".

Qheor~e atl.pop

• ••

.

-

..

-

.,

COMITETUl DE CUlTURA $' EDUCATIE SOCIALISTA AL JUDETUlUI MARAMURE$

CENTRUL DE iNDRUMARE A CREATIEI POPULARE $1 A MISCARiI ARTISTICE DE MASA

FOLCLOR MUZICAL

DIN

MARAMURES

Profesor GHEORGHE GH. POP

SOCIETATEA PROFESORILOR DE MUZICA SI DESEN FILIALA MARAMURE$
ASOCIA TIA FOLCLORISTILOR $1 ETNOGRAFILOR DIN JUDETUl MARAMURE$

1982 ­

d

Ii]

be
I'e

1 iZ,\ L\" '.[\Ii / \ I(]\"

"[:v' I:!'


___________"",-.................

______

"

"

;

~

7

J

l

"

)

l

h

,

!

!

!

I

'

~

!

!

I

I

:

r

I

l

l

l

~

=

aces!e adevarate opere de arId populara ca 0 expresic nneayoastra de a pastra portul stramosesc, obiceiu­ a merge intr-o strinsa impletlre cu ceea ce este nou, , pe ceea ce au iacut stramo$ii llO~tri in trecut, \'om cOllstrui 0 societate soclalista puternica, ~iuri1e, portul stramo$ilor n05tri care sa ramina " Yd doresc sa IlU uitaU lliciodati'i dceasta".
~ICOLAE
_ ::: '.U',

CEAUSESCU
")rd,)ul

i::',:rf':J r'.J~ti~d In 2e:u! \-izitc;l d" lu( ru

'''hell

k

'u/<)

Ctl

-~;nul

lY7 t;

'\

, - ,,\.:

,",:':: ,\

~. .'.'\:~
,"',
.,.1;'

',\
"

t

,\', \ : ,

" I,-

,
\\
\'

"

I·":'
,<:

\

­

'\',

.:<\ \\

\
\

\'

,

~

) ,

\

.

~-:

;;(1

__,~--_'i\I"
_____,' c' ',"-\ , "
,",'

'\>

.'

-'-I

, ...

,-, '\

._---q

DIN PARTEA AUTORULUI­
LucTarca de fala porne$te de 1a realitatea muzicald
(l

ca

plna in prezent

0

monograiie

acestui tinut din Depresiunea Maramure$ului, care sa cuprindd loate

genurile foJc1orice identificate Jipse$te. Nu sint absente culegeri muzicale mai vechi printre care amintim pe ceJe ale compozitorilor $i folclori$tilor Tiberiu Bredjccanu (noiembrie 1910) I$i Bela BartOk (mar lie 1913) ambii Insotiti pe teren de neobositul iolclorisl loan Bmiea. Monograiia muzicala prezenta implica astiel
~i 0

problematica deosebita ce constc'i in urmarirea melodiilor culese in urma cu

70 de ani, fapt important pentru geneza $i istoria fo1c10rului din aceasta zona. Co­
lectia Brediceanu apdmtd tlrziu (1957) nu cuprinde

un

studiu asupra folclomlui inaccesibila pubiiculLIi

muzical 01 acestui tinut. Monografia bartokiana (1923),

nostru larg, nu lng10beaza toate genurile $1 speciile folclorului muzical de aicl. La aceste constatUri se adauga $1 ImprejuraIea In care a iost cules mater1alul (1913) Clild Maramure$ul se atla inca sub stapinire strc'iinc'i.. Bartok gelsea in satele ma­ ramure$ene
0

stare de lucmr1 cu totu1 Inapoiatel, sate intregi de anaJfabeti, pro­

ductia casnica artizanaJel a mai tuturor iucrurilor de trebuinta zilnica, viaj.u cui­ tural-artistica slabel, Jipsd de mijJoace $1 co.i de comunicatie etc. Bogeltia $1 rigoarea $tiintifica a monograiiei in care Bartok ne del primele con­ sideratii privitoare la muzica popularel a acestui tinut n-au putut evita unele scd­ pdri generate de stadiul $1 conditiile Istorice de atunci, iormUJlnd teze discuta­ bile, uneori ciliar contradictorii. Asupra unora din acestea a revenit el Insu$i, iar asupra altora ne yom reieri noi pe parcursul prezentei lucrdri. Din bogatui material cules ulterior in Maramure$ $1 publicat de celtre Coml­ tctul de culturel $1 educatie socialistel prin Centrui jude/ean de indrumare a cre­ atiel populare $i a m:t$cdrii artistice de masd, Jipse$te

un studiu care sel

prezinte fol­ constatari

cloml muzical a1 acestui tinut in legatura cu evolutia faelorilor suiiciente pentru a motiva
0

social-istorici

preeum $i in legaturd cu viala de astelzi a moro$enilor. laid c1tevu cretizatd in volumul de fatel. In rastimpul anilor 1965-1979 am euprins prin

Investigatie mal amplel cum s-a dorit a Ii cea con­ cercetdri de teren 45 de concretizata in 619

sate $i eomune raspindite pe vo.ile lzei, Marel, Coselului, V i$elului $1 Tisei iolo­ sind metode moderne de imprimare $1 investigare, munco. plese de folcior muzical (departe de a Ii toale culese). Incerco.m cu modestele

contributii sel relspundem unui deziderat mai vechi exprimat lntlia oarel de D. Densu$1anu care nelzuia 1a realizarea acelui "corpus" a1 toiclorului romanesc. Folosind experienta acumu/ato. in ultimele decenii de foicloristica muzicaiel romaneasca - continuatoare a $colii etno-muzic010gice fondatd de Constantin Brdiloiu, cercetelrile noastre, fJazate $1 pe studiile Eugerliei Cernea, cercetiitor

5iiin[ific In lmtitutul de ("'rc("Wri ! In"l"

~j

l);u/t'C/ul')qic,'

Jk:·ilf,'~ti.
(1(11'(1;

wlin­
clc
C'IU­

(it l)F,bl,-mallcQ (})!)rdafd de BeJCi Tlc:rt6/t. fJelitru n n'rifica stadiui
'Lltic a [oielow}:)i Inuzical C'UIC5>i stwliat

ae

marele lnaintCl5, (1m uhl)rc/n/ t(jute
ulll

genuri)"
wwUtica

II,t':ni/,' In teren\(lU ccJe pC' ('ezie de di,<;pnri{ic',
(l

puc; \ul1
(l11ii

,)iJ~('r

l<

ziiei dc (ls/CIzi unghiurile moi pu{in

luminnte in

priml'lw d, '('eJlli

de secoluiui no ~trur mai /Julin dzi/)i/r:'
_'vJu/'~ui

1n ]u m i no fo lelo r i"i tic i i ell' dune i.

In /)(1no pGrte culegcrile nu cOl1stituil () mUllecl de ccilipQ 1n C('/ui)()[(lrl' ell: mwaInUre.5ean din Sighctu \Inrlllu(iei, r\sociotin io/ciori.)tiior {lin mUllicipiului \:jiqlwtu \jornwli(·j, unde ,';('
\luramurr'5, Socicfatca prUi('50riJ(Jr cil' IW1Zierl filiCLio ,\ lurullwrc5, Ccrqli ric' jul­

c]rJ[ de pC' linga .Scoula fit' muzicu

(j

did clepw; lllatcriniul in cop!i comtituit din benzi de maC/nelotun, [exlc p;xlicL',

i

de nh,er 1,-(ji ii ir,!r;o!i,,'
PCI!iru C('('(1 cc

om putul jIltrvprinrit- In

(1('("\1

\

ost Wrilll ue/Lie LUI Cl!(l(Hiiu

ft'­

yretutului iolclori'it Xieoloe L'rsu, (I c(lrui (/i~cipo! urn jn,;t, corc mi-uimiwlllut
primjj pO.5i ,pre nliegel<' .5i Cl'fee/me', uc7ue iil'r/Jinli 5i

,incne mUIiullliri,ck­
,)i

pjjllQ [(·cuno·5tinld coniercnti(f[uiui unil'. /Jr. [rC[inn \'1r:w (ie lu ComcrI otowI de

\Iuzico "C. /)im(l" Cluj-'\opoeQ, ('(Ire

(j

g(l\;1 limp )j

iUI

illilc1 iJllJl(lPJilll6

>i ull)(lore

111-0 ujulot

5i lndrumot.

Ne inckplinin1 ''ii 1l1clnt r )rircCl iutc1 etc eei pt'ste 8U,; iniorIlwluri {awni Iwrnici, ell firC', mfntf' 51 inimdrfes('hi.<;f', recepliri 1a inten/iilc nnnstrc )i gnta sii sClcri
iic(' din {illl[Jui I')r Jiber, ("tat mom5w1ul cinto",
li.'fpreU
sfJUl1t' ()

lindd din /)o/[j1)i), in­

lalenln{i c1ornic:i cloer

CCl

numefe jor sd fit' seris :;i auzil moi dc-purLc.

T(' nierim OCUn? (fc('(l<;f(i II/crOff' Inr 5i c('lor c(' ,'nr <:;6 cunnascd c;i <;(1 yu1f};ifice

ILinuf'atuJ io/clor nlL/zleal aJ :\jornmurc5Lliui.

,

-~-~

~p

REF 1\ TA-­
I

Lilcrarea Foldor ll1uzical din Maramure, realizala de prof. Gheorghe Pop dill Si~Jhelll IVfarmaUei, cllprinde un amplu studiu introductiv (inlreqit ell feluri­ Ie note 'ji 0 bouala biblio(jralie) ~i colecHa de foldor (nrmdta cit' ('itl>\ d alH:'­ ;;;i 0 parl(;~ si alta impuniuc!u-se alen~iei Hl e(Jala Il1dSllrcL ["lC' e\iclent Ckl 111 acC'asi21 lucrare prol. Gll(:>of()110 Pop \alorifica, intr-nll mod integrator, 0 culecwre persona!d de lolelor nnllicdl lllaramUreSPiJll, maL 111ulle"lilclii pPrsonale a.:;upra acestui lolclor ("lL.:;~jl1llle in c:adrul unoI' "t'SiUlli sliinUfiu;> rip C0ll111llici:iri, inclll'ii\ illlernatioJlale), preclllll !;Ii 0 parle din bogata sa e'periellia de indrumcilor, conducator !':ii dirijor al unoI' formani arti'ilicc' de dmatori din l11unicipiul in care l'ii desfii~oara activitatf'i:l. Cllnosc mai bine lUCl-area 1]1 forma pre;,enlala de au lor cind, In calitale clt' referent a1 ei, aralam e5 depa';i(H;;te Cll mull cerintele unci iucrari de acest fel. lot alunci, in le~Jatura ell nnele afirmatii $i consideratE din sludiul inlroducth, formll:am cHeva obsen·a(ii critice ~i. ill per'>pectha publicarii, fdceam $1 r<?CO­ l11andari concrete de imbuJl[\Uitire a continutului aceslui sludill, pe care aUlO­ rul $i Ie-a insu~H; iar in noua redacturf' a lucraril au fost Op"rtlt0 toate lnaH'p­ Uirile suswrale. \Jpntionez insit crl toale {lcestea l1U privesc malprialul folcloric c:in colectie. Pri\ita in Sill(" C()j(·ct,ia so impIIIH' ill mod deo<;eblt alen\iel slIb mal mult.;' d'>jlec:le.
Pin~i (hl~\zi, prin cele iil:) folclorice pe care Ie include ~i prin cel(' -L> localiti1ti cercolale, (Isle cea mai ma<;1\li coleciie de foielor Inll/jea] din \fa­
lillllU (e~ul

1storic.

toatc' ]epC'llori ~jellU rilt' !':ii speci i I(I role lorice 111 \I zica le e"ist('11 It' ill acesl tinl1l (usUi/_i (',>Ie' (jH'U d,> prp'>uplls Cd mai pot Ii id(mlificalp aid ~i ait(, d,>C'lllenea cate90riil­ In co]ec\ie prepolldl'](·al.~; hoUiril l1wlodiile aulentic maralllufe-;;ene, dar IlU ii[1ShC cele ajunse aiel, inca mai c1emull, din RIte \inlltmi ale tarii ~;i conside­ rale de localnici ca ale lor j lntre aceslea ninel mai ell seam a mrlodiile cinte­ ('t'!or 11('oca/ionale de 5li1 \ ('chi din ArdeaL eu acest(~ aspecle colectia este 0 ac1e\dralil mOl1ografie a lolclorului muzi~ cal din Maramllre~;;ul blode, 5i tOlOdata. 0 rcaUl contribntie' lolcloristica (tinl] "eama de fapllll c~i in cea mai mare parle a "a colectia cuprinde un materia] llledit). 'Ma l m nil d.eci l a tit, aplicarea metoc1elor mode rne in cercetarea acestui fol­ clor (inregistrarea cinlecelor cn mijloace mecanice, respectarea principiilor de lran.;,;criere a melodiilor dnpa leejile sincretic;nmlul vers---melorlie, folosirea <;;elor, (1 tlnui 9hid de anclwta elc.), confera coleC'\it'i ~i luerarii () cerU ~illutd "tiiiltiiicd. Este concludel) tel deci llliiitatea acestei lucrar i alH pentru folclorlstica lloastra muzicala cit $i pentrn mi~carea cullural-artisticd de masii. moli\' pentru C(Il(' I'd Sf' implll1P a fi publicilta.

ell princle

Conf. dr. Tr. Mirza Conservatorul "G Di111u"
Cluj·1>'h1pnca

I

-.-~.....~-----~-~--- --.~ ...

--------

-~---.-.-----

..-.------ .. - - - - - - - '

,-

/~

OR

)(

>

'/

2

AI1)nOO(JINI nlOnlS

ell c:it mai mull trebuie transmisa \'iilorului. aici gase~ti in fiecare sat...B. :. 1n excursj­ unea ce a taCllt-O in zona a acJunal cn en­ tuziaSlll ~i sirgninta productii din mai mnHe localitati. :. cu­ . omo~Jene. arhitectura.". rei (>llirea tinerilor de dimineata pen­ '.. Salele ma­ ::. eu alit mal mult 5e cuvine ea :::. prisosin\a sapa.l­ murc5ului in aceastd largZl actillne i-d reye­ nit lui Ionita Scipione Biidescu.. -" abatute "Am fo' ~i-oi si". propriu zisa $i care atesta a$adar ince­ :):Jtul extinderii cmentului folcloric $i asu­ ).). obiecte. in :l 18()9 maramure~eanlll Simion Botezanu ::'uDlicd in "Familia" (~.':".c:eri care se 1nseriu in aeti\"ital.Ii ale £jenezei ca ~i ale conlinuiU\\ i i -:.anului 0 fae mai jrLl~ moasa.ecificitatea.e poate c1eslusi mal bine Urea ~i mentu] CR aici in lc-g5natelf' hori.apt e texle (:"..:.turile arheologice. parcd nicaieri illl <. este 0 primll. :'e acesle 10curi de Iblurie ~i lefjencJii.~~. Ja fie­ :'~2 casa. dar ::: ales mallifestari spirltuale caracleristi­ --=.. totul e inchegat aiei: oameni."1aralllure~" autorul sub­ .._~_:". Cea clinlii actinne III scopul culegerii folclorului maramure5ean s-a organizat la Bucure$ti in \"ara anului 1869 in cadrul eer­ cul\li literar "Or-ientnl" inyesti~farea !'lari.J. -'-eslit pc loate Tneric1ianele pesle tot unc!e -::'~l purtat so~ii sai eei mai :lnzestrati. -2 pulerniea lraciitie se-mplele~le cu pre­ : aseie docnmente serbe pe hrisoa\e roa­ e: ':e \'feme.:2rea parilor din gare! dntincl yersurile ce . vechi a$elari . case. _ .i de reper~ lorii. port.. pe pu­ trlva e\'olut!ei mentalitatii oamenilor.icei intllnit ~i azi in cite\-a localiUHi. dar nnmai poezii populare. a conceptiei lor despre lume. .e rostesc fetele. ~Jase$ti daUni $i obiceiuri ale ::'. mai demna.a -.e folclorului t11uzical in general si eel !i~ tNar in special.) articolul "Seara e Slnt-Vasli in . noi contumri. alci din \femur! slrabune 1nse111­ '. LrtIchipaL in C!t'CurSlI] \cacurilor 11\lr-o 11m] liludine de caleqorii de qenuri ~. slnl supnse transfOfmariL capata noi \ alente. Revis· la "Com'orbiri" a publicat 0 seuma din elE'.Le speeLacoluL prin aeeste l1lutatii virlutille ar­ listice ale ouiceiurilor din ::-. de la leagdJ1 pll1a la mormint manifE's­ larile au aceea~i Wne7. :epind din secolul al XIII-. obiecte. tal moro!iianu' spuntnd Cll :' ':e in ciuda oricarei opreli!511 \ reme1­ . -. Toate piesele ce alca­ U .raramure5 Silll inzestrate ell noi fllnctii. Aiel cne'atia folclorica sou .. boqal.la.ci \-ai ca $iragul de marge~0. Perenitaiea ealeqoriilor folclorice ell rosturi sociale S111t ea peste tot 111 tara :in permfinenHi prefacere. spatiu $1 fUllCliun8. de infJorire.13. de asemenea "Foaia socielatii pentru cultura ~i literatura romfma in Bucoyina care pu­ blica sub titlul "Doine osta5e5ti din patrla lui Draqo~" . in tropo!i­ Le.fL: recunoa$terea parilor ale5i -de Cll searZi. ce 1-('1 7i1mislit moro~Allul in deeursul 'lbueiulHatei sale existente.clii aparitii de lexie romane~li.ea folclori­ : (:.Ha \eaenrilor dUPa Clllll 1\e-o clovedesc .ea alestale do­ . Vorbc~te despre le­ .~~ s~ er stalornic la holarul de nord al . 5e schimha fura eOll­ tenire in timp. iC(J{jllCl \ ie a gindurilol :..Jr origini i~i ira9 seVa de la stramo~ii :::: liberi.strata in epoca no astra. INTERESUL PEN'l'RU FOLCLORUL DIN ZONA Primele cnle~Jeri de folclor literar. cintee ~i joe iar ::::a aceasta celllia spiritllala de nepretuil ::Jartinind poporului nostru a iioutit 111 ~emuri vilrege de un milenill mentina .i simtCiminLeluc care-l anima. I.::::1Ulai nostru.? concenlraLe.7. clar ori9i11e(l lor in ::. foJ_ :ja~~reaza clorul maramure)ean s-a imj)u" prin ongl­ llalilate.J..o(."horia pa lUn(Jll" strabat data moro:.jaza printre altele legatura strinsa dintre dnlec ~i poelie..~jeL ~1aramure~ul istorie are atestale >.ia $i \'arietalealui fara sea­ miin. porti.ndile pregnant in folcJor. DeSpO\'drate de 1esu] ma~lic de allac1ata 0 semna de creatii rituale specifice folclordlli obiceimilor "p rr0fac aiei suh ochii no)!ri in manifestari arLisLice sarbatore~Li in care precumpi:ine:.a aeestei zone se fac numai in cca ele a Jua jUl11dtate a secolullli al XIX-lea.ocio-economica a comunelor au influenlat ~i influentea'lR acesle muta! i j a.mula poetica ce se zice ell prilejul a­ . spiUarea fetelor la riu ~j ". aiestare a repertoriului de catanie care era des luI de numeros.ure$ene sinl in$iraLe cle-a lungul celor :'..:.cele Imechi­ le ca gen sau obieei ~i care ilL! mai core~­ pund.6.:l:entar.. Lipuri de "':. alalllri $i de c('lelaltc' calecjorii ale obiceiurilor. :"econtenitele in­ noiri in baza <. Intrea~Ja zon~i are un caracter deosebit -:: unilar.

'?i Victor Babe.sim in pt:rsoa­ na lui ~teidn Perianu care (naseut 1a ti ianu­ arie 1841 in Boqa l{omanb.. E yorba mal IntH de "Prepa­ ''=':::'10. P( :Jr. :"'i'i_. fiul Comite­ lui suprem Iosif ~lan din $ieu culege cu pri­ cepere :. astfel ca volumul lui Bud va cuprin­ de numai texie poetice..0. clesclnUUuri" 2~:~ cea dinti'li precizare a termino­ '" -::-:e~::oare la folelorul lllu:zical mara­ . Un all exemplu de inLl!reS pentru mi­ llullaLele hod ale zonei il gB. Dealtfel se pre­ giHe~te sa vina in !vIaramure~ 1.: 5C! iormeze cadrele de invatatori neee­ .a:e ~colilor din Maramure~.1 Tiplea.])rago~ianau ale carel statute au fost aprobate in anu1 1867 aducindu-:.i armonizeaza cn lalent un minullat naG· text . ii serle Tiplea lui Bianu 1a 22 septembrie 1908 va rog sa Ie supu­ neti unei crHici severe. c Jr:..ile lucrarile .'c scurta din rinclurUe celor l:!O de Imd­ :6:ori pe care i-a dat Preparandia Romand..:.itia. Scopul pe care l1i-l propunea '.joc fecioresc.:-. A doua zi eu prilejul unei excursii 1a Slatina s-a Gansat jocul AP...i Cintari ro­ mane9ti deGicaLe llliresei sale Maria Mihaly (le Ap~a.Iaramure:.4. probabil la sugestii­ Ie lui Bianu.Li.10). Organizator . In scrlsoarea lui Alexandru Tiplea di­ tre Ion Bianu... 7 au­ gust n. Patriotism local! .. 197).. In bibHo­ teca familiei Sofia ).tii pentru fond de tealru prezidate de 10sif Vulcan .B.. :~::'dturi.. Aici 1a :. ______ -: :-::ajoritatea lor pe tema dragos­ .. Incepind eu ultimele doua decenii ale secolului trecut perioclice roma­ l1e!.ti :. "Daca eventual va trimite Bud ariile. chiuturi. a lacul studiile de drept !?i muziea la Budapesta) are un clans poporal "Ardcleana". ell c \ca­ rea : stir.ean Isletor )'lan (N.9.'?i citi\a etintre re­ prezentantii primei generatii de culegatori .:r. 0 al­ ta lucrare a sa nepublicata..: --:..los pe ca' re-I publica Ia Budapesta (N. Komana" din Sigllet care it.. avui rara norocire sa vad petre­ cere romaneasca in .). pe care Ie improvizea­ ~ .'?te..l:UO).J:ncllL de 0 im!-.Iaramure:. Transih'ania chiar acele se n11­ _.c.l . a ~·-ii lonita Badescu slut crea­ .. fll' Bir'E nos: mar clo~ Isidor Man (1857-1878). Concertul ce urmeaza :. pg. "va cauta cu tot dinadinsul sa afle pe cineva care va putea scrie ariile muzicale".':.'?anescul .coa1a eondusa.'? se rasfringe ~i in p1anul activi­ ta~li folc1orice. Bredieeanu n-a schimbat nirnic din parti· tura originala..t. cdi­ tia Rozsavolgyi din Budapesla. sa admire frul11usetea corurilor roma­ ne:.Lat prill intermediul un or institutE .\Uharv a lost Iuat ~i de Tiberiu Bredicea­ IlU in -1910 $i publicat ill colectia acestuia..__ _ <:-:t dntece de ditanie.. In . '-fa:: tie: ofie: heri) ':ur~ t.. el are 0 remarcablla raspin­ dire.18}..i dan­ surile nationale". ~::cizare: "Hore..tiin­ tei nationa1e a romanilor de dincolo de Gu­ til..107.1are 5i 7 de peLrecere. Jocuri .-= : L _..:isemnati printre care.B. Gl:H rlj-.lectiunea sa nume!?te astfeliLl .\t1. _:1 cintecele sale: dar in :\Jara­ . in ivlaramure.orldJl\d eu Lotul I-a consLiluit illIlin~area "Aso­ pentru Cultura poporului roman din . I · ___ _ _. penlru !loi.'?eclintei Societa.'?itia. (.i deschide : ~:-~i:e . f: bucurie.. publica in pa~Iini1e lor tot mai numeroase materiale 10lclorice trimise de tineri earturari mara­ lllure!.ilaramure~ean. ~2a~iile culese de el. ~Ja.].:::1tre ei s-au recrutat 0 seama de earturari ._ .. . avem prima referinta eu privire 1a culegerea folclorului muzlcal.edintei..ti. "Fir€.-.0eaE ai folclorului. toanma anului 1862 avind menl­ :"'..:lea Docenjilor Romani din Maramure9". dela anul 1889 incoace" {KB.sim de asemenea jn aceea$i biblioteca acela$i original fotograIiat pe pUici de slicla. :_=..1... se deschide cu Cintecu1 Gintei Latine a lui Alecsanciri iar inceputul balului es te marca t de jocul popular IIArdeleana" joc de pere­ chi. unicul exem­ plar care dupa cum ne informeala Lucia .eni" . In 1('­ -. rude nrin alianta eu familia !\iIan Iosif din $ieu ~m crasH prima ediiie a ac(.. noua ne-ar placea s-o faca aeeasta vre-un [. avem in fotocopii exemplarul ()rinical.. In 20 iulie s.: __ :in )'Iaramure$ doinele D....20) Atunci cind apare "Gutinul".i bine acele arii". lucrare nelerminata. atmosfera intelectuaHi ce se creazl!.-:.. . De~i eu 0 exis­ :f::. 1908" Tit Bud. autorul yj. .i contributia la trezirea con:. .:.sti~uiti intr-o asoeiatie proprie IIReuniu­ ..leni. . . ':':-.: dans popular din satul Ap!?a de .D!~ :9!i1 Ja~:. prelucrare pentru pian a unui dans popular facula de primul compozitor mara­ mure:.~ cil:Jilcl.1r.j rna:-: '""71':7: a7' '.::-_o:~ai. este Potpuriul Compozitilllle (ie Arii.-ara anului 1822 Sighetul adaposte!.: D'JC ari::E co:ec am ':" narti ca:a r' ..lti din Transil\·ania !?i din tara. _. prezin ta un interes deosebit. Pin a 1a urma nu s-a 9asit nici-un localnic pentru notarea a­ rlilor muzicale lueru de care se indoia :. ·c_.'? (~. astfeliLl nume!?­ :.. datata "Biserica Alba. Tot 0 creatie a Asociatiunii care ia Uin­ ta in 1886 a fost :. Intre altele e1 "propunea" lIc1ntarile :. Alec­ .. deoarece eLl­ princle prelucrari de melodii de joc clin \la­ ramme. J.'?i sufletul ?reparandiei a fost dascalu1 Ion Bu. petrece­ re romaneasca n-a fost in ). ra ~c: ­ 1i7ee Rre. Brediceanu din Sibiu tot pentru ariile aces tea.i dansurile nationale execntate de preparanzi (B. dansul care s-a jucat 1a balul de 1a 1882 cu ocazia lucra­ rilor socielatii pentru fond de teatru.=. 2 satiri­ -::.tei lucrari.i "Societatea de lectura a romanilor maramure:. eel dintii organ de presa rOllldneasca din Nordul Transilvaniei. de e1 veneau intelectuali ea sa asculte mindre­ Ie hori romane:.B.n.·:=:c:::_~e~··. cintate 1a vioara de Bu­ . un ~::dragostit de creatiile arListice populare. fiindca Cll greu sa n anat partntele vicar pe cineva care sa serie precis :.'Iihaly din Sighet...

Vo­ 11lmul I Balade. COl1!~ti­ ent fiind dt 0 asemenea cu]eqere trebuie sa se fadl neaparat in MaramllTe~:ml istoric "ti­ nut atH de interesant si atH (1e putin cunos­ cut" (B.elor din acel Unut" (B. Asa cum afUim cUntr-o serisoare a lui TipJea catre Bianll din 7 august 1908 "se preerateste sa vina Tn Maramure$ Tiberiu Brediceann (lin Si­ biu".. IDEEA UNEI CULEGERI COMPLEXE POETICO-MUZICALE. profesor la A­ rademia (10 \fuzidj din' Budapesta. ~a$i 1. in sfirSit. Si unul si altul all fost insotiti pe teren de foJcloristul loan Birlea. 26). Aduce in schimb un element nOll: multe texte au fast notate in timpul interpreti'irii lor simul­ tan en inre9istrarea melodiilor.2. Principal a aeth'itate c-arbnareasca a lui Bir10a in rastimpul petrecnt Ja lend 1909­ 1913 5e desf~soara ill dmpul folcloruJuL bo­ rratulul material ad un at anterior i se adaucya aCllm lucr1ir1 noi pentrn ca in dona rin(lnri in acelasi sat leudnl . Autorul co­ lectiei este toto data eel dintii clintre cnIe­ qatorii pocziei populare maramure$ene ca­ re a avut privirile atintite si asupra impli­ ratlilor ei etnoqrafice. Tzbllcnirea primului razboi mondial a de7'orqanizat ~i activitalea editorialiL iar a­ poi dificulUitile impuse de saracia ce a ur­ mat a aminat publicarea colectiei lui Bh­ lca pina in annI 1924. Colectia asHel proieclata n-a mat aparut nicioclati3. totalizillr] aproape 1200 de piese.2. u -I n o a 1 comparativCi a fclor trei jlloari Sf' pare insa Cd Birled a facut 0 selectie a texlelor.alea malerialul Jl ce-l euprinde. Ion Bianu obsen-a Cn pri1ejuJ sedintei Socielatii literaTe a Acarlemiei din 8 mai 1910 . partea a rIoua :\rii populare arll1­ nate si notate de Dr. Prin bogatia si yarie­ t. de unde se va intoarce eu 0 recoltii rlin eele mai boqate (B.in 13-2S noiem­ hrie 1910 in compania lui Tiberiu Bredicea­ 11n si t11 14--27 martie 1913 Cll Bela Bar­ tok reverifica ceea ce a cules ca apoi Sll rutreiere ell amhii 28 (le sate maramnrese­ ne practic intreaga 'Zona a Maramuresului T '-C'­ .a ra in J>. BirJea nota texteJe literare. Volumul al TI-Iea Cintece popora­ 11e din Maramure5 se situeaza pe inttiul loc intre culegerile folclorice din acest ti­ nut. lOAN BARLEA Referindu-se 1a volume de poezii populaTe din Maramures tiparile inainte de 1910 in coiectia "Din viata poporului Ro­ man".He s-a rd­ a1­ iu] -0- lly u­ l01 atii ul n­ in -i- 18. pe care Ie consem­ neazt! In note si tn u1osar. :a ~. La 0 eercetare mai atenta rU­ lrul pe lUi­ oa­ lU­ Ull . aceasta conlucrare anuntind din timp actiunile ~tiintifice ce se \-or llltreprin rle in cadrul institutelor l1loderne de folc10r. lntentia nu s-a rea1i7at asa cum am precizat deoarece nu s-a Cjasit ill aeeJe p~rti 0 persoana eu destull:l preqatire mllzi­ caUL ceea t:e I-a nemultumit pe inimosul animator al folc1oristicii rom€ m esti. are· meritul de a fi rle7. iar in sedinta din 8 mai 1910 a sec­ tiei literare a AcademieL Biann comunica oficiaI di . fapt ce a avut Uf­ mari pozith-e in ceca ce prive$te clllegerea si valorificarea muzicii noastre populare rlin tinutul de dinc010 de Gutii. Et­ le a- 1- i­ a e a ~- .Joan Birlea s-a inteJes Cll DJ. cleoarece aceslea nu coincid ell Icxlele de la coleclia Rrediceanu ori a 111i Bartok. Din pU11ctn] de vedere fiJologic ea ra­ mine in nrma colectiei lui Tiplea. Cnleqerea compJexa efeciuata de eel trei carillrari ur111a sa fie . aparuta in doua "olume .'alorificafa coresplln­ ziHor Intr-o lucrare ampUi (Ie mari propor­ tii.'.). motiv pentru care a stamit pe En­ era cu1egatori ca in publicatiunea speciala a \caclemiei sa se faca un inceput de acluna­ rE' $t a acestei parti aUt de pn:'tioasc rlin manifestarile sufletesti ale poporului\ca­ demia se preocupa inca de 111lllt de aeluna­ rea melodiilor populare romEll1csti.2f)). preCllm si din arta ehilor bis0Tici rle lemn. 17). Tn timn ce cei doi marl fol­ clori$ti muzicali 1a diferenta de trei ani lJn1l1 elc aUnl inreqistra11 Pf" rilinnrl n(' fo­ nOfjraf san dllpa 8m: melorliile. 285).0 mare sdidere a colectiunilor de poezii populare tacnte de noj pina aeum esLe lipsa aproape completa a ariilor" (B. Bianu se adreseaza lui Ion Bh­ lea Cll scopul rle a reeomamla un specialisl capabil sa umple acest erol.rrropat 0 seama rIe cle­ mente rle cultura poplliara din nocumentel(' maramuresene scrise. partea a treia ArE populare arluna­ tc si notate c1e Bela Btlrt6k. Ti­ beriu Brediceaml tinar ell () insemnata cnI­ tur~ rlll1zicala. ca acesta Sa meclT'qa peste .1aramnres spre a euleere ariite cinte­ . o incercare propriu-zisa de cuJeqerE' a muzicii populare maramuresene are loc in anul 1908 cind Ton Biann sugereaz~ lui Tit Bud de a gasi pe dneva care sa noteze si arille textelor ce urman s~ fie cup rime in eoleetia sa.parlea intii : Poezii popu1are a(111I1a­ tr~ de 1. pag. s-a in­ stituit chiar un premiu. Tibl"rill Brediceanu . Peste llumai trei ani un a1t folc1orisf si muziciai' at' renlllne mondia] Bela Bart6k Se indreapta ditre tiIl11tul elf' dhcoJo de Gutii. coJectia lui Birlea. 7\fetQria se impunc> d fi in morl snccial "ubliniata. colinde 51 hocete din Ma­ ramure~. Lucrarea a fosl inain taUi Academiei Romane dupa ce fllsese stabiJita pina in eele mai mici amam111te toata struetura ci (B. Proiectul se rea­ lizeaza in toamna ac('1niasi an cInel Tiberiu Brediceanll cutreera 18 sate maramuresene (lin care cllJerre 19(1 rle niese mll7ki11e (B. care inca din primii ani ai 5ec01u'ui nostru incepllse s~ adune poezii populare maramuresene. Elrlea. 2. prima de aeest fel la noi sub tHJn) : Cin­ teeele '1oDorului Roman din Maramures" --­ care trebuia sa cuprinda contributia rieca­ mia (lintre culeqatori dupa cum unneaza : -.~ 13 ca­ )lio­ ude leu edi­ em­ lcia :ea­ lia.

13. .B. Breclieean:. La capitolul B.>3. in tim­ ..eroa sa sa ~111 poaUi fi accepta­ : :--.::: ' -".--::'etizeaza in toamna anului :' . cele 170 de piese muzicale reprezinta 1n­ tiile meloclii l1laramuresene Cll18se ce lW Slllt cunoscule.~ .]c .. in celel caiete.JTorea nriheaq1l1'li".\JijJoc --.::.:i:ci.ese.::o:1':oni mai nlCl.li 1921 (B.Miinchen 19::. ~i 5e caracterizeaz8 prin forma preIun­ qita a melociiilor.~ .. dar aeeea.-.:'C "'..'.e. -" -:-ac:he Papahagi prc~Jatq.. B. c'j.~ r rientare uenerala "asapra >:i nostru 11luzical din acesl alta parte .'!'­ ~:~:e de la D1.: 'rC~1l]eger0a D-:2~e (~e poeliE' :: -:: -2 \ a Jneepc .'~l~ui popular. Ct TEGEREA SI PUBLICAREA "'--'r:.:J: :c -\'Gaslre". lnal:'...'::1. -"'rile de a erasi un editor.i prccfati"e C( :.170 de melodii populare romane$ti din . '~l c:e publicare 1a IICasa scoale­ _ hten'entiilor lui Chirileanll .enatori romani continua sa spp­ " -.e'1" Volksmusik cler Rumanen ._: de la Academic ~i Bcla Bartok.a.'a refrenul de 7 silabe.c.3 info!­ l11a'.4 informa­ Lori O~~ 1 I pie:'. . Din pacate pulerea de idlllcn\a a Cll­ leqerii cu care nc oCllpam a fost mult dimi­ nuata. (". Cor­ ne::. la e1ata cincl intreprindc :-'."ea 0 experienta in domeniul ''). un refren propriu-zis ca "clui clui.' .c­ _ :.j:-. Birlea $i materialul de la .etermina pe Rirlea sa-$i int. :c)~ s:-a:.:'(:eJero in :tvlaramures..\caclemie la sflr­ .. BREmCEANU..-. 3 5i 9 slnt una si aceiasi . 7._. dui '.te pentnl :-2:'.e. Coledia amintiUi acopcra principalelc clomenii ale melosului popular maramure­ sean din 70na ce ne ocupam (::\f. cleoarece.--: htentiona Brediceanu._a~.' : De de 0 parte.iti . . Este !lenul specific 1--1aramuresului 5i nu numai llli. "A1tE' rloillP" include 1n hori lunui evoluate si una instrumentala.ii as clori sa am carti :::cepincl ell \laramure..ii-a codrului mai-mai'" Se obser­ . :'.:.-:"-a.) iJlfonnatori 1 c~ plese: Borsa .~ ':::"Jre$" .'or ]Jlltea tipari llllpreuna colec\ia . 17).laramures tot hori ca si 111 aJte parti ale Transilvaniei. RemarcalJi!ti esle mai ale" calitatea culeueriL el fiind printre primli nluzicoJoqi rom~ll1i care ulilizeaza un mij­ loc de inreqislrare llwcanic (fnnowaiul) a1 illolocliilor. infor­ malori 8 piese i Vi~eu (h.ca sint cOlllplect c' C: :-::.) informatori 1:2 piese : \foi.cl 20 de me­ lodii tiparite sail "aJorificaie in c11ipnl 'l11or prelucrari pentru piano solo.23). La trei din ele Breciiceanll a notat dupa de­ numirea de pe teren . La 1~!:?:) i'.. Cuvinte 1e acestea uneori In serH slnt insotite. 103): face oferta Astrei S"..:i "erie . prin lovirile de glota. StrImtura _ . la 8 august 1923 BrecUceanu ':::'::e':tci din 110U aceasLa clorinja (B.'oia sa descopere " :.:c'. exceptie facll.. ROLa\']ea 2 inforlllatori 7 friese. ac1ica l1luzica adunata de mine '. ':cC0~ .lin alte tinutnri.. BARTOK.e : BllCic'.>anll. 24) Ca­ pHoluI "Doine" ilustreaza doua tipuri distinc­ te din punct de .nri :2:2 pie· 3 illfonnalori 10 plese. In _ _ mal 1923 'coleeti a lui Birlea ::.'C-. Sub influenta cd._~. de a­ llUmite sunete gutllrale san stluhitatc carac­ leristice pina astalj clntec1l1ui popular al fl­ restHi tinnt (B. cleobicei.:n'lllbrie \iitor"..r::.>-" __ . sint cre­ alii de mai mica intinnere asem~natoare cloine1or ..storcsc nu a cllles nodi o sinql1l'a meiorlie repren~ntath'a '5i ell lar­ era rasplnrli r e 7(>1laHL melodia .ori = 15 piese i Leordina (:'\. .\ccstea se numcsc b ).ui Birlea: =. "icolao Torfla.1 1 'Ii fo1clorul \laramlFesului" .::: ~:a 13-25 noiembrie cind ti­ :~-:: _.' 19i~ Bia­ ~::-:€.~'.J)" (B. Saninta 5 informalori D piese . Berbe~li 3 informalori 10 piese. :. .'j inforllw.i ]ipsa de hlrtie fac(' :: ~ =::':..l~(:'ntaHi.B. :ea apara dl1pa c1()j ani In colecjia ::. Birsana 4 informalori . 17).C:ORlTCI MUZICAL T... dorea sa do­ .. Apsa de Jos 3 inform 'od 8 pie~)e .'edere muzica]. _ ..B. cur~ul anul11i I~'()lisi rdrasese .>a cum rozuWi c1i" :jianu la '~2 mai 1 1'~: J :~.ei ~.~ '7 piese . :! informatori Hl piese.:. La IT c' ecembrie e'. 61) -.dn(j si Ie-a 3~'?('iceanll a pornit 1a drum ell < ':.4 informaiori 8 plese i Botiza -.. celelaltc me10dii all fost publicatc abia dupa 47 ne ani In 1957 SlI b cl enUll1 irea _. 26). clui si iara clui". 21i:.<arianUL Din repertorilll pa.--. farli sa fie prea numeroa­ se. care ne OCllpam.iti 4 in­ [ormatori = 10 piese i Desc'!li 2 infor­ malori 6 pi. :-:>: ani.lIJd "acan­ . La inceput lucrarea cunrinde 3 lcori IUl1cr i vocale nu­ mite ~i "dnine" si una instru·.~ rondm C111reiera insotit de _ B'r1ea 18 localiUlti mara­ '.4 informatori J pie~.:- .e sfinte cle tine".~ sa scot colectia in­ . Ba . il1CepllSe 'c ' ornl muzieDl la drstiJ de Maramure$" .i: .. CLlline'. c1eoarece intentio­ :.ti 5 illformaiori "= 7 pic'.U Iacab Mure!.:'. Tiberia .:0]ice "stlccesi\' coiectii si din alle 10": Romdniei '.. cele trei melodii populare nr. -: '-E- Sdlisle .. Biflea l. :e. ulilizabile 111 compozitie ll 1 ~ a:'ele muncH c e cercetare po . an un caracter cantahil Cll multe coroane in tempo rubato.

cell' mai caractcrislic(' sint:·\-B-. "jocul 11l0~ului".uri 1l11preuna cn folcloristu 1 1.' . :('-0 rl"c..:l~l (.'2~lind la eolectia Drecliceal1u ari1tam :. Capilolul VI "Dansuri" euprinde Ull ]]11­ I11dl' de 50 de piese c1upa denumirca "dill popor". C Jl::U:1e ale colin(lelor de aiei .-ariantele clasi­ .! ~.\-B-B.ri eYe­ :a:a..i<.c de cele din eateqoria enta pcntru Cd siut ereatii Cll rilm re­ Iriu. i i . aclied meloclje de baut poate fi si de strigal. Rirlea rlllpa efectllarea muncii din teren.\ -B-C­ \-B-C-D. Sa 5e fi schimbat feTul df:! a cin­ ":. r de (l-t) indusi\" .a de 1a Wutarli \drani din satele cutreieralc.'0 -.fa si ritmul earacteristic leganat. Cinteeelc de nunUl inclll.~ e~:l sa p~Hrnnda in firea ':ii specific1JJ a1 Hiranului din ~1arar1.'~dt \ioara. aslfel Cd trei hocete Ie il1clude 1n lila­ sura specifica de 6/8 Jl1i~care .~ .\ -.. ~1!l t c C3 ~ ':mar doar 17 meloclii Ie llld"\1ra cle '. Co­ Jectia se 111cheie eu clansul ApsanescLl _ . on dc tropolit e\l de-ndrtit.. slnt 'eritabile .lltoluJ de cinteee demlll1it "hori" .~. :.38-100.. La multe din ele antoru] • nn da titlul._ _ .. ' •. Capilolul . Man.'arll.ii" ~i clOUd .'1n[ melodii "de baul". .. . '3i bocctele Je clasificd dupd rin­ durile meloc1ice. (eea co (n[1[er<:'l aceslui instru­ \eritahili:. "jocul nepoatelor".lnull0'll­ talc.ulul clll1l1l. colectia izllule): . .:.cu:.iti in :':'r­ .i lndjoritatea in miisura specifica 6/3 "..i \cchime in lana c1up~i in­ ·e~~·.)i t1oi. una ]i] .~ ci11L('CC de l1U'1ld. compozitorul -a I1rmat principiile finlac­ dezului llmarl K[iillll. din care C 0:'la . repertoriu1 de calanie.a e.J tempo allegretto :': = . :c: \) - -1 ":d- 1 '3C . forma can.-:.' '''.. . ceea ec denoia posibilitatea bi..*:~! • ~·a­ . care cu siguranta (ne ba­ zam pc culeqerilc literare amintite1 eran pre7enle 1n teren in perioada clliegerii.\. "tropotita".. datinUe (1e primavara si .ului". '.ra-''a' "c G/">l.-ariar_te) este eapitolu] Colinde . bocete" 11u111ite aic] "ilupa IllOl:.'cchi estc preluata ~i e\oluata inlr-un joe . . . -~ ~=:. Reorezentat in numar de 15 . ::.de biHllt din palmi". in"tlmo(lul (1::11 a ' . lean" .. en si­ '" -. ~o"­ e'.'C' i'! copJ\oJ1J I 1 TV s1nt in IlUllldr dCJ.. cintecul r1e learran si bolejune.e meloclii ~i doar 32 Ie include in ma­ _-. scara mai mica ca llltil1(lerr pro\'enilii din \Iama e (1­ '"ac­ (1­ 1. .a 11 1a earacterlstica esle urmiHoarea: 11lf\ A-B-A sau A-B-_\\' (din care Fl (.c cleosebec. d P-a a I11c ' oc1iei cstc 0 melodie de :::.. i i­ (1'.\ -B-B caden ta 1. In sistematizarea malerialu­ lui. singnra balad~i "Om \'Olll!C era Y(j.. Cd 2E:.o10 de caire compo· zitorul I.~ J bo­ I ~ .:: de 6/8.do­ ris!idi A-B sau\-. Brecliceanll I-a :llot din co· leetia Mihaly poposinrl aiei pcnllll cite\'a cea<:. meloclie care 111 \'ariante am qi. ."..: cea mai plauzibiHi explicatie pri"inc1 _ .C' C ~: (' d.l:::. un numar de 70 cl~ melodii sint ill . feciore')c prelucrat pentru piano-:-. .. :.hori \'0­ .aracteristic In ::r. "jocul nrc.. de oriqine folclorica esie 11n dan<:.de batul din palmi". -' ': a. sa SU~lereze 0 ima\Jine qenerala asnpra fal­ clorului muzical maran1l1re')l'an ell ceea ce are e1 mai earacteristic fara sa aeopere lnsd nici pc departe llltrea9a hO(fatie> ~i . Tn ncneralmuzica instrumcl1­ tala este pro\'eniUi di n eca " ora UL 0 a cloua influenHi a suferit-o dill 1111lziea mol­ elm'eneasea.: ~ 1.11or1urile" de la .h-13-13k.! U . "joeu1 babe­ lor". Hll 5e obsen'ij ClIm 0 yeritabila "cloina" de stiI . : '1l j: .Ja lmpletitu1 clIllunii" :-..! ill filS 1"1 L!1l J J).rile mai 11oi" Ie clasifidl dupa numa­ -'--r\Jrilor meloc1ice si cezura l'HincipaJa.. ­ :~ () are.:: ::a Barlok eu taaHi competenta Sa in­ ':estabila In plltillul timp petrecut 1n \fa­ -=-:':"2S (12 zi1e) nu a putut ori e11 de cre c :. un 'ara !ser­ stea -. 153 P89.-occ cri ".'\r­ rJelencscuJ".. =.":p8 11111l1dmJ de rlncluri melodice si .. "iIrdrtita".y C T. c: . Asa cum se prezinta.:' acele C'olin(' e ncao!.'d'>lt cipbanuJ oile " (nr.'oca· Ie: . J aro.:elc ure­ Ca~put :i::1c­ ::u­ Estc :mai "un . Bart6k culege _> c.c:a::5".(Jcul cezurii principale. . zOl1\!Ora 51 apoi doba. ~". Iar :--o..> ta~ ~:_ ".\ . 1G).\ndan'tc... este muzica instrumenialil spe­ ('ifiea zol1ei culea:-. forme cl1prinse 111 61 de me­ ::::. estc dat .Jropiate este qreu de presupus..)i un boeet instru­ mental (nr. ll10durile Sllll ttrhaice ~i ell "car.. La nr.1ures.'" tearH eontrariictorii sau qresite asu­ : -" ::'clorului muzieal elaborate de foJclo­ ~ -":--itrn acest Unut. l_~.i dupa tr01 ani din sate ori COlllune a­ distanta de 3-5 km. _ _.:l f 1 liier (Lri'lc8) Ii:! carc mai liuiu .. ce­ .'arietalp ce 0 cuprinde..[t-o inlr-o \arianlJ 1l11l­ zicala sub c1enumirea "Horen Boc:itei". I 'll1tlll1im . Co"":' .1lQd. <'is fidel si in mod firese eu situatia i: teren melorliile. ::1oro':ienilor in numai 3 ani in sale foar­ ::. Aiei se cu­ ~a faeem 0 prima remarca: allloruJ a .::'~ 3 ri'/uri melociiee eu for­ ric baza.it-o . liHC- ::lafe 'eter jato..!.j Lrei in:c.. "bse: \ d clar in partea I a mclodiei dIU imild.. 173). E5te d~ . . . Lipsese din eo]eetia Brediceanu repertoriul copiilor.­ funcjionalila\U meiodiei.l in tempo giusto) tempo dc <.':: c \.1) -­ 1 ~..110i am qa. "c.ip 1('­ Iren) ritmu1 in lempo de hord apoi (jillstu./. 128 pag.c cillUi II sint lllelo(lii lHO\enitc din 110reil IU.: : .e hOLJuL c:~t(' 11u"l1'a1 ill pa~linile co­ : CCl. ° /' i" . astfe1 ea din totalul : ":'0. Cll- ::-11 i "IC- ":81 calc ~ea din .:: ~.1 pcntalo\1i­ (~J care nit are nilllic eOJ1l1111 ell pcnlal(nid maqhiard.

Cll exeeptia Ieuciului.la a'.ea sll apeleze In deeembrie H112 ca sa-i mijloceascd le~ji:ilura en Joan Birlea (fl. "om 1n­ cerea )1oi sa concluzionam posibilele dife­ .a sa lucrare asupra melodiilor popularc rom. pentru dll­ cerea la hun sfirsit a aeestei lucrari 0 parte a textului a fost culeasa de Dl. A.faramures" cu­ ]egere apreciata (le tOli speciali~tii In una­ nimitate (.. . Studilll intro­ ducth. Retragindu-Si materialul de la Acade­ mia Romana in 1921 (N.t scris niciodata. femei sj Hlutari.4 informatori 34 pi ese.8).1 nrle avea materia Ie ineriitE'. nepu hlica­ te: petreen"e cite\"a santamini 5i In satele din jurul Beiu$ul1. (B. Bart6k m"ea 0 oarecare experienta pe tere­ nul folclorul1. 26).:) informalori 22 piese..1 informatori =~ 25 piese. . Tdeea i-a 'en it probabil in urma aparitiej Jucrarij lui Bartok.Jnsemnarile la note". Tiplea lJ filcu<. 0 asemenea inle'ltie. Oas. in Slnicolaul :Mare intre romanij banateni (1881). pac!. intr-un studio o. insotiti de fonograf 5i cilindri 111 corounele: Bocicoicl -. altele dedt eele cutreierate ell Tiberiu Brediceanu. Pf'trol. fata de coneluziJe caruia an'a unele rezene (B.('("\cn\a..) Rllmallcn '"on 0. E ade'-arat ca a recurs [Jde. "Exista lusa diferente intre une­ Ie conclu7ii la care am ajllns eu." iari:i5i sa studie7 qramatica limbii romai)e" li seria lui Ion BU$itia.If) t('lcs :"ci-~i .rept f) pilcla cla<. elf' 1. \Hilmi de act'5tia. in:re allele si pcntru mothul Cd 5e ga­ intr-o zonti (Ie contact Cll folclorul ma­ iar si lutean. Bela Bart6k a cautat sa se apropie tot mai mult de poporul roman. Satl! \fare.74 de piese. \m \-azut lllai inaintE' care a fost soarta eu tiparirea lucrarii complexe "Cintecele poporului Romfln din "\Iaramu­ re~". redactia din "Hinchen "Drei ~\'lasken" i-a oferit un con­ tract dar TIll a fost prima conceptie "Fass­ un~J" pe care Bartok a dat-o sub tipar la :\caclemia Romf. Pc baza analizei com para­ tin~ a celor dona mari culeqf:. Some~. a apclat ~i la earlura­ rii .'Brediceanu 5i Bart6k . o. "Janesli =-. Tapa (din care nu apare nici-un infor­ mator). Pe Unqa bogaUa si rigoarea sliir'tifica en care a fost cllIes materialul se impune a fi remareat studiu] introclucli\' al colectiei in care alltoru] De cia intiile con­ sirleratii pridtoare la muzica populara a a­ ccstni tinut atit c1e boqat ~i oriqinal.nea sa precizeze: "toate aceste Ioc8­ litilti Ie-am strilbatut in to\'ara~ia D-Iui Ton Blrle.'ri elaborate de eei doi mari folcloristi .a . pa~I . rente de "ederi asupra fnlclorulni nHlzical maramure~eal'.. in prefata acestei lucrarL compozi­ tom] ti. Brecliceal'u a rdleetat mai tlrl'iu ~i la Ull studiu priYitor la folelorul muzical mara­ I1n1]"e~ean (B. Colindind in perioacla 13-27 martie 1913 Cll aeelasi neobosit foklorist satele ~i comunele ~'fara­ mureSl11ui. 15:{. Ol"]cesti 7 informatori 52 piese.ica (le monogra­ fie folclorica. leud -. Coneeptia in· tiia a fost mai ml11t pO'estitoare ca si pre­ fata la "C1ntecele (lin Bill or " .. iar in 15 martie ajunge Ia lend Ia locninta preotu­ lui !jii folcloristului roan Birlea. Mures. Tn dorinta de a cunoaste cit mai bine ere­ atia noastrl!! muzicala pentrn care sc pa­ siona tot mai muIt. dinsul a luat parte eu eea mai marc bunatate la ohoselile cuJegerii.1L ~i (lin boqata recolfa ClI care se reintoarce de acolo alcatuise \'0111" mu} "Cintece populare romaresti din comi­ tatul Bihor" publicat de t\caflE'mia Ro­ mflna in 1913. c\utorul cule~lerii nll prec:i7eaza Yirsta informat.1 informator = 8 piese. PI treee de Ia analiza Ja sintezii si intoeme~te tabele care-i permit prin sis­ tematizarea materialului mnzical atincrerea lIn or plafoane sever ~tiintifice.) informatori =~ 34 piese. ~ca Bela Bartok ~i folclorul maramnr4:'$ean.ori­ hr.2 informatori 23 piese. ca: Alba.. intoe111ai ca Buracla cu \ioara lui in escapac\ele la 1"0­ mtl11ii de pesle hotare (B. cit la introclucerc~. 5). Timis-Torontal.. 1n annl 1922 la 15 martie. ~i intre cele la ca­ re a ajuns Bela Bartok in aminti'. 18.B. pag.eparat "oi arata felul acestor deosehiri". cit ~i pe baza studiului din teren in toale localiUHile CNcetate ce ei. alltorul sen'jl1­ riu_c. ]\lcrn pe care. Pi'na la aceasta [lata a cntreierRt mai llllllte lone folclorice. :2(i. :l). Dra~Jo· mire5ti . "Voi 1l1een'.ea la jnl0fpreti Hirani mai ak'.Ja monoyrafia maramure5eana est0 rezuliatul unci clez\oltari hotaritoare a pri­ 111nlui stwJin. Fara sa fi anIt la ill cepu I. precuJ1l si ac\illl1ea In­ Irf'prinsa de Tiberiu 13rediceanu ill 1910. Vi!jieu de los -.16 infor­ matori . 97). Glod =­ . - Tn 14 martie 1913 ajunge la Siqi1et. Breb .l­ ne5ti din ~1ara1l1ure~. ani.atc]or preoU 5i im'Zdatori.1i mU7kal la data dnd por­ ne~te sa lm"estiyheze MaramureSlll. primul conducator al fostei prepa­ ranc1ii romfme~ti din Sighetll Marmatiei. L-au atras 5i clJlegerile rle poC'/ie populara ce \ ilzusera lumina tipa­ mlui (1906 $i 1908). Acest stu­ diu promis inca ele prin J 928 llU a mai fo<.elf'ctioneze illformatnr:i. La acec. L Birlea" (B. Cuhea (Bogdan Voda) . Cluj. paq. 26) Bartok i1 face sa apara la MiindlE'n sub denumir<>a "Volk­ mnsik de. TllHla.o de ajutorul llliUi harmol1iu pOl"tabH eu care-i inyeselea si pc tarani.1 infor­ mator 13 piese. ci una noud mult modi­ ficata.:L)3). care ]lll se referea la . 76.ll1a.e ell ('on<. stu­ diindu-i am graiul cit $i manifestarile spirituale oglindite in foklor 5i obiceiuri tradition ale. fnlclfl­ rjseul nostru ramine uneori tributar H'chilor n1etoc\c. \111lte I11clo­ dji au fost notate dupa auz.6 informatori = 34 piese. La 0 cercetare mai Bienia c" T 8 e .P11­ nea Brediceanu. jnainte ell :>. \larannuE'sn] nu putea ~ascut lipsi.

84-104). 28).1uzicR Ini Bart6k n-a nHicn 1 tlltnror. . colaboreze pentru . Dans ro~ m€mesc nr. .. IV.ari cle tiparire (1923). Scarlatti. fa1­ doristul a fosl inso~it de loan Bu~itia pro­ babiJ si pentru a revedea si re"erifica ma­ !erialul cuJes inaintea llltimei retu. Dupa primul razboi 111011­ dial. "'\vinn in yedere si .lca. o sea~a placllta qustind frumusetile mllzi­ cU. "horea oilor".emna1e din trimbHa (:". alE) tinutll­ rilor romane$ti si chiar "ecine". : - -e:e 2"2~ :: ­ !-:~ ec" _:c ajutoflll prcciz~rilor ce Ie face cu :1rivire 1a modul cnm a inteles sa redea a­ c:este particulariUHi putem stabiH cu destu­ 'a Gxactitate contributia sa si eea a lui Toan ::. Permiteti-mi ca .7. Bocet nr. volllmul cUDrincJe 27 colinde.. .27). DIor Bartok ~i Brec1iceanu 1i soan trimis foile de note ca sa se insrrijeasdl sa fie tiparite uncle vor crede mai potri\-it.ii scria Bartok lui Brediceanu. a structurii ce10r trei folcloristi privind COD· tributia fiecareia. Preludi1J. 15:{. 1. ae '­ 2'J!·._ ~ .ul stiintpi.~ 17 qa­ ma­ c de tipa­ a i.. Un cronicar a1 "Gazetei 'I'.1 ('liminat "Briantele Hisind dnar te\:lele r:r:tre Ie-a qasit de cuYiintil.­ am studiat sj colectia Dvs. ald:ituit clin 4 parti. 1..Horea pacurarului".ii conti (lin fost. r. Bart6k: Sonatina. Sinqurelc piese ce fuscserH t..' unifidndu-$i cnlegeri1~ din "!.I-am raSPUl1S ca-i lllU1tumesc pentru propunerea facuta. T.tjfidi sa se poaUi orienta ell mai usor.1aramure$cnc" din data de 24 noiembrie 1922 scria: "A$­ teptarile publicului care au mnplut sala de­ aintreC1ul 8n fost inde~)Jinite.. f. ~u detinem date cit a stat in Siclhetu 'I'. din care pelltru fiecare cintec vo­ cal se rian llumai '-ersurilf' de incepllt. Textc1c. aclica asa creel eEl ml ar trelmi des­ 'ar\ile cnleqerile noa5tre. Cll traducerea 5i explicatia in 1imba Cjermanii. Le-a execlltat cn 0 aqilitate foare marC'. se preqiiteste ill Tin'l'] flllfl 1n interc<. BurJesc nr. cu­ una­ :lura­ )area ul sc j.. probabil ca BirIea . e~as: !a-a­ e c: . c1eoarece note1e muzicale trebuiau tiparite In striiina­ tate. care all fostpublicate in 19()9 In limba maqhiarH in lucrarea "Romfm k6ltokb(H" (Din' poetH rOI11.-ariantele piese­ 10r. Tntru­ -'t Hlm ajunqe (Ie acorn arRniarpil Va roq cC! mio incredin\ati mie" (B.-(l -toemim In asa fel ca 1'11 0a cereetarea :..cll1i) a lui Bran Lanrentiu si Revay Ka­ r01.-aloa­ ¥e (e in prezent 1a mine) conform unei a­ -[ecieri fU9iti'-e apro"..Clnd a p:ierclul si ((asH one".Y si (lin compo?itiile lui pmprii. Beethoven. intr-o scrisoare din 8 aprilie 1913..-it 0 piedica serioasa ill fata editarii colectinor impreunB. Bart6k Seara la Seeni.Chil­ dren. 0­ ':ce all ])l1nc! de H:c1e. . Jueru­ rile nu <. unei colectii de me10dii populare ':in Maramure!. D"."a far 0 prop. (lar Si fata de altC' melodii.rehllie <. 8ect11o\'en. Etude In Sol Major r Debussy. restul de 120 reprezentind con­ ~:-ibutia lui Elrlea. ~ '" . Rapsodie in 51 minor.tau tocmCli a>a.-e trebllie pus 18 0 Jarte . pre­ ntro­ cste pri· :1teza : sis­ Jerea I ~i comparativa a j e"telor din co1E~ctia 13ar­ t6k ~i Birlea in localilatile mentionate $i ti­ nlnd cont de l111mele informa~ornlui. De 1a lnceput s-a i.Naz(lraYaTml" llli·:\1e\:anclru Tiplea $i "Pintea Viteazu" din colectiu lui Bud.uscilui.-a incep~ nu­ mat dupa yacantfi in septembrie yiitor. Chonin Kocturne in do minor.:1catllirea. 10<~. Bartok a notat astfE:!l aproximativ 33 de texte. P9. al­ dituiesc un capifn1 aparte a1 eolectiei.. Bianu li scria lui Birlea "CuIeoerea D-tale de poezie populara se 'I.lmativ 6() de meJodii 'o-am culps Impreuna.:Iara­ TUre$ . al ~faramure­ ~mlui cari afirma ca !. Chopin..1. Fst!> ac1mirator al melocliilor popn­ lare din tinnturile Bei.u 1 Imperin Habs­ 1 . La mine mai slnt inca --feO 150 de melodii noi.bus<.ceasta zona folclorica "Am fost 1:n !'-. Allegro bar­ baro.raou­ se inainte intr-o alta limba eran clOUd ba­ lade •. . "Horea mire­ sei" si dip-va <. 15 piese tarane$ti. Dans111 ursului. Toate textele pun in lumi11a preocllparea autoruJui pentru redarea cH mai fidelli a parlicu1aritatilor fonetice ale uraiu1ui 10ca1 (~. 1. :\fonografia Bart6k cuprincle textele in limba romana si 111 traducere in Iimba (J8r­ mana.'1armat. de mare . n.rii sa . inrit in deems rinua Off' a dntat fAra Ril1tof1l1 not(~10r ceJe mai qre1e lmcati (]in Scarlatti. :t-. Cind I1JN~f one 1a munte". Dansnri populare rom€mcsti. a1 COll­ a a- din COll­ Fass­ ar ]a nodi ­ larile a in. Facem 0 parflnteza aratinrl di muzicoloCjul :)i comp07itnrul BelCl Bart6k a mai fost in Siqhet si a COllcertat ea pianbt in data de ~2 noiembric 1922 1a Palatul Culturii. ell Tiberiu Bredkeanll n-a fost de acord Cll propllllerea la care noteaza: •. Tn orice caz nn lucnJ este ClOrt: ByeJl1 de-a face ell lntiia pa­ trundcre cOl1sistcnla !.. III. Dinsu1 a (lat Qm-ae1ii de 0 memorie mu­ 7irala strAsl. Brahms.ll­ O.lnt foarte oriqinale nn mllllai fata de meloriiile populare maghifl­ re..:r1ea. cred Cd ar fi mai bine (iaca Hecare colectie 58 va publica se­ parat" . (din . dici aici nu a\-em rosturi bune pentrn asemenea fel de lucru". Sonata in Fa major OP. mai ales 9fOfi :'. 114 melo(Hi de joe ~t 17 11l1cati Ja (liferite instrumente muzicaJe: "dup6 mortt". :. piesn pcntru pian. Detinem cloar progra­ mul recital dat de compozitor.~" • i'-- . ci sa Ie cllprin­ ""nl n'" amindoua lntr-ul'a sinCjura si sa Je c··c'lj<'il11 j)e baza afinitatii meJodiilor. Bart6k.. dici a pctrecllt. dar avind ).11 '-ecINe ca concIuziile noastre pe tcmeiul mGlodiilor ac1unate ar putea sa tie eventual deosebite.'l sub multiple aspec­ t(' a foJcloru1ui maramllre~ean ill circuit 11­ niYNsa1. La HI12 lirlea carc )ICXe amu­ :acle­ I face :olk­ . Brahms.B. S-a 1110)'5 pina la fh:area minu\ioasa. 12 eloine (hori 1unflil 155 11Ori. ~~ ~ " .R.l­ :' 0 r e: dpoan'cp ('(mare.iei. s Carner"). 14 hocete." chestillnea pr1i!a. Bela 3art6k propune(l compozitorului roman Ti­ '~eri:u Brediceanu ca sa.

18)."plicahO lJU \'a oa j" \1aramures peste stocp1 cintecelor de co­ pii ceea ce-l Ya duce 1a constatarea eronata di aceast!! specie ar lipcj la romanii din Tran:::. 23.inriuriri claca nu chiar 1mprumu­ iuri straine au pairuns si in c1ntecele de stil nou". 23. Cotitura adusa de Bart6k in folelo­ ristica muzicala se mai clatoreste apoi fap­ tului cl1 eJ a activat in yecinalatea etnogra­ filor. Usurinta en care nota melodiile populare era sortmi sl! cistiqe de 1a ineeput simpatia taranilor rom~ni. dup!! CHm are meritllJ rJe-a fi cules stiintifie un material boqat pe care I-a pus in circuit universal (N. pa~J. paer.~ compozitorul care facuse eU1105cute melodiile populare ale popoarelor subjugate ~i care milita pen­ tru libertatea aeestor popoare. lueru pc cafe tinea de aItfel el 580-1 precizeze prill clI\'i11!e](> . Revenim la monografia mllzicala a \1ara­ mmesulni unde autorul a utilizat pe llnga informatorii Virani $1 dtiva informatori in~ telectuali ca de exemphl Invatatorul Ion Vlad din Vi~eu de Jos. 27-28). moare in 1945. "de la 0 femeie u .ih"ania.0:'1 mai \"eehi stH melodic" al acestor tinuturi.. Ca semn al pret. 30). \Jarturia lui D. Sa nl1 uitam ea aeest mare ar­ tist maghiar de origine romana eu renume mondia] a fast un sincer prieten a1 tarii noastre. dupa cum sint ~i eazuri cind nn se d~" nki macar nu­ mele informatorilor.i a eercetarilor".If! burqic. Luerarea lui are 0 importal1\.. 2) --: ~ fl In ce prh'e$te ritmul: nu incadreaza melo­ dia intr-o anumWi masura d-l lasa liber . .-ersificatie.oru} se 0­ eupa $i de unele probleme de . Consiliul Mondial aJ Pacii i-a deeer­ nat post-mortem 111 1945 "Premiul de Onoa­ re a1 paejj". MatE'fialuJ ace'ita.Dn cunoaste dedt melodii ell ritm de dans si stnlctura foarte felurH~. Concluziile de in­ ceput ale folcloristuJui maghiar au fost pri lejuite ele eUl10asterea franmentara a mll­ lieii DonuJ arc romfllle5ti.te apropia cit mai :1E: mult de icoana adcvaraUi a cinteeului. 1934 dupa ce-l cunoasie pe Autorul a pntut conslata mai tirziu h Constantin 1.U.n 15 mai 1910 e"Ie e­ 10('v("ntl1: e1 sintetizeaza a<. Multe din aceste melodii eulese de marele muzician erau dntecc de re\"olta. In strinsl1 leglHllr~ eu analiza muzicala aut. Tn chip inp'I."3.O flrim~ constatare pc care 0 face Bartok 5i pc care si-o pl1slreaza si dnpa ce face in­ \'estiqatii mai ample in n1 ai multe zone fol­ clorice din Romanic. sl1 poatl1 fi idel1tHicati. 1) La cu)egerea cintecelor a procedat astfel: mai tntH a notat dup1i auz atH melodia cit si textnl.. posibilita1i de reascultare si re\"erificare.i () ZOlld mai mare din Romania ea "Horea lilnaB eli1J \Iaramurcs" este asemanatoare si ell multo afillitati sprc "Cintecul lunU din 01t(~nia". ::\"u-1 puteau suferi pE.. Cu felul B­ eesta de proeednra se pOCl.. imprejurarea i-a inscris ea axiom a ne­ cesitatea de a prinde si reda dnteeul pOpll Jar intoemai cu intreaqa ltli fiziol1omie an­ tentic~ si in pIu. 0 crunUi prigoand s-a dez. pag. Virsta interpretilor nu este precizat~ Intotdeauna.a Cll totu] eX­ eeptionala in ansamblul euleqerilor din fol­ clorul maramuresean. oriqinea lui fUnd sud­ e<. dUpa ee n sistematizeaz~ pe baza principiilor lui Ilmari Krohn. 29). 1a . Brailoiu.lanluit lmpotriYa lni Bela Bartok de eatre regimul hortysto-hitlerist din 194f).\foldm8. :\1untenia si . 23. legat de al poporuluj roman si mai ales de-al maramu­ resenilor. 30). uncle trainrl in mizc­ rie. cind qenialul compozitor a fost ne\"oit sa se refugieze in S.uirii operei 5i aetiviUitii sale puse in slujba pikit 51 infra\irii popoa­ relor.. Pentru cel care merge pe llrmele sale ar fi fast de mare fo­ los ca lInO dintre informatorij care an fast sau posibiI s~ mai fie in viata. Bart6k a ajuns totodata 1a cOllcIuzia justa dl acest stH nu are niei 0 legatura eu stilul pentatonic maghiar. "de 18 un ligan ". de razvratire ~i ura contra eXD]oatatorilor.Tn starea de a7.tfPl nontntea a­ ansa de Bart6k in folclorstica mnzicala. lllai ales aCllm duel \-olumul de matNial adllnat si p'lbJicat din diferite zone folclofice ale tarii permite 0 seama de reJatii si comparal..0 fat~ de 15-16 ani.G. In intiTIsul studiu introdueth' al colectieL autorul Sllpune materialul muzical unei a­ iente analize..\cedemia Romana in sedinta (:. fntr-ac1edlr ele 11U se \~erificii 1n totalitatea lor. popularizinc1 prin opera lui mu­ zicaUi comorile spirituale de pe aceste pIa­ iuri romanesti.ii p(' care Bartok la \remea sa PH 1('-0 puhlt face. RitmuI acestor melodii este de fapt bine ennoscutul ritm Dunctat din muzica populara maghiara (. namele lui flind strine. DllP~ parerca sa "Horea lunql1" este Imprumutatli "nein­ doios u de 1a l1erainenii rlin Cohmt'iil (R. carese minunau: "ce itlte a lnva­ tat domnul cintarile noastre" si prin aeeas­ ta uitau di 5e afla in fata l1nui domn venit tocmai din Budapesta ca sa Ie studieze dn­ teeele. are meritul incontes­ tabU de-a fi inc~reat si reusH pentru intiia oara 0 sinteza asupra muzicii populare a acestui tinut. Kiria. 23. pafT.teti6i (B. '. si c('redeaz. . (B. si Ul11l1 si aUul repfPzentind . este Ca materia luI me­ lodic maramuresean se deoseheste in mare miislJra de a1 eelorlalte reqinni arnelenesti.B. credE' e1. eli aVem de-a face cu a tnriurire maahiarli venitli min intermedinl rutenilor (B. . "de 1a un omu. pg. '1) si de aid anume leerl1turi tntre dnteeele populare ma­ ramnresene 5i eele maahiare lB..A. 27)' lsi sustine parerea. autoruJ multumindu-se s~ mentioneze ca a cules prorluctia de 1a . apoi tot din gura ctnUiretuJui a in­ reqistrat dntecnl 1a fonoffraf.

aza.1teri21nl m')­ zical inregistrat em reie.·ovi7. !'.re In realitate nu exis­ tan. Coriolan Petreanu.Tn "dIr ales t si arii l PC' eX­ ace. dupa parerea lui Dragoi. ea mai mul­ te rnelodii au 0 structura si 0 Hnie melxlica asemanatoare cn stmctura Si Enia ne]oclicii a folclorului din Africa. Experimentul aduce 0 contri­ butie substantiala 1a predzarea rapo:-tului dintre traditie ~i imp. tonalitatea. pacr. . usta lilul mclin­ pri­ TI1U­ )lea . Cll foldoristul loan Birlea. Tot eJ i1 insotestE: pentfl\ . iar Pe de alta parte. Complexita tea fenomenelor folclo­ rice sincfPtismn] lor inca pu!ernic in zona de care ne ocupam impune 0 pregatire a~ rleevata multilaterala ~i mai en seama coo­ perarea strinsa a specialistilor de formatie diferita. iar 1a me10diile instrument ale este aratat a­ corclaju1 instrumentelor cu eoarde sau su­ netul de baza a celor1alte instrumente. 350­ 376) di "nomazii nu pre au arte" ~i isi fun­ damenteaza competenta pe instinct . ::: '1 COrl­ tribuit mult ca Bartok sa ('n'~ni~'(. ci s-a marginit la speeulatii avocate~ti pin­ dite sofistic print re rinduri. lB. n-a a­ tacat nicidccum problema pe tar1:111ul spe­ cia1itfijii prin analiza III inutioasa a faptelor. p(!l'­ tr11 Cfl aid 1n '\fararnurcs din D1i. 11) a:. Bart6k in· fluente straine.. 0 melodie trebuie culeasa !'.~itia care i-a dat muIte date despr? J'1Hziei) mo­ rosen easca". de folcIor ba:r. ell aIt prilej ~i necesitatea de! a c1etecta Intrc­ quI repertariu existent lD !110mentul culege­ rii fara omiteri arbitrare. L0 '7a rlra­ gostei lUi RarL6k stan desiqUJ' RLil fnmnse­ tile muzicii populare romanesti cit 11'Jf:atia ei neasemuila.0­ coti deosebirile dintre variant. . 443)." dar acimitea si "rfimlkhe A. Aeest fapt a imnresionat si SUi)jucrat sufletu] f1eniului manl1iar.. 4) Privitor Ie te'{t scd€ ' versurile asa cum se pronunHi popar.1 noua oara pe Bartok in Maramure~ C '. 2) elo1her conform inspiratiei poporului.ata pe asem~nari ca sa l)oaLa si modul. La invocarea unor arqumente muziocoloqice ale lui Bre­ diceanu si Alecsici ea.2 1a timp si sa iubE'asc~ en pasinnc TO­ man.)it dupe.13-20 de ani me­ Iocliile trebuiesc urmarite mai 1nLii la cill­ taretii de la care au fast culese. cauzele inrudjrii. '[.. Este indicata ]a inceput inaltimea reaUi a finalei cintecelor locale transpuse pe fi­ na1a Sol dupa sislemul preconizat in 1904.> pe de 0 par­ te drept qreseli <. interpretarea.G datele lit. Un'21e particula­ riHiti ale folcloru1ui din Africa apuseana au fost amintile 1a ( 1)T1'unicarlk Pi' :-U2 'e-a . Bart6k scmnale. Il referitoare la via1a dntecului popular. De fapt. profesor de 1sto­ ria Artelor 1a Universitatea din Cluj.pro I si ('pI turi.au d. und mischt all­ dieses ourcheinander.ite de aonotari Si semne comentionale pentru a in1esni apropierea de adevar. lngaduie inc10ielL posibilitati de clife­ rita interpretare -.P­ Uirnini in Beins in compania !1!i Ton Bu. care trebuie sa corecleze in eeJe din urma pe lnsusi informatorul au­ tenUc. pe de alia parte aspectul semnalat it ubliqc! pC' folclorhl sa consenmel. (B. 18.lr~lr'.1 1:1 mude j11 ~'\ . . La anali7.cer· tului din 22 noiembrie 1922. In perioada inre0istrarilor.sti Maramures san cea din Uaocea ­ Oas. nan. influentele me­ locliilor si care slnt ele.. sub a carei ingrijire all fost publicate la Buda­ pesta scrisorile lui Bart6k.. 18. iar buna lui eredinta pusa total sub semnul 1n­ daielii. taranul Jonu lui Andrei din Ieud. Bart6k a leqat prie­ tenii cu populatia maramureseanii.: m" ira rnpu­ lara romaneasca si 81 este c. Cind pentru unele fraqmente se prczil1Ui variante.a S0 explica ~i faptlll Ca BartoL a netrecut inainte de a veni in !vfaramures dteva .Gind Romanesc" (1937. care i-au 'Clobi­ Jizat oal1!enii sa vina 1a ~l~rec:ic. Muzi:cologul ma9hiar L Dern0i"\\i.o­ :1 (!-­ fan­ :.usnahme" ea lautarul din On­ ce. a vorbi despre 0 forma adevarat ori­ qinaUi ".ucces~\ de la mat multi dnHireti alesi pe categorii de Ylrste pentru a vedea si in ce masura se schimba tempoul. Sabin Draqoi afirma tendentios 111 arti­ colul din .nia ~ ea- I . indeosebi ale mllzicienilor de a <.erie in c21e ce llT­ meazii despre 1egatnrile mare1. BUsitia: . AtHudinea sa este revizuita funda­ mental 1n colecUa postuma.. de aceea recomanda evi­ tarea lui in cll1eqeri ca unul care "briqt a­ lerlei fremde Musik heil11.("'. Tn afara de aceasta a­ rata silahele scmle ~i pc cele 1ungitc sau repetate cerute de simetria melodiei si a ritIlllllui.lin partea cule­ qatorului. a fost eel care I-a aiulat po Bar­ t6k sa cunoasca in mod pract.. totu1 se reduce la "eompetenta" mu­ zician111ui '\'eao~. 08ce­ dat in 1935. aeeste hfIuenb Sl 2see12nari J-au condus 1a ideea feaJi:erii unci )pcrari.. Astfel dupa . jnflorirea ei din limpuri stra­ "echi.a me1orlil­ lor maramure~ene lSi cia seama.Te$i scurt timp in Maramure~. fol­ tes­ ltiia e a a fi inta ~tita . Asertiunile lui Bartok au fost interpretate ca fi'icind parte dintr-un program politic.f ll1'lZician maghiar cu poporu1 roma" "i en 1lfietennl san r. EJ rele\'a intH inserierea variabiliUitii nrept 11na din axiomele folc1oruhti. i\COst scop.a£1u di nolarile Dlui Bart6k nu sint intotdeauna ore­ cise.ram\1­ a'l­ ~are ! r! a CI)­ 'ata (lin . BdT­ t6k preeonizeaza si in ml1zicu astfel de ex­ perimente menite sa puna in lumina vana­ bilitatea dntecuIlli popular. Tltl negUjeazd a Ie nota. prin ea pune canat orientarilar qre~ite ale folclo~ ristilor. 1 (! i:rJ r<:>s" .xperi­ mentul se cuvine apoi a Ii llrmdrit in timp pe qeneratii. La inceplJ t Bart6k nu avea incredere In lautaru1 Egan.Cll sau fara intenUi (8.8. pag.Este cert cit 8 11 sit1R. I-a '. pag. apoi de 1a cei maj tineri.atIe indivichaUi in l11uzica populara.1) lfel: ctt 1n­ : (J- mai .7: co"-.>formari. 3) Pentru me­ lodie atul1ci cincl notatia uzuala nn este su­ ficienUi se serve!. 97. .in rezumat aUt ca muzica cit S1 ca versuri notaiiul1ea culeqerii este facuta cu Tl1lllta competenta si seriozitate."a­ tiler eas­ enit c''l­ c.. 448).

_. 1963.'1 "e observa prea mare diferenta In­ :~e ca~ec0rii. ~ =:.~.::::..ul strilbun de \eaeuri pentru inedit)i autentie.U_·_-_I.rnu :11 co::lE Co 3ra'. . reiese dl datorita va­ ::e:a~ii C:eosebite a melodii'or din Maramu­ s~:e re$. Ja melocliile populare roma­ _es:. ed. Kiriae. de ace1e asf'­ ~ • c 'are ba::llia ')i ele care a auzit rs:.__ ~ -..·..~ re fu fie .___I_.1illizelor faclli(' asupra maj multor materiale fole10­ rice a aiuns la urmiHoarea clasificarc: 1) cd 5j muzied 1)01mlara are dialect muzical pro­ priu crt 5i \orbirea diaieetiea.-::!: ce ad:ina 0 muHime de cintece Si " c:Esifica pe categorii i~i da seama ::'. Dentc: aulenticul ~j ~'-::.. 3) Inlerec.\mDfl:Tnl1tnr:" aJe yeciniloL -. Tata doua exemplecare lc pune in com­ paratie.. fept ce-J determinCi 51 ~c sa pJece in Africa Sd verinee acestc consta­ tari.\ ariHal.varr" ':~ .­ fT13i IT...te mejeagurl..-econo111 ice ~i istoriee asemanatoare. l .n :. :c: 1913 f' __ .ele an (ie Barto:"': 1il nrinli.:. "-"_::la c? sosH din Africa. : ) .:-: :)2rc Co l~"-'r<e (1 1.a:ita.r. Din scrisorile purtate ell prip­ :e::l:~ "Ii-: D.n. care intr-ade\ ar 11n Co -::~:tu' sl'f'-"'. Bartok a inlimpinat qrentati In cla<:ifi­ carea materialu1ui.l a'listica a poporului de pe acec. arata ca: "Bart6k studiind folelorul din Maramure~ a siabilit Cd horea lunga 1'1 timpurilo \echi a fost lara indoiaHi singura melodie a mara­ mure')enilor ~i ca e1 sustinea la inceput Cd aceasia hore hm9a a fost prelllata de ro­ mani de 1a ucrainC'ni.l Sauia -. .orea sila~ "C:'la dano cin:rc ocaz. \olut lc.'~. (ex. c:fe'entele c1intre categorii sint mari <:~ e-:ider:'e. mai profllnd pentrll f01 ~> \iaramures..•~R'\B G yCJTcSEtliJL UJl.aramur. care reiese elill folcloL Dr. \aloared COl1tinutulni artlslico-estelic a1 fo1­ c]oru]lli maramureSCa!l.T..l fIno n \.re lisa prO\: iua .:< S-d comins ]JC tero:1.i"teres .G.. 4: a.:ce bunuri asemanatoare in conditii ~: :::. ~) .z dC's St"nnnws d(>[ Bl'ni Fr>fah \us Il-Kcll1t6rd P:-in analiza concluzionam ca asemanarea posibilil deoarece popoare diferite pot :c::::'. de unde concluzia ca I1U mai poate fi yorba de In­ riuriri.: Sf lIu-:i IrE? ­ be mell ma . U _. Ulterior Bart6k a des- _'2 r a~ =-:ara ~MW • ~c: . Romeo Ghircoia$iu in "Contributia 1a istoria nmzicii romane$ti".:c ::..racre r.._U_•.•... b) : :arii BARTOK \fARA\fAROSr GYCrrtsEBOL !Ptld IUdild Kis . iU " . iar in urma (1. - sl:~"~~i::'. mi'Hinrlu-$i <:e . -+) lllali(j jinllli..ea acest:lia. B_-\RTOK AFRIKAI -. o')~e c'eosehire de cintecele slovace la -":-'" :'..

Bartok a renuntat sa mai crc'adii ca c(~Cl mai inserala forma a muzicii maramure­ !}ene are aUt de simplista expJicaUe. ceea ce de· notd ca acest repertoriu estc mnit ~i tiresc legat de traclitie. .. siaruia chlar asu­ pra unor deosebiri pe care le considera "ex­ lraordinare". ulleorl chiar con· tradictorii. batrini.~ msta· com­ ~ =J :" 111­ . 23 din patru rinduri de melodie. Li. mcepe ell capitollli ('olinde ~. c­ :elor : eel Dro­ alai fol. pe aceea~i metrica.J. Daea 1a inceput Bartok fusese neincrezator. 7. (B.i presiuni morale venite din parlea unor eer­ cud retro~Jracle l-au couclus Ia formule!iii te­ :I.la lunga de 0 forma libera im­ provizatorica. Colaborator al arhivei de lolclor 11enrl Brauner I-a insotit pe Bartok prill Bueure~ti lar oaspelelui maghiar is-au pre/. 17 din eolectie Ie-am regasit 5i noi pe teren tie in stare neschim­ haUi.t slil pe inlreg terilOILul ti'irii.Hlll :(10­ ::ide in­ ullJi Gin a la ca: ·s a :. !j. Colindel e lia. in a­ nul 1U3. pa9. A1 . "S-a remareat insa Cd pentatonia.'i de aIte vlrste: copii. ca de pilcla deosebirile dintre horea lung a ~i horea mal noua din :"lara­ mure~ (e greu de crezut astazi cum n-a se­ sizat e\'olutia celei clintli in toate genurile actuale).iI textele de balade". dar pe melodiile de colinda se mai cmia !.Uamure'jt'l1e el \ 0 pn­ ternicc't inriurire maghiara (liJ[oriti. . l\lonografla Bartokiand "Volksmusik der RUlltdnen von . 1-l.ii. gama de haza: (ex. e1 scapa din \'edere ~a compare genuri ~i stiluri e­ volutive diferite prin modul lor de reall­ zare IDuzicala: de 0 parte doina propriu­ lisa (hoH.. Scara de baza este cea in111niUi 1a 110­ rea lun9a Si ill horea locala lllai noua. 1Va..isteme 5i pentato­ nia illsa5i 5e ~Jasesc In folclornl ((Jin. Textuj principal foarte des are un contirwl biblic HI legCitura CLl Cra­ ('iunul. Bartok (. 145.i llluzicologi romanl. consta din doua rillduri melodice (BartokL iar cele pentru oameni batrini nr. Vb. nenul11draie \ariaBleal!? horel 1 ungi eulese pe intreg leriloriul tarii. Bntiloiu sub pretextul unui concert Si a unor conrerI1\~e cle5pre llluzica populara rOmanl'dsc[i JLl Ull schimb de experinta ~i informi.\-Ak. ci l. Fa~a de folclorul magl1iar ~i slovac. 20. iar pe de alta parte cilliecul propriu-zis de stU vechi parlando rul)ato ~i forma siro­ fica a celorlaHe reqiuni ardelenesti. nil constituie 0 \rastitura nationala. a ara­ : Cd ro­ coperitii ace. III ho­ rile mal noi illi. 28). 1U).i caracteru­ Illi pE'ntatonic (i:wheimitonicl..l eii. Colindele romane!i>Li arata Bartok n-au nici 0 inrudire cu muzica populara maghia· ra a~a incH scara lor pentatonica nu este imprumulata. In repetate rinduri Bartok sublinia ca~ racterul neunildr ~i neo111ogen al cintecelor romanel?ti neocazionale.ullurilo .. treapt[\ prece(laUi $. Dupa cit se pare nici 0 regiune afara de cea a Maramure~ului ~i regiunile Imecinate n-a mai creal de seeole melodil noi.19 Ia numar ~.ut' iIt \ ('clerea lamuririii mai multor probleme: rj~m.aranjate pe baza rmdurilor melodice ca­ f2 5e deosebesc de obiceiurile din alie parti romane~ti. deoarece aceste cintece de sar­ batori de larr:.vIiinchen . in folclorul romdnesc $i in cele mal multe re­ Uiuni acest gen prezinta un evident carac­ ter arhaie. 21. refrenurile a celor mai mulle texle slnt deosebite $i le­ gate de melodii. In general in colindele de lume curat tarane~ti cit $i cele mioritiee sau cu teme vlnatore$ti intllnim melodia legata de acela$i text. cl o lreapta prin care au trecut in evolutia lor mai toate (. 11 $i 19.. .Maramllre~" .a atunci cind Bartok reliefa deosebirile "extraordinare" dintre melodiile cintecelor romane~tine­ ocazionale ale diferitelor tinuturi.tiluri clin cell' mai (Iiferile 5i din intreaSJ8 lara". -. privitoare la folclorul nostru llluzical ~i la teoriile emise de Bela BarloJ~ in necunoa~terea inteurcd~i tt cintN:lIlui fO­ m8nesc de pe inLreg tE'ritoriul tal ii.e diseutabile ori gre~ite. A fost insa ine\'itabil ca in munea ~Liin­ Iinca pe care a 1nt1'eprin5-0 folcloristul sil do\edeasca :. in luna feoruarie. Concluzia arata ca in eontinll­ are.. Asupra majoritatii din acestea d revenit Bartok insu.\larea cinste profesionala ~i com­ petetl~a care i·a c~ilauzit lntreaga activitale ~tiin~ifica I-a fa cut pe Bart6k sa-~i revizuias­ ed toLaJrnente teorille emise despre lolclorul din i\lari1mnre~. Bartok arata: "Colindele din Romania all (liferente locale cu Inuit lllai mid declt melodiile de hore. Anumlle imprejurari:. in fata argurnen Lelor sonore de netagaduit. pentru oameni tineri nr.i nu se cint8 Humai de billeti l. In schimb scarile cu "semi­ cadenta finaJa" ar da de banuit 0 lnriurire a muzicii sud-slave (N. pe care s-au cintat $i se cinta $i a5Uizi texte de balade. spunea Banok.'i de fete in grupuri. unde marele gen al cintecelor neoeazionale este reprezenlat mai lliUlt de stUuI nou. rlimul este de obicei conform dansuilli. 5). SMa remarcat apoi c.ental iXln'­ gistrari pe fonograf.n:1Zicale (Ie pe glob. de istoria aces tor locuri iar evolutia 15i spune mai greu cuvintul. fie eu u50are modificari.:.. e1 a cedat pina Ia urma lasindu-se pe depUll cumins.A. Rindurile textului 51nt foarte des din G sHabe.'mesc in qenuri 5i .'.i l'u de sisteme sanore illai arhaiCt~: jar ace-siC:' '. un rilm parlanclo rubato eu Uf­ matoarea struclUJ a .h:. pa9. ge­ nurL dialecte. cu acelea~i refrene.Bocelul prezent III colectie sub 4 numere -~ 20-23 cu mai multe variilllte fie'care.te in­ dtat de dHre Societated C(Jlllpolllorilor prill secretarul ei Henerai C. deosebit esteasemanalor eu eloina olteneasca". (B. pe numerele 7.21 -~~-- . iar altele au fost re­ considerale de eatre 101clorl~ti . El 5nstinea Cd dceasta este 0 llIo~tenire asiatica a maghiari­ lor. 60) (B. 24).B.1 scapari.1923. ~i horea mal noua cu forma fixa ~i rltmul masurat ale Maramur~u­ lui.

22 din colectie este 0 melodie c. grupa cea mai bogata in melodii. unchi.e QCC2: Cll caracter de ritual.>tii nO$tri. horile mai noi sint de o provenienta mai recenta. 10: sus nu tre me slr de to PH rna . (B. XII). 193-209 din colectia bar­ tokiana euprinde meIodii pentru trlmbita. recitativul a ra­ mas la fel ~i gama de baza.i Hlutari tarani). 1967. Intr-un capitol aparte noi yom incerca sa clarificdm anumite aspec­ te ale horei eu noduri.:e IIci:ltec bisericesc de prove­ nienta str~Una".:'4·)"" 0 despar­ tire severa Intre felurile de dans de 4 rin­ duri dntate cn text (striqat) si melodiile de hore s-a dovedit imposibila" (Bart6k).. asHel horea lunga trece tot mai mult pe planul dol. majoritatea de 4 rb. soeru etc. AsHel fiecare corouna cu­ noa~te doua feluri de bocete: dupa tineri $i b8trini {Bartok). participantii striga In iimpul masurii t'llvenite de dans . . :c~~ fC)5~ l:e \:. .:: . au disparut insa nodurile.> dnta as­ tazi textele lor epice !y)i lirice dupa aceste melodii.::" ~c'c: Melodii dE' dans ell forme nedeterminate de la nr. G­ teodatii se schimba ritmul mole::. iar in "Rumanian Folkmusik" volumu1 II . sora. T.eudorefren. 23. Aici con­ sideram noi eli fluierul a fost ~i ramine primul instrument si cel mai simplll con­ fectionat de taran. 12 variante la nr. :.r J.:1: c:e forma strofica. Este ge­ nul cel mai controversat ~i dezbatut de fol­ clori!. este l10tata in eoleetia bar­ tokhiana prii. urne. Prima categorie este eea mai veche ~i fara indoiaUi cea mai arhaica din zona. iar a treia categoric ar Ii ver~urile de origine bisericeasea. Hague. ba mai multi fluiera~ii veri­ tabjJi tin in continuu un ison guturaJ pe care brodeaza melodia propril1-zisa. Clntcccle de hore mai noi sub numerele 24-135 din aceea~i eolectie este capitolul eel mai lutins. 24). In categoria a doua s-a produs 0 oarecare evolutie cleoarece melodia este masurata ~i tempo giusto. 1a nr. Pentru treapta de trecere yoi scrie rUm punctat san ritm triole care de­ pinde de apropierea uncia sau altpia. Noi am identifieat pe teren 0 mai mare varietate de bocete. urmeazd apoi 0 descriere a unor jocuri (B. fapt ce denota ca folcloristul ~i-a revizuit ~i ipoteza cll este 0 singura melodie de ho­ re lunga pe mai multe variante. . ea dovada ele ])tltrund numai acum in partile L'gocei"' (Bar:6. de aceea Si Bar­ .. 613 c. :r.il in iute in aceea$i meloclie. AAkAsAksi AABc'.c~:ri me­ Iodice. Au ramas pe note tinute un fel de "suspin" care aduce perfect cu nodul. :-'.. soacra.striHaturi sau dnta du­ pa melodiile instrumentale care in aceste cazuri se simplifica a~a de mult reJiefin­ du-se scheletul ei muzical sau chim forma ei de oricJine. :az: . in orice caz ina­ inte cu 50-60 (k ani au fost cunoseute. Capitolul "bucati din diferite instrumente muzicale" de la nr.:. pag.. AAkBBk. 1a : ce .: 3.-: . Horea luncra. ritm care se mole~P5te citeo­ cJat& in triola sau pe 0 treapta Intre acesle doua notatii care prin notatia noasira Cll note nu se poate reda. 24. ~i al doilea fapt denota Cd folcIoristul a notat de la in­ formatoare mai muIte hori lungi dar din care initial a publicat numai trei.>i unele infiuente din zone1e limitrofe... tata. . G). . 136-192 5e cinta de muzicanti de profesie (de obiceill tigani) (n. . _.. Cind au fosl create nu s-a pUlut stabUi. melodia cunoa~te in schimb 0 diversificare dupa mama. este notata 0 alta hore lunga dedI cele ga­ site in colectia bartokiana 1923. :'\r.e. . in dona masuri $i melodii de forma inchisa. . Bocetele sl. Este inca 0 dovada ca 1a baza intregl. Din prima categorie am gasit ~i IIbocetul la ciuma" care este 0 veritabila hore cu no­ duri transformata in boeet (vezi exemplu 138 din co1ectia noasira). melodii de boeet cu earacter de ritual.1elodiile fluierului sau chiar a frunzei nu se deosebesc de cele ale cimpoiului.vocal melodies EdUet By Benjamin Suchoff. La acest capitol avem $i prima atestare a (l e scrierilor instrumen­ telar muzicale specifice in Maramure~..llui re­ pertoriu actual maramure~ean sUi nemuri­ toarea hore lunga. iar eele mai nOi pot fj ':':e trei rh­ duri ~i un p'. Aiel evolutia in linia melodica nu s-a produs doar asupra textului. matu!i'a. AYE'm melodii de joc Intr-o forma libera care eons tau din renetarea variata de unu sau mai multe motive. Irate. For­ mele cele mai caracteristice la horilp loca­ le mai noi 51nt urmlHoarele: AABBk. 111 acest caritol Bart6k arata ca a obsen at 0 anumita do­ rinta (ciiutare) in alegerea ritmului din par­ tea taranilor.. 24. CompozitoruI ma~Jhiar Ie descrie complet ~i competent pe toate eele intilnite. aiei este posibil ca s-au pro­ dus !.li se repeta Si nu are re:re:-:. daca 0 melodie L'sle caracterizata de U11 film mo­ le~it 0 voi nota ell tuetul de tJji3 sau 6/4. In Maramures melodie de hore noua se executa in ritm de dans la fel ca ~i in me­ lodiile de dans care pot fi confundale eu horile (le dans (B.llt dntate nu­ mai de femei in majoritatea eazurilor de rudenii apropiate ~i veeine ale mortului. La mmta $i la jocuri di­ ferite. Este hore lunga din Viseu de Jos cintata de aeeea~i informatoare Maria Pop a lui Vasile (60)... noi am ga­ sit:. ABCD. Scara de baza este cea cunoseuUl peste tot in zona: (ex.ok L ..~arc ri=-_G al ~ex:U:. a doua categorie.odiile ~'. ~fe. etc. inaintea lui a fost doar frunza de fag $i par. astfel avem boeete propriu zise neincadrabile in masura.n. Mar­ Unus NiyhoH. "RomaUi din Maramure!.

In general. .HI si 8:! ell. "horea pacura­ rului". eolectii este notat8 10. 53e.ie ~i anume: lui Bartok i-au cinlat din trimbita.i informatoare din Vi­ ~eu cle Jos :tvlalie Ardelean noi am identificat··() sub porecla :\1aria Ardelean ell bota .. Posibil Cd aee$ti doi informatori n-au fost eei mai reprezentathri in me$teritul c1ntatului 1a trimbita din \Temea aeeea. 25). iHstrUm(~nt 1<1 cure Bdfl()k. hori din fluh>r si una din cptpra. llll-i dci lllare im­ porlanla numindu-l fals.) un llumar de 9 piese inslrumen­ lali'.'1 informatoare din coleetia Bartok. In investiga~lile noastre. noua ne-a cintal fara diferente melodiile 45 ~i 53e (Mct sculai de dimmeata). care sint scrise in masura de 2/. Du­ mUm Sereea din Dragomire.1 2:>--­ de me­ rln­ do­ par­ tpo- )ito] :atii se \oi de­ ca 0 mo• ' C1- iute ::"or- Ka­ CD. Cete 40 de melodii din coleetia Bartok notate in masura de 214 sint indiscutabil ineadrabile in masura de 6/8. PaUiguta Boti~ din . ineeput ealigrafia de ~colar con~tiindos cu care Barl6k a copiat notele melodiilor !jii textele eu litera fina.cind merg oile 1a munte". la care nu am putut sa Ie descoperill1 provenienta in neam eu toate in­ vestigatiile facute. ==n late de ga­ du­ ~ste di­ urii fin­ 'ma era Inu $i o )ar .i populatia maghiara este indiseutabil. bu­ dum in A. exemplu: 33a. Bela Bart6k "Romanian Folk Music. 5. 54ab. informatoarea Varvara Braieului din Vi~eu de Jos. 37.prima melodie a fost imprimata ca 0 ho(c' mai noua din -+ rlnduri. 38 care sint notate just in masura de 6/8. Lucrarea e magis­ traUi sub toate aspeetele.i trei infofmalori.torese sau de Inmormintare.300 de pagini euprinzind 2. .Ii lunger Man din On­ cesli (1. Volume III: Texts (CVIII + ti62 p) Edited by Benjamin Suchoff. :.?".Kane.la cum a gindit-o izvoditorul ei. cloar doi informatori.i III UflIld ell 80 di? ani este tot un IraUll1ent din melodia de joe. aceasta sub in­ f1uenta JJllizicii lUolc!cnenesti ~i nicidl'CUHl sub illfluenla mUilCH maghiare. cu reveniri la notatia melodiilor pin a la perfectiune. Mar­ tinus Niyhoff 1967. e1 li zice como.ebuia sa Ie privim ca 0 proprietate pri­ morcliala a rornanilor din l\1aramure.' 1a aceea. 1. de fapt esle \orba de 0 a cloua meiodie care este un veritabll cintee de joe introdus de informatoare in loc de un refren obi~. dllpa expatrierea \0­ luntara la New York (B.. Tot aici se dau 0­ caziile de ciHtat: "dupa mort". esle vorba de Ele­ na Bidea -. Concluzinam deei di nu poate fi yorba de 0 preluare a lor. 9 !?i 38 notate in ma­ sura de 6/8. Vo­ lwn I: Instrwnental 0 melodies (XLVII+ 704). ea dupa 0 migaloasa ~lefuire artizanaHi. . adaugi­ rea l<icut. Avem ~i eazuri fericite de coineidellta dnd aeeea$i mel odie in eele doud. De altfel el afirma: "In momentul de fata se poate eOllstala chiar aeuma ea me­ lodiile tipiee maramure~ene amintite mai sus (49-88) a. AJte observatii ee se impun sint urmatoa­ relc: melodia 37 din mono~rrafie se afirma cd are rindui III dublat. Ca structura ~i forma. 203. care denota 0 e\'o!ulie.>i Hll din Ielld. La aeest capitol se em'ine sa mai iaccm 0 obsen-aj. in h0fea locala mai noua de astl:lzi gasim acelea!jii tipuri ca ~i acwn 70 de ani. loan Dunea din Clod 4 piese :<. Teodorescll (N.i 134: stnt eompletari de melodii de joe ell silabele la. The Hague. :ara in --. aeeea!. sub numerele 34.. fel. in masuracle 6/B $i nicide­ cum in 2/4.!O:!. . la eaz 1a caz.56).B.muit. Moartea I-a surprins la ultima intregire a llotelor. tr. la. incH monu111entala coleetie a putut apare a!.J:5a eoleetia Bartok cu exemple 19 !. _-\cestQ !lucan instrument ale ell certHudi­ ne trebuiau incluse la repertoriul oeazional pac.ti ~i Marie !?i Doica Vra­ gu~ din Once~ti.752 de texte poetice traduse de Dl.\cela~i 1eno­ men i:I inlilnim . iar din fluier a cintat un singur informator. stoeul de hori vocale de dans intilnit pe teren I-au de­ terminat pe Bartok sa creadi\ eft aces- l~d <iU () fHO\ ellientil lnayhiaf(i Liill doua motive: felul ue-a dnta a unor ill­ formatori ~i aiei ar~Ham di la aeele melo­ dii 1a care Bartok susUne ca sint de orl­ gine maghiara ele provin numai de 1a aceia". Aminlim aid ea infor­ maLor eomun la Bartok ~i Bredieeanu este tot Elena Birlea. ci mai degraba un amestec de hore propriu-zisa eu dntec \-oca1 de joe pe care Bartok 11u-1 sesiseaza. ceea ce del10ta ca ele au ev01uat prea putin. 110 .Ii 27 din eolectia Brediceanu.. . Trei volume impunatoare de peste 2. "dnd !?i-a pierdut ~i $i-a gasit paeu­ raIu oiie". ne referim la horile autenticp maramure~ene.i la nL 82.. with a Fo­ reword by Victor Bator.30. rotunda. si )11­ ine )n­ )ar It!i ele Iri­ pe 1te af­ . la. in masura de 6/8.preoteasa din leud. Volume II: Vocal melodies (XXXIV + 756 p)... ca la exemplele 201. 36. "horea oilor". captiveaza de 10. a dirui contact eu ora~ul.555 de melodii.ti 2 piese.. numai ca rlndul dublat este varianta cunoscnlci J11plodii "Cit 11 Maramure$u".. de 5e ne­ cu em en­ ·es. Cele dnd mari volume "Ramanian Folk Musik" (1967) au fost preydllte pentru ti­ par in anii 1940--Hl-15. Melodiile .-:1nd pe C 1 ea cezura pri11cipald nu slnt cunoseute la popoarele invecinate..A.* $i sint identic acelea~i piese dIn eolectia Brediceanu.. Ne dUe la aceasttl concluzle piesele gasite in eoleetia Bartok nr.. de aeeea ~i modul e1 de cin­ tare a fast diferit de eel a taranilor. Aeelea!?i observatii se pot face la nr. sotia folcloristului care i-a ein ttl t lui Bar t6k exemplele 77 ~l '7gb ambe­ Ie in ruasura de 2/4 iar in colectia Bredicea­ nu aeele piese sub nr..

