indi din timpuri vcchi Horea lunga a fost fara indoiaHi singura melodic a mara­ mure!jenilor pentru orice fel de texte atH Brice eil !?i epice.. .~ punctata foarte inflorita a carei sch01et de haza ne duce eu certitudine in schQletul actual al hori­ lor locale mai noi din mdsura de 6/8 33) • f":\ rC'ciL~!tiv ~~"4 f":\ ~ ~j!alJe de 7 pI':: Qcesip din . put de frazd (ex.~j['~_~~~~~'1}i.. billa­ frinta".59 "Horea !vana"..~~~ ·a "ho­ ~i no­ . 1na­ intea versurilor apar silabe ell hei. va ea m horile lunS/i.it r('cital dp finnLl : srul'­ gur~a lu: 30 ~~­ :or ca . DupZi cercetCirile nOdc.'e:.t . intrerupbdu-lf' ~iflll ba c!liar despartind euvinte.i cad('nte interioan~ putem afirma en certitu­ dine Cb. cui lung oitenesc. Howa lunga rnaramuH·~eanZi ~i clnte-cul lUtlg oltem~sc au origine absolut eomund. imprimale in llTmd eu 20-30 de ani..ul tiroJez Sf' tntilEesc !?i in ctnt..11 .ltie Horea lnngil l1u {If(' 0 hrma fiXB..t '! ~ai in ~~ un sfir<. hii. 1 bstrat . Caracteristice pen­ tru aceasta 11 doua parte sint apogiaturilr> sughitate cure se repete ritmic in motive des reluate ca : (ex.. !?i zice".see impnn-izatcl liber oore­ clIm in mnniera practirii 1ll11zicale a orien­ tului cu c\eosE'bire a arabitor pC' principiul "mac'amului" dupa care fiecare cinU:ret. cu ajutorul acelei consoane hH. eu ca­ instru- Dupil cum Sf' f. :'. "ub m!c 51 ~ I~ J tJ _taJFri~..

-. .:~' 5.~ Il!i -. !I . $i dupa ce a aflat Cd melodiile de acela~i tip sint binecunoscute in Irak ~i Persia a soeotit di poate aUrma: "eel mai veehi stil melodic al Olteni. is .:~: ~.'J' rn.: :): ---= :: ~.:. 36 a. frun·?:. 826/689 Oltenia subcarpaUca TnL CRISTI~A P :). I Dam moi los dOllQ ext:!'llloie muzicu/c' cOIlclwlenie.ir . Dupa vizitarea arhh'ei de folclor constata Cd "pe toata intinderea Romaniei de tnainte de razboi se gase$te 0 anume forma melodica.._~~::L'E:.. 826/526 InL POP MAF<lA 59 ani Vl:?eu de Jos '. -- i. pretutindeni aceea~i ~i de­ sigur faarte veche.::~~./ .•.".:: -:::-~: ! -~~~:=~ . .=-~~_~~~~~~t~~~~_ .~~~!~~~~:'-.::~~~Jt.).. .:::. Munteniei. *' ~: FERICE.. .-:~TJiic).j ~·~s az. . ~- ::! )'. a~a-numitul "Cintec lung".• ..1 ~:. CODRE DE TINE Hiiulita \Iag.ei. Zl (/ia! ..:=-~:~'~~~~~~~.} "Cine $i-ar fi putut inchipui serie 8artok eft peste 0 distanta de mai bine de 2."·U . . DE-A sARACU MINDRUCU \Iflg.) "-. _-\T:­ E ')..:~:.j______ /". ~~:~:i:'----~~~..'! _•• l. b.I .~~~~ .....=.000 km poate fi aruncatu puntea unei independente cauzale". (i'X...'1 " ~.

Tibet ~i unele regiuni din Nordul Chinei. existenta unor dnUiri aselnanatoare la macedoromi:tni.:ifica ele ~!lds. . Concluzia este Cd hOff'il lUl1g8. 4'7). Loviri de ~!lota eu un substrat arhaic qi'isim ~i in "cil1l(~cul mirelui" din eomUIld MOrlaed judo Cluj-Napoca. c:iobanului (fire $i-a rierctut oilp" carc '.B.} mutntid sron­ lelilil intrp registrd(~ de cap si elf> piept.Ii la evreii din Ueraina (N. horHe rituale iJ . Bucovina $i Dobrogea cerc:etarile intreprin­ se ateshi existenta doine! propriu-zlse !$i in ~asaud. (''\:1:'(11 tii (u accea~i a I u need re spN.. Tara Bir­ sei.lilbilit in J1lil'sUHl ck 6/3. putem afirma ca acest gen al liricd neocazionale a fost singurul pe in­ tinderea Maramure~ului din care au prove­ nit colindele locale. ~funtenia. Oltenia. dL pe cita VH·mf~ in cintecul oltenesc de exemp1u din Pe$ti­ :. lea.. Some!$...lor alunecat dar nu suglli\at SclU sacadat cu ae cent ca In :"laramure7. teristic. care au fost create separat de popoare diferite in conditii istorice si de dezvoltare istorica asemanatoare. "De frunza".'du .l. Cvinta La-Re apare in Moldova ca $i in Maramure!.oeii jJe iJcelea~i consoane eel $\ in I\Idramure. \(1 lnmnrmrnlare (horeo ciumii). Lui Bart6k Ii datoram definirea p<'ntru prima data a pIP­ menlplor Cdn' aldituiesc stilnl cinteeclor de "Lung . turci (N. tr-o depltn~ libertabe> a mus. "De lucru". Tara Oltului ~i Sibiu.. Credem ca este vorba de 0 uria~a ri1spin­ dire a acestui gen ~i stil de a dnta.J-=-=:lJ :::r-!+~ fJ£ ~i intreg repertoriu actual. atHor popoare pc un spatill imens. fnrh IndoialCi el are obir­ ~ie sud-estica perso-araba ".Ii ultimele trei ni 58 par cele mal eoncludcnh~ ~i definesc eel mai bine horea cu noduri.:- "~~)'I J . ..\. 1 H • ~ -. 00$ $i Olten!d.l'lpntale.. [volutia se produce P(! fraHmente. 44). azi satul I\Iara in anul 1967 pe tema "p0v 0 stea.acest stit BU are niri 0 leqdtura eu stilul penta­ tonic: maghiar. in (int('cul de leag~tl1. Aceste constat~ri intaresc ~i mai mult ipoteza ori­ ginii orientale a doinei propriu-zisp. zii. Tirnave. Acceptind cu toata certitu­ dinea inrudirea !. /. In zona de care ne ocupam ~i Oa~ prepentatonic:ul este mai freevent dar coexista cu pentatonicul in timp ce ill Oltenia prepentatonicul este ca­ rae. di fokiorj<. Harea Junua s-a h(l[it pest..'m Intllnit uneh­ doine bucovinienc [exemplu "Frunzd verd!~ de un bradau cu mult<~ elem8nte comu­ nc eu doina "La SHnL!..lndelungat". Tn afara de zonele Mara­ mure~.Gorj "Zorile mircsci ('stc de ase­ nwnCd in masura dp G/8.. '0. doina sau haulihl olterlPasca Sf. .--. ori dintre Si $i La en sprijin pe La (ex. Mure~.4 ?LM_IF1 ~-..B. melodii inrudite eu doina noastra sint cunoscute si in India. ill rep0rtoriul pastoresc (a oilor). la cu­ sutul sh~agului). de aSC'lllenea.:J. de~i pe Cille de dispariUe in 70n<'l."i" . a dvUt un moment de inflorire care S(~ situedza la inceputul secolului al XI~XIV. Rami­ ne de vazut care este filiatiunea reaUi a acestui stU cunoscut. dici moro7enii ~i o$enii practica mai ales 0 teh­ nica pronuntat guturala ell crispare accen· tuata a mu~cbilor din jurul organului emi­ tator $i se centreaza pe jocul dintre note· Ie Fa $i Mi cu spdjin pe Fa.. Dobrogei ~i 11aramure!)ului cu Ugocea e'ite acest "cintec lung". in­ mai mult pc sunctele tricordului La-Sol-:Vfi (ex. Amintim. 46). . "De coas­ Ui". (N.: 11 ii.. $i este forma cea mai mhaidi de cinta· f(~ cunoscuta 15 noi.e tnt 1a nunUi fA mirc'sci. au'k loviri de enota spe­ cince ~i M(Jramure~ului.foldova.. hil.~. 37)..Prelung". albanezL bulgari. im· pc molintl ]pgana­ tului a (>\'oludt ~i ~-a :-..chilor ~i steimie e­ ec je ~i ai ~i. "De duca Primul tennen !. ·tv n CiUl vrc''11e oltenii prefer. Deosehim alunccdn'd . liodle mai nui rk lll~irdin{jJ'(' Cd).B. ..~::=Y=. Deosebirea dintre horea lunga ~i cintecul hi'iuUt nu este mare dec it din punet de vedere al tehnicii vocale.Ii nu preluarea orientalA a horei lungi. J .dni -. Aceasta dove­ de~te inca 0 data in plus ca acest stH me­ lodic a fost cunoscut tuturor romanilor. S-a constatat."! an'st cxem­ . bocetele. II ii ).. Marie Mare".. preeum !. Urme aJe ei au fost descoperite 1n Banat ~i III tinuturile ardelene~ti invecinate mai a­ les in forme instrUl. :\mintim. iali..I Moldovei. 38). t (.' rHS­ trcaLa denumired Vf'C1H~ sinl in ac('asta mil­ surd provenite tot din fondul comun. totodata. de as(~meriPd. . hii.. hlt.tui Gottfried Habenicht a notat 0 varianta a "Horii caprelor" din CrAcefjiti judo Mnramu­ r0$. Aici este vorba de acele purtari de glas U'.'ste 0 hore lungel evoludtti". Dupa unele informatii. (KB. zii. 0 cintare rituala budista din Kampuchia s-a dovedit a fi uimitor de ase­ manatoare eu 0 hore lunga maramure!$ea­ na inclusiv sunetele sughitate. Oa~. . 45).

ituri de g]otii an licipeazel nota. T)intre s:rncturiJe modale ale cc". . labeL ori care ar fi ea.fomlUle de Inflorire. tolu$i desenul melodico-ritmic al nici un ~emn in qrafica mllzicali1 obiSl111lta care sa poata reda sonoritatea si stilul lul . Bogatia melodica ornamentala a horei IUl1Di se ana in for­ mule!e de inflorire si nu este nicidecum sa­ rae a C11m ar parea.ccu\iei noclurilor. o alta caracteristic<i a structurU modale a horii lungi e~te aceea ca.fcrioara.te doina mara­ murc'"eana. pendulnre care se sprijinil clf' regula pe nota Fd.we. ca: dzlL dzl1.te tehnica .a melo­ dic~ a acestor formule far~ sa execute no­ durile $i in acest mod consideram ea a e\'oluat horia lunga spre genurile actuale.. ampli­ ficarca efectuinrlu-se de obicei pe seama unor rinduri Av si Bv. . 0.. doina !'.titutini.i Vi:.B..emirliez Sf:' mai poa­ te intflni ~i nota Fa.>i dainale. "ota­ rea arestor nocluri din PUllct de Hvjere ll1U­ zieal este faMle cJificiHl deoarece nu (~xisUi bucovincana. III timp ce In doin a maranm rc­ ~eana ~i oseneasca structura prepentatoni­ ca. 179-206). reprezint~ in fapt prin lovitura de g!o­ ta catre care se orienteazli atacul produs aUt fiziologfc cit ~i auditi\". Ele contin 0 pf'ndulare pe notel!:' Sol-Fa. La renumiti i11terpreti de hori Cll noduri se ohser\'a ca la inceputul piesei pina se inci:ilze~te or9a11111 \'ocaJ se intimpla de multe ori sa execute doar Hnia meJodica a formulei tara nod uri.oara pe una din silabele \'ersului. iar atunci cind se ob­ sen'a aparitja un or elemente. se executa de regula pe vocalele u. precedate de un ha care mij1oce~te impulsionarea Ioyitmii de q]oUL etnd tn­ floritura are loc in afara textului de vers. voce de piept fiind incheicite de nota Re in cuprinsul unei formule nodale sau in afara ei. Inslitutul de Etnografie Si Folelor (l adoptat s('mnul plus deasupra nodului ! +) iar noi aceot "emn care c1upa pilrerea 110flstra ~imbolizei:lza dE'schiderea quri i :. duinu !'. unrk qasil1l cadente ale rindurilor melodice in­ terioare pe Jilai mulie trepte $i nlllnai ca­ den1a finala pc Re. ceea ce deseori se intlmpla.'ocala specifi­ ea ell lovituri de gloUi sau llodnri.or lrei Upt:ri wl1i'de de cioine amilltim c<i cea Jj1lii pUti]] c\'oluaLci E". iell' cea olteneasca se aUa la mijloc. in doina maraJ11ure~ea­ n8. 67 pag. este identica eu cea din Oa!$. dui.eu (s1nt multe hori cu no· duri !'. Formulele nodale nu 5e seamana cu cele melismatice nici in contur melodic nici ca l"alori ritmice. ell toate ca ea suna ne­ temperat muzical. mii. Sonoritatea ei este deter­ minata de 0 tehnica pr0J111ntat guturala Cll crisparea accentuata a muschiIor din jurul orqanului emitalo[ (B.fa:. iar partkularitatea e\:cclltiei 5-0 marcam prin senmu1 pus ~easu)1ra noteL Totusi nodul nu ~e rea­ lizeaza in toaUi plinatatea lui numai prin apogiatma superioara marc ala de glota. . cih. "'Jodurile se aplica In formule melodice ell anumite contururi re­ lativ apropiate 1ntre ele ~i pe care 0 si'i Ie nmnim formule nodale. ea se executa pe un refren cunoscut. cl)l1stituie lIn indiciu dar al aparte­ nen\ei 110rei lUl19i ca unn} din cele mai \e­ chi strucluri folclorice e"istente iudi in cuprinsH! patriei noastre. Recitatinl1 este de regula rec­ to-tanto. ~i mai rar pe La-Sol.>i in zona Lapu~).. ceil mai e\'ohala esjc doina una rlin voca1ele 1. aeea lmpresie de nod. duinu mai.. Audia­ ta Cll atentie lo\itma gloUi prezil1Ui 0 anumita incH\ime. In aceste formule de In­ florin:! se folose!. fapt remarcat indl de Bar­ t6k. in OItenia subcarpatica pye­ nul Fa apare ca 0 treapl8 cOll<.>i fara silabe de text. care este armonicul pri­ mei. Unii interpreti actuali mara­ mureseni reu~esc sa reelea doar lini.i declansarea conDor vocale. 11 sau 1 atunci vocala "I. prima inferioara iar a doua supe­ rioara notei reale. r Silu i. de recitativ melodic e1e s1nt de obicei insotite !$i de al­ te fenomene specifice stadiului de evolutie a doinei din aceasta zona. La fel eu cliez scm ::. care cste ~i nota fi­ naHi.recitativ i ..ere care i11 l\laramlire~ sMa pus­ 1fat i 11 mai toatc horile locale (\u tentic m (1­ ramurc"pne. caracteristic este !ipsa aproape a recitativului melodic.'enahUe e":. cadenteJe tuturor rindurilor 5e afla de requJa pe nota Rc san eu 0 scnrtCi didere Pc La. tn caclrul strncturii modale aratate.:. Carac­ terisl Ie este faptul ca ea nu posedl\ nici un aIt reI de inflorituri dedt nodul propriu~zls care. FreC\"enta cadentarii tuturor rindll­ rilor melodicc pc Re. me­ lodia 5e de:.. iar prin intensitatea ei re':oca un su­ net mai mult lovit decit nota reala al carei atac iI pregateste.'ocaL aceasta se produ­ ce prin atingerea altei note de abia auzite anterioare apogiaturii. Deoareee lo\.. 0 particularitate a doinE'i maramure~ene esle accea ca treapta a . ~i cind acesta nu contine real.oara din doua eategorii de material muzical: . dui ~i iara duL etnd fnfloritura se desfa~. Executia nodului necesita 0 pregatirc ante­ rioara a organului . pyenul r-fi aparind sub forma de nota de tn'cere in interiorul floriturilor !'. Executarea a doua note mid... consideram Cd este lo­ gic sa noUim lllaJtlmea nodurilor prin apo­ qiaturi sal! mordente. Bdrt6k h~-a notat prin apogialuri Sclli mordente.>i duinu. spre deo-"pbire de doinele eelorlalte zone amilltite. se schimba pe par~ cursll] sllnc\lllui lntr-una din cele trei vo­ calc cO)l'. sau La­ Fa.ean~ 9asim cel mai adesea dona rinduri meJodice A.. de 1a DacE Uberi. recitativ 1 recto­ tanto are de obicei uHhnele doua note pre­ lnngite spre sfirsitul lui. Tn doina maramure:. I -a Solo intilnim lIne­ ori semi-diezata. ExecuUa nodurilor este 0 chestiune de virinozitate. De~i tehnica executiei nodurilor in zo­ nele Sighet :.

-~--- 65 ta 5i­ par­ i vo­ " ota­ :: mu­ :~isid :nuHil 11 lui i Scili olclor )dului fonnulelor nodale difcra intrucitva. In timp cc in :913 informatoarea Van'ara Braieu din Vi­ "ell de Jos. de obi­ :t!i formula nodaHi in cea mai ampH1 for- rna in care exist a ea in piesa data se ga­ se!?te imediat dupa inlerjectia anaeru­ ziea introductiva. :: ante­ proclu­ auzite a doua a supe­ :ul pri­ de glo­ produs rnpresie £ hBtJ~ Din analiza doinclor maral11ure~enc re­ :ese ca formulele nodale erau mai ample.1:. 0 alta forma de €\'olutie a formulelor nod ale este introdueerea unor silabe din textul ._. :nai clese ~i mai . Ritmul fnrmulelo[ nuclalc ale doinelor culese 1n \raramun~!?ul btoric. Sincopa simpIa realizata in formula nodala . cu tOota varietatea lor uimitoare este In esenta t:n ritm sincopat. In afara.:'). ori informatornl Dunca Vasile :le de mara­ a melo­ :ute no­ T'.pectul specific (1\ riimlllui ternar (ex. lLo}J ~ ~ ==-n j _ ipeazil su­ t direi .orea Jungli de-a lungul \'cacurilor. ~ ~ '"' Sincopele au deseori $i a<. Odata. 45).:e unde cu certitudine prin evoluUa in timp $i la interpreti s-a ajuns la formula aetuala de rEm leganat in masura de 6'8.sul unci in zo­ :i cu no­ 1\ eu cea :itmic al o alta forma de cvollljic pe care am amintit-o deja esteacea in care se exeeu­ :a numai conturul melodic al formulei no­ ::ale. in ma­ ~ea majoritate a exemplarelor de doina ma­ ~amure5eana pe care Ie-am analizal fomm­ ~ele nodale nu au forme consacrate pentru "'Jcul in care se executa 1n slro[a melodicli.te 10­ :l apo­ ritatea ~:' RC7ulta de aici a alta concluzie eerUi: proYenienta 10eal<1 a ritmului punctat ma­ ramure~ean care nn poate lasa dubii de infillentc straine. Ele sau La­ care se de piept.. informator a ramas una sau doua formule nodale sau chiar de­ loe.3 inceplltul fie in interiorul sal! la sfir~i­ :'. de redllcerea va­ riantelor la un singur tip cristalizat se mai produce treptat ~i destramarea tipului rit­ mic sincopat. 4). Ex. repetarile putind amplifica formula DodaUi (ex. cu procesul de crislalizare a horei lungi se ob­ serva $i cristalizarea $i eonsacrarea formu­ leI or nodale in yariante deosebite dup~ 10­ cui pe care-I ocupa in strofa melodica.1 unui rind melodic.ariate chiar hI eadrul a­ celea~i piese !?i informa tor 111tre anii 1!:l13­ : 9-10 dedt in ultima perioada.'olutie a formulelor nodale la toU infonnatorii. horea localEi maj noua). Totu~i nu acela~i este drumul de e. 0 ~ ~ ~ NV :a ne­ deter· jurul Sincopa 0 intilnim adesea blc (ex .~j1 J r-3-. . 46). ~tJ. Adesea sc repeta pendula­ rea intre doua san trei trepte in forma sin­ coputa sau nE'sincopata. ereclem.-ariatic so ajuncre sl Ia 0 formula -:tmiui en sincopa dubJa (ex. v irlui reo sa Ie noda1e ~ nici in lice. ~ -" t . :-i care dintre fOrlnule poate Ii executata fie .. dupa derea ~lldia­ :1 Hi. Aceasta dovede$te ca exista. Genul a e. Totu$i in Hnii mari oC poate rem area faptul ca acolo unde apar :::~ai l11ulte aspecte variate ale formulei sin­ :::lpate pe care am expus-o mai SUS.---J~ Cll "'" \'alori du­ lUi cn -:206). {V. _ _. cap. m(ll ii€J"7 f. III 5 fIE fJ ~ ?]] . Exemplu: to' .~ r~ ~ 'tl tJ .. r-J~ 5 ©.~. eliminind nodurile propriu-zise. ."ersului pe ultimul sau ultimii timpi mai inainte eonsacrat sunete­ lor $i COllsoanelor specifiee ee purtau no­ cluri (ex. p. glota. ca a actuale.:r)(lica a Dlidi 111 din leuel "il1l1odau" 10-12 formule nodale. asUizi din gura aceluia. Variatia fjgurii ritmice sincopate duce 1a schimbarea raporturilor de durati1 intre note1e care 0 incadreaza ~i sincopa il1sa!?i. noduri nil"'a se id de . a insotit in permanenpi . iar dacd in aceea$i piesa 5int $i formule nodale prescurtate atunci acelea apar de regula in illteriorul strofei melodice sau in finallli ei.'oluat. for­ :-:mlil carc. 43). cu toat~ Ii­ bertatea eu care se folosesc aceste formu­ Ie in conceptia mai multor informatori.. 44). ~i 0 anumiUi diferentiere.p) I \. _ ~ i: prin rea­ Prin .

colinde.:teristica modala de instabilitate a trep­ telor III .ii -:. de completare intilniti des ::>i in cinteeul propriu-zis (ho­ rea locala mai noua) asa cum s-a putut ob­ serva slnt tot din provenienta horei lungi.i IV notata de Bartok. consacraUi pcntru incheierea rlndului melodic. Folositi pelllru prima data in folclorul t0t de Bartok ~i interpretdti ca fenomene pasagere. ­ . fe­ nomene reqasHe mai apoi de foiclori~tii 1'0­ mani in mai to ate zonele tarii.(ex. care apare llumai in interiorul inflo­ riturUor si niciodata cu sDaba de text. ea­ ra<. b). claca avem in vedere re­ zultatlll cereeti:irilor nlterioare ale doinei in lllai multo zone ale tariL spre exemplu B11­ covina ~i 01tenia subearpatica. 51).ii rafinat al moro~anuILli. bocete. ell pasiunea. treapta a Vf-a C011­ siderata neconslitutjvCl. in .i accentuate de identifieare. mo~tenire nealterata. 49) pina ~i diftongii heL m/H. EJ ne reliefeaza in plus faptul ca treapta a II-a esie doar un pyen. ell toata compIcxitatea ~i particula­ rita tea formei improvizatorice neobi!. atH unila­ tea indiscutabila a structurii modale a doi­ nei romane~ti cit ~i micile deosebiri (\:'. 52) deosebiri fjre~li trecute prin filirul artistic f. Cerceti:irile lui Bela Bart6k in ~Iaramu­ res ne dez"iHuie cu acest prilej nn numai maiestria inimitabili=i a uneia dintre rJenu­ rile specifice mele-agurilor 11oastre. hori propriu-zise. Remarcam totodata instabilitatea trepte­ lor III si IV prill inlocuirea freevenU1 a luI Si ell Si bemol si a lui Do cu Do (liez.B. Importanta des­ cifrarii acestei strueturi modale ne vade~­ Ie 0 dafti in plus.>tiintei. desi fon­ clul qenetic este comun. 4>\) reprezentlnd 0 .\.'i dintre variantele diferililor in­ terpreti. 2 3 6 Se poatc )i asa. prin­ tr-un glissando lent pornit de la 0 cvinta inferioara.:\ sall anticiparea lui B (e'\". reprezinta a cateqorie melodica aparte cliferita de eea a recitaUvului Cd f. :~ y 1 .-ariant& prescurtata a pre­ eedentei dar en coborlrea pina 1a Re ~i ul­ tima caracteristidi pentru incheierea rindu­ lui B urmaHi de un Re prelungit (ex. Bart6k le-aapre­ ciat ca variante ale unei singure melodii. in esent~L caracteris­ tieile atribuite de fo1clorisiul maghiar aces­ tei structuri modale. 51) . :. ~i de c~Hre muzicl­ 1l1(l\'dmure~ei:ll: anul maghiar. apoi caracteristica prin coborhea in finalul ei 0 formuHI. (ex.. Sunetul prelunQit de intensitate forte la care se ajunge in horea eu noduri. Partea esentiala a melo­ diei estc cuprinsa in limitele tetracordu­ lui de cvarta Do-Si-bemol-Sol structura J110daHl de baza fiind prepentatonia pastra­ til ~i in cintece de eopii.'nuite in alte zone !?i genuri muzicale populare ro­ mane~ti. marele ll1uzicial1 a dezyalujt penlru prima data parlicularitalile doinei 5i multe dintre observatiile sale analitice stau si asta7i Ia temelia definirii doinei mara­ muresene ~i prin extindcre a doinei rom€!­ ne5ti in Qenere.B. eu toata diferen~a de stiluri clintre exem­ plarele instrumentale ~i vaeale ale horei lungi ea !.. a. 0 cleosehita important<1 0 prezinUi remarcarea unor fenomene intere­ sante ale vietH folcioriee in Maramure!1. c1ardziul1pa ~i ohi('(lhitfl\0a ol1111Jui c1e\·Ij· tal :. Ma­ terialul muzical cules ~i cercetat de noi in "laramures confirma. aeestea toate qenerind dificulUit.-:. 50. :\nalizind structura modalli a doinei mara­ mure~ene Bart6k realiza una din primele clescifrari ale modurilor specifice doinei romane~ti (ex. care tradeaza in mod va­ cHt fondul ancestral comun. prin pu­ nerea in paranteze a acddenUlor include in cazul 'tvIaramure~ului ~i semi-accidenti. de In Dacii Jiberi (\:'. ci si una (lintre cE'le mai vechi marturii ale vietii muzicale romane5li intllnite in Carpatii din Nordul TWllsilvaniei. 47) de Ie Fa-La-La.1aramure~ 0 9a51m intot­ dcauna cabo rita.

\(1jncind cercetarile in a­ :easta directie noi am con<. odata 1n plus. la baza eareia stau indis­ tabil rindurile melodice.. dar mai flIes remardncl . e1 putind Ii in­ tilnit ~i alaturi de aceasta nota tinuta.ntot· melo­ ordu­ ctura 15tra­ " .· c) ')rmu1e nodale de inflorire.i de cea :inala fapt care ne-a dus la concluzia eei _:-!. :i Yd­ des­ ade$­ e re­ 1ei 1n t Bu­ nita­ doi­ fon­ :\:. Recitativul pe Ireapta a III-a <. Este posibiJ Cil $i dato­ rita denumirii sub care am qibit "horea frunzei II aceast~ doina sa fi fost cinta­ ttl ~i din gur1:l $i din frunza.A.ite partea inflorita numita de 3artok "meclie" analiza numeroaselor va­ -jante actuale ne-a demol1strat ca inflori­ "JriJe pot cuprinde in Intregime structura :rhitectonica a doinei de care ne ocupam.n UB) i:lei ~i ~ stau .. ci de una stro­ :ica incipienta. marele folclo­ -ist 0 exemplified de fapt printr-o simpla 'ormuHi de iuflorire.c. In­ trucH nn exista in grafica mnzicala obi~­ nuita semne care sa poata recla 0 asemenea sonoritatf'.~--t__ .U. de asemenea csrteR a treia desemnata de Bart6k prin­ -:-un recitativ pe nota finali'l 5e intilneste :"'ec\·ent intr-o asUel de forma dar ea nu ".) .. . Bart6k a notat aceste nod uri prin apoqiaturi san mordente: (ex.. I 'J. recitativul -.B.1.arlea llwdie foarte Inflorita. tn fapt recitativul pI:' =are-] avea in vedere folcloristul maghiar -u consLituia un material muzical menit sa inlocuiasca nota prelunfjita.~l orieare sunet muzicCll contine armoni­ cuI sau la octa\-a snperioara (N.B. cum de altf.til yechi cOl1<.>i refrenele pe care ele se executa de­ obicei. . ' /~~::. b).. Tremolllrile pastrate in cintecnl \"ocal de >.1ea. Recitativul melodic se intilneste extrem :e rar in cloina lllaramureseana si numai ea ·. 55).1 0 mare finete cum vocala pe care se inccpe for­ mula de inflorire nodala se transform a pe parClJrs lntr-un 1.. ceea ce ne \ntareste -Olixingerea. Sub acest aspect im­ -:)Yr)\ izatoric sc ascunde un material muzical -::rnitor de unitar si 0 condllcere a melodi­ =-i neasteptat de constanta. 2r-:"~ff:!:~~~=__ ~~--~~~ .. 56)._________. . Referindu-se 1a . i sau u en ajutorul caro­ ra se executa 10vituri1e de glota. ·a]ui! . 11.----.----~~:---.ste obligatorie.~4-. (N.:1 element de destrlhnare a ei (vezi cap. lie.I-:t) . Ambele au functii de sine statatoare (ex.. ---------------. Cintec de stil vechi ardelene!'te).-inta Iclic~ :~ _ . ea este un tip total 'n1pro\-izatoric.--r:u a ~i '/ . Aceste rinduri melodice sint iml.le-mi VIO ~____. ~Irbea de5pre eele trei parti. ca el cleosebea --ei cateqorii.: .___ romil­ :-:ti'l 0 1tere­ ~~. variatiile ei producin­ aU-5e fn direetia Av sf Bv.ri-. -:e caa a formulelor de inflorire. fe­ ii ro­ ?xem­ horei Jr In­ kula­ .'() .lnne. 54.. .'ariatta sub­ ~~antiala a aCf'slora. Autorul "Jrimei colectii de folcJor muzical maramu­ ~esean meniiona di aceasta nota prelungi­ A po ate fi 111 locuita ell un recitativ pe a­ -ela~i sunet rie maximum 8 sHabe ~i foar­ ~e des de ? silabe. trei caractere melodice cind . 52).1 are 0 forma stabila. mara· imele ioinei . Horea lun­ ga maramureseana nu cunoaste mel un all fel de infJorirl? lnafara celci (11 noduri.:c.' t:u iU .1 recto-tanto pe treptelCl IV si I snstine in intreqime textu] poetie si reprezinta rtndu­ rile melodlce A si B. .e intillleste mult mai rar $i nu euprinde un rind melodic iiltren.--.---- R7 :i din erata. CcHe au func­ ::i bine precizate ~i pot sa apara in oriee .. nu an 0 functie interioara.~ ill i. 1972 a dcmonstrat ca sunE'tul loviturii de glota contine.B.logatite Cll formule de lnflorire in care se foloseste tehnica \·ocalCi specifieii eu 10\'ituri de gloUi "nl)­ cluri" sau "cioturi".nuite re ro­ ulti'lti apre­ !lodii.~-~ ~...icleriim ea slnt ]uate din ho­ rea frunzei care la orinine a fost tot 0 hare 11l11ga.. i]trui in ce prive[. Referitor 1a forma mll'licala propriu-zisa.. __-' ..___.. '---r~· . 0 analiza acustica pc un aparat elec­ lronic modern melograf obtinuta ell:' Maria­ na Kahane in S.. horea lunqa maramnreseana nu poate fi ':orba de 0 forma tripartita..talat d'i forma ':-·'])rOVi7alorica a e10inei maramure~ene se -~anifesU:i 1n special prin suC'cesiunea neuni· :0rma a rinclurilor melodice $i ..: ("-f). care nu esb? un instrument propriu-zis. 53 a.~. El este determinat de tehnica quturaUi cn cris­ parea mn~ehilor din jo ru 1 organului emita­ tor. b) recitatinll reclo·tanto. 'ie. asa incH prezenta lor nu poate delimita ")artea medie de cea introductiva :. Cu 0 marc at0ntie a urmarit Bartok exe­ eutarea acestor noduri ennmerind interjec­ tiile !. e Ia Drin­ .~lara­ fo . Audiata eu atentie lovitura de grota prezinta 0 anummi inaltime care nu poate Ii perceputa ca un Sllnct perfect muzica1. far cele trei ca­ ·eqorii de material muzical sint: a) note -:·rclullqite-. -:~uzicianul ma~Jhiar afirma di horea lunqa ::'. Cer­ cetarile noastre ne-au convins ca in struc­ tura arhiteetonidi a doinei maramure~ene atit recitativlll cit si sunetul prelunHit E'X­ primat printr-o interjectie anacruziea.

. minie lmpotriv(1 hocotclniJor.. striqatul 1a fin).riatura inferioara notei atacate. a-.. Este oare 0 relicva clin vremurile in care s-a format poporu] nostru? Noi sustinem di da. Dim­ potrh-a...= . pe tonica. --­ . fenomen care denota un stadiu de o incontestabiUi vechime a folclorului mu­ zical local. Dar lovitura de glota la rindul ei este pre­ qatiUi $i de 0 apo. ac­ rent!? mclodice care s-au transmis tn reper­ torinT de 1'p\'o11a.. POETIC.Din cercetarile noastre urn (leaUS di Jo­ vitura de gloHi anticipeaza nota atacata.. exceptiile fiind fOi1[tc~ rnre.. :.­ "'-'~-~ C. apoi acele doine pro­ priu-zise de stU vee-hi 1a care au displirut nodurile $i au ram as fermatele. --.51) ca aceasta a fost melodia unica pentru cintarea versuri­ lor Hrke sau cpier> ca si a unor texte ri­ tuale ori ceremoniale.. Aici apare concomitenl $i armonicele sunetuJui fundamentaL armo­ nice $i oct ava. 54). Exemplul de evolutir din qura acelniasi informfltor rredem c-a f>stE' "dificator.i JW osciloseop. Asa cum am amintit. Edi tura muzicala. Pu­ tem adauga ca fenomenul rcmarcat de fol­ cloristuI maghiar se dovede~te a fi insotit deune1c cClrDctcristici de structuril muzica­ lEi comune d0 starlinl similar de evolutiE' l11pl()(iidl in zone difNite...~ -----":' .-. imperceptibB pentru auzul nostru dar care 5e poate bine deslu::.:----. ('adentare a horei pa-Iunqn. tntH' acestea pu­ tern aminti cacientarc:a tuturor rinduriIor melodice ale doinei maramuresene pe treap­ ta fundamentala....'\­ RE A 10:THEGUUJI REPERTORJU ?\fELO­ DIC. rn 't-faramurps acest w:n s-a transformat evoluti\' spre alte gr>nuri iar un prim semr: al acestui proces este impietrirea formei.~:-- - .. Vechimea re­ marcabili'i pe care Bartok 0 atribuie horei lungi maramure$ene estc confirmata de eereetarile folcloristieii l11uzicale din ulti­ mul deceniu care atesta 0 serie de fenome­ ne $i elemente comune.. a unor hori noi si In nrimul rind ritmul leq~­ Dill prov(>nit din simplifka1'ea noduriJor. relativitate Unind sea­ ma de faptul ea aparatul electronic ne ofe­ ra 0 precizare in plus atingerea unor sune­ te armonice pe care nu am incercat sa Ie redam gratic.\m intllnit In repNtoriu accentc cIr H\YOTHl. Din materialul cercetat d0 noi a rezultat aUt precizarea treptelor pe care se efectn­ eaza deobicei formulele nodale.. cit ~1 ritnlnl lor sincopaL Dam mai jos pe doua porta­ tive schema ritmici:i a formulei nodale: (ex. Pendula­ rea IpagRnului agatat in grinda a impm maSUl'a de hore 6/8.: !.. ':. constituind martu­ rii ale unuj stadiu foarte vechi comun pen­ tm 1ntreaga ~ara Un important indiciu al vechimii doinei din Maramure~ ~i remarcat de folcloristul maqhiar este EXISTEf'iTA UNEI U:. iC\r prin intensitatea ei produce un sunet mai inaIt decit aceasta.-. 240--277). Esenta horei p-alunqu ca $1 ethos S1 cpos nu estc pesi­ mista cum efed unli fokloristL Acestea nu sint depresive si nid demobilizatoare.:.:i1 tum sllstin<e ~i Tiberiu Alexanrlru (in . URIC $1 EPIC.. experienta ce am facut-o $i noi..-- .. Bue. "''''' . . un incontestabil fond comun romanesc ~i 0 incontestflbila unitate $i evo­ lutie in timp $i genuri in ritmicei $i forma de exprimare legate sau nu de prilej. legat si nelcqat de prilej unde ad('sea. Cercetarea Bucovinei.inqerea aSllpra existen­ tei unui asemenCi1 fcnomc:n generalizat pc teritoriul patriei noastre intr-un trecut in­ departat. dar $i aceasUi scrie­ re contine 0 anumita.. --_ -. ---. Este dar ~i vizibH de unde a provenit rit­ mul leganat moale al masurii de 6/8 atH de controversat dar des intill1it in repertoriul local autentic maramure~ean..I~--= :"2' ' UJ. aidoma Jo­ dler-uIui tiro1ez eu deosebire primavara.. Cintpcul de leaqan a fost fara fndoiala printrl' primele desprinse din repertoriu si datorita ocaziei cu care se dnta. inca 0 dovada in plus ca din horea cu noduri s-a dczvoltat intreg repertoriul actual maramure~ean. intilnim a­ aceasta alunecare 1a cvarta inferioara.. . toate impreuna dind imagine a all­ ditiva $i fiziologica de nod pc care noi I-am notat en semnul R . :. in horea lU1l9d gasim 0 a­ Junecare expresivd de pe 0 fundamentala pe un sunet aflat pe 0 cvarta mai jos Sol­ Re fenomen intilnit $i in nnele doine bu­ covinenp dar si 1n cinteeul autentic mara­ muresean.1fuzica nopulara romaneasca ". Un nas mai dr>Dflrtf> iI constHuie plahoraroil ell <liutorni unor formule Hpice de ritmira. . ciul)a 60 rlc ani din C/ura acelorasi informatori n-am putut cle~IW'.Horpn Lunqa" nr. 1975.-' - .. ­ . care Se deo­ i--i... Vorn da cloar lin singur eXf'mpiu. :.-. DE EXPRHvlARE CA PURL\ 1'0. Dac~ in­ formato(lrf>n VarVi1Tn Brakului din Viseu de Jos sl Dunca VRsile din Teud au dntat lui Bpla Bartok 0 hore Innl1'8 Cll nOlla rin­ dud rTP Doduri. fe· nomf'n cnnoscut si in lvfaramure$ (strigarea peste sat.. -­ ----.\ dedt 0 sinC/ura innoctare de alas SilU la uncle melodit deloc. iar accle(]si cadentari pc (1 treapta unicd Ie lntilnim si 1a cele mai n~­ chi variante de doine din But=ovina. Est". La doinele oltenesti tirul melodiei poate n intrempt uneori de "haulit".\ICE :\IELODIJ SAU FOR:'Lii. (Vezi Cflpitolul . eonsiderind ed nu putem in­ clude intr-o seriere muzicala drept realitati sonore sunete fire~ti dar impereeptibile au­ zl1lui omenesc.t:..\ .. pag. Se crpde ea intr-o vreme.. Transilva­ niei intare$te con'<. Olteniei subcarpatice....

. lndoiala ~toriu si 'endula­ a impus ine pro­ disparut ~ Se deo­ d cedat cu vremea in favoarea acelui care inCddreLtL:d Vt'lsUl. Dill punet de vedere muziedl aodLll cste 0 par:~' eon­ stitutiva de celuUi motividi. Din analiza dainei din nordul tCirli re1e­ se. Cele doua exemple foar­ te asemanatoare prezentate in lucrare Ie con­ 5ideram edificatoare. Dad! horea lunga ar fi constitult 0 imitatie a instru­ ll1entului s-ar fi putut multuroi pe deplin cu melismele sau tremolurile obi~nuite a~a cum se aud ele din £luier.ic apoi pe doua rinduri. 0 parlicularitate ::lregnanUi.>? documentele sonore ne permit. la 4 sau chiar 6 rinduri. afirmatia lui Bela Bartok asupra originii instrumentale a doinei ma­ ramure~ene este nelLtell1eiata. d~a cum am ari:itat deja. dar a disparut de multo De aid consideram noi cd..lutiei doillei din Trilnsilvcmia de nord.sea rindurile melodice sint 1ega­ iutre elc prill formule nodale ne1asind _c: 0 eezura in interiorul strofei melodice. Urmarind involutia doinci '::'::':dmure~ene. o alta. Pla­ :. -: :losind procedeul compozitional al extin­ :~rii unui contur melodic.ii horel lungi de la mijlocul seco­ lului executcu 9--10 noduri. InstituiE' e tipicf' ll :1 .nqn. fe­ 'iqarca horei . s~i poala reproduce nodurile ci.----- 09 -----. dupa care a aparut cea instrumentala. In timp ce formulele no­ dale ale horei lungi penduleaza pe sunete­ :e Sol-Fa sau La-Fa. pesi­ tea nu e. A~d cum. Aseme­ :'-:-0. frunza sau vioa­ ra. avem obliga­ =. Si in MararoufC:? ca ~i 111 Bu­ covina forma instrumcntala a doinei repr. a ul lcqa­ )durilor. prduind-o.-. 'Iru (in Editura asta a 'ersuri­ ~xte ri­ reUcva ::>oporul sformat semn formei. Aceasta este 0 :::. pina aproape de pierderea ~ ~:acteristicilor ei esentiale. virtuo~ii pli­ mulul deceniu al sccolului ajungeau pina la 12-14 noduri 1ntr-o formula nodala. s-a aratat dad! virtuo.:.=. uzica­ oluHp '?a pu­ udlor treap­ : fi ina pe 0 ai . inferioara. de piept sau de cap-git-piept intr-o depli­ __ ct Libertate a mu!?chilor . vre-o legaturd cu Virile ~i popoarele veci­ nco Intre trasaturile comune amintim: -­ materialul muzical estc aldituit din recita­ tiv ~i formule de inflorire i . Acolo 1nsa atit prin . prin repetarea ::opriilor lor elemente aplidnd procedeul ~-e. Punind alaturi 0 versiunc vocala..desfd~ur area partii esentia10 a melodiei in registru ma­ xim a unci cvinte La-Re i."e­ entali'i I. Uuierul preia elementele caracteristice cele mai pregnante ale doinel vocale: no­ durile se transforma in tremolo.Jaritia lui. de cintare a mara­ muref?enilor era horea lunga vocalCi. Cristalizindu-sc.<. Caracteristic este faptul Cd : : arte ade.i stiiruie pe su­ :. oltenii pre­ :era mutatia spontana intre registrul de cap $. s-a desprins horea lunga instrumelltala de cea vocala: din cintecul ceremonial de nuntci. forma horel lungi poate . Asa n () a­ -s Sol­ ie bu­ maraIus dl lntreg gat ~i lim a­ ua. executind horea lunga.xl.2d formulelor nodale in lntervalul ver­ "-. 'ac~ in­ Vi!>eu 1 cintat lua rin­ in gura deslu$i sau In "YoJutip di este :1qa nr. la _=re se adaoga!.::-a ritmico-melodidi nodurile produc un e­ :ect sonor diferit.. i(lr pe de alta parte [. particularitate intilnita f?i in 01­ :enia subcarpatica. saracia sau disparitia formu­ _-=-_:r lor nodale.:. Cintatul horei lungi eu vocea insotita de cetera ori Huier fIla impletitul cununii" a fost cindva. Dim­ 'Dte dr )L ae­ reper­ "reme. instrumentul: ce­ tera.::~odice diferite..dele tricordu1ui La-Sol-Mi.' formele anterioare in timp pina acolo :..::lodalitatea de> executie cit ~i prin structu­ . Noi nu am gasit in zona nid-un instru­ lllent muzical care..::<)tite ~i de alte elemente caracteristice "':"-:. ~ de exemplu melodizarea I'ecitativului ori _ . poate na Jo­ Ira. nodurile realizindu-se ::dn crisparea mu!?chilor gitului. Am amintit deja Cd un prim seron de instrumentalizare a fost interpre­ tarea ei din frunza ~i fluier. contur me­ lodic al formulelor nodale ~i incheierea cu un redtaUv pe nota £inala. de a privi ~i in sens contrar. cazuri sint insa foarte rare ~i de obicei .. dezvaluind . deoare­ ce genul se ana inca atunci in perioada sa de inflorire.=:e. la cvarta. In executia horei lungi.._~: sau in afara lui credem Cd a generat : :-:-xistenta a dOUd aspecte variate dintre :'::':e totu~i cel mai greu a fost acela care '::'::erupe versul in desfa~urarea lui f?i care .n care pendula­ .::te muzicale apartinind la doua rinduri ::. tar pe de altCi parte dezvoltarea unci par­ ticularitati ale ei unilaterale chiar Hira.. pe un rind me­ .tetic ~i ca hore in­ strumentaUi. iar t[(:l1lolul din frunza este altcevu. doina miUamUr('~l'una :1u-~i consacra formulele lu intimplare dupa gustul individual al interpretilor ci in rea­ :itate interpretii se supun unor im[. pe de 0 parte apnrtenenta ei organica in ce privef?te trasaturile generale la genul muzical prin excelcnta romanesc al doinei. rea recitativului in prima parte a doinei are .uiata a uneia din cele doud -'~duri A ~i B.. eu una instruroentala putem sa nc dam seall1a din capul locului ca.Jetarii variate a Wlor rinduri me Iodice.lcrative dictate de caracteristicile reliefate de-a :ungul intregii ei evolutii.:.. Tehnica de exe­ cutie a nodurilor ca ~i structura formule­ ~or nodale confera doinelor mardmure~ene.' ajunga de la doua rinduri melodice inl­ :. In cvolutia sa doina maramuref?cand Se _anifesta pc deoparte prin extinderea unor : :: tururi melodiec de la un rind la doud : :::duri mC'lodice. coborirea cadentata.­ zinta instrumentalizarea in rapart eu spe­ cificul instrumentului respectiv al melodlei vocale de doina.~ebesc prin suustantd lor melodica prea :mtin de cintecele propriu-zisfl sau horea . forma pe care vrem s-o reliefiim in prezenta lucrare eSIe manifestarea 110rei lungi de un real 11i vel e::.lrin :~f)etd[(:a vi.ocala mai noua.ii modul imbinarii unor for­ ::.wada certa a unitatii dar ~i a doua moda­ _:atl de a cinta treeute prin spccificul local :ezultat din acela!?i fond ~i trunchi COlllun.--------------------------_. Cum ar fl putut atunci sa reprezintc un lllodel de imitat vo­ cal in acest sens'? Este cert Cd mai multe decenii singuru forma..

- - - - 10
loc pe Sol-La iar desfa~urarea lui In par­ tea finala are loc pe Re i - unele rinduri melodice eu deosel:>ire cel final poarta une­ ori CadHj sau alunecari de la finala Re pt­ na la nota La: - struetura modala eu toa­ te ca yade~te 0 faza prepentatonidl, ca ~i strueturile doinelor din alte regiuni, evolu­ eaza ('{Ure modul doric cu treapta a IV-a oscilanta, modul cel mai des intilnit tn zo­ nil.; - a parcurs in evolutia sa trei faze: una de improvizatiE', una strofica ~i reper­ toriu a::tual, trecerea s-a facut treptat ~i prin umvietuire paralela a genului nou cu genuI vcehi dp traditie a horei lungi. Trasiiturile care 0 diferE'ntiaza : - tehni­ ca vocala a loviturilor de glota cultivata sub denumirea de noduri ; -- eonturul me­ lodic CI! formulelor de Illflori re adaptate nodurilor ~i in mod diferit al fonnulelor melismatice cunoscute; struetura pre­ pentatonica proprie; -- insistenta Upului recto-tcl.nto in recitativ ; - glissando-ullent de urCiire pe interjectia anacruzidi lunga; -"- cader8a pe cvarta; - diderea pe sexta inferioarc1 Fa-La caracteristica partii intro­ ductive. Toak! aceste trasaturi se intilnesc dar sub dUerite aspccte in 1ntreg reperto­ riul maramure~ean. AsemaniHile constatate de Bela Bartok ~i Tiberiu Alexandru intre doina maramure$eanii ~i cfnUirile unor po­ poare orientale ~i balcanice nu implica ideea inexist(~ntei unor trasaturi specifice nationale in structura acestor melodii. ),11­ nuind elemente muzicale cunoscute pe te­ rHorH vaste, fiecare popor Ie imbogaie~te intI-un fel i:ll sau specific dind un rezul­ lat, un proclus artistic cu caracteristici pro­ prii care se difereniiaza mai mult sau mai putln de cele ale altor po po are. Existenia acestui stH la popoare care nu cunosc in­ strumentele, precum ~i faptul demonstrat de noi di horea lunga s-a horit in Mara­ mur0~ inaintea apariiiei oridirui instrument, precum ~i elementele structurale ale melo­ diei. dovedesc eli acest gen este emina­ mente vocal dupa cum remarca ~i Constan­ tin Briiiloiu, iar unele elemente sint izvori­ te din tendinta de maxima expresivitate a intonatiei voeale ~i nu dintr-o influenta a muzicii instrumentale care a evoluat din cca vocala ~i care nu s-a conservat a~a de bine. Credem insa ca nu va fi de prisos ca in rindurile de fata (N.B. 49) sa ne expu­ nem pilrerea asupra asemanarii horei lungi cu duincle ucrainene ale caror exemplare ne-au ;,tat la Indemlna. Ccrcetind lucrarea lui Filaret Kolessa (N.B. 50), la care se refera ~i Bartok, am C0115tatat ca duinele ucrainene apartin am ca tematica, cit ~i ca reeitativ. genului epic. Dadl H(~-am gindi la compararea lor eu fol­ elorn! nostru, atune! in nici un caz nu ar trebui sa Ie comparam cu doina maramu­ re~eand care se ana mai departe de duina ucraineana dedt oricare gen liric romA­ nesc. Comparatia ar trebui facuta eu bala­ da romimeasca. Fnta de aceasta din urma ca ~i fata de doina In general, putem spu­ ne ca are Ci1 el0ment comun structUril ml)­ data doricd eu Tr. a I\C_ a ridicaUi ~i Cd H­ nia recilativului melodic urmarf'!';Ite intond­ tia vorbirii, im structura ritmica a versului f'ste subordonaUl. Dar rilmul ~i intonatia vorbirii care stau la baza duinei ucrainene sint slave. Aici gasim ritmul recitativului ternar tipic pentru genul epic slav. In exemplarele ce 5e departeaza de la speci­ neul Lt-rnar al red tati vului epic slu v gaslm mai mult" ekmel1te mplodico-ritmice care apropie duind ucraineana de balada ro­ lIHineascZl ~i d caror comparatie ~i-ar gasi locul intr-un studiu dedicat acestui gen ~i nicidecum comparatin I1U poate fi facuta cu hortoa lunga eu care nu are aproape nlmic comun, ~i care esre piesa unica, de mare valoare urtistica ~i documentara, marturla unuia dintre cele mal vechi focare de cul­ tura romaneascd, reprezentind alaturi de suo rorile ei din Oa~, Bucovina, Oltenia una dintn~ celc Dlal pretioase piese stravechi ale fo1clorului romanesc.
2. Cintecul proprlu-zis de 8til vecbl

Spre deosebire de cah!goria de cintece ~i
melodii lc'gate dt~ prilej, cintecul propriu­
zis ca ~i horea lunga din care a evoluat nu
este legat de momente sau prilejuri, ci de
viata de toate zile1e a omului. In aeest
gen. chiar daCd nu eu aceea~i profunzime,
se aUa exprimata Intreaga gama de simtiri
;;i nazuinti ale mardmure~eanului. Aceste
creath sint (;(-le mai multe !?l mai llume­
roase ~i in zona de care ne ocup8m ca ~i
pe intreg teritoriul tarii. ;'1area majoritate
a acestor "doine" sint de pro\'enienta nea­
o~ taraneasea. Noi nu ne-am propus 0 cIa­
sificare dupa tematica, cl pe categorii ~i
specii existente, iar in cadrul speciei pe
sistemul major-minor, dupa cadentele inte­
r101:ll'{:.
Rasplndirea horilor mai noi, mai ales de
forma cuplet-refren, n-a insemnat indepar­
tarea cilltecului mai vechi, ci a eonvietuit
impreuna eu horea lunga, de~i nici horile
moderne nu au ramas pe loc ci au evoluat
simplificindu-se m 0 reu, iar dupa cel de al
doilee razboi mondial schimblndu-~i in par­
te ~i continutul. Tine-m sa subliniem ca
nici horea mai noua ~i nici cintecul vocal
de dans nu au pus in circulaiie un reperto­
riu nou, ei, in primul rind, au preluat ~i
simplificat creatH din stratul mai vechi. S-a
simplificat stilul de interpretare de 1a no­
/ duri la tremolo, eoroane, masura de 6 8 ~i
/4. Aiei mijloace1e mass-media,
actualul 2 1autarii tarani au avut ~i au un cuvint de
spus tn raspinclirea ~i uniformizarea reper­
toriului.

::.

~:

: : .. LJ

71 - - - ­

bala­ urma 1 SpU­
'£1

mo­

ed H­ ntona­ 'rsulu! onatia :linene livului
:iV.

In

speci­ gasim ? care da ro­ Ir gasi gen ~i uta eu nimic mare
~rturia

ie cul­

de suo una a\'echi

hi

teee ~i :opriu­ uat nu ci de acest !.uime, simtiri .-\eeste llumc­ I ca ~i ,nitate a nea­ o da­ orU ~i iei pe :! inte­

lles de depar­ vietuH horHe voluat de al in par­ [U ea vocal !perto­ luat ~i hi. S-a 1a no­
G'8 ~i

media, 'int de reper-

Cintecul propriu-:lis de stU vcehi ardele­ upse In 't\laramure~ Cd ~i in Bihor so carac­ terizeaza prin structura inehegata neinca­ urdbila in mc'isurd, ritm parlando rubato ~i in general prin ornamentatie bogata. Inti!­ nim acest lip de melodie, In Banat, in Transi1vania, im nliii rar ~i in unele melo­ dii pentatonice maghiare ~l secuie~ti eu versuri octo-silabice. :t-.lelodica horilor rna­ ramure~ene utilizedza. scara cunoscuta. ::'felismele sint frecvente iar portamente­ k Ioarte caracteristice greu de notat. Ga­ sim caden~a melodiE·j pe cvarta sau partea a doua a melodiei, saHul la cvinta, sfir~itul melodipi c<Jde pc trNlpta a V-a. Acestea sint earacteristici locale. Mal existd ten­ ctiuta de a trans(orma finalele autenLice in finale plagalc, ceea ce cauzeaza difieu1­ tr.iti in stabilirea unor cadente: intonarea netemperatn se remarca indeosebi intre Si )i Si bemol ~i intre Do ~i Do diez cind in melodic esta prezenta secunda rna­ rilb intre treptele a III-a ~i a IV-a. Struc­ turd obi~nuitd a dntece10r acestui dialect t""te de 4 rinduri mclodice cele de trei ~i de doua ril1duri sint rare. Pormele cele mai tipice Silll A-A, B-H, A-A---B-B i A­ _\c-B~-Bf A--Ac-B--Bc, A-A-C-A-B2, forma cea mai frecventa A-B-C-D. Din doina lunga de tip vechi a evoluat un tip liproape cristalizal in forma inehegata fara masura eu fcrmat(~ lungi ~i glissando-uri, tremolo, eu toate caracteristieile structura­ le ~i melodice ale horei lungi eu exceptia nodurilor care au disparut, in primul rind, c:in cauza greuta'fii de interpretare. Cercetarea noastra. ne-a prilejuit ('onsta­ tarea di aproape intreaga zona de la Bor~a Ja Sapinta prezinta acest dntec propriu-zis de stll vechi, a cdror principali interpreti sint tJ"(~cuti de 45 de ani. Caracteristiciie -)l,~sdor i11clu5t' de noi in IUcrare, de 1a nr. :':;8--308 sint: Vel'S tetrapodic ~i rinduri melodice constituite pC' maStud aeestuia; ritm parlundo-rubato i material S;ll1or care 5(' poate reduce la 0 seara eu vadit substrat ;:>entatonic Sol-Re; strofa muzicaUi din 4 rinduri melodice inrudite motivic Intre ele aU cezuni de regula pe treapta I lSol). dnd tonica ('stc :\ii sau pe treapta a V -a Sir cind :onica este Sol, deseori este amplificat rin­ dul melodic eu interjectii caracteristice de i!lleput (hai, oil ori In sfir~it printr-un mai). De fapt aid versul a trecut prinlr-o prelun­ gire de la hepta 1a octosilabic, un mers me­ :odic in genere boItit li'i can' la sfir~it de primul rind me lodic folose~te eaderea de C\'drla cardcteristied zonei (exemplul melo­ dia IIMIndrut cum ne vajim noi") ; un mers ronal modal eu paralelism major-minot en ul.denta dorica i lipsa refrenuluL Cintecul propriu-zis de 5tH yechi 5e con­ stituie in Maramure~ ca ~i eel din eea mai mare parte a tarii ca un gen de sine sU1~

talOr, dovedind in acela,;>! timp:;;i fire~ti l11irepatrunderi structurale cu celelalte ca­ tegorii all' folclornlui muzical local, Inrudit ell horea lunna prin caracteristicile arninti­ le, dar ';Ii cu repertoriul aclual, chiar l;ii eel inslnunental ori pastore<;c !}i de colinda care confera genulHi veehimea ~i autentici­ latea. Tetratonla lntilnita Re-}.1i-Sol-La. ce constiluie substratul caracteristic penlru uproape iJltreaqa melodica a Olleniei sub­ carpaticc, in bun a parte a substratului me­ lodic nasaudE'an, bucovinedll. bihorean, clem qenlilu i nnitate straveche sub raport sonar eu m.llzicd maramllret;eana, (;ll llluzica papu­ lara romimeasca din aproape tot cuprinsul tarii. Prezenta indclunqala a triburilor cel­ lice ill Transih-ania ~i In !\ilaranmrel;j esle dmeditil arheologk. Consideram di nu pu­ te111 exclude un aport al acestora la ce s-a concrelizat &tructufa horilor vechi probd­ bil in melodii ~i \ocabule muzicale arhaice ell disponibilitCitl de clezvoHare in struclurl nuri variate, incit p(>ntalonia .',;i amlntita ~FI­ m~i ar puled Ii privite ca ale lor. Este cu­ noscuta '5i in apu::; aceasta scura muzicaUi sub numele de ,.ga11111 scotiana" (B-145 pag. (is). :-':u este t"xclus ca aceasta prezenta de Hama in melodiile \ec11i maramure~ene sa ducd 1a triburile celtice care au populat odinioara aceste meleagurl. 3. Horea lo(ala m.:d noua

tn

bogatul glosar al coleetiei lui Alexan­

elru Tiplea 1906, care explica pe 11ngl1 cu­

vintele de cirl'ulatie regionala ~i unii ter­ meni folclorici locali, giisim horea care in­ semneazi'i cintec, doina, balada. Oamenii din ~laramure~ nu fae deosebire Yntre ele. Cele mai mici cintecele "dinele" hore ~i ciirlaiuri, acest din urma termen de re9ula lnsearil na melodie (dim. horin~). In legti­ tura Cll termenul hare autorul atestii ~i un obicHiu de inmormintat"e cind moare un fe­ cior tlm3.r ori fata din sat, alunci nu-l cin­ ta (bocesc) femeile ci-l horesc fetele, adica 11 petree cu hori, cinteee pilla la groapa, de requla eu acompanierea mai multor lautari (B. 153 pag. 63-64) In colectia lui Tit Bud (1908) poezia instrainarii ofera citeva exern­ pIe de mare adincime Urica ~i putere de suuestle din repertoriul horii locale. "Pasa­ ruica pasarea" (B. 153 pag. 23), "Jelcuima-~i jelcui" (iclem pag. 24), "Bata-tp, tara stra­ ina" (idem pag. 26), "Care-~i lasa satnl lui" (idem pag. 27), "Alita mi-s de strainii" (idem pag. 26). Apare des cuvintul tara in texte care, in aceptia lui traditional a populara, re,-ine la tot pasul In lirica instrainarii ~i in cea de catanie ~i de razboi. Dezva.luind flU numai un aspect caracterislic a1 vietH ~i al mentalitatii taranului de altadata, ci ~i sursa de numeroase creatH din cele mai

1

r

72

autentice $i mai f('alizate artistic, noi nu ne-am propus 0 clasificare a repertoriului dupa tematica. Bartok afirmil cil Clcesl reperloriu are pentalonismul caracteristic melodiilor $1 de pe cimpie $1 ar Ii drept 0 influenta maghia­ ra. De asemenea pentatonismul face parte, d$a cum Clm arZltat dinlr-o zeslre straveche, el putincl lua na$tere independent ca 0 treapta fireasca j\ila de la sine in evoluPil melosullli primitiv. Afirmatiile lui sint ne­ indreptdtite din aeest punct de \'ederE~, cit $i di in dntecele maramure$ene de stil nOll ca $1 in dntecele de pe cimpie, ambele ea­ raclerizate prin a$a-zisul rilm punctat s-ar intre\"edea influenia maghiara, afirrnatii care au suscitat opoziUi \-iolente prin anii 1936--1937 (\"ezi cap. Vers, rilm, melodie in cintecele l11oro!,iene!,iti). Bartok adueea 0 analiza amanuntmi a unui material impuna.­ tor privind fenomenul pe lntreaga lui arie. Ca at are el aclmite cil. in Maramure$ influen­ ta maghiara ar fi indirecta prin intermediul rutenilor unde melodiile de acest tip sint mult mai numeroase $i mai frecvente. De asemenea, melodiile de Verbunkos care sint frecnmte ~i la rOD1anii de pe cimpie ar proveni la origine din faimoaselp melo­ dii din Kolomeika ucraineana. La romCini nu se obsen'd atit un lmpru­ mut direct de melodli eu ritm punctat ma­ ghiar, cit mai ales crearea ullui repertoriLl propriu de melodii cu astfel de ritm (vezi cap. IV P-4). S-a vazut $1 mai Urziu Ia Uiutarii loeali tarani cit era de vie con$tiin­ ta deosebirii esentiale intre "melodiile un­ gure$ti" $i cele romi.'me~ti, de~i aveau dce­ la$i ritm punctat. Emil Riegler Dinu cerce­ tind comparativ eolectia Bartok-Brediceanu sustine: "Penlatonismnl ar fi 0 rama$ita din pentatonismul tatar $i cuman, pastrat mai fidel in Transilvania, tie ea de Nord sau de Sud, pc care 0 50cote~te drept patrin ciu­ tecului popular romanesc". 1n concordanta cu ceilalti muzicoloyi intrevecle ~i el 0 evo­ lutie de la fonnele simple spre cele mai complexe, adica de la colinda, cinlec de copii !,ii bocete, pina Ia cintecul propriu-zis, indeosebi aceia de tempo giusto. Daca in timpul cind Bela Bart6k a cules muzica populara romimeasca (1908-1918). delimita­ rea regionaHl a cintecelor de stH vechi era inca posibWL evolutia care s-a pelrecut de atune!. prefacerile pe care cintecele Ie-au suferit, intrepatrunderile $1 imprumuturile tot mai insemnate intre zone foidorice $i etnografice diferite fac azi deosebit de grea, daca nu imposibila, 0 astfel de operatie. Varietatea regionala !,ii zonala a cintece­ lor $i altor categorii folclorice este inca evi­ denta dar holare precise nu se mai pot tra­ sa. 1n zona cercetata cinlecele banatene. some~ene, bihorene, nasaudene sau o$e­ nel?ti s-au impamintenit in a$a masurA in­ cit moro~enii Ie considerCi drept ale lor.

Pentru a cunoa~te spc:cificul zona] al hori­ lor propriu-zisc ~i a Ie putea identifica cele neao$ maramure$ene, dam mai jos earac­ teristicile CJenerale Si c<;entiale a lJOrilor mai noi, autenlic maramure5enf' : --- Cintecele moro$ene~li au patru rin­ cluri melodice cu cezura dupa al doilea, obiSlluit pe fundamentala san c1ominanta. en sall Uira refren ~i far~l pseudorefrell, Pormele eele mai caracteristice slnt: "\-Ac--B~-"B, A-A-B--Bc, .\--Ac--B-Be. In ullill1ele doua rincluri \ersurile pot Ii inloculte ell refrenul cu­ noseut de care am \orbit 1a ineeputul pn'­ zentului capitol. 'lrasatura de capetenie a horilor marClmurc~$("lH" ('ste ritmul lor I('­ £julat, le~janat, bazat pe libera alternanta a iambului cu troheul in toate combinatiile posibile (iamb+ iamb, iamb-Hroheu, tro­ lieu+iamb ;;i troheu+troheu). Acpst ritm cnnoscut in toate tinuturile larii, intilnit in horea lunga 3n colindc, bocete $i aproa­ p(> in toale gCllurilc r:iuzici.de rom[me$ti CUiiOa$te uici 0 form;! Cd[e IHl!11di Sf' d].HO­ pie elL- cea punctata, dar este moale. \!i!;>­ carea $i ea regulaltl, \ariaza intre limitele larc;i, sdirile sint destul de felmite. S0 1n­ tilnesc modurile diatonice de Sol-La~~Rc ~i modul cromatic de Re CD treapla IV ur­ l'ata. In substanta tuluror melodiilof, de obicei, se cieslu!?e$te simburele pentatonic care atesUi vechimea $i autenticildlN, "\ceste melodii cu caracter pentatonic s(~ H1tllnesc in toale genurile aulentic mara­ mure$ene, Cadenta £inala se face prin se­ cunda san tertii rlescendenla ori printr-o alunecare de pe fundamentala pe cyarta ei inferioara. Aceasta cadenta plagaH:i, destul de frec\'enla, estc 0 aWl caracteristica de seama. a cintecelor acestui qrai. earacteris­ tiei vaelit luate din horea lun9a. Horile lo­ cale mai Hoi sint caracterizate printr-un cl inamism la care contribuie mi$carea re­ ~lulata giusto-substituila mi~carii libere (ru­ balo) a celor mai multor cinteee de stil \echi, parasirea rilmu!lli liber (parlando) in folosul unui rUm regulat corespunzalor masurii 6 /8, melos simplu !?i foarte canta­ bil, le9anat Cll arnbitus ce se large~te me­ reu atinqind sau depa!,iind oela\'a cu dese reluari a rindurilor melodice la cvlnta Sll­ perioard, iar ornamentele sint simplificate la minimum. $i horile locale moderne cu­ nose 0 eYolutie spre hori de larga circula­ tie (Hori de masa), nstrel ca forma este arlesea dez\"oltaUi mai ales prin repetarea ul timelor doua rinduri melodice, ca ~iprin adaoqarea unor rind uri melodice nol, pse­ udo-refrene. completari de silabe. De la heptasilabicul caracteristie s-a ajuns Ia un­ decasilabicul. Refrenul esle folosit lot mai frec\~el1t, fapt deosebit de semnificati\'. Se constat~ sparge rea sectiunii sau a rin.dului melodic \'echi croit pe ml:isUfa unui rind de vers in urma amplifidirii liniei melodi­

-. ....
,

::

------------
,1­
?le ac­ lor
in­ ea,
1La,
C!l,

.-~,---,---

.-

73

nl:

-Bc,
~uri
Ct­

)1'e­

?
~a

a
rr·­
a

tii~e

tro­ ritm ilnit
·roB­

ee, ceea ce face necesara argumentarea yersului prin interjectii sau silabe de re­ fren spre a-i potrh'i noi dimensiuni potri­ ,..ite de meloclie. Eorea ll1ai noud din \raramur0~ provine probabil prin im-olulie din faza de deslra­ milTe a feud,llismului. Bart6k prpsupun0 Cd aeeasta are 0 ",echime de 150 de ani, tra­ "aturile muzicale sint: --- melodira putin :1u"llsmatica )i mai muIt silabieai -.- pre­ :er1!lta pentrll moduri dialonice \echi. ceea ce tradeaLii obir!','ia din horea lunqi:i doric mixo!idic, polic), in ('Me este inca Juternic substratul pentatonic alaturi de ocari pentatonice. anhomitonice $i hemito­ :-.ice care apar mal rar. In citc\'a melodif obsenam fenomenul ::lteresant al "metabolului pentatoniC" (COll­ s:antin Brailoiu) - portamentele sint Cel­ racteristice 1a terta, la cyinta inferioara :nterpretat de 0 inLonatie aspra; - eaden­ :e1e interioare se fac pe treptele I--Il I-V,

rar pe V iI, iar la caden~a !inala, a~a cum am aratat, so ajunge prin secunda mare descendenta, ori prin terta sau prin repe­ tarea treptei I sau alunecarea la treapta a V -a; strofa meloclica este a1c2ituita de re~ltlla din patru rinduri Cll cezura princi­ palil. dupa primele dona cu schemele arata­ le Ja care adaugam: A-A-·B-B, A····,\c­ ---B-B, c\--B-·.\--·g, :\-13 C-13 iar mal llOU .,\-~B-C-rf. Adesea ultimele dona rindllri fOfJlleaza refrenul caracteristic. RH­ H1l1\ estc elementul cel mal caracteristic a1 acestui (Jrai ,fUnd format din alternarea re­ ~Iulata sau libera a troheiului Cli iambul a~a cum am ar~l.tat. Schema ritmica. de baza
PX.

:)5

n
J

(lJ

1':

til

r-" <6i

~

I

este modificat~i

de multe ori prin interventia Hotei puncta­ te. Scurtarea sal! dublarea notel d" optime, ritmul dt' biaa liind : I.ex. :jG\

:le!iti
,pro­ :.'! i~·

)JJ
·~:e

k .) #II

• #I

:) J

~~., i l

.)) .n
t

J

.~ , .

J

.) .J
l ",

! ~

:le1e

?

tn­

--Re ,- ur­ " de :rJ)lic se

de larg~ drculatie pe ltn9d patrime "parut punctul mai muit ca sigur suh

influenta muzicii instrumentale cit si a mij­ ioacelor mass-media ex, 57
~.
I

,,,ted.

)) J •i
I=i

Ii iJ·

.l:c;Ha­

n . ,. n, .tJ··, n

.lh

de"'/.:"f:

'

. / ••

l;

k
fit'
.!

sou
so cJ

.,}.'

k

.,;)

l

J. :;

.-- 3 --, ,-- 3 '-.

J

#I~

J .h

. . ""
,..­

.h.• J.

.'

k,r"'I

~ ,;

n se­

intr-o rta ei

~.estlil

ca de

:teris­ :le 10­ ntr-un ~a re­ e (ru­ :e stil .anelo) !:zator canta­
:e me­

:::;r:tecele in parlancio rubalo sint mai pu­ ',~n raspindlle, scara caracteristicd. zonel 0 .::ilnim ~i in ace5t repertoriu frecventa aeestor melocHi in folclorul 10­ ~ 3: ne-o clovecle$te ~i cu1e~lerea prezenta ilre cuprincle un numar de 137 meloc1ii de _: est fel, ceea ee reprezinta aproape 25 % :::1 lntr09 materialul muzical a] zonei. Darn ::-.ai jos uncle siructuri melodice cele mai ~-c';Jrezentati\e ale horilor locale mai noi:

Ex. 313 = A / Ay
I 1

Ex. 317 Ex. 391 Ex. 392

A /
.;

Avli By f Bk
4 1 1

ciese su­ iificate ne cu­ :ircula­ a este )etarea ~i prin )i, pseDe la la un­ lot mai ltiy. Se -;ndului ~li rind melodi­
~ta

~

A
3

x

! B II C / Ck
321
I
I

A
J

Ay!/ B
3 3

Bv
1

Ex. 393 -- A Ex. 396
3

B
3
7
<;

if

C / Ck
Vll
7

1
I

A / B

1/ By I C
f C
1

Ex. 404 -- A /

Ex, 413 Ex. 433 .~

v A
1

A"II B
7 1

I

B Ii By! C
~

! Rf
1

A i ki; B I Be ,: A
5 ..
J

1

melodia este Romfme"

0

varianta la "Dc5teapta­

Fste uimitor simtul artbtic al adapUi.rii melodiei. Horen mai noua nm clasificat-o in cloua mari categorij : ~~ locala - de lar9.3 circulatle HorNl mai noua locala ("ste cea mai insem­ nata ~jrupa $i care are caracteristicile ara.­ tate mai sus: structura lnchegata, ritm Uiusto. melodie de aspect mixt silabic ~i melismatic, forma muzicala preelsa care va­ riaz~l de la doua la palm rlncluri. Este re­ pertoriul care a ci~tiqat cel mai mult teren ~i s-a implls cu repeziciune. ,,In mod hota­ rit, arata Bartok, sint creatH mai moderne dar date despre aparitia lor nu avem". Noi consideram ca am clarifieat proYenienta acestui repertoriu, din horea lunga. Acest repertoriu general I-am 9asit mai Cll toate ocaziile de cintat nelegat de prilej cintat de to ate virstele. in a doua categorie din acest repertoriu am lnglobat melociiile de stil nou care cireula ~i in ~1aramure!?, dar au circulatie mai larga 1n tinuturile extra­ carpatice ale I\-lolcloYei, l'-lunteniei !','i Tran­ silvaniei. Sint melodii care au sunenit in zona cu unele ,.adaptari $i u~oare transfor­ m~ri". tn acest repertoriu se pot Intilni ~i unele hori care odinioara. erau rituale ~i prin im'olutie au devenit proprill-zise ne­

le~Jale de prilej. Araldm aid "Clntecul Bra­ dului", care este 0 hore propriu-zlsa, in­ terpretat 1a rildacina bradului inainte d~' a fi UHat. Obiceiul nu se Il1ai practicd, au ramas doar fragmente din text. Lt'mnul a constituit 0 existenta vitaHi a maramure­ ~enilor. Atunci dnd copacul este Uiiat !;>i inslrajnat, 1l10ro!;>anul este cuprins de tris­ tete: lICe \'a leganaji \oi brazi I Da cum nu ne-om lCflanara / Ca zin Tauti din Bra­ !;>au ! Cu securi late la briu ! eu seemi ~i cu topoare I Pa noi ca sa ne doboare / Sii l1e-ncarce pc \'apoare i Sa ne duca-n alta tara I. Versurile sint de pro\'enienta mal nona pe 0 meloclie de cintec propriu-zis ~j este nelndoios ea la origine acest obieei care a suferit mutatii ~i transformari era un verilabil eloqiu, aclus cocirului, pastrat Cll sfintenie de la stramo$ii daci.

este cea mal rele\' anta. fot aiei intilniffi cintecf' de viata noua ~i cintecele round­
tOff,!;>ti. Schimbarile SlU\'enite in bald economica nu inseamna "sfir:;;itul oriC'arei creatiJ popu.. lare eel putin muzieale" obsen'a ill 1931 Consti.lntin Brailoiu - did "un stH popular modern s-a nascut in Romania". Stilu; acesta, in care uimitCJrul instinct de adap­ lare a eolecthitCitii a top it elemente de lot
felui intr-o sinteza nea!;iteptata, e in plina

noare azi !;ii produce in Hecare zi specime­
ne lllai mlllt sau mai pu tin fericite (~.B.
57 ).
mure~

4. Hod

dl~

masa

Sint horile locale prO\C'nite din cele au­ tentic maramure~ene, sau unele Cll u~oare preluari ciutate de li:'iutari 5i Intreaffa pe­ treCNf' ell acela~i text 5i melodic. Exem­ pIa ..1..11 ell cadere pe CTarta este eel mai lipie forma AI Avr B/s\' in masnra de (/H.
3
R

5

~

I

Alte exemple Lipice -UO, ..l4:~.

Repertoriul nu esie omogen. Gasim alCl hod adoptate din zonele limitroie eu pseudorefren, ex. 444:;;i 445, care sint Lipice moro~ene la care crec1em ca lan­ tar;i i-au adCiugat acel pseudo-refren ~i sensibile pe treapta a VII-a, \'ersul trans­ formindu-se din ~apte in nnsprezece silabe. Iste ~i aceasla un fel de forma de evolu­ tie. In horUe de masa am inclus !',ii uneJe hori vocale de dans mai cunoscute si gus­ tdte, ex. 4..17, in care intilnim iar !ipsa re­ frPIlului, melodia pstc holttta, formata din trei sau patru rinduri.
~i

5. Cintece vocale de dans
. Aceste l10ri actuale de slil nou sint lar~J dlfuzate de cintareU de meserie care Ie cin­ ta cu acompaniament instrumental, iar prin mijloacele mass-media se raspindesc. Re­ pertoriul cintecelor din acest gen este deo­ bicei in ritmul 214 (~i aiei se yede 0 evo­ lutie), rilm regulat, deseori punctat i me­ lodiile sint la obir$ie cintece de joe sau jocmi instrumentale. Nu arareori se pot in­ tllni texte poetiee cu aU metru dedt cel traditional, create din necesitatea potri\'irii lor la dimellsiollarea unor melodii instru­ mentale croile pe aIte tipare. Aici in ace-;t capitol, pe llngli eele cwlentic maramure­ ~el1e, preluarea, imprumutu! ~i contamina­ rea melodiilor ell allele din diferite zone

Cauzele care au contribuit ~i in '\1aro.­ la formarea stilului modern sint de natura economic a, sociala :;;i culturala. Spe­ cificul proeesului de evolutie a folclorului consUi in zona in faptul ca nu se manifes­ ta numai prin creatii noi ci, in primul rind, printr-o modifieare lenta ~i treptath a ho­ rilor mai vechi. Cele mai frecvente proce­ dee de transformare a unei hori \'echi in horea noua, de stU nou, de tapt 0 trbnstor­ mare a nnei hori autentice in cintec vocal de dans sint urmatoarele: adoptarea unui lext san mai multor texte noi la un frag­ ment de melodie mai veche i transformiiri ritmico-melodice sau de strnctura din rit­ mnl leganal de 6:8 In ritmul punctat mai mi~cat de 2:4 i schimbarea functiei unor ~Jenuri hori legate de ocazii care prin de­ fUl1ctionalizare palrund in repertoriul neo­ cazional de hori propriu-zise !;>i in primul rind in spectacol i preluarea unor piese din repcrtoriul altor zone !',ii asimilarea lor in stUlll local: imbogatirea reperloriului lo­ cal cu piese f;ii influentarea in diierite gra­ de a melocliilor locale, apar complectari de melodii, meloclii hibrid; preluarea citorviJ mijloace de expresie earacteristice, de exem­ plu melodii maramure~ene sau o~ene!;lti in­ terpretate in stH sud-ardelenesc i adaptarea lextelor lirice la horHe melodiilor de dans; contaminarea unor melodii locale cn unele maghiare mai cunoscute ~i trallsformarea acestor a in stil "local La aceste transfor­ mati melodia propriu-zisa sufera urmatoare­
Ie schimbari: pentatonicul se large~te cum
dealtfel se large!;lte ~i ambitusut incepe sa
se utilizeze frecvent sensibila, disparitia me­
lismelor, a coroan0101', glis<;anclou-rilor ~i In
general a broderiilor i stilltl este silabic,
dezyoltarea melodiei duce Si la dez\'oltarea
yersului de 8 sHabe f;'i clliar de 11 de adau­
~iri de pseudorefrene, interjcctii sau aUe
compictari; forma strofied ~i a rindurilor
melodice se dezvolta pe tipul cuplet refrell,
iambul ell troheul de data aeeasta alternea­
za regLllat. Pe func!alul acestor modificari
evolutionale inrlore~te in .\laramure!;> tol­
cloml nou de \'iat~ noua !?i cintecul munci­
toresc din yiala minerilor ~i a celor ce nw­
deleaz~ lemnul, ~i gustat la orice petrece­ re actuala. Posedlnd 0 allume stabilitate in

/j.

:.

z

75
timp, folc1orul muzical din zona. a fost ~i este deschis tuturor tendinte10r innoi toare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ b~irilor care au loc In structura societa­ tii~i in viata maramure~enilor. Acest proces de innoire are loc in primul rind, a~a cum am mai afirmat, prin intermediul \'ariante1or care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiu1 viqu­ ros al traditiei. Asislam astazi 1a un proces de cristalizare a unui nou stil muzical ba­ zal pe creatia folclorica traclitionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit cu procedee !';i elemente noi. :Vlaramure~enii continua sa cinte acele dl1tece care Ie-au fost Intotcieau­ na la inima, dar ei continua sa ~i creeze in spiritul lor. AsisUim astfel la 0 acle\-arata neglijare a unor ~Jenuri !;ii forme traditiona­ Ie si, in primul rind, 1a ciutecul ceremonial, in favomea abordarii a cin tt"celor de Joe:, deourece aces tea prin vigoarea ~i \-ioiciunea ritmic:a, prin forma lor ar11i­ tectonicCt ec11ilibrCltii. ~i prin optimismu1 pe care-l de~Jaja corespund mai bine ideiJor \-ersului popular nOll. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astilzi cint('cele ,-ocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin insa~i esenta lui, procesul de transformare prin variante este alil de puternic, atit de pro[und in Maramure~, ill­ cit fiecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire~te ca ~i in categoria horilor lirice s1nt L.nele grupuri tematice ce apartin trecutului )i care se gasesc, fata de receptiYitatea oa­ :-nenilor de asUizi, intr-un raport similar cu eel al cinlecelor eroice sau haiduce~ti. A­ cestea sint, mai cu seama, \'echile hori de ;.aiducie ori de instrainare ~i de catanie. De­ si~fur cintecele noi nll slnt aidoma folcloru­ :ui traditional. Este firesc ca la un tinut Cll o traditie folclorica alit de bogata ~i atit de \'ie inca, cu 0 forta creatoare alit de vigu­ ~oasa, sa apara hori noi, hori care se a~ea­ zei in continuarea traditiei, dar care inseam­ :-.Ci in evolutia istorica a folclorului muzical c noua treapta. In ele creatorii vorbesc de schimbarile ce au loc in viata lor, a sate­ j,')r despre roadele muneii lor, de ma­ r;le realizari ale industrializarii socia­ ::5te, dragostea fata de partid ~l pa­ :~ia socialista. In acest fel constata111 Cd ::oua creatie populara nu se bazeazd numai De traditia folclorica, ci preia ~i duce mai ~.epaite, functional ~i ideologic, cea mai :naintata traditie a folclorului nostru, tradi­ :ia cintecului mllncitoresc revolutionar din zona. :\larea parte a creatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile ,'ocale de ::ans, sbt absol\-enti ai ~colii generale ~:e 10 ani cel putin, astfel ea ir:.tere"~l lor .::ere., si rnuzical a ce;:)ASit !in:;:ele ora::ta­ :::. ei a'.! La: c:::-.~c:: C''';' D:'CZ:.3 c,,:::d. S: ;:;:.1­
cuno~linte ~tiintifice despre 1ume ~l socie­ tate. Orizonlul aclual al l\Iaramure~ului s-a larqit. E firesc, deci, ca toate aceste ele­ mentc' ale formatiei oInulni nou, sa se fl'flccte in cintece 5i poezii, sCi dea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzicale cOlltemporane. Este aproape uimitor cum, fara ~Jefuiri, unele creatii noi, melocili noi, all ajuns de pe acum la forme inaIte de fru­ musete aidoma creatiilor lraclitionale. Este firesc din clipa in care cultura soclalisUi atit meloelia cit ~l poezia cinta aeeea~i \-iatCi noud, fiind legate una c1e alta, sa exprime acelea!?i ginduri, idealuri ~i "cnLimente, In mono~rafia Illll.dcaja I)artokiana cin­ tenll \'ocal de clans este impartit in cioua subgrupe: - meJodii de joe inlr-o forma libera, care consta din repelari \ariate de lllllli san mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectnl unui alt ca­ pitol din lucrarea de fala i ---- melodii de joc inlr-o lonna inehisa, Cll texl sau fara text, care nu slnt altcc\ a dedt actualele hori voealc ell' joe pc carp Barlok nu Ie rleJlume~te. l\lp!odiile acestei subgrupe sint aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece, se striga in cerc sau in­ dh idual, ori toalii adunarea, ritmul e sim­ plu de :?-! (ex 58). ---.

lnim l!lCi­

.nicZl

opu­ 1931 )lilar lUlu1 dap­ e tol )lina imel~·B.

lara-

II de

Spe­ rului 1ifes­ rinci, I ho­ roce­ hi in lsfor­ ,-ocal unui frag­ rmari 1 rit­ t mai unor :1 de­ neo­ ,rimul ·8 din .or 1n 1i 10­ ~ gra­ ari rie ::orv d
~xem­

II

,.

~

,.

,.

,.

-

Ii'

".

il:

iti in­

)tarea dans; unele marea 1:1sfor­ ,toare­ '" cum ~pe sa :a meIr ~i in ;1:aoi(', )itarea adali­ alte :'urilor !"efre::,
,e~:-.ea­

=.iiicdri r "J.­ :-~
:f. ~;'.(:­
c~ n:~­

la care "e adaug/i rinduri duble, reluari de melodie la c\'inta c;uperioara, pSf'udorefrene ori comp!etari. C\oi am sistematizal acest n:pertoriu ill cioua catenoril : --- cintece yocale de clans locale i ,.-- cinlece \oeale de clans de larga circu­ !a\ie. In prima cateqorie in horile locale de clans 5e observ8. clOUd fonduri: - un fond mai \-echi autohton care 1nainte de a apar­ tine horii mai noi, moderne a Indeplinit fUl1ctia de a fi expresia unui con~inut de \lata optimist ~i practicat in ocazii de cele mai diferite: la nunti, petrecerl, botegiuni; - un fonci mai nou cu melodii mai etero­ nene ca sursa cintate in cliferlle imprejurari sint cintecele '-ocale de dans ell continut nou, cu text de \'iata noue.. Cintecul \'ocal cle dans (dlltec de joc) dau acestui termen un inteles propriu, 5int hori implicate de jocul obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicala sint cind mai aproape de stri­ gAtura cintata, cind prezentind forma sim­ plificaUi a melodiei instrumentale de dans. Primesc Ins8. aceasta denumire in lipsa unni termen mai po lri ,,;it ~i melodiile cu texte poetice desprinse de d ns cu 0 tematica adenata a::or prEejur: nunta, ~ez4toa­ re, ;=iE-treceri. ;J;e<:um ~i :l nU!Ileroase:e me­

..
75 ilnim

unci­
)llliCd

)opn­
1931

pular Stilul
aclap­

:ie tot plina cime­
(~.B.

'.lara­ lit de .. Spe­ orului Inifes­ rind, a ho­ Jroce­ :hi in :1510r­ yocal I unui frag­ nmari i:l rit­ It mai unor in de­ l neo­ Drimul se din lor in ui 10­ e gra­ tari de .itorvi.l exem­ ~ti in­ ptarea dans; unele 'marea :U1sfor­ Hoare­ e cum epe sa tia me­ H !?i in ,ilabic, Jltarea ~ adau­ 'J al te durilor refren, [erne a­ jificari e5 fol­ munci­ ce mu­ etreee­ tate in

timp, folclorul muzical din zona a fost ~i este deschis tuturor tendintelor innoitoare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ bllrilor care au loc In structure societa­ tii!'ii in viata maramure~enilor. Ace:'>t proces de innoire are loc in primul rind, a$8 cum am mai afirmat, prill intermediul variantelor care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiul \'i~lU­ ros al tradiHei. AsisUim asUizi la un proces de cristalizare a unul nou stil muzieal ba­ zat pe creatia folclorica lraditionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit ell procedee !;ii elemenle noi. ':'laramure!?enii continua sa clnte aeele cinl~:ce care Ie-au fost intotc1eaU­ 11a la inima, dar ei continua sa $i creeze in spiritul lor. Asisiam astfel la 0 adevarala ne9lijare a unor genuri ~i forme traditiona­ Ie si, in primul rind. la cinlecul ceremonial, in favomea abordarii a c:intecelor de joe, deoarece ac:C'slea prin vigoarea $i \-ioiciunea ritmica. prin forma lor arhi­ tectonicli echilibrata!'ii prill optimislllul pe care-l deflaja corespund mai bine ideiJor versului popular nou. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astazi cintecele vocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin Jnsa~i esenta lui, procesul de transfonnare prin variante este alil de puternic. atit de profund In Maramure~, in­ cH Hecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire$te ca !;ii in categoria horilor lirice slut unele grupuri tematice ce aparUn trecutului <;;i care se gasesc, fat a de receptivitatea oa­ menilor de astAzi, intr-un raport similar Cll cel al cinlecelor eroice sau haiduce$tLA­ cestea sint, mai cu seama, vechile hori de haiducie orl de instrtiinare $1 de catdnie. De­ sinur clntecele noi nu sint aidoma folcloru­ lui traditional. Este firesc ca 1a un tinut cu o traditie folclorica alit de bOHata $i atH de vie inca, eu 0 forta creatoare atit de vigu­ raasa, sa apara hori noi, hori care se a$ea­ zll in continuarea traditiei, dar care inseam­ na in evolutia istorica a folclorului muzieal o noua treapta. In ele creatorii vorbese de schimbarile ce au loc in Yiata lor, a sate­ lor despw roadele muncii ·10r, de ma­ rile realizari ale induslrializarii socia­ liste, dragostea fata de partid ~i pa­ tria socialista. In acest fel constalam ca noua crea\ie populara nu se bazeaZd numai pe traditia folclorica, ci preia !7i duce mai clepaite, functional ~i ideologic, eea mai inaintata traditie a folclorului nostru, lradi­ tia dntecului muncitoresc revolutionar din zona. }'farea parte a ereatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile \"ocale de dans, s1nt absolventi ai ~colii generale de 10 ani cel putin, astfel Cd interesul lor literar $i muzical a depa.!jiit limitele oraliUi­ tii, ei au luat contact cu poezia culta ~i mu­ zica de diferite genuri, sint eititori ai pre­ sei, l~i formeazil 0 cultura nOlld, bazata pe

cuno:;;linte $lilntifice despre lume !'ii socie­ tate. OriZOl1 LuI actual al Maramure~ului s-a 1arqit. E fire'>c, deci, ca toate aceste ele­ menlo ale formaiiei omului nou, sa Sf' rdlecte in cintece $i po(:zii, sCi elea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzieale contemporane. Este aproape uimitor CUIll, [aId $lefuiri. unele creatii noi, meloclii nol, all ajuns c1e pe aeum la forme inalte de fru­ musete aidoma creatiilor lraditiolwle. Este firesc din clipa il1 care cullura soc;ialist2i atit melodia cit ~i poezla eintd aeeea~i \'ia\a noua, fiind legate una de aHa, sa exprirne aceleal;ii ginduri, ic1ealuri :;;i ::-.cntimellte. In mOllografia muzicaH:i barlokiana cln­ tecu) \"ocal de dans este impar\it in doua subgrupe: me10011 de joe intr-o forma libera, care cOhsta din repelari variate de llnul sau mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectul unui alt ca­ pitol din lucrarea de fata; --- melodii de joe 10tr-o forma inchisa, cn text sau Hira text, care IHI stnl 1.I11e/':'\a deeit actualele hod vocale ell· joe pe care Biirt6k nu Ie del1umc$te . .\lelodiile acestei subgrupe s1nt aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece. se striga in cerc sau in­ dh 1dual, ori toatli aclunarea, rilmul e slm­ plu de 2-1 (ex 58).

........,

!' fII
---...!
III III

! 1/1

'"

!II'

.,

............

la care "e aclaug~ ril1duri duble, reluari de melodie 1a c\'inta superioara, pseudorefren€ ori com plelari. 2\:01 am sistemaliza.l acesl rept?rtoriu HI doua catenorii : cilllece \"e)eale de clans locale; --. cinteC0 \oeale de dans de larga eircu­ la\ie. 1n primd cale~jorie ill horile locale de dans se observa. doua fonduri: '- un fond mai \'eehi autohton care inainte de a apar­ tine horB mai noi, moderne a Indeplinil funetia de a fi expresia ullui continut de \iata optimist 5i practicat 111 ocazii de cele mai diferite: la nunti, petreceri, botegiunii un fond mai nOll cu melodii mai etero­ ~lene ca sursa eintate in diferile imprejurari slnt cintecele yocale de dans ell contlnut nou, cu text de viap:! noua.. Cintecul \ocal de dans (dntee de joe) dau acestui term en un inteles propriu, sint hori implicate de joclli obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicaUi sint dnd mai aproape de stri­ giHura cintata, dnd prezentind forma sim­ plificata a melodiei instrumentale de clans. Primesc insa aceasta denumire in lipsa unui termen mai polrivit ~i melodUle eu texle poetice desprinse de clans cu 0 tematicti aden'ata altor prilejuri: nun ta, ~ezAtoa· re, petreceri, precum $i in numeroasele me­ lodii ce sint exponentul adecvat muzieal al unei bogate tematici din domeniul liricH

-----------"----"-----­
illdeplinind uceea~i funetle ::'orea propriu-zisa. Aici 5e produce s='::oza de alta data dintre muzica, dans, :=:s:::aie, batai din palme, picioare ~i textul a::en-at. Sub raport structural, aspectul eel mai uni,ar al horilor induse in aceasta catego­ rie rezida In ritmul lor - ritm punctat ­ prO\-enit din combinatiile iambu]ui cu tro­ heul (analizat de noi) evident pliat pe rit­ mu] dansului local. '\1elodiile sint strict vo­
: 1

_",.:.:~_ ':'::ai,:: ~i

s:

cale ca intindere, exceptie doar eX. 455 partea a II-a pe carp-o gasim cea mai re­ prezentativa melodie de dans. );umarul rin­ rlurilor variaza de la 2 1a 4 iar tematica di­ \ersa pe care 0 abordeaza nu face obiectul ana1izei prezeniei lucrari. In cea de a doua eate~Jorie, horHe voeale de joc de larga cir­ culatie am indus exemplele 514--536. Sint melodii cunoscute 1n zona mai mare a Tran­ silvaniel, vehicuJate de mijloacele mass-me­ dia, de lautari.