> . 3. 6. siste­ matizarea prive~te de regula componentul cel mal diversificat ce esLe insa \ ariabil de la 0 calefIorie la alta. (3 Reperto­ riu pastoresc. Horea 1unga. 13. prilej etc. In prh'inta repertoriulul vocal sau instru­ menlal neocazional am cautat ca in cule­ gere sa prevaleze autenticul cintec mara­ mure~ean. 2.R. dintre vechi l?i nou . PUEl\HZE MEl'ODOLOGICE. botejune.il un chestionar pentru investigarea informa­ torHor. 14.atarea cinLecelor eu lolul strain\? celor din uz prin partea locului". PRECIZARI ASUPRA CULEGERII aIUZICALE. mai mult chiar. 3. i-am inregis­ trat )i I-am transcris.\Ioul care a ptitruns ~i continua sa patrumia in zona pe toate calle am cautat sa-1 surprin­ dem in faptul de falclor ca 0 realitate \-ie (te neconteslat. cduUnd sa se diferentieze oareCUll1 de rest prin acea"ta atitudine de bra\'ada. eatanie. Pentru toale aceslea am cautat sa cu­ princlem intreq l\faramure~ul lstoric Plna la Gutli ~i gramta eu U. 7. 5. \'erlficate ~i re\-erificale la fata locului pe teren in loate eomunele cercetate. pe cele 5 viii.ihologic este tenC\in~a (e D. 12. 9. RepeL­ toriul de cdtanie. (10).ii lHU11ai . 16 slnt cunoscute in parte. Cintece \'0­ cale de clans. clncl yariantele priveau ~Jenurile oca­ i. in111or­ mintare. -. Dintre acestea eele ell numerele -4. 8. participind nemijlocit la toate manifestarile folc1orice !.. (8). 15. Pe cit ne-au permis imprejurarile in decur­ sul celor 14 ani de investigare. indeletniciri. exceptie facind cOll1unele cu popula~ie pre­ ponderent de limba ucraineana ~i maghiara. pe conjugarea citona criterii (\'lrst&. care du­ ce la 111l. factorii e\oluth-i :. ReperLor iul nuntE. Hori de l11asa. Dalinile sar­ batorilor de iarnd.itre eei doi marl culegalori inainta)i.lonale ~i a caror rasplndire a constituit chiar un oblecth. 12. Am avut ]:l1sa in iatd dteva obiecth'e: ell110a$terea situ­ atiei (1e astazi a muzicii lorclorice mara­ mUle~eJ1e.?i mai variate. 6. 5.S. eolindat. Repertoriu de Inmormintarei G. obiectivele propuse fiind cele a­ ratate mai sus. folosind in prelabil pe lin­ ga mijloacele moderne de inregistrare !. Melodii instrumentale de joc.. In prezentarea diferi­ telor categorii de hori l?i melodii am proee­ dat de asemenea reslricth'. UEZULTATE ~I CONSTATARI o cercelare exhallsiva a folclorului mu. de asemel1ea.al cercetarii. 0 pri­ ma constatare ne arata ca lipsesc din cule­ qerile anterioare numere1e 1. Cilltecul pro­ priu-zis de siH . am folo­ sit in cercelarea obiceiurilor metoda ob­ sen atiilor directe. L.t. Inainte ue a trece 1a prezentarea catego­ riHor de cintece ~i meloclii cuprinse in a­ eest volum facem iara~l precizari: mai Intii ca Ie-am cllprins pe aees(ea intr-o sistema­ tica bazata.) in caclrul categoriilor mai bogat reprezentatf'. 15 care reprezinla in monouratia fle fa~a un material inedit.ii sat sal! sate \e­ /I . restrictia s-a rasfrin t ~l aSllpra lor dar. 0 delimitare cit mai precisa a graiului muzical l1laramure~ean )i a ~Jenurilor mai putin reprezentate 'in eoJec­ tie de pina acum. 5. Am pus in pa­ ranteza numerele 8 ~i 10 deoarece reprezinlti in colectia Brediceann reperloriu ell 0 sin­ gura piesd. Brailoiu cOllfirmaobservati. 11.111 mica masura am recurs la reconstituirea lor prin eheslionare. Am urmaril. 16. zical maramure~ean nu a stat ~i nici nu poale sta in atentia noastrii. Repprloriul copiilor. colinde:e.a generala ca tineretul este eel mai recepti\' la noutati ~i chiar excentrizari refuzale de restul colee­ ti\itatii 5i mobilul pc. HI.leea$i melodii sau \'arianie de la lllai multi interpre\i diD acela'. culegerea <\­ cdeea)i meiodii de la acela'. Clntece de pe1eril1aj. consideram ca 0 restrictie este indicata 5i in analiza struc­ turala a genurilor muzicale suiicient carae­ lerizate f?i CUlloscute. urmarifea ~JeJ1u(l1or identiiicate de c. l:\alade. Cind \ ariantele genurilor neocazlonale au prezentat micl (teosebiri intre ele. Horea mal nouii1 14. se afirma..i de lllutatie in sfera procluctiel toldorice muzi­ cale. iar numerele -1. Joeurile Ie-am cu1es in desfa~ura­ rea sincretica eu mU:lica ~i mai rar prin re­ constituirea de la lautarii tar ani ai satefor $i numai atunci dnd a fost \'orba de unele jocuri ce nu se mai practica dedt in amin­ tire. 11.echi arcielenesc.II. 16 din culegerea Bartok. g e nurile ~i speciUe neintilnite de ei.>i interpret $i clupa un allllmil intenal apoi inregistrarea dc(. ]l()i am ~lclsit muit mai llluJtt. unele in mai mica masura sau tangen~ial din culegerea Brediceanu. a pefsonalitatii incipienle. AceastCi meloda am fo1osit-o ~i 1a re­ constituirea unor fapte de folclor perene. Cinlccul de lea~Jan $i 1J0lejllne. 9. Rezultalul culegerii se cOllcretiJ'cazd lntr-un numar de 1-480 plese ll1uzieale eli:l 45 de sate ~i comune in­ regislrale pe banda magnetica pe calegorii rlupa cum Ufmeaza: 1. obser­ \atiile facute de eercetatorii mai 1'eeenti ai iolelorului muzical. dnd siluatia a ce­ rut-o ori ineditul inregistrarilor ~i obser­ \-atiilor noastre nn lipsesc.. . . 13. urmind ca pentru a­ cestea sa fie seieetionate doar cele mai re­ prezentative l?i aspecte putin luate in sea­ mil ori nesesizate inca. 13. 10 11. Consicleram ast­ tel ca analiza textelor poetice ~i clescrierea amanuntita a unor obiceiuri arhicunoseute pot sa lipseased clintr-un studiu de foldor lUuzical. 7. DatiniJe si. cIt ~i eele care dovedesc sintelizari cUntre local ~i a10gen. 1'oate fenomenele COIn­ plexe Cd Hunta. ~-am neglijat \'ariantele ori me­ 10dille eare au palruns perfect ill dialect.S. obiceiurile de primavara all fost urmarite..lr­ biHorilor de primitvara f?i vara.

ie noapl€ ' . lliaJ e . dti Yecini-o fo numa! dupa mine 0 trim as nu 0 data.. l"u mai ~tii ~i cine a mai cintat din sat? --. deja. . Che~a Irina din Boci­ coiel. d din contra. radio in casa pentru nepoti ~i cu qreu :')i-a amintit de imprimarile facute. 1~~ din colectie nu ~i le-a amintit. Faptul cei la unele dntece niei nu a putut Ii facuta reconstituirea.:ttii ~i G redau mai jos: linde aU cll1tat? La Loati a lui Vlad. lJllr-o maniera care ria muzieii sale un co­ 10ri1 aparte. poatp cd.IW3.II.>i intr-un spirit. ca. am gasH 0 melo­ die neschimbata. numal eu am cintal. am ~i uitat ca-s Ct(:' 82 de ani.~-o fo' nimeni.iillt bacll­ sama cum dul. in a~a-zisa "ll1ULiea curuteasea se gdsesc mul­ . Ca metoda de cule~Jere care relese de-aItfel 5i din Iucrarea "Bartokiana". A\ca. rareori ca ~i in cazul infor­ matoarei Braicu Varyara.Cl:nd tp-o inregistrat ti-o pus sCi-Ii uuzi \ ueed ? ~1i-o scris acolo Domnu aiesta (se re­ iNea Ja cel din poza} ~i apoi ei mi-o cin­ tatoo dupa 91asu meu.Citi domni erall'l Era 5i popa Blrlea din lend? Irall doi domni. la 82 de ani :inchipuie-1i cum sa-Ii aminte~ti late horlle ! -.. pe linga marele arsenal de hori lo­ cale.197:3. ea avea 22). Dlln­ ca Vasile din leuct. In 11.te. Aceea n-o clntat. a!.III. in multe cazuri Ie-am fredo­ nat eu melodia ca sa $i-o aminleasca ~i iata 1a ce rezultat am ajuns: colindele 1.n.) ~-apoi ul a :. sdrSar­ 'rto10. Aldelean Marie. lOa.ene. 265). nn i-am cUlloscul (am arillat poza lui Bartok). La prima cheslionare din :25. lucreazii ~i seline des­ tul de bine. 'Tean sa remarc ca inca nu ~i-a pierdut vocea. aUHurea. Caraeterul lneth iuuai ell speei­ I ic neao~ romanese. iar allele numai fragmentar. este de neCOll­ te5tat aiel. Cautlnd in amintirea acestor in­ formatori cintecele spuse de ei ~i tiparite inainte cu 60 de ani ei ~i Ie-au amintit Cll greu.Tu mamuca m-ai facut" a fost repro­ dusa aidoma la fel $i melodia ilLume nu 1 w I \ .25 . imprumutind doar ~i adopt:i:nd doar une!e acccmte ~i mo­ duri san fommle de exprimare striHne. intre nanonaliHi\i. illvatato­ rul loan Vlad n. Doar me­ lodia ..'viunteanu Elena din Poienile Glodului. 21. Scopul prinCipal urmarH ~e noi a fost ~i acela de a gasi pe fo~tii informatorl a lui Tiberiu Bredieeanu ~i Bela Bartok. doyede~te cum creatia strins legata de viata creatorului ~i a colectiviUitii se schimba in pennanenta paraiel eu data. ma­ sura e influentata muzica noastra populara de muzica maghiara ~i dimpotrka. De exemplu.easca nota originala a muzicii maramure­ . Samana. laUt dialogul eu informatoarea lui Bela Bar­ tok Braicu Varvara dill Vi~eu de Jos. Am obseryat Cd in zona de care ne ocupam.i Ie-a amintit eu wen ~i mai mult cmintele sau frinturi de lllelodii. bocetul IlL ~la a fast reprodus cn mid deosebiri..6. dialog imprimal in anul 1971 februarie 28..> a cum il simte raiinat moro~anul.li sa dnte :. Am fosl \ecini (e \orba de informatorul lui Bartok.~--.)i nu­ mai a treia oara erau imprimati la fonograf. I-a informat 9re!.J.ma~Jhiari ~i rU­ teni cu care nealllUl maramure~ean a trait )i tr1iie$te. ". pro­ :)[ea \0- ~ de 5.AtuJlci 1a Vlad in cast! cinE'-o mai fost' cine! ai ci:ntat '? -. ("vezi exemplele 263. am incercat sa depanam aminlirea acelor cintece tiparite aeum 60 de ani pc care t. 64). unii au schimbat total melodia. samana. D('~i ]a 0 \lrsta Inainlatd ~i-a amintit per­ fect de imprimarea facutu ell CO de ani in urma de fOlclori~tii B{~la Bartok ~i foan 13ir­ led. ~i deci "numai intr-o mica. 9. se bUCllra. ('om orbited d0curnent este imprim. 'alia pa­ inL~i sin­ e !. --. Ta­ ranlll moro~an creeaza lnsu!. dupa yorbele pe care Ie-am lis.. In treacat fie spus.>i 1. rest !: :1(' l c: Ll­ d- si lrea mai \-e . Brai­ cu ValTara nu mi-a reprodus dedt 0 sin­ gura melodie. pri­ uJe­ ). Dupa doua saptamini. horea lunga 23a 111i-a fost reprodusa total diferit ~i ele lInde au disparut nodurile.DraHu l11eu. tex­ tul mai putin. avem incontes~abil influente muzieale de la zonele limitrofe cit ~i de la nationali­ tatHe cu care convietuim . am einLat ~i astazi ~i am zinit !?i nllini" mi-o pHHit g1asu . informatorii erau chestionati." ­ 1 I pel­ i: 5.. trE'ccut prill filtru.)i anu­ me ca in muziea magi1iara Cll deosebire in cea secuia'>ea ~iin cea \ec'he maghiara.i "sa se mai 91n(\easeli pillEt-a (lona zi· imprimarile s-au nicut in casa ld ilwajatorul loan VIae! unde BE-la Bartok ~i loan 15ir1ea au fost 9azdlliti pe::.Numai eli 5i domnll. Din cOll\'orblre reiese cd ill[ollllaluarea a lost chestionala in trel reprize. Braicu Van'ara din Vi~eu de Jos. munce~te.. am depanat Cll infor­ matori! tiecare melodie cintaUi In lllonogra­ fia bartokiana. Pe aceasta mel odie a impro yizat diferite te:-. C'i de tri orL $tii ce clJ1tece al cintat '( s-ar putpa ~(Hi amilltesti '? --. dne. A­ ce"le influente 1n0\ itabile ~i reciproce in­ lre popoare \ ('cine. De 1a primul folclorist nu am gasit niei unul iar de la al dOilea din fericire am uasit in "lata pe Dunca :Mdricnta (Mureanca}. pag.>it Pe Bart6k asupra Ylrstei (19 ani. erau PLl!. Hte. Bercea Dumitru din Dragomi­ re~ti. dp \lOlld ori 1ntr-o zi :. informato­ rul Dunca Vasile de 74 de ani (1974) ince­ pe melodiile specifice Maramure~ului dupa care adauga acela~i text ~i fragment de me­ lodie din Muntenia cn adaugiri trili-li-lili. mai curind se poate constata contrariul :.. 5i femeia lui Vlad. nu sill: de a~a naturCi ca sa suprime ori sa cople­ i.e elemente de muzica romaneascd din Ar­ deal" (B.. 2'goa­ m tii 'ma­ (erii cirul iste­ :ltul 1 de [eri­ Jce­ ast­ ~rea :ute c:or a 0 ruc­ rac­ I ace­ re­ sea­ serI Cd :i ~i ~ec- nte.~ . oleacd a­ 1e5ta.

muzical. ocaziede dntat. Textlll sp pZlstr"dzd idr irlt'(.l­ ta pind Ia doud stroft' ell la.>l n)('l()dii~..! . clis[}arind nodurill'.u\ eli' crentie individuali} '.' creatie S8 ohserva in legatura eu tex­ tf'le )i in melodie. De obkei glasul c'ste mult mai gf'l1eral..'1i:Hoare.>ocupa a melodic pe care 0 frpdone. larg ~i gelloros in inte­ li:'sul lui.ici irati. la. cit 51 la alte rea· litati fole larke. text slnl numai celp oc(tzionalp. llf'·au ajutat in special Ia horilE' lefJaie de pri\Pj. 99. De multe ori 11 P[(. deoari?ce ori l1U . la ~(. 1ctr Cd f»flonwn ueneral zOl1f'i eslC' hlptul ea 0 IUP­ loclip poate vehicula mai mutt!:' texte. Bctlrinii informatori incurCi'i textel(>. In hor<~a "De-a.i mi-alll pierdut qlu':iu"j ori dLl llicepul si. .gu meii. Fenomenul se intimplCi ~i invers. Supuni111<lu-le analizei scopulul cer­ cpliirii noastre... In­ formatorul cauta 0 melo{lie care 'ia cores­ punc!a starii lui suflett~$Ll $1 cctwia Ii impri· m[l caracLerul acestei stari. caractE'ri<.'oian S~I nnte ("sint bcltrinti <. sfir!'le~te prin a gasi cllYinte potriYite.'cl din Bocicoipl )i DUIlCd Va<. '. cit $i a materialului cuies ne-a pus 0 sea­ rna de prolJ\el11£' ef> Ie vom eludda in capi­ lolul pre:zenL In IUlllilld rolului social pe carl·-l dre ciutecul in viata satului. 71. daina .----~--. transformarea stilului eu noduri in stil me­ lodk. Genurile cele mai gustate.dru '/er '" qe . 47 uni [pud IDr. 5~le a fost reprodusd totdl diferil la fel :. iar aItele numai partial. daina.: fa 1:0 ..i 70a: nr.>i muri primiivarci" iniormatodn'a Braicu Yarvara a cintat-o lui Rna Bartok ca 0 hore lunqa. iatci un exemplu din ho­ rea pribf'agului (ex.. illformatorii Hind la 0 \lrslil inaintata CJreu au inai pumt dt~slusi una­ dou£1 melodii.to .i pi 111qa . vlrsta-~i spunp cuvin­ tul.rea . doye(\e~te ca creatia este strlns le~rata de viata informatornlui si a colecthiUi\ii.a! . Faptul di majoritatea cintecelor nid nll au putut fi reconstituite.ell' .'.d cintt'eului Ill:' tid un:' dminl<.\Ii('ritd. schimba mc'Iodiile.i dai­ nale. Ill'. mp!odiile legate dt..ticilp dialectdlc'. . iar la ultimelt> doua reia cunoseutul refren maramurel?ean.i ". Astali horerl a suff'rit trclflstormari. Vai pu pe-o u .. se schimba in perma­ nenta. ! . (. horea lungiI in f'volutia f·i.>1 colectivd. Aceed~i 111(>Iodie poatp cuprinde foarte muIte texte.t rinduri: cloua din ele informatorul are text.i tenctinta de trans­ (. 7) InL DU~CA \' ASILE.-u cu .ile din Jpud. am urmarit pro­ ('..j pOt-tice. Sludierea amctnuntita a inforlUdlorilor.i llf'Potii au'stora cme ill ~j['neral mi-au reprodus melodii din IPper­ Loriu CLlH'nt . care vehi­ culeaza eple mai multc melodii 51nt r:lntp­ celc de dans ~i strigaturile. Aceea:. la un clntec de .re cin? do - rtl - 'f' hal da" ha /a co .J - .f' J'-. Creatia coleetiva Sf' l1a$te aliituri d(' cea indiyidmda in munca la cla­ ca.'[JlllHt' (1m putut-o observa !'li la infonna­ tOMe'a Irina Cbe'. Intensul proces ct..---~--- tl'-oi SUdL. ritual.. 107 nu ~i If'-a aminlit dE'lo('.!'rlndu-Ie par(-"rea..... La descrierea obice1urilor. In general. l('~lilturd <linln' k~t '. \ III recurs ell prl'­ clid(~re Id copiii :-. un aelpvarat cin­ tee propriu-zis. jJpntru deslu~ired a('p~tc)r problpIllc" dis( u· tii Ie eu informatorii np-au iost de un marp folos.eu nu P()t inoda nlasu Cd mamd". autentic illdfilIDure!'lf'ctl1 ca­ re potentiaza sentimf>ntul de instrainare al ('Teatorului: De-a~ muri primavara I Pa5d­ rile m-ar clnta I Grangurul mi-ar clopoti I ~i cucu pop-ar si I Pupadza mi-ar fa co­ laci j ~i mi-ar da past-e salaj I Daca n-am "urod l.

Ex.--------------~ ----------~---- 27 -..---~-- . u­ [laf(' cer­ c'-au 'ih'j.// f'. melodiile hibrid.. Sapinta eU Oa~. r-' C. i-a fost Cd 0 sora ~.. Poiana Botizei Cll Uipu~u ~i Codru.-.'OCi ~~"')' l\loro~enii :ll ':::::'3 In horea locala metml este foarte largo il clnlZI intr-un spatiu muzical de la 2\1. "Trihu­ rihu".:! adu­ din I\lo1do\'u Si 1ipita la 0 hore lunga (>Yoluata.i Bihar.1 J )VL/ !.----.ltoarele precizari: datorita eelor patru mad treeatori intre localitatile de intede­ renta. ori sa i se dnte dupa mort.'~#... sa-i colinde ~i sa-i spuna strigaturi de la joe. n-a dezamagit-o.:(ub:J to texl Cd lTIP- iDI SL: 'Ii - r. Este Ulla ~i aC('e[I$i scara. 8). In­ Fa .1 .. Sali~te eu Bistrifa ~asauci. Am in­ tilnit in Bihor Balada "Flntina din lemn de brad" in masma de 5/8.. Orl acele care nu erau maramure­ -. .-.. seCUll­ cia minita Si bemol--Do diez. . toute imprimate pe disc ~i banda vor dainui peste veacuri atH III tura cit ~i pes­ te hotare.J :.. Dam un exemplu de evolutie $i sC'himbare de> funetie clintr-o melodi(~ eu scara eromatiea de tip boC'pt: a fast pH>­ luaUi s1 transformata lntr-ull cintpc pro- priu-zis ell' lip vechi. "Dragu-mi unde-am intrat". pe care l'.fariei. In orele de ragaz Maria Tana­ se 0 punea pe Ana Vancea sa-i horeasca horl din satul ei. la.~1. $i a. "Horincuta".'] . in siil ~tiilltiIic: cu resj)<!c­ larea fonetismelor re~Jionah' ~i ell ace! td­ lent indi vizibll care ii conferea unicUa­ tea. "Doine din Maramure~u lDui-dul) "CHu-i :\faramuresu/.}rJ {J/j: .~' fT).a savureze ~i sa se a­ proprie aUt dE" mult de MaramureS a fost Unara FHancd Ana Vancea din Nane~ti ­ :!\[aramure~.> . Pi. de nunta.He pro­ liva.semenea exemple mai intllnim eu completari de la.~f!. vpstita cinHireata :r-. sa .--. {~. melodii eu puterni­ ce illfluente ~i preluari dill aIte zone sa llP limitam la un numar de 619. Cintdf()clta a lu­ al-o cu ea ~i i-a prop us sa 0 insoteascd pretutindeni In turnee.. in folclol'lll muzica1 se obserVE! pu­ ternic : Bor~a cu Suceava ! SaceI.~() \. variantele me Iodinor. Ca ~i mod ell' Iueru i:! prezenteilucrari majoritatea horilor majo­ re au fast i'ldus. ~i :ic P<:u10a qiuslo este 0 meIodi(~ nou. hori batrine~ti. credincioasa pilld In cEpa mortii..(>$te> enul :~ '. A.------.a au intrat in drcni­ tul national ~i universal urmatoarele melo­ dii din zona: "Cintec din tulnlc". •.ti in anul 1952.. " (!~/I ct-' -~ ~. la. LID! .\. rea­ asle cla­ Largo .ene. DUl'iC\ \ . ~ .m urru.- JI dwl - c(' lpri ori nea­ . numai asUel am putut grupa ee1e peste 1480 de lllelodii ea sa 9asim eu aju­ toml cadentelor inleriod[c". pre­ 1uate din zone1e Salaj :.... mUllcitoare la 0 fabric a de trl­ cotaje din capitala.1 --_ _--.---. .'Iu­ ria Tanase s-a apropiat de El dindu-i inter­ prelarc artistica. iar minorele eu tonica pe :\Ii.' pe tonica Sol eu mici ex­ ceptii care datoriUi Intinclerilor Ie-am la­ sat tonica pe Re. Facem aid ~i 0 alta observatie interesan­ ta: datorita autellliciiatli ~i speciticu}ui tol­ clorului din zona. 40-250. sa-i horeasca de lea­ gan.---­ .. . sa a meIt:. "Nici aef'ln nu-i fe­ dor".. BoUza. Ana Yancea care avea 0 voce frumoasa..~_ )res­ .Jaria Tanase d descopprit-o Intlmplator eu ocazia unei serbciri date de brigada artistica a fabricii in Bucure. Asupra zonelor de influenta mai facL. Inf. Ceea ce a determinat-o pe mao rea cintareata:o. Este un exem­ plu de adaptare locali'i. La melodiile instrumentale pentru a si111ti mai biDe spe­ cifleul ~i culoarea locala am respectat ga­ ma in care s-a cintat. HOrE'd prim6verii (ex.)IIE. 14 anI {r'ud 1974 Hilt· . de la cunoscutul dntec "Citu-i Ma­ ramure~ll" en intenalul caracterislic. meloclie }a care Sod adaptat un text de colinde in ]\Iaramure~t timpul a1 V-lea s-a lungit ~i asUel s-a ajuns in masura 1eganata de 6 / 8..{ are utul dai­ 'ehi­ tntp­ oces tex­ pstf> l:ltl'­ inde ho- :.·---/1 ..

cll ~i in folclorul ritual dar!?i In ace. obiceiurile pupu­ lare tree printr-un proces eontinuu de de­ saeralizare.ebesc cI(· celelalte caic'gorii ale folclorului deoarece obiceiu­ rile 5111t aete de eomunieare de' un limbaj propriu. A~a SE' intilnesc hod locale mal noi grefate pe horea lungli. a clu:.' intra in ea­ tegoria eelor batrini in raporturile lor eu <'(lcrul $i profanul. ina­ \Catia 0volueazd clt-stul ele lent in zona cla­ torita traditiei deosebit de putE'rnice. ­ . in popor acum 50--60 de alIi legat8.. 1H' olJJig~1 la lratau'd lor ('<1 proc{'s. TRADITIE SI INOVATIE IN CONTEMPORANEITATE ") Dintre toate manifestarile moro~ene!?ti dovcdese a fi celt:> mai rezistentt' in timp.--. clan­ sind ~Joale in ritmu1 farti melodif' a unui dans ritual in jurul foeului in care Se arun­ eEl matragunCi. Diitele pc care ni 10 ofer~i folclorul muzlcal arata ea eele mal vechi specii pastrat(~ in afara alterarilor !?i a pvolurei PSt'ntiale ehiar. ilsti'izi celt' mai multe ·. Omul padurii ori tata padurii se crede $i ustazi ea mo­ me~te pe unii tineri ra1aeitori prin paduri iur horea "fetel padurii" noi am gasit-o co.zi la adevilrate mutaiii functionalC' in folc10rul din ~:Iaramure5. a UlH'i \'alorificari cu sens culiural ade\'d­ rat. de 1a sat 10. seoola Ul relief \'alente adfnci umane. cOfl'grafill cu UC'StiCd ~i mimicd lB. Etnologli stnl ill gen('rai de aco:ci cd. care prefera a~a cum am aratat horile voeale. 1 - . fenomene similare cu­ noscind ~i melodiile obiceiurilor. eorespunde eu moaf­ teu 51 re'in."€.· de rapt mai lllult€' mod.ieCdf(· tin.. dOUd dirN'tii lnnoirih. obiceiurili>. Asistdm asta. De (. Ele deschicl perspectivp SPIC' intelpqerpu di­ nall1ir.nvie­ red naturii let inceput cI(~ f.ie: lC'a v('rhdl& S8 imbini't eu eNl muzi­ cali!.ilnp. cleoarece locu I lor esit' luat de horiie localt' 1Ilcti noi.formeaztl un meecl11sim viu atlt In noi fn '\. trebuie Stl 1e :. ..iarea actelor de pe un plan pe altul: de pil(:a de pe plullUI religios eolindele Iu­ me5ti.. socia­ Ie cleosebite a unora dintre aeestea pre­ cum $i interesnlui 01l1ului eontemporan pentru cle. 15u pag.ldna ubin:iurilor. valorii UIll. 4). ritualurile..-----------------------------~----.xemplu trdllsformareu unui obicei ele primuvilfd "Tinjaua" III obiceiu d(>\nul"oli.eenii. . pl~ntru ca la realizarPC! lor contri­ bui.i illl intrat in Urupul cp]or insuratl revin ades(·a la horile traditionalt'.tim bine ceea ce au spus in trefUt.>i mitsurii. 8i aceas ta a fost 0 meloclie eu noduri. de f<jpt credintf'i in moartf'il ~i rei. a mC'locliilor '1i ritmicii melodiilor. Sil l1tl rctin[l llUD1<li ceea c(' ('slc sppctaetllar $i pitorese ci. un mccansim ere'dtor cle culturd. -.seme­ !H:~(l mutatii functional(~... 50 mai pastreazd ell gleu praetici mag ice unde Ie1ele i~i eauta norocul in noaptea de AnuI ?\ou. Ea poartd germenii nnei f'Yolutii incon1estabile. Prill acestea pIe se deo<. Sl' auele tot mai rar. un meeanism aetiv al vietH soci­ ale. Cul­ tura populara ne ofeTCl lil tot pasul (.ii inLl'fIlp d fellomC'lwlnr culturalf'.ieu'u din miturilC' 5i ritnrilC" an­ tice.. dupa e(' s-an Cflsatorit <. mai noi ell pre­ pOtlclerenta de dans. Obicf'iurilc. e'e exemplu. Tran:. un mecanism cwatar ~i pastrator de ordine. Lle se realizeaza prin iran<. Foeul viu intretinut la sUna a ramas doar in speetaeol. ell via!a neamului ea 0 eelulli fUllctamentala a societiltii noastre traciitiona­ SP(Jl1tUIW. au loc mu­ tdtii ~i de functii ~i de S('D'. un sistem corelat eu viata omu]ui.H~)t ncitate" :l 10< 26 Qe ~'r']... Un alt f('nomen 1nregistrat pe raza lolclorica df~ CiHC' n0 '_~cupam est<' grefarC'(l UDor ('le­ mentl' inovatoare PC! trupul unei viguroas(~ traditii. o veritabila hore lunga. Lste conditld vel loriticarii lur critice.llitati de px­ prc'. Ca urare \a condueatorl "Tileguta". Fpnoml"llui st' dd­ toreaZd !?i pluralitatii valcntplor pe care obil'C>inrile ]e pOurtd.Iarumure!? cit ~i in jntrca­ ga tara. obiceiurileJll totalilatea lor eele pe care folclori$tii Ie-au Dllmit ealenclaris­ lice sau de peste an. "fn euUura 110astra tradi­ tiona la. eu vechiul ~i noul.:a:.8. cafe produce schimbarlle. 3). pe eel ceremonial ~i apoi P(~ eel a!:tistic. sut. u tonpo-ului . 159 pa~r. ~" . sa­ end privit asUizi eu alti oelli rlecit aeum cii('\'a dE. St' c('r cunoscutf' in profunzi­ mea lor pC'lltru Cd yalorificarea Sd llU rami­ Ott let suprafatd. Melodia ddusa yw scena nu mai poate Ii identiea eu llwlodiil clnti:Hil....: cpar ~t dinlre riturilC'. formeazd Un sistem de complexe inlerrelatii.. mutatiilp functionale sint elementul dinamie..28 - . Custurile variaza de lu In­ divicl 1a individ.-­ . -.· !?i simpliticdrill' slnt \ izibile pE' zi ee trec(>..l . cOil5tient ea in eultura populara sp petrpc continuu schimbari de planuri..\cela!?i lueru I-am putut constata ~i la c("i c1'. 197& .l PrezentL. Pentru ca sa pOilUi spune astazi ce0tl lP trebuic> Sd spuna in conC!itiile integrarii lor in (ultura contemporalld. Inutatii iuneHonale etl reperctlsiuni directe ~lsupra structurii actelOi". o primd observatie estc idptul cd. In raport eu traditia ~i eu innoirea. obicpillrih~ Sf' \e" (B. SelU JJlOclItea $1 reillvierea caprel in srlrhatoriic> de Annl Nou cu tot ceremonlalul de 111 111ormintan' in jocurile cu ma!?ti.--- 1.]. decL dC' pe un plan contextual pI? altul. apar In folcIoflll obiceiurilor leqdtl' de principalpie lllome11ie dill \'iata omuiui. Remineseentele vpchiului cintec al fetei in primejdie cif' a-$i piercif' 'turma !?i viata. Am constatat de pilda in zona de Cd[e ne ocupam di tinerii. prin mutatii func­ iiollale.. jmprel!11a ell cele ale Yictii de familie. $i duel? 1a sehimbarea sensu­ rilor lor. cle obiceiuJ respectiv.

tff'1 (J dpa­ rut horeel lr>fjanati'l (are are Cd izyor dnle· (ul df' ]eaqHn. deaarece a disparut si Jegatura cauzala eu realitatea cme I-a generat. luptd 1)('11 tru con strutrea socia lisl1lului proslavcs­ le curajul si dirzenia.:a DC putE'lll explica. chiar dumi­ nica dn la ora5. nbiceiurilf' de primavara ca tiniaua sarhatorin~a primului pluaar ee a iesit PE' "tinT.strat eu aproximatie> pIna dup1:\ eel de-al doilea rd. nui son p~l.triiinare si 'Pastoresti. sate in care oamenii nu paraseau niciodata loeul de bat.. vocale de clans in mtlSUra d0 2i. Dupa impunc>rca masurii de fi/8 tot prin evolutie si prin contopirea tim­ pilor s-a aiuns 1(1 dntecel(.duri o ca :itole de mal duri.ii cca dp 111111Jire. Impotri\'a ocupatiei austro-ung are.l 29 tJOfJU­ le cle­ ona de rCi a~a u pre­ ~&tnri l H'V in lueru in ca­ lor eu acum ld in (. apoi sarbat0rile df' iama CU co­ lindele ori jocuri1e de ma. pa cli­ ". dar si sfnt cei ffitli fPceptibili. MorosanuL dlrz ~i hotariL muncitor ('nN~ic si perseVNent estc pd. dcoan~c(' nu se eade numai atunci cind (' locul. hori din batrllli p0 eMf' sint 'IolicHati sa lp dnte la ceren'. Fokiorul muzical (lin zona a alimentat seif~a dc dreptatf' a taranului obidit $i sarac Si a crescut in sufletul tu­ turor :--. irecte or ')1 l'juri!. asUizi a disparut. jo.' si locurile natale. atradHici:'. ll'elodia (~­ \"olueiu[1 ('va mill rJreu Si a')<l cum am mir­ tdt de Iii hO\"('ci lun~!a au dispilfut 110duri 1(' fipoi corO<llwle..'. '\lelltionam Cd ill caclrul liricii maramurf's~'ne neocaziona If:> horea de protest social impotrivCl nedrf'ptatii ctt si hOff'a de haiducie. Temdtica noua (''if<: legata 111 horil0 10­ ('dIe noi df~ cintarea adusd patrini. multc din pl(~ sint n(l\'('tiste. .t en refrr~n(' Sl p"pudo-fP. arm­ mite categorii ale folclorului l1luzical cu­ nose sau au CUJ10seut 0 infIorire sau 0 schimbare de sens. ~umai d:. !l-a vrut sa colin de. A~a se explictl de ce Bela Bart6k noteaza.ntrf' cele doufi f0l'te de consen:are.:. . Acea"ti:'l stare' de Iu.enlimenlp ~i (. simpl() elar Ylguroase. in tensiunea di./. In sat se mai pastn'aZd pc alocuri sezatoarea. de lupta im­ potriva bog.n11 1 cpl mal (1Cce~ihlJ nnului ~i im­ piiei! eel mal plljin C011S0[\ator. Feciorii pleaca din sat iar horiIe lungi. Dam ca eX0111plu horf'B Iunga din reperto­ riul liric neocazi0nal: se mai pastreaZd doar in Sapinta ~i in doua localitati din Valea Izei datorita c('[0monialului de nunta la implptitul eUllllDiL In ~!eneral se poatp afirma ea muzica yoeala este mai rezisten­ ta Ia innoirf' Si evolutie dedt cea instru­ nwntala ell toate Cd li1utarii tarani pastrea­ zi:i multe hori dE' famUi('.imburele de dreptale.enSll­ mlarll anuri. in care productia easnied indestula nevoile zilnice. horea Ioea­ Ia mai noua estp expresia directa a unor !'.im­ prejurari minunatc". Cinteelll pribeagului ori de haiducie ras­ pindit aproape in intreaga arif' geografidL cintcc al tHei tmpotriva bocotanilor. dragostea de patriE. de la hrana df' toat€' zilple la vesti· t010 porti ~i CelSt' ctin l('mn exista 0 viat5 'Slate sfnt este fo1clonCd hine inchegaUi Sl conturdta. C-a intilnit la Ince· putul secolului nostru III ?vtaramuH'S .\cestc sate i-au dat eOllvingc'rea C~l in vremuri mai vechi "muzica a fost fartl in­ doiala 0 indeldnicirc 0bsteasca" numai a~a 5e poate explica numiirul mare de tarafuri de tarani carp intorcinclu-se seara de la muncile cimpului Im'eseleau coneetatenii.ttiri su[letesti din care facl' parte in primu] rind strigatura. S0 muta san se mariUi la ora~.U ioa la CHiull (lj'Pi:l nri colectivita tea Irpbuie incadnila 1n Jlwsura :'.i noi ::a:1­ :.it (1.tina. 1a nou. Melodia ddtoriti:'t clntiirii in maSd f. Exista 0 unitatp indiscutabila intre toat" mEll1ifestdrile fo1clorice din zona deoarece l1wramureseanul isi producea sin~rur bunu­ ri Ie: de la imbracaminte lfl fluierc ~i ce­ tera.'cf'den t..mporan s-a [deut ~i se face ~i a!-JEizi in mod lent ~i gradat.­ hoi mondial.. care n-a yrut "sa Sc dupa mort. UHf>] e categorii de hori mai ales din Si. de dragoste df' tara si partid ale carei notiuni stnt deter­ rpinatr de lncrederC'a nestramutdta In vie­ Inrii'] sodalismului. Naveti~tii nti mai au timp de data folcloriea. Un Ioc eu tntul aparte in fo1c1 orul at lual eu raspIn­ dirf' pc j'ntregul cuprins ell 'Zonci il ocupa po(·zia muncii crerltoare deoarcce in con­ tC'xtul tematicii noi sUi omul constructor al soeiaUsmullli.·le­ ~2aZd :oasp l$i . sa­ e mu­ emplu ctvara urare tea ~i Anul intare nl0cfr­ le all­ i!1vie­ )e Ull fllnc­ ... Or! d pri1wayuluL ori elf' inslrainare a jucat un ro1 important in liri­ Cd neocilzionala. Iren(' ~i adaugiri.::un­ s::na ::~! ri i mo­ :i. care deyin hari de dragoste sau hori \'oea10 d(" dans si mai depclrte in hod elr' '!iaW non!1. ca am intilnit 0 inforrnaloa­ re batrlna.ti ~i teatru popu­ lar. tit' ino­ da­ Cl Un orica . Asa cum am amintit in capi­ to luI pn.. I 11. Tn special in Urica neocazionaHi se obser­ va uncle schimhari lntii la text apoi tran­ formari a horHor catanie si haidueesti ori de in<. eu loate transformarile exist0nte. Procpsu I de tH'eew d~~ 1<1 fo1­ dorul traditional 1a foklorul coni(.'Pl"Snrile sil11p10 dar pline de sem­ nifi( j ]1] f'lmlicp. de imhogci'ttre ~j evolutie a repcrtoriului in­ vinge ineet ~i inevitabil cea de a dmla. Fetele ramase in sat clntCi numai dntecc de larga circulatie. rnptul 5tc1'pel01". la in florituri. baladelc dis'Par odata eu bdtrinii sat<~lor. muned infratita. ho­ rilc' haiduce5ti de ducd. tnate hori­ II' rittwlc 5(' cintilll numdj eu prilC'jlll £:p­ rcmojliilordo care tinedu. zical ~CJ in tialc' L~! L1 L ~'-..5tplUUl obiceiurilor supra­ vietuif'sc numai prin sehimbar(' de fUDCti0. ollier'iu] cUl1unii d.. Acestea se reflecta in 1'oril(' si '.le o alta obs('f\'atif' privind traditia ~i ino­ vatia: fellomel1ul de contaminare a melo­ diilor care persista Intre genurile din zona..­ truns de constiinta noului.~uri si hori.Lui . mUllca in mina. orice rit al sistemului obiceiurilor se desfa­ 'iUl'il potrivit ml0r rp!luli SfwC'rf'. Truditia estE' inca 11l'Nl putern i­ ea. lin tn clCeasta \'ii:lt~1 folclorul rnuzicdl inlra prin rilurilf? straVt'chi ~l ohiceiuri.Ha~ilor.

:'\oi am (ules Wi l1utnlir cJ. sau cloui:l su­ nete so1-mi (bitonul) de lc1 care se twge aIaturi de horea lungd pentatonia freevent int11nit8 ill cintecele moro!. CiorIla. Am aratdt Cd se p~istreaZfl inca in mulle comune aee12 hnri de familic Cd de (~xe1l1plu: Hored lui Curban.ea~i de s(~cole.­ fere.adevilrat ci:j mulle din elp an in­ flUelltd grddinitei sau a ~colii.e5tabi1 sfC'ra inOviltiei.lenilor.te deioe ex-elus ca acesl rilm" ([iusto silabic bi­ cron cum II nume~te mareJ~ nostru folclo­ rist Cnnstantin Brailoiu sa fip arhf'tipul rit­ mului maramure~ean aetuEll (8.Si 5. DUl1cd.~: ses:e :) r"~' ritrr:u C tat ':.' If-ilCJEtn. Stan..21 prodm:tii infdnti­ Ie. paq. acele practici ce ne clue in timp la stramo~ii dad.. Cele mai vcchi specii dIe clntecelor pcistrdte in afara alter~irilor. Culegcrile recente de foklor muzical au clovedit a mare frce­ vputt! a dnteceior de ]pagan 1n care rit­ mnl punctat estc inJoC'uit cn "ritm punctat moaIc" cum ii spune Bart6k bazat pe com­ binatiiIe provenite din ma<.a... 8.: mu.C. melo­ clia raminind ace. unde inovdtitl nu s-a produs preCl ll1ult in melo­ die. "Nu e<. a :.§z nrE'z·' 're" '.' noi este qre­ fdrpa sigura a unor C! k~Ulell te j nova loare d~' DwIodie pp truplll line} yjquroas(~ tradi­ tii. "idSct (.a~c. Forma strofica se dovede~te a fi in strinsfl unitate eu 0chiva1entul sau de forma cla­ ~ica din intreaga tara. Un aIt feno­ lllen obsr'rval inregistrat d. ' n:2t" b" z~: lIcr".inc onl. Am gasit in aeeste melodii reminiscente clare a horei eu nodurL hore care datorita mi 5earii leaganului atirnat tn grinda me~­ ter nu putea fi cintatii micutulul in acel parlando-rubato. Ob"en'dm ritmul pxtrr-m de simplu (piricul) eu llumaratoan'a )W un sUllet. Din investi9atiile folclorice [acute ill zona am inregistrat 24 productii de cintec(> de leagan.c' si c1­ drept DOS::' del' ' t i i : ~. in ritmul autentie maramure~ean care a evoluat din prima.:: :')ca: "'a:. -. apar in [01­ clorul ritual si eel a1 obicciurilor legat(' de principalele momente dill viata omului. c . -\"t. gen frecvent in 'Zo­ na prin eelula ritmica iambka CLl trohen] care da nastere masurii de G/8. ~i care a fost intilnit pentru prima data in melodiile de leagan. ci numai in ritmu1 lega­ nat. 28). . Est. dar inoyatia prodw"d constil numai in text cal'(> dsti:izi are semnifiCLltie exc!L:sh'i'i de joaed.urfl 6'8. IIie.:: melo( maCl'h rest: Goi:". AC'0St ritm punctdt este in primuJ rind spe­ cific intregii tari $i npjipsit in ~aramurc5' Pentru aceasta ar plecla in plus 51 faptul d'i am 9Rsit In mai multe co 111une. Reperto­ rill! celor mid lipseste in colf'Ctlile noi cit si din colecti a Barl{)k ori Bred icea!lll. care invoea prin cintece formule. pe cunos­ ('uta melodie "Cltu-i !\faramure~'. Si acest gen lipseste in eolectia Bart6k 51 Brediceanu.m u text de leqanat care ne duce Ia eOl1eluzia ea aeest Cillt(>(' d Cost un veritabil cintpC' d. In reperLoriul copiilor Sl' obs('rva 0 inoYdt[p la text lar Ia melo(Jie Cd reaetii spoatane ale celor mid fata de mediul inconjurator. melodii cantahile eu un substrat pentatoniC'. cit in iexlul strigilturilor. sa cr· pro::e ..

-inE> eu corOi:llW r tempo rubato. fiindea nu ~til1l pe ce baz. 0 qiisim si 1a stra­ . '~-~ : :(']0­ • . Ritnml bocetelor este :.Jf'nul cintt'c1l1ui de Iecl9an frag­ 'lwnte ale horei Cll noduri c('ea ce ii con­ fpra vef:himC'a ~i uutenticitaif'a specific ro­ md!1eaSCa. D(' aseml'nca pen tdtonism u 1 fd(l~ partE' dintr-o zestre '('che. Mortii tinNi slnt dusi cu Ce­ tE'rtl. planeaza b !lota de saera­ Jitate ehiar daca aeesta a capl\tat in une]e 10Clni yalente noi mai 1argi !7i mai profuncl umane.1 "'C:: o e in ltee€ ' ectia zo­ )henJ care lip- :ente Griti':! ::n es­ acel lega­ care tilnit onic. au disparut.\stazL prin schimbarc de functip crasim nrezPllt in c.)('z~itodred" din F8lticeni Bartok serie: "D-1 critic buna "Camel despre ritmuJ ~ >:'110- a) qre­ oare 'ddi­ :('10 r . Esie interesant sa amintim 111 aeest capito] Cd aceea$i informatoare BraicH Vdf\>araclin ViSf'll de . 2D1.te :c bi­ )lc]o1 rit­ . din Bihor $[ Maramure~. as­ tali aC(. melopf'ea de bocet am gasit melodii eu earacter de ritual incadrabile in rnasllra sau chiar melo­ (Iii de bocct in masura de 6/8. e!Utf'ntic maramuresciilla. Slovacia r Ungaria. inca ina­ intea erei l10astre f>e obi'5nuia 1a illmorml'n­ tarea eclor a\'11\i si mai alesi sa e-xl!ste pe linCTa hocito8l'e (praeficaif'\ tr1mbita~i (tu­ bicines) si flautist ftriste) fE.lf' aspece de melodie 0. Concluzionam deci ea ritmul punctat 111aramuresean nu este im­ prumutat dupa cum afirma initiaJ Bartok. .in primul rind ca 10 nri9ine este indiscutilbil voc-ak dUPti care' d fost IUdt.'ista . ~ i!1s~i :lgan.1 . a$a cum s-a ardial. 154). ca romtw.cul) ! su­ .ito­ / come<.au s<..'atia stazi crede eel sin1 "opecialitati maqhiare. deyin vibratii sau trE'mo}o in. 28).ant de stint Cd Bela Bartok dupci HH4 nu considera di ritmlli punciat este neaparat specific maqhiar. leele dad. :\fai de­ Pdrte 90 lei suta din melodiile cintate de poporul din }.faramures se misci:i in ase­ Dlenea ritm de dans. eu alle cu\'int0 yrea sii clf'spoaie 1'Omanill1f'd de 0 marl! pClrt(~ a tezaurului muzical rOllldnpsc poporaJ.-d~Ie . Astazi in Maramures anroape toatf' Clcpstf' mani­ fp~tari f'-xista.'>t c)Tobablement d'origine arabo-persane u • Intinderea pc arii mai largi dedt bazinul 'Y'PclitPr<1nean plecleazil mai dp{[rdba pen!ru :'iuinea dlltohtoniHlirien-[rilC[\ '.trumental $i de aicea melodia mai nou dp.. S(' dnUi duni! 0/ .'11 1 t eei cole i lui l::de lolo­ E"~p intQrc~.ramUre~W(lll (8.1. 8 Pcl(j. care sea dezyoltat eu spedfie local in 4 mari direc­ Hi : ~\.i­ labic (perlando) eareimprellna eu sca­ m muzicala redusa ne duce eu siguranFi in timp la gf'llul din care a provenie horp() Junqa.-j de flui('!'."horea pa lungul".ii de instrainare. Bela Bart6k Ja i'neeput sustinea d~ doina maramure$eana ar fi un imprnmllt do Ia ruteni en asemaninidu-se eu dumiilf' lIcrainene. :iindca dUPd D-sa sint maghiare. '" H acestpj specii muzicule Cd form!'l ]i­ hera insotitd pc aloe uri de bizare sunf'l(' :.llqhi tate. Nu exista hdcit()i1H' tillgaJillZl din lUllcJ.. Tntewsanta ('stc si cintarea la tineri din trimhiti'i. OhicpiuriJe riP lnmonnintare an rtlmas in substanta pina asUizi npa1if'rate in mani­ fest. iar pentatonismul caracteristic :!nelodiiJor maramure.Tos care i-a cintat folcloristului Bar!6k trei variante de hori cu 1l0cluri. :\stfel Ca loyiturile dl' gIota.. ac(>a nunta. veri­ tdbUe hori propriu-zise. \stihi III ~Jenul cint. Obi­ ceiul de a dnta l5utari tarani la inmor­ mintar(> estc vechL participared lor estc mu1t mai restrinsa in zilele lloastre.. din lrim­ bita si actual de vioara. pag. mart'. cit ~i provenienta din genul de bazd maramure5ean --. III' r. de duca.naqhiara. Iuo\'iJ­ fol­ c' de Ii. InoYatia in ceremo­ nial de inmormlntare eu imp1icatiidirect(' asupra muzieii gasim 1a moartea prematura a tinerilor. IntN8sClnta aCPu<. Muntenia r el este inclinat sa crea(H1 "que cd.tiinti­ iica constata Cd aCeh~i:l sint curat maghid­ re'" (B.faramure~.­ d de acest tia. de frunzd.ane alar. striga un "Pen:al" asupra me­ lodiilor populClrt. 8.ene drept 0 il1f1uenta .ures· ul ca no<.-lnmormintar('. Prin urmare D-l cri­ tic.r·cului de leagan Aln 1l1tilnit majoritatea repertoriului di:~ hori locale mai noi sau cintece propriu-zise in masura de 6/8.I . $i in oCE'st gen pc lln98.. In -atip . Oriqinea de a dnla 1a hmormhtare 0 afl~m 1a romani. dar s(' inseala pc!liru Cd aeesle SP ana in marc parte si in muzica slovadi. rit. 9 b). 28).I ' ' "•l .nformatoare in tr-o horf' p'w­ priu-zisa.' ••• ~'\ . fC'lul C11m cvolucazd cint('(ul popular ill qeneratii si pe qenuri..-cnt ~rto- cit. ela­ :entc :rec­ • rit­ ~rtat scste la maghiari. spe­ . '\'oi l anti ­ in­ .itA de Ii! sin0' In p\'oilltia mPlosului pri­ frau! miti\' mii. 'Este si aeeasta () rJovadii' a evolutiei. care evolutie am c]escris-o mai sus.mul pUDC­ tat s-a impus Cil ceva sppeific ~i autentic nRseut din suflctul artistic rafinat a1 mara­ mure~eanuilli. e] pllline] lua l1astp(p indC'pencient (0 () treapUi fin'HsUi i. Aid melodiile cintate 111. raUL deci.i 11lC'lodie S-ft transformat in qu­ 1'a aeelea5i i.-eebea hore hmga. iar formulele ritmic!' sint clintrcontrioJet moale (ex. .) :. Ei cinta de obicei dintr-un hocet sau chiar fraqment dintr-o llore lunga. In rr'. gemeu0 de ::oina din Oltenia. i se si dnle in a1t ritm dedt eel de 6/8.1 slnt toatE' dE' jalE'. Ef>te drept ca acest ritm de 0 raza zonale." .ta transformare a inmorminUlrii in nunta care se face eu mi­ reasa in cazul in care a murit b~iiat. ci a~a cum e1 inSl1$i a reYenit. Ucraina. Cunoscind in yizlta de la Bueu­ ~esti din 1934 nlf>locJii similarC'. dntat probahil pentru prima data 18 capatiiul mieutului care a fost le­ ganat ~ir care nu putea fi Ipganat si sa. sau Cll mire In cazul in ('(HI' a murit fnUi. posibi1 sa fi avut un fond comnn. Unele s1nt !'.:Jril(' lor lleesentiale mnddi asupra sen­ suJui Jor adine.C'd:.

\'pri50an:'. ell 0'(ccpt>(l unor variatii 5i floricplo 1n(.forta de conser­ varc a traditiei . mente df' urari ca: "Sd sitj uazde vesf:'­ 105i" elf'menle de legend8 ". Desigur ca ~i melodiile vechi cerpmoniale stnt preJuate 5i acliJptatp ca clementE' de spectacol.:1~a si pc imas si nu l1UlIlcl la h:m().<. Jocurile eu llla!$ti slnt indi pe intreg tE'­ ritoriul '1\Jaramuresullli yii.'rOdSE'. Pe lin(fa collndele de od­ gine religioasd. Am ~ja. nep'Jat0. 'tn aproape toatr~ zonele tarii obiceiurile traditionale yizeazd procesul de modernizare. esti:' Ull V1er$ luat probahil $i addptat 1a un tr'xt lWU.-mintare. pc lin~Hi. ce Ie laice sau lumesti ocu­ pd un 1'1(. . La: melodia zileJor lloastre s-a produs inovatia in stil de interpretare."\fiorit<1 maram ure~eantl".Toeul aHor" etc.ltje predsa de 2/4.. fara PH'a mult(~ ino­ vatii me10dice ca in melodiile ... htr-o executie ferma Hira coroane. [h~ asenlenea.. bdiat mort tilldL f')te adpvarat (a.>i nationale manifesUlrile reliqioa­ SO" au constiillit pentru maramure~eni sc­ cole de-a-rindul 0 forma de rezistenta. . 447).cotilor lilutilrL mclodia nll Soil c. SHrla "\{mamurc'$ana.it si . piNdut inca pe ansamblnl fo\c:I0ric al tNi­ toriullli romanesc din zona ('('rcptaliJ nid () .. li­ {ella din trisect 1a . lS..\Std7i si eu taraful c:e 18utari Sf' cbtd de ja1e. "YIutatii fJasim in aceste obiceiuri unde din cen. Horea noui:i Hn­ de astazi sa ramillct pe tonica (Sol). ill d0rintcl do <I da c'xnrc"ia urtisticd flin­ dllril0f si SE'nti1l1E'ntE']nr Sdk. Din trunchiuI straY0chi ill teatrului traditional. '\. de cele mai multe ori prin mutatii fUllctionale cp nu impietNlza.: bine detr·rrnindt. .. locala n1di noud.j ((.'v1indru-~i eill­ ta.""ea mulL Aid doar strigiituril Sf' schh1ba.. Snit Cf'\f" (C intra In desfa~urarea lor din spcciilcolul nf'cen?monial.. pentru a po­ t(-'nta '·('selia.. Mel/)­ diu estf~ cristalizata.. Constantin Brailoiu remarea din reperto­ riul folcloric a1 satuIlli romanesc. fie el1 din frunza.. .. fenomene de .forta de tnnoirp de 1m­ bogatire a repertoriului Si mijloacelor de expre~ie eu mijloace 0t01'ogene. Ele constituie un adeva.12 mrHt. un final de exprimare larga $i 0 revenire aid <.. f. pag. parintiL coplii.Jocul caprci" a suferit pe-alocuri unele inflorituri. prez('ntillCl elf'­ H . sau neaT:1U<e a:. trimbite. d('\'C'nit (Ul1l"lscuta horp u"\1ocirita. 1(1 <I. .. 1<1 o lI1eloclie "ocala un text ll()'l alraqe de mnl­ te ori dupa sine si a hore naua. trimbHi'" . cadenta dorica. la text.-: 0 h'lfP dr" j Se:U i~!s:rai:1ar~ care se c. Pentru a se ycdca c1i. observindl1-se apa1'itia din ce 1n co mat deasa a pseudo-rdrenului. secondate de doha sau vioara 5i doba. (TInjal1a 'de l)~' \Tanl.'eriqil din lantul hiue strncturat al actualC'­ lor 0 biceiuri 5i cerf'monii. pO\1oml. c\ra­ tam.\1ulsul oilor".il in Wl1d \i~pu .iqur di.1r E'volutia melodic!'i ele ]a 1111 cin­ t.TUta de (:ontemporaneitat~ ~i nn 0 dl­ dere pe C\arta. pe cind sti)ul ~'pchi se caractpriza printr-o perma­ nonta taraganare a glasului illtre sunetcle principalc (lIp melodiE'i eu a1unecnrea vocii pe anumite sunpt(~ chiar imprecise 5i mai ales DC> fTartain cadenta. fara.'ioa­ rEt.De iu­ cat"..((. eEl muzica instrumcnta­ la.ee clidlrocttll vpchi liJ () hOrt. . Am arfi­ fat ctl in zona se Oh<.~ tropo­ tit". .~(j produs innvatiR po fundaJ11l"ntfl]. "De sarit/' .. lll{~­ lodii care nn au eYOlllat prea multo Ele au ca strudura modaM. "Chcmarca oHor". ca parte integranta a tezaurului folcloric rOn1dnesc. dlim milt io<. mult asupra desfa~:mrarii ](If fastuoas(\. sub aspectul flexihilitlitii limbii ~i a bonatei sale capacitiiti de metaforizare.t<' intern]. D<. "Plee-atul oilor1a muntc "Ho~ rea ciobanilor/. Cintecele tradition ale legate dea('e~tc obic0iuri au ramas inca vii exemplI" cinta­ te din fluier. care s-au impus horile lo­ cale mai noi eu strigaturi c!i:ar legat p sau nu de priJejuri. Dp<. estp si r~iminE' rnai rl"­ zistenUi Ia inovntie. uncle in conditiile asupririi sociale !.NVii 1a unelf' obicp­ im.La ruptul sterpe1or". 111f1orire". HoH:a Jui Fralltau".chimhat . t~I1Sillnea dintn' cpIe dona forte: .~. Am i::tilr. eu trifoi" . 164). care sint cei mai eferves­ centi creatori ai acestui fmmos tinut roma­ nesc.. \felndiih in Qf"neral S]l1t cintate din flu­ ier. ca: . unitati"i $i mai ales a vet himii poporului roman pe aceste me­ leaguri.. b). !'-futatii de la earilcterul mitic la eel religios s-au produs Cll signranta $i in !eatrul folc1oric "Viflaiemul" ':'i In ctntece](> de pelerinaj.monia1 au dQvenit eh'mente de spectacol.De-tnvirtit". Sint melodii de 0 veritabilii frumusete.. . (B. dOUej exemple: (ox.' un proces specific numai ma~ ramure~eililor.. . Tn melocliilp . slut nUllH. Datinile strahune practicate la sarbfitori­ 10 <1" iarna In '-faramures constituie 0 do­ vada clara a etnicitatii.~ k':1\e (Jcp"tui obi(('. coroa­ na in exec. Forta de Innoire trebuie sil domino in mod incontes­ tabil dar are un proces mal lent in ZOlla de care 1H' ocupam.rat t('75nr folcloric.."1\1arg oile in munte". a dat noi nl.. Cintecele Si jocurile (0­ n'monialc direct lecrate de diferHe obie(>­ inri. Inovatia este mai pregnanta Ii) horile local" rnai nnj fiincl St col" mai nu­ mer0ilSC>.-un cerb in codru" sau ba1ade: "Colinda pacuraru!ui". Hord 1il Prisl)pl.I)l)i­ dIe. zonqora 5i doha.Dp hA1l1"..oi am cales peste ann de pro­ ductH uncle princa obS01Tatie so refera.lrile des­ nisE' mai :sus au devt'nit astl1zi ade\'arah' l1umifestari populare de masa. fllliN. dar mergind cot 1a cot (U traditia care estc· mult prea puterniCd (B. Obiceil. Evolutia rle 1a colindil la balacUi esh.. Se poat!' anrma ehiar Cd sub acest aspect nu s-a.

_ PII . lnfonnator DANCU~ JOANA.'-.!. ' .(:­ elll­ AndClnt :·)o. :nai ~in­ !-?~(). melodia se cinta.2 r~."':'I ~I -'---. Acestea sint ~i exemple foarte bUlle pentru a se vedea cit de strinsa este interdependenta intre text ~i melodie..C . qin­ '-R­ -~~~f§!f..'! f F""r) .-: '1(1- .1. 49 de ani Ieud me­ III ca final aid ital?i ~-~-:l-~d2.--'---.\ici 'a 1. fit rn.. 11 b) ill lac de plHrime. f':'\ f':'\ :ves­ . nota La devenind apo­ giatura notei urmatoare. La melodia I aceasta este mai scurta. ?. STEFAN. ete!e (.'. iar in rindurile III ~i IV coboritor (ex. la si in ocele Sf'­ . 65 de ani reud J t£'­ :hiul 0f1J 1. tel apare ill melodia I suitor in rindurile I !Ji II.i·. cO \'Yd­ .r.Jte~~~l. redarii caracteru1ui cintecului. c) coroanele la melodia a doua sint mult mai tinutc decit pc melodia I."'! )r/..Cc:F~_=~~_~~~=~~~l IJ. imprima melodiei vechi 0 nota de me1ancolie. :'>/)1 /~ )ma­ si a zan~ ..r.na­ Pu s.. a se cin­ t~l dl I:.=~~~Ji f.l II-a rindurile t II.'./ 1..sal. Z? lE~ 4.. b) motivul coboritor din melodia c.3 :>[00­ . 'TiP.. i n/ rnt.!O inda l.'U" .. linia melodic a putindu-se termina pe Sol de~i avem de-a face ell acela~i am­ bitus.Illd -. in timp ce 1a melodia a II-a .. lnele :a Ja rea mal Su pd ra If nu­ ('eO' ::lro­ "8 Ja odus cind :-.:\ 7n ul­ =it-~-§¥j 12. care la melodia a doua este mult mai intinsa co­ borind la rindurile I-III intre Sol-Re. '1 til­ .:{'iH~ Rubcto { J= 9 ) Jnformator HRU~CA. III ~i IV variat (ex.'.../. necesara." nirii !ioa- §.~.. muIt mai larg.! r~ r- :~= ~~=. i'/\ ~ ("el­ r'!!'n .-~' '~-'-"--"--'------""'-"--~-----'--' ''''--. . 11 c) pe 0 t&zt! 1?~ optime .t/ . '0.. "7lf?ri f[fC..:.- 33 . d) ideile cintecului intii "Mindru-i codru ~i-nfrunzit" ajuta ca melodia sa creasca in intensitate folosind inceputul rindului I ~i II eu melodia suitonre pe prima silaba. 11 a) coborirea se face u~or (ex."Suparare voie rf'a" in acela!Ji caz melodia coboara."ocii. rp­ • ju/)'JO~1 ~ IflrL Punind fata in fat a ambele melodii ob­ servam urmatoareJe : a) in primul rind cea care d suferit 0 mai adindi schimbare e linia melodidi. ei la rna­ /:/1 --- ! r ~. in­ spre cadenta. insotita de o interpretare speciala.~t:JI IF flu­ ::)01'1..

Procesul de ]nnoire are loc $i se produce prin intermpdiul "variantelor locale" ('a mladite ale noulni 'crescute pe trupul vigu­ TOS a1 traditiei.:=:: -:: ­ -:­ . . ale Ardea­ lu lui. mediul rural consul11a acelasi fo1cIor ca $i medinl urban.. as­ taZ! tot ceea ce se dnta la spectaeole ~i concerte radii'). func­ tia lor insa este diferita ~i va ramine ca atare. f7(! . Posedind 0 anume stabilitate in timp fo1clmul muzieal maramure!..raramllr('~ ~- lend - -.flit r [. '"':::11 . -: . primlll prea putin producind. adiea de 1a "ursa de un de au fost auzite prima oara pina 1a eel care preiau melodia. cintece din toata tara ~i in primul rind din zonele limitrofe. Iud Prahol8 r tJ>- -. .'arta inferioma caracte­ ristica dialectala mardmure~eana.0. 5i altar fact. a moro~anului d!' ronne (Ie a cinta reaJitatr'i1 vie cTPlnd "alori noi.. -­ ~-.'ietii noastre bine an­ corat in contemporaneitate. fipc'are dntind-o a$Cl cum 0 aude $i cum 0 simte. Ie tntrC' aceste doua n1plodii sint urmatoare­ dr~osehiri ~i asemanari : a\ in primul rind ritmul dialectal regio­ n F) 1 (l imprimfit melodiei str1i..ori. dar !. Tata dona exemple: (ex...Doi­ nC'. b) Linia melodicd a devenit mai larga min salturi de c.':aI . 0. de la localizarc In uniform 1a care contribllie si fap­ tu1 ce h timp re f'intf'cul traditional ..z. COllcluzionam deci ca fol­ rloml muzieal-literar.-- - . ~. pmisia specifi ca..'''" . pptreeeri se prefeTa acompaniamentul de taraf ~i se elaboreaza chiar ~abloane in aceasta directie. grefa izvorlta din fireasca necesitate a omului de azi. In comunele Maramure$ului contempo­ ran societatea rurala devine ~i a devenit ca $i cea urbana societate de consum. fie adaptindu-Ie pe cele yechi la specificuI spiritual a1 prezentului.. 12 a. ~' -"7. lnterferenta melodiilnr acluse impreuna eu cele dialectale dau na$­ tere la meloclii noi.. coregrafic repre­ zinta 0 reaUtate a . Tn acela~i proces trec $i au trecut ma­ ioritatea meJodiilor venite din alte zone (lUna ce au trE'eut de' faza primilor transmi­ t1'ltori. in structura popomlni.. b).ii Cu puternice rezonante in istoria milenara a acestui tinut.' -. tv. Datorita mijloacelor modernE'..34 ppstr cintpcele di<'lkctflle vechi $i noi au fost aduse." . hori earC' au tat ritmul ~i alunC'­ ~i-au inUHit dia­ kctul llluzical 10c(11. Ea proriuce pentru piata $i consuma de pe pia­ Hi toate bunurile inclusiv cele foldoricf'... Dosedindcapacitatea de a se adapta schimba­ rilor care au 10c in structura societatii rn­ rale maramuresene.Iud.te ~i menite sa convietuiasca inca mult timp im­ preuna in zona pe care am cerectat-o. Jlltrind in dialectul maramure· sean aeeastEi mel odie a eapatat eontnrul melodic bazat PI" intervalele sc1'irii pE'nta­ tonice eu intorsaturile ei mr.. Pati'! df' mare'a lihf'rtate dn i'i . de ase­ menea $i ~Jlisando-urne si aponiaturile 0 inglobeaza total diale'ctului specific· Mara­ muresului..iean a fost ~i ('sh' deschis tuturor tendintelor innoitoan'..'aria a indiyidului CC' linde spr(> anumit!' "tanclarrle de ir:ierprctare.Iodice speci­ fice.ine spC'cificul 6 18. datorita mijlodcelor mass-media <":liri Ie.--: () - /. Tn cele doua forme sub care horea locala traie~te astiizi traditia !>i inovatia stnt pregnall. ('u noduri u care era npacompaniata..:.

Ugocea. . Culegerile mai recente de foldor maramu­ resean efectuate de catre cercetatorii Institu~ tului de Cercetari Etnologice!. iar minorele pe :\1i. di melodia in­ strumental!! are a mare asemanare eu cea \'ocala din care a provenit. inseamna di cercetarile fa cute in Milfamu­ rp~ ~i in aIte parti al(' Transilvaniei de miaza·noapte Cluj. . s-a dezvoltat pe ! E'ud ¥-~- "'mpo­ eyenit lm.fC'rite ale silabei au putut germina doua durate mu­ zicale diferite. oclnce "II Ii ". El s-a ivit. Caracteru1 pentatonic <11 Dialedului de cimpie i1 punp hotarft in legatura cu mu­ zica papulara maqhiara. care potrivit istoriei nu desparteau cindva poporul.i prezenta culegere ctc)'\cedesc 0 mare frecventa a cintecului in care ritmul punctat este inlocuit de cel "moftle" cum Ii spune Bart6k: rUmul de 2/4 sau de 2/2 din . Mai mult. Totodata patrimo'Jiul roma­ ncsc de cintece a sporit prin iroprumutul (acolo unde estc cert) unor roelodii slova­ ce san maghiare. Este c1ar ca ill zone in­ Yecinate. jar cele mi­ nore pe Mi eolic. MEL ODIE 'lIte baze dedt imprumutul ~i insu~. Me]odiile instnl' mentale Insa pE'ntru usurinta de notare s-au notat la inaItimea rcspectiva pentru a respecta coloritul local. COlia astazi 1te $i :1p tm­ func­ c:e ca 1 timp 0St $i toarr'. acele melisme formate dintr-o nota principala :<. S-a facut dovada. De fapt intreaqa mono­ grafie bartokiana $i a lui Tiberiu Bredicea­ nu au melodiile vocale cele majore Cll tonica pe Sol. intre ornamente mai putin caracteristice nota dE' schimb.E MARAMURESENE Tiberiu Brediceanu in "Scricri" (B. Bart6k 1111 ne desluS2:. 13). lunga si scurta. In fond insa dntecul e romimes'c". Asupra melodiei se cudne s~ facem remarea. l\Cf'stca mai alps in cc priveste ritmul seamana eu mu­ lied 1)aplllara slovaceasca. cn aUt mai mare eu cit limba slovaca aidoma. nota treditoare sau portamento foarte frecvent. $i dadl poatr: fi yorba de 0 accentuare deosebita. A. totu$i un i11treg sistem ritmic bazat pe jocul a doua durate.ti in Slovacia ~i In Ungaria.: I. Deseori la diderea pe cvarta caracteristidl. ea poate fi intllnita prntru prima data in muzica inst.ii silabe neaccen­ tuate. Limba romt!­ na are silabe accentuate !. Bart6k precizeaz. di. a lUdt na~ten~ din me­ ca dgu­ 1\ fol­ -eprE'­ '" an­ eli e. analiza me­ lodiilor cu rUm punctat dovede~tc ca "ma­ joritatea lor sint evident crpatii romane!. 30)."chi trica ~i nu se poate explica dedt i-Jtin ea. Hum'daar'a./ t~ 'it dia· lodiilor :iU na$­ :e: (ex. la 0 seama de fapte fo1clorice.i boeete. specificul si colori­ tul autcntic. 114) e5te un pentacord cu caracteristici mi­ nom de tin hemitonic.ii Ba­ !'..ceasta ne in­ deamna sa privim altfel relatla metru-ritm. ()(\) afirmct: "CinlE-ce. melorlii in mdsura re­ quIata avel11 Si in ~faramurC'$. (Jcest ritm este inlor nit eu eel "moaIc" bazat pe com binatiile iambului eu troheul.li Dialectologi­ ee. TN CtNTECEl. Mara­ mures Si Ungaria.1''11 II) . nu se poate atribui 0 pa­ trie oarecare. cum 0 nU11leste Brediceanu. $i metrul a putut sa plama­ deasdi un sistem ritmic biIzut pe aceste elu­ ratc.rumentala. Cadentele modale finale cele mai free­ vente sint urmatoarele: cadenta dorka $i ionid!. Modurile cele mai frec­ vente intilnite in 'ZOna la melodiile vocale 5int: ionieul Cll tonica pe Sol. Deseori se tntilnesc melodii care moduleaza pc parcurs. limbii l11aghiare cu­ noaste cantitatea silabelor (silabe lungi $i silabe scurte) aceasta. Nasdud. Mare parte a cintecelor populare slo­ vace cunosc ritmuI punctat. ritmul nu se putea sa nn penetreze dintr-o zona intr-alta. tn co prive~te ritmul punctat pe care Bart{)k il crede initial de obir~ie maghiara. RIThi. Melodii bazate pc jocul iamb-troheu intil­ nit in horea lunga in colinde.-ara "'esca r:"}ului . care are in eonstmc­ tia lui un 'semiton.i se observa $i Tn zonele Bihor. al caror raport este de 1i2 sau 2/1 (ex.li silabele versului. alunecarea nu numai de la 0 nota fixa ca~ tre 0 alta nota precisa ci ~i de Ia 0 nota imprecisa la una fixa. SInt foartc frecvente aici in special in cin­ tecele vechi evoluate din horea IU119B. Trebuie sa aratam ca am intnnit deseori melodii arhaice cu substrat prepentatonic special in bocete cu tetracord doric (ex. In nordul tarii a existat un fond comun care s-a dC'zvoltat 1:1 cde pa­ lm mad directii: Slmacia.at.rilc Sou lnriuririle unor popoare asupra altom. precum :<.tc pentru CQ rUronl punctat ar fi nepotrivit aUt poeticii popu­ lare romanesti cit si celei slovace. Alba !... cel mai tipic sunet de cadenta este SoL Trebuie sa <. Nedu­ merirea noastra e..). limba­ tii ru­ )mIni. se Hasesc :<. r~HaJ urban.. insusire a limbii slo­ vace poate lesne duce spre un ritm muzi­ cal de felul celui punctat dedus din prozo· die. VERS. 5i ccrcetariJe lui Brailoiu stau marturie. sistem pe carc-l gasim in toate genu­ rile muzicii populare vocale d~ Ia horea lunga la colinde :<.Ea e pia­ :oric£'. pastrin­ du-si pe provincii. 27 pag.i in provinciile din sueiul Carpatilor.i nota sc('undara in jurul lor in care caz me­ lismele $i ornamentele se realizeaza pe in­ sa!. (B. modulatii caracte­ ristice zoneL transpozitia cea mai frecven­ ta este la cvinta infPfioara sau superioaru.dnri ·. ritm ne care da­ ca l~am accentua mai scurt $1 'mai apasat ar putea da melocHei chim colorH unqu­ resc.. a~a cum arata si Bart6k. sau romanc:. intre can' si pentatonicul. despartite doar de Tisa san dea­ luI Huta.a Cd structura pentato­ nidi a sdhilor din Maramure!.lti independente. Faplu] ca cde doud calittiti d.35 2. ~\lures all do­ \'edit a mare frecventa a cinteCt:~lor lJ1 ca­ H.ubJiniem Cd repertorinl ma­ ramure$ean prezinta $i 0 mare varietate de radente.

mal rar ritmul izoeron. Pe elf' alta.M. cum presupunea Bartok. Astfel amintim: nartiei­ narea i'JctivEi a maramu.! maghiari. Se remarca a anumlta ten· dintcl de variatie in alegeril(' riimurilor. a5a cnm 11m mAi a r i:H at. 17) _~ . Aeeasta nu inseamna cd diferiti indivizi nu pot cinta aeeea~i melo­ die Intrebuintind variat aceste formule _ti­ pice. E1 arata eEl ewest rHm atH elf" des intilnit In cintpcpje maril­ mure$ene nu S0 potrivestp nid In maqhiari si. contactu1 riireet al pnpulatici ba5tinase ell nationalitatpa maqhiara din ora5ul Siqhpt11 'farmatici. ritmul punctat s-a imboqatit eu un ele­ ment nou de expresie iar patrimoniul de cinteee loca18 nu s-a influentat ci a sporH la numar prin imprumutu! sau contamina­ rea unor melodii slovace Si maghtare eu eele ha5tina5c. .. eon. Schema ritmiea de :z! 4 suferei transformari suh lnriurirFiI ritmului PUDctClt.--"'= . ci dimpotriva miilo­ dtii prin granita eomuna.di nu ('')te yorba niei de 0 inrJurire maqhiara nemiilocita. atunci comuna a celor patru tinuturi unde interferenta este posihili'i: '\"faramu­ re~ul eu Slovacia. 14). ni('i la s1r)\-(lci cn fin~il limbii.' •- 0Ju cste delac 8xclu:'> ci:i acest ritm "giusto silabic bicron" cum n nume~te I3railoiu sa fie arhetipul ritmului maramu­ re~('an actual. '" ~<.... 1ip:'>(~~t(' ru desQyj1. ca un argument in plus.. fapt dealtfel ara­ tC:it~i dE' Bartok.nri.=40 si pina la \1. dialectul mclfamUfPS('an in aeeasta pri­ vinta schimbindu-se foarte putin. parte tOdte cu­ lerwrile nccentp d(' folelor muzicaI din ~la­ rilmurc'~ au dovedit 0 mare freeventa.. 191 pag. 15). . mUDea tn zonele agri­ cole unde se venea in contact en tli. iHiHa Tiherill Alexan­ dru: .=280 s1nt hotare foarte largi care 11(' demonstreaza un repc'rtoriu variilt bine> ancorat in firea moro~('nilor localniei.tactul intelectua­ lilor maramurp5eni eu piHura. cl horilor in ritmu1 punetat moale bazate toa­ t!? pe combinatiile iam buIui cu trohcul. (Ex. Prin analoqie eu cintecr'lf' ma9hiare sau slovaee eu rftm punctat carf' au patruns in ~i dinspre Maramure~ fie prin ruteni. deoarece rombni din ~faramures 5i UqnCE'Cl au tot a~a de pu­ tine !egaturi eu ungurii in\'(~einati ea ~i ro­ mfmii din Bihor".' l " ..' 'r I~ ~t r "\ Sint totusi mf~lodii care ar rlpnotd 0 pIasmuire ~i llU :'>1nt putine 1a nUlllur elf' sinr' statatoure ~i nieideeum de imprumut.' . Pc rleasupra.~ til' • :l '1• ~cr '\'" rcr . )c patrd combinat. Est(' dealt­ fpj foart<. fiind propriu muzicii popu­ la1'e romane~ti.. nn considerli..c da nd~tcrc llneiformule caracteristice cintcc uIui popu­ lar maramure~ean. rit­ m"nr slabeste din aeeentuare 5i dcvinf' forma intermediarCi intre cele doud forme care nu poate fi notata. de VTeme.rticiparr-'a zanei If! tira.. fie prin (5i ni se pare cea mai plauzibiHi teorte) qra­ nita. maghiaril. p. Fste interesant Op stint ea Bart6k. cu Ungaria eu Ugocea. Legaturi1r rnmane (maramur('~pnr) Cll popoarrlc iDy('(:inate sint mai multiplC' ric­ cit ereele Bartok. Ii) ho('et morosanul se lr'dgana in ac-est ritm.­ ranimea maqhiarli." ~ . 11'­ naturile rie rudenii prill casiHorii etC'. .e5pnilor Ja ~dseoa· la lui Fnmeisc Rako('zi (1703-1711) de un­ de a ramas pina astazi marsul Ia eununir dnd Sf' mcra. In exeeu­ tia de grup d horei vocetIc de dans sau cum o nunwsc Iocalnicii "eintece de masa" (f' yorba de pxecutia eomuna a grupului eu Ii:iut~lr~) Sf' obSCrY[l eIar cum formula hpi­ ca in interpretarea Iarga isi schimba eawc­ terul de ritm pundat dur in eazurlk de (ex.te ne­ f!narat sW'cifir maqhii'1T. Servicinl militar al multor tinnri din Mara­ mures prestat alaturi de ma'lhiari 0 buna bueatl§. (B. In structura horilor noi 5e obsr>rva. Cum am aratat.r cr e' .. ohservindu-sc' ea ritmul estc cel mai prcgncmt fdetor dialectal. prin aceea ea timpul seurt nu se precipita eatr(' eel lung. ci are 0 stabilitate proprie."=-­ •=-­ .i •. ~­ J.e eu mireasa vezi exmplu 95... 44--56) (ex. Combinatia JibNa il unei eeJulc de tip idmbic eu una de tip troha.I :~ [ .'\.colectia bartobana este de fapt ritmul rie 6 /8 hazat pe toate combinatiile iambului ell lroheul.".1.J 1 5S. acest r1tm punctat este tipie pentru einteeu1 clelea­ gan al intregii tari ~i nelipsit in Mardmu­ re~. q .! ... Numai astfet w' putem expliea faptul di incepind eu hOH'a la leagan Si pina. probabil. sire Ii. Ar pleaa in acest sens faptul ca el este raspindit in toate tinuturile ~i in toate qenuriJe.- ~ ~ I _J. du­ pa 1914 ci'i ritm1l1 pllTIetat e<. cu u~urinta acch'a~i formule ritmico-melodicc ('xi:'>tente 5i in horite 111ili vc~hi (hO[('d lun­ gal. Tempoul horilor maramurE'~ene este foar­ le largo ~'1oro~anu cinta de la M.

al XVI-lea.:\m aratat Cd muzica orienldld IH'-d in fluent at direct.l cilltecul ciumei.ii al Ugocei este cintecul ~Ullg. atunej sintem indreptatiti sa mergem mai indpl)j deeit sec.~i niei pc aceea suficient de adine..j din care $~au dezvol­ :at toate genurile specifice actual€ ' atlt ri­ tudi': cit ~i llerituale. CUlludt. Trebuie sa admitem Cd det.a­ cela~i stil improvizatoric. atit in genuri ~i stiluri vechi.i­ te ~i prin aeeed ca nu tine semna de genu­ rile rHuale care.ii la alte genuri sau con­ tribuind la determinarea caracteristicilor stilistice ale genurilor in forman> pe atullci.i.---... Brailoiu ~i Emil Rieg­ !er Dinu atribuie ~i e1 stilului liberaeeea~i urigille orientula. 46 pag. 28). . Olte­ nia ~i urea in Moldova pina in Bucovina. daed nu cumva poate> Ii vo]'­ ba de acela~i gell d(' cintare rasplndit pc 0 mare parte geografica. discutiile asupra dcestei probleme sint destul de recente.:ica bizal1ti­ mi ~i gregoriana..terpretare eminamente vocal a existat eu ':eacuri in urma Ia Daciiliberi maramure­ seni ~i a fost singurul fel de cintare de ex­ J~lmdrc' ~i exteriorizare "hored ell Hodnri" sau "horea pa lungu.-. iun­ §.'5t stil a putuL fi largit trecind !.J Bazindu-ne pe' faptu] Cd am gasH ho­ :-ed lunga ~i in dnteeul ritual al cununii._.. Bartok i~i schimbii total pdrerea alir­ mind c...-11) ~i :argi ':ariat ~: :-lici.i stilul (1eesta are 0 origine sud-es­ tied (perso-araba)... 46 pag...Lc' iaptul eli bocelul din Cimpia Dunaril. este imprumu­ tatd de 1a ucraineni El ajunse desigur la aeeasta concluzle clatorWi faptului di la acea duta nu cuno~­ tea dedt muzica populara romaneasca din fransllvania . care folose~t(' din pUn stUul improvizatoric. El era izbit pe deoparte de deosebirea evidenta dintre for­ ma hord lungi ~i celc~lalte "hori maramu­ re~eneJi. b) ritmul mCisurat in Cdre se impu­ ne ca unitate de timp optimea ~i patrimea sau invers.-----.1 claca. dar prin aceasta nu a rezolvat proble­ ma..' ritm lea­ ~iimu­ :::ptul ·d la .-. cind acest stil auus de turci s-a iclCUt simtit in Europa Centf[lltl ~i sa consideram mult mai veche aparitla la tloL In aceasta preSupUnNE' n~' Intare:. rit­ 'evine Sdll forme ara­ :\1a­ i:I :e cu­ ~ ! ta toa­ :ll. lB. foar­ . 27-­ h 28..?i genurile ilctualt'. Acestei categorii apartin celf' mai mutte mclodii specifice ritmului de ho­ re ~i in aUe zone ale tarii. $i ~. _ . Daca stUnl liber est(' preL('nt in folcIor ~i in l1lUZicd ('ch. popoare diferite pot crea genurl de malli­ iestari identice ~i di intre aceste hori )1 ceea ce inteleg vecinii no~tri maghlari de pilda prin "llJuZica tiganeasclL nu se poate facenici-o apropiere". fHnd vE'nit pc mfdeagurile noastre He ela torita contactului direct pe calea reJatiilor (om t'r­ dale sau chiar a migratiei popoarelor.d e d ::1'210­ :e ti­ : D1aj .. .-.--------.. [oloSE'!.1 cintecele din sudul 'I ransilvaniei. L.. sau ca. gen dp cinta[(~ ca­ res-a dezvoltat in mai multe dlrectii.'Le o foarte larga raspindire in Iolclorul romd­ nesc din toate provinciile. afirmatie CE' () <j<..----. Do­ vada 0 avpm ~i in faptu! cei In niei <) nita parte nu trdiE'!?te mai intens dC('st stil eh.--. elemente de bilZct sint ill linii mari deelca~i in ambele cintari. carc nu poate fi decit foarte v('chi. Prezenta ritmulul punctat ~i in altt' zone fata populatie maghiara. lrlnari 15) ._ a ten­ Hilor. iar pe de aUa parte dintre acestea ... "Deosebiri aUt de adin­ ci nu soar putea intelcge --.tsiu cea l1ldi plauziblla.. ti(· prin intermediul lumei eline Cll ca[(~ rY1j)u latiile din veclH'a Daele au venit in con­ tact eu mult tnaintea erei noastre".~ ~-..' eel SCdrd pentalonicct anhemltonic&.. cit ~i in genul ~i smul nOll. inceputul facindu-l chiar Bela Bartok.. 63).hJCet cit ~i in cIntecul de lcagan._-_.~--- 37 -.. ilt' fJutem re­ feri ~i itl documentele din mu.-. Ex­ plicatia 0 gase~te Bartok In influentarea pu­ ternidi a Maramure~ului de catre folclorul ucrainean ~i maghiar.. intrucit nu ne spune in ce epocd S-d Clrodus influenta . al \iaramure~ului !.>it. te tip :.~tere JOpu­ :-. In conditii economico-soc. Pc . . dovede~te gene­ ralitatea sa.­ cit In Orientul Mijlociu de:.ttl 0 r ek' ·umut. In prezenla lucrdrt:' :onsideram ca demonstram aceasta ipote­ lJ. t. nnde s-u p 15­ madit elf' fapt jusa~i muzicd cre~tina. Brai­ lolu.­ de se pot deslu~i clar fragmente evo lunL' din horel! lunga intilnite in toate gc~nanll~ Acest "vaiet contiJluu" S-B ck'z\'Q]tal ~i cl 1uat formele !.a mai a1('5 f)fin exeDlplelt~ lrdllscrise UI!.tenire. pri­ xecu­ : cum a" k Ji eu tipi­ arde­ .i pOc'te fi in ti lnit pt" 0 zona mal 1arga. de 1C''2f'a . datorita contadului mai strins pe care I-am avut Cu lumea orientaia dupa instaurarea suveranitMii turce~ti asupra fostelor Prin­ eipate Romane.--.-----.-_..-. acela~ lucru II putem afirma despre hauUta 0\tC'n8dscd. Daca totu~i prin stH libel' intel('~~l'm sU­ luI bazat pc improvizatie pornindu-s(' de 1a dnumite forme melodice. Nu intilnise stUul liber dedt in Ylardmure~ ~i Ugoc€ ' a.afinna Bartok daca nu ar fi nel. Derivarea sa in toate cazurlle din forme Ie giusto silabicului s-a ajun5 Ia rUmul leganat de 6/8 iar prill e\olutie mal . 46 pag.f\firmatia mdi paCi'ltuie!. afirlll<.iale identicc.. C.. Bartok. ~ :~i'\Y j 'j. Aparitia acestui stil in folclorul rOllldl1eSC n putem considera ca 0 mo:. Originea ~i ve­ chimea stilului lib(~r in folclorul muzi­ cal romancsc.. :m. In ritmul din Maramure~ distingem doud mari categorii: a) ritmul liber din horea lungCi. B. horea lung[l.'siastidi :. eei drepL Ld "eel mal vechi stU al veehiu1ui regat. ---.. putem afirmd eu certitudine Cd acest stil liber de ...r.lldoios ca vechiul slU LUaramure~an. Cercetarile ulterioa­ re au dovedit insa Cd dcest stil coboara prin Nasaud pe Tirnave ~i Higaralji. care este un veritabil :.'d eu odice .. ~lai tirziu dupa ascultarea unor serH de doine din arhiva de folclor a Societatii Compozltorilor Romttni conclusct de C. in niei un caz nu pot fi mai noi dedt orea lunga" lB.

Acest fel este unul elin cele mai caracte­ ristice semne ale dntecului popular al ro­ manUOL Concluzlonam ca folcloristul maghiar eu toata competenta profesionala incontestabi­ la. despre trecerea in cursul aceluia~i cintec de la un mod la altul. :l 4).38 -_. unde accentul pe ritm punctat este mal pu­ ternic ~i masura estc de 2'4 (ex. in horile vocale de dans actuale. 1> I ~-h r ~\ '" "1----- Ii ~.mea pe ce nota cade.... Se intilnesc.~nc> --_. Iar astazi este tendintil de a ramine pe tonica ~i in cel mai ferlcit' caz 0 melisma. b) ..este la fel o caracteristica a evolutiei (ex. Ca ~i in celelalte zone romime~ti in Maramure!1 la toate felurlle de cintece cu text. iar Bartok din 339 ele melodii numai 31 in ma­ surd clp (J/8. cvinta de jos a primului ton de melodie pe gura aproapp ipc:hi~a mole~it" m. de la major la minor. 21). 22 1. .. me­ lodiile urca. de la 0 inaltime de tOll stabilita la al­ ta. nu a avut timp. care ajuti:i pornirea melodiei sau rindul melodic la 0 deschidere de fra­ Informntorii pornesc de obicelu pe za. 18 a. care nu poate fi vorba de un pesimism.J. eu 0 cvarta. de asemenea..---------~- departe. 1 ._-. se ga­ sesc ~i "tacturl mole~ite. ~ i ca 0 caracteristidi nu intotdea- una. ciluneca. ci de 0 trasatura sufleteasca specifica. ~~) sau pc 0 treapta Jntre accste doua notatii. o vol nota eu tactul de 6/8 sau 6/4 citeoda­ ta so schimbli ritmul mole~lt ~i lute in aceea~i melodie (este vorba. salt in jos la cvarta... ~i tonalitan scurte cintate cu voce. (V) sint rama~ite ale horei lungl evaluate. Scctrile muzicale mai frec:vente intilnitp In folclorul maramure~ean confIrmate ~i de folclorlstlll maghiar slnt urmatoarelp: (ex.e. 20). 2/4. cu alte cuvinte tendinta de a cadenta plagal. de multe ori incepuiul dar mai ales sfir­ ~itul glissando-ului in horile mai noi nu 1 se poate stabili inalti.ca. Daca 0 me­ lodie esle caracterizata de un ritm mole~it. surda greu sesizabWi cade pe cvarta . milsura de 2/2..~ 3 \) Vorbim adesea despre marea bogatie de game ~i moduri a folclorului din zona. altfe! nu ne puU'm pxplica faptlll dl. Sa se Ii schimbat folclorul ~i felul dp a einta a moro~anului in trei ani in acPC'a)i comuna sau sat inyecinat? Este imposibil. Cu cit suim spre timpurile noastre. (12-~27 martie 1913) sa patrunda in marele univers al spiritualitatii ~i specificului vietii Wrant!­ lui din Maramur p 5. buna credinta.! 117' ! I iJJi till' f6J k ~ I ".' cC'v.' (I J ~ Bclrtok spun(~: "ritmul amlntit mal sus (punctat) so molc~e~tp ciV~odata in trio Ie (ex. Ca orl:ament specific descriem 4 situatii mai generale (ex. a~a cum am aratat in jos. coboara ~i iar urca. de asemenea mersul gravitational coboritor. Deseorl in horlle mai vechi sfir~itul melo­ diei sau a unui rind melodIc. inainte Cli ] anI Tlberiu Bredlccanu in perioada 13--25 noiembrle 1910 din sate foarte aproplate a cult's un numiir de 63 hori notate in masura de 6/8 din totalul dC' 170. descen­ denta insa este profilul traditional.. -- ~.. ~ . - - -. la care se a­ c\clUga ~i cunoa~terea fragmentara a eelor­ lalte ZOTlC' din Romania.n. credem de ho­ rea "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a gasit ciobanul oile" cawcteristica in zona cercetata) ". care se adauga gli­ ssando-urile cu accentuarea specifica a su­ neteloL Profilul descendent este propriu tuturor melaeliilor arhaice de pe intreg glo­ bul.. 2.c . ... vocea alunec6. cit cuprinde colectia. 2) ..- II j J@13 "·':':". A ayut chiar unii infor­ matori care I-au elus in eroare. care prin notatia noas­ tra cu note nu se poate reda. foarte multe melodii gasite ~i de nol sint incorsctate in. (9) r--":----. Mellsmele ~i portamentele sint foarte dese in horile vocale de stH vechi.._---­ .

:.::1e din tara.--.r en trei corzi ~ Josibil._".i invirtite pc linga bUona­ !ism asisti'im :. la aI­ s sHr­ lil i se cade. dar totul intr-o unitate desavir­ . cind eu cvartCi marita.1 are viata proprie..:ii..-. Cetera$ul este tlcompclili"t til. mai rar 'lint aeei care "prind" coreet tonalita­ tea pe aeest instrument.! zangara. al langalaului.>i de mid nou eu putru strunp <wind nrmiHorul dc. tim pi dublati.<ina stinga de obicei dominanta r-Ii sau _:.. cind cu tertd mica.. a~a u alte 11.. Se creaza Ull asemenea fundal ritmic de ne­ descris.1 joaca in Ma­ =-=_~eS dintru inceput un foarte insemnat :.muit._----------_.l) . :. instrument nelipsit pentru acom­ :'::'::liamentul tarafului din :1-. NU-i cunoil:. ca foarle des si in spl"cial in acompaniamentul zongorei apar in zona melodii dnd cu terta mare. ajungem lllainted elilU­ lui 1700 la aparitia acestlli instrument h ]\Jaramure:.:=___ :~ care batut in contratimp cu doba de catre un metal.ior.: :. Uiularul ti"iran cintii dIn Cl'terd (vludftl europeana obi:. in rest se ciupe~te. faptul cll muzica primitiva -:: eel mai mare rol pe ritm ~i Cll doba . schim­ bindu-se aceea~i melodie chiar dupa loca­ litati f. melo­ Optimih~ accentuate se ciupesc cu pIce­ ::u din os sau lemn intr-o direclie iar cele :i. (ex. al ro­ "liar cu :>?stabi· 112-27 uEiv(~rs tCiranu· i infor­ " se d­ eelor­ :mlpm '1 iberiu embri{~ Amintim. _. La act'asta stare de Iu­ cru conlribuie din pHn ~i aeompaniamentul zongoreL care intotdeauna estc acordata in .Iaramure:. ritmul acompaniamentului. iar ~n ma­ isite -5i de 2 /2. croatia lor muzicalct nu poate fi ~i niei nu esto strainti"... <-::: prezl>nta in primele formatii instru­ :::. :aotul di dobele au jucat ~i joaca un rol . subdivi­ zati.-o-ilccentuate in directia contrara.i eonfect((l­ nau singuri ceterile.. ul dea lceea~i Ilc's un 3.-----'. rareori ~i HU­ mai Ia horde lente se trage cu Qrcu~ul pc acest instrument.. 0) ~~~~:F=i~~~~~~".. :::::. un fel de ehitara obi~nuitEt eu dona sun mill multe strune.[ajor (cvinta paale fi dublat. poate prinde pe el cu degetul mme de . cu accente diferite.. altul la baiat ~i aHul la fata.::::::-:.n.= ::-. contratimpi sincopati. Acestea la un loc formeaza. ::. al dobei.ii informatori.tem vechimea.. acordala in cvintd Rc-Ld in ritmu! obstinat.. \ingalau" un cinel din cupru sau i. iar a treia supfdpunere ar Ii ritmul pa~ilor.zyoltare. (jce~tia traiese din genNiltii tntr-un m('diu curat [omimcsc.e. Inslrumentul se tine vertical cu gilul sus iar coardele libere se prine! mai rar.\Iajor.)f(iaj in La ~Idjor oc:U tU t1'0i slrun(~ In La ?>. suprapune­ rea mai multor ritmuri intr-un tot unitar.cU5 . compozi­ torU acestor melodii de joc din ~laramll rr'$ slnt romani ac1evarati :. de asemenea.i nu tigani. toate acestca ne fac sa --'-~-:-:::':' Cii ritmul a jucat :. 110influentdt prill nimic.ca.---.. important in viata muzicaHi a po­ :. 60) afirma: "lllf?i~i li:iutarii. dar c1Up[l spusele informatorilor. Se '::-. 23 u. de 6/8 tia. e.i la 0 po!iritmie..-:')minanta Re. al ritmului dat de gorciuna. INSTRUMENTE ~I LAuTARI DIN MARAMlJRE$ Tiberiu Brediceanu in "Scrieri" (B. ("hiar daca horea este in minor.nuita) folosind de abieei scordatura eu un semiton sau un ton mill sus decit acordajul obb. Deasupra dobei s-a . Iar :onica surda la fel ~ :. dtt un efect deosebit :>1 este de nelipsitin muzica e!e joe Cliaturi de zongora pc care taranii laulari ~tiu sa "princla" citeodata acorduri: milla dreapta bate ritmul ostillata. La tropotite :.ngora se acordeaza dupa acordan:>a ce­ :-. sincope ~i contratimpi..--. secundat de scroaFti sau gorduna eu doua corzi. ca 5e ana pt~ 0 anumita treapta ::::c. care-". astfel cii ritmul melodiel este dublat de cel al zongorei..II . evident . b.----. denumire intilnita:.. :aracte­ .. fiecare dintrc cele trei ritmuri amintitei:.. 1tllnite ~ .. Asistam asHel la 0 adevdrata bitonie modernii ~i pLkuta la u[c·dwa maramure~eanului.i in Olknid.-.::ltul.. Ld-Si bc'mol sau Si. 27 pag.39 ----­ melodie l.__ executia horilor.

:-':'5..Ml~nta. "dnd zin aile de la munte". eel mare mal gros ~i l~ng~ d~ 7U-80 em.5--3 m.t(' un instrument eu into­ natia nestabila.. Tilinca iara dup are armonicile inlre 3­ 22. In­ strumentul se calca deodata eu degetul l?i arcu~ul obtinind in consecinta acordul de trei sunete. ::.i taragotul. ' G~. are la capatul subtire un mundstuck de lemn.:c... dar 5e poate desprinde clar din executiil unui bun trimbi la!."a oilor". 0. Zuna dp rCispinuire a buciumului l'sll' mare pe ling8. pe iicest lllstrument se poate cln­ ta numai horea lunga.. interpretul tine unison nazal propriu (invatat din mo~i stramo~i) foartp asemanator eu isonul de la cimpoi de mult disparut. clc' otel ineloit In formtl dc' potcoavCl. de cvinta.---------. eeea CE' c1enota catcqoric originalitdtpil melodiilor din lrunchiul ve­ chi ~i nicic1ecum 0 preluare.:-C:.:':. Moldova. Altele..---'-_. exec. In 'lUele noaslre in tarafurilE' mara­ mure~enc cu pretentie s-a introdus saxofo­ nul. "clnd merg oile la munte". Ele sint: doua groase de Sol ~i und de Re. truba in Lituania.trd:::Jc. jocuri . mai nou din tabUi. inclusivgorduna. Este pe cale de dlsparitie.ll ciobQncse din lemn sau metal. gaurile pentru uegete lipsese din ammdoua varietdttle de tillnea... :. In deeursul cintatu­ lUi. trlmbiia ! trimbita sau fugera in Polonia.:::5. preluata din Transi tvania arc trei eoarde inlinse pc un calu~ retezat. Ce-i drept e<. "la mtrarea in tin tirim. sau ucraineni.. numita brad sau contra. daed iJ existat pe meleagurile ma­ rdmure~ene.'te.. cm. In lipsa bra­ ciului se poate face (ontra ~l cu vioan! obi~nuitd. Tnmbitil din metal este facuUi din tuburi cilindnce de tabla alba. "la capatul de ulitii". $i ucrainenii cinta melo­ dii asemanatoare din buciumil€' lor. In :-larumure~ se cintdu din drimoli. Sunetul fundamental se aflci dc' obicei fnlrp sun.~" c. se poate vedea contaminarea intre . Afara de aceste sltua­ tii se mal cinUi din instrument melo­ dille pastore~ti .---- .u am pulut deslu~l eiectul clcestui proccdeu. sint drepte :?l cu 0 lungime de 2. Exemplu: ta­ raEul lui Sllngau sau Cioata.1 cd in general instrumentele de aeompaniament de aid fo­ losesc pedale. EI cunoa~te doua dimensi­ unl eel mie ~i subtlre lung de 30-40 em eu 6 gauri. ::.':::-. Maramure~ : Nordul Transil­ vaniei.-10 -- ------. ~cu trei eorzi C::::-. eu dop sau iara dop. eolinda..JU m ~l incoH'tcite de trei ori terminlndu-se eu capatuI conic. Armonicele sint intre 3-­ 16 ale sunetului fundamental.de la curem eu despicatura sUbtl­ re ~i lung de vreo 80 dl.'­ tele SI-Re. .ll taralll maramure~eni a c~lror zongura sustme aces~ interval. care interpreteaza hori de stil vechi ardelenese. este tot din lemn sau metal.e pot scoate doar armoniee ale sunetului fundamental. ill rnijloc suc\atCi 0 lim­ ba de otel eu c:apatul [neloit in unghi clrept. Drimbele sinl facutp cHntr-o sinna. Intotdeauna pc linga sunetul seos de £luler. de duca. Moro~a­ nul 0 intrebuinteaza ~i la Inmormintari "dupa morti". Buciumul. bocet.utantul include din cmd in cind eu arCit8torul minei stingi eapatul de jOs al ~e­ vii.1. acordeonu! .te lil maghiari. Melodia cintata este 0 varianta de bocet care inSd nu se deosebe~te de "fo­ ga~urile" pastore~ti.> fragmE'nte din horC'Cl lunga. Coard<~le sint acordate ~i a:?e­ lat(~ in a~a chip incH sa u~ureze jocul de­ getelor pe ele in scopul obtinerii acordu­ rilor. Drjml)(l numitii ~i c1rimboaie sau drin~J instrumentul prefcral al maramure~encC'lur.\1i .. este un Huier din lema sau metal. Dam pen­ lru aceasta doar Ull exemplu clasic: me!()­ dia "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a giisi L doba­ nul oile". Cu toate investigatiilc tacute de noi la oatr1­ nii satelor nu am putut deslu~i in aminti­ rea lor aeest instrument pc> plaiuri moro­ ~elle.tut) Berg­ man . ~i 6 gcturi p(·ntru deg(. 0iu toa­ Le drimlJele erau acordate la fel.:c:c. Acest instrument estc o adevarata unealta muzicala de nelipsit a pastorilor care-l folos8sc pentru semnale ~i chemarii oilor. TilincQ cu dup. Executantul illiocuie~te despicatura sutlind eu bu:wle tu­ gUiate in lluierul tinut piezi~. instrument pe care se emta ~l horea lunga. seoate 0 seara diatoniea de obieei eu tena .\Ii-Lal.i alte melodii eu ambitus mic. din pdcate este pc eale de disparitip. lung8 de l. care SC' aSE~am[lllfi mult eu horea din fluier. armonicel(' 6-15. melodip eme lipse<. \ ioam de Qcompaniament.:. "porneala oi­ lor". F ~iliel:. '­ Datorita faptului ea m aeomp~~ia:nen~ gaslm pedale ek' evinta la lautar. "la ie­ ~irea din ograda"." . Slovacia. mal nou din plastic .eel eu :rei eorzi Lc-.: !TIa~ :n:. bucin in D­ craina) din lemn. nu are des­ eI1izaturi pentru degete.. Contra se folose~te de tarafurile mai mari care acom­ paniaza soli~ti Pf' scena. nc~ face sa credem cit acest fel de cintare este influentat de rama~itele dntatului . instrument disparut feHa urmc' doar inriurirea lui mai staruie in muzica instrumentala de joc din fluier (Bartok). a:-e ae·xdajul La·. $i aiel in melo~ie. Cimpoiul.i septlmea neutra. Bartok l~i ex­ prima nC'siguranta asupra originii melodii­ lor executate de trimbila~ii din ::VIaramu­ re~. de obicei cmd mortul a fost clOban sau fla­ cau tillar. cavitatea bucala estc cutia de rezonanta. acordaj Sol-Re-La poale Ii ~i ell un tOil sau semiton deasupra lui Sol.. S::-:5. cit ~i la prima~i care tin uneOT1 pedala pe 0 coarda libera. a pribeagului.

. trece­ rea se face treptat. icelo[. Df' obicpi copiii nu clnt8 in tarat direct la cetera. a ex(:cutiilor ldularilor tarani este un .din orasele Vi~eu.~-. ·..:ninti­ moro­ mara­ . 41 . J I primele 16-imi sint mai lungi.." . lama cind nu sint solieita..it in o lim­ clrept. ~ _-_ _ _ _ . #I ". iar ultilllele corespunzator mai seurte ori invers.. 24 d.. .-~. v!'cjni... (ex. Trebuie sCi predzam din eapul 10cuIui cii in zona de care ne ocupam dnta alaturide lilutarii tarani ~i taraful de tarani neao!'1i ~i nu cum afirma Bmtok Cd numai tarafuri de tigani. .. exemplul eel mai ('oncludent este satui Berbe!'1ti.) 1il ~ ' .. intr-adevar la tara­ nii laulari se poate lnUIni (leeastaexecu" tie "tigilneasdi". eu valori de note irationale in cadrul unor mdsuri de durata pgalii. c'. improvizatia l' facuta eu gust ~i cu­ ~'. . exeeutia foarte ritmica. gorduna sau instrument!:'le preluate deordeon 5i tarago1. zon­ gura !. tot in aeela$i ritm specific al"). Dar am ga­ sit multe familii de tarani romani cu nume­ Ie de familie Covaci. -.. o caracteristied.ioba­ Jhiari. conditioneaza ast­ leI ex~>eutia tipic maralllUre!'1eana.y-~ '- ~"~-"-- --------_. Tarafurile mai mari. Felu1 !'Ii gradul devierii de la rational.wtului Se observd saHul La-Re de CYdrta carilC­ tNistic zonei ~i care rar pste umplut eu to­ nul de baza $1 mai mu It eu piC'ni.----.'idupa multi ani de praetica trece In cetera.. . ___ . urme :nuzica jkj. Cu batri­ 3.----. de5i fieeare masura l$i pastreazd exaet .. _. zongora.i una . U precum celt.rubato deosebit de dudat al melodiei cu ritm de joe foarte precis. 1<1 cintecp de mahala. Ace$tia crau $i mal sint meseria!'1ii sate­ lor..-..Ii 2 /4 " .. In­ jetul ~i dul de ~i a!'1e­ cui de­ aeordu­ :..lodul $i metoda elp Invdtarc a instru­ mcnteior in zonli Cd de aJth:'! peste tot S0 face dupa auz.----. Datorita m0todei ulilizate de aceste $coli in der liber. Provenienta lor in Maramure!'1 da­ teaza diu secolul al XVIII-lea.~nt It! mai poate cll(1()(JaUi pri!1(. 25) . ceea CP vdc!0:. Gorduna.__ . care se ocupau eu "ca­ 1 . [rdte._~_.-----.::J.. are ~i ro] de tiilurd Ia horile mai Iegallate...:mpede influentd exercitata de Viranii sa­ :dor $i de oamenii meseria!'1i a instrumen­ :dor.sa bra­ \'10ara }lament .----­ t's Lt· msil­ l ex­ lodii­ amu­ l:' into­ clar nente lit ell llmic VP- cimpoL in lond lpllnlcd ([t' dC(l11l­ a larafurilor siite$ti: vioara.0...tJ .. mai nou brad.~.$eoald optima estC' pr Getiea­ red cinlului seura in $0zato1'i. :.. Acnrclajul dC's in­ tilnit la zangora eu trei warde este cPI df: Si ).. eu un 1:.. cinta de mul­ In ori jn toaUi zona. instruml'ntui eel mai pretentios 1a carp cinta cei mai in virsta din fallli1ie. Pentru lau­ tarii tarani .__. 'I' IIf =#Ii i i " ._ __ pen­ melo­ .--...1ajor Ulra tertii sau La ~VLlj()' eu tPTta maT(' Do cliez. _. lautarui tdran i$i insu~e~te odata eu tehnica necesara ~i reperloriulde hori $i jocuri ale satului.. Se paniajJl. Lautarii eei mai numero$i din familia Co­ vaei sint raspinditi in unele sate maramu­ re!. . b)..------. in afara de ro­ lui sau ritmic in taraf. Conlra eu tff:! cor'll tine to­ nica. Ei erau aeei nomazi stabiliti in comu­ ne maramure!'1ene. tarani :e aeest uneori general aiel fo­ :orduna.-l ~.n incepind Judi de la virsta de 10-12 ani. dring )~----Dllpa Bartok dum mal j05 5!mi/p scara cimpoiului diu Maramure~. ruda. Formatin In care se cin la PS te cpa consacrata cetera.:::intare . iar altH se prelullgcsc cu aeeea$i valoare. de la CilH'Va apropiat: tata. Ei cinla repertorlul cerut: de la hori de masa Ja 1nvirtit0. . iar mai nou ele lil radio.h~ $1 eviIlla La-. ~.. conditiolwaza impresia improvizatiei ~i In general a denaturdrii.. III j oeuri u toa­ unelul sune­ sint ..1tra se ~ acom­ Ireteaza .i ega1 dUrata. asHel se aU­ d(~ adeseori ceva intermediar intre 2/4 (ex.- --. la nunti $i la petreceri. dominanta 5i subduminantd.---' . ~i in rvfoldova eu acelast fel de acompaniamC'nl ternar in 6/8...iIa­ ramure$ului.. idcind cddenta autentic~l ~i plagala din armonia clasica e1..---~ .te () evolutil' ~i lar{lirpil ~Justului muzieaJ a lautarilor ta­ Hlni tiltu de ileum 60 elf' ani.. care se intilneste des in :Ma­ ramun'51a reI de des poate fi inti InWi. ?>.L. magnetofon. unii tim pi se seurteaza. De obicei ea pcndu­ leazE! pc tonicd ~i dominanta. (Rp-La).. Si­ ghpt (a lui Cioati:l $i Stingauj.. ci de obicpi 1a doba." .. Dar/acolo unde existd a ." . . BOf$a.. doba. AePdsta hore bdlrim'asca.ii sau dorninallta acesLuia....3 '. :anta.... pieup $i d('sigur $coaia de mu­ zidl $i $coala populara de artd.Jare 10eaIa. zongora nu difNd prea mult ast<izi de> cea observaUi de Barlok ta fneeputut secoJu­ lui XX..ene.axofo­ lu: ta­ ::t l)faci :ia arc ·zat. Zangara sustinc 0 pedali:l invaridbiHl inclifNent de ("onti nu luI armonic iiJ llle 10­ (Eei dubli1tCi pc trepLele I $i \'.----~~~-~--~ -~-... .

. liiularii satelor au dus 0 viata stabile! in COl1luna respeeliva ~i :. i se :Li­ cea "Puru". ."-~. dE' felul cum u simlc'. Se poale concluziona ca. virtuozltate deo­ sebitcl. . din mOl?i-stra­ mo:. . "Bulea". .·ilor ta. .e ::'2t:0::'=: . ":"l~. de fjJtrul sau. . .. . . .. ei ~i-au luat diferite po­ recle ca: "Ofu".ti tarani dupa munea cimpului sau la paduH'.unete ienile" specWee> de­ idUel 5i Olteni('i.Bunicului meu.. Ace:. diviziuni exceptionale cbiar glissando-urile l?i apo­ giaturile sint elemente ce tin de tehnica '.i in jos asemenea vo­ cii desprinse din horea lunga.. Eu luam eitp-o hore in­ \a.a etc. \" adu lzei? s: n.:::u:-ea: '. tertii sau cvarta.­ c.. . De mUlt0 ori._~_.nf>fal in H'Hisl. fratii Tudorovici din Rozav­ lea. .i Anuta lui Gheorghe dill BoUza. C:~_:c.. . . . inflorituri) nu 0 mai cunnd. . .ru lnaIt in tonalitatile preferate R('-La. .~~~. Bela Bart6k afirma printre altele Cd n-a t sa fadi pe doi cintareti populari sa :. dupa "IDunca pe­ Cicasci" sau la p8durt'. . ca 0 llll.oi-au formal l?i dez­ \oltat gustul pentru IDuzica odatEl cu 10­ cuilorii cOIDunei. el?apeuri executate prin glissando. Poate mai lllUlt dedt toate. . mimica.! uncle SUlld eu lollIl dltu. numeroaSfl famllie de muzicanti lv1ihali din Bor:. "Boro~". La zongora $i doba bate orice pui de moro~an.. Tine d(> pricl'p"rea fieedrui 18utar... . --. .-'.'iorist popular a ramas imitarea vocii omelle~ti. . Uiularii din zona au aproape fil'care for­ mulele lor melodice specifiee pe care ullii te numesc "figle". Exemple avem multiple: fratii Pelnm$ loan ~i Stefan Petreu~ din din satul Glod .::a . ~~·~. Cautind ::. . :\rev oia de (1 Sp fdeC' clUziti cit mai de­ parte. Privitor la horea lunga.va.i. teL I::. acestea con­ tribuie la specificul executiei Hl. .1 in zona. toate ornamentele posibile. . marea majoritate slnt urechi~ti) de a purta sunetul in sus :. tata ~i Ie intorleam cum vrE'am t'U s: mu.a:u::l: \'cc:u L::< Gi-:. ~i in timpul liber. Distanta Ia care poate it acest sunet knit de eel pe care-l pwcede ('st(' de secunda. C nele IdIDlii au fost complet asimilate. . care poart8 dmprenta in­ strumentistului.)f aceste formule sub diferilc· 0 alta earaetPfistici't a melodiei c:u:c. Avantajul ta­ rafului maramurel?ean este aeela ca nu nece­ siUi. TillE'Ill sa subliniem c1:\ notatia muzicala oricit de amanuntit sa fie facuta nu poa te reda Lolul.il redea diferite Buante ale vocii omene~tC lautarul taran uzeaza din plin farCi sa Ie cunoascu teoretic (foar­ te putini sint acei care eunose note muzi­ edle. Petru. Eu am luat prima data de p~:pmplu "Marl?ul lui Rakoczi" !. .:.>Leti.Si bunicul Dvs. .i aeele ". . Taraturile de lautari tarani sint la tel de nUJ1wroase :.. . . "Sali~teanu". Sas ~utu din Poipnile Izei. ::". . . Astfel intil­ nim apogiaturi inferioare ~i superioare la difcrite intervale.. dnta la ceteril ? -.~~~rr~~.iata d.Ii yirtuozitatea fieeurui vesEL Iaular taran din :'laramure:.:::_. caz intUnit l?i de noi pl' terel1. . fratH Pop din Sapinta.ii i-am pus li9h~ :. to.. . *=. astazi mai pas­ trindu-~i doar numple de "Covaci".­ .---- 42 . "Dodi" .. Cercetatorii temeinici ai cinteeului popu­ lar au ajuns unanim la concluzia ca fieca­ re reprodueere de hore inseamna 0 noua varianta nu numai muzicaUi ci ~i literara. . de calre populatia localii. .itiile in care cin­ ta celera~ul fdra sa l?tie despre ce este vor­ ba. . . .. . . Dupu cit s(~ pare idealul interpretu­ luI .. . . rar in Mi folosind 5i scordatura cu un semiton sau ell un ton mai sus. ". Pentru a pu­ lea fi deosebiti unul de altul deoarece poar­ tei acela~i nume. schimbarile de tempo ~i de ritm. .i la tel de bine dotate.. la cprert'. "Stfngau".lodic' sa fir' cintaUi in tf'mpo Illai reppc\e d(')t C'sl\.:.: : fraz'·. "Argi11t ziu".. cu exceptia viodstului. .~. sd SlllW cetera au Ideut 5i pe lauta­ rii t~!rani maramure5eni sa clute in g(. In bine cunoscullli ritm de 6'8 ddl' C'sle incorselata Cd sii fir' ritm vocal de dans in maSllfd dc! 2!... '':'sti-.. o Lore poale 5i cintata in mai mulie feluri del( [I eu ii pun "figle" (n. . inainte ll-am lucrat numai pc-acasa ~i cint ori de cite ori am ocazia. "Paticii". .osu '5! st:-c:ulO'>U 0 cintat din c('lic'­ rei ~ >: i:1 comUl:d. .".i I-am mcut mar~ul la cununie din hEltrlni. Intllnim dps mai ales la :. . gesturile. .:" =_=-_ C . .. nervul eu care cintii interpretul lautar. Tot din Vad a fost ~i tot eli IllPspria de cintat s-a ocupat ~i cu lucrul ill livadil. . alunecari de Ia un sunet in jos sint dese ~i specifice.:. In fp!ut cum intr<r­ ~rr·tpaza in stilul instrumpnial 0 hore vo­ caid care de obicei se face prin ornamenia­ rea pasajelor melodice. fenomenul se petrece aidoma :.{ n:bnie.ai Ul sci placa la cd ce 0 ascultau.:Qt. . :6. estc cleobicei pozitia I-III mal rar IV 5i mai mutt pc (OrZilE' La l?i 1\11. "Ghiuri­ td" elc. altfpl eft "il5a eer. .. Tata tot in Vad cinta l?i lucra P-dCCl­ silo I se zicea porecla "Ciotu" era mie de stalurd. Neme:.. . Singura deosebire ul unii dintre ei erau mai dolati IDai buni ure­ chi~ti. "Dumnilru".. mare ceteral?. . £ratii Florea din Poienile Glodului. . Eu "Cioata" sint muncitor la FaLnl­ ca de ~uruburi.... ..:: C. POl. . maramure~eana. . nu poate reda timbrul. . ..n. Aid se intlmpla 0 spun0m eu regret) deseori.~. Ir:~ : . De c Inc 51::. . Ionu lui Niculai .' <1du­ narea". De aCPCd prima ~i secuncla Is strunele care s~ rup eel mai des.'. puneau mina pe cetera ~i zongora pentru a in v('seli v('cinii..Sd~l. .utare~ti ma­ ramure~ene glissando-urile l?i diferite orna­ mente.'.rani consUl. . .. "Cioa­ ta". sau dupa potcovit puneau mina pe cetera. lautnrul pran 0 simte al?a din m05i-slra­ mo~i" dar 0 clntCi. Aiei in­ Wnim :. .:.

ti IJutari tarani sinl. pentru compo­ :litori un nesecat izvor de melodicitate.ean. 4.) !-. A!?a slIncl lucrurile nu putc'l1I fi de acord rll dfinnatill folcioristului maghiar eli . Pe linga forroatiile de lautari amintim for­ matH deosE'bite de trimbita!?i din Strimtuftl :)ri fluiera:. folosesc me~tp~ugul de a cinta.t~iranil romani.1 senina clsupra lumii..fASA 1 ranspuse pe scend sau a.. uu ca cei de let ora.laramluf'.. In ultinwh.i b0~Fll(' tinuturi folclorice dill S-a eonsiatat in mod evident Cd dc€:'astii zon(i etnograficd se remared prin­ ir~o trainica Lracliti€' pnpu:arci care l~i are 0­ .1 ne dau incredere In virtutile eterne ale Maramure5ului. In afara de acestea.te .nuit de realizare a creatici popu­ lare . de cliferite cerinte.impului !?i la padure orl creseulul animalelor.1 aduce modestd contribu­ tit> la cunoa:..i apo­ :lica ~i :dn din ~ S. lit 0 stroHl la dildo Conclu­ ziol1am ell citatu1 lui Bela Bartok ca "mu· 'liea ciompoierilor tlirani a ajuns pe mind tiuanilor?! Dar Cd eei mai multi dintre a­ cp~tia 1lU sin! tigani.ti ori hori mai noi dn viata ~(ltujui izvorHc: elin obicpiuci 'jt tradi nl.. c10l1ci dC'('vnii..Jotivele ritroice destul de greu <Ii> scris !?i care nu 5e afla nici intr-un tratat d(' teori(' a ritmuluL infloriturile...eni.>: culegerea de fata.".?i improspatare. pi cillta Ia vioara in­ lr-un mod suUi la sulci rc'perlo­ riul mo~tenit de ia (impoierii din ?\fdramu­ I'E'~. Inscriin­ du-st> pe aceasta linie '. cl mai c1egraba de Jlle­ diu".c'C (ciompoiuluiJ muzica de dans n Cljuns din p{iCate pe mii~ nil(~ tiganilor".'ni...it sa insu. de f010s1re a biroodaliUitii fara sacrifi­ carpa melodiei. la care 50 mai adauga contactul ell diferiti indivizi din ora. a horHor din batrini $1 clatori.u­ gita alaturi de secvente muzicale din toa­ te reie!?ind valoarea inestimabilct pe care 0 feprezintu arLa acestor lautari.. numai eli noi aro reu. (11 disparitia tlui('fului eu r. Elem('ntul muzical d lost ~i ('stC' transmis din fwneratie in gene­ ratie fie la zongofd. sau tiEnea. yiziuni .i lrdosmita­ torti multor hari de familie.Ie la prin in jos :e cin­ :e vor­ rar IV aCf~e(l 1 rup .i. ar putea sugera compo­ zitorilor modalitati de lilrgire a hd:le'! tona­ Ie. 2\raral1lure~uj :.te direct sufletului llcaselor .id ullii lij. dtl1 ~wn('ratie In generane. care aliHuri de munea c.-: 43 --~"----' ipriU­ iodifJi :!!. p[lstriHorii ... trimbita.it sf! recldlD la doi lliutari vestiti Cioata .' Ii iotilnit. Taranii lautari au jucat !?i joae. care vorbe:. ceea ce cinta . 'ichimbari chim de masura uu due.i la bocete.. t\"·r .utari ...n. dobCi. in sate. din diferite ZOlle £olclorice... foarte bogaUl. alunqiri :. trasiituri esentiaie oricarui spec taco 1 maramure. faeem din nou aceastu afirmatif' Cd sli de­ monstram ca lautarii tarani tr8.15i la TlC'cazuri $i 1a !>ucurii $i transmis copiilor.utar la ditUl..... Fenomenul se intilne.. III contae 1 nf'mijlocit . 22). Aratam Cd improvizatiile pot ti foarle puternice . Muzica liiutarilor Virani din \farall1urp~ prezinld P('lltru artft cuItd....alizate ea lllU­ llifestari culturale. u care sturile. rnijloace de expresie div('rse. unde> Influ­ entr.im horea lunga in grup vocal. <) interpretare aidoroa . Este C'lementul mo)LC'nit din cell' mai vechi timpuri.i marea Hi­ rietate de ritmuri in folosirea lor me:?te.:i un ma­ re rol in dezvoltarea muzicii dill zontl $i d Hustului artistic al ttiranilor maramurc$i..cede con­ ti roa­ orna­ pretu­ vocii :uante lzeaza [foarrouzi­ I de a ea vo­ lIltH.i scuriCituri (''(('optionale ca diviziuoe..i un sUI improvizatoric ce rar mal poal. Componenta formatiilor este din tarani hamici. ~eren...tfl lor dntecul a ajuns aiel la 0 a5d mare varieta1c eu toate sctlpuri]c> ~i pi'icatcle ]JP can~ Ie au. Lu­ crurile se petrcc aidoroa . YCuiala $i eu multe "personali­ t[iti.wtatia faeuta . "Stitul d(~ executie !?i de interpretare a lCluLarilor nu depinde de ra':>d. 1a 0 me­ lodicita te dc'osebWt ins trumC:l1 laId.. e:~eana...ti" (cure dl' fapt nu era tigan ci t~1ran n.. V ALORIFICAREA TEZAURULUI FOLCLORIC iN CADRUL ~COLII ~I A MI$CARII ARTISTICE DE ~. culoarea ~i calitatea artistic a. maniere de instrumentalizarea melodiilor vocale. impun 0 viziuue optimista .i este modul Cl'l mai obi. deasupra eotidianului :... dadi au exisLat ~L in sfir!?it In Bihor ti­ ganii l(iuLari cinUI absolut la f(~l de sirnp!u ca ~i co1pgii lor ~. amhele cautind sCi ilbordeze un repertorlu local bjtrinese $i cin­ (pee pastow. consideram ci1-::. de diferite nanonalilati. I ca n-a j'ari sa dnte deoctatd 0 asenwnea piesa toclHai dill cauza formei libere improvizate a acest~~ia.i mare­ It" compozitor preciza CEt "exista 10tU$1 ex­ eeptii Hiudahile a!?a de E'xemplu tigallul din Onc0.-a impus pt' plan nationi:il Cd unul dill cpl<" lTIeli singulure .. (B. fie la fluier. lueru (1! se poate afirmu !?i in :r-.>­ lor. eu tot neajunsul improvizatiel care se J1ld­ nifesta intre altele prin variatie continutl. am reu.i la Hiutarii ta­ rani.. (B. tova­ r. de creare a variant<..i~(' pot ObSf'lTa chicH' in tim­ put f'X(lcutlei d(. Am vazut ca ace. 1 zona. obiceiurik devin spec­ taeole. ne ridica prill vigoarea. :-5trd<:duldula­ ~llC'ral cl de­ fcrate ira cu lei in­ ~0 de­ late ii (. " vo­ lenta­ plct 0 ca 0 ':oeal .i din Rozav1ea..le se schimbau atit de des.1 valorificilrea tezauru­ lui lolcloric muzical locaL Spectacolde folclorice sint 0 reu~it2i alaturi de aUe forme diverse de yalorifica­ re a tezaurului tradit1ei populare !?i in dev­ la:.f de la un !f.. Dealtfel . autenticitatea..l timp 0 cOllfruntare a perenitatii motive­ lor In cont('xtul coniemporan al satlllui.i gusturi.terea .i(·5(. :. jocuri ad(~varate care ne bucura.d :p u's ell "pede ·cami ~imt('.-' popu­ fic-ca­ J noua iterara. strins eu masdu de tardni. aUt de r('­ pede lncH nu aveau timp sa fie asimilate.i cum dnHi lautaril moro.11'­ pNloriul instrumlmtLlI al muzicii de dan~ ne uid('l la ura (jctuill~1 0 imc1qin0 trisU. 14).mbrul.i FlorPC1... ar pulea sugNa modalitilti de folosirea poliritmiei la tel:. de adapt are ~j contaminare.

incepind de la ~colari ~i pi­ na la cei virstnici. de Herbinte patrio­ tism !.·i. spec­ tacole realizate.Cintarea Romaniei" f'ste ~i in Maramure~.tranepotii dacilor liberi". S-a dus ~i se duee inca 0 munea titanicd impotriva stilizarilor ". ae­ telor foldorice gratuite.'oara liC­ tivilateil p(~ aceste meleaguri un ft:ricit pri­ [pj de vcdorificare )i pastrarl' a luluror tra­ ditiilof ~i c1aLinilor populare. muzical in special. Puterni­ U' valente educativp exprimate in diverSE' genuri ale folclorului local s-au aflat la ba­ za a numeroasc> sl)ectacole rea1izate de mid !ji mari..i simplificctrilor. S-a imbinat armonios obiceiul $i horea locald traditionaHi eu creatia con­ temporana noua inchinata patriei $1 parti­ dului.nr-ll:l medi. o dtentie deosebitti d fost ~i ('ste <1­ cordata valorificarii autenticului fncre­ atia muzicala folclorica din judetul nos­ tru..iemente care au ince­ put deja sa intre in patrimoniul mtistic lo­ cal ca valori recunoscutl'.:\iunta tarii". .:e _.ului istoric. care a cCipatat noi \'a­ j('ntp in Fpstinilul nationa I "Cintan'a Ro­ mdnif'i" . cit ~i sPl'ctncolul viu sa fie aUt reprezentativ. pas­ lrat de-a lungul \-eacurilor.)(Ifj. f'xplorind in acela:.ri de spi­ ritualilate romaneasca. au constitnit autentice manifesUl.r~id.i noile e. punerea in scena a horBor traditionale care releva inalte virluti alp poporului roman. fapt ce constitu­ ie pentru speciali:. "S1nte111 <. "Am fost $i-oi si". in valorificarea folclorului. "Gene­ ze". idpsnind apropiN. a datinilor. pentru pastrarea IlPdltC'fatll a autenticului m ilendf. Afirmatia nu este de loc gratuitci gindin­ du-ne la istoria acestui tinut. "Eroii de la Moisei". "Balada Pdl111ntului". ca in intreaga tara.l pertinpniti de sC'nsu1 profund a 1 unor pro· ductii folclorice ".'ean.i timp atit pro­ ductiik populare perene cu s(~mnificcltii d­ clinci in viata culturala a . ~i-au creat 0 frumoasa tra­ ditiE' in \alorificarea fiecarui obicei local...ii profund umanism. arti$ti amatori. 1a tezaurul folcloric in general. prill mi~carea arlistica de amatori. Coleclivele de in­ terpreti amatori. cit )i sc·mni· fieathr ... apoi 0 selectare :r. Spectacole Ie folclorice prezenta te in edi­ tiile Festivalului national . asLiel incH. pe teme din folclorul mara­ mUH~!. vi('tii noi pe care 0 traim.1 desfa!. Exemplificam: .44 [).i 0 r('levan' c) celor mai dclinci s(~n5uri din creatia populara.. .. cit ". o manifestare de 0 amploare nira prece­ dent. matNiaiul cules.\laramure:.ar .l.tii care-:.i d(' arta populara. pdstrdre rare CITe un dublu aspect: PC' de a parte' 0 cereptare diversificaUi din punct de \'edere tpmatic..a:ura GaCiCd.Cintarea Romani­ ei"._ . Festivalul national .

in punerea e reI eVa Puterni­ diversE' 1t la ba­ :zate de )lificam: "Balada "Gene­ :". °a prece­ e in edlRomani­ iri de spi­ E' palrio­ le de in­ ari ~i pi­ oasa tra­ local.II i este ~ul <t­ in cre­ nos­ omaniei" aga tara. CRITERII DE SISTEMATIZARE Sl PREZENTARE ACATEGORIILOR 'DENTIFICATE . spee­ d mara­ :>biceiul ~ia con­ i parti- B MATERIALUL FOLCLORIC AL COLECTtEI.

"De-a uliu si closes".De-a mieii". "DC?-a popoarelE'''. ve­ chimpa l1('amlllui nostrn pc acest0 m("]C'a­ ([uri. . "GHute".. "De-a ohiala". Se C11nosc la copii 0 sumedenie de cintece pHismuite (:e lumea lor care Je-am inliInit in zona si In marea lor majoritale sint jocuri cinetice in mi~care si prea putine sint statice· . Piesel e cuprinse sub nr. folclorul copiilor cste bogat 5i "iu. atentipi. a) CICLUI VIETH 1. buburuzd. Se eunose la eopii 0 sumcdenie de dntece pHisl1luite de lumea lor propice jocurilor.De-a turcii si ro­ manii"...De-a ghkitu". : 9. "Dc'. unitara din PUllct de vede_ re muzical.\ce5t colt nordic de tara cuprincle 0 ga1118 C'xtrcm de \'ariali'l de jocuri pentrn copii $1 inventate de copii.TTl cuci" etc. "De-a POPd gJiC?". concretizinclu-<. avind aceeasi caracteristica fo1clnri­ ca. ca: "Tn vone". de seos apa din urechi (0X. Noi nu am g8sit in zona ohicciuri ale C(J­ pillor practicate in timpul secetei ca eel de paparuda.. unitdtf'd ~i mai ales pro­ venienta. Folclorul lor cuprindc fonnule eli' nUn1Zi­ ratoare. 21. manif('sUiri la carf' participa atHea qf'neratii.c' aUt Inuzical.e de a ajuta la dezv(J1tarea vorhirii.:. aceste preced unele jocuri eu 0 dctiune pentru a facilita formula de eliminare. oral~ $i colecti\'iL Prin cercelarea pc teren noi am putut identifica in jur de ]48 deiocuri. Cele luate de la gradinite :. "Tn roata".i de scoalu nu au faeut obieclul prezentului studiu. 10. -. in tinuturile rOn1an!?!. 15. retinlndu-Ie pc formule primitive nemar­ ~Jinile la un numar foarte restrins de sune­ tE'o Dill jocnrile de copE se desprinde 1n primul rind aspectul distractiv. ci mai mult rit­ mice sau mimice de a folosj timpu1 E'nt. "Tn haraboi". "De-a duca". 6. 14.melodia introduce elemente tipice d(' hore lunga (recitativul) ceea ce ii confcra gcnului vechimea. 12. de acest gen sint ex. 16. 19). functia ~i eontinutul principalelor sale c:ate~Jorii $i re­ latia structurala. . SISTEMUL OBICEIURILOR cleo Ei lsi scandeaza creatiile od intonea­ za. manifesUirile sponta­ 11(. "De-a picu". muzicale. . imaginatiei $i implicit a1 glasului. Cercetindu-lc eu atentiC' observam di majoritatea sint jocuri df' mis­ nHe in aer liber imitind pc cei mari. Tn foJ­ dorul copiilor maramure$eni unele jacuri circuH'i pe toate vaile in numeroase vad· antf'..c raporlu­ rile copilului cu natura ~i mediul social: pentru ploaie. dill' au disp~rut tara urme. modul de manifestare.'ti ccrcetatc 5i aproapc eu totui absent din publicatiHc de folclor maran1ure~('an de pi­ na.u prinsa" .. dovedindu-se a fi ~i aieL divers in ceea ce prive~te originea $i sursa creatorilol' C:0-i alcatuiesc. acul11 . "La fuga". "DC'-a lupii eu ciinii". mai e\'oluate structural ~i muzical ~int ex. "Vin78­ tond de pasari". de eliminare din joe. Id sdHdat. 13. cit !)i corewafic in \ariate manifestari spiritllale alp popornlui.. 1-21 Ic-am inclus in urmatomelc subcategorii: numaratori ell intonatic pe un sinuur sund.De-a haic1ucii".... scoaterea apei din urechi ~i pIlla la colin­ . . .. "Tn pietricele". I. Ei s1nt in masura s~ orchestreze jocuri rlinamice pe dialoguri vii 111 versuri sau proza. Posibil sa fi existat :. 5. pietrieele. . "De-a fIorile". "in habisc~". Repertorlul copiilor ::\eintilnit de Bartok. "Tn duplet". 17. Trilsaturilf' specific(' ale jocurilor d0 (0· pii demonstrC'aza caracterul anccstral. 11. 8. . De-Cl Pintea Viteazn". l 7. "De-a cailor prin oras. 7. 1 si 2. creatH integrate unor obiceiuri pre­ (um colin dele de copii.. "De-a tupu".i aici.). ]\fulte din aC0'ite jocuri nu an clec1amatii.: 3. . Un alt rol a1 jocurilor esl. melc.einlecc fonnulc cc o~Jlinde. "Tlta-mita". cind Sol dud Fa cliez. de eliminare.cintece formule din difcritc jocuri de copii integrate zonei (ex.

pdci c\1' ri('( (:11'(' data cind nonl l1ascui esk in fatCi unui acl ccue i Sf' intl:mpHi prima oarC! sii sdnatos. ~: :c :L Repertoriu) de caUinie ~. dupa ri. terjcctia hei ce marcheaza de obicei ince­ putul horilor loea1e mai noi maramure~ene . 1(1 fpl GP tem' dnta si sin­ gure sau in (!fUP la netreceri.Hod aulcntice. _~. parintii. fel. tIl ierarhia SClLului llloasa (j\'ca loeul pi bine 5tabilit ~i pentru implinirca riilllui ea era rlaruila. mintos. [wt.legatp de na:.1UJui \'I'chime Si unitatc. Alexanclru Tiplea (1906). numai ca in. 2!l­ 33. In cintf'cel.. fenomen c. o "glurat" flual la oaste). noro(os.... tmc1Ul masurat aetnal In ritmnl leaganuluL masufil G.. Sint vechi melodii despre care putem i:lfirma Cd fac trecerea intre sistemul muzi­ cal n('masurat 5i eel masurat de G'S.. . S .': "::-:. Cuk­ w'rea 110ustrci elf! la iveala 24 cI(~ piese (e­ x t 'Jnp10k 22--.e stabBea 0 leuatura sociala care incuba anlllllile obliuatii pentru toata "iata. "":-c :i: Horea se apropie astfel de bocct.fre­ nul "morti duinu si daina".tere.Cintpce hai\~e: duce~ti $i voinicf'!. Cink(ul in qrup large~t(' si mai muit mf'­ 10<1li1e. ajungindu-se la formul(' slrofice.. In cdtpgoria cintecelor rle catanie. -­ "Dfrlaiurile CaUiIH'!. Pe aceste melodii ele cintec propriu-zis ~au (1(' eloina asa cum am vazut se c1ntZi in 70nd tf''\:te (If' leganat pruneii. acel joc il1\'ariabil al patrimei ('11 nptirne sau i11Y('[<... om de treaba ':ii lntii ill sal".ii care se mi~ca in ritmu1 de hore.. unde"5i petree neYesteJe.Cintece formule. femeile ~i copiB mositi f:.c 1110tjYe cunoscute si celorlalte regiuni ale . Ninde e:x:emplelc 42-44 ne. Intre ea. . :-.'eche a folclorului rOl11fmeSe -.: nunld.'­ TransilYCl\1iei. Ii:! n~v('nirea pardl de unde a ph'Cdt din c]oini:l propriu-ziscl. pere definitha cle mediul in care a erescut. l. invata t. fenomen de ][ltrepatrundpfP intilnit In zona (vezi ex.1R . .: . cest repertoriu iJ fast 0 portita de tn~cer(' de la sist('mul ncmasurat al horei lungi la sis .\eeleasi blesteme 1a adresa "neamtului".. natul copilului. -.e ne apare foartc -'.. Am clasifiral arest repertorhl dUP<l cum nnne(]zCi : --. rlf' eaUinie adunate aid "feciori ee marg in jos ca norH. mosi\.mul ~hu silahic ill form J11dsureJfcl ~i hdZelt Pf' (plula de baza caracieristicd zonet ia. eu ritm ternar sau puncti'lt isi are originea In aceasta specie stra.:>ti": ele situindu-se intre "::2' '. Noi consideram ca in cl-. 35 !. tul "iertaciunilor" din ritualul funNar ~i din __ . sau Cll acul S1 ata.c ­ fi ff'SC in cazul ace~ tei spedi. Una din ocaziilc unde proccsul de Cre''' atie 5e l11fmifesta eel mai intim.. tc'(..X 57). jinuJ arqumenlarii ea 0 mel odie \'ehi­ culeazil mili muIte texte si Cd horea mai noua din Maramures. ca­ re se remunera in caclouri 5i chiM ill bani. TORte cintp .::.mbul cu troheul caracteristica Firii in­ tre9i.ii horile locale. clar slnt plinc' cle sens.lc. 2·1 are 0 influentti moldoveneasca..ul era 0 cinste ob$teasca. Tit Bud a inclus sf cUeva cintece haiduces. La 5nr~itlll capitolului am inelus exemplcle -1... Alt dntee (Ie ctitanie contine momen. "ungurului". hlastamindu-si .. Sp cint1'i 1a JeaqCill ~i alte (fntece ell 0 spamii de interi('ctii Sp0­ "ifiee cjPnuluL ..Wl ell "ersu! s11u tetrapodic.. In viata traditionalc'i Cl satullli maramu­ resean.'. 27 estc autenticul cintec "CHu-i Mara­ muresu".A treia edtegoric din repcrLoriu eu. Se o('oschpsc prin text $i substrat pcnltatonic. ca­ ractNizata prin ritmul sppdfie lin si 1eg8 .incadrabil in ma­ sura.>.. 1<1 fenol1wnul intNpreti:lrii IcHgi a unui cin­ t('e rilmat. bogat. a fost 0 veritabWl hore de leagan.. !. o l11('ntiune spcciald merWi cinlpcclc de <atanie si ra:zboi adunatc de Tit Bud la un loc in colectia sa din 1905. esemplele 22--23 ca­ raderistic in masura n'8 iar intreg n~citati­ vul se d('sfa$odra pe dOlltl sunde de hadi La Sol.tmul kaganu1ui aqatat 1:1 mp!)­ tcr-(!rinda.-'-'~ a piitruns si aiei asa cum a piHruns $i re. Intilnim.3-46 care sint YPiitabile hori de baut la holec[iwlE'.'orh(· de alinaH' adr0sate eoconului core If' eonferd cld-hoc functia de cintece de leacran. UJ rit. sinc0[ Si clin plin. pc a­ (('stt' '''lodii S(' JO(lca routa prin casa. citeodata. :\cest 9Cl1 din zona doy'e­ de$te inca a data in pIlls llniLatea Cll echi­ valentul S[IU d(· formci clasicil din lntn'dgd \Md.=. ­ ti si If'-a grupat sub tennenu] .nen . Cu fusul si furea in minii.iti" din colectia lui "':'''." . vo­ ios $i frumos.. care ne cluee Cll siquranta 1a recila .. ce i . Cintecul de leagan 51 holegiune Cukqerilp unterioare nu-1 at0stii. Ex.-.. e'(C'mpleie 2526. Prima urare 0 face moa­ Si] incldtci dup2i na~ter(:'a copilulul $i Sf' re . ast. care i se face noului nascut dupa care cUe IDe petrocerea propriu-zisa.. (lsHf'l c<i 58 poate ajuagc. folclorice l1U sint spectaculoase.dnle­ cuI de leagan. care Ja origine. Despartirea de" }) satul natal i se infatiseaza tinarului ca 0 ru. cele elf' 1eagan au 0 melodica proprif'. _ creatia iC'rUlctunilor din ceremonialul de -~--. femeia lucreaza tragind eu piciorul de sfoarri legata de leaganul a­ tirnat in grind5. ceca ce vine in spri .'8. ('11 melodia cal1tabi\ti $i mai millt Cit un subsirat pentatonic. III nhiCf'illriit.ii 41 care au aceeasi structura melo­ dicit riim si ~Jama ca !. Desigur Cd punclul culminanl in acest obicei este botezul. tiyul din horea lunga ce-i conferil g(~..r . il putem urmdri pe viu ill lega... aduc in general . iar ex. Curios este faplll] ea 18 1eagan fpmeile dntd foartc tare cu "aei de piept.. ar putea spune ea ele dnta mai mult pentru (>Ie.

sint tn ritmu1 giusto ~i in masura d. dOar uncle melodii lor in bani. 67 din leud. Din punct de vedere intona· mai cEl in­ ::onal ne aduce clar un caracter de ritual bicei 111ee­ ::ai ales ca esle un fragment care illlita ·amure:. ~n ta )i cu a He oCilzii.vl de en'­ . "un joc al dru!?telor" pe laita la venirea cuscrilor..at care eu siguranta 111 repertoriul de lea­ este mai \"cchi.prima calegorie. 1a fel cu acela!?i prile j.. Intere'wnt c.-eritabila Larina preluata ~i adap­ taUi.utul steagului" -. 52. care marebeaza tnsa lllersul la eununie. gen car" . . fist­ :~i colinda.fe­ aracteristica de ritual. in a froia categoric al in(rd hori1e lo­ cale mai noi care dstiizi inlocuie. Ele pot vc­ hicula :. c:atauie. doua lllasuri in plus.:(> desface ultima.. tot pe melodia jocului miresei.III-a 5 masuri. Avilld in . iu in lega­ " i a\"ein dt'-aface eu ()ceeil~i melodie ill a in min8.. Gene­ ului 5i 5e r0­ za 5i inflorirea acestui repertoriu este Ie­ I naseu t cste gaUl de pN'ioada crelirii armatelor regulate impla prima din sec. care f. vechimii ritlllului lega­ -. . Aid avem doua as­ pocte: melodia vocala nr. o lasa sa se odihneasea.:. YO­ :ui militar obligatoriu.a doua categoric de melodii sint tot cu caracter de ceremonial. XVIII-lea.Jocul miresC'i din btHrini". melodii eaza tragind eu clnna rinduri duble sau Datru. 95 este un fragment din "Man~ul lui Francisc Rakoczi".. nu­ nascut dupa mal Cd in zilcle noastre melodii1e se mai :u-zisa.itelor.a treia categorie este melodia ex. ina insemna pe:ltru taranul maramun'$nan . melodic din care s-a Ulmlndu-$i ::>astrat doar 0 relicva. 97).ertoriului. pe timpul acpla f!l"Cl in !lodre. 48~50).>c nrima categorie de hori ceremoniale. 53. Repertorlul nuntli :lteceir: de Bud la un a prima remardi 0 facem asupra melodi­ artirea de -'< . Se cuvine sa faccnI )m de treaba () prima remarcd : noi nu am dat peste mp­ :ociii ceremoniale In repertorill. ce-i conferl:1 genului din nou yechi· mea $i autenticitatea..8 de pif'se reprezentative cule5e de noi) : -.:.·eder~ ve~himea re­ :a in ritmu} ::. Un blid marc.. p II-a = 10 masuri 4+4+2) . dar noi nu I-am gasH. ca­ :). peste e1 un colac mare in mij~ locul caruia sUi 0 sticHI.-l~4+4+2). plc'CiHea 1a cUloa. 56.:~ectonidi ('stc asimetriea prin introduce­ a crescut. p. 5" rC'giu11i ale :ot in ritmul specific dar intr-un singur Jare 10arte :-:::1d melodic. 62-64).. I If) mdi mult mf:'­ c:ele dintii c:ule5c din \laramure~. j a unui ciu­ In conditiile lreeutului cine! scrviciul mi­ de unde a littir (k' lungil durat. 60). AsHeJ. plin de 9riu.tot hore eu noduri eu caracter de ceremonial (ex.. .. ceea ce ii confera :.i aid melodia este fata. dar ell asimetrie in ]i cadrul fiediIui u . Ca forma ar­ ca 0 ru­ :-. du­ pi! planul Hiutarului interpret.tt're. este melodia obicei este .i vehkuleaza 111al multe feluri de textr'. a adresa "giurat" 4. care ni se pare cea mai veche.a doua categorie sint horile iocalc ~l. faptul cil Bela Bart6k mentiona in zo: 1'8. ne poate cuce ~i la eOl1c]uz!a. gasim :. 58).~ 6/8. care eu si­ lui lTIaramu­ qnranFi au existat. Dupa 0 sapta­ mina. adidi sec.cintecul ceremoniaL horea e'l no­ dud "La impletitul cununii (e\:. elClt1pn­ scoaterea din ro"iltJ. in general . 95. Exemplele 79 $i 73 slnt elm \'miante ale melocliei "Dc'steapta­ te Rom~.ar $i din :c~tea I ~ 17 mas uri (de 2 /4 respectiv 4+4 ialul de -4-:-4+1. 97 0ste 0 . tn :'(' adue ami11tp de cea care a fost dnd­ ')CuI ei bine "cd 0 rrwlodie ie9ata de prih~j.:ti si prc-zinta urmatoarea strudura : '. . ca jo­ cuI miresei poale fi combinat eu jocul dru!. :~{'ce hfti­ ~lelodia mai nou (exemplul 101) are 5e­ roSe iutre _ ~::-alele ega\e lntre ele.ene :~imbita eu gama specifidi zonei :.i poate 1S $i refre­ : luata ca un fragment de bocet.oa libera in cadrul semifrazelor f?i fraze­ fenomen ~ =: :a una. 0 face moa­ ::lificatia marUor mrmH~nle ale vi'?tii. 65 1a "tlllpletitul cununii". sillu'r ~i 3di noi DC rilm de 6/8 eu text de catanie. dar nUll1ai dnd e vorba de nun­ ta~i obi$nuiti ~i nu de cei din neamul din care iese sau intra mireasa.. J\ll1intim ell ex. Dcsigur "'9ata de marsul in ctitanie. ~.istC')1lul de adapta­ rc~ ft melodici in zonet unde apare (lcel pSt:lu· do-refren de completar0 (n Ini--ltl--la! --. balada ilnim. :llai multe "ariante (ex. Categoria de hori 10ca­ Ie din repertoriul de caUinie poate vehicula ':-1 alte texte inruclite cu marsul in catl1nie . cileac/uta. leaganlll a­ 3-!. Este vorba i (vezi ex.i mai mult te aid .in a patra categorie ami nelus muIt gu:. cu horinca. exemp1ul 100.'btrull1entalu eu slrigaturi (ex. un obicei ce simbolizeaza rodul bun al noii gospoddrii intemeiatc. dar recrutare a incpput sa fie inearcala eu s(~m­ .tatele cintecl' vocale de dans.'! $i sub stdpinire stra. Cind mirel1sa obose~te.. ului Cd era Repertoriul de recrutare poate fi gruPdt :opiii mo:.Iectia lui ::au nu. unde ll1plodia are patru ~ momen­ . 96. (ex.se. iar ('x. al XVIII-len ~: illstituirr'a serviciu­ mintos.go.. respectiv partea I = 5r-5 masurL in general instrumel1talele eu striga­ turL (are au 0 tHhitectonidi. 87 $i 88).'rtoriu neceremonial.i instrull1en lillele fara stri­ gaturi (ex.iti :~ trei mad categorii : care incuba ~. In consecinta fraze­ Ie ~i semifrazele variaza dupa variatiile in­ strumentistuilli. colaeul este prins de eei doi $i 5e trag de e1 ~i la care se ru­ pe mai mare bucata acela '-a tr~ii mai mull. La arest ceremonial se cinta hod din fepertoriul de nunta obi~nuiL !ntreg reperloriul muzical a1 nuntii H pu­ tern cIasifica in patru mari categorii (4. Tot cu caracteristici me10dice de ceremonial gasim ~i melodiile sub ex. Remaream in prezentul ea piLol. (ex. nl--631 iar la mire "La cu:. IV-a = 22 mlisuri (4+ :-:aiduce$­ .neil. lllai libert\. Astazi 58 dnta un n~­ ·)steasca. la care s-au a­ daugat in dc-cursul timpului cele instrulllel1­ fa1(e! cu sau fara strigaturi.·iI'J vietH. roaUi prin . au In gene­ nil ~tructura <Hatata lllai sus eu mid deo­ sebiri de la caz la caz. 56.. de la care cu sigm'all­ ta au disparut nodurile. In cas a mirelui are loc "uiaga de pe bUd". .

jar rindurile de obicei Sf' rel)i.::. disa­ toda se face 1. mai aent de­ cit 1a .:. tn :rvfaramure~ nu c.L La fel avem bocctr' Si melodii eu ('Brader ritual. ... Scara de::: lntilnitli e. It ur­ 11liire~te v('chimea probabiHi P1'('( urn !:it HlS­ frin~j€'rile in n:'pertoriul folclori('. Dl' completAri dese de 51­ laM "maL lao lao dorule. aHHuri de colinde si horea eu noduri..~ l:'" ~ : ::. 11 el JI. Tntindcrea melodica a bocptelor pste de la un rind melodic la 4 rillduri.to de numai 7 silabe.-'"'.(lupa tinerL fatti.­ ~. ina­ intea aparitiei viorii nuntn Sc flicca 1a flu­ iN ca instrument de baza dupa cum rela­ teaza informatorii). apoi influenta directa a Oasului (in ex..zut.a prf'ciz~l1n Cel in ZOll [i d­ "em 0'" a facC' numai eu hocelul propriu­ zis intilnlt aid C'U denumireil "a S8 cinta". este transnus sl scenic nnde ('st" simplifieat pentru a-I rpdure tn timp si AsUel prime~tf' eu totu1 alte semni­ HeatH: jocul miresei care odinioara.._ "a =~-. Astfel. Spectacolul nuntii.~:: Se observl!\ dar aceea. interject1iJe ~. -fabrici.batut din pillmi. sau trei rlnduri AI A variat 1.­ ment si virtuo'litatc. un dutec evreiesc 1a sfir$itul nuntil (ex. aceste dnb~cc slnt dntiltC' nll'TIEd de femei ~i in maioritatea cazurilordo rudenii­ If> l11ortului". matu~i. fecior. si Bart6k gascste il'oa r.. care Ie lntilnim !. . Versul e.A variat. care de requld 5e face la Caminul culblral.\mestecul ritmurilor hi­ nare ~i ternare inrlld(>~ te ritmica bocetului maramure5can eu cea anticd ~l medievaHL nnde i1cestamcsh'c or/] normal..ste de eel disparut . prin arhaismul slin si mai eu seallla prin caracterul sou conservator. Gfisim mai multe tipuri ~i feluri de mo­ lodii dE'o~)('bite dupa oeaziilf' de dntut: -. B.11k speeii ritnuIG. .Bk.. ~t chiar din 4 rinduri A 1.titu. 1a pd­ mirea nunta?ilor.. la dru~te. pseudorefrenul.('ontin de fa!)t nn· . . nn a putut fi a­ flat. pare cel maj apropiat de lumea IDeeputurilor folclorice maramure~e­ ne. -:. care C'ste f) Iampll tatie libera a rudeniHor ~i a celor apropiat[ sufletp. . 1a nuntasL 1a ste­ gari. in care intrli ~i "cintec(> de masd". anrma com­ pozitorul.: ­ '-:::. 100)..tfi.i completarile de "i1"he Jipsesc aid ('11 d('sdvfrsire. dntecul gainii (''''tf' inc de rli"tracti(l "it spectaroL Cd:'>d.0 rev(ll'snre melodic~ a pdrerii de rliu" I Briiiloiu)..a cincea categoric> ~i cea mai nume­ roasa in ceremonialul nuntii. 50­ (ru. Am indus aid ~i douli me10dii ci:ltate din fJllier (demlllt.. datoriUi puternicei forte a traditiei.tr> Si aceasta 0 dovada de evolutie. dar melodiile nu au nimic din cardcterul C'f'femonlaL sint instrumenta1ele C11 strigaturi la l1~na~i. . - . Bartok Imparte hoceteJe in dona subgrupe dl.. acuma este ioe n" dh'Nti<. Ec. Dc 18 bun incep'Jt se cere :. ~ "':':L:'" l:. vere. -:. (ex.dupa fratL surori.rca 11nui element prin nltuJ din ceTPlnoniile fmwrare... tu­ rail" Situatia este asUizi tn znna cercetl:lt~ TI'ult schimbaUL tn proce~ul de indus­ tridlizare."tli bocitoorc pHHite. ::.te urma Loarea. 82 Dantu} colacilor cu inceputul cararteristic "Ai.. de transformclre a siltului. hocetuI propriu-zis si m elodii vocale eu curactN ritua1.tr L= ':':-::~ . tOB} dntat din flu­ ier cu precizarea din partea informatorului "ea-s din anul 1913". la ga­ ina. t: :'. ohi~nuitelc 5. soncra.-.:":. -1 :: . ~­ . earaeterstIca de secunda ma­ rita ~i pre'lenta pentatoniei caracteristica. unche.. 1U7.lp~ tineri 5i b~trini. .\ici ni ~€ pa­ rt' intE'rescmt c('remonialul dt'sfasuriirii suh forma moarte-nunta.= "­ '­ = . -. !..dr. la jocul miresei (care in zona Vi~eu I-am gasH St fara strigaturi $l.. interjecUe specifiea genului ~i 70nci .. de la 0 simpli'i improvizatie carf' no <luce 1a horea lunati. La {Jct'asta ('aieuori" gasim boccte $1 versuri Ia 0 granita de in­ terferenta eu horea propriu-zisil.>i ell tinerl din alt~ 'lOna si In acest caz au loc mutatE functionalc... ineontestabil. . melodia are uncle caractc­ rislici de ritual (e'l{. B" C I. 26).f' man" apropiere intre aceste doua ca tegorii de productiL tw'\'t ilfirmi'l . tata. lJU exis­ ta refren. -. Aceld!$i text ~i melodic dntat de intreaga nunta. (Expli­ catia: erau numero~i enci 111 zona in tim­ pul respectlv). sau in eeJ mal bun caz Tn sat la casl! mire­ lui ~i a miresei. a~a cum am v1:'\. Repertorlul de InmOrmintare R€'pertoriul funehru.. anncP1'lel('. 1a 4 rinduri intr-o mt>­ lodie masurata.ii tn cercmonialul de lluntiJ.. Amilltim ca in catcgoria a III-i'] (1 horilor locale cu text legat de nunUi g~sim nwlo­ clii eu versuri de 8 ~i 7 silabe eu forma stro­ fied (lin doua rtndnri A.>i ill ZOllfl noastra--1l10ar­ tea J11 nunta si sub.. ±r. la prinzul cununiei.. Boc0se rudele a­ pr()plute ale mortu1ui. a fost joe ceremonial.. 1a mire $i mireasCi. "fiecare com una cunoaste doua feluri cfe bocde care stnt limitato dr' virsia stabilita de popor sau daed aceasta grani­ Hi e stabiliUI de dlscitorif'... cantine. De altfel.dupa biltrfni: mama.oilea rind melodii10 ('u raracter rtf" ritual..'-1:.i scara eomuna eu horea lungt'l.. Brailoiu disociilza pentru prima delta cele dona moth"e componenle ale inmoTmintarii. Noi am idf'ntiflcat 0 gama co­ va mai mare de melodii privind repertoriul de lnmorl111ntare: in primul rInd rlupa oea­ 'lia tif' (in tat ~i 111 al c1. B1. Melodiilc sint de joc ~i aduc a iz de dntec evreiesc. veri..

iar raportul iniervalistic al ce'lurilor interioare ~i finale estc de 3-1 sau 2-1.-·.A doua categoric sint melodiile de :. r~·-i": ::::l~ninca!.: ~oartea s-au pastrat mai lllUlt dedt ee­ =-:-::: obiceiuri.B cst!? un triton minor arpegiat (Mi-Sol-Si) ia1' la r:ele de la nr. so­ L vocale : matu~i.:: doua rinduri melodice. Tn bocetul ciumei este yorba despre un tinar mort de duma. ded Intr-un anumit feI. 142). 150-154).. -:. Materialul S0nor la bocetul 131 /I. Exemplul 138 ­ -::intecul ciumei" ..::'.. "'-. "din -~~. acolo faceau un foc din 7 csente de ll'mn $i cama!.:-:: C')vaci Maria din satuI Brpb.: '" intNferenta ell aceasta. :-:-:.ir: cloua epidemii de lungli du­ rata de duma !. mistice. legate de viata omului.Ii ca 0 remarca interesanta in rit­ =::: giusto Ieganat de 6/B (ex.ita clar melodica din cinteeele ritu­ r> sau din bocete. 110. !a Cdsa mortului..1lui $i ~Iarei. 139­ .. )area. rntr-o serie de legende gasim versuri ca Hind horite si de Fata padurii. obiceiu viu tntilnit inca pe va­ '.~ 2'3 de ani. lclodii eu subgrupe rmii com­ 'Ste doua 0" vir:::. b) CICLUL MUNCH ~l S"\RBATORIlOR DE PESTE AN 1.. ultimul avind tn"apta a patra cromaU­ 'lat suitor gen caracter1stir:....± .i~ltariL . Este interesant de . In­ til.md . Structura ar­ hib~ctonica este cea a strofei din doua Silll palru rinduri. 8 laice si 6 )'i.' '.! "'.t :.>a ciumei It.: noduri de la care a disparut "gijiiturile" :J)i la bitonie (ex. i confera din nou provenienta din horea :. 139 S1 140 sint un pentarl)rd minor.. cu profil melodic boltit. joaca jocuri dis­ ::-:".la :... ie carC' ne !:1tr-o me­ o dovadil. in --cc-:.i sa cOusa 0 eama$d din cinepi:i.ti in virsta de 70 de ani ne spune: "Ciuma era o femeie urUa eu mU$catura de dine care venea ~i ccrea de mincare". sa croiasca <.la era imbracata pc un par.>? cea mai evidenta. intrpbatu. ante­ -. .~.: :-:tl:aI siat cele !ncadrabile in miisn­ "£: c ' : ' ::o'ele stnt preluate din horea propriu­ .. hine rc. dar eX.-:-:::i se petrece.c mare t"90rii de fart flU­ :nai variante a unei singure melodii" $i Ie £lrupeaza intr-o singura grupa. 112).0 hore din batrini" care este 0 veritabiUi hore Cll noduri... ..:>trecerii fiind nu numai de a alun­ . 109) :. eeea ce oglinde)te <::1. Datinile sarbatorilor de la.~-!.ta. numele mortului s-a pierdut l?i a fost inlocuit printr-un termen general -.._ :::. \~Jartea. tel ceh~ '..)rezen\.mk.c cl provine de Ia (·pide­ %:.n­ ~ :1~. ligioase propriu-zis\:'. [Ie lrebuiau sa toarca. dnta"..::-. 0 spaJau tnconjurind epoi satul pina 5e aduna trei hotme. dar Cu timpul textul S'U indepartat de la descriptia cancreta a imprejurarilor mortH. :nd ahatuta asupra ?l-faramure-.at capitolul coli.'.-:' :. .'51 ---~ ~. ~ :::: .~ a:mseana. Din ":1. . doar ba­ trina Gasie de pe Laz de 80 de ani din Po­ iana Botizei a inceput a ingaima cite-o secvE:'nta din noduri dupa cure s-a oprit. Demn de remarcat ca informatoarea ches­ tionatEi despre duma $i-a amintit .A treia categorie ar forma-o ver!. t de­ ?:nicei ~or bi­ tE-tului :evaIa. :~. ~" r~u" de InC­ 'htnt: --i <.' si 6 religioasc CArc n'" dau 0 imagine asupra repertorinJui de Ia sfir$itul secolului trecut.C . In colectia celor dona Yl)lume a lui loan Birlp(l (! r'2'~i (f~lSi "..::.~ Ia simplul recitativ pe un sunet (ex. ~ :1. Esle vorba de Boalu Voichitii cu­ noscuta in partea locului sub denumirea "Blestem de mama" ~i aid se observa in­ terferenta dintre bocet $i horea cu noduri..:'::-. t 3 r. (Ex.ii hori.~~ 1816-1819. :s:.A patra categorie 0 formeaza melo­ : ' :~strumentale din trimbUil sau cetera -!'~ i::-:. Consideram ca era $i nume­ Ie lui.. •-: :)Ic1orul nostru obiceiurile in legatu­ .:_ ciumei ne-a suscitat Ull inLeres ~'': .-e cestinismului.. evoluind . ospat !'. nu am putut gasi eeva edificator.ma­ <.. de la cine I-a invatat.~-::('le in cadrul ceremonialului de ~:-:.:':et cu curacteristici de ritual (ex.'. ci si :. Acosta' aduce 17 colinde din care 9 lake. ii­ narul-feciorul. personaj mitologic.Ii a pastrat 0 .>:'C propriu-zis "Mocirita eu trifoi". ce­ epertoriul 4 UPd oca­ melodiilp mTe$ nu udele a­ ffielodica 'Jodic Ia 4. 2 apocrifr. .e pa­ rMii sub 'uieqori0 ~a de in­ '"era. ··.. AliHuri de structurile strict minore stau in bocetul :naramure$ean $i altele care ramin numai :a un pentacord ori tricord de multe ori eu ::-aracteristici majore.moar­ 'cment [l ur­ !:il r(Is­ .i de e ruclcmH­ gaPJ8.5ant din mai multe rinduri melodice -:::-de interfE'renta horei lungi cu bocetul .:a grani­ l'ltUt fi 5­ :-:1 "H>. :cre a murit in virsta de 125 rI" 'i'!:".. dnta "de jele". =. La : . In­ fonnatoarea Bud Titiana din Bude. iar din investigatiile Iloastre ea Sd aflam $i glasul sau horea fctei padurii.('aIllii rle ere­ clinle ~i povesti in legatura ell ciuma.a mama care stie de la stra­ ~ . (ex.. '". incadrabile in =~5Ura !. . -·.:: momentul de desparUre de eel 1:. te ~i practici stravechi. cununa ~. 'nutor ~i :!isparut. infor­ !!I' -=.!.:. r:"oarp(.: = . f'j('l'l'1. "din fluier"..luri­ . .' . eei '\'~ :.:egari. 3: . "'e .::: :3. 111.e.1~ dp piese 18 sint apocrifE'. . 141.~..~~.::atii1 '\faramnrf>$111ui istoric a cu­ ~mi:::i'-:-:' : ::: 'J. 149 este veritabilul : . in cele irei nopti de priveghi. Hlutari. 1a bun 7'~'"(i a­ :l~'opriu­ .::.'.11 celor veniU s11 privegheze.:::' mai nOu torogoata. sa tasa. Cepa ce fl Dublicat 'in domenIul colindelor inainte Tit Bud (1908) f:ste cu totul nesem­ nificativ..\Hnuel~ Colinda Iaica j)are 511 se n rr.ni se pare cel mai in­ :'.:rim $i ritualul fara meloclie "ca.: :-. "Camasa se Hicea de 7 fete sau 7 femei vaduve intr-o singurii noapte. eta rile de nu exis­ se repetR. i 7 silabe.trins in zona Maramure$ului incz] mai d('!llult fa­ dnd lac celei culte introdllse de. ':.creatiile semiculte pe melodii de influ­ "-. Repertoriul de inmormintare cuprinde 4 -ategorii din totalul de 61 de piese culese :e noL Bocetele propriu-zise (45 de piese) cu :.li discuta treburi curente. joaca carti.~(\fil melodic descendent care evolueaza ~.:~·. Aici melodiile eu ca­ .nunta la tineri S0 face cu :.

..:'lditc:] en ritmul punc­ tat aJ stilului vechi Si nou maghiar in ma­ sura de 4/4 <P' f/!/' fill . }\stfel desavir­ se:. Alaturi gasim $i tematica primnlui razboi mondial ca tn colinda "Trei pastori se lntflnir8"...i Crb.. disparind nodurile ajunse la rit­ mul de 6/8 gillstO silabic (10 colinde in co­ lectie). eru­ parea estc cea mai indicaHi pentru colin­ dele romane:. Amintim.'.Ldelitate structura rcpertoriuJui mcramure:.-: "La rO$u de n'isarit u an: urmatoarea schem1\ ritmica : :-±: . respectiv a strofei melodice in intregul ei.a unni tempo gil1st n In rubiJln. r \ Schema ritmica raminind constanta.An Nou fericit".. primordial.ii.. i ::. jp }. a­ poi stabileste 9 grupe. .--..' .. maSUld de 6'8 sau J ~ .: 1 ~ ~J . aceasti:l estt' Iegata de contu­ rul melodic.. este mult mai lesnE' de depistat dedt elementele seclmdarc ca­ re definese subtlpuriIe. colinda "Sub tufa de malin verde" pe care 0 gasim sub diferite variante ritmice $f melodice in loa­ ta Transilvania.i particulari lat: ~pecifice locului. Seara pentatonica nu paate fi imprumutata din lI1uzica Dopuldfii Illaghiara ell care colind<>le nu i1U df' aHf(~ 1 nki-un fel de inriurire.1'1 • . . refrene adaptate la ocazia la care se dnUi "Sara de Craciun". caracteristic.' .iri­ Ie melodiilor de colinda slnt dlferite de cele ale melodiilor respective maghiare Si apoi fiinddi <lcest rHm nu are in colinde aproa­ pe deloe forma pnnetata.: schema ritmica. . #! " . De aceea. fl: comparatie eu aIte zone.." 3 "" ..: este ill esenta un repertoriu de colinde ar­ delene~ti... Olteni.lnta schemei Ct :12-:~' .­ Bucovina.>ti rlin :vfaramnrc5 se poate 1ntlwnla ea 0 melodie sa vehiculeze doud sau mid muHe texte !.. ttl . Ritmui colbielor C~l0 ])refac('f0. Pregni. . Colindele din colectia Bar­ tok sht grupate dupa criteriile impuse ex­ clusiv de continutul literar."lllplil dc ('o\inc]" r lJ idTqd lCllLltir 'y<."i . 2 '" #! --.. texte eu (on\inut lumesc ~i eu in­ truziuni reliuiodse 5i h'xte religioase.. Hunedoara... lIIIlIlIIIII . ti­ parul ritmic aldituit din safie urmat de doi spondei (ex. Chiar in calindele en texte reli9ioase.. el face sa se remarce inrudirea dintrf variantele apartinind unui tip dat indifp­ rent dad. '.:. h T re b' sa remarcam ­ me - de la bun lnceput ea 0 oh!rsic' cOl11nDii este cu neputinta pe de 0 parte fiindc.ana.ii a subtipurilor. Remarcam eli in general refrenele slnt legate de aceea~i melodie in zona. Spre deosebire de horea lunga cores­ punzatoare in 1vlaramure~.:.­ . Noii sacrE sint umanizati si 10calizatL ele­ mentele bibliee si personajele sint facute maramure$ene. Caractc­ ristiea clem(~ntului structural primordial es­ tc acePCI di datorita intensiUitii pregnante i sale..Oi a fost supusa fl\t"7" legi.j insu.. Oa:. deoarece un singur rind melo­ dic sau un refren nu poate fi considerat ca un element definitoriu al unui tip. 0 parte a Ba­ natului :. \It "'. toate pe aceea$i colinda. care are rolul primordial S1 care define!?te tipul. til . iar dupa modelul ce­ lei muzkalp distinge 32 de subgrupc tema­ tke.].h .-\m \'azut ca pen­ tatonia are (1 alta origine si 0 arie gcogra­ fica de raspindire mai marp SI este spe­ cificd si Maramuref. Acest element pri­ mordial trebuie sa reiasa din examinarea melodiei..tL unde intrepatrundered cle­ mentelor lake :.. Metrul si ritmul co­ lindelor din zona este variat de la cere ne­ incadrabile in masura unde avem de-a face cu influenta directa a doil1elor neao!.. eu mici difcrente :. distingind trei cat(~gorii mad: texte lumE'~ti.. \lelodia pste 11('­ despi'irtitd de t('xtul iar in colin001p lu­ me!. modal ~i candental $i apoi d.1 religioase este un feno­ men caracteristic :. ' Intonarea nnor trepte este tntotdeauna tempewta in cinteeel(' de stea carf'.::1 ~ :. de asemenea.J _ ~ !II: . .... de aeeea de definire a tipurilor J. Am va­ zut tii refrenul poate Ii in multe cazuri di­ liUor. .. putine 18 numar..'::.. "Sint Jon Ion". J ~ ! ~i. in primul rind. ..­ linda cu toatf" stratifiC'driIe ei in timp s-a raspindit in aUd perioada de timp decit doinf! prnpriu-zisa !. struc­ tura modaUi ~i conturul melodic imbraca­ cele mai variate forme. RepertoriuJ clf' culinde ll1dralJlUrf:'~l'r. ceea ce dove­ deste 0 asemanarp '.ean.te vethea grupare stabilita de 'Marh~nes­ en. Elementul structural c€': mai pregnant.a p aiiC ~ . 27).mlui. • J'" '~1:11111111 !!~ . ar Il u::: nonspns dupa parerea nO<lstra ruperea ope­ ratiei de apropicre a variantelor. celelalte elemente structurale se deosebesc total intre ele. I . a diror patrundcri in zonele b­ vecinate pot fi nrmtirite 5i delimitate. dupa caraderistl­ eile structurale ale unui tin de me10die i:: care se reliefeaza intotdeat~na 0 caracteris­ tica mai pregnanta care se manift>sta ca primordiala. de­ oareee conturarea tipului se obtine conco­ mitent eu apropierea variantelor.i inca destul de viu.j l ~ ~ :lIP :-.i ma­ ramure~ene...: an : :~ 1:' lee . slut (IC' origine sr'mkulta. rifmul nnw­ nar este iambul optimea + patrime<l largit c-= ~ :U:d prill pun.. Am grupat colindele. Analizind "ariantele ob­ servihn di ele ne tnH}ti$eaZd ca prim elE~­ ment structural. cc.. unelr~. MelodiiJe colindelor prefera in genere modurile biserice$ti precum si alte moduri arhaice sau orientale.1 :.'.

ti­ Funetia colindelor nu a fost imuabila ci urmat de G fost supusa !1i aid procesului general de ':".: urarilo vechi 0 serie :e elemente noi. lumea me !?i tot a~i be" ne-amintesc clar de hori­ Ie de petrecere. Pntem. baladele.e pare di pini'i prin anul 1900 cetde de apoi de ·)lindatori din zona erau insotlti de fluier . Miorita cu functia de colinda circula in special in jumatatea de nord a Transilva­ niei. dupa parerea noas­ Icteristi­ ::d.! 0 epocE! ar­ haica situata de dineolo de aeeea care ne-o InHiti!.. ca spre exemplu eu pastoritul. . : ::ld s-a interpus fondul religios la unele.:::da este colindata Ia unison. lvlai raeteris­ :.0 de urare $1 de felicitare iar peste acest . pseudo rerrene.. llltre ri tmul colindelor locd­ . tard prin prelucnirile cornIe ale lui d f11ior =. "Na~terea lui Isus din piatra". Numa­ rul lor este cu siguranta mult mai mare. De$i nn bint prc~a multe la numar. ci !.ral ('pj :ri cimpoiu.u intrat in dompniui artei !. .lor eu pseudo refrene.:. z:. Altadata fard in­ .::. dialogare dramatica !. horUe chiar co apar 111 sfera obiceiurilor ~i care sInt indircate de rituri !.ii vorsuri straine dl> roslurile de urare.::nti.anuiui cu ocu­ palille sale milenare. Inlocuirea refro­ lDlar. forma strofica de ar 11 un ~ rinduri pe versuri heptasilabice.ii urari pentru linda "Sub ·:::toiuele disatorii.Jlmin: reciproc conditionaUi de forma :::cestel collnde se datore!?te strofei de trei · :nduri rnelodice.-olulie a folclorului." a schemei . rea dintre c:t imIne­ Unele colinde Cll tema vinatoreasca au cturale se ::jUll:> prinlr-o repartizdre <1 repertoriiin( in ?ment pri­ . struc· :·rai tirziu. practicate in noptile lungi de iama.lodie in · )lilldelor in stilul maramure!?ean.iti... In general accentul ca­ 1.'ctul \'lL'tii so· dale de odinioara. de­ $i rltmul unor hori sau jocuri llldfi:dllU­ le conco:c:"~l~l1e.". Prin unele sate c(l Fere!. ~ele In­ ltc.ieaza primele izvoare scrise din zona. De!?i se dnta in grup. multe se bazeaza pc tetracord de aeeea . BrebL Sirbi.::terferenta dintre genuri poate duce la \) :::himbare de functie !?i chiar la schimba­ 'iantelo 013­ prim ele­ ~:·a rostului genului.:atului printre inYocatii au putut ptHrunde Jltenia. Indeletnicirilc casnice obi~.ii buna stare.:1d pe frumos.. ~i un descintec Ia "matrici" sint mO$teniri direc­ te din croatia latina populara sau din epo­ ca de formare a poporului roman..:lde ar­ :\lurea majoritate a variantelor maramu­ u.. Arnintim <lid ~i un tilt tip •• (> colind(' in lIardmur(.:. Ele Sf' mai dnta vinatorilor amatori >lodice in :'E:. r:> contu­ :::.le. l.53 . se constata dl uu erau numai uran eazuri di­ :e lJel!?ug !..\1iorita".:~Q..ii in conditiile :::tuale de viat8 schimbared functiei (olin­ >lor merge mai departe.argh in tot restuI Transilvuniei !?i chi(lf in dedt ·:. folosirea grainlui dialectal $i a .ii mituri stravechi.::-egnant el · )liudele puteau fl ~l dansate. Hste un procedeu local de intregire a . Am vu­ :--':ou. In formele stravecbi · )lindele au avut in mod indiscutabil func­ :.cn·' :ren cunoscut "Ziurel de ziua oJ. e. La 0 cercetare mai ind melo­ :.trunda alaturi d. Deci arte a Ba­ . Agricultura '­ ocupatie prindpala a taranilor maramure­ !?eni in colinda "Cei trei pastori". exista 0 asemanare izbitoare ceea Caracte­ :e 11(' face sa presupunem originea $i fOIl­ ordia1 es­ :ul cornun a horei lungi !?i ca mdi demult ."te in general silabica. tie ilSeml"l1ca..: :. precum !.1 genere vocal. .:.muite ale taran­ cilor noastre. i 11 cul:ltiC' S:ergerea functiei stravechi a dus la 0 .. colindele au i('~it din limi~ :21e sintetismului primitiv al situatiilor ~i :. circuli! colin­ de care S8 aseamana muIt cn horile de lu­ me ca text. Intreaga tematidi amintit[l din punct de vedere muzical sint variante notate in prezenta lucrare. Popovid ~i Illirion Coci!?iu..." care au intervenit in obiceiurile ('olin­ ".i a textelor colindelor !1i mai ales a lsiderat Cd .rilor.:egnant se observa acest fenomen la ho­ festa Cd ~:le vocale de dans !?i cintecele de masa. aceasta eu aUt mai mult ell cit dupii cum a observat $i Bela Bartok aici sint r:lai des \e'gale de me'lodie c1ecil de t('xt. In general se camcterizoaza prin con· centrarea epicului. evoe. :teristic. pE. Ata!?amentul taranilor fata de animalele domestice !?i foloasele lor se des­ prind din mai multe colillde. Mai tirziu !1i astazi se colinda ordial !?i ~.' Imbraca :. Cercetarile au aratat ca doua dintre co­ lindele din zona: "Lupta yoinicului eu leul".:ala invocatia facea parte integrantd din ')linda ~i era determinata de fUllctia ei..lti 5dU laice din ~\lar<iInure~ul is­ toric au un continut pro fund UIndll. desprinde asp<.ai lesne ~.ii abruptu. co'· .>i dragostea fetelor fata de iubit se regasesc in colinda "Sub un corci de mi'ilin verde" . Am intilnit llici un refren de coJind ca: "lung dor cn m-a ajulls.tant&.)'Ioartea bate-o pustiu". Foarte des apare motinll mioritic in mal multe vari­ ante a baladei .ieri melodice !?i in primul rind de text 1n­ lice in toa­ ::e veehiul dntec mineresc !?i colinda..ategorii sodale a~a zise colinde prC!iesio­ s:aminarea . ()giin­ dind aspecle ale vietii moro:. melodia ~dare ca~ :. .... Este acel re­ u]"e<.. .:ea schema <himbare a rostului genului !1i a pennis sa :.arit~lti ~e~ene au in loc de refrene propriu-zise 2gulate. tn . Exista indicii potrivit carora unele din ri­ turile. miturile !?i credintele maramure~eni­ lor ca ~i 0 seama de plemenle de baza din sfer a muzicii ~i a clansurilor popu Ian> 1$i au obir)ia in traditia ducilor Hbert. Oricum colindele. Alta tema in colinde este haidu­ cia.:ploatarea grf:!u :. odaUi Cu schimMrile de fune:­ C..atl'l.ntacorcl.i crunta a cclor saraci nevoi~i sa slugareas­ ca la bocotanii satelor in "M~o bagat sluga la capre". sosirea primtiverii in colindul .rilor care se fac la obkeiurile de Anul p. Am gasit muIte apro­ gasirn sub :.l chiar braconierilor.. Amintim de asemenea ca am gasH pe aceea!?i meloclie 9-12 variante."Min· dru-~i rage un cerb in codru". colill­ dele lumt'!. scarHe 'rea ope­ <:It variate.'~ avind circulane mp Sod . In melo­ dia din comuna Birsana de Ia informatorul Ungureanu Petru de 65 de ani este con­ damnat chiar razboiul eu toate ororile lui. apoi vinatoarea . co­ . Amilltim aid cele trei variante "Colin­ dele lui Pintea".

i textuaIa particula­ ra existentti in Maramure~.. fapt care a constituit categoric tipul colindei din Breb. • .. precum ~i foJosirea mC'trica a Y6rsurilor de 7 sHa­ be. Profesoaru Emilia Comi~el sustine ci:i fondul actual de colinda din Maramure~ face parte dintr-un stU mai nOll eu ritm lilrgit. La iarba pina-n genuu­ che.. porti.leanll. istroroman. care cuprindea 50--60 de me­ lodii inrudite intr-un sat... CO:"lcluzio:larn: Miorita.eni.horea lunga care s-a difeH'ntiat ~i cli­ versificat in decursul vremurilor. stari de fapt din viata pastorala numite simbolic "La trimbita. . are legaturi strinse eu bulada arhietipului Ruso-Alec­ sandrL S-a nas(ut eu certitudine pe pamint maramure~ean. contaminat eu sistemul distri­ butiv sau cu parlando rubato.i forma A-B-R. repertoriul nou . Bogdan \roda. legate de c:olinda-balada. pwcurn !.Ii pagina credin1a de a mul­ tumi pe zeul 7amolxes printr-o jertfa uma· na urunc:indu-l "intre tepu~e". 1a pacurarii maramurel'. A~a cum am <1ratat 111 capitolul respectiv trimbita ala.51 terminologiei etnograiice pastore~ti. Moro!. Unele tra­ salnri melodice apropie stUUl nou al colin­ delor. :tvIiorita-colin­ da l~i pastreazu elementele epiee precum l?i caracterul festival melodiei eu caracter boWL Exemplarul culcs la Botiza poate fi con­ sideHlt cel mai arhaic atit Cd text ~i Cd melodic.u!ji \"ersurile de inee­ put la }. prin ca­ racteristicile melodice se cinta eu prilejul sarMtorii sosirii primaverii !. initial in giusto s1­ labie. este 0 construclie negre:.it ma­ ramure!.. Melodia de~i nu-~i mai pastreaza canlCterul viu am gasit-o totu~i cintata nu­ mai de batrini ~i in alte localitati (leud... icoane. . me­ lodia are caracter melismatic. Pentru el lemnul este considerat ca ceva sacru (e­ xemplu "Horea bradului cind il taie. Me10diile din Iu­ crare. Mai tirziu a fost adusa de biserica Sd se desfa!?oarp cu ocazia na!. "T1'1 pacurarei". Fata de reperto­ riul vechi.eLtala ceruta de contemporane­ itate..eut l?i trimbite. se structureaza intr-un sistem ritmic intermediar.d . Evolutia de 1<1 colinda stramo. 'V aleni.tiinWica in uitimii ani se cinta in mai mulle variante ~i ehiar in citeva fragmente de variante. moartea-nuntl'l intilnita ~i asta'L in ceremonial de inmormintare la tineri apoi acea filozofie universala de inmormin­ tare 'n mijlocul naturH de unde am ve­ nit ~i dC' integrar(') in circnit111 etem al as­ trelor. slructura moda­ Hi.ii dad libori pastrind ca element de U simbol acea monurnentaUi seninatate in fa­ la mortii. Nu inUmpl2­ tor .turi de fluier sint instrumentele de baza.' a substratului Rutohton nu incepuse sa so? ramifice dialcctele daco-romfm. tem­ poul rarit ~i uneori taraganat. lncepind de la structurile modale antiee.lterii vegetatiei. Aceasta inseamna ca inceputurile ei au iz­ vorit dintr-o perioada cind limba stravech. Are numai un singur episod de baza. fraza desfa­ ~urindu-se indeosebl pe versuri octosilabi­ ce... In perioada sarbatorilor dionisi­ ace Anul Nou era la 1 martie. colindl1 prin structura sa melodica I'. Miorita-colin<l~ prin caracterul sau laic ~i Illmesc. AIaturi de scdrile arhaice se impun sdiri modale organizate ~i aiei prin alaturarea a doua tetracorduri. acela al "Testamentului" urmat de Ull dialog dintre oi ~i pacurar dupa moartea acestuia.lterii.. iar varianta din satul Brpb eu 0 structura de balada nu a putut fi in· fluentata de tipul 'i:r1nc('an. iar forma arhitectonica ce dezvolta re­ frenele se reduce la ceea ce prive~te di­ mensiunea. In acest stH nou care s-a nascut probabU in ultimele doua secole. la horHe de lume l1i la cde cu influenld rcligioasa.:!\1iorita"-balada are puncte asemana­ toare eu Miorita-colinda din Maramurel?.Ii a cre!... care comunica de 1a departari anumite semnale. Un aIt tip ori varianta ar fi Nliorita din BreiJ culcasa in 1971.l. Structura epica a co­ liadei are concentrate cele 4 episoade ale baladei cu mentlunea Cd primul episod al "Oi\:ei lldzdravanc" este inloeuit eu eel al trimbitei ntizdrdvane.J''. hexacord doric eu substrat pentatonic:. Dadi in coUnda a inlocuit oita nazdravana cu trimbita.. in zOlla de care lle oeupam colinda are mal multc denumiri "Corinda pacuraruIui".?edsca la balada estp Ull proces specific al creatiei populare mara­ mure~ene.lanul este taietor de lemne.. iz­ voarele aC(~stei schimbari structural por­ nesc ointr-o conceptie autohtona a stramo­ !. melodiile. de la triburile libere da­ cice care au populat aceste meleagurL Melo­ dia variantei din Breb seamana cu eea din BoUza avind ca structura modala cadenta dorica ~i in plus fata de cea din BoUza un final dl' exprimare mai larga eu revenire pe iundmr. Bude~tir Breb l1i Ma­ ra). "r. meglenoroman ~i aroman. de horile Jirice. instrumentele muzicale cu care ei cinta pe virfuri de munti alaturi de oi ~i cu.. Ea s-a perpetual de la stru­ mOl'. a bocetelor l1i chlar a horilor locale mai vechi tradeaza ipoteza originii comune dintr-un vechi fond unitar . 1a horile cu noduri la bocete. a Hi.' s_ .Iilor maramure~eni. . din el face case.. fluiere ~i ma~ti.liorita spun acest lucru: Sus la verdele de munte.. Dupa 0 cercetare I'. Tubato. lu:. ­ Din punet de vedere muzical Miorita-co­ linda are trasaturi care tin de stilul vechi saltul initial de evinta. sint in nu­ m~r de S eu 0 gama variata. Asemanarea trasaturilor stilistlce ~i compozitionale ale colindelor cu a horilor de nunta.foga~uri" iar intreruperile me­ lodiei 5e numesc "eadcnte" sint denumiri din popor.largu-l1i margot. lI": _ . biserici. Inlocuirea oitei nazdravane eu trimbitd nazdrayana.

ea: "De dat oile.nitizare Hueorl... "Cind stai cu oile". i au iz­ :-ctycchp e sa s(~ )roman... "Intorsul oilor" (vezi ex. religioase ori eu elemente religioase sint asociate structural :. Inslrumen­ tele ciobanilor. iar alte elemente pagine corespund in realitale unei structuri spe­ -::lfice societatii romane~ti. melodia pustrind totu!iii ca[Llc turis­ tici de ritual. ca popor. Dc aeeea credem Cd trebuic sa glndim colindele ca un tot unitar inlre sacru ~i profan. Melodiile drumului ca ~i a pascutului sint \"t:. de Hi colinde la descintece :..." in fa­ . ~i nu din faptul di la 0 anumita da­ Ui.te cinlecul et~remonial.. -colinda )fin ca­ prilejul : re!?terii dionisi­ . de personificare ~i . colin­ eperto­ le me­ 11 nOll I I:' .eanului. reper­ toriul lor muzical cuprinde 0 seama de me­ lodii provenite din cele vocale eu un ambi­ tus nu prea mare. (eventual cintatul cu fluierul pe ima~) functia lor este precumpanitor uti­ litarista care ne duce cu siguranta la ceea ce au fost odioioara: cintece rituale. pastrate peste timp.)rnemm. Cintece de acest gen ..mure!?.fa!?oare !e inceSus lil genun­ care ddinesc spiritualitatea romaneascd.i hore de Iume. petree turmele de oi in pelldularea lor de la deal la munte ~i invers.::.. "Porneala oHor". la care Ii se adaoga cintecele semnal din trimbita. de a gasi acele :''1odalitati cosmice de referinta asupra tu­ :Liror elementelor din colinda. tre­ co in tc'.. au fost declarate saturnalele. Intreg repertoriul pastoresc eules de noi sub nr. wara­ rita-co­ l vechi moda­ .. de Inntczic creatodf('... ceea ce prive.. /tCind se mulg oile".eremonial. intre pro­ ian ~i SdCru. considcrind di este ne\'oie ~i de 0 alta reamate care depa~e~te reali­ tatea paminteasca. dupa strun­ ga"..rimul de dincol0 !?i gtisim acea con­ fluent8 intre pamint ~i univers.tea fae trimitere la intelegerea dai­ nuirH noastre Cd neam. Mircea EIia­ de denumc!?te aCQasta unitate. Din melodii care au luat na~tere in lumea oieritului din Maramure~ el a eules felurlte semnale ~i cilllece pastoreliti. ea natiuTle ~i ca specific national pe aceste meleaguri. elc~ pot fi denumite "ale drumului". aeeea de a g8si :nodalitatea de integrare in cosmos ~i nu de rupere de acest cosmos. dupa moddul unitar. Repertoriul pastoresc Pastoritul in r. me­ desfa­ osilabi­ )lta re­ . h-!xtele mai HoI.. Ele sint neClllloscuie in folclorul maghiar. Gre~im dadi nu ob­ servi1m latura care Ie unifica. adica realitatea sacra­ la. primele in­ d0letniciri ale omenirii. Tot ce osle in codul nescris al viptli..'lint raspindite in toate tinuturile ~i formeaza 0 specificitate romaneascd de origine foarte veche.. paleoliticul. laicul. ci faptul :Ci existam inca anterior eu elemente clare . profanul... a eau­ tat !?i aeeasta cale spre absolut considerind cd. ci considerat ca o (.. Lrimbita ~i fluieru: au im­ pus ~i un repertoriu ca atare.oare.Jodte lua "vlnatoaxea de eetb". asUizi tineri. fluieruI. pentru Cd horea lunga nu era Iegata de un . Colindul reprezinta aid cea :.-.. tem­ ~o. In ccle 12 zile ale calendelor.. "Cind marg oile in munte". avind acest cadru general de referinta a colindului intelegem ~i un aIt aspect ~i anume descoperirea in aceste creatii nescrise acel cod al maramu­ re:.Jaramure~ a cunoscut 0 dezvollare deosebitCi ~i cum estc Eresc . luah" clar din horea lun­ gl1 ca ni~te adevarate incantatH sonore. 213--215). A merge unidimensional. 203--221 il putem c1asifica in patru mari categorii: :rimbitll '~it ma­ II Brf'b .i tirzlu . din diferite instrumente specifiee ciobanitului. ::Vlodul in care colinduI romanesc din Maramure~ reu~e!?te sa sacralizeze 0 rea1itate destul de materinIa.------.He ~i un repertoriu bogat ~i varlat. "Cind sco­ bor oile din munte". pe care colin­ dul prin incfabiluI sau ~i ell pulerea de ~atrundere met(i. In­ tre melodille cuIese de noi 5e afla ~i une­ Ie a caror intele5 stravechi Cll functie ma­ gico-rituala ~i-a pierdut eu trecerea timpu­ lui aceasta functie in sf'l1sul strict al cu­ vlntului. "Cot­ codacul porcilor". descoperim 0 eontinuitate na­ tionala romil.te di­ ~ce se lei prin ::est stil lltimele 15to 5i­ ritmic distri­ ~le tra­ .l1eaSCd ~i 0 dainuire d noas­ :ra peste veacuri. Le caracterizeaza sunul larg al frazelor ~i desele repetari ale formulelor melodice care Ie alcatuiesc.tonic ~i aturilor :0lOr cu chidr a ipoteza I unitar ~i It tli- iondul e parte t... do­ " 0 vitalitate in timp ~i din aeest :mnct de vedere sintcrn superiori altor po­ :. Sint melodii simple din motive melodice sHirultor repetate. ~i il transcrie. Cre­ at in nemijlocita legalurcl eu munea de toa­ te zilele a eiobanUor maramure~eni. normin­ 1m ve­ ::l al as­ ~ a mul­ fa uma­ 1 tlmpli:i­ -emlma­ 'l.ii ace::. pe carr~ Bar­ tok nu I-a inglobat intr-o categorie <iparte r de~i il sesizeaza. .. bogat or­ namentate.1chile hori doinite provenitc din doi­ na maramure~eanaf recent cintece propriu­ zise eu ritm ~i mi~care mai libera.el 0 asplri:ltie a taranului de d ataca ~i absolutul) atunci dnd intr-un co­ lind maramurc!?ean de 0 formula sacrala de cult inlruchipeaza absolutul p~ care 0 anu­ mild lllcntalitate I-a intcrzis omului de a-I pri \i. Ceea ce caracterizeaza mai pre­ sus de arice asemenea creatii muzicaIe es­ te faptul ca ele prea putin au functia de divertisment.. Elementele pCigine in colinde sint indiscutabile de origine traciea ~i geto-dacica. ori de la Hrla spre pafjiune: melo­ dii. 2...:wi veche in tfUchipare a unei spiritualitati .. l.i cadental cu melodii de stH mai nou.. ca exis­ tenta.forieii.t fi in­ a de ld te un .Cu oile la pascut". ia eolinde yin incorporate prima vlrsta a . ~i cn marturie se . a rupe legatura care se realizeaza intre profan ~i sacru in colinde (sacru nefiind ~i nu trehuie considerat ne­ upault misticul sau cunul.. viata lui estc 0 realita­ tt: pamintcasea. 1n colinde exista 0 unitate indiscutabilct 111trc profem ~i sacru. 0 importanta catego­ rie de cintari ciobane~ti in zona.. trimbita. ca: "Porneala oHor"...65 este mai surde. omul din popor creind in intregime ~i flU partial.

ale lui Teodor T\1ih­ nea.3 Ile:J::a:.•' ::tlL~':''' " '::'1. ~ ':3:. . celuit" (8. "Joeul oHor"..'\. !?i aYlnd un deznodamint dUerit de a celorlalte variante maramure~ene.:i· . (B. oile". In paginile acelora~i reviste.:Jl!Q:l'< . l----l Balada haiduceas­ ci1 "Horea lui Pintea \'iteazu" aceasta re­ pf(~zinta in ordine cronologidi cea de a doua marturie a \wladei ('foului l1laramu­ re~ean. ~ ~.."oeale. . 1889 zimul "Gu­ linul. anum !?i numele informatorului Teodor Pctreu~ din Botiza y!aramurefj. ~i-o a(lat dobanul oi­ Il~U (part0a a It-a f~st(' 0 melodie d(~ joe cu strigaturi ehiar). 11 pag. a Btlladei J. .-.. -. 201 tip.il . Ea re­ prezinta cea mai veche m<irlurie a acestei balade pe teritoriul tinutului de care ne oeupam. 11.le la strunga" pte.::. "'il~I. Tot in aeeasta peri­ oada.::. jelea peutru pierderea oilor. 0 zon~i mai intinsa de raspindire. .. care nu 58 gase!'.?vli­ reasa moarhi" este printre putilwle martu­ rii maramurefj>ene ce ne sfut cunoseute (8.~L. ~i . 220-225..:. "Cind ~i-o pierdut.. Andronin !.~hlo. "J oeul oilor". 254) oste singura varianta maramure­ ~eana ee s-a publieat.)!IJi_"::::"" .c. Florea Marian "un erai eu tare mare".. !n eentrul baladei situindu-se dragos­ tea. 21)0 tip... Aceasta pste putem spune prototipul muzicli eu pro­ gram. sesizata ~i de' Bartok.:. sfir~itul veaeului al XIX-lea amintim pe Ganil Timi~. ~ Aparute intre anii 1871---1879 in revistele "Familia !'.~w. 178 pag.? reapiUf' in toule c(JlE~ctiile de folclor publkatC' ulh:'rior CN1 de a doua ba­ lada "Celuit-o.. nascut in Vah~a Stejarului.L Breda printr·o mdodie elf' joe eu sau fara strigaturi. IlIE:.. in sflri'jit ultima ba­ lada l1ln"elisUdi cunoscuta din aceasta pe­ rioada "Ledeul adevarat" (B. Cealaltti balada: . : -..·1 J!: ::: II.-:--." r .:.. munte".j din Bala Mare publica in eoloanele sale numeroase produqii populare.~i.. I "".i5-).\'-8. pag. 201 tip 246) ~i .'" :Ill "..r::.. In Mcm:nuurf:... (care esle o veritabWl hore eu noduri) : . "Cind stal eu oile".l1li". l . C.I\LADE . pag. Eroul ei este ca ~i in varidnta din Vatra Dornei publieat de S.ite Intr-o forma apropiat<t in nici una din colectiilt~ de folclor mara· U1urei'j0on. care printre altele ne da o balada pe tcm a "Boala felei ..hlta Ctttanuta". 111). l:i.64) loan P._ '". 63) mai con­ centraUi. apropliHa rind la un punet de CCd cul0asd in 1920 dl" Tadw Papahagi. Florian Danciu publica 57 de productii printre care ~i trei balade.b. "La Sinld '\itirie :t-. cind ~i Ie-a U:'isit ciobanul oile" este ca p(~ste tot In tara un divNtisment programatic.j (B. Coman da la iveala ~i doua halade "Pe jJ uliVi prin ora.. .din cetera.ijt ~i":IC l~L. care in deeursul timpurilor au 8YUt un caracler cNcmonial !.:.: "La sUnd dnd am plecat "Oile. . IIJocui oilor"..THharului" ~i "Horea frunzei". ~J.. ~. 11 pag. 162 tip. 32 pag. E' clasica balad6 "Cel~ugul SciU Idtd amdgitli riP tigi.iII ":~~ .lIll""... .. CINTECE EPICE - B. -- !.~. 2. 2 pag. 11 pag. ex. ".A doua bal<tda a lui Florian Daneiu .\ :nli. Cll schema hine fixaEI.. dstfel iIWim in nr. 1 Inca din primE-de numere.~'t!!"~" ••. nu numai sU­ lislic.. Din coleetia lui Petru Biltiu j Dancu~ amin tim baladele "Horea Pirulinei. Culegerile CC' s-au facut in ::\raramure~ plrHl la acHvitatea laborioasd a lui Alexan­ ~. - .. :... iluzia gcisirii. D9).exemplul 221 din mlectia noastra "Cind ~i-a piNdu! ciobanul nile. IIDe-adunat o.5te vorba de 0 varianta a bala­ dGi "Ilincnta Sandrulul" care_ cunoa~tp. . mdodii care flduc a caracteristidi de ritu­ al.~:'1·· .. """''''---''' .1889 nr. 247). :ilIiI::.::\ioartea ndzdravdllului" aceasta din urma marcin-d inceputul aetivitiltii de culegator a lui Ale­ xandru Tiplea.B) gasim balada "Cin­ teeul lui IC'na~elli culc's din partile Bise1'i­ eU Albe. ..:. 218 tip. J. euprincl ~i clOUd bdlmie usHizi disparute: "Ghiralina ''.... 30 publica ~i ea doua creatH din :'1ar­ matia "Cinteeul bradului".B.~ ..11rg oile in H . iI~.ii care ~i-au schimbat eu timpul funetia ex. ci ~i ca structura lllo~iyica ~i moti­ varL Printre ccle 16 poezii publicate in re­ vista "Familia" din anul 1889 (N. hitematic ..iiII' )''''!:.'!"ll . J~I.'['raian ~i Idrd" varianta Upic ma­ ramurqean~1.1. - JIIi.". Uct instrumr'nt<ll. 109-115)..:. .. care St~ ineadreaza tipului blestemului mamei ~i se intilnesc in toate ti­ nuturile romdne~ti (B.:.... 250) cme difera de celelalte publi­ cate ulterior (B. intw anii 1886-1887.-. productiile de balada. "AnU!l1nl ci0banilor".11 pag.din cetera ex 120-225.:. Este 0 veritabila hore lun­ .:::. Intti ea fuspse culeasa in partile Aradului !?i a fost publicata dp Atanase ~lmin('scu (B.$ezittoarea". 43 la numar.ii Ilea­ na" 0 creatie ciudala care amesteca ele­ mentul superstitios eu eel pastoresc din zona. 151 pag. 11 pag. 11. 179) iata df' eele ale variantelor lui Tache Papahagi cuiese din aceea~i localltate (Berbel?ti). Unele publicatti ale Heroii (1889) insereaza doua balade nuve­ listice: "Dragostea" (logodnkU nefericiii) (8... ".JC. Revista ilustrata II .. A redu sugesliv prllltr-o melodie de tipul doine1 lll(:ramUrE'~ene vechi.: . Textul lui Mihutiu S8 apropie eel mai mult de eel ce ni I-a dat Pop Reteganul (B. 203 tip. P._~'_l~ ::rL"':::i~"·::::::... .. 204) l tip.instrumentale din trimhita cu carac­ teristici de ritual: dup(~ di~numire "Chemarea oilor".ldre". Cea dintii este 0 "arianta a cunoscutei balade mitice "Soarele ~i luna" (N. In "Lu­ minatorul" (1881) nr.. Aid repertoriul este de divertisment . . "A oilor".

le :lJ. eea intitulata "Mortea lui = _:::. "Otravirea".i "Tilharul" (B.ver al Mara­ murC>~llluL Aceca~i balada 0 putem gasi eu o linie melodica putin diferWi in }.ita" (B.1 u\-e­ 'riciti) I Ilea­ ele­ din 'agos­ eodor . eu mull fniJintpa apa­ ritipi viorii. Cpa.:asea din care nu mai avem !lid a aWi =:::turie. Explicatia a('Pstor inrudiri 50 gdse~t(" dupa opinia Sil fip in ..i-all pd'>traL doar con­ Unutul litpl'ilr dar nu ~i eel muziull de fond. . In sfir:. 26). 09).. '.'. din aceeal1i eategorie vede aeum ~'8) pentm intiia oara lumina tiparului _:-. e diferita.~. Gdsim ~i aid urme evident ale infloririi acestui gen eintat de obicf~l de barbati ca­ re-!?i insoteau glasu1 cu fluerul ~i i:1. De observat ell mest gen in lOUd a fost intt'fprelat doar vtlc.e in colectiile noastre: una maramure­ o ..e~eana a baladei "femeia ere<iillcioasa" 3. eu toate Cd d fost culeasa de ~~. Dintre motivele de balade care apar a5tdzi mai freev€'nte amlntim "r-Iotivul iubitilor nefericiti prin moarte" r IIBleste­ muI mamei 1/ r IIVinzawa nevestei la turd". Muntenla "au Banat. nunta ~i "Oita nald ra vdna".. 308) si11t ~i ele raritati in folelorul ::. Papahagl m"'n­ '_: ~caz(1 unitatea ei sub raport tematic eu ba­ .. data in ::-'-1aral1lure~ (N.~ Oeupindu-se de balada. tipul "ntru lun­ sau pste pro­ .orul . 40). cche Papahagi in IUerarea sa IIGraiul ~i : . 0 indplungatd existenta in fOIdo­ '..?i spedi. Ca ~i horea lunga balada se bazeaza pe improvizatie.:. 4l).:: din aIte regluni romane. libertatea formei. In sen"ul f\1:estCl unele bal<tde illiH<1111Ure­ !. euprinde . brodat pe a tematica twditionala. Odata eu ('volutia tircdSctl a nenului in baladci se ohservd cum ge­ nul evolueaza sprc texte epice ~i mclodii cristalizate..pului lte ti­ 2~5). 213­ _ ~ .:::amure~H a lui Til Bud g8sim 16 bala­ . Alte balade au un fond nou.B. de Amzulescu "Intemnitatul ~i '_c. 11 pag.)[ baladei rolil~me!'.::_~ tip.. : '! de balade din care une1e inedite (N. (B.. a formelor pdrlicula­ ~ .::: in cursu] timpului.•. prin expresin lor .Iaramure~ului" (1925).Lu­ "Cin­ liseri­ nr: 2 ~Iar~ )artea lrcIud l Ale­ Biltiu lin~i·4J mure~ exan­ em Tiplea l1885-·193B) scosesNa la lUllli­ 14 balade idf el pune deodaUl in circ:u­ :atie scrisa. ele cOllstituind un material deo­ 5ebit de valor05 peatru cunoa~t('rea tipuri­ .!aramu­ re1? fat a de Olte-nia.-- .>.-----""- e . . 151 pag.it cele mai _'_:neroase slnl varidntel<..:d $i rareori un inter­ mezzo muzledl din fJuier. . 1!J8-199 tip.. Din­ tre acestea amintim : "Judeeata luI Pintea U.' haJacle ::. varianta pe care gasit-o ~i noi.B.lC[-0 aIUi '.. ::desc in acela~i timp.ite d~)ar doua vari­ _:~.. "Fata cetinii" CUnOd'. estf~ lip­ .i mediteranian.Be de 1a ba­ 8 tip. Colectia Bartokiana nu a -.Rosman Crai" e unica varianta mara­ -_'~.~. Co.. mardmure~ean.:. ''''stei regiul1L Balada haiduceased "Pin­ \'iteazul" fusese DOtata anterior 0 sin­ _~c.G. 288) . "Pot::zii populare din . .:. fie hore mai noua ehiar in rHm giusto.:: ele: /I~fizdravanul". Tex­ tele epice Se cinta fif~ pc melodii de hore propriu zise. ii ale !. "In Vatra pe dealu1 ~'Iare". Aceste elemen­ te atE!5ta 111 vechimea.>ti ~i lrlludirih~ 0= ell Lea <l ctltor popuaru din l1alcanic :.B.ou~une a tdrii. "Cri~maritaU e 0 balada ~·. 151 pag.0..bue sUi "Draga ma­ ::. ~a deoareee. "\ici s-a Intil1lplat 0 adeyarata udaptabili­ tatC' 1a sp('!cifieul ~i filtrul s(.B.ana care.)anul eu ciieva decenii inainte. .:\'..alta culeasa de invatiltorul Julin Bug­ ~~u din HOfljdu-~asaud (. pag.. 11 pag.a. 111).::.1) P. dar atesUi : .B. nefiind atl~sti1te in 1. .:. Mentionam in sfir~it balada pas­ : :2d5ca "Horea lui Ion Berciu" ~i aeeasta . niei 0 ba1ada. in al doilea volum de : :-:zii lllaramure~ene ddunate din popor..." (N. In zona colinda-balada am gasit-o in 8 variante de unde putem eon­ cluziona ca. AIle balade din eolectia lui -=-: plea reprezinLa \ ariante ale U110r teme ra­ :-'::. Colectia T...'!'>1iorita".._.:::de 0 singura balada. "Horea _. In J\Iaralllure~ intBnlm asUizi doar relieve de balad~· CMe au fost la ori­ glue neao:.itru" din colectla lui loan Bfrlea {N.'li.i1 a circulatiei lor in acpst puut.u.~~--. un gen viu.B. unicd varianUI maramure~eand a bala­ :::~ numit8.d de 0 largEl respiratie epicd (N. la ~ezatori sau la cladL Caracterul de melopee redta­ tal citeodata scara muzicaH'i folosita eu si­ militudinea unor formule ritmico-melodice. :38).:~ :lllvelistice. este inca sub aeeasta fortna.. dar pentru Cd ga::. tiirallP~tir eu un ambitus in ge­ neral mal rpstrins ~i care se inrudesc sau chim sint preluate din colillde. a ritmului ~i a mi~earii...5ub5tlat" fie in "iru­ dierih'" ee au dVUt 10. ea: la moara. estc greu dQ detominat vc­ chinwa. pet.\firele ill Robie" reprezin­ ~.. .eeasta la dUerite ocazii. "Fata fPlelor" Slut ::0se uniee in bibliografid cinLecului nos­ "U batrinesc. prin limbti ~i uncle localizdri geo­ :~:::fiee. 11 tip.I::ml in anul 1903.. ~.:.\Joldovll :]i in l\Iaramurel. Ex.I('ne f(·prezinta iradieri din sudui DunaI'iL Din punct df' \'('dprp IHuzical aratZlln din nou (( Ulh'l. Cnele ::'.:::Li lllai vechi in evolutia lor poetiea ~i .-. precum ~i debitul parlando al cintarii a­ propie DlUlt baladele de horea lunga din care au provenit. dintii pare sa fi avut .-1 --~-. !\Hori­ ta. de stH vechi maramure~ean. 243) iar J)6mna fugita de la barbat" (B. unoi' ieme larg ~::splndite in folcloruI nostru.." -. .--~-----.anele asUe! leeas­ :a re­ h raH1U­ Ie ldrtile anase ~exlul le eel J fata lahugi i).. (B. 25 de piese apartinatodre aces­ :. . Ecoul celui de a1 doilea rdzboi mondial apare aid eu 0 evidentu inrudlre etl .::rior publieindu-se inca doua variante 3. Astazi Cd ill in BuC'ovina. 217 tip 291). perla literaturii populare ­ "Miorita" eu motivul moartea. tu5i 0 oarecare circulatie d(~ vreme co la cza baladei lui G. Brediceanu eu­ :: .Gu­ 1 .. din cart: t?X­ foarte ~panul pronuntdt(~ . .::::sticct. astra d ~ $i tot eu rt6k. baladele sint tot mai rare. lata .im foarte mulle C'lel1lPllle comUIlf' chiar fraUlUente de hore lungb in baladp pulem concluziona eu eer­ tltudine provcnienta baladelor din ho­ red lung"1. \ili'.

Alh~ Zl1Ch:l\'(': Femf'ia necredin­ ci0asa. eu care prilej el\Unlt::::r~l delailat diferentele fattl tit" dumy­ Ie ucrdin(~ne din can' nu put("a P!()vP!li. 29).. 4. sau ca 0 alunecare a sunetului de P<' 0 finnUi (so\) la sfir~it de fraza. .-'-~'-. formula ampUl.anu (B.li tipuri melodice mai dezYoltate care contin !?i alte formu1e me­ Iodice. [milia Comi~el referindu-se 1<1 horea lunga maramure. ('a: c h.Ii FrateIG". Ret apare dour Cd anacruzd de sprijill Id fnceput tli:~ freUd cintat IW tIll ton slab. (U puLernic substrat pr(~pf'ntdtonic: un pentacord minOT ell treapta a JiI-t! lllobila '.!)ipal<i fonnaUi Ull£'ori dh: ma: m.. iormuie mediune G. dupii B{llt6k.ita \"aria· tic iJogat inflorita ~i ttl JUlina nehoHirlta a unei singure mt~ludii n(:nloduiatf' eu ca· mete'r vocal care ulterior a dev('nit instru­ m('ntdT. 5 tn loc de Si b sau Si natural 1a reI in .: "Tn culegerlle de mai tirzin am inti1nit !.)uternic substrat ~~ purt"(l l>Il'fJenlahnic: un pi'nlcH·ord minor eu lredptH (! II-a mohil[l. "Nevasta Infrinta" "Slujnica ~i feciorul d. sunett:! 3. exemplu: 30 ~. Unul din celp mai lnsemnate succcse ale cc-rcetGrllor foIcloricc dintfl' cdi' doua faz­ boai<:.Vnltd sub finaHi. 5 sau V.·j :'i <..58 ----. .--~ formuJe iflii1(de a.~ domn" etc.).mGtic<l ill prirm:d hemi'ltili carp tncepe de !a :J b. sall on (' tr"pt. 3 Ill..: " -I t. sfnt melodii care apar multe ~i in colindf'lf' din zona. desen desced'!nt de 1a 8 sau 7 pina la 1 lac de Do di('z sau Do apare uneori un su­ net de infiltime mijIocie dovada ca aeeste trppte au nn caracter fluctuant. inh"rj(·ctil: . Alte bulade cul(~st? de noi" "Bod i- I. M12 npare dnar ca apogiatura inaintea lui RE'2. "Grui~or". dul. "Oita nazdravana~.. horea lllllCj[1 pstl' 0 nesfln.~-------------------------------------------------. "Nevustcl vinduta c!t· bihbdt".:i 4 c. construite variat. est.Trei pEicurarpi". ~optit (fluster­ auftokte)..".~: "Sora !. Am g&sit "i proza (legende istorice.1:.. Alte bala­ d.' descoperirea uho­ rii lungi".: Din tim­ pul navalirii tatarilor in Maramure!i 1717. Horea lungd Emil Riegler-Diuu susUne Cd horea lun­ este de origine orienta1a pusa III lega­ tura cu mflcamul perso-arab. .----. 5 etc.rd ftira '. 3. ornamputale 1a inceput sau numai 1:1 p(~rl('a finala a lor h.. altermlYf~ regnlata lnplismatic{. Desigur fOdrte vecile. - . un dorian eu substrat pentatonic 5. De ex. en ~i h"'genda omului de \Iiaz2inoapte. nwli<. care d(! fapt il fast culedsa $i no· taU..i pentru prima datil in MaranlUre~ de Tiberiu Breclin. ga t . mal.--'-'----------------------­ . clui gurita dUi: eueu ba mai :7:i.-------~ LfLlge moti vlll In oarte:· nunLC1._.'l'T! 11itUS 1-8 (ex 31) :n$ --------'_.. prelungirna rindului eu rerrene scur. 3. 2G). - . recitativ mt'h)liic T\lodul poate fi un pc>nto( (.~-----~--. FOLCLORUL MUZI(:AL ilL LIIUCEI NEOCAZIONAL~ 1. te a1 dhor text este dui. Fe­ tei Dcidurii.flU en treapta a II-a mobila ell .e6na anitt). (C'x..ult(. "Borea Valeanului".i1 salt la l. I. ii!"dJ il..

. Indi din timpuri vcchi Horea lunga a fost fara indoiaHi singura melodic a mara­ mure!jenilor pentru orice fel de texte atH Brice eil !?i epice.it r('cital dp finnLl : srul'­ gur~a lu: 30 ~~­ :or ca ..11 .lpsc trei paTp com ponente care alterneaza sau S0 repota in mod regu­ lat dupa inspiratia momentului : toouri : . 4. e apar .. .· tinut Ii! lllC'::. numarul lor 5e re~ cluce treptat in doua trei locuri in doina...see impnn-izatcl liber oore­ clIm in mnniera practirii 1ll11zicale a orien­ tului cu c\eosE'bire a arabitor pC' principiul "mac'amului" dupa care fiecare cinU:ret. va ea m horile lunS/i..textul este 5ubordonc1t melodiei.>tC' rC~Jtllil)illP cJ('fjnit(~ Cd­ saa un mic :::Iii la 1 i"ll ~l nu re-i dau particulnriUlto <..tH' comparative pc motive scara muzicala . Do ase­ mel1e-a se desluf. Caracteristice pen­ tru aceasta 11 doua parte sint apogiaturilr> sughitate cure se repete ritmic in motive des reluate ca : (ex. DupZi cercetCirile nOdc. varia intr8 10-15.. cu ajutorul acelei consoane hH. "ub m!c 51 ~ I~ J tJ _taJFri~. hit.tariti:i qo ('/ . put de frazd (ex.. pOLlte sa varieze dupa plac [('ma c1dt:'1... eu neputinta de imilal sau cintat ue ori~iciIle. ~i totu~i - Do sau R..~ ~ .. 35). san dnpa rinduri intre~1i heptasilabice 5e adaugii "rniii dainale" ori Se interealea­ za interjectii intre versnri.i= ~. imprimale in llTmd eu 20-30 de ani. Pd ".> de foarte \'aria­ '::..t . Sunet('le sughitate ~i gllgtite obtinute prinir-o pmisiune \'ocala [ls('manatoare eu "jQ(ller". eu ca­ instru- Dupil cum Sf' f.. !?i zice". . J?) (lxisU\ ni:. ~ . 1 bstrat .t.~ punctata foarte inflorita a carei sch01et de haza ne duce eu certitudine in schQletul actual al hori­ lor locale mai noi din mdsura de 6/8 33) • f":\ rC'ciL~!tiv ~~"4 f":\ ~ ~j!alJe de 7 pI':: Qcesip din .tbsoluUi }lli'tramlHt>­ similara eu cea olteneasca. numurul nodurilor era mai mare.ul tiroJez Sf' tntilEesc !?i in ctnt.'e:...j . cui lung oitenesc. billa­ frinta".-:-' t-~~~¥~. 3.0 parie mlJlo(i(' bin. In par­ tea a doua a horii eu noduri 0 sHaba oar8­ care 5e transforma intr-un if i sau un t~ra­ ginat eu foarte mult "h" ~i formeaza un su­ net eu loviri de g10t8.i cad('nte interioan~ putem afirma en certitu­ dine Cb.~j['~_~~~~~'1}i.. .. hii. :'. ci numai de eei initiati.t '! ~ai in ~~ un sfir<.59 "Horea !vana".~~~ ·a "ho­ ~i no­ . 1na­ intea versurilor apar silabe ell hei. Se obser­ - 1 . astazi este tendinta de simplificare. intrerupbdu-lf' ~iflll ba c!liar despartind euvinte.ltie Horea lnngil l1u {If(' 0 hrma fiXB. Howa lunga rnaramuH·~eanZi ~i clnte-cul lUtlg oltem~sc au origine absolut eomund.