:: '":'.E'"
<:~:';l :::

IV. MEIJODII INSTRUMENTALE DE JOe
inca mai demult pc linga rostul lor de a insoti dansuL melodiile instrumentale de joc au dobindit ~i calitatea de a Ii doar melodii de ascultat din instrumentele traditionale: cetera, fluier. Putem astfel privi aeest gen cind in aspectul sau primar ca fapt sincretic ee~i implica deopotriva 0 latura coreicd !;ii una muzicaUi, carora li se aclaoga !;ii aUe componente specifice ale dansului maramu­ re;>ean, dnd in ipostaza autonomiei muzica!\.'. Melodiile instrumentale de joe maramure­ ~ene sint strins legate de strigatura. Ori9i­ nea maramure!;,eana a strigaturilor din co­ lectia lui Alexandru liplea (1006) 5e Ydde!;>­ te in expresia lor linfl\-blica precum !;ii in formulele cu care debuteaza: "Hei tu min­ drulica mea", sau "Tura, tura, feciora;>. / DacB n-ayeti ~Jritara~i / Ca sa dati la cete~ ra~i /, sau: Tu mindruco, pui~or i Tinara te-ai dat la dor ' (B.B. 153 pg. 83). "Chiotiturile" in schimb sint mai pu~ine 1a numar in colectia amintita. Izbesc insa prin \ ioiciunea, energia lor atit de adeC\'a­ ta jocurilor populare maramure~ene, jocuri lipsite de amplitudinea celor de pe Some~, Nlisaud sau S&laj. Culegatorul a apelat se pare la 0 riguroasa selectie a materialului acestei specii, retinincl in deosebi acele stri­ gaturi care prin earacterul umoristic se in­ caclreaza perfect specieL Caracteristic pentru dan suI maramure­ !;iean, ca ~i pentru cel o~enesc ~i bihorean, ~i in general penlru dansul popular roma­ nesc de mare veehime este desfa~urarea sa mai mult pe Yerticala, la care se adauga preponderenta hotarita a mi~earii picioare­ lor ~i, in general, a mi~carilor concretizate sonor, de unde ~i pronuntatul sau earaeter de ritmicitate. Conceput ~i realizat ca un tot sintetizant ~i intr-o poliritmie perfecta pen­ tru care colaboreaza domeniul coreie, me­ lodia ~i acompaniamentul instrumental, iar ill anumite l110mente slrigatura, ritmul devi­ ne un determinant stilistic din cele mai im­ portante pentru dansul maramure~ean. Fata de alte tinuturi ale tariir unde acest element apartine mal nmltor sisteme (intre care }i eel aksak iar pe alocurl ~i eel apusean), in Maramure~ e1 apartine unui ritm orchestric sau de clans, propriu de altfel tuturor cate­ noriilor folelorice ce implica dansul, ca ~i celor ce amintesc de 0 legatura de odinioara eu e1 cum ar fi colinda l?i dovedind cu aceasta o toarte mare \-echime. lar prin formulele sale mai simple ctovedind a fi in aceIa~i timp ~i un sistem universal. Forma cea mai comuna a aceslui sislem rHmic este cea ca­ re reprezinta ca principala unitate morfolo­ gica 0 valoare totala de 'd/8, opt optimi, ~i in al dirui oadru citeva pulsatii ritmice, de regula bicronc (optime !;ii patrime) se con­ stituie in fonnule de esenfa binara dar eu 0 HZionoll1ie diferita. ~lasura jocurilor popu­ lare e in general cea de 2!..! dar tempoul Yariaza, toate in sehimu au perioada de 8 masuri. Ritmul atil de elegant de 618 a ho­ rilor din vechiul re9at 1?i Hucovina, am de des intnnit in t-.Iaramure~, a fost transfor­ mat in ritm binar punctat de 214. Melodiile sint de obicei motiviee in forma deschisa. Dacd Ie simplifidim putem scoate gam a ca­ racteristicil zoneL ceea ce ne duce la COll­ duzia eel ele deriva din horite vocale pe care lautarii tarani Ie-au inH~rit, schimbat, inclusiv finalul, eu 0 formula caracteristica de cadentare, dupa gustul ~i rafinamentul fiecaruia. 1endinta de a surprinde folclorul in ma­ nifestarea lui sincretidi 5e manifesla pro­ gresiv in culegerile lui Bartok, E nea~tepta­ la stradania lui de a nota dansurile popu­ lare, dnd in genere muzicologii credeau culegerea suficienta nUlllai Cll eonsemnarea melocliilor !;'i determinarea ritmurilor aces­ teia - In monografie Bartok schiteaza dan­ surile maramure~ene ~i ce au ele mai ea­ raeteristic, eategoria, iormatia, mi~carea generala ~i tempoul. Se pare ca la dansuri influenta sud-dunareana are 0 contributie ce dlmine sa fie clnUirita amanuntit de vii­ toarele cercetari comparatiye ale coregra­ filor. Este neindoios ca aIci 5e juca odinioara clupa fluier sau dupa cimpoi, astazi insa ex­ clusiv dupa muzica tarafului in care nu poa­ te lipsi cetera, cu intorsaturile ei melodice Ce intrezare~te uneori parea aievea glasul fluierelor sau at cimpoaielor, semn ca odata

-

-

_.
-

... =. -

-- .­

.: ",--;

Sea rile ce­ Ie mal des intilnite sint urmatoarele: (ex. Aceasta ar do\'edi originea cimpoie­ reasdi a melodiilor de aeest tip..>i noi nu am gasit nid 0 urma de amintire a exis­ tentei accstui instrument in zona 1'. Strigatura poa­ te fi $i .~------ 77 -l55 re­ -jn­ di­ -illl >lia ~ir­ .ta 0 lega1u­ rtl intre forma muzicii r. ba­ liB $i dans. ochiulul satiric al taranlllui nimic uu-i seapa.. In joeurile de baut.. bat din pic-ioare rilmmile bar­ bCite. Exemplu in melodid de joe "hai-hai". unde Ie zice "De 5trigat". Pe melodiile de joe clar nu numai pe ele dansatorii stfiga adesea versuri hazlii de 7-8 sHabe in ritnml muz-icii care se impIe­ tE'SC pe 0 interesanta eterofollie ~i in1r-un \eritabi! eontrapunet. oi.Tocul propriu-7is este earacteriz. se adu­ 118.l de impro­ vizatie. de asemenea.sta ele a~i nai ea­ .re melo­ die. Ele ineep ell interjeetiile hei.ca uncle se simt mai bine cele afirmate mai sus. StrigaturiIe oeupa un loe important dalorita earaclerului lor 5im­ plu :-. Exemplificam joeul "hanqll" de pro­ nmienta molcloH"nea<. iar mesenii strigli ~i bat din palmtC'.lo­ ~i eu repertoriul melodic ea a preluat ~i Ce\-a din intonatiiIe specifice bill rinclor instlll. in sensul ea fraza muzieala de ()bicl'i coinci­ de eu figura (oregrafica. eeea ee coincide es1e numai rilmul pasului eu timpul masurii ~i n11 cu masura intreana. Iautarul Je cintii ]a ma!'..iei in5trumentale de joe ell care se impletesc aicloma "descintecelor" bihorene sau a <rti­ puriturilor o$ene$ti". 59 II de 5Z :>11­ se aseamana eu scara cimpoiului. StrigcHura este "cin­ laUt" pe 0 forma simplifieata a meloc1. Femeiie nu­ mai mimcaza.sa. asUel 59 al~tura melodici misearile ritmice ale eorpului si palmelor ea un ele­ ment coregrafie clegcnerat. Ma­ ramure.. Zona 0St(' carac­ teri7ata prinlr-nn numar relativ mlc de dan­ suri. batai din palme. Oclata ell aees­ Ie structllri modale a jocurilor mai vechi nu 8Tareori rd~Una t011uri dat. melocl ia detinind un rol seeundar ~i mili mult eu rolnI de a tine min­ te loeurile unde se sehimba figurile $i ba­ taile care $i ele pot sa '-arieze. AU Up A-A--B-Be cu rindul al IV-lea diferit la cadentare de al III-lea. baiuta din pdlmi. idi ltul Aeeste insu~iri corespund intru totul joeu­ lui "Ardeleana" din Vestul Transihaniei si de aiei presupunerea $i legatura jocurilor moro~ene de forma fixa ell celelalte joeuri din lara.1 viciile prin ace<. deJ. moti" de a Ie aHHura joe-urilor propriu-zbe.jnt an­ ne­ lte­ .-arleta a ullui moth' sau grup moti­ \'ic intr-un tot unitar. pa')i Si strigatura.te versuri de 2-4 rinduri.)ti. multe mclo­ dii de petreeere inrudite ell jocurile din ~a­ saud l?i Bihor.?ul este regiunea in care struetura pasului metge in primul rind pe acompa­ niamentul riLmic. uo pu­ oul ~ 8 ho- .a. Caracle­ risUe este intervalul La~Re umplut.ro­ .ul eunoaste $i joeuri de forma fixa. tropolitL pUl1eta\. eOll­ tinua ell strigatura pe vers de 7-8 silabe eu respeetarea optimilor conform metrului na­ . . Gasim. pi­ eioare. b). o alta trasi:Hnra a dansurilor maramure­ ~ene este manicra de eorelare inl. ritmul este totul "fara doba eu tingalau nu 5e poate face joe" . foarte rar de note de pasaj $i niciodata de note reale.afirma informatorul Sidau Pi:1tru din Botiza. de or­ iile ea­ 011­ pe )at. rnaltimea su­ nelelor Ie-am reclat eu multa a proximatie.ta­ pu­ ~au rea :es­ an­ ea­ rea .­ mente. Maramure. Aiei exi:. Aceasta lehnica este eo­ muna atH joeurilor mixte cil $i joeurilor barbate~ti sau femeie~li eLI fran-eute baUii din palme la barbati. Despre strigaturi.orate r0lona11­ tei naturale ~i se 5Wmie lntr-un pitoresc amestee-modal-tonaL Tn zona Yictuiese in­ strum('ntal jocuri ell forma libN. iar rindul al IV-lea dt' ascme­ nea c1iferit de eadentare de rinclul al III-lea.at8o . In general ele Sf! b(lZea7d pe re­ petarea . 0 ade\'arata croniea a sa­ tului.i din loc in Joe de balai puternice intr-ul1 ritm \'iguros ~i totodata subtil. (ex. deobicei din 4 rinduri eu structura cea mai caracieristidi B-Bc ell rindu 1 al cloilea diferlt la cadent are de rindul prim.. in cer{'. scoate ~i vede toate ealitatile.Iaramu­ re~ului. jar llluzieal nmnai pe moth'c $1 sec\cnte melodice ne putem ria seama de fen0111cnul corellirii perfeetc inlre rHm.at prin pa~i marunti. Spre exem­ plu in timpul unei invirtite 0 pereehe tropo­ te~te alta invirte$te la dreapta ~i la stinga. In general nu 5e poate vorbi des­ pre 0 coneordan\a perfecta intre fraza illU­ zicala sf fraza core~!rafiea. Deobieei pOliritmia are. dar mai ales clefeetele :.i ar~ .uri Itie \-ii­ ITa­ ara ex­ oa­ Ike lsul . Dansul evoluea­ za liber in rilmlll melodiei rara sa tina sea­ mil cle a1ci:!tuin>a frazeolo9idi d strigaturii. Scara l1luzicalil a joenrilor instrnmentale cuprindc armoniccle 8--U.i fi9urile de clalie. 60 a.lata e~le deosebit de \'igllroa~a. sall ei.tipatEt" unde nu poate fi vor­ bi} de 0 intonatie precisa.i combati\'.

Chiuilurile.carile. respectlndu-se ~i imbina­ rea silabelor din text ~i a optimilor de me­ l()die eu neqlijarea qranHelor masurilor. Caraeteristica pen­ tm t:. 61. me­ ]()clizat pe unnatoarele sctiri: (ex. Increderea .turilor. trairea i?i semnifieatia pe care 0 cap~­ ta momentele joeu1ui ~i au multiple ro­ Juri de anunt a1 joeuIui. interpretu1ui de dUerite forme gaSel'. Pe fieeare silaba este d­ te 0 optime.. care este deosebiUi de Ardeal $i apropiata in multe privinte de Moldova de Nord. iar registrul . Stri­ gaturiIe in zona pot fi gasite strigat. Strigatura este specia fol­ cloried cea mai scurta ~i treee eel mal ra­ pid printr-lIn proces de aclllali7are. cind un qrup sau a1tul vor sa se in­ treadi prin joe: rolul de eomanda a1 fiquri­ Jar este inrleplinit de striqatura in toatejo­ emile Cll () on'1ine {\ fiqmilor bine inradaci­ . dubUndu-le dntarea. Vlata noud 5e rasfringe in con­ tinutul de idei a multor striq~Huri in care "e exprimi:1 optimismul.. c ell Sapinta - ex. Este momentul in eare instrumen­ te1e muzicale soan a1aturat qlaslllui dansa­ torilor. con­ tratimp sau sineopli: ralu1 animator este \810ros pentru atmosfera de petreeere. Strigt'itura indepline$te mai multe roluri im­ portante pentru intelegerea eorelatiei din­ tre miseare :.. interjec:tiiie. 6 pg.i 0 retinere earacteristica in- stantanee a \'ocii la sftr~itul melodiei. Jucalorii ataed pe Inceputu1 fragmentului muzieal pe timpul unu a1 masurii eu sau ni­ ra anaeruzii.:1 yiitor.:erva ~i umorul savuros.= Bocieoiel ex... atrag atentia 'prin sclipirea satirica $i improviza­ tiile pline oc spirit. 61 at b t ('.­ . comanda numeric a esle foarte importanla pentru socotilu1 mi~­ earil or.:.ilor. b mJ.1 celelalte elemente ajutatoa­ re: rolul euritmic apare in leg~Hura dintre accente1e versului l. /tEste posi­ bil.. iar ritmul. .: . La inceput versul unei strigi:ituri poale cuprinde.ii ritmica pa.)te satisfaetia in {:''Uvintul ritmat a1 strigaturii care are aecente pe timp. in. C) .. fie femeie sau blir­ bat.. se ating trepte inalte in . Ile oglinde5e mentalitatea sana­ toasa si dragostea de muned $i viata a ti­ nerilor si Ylrstnicilor.triqaturile maramure$ene este mal in­ lii inlonatia dialeetala.'ocal predominant este eel aeut. pun eel mai bine in c\identa \"iqoarea folclorului contemporan. strigatura enunta figura si 1111l11ara m1:.'oearile pc care participantii Ie aruneli unul aHuia. 73) Credem ca autorul S8 refera la cintece1e voeale de dans deoa­ reee aetualmente la tot pasul 5e poate ob­ sen"a eum aeeste strigaturi "cintate" in afara danslllui S8 pot pU\madi pe melodii de cintee vocal.. fluieraturile ~i exclamatii1e lTIsotesc striglHurile interca­ lindu-se printre "ersuri sau incheindu-Ie des. illYeselire. Strig~. Intonatia strigata se deosebe~.tmile stir­ nesc ye~e]i a prin glum e bine ticluite. a) Pe \' alea Izei ex. este eategoria . . muzi­ cal este aproape aeeea~i. sc intilnC'5t(: . d edror executie este supusa unor re­ quli de desHi$urare.melv(:lel (:e dans. doua masuri llluzicale. strigalura pastreaza ritmul mu­ zieH. . te dupa eolorit de la un sat la altu!. Strig~Hurile "dntate" apartin unui stadiu intermediar in­ lre horDe de joe $i strigatul peste sat pro­ priu-zis. 61 a b) Pe yalea Vi:. d). ea din ase­ mellea strigaturi dntate sa se Ii dezvol­ tat cinte-ee1e graiului muzical din 1\1a­ ramure$" (H.'oee alba $i fa1set. De poarti'i semnu] sponlaneiti:itii l. dis­ treaz(l uri::-...: :. . rolul de emulatie se rele\'a prin pro.ii sint absolut necesare pentru eoloritul.. ceon a1 \ ieUi de azi a1 moro$anului. in­ sufletirea participantilor.. rareori eel mediu. ....ufle­ tese pc jueatori.lata.... .eu1ui ex. r l . hal ?B ha . voio~ia.--~ :::. tem­ poul pa$ilor este aeela$i eu a strig~.. stimuleazd ambitia !Si tem­ neram enlu1. L'neori emulatia capatli un caracter eo­ leeth'.. d StriOuturile fae parte inte9ranta din dansu­ rile care 5e desfai?oara eu diferite oea­ zii. de regula. ari:ita Tiberiu Alexandru. 61. - -. 61. -- -:: _..

. ea Hicinc1 -arte din pa~iI pe care Viii ii exec1lta sarine1 -hIre sticlele ell tuica mat nOll )(>ste pa­ . pasi mai simp1i care permit dansatorilor sa se odihneasca si sa--:.!\Jeloc1ia are tempo : .-li a estc cea r'lin colectia noa<.j Pintea S1 dupa moartea haiducului a con­ '. Structura muzl­ eant dinamica tempou1ui invirtitei intrunesc calilatile oriqinaliUJtii S1 autenticitatii fn]­ clorului mClrammesean.. joacQ si striaa pe acest tempo. h. ~. introduc pin. !fa· uzi­ jen­ in­ bitl1 : de ! d­ mu­ este epte uile r in­ pro· nen· nsa­ >osi­ ase­ ~1a· :\'01­ .:..Hesc cuprind tro­ . Perechile danseaza la illcepnt lent de incalzire.- tri­ ne-­ I.7f1 .jn-200 !\'ftvL (optimea).lJUat lupta cu poterele grofilor. Pa'. Joclll Drur. PC melodic de indrtita. d.arbl!. lnvirtita este ioe mixt de virtuozitate cu hattii tropotite din picioare pe care Ie exe­ catii Miatul in dreapta sf stinqa felef in timp ce aceasta se plimba us or si plutit san se roleste pe tfOpotita in jurll] . . este specia fokJoric8 cca . de butut din palm. cind moa~a satului isi adunii llepoatele. bihbllle"cu 1'.. Jocu1 lui ':iIi fiind solistic fiecare interpret barbat -ieidecum femeie C11m afirma Bela Barl6k) ':.1 tn difcrite forme are ro] prerlominalli. biHatului in ritm contrapunctic (imitatul rDtiJor de tren sau a modi) in zona Borsa . j()f:ul hi Viii (jo('ul dracl1hli) R~rhdt0<'Cll a~a 2. JOC111 lui ViIi Vili a ramas crcelindo. Printre celu­ ]e ritmice ale bat1Hlor baiatului sint frec­ . ::::1L s(!\rituri si tropotitu] specific ell stri­ -"tl1ri. d. sirba (I.umitli constructie ritmicli in care dohmia­ ". c.iitati de lnnoire.. c.-identa ritlill1l n10r~llllli r1C' trcll care <. Feciorescll..: c. falll de jllpinit~ r Grphlll nn si fae . Pintenii cei mai frumor.oml eoa· ob­ in lodii fol­ i ra­ \ll a1 ~()ria 'c.De sarH.:neste mai bine dupa tehnica personal a. Se aseamana ell jocul ursului '-.'ente eele de tip anapestic pe .. uneori si pa5ii fetei capata accente si atund se scoa­ te clar in e.trinilor.i fac c]ai (lin fln ! . strucLura ritmko-motivicd. iar stilul local se face si mai evident in aceasta sinte­ Zd dintre cele doua zone. 180-200 I\. -'xu] (>ste numal rie barbati. B(irbiJ~ j ..a.1 la Bar­ batesC'.("...'i\-ace cu multiple posi­ _.telor se executa de fapt ca si jocu! miresei.:: 'J" ct. De invirtit De tropotit Dc baut 1n cere De striqat in cerc Jurelu] (Ciurela) .i sint execu­ ·i3.ocu]lli culeasa din Bllclesti de la -'nrmatoarea Tnporan Ana de 58 de ani (mc­ . ~.cioriIor din \faramurE'S si are diferitc de· ':miri -.'i in comuna Ieud. c.i faca uneJe comunicari.iii dansului b~rhi..--... UrmeaZB c1ansul proprill-zis c1inamic ~i eu pasi complkati.!)c ob­ sen-a 0 inlerferenta mai mare cu jo­ (:uri1e moldovene~ti. optima. h.ilor f.ustine d\ pentm meloc1iile de dans " Ilrlita" si ". La joe participa barbati trecuti :e 40 de ani. ('. Dlim mai ios sub forma rlocumcntara ~'~iClatlHa . !ntr-arle"-ar ca in cere prin casa femeile.'l:e. dnd poporu11up­ :a eu arma tn mlna impotriva asupriril.le]e atunci cind obose~te mi­ reasa.. e. de ~arit Sirba e'>to un joe de laraa circulatie in t"atd tara 5i so joaca ~i III Maramure~ in va­ lori de patrime.'alori mici de 2 saisprezecimi r.-. apoi din nou lent.. ('ste "arianta sir­ hel in Irel ciocanc. la boteginne. 0 p\ltem intilni ca joe ne barbati sau clliar mixt.elor" "Joeul rlnl)telor" "a nepoaLc!or" rum am sratal.\ habelor 1a botegiune" "Dc baut a nen:>s\.~1inca flirli a rasturna vreuna..eenU! in partea I batliile pe care Ie sta­ . tn partea a II-a a jocului asisUlm 1a ~)a!i>i tropol...>if:' jOClli lura rica 11 is­ ~i rca­ u-Ie )atc ale. :ar partea a II-a a joculUi este aeeeasi pre­ :·:tinrleni in zona Maramure~ului.tesc al ba. ului be~..iti pe care ii inUlnim 1a inceputul Indrtitei cit . kci ore<"C\1 r1.ltrinescn desi in zona Viseu melodia Ja .~ie. . sail ciliar 3.Jocuri femeiesH a. Ortacul "-ili ave a obiceiul ca ]a petreceri sa joace :-:e unu1 singur printre stic1ele de vin ori . in cere Cll bra­ :-2:1' pe tllneri si in linie.tni): ::':riqa Viii clc pc fune ! Hai mindra ell -:ne-n lume ! Striqa Vi1i (le pe sfoara I -:":a1 mlndrli Cll mine-n tarli ! AuzIt-am ViIi ':.e hate in lllvirtituri.. Bart6k <. pinleni eu sarituri mari spre c1reClpta " stinqa precum Si bat2ii din palme pc 0 :::. l. acest joc contine ca :igura ritmica de baza formula punctata :'lnoscntli. SCllrta..J ocuri barbiitrsti a. Jocurl mixte n. Jocul babelor sau a1 nepoatelor la carc se referea Bartok in col€'ctia sa llU este altce\' a dec-it YC'ritabillll obieei "Strinsul n0poate­ lor" de pe Tza. Bl1trinii po\'estesc :a-si amintesc de striglituri ramase de pe ":emea lui Pintea Viteazll. batrincscu san a i11o:.[\f.eLl J hiHrinil or este alta dedt ced de bar­ 1:(':-.e ! C1H vMba si despre mine! Dar nu-s ~"d (le illnln ! Grehlll c. .Joe fcciores('". :. 11 jaaed si dru:. Batrinescul sau Batrineasca este j ocnI ~.i 0 optime. :ciorica cea ll1ai . 3.

Ea .te sa reprocillcll pilliPllii !.pirl'i popoml dill acest colt nordic de tara rom&neasdL 4. la mijloc se intilne5te cu cealaltli fata Cll care se poate roti san nu. '\ fixte : . Jocuri preluate a. ? Dermanentei noastre pe aeeste meleaqun. in zona eonslruetia jocului este alta (ledt in ~Iuntenia." ponturilor ardelene)ti pe formule ritmice trisilabice de tip anapestic: b. ea "intre felurile .80 tesc" ~i "De taut" ace:. Ficcare 50list so strc­ duie<. In Sapi!1\a dl1. tempo = 130--150 M~1.'echi.'a plin.'a contribui credem la cunoas­ terea $i mai amilnnntita a cintecului nostrn popular. BarMte~ti: Ardelenescu cu ponturi: B1Huta sau Calu­ semI: Coasa: Ciobanasul: Roata i Tirleses­ cuI. Influenta cea mal \a­ nitli este.~aza prb strigiUuri in CNC pnn casa: bAta] de palmi si de picioare deci 11ng8. asa cum afirmil Bartok. de 1a 1910 pina in prezcnt. Este foarte raspindit in zonele subcarpatice.:ara­ te si se danseaza dupa ele.ii bati:ii. dind 0 ima­ Cline certa despre eonceptia artisticil asU­ pra vietii. ceea ee creclem ca I-a si derutat pc folcloristul maqhiar. Iste perfect adevarat.) nu se poate face despar­ tire severa".) si melo­ cliile de hora mai noi (este yorba de yoca· lele de dans n.. El face parte din fondul traditional de jocuri moldovenesti aduse aict prin proeesul de circulatie.a. Este ade'.. In repertoriul obj~nui: de jocuri al satlllui Se Int11nea si dansu: amintit.a.n. muzicantul cinta 0 tnvirtita si din nou re­ "ine 1a Jurel.1 a medilllni unde trM(\~t(~ 5i ac.i timp expresia instinctiVi. Sint dansuri Mrba­ testi aduse in sat de peste 50 de ani proba­ bil de feciorii care facusera armata in alte parti ale tarii. a modului de a grndi si crea. Batuia oin palmi sau de bliut: eu toate ca acesle meloclii nu sint joeuri sail clansuri arle. la baiat aiunsa Se in\lrte5te in sens irwers. pe valea rlului Ila.ste aHHurata ~i melOOia. In acelasi timp fo1c10ml muzical de aiei prezinta S1 inerente aspecte innoitoare. tind numa! maramure~eana ~i a zonelor imediat invecinate.te 5ubqrllpe se den­ sebesc numai prill ritm Si nu in caractcr111 muzical". CioMna~ul poate fi intilnit jn doua ipos­ taze: Joe de barbati sau joc de perechi. apoi re­ . Din mi~carile "echil:­ Jui joe de . in abordarea unor genuri noi. m!sca.'inc la partener. Acest fond afirma totodata si di­ ferite grade de specificitate stilistica ce este dnd comuna intregului nostru folclor muzical.\lunel n-au mal ramas In varian­ ta de 1a ).\lul1clul din ~Iaramure}. si multe va­ riante.de dans de patru rlnduri cintate (ori strigate n. Barahoilll. ci~­ pului sau 1a paclure. dl1pa care aceasta alcarqa la biiiatul de vis-avis. Am llltilt1it ~j Ardelenesctll ca joe soli'­ tic ell mici nniatii. fiecare bliiat indrte fata oda­ fa. . batute eu sin­ eopa $i pintel1i In aer specific zollci 11oas­ t re cit si Ivfoldovei. in stilul de in­ ierpretare.:e c.. s-a obsenrat 0 eYolutie indiscutabiI grefaUl pe puternicul fond tra­ ditionaL e\-olutie in texte.anesti cIccit batliile. de la horea lunga pina la in­ treg repertoriul actual. a horei maramuresenc. Alunelul din Maramure~: Satni ~ilnest: nesti. dar la oriqine aces: te dansuri au melodii eu ritmica-tempo SI earacterislici melodice deosebite cn 0 for­ mnJa specinea de sfirsit de frazel.lerea \"ieW materiale 5i spi­ rituale a maramuresenilor.pa cc fatfl a faeut cite. pasii fiinc influentati de jocllrile locale. asa cum se po ate 'I.rat cli 0 melodie de bant poate fi clll lata mai repede si poate Ii transformata in TnvirUUi. 1mbbate cu elemente coregrafice. Culegerea de fata constituie un docu­ ment in cunoa:. Aceasta afirmatie cstc numai 11l parte adevarata. tempo-til fiincl acela5i. a dan Sll­ lui molcloyenesc care s-a ineetaten it repede 111 hora satului.'oluthre din cadrul ge­ nurilor .blhi de 1a un baiat Ia altul. Denumirea arata ea apartinlnd vechiului repertoriu pastoresc cu versuri care pe 0 melodie simpllt insoteau jocul dnd lipsea fluierul ciobanu1ui. apartin aeestei catcgorii rlatorita caracle~'isticii ~ de . Jocul Ardelenese (ardele­ neste) se joadi de MrbatL ritmu1 de joe este eel cunoseut in tot Ardealul cu sau fa­ ra batai pe picior aiel 5e joaea cu figuri ]a[(1i 5i slirituri tempo 100--108 \:[\1.ll. era un pllternic centru coreqrafic. plus gestunle ntnllce. fUnd in acela:.-edea. Ardelcanca Rilehiteau(l (Roaia steIelor). Rata i PAduretul. Bat~ta este dans [recvent pe Valea Izei."edite de sLadiile e. pentru dl noi am qiisit bine separate melodii pentm fiecare. Osendoeul' Bihoreanca ca la P~Hrova. Jurelul (Ciurelal am ariHat ca se joacd pe doua linii atunci dnd sint mai nlulte pe­ rechi. cuprinzlnd eele 619 melodii la care se adaogi:\. sau cei pleeati la mUl1ca. Folclorul muzical este "in ea viata omului in continna miseare si transformare. Comparativ eu ceea ce s-a cules muzical din zon. dar nn aceeasi. Concluztt : Am putnt constata di pastrarea pina in zilele noastre a llnui important fond folclo­ ric muzical autohton de mare vechime se verifica in toate qenurile muzicale din Ma­ ramures. 4 Sal! 8. do­ .

de ciHre George Dima. s-a eonstitllit si Arhi\'a dE folclar a So­ cielatii Compozitorilor Romani. Brailoiu. precuDI ~i de inteleapta dorintade a pastra :. omului pelenta cerceUitorilor de '>pecialitate si-a de)\'edit rostn] Y. Breazul. loan ~icola $i altii. G.0110ra au dobindit 0 l''(tindere :ji 0 utilizare lllai larna si prill parUle !loastre.e aici re.ii roadele nu doeu­ si spi­ nd cele lIte va­ cunoas­ : nostru ~ 0 ima­ Cd asu­ crea. 200 Cintece $i Doille san 100 Melodii de Jocurl din Ar­ deal. Cll rostul de a cereeta si transerie intreacja noa:-. lctiva a poporuI l o asHel de Inerare este ~i cartpa pe care 0 d\-em in tata. Gheor­ 911e Breazul. eu limpuL atributiile a<. Desig~lr. BreazuJ ~i avlnd 0 comisie prezidata rie Tiberiu Brec1iceanu. cmn '>lnt lucrarile 303 Colinde eu text . cinlecelE noas­ tre populare au dlpatat 0 raspinclire mai lar98.. a 'leaquri. suceedat ):1 anu] url1lstor de Sabin Dra­ goi. din lllai multe lOne."iunea ~i de in­ lri noi. Aehim Stoia. conclusa de C. ~ieolac Ursll.ta C()lllOara. GaniI ~lusicescu ~i Ion Vidu. G.i transmite peste \-eactIri ilcca<. $i al­ tpie.ica ce foldor ~i a a :. dnd mijloacelo de impri­ mart' '-. c]e\-enit apoi Institutul de Etnografie ~i Dialectologie. Gheorghe CUCll. penlru ca aeesta poate fi constatat din pare urge rea pauinilor ei..:i trehnie propagatintotrk'auna.solis­ stra­ ataile tmicc anea. im j prelent Tnslilutul de CerceUiri Elnologice 5i DialecloJo9ic0. ca D.istematica ~i In acest domeniu cultural. in 1 initiata de G. D. in anul 1928. ins a realizarea ei s-a conereHzat mai eu seama .:estor doua organisme au fast cal1C'entrate 1Il il1stitutul de Folclor. preeum si de eatro predecesorU aeestora. in care se cnvine sli amintim JHunele si ('ontributia unor muzicieni de frunte. A$8 se explica faptlll ea. do­ ~ul ge­ l 1a in­ 'u ceea 1910 I Ac1use de 1a sate $i prezentate in concerte pc scenele oraselor. llllllla! prin adllnarea si p~lstrarea folclorului din cliferite lOne ale tarii noastre.. de Sabil1Draqoi. iar ca membri G. lacob ~lure~eanu. Sabin Dragoi.PH' sflr'5itul secoluilli XIX ~i inceputul seeolului XX.. ci si prin publicarea lui pc j)arcur5nj aniloL lnlr-ul1 lei (1p mono~Falii ale unui anumit gen folcloric. Fire~t0 Cd 0 astfel de idee ~i llobil5 ciorilltCi a existat in toate limpurile Si manifestat in cliYerse feluri.-. pentru di ceea ee este fw­ !110S :. Gheorghe Ciobal1u.. Traian \!Mza.1 afirma ~ patru melo­ \'oca­ esp~ir- ina in foldo­ me se [n hla­ ~i cli­ .ustinutti Sf ell pa. mai ales eli folda­ . s-a treeul la 0 aetivitate . Kiriac. Tmediat dupl'i aceasta. Ilario'l Cod­ siu. Asa a luat fiinta Arhiva fonoqrafidi a ~1il1blerului\rtelor._-p 0 S TFAT Icieea de a consemna creatia dnonima a poporului a fost desigur generata de frumusetea lexlului poetic $i a melodiei. . ~-a tE:rnic d511uit :!ansul este arian­ fiind sin­ 11oas­ . sau ctlm este Incrarea Folclor muzical din Bihor.. de la sporaclicile notari Si annonizariale unoI' melodii populare. Fire~te Cd 0 \'olutic :1d tra­ astfel de oJ'9C:lnizare ~tijn\ifica. Emilia Comi~eL Elisabeta \101do\eanu.i me­ lodie. ajungindu-se astfel la crearea unor in~titutii de specialitate. ocul .lra co­ llloara falcloridi.i pli:icut mE-rita :. Tiberiu Brediceanu. de Traian MtUZ8. --_. com. L ine~ti. dar mal en seama dinir-o parcurgere dntaUL Sacotim insli necesar sa-i precizam anumite \-alente. IlU esle necesar sa-l prezclll8m continulul. $i 0 apreeierG c1eosebila si din partea fadarilor de inaltii cultura a nemii. a caror pilda si stradanie au fost urmate de Tiberiu Alexanclru. Kiriae. Constantin Brailoiu. aces tea clOUd fiind pll blicaie 5\1 b E'sricla [nsti tll t u lui de lolclor din Bueu­ re~ti.

car in specinl de Cd­ tre (loi nmzideni de mare pre<. desi 0 alta ]llcrare a lui Bart6k .i etl altii. care de mlllte ori sint considerate de prove!1ienti'l fo1clo­ rica.. "\e­ adnd inten\ia de a face 0 monoqrafie ampl~ si eli explieatiile coresplln7~itoare. ('olinde.i ric dntecul \"()Cal de dans. Sll b ti tlu 1 Volkmuslk der Rumanten von Maramure.liqill: Tiheriu Brediceanu si Bela Bartok. Ea cllprinde toa­ te qenurile foldorice exislente aici in prpzP'1!. a fost efectuata h lfll0.in merlin] si:ltesc.!.'azut lumina tiparului c1ecil abia In lD-37. de<. deci exista un precedent in ('olaborarea ell acest mUZlClan care. In primlll rhd. Bart6k da acolo .. plitrundere a spiritului fo]cloric.rcc:tat ~i de altii. ar:llnind hIr-un .c. toan Barlea.ta zona. Autorul ei a cules peste 800 melodiC pc parcursul a 14 ani.. Din totalul cJlltecelor imprimatE' pe benzi1e de maqnetofon a selectat pe eele mai interesante. probabil eele sugerate de folcloristul din zona. In 1913.. Renumitul compozitor '5i folclorist m Be!a Bart6k. cornpletinc! astfel si omisiunil(' predecesorilor amintiti. a fost posibil s~ pastrarea sau modifidirile iyite in te'xtu) Dlll7kal rw parcursu1 rleceniilor ce separ~ aceastfl colectie cte ceTe pretE-dentE'. cm:ine-se a grlH Si despre eel ee s-a oslrduit Intru realizarea ei~ pentru ca "aloarea unei lucrari indica ~i meritele Hiptuitornllli ei.faramures. aceac.ilie $i din propria lui marturisire. asa cum (.lir. merltn1 d~ a fl cea mal ('ompleta. balade ~i dansurL Desi aceasta colee~iet intitulata no Melodil pOpUlaTE:' TOma­ ne~ti din Maramure~.tra. Dupa aeeasta succinUi prezentare a lIllor aspecte esentiaJe {lin luerarea de fai~.-a­ loros.int facule' d1]pe\ criteriile arioptatr' lfl noi S1 de c~itre ccilaIti specialisti. Fata de colectii1e mention ate mai sus. cintece propriu-zise. oirectoru 1 $eolii generale de muzica din Si9helu "farmatiei. tntr-ade\'.. Ca metodolonie.ene si folosind uneori aceeasi informa­ tori ca si Brediceanu si Bart6k. c\ceasta l1Jnare I1lJ a fost in~. ci si prin tr-o adtndi.Cintece popora1e roma­ ne$ti din comltatul Bihor a fost tiparita la Rucuresti. secondat de 8cplasi folclori<.":e' fir('c. ea nu a .L mentionat mai sus. dovedita 1nsa nu numai prin culerrerea $i publiearea lui.pre fo1c1l"Jrnl !l1uzicaJ din \. fisc de ancheUt imprimarea rlirec­ tao pe feren . ClllE'oerea Iu i Bart6k a fost pn blicati'\ 1a "Hinch en.afara de folclorul copiilor <. obUninrl astfel nn material n11lzical autentic '3i . din jns~rcinarea . cunostea hine si limba lloa. pe linqa allelE'.\carl0T11ir:i 'Ro­ mane de la Bucure~ti. mai tineri. personate. dar a\-jml Si 1aClIl1(' de~ terminate de conceotii:e social-politice al(' epocii in care a lucrat. cercetind toate subzonele maratnllre!:. prezenta lucrare.. rf>71Jjla ca ea cuprinde aproapc loote (Tenmile 11l1l7icale din \{araml1rcs. Brediceanu avea 0 mare pasiune pentrll fol­ clorul nostru. prin grija '\cademiei Romane.iaramnres. ajungtnd sa complmti melodii originale. His'lnd la I) parte unele exemple mai putin caracteristice si ('xplicatiile ce intregul material ~.c in oricar(' formi:l ric cllltllra orali:l san crntata. Tn felul acesta. dntece de nunUL hocc!e. are.a tradusi'l si tipi'l­ rWi in Jimba romfma. completati in.a ::. DUPH cum 5e .rnl muzical din "faramnre~ a mai fast q.'olum mai multe doine. fapt CE' indid1 0 rlocumentare atenUi.i primele considera!ii 5tiintifice asupra folcloru­ lui arcstei 'lnnE'. in prezentarea folclorului muzic'al din aceasta zona. e]aborati:i profesoml Glworqhe Pop. 8utornl acestei ]lIcrari a folosit miiloacf>le morif'Tlle c.. Asa 5e explidi si faptn1 ea nn a cuprins In acest volum absolut toale qenurile muzicale existente in }.. 1n 19n. Din rE'latilri1e eela:' Ce all rerceta~ lucrarea lui Barl6k tiparita ]a "iii I1ch'211 . fOrll111lind 11nele teze \'a1abile ~i asta7i.pcci­ fiee ('uleqerilor folc1oricc: henzi magne~ice. 111 1923. Pc lingl1 pasiunea de cu­ l . Tiberiu Breoiceanu a cutT('!ierat si aceasHI lOna. Brediceanu s-a limitat doar la eercetarea a 18 sate. a ceJcctat de ase­ l'l1enea.

impreuna cn orchestra :)cmhi".i do\eclesle . elIte reqiulli din tara noastril. at in privln!a a!egerii ~i a interpretdrii pronramului Inuzical.>i (1] \nsamblul folcloric .orul G:lcorghe Pop estc '. ca text ~i mE'Jodie. dar ace<. lUI nurnai in IOl1d lJl1de aclin'aza ci ~i . c1in ace. sau prin realildrc." unoI' programe artbtice (ell cO~ltinnt folcloricl.· [ollica IX' care () conduce.i datinile mararnurc<.dupa cum nici petala incloiUi la 0 floare llll-i schil1lDa parfumul . aspec!e dhcutabile. dr.>i sp!endoarea. (.inloLC:eanna pricepen:'d <..i ccnl1m.1rii acthitatilor artistice ale formaliilor ell care lllcreilza.("Jr'l Ii.. profe':. ce contine.>1 harnicia.' hfltare.. lOAN !>ERI'EZI Consen'aloru] de muzicd "Ciprian Porumbescu" Bncuresti .>elle.. prel(~nla lucrare consliluic nn docUJ11c:nt de cllllllr(i rOnJ(lllea'iCd de mare \aloare. ell astfel de glndurl ne exprimam pre(uirea ~i cin<.>1 un neclr'}c ')"­ paqaLor ~i \alorifica!. ~i chiar pe-.r(.Ul'.a$i ora<.1 [ormajia . re~Jblrul \'C)Cal dificil al unor melodiL sall arlHlHa prea incarcata a altord. )tiintitice pri\'itoare Ja foklorLl! .te hotan:-. uni'\'.tirea em'enila autorului prezentei lllcrari. d(' pildi. cit 5i a coorrj(m.tea llu scad \'aloarea ei in ansamblu.\lll~jlnt:]U" a Casei pionimiior elin S:· rjhelll \larma\icL prcculll <..\idrd" al Casci ell' cuE~. Prin lot.. prCCU!1l $1 factorilor de cullurci carl' au sprijillit lipdrirea eL Prof.or al (lc('stuia. auloru] l.:.. preclIJ1l 5i din explicatiile inso\iloare.. " leqator a1 folclorulu i mUlled]. Prin rderate :. ('Me Ya conlribni ~i mai mult li) ra~­ plndirea frumoaselor cilltece maralllIIre'jclH~ln tara noaslrCi ~i pestE. VOl' fi exL"linc1 In aceasta lucrare ~i lmelt.

-

lV)IZn~

~Ol)lO:J

30 VI1)310)

SISTEMUL OBICEIURILOR

..
~
'.

-

-

­

--­

• ~-ti
~-~

.... - ­ :. -,
~

..

-----­

87 ---------.­

CICLUL~

VIETII •

Repertor iu I copiilor

1. NUMARATOARE
tIIr':; ::: '6/25!3

.P= 280
{j

Inf SidfJu /ieana-l! ant J dec. 1975 POlenile 12ei

nu:

2. NUMARATOARE
w:; 816/2497
lof Bobocea Vos!ie-?7 Oni J dec i9?5

J! ­ 260

- SCI/!
0;'[1

Poieniie

V/Cl.

In

DOUG trinuri

Au I.init sa stingd caS(l Pompieri de 10 fk;cQU

(H.'€'lasi timp ce mO(1Hl SE' ciocnea Pompieri df' 10 Banea.';(l

mdea

Au aprjlls,o

.,1

mai rau

La rn;Il€-fI frunle selie thm sutd lei

Hi

iei

pa

cine IIrei.

1 VINE PLOAIA

Nag. B16/2509

-180; J= 90

inf lJofon Maria .J7 ani ] dec 1975 fzei

!Ii

/;;e,,"})/

_:n' -- "e

----- 88 -----------~----------~-------------------------------

4. MELe, MELe
Mag. B1612505

Inf Sidau Ileana -11 ani J dec. 1975 Polenile lzef

co- do

bele

JeOd

Ji 1; ,

DJ
'

1-01 d8 ';~ol ba7'-01

Ie

a

- reD'l; vechl

- Ie - Ie

Hag.

~

1412190

5. cfRTi. CiRTI, VRANIT• A ••

~f7~]cc-t211
-;It
"

.P= 208 ; J :: 104
.- ce
do!

Allegretto

In! Herbl/ Anufa -62 ani marfle 1971. . Vodu Izei

elr - Il
17,";} -

vra

/71 - /::;

J

;778

{J-C}. 1 -

0.1

Pt/I

de

/rih du ..

cea

n-:"9

Ca HOi

Oei mil .m/ e pas Ie Pe'la H/ Ie

ma· ma rnea
0 - i Ie
va i-Ie.

6.ANE LI PANE

B 1612501
In! Florea Gavrilo 11 an 3 dec. 1975 Poienile Izef

Z iN PIETRICELE
NUMARATOARE
M~

B lJI529

D1t~~F--.---,-±~~:~---t-~ '1lTI$r~~--J--~ JT#-;f ~ ~ ~
v

)~252;

Allegro

In!. Te/epfean Heana 18 C.­ februarie 19'1'J Vadu lzef

.J =126

-

/a lie - bt.-, - /7u la . - 1/01 ______ .
/7e-/78 J'U

E=j

Jlru-/li

in.. - am .Jor P6l.. d0' Ca- lu -.>V

Ie

/7e

-- /7/1

,

eel bgr-

Jus pc1 n8 do U,9 zec c5 Iu - /0 Ie d pa re-,:::= Jus pa ~77t /7;} /7{} - /77Cl ze - e

m?·

/7)1

bU-/7/ le __ r( /e /7//7·-ca-o-v8z_

'--­

=1
.

89 - - - ­

8. BUBURUzA RUZA
-::; B 16/2504

.,110 Be ~ ~~ ~ .~ . ?6 I E.. f:+SEt . a=d1i~.~. .~ . =$t-4=. .---=.= ________.___.____ _ . .'.~ . ~.~==-~. ~ ~. -.-~-=:lI
It

In! Sidau Ileana, Fiorea Gavrilli-ll ani ] dec. 1975 Poienile fzei

bu-

ru -

za

de

/ zbu-ra

A

co - 10 m-Ol

In-su- re;

9. CUCIUMALU MANU

,,:::: 815/2318

*H
--

~~-280;.J 140

II: J =;:=~~
ma - lu JIJ-jl/l7 jJler-dul J'u CuClu-

~

~
1778 -

fnt Dunca faana-ll ani ]0 noiemb.1975 feud

~
nu
nu

)-/.

~

me;

51 J

In 9(oa
1-0

flal

cu

m/

du ....

!u
lU,

10. DU"TE DEAL DUPA DEAL

to::; B 15/llJ
;- 224;.1:: 112

Int Hachima Maria-Nani; Trifai Ioano-14 ani;Brumar Ana-II. ani; Ungur Vaslle-!4 ani,Munfean Iaon-14 ani 16 noiemb, 1975 - Bofiza

"
_ _ _ .i'

t=?i2lt.Jl[J.J=fJ }=~~1=1
du taL mar- pc:

'!.

dec;l_ deal -ll Ca-s mal mul - Ie
2(

[Ju - Ie

na.

pa

ghl - 0

deaL._ Ie ce- Ie

h'a/7-jt-rt

pa/7-t­ fe.

11. LUNA NOUA, CRAI NOU

•.:; B1'5/120
idem-IO

,; =110

LU-l7if 170 -

ua

CreH

nou

ne-al 2 JT ­ 17;:)-­

JT- ;7;)

sii ne

.= ,-­
'3
.,.. 871/2498

12. PITlGAIE GAlE
I

1

~Oder~t~ . ..Lt;. ~'= 200, .1- 100J5L~: § J-=ii-'=A=-+'BE ~r3 r= -=$c-~ :x-.~. ~
if g II'." ] ~ f . ~JL. . _,
,....., .
§t. --

Inf.B6butlloan-]8anl
100.1974
Vodu lzei

,:::"=':'_

- __ •

.

-

___ ' ______, _

It

Ii,; - II - 9;:) Ce !fUCI Tn

Ie
fl -

98 - Ie

tin

pI -

dor de

92 oa

Ie Ie'

Jt. u '[) ne Po - PC} Ou - ',08

J!'

U

I7U I7U

de-a! /au

de-d/ meu

8e-

Durn- ne-ziiu!

dal

g/7eu
ca pu mneu

13. LA SCALDAT
Nay. B il /2507
lleajj~J ~,-:8 eni

197'r

(/ .­ ne

14. LA PIER DEREA UNUI OBIECT
Nag B I] /250]

IOC ­

15. LA PlOAIE
,Mag B 74 ifflZ Allegr'o }J:: 280; ,,L 140
JOt

JOIl
liHlrti!3

·25.?1il 1974

Vaali lzei

m¥1~t~~I~i~~'~ff~~j:-j}I:l:~
@)

---'-"-

-----"

,
91

1

16. LA BUBURUZA

Mog. 8 11, /2196
Allegro

)::232;.) =116
,.........-..,

Inf Herbi! Anura-52 ani aprilie 197t. Val/U Izei

ru

za

Ju

Ie

ma-n

dj

ru -

fa

- ru

2.'8

ru

ru

-

tao

1Z LA LUNA

Mag 81/,/2185

Inl Herbi! Anu!ii-62 ant
febr. 1971, Vadu Izei

no -

ua
t/

lu

no

ua

Lu - nil

no -

ua

eral in

dj

I!)

Te-a/ vo - If

pe

ne

Vo -

Ie - rna

JI

pe

m!

ne

=--~ -- -J
--:- :j

18. COLINDA DE COPII

In!. Tomo/ago Gheorghe
Mag. 11 / J5
=100

a lui Alo-I,J ani aprilie 1977 V/~eul de los

19. DIN· PALME

Mag 813/561,
Inf 86buti loan- J8 ani febr. 197t.

Vadu lzel

frl/-mos fru-mos

II - .re - be

A

na ca

/7t, ca

rum-ba hlm--ba - sa .

j

J

/7al.ra -Ie :11 J: 5rlu de .PU CTntecul de leagan 22. II -. PUIU MAMII Hag. 21.1= 60 be fe. ~m ~ 1 mal pal r . 1970 e_ r rI tu Jcoa -Ie pa dm re -. Chiralexa doamne eifj carbuni 1n vatTa Autia pe1itori 1a lata Chiralexa doamne.~/ Iv lu MI. HAIA.Ie . i7J Ir r 12 r r ba . HAIA.va li-n c.Florea Haricuta-25 ani ]0 noiemb.. J~ a r::::"1 J J Ii u Inf Tomoiaga Gheorghe a lui Alo . BABETE Hog 11/1 £~! J)?lzr u .. cu - ~ I ~ ~ 1 0 nu - lUi fa Ie ca -pu dom-I7U lUi. -.. (u un r F I j-. Chiralexa doamne Cite pe ne pe COCO$ AUtio coconi burduho!Ji Chiralexa doamne..717 pfeaf.ra-a xa doam-ne Chha1exa doamne -Grhl de primaVQra In pod ~l·nCQmaTii $i pa pteatra·afaTa. CHIRALEXA Hag.j­ Chiralexa doamne Cili ciirbuni in vatiC'! Atltia petitori 1a iota Chiralexa doamne.82 or aprilie 1971 VIJeul de Jos pFJ C/7/..be fe.. 3a - Rar . pn-ma . 1975 leud /171 Pi na jor . Chindri:. -. Cu. [u cu - Ii - Iv 08 nil Ie Cd -. B 15/2]1] Moderato }J= 150 Inf Plesu Anufo-20 ani. 17 /25 Recitind J::68 Inf. Braicu Virvara.4J ani Viseul de los ' aug. . Hario-20 ani.92 --~--------------~------------~--------------------------- 20.r F F fJ I r r F Irl~£]g cu cu cu un It r I j r FJ I r r I j F FJ I r r.

..IJ ew 'e e-e e .e (U II' .e 'e ­ 'e 'e e llw-ew 17( -fld 'e - Ie e (e .waPI r C( I y [\$ F\$Bt OcL =<f OlDJdPOlAl 090Z 1 '1/ 8 'DOW NV9V31 30 J31NIJ "£Z - S6 ..Ot.ell (~ hit r f r (r ~# 86L =€( dPdddti !aZI allUalod 5L61 'lap [ IUD LI-DjnuV SnaJlad 'Iul ./O! -. JO...e II .e 'e .{ 'O!"H I If :Jt7d - e-u If Ujo e.el..flo' I! .11 I/o.r :lod e-u I 'r r c. d f .:J ap el.rE r~ <f r f I mo "r r t( I r .ieoo 'e e e e'-- e-e e . 8[5Z19/8 '{ioW HOSlnd 'VIVH 'VIVH "~Z r- t:: -­ l!iL/ FUi nl - fld Ie e e 'e .V t c( LI .fIW fe'UI is' I-:!f' . (.j dP Ifld el ../0/ nf- .(SIQ) los1U1Q DWDW m !WlOa [UllOa Iosn !WWa owow n:J (S!q) Ios!nd OfDI.

J! Rdlele din asia lume (bis) Stiu cd nu Je-am pl1S eu nume (his) DoinG.. Cd flaia pui de cerb Eu ell tine ma desmierd ati/a ti-oi hOlj Plna ce le-oi adurni...:}. Maguta I l!i~c6 -20 ani. te culca (bis) '. II] /(1 /(1 }a /a (bis) Va-.. HAIA... PUISOR ..soara. • -. Pascu Marifica a lui Steapan-25 ani Viseu! de 105 febr 7970 ha ..8 ani 30 nOlemb......1975 feud • /JU fla .... Dii-i ell mama $.. ..oara PJnd-j crel)te mc'iri... CiNTEC DE LEAGAN Mag. 1975 feud I' . Sa mai fae altu 10 rind Cd mama Mra de prunci 1 co nucu Mra nuci. ..ia /7.. 26. B 16/1676 Inf Balea Marie -79 ani 30 no/emb...Jar ..(1 lai... In!. VARIANTA I Mag_ B16/1106 Moderato jJ . . HAIA TU ILEA vezi l.... twia tu I ie{l Cd mama Ie-a /egana $-apoi haio pui:..>1 t-a lace scovcrgioard. daina fii doina (bis) M-o VQzut la mama dol (bis) U nu marii ~i unul }01 U I1U harnic lingd -noL 27 HAIA /HAIA.Jor .GNag 77/71..tY ..94 ..­ 25...!II ha !a -• Hoio..na-I I te rna n - .Id /fa la pu~ .5j rna dw:: (1 sec"w Sa te pot Vedf! imbl1nd ptitd de griu {i-oj fa Cd m(ln1a mere 10 moara . culc(i·te puiu mamii (bis) Nu te·am Idcut cu /iganii (bis) L ... .130 Inf Fforea Vasile Citetu-1.

_ .{' q8 ("'1 Ie.~·7 .. -}=!:ZO=. A ~:~~:~==~~'~J~I~i' r.o~I.-. bani $i mo.._.<~-.-~-g.los -==::::J ~ ! ::::::=::j :i~*~gL~1J .• ~C]S'".tj (1\/e._L_ J':"J: . -..L):! t_ -.... leud =m=~-- ::£I=*. { I . 'Jw._--. Clnd 0 io sa am tihnenJ6.-:. --~~-~ ~ .-~ --- ---~.?llU i-'o llni (Dis) "] u PUiWl 11 durni (bis) Pin.>.Ji=-_~:':~=. ..~U. hwtl.:._ ..~_•.1// LL ••.>i "d cireoptc r.I r'.~~?~~_::~c~11"i. .l.om prune de ('iupait De cinr 0" :): prdrddit p(.--Il<llP. Eu te Jeogan til now snfnn Haw. . ta! i 11£. .~ <.J ~~=:t-~:.f 'Ce"':~. w...~ ~ = m ~ I . f\ .:.. . 111-0 Jegdnat Nllma na!oc nu mi-o dot Clnd 0 io sa am nOrGe L-o Opal moica po [<Je. '".._.-_: "F "'R­ !J ..-=-~ __ :~3 ~ ~1 I --fIr./ 1"0 .---.:'qdno[ D~CU Ml!e·a~ I[iii .•3':8'~~'"--~--tc----~F_:!wL~.! ..nl/. Liul.:: eu f-/(lia hWci pui.'. I / I.. -. di_ .i:.'ciclnte)J~ lF3 '..~. '.)lSj Eu te JC(j<Jan :.:::-:kJ -t-~:::::=:-_ /..=: -­ I---~---w. "1 !/.-:f:+:-j~--~::'f·~~ ~a-~/'.-.fj (! II tau eJUi C L i1' ce 1116 foe jJ e'a btl tr) r LCUl-U . i lii/.~- /- c-a G/Il .-*·..(1 S. ~~:::=~t~=. PUIU MAMII . BAIA . -.-.~le '.-~~J. ~. ~ J-\ ~l In! 'C7(! 877/717 [v1odei UL'_) .~rCcf:~~~~t~!c'~~K~~~. . ~ ."f.7-=tiii-·--uJi'-=+~-::..1/ =~~=~=:=:±~=:..f~/ oor ~ -._~~_7~~. -Fa flO!(t JUlia $i-l dLL (L (bi.~}-i~~-::-El~·C-~~~~L~::f~=:::E~~==~~1-=~1t11t~~~ -=-. siu cit de supdrata Pruncu mamii rna desmeardd.Ii- tat SLlparat S6 Ii. J A.--~-#t.i po stiliga L)e~(J(J{~ f gas esc .~:=t.Jdf7I_. . ..'J '!filA t1..) .s} Pinfi iJ:. ..~.\fe/ica··]? ani dec. ..' ~_ "if I .1 (j . rl~{~ q!\IA.7} __ .h:~=---::... HAIA.-::~ -=r~~~2~l-~~::~. (i'e cue (.w.~ie FaiC} prunci casa-i pustie So. . Wl't:.'\. 7CJ70 Vfjf. PUIU MAMI .. . ¥. .8 . Sd L->uf1J Pi.t--=t=.~~:-==:-~:=':.-----.~ \J ~ !Ie Ie·· . . (ofs) t1pat-o n1aica-n pard (bis) o ce rn· tacut nln:l~.~~~~~~ ~ ~_t:~~~~Cc=t!-··.----~~~~. . HAIA.] mali$o[ jj 81 (bis) [bin he. :~~~..f " ?) iJ.. ·=!:.)c (bis) I I . ".". -.'~~---:'~"~---._ . •. -.-'.-----.95 28. 1ro . M-o iacut.:-J:~2':~::::.ii=I:_-q---.-~..::::I______ _=.:_ ' --=f=:-:--~t:w-E3 IL_..> ~------------~----. .w __u __ •• -r -_.1-1If. . ~C! : Inf Jus r: n AnutD··ZJ am 30 nO/8mb 7975 j)-~ J{~-.: . . ~ P'U'I'SOIJ .ler!!·· LL.~.1:f~~'f'dffE'i~:··~:~~-~~--M~~~:f:=~ . HA!A.1 uilJ d.---..~-.--------.·-l()cic"(:... 875/L. 3D.:'-'.-. :~nutc {] lUi J- .>r._ (.~-:-~~---.- .. pu. _... ".. 2q .rJ=~ ~.---. .

B241 1. . B 21.96 A _ 31.. j II Un lin-lin pui de domn Mult Ie leagan . /329 Moderato )= 140 .... cfn.____ t-a ma ma 170 n_'_ eFt i> J J vre8.tj l!.Ii r IJ !lu .18 ani ian. ~ • .71 t» Ie Andante )0118 • Inf.b J ! l j J. Birsan lteanii-25 ani ian.. HAIA LlN. II 1.faf mal I r F .g8 .J IIi Q E p IF g . 1975 B1rsana OJ Ala JJ .8( Ma-ma __ dnd!77-o Ie - ga- naL~_ Ma-ma_~crnd m-o /e ._J J1 @ ¢- tdtJ I k2i1 J) 4 G I J) !i.s-a plins (bis) DOTU de mine s-o prins (bis) De cind s-o prins la inima (bis) Nu mai am nici·o hodina .ra Cd-s micutd sd cresc mare (bis) S-o mlngli la supdrare (bis) I j) gu J j. Nici la prinz .5 ani iunie 1978 Sdpfnta 32. Mne-o cintat de dor .0 cin. Borodi Ilean6.si n-a1 somn Leganlndu-te pd tine Mull lucru mie·mi ramine. l S' . B 15/2372 Andante ) :120 Wi @~ ~ Inf..J. tal II 7Bf dlil ra mnj· 0 cln - 33. Si de iarna $i de vare De loamnd. MAMA CIND M-O LEGANAT Hag. ~ Ir p F /i/Ci -- cind r .LIN CU MAMA Hag. • ia r £1 hil178 _ __ P I~ J 1m cu ~ " U.si nici la dna. ~ Ii Ip Ei E Ii Ir F U. 1966 Birsana ~ § P fie.!7d:.0 ma de dor mne-o tat. de primavara Si din easel $i de-alara.liu pr ma de dar mne.ml . MAMA CIND M-O LEGANAT Hag. A w ~ • Inf Husar Ileana a Cionchi-1.. ma m-o~_ /e 9a . Si din easa $1 de-alara.

" .. !7a .40 ani dec.. 36. II da _ OUl CUI na - da__ /1 ~ 35.de-o Ie .. dUI_ 4 dui___"_ (/(J /10/ na _~ ca ___ ~ /' .! J/ ..7 CJ A 1 - CJ ~. I-a allot doina zjcjnd. i J. 001 LJUI '.. 4 J. /. 001 g.. II le-o g8 DiJ. B 71/726 Rar )= 128 Inf Bora Nas/oca a lui Con/rate. /.. . BOI ani Nag B74/ 2799 Allegretto )::216. 1970 Vi~eul de ios ~ IU - et I p . Tamas lIeana-24 ani ian. B lJ /7121 Lento J>= 125 t:'I In!. 001 *' I Jl J gJ H iTlil a Pu . 1976 ~ ~ @) j {}i=j) -pJs-l1 001. PUISOR • ::::::j Nag.Iu . D//}_ 71 '- 1ti. flol I j) J 4J j J I J. ~.pI ~@IJ. fTi!C=_-~.J=10B Idem-17 =$g J~nJI a.___ de un .. 001 -:J. DUI. A . /77a l71a Oal__ /la Cd___ CU /TId fe-o IT =t ~ ma (bis) Ie !}8 -- n8 /TId ~ I .mu ~ B OU!.~ iiiioo-" IW~ - :J /TId =t :11 r p r f. k I c[j " J71 :!@ I)) W J) J ] '.J {l1..] . HAIA. DUl.-.ra____ co . OCI. ~ J) J - //{} /uc ru 1~77/ /lld/ rj' mF' ne '''if @~ J1 J Du! dUl £lj JJ !7CJ - I J. LIN LIN.!- de_ co- -. . 97 34. DAI HAIUCA ~ &§ru?r @ 0 ~ @) Mag. cle~te mari~or. gu . I3S lj j) J Le !}B . NA DA BOI.i haiuca pUi~Ol Pina·..de-o Ie na./ld tIJdl lt4i J-=h$-h!§ DOl Bor~a fa /)il7 de un ..piI /TIIC L-a lasat rna-sa durnind $.nfn.du /1 ~~ lJ te j 4 pe J "" IJ Mulf 11l W I J) .h J Ie . --t ~.' ma dul !7CJ E CJ ~ d d a Dul cui na-dCJ lJt9 4: i j.'.

.}iiatl fiodini soare-11 dfUmu/ tau Si·Qscultafi cjniecul meu 5(1 te feci co bradu-n illunte Sd iii hamic $i CUllHn $i sa flU euno.................... .$tl Om co Pintea V itenzll.. ho/a........... BRAZILOR VA AOUNATI • Mag 2918 Lento. ia Mdmuca te·Q !egdnQ 38........~.. .. .Ii pe lw Haia... .... haia puiu mamii Nu te-am Meui eu /iganii HQia....:.. {Juiu mamii MO!.... PUW MAMII Mag B 7969 -Halo. Turcus f (aaree -::.li nec(!. Sa-ti lie W$U obraztr Pe bunici ....w Neeazu de fe-a-ncerca Pe bunici CQ-i in/reha...so te v [E' Mare cit-U TibJI".... haio...}ica a.......­ 37......~~~__~.___.. . haia.. i 98 .0 a{1l 7968 Dragomire~ti fJra Zl / (1:7 Brozilo( va adwwli Norilor va-npIQ!. poco ['ubo to #~ -134 in!...'...... HAIA.. HAIA... ........rn ~___.

-- Id /w - /(] /7c...._~~~-'~~~~~:+===j (TIe-un fc ClOF___________ [Jo /'iJ t: ~!l I I"~~~ . Mit ~'('. S-apol hala puiuJ momjj Cd rnd duc a secera Sf pita de grlu ti-oj fa Cd mama mere 10 mOGld S1 tj·a face scovcrgioard Cd md duc a sec era Hula haia tu IJea S-apoi haja puifjoQrd P1nd·j cre$te mdri$oQnl Hala haia pui de cell» Eu ell tine md dezmierd . .... ..5i-un fecior am doblndit.1' ~3 <7rn pe lu ~ ~=Jt~:..~!.co::. UNa r-r"r'·o"''''''·' /'~. . . ~ '".. ~ S-:J irn. HA lA.dPOI /Jd·.£:~~~'~q~J.:. 5/. TU ILEA VEZI 25 inf Pop ~ Mag.99 :~o ~~ ..:c.=iE~IE'~ i Am :.0 1/ (7!/~ ______ ~==-r~~~~p-.. .J J---' =-::J f.. 1. nani.:-.!'icr~~'"-. .) ~ n ~ !".{'?~. fJd - nI fJd--/7/ l7a -.a daca-a veni }'v1Qmuca J-a ciupai.~.-r F'" v itUPii£t. - I(] h..li eu un dOl Sa am pe lume-un fecior DOTU mt SaO lmpiinft . J-p? -~--t= JJEi=M I lie') la h. HAIA. Ale mama-un ieciOIa$ Dragu mamii ingero$ A./7/ .. vul eu 1.'. nani.32 ani 7958 Viseul de Jos #-f¥r~---F-l#1~ ~ ~] I @' 8 ®Jd ~plAW J.. 12 /Ie.~~~-=fi--"*=-'~-::=--==-jj .' -. :----=1 ~j L·Q-nf(i$<1-n scutec de in Si }·o adormi 1a s1n 40. F T ! - do b/'n dlf • Am Qvut :. nani... II /3420 Moderato _~: 140 Ana . ~ ~ t'\ In Mag 23/]:....-___ I re C/OI' ....ld pU-lul (TId-mil Nani. ~"u/J~)scu //{?DnO zaon/ 19SfJ Drcg[)mi'~?-?ti -.Si cWo Ii-of hOlf Find ce fe-oi adormi.· /(] /?a - /3 ha - ICJ k9 - rJ.~ ~ ~ i<.

./la-. 29/]1. .0 Lento.i L Pi /73--1 Sf ma/ m<5 ri Pt-.5/ mal m8 -.p*~_)) .61 Allegretto ()::110) ~ frjl7JriJtjr}J ~:--t~ .. FARA PRUNel CASA-I PUSTIE Mag. /fa ia ha-.b-+~i¥tt~··~~). B1]/1. 42.Jor. .100-------------------------------------------------------41..Id . D-a$d un pruncut drag Pentru el aCusd-m trag Pot.. ! ].1)8-1 5/ mal m. HAIA..J =tJ P/ -/ .p _ _~ ~===:E _.----.i - 8. pa Sa n·am prune de legdnat Mi-a$ trdi tot eu bUnat Sa n-am prune de eiupdit De dor m-a$ si prapadit De-a$i Ii cit de supdrata Pruneu mamiJ rna deslaM $1 zOQard din rnihurele Eu rld printre lderimele.. Ira I faf Ii) t... HAIA PUISOR • Hag.J~r)~JrT=~_~.@ cu biJ nat '+ II -"J. easa-. 1971.r/ ./9 17a--. Vodu Izei - ::( ~ • t .~~-==~~. poco rubato »::120 A Int Huban Ileana 26ani 1968 Dragofflire~ti f~~j@ .4~b=E~ -JF--·~.~_~~.=¥:-t~}~.·· . pus tie.''? flU fl de am /e 98 na)-3' 11/ a..i P/-od-i sl ma! m8. ~gj i lid-Ia ha.h Ha.. avea bani $.ri--(v: ____ . · .--2)l i1Y:~ lid fa pu-. ian.a flU - $)l 0 ru flU .-ri - I iQ.~ ~ . II De tiff I In! Visovan Harie -6J an.­ ~==-:31 -.fa D jdBl-.a pU.. mO$ie Fdrd prune.

:=~-:.! ~ I! '. iJ~~..-.. HAIA. Haia...?=S7ii§iB) co nul 5-0__ ._. EU TE -01 CRESTE . ~. FP --~ co - '~~ co ) si'.. ~~!: .:-=: '====F-§A -+-~ ::::j .JLJEit~=~llLliffi~~mJ4J 1 ._...Ii0~__~__~:~b~=-:-J:-~~=-"'~~~~. fe·o := -: ~'1J1C. t":'\ .~:4-FJ uF ~92 ~. * .e.__ . . -~ .~:::t.55 ani mar/Ie 1965 75ani l. halo cu mama Cd mama te-a Jegelna Si coconu s-a cuica Halo halo pui de pe$te Eu te-am fdcut. .L.(/ .h. ':.. EU TE -AM FACUT.. ~ --- -:. F 5- ! l~ "'-- j~ :..p. ~. -- ca ~-.. fa IU ==::=J ma mil.~i mel due 44. f!2~!} ---. (_fI ..I • -)~'. "". haia pui de cuc Eu te iegdn $1 mel duc $i rna fac slugel 10 cue Foc $i apa sel-/iaduc.. ~~ ~ · 0 _____ Int lust ·36 cor Mag 28/39 Wf) 7970 S'f'-"~~/11' u Rubato ) ..'-: .._- ~~§~1_t:' cui.. k J U ~ 3- ... ..__ ~ I "1 ..-~~- - n~soi' ~ Haia haia ell mama Haia hala eu mama Cd mama te-a Jegana Hoi eu mine pui de eue Hai eu mine pui de cue Eu te Jeagdn .. eu te-oj cre$te..--­ r:: J i l.--­ @ rl ))_J-= r:. /78 I a pu. haia $i-j dormi Pind mIni ce s-a fa zi Haia..1111 101 43.--~--.. . : : 1 1 8 ' u. J~ ~~=-P=f.-c---~ 'c:.' .}. _F==-=1\.' ) ~ .5/2601 GodJa PaJaga.r .i sf ~I ttf -~ /a._--r--.~~~~~.....-~ /1 ':. /t -----~-.. ~ . d:.j.."U ~~ Ji)11i~-. ~~ ..c ¥J -~-~ =: ill 5 3tJ 3:.-~'!~.IU ma iid . s. HAIA PUIU MAMII Mag B 1. . Cd _ _ _ _ _ 31 ct==-=== ~ --)- Haia. _t4 • (i~ti tJ r --~. ." :--.

~-'~/ ~ ~ =. ~..DE cue 1: :. '~f:~~~~~~~~~:..Lir.." ijrCJg7mfrestf :i:fj~:... e~ti beteagd ? j\.--... --• ..j ./ ."1 ~?f1 { his} 46.1l'..:. "d.ff~=~J! ..:.\> .•.24 ani mil! lie 1968 t r 1. . • --.~ :$ :(~.. .'1 i .i 'btllbotu mirat te-ntreabd tu Jemeie.'/ ~ ::y ~.1(ii Mrbate eu dreptate Nu-mi cata Jeacurj de moarte Cd am to la botejune $i-o 10 neveste nebune Plnd Loolalt-am petrecut ~perld ne-am Idcut L . BOTEJUNE DE FEMEI Int he "[aria . c'.a (bis) . ~'. ~1.'-~.

-'-'.:j . mli M1nce--te locu de trin Clnd eft. J.t. Hai Pleac4 trenu fuierind R4min mlndrele pllnglnd.. tt f"-· EJUNE In! 8' 16//44 ~ r­ " ~ 0' ~1 d. 1-7 A +-. ma.ll "/ C::J oS-am vCizut pa Si m-am dL!s~i i5.l Nag E7i/ IN CATANE COi.O/ c/.~.. 7971 Vi. Hai. ~.". gald sord Cd m-a~teaptd trenu-n gar4 t. StrigAturi: P6i Gald mamd. DE PETRECUT F 'd.. gol meri c1telin C1nd efti pJinut de c4tane Tu atuncia me.·J~l:j {bis} /In{J~ Repertoriui t:ctdnie instrum~id(J~~: t:T 48.:. Ii f~ -" ELOR ~~.. . ~t.------~-.---- W::J----. tare. .--.

n grddind $i cu 1acrimj te·Q$ uda $j-n armata.J Eu cdtana $1 cu strut $f mindra·j cu 1eganut Eu catana 1a-mpdrat Mlndra-i cu 1eagan 1a pat. HaL· IDth Urcd mlndra sus pe deal Sd vezi cum 1s militar.. I " " I • Hai.104 ----~---------------------------- 49. • ~ I i .Fr-=*c=-@=c~+~-=t21l !lj '90 .. stngotun: PO!?W SimlOn -]0 am nOiemb 7971 Viseu! de los " ~ i 4 ::::.. DE PETRECUT FECIORII IN ARMATA In!. zongura:[ovaci Marie-51 ani stngaturi: Pascu Simian a lui Sfeopau-30 ani .= In!. tarat. .prima~} contro:[ovaci loan-29ani. [ovaci Grigore -57 anl.febr 1977. mlii Sa mal seap din tine-odatd S6 port clop ell pana latd Cum I-am mai purtat odatii In catane n-am de mars Numa cu mindra pe $clS In cdtane daed-oi mere $i-acolo-s mlndrele mck l .. . Mindrd primavara zine NU-j ave parte de mine C-a ave parte armata Tirnacopu $i lopata.. . tarat Cavad Grigare-54 ani -prima:.. Cum md fugaresc gradatii Si tu te iubel>ti cU altii.Viseul de los . -• 50.0E MERS IN CATANIE Hag B 77 /29] IVlorCIO e • A " -­ 'I ~JiO---Et--~ . " Mai mlndrut viole pUnd Eu te·a$ r(1sddi.. nu te-a$ da. Cdtanie bldstamata Hai.

r)!? _ fLl s/ :spa i:l if. F/orea Vasile J Ci!C!u!U!-1.==--:±C:=! . .'~oflOneJe . 53.i mi-o fa /1111 ft"· .. 1a (bis) .? spa SpaId $i cdma$a mea Cd rdu oj catunii cu ea.1{)5 . tu .' . EU MA DUe MINDRA-N CAlANE In! l.)i 0 0 ia spa/d-n sdpuneJe (bis) Spaid $i came$a me maJ (bis) eu-care am hi/teit eu ie. fd il. la.. did­ -Y' ~ .. rd·mi' d ________ .51 SPd .rdelean loan-I) ani - ()l =180 ) r£:1.} 0~rJ-r} Cl:J /ie Tu I r­ t. (bis) $i trimite po stele (bis) Pd $uieru vlntului (bis) Ai la. Vadu IZe! ./ ­ febr 1971. .1-.'..flf'. EU MA DUe MINDRA-N CAlANE A - - ~ ":19< B 16 / 774 r : 140 Inf (urea Jaana a Petrea{)ulu' -65 ani..)i-oi jeJi-o eu cu jeJe. la.8 (In! 3D noiemc 1975 leud Eu :n'-I due rrl!!7 .- ­ In! Ardelean Maria.. ~~-==sFf=.< '- v ~~~-Fi=~~§-+~-=H==~?7:lf!~~~~JfiJF 1::3 r/i-mil Si _____ siJd-Ir-J ~t w Tu -~ ~~ Tu =ti----­ hal-ne.< 51. 5JJ / 2450 52.ITi.. EU MA Due MINDRA-N eAlANE Mog B 14 / 1894 (JJ:194) . spa}Q-n . la.'.U Ie uscd-n foe $1 jele (bis) De doru inimii mele (bis) Gatd-mi mamd cufdru (bis) Cd mi-o sosH ordinu (bis) Nu-mi pare rdu cd md due (bis) Pare-m rdu capS tiniir prune (bis) Gatd·mi mamd valiza (bis) Cd mi-i musai a pleca (bi:.'_I/ t _ ' rie.18 ani mar tie 7974 Vadu lze/ .. la. A • ~ Mag.'.

f. C:lf~ .iult!i-2J ani X' i!). ~~~#~.-­ -~---~-.. J§.. mdi leud (bis) Cd eu din tine md due (bis) . T" $i-mi spaN! camesa me (bis) Care-am hoJteit eLl ie (bis) Si mi-o spaJd-n idcrimioare (bis) Sj mne-o trimite pa stele.~-·=:~::~::':=~~..__ Eu md due mlndrd de-aeasd (bis) In cdtane nu 1a coasd.:-... - A "" """ /c!em·· 55 ~-p:~~ J=~tL~~.'// ~~. c-. "fiff-'--'. .~:~~~-'h... a si dor sao! saruti (bis) lot fuseD .""- r:1? 1 lO Si oatist(1 mea (b!Si p·om feciorit ell (...!- .~II . .i "ld .J!?:'~~---'--·.. (bis) Noapte bund.t. MA Due g 76/ Ji..~·. _____ . (Uhi ciopu dst eu :1'[[lQ strut {bis1 ~:nd ti . ------.-_. !1E~: ~ -sf :!:= -"-~ .. ~..~.: _ . ill ~"-:.~..:' l:a/~):.~t-~~+j· J) ~ W ca-/a..:<t~.<:.>~--- +Ti~. EU MA DUe. ~§k=~. .~ d' /·~EJ F'u '/'3 _ .ae . ::.=I~~:~·~·:~~::JT-+)~J~m~~. MINORA..Ai .{'mc 7975 .72". .. :-..r..::.(1." .'ii#-~--~~~~~~~ t in Cd - /::7 '7f: nu /a _ ~/D/ug.. - .~... (bis) 56..~~I~JE)"~.4nu!c (/ ~.t .:~. :."2Q:..~e-JO on: /TIOri'rf 7976 Stipirda .CAlANE !nt. Turda G'~forg.

.. nu la plug. (bis) 58.. v i~ ~. 57.~. EU MA DUe MINDRA.'- In catane.~.'" .. / ._. c!r-.--~....-.f iC H~~.-+... ["u..r..l· j ~~~'lU . '. --.":.t~===+-~~~~ ~./["'~'· . .8/":'7! nOlembJ975 feud -] MClg.~: ~ =-= -~-:. • A - .--~. mdi (bis) Eu md due mindrd-n cdtane (bis) Tu rdmii ~i spaJd haine (bis) Si Ie spaJa-n lacrdmele (bis) $1 Je uscd-n dor $1 jeJe.JI Tit .. f-~~-~==-~ r ?Et-~ Jr41·--~dt4==~:::r-.) fJ -~ '?7Drt!E -~.~-"'" - . B 1611869 Moderato jI:: ~7S /fai d:a c. t IVI ·111(' 'iV' '''RA~ 59."'" {ji..4 i Due Dunca VriSlle .._. EU MA Nag 815/2586 niH' '~~hlrR".noD A .. ~.< '_" -- ..~~' /. DIl-o spald-fl Mcromele (bis) $1-0 trimile-n jos pa steie (his) C-oi primi-o fil cu jeJe (bis) eu j""/.£' MOderato )J 180 -65 .:.-.5i-o trimite prin nOll Cu Jaerimi din och190ri . i$j..:! r.oi ldcrima (bis) Stit! cd·l de 1a draguta (bis) . .t.'::g!::-:::".r~ i'\ $.--~-~. •..'--."".-. .v ~.r/j rna due .'t.!'t f title i71ln - -/(j '--'>:7/-­ [5 ~j/ :_~1:7 r'!l U If! .1 L ... rnar!'!.' ~~'. ~.:--'-.r7in"'''~--. "'u UA b\.N CATANE f{.85 OnC£!.--'-.g Br/·2.~·il'."..----.----. ~.... Inf._-------.65 {Wi febr 1970 Vi~eul de los c" ~ ~ ~ ~~ ~.::::::.5t/ " '.. .... Nirja Narie a lui Purice .'_.~---::::r-~..-. =:J.

.­ 60. • Nu s. -. B 27/199J - A Inf Pe/reus ~tefan -36 ant --- .// _ 1-. MI N -I PANA CLOPULUI ORA /...fag..108 ..n easel Numa elopu mneu cu pand Sel !. muma mlnioasd Stiu cd nu.. A MNIRESI . Repertoriul nuntii Vocale -• A 61." 1/// J. f.Ii las nord.'­ "­ " L .DiN BATR!N! -0.. Numa cJopu mneu eu strut Clnd (i-a sl dor sd-l sdruti Numa clopu mneu eu strut Clnd Ii-a 81 dar sa-l sdruti..tii c-am pJecat eeltand.

.if if~\~ ..~-- nu z/ "- I7U mal ----- '$ tL jFjE-}l l.in +e it? J) j) Jj ] ~ff-rr~1r. __ _ L FlU . . he.. _ 17ff ~ . lEla. ~j) ~ ~ ~ ~-=iEjf ./-0 rJes-grd-U! Ie /Vu rn. /Ie.~ /1 poi nu mill mai. h7l m •• _ /7ii' pOI au mal mal 1"':\ Ga ('­ mnl. Ca La Da ·"l" .'fu lu /17e h .g !I-s zj /7U- rnai Ca ... -.~ I fun 5: fJ gra _ ~ UI - c.tur -.~--------.. ~- 7' llr." .. 1. =t! ..../Tid/ .9.-~---. [-. ~ :(> le :.. ~f r:-.. Jlj -t}-tj J:JL]2jF-m~~j)~-Jl }lk}l ]8 --.'"'..rca sa de~'d lTlU na ./1 .~.t /7// - ~ =j~~l%i~. .i r:-.n" "--.\> IF-s .----~--- ...:. .- --.-' f'.. f" . ~ rna! ___ D' d ntl" md . ' I/! " Z! . .t.c-jl =r ~ib=b . /lei hi! hit' ~ fJ)It2~~#4f#(T J5_~p Ai du du du i SI lar ·-·)25 1 f-a do -.> /11/ 1> ~ [:.7:: /7" II. . rna-" [. ~ -==r=m ..: Ll _ ~ ~~~ _~~:.ru lui __ _ . -. hti h)~: --___ _ ---~.-----.-.~ . ra tKJ.109--­ ::= ~1=JF1-~~~-t:' ~ :i '~7 j. ~ tf/el _ _ _ ---------"-----.11_ -_ /71/ ___.

62 or.: eel i// - fu flu-i_ a . /a ma-ma d-Il'-o-da-IJ:---_ Z!i hfi __ /7/'.ru-Iu/_ lllli71 . . b . I Jlar ) 4 du ..re aJ -Ia mai. 62. ~ - p-a do. HORE DIN GRUMAZ ..i l !IF f !If)-cijp np ~ · du.A STEAGULUI LA MIRE­ In! Herbll Anuta.110---------------------------------------------------------­ f/ jJ ]l ]l Jl JJ Jl J2 Jl ill ri .I.rea . $.sa pI iar dui mal .' __ lui' hi. Jan -• 7974 Vadu lze! - .[ea l u i _ ~~: . OUI mm . r.Va .ro eu la vre-. flu -mal mh.i du I hii ill! [U'­ J -O-i r du.

:iL·-q G 453 . . Nu -rna :7irna... hU. -4. --..t1~ ~ i . .~I ::2::3 /111. hil.-fll . $i doina. hii..~'~-~.c.::j.J 7"--' ~ mai Cd Mni-rca-sJ .-. hi!.. numa mdl Pdi c1nd 1i si mai supdratd Hii. LA MNIREASA Hog B 201673 Molto rubato) ll4 =­ .:.:-'--'.-~ -) jl <. hii..: 1.__ :i: :ac--.. ~ :-­ ~ '-- - '--­ In grddind dupd ceapd Ai pdl nu mai ni mw HU. hii ii=== -i '" §I Gurita mlndra.: rc:::--" . hU. .___ " . Mi'_ "..' '" . hil.-::::. . . .." Inf Stan j/eanj-40 am apo/lf' 1965 (i::: ~ " =l :i.' h" II pri I"":'> ] . == ~ lUI' .. ­ --~.t~~~r-·':i€" .. //ii. hU. 'f~u::c:tT~=H ~i'-"-._~-A.. hii..t....---~---------- 111 ..­ . hit Hai numa-ni mdi.----. hli.' _ fJ( ... numa-ni mcii. ~'-"'. Cd ~i fa mdta clteodotd Hdi.~"C' ~-.. "'~ -­ ~- -..'-' . C' _ 1/1 W rna Sij Cli hit' __ . hii. hii.•. f1U rna -. I iii! HiI. . hU. ::2 63. hli numa mdi La I1ntind dupd apd Hil. hU. h1i. hit.: iia '----~ . Sap/ilIa hit 7~ -- .

6B.Q sa mti dai Stiu co lI-aJ mai mere-n raf Nu-i bai mama cd ma vinzi . voce SI zongo'· dec197S. .$i nu Ii-I-oi do mai multo Hai mama sa rna petreci (bis) Batdr uJita rna treci (bis) - 7 .20 ani lunie 1976 leordina 1 • [e g/f?­ . (bis) 69.3 r r: lti . AM TRIMIS MAICUjA CARTE LA MIREASA ORFAN/\. ___ _ • MnireSLlCQ JIIindrQ e$ti lV-ai oglindd sa te vezl Sd te vezi cum e$ti gatata AJtu IHIi si suporatd..'. Urda Marisea . Hag B .mos raspuns (bis) Sd md pregdtesc de dus (bis) Cd de unde-i ie culcatQ (bis) Nu sd·ntoarna niciodatd..lffC -- .J./1124 Moderato 160 fnt.'fr.ROZC. J>:.:':-:~~ "f-~' • ~ ?t~p~p~f~~~~?l -t=~~J fi~-[]~' " /-.! i.. I Nag B 20/1782 Moderato &# ~ pJ"_~\~-¥ic:cf~-fc:¥~-~~~j FrljfJ ?f:.itiu cd dOTU nu-J cuprinzi Doml de J-aj cdpdta (bis) N-o trebuit a rna da (bis) Da mdmucd te-aj temul (bis) C-oi zlni dupa-mprumut . Nu-i lJai rl!Wll.11..rnitS Pd aT/po vlnui tn fundu pdmmti11ui (bis) Carte alba CG vie (bis) La mine Ja cunume (bis) Carte aJM scrisd-n pJic (bis) Sa vie numai de elf (bis) • so C-am 0 floare de-aJbi$or (bis) eu care asti'izi ma-nsor (bis) Mama mni-o tri. ludoroviCi !1rma-J8 ani. MNIREASA DIN DOl PARINTI . 160 Tudorov/ci N:CuiC!-20 COil voce :.

·j-{ .0 D c' [·ldi m're CQ $i-un bujar (bi8) Amor e$ti In:jeldtor (bis) e-ai zlni cu minciuna (bis) 5i m-oi ceJuil vara (bis) PC.. ~. '­ t~= ~ (* r. ·~=L~~.J '':!/ ~...-/ j it-. / . J"iJ--j . (bis) 71. '=.-. .i'.=:±. ~ ".I »: 145 r:.. drum (bis) Fald buna de neam mare (bis) C'u qrddindl1ngd vale..'--~ *Fj J ill I .67 ani 26 noiemb. cu-:' flU . I-" flt3 . I' -~~/ .:-.. MIRESUcA CU CUNUNA . ~ --.~r-> -e.:iir----' .­ 70.&:::*=l-+=g j~¥ksc:::-:i~i~ . --..'fr '.ma-fl . =E...-/ U ~I/ ~ ~ -. ce paartd te-ai intrat (bis) Fold bund (i-ai fuat (bis) Fota bund de neam bun (bis) Cu Qiddind lingO...di cu Mi ..?2 ~MOderQtG ~ »=135 CU flU fla ca inf Trifoi Maria . j)~~.....::1 :!-:':::'~::':~l 7i -. 7975 Bofiza . -.:i..U 1_ .. :-:.=t.::::-T.. n* ! _./ it/. ...tli· rf' f ...10cJerot 0 1 r--l. piiml de supdrdri (bis) Miresucd dupd tine (bis) Pare-i rdu la oricine (bis) Mireasd. .su cu ___ &0.~ . mire/e tdu (bis) La multe Ie pare rdu (bis) Si la-Ii mireasd cununa 0 dd de-a roUta Pin grddina mUle-ta (bis) Unde-a sta cununa-fl loc (bis) Sd rasaie busuioc (bis) una Jetele or juca (bis) Tu 1i sta ~i-i legdna (bis) S-apoi daina ~i daina Si iara daina daina.' ..(f'lj..-L·~r-it·..-o ..fla I II ~ Cd-i legatd cu curele (bis) -Si-i plind de dor !Ii Jele (bis) Si·i lcgatd cu Jegdri (bis) :)i-....-"-d-"iP-1i6r~ '/--:a I~ ..-- i IJ..r"l/Y.--::t.---.. r' ~~ "j} 1$-7' I ~:'j. ' ' ~.:. O..-::- )r": .115 .__. -:J'lJ ..: . .I ---- ~ "i J J ''''... MAl MIRE MNIREASA TA /rj.>J ~ 25/ SRI..__ :::.. ~.:i· II 1'.-. '-.0' < ". ~ J J) I j) 41J l) J I J 1))1 bJ I. J) .j 'i' 2 15/ 6..Lib flO'. bu - na _ '"' I - f7! ..:/a/ [/1/ 'P i-:-Ji ~ ~+f -.'if .=:'=====-~-::::=l==~-:~--:--==:::::~~-::l~-:::~=<:':·· J) 1 :t=±l==~~~ff~=-_L.Ie .f. . ~ ':e IJ wi}) J] IJ £j ~ (111 .. su ..rpa -__ .

.WLr==F~~~= ca . Jt ie via I J. . B 18/1417 int Costin Viore{ .r-a roni re st Sa ho .t G .rim__ l7o - ra __ mni -.re ..rea . t.pi! II 17E:' Lento)1= 108 SarDsau su Pa re-i ___ (au /8 oa -.116-----------------------------------------------------------­ 72. la I .24 c· dec 1975 ±. C-au ramas nemdlitate (bis) Si unde-o sta cunu. F4 g1l ercl· ·b4 @ WAll $ € ii ~.j Ff CDr-nu me .re .lu Mln-dru_ sa-Ii sf .---+-+. ~·lO J) J g lvIi-ie rafl __ Ifl cor. . .s/. 7975 Poienile lzef ~ =$J .b l'I~ Moderato . .~¥----~-lI du . MAIERAN " CORNU MESEI IN Mag 876/3430 Int Tom~a ~ Andante)...­ ¥I 8-+~' p+=~d-==-f=--=.flu_me-sl.nQ-n loc (bis) Sa rdsard busuioc (bis) Daino mlndrd $1 daina (bis) Si iara mlndra daina (bis) .130 Idem-72 F I JJ a a no-ro .P ::..ie tt4j J ~Fs:p:i·~J-P ~! "'<:::::. MIREASA MINDRU TI-I PORTU Mag.~ I ~..fi-i pDr ...> ~- jr I @ J .tf:-¥i.st .re - CI 17l' Miresuca tucur dulce Uita-te mdi mire bine (bis) Tu de aicea nu te duce Cine $ode l1nga tine (bis) Ca·i trece gordu cu stini Sade-o floare di pa rit. Las' sa plingd ceJeJaJte (bis) Pin griidina Ja mata. MIRESUCA 0U TINE pA Mag. ... ~1:l.sa min dru . 818/1970 - A " ott [¥tfu F11-. ~.. .cu Afi . drJ sa-Ii Maieran in patm $ire Nu si suparat meii mniTe Cd t-ai mpt creanga din tidm Si din sat ce-o fo mai mlndru 74. . C /1:. ~ . Co s-o fere$ti de urH Sade-o Hoare di pa Iaz. 73. mdi Co sa n·o Iii cu nacaz. 120 Miiri$ca-J9 ani dec. J. JjJl J 31 '--' Sii ho rim /10 . mai Sj·j da mina cu straini. Mi - rea -sa min drJ //-! fa fa Mrn -. .

Ii .1 I·. - I .( . I):.. I r/ . . I: il\.. Jfi­ t i .. :::: ..

1966 Blrsona /71'::. h • .'1a!] B i8/ 1662 Andantino • inf Costin VlOrel.) "cn I'll cinld --• f\.". dolio! maio 79.'tji du r _. CiND 01 ~!E' DUPA MNIREASA .r/c Clnd oi me. C'iND. nici oi be.118------------------------------­ '" 78.6 Nici (J liFlritd C~t:f1 hldd f!)i. dupd ie (bis) Nici oj minc(1. I ---- fa · --• /773i (~ind :. mo! (bis) Hili I Nurna-j tme banuit He! doruit:.'C'! .(~.----. 7975 5arasdu [J!ld oi in!? rea Sd 0/ mE OU mal rt?d ~ u.jl{jgufd· 67 Drll retto tII~ ~ 180 ian.' " Cd f. hai NumG m·oi uita fa ie (bis) Hoi doml!:' hai.SE MARITA MINORA ·TE Mag 825/527 fnl j[]f'! P.24 ani dec.' 1"'1<1.

.--.!)-' . /a la N unlO ..) " .·c .: '!"J.f{~ .a /0 la la.Vuma te intrebam La la la.~- At) UIDEfI(}' ~.J l. la 10 Nu sHu numa-m ouzit La /(1 la la.-'.~- . la 10 10 Am zinit 1a tine-acasa La la la la.'1 :J r~\i .indra tii nl!-ll\~atatd Si barbalu multe 0~teapt6.~.\Juma-! tall' bdnuit l. la la NevestJa-j port frumos l a /(1 1a /0..j tare JQcramos I.1:< 10 la la.f . J~. Hai I Tu mnircasa. tid!: . _L".I . . la 10 10 Numa-j tare bci.. .' fa barba: 'la'/o-J la la la 10 /0 Caci ('u e: ie-oj ('ununal Hai.roe ~ : . '\ ~ J-1! _'. /vldmucd i-a si pdco. .k~~ ~~L~ IVI I' .11.1 ~ ~'cr/ .. Ja fa. ' . nici mjncc'im 1.. 1}7_ -~ :.. ott /1. 10 la .119 -.[.. Hai. ''''''''­ 51. ~: . Si 0-1 pUnt.)_.t TinQrd m-oi marilat . • "A \i-\ ."1 . Wa-J port cinstit La fa la. t. 10 10 10 P-ocela de nevestiie La /a la la. [] G-1d. sa sa Hai I Cum dol portu din fetie La 10 10 la..7..' . .'Vic! sd bern.::' l. Lr>f1"" 1. --~-- . la Ja .' . io 10. 1(1 10...} r.nuit La 10 la la.a /0 la. -.. tu mnireasd La la 10 la. hai.~'~. la 10 Neve.....} 818/57...:'.. hai.

tural hop oS! iard.?'!' }+:1 f'~nu U:..l1ta I Plac21' Ca. no nu t.. 01 Co f Plna nu jj da<.lCi. turai! ..Gf\ 10 t.r ._'..iri-s pwttitorik TUTa·i sf iarfj .:(I::: (bis) (bis) ILOR lieu.·j d.·i C--=olrJ.cl"s C(l fh_Hih~ fiUi~) Mn. j Hei...

lQ) pW'iap . '.. }. (~.) Of Jnp [}!!J ID. V1\11 IS (~'!lj.. J rL) i 0.~} U [~'tfI) au: (S.~.) l-ru}Jt.t~ .ft).' IOUl rl :a/SOd P~D'l iJ.:.'PJ!~ c.tu-D·jpdWI1.i ..­ .... .!q) ".1(.)i!UUl !'.. • ~.:.?molt! (i'../J':'i f \ :ou.:.).J . .i(£ ..(. j .i0. aup . .'t .nl a{J 'i'. -i .IS' n-J (un:) IU[lll pd .)[JI/\ "I:...:j(!. I .' !)S. ij': f~.finUpz!)6 .U.DJ U".Uj pd 3P!!\ : ··r PiPl .)S'-}!1)Ji ~. .:.11-. .