-..~ Il!i -.. ~~:~:i:'----~~~. is . ~- ::! )'. CODRE DE TINE Hiiulita \Iag. ./ .:~:.} "Cine $i-ar fi putut inchipui serie 8artok eft peste 0 distanta de mai bine de 2.) "-. *' ~: FERICE.j ~·~s az.."·U .-:~TJiic). . !I .:: -:::-~: ! -~~~:=~ .".I .1 ~:.'J' rn..~~~!~~~~:'-.::~~~Jt.:~' 5. Dupa vizitarea arhh'ei de folclor constata Cd "pe toata intinderea Romaniei de tnainte de razboi se gase$te 0 anume forma melodica.=. a~a-numitul "Cintec lung"..::~~..:. Munteniei.. pretutindeni aceea~i ~i de­ sigur faarte veche. Zl (/ia! . -- i. .. . (i'X. .: :): ---= :: ~. 36 a._~~::L'E:. frun·?:. DE-A sARACU MINDRUCU \Iflg. 826/526 InL POP MAF<lA 59 ani Vl:?eu de Jos '. I Dam moi los dOllQ ext:!'llloie muzicu/c' cOIlclwlenie...:=-~:~'~~~~~~~.• .ei. 826/689 Oltenia subcarpaUca TnL CRISTI~A P :).~~~~ .'! _•• l.•.j______ /".000 km poate fi aruncatu puntea unei independente cauzale". ...:~: ~. $i dupa ce a aflat Cd melodiile de acela~i tip sint binecunoscute in Irak ~i Persia a soeotit di poate aUrma: "eel mai veehi stil melodic al Olteni. _-\T:­ E ').:::.). b.'1 " ~...=-~~_~~~~~~t~~~~_ .ir .

. di fokiorj<. bocetele.e tnt 1a nunUi fA mirc'sci. tr-o depltn~ libertabe> a mus.. 4'7).\.lndelungat".: 11 ii."! an'st cxem­ . 1 H • ~ -. 0 cintare rituala budista din Kampuchia s-a dovedit a fi uimitor de ase­ manatoare eu 0 hore lunga maramure!$ea­ na inclusiv sunetele sughitate. dici moro7enii ~i o$enii practica mai ales 0 teh­ nica pronuntat guturala ell crispare accen· tuata a mu~cbilor din jurul organului emi­ tator $i se centreaza pe jocul dintre note· Ie Fa $i Mi cu spdjin pe Fa.'du . 00$ $i Olten!d. 45)..' rHS­ trcaLa denumired Vf'C1H~ sinl in ac('asta mil­ surd provenite tot din fondul comun. au'k loviri de enota spe­ cince ~i M(Jramure~ului. 46). Amintim.l. in (int('cul de leag~tl1. J . 38). putem afirma ca acest gen al liricd neocazionale a fost singurul pe in­ tinderea Maramure~ului din care au prove­ nit colindele locale. Tibet ~i unele regiuni din Nordul Chinei.. im· pc molintl ]pgana­ tului a (>\'oludt ~i ~-a :-.~::=Y=. S-a constatat. "De duca Primul tennen !.. de as(~meriPd.. "De lucru". preeum !. Dobrogei ~i 11aramure!)ului cu Ugocea e'ite acest "cintec lung". . Credem ca este vorba de 0 uria~a ri1spin­ dire a acestui gen ~i stil de a dnta. iali. hii. Cvinta La-Re apare in Moldova ca $i in Maramure!. .l'lpntale. Aici este vorba de acele purtari de glas U'."i" . a dvUt un moment de inflorire care S(~ situedza la inceputul secolului al XI~XIV.. lea.acest stit BU are niri 0 leqdtura eu stilul penta­ tonic: maghiar.--.tui Gottfried Habenicht a notat 0 varianta a "Horii caprelor" din CrAcefjiti judo Mnramu­ r0$.~..lilbilit in J1lil'sUHl ck 6/3.lor alunecat dar nu suglli\at SclU sacadat cu ae cent ca In :"laramure7. Deosebirea dintre horea lunga ~i cintecul hi'iuUt nu este mare dec it din punet de vedere al tehnicii vocale. hil. [volutia se produce P(! fraHmente.:ifica ele ~!lds. Acceptind cu toata certitu­ dinea inrudirea !. 44). teristic.Ii la evreii din Ueraina (N. (''\:1:'(11 tii (u accea~i a I u need re spN.foldova. In zona de care ne ocupam ~i Oa~ prepentatonic:ul este mai freevent dar coexista cu pentatonicul in timp ce ill Oltenia prepentatonicul este ca­ rae.Ii ultimele trei ni 58 par cele mal eoncludcnh~ ~i definesc eel mai bine horea cu noduri. liodle mai nui rk lll~irdin{jJ'(' Cd).. \(1 lnmnrmrnlare (horeo ciumii). 37).Ii nu preluarea orientalA a horei lungi.. "De frunza". "De coas­ Ui". . hlt.. de~i pe Cille de dispariUe in 70n<'l. Marie Mare". ill rep0rtoriul pastoresc (a oilor). Some!$.. Bucovina $i Dobrogea cerc:etarile intreprin­ se ateshi existenta doine! propriu-zlse !$i in ~asaud.. Concluzia este Cd hOff'il lUl1g8. Tara Bir­ sei. $i este forma cea mai mhaidi de cinta· f(~ cunoscuta 15 noi.:- "~~)'I J . ~funtenia. Harea Junua s-a h(l[it pest. Oa~.. Urme aJe ei au fost descoperite 1n Banat ~i III tinuturile ardelene~ti invecinate mai a­ les in forme instrUl. . care au fost create separat de popoare diferite in conditii istorice si de dezvoltare istorica asemanatoare..:J. (N. ori dintre Si $i La en sprijin pe La (ex. la cu­ sutul sh~agului).'m Intllnit uneh­ doine bucovinienc [exemplu "Frunzd verd!~ de un bradau cu mult<~ elem8nte comu­ nc eu doina "La SHnL!.. /..dni -.J-=-=:lJ :::r-!+~ fJ£ ~i intreg repertoriu actual. zii. albanezL bulgari.4 ?LM_IF1 ~-. Loviri de ~!lota eu un substrat arhaic qi'isim ~i in "cil1l(~cul mirelui" din eomUIld MOrlaed judo Cluj-Napoca. Tirnave.} mutntid sron­ lelilil intrp registrd(~ de cap si elf> piept. Dupa unele informatii. Aceste constat~ri intaresc ~i mai mult ipoteza ori­ ginii orientale a doinei propriu-zisp. doina sau haulihl olterlPasca Sf. Tara Oltului ~i Sibiu. de aSC'lllenea..Prelung". ·tv n CiUl vrc''11e oltenii prefer. . II ii ).B. Tn afara de zonele Mara­ mure~. Lui Bart6k Ii datoram definirea p<'ntru prima data a pIP­ menlplor Cdn' aldituiesc stilnl cinteeclor de "Lung . Oltenia. :\mintim. t (. fnrh IndoialCi el are obir­ ~ie sud-estica perso-araba ". Deosehim alunccdn'd . melodii inrudite eu doina noastra sint cunoscute si in India.Gorj "Zorile mircsci ('stc de ase­ nwnCd in masura dp G/8. dL pe cita VH·mf~ in cintecul oltenesc de exemp1u din Pe$ti­ :.I Moldovei. atHor popoare pc un spatill imens. . zii. (KB.B. existenta unor dnUiri aselnanatoare la macedoromi:tni. horHe rituale iJ .chilor ~i steimie e­ ec je ~i ai ~i. Rami­ ne de vazut care este filiatiunea reaUi a acestui stU cunoscut. totodata. '0.B.oeii jJe iJcelea~i consoane eel $\ in I\Idramure. c:iobanului (fire $i-a rierctut oilp" carc '. Mure~... turci (N.. azi satul I\Iara in anul 1967 pe tema "p0v 0 stea.'ste 0 hore lungel evoludtti". Aceasta dove­ de~te inca 0 data in plus ca acest stH me­ lodic a fost cunoscut tuturor romanilor. . in­ mai mult pc sunctele tricordului La-Sol-:Vfi (ex.

fapt remarcat indl de Bar­ t6k. in OItenia subcarpatica pye­ nul Fa apare ca 0 treapl8 cOll<.te tehnica . precedate de un ha care mij1oce~te impulsionarea Ioyitmii de q]oUL etnd tn­ floritura are loc in afara textului de vers. r Silu i. caracteristic este !ipsa aproape a recitativului melodic. ampli­ ficarca efectuinrlu-se de obicei pe seama unor rinduri Av si Bv. Audia­ ta Cll atentie lo\itma gloUi prezil1Ui 0 anumita incH\ime. Formulele nodale nu 5e seamana cu cele melismatice nici in contur melodic nici ca l"alori ritmice. iar partkularitatea e\:cclltiei 5-0 marcam prin senmu1 pus ~easu)1ra noteL Totusi nodul nu ~e rea­ lizeaza in toaUi plinatatea lui numai prin apogiatma superioara marc ala de glota.:.>i duinu. duinu !'. ca: dzlL dzl1. La fel eu cliez scm ::. mii.i Vi:. este identica eu cea din Oa!$..a melo­ dic~ a acestor formule far~ sa execute no­ durile $i in acest mod consideram ea a e\'oluat horia lunga spre genurile actuale. se schimba pe par~ cursll] sllnc\lllui lntr-una din cele trei vo­ calc cO)l'.. de 1a DacE Uberi. in doina maraJ11ure~ea­ n8. iar atunci cind se ob­ sen'a aparitja un or elemente. dui ~i iara duL etnd fnfloritura se desfa~. ~i cind acesta nu contine real. . me­ lodia 5e de:. Executia nodului necesita 0 pregatirc ante­ rioara a organului .oara pe una din silabele \'ersului. FreC\"enta cadentarii tuturor rindll­ rilor melodicc pc Re. I -a Solo intilnim lIne­ ori semi-diezata.oara din doua eategorii de material muzical: . In aceste formule de In­ florin:! se folose!. dui. 0 particularitate a doinE'i maramure~ene esle accea ca treapta a . cih.. ~i mai rar pe La-Sol. reprezint~ in fapt prin lovitura de g!o­ ta catre care se orienteazli atacul produs aUt fiziologfc cit ~i auditi\". Unii interpreti actuali mara­ mureseni reu~esc sa reelea doar lini. ea se executa pe un refren cunoscut. ExecuUa nodurilor este 0 chestiune de virinozitate. duinu mai..te doina mara­ murc'"eana. Deoareee lo\.. recitativ 1 recto­ tanto are de obicei uHhnele doua note pre­ lnngite spre sfirsitul lui. care cste ~i nota fi­ naHi. "ota­ rea arestor nocluri din PUllct de Hvjere ll1U­ zieal este faMle cJificiHl deoarece nu (~xisUi bucovincana.fcrioara. 179-206).. ceea ce deseori se intlmpla. 11 sau 1 atunci vocala "I. sau La­ Fa.'ocaL aceasta se produ­ ce prin atingerea altei note de abia auzite anterioare apogiaturii. aeea lmpresie de nod.recitativ i .'enahUe e":. . ceil mai e\'ohala esjc doina una rlin voca1ele 1..>i fara silabe de text. Carac­ terisl Ie este faptul ca ea nu posedl\ nici un aIt reI de inflorituri dedt nodul propriu~zls care.fomlUle de Inflorire. doina !'. spre deo-"pbire de doinele eelorlalte zone amilltite.or lrei Upt:ri wl1i'de de cioine amilltim c<i cea Jj1lii pUti]] c\'oluaLci E". Executarea a doua note mid.'ocala specifi­ ea ell lovituri de gloUi sau llodnri. Inslitutul de Etnografie Si Folelor (l adoptat s('mnul plus deasupra nodului ! +) iar noi aceot "emn care c1upa pilrerea 110flstra ~imbolizei:lza dE'schiderea quri i :. cl)l1stituie lIn indiciu dar al aparte­ nen\ei 110rei lUl19i ca unn} din cele mai \e­ chi strucluri folclorice e"istente iudi in cuprinsH! patriei noastre. 67 pag. voce de piept fiind incheicite de nota Re in cuprinsul unei formule nodale sau in afara ei. o alta caracteristic<i a structurU modale a horii lungi e~te aceea ca. III timp ce In doin a maranm rc­ ~eana ~i oseneasca structura prepentatoni­ ca.fa:. Bogatia melodica ornamentala a horei IUl1Di se ana in for­ mule!e de inflorire si nu este nicidecum sa­ rae a C11m ar parea. labeL ori care ar fi ea. consideram Cd este lo­ gic sa noUim lllaJtlmea nodurilor prin apo­ qiaturi sal! mordente. cadenteJe tuturor rindurilor 5e afla de requJa pe nota Rc san eu 0 scnrtCi didere Pc La. Sonoritatea ei este deter­ minata de 0 tehnica pr0J111ntat guturala Cll crisparea accentuata a muschiIor din jurul orqanului emitalo[ (B.. prima inferioara iar a doua supe­ rioara notei reale.>i in zona Lapu~).titutini. Tn doina maramure:.ere care i11 l\laramlire~ sMa pus­ 1fat i 11 mai toatc horile locale (\u tentic m (1­ ramurc"pne. ell toate ca ea suna ne­ temperat muzical. tolu$i desenul melodico-ritmic al nici un ~emn in qrafica mllzicali1 obiSl111lta care sa poata reda sonoritatea si stilul lul . iell' cea olteneasca se aUa la mijloc. T)intre s:rncturiJe modale ale cc". care este armonicul pri­ mei.emirliez Sf:' mai poa­ te intflni ~i nota Fa.. La renumiti i11terpreti de hori Cll noduri se ohser\'a ca la inceputul piesei pina se inci:ilze~te or9a11111 \'ocaJ se intimpla de multe ori sa execute doar Hnia meJodica a formulei tara nod uri.. 0. tn caclrul strncturii modale aratate.ean~ 9asim cel mai adesea dona rinduri meJodice A. de recitativ melodic e1e s1nt de obicei insotite !$i de al­ te fenomene specifice stadiului de evolutie a doinei din aceasta zona. pendulnre care se sprijinil clf' regula pe nota Fd.. Ele contin 0 pf'ndulare pe notel!:' Sol-Fa. De~i tehnica executiei nodurilor in zo­ nele Sighet :. Recitatinl1 este de regula rec­ to-tanto.we. iar prin intensitatea ei re':oca un su­ net mai mult lovit decit nota reala al carei atac iI pregateste. Bdrt6k h~-a notat prin apogialuri Sclli mordente.i declansarea conDor vocale. "'Jodurile se aplica In formule melodice ell anumite contururi re­ lativ apropiate 1ntre ele ~i pe care 0 si'i Ie nmnim formule nodale. se executa de regula pe vocalele u. .ccu\iei noclurilor. unrk qasil1l cadente ale rindurilor melodice in­ terioare pe Jilai mulie trepte $i nlllnai ca­ den1a finala pc Re.>i dainale. pyenul r-fi aparind sub forma de nota de tn'cere in interiorul floriturilor !'.ituri de g]otii an licipeazel nota.B.eu (s1nt multe hori cu no· duri !'.

---J~ Cll "'" \'alori du­ lUi cn -:206).. eliminind nodurile propriu-zise.-~--- 65 ta 5i­ par­ i vo­ " ota­ :: mu­ :~isid :nuHil 11 lui i Scili olclor )dului fonnulelor nodale difcra intrucitva. v irlui reo sa Ie noda1e ~ nici in lice. ~tJ.~ r~ ~ 'tl tJ . de redllcerea va­ riantelor la un singur tip cristalizat se mai produce treptat ~i destramarea tipului rit­ mic sincopat. Ex. for­ :-:mlil carc. cap.1:. 45). Sincopa simpIa realizata in formula nodala . asUizi din gura aceluia. 44).ariate chiar hI eadrul a­ celea~i piese !?i informa tor 111tre anii 1!:l13­ : 9-10 dedt in ultima perioada.:').sul unci in zo­ :i cu no­ 1\ eu cea :itmic al o alta forma de cvollljic pe care am amintit-o deja esteacea in care se exeeu­ :a numai conturul melodic al formulei no­ ::ale. m(ll ii€J"7 f. iar dacd in aceea$i piesa 5int $i formule nodale prescurtate atunci acelea apar de regula in illteriorul strofei melodice sau in finallli ei. informator a ramas una sau doua formule nodale sau chiar de­ loe. .pectul specific (1\ riimlllui ternar (ex."ersului pe ultimul sau ultimii timpi mai inainte eonsacrat sunete­ lor $i COllsoanelor specifiee ee purtau no­ cluri (ex. a insotit in permanenpi . Odata.. Variatia fjgurii ritmice sincopate duce 1a schimbarea raporturilor de durati1 intre note1e care 0 incadreaza ~i sincopa il1sa!?i. Ele sau La­ care se de piept. lLo}J ~ ~ ==-n j _ ipeazil su­ t direi . glota. :-i care dintre fOrlnule poate Ii executata fie . 43). ~ -" t .3 inceplltul fie in interiorul sal! la sfir~i­ :'. ereclem. p. _ ~ i: prin rea­ Prin . Totu~i nu acela~i este drumul de e.. _ _.-ariatic so ajuncre sl Ia 0 formula -:tmiui en sincopa dubJa (ex.. Genul a e. Ritmul fnrmulelo[ nuclalc ale doinelor culese 1n \raramun~!?ul btoric.~. III 5 fIE fJ ~ ?]] .1 unui rind melodic.'olutie a formulelor nodale la toU infonnatorii. cu procesul de crislalizare a horei lungi se ob­ serva $i cristalizarea $i eonsacrarea formu­ leI or nodale in yariante deosebite dup~ 10­ cui pe care-I ocupa in strofa melodica. 0 alta forma de €\'olutie a formulelor nod ale este introdueerea unor silabe din textul . ori informatornl Dunca Vasile :le de mara­ a melo­ :ute no­ T'. ~ ~ '"' Sincopele au deseori $i a<.'oluat.p) I \.orea Jungli de-a lungul \'cacurilor. . Aceasta dovede$te ca exista. Totu$i in Hnii mari oC poate rem area faptul ca acolo unde apar :::~ai l11ulte aspecte variate ale formulei sin­ :::lpate pe care am expus-o mai SUS. dupa derea ~lldia­ :1 Hi. In afara. in ma­ ~ea majoritate a exemplarelor de doina ma­ ~amure5eana pe care Ie-am analizal fomm­ ~ele nodale nu au forme consacrate pentru "'Jcul in care se executa 1n slro[a melodicli. noduri nil"'a se id de . 4). {V. In timp cc in :913 informatoarea Van'ara Braieu din Vi­ "ell de Jos. :nai clese ~i mai . r-J~ 5 ©. de obi­ :t!i formula nodaHi in cea mai ampH1 for- rna in care exist a ea in piesa data se ga­ se!?te imediat dupa inlerjectia anaeru­ ziea introductiva.~j1 J r-3-._. 46). :: ante­ proclu­ auzite a doua a supe­ :ul pri­ de glo­ produs rnpresie £ hBtJ~ Din analiza doinclor maral11ure~enc re­ :ese ca formulele nodale erau mai ample. 0 ~ ~ ~ NV :a ne­ deter· jurul Sincopa 0 intilnim adesea blc (ex .te 10­ :l apo­ ritatea ~:' RC7ulta de aici a alta concluzie eerUi: proYenienta 10eal<1 a ritmului punctat ma­ ramure~ean care nn poate lasa dubii de infillentc straine. ~i 0 anumiUi diferentiere. horea localEi maj noua).:r)(lica a Dlidi 111 din leuel "il1l1odau" 10-12 formule nodale. Exemplu: to' . ca a actuale. repetarile putind amplifica formula DodaUi (ex.:e unde cu certitudine prin evoluUa in timp $i la interpreti s-a ajuns la formula aetuala de rEm leganat in masura de 6'8. cu toat~ Ii­ bertatea eu care se folosesc aceste formu­ Ie in conceptia mai multor informatori. cu tOota varietatea lor uimitoare este In esenta t:n ritm sincopat. Adesea sc repeta pendula­ rea intre doua san trei trepte in forma sin­ coputa sau nE'sincopata.

50. hori propriu-zise. ~i de c~Hre muzicl­ 1l1(l\'dmure~ei:ll: anul maghiar. prin­ tr-un glissando lent pornit de la 0 cvinta inferioara.'nuite in alte zone !?i genuri muzicale populare ro­ mane~ti. ell toata compIcxitatea ~i particula­ rita tea formei improvizatorice neobi!. apoi caracteristica prin coborhea in finalul ei 0 formuHI.i accentuate de identifieare.>tiintei. Bart6k le-aapre­ ciat ca variante ale unei singure melodii. :~ y 1 . care tradeaza in mod va­ cHt fondul ancestral comun. :.-ariant& prescurtata a pre­ eedentei dar en coborlrea pina 1a Re ~i ul­ tima caracteristidi pentru incheierea rindu­ lui B urmaHi de un Re prelungit (ex. bocete. :\nalizind structura modalli a doinei mara­ mure~ene Bart6k realiza una din primele clescifrari ale modurilor specifice doinei romane~ti (ex. claca avem in vedere re­ zultatlll cereeti:irilor nlterioare ale doinei in lllai multo zone ale tariL spre exemplu B11­ covina ~i 01tenia subearpatica.-:. Remarcam totodata instabilitatea trepte­ lor III si IV prill inlocuirea freevenU1 a luI Si ell Si bemol si a lui Do cu Do (liez. a. de completare intilniti des ::>i in cinteeul propriu-zis (ho­ rea locala mai noua) asa cum s-a putut ob­ serva slnt tot din provenienta horei lungi. Folositi pelllru prima data in folclorul t0t de Bartok ~i interpretdti ca fenomene pasagere. treapta a Vf-a C011­ siderata neconslitutjvCl. b). 4>\) reprezentlnd 0 . 47) de Ie Fa-La-La. 49) pina ~i diftongii heL m/H. c1ardziul1pa ~i ohi('(lhitfl\0a ol1111Jui c1e\·Ij· tal :. in esent~L caracteris­ tieile atribuite de fo1clorisiul maghiar aces­ tei structuri modale. Cerceti:irile lui Bela Bart6k in ~Iaramu­ res ne dez"iHuie cu acest prilej nn numai maiestria inimitabili=i a uneia dintre rJenu­ rile specifice mele-agurilor 11oastre. 52) deosebiri fjre~li trecute prin filirul artistic f. desi fon­ clul qenetic este comun.. 2 3 6 Se poatc )i asa. Ma­ terialul muzical cules ~i cercetat de noi in "laramures confirma.:\ sall anticiparea lui B (e'\". ell pasiunea. eu toata diferen~a de stiluri clintre exem­ plarele instrumentale ~i vaeale ale horei lungi ea !. Partea esentiala a melo­ diei estc cuprinsa in limitele tetracordu­ lui de cvarta Do-Si-bemol-Sol structura J110daHl de baza fiind prepentatonia pastra­ til ~i in cintece de eopii. aeestea toate qenerind dificulUit. ci si una (lintre cE'le mai vechi marturii ale vietii muzicale romane5li intllnite in Carpatii din Nordul TWllsilvaniei.1aramure~ 0 9a51m intot­ dcauna cabo rita. EJ ne reliefeaza in plus faptul ca treapta a II-a esie doar un pyen. 51) .(ex. Importanta des­ cifrarii acestei strueturi modale ne vade~­ Ie 0 dafti in plus. ­ . atH unila­ tea indiscutabila a structurii modale a doi­ nei romane~ti cit ~i micile deosebiri (\:'.. de In Dacii Jiberi (\:'.B. care apare llumai in interiorul inflo­ riturUor si niciodata cu sDaba de text. marele ll1uzicial1 a dezyalujt penlru prima data parlicularitalile doinei 5i multe dintre observatiile sale analitice stau si asta7i Ia temelia definirii doinei mara­ muresene ~i prin extindcre a doinei rom€!­ ne5ti in Qenere. consacraUi pcntru incheierea rlndului melodic.i IV notata de Bartok.'i dintre variantele diferililor in­ terpreti. fe­ nomene reqasHe mai apoi de foiclori~tii 1'0­ mani in mai to ate zonele tarii.B. mo~tenire nealterata. Sunetul prelunQit de intensitate forte la care se ajunge in horea eu noduri. prin pu­ nerea in paranteze a acddenUlor include in cazul 'tvIaramure~ului ~i semi-accidenti.:teristica modala de instabilitate a trep­ telor III . (ex.\. colinde. 51). reprezinta a cateqorie melodica aparte cliferita de eea a recitaUvului Cd f.ii -:.ii rafinat al moro~anuILli. ea­ ra<. 0 cleosehita important<1 0 prezinUi remarcarea unor fenomene intere­ sante ale vietH folcioriee in Maramure!1. in .

ea este un tip total 'n1pro\-izatoric. variatiile ei producin­ aU-5e fn direetia Av sf Bv.. Referindu-se 1a .logatite Cll formule de lnflorire in care se foloseste tehnica \·ocalCi specifieii eu 10\'ituri de gloUi "nl)­ cluri" sau "cioturi". __-' . '---r~· .til yechi cOl1<.. nu an 0 functie interioara. Recitativul melodic se intilneste extrem :e rar in cloina lllaramureseana si numai ea ·.----.. i]trui in ce prive[.U. 11.ite partea inflorita numita de 3artok "meclie" analiza numeroaselor va­ -jante actuale ne-a demol1strat ca inflori­ "JriJe pot cuprinde in Intregime structura :rhitectonica a doinei de care ne ocupam..1 recto-tanto pe treptelCl IV si I snstine in intreqime textu] poetie si reprezinta rtndu­ rile melodlce A si B.. 53 a. i sau u en ajutorul caro­ ra se executa 10vituri1e de glota. ' /~~::. cum de altf. El este determinat de tehnica quturaUi cn cris­ parea mn~ehilor din jo ru 1 organului emita­ tor. -:e caa a formulelor de inflorire. Aceste rinduri melodice sint iml.___ romil­ :-:ti'l 0 1tere­ ~~.-inta Iclic~ :~ _ .B.ntot· melo­ ordu­ ctura 15tra­ " .. Audiata eu atentie lovitura de grota prezinta 0 anummi inaltime care nu poate Ii perceputa ca un Sllnct perfect muzica1. ci de una stro­ :ica incipienta.nuite re ro­ ulti'lti apre­ !lodii.' t:u iU .\(1jncind cercetarile in a­ :easta directie noi am con<. lie.arlea llwdie foarte Inflorita. e Ia Drin­ ...ri-. In­ trucH nn exista in grafica mnzicala obi~­ nuita semne care sa poata recla 0 asemenea sonoritatf'.'ariatta sub­ ~~antiala a aCf'slora. la baza eareia stau indis­ tabil rindurile melodice. . ~Irbea de5pre eele trei parti. recitativul -. :i Yd­ des­ ade$­ e re­ 1ei 1n t Bu­ nita­ doi­ fon­ :\:.c.i de cea :inala fapt care ne-a dus la concluzia eei _:-!. -:~uzicianul ma~Jhiar afirma di horea lunqa ::'.___.· c) ')rmu1e nodale de inflorire.: .. trei caractere melodice cind .'() . horea lunqa maramnreseana nu poate fi ':orba de 0 forma tripartita.lnne.A.~lara­ fo .ste obligatorie. 'ie. 0 analiza acustica pc un aparat elec­ lronic modern melograf obtinuta ell:' Maria­ na Kahane in S. ---------------.>i refrenele pe care ele se executa de­ obicei. Recitativul pe Ireapta a III-a <. . asa incH prezenta lor nu poate delimita ")artea medie de cea introductiva :. e1 putind Ii in­ tilnit ~i alaturi de aceasta nota tinuta... Bart6k a notat aceste nod uri prin apoqiaturi san mordente: (ex. Este posibiJ Cil $i dato­ rita denumirii sub care am qibit "horea frunzei II aceast~ doina sa fi fost cinta­ ttl ~i din gur1:l $i din frunza. . ceea ce ne \ntareste -Olixingerea.I-:t) .icleriim ea slnt ]uate din ho­ rea frunzei care la orinine a fost tot 0 hare 11l11ga.1. b).n UB) i:lei ~i ~ stau . Autorul "Jrimei colectii de folcJor muzical maramu­ ~esean meniiona di aceasta nota prelungi­ A po ate fi 111 locuita ell un recitativ pe a­ -ela~i sunet rie maximum 8 sHabe ~i foar­ ~e des de ? silabe. 54. de asemenea csrteR a treia desemnata de Bart6k prin­ -:-un recitativ pe nota finali'l 5e intilneste :"'ec\·ent intr-o asUel de forma dar ea nu ". Cer­ cetarile noastre ne-au convins ca in struc­ tura arhiteetonidi a doinei maramure~ene atit recitativlll cit si sunetul prelunHit E'X­ primat printr-o interjectie anacruziea. care nu esb? un instrument propriu-zis. dar mai flIes remardncl .e intillleste mult mai rar $i nu euprinde un rind melodic iiltren.--. Cu 0 marc at0ntie a urmarit Bartok exe­ eutarea acestor noduri ennmerind interjec­ tiile !..B.) . marele folclo­ -ist 0 exemplified de fapt printr-o simpla 'ormuHi de iuflorire.1ea.. b) recitatinll reclo·tanto..:1 element de destrlhnare a ei (vezi cap.----~~:---. Referitor 1a forma mll'licala propriu-zisa. odata 1n plus. 2r-:"~ff:!:~~~=__ ~~--~~~ . 55). .1 are 0 forma stabila. I 'J. fe­ ii ro­ ?xem­ horei Jr In­ kula­ .:c.~-~ ~...talat d'i forma ':-·'])rOVi7alorica a e10inei maramure~ene se -~anifesU:i 1n special prin suC'cesiunea neuni· :0rma a rinclurilor melodice $i . Horea lun­ ga maramureseana nu cunoaste mel un all fel de infJorirl? lnafara celci (11 noduri. 52). CcHe au func­ ::i bine precizate ~i pot sa apara in oriee .~l orieare sunet muzicCll contine armoni­ cuI sau la octa\-a snperioara (N. 1972 a dcmonstrat ca sunE'tul loviturii de glota contine.~--t__ .B.: ("-f).~4-.. ·a]ui! . .--r:u a ~i '/ . Ambele au functii de sine statatoare (ex. mara· imele ioinei .~.. tn fapt recitativul pI:' =are-] avea in vedere folcloristul maghiar -u consLituia un material muzical menit sa inlocuiasca nota prelunfjita.1 0 mare finete cum vocala pe care se inccpe for­ mula de inflorire nodala se transform a pe parClJrs lntr-un 1.le-mi VIO ~____. Sub acest aspect im­ -:)Yr)\ izatoric sc ascunde un material muzical -::rnitor de unitar si 0 condllcere a melodi­ =-i neasteptat de constanta. (N.. Tremolllrile pastrate in cintecnl \"ocal de >.~ ill i. 56). ca el cleosebea --ei cateqorii. far cele trei ca­ ·eqorii de material muzical sint: a) note -:·rclullqite-._________. Cintec de stil vechi ardelene!'te).---- R7 :i din erata.

54).\ICE :\IELODIJ SAU FOR:'Lii.:. Este oare 0 relicva clin vremurile in care s-a format poporu] nostru? Noi sustinem di da. Aici apare concomitenl $i armonicele sunetuJui fundamentaL armo­ nice $i oct ava. fenomen care denota un stadiu de o incontestabiUi vechime a folclorului mu­ zical local. relativitate Unind sea­ ma de faptul ea aparatul electronic ne ofe­ ra 0 precizare in plus atingerea unor sune­ te armonice pe care nu am incercat sa Ie redam gratic.~:-- - .. apoi acele doine pro­ priu-zise de stU vee-hi 1a care au displirut nodurile $i au ram as fermatele.. Pu­ tem adauga ca fenomenul rcmarcat de fol­ cloristuI maghiar se dovede~te a fi insotit deune1c cClrDctcristici de structuril muzica­ lEi comune d0 starlinl similar de evolutiE' l11pl()(iidl in zone difNite.'\­ RE A 10:THEGUUJI REPERTORJU ?\fELO­ DIC. Dar lovitura de glota la rindul ei este pre­ qatiUi $i de 0 apo. fe· nomf'n cnnoscut si in lvfaramure$ (strigarea peste sat.= . un incontestabil fond comun romanesc ~i 0 incontestflbila unitate $i evo­ lutie in timp $i genuri in ritmicei $i forma de exprimare legate sau nu de prilej. Transilva­ niei intare$te con'<.. 1975. ':. Se crpde ea intr-o vreme. --. URIC $1 EPIC. La doinele oltenesti tirul melodiei poate n intrempt uneori de "haulit". --­ .\m intllnit In repNtoriu accentc cIr H\YOTHl. -­ ----. cit ~1 ritnlnl lor sincopaL Dam mai jos pe doua porta­ tive schema ritmici:i a formulei nodale: (ex.­ "'-'~-~ C. 240--277).i JW osciloseop..1fuzica nopulara romaneasca ".:----.\ dedt 0 sinC/ura innoctare de alas SilU la uncle melodit deloc.. Exemplul de evolutir din qura acelniasi informfltor rredem c-a f>stE' "dificator. legat si nelcqat de prilej unde ad('sea. exceptiile fiind fOi1[tc~ rnre....Horpn Lunqa" nr.. Olteniei subcarpatice. eonsiderind ed nu putem in­ clude intr-o seriere muzicala drept realitati sonore sunete fire~ti dar impereeptibile au­ zl1lui omenesc.. Cercetarea Bucovinei.\ ....:i1 tum sllstin<e ~i Tiberiu Alexanrlru (in . intilnim a­ aceasta alunecare 1a cvarta inferioara.: !. striqatul 1a fin). Esenta horei p-alunqu ca $1 ethos S1 cpos nu estc pesi­ mista cum efed unli fokloristL Acestea nu sint depresive si nid demobilizatoare. Pendula­ rea IpagRnului agatat in grinda a impm maSUl'a de hore 6/8.. ciul)a 60 rlc ani din C/ura acelorasi informatori n-am putut cle~IW'... dar $i aceasUi scrie­ re contine 0 anumita. minie lmpotriv(1 hocotclniJor. rn 't-faramurps acest w:n s-a transformat evoluti\' spre alte gr>nuri iar un prim semr: al acestui proces este impietrirea formei. Cintpcul de leaqan a fost fara fndoiala printrl' primele desprinse din repertoriu si datorita ocaziei cu care se dnta. POETIC. iC\r prin intensitatea ei produce un sunet mai inaIt decit aceasta.Din cercetarile noastre urn (leaUS di Jo­ vitura de gloHi anticipeaza nota atacata.. :.-' - . Un nas mai dr>Dflrtf> iI constHuie plahoraroil ell <liutorni unor formule Hpice de ritmira. tntH' acestea pu­ tern aminti cacientarc:a tuturor rinduriIor melodice ale doinei maramuresene pe treap­ ta fundamentala.51) ca aceasta a fost melodia unica pentru cintarea versuri­ lor Hrke sau cpier> ca si a unor texte ri­ tuale ori ceremoniale... ­ .. Vechimea re­ marcabili'i pe care Bartok 0 atribuie horei lungi maramure$ene estc confirmata de eereetarile folcloristieii l11uzicale din ulti­ mul deceniu care atesta 0 serie de fenome­ ne $i elemente comune. aidoma Jo­ dler-uIui tiro1ez eu deosebire primavara. ac­ rent!? mclodice care s-au transmis tn reper­ torinT de 1'p\'o11a.inqerea aSllpra existen­ tei unui asemenCi1 fcnomc:n generalizat pc teritoriul patriei noastre intr-un trecut in­ departat.. . ---... Bue. DE EXPRHvlARE CA PURL\ 1'0. toate impreuna dind imagine a all­ ditiva $i fiziologica de nod pc care noi I-am notat en semnul R . pag.I~--= :"2' ' UJ. Este dar ~i vizibH de unde a provenit rit­ mul leganat moale al masurii de 6/8 atH de controversat dar des intill1it in repertoriul local autentic maramure~ean.. a unor hori noi si In nrimul rind ritmul leq~­ Dill prov(>nit din simplifka1'ea noduriJor. Din materialul cercetat d0 noi a rezultat aUt precizarea treptelor pe care se efectn­ eaza deobicei formulele nodale. . in horea lU1l9d gasim 0 a­ Junecare expresivd de pe 0 fundamentala pe un sunet aflat pe 0 cvarta mai jos Sol­ Re fenomen intilnit $i in nnele doine bu­ covinenp dar si 1n cinteeul autentic mara­ muresean.riatura inferioara notei atacate. (Vezi Cflpitolul . care Se deo­ i--i. Dim­ potrh-a.. pe tonica.. imperceptibB pentru auzul nostru dar care 5e poate bine deslu::. :.. Dac~ in­ formato(lrf>n VarVi1Tn Brakului din Viseu de Jos sl Dunca VRsile din Teud au dntat lui Bpla Bartok 0 hore Innl1'8 Cll nOlla rin­ dud rTP Doduri. Vorn da cloar lin singur eXf'mpiu.~ -----":' . . Asa cum am amintit. iar accle(]si cadentari pc (1 treapta unicd Ie lntilnim si 1a cele mai n~­ chi variante de doine din But=ovina. "''''' . inca 0 dovada in plus ca din horea cu noduri s-a dczvoltat intreg repertoriul actual maramure~ean....t:.-. constituind martu­ rii ale unuj stadiu foarte vechi comun pen­ tm 1ntreaga ~ara Un important indiciu al vechimii doinei din Maramure~ ~i remarcat de folcloristul maqhiar este EXISTEf'iTA UNEI U:.-. Edi tura muzicala. :. Est".-. --_ -.... ('adentare a horei pa-Iunqn. a-.-- ... experienta ce am facut-o $i noi.

Urmarind involutia doinci '::'::':dmure~ene. saracia sau disparitia formu­ _-=-_:r lor nodale. s-a desprins horea lunga instrumelltala de cea vocala: din cintecul ceremonial de nuntci. a ul lcqa­ )durilor.n care pendula­ .wada certa a unitatii dar ~i a doua moda­ _:atl de a cinta treeute prin spccificul local :ezultat din acela!?i fond ~i trunchi COlllun.. virtuo~ii pli­ mulul deceniu al sccolului ajungeau pina la 12-14 noduri 1ntr-o formula nodala. d~a cum am ari:itat deja._~: sau in afara lui credem Cd a generat : :-:-xistenta a dOUd aspecte variate dintre :'::':e totu~i cel mai greu a fost acela care '::'::erupe versul in desfa~urarea lui f?i care . iar t[(:l1lolul din frunza este altcevu. forma horel lungi poate . deoare­ ce genul se ana inca atunci in perioada sa de inflorire. Aseme­ :'-:-0. s~i poala reproduce nodurile ci. InstituiE' e tipicf' ll :1 . Tehnica de exe­ cutie a nodurilor ca ~i structura formule­ ~or nodale confera doinelor mardmure~ene. dezvaluind . 'ac~ in­ Vi!>eu 1 cintat lua rin­ in gura deslu$i sau In "YoJutip di este :1qa nr. A~d cum. coborirea cadentata.lutiei doillei din Trilnsilvcmia de nord. Cintatul horei lungi eu vocea insotita de cetera ori Huier fIla impletitul cununii" a fost cindva.. Cele doua exemple foar­ te asemanatoare prezentate in lucrare Ie con­ 5ideram edificatoare. ~ de exemplu melodizarea I'ecitativului ori _ . In executia horei lungi..::te muzicale apartinind la doua rinduri ::. Dill punet de vedere muziedl aodLll cste 0 par:~' eon­ stitutiva de celuUi motividi.sea rindurile melodice sint 1ega­ iutre elc prill formule nodale ne1asind _c: 0 eezura in interiorul strofei melodice.--------------------------_. de a privi ~i in sens contrar. o alta.dele tricordu1ui La-Sol-Mi.ocala mai noua. pina aproape de pierderea ~ ~:acteristicilor ei esentiale. Noi nu am gasit in zona nid-un instru­ lllent muzical care. Pla­ :..lrin :~f)etd[(:a vi. uzica­ oluHp '?a pu­ udlor treap­ : fi ina pe 0 ai .ic apoi pe doua rinduri. oltenii pre­ :era mutatia spontana intre registrul de cap $. Am amintit deja Cd un prim seron de instrumentalizare a fost interpre­ tarea ei din frunza ~i fluier..' ajunga de la doua rinduri melodice inl­ :. cazuri sint insa foarte rare ~i de obicei . i(lr pe de alta parte [..:..~ebesc prin suustantd lor melodica prea :mtin de cintecele propriu-zisfl sau horea .<. dupa care a aparut cea instrumentala.::lodalitatea de> executie cit ~i prin structu­ . pe de 0 parte apnrtenenta ei organica in ce privef?te trasaturile generale la genul muzical prin excelcnta romanesc al doinei. eu una instruroentala putem sa nc dam seall1a din capul locului ca.-. Aceasta este 0 :::."e­ entali'i I..=:e. avem obliga­ =. forma pe care vrem s-o reliefiim in prezenta lucrare eSIe manifestarea 110rei lungi de un real 11i vel e::.nqn. pesi­ tea nu e..desfd~ur area partii esentia10 a melodiei in registru ma­ xim a unci cvinte La-Re i... de cintare a mara­ muref?enilor era horea lunga vocalCi. poate na Jo­ Ira. -: :losind procedeul compozitional al extin­ :~rii unui contur melodic. lndoiala ~toriu si 'endula­ a impus ine pro­ disparut ~ Se deo­ d cedat cu vremea in favoarea acelui care inCddreLtL:d Vt'lsUl.i stiiruie pe su­ :. In timp ce formulele no­ dale ale horei lungi penduleaza pe sunete­ :e Sol-Fa sau La-Fa.. In cvolutia sa doina maramuref?cand Se _anifesta pc deoparte prin extinderea unor : :: tururi melodiec de la un rind la doud : :::duri mC'lodice.Jetarii variate a Wlor rinduri me Iodice. pe un rind me­ . doina miUamUr('~l'una :1u-~i consacra formulele lu intimplare dupa gustul individual al interpretilor ci in rea­ :itate interpretii se supun unor im[. particularitate intilnita f?i in 01­ :enia subcarpatica.lcrative dictate de caracteristicile reliefate de-a :ungul intregii ei evolutii.::<)tite ~i de alte elemente caracteristice "':"-:. Din analiza dainei din nordul tCirli re1e­ se. Asa n () a­ -s Sol­ ie bu­ maraIus dl lntreg gat ~i lim a­ ua. prduind-o. dar a disparut de multo De aid consideram noi cd.' formele anterioare in timp pina acolo :. de piept sau de cap-git-piept intr-o depli­ __ ct Libertate a mu!?chilor .tetic ~i ca hore in­ strumentaUi. fe­ 'iqarca horei . Dim­ 'Dte dr )L ae­ reper­ "reme. nodurile realizindu-se ::dn crisparea mu!?chilor gitului. s-a aratat dad! virtuo. la 4 sau chiar 6 rinduri.:. la _=re se adaoga!. afirmatia lui Bela Bartok asupra originii instrumentale a doinei ma­ ramure~ene este nelLtell1eiata.2d formulelor nodale in lntervalul ver­ "-. prin repetarea ::opriilor lor elemente aplidnd procedeul ~-e. Cristalizindu-sc. Punind alaturi 0 versiunc vocala. Si in MararoufC:? ca ~i 111 Bu­ covina forma instrumcntala a doinei repr.­ zinta instrumentalizarea in rapart eu spe­ cificul instrumentului respectiv al melodlei vocale de doina.xl.Jaritia lui.. 0 parlicularitate ::lregnanUi.>? documentele sonore ne permit. Uuierul preia elementele caracteristice cele mai pregnante ale doinel vocale: no­ durile se transforma in tremolo. Dad! horea lunga ar fi constitult 0 imitatie a instru­ ll1entului s-ar fi putut multuroi pe deplin cu melismele sau tremolurile obi~nuite a~a cum se aud ele din £luier. 'Iru (in Editura asta a 'ersuri­ ~xte ri­ reUcva ::>oporul sformat semn formei. vre-o legaturd cu Virile ~i popoarele veci­ nco Intre trasaturile comune amintim: -­ materialul muzical estc aldituit din recita­ tiv ~i formule de inflorire i . rea recitativului in prima parte a doinei are . contur me­ lodic al formulelor nodale ~i incheierea cu un redtaUv pe nota £inala. inferioara.----- 09 -----.:.ii modul imbinarii unor for­ ::.=.ii horel lungi de la mijlocul seco­ lului executcu 9--10 noduri. Acolo 1nsa atit prin .::~odice diferite. tar pe de altCi parte dezvoltarea unci par­ ticularitati ale ei unilaterale chiar Hira. frunza sau vioa­ ra. Caracteristic este faptul Cd : : arte ade. instrumentul: ce­ tera. la cvarta.uiata a uneia din cele doud -'~duri A ~i B. executind horea lunga.::-a ritmico-melodidi nodurile produc un e­ :ect sonor diferit. Cum ar fl putut atunci sa reprezintc un lllodel de imitat vo­ cal in acest sens'? Este cert Cd mai multe decenii singuru forma.

- - - - 10
loc pe Sol-La iar desfa~urarea lui In par­ tea finala are loc pe Re i - unele rinduri melodice eu deosel:>ire cel final poarta une­ ori CadHj sau alunecari de la finala Re pt­ na la nota La: - struetura modala eu toa­ te ca yade~te 0 faza prepentatonidl, ca ~i strueturile doinelor din alte regiuni, evolu­ eaza ('{Ure modul doric cu treapta a IV-a oscilanta, modul cel mai des intilnit tn zo­ nil.; - a parcurs in evolutia sa trei faze: una de improvizatiE', una strofica ~i reper­ toriu a::tual, trecerea s-a facut treptat ~i prin umvietuire paralela a genului nou cu genuI vcehi dp traditie a horei lungi. Trasiiturile care 0 diferE'ntiaza : - tehni­ ca vocala a loviturilor de glota cultivata sub denumirea de noduri ; -- eonturul me­ lodic CI! formulelor de Illflori re adaptate nodurilor ~i in mod diferit al fonnulelor melismatice cunoscute; struetura pre­ pentatonica proprie; -- insistenta Upului recto-tcl.nto in recitativ ; - glissando-ullent de urCiire pe interjectia anacruzidi lunga; -"- cader8a pe cvarta; - diderea pe sexta inferioarc1 Fa-La caracteristica partii intro­ ductive. Toak! aceste trasaturi se intilnesc dar sub dUerite aspccte in 1ntreg reperto­ riul maramure~ean. AsemaniHile constatate de Bela Bartok ~i Tiberiu Alexandru intre doina maramure$eanii ~i cfnUirile unor po­ poare orientale ~i balcanice nu implica ideea inexist(~ntei unor trasaturi specifice nationale in structura acestor melodii. ),11­ nuind elemente muzicale cunoscute pe te­ rHorH vaste, fiecare popor Ie imbogaie~te intI-un fel i:ll sau specific dind un rezul­ lat, un proclus artistic cu caracteristici pro­ prii care se difereniiaza mai mult sau mai putln de cele ale altor po po are. Existenia acestui stH la popoare care nu cunosc in­ strumentele, precum ~i faptul demonstrat de noi di horea lunga s-a horit in Mara­ mur0~ inaintea apariiiei oridirui instrument, precum ~i elementele structurale ale melo­ diei. dovedesc eli acest gen este emina­ mente vocal dupa cum remarca ~i Constan­ tin Briiiloiu, iar unele elemente sint izvori­ te din tendinta de maxima expresivitate a intonatiei voeale ~i nu dintr-o influenta a muzicii instrumentale care a evoluat din cca vocala ~i care nu s-a conservat a~a de bine. Credem insa ca nu va fi de prisos ca in rindurile de fata (N.B. 49) sa ne expu­ nem pilrerea asupra asemanarii horei lungi cu duincle ucrainene ale caror exemplare ne-au ;,tat la Indemlna. Ccrcetind lucrarea lui Filaret Kolessa (N.B. 50), la care se refera ~i Bartok, am C0115tatat ca duinele ucrainene apartin am ca tematica, cit ~i ca reeitativ. genului epic. Dadl H(~-am gindi la compararea lor eu fol­ elorn! nostru, atune! in nici un caz nu ar trebui sa Ie comparam cu doina maramu­ re~eand care se ana mai departe de duina ucraineana dedt oricare gen liric romA­ nesc. Comparatia ar trebui facuta eu bala­ da romimeasca. Fnta de aceasta din urma ca ~i fata de doina In general, putem spu­ ne ca are Ci1 el0ment comun structUril ml)­ data doricd eu Tr. a I\C_ a ridicaUi ~i Cd H­ nia recilativului melodic urmarf'!';Ite intond­ tia vorbirii, im structura ritmica a versului f'ste subordonaUl. Dar rilmul ~i intonatia vorbirii care stau la baza duinei ucrainene sint slave. Aici gasim ritmul recitativului ternar tipic pentru genul epic slav. In exemplarele ce 5e departeaza de la speci­ neul Lt-rnar al red tati vului epic slu v gaslm mai mult" ekmel1te mplodico-ritmice care apropie duind ucraineana de balada ro­ lIHineascZl ~i d caror comparatie ~i-ar gasi locul intr-un studiu dedicat acestui gen ~i nicidecum comparatin I1U poate fi facuta cu hortoa lunga eu care nu are aproape nlmic comun, ~i care esre piesa unica, de mare valoare urtistica ~i documentara, marturla unuia dintre cele mal vechi focare de cul­ tura romaneascd, reprezentind alaturi de suo rorile ei din Oa~, Bucovina, Oltenia una dintn~ celc Dlal pretioase piese stravechi ale fo1clorului romanesc.
2. Cintecul proprlu-zis de 8til vecbl

Spre deosebire de cah!goria de cintece ~i
melodii lc'gate dt~ prilej, cintecul propriu­
zis ca ~i horea lunga din care a evoluat nu
este legat de momente sau prilejuri, ci de
viata de toate zile1e a omului. In aeest
gen. chiar daCd nu eu aceea~i profunzime,
se aUa exprimata Intreaga gama de simtiri
;;i nazuinti ale mardmure~eanului. Aceste
creath sint (;(-le mai multe !?l mai llume­
roase ~i in zona de care ne ocup8m ca ~i
pe intreg teritoriul tarii. ;'1area majoritate
a acestor "doine" sint de pro\'enienta nea­
o~ taraneasea. Noi nu ne-am propus 0 cIa­
sificare dupa tematica, cl pe categorii ~i
specii existente, iar in cadrul speciei pe
sistemul major-minor, dupa cadentele inte­
r101:ll'{:.
Rasplndirea horilor mai noi, mai ales de
forma cuplet-refren, n-a insemnat indepar­
tarea cilltecului mai vechi, ci a eonvietuit
impreuna eu horea lunga, de~i nici horile
moderne nu au ramas pe loc ci au evoluat
simplificindu-se m 0 reu, iar dupa cel de al
doilee razboi mondial schimblndu-~i in par­
te ~i continutul. Tine-m sa subliniem ca
nici horea mai noua ~i nici cintecul vocal
de dans nu au pus in circulaiie un reperto­
riu nou, ei, in primul rind, au preluat ~i
simplificat creatH din stratul mai vechi. S-a
simplificat stilul de interpretare de 1a no­
/ duri la tremolo, eoroane, masura de 6 8 ~i
/4. Aiei mijloace1e mass-media,
actualul 2 1autarii tarani au avut ~i au un cuvint de
spus tn raspinclirea ~i uniformizarea reper­
toriului.

::.

~:

: : .. LJ

71 - - - ­

bala­ urma 1 SpU­
'£1

mo­

ed H­ ntona­ 'rsulu! onatia :linene livului
:iV.

In

speci­ gasim ? care da ro­ Ir gasi gen ~i uta eu nimic mare
~rturia

ie cul­

de suo una a\'echi

hi

teee ~i :opriu­ uat nu ci de acest !.uime, simtiri .-\eeste llumc­ I ca ~i ,nitate a nea­ o da­ orU ~i iei pe :! inte­

lles de depar­ vietuH horHe voluat de al in par­ [U ea vocal !perto­ luat ~i hi. S-a 1a no­
G'8 ~i

media, 'int de reper-

Cintecul propriu-:lis de stU vcehi ardele­ upse In 't\laramure~ Cd ~i in Bihor so carac­ terizeaza prin structura inehegata neinca­ urdbila in mc'isurd, ritm parlando rubato ~i in general prin ornamentatie bogata. Inti!­ nim acest lip de melodie, In Banat, in Transi1vania, im nliii rar ~i in unele melo­ dii pentatonice maghiare ~l secuie~ti eu versuri octo-silabice. :t-.lelodica horilor rna­ ramure~ene utilizedza. scara cunoscuta. ::'felismele sint frecvente iar portamente­ k Ioarte caracteristice greu de notat. Ga­ sim caden~a melodiE·j pe cvarta sau partea a doua a melodiei, saHul la cvinta, sfir~itul melodipi c<Jde pc trNlpta a V-a. Acestea sint earacteristici locale. Mal existd ten­ ctiuta de a trans(orma finalele autenLice in finale plagalc, ceea ce cauzeaza difieu1­ tr.iti in stabilirea unor cadente: intonarea netemperatn se remarca indeosebi intre Si )i Si bemol ~i intre Do ~i Do diez cind in melodic esta prezenta secunda rna­ rilb intre treptele a III-a ~i a IV-a. Struc­ turd obi~nuitd a dntece10r acestui dialect t""te de 4 rinduri mclodice cele de trei ~i de doua ril1duri sint rare. Pormele cele mai tipice Silll A-A, B-H, A-A---B-B i A­ _\c-B~-Bf A--Ac-B--Bc, A-A-C-A-B2, forma cea mai frecventa A-B-C-D. Din doina lunga de tip vechi a evoluat un tip liproape cristalizal in forma inehegata fara masura eu fcrmat(~ lungi ~i glissando-uri, tremolo, eu toate caracteristieile structura­ le ~i melodice ale horei lungi eu exceptia nodurilor care au disparut, in primul rind, c:in cauza greuta'fii de interpretare. Cercetarea noastra. ne-a prilejuit ('onsta­ tarea di aproape intreaga zona de la Bor~a Ja Sapinta prezinta acest dntec propriu-zis de stll vechi, a cdror principali interpreti sint tJ"(~cuti de 45 de ani. Caracteristiciie -)l,~sdor i11clu5t' de noi in IUcrare, de 1a nr. :':;8--308 sint: Vel'S tetrapodic ~i rinduri melodice constituite pC' maStud aeestuia; ritm parlundo-rubato i material S;ll1or care 5(' poate reduce la 0 seara eu vadit substrat ;:>entatonic Sol-Re; strofa muzicaUi din 4 rinduri melodice inrudite motivic Intre ele aU cezuni de regula pe treapta I lSol). dnd tonica ('stc :\ii sau pe treapta a V -a Sir cind :onica este Sol, deseori este amplificat rin­ dul melodic eu interjectii caracteristice de i!lleput (hai, oil ori In sfir~it printr-un mai). De fapt aid versul a trecut prinlr-o prelun­ gire de la hepta 1a octosilabic, un mers me­ :odic in genere boItit li'i can' la sfir~it de primul rind me lodic folose~te eaderea de C\'drla cardcteristied zonei (exemplul melo­ dia IIMIndrut cum ne vajim noi") ; un mers ronal modal eu paralelism major-minot en ul.denta dorica i lipsa refrenuluL Cintecul propriu-zis de 5tH yechi 5e con­ stituie in Maramure~ ca ~i eel din eea mai mare parte a tarii ca un gen de sine sU1~

talOr, dovedind in acela,;>! timp:;;i fire~ti l11irepatrunderi structurale cu celelalte ca­ tegorii all' folclornlui muzical local, Inrudit ell horea lunna prin caracteristicile arninti­ le, dar ';Ii cu repertoriul aclual, chiar l;ii eel inslnunental ori pastore<;c !}i de colinda care confera genulHi veehimea ~i autentici­ latea. Tetratonla lntilnita Re-}.1i-Sol-La. ce constiluie substratul caracteristic penlru uproape iJltreaqa melodica a Olleniei sub­ carpaticc, in bun a parte a substratului me­ lodic nasaudE'an, bucovinedll. bihorean, clem qenlilu i nnitate straveche sub raport sonar eu m.llzicd maramllret;eana, (;ll llluzica papu­ lara romimeasca din aproape tot cuprinsul tarii. Prezenta indclunqala a triburilor cel­ lice ill Transih-ania ~i In !\ilaranmrel;j esle dmeditil arheologk. Consideram di nu pu­ te111 exclude un aport al acestora la ce s-a concrelizat &tructufa horilor vechi probd­ bil in melodii ~i \ocabule muzicale arhaice ell disponibilitCitl de clezvoHare in struclurl nuri variate, incit p(>ntalonia .',;i amlntita ~FI­ m~i ar puled Ii privite ca ale lor. Este cu­ noscuta '5i in apu::; aceasta scura muzicaUi sub numele de ,.ga11111 scotiana" (B-145 pag. (is). :-':u este t"xclus ca aceasta prezenta de Hama in melodiile \ec11i maramure~ene sa ducd 1a triburile celtice care au populat odinioara aceste meleagurl. 3. Horea lo(ala m.:d noua

tn

bogatul glosar al coleetiei lui Alexan­

elru Tiplea 1906, care explica pe 11ngl1 cu­

vintele de cirl'ulatie regionala ~i unii ter­ meni folclorici locali, giisim horea care in­ semneazi'i cintec, doina, balada. Oamenii din ~laramure~ nu fae deosebire Yntre ele. Cele mai mici cintecele "dinele" hore ~i ciirlaiuri, acest din urma termen de re9ula lnsearil na melodie (dim. horin~). In legti­ tura Cll termenul hare autorul atestii ~i un obicHiu de inmormintat"e cind moare un fe­ cior tlm3.r ori fata din sat, alunci nu-l cin­ ta (bocesc) femeile ci-l horesc fetele, adica 11 petree cu hori, cinteee pilla la groapa, de requla eu acompanierea mai multor lautari (B. 153 pag. 63-64) In colectia lui Tit Bud (1908) poezia instrainarii ofera citeva exern­ pIe de mare adincime Urica ~i putere de suuestle din repertoriul horii locale. "Pasa­ ruica pasarea" (B. 153 pag. 23), "Jelcuima-~i jelcui" (iclem pag. 24), "Bata-tp, tara stra­ ina" (idem pag. 26), "Care-~i lasa satnl lui" (idem pag. 27), "Alita mi-s de strainii" (idem pag. 26). Apare des cuvintul tara in texte care, in aceptia lui traditional a populara, re,-ine la tot pasul In lirica instrainarii ~i in cea de catanie ~i de razboi. Dezva.luind flU numai un aspect caracterislic a1 vietH ~i al mentalitatii taranului de altadata, ci ~i sursa de numeroase creatH din cele mai

1

r

72

autentice $i mai f('alizate artistic, noi nu ne-am propus 0 clasificare a repertoriului dupa tematica. Bartok afirmil cil Clcesl reperloriu are pentalonismul caracteristic melodiilor $1 de pe cimpie $1 ar Ii drept 0 influenta maghia­ ra. De asemenea pentatonismul face parte, d$a cum Clm arZltat dinlr-o zeslre straveche, el putincl lua na$tere independent ca 0 treapta fireasca j\ila de la sine in evoluPil melosullli primitiv. Afirmatiile lui sint ne­ indreptdtite din aeest punct de \'ederE~, cit $i di in dntecele maramure$ene de stil nOll ca $1 in dntecele de pe cimpie, ambele ea­ raclerizate prin a$a-zisul rilm punctat s-ar intre\"edea influenia maghiara, afirrnatii care au suscitat opoziUi \-iolente prin anii 1936--1937 (\"ezi cap. Vers, rilm, melodie in cintecele l11oro!,iene!,iti). Bartok adueea 0 analiza amanuntmi a unui material impuna.­ tor privind fenomenul pe lntreaga lui arie. Ca at are el aclmite cil. in Maramure$ influen­ ta maghiara ar fi indirecta prin intermediul rutenilor unde melodiile de acest tip sint mult mai numeroase $i mai frecvente. De asemenea, melodiile de Verbunkos care sint frecnmte ~i la rOD1anii de pe cimpie ar proveni la origine din faimoaselp melo­ dii din Kolomeika ucraineana. La romCini nu se obsen'd atit un lmpru­ mut direct de melodli eu ritm punctat ma­ ghiar, cit mai ales crearea ullui repertoriLl propriu de melodii cu astfel de ritm (vezi cap. IV P-4). S-a vazut $1 mai Urziu Ia Uiutarii loeali tarani cit era de vie con$tiin­ ta deosebirii esentiale intre "melodiile un­ gure$ti" $i cele romi.'me~ti, de~i aveau dce­ la$i ritm punctat. Emil Riegler Dinu cerce­ tind comparativ eolectia Bartok-Brediceanu sustine: "Penlatonismnl ar fi 0 rama$ita din pentatonismul tatar $i cuman, pastrat mai fidel in Transilvania, tie ea de Nord sau de Sud, pc care 0 50cote~te drept patrin ciu­ tecului popular romanesc". 1n concordanta cu ceilalti muzicoloyi intrevecle ~i el 0 evo­ lutie de la fonnele simple spre cele mai complexe, adica de la colinda, cinlec de copii !,ii bocete, pina Ia cintecul propriu-zis, indeosebi aceia de tempo giusto. Daca in timpul cind Bela Bart6k a cules muzica populara romimeasca (1908-1918). delimita­ rea regionaHl a cintecelor de stH vechi era inca posibWL evolutia care s-a pelrecut de atune!. prefacerile pe care cintecele Ie-au suferit, intrepatrunderile $1 imprumuturile tot mai insemnate intre zone foidorice $i etnografice diferite fac azi deosebit de grea, daca nu imposibila, 0 astfel de operatie. Varietatea regionala !,ii zonala a cintece­ lor $i altor categorii folclorice este inca evi­ denta dar holare precise nu se mai pot tra­ sa. 1n zona cercetata cinlecele banatene. some~ene, bihorene, nasaudene sau o$e­ nel?ti s-au impamintenit in a$a masurA in­ cit moro~enii Ie considerCi drept ale lor.

Pentru a cunoa~te spc:cificul zona] al hori­ lor propriu-zisc ~i a Ie putea identifica cele neao$ maramure$ene, dam mai jos earac­ teristicile CJenerale Si c<;entiale a lJOrilor mai noi, autenlic maramure5enf' : --- Cintecele moro$ene~li au patru rin­ cluri melodice cu cezura dupa al doilea, obiSlluit pe fundamentala san c1ominanta. en sall Uira refren ~i far~l pseudorefrell, Pormele eele mai caracteristice slnt: "\-Ac--B~-"B, A-A-B--Bc, .\--Ac--B-Be. In ullill1ele doua rincluri \ersurile pot Ii inloculte ell refrenul cu­ noseut de care am \orbit 1a ineeputul pn'­ zentului capitol. 'lrasatura de capetenie a horilor marClmurc~$("lH" ('ste ritmul lor I('­ £julat, le~janat, bazat pe libera alternanta a iambului cu troheul in toate combinatiile posibile (iamb+ iamb, iamb-Hroheu, tro­ lieu+iamb ;;i troheu+troheu). Acpst ritm cnnoscut in toate tinuturile larii, intilnit in horea lunga 3n colindc, bocete $i aproa­ p(> in toale gCllurilc r:iuzici.de rom[me$ti CUiiOa$te uici 0 form;! Cd[e IHl!11di Sf' d].HO­ pie elL- cea punctata, dar este moale. \!i!;>­ carea $i ea regulaltl, \ariaza intre limitele larc;i, sdirile sint destul de felmite. S0 1n­ tilnesc modurile diatonice de Sol-La~~Rc ~i modul cromatic de Re CD treapla IV ur­ l'ata. In substanta tuluror melodiilof, de obicei, se cieslu!?e$te simburele pentatonic care atesUi vechimea $i autenticildlN, "\ceste melodii cu caracter pentatonic s(~ H1tllnesc in toale genurile aulentic mara­ mure$ene, Cadenta £inala se face prin se­ cunda san tertii rlescendenla ori printr-o alunecare de pe fundamentala pe cyarta ei inferioara. Aceasta cadenta plagaH:i, destul de frec\'enla, estc 0 aWl caracteristica de seama. a cintecelor acestui qrai. earacteris­ tiei vaelit luate din horea lun9a. Horile lo­ cale mai Hoi sint caracterizate printr-un cl inamism la care contribuie mi$carea re­ ~lulata giusto-substituila mi~carii libere (ru­ balo) a celor mai multor cinteee de stil \echi, parasirea rilmu!lli liber (parlando) in folosul unui rUm regulat corespunzalor masurii 6 /8, melos simplu !?i foarte canta­ bil, le9anat Cll arnbitus ce se large~te me­ reu atinqind sau depa!,iind oela\'a cu dese reluari a rindurilor melodice la cvlnta Sll­ perioard, iar ornamentele sint simplificate la minimum. $i horile locale moderne cu­ nose 0 eYolutie spre hori de larga circula­ tie (Hori de masa), nstrel ca forma este arlesea dez\"oltaUi mai ales prin repetarea ul timelor doua rinduri melodice, ca ~iprin adaoqarea unor rind uri melodice nol, pse­ udo-refrene. completari de silabe. De la heptasilabicul caracteristie s-a ajuns Ia un­ decasilabicul. Refrenul esle folosit lot mai frec\~el1t, fapt deosebit de semnificati\'. Se constat~ sparge rea sectiunii sau a rin.dului melodic \'echi croit pe ml:isUfa unui rind de vers in urma amplifidirii liniei melodi­

-. ....
,

::

------------
,1­
?le ac­ lor
in­ ea,
1La,
C!l,

.-~,---,---

.-

73

nl:

-Bc,
~uri
Ct­

)1'e­

?
~a

a
rr·­
a

tii~e

tro­ ritm ilnit
·roB­

ee, ceea ce face necesara argumentarea yersului prin interjectii sau silabe de re­ fren spre a-i potrh'i noi dimensiuni potri­ ,..ite de meloclie. Eorea ll1ai noud din \raramur0~ provine probabil prin im-olulie din faza de deslra­ milTe a feud,llismului. Bart6k prpsupun0 Cd aeeasta are 0 ",echime de 150 de ani, tra­ "aturile muzicale sint: --- melodira putin :1u"llsmatica )i mai muIt silabieai -.- pre­ :er1!lta pentrll moduri dialonice \echi. ceea ce tradeaLii obir!','ia din horea lunqi:i doric mixo!idic, polic), in ('Me este inca Juternic substratul pentatonic alaturi de ocari pentatonice. anhomitonice $i hemito­ :-.ice care apar mal rar. In citc\'a melodif obsenam fenomenul ::lteresant al "metabolului pentatoniC" (COll­ s:antin Brailoiu) - portamentele sint Cel­ racteristice 1a terta, la cyinta inferioara :nterpretat de 0 inLonatie aspra; - eaden­ :e1e interioare se fac pe treptele I--Il I-V,

rar pe V iI, iar la caden~a !inala, a~a cum am aratat, so ajunge prin secunda mare descendenta, ori prin terta sau prin repe­ tarea treptei I sau alunecarea la treapta a V -a; strofa meloclica este a1c2ituita de re~ltlla din patru rinduri Cll cezura princi­ palil. dupa primele dona cu schemele arata­ le Ja care adaugam: A-A-·B-B, A····,\c­ ---B-B, c\--B-·.\--·g, :\-13 C-13 iar mal llOU .,\-~B-C-rf. Adesea ultimele dona rindllri fOfJlleaza refrenul caracteristic. RH­ H1l1\ estc elementul cel mal caracteristic a1 acestui (Jrai ,fUnd format din alternarea re­ ~Iulata sau libera a troheiului Cli iambul a~a cum am ar~l.tat. Schema ritmica. de baza
PX.

:)5

n
J

(lJ

1':

til

r-" <6i

~

I

este modificat~i

de multe ori prin interventia Hotei puncta­ te. Scurtarea sal! dublarea notel d" optime, ritmul dt' biaa liind : I.ex. :jG\

:le!iti
,pro­ :.'! i~·

)JJ
·~:e

k .) #II

• #I

:) J

~~., i l

.)) .n
t

J

.~ , .

J

.) .J
l ",

! ~

:le1e

?

tn­

--Re ,- ur­ " de :rJ)lic se

de larg~ drculatie pe ltn9d patrime "parut punctul mai muit ca sigur suh

influenta muzicii instrumentale cit si a mij­ ioacelor mass-media ex, 57
~.
I

,,,ted.

)) J •i
I=i

Ii iJ·

.l:c;Ha­

n . ,. n, .tJ··, n

.lh

de"'/.:"f:

'

. / ••

l;

k
fit'
.!

sou
so cJ

.,}.'

k

.,;)

l

J. :;

.-- 3 --, ,-- 3 '-.

J

#I~

J .h

. . ""
,..­

.h.• J.

.'

k,r"'I

~ ,;

n se­

intr-o rta ei

~.estlil

ca de

:teris­ :le 10­ ntr-un ~a re­ e (ru­ :e stil .anelo) !:zator canta­
:e me­

:::;r:tecele in parlancio rubalo sint mai pu­ ',~n raspindlle, scara caracteristicd. zonel 0 .::ilnim ~i in ace5t repertoriu frecventa aeestor melocHi in folclorul 10­ ~ 3: ne-o clovecle$te ~i cu1e~lerea prezenta ilre cuprincle un numar de 137 meloc1ii de _: est fel, ceea ee reprezinta aproape 25 % :::1 lntr09 materialul muzical a] zonei. Darn ::-.ai jos uncle siructuri melodice cele mai ~-c';Jrezentati\e ale horilor locale mai noi:

Ex. 313 = A / Ay
I 1

Ex. 317 Ex. 391 Ex. 392

A /
.;

Avli By f Bk
4 1 1

ciese su­ iificate ne cu­ :ircula­ a este )etarea ~i prin )i, pseDe la la un­ lot mai ltiy. Se -;ndului ~li rind melodi­
~ta

~

A
3

x

! B II C / Ck
321
I
I

A
J

Ay!/ B
3 3

Bv
1

Ex. 393 -- A Ex. 396
3

B
3
7
<;

if

C / Ck
Vll
7

1
I

A / B

1/ By I C
f C
1

Ex. 404 -- A /

Ex, 413 Ex. 433 .~

v A
1

A"II B
7 1

I

B Ii By! C
~

! Rf
1

A i ki; B I Be ,: A
5 ..
J

1

melodia este Romfme"

0

varianta la "Dc5teapta­

Fste uimitor simtul artbtic al adapUi.rii melodiei. Horen mai noua nm clasificat-o in cloua mari categorij : ~~ locala - de lar9.3 circulatle HorNl mai noua locala ("ste cea mai insem­ nata ~jrupa $i care are caracteristicile ara.­ tate mai sus: structura lnchegata, ritm Uiusto. melodie de aspect mixt silabic ~i melismatic, forma muzicala preelsa care va­ riaz~l de la doua la palm rlncluri. Este re­ pertoriul care a ci~tiqat cel mai mult teren ~i s-a implls cu repeziciune. ,,In mod hota­ rit, arata Bartok, sint creatH mai moderne dar date despre aparitia lor nu avem". Noi consideram ca am clarifieat proYenienta acestui repertoriu, din horea lunga. Acest repertoriu general I-am 9asit mai Cll toate ocaziile de cintat nelegat de prilej cintat de to ate virstele. in a doua categorie din acest repertoriu am lnglobat melociiile de stil nou care cireula ~i in ~1aramure!?, dar au circulatie mai larga 1n tinuturile extra­ carpatice ale I\-lolcloYei, l'-lunteniei !','i Tran­ silvaniei. Sint melodii care au sunenit in zona cu unele ,.adaptari $i u~oare transfor­ m~ri". tn acest repertoriu se pot Intilni ~i unele hori care odinioara. erau rituale ~i prin im'olutie au devenit proprill-zise ne­

le~Jale de prilej. Araldm aid "Clntecul Bra­ dului", care este 0 hore propriu-zlsa, in­ terpretat 1a rildacina bradului inainte d~' a fi UHat. Obiceiul nu se Il1ai practicd, au ramas doar fragmente din text. Lt'mnul a constituit 0 existenta vitaHi a maramure­ ~enilor. Atunci dnd copacul este Uiiat !;>i inslrajnat, 1l10ro!;>anul este cuprins de tris­ tete: lICe \'a leganaji \oi brazi I Da cum nu ne-om lCflanara / Ca zin Tauti din Bra­ !;>au ! Cu securi late la briu ! eu seemi ~i cu topoare I Pa noi ca sa ne doboare / Sii l1e-ncarce pc \'apoare i Sa ne duca-n alta tara I. Versurile sint de pro\'enienta mal nona pe 0 meloclie de cintec propriu-zis ~j este nelndoios ea la origine acest obieei care a suferit mutatii ~i transformari era un verilabil eloqiu, aclus cocirului, pastrat Cll sfintenie de la stramo$ii daci.

este cea mal rele\' anta. fot aiei intilniffi cintecf' de viata noua ~i cintecele round­
tOff,!;>ti. Schimbarile SlU\'enite in bald economica nu inseamna "sfir:;;itul oriC'arei creatiJ popu.. lare eel putin muzieale" obsen'a ill 1931 Consti.lntin Brailoiu - did "un stH popular modern s-a nascut in Romania". Stilu; acesta, in care uimitCJrul instinct de adap­ lare a eolecthitCitii a top it elemente de lot
felui intr-o sinteza nea!;iteptata, e in plina

noare azi !;ii produce in Hecare zi specime­
ne lllai mlllt sau mai pu tin fericite (~.B.
57 ).
mure~

4. Hod

dl~

masa

Sint horile locale prO\C'nite din cele au­ tentic maramure~ene, sau unele Cll u~oare preluari ciutate de li:'iutari 5i Intreaffa pe­ treCNf' ell acela~i text 5i melodic. Exem­ pIa ..1..11 ell cadere pe CTarta este eel mai lipie forma AI Avr B/s\' in masnra de (/H.
3
R

5

~

I

Alte exemple Lipice -UO, ..l4:~.

Repertoriul nu esie omogen. Gasim alCl hod adoptate din zonele limitroie eu pseudorefren, ex. 444:;;i 445, care sint Lipice moro~ene la care crec1em ca lan­ tar;i i-au adCiugat acel pseudo-refren ~i sensibile pe treapta a VII-a, \'ersul trans­ formindu-se din ~apte in nnsprezece silabe. Iste ~i aceasla un fel de forma de evolu­ tie. In horUe de masa am inclus !',ii uneJe hori vocale de dans mai cunoscute si gus­ tdte, ex. 4..17, in care intilnim iar !ipsa re­ frPIlului, melodia pstc holttta, formata din trei sau patru rinduri.
~i

5. Cintece vocale de dans
. Aceste l10ri actuale de slil nou sint lar~J dlfuzate de cintareU de meserie care Ie cin­ ta cu acompaniament instrumental, iar prin mijloacele mass-media se raspindesc. Re­ pertoriul cintecelor din acest gen este deo­ bicei in ritmul 214 (~i aiei se yede 0 evo­ lutie), rilm regulat, deseori punctat i me­ lodiile sint la obir$ie cintece de joe sau jocmi instrumentale. Nu arareori se pot in­ tllni texte poetiee cu aU metru dedt cel traditional, create din necesitatea potri\'irii lor la dimellsiollarea unor melodii instru­ mentale croile pe aIte tipare. Aici in ace-;t capitol, pe llngli eele cwlentic maramure­ ~el1e, preluarea, imprumutu! ~i contamina­ rea melodiilor ell allele din diferite zone

Cauzele care au contribuit ~i in '\1aro.­ la formarea stilului modern sint de natura economic a, sociala :;;i culturala. Spe­ cificul proeesului de evolutie a folclorului consUi in zona in faptul ca nu se manifes­ ta numai prin creatii noi ci, in primul rind, printr-o modifieare lenta ~i treptath a ho­ rilor mai vechi. Cele mai frecvente proce­ dee de transformare a unei hori \'echi in horea noua, de stU nou, de tapt 0 trbnstor­ mare a nnei hori autentice in cintec vocal de dans sint urmatoarele: adoptarea unui lext san mai multor texte noi la un frag­ ment de melodie mai veche i transformiiri ritmico-melodice sau de strnctura din rit­ mnl leganal de 6:8 In ritmul punctat mai mi~cat de 2:4 i schimbarea functiei unor ~Jenuri hori legate de ocazii care prin de­ fUl1ctionalizare palrund in repertoriul neo­ cazional de hori propriu-zise !;>i in primul rind in spectacol i preluarea unor piese din repcrtoriul altor zone !',ii asimilarea lor in stUlll local: imbogatirea reperloriului lo­ cal cu piese f;ii influentarea in diierite gra­ de a melocliilor locale, apar complectari de melodii, meloclii hibrid; preluarea citorviJ mijloace de expresie earacteristice, de exem­ plu melodii maramure~ene sau o~ene!;lti in­ terpretate in stH sud-ardelenesc i adaptarea lextelor lirice la horHe melodiilor de dans; contaminarea unor melodii locale cn unele maghiare mai cunoscute ~i trallsformarea acestor a in stil "local La aceste transfor­ mati melodia propriu-zisa sufera urmatoare­
Ie schimbari: pentatonicul se large~te cum
dealtfel se large!;lte ~i ambitusut incepe sa
se utilizeze frecvent sensibila, disparitia me­
lismelor, a coroan0101', glis<;anclou-rilor ~i In
general a broderiilor i stilltl este silabic,
dezyoltarea melodiei duce Si la dez\'oltarea
yersului de 8 sHabe f;'i clliar de 11 de adau­
~iri de pseudorefrene, interjcctii sau aUe
compictari; forma strofied ~i a rindurilor
melodice se dezvolta pe tipul cuplet refrell,
iambul ell troheul de data aeeasta alternea­
za regLllat. Pe func!alul acestor modificari
evolutionale inrlore~te in .\laramure!;> tol­
cloml nou de \'iat~ noua !?i cintecul munci­
toresc din yiala minerilor ~i a celor ce nw­
deleaz~ lemnul, ~i gustat la orice petrece­ re actuala. Posedlnd 0 allume stabilitate in

/j.

:.

z

75
timp, folc1orul muzical din zona. a fost ~i este deschis tuturor tendinte10r innoi toare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ b~irilor care au loc In structura societa­ tii~i in viata maramure~enilor. Acest proces de innoire are loc in primul rind, a~a cum am mai afirmat, prin intermediul \'ariante1or care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiu1 viqu­ ros al traditiei. Asislam astazi 1a un proces de cristalizare a unui nou stil muzical ba­ zal pe creatia folclorica traclitionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit cu procedee !';i elemente noi. :Vlaramure~enii continua sa cinte acele dl1tece care Ie-au fost Intotcieau­ na la inima, dar ei continua sa ~i creeze in spiritul lor. AsisUim astfel la 0 acle\-arata neglijare a unor ~Jenuri !;ii forme traditiona­ Ie si, in primul rind, 1a ciutecul ceremonial, in favomea abordarii a cin tt"celor de Joe:, deourece aces tea prin vigoarea ~i \-ioiciunea ritmic:a, prin forma lor ar11i­ tectonicCt ec11ilibrCltii. ~i prin optimismu1 pe care-l de~Jaja corespund mai bine ideiJor \-ersului popular nOll. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astilzi cint('cele ,-ocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin insa~i esenta lui, procesul de transformare prin variante este alil de puternic, atit de pro[und in Maramure~, ill­ cit fiecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire~te ca ~i in categoria horilor lirice s1nt L.nele grupuri tematice ce apartin trecutului )i care se gasesc, fata de receptiYitatea oa­ :-nenilor de asUizi, intr-un raport similar cu eel al cinlecelor eroice sau haiduce~ti. A­ cestea sint, mai cu seama, \'echile hori de ;.aiducie ori de instrainare ~i de catanie. De­ si~fur cintecele noi nll slnt aidoma folcloru­ :ui traditional. Este firesc ca la un tinut Cll o traditie folclorica alit de bogata ~i atit de \'ie inca, cu 0 forta creatoare alit de vigu­ ~oasa, sa apara hori noi, hori care se a~ea­ zei in continuarea traditiei, dar care inseam­ :-.Ci in evolutia istorica a folclorului muzical c noua treapta. In ele creatorii vorbesc de schimbarile ce au loc in viata lor, a sate­ j,')r despre roadele muneii lor, de ma­ r;le realizari ale industrializarii socia­ ::5te, dragostea fata de partid ~l pa­ :~ia socialista. In acest fel constata111 Cd ::oua creatie populara nu se bazeazd numai De traditia folclorica, ci preia ~i duce mai ~.epaite, functional ~i ideologic, cea mai :naintata traditie a folclorului nostru, tradi­ :ia cintecului mllncitoresc revolutionar din zona. :\larea parte a creatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile ,'ocale de ::ans, sbt absol\-enti ai ~colii generale ~:e 10 ani cel putin, astfel ea ir:.tere"~l lor .::ere., si rnuzical a ce;:)ASit !in:;:ele ora::ta­ :::. ei a'.! La: c:::-.~c:: C''';' D:'CZ:.3 c,,:::d. S: ;:;:.1­
cuno~linte ~tiintifice despre 1ume ~l socie­ tate. Orizonlul aclual al l\Iaramure~ului s-a larqit. E firesc, deci, ca toate aceste ele­ mentc' ale formatiei oInulni nou, sa se fl'flccte in cintece 5i poezii, sCi dea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzicale cOlltemporane. Este aproape uimitor cum, fara ~Jefuiri, unele creatii noi, melocili noi, all ajuns de pe acum la forme inaIte de fru­ musete aidoma creatiilor lraclitionale. Este firesc din clipa in care cultura soclalisUi atit meloelia cit ~l poezia cinta aeeea~i \-iatCi noud, fiind legate una c1e alta, sa exprime acelea!?i ginduri, idealuri ~i "cnLimente, In mono~rafia Illll.dcaja I)artokiana cin­ tenll \'ocal de clans este impartit in cioua subgrupe: - meJodii de joe inlr-o forma libera, care consta din repelari \ariate de lllllli san mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectnl unui alt ca­ pitol din lucrarea de fala i ---- melodii de joc inlr-o lonna inehisa, Cll texl sau fara text, care nu slnt altcc\ a dedt actualele hori voealc ell' joe pc carp Barlok nu Ie rleJlume~te. l\lp!odiile acestei subgrupe sint aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece, se striga in cerc sau in­ dh idual, ori toalii adunarea, ritmul e sim­ plu de :?-! (ex 58). ---.

lnim l!lCi­

.nicZl

opu­ 1931 )lilar lUlu1 dap­ e tol )lina imel~·B.

lara-

II de

Spe­ rului 1ifes­ rinci, I ho­ roce­ hi in lsfor­ ,-ocal unui frag­ rmari 1 rit­ t mai unor :1 de­ neo­ ,rimul ·8 din .or 1n 1i 10­ ~ gra­ ari rie ::orv d
~xem­

II

,.

~

,.

,.

,.

-

Ii'

".

il:

iti in­

)tarea dans; unele marea 1:1sfor­ ,toare­ '" cum ~pe sa :a meIr ~i in ;1:aoi(', )itarea adali­ alte :'urilor !"efre::,
,e~:-.ea­

=.iiicdri r "J.­ :-~
:f. ~;'.(:­
c~ n:~­

la care "e adaug/i rinduri duble, reluari de melodie la c\'inta c;uperioara, pSf'udorefrene ori comp!etari. C\oi am sistematizal acest n:pertoriu ill cioua catenoril : --- cintece yocale de clans locale i ,.-- cinlece \oeale de clans de larga circu­ !a\ie. In prima cateqorie in horile locale de clans 5e observ8. clOUd fonduri: - un fond mai \-echi autohton care 1nainte de a apar­ tine horii mai noi, moderne a Indeplinit fUl1ctia de a fi expresia unui con~inut de \lata optimist ~i practicat in ocazii de cele mai diferite: la nunti, petrecerl, botegiuni; - un fonci mai nou cu melodii mai etero­ nene ca sursa cintate in cliferlle imprejurari sint cintecele '-ocale de dans ell continut nou, cu text de \'iata noue.. Cintecul \'ocal cle dans (dlltec de joc) dau acestui termen un inteles propriu, 5int hori implicate de jocul obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicala sint cind mai aproape de stri­ gAtura cintata, cind prezentind forma sim­ plificaUi a melodiei instrumentale de dans. Primesc Ins8. aceasta denumire in lipsa unni termen mai po lri ,,;it ~i melodiile cu texte poetice desprinse de d ns cu 0 tematica adenata a::or prEejur: nunta, ~ez4toa­ re, ;=iE-treceri. ;J;e<:um ~i :l nU!Ileroase:e me­

..
75 ilnim

unci­
)llliCd

)opn­
1931

pular Stilul
aclap­

:ie tot plina cime­
(~.B.

'.lara­ lit de .. Spe­ orului Inifes­ rind, a ho­ Jroce­ :hi in :1510r­ yocal I unui frag­ nmari i:l rit­ It mai unor in de­ l neo­ Drimul se din lor in ui 10­ e gra­ tari de .itorvi.l exem­ ~ti in­ ptarea dans; unele 'marea :U1sfor­ Hoare­ e cum epe sa tia me­ H !?i in ,ilabic, Jltarea ~ adau­ 'J al te durilor refren, [erne a­ jificari e5 fol­ munci­ ce mu­ etreee­ tate in

timp, folclorul muzical din zona a fost ~i este deschis tuturor tendintelor innoitoare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ bllrilor care au loc In structure societa­ tii!'ii in viata maramure~enilor. Ace:'>t proces de innoire are loc in primul rind, a$8 cum am mai afirmat, prill intermediul variantelor care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiul \'i~lU­ ros al tradiHei. AsisUim asUizi la un proces de cristalizare a unul nou stil muzieal ba­ zat pe creatia folclorica lraditionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit ell procedee !;ii elemenle noi. ':'laramure!?enii continua sa clnte aeele cinl~:ce care Ie-au fost intotc1eaU­ 11a la inima, dar ei continua sa $i creeze in spiritul lor. Asisiam astfel la 0 adevarala ne9lijare a unor genuri ~i forme traditiona­ Ie si, in primul rind. la cinlecul ceremonial, in favomea abordarii a c:intecelor de joe, deoarece ac:C'slea prin vigoarea $i \-ioiciunea ritmica. prin forma lor arhi­ tectonicli echilibrata!'ii prill optimislllul pe care-l deflaja corespund mai bine ideiJor versului popular nou. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astazi cintecele vocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin Jnsa~i esenta lui, procesul de transfonnare prin variante este alil de puternic. atit de profund In Maramure~, in­ cH Hecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire$te ca !;ii in categoria horilor lirice slut unele grupuri tematice ce aparUn trecutului <;;i care se gasesc, fat a de receptivitatea oa­ menilor de astAzi, intr-un raport similar Cll cel al cinlecelor eroice sau haiduce$tLA­ cestea sint, mai cu seama, vechile hori de haiducie orl de instrtiinare $1 de catdnie. De­ sinur clntecele noi nu sint aidoma folcloru­ lui traditional. Este firesc ca 1a un tinut cu o traditie folclorica alit de bOHata $i atH de vie inca, eu 0 forta creatoare atit de vigu­ raasa, sa apara hori noi, hori care se a$ea­ zll in continuarea traditiei, dar care inseam­ na in evolutia istorica a folclorului muzieal o noua treapta. In ele creatorii vorbese de schimbarile ce au loc in Yiata lor, a sate­ lor despw roadele muncii ·10r, de ma­ rile realizari ale induslrializarii socia­ liste, dragostea fata de partid ~i pa­ tria socialista. In acest fel constalam ca noua crea\ie populara nu se bazeaZd numai pe traditia folclorica, ci preia !7i duce mai clepaite, functional ~i ideologic, eea mai inaintata traditie a folclorului nostru, lradi­ tia dntecului muncitoresc revolutionar din zona. }'farea parte a ereatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile \"ocale de dans, s1nt absolventi ai ~colii generale de 10 ani cel putin, astfel Cd interesul lor literar $i muzical a depa.!jiit limitele oraliUi­ tii, ei au luat contact cu poezia culta ~i mu­ zica de diferite genuri, sint eititori ai pre­ sei, l~i formeazil 0 cultura nOlld, bazata pe

cuno:;;linte $lilntifice despre lume !'ii socie­ tate. OriZOl1 LuI actual al Maramure~ului s-a 1arqit. E fire'>c, deci, ca toate aceste ele­ menlo ale formaiiei omului nou, sa Sf' rdlecte in cintece $i po(:zii, sCi elea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzieale contemporane. Este aproape uimitor CUIll, [aId $lefuiri. unele creatii noi, meloclii nol, all ajuns c1e pe aeum la forme inalte de fru­ musete aidoma creatiilor lraditiolwle. Este firesc din clipa il1 care cullura soc;ialist2i atit melodia cit ~i poezla eintd aeeea~i \'ia\a noua, fiind legate una de aHa, sa exprirne aceleal;ii ginduri, ic1ealuri :;;i ::-.cntimellte. In mOllografia muzicaH:i barlokiana cln­ tecu) \"ocal de dans este impar\it in doua subgrupe: me10011 de joe intr-o forma libera, care cOhsta din repelari variate de llnul sau mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectul unui alt ca­ pitol din lucrarea de fata; --- melodii de joe 10tr-o forma inchisa, cn text sau Hira text, care IHI stnl 1.I11e/':'\a deeit actualele hod vocale ell· joe pe care Biirt6k nu Ie del1umc$te . .\lelodiile acestei subgrupe s1nt aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece. se striga in cerc sau in­ dh 1dual, ori toatli aclunarea, rilmul e slm­ plu de 2-1 (ex 58).

........,

!' fII
---...!
III III

! 1/1

'"

!II'

.,

............

la care "e aclaug~ ril1duri duble, reluari de melodie 1a c\'inta superioara, pseudorefren€ ori com plelari. 2\:01 am sistemaliza.l acesl rept?rtoriu HI doua catenorii : cilllece \"e)eale de clans locale; --. cinteC0 \oeale de dans de larga eircu­ la\ie. 1n primd cale~jorie ill horile locale de dans se observa. doua fonduri: '- un fond mai \'eehi autohton care inainte de a apar­ tine horB mai noi, moderne a Indeplinil funetia de a fi expresia ullui continut de \iata optimist 5i practicat 111 ocazii de cele mai diferite: la nunti, petreceri, botegiunii un fond mai nOll cu melodii mai etero­ ~lene ca sursa eintate in diferile imprejurari slnt cintecele yocale de dans ell contlnut nou, cu text de viap:! noua.. Cintecul \ocal de dans (dntee de joe) dau acestui term en un inteles propriu, sint hori implicate de joclli obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicaUi sint dnd mai aproape de stri­ giHura cintata, dnd prezentind forma sim­ plificata a melodiei instrumentale de clans. Primesc insa aceasta denumire in lipsa unui termen mai polrivit ~i melodUle eu texle poetice desprinse de clans cu 0 tematicti aden'ata altor prilejuri: nun ta, ~ezAtoa· re, petreceri, precum $i in numeroasele me­ lodii ce sint exponentul adecvat muzieal al unei bogate tematici din domeniul liricH

-----------"----"-----­
illdeplinind uceea~i funetle ::'orea propriu-zisa. Aici 5e produce s='::oza de alta data dintre muzica, dans, :=:s:::aie, batai din palme, picioare ~i textul a::en-at. Sub raport structural, aspectul eel mai uni,ar al horilor induse in aceasta catego­ rie rezida In ritmul lor - ritm punctat ­ prO\-enit din combinatiile iambu]ui cu tro­ heul (analizat de noi) evident pliat pe rit­ mu] dansului local. '\1elodiile sint strict vo­
: 1

_",.:.:~_ ':'::ai,:: ~i

s:

cale ca intindere, exceptie doar eX. 455 partea a II-a pe carp-o gasim cea mai re­ prezentativa melodie de dans. );umarul rin­ rlurilor variaza de la 2 1a 4 iar tematica di­ \ersa pe care 0 abordeaza nu face obiectul ana1izei prezeniei lucrari. In cea de a doua eate~Jorie, horHe voeale de joc de larga cir­ culatie am indus exemplele 514--536. Sint melodii cunoscute 1n zona mai mare a Tran­ silvaniel, vehicuJate de mijloacele mass-me­ dia, de lautari.

:: '":'.E'"
<:~:';l :::

IV. MEIJODII INSTRUMENTALE DE JOe
inca mai demult pc linga rostul lor de a insoti dansuL melodiile instrumentale de joc au dobindit ~i calitatea de a Ii doar melodii de ascultat din instrumentele traditionale: cetera, fluier. Putem astfel privi aeest gen cind in aspectul sau primar ca fapt sincretic ee~i implica deopotriva 0 latura coreicd !;ii una muzicaUi, carora li se aclaoga !;ii aUe componente specifice ale dansului maramu­ re;>ean, dnd in ipostaza autonomiei muzica!\.'. Melodiile instrumentale de joe maramure­ ~ene sint strins legate de strigatura. Ori9i­ nea maramure!;,eana a strigaturilor din co­ lectia lui Alexandru liplea (1006) 5e Ydde!;>­ te in expresia lor linfl\-blica precum !;ii in formulele cu care debuteaza: "Hei tu min­ drulica mea", sau "Tura, tura, feciora;>. / DacB n-ayeti ~Jritara~i / Ca sa dati la cete~ ra~i /, sau: Tu mindruco, pui~or i Tinara te-ai dat la dor ' (B.B. 153 pg. 83). "Chiotiturile" in schimb sint mai pu~ine 1a numar in colectia amintita. Izbesc insa prin \ ioiciunea, energia lor atit de adeC\'a­ ta jocurilor populare maramure~ene, jocuri lipsite de amplitudinea celor de pe Some~, Nlisaud sau S&laj. Culegatorul a apelat se pare la 0 riguroasa selectie a materialului acestei specii, retinincl in deosebi acele stri­ gaturi care prin earacterul umoristic se in­ caclreaza perfect specieL Caracteristic pentru dan suI maramure­ !;iean, ca ~i pentru cel o~enesc ~i bihorean, ~i in general penlru dansul popular roma­ nesc de mare veehime este desfa~urarea sa mai mult pe Yerticala, la care se adauga preponderenta hotarita a mi~earii picioare­ lor ~i, in general, a mi~carilor concretizate sonor, de unde ~i pronuntatul sau earaeter de ritmicitate. Conceput ~i realizat ca un tot sintetizant ~i intr-o poliritmie perfecta pen­ tru care colaboreaza domeniul coreie, me­ lodia ~i acompaniamentul instrumental, iar ill anumite l110mente slrigatura, ritmul devi­ ne un determinant stilistic din cele mai im­ portante pentru dansul maramure~ean. Fata de alte tinuturi ale tariir unde acest element apartine mal nmltor sisteme (intre care }i eel aksak iar pe alocurl ~i eel apusean), in Maramure~ e1 apartine unui ritm orchestric sau de clans, propriu de altfel tuturor cate­ noriilor folelorice ce implica dansul, ca ~i celor ce amintesc de 0 legatura de odinioara eu e1 cum ar fi colinda l?i dovedind cu aceasta o toarte mare \-echime. lar prin formulele sale mai simple ctovedind a fi in aceIa~i timp ~i un sistem universal. Forma cea mai comuna a aceslui sislem rHmic este cea ca­ re reprezinta ca principala unitate morfolo­ gica 0 valoare totala de 'd/8, opt optimi, ~i in al dirui oadru citeva pulsatii ritmice, de regula bicronc (optime !;ii patrime) se con­ stituie in fonnule de esenfa binara dar eu 0 HZionoll1ie diferita. ~lasura jocurilor popu­ lare e in general cea de 2!..! dar tempoul Yariaza, toate in sehimu au perioada de 8 masuri. Ritmul atil de elegant de 618 a ho­ rilor din vechiul re9at 1?i Hucovina, am de des intnnit in t-.Iaramure~, a fost transfor­ mat in ritm binar punctat de 214. Melodiile sint de obicei motiviee in forma deschisa. Dacd Ie simplifidim putem scoate gam a ca­ racteristicil zoneL ceea ce ne duce la COll­ duzia eel ele deriva din horite vocale pe care lautarii tarani Ie-au inH~rit, schimbat, inclusiv finalul, eu 0 formula caracteristica de cadentare, dupa gustul ~i rafinamentul fiecaruia. 1endinta de a surprinde folclorul in ma­ nifestarea lui sincretidi 5e manifesla pro­ gresiv in culegerile lui Bartok, E nea~tepta­ la stradania lui de a nota dansurile popu­ lare, dnd in genere muzicologii credeau culegerea suficienta nUlllai Cll eonsemnarea melocliilor !;'i determinarea ritmurilor aces­ teia - In monografie Bartok schiteaza dan­ surile maramure~ene ~i ce au ele mai ea­ raeteristic, eategoria, iormatia, mi~carea generala ~i tempoul. Se pare ca la dansuri influenta sud-dunareana are 0 contributie ce dlmine sa fie clnUirita amanuntit de vii­ toarele cercetari comparatiye ale coregra­ filor. Este neindoios ca aIci 5e juca odinioara clupa fluier sau dupa cimpoi, astazi insa ex­ clusiv dupa muzica tarafului in care nu poa­ te lipsi cetera, cu intorsaturile ei melodice Ce intrezare~te uneori parea aievea glasul fluierelor sau at cimpoaielor, semn ca odata

-

-

_.
-

... =. -

-- .­

.: ",--;

. sall ei.at8o . (ex.te versuri de 2-4 rinduri. Iautarul Je cintii ]a ma!'. Pe melodiile de joe clar nu numai pe ele dansatorii stfiga adesea versuri hazlii de 7-8 sHabe in ritnml muz-icii care se impIe­ tE'SC pe 0 interesanta eterofollie ~i in1r-un \eritabi! eontrapunet. de or­ iile ea­ 011­ pe )at.ro­ .iei in5trumentale de joe ell care se impletesc aicloma "descintecelor" bihorene sau a <rti­ puriturilor o$ene$ti". oi. In general ele Sf! b(lZea7d pe re­ petarea . pi­ eioare. asUel 59 al~tura melodici misearile ritmice ale eorpului si palmelor ea un ele­ ment coregrafie clegcnerat. moti" de a Ie aHHura joe-urilor propriu-zbe.?ul este regiunea in care struetura pasului metge in primul rind pe acompa­ niamentul riLmic. idi ltul Aeeste insu~iri corespund intru totul joeu­ lui "Ardeleana" din Vestul Transihaniei si de aiei presupunerea $i legatura jocurilor moro~ene de forma fixa ell celelalte joeuri din lara. foarte rar de note de pasaj $i niciodata de note reale.i ar~ . 0 ade\'arata croniea a sa­ tului. Ele ineep ell interjeetiile hei. AU Up A-A--B-Be cu rindul al IV-lea diferit la cadentare de al III-lea.Iaramu­ re~ului. 60 a. Femeiie nu­ mai mimcaza. se adu­ 118. pa')i Si strigatura.1 viciile prin ace<. Sea rile ce­ Ie mal des intilnite sint urmatoarele: (ex. Aiei exi:.. Caracle­ risUe este intervalul La~Re umplut. deJ.-arleta a ullui moth' sau grup moti­ \'ic intr-un tot unitar. In joeurile de baut. rnaltimea su­ nelelor Ie-am reclat eu multa a proximatie. bat din pic-ioare rilmmile bar­ bCite.>i noi nu am gasit nid 0 urma de amintire a exis­ tentei accstui instrument in zona 1'. Spre exem­ plu in timpul unei invirtite 0 pereehe tropo­ te~te alta invirte$te la dreapta ~i la stinga. StrigcHura este "cin­ laUt" pe 0 forma simplifieata a meloc1. Exemplu in melodid de joe "hai-hai". Deobieei pOliritmia are..ul eunoaste $i joeuri de forma fixa. iar mesenii strigli ~i bat din palmtC'. 59 II de 5Z :>11­ se aseamana eu scara cimpoiului.tipatEt" unde nu poate fi vor­ bi} de 0 intonatie precisa.­ mente.i fi9urile de clalie. multe mclo­ dii de petreeere inrudite ell jocurile din ~a­ saud l?i Bihor.~------ 77 -l55 re­ -jn­ di­ -illl >lia ~ir­ . ochiulul satiric al taranlllui nimic uu-i seapa.i din loc in Joe de balai puternice intr-ul1 ritm \'iguros ~i totodata subtil. tropolitL pUl1eta\. melocl ia detinind un rol seeundar ~i mili mult eu rolnI de a tine min­ te loeurile unde se sehimba figurile $i ba­ taile care $i ele pot sa '-arieze.orate r0lona11­ tei naturale ~i se 5Wmie lntr-un pitoresc amestee-modal-tonaL Tn zona Yictuiese in­ strum('ntal jocuri ell forma libN. Oclata ell aees­ Ie structllri modale a jocurilor mai vechi nu 8Tareori rd~Una t011uri dat. eOll­ tinua ell strigatura pe vers de 7-8 silabe eu respeetarea optimilor conform metrului na­ .lo­ ~i eu repertoriul melodic ea a preluat ~i Ce\-a din intonatiiIe specifice bill rinclor instlll.at prin pa~i marunti. baiuta din pdlmi.sa. Dansul evoluea­ za liber in rilmlll melodiei rara sa tina sea­ mil cle a1ci:!tuin>a frazeolo9idi d strigaturii. b). Aceasta ar do\'edi originea cimpoie­ reasdi a melodiilor de aeest tip.l de impro­ vizatie.uri Itie \-ii­ ITa­ ara ex­ oa­ Ike lsul .. batai din palme. scoate ~i vede toate ealitatile.afirma informatorul Sidau Pi:1tru din Botiza. eeea ee coincide es1e numai rilmul pasului eu timpul masurii ~i n11 cu masura intreana.lata e~le deosebit de \'igllroa~a.i combati\'. Maramure. StrigaturiIe oeupa un loe important dalorita earaclerului lor 5im­ plu :-.sta ele a~i nai ea­ .ca uncle se simt mai bine cele afirmate mai sus. Zona 0St(' carac­ teri7ata prinlr-nn numar relativ mlc de dan­ suri. Scara l1luzicalil a joenrilor instrnmentale cuprindc armoniccle 8--U. In general nu 5e poate vorbi des­ pre 0 coneordan\a perfecta intre fraza illU­ zicala sf fraza core~!rafiea. uo pu­ oul ~ 8 ho- . Ma­ ramure. Aceasta lehnica este eo­ muna atH joeurilor mixte cil $i joeurilor barbate~ti sau femeie~li eLI fran-eute baUii din palme la barbati. jar llluzieal nmnai pe moth'c $1 sec\cnte melodice ne putem ria seama de fen0111cnul corellirii perfeetc inlre rHm. in sensul ea fraza muzieala de ()bicl'i coinci­ de eu figura (oregrafica. o alta trasi:Hnra a dansurilor maramure­ ~ene este manicra de eorelare inl. deobicei din 4 rinduri eu structura cea mai caracieristidi B-Bc ell rindu 1 al cloilea diferlt la cadent are de rindul prim. unde Ie zice "De 5trigat". .ta 0 lega1u­ rtl intre forma muzicii r. ritmul este totul "fara doba eu tingalau nu 5e poate face joe" . in cer{'.ta­ pu­ ~au rea :es­ an­ ea­ rea . Gasim. de asemenea.jnt an­ ne­ lte­ . iar rindul al IV-lea dt' ascme­ nea c1iferit de eadentare de rinclul al III-lea..a.)ti. Despre strigaturi. Exemplificam joeul "hanqll" de pro­ nmienta molcloH"nea<. Strigatura poa­ te fi $i . ba­ liB $i dans. dar mai ales clefeetele :..re melo­ die.Tocul propriu-7is este earacteriz.