'...i . 86a.i 50djo .napoi...122 . .-bO I-:lJrtic3 Jr:' !JiS' ti r~' . despdrtim pe viatd !Vld-nvdliti cu rozma/in Cd md due $1 nu mal yin Pune-ti mamd mae ln prag Cd a-01 mere sd tl-I calc Sii tdtucd sdndtos Co un trandaUr flumos C-amu md due de la voi Si n-am sd vin..lJt:..." Rujd albel di pd 1az Sa n-o alii cu ndcaz Nici cu lacrim1 pa obraz. Da de t-a g[e~j vTeodatc1 Stringe-o-n brotd !ji 0 laTtO Slrlnge-o"!l brate ~j 0 jarfa... $1 de tea gre$i 0 suM Stringe-o-n brata $-0 sdrutO. c/'a flu rtd d_ la-Ii mireasQ ziuQ build De Ia mama ta cea aUf/a De la grddina cu ilori De 10 irati de 1a SUTOrj De 10 i/ori de 1dmiita De la lete din uJitd VeniU Irati veniti surorl De md-mpodobiti cu fJOI( fv1<l·mpodobiti eu verdeata Nt..'~ . Strlnge-o-n bratd $-0 sdrutd.. MNIRE BIN E B IS /243[. VENITl FRATt VENITI SURORI :oem-80 .. In. =="A$ . l' '.1r. C I ~ " .

!"I. H ilg / .­ iar hai (bis) =-­ Cdriiri!e ti-s oprite La. 10 10 10 la . }(li. la 10 10 10 . Idem-SO ~ .ll. $i iar hoi (iJis) lvUi-np0l... I . . fa ia la la . de 10.lobiti ca verdeafa Nc despaljim pd viola La. Ai twf .mmti lk: 1'1.. la.n.. gl'i1tiifla ell flori I.! I'-­ 87 nA LA B 76/ 12iS AndGnlt" qnJn~"l .. iai.". Ja. !ji jar hai (bis) Cdrdrile tj·s opIile Numa tri ti-s mlpustite La moara !ji dupd cpa $f 10 mdla citeodatd. Ai hoi. t.. oi hai {Ii Jar hai De 10.~ !" ! i: .. /of.. lOllQora:Boron 6am//i-2{) ani 3D noiemb.===l J~ -1~)C ..d ja. la. In strumentohl.r hoi. Ai hai. $i iar hoi (bis) Mireosd de-amu-naime Ai hai. )/ fla ·utd.... ·utd.123--­ 8Sb. Veniti irati veniti surori iJe md·npodobifj eu 110rl ta. 10 J(I If! 10 .l975 . Tl ~~. . la.. I I 11= _. c::: Ai hai.ieud . r y '"~ _ 0 /8 _. 17'/-· hi . [ovon Gheorghe a ioanei-53ani. la.." 8~ ::140 lnt tarat.. NlHEASA ZIUA BUNA VAR!.~\H"'}~ - A ­ U 1409. irzi.$j r-.

.~. tj[1 if -- .. ­ \"..

.1-' lord '! I w' "' I ~ -i .. . U ~1 .:. ..~ .." J \1 T t .

Mag. feb 1971'-V!seu deJD' • .. Pd La u~i eu mlndre fUji Adusc tocmai din Cluj. B 11/563 Baius iaan 63 Jni. Hai Pd La ut~i cu fUji domnc$ti Aduse din Bucure~ti Ndndfiucd sd trdit~$ti.126 --------------------------------------------­ 92. tyat. Cavaei Teodora. Sd porti pdru eu per~uni Da Da Bine-li :}cde sCi cununi Sd poTti 10 grumaz cortez Sd cumwi $1 so.-jscii-2S on.](1 ani .}li. Ini. Ndno$Q ni-i diamant Ndno$u aur cuwt Ndna$Q ni~j rujmalin Hai Si ndna~u tran. ndna~a Hai Sd tnJie.iafir. • • • Sa Sa Hai traje~ti nana~ule suce~ti mustatiJe • • Hai Sa Ie suce~ti clf de bine Sa ma saruti ~i pe mine Sa trQiasca nana~a Sa mai eunune una Pa mine eu Sa saruti n€veste/e pa mlndra Mai Ndna~ule mlndru C$ti Optzeci de ani sa iraie.JO ani .contra.)ti mare Mindrd-i casa dumitoJe.. Simron Steopdu-JO Pascu Mo. Cavaei faJn . I l 1 . botezi.prima~.. PRIMIREA NANASILOR .zangara Sfngdfu/7 .

.' . ~ =t t:!!J .. ." " . f t: Jq7 I" .127 .­ 93.___. -=? .~ ...' 4' ~ . . ~ . N -am baut tare de multo Mai Hoi mindruJe scl-/i lnchin Cu pclJinca $1 eu zin Ca opal ne despclrtim... .~ L1 Cd ~L:oJ ~..J..­ ' -c ~ -~ if} ~ ~ '~"1 =J d ~~-:r-rc:=_-~~=tf-"~ . _ _ _ .' II'- 1> -1"(-: -I uf! j os . . :.~.. AI.e.'~ J. e ... _ 'it.~.._----. _~. B ll/5JI. :=:::=------ :§..'-'---1 ..0 aceastcl veselie Tat nome $1 bueurie. "1­ ~~ ~---- .-:.II'. -___.. . ' --.. .11!::~~=-T1==. ~..-.~ ~ :a ::~~ E'r0J~=~ -~ (-~~=Jl~~-- J ~ ·~H~~ .]=~~~~_~ .. ...::-~::::=r:~-. . 1Ii ~ ~. ..~ " . . t= ~ cn'"--!"-l:'(--?i'~~1 C" ::f =C. .::E. .. ' . ._ .fE· i5 ~... . ... Etc CJ I C'! C~: J l.nlseu 1 if ~ g t: d -Y ]2g:d .§..-'--­ ~ if ..) rat . .. Aliearo Inf..._CC ~ .. tJrof: Idem-91 stngatu(!:Nii::. ' I" _ . :II Sid ±... C' ~~£-¥==_~---(gi1tLP-&~~~~·_!~ -J -::±::t== _______ ----moo.• • --. ... 1'~~~ zawJ I __ : : .. .r' ---j . d. .. ~_ _ _____ ...~-~~......_-Q~-.--~. .•.__ -::l Itl --- :=l ~ £~r' ~ ~.. ~#'=~ .i .._ .----- ! : Ljils3 ~m:!~======='=f @.'. ~~ .... .--+--~~-r:C=~' _~'1!j-J . . . .______ :=...t'..• ' iI.~_." ~ ~.7 • _L ___ =-=-J__ ~ ~ _____ . l!...' 01 Maoei.... ' ~ ".....:"" . :(%2:0 .:t +ffiir=~133] • • . . ..: '~. ~"'!: -~__ -----~=-+-:=--- ~ #1/ a: =!'- . Mag. _!-~~~:t:j ~.JOan..E~M~M_ ­ .. ~ Hai rotH Zi eetera$ flumai mnie Cd rnerem 10 eununie Zj cetera~ de baul. '§ E:f m d .f=.[ i..-.. ti¥k.fjr . .II'-. ' ~~.. Hal mdl lume dOT [.... . -. ==.UI Gheorglii. ' . .111. ~. PRIM/REA NUNTASflOR .fi ~fI! ..... rr-- &r.=~-tSiCF..

L r" t t j .

:.' .'.

.130------------------------------------------------------------­ 98....-e-----.=:::=ttJ.PetrovC' ~j:r'r£L£t. - .:" .~: -J~~=-~~:C==¥i:. .~. -~~~~-E sf IT" EJ~. t/# J :il : t ~!fft4 ri F"t a W=fl u t DJ t g ((Er . » is ..] F#f i rr'~-~ ~=::"-~tiliF - . PRIMIREA MIRILOR IN CASA DUPA CUNUNIE ~~ C..: . b-c c =:::'~ Ei Saman griu din fdriurie Mnireasa nj·j de·omenie Sj mnjrele-a~a sa fie.](! rWi =5E~1·~~::~I§C~t~~b~F~-E[@~~~d·~---= =!fL..---:. . Ei Saman grlu ~i nu taciuni Mnirele·j de oameni buni.F[ F~R :i~~' .~ .-it rEi rc.-~: 180 .. -.:.f=~i-::::~f~..:F r. ' . Moderato . . ca-~--±:=t.JE IJ!7 !971..: ~-=-~~#--=t~ Ei Saman Jioa[ea grluJui Zife bune mnireiui ma Ei Saman griu ales pa masa Zile bune la mnireasa Ei Saman grlu sa lnfloreasca Mnirii sa gazdd/uiascd."](jc:. • - l • 1.!dtFCC0 C:ri43IEJ'r jjEr e' ~.J Co. 1>' c'i F [. Nu tu . /~ ~~.

±1..- Hoi. "..=1E¥~=:--r=4-..-.'.==~:.. .. . -(~!t&"%~~tll w. {I :4 "'~"' ...~' .If#..t== ~~-"=f==-_:.. :·4[* rr--=e:t ttl 1 ~=r=-~-.0(' 1071' .leu'! ~. --_. DE MARS Mag. ..==~~ =-~~ ~ ':. I'!.~~.'-~~*'--.r~=f~==t=&. ._ ~ ..-.~ . 'f~~-J!~_:r:_. . B 1l190L~ P. . moder-atc. Eu de aicea n-oi pJecare Pln-oi mere po carare. 100. ... i :r-=+~' . II .~:. Eu de aicea nu ma due Pind nu mcYduc la pJug. Pelrecvf7ulul-66 .". 'E~1e ~f: r .' -0Fsf~i· . __ .-:"~-:f'!. -11~~"~' --.Y't -~'-. d·:.-..---~..-:-====..-f--!L=f~_-i-1_-..--::!!:--. . ~ ___­ I L~=~~=::. 1971 Vi~eu de los • ~ "---+~~~~~f=~~~~?=~1Ff. 7----.~ .. nici-oi be Numai m-oi uita Ja ie.~ ~. .'.-n . Hai. v .=5#ti-i...-'?~~.-... ... E:-4L* '.==:=.~'..--' • +- I I L-..~~:=t:e--.".-=Ft:J::::r::::=~I-.~ ~.~ "~ -'.:=''Jf ~~~ • ._~~ .:1'-=r?~-# '=c-.~. '.­ tft.~_L.:=~~-~ 7~:.f T "-E~.3::=:.-J~ ---'-~--:... i I . ~-:::"'-:::"'-=:-:7=~ .­ • '-­ ~ ...-"'-"-'" -:-. Hai.-..=::r:.. "-'-.r:~=~-~~'~.i a:::=E! l-1Fra= ~ • ~---~-. .. ~ --.~.•-=-f!!--1':-..a- ~-r -~ • / .. ..: 280 iii 5T lJ t~E NTA L R A In! tarat Idem-91 ian.)l <7'~) J .fL-_-l-".~~=.r Cur>: faan 17em-87 J 1 c= ~.-IIIH~~"---' 'bi-..r=---==b""'. t5t -T'. .--"..:::pT':""''''''·'!:f=.j) . .:.~L--. ---J!.esto ). Cind oi mere dupd ie Nici-oi mlnca.­ 99. )."""-~.'1~~ . B 15 I i391.-f·f=Fi'5:=i'_~· .~.-~~::~-~ -­ ==-'--e±= ' =t.~c~ . .--~'~.. .~~~]ii~~=~~~t~~="f~i~~~g=:~=E=J=-~·"f-... Allef1ro ' DupA MNIREASA :f /::f tJ. '. __~.L'·-T1""---e··_.."1__ J= •·..r~"'------~'-"'-" '~-----". '~ '. ~' ... t::: Ln·_--:-=:-~~I < .- . . .fll':.. JOCU MNIRESI ":::.-:~=.-~ .! ..--...~~~=~~:f_.~ .131 .\!=::=... --'.

L .: r_. ~ .~'.- ." ~ ~ I.T ~ til : .~ !l" ~ It ~.c~ .

.zangara strigaturi. LA GAl NA Hag. r r tit r :!--=1bC C Phd b G j Fe.-# ~ . B71/ 81.t E= 16 r4fH Uk (frr r =r~~~·~[4=--Jf--~ ~J ~ ~ ~.2.. 1971. LA GAINA Hag B 76/7352 Allegro ~ . ~ ~ E 133.' Pop lieana a (tJUon~50f!ni Pop Harte ':'16 ani ian.20 ani Curea loan.'-­ r 102..I 1! . ~ ~f:~fJLt=£. \. ~. a loane! -53 ani.~. . J=150 I f '.t J IfF r r Ja &~ fl' ~~~ I r -~ ~ If ~ ~ &JJ J n 1 IE r F Fr :11 a j t k"6.._ ru Inf taraf: Covae! Gh..' J . Hai ndna~uJe-n grddind $-om pune pret 1a gdipa.880 lnf taraf:Cavaci Grigore-51.! £I~ r r r.I ~ t) 'I~ I" J:: 140 1 ' ­ tj 3 112. B~rbat: Hai Frumd verde $i una Frumoaso t1-i grddina.cetera Baran Gavrila-20ani-zangoro strigdturi: Pop Haricu/a. a Petreanei-66 ani Ion.Vi$eul de 105 r f fst r IE:f r IT t J=tt tf 51{:!:. ~ .·. Hai M-am uitat po partea stlngli Instrutatd-i cu pldcintd..S IT r c~ . . '1'5 r. ani-prima)) Cavoei loan-57 ani-contra Covae! Harie. 103. 1 ~ . I 976'jeud Femeie: ZI cetera Q!ai cu drag Sd md pot sui pd prag.

E • Hine-mi pure l11m€-amu C-am ceiuit ndnasu i-um dol () gainii SQcd E! mi-o del bani de. .---- Hai Da Ai sa/eaeQ ndnasa Cum uitd ca vulpea Sa-mi apuce gaina.:.134 ----_.. Hai De nu·j seartd gdina 1 fa bine $1-1 ierta Cd lemnele-s In piJdure $1 noi n-am avut sdcure.seta lVd aa$ulu~ ivlotcl{etd cu Tn i ill" I ]\'('iPU. clNTECUL SOCACITEI. Placa nanasd S1 1e GOina din mina me..':w$ O! rneT:::: 10 or(1$ lr!Dt()[~el{j [\·1n-oi lUG rnchj{:t })()... • • Hai PddwClfil-s oamem ral $1 sa Pen~ru-n dau dupci Jemei miez de taietura 0 I rtiusw sa-i dai Hdi gura. . Hai Faceti-mi Joe feciorasi Sd rna due lncetinas Poi cu quina 10 nana. -~-.­ Hai Hai Cd am fripl-o numa-n unt Cd unsoare n-am avut Cd nu·j Jumea de nacaz Pun unsoarea pe obra:..]td '. sa . LA NUNTA I :nf Gh Cio.. l .5i.Sll pd it: soter 104.0 vacd Hal eu lv1 t lr tJ fiGnii de lc n.

c ._~L-::. . bumbu~cd-a sf De flU verde.=J: i ~ ~ T .>ta De nu. Hai Hai PiE Uitd-Ie mai mire bine Cine-a ~Qde l1ngd tine.U Nu vad ochi co la mnireasa $.di.:-­ ..'.. .:~~~1:.Vi~eui de jD~ )c . . rna 0 bumbu$cd mohorlta $ohan nu t-a sl mIld mdi Mdi mnire de nu-j si bun Punete-oi de punte-II drum. . . __ '~_'.}.. ." . --!..----.:~~~i~~Jf~~~~~:=~~:] r I _ _ _• • • •_ _ _ __ s. == ~.. rnai.fag B11/751. De·] sj bun.--...- - _.. . MiH Hai.cu Hiln~cj TamolOgo Vasile Pardon ian.."ri. leoti glndu de 1a dragut Si fl-) pune la bdrbat Co eu el Ie-oj cununat. mnireasa bat-o zlna Sd traiasca tata casa Mnire/e ~i eu mnireasQ.----- _ "..t -:\ j t =~ £1i. r'"--_f/'____ i·". -'-~~~~"1 '=--~~.t:.r f-===~J!f:~. '!"!":.: -.:=t' ./: [0 vec I Joan-30 ani..si rau Sd cunoa~te pd uita' C-a si rou $1 blestemat. _. verde. mAi A"a zice mnire/e Pdntru el e binele Binele $1 vjata Sa md culc eu mnireasa. Mniresuca mindru strut HaL mAi Inchinarea mnirelui Hai. ~ ~ :.(• . 'j {'T' HaL mili Inchina.. :~. r i • I .. DE STRIGAT LA MIRI /nft::r::...cont!: [ovaei Teodora-JO ani-zangara Poteac Stefan-20 am -garduna s fng. . L -.plim~ Bcias Joan-53 am .: :. Hai. ca 0 tIoare la-ti glndu din $ezdtoare Si 0-1 pUlie la bdrbat Ca cu el fe-a.--~---'$I-~-...-e -':-..te c-o . 11'. lUi Sfeopau . g~-'- L L.jtun : Pascu Simian :.!-.rea. . . ~ ==_ -­ m~ -=::'!!.::::+~. s-u topi.. mai Sa traiasco foata /umea Mniresuca. . III.____ I~m_: ---#. .'.. .. ..."'.. .:. : : : : : . \W "Ie L: I =: .j . .. ?a. 1977.__ r ~ £:**t~. .=l ==~~-~~.~[--.:. . 806 tJi =iE 0 ~ • ~~ 5 ~ . mlli Sa trdiasco mnire/e Pentru el e binele.:. ~ .135--­ 105. .. Hai De-j si bun bt!mbu~ca-o ... .. mniresii Mult md uit pa-ici prin CQ.. fI'- JI' _+:\7 j..._ Err [:.:~~'~Ji:it..•~f. Hai Mnireasa mnirele tau Sa cunoor. . s-c usca...'Jl!. cununat.!.

tQ~ 1[£3 E!~ .ra J.2. B16/ 3318 Presto ~ttL*~~~ 41) .fluier dec. J =192 In! Bobaeea Vasife-8I. W j J¥¥l ~-~ OFjj. ~.. lnl Cavae! Gh. CiNTEC DE NUNTA EYREIESC Hag. B 16/ 1291.~- 136 ----------'~----- 106.-ij4:~l¥]B. t~~Lpgj!~ .1 J . ~b E~ I#:..l975-Paienile lzei "TIFn-EtlP4 ~ W~--=-=l ~l .cetera Boron GovriliJ-20ani-zongora 20 noiembr1975-leud f'? i t.W W a IJ 1 ~==±=-~ff~ ~@ ~ (I Nffr:r±Jti e i 1~up r Im=t Aft! ~ ~ fiW . DIMINEATA DupA NUNTA Hag. . l­ 107.oni. oi laaneidJ oni.¥J @¥S:a ~ J=lfd.N JJ=-fiL-jIJrfJE~~~"1i-p· ~ .

'.J975-POIemte lzel ~.CUTA. Anuta-17 am J dec.J .fiuier dec.' the rEt£tt~ /tI}==~ ~ .:160 I: . .eu . CiNTEC EVREIESC SPRE SFtRSITUL NUNTII . .@ ~%ti~~~::j ~'~:t@@. 10/ mmnucd casa me Nime n-o poate ave. 81612551 Parlondo ):. UA.3/ de ml..0 4¥*~4t1f ~~1 ti!.' rna.i/ 'lie-a..ma- V8J~ Mir mCl CiT bu ~ Prill. Vai. Inf Bobocea Vasile-84 ani.MAI. BOeET .tli me Or.Dupii mama- Int GodjO Anuta.i. Vai mdmucd buna-i lost S-ai murit lntiie-n post.. 1975-Poienife fzei Ua uti Ii. uA. Inf.. Vai.f-~Lkl .lie hi. /8~ - sat o o cdsucc1 slngure cdsucd sJngure 110. 'cum fer:/IJqi .60 ani marfie 1965-0ncestr . Petreu. ":. "']9· 87613313 Allegro J" 11. ~~ Repertoriul de inmormintare Socefe 109. ma/. UA.137~---- 108. M~ .

.\180 Inf Ci'lincim Maria.Dupo fJla M:. Ba ­ f/ir Parlando .hir - lut /1/ Cf'J 113.[tIl5-70 f~ ~a .Fte.flU 112..UA BAT AR N. J.40 cpo/Ie i965- .()i tJ _.."! lUlU n-am uV) :nt' . IP8-/t'ud ua BD .rat.-\ m • • Val n - ca Yair Vai r Noi ell pdTU despJetit Noi eu pdru despJeW $i pe line de jam. DupA VAR P20165 Quosi rubJto .u..A ~t.sa I u(Ji cu .. 30 (lolt:mbr 1975-leud .. r [:". BOCET tiu­ ! nf ::tJfl lIeema . 3 . BoeET .Ie pupa d ca .. 8i51665 " Puriondo . ..r.20 an.:::e murita de Cui 1i clnta cucu . Dr: "i:i Mnie sara mni-o ('HIW! TUtu vara-s supc. 114. L .zu! dE' as np ta pt> fa rna . it. va N-am Sa Se va.).\ 195 (T.138--------------------------------------------------------------­ 111. I.. ' Supdrat-H taU! V '1.1 NI!:'! /.AI PUTUT LUCRA Mag 8 251629 In! {)1](ie.

zinit $i in loe sd vii in sat.'nne-50 an'! :" " _ 104 ~irsunc ~ .. .[Jrfi( j}~4 -~.-1.. stdtuit (bis) 117.1161.l '* Tu ~ C 18~ Int !iroza Mar/wlri a lui Chi f -70 lIn I marfle !97E -Ieud .1 vt. r .! !.... " Ij(i~ 1. m':ii_"_ lU."_. /1.c/'~'t. ­ ." "'" .::-/' ~'{.. TU MOARTE HAMNISA ESTI in..' nu·- ell l7/i!_... lIf!}/1 lp'd/lJ__ . Sd nu sel sperie omu Cind mel due eu Ia dinsu (bis) ~ Du·te moarte in pustie Al tdu gJas nu-mi tihne m.1I $j nopoi n-oi lnturnat Doamne mu/t te-am ogodlt $i·napoi n-ai ma. _ :/ .:...:rn l'4or."-.__ $ohan eu nu le-oi vide (bis) La tine. rr.------"---- ....01/ elp /71/ .!~ t.Jti Mere cucu cu moarlea Tat pel drum aJdturea (bis) Zice moartee cclUJ cue Meli cucuJe.0 Parlandc }> :169 c· Jnf iU-j..lJ r-o:C'!.t:l/ . .te lId!?) /r.Ia..}...."}· :/l. . Al meu glas pd unde clntcl Cu dT<lg lumea 11 ascultd.il\. /"703r.(l. Firtatii fe-au ingropat In strunguta oilor In Jocu gdietilor.'t··-.:{t-)t. (bis) 116.'j 'Ia rf lU -t>.. laci sardcie.e Unde cint. UA TU VECINucA ME '. ::~i . VAl DE MI N MAl MIHA! E tlnt'l - Mag B11.a -- }-~ t.clnd am zinit (bis) Cu slat bun m-a. ~ lie liP CI fill .). .. mdi cucu Hoi sel ne schimbdm glasu. ----~---..~_.liP /JO..­ 115..1'-~'1 ti t.-. ------------ 13!:J .l.}u: IZi .

39 ani 30 noiembr 1975 -feud . 0 strigat (bis) Doamne bine m. sa~ po .o-vdta-t (bis) Ua. (bis) J . dum . I lji.J )j J~_¢ - 1"'.) ~ 1 111 j ma era' -=-dl=y if.". +JF. UA DE MINE MAMA ME Hag B25/633 Poriondo ). mm de J dl1m . ~ Sa tV Erg J z/ . dupd dumneata Cd m-ai ldsat singurea Nu-ma eu $i-o SUlore.pa a .leud I 19 de_ as.ne pci ma sa .nea fa II -:.\ mi ca ne ce-ai hal' ma J) )5 J--. 816/1790 !luasi rubato» =170 .feud Ua de rnl - fiB rna-rna me fiB rnii/-fna me Mlndru mamii.La fata - . • 120.140 --------------------------------------------------------------­ 118.. 876/674 Recitativa .Ie •*". -€J..\ In! Dunca laana.nea .ca - Sa' 0 _ ell - nu .$1 k¥J: l1f i­ tJ )l =181 In!.50 ani marfie 1978. Chindri? Horio-20 oni 30 noiembr 1975.'~· do rll - j). ­ 119.mu 1"'.~ }I )ilIai dE' lj.­ Do ru mn/ de rna .La mama Hag.fa J Mni se rumpe inima (bis) Mamd. SOCET Hag. =160 In! Gorza Hdriculd ­ 68 oni 80leo luliona. BO CET .fa fa ua N-am va - zul va ~. Da ceatdcut moarfea (bis) Ua. Cd te-o pus in copir$du (bis) De unde nu poti scdpa.

m _. '" J1gff ~ '4~ - Idem 120 (lI/ . (bis) lnchisd t-a si. Recite live .7(1 ani Gorza Ma ricu ta-' 68 ani Balea luliano.La frate - I Ea=t!{=1 ~ -F-13f=Ege mat' Va--s/ ::i1 @. SI . B16 1 678 .____ ua 5/ dlil . 051 fl·. de mine Mere-a~ '~! de mine tu sorucd de mine ~i de mine... SOCET Mag. B 251597 Andante ossa'i ~ =150 ca - Inf Darie Nita a lui Chis .ne_.'!.n/.S. Sl iard sd due aeasd. Ud zin ~i lntrd plnd·n casd Nu vdd mnire $i mnireasd. SCI te vdd c1nd t-asi bine..3 VAl DE MINE 1U SORUCA Var. Uii UA U4 .50 ani martle 1978 -Ieud Vi it' dtn~_ sa nu por . Uii Te-o mlncat mare ndcaz Ua Cd n-am to sord la tine Te-ai topit de n-al rdmas. SOeET "ag 825171. BOCET La scoaterea mortulul din caso "fag.ne (sD - ru Yill' dt' mi. lumen tare-amart'!. Rdmlne u$e-nchuietd eu plnd la tine In casd Jdle bughetd.sa la Uli ! So him flU fl-..l7t' fu SD ru Nu /13 . ~! ~i de mWt: UB. 122. Clf pd lume tu-ai da Mamd-n 11rg nu poti alIa._ Tu SCOB fa - ~fe __. te fa Cum i'li_ VI/7 . .i de tnine ee-am pierdut. (bis) Diled de-aici 11 porni (bis) U~a UB.141--­ 121. Tu ruJd Intide U$Q (bis) din casd n-o Idsa (bis) Cdaltun-a inturna (bis) va Cine mere p-a est drum (bis) Nu zine··napoi nicicum Nu ie$) ain cas-alard (bis) Nu tl-i bdga-napoi iard (bis) 123/0. A.u l)e mine ce-am scdpat (bis) In Urg nu·i de cumpdrat (bis) ' j Ai CU In lume ai pldti Momd-n tirg nu poti gdsi.184 0/. mal . 17lJ por. Supdratd-s dupd tine C-am vdzut cd nu Ii-I blne. fe - Ie /8 nun - ta~. $1 iard sd due aeasd.. de mine $i de mine (bis) De mine ce doamne-a si Dacd nu·i s1 tu Mdr.. Co 0 tloare de sansiu U6 de mine ~i de mine (bis) Te-ai topit plnd la brlu.I Idem 112 rT?/ .go Clte r~le te-o mlncat (bis) De e1nd ai ie~it din sat (bis) -~-Il de Mine tu so rued (bis) C-atnu te dud strdinied (bis) '.. ca 58. Ua de mine ~i de mine (bis) Ua de mine tu sorucd (bis) ScoaJiJ·te $1 ie~i alard (bis) Fost-ai mindrd ca olloare U6 cd zine de primdvard Si te-ai topit pd picioare. Uii Cd nime nu poate $ti (bis) Cd greu i a vdduvi. (bis) . .(iF -"11 d/17 ca . Nu si sord supdratd (bis) Plntru coal lost strdinatd (bis) Cln' ai lola noi In sat (bis) Sd stai c1t de supdrat.(bis) Nu este-n Urg de vlndut (bis) -~.

$i eumva de t-a gre~it lart-o cd te-a doic. n-a mUli niciodatd.ine-n sat (bis) Tdt a$a glnde omu Cd lui nu-i zine rindu. (bis) On seoald-te ~i bunued (bis) De mine $i de mine Am zlnit sord la tine. ulne mine UI Coo ~i de mine Zl ~j noapte n-am dumit N iciodatd n-o zlnit. 142 ---------------------------------------­ ---- ~-- .-ai ales In eeia lume de mdrs (bis) Nici ploud.. ua Ua U6 • ua Ua Ui Ua ua Ua Ua Ua . t I). Vdduvd ~i-n altu sat (bis) N-ai la cine cere-un slat (bis> Nu s.. 0 fatd. ¥i=:-: EJ~-==§ 1/-0 21 .t Cite nopli nu le-o durnit (bis) Mdri. sord cu bdnat Doamne bine te-o cdlat C-al 0 nord desJdtatd Te-o edtat ca $.. de te-o supdrat lartd-o ed te-o cdtat. Uil Uil Ua De mine tu sowed Cine-n sintir.eum.-------­ 123/b.m sd mutd Pd'aicl altu nu se uitd (bis) Cine mere aiesta dwm Nu zine-napoi nie.. .. a~tept sel zie-acasd Pel mormlnt 11 jarM grasd. Nici ii ninge nici jj ploaie La inimd sd ne doaje De mine tu sowed. OE CINO S-O DUS DE MNIREASA Vcr II Mag 825/850 ij.. Cd n-ai lola . nici ninge Da la inimd ne Irige. A zidi zidur. de piatro $. Ua Uil Ua U6 Ua Ua Ua Cine me-p-aiastd cale Inapoi edrare n-are De mine tu sowed MindrQ vreme .

BOCET DUPA UNCHES • He. • :::'··-5!. Jij) ftw j fa.. ----. K Inf.'~:'./r ~ ~ I..'/FI-~1 . -j . - ~ J. t. . J I/-u #( fJ j J 10 . J Aista i-on drumut mare (bis) Inapoi n-are cdrare (bis) Ardd-te Jocu pdmlnt (bis) Multi aameni ai amdgit. ~ . -..~ • ? c:: .J M/ ha 1"...- . un . 1(:/. lillJF£)J ~ [" o· ~ . (bis! ~ohan Cine lntr-adata-n tine (bis) lnapoi nu zine (bis) Cd nu-i cheie sd-I descui (bis) Cd·i Idcatd ~i-I incui. . • .. • M_. . ~. VAl DE MINE MAl MIHA y.. L.. ==:D mr.143 .} .C/lt: JtH ~I ~ to) .­ 124. (bis) 125.i-f:!_ . .I _ /fJ­ :78.} '·d. ..J}) ~~::i~ ------r -----.._.'JariQntd 10 Mi orila ­ £. ] l .. :::t § : lj J :'.Poplieana c iu! ion mertie '971 Viseu! de ios I J ..:d.ar In vlrJutu munte/ui In bdtaia vjntuJui ~i in loe sd zli in sat Vdru-tu-te-o inglOpat In strunguta oi/or In bdtaia flori/or.\ ~::~. ~ -• I - un UP _ _ _ £.1 .'c:ndQ :J= i69 dt" 1m Id2m lJ7 tal flP _ Ineil . B "/9[8 - ~ ~) P:riGnjo ~'~121 -.

Ie - "1 ! J g/ Jt:am fd-cul de jm lJ.5/ . popd TQre sd nu sdpdzd Clf este zluQ de mare Si Qvem vreme a mere Este vreme Q sosi V reme e Q putrezi.n saf sfra . (bis) . sowed ROQgd-te cui U-i ruga ROQgd-te catcJ.du - va II sf'-n sat sfra . hoi .Ifl_~ Ua Ua Ua.cui ca-·mE's/ . ) 01 Ma-ma 1/-0 fii . ca.. BoeET Oupo fiuMag." hoi-Ie -if 1i:am fa .teptQt (bis) -Si tlrziu te·o ci!.tigai. Nu-j 1a cine cere-un stat (bis) Daca n-o Qvut barbQt (bis) Ua De mine tu.. _ .\ lu lJ de r: J J Ira.rd veste mOQrteQ zine.cui 11~ .d. Kfl Fd Gheorghitd cum ji fa Fa Gheorghita ce ti-. (bis) De mine !. Ua De mine $1 de mine (bis) FcJ. (bis) 127. BOeET LA VADUVA Idem'116 • Va. Mai Stefc'inuc Hoi deschide poarta larg Ua Cd zine cine ti-i drag. Va . (bis) Cd eJ de mult te-a doru (bis) Ua $i tirziu te-o mniwit (bis) Ua Cd de mult te-o Q!.111. 814/2210 §~ 4 J j J I J € Ma . ta Da-n groapa nu te beiga. ud.dB J J J ~ fra .1/-0 fa cui Porlondo ~= 188 Int Herbil Anuta-62 ant' marfie 1974" Vodul Izei JJ J .ne-acasa.! vrllf 01 .me.if of Ioi Ioi Ioi l I :J g J ! " {if g.144----------------------------------------~-------------------- 126./ n-a! vrut_ I Si III n-al f'. (bis) Cine In pamlnt sd bagd (bisJ Sohan nu mai z.ma .i de mine Nu te duce cu banQt C-amu Ie dud Ja barbat (bis) Ua.Ua dv - va~ sj'.

ti Ua Pa noi sa nu ne mai vezi.. Ua Fara w. fusea Anura.cuI ~ UB.\ ~\. fnt...rna Fni .23 ani 30 noiembr.La mama­ "fag.. r. t! 0/ de_ mi (...". ~=144 fdem 116 de_ mi ... ~ ....9 J "-. lara iere:. BOeET ...CE_ . nu_ '/-0 pM. Ua T-aj bdgat me:.\ j ea tJj j.\ f@ J ~~ 1~2lt@.ha Vai_ (..Nu du - rna - fa Frii .vul 3/-a.\ de _ mt' ne ~_ ~~ v j mal Mni _ ha J J € du ...0 Andante ~ ~ .i.nl-ma n/ .. .rna-fa ~ 129.Va r.. .!' (fJ (..teri din sat Sa-Ii laco alta de brad...1975 -feud NV' .".ne (. BoeET DupA FRATE liNAR Mag..5 ne_ h'81 ma-nla­ l tIJ j Do .) 145 .iBBla ~~ rna..Nu ... _ .b- ~ti J Va.". ..J. j -~ Q . &' J 1iJ J 1&J 6' :J.­ 128.. 825/71. 131-a.pi ~ pt J)') J) Rau ma doa-re I jJ -J) - J Ray ma doa-re I . • al .. B 16/689 Recitativo)l 132 "'...-.' I Mfll . tj ££j7 ~ Ml'n-dra-_ ca ji:i_ j J) 13 (j.if til ~ J II a .

1_'1'.Jlt/i). -----# J SU ro .. Ooam J) J) ). - u. o Tu o De 131/0.> .re -• Tu m-ai Jasat slngure Numai cu 0 surore. B16/ 1786 Quosi ruboto .M f tj ua de rm - ne f"":\ hi'- ma~ _. tu Tv m-a. i2i) .146---------------------------------------------------------­ 130. noiembr 1975-1eu. O.. • .gu re £iJ J IJ /II" j.•<...: J .: -: • t :::of -i . B 76//872 mjtu~d- var..:! ''':'> £IJ~ j It Assai andante) j Va/ .. r'l M " It' -.. B0C T E La Hag.. BOCET Hag. . ] J Sin .l - ! nf Dunca Ioanj· 7'} Jr.~ ~174 In! BJ!EJ .• __. me lEI o Nu te las cu coconi (bis) Tu te-ai dus $i m-ai ldsat te-ai dus $i m·ai Jasat amar $i de banal.1..' Dupa babol- . . .:..:r ]0 nOIl:?mc 7]75-:i: .':: . :.­ ~ Ind ._ Sfp fa~·- nul' Sf/ //0 -- 1)'1! -) J) .1 lei ":'> J ..' J. It/a __ - 2) til) (i. l 2: J. J cle ne he.­ tu .t.

-1 . : -~__=:.m4muca me U6 Rilu md doare la Inlmd U6 Mdmuca me ceQ bund (bi.. .. "- {:.tll Cdtd sard pd-nsdratu (bis) Tn grddind te-a. ~ ...~..-....flI ~I de rnt .·----v-. . 1977. .. Ma" 177U -c~Y cind. !':. al mil ....~ ~:_~~~4:::i:=. .----+ .-----.78 oni nO/~mbr 1975-80tizo :'. (bls) .. ~.. • ~ ..... ...~:=:::==~::t:""t==~::::. (1'-."':'\ ~ J II It' . .----~~~. (II~:. De-cII' ./1 ~.~. .·=-f:~-=I.~=·-=gg· ·4=1) #~~ W Ji J .) U6 Mdmucd dupd tine (bl. y. . ---~.1 te scoa/d (bi.': ······---------- yk> j ..' U6 MdmuC'd.j:*~:{5i t: '::"::':::'='':::':-'-r:± .~ ! >. . (... ..• 147 ... . BOCET ::.::i::~.:11 4.. BOCET m=tlJ'~J-v::Jr 1IIn! Pascu . .. De-ai-si-avut 0 eoconitd (bis) Sd despJete la eoditd fe-or si cintat pd ulitd.Jf.."=~::...i bunucd (bi.~ sri /\11m ca lill __ _ ~f .ben! fe/Jr. fil{k?r If' III era -. ~." rJIJotG iii : :41 1965-Sripi'nro "':'\ ~ • Ja~ 'p Int (IE' ~ ~ ~ #!±.-~ ===t.-=J • .• I IILI :".. .-. 132.·'i. Inf.-=. < i fL:[~)0'" ~~f ...~ ~ tl.) Ui Sl grdle cu noi orice.ca ~ ~ 6 . ne-ai ItJsat de biJnat.­ 131 lb.rtf W· -~ I /1 t /..<4f... .) U6 In td bine . : ·...:( ~·--··-·--. Perta Floare de pf: Laz. ..38 ani IOn .. --. c1ntatu (bis) 133.. #:~~·:y=~.-..'..11 j.'11' .~-.' ("~ fa () -. Is J. (bls) U6 Mdmucd ..-::L "= _ I'llil hi"_...::: '..:C ~ ...--1j---r-:.:.~~--~+~-:.'.liP.:. "'=' ~T::l ua 1 u:t.Ji-...___ ------. ..$ .~f ... .. . /._.l ~ Var 10 bOll! pentru femei -vaL no - Inf Stan Pa/ago .:: ' ... j. ..a.­ ~.. b• ~ Munsca () lUi 5tfupjn.--J:. bdgatu (bis) HoriJe mi le.. ~.\ fi"(it' (j if .iI di: JUS • .. ~ ._-- - ._ ~~==t~:-}'~~}===F¥+ T•..-'7' 0 cIa I J.__ "':'\ f77ci <::::!' tu ~ '1' . 0 DE MINE 51 DE MIHE • V'1 -:J' .U ..) U6 Cum te-ai dus di paia Jume (bis) U6 $1 te-aj dus "I ne-ai ltJsat (bis) Ui $... • Nlln ..••-=J ..g::j ta..) U6 Rdu md doore la in/md(bl..ViSBl.1. (' rdr Iv.

135.S6pFn!a Va De ml-Ile nv_p'D 9a Mdmucd. 820/1. (bis) flU __.Oupii mamfl3 Quasi rubato)l =141 t:'\ In!. aOCET -Dupo vor Mag E • ml IU! t:'\ L 1IL2. lLW( !')(J varucu (bis) Cd I-a..148-----------------------------------------------------------~----- 134. S(J puie pd'el 0 glic De-acolD sa nu mal ziie Va.. Tu maar - fe ar dJ - fe-ar fa . dus in tinUrlm De-acala oameni nu zin. Pop Marie 1. (bis) .cu I Ttl moar Ie ar da.- tp-ar fa - ClI. de mine vdrucu/e... Cum mne-o._ • ko qa­ J Ua Ua Ua Oi Oi Oi Uti Uti Cum te-a1 dus di p-aia lume (bis) Si te-a.02 . dus $1 ne-ai Idsat (bis) Tu ne-af lasat de banat (bis) Mdmucd si bunuca (bis) UB. ua varucule Va.8 ani apnhe 7965. mdmuco me Rau md doore 10 inimd Mdmuca noapte bund. ud. Rdu rna doare 10 inimd (bis) Mamuca do dupa tine (bis) In fa bine $1 te scoaM (bis) Sf graie cu noi orice (bis) Oi Oi Uti De mine $1 de mille Uti Ce-a1 fdcut lI-ai fdcut bine Uti Mdmucd s1 bunucd. BOeET Mag.

. ma mu­ ina . sm . J):J t.­ Il ca IJ Sa hai a - I /1/ - mioa .·.rna !T!E IJ.1LJ rr .--­ 137." a cas Hcil~ nia mu·- ('..n .____ . (bis) --. . Cd 1i musa..If. BOCET ~ Dupe mama­ Mag B241507 )..ne-I ar - sa Nime-n lume sa nu zlie (bis) PO mine sd md mlnglie (bis) Momucuta drogo me (bis) Pa drumu care-ai pJecat (bis) NU-i vreme de lntutnat (bis) Ua De mine.. de pJecat (bis) Eu p-aici cind-oj zini (bis) Cu cine m-oi sidt·l.ra-f/ 177/ . . hai motu (bis) Vai bine m-oi sldtuit (bis) Vai b'ne m-ai sti1tuit (bls) Pa lume elf oj trdit (bis) .: Ha/ Ille.a~d Taei tu loa ~i trude (bis) $Ui motu bugi1t de bine (bis) elnd ai zlnit pd la mine. ".d/ ... B251508 /f. BOeET La bdtnno Mag. .136." ~ L ~.1/ Dru roll f/ I-as .i ha.. " mD ma me " ---.rF Ii Da Da Cu $indiJd de mQtasd (bis) De la groapd pin-acasa (bis) Ina mamucd noaptea (bis) Clnd doarme tald lumea 10 cu drag te-oi a$tepta Da Da Cu cind $i cu lumind :.ii (bis) Tdt aj zls mdtu. n/U c..'1 £. .i1.li cu dor de la inimd.1 !i A .

rna.'1:'-1 A /[J Pap ..a .. [avaci /18anc -36 ani act. .' • .d tdt/ pll Cd . BOCET • La ciuIT!J Mag B27/ JOI :]In 'i8~1- Lurgo rr.--.'al _____ -• ca sa flu-/rll IE' 1/1 Ca Sri IIU-Im if.Cito rubalo )=130 In!.-<1 .-- am dot' co !)ff mt' .CU H - ila .ru Or! - IJla .cult'.SeT Val Dar sa - . .1~)----------------------------------------------------------------------------------- 138._.fa !li!!' -. nci ru IP .>11/ (. ..na .!o r7' • .kt! /1/ - hu.ru CUIII flU 51! (. 1971 Br(...­ Ne-am s§ -z/ ~ f.'2-1 Itn {:'"(I A - IU pup - J\J/ - /1/ eu -_. • Da - ca Ii -.: vi .

)'] fet-r .. ~~~}~?i:ifjf_. ' .. nu sd hodinea {jd.1 /1."""""".".1:e ­ Hag._../.:!. -. . . ud.I ..J. BOCET DUPA FEelOR VJr.~*-: .. ~.=~.j .re. • _3" . ("(1 / f-_~ "'T" ."J sfi - Td - cu ____. -----._.c.___ Md.::IL. <if fJ lIl' t. ua.'f "'" "" -1 -:~'">.. mdi VasWcd (his) Nici-o moarte nu-. rlh"! ? cu -- - I 1111 td ~~.1/ C!//! Ih /nOd.. Ud. mal uii..-:". .. :~ ~. Vasi. ud...nirunz1tu codrului (his) ._=" ..t .1 f'.'" . • .'.' {j .seu JE los ~l-~ tJa. =-:-:::. :'..:-~' --: .'(.:.. r!la Va 51 J/ca-. ''7'. /c:'~ 5l ~ 2~~ ~:T! POS . BIII 1079 lit? . Pd cJntotu cucului Pd oratu plugului Pd..t.... . j !·C....rjl --. ~.~i Melodii cu caracteristici de ritual 139.. Va SI /t'ca-..__ .._: 1L:=..~~:..":..~ am rioi (0 />11 0.! .-..ill'. -1 ~=~X._..-ra-(u Ii I/Il i U i)d . ill A IU SI pup :.i ...~~ ':. drdguta ta Moard.---' :. . It /:d /'0 ( : 1 * . .. .__. t ' -=.~j ua.7)/" .-:~~.. ammel Ca moartea de prima:vard..

.Dupa frate Mag...." ~ ~.152 .__ ml7f-iJ ~J rau t7' ~ 'L . ud....de-i_ ..· ' Ard-o focu cale lungd (bis) .. Cum n-o putut sd ajungd 10i a ta nevastd scumpd..5/ dnd. BII 1 1074 Grave ~ =46 Int.. mdi Ionuc (bis) Numa mdta s-o rugat La doftorii din Banat Sd te Jege-n peliori (his) Sd nu te lase sd moTi (bis) Si sd-Ii deie leacuri bune (bis) Sd rdml1 ~i tu 1n lume.Ii Ira ..Ii -Ie mneu______ iit=tw p~t:1f I g:Pi--: Un.__ ru gaff -• - maf_ m8 - 18 __ 5-0 ru gaff Vd... (bis) Meli Iii gazda cdsi (bis) S·apol taUiloanii (bis) Val ~i-amar de-aceie casa (bis) Vnde-J gazdoaie de gazda (bis) Mdl 1Ji a tai cuconi (bis) De mult s-or uita cu dor Unde·a si gazdd-n ocol.. .·. BOeET ... (his) 141.. B241421 .... Sd-fjdeie-un pahar deapd (bis) Clnd t-a fost gura uscatd.. .­ 140....Visful de los - maf__ f77a f8_.. Mal r $p rip F @{'W I .. ud....~ Poco rubato )=134 Idem 136 ~ r"'. M{mcufa lui Mond616u.. HoeET OUPA TiNAR VOL 128 Mag..._ 5-0_..70 c: 1971.

~/ - Ii .pa I-a/ ell­ CO /7/1-/7 drum Iki/ fo he fa - .)1 s-or VITI rJe-a . lea_ Iv z/ ./519 Moderato)1 =124 .IT/a cif de /a rea mOB -.Dupa tato Idem 136 De-ar Hiit' ia - SI fa .. d/ Ie ~ • 7}§11 II Mui!/ domn...821.Ii le_ 5a-~'/ fun .ve . l '.'fa s-~r - I£' _)rC'R .qe doam pin ne .geas ca z/ 143.t" fun­ zt . vln -de-a .­ 142. ~d ~. .rt' - le..Saviisiiu U/It-hli - 0 floa rt' pI(1 gra.4Jdfl lim -0 ______ 3 floil .31.Q r-::. re 1':\ t=1h .• 153 .. BOeET Mag. lu . ani oct.Ie ve - rI /e_ {5i s-vr .ca- de fa .fa cit lu . 1978.?! mt.fa' hun __ drag __ Ta-f Mu ._- 5ci-:.na"" .cit - (18 'I~JlllJhi'. ~I slnil . RAMII SI TE HODINE f I nt Pricap Justina. ~ GtJ) J) r--3-.

' f(] rw'imUd] n: (1-1 fa.1 . "'ij.-. 1\ I'.\iel rlU '/int~tlQPoj lara (bis) Nj('jin put /IV sUi CU1cCli !\fun1a pdmintu uscat.. tere$ti (bis) graie!$ti (tis) aila (blsj l\ime'ntl te·(j supdra (!)is..""f'i­ - ~A'.{Jcosa nu piece (biSi .. in Cu . ­.'. nlei 1n para ~. lei i/II/ Eu vni spune cit de him'! (inf:' m(~f(' nu mai zlne .'j jj if)c.Sinfju: i 1 [!Hi lasa (bis) C>. .)1 de.~-~~'- i' ~. . . " " " ' _ _ "_M _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w_ L_. I I 1// /It:.fI..'U 1au Inl I '" I MUCA SI HAl in! Pett:( 48 ent IUn.. .1 HI i . _ _. ­• N' casa iI sa $lde (bis) fl[l FGitl w. (In~) ....'!.\ /._.. L L • '* ~" ..e 1978 '.' fIj.lilllt' 5l sltlqurd L·! PASARICA . • 1JI" "~ I.. " i' 1i.ut/a vinl de vorO . !T:~ moo! fa. Iff" - ~ ..i i!1rd. ( .~-._".111 ". niei ii Jumin/l( i)!~j h:'iro it pc1millt ~i tina. ~ Ii rdrL'.'_. ~ .• I"~ = ~ . (bis i .__ " _ _ • ______ . ....

i7 ..seT lflf7e-o __..'.ru --Ia Iii.irl_ l..<I..- I!~i!.J/ /-~<I . 'IWd U' t-'/ ' 11k !.. so-n de 148. lu ..chi F I J/ e so - han 17-d 51 / k co co 11il t.. .~=132 Idem 744 Tri._ ma-fTld Tr/ ma . 111(.. COCO N TAl II Var. un nor de p/oaie caldd Nu pot mere cd-s beteagii..)-d/t'______ .1 Pi uti !lur ck . MAl ill. Po. OAMENI PLINGETI I ... ­ ffJd .__ /J/ua-/e .): 13 2 Idem 136 5-a - ".5-opoi lrunzo rc'Jchitii . 11/.!>a .onon n-(! si. B20 /623 Par lando Inf..' P' /ld J. /r/j.)/ VUI a - {lid ru _... .rTlI7E?-O . $./IIt._ . ..­ 146. eu mQmii i-am trimas..ma.. . . (bis) Po.155 . il . __ !'Iv (!Id i rd.1 (iO./ .____ sa.I - '/0 fiJ C/if{. 147. Vers Mog.'. ..J Ie .__________..128 -~ Mag 824/453 Poco iento. B 2J /736 Recltalivo . TRIMAS~ MNE-O MAMA ME Hag...44 ani aprill£' J965-Sdptn!iJ da . $1 anume I· am trimds mdj (bis) un nor de ploaie des Nu pot merE' cit traiesc.! .'It:' .1.La rJ .md /.Stan loan.

A MO RTULUI Mag 613/1360 f. no-rea lui Fran .50 han..oxQ·n CQsCi (his) mesa fbisj cui Tj·am Jtisat eaii-n oco! (bis} Sa rlneheze de-a! mneu dot (bis) Ti-am ldsat caw-ncareat (bis) Dor la fetile din sat.149.rea fut' Fran-jan mal' As . .hi". (bis) • Instrumentale 150.C. OliPA MORTI .32 ani Nus loan -1.g. HOREA LUI FRANTAN • Idem 139 /0 h~} .fa-.nama supdratd (bis) Itl!wt r.Vadul Izei J II -­• .f u .. Vasile (bIS) 11H~i nu mai zine (bis) .J ::94 Inf Arba Vasile -27 ani Hirb Grigore . . Trimbi\d . ~%W bt FUr IQ'@-f ~-C'-p-0_1 g---=-7 Andonfmo . .!an~ ne 4':'.<1' (1 ':.0 ani iulie 1973. (his) Ti·am spus pre tim: N icoard (bis) C-oi mud din draguclOard (bis) Ti-am spus pretlne Nicoa (bis) Din Marie mnie moartea.­ 151.

oupA MORT .aatr ~ ~ ModerotoJ\.\ 'itr ~ (t t.::."1 -----~ I .. dec.­ . " 154. Ir ~.... feb... t".132 In!. ~ . Gh. loonei-53 ani-cefera Bovan Gavrila-10ani-zongara .._ . ~ -_.La tineri "'::: 876/7428 - . m' .-. rit" ~ 14::t (" ~ I~~r E ~ I #§? II " §t 6· .. Covac. 7973. a... ~ . DupA MORT ~ _' ..._ -------. ..Vaduf lui ~ • ~/~_.1 1". ..­ t ~ ~ E" g 1~1f fk:! I *tit E tilt&" C" ."11".7975-feud In" WI#df Eg If­ [~ IsgSf E j II' . .. 3'J / 2080 Trfmbito J Inf Hihnea Ian -32 an.­ (iT) r7JE} Or W (::r E r j' i att r=t:: r rfJr 1".. t. A MORTULUI .I­ 157 .­ 152.~ ~."1 • 153.' • ~ .

!. 156.{'gel[ lui i <.ii }u efe-u cotmritu.sc .~.<.r - ru -­ hi/ 3-0 I {nic dintrf' 2i Jr' r (1 i" d ()(1 lnn~.icu!i Lcrului . (.· i . Hog 820/ Wig J" f 01)(".__ u/ /~~. Din strulu ieciori/or MaruI margoritnr Din strulu ieciorilor.: .'. .------. Dill cununCl fete/or Maru.)/Ci de slng(>rdi Po margaritar Sd cuJeagd stJnjenei Mawt Marui margaritar Din pana btltr1ne/or.~' ~ ~i PO wine riU ma-Ilpu'..::~: ___ =- Oile la/c-o zduqtu marqc]ri!ur Oi/t' 16Ie·() Nlerotu. f\'~arul De lllineGt Ir:-o dowit Marui maruariiar De mincat le-u daruil..'-(1 leru}ui doamne Ori so-I [Ju.'.-u lemiu! dcomne Numo capu 011-1 laio/i.-0 galal Lcruiui .158 -------------------------------------------------------------- CICLUL MUNCII ~I SARBA TORILOR DE PESTE AN Datin!le sar6atorilor de lorna Colinde strabune -• iSS./p ori sa-/ lair:. . TREI rACURAREI DE MUNTE /'f)f 5tcn PJtras-6!J" rJ76 Sip/ilia -­ fe i.. SC(1((l de sfinto ceorQ /\1dru/ mdrqdrilur Sd c[lleagd flori de vara f'o /(J. GRE IERNITA .I mdrg(lritar Din cununo fete/f)r . Din pana biitrinelor Pacurarii Je-o auzitu j\hirul rndrydritur .d-ntoorna mnei.. I'd mine sa md-Ilgropa(i LPfUllli ~-a INui doamne Tn slaulu oilor.

nu-Iut' III./Inesfi PIO ltd n 1. Si la Baia () pleco/u Burdi sara Sara buna Spune-ml moartea Pin/irii Moar/eo Pintii nu oi spune De mj.)i /)o/f' j i i ill).lInrlro cur/p-() zuyrQvitu eu catufIe d':'-()-il<. Idem 155 No/ Im-~ ..-)f.GCCl)." il Lit rd ~)d ril Uom -. In! Bt}f'CIU Pdtru-ZC oni :969~ (..~'. 17Z4 ~C8 159. LA ROSU DE RAsARIT .'CCli }('I vlndtoore. COLINDA PINTII BalJJ3 MOG2rtJte .) I . /u lie'! Iii I 1/- I/i' 1<7 1'(1 I! '/(1 lY/il! Old It ~ME're-()i L/j I.':)/ co ft'n Odm~ ! - I1U tl.rJtJ co Po. I)orn nulul (1(311. I nf ArdeieJn IleaoJ-J9 ani dec.' 1.Jiadilll ell irunzucii de-acoperitu Phltea ('in grai !$'O groitu Care din voi $-0 oilare Sd coboard-n Baja .8Ntesfl LC} ro .'. Domnului domn Coo plf:.. 158.".' .) 84-C.n Sf tJoi('rii uti·" (iC(!SQ.'1 /'0 - 5(.-­ ~~---- .'UIi It . .1 Pintea-I1 muntt" .Ji do cit jj in lllme.lI. }n II. Domnului domn Sa vlnezc capnoQre.1Qre Dupd praf !~i dupd sare Dupd praf nmi mlnin/e!u Sd·mpuste Pin/f:Q ell elu [\! iei ww' nu s-n aflatu Numa lu Pintea far/a/u..'1.159--­ 82011212 15Z NOI UMBLAM 51 COLINDAM .1 de ra S<3 01. 'CoO p1ecat 10 vina/oare. Udf:: 1­ curti ete bojen mmi Domnulu i dUlnn Pd J(l curti de boiel! mari . MJ.-0 suitu . mere Pin/en eu De mi-j cia murgu/u tau DE' mj·i do murgu(u vilJtu eu C()UHl(l pinu-n pamintu Cu potcoav(J de orgin/u EI p{i cal o-nca/eca/u .' t - I ~~ . 1971. S4 vineze caprioore .

(bis) Trlmbdituca de-a dreaptale Fluiera!. 1975. pui scoarla de buhdu In Joc de pinza pd obraz Beliti scoarla de buha!. Cei rna.. Jinu-i Cu oile dupd ei. Florea Vasile Clteu .te.i-a $u1era Tr1mbdituca-o prinde-a zice Codru $1 frunzele-or plinge. 161. SUS' iN ViRFUL MUNTELUI .ci - bra . (bis) b . or sa-l taie Or sa-J pule-nlre fartaie De s-a va}1 sa mor eu In locut de cop1r!.eu Sa pui scoarta de buhau So. S1 pa mine m-oslupati Si pa mine m-astupati.Mlorlta Hag. B 16/ 1018 Moderato j =128 Int.Miorito Moderato )l =134 vtr lu tu/_ _ _ __ mu/1 idem 134 if 1 J ¥mJ In • ~~-~~~~--~~~ Hat' // .i coJcd $-a sulla FJuiera !. or sa-J pU$te Or sa-J puie-ntre tdpu$te Sa-/ 1mpu!.nu-.u de-a st1ngale Vintu-!. Mdrgu-~i tri pdcurdrei Hai linu-i.du .' Ii nu-i__ La cru.~i_-~n~u~-/~·~h~i__ -__~n~u~-I------ Sus rn vIr lu mUIl-le-lut' La crud/a braduJui (bis) Slnt tati trl pacurdrei (bis) Cu aile dupd ei (bis) aile SaO rdtacit ma.lui. lu mun . In strunguta oiJor In Jocu gdleliJor In tlrcutu mieilor. mari 1s veri primari.48 ani Curea loon a Petreanului -66 ani dec.Ie lut' iu lIa/ ~I. '"IN VIRFUTUL MUNTELUI Hog.160 " 160.leud Sus In vi'. Cel mai mic jj strdinic Pd eJ numa 1·0 mlnatu Dupd apd-ntre izvoard SaO VOlOvit sd-J omoard SaO VOlOVit sd-l omoara SaO VOlOVit sa-l omoard Or sa-J taie. B 75/ 1357 .

co I!l I 6' '­ p~#-~i4 I@~ . Jos 1a taro. $1 mlndru-$i cint-un cerb in codru Mindru-$i cin-un cerb in codru. . In!. Di po tabJd de fereastra Di po tabM de fereastra Da-mparate stinatate N -auzi tu ce aud eu. Moderato j. s-o pteptdIlat.:. Mdndstiri de~tide-cnni-oi Mdndstiri de$tide-cnni-oi Mdn4stiri dr ytide-mni-oi Clopot gaJben trage-mni-oi C/opot galben trage-mni-oi Slujbe sfinte trage-mni-oi.clru-st' dnf ­ ~ c. . Pefreu~ laana. $i pd-at1tea sdptdmini. Slujbe sfinte trage-mni-oi. domn__ Ml'n - dn. SId6u Palru .. scoborise.: 64 ge . Cd nu-s fiora codrioora.l-s/ ra .ca-n spate $i-o luatu $f Ja cerb ~-o o/etgatu $f Jo cerb ~-o aJergatu Sub tufd de rujma/inu Sub tufd de rujmaJinu. Sf pa-at1tea sdptdmini.de ma ru oe de ma .'11 .I-r / mu.COLINOA .5-a . 170051 jll ..lut' r ~ j.ru Mtn .catu.Batiza '­ f:lo . Numa-o daJbd-npdrdteasa.ge Dom ffI'~ nu . gl?-un C'erh_ Nime:n Jume nu-l aude DomnuJui $-a nost domn Numa-o doamnd-mpdrdteasd Dintr-o daJmd de fereaslrd Numa ie co.1975./f7 cerb ih co p . scobGrlse Jos 1a taro. Tins-o PWjCO sd-J impu$te Tins-o pu~ca sa-/ Impu$te Hop a$a nu ma-npU$Catu.62 ani noiembr 7975 . .s-o '1 .rt' - d. ~ 130 Ie #­ Int.dn.. Ca nu-s fjara codrioara.UN CERB iN CODRU I ='5/45/ .dru.o'ru. Nime-n Jume nu-J audc FJorile daJbe de mdru Nfrne-n Jume nu-J aude. Pw..~ . $1 impdratu s-o scuJatu Pw.161 162. Co.Poienife Izei 70! i i4-4FD JQ1m ~ 11//1 dru-fi ra - mIn .. maica moo bJastamatu Noua ani $f noua Juni.~-o strigat Impdlatu s-o gatat S-o Juat.be . MiNORU -51 CfNT . Numa-o daJbd-npdrdteasa. Hop a$a nu ma-npw.ca-n spate $-0 luat La codru $-0 aJergat ailat cerbu du~manu Sub creangd de rujmaJinu o idrta nu mcl-npu$ca Cd eu nu-s dne ginde$ti.36 ant' dec. B 76/2936 Larghetto J.

1976 . Cu iarM pdnd-n genunte FIorile dalbe de mdru Cu iarM plnd-n genunte.5avos6u Co - bo A rI - 1-0 (0 - bo - rt" - f 0 £i E11 ./m blain s/_ _ -• &' t!. de nu ni-Ii da Hai linu fOsmalin Altu nu yom colinda.-Vadul Izei J) mm £jj co . FIorile dalbe de mdru Coborlto-n poienitd.42 ani Dudas Joan 39 ani Duda~ Vasile-!1. Trifoi Vasile .----: - rtf.Ie dill­ tJ] r" mil de F rv ! co . NOI UMBLAM 51 COLINOAM • £ti g • Allegretto J) fJJ - )l 141 In!. be __ - r/ .bo r eJ) - J. B 13 /792 16~ la.dim j I r y j // I7V Nt. B2J / 471 In! Dudo? Vcslle ..!971. ani dec.1-0 co - iJ i3 bo :c.r -----. - • l ..J/ I. ri ~ ) I !2) . Si nimic nu cdpdtdm Hai linu fOsmalin Si nimic nu cdpdtdm. Coborlto-n poienitd.J p ros.1.2 On! dec. Mag. De ni-ti da.162-------------------------------------------------------------- T 'Ii :1 164./in . Trei pdcurarei din munte FIorile dalbe de mdru Trei pdcurdrei din munte. COBORiT-O COBORiT -MlonlaMa!].rna r ktt //n __ I p t 7J p La sa Ci!J bo r j II gt!1 -Iv /v/.

NOI IMBlAM 51 E281 J7J Andante )) =168 .nu -.lu -----~---- Dam . fa "" ~ Zll/l • de __ nu-i mud - ('(j_ /3 a- I/U_~. 011 -/d-U/t' ___ ~ cerb .i de-aealo s-o Iu.Birsana ~~ D r~~~~ ..7 !Vo/ //// co -._...5-or mai aduce Ramii gazdd sanatos Ramii gazeW sandtos C-ai ajuns craciun irumos Si gazdoaia vese/oQsd Coo ajuns zjJe irumoasQ.' .-i...rI-rr:... MiNDRU eiNT -UN CERB IN [ODRU J =72 In!.rm BunQ sora samc tarE: Gala-i cillo s-o cinam Cina-i gata putin Hoi cu toti s-o isluim Si cu cit nu ne-om ajunge Slnt veeini .UN CiMP iN lUNG ~I LATU 8751262 ModerGto .35 ani naiembr. Inl Perla Mia .. 166. nu-i dp voi Du-i de boieTi co $1 noi :..Batiza £5 - IUflfJ :.___ 51 _ 1'1 rrllJ/lt' ! . Cldln_ I ~ Po u/ita satu/ui Hai linu rosmalin La coso bogutuiui Bund sara. iJogat mare Gala-i cina 8-0 cinam Cino-i go/a.~ =144 fe-um CfillP /r. /17 r f? p-ith± (iru fi..1975 . uNto satu/ui La casu sdracu/ui po.fn - bid-ill 51 /1117 ---- /. M/f7-Jru '" .)-f/ h -.l/:!-Il COli - /u .a ... Mono}'] ani ­ !J75 - " No.lu" De (J . . ESTE.- CORiNOAf~ lnt. 1966. Ivanciuc Maria-22 ani ion...a/ Po. '.163--­ I 165/b.lu 'ug. B2814DI Andante 1671a.~ 0] em - .

de .Sup'in!a M/h-dru-yidnf-un___ M!'n-dru-si dnl.Ip-o-m rm_~_. . in co pEZ?tE?lgf dru __ I· [ ] ra iJ9 J J¢j._ - • ~ • a rlU 51 _ _ _ _ _.l.VI~eu' de los le-o 5U _.. Pop Miiricurii-70 rr 1975 . B11 / 11.: ~' --Fy+~c-=±___ iP Jrrr=~==~ l1a fa ra~. / tv M/'/l-drJ cur . A LUI PINTEA Mag. Coman Ileana a lui Cas fica..un . MiNDRU. I §tJ[i j.e bo.IESITl GAZDE PiN. domne~ti (bis) Printre flold.un bi - J : 76 In!.SI CiNT .AFARA .__ la mu(t/__ ant_ V d uitati in rdsdrit (bis) Tri turme de 0. Mag.18 an dec.Ie .J = 64 Idem 156 i iJ j).ere~ti Nime*n Jume nu-i vdzurd (bis) Num-o latd boiereascd Din curte de dupd masd. le-~/fi r -f~JJ O--tIJ-f!Htf~¥~= p/ n-a fa - gaz-de ____ ni le-flfi flaz. As fa-/ sa' 16B/b.23 D·-' Miirgu!a IIi~c6-17 or 8ilt loana . venit (bis) Trj tu{me de 0. 1971.164-------------------------------------------------------- 167/b. I do lu flo ri ._' dal be de roar. 168/a.F· J) J) Pin-lea fa ".12 Moderato £1 i po - r p [JrzEIJd=r.!!.J : 68 cerb in co dru Inf. 820/812 r p/ Andante .UN CERB iN CODRU M28/500 Andante I ..

Rednic $fefan-30 ant' &.lin. :=£~ -=--J=::--jJ-=~ Li ---_ --. . u Flo - =i= .da-. '975-Berbe~ti lunl7_ . -. 72 cerb _ fn_ co . . --. sa traio! .bcf . ..if Pin fea la mun ­ ...E£J-L-.J : .. Care volnic da s'aila Sa $i aJerge la Baia Dupa pita..' ~-=t==:t:::= lin .k~~ Min drll-yl ci'17 I-un ___ Ror ._----. B 29/ 513 :: Inf..$u-ntintelat Cu t/uier inferecat Si pe-atita de-nflorat Cu bdJtag incolturat Si suman imbaierat. Cind cu tJuierul z1ce Turma tat i so strlnge Cind cu fJuiera$u tace TotO turma-i se-n/oarce.-_.- dal .-.. ------~"~. =H" ~.-- be de Mlndra curte-o zugravit Cu catane o-ngradit Cu 0 suta $i cincizeCi De yoinici.'11__ r: ... si_ :7 laf ____.Once~fi ~1 - E mun fe-o fea fa su .1::::::3 i F ~(J cerb .~ ?Ci=+~=4t .~. _...l4 ._----­ ma . -----.dru __ M/n-dru-~/ ('in-i-un ___ :1:.-.~ ~~--:_== mar_ ri . . MiNDRU-SI CiNT -UN CERB IN CODRU t Hag.-.- ma dal .. COLINDA OILOR Hag. . ~-:tJ---gf .­ 169. ~ fv11ndru-$i cinLQ de nu-i modru (bis) Linu-i lin sl rozmaJin jVime-n lume nu-l aude (bis) Numa-o dalbQ-lmpardteasQ (bis) Din curle de dupa mosa_ (bis) II .. ... i suif.171.165 .--.. 170. B29/590 In!. mininteJ. ==B~-~---+---==.Ie -~---. B28/ 563 Idem J55/b -'J .11 i Jj J.._--fiU-. .-.. ==:j~. CoJinduta nu-i mai multd Sa traia cine-o ascu/ta Colindita-i atita Cine-o ascu/td. .lin --y-_.J :68 - 3---.put :.. A LUI PINTEA Hag.co . Pin Ie a AndantE' . Radu Petru -34 ani - ~I ~ ~! ~. tt J J EJ r=f IE~f~JqJ)j-a~. ~-. ~ -~------.t. ~ •• Ft p~rfi]J I tl' ffF~tJ-=~ fun9_ SI } /qf _ _ _ __ Co· lin -ria. de eei p-aJe~j. dupa sare Dupa pratu cel mai tare Dupa pecie de miel Dupa prof rna. :r Andantino . F e~ I[ f 9' ~c:flT3%l Es fe-un dm-put_ ..dru_ 51____ roz ._ .::::=::::tI co .- De oi1e-nconjurat ~ La oite cine $ede Tot fonu-sin-fonu Cu briu ro.J =64 1975 . ~. _ Es-fe-undin .

.c/. LA CRUellA 8RADUlUI . I~oderoto r n~ [OORU In!. Andante oJ =64 La au.U!~ I . L/ flU-I /. Nime-n lume nu-I oude (bis) Linu-i /in $i rozmG/in. Moo 15/829 173. . 0 sQ-J·mpuste (bis) sa-} pule-nile tdpu:.~! -­• . (bis) o a a o t ..te (bis) Daca-i 0.Mlndru-.-~----- 172. 0 sa·J taie (bis) sao} pule-nile idrtaic (bis) sa-J tale.te.<. Pop dec J9i6 .i cintd de flu-i modru (bis) Linu-i lin ~i rozmajin.$0 si-i a$diu (bis) Pd mine nu m·astupatiu (bis) In eeJ sieltu tintirimu (bis) Acolo Intre strQiniu (bis) N iei in daJbu timiteu (bis) Vol pe mine m-astupatiu (bis) in strunguta oiJor (bis) Tn Jocu strunguti/ol...fa ___ (J{j La cru bra rV2 - Ind fmb}d-~j tri pocurarei (bis) Unu-1 lin $1 rozmaJin.Df!-~~/ J =78 cu or-u_~ . ~1!1 iNORU -SI CNT. Cu oile dupa ieiu (bis) Cei mal mari is veli primali (bis) 'Cel mal mic ii straine/ui (bis) Pd ceJ mic-a J-o mlnalu (bis) Sa-$i intoarcQ oile (b1s) aile s1 }e·onturnatu (b1s) Gre POlUnCa i-a plicatu (bis) sa-J pw.

J : 108 da-__ ve 5'f:? --.hi? J?oz.. Dupa cerb $i-o a/ergatu Sus in munte 1-0 ailatu Sial ilr/a nu ma-npu.rllU. SUB TUFA DE MALIN VERDE Mag.:.de___ Sub fu-fa de ma . 7971. mie viata Cd nu-s siara sereJor . Ca-s vatavu oilor. Goei /leana-2B ani ian. V:.5ca Lasd-m. _ _ t 175.i elf! - dru MiTt - drtJ~5/~_ ern dIJ rlU-/ rno - Roz . 1 . 176.Bogdan Vodri Sub fu-fa de ___ ma- I/o ver.g sA SITI GAZOE VESELOSU Idem 126 B1411874 AII egretto . B 1417701 Allegretto '" ~ A J ::11]8 fa CeT·~ Uu~n __ co Idem 717 /'1il7-drv-.rno 1/17 /Pr -- de fr'u mos. MINDRU-SI CINT -UN CERB IN CODRU .mos.167--­ 174. De pe vlrful muntiJor MuntiJor caruntilor. 5a s~'f/ . Mag. B 25 I 389 Inf.CjiiZ ve S8 - /a SCI r~05 -'--) . V inaiorii s-o sculatu PU$ca-n mind $1-0 luatu RozmaUlI verde fwmas.lIt.-:mo - ///7 ver dE' fru .

nu mi·i serls un frunte (bis) An nou fericit So.r/ c~Y::.¥~Qf}lpr*~ Ie sa__ B/ . yo.. Andante)J:::142 as­ .ne nu ma/__ ia .168 [' t: 177. $i nimic nu ciipiitiim (bis) . NOI IMBLAM SI CDUNDAM Mag. ::b. Noi va zicem sa trditi lntru multi ani fericiti An nou iericit. $1 co pomnii sa roditi Tdt ca ei sd-nMtrlniti An nOLl fericit. colin dam mal multe (bis) An nou fericit $i-n frunte de ne-ar fi selis (bis) An nou fericit Mal multe nu y-am Ii zis (bis) An nou fericit Mag. CINE SADE-N ASTA CASA • Idem 765 b..sif . An nou fericit Alta-i umblii nu colindii (bis) An nou fericit De nH da de nu ni-t da (bis) Annou felicit Altu nu yom colinda (bis) An nou iericit $tiu co. An nov Ie .::l ~~ __ Sd fij gazdd veselos Coal ajuns un an frumos An nou iericit. B 28/619 Poco ruboto .J'\': 126 Idem 165/b. h • 7lRZ=m . 828/622 178..

169 . 180. "~ : ..976. .TU Flo - da/ be. I' .ri .) ~­ (Ja . ri -.rlf Mrn.de pa pa.. Bfedea Viorel-14 ani Btedea loan -14 ani dec.Fere~ti t f Gre-ier Flo -e/'.Itl In!.- m/'nf Zo . FLORILE DALBE Hag B23/901 Allegretto jl :: 148 p}/. Pa scara mindra de ceara Sa cuJeagd flori de varu Fiorile do/be.Ie c!i!L=-" o .ori de zi.ca . COBO RiT -AU COBORiT Hag.:" - Ie fa fe-I) zde -ra ..re un ..nu 170U_ SOB - re a nu nov.dru-i a . B15/2098 Moderato) ~128 Inf fuseo Oumitru-57 ani fuseo Ste fon -55 ani noiembr.­ ~ 179.rt - Or! de ZI 161.au co -ho 20 -ri . Pacurarii 0 auzit Drept /0 ele-o coborlt Fiorile da/be.1975-leud . Ie . COBORiT-AU COBORiT Mag. B20 / 395 Idem 153 t':"I -#------ ) =160 It! Co .bo .1-0 co .ri'1.bo . ~ f/ .

r 170--------------------------------------------------------­ 182/0.ua ___ n' -lor de ZI .28 ani Visovan C6/ina-23 ani dec.33ani Visovan Maria . Ca-i vremea de isiuif Zor iar i de zlua lB2/b. Hag 823/555 MOderato) =158 Inf Visovan loon . CIUCUR VERDE DE MATASA Mag 8241205 Idem 136 if F W~_JL=~~*-4=1JJ_---~=l. Ira_ if/~ II :.~.cil in - tru mull.5i C-am aJuns All gou frumo.Va. Cu potcoqve de colaci $i cu cuie de clrnati An nou iericit Tntru multi a1 sa traiti.8reb Scu-Ia. SCULATI GAZDE NU DURNITI . ___ Ca nu-i vremea de durnit 20riari de ZlUQ.-.183.s La multi aj cu bi ne . . Cd md ploud de md valsd Pd hainele de mdtasd An nou ferid' Intru multi af sd trdltl. COLINDITA NU-I MAl LUNGA • Mag. L . 1976. 8/6/3084 Quasi ruboto)=148 Idem 163 -t Sa ma trdin iji pa mine Batdr n-am colindat bifle La multi ai cu bine Sa sUi gazde veseio.fI gaz-cle nu dur- Z(} rt - lor . sa lP. Si mni-i murgu dmpoit Si mni-i musai potcovit An nou Jerkit Tntru multi ai sa trditi.' at"__ I~ .__ /p r/ -. An /lOU _.

.14 ani Trita 1 loana . Hoch/ma Haria . Ce sa ra-/ d ias fa _ _ sa ra ell sa . ani Grum05 Ana.r' fru mOL. MiNORU-SI tiNT-UN CERB IN COORU . 1971.• 171 --_. 1975..'rJl ) (ill ____.nu nou £ .80111a co Ii ~ M/'Il-dru-st' r.It.{jiule~ti .. 184. CE SARA-I AIASTA SARA Nag... t !i Hag. .It._. ani Ungur Vasile 14 ani Huntean loan 14 ani nOlemb.64 lnf.8 am dec. 815128 Andante ~ ._ ..__ E sfe sa ._ /II co oru I . B 25 1895 Linisht J> 128 Int Balis Harta-1.sle sa - ra de-a nu__ nou.ra de-a .ra-/ 51-a las /8- 58 !'d .'(:.­ . .___ R02-m8 -it'n _ _ vel' fru mos. 185.

TREI PACURAREI Hag. fur • me de oi. Mlorlra . 823/781 All eg retto Miorito .ne Tre. de mioti Impu~ca Voi mj. 4PJ ! =t=f=V Tre/ paCtI ra - reI Tret" fur-.172 186. .. . {bis} Sa In tIr1e de oi In jocuri de mnei Hai linu-i. .UN CIMPUT LUNG SI .rut' doam . Daca SAO ludm Gata s-o-npu~cam.. 823/587 AlleQretto . • 18Z ESTE. M= 1?--=tL 19=ra 1ffl Eslt:' /)11 J> =148 Inf. Tinfa$ Haria-30ani dec . linu-i doamne sie mai multe. LATU Mag. linu-i doamne Cu gal ben taior. Mni·l puneti sub cap.. S-acol0 vdzurd FaW de maior Hai linu-i.fi Ingropa. linu-j doamne In jocurj de mnej. 0 - j) 0$1 I J.P =149 l Idem 179 &f+ .1976 . SAO suit La munte Sa sie mai multe Hai linu-i. I J J I].me de oi II /e . /al 1 cl'm-puj lung -?/ /al__ £51e un din-put lung o i De J fa-:'o-coo La oita de pastor (bis) Sade un brad de pastor. (bis) Flujeru mneu drag. (bis) F luieru de-alune Mnj-] puneti de cruce. (bis) .C6line$fi :i . In mina dreapta Pune-ti trlmbita. (bis) Voi.

J ~ /fi-ura Allegretto ~ 154 Idem 179 J~ rna~ _ _ __ fur EfiWr de 01 ~t:\ "i me re r ++8 SI J_ ?tt!2' ~ F ma_ _ I r r:t {J) rJj J W=:J ~ [JJ4 ~ ~ F l·~z.0 COBO RIT Hag.riT aC1I1l IP F ? F P 0 J.rtf • gl' vE F Jl @ Ltld) I ~ @ F ps.ani =:::J Moderato) =120 ~~ l.: .J M~. 8 1611. CO BORiT-O COBORfT Hag. ~ dec.9 ~» !lJl ~p P Co .J2'!U JI.ma //11. g...rn J \ CI. .1-0 Co- Moderato ~ =128 ~» F A nu_ nou_ a it a )l-n t:ti jl @ lj FSf14lH ClI_ 00 .60-ri .~!~_ . ~. Tat 11 mind $i-I adund Sa lntoarcd oile.nu·/ lin ~ la - ra-'-- It'n ___ Fran-za ver.ri I-a co . Inf. .iP..-:- 188/b.h ~ ~ F r ~ rz=t ~. AZDta Florentina-13 ani Petrus Haria. iSQa I Mtn-dra furde oi lfie - re __ Li . Doi is mari $i-s veri primarj Unu-i mic. MINORA TURMA DE 01 MERE Hag. bu-cu .I - ~ J II ~. 1975'Poienile Ize. . 1i strdinicu.60 . 1":'\ ~ I~F E V F gy prJ.2t. aile clnd /e-ntorceau Si ei Jegea i-a gatau.I hu- rle f)!. ~lf.ce s~.1-0 co -bo .r l f _ ~ ~ ~ ~.'poam -. }>.bo-rt"-I-o co -bo .-:::-:.de _ __ raz . Co.rtf Co... 8231828 .ne pa .)) f. o sa·l pU$te.ri 189/a..riO . COBORiT . Inf.' -.173--­ l88/a.91 .130ni 3dec. Da Ja e/e cine $ade Sadu-$i tri pdcurarei.. doam:-ne Pi! -:::"ce. Mioritd £~ ~ i .bo. 1975-ieud ~ ~ Co ._. Plesa Anufa-20ani Chindri$ Harfa -20 ani Florea HfJricuffj. 8161221. osa·J taie a sd·/ puie·ntre fdrtaie U nde focu J-ongropatu . Si t-or pune /a mormlntu Tdt un fJuiera$ de vlntu Clnd vlntutu Q sui/au Fluieru rnlndru·a clnta.60 ..) I fE. 0'. Tn strunguta oilor.

17 Frun .DrogomirE's tl ver FflUf1 Ie V!!I ­ mUll . Nime-n Jume nu-l aude Numa doamna-mparitteasa.2nntJ r7 In/ 4-M~' Andante r cboto J :: 64 In co A sa de flU-I InO - ra-j - ----. I' ... 8291707J Poco rubato J 64 Inf Norrs /00170-26 0171 1971.174 ----------------------------------------------------------------­ 189/b.) .ma kn ver -• Roz La iarba pind-n genunte (bis) Margu-~i tri pacurarei (bis) Cu oile dupa ei (bis) • Cei mai mari is veri primari (bis) eel mai mie ii strdinic (bis) Tat 11 mina i$i-l aduna (bis... SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag. Dfn curte de dupd masa lmpdcate ce vdd eu Eu vdd cerbul hodinind Sub tutci de lozmalin. MiNDRU-$1 CiNT.. i..zit' lIer roz . Cu aile La tintina. . (bis) 189/c.. .- fflCi - lin.UN CEHB iN CODRU Hog B29170l Int.

72 r Berbe~ti 1 I : da un cerb ~_ In ___. -'1 *' I Inf Ardelean loan-290m. strunguta oiJor (bis) Tn umdru de-a dreapta (bis) Puneti-mi Irati trimbita (bis) De-a umdru de-a stlllga (bis) Punefj-mi Irati I/uieru (bis) Si In Joe de copjr~du (bis) Puneti scoartd de buhdu (bis) Si de plm:d pe obraz (bis) 8eJiti scaQrtd de buha$. de IOzmalin Pu~ca·ntinse sd-J Impu~te Stai Idrta nu md-npu$ca Cd-s lonu slntionu Mama me moo bli'fstdmat Sd siu fiard de pdduri N Dud ani !$i noud zi/e Dacd astea primi-Ie-ai La mdmucd vini-oi. . MINORU-SI CINT..r 175--­ • 189/d.-1Ii'~--~ ~~. Din curte de dupa masd Ie de-acolo s-o luat. Mi'frgu-$i trl pdcurdrei (bis) Cu oile dupd ei (bis) Cel mai mari 18 veri primari (bis) eel mai mlc Ii strelinic (bis) Dupd apd 1-0 mlnat (bis) Dupd apel-ntre izvoare S-o greW ca sa-I omoare C1nd de-aco/o s-onturnat (bis) Oile tdte-o zdierat (bis) Oi/e. Si dupcl cerb 0 plecat Pe urmuta cerbului AfId cerbul hodinind Sub un corc. J.' ~ Andantino .ba pt na:n ge nun -c ge-nun Cum locutu n-om zdiera (bis) Coo grdit te-omoard (bis) Dacd-j a~d ~i·i a~d (bis) Aco/o md astupati (bis) tn.J-~f __ .1 far.1-~/ mirg 0 i-len mUfl fe CI.i marg 0 / - leI) mun .U CERB iN COORU N .91. aile me/e (bis) Ce zdierati a~e cu la/e (bis) sa .Ie Har--!JI.MARGU-SI MARG OILE-N MUNTE I Mag 81612123 MIOfltO Idem 18Bb !1ar·. 190/o._ _ ru da ___ Il(Ill: - drl./ ..--_+_ flU-I //n sl /a ra ___ lin da Frun-za ver de ----. B2BI J2!'J ~tt c .--~- roz ma li'n. Mag..)=ifF--~-Ji~~~~ -!~~f=3 ~-+. /~ j~' M/n-dru-s/6'. ani ~ I co dro da L/ un cerb I'n -·--T·-------·-·-----··--·----·-----... Mlndru-$i clntel-uncerb III codru Mlndru-i mlndru.1-.-~ .---- -~--. ~. de nu-i modru Nime-n /ume Jlu-1 (lude Numa-o da/bel-npardteasQ.

191.: IF. /f! .....U Jj )J f r-:7 Es-fe-o pftf-ca~ IJ .. ==:3 i/::-._. . COllNOllA ell CDOITA ..fa ra~ =:j:.ph -. .-lj - f/ Ce vat' a -• 19i. DE ANU NOU Hag..SI ... B16 /601 Idem 1880 Moderato }::140 p 1.iJ 1? . ! Hag... De ni-ti'da.. Coman Mane a lui Pavilon-74 ani Moderato J : 78 cu co­ Pop Ileana a lui lon-53 ani deel97!.de ~/ 171:/ daft: '. Hag....176 . Sculati gazde flU durmiti ScuJati gazde flU durmJti Cd nu-i vreme de durmit Cd-i vremea de-npodobit.mm ~_.. B11/1323 Inf...l$ ta WID lE J9:¥M ~~-d -?-Ull efr na/___ Scu-/aji _c.az.td..Vi~eul de Jos . /a po- .. SCULAll GAZOE NU DURNlll ...­ 190/b. de nu nj-tida Mal mult nu vom colinda Cd ..ni-j scurtd gubuta $j md tern c-om lngheta.. 824/179 -­ It Andante . - ce dh fr/'rt/.J :: nou cu idem 136 -­ iii bu - CIJ - ri - e DB Doam ne Pm ..

eel mat mali 1s veri primari (bls) eel mw mle 11 strifinic.Ie SI-O ga - si - fu Min-dni cur.177 ----­ ~'. Nid unu nu SaO allat (bis) Numa-a lui Pintea lartat.-----------.~ 823/528 Lin'I~l:t Idem 182a z:= : J =70 s-o su ~ Jus la mun- drci' cur . (bis) ~ 193/b. GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo . 193/0.) Dupd pral ~i dupd sore (bis) Dupd eolbut m1nlnteJ Si:l-npu~te Pintea cu eJ.---------------------------------------------.de mun Ie lar ge ­ nun fe LiT iar biT pI - na-17 ge nun fe. SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag. Cu IdrtatU s-ontllnitu (bis) Celld el UfO gtiJUu (biB) Care dlntre Vol s-aJlare (biB) Sd coboare-n Bola Mare (bi. 82J /510 IdEm 182a ver ­ mun Sus ver .fe ~i-o gci.tu. Urea iri pdeuri1rei (bis) Cu oile dupd el (bis).si . (bis) .

18___ Lua-Iu. NOI iMBLAM SI CORINOAM • j) Idem 1820 159 Moderato ..na-n jos. vreo zece fete Are ce le do 10 tdte.fa f)/ pa nu Pi' Ro .J =96 Idem 117 Moderato .4 zile mari . co .sa Cd are ce do 10 tdti ell . cu doud ca~i Are ce ne do la tdti Plngd no. ~ t 1.~€~f2£P~F:!~~I F~F~f~5§g~··--··~_1Egpk-a¢b=f-./ 181.. L 1 .BFrsano m6'/..nej"-n jos _ _ DI pC' rlU pe Ro . Pd /8 C()f"j/ tie oo-/en"-_ mari__ Pci' /a cur!1 de Dar ba/erU nu-.­ Nag B11. IIT.178 .{)Jd/7] 51 .5 193/c... LUATU-S-O MAleUT• A Andante . n? ____ - • $i gdzdoaia veseloasa l. Hag 828/1149 194/b..32 an I Ian 1966... SA SIT! GAZDE VESELOSI • .. ...s-o __ mat'.91.t-~· Lu-a f() $-0 J> : 172 Int: Cizmar ffeana ......c() ... 194/a.C4I .dntem vreo doudzeci. acasd (bis) e-au plecat 10 vlndtoare Sd vlneze cilprloare.i IrUlfwG. Gdzdoaia-. - . Nag 823 / 1..

.r· V F Ip~--== tJ Modera to j>:: 140 Idem 18Ba 5cu. de nu nHi. De ni-ti'da. 811/1323 Moderato J :: 78 CU In!' Coman Marte a lui Pavifon-71. CO LI N .le-o pTls_ca > v I~ S-UI7 . SCULATI GAZDE NU DURNITI • j Mag. oni Pop Ileana n lui lon-53 ani dec.oe pa.]) ~ F r1l' Es.j/ ~f feP R ar' ­ VOl 19L. .J97J. 816/601 .0/ . /179 idem 136 A - nu /lOU cv bu - Cif - ri - e jJ§ Doam .t/ Scll-/~t/ gaz de nu dur. Mag.116--------------------------------------------~--------~---- 190/b.la. /lU dvr-l7t" - . DE ANU NOU Mag 821.b/am o - bl - ce IV d'fl ba~ -.Irt''n/.Viseul de los co­ $" . i Jo J) if " if V~-#. . err 1781_ _ .A CU CO DlT A OIT .da Mai mull nu vom colinda Cani·i scurtd gubuta Si md tern c-om Ingheta. 191.H vremea de-npodobit. -• Sculati gazde nu durmiti Scu/ati gazde nu durmifj Cd nu-j Vleme de durmit Ci.f/ gaz - de.

Ured tri pdewdrei (bis) Cu oile dupd ej (bis). (bis) .de .171-­ 193/a.Ie de mun Ie La lar - 6a p/ - l7a~-n ge nun Ie La iar ba pI - 178-0 ge nun fe.:70 3-0 SlJ ­ Idem 1820 Sus /a rnun .re-n Baia More (bII) Dupd pral ~i dupd sare (bis) Du:piJ colbut mlnlntel Sd-npufjte Pintea eu el. eel mai mari 18 veri primari (bis) Cel mal rule II strdinic.Ie SI-O c9a .Ie f: M/17.fu.si lu /l1ln-dni cur.drci cur .Ie ~/-o gii. GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo Linl~tl! J :. 82] 1510 Idem 1820 ver - mun Sus ver . SUS LA VEROELE DE MUNTE Mag.a lui Plntea IClrtat.si . Nici unu nu 8-0 allot (biB) Numa. (bis) 193/b. eu IdriaJij s-ontJJnitu (bls) C(JUJ el QfU gliUtu (bis) Care dintre voi l-aJlare (bIs) Sd eoooa.

A Hag B28/1749 Andante.P :. J :. Lua-Iu-s-o__ rmi/-cu ) fa =J1=-1f*rr===a F ~~~.178-------------------------------.172 Inf: Cizmar lIeona 32 c Ian 1966.J /J/ pa r. .·Q CiJ are ce da la Idel Cd s1ntem vreo dowlzeci."--cil-fa .. 159 • No/ tm-blcim -1/ co ri/l. • 19 4/b.u I pe Ro - OO--fl jos _ _ [)/ pe pe ____ Ro . . Pii fa cw// de Dar boierli nu-s acasd (bis) C -au plecot 10 vlndfoare Sd v1neze cdprioare.96 Idem 177 Moderato fie ____ $i gdzdoaia veseloa:sa LQ zile marl Ji Irumoo. Hag BZJ / 494 194/a. LUA TU-S-O MAl CUT.na-n jos.----­ Hag B 14/7845 193/c. ­ Madero to )1 :.dafTi _____ ('0 - dcim-­ -• I'd Ia cud/ de . NOI IMBLAM 51 CORINOAM • Idem 7820 . Gdzdoaia-j eu doud ca~j Ate ce ne da la t<lti Plngd noi VI eo zece ft!te Are ce Ie da la UJJc.Birsan:: ~-H E=£:· IE P2EiHI'~¥:f!----~~iiL-• Lu-a fu s-o m'. nu .sA SITI GAZOE VESELOSI ...

c. veri primari (bls) Cel mai mie Ii Btrdinic.-.c .. LA M\J LO CUL CE RUL UI . 1':175... - ----:. TU Iv/ r-~.C} HerDi! Anufa. 10 . ­ al ra ­ IU lu/_ _ P.-Vadu/ lzei -----.a cu Jele (bis) Cum focutu n·om zdiera."-. Ce zdierati a.62 oni Orza Axenic: 58 ani J971.----------------------------------------.". Daca-i a.) . 196/a.cui ce . Cu oIle dupd el eei mai mari 1. -­ . oile mele.Jf17 IU - IU/~..119----­ 195._ Si 10 virt 1i aurit Si 10 poole poleitu Dar ocolo cine ~ede Sedu-~i doud pifsarele. .. .~. Miorita f:~ :S/ ]~99 VOL 10 i9Z o. fdrtalilor. SI MARG OILE-N MUNTE .b.'1IiA. S-o grdlt co sd-fomoara (bis) Clnd cu apa s-onturnat. .d 1'1 Tom..MARGU . Tn strunguta oilor (bis) Tn locu gdletilor. .-....a.l trl p4eur4rei (bi.. POlen/Ie ! ZE'I u IE- II InU17' it • le-n mUI7 flU • Mclrgu·... (It' (lUIl- Ie Dacd-acolo 0 sOBit PiI. Coo grdit sd te omoard (bis) Fratilor.?a Mcriscj·J9 an dec.. celmic 1-0 mlnat Dupe) apd-ntre izvoard. Oile tate-o zdierat (bis) Oile. Pd mine mi·ti omori Pd mine md astupafj.

Numa-p oaie nu vre-ntoarce (bi. 816/3169 Moderato ~I! i J> : 129 Idem 163 OJ De lri fun! Q j CI I r F de_ ci'nd A I 4~ ). . Numa pdmlntu sunlnd (bis) $. bz 1 . .n/rn_ j I r J• J j 12 s-a . JJ 01 JI (} rna'" 0'12__ 56 ve . ~.£JJ I2 cos 7 ci'n 4· II ..DE TRI lUNI DE CiND ZiNIM Mag. pd cei 1ffl juJefl1nd . p r r Q Ir p f..gJndu sd te vlnd (bis) Pd mine ad flU rnd dai . 823/813 Allegretto jl ::174 Idem 179. eFne! nu - lUI • . Nu-mi dau limbo romaneascd (bi~) Cd e limbd afrdrnolleascd J 197. Nne/.il o doam-ne.180------------------------------------------~-------------- 196/b. ntrn 7 n~ yom dg nosl . cloam-ne J) j fur- a ver-o'e OJ IJ'. ZI De tn funt' .cu balfag lncoJturat.) Ce-ai tu oaie de'riu-ntorci 'I o ti-i.de t Da Ja eJe cine ~c'Jde (bis) Sddea Petrea bun bdrbat.. ee pi dlJ-n~ ver-de Pa~ sub ce bS pa IFF dU-rl? )J Jl I ~II f ~SplF F k::Jf I. Jj IFF Pa sub . de ~U OJ r zl IJ. j domn N-a - U - zt'rn co . PA SUB CE PADURE VERDE Mioritii Mag.. \ . Cu lluier lnJermecat (bia) Fluier zice cum or pllnge (bls) Fluler tace oi lntoarce.

'.~~~t-=j.::'~~j ""=::t-:-:J"--::=:=:-:~-·-r:.:~" :"~~~~~E~+-----~J"'·-.njct:i:F nC=n-~i=~~.IUD D). wap! L9'lll" B 5::" VH'lOIA NID VONI10J "96l l -----..::!:·J_· "r--f ~ --:/ =r. :--i f! -- loi' OB = ~- r OIDJapoH 168/[/8 "DOH pHJ/a] .---­ ..~ .(lU} . .-....:~=2~..-f ~ 11" [0{ • • ZL j iljUOpUV .E~~ ~ :.:=-:':}~r=~~-.1 iC(jIN i II}! d . 'lONIlOJ "66l ~~~===::= -:~~~~t=:.

.-li:T~t:1:-~~.~ ~ I.~cr=..±~~ Repertoriul pastoresc Din trimbita 203. CH EM AREA 01 LOR Hag..q--PPJ'-=t.184 -->----­ ~.Cc:+""C:)tC . Bll 12299 Ruboto J= 88 .

[ .'.­ g&...~ l" • :~.t~_--~~::-:..j COl UJ2PI 's- 7 I 8 (i" HOllO lnSlnrJ 'SOl ~-"f.J'!'li'.~ L "' tOl wapI .

~ (It'- I ~ i '­ ---.. MAqG OILE.'em 203 =98 I' ~ '­ It .27 ani dl () irFmblt mDlI97~-Vadul a Jlei .186 .- UJ 3 .. >. 207...Q....N MUNT E H~l:7 B 7]/ i C In! Arba Vas!le...­ 206.... PLECATUL OILOR LA tv1UNTE NO... ~: ~ ....r" . Cl' Ic... B '} / 2 c...

. 8711 J23Z Rubato 01= 99 ~-= i-..~ .. a 9 3 ...fI-----~-:..r:.-~"'II .__ 9 3.=l==:.A:=~:h=:E' .. -.. -..-. -:::: .----~- _____ t:"\ ~ ~ .~-: . : .: .~·..:-''''t:r-.~~:~:-=!J::'~~~_ ." ':-.I11III . ..-.. "~"'.. .:'" ~:=!~~~f=~::~f-=-=f!fi~~r::'--ii=i::::'~..:::J:=:~:~= =--- ~h::-:-tfJ'.="=:~:~:~~-:.:fi~E:-: .f 0I~= ~:!::-*&::.~. ~ ___ ~=-::---:-: wi -~ I ..__ ._. ".. .~-.-.-::t-~::_=_Ft.=t=" .=fC=. -._"r~.:3 !fJ:::1!.---..-__ :~-. if--. t.-M-=l=.. II -~--:::---:---=--::-==::::---=="-=-=:-I-_-=~ .J t# 111­ V -( ~=:i::::+~~:t::::::t···::~Ef:=:?=·~/{f. f....-~-~ -~.:· .~- .:.___ t:"I. ::-.:.-:::--:::t=~~--==t=-~ t. 187 --------­ 208. i C+--R:::::-J::~:==-..-.t:=r4-:--t-tt ..-~ t ~"-ti..:i :=F~::~:::::-:.. I _ ~~4~t*q~:C~~f"L.-~---~. 1".·-t-~----- -- oj) _::::!!::=:-. --:~ .---:====---=--. ~-. -] f)~.. .."J-:= .c-.71.:::.- --. -.T=f==f!=·-.~..DE AGUNAT OllE LA STRUNGA v:.---....] __ .. i ... •• ~ ~ t!= -~-t:"\----M------~--. --. t"':' =w. t:"\ ~-~-E J ~.'.~.--- ==== . .·-"=:¥::~$:=f~~:~~l:E:!Y·--l=:::.. -==::7=!t-:__ ~i::=..me:f V-... ' ' .¥]r~--='I'.. __--.'1 Stefan POletu-68 om din trr'mDltd !ulie 1970-Vlseul de JDs .~:-::7: .. -------. 't7'==-"cWfti~.--F·· ---·r·----....:t-:J:=:-~~~~:::f~oE~'_~~-.-::t''''::~-:~:Il!=::J /l=--~~-. .-. ."..c==::::..!J 210.".'. __ .. COBORiTUl OILOR DE LA MUNTE '101j BlJ / 2150 Rubato iderT' 2i/. t-_. --·--:r. T::tr-1f!=-~-~""----'-~--.-=--· . __ ..~cc= -----.1\128 .r 209. -.:.===-- '. ____...=~-T1 . "" . . ...k~Tll-"n-.::--... -:«f"·~L...&.k=-=-·::=----===-s=h:-::::-'EEl:-:E::::-: i E: U...:'T 11-#11 ' ' .-==+=--=-±::::: =~:F¥-:.--~. Ir'i'.._.-~~t'--f!"~..:E: . :...:::::r.._.::i I i-~. f) ~- ~- :7::-::::f::==t==-l.~-i_=:= -. ':c-ji:--. PORNEALA OILOR Hag e 7711237 Rubato ..: -~~-£ :~~:·JLg:~=r:#Elf--·-m--r ~_M :t::::&t:= -"1=-.= :p:-J::~T=-~~=._ -----+-~-·T----·--- I nf NiisL.t=-:--..=iFr=:L:r-.1='~·':.f-?3_=~Ft--=r~HE::-f---tr~r. ...· :--c.~_ 1":".j) 11 Jdem lOr: mT..#-.:9 9 ~ ._ . .. ~.:::":-. - ----- 120 ?:"'i '3 .=i. . _~~Jf:~ __ i 1---ET3----.=-I#-~----:~~t=-.-. .

. (":'0.....-6Cj i:J -IS-F'. trt mb: tfl in f H'hnea ! en .....~~/ij~=m~ i::-'~:r------~ ==±I loan-I. /.:~ ~: '~.. --' --. <Ii '" {11 •. ~J-..• .--~ - .'.n~ ! ~ I...•.l:I·~-:-i':=l~ :::·W~'''-e~.. ~.~£.------------ .~-. ~ -~ r~ -- <~-.~-." i ?~~=4 it ~ (~ ! J''l11'1'l1$d"~ Jj j .=: -~. _.-".~ . ..~. /-- (":'0..~ .J2 ani RU5 ~Ji~l·:E•.. Ci. ani - Hirh [jrigure . ..::@l~-~i~j!---n:~f~ ..IDO V:Js/if: ..21. F: i) / 21Lla' .I L.. f"JrJ ~. ..~ . COBORITUL OILDH L' .f .. -~=t~'~-~#€l~'~H~~~§~?J~~~~.~~~=:c-:.~~-... f..'41' .Oani -t. ". i\ MUNTE ldpm ZlJ7 .~:L.J2 anr /J.__• • ~ 212." .' i1'~:.. ~ . i!!i' ".:1?:±~~t~~~ .-.r:'!i~~'· . . r"ol"" . .C F=--.211 COBORITUL OILOR OE LA MUNTE Idem 20J h'ut: ..:~~~ .=e= t r... IfF Ii1 i~~ ___~L f.-'-~..._" ".---e~ ~ ~ . " '1 .it. " -------_$' .j' Ifi 213 A OILOR '.. " .'.. ..:r" ~ ~ ~.I -tI .

')i!)I.Ij. 681 .! o~E:'qntl0llof\i Dil]NB MOllO ~3HOH '9ll Lez wapI tOl UJilPI 801[/[/8 DDr.-.U f?25111 lUDl~- 96=1{ /[. MOllO V '~tl ---.

. }~g=~ ~' ~V " . ~. . .".co1C2 7I1e/eanuiu.b €2..t.F~~~~I··:..­ ~ . f ~ --c '...... . ----­ l"{ . .8 jcs r:"I.-.---.217 A OllOR Flu j Er . @ t .. ~ .I.. /J'."".J 0.~ to.r.:2f:cc£t~fc~f~c:=~~.-J5 an..­ .­ ~ '. . ~ t.:..... )1 ..-.-. " g . f.. .EEJ==ci>~·~f~-= .=.seul...... ... .. jUlie 1970 /:.'-wI'.II ~ :2 • ~ ....J'··... C· Cr=~..: ~.<!.'e 82 jn/ Blli N. ­ . • t ...INVIRTITA OlllJR _ .­ -i tAfi.~~"-"-i!! --+­ .. f ._-------_. " ·~...-~- . --"--~-------- ..1'gt:E1~:r-F~rr' ~ I __.. l: 219 CINO STAi CU OllE F<~'L":ltc ~:~ . ~ • ~~-i.-----_. t f • ~ '..~ :~ E..'-J~t1- --~~--..'i=--=:.. ... ... 218.. .

nfJDJ. U6! IUD zr.laZ! ./9 oJ JUI I[!Z / n9 --[6l .001) i3i.- Jq2j 9.j6JofJI.

... . - ..­ " 221.. CiNO S-O AFLAT OllE (II ... .·t . .1.( 19l..J .. Mag. .7 '[en Gu /liiiJ . r b .] leud ~~ . "j . s:~ !}U.1' -..192 .t.. CiNO 5-0 PIEROUT OILE .1 .'r' - .... B 16111.nnp."iJem zongora floif?!nt.. A OILOR ~ ':]. .) /e. 222.t .'..... fefero Mag..~~~- '::... B7111291.

... fJIOOl] '1......./9 "luI HOllO lOJOr '£ll ....- p..._------_. ---­ L ..... .._.G6C ---------------------_..

82S /lOOi 224. . • I L . I " ~ '.. H OREA 0ILO R . ~ .:: ~ • III :'1 I I.V!seu .~II -"­ ~ • ~ II. I I - • t ri"ffJg.794 I ~ • ~ ::. ~ :'!..Ceier5 - lnl Gil Stfng6u-60 oni BorsG...

..!~~-P jJ __lY 4~ r:. q::~.::H.'IJ~~~.. Rod. '::' 8J6/7i69 i:"\legrc~tto 1$ 22iOE Bt{UT lA RUPTUl STERPElOR l.'---.6 en._. i JT).' sei.""\. ' At.:-~_:-:=:. ""*:. r". -:. . .'iJt/ -..=:=.±:--~--u-. ' ..-~ -srI ~ §iW*~~.~ •• Yc ~ ~r ... .. .VrJ1eni·Harcmures ~~1=Lf£-F&£:C:~ffi:*.:C=-i-E= 6' '-fL _ i! .--+.4 ______ -'---­ ~ r II!. ~": ­ -~ ~::t._____.J? Rubato ~' t 226. ~::-:-~~~t3 __.. . /a 5H-n2.--_::: -=~t::-~~..=-=~-t::-:-.r . ~..~!} .~1~*~~EJtXjf~ o ! - IE.___--' ..]1 _~-=j: Ip ~-h'... _ ! I. " jEfT! ZL-J -£. J...~. .==t':~-b---4----=t-f-=~--~=r-~-:f-:=-y~ ==~--=J.. 0 i e .' . Vlc/orlLl. . ..~~~. r. hEn .. :jl .:i l .". OllE. " 0 - ~ ~ .795--­ i.::::.: .__ .·. . ""'..~~ . . .• II!. "+.4-.:~:i::-~::r:::::=~~:~~J~:~:.. -++-H=.'7a.· __ f!~_~.1--3--1 f ' ~~ ~.:::~[~~~~ =-.-'+~'" .:t~T.' .: _~..=I:.~*!..)- . ~A ~=~j[i~\tkld·cc1·W=~-f~}'~~i==ti¥Ef} r~···~:jj ~ ~-- 1 f28/21. »1t~:Jt~=jl~1tjJf~:i~=-~i:1=~~-cK~~:J~~~' Ca v/-ne fur-fu-ni (3 v:--oe f~/I-~I+j-/'c.. .. . Fr.~f-~"inff~~J--~ f~cL~L=f~-:ic~--f"-~=:~ ~ .J--~-=T~~==~·-::.§~rl"·=.• ~} !L •• J': ./(-' / J (:] •j't.:~~ -It.~I"C:fffi~~~~cC~~£~Tr~~L=1_~ .. :3 _._. '~~. ~ '.~~:.-.JJ-=-~-......-.. ..."*:::'~:~~ ~~+::-f~:---~'''' ."i.i:. r It. . ~f>~ ~=--:1 ' --l-~:::f.­ l. ---3'-~-""'.~ _-4~=~~~____~::::=~"""'~~~_ l~---~:::""~ '~3~_~~ ::::. OllE !" in!..1 -.'VV t:""I i1~·*ff:Y}{'J[fI1tF=Hts-rn=tg~=t~c-qj -q {/ {/ -n ... -~j .. ~'7'i"C'=-'cc-=c '! ·.c..]1 Lo·· Ie.:' ~ .j1.~..-==~ii.t=1.1. .~-.-~. ( h-~~~h~+~'1:.r.

/e-n 177un-feJlarg__ Dum.N MUNT E Mag.. B IJI 71.be. mal tv li-un -- fe miH f ! f ..'EI!'.Ie ... MARG OllE .196 .-..£=&Mt~=tl 8Fr 0 i b/'r /a rnuo ......~.• ~ ~ ~ ~====L ~" ~:!:4 b@ -. t I3fr 0 - i fa du-pa ml-ne rnt nc--_ mal tfLf?~1:ciitl~~:'iJ'.-~=!::-~---~ Margo -- Rubato »= 192 / Idem 207 Marg 0 -.E1~.. 227.ne .76 *~~~~-~.=~:m_~"~~::~¥t'~:-~=."g@C3~t!jt?~e.zeu /e-a -­ I & !j i ~ )1 I JJ] J£Jt£J~ Jh:J'_~ .

j:)ld3 j:)31NI:) v nn : ! .

198 Balad 228.Vu/ef)./2 \ie S8 k e.ne-/ lea iVU M / cu _____ :le.f/cd ______________ t:"I NU. PINTEA VITEAZU Hog B 2fJ/8!9 .i £.mInt. In! .J\:. _ __ [0 lo-n l'a - Ie Pe '.' Rubato .re. _ .om raci 01-.rna Me ie·o/ led. me. '182 Budest )lv-­ Pe sa ca . Ruba~o Ca- re VOl S-8 a-­ t:o-bOB-ren !3a d Ma -.1 s-au ? - pu­ cat de Joe Oe joC )..1nufa Nunteonu-t8[7o/ sot . sare.re-o! lJle niur --gu [v [00 ­ rna pt na-/? pa . [Ju--pa [alb ra nI-me nu 5-0 a .

U/j j./ --J !~.. e:. ef (/J :. f!i --s§:!4/ diU /"..-@i~~~~~i:jlt~p!~*.iUi /0.~ e./... .::)] -i --_ .c <Ii --dtT r • eUj ~ .i.7 . -~"---.L' .

r-8~ ~-~ ~I J!~ ~ "j ti9 -. p ~ . ev co. ¥E~ 14==j¥:§)i= ~ ~ O-a-po/ pre lin. miJ re -II cea . r7'I .1/.Q m )§ 43 ell nu-mc.re Pen-fru-a lui Pin-tea vln-za re 229.200---------------------------------------------------------­ na VI - va 21 - ua . IJtt.I """"'" /.. hi'. hli. PIHTEA VITEAZU :J .r/i-u ZJ: h1i. hll. hii . nu L . hit..~.de ca ... 17/1. eu co-o'rul ~ h1i~ llfi~ II/.. f)-a-pol pre-lin ev co-dm. t I !!/. p ¥~{j tQ iJ]I hfl.Yul de ju.

----LOG .

-. 230. rOMO/AGA 11CC 8 i1 / ]]12 L ~ .....----.202 .

. f{?UJ \....1 ew eu -IiU -/{u er If T1U ~~~m~~~~~~:-~:::=t~~~~f~3~:?§~F~~~~-'~~. t~~ ~ ~~ .W '" J .(~ ~ '1)0' if.

.. mamd . (md-so 0 zis) "Du-te ciumd la foeu Tdti ieciorii ml-o murit" (Si-o trigat $I-a treia oard . In$clat Tdti ieciorii mm-af luat· S-o strigat $-a doua oard "Desehide. (No gala)...-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ - "Gatd-te cu ce-j ave Si zlnd ]a maica me" (atund ie 0 z1s :) "Stdi. (ie 0 zis :) - -- "Sid in eapui podului Std dOTUI mindrulUi Std doru eu banat Nu md losd sd intru in sat-. numa md·sa 0 rdmos) - "Deseuie. frdtiuc sd-Ii cat in cap Ce-i eu pdru mucezit Glnde~ti coal fost in pdmlnt 1" - .:.. sord.. (ic 0 zinit ]0 pod $1 0 zis _ ) ~i-o c1nfal - "A]ungutu icstui codru Mere-un ziu eu unu mortu" (ic 0 zls. sord 10 bdiata - Las-o...) "Deseuie... 1$. pooria Cd ti-o zinit Bodita (md-sa 0 z1s :) "Du-fe ciumd la bd/ata Tdt ~a m·o. el 0 mdrs sd se boge for in mormlnt..uiot) Si anto s-o sarulat Inima-n c/e· 0 crapat Sf atUa s>o riragostlt Inima-n ele-o pleznit Sf altu n-o mai trdit. pe co/ea Cd eu md due pe dineoa Calu mneu e lnvdtat Tdt eu flori din tintirim Sf ell apd din tfi fintlni". sord 10 bdiato Cd o~o-i horieeoua Los-o.. poarta Cd ti-o xinit Bodita De nu-mi cuno~ti euvlntu Sd·ti Olilt eu onelu De tot onelu tirganc]1l Din degetu pitite]u Cumpdrat de tata mneu'" ( 0 erezut ma-sa ~l 10 des. eJ mort) ... 0 xis edtd ie :) "Du·te.. tu ind$eii mnei Prindeti murgu ]a hlntei Sd-mpu~edm eu zdieiuriJc Sd sosim ea glndurile Sd-m~edm 'cu zdiciutu Sd merem ea v1ntutu Sd sosim ea glndutu" (0 treeut printr-un codru o pasdre:) - "Nu mi-e pdru mueezit Do mni-e pdru edruntit De e1nd tu nu oj zlnit (dupd ee 0 zlnit pind-n capdtu] podu]ul. (ie 0 zis :) "E-n-auzi frdtiueu Cum lti elntd pasdreo" - "Las-o.Hei. mamd.. sord 10 foeu­ Cd a~o-i c1nteeu".206 .. mamd paarla Cd Ii-o zlnit Bod/ta.. - . (0 mdrs pind la poartd la ma-sa toti 0 murit .

..vLe soaCfQ .. tf·· /l. "Eu IIU i-OJ vre n/d 0 maarte 0 n lume sa tIQia (. ""'J' =-~11:~+=-± 'Ie .. Va Ie .­ ·t-·J'-.. ma Ce .PoIl:ntIe lze! :... . t.$ 'vjQ..... .....pj SoQ dus.ld (.O rea Va - l'e:..' i A '''-T~1..w mnw-ud!(l[ ([nd tu QJ plecat" Fi -Cl dus apollo soacHl'su) "Hel.--~--+ ...ta bine te-o Jdcut 51mbi:1ta te-o botezat Duminicd te-o-nSulat Clad ai Jo 10 cununie o zlmt 0 vesterie De piecat 1n cdtdnie [SI <1poi 0 zis caMma-sa :) t'\1di "Uhde-i soacld nevasta ?" .: I'me"mJ bme neVQsta Cu colac 1n Japte dulce d ia ma-.} .. ie .n.ne drag? .sa nu.____ •+L-'J':.·::fI __. =-- .~ Fo.Q nu s-a ('u turtitd eu mien: r~l1 i(1 ma-:w flU s-a cere u. . 1). soo/a.j1..<fA -4 ..t:- ~ -ff~t~£t~~~=.'up sa nu In! poruncea LasQ· on lum€ ' sa sle ..-------~"- ?' rL' iii-I/.. .-'d -. c . lu/ ( ')r.an verde) "Hai. t.::t=. T~.... . In:-onjmo Sa . dimineata Pma slmbdtd sara Df: murgut PU te·a~ Lrgu IcQ:.. ...'.''' '. sotuea me Ce moarte mamei i-ai vre Daed 0 facui al>e~. Cr.ta La mIne-n casd noo intrat De clnd tu ai pl~cat Mu·lo 0 bogal-o-n I>urd" (elo a/ergot la l>uId) (:u pticlOr 1n poarla 0 dat 51 j Fi "apie s-n despicat ..ada laUi lumeG ~i sa vada batch cine Sa flU foCl"i co :)1 rine" 231 HOREA LUI VALEAN ~ ". /'. rnd-sQ a ij ~:t1rd .m.I:=-==~. -. -.--.i L tu mdmu/ucQ m. 1 . 207--­ Gheorghie~ puiut de gre.. tJe u (ei 0 lis atunej... '(1':(1 (Ie era intmsa pe un perete paian.. __ !1 ~-f ~. mamuJuca me Paguba de Dumnezeu Cd (i-am supt peptucu tau De viner.: .1­ t:·~-· r ...-.11 la ma. ioame )1 de sete S· (} Meut pomojen verde .: J .) Las !naLEQ nevaS/(i mn-sa me .it>..-+~r----:~'::-:'::='::=-=.:e 'l.. 1... .. - ·J:tru$=-~·-··::~U_-~~ -.~_~ ~:~rIj --+---+.':-'.: 1i~5 inf Maoe 18 anI J dec 1975 .-... llml rnd-sa . nlins peste-un {vvdt am 0 cQtunit 'I apnj jor 0 zlnit :.---. tu.'.....~i cie mJoc(lt IlU i-o dat) 1 tit ('ojica ceo mai alsa Care pUca de pe masd ).. ..''~ ...:t:..1 hilbe de pe vase Lt.:r de -------1 !Ill iii.

. HURATU Hag. ~ _ __ V dlean clnd valea trece (bis) AsUl hare 0 hore Si nime nu-I auze Ce scHi iac. V dlene drag? Nu moo scoita de nevast6 (bis) Baga capu pe fereastra Strlga pa V dlean in casa "Or sa moaro. (e J8 lac Va - Ie ne Tdt cre. V dlene drag. pribegii HUe Ie-or tdiatu aile iuratu De ei ma rugatu Mina dezlegatu Ai. =1I2I2::~==F===jj Felru-lul.Ira mfn- lUI.la --Ie ma-mil-Ie Pe ml .ra . huratu Tatdle.fra min-dru../I-bii In spa-Ie-Ie sli. tu.Iv fa . mo (bis) "Ce ai nevastuica-n poaJa (bis) Samlnta de Mm1ioaro Sd·i dau lui Valean so moaro" ... La le reas . mamale l'rlmbitd zburatu aile bietele Plinga pd vdlceJe. . hurU huratu Pribegii. i la Ii: ras . hurii.lui bf @f1.. 815/2516 Quasi rubato Inr God/a Anura-50 martie 1965.J') -= 180 Inf Berciu Iocn· 70 ani com. Cd eu nu i-oi Ii sotie (bis) Dupo mine so nu staie (his) Co eu nu i·oi Ii lemeie Do se duco·n alta parte (bis) Cd /a mine flU so poate. .lu ~fJ~I~I: ~)5~J>~Ji~j)~jhIt~:1~·. AI. hurii huratu Tatdle..___ u _ ul Ai.gii zi .. HOREA VALEANULUI Hag.ni.L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .~TIE§~§~~~~M--===tI J) Oe fur-ca co.208 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.i1e gasira Ai..Once~tl 0(.ste ~i so Jeagino (bis) Mindru dupd mine vina De tri ori po soptamino Da ce so lac. or sa ptieie (biS) Or po mine sa mo ieie" (bis) No Irecut mai mult de·o oro (bis) Si Va/eanu sta so moara (bis) "A$terne mamapalu (bis) C-amu rna doare capu (bis) Hoi $i-mi Ira $i cizme/e (bis) Mnl sa scurtii ziJele (bis) Hai $j-mi ira $i curaua (bis) Cd mi-sa scurta viata. sa 235. flu-ni flu . crenga tidrului Du·te spune mlndrului Dupa mine sa nu miie. 234. 828/1313 Poco rubato it !~.nil miN 11_ u_ u~ u__ u_. Dragomiresfi Pr. HURII...be.Jj:J. Ei. {ref-fe crean-ga__ 08.lu ne le-ga. !P ~ JllT4-=t±~~ AI. mamdle Oile bietele Prin pietre pornirii Pribegii bucura Si-o.

"/'I da/__ pJ - ':eJ 're_ m$~~ Ha/I du ~~E ~ r:'\ rEEf j r#E ~·. 7975 -Baflza =~~r:'\ "-IV ~ Tt: tJt~~ I J J11JiJ Hall PJ sub pOB-Ie.~ r:'\~ 1'7' .deal A . HOREA FET EI MARl Nag 8ll/7224 Parlanl1c.. ~\.fe. ~~~~ ca - su Ilii' .209---­ 236.na 1f"II-ga u ..ni Pe min! /77-0 Ie . j 238.~~li~~k h ~.gf~ du re flal ~:i~~~*..ve do - fa va 9 co .. )jJF@-~)5-~---u .ga /<1 8er. ~ 237.ce la ma .. ~.le_ de- pa J2!Bl =Ji=J. PE SUB POALE DE pADURE Mag.0 FEM EIE DIN ARDEAL Mag B27/ 21.be.re lnf leordean Mari~c6-25ant ian.-.da re.~it~} Iv me Pcii. 7971.re fer be iil cJI .• ---------------------------------------------------------. "- = 154 "-lv "(V ""'" lnf Perla luria 35 ani 26 naiEmbr.56 ~\ 134 r:'\ ~~m~~~~~ -~~=f me Ie dtn Ar../1 ) r:'\' ta-n-t-un deal__ . a ..Iv .co 171 .· rubato 1'. ""+V . B 15/219 Rubato ~. ) ..9t:-o ne-vas . Idem 208 " = 220 VI 11/. H Mer ge-o lie vas~ fu/~CJ-/7 Mer.me.Leardino """r:'\ v=F c@:# .. .. 9 r:'\ .fui-cJ-1I Iv. C-o ve-1I1f fa! IJa.sub poa ..

bir Turma pal$te pe coline Bade. bir. mine nu mi-i aila Ziua-s blana 1a rifuri Noaptea. din ciripit Ei amlncjoi s-o iubdit . Du-te spunei ei al$a Sa nu-i tlhnea de cunund Dupa cit 0 fost de bund Pd ie mama 0 ibdit Da po mine moo siddit Haiduce eu fe-ar) ruga Du-te spune-. te-a$ in/reba.erda Pa ceo mic-o blastama reciLat -. pu~ca~ nu ma-mpul$ca Ca ~j eu-s ca dumneata BJQstamata-s de mama $apte aj sa nll-mpJinesc $i-n codru sa pribegesc Haidllce. SUS IN ViRFUL MUNTELUI Mag 82817&79 Molto rubato !":"I ttl') = 146 t':'\ Inf Maris loana ~ 26 com Dragomirecfi -/974 JU ) - $ade iJoarea iJorilor Mlndreata ciobanilor Blr. doru mi-i de tine Blr. (bis) 239.~uier pin pelduri. maicd-mea Dupd mine nu pornea S/-n codru sa pribegea 2iua cinta pasare~te Noaptea-n ~uier hajduce~te Nimeni nu sa nadae. Si haiducu mni-o zis mie : "El. bit. bir. Pin pad uri cll am imbl(1/ Eu ca tine n-am afJat Ziua sa sii pasore Noaptea sa sii mindra me". Po.210 cintat : Pa cea mare-o desm. tu.re-n codru este Num-on cine de pu~ca~ f nti nde pu~ca s-o-mpu~te "Stai.>/e Ce paso. . oita. ~ N-ai vazut pe .. oita. draga me Mdrie Trebul! sa-mi sii solie. biT. cintat : Haiducu atit-o umblat Pin a pel ie 0 ailat Din clntat. b1r.Am vazut-o eu 1a luna fmpletindu-~i ei cununa .~orumnea ? recital.

jlVNOIZV~OjN 13~1~ll lV lV~IZnW ln~Ol~lOj I "1:' I' .

. '*"----­ !J?~ ht_ 0/ II: ~J!#dQ1V~. ~ . cd zice mai duios pd crlngurete Hai de dui. numai Ei zice. dui nu nu $i iar nu :. J 7 ..----. Ii nu $i iar nu Ai. lar nu Ai.~tG tdm-l2 zi·· fIP. de dUI 11 11 guritd $i jarcl-a$e .hi'. 1i numai Ei. CfNT A PUIU CUGU LU I Mag. 8arad! ileana·6l.. de dui 'li. dui nu numai Ei. de.IU eu- CU-. DORU BADII-I SCRIS IN GRINDA Mag. de dUi. li. de dui. lice cd mai In jos pd cea trupfina Cint-o pasdre bdtrlncl Hai.~ lar nu :.. ii nu numai (bis) Coo crescut rlnduri de pui E zice cd $i-amu i-a nimdnui Hai.~ ~-.:f- '*" --- - lit. _~ ~ .. pule Hai de dUI.212-----------------------------------------------------------­ t . ii . de dui ii. dui ui 1i ii numai Ei zice. . 1i. gurltd..ani _-----_~ __8ude$fi e - / __ /t r' ei .:. nu $. ii.U/. 1i 1i numai Ei zice $i-amu 1a sJdbdia me Sa md tu de 0. Hai. li.'1: 154 IJ .. III hr. ii. 828/7399 Rubato . de dui. $i v-am dat Ja tdti in gura Hai. Ii.1>- Jl Jll. I ..zr hl ___ Ill_ #J tl@@ >~.' 0/ . z/ *- $> $> 0\ j J.i-n virtutunucului Hai. . ii.i cintd-$i doud pdsere1e Hai.~ z/ 2t£!TIl~f¥'~ u~j~~ ill W j~J)+J~ F ~ ~ ~ tl. 'dui.__ inf. ii. :' Horea lunga Vocole 240. ui. $-am cu1es sdmandturcl Hai de dUI.. numai Si da nu c1ntd cd-i bdtrlnd Ei zice cd eo clntcl cd-..' jar dui Si dragii mamii pui$ori. ~=_~~-------------- ~'_~"iD ---­ nu . d-ati zburat poldturei Hai de dui. de duj. de dui. de dui 1i. B15/152 Parlando em-fa • +_..--- ~"" >-> ~ $> ~-. strdind Hai. A _ 241. de dui. ii. clnd ati to vol mititei Ei de dui... pU. de dui.._.

"...~ V '<.c:cc.$" ...... 17p /dif /'.')} '. - ....~j..9' r" . 'IAL.J t! --4.. ~' . t h~ . ~J:...' ..:"..~ :It: ..~ ~i .::L..!.Jt" .e :../1 ..if..'~1 5· '-....• -.. '~. ...~l!4#.~ ~''1'.j. ." # ". .. ?6l =q- oieqntJ 6L1f18 6D H I eLi' /J.l_...

"t .. lido! .. ~ I • ..'z .j f " .

. -- ....---. mdi. B J8/9 !nf Nitwit Tit/ana.J /1 "--- -----'-"c·+-:l}·d·r-::t-··­ ---..-.--::(> ~ *' oct..~ ....':8 ve 1'77'-__ /1lJ"-_ hii Li Hai.Z~. _ . ~ . -jiJ. .197t... ---. -5 ' _. -.9-:".------:. " . cu rn. 3 ." .-. .• ..?-:f~:=~'-'~·~~~ :t!'...--~-:::Stt ~:i..------....-. t .~ 1> ::.J ~_... -====+ VD-iCJC} J.m. -. inf Trifol Huno-i8 ani Vadu{ {zei ___ -~ ..~-f# : __--~=::=:::-~=-.- - '" ~ ~~~9------..-..-----. s& 'I .~. nu md vede Z1i.-..____ . _....=. .-.' - ~ / .--#----.. ~ . ...._______ - sa!..fT1!r:~~*~-=fi-.. . ~ . ~+: ~+j~~~~~~~.. 246. 2 ....._.­ 245.. '*-L~ /i/ ~----.---=---­ Jj?E:t: K~§~~=~:~·~~=$=*:·r:::-:J· CIOd- g ""-~.=~~~=:-' ~-~--~~>---' ~ '~:... ---" ~itJ:.-'.J~= 198 t7\ t7\ """ =~#ifljf¥~l=-f:llal ra-rea ba·-fe-o daam·ne gi£jt."~-.- ---­ "I> ra t:._. .~..E-tl J..-. HI.-'~_~~ r""\ f'f .~ . . '" ~ I~ !!E~W-%-JF~=~~-:-..._ ... --" ... ~.t::iJ:::"JJt-*"" .t:! fEa . ne doar. .~~ /---". nu mi·j sohon Sd-mi doi binele Il1mil Cum mj·o fo nu m Am dwere plnt -un S TIl Cd mi-o ldsot lega ut . "'~-'-'~~:4="+-= t.fTie _ .. ---+-. SUpARAREA BATE-O OOAMNE Nag. jdluj. . ~-+--~---.*--#--#.... i . __ _ Su-pa (.... _.yc} I nimO 5updrdclOasa Ce 8d-ti dau sd fil vOioasa? Sd·mi dol binele de-un an Cum mi-o to...a=1 -~ . '..!elL' ____.'... ani Parlando ruba10 _. ~--:i:~.215 . BlJ /3003 Rubato )'!::: 189 ~.m.~-=' .. __ ~ e--.-:-..­ . =.a~ ~i n-am cui M-oi jdlui codrului..1'... INIMA SUpARAclOASA Hag.::: t~ -~" .... hii hH hli hl1 El rnd vede ~i·ncljngot Md tern cd rnd spune-n sat. da Codw"i verde. .-~. ..._____...::~.... t.__ vo· ·"ca .._ . l~~ i l l .21.:: i ~ ... .

j'''.jlu~lt. Sd·mi Sd-rni dol (~urn Q!il binele lumii f. tWa m·o bJo. Motto rUf)atc d ~ 19.j .~ Dore:.~i iara.iil Intt-o TfltJ..- t~ ) I..~· ". ' j dt":bo·{}rd. E B i61]49C L:n [10(0 fLbcnc< ..shlr[!:l! raamu tntI-o rW.] u.'" _z!. .(Jur./ )1\.rti Cu biQstarn de inerea Cu hldstdrn de \/int::Jea SaDoru rnneu l]Q~U uncle. DOUA FET.·oi rnoi . (ii:n t\nrd lost :n.• fj2J / 29~ .I intreao] tnnt"}:) und\. plecH:d Nu·j past"'Jre sd·.

.. nn.-­ .. rnl1!.t ~ ~ u'~PE 1'1 f<lt 1\ • " r'NE 11.'... () ~:: .Iff ]1d ' . va ._" _ _ _ . j . v4J . .. 1£~ jn! Mfrrnee i..2 (t -------­ .-/ t-{ cJ· '"L~ ~ . .:"..'/.I'lA8 I. Rtlt)atc.r-_' _ _ _ _ ." <Ill' .. "".' 6'.. ~ :j...:.')!! .[} sot Vj/(Jni on! DD -.._~ ... !:Jem 2~S Po /~ k..J.:: 1~-3(~ ''':' y~...... FU b-a . - ~ -:~ r llj ..J'). !":"'I ~. b::~... ''..-! R -i.....--. p L.:'ne ind 11 ch.._-.-----.-.?8· l:j -5..----.A~'4~..J -" '~"--- r:~ H-':l..._. _ . -.. -r­ '.-­ CD ­ ::lF~.• ----------.{fIJ .lU' ­ mt'1 ~ ~'.-:-.:::'..'Ot'U h:tldJ] .. ')~n l.. ~ ._"'. prl lT OR TRiMBITA ./ (~}_. Ui\d 'flf\l!. ..­ ~ ~ 'j t-: i· I Cc7 ~~ .. i 1< C!Hi !Ji aIde inima CJmi Hi intra dom-n sin Din finar ie laci bdtdn 4.--~-._.':-L_.J:IS •••: ...: • r f­ b)..f # . tJJ ...ra _______ .. ~-r t ~._ • " J.~.-_. ~-- ..erni q£unci raJ \line dt)ru de ja rnlndra !\J n-apuci bine-(J·! cIH:."7"1 ."'--._. .e ct..Ie: ._Ina t. -rR-.. .{jriE t._---.. -"..C'77/ :y .••._­ !.. C . ~'" "'::.--.. - vor ...l /. IT..' (.. . ..

."\ ~J-:.i GLASUL MEU .oar i.J22LJ ~l~ ~ ~ ~ 11 I' J1 dui dui dul d) Fff" dul ftZG 5 g-~ dul dul dui dui dul dui si I JI J) jiJ£) J) J) ] .• 251AMORTITU. MiNORA-I FLOAREA CODRULUI I l. 252.lui 1 3 t':'. Nag BII/3043 Rubato In! PCD Titiono 40 ani . li i .1 f)a mal mliJ ­ r.J~ =134 Vi~euf de los Alu A Amorlitd-j gwo me Nu pot hor.dru. c.i_ Alu-I fe . co . eu ee-oi vre.

) :5 .r ~- c:q ~() SB.P .tl.'n:po.' .up IV mp /l.SjiJe: m.1 (np iTt::! :~.l .\t~ 1 . .p'J(>. :: q" qeqnCl '1[5: /'ll 8 fi DH IIYLd lfW.'.i !IiU. UI(.)O IL~ 'Dr' ma .

. c. .r > fl. da.~1 '--' Ii.. de 10 inima zae Pdl da.~-'" ~ VARA Idem 246 B .." . C..~"'" ".'.p . I J flU hii. . ----...dI t-:" Cine !\ill-. t !::j ' . . DAINA. de 1'1 !'. ~ Lid! na_ If' '" ii. BIL !.".. --. .. zoe.J ...-J'J mm prji do.int' f\i ~ n.Ginn pin Blrsono $i pana nl~(}r'~ It.~.:."-.\. de fa inima. mai Ci (i'J. mdi Pai do.'.-~~-::"'-.r. p.~-. ----. de ornenie. ~ !'.! lt~_~· j\'1urie .. ".:-~ r·.'~'" .1 .(1rf~ pfL 1)c..!~" . ~~i .. OAINA PRIN BIRSANA Idem 249 '''7 . . mdi f'~'.'.-.. .. . .. de in if/fmo mOT Pdi do.. Eu tot zie cl nu mi-i drag.: -? p{j lurn~~~ Ii Cd sin! orr.'..-"" .UcU t ~ ..Clt zic co mi-i dOT.

--. CINE N.': ~ ·. 'i-~ " •• J.1 ~u::+~'_=?':~::t~=_ .g.. .­ 257. .))..II.'tllJi"...:"0' . .pcl ' ­ Y.±.~.re m .i±__ m~.... .r"'" _____ '. fJ i .::..':. 't - .'~.iJJ.._'es= . · · .. ..'~-0-'J.....e . ._ FI-!.. _t'_ (.i:'-l::::i::l rJ::'r::=~~=-::~ ::~~:~! ". "t. cu ..!. . ' ·i--t--:f'--' r ."J::'~:~~~1!. J2€ ..nt: .. ''''~~~~iijlJ.-t~~if'::-:_.t::::-:::::. 7.. . !-). -'.: 116 In!.__ Im . '-" -.U~J"-! Cfl 7 / .22..~~1.i:_' ···f -~ ub '~~.90ni 1968-Sapinta :::t:~: . '..1 -. -. de .._. ~ ..r:..-.. Ji"'L~---.:::~'~ ~t-...-" .---b»--:-#~m--._ n7! .:::_:~:~: _!t~.m _'M'..tj:-.' !..si pel 1I0riJe-n gradino Si 10 mine po inimo. .' t .~ <+ "-" = (':'\ 11 m ~ @) .-it:':.."' /e-"--- .----·t:L"---·~~-~-m3 I-Et'3:tt::~u::+t-:-----~:~ tttrr~l"'T:':::':::::::+E~:t. . -:"1.".. ~ Cd eu am departe dar {Vlerg/a po~td cind mo seal De cind bddit. • ./-)0 ~ Pelcurdri/el m-oi fa Alaturea de badea Si-oi tlori ~j-oi tot strigo Sa s-audd-n Saplnto . Covaci Ana .._.par - '' -. " t. H'C-. 0 ·. u .ar!! 1970. ne ------- -.1..tJi :~=--~.'L:.. .'Or...--......_."-.r... 3 ca .. .=:-:-._. /0'.. Stan /feana-1.:fi-: ~+-:-f. '.J.:f)- .'..: 232 .::'= • --..____rna. .(J.: j nl rne II-a -..~~: ~:~f=-+::=~=i):' ..._.' . ··:-r_m-... -.~-1:::~-~-1'~ .LJ-l:~:::::~L__­ I.. Vb ~-·-~--... B28 /1821 Rubato -F-"""-" f""'oi---'~--"-'~~ ~--~' ~: ~.::.-~C:::_----'. .J /7)31 ~ I i~=~I?tJ-·:-.. ./ ---....= 199 In!.. /Ie n-CJ .' -~ '-~~i~:+~~rJ~'-fi ~l:: .re . ' . 59 t .I -.1: ~_:~~~~}f!lf!~~'-1tiut~B¥i:~~::-"~~~f~-~~:=::-·~f=.::.... ._ ._... [..::i T ---~.J".:. ..8ertd'j Ii i 1 ~ ~ ~ A ... ~ i ."->~ -. 258. ~.~:::~·::~·j-~_~···: {u .. : .. --. .~.. ... .=T:'--'=-:· -:.:. PACURARITA M-OI FA' I MogB 29 / 'SO? Moderato . . ~U ---"r'..: ~ . H .u:i. '::::::'t~::-=: ' . t .. .'.'.--f!-tI:_lL!''' -#__ri ..~. . . ~:Il:::iJ. I 1= _ u . ~ ··triCI·: :srrft-t::=..ARE OOR OEPARTE Hag.. rna ....III • . --. . . .3' ____ .. .­ 1 ..~ ~ b.t~-~. ' u .c:..--- rp ~o' -_. .. -""~. D.:.:::IIt:~~-}l.r i :> r . :.":. __ .m ____'_"'="____~ . ______ )/::..-(:> . ..~~J:. .- . 7"7'" J3~.a s-o dus Negurd po sat s-o pus . . h.

.. A5 mu g .::::.... . -_..__ ~ !-c9m por·-mf ./u'-.fL--­ _ . n lu Ai do CoO zinil primdvara A I da PO i za $1 po fvla{Q f\1indru-/ glasuucuiui Cd 11 Vlemea pluguJu' Ai da Dusu-/ badea cu Ai da Co s6 are paminlu.- JI /u - se.Si CINTA PASARILE .--:f. de cio-ba-ne/ &J) jttj@I~~il.c.9 = 232 J = 116 u _.~~~j~~~ (}~ PI . ..Cd . =:==========-=_..du _ . ol fio .ra sa /eg Sl)Op) j'-as-culf glas tq-UJ~~~~~~-~~~~....... co _._____ ._._==.____.lml .____.'u.=~ -===--=_. aw Hag B2811539 Ad Ii biturn 260.222 !-fag 829/' d i it rn J 259. MINORU..--... .. doinG.__. be. dainu.i se.-----------. ...!..._ dul .'____.. _~_._.. - " " iC oriJ !.. . ..Jei 8a. )l DRAGU~ MH MIE-A LUeRA !dem 21.>. du ----___ 1(.--._.ce-ra-/) bri'u.___ I _.__._.ce. /'l/l~ /7 o !--Io!Oo mjndrd sa rasarQ bun de pTlHlQVQnl da Dw clui dui damn riainQ da C () zmH pnmGv:JG (J7 Po l:w i$! pd MalO tJd dui... de mle.-----.

MAl CUCULE. cu-cu- cu.40 ani febr. na.r.J'l :: i92 Inf Bdrbuti Ileana . $1 iareJ dui mdl DuJ dui dUl dw dui dui mdi Morti$oril tal buliu (bis) Mull umbli de rlndul mneu Mult umbli de rlndul mneu Sd md sco1i din satul mneu (bis) 262. no.­ --­ ~ J1 ~ i ~~ Parlando ru bato .Ie. De*a~ ~ r-­ Ai..""" """--:::-­ -~ ..PF' ~3~!£ Mg /i. TU MAICUT AM-AI FACUTU • Idem 243 =--:1 E#=ih )J pa CiS J flU j) )) j) J Tv ma/--cv-..-ij dUI m§I___ dVI dVI .Waf t&1---i-~ =t pV-J~--V~JtL-?F~J~tII E! l---""" _____________~_~~u__ ~~ .J 105 Gheorghe 1973 SIgnet - Olw dUI dv/ .Vaduf Izei ~ p$~g. meli - >--­ .. f'run--Zd pro nan! frun - Mc'1i. no. minco frunzd din fag Tdt dnt codrului cu drag. 263.= 1. mai Ai.ai gdsu' .. no Ei mult te-ai suferit Plnd mare n. "'~~ ~~ "'~ p t -=i-§£~E1¥~f]..-------------------------------_. g te_duc/ Ha/_ _ __ Ma ~ g::J!} J) ?Ii ~~ . CUCULE Mag 819/2419 J :: 96 • . dUl.. lama de7af mlnoo pdmint lorna de*a$ minco pdmlnt.#~ ~ Va ra z/i va .. dUl.-------------------------­ t:'\ "'" dul dVI dvi (7'. mdj De-a~ mlnca frunzd din tag Tdt clnd codrului cu drag Tdt clnt codrului cu drag..I dui___ mal . mai Ai..~ ~~.­ Hag 810 J9J7 Ad libitum 261..p- la. HORE LUNGA DIN APSA DE JOS • J~ ". ! -t§'_ ".. no.. rll 'J (7'.cu-Ie mal Hal ~ t) t.1974 .. Telt ziu vara sd vd clnt Hai.Iii m-ai fa..fiMf ~ lIa-ra z/I va-ra Ie ducl rt1#f ~1f~* '" _q:p~'. ------:7'-'=~ mlr /i91~- t. t:? _F ZCi- ~ J1 J) J II ver--de-n9ru/ -~ _.181.ra ' a. Miff cu cu-/e._-------------------- 223 . Ai.". cu-cu..210 :: Inf Nun '-­ ~=llQij~-dQ[i~1!@fj--S~-F£tU ' t. De*o$ minco frunzd din tag... ~ cv ~ cv ~ Ie 9 na ce ma-- Hai. .wi ::-::i 3 Ai. £::.

mdi his) _ _ A 265. da DacQ :11-01 vdzUl coos jatO.. do NunH. 1'e-o duw! inima Mid (rns) . 308 Ai. MAICUTA [INO M-A.' JeacQ /Q ptlcior • C ·oi glndit cd faci fec ior (bis) Ai.­ ~f8 C'oricind mni-oJ prindc Cd ie-f)! hor! GUeudoid Clnd oj ira} :mpdwtd fbi'!) to fa 10 !o fa la ia..-..­ 264...! rAe Nog B26/7041 Ruba to :~ " '" i54 :..::_ '~:Jj-~--~~Ii~'~~rr'--"'''~+'-'-'''' . ~~AICA [AlA MiNE " ciJ mi /7. ZIS"O B 16/2872 Quasi rubato ).. ...224 .

dUllm.!LHU \._-- He' hJi hii hli Aude inwzQ piclndu (aJ jandarmii ell rna prins/) hil.l~ i .. .•.:-::::=: ..U _ I'!Ll ~ 17U .--...__________~~___.:l:__ t- .~.-.:jr Af!ULIII' "flRFA 1 ilL..~~:.______ ---~"'---..Q--..__ ~ __ '~ '~.~-. dUj.~-T v " .~~~"~-..~ inl Stan 19(: ( 1 -:. flu' Vr...-. .---- 225 ---~~ ."...---.=J:':=·~F-:"~::-== :tdJ Pl-] 4 ."/·.::=_~_--+:::J=::::::L:=r=:-=-.. <-".....-. ...' .. hii. CiNTEC SATRiNESC i~~~i~~i~:~t~~==~:=1~~~~~-=~~~:t~::::~-f~::~~~~~8J1#~=t7 ._ . __ . :: F:.. dui ![Ii dui mdi. 5 on! It./ ..:. dal 1rullUl mUi duinu $i ciaim1 $i jQlea.in ?r' ifi 1. 257. =::~ i..'.~···1.._ _ e"/' .-11' co -­ t:\ da:-na $i Codwilli i-af De duiru. duinu..--.1 ~ I i: 1: lr J..~j :~g--g:Y1~~~~~~------.111171. . duinu... hli gwitc'1. 'Hu~ ( * PRif.•.------..[. _~---~. i Ii j J e· . _ 'ti_u'~.. mnie dor peste mdsura De duinu.. -"" R"hato r _ 132 inf SJ(Tion Norte !.-..""_0'''_.~--------.. hii.~Ii .-E-....~. mnie dom Df! duinu.L) -. duinu. ('I e- ______ \.-. hli...-~. prieten cu doru Este Pintea Viteazu iiei.']. mtii duinu sf dnina Si codrului j·a1 dot ruginr'i mdl De duinu. duinu $1 duina . duinu $i doina Ei da...... ~ ".:. D-opo. E1 dCI.-.. ..-. liJi.-----...... hJi.~~-4..--::iJ::.--.

$-a. cd r6mlne fript $i.. hii mai. hJi mai hli Cd am parte de mit HJi. hJi mdi. z1i hji hli CJnl-o pasilre straina. BATA.OIS . Z1I hii hU Cd Pm/eo rILl poore mere. hii. hJl hll Co de focdm} po obraz ZiL l11i. zjj hji hii Cinta puiu cucului I-un C{/C sa a-moa Mai 1n los ia radacInQ Zli.Budesfl en La truptina nucului Zii. hii.r-. hji hli hii mai mni jole de OblQZ He. 826120 Inf {aporon Haste/uta-58 ani 1966.sa c1nld de eu ZU. hH. b . Zll. hIi. j ! i 268. dui flli dui hJi hii mai $1 de lacrimj pe pamint Hei.7 Da Hai. 269. A LUl PtHTEA Hag. eu am parte de nacaz Hil. hli. hll hii mal.TE BIETUCA BINE Idem 21.

.'......'~~~~:-=-tf~'i1iJ£'-~W':f.~ "'A...'#~----­ 1.:. ..' .:~~-..•..'-:'-~~-:-._....... :T+:b:f-·~~-t...fI .. 1tr ~ .-.­ 1'=tJ . ...- -- ---------~­ 227 .. .-.o~::=r-~"---C~ ±- ..~.' 270.""".JIO'--jJ!~'I!iJ ..iii.. ~- ....i.....9' ... .<c-~:~ -_-_~~__ _ .f'...•.j. 9 dc.f~~~¥:I~::==~~~~t~~ li.'.~ t-.. ...:~:....~~ ­ . -. . ._km __ : . ". ..~ f--J!-.iI'f. ~:~-~:-::===:::.. -... : . •.•.· '" ~.... .=. . ..--. s.f..r:::t~:tif-ff=~~f---­ W.•.. ~>~.-.•.~:~-··~:-=:~g=f. . ... ~ .~.....•-..-.. _ _ _ _ •• ..... ~.. 5 .cr r j f!' ~.. .... P-~..__ "--'" _.iIi!.=~f-=f-==~*t:­ ......- . .-..'>-.P. ~ .... ~"' ... Ld. .~-: -+-..: :.___ __:_::."'V'IV .. .--... ' ......._"-_..~~~ /Jr w r...::::! ...-..#. 7.~ . ~ 1 ~ .._..::~=b3:= Ttl *-£J.. .1l t =~. ......•-----. l:r / .1 it ..~ ...=s=it=3 '-p.......~f:~-~.. " _ .•...--. . _~ i .. -~---. ::=~':1I!"tf:e==~:t. -. !!:=fI~~~====:J~ . ¥i::!!==:f:=!?~r:::::. HOREA LUNGA DIN BORSA • B 28/23 i2 M .... ---.. -:::= z ~ r.*{1::tJ.=. ---..·'J ~ifiJ~~ ' . .!<A>.".\·~~~t:!=f~·t:lL. .---­ . .­ }!--?t=~~ .j:::z £-~~r=t=..i"_c::::c_E:3::f::E:E-::"1. ..:-. .n...:If~=~·l!~:~..¥. ..:~..' F~.-.J '::r .--.~.F:·~i:=.. f:i'1~ ~"i ~ ·t.. .r._ .. .::::-~4-=~=l~.:::--t=~~j:t--Trf t~::E:::1:iTtF3~. ~..:~r"':l'~~~~F. . ~'~}. ....- '-_~:__ ~~-:~~:.-_' _ ----==-~:::= . •-~ ~ ~ ~ :'..___ .~:::..­ r±:...--I"'...I r_ " : ani -... ... '~'. ':.-'. ~gi':r._.. 'u··--t ~.. L·'_~::p=_ ~ C'-:=r- :::::::~ . i 2il HOREA lNUGA DIN POIENILE BOR~II F1 79 ~.'-:i:-::::r-::::T..t=t7=E:=:3"::·-·l.-==-:"':f'· t....."'-' ""._jM.~r_-.____.a=::....... ~j .:::g~gt\..­ Instrumento!e :t:::== '-­ ...>I'! ~~""!'~""'" ~.--*.. ._ _ _____ i-E· t:t. ~ ·trr _...-.. 'l!:::::: I "!:::=. J rub d t 0 :: 1 ~ Idem 270 ~ ~~F::~'~~--=--=~:~=~~~:f._-_ . -.--- " :~l !1 rubedo J) 154 tr ~ In! Gh Sfmgdu-cetero Borsa 1~~~~~~~§~§~~0~~~ti~. . . 0 1.... ---~~~!! ~"'-f --=l===f=1~--+-=B=: ! 1._~~::l~::..~. ..~*-lE:JIl...l~{:t~'$fj[fr..r::-_-.'. .. --¥ ~:=-~:~~~~T::t=! =_~: i I tr .:... "':" . ---.~..... ..(i}·r•..... •­ . Dr fJ (1' '~~~~'~-:~='=._~ .-.4I>... . ~. ..Lmttt-~.-::..!1=..~.~ ~.

11.. v ....Vadul Jzei 7 . ! . J -(111 t: i! r~r iii 272. B28 /2ll2 Jnf [ovaei Gh.. HOREA LUNGA DE PE MARA Nag.. Cioato-52 ani 1971.­ I....--~- 228 .. ..

.-.-n.. ...~"~~' -'"" ..._... ! - .... IUD ..._------------- ..:..P?q " j Ol lOW sor 30 ln3SIA NIO Y9Nnl . _.~_::r"""-!:~"""" -- : ~F .... 861/018 DOH '13~OH 'ELl - '----6ll ...~ fL' 7 '­ ...

I 21. HOREA LUNGA DIN VAD Hag. 10 ceQ voco!a Cetera J = 94 Idem 272 tmF in reB @) @~ 9 9 9 a 1I 9 EE:.--230 274.fr 9 rr A 9 P r g r r dt r Err d 9 a 6 61 iJ== 9 #Pt DilCapo~ . Rubato Vor. BJI.89 . HI Nt'! $ J a 9 {:E p.

oIlEr=-.~=t=! .p:>GI -t.. .!* 275. W==!f-~=I£1d~~::~=~tt:2liBJ .A­ ~ == <==:: ~.' 7: --" tJ 7 ~ 276. .-4f1if+tfEl .-~""u_ '4£"".~ ~ 9 '72 Mag.l. HOREA FRUNZII Hag.-----------------------------------------------------------..f:r4$=~~:-~~J.-c--~~'~~i~~J1j ~-:? iJp}qLThbF~-¥M~~g=~ _ . MELODIE DE LA CIMP Cetera Hag.--. Idem 272 tr ~ ~~~ l -'-=--. 0.132 ~ "' ".--.. . m.=nJtj W t in .": ' _ _ .~# ~l. -6J'== .-. 821/ 1701 Mol to ruba t 0 27Z HORE DIN FLUIER i== ::::f!::= >s ~ ~ ~-':~13J'~T1r~~:¥0~q 0 ~_t:\.~ =~.f/uier iulie -'976 ~ _a~' t-~ ~ .-JI ~===F=:' '. ::::apo i$ ~ ~ -­ J-=~~~:~=~. ~ . --- -----~ ~ ... 815/2762 Moderato }1 =146 ~~E:: .~=1=t'£Tr nag ~ ...c::.-36 ani.~ .ctlc=-.. Negrea l!ie-60ani-fluier mart{e 1965-0nce~ti ~.~ .= -­ @g ') ~l~--· r. B14 /3039 h Moderato J ---"._ r r b! r .. --::=:--. ii~' r JJiOt4J J] .231----­ A ---~ .. # p • #r _ ~~ ~___ :=.~ ~ l' = 98 Inf Pefreu~ ~t. .---.. ~ ~=teflflID mJ ' tL:J=:(y bt!P@ rn S'II • -­ ._ 0..=})M "L= .." Inf.. g ~ ~f ~ ~1-=i==-~~:::~t~ #~U )J J )J bF:: Ebt === :::C.[r~tfL' fiFijff~.---C"-I#-ttr.-'=V ti=__~~ .

$i rna pooltd-n slnuJ tdu le··ma mindrul de U-s dragd Nu e(Ho ca-! Jumeo Jargd De ti s-o tJrll cu mine Fel-mel brju pe Iingel tine De li-e pare briul greu Fdrna Jumnind de seltJ 279." rne... de ... c(Ji-ma nea..dr~.. 280.Once~ Ii Eu sclcer ~j bade-Q leaa 1: u sacer ~i !.. /IU[19 Idem 126 ..'u<. leugd Eu sdcel $..232---­ C intecul propriu-zi s de stil vechi 278. i' ..-"-. Gaja Anu!a 60 ani rna rfie 1965.t .9 eu cU~MA NEAGRA Idem 278 ~ De in secerc\ ~ • -i~ft4~~@@ W··. ._.. 815/21. -_. bade-a leaa L-amindoi ni-i Jumea dIago .gra ...j(. . -..........0.5.0RAGU MI LA SACERAT /Iv!] BI5 / 2560 in!... " /JiJ - ".. MINORIOR Hag. VAl SARACU PRIBAGU 8 'I..'! ~i bGdeG ieagd Cu (/orl1 . drago8tecl. -=1' .

lasd md....:: ~ ~ :--W~~~·.F~=~ =. .~ i AI I ~ iK&bEH~-QjFn~ij~ Nu sf mill .. ..--.. -­ ~ ~ ).J*./iUr - -' ~ uoI-IlU.._ SI .CUCULE PASARE BUNDA "fag 8761707 &. 283. -"@:./ ... ".' /.t'. :j...Ie __ ..~/. . m ba - rJ() - i~ ---=mal '" 4~ I If) ') j _ Jl tJ 9 . ~e-a . I '. MUL T MA M DE TIN E CUCU IR Mog...tJ ~=jJ ..'0: . peneJe tale Le-am visat de-a moi in va.~ =156 In! Stan Alaria dec }976. ..:LiJ:. c9 "" . rnal V· M _ mne-ol...fl fa .. m •.~.] OIClufUl-I. ~.. f H -' '. . .. Or fJ ffl8 ffli de r ~ cu cu (um .' -_:p..... " -J.'.: ....~--=::.j.:::::..--~-.. I "-1-'7 r la .. J.Bani )0 noiemb 1975 . 82012021 i --1 Rubato"... .:~..l. ~ ....... lasd mdi Ai.~ ___ :ji.­ .... ail [1..... 1.. 281.·t:==i==-_n. :J -.X . Ai! Si pd mlndra l1ngd ele Ai! B/dsWmindu-Je cu idle Ai! S-apoi lasd mindrd..:==+==- ::. Inf Grigor Anura 38 ani mai 1965-0ncesft-nr. .---..ieud ~::. ~-..Ef . mal_ .l'#~-~~-sI.233 _.I.stJ ' ___ me.1 ..Saprn!a . --ltf .. - i .. .: .. '.-.lt ...~:..J ~ 282. ~ .422 ~.. -I ~ :.:t .:.:./1 L)(J. ~ .- ..~w ~~. ?'../..._ .. .drl.l-e7 .~'jCI::.{. Iv - J-L. .' c'....:. =148 ..+:~:::.....J) --~~-~~ !l'V SI ' Ei hal _ _.. J U nn-c/tj-If... •••• :. tJ "­ Molto rubato J '= 132 1nf Florea Vasile..~..' Po mlndra llnga izvor Ai 1 Bldstdmindu·te cu dor Ai! S-QPoi /asd mlndrd..fra-ie... ¥ ...8201615 Rubato :. on·.. ··t . ­ ~ • A.:::=.' CUlT.... '8 ._.ifJ'p Ji cF~ ~ Li'~~ f='=±'~=~~ pa­ """ ·· -.::::.1.)c..'.~ 1= P ~ :::--:3..~. . lasd mdi Ai! Cucu/e./-I" v.. ~... (. Ai! Pd cine. NU IUBI CE NU-I PLACUT "fag... . Jasd rnd. r r:-. i.cu ...1:f. ..E': -'-==f.i IlK! minie Ai! Blastama-} strdin sa sie Ai! S-apoi.:.i... - t . t""< ..~ Urn dli .I. _ ------ 9 nun . ' f ..::t .. -...::::~:~!=J.. ~. b:.:.=:.-~±.. ~~ -====+:.--=j ~ H. '.==-.::'~-:--"-11 • • .le Ai I S-apoi lasa mindru... lasa mlndrd.. '~1$~~'J" ' _ ..~. 1...~~J)~#:::~-==~~~~t _ de r5 /~I Dr'". .

da. -a sf tie mafed drag mdi Hai. Sil mil dal maiccl departe Din leud in altd parte mdi Tu de-aceea te-aJ temut mdi Hai. la v-dar II ca-m-naf T§f8-se J fe-oj mat' Cd mi-i fa Jeagdn $1 pat mdi (bis) Hai.234----------------------------------------------------------­ 284. . B18/393 Rubato .OrtigU$ Haria -46 an/ marfie 1965 .-Hoisei ptn ."I = 168 I nf 'imi$ Ileano.~ }I )Jpcu-mnQ? m9! 81s1 _ __"_ 1lf)~fmt~lJiJ].Ie ra ­ . numa sd md vezi pribag mdi Pd elnd pribag m-am tiJeut (bi. CODRULE RAcATANAT Mag. vezi urma pin oeol mdi s-auzi a mneu gldseior md. EU TI..ku mi ne ~m::::a/~' ==== Sa ma dai saf la It' ne D-ai tinut ·zile legate Hoi. a f de Ii It L Ef F' de fri .29 ani noiembrie 1971. Sd-m. Perla Floare -35 am noiembrie 1975 .) Tu eodrule m-ai vindut md.J18_ 1[)) J la nOI r. c-oi mere dupd-mprumut Si nu ti J-oi da mai muIt mai r -a si ~i tie maied dor mdi Si Hai. (ill FrUfl-ZU // . hai.fo! "r/ fOI mal l I) C1mmm mi}! IJ 0 'j: J ~ nif zl . hai.Oncesfi ..nat. 286. ma/_ Co - dro .dea Frun-zu-I/ . _.1 ba $1 moo vdzut di piJ $atrd (bl. bate-o Doamne (bis) Tat In pat cu mine doarme . Hag.80fila [0 - tiru - Ie ra ca fa . B 15/379 Partando In!. 0 ZiNIT BADEA LA NOI Int.) CU eram de supiJratd SupiJrarea.AM SPUS MAICUTA BINE .J . hai. r 285. hoi. Sd md vez1 ~ezlndpcl pIag miJi S-auzi ~i sd md vezi eu drag md..

j) y/ gtn - ~ -~W mal ~ 1ffljJi F-P J4:¥. sd-1 spun eu necazu. mdl $i plnza di pel obraz.. mdi..me-n sat N·o mincat pd n.J CI- I('::\./JU du ./ Imlfliu pJa--liU '1/ gin-du mJ_ '--. spun ~·a mneu ndcQz. Idem 278 P I FE _ ~)l ~-=l cu mln-dru _ma _ _ da ~ .. mdi N·o mincat pe n. sel-. spun $-a mneu ndcaz Mamel de cind aj plecat Mama de clnd ai plecat. tJ ma" J- _1 $. sd-.. 't sa . Rubato molto Inf.. jll Jl Jr!J I }J }J jg.g. mc'll $.me-n sat N -0 mincal pd nime-n sat.L- Ruba to )1 =128 Nu-ma eu fi cu m1n-dru r .bCJ9-. Pa - ~ .ne ce m/~! fa mal L dCJ Fa-ma Ooam-ne )jJjJ=.Jf I ~ *F)J jl CD ldiJ J J b/as-t~-maf__ ] ~ dn. .J + j3 I j2 J Jj f7'I.e ani iunie 1978. mdi. sa zbor pe sub pdmlnt.~aras6u t el r: 3 I I j '~i j~ t -­ t cW ce mI-l i! ca ma Ooam.­ 28Z MAl CODRULE BLASTAMAT .c coplr$elu $.235 . mel. Idem 278 f7'I.re ~ ¥ ~ /Je-·a -lei ~ @~~ CJ·~A. mcU Plnella mama-n mormint PInel la mama-n mormlnt Sd-j rdd.]I.I-ai sa ma vezi pri--bag mal 288. mill. mc'll IV ~ 289./ L Nu-ma eu . f7'I.--Ie IIru. . da j j el --. 142 • Vru. ( Hag. NUMA EU $1 CU MINDRU Hag. plnza di pd obraz md.mcU CUe rdle m·o mincat mal Clte rale moo mincat mdi... mdl. B15/2821.. na /a se "'-.fa/ ~ sa vezl pri. ~t da ~qJ.m2i *1Bft£O J' . Peter Haria-I.rn ." . )1: 128 I f7'I. $. ._ (': \.I J . B20/103 Parlando rubato ~.. :lm< i/u pJa.1 ~ r -r. sel zbor pa sub pelmlnt. ~ to "j~ ~J. FA-MA "DOAMNE CE MI-I FA MagB23171. J'U3 u SI . 'U .'-' PDf ztu-ra_ -- pl - ma-ma mal. mdi $. mcU $.4r:~-==-~ .---j .

:' Cd tu dupa ei nu ft!ori Clad /eCiorii te-or cumpti NuroriJe Ie-or sfddi mdi Clnd ieciorii Ie-or lema mdi Nurorile te-or Opa 291..:. l!biiito )'1:: 128 inf Tamsa HiiriscrJ-J9 ani dec. CODRULE BATUT DE PLOI Idem 285 hal da Tle cd·ti p~j::x hwza TIe ciH. ':'975-PoI~nile i zei NU-j bolund iocu sel·l tie Cu horiIe sel minglie Nu·j bolund toeu sel-l batel Ct·. -~- • Fata 1a caSQ nu·i ::'~riy Ca fjru de mdtrii(). Mie cel-mi tIeee vremea.290.mza. horne sd desmeardel 292.. CINE HORESTE MULl N'ar. mdl . md. 81613471. Mie cel-mi trece vremea. pric.(. MAlERAN DE PE POIANA . ri Lasd ai marr:(1~t>:. . : i'l.. mel.

-'.·_··1::::::t·'T-···-'·· /t'S~sa ·~·J=-I~-=-~-:::::m--:::.===:) ~l-k=-B-~-mai___. !i f=1d. I .:... mamd-n sat cu tine Sd Ie vezi clnd le·a si bine Do-Ie mamd·n sqtu tdu !(>~f. :_i:ii!~:-:-::.: _.~ (7\. :<75' B/rsana Ji "'.~:L---'~ --===F=~=-:::±::-'-''::::6:F-~'==: .­ .. .. _ ~ cum ai-IN =~~ii..i..._ '" m~1 '""'--~-':" ~' Iv k va -jese Je vi>-JeJC -- -- - /".jI ma/ci'nf..'9'9 ___ ~ ./972 ViseuldeJos ". .U tata iard (bis) Pdr... ~!J~ UedJ . ===_.e La strdini sd nu 0 ddie Cd strdinU·s tare rdJ Sj· I greu df' trtlit cu ei Marnel.£!:_~:c==_~::-~-:=: r:-.. _.231 293.r-'=140 ian.l7\ -t29 IW~:·~~it::~:~!':~··:~·-~·~:.y=t-i.::::. MINORUT CUM tiE VAJIM NOI ...' .•~ "o::r==~!.Y . CaWl 9 Ire do mih LUl?Yc'(1 Clnd Imi vine mnie-n minte (Ins) me de mal' nainte duce aeparte-n tard (bis) iu f..._.'.":"\ ~ - drul_ __ ~ ~-+-'- ~ ... ~~ . 294.~' . ~..' ____ ..'] .:.~-::::t= 2 ~ !l4lh .. ...-:.1971-V/~eul deJos -~-~ ~'-*-~::=~ hf!!.':~~.:'~'PE.~ c-~ ~ _~ i tmc..'.·.:. '-~'""-'-+--'--"- . '---­ ~ ie·.y·-a---·-.) .. . mal S..~ . .... 2 ~'" ··::=-=~=g. . ill J) ru din ~ J J g."..'):: 210 lnU1aricu~a/ui Mondoiau-70 ani lan. !'':. Cl i. '" "" ~j ·3 . .. ~···". J.··...''''f:.' -.)J J.O ani d2:. mdj (bis) lntr-o grddind-ngrdditi (bis) oS-apol hai mdi puiut drag (bis) Nu te uit pine ce dzae (bis) S-apoi hai mai pui40r (bis) Nu te uit plna ce mor (bis) 295Al. ~ .~..."'. -". n 0" .t=-ftii=k=Eji mal M<~. ~)-~4J. -.. "'.~81-=::-=:~""?-.~ ~_-= ~tt-~~~~~~=r=:·--st= I ne~--~a=:~.. '--.~ J. ---. '•.i12IF..JUti c1nd Ie-a 81 greu Mlirit. .~~--=..--' __ __-:==::.771 mal -!r~ ru ginO: rna..:.'''a '" •..__ ~ 0*jt-ts4r=-~=F~ i:\~ -" .. CINO IMI ZINE OORU-N GINO .f"'!\ ~ tti----.:t.o·ngrddeased eu rqste.==:. . ~ ~ ~4:.":·le mamd·n sat Sd nu pI1ngi di ti le-aJ dat . "'-"~"-"""'~"-~ -..!..v "..8! Tot !7._.... l !Of ivcnclUc Rodlca-I.:JDrinde ~.!'" Parlando rubato .".lCl ... mO. If':. .--:~-:.MAMA CARE ARE FATA V--7 ·'s #t'.'-:~.. ::.. douo fete ai La stIdini sd nu Je doi.- - ~-~:. -" .~f~.~.le..t:. '"'. . ttl .rnaidor .~ @ J) J5 tfi44 Pj 4t . e ~. JJ J -'..) ~ £ . ~:~=f-""~-:±=.-.'-.-'/ Numa dol meri aUoiti. -iU-fer . m C l-I ' "n' __ -:.al_~_~_. 1:') :""i .. '. !· '..017 .7. ~f£~ .=:-------'-=g .dru/ cum ne va 'C'lma: .ranl _ _ _. . s..__ ... Bill 1926 1\ . . .. ... nOI.. ._. .!!2.:7.1.lr...). Dd. k. . ···_""._" ..} Bill 1876 Par!andc rubato In! Bora Nastacii a /UI [ondrak-51 ant ..c. 3 .~ ____ .iu ...~ :.. tind /m!z/··ne do-ru-ngll7o'. ':t:::v==~~'~ .

cine n-ale nici un dor Mult trdieJte po uJor Da eu am doud Ji tli Da cum locu mni-oi tIdi i• 296/b. ~..V. Vor.$eul de ios F' Pp p As.AST A IARNA Hag. Parlando rubato t':'I.fa 0 r F bit fr ~ Itr t':'I. 1$.ne de-a p'u-ne da/~ mal Asta-i hor:ea mlndIuJui t .re min-dra mal A-sla 0_ nD.re'sc__ pa val_ rind zl.r 1 238------------------------------~--------------------- 29S/b.J ~ r<=ixp Cl.MAMA CARE ARE FATA Hag.c~ f r ®~st!. I 1*:'\ W@( f51 170.seul de ios Parlando TU bato J'> =180 .ne_ Ma-ma ca ..! _ _ . 811/1897 c-o 1*:'\ FO IARNA Inl Pop Anurii Hihii~-1. .re fa.5ani dec.Ie mal 2961n.re _ a . c-apoi hai Uoale galblnd (bis) Rdu 1i cu dOl la inimd (bis) Hai.i nici D - da tkP Sa D-n-gra-deas..1970.18__ N-o-n-slr~. AST A 0 HORE MiNORA Hag. - ~J)... B11/1191. P E j 11 .I J- 1> = 230 Inl Hihnea FlfXJre a lui Aurel august 1971. r r rg .. ~~rYl Pp P ltp r~ J-ti ~~ ~-- E1 r ge de_ con-ce-ne mal II Mdi. 818/1766 Rubato W' J'>= 210 Idem 295 Jll) jJ PP GJl .V.31S .I»] JiJ Ja n-o @jl)i 18_ brT fa II da.

fa_ '" I 1:: ~'.. J 11.t-amJ(lh k ?is J - rcas-fa voas-f~_ "'la 0'1 Jlih. mal_'_ r' ~ ft' !J kJ JI N·o trecut p-aici mlndra (bi&) De-o trecut sCI mClrg ma.ba. ~ ..fa I Rubato ...Ip' PP 01 r g.5apin!a t':'I t':'I *{ P I .Paienile Ize. B201372 . t':'I _ ~ ~ Mai Co-dru -- Ie cu t':'I J>J. hal Il if' ~ '"' JI ~ J) ~ J I itt 1)'. fre-~ ma/_ .----------------------------------------------------------.. hai.r ca frage/e (bis) Ei hai. 8201540 p::::::::: :7 A ­ Rubato ~')= Idem 281 154 t':'I t':'I t':'I ~ 'j Mii'J-dri-or cv ca-.. md.' Rau m-o be...239----­ - 297/a. PP r' ) 2 ' ) r.....sa-n coO's ~t· .n~mi ce k-oi In-lre. FOST -AM TiNAR CA FRAGUTA . ~ p f~p ~ J) ~ .. :J frfJn-ZB. mal 4bJ.gu -. ~ ~ ~p ff " iNJ.--.gp' Dfr f/ai. M-o-nbtltrlnit necazu (bis) 297/b. fost-am UnClr ca lazu (bis) Ei.rel Te mustrd.-ta un ceas Td..1la.@fr fra-gu .'=146 Inf. rClu m-o-nbd.. Mai co-dru Ie cu ffun-za-__ J J "---" I (. 8-"" 1 Rau mo • bJ-1rf-nif mfn-dru- Ai. . I f§i. te suduie Si de mine rClu grClie 298. MAl CODRUlE CU FRUNZA Jos t':'I inf. J>p Jpv-nr:-mi ce fe-of l'n .. pHp H' ~ FaJ-l-am fl'-nJ #a .. ..l pil mine sCI mCllafi Te mustrCl.fou.. '" I@· JJp. 37 ani marfie 1976. fost-am Und.. lare (bis) .fa _ t':'I ca ~ f:'\ ~ I. Hag. !t..c!ri-or cu ca - sa-n COaJ'- fa ~ ~ 1)7] J)J)' !§£JJjJ II Jfa-f-amsub fe-reas...fd-nlf mln-dru ....... ~ .\.fa_ voas... Stan Po/ago -34 ani aprilie 1965. Pefreus ~fefan ..trlnit mlndre/e (bis) Ai. MINDRIOR CU CASA -N COAST A Hag. J) Fos-f-am tf-nar ca t":"I J) J) ~ ~ ~ S 1St j ~ l73 J B I..

.cu cu . HEI MAl CUCULETULE . mili (bis) Oi. ma ....iaed mnll......Cj i It' !. f.­ 240 . ('lnta cuel::' cili ii \1t.~J /n/ 'Vuma-n tlHnWeCi.J ~l' .e_mcJJ ~ _ (.''': mc.....Vi~eul de Mijloc Ol( Shear - ghl.... . Cd tu eJti bugdt de blne (bis) Ctl-i mai Undr co !ji tine (bis) D .­ 299.r:=...7!i Ii)"...tc ....t 300. 815/4'4 Rljbato ~ #'l::: 194 Af'-' w==J5. MiNORU MAMII ~TEFANICA Inf Cozma Mihal oiHuroaie-25cf) mai 1971..C8 Ai Oi......Ie f"':'. .......... Ai grijd !ji nu-J stddi (bis) ..i' 4.plnd mlndru s-o cuminti..' nU . lv-Ie --­ Hel mal (.<""1 docd mnie nu-mi Un'·' . ..... Mag.

.~~ c:.lf'-'::'-{.'2 /J Du ..~ r..·. L-==:_:. t:'I Rav "''''' .__ .':] o t1lbure !..:~~.-apoi be (bis) c·a~d·i tihne Zice c-a$d·.-:J ':p It..> ..==:===E--=.8/_. me /":". 1975 -feud ..l .r...' - t:::::=: ~ ~"--------~~-~ -= '17ic-E £ .. ""'-" ~~ ":-:J! '..-­ ..L. miti (bis) Eu te asemdn cu un crin (bis) Oi.6/ JEtD ""t.-- ..lUi mch ----_ 0.. _~~ .. .. -~-®J-~-~ f • --------. miti (bis) Eu cu cinste te-am pur tat. .... ---.=~::---:=--' ~ ....":'\ --'--'--­ F-~~-::--~:-="i1-ff:---~:~1.. '~"/I 'tat ¥_~:~-~~'*~~fE -~1t~~~~"Y-=±-!====il_~:~~~~~~~~~-==i:9 t -_ ...}) = 210 .--t:P~~¥!:f-\-:.. '-'"' ~. m81 Oi. . = _ .._lt~~·PI' 301 SARACA INIMA ME . ~._C> itt .J'..~.. miti (bis) Oi. lnvdtaUi nit cu apel tilburata :./ e " • 8! rp r" .o..~=-l=-==J=~==-~~~..- '-'1):')' t')sr e"ud d:¥ __ . J .---..I fr' ~"'e /t: . t_*.le -174 -r"':'\ "':"'I '-'C<' lIe'._. crinule mult couta'...": A/ r'::\ ~1t$::... _________..::. -Ico /nu ______ ra' .. rrra---. .::/X .-~ ·E-~==f--~=-:f~---t:~~J=~:~==~~=-::?=$~..~ ¥~...".'!> <> __ _ '7a.d! .__ ~? ::di=J===.'~::: -::==-!..~ --­ 4!~ /.._ _ .241--­ 301. ---"~--r--~-I.' ~ £d! I ~s=Y~~r-F~ig~ >~e CO~ drv~/v' =rr G-f > ~ "~=152 1C= '-···-L--'-~'f!..---. ___. <___ . miti (bis) 302. /F.:t:t-.~ ..../' Rubato .-=--t'~=:~::.~-+-.._... ' _ -. J::§ 0" :.Ii t--...-.' _~_ e"l. ~ m~=~=~ J~ ~:~31 ~--i=:.....L_ F·J:::F=~~---+=~E pa ver­ ...8 ~ 'vag 8.. = r _-=-=--~ __ ~____~____:..=-~~~··· ~. 4.___ .---~ 0 ~.. r::==­ -­ ~l:~~~~~~~~~==f·~~¥~~~. CJ/ -J . -~'-{:~. "'.tZZ:]t " eo f "" ).E~:~~.-..e ._-'-_'.:-e co dru . .=-. RAu 11 PARE COORULUI \i:::g 8 JI / /926 Idem 300 Parlando molto ..>i zice .. . BINE MNI. ieciorie. '. >..ni Afjnsco-J9 on.Ir·I{O~.'.."-'- ..__~<~ !'0#--I~=:i==-~::+' ._..... .~~r~:=:_t~1'f~~~j:~~~. mjji D>' ! ) - IJClU II --.."_ .@~·:'.--.-:*:-"iJ= . clntec lin..... . 81 - ne /lmi-o rodi losl 0 - -' ua f.z. inf DunCD Vc 5fie ... -~:. -..-!". "rl/a .. --~ 0Y.--..C4 ioIiiiiIl rc=-.-::::::.. da mal rau 1mi pare mnie (bis) Dupa scurta-mi ieciorie..-#...el·:J! - za luI.\:1t:~)J:~~~X=I~~_-~.0 MAl FOST OOATA "::g B1£1 '908 ~~-Jd-~t~_ =-~=~--:-.81.:::::....~=:=:.:.../. • ...~$~~ ~~. --.'8 .I~ /i' ~' //''13/ ~-.~~===-~~--=-=-==I1~ . # . on f1oiembrie.. . e7. ..

de bra d':4. Te-a$ zoli 'Ii I·a~ da foe (bis) . . i =f =l' J 'fF1 --:Z7? t J:Z:.-.u .sa re Itn-ga drum _______________ » J) 0 - Ja-I mv ~ _ffl ) ~~~ '4~ J8-1 i!)- cel_ bun fIe 0 '-.Iv!. de te-a$ prinde. la mine-o rClsClrit Numa nu I-am prelCllit (bis) Mil.b J din ZI J .Hoi!tei p j) I ~. mdi Cu cine m-(J$ potlivi Hal.J1[JJ f/~ r. noroace..sd iube. B1811. nu md lasd . 305. Rubato malta 304.h mal . mai_ it> tb . B181231.5 ~¥ In eel vrr­ fu!_ de de.:. MiNORA FlOARE -I NAROCU Hog..sc Cu cine md porr/vesc...§u - )l ti. noroace. ce I-a~ lace Te-a$ aduna la un loc ...h ~ No IV Rubato molto -I) =194 t:".q. mCli noroace Mil.b a . iN CEl ViRVUT DE oElUT • • j) = 210 Idem 21.! .n8_ _ .fa . mal J1 J) cren..'\ f'!'\ .) ~ v -_ _ _ __ i> cu lIu )F..J /":'\ 3 d • Ccl rdsare l1ngCl Utu. . I1ngd tClu Si-I allCl omul eel rClu J mCli S. I uJ· [8-i !lEi /":'\ IVv-i din zi.gea_ crean . ma..:1 J»>.nfJ ma..)) 10 .242---------------------------------------------------------­ Hog..~ .cv J) /":'\ /":'\ j ra .mu ___ cel_ _ i!!.' /":'\ P/i'n .. Timis Ileana -19 ani naiembrie 871..91.i J__ JJ]J '""""-­ /":'\ Ei cd nu md·Jasd a iubi.. Inf..fIe Nu ra .g8 /":'\ J t.

. cite tete n-au nomc Cite tete n-aU nomc... cine-o zis dorut duinu Da. cd cine-o zls dorut daina.dl _ _.II ./. mdi Hei.~ ~_EFJ 9 J eu f":\ l7el _ _ da . elne-o Zls dorut daina. PASARICA OE PA TAu Hag._ mal f':'\ ~ mu *-' }j l ~ ~) J2 ~ r.cal. I is sl eu J c/ .". ~ ~ jj J. .".pa-ral. c1ntd ~i·n a me grddin<f Sd-mi treacd de la inimd Hai.ru ca de )J =128 1nT. mal. Arsd io to lnima.~I . mdi D-arsd io to inima. . MiNORA-I HOREA TRiGANATA /45 Hag. Hei. cine-o zis dorut duinu He/. I P p~1JJ p ~=+ C-a fau glas Ii ras..~r.fe-o mal a- fJ j j) 4iiiiiifl! tJ a -JI [um IS h da r8-18 _ _ __ Ie .. doina mi-o to horea me Doina mi-o Ii horea me.me .~ )1:£] de. Costin Viorel-21.ia rssu - ~ . Ir f":\ he! g I [1 (11 Ie me.1913 Parlando rubato . da rdu 1-0 dorut sutletu Hei. n tra-gtLa R fJa-~ IItj r pa F c:r PJ lZ!tijl friJ. rdu 1-0 dorut sutletu. liD IJ da hell tftr F E! f})) Cum fLU] j fa. mdi Hei. mai He. o mal I Clntd ~i-n grddina me Cd f$i eu·s cu vole rd. de Cl:l pruncd tinere Do. sd se strlngd la un loc Da. 1975' Sarasiiu EE~ ~ p ~ Jt~b j)J~ f":\l f':'. ~ ~~~ sa.rea_ ~ if R ij t. mdl Da.tau 81.".gl n8 - MtfJ-ddj-i ho-rea M/fi-dra-i ho. md.raf. mdl 307/a. ani dec. mal_'__ ~ :f~~~ _$ e /. f':'. A da .da - mc}! ie. .--------------------------------------------------------. ~ f':'\ fa - pa. rna Hai..~~ ~ ~ ~ ~ k£±JiZV"t I J)t:J)) J) Ji Bun de__ o-mu itt J5 }J 4ttJ ~.fe-o ./ . sd se-nnece tdte-odaM. md. pe un tdrmut de apd Hei. da. B11. sd-mi treacd de la inimd . da. sd se strlngd la un loc Hei. Bun de 0 - su-pa .. e su.:. L1 La ci. de cu pruncd tinere Hel../a E fJ fa ~ ~ su- C£if t:J la lJ2Jl) 3==j pa ra .243----­ 306.J~= 148 Idem 126 r. ~ ~ ----' Cd..lIe-m1 pla·-ce gla -su___ tat. B1811923 Rubato .

eli Jumea nu·htineresc.. -#.::::-===E::L:::::..'1 = 128 1':'\ . mdi Pc'1~6rile addposte$ti.-.----II Cd tu toamoo·nbatrl11e~ti Cd tu toamna-nbdtrine$tl. lard mor $i putrezesc.ra-c! ne ___ /vIa:: co ... B /8/ 7Q 3071b. RAu M~ 0 BLAST AMAT MAICA I r:! lo.MAI CODRE DE ­ AS Sf CA TINE • Molto rubato tt-~=H~TI' I 2 g -p is ~~. maf Cit iumea nu-ntineresc. 'it.. mc'ii • 30B/a.... . mal Ai..'\ 2~5 rrun-zil ver-de ma. prjmdvarQ·ntineie~ii.. -=-~~.:==~~~bE=~1 -w. t=gz~ -'c==E. miH Ai..dre de-as si C.l .=~~~ccc~.:. >:0. moi .----.:.244-----------------... "t' Da eu dacd-mbdtrlncsc Da eu dacd-mbdtrlnesc. mai AI.. pasdnJe adaposte$ti.. --.=+=-.'.i.~_=_==_....-... ._1= ~-.-----~: ..-------------------------------________ Hag.. mai Ai. idem f.

cu diasl.1 marll dl I rTJI - i7ea - '.(ag B16/ 919 Poco rubato _::-t. B2J / 194 Molto rubato .cu- -3 :~_~~=~1J .' : : .'1stam de vinerea.sara Ei. mal ____ da &~ J) 1F15.f8-mal mai .mal ...cu mn8U mal J ih '11 p>fE-m--Ms 81 Mal..mal mal. . mai Ei. mai.>'< ~ "I- .ro -.JgJ . ~i. mai. de-oi ajunge mama rau.. .cu mneu.~ J) da in . =$ Ff7T i ) " y . mai Ei.= -- L-o oJ . ~i moo bldstamat in rls.-­ frau m-o b/. mdi. da.:: _£.245--­ 308/b.~.§ na --ro -. F= ~. da.RAU M-O BLASTAMAT MAICA Hog.C. cu blastdm de vinerea..1. mdi Ei.::j j -=j=­ ~--lt~==~~~ ~ '" -~ • :.. ~-amar de mine s-o prins.. mai (bis) o bdut -0 . da.--- t.. mai Da..:~=--=s2 -. mdi Ei._. ~ ::~-~-. da. maieran. nu rna bUlstama malC!. da.. mdi Ei. pI1nge-i ~i pare-t-a rau.ut un cur cu ­ . da. MAl CUTA NAROCUL MNEU . mai Ei.rzdune' mai (bis) Asia varo-nt-o vdIce.ca __ mo (I . ~i moo blastamat in ~aga ~i moo blastdmat in ~aga Ei. de-oi ajunge mama rau. cu bJc. pI1nge-i ~i parecf-a jdle. . mai. ~i sa-nconJor tata tara.'Heran cu diasa frunzi.. sa-nconjor tata lumea Ei. na. Rt)) . maj Ei..=*..leud t=J= /a -*"-::--------­ ~-./a_____ ) ¥J Im-I-o l Jl Jt::~"'iccf::--ft ~ "-". maj Ei. da. mai. da. dl.C=-. mai.::==-.~ ~ nee..I') =128 Idem 308/a (':\----::=-K:::--=:.:jJ ~~r' . da.~ beu-- mal ~ f.--j'J 1-0 __ ~ J (':t:-?lI \ ba.. mc.1 --i~ ~~~-=: --.:JJ=*=. mai. ~ J).. t. da.Js ." =v~I.t.rJ7/'- J.:.. mal Ei.n 309. de-oi ajunge mama rale Ei. I. ca nu ~tii ca ce-oi ajunge.. mai Horea mai nOUQ (CTntecul propriu-zis) Locala -./c} . mai. pI1nge-i ~i pare-t-a rau.. mai (bis) Da-altu nu J-oi ave eu (bis) Maicuta tihneala me.. sa-nconJor tata lumea.¥ el ~ :117' F1-=-~9 el .ca. f. ~ . mal (':\ AI Mal.. ca nu ~tii ca ce-oi ajungc Ei.~hJt 1 'ti.J-~ tt'f4htl .T'_l!1za Ei. ~ ~a € t. da.. da.# $:==tF~ ~ ~ ~ ~=90 Inf Florea Vaslil:! Cflciu-48 enl noiembrie 1975._-~.. leaga ~-amar de mine sa leaga.. it.~ --:.... mai..' ~ ei da ~.!tc'i Nu rna bldstama makutd Ei.cu. ~ Cj "1" >-. -E. cu blastam de vineri. mai Ei. mai Ei. frau m-o bl§J' .uf un cur - cu beu.1-0 18 __ _ } tII-'---". mdi . ~-amar de mine sa. Ei.'.- Astd vara-ntr-un pirlu. mdi Ei.

=·===j 6u .roi Ce-um durmil pd perinitd Tremeasa de 10 mindrutd . eu vdd (bis) Mdnince-J zermii de ziu (bi..ra-mi rF 61/ . dd guritd (bi. B2112088 Poeo ru b Cl t 0 :ff ~t~f~tfi~-'-:c~:f~jE=T1~As. B121136 Rar :fBi E J =80 lnf Pascu H6risca·-27ani 1971... t':\ re min-dra __ ~_.ll) Sd vada cd si eU')tiu (bis) 312/a.sam 1m.fa 0 170 . Galb1nd-s co fruma-n fag (bis) Du-md doomne-n dealu Gherlii (bis) La baden cu ochU negrii M-o iubil manince-l zermii !V1on'lnce-1 zermi. ) 311.v/~eui de los I p r P~--=rB'=rq:r~E¥P-ra find ifni zii ba . mdi (bis) Ai.cl/ -.de_ 0 . 98 lnfN65ui F(oore a lui Haurel 1971 Viseu( de los . ASTA 0 HORE MiNORA Vor. ciND iMI ZII BAolT A. Mag.246------------------------------------------------------------­ 310. de tat (bis) Sd vadd cd $.chii-mi piing Tnima mi se lopte (bis) DoIU tau md omoara (bis) Bade de elf dor iti due (bis) Go/blnd-s co frunza-n nuc (bis) o .FOST -AM PACURAR LA 01 . sara lmi del gurita Tdtd ziua-j Ja edpitd (bis) Si . Ir= 14' ·gEi( -~~~ff~_I~=~F.c/liI._ mal r':'\[rnd VI- ne de-8 ___ ! • mal A5 - fa 0 /]0 rt:sc ttnd ziu de /d lu·­ cru gFt:U _____ mal Dragd mi-i mindruta me.ra-mi ri . €• Fost-am pdcuror la 01 N-am durmit pe mU$.N GiND ..n gtnd {inc/ /m/ zii M -o~'- flail !a-fl gino' ..299n b Mag.!a.. telM ziuo sdcero Ai.= '.mi oltng Bade de cit dor iti 'rag (bis.

-.==:.:...-lapa r~ff$= l1li.16 ani 1971.. 811/2151 Andante 1>= 120 Idem 21.:::::--.r . . :J A u zl··· f-am '~:.__.nC'_ m-8 .. sute 313.: --~. ..::~::= .Ca-I be - feag ba - ded de moar.~~'-==--=-Ii!-. muUe Da."Iuieresc $.j f! I ~-f2fJL~=~~m .56pinta Sa am gla-.:i=--_.:~'-.=#--.5(.' ~ ~f-t-==:Jt=FC3==F-4r~·~~=1'.-. ..:.. mlndruta Ai.Ie poa.) di ...Ju cU-CU - lUi: rna...=:'=lc~cc·1 ~~... _. '=11:1=1:::-'.. ~ 314./.. .-.. .Husar Ileana a Cionchif~45 Gni iunie 1978..dea de mOdr- le. J ~Fi: BI C/ .... SA AM GlASU CUCUlUi Hag 821. mu/le-mi .nea-fa .. tile/e le-a~ numdra Gindurile.nea-fa J Pe neyurd !)i pd ceald (bis) Pdntru tine mindrul drag Ibis) Du.<w/eresc ~.It.' ..247 .-m.tE &.cINE M-AUDE HORIND Hag.-./ Zi ....Is/ de_ di-m.m cucului nu-I am Pa i DOiCQ 10 dor de-un an OO.... eu ginduri am ma. --~_ '~ si..:.Ie 315. "--I~::::'=-==~ '':'--=a-1@t-=-1:::::-¥:'==~:~'::·:::::--.i':../385 Rar )=124 :::n! /..-mi Irag Multe-mi . G/osu cucului nu-} am Glu.­ 312/b.--~ ~-- A (j z/ .ca__ do ru _.=±=E..//~ mat' In/. ~-==.J s/ do/..m/ ...::=-r-:--====:---v=· .. AUZIT -AM SI SE POATE ..... Hag B28/2719 Andante)l: 120 ~ ~1c-"tc:~'::'~:_p~~~t=4. .1 Ma scu-Is/ d~ Hag.AM SCUlAT DE DlMINEATA ift-~ 11 )1 ~4~cF IrQ' ih Q I ~:):<)fJ.C(I 10 dor de-un an i .. '1' .Ie $=' .. ..r===)J..::..fa am g/a-.NC=l =r·T-_..:.. _.··g ·. Ala sell . . _. -::::::::==±...1 cu-cu ...._~±-=-.Ie-Iu vFn lu-/UI~ ma/~=-: N-B.~-=--=._. ///..::.......ce__ ca n-am mC/ un gif?v' DB.. ·. .I-am si se poa-Ie Ca-i be· leag b<J . :.':. 816/ lOCI Vor II Repejor "'~ = 180 Idem 312/0 &' I ~ F r~~$~~_ ~::-1. ...:.:. M.p' I'm . Inf 81edea Haria. .=._____ . .....nfl. Pai. Irag._ .(. fie sint-un ~n Ir.u de /10 ..-=:::::-. Ba eu aWea ginduri am ClIe zUe-s inlr-un an Ai. ) -:::1.

g f1 co . Da.. N. 811. Vlrsfa Haria . ]vIai bddita f/-oj zis bine Mdi bddita 11-0. zis bine Pai.. 871/2164 Moderato J>= 115 Idem 243 tJ E5- tflE mu Dm p pm~=p 10 ./UI__ Dm mU· 10 -cuI un ru - Es.dru-Iu/__ do ru/u/.fe-un mar a Moru-i mindry ~i-nllorit (bis) Mie-mi pare cd-i clungif (bis) Mdru-i tare rdmurat (his) Pagubo de Ii U3CC1t (his) co 1 f it . $1 ~i-alege ginerii $1 ~i-alege gineIii pai... r . Cd eu Ie-am lasat po tine Co eu te-wn losot po tine N -are moma zece fete (bis) Sa nu Ie mdrite tate (bis) Poi S-are mamn numa tTi Si-are mamCl numa tr. ] co .dru.cui ~.20 ani marfie 1974.. Md are numo pd mine M<1 are numa pd mine Da $1 m-o do sd-mi s1e bine $1 m-o do sd-mi sie bine.~ . __ Pai.. 248­ 316./1996 Allegro 1> =150 Inf.... j b .~ mi ne _ _ m-o_ iii sal__ p/]_ lTIl - ne _ _ lTI-O la saf.. 31Z DIN MIJLOCU CODRULUI Nag.ARE MAMA ZEeE FETE Mag..Vadul Izei ~-~~Om[[" W~®_I=Jl @ di J fa-n_ I .