1 celelalte elemente ajutatoa­ re: rolul euritmic apare in leg~Hura dintre accente1e versului l. . Strigt'itura indepline$te mai multe roluri im­ portante pentru intelegerea eorelatiei din­ tre miseare :.lata. fluieraturile ~i exclamatii1e lTIsotesc striglHurile interca­ lindu-se printre "ersuri sau incheindu-Ie des.: . sc intilnC'5t(: . in. Jucalorii ataed pe Inceputu1 fragmentului muzieal pe timpul unu a1 masurii eu sau ni­ ra anaeruzii. Pe fieeare silaba este d­ te 0 optime. . rareori eel mediu. L'neori emulatia capatli un caracter eo­ leeth'. rolul de emulatie se rele\'a prin pro.ufle­ tese pc jueatori. 61.­ .'oee alba $i fa1set.. pun eel mai bine in c\identa \"iqoarea folclorului contemporan.'ocal predominant este eel aeut.i 0 retinere earacteristica in- stantanee a \'ocii la sftr~itul melodiei.. doua masuri llluzicale. d). respectlndu-se ~i imbina­ rea silabelor din text ~i a optimilor de me­ l()die eu neqlijarea qranHelor masurilor. Chiuilurile. stimuleazd ambitia !Si tem­ neram enlu1.melv(:lel (:e dans. 61.. .)te satisfaetia in {:''Uvintul ritmat a1 strigaturii care are aecente pe timp. ea din ase­ mellea strigaturi dntate sa se Ii dezvol­ tat cinte-ee1e graiului muzical din 1\1a­ ramure$" (H. voio~ia.. ari:ita Tiberiu Alexandru. trairea i?i semnifieatia pe care 0 cap~­ ta momentele joeu1ui ~i au multiple ro­ Juri de anunt a1 joeuIui. a) Pe \' alea Izei ex. se ating trepte inalte in . muzi­ cal este aproape aeeea~i. d StriOuturile fae parte inte9ranta din dansu­ rile care 5e desfai?oara eu diferite oea­ zii. ceon a1 \ ieUi de azi a1 moro$anului. illYeselire. interjec:tiiie...:1 yiitor. c ell Sapinta - ex. iar registrul . Intonatia strigata se deosebe~. Ile oglinde5e mentalitatea sana­ toasa si dragostea de muned $i viata a ti­ nerilor si Ylrstnicilor. comanda numeric a esle foarte importanla pentru socotilu1 mi~­ earil or. con­ tratimp sau sineopli: ralu1 animator este \810ros pentru atmosfera de petreeere.triqaturile maramure$ene este mal in­ lii inlonatia dialeetala..ii ritmica pa.'oearile pc care participantii Ie aruneli unul aHuia. 6 pg.:erva ~i umorul savuros. te dupa eolorit de la un sat la altu!. 61 at b t ('... hal ?B ha . Strigatura este specia fol­ cloried cea mai scurta ~i treee eel mal ra­ pid printr-lIn proces de aclllali7are.turilor. Strig~Hurile "dntate" apartin unui stadiu intermediar in­ lre horDe de joe $i strigatul peste sat pro­ priu-zis. r l . strigatura enunta figura si 1111l11ara m1:.. de regula. Increderea . b mJ. Caraeteristica pen­ tm t:. interpretu1ui de dUerite forme gaSel'. tem­ poul pa$ilor este aeela$i eu a strig~. care este deosebiUi de Ardeal $i apropiata in multe privinte de Moldova de Nord. Strig~.: :... .. C) .ilor. dubUndu-le dntarea.tmile stir­ nesc ye~e]i a prin glum e bine ticluite. -- -:: _. dis­ treaz(l uri::-. este eategoria ... Stri­ gaturiIe in zona pot fi gasite strigat. - -. in­ sufletirea participantilor.eu1ui ex.ii sint absolut necesare pentru eoloritul. 73) Credem ca autorul S8 refera la cintece1e voeale de dans deoa­ reee aetualmente la tot pasul 5e poate ob­ sen"a eum aeeste strigaturi "cintate" in afara danslllui S8 pot pU\madi pe melodii de cintee vocal. 61 a b) Pe yalea Vi:. ..... strigalura pastreaza ritmul mu­ zieH. 61. De poarti'i semnu] sponlaneiti:itii l. /tEste posi­ bil. Este momentul in eare instrumen­ te1e muzicale soan a1aturat qlaslllui dansa­ torilor. atrag atentia 'prin sclipirea satirica $i improviza­ tiile pline oc spirit. fie femeie sau blir­ bat.--~ :::.. La inceput versul unei strigi:ituri poale cuprinde. Vlata noud 5e rasfringe in con­ tinutul de idei a multor striq~Huri in care "e exprimi:1 optimismul. iar ritmul. d edror executie este supusa unor re­ quli de desHi$urare.. cind un qrup sau a1tul vor sa se in­ treadi prin joe: rolul de eomanda a1 fiquri­ Jar este inrleplinit de striqatura in toatejo­ emile Cll () on'1ine {\ fiqmilor bine inradaci­ .= Bocieoiel ex.:. me­ ]()clizat pe unnatoarele sctiri: (ex.carile. ..

Bl1trinii po\'estesc :a-si amintesc de striglituri ramase de pe ":emea lui Pintea Viteazll.ltrinescn desi in zona Viseu melodia Ja .- tri­ ne-­ I. .eenU! in partea I batliile pe care Ie sta­ .ilor f. c. Pa'.~ie. sail ciliar 3. strucLura ritmko-motivicd.>if:' jOClli lura rica 11 is­ ~i rca­ u-Ie )atc ale. PC melodic de indrtita. Jocurl mixte n. Se aseamana ell jocul ursului '-.:. sirba (I.le]e atunci cind obose~te mi­ reasa.. . introduc pin..!\Jeloc1ia are tempo : .: c. optima. iar stilul local se face si mai evident in aceasta sinte­ Zd dintre cele doua zone.eLl J hiHrinil or este alta dedt ced de bar­ 1:(':-. pinleni eu sarituri mari spre c1reClpta " stinqa precum Si bat2ii din palme pc 0 :::.i sint execu­ ·i3. JOC111 lui ViIi Vili a ramas crcelindo.Jocuri femeiesH a..j Pintea S1 dupa moartea haiducului a con­ '. lnvirtita este ioe mixt de virtuozitate cu hattii tropotite din picioare pe care Ie exe­ catii Miatul in dreapta sf stinqa felef in timp ce aceasta se plimba us or si plutit san se roleste pe tfOpotita in jurll] . h.elor" "Joeul rlnl)telor" "a nepoaLc!or" rum am sratal. l. Ortacul "-ili ave a obiceiul ca ]a petreceri sa joace :-:e unu1 singur printre stic1ele de vin ori . acest joc contine ca :igura ritmica de baza formula punctata :'lnoscntli. B(irbiJ~ j . Batrinescul sau Batrineasca este j ocnI ~. .iitati de lnnoire.tni): ::':riqa Viii clc pc fune ! Hai mindra ell -:ne-n lume ! Striqa Vi1i (le pe sfoara I -:":a1 mlndrli Cll mine-n tarli ! AuzIt-am ViIi ':.(". ~.'i in comuna Ieud. Printre celu­ ]e ritmice ale bat1Hlor baiatului sint frec­ .e hate in lllvirtituri.lJUat lupta cu poterele grofilor.. c..telor se executa de fapt ca si jocu! miresei. ::::1L s(!\rituri si tropotitu] specific ell stri­ -"tl1ri. la boteginne. de butut din palm..i fac c]ai (lin fln ! . Feciorescll. Joclll Drur. in cere Cll bra­ :-2:1' pe tllneri si in linie.Joe fcciores('". este specia fokJoric8 cca .7f1 .jn-200 !\'ftvL (optimea). uneori si pa5ii fetei capata accente si atund se scoa­ te clar in e. biHatului in ritm contrapunctic (imitatul rDtiJor de tren sau a modi) in zona Borsa .iii dansului b~rhi. Perechile danseaza la illcepnt lent de incalzire. ea Hicinc1 -arte din pa~iI pe care Viii ii exec1lta sarine1 -hIre sticlele ell tuica mat nOll )(>ste pa­ .1 tn difcrite forme are ro] prerlominalli.:: 'J" ct. bihbllle"cu 1'..~1inca flirli a rasturna vreuna.ustine d\ pentm meloc1iile de dans " Ilrlita" si ". h. kci ore<"C\1 r1. Pintenii cei mai frumor.'ente eele de tip anapestic pe .De sarH.-. ('. j()f:ul hi Viii (jo('ul dracl1hli) R~rhdt0<'Cll a~a 2.oml eoa· ob­ in lodii fol­ i ra­ \ll a1 ~()ria 'c. :ar partea a II-a a joculUi este aeeeasi pre­ :·:tinrleni in zona Maramure~ului. tn partea a II-a a jocului asisUlm 1a ~)a!i>i tropol.e ! C1H vMba si despre mine! Dar nu-s ~"d (le illnln ! Grehlll c. 3. batrincscu san a i11o:. dnd poporu11up­ :a eu arma tn mlna impotriva asupriril. Bart6k <. !ntr-arle"-ar ca in cere prin casa femeile.-identa ritlill1l n10r~llllli r1C' trcll care <. d....i 0 optime..tesc al ba. apoi din nou lent..arbl!. Dlim mai ios sub forma rlocumcntara ~'~iClatlHa .1 la Bar­ batesC'...--. falll de jllpinit~ r Grphlll nn si fae .. 11 jaaed si dru:. c. Jocu1 lui ':iIi fiind solistic fiecare interpret barbat -ieidecum femeie C11m afirma Bela Barl6k) ':.umitli constructie ritmicli in care dohmia­ ".\ habelor 1a botegiune" "Dc baut a nen:>s\. ului be~. -'xu] (>ste numal rie barbati...-li a estc cea r'lin colectia noa<. SCllrta. cind moa~a satului isi adunii llepoatele.. e.i faca uneJe comunicari. 180-200 I\. d. UrmeaZB c1ansul proprill-zis c1inamic ~i eu pasi complkati. pasi mai simp1i care permit dansatorilor sa se odihneasca si sa--:..'i\-ace cu multiple posi­ _.Hesc cuprind tro­ .iti pe care ii inUlnim 1a inceputul Indrtitei cit .'alori mici de 2 saisprezecimi r.. :. 0 p\ltem intilni ca joe ne barbati sau clliar mixt. ('ste "arianta sir­ hel in Irel ciocanc.ocu]lli culeasa din Bllclesti de la -'nrmatoarea Tnporan Ana de 58 de ani (mc­ .J ocuri barbiitrsti a. Structura muzl­ eant dinamica tempou1ui invirtitei intrunesc calilatile oriqinaliUJtii S1 autenticitatii fn]­ clorului mClrammesean. de ~arit Sirba e'>to un joe de laraa circulatie in t"atd tara 5i so joaca ~i III Maramure~ in va­ lori de patrime. joacQ si striaa pe acest tempo. !fa· uzi­ jen­ in­ bitl1 : de ! d­ mu­ este epte uile r in­ pro· nen· nsa­ >osi­ ase­ ~1a· :\'01­ .[\f.'l:e. De invirtit De tropotit Dc baut 1n cere De striqat in cerc Jurelu] (Ciurela) .!)c ob­ sen-a 0 inlerferenta mai mare cu jo­ (:uri1e moldovene~ti.cioriIor din \faramurE'S si are diferitc de· ':miri -. :ciorica cea ll1ai . La joe participa barbati trecuti :e 40 de ani.:neste mai bine dupa tehnica personal a.trinilor.. Jocul babelor sau a1 nepoatelor la carc se referea Bartok in col€'ctia sa llU este altce\' a dec-it YC'ritabillll obieei "Strinsul n0poate­ lor" de pe Tza. ~.a.

Ficcare 50list so strc­ duie<. dl1pa care aceasta alcarqa la biiiatul de vis-avis. s-a obsenrat 0 eYolutie indiscutabiI grefaUl pe puternicul fond tra­ ditionaL e\-olutie in texte.\lul1clul din ~Iaramure}. la mijloc se intilne5te cu cealaltli fata Cll care se poate roti san nu. Osendoeul' Bihoreanca ca la P~Hrova.te sa reprocillcll pilliPllii !. a horei maramuresenc."edite de sLadiile e. Influenta cea mal \a­ nitli este.:e c. fUnd in acela:.lerea \"ieW materiale 5i spi­ rituale a maramuresenilor..-edea.ste aHHurata ~i melOOia. Sint dansuri Mrba­ testi aduse in sat de peste 50 de ani proba­ bil de feciorii care facusera armata in alte parti ale tarii. tempo-til fiincl acela5i.:ara­ te si se danseaza dupa ele.\lunel n-au mal ramas In varian­ ta de 1a ).te 5ubqrllpe se den­ sebesc numai prill ritm Si nu in caractcr111 muzical". Comparativ eu ceea ce s-a cules muzical din zon. dind 0 ima­ Cline certa despre eonceptia artisticil asU­ pra vietii. Iste perfect adevarat.80 tesc" ~i "De taut" ace:. ci~­ pului sau 1a paclure. Am llltilt1it ~j Ardelenesctll ca joe soli'­ tic ell mici nniatii. si multe va­ riante. Alunelul din Maramure~: Satni ~ilnest: nesti. la baiat aiunsa Se in\lrte5te in sens irwers.'a plin. de 1a 1910 pina in prezcnt.pa cc fatfl a faeut cite. muzicantul cinta 0 tnvirtita si din nou re­ "ine 1a Jurel. in zona eonslruetia jocului este alta (ledt in ~Iuntenia. cuprinzlnd eele 619 melodii la care se adaogi:\. fiecare bliiat indrte fata oda­ fa. ? Dermanentei noastre pe aeeste meleaqun. Culegerea de fata constituie un docu­ ment in cunoa:.n. ceea ee creclem ca I-a si derutat pc folcloristul maqhiar.pirl'i popoml dill acest colt nordic de tara rom&neasdL 4. Este foarte raspindit in zonele subcarpatice. pentru dl noi am qiisit bine separate melodii pentm fiecare. El face parte din fondul traditional de jocuri moldovenesti aduse aict prin proeesul de circulatie. Denumirea arata ea apartinlnd vechiului repertoriu pastoresc cu versuri care pe 0 melodie simpllt insoteau jocul dnd lipsea fluierul ciobanu1ui. tempo = 130--150 M~1. Ea . Jocuri preluate a. 1mbbate cu elemente coregrafice.~aza prb strigiUuri in CNC pnn casa: bAta] de palmi si de picioare deci 11ng8.a. Batuia oin palmi sau de bliut: eu toate ca acesle meloclii nu sint joeuri sail clansuri arle. In Sapi!1\a dl1. 4 Sal! 8. In acelasi timp fo1c10ml muzical de aiei prezinta S1 inerente aspecte innoitoare. era un pllternic centru coreqrafic.'a contribui credem la cunoas­ terea $i mai amilnnntita a cintecului nostrn popular. in stilul de in­ ierpretare.1 a medilllni unde trM(\~t(~ 5i ac. m!sca." ponturilor ardelene)ti pe formule ritmice trisilabice de tip anapestic: b. BarMte~ti: Ardelenescu cu ponturi: B1Huta sau Calu­ semI: Coasa: Ciobanasul: Roata i Tirleses­ cuI. CioMna~ul poate fi intilnit jn doua ipos­ taze: Joe de barbati sau joc de perechi. batute eu sin­ eopa $i pintel1i In aer specific zollci 11oas­ t re cit si Ivfoldovei.'echi. Concluztt : Am putnt constata di pastrarea pina in zilele noastre a llnui important fond folclo­ ric muzical autohton de mare vechime se verifica in toate qenurile muzicale din Ma­ ramures. Acest fond afirma totodata si di­ ferite grade de specificitate stilistica ce este dnd comuna intregului nostru folclor muzical. asa cum afirmil Bartok. dar nn aceeasi. asa cum se po ate 'I. ea "intre felurile .'inc la partener. Barahoilll. Rata i PAduretul. Jocul Ardelenese (ardele­ neste) se joadi de MrbatL ritmu1 de joe este eel cunoseut in tot Ardealul cu sau fa­ ra batai pe picior aiel 5e joaea cu figuri ]a[(1i 5i slirituri tempo 100--108 \:[\1.) nu se poate face despar­ tire severa". de la horea lunga pina la in­ treg repertoriul actual. Bat~ta este dans [recvent pe Valea Izei. .anesti cIccit batliile.ll. apoi re­ .de dans de patru rlnduri cintate (ori strigate n. in abordarea unor genuri noi. dar la oriqine aces: te dansuri au melodii eu ritmica-tempo SI earacterislici melodice deosebite cn 0 for­ mnJa specinea de sfirsit de frazel. pe valea rlului Ila. a dan Sll­ lui molcloyenesc care s-a ineetaten it repede 111 hora satului. do­ .rat cli 0 melodie de bant poate fi clll lata mai repede si poate Ii transformata in TnvirUUi. Aceasta afirmatie cstc numai 11l parte adevarata.'oluthre din cadrul ge­ nurilor .) si melo­ cliile de hora mai noi (este yorba de yoca· lele de dans n.i timp expresia instinctiVi. Jurelul (Ciurelal am ariHat ca se joacd pe doua linii atunci dnd sint mai nlulte pe­ rechi.ii bati:ii. Ardelcanca Rilehiteau(l (Roaia steIelor). In repertoriul obj~nui: de jocuri al satlllui Se Int11nea si dansu: amintit.a. plus gestunle ntnllce. pasii fiinc influentati de jocllrile locale. '\ fixte : .. Din mi~carile "echil:­ Jui joe de . tind numa! maramure~eana ~i a zonelor imediat invecinate.blhi de 1a un baiat Ia altul. a modului de a grndi si crea.. Este ade'. sau cei pleeati la mUl1ca. apartin aeestei catcgorii rlatorita caracle~'isticii ~ de . Folclorul muzical este "in ea viata omului in continna miseare si transformare.

dnd mijloacelo de impri­ mart' '-. ca D. s-a treeul la 0 aetivitate . sau ctlm este Incrarea Folclor muzical din Bihor.i pli:icut mE-rita :."iunea ~i de in­ lri noi. Tiberiu Brediceanu.solis­ stra­ ataile tmicc anea. llllllla! prin adllnarea si p~lstrarea folclorului din cliferite lOne ale tarii noastre. do­ ~ul ge­ l 1a in­ 'u ceea 1910 I Ac1use de 1a sate $i prezentate in concerte pc scenele oraselor.. ~-a tE:rnic d511uit :!ansul este arian­ fiind sin­ 11oas­ .. iar ca membri G. . A$8 se explica faptlll ea. lacob ~lure~eanu. pentru di ceea ee este fw­ !110S :. de Traian MtUZ8. G.PH' sflr'5itul secoluilli XIX ~i inceputul seeolului XX. Brailoiu. Ilario'l Cod­ siu.:i trehnie propagatintotrk'auna. cinlecelE noas­ tre populare au dlpatat 0 raspinclire mai lar98. penlru ca aeesta poate fi constatat din pare urge rea pauinilor ei..1 afirma ~ patru melo­ \'oca­ esp~ir- ina in foldo­ me se [n hla­ ~i cli­ . Fire~te Cd 0 \'olutic :1d tra­ astfel de oJ'9C:lnizare ~tijn\ifica. ins a realizarea ei s-a conereHzat mai eu seama . ci si prin publicarea lui pc j)arcur5nj aniloL lnlr-ul1 lei (1p mono~Falii ale unui anumit gen folcloric. in care se cnvine sli amintim JHunele si ('ontributia unor muzicieni de frunte. din lllai multe lOne.ii roadele nu doeu­ si spi­ nd cele lIte va­ cunoas­ : nostru ~ 0 ima­ Cd asu­ crea. lctiva a poporuI l o asHel de Inerare este ~i cartpa pe care 0 d\-em in tata. ~ieolac Ursll. preeum si de eatro predecesorU aeestora.lra co­ llloara falcloridi. Aehim Stoia. precuDI ~i de inteleapta dorintade a pastra :. Kiriae._-p 0 S TFAT Icieea de a consemna creatia dnonima a poporului a fost desigur generata de frumusetea lexlului poetic $i a melodiei. omului pelenta cerceUitorilor de '>pecialitate si-a de)\'edit rostn] Y.ustinutti Sf ell pa. --_. de ciHre George Dima.i transmite peste \-eactIri ilcca<. Kiriac. eu limpuL atributiile a<. loan ~icola $i altii. conclusa de C. IlU esle necesar sa-l prezclll8m continulul.e aici re. a caror pilda si stradanie au fost urmate de Tiberiu Alexanclru. D... ajungindu-se astfel la crearea unor in~titutii de specialitate.i me­ lodie. ocul . Traian \!Mza.istematica ~i In acest domeniu cultural. Sabin Dragoi. Fire~t0 Cd 0 astfel de idee ~i llobil5 ciorilltCi a existat in toate limpurile Si manifestat in cliYerse feluri. Emilia Comi~eL Elisabeta \101do\eanu. Gheorghe CUCll. in 1 initiata de G. com. suceedat ):1 anu] url1lstor de Sabin Dra­ goi. L ine~ti. dar mal en seama dinir-o parcurgere dntaUL Sacotim insli necesar sa-i precizam anumite \-alente.ica ce foldor ~i a a :. GaniI ~lusicescu ~i Ion Vidu. BreazuJ ~i avlnd 0 comisie prezidata rie Tiberiu Brec1iceanu. s-a eonstitllit si Arhi\'a dE folclar a So­ cielatii Compozitorilor Romani. im j prelent Tnslilutul de CerceUiri Elnologice 5i DialecloJo9ic0. Cll rostul de a cereeta si transerie intreacja noa:-. $i al­ tpie.:estor doua organisme au fast cal1C'entrate 1Il il1stitutul de Folclor. G. Breazul. aces tea clOUd fiind pll blicaie 5\1 b E'sricla [nsti tll t u lui de lolclor din Bueu­ re~ti. mai ales eli folda­ . c]e\-enit apoi Institutul de Etnografie ~i Dialectologie. cmn '>lnt lucrarile 303 Colinde eu text . Tmediat dupl'i aceasta. Asa a luat fiinta Arhiva fonoqrafidi a ~1il1blerului\rtelor. de Sabil1Draqoi. $i 0 apreeierG c1eosebila si din partea fadarilor de inaltii cultura a nemii. Desig~lr. Gheor­ 911e Breazul. de la sporaclicile notari Si annonizariale unoI' melodii populare. a 'leaquri. 200 Cintece $i Doille san 100 Melodii de Jocurl din Ar­ deal. Constantin Brailoiu.0110ra au dobindit 0 l''(tindere :ji 0 utilizare lllai larna si prill parUle !loastre. Gheorghe Ciobal1u. in anul 1928..ta C()lllOara.-.

Bart6k da acolo .ilie $i din propria lui marturisire. Dupa aeeasta succinUi prezentare a lIllor aspecte esentiaJe {lin luerarea de fai~. Tiberiu Breoiceanu a cutT('!ierat si aceasHI lOna. oirectoru 1 $eolii generale de muzica din Si9helu "farmatiei.lir.ta zona. 111 1923.L mentionat mai sus. care de mlllte ori sint considerate de prove!1ienti'l fo1clo­ rica. rf>71Jjla ca ea cuprinde aproapc loote (Tenmile 11l1l7icale din \{araml1rcs. Din rE'latilri1e eela:' Ce all rerceta~ lucrarea lui Barl6k tiparita ]a "iii I1ch'211 .pcci­ fiee ('uleqerilor folc1oricc: henzi magne~ice. 1n 19n. personate.int facule' d1]pe\ criteriile arioptatr' lfl noi S1 de c~itre ccilaIti specialisti.'azut lumina tiparului c1ecil abia In lD-37. Brediceanu avea 0 mare pasiune pentrll fol­ clorul nostru. din jns~rcinarea . balade ~i dansurL Desi aceasta colee~iet intitulata no Melodil pOpUlaTE:' TOma­ ne~ti din Maramure~. deci exista un precedent in ('olaborarea ell acest mUZlClan care.. desi 0 alta ]llcrare a lui Bart6k .rnl muzical din "faramnre~ a mai fast q. prin grija '\cademiei Romane. fOrll111lind 11nele teze \'a1abile ~i asta7i.iaramnres. car in specinl de Cd­ tre (loi nmzideni de mare pre<.!. ci si prin tr-o adtndi. Sll b ti tlu 1 Volkmuslk der Rumanten von Maramure. asa cum (.in merlin] si:ltesc. prezenta lucrare.. secondat de 8cplasi folclori<. Fata de colectii1e mention ate mai sus. 8utornl acestei ]lIcrari a folosit miiloacf>le morif'Tlle c. a fost efectuata h lfll0.c in oricar(' formi:l ric cllltllra orali:l san crntata. dntece de nunUL hocc!e. "\e­ adnd inten\ia de a face 0 monoqrafie ampl~ si eli explieatiile coresplln7~itoare. ar:llnind hIr-un . dovedita 1nsa nu numai prin culerrerea $i publiearea lui.. cunostea hine si limba lloa.. Tn felul acesta.a ::. Brediceanu s-a limitat doar la eercetarea a 18 sate. toan Barlea.c. a ceJcctat de ase­ l'l1enea. a fost posibil s~ pastrarea sau modifidirile iyite in te'xtu) Dlll7kal rw parcursu1 rleceniilor ce separ~ aceastfl colectie cte ceTe pretE-dentE'. aceac. pe linqa allelE'.i ric dntecul \"()Cal de dans.i primele considera!ii 5tiintifice asupra folcloru­ lui arcstei 'lnnE'. obUninrl astfel nn material n11lzical autentic '3i . Asa 5e explidi si faptn1 ea nn a cuprins In acest volum absolut toale qenurile muzicale existente in }. cm:ine-se a grlH Si despre eel ee s-a oslrduit Intru realizarea ei~ pentru ca "aloarea unei lucrari indica ~i meritele Hiptuitornllli ei. mai tineri.ene si folosind uneori aceeasi informa­ tori ca si Brediceanu si Bart6k. Ca metodolonie.tra. In primlll rhd. fapt CE' indid1 0 rlocumentare atenUi. merltn1 d~ a fl cea mal ('ompleta. DUPH cum 5e . His'lnd la I) parte unele exemple mai putin caracteristice si ('xplicatiile ce intregul material ~.liqill: Tiheriu Brediceanu si Bela Bartok.rcc:tat ~i de altii.pre fo1c1l"Jrnl !l1uzicaJ din \. ('olinde. cintece propriu-zise. de<. completati in.i etl altii. ea nu a ..afara de folclorul copiilor <. Pc lingl1 pasiunea de cu­ l . cercetind toate subzonele maratnllre!:.. In 1913. ajungtnd sa complmti melodii originale. Ea cllprinde toa­ te qenurile foldorice exislente aici in prpzP'1!.\carl0T11ir:i 'Ro­ mane de la Bucure~ti. are. probabil eele sugerate de folcloristul din zona.a tradusi'l si tipi'l­ rWi in Jimba romfma. plitrundere a spiritului fo]cloric. ClllE'oerea Iu i Bart6k a fost pn blicati'\ 1a "Hinch en.-a­ loros. Din totalul cJlltecelor imprimatE' pe benzi1e de maqnetofon a selectat pe eele mai interesante. e]aborati:i profesoml Glworqhe Pop. tntr-ade\'.Cintece popora1e roma­ ne$ti din comltatul Bihor a fost tiparita la Rucuresti. c\ceasta l1Jnare I1lJ a fost in~..faramures. Renumitul compozitor '5i folclorist m Be!a Bart6k. in prezentarea folclorului muzic'al din aceasta zona. Autorul ei a cules peste 800 melodiC pc parcursul a 14 ani. dar a\-jml Si 1aClIl1(' de~ terminate de conceotii:e social-politice al(' epocii in care a lucrat.'olum mai multe doine. fisc de ancheUt imprimarea rlirec­ tao pe feren . cornpletinc! astfel si omisiunil(' predecesorilor amintiti..":e' fir('c.

>1 un neclr'}c ')"­ paqaLor ~i \alorifica!. lOAN !>ERI'EZI Consen'aloru] de muzicd "Ciprian Porumbescu" Bncuresti .>i (1] \nsamblul folcloric .te hotan:-.. prel(~nla lucrare consliluic nn docUJ11c:nt de cllllllr(i rOnJ(lllea'iCd de mare \aloare.or al (lc('stuia.r(. dr..tea llu scad \'aloarea ei in ansamblu." unoI' programe artbtice (ell cO~ltinnt folcloricl. dar ace<.\idrd" al Casci ell' cuE~.tirea em'enila autorului prezentei lllcrari. ce contine.:. re~Jblrul \'C)Cal dificil al unor melodiL sall arlHlHa prea incarcata a altord. ('Me Ya conlribni ~i mai mult li) ra~­ plndirea frumoaselor cilltece maralllIIre'jclH~ln tara noaslrCi ~i pestE.a$i ora<.i ccnl1m. ~i chiar pe-. Prin lot.i datinile mararnurc<. aspec!e dhcutabile.Ul'.1 [ormajia . " leqator a1 folclorulu i mUlled].("Jr'l Ii.inloLC:eanna pricepen:'d <.. ell astfel de glndurl ne exprimam pre(uirea ~i cin<. lUI nurnai in IOl1d lJl1de aclin'aza ci ~i ..i do\eclesle . )tiintitice pri\'itoare Ja foklorLl! . d(' pildi. cit 5i a coorrj(m. profe':.' hfltare..· [ollica IX' care () conduce. c1in ace.. (.\lll~jlnt:]U" a Casei pionimiior elin S:· rjhelll \larma\icL prcculll <.dupa cum nici petala incloiUi la 0 floare llll-i schil1lDa parfumul . at in privln!a a!egerii ~i a interpretdrii pronramului Inuzical. impreuna cn orchestra :)cmhi".>i sp!endoarea. sau prin realildrc.. Prin rderate :. uni'\'. ca text ~i mE'Jodie.>elle. VOl' fi exL"linc1 In aceasta lucrare ~i lmelt. prCCU!1l $1 factorilor de cullurci carl' au sprijillit lipdrirea eL Prof.>1 harnicia. auloru] l.1rii acthitatilor artistice ale formaliilor ell care lllcreilza.orul G:lcorghe Pop estc '. elIte reqiulli din tara noastril. preclIJ1l 5i din explicatiile inso\iloare..

-

lV)IZn~

~Ol)lO:J

30 VI1)310)

SISTEMUL OBICEIURILOR

..
~
'.

-

-

­

--­

• ~-ti
~-~

.... - ­ :. -,
~

..

-----­

87 ---------.­

CICLUL~

VIETII •

Repertor iu I copiilor

1. NUMARATOARE
tIIr':; ::: '6/25!3

.P= 280
{j

Inf SidfJu /ieana-l! ant J dec. 1975 POlenile 12ei

nu:

2. NUMARATOARE
w:; 816/2497
lof Bobocea Vos!ie-?7 Oni J dec i9?5

J! ­ 260

- SCI/!
0;'[1

Poieniie

V/Cl.

In

DOUG trinuri

Au I.init sa stingd caS(l Pompieri de 10 fk;cQU

(H.'€'lasi timp ce mO(1Hl SE' ciocnea Pompieri df' 10 Banea.';(l

mdea

Au aprjlls,o

.,1

mai rau

La rn;Il€-fI frunle selie thm sutd lei

Hi

iei

pa

cine IIrei.

1 VINE PLOAIA

Nag. B16/2509

-180; J= 90

inf lJofon Maria .J7 ani ] dec 1975 fzei

!Ii

/;;e,,"})/

_:n' -- "e

----- 88 -----------~----------~-------------------------------

4. MELe, MELe
Mag. B1612505

Inf Sidau Ileana -11 ani J dec. 1975 Polenile lzef

co- do

bele

JeOd

Ji 1; ,

DJ
'

1-01 d8 ';~ol ba7'-01

Ie

a

- reD'l; vechl

- Ie - Ie

Hag.

~

1412190

5. cfRTi. CiRTI, VRANIT• A ••

~f7~]cc-t211
-;It
"

.P= 208 ; J :: 104
.- ce
do!

Allegretto

In! Herbl/ Anufa -62 ani marfle 1971. . Vodu Izei

elr - Il
17,";} -

vra

/71 - /::;

J

;778

{J-C}. 1 -

0.1

Pt/I

de

/rih du ..

cea

n-:"9

Ca HOi

Oei mil .m/ e pas Ie Pe'la H/ Ie

ma· ma rnea
0 - i Ie
va i-Ie.

6.ANE LI PANE

B 1612501
In! Florea Gavrilo 11 an 3 dec. 1975 Poienile Izef

Z iN PIETRICELE
NUMARATOARE
M~

B lJI529

D1t~~F--.---,-±~~:~---t-~ '1lTI$r~~--J--~ JT#-;f ~ ~ ~
v

)~252;

Allegro

In!. Te/epfean Heana 18 C.­ februarie 19'1'J Vadu lzef

.J =126

-

/a lie - bt.-, - /7u la . - 1/01 ______ .
/7e-/78 J'U

E=j

Jlru-/li

in.. - am .Jor P6l.. d0' Ca- lu -.>V

Ie

/7e

-- /7/1

,

eel bgr-

Jus pc1 n8 do U,9 zec c5 Iu - /0 Ie d pa re-,:::= Jus pa ~77t /7;} /7{} - /77Cl ze - e

m?·

/7)1

bU-/7/ le __ r( /e /7//7·-ca-o-v8z_

'--­

=1
.

89 - - - ­

8. BUBURUzA RUZA
-::; B 16/2504

.,110 Be ~ ~~ ~ .~ . ?6 I E.. f:+SEt . a=d1i~.~. .~ . =$t-4=. .---=.= ________.___.____ _ . .'.~ . ~.~==-~. ~ ~. -.-~-=:lI
It

In! Sidau Ileana, Fiorea Gavrilli-ll ani ] dec. 1975 Poienile fzei

bu-

ru -

za

de

/ zbu-ra

A

co - 10 m-Ol

In-su- re;

9. CUCIUMALU MANU

,,:::: 815/2318

*H
--

~~-280;.J 140

II: J =;:=~~
ma - lu JIJ-jl/l7 jJler-dul J'u CuClu-

~

~
1778 -

fnt Dunca faana-ll ani ]0 noiemb.1975 feud

~
nu
nu

)-/.

~

me;

51 J

In 9(oa
1-0

flal

cu

m/

du ....

!u
lU,

10. DU"TE DEAL DUPA DEAL

to::; B 15/llJ
;- 224;.1:: 112

Int Hachima Maria-Nani; Trifai Ioano-14 ani;Brumar Ana-II. ani; Ungur Vaslle-!4 ani,Munfean Iaon-14 ani 16 noiemb, 1975 - Bofiza

"
_ _ _ .i'

t=?i2lt.Jl[J.J=fJ }=~~1=1
du taL mar- pc:

'!.

dec;l_ deal -ll Ca-s mal mul - Ie
2(

[Ju - Ie

na.

pa

ghl - 0

deaL._ Ie ce- Ie

h'a/7-jt-rt

pa/7-t­ fe.

11. LUNA NOUA, CRAI NOU

•.:; B1'5/120
idem-IO

,; =110

LU-l7if 170 -

ua

CreH

nou

ne-al 2 JT ­ 17;:)-­

JT- ;7;)

sii ne

.= ,-­
'3
.,.. 871/2498

12. PITlGAIE GAlE
I

1

~Oder~t~ . ..Lt;. ~'= 200, .1- 100J5L~: § J-=ii-'=A=-+'BE ~r3 r= -=$c-~ :x-.~. ~
if g II'." ] ~ f . ~JL. . _,
,....., .
§t. --

Inf.B6butlloan-]8anl
100.1974
Vodu lzei

,:::"=':'_

- __ •

.

-

___ ' ______, _

It

Ii,; - II - 9;:) Ce !fUCI Tn

Ie
fl -

98 - Ie

tin

pI -

dor de

92 oa

Ie Ie'

Jt. u '[) ne Po - PC} Ou - ',08

J!'

U

I7U I7U

de-a! /au

de-d/ meu

8e-

Durn- ne-ziiu!

dal

g/7eu
ca pu mneu

13. LA SCALDAT
Nay. B il /2507
lleajj~J ~,-:8 eni

197'r

(/ .­ ne

14. LA PIER DEREA UNUI OBIECT
Nag B I] /250]

IOC ­

15. LA PlOAIE
,Mag B 74 ifflZ Allegr'o }J:: 280; ,,L 140
JOt

JOIl
liHlrti!3

·25.?1il 1974

Vaali lzei

m¥1~t~~I~i~~'~ff~~j:-j}I:l:~
@)

---'-"-

-----"

,
91

1

16. LA BUBURUZA

Mog. 8 11, /2196
Allegro

)::232;.) =116
,.........-..,

Inf Herbi! Anura-52 ani aprilie 197t. Val/U Izei

ru

za

Ju

Ie

ma-n

dj

ru -

fa

- ru

2.'8

ru

ru

-

tao

1Z LA LUNA

Mag 81/,/2185

Inl Herbi! Anu!ii-62 ant
febr. 1971, Vadu Izei

no -

ua
t/

lu

no

ua

Lu - nil

no -

ua

eral in

dj

I!)

Te-a/ vo - If

pe

ne

Vo -

Ie - rna

JI

pe

m!

ne

=--~ -- -J
--:- :j

18. COLINDA DE COPII

In!. Tomo/ago Gheorghe
Mag. 11 / J5
=100

a lui Alo-I,J ani aprilie 1977 V/~eul de los

19. DIN· PALME

Mag 813/561,
Inf 86buti loan- J8 ani febr. 197t.

Vadu lzel

frl/-mos fru-mos

II - .re - be

A

na ca

/7t, ca

rum-ba hlm--ba - sa .

j

J

CHIRALEXA Hag..ra -Ie :11 J: 5rlu de . pn-ma . 17 /25 Recitind J::68 Inf. B 15/2]1] Moderato }J= 150 Inf Plesu Anufo-20 ani.82 or aprilie 1971 VIJeul de Jos pFJ C/7/.ra-a xa doam-ne Chha1exa doamne -Grhl de primaVQra In pod ~l·nCQmaTii $i pa pteatra·afaTa.Florea Haricuta-25 ani ]0 noiemb. Chindri:./7al.~/ Iv lu MI.1= 60 be fe. -. HAIA. Chiralexa doamne eifj carbuni 1n vatTa Autia pe1itori 1a lata Chiralexa doamne. 21.4J ani Viseul de los ' aug. 3a - Rar . 1975 leud /171 Pi na jor .. HAIA.. Chiralexa doamne Cite pe ne pe COCO$ AUtio coconi burduho!Ji Chiralexa doamne. 1970 e_ r rI tu Jcoa -Ie pa dm re -. J~ a r::::"1 J J Ii u Inf Tomoiaga Gheorghe a lui Alo .Ie . Hario-20 ani.PU CTntecul de leagan 22.92 --~--------------~------------~--------------------------- 20. (u un r F I j-.717 pfeaf.be fe. cu - ~ I ~ ~ 1 0 nu - lUi fa Ie ca -pu dom-I7U lUi...va li-n c. i7J Ir r 12 r r ba . PUIU MAMII Hag. BABETE Hog 11/1 £~! J)?lzr u . Cu.j­ Chiralexa doamne Cili ciirbuni in vatiC'! Atltia petitori 1a iota Chiralexa doamne. [u cu - Ii - Iv 08 nil Ie Cd -. -.r F F fJ I r r F Irl~£]g cu cu cu un It r I j r FJ I r r I j F FJ I r r. .. ~m ~ 1 mal pal r . Braicu Virvara. II -.

e 'e ­ 'e 'e e llw-ew 17( -fld 'e - Ie e (e .flo' I! .e II .:J ap el.Ot. JO.j dP Ifld el ....r :lod e-u I 'r r c.IJ ew 'e e-e e .waPI r C( I y [\$ F\$Bt OcL =<f OlDJdPOlAl 090Z 1 '1/ 8 'DOW NV9V31 30 J31NIJ "£Z - S6 . 8[5Z19/8 '{ioW HOSlnd 'VIVH 'VIVH "~Z r- t:: -­ l!iL/ FUi nl - fld Ie e e 'e .fIW fe'UI is' I-:!f' .V t c( LI .rE r~ <f r f I mo "r r t( I r .e 'e ../O! -.ell (~ hit r f r (r ~# 86L =€( dPdddti !aZI allUalod 5L61 'lap [ IUD LI-DjnuV SnaJlad 'Iul ./0/ nf- .{ 'O!"H I If :Jt7d - e-u If Ujo e.(SIQ) los1U1Q DWDW m !WlOa [UllOa Iosn !WWa owow n:J (S!q) Ios!nd OfDI..ieoo 'e e e e'-- e-e e .el.e (U II' . d f .11 I/o.. . (.

...94 .. 26.>1 t-a lace scovcrgioard. HAIA TU ILEA vezi l. VARIANTA I Mag_ B16/1106 Moderato jJ .tY .. PUISOR . te culca (bis) '.. culc(i·te puiu mamii (bis) Nu te·am Idcut cu /iganii (bis) L ..:}...oara PJnd-j crel)te mc'iri... daina fii doina (bis) M-o VQzut la mama dol (bis) U nu marii ~i unul }01 U I1U harnic lingd -noL 27 HAIA /HAIA..Jor .. Pascu Marifica a lui Steapan-25 ani Viseu! de 105 febr 7970 ha ..­ 25.Jar . .. CiNTEC DE LEAGAN Mag.... .. HAIA. B 16/1676 Inf Balea Marie -79 ani 30 no/emb. II] /(1 /(1 }a /a (bis) Va-.ia /7. twia tu I ie{l Cd mama Ie-a /egana $-apoi haio pui:.(1 lai..soara. Maguta I l!i~c6 -20 ani. In!.. Dii-i ell mama $.na-I I te rna n - ....8 ani 30 nOlemb..1975 feud • /JU fla ... ...!II ha !a -• Hoio.5j rna dw:: (1 sec"w Sa te pot Vedf! imbl1nd ptitd de griu {i-oj fa Cd m(ln1a mere 10 moara .. • -. 1975 feud I' ..130 Inf Fforea Vasile Citetu-1. Cd flaia pui de cerb Eu ell tine ma desmierd ati/a ti-oi hOlj Plna ce le-oi adurni. J! Rdlele din asia lume (bis) Stiu cd nu Je-am pl1S eu nume (his) DoinG...GNag 77/71..... Sa mai fae altu 10 rind Cd mama Mra de prunci 1 co nucu Mra nuci...Id /fa la pu~ ..

. Sd L->uf1J Pi.-----._ (.--~-#t.-:..ler!!·· LL.Ji=-_~:':~=.-.=: -­ I---~---w.1// LL ••. I / I.. . 1ro . "..w __u __ •• -r -_. .1/ =~~=~=:=:±~=:.'\.:.---.f 'Ce"':~. -.) ..-*·.~-:-~~---.\fe/ica··]? ani dec. .~~:-==:-~:=':. .] mali$o[ jj 81 (bis) [bin he.. Clnd 0 io sa am tihnenJ6.-. (i'e cue (.-. pu. -Fa flO!(t JUlia $i-l dLL (L (bi. Eu te Jeogan til now snfnn Haw...8 ..nl/.> ~------------~----. -.1-1If.t--=t=. bani $i mo. . -.7} __ .~ <.s} Pinfi iJ:.95 28.~-. di_ ..'~~---:'~"~---..-.'.•3':8'~~'"--~--tc----~F_:!wL~. _ .ii=I:_-q---. rl~{~ q!\IA.>r.~}-i~~-::-El~·C-~~~~L~::f~=:::E~~==~~1-=~1t11t~~~ -=-.1 (j .om prune de ('iupait De cinr 0" :): prdrddit p(. f\ . ~ P'U'I'SOIJ .:. M-o iacut. i lii/.l. :~nutc {] lUi J- ._~~_7~~..----~~~~.-::~ -=r~~~2~l-~~::~.---. ta! i 11£./ 1"0 .:: eu f-/(lia hWci pui. 'Jw._.-'..i:.?llU i-'o llni (Dis) "] u PUiWl 11 durni (bis) Pin. hwtl.. 111-0 Jegdnat Nllma na!oc nu mi-o dot Clnd 0 io sa am nOrGe L-o Opal moica po [<Je. --~~-~ ~ . .~~?~~_::~c~11"i. •.(1 S. 875/L.~- /- c-a G/Il .: .J ~~=:t-~:.~~~~~~ ~ ~_t:~~~~Cc=t!-··.i po stiliga L)e~(J(J{~ f gas esc ."f.los -==::::J ~ ! ::::::=::j :i~*~gL~1J . .)lSj Eu te JC(j<Jan :.rJ=~ ~. (ofs) t1pat-o n1aica-n pard (bis) o ce rn· tacut nln:l~.-:f:+:-j~--~::'f·~~ ~a-~/'._..~·7 . Wl't:. 2q .".::::I______ _=. HAIA. A ~:~~:~==~~'~J~I~i' r. HAIA.-~-g. _.-----.f " ?) iJ. "1 !/.1 uilJ d.>. siu cit de supdrata Pruncu mamii rna desmeardd. leud =m=~-- ::£I=*.. -..w.:::-:kJ -t-~:::::=:-_ /.Ii- tat SLlparat S6 Ii. ·=!:.-~ --- ---~.~:=t.~.. ~ .. -}=!:ZO=..<~-...:-J:~2':~::::. PUIU MAMII . ~ J-\ ~l In! 'C7(! 877/717 [v1odei UL'_) .--Il<llP. . :~~~.h:~=---::.tj (1\/e.~ ~ = m ~ I .>i "d cireoptc r.-_: "F "'R­ !J ..·-l()cic"(:.. . ....-=-~ __ :~3 ~ ~1 I --fIr.'ciclnte)J~ lF3 '.--------. ¥. . ._ . . ~. '"....:'-'. .L):! t_ -.:'qdno[ D~CU Ml!e·a~ I[iii . HA!A. .~rCcf:~~~~t~!c'~~K~~~. { I . ~C! : Inf Jus r: n AnutD··ZJ am 30 nO/8mb 7975 j)-~ J{~-._--..f~/ oor ~ -.~.• ~C]S'".-~~J. J A.---. 3D.~U. w..~. Liul. '..o~I. -.~le '._L_ J':"J: . ~~:::=~t~=. .~ \J ~ !Ie Ie·· .'J '!filA t1.~ie FaiC} prunci casa-i pustie So.1:f~~'f'dffE'i~:··~:~~-~~--M~~~:f:=~ . .{' q8 ("'1 Ie.' ~_ "if I ..:_ ' --=f=:-:--~t:w-E3 IL_. ".- .. ._ .-~.Jdf7I_.7-=tiii-·--uJi'-=+~-::.~_•..I r'. . BAIA . PUIU MAMI . 7CJ70 Vfjf.! ...fj (! II tau eJUi C L i1' ce 1116 foe jJ e'a btl tr) r LCUl-U .)c (bis) I I .

0 ma de dor mne-o tat. j II Un lin-lin pui de domn Mult Ie leagan . MAMA CIND M-O LEGANAT Hag.____ t-a ma ma 170 n_'_ eFt i> J J vre8. ~ Ir p F /i/Ci -- cind r .71 t» Ie Andante )0118 • Inf.faf mal I r F . Nici la prinz .. de primavara Si din easel $i de-alara. cfn..5 ani iunie 1978 Sdpfnta 32. 1975 B1rsana OJ Ala JJ .ra Cd-s micutd sd cresc mare (bis) S-o mlngli la supdrare (bis) I j) gu J j. Borodi Ilean6.liu pr ma de dar mne.s-a plins (bis) DOTU de mine s-o prins (bis) De cind s-o prins la inima (bis) Nu mai am nici·o hodina .J IIi Q E p IF g . /329 Moderato )= 140 . • ia r £1 hil178 _ __ P I~ J 1m cu ~ " U. B 21. l S' . ma m-o~_ /e 9a .!7d:.ml ..0 cin. MAMA CIND M-O LEGANAT Hag. Si din easa $1 de-alara. ~ • . 1966 Birsana ~ § P fie.tj l!. ~ Ii Ip Ei E Ii Ir F U._J J1 @ ¢- tdtJ I k2i1 J) 4 G I J) !i.si n-a1 somn Leganlndu-te pd tine Mull lucru mie·mi ramine.8( Ma-ma __ dnd!77-o Ie - ga- naL~_ Ma-ma_~crnd m-o /e . II 1. B241 1. B 15/2372 Andante ) :120 Wi @~ ~ Inf.Ii r IJ !lu . HAIA LlN.g8 ..b J ! l j J.18 ani ian. Si de iarna $i de vare De loamnd. Birsan lteanii-25 ani ian.J..96 A _ 31. .si nici la dna.LIN CU MAMA Hag. Mne-o cintat de dor . tal II 7Bf dlil ra mnj· 0 cln - 33.. A w ~ • Inf Husar Ileana a Cionchi-1..

i J. PUISOR • ::::::j Nag. /. DAI HAIUCA ~ &§ru?r @ 0 ~ @) Mag. /77a l71a Oal__ /la Cd___ CU /TId fe-o IT =t ~ ma (bis) Ie !}8 -- n8 /TId ~ I . ~ J) J - //{} /uc ru 1~77/ /lld/ rj' mF' ne '''if @~ J1 J Du! dUl £lj JJ !7CJ - I J.' ma dul !7CJ E CJ ~ d d a Dul cui na-dCJ lJt9 4: i j. 36. HAIA.'.~ iiiioo-" IW~ - :J /TId =t :11 r p r f. . gu . I-a allot doina zjcjnd.nfn. 1970 Vi~eul de ios ~ IU - et I p . 001 -:J.-. 001 g. B lJ /7121 Lento J>= 125 t:'I In!. BOI ani Nag B74/ 2799 Allegretto )::216.. 001 LJUI '. dUI_ 4 dui___"_ (/(J /10/ na _~ ca ___ ~ /' . B 71/726 Rar )= 128 Inf Bora Nas/oca a lui Con/rate. cle~te mari~or. 1976 ~ ~ @) j {}i=j) -pJs-l1 001. .40 ani dec.Iu .. OCI.de-o Ie . 4 J. /.de-o Ie na. fTi!C=_-~. 001 *' I Jl J gJ H iTlil a Pu .! J/ . I3S lj j) J Le !}B .du /1 ~~ lJ te j 4 pe J "" IJ Mulf 11l W I J) .h J Ie . DUl. ~.J {l1..ra____ co . NA DA BOI.. --t ~.. II da _ OUl CUI na - da__ /1 ~ 35.!- de_ co- -.." . D//}_ 71 '- 1ti. LIN LIN. Tamas lIeana-24 ani ian.piI /TIIC L-a lasat rna-sa durnind $..___ de un . !7a ....mu ~ B OU!. DUI.] . A .J=10B Idem-17 =$g J~nJI a./ld tIJdl lt4i J-=h$-h!§ DOl Bor~a fa /)il7 de un . 97 34.7 CJ A 1 - CJ ~.i haiuca pUi~Ol Pina·.pI ~@IJ.. k I c[j " J71 :!@ I)) W J) J ] '. II le-o g8 DiJ. flol I j) J 4J j J I J.

w Neeazu de fe-a-ncerca Pe bunici CQ-i in/reha. ...~~~__~..... Sa-ti lie W$U obraztr Pe bunici .$tl Om co Pintea V itenzll.:... ho/a.0 a{1l 7968 Dragomire~ti fJra Zl / (1:7 Brozilo( va adwwli Norilor va-npIQ!.rn ~___... haia puiu mamii Nu te-am Meui eu /iganii HQia.. haio.}ica a. .so te v [E' Mare cit-U TibJI"......... ia Mdmuca te·Q !egdnQ 38........... PUW MAMII Mag B 7969 -Halo.............~.. poco ['ubo to #~ -134 in!...}iiatl fiodini soare-11 dfUmu/ tau Si·Qscultafi cjniecul meu 5(1 te feci co bradu-n illunte Sd iii hamic $i CUllHn $i sa flU euno.. . ... ...... {Juiu mamii MO!...___.... haia.....Ii pe lw Haia........... HAIA..'.... BRAZILOR VA AOUNATI • Mag 2918 Lento......­ 37.... HAIA... i 98 .... .li nec(!... Turcus f (aaree -::...

li eu un dOl Sa am pe lume-un fecior DOTU mt SaO lmpiinft ..J J---' =-::J f.~!.. vul eu 1.../7/ . HA lA... - I(] h... nani.ld pU-lul (TId-mil Nani.=iE~IE'~ i Am :.... 1. ~ '".· /(] /?a - /3 ha - ICJ k9 - rJ.~ ~ ~ i<. . S-apol hala puiuJ momjj Cd rnd duc a secera Sf pita de grlu ti-oj fa Cd mama mere 10 mOGld S1 tj·a face scovcrgioard Cd md duc a sec era Hula haia tu IJea S-apoi haja puifjoQrd P1nd·j cre$te mdri$oQnl Hala haia pui de cell» Eu ell tine md dezmierd .. UNa r-r"r'·o"''''''·' /'~. nani.5i-un fecior am doblndit.1' ~3 <7rn pe lu ~ ~=Jt~:.{'?~..co::. TU ILEA VEZI 25 inf Pop ~ Mag.:c. II /3420 Moderato _~: 140 Ana .'. Mit ~'('..!'icr~~'"-. HAIA.. Ale mama-un ieciOIa$ Dragu mamii ingero$ A. . 12 /Ie. fJd - nI fJd--/7/ l7a -.~.32 ani 7958 Viseul de Jos #-f¥r~---F-l#1~ ~ ~] I @' 8 ®Jd ~plAW J._~~~-'~~~~~:+===j (TIe-un fc ClOF___________ [Jo /'iJ t: ~!l I I"~~~ .. . .. nani..a daca-a veni }'v1Qmuca J-a ciupai.~~~-=fi--"*=-'~-::=--==-jj .:-..-___ I re C/OI' .:. ~ S-:J irn. 5/.99 :~o ~~ . J-p? -~--t= JJEi=M I lie') la h.£:~~~'~q~J.) ~ n ~ !". F T ! - do b/'n dlf • Am Qvut :.. ~ ~ t'\ In Mag 23/]:. -- Id /w - /(] /7c.' -.0 1/ (7!/~ ______ ~==-r~~~~p-.. ~"u/J~)scu //{?DnO zaon/ 19SfJ Drcg[)mi'~?-?ti -.-r F'" v itUPii£t. .dPOI /Jd·. :----=1 ~j L·Q-nf(i$<1-n scutec de in Si }·o adormi 1a s1n 40..Si cWo Ii-of hOlf Find ce fe-oi adormi.. .

pa Sa n·am prune de legdnat Mi-a$ trdi tot eu bUnat Sa n-am prune de eiupdit De dor m-a$ si prapadit De-a$i Ii cit de supdrata Pruneu mamiJ rna deslaM $1 zOQard din rnihurele Eu rld printre lderimele.p*~_)) .61 Allegretto ()::110) ~ frjl7JriJtjr}J ~:--t~ . II De tiff I In! Visovan Harie -6J an.=¥:-t~}~.fa D jdBl-.100-------------------------------------------------------41..r/ .0 Lento.Id . .. HAIA. .~_~~. ian.@ cu biJ nat '+ II -"J./la-..4~b=E~ -JF--·~. easa-. /fa ia ha-.i L Pi /73--1 Sf ma/ m<5 ri Pt-.­ ~==-:31 -..-ri - I iQ... 1971.1)8-1 5/ mal m. 29/]1. Ira I faf Ii) t.5/ mal m8 -. mO$ie Fdrd prune.J~r)~JrT=~_~. Vodu Izei - ::( ~ • t ./9 17a--. avea bani $.''? flU fl de am /e 98 na)-3' 11/ a..p _ _~ ~===:E _. · .h Ha.~~-==~~. D-a$d un pruncut drag Pentru el aCusd-m trag Pot.a flU - $)l 0 ru flU .·· . 42. pus tie.a pU...b-+~i¥tt~··~~)..i - 8.----.J =tJ P/ -/ . B1]/1. ! ]. ~gj i lid-Ia ha.. FARA PRUNel CASA-I PUSTIE Mag. HAIA PUISOR • Hag. poco rubato »::120 A Int Huban Ileana 26ani 1968 Dragofflire~ti f~~j@ .--2)l i1Y:~ lid fa pu-.ri--(v: ____ .i P/-od-i sl ma! m8.Jor.~ ~ .

. /78 I a pu._.--~--.e. Cd _ _ _ _ _ 31 ct==-=== ~ --)- Haia.. J~ ~~=-P=f.. . _F==-=1\... haia pui de cuc Eu te iegdn $1 mel duc $i rna fac slugel 10 cue Foc $i apa sel-/iaduc..-~'!~.-~ /1 ':.p. iJ~~.. FP --~ co - '~~ co ) si'.IU ma iid .(/ . "".~:::t..55 ani mar/Ie 1965 75ani l..-c---~ 'c:." :--.' ) ~ . ~~!: .. (_fI . * ... ..c ¥J -~-~ =: ill 5 3tJ 3:.._- ~~§~1_t:' cui. f!2~!} ---..?=S7ii§iB) co nul 5-0__ . halo cu mama Cd mama te-a Jegelna Si coconu s-a cuica Halo halo pui de pe$te Eu te-am fdcut.~:4-FJ uF ~92 ~.:-=: '====F-§A -+-~ ::::j . . ~~ ~ · 0 _____ Int lust ·36 cor Mag 28/39 Wf) 7970 S'f'-"~~/11' u Rubato ) .I • -)~'. : : 1 1 8 ' u.' ..~i mel due 44. /t -----~-. Haia. _t4 • (i~ti tJ r --~..:=~-:. ~ --- -:. -- ca ~-. F 5- ! l~ "'-- j~ :. ':..-~~- - n~soi' ~ Haia haia ell mama Haia hala eu mama Cd mama te-a Jegana Hoi eu mine pui de eue Hai eu mine pui de cue Eu te Jeagdn ..Ii0~__~__~:~b~=-:-J:-~~=-"'~~~~..__ .}.. HAIA PUIU MAMII Mag B 1...--­ r:: J i l.~~~~~.. EU TE -AM FACUT._--r--.! ~ I! '. . EU TE -01 CRESTE . -~ . t":'\ ... fe·o := -: ~'1J1C.JLJEit~=~llLliffi~~mJ4J 1 .5/2601 GodJa PaJaga. ~.'-: ..__ ~ I "1 ..-. d:. s. ~~ . fa IU ==::=J ma mil... ~. eu te-oj cre$te.--­ @ rl ))_J-= r:.i sf ~I ttf -~ /a. .r . k J U ~ 3- .. ~ .1111 101 43.h.L."U ~~ Ji)11i~-._. .j. haia $i-j dormi Pind mIni ce s-a fa zi Haia. HAIA.

ff~=~J! . ~1." ijrCJg7mfrestf :i:fj~:. • --.DE cue 1: :.. ~.--. --• .:. .j .~ :$ :(~."1 ~?f1 { his} 46. .~-'~/ ~ ~ =..:.a (bis) . BOTEJUNE DE FEMEI Int he "[aria ....'/ ~ ::y ~.Lir..24 ani mil! lie 1968 t r 1. '~f:~~~~~~~~~:.\> .i 'btllbotu mirat te-ntreabd tu Jemeie.1(ii Mrbate eu dreptate Nu-mi cata Jeacurj de moarte Cd am to la botejune $i-o 10 neveste nebune Plnd Loolalt-am petrecut ~perld ne-am Idcut L .•. ~'..'-~. e~ti beteagd ? j\.'1 i . "d.../ . c'...1l'.

tt f"-· EJUNE In! 8' 16//44 ~ r­ " ~ 0' ~1 d.". StrigAturi: P6i Gald mamd. DE PETRECUT F 'd. Hai. 7971 Vi... ma. Hai Pleac4 trenu fuierind R4min mlndrele pllnglnd.------~-.ll "/ C::J oS-am vCizut pa Si m-am dL!s~i i5.t. ~.--.-'-'. tare. 1-7 A +-. J. .l Nag E7i/ IN CATANE COi.·J~l:j {bis} /In{J~ Repertoriui t:ctdnie instrum~id(J~~: t:T 48. gald sord Cd m-a~teaptd trenu-n gar4 t..---- W::J----. ~t.. Ii f~ -" ELOR ~~. mli M1nce--te locu de trin Clnd eft.O/ c/.~. .:. gol meri c1telin C1nd efti pJinut de c4tane Tu atuncia me.:j .

tarat.Viseul de los . DE PETRECUT FECIORII IN ARMATA In!.104 ----~---------------------------- 49. Cdtanie bldstamata Hai.Fr-=*c=-@=c~+~-=t21l !lj '90 ..prima~} contro:[ovaci loan-29ani... -• 50. Cum md fugaresc gradatii Si tu te iubel>ti cU altii. nu te-a$ da. zongura:[ovaci Marie-51 ani stngaturi: Pascu Simian a lui Sfeopau-30 ani . tarat Cavad Grigare-54 ani -prima:.= In!. .0E MERS IN CATANIE Hag B 77 /29] IVlorCIO e • A " -­ 'I ~JiO---Et--~ . HaL· IDth Urcd mlndra sus pe deal Sd vezi cum 1s militar. [ovaci Grigore -57 anl.febr 1977. stngotun: PO!?W SimlOn -]0 am nOiemb 7971 Viseu! de los " ~ i 4 ::::.. • ~ I i .. Mindrd primavara zine NU-j ave parte de mine C-a ave parte armata Tirnacopu $i lopata. mlii Sa mal seap din tine-odatd S6 port clop ell pana latd Cum I-am mai purtat odatii In catane n-am de mars Numa cu mindra pe $clS In cdtane daed-oi mere $i-acolo-s mlndrele mck l ... I " " I • Hai.n grddind $i cu 1acrimj te·Q$ uda $j-n armata. .J Eu cdtana $1 cu strut $f mindra·j cu 1eganut Eu catana 1a-mpdrat Mlndra-i cu 1eagan 1a pat. . " Mai mlndrut viole pUnd Eu te·a$ r(1sddi.

. ..' . 1a (bis) ...flf'.? spa SpaId $i cdma$a mea Cd rdu oj catunii cu ea. la..1-. rd·mi' d ________ .'_I/ t _ ' rie. la.)i-oi jeJi-o eu cu jeJe.i mi-o fa /1111 ft"· . . EU MA Due MINDRA-N eAlANE Mog B 14 / 1894 (JJ:194) . la. EU MA DUe MINDRA-N CAlANE In! l.U Ie uscd-n foe $1 jele (bis) De doru inimii mele (bis) Gatd-mi mamd cufdru (bis) Cd mi-o sosH ordinu (bis) Nu-mi pare rdu cd md due (bis) Pare-m rdu capS tiniir prune (bis) Gatd·mi mamd valiza (bis) Cd mi-i musai a pleca (bi:.'. F/orea Vasile J Ci!C!u!U!-1. Vadu IZe! .< 51. ~~-==sFf=. EU MA DUe MINDRA-N CAlANE A - - ~ ":19< B 16 / 774 r : 140 Inf (urea Jaana a Petrea{)ulu' -65 ani.} 0~rJ-r} Cl:J /ie Tu I r­ t. A • ~ Mag.1{)5 ./ ­ febr 1971..51 SPd .- ­ In! Ardelean Maria. spa}Q-n .'.rdelean loan-I) ani - ()l =180 ) r£:1.18 ani mar tie 7974 Vadu lze/ .'~oflOneJe . did­ -Y' ~ . fd il.ITi. 5JJ / 2450 52.8 (In! 3D noiemc 1975 leud Eu :n'-I due rrl!!7 .r)!? _ fLl s/ :spa i:l if. tu .. (bis) $i trimite po stele (bis) Pd $uieru vlntului (bis) Ai la.==--:±C:=! .< '- v ~~~-Fi=~~§-+~-=H==~?7:lf!~~~~JfiJF 1::3 r/i-mil Si _____ siJd-Ir-J ~t w Tu -~ ~~ Tu =ti----­ hal-ne. 53.'.)i 0 0 ia spa/d-n sdpuneJe (bis) Spaid $i came$a me maJ (bis) eu-care am hi/teit eu ie.. la.

:.:<t~.~t-~~+j· J) ~ W ca-/a. EU MA DUe.. .. c-.~..t .~ d' /·~EJ F'u '/'3 _ .. (Uhi ciopu dst eu :1'[[lQ strut {bis1 ~:nd ti .f..~e-JO on: /TIOri'rf 7976 Stipirda .. a si dor sao! saruti (bis) lot fuseD .72". ------..{'mc 7975 .~.__ Eu md due mlndrd de-aeasd (bis) In cdtane nu 1a coasd. MA Due g 76/ Ji. ~.iult!i-2J ani X' i!). (bis) Noapte bund.~·..'ii#-~--~~~~~~~ t in Cd - /::7 '7f: nu /a _ ~/D/ug. mdi leud (bis) Cd eu din tine md due (bis) ." . "fiff-'--'.. C:lf~ ... - A "" """ /c!em·· 55 ~-p:~~ J=~tL~~.. .ae .i "ld . ill ~"-:. ~§k=~.. J§. .-_.::.~.~~I~JE)"~.CAlANE !nt..'// ~~.Ai .~-·=:~::~::':=~~. Turda G'~forg. T" $i-mi spaN! camesa me (bis) Care-am hoJteit eLl ie (bis) Si mi-o spaJd-n idcrimioare (bis) Sj mne-o trimite pa stele.:~.<:.. _____ .~II .: _ .... !1E~: ~ -sf :!:= -"-~ ..>~--- +Ti~.-­ -~---~-. :-.:' l:a/~):. ~~~#~. (bis) 56. MINORA.. ..4nu!c (/ ~. - .""- r:1? 1 lO Si oatist(1 mea (b!Si p·om feciorit ell (.:-..(1.=I~~:~·~·:~~::JT-+)~J~m~~.!- .r. ::.J!?:'~~---'--·.t."2Q:...~:~~~-'h.

_...r~ i'\ $.' ~~'. . ~.8/":'7! nOlembJ975 feud -] MClg. Inf.'::g!::-:::". Nirja Narie a lui Purice .-..'--.noD A ."'" {ji.~-"'" - . mdi (bis) Eu md due mindrd-n cdtane (bis) Tu rdmii ~i spaJd haine (bis) Si Ie spaJa-n lacrdmele (bis) $1 Je uscd-n dor $1 jeJe...N CATANE f{. i$j._.r/j rna due ..:! r.~·il'.'" ../["'~'· . ~.--~.~: ~ =-= -~-:...5i-o trimite prin nOll Cu Jaerimi din och190ri .65 {Wi febr 1970 Vi~eul de los c" ~ ~ ~ ~~ ~.-.4 i Due Dunca VriSlle .g Br/·2.. .--~-~. c!r-..t.."...< '_" -- .--'-.JI Tit .-..~.r7in"'''~--.f iC H~~.":.1 L . '.'t.. nu la plug. EU MA DUe MINDRA.----. rnar!'!.v ~. ["u. / .-.:..~---::::r-~.. =:J. v i~ ~._-------. --..~~' /.t~===+-~~~~ ~.r.~.!'t f title i71ln - -/(j '--'>:7/-­ [5 ~j/ :_~1:7 r'!l U If! .-+. f-~~-~==-~ r ?Et-~ Jr41·--~dt4==~:::r-.£' MOderato )J 180 -65 . •..::::::... 57.. "'u UA b\.'_. • A - . ~. (bis) 58..oi ldcrima (bis) Stit! cd·l de 1a draguta (bis) .--~.5t/ " '.85 OnC£!.l· j ~~~'lU .'- In catane...) fJ -~ '?7Drt!E -~. .."". EU MA Nag 815/2586 niH' '~~hlrR".----. DIl-o spald-fl Mcromele (bis) $1-0 trimile-n jos pa steie (his) C-oi primi-o fil cu jeJe (bis) eu j""/. .:--'-. t IVI ·111(' 'iV' '''RA~ 59... B 1611869 Moderato jI:: ~7S /fai d:a c.

DiN BATR!N! -0.fag.tii c-am pJecat eeltand.Ii las nord..n easel Numa elopu mneu cu pand Sel !...// _ 1-.. B 27/199J - A Inf Pe/reus ~tefan -36 ant --- .. Numa cJopu mneu eu strut Clnd (i-a sl dor sd-l sdruti Numa clopu mneu eu strut Clnd Ii-a 81 dar sa-l sdruti. -. f. MI N -I PANA CLOPULUI ORA /.'­ "­ " L .­ 60. A MNIRESI ... • Nu s.108 ." 1/// J.. muma mlnioasd Stiu cd nu. Repertoriul nuntii Vocale -• A 61.

/lei hi! hit' ~ fJ)It2~~#4f#(T J5_~p Ai du du du i SI lar ·-·)25 1 f-a do -./-0 rJes-grd-U! Ie /Vu rn. f" .9..~ . Jlj -t}-tj J:JL]2jF-m~~j)~-Jl }lk}l ]8 --..'"'.~-- nu z/ "- I7U mal ----- '$ tL jFjE-}l l..-' f'.. -. /Ie.. ... rna-" [.ru lui __ _ .g !I-s zj /7U- rnai Ca .~ /1 poi nu mill mai. Ca La Da ·"l" . __ _ L FlU .c-jl =r ~ib=b . lEla." . . ~- 7' llr.i r:-. hti h)~: --___ _ ---~.-.> /11/ 1> ~ [:.109--­ ::= ~1=JF1-~~~-t:' ~ :i '~7 j. ra tKJ.tur -. _ 17ff ~ .- --..'fu lu /17e h .~.-----.in +e it? J) j) Jj ] ~ff-rr~1r.----~--- ..~--------.~ I fun 5: fJ gra _ ~ UI - c. ~f r:-.:.: Ll _ ~ ~~~ _~~:./1 .if if~\~ ... ~ tf/el _ _ _ ---------"-----. ~ rna! ___ D' d ntl" md .. ~ :(> le :. ~ -==r=m . -.. ' I/! " Z! ./Tid/ .n" "--.\> IF-s . .-~---..11_ -_ /71/ ___.rca sa de~'d lTlU na ..t. 1. . h7l m •• _ /7ii' pOI au mal mal 1"':\ Ga ('­ mnl.7:: /7" II. . he. [-. =t! ...t /7// - ~ =j~~l%i~. ~j) ~ ~ ~ ~-=iEjf .

/a ma-ma d-Il'-o-da-IJ:---_ Z!i hfi __ /7/'. b .' __ lui' hi.sa pI iar dui mal .re aJ -Ia mai. 62.A STEAGULUI LA MIRE­ In! Herbll Anuta.rea . ~ - p-a do.62 or.Va . I Jlar ) 4 du .110---------------------------------------------------------­ f/ jJ ]l ]l Jl JJ Jl J2 Jl ill ri . $. OUI mm ..ru-Iu/_ lllli71 .i du I hii ill! [U'­ J -O-i r du. .I. Jan -• 7974 Vadu lze! - .i l !IF f !If)-cijp np ~ · du.ro eu la vre-. HORE DIN GRUMAZ . r.. flu -mal mh.[ea l u i _ ~~: .: eel i// - fu flu-i_ a .

hU.' _ fJ( .. h1i.' '" .-fll . -4. . Cd ~i fa mdta clteodotd Hdi.. hU.:. hli.t1~ ~ i .-::::. --. hil. hit Hai numa-ni mdi. "'~ -­ ~- -. hii...t.: iia '----~ ..:-'--'.... numa mdl Pdi c1nd 1i si mai supdratd Hii. hii. .___ " . hii.'-' . numa-ni mcii. //ii..J 7"--' ~ mai Cd Mni-rca-sJ . $i doina. hU. hii. hil. ­ --~. hi!.. hU. Mi'_ ".-~ -) jl <. .::j. ::2 63.~"C' ~-.. hii ii=== -i '" §I Gurita mlndra.---~---------- 111 .. LA MNIREASA Hog B 201673 Molto rubato) ll4 =­ . C' _ 1/1 W rna Sij Cli hit' __ .-. ~ :-­ ~ '-- - '--­ In grddind dupd ceapd Ai pdl nu mai ni mw HU. . .:iL·-q G 453 ...' h" II pri I"":'> ] . Nu -rna :7irna.__ :i: :ac--. I iii! HiI.~'~-~._~-A. hli numa mdi La I1ntind dupd apd Hil... f1U rna -. . ...----.. 'f~u::c:tT~=H ~i'-"-. hU. == ~ lUI' ..: rc:::--" .•." Inf Stan j/eanj-40 am apo/lf' 1965 (i::: ~ " =l :i.t~~~r-·':i€" ..c.­ .: 1. Sap/ilIa hit 7~ -- . hii.~I ::2::3 /111. ~'-"'. hit.

3 r r: lti . I Nag B 20/1782 Moderato &# ~ pJ"_~\~-¥ic:cf~-fc:¥~-~~~j FrljfJ ?f:.itiu cd dOTU nu-J cuprinzi Doml de J-aj cdpdta (bis) N-o trebuit a rna da (bis) Da mdmucd te-aj temul (bis) C-oi zlni dupa-mprumut ..ROZC. Urda Marisea .Q sa mti dai Stiu co lI-aJ mai mere-n raf Nu-i bai mama cd ma vinzi . (bis) 69.rnitS Pd aT/po vlnui tn fundu pdmmti11ui (bis) Carte alba CG vie (bis) La mine Ja cunume (bis) Carte aJM scrisd-n pJic (bis) Sa vie numai de elf (bis) • so C-am 0 floare de-aJbi$or (bis) eu care asti'izi ma-nsor (bis) Mama mni-o tri...! i..6B. AM TRIMIS MAICUjA CARTE LA MIREASA ORFAN/\. voce SI zongo'· dec197S.J. 160 Tudorov/ci N:CuiC!-20 COil voce :.lffC -- . J>:./1124 Moderato 160 fnt.mos raspuns (bis) Sd md pregdtesc de dus (bis) Cd de unde-i ie culcatQ (bis) Nu sd·ntoarna niciodatd.$i nu Ii-I-oi do mai multo Hai mama sa rna petreci (bis) Batdr uJita rna treci (bis) - 7 . ludoroviCi !1rma-J8 ani.20 ani lunie 1976 leordina 1 • [e g/f?­ .:':-:~~ "f-~' • ~ ?t~p~p~f~~~~?l -t=~~J fi~-[]~' " /-. Nu-i lJai rl!Wll. ___ _ • MnireSLlCQ JIIindrQ e$ti lV-ai oglindd sa te vezl Sd te vezi cum e$ti gatata AJtu IHIi si suporatd. Hag B .11.'fr.'. MNIREASA DIN DOl PARINTI . .

mire/e tdu (bis) La multe Ie pare rdu (bis) Si la-Ii mireasd cununa 0 dd de-a roUta Pin grddina mUle-ta (bis) Unde-a sta cununa-fl loc (bis) Sd rasaie busuioc (bis) una Jetele or juca (bis) Tu 1i sta ~i-i legdna (bis) S-apoi daina ~i daina Si iara daina daina.i'.di cu Mi .::1 :!-:':::'~::':~l 7i -. I-" flt3 .' . --. ~..---. ~ J J) I j) 41J l) J I J 1))1 bJ I.115 .. J"iJ--j .fla I II ~ Cd-i legatd cu curele (bis) -Si-i plind de dor !Ii Jele (bis) Si·i lcgatd cu Jegdri (bis) :)i-.-/ U ~I/ ~ ~ -..:i.. J) . ' ' ~..I »: 145 r:...0 D c' [·ldi m're CQ $i-un bujar (bi8) Amor e$ti In:jeldtor (bis) e-ai zlni cu minciuna (bis) 5i m-oi ceJuil vara (bis) PC. drum (bis) Fald buna de neam mare (bis) C'u qrddindl1ngd vale.r"l/Y. (bis) 71. ·~=L~~.. -:J'lJ .=:'=====-~-::::=l==~-:~--:--==:::::~~-::l~-:::~=<:':·· J) 1 :t=±l==~~~ff~=-_L.&:::*=l-+=g j~¥ksc:::-:i~i~ .~ . ~ ':e IJ wi}) J] IJ £j ~ (111 .­ 70.. r' ~~ "j} 1$-7' I ~:'j.--::t. :-:... MIRESUcA CU CUNUNA ..:/a/ [/1/ 'P i-:-Ji ~ ~+f -..>J ~ 25/ SRI. . .ma-fl ...-::- )r": . -. / .U 1_ .rpa -__ . piiml de supdrdri (bis) Miresucd dupd tine (bis) Pare-i rdu la oricine (bis) Mireasd.: ..'if ..10cJerot 0 1 r--l. ~ --..f. '­ t~= ~ (* r. '-. j)~~. ce paartd te-ai intrat (bis) Fold bund (i-ai fuat (bis) Fota bund de neam bun (bis) Cu Qiddind lingO.·j-{ .-L·~r-it·. n* ! _.__ :::.:.Lib flO'.?2 ~MOderQtG ~ »=135 CU flU fla ca inf Trifoi Maria .-"-d-"iP-1i6r~ '/--:a I~ ... O...__.:-...'--~ *Fj J ill I .-.-/ j it-. '=....(f'lj....tli· rf' f ...-- i IJ. MAl MIRE MNIREASA TA /rj. .:iir----' ./ it/. .. ~. su .. =E. bu - na _ '"' I - f7! .~r-> -e.::::-T..=:±. 7975 Bofiza . cu-:' flU .su cu ___ &0..j 'i' 2 15/ 6.. ~ ".67 ani 26 noiemb.:i· II 1'.'fr '..=t..-o ...Ie . I' -~~/ . .J '':!/ ~.I ---- ~ "i J J ''''..-.0' < "..

t G ..> ~- jr I @ J . ~1:l. ~·lO J) J g lvIi-ie rafl __ Ifl cor. Co s-o fere$ti de urH Sade-o Hoare di pa Iaz.. B 18/1417 int Costin Viore{ . C-au ramas nemdlitate (bis) Si unde-o sta cunu.WLr==F~~~= ca .s/.sa min dru .fi-i pDr . ..­ ¥I 8-+~' p+=~d-==-f=--=.pi! II 17E:' Lento)1= 108 SarDsau su Pa re-i ___ (au /8 oa -.. 818/1970 - A " ott [¥tfu F11-.re . 73. MIRESUCA 0U TINE pA Mag. . . ...ie tt4j J ~Fs:p:i·~J-P ~! "'<:::::. mdi Co sa n·o Iii cu nacaz.nQ-n loc (bis) Sa rdsard busuioc (bis) Daino mlndrd $1 daina (bis) Si iara mlndra daina (bis) . . MAIERAN " CORNU MESEI IN Mag 876/3430 Int Tom~a ~ Andante). . ..lu Mln-dru_ sa-Ii sf . drJ sa-Ii Maieran in patm $ire Nu si suparat meii mniTe Cd t-ai mpt creanga din tidm Si din sat ce-o fo mai mlndru 74.r-a roni re st Sa ho .cu Afi . Jt ie via I J. . 120 Miiri$ca-J9 ani dec. mai Sj·j da mina cu straini.tf:-¥i.130 Idem-72 F I JJ a a no-ro . la I . 7975 Poienile lzef ~ =$J . J.116-----------------------------------------------------------­ 72.P ::.flu_me-sl.re - CI 17l' Miresuca tucur dulce Uita-te mdi mire bine (bis) Tu de aicea nu te duce Cine $ode l1nga tine (bis) Ca·i trece gordu cu stini Sade-o floare di pa rit. JjJl J 31 '--' Sii ho rim /10 .st . ~ .. Las' sa plingd ceJeJaJte (bis) Pin griidina Ja mata.rim__ l7o - ra __ mni -. ~. F4 g1l ercl· ·b4 @ WAll $ € ii ~. Mi - rea -sa min drJ //-! fa fa Mrn -.rea . MIREASA MINDRU TI-I PORTU Mag.24 c· dec 1975 ±.b l'I~ Moderato ... C /1:.~ I ~. t.re ..---+-+.~¥----~-lI du .j Ff CDr-nu me .

. Jfi­ t i .( .. I r/ . Ii .1 I·. I):.. .. - I . :::: . I: il\.

' " Cd f. 1966 Blrsona /71'::. dolio! maio 79.SE MARITA MINORA ·TE Mag 825/527 fnl j[]f'! P.24 ani dec.jl{jgufd· 67 Drll retto tII~ ~ 180 ian.'C'! . 7975 5arasdu [J!ld oi in!? rea Sd 0/ mE OU mal rt?d ~ u. mo! (bis) Hili I Nurna-j tme banuit He! doruit:. h • .".118------------------------------­ '" 78. hai NumG m·oi uita fa ie (bis) Hoi doml!:' hai.(~.r/c Clnd oi me. dupd ie (bis) Nici oj minc(1.) "cn I'll cinld --• f\.' 1"'1<1. C'iND.'tji du r _. CiND 01 ~!E' DUPA MNIREASA . I ---- fa · --• /773i (~ind :.'1a!] B i8/ 1662 Andantino • inf Costin VlOrel.----.6 Nici (J liFlritd C~t:f1 hldd f!)i. nici oi be.

[. la 10 10 Am zinit 1a tine-acasa La la la la. ott /1.119 -. la Ja . sa sa Hai I Cum dol portu din fetie La 10 10 la.. Hai.f{~ .!)-' . la la NevestJa-j port frumos l a /(1 1a /0. io 10. tu mnireasd La la 10 la.. Wa-J port cinstit La fa la.' fa barba: 'la'/o-J la la la 10 /0 Caci ('u e: ie-oj ('ununal Hai. la 10 Neve.~'~. .' . _L".k~~ ~~L~ IVI I' .::' l.nuit La 10 la la.a /0 la la.. /vldmucd i-a si pdco. 1(1 10.. Lr>f1"" 1.. [] G-1d. -. t. nici mjncc'im 1. ''''''''­ 51.7.. ~: .j tare JQcramos I.'1 :J r~\i . la 10 10 Numa-j tare bci.. 1}7_ -~ :. Hai I Tu mnircasa.f .1:< 10 la la.-'. ' . hai.. 10 10 10 P-ocela de nevestiie La /a la la.indra tii nl!-ll\~atatd Si barbalu multe 0~teapt6.t TinQrd m-oi marilat . Ja fa. Si 0-1 pUnt... '\ ~ J-1! _'.~- At) UIDEfI(}' ~..)_.·c ..1 ~ ~'cr/ . hai..a /0 la.. /a la N unlO .: '!"J.} 818/57. --~-- .J l. la 10 Nu sHu numa-m ouzit La /(1 la la.} r.. .. .11.I . tid!: .~- . .. J~.' .:'..Vuma te intrebam La la la. • "A \i-\ .) " .--.roe ~ : . 10 la ..\Juma-! tall' bdnuit l.~."1 .'Vic! sd bern..

turai! ...Gf\ 10 t.lCi.·i C--=olrJ. no nu t. tural hop oS! iard.._'.. 01 Co f Plna nu jj da<..cl"s C(l fh_Hih~ fiUi~) Mn.iri-s pwttitorik TUTa·i sf iarfj .?'!' }+:1 f'~nu U:.r ..·j d.l1ta I Plac21' Ca.:(I::: (bis) (bis) ILOR lieu. j Hei.

V1\11 IS (~'!lj.:.)[JI/\ "I:.IS' n-J (un:) IU[lll pd .ft).DJ U"..U.?molt! (i'.i ... . J rL) i 0.) l-ru}Jt.lQ) pW'iap . '.finUpz!)6 . I .) Of Jnp [}!!J ID.:..i(£ . .:.)S'-}!1)Ji ~. }.tu-D·jpdWI1.J ...' IOUl rl :a/SOd P~D'l iJ. -i .Uj pd 3P!!\ : ··r PiPl ./J':'i f \ :ou. .'t .~. .­ .1(.t~ .:. aup . j ..' !)S.11-.. (~.'PJ!~ c.i0...(.nl a{J 'i'.!q) ".:j(!.).~} U [~'tfI) au: (S. ..)i!UUl !'. • ~. ij': f~.

Da de t-a g[e~j vTeodatc1 Stringe-o-n brotd !ji 0 laTtO Slrlnge-o"!l brate ~j 0 jarfa... . VENITl FRATt VENITI SURORI :oem-80 . =="A$ ..... $1 de tea gre$i 0 suM Stringe-o-n brata $-0 sdrutO. 86a. C I ~ " .. Strlnge-o-n bratd $-0 sdrutd.'~ . despdrtim pe viatd !Vld-nvdliti cu rozma/in Cd md due $1 nu mal yin Pune-ti mamd mae ln prag Cd a-01 mere sd tl-I calc Sii tdtucd sdndtos Co un trandaUr flumos C-amu md due de la voi Si n-am sd vin. MNIRE BIN E B IS /243[.i 50djo ...i ." Rujd albel di pd 1az Sa n-o alii cu ndcaz Nici cu lacrim1 pa obraz. c/'a flu rtd d_ la-Ii mireasQ ziuQ build De Ia mama ta cea aUf/a De la grddina cu ilori De 10 irati de 1a SUTOrj De 10 i/ori de 1dmiita De la lete din uJitd VeniU Irati veniti surorl De md-mpodobiti cu fJOI( fv1<l·mpodobiti eu verdeata Nt.. '. l' '..napoi.lJt:. In.122 ..1r.-bO I-:lJrtic3 Jr:' !JiS' ti r~' .

...n. t. fa ia la la . la. . $i iar hoi (bis) Mireosd de-amu-naime Ai hai.lobiti ca verdeafa Nc despaljim pd viola La.~ !" ! i: . }(li." 8~ ::140 lnt tarat. 17'/-· hi .mmti lk: 1'1. )/ fla ·utd. Ai hoi.ieud .. la 10 10 10 . Idem-SO ~ .d ja. NlHEASA ZIUA BUNA VAR!.ll..r hoi. H ilg / . Ja.===l J~ -1~)C .123--­ 8Sb.! I'-­ 87 nA LA B 76/ 12iS AndGnlt" qnJn~"l .$j r-. iai.. I . /of. gl'i1tiifla ell flori I.. de 10. oi hai {Ii Jar hai De 10. [ovon Gheorghe a ioanei-53ani.... irzi. c::: Ai hai. Ai twf . Veniti irati veniti surori iJe md·npodobifj eu 110rl ta. la. In strumentohl. 10 J(I If! 10 . r y '"~ _ 0 /8 _. la..l975 . I I 11= _...". Tl ~~. lOllQora:Boron 6am//i-2{) ani 3D noiemb. .!"I. 10 10 10 la . Ai hai. la..­ iar hai (bis) =-­ Cdriiri!e ti-s oprite La. !ji jar hai (bis) Cdrdrile tj·s opIile Numa tri ti-s mlpustite La moara !ji dupd cpa $f 10 mdla citeodatd. ·utd.~\H"'}~ - A ­ U 1409. $i iar hoi (iJis) lvUi-np0l..

~. ­ \".. tj[1 if -- ...

.~ .. U ~1 .:." J \1 T t .1-' lord '! I w' "' I ~ -i .. . ..

126 --------------------------------------------­ 92. Pd La u~i eu mlndre fUji Adusc tocmai din Cluj.contra. Hai Pd La ut~i cu fUji domnc$ti Aduse din Bucure~ti Ndndfiucd sd trdit~$ti.zangara Sfngdfu/7 .. Cavaei faJn . • • • Sa Sa Hai traje~ti nana~ule suce~ti mustatiJe • • Hai Sa Ie suce~ti clf de bine Sa ma saruti ~i pe mine Sa trQiasca nana~a Sa mai eunune una Pa mine eu Sa saruti n€veste/e pa mlndra Mai Ndna~ule mlndru C$ti Optzeci de ani sa iraie.}li...JO ani . Simron Steopdu-JO Pascu Mo. feb 1971'-V!seu deJD' • . Sd porti pdru eu per~uni Da Da Bine-li :}cde sCi cununi Sd poTti 10 grumaz cortez Sd cumwi $1 so. ndna~a Hai Sd tnJie. I l 1 . botezi. B 11/563 Baius iaan 63 Jni. tyat. Ini. Ndno$Q ni-i diamant Ndno$u aur cuwt Ndna$Q ni~j rujmalin Hai Si ndna~u tran.-jscii-2S on. PRIMIREA NANASILOR . Cavaei Teodora.)ti mare Mindrd-i casa dumitoJe.prima~.](1 ani . Mag.iafir.

:=:::=------ :§..~ ~ :a ::~~ E'r0J~=~ -~ (-~~=Jl~~-- J ~ ·~H~~ . _ 'it... ' . ~_ _ _____ .­ 93.nlseu 1 if ~ g t: d -Y ]2g:d .. B ll/5JI. ~#'=~ . . ~.. :(%2:0 . t= ~ cn'"--!"-l:'(--?i'~~1 C" ::f =C.----- ! : Ljils3 ~m:!~======='=f @.. . ' --. ' ~~.. . tJrof: Idem-91 stngatu(!:Nii::.111. .::E..127 .... C' ~~£-¥==_~---(gi1tLP-&~~~~·_!~ -J -::±::t== _______ ----moo. d.. :II Sid ±. _ _ _ .______ :=. ._ ..__ -::l Itl --- :=l ~ £~r' ~ ~. .~ " .~-~~.... .. _~._-Q~-.]=~~~~_~ ..II'-. Aliearo Inf._----.. . ' ._CC ~ .-:.--+--~~-r:C=~' _~'1!j-J .fjr ..0 aceastcl veselie Tat nome $1 bueurie... .-. ..t'. ==..i . -.•. N -am baut tare de multo Mai Hoi mindruJe scl-/i lnchin Cu pclJinca $1 eu zin Ca opal ne despclrtim. ..f=.. ~ .~_.' 4' ~ .fE· i5 ~. ..'-'---1 . .­ ' -c ~ -~ if} ~ ~ '~"1 =J d ~~-:r-rc:=_-~~=tf-"~ .-. l!.~..' 01 Maoei. . e .. ..'.' ..'~ J.....' II'- 1> -1"(-: -I uf! j os .=~-tSiCF.~ ..11!::~~=-T1==.. PRIM/REA NUNTASflOR .JOan..) rat . ~~ .-'--­ ~ if . 1Ii ~ ~.. rr-- &r.7 • _L ___ =-=-J__ ~ ~ _____ .. .§.. ~. ti¥k.E~M~M_ ­ . :.. ~ Hai rotH Zi eetera$ flumai mnie Cd rnerem 10 eununie Zj cetera~ de baul. .:t +ffiir=~133] • • .r' ---j . ' I" _ .. ' ~ ". ...::-~::::=r:~-. .~ L1 Cd ~L:oJ ~. . .___. .. ~"'!: -~__ -----~=-+-:=--- ~ #1/ a: =!'- .." ~ ~._ .. ..~.. ..J.. . ~ =t t:!!J ...e... .[ i. -=? ..fi ~fI! ....• • --..--~...... AI... . Etc CJ I C'! C~: J l.: '~.. '§ E:f m d . . -___. f t: Jq7 I" . 1'~~~ zawJ I __ : : .. _!-~~~:t:j ~.. "1­ ~~ ~---- .II'.." " . .:"" ..• ' iI... Mag.UI Gheorglii.. Hal mdl lume dOT [.

L r" t t j .

'.' .:.

- .PetrovC' ~j:r'r£L£t. 1>' c'i F [.f=~i-::::~f~.. Nu tu .!dtFCC0 C:ri43IEJ'r jjEr e' ~. . /~ ~~.](! rWi =5E~1·~~::~I§C~t~~b~F~-E[@~~~d·~---= =!fL.:" . -~~~~-E sf IT" EJ~. » is . ca-~--±:=t.] F#f i rr'~-~ ~=::"-~tiliF - ."](jc:.~: -J~~=-~~:C==¥i:.-e-----. . ' . t/# J :il : t ~!fft4 ri F"t a W=fl u t DJ t g ((Er . .-it rEi rc. • - l • 1.---:. b-c c =:::'~ Ei Saman griu din fdriurie Mnireasa nj·j de·omenie Sj mnjrele-a~a sa fie. PRIMIREA MIRILOR IN CASA DUPA CUNUNIE ~~ C.: ~-=-~~#--=t~ Ei Saman Jioa[ea grluJui Zife bune mnireiui ma Ei Saman griu ales pa masa Zile bune la mnireasa Ei Saman grlu sa lnfloreasca Mnirii sa gazdd/uiascd...130------------------------------------------------------------­ 98. Moderato ..: ....~. Ei Saman grlu ~i nu taciuni Mnirele·j de oameni buni.=:::=ttJ.~ ..:. -.F[ F~R :i~~' .:F r.J Co.-~: 180 .JE IJ!7 !971. ..

~'. __ .3::=:.fL-_-l-". ..' -0Fsf~i· . . . . ±1.j) .~c~ . d·:.\!=::=. ~ --. . .. ". ---J!. "-'-. 'f~~-J!~_:r:_.leu'! ~.--~'~... {I :4 "'~"' . -(~!t&"%~~tll w.­ tft.=5#ti-i..~. '.~ .-~~::~-~ -­ ==-'--e±= ' =t. Allef1ro ' DupA MNIREASA :f /::f tJ.)l <7'~) J .==:=..~L--.. B 15 I i391. i :r-=+~' . t5t -T'.... --'.:=~~-~ 7~:... ).-f·f=Fi'5:=i'_~· ..-.r=---==b""'. Hai.-:"~-:f'!."1__ J= •·...! ..If#.--' • +- I I L-... moder-atc.-n . II . ~ ___­ I L~=~~=::..~ ~.. ~' . 'E~1e ~f: r .-. B 1l190L~ P.'1~~ .'. .=::r:. .t== ~~-"=f==-_:...-~ . .. 7----. :·4[* rr--=e:t ttl 1 ~=r=-~-..:=''Jf ~~~ • ..~' .­ • '-­ ~ .. '~ '.:1'-=r?~-# '=c-.-. Pelrecvf7ulul-66 ...~ .. DE MARS Mag.~ ~.r~=f~==t=&.~ .~:..-=Ft:J::::r::::=~I-.-:-====.a- ~-r -~ • / .=1E¥~=:--r=4-.r~"'------~'-"'-" '~-----".~~:=t:e--. .f T "-E~. i I ....."..fll':.~~=.---~.~~~=~~:f_.~~~]ii~~=~~~t~~="f~i~~~g=:~=E=J=-~·"f-. .­ 99.~ "~ -'. Eu de aicea n-oi pJecare Pln-oi mere po carare.0(' 1071' .~. .. Cind oi mere dupd ie Nici-oi mlnca. --_.L'·-T1""---e··_. ~-:::"'-:::"'-=:-:7=~ . nici-oi be Numai m-oi uita Ja ie.==~:.~_L.. JOCU MNIRESI ":::.~.-'?~~..131 .--::!!:--."..r:~=~-~~'~.:. v . .. 1971 Vi~eu de los • ~ "---+~~~~~f=~~~~?=~1Ff.:::pT':""''''''·'!:f=..-. Eu de aicea nu ma due Pind nu mcYduc la pJug...- Hoi..- .'.-. __~.'-~~*'--.-"'-"-'" -:-.Y't -~'-.. .-J~ ---'-~--:.~~. '. E:-4L* '.•-=-f!!--1':-. . t::: Ln·_--:-=:-~~I < .-:~=. . -11~~"~' --.. .-IIIH~~"---' 'bi-. I'!.--".==~~ =-~~ ~ ':.esto ). Hai.. .--. 100."""-~..r Cur>: faan 17em-87 J 1 c= ~.._~~ .i a:::=E! l-1Fra= ~ • ~---~-.: 280 iii 5T lJ t~E NTA L R A In! tarat Idem-91 ian.._ ~ .-f--!L=f~_-i-1_-..

: r_.~ !l" ~ It ~. L . ~ ." ~ ~ I.- .T ~ til : .c~ .~'.

cetera Baran Gavrila-20ani-zangoro strigdturi: Pop Haricu/a. Hai M-am uitat po partea stlngli Instrutatd-i cu pldcintd. ~. '1'5 r. 1971.2.·. LA GAINA Hag B 76/7352 Allegro ~ .' J .~.Vi$eul de 105 r f fst r IE:f r IT t J=tt tf 51{:!:. r r tit r :!--=1bC C Phd b G j Fe..I 1! ..-# ~ . ani-prima)) Cavoei loan-57 ani-contra Covae! Harie.t E= 16 r4fH Uk (frr r =r~~~·~[4=--Jf--~ ~J ~ ~ ~.. LA GAl NA Hag. I 976'jeud Femeie: ZI cetera Q!ai cu drag Sd md pot sui pd prag.. 103.t J IfF r r Ja &~ fl' ~~~ I r -~ ~ If ~ ~ &JJ J n 1 IE r F Fr :11 a j t k"6.880 lnf taraf:Cavaci Grigore-51. ~ ~f:~fJLt=£. ~ ~ E 133. ~ . a Petreanei-66 ani Ion. a loane! -53 ani._ ru Inf taraf: Covae! Gh. \. B~rbat: Hai Frumd verde $i una Frumoaso t1-i grddina. 1 ~ .S IT r c~ .I ~ t) 'I~ I" J:: 140 1 ' ­ tj 3 112.. . B71/ 81.zangara strigaturi.! £I~ r r r. J=150 I f '.'-­ r 102.' Pop lieana a (tJUon~50f!ni Pop Harte ':'16 ani ian..20 ani Curea loan. Hai ndna~uJe-n grddind $-om pune pret 1a gdipa. .

• • Hai PddwClfil-s oamem ral $1 sa Pen~ru-n dau dupci Jemei miez de taietura 0 I rtiusw sa-i dai Hdi gura..seta lVd aa$ulu~ ivlotcl{etd cu Tn i ill" I ]\'('iPU. E • Hine-mi pure l11m€-amu C-am ceiuit ndnasu i-um dol () gainii SQcd E! mi-o del bani de.]td '.. . sa ..134 ----_. Hai Faceti-mi Joe feciorasi Sd rna due lncetinas Poi cu quina 10 nana.Sll pd it: soter 104. Hai De nu·j seartd gdina 1 fa bine $1-1 ierta Cd lemnele-s In piJdure $1 noi n-am avut sdcure.5i.. clNTECUL SOCACITEI. -~-. l .. LA NUNTA I :nf Gh Cio.0 vacd Hal eu lv1 t lr tJ fiGnii de lc n.':w$ O! rneT:::: 10 or(1$ lr!Dt()[~el{j [\·1n-oi lUG rnchj{:t })().­ Hai Hai Cd am fripl-o numa-n unt Cd unsoare n-am avut Cd nu·j Jumea de nacaz Pun unsoarea pe obra:.---- Hai Da Ai sa/eaeQ ndnasa Cum uitd ca vulpea Sa-mi apuce gaina.. Placa nanasd S1 1e GOina din mina me.:. .

mlli Sa trdiasco mnire/e Pentru el e binele.. De·] sj bun. .. ... . ?a..cu Hiln~cj TamolOgo Vasile Pardon ian. . 806 tJi =iE 0 ~ • ~~ 5 ~ . 1977. lUi Sfeopau ." . cununat.•~f... DE STRIGAT LA MIRI /nft::r::.jtun : Pascu Simian :..fag B11/751.:~~~i~~Jf~~~~~:=~~:] r I _ _ _• • • •_ _ _ __ s.>ta De nu.-e -':-.t:.si rau Sd cunoa~te pd uita' C-a si rou $1 blestemat..----- _ ".~[--..'. --!..--~---'$I-~-. . . ca 0 tIoare la-ti glndu din $ezdtoare Si 0-1 pUlie la bdrbat Ca cu el fe-a.t -:\ j t =~ £1i. .. ..U Nu vad ochi co la mnireasa $.: -. == ~...}. . fI'- JI' _+:\7 j. __ '~_'.. Hai De-j si bun bt!mbu~ca-o . _..plim~ Bcias Joan-53 am .te c-o . leoti glndu de 1a dragut Si fl-) pune la bdrbat Co eu el Ie-oj cununat. -'-~~~~"1 '=--~~. : : : : : . Hai. . .135--­ 105.'. .'Jl!.. verde.. Hai Hai PiE Uitd-Ie mai mire bine Cine-a ~Qde l1ngd tine.. . Hai Mnireasa mnirele tau Sa cunoor.=J: i ~ ~ T . 11'.c . MiH Hai. ~ ==_ -­ m~ -=::'!!. .. mai Sa traiasco foata /umea Mniresuca. ~ ~ :.----."'."ri.. :~.____ I~m_: ---#.di. r i • I . . \W "Ie L: I =: . .r f-===~J!f:~.__ r ~ £:**t~.:-­ .. '!"!":.. rna 0 bumbu$cd mohorlta $ohan nu t-a sl mIld mdi Mdi mnire de nu-j si bun Punete-oi de punte-II drum. III. ~ . L -.: :. . mAi A"a zice mnire/e Pdntru el e binele Binele $1 vjata Sa md culc eu mnireasa.:.=l ==~~-~~. .(• .:._ Err [:..- - _. g~-'- L L....cont!: [ovaei Teodora-JO ani-zangara Poteac Stefan-20 am -garduna s fng.. mniresii Mult md uit pa-ici prin CQ. bumbu~cd-a sf De flU verde.rea..::::+~. rnai.. s-c usca./: [0 vec I Joan-30 ani.. s-u topi.:~~'~Ji:it.!-._~L-::.:=t' .!.j . . ..--. 'j {'T' HaL mili Inchina.:. mnireasa bat-o zlna Sd traiasca tata casa Mnire/e ~i eu mnireasQ.:~~~1:. Mniresuca mindru strut HaL mAi Inchinarea mnirelui Hai.Vi~eui de jD~ )c . ... r'"--_f/'____ i·".

~.cetera Boron GovriliJ-20ani-zongora 20 noiembr1975-leud f'? i t. B16/ 3318 Presto ~ttL*~~~ 41) .-ij4:~l¥]B.~- 136 ----------'~----- 106. oi laaneidJ oni. CiNTEC DE NUNTA EYREIESC Hag.l975-Paienile lzei "TIFn-EtlP4 ~ W~--=-=l ~l . . t~~Lpgj!~ . lnl Cavae! Gh.2. l­ 107.W W a IJ 1 ~==±=-~ff~ ~@ ~ (I Nffr:r±Jti e i 1~up r Im=t Aft! ~ ~ fiW . tQ~ 1[£3 E!~ .fluier dec. B 16/ 1291.1 J . ~b E~ I#:. DIMINEATA DupA NUNTA Hag. J =192 In! Bobaeea Vasife-8I..oni.N JJ=-fiL-jIJrfJE~~~"1i-p· ~ .ra J.¥J @¥S:a ~ J=lfd. W j J¥¥l ~-~ OFjj..

137~---- 108. uA. CiNTEC EVREIESC SPRE SFtRSITUL NUNTII . Inf.Dupii mama- Int GodjO Anuta.60 ani marfie 1965-0ncestr .f-~Lkl .3/ de ml.eu . Vai.tli me Or.' rna. Vai. UA. 10/ mmnucd casa me Nime n-o poate ave. M~ . /8~ - sat o o cdsucc1 slngure cdsucd sJngure 110.@ ~%ti~~~::j ~'~:t@@.'.ma- V8J~ Mir mCl CiT bu ~ Prill. . . ~~ Repertoriul de inmormintare Socefe 109..i. Inf Bobocea Vasile-84 ani.lie hi. ma/.MAI. 81612551 Parlondo ):. ":.. "']9· 87613313 Allegro J" 11..i/ 'lie-a. 1975-Poienife fzei Ua uti Ii. Anuta-17 am J dec.' the rEt£tt~ /tI}==~ ~ . Petreu.0 4¥*~4t1f ~~1 ti!..CUTA. 'cum fer:/IJqi . Vai mdmucd buna-i lost S-ai murit lntiie-n post.J975-POIemte lzel ~.fiuier dec. UA. BOeET .:160 I: .J .

hir - lut /1/ Cf'J 113.1 NI!:'! /. r [:".UA BAT AR N.[tIl5-70 f~ ~a . 30 (lolt:mbr 1975-leud .-\ m • • Val n - ca Yair Vai r Noi ell pdTU despJetit Noi eu pdru despJeW $i pe line de jam.Dupo fJla M:.20 an.u. Ba ­ f/ir Parlando . 3 .sa I u(Ji cu .flU 112. ' Supdrat-H taU! V '1.A ~t..AI PUTUT LUCRA Mag 8 251629 In! {)1](ie.. . it.rat. IP8-/t'ud ua BD . L .Fte. BOCET tiu­ ! nf ::tJfl lIeema ... J.zu! dE' as np ta pt> fa rna .\ 195 (T. va N-am Sa Se va.40 cpo/Ie i965- ..).\180 Inf Ci'lincim Maria.r. DupA VAR P20165 Quosi rubJto .. 114. I.. Dr: "i:i Mnie sara mni-o ('HIW! TUtu vara-s supc.138--------------------------------------------------------------­ 111. 8i51665 " Puriondo .:::e murita de Cui 1i clnta cucu ...Ie pupa d ca ."! lUlU n-am uV) :nt' . BoeET .()i tJ _.

.0 Parlandc }> :169 c· Jnf iU-j. r .. ~ lie liP CI fill . /"703r..'nne-50 an'! :" " _ 104 ~irsunc ~ . . .e Unde cint..}u: IZi . . Firtatii fe-au ingropat In strunguta oilor In Jocu gdietilor."}· :/l... zinit $i in loe sd vii in sat. VAl DE MI N MAl MIHA! E tlnt'l - Mag B11. TU MOARTE HAMNISA ESTI in. rr."_.!~ t.-1.(l.a -- }-~ t. ­ ..Ia..." "'" .'t··-. Al meu glas pd unde clntcl Cu dT<lg lumea 11 ascultd.-..Jti Mere cucu cu moarlea Tat pel drum aJdturea (bis) Zice moartee cclUJ cue Meli cucuJe. ----~---.~_. (bis) 116.01/ elp /71/ . . lIf!}/1 lp'd/lJ__ . _ :/ ..[Jrfi( j}~4 -~.------"---- .:rn l'4or.liP /JO. stdtuit (bis) 117.:{t-)t..."-. UA TU VECINucA ME '.).'j 'Ia rf lU -t>..! !... ::~i .1 vt.te lId!?) /r. laci sardcie.:...c/'~'t.. m':ii_"_ lU.1'-~'1 ti t. " Ij(i~ 1. Sd nu sel sperie omu Cind mel due eu Ia dinsu (bis) ~ Du·te moarte in pustie Al tdu gJas nu-mi tihne m.l. /1.1161.' nu·- ell l7/i!_.l '* Tu ~ C 18~ Int !iroza Mar/wlri a lui Chi f -70 lIn I marfle !97E -Ieud . mdi cucu Hoi sel ne schimbdm glasu.::-/' ~'{.}.1I $j nopoi n-oi lnturnat Doamne mu/t te-am ogodlt $i·napoi n-ai ma....clnd am zinit (bis) Cu slat bun m-a.il\..lJ r-o:C'!. ------------ 13!:J .__ $ohan eu nu le-oi vide (bis) La tine..­ 115.t:l/ .

BO CET . (bis) J .La mama Hag. ­ 119.140 --------------------------------------------------------------­ 118. +JF. • 120.o-vdta-t (bis) Ua. dum .J )j J~_¢ - 1"'. dupd dumneata Cd m-ai ldsat singurea Nu-ma eu $i-o SUlore. sa~ po ..nea fa II -:. Chindri? Horio-20 oni 30 noiembr 1975. Da ceatdcut moarfea (bis) Ua.fa J Mni se rumpe inima (bis) Mamd.". 0 strigat (bis) Doamne bine m. =160 In! Gorza Hdriculd ­ 68 oni 80leo luliona. 876/674 Recitativa .La fata - .Ie •*".$1 k¥J: l1f i­ tJ )l =181 In!.\ In! Dunca laana.) ~ 1 111 j ma era' -=-dl=y if.50 ani marfie 1978. -€J.feud Ua de rnl - fiB rna-rna me fiB rnii/-fna me Mlndru mamii.ne pci ma sa .\ mi ca ne ce-ai hal' ma J) )5 J--.ca - Sa' 0 _ ell - nu .mu 1"'.pa a .­ Do ru mn/ de rna ..39 ani 30 noiembr 1975 -feud . mm de J dl1m . SOCET Hag. ~ Sa tV Erg J z/ .nea .fa fa ua N-am va - zul va ~. I lji.leud I 19 de_ as.'~· do rll - j). 816/1790 !luasi rubato» =170 . Cd te-o pus in copir$du (bis) De unde nu poti scdpa. UA DE MINE MAMA ME Hag B25/633 Poriondo ).~ }I )ilIai dE' lj.