Lut cu singe-o mestecatu (bis) Alarmo dae-o-ncetatu (bis) Ciocan Jopato ne-o datt' (bj.("'~'~gj var-saf Aiu' fe_ /a Crlml::.Sf picioarele-negrite (bis) 319.249--­ 318.i Teleptean lieD".? 18 :".Vadul 1m -&J§£ ppc to.10 DE.cas__ clnd am pie - ca f [u de-a cas__ dnd am .J de. vara ploiJe (bis) Pel unde bombe-o picatu (bis) Da. Si ni-s musai de fugH De bombe so md ascund Da.oIe-caf g ~ ~ CYWJ). apritie 7971.in Irais. Nici un prinz eu voie bund (bis) Pd dnd am fost Ja gustare Fabricile-o sunat tare (bis) Cd este aJarmd mare (bis) Da.~= 150 idem 126 IJa) Ct.a .fe_ la cnm! a~m tGJmf#S~ I~. Da" Co-a$o-o picat bombeJe (bis) Ca $.c1 u:. B11.m am var-saf Da.l1lf Mul.fa mi-am In .cir.ACAS' ciNn AM PLECAT Hag.) ~ I Sf's. Do mereu la destupatu .<. La spital lingd cutitu La spital I1ngo cutitu Si gustare pusd-n bUd (bis) Da. i. Nu $tiu Inedtrou sd fug (bis) Co nu pot treee plin fum.fa ml-am If7 trals ..cai./2071 Moderato . B 73/369 J Allegro )J =138 Inf 86rbut flforw-1. Toote bundtdtiJe (bis) Ca so-mi petree oile (bis) .. Nici 0 cino n-am cinat Nici 0 cino n-am dnat Nici 0 cino eu hodino Da.JH-na ctnd na am ple-ca! . LA STrNA CIND AM PLECAT Mag..w Si-am vdzut capuri sarHe ..) Da.!~w -I p r am pie caL__ sft CCl1'_ La .

.7in. ua ra ro ..r .7/ 5]7 Andante jJ =124 .. n·am ~tiut (his) Tlndrd. ri/ II d neFf Roua trebe scuturatc'J (bis) Si mlndruta sc'Jrutatc'J (bis} Nu·i aceie saul io.Ie spu ne.!". l& do-ru Ci .dru - lu! Da..SfIptn/a .) Cd cu mine nu sa poale De. :. Petreu$ Sfefon-36 ani PefrelJ$ loan. aceie jo. I&J Ji J. (bis) Sa flU merg m1ndrii /(1 voi (bis) Nu·. d flU 1'/- ce-I do.31 ani marfiel976-Poiemle G/odului r fu m/ - I E P (' fa fa - F t~ I.ru tf Eu doru I·am invd'al (bis) 'Tdt pd brate legdnat Sian guritd sdrutot Cine·o zis -doru/ui dor (bis) N· 0 zJ. I [ PP r. PASARICA oA pA GRUI /Ju .va J.'. ibdeascd-n alta parle (hi. Poat€' co s-o !>i putut (his) Am lost mica.ne p E).ti cu cuvint u~or (bis) ~) l Qf ElIU) ~ ----~.2~------------------------------------------------------------320. sam Sa flU mNg pin' IQ mlndro Si sa ziu dimineala 322. CINE NU $TII CE-I DORU Hog. B. n-am priceput (his) .lu -.B ~± [Jo. 10 min' cu drag.817/203 Rar }'i:130 In!. 321. Turda Gheorghe-JOani marfie 1973. D-ne scu...----. CINE SCUTURA ROUA Hog.. Fe - ! ~ E ~ ('/0- Inf.' J J. me noap-fea___ ca pu I() [)(o·ui $tii m1ndrd ell dor due Ti-ai lace un cdrut de nue CU mtite/e de lag Si-oi porn.

o fost gJlO de miere.leud ~ we~IFlF~~'=tZi F J I F f2 r Ji t V! P E '-P J de sub fe-reas-ira ca .. r­ 325.1/-0 ce . /r"e··.fOJ"-.:=.... J -~~·=tt-~· in .i una (bis J 10-s faUi di p6 Mara (bis) . 1/1 .fOI_' :t=1I:~ J...1978-Dragomire sfi rE--==:il r --eLI C/ I~ r r' 3 niT dI ii..~t bdditd ieri (bis) N-n. :.am F rumii veld.. $I dip' care ti-a pUke' Dupd eel trumos m-a..l Moderato J.J1Jgg~~ 4~p~j ~ _. .It! - 1/1 _ ry..irfi Ce-ai zi nit 10 80de ce-ai zlnit aseard (bis) le-ti dorutul .. duce Cd .~j~ if...o cc-rul I..gu mni-/ un .<..j t . /vf.:.:.Ir§.. LED Ce--ai ZI . &~ (2J L'"'....or sa noas.=t::r::::::±:r:":-T:::':=:±=:~.1 ..I ::92 . ~~~~=rJ:fd?~:r-3(-lt( ]Jltr(JfllJ :1.''! "J!:' '.: A::.oYr" !Jra-JN mm· ..-:-oi FlOri horile late (bis) Oi hOTi ... ma-m:.:'0 .AM ziNIT ~.. ~ ~I!~.ci ..E+-::~~··:~Ji-T-!':=·::~~~::=E~ ~~~ J±::ih:_T_.nd I 0· ~ ~ ~ ~ in .:s==-~~-==-...) do! .ie-am -~ ::170 Inf lubO$CU Harie-23 ani oct.-0 iost gmita dulce Dupa eel frutf:os 0$ mere Co !.. . .luseD Anuta-2J ani noiembrie 1975.. ajunge sd mai meri (bi.. Hag.de-am zi ..I .lpune tu pu.{/: -I') • • ' I ModNato . ma 1.d 1a moarte (bis) 324. ~ W au Idem 322 .ml 18 Cd - MFn-dr/ or de sub fe .i Ie card (bis) Ce-ai zinit bade acu (bis) leoti dorutu $# Ie du (bis) Unde-ai lost bade oseora (bis) N-ai a/unge sd meri iard (bisi Unde-ai la.IUf ~ ~'<~.rul la _ _ rna-rna dOl.Jr.------------------------------251---­ 323.:.rl fcl c:.v:.r.." '" ~'.reas-Ira Mf'n-dri .. ~~oaerar() .t=·::. B 28/2541.. DRAGU MN-I UNOE.ut de cue Dupa care sd ma due i-lei tu suriaara me' Du-te dupa care·i vre' -.ci . .?..~ .t8 cu In" .Jr]===rlE IDtk sip ~ ...LtiJ Inf. MOelRITA CU TRIFOI Mag B 14/ ]I.~ :.:.10 .sa noas. UNDE-AI FOST BADE ASEARA .mi Ora .

MULT MA.S.ne rI-8 re pa. Mog 816/3201 .JU__ n-am ca - . Cine-o zice sd trdiascd o hore $i tald1 meu 2init de la /ucru greu.JI.::! !- . u 1/. Cum oj uvea g1as de cuc (bis) Cd tnt pJing plnd cu1c (bis) Nu.1(1 - - JU­ ) run lit· ['e-a! a -- dus IJa ba /a nun la Ce-al a- ba nun - la N lci nu joacd. }J: 161 InfPefreu:.cu -­ tu ) . cine too zis flom.. 327.. nume lJ(.~ ='52 I nf Rednic Stefan-JJ am 1977:" Berbe~tl Cu. MOSULE BARBA CARUNTA . CINE-N-ARE PATRU BOI Hag.fru bor: ei Nu sa ba ge-n joe eu no.J . Daco e$ti de $ugubdtr1~ (~- . 815/287 ~I= 140 Inf Sidon Petru -62 am 1975.Uu c1nta ca cucu (bis) Nu-mi pot spune amoru (bis) ma Supdrat co mine nu-i (bis) Numai puiu cucului (bis) Nici ocela nu-i ca mine (bis.elre fbis) .'. loan 1975 Glod - * ­ 1. ba pe-n joe (:u .si eu joc ca ceila/ti (1)15) Focu/ui te bald lume (bis) Ei Sf pe cine (-a pus nume'(bis) Cine too pw.Botiza D.252------------------------------------------------------------­ 326/a. Ai.s1 eu n-om fdr' doud vaci (bis) . Cd mal Ole p-olicine (bls) Hay 829/2935 Moderato 326/b.NTREABA CUCUTU . nici nu strlgd Numal tot be ~i mdnlncd Asta-l hOle bdtrineascd. " ':J.' sf .

j:= si Jlre. ~ __ =:-E_=~==±J?·:~:£_:g~tt:=:~a_~==. --.AI OAT Mag 828127J3 Moderato ).\.-~. Barbut Ileana -I.I.s§ II mars a ­ I' Vreme·o lost $i rna.ard-s bat.bi!i . /7]8 dor )):' cu ·.. .l::-k . ~ ~ . ~ ---~..Vodul Ize.j A .··. ~...--~-._":'_A___ ==+:_~:_~--=:~~~"--_.. ..7/:..'. B2111129 § 3l &! e ~d -sa A ) Moderato ~ "I =120 ~m J W~ oa beau me. Hal... De n-ar si horined-n sat Nieiodatd n-a$ si bat HaL Dar a$a horined este Si-s la lume de poveste Cd md povestese in sat C-am bdut $. de muIt (bis) Numa' nu ne-am prieeput (bis) Dragd mi-i veseJia (bis) Intr-o easd eu badea (bis) DragU mi-.~ .sri . bee 02 - me -nil bunl li flltl F:l '+'--k . CC}. .-...?::::t.253 . VeL/ i~' .' ~ '11 &m u ~ {'ZF-3¥F SI Q!r d -. .~.. 1 i . ca·· -'li I j)J sa_ ..() am Biirbut loan -38 am Ardeiean Mihai-2l ani Jelepteanlleana-17 am marfJe·197t.'..~.. mulo$agu (bis) Intr-o easd eu mlndru (bisJ. B1JIS12 Allegro )l =138 t.ua__ .. A$a beau oamenii dragi De slmbdtd pina mart.. -~:::. . t & ._..t'/. VEZI MAMUcA CE MI..' ca Ce ml-81 dal:___ -~}~~:-:-~E~~.nii bun! r=d1 r ~4.F:::· J"::::.£~-~::--:~:::7'S-:::···=::::::"-==fa. .•:t}: II na_ He!...J .'.· t ..·· ~ Mag.­ 328.' J//77-bJ-1a pt .la ptfunic :y=1d- .." V • u ' Of:.JiJ-~l_~a~~~=_-=~=::=: _ .~-.J-a In!.Je rc­ vO'r.-:f.idI ±..j se re VOIr .-I pune bine Si-J pune deasupra-n ladd (bi!» Si-J mai caICl elteodatd De-a si doTU cum J-aj pus (bis) Eu-s Ja fata cum m-am dus De-a si doru ve$te jit La fatd-am ingdJbenit (bisJ " -c ::::. . A$u beu eare-s Co noi De s.77/ a/ meu sal CUe rt>/e m·o mineat Ar Ii ajuns /a un sot (bis) Ar fi aJuns $i-ar Ii ramas Tat nu sedpdm de necaz (bis) Md duc mama de la II ne Doru mneu tie-ti rdmlne (bis) Ie-I mamd $i. ASA BEAU OAMENII BUNI • Mag. ...IC.\...--1):t'~:-=:j .. J.---. Hal.P ~.sa Zori de z/ .'" ..=­ :t---:-. ~·. 329/b. ...=g.Leordina ~ N~._.-:/ :!: ~i/i..'" C. .me-iJr da mJrs Vre·me-ar da_ 13 I FJ·­ ~)..a~. .. ".'2f f.Zon de z-t -!. t ... .J - ~".1mbdtd plnd joi.X=t~J=J. 3291a.-.ZORI DE ZluA SE REVARSA ·.~. '::f)'.ni}_ fum De slm . i' . = 135 in! U!Of2iJr' MOfl9-ca-22ani 7975.....:-!..~. ..

ar i DU- lea dur nl u.. SARACA INIMA MEA Mc:] aJr. ne-o zis do ru. 4. dri ~ Ie 10. " '--. /199q Mcderat ..fj~. ~ .i~1.""" 130 lnfAzat6 Fiorentino.==:: J Oe-o ml nal min ~ ~"' .-~~-f-~·~·E!·~-=~:l~~='~F~. md La inirnd este-un tidru Cetera $i omu mlndru.0 FOST At NOAPTE In!.eacuri la inimd nu-s..' .. .. mdj La inimd este-un leac Cetera !ii omu drag. Sd-mi lie drclguld mie Da-o-ar D-zeu 10 mJndra Sd·j ardu coso ~i tinda Sd rumlie numa scara Sd pot mere la ie sara. 332. #'. . cv for cc Ie· La dottor ~i 10 poticd Sf n·am hdznuit nimica P()ticard~ii mj-o spus l.'l . ... ./"(~ .. # ­ Nici po cergd..CINE.~~~~'~7j.i' " ". ~ I noap-fe f)e-o r·r~1J.0 ZIS DORULUI DOR Idem 321 C.lut" s(!r /J/. ':::= fit! '•. =t=:"::~-::-:::::.. ~( .9 Ie Numa una 0 rdmas La care-am fost eu de Da-o-ar V-zeu sd deie Toate mlndrile sd pieie Numa una sd rdmlie. ·~~:~h":f-12:~~:."'. • . .. .=t. _..~~ ·l~. . ..J. i ~...~ . :7.Glad 1# . PetrEU? ~t-36 or: 1969 ..:·'y. MARE PLOAIE. • . ~~'§. ·J··. r 3" t/lj' i .l] cn. i .~ r'~:""--" .'.(. der 1975-PQfeniie lle! 'fl. ! t': " "1" '*. doru Doarme noaptea ca puiu (bis) Eu cu doru-s impdcat Si nu dorm neJegdnat (bis) 331. nici pd tal Numai pd pdmlntul gal (bis) Cine-a z1s dorului bun (mble prin pdduri nebun (bis) Cine-o z1s dorului drag 1mble prin pdduri pribeag (bis) Cine nu ~tie ceo.for.:~~!~~~:: . {) /O.

d. -.fa. F A. 81511090 Int. ...fa fe cio fe . Nici locu nu·mi arde-n vatro.. Ra" .''.~~:--..:.....fe__ le_poaf ./ gu-n _.:. +- r . Perta Floare..---~:f=--~ ~=::~:::=:._M<. ~ ~.ne =~ =:::::3 '.~·~~±=-.ne . B75/733 .---.v-a.~.. .-. Str1nge-o.g. bo rind do­ mi'n - """--ali! .:.rt.~~ -#¥t... dragutefe tate (/Jis) .~ .V no fII.fe Ie ~ r . nu I"'as ruiTJ-Di"1..=r-=L=:~./0 !"D :lv .=. (bis) ..-t.:~-::::._~ ~'..-.: -----. ----~.-­ ---~~ {I J)= "'-iii ..78 ant nOiembrte-1975. !ri· to . cI £1.~.- . RUPT . Bf7 --' -­ !B {. flU Ie lJal .13 4 _ I/up .. _ _ ¥ I ~----.'..:-. ~.-F--~_:i=rt -i --~.::.qu./71.. ~=t]J--±i$t=1t=+-~-=F+ .f-o ~ Idem 32! '1 _ ii . da Cf-fe f?or/ si'nt_ DJ IZ vorl t .. $:~.!r-Ia. -__ ..::-t-=1' .r. JJ J 11-. -~:t::p ~ .. :..o boij tlnjaua (bis) Co/)o[ind de fa mlndrn (his) Fi.~.------. Rupl.--< ~- •• .- Jg 'ntl.'urn-pe Pur.N TRII \J::.1 .--.fy:~~. Ii .5-oi fa' giugu di f1 lemn verrb:::.1£ ---------. ~ hal ...do rti 335.255--­ 333. j ~r=~---=-==4=·~ ./ 8up. -:: 334. .. .<..€ TIt I J?i:JSfJ J I) F-F m T8 . CiTE FLORI SINT PA IZVOR ":.II! '8 VI..--. • ': t t..-8 -­ Cl Ie _ flori sin! pa iz vor poar . ~.. - . '~ _)--=:::±----:-- .'.ne scum-pe . ..U fni" .!e I ·L .i:::.. ~ • f!1! ~ ~-:~-'=~=W=L P F -h----.---. (bis) Eu silesc sa mi-I aprind Si ('u lacrimile-I sting Mdrg 10 pdhar sd beau apel (bis) Ldcramile rna adapd (bis) Cd trdiesc tot supdratd Bdtrineteie md gold Nu rna gold cd moo pus (his) Numai cit 1s umhra-n sus (his) . r-:±=---­ /3a-frt . . __ __ .L.--.j'l =120 idem 322 . BATRiNETE HAIN E SCUMPE ":.Botiz[) -::=!I .~ .da -r~~_::#:~'jlc-c__'1_ __ BZil7281 MOde~ . -:=~...-tv 8a-/rF . ' --.0 BOll DJUGU. ..:::r~±· J.J .. De bdtrln ce sint odata . ..'=i==t':'=t= TJ... 6' J f~~~t=~~~~~ . -:. -'- 6=P-=Jt·~t-j!j~_-FF~-· j --~:3 .~ _ c(. .' -- lu ob .e LI..fa (.v-a..:..

MAICA DE-OI ZACE DE DOR H BlB JaIl.at..ce ce de dar #u ma du .dI a.. 81613584 Moderato J.r~ de.dI'.:: 150 InfBerc/U Petru-20 1968.01 Z8 du .-leordina J. =168 In' Tomsa Maria . SpiC de 1'08. FOAIE VERDE SPIC DE GRiU Mag.01__ Z8 . s-o so . 337.~ ~ ro zr ca .ce la dof­ 10 dol. $ 2 r__ v-r-. ma C/u.L1m:=llLt .Ie ver. 338.a.1975-Poien'Me Izei r:-.s-o so-cru mni-a da ~ I C/u-ju y! 0 ra .2~--------------------~------------------------------------ 336.ce de ~ dar Mal ca de. B2112567 Alleg retto zis-o SOCRU CA MI-O DA Int. Mag.Slcit!Or. Andante ). mal foa ie_ ver.:: 192 fg j_r=1ttE~'f~-..39 ani dec.de spic de griu Jpu nt' __ min . Numa ca saRi eu lara (bis} Mni-a da boH din' po/atd Si moina careR..lor '­ .Leoral!an Nulu -36 or ian 1971. bal-o para La multi manlncii tihneala.J p--{[f p r _I)j J j) J -In) J).dra cii'ld sa ziu Mai devreme-or mai tlrziu (bis) Nu zlni mlndm( devreme Cind vecinii taie Jemne.(.~U mm'-a da___ zi. grlu. Cd vecinii strlng sUIceJe (bis) Si moor face vorbe reJe (bis) Zind mindml pd din dos (bis) Este-o poartd de rogoz Cum pui mina cade los Si ne-om sdmta I mmos Cu tlOni de pipirig Sod nu scirtiie nimic.JU {I 0 ra . mal lata Moina sa 0 umpJe stinii Bali sa-i-mlnlnce cUnii (bis) Boii i-am mlnat in munle (bis) S-o venit cu coarne ruple Moina a bdtut-o ptiatra Mlndra mni-o mincat via/a Luati seama leciori bine S-ascultati-md po mine Averea mincau-ar focu La multi mlnlncd norocu Cd averea.

. Hai ma mF'n-dru - Da - ca-/ a ../ ~/e _.... M1NCATA-S OOAMNE DE RELE :-r.··r U""~-T1-"~'£ t:=.. .B 20/102 ~ l.. I Pr j J j ACd - Mode.--=:::~' ..B1912392 ..da pg--sa .~r~:~~t~:f·0~~t~=--=i:=~ lea-nu Ie j'I = 120 Inf Pop Anutd Hihiies-1. nici ldsatd (bis) Numa-n picioaTe cdlcatd (bis) S-apoi cu-a me guro (bis) Ce sd lac daed-.le_ Mln.:.-·-······-·---f~ 4 ~~ p~LE-=t=f===F~-:~·~~=:~ . :ct ~-re .eul de i(75 ~ i. Inf Grupu! de hortfocrt:' Bodnar Jfeana..'o »=130 #l t. I p r..­ -..r::­ . ii. in sus.A ICEA MA VESELESC . ..J cnif_ mei nu fe-of' v i " " n ~ Mlnurile nu te-or tra' Gurita me I-a da pa' Du·te bade-n nebunit Nu scorn.ne de --~ pr r Q' I P F r "1.tl . /~ .257 . 11 "'11 da pa sa ..21.! Doino mmdrci :)/ dawu Cu greu 1m.'l:' /r. !/:Jg B121 J93 339/a. singurd (bis) Ce sd lac dacd-i a~a (bis) Si-a me gUTd-i ... ma ve· St -t#:-O' . a - ~ o- ~ ~~ . u n! sa ...r r­ .. ·t '-ii.....cea . DOINA MINORA SI OOiNA • !1 1'1 :'1' • . cd ne-am iubit Cd-n botjocord am grdit (iJis.... petree lumen C·a-me zied-i de neghind $i se-nt.- .' :. - -~--------. t.: ·/a-s dOCJm ne de re Ie .V!...ag.-"± .i ._.5 ani mart/e-J971-V/seul de ias j "I it t."­ r i~ I ~ r4·· ... re . .i .:~ Aicea voi(a-mi fac Aicea v(}Jla-mi iaC' Acasd-mi trdiese pe p/ac (bis) Eu 1m..nde pe grddincj $i-a 10 zitd-i de horbuz .CCJ.. mlncatd..1\ ­ . 339/b..Parlando r u bato ~ § r ~ -.'/..fii-s eoam . ~ -. A.' ~.~ «.'_ til' -=> ~ I Rar J = 60 Inf Hircea Fforec .~·~: ~~1 r.':~ J) f *j-=:··~~t-}....r~ Jl § ' .· ira· lese *' sa • ~~t~~:i..5/-/ .. fac voita me Attii-s tacd daed-or vre (bis) 340.. _________ '-=--q_ ./:' /.. _ 'M" """"''''f-c1lc3'-c.1 .._..' .Dragomir/2 sf. _ .)i IiU creste vee.~: ':31 '--" . ··.:~.. -. :'JI·· ne.~jngurea (bis).~ }.::::::::.:. ~_....C. an! apnile '976... ..=-:-h lc~c=":~-:T"'i-=j=::::l-c-=jJ Ok 1: ~~ .s de strdini (bis) Co laTba de doi bdtTlni (bis) Nici mlncato.J9 ani oprtile 1970. ~3'':_.re" I" Ca hol. klln.Jd .I Hag. .113_ Cd hoi ­ Ma.

. I1(Q·n pa.6 342...341. DE ciND TE.<.ASE. -1~"~~-Y-~ J fa hF~·l:·i~ ~=~~~~~~~]:§ -}­ j til· _.... dus mai bddita N-um ie$it seara-n ulitd Nurno-odaUi 10 portitd..N JOS PA LA HOT ARA Ilag B is/ JJ29 I. . uitai in sus..i/} ~ JJ ma sr. J Ilari I cu A~Q-mi zine citeodatd (bis) S6 rna ure p6 rnunti de piatr6 (bioS) 343..u vuiutu nucului puiu cucuJui I'v1w in jos po Ja 'uJpin6 r:'. CII/((j Mag 815/101. Idem 321. COLO.MI liNE RAREORI . ..: /f> muntt" ) J.AI DUS MAl BAOIT A I Mag B28/31 Inf Pop Noria-35 ani Oragomire~fi .. It._ A~am " ie ylf sea ra -r." /:. 1n jos Doc-oi vedea am irumos Sinl Irumo~j pesle mdsurd Nu-i u mlndruJui idpturd. I ... De clnd Ie-a.~e·a/ !:j. l .I rai n6..d/.ore .J It - la. ra re ­ on I JJ . ICir @I De dhd . S6 vdd ducd vii bdd/td :\10.

! I' r/_.I d _ _ J - . ... un.'.. I J~-:Jli '-' ~~.r·. .."~B :-=tJ •• i\1ora eu te-a~ intreba C-am parte de fJine-or be .L ...- ) ". Ma +--~~... ..---~..'--1 .-.....::::. ---! 17ld. .I-e ..~.~of Cu ~tergu[d de luior. -~---t--~ VI .::!! .~ --..! Mltle::-}6 ani ~ fa..oe -_. -._ u_ ~ - [m .----~=I=..J -#=..TAT OMATU S-A TOPIT 'lag B2511031 Inf Hoteo Anuta-51 on! _' 4.- "_ J.--. i....r '_. --'''11' ­ ..._.--.. .----.... a ..-. -.::::.-.------.. :-r'.- " ~ s ~I .lIt_~ .-. > ~- il ~.0 Jj jj 5< I JJ... ~ .-----~-~.--...J)ll:~>. (". + ...r--".. .- C?~--.' _.Je lltd.~=i(~~~~:':'::::i .~-. ZI-n/ ~'f' po ~ mOl" " va.7'- • --=±-:::-+'" l-.: =.Ie .- . "'-f' (re.du.fa j "lag 82511977 3~~b.81 FjLi .:190 . ·-1---­ . ~ Moderato . s-o to... . ___ --cj ..-J Ja==$»r5Ff=Jt=JCC:Jt~}Hr~-~ r::. 11 . ..----------..1 r!.-·~-....~.~.-~~...ptl____ r-=-1 ¢: J C.~_. .ilunl /96B"BotllD '"-~-.. -') . ~ .ra'::=:I __ .~..]-.---=to la__ J . H.-~.--~~-..----_.-----.fa Ma 1ft ra rf/(....SU_::='_ ' 3451a.. ..2·59 -.:.. ~ CPn - p.~---~-----~~-'¥"----. #- .:.. ! .~#=:-::~ ::jEr-".j . "-.IN::b' fa ~ ~ ----.." . ~ I .:.. . zc..J972· Hotfnl ma.--!'.~. ~ J Ji}1 £Ii I J Jl tld $ Tal CJ- =120 op(lfuJ. ~ $BU..'.Lt_ --t-·· ___ .J. - S(.'" ~ ..'" . 't----1-\<' t j ...­ 344.. •1 • . r.. ~~. -"'----. "-j -:~: _ "' H --- .. "O"... --~- Inl Boboreo Joana. ~~ '*: . J/g -j /..:.--/ '. . f- . "~"-- .:C­ Ie pJo -pu • '.i Moderato)1 = 125 BetlZiJ . :1 ' . ~... . '. J -- .. i i .~-'-.~.."-. --' • ~ Om ara c1mpu cu flori Dimineata-n mlndre wri In mud de dimineata Ne-om spdJa mindrut pc iata Mard pe marginea ta Preumbla-m-oi cu barca 35 ani 'estl Cu teleaga numa-n fJori Cd 1i primu-ntre leciori Noi pd tatd I-om spdla Mard tot din apa to Si te-am ~terge bdd.trt''''iJ:-.~---.tl} J~3l$-l f .! =::.~·--"-~l{t'-E-i--".~ .." +.---.*-..-'''. CiNTA IZA VISEU J34 "'ag.-~"-~>-..Ii-Ie-a /[.---~-~----.~--~ . Z8.. B29 13221 Repejor )1. (j ['(n- Ma ra mU-Fe-SU ) -J III . MARA PE MARGINEA TA inf P.~lr~ Brin .:.fu -j1 jr.. mln-Oru. .

Pdi. /eganat (DIS) Cit aj fost instfdinat (bis) Imma tH astdzi pJind De beJ$ug I>i de lumina. are mama numai trii (bis) Pdi~ I>. .-$i aJege ginerii (bis) Pdi. Pdi. Inf Blendea Marte.J'. Mag BlO/ JI. md are numa pd mine (bis) Peli. Pdi..'n/!'~' IdemJ22 ft:. - ~ - "I ~ ~ I Pdi. rna.lapa Co-n lacrim. MARAMURES VIATA NOUA . vOU: J-Q II Pc1i. m·a da sd·mi fie bine (bi!' .. bciditd n-ai zis bine (bis) cd eu te-am Jdsat pe tine (bis) n-are mama zece fete (bis) sc1 flU Ie marite tdte (bis) i -.7'i--~~:>Pfr ~!-d- t . 34Z N-ARE MAMA ZEeE FETE Mail B. ie-a.260--------------------------------------------------------------­ 346.16 ani 1975.

/ ~ 11 . mi-o dea Plna-j toarce cinepa Si de vara $i de toamna Co s-o"mbrace co pe-o doamnd.p. dui ~i do ina do 5i iard dGina. 81811590 f: Modera to .@d J) J . . 349.0.b. Je.­ 348. ~. Je.Iu - »:: 130 ~-) Inf Hotea VicfarlO-]1. Ai.-.-sa nu___ ne-o-n va-il. Hafeo Nic%e . 10 CU MINORA M-AM IBDIT --"""""~ Mao 87811251 Moderato )l =145 ~ In!.na dal - Cu rotite de Jemn verde (bis) Spitele din mdghiran Osie din odoleon Hai dui $i daina.Ie ~:breE ~ f$Jj@¥~%tL~l!LJJI ma j}iJ) sa nI. Ie..dra nu un pIC. iara doina.n vo .~~ . daina.J Nu t=W. Doc6 n-o voir momo Doed n·o voil mama Sa (f(jiese cu dumneata (bis) Hai.36 ani dec1975 . ani 7975-Desesti J1LJ . do Si iard daina. Mal blne nu soar s1 data Asta dragoste-niocatcl Asta dragoste-ntre noi De ncicaz 10 omindo. P-m! .Ii. ie. Ie.I__ ne.261 . daino Si protap din ruj de moc (bis) Sa-Ii fie mindrul pe ploc (bis) Hoi dui $i doina do $.JJ ?J € Jo cu__ min .. Md'-sa nu vre sa ~ ~ 9-' § 01.­ !I Ai. pes I-JLJ Ie de fur j --­ a dui ru/ _ __ £tj ~ nB.Iu- bPAblJ' J . doino .=.+4E3 Nu _ _ fii__ min ~~ Iii mFn·· druf pa ruf > ~ ~ ~1 ~ pa fTt ral_ __ ~ ~ f)in do ne-am sJ I Ji jca fa Hal drul > - i#t2J2l@ j ~ l J ~J J-am Ire ce -:tit.:. ._ ~ ~'" Ie m-am 16 - dlf--_ . le. doina Floricica dintre fagi Nu SI? desporl ioimi drag..Dese~ti i== -_'::] $w=l]. mal.j is ra dBi dai . NU SE DESPART INIMI DRAGI Hag.g~ . J2. . Nici de mama nief de tata N iei de nimeni niciodntii Hoi dui5i doina do 5i iara c/oina. 11' iIQ ~ da .if_____ /JB'm.

tn-a/ cuI.sau s-o rm - ne..-~-.181­ ::u­ .'neau Obr6/of/.Sapln!a /. ::: 160 inf Ardefean Mario 15 ant 197J. furda Gheorgte-JO ani marNe .ru &' ru B jfj /539 351/a.-----.u(o mea maicll/a mea Cilld nerOZLlI: le-Qfljunqenu (t}1 ) L(Joimlle Ie {i'). do .. ZiS-O .--.rui ~ I /~/a! hi .----...262 -.-----. cu mea..---.1no 171-0j legdllQt Sulletu.-.II t i fie s-o-apri ns Dill guntd mne-oi einlat PO mine tot m-G! umbrit (bis) Dj n m-ai iegana I (b.---.-----.-lIli-i ud(]u n:(J.s) mtilc.MAICUT A CiNO M-AI FAcUT <II::.------......------.~-.--~-.-. ------. B17/ 27B . ~ I Suarele le-[j doqOJi/ Cd m.ne rut.- 350.-.Iu! Ie re ~- le m-o - TU - Ie Mag. pAOURE MINORA DE BRAD " Q fnl Ivane/uc Rodica-35 ani 1976 . 11 14" :.-.'...-. In!.cuto Inca .-.B/rsana du ..Sara. cu ­ fa cind ) MSI p:5 .7970. d era t 0 1'0'10 351/b.re min laf__ /.--.

.ra-n bra - ~ r r ml Pr ) I fa 2 F J )51 J. MINDRUTA FlOARE' AlBASTRA • JO ani ~nta Moderato . Pentru e/e-s vaile Mai.. - Ie..263----­ 352.ea·j vese/ia Mai.===­ .:. sA TRAIAscA OllE E 5a I ~ ff wtg do ru- tra.dru .ra-n bra .reds-Ira DI - m.E Pan-fru e le-s va - I Ie do n.. do rule.Sorasau E1ff u - P fg fe-as eu Ira ~ t &.. dorule.di floc.. dOTu/e.a f fe-at . Sd tTQiOSCa ooche$a Mai. do rule. do ru Ie.le _ __ t I·) J.5a. I C ~F ~~ -.sa trdiosca oi/e Mai. IV din fe . B18/1860 353.cal j Pl1 j nea­ fa Ir fe-as gr~tU j u mal IlW J J1 I )fuk t2J 5a.>­ [ M: 73I'P' .Pan-fru e le-s__ va I ~ I~)t] mai___ t~ ::r_ Ie Mal. fi 2 r F I »': 144 Min . nea. F ~ I j) ~ F. mai (bis) mai (bis) mdi (bis) mdi (bis) ~ Mag. Pclntru .------------------------------------------------------------.ca ca___ IJ/ maf ________.- r I pm' I rC77fr' bas - Inf Costin Viorel-24 ani dec. ma..ias-ca o .j] M§t' _ _ _ fe-at cuI ...Ie fe-as cul. . jT. 7975.. ______________________ Te-ai 1 j . miit' ! J.

.mi f ru nza de· nvelif Crenqiie.354. m!1fcil cd mni-i nine (bis) De Inj~i \/1(1(''. c-om rTIurit Lnw'i. .g GCt.">" 154 /1t!Gna -. i971.' .~ roa·· ni -­ vt's . df·-acop::>ril..~.BDrsa an! Cd omu loin so deoote (bis) Or! pote plicd-n pacnle SdrQcu ornu frurnos eel 'Ii dragostos $1 nonpteo $1 ta lumi no Nu·i mal . PA LUME T-OI TRAI .ne /a De rni-i vide mori in tine! i>i:sj . __ 355.spune·. . liO idem 337 spu -. Cl':~- Je._ Moderato .~.g-mln s/ a co Ie-or Sf ~_. ~- . OUCU~SE CATAHELE Mag 820/518 Moderato lriem J4J 154 <_.~ . 8'6/ QIJasi iub:at() J"..:. ___~___~_. f In. iN -_.~._.te ne bu - nl. COORU LE ORICE ~'I VIDE Hag. ___ .hi nirne de zino Omll fain eLi hwne [c1le Tat Ii sto btne eLi ele Gmu hId cu h(lJne tmne Nu sa duce-n Illf)W.

'.. ITlfii___.i7!a __... dliC.. mal Cd ieocuf/ de-westea l!U S to inima este·un ienc Cetei(l f)fn*1 dfUQ ~ 358/u AVUT -·AM BINE-N VIATA .". iJocf Anuto.~ __ Oli:.J // ria r ... /J 2~.--...f!. mi-o spus.-.. jT}d'!! bra ~ 3m /a ma-ma-n bra -/a.... --..--...5 . ~.-.. '"j' .-.: ..u..-.­ ~ tt{.SARACA INIMA ME .r :I?d __ me......11ol {lIn hodind ..u doi!lJr :..-----..\f ! 10 cin{j..---...-----./8 an.:.---.rn Lh1 bJnc' n10re (bj'..t. . [croul iOT! -38 un! kCefe£lfi /1lhOl·-27 ani 1971..----­ 3571aJ·1AI MINDRULE FLOARE ALBA /\(J~q. -~ .-. ~~ en/ r'ADdeu~tc: ~"-]:: 120 !.i fa potu'a (bis) SI fl... mdi rbJs} C6 !(:(lOlrt fie-oieslf:'a nu-.::: 1130 t..>.~~')sl .'ut-(1. Nwno rior Si (bis) De Cilid pOI! do!!v lIi!n(/ ZiL!-O nu J... .. '\.:.arn io nirnfCQ (bis) PotJeord!..3/ ..V!~. .-----.: 110 Int.J...1976-Bogcfan Veda :'1e-n ___" \// ­ d ~" fi~ aFh ..'1f Bdrbut lleono-40 on..: ) -li-6m fosf dra-­ 3571b. 10 prinz 51 .J/"ot' d~'a_q s.---. ma! -i$L-­ C(J­ .-----.c... ./)92 AHegretto idem 2/.. /-a/rJ doc cu Ie..-.~ Vaaul lzei § ca i -~ n/. 8.--..265 ----.--. ------. .

.ne V orbe rOJe $1 mineiuni.----.) Ca /a badeo pe genunehe (ibiS) De-oi mere pd punte-oi sta._ 8/ ne-n_ /u.me 4J J J I •b 3 nu f .--~ I F var.266--------------------------------------------------------------­ 358/b.MULT MA JUDECA LUMEA Hag.e.ri . J @ Jl I } J l ca .erato j. De 10 prietiniJe me/e (bis) Do eu din sufletu mneu mai Nu Ie doresc nici un rau mdl Do /e doresc numai bine (bi.mea. De-oi mere-n casd strdind. . Mii.de . 360.Ie . clnd si cind Oi mere pd pod de-aroma Si de tate oi da sarna Oi mere pd pod de piatrd 5i tdte le-oi spune-odatd Ma grdie Jumea prin sat. Meg 821/2422 Idem 328 f fJ Rar ). mdi (tJis) C-oi mud $i-ol mere-n iad (bis) Si de-oi mere-of sta pe punt€! (bl. Rari~or Idem 328 )l =120 '" r II II! . HoriJe moor ajuta (bis) Si strdind de mi da (bis).fea )1 )l J a. rna (ois) Coon orata /a bddita.~) Poole or uitCl de mine (bis) .ne ce-am fa cuf la lv-me $L~ jJ j?J) -­ w== ~ .be bu. Oi mere pd pod de-argint.mu.: 114 § T :1ddTj-iffi~H rt~ih± J~ IJ nu Zi· s-o ma-ma Alu su . Tu. mai De la prletenii eei buni mal Vorbe ra/e si pove$ti.-a J) J"­ II " • Am horit .m-(} :11 ma Ju-de ca ma Jv de jv . 82112300 Mod. ZIS-O MAMA CATRE MINE . mdi (bis) Di /0 prieteni de la tdti. Cd ie/e mni-or prinde bine. mal Ca ml_ mni bv - na min .J. rna Si tdte Ie-oj spune rind Clte una. '.cvt la lv-me IJoam . m6i (bisj Tot minciunisi vorbe rait· (bis) J P II Oe nv mi-avor-be bv ne. dra - ga ma-mii ~-~ Sl.ra.\Iv ~ ]JJ J rna_iv-de Mvll ppE I J ~ :n ca_ Iv . I].<.: 150 Idem 328 IJoam-ne ce-am fa . 8211 2380 . 4Jp J a -t@ I J no ri ca Ire mi-ne.tv. 359. rnd Lasd-md mamd pd mine Ca sd-nvd/ horile /)ine. DOAMNE CE -AM FACUT LA LU ME Mag.:loam $uierat De mama n-am aseultat Bine vdd cd n-am 1mb/at Bine vdd cd n-am imbJat.

\/in'jf<.'.:: sa n ieu SCi vada taW lu n'.'\ / . fl ./.{ r:!( ...J '-" "I TARE .. ...fa 1:.>i ner:n:u ldu (his) (. su ­ '.\ .. (iJis.'. ...R VRE SA MOR ~ a Mag. :: BADE SA MOR fe/ern J'Li " ""1 Mog.. --------r- 267 --.}. AUZiT -A~1 BADE EU Hag 8251724 ". j:)):' ~l ~ \ • .------------- -·---·-. ­ 362.. J 8 Co [)1-cm iubit eLI hwLo 1 i)is j ~ 363.... .AS "I ~ .C ~ la- we 05' T.j. (11 i vndd .----­ <)l=..'~ li~O .-iCC UUiU nu .tnt . ·-------·-·------·---~-- .!'Q [l)i..r vre 'i7 (}/~~ IJ /u -·rne-d.g . B131626 "j::. lu.Ie ba-- /.Z} ~ ~"1 . (..in nic:i f h::diru] !o .r vre rr. ne-.(1 lGC fnlr-o qrartind ell :nne c...-. -e. . I\/urnai (.""1 t .0rt t~5ti rut !:If [nf:U is.' ne ./8 /i_F me-.{J $i n1.1ATA LUMEA .or Sa-I ra ITI! Ie ra .' pilJud un (Ie :lIngi? . l hadeu clnd :./". . fbl. l ...u iilit' dupe. cinu . ('(1:. pa-n' .... './ I) J.lJ:: 160 ~ T. f j ci./- lorl:'-([5 vre boffe '.. '\.re-81 /770/" ~ "'.-.) cJnd (lin dur ir.. Bmieu I()[ C'c1 de rom ie [·~j~nin.. ~. --. · I-atn '""i e.1(1 \tinge strrnqc . lnlB!f:}ndec! SorCSDU §I A -­ u-z/ . h Ir-o m{jI i .. '-. 1£.. 813 1649 Allegretto Idem 322 ...wd...

fa . 365.= Idem 350 155 Co -.? Qveo barbal (bis) Trece-al. ~J j) J1tmI fbi. S-om trece Iza-n inot (bis) C-aicen vezl cd nu-i mod (bis) Parintii nu ne-nvoiesc (bis) Oamenii-n sat ne grdiesc (bis) .I """" r Jeff ) hal ne --Ie ~ Ji J I j) Sf > J W­ II ha/ da. B71.lesc A..drvf drag_ j) ~v tv drag in va .naf___ Ct:J l77/- ne_ fe-eN Co tu ti-j tine trunza..268 ---------------------~--------- .fa-rna ce sa (ae __ In " t.va. ma} V(!zi codrule c-aj mintit. mal PloUe sa nu te ude V infui sa flU te mai sufle..ve .fa. INVATA-MA CE SA FAC ~ I Hag 878/740 Moderato Idem 245 )l =118 in . AICEA Neg 87112571 Allegro MA.> dealu la Banai (bis) -Eu de n-(l!> ave copU (bis) T rece-a::.NVESELESC Idem 357/b . fe-oi__ - Iv va-.# e Allegretto cl wt!#'ZJl I Fr?J I ~ 1 .--mal _ .se . .I . .----. ma..lese j) 4h J Aicea voifa-mi toe (bis) $i-ClCaSQ-mi·traiesc pe pJac (bis) Eu de (l-a. mdi Codmle fe-oi bJeslema $i-n bJestem tu Ij pica.naf. mai (bls) Toamncl ca primavara... CODRULE RAcATANAT Nag./ 7250 .-----------------------------­ 364.tin) Ie _ _ ra ea . dealu Jo Gutli (bis)..fa-- (!J .­ 366.cea_ ma-n . Co: drv. mai (bis) I-'rUflZQ-n tine-o-ng61benii Codrule te-oi bJestema.B-ma v min .Ie ra ea -. II ­ j) =140 A I - cea_ ma-n '-' ve se .

. lu ___ IVu-i fe - (lor [2 eu Si ) fv _ _ __ Cit-i Maramure$U Nu·.Iv >- *"::::::. J)j)J ~ J2 ~ f..17 am ian. " m~ . CitE' ie-am pus plna-n cino S-au usc(Jt din rdddcind. 197!'.ne_ be a .dra fda) . CiT 11 MARAMURESU' .mu-re .su_____ ..J=~~f-'.pa . .fu I b J . (bis) Mdieran in tri erenguta (bis) M-o mU$catmlndra de buza (bJs) M-o muscat $i moo durut 'Geaba. SARUTATU-M-O MINDRA ~ ~ Mag.) Cum legi cam cu [unea (bis} .hJ J. ..JJ - ru . ~~' . ~ ~ .h = 108 In! Arba Marta .Ira ..su_ _ J ~ i1 ~ lIu-/ J $)#3) Ie .---------------------------. ciunti virfurile (bis). 10 - II Cum al da cu 10 . CINE BE APA DIN VAD Mag. . -rar=-. BIl..ne be a pa dm Moderato .269-----­ 367.fa .dra moo min . 'il '..iL Vad 3 V'ad (. iecior CQ $i tu N ici orO$ ca Sighetu Cite J/ori pe lza-n sus Tate cu mlndra Ie-am pus Cite Ie-am pus plna-n lOri eu Tate-s mlndre Si-s cu iloli Cite Ie-GIll pus plna-n prinz '[dte-~ mlndre Si s-a/1 prins.~ ) ~F=*=]fl$-.>' '"7 If. J .ge 3 J I-al jJ &-:=I~~j ~ Nu 'I ~ Ii )/u sau saf_ _ maL lra-ge i-a! sau sal Da. Eu am sdrutat po ie (bis) Cum ai da eu 0 nuie. ~~b' .Jft-J+~E~J=4=1IT4f J--j.dar ca J . : - 369.lv-I Ma -ra .. 368. mnie mni-o pJdcut (bis) Cincl rna uit peste crangutd Nu-i asa verde frunzutd Ca 1a mlndra-n grddinutd (bis) A.fa .--­ ] -0 eu SI . i ghw mal'. Eu oi be de pd $ugdu (bis) S-oi mai tra' fa satu meu (bi!.fa (da) Cum ai da eu pa - la. I I. Mag..P=:dr~~lrg rtf.pJ d. lvIa-ra - mu-re . r I i f=a }l r±4-3¥I=¢t-f=i~~.) Cresteti flori si infloriti (bis) Cd mie nu-mi trebuifi (bis) Cr~steti fIori cll garduriIe (bi!.Vodul Izei j) L £1.l 697 • }l.5Q md leaga doru (bis) Cum legi roata cu iieru $i ma leagd dragostea (bi!.J-€ 3'1 6. fj ± . BIOI 798 Moderato )l =124 Idem 35210 1"':'1 ~ ~ § 1P.) N/1 1/0. 821 11861 Moderato )J= 130 Idem 3JO ~ I &er¥pr I P F ~) I J &JJl J •b I P F rCTtr [)) J • Jci ru . LI..moo mi'n.

da' J?] W J) I lJ j 1l~ mar vreu_.re-un dtJl PiP' vreu mlli. /u .ma me 1 . da' sa_ mor f] r\ssl J) Nu mni-i greu. B16/ 2588 Andante )-.fii ra-ca i - ni-ma me ~ /a.eu " Nu Jq3r Andante j)= 105 Inf Oragu!!> Maria-55 an. ma unds-o-m-par-trt_ na-ro . SARACA INIMA ME Hag.Poienlfe Izei h 1#{JttiJ )) J rJ $$1__ H?-£jJrgzJ FPI5J:~::fJ r Am {osf ga. . Clnd s-o-mpdrtit tihneala.r-o-m-pJr-ttf na ro-eu. 372. .S6pin!a Sa - ra-eli i ni . CIND S.ra Tdt.mea l a.----- 270----------------------------~--------------------------- Hag...I J /a Dnd ..B20/183 .! greu.ra-Il . ma (his) Am fost dusa-a sdcera (bis) La altii le-o dat cu caru (bis) Numa' mnie cu paharu (bis) Nici aeela n-o fost plin (bis) Jumdtate-o fost sustin (bis) Nici acela n·o lost ras (bis) Jumatate-o lost ndcaz (bis)..mea '(}.. TATA LUMEA ARE-UN DOR Hag.= 110 april/e 1965.re-un dtJ0 ma j Ta-fa Ta . /a /u cru.cu_ :b th j lu-cru. 371. ar vre sd ard in IDe (bis) De trdiesc sd n-qm nome (bis) Tdtd lumea ardd-n pard (bis) De bddita n-om tihneold (bis). mai 1965. 370...le_ .O-MPARTIT NOROCU • = 110 ("':'\ J. B20/309 Andante Int Stan Marie -48 ani ). Tomsa Marie 18 ani J dec1975.rt}- fosf_ du 1:/P J sa -- I P J j.Once~tl J. ­ In!. dI -la ra-n ce-pe-a ma_du re.fa "'--" /u . ma IF Am du .ce .pe-a p F F P I lJ j ms_du @ I#J¥ r F p I lJ J J.

J . z/s ho 00 Ci-ne-o ..)5] 9 tin CO-pI! mic .cv-re ~ IjoJ sa v #..ie m :.ni ma de ~ ~ t. 30 noiembrie-1975.la I r ~ J )l I J) f)~ W.Ii .-. 374. daina. lasat allat lasat aflal Jl J!J I J Jill] F. AI-am cv . horind (bis) rna-sa durne (bis) horea hare (bis) Horile din asta lume (bis) '-e.Jrl_ fa .g 820/337 Idem 372 J>::: 100 ~ ----­ I . INIMA DE PUTREGAI tI:.dra-n_ bra - J) ..sF.--.ni-ma de J .:: --­ ~ =.ne-o ziJ' ho I (/Ifl_-_ £.. mlnilrd $i daina $i iard mindrd.@!Q) I ~ la.Jl /a 4lJj J --- min. Cd lmi laci aUta bai (bis) Daina. B21/1096 Allegro Idem 330 J> = 150 .P II . Si eu tot la mlndra-n casa (bis) 375/0./ag..leud Zori va sa_fa l ce 20ri de_zi va ."t? .ie .l #. J . CINE-O zis HOREA DINTIIE Hag.re - m pv-lre-gai I Jl J J !I sa Ie tai.5" ~ I (e J) ..sa.e L-o L-o L-o L-o rna-sa dormind (bis) horeq.§) J '" .p ev_fal ~" ? I .J.ce ' . J J~D N-am I. SHu ca nu Ie-am pus eu nume (bis) Si pd mine m-o-nvalal (bis) Mama c1nd moo legdnat (bis).D sa - .271--­ 373. I~~ F ~ I ~p rea din fF-ie r js. ZORI DE ZIUA SE FAcEA o.p eu fat la mm-dra-n bra ) fa. 876/980 Allegretto J> =150 zi InfCurai loan a Petreanului-66an..rea din . fa . . gJ )1 J! J e '48 an -S6pin!:: ~ tln co-pit mic m ~ [I . Zori de ziua se revarsa (bis) Da.

De (am to' <:lndvQ de taU .. OJ gu ra eu de-as -1. loa Nu ma ell 0(.Qsa-rna c-oi pl1nrJE' eu Dumata-I pilnge fucw $i eu {-()i pflnge dow Dumuto-i pllngc munC£l Sa Dacd n-ai fost /)UCU(()OSU. /.. ..ma [h.MA MAMA SINE Mag_ 810/612 Idem 358/h • ' = 130 Zongora f• fT)a -­ ff!a ne Pre._------------------_•. PREGATE./ ._-------­ 375/b..u- Ie .. r:lmln fa COS() voastl'd Si eu (-oj pllnge ieleCl ..] Apoi no si JQrd lUi Pind ce·() Zilli hadeo Cine nu ~tie hori Nu stie nici a iubi Cine flU sUe ('into ~tie ca nu-j slmbatG Apoi na $i iara na Pind ce-Q zlni bodeD. Mag 818/1. [amin Ja pragu yost' Mdieran pradat pd masa Ramii mama sanato(1sa.ga - Ie ce / d --. NUMA! EU DE-AS STI HORI » ..81 mTI7·dru I~¢'. _----------_.\1die[an pradat po jos Rdmii tatd santitos Daca n-ai fo' bUCur(J8 Sa...272 • ---------_. Alu--m.~j iara no P1na ce-o zlni [)(Idea ce-a zr 376....l?l?e zeu.h :: 90 i_. PJ1nge-md mumd pd minI::' De (-am to' cinc1va de him.61 Andante . - I.:. Cine-nvata l!Ori/e Uito supdro[jitc Cd Si eu Ie-am invdtat De supdrare-am uitot Apoi no ." A­ Numa eu de-a~ $ll clntu (bis) Pa mindru J-a~ olinta Cu ocllii ~i ('U gU[.

Cu gura ._ mni-ar sa @) I p3 __ ~-j. :~-tij::~0~~~4"Iii.' ffl E flJy mln-d-u _ '. I II J J. ~ Atunci om si bdditdle (hiS) Cind or 8i po pomlnt ste!e (lJIS) 37B.ne cru .le nu Ie vdd (bis) l'vld mlndruie. Creunga de moUd }(1 cap (bis) C-Qm trait tdt cu bana' (bis) (v\amu('Q de-oi mud eu (bis) Pune-mi pd mormjntu mneu (bis) Pd mormlnl sa-nIl sameni i10ri (bis) C-am lost drag6 10 feciori (bisl 3i9. _" E78/296 Moderato .eI~= 120 ~-~~: ['U (C/f!7 e. __ cu * B Idem 331.Ii =124 I.lu - I.---~-"--"--------------"'~-------~--------'-------------- 273 . ~=--=lT-y-- r ~ .. OE. Mocierato .AS MURI PRIMAVARA " . fi i..i ell oci1il (bis) Celuita-s eu bugdt../t'1) ca ~~~­ mFn-dru n-oi mB/ sf. mindriol (bis) Lasd coasa 1n privdor (bis) $i zind /0 noi eu dor (bis) .6 mlndru.'8.J-0I MAl 51 CU M1NDRU .ru___ " cu pa . mai (bis) ::. mai Iv'o ma fiH a ce - Iv i.__ ce .ru f7}n-e-ar pu .mm-IV.ra ((I - cu groa-pa. '"' ~./ 7D2 ~-=­ -. a ce ..___ ce. de-! ZI' ~ .dfEt~ "-0' mal " '" Ji J ~.­ 371 STIU CA f'. ~/ Idem 322 ~3 "''''-.g.m ~ I IV(I ma _.J II Gum e. Jdem 356 --~~#~JL~I r= p ." Ie m-ar ~ B· ce Gran /lu -. ZINA MINORUT DE-I ZINI ..'i.±L2ms~=v f-J I jl d .ru___" p5-mln-ru _.nf>' .ce. fti?lP J q.

. i!. • Hag. Tie cd-ti plicd Irunza (bis) Mnie cd-mi trece Vleme. J J. nici pe t01 Numa pa pamintu go} (bis) N iei pd tol.dro .Ie M . CINE M-O OAT DRAGOSTI-1 Hag. S5./ Moderato }l = 110 r nOI_' Co. Rau 'k de_ nOI_' 3 ~ de-a.h()n fea mv .han n-ar pu -: Ie-a mu - n /0 . nici pd tarina Fd._ dra-gos-fli giiielM J LIE blp r n·ar pv C/ .pJ-ra:.ra rea Sa .' pd iarbd in gradina. CODRULE BATUT DE PLOI Idem 3511b t£. SARACA SUPARAREA Idem 334 '* IlW J Jil )J b ) J.ra ­ ca su . B 1312540 "e Idem 3571b Allegro )l: 142 ab C/ - ne_ m-o dal:.ra cu ma . 382.pa. eu toto trait-o bine (bis) $1 nu salasa nici de mine (bis) .fu f de aI PEI plo! rLp F ~ I Pr r' Ie plol (0 - dro - b8 . II Fos..ca su .---- 274------------------------------------~------------ 380.' I Jq Fos..tvl de ~ ~ bJ @@IJi de_ BtU I~~ ~@Ijd J. [ Pr Rau j.ra .I JlJ ~@ so .rio N Ici pe cergd.doi_ de-a-min.ma.gos ­ hi_ _ .f. B 17111 381. a cv ma-ma.ne m-o dal dra .l-a so-ra I ). rea.mIn .jO.o'oi.a (bis) Tie cd-ti plied virtu (bis) /Vlnie cd-mi trece rlndu (bis).

e ra.ne .ce-mi mi.ce-mi mi. I J) J !la..e - :10 ~ rea § Un de-om fa" 'lin .ba ~ 11 ~ _-=::.!lem cf .j ~ I)) J gJ )J I J) J &~ J @~ 0n :u J iJ] oJ I L.52 ani febr. rna.9 pes. niei mlnca Fdr' pJ1nge ~i sus tina Dupd mine ti-i uita...e ~ ~ ~ 10-1 Ie C-a - j.loa ­ n .Ie .tat' ne-n .r ur. pe earare. .gem cr. &U I J) J 1> J I P r er ttr· I P I' La-sa ma-1778 ca-/ fJJ. ". I )] di8 - ~ 9 gos.de. ciND CULEGEM CiNEPA J571b ~ § Wd lJ1lliJ 6l (ji In!.tea iTJd-re. mdi Doarci rna vezi undeva In odor /ooareeare Doara md vez. 8211 2J03 Moderato )l: 104 384.~:: 136 385.1m .rin ClI.le. .I> =112 j) J ~ J) J I ~r flo . '""­ i- 383.Vadul Izei J) I ]la. J La Marie-n iundu vdii (blS) C·aeolo se strIng fec10rii (bis) Uita-te mindrule bine (bis) Cine ~ade llngd tine (bis). Herbil Anura . Vin ~ !t find cu . 1971. j »I pc.: ~ " Iii ~ lJll1> J ~ .de-om fa' m ~ Ma La za. 4P mat" La-sJ ma-mi!J 01 ~ ¢=a 0 J'j Si IJ fa ~.MI MIE HORJNCUT A I Idem 3511b " ~ ~ J.n .pa ~ J' @ J Jl I b] J Ie . Mag.la I ib J JlJ :11 la gu .. /0 veseJie (bis) Da. Unde oamenii nu-mi pJoc (bis) N iei in easd nu md bag Nici In vole nu Je foe. VeseJia-i tare dragd (bis) De-or tine 0 Jund-ntreageJ (bis) Cu oameni de omenie (bis) Da. ~a/ .fre . 9 (l1--de_it:' . PLACE .ra_ de_ /a mi"n-drv-ja. Dragu-mi-. B 1312197 Allegretto .If: ~ V8 ~ co - :h~ ~I .ne ­ ir j? 8 I· J. a Ie ciort ne..de vi de. miii Do clnd m-oi duce din sat Te-C/ mInco numa bdnaf (bis) Ii ~ede cu zlua-n prag cu siTU tras in ac.275--­ "fog B 21/2535 ::­ Moderato . ::::. 35'1: Mag.e PIa .ba. I 61 bj b J [)e_diu!_ nu 1771-1 j? ( ) W. Nici-i coasa.f/ gu - &u ~ PIa.. ')1 Da c1nd m-oi duee din sat. cu.Ie pa-re a .clor.fa W r Irr p ppJg > . I~) ca-/ vi . LASA MAMA CA.I VIDE l Idem J50lb ~ 2-).. VeseJia-i tare bund (bi8) De-ar tine baMr 0 lund (bis) Da.ve.cu. .rin./a mFn- 1J '17/- I'.r " ~ @ § ho .

~ :: 144 IJ mIn dra.ju .276·-----­ 386.. Ba .L¥ ~p p ~ 8<: . prin Ie-oj a . Iv /au. B 28/220 Allegretto .de_ M#i co.f-am 0 6a.::: 140 Idem 330 .de. dra. string f1n di piJ.0/ a . n/.~ )'1 ~ ~ Ji lEg Alai co-dru-Ie ~I no ma_ vln .1 fe. .dru. .$i uUta eu ochii (bis) Sa rna vezi cind oj zlni (bis) NU-i pdcat cd m1-s hatrln (bi.arna lingo leagin. magura $i so. :i co .t. BATRINIT . _ _ .Ind co - :5i lu mindni·j batrlni Bdtlnd masa cu bobdij . )) D I J - )J j. bun vara La fin $i .s) Cool s. &~ Jl1::7Jt$ . Sa string f1n de pe finatd $i sa /eagan baboon bratd sa. tue pa baba-n gUIa.AM MINDRA EU Meg. eo.. I-am mIn .llra-ju . 821/1591.Ind 0 -.de J@J "--' 1]3 de Ca-s If . eu.~ L~ .nar. Idem 321 l f::i Allegretto ~ ~g £.frl.prin.lira.nar sl ) Ca~·s If . MAl CODRUlE NU MA VINDE Mag.IrF. flU ma vinde Cd-s lindr si te-oi aprinde Codlllle judecator (bis) Nu rna judE'cQ s6 mor (bis) Judeca-mi-i s-oj zace Om co mine nu-i ave (bis) Judeca-mi-i $i-oi murl (bis) PHnge-i $j ti-i banul (biS) 387.ni.Ie a a I ~ r t PI(SF ~ iii ~ 1 nu rna vin.lu lau.'Vlai codrule nu md de (bis) Cd-s t1mlr si ie-oi DnIda (bis) Mai codrule.

.0MUL CARE -I SUPARAT Mag. 817/916 Idem 325/0 II: ~~..re-i.c--·-#~:::...B 1512[82 Moderato )... --.--~ )! ~ =IT -'::¥fi p=f=-1!:':-' r -­ de zt-uJ ....:Ie -. .~~=--1 .i. nu-mi dd pace (bis) Taei eueuJe nu c1nta (bis) Cd moo apueat zlua Coborlnd de la m1ndra Pintru mlndra care-mi place (bis) /VIinleno~ zjud se face Plnlru mindra cd mi-. 120 In! [lrd.)y .t :::y=...... . mai demult (bis) Numa nu ne-am prieepul (bis) Zor.u~ Huria· ~5 ani mar/if 7965. ' . _..:r:=_ /nu .--···-! ..!7()a..... JT:t!.~ F--··--·F-.i Vremea-o to' $.:::~jJ.~ ·-'-·::'::=:=i===:.-.. .. MORTII TAl DE FOGOOAU I ~]JO Mag.:. 110 ]21 il a" ~:..:Jj - ral Je cu. ~ .. :--:::::r-:-r~::::..+::= -'. .----.:::=~·. -.'.=----. .---::t..# . .1 c-c..._ _ ._· J' _Ial . -..:..271--­ 388.!.__ Mar - de f:J..Ie re-var-sa ~: ~::--:'j) S~ r~- var-sa ZOn . .=:__= tJ (. Do eu una n-am murir (bls) Cd-s in Jume pribegit (bis) Fllgdddu eu u~a-n drum (bi. ..-. J t~F~~FF5t~~ .. -'!iiiii.fal Je cu . .d.=t~--....-=== :-.IU o - mu ca.!or- fat' ct> /j­ '~' --::-4~~:·:. --~---./-0'1 c-am eu . de z.'-~' . -=I ~:~-~~~~~t:--:~:::g~~f-.::=. '--1······· ··-="'i=-·-··=·..-...---. -±-j7E~. 1 f: .. . -.t:rJl'···l:·"·""T~ .Once~ti ~ .mu ca.~-:.. _-­ ~ de --.. -.=+..me·a 31 de mars a .---:!:-: . ~.---v t) .-.....(() .. ..ral__ 0 . rdsutld cu suspin lnimioato-i bate rar Coo iubit ~-o lo'n zadQr Si trdie$le cu amar. ....-:-. :.·-·'-±~---~~#-=---fl¥f:k-..--.> Zori de zf...~:::. -r··j--······'" y_ . ~..=:===H......~..re-i__ su - pa .J/ - fat Omu care-. ZORI DE ZIUA SE REVARSA Mag..._-~~.) Faca·le D-zeu serum (bis) De cind Ii pdlined-n tine (bis) Eu n-am avut bani la mine (bis) Numa' eu sd sl ~tiut (bis) Cd mni-a sl bdrbalu mul (bis) Palru boi mi-a~ si vindut (bis) $.rJ. -till.._ ... . 1. -.noai.unge-o noapte-nfreogcJ.~--......:':. supdral Sd cunoa~le pd uilal Se uitd bllnaut $i lin $. iJ.1 .=tI a -. #-~'-.. 390. .=. --r--'-+---" .... --. '' :::t.m mu..---:. ga - dau_..: i:'7Cn­ b§~:cOCA~....::.+ . '- ...a S1 ~1_~_1 ~~: :-~ ::tr:::. -> ~ft:t::::==JIJ~€f£=£~4l~~~:tJt~~·~¥E~_·~E_f-~~J~~t=j~~}:=~~ ~ ..-' . fil..JJI Vre .le pe t. ..'-----··--4J~=:.1.. 389..B29/2696 Moderato tI"': 109 _ InfPerf.jj: tJ Moderato i-...mJi4:-_~-=t.. dragd Nu·mi a.t'.. - --- -_.:~·-~ 1 --¥~-'J----''''?'--~>...:::.Ie pe ui .cd-sa ~ i..::.....= ~::E' ~iF5 ~A +-#~:J de mar....-..-.-::-:-::=-=:::ti .1-':...-~ Yre .rll GIn . I. banii i-a$ sl bdul (bis).. j -- 196B-BottlC ...va -...... .-.ud se preface (bis) Cinld eueu.

I'

\.

'}

"'i' ',":"

''-i

i

l

'.

". :.t

---_....._-------_._---_ ..... _..
i,

"'~

"I' ~!"\A MNI
"' ( .. {,.z I >}-~ ;-..<~u, ~ ....

-

...

CR!S~1A " ,

"

;~

\~

tJ

.-..-: ....

.,

-~:'

~ !l)'

··:g~~~~~~~~J=t-::·::
~~

-J"
·,.f

'-';;"

~-

,re

£r8~'

J{.C,

.. ':~>'--,

De se-ntlmplcJ so. ma-nOdi (bis) lVumai crengile mil vad (bis) Face-m!;j-i.J;; rjnUnioara (bi.~·) 1n padure-ntr" V0(1J(j (bis).

395 . SU - R' f\ ,_! ''; PA A",'"
';," j...;-'>

'... ·'!r"(\~:~I!ootr:i

i'"

L ~l ~ j") ,... 1-., \ M I \ :...

,--';.:"<-:~

-,;:,

.fi

'- \ '

• ":.I'"

~.

~;.

/)1:/

,,-','e_,__

ta omu

eLl

supdror,e

fie

Gpa-G~ ,~'J ·)(~U£

Nu sa vede nici de soart Mindru sa vede de luna La omu eu vole hunii Maieute cznd m-o; f;'!::ut
scHi sf ii/co! fvIai bin€'

:~ind p-aC();()~i'

.s-w

si :r,·'.:'.;
Apoi Qr Sj 0d',,~i' iD~
si grait fun;i)';

slIpdrd:-;}~

Iwla-j

DOlla flntineie reci Tnlre doua d~'':;''1Ji'i(}Ci

Coo fueut iJni'::-il·,
Flntlnele cu-a!~d
Cine ben de 0:,' ".­

...
~::;t1;'~)~)If:,

.. ~'Y'~i r - AM 1 1
~'I
' .,

,.

~

i

~i~ ~ 1~.\ 0~:. :~. .

"

­

~: L

W,'J/LL"tv

_~/
I'

~*--'t----.--::;:-.. ' ..--tu.- .. ·
·-~

---"-::k;;;??j-r -,­ _=, __~~=--:-:-·iJf --,1f~~:~_:::~T::=-'~.._.. ~_::t-~-.- .-:
.. ---:~::-it=
·.J-

Ra r •

I;:

1-,

--+---;..- ., .. - -- c -,

-

.~. M~£ •..;~

..

8a- fr/- n: . /-,:;m

min-- dra_ eu_ r ; i
--.


I .

~.- :. ~~_ f-: •
.. ...

-------..- .. --,,~-_---

...--.,
(.1.' . - -

,,,,,,,,j'-'*'__ ~:,I- - .. ' n:~r!':..=_ J

~--~ ..u_--.

~.:..:~f-~..:_J_.'-

ni

.-

II'

J~/r§·-

/i.

au

Jfra - J~ ­
Unde-or si 1.1ule. mai ~ I Barbato so. uirl::, mdi ((;.5_ Unde-or Sri); "e ":t!;€, rrI.'2i (l:Jj.~; Harbatii ~o. Sic . ,',:j: r

$i

fU .inn:d i :)(Hrln~'! j:1U:< ;':)/~. Batlll(; InO,,,,, I'U bnbdii, m:)! i.'; Drumu' larii CU ocl-Jii. mei ('ji::; ,(' 1.'10 vez; dnd oi ,jni ',,).]; : ;',j,'
1

280-------------------------------------------------------------­

39Z ASA-MI
Hag 8281 Z/37

zie
ali

TATI OAMENII
,
Inf.Nosui Hario-2iar Socel

I; )J
.P-[8
/0 slric

Moderato

)":: 124

A-fa-mt' ztc to/

oa- me -

m~i

;1 -

Oil - me -

nil

tt~ 1~:(J¥t __ !4~J~~·
ca
.. SCi

Cm;a badi; nu i·o strie

Pdr' mal tare j-o ridie Nu-i iau dranitci, nic; cui Numa tocu doruJui Nu iau cui, nu iau dranit6 N umo-mi place-a lui guritd

396. COORULE FACE ­ TE-AI NOR
Mag 829191

ell£rn=~_f~:LJ~-g-~m~~~§ t- ,tQ Ii GJtiflfiff'- ~ ~ J
AI~'

t

Larghetto

JI:: 80
CU
.if!

Inl Florea Hana-26 1969- Razavlea

:7"

co - dru - Ie

Z.:

1/;:/~

co - dru- Ie

..[.au ­ nc- mi ce k· 01

,

.
,

.-~

"

'"

Dc·(J /[ccut, sa merg mal tc:.'" Df' flU, sa-I m;iept in cole CO(Jrule face-ie·ai nor Sa eurgd din tine dor So umpJe cararile Piara supararile.

399. eUCULE PASARE BLINOA
Mag Bi61 1078

0(.1

f

,'C'

\.,

.

~

':11 ;

eTn

Po Cine·; ave minie (bis) Hlastd·mel·/ .\lrQin sa sie (01S) S(I-U /reb!;' rnai marl' iunc (bl~) Co _,Irdill ~j dw. ir, i;I[f,<' i bisj ,\, u· Ii ! rebe nw i IllW t",h(!H} (ill \ I

Co

\lr<lITi51

rlus In

[aN) : i)ls

I

281 - - ­

400. SUBT UN CORCI DE ROZMALIN
"Jr;- 81412348
. A ndant,n,_
'sui Horia-2;;­
('>

..~- 89 _

Idem 385

Sticel

,

~::pcccJ._ ~5-:::'-:=----:J}='~· .. _fI' .-- -_. -- ------.... --·-·---1--·--... - _---. __ ,·_-j-----r-·-- -~
-.-~::-=--.-~'-----'­ t" · ----+=-,- ',,,.>-__ --'" - ---t";:.; I - - --r·-t ·-- -I--:'=E--~'~-=t~:~··:--r~-=£::F~=H'· -r t~-

1 --

-j'"

_J_ -

-

~-.-.-

'tLj.}-_.._ ...__ .__

~

Few:

~.::

08,

ju!Jf un [orC!

de

res - rnB·lin mal

.fubi

Ill?

corei ce

ras-ma - k'7_

n/l

~~~=-~-===--~---:=+T·" -:---I--~-------.

..

_-.i.-~.-_ .

j---:;" . ----. 3
.:>

-

Je -- de mii?-d~
,)

{'

be zln

~---

ma/~

Je - de mtn- diu

Ji
"

be

,em.

jll.

lllQ cheama sa-j lnchin md cheama sa-j inchin $i sa-j desfac ce-am fdcuf Cd eJ nu traie moi mull Da, Mdi tu mlndruJutule M{ji tu mlndruJu/uJe Ce-am fdcul nu pOf destace C -aj zls cd de mi ne- /l place

Da, $i

Si

Da, Lui din urma (i-am Juaf OJis) Trei lire de par din cap (bis) DcL $i-n rnar rO$U Ie-am bQgat (bis) Si I-am aruncat pe apa Ca sa nu te-nsori de-ngraba

401. CETERUcA MINDRU ziel
Nag. B211 1510
i:: Hana-26

Idem 321

an
!of Ci! ..-

'] - Roza vlea

;rejJ,;
<::::> ......,

&

~ ~~_~~ __ ~____ ._ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _~+_~ ~
..~ .--i----.-::: -------:1".:-- -1*=:-----------£---..--= _-. -"1:::---_ __ --=L_::~=~-I:,~=--=-£:=..::: :04~s:;,:;:- =-- ::: ----=~=-=-~_~===_,==::l_

Allegretto

)'J =150

-:::l===.p-

-

<:::::>

al

Ce - Ii> - ru - ca

mFn- dru :?,rci

(e

-

Ie - r{)- c;;

-,.'n- ZCJ __

-::;:-
• y

Je:; __ ,,_.

--

~ B

~

~--=-~ ==--=- ·'L--=--------===--~t="-::===+~::::=-=:t:=1':~~-:·£~=--==::::JL.". I --~------------~:-:..q::::......T---1---- -....- -------- --- mfi7 - rir{) .l1c!
Ai,

$= ti-§:;-j=-~-=~-----'------------"ff-J==*~~ ~
La / - ni-ma
rau ma sfr/c/~ fa / - n/-mifl Ceteruca mlndru tragi (bis) La inirna rau rna arzi (bis) Mai, De-ar si cetera-n laget S-acolo trebe sd $ed Cu mlndra sa rna desmerd MaL De-ar si cetera-n Gut1i (bi.~)

---­ J 9 J5 ft-iJ

rau m~ slriCl

.';i-acolo trcbe sa mii Cu mlndra sa ma mlngii Vai saraca cetera (bis) Unde focu a ierna (bis) In camara 10 mlndra (bis) Pd laita cu horinca (bis)

402. MAR AM U • TAR A V C RES • E HE
Mag. 8101714

'::nd-5Jani-viocr: Ilj-2fJ ani-zangar:. rea Vasile-48 ani 7brie -1975-leud

Fp F
,wa ra

Andante

)'J =90

Inf. Birlea Petru - 24 ani
Sl1listea de Sus

~
'C:'

mu-res J

P rM~~A#=-;2Ef r==+--f

J

fa-

ra

ve - che___ Ma -ra

-mu- res
J

,)

fa -

ra

ve - che

blFrN7a

, J
c{)

@ ~ t'2l-~-4§k~~~ J :_~l
tJa men;

II

~-===--~::~-..c70
~:§,

"[~

fa - :a

pe -- re -- i:he_ Lv

oa - men;'

/,/ -

r5

.l'C' - r{'(','1e

Ai crescut gradina-n S()(IrE'- (f.>i,\j
f..'laromure.5 mindrd fJoare (/);,<;)
LepOl1Q-rn-(J;. I~qr)nn (bi.';)
in I'ndru /w-o rQ1Ptlf"fI rbi,,)

'V'_(I ·-ill! i:(ll"(l ",'(I !l1ni IH"'!I fIll',)

. '.1;' 11"'1~"; \'lr(~/' ,I,'

'f,'rld

(fJi.~1

',j

" .

_~~.

_

11
i

~

I

1\

~.. ,;""'1,

l'

; '.. C'/1

:r57/'~

;;-'

"--:-~l~
f!I<'

"t- _ _~,.zr

t_~;t

~·.LC

.0,

!-:ir:c[(

\,

.~[.':JraOI ill..: :!:~(

5"':

~~

('< :.
.;'-~'~

J\ \"1'


/'
--,

:·~3
J

: :-; -

','

"',

,',.:

,_; !fi.;­

'"
,!"

IlU

!':o

_~(':r(jC(! '.'~

i.dtn·- .;;i Ie
>;_(!.·j1

potjc(~

J;'rf!il r:i-;.. . '";.:,

u;;)-~·,;

.

" .: :J i;.J.~ ~., :;:J 1_

P;)i}

O"'':Ut:: D\.::jU!UI l!JrJ' ~'.·i "i?U Q1DJV ,L.J! t."
.Lirp ,l::~: :."Ii:)S !,~.
:..3(C/___

P}"i!U ]W-dU'I pdt:
DJlJ;~';\

nu OJ -P~,~:l
-;;Cj

~?~)f.i(J

'f~~~- l~;?;)DP

~'s.: OJ

;,,'

:'. . '

--

/

..'"'­

- - - - 2[;,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

408. ULlTA, UllT A LATA
I
I

AlIegr21to -::; 140

"

I'

~ •
nt1;10-

Cd m-oi duce de p-aici (bis)
Co roua de pe urzici (bi:;)
Di p-aicea duce-m-oi (bis)
Co roua c:li (xl lrilol
DI p-aicco ;0 m-oi duce (bis,
Co-,i roua d, po trunza.

.
409. CiTU-1 MUNTELE DE SUS
MU'i. 51';,'/ jJ7

In! fuseo MDfW-27 ani feud
-,"

~ L··­

.:'/.'
DOTU $i cu dragostea N iciodatd nu s-or Jua Cd s-o pus cu-a$czdmint Nu .,>-or IUa pind-j pifmlnl

Cd s-o pus cu mare drag Nu s-or Jua plnd ce zae Cd !li-O pus eu mare dor Nu s-or Jua p1nd ce mOT.

,-.-.---------------.----.-~.

?Hh

~,-~~~-.-~

410. AVUT - AM 0
Hag. B1711360
Moderatd

[t~RARUSA
.I,", ,,- :-,
~~4

~

-

-

.J= 105

t&r-i~~;;Ji::~:~._ ·.:-:::.. r _ -_:-. '::::1 . ···r=---~~
.)

• y

1.....:
I

..... . ..
.-.~, -~

'

-~.

;

,

-, ., .
r
~'}

A -- V&'

i-8m

0

c')rj

,

~=3

~

~.~=t::_~· Y=--I"'-::•..Dt .. nJ
.~il

'''''. -

------~-.··t---l=-h :-.:.=:r.--=~-1':- •. ---- =:J,
-~::==-':::.:

.=.de,;,

-... ~ "..

-.........1/1

J
i

Iff

"i'

== .. ~\)J
''-..,
...f ~.,

.-",

:"

..

t

~

I

CJ

·-~-~t_

,

I

~J

~

;c

-R
·,--Ii

I

j

-]

~.

b;;

-"

n./

.Ie. '

Fard pari, Mra nuieJe (bis) Mili doruJe, mai
Numai din vorbeJe meJe (his)
Mili doru/e, mdi
Nu ~tiu cine s-o gdsH (bis) Mdi daruJe, mai

Cdrilru$a mni-o-ngrddit (his)
Mdi doru/e, mdi
Nici cu pari, nie; cu nuie/e (bis) Mil; doru/e, md; !\'amai de euvinte gre/e
Mdi dorule, mai

411. INMAD l t' U REG LI I T
1-1\10.

..

8111 Z2!JJ
Andante
....__i!::::

~

t&. . -l·-···-·--···-·· ----.. t.
-j~. . ..-.--------.-.--.---·.------r·
::r.:
j

1/1)::

100

-~

- --

:...~.=-.t..'::i}::

...=.::_. -j--r-L-- .

/ -Ill-ma

#I

.,.

",..

i'

, .,
'.

"" .,

.
,""""

I::2rn 3?9/J
i ".;

·15.3 . ~~:.....: :;;-..••.~::.j
•• " . f

, i..

,.......-::",.
-,

.,,~-.~

....

de

i~ . _,'d

9.1/
J,., J f

"> /d!
.'

-:f!!F'=~~J:fii}·ij-=.~J:::-::Ifft:

~.::::Ekf;.-:~eJ~-£T ...... ~· 'R.. ~

.---..=:-;, == =:rs
"-' ,

.•-

"

., .. Iff

j. + "')]" t":'" ~ --II: .. .. ,."'1' + ; . " 1 . ~':.:.. '~ .:'.-1' #I ­
~
,<---.-

jpu-ne ct' ~! -- .re-rt:j'l 31

jiJ::Hll? CE ,~,

,F_> .,

':1

/T/Cil

~~'

I

L

.-.

,

t:"~

=;j
;;-~

Am durere de un dor. mili (bis) C1nd m-ajunge stau sil mor (bis) Hoi Lenutil ma; departe Am durere de un drag (bis) Clnd m-ajunge stau sil zae (bis) In/mil stricatil e$ti (bis)

Ct, t-a$

da sa te tomne$U (bis)

Sd-mi dai binele lumU

Cum am lost $ohan n-oJ sl (bis)
Sd-mi dai bineJe din taril (bis)
Cum am lost, n-oi mal sl iaril (bis).

412.IS FATA DE PE MARA

Hog. 62911130
In!
CC,'~CI

:=j]
t;

t~¥~t"=:... ~~."'¥' ­ r~ -" . r'.. ., - ..
~'

Moderato

.'1 =128

. . .' r

r"; 1 r·---....- I

J~

"'

II

:,.1, ,
I:..'"'

~

.

;::::

"*'.; ~~~
.j

b

f"run-z8

fa

l>~"-c't'

f£t- g: is
~.

ii

riO-' .-/~,< J.,~ 3~~':

';t__ ~

-" . . .

.' ...

~
i
f
.C>

Ana - 19 ani ;]68- Bertesli
___ i::::~::--:
#I ..

. r:'
."
! ,

-.--.----~

UJ? JJ:1!~i;' l h 'd-'I...;;.Jt._~--- J ___• . ffU- moa - .sa .;'
~.'

-.1--­ ....p-~,;,;~ .--.....,7~-~
ml
('1./

I

41---' ~.
..
. d_.__ .
1.-"

==

w.'~,,,)·

• •
..

k

i

.. --' ... ~~-.
I-n

t:::=

~':.!fI

-----..

Id

.,'

raJI

c'ra -- gv

t;..-fJ;J=~·L -""-"~ -""-"-~-

""!"t'

-f'

"

h .,

.--

J

t

·Ii I.
~.,I

,--Jr.. ,t
I, ;
.3

..

-.'
, ,
'<;7

.~ -.:

.:;

Frunzd verde fl una Is fatil de pe Mara Mi-am Ii1cut cununi de Ilori Sil fiu dragilla lec;or;

Frunzd verde mdieran !;Ii bdditami-i J'vIdran Nu-i inaJt da-j $ade bine Ca se potrive cu mine.

dar. ~-:-+ Mul -. dar. ob - ru lu -to - M-al mingliot $i pe mine Dor.~ mun . V6ieni ca.. dorutule Astdzi Ii co primdvora Dor. dar. /(J. ctnd pled la m(J/7. TATUcA CINO PLECI LA MU NT E Nag. 414/o. dorutule V d cade toald frunza Dor. lIa .c~ dna' pled .~. ~l~J~I~r~y~-. dorutuJe . dOT.Ie a . 82817500 Moderato jft~~§J§?J)§J~)J.J3 do .li--­ lardclnd vine loamna Dar.p~-f~~=J~:::' In.ARZA-TE FOCU GUTIIU Idem 348 - ~ }Jj)J r(J.286-----------------------------------------------------------­ 413..ru-­ '~:'-:-il~:'-d_::-! l¥Jb:±~=W . dOTUtule :>i-ti era frunza co para Dar.fe. 8761871..]r /971.Ie dh {1 -. dar.gf - it!.le " a..~-++~~~-.-=Jr--~:= -:­ ~ Ta /(J - J1= 110 in!..­ vol /T7frl fjra. do .!= kjf-j=i=-:=::.ra sir) ­ Ie. dOTUtule Clnd umblam singur prin tine Dor. dorutllie Tu lti Jeagdni frunza-n vint Dor.rur/ mu/ . dor.lor i'~tSEL~=*~~¥1~~:Sjrttf:==~~:-..t~:' &~ ~ u Rar ~= 98 --. Gogo/a Jieana-JO .:r::~--::a ------"--------­ Ie ce In.rurl !T7U!- k La~i acasd dol copii (bis) :>1 mai iel daTU mamii (bis). dorutuie 414/b.-.. (](J - It - r /Jor.zi . dor.fu . BR AZILOR VOl Hag. 18 .ca .ca -sa do . dar. j) ~* -rI*-gj[jji . vA MiNORIT i . dorutule Eu cu mlndra-ncflp sa clnt Dor.

..: •..-" ~r .) 1:. / !t 8 .'" " . ~ r­ ./U .J~b rr.In'JD~~\i­ ~:i.. OCL=.-' " " .~-.)1 (1. till l)'"l t:... 3M'll .1 '!liT! _4.')/{5 [ waPI ! r. .. : .---­ .::pr}[ _:.1 . V . ## .Ll/8! 8 I ------------.Ji. <'. ' £571/6!f: .1J')/U/ _7.J I-IW ~ ..

coslmt1nu pe roud Tn gospod(flia noud N 01 coslni Unu pe coastd Tn gospod(frla noastrd No..• .c':/ I> ~ No.288--------------------------------------------­ 41B.1 '---" .. ~.. LA LAsATU SACULUI Inf Nirp !1!. Int HartJ Dpos ..:-.[eT)J ~ ~.E IJ Ar .TE OORU GUTii Hag.ne:.26 ani . =EO ~3_ y.. olavd Si lumea ni·j tare dragd Cd muncim toti lmpreund Si ne lacem viola bund. 1964· Sfrbi ±t=:::-~1Jfd. ARZA . D. LA HOLDA .Jla rt- n...•.· . i == ~ . ."rie' a lUi Purc. la....:~.. Mul Ie _ ch Ie ce In .-' 117{l· k:t}UI"" 2i - fit: ma . la. . Alt/! . la.1.:1 ~+ ~~-~~:-"~-f'··~·.k cFh .. la. rotaid (bis) Si-ti era QlRU ca sara (bis) Astdzi e ea primdvara (bis). 419. -..JJ.N GOSPO OARI E Hag.E: -­ ffl.'. coslm lln ~. ~~Ji:JR~~"&IM-cc~. la..te·ar do fI. la. .gIl: Cd-Ii era Irunza uscatd (bisJ Azi e verde ~. --­ • • 420.. ..ne ... . 'i • -p fl. ~: -..~~ . 828/2228 larghetto . hai.r:.. ji fir 1 1 • Unde·a si apa rnai lina C ·arn rdmas lata batrlnd Ai.. .Ie . la. 828/I71J !rlf_ Opris PalagutfJ..ce ~ • /hg/i ma~. la. la.Z8 .I crt r' fiu //'/ ..___ le .21 am feud e La hoi .

~::IIi:." _:5:'.. - ...~it'-~=C':::::-==~l.. rnd/ AI. 422....::j5. ---- -~-f- -. lu.. .. ~ .----- 1~ u r " .C3 V:fI !i..--~:J::::. ..L ...·}·.~..... .".. . . .-.~. l ~.-. ~-AII.' T03m J. . _ i.:-::-~f. lfai r! -. " '" t ... ' t 1 " . ··..'-':.....!!::_. + . .. t._JL. ·iI· . nil SOU ne mfi... ~. . --. NEGRI..-..+ . . -... ..".•'-.':' ::1:_:"...E:jf._.-k -. !i .. .. ~i£=€-t=-~J-fi la-Ia ro'-s flui~. VAl DE MINE... I" =:. :1 !*. f .' JJL f"t . . ViNTULE CU SUIER LIN • Hag 828/1201 't) '-"'li'-' ' ":"':::+~¥"" ...~·'r T . .::__ : . ":'-::-'-:li'~" . . -- ---."•. ~~ t..-' r... ~ F=i II J I' ~.-.._ .'-+::..mea-ll]! ...t ( i '.J~.~__=±...J. mu..-..7J ."..'-~'!' ~"".3 ·-:::t=¥-i:..~ ::ru - de mine. :. negri's norii (bis) Toamna clnd se due leeiorii (bis) Dragu-mj..::---. f". ......... Andante IdemJ75 }1=98 -==-=-'.::' -:':':~t~'::l=:=-~:l ~ /-. din ~ " . k..lin ..=:?=:::::I~~f.. -..­ 421 HORE pA IMAS .:.~.--.. -.fer . ~.1.:1:-:::::: .:::E~E-=:r:='=:J'-:':ir· =j ''---_..._..3 mun-!II..1.-:+ :_~--=-!1::'fI:. ))'"--+"" . L:J: .." Lume.:'U:: .' ..:.:.. -I ~ I .~~. '.-..____...S MUNT II Hag..~ roa fa lna/ mal 423..•---. ... -.' ...---- .cl.---..-_. . ." ~'! '" "k. ----~'.. ne . ' f#-­ J:i ....- "~'1 . /1:>3 . -.. :::j ~ Moderato .. "-f ne 5FJ-S (nun /// .. ~--. C' om & r r/e 0- rne ..:-::=:::3 H' 1":"1 /1ij de ml-ne . : . . :"j ~ f..-~... .. ..fu .1 • .1 .1 291....'--.. ' .:-. .. . . _..='.::::-:::I==-:.Ie ml' 1'1e ..cru Voj ./ ..1 ~..-.'" .Ie su-.g 815/271.r-:-*=::::'1: 1 · t'¥:~~'------. 821.--. ... ..... lastl e-oi murj (bis) SI de omenle-oi sl (bis). 3d r}j .-=::::---... Ma ra mu rB-.f!j1~.J fd ' I..... .')f: =100 In! Negrea lIie-60ant~fJuier 51 voce rnortif 1965..~r:::l=_J~ .:: '" fdem JJ8 105 . . •...1.j a sj boieri.rr'1!L...II • 'J:~t. .=~J~~.!= .../e cu ~ -~.-. .. 1. '.. .. • 11 na em. -. :§.. . ' l v ' --'fj' . :-.... ~ ~ .~_. ._ ... 289 . me. f')f J _~f:~--r----+::'=::::::::' ..'. ....I:::~~" .~..~ '•.. it:::: 1==:E.. J'. ~=~.. ~~::1i-::...--· -...... :/' i...""d.. Moderato ....--.Fe -{' (3 -- ! ­ . .. mdj (bis) ~i·n armatd oliteri (bis) Si-n eomund ~el de post (bis) Stl iMsc ce·j mai Irumos (bjs). .. ~-- lOam na drx/ sa ra ..)111 ==jb .:'::'T '~... . ~'d:{~ . .' t...gri..I' h!J¥.r.-'....... .. 1 ..' .'. .. ... ~-!': j ~ Vin ..' " 1tI-. ~._. -.· {". -.'..#I......... .::-1 .. --. ":"i "".. M:... . -+_.. I !.. ".... ±:. " .+:-. ----j...~ '~'1 t. ....ref . ". .JH---I-. '" -.-~:::. .~1s ...::--~ ~~. ra t -~ Ur . u::'::t.Oncestl "IIi' i'if. ---.'~ ~::::J!y_::i!.. ..

23 ani -1954 .CEL MAl BUN . ~ir.J.:~4'~~ p--. .qi .?-. --::.... =60 I • ~-:f~::=-rcc-..~ S~··· C'"1E =~.. . l?ednic. ~ ii' '! ':..~i df" . ornenic· SHi Tu mal rupe un simj caM aItu (]ri:qu. t . re hore horesc eu . ..') = 100 DIN /10 r I. in sus Lu /""'(}]ie '\1(irioQrQ.'tl :711f_~ Fruolu"''je! . *~#i... ' Ei. _. ~ Larghetto ~ Int P6iiQuT:./2Ijj 425..~ tI!:.'''''!.Sieu .N GOS POOt1 RIE ...-::. cu ~'1.."1-0 adus domtu. .=_ <# --II _~.·cliat eel maj hun it>fwr cUn .:J Modera to \... l'. . • ~ 'f . l'. Mtsrie (bis) . mi SIT. J7j~~:J:~. -.:1 ~.:~=-..~'.: 'tlnra~d-n gospc(Wri>:' I bis. FRUNTASA ..290--------------------------------------------------------­ Meg 82812512 424.'' i# .:.1 azi horile lZ(I n(irih~. 4LC CUI NU I-S DRAGI HORILE :7'-:'. ':iUlIet plnd-n Vi~eu..'<~.i . M-o adus doru-ntr-o sala La MurioarQ. __ .­ 1:: . Rupe floare albii"n clop Sl nu-Ii bdnui de 10e l)jrrtr-o lrtl\~.' -. {~ . ./ Muneila! $i in-..:~~fri'-.. dus Ue 10 Sighet rna.. "".

-. ':'~!' .1-:--.::.>tJJ#TJ. CODRULE./ ~'"wj de fiO -- va Or!. -.c.fjjij==g~:::a :C-.. ~~r-r21 J}+':. -~_ -.'. t. l' ~~o .. j.... .tF=F5-~:..'nf Rlp6 lfEona 3<...ga -na -11:-17 = :::'3 •.~·. __ co-tlru-/e. -' ... i .. " f../ (!'lett: clnd a sfintJ..t-·:~.J".r.~. dor. .= .--.~·~=-r:~~~:~::~."_.- Ie ~ '...:.. " .../ /J no.-r=-~~· -~=:-~t{Jthd:j~-~--J~~:f~~~-~:i~~:-~j !t·~ ~ . md dorule (bis) ':':01 Mdit<1 cd mi·j dor...)01)....7~· ~i""'.---~ . CU FRUNZA .4 ­ c1 • ..J .. J=. /2 nm. -~.(bis) . HAIDA BADITA LA NOI • Idem JIi = 70 I ~~ :J *: fi' ¥~.. s(J-l Cl$tept in cole (bis) Codrule lace-Ie-ai nor Sd curgd din tine dor Sd umple cdrdrile md Piard supdrdrile.~'='i.-~---.-.-':~E. "<:::'..(' pirie! mline mor (bis) Sj-i pdeat sd mor a~a (bis) Clnd tu md pofj vindeca (bis) NU-j dottor pd asia /ume (bis) Sd md vindeee pez mine (bis) Leae nu e de boala m~ (bis) Care sd md vindece Ci numa gurita ta..7{>..•~1i~ ~ ­ " #::711-:::.. . do.:.-1·~--:~-.. 1':'..:) poco rubato . mdi dorufe (bis) Clnd . -- ~'l =98 _ .30 ani Sri/isfe . /1'. MARAMURES VIATA NOUA . ~~-=:..Dragomire§fi ~ Ii '_ {t-l.'.. 428.o!ole..2 .-_·t ~~~-.:. . I mal ..-.. .' . - Miil. CU__ !run .231 _ _ .~~~~*H ~-=€.~ ~:L~ .1...I _ mgJ/ .).tr'c".wareic-o rdsdri.:' A ~ ~~_-~~---~~ tE ~ ~ . ba·ol -- J la.. In!. ~t . . mai (bis) nUlla odata-n zl (bis) (:ina soe:rele-o rasdri.H= -. f -.t-~:~-:·!~~~3£~ ...__.{£:r:.=-~=~s= -~_~___ _~-L-. ~. il ~j ''. Maria Floare.J II> 429. in . ..:~-~:~~~~9 ! 'j ..J~c..~¥#:~.-----= ~:.~ rel VI d - /a /70. 7.(i.!_~.---~ . dorotoie Cit ai(05f In5/rainal Dor.L#Jf. mdi dorule De boalQ m-Q vindeca ._ _ Lea -. mdi dorule (bis) . - F-' ]I-ha~--' '"""'-1~:~E··-~-'-·~--I-~·-~~~t~.~ .-.'v~o La rghet10 ~ . -- .'(.Ire bal - ma ~ De-o tre-ciJl pe-a - J iCl ba ­ dea De-o trecut sd merg mal tare (bis) De nu. dor..._ 1--------. •• ' '--'" .ru -/e . .·-~l~~~~~ii::~f=f~~=:~f~(:. om 1964 .:::~~:::.~~1tL S ' .. .:=-:Y--.:: -':~~~...."..9 ""'" 4 co !i-un-zd..--.-tf. Lt. .=.--. A/. sfrDpi /e Iii Cd-n !ocr/mi tpo/ /egonot /)or..~_:-' F):J - -. 72 ~ .-. .-- ---------------------------------------------~ 291----­ 42Z MAl.8 _. .." .(' :) t77!.: ~' tv:00era ~'. ~ J7Bi dB.-r s-a pare pe mult.· \j.~:'T-:-+·.

iJ:r:::j Jla/~ do rv . .." w"'t.Ie.-~~.' / r" Idem 351/0 !I' . • ·~~i~Wl~~~~C¥-f=-. 4 @ Andante .p ...ra-n -Ie - . tu nu fe-a.'::r~-=~::::~'~E~=V~~-~----=Y 4/cJ/ mill . fa .~_ ~ ==== brad.. bine Md do rule mdi Pare-H-a rdu dupd mine Mdi dorule mdi. CLOP CU FLORI ~Jt 1 ___ l::=F==l=: . te vesele~ti Mell dorule mdi. rna. da mal .~. ~·• . noapte n-am lost culcat Mdj do rule mdi." = 88 Inl Hotea Victoria. I dar C-am fa' prunca oarecui S-amu nu-s a nimlJnui Am lost prunca mamii mele Ce slJ lac. da $1 la mine nil ginde~ti Mdi dorule mdi. lndurat Md. . am ajuns riUe Dolule. PAOURE MINORA DE BRAD M. 1962.. 431.le. da mdi Az. .' ..re • .292· 430. MAl MiNORULE. da mal $... do rule mdi. __ ~"iJ. {'e me'!}i sa ... . za mal: lori :#~~~r~==···~m==l I do rt! ___ tJa Tu te dud. Moderato . 820/1682 'i"..'.Sighef clop cv_ f/ori_ 11l!-=~?5.t.A J!!!..-.e'::j...r ---t::t-~ . Mdi dorule mai. da mdi Bine mindrul bine. te vdd cind ai zlni Mdi dorule mel. da Mlndrule eu m-oi hrdn.'= 79 t .. .drv .30 Gr.dlJ .!. da Sa bat drumu cu ochii Sa Mdi dorule mdi da.

_ _lalla_ /a Alu-s Ie .e der:.a. la. la Melieran In car cu iarbd (bis) Peli.mei eiM Ja-pln - ====:::::J ~ tb J) th 1@pE=j} ~j}ltJl~~4t~2Jl. mal (bis) Lasd-md sel pot ibdi. CITU-I MARA 51 IZA .fa _ 'i ~F~F=r-=-.. -~#J :11 'P' PV Fp' Jla. la.. '"~-~ A~ zbura din $-a~ dnta la fag In fag (bis) omu drag Lai. s l l - Rar J =60 In! NdsUi Har./130 Moderato Idem 315 &~ ill: r J = 70 /V. $i·a~ $i-a~ zbura din codru-n codru (bis) cinta la omu mlndru (bis) Lai. la. mdi (bis} $1.as c/'n fa la lv-mea clra-ga . la.j. 811/2542 'J '" 433.1':JIl. la..-: ::E ~-. mal (bis) Mal. la.>fa _ _-.1 --.v! Sfv :-. . la Pai. JH J) J.-.i omu de treabd (bis) $1.. la. la. Sa _ __ ~""~ ~-=-.i.Ej:.L -cu NL! ff1. la Peli. £J tTIl)J £?¥~~=-t}iI~¥n-¥1 . la.=J 1·30 OM Sighef ~ "'--" Hag. Doamne nu md-nbdtrini. mdi (bis) $i. /a Peli. 'n ­ cr - h'u-s fe. f:900-=it~~ be-a.z~ mal jJ: tc: -~. ZbU . mdl (bis) Pili. .. torn .I. Hag 821.' t tx==u'. C'I. la. la. .J' dn ) J - 10'--- la__ /(/-me3 tire. Dragu-mni.. . mdi (bis) $1. Sel mlndreascd tori/e. la.eru . . .' --= -::w § III .'fa .rna. eel mn. Dragu-mni-i omu bdtr1n. la Mdieran in car cu I1n. la. la.ra . la. 1 . ~ &# P . Ill.J.met' ca·n J.293-­ 432. DE -AS STII CiNTA CA 51 CUCU .J. Tine-rna doamne a$a mCii (bis} Pai._ lalla ma. la J t I' '___ Sa . la. la.ra ~ din crea. ce tJ J j r-" ' la ~-i- Cln .at-.. ~ ~ ITJ_____il J . ca s.n-ga-n crean.-i draga mult lumea $1. la. Sel lucru cu cergile. la.JI J .

'0indm dupd mine m1nCl (bis) Oe tti OIi po s(lptamlnd ( Tal ~'.. I AI F Jrtf. tu c{eanga tidwlui (bisj Spur!i-i .r. 16 an! .Ctt:."'OVfJCI f\fcf /£. MAl sAonA TU .. 43o.14 Gni 1975 feud la la £t.~j } {his! Te cunosc . Hei... mdl Te prdaci CQ iarba-n lln Co iarba te vesteJe§ti imbmrlne~ti. mai LA RA M1NORULUi sa leaganil (bis) dupa mine mlliQ (/::I1.11ndrlJ..s) . t.'Iti ".::$<1 mlndrui'Ui (bis). mdi (bi3) Cil glndu la·nsurat P(l mine de mlf mill .Ideo1 245 Djn ilndr ajungj Mtr1n.tierat.

..~~*~~~~.) Dd Las so.>(} c'./ :-.. "u. -!'C.y r~uq ...SPff: UfGni{d aill piec(tl (his} Spre graniia ungureascd Dumnezeu sd-i pedeapscascd : bis) Grea alalma mi s-a dat Noi 1(1 ator de pJcco! (bisJ..':'1' S(.t :-[)F C" ._ j § .'·" jek D( finere(ile rne!f-' t1 C .~./.....".Ji .J~~:~~~:~ In d .:.){)/ ~.u" L .i D fhu!e (his) $j m-o dus sa rna o.[. IIJ".~ :r..l-jJOI. . c . :':: 439.r. .: .. s. '''-1 . :.- ~ ~. 'U 1("1 I '.{.. C'I. mnd'e ~" .~:tt~!!~~y..' . J"/ to.\.ref - aa of) no - Jd --_.:. ' ~." . . ' fI:--/r.8JI/21. . ....J -..1r~ i\·E·ve. JC rormn . oj"e-n blG~(~ cint"'~i .. ' "'...·<' .~'ltjn:·. ~ ~ "f i r~ At\ i"-'!<~" tJhL~L . !tt. U'ag cd eli fYi-iF'.i f~ >.. v/...' --3 ---~ 50 . .i !. {J 1:~·!"f..'.1.:...nt~. ~... / '. '-' ' u''''--.'r I-}~ ~£E~~~i~~~~=..--=I ... . .:f:=::c~~iI.-_ r..."'r-+-....:' ." r<... ..TOt"!~· .'.n I . ~£ .:~l m fiji ~ I C'" a af ~( -.) ...___. ~. _ _. f . TRAG Nag. .. .r. _..U=~~~:a"~1"~~T'~. _ . 7" u ('r .70 Andante J:. . .... .. _":":::r '..."" ".pd a l)i}~gc' f..7/' ('I -..t fn !67~bo~(u . <:s: .~~:~]tl~"b.:.-=-~:U ---_.U'... ¥-~.­ pos-Iu mB-re A SU .J' '~:~ii:t~~'~::=-=iI ­ ".i.-(.:'. FRUMUSEL Nag BIl/ 254{j . .\ iN I\MU LJ4 14~' J4~'~~ j' I< ! i' ! •i th {lit.J ~. '~ [ )Ofnma 1\ "*'.10 - 01-/.. .? . !'.~ I .:.o ( Mdi neamtuie.' re.J -~ ~.: n ~ i~_f ~./ r.' (~~J' '~...r .1.ste C'U (<'Jpj..) )i ('I').~. z:. nu t.'r·.)lTl ¥~:!' •.J e-* '. . .:. "..} ..20) ----­ 437./Ii! I.::Lici i 1J.. J " DAn r' .. ..~···mr.i.::: - l. I Rar *=60 LA ANU )""(1 jJ f ..::.-=j6:k~=-:C~ff]-. ~ cit ... _.e Ja bine Ja neccz {i)isj.. d/ ".B I OC!..:: . ~:. ' ··..S~-~~tt{N~ Cd!7U tJ-. i /.~~~f1t::=-. " ..-(. f .'­ ·f.' :~. " 3 P4E~~t~.~~ ~7/.~' . lnir-o miercure la zece Cu (urlin gaJbcn sd pJece Sa pIece 10 concentrare La cimpu de recru/are Nni ia tTin nt:-om imlJu[c(1t ~ 438./.nal :. IJ. '-' JUP/..C'I'.'IJ pr. I..e/ .~t)~·~··· 111-0 ....J( (:d lctd-. "I-' JUS .~J: ~ Frumu!$eJ co ~. ' .n.__..!'~l...~t--f.___.~ .:::c~=:f~~qj f) ~ _ _ _. .. .' i... . .

296----------------------------------------------------------------­ 440. Prinde-m-a$ de gdzdu~ag Ori luau-a~ )umea-n cap. 825/321.J':: 93 fnf [cmon foan. MARG IN LUME._L l: .. NU MNI-I BINE Mog.B25/14 r ~j'::i:=JIl4':~fi.• .-~ -)~. de mor miine (bis) Mlndra lor nu Je rdmine (bis) Cd de mOl 0 jeu eu mine (bis) $1-1 fac coplr~du de nue (bis) $i-n pdm1nt eu mine-o due (bis) .c. J.[~=t~"~If~=~~ Andante _~ =100 Inf Pop Mihoi-2B oni Desesti Marg /'n lu me nu ml-i bl . • 442._ 7:9- k-med-ar we sa mor ma/ tn/fl- clra lor.••. TATA lUME-AR VRE SA MOR ('f.~<. INIMA.. Sap/nra i1-I~_:~~lJ:~-.48 an. .ne 17-arl? la (I - ne Marg in Jume. ll·am 10s09 lin acasa n·am om drag Nu ~tiu Doamne ce sa lac. 110 _. De mor astdzi.Sfan Ion Pafros. -. Moderato inf. Viseul de ias M-a1 durul odata bine (bis) Si mne-Q si p-a meJe zile M-aj durut odata rau (bis) $i mne-Q si po traiu mneu (bis) 441. INIMA ME .58 ani Ii::.

. 49 ar:: f '(]marrEI. Moderato .. .[ r .. .re 0 - Ejtj mu/ ma.: rJe) --... ' /7ie I nf f/{ita . . ·..0 la.. =::.re Ie.l·a rdsdri De ne-am gdsJ dragostea Cri$md·n codru cd ne-am la Pd iarbd negii ar si Be-om lSI ne·om veseli.:.. '-~ c/}' 'p' /1/- ma me mal ~ r t.. 'r~ . !1't'1 ...jf@! At/ /:~J3-:J . '" '::::.ra-n -. 8771Jl24 /ean.':":"'...fC'--.ce .:.··t ··tfJ:·~~:··:1E~~~~1~=K==r ..~.··"fC r : : r : ' F . · · 1.L~~..r)/. ::::.fa . :i!!--=::::-/'''1' "_-. ... '==.i eu de J.. C1 l II ".a /lal.~' r ..h~ rv ca 51-un cf. ' -ll. - . r . 100 t~-::~-::-:t====E~'::- _·t..:::::.. • .-.....~."---.::=-. _~: =~'-.. ·.. HAl MINORA TN CODRU VERDE "far..--... - T.__ ._ .kl--ra·/J -. J'a.!I. .......==-:_~__. 17/" ma me miH la ~~::~..-.. SARACA INIMA ME .--'r-t· . Moy 82511203 Moderato 444...::::::'h:-+=:'" .re '·1 :k~' ::::::~=-:::::. clru VC'i.=..~/..~ t apln. JI" V... .. --=T::J Lr-u~~~4~=:±=i l. ma du -. -:jJ:t:=-:j/~ jH1 'iJ==!:::.= I--..... 445..ra·..~... J~: --.( . ...-. ~ .5tJu- - dina :fa __ --:~ Sd culcdm iarbd cu roud Sd prindem dragoste noud Sd culcdm iarbd curatd Sd ne mal iubim odatd Numai no.~ /0 lSi l? _"". .:: . ~Dr ". =====-... ._" kJ IP r-) I J.:::.....pe-... ..==:::=:~-:.. . J'a -.:=t::=· r:·fI'-t. ./B ~.!t.. ...: .?:..--" " . ~a.:t. ..._......i Ca cle iel moa . ..~:=:. ~~~~~.. iJ= #1) I L y. J. ....::. pU...u . .". ~.../.-::::::: ::::*:"~t-:::::~=~_. ... J) 1 .L . CU/ .t a. -. '~:=j~Wi~~~~~~~~ .. ·k I ...'-1f'~..fi~l~_:-_#_. : ""'-'. .:~ t> ~. . . de ne·am iubi Codru lama $J·a-nJrunzi Si iarba .'''' VJ..._~ lit" la '1 J~J !iI.:j..•. ..r T ··t u ji-"""".0fflhlt-:jrJ ·:~E·g{j·=t= -r/77'''''_.: -.. t. e25/1424 Moderato J\:110 Idem 356 ~ra. .---~ .~ ~f-f'+ ..297 443.... :f. ~..~_." r~.-:J:L. .::lf::::'!!=_+'':..r i{ ·iJ.: .... "" .I 17' ".·-=t--E. /a. _ _ .:.~=::.De·a '::"'.: ::=&~-=:::L::-==:E~:==iL± -~~~ §1. .·sa z/ J ce ~=~ .::':':L... -. : 4)JJt:l .al' o iel IiU ~j:$~~t~·..J" _ ~ ~ . -::-:: .::£ 3:::-3 ma du -.-... mln·drii /'n me. e'e ? ~.__ ~_ ~-.~> .. me -~ . ~. '.« . TAT AsA ZICE DORU • Idem 356 "'hai-28 ani Dese sfi ~ ne ~::~l:.. .:.=.....Dj Zd.J'­ . • =====.S..48 ani de los ::1!.tJ-·~/Ta Ci...:::. .lb.-eoriore . 1' V.'.... .: L -~- -­ ' ...-~..:.-..ci' .~f{]g...~ /7U ne ve.- )Into 58 ani ~._"-~==:~=~=+_~1 -•.~=-=k·t:··)j).. '0-' 0 '/. ·"..a ".. ~ .p''... ~" J=~~~~~~~2F12-. /a -- ~ ___ .. A..(..::::::::::~ .:==F:::._ ______ _ . ".~-::.. co. rA n: .ce· ..'A-I-· .' . _:-=~:~~~~=j:-==~~.. ._rL..:'?::::: '-:.. ____ 'i. Cd ..• t.J!. 4J: ._..---=:--=:! t" :::~-::~~=~::::~=:=±===:. rrye 0 L. . H-~-' -.ne. 1 )l::: 120 .:!!":... . I .. .....re.. ....."f'" --iJ. 1-:•.-am dUB dor Blne-om vdzut cd nu mor Cd .=. .!~ 1-.. -.. 1=.___ la ··-·~~·-- . y . ea .I eu de n· am dUB drag Blne vdd cd n-am ad dzac.•.

- - - 298

--.--------.-----~-

Do, w.s,i·(Jm lei doHor ell Ie (his) 1l.1 doitor,;! !~i i-,ollcd (hi.s) .':;i n-tJ(:1 !J(17m.it nimicQ Ibis)

mn;·o

SPtlS

(his)

r£{J('wi 1Q iilimii nu·s (bis) !\ii,-! (lI.:eo, nic/ fa Cluj (his) r.e; :nimu ,'Sle'Vf' icqc (bis) C>!I::;J:;;I t1lU dt(]~ (flisl

rG

,inU,"!{l

"'tit}

tldru
(bis)~

{~'e ti?[~l ."$i

(-,rnu rr;indru

.~

446, SLOBDZI- MNI-! DOAMN E GLASU
',I;"

;:d90
Moderato

/ d2m 402

J) = 92

-

Sklfwzi-mni doamne gl(lsU (bis) '';(] nl:-.u!H: 8ighetu (bis)

I

'" L.l\ MINORA CINO MA DUe
f1~c;

"

­

77/ JC!,]
Moder.. to
~_CL
~;

Idem 32610

-lJ.~--<'T'

J'I=

104

UII-

de-a-puc.

Eu la mlndro clod rna trag (his)
Am carare pl1 sui) fag (his)
Si drurnul pc) unde-[ I(lc (bis)

Clnd ma due la tine Lu.$ca (bis) ;'''lief-un cine nu rna mu~ca (his). Clnd md due 10 tine, Floare

,sat cJinii

sa rna cmoare,

I, t, n !~, ..,"'iv. J
II
j

C

r,*:<i ("';'
U',' ' " '

iJ' "J, -

- Ai'!l

~

i.

i!

! i\ L!~

II 1"1"'" L\ s......

\~'n

!I

~j

i~

B17/e'78
iVlode r ;; tG
'i1:;

VAR·

o
~""f1fn rOIllQS

fiira nintnicd r6.rnas cu cnpl1/ ( oi,,; J

::.,/ .. arc IJe (":He oFf

'.

r

~

m11.j~,o

dat !}ut:l

kl un pticior

(bi:,)

De

scura-n

1'" uma
!;l{",.
n F; ~ I'
!) .:' ! /

cu nO(Jic () c:..}Jce bOtlla..

i

j

qi

i j..l,

DA

ULlTt:;

f

'" MiMn~!I··!J ~ ':f & ~1
t
¥
0>,,,",

t

! t

"1-/

\

. -

fv1ock-"cra.to

4

::

~-......:

~

/'

HilL da, Pii ulitO, mindrii meie }\/ ... rllJ? cit: C!~(ifs~ do tol {fi .f'fH.,:r~~ liai. ca. Pd mlndrii·i tine: Mmnie Hu-mj [reb/! hlm;na fid! rill, Pli unto lTllndrii·j tau

ELi. ;''''~t1 tit,'-­

rJa, Pll1ifU ,- ,

Plnd !o ffllml!Q

QCDsa.

:'T' 450, UllT A u llA !, n ,
"1' "
'

~

J

,.• H

/"',

1\

811/
~,

.1

l'1:2

~

De mlndmta cHeodatd (bis)

C'lnd a zlni sa .mil veda (bis)

Pa

ul;'ta,!}uSani (hisj

OQre (lSi".-i ullin (his)
Inlndra (bi:.: eli sa \l~~de C().';:G mlrlr!rU wIde

ptetrii !Ii ptetriceie $i cocoane irurnu§E'lE: (his)

1

----300---------------------------------------------------­
451. DE HORIT

Hog. B1611605
Rar

J = 70

Idem 106

Rdlile m2ndril m-or bate Cd eu Ie-am Idcut pif tdte AJte rdle n-om liJcut.

Numo·am mincot $i·om bdut SI-am iubit ce mi·o pldcut.

452. HOREA FLOREANULUI

Moderato cetera

J = 80

I- i J.

g! I#~ I r~F I ~ ~[ 16Jf!@ I
I

Inf COV(W Ion - 33 ani - prima~ Boia$ Joan-63 ani- contra Covaei Teodora-31 an/.-zongorii Po/eae $tefan-10 ani- garrJuro Pascu Simian-JOan; ion.' 1972-Viseul de los

r
t)

,- ( ric l if:
r-·-Jg ill t ..i€f-.l-i[b!J
Hai, md Jume, da ! Clnd a sf nunta mlndrii Eu m-oi culca ~j-ol durn; In lata bisericii Sd vdd cine m-a trezi.

IJ

II; J jJ I ;/l J

f

r- :=j4~--r gr.~.A;:.:=IF@

I14l.J I J

Hai, md luine, da! Te-am iubit mlndruta dragd Dol ani .,j-o vard-ntreagd Clnd 0 10 de catre toamna, Te-am lasat sd Ie laci doamna Sa iii doamnd la liceu Sa te ia un techergheu.

453. DE HORIT

".fag. B1611576 Idem 106

Ii C1 if

Moderato ceterA

J

= 60

I ~t:: tY4if il

U I14J gJ
dJ

iJ t'V~1Jt~~J~Blo

NV

-----------------------------------------------------301---­

454. VESELIA NU MNI-I DRAGA
,~

'I:.

Idem JJO

tJ

............

Jle-.Je

//...

""'""" IfiL-L­ d _ _ flU fll/}/~i_

W:P:'f" 2Jli=FFFA
rlra-.9a tie - se - 11- a
n(J

mni-i dra- ga

~

I

tij1J. -J. @ljtl'~F+W~~-J
Alv-ma
l

9
ga

JC9,p ... fa ... ml'- na-n - frea ... g8,

Alv... ma'

.JJp ... fa

mf- na-n-Ired

ma f

ntra

I

Veselia nu nmi-i bund De-ar tine bator 0 luno Hori-oi $i-oi I>uiera. Impreund cu mindra Veseli-m-oi $;-0; trdi In caso cu oamenii.

'Igora mJura

os

~
~
~
~
Hag. 8171659 Moderato
~
Solo voce

C intece vocale de dans
locale

455. PENTRU MiNORA DIN IEUD
Idem 330

J> =130

(I ! p' , P -]Tt# 1t!- - £$' ~Jyq ))

)J J
k ... vd ma vd

~

f Ell =eli r F r E 6 r f~£ ~ ~.--- ~ • & 0 bf t f ~ ----..J;J ~ .---.......
I [ E F err ~E=ii::,3-=dr q[ n p F7]

;i~

"

li"ec,Pm a...

l'in- In; min-rlra

pa

din k ... vt! n{! ma (ld

li"ec 'pIn a ...

P;n - 1m min-rlra

pa

tf;iJ
/1(/

au:

~

Plniru mlndra din BoUza (bis) De tri ori am trecut Iza (bis) Nu-mo-datd de-oi rna; tre (bis) Tdtd Botiza-; a me' (bis) Mdi dorule ldsate-oi (bis) Sdrile descuJta-m-oi (bis) M(1J doruJe ie-oj ldsa (bis) Si sara m-oi desculta (bis) Si n·o; mere la mlndra (bis).

~

302 ­

Mog.8J7/t.O Allegro

"Ii :; 100

i

Cd
Hai!
(~1d

copWi

Sf lTIel e doru marnii
ne
dOT

Cu

Ie, 0 s{iptanlJna n1(](E' la jnimil

lint i ie, Ie. Mtuca de sus
dOTU

tau
la

:!/Q USC.

Hai f
TtHl~ieptam

C:1 dwg 10 cina

l/(lj ! Ie. Je,

Si.. j fmmo(l.'\o simbdi(1

T'r:.1'iUCrl t:U
cfUlrtoi(f..

457. MINOFWLEANt\ ~1'!NOR ARA.
Hag. B 27 /171,1 Moderaio

160

Ta, ie, It', Ie, Ie, ie
Tu, mlndruta pui$or
TJflQrd te"ai dat 10 dor. Tlmi1ra CQ -';Ii hunza, Cd H-o placut gurita,

MJndrutcl cu. oeni co mUla,
TlnUlQ (j-oi vlndut gu.m.
eu mlndr(l n·om ~tiUl,
Cd oj gura de vlndut.

$i eu Q$ sf cumpiirat fV11nrlm/d de mi-ai sf dot Ca-.~i si cwnpdrat .~j eu, Mindrut!'i hator de un Jeu,

-----------------------------------

303 - - - "

458 CIND BEU BAUTURA

/1eg. B771 370
Moderato

,

~ i~~'f-t-,it-··
-L-

tI~

'"

140

"-!"r:ran 39 ani marfie 1976- Slot/cera

['}

.,

J'/

/Je

.beu

oj) -

(j

-

f

,,7

Oe oi-Jd' beu

1).9

U

':~I

.-

Fa

~~

tt"

yi/

/'0'

ma!

Tat oi lJe cite-un pUcut Plna.-i soan' pd delllJ.

459. MOSULE BARBA CARUNTA
,

I
,I: 'I·.:,

Mag. B201216

idea: 276

.J :: 70
C'l

,'"

lk·.je!

/t:

A1~(}-, jIJ
}

-

r':'\
,


Cth;;/;:; --

ab

0;; ;;g

.

/if.//}-

;)

Li.:)

..

;'~

N rei joacQ, nid (oi!» Numa tiit be,~i mlnlnca (his}.

'"":i:::::-: -.
-~-+--~---

6--­

460. STIU CA NU MI-AM OAT ClOPU
Hag. 829151,4
Allegretto
IV -

:;~~~~
-.,'

L' J = 100
-. - "...

YAR.448
---

In!. Hotea 6h.- Jf, ani }9U' Hofen!
-" ­

~~~_cW'==--'E~=:E;l-~--;gg --$:-:::~.: --- =t::::::::::---=:.f::-=-- '-~_f8
.JI;(, ca
flU

/n!~am

dar

c/o ..

jJU

J'f;u
)

ca

n(j mi.·am

da! do -

&~

_ "#0 =i.- i li=:-~c==='E-J-::=1~=~::~-¥f=. · m::::=t=:----=11 ~===-==--.- .~-~ .4=:.:~...:::=::t:.:::::::-==--:::.-=~--.l:.~--. -::---- -_.. ~
La ens- mil •pin ,/
Iru zi
Til.!

'~

BJ./

La

ens - ma
.J

~

j)//i

-

1m

d -

f7U.

MindlU na t;>-o dat $f:rillca. La Cll$mii pentru horinca Dacii vezi mlndra cd beau Nu m-astepta te eu

sa

(bis)

Dacd vezi ca-s bautori .Nu m-u$tepta 10 cheotori Nici sma in sezdt0li
(his)

----- 304--------------------------------------------------------­
461. AICEA MA VESEL ESC

Hag. 818/189B Moderato

Idem 307/a
I

iJ

., ; U· f'~~==tt~~¥E- ~f~
A / - ced m9 ve -se lese/ A- ca s} b!
:,e·m i

=98

/;-a- iesc

iili:~)~h~.~F~Jf~::t£l~·:~~]lt:t[~:.~~\-.·Jt. _L .·)!.·M=--=:JI
Y-d- i
cea vo -

in!a·. ITiI
Stiu ca nu-s din neam mutase Sa nu rid, sa nu grdiesc Da, pd mlndra sa n-o ibesc Si sd nu md vesalesc.

De horincQ nu mnj·j dor Am acasQ puti~or Am acasa uiegi bogdte Pina·j lume·s goale tate

462.TAT MA UIT PA DRUM IN JOS

Hag. B18/ 122
Allegretto

Jdem 245

,

t. 2

:j

E7=.. ._===±---=t= . . [.:. -.·.~ r .a.. _-'-.rl-=r--·-·::t'----=-:~~ _..:.:. : ...3 ~.-~==:-::_~=.~:_~_::_-~·:·:...:..·f.:.·:._:~.· -... ±= -(_ '~.' -T:~~--:~-·-:8--·:..::=!
. ....·:=-.:ft:.:.-.1t_

J

= 100

7al mB

1.///

drum

III

lOS, ---.

Cu oc!?/

176' -

pr.'

se -­ ml-' ne

Hai, pd drumu lmpdratului Altu-n sat ca badea nu-i (bis}

Ca badita·j albinet Tdt fecior cu pdru cret.
(bis)

463. CETERUCA DRAGA MNI

Hag. 818/1976 Moderato

'S
~.

'* lef
i
IId//

Idem J07/a

J

= 98

=gf~:~~.TH~~cftfjJ:-~ rJ'1f~

Ce-Ie IV

ca

ora-pJ

mn!,

{J(j.-ra.f!

. ~.~. == ~. 1f.l -g=iF#-~.-.-..:::=-. FJIf~.-=.~·-..::f·--K.1t. .'t':~} --:-:::::E::t=:::.-=.=~!ty===;::.E:.E.:·~:--:.:t::::- -: Vy
chii mi''a-ohi Ce-Ie - rv ­ ca d1a-g8 !Tin,',

~:tt=--#1L=:
tJ -

.... ·F~. ==h-:-*-:Jj:=:? ,..~;~~
c/}ii min dill

,- ;b);C~~~*J-'f·:C:~: }t I ;: p. #~. ~ J!~~=Jr~"~
Ce Ie fa gt

-

neil;

ca
Glasu tau md leagdna (bis)

ci-ne-mi

de

Hai, Ceterucd galband
Da, CeterucQ cu tri strune Glasu tdu ma duce·n lume.

T

'I

305--­

464. MAl MiNDRUT CU pAR TOMNIT
I

Mag. 82011830
I

Allegretto

,;
~

r~~ !~~g~~~~~~§*~~~*~~

I/a/
- mnif,

.J

= 105

Inl TudorOVlC1 Nlculol-20 ant-cetera Tudorovici Mano-18 ant-zangara dec.1975- Rozavelea

-~~~:-l==§hEl)?
['.;;-/
.

"t

ZI -

~

/71 (

J

- - "---~

Ie

Hai tura-i Sdrutd-md mlndrior,
Sdrutd-ma de tri or;, Tare-mi-i de tine dor La, la, 1a mdi mlndrior. Du-te mlndre, fd-ti armata Cd nu md mdritd tata. De, le, le, mIndrut, de, leo $i iara mindrut de, 1e Cd daca m-a mdrita Dupd tine nu m-a da Tra, la, 1a la, la, le, le, le, ~i iard mindrul, Ie, le,

---=:::j

--~=-3

~e

~
Mag. B131359
Moderato

465 DE - A~ MURI, CIND
J =96

A~

DURNI
Idem t,{]6

IJ

:]

~

~
~"8

JJ; ; £=.- -=·-·~i=f-=l jJ~:~= -E' :i=I=fr$=-p"Efj .---.---- ±----.---- .:J a §1~ ~ - ~ ~ =7(]~-~ ~ -~€ij:~i.~~~U--~~~~~2:K~q;=lI
p

--

ft-B.J

m(/

17

dod

our

n;~

mal -

De-as mu - ri
)

clno

as d(/r>

/7/; mg;
__

M-mlc

I7t/ m-~ >

/;8-/7(/-

M -miC

/7(/

m-as T

ba-

/7(/-

I.

de-a~

..~

muri clnd a~ si bat, de-a$ muri clnd a~ si bat, nimic n·a~ s1 supdrat (bis) de-aj arde 1ume cu foe de-ai arde 1ume cu foc pel margini $1 pel mij10c (bis) 'dacd-n fille n-am ndroc,
po mij/oe, pd margini iard (bis) daco-n tine n-om tihnea1d (bis) tree ilorile cimpu1u1, mdi (bis) tree z11e/e allului (bis) tree zlle1e, tree noptlle (bis) si ell ma tree ell dinse/e (bis)

1

(.1 Po mine roa doofe caplL Crl.nm'iritd lei€: floar. De . mni S-(J .)erie ( bis) j)jnd· i uiag(j 1([ mine Beu din eo de nl.~oi rnai h.ind HOiincd 'cTrde-Glll bdul Brit [1m 10S1.~Tn MAl BADE CE lICEAl Idem J5tJ '/f. bdut serra la luna.::.:> capu. beteag de bQutura. t'Gre-i nf:b!. .. k6Z ATiTA HORINCk~ 1.l romJne Pina. mni 8-0 .i h{~dE~3 cd S-.~~i·.(..>.1 (1f!aiLl ()rn ce ne .. ca nu1 door?: j Jeagd ('u :.01 BE Allegro C-OI de be ie 08 - me - /Jii h l)t~ de ce-1 iJun(i..tergunl Ca·. (..-i uiega 10 (ljii. rlespreunntu. ci sf bot..5Qzui Ffntinc(j Ferd.

(.lui =--:JI ~~ .::!r ~-::~fI1~ ______ --. • r)? 4.'[a re .' nu-·j SI cal ca /ii De Po Tal It/i O~(~t. f1F .ervan Hdrie. ..1.. -- l'm --ptf.:::-.0R L."/TI 9rf .. C INTECUl Ftf"r!oP!!'-. Ardele/:m MillO! -}7 ani iC!l.... ~i!~ ~ './ [)l.lnd '. ­ I ----fi-· ==:1 -~ ~-.Vadui Ilsi mu .:<:a mlndrii Ilnde ~ade (bis).Sarost7u bY. I' i 7ri.fii.l... tUiQi. . 'I''' r r~ut ~'~.! i .1 bnlc./"a/ u F J fa la . 1 ..:.tue.. IT/i _ /~l{...... I"IUO 469.-t~f mi-O riot crept (his. > ~.~.'}J if/I: Bdbut Jacm 38 an. /um.--.)i· .rd."..$ ~_ '.i susuni {'bi.17 Moderato .C. . pirr'ului.{)lut.\"flffi j(~ele l Si minarutc1 irumul}iile (bis) O'-ue as/a-i uli(a ? (his) p. .. ".t j .: J. turni.1 . "' ~ J. III i l.:int:':> pril1Hlvara \1<1 co !$! irunza (bis) don. ~ C.F· tV ie i ..--+--=f---'--~-. ~.--'#--+r_ .]..•• :::..:-=t4- iJ ~ Ilii --:-::~--::: .1'S[} . lurai. !luiL Wfln!T I idem 3511b B?7/.974..sJ 5.307 B nR . De dow bdriilului.: .c.\ " 1 " A BJI/25.n MERG LA JOe .~: _. .t. 1:.l. l/J-ma - flUI. care $(lde mlndra (bis) Pare-mi-se cd sc vede (bis) Cc. .

#... TU NEVASTA SI~A ME DRAGA . sa dra ­ cu ~ lui sa ne be ­ ie &ta P P P P I fa d./ (8 de eL_moa re 0 - .se rlJ J_ s mu _ _ fa de el moa - ec.3 Allegretto " ~)::. j) j) . II re 0 . hai Tn pddurc duce-moi Tr.jI lu zae..f/ Ti. zt.It} COillp .. 81611861.~ Allegretto )J =154 Idem 302 ~ft i l J) J) - tJ) l I~ tu.' .CIa..:::.rl. Minte doru ca $-un cline Cel de el nu moare nime Cel $i eu n-am dus dor Bine veld cd n-am sd mor Du-te dor $j-n alta parte Nu-mi dunta ziJele tdte. te..MI BINELE • Mog.mlJ.CJ' 1-=t..de lu tJ Jl mea l J) de l nOl~~ )) ~ I tum j) IV )i I sa bar do - h J5 J lJa II - voi.gr8- dra ...308 .­ 471/a.....'1a-n i-a me .ASTEPTiNDU.. ce do 1£)13 I J J Tal I r F C .J a ..TU FEMEIE. fe . 472.ga.oJ pill! be .ne-pa-i . ~.vas . cr ..' ' ....ga (jet.J 0... B?I J53 Idem 21. nuiele oi lua Si de boala te-oi scdpa... zac/ ...me.8.. 0 . La - Tu. (bis) 4711b. TU FEMEIE Hag.b.ie. Mag.tinti3lJc r r do .. TeJ-n 0 !lra ..t.ne.v~ . ne .. 82111789 "! ~p TU t Moderato ~ ::. .me. ~=± W I ~ II .tea-gao Meli barbate p-a me lege Du·te tu de 0 culege Ca de boalel poate-mi trece (bis) Tu nevasta cutrel.!la.. 160 ..pa-I coap ne . pa_ ~ Cb II ~ P I •0 lu .. 80 Idem JJO pp s-a me dra .Ie. 131 paf be tea .

. 825/82 Vioi ====1 309-­ ) ------ =. Cd horea plugarului Este glasul cucuJui SclrtJituJ pJugului $i-nfrunzitul codrului Ai.) Eu aCQsa dac-oj mere Tate botiJe-s a mele Tate boWe din gard Ca sa :. ¢ lvlii-la-I/ ) I. I 5AocI1s Jt · J.. :5i aWa mni-oi petrece Plnd-'oi arde frunza verde.sa ~ flre-me-o fos/ maj de mull.Bude~fi pes·· Ie sat S8 la .Iapa Ma!~ ~ ~a "1~.~ ~l J /).!'! I .. mai (bis) ftl 475/0.p mal.i - cea na 17-01 me re la plug !"(}! pt- na 17-01 me re la plug ~ Ai. J =102 /fa! ~ mln .).sa. ~ I Eu de-a-I-cea nu mJ o'uc/ Eu ~ 'IJ1rg r--~p kffi-n1l. - '-"l" . B il.l1814 Moderato ~ = 84 ? ~J J j r++t A / • I Jl£1jjJ. Jl j' 2] nu mJ due PF- de-a . ~ ~' 1':. . 1I. " ~' .Itiu ca am barbat (bisj 474.I' i/­ • .druf . 7970. Leganai 1n legaflut nu-mi sii mnie dragut la Sa te legine po line Sa flU zii ')aTa fa mine Sa ( his) ~f>( i (bis) . Vre·me·ar sl o'e~ mars a . ani ian."' 'f 1 .17 ani 1977. min ~ (..~.ca .[a ) -~Q -I )1. __ !lu-ma nu ne-am pn-ce .L: ..:::::j t:nm'~=-~*biig@ I ~ p' .-In1. Inl Tivadar Rad/co. bl Jd. SARA PESTE SAT SE LASA Hag. EU DE AICEA NU MA DUC Idem JJO Mag.. ..21. Ai. '~Ii 1.put -~i I f. MAl MfNDRUT DIN LEGANUT . Eu de aicea n-oi pJeca Plnd nu-mi aud 110rea . 473.':.ra = 110 Inf Toporan Marioara. Mag B10/501 A .

I Mag. la l la. ¥ c::r .pJ IJ ne ma led . I.j.MAI MINDRUT CU PAR GALBIN . la IEIF pi Ca mi-! al tv fa. [TNT A' MARAMURESU . par gal . mv... . -­I j 1 -~.::l par gal-binI Ou .--310----------------------------­ . klal min dru!cf. B1011321 Allegretto Idem 372 ~ =110 .. i EZCr Ha/____ ?I?FF B ~ ]------.Sldtioara ail-fJ Ma .. la l la.gJn la. ia doruI eel eu foe Ca $i frunza de stejar $i ja doTU eel de jar.gan /a hunza sullo Ca ~i irunza C'ind 0 sufl6. la.z () u.bin ..fUtiler £J mu. la Jfo - i() - fd-17u s·o-n-va. Clnd 0 Ca ~j de paWn vlntu lin de cire$ vlntu des. mal Ira l I@ . Mag 8291777 $~ tJ E F-kt=-~-g@'ELLg-U 'Ii Int.Q £j la fra- iU-Cl- Ia.<E±t#Ltt@d' Cu s/ .fo mat mal fa.. 47S/b. (bis) . $i suman Ca feciorii de 10 noi Nu sa dau pe opt ca vo.. (bis) Ca ~i 476. (bis) frunza cea de plop $.. Petru·20 ar Allegretto ~ = 108 1968.ra r:J r y'ltJ ..re ma/ Ira.fat ma/ I of ~~B./ .!':::t:. Mlndru is ed-s moro~an Cu cheme$6. la f7"l8 lea .._ _ _ _ _ _ __ rEFB~-I~=rRa Mal min-oru! CI/ l . Bert.

Fa ~ Il! Tro I PO ./~!l8 ~ ~ VI . -~ ::1"" Mag.' ele Sc-(} moa .ne-n fa ra. Turai ~i turai. bine Ca-i vorba ~j despre mine Eu nu-s fata de jupln Greblu ~j fac dai de fln Nu-s fata de jupinita Greblu fin . - JI J2JB Min- frun-za ver. Turai ~i tUTai.1 272 Inf. . I J) Jj --. Hal mFa-tiro cu ml .10 Ca-i fartat de-a 11.. tura.ra Prunzuca de busuioc Hoi ~i tu Mdri 10 joe Sa te Joc sa te-nvlrtesc rurai ~i turai.1' Pintea 478. tura N -am nici gubd. j) I lJ t? J 9 Ts fata de pe Mara Numa una 10 mama Grice lueru oi /ucra lama ~i toata vaw Si cu V iIi m-oi 11. niei una Cd Ie-am bdut ell mindra Le-am biiut cd mni-o pliicut Turai ~i turai.0 I Idem 3071a J Allegretto =-.Ii - la cu__ mi"l7- dra. ~ ~p J~ ~-' = 109 JEI35 de jr=t./ ~ a ~ It) . FRUNZA VERDE DE TRIFOI _ -il". dru-i )0 .cu pa la no! Pa_ J za l' pa Ma.ra. I ~ €a 10 . tura Jocu nost moro~dnesc rurai ~i lurai.-----------------------------------------------------------311 ----­ 47Z HOREA LUI VILl Mag. 8291J81. I) . tura Clnd aud cetera-n sat Nu trebe sa s1u mlncat Cetera clnd 0 aud (bis) (bis) (tis) .I. S-am fost Unar ~j bolund Turai ~i turaI. . ~ --~~~f@=J I iEP' . B 18/ 151.. /r.J/..== :+t== &r.. tura. tura Tate ralile Ie uit.de lor..'>1 foe capita. Victoria Darvai Va/eni '"""" I.~ i> Hal Auzita-ti bine.

wJ Iu ma/ _ _ __ [8 /-0 hi-cui mes .Ie . zT CETERAS CU ARCU • Mag. FRUNZA VERDE SI UNA . Si sa vezi 1n sarbatori Plin cu fete si feciori (bis) eu cojoacele-nstrutate Vuma trebuie jucate (bis) :$-0 zis mama ca mni-a fa lestrc cind n1-oi InSUla ( bis) !.'u ) ca flU 1-81_ :8 -.)i mni-a fa cojoc cu ilori Sd siu mindru-n sarbdtori (bis) Cine-o idcut jocu-n lume r\iba numai zile bune (bis) ea eu ia joe mii-ntilnesc eu mlndra care-o iubesc (lJis) 4BO.ru. ) Il:g)jIT~ /Je hdi. 820/7757 Moderato iti#~r @. B 181 1550 idem J07/0 VtY- de ~~===r=-¥ ~. hai. mai @Fr a/ .i J idem 1.9 .beJC. tv1nicula.Iv I lJ2Ji) mal _ _ _ __ II s-o ru-pe-om fa haL hai. HOi}.cu.J _9b!g C2 __ Cd ____• J! v - na.312-------------------------------------------------------------------­ 479.ora ~i~~ J! ) mrl(-i draQ ~ sa ho -- fOCI [U min .61.resc. = 99 t=?Tbj p #§' P CU_ ar. mai . ~ 10-. ~ sa p ho .5 j) l It . tv1nie nu-mi trebe pd popa ilj Numa cetera si doba Mnie ml-mi trebe l7Cinas Far Mniculai ceteras Far tv1niculai ceteras. mdi pi Facuta-j de simbata La fecioli duminec(J to ieciot1 dU'11inecQ. r I 7} J) [v ]J sa mIn .dt-a 58 ma iv. cetera ta Facuta-i de simbdta. JI.Cler /77(}/-/ 0'1 3.

' l Te--o rum-pe u rF .J : : 92 __ ~ . bunt. cd nu-m pasd (b i Ct'l.. mln-dru. cd urUa-i m1nioasd Cd urlta-i minioasd ~i pa mdmuca tismoasa Dice m-o flicut frumoasd.L . ~ I~ 3~_ _11..fa.#±J~ "j} $bmJy rtl 1i± Js }l j) £J V p bl p I it j) JJ J):t£ -€ii!¥IJ(7"-~~ Je-as fa -. 482..~ NZaz:s...~77 /a Mag B2913233 Moderato Idem '''L' ..!_ _.?u ma-n-dur I?um.Ie:.. 5=$--­ ~=k'e . la.sa ) l?um-pe-ItNJ )' r/ fl-/ lIS -- ca ___ @.__.. ' ._ _ .-lltiln!! cu doru-n cale Doru prinde-a md·ntreba Dow-ti-! de cineva ? /VIai dowie.313----­ 481._ mal _.NTiLNI CU OORU-N CALE . MAl MINRULE STRUGURI DULCI . m vb( q@? at? . £U~ J jl n Ii ~~~d}:----J. J) [j (u_ 1/8 Ie Ma-n-IFI-n/~/ ..'--_.guri slru -gurl bUfJ~ L¥J ~ mai__~_ hai -~ p1JEIW=r===:~~~-P.drL: ­ fI/I :defr " ~ "dl_ fl8i /.. I ~ ~~ m !L-~ ___ . la.. _ . ­ § ~ :4= 12 .-0-' ?~ ~ ~ .rU-II ca . Hai. la. do . Hai 1.rind d/II 1 Co bo ~ rlnd dm _ tF¥ p r "IDd_ deal ~r-3...fal mal.:::. MA...ru-n_ ca .-/ '-._81. doruri multe.Ia/.1) )).: !ilL '--' 18. .'_' .Ie sfrv -. la.f!W~ -F .Ie.zula-i om frumos Sd nu fie pacQtos ? Cd ~i muntele ca-i munte 51 e/ are.f/ fe-o rum-...J :::113 :t=:::===t::===---:. .-Ea.s t1nt'lrd ~i frumoasd r: <" .) PaL__ [0 - bo.Ie.__ Hai..____.I.._.-----------------------------------------------------------..' pe-le-a. ra ----:"jL._ Hai la. ._. Las-sa zica.. ~ -' ~ ~'~~' @) f ~) Jp IJ)j deal__ /11_ lI8 . {i ma-()-c. ____.8I:==--'3i~J--=": ~.: Coborind din deal in vale Mo..rF.ni-l :J~ ~iJ ~ la. mal nebune Mal vazutQ-i om pe lume Sa nu-i fie dor de nime Moi vazuta-i om de treabd Sa nu-i fie lumea draga Mai vo.Ki-n-fiY. . :==fity ____ §¥.--"':...oe u ..p do . p' ~x-14 cu ~ _-c j tf* Ii ))J)-j)-rJ¥=E=f¥Eh=fr¥itt¥~ J1I1r§..~~ ~ . 1t1 M(it/ In tn . __L __ _ _..

7975.--_-~-.mu cu_ car-..mil me-Ie.+------. ~ :=2= t!J • M o dera.t?r£ . ~ ii~* """'iJJi=:= ~ .o ttl I = 80 -71_-.ct. 8741890 Allegretto idem 385 ~ ! e-=. MIERLA liCE Mag.~$=~:. Ca banii ti-or trebui (bis) Pa clnd ti·i casdtori (bis) .? dus_ fn lume Da.lJjJ~¥ Jtjr. 816179/. B2017527 II DRUMU CU CARBUNE inf lite Anura 25 ani oct. Cit-avere am avut C1t-avere am avut IntI-un ceas mni-am vlndut Intr-un ceas mni-am vlndut 484/b...~-fl= fJ Cu.:.ce #u_ ..bu . .Ie. Sa due cartea letilor Deasupra cazarmiJor. 4 ~ F~ .~-l. 484/0. /101- nl . Sa graiesc cu colonelu Sa mni-l Jasa dragucior.~~:--:=k=r=~£ ~~ .k d juns ra . cucu CiNTA.ne. Sa nu-l puie de planton Cd li linerel $i-i somll.N¥:]J ma.18_ - m/er -Ia z/.-.ca_!Ja - nil.sId.E33::~ ~~1t=:.la zl ce Cv .ne Ycnj Ii dru mu Jcris fi ~~~~§~~F~~-·~~~-~hI~A-5b~ Am un_ ora .Ie Ce sa fac am a -juns ra .7 Moderato ~ = 90 idem 119 f. Da. __ vol ni .. SI EU AM FOST A MAMII MELE I Mag...ca bC} nli.gu! ""-" o'uI_ fn lume. SCRIS Mag. Am un_ drJ gu! '-.314 ----------------------------------------------------------­ 483.. Cu_ car-lJu ...cu cin mier.:.---=~!=~~~£-:7t-fr-=iE=:l --" oru .m fosl a ma -mil me.u Da.------.cv J =108 cin..5aptnto ' * j) j}-=+.. j :l eu-.--~i2g.ce Alu_ sid .. Fa-md doamne ce mt-j fa Pasdre sa pot zbura Da.~.

me .Ii . 818/1625 A lIeg retto idEm J07/0 '~i g P==W t:::f=F=IF F rr(jn-zu .ju Wil - 171 p~ ju Celuiascd-o jiindarii (his) Cum mni-o ce/uit gritarii ! 486.ci} re 'JJ n -~-~.'i-.84 ani noiembrie 1975 . VIORE' I Hag.001 08 .C . doruJe (his) Pdhdrutu-i cit un cui C'lnd 1/ pui /a gura nu-i (his) Si Piiharutu-i lndungat voie~te rdsturnat rna..leud . bel ma! m~1 (um Ie !Jol 08 me - ml ill ~~~-~-~ J..0 - /II - 0 - re rin.nil' r _ /"u. lip ~ P P l'p F r ZiZlc-a zf .. CA ZiNI In! Duncn Vasile ..---------------------------------------------------------.:-~-.18 J J = 120 ~=* ~ p I P4!~ ~ Ba . i ±f3.-=t---===-~ ~~ ..'$i v-ati graft pa 1a spate Ca-ti mai he 0 jumdtate rna.0 MiNORA mFn-cira C-B zf 171. ij F: lIeil &1$ It! f3 a lip ~ Un! p ~.fJV § Jlra . FRNZULlTA. 816//886 Allegretto ozis.ou . Cum Ie . Hag.fa .5-0 J = 114 mTn-cira n.r/._ _ _ _::.. dorulc (his) .5-0 .Ie /.:. Bata-va bdeata ieciori Bine va std-n sarMtori Cu horinca plna-n zori mdi doru/e (bis) Si voi vre-o doua iemei AU Mut ~apte Uirtdj (bis) .§) La s1t1. j EJ~ .pi J pti It La .315----­ 1 485.

- fle flU .Ie ru ca [e .=r~~-:IH·-~ [i-fie J :: 104 ce-i r/o mcJl ._Cl CeterucQ din tri lemne Unde·ai fost ai1ta vreme ? U nde-af fost $i ce-ai lUcrat De mni·e nu mn{-ai cintat ? Hai tura $i tura Bine zice cetera Bi ne zice cetera C1nd se mdritd mlndra .de-81 Ios1 ...Ill ) r/rum jJW - Ii.Ie .Ja­ Cine nu $tie de dor Trdie$te-n lume U$or Nici eu de dor nu a$ $ti Dar mni-o pldcut a iubi DowIe bo}ovan greu Fugi de 10 sufletu mneu Du-te dowle-n pddure La i nimd nu te pune Si te du :si la mlndra Si mai stlica-. B18/ 1780 Allegretto Idem 307/a ~ i wg~ __g==r:~~./ ~ J jr.316 --------------------------------------------------------­ 487.. _Ifill ___ .e .ne nu .-...me? !/n.Jk J r/nm jJUS-­ ta-.rv - ca If fa - If fa we .de-al las/ a we me~ Ufl.___~ Ooar-me fJoajJ-lea lu_ _ [.cral? [}e_ ml ..+ ~I{j) )J*t 8/ ne t41 le De sa maritd cea hlda Nici 0 cetera nu cintQ Cetewcd Iemn de nuc Vine vreme sa rna duc Cu cdme$a de bumbac La mlndruta mea din sat Ceteruca lemn cinesc Dupd ti ne rna topesc Dupd badea-nebunesc. D . 810/412 Allegretto Idem 372 J::: 108 ! [e ..____ _ f_·-_-_-<t_lI_-_r..----./1_'- '---' al_'- lu ..7L'__ 1711-81 clf7. inima 488... CINE NU STI CE-I OORU I Hog.fal '-. CETERUCA DIN TRI LE MNE Hag.lu_-___.

s<l-re mTn-dra j) j J) -I -d(l [(I .. mfl7-dra me gJ mi'17 lira !Jal la.. 490. n-am parte de-a mneu sat So.. lunie Cd omu strain po lume Ai. ---j ==-::J re .i vao'l7oarfea ce-a vi . ~ pi Ala rat mm[(/ mFI7 o'ra s· . N -am fdcut la nime rau Cd m·am dus din satu mneu 2 .----------------------------------------------------------. me Sd te tli mIndrd de mine. I J mfh-dra /1al II De-i visa un vis de bine. mindra.317----­ ''-1 489.. I )J..______ 'OJ) Ie pa.##)l @JdgH£§J Ai o--l1c·i a ve m! .. mindra.e B/as-fa-ma~ sfra .re f! ctfJ ===:l . mlndra.fu . Ca nu·ti trebe alta ata Ca omu strdin pd viata Co omu strain pd via to.Ia.11 e ____ ~ Ai.0'(1 gj I J) J) 4J Jj I J) .ma /a (1m . hai.~ II: j t t l I -J.z:-~ ~~- -----. n·am parte de-a mneu sat De care m-am-strdinat Pdrintii mnei i-am Idsat Ai. Ih Jl I )j)J 5./1-' erl7 - !J(I- fe-fJ . B 18 / 2462 Idem 245 J = 1'0 . . Dmq kJ2M . CUCULE PASARE MiNDRA Hag..C(I - 0(1 fe-fJ ----.t­ L . mindra ...bta_ fa. hai Lasa-ma cu dOTU mneu... me De-i visa un vis de rau.Ie 01 r ~ ~ J =100 ~ i I T J! .ra m~' [@h. Si nu-ti trebe alto. . me a - ~3 '--' La-sa .g qj ...18 .IfJ . TID RULE DE PE MARA :e Hag.. B18/1885 idem 307/a :. -'" I J) AI_.171.. Pd mine m-ai bJdstomat So.. t~ti t) Allegretto ~ A.t)·~ 17-&(1.

Nu-mi dau mintea din caput (bis) Pint-un cine de dragut (bis).1. Tal 01 be c7 n J r!.J8 0 zf. n-ol zf.nn - ca-n pa .UN PICUT HagBI81217 r Idem 21..22 ani ian.c@ I rn p UtFI fJd de - /1. ~ ~~.)J Pi .01 ZINI .na.nJ.£P' ~ f~' =1 f ~m.318----------------------------------------------------------­ 491.JH a.ni I )5.5 Moderato . Idem 21. = 80 Tat ~. TAT 01 BE clTE. ~ ~ J./'Ie (Ti-a do . Alu ma el 'f*EM. m-a I &)l.Ita - n II U$or ij doamne pelhaw SHu cd nu-/ ridic cu paTU Si cu paw sa-1 ridic Tat oj be cUe un ptic (his) (bis) . Hag.P' n-ol zt lJu ­ ce-m-oi . 492.i . .ll fe. TAT ASA A zis BAOEA • Hag 818197 'l . I ~HFt.. Allegretto "if ng~':Elf . pIn jos de sat.ri.5 ba ~ deal Taf a-sa 0 zFs i ba dea.5 Allegretto i f ~~f Tal oi be cl ~ = 100 j U' 0 I Ef f U' i ~. De m-a dori cineva Zinioo-o~i ~I n-<l?cinta Moo dori hunza de nuc Cd ie zice sa md due /'''1-0 dori frunza de tidw Cd ie $ti unde mnj·e glndu (bis) (bis) (his) 493. $i de dor m-oi ineca (bis) Eu ln opel suparat Pd /0 noi.cu/1 _ _.. }1 J Ja vat/ ci-ne m-a do - ri Ja vad ci . )J Jl.1/-__ .1976·leordina ce-m-fJl.r no .frill). ]i. fe-un pfl-cui . ill J jn II c!e la - Ja j na-pol /'I-a fur.loa re )l. DUCE-M-ol SI N.I - ~ = 110 Inf leordean Nufu -38 ani l eardeon Man:sca .un pit .li. BI81131.p' fJ!.ELE . __ .

Ie ~ nu e. Palincuta ~i pdharu Stlmpara doru ~-amaru (bis) Dorurl ~j amaruri multe Pa la inima trecute.. due a Ai.i • I £' i ..feea~ '1' 'j e..cu-a ~ J. J/ p ~ if..:::::..Y1I . da. ..ne vre-me Ja-/ a - sa ma duc_ jJUC/_ If f)il!- mtl-n co .. B1811518 495.18-1_ sa-ma piC. Va sa de ba.319--­ 494.- Jj I )... da.. Mag. (bis) ]01 Ai. JU .~ - I C(l ra! ~ Ceterucd m1ndru glas Scoate pa mlndra-n prilaz Scoate pa mlndra-n prilaz Sa-l dau gurd ~i 0 las.(It /Jru-mu-IJ co-dro /1.1 A lIeg retto J = 104 I Pv p ZI: Va. cu ­ J.C(I. ARCULE NU ESll CURAl I Idem 30710 .... dra .. Pdlincuta de ceo] bund De bOut sara pe luna Cu mlndra care-i nebuna Tucu..-.b I ~ de u~ ~ P CI I z... In) J .li eu I J) J.vie me .1 gura cu dulceata De-amu plna dimi neata E1 hai ~-a doruluj Daina mlndra ~j jar dui (Retren 10. I (j J) J F Jl \'i ~ ~ II: j) J) ~ bii ~ J) J) - n :h E. Ar - Grabit J = 120 C(I ) J) J) J) I J) J) Ar Ie n(l ~ n -.. ). urma) (bis) ==i j ~ Mag.a .~ j I " ll '. 1/1-' C(I - raf bli co ura.. (bis) De n-ar s1 cetera-i1 lume Ai vede tete nebune Ai vede tete nebune Si neveste dusa-n lume Si neveste dusa-n lume (bis) . l Ii) C(I - J) ..dill ne.cal mes ..sa - @! I p P p. B181900 zi vAsALI DE BAul Idem 3511b Iii rtf Hai _ _ __ t. Jl J) A') ji I La Jj J mes -Ie ..

Aflii zlc cd laiu-i stint Eu vdd laiu pa pdmlnt Astd fume nu-j a me Ceo/alta nici a$e.. maj (bis) Care is ca 1$f mum $-apoi sii a mine-to mal (bfs) Avut-am dlCigutd tIi Patru cu tine Mali. maf (bis) Nu moo $liut oamenii (bis) $-amu am numa una $f rna $tii tata lumea./ ItU 1=1-=3+4 s/ e . mai (bis) Sci-fi wid oehU $1 gura Care 1s ca $1 mura.__ ~~~Jgj§§~~~M=:i:=E~ It} ~ II: J J J . 49Z SPUSU-LE-AM OCHILOR MEl Hag. .. MARG PA DRUM Hag.J. maj.CO mel. B18/J46fJ ~ Idem J07/a = 104 i7U· Ie v§a: mih ._ o'ru Ala i//( min~. 813/668 Allegro Idem 322 '~i -j f~~:~~ft~ e flU J = 140 5/ la .­ 496..320 .lei To Ie-am spUS..__. .___ IJu - 08 men/ Iru .. or§.mu ._. ._. ou md: ZI Ie$i aiald tu Mali Sa-Ii vad gUIa $i oehU mcli (bis) Sa vad gum 1$i ochii $-apoi sii a cui 1i si. ei nu m-asculUi Tat dupd frurilo$i sd uitd Badea ce nu-mi pJQce mie Nicf fa mOQlte sa nu-mi sfe.. .mel...co.. ....

:: .fa. 1975. . Drumu J·o idcut mlndra (bis) Clnd moo petrecut sara (bis) $i de aWa petreeut (bis) Cinei pdrechi de cizme-o rupt (bis) .tF114 J::: ---=-~T==:t.~.CQ badea be (bi. i'Vjal bddita de ti-s dragd Hai.NTREABA FRUNZA.uT drum pa pw lac D fle-o fa-cui drum pit /JUS -.!a-ba ffU/}-za-ll-yUJ frvn-za-l7-gus-la U-/7e-o -(.re nu Ie-of be/ PV-J-am gihrl C8_ nu fe-o! be.'.Poienile Izei ~ ca s. 499..s-o bOi-dea r.­ 498. merem 1n Iumea Iarga $-om traj co doi iubiti Ford zestre de parinti.ma-lO'g CJ _=-:1 /7(/ mn/-o i /·'1 /~ Lo I'. 0a==t=--=-­ P p fd jf)i.ell sa ea. D-am VQzut po mlndru bind (bis) $i m-am pus $i eu 1a rind (bis) D-om vowt...ca re/ flo rm .. 500.1772- (1a /'u.MUlT MA.~) ·5-am focut :>i eu a~o (bis).§ .17 ani dec." /7Jt7i- 0 i /71 /8 jJ/'~9 ====1 Nici trl zile Jl-O frecut Nici tTj zVe n-o trecut lard 10 prag I· am vawt (his) Din ligare fum trdgind (bis) $i cdta mine rlzlnd (bis).--. HORINCUT A SACARE • Hag.5i-ncQ·o zis ca m-o petrece (bis} Pina mpe cizme zece (bis) Nu da mlndra buze moi (bis) Plntru zace cizme noi (bis) PasarieQ di pa munte (biS) Auzit-am cd $Ui multe (bis) De $tii muJte hoi md-nvatd (bis) Cum so.I '.§ ....)i po tine lump drago (bis) 1 . Pus-am mina po pahar (bis) $1 po tine dar $-omar (bisj Pus-am mino po uiaga (bis) . PUS-O BAOEA RAMASAG ! 7/0 Mag B20/1568 Moderato I Idem ~8J '" '" 90 'pIJ .NGUST A Hag 821/ 1067 Allegro Idem 330 'II ~ ~ ~-~~~. t 321 ..~~ lifo/I md-lJ-!n:a-oa '{/u/l ma-/J-!n. strIng po mlndra-n bwtd (bis) 322 ~ -. B 16/2568 inf Petreu9 Anuta .l-O bB-riea . .

sa re de_ pri-ma .__ A!. PiN' AM FOST LUME DE TINE Mog. _ _ . idem /. '-. Si eu poa/a Numa sa 0 calee boala. 814/1615 Allegretto ~ idem 350 :: 100 Pa-Ja-re de_ pl7-ma . io liard nu am pus (bis).IC'-U/7 pat fro .a .vO'-r..dal.. n-am £liei ius (bis) Si.. 818/273 Atlpgretto idem 2/.vo'.ne." am Iv me...pe - 17 n.nt. a . De c1nd am 1mbdtrlnil (bis) Vad lume cd m-a. . . Da.0/.. Nu 1-0 !os! u rlt ru m.5 J fos~ = 110 j>. N-am nici spatd...r~ ra. $1 iecricu jumQtate $-af/1u n-am ee lua-n spate C)nepa mindrii s-o tors CobOllnd po scard-n jos Si cu. de Ii .ri1.1-0 Ii - u- da~_ --- c.n dra_ me .:...68 JJU-s-am tia. MiNORA ME S-A LAUDAT Mog 828/813 Allegretto .IreO' . 503.liaj tinola clnd eram (bisj Cite tli draguti aveam (bis) Unu-n deal I>i unu-n vale (bis) AJtu la mi i/oc de cale (bis) . -0 fosl u - rtf cu m! - ne. urit (bis) f. oala.. cind 0 iost iusal eu iusd (bLs) 10 am iost la crll}mo dusd (bis) Clnd 0 iost spdtar cu spete (bis) la-am fost baM sub pdreh (bis) 502.' dra me /a u .oJ pU-J-O'm liO' .d 1V11ndra me s-o idudal C-aff> pat lmperinat M-am dus aseard 1a ie S-C/m dormit pe guba me M-am suit fa mlndra-n 1>0pru Si mi-o ros I}oarecii c/opu.re-un pal 1m .ra Mull ma-17 . ~ =108 J-O JI.# Jlu 1 . "Ivil ma-n-Irea.pe - fI naf r..322-------------------------------------------------------------- SOl PAsARE 'DE PRIMAVARA Mag.. Ifn' am /051.

cind_ ml-I_ dor .5 Idem J071a &' . I ~. 504/b.. Allegretto Idem J071a &» i Gu - Jr·jEt~=4E[=FJL4±=_~ .. EEt=~p' !~ I V-a ~ cFno' 177/-/ dor./a.mi place-a t ropnti.ml fVlindru-i jocu de sarit Co t>i cela de.Ie .------------------~--~--~--------------------------------.ee m/n..ca ~Jrq @ flal.. B181/951./e.. JtF 11 11 ma {} tJ mor.8- Cind mi-i dor de mlndruta (bis) Rdu md slrlnge cureaua (bis) Opincile Ie-at> tipa (bis) Ca 8-a.lf J= 1@ ca ma ra!JIl.. k2]J .. ) lu . Hag B /81/875 ::em 1.dac-oj mere Oi zlni fr}ra obdele (bis) (bis) 50S/a..-_ I ~:. ..4/u mCi eu nu ma pol du ceo Fost-am a'sara-ntr-un Inc $-am zinit fard de clop Si des~ar(j. 1966-BJrsana I' !' -•.ma de )x ~Ja ~. Jd Ie ra Cd - re nu il/u a_ ju . ___ 0 . .ne.1JjJ jJF. (bls) HQJ tura :ji iara tri Bine-mi place-a tropoti.ne joa Jub gru.pin .:. J ra._ ma 0 - J mor. KjE lfl :f:j E ha) j) :J ~ ~ /J-n~ . JOCUL MARENILOR Hug.rg pin . B281JIJ Allegretto J = 114 Inl Rednic Petru 71..rii.J1 SUE? I 'J5 11 Jir/n-gu ma_ de. .ra·.cl .£ 1>. ca ~ ma .01. dem 21.Ie.j) @) A lIeg retto )l =110 ...nvlrtit S-apoi tura VasaJi Bi ne.1-:g~~1 ) Jl W g 81 . . II '.323----­ 504/0 OPINellE CiNO MI-I OOR ~ J50 Mag.ma zu ee ..18_ :11 A- fd z/ . ~JEli es - Ie _1' mdi du/ eel . /vii cu ce =¥@ -JJ ) Jl=t:.1 ]) ).Q ) 8/ . ani ian.CI ..). r ~JFr=1.ung iute 1a ea fbis)./:.".nc Joa - j Irt.elra me) Ca 17L1-i gu . _"'" " . .rii Ie. ASA ZICE MiNORA ME .i gl it> o Jlrin-gu . ~ p' ~ m J = 110 I ti a r CB. .ra F-'- m ra ia- 7.

ha Atita cunosc cd-! vala Plnd-i patu mindlii aiara Ai.::::::-E. ho Do-oj mud $i nu i-oj !iIi Doamne rdu oj nimeri . hoi. Ja (bis) $i inelu di pa mind (bis) Si IDa seoate 1a lumina (bis) Ai la. . ae Prinde mlndrd pa Joiana (bis) $i ma scoate din Doitana (bis) Ai la.me.Iff - J": 98 In!.. Arda-I focu Ai.lmile Sa ne-auda mlndre/e Clntat : Din Sdpinta-i mindruta (bi8) eu 1i cint cu gura (bis) Cd-s Turdean din tatd-n fiu.K ~ ~! de War .VAI SARACU PRISEGELU Hag 876/3620 Moderato ~ ~# :Ij 2 ~ . =t=~--~-. . Cintat: f\1indru-j jocul Turdenesc (bis) Ca cela Ardelenesc (bis J JocU-J m/ndru de saril Hai sa batem p6. la. la. ha. .'}) Prinde mlndra boH tai (bis) .cu prt'./u _ __ .In -.39 or.324-----------------------------------------------------------­ 50S/b.! eel !/ !. dec. mal (bis) De mini $i de pticioare La Dottana la-nehisoare.$i ma seoate. iJop. SINE JOACA TURDENII Strigal : Ai. hai.~ __ =:l== /fal. Ja (bi..7975-Paienile lzei ra -./u. Jub fa -- gv cd Ii -. Tomsa Maria. hai.ne - rc.. ]I ()n Jl A]FnbijlJt~L±EAij:. Perinita sub cap Rddacina unui fag Si cerguta de-nvelit (bis) Crengilc unui molid (bis) PribegeJu-o aduInit ~i jandarmii 0 zinit Da-te mai pribeag legat.~. ha Mindru-i jOCll Strigat : Ai.ge -. DacQ mlndru-!. l ¥==F . la. val de e lUI Jub fa gt. Si 506.hop.de daar. ta (bis).. Tot eu elntecuJ ma $UU Nepol de-a lui Stan Patms Nu departe de Oa$. hop. hai.be -.me.=1£=*+j~~==±~~.Ii mutd patu Stiu cd vara \i-O gdtatu hop. daea vrei (bis) Ai la. .

.Viseu Mlfl-dru eel .a mun.to . rt . h"u .23 ani 1962.. 8 ~ .cru a mv la. flop..e-n can =I:±~Wdf::..>)31 vv Ani m:.Iru m/'n-dra do - ru 4-111 sat 11. 8181 1819 Alleg ro Idem3071b ani ~.re mi-/ drag ml e. I vael.u . i r~--~-l-:-1£-~~-=:Eu.-12 kJr=. r)\ 4@jfH~= ~]-Jh:{jjb . '~-'---'------.. )r-~¥.p ~r-----m---~--~-----~~ ~.a'ru ca r~ fa - la -. Mai Gheorghita.. :··..-===-~~~~~./ ::= J :: 104 .fl -.~~-. md :. ~ t! i ¥U!~I~~fi=-tdrJ p ~ ~·.--JE jJ ...ma jJa mIn dra . md Sirisau-i cu motor Umple inima cu dor (bis). ~~Mffl .ma pa min cJra s-t} vad HaL Pintru tine mlndrQ hdi.fau t.l:: 120 ""v Inf Victoria Nosui.lei ~ Ii :.::~~-::_--E::::.5'-0 de -lao'. AI".1­ ljiitf_ A/ Ic.ri .:-±==r----.=:r--c"'Ck":CC-3C"-=fi-~fE--==i SI a'ra ..ferl. la._ '.ku min - dra cu do . la ~ if)) k flo cit . (bis) Mj-am ldsat iarbd pd vdl (bis) Sj polog de noua cIdi (bi.~~jf:~ji . mdi Rasund Vi~eule.l . - v ..--~~ . mdi Cd m1ndru-j acol0 dus La bulin. ~ ft TI /<1_ ~ t- ~ .. ..cra-n f. £jJJ la - ~-~ t . PiNTRU MIN DRA CU DORU Hag.. t I~.!) ~ ..J'u meul _ !. - sau__ .Ii pe mine Gheorghela~.~$~~cC£@-j£----~F· . '\ .!. la Vaser sus (bis) Mindru meu e sirizas. 325--­ 50Z RASUNA VISEULE I ~ ~ Hag 81212971.o.~::~r-*~ ~:::: "::=~_~--~~-l::::~¥=~:.u .na un . . f€1 i --t. I )2_l£~p )J If))) j Nu.• ~ I v .G !i ..--~.era-n mun/i ~ n.1"· .i meri 1n tlrg la V i~eu Sd-ti iei clop ~i jopcdnddu Cumpdrd-ti cJopu cu pand Mie sugnd # ndtrama Jopcdnddu cu tloricele to dow inimH meIe (bis) 508.:.-=::==-=~ =f~"F~~-====-_--5L t flal- P/'n .)~~"::~=~:==~E:::-::-__~ -~ ¥ <.­ mal Cu ffn .: I~ ~ If ~ cru 11 - mu pa Ito! /a - sal /u . dragu meu Str1nge banii 1n soigdu :.ru. la. Cinta sirisdule.e. md.

- ~~t.:::--1·­ =90 ca nu .-~-- 326 .. da.-70- /.7if}'. HaC PetleU$ cetela ta Facutd-.:' L.c '" ! Idem 2~5 'T~~ :±::f-:.t: (bis) C-afara m··a$teapta tli (bis) .~:-:-J:':. SelIUta-mel bade.: de rna .-±:::::h #I .0. de slmMta md (bis) La fecioli dumineca (bis) • 510...~~ J . Tu mlndrutd din zavf)i (bis) Nll te-am sdrutat de /01 (bis) Da nici nu te-oi selITlil'. .1-\t:~_ .:~~':£--T~~-~ ca ..i ~ ~ ~I "'t: Ci 0'/ ...j~ ..:-r:_~J--r~~ -l'.­ PETREUS CETERA TA • Nag.t. c# J-OI . MAl OESEARA DUCE-M-OI J8- ra __ -= T·-t .... bade (bis) eel de dOl imma-ml aIde (bis) S{jIl~~tu·m.rtF) /a k-Zd .. Hai. (bis) Pina simbdtd::ara (bls) Hal da.Jil tV hor-nOI cu . B 78/766 Mcds-ra·.....

. .t~ b. 1a =l :::j .~:: t .• _'-_..h=../v sil 0'0 1')171-1 ru a iii -.__.~ PI'.~~0~::t~~~-::~ =-:u~ _ J-la it···· #1 - L_...~.*f}ll Fe"A..fIf' I. J:a~~=f '. -- ~ ~r.-.~..' ~ -j • ~. 10. iCf-"~· lJ)J- i j".Jnit-ai cap de ltomn Do' 1'~ mine-un CIOl de em.. . 1If· .J .ina ./> I .. -~~) h'? f LJ) .. _¥L_ ¥Jt-il:PL__ na Tn"')':... la.-: l!)ft *':... ------. 8 l81 776 Jdem 245 J . la.. la. la._ . ..---~ ~~ #4) Is 10' /ai_~_ _p ne - =Jl.. la. la ~ ~i muntele cd-i munte La. i /:r:. ."J?~' ....'. F ~'/' :.~ =-. /77( ~=E::-=::r~~.-~. la... .... 3 -=---'. ..: __ =:'=:'~/'. mJ tin . . Ja..~-" r< .. la.I UIAGA PLiNA Nag 81112693 In! (jilt.. la. 1ai. ~.' --~_..::. la $1 tdt are daruri multe La.~" ....7'"- lr 'fI" . .. . '. N..--. r.~ •.1.-:.J . l .::re:~ .~. {j.J: ...it7 ·::::tir. - ."~":=-==---*~-~= •• E:::=:j~ ... --.. Ja. /a /al /0' .. ~_~. :"...·JI #. ­ 4/ ~:. . L."_. "_~ "~ ..' . 1a SCI nu-i sie dar de nime La. "" ...3 ~·a~ .'g • . ' •'---..~ de __ ~ ib ~ ~~t. -~ '~---k--f.:=4J+·-JL •.:.11 .. la..::.---". ! . ­ 512.-- _..~.~ ~. .. 'j ~<. .. . iT'.~ ~ .lC. ~" .:.. !-. ..J 10 ~ <iii' '" .- -."~. ~:.•. .. c/Y . la..'l. . =~~ }d /'"'to".···K=·· . Plnd mi-i uioga pJind Tri.f3J ..'".. (7)1-: "'Y'eil...{·-J .liIP ".1" .1 ~ '~i (f t ~ ~. ­ .~ ..iJ k· .-~f~'----~J:--~)t---~j) bu rte j::::~ ~ .'-. la.:.. la...'}.... . .'.. f'.. . ­ '-"~~:':g:t~E~[~1i~:~?~I~ ___ _ III #m=~_~~~=! ._. & . J. r .. Ci1 § --. 327 -----­ 511 COBORil DIN DEAL IN VALE Nag. (J ia ::r " == fL. .w t'/ D~ r Poco allegretto J =104 na ~ ~/fa ~I :.i .__ . Mai vClzuta-i am pd lume 'lai. ~:-. . til :..io.::::==tt: . ..~.. .Q'. ..--. Cum do:u sa nu m. 1ai...:: -=. ~. ltli. . __ .:'i i1 i'_/. 18 . Jai. PINA MI.. )0." *.. ._. rtt: (.. . ~ la !a ..• _ . III' '-.. .:]If Ila.r- .h=-f··········...'n. .. .=:jfJ=..::.._ ."'~~'.•.'5 ~ . 11 ' b::d.- .:FjjJ..> Ai. /0' /0' la /a l~'7/-'o Ie /Ji) -. la. - .·.. ·K~rF.... La.Ilt: k. la.--- Fl· · ]· · ..:.:0 . .-- .t. _ . 1ai.!f--::.-'-.~ )"<~...~'~y.)[ La..:~::r .!II .. /a.:. 10 D-apOl dU . 1a. =r::. '. 0'0 -~-"' .. patm ma tin de mind Dac-uiago gole Du-te dar de-acoU~ Horincutcl de pe mese sa Nebunjt·ai jupinese $1 femei din ceJe alese Horincut~ ('I~ lCNle-n Nef::Ii.. ::p:~ ft~ ::.:. .ru~:_. hai... i!i :. . .-'~"-- ~- mal la:.i~fi3~~::r~:. '. J.--. '" . . '.~ briid La. Fl' :i J. am prms a JPU ." •. .

::--/t-=--l-" Jt.~-~ ~==&~::~~~.~----.al~V.. .. la. hori 0 viatd-ntreagd.-. ...."'.tfa..1/.'=~~' '..:~-·-t~ . .-'-'-t.Y.i:::.. l~f'~ J1 JrJll J .~-~ tJ .' --.. 821. la.. I /d 'd.--~=3. la.'(3 Leagdna-te Immd tu (bis) Cd mni s-o schimbat traiu (bis) Cd $i pd lzamni-i dragd Y letd noud..Id :w= "a _.-=~. )1Jt-~.'~"'·" :p'~V'·--t. -----.:'.."'-' /TId -!lid rlii Am ora.~~~t.. AM DRAGUT. -. ~ ma .. ------- .. .. - ­ #t··i-'-~-=-::.""--':.I cloa-mne.d 1- rCl . la.:.I 328----------------------------------------~~------------- 513.f} * -_. c!~a /1:1 mm-!_. · i . lai.' l am. .}1 ~ ~ i If} la__ la 8a-IJ.- -- -----~-- ---~~----~. ~=-:.:~i '~i*L -...i cu ochii verzi (bis) Co 01 meu drdgut nu vezi (bis} La.f-tf~~j5~.'=. 1a Co 01 meu drdgut nu vezi La. · }1J.ma flU .31 ~:::--J::::t::~..ra -.'~t}:.~:-..· ..V"-jJ'j. De ma-ntreba cineva (bis) De ce-mi horesc eu tara (bis) Eu i-oi spune cd mni-i dragd S-o.re ..' ' :"'J''. De-a$ hori $1 zi $i ncapte (bis) Tdt nu pot sd Ie spun tate (bis).!O ani-zangara Lutol lrina·lOani-doba voce iunie 1978-Bac/coel I ~ t .J)~¥:ct=)i)Jc:)J. - In! Han Ggheorghe.~.~:-: "- -" .-..-.-.I_'_ 8a-la-1 dOa-ml?t':. CiNTA IlA. lnall !. "'_.fi Clfl -- fa J fa ."'_.' I J J1 .-::.:Y-=. ~''-:::I """--""'-I --.91.1691 Allegretto ~ =99 ~!U§.' ['tfl.". C intece vocale de dons De largo circulatie 514. VI~EU Hag. la.----.u /1111..y:1/ -P-. la. i~'::. .'".±~'y. '''' . la.~.JU ) .'_ Am -. 821/1. Gagota Valerico.0' " Hai.1. 10.nbel$ugatd. ..mu -. tJ -.vlOor. ..9 Allegro J =114 "" =. MAMA NU ~TIE Mag.

nose pa {U /e . .. la..I ra la . -< ---". Ji (. . mal mi'n.t::-tT·_. J/d~(. f" --" ..41 .+ _:F~·=~~'::. - ~.- . daina da Minded-. la.'-i.·'1·· ~. daina da Mlndrd-i astdzi Sdplnta Ai hai.--. i·f.:iZI '0-1 )'l~. }lJ ppp{. pA SUB LUNA.. SCiplnta Ai.re A'u 98. M/n fa .. ~ . dal f. avut. . =90 :3 -·.re ~.F ." ..•.fl J ot I )J ~~.-.}zl__ -.n I r '----'" nd iff . c: • - -.j. .5 . ~ ..r:1.:-:aJ ~~~ ft·.---..=:.-j')).:~ . k:J. -".:._­ - .8J =104 t l P pp P IP Iv-- p. ~ or/i.. idem 16810 .Jeff.-q~'.r ... /a '~ cIe-!) -Ju . . la. galbine $-albastre Este-s culoriJe noastre $i noi romani ne numim $i ni·j drag unde trd/m Ai hai...lori -~" ~ ~--..··.r3-/ ~ C].r .--------.~a/ ~ I/. Bi6/ !V( ~l. la. • . .dra floa .'·f···i. ==::::":' ..f d/ r rost' _ A -" Ja ~-"' .. ~ lP·r .~ Jub JOd tJa -.j1[~-=!=~~:=::=:3 ·..---.. .--..7/.:~····..::-:···::. astdzi taea mea. ma.:tI :··. B231358 I Allegretto " Idem 1. mdi ~a. tid ~.~. '" ---.!::-.:··:+rJ. •..1 . •. lao 516../ :..·:·l'.fo .. Ai ."."..}l.J'_rdk BAol TA TU AI FOST . la..:./ r 20i/~ .. t) j) l:i-F=t-r-·~t'::~~-···-· ==t" :::::k:·:t=:-::':'d~--·-:::::::..­ ·3 -~ .:.~~·:J·=:Iu -~-( • .1. It.'J.----.• · ..~ ~). la..j '.. MAl He g.r:· 1 P 1 jJ .329--­ 515. . AstCizi Maramure$u InfloTe ca sansiu $i comuna Sdplnta Mlndrd-i ca 0 vioeea Ai...-. $1 pd mine de Idsat. ...::'::#' -_.:": ---~. . la.ral mal la la la '-/ ~J J.J .leael Eu ca tine 0. .=~ f J' . t til' ~ I ...7()..: . la.: f . :t-""Jj"'-j:-~-'~':.t:-:+'l.­.rai mal lal la Cd fl-i gindu de-nsurat.'.~:.:-!T!...J'"..J-! .. Ja Eu ca tine mai gdsesc I f'cj Ju!J ~. I ~..t-.ref. F.. ::::-~=~ Ro ma - /II ._.. t) ..J:==:-:--~ Iri ..1 l ... . daina da Mlndrd-i astdzi tara mea. hai.J. lai.-~----. ~. . hai..re cu . ( .bI·· ······:t f. -. -~--. . .'0' J~ "--. Tu ca mine n-a.JtjE··) I ~ . . . vide Tu ca mine nu-i ave Eu ca tine-qm mai vdzut la....'·. la.:...J )J:Jf4I~. mdi Lasd-md nu-mi bdnuiesc la...':::"::= ____ .' ~ ......~~~. ~~-l:':j)-=~~'~t:. ~ a!i nl'~-r ~ '-.". .-J . l' i . :..pPP ~ IP [a . ·t ...---.-:====:-r -~::-:Ji.:.vioore -zangora rJJo voce .ra mea .le-n cu...fa .- a RO$ie. ----... - --~ dCi. pA SUB SOARE Hag. ... daina da Mlndrd-i astdz..·. r.-- --- • • •.(r' l _ . " .

::~ 4/ ~:~~-·~~:..J' .­ 51Z MARAMURES PLAI CU FLORI Mag.~:=-..._. Mfn ___ !!C4:..:~:h:.dru-. ttla·· ra - 1fJ'.G I AIL. . _. ~. :' -./ jJ. Ma ra...!- /78 ..:::l.~L:_::./ la ''!-I7i/ Jau co mori_ _.iJ.f! da(../'u Ie do - n. 824/595 Moderato Idem 514 ~~~~....-.=4lt:@ ..." ..:. de unde ai veni (bis) Nu vad locuri ca p-a-i (bis) Ai daina $i duinu 51 B./ ~'..' Ala-ra mu . cui /a lu .!.-:=-g~. .me do .. plat' CtJ flort _ _ =&~-.::.1'!::s.. ror!.-::::T~·=--~· h.-Jt.~fj.--~-' tWa ra-f770'·.)2: -jj~.~: _.3'3\) . NU S C .b··Ji:J1tJl........:=--·E·S::=-::E-::~±=:·~-I..-ffi=-~:=~'1jl~=~.AM FA CUT LA L ME T/U E U • Idem 3t...·f:"~ ~~.~_J..... .:._.._ .' la -- flU tau co - mori _ _ I "'~*~..:::=E=-~~~~::-:... f·:].~£=:~~~~~~-=1·...:-=... __ .==::::j A.. Marlmure$U Or.: .:...~ ce·.]~i~·f~~~l·J~'~JtF) l·..' ma .-lJ6' ~/ ......1if~.---..0 ---. f'~~=~~1'3 1'-.-----. -3 :3 r!.=t.:...' sllu ) ---.za Fiecare sat i-o floOfe (bis) In bratd mirositdare (bis) Ai daina $i duinu Mlndru-.'j. ..-·ie ~-+::=F~~.Tj.re// p/al ({j l/o17...d.}fTJ fa .~~'F-jt~-~ Jj.!!.-" '.. :J·)fi::..:y: l ! ) ' J = 89 '.' ~II rlo. .." ·...r. /e till I r ~ I D.. Min .

. k '" ¥. .4!1_ J. f/IJ' fI' " : ~ fI' L .j.! 1-'. I "i-­ -. till' #£1 m-8y: .~3 (.l t· M<). .s-a~ S·a~ zbura din fag in fag (bis) zbuUl din Udru-n tidru (bis) cinta Ja OinU mlnd:u ...J '" I.~ til --0 ­ ~ -1 -= ".--­ . ~~ 'II'i". t:::: /l'{'....' ~ .--'f!' --.cru mi:} ~..··P . t::::::= -'­ "" ~ r . c1nta 1a ainU drag (bis) . ~. - .". .. fII' . tii - !~ . - la .. -1 1/1' - -C-r­ -:""'\ i:. . !II ~ ~- . '~ ~ . ­ '4 f-. ~ ~ t:~ . B16/ 335' ~ Jdem 506 ..I ~~ 1.:.S-ul. '.. OR 8/lJ.it:. ! t·· 7­ _. ~ it r . -~ . ( ~ r r/ fit I' r f!i r ~ . :e ~ III '" IfIj r' I.. .. .'. " II till . " ii. • ~~.. Toatd tara romaneascd....­ .-.- r fitI .. it­ ..".. _~l_. r. !D­ -.. r. 1 t' '// .-.. !II "­ ~r . "" Mag. e> . . r ~tr ... .:i .331 519. ~.. ::.. '­ ---:... Sa trdiascd VasaUe Cd-i fruntea fii-n hilrmcie Sa trcliasca sd trdiascd Toatcl veselia noastla. r. ..: ~-~. .- .p " ==-­ " ~ .. g 'J!' ..-+ -~-L+--~ I!I~ .r-­ P /a " . * . r t­ I • a ::. DE"' AS STI fiNTA CA CUCU .:. {//I iJ .. F' J f' <fi III.._ ~f./ ..:. . .778 Omu care·i Iwrilur $i 10 lucru are spor Cineol hamic fii horefite !n lume bine traiefite. ~Jtd ~ til '". .!' y< .fIII f" "" II ill . lu. {//I !IT -­ h t -1. ~ p ~ . r ". ~:l ! ! It I.fj " .~. -. ..:..I/. 1Ii­ .-'.I . .. ...' ::..' ."'.s-U$ 520.~" j.'3 ./2".e. AndantE' fI... c.cru I< r-. 70 ~-1 p • U:: ~~-~ -. til "" r fill' t:::...

----. fa fa fa la /a /a la Sd md calee cardle (bis) Mlndra cu pticioarele (bis) Sd md calee cdruta (bis) Si mindra cu gurita (bis). TU MiNDRU-CA DE DEMULT Idem J071a liJ.ru Ie. .~1'=::~ pol Ui - la Oe nu Ie mal pol Ui - la dQ ."'.-.t"0:~:E==::::{. PENTRU UN CiNE DE DOR Hag. !JO IU /e ~-~~--. mFn.__ ce de .dru cii.. De te vdd ziua lucrlnd (bis) Noaptea te visez durmind (bis) Eu Ie strlg de pd plrdu (bis) Cd nu pot de doru Idu (bis)..----- 332--------------~--------------------------------------- 521.- 4·~~-'.mult . 8161219 Idem 325 . Eu te striS ca vai de mine (bis) Cd nu pot scdpa de tine (bis)..·· f'-:f:CT'Jl::=Jiilck.. 522.-..

~=~-~~= -8u /l.~ ­ p c. /..-~ /a.-.-----.Q+ic:==:....J. .1)~-t~-..JJ// > §I I ~ --..-=-=.--:: -=---=-=--y-----.-.. '8 __ !a/~ /8 __ /a_~_ 18 .--:--~--~:=gg~~~~ ---=-~i:-:: -------~ -~-----.-~iJ~=-=).~t~:---~---~~ft---~----~-==:=---f--J=-----~~---~--=¥-. /a _ _ - /al__ /a _ . .)1--::-----iii: --.Ja lia. VAl DE MINE MULl II BINE Mag 820/1853 A lIeg retto Idem 1.. ) /ia -t' ) /7unlt J . .... j}lIo ~ ril? - .Ie J8 '''''..Jor .._---­ -~--- ------t ---'-- - ------.~:':-g£~·~--:-V--~~~±~:~~ ---V-~ --tf-. .bP--=-..-.-... .__ ~ Cel Ou_~_ IU - beJe pa .. /a II cu- /i d.../e-a .t.Lj I V y ~ J~ I #~J.../Ie -=H--.. ~ lese .--.¥u~ ..---.."""! ----------------------------------------------------------333----­ 523.----.~ .f _.. ~~ ./r ~t: -­ .------J J :}. pa me.--....---------­ --­ --- ---------­ --~---------- :=£I ::=31 -=::~~~::-:--~ -:-4 ------=::h:::~¥ ~.--- '--../<J ' - ~ Cel ce a iubit odatd Nu-i cu inima-npdcattl Am iubit de doud ori Si era gala sd mor.--:::===----=4:= --­ -~-- = 114 A~ :~-~:-t'~ Jlal de mi - /7e __ mull..- -~~ 'a 7-- .. :: 120 OJ PA MESA Idem 307/0 :tticy.----1"-:-. - -)j-t -----I -./a .~---ifJ--~~---~-------~--~-----i. ~ -I __­ • ..-~.k.1 --f: •_j..) .Jed t-. mdl .-=tt-. HORINCUlA .): ....j /a -- t:::Ff:Jf ~-iJJ ----~ ---k - --f-..~--- -.-=.--- -- -.:-..J .---~:--::====-: ~----~~~----- Ca ei flU au Ol- CI-UO dor_~ la /a- Iii! tt1EJFCCPI~~-F-::E~=-~q~=gijI ~I .----. ~ . . ~ ~~-~--.08 U .~-- -= -- ----+------ .-p-~ --.80 ..•~I ¥fL . pi -#L /a 05 --:.. la /a .e ..--~--- /e.------r----J':-.J-# -. Mag 81B/1582 Allegretto'.·. ~~_ .------ =E ee ..-----.tJ ---------..-----~~-~---H---~---I-~--¥---~--------~-----~ ---:-. j.=>'-----------.)i ltj)JJ)'f'=:::=j la.-=.~=-~~:=:f~==f --~:~--:--::==:J1--jf.7_ -T':.-----.1lEill de___ (e . .---...nd de bdut (bis) HOrincutd bete~a~ tare (bis) Nu te-a~ be ca sie care (bis) Horincutd be-te-a~ bine (bis) .io.-- -- ---- -------- ~ - -. I~ /a ~ la /:J 1 /.-:::=:::-:-:-iE!i-... jt ... . Horincuta cu tarhon (bis) Culh te be oricare om (bis) Si maj tare ~i mai mult (bis) Cd e~ti bu._ ._-----------_.--T -=1!--.-r:::-=---+:---~tal -::~~:::~~~~~---=.. t I tII-- - ..-. ..l ....-. ~ 524.---- ----.-~~L~-:#::£:--1"t-=:~~--~--:--7'...- /a ~.

-(1$ da cu cinc._. ~.­ ..)1e fill DUmnf'zt:LJ Caei sdracu "trainu NU-i ti('nt=~. mai rnuJte $. _. CUM M-APROP!I OE--AL MNEU SAT -(' _' 'r!copc l joan .d CIIII:' ~dde-n S(ltu sal! If)J~! $i spune rO-i este rdu Gril!.I *~ ~...:1)(5 . • 526. . • :./. . :.-----.------4 _ -::-J-:------- ----- -.r ~L f" .ru.~.. " mai .---.s) Df' i-ar do (Jitu tri sutt' Eu . de . . -.JE:..-j7-=Ili. ­ ~:~ -~±=.---­ ---------<!) -=-i T.~ 10. ··t_.J-~ ~ '-Jt.7}(o(.--- ».-..- /--m -- ma me-! cu 10 -- do .----. :" ' • L_ - .h .run... L . INIMIOARA CU DORURI idem 519 . ../rd/ I 1 L~ -. ~- • ~f h )t J '8 .. . :.-a$ da rna.J l.B'ir sar_' •• ?/ • '--- . )-'73 I.SQza Inima lui /ocrimeazo L' po nnt clnd sa se 10510 T. IralPste dor de caso...--.7Jd me-/ CiJ do .•. mult cu nouii.-ra cu J IJJ 15__ .. .-334------------------------------------------------------------~ 525. i til} ~--:-:::---. ?./" -- /}/--. / nima me-i cu doruri (bis) $1-.t/:.. # : . ~ .sle fllCi 80Dlnu Clnci ~a pune pd hodlnQ /(lima lui Ii suspinG Clnd po pat eJ sa Q. legatd cu lanturi (bis) Dar flU ~tiu cin soar afla (bis) Sa-mi de!)/ege in. _ .-".--------.- -------II . -(I da aJtu doud Ell .'0 -­ -­ '---- II _hJ run .ma (bis) Cd mul/e-n /ume i-a~ do (b.---.Ie.

1. ../·:'(f .}1 . 527. • tI ..-::: '''.. GURt\ "" . 1o.. I fit .. ~ j~..... ~ t·V " II .i moo.. ".""""Ill --------------------....') • II . f". .. .: ~ E•.5/['.'2· Lu ia mlndra cind rnd trag.~..1 ~ _ .- .6 an.' .]." 8 "-. -­f . '* ..-:... ... .-.-". ~~ r :: ...-" ...!{:.. :...: r . V i-. . ~ .}:- -~-).'Jtf 6(r5......1: j~'n r "cjj .. C/: De io iflim. i:. ~.~' 5.'-.'fii '. i..~. • == .-. ..----... EU LA MiNDRA CiND MA Due 519 MJ.' . " ":" t #Ii . lJ(Jlu-rnne·(lj !mtLi ri! mac.. 335 . J .. t " '.Ie :1 :1 • if:.tI " :..'f'ui linle (bisi ( ' I ' :1)'.'. .. ~ .-.. " !I r ~~ .:·[. '" .::" f!i '" ~ .\:' ( . __:::1 ~3 .. --./. L. .: "­ .... .. .. " M!~ r . t "r r t--' .r . -'­ . 5. N. nte (bisJ ~ .11-' L L # . 1') L .1 J t'.{' I' f/{.'.m. nebumt d·· crU) (bis) [j! '." 4f!! !1ft *' . t~ A MARA I~L --- 1 .-r. :¥1__.or -~ :.... .~ '"~ • '­ # '" '" • .. Jf :./\'-~ ...MI VOlE [ Ai"y R.".' .' F 1: ~ . . " . . !Ii . mai (his) r..~ :.-. * ~ I/Iil .:uJt i hi-)) '~](Ke (bis) ti place (biS} . ---'-j.. .}- ..".r.'.. . t. .I i. mai (bis} C.~." 1." . . • • -~ Fac!)-mi V!.' ). J ~y -f{ • -'-' . ~ j. i)!. " r ... .~ - ' :. (his) fVln-i cdrareo pel sub lag...-- --"''''' . Ji ~tr..Lt.:.~ II'. (f C .' ~'y..--.. (. mai $i drumu po unde·/ lac. '?'j' 528. _ =.. FACU../... .. " !"'"""'-. ~. fI1 .:: . 'r~' J ~. d. ~ .-. f' .. . . i)_. 41~J: Inet: ~--... 529. '.]{] . . • tit": '" -...~ II " \.. ..J. md.$! (/I .L. "F' .. V ~~~" ~ oj . .1> j....' ...