051 fl·.S. Nu si sord supdratd (bis) Plntru coal lost strdinatd (bis) Cln' ai lola noi In sat (bis) Sd stai c1t de supdrat. BOCET La scoaterea mortulul din caso "fag.. Clf pd lume tu-ai da Mamd-n 11rg nu poti alIa. Sl iard sd due aeasd. 122.____ ua 5/ dlil . (bis) .(bis) Nu este-n Urg de vlndut (bis) -~. Ua de mine ~i de mine (bis) Ua de mine tu sorucd (bis) ScoaJiJ·te $1 ie~i alard (bis) Fost-ai mindrd ca olloare U6 cd zine de primdvard Si te-ai topit pd picioare._ Tu SCOB fa - ~fe __. de mine Mere-a~ '~! de mine tu sorucd de mine ~i de mine. SI . SOCET Mag.La frate - I Ea=t!{=1 ~ -F-13f=Ege mat' Va--s/ ::i1 @..50 ani martle 1978 -Ieud Vi it' dtn~_ sa nu por .'!. Supdratd-s dupd tine C-am vdzut cd nu Ii-I blne... Rdmlne u$e-nchuietd eu plnd la tine In casd Jdle bughetd.m _. fe - Ie /8 nun - ta~. (bis) Diled de-aici 11 porni (bis) U~a UB. Uii Cd nime nu poate $ti (bis) Cd greu i a vdduvi.7(1 ani Gorza Ma ricu ta-' 68 ani Balea luliano. B 251597 Andante ossa'i ~ =150 ca - Inf Darie Nita a lui Chis . SCI te vdd c1nd t-asi bine.go Clte r~le te-o mlncat (bis) De e1nd ai ie~it din sat (bis) -~-Il de Mine tu so rued (bis) C-atnu te dud strdinied (bis) '. 17lJ por. Co 0 tloare de sansiu U6 de mine ~i de mine (bis) Te-ai topit plnd la brlu.(iF -"11 d/17 ca . Uii UA U4 . mal .ne (sD - ru Yill' dt' mi.184 0/. lumen tare-amart'!. de mine $i de mine (bis) De mine ce doamne-a si Dacd nu·i s1 tu Mdr.141--­ 121.sa la Uli ! So him flU fl-. ca 58.3 VAl DE MINE 1U SORUCA Var.. A. Ud zin ~i lntrd plnd·n casd Nu vdd mnire $i mnireasd. Tu ruJd Intide U$Q (bis) din casd n-o Idsa (bis) Cdaltun-a inturna (bis) va Cine mere p-a est drum (bis) Nu zine··napoi nicicum Nu ie$) ain cas-alard (bis) Nu tl-i bdga-napoi iard (bis) 123/0. B16 1 678 .ne_.I Idem 112 rT?/ .u l)e mine ce-am scdpat (bis) In Urg nu·i de cumpdrat (bis) ' j Ai CU In lume ai pldti Momd-n tirg nu poti gdsi.n/. (bis) lnchisd t-a si. . ~! ~i de mWt: UB.i de tnine ee-am pierdut. Recite live .l7t' fu SD ru Nu /13 .. '" J1gff ~ '4~ - Idem 120 (lI/ . . SOeET "ag 825171. $1 iard sd due aeasd.. te fa Cum i'li_ VI/7 . Uii Te-o mlncat mare ndcaz Ua Cd n-am to sord la tine Te-ai topit de n-al rdmas.

ulne mine UI Coo ~i de mine Zl ~j noapte n-am dumit N iciodatd n-o zlnit. Cd n-ai lola . de te-o supdrat lartd-o ed te-o cdtat. t I).m sd mutd Pd'aicl altu nu se uitd (bis) Cine mere aiesta dwm Nu zine-napoi nie.. de piatro $.. sord cu bdnat Doamne bine te-o cdlat C-al 0 nord desJdtatd Te-o edtat ca $. 0 fatd..ine-n sat (bis) Tdt a$a glnde omu Cd lui nu-i zine rindu. $i eumva de t-a gre~it lart-o cd te-a doic. Vdduvd ~i-n altu sat (bis) N-ai la cine cere-un slat (bis> Nu s. ¥i=:-: EJ~-==§ 1/-0 21 . A zidi zidur.-ai ales In eeia lume de mdrs (bis) Nici ploud.. . a~tept sel zie-acasd Pel mormlnt 11 jarM grasd.t Cite nopli nu le-o durnit (bis) Mdri. n-a mUli niciodatd. (bis) On seoald-te ~i bunued (bis) De mine $i de mine Am zlnit sord la tine. nici ninge Da la inimd ne Irige.eum.. OE CINO S-O DUS DE MNIREASA Vcr II Mag 825/850 ij. 142 ---------------------------------------­ ---- ~-- .-------­ 123/b. Ua Uil Ua U6 Ua Ua Ua Cine me-p-aiastd cale Inapoi edrare n-are De mine tu sowed MindrQ vreme . Nici ii ninge nici jj ploaie La inimd sd ne doaje De mine tu sowed. ua Ua U6 • ua Ua Ui Ua ua Ua Ua Ua .. Uil Uil Ua De mine tu sowed Cine-n sintir.

\ ~::~..Poplieana c iu! ion mertie '971 Viseu! de ios I J .ar In vlrJutu munte/ui In bdtaia vjntuJui ~i in loe sd zli in sat Vdru-tu-te-o inglOpat In strunguta oi/or In bdtaia flori/or.1 . ~ -• I - un UP _ _ _ £. .._.. B "/9[8 - ~ ~) P:riGnjo ~'~121 -. - ~ J.'/FI-~1 . L.i-f:!_ .J M/ ha 1". -. K Inf. J I/-u #( fJ j J 10 .J}) ~~::i~ ------r -----. -j .I _ /fJ­ :78. (bis! ~ohan Cine lntr-adata-n tine (bis) lnapoi nu zine (bis) Cd nu-i cheie sd-I descui (bis) Cd·i Idcatd ~i-I incui. 1(:/.... J Aista i-on drumut mare (bis) Inapoi n-are cdrare (bis) Ardd-te Jocu pdmlnt (bis) Multi aameni ai amdgit.C/lt: JtH ~I ~ to) . ==:D mr.} . ----.'~:'. . :::t § : lj J :'. (bis) 125. • . t.. un . lillJF£)J ~ [" o· ~ .} '·d. VAl DE MINE MAl MIHA y. ] l ... .. ~. Jij) ftw j fa./r ~ ~ I. • :::'··-5!. • M_.­ 124.143 . ..'JariQntd 10 Mi orila ­ £.- .~ • ? c:: .'c:ndQ :J= i69 dt" 1m Id2m lJ7 tal flP _ Ineil . ~ . BOCET DUPA UNCHES • He.:d. ..

Va .1/-0 fa cui Porlondo ~= 188 Int Herbil Anuta-62 ant' marfie 1974" Vodul Izei JJ J .Ie - "1 ! J g/ Jt:am fd-cul de jm lJ. _ . hoi . (bis) De mine !.du - va II sf'-n sat sfra . Kfl Fd Gheorghitd cum ji fa Fa Gheorghita ce ti-.ne-acasa.dB J J J ~ fra ." hoi-Ie -if 1i:am fa .me.cui 11~ .teptQt (bis) -Si tlrziu te·o ci!. (bis) .d.n saf sfra . ) 01 Ma-ma 1/-0 fii .5/ .! vrllf 01 . (bis) Cd eJ de mult te-a doru (bis) Ua $i tirziu te-o mniwit (bis) Ua Cd de mult te-o Q!.\ lu lJ de r: J J Ira. BOeET LA VADUVA Idem'116 • Va. 814/2210 §~ 4 J j J I J € Ma .111.i de mine Nu te duce cu banQt C-amu Ie dud Ja barbat (bis) Ua.. (bis) 127.tigai. Mai Stefc'inuc Hoi deschide poarta larg Ua Cd zine cine ti-i drag.rd veste mOQrteQ zine.if of Ioi Ioi Ioi l I :J g J ! " {if g. ta Da-n groapa nu te beiga. ca. Ua De mine $1 de mine (bis) FcJ.ma .Ua dv - va~ sj'.Ifl_~ Ua Ua Ua. ud. popd TQre sd nu sdpdzd Clf este zluQ de mare Si Qvem vreme a mere Este vreme Q sosi V reme e Q putrezi./ n-a! vrut_ I Si III n-al f'.144----------------------------------------~-------------------- 126. (bis) Cine In pamlnt sd bagd (bisJ Sohan nu mai z. BoeET Oupo fiuMag.. Nu-j 1a cine cere-un stat (bis) Daca n-o Qvut barbQt (bis) Ua De mine tu. sowed ROQgd-te cui U-i ruga ROQgd-te catcJ.cui ca-·mE's/ .

\ de _ mt' ne ~_ ~~ v j mal Mni _ ha J J € du .. tj ££j7 ~ Ml'n-dra-_ ca ji:i_ j J) 13 (j.if til ~ J II a .iBBla ~~ rna. .' I Mfll .) 145 ..vul 3/-a. &' J 1iJ J 1&J 6' :J.. lara iere:.. Ua Fara w..J.... r. ~=144 fdem 116 de_ mi ..pi ~ pt J)') J) Rau ma doa-re I jJ -J) - J Ray ma doa-re I . t! 0/ de_ mi (.9 J "-. ..Nu .Va r.. 825/71.ha Vai_ (.. BoeET DupA FRATE liNAR Mag..ti Ua Pa noi sa nu ne mai vezi..­ 128.rna Fni .. Ua T-aj bdgat me:. .cuI ~ UB.. fusea Anura. _ .teri din sat Sa-Ii laco alta de brad...-. fnt.23 ani 30 noiembr.0 Andante ~ ~ ..La mama­ "fag..b- ~ti J Va."....Nu du - rna - fa Frii .rna-fa ~ 129..nl-ma n/ . 131-a.".1975 -feud NV' .ne (.. j -~ Q .... ~ .\ j ea tJj j. B 16/689 Recitativo)l 132 "'.\ ~\.CE_ . nu_ '/-0 pM. BOeET .\ f@ J ~~ 1~2lt@.!' (fJ (.i..". • al ..5 ne_ h'81 ma-nla­ l tIJ j Do .

~ ~174 In! BJ!EJ .:. B0C T E La Hag.gu re £iJ J IJ /II" j. me lEI o Nu te las cu coconi (bis) Tu te-ai dus $i m-ai ldsat te-ai dus $i m·ai Jasat amar $i de banal.:r ]0 nOIl:?mc 7]75-:i: .. -----# J SU ro .t.l - ! nf Dunca Ioanj· 7'} Jr.• __.:! ''':'> £IJ~ j It Assai andante) j Va/ .> .M f tj ua de rm - ne f"":\ hi'- ma~ _.1_'1'. BOCET Hag._ Sfp fa~·- nul' Sf/ //0 -- 1)'1! -) J) .­ ~ Ind .' J.1... • . . It/a __ - 2) til) (i..•<. i2i) . O.1 lei ":'> J .':: . r'l M " It' -..: J ..re -• Tu m-ai Jasat slngure Numai cu 0 surore..146---------------------------------------------------------­ 130. . :. Ooam J) J) ). tu Tv m-a.Jlt/i). B16/ 1786 Quosi ruboto .. - u.' Dupa babol- . B 76//872 mjtu~d- var. o Tu o De 131/0.: -: • t :::of -i . l 2: J.. ] J Sin .­ tu ... noiembr 1975-1eu. J cle ne he. .

liP.j:*~:{5i t: '::"::':::'='':::':-'-r:± ...­ ~. (' rdr Iv. ..__ "':'\ f77ci <::::!' tu ~ '1' .. ~ .<4f.-.Jf. ~.:( ~·--··-·--.• I IILI :"...38 ani IOn .' ("~ fa () -.~ ~:_~~~4:::i:=....·=-f:~-=I.. b• ~ Munsca () lUi 5tfupjn.. De-ai-si-avut 0 eoconitd (bis) Sd despJete la eoditd fe-or si cintat pd ulitd.. .. fil{k?r If' III era -.. j.U ..) Ui Sl grdle cu noi orice. • Nlln . (II~:. ..­ 131 lb.-=. ..~ ~ tl... < i fL:[~)0'" ~~f .) U6 In td bine ...tll Cdtd sard pd-nsdratu (bis) Tn grddind te-a. 1977.Ji-.'11' .) U6 Mdmucd dupd tine (bl.~ ! >.:.rtf W· -~ I /1 t /. #:~~·:y=~. ---~.-1 . "- {:..~-. ne-ai ItJsat de biJnat.. ~ ."=~::. 0 DE MINE 51 DE MIHE • V'1 -:J' .. . .ca ~ ~ 6 .. (1'-. ..~f ... De-cII' ..-::L "= _ I'llil hi"_..."':'\ ~ J II It' .1...::i::~...a.. ..'.:C ~ . ...::: '. "'=' ~T::l ua 1 u:t.. (.11 j...~.--1j---r-:." rJIJotG iii : :41 1965-Sripi'nro "':'\ ~ • Ja~ 'p Int (IE' ~ ~ ~ #!±.. . ....~ sri /\11m ca lill __ _ ~f . ~. . (bls) U6 Mdmucd .. /.-----. .• 147 .. Ma" 177U -c~Y cind.-~ ===t... (bls) .----+ .\ fi"(it' (j if ....--J:.. y.----~~~. .:11 4..': ······---------- yk> j .-. al mil . bdgatu (bis) HoriJe mi le.~.. Perta Floare de pf: Laz.·'i. --.' U6 MdmuC'd.flI ~I de rnt . !':.l ~ Var 10 bOll! pentru femei -vaL no - Inf Stan Pa/ago ._-- - .••-=J .·----v-.i bunucd (bi.~=·-=gg· ·4=1) #~~ W Ji J ..-=J • ./1 ~. : ·. • ~ ... Inf.-.g::j ta..~~--~+~-:... : -~__=:.'.78 oni nO/~mbr 1975-80tizo :'.) U6 Rdu md doore la in/md(bl.-'7' 0 cIa I J.1 te scoa/d (bi. BOCET ::. .m4muca me U6 Rilu md doare la Inlmd U6 Mdmuca me ceQ bund (bi._ ~~==t~:-}'~~}===F¥+ T•. c1ntatu (bis) 133..ViSBl..iI di: JUS • . Is J.:: ' .:._.. ~...$ ..ben! fe/Jr. . BOCET m=tlJ'~J-v::Jr 1IIn! Pascu ...~:=:::==~::t:""t==~::::.___ ------. . 132.) U6 Cum te-ai dus di paia Jume (bis) U6 $1 te-aj dus "I ne-ai ltJsat (bis) Ui $. . .

_ • ko qa­ J Ua Ua Ua Oi Oi Oi Uti Uti Cum te-a1 dus di p-aia lume (bis) Si te-a. de mine vdrucu/e. Rdu rna doare 10 inimd (bis) Mamuca do dupa tine (bis) In fa bine $1 te scoaM (bis) Sf graie cu noi orice (bis) Oi Oi Uti De mine $1 de mille Uti Ce-a1 fdcut lI-ai fdcut bine Uti Mdmucd s1 bunucd.. S(J puie pd'el 0 glic De-acolD sa nu mal ziie Va.148-----------------------------------------------------------~----- 134. (bis) flU __. Pop Marie 1. ud.8 ani apnhe 7965. Cum mne-o. dus in tinUrlm De-acala oameni nu zin.. mdmuco me Rau md doore 10 inimd Mdmuca noapte bund.Oupii mamfl3 Quasi rubato)l =141 t:'\ In!. 135.- tp-ar fa - ClI. aOCET -Dupo vor Mag E • ml IU! t:'\ L 1IL2.cu I Ttl moar Ie ar da. dus $1 ne-ai Idsat (bis) Tu ne-af lasat de banat (bis) Mdmucd si bunuca (bis) UB. ua varucule Va. lLW( !')(J varucu (bis) Cd I-a. Tu maar - fe ar dJ - fe-ar fa .02 . 820/1. (bis) .S6pFn!a Va De ml-Ile nv_p'D 9a Mdmucd... BOeET Mag.

(bis) --. J):J t.1 !i A .1LJ rr .136.: Ha/ Ille. de pJecat (bis) Eu p-aici cind-oj zini (bis) Cu cine m-oi sidt·l.i ha..ne-I ar - sa Nime-n lume sa nu zlie (bis) PO mine sd md mlnglie (bis) Momucuta drogo me (bis) Pa drumu care-ai pJecat (bis) NU-i vreme de lntutnat (bis) Ua De mine. ma mu­ ina .d/ .____ . " mD ma me " ---. ..ii (bis) Tdt aj zls mdtu. ".·.a~d Taei tu loa ~i trude (bis) $Ui motu bugi1t de bine (bis) elnd ai zlnit pd la mine.1/ Dru roll f/ I-as .rna !T!E IJ. . BOeET La bdtnno Mag. BOCET ~ Dupe mama­ Mag B241507 ).li cu dor de la inimd. sm .i1.--­ 137. Cd 1i musa." ~ L ~. hai motu (bis) Vai bine m-oi sldtuit (bis) Vai b'ne m-ai sti1tuit (bls) Pa lume elf oj trdit (bis) . ..If...'1 £...ra-f/ 177/ .." a cas Hcil~ nia mu·- ('. ..­ Il ca IJ Sa hai a - I /1/ - mioa .rF Ii Da Da Cu $indiJd de mQtasd (bis) De la groapd pin-acasa (bis) Ina mamucd noaptea (bis) Clnd doarme tald lumea 10 cu drag te-oi a$tepta Da Da Cu cind $i cu lumind :.n . n/U c. B251508 /f.

a .' • .d tdt/ pll Cd .ru Or! - IJla .kt! /1/ - hu.SeT Val Dar sa - .cult'.. .--._.fa !li!!' -.CU H - ila .-- am dot' co !)ff mt' .'1:'-1 A /[J Pap ..na .­ Ne-am s§ -z/ ~ f. • Da - ca Ii -.>11/ (.'al _____ -• ca sa flu-/rll IE' 1/1 Ca Sri IIU-Im if. 1971 Br(.Cito rubalo )=130 In!. [avaci /18anc -36 ani act. ... .'2-1 Itn {:'"(I A - IU pup - J\J/ - /1/ eu -_.: vi . rna.1~)----------------------------------------------------------------------------------- 138. BOCET • La ciuIT!J Mag B27/ JOI :]In 'i8~1- Lurgo rr.-<1 .ru CUIII flU 51! (. nci ru IP ..!o r7' • .

t .i .::IL.-._. . BIII 1079 lit? ..".I .:!. Pd cJntotu cucului Pd oratu plugului Pd. .t.. . <if fJ lIl' t. ("(1 / f-_~ "'T" .ill'.! .:-~' --: . ~. It /:d /'0 ( : 1 * ... drdguta ta Moard.~~:.....~j ua.c.'" ."J sfi - Td - cu ____....seu JE los ~l-~ tJa. ua. Vasi.'(.-:~~.~*-: ."""""".=~. )'] fet-r .___ Md..7)/" ..nirunz1tu codrului (his) .1:e ­ Hag.. /c:'~ 5l ~ 2~~ ~:T! POS .rjl --.1 f'.' {j . =-:-:::.~ am rioi (0 />11 0.. ' . ~~~}~?i:ifjf_.re.. ''7'. .. • . j !·C./. t ' -=.. ill A IU SI pup :...__. • _3" .'.-ra-(u Ii I/Il i U i)d .:....__ . Ud. -1 ~=~X.. -.-:". BOCET DUPA FEelOR VJr.j . mdi VasWcd (his) Nici-o moarte nu-.._...1/ C!//! Ih /nOd. ammel Ca moartea de prima:vard. :'. :~ ~.. r!la Va 51 J/ca-. ..":.---' :.~i Melodii cu caracteristici de ritual 139._=" ._. .1 /1. ud.. Va SI /t'ca-. ud.. . mal uii.~~ ':. rlh"! ? cu -- - I 1111 td ~~. nu sd hodinea {jd. ~... -----._: 1L:=.'f "'" "" -1 -:~'">.J..

..·....Visful de los - maf__ f77a f8_...5/ dnd.... (bis) Meli Iii gazda cdsi (bis) S·apol taUiloanii (bis) Val ~i-amar de-aceie casa (bis) Vnde-J gazdoaie de gazda (bis) Mdl 1Ji a tai cuconi (bis) De mult s-or uita cu dor Unde·a si gazdd-n ocol. BII 1 1074 Grave ~ =46 Int.__ ru gaff -• - maf_ m8 - 18 __ 5-0 ru gaff Vd. ud......· ' Ard-o focu cale lungd (bis) .Ii -Ie mneu______ iit=tw p~t:1f I g:Pi--: Un.. ud.. Cum n-o putut sd ajungd 10i a ta nevastd scumpd. Sd-fjdeie-un pahar deapd (bis) Clnd t-a fost gura uscatd....70 c: 1971..de-i_ .. B241421 ...152 .Dupa frate Mag. HoeET OUPA TiNAR VOL 128 Mag." ~ ~.. mdi Ionuc (bis) Numa mdta s-o rugat La doftorii din Banat Sd te Jege-n peliori (his) Sd nu te lase sd moTi (bis) Si sd-Ii deie leacuri bune (bis) Sd rdml1 ~i tu 1n lume..~ Poco rubato )=134 Idem 136 ~ r"'. (his) 141. Mal r $p rip F @{'W I .....­ 140... BOeET ....__ ml7f-iJ ~J rau t7' ~ 'L . M{mcufa lui Mond616u.Ii Ira . ._ 5-0_.

pa I-a/ ell­ CO /7/1-/7 drum Iki/ fo he fa - .fa cit lu ..­ 142. ani oct.Ii le_ 5a-~'/ fun . ~d ~.?! mt. lea_ Iv z/ . re 1':\ t=1h .4Jdfl lim -0 ______ 3 floil ..• 153 .31.ve . ~ GtJ) J) r--3-.Ie ve - rI /e_ {5i s-vr ..)1 s-or VITI rJe-a .Dupa tato Idem 136 De-ar Hiit' ia - SI fa .qe doam pin ne .na"" .821.cit - (18 'I~JlllJhi'.'fa s-~r - I£' _)rC'R .Q r-::. d/ Ie ~ • 7}§11 II Mui!/ domn. ~I slnil . vln -de-a .. 1978.IT/a cif de /a rea mOB -.fa' hun __ drag __ Ta-f Mu ..ca- de fa ._- 5ci-:./519 Moderato)1 =124 .geas ca z/ 143. lu . . l '.Saviisiiu U/It-hli - 0 floa rt' pI(1 gra.rt' - le.t" fun­ zt . RAMII SI TE HODINE f I nt Pricap Justina.~/ - Ii . BOeET Mag.

.Sinfju: i 1 [!Hi lasa (bis) C>.. in Cu . lei i/II/ Eu vni spune cit de him'! (inf:' m(~f(' nu mai zlne .1 HI i . (bis i . tere$ti (bis) graie!$ti (tis) aila (blsj l\ime'ntl te·(j supdra (!)is. " " " ' _ _ "_M _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w_ L_.~-~~'- i' ~.~-.. "'ij..'!._.)1 de. . ( .\iel rlU '/int~tlQPoj lara (bis) Nj('jin put /IV sUi CU1cCli !\fun1a pdmintu uscat. ~ Ii rdrL'. nlei 1n para ~..• I"~ = ~ .' f(] rw'imUd] n: (1-1 fa. .lilllt' 5l sltlqurd L·! PASARICA . . (In~) . 1\ I'.'.. niei ii Jumin/l( i)!~j h:'iro it pc1millt ~i tina.\ /.. . !T:~ moo! fa. ­. Iff" - ~ ..-... ~ ..'j jj if)c..e 1978 '. " i' 1i. L L • '* ~" ._".""f'i­ - ~A'.. ­• N' casa iI sa $lde (bis) fl[l FGitl w.__ " _ _ • ______ .1 .'U 1au Inl I '" I MUCA SI HAl in! Pett:( 48 ent IUn..{Jcosa nu piece (biSi .i i!1rd. . _ _.' fIj.'_. • 1JI" "~ I.111 ".fI..ut/a vinl de vorO . I I 1// /It:.

/r/j.onon n-(! si.md /. (bis) Po._ ma-fTld Tr/ ma .155 .seT lflf7e-o __.'. COCO N TAl II Var. MAl ill.. 111(.ru --Ia Iii.'It:' ..____ sa.ma.. lu .__________. $.. so-n de 148.- I!~i!.La rJ .rTlI7E?-O . un nor de p/oaie caldd Nu pot mere cd-s beteagii. TRIMAS~ MNE-O MAMA ME Hag.. Vers Mog.)-d/t'______ ./IIt...Stan loan.J/ /-~<I .1 (iO. . B 2J /736 Recltalivo ..J Ie .. Po.44 ani aprill£' J965-Sdptn!iJ da .__ /J/ua-/e .<I.1 Pi uti !lur ck . .5-opoi lrunzo rc'Jchitii . __ !'Iv (!Id i rd. ­ ffJd ..! . il ..)/ VUI a - {lid ru _.128 -~ Mag 824/453 Poco iento.. .~=132 Idem 744 Tri.i7 . ..!>a .. ..): 13 2 Idem 136 5-a - ". OAMENI PLINGETI I .' P' /ld J.­ 146./ .chi F I J/ e so - han 17-d 51 / k co co 11il t.. . eu mQmii i-am trimas.1. $1 anume I· am trimds mdj (bis) un nor de ploaie des Nu pot merE' cit traiesc.._ .. 11/.I - '/0 fiJ C/if{.. 'IWd U' t-'/ ' 11k !. B20 /623 Par lando Inf...irl_ l. 147.'.

149. Trimbi\d .C. .32 ani Nus loan -1. (his) Ti·am spus pre tim: N icoard (bis) C-oi mud din draguclOard (bis) Ti-am spus pretlne Nicoa (bis) Din Marie mnie moartea.0 ani iulie 1973.­ 151.hi".Vadul Izei J II -­• ..!an~ ne 4':'. ~%W bt FUr IQ'@-f ~-C'-p-0_1 g---=-7 Andonfmo . A MO RTULUI Mag 613/1360 f..<1' (1 ':. . . (bis) • Instrumentale 150. OliPA MORTI .f u .50 han.nama supdratd (bis) Itl!wt r.oxQ·n CQsCi (his) mesa fbisj cui Tj·am Jtisat eaii-n oco! (bis} Sa rlneheze de-a! mneu dot (bis) Ti-am ldsat caw-ncareat (bis) Dor la fetile din sat. Vasile (bIS) 11H~i nu mai zine (bis) .rea fut' Fran-jan mal' As . HOREA LUI FRANTAN • Idem 139 /0 h~} .g.J ::94 Inf Arba Vasile -27 ani Hirb Grigore . no-rea lui Fran .fa-.

Gh. 3'J / 2080 Trfmbito J Inf Hihnea Ian -32 an. t"..~ ~. loonei-53 ani-cefera Bovan Gavrila-10ani-zongara .1 1".... " 154. dec. rit" ~ 14::t (" ~ I~~r E ~ I #§? II " §t 6· .132 In!.. DupA MORT ~ _' . ~ . ._ .._ -------.::..­ t ~ ~ E" g 1~1f fk:! I *tit E tilt&" C" .­ 152.."1 • 153. a.Vaduf lui ~ • ~/~_.I­ 157 .. t.\ 'itr ~ (t t. A MORTULUI ..La tineri "'::: 876/7428 - . m' . oupA MORT ."11". Covac. ~ ... feb..' • ~ .­ .. Ir ~.. ~ -_. 7973. ..-.7975-feud In" WI#df Eg If­ [~ IsgSf E j II' . .aatr ~ ~ ModerotoJ\.­ (iT) r7JE} Or W (::r E r j' i att r=t:: r rfJr 1"."1 -----~ I .

ii }u efe-u cotmritu.-0 galal Lcruiui ..------.-u lemiu! dcomne Numo capu 011-1 laio/i. TREI rACURAREI DE MUNTE /'f)f 5tcn PJtras-6!J" rJ76 Sip/ilia -­ fe i.d-ntoorna mnei.::~: ___ =- Oile la/c-o zduqtu marqc]ri!ur Oi/t' 16Ie·() Nlerotu.~. Din pana biitrinelor Pacurarii Je-o auzitu j\hirul rndrydritur . SC(1((l de sfinto ceorQ /\1dru/ mdrqdrilur Sd c[lleagd flori de vara f'o /(J. Dill cununCl fete/or Maru. 156./p ori sa-/ lair:.)/Ci de slng(>rdi Po margaritar Sd cuJeagd stJnjenei Mawt Marui margaritar Din pana btltr1ne/or.sc . .· i . (.: .icu!i Lcrului .'-(1 leru}ui doamne Ori so-I [Ju.. I'd mine sa md-Ilgropa(i LPfUllli ~-a INui doamne Tn slaulu oilor.I mdrg(lritar Din cununo fete/f)r .r - ru -­ hi/ 3-0 I {nic dintrf' 2i Jr' r (1 i" d ()(1 lnn~.'.<.158 -------------------------------------------------------------- CICLUL MUNCII ~I SARBA TORILOR DE PESTE AN Datin!le sar6atorilor de lorna Colinde strabune -• iSS. GRE IERNITA . f\'~arul De lllineGt Ir:-o dowit Marui maruariiar De mincat le-u daruil.. Din strulu ieciori/or MaruI margoritnr Din strulu ieciorilor. Hog 820/ Wig J" f 01)(".'.~' ~ ~i PO wine riU ma-Ilpu'.{'gel[ lui i <.__ u/ /~~..!. .

Jiadilll ell irunzucii de-acoperitu Phltea ('in grai !$'O groitu Care din voi $-0 oilare Sd coboard-n Baja . 158.1 Pintea-I1 muntt" .'1 /'0 - 5(. COLINDA PINTII BalJJ3 MOG2rtJte .'.GCCl). /u lie'! Iii I 1/- I/i' 1<7 1'(1 I! '/(1 lY/il! Old It ~ME're-()i L/j I.n Sf tJoi('rii uti·" (iC(!SQ.'UIi It .. mere Pin/en eu De mi-j cia murgu/u tau DE' mj·i do murgu(u vilJtu eu C()UHl(l pinu-n pamintu Cu potcoav(J de orgin/u EI p{i cal o-nca/eca/u . Si la Baia () pleco/u Burdi sara Sara buna Spune-ml moartea Pin/irii Moar/eo Pintii nu oi spune De mj. In! Bt}f'CIU Pdtru-ZC oni :969~ (.lInrlro cur/p-() zuyrQvitu eu catufIe d':'-()-il<. Domnului domn Sa vlnezc capnoQre." il Lit rd ~)d ril Uom -.) I .'CCli }('I vlndtoore..~'. Udf:: 1­ curti ete bojen mmi Domnulu i dUlnn Pd J(l curti de boiel! mari . 'CoO p1ecat 10 vina/oare. I)orn nulul (1(311..' . Domnului domn Coo plf:.".-­ ~~---- .rJtJ co Po.lI.':)/ co ft'n Odm~ ! - I1U tl.159--­ 82011212 15Z NOI UMBLAM 51 COLINDAM ./Inesfi PIO ltd n 1. 17Z4 ~C8 159.)i /)o/f' j i i ill).1Qre Dupd praf !~i dupd sare Dupd praf nmi mlnin/e!u Sd·mpuste Pin/f:Q ell elu [\! iei ww' nu s-n aflatu Numa lu Pintea far/a/u.Ji do cit jj in lllme.' t - I ~~ . I nf ArdeieJn IleaoJ-J9 ani dec. }n II.'1. . MJ.' 1.8Ntesfl LC} ro . LA ROSU DE RAsARIT . 1971.1 de ra S<3 01.-)f.) 84-C.. Idem 155 No/ Im-~ . nu-Iut' III. S4 vineze caprioore .-0 suitu .

1975. In strunguta oiJor In Jocu gdleliJor In tlrcutu mieilor. (bis) Trlmbdituca de-a dreaptale Fluiera!.160 " 160. lu mun .Miorito Moderato )l =134 vtr lu tu/_ _ _ __ mu/1 idem 134 if 1 J ¥mJ In • ~~-~~~~--~~~ Hat' // .eu Sa pui scoarta de buhau So. pui scoarla de buhdu In Joc de pinza pd obraz Beliti scoarla de buha!. SUS' iN ViRFUL MUNTELUI . 161. or sa-l taie Or sa-J pule-nlre fartaie De s-a va}1 sa mor eu In locut de cop1r!. S1 pa mine m-oslupati Si pa mine m-astupati. Cel mai mic jj strdinic Pd eJ numa 1·0 mlnatu Dupd apd-ntre izvoard SaO VOlOvit sd-J omoard SaO VOlOVit sd-l omoara SaO VOlOVit sa-l omoard Or sa-J taie.lui.' Ii nu-i__ La cru.~i_-~n~u~-/~·~h~i__ -__~n~u~-I------ Sus rn vIr lu mUIl-le-lut' La crud/a braduJui (bis) Slnt tati trl pacurdrei (bis) Cu aile dupd ei (bis) aile SaO rdtacit ma. Florea Vasile Clteu .te. mari 1s veri primari.ci - bra . (bis) b ..nu-.u de-a st1ngale Vintu-!. Jinu-i Cu oile dupd ei. Mdrgu-~i tri pdcurdrei Hai linu-i.du .Mlorlta Hag. or sa-J pU$te Or sa-J puie-ntre tdpu$te Sa-/ 1mpu!.i coJcd $-a sulla FJuiera !.i-a $u1era Tr1mbdituca-o prinde-a zice Codru $1 frunzele-or plinge. '"IN VIRFUTUL MUNTELUI Hog. B 16/ 1018 Moderato j =128 Int. Cei rna. B 75/ 1357 .Ie lut' iu lIa/ ~I.leud Sus In vi'.48 ani Curea loon a Petreanului -66 ani dec.

Poienife Izei 70! i i4-4FD JQ1m ~ 11//1 dru-fi ra - mIn .l-s/ ra . In!. gl?-un C'erh_ Nime:n Jume nu-l aude DomnuJui $-a nost domn Numa-o doamnd-mpdrdteasd Dintr-o daJmd de fereaslrd Numa ie co. Numa-o daJbd-npdrdteasa.~-o strigat Impdlatu s-o gatat S-o Juat.1975. Cd nu-s fiora codrioora.o'ru.. maica moo bJastamatu Noua ani $f noua Juni.'11 .s-o '1 . scoborise. Tins-o PWjCO sd-J impu$te Tins-o pu~ca sa-/ Impu$te Hop a$a nu ma-npU$Catu. ~ 130 Ie #­ Int. $1 mlndru-$i cint-un cerb in codru Mindru-$i cin-un cerb in codru.UN CERB iN CODRU I ='5/45/ ..dru. s-o pteptdIlat. . Numa-o daJbd-npdrdteasa..Batiza '­ f:lo . Hop a$a nu ma-npw.lut' r ~ j. $1 impdratu s-o scuJatu Pw.ru Mtn . scobGrlse Jos 1a taro. Sf pa-at1tea sdptdmini. co I!l I 6' '­ p~#-~i4 I@~ . MiNORU -51 CfNT .: 64 ge .ge Dom ffI'~ nu . Di po tabJd de fereastra Di po tabM de fereastra Da-mparate stinatate N -auzi tu ce aud eu.. 170051 jll .62 ani noiembr 7975 . Mdndstiri de~tide-cnni-oi Mdndstiri de$tide-cnni-oi Mdn4stiri dr ytide-mni-oi Clopot gaJben trage-mni-oi C/opot galben trage-mni-oi Slujbe sfinte trage-mni-oi.36 ant' dec.clru-st' dnf ­ ~ c.5-a . B 76/2936 Larghetto J.be .COLINOA .ca-n spate $i-o luatu $f Ja cerb ~-o o/etgatu $f Jo cerb ~-o aJergatu Sub tufd de rujma/inu Sub tufd de rujmaJinu.. Co. Ca nu-s fjara codrioara.rt' - d. . $i pd-at1tea sdptdmini.:. Pw. Nime-n Jume nu-J audc FJorile daJbe de mdru Nfrne-n Jume nu-J aude.de ma ru oe de ma .I-r / mu.ca-n spate $-0 luat La codru $-0 aJergat ailat cerbu du~manu Sub creangd de rujmaJinu o idrta nu mcl-npu$ca Cd eu nu-s dne ginde$ti.161 162. ./f7 cerb ih co p .catu. Jos 1a taro.dn. Moderato j. Pefreu~ laana. Slujbe sfinte trage-mni-oi. domn__ Ml'n - dn.~ . SId6u Palru .

-Vadul Izei J) mm £jj co . - • l .2 On! dec.J p ros. ani dec... de nu ni-Ii da Hai linu fOsmalin Altu nu yom colinda. Si nimic nu cdpdtdm Hai linu fOsmalin Si nimic nu cdpdtdm.r -----. be __ - r/ ./in .1. Trei pdcurarei din munte FIorile dalbe de mdru Trei pdcurdrei din munte. Cu iarM pdnd-n genunte FIorile dalbe de mdru Cu iarM plnd-n genunte.!971. B2J / 471 In! Dudo? Vcslle ./m blain s/_ _ -• &' t!.dim j I r y j // I7V Nt.1-0 co - iJ i3 bo :c. Coborlto-n poienitd. De ni-ti da.5avos6u Co - bo A rI - 1-0 (0 - bo - rt" - f 0 £i E11 . B 13 /792 16~ la. COBORiT-O COBORiT -MlonlaMa!]. ri ~ ) I !2) . Mag. Trifoi Vasile . 1976 .----: - rtf.J/ I.rna r ktt //n __ I p t 7J p La sa Ci!J bo r j II gt!1 -Iv /v/. FIorile dalbe de mdru Coborlto-n poienitd.42 ani Dudas Joan 39 ani Duda~ Vasile-!1.162-------------------------------------------------------------- T 'Ii :1 164.Ie dill­ tJ] r" mil de F rv ! co .bo r eJ) - J. NOI UMBLAM 51 COLINOAM • £ti g • Allegretto J) fJJ - )l 141 In!.

. B2814DI Andante 1671a.. M/f7-Jru '" .UN CiMP iN lUNG ~I LATU 8751262 ModerGto ..... nu-i dp voi Du-i de boieTi co $1 noi :. fa "" ~ Zll/l • de __ nu-i mud - ('(j_ /3 a- I/U_~.lu" De (J . 1966.- CORiNOAf~ lnt.35 ani naiembr. Ivanciuc Maria-22 ani ion. Cldln_ I ~ Po u/ita satu/ui Hai linu rosmalin La coso bogutuiui Bund sara. 011 -/d-U/t' ___ ~ cerb ..-i.Birsana ~~ D r~~~~ .fn - bid-ill 51 /1117 ---- /.lu 'ug.~ 0] em - . Mono}'] ani ­ !J75 - " No. iJogat mare Gala-i cina 8-0 cinam Cino-i go/a....a .163--­ I 165/b.nu -.l/:!-Il COli - /u .1975 .. '.rm BunQ sora samc tarE: Gala-i cillo s-o cinam Cina-i gata putin Hoi cu toti s-o isluim Si cu cit nu ne-om ajunge Slnt veeini .. Inl Perla Mia .lu -----~---- Dam .___ 51 _ 1'1 rrllJ/lt' ! . NOI IMBlAM 51 E281 J7J Andante )) =168 .a/ Po.rI-rr:.' .~ =144 fe-um CfillP /r. MiNDRU eiNT -UN CERB IN [ODRU J =72 In!.5-or mai aduce Ramii gazdd sanatos Ramii gazeW sandtos C-ai ajuns craciun irumos Si gazdoaia vese/oQsd Coo ajuns zjJe irumoasQ.i de-aealo s-o Iu.7 !Vo/ //// co -.. 166. ._..Batiza £5 - IUflfJ :. ESTE. uNto satu/ui La casu sdracu/ui po. /17 r f? p-ith± (iru fi.)-f/ h -.

I do lu flo ri . As fa-/ sa' 16B/b. venit (bis) Trj tu{me de 0. B11 / 11.!!. in co pEZ?tE?lgf dru __ I· [ ] ra iJ9 J J¢j.. MiNDRU. A LUI PINTEA Mag.un bi - J : 76 In!.Ie .. 1971. Mag. domne~ti (bis) Printre flold.SI CiNT .UN CERB iN CODRU M28/500 Andante I ._' dal be de roar.de .IESITl GAZDE PiN._ - • ~ • a rlU 51 _ _ _ _ _.12 Moderato £1 i po - r p [JrzEIJd=r. 820/812 r p/ Andante . I §tJ[i j. / tv M/'/l-drJ cur . . Coman Ileana a lui Cas fica. 168/a.e bo.164-------------------------------------------------------- 167/b.Sup'in!a M/h-dru-yidnf-un___ M!'n-dru-si dnl..ere~ti Nime*n Jume nu-i vdzurd (bis) Num-o latd boiereascd Din curte de dupd masd.J : 68 cerb in co dru Inf. Pop Miiricurii-70 rr 1975 .Ip-o-m rm_~_.18 an dec. le-~/fi r -f~JJ O--tIJ-f!Htf~¥~= p/ n-a fa - gaz-de ____ ni le-flfi flaz.23 D·-' Miirgu!a IIi~c6-17 or 8ilt loana .un .J = 64 Idem 156 i iJ j).AFARA .__ la mu(t/__ ant_ V d uitati in rdsdrit (bis) Tri turme de 0.l.VI~eu' de los le-o 5U _.: ~' --Fy+~c-=±___ iP Jrrr=~==~ l1a fa ra~.F· J) J) Pin-lea fa ".

MiNDRU-SI CiNT -UN CERB IN CODRU t Hag. Care volnic da s'aila Sa $i aJerge la Baia Dupa pita. '975-Berbe~ti lunl7_ .Once~fi ~1 - E mun fe-o fea fa su ..dru_ 51____ roz .E£J-L-.165 .da-._----­ ma .~ ~~--:_== mar_ ri . -----.$u-ntintelat Cu t/uier inferecat Si pe-atita de-nflorat Cu bdJtag incolturat Si suman imbaierat.-. ~ fv11ndru-$i cinLQ de nu-i modru (bis) Linu-i lin sl rozmaJin jVime-n lume nu-l aude (bis) Numa-o dalbQ-lmpardteasQ (bis) Din curle de dupa mosa_ (bis) II . F e~ I[ f 9' ~c:flT3%l Es fe-un dm-put_ .k~~ Min drll-yl ci'17 I-un ___ Ror .t..-. mininteJ.. de eei p-aJe~j.171.co ..J :68 - 3---. i suif. Radu Petru -34 ani - ~I ~ ~! ~.. ._----.. B29/590 In!. Pin Ie a AndantE' . _ Es-fe-undin . :r Andantino .. . si_ :7 laf ____. u Flo - =i= . .- De oi1e-nconjurat ~ La oite cine $ede Tot fonu-sin-fonu Cu briu ro. 72 cerb _ fn_ co .. ==:j~.. B28/ 563 Idem J55/b -'J . tt J J EJ r=f IE~f~JqJ)j-a~. sa traio! .-- be de Mlndra curte-o zugravit Cu catane o-ngradit Cu 0 suta $i cincizeCi De yoinici.1::::::3 i F ~(J cerb ..::::=::::tI co .lin. 170. COLINDA OILOR Hag._ . Cind cu tJuierul z1ce Turma tat i so strlnge Cind cu fJuiera$u tace TotO turma-i se-n/oarce. =H" ~.put :. ==B~-~---+---==. A LUI PINTEA Hag. . ..~.'11__ r: .. .. ..if Pin fea la mun ­ .-.- ma dal ..l4 .dru __ M/n-dru-~/ ('in-i-un ___ :1:. ~ -~------. --. ...--.' ~-=t==:t:::= lin .lin --y-_.~ ?Ci=+~=4t . ------~"~. :=£~ -=--J=::--jJ-=~ Li ---_ --.Ie -~---..bcf . B 29/ 513 :: Inf. ~.-_.11 i Jj J. ~-:tJ---gf .J : .- dal .J =64 1975 . CoJinduta nu-i mai multd Sa traia cine-o ascu/ta Colindita-i atita Cine-o ascu/td. _.­ 169. dupa sare Dupa pratu cel mai tare Dupa pecie de miel Dupa prof rna._--fiU-.. ~-.. -.-. Rednic $fefan-30 ant' &. ~ •• Ft p~rfi]J I tl' ffF~tJ-=~ fun9_ SI } /qf _ _ _ __ Co· lin -ria.

Andante oJ =64 La au.Mlndru-. Pop dec J9i6 .i cintd de flu-i modru (bis) Linu-i lin ~i rozmajin.te...fa ___ (J{j La cru bra rV2 - Ind fmb}d-~j tri pocurarei (bis) Unu-1 lin $1 rozmaJin.~! -­• .Df!-~~/ J =78 cu or-u_~ . L/ flU-I /..-~----- 172.<. (bis) o a a o t . I~oderoto r n~ [OORU In!. . 0 sQ-J·mpuste (bis) sa-} pule-nile tdpu:. LA CRUellA 8RADUlUI .$0 si-i a$diu (bis) Pd mine nu m·astupatiu (bis) In eeJ sieltu tintirimu (bis) Acolo Intre strQiniu (bis) N iei in daJbu timiteu (bis) Vol pe mine m-astupatiu (bis) in strunguta oiJor (bis) Tn Jocu strunguti/ol. Nime-n lume nu-I oude (bis) Linu-i /in $i rozmG/in..c/. Moo 15/829 173. 0 sa·J taie (bis) sao} pule-nile idrtaic (bis) sa-J tale. Cu oile dupa ieiu (bis) Cei mal mari is veli primali (bis) 'Cel mal mic ii straine/ui (bis) Pd ceJ mic-a J-o mlnalu (bis) Sa-$i intoarcQ oile (b1s) aile s1 }e·onturnatu (b1s) Gre POlUnCa i-a plicatu (bis) sa-J pw.U!~ I . ~1!1 iNORU -SI CNT.te (bis) Daca-i 0.

rllU. _ _ t 175. 1 .-:mo - ///7 ver dE' fru .lIt. B 25 I 389 Inf.CjiiZ ve S8 - /a SCI r~05 -'--) .hi? J?oz.mos.i elf! - dru MiTt - drtJ~5/~_ ern dIJ rlU-/ rno - Roz . 7971. MINDRU-SI CINT -UN CERB IN CODRU .167--­ 174. 5a s~'f/ . 176. SUB TUFA DE MALIN VERDE Mag. Mag.g sA SITI GAZOE VESELOSU Idem 126 B1411874 AII egretto .Bogdan Vodri Sub fu-fa de ___ ma- I/o ver. Dupa cerb $i-o a/ergatu Sus in munte 1-0 ailatu Sial ilr/a nu ma-npu. V:. Ca-s vatavu oilor.. Goei /leana-2B ani ian. De pe vlrful muntiJor MuntiJor caruntilor. mie viata Cd nu-s siara sereJor .5ca Lasd-m.:.J : 108 da-__ ve 5'f:? --. V inaiorii s-o sculatu PU$ca-n mind $1-0 luatu RozmaUlI verde fwmas.rno 1/17 /Pr -- de fr'u mos.de___ Sub fu-fa de ma . B 1417701 Allegretto '" ~ A J ::11]8 fa CeT·~ Uu~n __ co Idem 717 /'1il7-drv-.

¥~Qf}lpr*~ Ie sa__ B/ .168 [' t: 177. h • 7lRZ=m .J'\': 126 Idem 165/b.sif . nu mi·i serls un frunte (bis) An nou fericit So. colin dam mal multe (bis) An nou fericit $i-n frunte de ne-ar fi selis (bis) An nou fericit Mal multe nu y-am Ii zis (bis) An nou fericit Mag.r/ c~Y::. An nov Ie . Andante)J:::142 as­ . ::b. Noi va zicem sa trditi lntru multi ani fericiti An nou iericit. yo. NOI IMBLAM SI CDUNDAM Mag. $i nimic nu ciipiitiim (bis) . 828/622 178. B 28/619 Poco ruboto . $1 co pomnii sa roditi Tdt ca ei sd-nMtrlniti An nOLl fericit.::l ~~ __ Sd fij gazdd veselos Coal ajuns un an frumos An nou iericit..ne nu ma/__ ia . An nou fericit Alta-i umblii nu colindii (bis) An nou fericit De nH da de nu ni-t da (bis) Annou felicit Altu nu yom colinda (bis) An nou iericit $tiu co... CINE SADE-N ASTA CASA • Idem 765 b.

1975-leud . ..:" - Ie fa fe-I) zde -ra ..ca . Pa scara mindra de ceara Sa cuJeagd flori de varu Fiorile do/be..rt - Or! de ZI 161. B20 / 395 Idem 153 t':"I -#------ ) =160 It! Co . COBO RiT -AU COBORiT Hag.Itl In!. Pacurarii 0 auzit Drept /0 ele-o coborlt Fiorile da/be. 169 .976.ri . ri -. COBORiT-AU COBORiT Mag.Fere~ti t f Gre-ier Flo -e/'.bo .1-0 co .de pa pa. 180.) ~­ (Ja . Ie .ri'1.rlf Mrn.ori de zi.nu 170U_ SOB - re a nu nov. FLORILE DALBE Hag B23/901 Allegretto jl :: 148 p}/. Bfedea Viorel-14 ani Btedea loan -14 ani dec. B15/2098 Moderato) ~128 Inf fuseo Oumitru-57 ani fuseo Ste fon -55 ani noiembr.. ~ f/ .­ ~ 179.- m/'nf Zo . I' .dru-i a .au co -ho 20 -ri .re un .Ie c!i!L=-" o .TU Flo - da/ be.bo . "~ : .

Ira_ if/~ II :.' at"__ I~ .-. CIUCUR VERDE DE MATASA Mag 8241205 Idem 136 if F W~_JL=~~*-4=1JJ_---~=l.Va.ua ___ n' -lor de ZI .cil in - tru mull. An /lOU _.33ani Visovan Maria .__ /p r/ -. Si mni-i murgu dmpoit Si mni-i musai potcovit An nou Jerkit Tntru multi ai sa trditi.~.5i C-am aJuns All gou frumo. 8/6/3084 Quasi ruboto)=148 Idem 163 -t Sa ma trdin iji pa mine Batdr n-am colindat bifle La multi ai cu bine Sa sUi gazde veseio. ___ Ca nu-i vremea de durnit 20riari de ZlUQ.8reb Scu-Ia. Cu potcoqve de colaci $i cu cuie de clrnati An nou iericit Tntru multi a1 sa traiti. . COLINDITA NU-I MAl LUNGA • Mag. sa lP. Ca-i vremea de isiuif Zor iar i de zlua lB2/b. Hag 823/555 MOderato) =158 Inf Visovan loon .r 170--------------------------------------------------------­ 182/0. L .s La multi aj cu bi ne .fI gaz-cle nu dur- Z(} rt - lor .183. 1976. SCULATI GAZDE NU DURNITI .28 ani Visovan C6/ina-23 ani dec. Cd md ploud de md valsd Pd hainele de mdtasd An nou ferid' Intru multi af sd trdltl.

1971... MiNORU-SI tiNT-UN CERB IN COORU . Hoch/ma Haria ._ /II co oru I . ani Ungur Vasile 14 ani Huntean loan 14 ani nOlemb..'rJl ) (ill ____.It.'(:. ani Grum05 Ana._ ._.nu nou £ .ra de-a . .• 171 --_. 815128 Andante ~ . Ce sa ra-/ d ias fa _ _ sa ra ell sa .r' fru mOL.___ R02-m8 -it'n _ _ vel' fru mos.8 am dec.80111a co Ii ~ M/'Il-dru-st' r..64 lnf.. B 25 1895 Linisht J> 128 Int Balis Harta-1. 1975.. . t !i Hag.14 ani Trita 1 loana .sle sa - ra de-a nu__ nou.ra-/ 51-a las /8- 58 !'d .__ E sfe sa . 185.It. CE SARA-I AIASTA SARA Nag. 184.{jiule~ti .­ .

M= 1?--=tL 19=ra 1ffl Eslt:' /)11 J> =148 Inf.UN CIMPUT LUNG SI . Mni·l puneti sub cap. fur • me de oi. linu-j doamne In jocurj de mnej. 823/587 AlleQretto . S-acol0 vdzurd FaW de maior Hai linu-i.172 186. linu-i doamne sie mai multe. • 18Z ESTE.C6line$fi :i . . Tinfa$ Haria-30ani dec . I J J I].ne Tre. Mlorlra . . (bis) Flujeru mneu drag.me de oi II /e . linu-i doamne Cu gal ben taior. {bis} Sa In tIr1e de oi In jocuri de mnei Hai linu-i. Daca SAO ludm Gata s-o-npu~cam. TREI PACURAREI Hag. (bis) . 823/781 All eg retto Miorito . de mioti Impu~ca Voi mj.. /al 1 cl'm-puj lung -?/ /al__ £51e un din-put lung o i De J fa-:'o-coo La oita de pastor (bis) Sade un brad de pastor. 4PJ ! =t=f=V Tre/ paCtI ra - reI Tret" fur-..rut' doam . LATU Mag. 0 - j) 0$1 I J.1976 .fi Ingropa. SAO suit La munte Sa sie mai multe Hai linu-i. (bis) F luieru de-alune Mnj-] puneti de cruce. . In mina dreapta Pune-ti trlmbita.P =149 l Idem 179 &f+ .. (bis) Voi.

8231828 .nu·/ lin ~ la - ra-'-- It'n ___ Fran-za ver. ~lf.'poam -. osa·J taie a sd·/ puie·ntre fdrtaie U nde focu J-ongropatu .ani =:::J Moderato) =120 ~~ l. Tat 11 mind $i-I adund Sa lntoarcd oile. ~ dec. 1i strdinicu.rn J \ CI.de _ __ raz .rtf • gl' vE F Jl @ Ltld) I ~ @ F ps. Si t-or pune /a mormlntu Tdt un fJuiera$ de vlntu Clnd vlntutu Q sui/au Fluieru rnlndru·a clnta. ~. MINORA TURMA DE 01 MERE Hag.173--­ l88/a..-:- 188/b.ri 189/a. Plesa Anufa-20ani Chindri$ Harfa -20 ani Florea HfJricuffj.' -. Da Ja e/e cine $ade Sadu-$i tri pdcurarei.rtf Co.J2'!U JI.) I fE.60-ri . 0'.: .riT aC1I1l IP F ? F P 0 J. AZDta Florentina-13 ani Petrus Haria. iSQa I Mtn-dra furde oi lfie - re __ Li .2t. Tn strunguta oilor.1-0 co -bo .60 . aile clnd /e-ntorceau Si ei Jegea i-a gatau. 1975'Poienile Ize.iP. Inf. . 8 1611.ne pa .. Mioritd £~ ~ i .bo.130ni 3dec.1-0 Co- Moderato ~ =128 ~» F A nu_ nou_ a it a )l-n t:ti jl @ lj FSf14lH ClI_ 00 .60 ..r l f _ ~ ~ ~ ~. . 8161221. . COBORiT .0 COBO RIT Hag.J ~ /fi-ura Allegretto ~ 154 Idem 179 J~ rna~ _ _ __ fur EfiWr de 01 ~t:\ "i me re r ++8 SI J_ ?tt!2' ~ F ma_ _ I r r:t {J) rJj J W=:J ~ [JJ4 ~ ~ F l·~z..)) f.ce s~.~!~_ .ri I-a co . 1975-ieud ~ ~ Co .91 ._.ma //11. Co.. doam:-ne Pi! -:::"ce.bo-rt"-I-o co -bo .J M~. o sa·l pU$te.9 ~» !lJl ~p P Co .. Inf. 1":'\ ~ I~F E V F gy prJ. }>. bu-cu .h ~ ~ F r ~ rz=t ~.I hu- rle f)!..riO . Doi is mari $i-s veri primarj Unu-i mic. CO BORiT-O COBORfT Hag.I - ~ J II ~. g..-:::-:.

.2nntJ r7 In/ 4-M~' Andante r cboto J :: 64 In co A sa de flU-I InO - ra-j - ----. (bis) 189/c.ma kn ver -• Roz La iarba pind-n genunte (bis) Margu-~i tri pacurarei (bis) Cu oile dupa ei (bis) • Cei mai mari is veri primari (bis) eel mai mie ii strdinic (bis) Tat 11 mina i$i-l aduna (bis.DrogomirE's tl ver FflUf1 Ie V!!I ­ mUll . SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag..UN CEHB iN CODRU Hog B29170l Int. MiNDRU-$1 CiNT. Dfn curte de dupd masa lmpdcate ce vdd eu Eu vdd cerbul hodinind Sub tutci de lozmalin... . i.. 8291707J Poco rubato J 64 Inf Norrs /00170-26 0171 1971.- fflCi - lin. Cu aile La tintina. .zit' lIer roz .17 Frun ..174 ----------------------------------------------------------------­ 189/b.. Nime-n Jume nu-l aude Numa doamna-mparitteasa.) . I' .

de nu-i modru Nime-n /ume Jlu-1 (lude Numa-o da/bel-npardteasQ.--_+_ flU-I //n sl /a ra ___ lin da Frun-za ver de ----.--~- roz ma li'n.Ie Har--!JI. 190/o.U CERB iN COORU N .. J.. ~. -'1 *' I Inf Ardelean loan-290m. Mi'frgu-$i trl pdcurdrei (bis) Cu oile dupd ei (bis) Cel mai mari 18 veri primari (bis) eel mai mlc Ii strelinic (bis) Dupd apd 1-0 mlnat (bis) Dupd apel-ntre izvoare S-o greW ca sa-I omoare C1nd de-aco/o s-onturnat (bis) Oile tdte-o zdierat (bis) Oi/e. 72 r Berbe~ti 1 I : da un cerb ~_ In ___./ ... ani ~ I co dro da L/ un cerb I'n -·--T·-------·-·-----··--·----·-----.i marg 0 / - leI) mun . Mag. /~ j~' M/n-dru-s/6'. Si dupcl cerb 0 plecat Pe urmuta cerbului AfId cerbul hodinind Sub un corc.1 far.J-~f __ . aile me/e (bis) Ce zdierati a~e cu la/e (bis) sa .1-~/ mirg 0 i-len mUfl fe CI.1-.-1Ii'~--~ ~~. MINORU-SI CINT.)=ifF--~-Ji~~~~ -!~~f=3 ~-+. strunguta oiJor (bis) Tn umdru de-a dreapta (bis) Puneti-mi Irati trimbita (bis) De-a umdru de-a stlllga (bis) Punefj-mi Irati I/uieru (bis) Si In Joe de copjr~du (bis) Puneti scoartd de buhdu (bis) Si de plm:d pe obraz (bis) 8eJiti scaQrtd de buha$.' ~ Andantino .MARGU-SI MARG OILE-N MUNTE I Mag 81612123 MIOfltO Idem 18Bb !1ar·.r 175--­ • 189/d. B2BI J2!'J ~tt c .ba pt na:n ge nun -c ge-nun Cum locutu n-om zdiera (bis) Coo grdit te-omoard (bis) Dacd-j a~d ~i·i a~d (bis) Aco/o md astupati (bis) tn. de IOzmalin Pu~ca·ntinse sd-J Impu~te Stai Idrta nu md-npu$ca Cd-s lonu slntionu Mama me moo bli'fstdmat Sd siu fiard de pdduri N Dud ani !$i noud zi/e Dacd astea primi-Ie-ai La mdmucd vini-oi._ _ ru da ___ Il(Ill: - drl. Din curte de dupa masd Ie de-acolo s-o luat. Mlndru-$i clntel-uncerb III codru Mlndru-i mlndru.-~ .---- -~--. .91..

ph -. - ce dh fr/'rt/.ni-j scurtd gubuta $j md tern c-om lngheta.. De ni-ti'da.... SCULAll GAZOE NU DURNlll ....de ~/ 171:/ daft: '._.iJ 1? .td.az. B11/1323 Inf.SI .fa ra~ =:j:. /a po- .. Coman Mane a lui Pavilon-74 ani Moderato J : 78 cu co­ Pop Ileana a lui lon-53 ani deel97!. .J :: nou cu idem 136 -­ iii bu - CIJ - ri - e DB Doam ne Pm ..: IF...Vi~eul de Jos .. B16 /601 Idem 1880 Moderato }::140 p 1. DE ANU NOU Hag...­ 190/b. 824/179 -­ It Andante .-lj - f/ Ce vat' a -• 19i..U Jj )J f r-:7 Es-fe-o pftf-ca~ IJ . ! Hag.... 191. . Sculati gazde flU durmiti ScuJati gazde flU durmJti Cd nu-i vreme de durmit Cd-i vremea de-npodobit... de nu nj-tida Mal mult nu vom colinda Cd .. /f! .176 .. ==:3 i/::-.l$ ta WID lE J9:¥M ~~-d -?-Ull efr na/___ Scu-/aji _c. Hag. COllNOllA ell CDOITA ....mm ~_.

Urea iri pdeuri1rei (bis) Cu oile dupd el (bis).Ie SI-O ga - si - fu Min-dni cur. Cu IdrtatU s-ontllnitu (bis) Celld el UfO gtiJUu (biB) Care dlntre Vol s-aJlare (biB) Sd coboare-n Bola Mare (bi.---------------------------------------------. (bis) ~ 193/b. GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo . SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag. Nid unu nu SaO allat (bis) Numa-a lui Pintea lartat. 193/0.) Dupd pral ~i dupd sore (bis) Dupd eolbut m1nlnteJ Si:l-npu~te Pintea cu eJ.177 ----­ ~'.~ 823/528 Lin'I~l:t Idem 182a z:= : J =70 s-o su ~ Jus la mun- drci' cur . 82J /510 IdEm 182a ver ­ mun Sus ver .de mun Ie lar ge ­ nun fe LiT iar biT pI - na-17 ge nun fe. (bis) . eel mat mali 1s veri primari (bls) eel mw mle 11 strifinic.si .fe ~i-o gci.-----------.tu.

.sa Cd are ce do 10 tdti ell ..i IrUlfwG.t-~· Lu-a f() $-0 J> : 172 Int: Cizmar ffeana .. cu doud ca~i Are ce ne do la tdti Plngd no.. NOI iMBLAM SI CORINOAM • j) Idem 1820 159 Moderato ... Gdzdoaia-.BFrsano m6'/../ 181. .. SA SIT! GAZDE VESELOSI • ..4 zile mari ..nej"-n jos _ _ DI pC' rlU pe Ro .. vreo zece fete Are ce le do 10 tdte. - .91.s-o __ mat'.{)Jd/7] 51 . L 1 .. n? ____ - • $i gdzdoaia veseloasa l.32 an I Ian 1966. Nag 823 / 1.fa f)/ pa nu Pi' Ro .. acasd (bis) e-au plecat 10 vlndtoare Sd vlneze cilprloare.na-n jos.~€~f2£P~F:!~~I F~F~f~5§g~··--··~_1Egpk-a¢b=f-.c() .­ Nag B11..dntem vreo doudzeci. LUATU-S-O MAleUT• A Andante ... 194/a. IIT. ~ t 1.. co . Pd /8 C()f"j/ tie oo-/en"-_ mari__ Pci' /a cur!1 de Dar ba/erU nu-.5 193/c. Hag 828/1149 194/b.J =96 Idem 117 Moderato .178 ..18___ Lua-Iu.C4I ..

.J97J.j/ ~f feP R ar' ­ VOl 19L. DE ANU NOU Mag 821. 816/601 . .116--------------------------------------------~--------~---- 190/b.f/ gaz - de.Irt''n/.da Mai mull nu vom colinda Cani·i scurtd gubuta Si md tern c-om Ingheta. De ni-ti'da.A CU CO DlT A OIT .oe pa. i Jo J) if " if V~-#.]) ~ F r1l' Es. oni Pop Ileana n lui lon-53 ani dec.. 191. err 1781_ _ . /179 idem 136 A - nu /lOU cv bu - Cif - ri - e jJ§ Doam .0/ .t/ Scll-/~t/ gaz de nu dur. Mag.b/am o - bl - ce IV d'fl ba~ -. /lU dvr-l7t" - . CO LI N . 811/1323 Moderato J :: 78 CU In!' Coman Marte a lui Pavifon-71. -• Sculati gazde nu durmiti Scu/ati gazde nu durmifj Cd nu-j Vleme de durmit Ci.le-o pTls_ca > v I~ S-UI7 . de nu nHi.la.H vremea de-npodobit. SCULATI GAZDE NU DURNITI • j Mag.r· V F Ip~--== tJ Modera to j>:: 140 Idem 18Ba 5cu.Viseul de los co­ $" .

171-­ 193/a.:70 3-0 SlJ ­ Idem 1820 Sus /a rnun . SUS LA VEROELE DE MUNTE Mag.Ie de mun Ie La lar - 6a p/ - l7a~-n ge nun Ie La iar ba pI - 178-0 ge nun fe.si lu /l1ln-dni cur.re-n Baia More (bII) Dupd pral ~i dupd sare (bis) Du:piJ colbut mlnlntel Sd-npufjte Pintea eu el.si .Ie f: M/17.a lui Plntea IClrtat. (bis) . GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo Linl~tl! J :.drci cur . 82] 1510 Idem 1820 ver - mun Sus ver .Ie SI-O c9a . Ured tri pdewdrei (bis) Cu oile dupd ej (bis). (bis) 193/b. eu IdriaJij s-ontJJnitu (bls) C(JUJ el QfU gliUtu (bis) Care dintre voi l-aJlare (bIs) Sd eoooa. Nici unu nu 8-0 allot (biB) Numa.fu. eel mai mari 18 veri primari (bis) Cel mal rule II strdinic.de .Ie ~/-o gii.

Lua-Iu-s-o__ rmi/-cu ) fa =J1=-1f*rr===a F ~~~.sA SITI GAZOE VESELOSI . Gdzdoaia-j eu doud ca~j Ate ce ne da la t<lti Plngd noi VI eo zece ft!te Are ce Ie da la UJJc. Pii fa cw// de Dar boierli nu-s acasd (bis) C -au plecot 10 vlndfoare Sd v1neze cdprioare.J /J/ pa r.u I pe Ro - OO--fl jos _ _ [)/ pe pe ____ Ro .. . NOI IMBLAM 51 CORINOAM • Idem 7820 ..172 Inf: Cizmar lIeona 32 c Ian 1966.----­ Hag B 14/7845 193/c. • 19 4/b. ­ Madero to )1 :.178-------------------------------.. Hag BZJ / 494 194/a.·Q CiJ are ce da la Idel Cd s1ntem vreo dowlzeci. 159 • No/ tm-blcim -1/ co ri/l.dafTi _____ ('0 - dcim-­ -• I'd Ia cud/ de ."--cil-fa . . LUA TU-S-O MAl CUT. nu .na-n jos.Birsan:: ~-H E=£:· IE P2EiHI'~¥:f!----~~iiL-• Lu-a fu s-o m'. A Hag B28/1749 Andante.96 Idem 177 Moderato fie ____ $i gdzdoaia veseloa:sa LQ zile marl Ji Irumoo. J :.P :.

c. SI MARG OILE-N MUNTE .l trl p4eur4rei (bi.. . -­ .?a Mcriscj·J9 an dec. 196/a.d 1'1 Tom.. TU Iv/ r-~."."-..'1IiA.a cu Jele (bis) Cum focutu n·om zdiera. POlen/Ie ! ZE'I u IE- II InU17' it • le-n mUI7 flU • Mclrgu·.a.cui ce .. . Daca-i a.-. ­ al ra ­ IU lu/_ _ P. Ce zdierati a. S-o grdlt co sd-fomoara (bis) Clnd cu apa s-onturnat.~. Pd mine mi·ti omori Pd mine md astupafj.-. 1':175.. (It' (lUIl- Ie Dacd-acolo 0 sOBit PiI.----------------------------------------.) . Oile tate-o zdierat (bis) Oile.-Vadu/ lzei -----. .. . veri primari (bls) Cel mai mie Ii Btrdinic.119----­ 195.. celmic 1-0 mlnat Dupe) apd-ntre izvoard.MARGU .c . fdrtalilor.C} HerDi! Anufa. Tn strunguta oilor (bis) Tn locu gdletilor.. - ----:.62 oni Orza Axenic: 58 ani J971._ Si 10 virt 1i aurit Si 10 poole poleitu Dar ocolo cine ~ede Sedu-~i doud pifsarele. Miorita f:~ :S/ ]~99 VOL 10 i9Z o.. LA M\J LO CUL CE RUL UI . Coo grdit sd te omoard (bis) Fratilor. Cu oIle dupd el eei mai mari 1..... oile mele.Jf17 IU - IU/~.b. 10 .

Jj IFF Pa sub ..gJndu sd te vlnd (bis) Pd mine ad flU rnd dai .DE TRI lUNI DE CiND ZiNIM Mag. ee pi dlJ-n~ ver-de Pa~ sub ce bS pa IFF dU-rl? )J Jl I ~II f ~SplF F k::Jf I.cu balfag lncoJturat.£JJ I2 cos 7 ci'n 4· II . bz 1 . . Cu lluier lnJermecat (bia) Fluier zice cum or pllnge (bls) Fluler tace oi lntoarce. 823/813 Allegretto jl ::174 Idem 179. . Nne/.de t Da Ja eJe cine ~c'Jde (bis) Sddea Petrea bun bdrbat. pd cei 1ffl juJefl1nd . cloam-ne J) j fur- a ver-o'e OJ IJ'. j domn N-a - U - zt'rn co . \ .. 816/3169 Moderato ~I! i J> : 129 Idem 163 OJ De lri fun! Q j CI I r F de_ ci'nd A I 4~ ).n/rn_ j I r J• J j 12 s-a . JJ 01 JI (} rna'" 0'12__ 56 ve .il o doam-ne. eFne! nu - lUI • .180------------------------------------------~-------------- 196/b. ~. ZI De tn funt' . Numa-p oaie nu vre-ntoarce (bi. Numa pdmlntu sunlnd (bis) $.) Ce-ai tu oaie de'riu-ntorci 'I o ti-i... ntrn 7 n~ yom dg nosl . Nu-mi dau limbo romaneascd (bi~) Cd e limbd afrdrnolleascd J 197. PA SUB CE PADURE VERDE Mioritii Mag. de ~U OJ r zl IJ. p r r Q Ir p f.

:~" :"~~~~~E~+-----~J"'·-.::!:·J_· "r--f ~ --:/ =r..1 iC(jIN i II}! d .:~=2~.~ .-f ~ 11" [0{ • • ZL j iljUOpUV ...~~~t-=j.(lU} .-.'. .IUD D).---­ . 'lONIlOJ "66l ~~~===::= -:~~~~t=:.njct:i:F nC=n-~i=~~.E~~ ~ :. :--i f! -- loi' OB = ~- r OIDJapoH 168/[/8 "DOH pHJ/a] .:=-:':}~r=~~-... wap! L9'lll" B 5::" VH'lOIA NID VONI10J "96l l -----.::'~~j ""=::t-:-:J"--::=:=:-:~-·-r:..

~ ~ I..184 -->----­ ~. Bll 12299 Ruboto J= 88 . CH EM AREA 01 LOR Hag.q--PPJ'-=t.-li:T~t:1:-~~.~cr=...±~~ Repertoriul pastoresc Din trimbita 203.Cc:+""C:)tC .

'...­ g&.~ l" • :~.~ L "' tOl wapI .[ .J'!'li'.t~_--~~::-:..j COl UJ2PI 's- 7 I 8 (i" HOllO lnSlnrJ 'SOl ~-"f.

'em 203 =98 I' ~ '­ It .N MUNT E H~l:7 B 7]/ i C In! Arba Vas!le.......... MAqG OILE.. PLECATUL OILOR LA tv1UNTE NO. Cl' Ic. B '} / 2 c.. >...186 .­ 206.. ~: ~ . 207........r" .27 ani dl () irFmblt mDlI97~-Vadul a Jlei .~ (It'- I ~ i '­ ---.- UJ 3 .Q.

~- . .: -~~-£ :~~:·JLg:~=r:#Elf--·-m--r ~_M :t::::&t:= -"1=-.:'" ~:=!~~~f=~::~f-=-=f!fi~~r::'--ii=i::::'~. t-_.:::J:=:~:~= =--- ~h::-:-tfJ'.- --.. f) ~- ~- :7::-::::f::==t==-l.-.:.:9 9 ~ .--- ==== . I _ ~~4~t*q~:C~~f"L..&.===-- '.-~-~ -~. - ----- 120 ?:"'i '3 .·-t-~----- -- oj) _::::!!::=:-... 't7'==-"cWfti~.~-.·-"=:¥::~$:=f~~:~~l:E:!Y·--l=:::..~-i_=:= -. 187 --------­ 208.. T::tr-1f!=-~-~""----'-~--. if--.".:'T 11-#11 ' ' .:::::r..-::t''''::~-:~:Il!=::J /l=--~~-.. . II -~--:::---:---=--::-==::::---=="-=-=:-I-_-=~ ....:::":-.. -------.. -:::: ..="=:~:~:~~-:.-M-=l=.t:=r4-:--t-tt . __ .. ~-...k=-=-·::=----===-s=h:-::::-'EEl:-:E::::-: i E: U.-~ t ~"-ti. -:«f"·~L.T=f==f!=·-. ~ ___ ~=-::---:-: wi -~ I .. --:~ .:i :=F~::~:::::-:..~~:~:-=!J::'~~~_ ...=fC=._"r~.1\128 .-~~t'--f!"~. .::--. .. --·--:r.---:====---=--.---.. ':c-ji:--. ._ -----+-~-·T----·--- I nf NiisL.:t-:J:=:-~~~~:::f~oE~'_~~-. "" .c-. ~..~·.."J-:= .r 209. -..".DE AGUNAT OllE LA STRUNGA v:.'1 Stefan POletu-68 om din trr'mDltd !ulie 1970-Vlseul de JDs . f.. •• ~ ~ t!= -~-t:"\----M------~--. __ ._.-... __--. Ir'i'..J t# 111­ V -( ~=:i::::+~~:t::::::t···::~Ef:=:?=·~/{f.~. :...=~-T1 ..'. -.__ 9 3.#-.me:f V-. i .-:::--:::t=~~--==t=-~ t.=l==:. -==::7=!t-:__ ~i::=.. -.-==+=--=-±::::: =~:F¥-:.=-I#-~----:~~t=-." ':-..f-?3_=~Ft--=r~HE::-f---tr~r..-~"'II ..] __ .. a 9 3 .· :--c. ".71.._.-::t-~::_=_Ft..-=--· .:-''''t:r-.---.--~.I11III . ...=iFr=:L:r-. .:· .-... _~~Jf:~ __ i 1---ET3----.:.. . . -] f)~.::i I i-~. --.fI-----~-:... t:"\ ~-~-E J ~.----~- _____ t:"\ ~ ~ .-~---~.._. ____.~_ 1":".. 8711 J23Z Rubato 01= 99 ~-= i-.:E: .~..~-: .¥]r~--='I'.f 0I~= ~:!::-*&::. ::-. .'.:fi~E:-: . 1".t=-:--.:3 !fJ:::1!. COBORiTUl OILOR DE LA MUNTE '101j BlJ / 2150 Rubato iderT' 2i/. .-. : .~ .-._ . ' ' ....___ t:"I.~.1='~·':....--F·· ---·r·----..=i....= :p:-J::~T=-~~=..-__ :~-.:. -.. i C+--R:::::-J::~:==-.c==::::.A:=~:h=:E' .=t=" . t"':' =w. .. t.. .r:.__ .-. -.~:-::7: .k~Tll-"n-.: . "~"'.. PORNEALA OILOR Hag e 7711237 Rubato .~cc= -----.j) 11 Jdem lOr: mT.:::....!J 210.

.::@l~-~i~j!---n:~f~ .IDO V:Js/if: .. .Oani -t.." . /-- (":'0.--~ - .' i1'~:.. /. " '1 .j' Ifi 213 A OILOR '.r:'!i~~'· . f.'._" ".. trt mb: tfl in f H'hnea ! en .-".~~/ij~=m~ i::-'~:r------~ ==±I loan-I..~:L..C F=--. F: i) / 21Lla' .:1?:±~~t~~~ ...~-.~~-.-6Cj i:J -IS-F'. ~ -~ r~ -- <~-..---e~ ~ ~ .~ ...~ ..~ . _. ani - Hirh [jrigure ..J2 anr /J.:~ ~: '~.~..... ". (":'0.. " ..=e= t r..~~~=:c-:.-. ~J-.l:I·~-:-i':=l~ :::·W~'''-e~.• .•. i!!i' ".__• • ~ 212. Ci.. <Ii '" {11 •. .~-.:~~~ .'. -~=t~'~-~#€l~'~H~~~§~?J~~~~. .211 COBORITUL OILOR OE LA MUNTE Idem 20J h'ut: . .." i ?~~=4 it ~ (~ ! J''l11'1'l1$d"~ Jj j .=: -~. --' --.it. " -------_$' .. IfF Ii1 i~~ ___~L f..'41' ..------------ . i\ MUNTE ldpm ZlJ7 .~£.I -tI . ~ . COBORITUL OILDH L' .-'-~. .I L. f"JrJ ~. ~..21.. r"ol"" .n~ ! ~ I.:r" ~ ~ ~.....J2 ani RU5 ~Ji~l·:E•. .f ....

-. 681 .! o~E:'qntl0llof\i Dil]NB MOllO ~3HOH '9ll Lez wapI tOl UJilPI 801[/[/8 DDr.Ij.U f?25111 lUDl~- 96=1{ /[.')i!)I. MOllO V '~tl ---.

l: 219 CINO STAi CU OllE F<~'L":ltc ~:~ . }~g=~ ~' ~V " . f.....-. /J'.b €2.~ :~ E.:2f:cc£t~fc~f~c:=~~.. . )1 .-..-.: ~...t.... .co1C2 7I1e/eanuiu... ----­ l"{ .. t f • ~ '.1'gt:E1~:r-F~rr' ~ I __. ....­ ~ .II ~ :2 • ~ ... .. @ t .I. f ~ --c '..J'··..:.'e 82 jn/ Blli N.r..217 A OllOR Flu j Er .-~- ....F~~~~I··:.seul. .­ .EEJ==ci>~·~f~-= ... .---. ­ .._-------_.­ -i tAfi."". --"--~-------- ...=.8 jcs r:"I.. " g . .'-wI'.. .. • t . " ·~.~~"-"-i!! --+­ . .J 0.<!... ~. f ......'-J~t1- --~~--. C· Cr=~.~ to.-J5 an. ~ t. jUlie 1970 /:. .. .'i=--=:. . ~ ."... ~ • ~~-i.­ ~ '..-----_.INVIRTITA OlllJR _ . 218..

/9 oJ JUI I[!Z / n9 --[6l .- Jq2j 9.nfJDJ.laZ! .j6JofJI.001) i3i. U6! IUD zr.

A OILOR ~ ':]. s:~ !}U. 222.. . .'.J .. CiNO S-O AFLAT OllE (II . ....1 . r b .. ...~~~- '::. Mag.. - . "j .t .192 .nnp.t. fefero Mag...7 '[en Gu /liiiJ .·t ....'r' - . B 16111.. ."iJem zongora floif?!nt..) /e.] leud ~~ .­ " 221. B7111291..( 19l... CiNO 5-0 PIEROUT OILE .1...1' -..

..... fJIOOl] '1.._...../9 "luI HOllO lOJOr '£ll ._------_.....- p...G6C ---------------------_..... ---­ L . .

~II -"­ ~ • ~ II.V!seu . .:: ~ • III :'1 I I. • I L . I " ~ '. I I - • t ri"ffJg...794 I ~ • ~ ::. H OREA 0ILO R . ~ :'!. 82S /lOOi 224..Ceier5 - lnl Gil Stfng6u-60 oni BorsG. ~ ..

.r.. r It..""\.._.-~.6 en. .:~:i::-~::r:::::=~~:~~J~:~:. ---3'-~-""'."i.)- .JJ-=-~-.~-.::H... .t=1.~1~*~~EJtXjf~ o ! - IE. -~j . .==t':~-b---4----=t-f-=~--~=r-~-:f-:=-y~ ==~--=J. ~f>~ ~=--:1 ' --l-~:::f.:-~_:-:=:./(-' / J (:] •j't..". . ~::-:-~~~t3 __.4-.• ~} !L •• J': .: . i JT).• II!. ""*:. ~": ­ -~ ~::t. -++-H=.... Fr. . 0 i e .~. . . . " 0 - ~ ~ .~."*:::'~:~~ ~~+::-f~:---~'''' .::::.§~rl"·=... .'iJt/ -.' .. '~~...:i l ._____. /a 5H-n2.. .:~~ -It.'VV t:""I i1~·*ff:Y}{'J[fI1tF=Hts-rn=tg~=t~c-qj -q {/ {/ -n . J. " jEfT! ZL-J -£.' sei.c..­ l.' .: _~. Vlc/orlLl.... ' .. OllE !" in!.-~ -srI ~ §iW*~~.. hEn .-==~ii.--+..]1 _~-=j: Ip ~-h'.:C=-i-E= 6' '-fL _ i! ...1--3--1 f ' ~~ ~.-'+~'" .~!} .. . Rod.795--­ i.-. ~A ~=~j[i~\tkld·cc1·W=~-f~}'~~i==ti¥Ef} r~···~:jj ~ ~-- 1 f28/21. :3 _.=-=~-t::-:-. r". :jl ... »1t~:Jt~=jl~1tjJf~:i~=-~i:1=~~-cK~~:J~~~' Ca v/-ne fur-fu-ni (3 v:--oe f~/I-~I+j-/'c.. r. .i:.±:--~--u-..__ ...'IJ~~~.~ _-4~=~~~____~::::=~"""'~~~_ l~---~:::""~ '~3~_~~ ::::.]1 Lo·· Ie..'---.4 ______ -'---­ ~ r II!. ~ '.. ~.. OllE.. ( h-~~~h~+~'1:.· __ f!~_~.1 -.!~~-P jJ __lY 4~ r:..--_::: -=~t::-~~.1. . _ ! I.~~ . ' At..·.~~:..j1.:::~[~~~~ =-. '::' 8J6/7i69 i:"\legrc~tto 1$ 22iOE Bt{UT lA RUPTUl STERPElOR l.'7a.=:=.r . .-._.___--' .~I"C:fffi~~~~cC~~£~Tr~~L=1_~ .~f-~"inff~~J--~ f~cL~L=f~-:ic~--f"-~=:~ ~ .~*!. q::~. -:.VrJ1eni·Harcmures ~~1=Lf£-F&£:C:~ffi:*..~~~..=I:. ~'7'i"C'=-'cc-=c '! ·. "+. ""'.J--~-=T~~==~·-::.:t~T.:' ~ . .J? Rubato ~' t 226.~ •• Yc ~ ~r .

.E1~.~...be.ne .Ie .-~=!::-~---~ Margo -- Rubato »= 192 / Idem 207 Marg 0 -..=~:m_~"~~::~¥t'~:-~=. t I3fr 0 - i fa du-pa ml-ne rnt nc--_ mal tfLf?~1:ciitl~~:'iJ'.../e-n 177un-feJlarg__ Dum.£=&Mt~=tl 8Fr 0 i b/'r /a rnuo . mal tv li-un -- fe miH f ! f .N MUNT E Mag.-....• ~ ~ ~ ~====L ~" ~:!:4 b@ -."g@C3~t!jt?~e.196 . 227... MARG OllE . B IJI 71.zeu /e-a -­ I & !j i ~ )1 I JJ] J£Jt£J~ Jh:J'_~ .'EI!'.76 *~~~~-~.

j:)ld3 j:)31NI:) v nn : ! .

f/cd ______________ t:"I NU. In! .198 Balad 228. PINTEA VITEAZU Hog B 2fJ/8!9 .Vu/ef).re-o! lJle niur --gu [v [00 ­ rna pt na-/? pa .1 s-au ? - pu­ cat de Joe Oe joC )../2 \ie S8 k e. sare.re. [Ju--pa [alb ra nI-me nu 5-0 a .om raci 01-.i £.' Rubato . _ .J\:. _ __ [0 lo-n l'a - Ie Pe '.mInt. Ruba~o Ca- re VOl S-8 a-­ t:o-bOB-ren !3a d Ma -.1nufa Nunteonu-t8[7o/ sot .rna Me ie·o/ led. me. '182 Budest )lv-­ Pe sa ca .ne-/ lea iVU M / cu _____ :le.

.7 .iUi /0..~ e. -~"---.i.-@i~~~~~i:jlt~p!~*./ --J !~..c <Ii --dtT r • eUj ~ .. ef (/J :./. e:.U/j j. f!i --s§:!4/ diU /". .::)] -i --_ .L' .

hii . ev co. hli.. t I !!/.Yul de ju.~. r-8~ ~-~ ~I J!~ ~ "j ti9 -.. p ¥~{j tQ iJ]I hfl. ¥E~ 14==j¥:§)i= ~ ~ O-a-po/ pre lin. r7'I .1/.. hi'. p ~ . PIHTEA VITEAZU :J .I """"'" /.200---------------------------------------------------------­ na VI - va 21 - ua .Q m )§ 43 ell nu-mc. eu co-o'rul ~ h1i~ llfi~ II/. f)-a-pol pre-lin ev co-dm..de ca . hit. nu L . IJtt. miJ re -II cea . 17/1..r/i-u ZJ: h1i. hll.re Pen-fru-a lui Pin-tea vln-za re 229.

----LOG .

----. rOMO/AGA 11CC 8 i1 / ]]12 L ~ . 230..202 ...-..

t~~ ~ ~~ ...W '" J .(~ ~ '1)0' if.1 ew eu -IiU -/{u er If T1U ~~~m~~~~~~:-~:::=t~~~~f~3~:?§~F~~~~-'~~... f{?UJ \.

. 1$.. pe co/ea Cd eu md due pe dineoa Calu mneu e lnvdtat Tdt eu flori din tintirim Sf ell apd din tfi fintlni".. (No gala). eJ mort) . (ic 0 zinit ]0 pod $1 0 zis _ ) ~i-o c1nfal - "A]ungutu icstui codru Mere-un ziu eu unu mortu" (ic 0 zls. mamd paarla Cd Ii-o zlnit Bod/ta. In$clat Tdti ieciorii mm-af luat· S-o strigat $-a doua oard "Desehide..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ - "Gatd-te cu ce-j ave Si zlnd ]a maica me" (atund ie 0 z1s :) "Stdi. 0 xis edtd ie :) "Du·te.. (ie 0 zis :) - -- "Sid in eapui podului Std dOTUI mindrulUi Std doru eu banat Nu md losd sd intru in sat-.Hei... (md-so 0 zis) "Du-te ciumd la foeu Tdti ieciorii ml-o murit" (Si-o trigat $I-a treia oard .. sord 10 foeu­ Cd a~o-i c1nteeu"... (ie 0 zis :) "E-n-auzi frdtiueu Cum lti elntd pasdreo" - "Las-o. sord 10 bdiato Cd o~o-i horieeoua Los-o. numa md·sa 0 rdmos) - "Deseuie. frdtiuc sd-Ii cat in cap Ce-i eu pdru mucezit Glnde~ti coal fost in pdmlnt 1" - ... mamd ... (0 mdrs pind la poartd la ma-sa toti 0 murit ..206 .) "Deseuie. sord... el 0 mdrs sd se boge for in mormlnt..uiot) Si anto s-o sarulat Inima-n c/e· 0 crapat Sf atUa s>o riragostlt Inima-n ele-o pleznit Sf altu n-o mai trdit. tu ind$eii mnei Prindeti murgu ]a hlntei Sd-mpu~edm eu zdieiuriJc Sd sosim ea glndurile Sd-m~edm 'cu zdiciutu Sd merem ea v1ntutu Sd sosim ea glndutu" (0 treeut printr-un codru o pasdre:) - "Nu mi-e pdru mueezit Do mni-e pdru edruntit De e1nd tu nu oj zlnit (dupd ee 0 zlnit pind-n capdtu] podu]ul. - . sord 10 bdiata - Las-o.:. poarta Cd ti-o xinit Bodita De nu-mi cuno~ti euvlntu Sd·ti Olilt eu onelu De tot onelu tirganc]1l Din degetu pitite]u Cumpdrat de tata mneu'" ( 0 erezut ma-sa ~l 10 des. pooria Cd ti-o zinit Bodita (md-sa 0 z1s :) "Du-fe ciumd la bd/ata Tdt ~a m·o. mamd.

Va Ie ..... . 1). llml rnd-sa . tf·· /l. 1 .: I'me"mJ bme neVQsta Cu colac 1n Japte dulce d ia ma-.____ •+L-'J':. .: 1i~5 inf Maoe 18 anI J dec 1975 .---.: J .' i A '''-T~1.. . Cr.n.-. 207--­ Gheorghie~ puiut de gre... tu.pj SoQ dus.m.PoIl:ntIe lze! :..j1. t.-'d -. - ·J:tru$=-~·-··::~U_-~~ -. lu/ ( ')r..it>..an verde) "Hai..Q nu s-a ('u turtitd eu mien: r~l1 i(1 ma-:w flU s-a cere u. -.....~_~ ~:~rIj --+---+...$ 'vjQ.} . -.--~--+ .....-.''' '. ""'J' =-~11:~+=-± 'Ie .ta bine te-o Jdcut 51mbi:1ta te-o botezat Duminicd te-o-nSulat Clad ai Jo 10 cununie o zlmt 0 vesterie De piecat 1n cdtdnie [SI <1poi 0 zis caMma-sa :) t'\1di "Uhde-i soacld nevasta ?" .... =-- .. .'.'.~i cie mJoc(lt IlU i-o dat) 1 tit ('ojica ceo mai alsa Care pUca de pe masd )..) Las !naLEQ nevaS/(i mn-sa me . .'up sa nu In! poruncea LasQ· on lum€ ' sa sle .':-'. ie .~ Fo...I:=-==~.w mnw-ud!(l[ ([nd tu QJ plecat" Fi -Cl dus apollo soacHl'su) "Hel. In:-onjmo Sa ... ..::t=. t.O rea Va - l'e:. '(1':(1 (Ie era intmsa pe un perete paian.vLe soaCfQ ..t:- ~ -ff~t~£t~~~=.:e 'l..:r de -------1 !Ill iii.''~ . 1... . __ !1 ~-f ~... dimineata Pma slmbdtd sara Df: murgut PU te·a~ Lrgu IcQ:... /'. ma Ce .i L tu mdmu/ucQ m.. rnd-sQ a ij ~:t1rd . c . T~. nlins peste-un {vvdt am 0 cQtunit 'I apnj jor 0 zlnit :.. sotuea me Ce moarte mamei i-ai vre Daed 0 facui al>e~.: ..sa nu.:t:...ta La mIne-n casd noo intrat De clnd tu ai pl~cat Mu·lo 0 bogal-o-n I>urd" (elo a/ergot la l>uId) (:u pticlOr 1n poarla 0 dat 51 j Fi "apie s-n despicat . soo/a.ld (.. ioame )1 de sete S· (} Meut pomojen verde .1­ t:·~-· r .. tJe u (ei 0 lis atunej....­ ·t-·J'-.-+~r----:~'::-:'::='::=-=.<fA -4 . "Eu IIU i-OJ vre n/d 0 maarte 0 n lume sa tIQia (.1 hilbe de pe vase Lt.ne drag? .--.-------~"- ?' rL' iii-I/.. .·::fI __.11 la ma...ada laUi lumeG ~i sa vada batch cine Sa flU foCl"i co :)1 rine" 231 HOREA LUI VALEAN ~ ".. mamuJuca me Paguba de Dumnezeu Cd (i-am supt peptucu tau De viner.

.nil miN 11_ u_ u~ u__ u_. HOREA VALEANULUI Hag. tu.lui bf @f1. =1I2I2::~==F===jj Felru-lul.Jj:J.. hurii huratu Tatdle.ni.. .gii zi . huratu Tatdle.. AI.L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . HURATU Hag. or sa ptieie (biS) Or po mine sa mo ieie" (bis) No Irecut mai mult de·o oro (bis) Si Va/eanu sta so moara (bis) "A$terne mamapalu (bis) C-amu rna doare capu (bis) Hoi $i-mi Ira $i cizme/e (bis) Mnl sa scurtii ziJele (bis) Hai $j-mi ira $i curaua (bis) Cd mi-sa scurta viata. V dlene drag? Nu moo scoita de nevast6 (bis) Baga capu pe fereastra Strlga pa V dlean in casa "Or sa moaro. ~ _ __ V dlean clnd valea trece (bis) AsUl hare 0 hore Si nime nu-I auze Ce scHi iac.208 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..J') -= 180 Inf Berciu Iocn· 70 ani com.. mamdle Oile bietele Prin pietre pornirii Pribegii bucura Si-o. 828/1313 Poco rubato it !~. hurii.. crenga tidrului Du·te spune mlndrului Dupa mine sa nu miie. {ref-fe crean-ga__ 08..ste ~i so Jeagino (bis) Mindru dupd mine vina De tri ori po soptamino Da ce so lac. La le reas . flu-ni flu .Once~tl 0(.i1e gasira Ai. (e J8 lac Va - Ie ne Tdt cre. HURII.~TIE§~§~~~~M--===tI J) Oe fur-ca co.lu ~fJ~I~I: ~)5~J>~Ji~j)~jhIt~:1~·. Cd eu nu i-oi Ii sotie (bis) Dupo mine so nu staie (his) Co eu nu i·oi Ii lemeie Do se duco·n alta parte (bis) Cd /a mine flU so poate. Ei. i la Ii: ras .fra min-dru../I-bii In spa-Ie-Ie sli.Iv fa . hurU huratu Pribegii.Ira mfn- lUI. !P ~ JllT4-=t±~~ AI. 234.la --Ie ma-mil-Ie Pe ml .be.ra . 815/2516 Quasi rubato Inr God/a Anura-50 martie 1965.___ u _ ul Ai. mamale l'rlmbitd zburatu aile bietele Plinga pd vdlceJe. pribegii HUe Ie-or tdiatu aile iuratu De ei ma rugatu Mina dezlegatu Ai. Dragomiresfi Pr. sa 235.. mo (bis) "Ce ai nevastuica-n poaJa (bis) Samlnta de Mm1ioaro Sd·i dau lui Valean so moaro" . . V dlene drag.lu ne le-ga.

7975 -Baflza =~~r:'\ "-IV ~ Tt: tJt~~ I J J11JiJ Hall PJ sub pOB-Ie.le_ de- pa J2!Bl =Ji=J...~~li~~k h ~. H Mer ge-o lie vas~ fu/~CJ-/7 Mer. ) .co 171 ...ve do - fa va 9 co . ""+V . a .. PE SUB POALE DE pADURE Mag.me.gf~ du re flal ~:i~~~*.-.re fer be iil cJI .sub poa .da re.. B 15/219 Rubato ~. ~~~~ ca - su Ilii' ."/'I da/__ pJ - ':eJ 're_ m$~~ Ha/I du ~~E ~ r:'\ rEEf j r#E ~·. Idem 208 " = 220 VI 11/.fui-cJ-1I Iv.re lnf leordean Mari~c6-25ant ian.ga /<1 8er. C-o ve-1I1f fa! IJa.fe.Leardino """r:'\ v=F c@:# . ~.• ---------------------------------------------------------.0 FEM EIE DIN ARDEAL Mag B27/ 21.~it~} Iv me Pcii.. HOREA FET EI MARl Nag 8ll/7224 Parlanl1c. )jJF@-~)5-~---u ..209---­ 236. j 238. "- = 154 "-lv "(V ""'" lnf Perla luria 35 ani 26 naiEmbr.Iv .9t:-o ne-vas . ~ 237.ce la ma .· rubato 1'. .be.deal A .56 ~\ 134 r:'\ ~~m~~~~~ -~~=f me Ie dtn Ar..na 1f"II-ga u .~ r:'\~ 1'7' ./1 ) r:'\' ta-n-t-un deal__ . ~\. 7971. 9 r:'\ ..ni Pe min! /77-0 Ie ..

Si haiducu mni-o zis mie : "El. pu~ca~ nu ma-mpul$ca Ca ~j eu-s ca dumneata BJQstamata-s de mama $apte aj sa nll-mpJinesc $i-n codru sa pribegesc Haidllce. te-a$ in/reba. bir.re-n codru este Num-on cine de pu~ca~ f nti nde pu~ca s-o-mpu~te "Stai.210 cintat : Pa cea mare-o desm. tu. cintat : Haiducu atit-o umblat Pin a pel ie 0 ailat Din clntat.>/e Ce paso. din ciripit Ei amlncjoi s-o iubdit . . oita.~uier pin pelduri. oita. bir Turma pal$te pe coline Bade. b1r.~orumnea ? recital. (bis) 239. mine nu mi-i aila Ziua-s blana 1a rifuri Noaptea. bir. Pin pad uri cll am imbl(1/ Eu ca tine n-am afJat Ziua sa sii pasore Noaptea sa sii mindra me". maicd-mea Dupd mine nu pornea S/-n codru sa pribegea 2iua cinta pasare~te Noaptea-n ~uier hajduce~te Nimeni nu sa nadae. biT.Am vazut-o eu 1a luna fmpletindu-~i ei cununa . SUS IN ViRFUL MUNTELUI Mag 82817&79 Molto rubato !":"I ttl') = 146 t':'\ Inf Maris loana ~ 26 com Dragomirecfi -/974 JU ) - $ade iJoarea iJorilor Mlndreata ciobanilor Blr. draga me Mdrie Trebul! sa-mi sii solie. Du-te spunei ei al$a Sa nu-i tlhnea de cunund Dupa cit 0 fost de bund Pd ie mama 0 ibdit Da po mine moo siddit Haiduce eu fe-ar) ruga Du-te spune-.erda Pa ceo mic-o blastama reciLat -. Po. bit. ~ N-ai vazut pe . doru mi-i de tine Blr..

jlVNOIZV~OjN 13~1~ll lV lV~IZnW ln~Ol~lOj I "1:' I' .

de dui 'li.----... 8arad! ileana·6l. numai Ei zice. 1i numai Ei. '*"----­ !J?~ ht_ 0/ II: ~J!#dQ1V~. de dui 1i. de dui. de.i-n virtutunucului Hai. III hr. ii . _~ ~ . J 7 . li. pule Hai de dUI. d-ati zburat poldturei Hai de dui. ii nu numai (bis) Coo crescut rlnduri de pui E zice cd $i-amu i-a nimdnui Hai.. .... Ii nu $i iar nu Ai._.zr hl ___ Ill_ #J tl@@ >~. de dUi. lar nu Ai.i cintd-$i doud pdsere1e Hai. dui nu numai Ei. cd zice mai duios pd crlngurete Hai de dui..~ ~-.' jar dui Si dragii mamii pui$ori. CfNT A PUIU CUGU LU I Mag. ii. lice cd mai In jos pd cea trupfina Cint-o pasdre bdtrlncl Hai. nu $.. pU. 828/7399 Rubato . Ii. $-am cu1es sdmandturcl Hai de dUI. 1i 1i numai Ei zice $i-amu 1a sJdbdia me Sa md tu de 0..U/. dui nu nu $i iar nu :. z/ *- $> $> 0\ j J. $i v-am dat Ja tdti in gura Hai. de dui..IU eu- CU-.ani _-----_~ __8ude$fi e - / __ /t r' ei . strdind Hai. ui. gurltd.~tG tdm-l2 zi·· fIP.~ z/ 2t£!TIl~f¥'~ u~j~~ ill W j~J)+J~ F ~ ~ ~ tl.' 0/ . ii.:.__ inf.212-----------------------------------------------------------­ t . . ii. de dui. de duj. ii.:f- '*" --- - lit. ~ . de dui. de dUI 11 11 guritd $i jarcl-a$e . numai Si da nu c1ntd cd-i bdtrlnd Ei zice cd eo clntcl cd-.. DORU BADII-I SCRIS IN GRINDA Mag. ii.'1: 154 IJ . ~=_~~-------------- ~'_~"iD ---­ nu . I .~ lar nu :. 1i.1>- Jl Jll.. A _ 241. dui ui 1i ii numai Ei zice..hi'. de dui. li.--- ~"" >-> ~ $> ~-. B15/152 Parlando em-fa • +_. Hai. :' Horea lunga Vocole 240. . 'dui. de dui ii. clnd ati to vol mititei Ei de dui.

.~ :It: ..l_..')} '........e :./1 . 'IAL. .~j. ... ~' ...~ ~i . '~..if. - ...J t! --4... ...$" .!.~ ~''1'.. ?6l =q- oieqntJ 6L1f18 6D H I eLi' /J.Jt" ." # ". 17p /dif /'.'~1 5· '-..' ..9' r" .~ V '<.:"..j.::L...• -.". ~J:.c:cc.. t h~ .~l!4#...

lido! ..'z ."t .j f " ... ~ I • .

.._ ..::: t~ -~" .~. __ _ Su-pa (.9-:"._ . =.-... . ---" ~itJ:.____ ... _. "'~-'-'~~:4="+-= t."~-. nu md vede Z1i.--#----.------:. ~+: ~+j~~~~~~~.------.-. cu rn.::~..--~-:::Stt ~:i. nu mi·j sohon Sd-mi doi binele Il1mil Cum mj·o fo nu m Am dwere plnt -un S TIl Cd mi-o ldsot lega ut . hii hH hli hl1 El rnd vede ~i·ncljngot Md tern cd rnd spune-n sat.-'~_~~ r""\ f'f ..a~ ~i n-am cui M-oi jdlui codrului.=~~~=:-' ~-~--~~>---' ~ '~:..~ 1> ::.215 . .--::(> ~ *' oct.• . ...':8 ve 1'77'-__ /1lJ"-_ hii Li Hai._______ - sa!. HI.-.'..~.---... ~--:i:~. -jiJ.-.~ . ne doar. . SUpARAREA BATE-O OOAMNE Nag....... _.....- - '" ~ ~~~9------.... . -5 ' _.. ._.~-f# : __--~=::=:::-~=-....._.. 246.. . -..Z~..... -====+ VD-iCJC} J.m... ---..~~ /---". inf Trifol Huno-i8 ani Vadu{ {zei ___ -~ .-. -- ..-'. BlJ /3003 Rubato )'!::: 189 ~.. .. INIMA SUpARAclOASA Hag.21....~-=' .-.a=1 -~ . t . B J8/9 !nf Nitwit Tit/ana. mdi.. '" ~ I~ !!E~W-%-JF~=~~-:-. " .' - ~ / ...197t..-----. 2 .---=---­ Jj?E:t: K~§~~=~:~·~~=$=*:·r:::-:J· CIOd- g ""-~.fTie _ .__ vo· ·"ca .. '*-L~ /i/ ~----. .. ~ .- ---­ "I> ra t:." . ~-+--~---.J ~_.. jdluj. ~.!elL' ____. .J /1 "--- -----'-"c·+-:l}·d·r-::t-··­ ---. 3 ..:: i ~ .-:-.­ 245...~ .m. ~ . '.. . ani Parlando ruba10 _....-.t:! fEa . l~~ i l l . --" . ~ ... __ ~ e--. s& 'I ...yc} I nimO 5updrdclOasa Ce 8d-ti dau sd fil vOioasa? Sd·mi dol binele de-un an Cum mi-o to.. i .E-tl J...t::iJ:::"JJt-*"" .. -._____..=.?-:f~:=~'-'~·~~~ :t!'. t.­ . da Codw"i verde.1'.-~. ---+-.J~= 198 t7\ t7\ """ =~#ifljf¥~l=-f:llal ra-rea ba·-fe-o daam·ne gi£jt. _ ... .fT1!r:~~*~-=fi-..*--#--#.....

rti Cu biQstarn de inerea Cu hldstdrn de \/int::Jea SaDoru rnneu l]Q~U uncle. plecH:d Nu·j past"'Jre sd·..'" _z!.~· ".• fj2J / 29~ . (ii:n t\nrd lost :n. Motto rUf)atc d ~ 19.iil Intt-o TfltJ... j'''. DOUA FET. tWa m·o bJo.jlu~lt.- t~ ) I.(Jur.·oi rnoi . E B i61]49C L:n [10(0 fLbcnc< .~ Dore:.] u.j ./ )1\. .~i iara.shlr[!:l! raamu tntI-o rW. Sd·mi Sd-rni dol (~urn Q!il binele lumii f.I intreao] tnnt"}:) und\. ' j dt":bo·{}rd.

' (.t ~ ~ u'~PE 1'1 f<lt 1\ • " r'NE 11...... IT....A~'4~.--~-... _ .J._"'.-­ CD ­ ::lF~.. prl lT OR TRiMBITA .r-_' _ _ _ _ .--.• ----------._~ .-_. va .._­ !. -rR-... rnl1!... tJJ . . C ..f # .­ ~ ~ 'j t-: i· I Cc7 ~~ . ~ .e ct..-:-."7"1 .erni q£unci raJ \line dt)ru de ja rnlndra !\J n-apuci bine-(J·! cIH:. i 1< C!Hi !Ji aIde inima CJmi Hi intra dom-n sin Din finar ie laci bdtdn 4.Iff ]1d ' ..[} sot Vj/(Jni on! DD -. .. .._-.: • r f­ b).:: 1~-3(~ ''':' y~..2 (t -------­ ._ • " J.._..:'ne ind 11 ch. v4J .':-L_.. - vor ..?8· l:j -5./ (~}_.J:IS •••: ."'--. -." <Ill' .-----. ''.l /.. 1£~ jn! Mfrrnee i.:..-! R -i. !:Jem 2~S Po /~ k... Rtlt)atc.--.... p L. .lU' ­ mt'1 ~ ~'. ..I'lA8 I. . ~-r t ~.-/ t-{ cJ· '"L~ ~ .{jriE t.-. FU b-a .'/. ~-- ... ')~n l......{fIJ .._..Ie: ...')!! . j .'Ot'U h:tldJ] ._Ina t.....••.C'77/ :y . Ui\d 'flf\l!.. "". ...~.:".-­ . ~'" "'::.. b::~. () ~:: .J -" '~"--- r:~ H-':l. - ~ -:~ r llj . -". -r­ '.' 6'.J').. nn.:::'..----.'.. ~ :j.._._" _ _ _ .ra _______ .. !":"'I ~._---.

"\ ~J-:.oar i.J~ =134 Vi~euf de los Alu A Amorlitd-j gwo me Nu pot hor.1 f)a mal mliJ ­ r. . Nag BII/3043 Rubato In! PCD Titiono 40 ani .i_ Alu-I fe . 252. co .dru.lui 1 3 t':'. c. MiNORA-I FLOAREA CODRULUI I l.• 251AMORTITU.i GLASUL MEU .J22LJ ~l~ ~ ~ ~ 11 I' J1 dui dui dul d) Fff" dul ftZG 5 g-~ dul dul dui dui dul dui si I JI J) jiJ£) J) J) ] . eu ee-oi vre. li i .