. " l~ L r 1­ 1" it­ . t· .~"."eli f Be-ot "It' .~e /t de /lIf}/-0.D._ ".. !.. /a_ rju n--o'! ~+-~=~-J"-~.... 7'1·0.F.tJ J..j..'".i~e ~i trai (bis) 51 de fTl"f~q Sj 1411. rt 1<.. nu·i bai linele <!e I Qm (l.51 rJu_.. /cJn...' .. ~ -J."1-' #-. ..:..jJ je ...(l-Ol JF.I JQJJ~·-~=li--:~~::::f*~~ ~~.'.. B 11 / 2606 Idem 5JO .~c ~ i: ~ = 70 !Jf'i97(! VISdul ~it. Heg 821110 Rar texl.! !)e A. _ It) .. T.re(l rr-e . JjJ~/~ --.J = 80 A"dante /8 /.336-----------------------------------------------------------­ 530.} 1= j D..» mu It Am to bill blf)• .. HOREA LU I PARDON Hag.tlbiS) p j nc '" tJ ". HOREA lUI GURBAN in! !.rJ!:[ovJC....-o1recl.. f2 IV J -:l ~-~.. pute (I>tll D~ ilJl11~l'dftl .'"/ fl ". ...'..pmr. j /8 .\!ut (bis) Ie/4 Mine .'e: P ..) Bdt 1ni"of.lt (b." '" -­ • Pagubd ca-mbcitrinesc. md1 Si vad feWe cum cresc Stiu cd nu mnj·am bdtrinit De coarne de plug tHud 531.fa /a /a_.:fL-'l·t..y '..

. 4J. Care-or si mai dlagu~ei $1 ml-o. f=·· . .. . ~ ..' j'I ..:.:. ~. la Care-or si rna.!! k - :10. FOICICA FOI TRIFOI Mag 8131692 idem 322 J = 144 AII e-g ro .-------~--. INIM IOARA CU DOR MULT II idem 3511b ~ . ... rt/ '. 534.... .lj:·J~· do n. /0 ~ ."'... jJ J . 1'- ~'h-::..ii-. )J~:j) J:)J'" -..<-----r-~-::tJf ~. NJ:l 817/i19 M oljerato 533..~-=f.. .== -~ ~ -~ :.~J..~?t~J)~ 7e. t -til " . _~f I '---.'-. ~ ~ -ti. ... do. m~ fra.~ . ."'.~ ~ .> '.~ l 1'. .:"J • .. Jlm~ u ageD £#$Fo I - (1- [8 101 In - 101.men! --.' .. --. " ..e "m •• .~. .:r~£ .rv /UI__ I Inimii supdrdcioQsa (bis) Ce sa-fj dau.!Ia" ..- ~.. f /-am jJlI.. ..-._ . . .9 .'. mititei I-oj pune.4' .~... ~!i ..J raz..::-. '.' f .).. t' .fea !" F ra 3m jJU.Pc-' '"51 ..'~~r" "'--'" .-m~mV p~ / -~ m~mIOd-ra tu dor mv/ I #-.. la/ /a.:-i" J.mlOd -jJ tJ . '--1 .. sa I.". .ist~~~1f~·~- ." .j:==k-:J ~=:: =:1i~.'r.'*1I" ~ ~ ~ JT J.. h· ~ ~. = )P. . . -:"~'11 f":<:'f' ==== I.--=Z ~h ~ ~ '~.1"-':: 288 ~ .i~:~a~J~==~~~~~E~~~..f jJ/) ju...--------- .Dcd -.. _~_-:t.~~~::*·:~-rJ£Ji p ]'l ----I.men! ere - mt!!. ~~~~)J .~- ""'-H":. -----------------------------------------------337---­ M.1" (."JcI... ..li. h . (bis) Cd la mine-i tot 01 tau Bade dragd tal mereu $i eu in inimd-1 due (bis) $i-/ cute ell mine-n pc'1tuc (bi.. tese eu la pinza. -m--':-:)]-l g.7. " ~" ~ .~ /77U/f" do . a do fuseei Care-or s1 maj de~irat...filtJ{3=g I To. ....-~~---. 1 Fi J {/ l!4. sa sii voioasii (bis) DC1-t-Q~ Cum am fast n-o bine1e 1umnii (bis) sa mai sii (bis).'" _:. = 89 idem 2Bt.jar.::. ~._ ma Ig .bol.' n-~~:::J ~ / 171..' " 532.~~ '" -~ ~.:::::.....sl mal drag di ei I-oj pune sa elnte-n hunza Pln-o.. ~.... ..• Ie ~-h-~~-. /8 :11 J/. . ~~ .··1· ··11.'..:.". J! 'd L " .~~ mal ~ /a m . I ·1J.'~ " ."_ ..~. -~ E-[~Q (f~v1 !I-alia 171.:::~--.te ~. /e •. r . ·t r ~.rJ/ [d J~ . /8 /<:7"./ .~---~~-=:.. ~ bu ze dub _. la" la.mmil.. .. . .. mal do - ru Ie ere - za -mlnf '-~~-- t) ---- -t-£~~:::. I-oj pune 10 depanat.F."'" 1..J! . . 1.~ : c ~~~3 -71 Oare a cui dar if due.". ~ ~ "-j1"~ ~~.!:$tl:fg::~?T~~~U EQ A ~.:.p~ ta -J~ :w:*===ti:~H"~·. -."...rv ..za -.-L~~~ ~-:. ··~-h----as:-a~--. .. ..j~~-. .. MAl BADITA BUZE DULCI .. .'- Hel. -. "'" Mi ~.. ~!Jf:--.d..

Me· .. as~· /'" /u-·me~ !Tle zjl {!Ie} me. mdi... supdrat De mulle Idle m1nal..338 -------------------------------------------------------------­ 535. Care om hore~te mull Zice lumea cd-. lor porintH mnj·o rdspuns Cd am iecioril de-ajuns Tn.. TlNERETE MiNORA FlOARE .'.r ~. Nu·ibo/und pd cum sd ~tie Cd cu e/e sd mlnglie Bo/und nu-i.. bo/und BoJund nu-i.be raJ mal $1 pdrilltU md silesc Ca sd md cdsdtoresc Eu l<:>-am spus pdrintilo[ Sd rnd mai lasa fecior.oard-te rnoi loane Plnd e~ti srag la cocoane Tnsoard-/e mdi Vasile Pilld e~t i drag 10 copile Dupd ce li·mbiitrini Celt:' fainft Ie-or url..Q).]/ AsrA lUME Idem 307/..:cr a t· ~ = 104 ~t r ~c.juato til '" Idem 3J6 :: 110 ~f-U~ :11 jj Ii . locul sd-l batd Cu de-ace/e se de~teaptd. . 536. cd-. 82112259 Mc). ): J' ) /e Ip :t pL.. t --- . Hag. HORIL£ PE Mag B 18/}t. .

:)or 30 jl\llN~Wn~lSNI IIOOl3W L .

:~f~r til p r a I 'f r fr ( g \I ... Allegro assai ~ @ g~! It r' - Sf ~r __ ==-1· rr I ... B 2 8 / J J J 2 .-----. r8r b'~ ~-. 1I"!. BAR BATESCU DE LA PETROVA .BARBATESCU DIN CUHEA Hag.-58ani Dragamiresti ' I err rf? tJ:-' ±=.r--::.-.---340~----------------------------------- Jocuri bdrbdte~ti Borbotesc 537/a.. J =138 4lt """"" r?! r" ~ UC ~==IL:r~· I ~ ~:..~. a rr e1 a IFF :11 537 lb.--- ~ ~ Int COf/aei Gh......

.1:~_.If'£ l j .LJ~31=£::-~ @ fazl inr'~1 Ii -196! }JOIlO} !J01l0] GEL =" ~ :=~.'! O'1A NIO JS31'18H\f8 . OJ5.~~~ " • '" :::::: IUD.• i ~~{gJ .3iiV QJOOII1-IUCS[ .PJOOf] Duaz-luD 51 -9Joo1J 15 'lJg IU! O'1A '11 30 nJS31 YSHYS '6E5 .... #I • :-": ­ .

Sopfn!o . 1961. ani-zong....3 4 2 .50ani-cet Cavaci Gh. 112..­ 540.... BARBATESCU DE LA SA PiNTA • Hog..---...... 541..... Cavad Sf.. 8141J031 inf.. BARBA TESCU Jdem 223 11. -31.....

./soli g60!OUJO l qunpJ06-IUD fJl-UDjaiS :JDa/od fJJ05UOI-lUD {[-DJopoal !JDtlOJ PJIUOJ ...IIJi} f9 .@ I G] ~:JJllb' 5-tT'tl tiE' I Jj ....pfiIJJS-lUO 'It -a.[ F ~g J I €J@ I oJ J~jjIjjHj~ ~wt ' .~ sor ap ..W t -¥JJ--------­~ J trn I W J UJ J tW ~ ~..... -S96l"UDJ OGL = ........ ----£p£ ...tU~lr~IJDOI PDt..­ . ~ WrfJE~ca I ·0 I ....a~ y finn I ~ Qp/] iH) I J i3JJlltli ij....OJ JUI [8tlllB ·fjDH nJS31 V8HV8 'l~S + + ....UDOI 5DIgB ~DUJ/Jd..... E£ih!fi i £lU4J I ~]'11 "B D D I ~ p... I i .....'1 AU 9 I JB)~ lAV ~~ ....

t ----.:' uc. .. !)aip~j Dumne"ze.~lfu cj. -..~.... .A -'. ~.... :neif'" .* - . '_. ilfl!" 11_ .1ir?ift: .-.~­ ... {1.".'~.<-(~r'..1Ii@i "..: ....344 .i(._T..:..:-"::1!"?ii. • . ..: ria! tUfa de G•• :\Jumni dsto !Oc jl Joe ~d md bag ir... ... p(ii':: {lo' ..J :!O!u~ C"it1! ~ U i. !C~('!r 543..\!' _~1It"....•.s·luf /.." .... • t ~ ..tCl-! fOeL! bQ!')rJre. • .~:'..•.. -~.---~ - ~~~TJ:-I:f'F-i~~-·t~¥t:~:=~­ r.). ut !t..')\' Nici oela/d n!: ures!:'sr.:..:'. •. " ..!~~ ... _~ •. -.. . -... ".1 S..-...')~h (:lji!...'.. .nq Hiil r(1 ae da' uP f' fdcui a:'.--- ---.. . ilif . _ . ...iIi'._~ .. -/: .. ... • .1I!-.. --~.. ..'f'~ d/r:cu-r~tr'-: t::J. __ . ~- ----- ..--~--- ..'-~ _.. " ___ A-.. tum de dc' A....~~i:. . .!.".--_.::- .."J'i.~.. - :Il=:.A..-...-.L·~.

' .'._.i lpar... -_~... ~OlIHOIJ3~ 10J31NIJ 'S~5 ...~::. J [I'"" "--+-----".t.:. H} 1.-> • •••• i: • ::. .._­ " .. -.~~ .¥.I 'on PW ldaJp I-rw nwnIp 'wnIp ad DIPW !nupw!1J o(po WD-Il 1$ ll1(nWnJp noun( 0 OJ!)W . -­ ~ " :: .--..._..'7 --' _:::. lUi Jor '11 9U3W ONIJ .~:: ~-.P(M dl nu 'PJPU!tJ.. -.. ~- 11S3N1N h .

.. unde-am venit Ai mai! Vas..­ Zi-mi cetero~ de bout Ste' ! Nu mi-ai lis tare demuJi De clnd nu te-am auz1t Glasu' mni s-o amortit Cetera!. ~"i~ .. B$jj=fri ~ *~ (!"'~ tl y.346 .BI6/2912 ~ Allegro assai .:p- q Inf...... ~ f!:. -I....vioara Encus Gh-J6ani-zongora ' 1961.> de po lza Gheo' cum ii z1ce...."...{} ani..leud ~ L err -....~--. =150 I ~ ..vioora Covaci Gh..... juca Cum ii twge ClI areLi Aso-oi da eu pticioru Drugu-mn-i.... Covoe! Ion ...JOont'.... drag Dragu-mni-i fa veselie eu omu care-mi place rnnie S46/b....:--.. o$a-o... FECIORESCU DE LA IEUD Man . ! eu cine m-am inti/nit Dragu-mni-i unde-um intrat Cu cine m-om adunat IDai Dragu-mni-i 10 mu/d~Qg Grigo! Cu omu care-mni-.""'" i ~ V" . t @a~i~:rt hELf! ~...

~f~:'~!~.'.'~.=-.'~ ~ J~~.'If --------------------------------- ~~47 --­ 54Z FECIORESCU DE LA PETROVA In!.':::J::-:_t~_l-=q_-+ . ~. r--- ­ -'-='--i. Hag.: :. if II· = . I I ' 1::= ~ __ _ ---. ~·q£?i IW ~..----i-'~ " ~~ P 1 n qq n 'k @ I tl !..a=-=== £1I~6tF .. t t=id ~ P =.3 -+. .Petrova (f u -- ~"_ ­ ~ Sf . • . ~1?.. j.a= --EiF~--J _ . FECIORESC Hog_ 8J8/872 Giusto Idem 32} )....~~ ='F...:M:-'F~~~:-. B11IJ094 -.zr~l€pF~2ff~ ~2-.__" ~. iJJ> __ II : - - ·r····­ /""". I C L ~ ~ .. = R r rft:=r bt r+=F~t-~~:L+~±:=~~ . :::L-+---:=.IIJ -132 f' n". -I ~~iJlb-==. FECIORESC Hag 8 J7 / J20} Idem J2....r '1' bI It! I i gE.-. .8 ~ ~~ (I) ­ I r-: .±=:E.. C!t1 E . ~_ -~~-"-11' ~t =~=. _-?-. _~___ _ = ~ #~ ~ ¥ I .J.) 549. 1'_ -t. f Allegro '*= '~~'--:J!lu·~1·---. ~& ~J I urEEr EE __ . : YlbtjJ.3i --r-+r-_if:t:::~'..- r-. ~ '---. bf [bra "" r\ I ~' jj. iL 6d ~~ Allegro... fIlIL-1iJi .-'ll. 149 - / .i . /000 .. ____ q " e Lalor f -270m vlOorc Petreus 1 21 ani-zonQ Covoel' Cn.. /"".=. ! W· C . . .41_:± it=:± I & .." .. "'-~~ ~..' I cr ct:. ~ ~ WJ 'j IH -. . ~ ii~ . "'0.'i: '~ @@nJ:III:nltVllb.. I ~ IDC .p . # ..I~-'=T... . ) c--. 'r=-=t.t:~" ~ (f 8: $.20 on/-tobe 196 J. .=. ~ '"".-====---=:'--==:j ~ :----'-b~ iJT aJee=--=t bid =l--loj __. _.' ~_j_ .1 ~:et--. p ~~::~:'j ---~-~~o:==::~ I':'L -'­ .l 51 ~2=....-.::=1 .._... ::J.:=.J"=.....¥c.~~~..::t--=Y=i:' t ~~ r f g.. -_ 548. . "Q_ bt4=5_~tffi=t~C=9:E--=:o.. J ~ • ..' -=i=­ . .::::::.. Ill. --____ ~ ~~..

f.• ) i. .!'I l ~ t I I 'MIl "'1"1I lJ I I . ... 1 ' 'I II ~t!.q~. . '''1 H11: I! .1"II II til'!.1 I." I ".1 . ~._!.. ..1 j. i ... ~..I [Ill! '~'ii! '~"'.I i .j: I~ 'II \1 ! ' I IEH. ! I I ~ ~ ~:: .: I... -".~ II! II I ~ . .' 1i i i 1i i '>. !" '.1 r i 'i i '". I ~l l "'1.' "'. . -".~1 I~j" IIJ ~! ~ \j. " . !.n 1. 1 HI. : ~I' II 'III :' "~I· I!_ i.1 I ft.ii..'I~' I! ~( Ie .. i : ' I i '.11.-"! oJ' i.!l~.. "i I I uU tH I ..~l\ ! In (~." .. q.' ~ j " :1 i "' " i j 11 .r.' ~IIWt ~'k... ! '.. IJ Iii ~ ' I! !~II' II til i~i ill i liiU "l.: """ ~ ' 'I I' ..I~I..I: I ~: I.H lI~~1 'I. I . "I j :11 " ~I. ". r ' ~.1... I I:...i. t! tr I Ht tII ~'I '..1 il'll l Itllt! (''\.. H 0\ .1 ~~.J c:::l : i c:::> L. .i~.1~..n (. II ill. ~ U { II~ 1 "jh i.~ '" "i .' i' il'I .1 ~!u: ~ljl: :1:.! . II (~I I I I rI-I. " I II..li .1 flRi ..1 I1T : !\II..'H" 1 !t'. I /'-1 1[ [ II:' i..J c. 'I . ~ t .~ . . I ~! J .: "..~ ~'". : j'.L..11"f " ri I I. . . ~ .: \iL.":.'.!. . i 1111 II! . I . ' \Illl.L.' I f I i .1 1 !i~ i (~i~ ilf~1 . I~ '~1~1' .. .~ .I' :. ! t ! {..:~ .• ii {Ittt~ ~i\ ~'Il. I.r <") t. I ­ I.! c' i.<:( ex:::: I c. j t . \'i:~11i i I.illil "IJ. iii I! I'.. I la1 iii! " '\1 II IJI i i'I'1 • • il IIi 'I i 'I! i'HI I! :.I i:\1 . . ij U. .(i I . J i _: \: [' ii. :. t l.:.. ...!! 1..i . i /~.. ( ..1 I. ~ ~ili\ .: 'I. ..1 '.III._".~ ~1~ 1. 'l'i.: .~. • i .d& I "I~III '!Il~: ' rt' .I' ~1 ".ljl! !' I ~" I!II ~!! I_ "I .. ~I" I ~[Ii ~ -. !: :' .I"II1 . . :'.1'1' i It1l L~ I ' I I. II II lJ t' . Ji l~r . \ =:::\ <.! "'\! II [ I l k '-t'rTl . I" . ++..~ !: I . II J. :1 !tliH L'lUi ~. .' ' i: 1 i .' Jilli I ~Il' i lHH I! I'1' I'.. J ' : . ~ <f! I~ . .. .I .:!! '....L... .'.• 1 i I I I I ' .r' .J c::: L.~" 11' ' " ' . ~ 'i. I :.:. ~I I''.1.. " I " t I: .']:.t.1..\i.J U- IIiir'~.: ..i ~ I) f " ' I : i "I·i .I I J.t.J. : II: j I: :! : '-i'f I . I ..1! j 1 jl~ ~'~r+I~iJ -rl : j . I .liJ 'I. i 11'1 1 1 j .I "I . ~.: I~I..l l II I .. ...C'"l \'. "! I <. wql I! l 'I ..'. " ~tt1 1W 1f I' . It.' ' .' . . i! ' I ' IHI LC'> LC'> 0\ '\f -. '. 1rHl .: ' . j~1 1'1 " . I.' .i t .' ~ i~"11 1I . iif·~:~: \r~i..! I . .·I~I.:: i '~lLj j ' !i I . 'I'. '! : .. III . ~ Il' ( Ii i.. l !. I: . IH-+ I.I. ~ .". \.".ti J' Ill!: 1'..t. ".lIiii. I I' I­ . I'~'I r-'. J' I .11.' ..n.I..t I ". ' 111\ '!ir!~ .~ . ..-.... I '{J \ I .1. ~.: I.I. .. ~ .\\ I ~'IIJ' ~Ij !~!'i : .. .f . 1"1 I I..II~' .1.. ~" . !" '.I ~J' I .) .'tL III • I .: Jt." ). "I'll. i~ll.i ' t ~~ij I : 4Wl· \!j ~~.1: . it:.I.. t. ji ~ . j -' .. '.:"'i~I 'l''I t1 il. . .' . 0::> '<. ' W.'' .T I \ .I .. . l·u J \ II ~rl.1 . I• .I 1I i . I. III ~ '1 i' (I L.i .ffi~ . \ '-'.. I ..C'"l L. .! . I11I ll1 c. "~. /l-. ~ ~Ttt.: i j t-­ c:::> L." . ~ r"1H '1llJ II I r.

• .::~.. j • ... -"~". r.1IIf 1fT. -.­ .. .~-. II / .. . ~=-::-::•. .._ " . ._...- .. ) --ii...~­ ..i'' /... .--~ . _ .-. ..". .11... _ .. _ . .. --_. -. .._----­ --..­ -.-. ­ -. " ._--_.. _ .-----­ ···'=~~~'~~=~f~i:c~i:z~~¥".~ ..:-._-. ~..¥ _ _".-+ -~-.....I::--:-:':~'-­ _.". ._4W >~ " ' . ... .. . . .. ..... .. ..111>_. . . (i IIM~S 30 )0 r ·l5S -....''..._ --­ . • ....- II '..I ..~ -­ .. _ . 4' • . -~-.~::'-::. .

B76/ /537 ±~'" ..~ i . I i .. DE SARIT Hag B77/1077 Aiiegro vivace Idem 32J m I u a I r .?:..# mM1r glmtm IOOEW'lmm IJ J :~ 555.~~ f'IL u ~tf--~ ifF I t: I ~ " II 554.~ set 1m mIDIII: mREa rere ~~~ $1! r r GfJ u Et I J]j J = 164 .350---·---­ 553. #--~~ ~ i I b£ i \ _1 J ::155 Idem 105 -f4==dE± ~-. DE SAR IT Hag. BATRiNESCU DE LA VISEU .

.- .. ...... .......~Cf: ...­ e .....

.. '" • /i._=..."''4~ip...:._. " _-r'_"''_""'.i:. BATRINESCU DIN IEUD ....../ 558...~~:i.'" '" ~...:10:}-: b· ... ~~~..~-~~.:~:. . ill >'. +' ---~-. .-:-: I • r . ......." ..... '....S .111. -. .---"""... " ~1·::'---·--== .. ..... .. . .... .".. ::.... !'" ~:.. . ......~ .. ry: :. "... -. . "'f . • _ ... . -..-iS.. ".l.. .. . == --.. .. .....:." _ _"!i. < ••.... '" . ....... _ .---. ·.. . .. "'it.-~- ~- . ~~ hr... ~ .!!:. ....: ~.. !er r .. . ...

:~~ • .:... . ~ .... -..• . - =­ ~ ---~-----..~ _ _ _OL ~_ C. :". . .... .... " -- #I ill -• - ...• --... .1 :. .- _'.. . ..' :. ~".. • '..-= - :~'... ...~ • IlS3NVN Vl ]U V8HIS qr. ...-~--:--:-.. .".' .... • ':': :"." .== ..­ . . -'1-­ ~~-~t~~: ...::." fI." . ... T"" - " " ­ L .. ..•.'" .l~~ . # - " . -.. ~ '...#:= - .... . .--- .Jj. " " ... . tlr . . . 1 " :.. . II.~- -to _ --:" _. .~ " to nql~: '" '­ 1· :..~L:... .L-. .. =-II. ~ "--= ..- ... ~." ­ -- . " •" .=::::-.-·L . " -.-: . •• filii· "7: I .... - :. ~ .. . ....4 .- .11. . 7C:'.­ .• fIT.:4:.

:. r?l nT! fJ Idem 557 I ~ • I. Mag. B 12/320 Vivace J =180 .. sa umble pdlmiJe Co /0 dine tdlciJe .. JOCUL LUI VILI . Hai. ~ FYi E.. SiRBA NouA Mag B 74/2586 Allegro J =142 Idem 545 oJ .­ v r1l (if :11 \12..-- . .. .g! II 1 563. ~ • Focu vost de cisme noi Cum v-oi rnuie eu po vo. SI R DIN VIS EU BA . '" 564.---354--~------------------------------~---- 562..

4±:.\jiwl.:t~~Jk=t2 9#~ ).s2-i --.ft) Ii~. t) J ::120 '--"-'-" ~"-~....355 565.7 -. I _ o n t i n o (JJ'40) Un-de fsi pc .! ot .: 567. B28/3314 l Jocuri femeie~t.p ~ff Eff4$/ J JJ E=jI Jdem 545 3 ..t>J ~ ~ .nf..1 -£~ ~--.. ~ q.. 874/3290 Allegretto ~. ~=F--t::------~::---:-"-------.-a.--l._. Sa s -adu ne sa pEl rconi VOla buno sa ~I-O i(w(} pfuncIi rnar.sa &tt~i C:Jfl#. ­ ~ --=:::::::::c--. bf pf=.u Se duce-n lurne 10 I~Gosd (l(j ~6.) sa 5~d du . 566. cop tf . ~. Ca /a cap ts eLf . ese­ cucu Se rJuce Si-i porti dOI. :nd ti~i ~dru rn{--. k-¥i::=:-_A~ "--# run fpB _~ ___ (nt Blrsan Maria ..Iii v nu s-a - re - If __ C. ~. .5 MARUNTEA Hag..)Sa nfoQrce In leIsure n Cd i~i(irb(Jtu-i "0 Cd mwnelf: ndcaie:w .:-~==jitJ'=={.~-) t :..:/ a tor? --~. C-asa-i rindu-n 60tejune Neves/e/e sa s-ariune.@.~ . . o !. UNDE-SI PETREe NEVESTE • Idem 343 bY I ? ? ~rEftj .J -l I Hag.----"-.o(~ . .r..2 [ae rT!! _'7 .JJtf CF~ ..'e-fe -- ju --- - nf? __ .'.ves Unde i!$i petree neveste BarLJatif sa nu s-mete Ie If:> P~n..38 ani ian. Hag BIWBII J tmJ1 reF 113 J" 184 Presto rf m ..min .l966-Birsana ~~ 1­ ea-. ~'. tFgi?r ves - ~ - fe Bir-ba .- fY7iJ- fhi' Cr... NU CATA CA...'--~ + Ne . JOCUL LUI VIL! .free ne - ~i~".. iL~E±l~~±~=~~5lEfE=F :/u {/f·ta -..

r~.'. /n Cd petreci /)w. 1'0/. "...-ilf lolt iiJ Vt·'dli:.~{ .1} \0 -.0E SAUT LA BOTEJUNE Idem 1'. <. !)G. ~_. lLt • w! mi·GJ (int U:.)!!"-!": /!)/..· I(i. :)'d' IG fino? nu sa "iiI:' -• la. . ()m('n i . {··ant hli'ffii JUt i > f:. lu '.' l . 569.. • i111 i..5.)·w I. }j{:.:-.>i..L~ III . .. Unde-or sj Bdrbatii sd Unde-or si Bdrbatii sa I .'e\:·:' i. q).. • -- • .' [lUI/uk '(1 :.': •.. {If I. !c< ~ -• .uI1H?:'n.' ~'.-0:T1 luera' ". ia."d.l/("UCI!"" $'(1/. c..d S-oi. ./d/e'(1I:"Q.t"·le.U ':." ~ . la.'(" I'"~ nit'. {)(l. S"dL 1(1' ic..'f(' j i .· L\:dd"/f~ io(":p h·lrt:H11 : !)I~: un ni.rot lUCfUri }i mnie it)i.4 ~ • .:...I.""l! 16 . - r . . lu.' ia I · om 11W.. bdrbate calicut Lasd-ma so-mi tin drdgut Eu drdgut de mi·oi tine Scirbd·n casd n-om ave.sale. LA CASA !""iE. la .'.n~ j". d )di !. f~i. 1llUlI. . }a..i(-'tift: in '-i"'. ~ • ~- .upIJi dute-n sarc'kie .. ­ -• babe bdute nu se uite babele bete se deperte -• /VIa.} Co pf'treci iJU(I. /0 Tln.~ ell lai..i ·'U l-'e\dj.568.. E J · r..J _ i1ME dE' •. _'!.·.'-. >~uj._ .: :~.~:\!(/ \.' j )--tl..>U de (.'Q .. j'f. (a iit"I:t:~f:j btiqdtl~ :r. rnuilc JUC'fU!1 .- .'. lai.". Co pe I: t'(..

e I t: '/ /.r J r. ~ 7?Z waPI If: . VS~08 Vl 30 VIllH . W 1 ~ 3 [ fs7T II.)1 J J r a! J Jj J I r. a I . . EB I r J r-. ..5tt I £' ! Ii'.I 'OLS ---£9£--------------------------------------­ I l • . I~~.IAN .~'&} . ~!'!I AJJ .

. ~ -... '. !I C:*.-~..::=--== '--r----:--­ .....' .4--~ • .. ' . "'~"" m· 4ft . ' ...~~..~~~=-~=~~ -~.'" '.--. ._­ 3 .i-::.~£~~~~~~~.

m'VIIIH!ANl 'liS .

INViRTIT A DE LA VISEU I .---360----------------------------------­ S72.

...? a t: .-. """" ill £J m i pm iiji n 1@ ~? r '. ~ r '<.J' . ! U ro ~.3 I ~ SO 2 I U. .' '''-. Ii r JF" .. ~ll r Htl I H n I D Hid I a J ~ J I n lOa #. 'I " ~ (t ~U.J' Hlij I' ~ t.IJ24¥4jfkF].'ti J j J '.-(:~--. .t~:rJ-:ng! -.::-=~=±~~::::aI:W If':--:~:-.:. II. 3.N-&J fj 11 ..i .. : 10 Ji±~ I ~ J J I] iEi L I Ji... . . I .\. _ 51 tj ~aS I 4 j J t~~ • E:'(j ~E I -¥ I t..gj I r J.. b'.~ R.:r..] n 2I ~-.:.FG t-ti-m: I I Zf ! eim I h9~@ 3 =. \j h ~ ~~ Ire 4!..- t~:~ 3---..1F. - @ £)~! na]3 ~11~ t Vl11HIANI 'ElS v ._ .~i~ I WnJ ~.*.:. ..~ ~P@ is I e! .~ _~.~I!I]: r J Ji] a...-.? ~: 1 QJ t 1 I ~ . G¥jiJ tJ I P ID I tr at i r' ® I L~ 00 =. '1.-----. - (9[­ .::. :. '­ BE ~ 1"1 ? ~..

:' I ~-.362 .':fv f ~ ..... 1.. t ~ f ~ . ~ f ~ .. • ~ • . E • f ~ • 817/7[11 ~..r . .

. [75/ila .• !Zf UJiJPf ltVLI86DN '1111HIANI ZLS y ...'JDN . • ..

• · =- . li!7/~97 Idem J21 • : M • *~~~E}S~¥fiT~[r!El~l~jJ~... -i • ! r ~-I r­ --t--:­ -iHIIf- ! ' l . iNViRT ITA b 17/ 5JD Allegro giocoso Idem 32 J J . 58D..~{~---%~ " ~ ..~btI~: ---...364-------------------------------------------------------­ 578.' J - t:t:t 579...:c~·. l I f f . ~ . ti_·~~~~~-3CI--~~~_ '~I[§U~Y~rj~r~I }d:~' :J~a§j~J~I~EJE·§Et~I~68~.g~.Efi~-=:=--f'i~~~~~~~~~~~~~~~§~ ~~-:-'c~8.~-~-==E:ti~-&.~*:~III:~(J~t~rrl:i§I~EJ~-?-~t~j~l. iNViRTITA DIN IEUn j - fi-?:-.:r=~~~~==. ". iNViRTITA He.194 - ~ :~t==~-i Q5 ~ ~--23 "- F r fl! fli I ~.:JC}~~~~:..

..... 3M091H9 Inl 'l111MIANI'l9S .... ....fJ~l f I i1 dO 1 ...... L . . 7Ll wapI i..... ..S9€' ....... . .....

..1NVIRTIT A Hog B 71... ...1 582.--~ 366 ../186 Idem 271.........­ • :J 3 3...

. a! j~! l '" --f ._A __ ·~_~· [l { WJj!f VZI108 HiD til' 11' H j f'l ~! i . .

.c 585. In!... f!.." ..19 Ont. iNVIRT ITA J: 190 "'v.. I L If Cr rJ I F t 1 1 rfi r :II :Iff ::It: . lon. % i ~j L J l' . ~ ~ ... .I joO ~ J:. Q: .8 anl-cetE": Htflfi Vastle-20 ant-lor: leordean Nutu-36 om-str.-. iNViRTITA DE LA BOTIZA Hag 83DI1724 Presto (3. ~ "C ¥ 343: UE=f#5l1 "C 586..1/1 1'.. .~E g lit ~E '1 ~1 Lf£~r f 1 t..: I Li tI C ~ I J f! 'i' ~ ------. LfJ ~ . 214 f!.80tlzu ­ [3 I ~ L il f: fL '~ * II.ZOll" Bobocea Vasile.~ • .. ."/ II- ...II Ont. 584.41 ani-ceter_ Canto loan . Canto Toader-41 ant -cetf:r Hos P6tru.~. ?'. 0E INV IRTlT Hag 816/1589 Allegro Idem 106 (0 H. r -• Hag 821/ 25Z6 A lIeo ro Inf Hittll loan -1...lOne ' 1961. ~ tt tt . 1974 -Leordlna ~' ~ tVEtTTita.----368-------------------------------------------­ A .'JI jJ< +t pm e .: '" ~-~. J:: 184 Itt+=+ ~::r Eff L ftt] I [1 ' C .!fT bl bPI Ef tt J :!II: '@lit rB ' - lir 1 ...

.5J ani. . I ~a :1 /-. I .cetera Boran Gavrifo-20 ant-zang Flarea Vasile Cilcu-I. md/ == 587.-. ~~ ~ ~j #elfi gar I Ui .~ ~ < /~ §J AI! Bu pe mJndrd clnd a vdd $1 mallueru. md I Ei I La eeterd trebuie strune Si la Joe pieioale bune U ite a~a. la mine Ei I Mi-e rUl$ine de leme..j ~ ~ .. (• < = in!.. ' .. m-5tn{. -----i ~ I-cefer: -zan. ..I pe mine .... Cd se uitd. Tot aeolo lmi stau ochii C-al$a-i numeJe mlndrii mdl Ei I Nu vM laid.. COVOCI Gh a iaanei.. :2 tr:r ~.o pus . I O1j E! I sf? r r IJ=# W E) lID rfll biJ L. Ei! CJnd eram In vremea me' Ceterd nu-mi tlebuie Cd era gurita me. . I IE .. 369--- Hai mlii! Plaee-mi mie a juea Cu drdguta altuia Cu a me nu Joaee nime Cd mle nu-mi pare bine Hai mAi! Lume dar Dragu-mi-i cu cine joe Cd miroasd-a bU8Uioc " Ei! Jueau-a~ ~j eu mal bine MJe IUl$ine de eopile Cd sd uild-n och.g--" .'-••> A/V • ---~. . . ~ F =.zong @f~ i # 1 R .. 8161 1190 Allegro ~ !> J'• . Hag.. .I mJndruta AI astd mJndrd joaed blne $1 rod lnvatd .:.n ochii me. f ~ EEr IT? I § ' E.j =210 "Zl. ~ -.M N-am Bilrutat de cJnd-us MJndrutd cu dlnte puB Dar amu-ol siJruta 71 inC Cd .'..-­ . rucl nevastd Clnd oj bate la leleastrd 8d nu md-nt1poastd-n eaBd..B ani .i.sfng JO nOlembne 1975-ieud rFt1 J til I H& ~ :~ . I r" 57 i ! . . . •• . DE iNViRT IT ::r!td.. - md! i Ei! U nde aud striglnd Ilea Tot acolo lmi sid mintea Cd al$a a eheamd pe mlndra Ei I Unde aud striglnd Mdr. I ~~p~~ r. --. z )r~/ ..... I$i mal .

=::::. ..3'10 o r.s:r.­ .:':'. Z.~i1JR': ~ . ---.-­ •..

---­ -­ ~~--­ '" [ _. • de l-.~-..'Ii~~JJcif[~i~~cfil<~1Eii~ I j i . tUI/O!:U VZL108 HIO V 11lOdOHl 165 lit! waPI 111HIANI 30 '06S '1/ v ---llf: .# .. ~ ~- .\1/.::1)8. __ ~_<f_ . -..J ..

. 'A)'G­ -• ~ t9:~ • Ai ieoro t m1 I !! j i j IDn. I am a mindra $1 sa sie Si 0 cheamel drac Melrie. Am 0 mlndrd $i mH dragd Cu ochii ca mum neagra Hai md.. Int [ovecl A/px. • ..'­ . • 3 3 ~J ] Hai mdi lume dar Pdlincutd.~ [= 593. ...viaora . idem 221.372--------------------------------------------------------------­ 592. E§@ I 'j -.19 oni-zong. ~ . • b5 !i •• II IF I j id' .----.. mdi! am a mlndra tinere Si mi-i tare dar de ie. bdditd. TROPOTITA DE LA SALISTE • Ill' Hag B301 51.1966-Bi(sana "" CJt.1.·ovuci P6tru."'--J/I ..l.52 ani .. Hai. TROPOTITA Hag B301 J321. 'I Ie. i . pdlincutd De te-or chema Mdricutd Te-a$ purta 1a curelutd Si te-a~ be dimineata Sd-mi astimpdr inima A$a md. bddi$or Nu-mi trimite aUta dor Si pd tren ~i pd vapor Hai mdi lume dar Zi-i cetdra$ de bdut N -am bdut tare demult Cu mlndra care mi·o pJelcut Hai.: •. pdlincutd minte bund Te-am belut seara pe lund Cu mlndra care-i nebund Hai mdi. -.. tE •. _ . lume dar Eu la mlndra dnd md due Mi-i cdrarea pd sub nuc Si drumu pel unde apuc I I Hai mdi.~-. i _...

---.. _... .•..- -- .!~~~~~~~~~~~~(~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~ NIO 10V8 30 '565 . _ .Y r·-·-~--:.1 "'C 7:':J ...i'i..._ ~:~~~~~~~~~~~£... ...--_..------....­ . -- .

374---­ '* "rEEe r-=t@fL$lEc n ~ Ettr1igr-r~ ] DC 01 FINE 596. DE BAUl £'~ jfir~17I· :t@ ~Tru-· v _ ­ ~~F Ef 5' I-E!t@ lUg.. !~@~ ..

. ~ C 3 '~"'T-.-f!!".1lJ • . "-.~ !.--. I I I . ~ .. ~ __ r9 J fFi==Y:-~~.-::... ---'----r.. -!-g~f£r:-p-i·-r-F=..r' ---..'-:=JIIL..~" "". a= '. .. . 375 ----~..___ ~.. 824/2799 rV'jr'-nfMIVt.J :J?R . -. -~ / '...--.. dowJe hai Noi om bate doba lara So.JI!. ....~ . "~M~f!!"'" '~.~~. ~. -a: ..~~~'-~~'~~~=rf!! C f=Ti==t ~ "':. . ....-r-=-r==E=F=------~~~·JL ~: -----~ .::. .=:. .~-=t=LT=ttLi:rqc:~ = ..'. E hai. +_. ..J=:~··:·: u_u:==u .- .~.~ = -#- .' ~ __~__.7fL ..~-~--.... . hai Hai domle ~i hai. L .~ ~ !0~..::::".:::t:':::l:a .. J"~"[ r rf' 6: Lf--r rtT. . __u_-.. ~ .. OE BAUT ~ =-~ " .a@:f32=lL~ 11/1' /~ J' . s trio IUnie~ BoeicolI?! '978. ~.-~~ ~/-''JIll _ ...--.~ ....r=-==+-_:=+_ .t\ ~~ ~--b' '.. . ¥>fll' .. J. m'_ _ " --- '.. _ • • . ma Hai mlndrd sd vedem Jo('u IJ nde t-ai mlncat nOlOell. ~ ~ 1 + -..:..._. ~. ' r-r-=t=:.. .~' ...... doruJe si hai.. T ·-·--~-·=:t:.... J/! _ I !2. 597. -~--. t T ! =. ---:-~'-f/I!. .... .~-+---t----.. J~. n7 [j .:-...---. ------------------.11'~ ~__ _ _.. ~ . II -..~ ...~.' tv __ ~'" Inf Nan Gli " Zt ani Vicaro Gopatd lalerio-100ni.. .zong.--\--.::aJd. ---.. peste sat Hai doruJe ~i hai.~ ~~f/I... - .:.. -IfIJ.j ..Jr:._ r. /"":. . . ~ I I.. ...~.. ..::::. OJ:: Hai s-o Judm dupa zi.L~~-+-. ·····-=+~~~~±.. hai Dau pe daM ca po SQC Sd s-audc'i.'.' / f/I..~.---.~=-.~''lI ?~ ~j it-' -&!~~r+ri tfg... clnd eram eu tinereJ Hai....QE~~~:~3_~1'=~---·1 . .ti ~F4'---=r=t:::3=3=f4=1 g G"{S~~tIff=F.. "\.....+-. 'i..r---r"1 . ..11'~ ~. --r---r• .-' ~ ~-~-s£r·=!T¥fE:ff-urjfti~. cit + . Cd ne z1ce pind-nsara .. " ... Mincam carne de mnie l Si sdrutam frumu$eJ.--.....---".. -'f/I--" ... I r~ .=t:~~" lJ r=r:_!fff~-~j-"·T=i=~I~-~.• . ~ ~.... hoi E hai dowie! hoi Zongora oj bate-I) eu Sc'i s-alldd prin Hai doruJe .£6 1-. _ ~_ .. .. ).~~' ..._-..... -F I ±...---" ·-.. ..:f 598..~ ­ ..::t-T-1~· .~i .j fIE .'r:. . stng LUgO! Jnno-JO am-doba .' ...____ ~ ... '-p --. -=t::~·===:~f=='::--=-~ .:::'-+-+~--------'-t:.. .. -­ . .. .. .:r:~'----. .. .. :f!:' ' " ~ 3·~-=1-. -fIlL... . .j .------r--~ .--. --...ct::::-qJ ~ * ~~~e.= i20 I /nf.5trig Florea Vasile a Ci'I clulU! .. ".. A leg r etta ~ t. --..f/I. ' ..' • .:fI':'" . '=:1 ~ :~-.i t t I .=::j r . rif. _.... . . '~ ~ .. .st rig IOn 1976· Jeud - ci!f n:c~:pW ¥<Fb-f"j +!.~~-.a::.. ~.----'. hal.r-:. DE BAUl .-.... =.. ~Iof.. Er .' .~ -:I'::~.\~.L_""m.~ ~~ ~ efr. . . . Hai dorule $.~ ~ • ~ / "--------'" L-A !'-~.--. l d " f . Covaei Gh a ioanei-5J Oll! cetera Boron Gavril6·2C anl-zong Curea Joon a PetreonU!Ui ...j .-. ....--t:'l "". .$i mjni dimineatd jara Hai.__._u~~~... w ..4 1 .. hai..= . ~.. . ..:::. _ ..... !l ..-... . . s-audc'i peste tarc'i Ha.=tt&ftf:t-tF:tt=tJf-T~~-~. . ~ ~...---=~1£~~'0-=Jii'" .. . --r•.~' ­". ....~~ fMa¥ .. .~.--._ .JJ'--:'.-='::T~:J-~..

BCltrlni-oi. n-oi pute' $-or be altii partea me Hai! Am 0 mlndrCl ca ~i-o cruce La ]ucru nu 0 pot duce Clnd 11 cold se-mpiedicCl DacCl pJoud JunecCl. HORE DE SAUl Mug 8121553 Allegl-ett? .376-----------------------------------------------------------­ 599.~ ..:120 (6". 11 ~"L" r !. .­ -ill.: jl l :Ftt t Q. L . DE SAUl 600.. Nerghe~ O-tru-70 ani . 197J Vlseu de los tit fit t!.>loara Nerghe!? M6rie-69 ani zangara Nosul Gh of Hartel-30 Dnt.----. . ~ !'- EI ! L jet r 11: Elf ' In!.~ .J ~~q ctftW:gg EW e I Efif Hai I Am sCl beu binele tot PinCl-s tinerel ~i pot.fl . .sfrigoturi ~ ian.

.'~ .~ i $" t: C' ELI ~ -~t r 1= f[ tT PI bE FG ii'~ R.:---. mai. fdrd lumnintJ Ai. dor N -am sdrutat de c1nd 1s Gudta cu dinte pus Mlndro de pd di ntil tdi Poti tine vre-o tre. 1ume. Tomoio96 Vasife Pardon· 2~ ant-sIno Ian. mai./ J: 120 "-~ .t~rrJt btf I~.69 ani. c :$J . po uIita mindri-i find Ai.' ret I J.0 J 124 (~:::t i ~ I· ... ~ ~~. 1970· Viseu de /os int Nerghe~ ~~~~ J ! ~J' It bftlC=Q"Mt.. 1ume.J U1J~r «=t r: r t1. 602.:" I btE Hi ~~ ~ ~ ecutnt l~aJJn) in 3JJJLJJla~ "---' ::.377----­ 601 DE BAUT DIN BAT RINI ?rj Mag 812/ 5/. dor Hoi. -------------------------------------------------------------.. md duc. eu. HOREA MUREANULUI HLJ 81617501. po ulita mlndrii-j tdu Ai.. pureei.Iru -70 ani vlOarrj N£!rghe:. 1a mlndruta lingo rlu Mdderanu-i plno-n brlu Dar 1a cee l1ngo vaJe Modoreanu-amu rdsare.. ~ ~ 01!: ~. Hane. eu md due Idrd lompdu . Hoi. Alleg retto u l~em ) C'B7 ~.l t bE F[ bE E I rcrt Elf r I eLIt! @ Ai.long.: r' br·1 g: ~ 0. ~~. ~ iPH' ~I~ ~I~ II Hai." ~ IIT r' If' 6{1 !~.

$i tu mlndrd-j bdtrlni Bdtlnd masa cu bobdii Drumu tdrii cu ochii Zl mdi. Hai. 'j .£rvr~ru=~birf.. ~ - • ~WrpF§l"~~·tE rf~l-~~tb ..-~~~~~~-~fi~~t . . • "---­ '-... ~ .i±fFJt. ~ ~~~---~ 1!Jiii' ~~~~~~ @~ ~=g+:. -iti--W ft1~~···~IE5fmi~W$i3 t£f~F:zjJ_~~··~~~...../----­ ...h=L·il~~-bFtJfr~~ *~~ 3'J aiEL IT BMJ'=-=-t=W ~-F J. Bdtrlnit·am mlndrd eu Strifjulnd ocoJu tdu Turd.. Hai. Q:L. or pd 7i Zj mdl.b pi . Sd md vezi dnd 01 zlni Or pd noapte.378 -~----~--- Nag BJ6/l4B5 601 HORE BATR1NEAScA Idem 598 -• -• Hal.

.-# . .-. zini d 7i j. 4V::: if _..~ .-. Vai sdracu hangutu Aista mni-j sufletu Hai.-.. ~ 1-- -----.J -t::..: ..----. c .. ~~ --.b-­ /~'.Viseu de las -jt4¥4@ i~ .I! ~4=--.--~~--J =-==j .." . . ~ .. :~E kt. !! ~4r' =r::.i .51 ani-long Nasu.~ ____.__.. feb 1972.. mdi! De hangut eu nu md las De mAar hrdni cu ovdz Cu ovdz de-a cailor Cu gurd de-a mlndrelor Hai.~ _.1-=n-:=EGrsu-~~li[ E~ tg. ':': 605.-~ .. ~~~ ~ -' ~ 1._ 5) Hai! Asta vara-ntr-o pdrere V rut-am sd md las de rdle S-amu nu ma lasd eJe .. .J I I ~ r-. tt. md! Lume dor.i:ftf=G == . _ -.. . • ~ -. -.. ..r::r.~~·~=Ett=e£::·f:E-~I=~g~====E·· --..~'-~ '¥! * ~-r'~_ --f t gp~if=Ll..379 -----­ :. .l: 100 In!. Gh.r:p'3':-. .. t-~ 2. +-l..r:-~. E::J.". " ._ .~2 606.8 ~ I . .tm IT i r til ~ . DE ST R IGAT !. 8121570 - - .. ". ~ .bij} E t--=¥ttri~~-f'FJ~F~E3=T=t±ftt~£F=.C! .. Nevasta care-j irumoasd 1 pacat SAO tii la casd Sa-... . -: ~~jj ~-~~~ " 1Et~ .~:r=-~~--~ ~ itP--Ef g-n ···ljJ_jlEi@=~a tj II .! Lume dor. ~' .29 ani contrc Covaei Harie. dal drumu sd iubeasc(l Ca sa nu sd-mbolndveascd. L !~~ ::@--dtt--~ftff.__. rna.f"' - idem 600 •.. Covaci Grigore-54 ani-prrmC5 ClJvael loon ... HANGU Hag. .--­ ~ Hai. ~ b-)::...1':: . ~Ht:·:: t i ".. . . al Hariei -]0 onl-sfr...fr...

l UE STRIGAT lderr Zig :1 . JU EUJ.5 610.~~ :.111 - 60 g. JURELUL Idem 585 1 .. R ie/ciry 5'.

.-:. .../'W OGlJ) IV [ ... \.._-.~'f i.~ .~ -"... ...... '-~ • -~ . 'lBJ!''l{8 l~DW IIS2UPN 196t .L 09L· f' -)::O:.'/\)/'..lDI.Tf~~ 0 .. .... iUO!..[ . '+"~""'J..

I ! ~I I. -::l - ­ ·. CIOB-ANASUL . Idem 539 I '~' \i ~! ~: · -• . 1! .. ALUNELUL OE LA MARAMURES . ROATA Bi4/5!' Idem 545 . :l -• .--382 614.i 616. ­ ~I.' . -• - • 615.

... _ _ ~~- /1 .. "'..".:JlI."-...-------. ~-.-----r-.. ./ -':1' .---+--==-=--±......-----.--~-iII'~~--Jir~-~""'-----· .'~' =.:. ~.. j -_.._!!_-!.. -'"'------" trr­ ~ .-. ~ .. .0 to $: H.-:.--:~:--±. ::¥.-...~ 2'. ~ .:h.. ..... - A 'ilrn.::::...:.. . 4) _ -..-...:=. I c:.'-" 1 -!--. ". RACH IT EAUA I ~~ ~ . U ._ . : ~ /.-~ .7C£.~ oiL'5! 8 71 /"11" . ~ • .t!:=~~-... ~ .-. .tfft~~. ._. i /--"".JI!:~·~_. ~-'M_ __ -~" ~.::j~ .:-___ =f i " e. I .. 618.__ _ 619..'. ~ .--. " t.~ . .1 .=--~ if.-' } Jdem 545 ~k[t I Cd Ifl.'L--. -.r=l'=:':::. "'" •...-..' "1'..g.+-. ~'..u....:" I~~ .- . --------------------------~3---- 617 ALUNELUL DE LA MARAMURES I :39 B:1.----. .' /-~ .-~ .. _41:-----____..:--·. -'. -.~-1 "~ -1=.. ARDELEANCA .. . ~.. .----+.. I . .. '!.' iii 0'" --III-.:.. v::~e a _J JINE ~::::n ~1!--~~ ¥RE'Y. III ' .. ____.'1. _ ----L T • ~..i.--~-- . .______ .~ b ~ '-+--=YttT .: .'r .----. .$i1=.-i.'. t :t ... ~t ----:jjict:~:f:--_=_::~:==~ T·=r---""----­ --'-. r~..-..-. _ /-"'- --~~-- --~.~:C~fC./~ ...' .Ft-.+~:=f§=T-:::-P. ~ i~=f:=.-J Nag 813/1716 .. .:.'­ . ~...- .~L l t.d~~rtf:t!~¥-=i -&t~+ tt=~FI i ..--::= . J-72 Andantlno. . ..j ~ "" ..·~=.-L- . ~ .--­. .:=ri=r=£:=~JE:r. ./'~.'.---.--:----:-~.=t=~'~=~.r·~·~ ------/"_.=~LE3 .•• -.--.'=~... /--. _ -'" Jr.-. .2f.~.~ ~ I' b: F[r-btl !~~. ~~~ =ti~} -"~ :~:€!f-r=·fFZ...c tz ' ....".. ETiT~c:1=-=~~~~--=~-=~~ ~ ~ . ~~ ~#:~ '~~.-g=r---=--. ""'_ . ~~_ .~. ~r·::. r:. ."'''' _ -til-' r" ".~T::~-·---: 1~==.. 1. _ .=-t d·...--~ .-'...=1: -~~ =¥+ E"f'~~" . ..-:--=-===--L _-::::-. ----.".f'!-'.:~-.-_-=~=t_: ~ n=:.. idem 545 .==r=m=~~-~--f%f~=:--t:r-=·.#. ---.::!'!:.~ .'_.J: 126~. i-l..-=! . a::-J ~ =-' :....::f. --r..:=.lCjif#--::::"-~iP-~--==------3 pt-::=--:::=3 '+" ~- ' I I ' .. ~~.." ....' r rj'r g" tr C~-! " ­ r.{~-+-. ~. a /--'.---.. fJr ..':-rl :rl:.• ---~-~----.---~-..' .__ ....'.~. : ..::..'-..' -~ "---'-~3 ::t::~:e--r-t·! -. • .r'-.-..f~-t=... br_~ ____ -.. ~.'" -.'.--u-. ' :' '. .'.':..-.--=--=::::::3 .£4..__ .. _____-/ .t=-&--Fgt=F." Ifl~ .---'--~'1'"'- . . ­ . +-=e i:S:.. _. ... '.. C'-.:I i.r~ -J" :u8r:: :. Ili--r++---~l§1·--L~~~ !7 W -l::::C.I ..'" . ~g ~:. .. ~ I t·"H+~~---=·rfET~~-miW= ~ ~~.-.r g: 1.t .­ 1 .~. _ _ _ _ . --~ . . '. =!. .

. SISTEMIJt OBICEIURILOR .~).los Bor~a Vi~eu 11 If) 16 11 15 ·17 1676 1106 117 15 15 24 24 14 11 13 2330 2285 2372 329 471 2199 126 1121 . .u1llaratoan' Vine plonia \Ieic. haia.N ·51 ')' } • ~. hala pui~(Jr Baia. ."} 2182 21gb rzel Dill palme Chiralexd Babete Vadu Izei Vi~ell de ju. Vactll Izei Vadu Izei Va(\11 . '.?50.'1 35 564 2.) JJ... .>~~Il Poienile [zei Poienilf... } In Bubun1zil Lo:·i Polenile llei \'adu [lei . La pierc!erpn u ploaie La bubiHUi(J La [una Colindct de 130Uza Vadu rlOi 11 i j J ". haia. mek Poif!nile Izpi HI 1t~ . 34. .)~ .14 14 1I . i. tu Ilea Cintec de leagan Haia. Vadll Izei Vi:.) l·.. . ' ) r"~ CINTECUL DE LEAGA.yi \ 7i seu cl0 os lend 1. haia puil! lHdiil Cil1tec de leagan Baia.l. 2310 :?O()O 2538 leud de J os Ieud lend Birsana Sapinta Birsana Vadu lzei Vi~eu de .') :?50'1 250~~ 14 .. BOTEGIUNE Haia. 26.'J!:) ~'..~ . lin ell mama DuL clui na da boi.} I! II . :'18.. 3L 33. Vadu !zc>. erai :.i H."'L .t iu 1 .. . haia.. '-~7 ~!3. " ! i . Jin pui'.ior lellcl '\/arin lzej Poif:nile I:t!. p'lisor Haia.I. haia puiu mame! Hala.:u mi:irLt lOiH t' '\.1 . 30..t 231 .. puin mamei Mama cind moo ieganat Mama dnd moo leganat Haia lin. 29. ­ 36. 31. boi DiU haiuca ell mama Haia lin. 1:3 1211 249U PulenHe lz(::1 Yd(lU t. . '2501 52 iJ .NDIC £ DE CINTECE 1.pu de Jo: Vi$Pll C:(> Jo'... 1 ~·. ') rtli{l BOLiz~ :~ 1 . Luna nona.'--' ') . . ~'. Du-te deal ~:ea.O'Ll \ I J i Pitiqaie. haia pUiSDf Baia.' [lPl 16 2:)O~} '219(.

".~ Ieud . haw : <i!U iu mallie] nrazi'c:' .: En ma due mindra ma due MjndriH palla C'lopn In i Eu rna due mlndrll-n Ultane Hi 16 15 1(1. 51. 46. de J o:~ j) . . lend Glod JI 1f\ .a bote~filllH' l. A cununii BH. A colaeilor 83.du Izel 1n [·t 1~:i :!:299 67~~ Sapillta Saptnta Vadu Izei Vi$eu de Jos Ieud Rozavied Leordina Birsana Botiza Sarasau Sarasau Poienile Izei Botiza Poienile Izei Vadu Izei Birsana Sarasau Bon~a 20 24 14 11 -102 225~:l 16 365 857 1782 20 11 ' J 25 15 1tl 1124 584 632 1417 1910 ~'l430 18 16 IS 16 1154 2900 2319 14 25 18 18 521 1662 573 Vadu Izei Saplnta Glad lend Oncesti BorSH 14 17 492 178 2! 1 In 1'1 2048 74 2430 724 591 1218 Borsa leud Vi~e!l 18 16 11 i6 I I • 1 ! . Clnd oi me dupa mireasa 80/a. ~ 1601 3U 12~ Sarasa" Bude~. :')J.trc'$li \.80 /b fl.. ":'(1 • i. Am trimis maicutii carte 1}9. Ramas bnn mama ~i tat':..)0.t.. 1 34 2586 ':)/).3.ieu de 471 1244 4iW S4P . clca.. 260 ?74 '. 1 Vadu Tzei Vadu IlPi leud ).J c[lSa-i crf::~:e 4<144. LiJ.1(1. La mireasa 134.\~m ·lB.0 g ~ ':! eci()rd~ lJaia. REPERTORIULDE Vadu 1ze1 Once!. :n ·HI. .~ .!tdrJ8 De petrecu t feciorii jn armata De mNs in ditanie Cle Jos Vi~eu Vi~ell } ~ I .\rf' ]!ccl1d<J: Caline$ti Dwgom :~H .1ireasa cununa ta 81.") Vi[.. Eu 1113 due mindri'i ma due En ma due rninclra md due Eu ma due mindra-n dHaBi. 60.l ti I ea jl. REPERTORIUL NUNTJI Cintecul ceremoni<'II Vocale A mirt2~ei A steagu1ui la mire (hore din grumaz) 63.) -" 1~ 14~ Tpl.>ii 1 CJ ~ ~GJ :.. 77. '..1) 59. 49. de Jos de Jrl. 4'~.icU de J 0'.ti nragomir('s~. . Mai mnire.j~eu de Jo" Dra~lomire~ti > • " )"'f L. 85 TJiUi~te miii mnJre bine Veniii frati veniti smori fH)lh le-ti mirf'asfi 'l1na bnna b) InstrumentaJe 87.. Cintecu gainii 82. 53. 1'7. Pe drullm care mjrg eu 68. mnireasa ta 71. 52. ')2. 1':' . Para Dragolll.1­ ?vfaieran in cornu mesH 75.ri~€1} (In La cusutu steafJu]lIi 'J 1.'<1 ac nati . nmireasa 66.~utu cUilUIiil ~') ~') 61. Hala. De jucat la cu:. Cind se mariti1 mlndra 79. ell te-oi CueB.f/. )1. Hei tu dragc:i.tU I~O . La:a fE1iU JilfHilCi [11 te-am facnt. . t"l. .~9:l de Jo:.. Mireasa cununa ta 76. MiresuctS eu cununi'l t ~. Miresud1 dupa tine Mireasa mindru~ti·i portu I". marg fechrii r:q)6 nalld~l Yi'. Mniresuea eu cununa 84..'-. Mnireasa din doi p~rintj 70. Cino se impletea CUlJuna HP. La cusutn steagului 0.. 1 .! 1 lHGP qg~l 4."'" . P .".'iO. Maieran in cornu mese. Cintecu cununii 67. Cintecu miresei 78. Haia.. pui do clIe de {GInei [\ babt'~or .ld cA .c. :> t. Sapinta VCl.i UY}l 1:3 Hi 2450 774 ~4:{ Sapinta leud [eud Once~ii 56. : iiI. 7. En ma clue mlndrtl-ll dHane Ell IDa due mindri'i-n dHane Ell ma due mlndra-n ci:Han(~ Eu rnti due 11lLndra-n catane De petre cut feciorn hi Ct.

135. REPERTORIUL DE INMORMTNT ARE a) iG J() 1~94 Poienile Izei Poienile Izei HI :l318 :J313 Bocete lia.los Vi$eu de .i '16. 144. 149. !J. ! 13. Vai de mine l1lui Miha Bocet dupa fiu Bocet 1a vaduya Bocet dupa frate tinar Bocet la mama Bocet dupa barbat Bocet 1a matm.>ud leur! feud 1ettcl [eu(1 633 1790 122. 118... 9.­ D2. Vh. ~n. 1:21. Cintecu so:cacHei 1a nunla De striqat la miri Dimineata dupa nunta Cintec evreiesc de nunta Cintec evreiesc spre nunlii 5. 99. Primirca ndna~ilor Primirea nnnta$i1or La prinzu eununiel Ue mer" 1a cUDunie \Jarsu lil cununie Primirea mirilor dupa CllllltniG \lar$ll la Cl1I111nie De mar::. 148.Iocu mnires(~j La giHna La 9~liIla 92G 1:J52 3~12 Hi de . 13fi..eu de Jos de .J 1eud 11 105. Varlt! Izei l(. 9'1. 125.t. 138. lOG. tOB. 560 1640 1"0. 11 :'i. 142. 131/b.Tos BoUza 1821 995 l227 "1:.551 2824 665 629 65 7::12 224 Saplnta Blrsana lend 116. 145.'ar Bocet dupa fill Tn moar!e h Ua tu vecinuca mE' Vai de mine mai ~1iha '(fa de mine mama me Bocet Ja mama Bocct la fata Bocet 1a f Bocet la scoaterea l110rtului Bocei De dnct so dus de mnireasa Bocet dupa unche::. 141. 143.'1.t. 111. 100. 12. . 137.' " "i' 133.Ios Vi. 126. Ieud leur! Vi5en de Jos Vadu Izei Vadu Izei Iend leud feud 674 678 597 743 250 968 661 2210 684 740 689 1726 1:31Ia. 103. 11 Sapin~a Sapinta Sarasdll 24 24 28 23 1074 421 519 214 381 Sarasau Ieud Sarasau 23 2~i 660 136 Sapinta Sapinta.el1 de Jos 20 24 11 623 453 1123 1 . 1~3/a. ud maicuta me Bocet mama Bocet dllpa fata Uil. 11 r. 1·17. Bocet 1a matu$a Bocet o de mine ~i de milw Bocet dupa var Bocet dupa mama Bocet dupa mama Bocet la batrini Bocet la duma din 1817 Poienile Izei Once5t1 Ieud lene! Once~li 109.Tos VI::. 110. J2[). btltar n-aj putut litera Dupa . lOlO 140. t 19..a. 104. lW. 134.386 . 146. 98. 1~30. J 12.eu de Jos 278 1181 501 402 508 lOt melodU eu caracter de ritual Bocet dupa [ecior Bocet clupa tinar Bocct dupa Irate Bocet dupa taUi I({lmii si de hodiEE'a [oi rnamuca $i hai rna Pasarica fara nume Trimise-mi-o mama l1i(' Oameni plingeti Miii IIi cuconii till Hort:>a lui Frantan 11 la9. 123ft. lend Ieud Vi$eu de .. h) Sapinta Botiza Saplnla Sapinta Teud Breb Vi~eu de . dupa mnireasti Joell mire<el Vi~ell de .los de Jos feud ')elrovd 11 !1 11 11 t1 16 563 534 131 r'85 710 1303 2220 UD4 902 21 16 11 !1 leud Jos Jeud I fll. 127. J02. . ::'. 114..107. 129.

J '124 1:557 1068 160. DATINILE SARRA TORILOR DE IAHX\ aj Collnde strabulle Tri pacurarei de munte Grea iemita Noi umblam !.. Sarasa. 1931c... 173.. Poienile Izei Sapinla Botiza Giule~ti 3084 205 24 Mindru·si dnta-un eerb. 177. ISqlh. ~ 1 \. 169. IgO/a.ii J y ..j Vi~eu DUj)d . 178. J. Ce sara-i asta sara Trei pacurarei Este-un dmput lung 1. 191.ll}l H 23 4::H i j .. !v1indru-~i dnt-un cerb in. 'Soi imblam Si colind.m Este un dmput lung ~i lal Mindru dnta. . 186..u de rasarit In varnltu munteiui Sus in virfu Il1untelui Mindru-$i cint-un cerb in. . Ciclul muncH 151 sarbiHorilor de peste an 1. 157.-un cerb in codru le~iti gazde pin-afara Mindru-:.i cint-nn cerb Ill .. Sub tufa de malin verde Nol imblam $i corindam Cine !. Dupa :\ mor:u:ui \ Illor:'"i..>i dnj-un cerh. A lui Piniea A lui Pintea Colinda oilor Mlndf1l~si dnt-un cerb in. 189/a. MarUlH~i n1 arq oiJe-n munte Colindita eu cod ita Sculati gazde nu durmiti De a1111 nou Griq la munte s-o suiL 1f) 25 23 28 895 781 Fere!$ti Ca. 168fb. 164. 2098 182ia 20 23 16 395 555 182ib. I 80!c.line~ti 23 16 587 491 2249 82B 101:3 701 1381a.. 152.3 S~ Sus Ia verdele de nnlllte siti 9azde veselosi 510 1845 194!a. 167!a. . 193!a.. 313 '20 20 ~!9 ')~ _. 151.lede-n ast~ cas a Florile dalbe Coborit-o coborit Coborlt-o coborit Seulati gazde nu durmiti Colindita nu-i mai lunga Ciucur verde de matasa Sapinta Sarasau Sarasau Giline~ti Berbe~ti '')u _.. 193/b. 163. 175. I 88/b. Mtllrlru-si dnt-un cerb. 179. Teud Poienile Izei Sirbt Oragomire~ti W 23 ~!q 192. 174. 159.U 155. Colinda eel blllui Coborit-o coborH 'Joi nmblam $icolin<iam Noi irnblam ~i eorinda.. 158.. 161.n Sapin1a Vi~eu 28 20 'lB 11 20 29 40] 812 500 1412 de Jos Once~ti Berbe~ti 513 590 563 Tapa Oese. 181. 156. 170..ti 28 23 15 14 614 176. de oj mere Sus la verdele de munte Mindru-!. 184.li colindarn Corinda Pintii La ro:-. Botiza Vadn Izei Vadu Izei Bogdan Voda 829 1814 Iapa Sarasau Sirbi leur! Sarasliu Breb 14 2. 183..!(l/ 1 Im. Botiza 15 16 15 162. 171. 187. 185.'~)n :0 de . 190/b.trumentale 1:10.14.. 'Ylara 13reb Poienile Izei Vi$eu de Jos leud Sapinta Breb Vadu he! Breb ::n 2fl 3243 22~~ H\ 11 16 1323 601 17fl 24 ~J.los Vadu Izei Vaclu Izei 11 t:J 1:\ J(i 1176 1360 'WHO 1-l2B 118. leud Botiza Poienlle Iziei Sarasau Vadu Izei Tapa Botiza Birsana ttl 23 13 451 2936 471 792 2B 373 262 15 168/a.. IS!.'i latu Coborit-o coborit Coborit-n eoborit Mindra turma. La crucita bradnIui Sa siti gazde veselosll Mtndru·~i cint-un eerb in . 166. 189fb...-. 165fb. 172.5 28 23 23 15 1701 389 619 722 901 180. 167fb.') ti:'I?r! ieud Vi~eu Dupa m(ll" de Jos 11 B. 165/a. 299 IlSB 12L!.

I:~O. 1149 753 Vaclu Izei PoIenile [zei Poienil<:' I.QL :~02. 209. 210.~lL)l.0(1 .. :)07. 16 11 13 1447 1294 3111 2001 1469 2413 224. Pintea Viteilltl Pintea Viteazll Tomoiaga Tudor $I Palaga Balada Boditii Horea lui Valean Horea Valeanulul . "..\i hurL huratu Pa sub poale de paclure Horea felei mari o femeie din Ardeal Sus in vlrful munlell1: Bude!. Chemarea aUor Xl4.ldm Pa sub ce padure v(~rrlp ~lar(]u-Z. 215.3. muntf' Dc tri 1UDi rie cine! zi. HOREA LUNGA a) VocaliJ ~·40. " 1 197.> ill ViftC1\t. cl. 22. 237.·. 2. 1<)5 19ti!d. Dallsll nrsului 199.a Bl..ii-o pierdllt . VJ~(. '219. 229.oile ~1~rg oile-n munte 28 13 1416 II. ZH}.t ~. Colinde inslrumenlale Colind~i din ViOdl6 Colindil ora!.:' Jocul oilar din tri:.:-. d' Horea oiIor De baut 1a ruptul sterpelor Vocale Vadu Izei Borsa lend Valeni Vacht lzei 28 H5 226.35. 195ft.'\ oilor din trimhitf) Borea allot :\ oilor Invirtild uilO! Cind staj en oil.. 214. ?.eu de Mijloc Dragomire~ti 28 29 Sir) 713 11 3312 931 28 11 de Jos Poienile Jzei Once$ti Dragomiresti BoUza Vi~eu de los Leorc1ina Draqomire1. Anuntul ciobanilor rvfulsu oUor Plecatu oil or 1a munte Mlrg oiIe-n munie Porneala ollor De-adunat oile 1a stnmga Coboritu oHor de 1a munte CoborJtl] oHm de 1a munte Coborltu ollor de 18 muntG A oilor .u~i ... 234.cil Cind !.U de Jo:c Vadu Izei Vadu lzei V(Jelu Izel 993 1041 Varin Izei 1:3 l'~ ~ "--' 1141 REPERTORIUL pASTORESC 203.J 1::\ 13 h. 211. Ooile. Viseu de Jm: Vadu JZei leud feud 17 9B 1251 2131 :l22.>ti Vi~eu 1592 2617 2516 1313 16 15 28 15 11 219 11 1224 2456 1679 28 III. '. 233. Luat-o -so lndicu\. 239.. 14 16 16 3499 3W9 813 1467 831 23 11 P. :W5.. CINTECE EPICE . 208.. '227. 1" 13 11 13 .i-() aflat dobanu uile A oiJor Jocul oilor Vadu lzei Vuelu Izei Vaclu Izei Vacln 1zei Vadu I:wi Vi!WLl de Jos Vi~ell elf:' Jos Vaclu Izei Vadu Izei Vadu Izei Vadu Izei 13 22 2322 2376 13 13 2339 1299 1237 1232 13 11 11 13 13 13 13 2350 2285 1340 2075 2108 2060 2003 Vadu Izei Vadn lzei Dra90miresti Vaciu Iz(~j Vadu 17ei 13 13 28 .194fb. 230.fn S2i siti ~1azde V(~~·. 232. POLCLORUt MUZICAI. I.. 20(1.. 17 ::18.. ~18. At UR1CII NEOCAZIONALF 1. 20f). 225. 21G.BALADE n8..i1. Clnta puiu cucultli Dorn badii scrie II: BotizE1 152 Rudest! 1399 .rsand L_O »t'J La mijIocul cerulu! marg oile 1a.)0. 231.C[O'.iti Sapinta Vi.) 1.212.

'j \ lui Pill~~'c1 :'f'i r)fi 155 :24n ::>n '-::312 ~'.."1].-)l1Ei seCPl'a l n('.. a c ucl r lllu i Din G·: " :)::. :Fi7. ') "'""">t'> Pcic". \ Ii ' ~ r "G . ''tH~J" lTorea pril)('aqlJJ1Ji CiJ1tpc bciu·ine-:. carc are fa~a Ast. .ti '"~. . :"}'.:~.C )q. 297fb.8 :~n :!. Daina Cine .0 . re~l(: )0 It) 10 n 1" I.if) "f 13rm.) . ' ) ":'" Sarasdu roicl1i \'uleni [zei 'Y) .... "..:" •... I11-oi fc: \linu I'll-S] c'. C:oc1rule r21ditand. t JOO. Poie:1L" !7C i 3474 1315 1926 1816 .a \7 acl u Ilei l:l I. 296'b.. .~\re blip a '-:~i illhi co nu-i l"u ti-al11 spus m~dc':t. ". . ')~'.Ui nas. _0. Horea Horea lunga din (lill BC'i:?d Bor:. 297/a.. Stipillta BO~Jrlall VUdil Sarasau Hucie$ti 1:) 11 1G "f) 1419 1803 .oi :--Tili coclrule bla~U\maj Pu-md dnamne ee mi ia '-:lllllai E. 'ml. L).. ra'. ')65. :180 ') l ) 1.1pinjd 21 1J } i :. . :)9.d.arna "'-\sta 0 hore mi!lClra Fosl-am their Cd frl1(:uta 1633 1766 1897 1194 372 Roza\'.. Hore \rcii din \p:.). '. 'illld\arCl :'fl ig '):.~rei:lba ellCll \'ard Drauomire::._.')0.li­ Borca (jil' flllier ~. .) ~Z449 "~G0.') 1:'i 2() 2:1 Li 18 16 15 11 11 20 18 2. .: lmfrumentalc )'7f).17 rl 1.~ .)i :~~'(r f<..:. <. CT:-JTEC'lT PROPRIC-ZIS DE STIL 27(.-o::.f' 26 2fi G.)~'L 260. l ".j " {II cJ S.in~ ~-..-i ial"1d co f..j1e .i \16icutct cinc] lll-ai f<in:t ..":rpahd elleu \dra \1:'1: ]1'd..1~J:j...ia "n . a J()<.'j3!1 14 11 1:-...' f' '.:)(lr(lCi()a~ii I') .1 IniJrc.1'lfcl ..ti iJragomiresti Vaell! I/ei Vaelu Tzei It ')8 20n4 28 14 14 ')') . :. C~o(:rll!c m"i..~ de iJ~ lir~(~ c:or~:-~. J'~d ('1."._I" • DraCfu-mi la Ol1cesti Oncesli \'aelL! he! O"cesti ] . P<.0 V81eni Berbesti 28 70 "\1 ~ ')ll:! .To'.'...'niJ(.l.I I. '). r \ . ..-' 'i~_~llnitd il 1Ii ~!8 ...-(1 ro.:cesti 11 11 20 Mindrior ell coasa-n c. 1041 '(:if.>cn de Jos Scipillia 1)o['...aplrlta O. \-fi cun~ 1'.)87.11 lis-o nlilicd i:. ditro ini r: ')(i..(") t . .fI 1539 1931 10 Tu maicuta In-ai [ciC.l]lLc '·. .ca bile ·l··tn.. '~l()..:.Tf). ..'.C '\ ~~ . '~8. :'(l):b. ') ..a Bor:.t. "-. Dragu-mi mi-a lucra (il. BOJ':.. '~7.)8.. . \'hen de Jos Visen) ric Bi rsar.r:l '-lama care drc foUl \lami:l.. '21<31 153cj 1794 1714 1821 150] 142·1 :)'J ') -(.iei Horea lUl1Qd de pe -'fMcl Horoa lunqa din Vi::. Vai saran! pribeqe]q \111 It ma mir rie tine ('le.::~() :r~1.i " 1.164 O'lcesti Sa rusa Onces' ~~~ln .' -+.a "f' . l'oieni:(:' I/ci Vi.s 5: _-a~ : • ~ -. . .(-n V:~C\l \111]t n:a-.) 1 . .ea "'heu (.) :24/.[\p1)1\a :~815. h£-it."'.J..c BaU'i-te bi("'lC'fl hi..i..: :'>94 3490 1998 1694 :~O43 men Vi::.eu ('(..eu de Jo') . .I ~.')60 100'1 GIS 707 1372 :~9:1 ~)7q :>83.q. ¥)~J teor('i Br/iza cl 10::l f't '2824 13f) 1 J" Ciue C~j ]101'(>:. o lillit bac:ea 1a ''.-'O \[inclrior eu Cl:.. 1 '~ .):Jia~~f~ \ ldiera di \loisei Boliz" )nce:. (l\ 'j d rei Vi.asta 20 540 . 'lS-4. prin Bir"ana i'c' or cieparl(' Pilcnniri'8. 'H·'. 1Ja:il-' Dor~: .i C1 mlw:r': . '·t ~l..1 Cli ell Ie WT '}()·L Sapinta Hoteni \Taleni Skrhet Vadu 1/el V'i._' )1). '1i. Cueul".en 28 ?Sl 1(\ .) J . . '). Horea JU]1Cr8 din Va(! \l01odk ele ]a cimp Horea frUll'li (a prib(>c1~rull. r. :~06Ia. "'aull Glod Vaelu Izei Viseu de . ~ ..(.5€ U (le J 0'0 jf") . ')\j'l. 255.. ')0"1 .G. Varin T/ci T7ei Once:~ti :? 11 :~ Ing :.. _'. d ' ..)/' r: I)(). _. 103Q :2762 1701 :?1 VfCHf . ..ll :.J.. \·iseu de Jos <:.Tnc.)t)..l r a: 2d :'u i cl oa lIl"1(' . c: 1 n!·)i~E< \1110 i.) ..

ta 0 hnrea lP. ea 21 21 tf'i 1231 2567 3584 338.21. 3StllJ.ell Tit omatu s-o topit \.\ }'fAI tI) 1.T!O ]lilin ~3-1 -1-94 D13 1 ~1~3 74:~ 14 IH tB Sarasan Sarasan 23 ?:3 681 ) 94 3. Zori de ziua se revarsa \sa be oamenii bnni Cine-o lis c!om.1 1031 1977 342 641 Vanu Izei Dese$ti Desesti Desesti 25 10 10 18 18 18 1251 1251 1590 2001 SarasE\a Blrsa11a 10 ">8. :In:z.J\d ·\ulit-arll ~i Sf> poate am (dasu cllcuilli '\:'-a\'0 mama Ieee fetc Din IOCl! codrului de-acas dnd am p1cea! La "tina dnd ('1111 pIecaL CiJ1p !lll !)ti ce-i C~l)rll 31 ::!a. 339!a. :?1 12 Hi 1G 11 ~8 DEl 2088 13('i 1-1-38 1001 ') I . I" 18 () 192() :!. 111 ::1-1-. 34·t 345. :307fb.\Iijloc Oncc::.l-are paifll hoi 15 2Cf35 ")87 2733 512 328. ~n7. 334. \Hii codrule Cll frunLd 1 lei ma cl1culetuJe \ f'mlru mami Slcfanic~i lUlU i1 pi:Jre codrului Hine mni-o mai fn" l o(.3.nclra Cil1c1 lrni Iii bacliHi-n glnrl Fosta-m n6clTrar Ja oi (ill(' m-a!lde horincl \..:ei I/ei 319. :ml.Ins Botiza BoUza nragomirpsli Bo!iza 3014 193 H22 2392 1329 11')16 31:1:1 3:>21 3·t2. ~!O~{. 347.part inimi drarli 2is-o mama dlia mine Parhue ml1lClra de brad \. (. T'. ~. Vi::.l PEhclrica de pa t ci \l Mai eodre de-a::. HOREA LOC\I. 350. Vezi m~mllca 28 13 21 :no.ni dol' Vaela Izei Glod Glod t 129 1646 331.{arti pe marnil1E'a ta \. L.Irq :m.1 118.) ~J' It i 414 :_~o:m de Jo<. pli la hntard Poienile Tzei Glod Botizl:1 Botiza Glod Leordina Poienile Iz. .'a. pe iz"or Rllpt-o boii jll~m-n tri Zis-o soem mi-o cia Foaie \-errle "'pic de <Trill \1aic'a de-oi zacea de dor \11ncata-s doamnp elf' rple l\icea rna veselesc Daina mlndra si daina Colo-n io<. Vi<. Y18 i b. :-~t)9.9 f a.. 339/b. :107ia.la 11 1I Li II. 3::5. 345/b 34fi. 343. f-am sClllat de climinc.\foisei Vadll Izei Sarasdu Borf.1aramllrPs vidla )lOlla N-are mama lece fete Eu ell mindra m-am ihclit Nll Sf' de<. Saraca inirna me Mare ])loaie 0 fo a7i noapte Batrine1e haine scumpe Ute flori sin!. '\sa-m' li]1(' rarN)ri De cinrl tt'-ai dus mai lJRrli(a Cinti'! In. 310. si ea tine Rail m-o blastamat maica Ran m-o blastamat maiea Poienile Glodului BoUza Vi~eu 1. Cine '-.> lend I cud Visell de J 0" IaDa 16 ]09.\<.atil Saraca inima llW(l III eel dntl! de (: e:n1 \lilldra fJome-j n~irocu l\l1ndra-i hored lr' d ~fii n a U.ocaUi . 33'? 333. 3'26/8. 3511a.} 19!JG 216-1 2071 36!l '3i Sapl11ta Vadn Vi!)e ll Vadu Vaell! 1/ei de Jo" :11 f) :~17.) 1 :'>719 38.en de . 341.ci SlE1tioara 21 16 1999 2998 28 Ei 15 733 1090 31S. 120.U'licuta c1nd m-ai flieut ?8 ?9 ')­ Hoteni BoUza Tapa _.ti Poie 11ile 17('i Bor5a . ]08/a. ~qS. 326/\1. 11 1-1 13 Sap:j1! a 17 17 IS 203 6<17 :l?2. 329 1b.. 348. 30f). 349. 3::3. 1539 . Cin(' .('\1 tu ra roll a Pastirica de pe Grui DraQu-mi linde-am zkil \focirita en trifoi Uncle-a! fost bacle-asara MuH ma-ntrcaba cueutu \fo$1l1e harh~l Poienile I/c] Botiza Draqom irC'sti Vadn Izei Ieuc] Berbesti Glod Botin Leordina 20 14 580 2544 3401 12 3201 16 16 2fl carnnta ce 111i-ai elal 327. 28 12 20 19 15 13 \Tisen de Jo s Drat{omiresti V i sell dE' .---~ 390 ---~~ :~ml. :11 ::/b.\'on \ lend Viscu ele Jos "heu (k Jo. ~i()(l. :124. 311­ \Hlicu!a l1o]'ocui men . '! "1 \. 340. 336.

375'a Tr5!l:>. 382.. !1 13 1540 ':?636 2183 11 21 13 2HJ7 2243 1594 2682 916 28 21 15 Glad BoUza -Viseu de J os \lisen (ie J as \liseu de J05 Glod SaPlnta Viseu de J oc.(. 358/b... ---"-~-"'-------'--------'----"-'-"----.<. 402.le 17 29 11 2696 2413 11 11 2178 2320 954 17 17 11 28 29 80 2246 2737 91 16 14 1078 234. 365. 15 14 17 11 1226 33~ Ieud Tapa Vi~eu 20 t360 412. 399. .. tara \'cche se Glad Moisei Leordind Botiza Borsa Botiza Botiza Saptnta Vaelu Tzei Saplnta Petro. 376. 1 Mai mindrlljp Hoare alh':] DliHL lllita lata Citll-l l111'ntele de "Uo. rice-i videa ti-oi tri'H ~!a mi. 360..a :)f)clrtll Sapinta \liseu de JI"~ Ber. 377.:. 411.) -­ T)tlc:_:-~a '. ~Q2.ima me A\ut-am:Jine-n \'iata Zis-o man... 339.riU8 Lmne BU le-oi sudui Cuelile pica-t-ar limba Draga mi-i cri~ma-n padure Suparare. 407.-.:: ell DC. ~lle \li. .'i8 18 20 16 13 18 2069 353 192 13 24. Sa. . 398. 383. 357/b.)(. suparare Batrinit-arn rnindr& eu A~a-mi zie UHi oamenii Codru!e facc-te-ai nor Cueule pasare blinda Su ht 1] n corei de [01 n' idin CetC'rur:d 1111l"'r1rll zid \1aran111rt's.-.-a Vactu IZ(. 358'a. 357/a. 390. :364.d:-l::e floare alhtl Saraca i:. 397. 373: 3-17.\'fortii tai de foC/odau lori de ziua revarsa Omu care-i suparat Zori de . :103.j Slatioar a Glad Oncesti In 15 18 15 4Gl 612 110:1 140 1.rd.X' '.. 392.ltl Cine bea apa din Vael Saru~(l::i-!11-0 mindra Cind s-o-mpar\it noro(''l Tata lumea'are-un dol' Saraca ini11la llle hima de putregai Zor de "lUi:! se facea Cine-o ZlS horea dintiie ""ul11ai eu rle-a~i ~ti hori Pregate-mii.:~: . 387. -t08.. 388. ~\"ut-am 0 earallSc Jn1ma de plltn~qai .5 17 70::! 134. ~~84.":J ')~ 626 724 14 11 18 10 1250 2511 140 14 21 16 20 798 691 1861 2588 Oncesti Sapinta Sapinta leud 183 . 378.. ' 386.:/. 363. 1520 11 10 It 714 1322 403. 362. 11 ')8 ~28 229-1 289­ 3'?19 :199 773 t('-oi <!lc!ui .\icea ma \Pselesc lm'ala-m<: ce sa fae CH-ii :"faramure!..inc'c Batrinit-am mindra eu .)34 1860 .ti \ loisei Vadll I7ei BoUza \'aell. . 371.). :L59. Cind calegem cinepa codrnle nil Inti ".a nita mine \Iult ma j eeil Iumea Doamne ce-am faent la lumc Tare-a') ne bade sa mar TaW 11ll112-ar \fea sa mor Auzit-am . Is fat~ do pe Mara c:e J os Berbesti 2203 113() 29 . d"J. 405. :36G. -lO. TrpcP-Il1: dor" .1n9 331 08(1 lont) 20 20 16 21 18 Place-mi mie horincuta Lasa mama dH \Cic1e ~1i1i 385.1 620 2·t22 2380 2300 23 ~1 21 21 13 .W!J 410.!:! a -104/1>. ''In:­ 396. 393..\01. 368. 391. . . mamd bine $till ca n-oi mai sj eu mindru De-asi muri prima\'ara Zina mindrut c1e-i zini Saraea supararea Codrule baiut de plai Cine moo dat dragosti Co(~:.')4.trcl :\. 406. 361.- :c:~i? c :356.)arie en Codrule raea tanat .391 .2 : 'are alba'-. Saeel Roza\·k·a Tend Vadu T1C'i Glod Sali<. 367..:.r::C Sapin1 a Vaoll Izei Sarasa71 Sa pinta Poienile Izei Borsa Borsa Vadu Izei Bogdan Voda Leordina Leordina Petrova Vadu Izei Sarasau Vadu Jzei Vaeln Izei Borsa Sarasau Vaelu Izei Glod Poienile I zei 17 n 278 . 381. 380. 394.­ :352. Ie7: 5afll('a j i!!ld 11:(' \1ai prif?l(' . 379. 369 370.J. '. ('\! sj : : Sci :ei ell (Jln 11 ('1) r: or Lllli1t' "I.00.:-C.

badita.. 448.rza-te don'1 Guit'li Hore pc imas Vintule ClI S11i. Glod Sapinta Glori SUitioara Once~ti 17 1 1 '7 i 659 40 1741 71 1". viata nOlla Vt!]eni De<. dragu-mi Mai mindrut ('u par tocmit De-asi muri dnd a-si dormi Sti roa bade ee ziceai Atlta horinc-oi be Dragu-mi a stringe fin Sarasau Roza.. 419..10<" Vi5011 de Jos SaH~tea Sirbi Once~ti 28 1!'i 234 2228 1713 2741 1201 294 Slutioara S~pinta 28 Sieu Birsana Sighet Sa}j~te . 435. 44P. Z(. T~tuca drd pleci 1. munte Ana-Ie focu G'ltf\i Bra7i1or voi Yil mi..:iu Bor~a :':0 29 18 18 Cetemca. Hoteni Saras. 447.1:11 d(' r. 461.ta Borsa Borsa Berbe1$ti Glad Glod Glod Slatioarc Tend Vi~eu 25 17 25 ')~ _::1 1124 1203 1424 29 17 17 21 21 2890 1043 878 1173 de . 464.To" Vi~c1] dn J. 444. 416. 434. 454. 467.u 18 20 13 10 370 216 544 1898 122 1976 1830 359 1214 14 1395 772 23 . . .a zice darn Saraca inima me Slobozi-mi doamne qlasu En 1a mindra dnd ma du(.l.~5f. .ti Vis(>u de . rloamn(' rau-ii ~0nl La fNGastra mindrului Mal Mdita. . 466. CJ!\. 425. '1.22. 427. ·139. 417. 463..141. 449. Birsana Siqhet Sanlnta \-. 437.f 0 2512 2131 879 29 10 28 29 12 2636 Draqomiresti Vj~eu 2377 56 1682 1001 130 b) De larqa circula11e Haide.413.BlVa..l(irlti Dragli-mi-i veselia \fic ta:e mi-o pJaCll\ Horea vi'itayului La Hlsatu secului La hoJdll-n qosporiari(' A. ('11 rJ?' .onnl Pi:i ulita minrlri-l': sus UJitEi. clop ell flori Citu-i '-iara si 17i) De-a!.:.10" \7 i<. 450. 420. 453."r lin Vai de mine neqri-s Frunta~ in gcsporlar:o Cel mai bun fedor ctin sat Cui nu-i-s dragi horHe Mai coc1rule en frunza Maramure~. 428. 4JI). L HORT DE \'L\sA Inima. eu (\(:' .n ~'.or~il 20 to ~4 Jo~' 11 18 1f) Poienilc r. 433.132. 431. 459. 421. 423.esti 2542 667 2517 165(1 111 11 11 21589 2470 '2640 11 .t55..'lea Vadu Tzei Sarasau Glod Sarasa. 468. 418. 458. 411'1) 415. 1a noi Paoure mindrE rie brad Mi1i. 460. tu ai fost La anll 39 Traq in rAu ca aItu-. nnsu-m-am 1a mindra-n <. 462.\ CHIn Doamne. leud Vi~e1J de . 452. 465.at:l De horit H0rca F10f('a'1. "Vi <.. be rba dirunta Stiu di nu mi-am dat c~(""p~J A icea rna vesclese Tat ma uit pe drum tJ:l jos [lp .i sti dnta ca <.('~U 2R 18 1SilO 1101 814 1751 1497 2~4 In R07avlea IB 2D 12 12 28 l3erbe<. inima me ~nircr in lumc nn mi-i bine Tl!He-lume-ar vrea sl1 mor Bai mindra-n codru verde T~t a<. 44L 442. 429. mjncrujir'''lri'i Clndhean hiluturiJ '!vi o1$ule. 457. 426.<.TTECE VOCALF DF DA~S a) 25 29 14 890 324 Sapinta Sani:."" tiC' Joc..j1li De horit 5. :1. mindruJe.Tos 16 1'" 16 1254 1576 Teud Glod 524 1576 17 848 tocalp Pintru mil1drfl din Teu ri Cintec din Oas \11n rl ru leana. 430. 45(. 436. 424.los Dec. uJi1a . bin'] Fr\lmu$el ~i thaT' 1)[11r. 438.LW.

:.j\Jl.c:u .::..C .au cior. Tn femeie.s._ Rc.'. :lO~.C..­ -..me de tirw 11)(..:: _c De-asi s:: C:::-•• E ca =:.. C ueu cinta.. .' Birsana Sarasau :2t1 18 1lJ 21 16 12 10 1875 1954 2603 Sarasau Sapinta Poienile Izei Vi~eu 3620 2974 SarasClu 1819 Bor$a Glod Bor$a RGza\.L .: jc-::::~~ -::.. .:c~~:. tLl femoie I'u nevastii .. 507. _=-_:: ~~12 ~i:-. 4H13..--. 4U6.). 1ti.. -W4la... \Iindra Gloci Poienile Izei Vadu I:cei Berbe!'jti Bor~a 21 16 14 106.: -..0.-.l =-.u:. :.Sa_ R~za \. struguri Ju:c: Serb Ii drumn eLl cCirbu. ::iL). .- 1a joe De horH ~\~teplinclu-mi iJinele r: .) ..ile de pe \lara 1 at a:'~a-o zis badea Dure m-oi ~i n-()j Zllil Tat oi be cite-ill piett\ Zi Va!'aij (.. 519.l. c. :) 1:J..tj 1...c':.so. C:'~_. minc1ra mea Jocul mareniior Bine joaccl lurdenii Val silracu pribegelu Rasuna Vi!..----~---~--.ag r. ..:'..t.-iec. . jI8.:. Poienile fzei :C1 16 . 511.._ !J. 1-_ " . SOL Spusil-le-am oellilor Lit~j Pus-o badea r(ima-:.­ ~ 253 "e~:.\larar. 4~G..~ £j~. 51:1.l dragut mamd .. ~i Ciutf!(U fE'cicrilor cind n:t?r.lea Sarasau 18 17 18 • 'J l~ :.tiu ce-a:a: :aC".> 72 be:.U .'1 .l 'rlib. .... Vi~e. . ~2(). .- -----~----- ~~J +>."" .~"" . 13 323:...:U.::'-: ::' . 50G. . ·188. lS·it 15-10 1560 1751 :::'aC2.a Bor~a Sara"...iauaJe Pcintru minclra Cll doru Petreu~.. 499.:. sub h:.(i illia Ii CE![l'r cl~ ell aret! '\Hl-ntllni-i ell doru-:l cale M~i mllldrule.. ·175 a. .. ­ : :. 2568 lUIS 28 18 813 213 313 509. '.u . .~' 48b.·. -hl:~...b. 482.u Harea lui Vili Fru.:.i-a me dragc Sara peste sal <'l:' last. Opincile cind mi dor A~a zice. ::la s... Co? i:'..:~ . 504. ) Draga..Jult mfi-ntreaba frunza<gusUl Horincllta saean:: Pasdre fle prima\yara s-o laur1at Pina-m fost ll..-::. 470.)i eu-am fa a mamei mel". -1 ~il). . fnmza n~rde .­ ~c.:..!84i b. -m:l.a 5a::J.~ S.. mlerla zice ]>Zis-o minard e-a zi"j Frunzulita dorea Cine nu ~ti ce-i dOTU Celeruca din trl 1el11£>­ Cucule pa"Cire mbdra l idr. 52!. lli 18 . Bor$a Sapinta 18 18 217 900 518 1~60 ·!9f'.:ec.­ .:-. let:G Sarasau Sarasau :.a:.:.. 523. cetera ta '\fai deseara duce-moi Coborii din deal in \ale P1:1a mi uiaga plina AJ.~:Il . p_t~ c ____ -_ -"u <.:.:.:r. :-J! 1..\jai mindruL ell pih gaJbeG ClnUi Maramure:. Pi.--~---.to lU 18 18 11) 1527 1941 (:190 1886 1625 1780 412 L46~ Sa.-. 4/l/a..i Eu de-ain~il lHl m.:!CC. 504a.:.\ rai badi td tt! ai ~..:...:~ .. Ci ieut.a S_c:.:>in.cr __ . ."\ Sarasau Sarasdu Vadn Izei Sapin~a 18 W 1J ~O 668 1568 5ec. -lBo.0 ::.1.'r) . '.. 4H:1.6 2c':.:i dUe' ~""lui mindrut din leganu\ .:. VaGU ize. :::.---= -~:3: ~~~.w ..".". 500..lza \ercle de lrJru. 50S/a.~.: ...0 bdut ArcuIe. . 524. 505/b.·111") .:. nu e~ti cural \tdrSJ pe drum :064 :'..50 _ : J 501 1C' _3 1321 rFF .).-1 . :'0: 0.:nese Vai (:e mite n:u:: ii :>l'::e lnii)]oara ell doruri .'C - ~..L'. ·fi2.>a Leordina 1885 97 344 18 49-t 495. / i... _.:~... 48 I..:.....a:c...... ·j!)3.c: a5 =..: . Clnta Iza... .3 ~-:C 166 160 b) De larga circulatie :')14._ ._'=" :'. 510. ::~ 3400 '~ ...\....:...1..:...zo-.. . 1 1.6~ 8~ :61~ . !-... Pei. -F::' l>.€ .. -iS/'. Horbcuta cipa ...