'n:po.r ~- c:q ~() SB.up IV mp /l. UI(.i !IiU.p'J(>.) :5 .'.\t~ 1 .)O IL~ 'Dr' ma .' .P .tl. . :: q" qeqnCl '1[5: /'ll 8 fi DH IIYLd lfW.SjiJe: m.1 (np iTt::! :~.l .

int' f\i ~ n.'..'~'" .Ginn pin Blrsono $i pana nl~(}r'~ It.. t !::j ' ." .. ----.. C. de in if/fmo mOT Pdi do... . I J flU hii....:-~ r·.-"" .r > fl."-.(1rf~ pfL 1)c. zoe.'. BIL !..: -? p{j lurn~~~ Ii Cd sin! orr.1 .-.~.UcU t ~ . ~ Lid! na_ If' '" ii.!~" .~-'" ~ VARA Idem 246 B . . .~-. de 1'1 !'. OAINA PRIN BIRSANA Idem 249 '''7 . mdi Pai do. ~~i . de fa inima. p..Clt zic co mi-i dOT. de ornenie... . mai Ci (i'J. c.J .".-~~-::"'-... . --. ----. Eu tot zie cl nu mi-i drag.! lt~_~· j\'1urie . de 10 inima zae Pdl da. "...r.'. mdi f'~'.\. ~ !'. da. .. ..:.~"'" ".'. DAINA. .p .dI t-:" Cine !\ill-.~1 '--' Ii.-J'J mm prji do.

)). .nt: .... Covaci Ana ._'es= . 59 t .J. : .-...­ 257.. ~:Il:::iJ. ~ i . Ji"'L~---...::'= • --...:..--- rp ~o' -_..--.±. ' ·i--t--:f'--' r .r."->~ -.. /0'. . · · ..c:.'Or. 0 ·. .._.:fi-: ~+-:-f..~~1. .re m . ______ )/::..:.': ~ ·.= 199 In!..-it:':. Vb ~-·-~--..tJi :~=--~."._ n7! .:::IIt:~~-}l. :."-.pcl ' ­ Y...=:-:-.: 232 .' !.-(:> .. 't - .'. ··:-r_m-.1 -.re .. ''''~~~~iijlJ... H .3' ____ ./-)0 ~ Pelcurdri/el m-oi fa Alaturea de badea Si-oi tlori ~j-oi tot strigo Sa s-audd-n Saplnto .~. 'i-~ " •• J.-t~~if'::-:_... -. ~ Cd eu am departe dar {Vlerg/a po~td cind mo seal De cind bddit. • ......par - '' -.i±__ m~. /Ie n-CJ . ..: ~ .. . .'.1 ~u::+~'_=?':~::t~=_ .--. '-" -. [.' .__ Im ._ ."' /e-"--- ...(J. u .t::::-:::::. -""~.._ FI-!. -:"1.90ni 1968-Sapinta :::t:~: ...III • .si pel 1I0riJe-n gradino Si 10 mine po inimo. '...ARE OOR OEPARTE Hag.. I 1= _ u . h...r"'" _____ '. . --.iJJ.'~-0-'J.. __ . .:::_:~:~: _!t~._.J". ~ ··triCI·: :srrft-t::=.II. H'C-. ./ ---. 3 ca .----·t:L"---·~~-~-m3 I-Et'3:tt::~u::+t-:-----~:~ tttrr~l"'T:':::':::::::+E~:t. Stan /feana-1.~ ~ b. . .i:_' ···f -~ ub '~~.. --. .'tllJi".... 7"7'" J3~.. .t~-~. '. . !-)....--f!-tI:_lL!''' -#__ri ._.tj:-. ~U ---"r'.1..._..m _'M'.~ <+ "-" = (':'\ 11 m ~ @) .- . " t.m ____'_"'="____~ .~:::~·::~·j-~_~···: {u .:::~'~ ~t-.~-1:::~-~-1'~ . . '::::::'t~::-=: ' .. 258.~.'L:.. .____rna.... ..:...g.'~.­ 1 . .u:i. .::i T ---~. -...=T:'--'=-:· -:..~~: ~:~f=-+::=~=i):' ... de .~. . ~.. J2€ ._. _t'_ (..-" .: 116 In!.!.'.~~J:.U~J"-! Cfl 7 / ..' t . t .-~C:::_----'. .. .::..::. . rna ..:"0' .":. D. . .r:. CINE N.' -~ '-~~i~:+~~rJ~'-fi ~l:: ._.. .. ~ .e .: j nl rne II-a -."J::'~:~~~1!.. . ' u .i:'-l::::i::l rJ::'r::=~~=-::~ ::~~:~! ".LJ-l:~:::::~L__­ I. ... ' . ne ------- -.ar!! 1970.r i :> r .1: ~_:~~~~}f!lf!~~'-1tiut~B¥i:~~::-"~~~f~-~~:=::-·~f=. .::...a s-o dus Negurd po sat s-o pus . -'. cu . 7. .J /7)31 ~ I i~=~I?tJ-·:-.:f)- ....---b»--:-#~m--.I -.22. B28 /1821 Rubato -F-"""-" f""'oi---'~--"-'~~ ~--~' ~: ~. "t.. PACURARITA M-OI FA' I MogB 29 / 'SO? Moderato .. fJ i ..':. ..8ertd'j Ii i 1 ~ ~ ~ A .

_~_..i se.=~ -===--=_..__...__..fL--­ _ .Cd .9 = 232 J = 116 u _._ dul ...ce.'u.!.ra sa /eg Sl)Op) j'-as-culf glas tq-UJ~~~~~~-~~~~.~~~j~~~ (}~ PI .--.____.--:f. ol fio . de cio-ba-ne/ &J) jttj@I~~il. de mle.-----.Si CINTA PASARILE . n lu Ai do CoO zinil primdvara A I da PO i za $1 po fvla{Q f\1indru-/ glasuucuiui Cd 11 Vlemea pluguJu' Ai da Dusu-/ badea cu Ai da Co s6 are paminlu.._.... /'l/l~ /7 o !--Io!Oo mjndrd sa rasarQ bun de pTlHlQVQnl da Dw clui dui damn riainQ da C () zmH pnmGv:JG (J7 Po l:w i$! pd MalO tJd dui.._..::::. A5 mu g .>. . co _. =:==========-=_. aw Hag B2811539 Ad Ii biturn 260..ce-ra-/) bri'u. ./u'-.'____. .lml ..-----------.c.- JI /u - se. .Jei 8a.. )l DRAGU~ MH MIE-A LUeRA !dem 21._._____ .. be. du ----___ 1(. dainu.. -_._..____..du _ .222 !-fag 829/' d i it rn J 259..__ ~ !-c9m por·-mf .._==..--.___ I _.. . .. doinG.. MINORU.. - " " iC oriJ !..

40 ani febr.­ Hag 810 J9J7 Ad libitum 261.J'l :: i92 Inf Bdrbuti Ileana . cu-cu- cu..Ie.. na.. Ai.Iii m-ai fa.#~ ~ Va ra z/i va . dUl. ------:7'-'=~ mlr /i91~- t..-------------------------------_.. dUl.1974 .. no..I dui___ mal ..ra ' a.. De*a~ ~ r-­ Ai. no.cu-Ie mal Hal ~ t) t.". 263. mdj De-a~ mlnca frunzd din tag Tdt clnd codrului cu drag Tdt clnt codrului cu drag.p- la. f'run--Zd pro nan! frun - Mc'1i.Vaduf Izei ~ p$~g. meli - >--­ .r.= 1. cu-cu. Telt ziu vara sd vd clnt Hai. rll 'J (7'. minco frunzd din fag Tdt dnt codrului cu drag.J 105 Gheorghe 1973 SIgnet - Olw dUI dv/ . "'~~ ~~ "'~ p t -=i-§£~E1¥~f]. mai Ai. no Ei mult te-ai suferit Plnd mare n. . $1 iareJ dui mdl DuJ dui dUl dw dui dui mdi Morti$oril tal buliu (bis) Mull umbli de rlndul mneu Mult umbli de rlndul mneu Sd md sco1i din satul mneu (bis) 262.210 :: Inf Nun '-­ ~=llQij~-dQ[i~1!@fj--S~-F£tU ' t.~ ~~. CUCULE Mag 819/2419 J :: 96 • .wi ::-::i 3 Ai... De*o$ minco frunzd din tag._-------------------- 223 .fiMf ~ lIa-ra z/I va-ra Ie ducl rt1#f ~1f~* '" _q:p~'.ai gdsu' .... HORE LUNGA DIN APSA DE JOS • J~ ". mai Ai.""" """--:::-­ -~ ..­ --­ ~ J1 ~ i ~~ Parlando ru bato . g te_duc/ Ha/_ _ __ Ma ~ g::J!} J) ?Ii ~~ .-ij dUI m§I___ dVI dVI . ~ cv ~ cv ~ Ie 9 na ce ma-- Hai.PF' ~3~!£ Mg /i.-------------------------­ t:'\ "'" dul dVI dvi (7'.Waf t&1---i-~ =t pV-J~--V~JtL-?F~J~tII E! l---""" _____________~_~~u__ ~~ . £::. ! -t§'_ "... Miff cu cu-/e. lama de7af mlnoo pdmint lorna de*a$ minco pdmlnt. no. t:? _F ZCi- ~ J1 J) J II ver--de-n9ru/ -~ _.181.. TU MAICUT AM-AI FACUTU • Idem 243 =--:1 E#=ih )J pa CiS J flU j) )) j) J Tv ma/--cv-. MAl CUCULE.

. do NunH..! rAe Nog B26/7041 Ruba to :~ " '" i54 :.­ 264.224 .. 1'e-o duw! inima Mid (rns) ...-. 308 Ai. ..' JeacQ /Q ptlcior • C ·oi glndit cd faci fec ior (bis) Ai. ~~AICA [AlA MiNE " ciJ mi /7. da DacQ :11-01 vdzUl coos jatO. ZIS"O B 16/2872 Quasi rubato )..::_ '~:Jj-~--~~Ii~'~~rr'--"'''~+'-'-'''' .. mdi his) _ _ A 265. MAICUTA [INO M-A.­ ~f8 C'oricind mni-oJ prindc Cd ie-f)! hor! GUeudoid Clnd oj ira} :mpdwtd fbi'!) to fa 10 !o fa la ia..

..111171.:.~--------..~···1.--::iJ::..-. =::~ i..~ inl Stan 19(: ( 1 -:.-.L) -.-..'. dal 1rullUl mUi duinu $i ciaim1 $i jQlea. ..-E-. mnie dor peste mdsura De duinu. E1 dCI._-- He' hJi hii hli Aude inwzQ piclndu (aJ jandarmii ell rna prins/) hil. duinu $i doina Ei da.. duinu._ _ e"/' .~j :~g--g:Y1~~~~~~------. dui ![Ii dui mdi.1 ~ I i: 1: lr J...---- 225 ---~~ ..in ?r' ifi 1. _ 'ti_u'~. hli gwitc'1.."... mtii duinu sf dnina Si codrului j·a1 dot ruginr'i mdl De duinu... hii. .. hli.:.. hJi. -"" R"hato r _ 132 inf SJ(Tion Norte !.•...•. duinu.. i Ii j J e· .-. _~---~.. dUj.Q--....."/·. duinu.' . __ .. :: F:. <-". liJi...""_0'''_.-~.-----. hii..__________~~___.------...!LHU \.-.:jr Af!ULIII' "flRFA 1 ilL.l~ i . D-opo...[. 257.--.~...---... ~ "./ ..~~-4..--....~.-.'].-.::=_~_--+:::J=::::::L:=r=:-=-...:-::::=: . . flu' Vr. ...:l:__ t- ._ . mnie dom Df! duinu.__ ~ __ '~ '~. dUllm.U _ I'!Ll ~ 17U .~~~"~-. ('I e- ______ \.______ ---~"'---. 'Hu~ ( * PRif.-11' co -­ t:\ da:-na $i Codwilli i-af De duiru.~-T v " . CiNTEC SATRiNESC i~~~i~~i~:~t~~==~:=1~~~~~-=~~~:t~::::~-f~::~~~~~8J1#~=t7 . . prieten cu doru Este Pintea Viteazu iiei..--. 5 on! It. duinu $1 duina .=J:':=·~F-:"~::-== :tdJ Pl-] 4 .~~:.~-.~Ii ....

eu am parte de nacaz Hil. 269. 826120 Inf {aporon Haste/uta-58 ani 1966. j ! i 268. hH. hJi mdi. hii. zjj hji hii Cinta puiu cucului I-un C{/C sa a-moa Mai 1n los ia radacInQ Zli.Budesfl en La truptina nucului Zii. b . dui flli dui hJi hii mai $1 de lacrimj pe pamint Hei. hJl hll Co de focdm} po obraz ZiL l11i. A LUl PtHTEA Hag. z1i hji hli CJnl-o pasilre straina. hJi mai hli Cd am parte de mit HJi.OIS . $-a.7 Da Hai. hll hii mal. Z1I hii hU Cd Pm/eo rILl poore mere. hli. Zll. cd r6mlne fript $i. BATA. hIi. hii.TE BIETUCA BINE Idem 21.sa c1nld de eu ZU.r-. hii mai.. hji hli hii mai mni jole de OblQZ He.

~.¥.. .. ~...cr r j f!' ~.- '-_~:__ ~~-:~~:..--..·'J ~ifiJ~~ ' .... . ..-... .. _~ i . ".___ __:_::. ::=~':1I!"tf:e==~:t.. ---...""". 'u··--t ~.::::! .•..f~~~¥:I~::==~~~~t~~ li.-.. !!:=fI~~~====:J~ .-.>I'! ~~""!'~""'" ~. •.(i}·r•.•-----..=..:If~=~·l!~:~... ~. f:i'1~ ~"i ~ ·t. ~- ... ¥i::!!==:f:=!?~r:::::. .---­ . J rub d t 0 :: 1 ~ Idem 270 ~ ~~F::~'~~--=--=~:~=~~~:f. .. ~ ...fI .­ r±:.. ...i. ..J '::r ._km __ : . ~._........' F~..:::g~gt\.:.. :T+:b:f-·~~-t.- -- ---------~­ 227 .--I"'..--- " :~l !1 rubedo J) 154 tr ~ In! Gh Sfmgdu-cetero Borsa 1~~~~~~~§~§~~0~~~ti~.:~:..... 7....~-: -+-..-_' _ ----==-~:::= ... ~"' . . HOREA LUNGA DIN BORSA • B 28/23 i2 M ... .-.'>-. •-~ ~ ~ ~ :'. --¥ ~:=-~:~~~~T::t=! =_~: i I tr .~ .1 it . ..'. '~'. ..-::.: :... : .. -..-.I r_ " : ani -. .. . i 2il HOREA lNUGA DIN POIENILE BOR~II F1 79 ~... ---~~~!! ~"'-f --=l===f=1~--+-=B=: ! 1. .r. ....~ t-.JIO'--jJ!~'I!iJ .l~{:t~'$fj[fr.:~. s..:-._jM. ':.... ... .=s=it=3 '-p.r::-_-. ..­ Instrumento!e :t:::== '-­ ..~~ ­ .. -..n..~~~ /Jr w r.....f'..-..4I>...­ }!--?t=~~ ...~...•-.\·~~~t:!=f~·t:lL. .... .._-_ ..~...!<A>.........=...~ f--J!-.......~:::. . ~:~-~:-::===:::.~.. . .... ' .o~::=r-~"---C~ ±- . -..=~f-=f-==~*t:­ .__ "--'" _._ _ _____ i-E· t:t. .:~r"':l'~~~~F. -~---..~f:~-~..#. 'l!:::::: I "!:::=.•. .j.'#~----­ 1...iii...-'. ~j .....i"_c::::c_E:3::f::E:E-::"1.•. ..~ ~.--.. 5 .....-==-:"':f'· t. "':" ..~:~-··~:-=:~g=f.~ . ---.-.::~=b3:= Ttl *-£J.~*-lE:JIl. ~'~}. " _ .P. _ _ _ _ •• . 0 1.....•...... .Lmttt-~.:~~-..*{1::tJ.'-:i:-::::r-::::T. Dr fJ (1' '~~~~'~-:~='=.____. L·'_~::p=_ ~ C'-:=r- :::::::~ .--..."'V'IV .- .. . ~ .. -:::= z ~ r.... ..~ "'A._. ~ 1 ~ ."'-' "".. ~>~.::::-~4-=~=l~..... •­ . .9' .___ .. Ld.. .t=t7=E:=:3"::·-·l... -.1l t =~...r:::t~:tif-ff=~~f---­ W._"-_..~..•.~r_-..f.'-:'-~~-:-... .. l:r / .F:·~i:=..:::--t=~~j:t--Trf t~::E:::1:iTtF3~.iIi!.'......~. ~gi':r._.--*.. ... 9 dc.iI'f._~ .-.a=::.' 270.. . ..­ 1'=tJ ....-...<c-~:~ -_-_~~__ _ . .". ~ ·trr _.•....!1=..j:::z £-~~r=t=. .. 1tr ~ ..'~~~~:-=-tf~'i1iJ£'-~W':f._ .' ..:.· '" ~.. .'.--._~~::l~::.. P-~. ---.

. Cioato-52 ani 1971.­ I.. B28 /2ll2 Jnf [ovaei Gh... . ! . HOREA LUNGA DE PE MARA Nag..Vadul Jzei 7 ..--~- 228 .11... v .... J -(111 t: i! r~r iii 272.

..... IUD .. ! - .~ fL' 7 '­ .-n. _.._------------- .~"~~' -'"" ..-. 861/018 DOH '13~OH 'ELl - '----6ll ..:..._. ..P?q " j Ol lOW sor 30 ln3SIA NIO Y9Nnl .~_::r"""-!:~"""" -- : ~F ...........

HOREA LUNGA DIN VAD Hag. HI Nt'! $ J a 9 {:E p.fr 9 rr A 9 P r g r r dt r Err d 9 a 6 61 iJ== 9 #Pt DilCapo~ .89 . 10 ceQ voco!a Cetera J = 94 Idem 272 tmF in reB @) @~ 9 9 9 a 1I 9 EE:.--230 274. Rubato Vor.I 21. BJI.

.. g ~ ~f ~ ~1-=i==-~~:::~t~ #~U )J J )J bF:: Ebt === :::C..oIlEr=-. W==!f-~=I£1d~~::~=~tt:2liBJ . .. m.A­ ~ == <==:: ~. .l.": ' _ _ .= -­ @g ') ~l~--· r. 815/2762 Moderato }1 =146 ~~E:: ..=})M "L= . Idem 272 tr ~ ~~~ l -'-=--.-'=V ti=__~~ .~ =~.~ ~ l' = 98 Inf Pefreu~ ~t.~ .132 ~ "' ". -6J'== .--.~ ~ 9 '72 Mag..ctlc=-.f/uier iulie -'976 ~ _a~' t-~ ~ .--. ::::apo i$ ~ ~ -­ J-=~~~:~=~.~=t=! .---C"-I#-ttr.~ .-JI ~===F=:' '. --- -----~ ~ . 821/ 1701 Mol to ruba t 0 27Z HORE DIN FLUIER i== ::::f!::= >s ~ ~ ~-':~13J'~T1r~~:¥0~q 0 ~_t:\.!* 275.---...-~""u_ '4£"". ii~' r JJiOt4J J] . # p • #r _ ~~ ~___ :=..p:>GI -t.=nJtj W t in ." Inf. ~ . ~ ~=teflflID mJ ' tL:J=:(y bt!P@ rn S'II • -­ .-. MELODIE DE LA CIMP Cetera Hag.~=1=t'£Tr nag ~ ..' 7: --" tJ 7 ~ 276...~# ~l. 0.-----------------------------------------------------------.f:r4$=~~:-~~J. B14 /3039 h Moderato J ---". --::=:--.-4f1if+tfEl .[r~tfL' fiFijff~.-c--~~'~~i~~J1j ~-:? iJp}qLThbF~-¥M~~g=~ _ .c::.._ r r b! r .-36 ani._ 0.. Negrea l!ie-60ani-fluier mart{e 1965-0nce~ti ~. HOREA FRUNZII Hag. . .231----­ A ---~ .

.-"-.. -.Once~ Ii Eu sclcer ~j bade-Q leaa 1: u sacer ~i !.... 815/21...'u<.t ....j(. -_. /IU[19 Idem 126 . VAl SARACU PRIBAGU 8 'I..232---­ C intecul propriu-zi s de stil vechi 278...$i rna pooltd-n slnuJ tdu le··ma mindrul de U-s dragd Nu e(Ho ca-! Jumeo Jargd De ti s-o tJrll cu mine Fel-mel brju pe Iingel tine De li-e pare briul greu Fdrna Jumnind de seltJ 279..9 eu cU~MA NEAGRA Idem 278 ~ De in secerc\ ~ • -i~ft4~~@@ W··. drago8tecl.'! ~i bGdeG ieagd Cu (/orl1 .... leugd Eu sdcel $. de ..0RAGU MI LA SACERAT /Iv!] BI5 / 2560 in!.5..gra . ." rne. i' .. 280.. c(Ji-ma nea.0. bade-a leaa L-amindoi ni-i Jumea dIago . ... Gaja Anu!a 60 ani rna rfie 1965._.dr~. -=1' .. " /JiJ - ".. MINORIOR Hag..

.1:f.~--=::.:::=.I.+:~:::.. m ba - rJ() - i~ ---=mal '" 4~ I If) ') j _ Jl tJ 9 . '8 ...1. :J -.~~J)~#:::~-==~~~~t _ de r5 /~I Dr'". " -J.. lasd mdi Ai! Cucu/e...J) --~~-~~ !l'V SI ' Ei hal _ _. ··t .8201615 Rubato :.' Po mlndra llnga izvor Ai 1 Bldstdmindu·te cu dor Ai! S-QPoi /asd mlndrd.·t:==i==-_n. 1. .i IlK! minie Ai! Blastama-} strdin sa sie Ai! S-apoi..lt .. ~..' c'..:.:: ~ ~ :--W~~~·.fra-ie. - i .... Ai! Si pd mlndra l1ngd ele Ai! B/dsWmindu-Je cu idle Ai! S-apoi lasd mindrd.. .. peneJe tale Le-am visat de-a moi in va. ..:.==-.~w ~~.:::::. c9 "" .. -I ~ :..X ............ ~.- ../ .~'jCI::.ieud ~::.~ =156 In! Stan Alaria dec }976.j. ./-I" v. .~. ..~/.J*. ".. '~1$~~'J" ' _ ..l-e7 .. t""< .'0: .)c.: .J ~ 282.~. MUL T MA M DE TIN E CUCU IR Mog. i. Ai! Pd cine...le Ai I S-apoi lasa mindru...Bani )0 noiemb 1975 .~ Urn dli .. lasa mlndrd.drl..Saprn!a . lasd md../._ . •••• :. ..~:. 82012021 i --1 Rubato"... ~. Iv - J-L.' CUlT. ..::::.{. m •. '.: ...t'. on·.. - t .fl fa ..422 ~. ...CUCULE PASARE BUNDA "fag 8761707 &.. ~~ -====+:.] OIClufUl-I. ¥ . ' f .'..1 ..:..i..' -_:p..I. . ?'. 283..~./iUr - -' ~ uoI-IlU..... .. ail [1. I "-1-'7 r la .::::~:~!=J... ~ . lasd mdi Ai..stJ ' ___ me._ SI .l..Ie __ .­ ..--.:~.::'~-:--"-11 • • .:t . .-~±..233 _.... ~ ..:. ­ ~ • A. Inf Grigor Anura 38 ani mai 1965-0ncesft-nr.. =148 ...'.tJ ~=jJ .F~=~ =. :j. tJ "­ Molto rubato J '= 132 1nf Florea Vasile. -"@:..:LiJ:. . Or fJ ffl8 ffli de r ~ cu cu (um .::t .... ~ ....' /.Ef . (. J U nn-c/tj-If. ~e-a ....~..E': -'-==f.ifJ'p Ji cF~ ~ Li'~~ f='=±'~=~~ pa­ """ ·· -...~ i AI I ~ iK&bEH~-QjFn~ij~ Nu sf mill .~ ___ :ji. '. .--~-... b:.--=j ~ H.cu ..... -.. -­ ~ ~ )._. rnal V· M _ mne-ol.:==+==- ::. I '.:./1 L)(J. _ ------ 9 nun .. ~-.. mal_ .-. Jasd rnd..---.=:.l'#~-~~-sI... 281.. .. 1. r r:-.. f H -' '.. NU IUBI CE NU-I PLACUT "fag.... --ltf . J...~ 1= P ~ :::--:3.

da.AM SPUS MAICUTA BINE .ku mi ne ~m::::a/~' ==== Sa ma dai saf la It' ne D-ai tinut ·zile legate Hoi. numa sd md vezi pribag mdi Pd elnd pribag m-am tiJeut (bi.J18_ 1[)) J la nOI r. (ill FrUfl-ZU // . EU TI.nat. c-oi mere dupd-mprumut Si nu ti J-oi da mai muIt mai r -a si ~i tie maied dor mdi Si Hai.) CU eram de supiJratd SupiJrarea. vezi urma pin oeol mdi s-auzi a mneu gldseior md.. B18/393 Rubato . hai.234----------------------------------------------------------­ 284. Perla Floare -35 am noiembrie 1975 .OrtigU$ Haria -46 an/ marfie 1965 . -a sf tie mafed drag mdi Hai. _. Sd md vez1 ~ezlndpcl pIag miJi S-auzi ~i sd md vezi eu drag md.) Tu eodrule m-ai vindut md."I = 168 I nf 'imi$ Ileano.fo! "r/ fOI mal l I) C1mmm mi}! IJ 0 'j: J ~ nif zl . B 15/379 Partando In!. hoi..dea Frun-zu-I/ . Hag. Sil mil dal maiccl departe Din leud in altd parte mdi Tu de-aceea te-aJ temut mdi Hai.Oncesfi .80fila [0 - tiru - Ie ra ca fa . CODRULE RAcATANAT Mag. hai. la v-dar II ca-m-naf T§f8-se J fe-oj mat' Cd mi-i fa Jeagdn $1 pat mdi (bis) Hai.1 ba $1 moo vdzut di piJ $atrd (bl.. ma/_ Co - dro .29 ani noiembrie 1971. hai. .-Hoisei ptn . a f de Ii It L Ef F' de fri . 0 ZiNIT BADEA LA NOI Int.Ie ra ­ .J . bate-o Doamne (bis) Tat In pat cu mine doarme .~ }I )Jpcu-mnQ? m9! 81s1 _ __"_ 1lf)~fmt~lJiJ]. Sd-m. 286. r 285.

tJ ma" J- _1 $.235 .J + j3 I j2 J Jj f7'I. mdl $i plnza di pel obraz. $. spun ~·a mneu ndcQz./ L Nu-ma eu ./ Imlfliu pJa--liU '1/ gin-du mJ_ '--. Peter Haria-I. mdi $..c coplr$elu $. B20/103 Parlando rubato ~._ (': \.J CI- I('::\. spun $-a mneu ndcaz Mamel de cind aj plecat Mama de clnd ai plecat.re ~ ¥ ~ /Je-·a -lei ~ @~~ CJ·~A. da j j el --.4r:~-==-~ . jll Jl Jr!J I }J }J jg. NUMA EU $1 CU MINDRU Hag. sel-.g. f7'I.1 ~ r -r.I-ai sa ma vezi pri--bag mal 288.rn . FA-MA "DOAMNE CE MI-I FA MagB23171.­ 28Z MAl CODRULE BLASTAMAT . sel zbor pa sub pelmlnt. :lm< i/u pJa.'-' PDf ztu-ra_ -- pl - ma-ma mal. mdi N·o mincat pe n. Pa - ~ . mel. plnza di pd obraz md.L- Ruba to )1 =128 Nu-ma eu fi cu m1n-dru r . sd-. )1: 128 I f7'I.. sd-1 spun eu necazu. mcU $.. B15/2821. Idem 278 P I FE _ ~)l ~-=l cu mln-dru _ma _ _ da ~ . ( Hag.me-n sat N -0 mincal pd nime-n sat. Rubato molto Inf. ~ to "j~ ~J.---j .j) y/ gtn - ~ -~W mal ~ 1ffljJi F-P J4:¥. .~aras6u t el r: 3 I I j '~i j~ t -­ t cW ce mI-l i! ca ma Ooam. . mill.. 't sa . mdi. mdl. na /a se "'-. mc'll $.mcU CUe rdle m·o mincat mal Clte rale moo mincat mdi..fa/ ~ sa vezl pri. J'U3 u SI ." . mdi. 'U .Jf I ~ *F)J jl CD ldiJ J J b/as-t~-maf__ ] ~ dn..m2i *1Bft£O J' .I J .]I.e ani iunie 1978...me-n sat N·o mincat pd n.. 142 • Vru./JU du .--Ie IIru. sa zbor pe sub pdmlnt.ne ce m/~! fa mal L dCJ Fa-ma Ooam-ne )jJjJ=.bCJ9-. . ~t da ~qJ. mcU Plnella mama-n mormint PInel la mama-n mormlnt Sd-j rdd. mc'll IV ~ 289. Idem 278 f7'I.

: i'l...:.mza. 81613471. horne sd desmeardel 292. Mie cel-mi trece vremea.. mel. l!biiito )'1:: 128 inf Tamsa HiiriscrJ-J9 ani dec. ri Lasd ai marr:(1~t>:. -~- • Fata 1a caSQ nu·i ::'~riy Ca fjru de mdtrii(). CODRULE BATUT DE PLOI Idem 285 hal da Tle cd·ti p~j::x hwza TIe ciH. Mie cel-mi tIeee vremea. . MAlERAN DE PE POIANA .:' Cd tu dupa ei nu ft!ori Clad /eCiorii te-or cumpti NuroriJe Ie-or sfddi mdi Clnd ieciorii Ie-or lema mdi Nurorile te-or Opa 291. ':'975-PoI~nile i zei NU-j bolund iocu sel·l tie Cu horiIe sel minglie Nu·j bolund toeu sel-l batel Ct·.290. CINE HORESTE MULl N'ar. md.(. pric. mdl .

017 . mal S..'''a '" •.··.} Bill 1876 Par!andc rubato In! Bora Nastacii a /UI [ondrak-51 ant .. 2 ~'" ··::=-=~=g. .=:-------'-=g .../972 ViseuldeJos "...:. !i f=1d..-. Cl i.~ ____ . s. "'. .. mamd-n sat cu tine Sd Ie vezi clnd le·a si bine Do-Ie mamd·n sqtu tdu !(>~f...r-'=140 ian. ~ . .l7\ -t29 IW~:·~~it::~:~!':~··:~·-~·~:... -".: _.~ @ J) J5 tfi44 Pj 4t .--' __ __-:==::. '--. I . JJ J -'.i12IF.'-.:. n 0" .' ____ .~ ....•~ "o::r==~!..lr.._. ~f£~ .' -.1971-V/~eul deJos -~-~ ~'-*-~::=~ hf!!. ttl .v "... e ~.!'" Parlando rubato . ~!J~ UedJ . ~:~=f-""~-:±=. ..- - ~-~:. l !Of ivcnclUc Rodlca-I... .).7.''''f:."'. mO. _ ~ cum ai-IN =~~ii... .~f~.'):: 210 lnU1aricu~a/ui Mondoiau-70 ani lan. ~···"._... CINO IMI ZINE OORU-N GINO . -iU-fer .:'~'PE.. J._. .Y .) ~ £ .:.iu .U tata iard (bis) Pdr.~ (7\. 1:') :""i . "'-"~"-"""'~"-~ -.t:.'-:~. :<75' B/rsana Ji "'.. '"'.::::...". Dd. tind /m!z/··ne do-ru-ngll7o'. .". '-~'""-'-+--'--"- . . douo fete ai La stIdini sd nu Je doi.-:...:t.~.===:) ~l-k=-B-~-mai___.jI ma/ci'nf.·.al_~_~_._" ...... '.. If':. '---­ ~ ie·. '•. _. 3 .231 293..e La strdini sd nu 0 ddie Cd strdinU·s tare rdJ Sj· I greu df' trtlit cu ei Marnel. ':t:::v==~~'~ .~.f"'!\ ~ tti----.. ~)-~4J.t=-ftii=k=Eji mal M<~. ---. m C l-I ' "n' __ -:..1.·_··1::::::t·'T-···-'·· /t'S~sa ·~·J=-I~-=-~-:::::m--:::. ....'..~ ~_-= ~tt-~~~~~~=r=:·--st= I ne~--~a=:~.":·le mamd·n sat Sd nu pI1ngi di ti le-aJ dat ..~ J.c. ill J) ru din ~ J J g.. !· '..y·-a---·-.~-::::t= 2 ~ !l4lh . :_i:ii!~:-:-::.i..) .o·ngrddeased eu rqste. .. ~ ~ ~4:.~:L---'~ --===F=~=-:::±::-'-''::::6:F-~'==: .lCl .­ ..dru/ cum ne va 'C'lma: . ···_""..~' . mdj (bis) lntr-o grddind-ngrdditi (bis) oS-apol hai mdi puiut drag (bis) Nu te uit pine ce dzae (bis) S-apoi hai mai pui40r (bis) Nu te uit plna ce mor (bis) 295Al.. ~~ . ~.__ ~ 0*jt-ts4r=-~=F~ i:\~ -" .£!:_~:c==_~::-~-:=: r:-. k._ '" m~1 '""'--~-':" ~' Iv k va -jese Je vi>-JeJC -- -- - /".~~--=...~ :..:. -. . ..JUti c1nd Ie-a 81 greu Mlirit.. .' .ranl _ _ _. -" . .:7.. ::.y=t-i. !'':.. ...)J J.. CaWl 9 Ire do mih LUl?Yc'(1 Clnd Imi vine mnie-n minte (Ins) me de mal' nainte duce aeparte-n tard (bis) iu f.==:.!!2.":"\ ~ - drul_ __ ~ ~-+-'- ~ .le.771 mal -!r~ ru ginO: rna.--:~-:.~81-=::-=:~""?-.rnaidor .__ ... nOI.~ c-~ ~ _~ i tmc.'] .-'/ Numa dol meri aUoiti.:JDrinde ~.'9'9 ___ ~ . '" "" ~j ·3 .-'.. . ===_.':~~..'. . 294.MAMA CARE ARE FATA V--7 ·'s #t'.O ani d2:. Bill 1926 1\ ..8! Tot !7.. MINORUT CUM tiE VAJIM NOI .!.

i nici D - da tkP Sa D-n-gra-deas. Parlando rubato t':'I... ~.re min-dra mal A-sla 0_ nD. Vor. ~~rYl Pp P ltp r~ J-ti ~~ ~-- E1 r ge de_ con-ce-ne mal II Mdi.AST A IARNA Hag. c-apoi hai Uoale galblnd (bis) Rdu 1i cu dOl la inimd (bis) Hai. P E j 11 . I 1*:'\ W@( f51 170.$eul de ios F' Pp p As.J ~ r<=ixp Cl.re'sc__ pa val_ rind zl.1970.ne de-a p'u-ne da/~ mal Asta-i hor:ea mlndIuJui t .c~ f r ®~st!. . 811/1897 c-o 1*:'\ FO IARNA Inl Pop Anurii Hihii~-1.re fa.V.31S .Ie mal 2961n.I J- 1> = 230 Inl Hihnea FlfXJre a lui Aurel august 1971.re _ a ...5ani dec.18__ N-o-n-slr~.ne_ Ma-ma ca . r r rg .I»] JiJ Ja n-o @jl)i 18_ brT fa II da. B11/1191. - ~J).r 1 238------------------------------~--------------------- 29S/b.! _ _ . AST A 0 HORE MiNORA Hag. cine n-ale nici un dor Mult trdieJte po uJor Da eu am doud Ji tli Da cum locu mni-oi tIdi i• 296/b.seul de ios Parlando TU bato J'> =180 ...V. 818/1766 Rubato W' J'>= 210 Idem 295 Jll) jJ PP GJl .fa 0 r F bit fr ~ Itr t':'I.MAMA CARE ARE FATA Hag. 1$.

!t..ba. t':'I _ ~ ~ Mai Co-dru -- Ie cu t':'I J>J. PP r' ) 2 ' ) r.gp' Dfr f/ai. J 11.fou...trlnit mlndre/e (bis) Ai.Ip' PP 01 r g..5apin!a t':'I t':'I *{ P I .@fr fra-gu .c!ri-or cu ca - sa-n COaJ'- fa ~ ~ 1)7] J)J)' !§£JJjJ II Jfa-f-amsub fe-reas..fa I Rubato .fa_ '" I 1:: ~'. hal Il if' ~ '"' JI ~ J) ~ J I itt 1)'...r ca frage/e (bis) Ei hai.l pil mine sCI mCllafi Te mustrCl.. :J frfJn-ZB.fa_ voas.... J) Fos-f-am tf-nar ca t":"I J) J) ~ ~ ~ S 1St j ~ l73 J B I. J>p Jpv-nr:-mi ce fe-of l'n . lare (bis) . Stan Po/ago -34 ani aprilie 1965... ~ . MINDRIOR CU CASA -N COAST A Hag..rel Te mustrd.fa _ t':'I ca ~ f:'\ ~ I..'=146 Inf. 8201540 p::::::::: :7 A ­ Rubato ~')= Idem 281 154 t':'I t':'I t':'I ~ 'j Mii'J-dri-or cv ca-. fre-~ ma/_ ... md. ~ .t-amJ(lh k ?is J - rcas-fa voas-f~_ "'la 0'1 Jlih.' Rau m-o be. Pefreus ~fefan .----------------------------------------------------------. M-o-nbtltrlnit necazu (bis) 297/b. B201372 .gu -. . mal_'_ r' ~ ft' !J kJ JI N·o trecut p-aici mlndra (bi&) De-o trecut sCI mClrg ma. fost-am UnClr ca lazu (bis) Ei.sa-n coO's ~t· . ~ p f~p ~ J) ~ .239----­ - 297/a. 37 ani marfie 1976.Paienile Ize... hai.. MAl CODRUlE CU FRUNZA Jos t':'I inf. fost-am Und.-ta un ceas Td..\. Mai co-dru Ie cu ffun-za-__ J J "---" I (... mal 4bJ. rClu m-o-nbd...1la. FOST -AM TiNAR CA FRAGUTA . 8-"" 1 Rau mo • bJ-1rf-nif mfn-dru- Ai. pHp H' ~ FaJ-l-am fl'-nJ #a . . ~ ~ ~p ff " iNJ.fd-nlf mln-dru ... '" I@· JJp.n~mi ce k-oi In-lre.... Hag... te suduie Si de mine rClu grClie 298. I f§i..--.

... ..''': mc....­ 299. f..... Mag...Cj i It' !... Cd tu eJti bugdt de blne (bis) Ctl-i mai Undr co !ji tine (bis) D ..­ 240 ....... .t 300...~J /n/ 'Vuma-n tlHnWeCi.. Ai grijd !ji nu-J stddi (bis) . HEI MAl CUCULETULE .. MiNORU MAMII ~TEFANICA Inf Cozma Mihal oiHuroaie-25cf) mai 1971.Vi~eul de Mijloc Ol( Shear - ghl...' nU .7!i Ii)". 815/4'4 Rljbato ~ #'l::: 194 Af'-' w==J5.. ('lnta cuel::' cili ii \1t..iaed mnll..e_mcJJ ~ _ (.. lv-Ie --­ Hel mal (.r:=.cu cu ...i' 4...<""1 docd mnie nu-mi Un'·' ..J ~l' ....plnd mlndru s-o cuminti. mili (bis) Oi..C8 Ai Oi...tc .. . ma .Ie f"':'.

.. .. miti (bis) Oi.ni Afjnsco-J9 on. da mal rau 1mi pare mnie (bis) Dupa scurta-mi ieciorie.~$~~ ~~..~-+-.~ r.-#. --.~=-l=-==J=~==-~~~.d! . -. t_*.- '-'1):')' t')sr e"ud d:¥ __ ..:-e co dru ... /F.---.. r::==­ -­ ~l:~~~~~~~~~==f·~~¥~~~.==:===E--=... ""'-" ~~ ":-:J! '...__~<~ !'0#--I~=:i==-~::+' ..le -174 -r"':'\ "':"'I '-'C<' lIe'.' - t:::::=: ~ ~"--------~~-~ -= '17ic-E £ .6/ JEtD ""t...~.241--­ 301..Ir·I{O~..-:*:-"iJ= .'.-~ ·E-~==f--~=-:f~---t:~~J=~:~==~~=-::?=$~.__ ...... e7. rrra---. t:'I Rav "''''' .-:J ':p It..":'\ --'--'--­ F-~~-::--~:-="i1-ff:---~:~1..lf'-'::'-{.. J .~ .. '..--t:P~~¥!:f-\-:..::/X .-.> .J'. 81 - ne /lmi-o rodi losl 0 - -' ua f..=-~~~··· ~._-'-_'.0 MAl FOST OOATA "::g B1£1 '908 ~~-Jd-~t~_ =-~=~--:-..=-.---.---~ 0 ~...": A/ r'::\ ~1t$::..'~::: -::==-!.E~:~~.'8 .. m81 Oi.-- ...C4 ioIiiiiIl rc=-. .o.I~ /i' ~' //''13/ ~-. ---"~--r--~-I.' _~_ e"l.Ii t--. -~-®J-~-~ f • --------. .__ ~? ::di=J===.. miti (bis) Eu cu cinste te-am pur tat.... .el·:J! - za luI. '~"/I 'tat ¥_~:~-~~'*~~fE -~1t~~~~"Y-=±-!====il_~:~~~~~~~~~-==i:9 t -_ ..... "rl/a ._.. # ... mjji D>' ! ) - IJClU II --. ..._lt~~·PI' 301 SARACA INIMA ME . 1975 -feud . "'._ _ . .. L-==:_:.... ..--. -Ico /nu ______ ra' .::. -~:.. = _ .·..tZZ:]t " eo f "" )...~ --­ 4!~ /."...:.8/_.z.. crinule mult couta'.. ieciorie...' ~ £d! I ~s=Y~~r-F~ig~ >~e CO~ drv~/v' =rr G-f > ~ "~=152 1C= '-···-L--'-~'f!.. 4.e .=~::---:=--' ~ ..r...-!". J::§ 0" :.-::::::..~~===-~~--=-=-==I1~ . -~'-{:~. ' _ -.l .~=:=:.L_ F·J:::F=~~---+=~E pa ver­ ..>i zice ._.. • .~~ c:. RAu 11 PARE COORULUI \i:::g 8 JI / /926 Idem 300 Parlando molto ... . BINE MNI...:t:t-... >...':] o t1lbure !. --~ 0Y."_ .~ ¥~.--..."-'- ./' Rubato . CJ/ -J .___ .lUi mch ----_ 0._.I fr' ~"'e /t: ...-­ . clntec lin. _________... ~ m~=~=~ J~ ~:~31 ~--i=:.. inf DunCD Vc 5fie . miti (bis) Eu te asemdn cu un crin (bis) Oi.@~·:'. _~~ . on f1oiembrie.L..81..~~r~:=:_t~1'f~~~j:~~~. '-'"' ~. miti (bis) 302. ~.:~~...'!> <> __ _ '7a. ---.. lnvdtaUi nit cu apel tilburata :..-=--t'~=:~::./.. = r _-=-=--~ __ ~____~____:. .}) = 210 .\:1t:~)J:~~~X=I~~_-~._C> itt . . me /":"..8 ~ 'vag 8.-apoi be (bis) c·a~d·i tihne Zice c-a$d·.:::::./ e " • 8! rp r" .-.'2 /J Du . ___. <___ .

91.) ~ v -_ _ _ __ i> cu lIu )F. Rubato malta 304.:.sa re Itn-ga drum _______________ » J) 0 - Ja-I mv ~ _ffl ) ~~~ '4~ J8-1 i!)- cel_ bun fIe 0 '-.J1[JJ f/~ r.g8 /":'\ J t.5 ~¥ In eel vrr­ fu!_ de de. mdi Cu cine m-(J$ potlivi Hal. MiNORA FlOARE -I NAROCU Hog.)) 10 .242---------------------------------------------------------­ Hog. mCli noroace Mil. noroace.h mal . mai_ it> tb .q.fa .'\ f'!'\ .' /":'\ P/i'n . .Iv!. Inf.-.h ~ No IV Rubato molto -I) =194 t:". mal J1 J) cren..mu ___ cel_ _ i!!... Te-a$ zoli 'Ii I·a~ da foe (bis) . I uJ· [8-i !lEi /":'\ IVv-i din zi.b J din ZI J . I1ngd tClu Si-I allCl omul eel rClu J mCli S. Timis Ileana -19 ani naiembrie 871.gea_ crean . iN CEl ViRVUT DE oElUT • • j) = 210 Idem 21.. i =f =l' J 'fF1 --:Z7? t J:Z:.i J__ JJ]J '""""-­ /":'\ Ei cd nu md·Jasd a iubi.b a ...sc Cu cine md porr/vesc.. noroace.n8_ _ . ce I-a~ lace Te-a$ aduna la un loc .. B1811.nfJ ma.. B181231.. de te-a$ prinde. ma.Hoi!tei p j) I ~.§u - )l ti.:1 J»>.sd iube.fIe Nu ra . de bra d':4..u .J /":'\ 3 d • Ccl rdsare l1ngCl Utu.! ... la mine-o rClsClrit Numa nu I-am prelCllit (bis) Mil. nu md lasd .. 305. .cv J) /":'\ /":'\ j ra ..~ .

o mal I Clntd ~i-n grddina me Cd f$i eu·s cu vole rd.1913 Parlando rubato .". Ir f":\ he! g I [1 (11 Ie me. rdu 1-0 dorut sutletu.. PASARICA OE PA TAu Hag. mdl Da. MiNORA-I HOREA TRiGANATA /45 Hag.ia rssu - ~ . Arsd io to lnima. . cite tete n-au nomc Cite tete n-aU nomc. de cu pruncd tinere Hel. e su.dl _ _. mdl 307/a. 1975' Sarasiiu EE~ ~ p ~ Jt~b j)J~ f":\l f':'./.. de Cl:l pruncd tinere Do. da.cal.. n tra-gtLa R fJa-~ IItj r pa F c:r PJ lZ!tijl friJ.. rna Hai. sd se strlngd la un loc Da. sd se-nnece tdte-odaM. mdi Hei.~r. doina mi-o to horea me Doina mi-o Ii horea me. ~ ~ ----' Cd. sd-mi treacd de la inimd .. mal."._ mal f':'\ ~ mu *-' }j l ~ ~) J2 ~ r. liD IJ da hell tftr F E! f})) Cum fLU] j fa./a E fJ fa ~ ~ su- C£if t:J la lJ2Jl) 3==j pa ra . Costin Viorel-21. Hei. elne-o Zls dorut daina. cine-o zis dorut duinu He/.fe-o mal a- fJ j j) 4iiiiiifl! tJ a -JI [um IS h da r8-18 _ _ __ Ie .~ ~_EFJ 9 J eu f":\ l7el _ _ da . mai He.. . mdi Hei. mal_'__ ~ :f~~~ _$ e /.raf.II .. . cine-o zis dorut duinu Da.lIe-m1 pla·-ce gla -su___ tat. ani dec. cd cine-o zls dorut daina./ . f':'. ~ ~ jj J. md. pe un tdrmut de apd Hei. da rdu 1-0 dorut sutletu Hei. ~ ~~~ sa. I P p~1JJ p ~=+ C-a fau glas Ii ras. md. mdi D-arsd io to inima. B11.pa-ral.fe-o .gl n8 - MtfJ-ddj-i ho-rea M/fi-dra-i ho.:.da - mc}! ie. Bun de 0 - su-pa .--------------------------------------------------------. A da .ru ca de )J =128 1nT. I is sl eu J c/ .".tau 81. B1811923 Rubato . ~ f':'\ fa - pa. c1ntd ~i·n a me grddin<f Sd-mi treacd de la inimd Hai.~I . sd se strlngd la un loc Hei.me .rea_ ~ if R ij t..~~ ~ ~ ~ ~ k£±JiZV"t I J)t:J)) J) Ji Bun de__ o-mu itt J5 }J 4ttJ ~.J~= 148 Idem 126 r.~ )1:£] de. da. L1 La ci..243----­ 306.

----II Cd tu toamoo·nbatrl11e~ti Cd tu toamna-nbdtrine$tl.:==~~~bE=~1 -w. . "t' Da eu dacd-mbdtrlncsc Da eu dacd-mbdtrlnesc.. t=gz~ -'c==E. prjmdvarQ·ntineie~ii.. mai Ai.. mai AI.MAI CODRE DE ­ AS Sf CA TINE • Molto rubato tt-~=H~TI' I 2 g -p is ~~.. lard mor $i putrezesc.. -=-~~. -#.. .. mdi Pc'1~6rile addposte$ti... idem f.dre de-as si C.i..-----~: . B /8/ 7Q 3071b.::::-===E::L:::::. 'it._1= ~-.l ... mal Ai. maf Cit iumea nu-ntineresc.. eli Jumea nu·htineresc. --..:.=+=-. RAu M~ 0 BLAST AMAT MAICA I r:! lo.'\ 2~5 rrun-zil ver-de ma.. pasdnJe adaposte$ti..-------------------------------________ Hag..ra-c! ne ___ /vIa:: co .-.~_=_==_. moi .. mc'ii • 30B/a. miH Ai.----...=~~~ccc~. >:0.244-----------------..'.'1 = 128 1':'\ .:..-.

~hJt 1 'ti.rJ7/'- J.--j'J 1-0 __ ~ J (':t:-?lI \ ba. ca nu ~tii ca ce-oi ajunge./c} ." =v~I.JgJ . mai. da.§ na --ro -.=*.:~=--=s2 -. ~i moo bldstamat in rls.. frau m-o bl§J' . na.ca __ mo (I . mai. f.# $:==tF~ ~ ~ ~ ~=90 Inf Florea Vaslil:! Cflciu-48 enl noiembrie 1975.. ~ Cj "1" >-..mal mal.uf un cur - cu beu.... da.245--­ 308/b.1 --i~ ~~~-=: --. Ei.leud t=J= /a -*"-::--------­ ~-. mai Horea mai nOUQ (CTntecul propriu-zis) Locala -./a_____ ) ¥J Im-I-o l Jl Jt::~"'iccf::--ft ~ "-"...C.. . MAl CUTA NAROCUL MNEU .ca..T'_l!1za Ei. B2J / 194 Molto rubato . it. pI1nge-i ~i parecf-a jdle. ~ . t..mal .1.-­ frau m-o b/.cu- -3 :~_~~=~1J .~.1 marll dl I rTJI - i7ea - '. pI1nge-i ~i pare-t-a rau.cu mn8U mal J ih '11 p>fE-m--Ms 81 Mal.C=-..J-~ tt'f4htl . mai. mdi . mai. leaga ~-amar de mine sa leaga.. mal Ei. nu rna bUlstama malC!.cu.>'< ~ "I- .. cu blastam de vineri. sa-nconJor tata lumea. de-oi ajunge mama rale Ei...1-0 18 __ _ } tII-'---".--- t.f8-mal mai .~ beu-- mal ~ f. maj Ei. mai Da. mai Ei.. maj Ei.'Heran cu diasa frunzi. mc. mai (bis) o bdut -0 .'1stam de vinerea. pI1nge-i ~i pare-t-a rau.= -- L-o oJ ...sara Ei.!tc'i Nu rna bldstama makutd Ei.ut un cur cu ­ .~ --:.. cu blastdm de vinerea.:. cu bJc. da.t. mai.(ag B16/ 919 Poco rubato _::-t. ~i moo blastamat in ~aga ~i moo blastdmat in ~aga Ei.cu mneu. maieran. ca nu ~tii ca ce-oi ajungc Ei. mal ____ da &~ J) 1F15. ~ J).. da. . da. mdi Ei. ~-amar de mine sa. ~i sa-nconJor tata tara._.::j j -=j=­ ~--lt~==~~~ ~ '" -~ • :. sa-nconjor tata lumea Ei. ~i. dl.RAU M-O BLASTAMAT MAICA Hog. -E.ro -. da. ~-amar de mine s-o prins. mdi. mai.:jJ ~~r' . mai Ei. da. I. =$ Ff7T i ) " y .. mdi Ei.. ~ ~a € t.~ ~ nee.Js .¥ el ~ :117' F1-=-~9 el ..'. da. da. de-oi ajunge mama rau.n 309.rzdune' mai (bis) Asia varo-nt-o vdIce. . da.:: _£...' ~ ei da ~.cu diasl. mai Ei. mal (':\ AI Mal.::==-. mai.. mai (bis) Da-altu nu J-oi ave eu (bis) Maicuta tihneala me. F= ~. mdi Ei. de-oi ajunge mama rau. mai Ei. mai.:JJ=*=. ~ ::~-~-. mai Ei. Rt)) ..I') =128 Idem 308/a (':\----::=-K:::--=:._-~.- Astd vara-ntr-un pirlu.~ J) da in . da.' : : . mdi Ei. da.

cl/ -..ll) Sd vada cd si eU')tiu (bis) 312/a.. Mag. Ir= 14' ·gEi( -~~~ff~_I~=~F.. ciND iMI ZII BAolT A.n gtnd {inc/ /m/ zii M -o~'- flail !a-fl gino' .fa 0 170 .ra-mi ri . ) 311. ASTA 0 HORE MiNORA Vor.roi Ce-um durmil pd perinitd Tremeasa de 10 mindrutd .chii-mi piing Tnima mi se lopte (bis) DoIU tau md omoara (bis) Bade de elf dor iti due (bis) Go/blnd-s co frunza-n nuc (bis) o . eu vdd (bis) Mdnince-J zermii de ziu (bi..ra-mi rF 61/ .=·===j 6u . €• Fost-am pdcuror la 01 N-am durmit pe mU$.FOST -AM PACURAR LA 01 . dd guritd (bi._ mal r':'\[rnd VI- ne de-8 ___ ! • mal A5 - fa 0 /]0 rt:sc ttnd ziu de /d lu·­ cru gFt:U _____ mal Dragd mi-i mindruta me.= '. de tat (bis) Sd vadd cd $. sara lmi del gurita Tdtd ziua-j Ja edpitd (bis) Si .. mdi (bis) Ai. 98 lnfN65ui F(oore a lui Haurel 1971 Viseu( de los .v/~eui de los I p r P~--=rB'=rq:r~E¥P-ra find ifni zii ba .!a.N GiND . B2112088 Poeo ru b Cl t 0 :ff ~t~f~tfi~-'-:c~:f~jE=T1~As.299n b Mag.sam 1m.mi oltng Bade de cit dor iti 'rag (bis.de_ 0 . Galb1nd-s co fruma-n fag (bis) Du-md doomne-n dealu Gherlii (bis) La baden cu ochU negrii M-o iubil manince-l zermii !V1on'lnce-1 zermi.246------------------------------------------------------------­ 310.c/liI. B121136 Rar :fBi E J =80 lnf Pascu H6risca·-27ani 1971. telM ziuo sdcero Ai. t':\ re min-dra __ ~_..

....-lapa r~ff$= l1li..Ca-I be - feag ba - ded de moar.Ie $=' .::=-r-:--====:---v=· .fa am g/a-...ce__ ca n-am mC/ un gif?v' DB. .-.5(.... fie sint-un ~n Ir.::. 816/ lOCI Vor II Repejor "'~ = 180 Idem 312/0 &' I ~ F r~~$~~_ ~::-1. _.) di .. tile/e le-a~ numdra Gindurile. Hag B28/2719 Andante)l: 120 ~ ~1c-"tc:~'::'~:_p~~~t=4..dea de mOdr- le. mlndruta Ai...=:'=lc~cc·1 ~~. eu ginduri am ma. ///. ~-==.. "--I~::::'=-==~ '':'--=a-1@t-=-1:::::-¥:'==~:~'::·:::::--./385 Rar )=124 :::n! /... J ~Fi: BI C/ .p' I'm . _.=±=E. -::::::::==±. G/osu cucului nu-} am Glu. ·.-.:.::~::= . AUZIT -AM SI SE POATE . --~_ '~ si...._.tE &.._ . M.:.1 Ma scu-Is/ d~ Hag. '=11:1=1:::-'..Ie-Iu vFn lu-/UI~ ma/~=-: N-B. muUe Da..m/ .=#--.. ._~±-=-.C(I 10 dor de-un an i . . .../ Zi ._____ . .: --~...j f! I ~-f2fJL~=~~m ..r ..16 ani 1971. :J A u zl··· f-am '~:.Husar Ileana a Cionchif~45 Gni iunie 1978. _.··g ·. ..:::::--.:.....cINE M-AUDE HORIND Hag.. SA AM GlASU CUCUlUi Hag 821....J s/ do/.. 811/2151 Andante 1>= 120 Idem 21. ..::.~~'-==--=-Ii!-..247 . Inf 81edea Haria.m cucului nu-I am Pa i DOiCQ 10 dor de-un an OO.:.//~ mat' In/...:~'-.:. Ala sell .nC'_ m-8 .....AM SCUlAT DE DlMINEATA ift-~ 11 )1 ~4~cF IrQ' ih Q I ~:):<)fJ.. ~ 314.nea-fa J Pe neyurd !)i pd ceald (bis) Pdntru tine mindrul drag Ibis) Du. .-. mu/le-mi .r===)J.-mi Irag Multe-mi .:i=--_.It. . :..-=:::::-.. . sute 313.... Ba eu aWea ginduri am ClIe zUe-s inlr-un an Ai..Ie poa..' .==:.--~ ~-- A (j z/ ...nfl.Ie 315.Ju cU-CU - lUi: rna.. .ca__ do ru _.~-=--=.I-am si se poa-Ie Ca-i be· leag b<J .(./....:..=. . ) -:::1.nea-fa .<w/eresc ~..1 cu-cu .__."Iuieresc $.­ 312/b..-..56pinta Sa am gla-.':.i':.-m.' ~ ~f-t-==:Jt=FC3==F-4r~·~~=1'. Irag.Is/ de_ di-m..u de /10 .NC=l =r·T-_. Pai. '1' .

/UI__ Dm mU· 10 -cuI un ru - Es.Vadul Izei ~-~~Om[[" W~®_I=Jl @ di J fa-n_ I .. 31Z DIN MIJLOCU CODRULUI Nag.dru-Iu/__ do ru/u/.dru. zis bine Pai.~ mi ne _ _ m-o_ iii sal__ p/]_ lTIl - ne _ _ lTI-O la saf... 248­ 316. Cd eu Ie-am lasat po tine Co eu te-wn losot po tine N -are moma zece fete (bis) Sa nu Ie mdrite tate (bis) Poi S-are mamn numa tTi Si-are mamCl numa tr. Md are numo pd mine M<1 are numa pd mine Da $1 m-o do sd-mi s1e bine $1 m-o do sd-mi sie bine. $1 ~i-alege ginerii $1 ~i-alege gineIii pai.. j b . Da. 871/2164 Moderato J>= 115 Idem 243 tJ E5- tflE mu Dm p pm~=p 10 .. ] co . r ..ARE MAMA ZEeE FETE Mag.20 ani marfie 1974./1996 Allegro 1> =150 Inf. Vlrsfa Haria ... ]vIai bddita f/-oj zis bine Mdi bddita 11-0.fe-un mar a Moru-i mindry ~i-nllorit (bis) Mie-mi pare cd-i clungif (bis) Mdru-i tare rdmurat (his) Pagubo de Ii U3CC1t (his) co 1 f it . 811.~ .. __ Pai... g f1 co . N.cui ~.

i... Toote bundtdtiJe (bis) Ca so-mi petree oile (bis) .cir. Da" Co-a$o-o picat bombeJe (bis) Ca $.) Da.10 DE.ACAS' ciNn AM PLECAT Hag.c1 u:.w Si-am vdzut capuri sarHe . LA STrNA CIND AM PLECAT Mag.fa mi-am In . Nu $tiu Inedtrou sd fug (bis) Co nu pot treee plin fum.J de. B 73/369 J Allegro )J =138 Inf 86rbut flforw-1. apritie 7971. Do mereu la destupatu .cai. Nici 0 cino n-am cinat Nici 0 cino n-am dnat Nici 0 cino eu hodino Da.m am var-saf Da. Lut cu singe-o mestecatu (bis) Alarmo dae-o-ncetatu (bis) Ciocan Jopato ne-o datt' (bj..a .JH-na ctnd na am ple-ca! .!~w -I p r am pie caL__ sft CCl1'_ La .fa ml-am If7 trals .Vadul 1m -&J§£ ppc to.) ~ I Sf's.? 18 :". B11../2071 Moderato .i Teleptean lieD". Nici un prinz eu voie bund (bis) Pd dnd am fost Ja gustare Fabricile-o sunat tare (bis) Cd este aJarmd mare (bis) Da. Si ni-s musai de fugH De bombe so md ascund Da.fe_ la cnm! a~m tGJmf#S~ I~.Sf picioarele-negrite (bis) 319.cas__ clnd am pie - ca f [u de-a cas__ dnd am .in Irais.249--­ 318.("'~'~gj var-saf Aiu' fe_ /a Crlml::. La spital lingd cutitu La spital I1ngo cutitu Si gustare pusd-n bUd (bis) Da.<.~= 150 idem 126 IJa) Ct.l1lf Mul.oIe-caf g ~ ~ CYWJ). vara ploiJe (bis) Pel unde bombe-o picatu (bis) Da.

aceie jo.) Cd cu mine nu sa poale De.B ~± [Jo.lu -. n-am priceput (his) .ne p E). Turda Gheorghe-JOani marfie 1973.SfIptn/a . l& do-ru Ci . ibdeascd-n alta parle (hi. D-ne scu. (bis) Sa flU merg m1ndrii /(1 voi (bis) Nu·...----.ru tf Eu doru I·am invd'al (bis) 'Tdt pd brate legdnat Sian guritd sdrutot Cine·o zis -doru/ui dor (bis) N· 0 zJ.dru - lu! Da..7in.!". B..31 ani marfiel976-Poiemle G/odului r fu m/ - I E P (' fa fa - F t~ I. d flU 1'/- ce-I do.r . Petreu$ Sfefon-36 ani PefrelJ$ loan. me noap-fea___ ca pu I() [)(o·ui $tii m1ndrd ell dor due Ti-ai lace un cdrut de nue CU mtite/e de lag Si-oi porn. 321. CINE SCUTURA ROUA Hog. Poat€' co s-o !>i putut (his) Am lost mica.. I [ PP r. :..Ie spu ne. I&J Ji J. ua ra ro . n·am ~tiut (his) Tlndrd.' J J.2~------------------------------------------------------------320. 10 min' cu drag.817/203 Rar }'i:130 In!.. PASARICA oA pA GRUI /Ju .7/ 5]7 Andante jJ =124 . sam Sa flU mNg pin' IQ mlndro Si sa ziu dimineala 322. ri/ II d neFf Roua trebe scuturatc'J (bis) Si mlndruta sc'Jrutatc'J (bis} Nu·i aceie saul io. Fe - ! ~ E ~ ('/0- Inf.ti cu cuvint u~or (bis) ~) l Qf ElIU) ~ ----~.va J. CINE NU $TII CE-I DORU Hog.'.

DRAGU MN-I UNOE. LED Ce--ai ZI .oYr" !Jra-JN mm· .. ~ W au Idem 322 .:.I ::92 .E+-::~~··:~Ji-T-!':=·::~~~::=E~ ~~~ J±::ih:_T_... . ~~oaerar() .irfi Ce-ai zi nit 10 80de ce-ai zlnit aseard (bis) le-ti dorutul .ci . ma 1. Hag.~ .Jr]===rlE IDtk sip ~ .t=·::..lpune tu pu.:.l Moderato J.-0 iost gmita dulce Dupa eel frutf:os 0$ mere Co !. ajunge sd mai meri (bi.-:-oi FlOri horile late (bis) Oi hOTi .{/: -I') • • ' I ModNato ....nd I 0· ~ ~ ~ ~ in .AM ziNIT ~.: A::.~t bdditd ieri (bis) N-n.~j~ if.) do! . $I dip' care ti-a pUke' Dupd eel trumos m-a.------------------------------251---­ 323..luseD Anuta-2J ani noiembrie 1975. /vf.i Ie card (bis) Ce-ai zinit bade acu (bis) leoti dorutu $# Ie du (bis) Unde-ai lost bade oseora (bis) N-ai a/unge sd meri iard (bisi Unde-ai la..sa noas.Ir§.1/-0 ce .v:.j t .am F rumii veld.rl fcl c:.:.ci .. /r"e··.:=. ma-m:. :..." '" ~'..1 ..........J1Jgg~~ 4~p~j ~ _.It! - 1/1 _ ry..or sa noas.mi Ora .ie-am -~ ::170 Inf lubO$CU Harie-23 ani oct.1978-Dragomire sfi rE--==:il r --eLI C/ I~ r r' 3 niT dI ii. r­ 325.:s==-~~-==-. ~~~~=rJ:fd?~:r-3(-lt( ]Jltr(JfllJ :1.ml 18 Cd - MFn-dr/ or de sub fe .. . B 28/2541. .fOI_' :t=1I:~ J.. . J -~~·=tt-~· in ... UNDE-AI FOST BADE ASEARA .o fost gJlO de miere.fOJ"-.ut de cue Dupa care sd ma due i-lei tu suriaara me' Du-te dupa care·i vre' -. 1/1 . &~ (2J L'"'.rul la _ _ rna-rna dOl.LtiJ Inf..I . MOelRITA CU TRIFOI Mag B 14/ ]I.10 .i una (bis J 10-s faUi di p6 Mara (bis) .<.=t::r::::::±:r:":-T:::':=:±=:~.:.IUf ~ ~'<~..de-am zi . duce Cd .gu mni-/ un .d 1a moarte (bis) 324...~ :.:'0 ...leud ~ we~IFlF~~'=tZi F J I F f2 r Ji t V! P E '-P J de sub fe-reas-ira ca ..o cc-rul I.r. ~ ~I!~.''! "J!:' '.reas-Ira Mf'n-dri ..t8 cu In" .Jr...?.

'. }J: 161 InfPefreu:.elre fbis) .JI..Uu c1nta ca cucu (bis) Nu-mi pot spune amoru (bis) ma Supdrat co mine nu-i (bis) Numai puiu cucului (bis) Nici ocela nu-i ca mine (bis.cu -­ tu ) . loan 1975 Glod - * ­ 1.252------------------------------------------------------------­ 326/a. Cd mal Ole p-olicine (bls) Hay 829/2935 Moderato 326/b. u 1/.JU__ n-am ca - . " ':J.::! !- . Daco e$ti de $ugubdtr1~ (~- . nici nu strlgd Numal tot be ~i mdnlncd Asta-l hOle bdtrineascd. 815/287 ~I= 140 Inf Sidon Petru -62 am 1975..si eu joc ca ceila/ti (1)15) Focu/ui te bald lume (bis) Ei Sf pe cine (-a pus nume'(bis) Cine too pw.1(1 - - JU­ ) run lit· ['e-a! a -- dus IJa ba /a nun la Ce-al a- ba nun - la N lci nu joacd. cine too zis flom. Mog 816/3201 . 327.Botiza D. MULT MA.S.~ ='52 I nf Rednic Stefan-JJ am 1977:" Berbe~tl Cu. Cine-o zice sd trdiascd o hore $i tald1 meu 2init de la /ucru greu.J .' sf . CINE-N-ARE PATRU BOI Hag. ba pe-n joe (:u . MOSULE BARBA CARUNTA . nume lJ(.NTREABA CUCUTU .ne rI-8 re pa.fru bor: ei Nu sa ba ge-n joe eu no. Cum oj uvea g1as de cuc (bis) Cd tnt pJing plnd cu1c (bis) Nu. Ai.s1 eu n-om fdr' doud vaci (bis) .

X=t~J=J.-I pune bine Si-J pune deasupra-n ladd (bi!» Si-J mai caICl elteodatd De-a si doTU cum J-aj pus (bis) Eu-s Ja fata cum m-am dus De-a si doru ve$te jit La fatd-am ingdJbenit (bisJ " -c ::::.--~-. ca·· -'li I j)J sa_ . Hal. 329/b..£~-~::--:~:::7'S-:::···=::::::"-==fa.._.253 ..\.-:f. mulo$agu (bis) Intr-o easd eu mlndru (bisJ.'" ..··.IC. J._. A$a beau oamenii dragi De slmbdtd pina mart.--1):t'~:-=:j .'.-~. 1 i ...-.a~..sri .~.() am Biirbut loan -38 am Ardeiean Mihai-2l ani Jelepteanlleana-17 am marfJe·197t.. bee 02 - me -nil bunl li flltl F:l '+'--k . . B2111129 § 3l &! e ~d -sa A ) Moderato ~ "I =120 ~m J W~ oa beau me.F:::· J"::::.'2f f.nii bun! r=d1 r ~4.j:= si Jlre..JiJ-~l_~a~~~=_-=~=::=: _ .ua__ .­ 328...:-!.-:/ :!: ~i/i.Zon de z-t -!.P ~.=­ :t---:-..-.idI ±. . ~." V • u ' Of:.. i' .'.l::-k . . De n-ar si horined-n sat Nieiodatd n-a$ si bat HaL Dar a$a horined este Si-s la lume de poveste Cd md povestese in sat C-am bdut $. de muIt (bis) Numa' nu ne-am prieeput (bis) Dragd mi-i veseJia (bis) Intr-o easd eu badea (bis) DragU mi-. Barbut Ileana -I. VeL/ i~' .=g.s§ II mars a ­ I' Vreme·o lost $i rna.AI OAT Mag 828127J3 Moderato )..~. 3291a. . t & .---.I. ...77/ a/ meu sal CUe rt>/e m·o mineat Ar Ii ajuns /a un sot (bis) Ar fi aJuns $i-ar Ii ramas Tat nu sedpdm de necaz (bis) Md duc mama de la II ne Doru mneu tie-ti rdmlne (bis) Ie-I mamd $i. .ard-s bat. --.~-. ". '::f)'. . t .'" C.' J//77-bJ-1a pt .\.me-iJr da mJrs Vre·me-ar da_ 13 I FJ·­ ~). -~:::.. . Hal.. = 135 in! U!Of2iJr' MOfl9-ca-22ani 7975. ~ ~ .la ptfunic :y=1d- . A$u beu eare-s Co noi De s.. VEZI MAMUcA CE MI.1mbdtd plnd joi.. .Vodul Ize.. ..· t . .~ .' ~ '11 &m u ~ {'ZF-3¥F SI Q!r d -.~.. ~ __ =:-E_=~==±J?·:~:£_:g~tt:=:~a_~==.bi!i .ZORI DE ZluA SE REVARSA ·..J-a In!. ASA BEAU OAMENII BUNI • Mag.sa Zori de z/ ..'.j A .J - ~".._":'_A___ ==+:_~:_~--=:~~~"--_.?::::t.~..7/:. .... ~·....•:t}: II na_ He!.J .Leordina ~ N~. ~ ---~.j se re VOIr .' ca Ce ml-81 dal:___ -~}~~:-:-~E~~..Je rc­ vO'r.t'/.. . B1JIS12 Allegro )l =138 t..ni}_ fum De slm ... CC}......·· ~ Mag. /7]8 dor )):' cu ·.

i ~.:·'y. _.J.' . r 3" t/lj' i .fj~. :7. . i ... " '--. ·~~:~h":f-12:~~:. .. MARE PLOAIE. PetrEU? ~t-36 or: 1969 . {) /O. • .~ .(.~~~~'~7j.lut" s(!r /J/. doru Doarme noaptea ca puiu (bis) Eu cu doru-s impdcat Si nu dorm neJegdnat (bis) 331..9 Ie Numa una 0 rdmas La care-am fost eu de Da-o-ar V-zeu sd deie Toate mlndrile sd pieie Numa una sd rdmlie. ~~'§.CINE.==:: J Oe-o ml nal min ~ ~"' ..i' " ". . . # ­ Nici po cergd. SARACA INIMA MEA Mc:] aJr.... . ! t': " "1" '*.. nici pd tal Numai pd pdmlntul gal (bis) Cine-a z1s dorului bun (mble prin pdduri nebun (bis) Cine-o z1s dorului drag 1mble prin pdduri pribeag (bis) Cine nu ~tie ceo. ~ .. mdj La inimd este-un leac Cetera !ii omu drag.~~ ·l~.=t.'.0 ZIS DORULUI DOR Idem 321 C.eacuri la inimd nu-s. ~ I noap-fe f)e-o r·r~1J.""" 130 lnfAzat6 Fiorentino...ar i DU- lea dur nl u. dri ~ Ie 10. ·J··. 332.'l . ..0 FOST At NOAPTE In!.-~~-f-~·~·E!·~-=~:l~~='~F~."'. 4. Sd-mi lie drclguld mie Da-o-ar D-zeu 10 mJndra Sd·j ardu coso ~i tinda Sd rumlie numa scara Sd pot mere la ie sara.:~~!~~~:: . • .~ r'~:""--" .Glad 1# ./"(~ .l] cn. =t=:"::~-::-:::::. ne-o zis do ru. ':::= fit! '•. /199q Mcderat ..i~1. ~( .. der 1975-PQfeniie lle! 'fl.. md La inirnd este-un tidru Cetera $i omu mlndru. . #'. .for. cv for cc Ie· La dottor ~i 10 poticd Sf n·am hdznuit nimica P()ticard~ii mj-o spus l.

----~./ 8up. . .-. BATRiNETE HAIN E SCUMPE ":. -__ . '~ _)--=:::±----:-- . cI £1.. ~. - ..~.U fni" .j'l =120 idem 322 .:. ~ • f!1! ~ ~-:~-'=~=W=L P F -h----....~ .. . CiTE FLORI SINT PA IZVOR ":.=... nu I"'as ruiTJ-Di"1.------.13 4 _ I/up .--...---. __ __ .78 ant nOiembrte-1975..V no fII.d. . flU Ie lJal .rt..ne scum-pe . -~:t::p ~ ..5-oi fa' giugu di f1 lemn verrb:::. .: -----.qu./ gu-n _. 6' J f~~~t=~~~~~ . !ri· to .r.L.' -- lu ob ./71.-t.-­ ---~~ {I J)= "'-iii . -:: 334. bo rind do­ mi'n - """--ali! .II! '8 VI. +- r .~~:--... Perta Floare...fa fe cio fe .~. $:~.Botiz[) -::=!I ..~ .::. dragutefe tate (/Jis) .- ..-tv 8a-/rF . j ~r=~---=-==4=·~ ..~·~~±=-. • ': t t. . .fa.<..~._M<.~~ -#¥t. ~. Nici locu nu·mi arde-n vatro..--.ne . .=r-=L=:~.255--­ 333..:::r~±· J. -'- 6=P-=Jt·~t-j!j~_-FF~-· j --~:3 .---~:f=--~ ~=::~:::=:..e LI.'urn-pe Pur.. JJ J 11-.J ./0 !"D :lv .''...- Jg 'ntl...v-a. (bis) Eu silesc sa mi-I aprind Si ('u lacrimile-I sting Mdrg 10 pdhar sd beau apel (bis) Ldcramile rna adapd (bis) Cd trdiesc tot supdratd Bdtrineteie md gold Nu rna gold cd moo pus (his) Numai cit 1s umhra-n sus (his) .g. RUPT ...1 .:~-::::.~ _ c(.'. Rupl...---.!e I ·L . F A.da -r~~_::#:~'jlc-c__'1_ __ BZil7281 MOde~ . .--< ~- •• .fe Ie ~ r .'=i==t':'=t= TJ..-F--~_:i=rt -i --~.!r-Ia. ' --.o boij tlnjaua (bis) Co/)o[ind de fa mlndrn (his) Fi.-8 -­ Cl Ie _ flori sin! pa iz vor poar .fa (._~ ~'. Ra" .fe__ le_poaf .::-t-=1' . Ii .i:::. :.. da Cf-fe f?or/ si'nt_ DJ IZ vorl t . 81511090 Int.0 BOll DJUGU.-.do rti 335.. Str1nge-o. ~=t]J--±i$t=1t=+-~-=F+ .. ~ ~.ne =~ =:::::3 '.v-a. -:.:.. (bis) .1£ ---------. De bdtrln ce sint odata . ~ hal . _ _ ¥ I ~----.N TRII \J::.. r-:±=---­ /3a-frt .fy:~~..:-.'. -:=~.:... Bf7 --' -­ !B {.€ TIt I J?i:JSfJ J I) F-F m T8 .--. B75/733 . -.:.f-o ~ Idem 32! '1 _ ii .

Mag.J p--{[f p r _I)j J j) J -In) J).(.Ie ver.dI'. 81613584 Moderato J. mal foa ie_ ver. 338.dI a.. grlu.2~--------------------~------------------------------------ 336.a.:: 150 InfBerc/U Petru-20 1968.1975-Poien'Me Izei r:-. SpiC de 1'08.dra cii'ld sa ziu Mai devreme-or mai tlrziu (bis) Nu zlni mlndm( devreme Cind vecinii taie Jemne.39 ani dec. 337..~U mm'-a da___ zi. ma C/u.~ ~ ro zr ca .. bal-o para La multi manlncii tihneala.-leordina J.ce ce de dar #u ma du . Andante ).01__ Z8 .de spic de griu Jpu nt' __ min . s-o so . mal lata Moina sa 0 umpJe stinii Bali sa-i-mlnlnce cUnii (bis) Boii i-am mlnat in munle (bis) S-o venit cu coarne ruple Moina a bdtut-o ptiatra Mlndra mni-o mincat via/a Luati seama leciori bine S-ascultati-md po mine Averea mincau-ar focu La multi mlnlncd norocu Cd averea. $ 2 r__ v-r-. FOAIE VERDE SPIC DE GRiU Mag. Cd vecinii strlng sUIceJe (bis) Si moor face vorbe reJe (bis) Zind mindml pd din dos (bis) Este-o poartd de rogoz Cum pui mina cade los Si ne-om sdmta I mmos Cu tlOni de pipirig Sod nu scirtiie nimic.ce de ~ dar Mal ca de.L1m:=llLt . =168 In' Tomsa Maria .MAICA DE-OI ZACE DE DOR H BlB JaIl.:: 192 fg j_r=1ttE~'f~-.. Numa ca saRi eu lara (bis} Mni-a da boH din' po/atd Si moina careR.JU {I 0 ra .s-o so-cru mni-a da ~ I C/u-ju y! 0 ra .Slcit!Or.at.lor '­ .ce la dof­ 10 dol.r~ de.01 Z8 du . B2112567 Alleg retto zis-o SOCRU CA MI-O DA Int.Leoral!an Nulu -36 or ian 1971.

.'_ til' -=> ~ I Rar J = 60 Inf Hircea Fforec .ag..1\ ­ .' :. t.. I p r.I Hag.i . an! apnile '976.. 11 "'11 da pa sa .:.::::::::. ··. Hai ma mF'n-dru - Da - ca-/ a . :'JI·· ne.5/-/ . !/:Jg B121 J93 339/a. A... _ 'M" """"''''f-c1lc3'-c..A ICEA MA VESELESC .da pg--sa ./:' /.~·~: ~~1 r..: ·/a-s dOCJm ne de re Ie .... I Pr j J j ACd - Mode. nici ldsatd (bis) Numa-n picioaTe cdlcatd (bis) S-apoi cu-a me guro (bis) Ce sd lac daed-. ~_.. /~ .'o »=130 #l t. . . .~ «.-"± . . _ .'l:' /r.. M1NCATA-S OOAMNE DE RELE :-r..--=:::~' . Inf Grupu! de hortfocrt:' Bodnar Jfeana."­ r i~ I ~ r4·· .113_ Cd hoi ­ Ma.._.! Doino mmdrci :)/ dawu Cu greu 1m.. klln. - -~--------.r r­ .=-:-h lc~c=":~-:T"'i-=j=::::l-c-=jJ Ok 1: ~~ .le_ Mln...B1912392 ..B 20/102 ~ l... ~ -.~jngurea (bis).:~.ne de --~ pr r Q' I P F r "1.257 .J cnif_ mei nu fe-of' v i " " n ~ Mlnurile nu te-or tra' Gurita me I-a da pa' Du·te bade-n nebunit Nu scorn..._. in sus...C.. ~3'':_.. :ct ~-re .··r U""~-T1-"~'£ t:=.1 .)i IiU creste vee..~: ':31 '--" .cea .s de strdini (bis) Co laTba de doi bdtTlni (bis) Nici mlncato.Jd .r::­ . cd ne-am iubit Cd-n botjocord am grdit (iJis.':~ J) f *j-=:··~~t-}...i ..... re ..~ }.V!.5 ani mart/e-J971-V/seul de ias j "I it t.21..-·-······-·---f~ 4 ~~ p~LE-=t=f===F~-:~·~~=:~ .nde pe grddincj $i-a 10 zitd-i de horbuz .Dragomir/2 sf.:~ Aicea voi(a-mi fac Aicea v(}Jla-mi iaC' Acasd-mi trdiese pe p/ac (bis) Eu 1m... DOINA MINORA SI OOiNA • !1 1'1 :'1' • ..­ -. mlncatd. 339/b.r~ Jl § ' .'/. fac voita me Attii-s tacd daed-or vre (bis) 340...· ira· lese *' sa • ~~t~~:i.. singurd (bis) Ce sd lac dacd-i a~a (bis) Si-a me gUTd-i .re" I" Ca hol.CCJ..tl .J9 ani oprtile 1970. -.. ·t '-ii. _________ '-=--q_ .~r~:~~t~:f·0~~t~=--=i:=~ lea-nu Ie j'I = 120 Inf Pop Anutd Hihiies-1. .' ../ ~/e _.. ma ve· St -t#:-O' .Parlando r u bato ~ § r ~ -. ii.- . a - ~ o- ~ ~~ . petree lumen C·a-me zied-i de neghind $i se-nt.:.... u n! sa ..' ~.eul de i(75 ~ i..fii-s eoam .

" /:. l ..I rai n6..6 342.J It - la. De clnd Ie-a.AI DUS MAl BAOIT A I Mag B28/31 Inf Pop Noria-35 ani Oragomire~fi .i/} ~ JJ ma sr. ICir @I De dhd . ._ A~am " ie ylf sea ra -r..~e·a/ !:j. I ..ASE. I1(Q·n pa. CII/((j Mag 815/101. . uitai in sus.<. COLO.: /f> muntt" ) J. It. ra re ­ on I JJ . 1n jos Doc-oi vedea am irumos Sinl Irumo~j pesle mdsurd Nu-i u mlndruJui idpturd.N JOS PA LA HOT ARA Ilag B is/ JJ29 I. S6 vdd ducd vii bdd/td :\10...341.... J Ilari I cu A~Q-mi zine citeodatd (bis) S6 rna ure p6 rnunti de piatr6 (bioS) 343.. Idem 321. . dus mai bddita N-um ie$it seara-n ulitd Nurno-odaUi 10 portitd.MI liNE RAREORI . -1~"~~-Y-~ J fa hF~·l:·i~ ~=~~~~~~~]:§ -}­ j til· _.. DE ciND TE..d/.u vuiutu nucului puiu cucuJui I'v1w in jos po Ja 'uJpin6 r:'..ore .

~~. "~"-- .lIt_~ ..~... ___ --cj . . :1 ' .oe -_.-. :-r'.L ..Ie .. > ~- il ~. f- .. ..Ii-Ie-a /[... 't----1-\<' t j . un.-·~-.'--1 .~-..- " ~ s ~I ..-~.:.. . J/g -j /. .! =::.--!'.------...I-e ... a .7'- • --=±-:::-+'" l-._ u_ ~ - [m . '..~.I d _ _ J - .'" ..! Mltle::-}6 ani ~ fa...fu -j1 jr.r '_.- C?~--. ZI-n/ ~'f' po ~ mOl" " va. ...TAT OMATU S-A TOPIT 'lag B2511031 Inf Hoteo Anuta-51 on! _' 4. i.~-'-..:. ~ . ~ .---~..:. --~- Inl Boboreo Joana...­ 344...r--". •1 • .~lr~ Brin .~..---=to la__ J ..2·59 -..--.'.----------.*-.J)ll:~>... B29 13221 Repejor )1.-----~-~.trt''''iJ:-.. ---! 17ld. --' • ~ Om ara c1mpu cu flori Dimineata-n mlndre wri In mud de dimineata Ne-om spdJa mindrut pc iata Mard pe marginea ta Preumbla-m-oi cu barca 35 ani 'estl Cu teleaga numa-n fJori Cd 1i primu-ntre leciori Noi pd tatd I-om spdla Mard tot din apa to Si te-am ~terge bdd.----_. -. ~.. . ~ Moderato ... ~ I ..r·.Je lltd...Lt_ --t-·· ___ ... .. -') .. "-..i Moderato)1 = 125 BetlZiJ . "-j -:~: _ "' H --- ._. Ma +--~~.- "_ J. .-~~.IN::b' fa ~ ~ ----.~---~-----~~-'¥"----. .- ) ".~--~ .~.-. i i ..::::. . CiNTA IZA VISEU J34 "'ag.~·--"-~l{t'-E-i--"."-. zc.-.---.~of Cu ~tergu[d de luior. I J~-:Jli '-' ~~. .~_. --'''11' ­ . -.'..--.fa j "lag 82511977 3~~b.! I' r/_.:.." +. + .: =.ptl____ r-=-1 ¢: J C.j ... J -- ....'" ~ .J972· Hotfnl ma...ra'::=:I __ .du.----~=I=. ~ J Ji}1 £Ii I J Jl tld $ Tal CJ- =120 op(lfuJ.' _.-----.. r. ~~ '*: .81 FjLi .SU_::='_ ' 3451a.~---. . #- ..:.-'''.... ~ CPn - p. ("..-.. ~ $BU.. (j ['(n- Ma ra mU-Fe-SU ) -J III ..---~-~----.--/ '..1 r!.:190 .0 Jj jj 5< I JJ.~..~ ..:C­ Ie pJo -pu • '..~=i(~~~~:':'::::i . mln-Oru.--~~-..tl} J~3l$-l f . 11 .]-. "'-f' (re.J -#=.ilunl /96B"BotllD '"-~-..-J Ja==$»r5Ff=Jt=JCC:Jt~}Hr~-~ r::..--.-~"-~>-. -"'----.. -~---t--~ VI . .~...----.::::."~B :-=tJ •• i\1ora eu te-a~ intreba C-am parte de fJine-or be . ·-1---­ . ! .::!! . "O".." . .~#=:-::~ ::jEr-". MARA PE MARGINEA TA inf P.~ --... s-o to. Z8.. - S(. H..- .J.fa Ma 1ft ra rf/(.

MARAMURES VIATA NOUA . 34Z N-ARE MAMA ZEeE FETE Mail B. ie-a. Inf Blendea Marte.7'i--~~:>Pfr ~!-d- t . bciditd n-ai zis bine (bis) cd eu te-am Jdsat pe tine (bis) n-are mama zece fete (bis) sc1 flU Ie marite tdte (bis) i -. - ~ - "I ~ ~ I Pdi. Pdi..'n/!'~' IdemJ22 ft:. Mag BlO/ JI.lapa Co-n lacrim. rna.J'.260--------------------------------------------------------------­ 346. vOU: J-Q II Pc1i. are mama numai trii (bis) Pdi~ I>. . md are numa pd mine (bis) Peli.16 ani 1975.-$i aJege ginerii (bis) Pdi.. Pdi. /eganat (DIS) Cit aj fost instfdinat (bis) Imma tH astdzi pJind De beJ$ug I>i de lumina. Pdi. m·a da sd·mi fie bine (bi!' .

/ ~ 11 . .. .. mal. NU SE DESPART INIMI DRAGI Hag.g~ . dui ~i do ina do 5i iard dGina.0.JJ ?J € Jo cu__ min .:. ~. Md'-sa nu vre sa ~ ~ 9-' § 01. mi-o dea Plna-j toarce cinepa Si de vara $i de toamna Co s-o"mbrace co pe-o doamnd.Iu - »:: 130 ~-) Inf Hotea VicfarlO-]1.Ii. Ie. daino Si protap din ruj de moc (bis) Sa-Ii fie mindrul pe ploc (bis) Hoi dui $i doina do $. ie. doino ._ ~ ~'" Ie m-am 16 - dlf--_ .Iu- bPAblJ' J .p. doina Floricica dintre fagi Nu SI? desporl ioimi drag. Ai. 10 CU MINORA M-AM IBDIT --"""""~ Mao 87811251 Moderato )l =145 ~ In!. 81811590 f: Modera to . Ie. Hafeo Nic%e . iara doina. Doc6 n-o voir momo Doed n·o voil mama Sa (f(jiese cu dumneata (bis) Hai. Je.na dal - Cu rotite de Jemn verde (bis) Spitele din mdghiran Osie din odoleon Hai dui $i daina.J Nu t=W.­ !I Ai. daina. Mal blne nu soar s1 data Asta dragoste-niocatcl Asta dragoste-ntre noi De ncicaz 10 omindo.­ 348. 11' iIQ ~ da .-sa nu___ ne-o-n va-il.-.Ie ~:breE ~ f$Jj@¥~%tL~l!LJJI ma j}iJ) sa nI.261 .~~ . ani 7975-Desesti J1LJ . le.@d J) J . P-m! . .Dese~ti i== -_'::] $w=l].j is ra dBi dai .+4E3 Nu _ _ fii__ min ~~ Iii mFn·· druf pa ruf > ~ ~ ~1 ~ pa fTt ral_ __ ~ ~ f)in do ne-am sJ I Ji jca fa Hal drul > - i#t2J2l@ j ~ l J ~J J-am Ire ce -:tit. do Si iard daina.I__ ne. pes I-JLJ Ie de fur j --­ a dui ru/ _ __ £tj ~ nB.b.=.36 ani dec1975 . Nici de mama nief de tata N iei de nimeni niciodntii Hoi dui5i doina do 5i iara c/oina. 349. J2. Je.n vo .dra nu un pIC.if_____ /JB'm..

.----.'.u(o mea maicll/a mea Cilld nerOZLlI: le-Qfljunqenu (t}1 ) L(Joimlle Ie {i'). do . 11 14" :. In!..-lIli-i ud(]u n:(J.re min laf__ /..-.1no 171-0j legdllQt Sulletu..-. B17/ 27B .. ::: 160 inf Ardefean Mario 15 ant 197J.s) mtilc.-.. ------. furda Gheorgte-JO ani marNe ...tn-a/ cuI..MAICUT A CiNO M-AI FAcUT <II::. ZiS-O .Sara.-..ru &' ru B jfj /539 351/a.ne rut..-.--~-.B/rsana du .-~-.7970..cuto Inca .262 -.Iu! Ie re ~- le m-o - TU - Ie Mag.--.'neau Obr6/of/.-----.Sapln!a /. cu ­ fa cind ) MSI p:5 .-----.---.---.181­ ::u­ . pAOURE MINORA DE BRAD " Q fnl Ivane/uc Rodica-35 ani 1976 .- 350. d era t 0 1'0'10 351/b.sau s-o rm - ne. cu mea.-.------.------. ~ I Suarele le-[j doqOJi/ Cd m.rui ~ I /~/a! hi .-----.--.II t i fie s-o-apri ns Dill guntd mne-oi einlat PO mine tot m-G! umbrit (bis) Dj n m-ai iegana I (b.~-..

. sA TRAIAscA OllE E 5a I ~ ff wtg do ru- tra. Pclntru .reds-Ira DI - m.cal j Pl1 j nea­ fa Ir fe-as gr~tU j u mal IlW J J1 I )fuk t2J 5a.. Pentru e/e-s vaile Mai. nea.===­ .ea·j vese/ia Mai.le _ __ t I·) J. .Pan-fru e le-s__ va I ~ I~)t] mai___ t~ ::r_ Ie Mal.E Pan-fru e le-s va - I Ie do n. ______________________ Te-ai 1 j . B18/1860 353. F ~ I j) ~ F. I C ~F ~~ -.. dorule. - Ie. ma. Sd tTQiOSCa ooche$a Mai.a f fe-at . miit' ! J. 7975.Sorasau E1ff u - P fg fe-as eu Ira ~ t &. fi 2 r F I »': 144 Min . mai (bis) mai (bis) mdi (bis) mdi (bis) ~ Mag. jT.Ie fe-as cul.ias-ca o .. dOTu/e.------------------------------------------------------------..dru ..j] M§t' _ _ _ fe-at cuI . do ru Ie. do rule.di floc.5a.:.>­ [ M: 73I'P' .. IV din fe ..ra-n bra - ~ r r ml Pr ) I fa 2 F J )51 J..ra-n bra .sa trdiosca oi/e Mai.ca ca___ IJ/ maf ________.- r I pm' I rC77fr' bas - Inf Costin Viorel-24 ani dec. do rule.263----­ 352.. MINDRUTA FlOARE' AlBASTRA • JO ani ~nta Moderato .

COORU LE ORICE ~'I VIDE Hag._.ne /a De rni-i vide mori in tine! i>i:sj .~. 8'6/ QIJasi iub:at() J". OUCU~SE CATAHELE Mag 820/518 Moderato lriem J4J 154 <_.354. ___~___~_. df·-acop::>ril.spune·. .hi nirne de zino Omll fain eLi hwne [c1le Tat Ii sto btne eLi ele Gmu hId cu h(lJne tmne Nu sa duce-n Illf)W.~ .:. PA LUME T-OI TRAI ._ Moderato . liO idem 337 spu -. i971. c-om rTIurit Lnw'i.BDrsa an! Cd omu loin so deoote (bis) Or! pote plicd-n pacnle SdrQcu ornu frurnos eel 'Ii dragostos $1 nonpteo $1 ta lumi no Nu·i mal .g-mln s/ a co Ie-or Sf ~_.' ..~ roa·· ni -­ vt's . ~- . __ 355.g GCt.">" 154 /1t!Gna -. m!1fcil cd mni-i nine (bis) De Inj~i \/1(1(''. f In.te ne bu - nl.mi f ru nza de· nvelif Crenqiie.~.. ___ . iN -_. Cl':~- Je.~. ..

3/ ..::: 1130 t.-.-.J...: ) -li-6m fosf dra-­ 3571b. /J 2~...: 110 Int..~ Vaaul lzei § ca i -~ n/..-----. .. ..11ol {lIn hodind .V!~..-----..--. ~.---.rn Lh1 bJnc' n10re (bj'.5 .----­ 3571aJ·1AI MINDRULE FLOARE ALBA /\(J~q..>....-.r :I?d __ me..arn io nirnfCQ (bis) PotJeord!./)92 AHegretto idem 2/.--. 8... iJocf Anuto. mi-o spus.i7!a __.u doi!lJr :..--. mdi rbJs} C6 !(:(lOlrt fie-oieslf:'a nu-.-----.265 ----.'. --.t.---.f!...-.'1f Bdrbut lleono-40 on... ------..c. dliC.-.. /-a/rJ doc cu Ie.-----. '\. '"j' .SARACA INIMA ME ....". ITlfii___....\f ! 10 cin{j. .i fa potu'a (bis) SI fl./8 an.. jT}d'!! bra ~ 3m /a ma-ma-n bra -/a.'ut-(1...J/"ot' d~'a_q s.. 10 prinz 51 .. Nwno rior Si (bis) De Cilid pOI! do!!v lIi!n(/ ZiL!-O nu J. ma! -i$L-­ C(J­ . [croul iOT! -38 un! kCefe£lfi /1lhOl·-27 ani 1971.: .u.. . mal Cd ieocuf/ de-westea l!U S to inima este·un ienc Cetei(l f)fn*1 dfUQ ~ 358/u AVUT -·AM BINE-N VIATA ..~~')sl .~ __ Oli:.­ ~ tt{..1976-Bogcfan Veda :'1e-n ___" \// ­ d ~" fi~ aFh .... ~~ en/ r'ADdeu~tc: ~"-]:: 120 !...J // ria r . -~ .:.--..:..-. .---...

mu.:loam $uierat De mama n-am aseultat Bine vdd cd n-am 1mb/at Bine vdd cd n-am imbJat. De-oi mere-n casd strdind. Tu.266--------------------------------------------------------------­ 358/b. dra - ga ma-mii ~-~ Sl. Oi mere pd pod de-argint. clnd si cind Oi mere pd pod de-aroma Si de tate oi da sarna Oi mere pd pod de piatrd 5i tdte le-oi spune-odatd Ma grdie Jumea prin sat. mal Ca ml_ mni bv - na min .tv.me 4J J J I •b 3 nu f . Rari~or Idem 328 )l =120 '" r II II! .\Iv ~ ]JJ J rna_iv-de Mvll ppE I J ~ :n ca_ Iv . '. mai De la prletenii eei buni mal Vorbe ra/e si pove$ti.ne ce-am fa cuf la lv-me $L~ jJ j?J) -­ w== ~ .) Ca /a badeo pe genunehe (ibiS) De-oi mere pd punte-oi sta.mea. Cd ie/e mni-or prinde bine. . 359. 4Jp J a -t@ I J no ri ca Ire mi-ne. m6i (bisj Tot minciunisi vorbe rait· (bis) J P II Oe nv mi-avor-be bv ne. rna Si tdte Ie-oj spune rind Clte una.erato j.<. De 10 prietiniJe me/e (bis) Do eu din sufletu mneu mai Nu Ie doresc nici un rau mdl Do /e doresc numai bine (bi.be bu.Ie .cvt la lv-me IJoam . rnd Lasd-md mamd pd mine Ca sd-nvd/ horile /)ine. J @ Jl I } J l ca . Mii.: 150 Idem 328 IJoam-ne ce-am fa . I]. mdi (bis) Di /0 prieteni de la tdti.-a J) J"­ II " • Am horit . . Meg 821/2422 Idem 328 f fJ Rar ).MULT MA JUDECA LUMEA Hag.ne V orbe rOJe $1 mineiuni._ 8/ ne-n_ /u. HoriJe moor ajuta (bis) Si strdind de mi da (bis). 82112300 Mod. DOAMNE CE -AM FACUT LA LU ME Mag.fea )1 )l J a. mdi (tJis) C-oi mud $i-ol mere-n iad (bis) Si de-oi mere-of sta pe punt€! (bl.ri .m-(} :11 ma Ju-de ca ma Jv de jv .--~ I F var.~) Poole or uitCl de mine (bis) . rna (ois) Coon orata /a bddita.e.----.: 114 § T :1ddTj-iffi~H rt~ih± J~ IJ nu Zi· s-o ma-ma Alu su . ZIS-O MAMA CATRE MINE .J. 8211 2380 .ra.de . 360.

!'Q [l)i. I\/urnai (...tnt .\/in'jf<.../8 /i_F me-.------------- -·---·-... . AUZiT -A~1 BADE EU Hag 8251724 ".wd. . .J '-" "I TARE . fl ..r vre rr.. '\. ­ 362. l hadeu clnd :.re-81 /770/" ~ "'.in nic:i f h::diru] !o .1(1 \tinge strrnqc .. '-./ I) J.'...u iilit' dupe.-.{J $i n1.-iCC UUiU nu ..0rt t~5ti rut !:If [nf:U is...' ne . --------r- 267 --. f j ci. J 8 Co [)1-cm iubit eLI hwLo 1 i)is j ~ 363. . B131626 "j::.Z} ~ ~"1 .----­ <)l=.. lu.""1 t . Bmieu I()[ C'c1 de rom ie [·~j~nin.or Sa-I ra ITI! Ie ra ../". -e.. ·-------·-·------·---~-- .. · I-atn '""i e..\ .(1 lGC fnlr-o qrartind ell :nne c..'\ / . '.AS "I ~ . l .'~ li~O .) cJnd (lin dur ir.. 1£. (iJis... .r vre 'i7 (}/~~ IJ /u -·rne-d. ne-. (. j:)):' ~l ~ \ • .-.fa 1:.1ATA LUMEA ..'.R VRE SA MOR ~ a Mag. fbl.j.. su ­ './- lorl:'-([5 vre boffe '.. h Ir-o m{jI i ./. 813 1649 Allegretto Idem 322 .}. (11 i vndd .. --...Ie ba-- /. ('(1:.' pilJud un (Ie :lIngi? . cinu .C ~ la- we 05' T.>i ner:n:u ldu (his) (.g .. lnlB!f:}ndec! SorCSDU §I A -­ u-z/ ..lJ:: 160 ~ T.. ~.:: sa n ieu SCi vada taW lu n'.{ r:!( . :: BADE SA MOR fe/ern J'Li " ""1 Mog. pa-n' .

dealu Jo Gutli (bis). mai (bls) Toamncl ca primavara. INVATA-MA CE SA FAC ~ I Hag 878/740 Moderato Idem 245 )l =118 in .I """" r Jeff ) hal ne --Ie ~ Ji J I j) Sf > J W­ II ha/ da./ 7250 .ve . ~J j) J1tmI fbi. mai (bis) I-'rUflZQ-n tine-o-ng61benii Codrule te-oi bJestema. S-om trece Iza-n inot (bis) C-aicen vezl cd nu-i mod (bis) Parintii nu ne-nvoiesc (bis) Oamenii-n sat ne grdiesc (bis) .tin) Ie _ _ ra ea .fa.fa-rna ce sa (ae __ In " t.----.> dealu la Banai (bis) -Eu de n-(l!> ave copU (bis) T rece-a::.lese j) 4h J Aicea voifa-mi toe (bis) $i-ClCaSQ-mi·traiesc pe pJac (bis) Eu de (l-a.? Qveo barbal (bis) Trece-al. ma.naf___ Ct:J l77/- ne_ fe-eN Co tu ti-j tine trunza.naf. mdi Codmle fe-oi bJeslema $i-n bJestem tu Ij pica. fe-oi__ - Iv va-.I ..fa . . 365.= Idem 350 155 Co -..va.-----------------------------­ 364.NVESELESC Idem 357/b .lesc A.se . . mal PloUe sa nu te ude V infui sa flU te mai sufle. CODRULE RAcATANAT Nag... Co: drv.B-ma v min .. AICEA Neg 87112571 Allegro MA.­ 366...cea_ ma-n .# e Allegretto cl wt!#'ZJl I Fr?J I ~ 1 .drvf drag_ j) ~v tv drag in va . II ­ j) =140 A I - cea_ ma-n '-' ve se . ma} V(!zi codrule c-aj mintit.Ie ra ea -.268 ---------------------~--------- .fa-- (!J . B71.--mal _ .

---------------------------. ~ ~ .ne_ be a . Eu oi be de pd $ugdu (bis) S-oi mai tra' fa satu meu (bi!.pJ d. BIl.--­ ] -0 eu SI .Vodul Izei j) L £1.5Q md leaga doru (bis) Cum legi roata cu iieru $i ma leagd dragostea (bi!.Iv >- *"::::::.dar ca J ..iL Vad 3 V'ad (. .ge 3 J I-al jJ &-:=I~~j ~ Nu 'I ~ Ii )/u sau saf_ _ maL lra-ge i-a! sau sal Da.moo mi'n. 10 - II Cum al da cu 10 . : - 369.fu I b J . BIOI 798 Moderato )l =124 Idem 35210 1"':'1 ~ ~ § 1P. lu ___ IVu-i fe - (lor [2 eu Si ) fv _ _ __ Cit-i Maramure$U Nu·.JJ - ru .dra moo min . ~~' .. J .su_ _ J ~ i1 ~ lIu-/ J $)#3) Ie .) Cresteti flori si infloriti (bis) Cd mie nu-mi trebuifi (bis) Cr~steti fIori cll garduriIe (bi!. i ghw mal'.) Cum legi cam cu [unea (bis} .pa . . 'il '.h = 108 In! Arba Marta . SARUTATU-M-O MINDRA ~ ~ Mag.. " m~ . mnie mni-o pJdcut (bis) Cincl rna uit peste crangutd Nu-i asa verde frunzutd Ca 1a mlndra-n grddinutd (bis) A..269-----­ 367. 197!'.. Eu am sdrutat po ie (bis) Cum ai da eu 0 nuie. I I.. ~~b' . r I i f=a }l r±4-3¥I=¢t-f=i~~.lv-I Ma -ra . CINE BE APA DIN VAD Mag. (bis) Mdieran in tri erenguta (bis) M-o mU$catmlndra de buza (bJs) M-o muscat $i moo durut 'Geaba.hJ J..P=:dr~~lrg rtf. lvIa-ra - mu-re .fa .J=~~f-'. J)j)J ~ J2 ~ f.mu-re .l 697 • }l. iecior CQ $i tu N ici orO$ ca Sighetu Cite J/ori pe lza-n sus Tate cu mlndra Ie-am pus Cite Ie-am pus plna-n lOri eu Tate-s mlndre Si-s cu iloli Cite Ie-GIll pus plna-n prinz '[dte-~ mlndre Si s-a/1 prins.su_____ .>' '"7 If..fa .Jft-J+~E~J=4=1IT4f J--j. 821 11861 Moderato )J= 130 Idem 3JO ~ I &er¥pr I P F ~) I J &JJl J •b I P F rCTtr [)) J • Jci ru ..) N/1 1/0.fa (da) Cum ai da eu pa - la.dra fda) .17 am ian. . fj ± . 368.Ira .~ ) ~F=*=]fl$-.ne be a pa dm Moderato . CiT 11 MARAMURESU' . CitE' ie-am pus plna-n cino S-au usc(Jt din rdddcind. LI.J-€ 3'1 6. Mag.. ciunti virfurile (bis). -rar=-.

B20/309 Andante Int Stan Marie -48 ani ). 371.cu_ :b th j lu-cru. ­ In!. /a /u cru. ma IF Am du . 372..re-un dtJl PiP' vreu mlli. .rt}- fosf_ du 1:/P J sa -- I P J j. 370..mea l a.le_ ..I J /a Dnd .ce . B16/ 2588 Andante )-.ma me 1 .. . ar vre sd ard in IDe (bis) De trdiesc sd n-qm nome (bis) Tdtd lumea ardd-n pard (bis) De bddita n-om tihneold (bis). CIND S.B20/183 .eu " Nu Jq3r Andante j)= 105 Inf Oragu!!> Maria-55 an.pe-a p F F P I lJ j ms_du @ I#J¥ r F p I lJ J J. ma unds-o-m-par-trt_ na-ro .ra-Il .fii ra-ca i - ni-ma me ~ /a. da' sa_ mor f] r\ssl J) Nu mni-i greu.Once~tl J.Poienlfe Izei h 1#{JttiJ )) J rJ $$1__ H?-£jJrgzJ FPI5J:~::fJ r Am {osf ga. da' J?] W J) I lJ j 1l~ mar vreu_.= 110 april/e 1965.re-un dtJ0 ma j Ta-fa Ta . Tomsa Marie 18 ani J dec1975. dI -la ra-n ce-pe-a ma_du re.. TATA LUMEA ARE-UN DOR Hag. SARACA INIMA ME Hag.----- 270----------------------------~--------------------------- Hag.ra Tdt.! greu.r-o-m-pJr-ttf na ro-eu.. /u .. Clnd s-o-mpdrtit tihneala. ma (his) Am fost dusa-a sdcera (bis) La altii le-o dat cu caru (bis) Numa' mnie cu paharu (bis) Nici aeela n-o fost plin (bis) Jumdtate-o fost sustin (bis) Nici acela n·o lost ras (bis) Jumatate-o lost ndcaz (bis).mea '(}.fa "'--" /u .O-MPARTIT NOROCU • = 110 ("':'\ J.S6pin!a Sa - ra-eli i ni . mai 1965.