370. 549. JOCURI MIXTE LOCALE Saplnta de . 569.>ti 11 l-l 283 1904 H: 178G :W) 1'. 53!. JOCURI 566.526. 550. 559. 541. 536. 5-J. Barbateseu din Cuhea Barbateseu de la PetroYd Joe barbalese din Vad Bdrbatescu de In Vad Barbatescn BarhaiesC'tl dE' la SZlpJllta Barbalesell l:Hirbatescu cie la ~ane~Li Barbate. 527. 575. 542. 537/b.3.ieu de J os Draqomire~li 30 30 12 2B 114 178 Sighetu Marmatiei Sighetn ~ifarmatiei Var!u rzel Vaclu hei Vi!}eu de J as "iane~ti 20 20 14 14 12 345 3261 1460 1476 2030 1586 320 14 3141 2821 Vadu hei Dragomire 5t i Birsana Vi~eu 14 567. 564. . 533. Cum m-apropi-i de-al meu sat Eu la mlndra dnd ma due Faeu-mi voie en gura Mlndruta de pe Mara Horea lui Gurban Hora lui Pardon '\H1i badita buze dulci Inimoara ell dol' mult Foicica rai trifoi Horile di p-asta lume Tinerete mindra floare Blrsana Bogdan Voda Birsana Glad Vil. 5-16/b. 57b. 554. 548. 539. 535. 532. 561­ 562. :. 538..53. 574. Invirtita de la Bor~a !nvirtita din Cuhea Invlrtita de 1a VL~eu Invlrtita Invirtita Invirtita Invirtila !rl\~irtita 3011 491 Glod Strimtura Glod Glod GloG 30 If 18 If :! 1 J'j 401 625 883 381 943 512 .>ti Petro\a Vaclu Lrei Vadu I:zei Vadu Izei Vadu ILei Vi~ell de :' 1 1·. 571. 555. 560. 14 14 17 3112 2901 1340 189-1 '!3..lrin8<. 556.ut la botegiune 3.12 31Y 69:! 1492 IJ 18 ::1 2259 IV. 568. 2.tl 2:j 15~3ll 551 28 21 21 11 1:3 I 1694 1951 10 280C 11. 534.eu de Jos Visen de J as Bor!}a Sapinta Vadu lZei Sarasau Petrova :i. 558. 577. 551. 557. Unde 5e petrec neveste Nu cata ca-s maruntea La casa de omenie De ba. 545. MELODII INSTRUMENTALE DE JOe 1. 570. 529 530. 54U.Cll de la Bor~a Balrlnesclt 13alrinescn c:in leud Din bdtrlni Din batrini Sirba de la !':ar1e$ti Sirba nOlla Sirba din \liseu Jocul lui Vill Jocul1u[ Vili FHv1ElE~Tl Dragomire<.:19 :1031 Jos Vaelu llei \:ane.los Bor~a Bor~a Bor~a 28 14 24 11 30 :~O 33U 3290 345 :~OO 573. 563. JOCURI BARBATE~TI LOCALE 531ia. 565.)52.' " :: 1 Hi 21 18 Vadu fzei Glod 1480 2912 309-1 872 1201 leud Petrova Strimtura Glad Birsana Vadl! Izei Vadu Izej 1eud Glod Bor~a Bor~a an 17 3122 1984 2001 1531 1077 14 14 16 17 Vh. 544.ieu Ba. 547. 512.scn de la ~lmE'5ti Cintecul feciorilor cind luerg la joe Fedorese Fecioreseu dE:' la leucl Fecioreseu dE' la Petroy d Feciorese Feciorcse Fecioresc De sarit Joe de "arH De sarH De slhit BiHrlnescu de la Vi!. 528. bvirtita Glod lr 497 7 1 . 54Gid.

t1 Nanec. 616...jUb.. G]<I.0-1 J ·W.395---­ j .00 DD~) 1337 :1. :inO.:~..ti Vadu Izei Vacln Izei Vadu lzei Vadu Izei Vadu Izei 2600 ::684 14HO :~n4 14 14 14 14 1-1 1"..t.n::a ::li De In'. )~JI) :nl4­ 13~r! 1~) 14 1Sh Dracfomiresti Ieuci Botizd Leordina leud Bor~a :_:B 1Ii J(i :~ J:3q·l I . 1:L31 :)(1 Vi:.. . ... (jIB." BOUZd I ).lI Bocicoiel Bocicoiel Poienile IZ. 12 12 :.1u.)~'·L 5~F.i.c<1 De iJ1\'lrtit De imiLii 1ropolita C!in Botil.)\13. f. 617. 5H2. ~i~ : :-)B~J. jiJ.los Once:.)U. .llrinj De baut I hi :'::>:'1.:a l'P i.)H~J l..eu de Jos Vhell l~e JO:i BoUia Bor~a J'J :311 :111 : \(1 544­ 3~{24 Birsana BoUza JO . :iD 1.: leud ir~i~a l:j Gri90re BoUza jfJ.d Tropotita de Ja Saii:.14t."ud J JraqoJlllft':.(.i '" \}-~ 1m ir:. 1" " 11 1~~ I:' GC\:) . JOCLJU PRELUATE :$n j. 58!. . 614. 'W 1.O 6~ti I O. ') 1:') 14 275:. t. .(\! De strigat De stri9at Han9u De strigat De siri~Ji. fi05.1 2810 ~)R. . :r:l~ C. .ti Vadu Izei Nanec.(i WI. ijO(l.los Viseu de Jos Vic. Jurellll Jurelul 4.' :JOLI. Hore de bdut De baut din batrini Horea 1\Iureanultti Hore bH trinefl<. GL{.eu de .:'~) . l'mir:i:a I)€ L:\ ir:iL In drli ca ciu[):mea'.')\lD. "1:::<1 Im.:l'.)8:).> Tropotitd De baut De bd!lt (lin l)..ti \Tadu IZei 130tiza 1(.~).).:!l (.eu de Jos Viseu de Jos leud :q If) J6 Hi Hi :!743 :ltiH1 3.1. f) Ieud Vaclu Izei Vi~eu de .:a d:.> ~!9:)7 GOn. :)98. . 11911 I I (11 ·1:21l .J 54 198~ 13n }'O~ll J 7111 . i \.CU..53 540 1::.\ " :a Im.1 I ·1 I .E:'i Vi:. Poienile lwi PoieniJe IZei 597. .. G04.1 GIL 'i.inn.:. Ardelenesru Hatula Coasa Ciobanasui Roala Alunelul de 1<1 \laraIllures Alullelul de la \faramure$ I\rdeleanca Rachiteaua NaneC.89::: . G15.ti \'aelL! Izei Vaelu lzei 1i ')t) _"' J . Ill . De bdut De baut De bant fiOI. 592. {iO:2.

j xj NY G .

Va plae emisiunile folclorice ce :8 :C a) Da X b) 0111 ....t! : lapa tnf"rrll(t:'Ji : \ :\u:J.. L Care.e '. 1.1 ('.. Siqiwtll '. Tib0fiu Ceia.\Iergeti la film in ~at'? a) Rar X b) Des C! La toati:_ :::le.<. POP CliEOH.0ara \. "\. Stare-a ci\ila : casatori.t. '\Ier~JE'ti la spectacolele tolclorice:. >::­ (L Obisnuiti sa cHili'? Da X ~Ii Ct... In ce fei? 12. Scolari Laten : Iicen ~l.Or . Ora5: :--lanlld\if. xo!. j ..l1i(( ('oel c.itil de lIluzica popu:ara J!'0fera::'.. :1. c CL..r Cod general' I -r . . X e) \Iagnelofoil \.. Data: 1970---1D7lJ S~uhelll :\t Cllleo.·-c: c. cdlUer Tdpa Cod Sat:. OCl1patii nWj1C. c) ::---:edec:..:.c-'. :\umc'Ip. d:i place sa a'SCLda'i 7 ~IllZidi: a) Populara X b) Usoara .lu[. ::': '. Ce anume cHiti'? a) Carti \.s:(.. L\Y{'\i: Difu7nr al Ion Daltmescu.a 10. :\u e cazu! I Cite discuri a\eti? mulle ::-Iuzicd: a) Populara X bj L':.. O('upatia princip<:ilfl : (i.' :J._'IODEL FI~E DE ANCHETA FI$A DE ANCHETA asupra viE'tii muzic'11-folclorice. L(.sint soli!.\ _~.(~: Locuj (1(> mUlled: c.Cul lla$terii: lapa 5.P. Paceti l1i:l\eta? Da . f) Casetoion"\.:i:! '. 'f n ce localiiate a-ti mai 10(.L..) Pored a : a hli Ticala :L Anu[ na$i('rii (\ irstal' ['1.Cl~E O. .:~ce\· c . c e.\. Date generale asupra mijloacelor de infonnare : hj Pikap c: Rcc 0 X cl I\.-lnlormalo[ :--Iaqnetoful1 Bailc'R..j J\lcieluJ: \!aramure<...naliei B. b~ Zia.lIJiJn~ anp. r L DatE' personate: 1.itor ..eneral II.. Ce fel de nn171C6.)el11.· '::='> a) Rar X b) Des c} La tca:e I)e. 6. Fratii ?". POP \L\RL\ ..U :\ 11.j pretlUlllele infc·rrllutoruilli ..hj: .

I JU( Da "\u .. ....')... Cind I-aU in\'a~at? copiH~ria tfn[~(> aC(1...int cei care fae speclacolele folclorke 1n sat? [levii de 5('oal8. . Uneori . Obi:ili\liti -... -1.. linear] ... Alte oca- Partial X Deloe 7.. ..·\cum. Care :-......cllrsii lO.. CUi atJ mai cintat1 ...i? Bote(liu­ ..... Bihba\ii $i femeile . Ce cedep aslazi oamenii mai Inult asculUi sau mai mult einta m1.. Cod general: 9._ .... t. neori 1a radio. disc etc. g.implll lncruiui? Da X . Ci:iianie.. Nu.ati mai calatorit'? in toatii tara 'I..llta Cinta . 1\ Opinllli:' subii:'ctulul : c...a frpc\f'ntcdi petrpcHile dill :-.-.... in c(' f[·[ dl' formaiip? Gfllp \ocal X Cor X Dansuri ""_" Taraf. .. ...1.... dllZitf' .. ell ct:' ocazii? p~.. Tinerli necasiHoriti . 5di Co Alt(· fonnatii 4.._Uneori Obi~nlliii s8 cinlaji (sa reproduc('li) clntpce]e l..nn(a X Inmormintare .at 'J \{'chi i)atriw:~ti'? Vii. ------­ III.. 1n sat aVl'ti formdtii artistlce? Da X ):u 2.. Cnia 51 asculta X :\ E'df'cis ... ell care Sf' dnta eel mai mull? Bo- . Dar la surbatori? Dn X :\u i....w ....at'z Da X Nil :j. " ..~Lec!'le L Sf' mai cinld in :-....17. Alte oca- :\auta X lnmormintare ) Carp sint ocaziilc i:l care s(> dnUi eel mai mult c1ntecele \'(>c1i. nac~i da...... l... .icti PGfJU­ lara? Ascl.. La !lora :'.. Dact:l cia.. :~.3 12.... Da X ~n . . Obhnuiti S<1 cJnla\i In i..! In sat .. conspmnate........~--. De Ja cinc' '}tili dntecul? bllnica II..l.. carE' a) OricE' cintec X b) Cintece Ce s('3mdna cLHIle noastre c) Cele pe cart' ie-am au..\ciivitati J11 carlrul Hnor aspm('lwa lormatH? Da X '\\1 . Ditca HU .\:U Ii... In zilele 11oa')tre care slnt ocaziile La Iii hor~i. ...ad..... Va fllCJam ~a l1e spuneti !)i alte lucruri despre care nu am discutat )i carE' nedeti ca ar merita sa fip....-1\i dori sa acUvilati? Da . . Date asupra activitalii llnrzical·folclorlce a subiectului : 1....

. "... T\'.. Satul Comura : Bor~a Judetul: :--faramur. 1. Vi! ~olj$tii 10)) de tllU:dCd populara prcferati'? Dragoi Uta Boiorca...c : mum i:.J. Date generate asupra mtjloacelor de iniormare ..-. a) Populara X b) ~:.. Operator "1. :cal? a) Rar ..~ Data: 1970-·1978 Inform aior : X .". Merqeti la film in sat? a) Rar X b) Des . plac emisiunUc folclorin: de 1a rddiu..""on-illforma\or: Magnetofon ... )colarjjatea: clase II StMca ci\'jl.­ . FdCCti r.. Locul .. Ce anume cititi? a) Carti ". Obi~nuiti sa cititi? Da """" '""u X c) Altce'l:a ..>oani 4.'......ftn 1 d~t·tI· d \ FISA Df ANCHETA jem muzkdl-folclorice it ("OntHllei nor~il ...... ... 9'~!leral : 1..~ Casa (:0 cultura Bor~d 3. c) La ~oate B. ..... Ocupa\1i ane..IA..... 0. .. In ce fel? . \fcr(ren Ie spectacoJe folclorice eli".. 9..cr!. na~tQfij : Bor~a Ocnpatia prinC"ipi...lnt J..' ..... Cod general: .. ~f I)Or CLIE'(~!~('u.. '\....lCd: .. Date pcrsonale: 1. I) Casetofvn X g) ?\:u e c:alul 40 t:~oard :\fuzicii. Banda .m'da? Pa .... " bJ Des X c) La toate De:oc ......... Cite discuri aV(~ti? b) Pikap X c) Radio X d) Tv.. ·~:a:...or j. . X c) Culta .-}~ .u X 11..-ir~ta'~ . Porcc l a: StLHJdU ~.. c Culegaior .. Aleti: a Difuzor .:'ilr I..i : c. Locd] elf' lllU.. :\ntJ1 na~j.)'.cisiHoril 10. in ce:oca:Hate ati maj locuit'? Cod II..11ara X))) l. X e) ~Iannetofoll . Cc fel de muzka :--iuzkii: \'u place ~il d'cul!ati? X CJ CUltd al PO. b) Ziare.... " De:oc r..)r':l·'li: STt"GXc: GHEORGHr: 1. .....h .id : L"·. P... Care s. reyiste . (.1.. c) '\'edecis [.. b '\'11 .? a) da \.L I .. 12.""u111("e 'i: pre'!llmeic ':..

:1.. Ddte asupra aclivita\li muzkdl-foJclorkc a subiectului . S('lllai rC5pecta \-echile ohiceiuri? III 1l1treqime Partial \. Ce:e pc care k-dm au/it h sat . lCdiru \: fnrllla\...-\ltf' ocazii X G... ). .... '\:u :111.. llC'i' cine 1 "U\i Ci'l\QCUJ? j)drintii I' J• C'inrl I-a i'.. \ Ite ocazii X Inmormintarc Bote~Jjllne CHanie La hora tnmormilltarc ..lati (sa rcprod'lccti) cintccele auzite la raeiio. I.ll1a eu-alE' .. .l \CIiTdti in cadmj 11l1or dsemCilC'd lormatii'..]! dnld muzicd pf)pn- Gnta !.. .. ' Cod genera~ : 9. Delnc ~at'{ Care [)('\ii ~Inl (oi care rae spctacolele lolclorice in ~coala de Tinerii l1('c<1saloriti Al Iii \ g.1Oasttc \..' Da Cor drill \ ~.lice? Da -' '\:1.J..d freC\eillaji petrcct'rilp cli'l sat? ri Unde ati mai cdlaiori? In loatil Ca c(' !)ca/ii? s1K'ciacoic teUd 111. Daca ii. Cui ali lllal cintal? la tOiltij JlImea IV.. <-!:' cl. Va rugal1l ~a ne spuneti $i aIte lueruri despre care nu am discutat $i care c::edeti eli ar merita sa fie consemnate. <.\:.. Dar ]a ... . I>wo ri '\( etc.t. Obl:..l\ a\al 7 12..ii \ '\: II _ ati dori sa activati Da . " Obi~nuiti sa ci1.illlliti '>~) cinla\i in timpul lucrului'{ J)a :\. care al ariee (iniee X b) Cintece ce seami.ii dSClllti:i .... Opiniilc 5ubicrJului 1.iII. }.\cum.. 0:eclecis . 'J in ~al u\E'\i fonna\!i artic.1 zUcle noastre care :sj'nt ocaziile co care se cinta cel mai malt? La hora ' '\:unli3 X.dcti aslaz. L neori Da X '\:u .' CaUinie... Sc .. udmenii mai mult a"cuiLa '>au mai m'. ..."irbCltori? Da '\ '\:11 Obisnu (~. [)aed c\a.. ty" disc . Botegiune .

:. H:.I : ill >d' 3. i. cHili'? Da :'\:u h'. !ltl-l de mUllea po)mlard . ] 1. ] rl~l!Jrmd. b) Des . Date genC'rale asupra ll1ijloacelor de iniormare: I. . c) La [oa:( 7.J. \1ergeti 1a <. Obi511UW.. \nnl ill..c i'bCIJ . ::l}. 1 '17~\ n . Mergett ]a film in sat? a) Rar :: hi Des '. Locu! dc' n.()r : '''" [cur C()!lllll1d .'il: 11'. Ce fe! dE... Ce anl11110 dti~i'? a) Carti . Date pf'rsona 11> : I.:': ) Cite discuri d\'c\i? \luzidl: a) Poplllar<i :1..J.·m3 ~--~.a lor Opcral0r prnf.J. a) Rar ... 01 \. ~a Va plac C'misiullile 1<l]CJorice r:l' c: aJ Da .( \ \\SlI r ') Porcel.c­ e place ">a 'e \juzicil: aJ Populara hi l". :1. 6.. POP Ci ironer If I.' baq de seam a pe ]ljci linu] . Tn ce lacolitati at! mal locuit1 II.\. bJ '\'u c) '\'edecb . In ce fc1 ? "u X (..7') ..Ul1r i..pectacole folcloricc ciin . Stared ci. ~ L_~ :3.'a 8 1.(-. • .. Locltl"il)iE'!ii : Iov' . ')co 1 aritaled : ~). nCIH.'jJd : CrlSdtorit 10. Oc:uPiJ[ja Drindpa:tl: S:'d~- li. ".' muzica \0 (.furIetl!l \lara iii. )k1d 1~2' l~(~")ieri] \\ rstcl: :{~')i: 4.". Ocupati i ai~exc:...l'a: 12. Faccli na\'eta'? Da . Care sint ~ojhtii.d (I I a : ')2 B....iA DE r\:\"CHEL\ dSUprtl \i"tii ll1uliccll-iolclorice c1 comullci leud f) Ii ~dll.. '\ufllt'I(' ~j iJ PI(''''iJ11'.'"oa. '_0" fl Cdsetoton lJ) c 2.') Della: 1:.i li t (: r 'll (j ~ () r \ [a(j1lC' toifm '\: 0 Bandi] '\1 Culec.\n'ti: DifulOr fOll b) Pikap UI "Li I Re-::~ c: 'I.

! (lill.Ji Illll. \ d rugcim sa 1W . " \.c cinta cel mal mull? Do- OCBlii Ii i rii ll.<~. I::! trp 1.1 carp credeti Cd ar mcriia ~2i fie con.]('ti a:-. IlCCd~i1l()ri\i \jlij (ldmel1ii ll1ai ('P CI(. in zi1eic lI::)asire care "illL OCilliik c.j aHc ~unuli r:c. Undc ali mai cali'itorill' nicaicri I I.] L1l1ll.". .prr:' care !1U d1n dic. ­ .. pUlleti '.tdl'i illlill (!~CI!it(i Sd'l 11 1 . . i :2.)"1111'a'c . care ~..C'ltat -:.. OpinHlf' suhicctului "':It -.(11111. CUt dti mai cintat? Iil mai multi IY.Cur ·. c . Ceo: .ica ))01111­ ('intci ~l. .I eaLru '<u g.

d..ical-folclorice a comunci Vadu! Izei FI~A Corl SaL'lll eomuna: Vad111 Izc-i Judetul :\laramure:. \leryeti 1a film in sal.(.. X e) \Iagnetofon X Caseto[oll X g) Nll e cawl Cit(~ discun aveti? 70 Muzica: aJ Populara X bi C$oara c) CuUa .. ~ullleic $i prenumele jnfofrtlatorului: (O\..· f.. In ce localitate ati mai locuit'? .. Starea ciyila: cascHorit 10...e-. :Scolaritatea : 4 cl{l. Locnl na.'. Ocupalii . DE ANCHETA asupra vietH Illul... facC'ii nan:>\a? Da \: "\!J 1 I..trJL~U:') 12. Da ta : 1970---1979 Inlortlldlor: \ r\' oll-infonlla tel! t-.: .or Li.." ·10':... Tiberiu Ceia. U~oara ::.Ierqe\i 1a spectacole a) Hal' b) Des X ~:i' "a: ~ ~)e ~'... X b) ~u c) 1'\edecis folc~(!r..:C 8. Date gcncrale asupra mijloacelor de informare : \\. Va place emisiunile folclorice de la ..).? a) Har X b) Des t:) La '. f aJ na I).i \larrnC'(iei J.d·C Z:c.C' 9. Anu] na5terii (\:ir:'.~::: :C. Carc slnt solh. Date personaic 1..ta) HnG 4. Porecla : Cioata :. POP GHEORGI:IE I..1....tii de Il1uzica poplliara Pf"ferd:l( 1011 X Dragoi.ce C) t-.\(r GHLORGHF ?.. La :r)a. Cu!eqator Opercltor : prof. Ocnpa(ia pri.:.\.. T. Cod general.': c) Altce\'a C~)d (if'neral .. . Gher)rphel ur::a ~a... T'. Obi~r1Uiti sa cititi? a) Carti ..ti : 81 Difnzor f) I b) Pikap X Ci Rac. Ce fel de muzici1 y{i place sa asrcd:ati? \hllica: ai Populara X bJ c) CulUi .. 111 ce '? au.lagnetofO:i Banda . IT..)(:ipalil: Hiular dW\(' : li1ill1cit.terii : Vaclul 1zei •.Locn1 de llHH1cj : Ftlbrica do:' ~uruburi '-.t. ~r.io \..'.

Partial X DeIce .:I1('ori "... mai dnta in·at dntecC'Je "echi batrlne~ti? Da . Cui aU mai dntat? TV. Ohi:. "eciecis ... . :\:u . 4.. Va rugam sa ne spuneti ~i aIte lucruri despre care nu am discui at si car~' credeti ca ar meritd sa fie consemnale. Ce credeH astazi oamenjj mai mult asculta sau mai mult dnta muzica popu­ Cinta si asculti'i "ledecis Cod qellcla : 6 9. IT' sat an"ti formatii artistice? Da X '\"u da! in ce feJ de f01"lnatie'? (~rlJP vocal A1t(~ 2. La hora :-:ulltii X 11ll110rmlntare .. Dale asupra activita1ii muzical-folcloricc a subiectului : I.\lte oCdl'ii ' "..muiH s<i frec\cnlali pei reG" ilc c: i 1] Uneori Da X "iu c~a t? 'J .III.!re X c) Cele pc care le-am auzH in sat..).1. Care sint ocaziile in care se dnta eel mai mnlt cintecele vechi? ne zii Catanie La hora "unta X tnmormintare Boteqiu­ Alte oca­ 6.. IV.." Uncle ati mai calatorir? Tn toata 10. Obk. i:lti formalji . 5e mai respecta ... disc etc . Radio. Activati in cadruJ unor asemcnea forma\Ji? Pa ~t Daca Cor Sat Tarat X TCdtru. TIU... Opiniile suhieduluf : 1.... Obhimuiti sa cintati (sa reproduce\i) cintecele amite 1a l'c1oio. E .. 11. L\'" Da X Nt! ""'" 1'... JU[ Da' .. Daell da. lara? AscuJta X Cinta '3j 8. in zl1ele noastrp care sinl ocaziile en care Bote~Jiune 5e dnta eel mai mult? ' CaUlnie "q". Care sinl eei care fae spectacolele folcloricc in sat? £levil de "coala X Tinerii necasatoriti tii ...... Pn00ri c'~· (iori sa activati? Da.:echile obiceiuri? Tn lntreqime".muiU sa dnLlti ]') timplll lucrului? Da '\ "iu Dar la sarbatori? Da X'\"u . Peste lot F. De 1a cine !'.('amana ell-ale noa. 3. Daca (~.. Sarbatoritii femeile 7. Cind l-aH lmatat? copilarie Unde 12.. ~u "leori 2. Acum. care aj oriee cinlec h) Cintece co .itiU cintecul? tata 3..

. Ce fel de muzica va place sa \luzica: a) Populara b'l l"SC(!.:: \: b.. a~i maj locuit? Cod general: II.­ -.' . X . 7. Care slnt solistii de muzie&. NT.C 4.. Date generale asupra mijloacelor de informare : 1. StClfea eh'La : cd'"Horita J U.... nici unn nu-1 bag in 5eama .....(i pa S. Locul de munca : in sat 8.... :'-:''': e car. Obi::. asC'.. Faceti na\/eta? Da ~lJ Tn ce fel? 1:d.. Ocupatii anexe: . POP GHEORGHE L Date persona Ie : L ~lll11ele si pr811UmeJe informatornlui: BRAICU VARVARA 2...:".. Poreda (inf. 7..nu Hi s~i citili'? Da . AIlU! nasterii (v1r5ta) 1890 (86) 4.... lui Bela Bart6k) 3. b' Fi:".... Ce anume cititi? a) Carli Cr\c t.C B. A"eti: a) Difuzor netofon ~~. b) Des .. FISA DE ANCHETA asupra yietii muzical-folclorice a comunet Vi$eul de Jos Cod Saiul COD1llna: Viseul de Jos Jlldetu 1 : ::V1aramures ])(lta : 1970-1976 Informalor: X ~oll-informator : Magnetofon . Tn ee localitate J l.. e) Mag­ f) G:asetofon (.. ~[ergeti la.. Muzica..e a) Da ....... T_' 5:-a . Mergeti 1a film in sat? a) Rar b) Des ('I ~. Operator : plat..E _~E'-=-~a::7 C ·"'*..e.. Scolaritatcd : S). Culeu alor .pectacole folclorice a) Rar :.:E:: ~ 6.~::a< Cite disCllfi aveli? .'dD ' c..eneral : . _ Banda . cl :"a : ::' -\...:::02-\"0 H.I.. Radio d) T.<! . -"~ . popu:a.. c) ~edec:. 407 . OcupaUa principala: taranCB 6. Loeul nasterii: Viseul de Jos 5. Va plae emisiunile folclorice c:.~:: . a) Populara -: Cuita a.'. b)!\'u .. ""'!.

a muzica popn­ lara'? . Taraf In CE' "oJ tel (![' f(lrma\ie 7 Grnp \ ora] \ltc f nrma l i i Cor Da'1suri Tcatru 4. Se mai respecta "echile obiceiuri? In intre9ime Partial X Deloc 7. Dac~ dar care a) orice cintec c) cele pe care ]e-am ellUii in c. Date asupra activitiitii muzkal-folclorice a suhiectului : L Tn sat a\'cti formatij articticf'? [)a "(1] 2.r etc. Ce credeti astazi oarnenii maj rnul1. Obi~nlliti sa cintati (sa reproducetil c1ntec-ele auzite la radio. ~i car'? . Care sint ocaziilc tn carc~C' cinta cel TlIai mull cint'?cele "echi? Boteqin­ "iunti'l X Inmorminturp Alt. <J.. Cui ati mai cintat? la mai multi.ori? Da )\ :"U 7.. Obj~nui1i Da "U :\ Sf] frervenia!i pctrercrile (lin Uncori <.. Acum. Cind I-ati invatat? in lineretc.). Opiniile subiectului : 1. Care sint eei care rae speclaeolele folclnrice in sat? Elevii (Ie scoala Xl inerii necasat0ri\i Barbatii 5i femeilE' tii Al­ 8.408 III.AI? 8. Ohi~nlliti :\'cdc-cis sci cintati In timpul lnefti luE TIn 6. Dadi nu. De la cine cintecul? de la mamfl 11. IV.nc1e 12. ati dori sa activati? Da . ActivWJti in cadrul llllor asemenea formatii? Da . Dar la sarhat.ai 4.le nOdstre 3.sculta san mai mutt ci!lt. . Uneorj b) cintece ce seamana cll-c.:nUl \ InmormintarC' A]tro ocazii 5. Daca rIa.a eel mai mult? Bo­ teqiUllf' Ci:itanic La bora . ..).'" di::. Se mai cinta in sat ri:1lecele \('chi Da ~u Uneori X Da ~ll b5tri:10~ti2 2. Unde aU mai calatorit'? nicilieri 9. in zilele noastre care "lnt OCdliilE' (11 cme ~[' cint... l. Cu Cf' ocazii'? ~5iili 10. t.\.e oca­ ne zii Cati:inie La hord 6.. Va rU9arn sa ne spuneti ~i aIte lucruri clespre carE' nu am discutat credeti ca ar rnerita sa fie consemnate.sculta Cintil Cinta )i aselllPi :"-:edeci~ X Cod general: 9..'...

ti.' :::)c':c:e:::e. e .NOTE ~I ABUEVIERI LA MONOGRAFIE Graiul \aranulul de dincol0 de GUlli CIl inflexiunile lui speeitice C'_ a:...i interpretared tara9anatij aSC'T1lcllli'itoare celeia d . Ah.­ tie.qnptoion or. Grupu[ sci I-am tran. :L':'.jat prin je. Je-am tra:~· '.:ce-" .ine c" 1 lnniat tle\-in(~ li· n nudat de'\'jnt ~~i: t rnuidt d<2\-il~e ti .e.e.l ~ ~ H ..e. :'':'::0. J-anl redat prin ge fri-r[e' <J -(>.. :ec::· .:-. :cp8tat m t:lIlpui cxecutjei .'lc mai rie seamCi Cd/actt'!'e stilbti([· a v .:le. heC\ el. imagini simool.oHll. ::a' .'rcC..lluiat t~·'. ~.c· ... ". su.:::. Am incercal ~i In prezc.lexdllf'ru Tiplea rEi08) intr-o mare di'ler"i:a:"..jlat!~)c.cd jos '.. :-2L r". i Jll cu\'inLe ca ~:':]Uilll.Cc l'1 infinili\' lut1\J) care h: imprilllCl lI'" I. 0\ 'J Cl.\1t) m.or mcloc1 .:':'::.j 7 l-am recla> prin z : C.cri" intoldeali!1a contorm norrnelur urcoqrafin: iJ~ \i~lo(He prin slnt: (~ . dfi1aic.-.adente. je>]uinl.:.J 1 C_"l 'laC' '. tal..[·o prin C' \'oie._c. f..·r :.rc.--.evieci . ji.: ~~:~~=-- -:e 1 a sa:] pina 10 un "ullet nedef 'i j~i~~±~~~ ~-- .form inc:icatorului magnetofonului Tesla. clnteclllui pe banda co:. eu " e::.ta Sid ... rujita. in sensu] acesta "ocala a in ell\ inle ca \oj8 :.rupul cudnt(~ Cd fris. LJenzii c:e maqlletofon 'ii nr..'c!ea •.2':: pe 1111qd fal)tul eli aeoperi:i 0 parte il1senmut8 a LemaUcii einLec. Sonel Duo \~'i2)1.. mai eYidenlC' aDa!':a .nta luerare sa de05ebiu realitatea fOlleticd de sinm:a f0rn~'-.. i:l..14 t. iiuslred7a cE.c ~.· 1a grafica.:. ::: C:~ ~'e-c.:: _ . formule rie iJlceput ale poeziiloI'..'.J Aih..::.~' J. . 'C. rugita.-""~ X sune: btonat pulin mdi sus 'h. semnul elL.:.triqiHura. am . <:.. jntrucit estc folo~it alit eu valoare e d ci: <.:.:rmele sum.:\. reclumale de me:u(~it CG .::'G· .:.tcce Lc lit trim iJ it':L . ce::·.:. '-Ct. t ~c. _':'. i: primile lui atH de $oeallle uneori pentru locuitorii altor tinuturi.ilata In '..::c: plltic ll. din acea ('])()CEI. . sunet nes:c- .cris .

14. fam ta in decembrie 1966 la sectia din Cluj a Imtitutulni de I::tnoqrafie si Fol­ clor 1ntr-o ~edinta de comemorare a lui Alex. sau liniuta intre paqinat. 6.i898 nr. In cazul trimiterii la dona sau mai multe lucrari.170 de "tI-Jelodii populare din Maramure~" de Tiberiu Brecliceanu pp. Partitura muzicaHi pentru pian in . 31---32. 396-397. 5 p..410----------------------------------- Trimiterile slnt facute in stndiu introducth. Textu] scrisorii din "Folcloristica Maramure~uluiu de Dumitru Pop eel. "Foaia SocieUltii pentru enltura ~i literatura rom€ma in Bucoyina" 1869 nr. 476-478. dar se \'or scadea din valoarea Hotelo r d e baza. 265--266. 36 p. Cind sint doua numere separate printr-lll1 punet. T. "Familia" 1869 nr. 1m pp. Autorul NOTE LA BIBLIOGRAFIE 1. 225. Ziarlll "Gutinul" II Hl~)O nf. XIII partea I-II 1912. pp. pg. iar al doilea reprezinta pagina: ex. -125. Fiul acestuia Nicolaie ajunge in 1865 primul profesor de muzica la Preparan­ dia Rom€ma din Sighet. In fata acestei comune spre Nord­ Est pe malul drept al Tisei se poate obser­ va ~i astazi mienl platou unde odinioara exista manastirea Perii. Re\-ista "Familia" din 1872 nr. 10. Unicul exemplar cunos­ cut I-am gasit la sura rile Mihalyi Sofia ~i Lucia de Ap~a din Sighet care mi-au permis fotografierea oriqinalului tiparit. indicatiile metronomi­ ceo Sunetele notate cu note mai mici. de Isidor ':-'1an u. vol. Alexandrll Borza. 13. Textul la Ion Blrlea . Din Sighetu :~vlarmatiei in "Obset­ vatorul V" 1882 nr. 25 pp. Papahagi apreciaza Cd cea de-a cloua parte a cintecului "Sa bem" din colec­ tia sa de folclor maramure~ean pp. 1913 p. in "Anuarul arhivei de fol­ clor V". (B. 3 pg.$ezato:area" IV 1878 nr.. p. 20. 176). 64 p. 16. Buc. In cazul reyisielor dupa cifra hiblio­ grafica se indica si anul de aparitie. 180. Tiplea.4.Poezii popu­ lare din ~faramure~ VII . Manuscrisul a fost studiat de Ion Breazu in versuri populare in Manuscrise Ardelene vechi. 380-. Melltio nam dl tOoLe noticeicJe llll Ie-Hnt plltuL (ranserie gra­ tic.B. (B. primul reprezinta lucrarea ci­ tata in numarul de ordine a bibliografiei. 32. 3. annl calenclaristic. (Graiul $i Folclorul Maramure~ului p. 24 pg. 1909. "Obsen'atoml V" 1882 nr. 203-206. 4. 1939 p. Am desprins datele din cOl11unica­ rea prof. 1970 pp. 12. in . 405-406. Cind trimiteri1e 5e fac la nota bibliografiei aces tea se fac in felu] urmdtor: (0'. se vor citi in va. Caperta acestei prelucrari pentru pian poarta tHJul maghiar "Az Apsai Olith" piesa este epnizata. a carei melodie a notat-o de la Hiutarii din Berbe~ti lIe reda ta Si in Apsanescu. localitatea. Cincl estp un singur numar in­ tre paranteze. 7. nr. nr. 19'21 . fost coleg Cli Tiplea. Doine ~i Hore din MaramUie~. in "Poporul" 1899 VI POE'zii populare din l\'Iiifamure~ nr. 30 pp. 11. \Jiner­ va Buc. 8. 49. 278.Jnsernnari din bisericile Maramure~ului" Buc. 19.prin cUre. 1. 111'" revistei Si pagina. 79. 5. 6-12.381. Textul a fost public at ~i studiat pentru intiia oara de Gh. aceste sint separate prin punct si virgula. 28). Cind dupa punctul ce urmeaza cifra bibliografici:1 5e indica mai multe pagini acestea 51nt separate doar prin virgu]a.ie. (0) AmintilTl de asemenea ca in sllnga fieedrui cinlt·c la partea mllzicaJa se aWi l1UlTld­ rul benzii ~i ordinea pe banda. acesta reprezinta Incrarea la care ne referim indicata Ia Jista biblioqrafica ex. 15. 9 p. Revista "Ungaria" -. Vezi scrisoarea lui Birlea dHre Chirilieanu din 2] Ian. 18. 69.oared lor [eala. 2. 21. Tot in bi­ blioteca lor personaJa se afla acest dans fo­ tografiat pe placi de sticHI. 17. data imprimarii salt anul. Alexici in Mate­ rial de limb a din "Codicele de Petrova" in Revista pentru Istorie. 17. 42). arheologie si filolo­ gie.

\ldicoli Geurye . Tiberiu Brediceanu a eules 190 de m{~Iodii din :\laramure:. deoarece prefata este dalata.Inqur sat anate" BrdSO\ 1907 p IJ :i8. -13. copie de pe Fnr. "de batut din palmi". 3436 In discoteca Insti­ . 1.c.?~. Tn roma:'e~:e ':' -': --:. ::::. ~(. 25. L: a:c-'" dc:~ ::. exe­ :::c t·:. 19-*2.~r~ :18. )!1lunica­ . "Familia" '(XVIII nr.c-:e drum" a acestor cintece lungi turcesti c:­ :ese de Constantin BriHioiu la Istaml)'...fJan')ul lui loan". Filipescu. . pp.ianu. 111 1uet'a rea "rvIikrokoszmos. 1944. ~!-~ "Transil\ania" 16. z.: pp. [f)maneasca "de duca" data horii IUI1CJi ma­ ~all1uresene sub care se lntilne!.tri. = moara sa:e>: ~ 33.': . 26. 91~­ 110. ~. disc 517 r. . 20 de ani din '\Iacika ITrehizonda. .:In'~ 40.. Se pare eli editia germana a JLlcnl­ rii a fost l)feq~Hita pentru tipar inainte ca Bartok sa-)i Ii retras cle ia Academic ma­ tPrialul. :.SibiL. "Via\a Hierara".. ~.:c a:' amblnlni e\-reiesc de muzica pOD:':'­ .t la imelitul miresei 1:1 seara . 51? gases!e ' . "Balauri si .:c. 32.:\c!plenek (._>:'f-:: r nifestarile '}~: nut la Sig:..::-. -478­ ii popu­ !'. d:ante par tv1r. cinte'ce" -..ului" de Dumiiru Pup. '. Ernest Bernea . "B81a~oaiaJj ibidem Hr. Cintecul 5e ana imprimat in E. pp. "De la Romanii din :--fa.informalor Baba Chita 20 uni. So. 1a$i Filologie XIII 1953 Fase..!.\ laramurel?ul Tara Romaneasea U Buc.:-"-:. ta influentelor a"a cum a fos: . pentru J palatal $i .ii astaz: l: t -:. rafica 'ea ci­ i]. r'1 arhi\-a lnstitulului de Folclol melodiile .':: i 5..feciorC'<.4 p. \ Ibania (Huler. :ea de-a n colee­ .c' a com­ torullll ma~jhiar celule il:ctj\'ice luate din colinrlul maranlllresean. 180. 29. rltve: bouc:igue. -'" . in piese ca: . "Balta lezefu'uj" 1943 llr. Tutuianu "Maramure~ul Voie­ \oda" ist'Oric ~i ecor:omic" Bue.. . 35. . 32 pg.. :\1archeaza palatalizarea labialelor si dentalelor d. 114 care nn me: lL~'..ia rec . . . -16.. 10. II. lacob Mure!.:.~'e::e~ . "Tribuna IIi" 1886 nr. CompoLitoru] a\€ a asu­ pra so. Joe bt'itrinesc din ~Iaramure~ (1911). procodeu Pathe (Z..lnure~" 6. gUO p. 36. Rabinovici disc 1917 1.(>sera culese din !v1aramures." a "1.:':.:" .4. 27.:-:. St.ite !.j (Cintec de cirum) informator Useim Bolzod0. 5190--519' _. :r9ula.\1ex. 60) . este fol05it pentru a marca muierea lui n $i x.2. r'_ "Timpul Transilvaniei". loristica . 1944 . 38.i:e»~" $i 34. Music ~ew ~-ork 1942 5: :-e::::. orieJinal din Frisani . nil p. locuri. :2.·:r.iene in Transilvania" 1944. 116. Tn arhiva Institutului de folclor 3ze:ss eli Kale (invelirea miresei) cintec de :-_1. 10:.. 120-12:? . 1943. In 1ucrarea . 29 Si 17 meloclii in . Pop p.i "c1ntecului lung oltel1Psc". e yorba de Corduneanu ale carei lnreqlstrari au in­ tral in vo:umul P. PIlchanh \fear "Chant c~ntrE: \lara".... a s1nt . nr.~ =". 45. cintare inregistrata pe disc de Institutul de Fonetica a Unl\'ersitatii (:in Paris (1913) proCt:deu Pathe 11I.. lin "Popo~ _ . J)elHlmirea . l(' 41. 39. co­ iectia lui Bart6k din Maramure$ totalizea­ za: 19 colinde. "de biiuL". 109. 42.ierotului .----'..iea<. "a mO$ului" etc. 30. celelalte Je-a publicat mai tirziu pentru pian In eaietul Jocuri romane$ti 19fi5. Subdialeetul maramUH:'Se>an in S.~ ~: .:=-=:~. loan ). [uliu BlIljlWrll "ill .----~---. Soar fi pulu: fo!osi insusi T':_ . D(~h1\ irU din :\Iaramures r ~i II. De exemp:u "Pacurarul ~ii fata Pd­ durii p.a. 36 3 pg.. meLoclii de 28. Hara din Cartal Bllc..xe· _·.ma­ "GIlli­ cadea e lIra­ lU:-e~. 42). 0 hore ILlnqa.1eg Cll a sectia !. Sta­ 1(. Pinescu.i de 1.: ~lio­ ].. . H.:-. I.:: '.:a este aproape aceea!. fiind ilustrat de nume prestigioase ca: Ion Vidu. 8~1 . p. () copie a materia]ului.~:" \1. In afara de cele 170 pub1icale in eCJleetia din 1957. ..ii Fol­ e a lui . 703 (9. 0 se­ me'1ea pozHie creclem ca trek. Ra­ koskareszlllr 191K. In arhiva lnstitutului de FoJclor: Doina fir!. Vidu..d l1l'pek nE'pzeneje" Budapes~ 1J'i:.:.101 ha\osi (einter de drum) in­ formator Suliman I\icun.. Race Purity. a arH din ~e Isidor ure!.Gpra lui e pentru diftongu: lui ea.:"" \-eclere a lui BdrtoK (l g-i:':-~ ~i-4: . 1 -Ii. 119-·122. 411 ~-­ ..iului ~ ditre 22.. Oameni. ~--:::~ . Crisa:a .\iama arsa de \i8". 31.:'-J.c. 1.. Cf.. 23. in Poezii 80-·381. 24.ircolacii" HJ43 lJr. "Tinereata OJ. 4:2 rle ani din Ca­ racoceni Fgr· olGOi' $i Jo] ha\-o-. 31. 6 (din "Fol cloristioa ~laramure:. 1269-1:. ::::-c.):1'­ s(. 9. 274). Ziarul "GulinnJ 1.:::qa a miresei din Maramure~.>i melodie cu ho­ :--ea 1'. 1885 pp.. Da!1SllrUe Ie-a Impartlt dupa dent: mirea din popor "de invirtit".C() suI.. :\ liner­ pian in :l. Tiberiu MoraIU "Emi~Jrari maramli­ re!. 1929) illiormatorul mai nume!)te melodia Doina romancasca saC! Doina pacmarului.. 34 pp.Arde­ lean a V.:·3:. Ganil Mu­ sicescu.:a locuitorilor (lin Comitatul \farmatiei".ti " .. T~=:-_'.. ~l bocete.. p.. pp.:\iuLa Some­ )(~antiol. :)r(.a· mures. 190B ( in Folcloristica :\laramtde~u­ lui D. (urent ce se cristalizeaza in acea epoci1." \~ =-:::::. PreaCll)ldrea aceasla irebuie pusu in lC(Jatura eu largul curent de \'alorifkare a melowlui popular in creatia compozitori­ lor no:. .::~ :}:.-\prelenchi Zavod Nr. 6. ~audene". Inainte de el :.::a: nitimele sale scrier!.e­ raLa. s:·: 0e=. 193b) aduce aminte de terminolo(!ie. "Lcttri­ Ile$ti". ar pu­ tea fi mentionat un singur nllme. asupra ci:-_:ec.Or in .:--IUt $i de lua­ intr-un c. !J8). Din parcet de 11mzieal $i neluind in considerare niei 0 varianta. lrumcntale.

:57..>i FOlc!or :3'1 %7.'ollltia r/oinei buco\'inic­ ne" in HeyisiE. 59. 66. 65. Buc.i'.'lre~Jistrare Tiberi . "Contribulii ]a <. ·n.\lare. Kahane .u proElis. Vezi lex luI eunrins la numarul b i). Pop <. 191D. :\rdnte (celt' nai l11uEe). 50. Citat din EEuenia Cerr.-\laramure5.-~(> Frs'L :\. G. ell certitudine ea este din Vi~ell de Joe.' folcloriee de uHim. V.1 ora a lui Bart6k asupra fokloru!lli mara­ muresean.­ Je-mi place mie. \lelodjj llkrainskih noron ill dum L\O\ 1910..>i Polclor-rom.'[!l')ures nr.'1)(1. l07---1()U P~J. Balade si eloine din '\[aramure<.\lexandru.'1sul clask forma lripartHii cuprLlde 0 prima parte compusa dintr-o fra/d muzieala sall nll period C\.A. [)erie­ tia:w. culeCldlor Emilia Comi­ ~el 1 9 5 0 . T\ ascanu rSui· t. Timi. e('a oltelleasci'i H. 48. 199. Ion Blrlea "PoE'lii populare \faramnres" 1. 18 PC[.>.(5 pp. liep-a:. 62. L12.. T.p--.:lG90 (:? 1O.\Iaricu\a Ca1cUiraru ( ?) Boudan Voda :tvIaramure'. .Brailoiu al'llla 111s1. J ()70. fX Bucuresti Ern pq. Jarcia. 75.\-ario.\:IIl-X [\.1: .i ait i i. Doina moro'il~n0a'. p.es primuJ hori lUJl(ji Tiberiu Bredicearm dar nll a LipariL ('u!pc­ (ia niei sLudiu! prom is oeC'il in Hl57 llO de melodii din \fararnnre~.ca are la bala l. Informatoarea ::\i:islaco '(as\lj cIu­ lm'0stic!atiiJe noasLre nu eslc' din 1 eordi· 1111. .re".\cademiei ROIl1c1ne s!?ria aU-a. 1. :2023 I loarte a'i(.i in volumul V. coiilldd de pron'nien1d mai nOlla a fost pllblicat~\ in gazela Roma­ :1P(l'Ta "Sfatul" anal r. de E~':ogrdic <. . in s(. 36-··37. Ch. 17 11:-. "\"\"\TJ Bli(:urp~tj 1!)()f) ·1. 49. Vancu. Li:} 5\ torn.-­ h:aholle \JarianlJa TrasiHllri specificc: alo Dolnei din Oltenia su1)CarpaLieC..1/1972 pp. 1-1 L ) .t:lCliu] parLieu:arilatilor C'ompozitionale <. gr ..i ('orald cii!i ..tntulUi ele P()lclor ::. 1 . . tip.nlelf' ]a f\mZlliC'scl pp. 16 pg. 201. the H.1.. \la[lHi de cllleqerile de folclor e.U. BOfCu. BIBLIOGRAFIA 1.j)o----La-Sol (\'ezi pentru Ollenia -. nr. in Re\'ista de Etno9rafie . :\nalelt· \sociatiC'j pelllill cuJLura po­ porului roman dill \iafill1lllrr)<.\c(>sl(' ultime dO:ld \'olumeincd nil ne-au parvenil si eu refIret nu putem face refe­ rinte la ele. Gh.. in "Boabe de (]fiu" lL 4. sau 0 dez\oHare mo:i\'id'l. 2. B.". Briiiloiu C')lhlantin Schi~d unei me­ de fdclor rnuzical. . C.a frun7a de jil~r.\nalele.\fara!llllfe7.\ceasta. Bartok Bela "Volksmusik der Ru­ l11i:inen yon Mdfamurc7".i\farial1a "Orienliiri ~i as­ peete ale corecti:irii folclorulul 5n S. P08zii pop111are din \la. Gazeta popor{llni ]1..liJ de Etnowafie .\l \li{rin:l:c. Bartok a seris-o ell c"arta mai SLlS ~i in direelie ascendenta. compo:tiLorii locali: L. I. 17.a llrmeze r('­ prj/a. Glwrl(1 J 9('. pa 61. pg. ~) 60. pp. dar fctrZi c~: ut!.volume IV: \felodIC'<.'\r ramine clQ \ dzul dacd finalele ae(>slor scari pol Ii ll­ telese nllmai ca sernicadente ~i dadl afla­ rea llnuia si ilc:elllia~i [apt in mai muilp locllri rlo\-('d('ste neclrcsit IlHlllri. VI.i A . fl].. 19 P~j. F.ti­ lisLice" in Stuclii de \l11Zicologie \01.ub nr. 55.­ m{maLoare ell hon~a lUiHld "Pina traiam ell codru'" informator Griguta Zaharia 45 de ani din Houdan Vodi1 f. T. . L. lom. Barbu.. 6.L1 Co\inc~e volume V: [ol. lar COd Bu­ ('0\ inean~i c!l:ar in variantele ei e('I(' mai \'eclli arc" structura modala cliatonica cu­ prinsa In aceea5i stare si in acela5i ambitm ca ~j ce1e cloua amintile mai sus fara a su­ qera vreun substrat pentatonic Cernea [!l~!enitl "Despre ('. (celC' nld: lnlll!P) .Sol. ' 56. 51. apar revizuite coneeptliJ(.. trebuie sa amintim numf'roaselp preluC'n1ri corale de inspiratie folcloli­ ca maramure~eana ole compozitorilor: C. dupa care obliqatoriu lH'buie <:. \iinclra ee. I D70 pag. nr.OllllJ2:. '(pquJescll. InformalcJ' loan Dancill 63 de ani Sacel-.. '\hsik the Rouma­ nian Maramurp<:.?tracorclul pentatonic dE'scendent Re. ina­ intea lui (1010) a cu. 53.ea "Doina riin '\ordul Tramih·aniei··. Dupa zece ani (1978) aeea$i edi­ turti Bel~jamin Sl1choff The Ha~jue a seas dalorita imporLantei r1c'osebite a jucrcirilor !)artokiene urm8toarele yo!ume : -. Pe din jns de Baia-.'is.\1.>i Falcior nr. :?~~3. . Cil1<'-a qhici horile. Paceag. 1931. nr. n1'. b l'(>('enzia a"~:pra ('o]pC'\iei de ('0­ iintlc. Borlan. 63. ! l Re\ ic. G:'--o:J. 175.-Do (ijpz Si bemol --.un 13. :"fcllurioti do ukrail'skoi etllo\oohi . ~ico!.i euleqiHor Ti­ beriu Alexandru 1()35.(d. Informatoarea . :\leaqu. 15. Probabil c. Cintec de cociru. (iiI 54. '\liinchen 1923. 0 pacte a!­ ctHuiLa dintr-o repetare \ ariata a primei pih\. ~(}de 52.> nr.."citate..

..\1eloetii popu­ lare romane~ti din :\IaramlHc!3. Benko Andrei: :\ reloclii romanesti in­ tr-o colectie mu::.lCurl'$tL Lnilll­ ra nltlzicald 19]6..icald.~".. _.5~" hen colincl2 !. (Sui· Cd­ . Bartok Bela ~i )'Iuzica Roma. .:1easca Idltura Hluzicala Bucuresti 19fG. .\. if). :~:.'. Re\ ista de Folclor .dtl' .:ii:.n ..)t). Edited by Benjamin Suchoff. .. all "E:fe­ ::par ::mti ara· 1-1.:>. Editllra ~Juzicala HJ65.e 1':­ 'C~(}I ::r. 3f).'.:( Vancea.~"'------~"""'-'~"'-'---. 368-<376. \'. Id. 157---158. Sludii de mllzicolo~Jie I. ?\~.:"a instru­ ment poplilar.ll fa'" . 57-BO. \iarf'. Alexandru Tiberiu: \" . Bucure!7ti 1956. 1--'::" -l" Brauner Harry: De"pre 1H1tiJ. _~0· eulllj popular. Bud Tit : Poezii populare dill .. \'0[... <>. 13. ::l' (( ~jmt) ')i 10e in c:nteclll popllla. Bucure5li 19. Bud 1 it : Diserta\illne despre episcopii . ~l.)r -.. :ien td nr. ~'. 1:~.. t fU. GiL. .rl.)""":' -1 : • :~i. 'rolc1or Jaseip clori­ iOllie in cin:ecul p0. Brailoiu Constantin: Operp 1. yolume III Ip'. los. C. lnstrnmenta] . J pp.emnari a:>"pra :: .lelodies \'0­ [lilll0 11. Alexandru Tiberiu : Rece!1Lie la B(~­ la Bartok. "I :285 p. 1--2 p. l\luzica 1963 nr.':. .InB nr. Piano solo eaiet 1---\11. Bucllre:. C._e "i poii.-::'.. Bucure$ti 19117.-<~5.~G8 pp. Brediceanu Tiberiu: 170 . XXX: Brp\ jaml s'a:. :18. nr. Acaciemia Homana. 8.':. 20. 1J. 1D. 1b3. ). BuC ~i re$ Ii j 9:-r.< a~a HUCD­ re:. nucurp~ti 19G6 pp.L. 4 (I \J59) Hr. :a.i notatiei me]o.e. :1.!(l.::e. Rc~\'isla de etnowafie 5i tolelor n.PL.~ Roma­ .rc:.t traduse de C.:.w arilll 1:171. l1luzica18. -I.:. 'J'} .U. Amzulescu Alexandru: Balacie popu­ inre romalle~ti. IV.-\. Re\'ista . \'.. Birlea Ovidin: Folclorn] ~i unele pro­ bit'llle ale ele/.. ~ de joe romanesc.. Bellloiu Pascal: Citen.: Jncereare de isloria rr)rli.smusik cler \0:1 '\laramure~. : :6 (II): lH. .).1.)0 r:r. 3-1. XXX: !:In' :a:[" \lardlllljre~ <II jL. . 19 i. II.. ~lusik. Bucuro~ti.'l.. Bartok Hela: Hllmanian )'Oil" .-~ ~11 ~i .~... Bartok Bela: t-Ielodien cler rum~i.d ~.). 3. XVIII­ lea.?u SLucUi de l\ IGzico­ logie IlL 6/1£)57 pp. luie­ i . Re\i'·ta (!P IO. hereusnegeben yon D. . 22.J: .. :'a:i. \Iu­ .. 21.J. : Versuri populare 511 manus· nbC' ardelene \echi: Anuarul arhivei de Polclor V. Alexalldru liberiu: Bela Barl6k ~i lOl­ conti rOlildl1esc ill \{e\ista de folclor 1956 nr. Re\ i"ta I.l 0raitOtu.. aspecie ale ar­ moniei in mULieR populard din\rcleal.. Brediceanu Tiberiu: Scrit'ri.\Iaramu­ rO$.1. 1 afla· :1111 itp cl el­ '0 [(Ii­ . 19C. 1008. J3. !. ~l. Hucuresti 1fJG2.iloiu Constantin: Le 9iusto s'!'labi­ qUe bichrome db La nnisiqtlE~ popuJai­ re ROllmair:p Paris 19. Bence Szabolcsi : Bela Bartok! Vidta '>i opera. \(i.: L.P.L. ~~-37 . 1-111 BlICllfi?$ti I. 1-'-~) P. ~.. 1969. i 95 . Editu[a '5 edi­ sCOs :~iI..: zica IX (1950) nr. : Ldularii. 7D­ 110.. 147-214.' c.. Alexandru '1 iberlu : BCa [iar:6k desprp folclorul romanesc 1.'. I pp..~ i.C populara romc'measC(1. Pauini din isLo. :. . Birlea Ovidiu: \1etoda de cercetare a Folc!oruiui. Hunea I.: .lI. Oficial oartea i.. 'J! Bartok Bela: In<.: \ 9--7. E.. i·. Edl'. afiu.L.r1uH J.ti J'Jd9. 29-5-4. ':. Bifled Ion: Insemnarj din bisericiie :\laranllllC$lllui. Gher­ 1a lOb 1 jJ. Birlea Ovidiu: Istoria folcloristicii romane$Li Ec::lura enciclopcdica rOHlana.J. Gherla 1895....:etc" Pop . Rumanen . din sec.ea'-'c. Breazul G.. P~' . r. -1/1 \. 2(. Alexandru Titeriu: . Editura TllllZ:caiC!.\lll.i legaluriie sale ell :\'laramure. Bartok Bela: Volk. :-J::.lc.2"C.~i I 1!148 Idilllfa de '3:at. e. 1J-.icarii romani din ~laramure~.:t:' (1bpt(· muzica populara r0P\d:. Uni':ersal Edition 1~35.ei me­ ~". -. I 1957. 1D.e dill _~J£:! . 19. Bucure:.>i '.e mll­ S.>5.P.'(: Stur.li 1974. Rumanl\3I1 Folk. -1 eodores­ CU.Hefata de /p. Brailoiu Constantin: Ie yers popllJairc' Roumaine ehan:e Paris 195{). 107 .' '< \~aramure'i. Bciintan Valentin: Tinjalla obicei :ra­ .r:)riI(:ll C. "rc:~ ~. :5.)Gpll­ -c' :o:clor :::-1.~sti( dl jucie"'dui \Jf!rdn'il)r~~~.. Bucure5ti E. '. 12. lara romaneasc. ~ '-:1:.90.S.. 1. 24 ..l \" Alexancfll Tiberiu: \: .C: 1:1. h!itl1ra muzicdld 197G ']H. 1I i ~)GB. 19. Bidea Ion: Ucla Bartok :. 31. Birlea Ion: Baiacie. Bud Tit: Inscmndri ~i dale despre in­ fiintarea parolde i greco-catolico-roma­ lla (~Ll Sighetu \[arma\iei. eolinde ~i boce~0 dill :\Iaramure.l1:c:e:iti.._.:: . <..B ia 118'':> pp._.C. XXX: tL. .P.L Bartok Bela: Scrieri me .S.-.\lusic \ UllW I.J'. ~O­ :" L19(0) A.:ts translations by E.... Bncure5ti l!1L-i.I. (1957) iH.\ oltarii poporu]ui roman. :l3._' nr. foreward by Victor Balory'1 he Ba~Jue 1~j(57.:ltd· f::: . \\ einachstliE'(ierJ \\ ie:l. :3li .. Brediceanu Tiberiu: ' JOCllri populare romdne~li.slic 1\:it.Ci()( :'. 30. j}r.-III. ~r:1 Bentoiu Pascal: Clte\'a consiueraL asupra ritmuiui :.ti 1905.a nWlidi romc'mestl.)cal Melodies. Benko Andrei: Concertele lui Bela Bar­ [6k in l~omania.1.-1 66. \0­ [umn} I.10. With i:. 16.\. eu 0 .?... Breazu I. Alexandru Tiberiu : L zicale ale popofll:i r. (. Bncllre5ti 193n :.mt':· :1:. Edi~ura muzi· calci Hucuresti 1965 pp. "::. L'JO---lsn. Br5.-. Alexdadru Tiberiu: care Bela Barto. Uitio \fuzsica Budapest 19G6. .e ('0­ 'e de i ~..

Costea Constantin: Jocuri feciore~ti din Ardeal. Ciobanu Gheorghe: Raportu] structu­ ral clintre \'ers -. 55. Edi­ lura muzicala Bucure~ti 1960. prelu­ 80.h1ara pc mar9inea ta. 2 februaril' 1951 pp. 12. Comi$el Emilia: Despre forma arhHec­ lonica a llluzicii 11Opuiare. 7r. crari corale. Revista lIluzka XII (1962) nr. Hl---tn. 179. Ciobauu Gheorghe: Culegerea f. 13--18. Comi~el Emilia: C ontributie la cunoa5­ terea formei arhitectonke a muzicii pop\liare :\lelodii ell refren : Cinie­ CUI propriu-zis.. IX 19G·1 11 r. uLi. Cg Cernea Eugenia: SistE>mu] popular de cintare acompaniala \·oca1. Pagini maramure~el1e - 1964. 170---206.i melodie in cintecui popular rOH1anesc. 67. . Carp Paula: Notarea silabica a melo­ diilor populare pe baza inte~Farii lor inLr-un sistem Revista de Fol­ clor Y (1960) nr> 1-2 pp. 3.li Doina: Studii de mu­ zicologie V. GO. Ciobanu Gheorghe: Lautarii din C1e­ jani. 3 pp. pp.ji pu­ blicarea folclorului mUliea) romanE'sc Re\'ista de etnognafie ~i foldor. Nicolescu Vasile: Clntece si strigiHuri populiHc noi . lm.\ntoloqie. 44-·-47. Editura TI111zicaia. -19.. COllli)el Emilia: Folclorul mmical. Comi~el Emilia: Structura melodica a dansurilor populare (Contributii 1a stu­ diul structurii lllUZicii populare). Re­ vista ele etnourafie ~i foIcIor X (1 [I6:'1! nr. 70. 19G7. Cernea Eugenia: "UcUHorul" Versiu­ nea maramure~ana a obiceiului agrar lllchinat plugarului Cdre jese cel dintii la arat. Reyista de etnourafie '}i folcicr X (1965) nr.:' ritmu] d. 4 pp.1 croatia populara romaneasca. Edi­ tura didactica ~i pcdafjogica Bllcure~ti. XXX. Revisla de foldor IV 1959 nr.1971 PH. 54. .\larp a editat: n.:1Psurilor si al colindelor. 5tructura si lehnica mi~ca­ [ii. Coniril. 63. 2 pp. Cernea Eugenia. 549-:183.Cintece din Oa~u!ui. 7·1. 40.illnii stiintitice a caehelor di­ Bucure$ti. In cerce­ tari muzicologice nr. 51.131."i(l. 99---113 5{. Eclitura Tnt! zicalil Bucu resti 1966. Revista de Et­ nonrafie ')i Foldor 18 (1973) nr.. 2 pp.ii . 4tl.?ti 1969. Cosma Viorel: Figuri de lautari. Cristian Vasile: Comemorarea a 5 ani de la moartea marelui compozitor ma­ ghiar B('la BarLok. ContributH la cerce­ tarea folclorului copiilor.. 2 pp. Centrnt judetean cleindrumare a CTPd­ tiei populare Baia . 147--174. .. 30-·12. de creatie. pp. 1 pp. 1963. Lu­ crarile Sec.Sturlii n1L. Comi~el Emilia: Preliminarii Ja stuoiu) ~tiintific at doinei.169. Coci!. 1960. emisiunea \-OCa­ la a cintaretilor ardeleni: StudE de Muzicologie II (19S('l) pp. :13-f)i). Studii de muzicologie VI (1970) pp. RE:'­ \ista de etnogra $1 foiclor. Re\'lsta de Folclor VIII 1963 :H. lfl-·-J:2 maj 1[167. f~4.i \'alorificare ale cinteeului popular de \'iata noua Re­ \ista de Einoqrafic ~i Folclor IB (1973) nr. 4-5: pp.. 1 p p. rvluzica VI 195G nr. pp. Cernea Eugenia: Contributil 1a tipolo­ 9izarea m uzicH colindeJor rom<'H1e~tj (observalii asupra (olinde/or dinMa­ ramnres) Revista de etnografie 5i fol­ cIor 14 (1969) nr. Jocuri popnlare din Oa~ !.i~l. in Revistamuzica nr. 75. 40---41.5. in Re\ hta mllzi­ Cd III (1953) nr. Cernea Eugenia: Din problemeie 73. Stu­ dB Cercetari de Istoria ArteL XVIIL (197!) nr. 59.. X 1965 nr. Revista de foldor IV 1959 nr. BllCnrf>. ~Jllzica XVII (1967) Hr. 4 pp. Ciobanu Gheorghe: lmudirea dint:. Re\ista de etnograiie ~i folcior Ll (1968) nr. 2. Ciobanu Gheorghe: Despre a$a numi­ ta qama tiganeascd. 2 pp. 1 pp. 1 pp. ZamHr: Tibe!'in Brediceanu octogo­ nar in Redsta de ctnografie !. Giobanu Gheorghe: f)espre faclorii Cd­ re il!lesnesc e\ olutia ll1uzicii puputarc'. 279-298. 79---122. 7--<!4.ulii la studiul particulariLatilor compozHionale ~i sti­ lislice --. 1969 pp. i7-'n.. fiR-lOS. [dilura muzicalci Bucure~ti 19(51. Comi~el Emilia: Genurile muzicii popu­ lare romanE'-. --. 399---414. 163-·. pp. 239---'251. 123--146.>iu Ilarion. 7S. 41-61.. 1-2. 7:1. 58. C. Cosma Viorel: B{.j fo1clo[ 11 1957 pp. :'jG. 6. 1 '2 pn. 135-177. Hedsta de lolc-hr 19:')G nr. Bralulescu Monica. 3. 71. . 47.\fara­ mure~ 1U()3. Comi~el Emilia: ['raditie ~i inovatie 1n lolcloruJ mUliea[ romanesc. Comes Uvju: Conlributii la sLuciill! procesului de creatie in cinteeul popu­ lar rOllldnesc. 61. 3-·-20. Ciobanu Gheorghe: Sanonal $i unln:r­ sal in muziea] roma1l8sc. (.zicolo~Jice VI (1970) pp. circulatie :. Cosma Viorel: Bart6k ~i incepulurile cule9eriJor de folclor romanesc.__. Cernea Eugenia: Doina dill nordul fransii\ aniei. 301--<~15. 53. 225--242. Cernea Eugenia. --.ia Bart()k::. Pc marqinea unor docnmente inedite. Ciohanu Gheorghe: Clntecul nOll in creaUa populara.

123.E'a \'oca­ . 227-241.) ani zitar ma­ l muzica IT. pp.. tipu~.. Demenyi L. Diplome !\faramure~ene din se colul XIV 5i XV. Habenicht Gottiri::-c: i.>ti [ din .. 1a Lipolo­ romane!...:c-'::­ le inmatoare in practica :1L:zicii . Habenicht Gottfr~ed: ~ a . Sighetu .lj -·1969.:­ lare instrumentale. I.di.iu Romeo: Con tr:lh tii F r~ c_c toria nmzicii BUCllleSli 1963. . CerceUiri de :-111Zicologie :2 (1970) pp. Datini . -: a CfQa­ a' . Cu­ de librele spec:a=~. Re\'ista I\fu­ zica 10 (1960) nr.. 24~27 ... ~1i30.. 10-1954 p. 84. * Re'.. ::..lti. Lucrari :-vluzico. 1%1..li Foiclor (1970. p. (1965) pp. Dinu Vasile: lraclitie :. 340 ~~541. 92.. . --. nr.:. Dancu~ Petre Billiu : Viflaimul Dra­ ma religioasd . 96.:-.:...i stiVI (1970) . Culegere de cinte­ ce pentru so1i:.ansi.ti a mi:...:. terar II.i inovatie in procesul genezei l'. _.Re­ 18 (JD7J) :mele Monica.' sij\ania \01. Habenicht GOttiried. pp.... 20-23. Con­ ceptie ~i meioda 111 cercetarea folclori­ ca. 107.: Ilului care 5i-c.lara­ prell!­ 164. "7 .. ~.::. 1 t 97. Bucure~li pp..'ista ::e c>~=-: ~ ~ 115. 9-1. 11 (J~:. 1H68. -.s. 113-~~n'. Ceas pe ceas se a Clegere de folclor 1970. 122.. ".)t3·L 87.. 109. .· listice ale mu:dcii de joe o$enes::.. II. COlllullicari sUinllfice pe tE:'me folclori­ (e-1973..i e:1\ Ji1t l'1ainte de '\1ihai Pop.: :. Emil Riegler-Dinu: Bora Transi> a:-. Hurmuzachi: Docu­ mente prh·itoare Ja istoria Romanilor 1.::~=-­ fie !'. Hertea losH: Cite\a particulada:: s:.. Dragoi Sabin: Simetrie 5i asimetrie in cintecul popular )'omanesc.1969. * . 1U9. 7. Densu$iauu N.: :. 1('B.'. ·Re\~s·.Dular de t2':ista de :U. Francisc Nistor : Or!lam~~Platii in Jenm .L pp. ~3? 347. Arvinte C-tin. ~iO.1ihali de }\P50. Dr. . a nia. Falclor 11 (1966) .triqaturl :. 7(). 85·-100.----. 4!!i¥-¥ 2·.1mllff'$ 19G7. ::lD. 10! \. Baia ~ilare 1973 p. Dateu Iordan: Introducerea la Ion Birlca Literaturlt populara din Maramure:..ltiiniifica pe teme de folclor. 86. Etnografie.14) nr. Ripa Isidor: Citu-i :-la­ ramuresul 1971. liIC..= 0'i :n \ olul1lul comemorati\' Tra>i.:-· vista de Etlloqrafie ::.. 247. ') '-:'1 Cnll~qere 8 J. . Sighetll Marn~. ..-::­ pertoriului folcloric ~:::._. 85.. HUsti loan: Criteriile clasifica. Versiu­ ului agrar cel clintii . Dinu Vasile: Conslantin Brailoiu.- '.0.:.>i creatorI populari 1967 . 11 i. Comu­ l11care !'.a . 122. :. Aninte C-tin. [ 1~f 71 ~~ r. 103. Ghenea Cristian: Din trecutu. Culegere pen­ tru soJi~ti instrumenlisU. Etnografie. Tancred Banateanu: (reatii .c c: c 1. Datini $i obice:iuri III .. Z !lluzilii romi'!nes: Bun. Banatlll.'l~ie 1900. :. Maf<.~ ->.\luzled supliment la nr. a melo­ farii lor de Fol­ -:24. 95.i 101­ --242. 13 11968) ::r.ana .: ~ :. 17. le~lere ~. 101. ::.-a=--.. 120.~3 de lib rete folc:orice..cu Alexandru: 1storia \ia~c:.:" Foldor 1~i (1 qi': O 119. Bncure. :r:r. 415 .'.'".. Re\'ic..:\i .i 1 108. 11 (I.ti vocaiL 93. 11 pD. -----.. 261--276..\farmatiei 1924 p.r: : --39­ 114 ..::'.'es_ \01. Chircoia-. Jistice zonale ale semna.19G5.'-::-'.:::e:e C<.. 113.. Habenicht Gottfried: E\ ia ::-r-::-' de eercetare a folclorului ll1:lzicc~.:. f~<}_'_ -I ! 17..:ra­ fie Foklor nr. :.. . Cule­ gere de folclor literar nOU. Prpiu­ crari corale.l. pp. ..> "-) CllleqNP U_.i obiceiuri I -. In .. '-' __ .1 \faram. Georgescu norin: Oespre '. 4 pp. 127·-143._. 3 pp. ::'0::_ :-"- -:e ~ 2ciore:.:ura mu­ :a cerce­ ista de Et­ :1f. E.:­ diu! [ormej libele.. Bucure!'. Foiclor 1'::: 4 pp. (1971) pp.Jdii de ~I). 13. 155-180. Fmpa~cu Alexandru : Folclor (j:' .'. 104.. .. Dancu$ Mihai: Nandor Katz. 2. 11 :>. -2. Maramures. e­ di~ie ingrijiUi :.' . comori ale tirtc"i pupu"drt' -·191j7.::e .) CuJegp­ re de librete folclorieE. 89. Habenicht Gottfried : Cc~E:::-:f:~. 97.. Re\'ista ce FC:·. -_ : .:vI a­ lfie :.-------_.". Datini si obiceiuri II de librete folcloriee. 163.'.:. ~laramure~. 105. Filipa:. 102. . articol publicat in re\'isla .c 75 (19. Arvinte C-Un: Cintare ~raranmr('sllli.r:i durilor populare. lemnut Cl dor 1963..e~0r ::e ~ _ . Cri:. . VI. 38. : ScrisoriJe lui Bela Bart6k in Romania. :. data nOlla . IOn. Tradiiii maramurese:1'lbi.. 121. Tancred Banateanu: PC~~Ul pcpuiar db regillnea ~faramures 1.. 12 pp.L Rev. 153.­ la Sluciill! eeul popu­ lzka XII HI..-Li 1929. 11f . Rt. . Tancred Banateanu : \ r'a popuJaril din ~ordul Transih'anit'i J 0()().' L 1%0. Ripa lsidor: Ce~era.:-~. lOa..:c. Filipascu Alexandrn: hceputuri '" trei In '\iaramures.ta ·2 E:-~ .T. de ale ila--. \ I'" ... Georgescu Corneliu : ContrituUe.1 nordul a siudiul ale :. -1 p:.. si folclor .i folc~or 15 ' : : nr. (W6fJ)p.: re:>JuJu\' Bucmesti 1\)40. <. tu] :c.J .: actoge­ ')1 foleiof 1 *. 118. Hi. 5 . :::". 1Ir ~' " ""r 4 'J. Rp\!sta de E" ='.:. II BUCLlf(~Sti LP. \c!9... l\laramure~. e\'olntie.ii evnlutiei cintecului pOl)ular propriu zis : CerceUiri :t'vluzico­ logice 3.

parted If.p. Nistor rranclsc: Poaria Dlaram~lreseanu Ed.·~~ IJ:. E~lC.iului. Prichici Gheorghe: Gcneza melodica a IJo.3JO. liB.li:1 i'riliisih. J. 1(>']'--20\l 1-)--1. Edi:ma \luzicaUI. J I~. Mina Tra1all: Cinlccu! de c~itanie din Bihor. l\J:\D. Mirza TraiaIl: Rillllul de dans 1I11 si-.\1aralllllI85 196:1. I!.. 2()]. Revista de Folclor H.l.i·L Potra George: ConLributiuni la istori­ cui ~itjanilor din ROnl(lnla.: Jocuri popu]are din Oa!j ~i \laramure5 . . p.-Folclel[ nr.IJ-L • " * htnria ROiU'.'01. Koda1y Zoltdll: :\I!1licd pOpUlilfd si IHuzica culti:i.iO.. l.l cUllua:. Gcnud ~. LJ.tnullenlc' :llulicdJp . cie. 87--. Hra~o\ I Li.­ nicart' lUi:\.Revi<. Kahane Mariana: loriul ele $e­ zdtoare.1. Ltnologice $i Dialectolo~]ice. I :i.J. 142. ReYista de folclor :! (1957) llf.) nr. 13.:1. 12. 3 (1958) nr. 1~ (1 grin) nr. i:31. COHlunican:' 1\)77.. Comunicari ~tiil1tifice.. i (jt)S6) i'Lr.ti 1975.i lenea Of]! :nc1ite in folchru1l1ld" ra\1lUrC~al1. 'Nikola loan. 1-10.. Lenghel Izanu Petre: Oi)iceiuri (1<:. le1l9hel JUI1U Petre: \fono~Fa[ia co­ n)llnei Bihdna. l~j(l. I~--? -A .---149. 11. 1:lD.licologie nr .'-iinena.C. ilNllLLl Lil. B7--~lO(}.:I. Mirza Traian: (. 1:U.\carl. '2.. Re. Ilia. Il'L. Pop Mihai: Rcalizari ~i perspecti\'t:' ill folcioristica romaneasca.\ni(>j \oi.C. Lenghel Izanu Petre: Sari>cltoriie IJd­ be!. Pop Mihai: Obiceiuri lrac1iiionale Ro­ mane'.. S:. l" Mirza TIiJian: Obi(ciuri juicioric•. 5 pp. (19GB) pp. Fase.P. Baia \ lare 197~L i .c. 1'. 116. ~1ir2a Traiau-Ileana Swnik: C rs de foklor mUl.?­ terea prineipiilor sLrtlcturaJe ale dnte­ cului popular romanesc \'Celli. l'23-~j··lD tell.i Folclor 15 (1D70) nr.i folc!or !1r. J{).P. ni!1nr de joe de pc' 19GB. l\Urzil Traian: Ob'>enatij pridnd ge­ nela citecultli pnJi)riu-zlc. Elno~Jrafie. 1 L:.ta \l11zica. Sport-h. folclor 13 (I :J(8) nl.i-~ 109. 1:3fi. [d . 4 l)P. 15ti. Kahane Marland: OOillP din Oilpoia Subcarpatica.) (1955) nr. 1963 partpi1 1.j:).. Bdid !\Iare IHf3. Pop Mihai: :'\oi orienLiirj in stlldiile de toldoL Re\'jsta ete folclor nr.!. 1..'. Bucure...i melouii 'iii: C.ll \er!jcilLluL REnista de Etno­ (lrafie . Bucuresti Hl70. EeL lji('. :'.)­ ?fkl. I. Ibu." \llllicolo~Jie 7 (19. l19Gtl) pp. de Cercet.]) pp. Porumb Marius: [coalle din :-luralllu· re). pp. JD2:'i--192G). Luerari de muzico· logie 2. Stri~1sld ii:l('ior . lJL Pop Reteganul loan: !)[[. Papahagi Tach!~: Graiu) si folcloru! \Iarcnnur(l'. . LiB. Lellghel lzanu Petre: 1:n Slr2\ celli Gbi­ cpin maraJll~lre.ui. Szenik Ileana. Mirza Tralan: Folcloru I mUllea! din Bihor. Cc.. :?fi4·-309. rE". 7-26. 1.>tik populare -. . 12H. 19').[E'd \.aclel lui Pintea Viteazu. Dacia CJuj-:\upoca 1975. ~J9. ('o:hena"nul G. 1.J.ti.. 163. BueuresU.rism.ti lU62. Papahagi T dche: Cr0alitll1ea poetic" popl11ara i GWi si ')uflet. Casa RC. C .IUlico!oCJip 7. Kahane Mari<wa: Trdsatllri specwee ale doiuei Clill Oltcnia Subcarpalicd. Vol. '. nom. 1976. .h.C. Nisior Fraucisc: ~~m!. Revista de Eillogratie <.104_ I-Li. Mirza Traiall: Pelrescu CinLec:. 4 pp. oqlil1<!a! ill l'o!cloru] romane"c.i Folc.-\. pp.. (1970j pD. :1J 7--. pp..211.ionale. Cluj Hl:'i'l·19()J. 1)1:nd e l l (If)9. Nicold loan k. Lucrari dc. 70fi·-708. Re\ista de anografie !?i pp. 153. Bue.. un.1(.i.udii (. Bucuresli 1977. 477-489. Popescu Jude.\Jaramu .·1 p. l. Luerari dC' \1:1.:-] d!. ( pp.\l. . 126. 1-11.P.eall. J (J q:'if:i) nr. 13~J.'ti ::. Mirza Traiau: Caden~e modale iimlle in clLltecul popular romilnesc. 19G~. Si· ~Jhetu j\·larmatiei I D3B. (lOG. 7--28. e:. 16~.iti.a de Etnografie <. pp. \lwarul :\lUIPtlll1i Etl1()(jrafic til lr<:usi!\tdlic·i. I :. 129--·131. ". j 3. : (iiti:\ ::1 li­ ficd poplliard ruaTdlllllH'seaJ:u cd!l1:. Kahane Mariana: De 1a Clll tecnl de leagan 1a doine. ~. Revista de Elnografie ?i Folclor 10 (1965) nr. Bucuret..: (o\l"lltH:LUCi i wnatol i dE' i.i !!epoatelor.· tem distinct al ritmicii pOl)uJare romit­ ne~ti.i l·n. CS. 3 pp. Inst. Mirza Tra­ ian: Curs (if' folclor HHl. BUClI­ re<. H PH63) nr.icdl part. 'onlril)[ll i l<. I 'Xi.1· 174. Lucnlr. IUulicoloqie t.. \01.Li. 151. Co:nunicarf> 1:)7..or nr.. I-IG. (1917 1) pp.:<. 1--1 .ical. Pop Mihai: Probleme !?i perspectivele lolclorsilicii noastre. Lucrari de MUlicoloUie ::l (1907) pp. Mina Traian: SilllcAria j()('uriie Cll [ll<hili din \la~'HnLlre'.P. specie cerel1loniala dislinclj\a. Hii.'-. Craciun 51 collnde (iin:--laramurp!).26:. 22---:!5. CUllSHvatorU\ c.\lnzicolo(111:' 1. Pop Dumitru: folclorislica . 0 "pecie riislincld a ]iricii oed­ . Pop Mihai: De la obiceiltri sLrihechi la c()remoniale ~~i 1a speclacole conte111­ porane. Pop Mihal: Inc1rt'plar penlru cule9erea lolclorului... Milza Traian: l'Il cintece-:. Lucani el0 :-. II. Ed.i re­ perlorii.. lenghel IzallU Petre: Unirea Transit­ \aJ1iei en Palria "famii.

=':'.L \Ianllscris.. n8.'). RCI.e 'Ii coro'-\? Brasoy T \'i211a 1RA7.e.-'. Szabolcsi Bencz..]": ' r:u1c ' n. :-')'clor 16 neila i.c:. \fa::'.::J"-:~' fca cj~~tece~cr ::'.::" >:c n r..1nq'"afic! lllP7ical<'i (l comllllei Tel'll.>.. ! Kr.fl Szenik Ileana: Strllct. :~2"'e 1 ~l:l. 'eCCe: .J inlie~ 1967. Pop l\fihai: Traclitio:' a' . \ 1 p.'if 11"i ill '. 1:lO.. Ripa Isidor: Balada \1iorita st colin­ dele maramllreSE'l'p. 1S!.}2. Re":"a " qrafie Si Fo. . Poezii n0pulare din \ faramu. .e. .J. * * .J 'j~. II? pp. Szenik Ileana: \mpJiticclrea <I"". COllllln:cari stUn­ tificc pC' [('mE' (1" folc1or.ranlU­ 1970. .. ComunicarE' 1977. Paraschiv Nico]ae: \ro:o~irafia muzi­ cald a C01rUllei Vad 1{l~. 10.­ lare Bana\ene eli. ca fOlclornllli Cl):)':::.8 ~j 211--227.. 173 "Jet ic(..~).c. Baia '\fare 1973. Pop Gheorghe: flemer::(.-. Poezia popl1]ara.L ]9flR. mclocliCl:' in uncle tir}llri a'e propriu·zis. ! W'. de de 1958) ti\ele 103. 341-<3. Ursu l\'lcolae : ~ monolfrafia c~_· ra 1(J:N. Suliteanu Ghizela: . Hl/S. 1B-·. lamflr Constantin: \"pectc alt' . :c·:a :!. Re.Iare 1Q7:i.'\lu7ica VI.~. Luerari c1e muzico­ 10gie 4 (1968) pp. C:c· /'J jl1"lnmwntalil (l '\!a:-..·: ~.>i Fo:clor 11'1 ':)6f: 1 pp. Suliteanu Ghiz(']a: 11010(lia flllclorului nFii'ica. fl..:'>. 176.! . Ll1Crdri dc' lll:1!!colo­ 9ie r (1965) pp.~~~f .: . .. 136.:1. cii 111n a \1aranll1re)ul11i IfJ7·L Co­ mUllicare.:. *' * * Poe7ji pOp'j]arc rom2J:1c.a Fribm£f. -104. \' it"azn p. 1. Ll1crari (1(' \fllZico\oqie 7 (1971) p..L II.. ~'.1h. lion in cbar'te populair(> r1u departa­ me. 1H3. 201.are.. rc~ T. Rc\istil "till.'..it2 '~Ji-:' ( 1fl:ifi) nr. ~ 'i'5. Szenik Ileana: Strllctma formej in cil1leclll pOpJ\]ilr.~lU(l. r :--.­ ne~ti. Vancea Zeno: Rollll 1l!Tlic. Pop i\'fihai: Pr('~a <: elor poetic nou··. Solomon Adrian : '\lono~frafid ::-':7. lcm. 1975..e:. ~05.Ii rr 1. pp. '\ [anu<.)"t..'::c:" ~..3--46..tzico­ ~L1U{17­ 164... :-: eologice 3n qraiul marunmre~ean Ed. Stancu Natalia: Tai::a :-:'e~:( .. Q3. :< .tempora­ .n. I'L.. cOl11'.:' ·eC:e7. 1. El­ vetia '26 at:q'lst 197(i I)op Gheorqhe: \Ionografia nnzicala a comnnei 1 (le Jo's..' zica 3. 17. ro!.>:-:­ 1!'lEi.-I 1951 p.7.Llcrari 1(. ~dlllll 1\ eelli l:lem­ Baia e Ru­ iCe ~i IB(I." . '"e In :l de . j 88. Lllcrari ric "hl7i· colooiC' !1 (l96q) n.ura ri:n~iCG m0(e~:' 5: cintecul propriu-zis de p I. Szenil..' > • " ­ n[.LC. L ~'()G. Timi5 N'icoara: "S~rigare Di?~:e '-c: cOn1unicari <.cJ: 13.P. Cerna.c. 19. Bra<jm' c.q :CiOfli t :lresti "eJ!uL liL t 7. Pop Mil!di: rClle :c:. Suliteanu Ghizela: Fcctorii e' c mmicii si (. ai din j 1975. IRS.11. c ~ C r:-':'-a'.. Pop Gheorqhe : \1 1). dc e . H In'l.. f'~. 1 ~ (H. :l.'iC. Pop Gheorqhc: \folloqrafia mll7icill~ a comllnei Su))lnta. Cn:ll\1:·ical·c tip.e. Re" \~. ~n:.').. Bud \kac]0­ miai kia(lC). Cons. Sbarcea Georqe: Tiheriu Brc-diceant! Editura muzicala. lllllzicoloqie 9 (F~73) p.?nJ.cris.' nr .~.tiintifice 1)0 '.c tipo]o(rie lT1117 i Ca18 a colinzilor . 1r-. Szabolcsi Bencze: i\ x'\"n S71l'lad ma­ rrvar vilaqi clallamai. Lucrari cle lllll/ico ' 11 !lii7) pp.~:. * . £'" P Llll d 167.a . .)t \laramures.. Gh. lli limba frallc P 7d lin1.a {. Szenik Ileana: \1elorliilC' ritualu]l1i de inmorm\ntare rlin til11ltll1 "'\Jasal1(lnllli. Vann'a Zeno: Coptrihl:\ii ia ~t':"· armoniel muzicii noastre pO])111a r e. Balade cu.. Lucrari d(~ ml1li pp.1:.. a Tra­ 3rt.c'c popular din comll'1a 7 e·. S:·~". 1).". . <:>c .i si c111Ui . Dima Cluj.. F.! :)()(). J :l'~. 15 (1970) nT. Cn'1slalari ({cneralC'. Ileana :\nar[pnen!a tinoloclica a llllor melodii de colinr15. 141 15L :!():!. Ire 51 :dUH'!. c. nr.31:-.: in ('!"eatia lui B{.micare 1978. 133-147.' i H171) nr 5. ::~­ n din R.'a Bartok.: C ":::'.1)3 nr. . p. 13.1!.. 135.P. ('ElJ . . :lOH. .-. alion ill f'j:0l1l0i1'pmanY Rot]. 107--119. 111 12-1. Pop Gheorghe: T-Ion:-a lu"!c/i. Ursu !'Jico]ae: C""..' ..~: R". Szenik Ileana: Tn~llrliri tipoloCIicc in dntecul propriu-zis. 108-" 1:!·L 1P.' 'c: "oara . diot i t \ d­ <.e:-'e "c­ c'or Baia :'>. popular Stan patras.~a c:ica a de 1'.'-. .. i~tori­ 177.L Innrrlirc si c\·olutie. ele (li­ plo111a I ()i3.P. 1<11.c.ansurilor popu. Rue.:=. Suliteanu Ghizc]a: Y. 1l1i popular \'ocal si instrumental.. Revista de Itno~lrafie si F. C'" RC'!'. . uli 1873 p. n..a. Pop Gheorqhe: Din istoria folcloristj. 92.. Pop Gheorghe: Traditi(JI1 and il10\'a. atr)fUi 170.). dnte­ . Pop Gheorghe: Ritmul p1111('la~ mara­ mure~ean.ti. COi1lunicare 1976.: a '<-J J:. 195~ D'J. <(llL.e : Prhcipi11 1 maka111 in mnzica pOPlllar1. a cOI1l11l'ei Bogda" \'oel.'. Dacia 1971. Un.'j. 4. Ina. Crsu Nicolae: . Vrabie Gheorghe: Fe) c· . :re. tn4.19\'.1.ll.(i(. H14. .':e· folklore Jlrnal LF. '.. Vieol Adrian: Premi7e tE'oretice .1. 178. :::::.. 8--9.'"' l-rsu '\:( o:aE­ 'c' ."': .\i=oi2" 1a . 1015.

..pi a!lii 1Q70 197:3..'Jasaud.. de Folclor Buc.ii Folclor 10 (1965) ur.r-~ ----.OB. <> • Studii rip m 117.: ...lar­ matia" pe anii 1974··-1978. ..\1117cica anii 1O.iterea istoriei ll1uzicii poporului roman.ii Hi70--J 9/~J. Ed... Sllpliment al ziarului Pentru So­ cialism . REVISTE. 218. .j2-1D7B. In')!. f­ . " " " Re\'ista de Etnoqrafie :. ZamHr Constantin: ContributE la cu­ noa'. COMUNICARI :!09.. .• * * Re\'isla .. II 1980. 21 D. 1889. 212. oJ.• • .i cologie vol. 220. " . :2 lb. • L'Jcrari de Il11Jzicologie vol. .-'1 uzeu 1 Maramure~ean _. " * ""Flacara"llr. Sesiunile de comunidiri pe terne de etnografie $i folcior eli ocazia fes­ tivaiului de datini laice de iarna "f'. - . " .. (11 !l4) din '27 IV 1978. * Stuciiu de cercetarc a istoriei ar­ .if Foldor pe anii J964-1978. I­ ~ " "Cutinul" I.. + :'.11 J.'-. Victoria Moldovea­ nu Nestor: 132 clntecE~ $1 jocuri din '"idS[lUd. I-­ ZfARE."1 L .--41 H '.:t--. 11.\.. " * * Revista de Foldar 1956-1960. liarul "Pentru Socialism" db i>. Muz.. Rcvista de Etnoqrilfie .. .Crain] ~Iaramure~\llui" anii 1--­ xvrn (1 n:~2--1949).faramures" din anii HI76--­ 1979. Despre periodizarea unor melo­ dii de doina din . ~ - t': \ ! ! J . t'l! ~ \'I! 1.• " .'07. 4 pp. 211.. "1. :ZlO.. iamiir Constantin. :m:3~-3T3. sec~ia de etnografie Siqhetu Marma1iei..'­ . .. 19513. " . '­ ! " I .~ # r:~ .:1~ .

CRITE?Ii l.:~:. R0Pl:i. J: _ -.\ TEGORliLOR lDf~TIFlC"'\ Tr'.!i("<II:u.1'.:o IV.d fnlclnrultll l~iUhr'di. /·\Rc C. !~f'P\:-'" R·~'pe: -'::::1'- s: ~'~'~f:. Rt::per"t.]t(i 7 ~. prt"l11 ':." 5.JEl.:-~ I.. HEdd Bdrtok [kid Bile!6K 1t 1.'.0 71 f"o 7-1 _ ~:~S:~ 79 . [.1'-" $i folclr)]'ul maramnre" 0:0 ..1 CVPRI~S L)~!l parted aLl ")r~.d:»-:9if"" fL l{ . pe::~tc: l.~'.L ">1 PREIE~ I-\R~.kre.:dune 1.l'rcet(lt~> (1 IIar!d lucaUtcitiiof .-cl.~ ~-: . Mdoc:' L Joc. L ! (:~ (' 1.~~ . vechi H(.\1 ")ITD1U !1\JTRO!>UCTTV. C c> de l"::d --.· 2.' ' ''. IdcPd unei culegt!fi cornpk·xe p(. ..1 dntccele 1lli'i'amu.1.! -: . criilstdtitri '.. Cintee.T c··r~ :.'i 'u BI('.' -') Cintec ~ 4.. Hc)!" :. in contenlp~)rdllc~tat.ul flelltru (c. ri!m. .-::·. 4.rc'~ .: Ci:_:7~_ :-.1 5i publicdl (!.'! :->•.f::oli{ 'J·~rnuzira!e. Jtc .: :').. Traditie :>1 illOYdti(.-1-:'. inar­ CUleqel('i. ": :~.::: 3.es€ n e lnstrulllcnte si Idut~Hi din :\faranuHt::S L \-a](Jrifica:'0B tezaurului lole !<lric in cadrul sr0lii t i~tj r 'C' mas. L I. mc!odie :. \'er5.iclf)rll! din ZODit I. Ho.- -.\ Sl~tl_'nlU ~ S':-:"-:::~_'..-.uitn:c iZdri (l:--uprtt culc'yc:-ii !11t1zicale.l.( ~. 3. Tib.'::~.(~_r. 11 1') . . ~ ':~ 1. -" )n 3n <: I~" :-'L\TEHL\Llf FOLCLORIC At COLEC!.du: j • Prt~f. L>atfRt:D'?~~ Colir:de:r'· ]! Cin:"~c- lIL FoJ(: .jC':' _.( dl~ljnal~ .:' ).

h(.. !.'" .Khetil 1'\0\[: ~l -.d.. t" :'..'p<..\.tru~>_'ntdl~_') rnelodH cu i de 1 I Cir:h'( ul pr.. de fbe dp.1 Jocu.< I CdYd( t('ri·.-.i.. i-ll'.' blhlioqTilfk nihlioc!ltlfi'j L" .tru:··.. ('hlc'nil (I<' cit­ 'u! H('pcrtnriu I R.­ i:lb....iCatt\ in!. '. C OR Mt71C. d" IT . DE FO. indicf' dt? cln'f!f.l'.'ui ((It(. R»p.J':ic nunti~ (i.i prell1cl~i.. co: [eTl ..c ".~. d.. in II ({t'm.. lrltecll! prep! 1 Gldi HiJUd ( lar(1~i r 10t"I. '" ' -:"""'"''''~'"~-- r ."l'l.'~=~t(::-\·()(.) \. ('d <L. ('. ...."fod(".:evierl lel mOl1"(ti <if..ute.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->