.rea din .5" ~ I (e J) ."t? . INIMA DE PUTREGAI tI:.dra-n_ bra - J) ...ie .J. lasat allat lasat aflal Jl J!J I J Jill] F.p ev_fal ~" ? I . AI-am cv .cv-re ~ IjoJ sa v #. SHu ca nu Ie-am pus eu nume (bis) Si pd mine m-o-nvalal (bis) Mama c1nd moo legdnat (bis).ie m :..Jl /a 4lJj J --- min.@!Q) I ~ la. horind (bis) rna-sa durne (bis) horea hare (bis) Horile din asta lume (bis) '-e.P II ..)5] 9 tin CO-pI! mic .leud Zori va sa_fa l ce 20ri de_zi va ./ag. 876/980 Allegretto J> =150 zi InfCurai loan a Petreanului-66an. I~~ F ~ I ~p rea din fF-ie r js. daina.g 820/337 Idem 372 J>::: 100 ~ ----­ I . . B21/1096 Allegro Idem 330 J> = 150 .e L-o L-o L-o L-o rna-sa dormind (bis) horeq. Cd lmi laci aUta bai (bis) Daina. Si eu tot la mlndra-n casa (bis) 375/0. J J~D N-am I.p eu fat la mm-dra-n bra ) fa. CINE-O zis HOREA DINTIIE Hag.re - m pv-lre-gai I Jl J J !I sa Ie tai. fa . 374.271--­ 373.J .Ii .l #.ne-o ziJ' ho I (/Ifl_-_ £.D sa - . Zori de ziua se revarsa (bis) Da.ni ma de ~ ~ t.. ZORI DE ZIUA SE FAcEA o. J .sa.:: --­ ~ =.ce ' .ni-ma de J . mlnilrd $i daina $i iard mindrd.--. gJ )1 J! J e '48 an -S6pin!:: ~ tln co-pit mic m ~ [I .. 30 noiembrie-1975. z/s ho 00 Ci-ne-o .Jrl_ fa .la I r ~ J )l I J) f)~ W.-.§) J '" .sF.

ga - Ie ce / d --. NUMA! EU DE-AS STI HORI » ..:.272 • ---------_.h :: 90 i_.. De (am to' <:lndvQ de taU ... Cine-nvata l!Ori/e Uito supdro[jitc Cd Si eu Ie-am invdtat De supdrare-am uitot Apoi no . . /.MA MAMA SINE Mag_ 810/612 Idem 358/h • ' = 130 Zongora f• fT)a -­ ff!a ne Pre..._------------------_•..l?l?e zeu. - I. Mag 818/1.\1die[an pradat po jos Rdmii tatd santitos Daca n-ai fo' bUCur(J8 Sa.ma [h.. Alu--m. PREGATE. _----------_./ .u- Ie .. loa Nu ma ell 0(. OJ gu ra eu de-as -1.Qsa-rna c-oi pl1nrJE' eu Dumata-I pilnge fucw $i eu {-()i pflnge dow Dumuto-i pllngc munC£l Sa Dacd n-ai fost /)UCU(()OSU. r:lmln fa COS() voastl'd Si eu (-oj pllnge ieleCl .~j iara no P1na ce-o zlni [)(Idea ce-a zr 376.] Apoi no si JQrd lUi Pind ce·() Zilli hadeo Cine nu ~tie hori Nu stie nici a iubi Cine flU sUe ('into ~tie ca nu-j slmbatG Apoi na $i iara na Pind ce-Q zlni bodeD.81 mTI7·dru I~¢'." A­ Numa eu de-a~ $ll clntu (bis) Pa mindru J-a~ olinta Cu ocllii ~i ('U gU[. PJ1nge-md mumd pd minI::' De (-am to' cinc1va de him.._-------­ 375/b... [amin Ja pragu yost' Mdieran pradat pd masa Ramii mama sanato(1sa.61 Andante .

mm-IV.___ ce../ 7D2 ~-=­ -.lu - I... ~=--=lT-y-- r ~ .dfEt~ "-0' mal " '" Ji J ~.'8.g." Ie m-ar ~ B· ce Gran /lu -._ mni-ar sa @) I p3 __ ~-j. __ cu * B Idem 331. fti?lP J q.ce.ru___" p5-mln-ru _. ZINA MINORUT DE-I ZINI . a ce .ra ((I - cu groa-pa. mindriol (bis) Lasd coasa 1n privdor (bis) $i zind /0 noi eu dor (bis) . ~/ Idem 322 ~3 "''''-.nf>' . mai Iv'o ma fiH a ce - Iv i.i ell oci1il (bis) Celuita-s eu bugdt.Ii =124 I.eI~= 120 ~-~~: ['U (C/f!7 e. I II J J.m ~ I IV(I ma _.le nu Ie vdd (bis) l'vld mlndruie.AS MURI PRIMAVARA " . _" E78/296 Moderato ... mai (bis) ::.J II Gum e./t'1) ca ~~~­ mFn-dru n-oi mB/ sf. fi i. OE. Cu gura .ru f7}n-e-ar pu .' ffl E flJy mln-d-u _ '.ne cru . Jdem 356 --~~#~JL~I r= p .'i. Mocierato .J-0I MAl 51 CU M1NDRU .---~-"--"--------------"'~-------~--------'-------------- 273 . ~ Atunci om si bdditdle (hiS) Cind or 8i po pomlnt ste!e (lJIS) 37B.ru___ " cu pa . '"' ~.6 mlndru.__ ce . de-! ZI' ~ . Creunga de moUd }(1 cap (bis) C-Qm trait tdt cu bana' (bis) (v\amu('Q de-oi mud eu (bis) Pune-mi pd mormjntu mneu (bis) Pd mormlnl sa-nIl sameni i10ri (bis) C-am lost drag6 10 feciori (bisl 3i9. :~-tij::~0~~~4"Iii.­ 371 STIU CA f'.±L2ms~=v f-J I jl d .

_ dra-gos-fli giiielM J LIE blp r n·ar pv C/ . B 17111 381.' I Jq Fos.l-a so-ra I ).h()n fea mv . i!.rio N Ici pe cergd./ Moderato }l = 110 r nOI_' Co. . Tie cd-ti plicd Irunza (bis) Mnie cd-mi trece Vleme. eu toto trait-o bine (bis) $1 nu salasa nici de mine (bis) . SARACA SUPARAREA Idem 334 '* IlW J Jil )J b ) J. nici pd tarina Fd..mIn .ra .doi_ de-a-min.o'oi.tvl de ~ ~ bJ @@IJi de_ BtU I~~ ~@Ijd J. Rau 'k de_ nOI_' 3 ~ de-a.' pd iarbd in gradina. S5.ne m-o dal dra .jO. [ Pr Rau j.Ie M .pJ-ra:. J J.dro .gos ­ hi_ _ .fu f de aI PEI plo! rLp F ~ I Pr r' Ie plol (0 - dro - b8 . CINE M-O OAT DRAGOSTI-1 Hag.ra cu ma .a (bis) Tie cd-ti plied virtu (bis) /Vlnie cd-mi trece rlndu (bis).han n-ar pu -: Ie-a mu - n /0 .---- 274------------------------------------~------------ 380.. 382. • Hag.I JlJ ~@ so .ra ­ ca su . a cv ma-ma.pa.f. nici pe t01 Numa pa pamintu go} (bis) N iei pd tol. CODRULE BATUT DE PLOI Idem 3511b t£. rea. II Fos.ma.ra rea Sa . B 1312540 "e Idem 3571b Allegro )l: 142 ab C/ - ne_ m-o dal:.ca su .

9 pes.ne . rna.. Herbil Anura . '""­ i- 383.r " ~ @ § ho .tat' ne-n .n .If: ~ V8 ~ co - :h~ ~I . I )] di8 - ~ 9 gos.la I ib J JlJ :11 la gu .52 ani febr.ve. Mag..clor.I> =112 j) J ~ J) J I ~r flo .1m . &U I J) J 1> J I P r er ttr· I P I' La-sa ma-1778 ca-/ fJJ. VeseJia-i tare dragd (bis) De-or tine 0 Jund-ntreageJ (bis) Cu oameni de omenie (bis) Da..Ie .ce-mi mi.loa ­ n . LASA MAMA CA.: ~ " Iii ~ lJll1> J ~ . pe earare.Ie pa-re a .f/ gu - &u ~ PIa.de vi de.r ur.275--­ "fog B 21/2535 ::­ Moderato . I J) J !la. miii Do clnd m-oi duce din sat Te-C/ mInco numa bdnaf (bis) Ii ~ede cu zlua-n prag cu siTU tras in ac. .. 8211 2J03 Moderato )l: 104 384..ce-mi mi..gem cr. a Ie ciort ne. 4P mat" La-sJ ma-mi!J 01 ~ ¢=a 0 J'j Si IJ fa ~.ba.de.cu. ::::. mdi Doarci rna vezi undeva In odor /ooareeare Doara md vez. VeseJia-i tare bund (bi8) De-ar tine baMr 0 lund (bis) Da.rin. PLACE . /0 veseJie (bis) Da. .ne ­ ir j? 8 I· J. ~a/ .ra_ de_ /a mi"n-drv-ja. cu.fa W r Irr p ppJg > . Unde oamenii nu-mi pJoc (bis) N iei in easd nu md bag Nici In vole nu Je foe.e ~ ~ ~ 10-1 Ie C-a - j. J La Marie-n iundu vdii (blS) C·aeolo se strIng fec10rii (bis) Uita-te mindrule bine (bis) Cine ~ade llngd tine (bis).e PIa .ba ~ 11 ~ _-=::. .tea iTJd-re.de-om fa' m ~ Ma La za.e - :10 ~ rea § Un de-om fa" 'lin . Dragu-mi-. I 61 bj b J [)e_diu!_ nu 1771-1 j? ( ) W.fre . Nici-i coasa. ciND CULEGEM CiNEPA J571b ~ § Wd lJ1lliJ 6l (ji In!. B 1312197 Allegretto . ')1 Da c1nd m-oi duee din sat. Vin ~ !t find cu . niei mlnca Fdr' pJ1nge ~i sus tina Dupd mine ti-i uita. I~) ca-/ vi .Vadul Izei J) I ]la.le.~:: 136 385.j ~ I)) J gJ )J I J) J &~ J @~ 0n :u J iJ] oJ I L. 9 (l1--de_it:' .rin ClI.!lem cf . ".pa ~ J' @ J Jl I b] J Ie . 35'1: Mag. j »I pc./a mFn- 1J '17/- I'. 1971.I VIDE l Idem J50lb ~ 2-).MI MIE HORJNCUT A I Idem 3511b " ~ ~ J.e ra..

bun vara La fin $i .dru. _ _ . flU ma vinde Cd-s lindr si te-oi aprinde Codlllle judecator (bis) Nu rna judE'cQ s6 mor (bis) Judeca-mi-i s-oj zace Om co mine nu-i ave (bis) Judeca-mi-i $i-oi murl (bis) PHnge-i $j ti-i banul (biS) 387.Ind co - :5i lu mindni·j batrlni Bdtlnd masa cu bobdij . Sa string f1n de pe finatd $i sa /eagan baboon bratd sa.prin.ni.AM MINDRA EU Meg.276·-----­ 386. n/. Idem 321 l f::i Allegretto ~ ~g £. I-am mIn . Iv /au. eo.t.de J@J "--' 1]3 de Ca-s If . MAl CODRUlE NU MA VINDE Mag.arna lingo leagin.IrF. tue pa baba-n gUIa.f-am 0 6a.~ )'1 ~ ~ Ji lEg Alai co-dru-Ie ~I no ma_ vln . Ba .s) Cool s.frl. B 28/220 Allegretto ..Ind 0 -.llra-ju . &~ Jl1::7Jt$ . eu.Ie a a I ~ r t PI(SF ~ iii ~ 1 nu rna vin.lira.~ L~ .'Vlai codrule nu md de (bis) Cd-s t1mlr si ie-oi DnIda (bis) Mai codrule.0/ a . .L¥ ~p p ~ 8<: . :i co .nar sl ) Ca~·s If .nar. string f1n di piJ. .~ :: 144 IJ mIn dra. dra.de. prin Ie-oj a .de_ M#i co.1 fe.. BATRINIT .::: 140 Idem 330 .$i uUta eu ochii (bis) Sa rna vezi cind oj zlni (bis) NU-i pdcat cd m1-s hatrln (bi.ju . )) D I J - )J j. 821/1591.lu lau. magura $i so.

.. :.~:::.)y . _.noai.'-~' .re-i.. Do eu una n-am murir (bls) Cd-s in Jume pribegit (bis) Fllgdddu eu u~a-n drum (bi... --~---.-.::.-:-..~--.u~ Huria· ~5 ani mar/if 7965.+ . .me·a 31 de mars a ...re-i__ su - pa ..:::. 1.J/ - fat Omu care-. rdsutld cu suspin lnimioato-i bate rar Coo iubit ~-o lo'n zadQr Si trdie$le cu amar. #-~'-... -> ~ft:t::::==JIJ~€f£=£~4l~~~:tJt~~·~¥E~_·~E_f-~~J~~t=j~~}:=~~ ~ . dragd Nu·mi a..._ _ . .1 .. . .. de z. _-­ ~ de --.t:rJl'···l:·"·""T~ . iJ. ...t :::y=.-::-:-::=-=:::ti .1-':... ... '- . ZORI DE ZIUA SE REVARSA Mag.--~ )! ~ =IT -'::¥fi p=f=-1!:':-' r -­ de zt-uJ . --.fal Je cu . banii i-a$ sl bdul (bis)..=----. supdral Sd cunoa~le pd uilal Se uitd bllnaut $i lin $.(() .ud se preface (bis) Cinld eueu.---::t...::=..=t~--.# ...le pe t...... 389.---v t) .!. . ~.271--­ 388...---:!:-: ..=+. -...~...1.. fil.. ..va -.. ' ..IU o - mu ca.._· J' _Ial . .0MUL CARE -I SUPARAT Mag.mJi4:-_~-=t.-.=.rJ...=:===H.::..=tI a -.mu ca. - --- -_.c--·-#~:::.+::= -'.jj: tJ Moderato i-.:Jj - ral Je cu. -'!iiiii. 1 f: .... I. MORTII TAl DE FOGOOAU I ~]JO Mag.. ... ..~~=--1 .d.---.----..'-----··--4J~=:.=:__= tJ (..'. 110 ]21 il a" ~:....:Ie -. .B 1512[82 Moderato )..--···-! ..unge-o noapte-nfreogcJ. .__ Mar - de f:J. J t~F~~FF5t~~ .:':.. mai demult (bis) Numa nu ne-am prieepul (bis) Zor. ga - dau_._-~~....m mu....B29/2696 Moderato tI"': 109 _ InfPerf.Ie pe ui . ~.rll GIn .ral__ 0 .·-·'-±~---~~#-=---fl¥f:k-.. ~ .~-:..) Faca·le D-zeu serum (bis) De cind Ii pdlined-n tine (bis) Eu n-am avut bani la mine (bis) Numa' eu sd sl ~tiut (bis) Cd mni-a sl bdrbalu mul (bis) Palru boi mi-a~ si vindut (bis) $.....1 c-c.. -till..~ F--··--·F-.-~ Yre .-=== :-. 120 In! [lrd..JJI Vre ..--....._ ...Once~ti ~ . -±-j7E~.:::~jJ.~ ·-'-·::'::=:=i===:.. '' :::t. 817/916 Idem 325/0 II: ~~....:. 390... JT:t!.:~·-~ 1 --¥~-'J----''''?'--~>.:r:=_ /nu .i Vremea-o to' $.. -=I ~:~-~~~~~t:--:~:::g~~f-.. --.. -..... -. '--1······· ··-="'i=-·-··=·... --r--'-+---" . .-.!7()a.> Zori de zf.i. j -- 196B-BottlC .a S1 ~1_~_1 ~~: :-~ ::tr:::.-. . -r··j--······'" y_ .Ie re-var-sa ~: ~::--:'j) S~ r~- var-sa ZOn ...cd-sa ~ i.. :--:::::r-:-r~::::.. -.= ~::E' ~iF5 ~A +-#~:J de mar.:.---:... ..-.t'../-0'1 c-am eu .!or- fat' ct> /j­ '~' --::-4~~:·:..-.:::=~·. ... -..-. nu-mi dd pace (bis) Taei eueuJe nu c1nta (bis) Cd moo apueat zlua Coborlnd de la m1ndra Pintru mlndra care-mi place (bis) /VIinleno~ zjud se face Plnlru mindra cd mi-.: i:'7Cn­ b§~:cOCA~.-' .

I'

\.

'}

"'i' ',":"

''-i

i

l

'.

". :.t

---_....._-------_._---_ ..... _..
i,

"'~

"I' ~!"\A MNI
"' ( .. {,.z I >}-~ ;-..<~u, ~ ....

-

...

CR!S~1A " ,

"

;~

\~

tJ

.-..-: ....

.,

-~:'

~ !l)'

··:g~~~~~~~~J=t-::·::
~~

-J"
·,.f

'-';;"

~-

,re

£r8~'

J{.C,

.. ':~>'--,

De se-ntlmplcJ so. ma-nOdi (bis) lVumai crengile mil vad (bis) Face-m!;j-i.J;; rjnUnioara (bi.~·) 1n padure-ntr" V0(1J(j (bis).

395 . SU - R' f\ ,_! ''; PA A",'"
';," j...;-'>

'... ·'!r"(\~:~I!ootr:i

i'"

L ~l ~ j") ,... 1-., \ M I \ :...

,--';.:"<-:~

-,;:,

.fi

'- \ '

• ":.I'"

~.

~;.

/)1:/

,,-','e_,__

ta omu

eLl

supdror,e

fie

Gpa-G~ ,~'J ·)(~U£

Nu sa vede nici de soart Mindru sa vede de luna La omu eu vole hunii Maieute cznd m-o; f;'!::ut
scHi sf ii/co! fvIai bin€'

:~ind p-aC();()~i'

.s-w

si :r,·'.:'.;
Apoi Qr Sj 0d',,~i' iD~
si grait fun;i)';

slIpdrd:-;}~

Iwla-j

DOlla flntineie reci Tnlre doua d~'':;''1Ji'i(}Ci

Coo fueut iJni'::-il·,
Flntlnele cu-a!~d
Cine ben de 0:,' ".­

...
~::;t1;'~)~)If:,

.. ~'Y'~i r - AM 1 1
~'I
' .,

,.

~

i

~i~ ~ 1~.\ 0~:. :~. .

"

­

~: L

W,'J/LL"tv

_~/
I'

~*--'t----.--::;:-.. ' ..--tu.- .. ·
·-~

---"-::k;;;??j-r -,­ _=, __~~=--:-:-·iJf --,1f~~:~_:::~T::=-'~.._.. ~_::t-~-.- .-:
.. ---:~::-it=
·.J-

Ra r •

I;:

1-,

--+---;..- ., .. - -- c -,

-

.~. M~£ •..;~

..

8a- fr/- n: . /-,:;m

min-- dra_ eu_ r ; i
--.


I .

~.- :. ~~_ f-: •
.. ...

-------..- .. --,,~-_---

...--.,
(.1.' . - -

,,,,,,,,j'-'*'__ ~:,I- - .. ' n:~r!':..=_ J

~--~ ..u_--.

~.:..:~f-~..:_J_.'-

ni

.-

II'

J~/r§·-

/i.

au

Jfra - J~ ­
Unde-or si 1.1ule. mai ~ I Barbato so. uirl::, mdi ((;.5_ Unde-or Sri); "e ":t!;€, rrI.'2i (l:Jj.~; Harbatii ~o. Sic . ,',:j: r

$i

fU .inn:d i :)(Hrln~'! j:1U:< ;':)/~. Batlll(; InO,,,,, I'U bnbdii, m:)! i.'; Drumu' larii CU ocl-Jii. mei ('ji::; ,(' 1.'10 vez; dnd oi ,jni ',,).]; : ;',j,'
1

280-------------------------------------------------------------­

39Z ASA-MI
Hag 8281 Z/37

zie
ali

TATI OAMENII
,
Inf.Nosui Hario-2iar Socel

I; )J
.P-[8
/0 slric

Moderato

)":: 124

A-fa-mt' ztc to/

oa- me -

m~i

;1 -

Oil - me -

nil

tt~ 1~:(J¥t __ !4~J~~·
ca
.. SCi

Cm;a badi; nu i·o strie

Pdr' mal tare j-o ridie Nu-i iau dranitci, nic; cui Numa tocu doruJui Nu iau cui, nu iau dranit6 N umo-mi place-a lui guritd

396. COORULE FACE ­ TE-AI NOR
Mag 829191

ell£rn=~_f~:LJ~-g-~m~~~§ t- ,tQ Ii GJtiflfiff'- ~ ~ J
AI~'

t

Larghetto

JI:: 80
CU
.if!

Inl Florea Hana-26 1969- Razavlea

:7"

co - dru - Ie

Z.:

1/;:/~

co - dru- Ie

..[.au ­ nc- mi ce k· 01

,

.
,

.-~

"

'"

Dc·(J /[ccut, sa merg mal tc:.'" Df' flU, sa-I m;iept in cole CO(Jrule face-ie·ai nor Sa eurgd din tine dor So umpJe cararile Piara supararile.

399. eUCULE PASARE BLINOA
Mag Bi61 1078

0(.1

f

,'C'

\.,

.

~

':11 ;

eTn

Po Cine·; ave minie (bis) Hlastd·mel·/ .\lrQin sa sie (01S) S(I-U /reb!;' rnai marl' iunc (bl~) Co _,Irdill ~j dw. ir, i;I[f,<' i bisj ,\, u· Ii ! rebe nw i IllW t",h(!H} (ill \ I

Co

\lr<lITi51

rlus In

[aN) : i)ls

I

281 - - ­

400. SUBT UN CORCI DE ROZMALIN
"Jr;- 81412348
. A ndant,n,_
'sui Horia-2;;­
('>

..~- 89 _

Idem 385

Sticel

,

~::pcccJ._ ~5-:::'-:=----:J}='~· .. _fI' .-- -_. -- ------.... --·-·---1--·--... - _---. __ ,·_-j-----r-·-- -~
-.-~::-=--.-~'-----'­ t" · ----+=-,- ',,,.>-__ --'" - ---t";:.; I - - --r·-t ·-- -I--:'=E--~'~-=t~:~··:--r~-=£::F~=H'· -r t~-

1 --

-j'"

_J_ -

-

~-.-.-

'tLj.}-_.._ ...__ .__

~

Few:

~.::

08,

ju!Jf un [orC!

de

res - rnB·lin mal

.fubi

Ill?

corei ce

ras-ma - k'7_

n/l

~~~=-~-===--~---:=+T·" -:---I--~-------.

..

_-.i.-~.-_ .

j---:;" . ----. 3
.:>

-

Je -- de mii?-d~
,)

{'

be zln

~---

ma/~

Je - de mtn- diu

Ji
"

be

,em.

jll.

lllQ cheama sa-j lnchin md cheama sa-j inchin $i sa-j desfac ce-am fdcuf Cd eJ nu traie moi mull Da, Mdi tu mlndruJutule M{ji tu mlndruJu/uJe Ce-am fdcul nu pOf destace C -aj zls cd de mi ne- /l place

Da, $i

Si

Da, Lui din urma (i-am Juaf OJis) Trei lire de par din cap (bis) DcL $i-n rnar rO$U Ie-am bQgat (bis) Si I-am aruncat pe apa Ca sa nu te-nsori de-ngraba

401. CETERUcA MINDRU ziel
Nag. B211 1510
i:: Hana-26

Idem 321

an
!of Ci! ..-

'] - Roza vlea

;rejJ,;
<::::> ......,

&

~ ~~_~~ __ ~____ ._ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _~+_~ ~
..~ .--i----.-::: -------:1".:-- -1*=:-----------£---..--= _-. -"1:::---_ __ --=L_::~=~-I:,~=--=-£:=..::: :04~s:;,:;:- =-- ::: ----=~=-=-~_~===_,==::l_

Allegretto

)'J =150

-:::l===.p-

-

<:::::>

al

Ce - Ii> - ru - ca

mFn- dru :?,rci

(e

-

Ie - r{)- c;;

-,.'n- ZCJ __

-::;:-
• y

Je:; __ ,,_.

--

~ B

~

~--=-~ ==--=- ·'L--=--------===--~t="-::===+~::::=-=:t:=1':~~-:·£~=--==::::JL.". I --~------------~:-:..q::::......T---1---- -....- -------- --- mfi7 - rir{) .l1c!
Ai,

$= ti-§:;-j=-~-=~-----'------------"ff-J==*~~ ~
La / - ni-ma
rau ma sfr/c/~ fa / - n/-mifl Ceteruca mlndru tragi (bis) La inirna rau rna arzi (bis) Mai, De-ar si cetera-n laget S-acolo trebe sd $ed Cu mlndra sa rna desmerd MaL De-ar si cetera-n Gut1i (bi.~)

---­ J 9 J5 ft-iJ

rau m~ slriCl

.';i-acolo trcbe sa mii Cu mlndra sa ma mlngii Vai saraca cetera (bis) Unde focu a ierna (bis) In camara 10 mlndra (bis) Pd laita cu horinca (bis)

402. MAR AM U • TAR A V C RES • E HE
Mag. 8101714

'::nd-5Jani-viocr: Ilj-2fJ ani-zangar:. rea Vasile-48 ani 7brie -1975-leud

Fp F
,wa ra

Andante

)'J =90

Inf. Birlea Petru - 24 ani
Sl1listea de Sus

~
'C:'

mu-res J

P rM~~A#=-;2Ef r==+--f

J

fa-

ra

ve - che___ Ma -ra

-mu- res
J

,)

fa -

ra

ve - che

blFrN7a

, J
c{)

@ ~ t'2l-~-4§k~~~ J :_~l
tJa men;

II

~-===--~::~-..c70
~:§,

"[~

fa - :a

pe -- re -- i:he_ Lv

oa - men;'

/,/ -

r5

.l'C' - r{'(','1e

Ai crescut gradina-n S()(IrE'- (f.>i,\j
f..'laromure.5 mindrd fJoare (/);,<;)
LepOl1Q-rn-(J;. I~qr)nn (bi.';)
in I'ndru /w-o rQ1Ptlf"fI rbi,,)

'V'_(I ·-ill! i:(ll"(l ",'(I !l1ni IH"'!I fIll',)

. '.1;' 11"'1~"; \'lr(~/' ,I,'

'f,'rld

(fJi.~1

',j

" .

_~~.

_

11
i

~

I

1\

~.. ,;""'1,

l'

; '.. C'/1

:r57/'~

;;-'

"--:-~l~
f!I<'

"t- _ _~,.zr

t_~;t

~·.LC

.0,

!-:ir:c[(

\,

.~[.':JraOI ill..: :!:~(

5"':

~~

('< :.
.;'-~'~

J\ \"1'


/'
--,

:·~3
J

: :-; -

','

"',

,',.:

,_; !fi.;­

'"
,!"

IlU

!':o

_~(':r(jC(! '.'~

i.dtn·- .;;i Ie
>;_(!.·j1

potjc(~

J;'rf!il r:i-;.. . '";.:,

u;;)-~·,;

.

" .: :J i;.J.~ ~., :;:J 1_

P;)i}

O"'':Ut:: D\.::jU!UI l!JrJ' ~'.·i "i?U Q1DJV ,L.J! t."
.Lirp ,l::~: :."Ii:)S !,~.
:..3(C/___

P}"i!U ]W-dU'I pdt:
DJlJ;~';\

nu OJ -P~,~:l
-;;Cj

~?~)f.i(J

'f~~~- l~;?;)DP

~'s.: OJ

;,,'

:'. . '

--

/

..'"'­

- - - - 2[;,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

408. ULlTA, UllT A LATA
I
I

AlIegr21to -::; 140

"

I'

~ •
nt1;10-

Cd m-oi duce de p-aici (bis)
Co roua de pe urzici (bi:;)
Di p-aicea duce-m-oi (bis)
Co roua c:li (xl lrilol
DI p-aicco ;0 m-oi duce (bis,
Co-,i roua d, po trunza.

.
409. CiTU-1 MUNTELE DE SUS
MU'i. 51';,'/ jJ7

In! fuseo MDfW-27 ani feud
-,"

~ L··­

.:'/.'
DOTU $i cu dragostea N iciodatd nu s-or Jua Cd s-o pus cu-a$czdmint Nu .,>-or IUa pind-j pifmlnl

Cd s-o pus cu mare drag Nu s-or Jua plnd ce zae Cd !li-O pus eu mare dor Nu s-or Jua p1nd ce mOT.

,-.-.---------------.----.-~.

?Hh

~,-~~~-.-~

410. AVUT - AM 0
Hag. B1711360
Moderatd

[t~RARUSA
.I,", ,,- :-,
~~4

~

-

-

.J= 105

t&r-i~~;;Ji::~:~._ ·.:-:::.. r _ -_:-. '::::1 . ···r=---~~
.)

• y

1.....:
I

..... . ..
.-.~, -~

'

-~.

;

,

-, ., .
r
~'}

A -- V&'

i-8m

0

c')rj

,

~=3

~

~.~=t::_~· Y=--I"'-::•..Dt .. nJ
.~il

'''''. -

------~-.··t---l=-h :-.:.=:r.--=~-1':- •. ---- =:J,
-~::==-':::.:

.=.de,;,

-... ~ "..

-.........1/1

J
i

Iff

"i'

== .. ~\)J
''-..,
...f ~.,

.-",

:"

..

t

~

I

CJ

·-~-~t_

,

I

~J

~

;c

-R
·,--Ii

I

j

-]

~.

b;;

-"

n./

.Ie. '

Fard pari, Mra nuieJe (bis) Mili doruJe, mai
Numai din vorbeJe meJe (his)
Mili doru/e, mdi
Nu ~tiu cine s-o gdsH (bis) Mdi daruJe, mai

Cdrilru$a mni-o-ngrddit (his)
Mdi doru/e, mdi
Nici cu pari, nie; cu nuie/e (bis) Mil; doru/e, md; !\'amai de euvinte gre/e
Mdi dorule, mai

411. INMAD l t' U REG LI I T
1-1\10.

..

8111 Z2!JJ
Andante
....__i!::::

~

t&. . -l·-···-·--···-·· ----.. t.
-j~. . ..-.--------.-.--.---·.------r·
::r.:
j

1/1)::

100

-~

- --

:...~.=-.t..'::i}::

...=.::_. -j--r-L-- .

/ -Ill-ma

#I

.,.

",..

i'

, .,
'.

"" .,

.
,""""

I::2rn 3?9/J
i ".;

·15.3 . ~~:.....: :;;-..••.~::.j
•• " . f

, i..

,.......-::",.
-,

.,,~-.~

....

de

i~ . _,'d

9.1/
J,., J f

"> /d!
.'

-:f!!F'=~~J:fii}·ij-=.~J:::-::Ifft:

~.::::Ekf;.-:~eJ~-£T ...... ~· 'R.. ~

.---..=:-;, == =:rs
"-' ,

.•-

"

., .. Iff

j. + "')]" t":'" ~ --II: .. .. ,."'1' + ; . " 1 . ~':.:.. '~ .:'.-1' #I ­
~
,<---.-

jpu-ne ct' ~! -- .re-rt:j'l 31

jiJ::Hll? CE ,~,

,F_> .,

':1

/T/Cil

~~'

I

L

.-.

,

t:"~

=;j
;;-~

Am durere de un dor. mili (bis) C1nd m-ajunge stau sil mor (bis) Hoi Lenutil ma; departe Am durere de un drag (bis) Clnd m-ajunge stau sil zae (bis) In/mil stricatil e$ti (bis)

Ct, t-a$

da sa te tomne$U (bis)

Sd-mi dai binele lumU

Cum am lost $ohan n-oJ sl (bis)
Sd-mi dai bineJe din taril (bis)
Cum am lost, n-oi mal sl iaril (bis).

412.IS FATA DE PE MARA

Hog. 62911130
In!
CC,'~CI

:=j]
t;

t~¥~t"=:... ~~."'¥' ­ r~ -" . r'.. ., - ..
~'

Moderato

.'1 =128

. . .' r

r"; 1 r·---....- I

J~

"'

II

:,.1, ,
I:..'"'

~

.

;::::

"*'.; ~~~
.j

b

f"run-z8

fa

l>~"-c't'

f£t- g: is
~.

ii

riO-' .-/~,< J.,~ 3~~':

';t__ ~

-" . . .

.' ...

~
i
f
.C>

Ana - 19 ani ;]68- Bertesli
___ i::::~::--:
#I ..

. r:'
."
! ,

-.--.----~

UJ? JJ:1!~i;' l h 'd-'I...;;.Jt._~--- J ___• . ffU- moa - .sa .;'
~.'

-.1--­ ....p-~,;,;~ .--.....,7~-~
ml
('1./

I

41---' ~.
..
. d_.__ .
1.-"

==

w.'~,,,)·

• •
..

k

i

.. --' ... ~~-.
I-n

t:::=

~':.!fI

-----..

Id

.,'

raJI

c'ra -- gv

t;..-fJ;J=~·L -""-"~ -""-"-~-

""!"t'

-f'

"

h .,

.--

J

t

·Ii I.
~.,I

,--Jr.. ,t
I, ;
.3

..

-.'
, ,
'<;7

.~ -.:

.:;

Frunzd verde fl una Is fatil de pe Mara Mi-am Ii1cut cununi de Ilori Sil fiu dragilla lec;or;

Frunzd verde mdieran !;Ii bdditami-i J'vIdran Nu-i inaJt da-j $ade bine Ca se potrive cu mine.

ob - ru lu -to - M-al mingliot $i pe mine Dor.~ mun .Ie dh {1 -. dar. do . dor.. dar.~-++~~~-. BR AZILOR VOl Hag.rurl !T7U!- k La~i acasd dol copii (bis) :>1 mai iel daTU mamii (bis). 82817500 Moderato jft~~§J§?J)§J~)J...fu .. 414/o. j) ~* -rI*-gj[jji . dor.]r /971. /(J.!= kjf-j=i=-:=::.li--­ lardclnd vine loamna Dar.rur/ mu/ .gf - it!. (](J - It - r /Jor.Ie a . lIa .­ vol /T7frl fjra. 18 .-=Jr--~:= -:­ ~ Ta /(J - J1= 110 in!. Gogo/a Jieana-JO .~. V6ieni ca.t~:' &~ ~ u Rar ~= 98 --. ctnd pled la m(J/7.ARZA-TE FOCU GUTIIU Idem 348 - ~ }Jj)J r(J. dorutule Eu cu mlndra-ncflp sa clnt Dor. dorutule V d cade toald frunza Dor. vA MiNORIT i .286-----------------------------------------------------------­ 413. dOT.ca -sa do .ra sir) ­ Ie..p~-f~~=J~:::' In.. dar. dOTUtule Clnd umblam singur prin tine Dor. dar.c~ dna' pled .:r::~--::a ------"--------­ Ie ce In.ru-­ '~:'-:-il~:'-d_::-! l¥Jb:±~=W . dorutllie Tu lti Jeagdni frunza-n vint Dor. 8761871.J3 do . ~-:-+ Mul -.zi . dorutuie 414/b.le " a. dar.fe. ~l~J~I~r~y~-. dorutule Astdzi Ii co primdvora Dor. TATUcA CINO PLECI LA MU NT E Nag.-. dorutuJe .. dOTUtule :>i-ti era frunza co para Dar.ca .lor i'~tSEL~=*~~¥1~~:Sjrttf:==~~:-.

In'JD~~\i­ ~:i. V .Ji... OCL=..J I-IW ~ ./U . : .---­ . ## .) 1:. / !t 8 . ~ r­ ..::pr}[ _:.-' " " . ' £571/6!f: . till l)'"l t:.Ll/8! 8 I ------------.)1 (1.: •.1 '!liT! _4. 3M'll ..-" ~r . .')/{5 [ waPI ! r.~-..'" " . <'..1 . .1J')/U/ _7.J~b rr.

~: -. la.• .:~. 828/2228 larghetto .. coslm lln ~.te·ar do fI. D. . -. LA HOLDA .:-. ~.N GOSPO OARI E Hag.. hai. ARZA . 828/I71J !rlf_ Opris PalagutfJ."rie' a lUi Purc... LA LAsATU SACULUI Inf Nirp !1!. .k cFh .. Mul Ie _ ch Ie ce In . i == ~ . .Jla rt- n. olavd Si lumea ni·j tare dragd Cd muncim toti lmpreund Si ne lacem viola bund..c':/ I> ~ No.JJ.26 ani .•... la.E IJ Ar .. . 419. --­ • • 420.· .gIl: Cd-Ii era Irunza uscatd (bisJ Azi e verde ~.. 'i • -p fl..Z8 . la. la.r:.1..~~ ....E: -­ ffl.:1 ~+ ~~-~~:-"~-f'··~·. . ji fir 1 1 • Unde·a si apa rnai lina C ·arn rdmas lata batrlnd Ai. =EO ~3_ y.ne:.[eT)J ~ ~.1 '---" .Ie ..'.. la. la.. ~~Ji:JR~~"&IM-cc~. la..___ le .I crt r' fiu //'/ . 1964· Sfrbi ±t=:::-~1Jfd.-' 117{l· k:t}UI"" 2i - fit: ma . la.TE OORU GUTii Hag.. Int HartJ Dpos .. Alt/! . la.21 am feud e La hoi .ne .ce ~ • /hg/i ma~. rotaid (bis) Si-ti era QlRU ca sara (bis) Astdzi e ea primdvara (bis). coslmt1nu pe roud Tn gospod(flia noud N 01 coslni Unu pe coastd Tn gospod(frla noastrd No. .288--------------------------------------------­ 41B...

.... ' .'-+::.. + .. rnd/ AI..)111 ==jb . . ~ ... . 422. ))'"--+"" .I:::~~" ./ .. . -.-.::j5." Lume.....t ( i '. . ..'" .~r:::l=_J~ . •.. 1 ..--. ..::-1 .......'..!!::_.1. ~=~. '" -. din ~ " .•'-./e cu ~ -~..-=::::---.'-':.--.' T03m J...~.' ...... .'....:.!= .::::-:::I==-:.- "~'1 .' .. ----j... .".. : .. ....-:+ :_~--=-!1::'fI:.J...-k -...mea-ll]! .Ie su-. 821. t._ . . _.-.. .. ~. it:::: 1==:E. . negri's norii (bis) Toamna clnd se due leeiorii (bis) Dragu-mj. '..=~J~~. :§.L .C3 V:fI !i..fu .:-::=:::3 H' 1":"1 /1ij de ml-ne ...... .._. 3d r}j . " '" t . ~'d:{~ ._ ..:::E~E-=:r:='=:J'-:':ir· =j ''---_.-~..'~ ~::::J!y_::i!..~ ::ru - de mine..+ .· {". -- ---.... -..Fe -{' (3 -- ! ­ ." ~'! '" "k. f')f J _~f:~--r----+::'=::::::::' .~1s . -..--· -. -+_.I' h!J¥.. ~ F=i II J I' ~.. ... f . .. ·iI· .' t... . k. ~ ~ .. ..r. ViNTULE CU SUIER LIN • Hag 828/1201 't) '-"'li'-' ' ":"':::+~¥"" ."... u::'::t.cl....-~:::.. . /1:>3 . . .~.. M:....."...____. 1. --. l ~.. .#I..~ '~'1 t.._. lu.::' -:':':~t~'::l=:=-~:l ~ /-. ' f#-­ J:i . ~~::1i-::. ~--.•---. :-. :.. "-f ne 5FJ-S (nun /// .g 815/271.... . . Moderato .. lastl e-oi murj (bis) SI de omenle-oi sl (bis)... ~i£=€-t=-~J-fi la-Ia ro'-s flui~. mu. NEGRI.. -... -.1 ~.:'U:: ...1 • .-. ±:.. .. VAl DE MINE.. .=:?=:::::I~~f....-' r.....--~:J::::..:...3 mun-!II... .--.j a sj boieri..JH---I-..~·'r T ....."•. ' t 1 " ... !i .·}·.... :/' i. .""d. ." _:5:'..' " 1tI-. --...:.'--. .---- ... ~....II • 'J:~t.-_.1.3 ·-:::t=¥-i:... Andante IdemJ75 }1=98 -==-=-'.:-::-~f.:1:-:::::: ..-.. :"j ~ f. ' l v ' --'fj' . ne . .. .. ":'-::-'-:li'~" ...1 291.. .Oncestl "IIi' i'if._JL.J~.._. -.. .. J'. ".~_... C' om & r r/e 0- rne . ~-- lOam na drx/ sa ra .::__ : .. 289 . . ~. .. ..---. .1.r-:-*=::::'1: 1 · t'¥:~~'------. I" =:..' JJL f"t . ". ~-AII. " .rr'1!L..:-.cru Voj . -.J fd ' I. .E:jf...-.lin .. I !...~ '•.. -. :::j ~ Moderato ..::---.Ie ml' 1'1e . .gri..f!j1~..~~...S MUNT II Hag. me.. ~::IIi:.')f: =100 In! Negrea lIie-60ant~fJuier 51 voce rnortif 1965... ----~'.fer . .... ··.' . ---.1 .~.. . mdj (bis) ~i·n armatd oliteri (bis) Si-n eomund ~el de post (bis) Stl iMsc ce·j mai Irumos (bjs).-. ---- -~-f- -.. .. ~~ t.. . .:: '" fdem JJ8 105 .. . nil SOU ne mfi....-. . _ i.='..... f".::--~ ~~.'-~'!' ~"".ref .'.:'::'T '~.. :1 !*.... -I ~ I .+:-... ra t -~ Ur .­ 421 HORE pA IMAS ...~__=±. '.~... • 11 na em.~ roa fa lna/ mal 423.~it'-~=C':::::-==~l.. .. ~-!': j ~ Vin .7J ... ":"i "".. ..-.':' ::1:_:". L:J: .-'. Ma ra mu rB-. lfai r! -.. - .----- 1~ u r " .

' Ei.. .?-.~'. in sus Lu /""'(}]ie '\1(irioQrQ...."1-0 adus domtu. .~ tI!:. ':iUlIet plnd-n Vi~eu. Mtsrie (bis) .'<~.~i df" .290--------------------------------------------------------­ Meg 82812512 424. .:~4'~~ p--.J. M-o adus doru-ntr-o sala La MurioarQ.. *~#i.. _..'tl :711f_~ Fruolu"''je! .N GOS POOt1 RIE . re hore horesc eu .'''''!... l?ednic.' -. ~ir.Sieu ..·cliat eel maj hun it>fwr cUn .:1 ~.i . . l'. Rupe floare albii"n clop Sl nu-Ii bdnui de 10e l)jrrtr-o lrtl\~./2Ijj 425.') = 100 DIN /10 r I. J7j~~:J:~./ Muneila! $i in-.=_ <# --II _~. =60 I • ~-:f~::=-rcc-.:.. . l'.1 azi horile lZ(I n(irih~. dus Ue 10 Sighet rna.. . --::.. 4LC CUI NU I-S DRAGI HORILE :7'-:'.:J Modera to \. • ~ 'f . -.qi . {~ .-::... __ .­ 1:: .'' i# . ~ Larghetto ~ Int P6iiQuT:..23 ani -1954 .. ~ ii' '! ':.. ornenic· SHi Tu mal rupe un simj caM aItu (]ri:qu.CEL MAl BUN .. t . FRUNTASA ... cu ~'1. mi SIT.:~~fri'-.:~=-.: 'tlnra~d-n gospc(Wri>:' I bis. "".~ S~··· C'"1E =~.

. A/.)01). do. "<:::'.. In!.J ..·-~l~~~~~ii::~f=f~~=:~f~(:..-':~E.---~ .---~ .=..>tJJ#TJ.:) poco rubato . i .:.--.".J II> 429.fjjij==g~:::a :C-.7~· ~i""'.•~1i~ ~ ­ " #::711-:::.. -- .. ba·ol -- J la. ~~-=:.wareic-o rdsdri. .:~-~:~~~~9 ! 'j . - Miil.. .-.~_:-' F):J - -.... Lt..~·. -~.. f -.-...~ rel VI d - /a /70. ~~r-r21 J}+':.=-~=~s= -~_~___ _~-L-.r.231 _ _ . I mal .= .Ire bal - ma ~ De-o tre-ciJl pe-a - J iCl ba ­ dea De-o trecut sd merg mal tare (bis) De nu...:=-:Y--...(i.. .~¥#:~.... •• ' '--'" .. HAIDA BADITA LA NOI • Idem JIi = 70 I ~~ :J *: fi' ¥~.: ~' tv:00era ~'.- Ie ~ './ (!'lett: clnd a sfintJ.'.. .-tf.... j. CU__ !run .'nf Rlp6 lfEona 3<.::.. -' .. /2 nm. CU FRUNZA ..-_·t ~~~-. -~_ -./ /J no. mdi dorule De boalQ m-Q vindeca .. 1':'. .-----= ~:.tF=F5-~:...tr'c".· \j.J".-r s-a pare pe mult."_..).:. dorotoie Cit ai(05f In5/rainal Dor. .2 . om 1964 .ru -/e . in .~·~=-r:~~~:~::~.~:'T-:-+·. ...~ ~:L~ .-~---. MARAMURES VIATA NOUA .L#Jf. CODRULE. l' ~~o .'.-. ':'~!' .:..4 ­ c1 • . - F-' ]I-ha~--' '"""'-1~:~E··-~-'-·~--I-~·-~~~t~._ _ Lea -.~ .~~1tL S ' ..ga -na -11:-17 = :::'3 •.9 ""'" 4 co !i-un-zd. t. 428.Dragomire§fi ~ Ii '_ {t-l.~~~~*H ~-=€.8 _.1-:--. mai (bis) nUlla odata-n zl (bis) (:ina soe:rele-o rasdri.(bis) .~'='i..H= -.c. -- ~'l =98 _ ..I _ mgJ/ ./ ~'"wj de fiO -- va Or!.. Maria Floare.:::~~:::. 7. dor.-r=-~~· -~=:-~t{Jthd:j~-~--J~~:f~~~-~:i~~:-~j !t·~ ~ . mdi dorule (bis) .'(.:' A ~ ~~_-~~---~~ tE ~ ~ ._ 1--------.!_~. .. ~t ..__.1...--.. ~ J7Bi dB. 72 ~ . . " f.t-·:~. mdi dorufe (bis) Clnd .-1·~--:~-.(' :) t77!.:: -':~~~. ~. il ~j ''. dor. .'v~o La rghet10 ~ .t-~:~-:·!~~~3£~ .-... /1'.-- ---------------------------------------------~ 291----­ 42Z MAl.. md dorule (bis) ':':01 Mdit<1 cd mi·j dor..' . .-.o!ole.J~c..30 ani Sri/isfe . sfrDpi /e Iii Cd-n !ocr/mi tpo/ /egonot /)or.--.. . -.{£:r:. s(J-l Cl$tept in cole (bis) Codrule lace-Ie-ai nor Sd curgd din tine dor Sd umple cdrdrile md Piard supdrdrile. __ co-tlru-/e. J=." . " .(' pirie! mline mor (bis) Sj-i pdeat sd mor a~a (bis) Clnd tu md pofj vindeca (bis) NU-j dottor pd asia /ume (bis) Sd md vindeee pez mine (bis) Leae nu e de boala m~ (bis) Care sd md vindece Ci numa gurita ta.7{>.~...

Moderato ." = 88 Inl Hotea Victoria. __ ~"iJ.'= 79 t .p . 431.iJ:r:::j Jla/~ do rv ..30 Gr. 4 @ Andante . • ·~~i~Wl~~~~C¥-f=-...!. da Mlndrule eu m-oi hrdn. tu nu fe-a. noapte n-am lost culcat Mdj do rule mdi. da $1 la mine nil ginde~ti Mdi dorule mdi..'::r~-=~::::~'~E~=V~~-~----=Y 4/cJ/ mill . . 820/1682 'i". da mal $.dlJ . CLOP CU FLORI ~Jt 1 ___ l::=F==l=: .Ie.t.. za mal: lori :#~~~r~==···~m==l I do rt! ___ tJa Tu te dud. I dar C-am fa' prunca oarecui S-amu nu-s a nimlJnui Am lost prunca mamii mele Ce slJ lac..~. MAl MiNORULE. .le. . rna.~_ ~ ==== brad..re • . lndurat Md.-.. da mdi Az. te vdd cind ai zlni Mdi dorule mel.'. am ajuns riUe Dolule.Sighef clop cv_ f/ori_ 11l!-=~?5." w"'t..A J!!!.... Mdi dorule mai. da mdi Bine mindrul bine.drv .-~~.. fa .' / r" Idem 351/0 !I' .292· 430. bine Md do rule mdi Pare-H-a rdu dupd mine Mdi dorule mdi.' .r ---t::t-~ .ra-n -Ie - . ~·• . te vesele~ti Mell dorule mdi. .. {'e me'!}i sa . da Sa bat drumu cu ochii Sa Mdi dorule mdi da. da mal . do rule mdi. 1962. ..e'::j. PAOURE MINORA DE BRAD M.

la. . mal (bis) Lasd-md sel pot ibdi. la.. Sel mlndreascd tori/e. Dragu-mni-i omu bdtr1n.293-­ 432. f:900-=it~~ be-a. ~ ~ ITJ_____il J ... mdi (bis) $i.as c/'n fa la lv-mea clra-ga . s l l - Rar J =60 In! NdsUi Har. la. Ill. Doamne nu md-nbdtrini. . mdi (bis) $1. la. la.i.I..fa _ 'i ~F~F=r-=-. ~ &# P . la. Tine-rna doamne a$a mCii (bis} Pai. la. la Pai.' --= -::w § III . la.ra . Sel lucru cu cergile. . la. ./130 Moderato Idem 315 &~ ill: r J = 70 /V.>fa _ _-.-i draga mult lumea $1.1 --. la. la. la._ lalla ma.z~ mal jJ: tc: -~.'fa .n-ga-n crean. C'I.at-. la. £J tTIl)J £?¥~~=-t}iI~¥n-¥1 . CITU-I MARA 51 IZA .rna. la Mdieran in car cu I1n. Dragu-mni. la Peli. $i·a~ $i-a~ zbura din codru-n codru (bis) cinta la omu mlndru (bis) Lai.e der:.1':JIl.i omu de treabd (bis) $1. DE -AS STII CiNTA CA 51 CUCU . mdi (bis} $1. la J t I' '___ Sa ._ _lalla_ /a Alu-s Ie . 811/2542 'J '" 433.-: ::E ~-. 'n ­ cr - h'u-s fe. mal (bis) Mal. JH J) J.j.. . la.a. la.-. ce tJ J j r-" ' la ~-i- Cln . Hag 821. ca s.=J 1·30 OM Sighef ~ "'--" Hag. la.met' ca·n J.mei eiM Ja-pln - ====:::::J ~ tb J) th 1@pE=j} ~j}ltJl~~4t~2Jl. 1 . la. '"~-~ A~ zbura din $-a~ dnta la fag In fag (bis) omu drag Lai. eel mn.eru .v! Sfv :-. la. /a Peli.. la.' t tx==u'. mdl (bis) Pili.J' dn ) J - 10'--- la__ /(/-me3 tire. ZbU . torn .. .J. -~#J :11 'P' PV Fp' Jla. Sa _ __ ~""~ ~-=-.L -cu NL! ff1.JI J . la Melieran In car cu iarbd (bis) Peli.ra ~ din crea.Ej:.J.

t.Ctt:. tu c{eanga tidwlui (bisj Spur!i-i . MAl sAonA TU .'Iti ".Ideo1 245 Djn ilndr ajungj Mtr1n. mdi (bi3) Cil glndu la·nsurat P(l mine de mlf mill .s) ....14 Gni 1975 feud la la £t.::$<1 mlndrui'Ui (bis).r.'0indm dupd mine m1nCl (bis) Oe tti OIi po s(lptamlnd ( Tal ~'.11ndrlJ.~j } {his! Te cunosc .tierat. Hei. 16 an! ."'OVfJCI f\fcf /£. I AI F Jrtf. mai LA RA M1NORULUi sa leaganil (bis) dupa mine mlliQ (/::I1.. mdl Te prdaci CQ iarba-n lln Co iarba te vesteJe§ti imbmrlne~ti.. 43o.

'~ [ )Ofnma 1\ "*'.y r~uq .ste C'U (<'Jpj.:. 7" u ('r .. .J -.r. . " 3 P4E~~t~."'r-+-. ' fI:--/r.:. ~.. .. ' "'. .1r~ i\·E·ve.l-jJOI. C'I. J"/ to.. FRUMUSEL Nag BIl/ 254{j ..:::c~=:f~~qj f) ~ _ _ _. .:: ..J~~:~~~:~ In d .::: - l. !tt...J -~ ~.:.. U'ag cd eli fYi-iF'. 'U 1("1 I '... ~:..{.'.. ..Ji ..-(.e Ja bine Ja neccz {i)isj.e/ .SPff: UfGni{d aill piec(tl (his} Spre graniia ungureascd Dumnezeu sd-i pedeapscascd : bis) Grea alalma mi s-a dat Noi 1(1 ator de pJcco! (bisJ.U=~~~:a"~1"~~T'~. I Rar *=60 LA ANU )""(1 jJ f .~~*~~~~.J ~.___.} ..1.:~l m fiji ~ I C'" a af ~( -.n I . ~ cit ..>(} c'. mnd'e ~" ..--=I .' (~~J' '~. :':: 439. ~£ . '-' JUP/.'.? .~.. f .'·" jek D( finere(ile rne!f-' t1 C . " .n.8JI/21. "I-' JUS .J e-* '.~~ ~7/.J( (:d lctd-.~ .' :~.~'ltjn:·..... .'IJ pr.U'..ref - aa of) no - Jd --_.)lTl ¥~:!' •... .'­ ·f... _._ j § .i D fhu!e (his) $j m-o dus sa rna o.: n ~ i~_f ~.!'~l...B I OC!..'r I-}~ ~£E~~~i~~~~=. ~ ~ "f i r~ At\ i"-'!<~" tJhL~L .\.. {J 1:~·!"f.. / '...[. ¥-~./.i. .nt~.___.~~~f1t::=-.­ pos-Iu mB-re A SU .pd a l)i}~gc' f./ :-.10 - 01-/.:' .~···mr.~J: ~ Frumu!$eJ co ~.'r·. . !'.){)/ ~.. i /. ' ..':'1' S(.\ iN I\MU LJ4 14~' J4~'~~ j' I< ! i' ! •i th {lit.. <:s: .~t)~·~··· 111-0 .. lnir-o miercure la zece Cu (urlin gaJbcn sd pJece Sa pIece 10 concentrare La cimpu de recru/are Nni ia tTin nt:-om imlJu[c(1t ~ 438. I. .".TOt"!~· .7/' ('I -. .~ :r.::Lici i 1J.~..·<' .....: .' ..i !. IIJ". JC rormn ..' --3 ---~ 50 . "u...~ I ... .../Ii! I. -!'C. . .-=-~:U ---_.. :.' re.u" L ...) )i ('I')..-_ r...t fn !67~bo~(u ." ..:. ..i.. .1. . ..:'... d/ "..."" ".. _":":::r './ r.nal :. oj"e-n blG~(~ cint"'~i .-=j6:k~=-:C~ff]-..r ..~~:~]tl~"b. .~' .r. ' ··.. IJ./.__.. .' i.J' '~:~ii:t~~'~::=-=iI ­ ".t :-[)F C" ...) Dd Las so.- ~ ~." r<.) . v/. _. _ . s... '-' ' u''''--. _ _. f .20) ----­ 437..o ( Mdi neamtuie..:f:=::c~~iI. ".i f~ >. ~.S~-~~tt{N~ Cd!7U tJ-.~:tt~!!~~y. '''-1 . .. ' ~.. nu t. TRAG Nag.::.:.-(. z:.C'I'.:. ... c . J " DAn r' .70 Andante J:.~t--f.

INIMA ME .••.J':: 93 fnf [cmon foan.B25/14 r ~j'::i:=JIl4':~fi. 110 _. NU MNI-I BINE Mog. .Sfan Ion Pafros. De mor astdzi.ne 17-arl? la (I - ne Marg in Jume. Prinde-m-a$ de gdzdu~ag Ori luau-a~ )umea-n cap.[~=t~"~If~=~~ Andante _~ =100 Inf Pop Mihoi-2B oni Desesti Marg /'n lu me nu ml-i bl .. TATA lUME-AR VRE SA MOR ('f.58 ani Ii::._L l: . ll·am 10s09 lin acasa n·am om drag Nu ~tiu Doamne ce sa lac. 825/321.c.• . Viseul de ias M-a1 durul odata bine (bis) Si mne-Q si p-a meJe zile M-aj durut odata rau (bis) $i mne-Q si po traiu mneu (bis) 441. INIMA.-~ -)~. MARG IN LUME. J. • 442.296----------------------------------------------------------------­ 440. -. Moderato inf. Sap/nra i1-I~_:~~lJ:~-.48 an._ 7:9- k-med-ar we sa mor ma/ tn/fl- clra lor.. de mor miine (bis) Mlndra lor nu Je rdmine (bis) Cd de mOl 0 jeu eu mine (bis) $1-1 fac coplr~du de nue (bis) $i-n pdm1nt eu mine-o due (bis) .~<.

_~: =~'-.~ /0 lSi l? _"".:::... -:jJ:t:=-:j/~ jH1 'iJ==!:::. HAl MINORA TN CODRU VERDE "far. .--.. r .( . :i!!--=::::-/'''1' "_-...·sa z/ J ce ~=~ .fC'--..... rrye 0 L.~=-=k·t:··)j)." r~.. !1't'1 ... .. JI" V..I eu de n· am dUB drag Blne vdd cd n-am ad dzac.... ~Dr "..../... • =====. . A. --=T::J Lr-u~~~4~=:±=i l..:j._rL..• t. 4J: .J'­ . ·.ra·.~. ~ ..-eoriore .i Ca cle iel moa . -. 49 ar:: f '(]marrEI.... . mln·drii /'n me.0 la. ' /7ie I nf f/{ita ...!~ 1-....!I. C1 l II "..·-=t--E.-. .p''. J'a.:.:t.fi~l~_:-_#_.. ..: L -~- -­ ' . - T. Moy 82511203 Moderato 444.~ ~f-f'+ .re '·1 :k~' ::::::~=-:::::. iJ= #1) I L y.'''' VJ.:.S.... 445.-~.. .0fflhlt-:jrJ ·:~E·g{j·=t= -r/77'''''_..h~ rv ca 51-un cf..::£ 3:::-3 ma du -. ._" kJ IP r-) I J. .: -.:=t::=· r:·fI'-t. /a.re. .: .. 'r~ .=..==-:_~__. 1 )l::: 120 .-..De·a '::"'.ci' .."---..-. .a /lal.~ t apln.. · · 1.:==F:::.:... ._....... '.. ..... ~.re 0 - Ejtj mu/ ma.. ma du -..~:=:.jf@! At/ /:~J3-:J . 100 t~-::~-::-:t====E~'::- _·t.. ... ..___ la ··-·~~·-- .__ .....r T ··t u ji-"""". ·".ra-n -. Moderato .J!.. .. TAT AsA ZICE DORU • Idem 356 "'hai-28 ani Dese sfi ~ ne ~::~l:.(. J~: --.- )Into 58 ani ~.. • .. ·k I . "" ... .. . -._ .: ::=&~-=:::L::-==:E~:==iL± -~~~ §1.5tJu- - dina :fa __ --:~ Sd culcdm iarbd cu roud Sd prindem dragoste noud Sd culcdm iarbd curatd Sd ne mal iubim odatd Numai no..i eu de J. '==. '-~ c/}' 'p' /1/- ma me mal ~ r t.: .. _ _ ..··"fC r : : r : ' F . 1=.".. : 4)JJt:l .:::.48 ani de los ::1!..:!!":.pe-.. ".._ ______ _ ..re Ie..t a..--" " .::::::::::~ .."f'" --iJ...« .. J.~/..:'?::::: '-:. .Dj Zd.:. . ~a.'. rA n: .=.-am dUB dor Blne-om vdzut cd nu mor Cd . - ..al' o iel IiU ~j:$~~t~·...... J'a -. 8771Jl24 /ean. ·..··t ··tfJ:·~~:··:1E~~~~1~=K==r .---~ . ..:: ... . de ne·am iubi Codru lama $J·a-nJrunzi Si iarba ..•.J" _ ~ ~ .'A-I-· . H-~-' -. . ~" J=~~~~~~~2F12-.. ____ 'i. .. t...~. =====-. Cd ..::':':L.:~ t> ~.... /a -- ~ ___ .. .ce· ._"-~==:~=~=+_~1 -•...L~~. ~ . .__ ~_ ~-.. .r i{ ·iJ.kl--ra·/J -..':":"'.: rJe) --._. co..297 443.---=:--=:! t" :::~-::~~=~::::~=:=±===:. -::-:: ... e25/1424 Moderato J\:110 Idem 356 ~ra. me -~ .. I .....~=::.~_. pU.....~f{]g. .~ /7U ne ve.fa .. 1-:•..[ r ...=. :f.' .a "...•. y .~' r . : ""'-'.-..::. . ::::./B ~.ne. ~~~~~.::::::'h:-+=:'" .. 17/" ma me miH la ~~::~.l·a rdsdri De ne-am gdsJ dragostea Cri$md·n codru cd ne-am la Pd iarbd negii ar si Be-om lSI ne·om veseli.==:::=:~-:.I 17' "..= I--.tJ-·~/Ta Ci. '" '::::.::=-. ea .?:.::lf::::'!!=_+'':.~> .~.-.. . clru VC'i.lb.:....!t.--'r-t· .. SARACA INIMA ME .L ._~ lit" la '1 J~J !iI. ....ce . J) 1 .. . 1' V..'-1f'~. . ' -ll.:::::.. .r)/.-::::::: ::::*:"~t-:::::~=~_.... =::.. '0-' 0 '/.u .. -.-:J:L.~-::. e'e ? ~. '~:=j~Wi~~~~~~~~ .. ~. CU/ .. ~.. _:-=~:~~~~=j:-==~~.

- - - 298

--.--------.-----~-

Do, w.s,i·(Jm lei doHor ell Ie (his) 1l.1 doitor,;! !~i i-,ollcd (hi.s) .':;i n-tJ(:1 !J(17m.it nimicQ Ibis)

mn;·o

SPtlS

(his)

r£{J('wi 1Q iilimii nu·s (bis) !\ii,-! (lI.:eo, nic/ fa Cluj (his) r.e; :nimu ,'Sle'Vf' icqc (bis) C>!I::;J:;;I t1lU dt(]~ (flisl

rG

,inU,"!{l

"'tit}

tldru
(bis)~

{~'e ti?[~l ."$i

(-,rnu rr;indru

.~

446, SLOBDZI- MNI-! DOAMN E GLASU
',I;"

;:d90
Moderato

/ d2m 402

J) = 92

-

Sklfwzi-mni doamne gl(lsU (bis) '';(] nl:-.u!H: 8ighetu (bis)

I

'" L.l\ MINORA CINO MA DUe
f1~c;

"

­

77/ JC!,]
Moder.. to
~_CL
~;

Idem 32610

-lJ.~--<'T'

J'I=

104

UII-

de-a-puc.

Eu la mlndro clod rna trag (his)
Am carare pl1 sui) fag (his)
Si drurnul pc) unde-[ I(lc (bis)

Clnd ma due la tine Lu.$ca (bis) ;'''lief-un cine nu rna mu~ca (his). Clnd md due 10 tine, Floare

,sat cJinii

sa rna cmoare,

I, t, n !~, ..,"'iv. J
II
j

C

r,*:<i ("';'
U',' ' " '

iJ' "J, -

- Ai'!l

~

i.

i!

! i\ L!~

II 1"1"'" L\ s......

\~'n

!I

~j

i~

B17/e'78
iVlode r ;; tG
'i1:;

VAR·

o
~""f1fn rOIllQS

fiira nintnicd r6.rnas cu cnpl1/ ( oi,,; J

::.,/ .. arc IJe (":He oFf

'.

r

~

m11.j~,o

dat !}ut:l

kl un pticior

(bi:,)

De

scura-n

1'" uma
!;l{",.
n F; ~ I'
!) .:' ! /

cu nO(Jic () c:..}Jce bOtlla..

i

j

qi

i j..l,

DA

ULlTt:;

f

'" MiMn~!I··!J ~ ':f & ~1
t
¥
0>,,,",

t

! t

"1-/

\

. -

fv1ock-"cra.to

4

::

~-......:

~

/'

HilL da, Pii ulitO, mindrii meie }\/ ... rllJ? cit: C!~(ifs~ do tol {fi .f'fH.,:r~~ liai. ca. Pd mlndrii·i tine: Mmnie Hu-mj [reb/! hlm;na fid! rill, Pli unto lTllndrii·j tau

ELi. ;''''~t1 tit,'-­

rJa, Pll1ifU ,- ,

Plnd !o ffllml!Q

QCDsa.

:'T' 450, UllT A u llA !, n ,
"1' "
'

~

J

,.• H

/"',

1\

811/
~,

.1

l'1:2

~

De mlndmta cHeodatd (bis)

C'lnd a zlni sa .mil veda (bis)

Pa

ul;'ta,!}uSani (hisj

OQre (lSi".-i ullin (his)
Inlndra (bi:.: eli sa \l~~de C().';:G mlrlr!rU wIde

ptetrii !Ii ptetriceie $i cocoane irurnu§E'lE: (his)

1

----300---------------------------------------------------­
451. DE HORIT

Hog. B1611605
Rar

J = 70

Idem 106

Rdlile m2ndril m-or bate Cd eu Ie-am Idcut pif tdte AJte rdle n-om liJcut.

Numo·am mincot $i·om bdut SI-am iubit ce mi·o pldcut.

452. HOREA FLOREANULUI

Moderato cetera

J = 80

I- i J.

g! I#~ I r~F I ~ ~[ 16Jf!@ I
I

Inf COV(W Ion - 33 ani - prima~ Boia$ Joan-63 ani- contra Covaei Teodora-31 an/.-zongorii Po/eae $tefan-10 ani- garrJuro Pascu Simian-JOan; ion.' 1972-Viseul de los

r
t)

,- ( ric l if:
r-·-Jg ill t ..i€f-.l-i[b!J
Hai, md Jume, da ! Clnd a sf nunta mlndrii Eu m-oi culca ~j-ol durn; In lata bisericii Sd vdd cine m-a trezi.

IJ

II; J jJ I ;/l J

f

r- :=j4~--r gr.~.A;:.:=IF@

I14l.J I J

Hai, md luine, da! Te-am iubit mlndruta dragd Dol ani .,j-o vard-ntreagd Clnd 0 10 de catre toamna, Te-am lasat sd Ie laci doamna Sa iii doamnd la liceu Sa te ia un techergheu.

453. DE HORIT

".fag. B1611576 Idem 106

Ii C1 if

Moderato ceterA

J

= 60

I ~t:: tY4if il

U I14J gJ
dJ

iJ t'V~1Jt~~J~Blo

NV

-----------------------------------------------------301---­

454. VESELIA NU MNI-I DRAGA
,~

'I:.

Idem JJO

tJ

............

Jle-.Je

//...

""'""" IfiL-L­ d _ _ flU fll/}/~i_

W:P:'f" 2Jli=FFFA
rlra-.9a tie - se - 11- a
n(J

mni-i dra- ga

~

I

tij1J. -J. @ljtl'~F+W~~-J
Alv-ma
l

9
ga

JC9,p ... fa ... ml'- na-n - frea ... g8,

Alv... ma'

.JJp ... fa

mf- na-n-Ired

ma f

ntra

I

Veselia nu nmi-i bund De-ar tine bator 0 luno Hori-oi $i-oi I>uiera. Impreund cu mindra Veseli-m-oi $;-0; trdi In caso cu oamenii.

'Igora mJura

os

~
~
~
~
Hag. 8171659 Moderato
~
Solo voce

C intece vocale de dans
locale

455. PENTRU MiNORA DIN IEUD
Idem 330

J> =130

(I ! p' , P -]Tt# 1t!- - £$' ~Jyq ))

)J J
k ... vd ma vd

~

f Ell =eli r F r E 6 r f~£ ~ ~.--- ~ • & 0 bf t f ~ ----..J;J ~ .---.......
I [ E F err ~E=ii::,3-=dr q[ n p F7]

;i~

"

li"ec,Pm a...

l'in- In; min-rlra

pa

din k ... vt! n{! ma (ld

li"ec 'pIn a ...

P;n - 1m min-rlra

pa

tf;iJ
/1(/

au:

~

Plniru mlndra din BoUza (bis) De tri ori am trecut Iza (bis) Nu-mo-datd de-oi rna; tre (bis) Tdtd Botiza-; a me' (bis) Mdi dorule ldsate-oi (bis) Sdrile descuJta-m-oi (bis) M(1J doruJe ie-oj ldsa (bis) Si sara m-oi desculta (bis) Si n·o; mere la mlndra (bis).

~

302 ­

Mog.8J7/t.O Allegro

"Ii :; 100

i

Cd
Hai!
(~1d

copWi

Sf lTIel e doru marnii
ne
dOT

Cu

Ie, 0 s{iptanlJna n1(](E' la jnimil

lint i ie, Ie. Mtuca de sus
dOTU

tau
la

:!/Q USC.

Hai f
TtHl~ieptam

C:1 dwg 10 cina

l/(lj ! Ie. Je,

Si.. j fmmo(l.'\o simbdi(1

T'r:.1'iUCrl t:U
cfUlrtoi(f..

457. MINOFWLEANt\ ~1'!NOR ARA.
Hag. B 27 /171,1 Moderaio

160

Ta, ie, It', Ie, Ie, ie
Tu, mlndruta pui$or
TJflQrd te"ai dat 10 dor. Tlmi1ra CQ -';Ii hunza, Cd H-o placut gurita,

MJndrutcl cu. oeni co mUla,
TlnUlQ (j-oi vlndut gu.m.
eu mlndr(l n·om ~tiUl,
Cd oj gura de vlndut.

$i eu Q$ sf cumpiirat fV11nrlm/d de mi-ai sf dot Ca-.~i si cwnpdrat .~j eu, Mindrut!'i hator de un Jeu,

-----------------------------------

303 - - - "

458 CIND BEU BAUTURA

/1eg. B771 370
Moderato

,

~ i~~'f-t-,it-··
-L-

tI~

'"

140

"-!"r:ran 39 ani marfie 1976- Slot/cera

['}

.,

J'/

/Je

.beu

oj) -

(j

-

f

,,7

Oe oi-Jd' beu

1).9

U

':~I

.-

Fa

~~

tt"

yi/

/'0'

ma!

Tat oi lJe cite-un pUcut Plna.-i soan' pd delllJ.

459. MOSULE BARBA CARUNTA
,

I
,I: 'I·.:,

Mag. B201216

idea: 276

.J :: 70
C'l

,'"

lk·.je!

/t:

A1~(}-, jIJ
}

-

r':'\
,


Cth;;/;:; --

ab

0;; ;;g

.

/if.//}-

;)

Li.:)

..

;'~

N rei joacQ, nid (oi!» Numa tiit be,~i mlnlnca (his}.

'"":i:::::-: -.
-~-+--~---

6--­

460. STIU CA NU MI-AM OAT ClOPU
Hag. 829151,4
Allegretto
IV -

:;~~~~
-.,'

L' J = 100
-. - "...

YAR.448
---

In!. Hotea 6h.- Jf, ani }9U' Hofen!
-" ­

~~~_cW'==--'E~=:E;l-~--;gg --$:-:::~.: --- =t::::::::::---=:.f::-=-- '-~_f8
.JI;(, ca
flU

/n!~am

dar

c/o ..

jJU

J'f;u
)

ca

n(j mi.·am

da! do -

&~

_ "#0 =i.- i li=:-~c==='E-J-::=1~=~::~-¥f=. · m::::=t=:----=11 ~===-==--.- .~-~ .4=:.:~...:::=::t:.:::::::-==--:::.-=~--.l:.~--. -::---- -_.. ~
La ens- mil •pin ,/
Iru zi
Til.!

'~

BJ./

La

ens - ma
.J

~

j)//i

-

1m

d -

f7U.

MindlU na t;>-o dat $f:rillca. La Cll$mii pentru horinca Dacii vezi mlndra cd beau Nu m-astepta te eu

sa

(bis)

Dacd vezi ca-s bautori .Nu m-u$tepta 10 cheotori Nici sma in sezdt0li
(his)

----- 304--------------------------------------------------------­
461. AICEA MA VESEL ESC

Hag. 818/189B Moderato

Idem 307/a
I

iJ

., ; U· f'~~==tt~~¥E- ~f~
A / - ced m9 ve -se lese/ A- ca s} b!
:,e·m i

=98

/;-a- iesc

iili:~)~h~.~F~Jf~::t£l~·:~~]lt:t[~:.~~\-.·Jt. _L .·)!.·M=--=:JI
Y-d- i
cea vo -

in!a·. ITiI
Stiu ca nu-s din neam mutase Sa nu rid, sa nu grdiesc Da, pd mlndra sa n-o ibesc Si sd nu md vesalesc.

De horincQ nu mnj·j dor Am acasQ puti~or Am acasa uiegi bogdte Pina·j lume·s goale tate

462.TAT MA UIT PA DRUM IN JOS

Hag. B18/ 122
Allegretto

Jdem 245

,

t. 2

:j

E7=.. ._===±---=t= . . [.:. -.·.~ r .a.. _-'-.rl-=r--·-·::t'----=-:~~ _..:.:. : ...3 ~.-~==:-::_~=.~:_~_::_-~·:·:...:..·f.:.·:._:~.· -... ±= -(_ '~.' -T:~~--:~-·-:8--·:..::=!
. ....·:=-.:ft:.:.-.1t_

J

= 100

7al mB

1.///

drum

III

lOS, ---.

Cu oc!?/

176' -

pr.'

se -­ ml-' ne

Hai, pd drumu lmpdratului Altu-n sat ca badea nu-i (bis}

Ca badita·j albinet Tdt fecior cu pdru cret.
(bis)

463. CETERUCA DRAGA MNI

Hag. 818/1976 Moderato

'S
~.

'* lef
i
IId//

Idem J07/a

J

= 98

=gf~:~~.TH~~cftfjJ:-~ rJ'1f~

Ce-Ie IV

ca

ora-pJ

mn!,

{J(j.-ra.f!

. ~.~. == ~. 1f.l -g=iF#-~.-.-..:::=-. FJIf~.-=.~·-..::f·--K.1t. .'t':~} --:-:::::E::t=:::.-=.=~!ty===;::.E:.E.:·~:--:.:t::::- -: Vy
chii mi''a-ohi Ce-Ie - rv ­ ca d1a-g8 !Tin,',

~:tt=--#1L=:
tJ -

.... ·F~. ==h-:-*-:Jj:=:? ,..~;~~
c/}ii min dill

,- ;b);C~~~*J-'f·:C:~: }t I ;: p. #~. ~ J!~~=Jr~"~
Ce Ie fa gt

-

neil;

ca
Glasu tau md leagdna (bis)

ci-ne-mi

de

Hai, Ceterucd galband
Da, CeterucQ cu tri strune Glasu tdu ma duce·n lume.

T

'I

305--­

464. MAl MiNDRUT CU pAR TOMNIT
I

Mag. 82011830
I

Allegretto

,;
~

r~~ !~~g~~~~~~§*~~~*~~

I/a/
- mnif,

.J

= 105

Inl TudorOVlC1 Nlculol-20 ant-cetera Tudorovici Mano-18 ant-zangara dec.1975- Rozavelea

-~~~:-l==§hEl)?
['.;;-/
.

"t

ZI -

~

/71 (

J

- - "---~

Ie

Hai tura-i Sdrutd-md mlndrior,
Sdrutd-ma de tri or;, Tare-mi-i de tine dor La, la, 1a mdi mlndrior. Du-te mlndre, fd-ti armata Cd nu md mdritd tata. De, le, le, mIndrut, de, leo $i iara mindrut de, 1e Cd daca m-a mdrita Dupd tine nu m-a da Tra, la, 1a la, la, le, le, le, ~i iard mindrul, Ie, le,

---=:::j

--~=-3

~e

~
Mag. B131359
Moderato

465 DE - A~ MURI, CIND
J =96

A~

DURNI
Idem t,{]6

IJ

:]

~

~
~"8

JJ; ; £=.- -=·-·~i=f-=l jJ~:~= -E' :i=I=fr$=-p"Efj .---.---- ±----.---- .:J a §1~ ~ - ~ ~ =7(]~-~ ~ -~€ij:~i.~~~U--~~~~~2:K~q;=lI
p

--

ft-B.J

m(/

17

dod

our

n;~

mal -

De-as mu - ri
)

clno

as d(/r>

/7/; mg;
__

M-mlc

I7t/ m-~ >

/;8-/7(/-

M -miC

/7(/

m-as T

ba-

/7(/-

I.

de-a~

..~

muri clnd a~ si bat, de-a$ muri clnd a~ si bat, nimic n·a~ s1 supdrat (bis) de-aj arde 1ume cu foe de-ai arde 1ume cu foc pel margini $1 pel mij10c (bis) 'dacd-n fille n-am ndroc,
po mij/oe, pd margini iard (bis) daco-n tine n-om tihnea1d (bis) tree ilorile cimpu1u1, mdi (bis) tree z11e/e allului (bis) tree zlle1e, tree noptlle (bis) si ell ma tree ell dinse/e (bis)

1

>.(.1 (1f!aiLl ()rn ce ne .~oi rnai h. mni 8-0 .5Qzui Ffntinc(j Ferd.l romJne Pina..~Tn MAl BADE CE lICEAl Idem J5tJ '/f. De .. t'Gre-i nf:b!. rlespreunntu.ind HOiincd 'cTrde-Glll bdul Brit [1m 10S1.1 Po mine roa doofe caplL Crl.i h{~dE~3 cd S-..tergunl Ca·.~~i·.. (.(. ca nu1 door?: j Jeagd ('u :. mni S-(J .:> capu. ci sf bot. k6Z ATiTA HORINCk~ 1. beteag de bQutura. bdut serra la luna.nm'iritd lei€: floar.-i uiega 10 (ljii..)erie ( bis) j)jnd· i uiag(j 1([ mine Beu din eo de nl.. .::.01 BE Allegro C-OI de be ie 08 - me - /Jii h l)t~ de ce-1 iJun(i.

c.C..tue. . -- l'm --ptf. "./"a/ u F J fa la . ~i!~ ~ '.' nu-·j SI cal ca /ii De Po Tal It/i O~(~t. pirr'ului.$ ~_ '. C INTECUl Ftf"r!oP!!'-..974.lui =--:JI ~~ . care $(lde mlndra (bis) Pare-mi-se cd sc vede (bis) Cc..1'S[} ..•• :::.rd...l. !luiL Wfln!T I idem 3511b B?7/..: ... turni. tUiQi. Ardele/:m MillO! -}7 ani iC!l.1 bnlc. ­ I ----fi-· ==:1 -~ ~-.307 B nR .)i· ..--.:int:':> pril1Hlvara \1<1 co !$! irunza (bis) don.~. I"IUO 469. • r)? 4.0R L..--'#--+r_ . I' i 7ri. > ~.fii.:<:a mlndrii Ilnde ~ade (bis).1.t.:-=t4- iJ ~ Ilii --:-::~--::: .\"flffi j(~ele l Si minarutc1 irumul}iile (bis) O'-ue as/a-i uli(a ? (his) p. ~. lurai. .. l/J-ma - flUI.... ..1 . 1:.]. III i l.::!r ~-::~fI1~ ______ --.n MERG LA JOe .ervan Hdrie.! i . . . .t j ..(.'}J if/I: Bdbut Jacm 38 an.:::-.-t~f mi-O riot crept (his.{)lut. /um..Sarost7u bY.". ~ C.~: _. "' ~ J. De dow bdriilului.Vadui Ilsi mu ./ [)l.17 Moderato ..'[a re ."/TI 9rf .\ " 1 " A BJI/25.sJ 5.l. IT/i _ /~l{.. 1 .lnd '.--+--=f---'--~-. f1F .i susuni {'bi.: J..F· tV ie i .:. 'I''' r r~ut ~'~.

MI BINELE • Mog.gr8- dra .jI lu zae.. Mag... II re 0 . (bis) 4711b.J a .. TeJ-n 0 !lra .. Minte doru ca $-un cline Cel de el nu moare nime Cel $i eu n-am dus dor Bine veld cd n-am sd mor Du-te dor $j-n alta parte Nu-mi dunta ziJele tdte.308 . 80 Idem JJO pp s-a me dra . 160 ..It} COillp .~ Allegretto )J =154 Idem 302 ~ft i l J) J) - tJ) l I~ tu.rl. sa dra ­ cu ~ lui sa ne be ­ ie &ta P P P P I fa d.t.mlJ..' .. cr .se rlJ J_ s mu _ _ fa de el moa - ec. ...Ie.me. zt.CIa..f/ Ti. pa_ ~ Cb II ~ P I •0 lu .tea-gao Meli barbate p-a me lege Du·te tu de 0 culege Ca de boalel poate-mi trece (bis) Tu nevasta cutrel. nuiele oi lua Si de boala te-oi scdpa. zac/ .ga.. fe .... 82111789 "! ~p TU t Moderato ~ ::.b.. ne . te...3 Allegretto " ~)::.vas . ce do 1£)13 I J J Tal I r F C ..de lu tJ Jl mea l J) de l nOl~~ )) ~ I tum j) IV )i I sa bar do - h J5 J lJa II - voi.ga (jet.'1a-n i-a me .oJ pill! be .. 472.­ 471/a.ne..!la...ASTEPTiNDU. TU NEVASTA SI~A ME DRAGA . 81611861.v~ .8.me.. ~=± W I ~ II . B?I J53 Idem 21. 0 ..CJ' 1-=t. #.pa-I coap ne ./ (8 de eL_moa re 0 - .tinti3lJc r r do . ~.. hai Tn pddurc duce-moi Tr.ne-pa-i ..ie. 131 paf be tea ... La - Tu. j) j) .J 0..TU FEMEIE.. TU FEMEIE Hag..:::.' ' .

[a ) -~Q -I )1. __ !lu-ma nu ne-am pn-ce ."' 'f 1 . ¢ lvlii-la-I/ ) I. Mag B10/501 A . B il.Bude~fi pes·· Ie sat S8 la . min ~ (.p mal.sa ~ flre-me-o fos/ maj de mull. Jl j' 2] nu mJ due PF- de-a . ~ ~' 1':. . ani ian.~.i - cea na 17-01 me re la plug !"(}! pt- na 17-01 me re la plug ~ Ai.~ ~l J /). Eu de aicea n-oi pJeca Plnd nu-mi aud 110rea ...sa.':. I 5AocI1s Jt · J. Vre·me·ar sl o'e~ mars a .ca .ra = 110 Inf Toporan Marioara.) Eu aCQsa dac-oj mere Tate botiJe-s a mele Tate boWe din gard Ca sa :.-In1.L: .I' i/­ • ... Cd horea plugarului Este glasul cucuJui SclrtJituJ pJugului $i-nfrunzitul codrului Ai.Iapa Ma!~ ~ ~a "1~. EU DE AICEA NU MA DUC Idem JJO Mag.21. 473.!'! I ... 1I. :5i aWa mni-oi petrece Plnd-'oi arde frunza verde. 825/82 Vioi ====1 309-­ ) ------ =.17 ani 1977.l1814 Moderato ~ = 84 ? ~J J j r++t A / • I Jl£1jjJ. '~Ii 1. Leganai 1n legaflut nu-mi sii mnie dragut la Sa te legine po line Sa flU zii ')aTa fa mine Sa ( his) ~f>( i (bis) .Itiu ca am barbat (bisj 474. J =102 /fa! ~ mln . Inl Tivadar Rad/co. mai (bis) ftl 475/0. Ai. " ~' . bl Jd.:::::j t:nm'~=-~*biig@ I ~ p' .put -~i I f. SARA PESTE SAT SE LASA Hag.druf . . MAl MfNDRUT DIN LEGANUT . 7970. . ~ I Eu de-a-I-cea nu mJ o'uc/ Eu ~ 'IJ1rg r--~p kffi-n1l. - '-"l" .).

. (bis) .ra r:J r y'ltJ . 47S/b..Q £j la fra- iU-Cl- Ia.gJn la. -­I j 1 -~.j.z () u.gan /a hunza sullo Ca ~i irunza C'ind 0 sufl6.pJ IJ ne ma led . ¥ c::r . Mlndru is ed-s moro~an Cu cheme$6._ _ _ _ _ _ __ rEFB~-I~=rRa Mal min-oru! CI/ l . Mag 8291777 $~ tJ E F-kt=-~-g@'ELLg-U 'Ii Int. (bis) frunza cea de plop $.. i EZCr Ha/____ ?I?FF B ~ ]------. la Jfo - i() - fd-17u s·o-n-va.bin . mal Ira l I@ . . [TNT A' MARAMURESU .fo mat mal fa.MAI MINDRUT CU PAR GALBIN . Bert./ .. la f7"l8 lea .fUtiler £J mu.fat ma/ I of ~~B.Sldtioara ail-fJ Ma . (bis) Ca ~i 476.. la.re ma/ Ira. la l la... mv. Petru·20 ar Allegretto ~ = 108 1968.--310----------------------------­ . I Mag. Clnd 0 Ca ~j de paWn vlntu lin de cire$ vlntu des. I..::l par gal-binI Ou .!':::t:. la l la. $i suman Ca feciorii de 10 noi Nu sa dau pe opt ca vo.. klal min dru!cf.<E±t#Ltt@d' Cu s/ . la IEIF pi Ca mi-! al tv fa. B1011321 Allegretto Idem 372 ~ =110 . ia doruI eel eu foe Ca $i frunza de stejar $i ja doTU eel de jar.. par gal .

-~ ::1"" Mag. Turai ~i tUTai. I ~ €a 10 . Victoria Darvai Va/eni '"""" I. B 18/ 151. - JI J2JB Min- frun-za ver. /r. tura. FRUNZA VERDE DE TRIFOI _ -il".. Hal mFa-tiro cu ml . dru-i )0 . tura N -am nici gubd. 8291J81.J/.1 272 Inf. tura..cu pa la no! Pa_ J za l' pa Ma.ra Prunzuca de busuioc Hoi ~i tu Mdri 10 joe Sa te Joc sa te-nvlrtesc rurai ~i turai.. I J) Jj --.-----------------------------------------------------------311 ----­ 47Z HOREA LUI VILl Mag. j) I lJ t? J 9 Ts fata de pe Mara Numa una 10 mama Grice lueru oi /ucra lama ~i toata vaw Si cu V iIi m-oi 11. I) .' ele Sc-(} moa .Fa ~ Il! Tro I PO . tura Clnd aud cetera-n sat Nu trebe sa s1u mlncat Cetera clnd 0 aud (bis) (bis) (tis) . ~ --~~~f@=J I iEP' .Ii - la cu__ mi"l7- dra.ne-n fa ra.. bine Ca-i vorba ~j despre mine Eu nu-s fata de jupln Greblu ~j fac dai de fln Nu-s fata de jupinita Greblu fin .ra. .0 I Idem 3071a J Allegretto =-.I. S-am fost Unar ~j bolund Turai ~i turaI. Turai ~i turai.'>1 foe capita.10 Ca-i fartat de-a 11. tura Jocu nost moro~dnesc rurai ~i lurai.. ~ ~p J~ ~-' = 109 JEI35 de jr=t.~ i> Hal Auzita-ti bine./ ~ a ~ It) . . tura Tate ralile Ie uit./~!l8 ~ ~ VI .1' Pintea 478. niei una Cd Ie-am bdut ell mindra Le-am biiut cd mni-o pliicut Turai ~i turai.de lor.== :+t== &r.

312-------------------------------------------------------------------­ 479.Ie .wJ Iu ma/ _ _ __ [8 /-0 hi-cui mes .ru.Cler /77(}/-/ 0'1 3. r I 7} J) [v ]J sa mIn .resc. ) Il:g)jIT~ /Je hdi. 820/7757 Moderato iti#~r @. hai.)i mni-a fa cojoc cu ilori Sd siu mindru-n sarbdtori (bis) Cine-o idcut jocu-n lume r\iba numai zile bune (bis) ea eu ia joe mii-ntilnesc eu mlndra care-o iubesc (lJis) 4BO. B 181 1550 idem J07/0 VtY- de ~~===r=-¥ ~.Iv I lJ2Ji) mal _ _ _ __ II s-o ru-pe-om fa haL hai.9 . JI. tv1nicula.'u ) ca flU 1-81_ :8 -. zT CETERAS CU ARCU • Mag. mdi pi Facuta-j de simbata La fecioli duminec(J to ieciot1 dU'11inecQ. cetera ta Facuta-i de simbdta. HOi}.dt-a 58 ma iv. ~ 10-. Si sa vezi 1n sarbatori Plin cu fete si feciori (bis) eu cojoacele-nstrutate Vuma trebuie jucate (bis) :$-0 zis mama ca mni-a fa lestrc cind n1-oi InSUla ( bis) !. mai @Fr a/ .61.beJC.J _9b!g C2 __ Cd ____• J! v - na.i J idem 1. ~ sa p ho . tv1nie nu-mi trebe pd popa ilj Numa cetera si doba Mnie ml-mi trebe l7Cinas Far Mniculai ceteras Far tv1niculai ceteras. FRUNZA VERDE SI UNA .5 j) l It . = 99 t=?Tbj p #§' P CU_ ar.ora ~i~~ J! ) mrl(-i draQ ~ sa ho -- fOCI [U min . mai .cu.

: Coborind din deal in vale Mo.:::. 482..Ie. .rind d/II 1 Co bo ~ rlnd dm _ tF¥ p r "IDd_ deal ~r-3..-Ea. la.' l Te--o rum-pe u rF .f!W~ -F . J) [j (u_ 1/8 Ie Ma-n-IFI-n/~/ .ru-n_ ca . ._ mal _. cd nu-m pasd (b i Ct'l..rU-II ca .__.'--_.. m vb( q@? at? . MA.#±J~ "j} $bmJy rtl 1i± Js }l j) £J V p bl p I it j) JJ J):t£ -€ii!¥IJ(7"-~~ Je-as fa -.NTiLNI CU OORU-N CALE ..drL: ­ fI/I :defr " ~ "dl_ fl8i /.oe u .fal mal.fa.: !ilL '--' 18. £U~ J jl n Ii ~~~d}:----J.__ Hai..L ..Ki-n-fiY.I.313----­ 481.Ie sfrv -.f/ fe-o rum-. bunt.-0-' ?~ ~ ~ .~ NZaz:s.-lltiln!! cu doru-n cale Doru prinde-a md·ntreba Dow-ti-! de cineva ? /VIai dowie.-----------------------------------------------------------... . __L __ _ _.--"':.1) )). {i ma-()-c.Ia/..J :::113 :t=:::===t::===---:.?u ma-n-dur I?um. cd urUa-i m1nioasd Cd urlta-i minioasd ~i pa mdmuca tismoasa Dice m-o flicut frumoasd...._81. ~ I~ 3~_ _11.' pe-le-a.zula-i om frumos Sd nu fie pacQtos ? Cd ~i muntele ca-i munte 51 e/ are. ra ----:"jL. mal nebune Mal vazutQ-i om pe lume Sa nu-i fie dor de nime Moi vazuta-i om de treabd Sa nu-i fie lumea draga Mai vo.sa ) l?um-pe-ItNJ )' r/ fl-/ lIS -- ca ___ @._ Hai la. I ~ ~~ m !L-~ ___ .. doruri multe.~77 /a Mag B2913233 Moderato Idem '''L' .Ie._. :==fity ____ §¥. do .guri slru -gurl bUfJ~ L¥J ~ mai__~_ hai -~ p1JEIW=r===:~~~-P. mln-dru.!_ _. ~ -' ~ ~'~~' @) f ~) Jp IJ)j deal__ /11_ lI8 ..-/ '-.. la. ­ § ~ :4= 12 .Ie:.8I:==--'3i~J--=": ~.. 5=$--­ ~=k'e ._ _ . Las-sa zica. la..p do ... _ .J : : 92 __ ~ ..) PaL__ [0 - bo.. la.. MAl MINRULE STRUGURI DULCI ...ni-l :J~ ~iJ ~ la... Hai 1.'_' .s t1nt'lrd ~i frumoasd r: <" . .~~ ~ . ' .____. 1t1 M(it/ In tn ._.rF. p' ~x-14 cu ~ _-c j tf* Ii ))J)-j)-rJ¥=E=f¥Eh=fr¥itt¥~ J1I1r§. Hai. ____.

7 Moderato ~ = 90 idem 119 f. Ca banii ti-or trebui (bis) Pa clnd ti·i casdtori (bis) .18_ - m/er -Ia z/..bu . ~ :=2= t!J • M o dera.5aptnto ' * j) j}-=+.~-fl= fJ Cu. 484/0.-. __ vol ni ..~~:--:=k=r=~£ ~~ ..N¥:]J ma. Cit-avere am avut C1t-avere am avut IntI-un ceas mni-am vlndut Intr-un ceas mni-am vlndut 484/b..---=~!=~~~£-:7t-fr-=iE=:l --" oru ..ce Alu_ sid .--_-~-.k d juns ra .E33::~ ~~1t=:.ne.? dus_ fn lume Da.:. 4 ~ F~ .cu cin mier. Fa-md doamne ce mt-j fa Pasdre sa pot zbura Da. Am un_ drJ gu! '-.sId.t?r£ . j :l eu-.314 ----------------------------------------------------------­ 483.~-l.ca_!Ja - nil.+------. SI EU AM FOST A MAMII MELE I Mag.ne Ycnj Ii dru mu Jcris fi ~~~~§~~F~~-·~~~-~hI~A-5b~ Am un_ ora .Ie.lJjJ~¥ Jtjr. Sa nu-l puie de planton Cd li linerel $i-i somll.gu! ""-" o'uI_ fn lume. 7975.. 816179/.ca bC} nli.------.ct. MIERLA liCE Mag.~$=~:....o ttl I = 80 -71_-. SCRIS Mag..~. Da. Cu_ car-lJu . Sa graiesc cu colonelu Sa mni-l Jasa dragucior.--~i2g.u Da. cucu CiNTA.:. B2017527 II DRUMU CU CARBUNE inf lite Anura 25 ani oct. Sa due cartea letilor Deasupra cazarmiJor. .cv J =108 cin.ce #u_ ..m fosl a ma -mil me...mu cu_ car-.Ie Ce sa fac am a -juns ra .la zl ce Cv . /101- nl . ~ ii~* """'iJJi=:= ~ . 8741890 Allegretto idem 385 ~ ! e-=.mil me-Ie.

FRNZULlTA.. i ±f3.---------------------------------------------------------. VIORE' I Hag.84 ani noiembrie 1975 . Cum Ie .18 J J = 120 ~=* ~ p I P4!~ ~ Ba .Ie /.-=t---===-~ ~~ . ij F: lIeil &1$ It! f3 a lip ~ Un! p ~. lip ~ P P l'p F r ZiZlc-a zf .ou . me . bel ma! m~1 (um Ie !Jol 08 me - ml ill ~~~-~-~ J.0 - /II - 0 - re rin.§) La s1t1. doruJe (his) Pdhdrutu-i cit un cui C'lnd 1/ pui /a gura nu-i (his) Si Piiharutu-i lndungat voie~te rdsturnat rna. Bata-va bdeata ieciori Bine va std-n sarMtori Cu horinca plna-n zori mdi doru/e (bis) Si voi vre-o doua iemei AU Mut ~apte Uirtdj (bis) .ju Wil - 171 p~ ju Celuiascd-o jiindarii (his) Cum mni-o ce/uit gritarii ! 486.pi J pti It La . j EJ~ .fJV § Jlra . 818/1625 A lIeg retto idEm J07/0 '~i g P==W t:::f=F=IF F rr(jn-zu .C .:._ _ _ _::. 816//886 Allegretto ozis.:-~-.5-0 J = 114 mTn-cira n.nil' r _ /"u.. Hag.'$i v-ati graft pa 1a spate Ca-ti mai he 0 jumdtate rna. dorulc (his) .0 MiNORA mFn-cira C-B zf 171..leud .Ii .'i-..fa .r/..001 08 .315----­ 1 485.ci} re 'JJ n -~-~. CA ZiNI In! Duncn Vasile ..5-0 .

/1_'- '---' al_'- lu .e ..____ _ f_·-_-_-<t_lI_-_r.. - fle flU .=r~~-:IH·-~ [i-fie J :: 104 ce-i r/o mcJl .Ie ru ca [e . CETERUCA DIN TRI LE MNE Hag.Jk J r/nm jJUS-­ ta-.fal '-.___~ Ooar-me fJoajJ-lea lu_ _ [.Ja­ Cine nu $tie de dor Trdie$te-n lume U$or Nici eu de dor nu a$ $ti Dar mni-o pldcut a iubi DowIe bo}ovan greu Fugi de 10 sufletu mneu Du-te dowle-n pddure La i nimd nu te pune Si te du :si la mlndra Si mai stlica-.7L'__ 1711-81 clf7. _Ifill ___ .. D ....cral? [}e_ ml .rv - ca If fa - If fa we .Ill ) r/rum jJW - Ii.Ie .lu_-___./ ~ J jr._Cl CeterucQ din tri lemne Unde·ai fost ai1ta vreme ? U nde-af fost $i ce-ai lUcrat De mni·e nu mn{-ai cintat ? Hai tura $i tura Bine zice cetera Bi ne zice cetera C1nd se mdritd mlndra .. B18/ 1780 Allegretto Idem 307/a ~ i wg~ __g==r:~~. CINE NU STI CE-I OORU I Hog.de-81 Ios1 .316 --------------------------------------------------------­ 487.de-al las/ a we me~ Ufl..-. inima 488. 810/412 Allegretto Idem 372 J::: 108 ! [e ..me? !/n.----.+ ~I{j) )J*t 8/ ne t41 le De sa maritd cea hlda Nici 0 cetera nu cintQ Cetewcd Iemn de nuc Vine vreme sa rna duc Cu cdme$a de bumbac La mlndruta mea din sat Ceteruca lemn cinesc Dupd ti ne rna topesc Dupd badea-nebunesc..ne nu ..

mindra...fu .ma /a (1m . ---j ==-::J re . mindra .______ 'OJ) Ie pa. me Sd te tli mIndrd de mine.ra m~' [@h. TID RULE DE PE MARA :e Hag..re f! ctfJ ===:l . N -am fdcut la nime rau Cd m·am dus din satu mneu 2 .. me De-i visa un vis de rau. Si nu-ti trebe alto..g qj .Ie 01 r ~ ~ J =100 ~ i I T J! .11 e ____ ~ Ai.. I J mfh-dra /1al II De-i visa un vis de bine. mlndra.317----­ ''-1 489. n·am parte de-a mneu sat De care m-am-strdinat Pdrintii mnei i-am Idsat Ai... B18/1885 idem 307/a :. B 18 / 2462 Idem 245 J = 1'0 . hai. I )J.bta_ fa.Ia. .~ II: j t t l I -J./1-' erl7 - !J(I- fe-fJ ..e B/as-fa-ma~ sfra ... hai Lasa-ma cu dOTU mneu. lunie Cd omu strain po lume Ai.C(I - 0(1 fe-fJ ----.. Dmq kJ2M . Ih Jl I )j)J 5.IfJ . t~ti t) Allegretto ~ A.. mindra. 490. s<l-re mTn-dra j) j J) -I -d(l [(I .##)l @JdgH£§J Ai o--l1c·i a ve m! . -'" I J) AI_.z:-~ ~~- -----.171. me a - ~3 '--' La-sa . .t)·~ 17-&(1.. CUCULE PASARE MiNDRA Hag.----------------------------------------------------------. Pd mine m-ai bJdstomat So.t­ L .0'(1 gj I J) J) 4J Jj I J) .. n-am parte de-a mneu sat So..i vao'l7oarfea ce-a vi . Ca nu·ti trebe alta ata Ca omu strdin pd viata Co omu strain pd via to. mfl7-dra me gJ mi'17 lira !Jal la. ~ pi Ala rat mm[(/ mFI7 o'ra s· .18 .

}1 J Ja vat/ ci-ne m-a do - ri Ja vad ci .01 ZINI .c@ I rn p UtFI fJd de - /1. De m-a dori cineva Zinioo-o~i ~I n-<l?cinta Moo dori hunza de nuc Cd ie zice sa md due /'''1-0 dori frunza de tidw Cd ie $ti unde mnj·e glndu (bis) (bis) (his) 493.ni I )5. 492.na. TAT ASA A zis BAOEA • Hag 818197 'l .5 Moderato .5 ba ~ deal Taf a-sa 0 zFs i ba dea.li. Nu-mi dau mintea din caput (bis) Pint-un cine de dragut (bis). Hag.r no . pIn jos de sat.22 ani ian. ]i. Alu ma el 'f*EM. ~ ~~. m-a I &)l./'Ie (Ti-a do .Ita - n II U$or ij doamne pelhaw SHu cd nu-/ ridic cu paTU Si cu paw sa-1 ridic Tat oj be cUe un ptic (his) (bis) . . )J Jl..loa re )l. Idem 21.J8 0 zf. DUCE-M-ol SI N.JH a.ll fe. fe-un pfl-cui . Tal 01 be c7 n J r!.P' n-ol zt lJu ­ ce-m-oi .)J Pi .1976·leordina ce-m-fJl.1/-__ . TAT 01 BE clTE. ~ ~ J.1.frill).p' fJ!.UN PICUT HagBI81217 r Idem 21. __ .nn - ca-n pa . Allegretto "if ng~':Elf . I ~HFt.ri. n-ol zf..I - ~ = 110 Inf leordean Nufu -38 ani l eardeon Man:sca . $i de dor m-oi ineca (bis) Eu ln opel suparat Pd /0 noi.nJ. BI81131.ELE .£P' ~ f~' =1 f ~m..cu/1 _ _. ill J jn II c!e la - Ja j na-pol /'I-a fur.5 Allegretto i f ~~f Tal oi be cl ~ = 100 j U' 0 I Ef f U' i ~.un pit . = 80 Tat ~.i .318----------------------------------------------------------­ 491.

1/1-' C(I - raf bli co ura...(It /Jru-mu-IJ co-dro /1. due a Ai..cal mes .dill ne....ne vre-me Ja-/ a - sa ma duc_ jJUC/_ If f)il!- mtl-n co . JU . Mag.-.~ j I " ll '. B1811518 495. I (j J) J F Jl \'i ~ ~ II: j) J) ~ bii ~ J) J) - n :h E.. Palincuta ~i pdharu Stlmpara doru ~-amaru (bis) Dorurl ~j amaruri multe Pa la inima trecute. ). l Ii) C(I - J) . (bis) ]01 Ai...:::::.sa - @! I p P p.b I ~ de u~ ~ P CI I z.. ARCULE NU ESll CURAl I Idem 30710 .vie me .feea~ '1' 'j e. .. Va sa de ba.Y1I ..cu-a ~ J.li eu I J) J..i • I £' i . J/ p ~ if. cu ­ J.18-1_ sa-ma piC.. Ie ~ nu e.1 A lIeg retto J = 104 I Pv p ZI: Va.1 gura cu dulceata De-amu plna dimi neata E1 hai ~-a doruluj Daina mlndra ~j jar dui (Retren 10. B181900 zi vAsALI DE BAul Idem 3511b Iii rtf Hai _ _ __ t. da. (bis) De n-ar s1 cetera-i1 lume Ai vede tete nebune Ai vede tete nebune Si neveste dusa-n lume Si neveste dusa-n lume (bis) .C(I. Pdlincuta de ceo] bund De bOut sara pe luna Cu mlndra care-i nebuna Tucu...- Jj I ).. In) J .~ - I C(l ra! ~ Ceterucd m1ndru glas Scoate pa mlndra-n prilaz Scoate pa mlndra-n prilaz Sa-l dau gurd ~i 0 las..a . Ar - Grabit J = 120 C(I ) J) J) J) I J) J) Ar Ie n(l ~ n -.. dra . urma) (bis) ==i j ~ Mag. Jl J) A') ji I La Jj J mes -Ie .319--­ 494.... da.

320 ._ o'ru Ala i//( min~._. ou md: ZI Ie$i aiald tu Mali Sa-Ii vad gUIa $i oehU mcli (bis) Sa vad gum 1$i ochii $-apoi sii a cui 1i si. ei nu m-asculUi Tat dupd frurilo$i sd uitd Badea ce nu-mi pJQce mie Nicf fa mOQlte sa nu-mi sfe.. maf (bis) Nu moo $liut oamenii (bis) $-amu am numa una $f rna $tii tata lumea.mel. . .___ IJu - 08 men/ Iru . or§./ ItU 1=1-=3+4 s/ e .mu .. 813/668 Allegro Idem 322 '~i -j f~~:~~ft~ e flU J = 140 5/ la ..­ 496.co.. .. . MARG PA DRUM Hag.CO mel. Aflii zlc cd laiu-i stint Eu vdd laiu pa pdmlnt Astd fume nu-j a me Ceo/alta nici a$e.lei To Ie-am spUS. 49Z SPUSU-LE-AM OCHILOR MEl Hag.. maj (bis) Care is ca 1$f mum $-apoi sii a mine-to mal (bfs) Avut-am dlCigutd tIi Patru cu tine Mali. B18/J46fJ ~ Idem J07/a = 104 i7U· Ie v§a: mih .. maj.....J.__._.. . mai (bis) Sci-fi wid oehU $1 gura Care 1s ca $1 mura.__ ~~~Jgj§§~~~M=:i:=E~ It} ~ II: J J J .

. Pus-am mina po pahar (bis) $1 po tine dar $-omar (bisj Pus-am mino po uiaga (bis) .l-O bB-riea .§ ..1772- (1a /'u.re nu Ie-of be/ PV-J-am gihrl C8_ nu fe-o! be.§ .~~ lifo/I md-lJ-!n:a-oa '{/u/l ma-/J-!n. Drumu J·o idcut mlndra (bis) Clnd moo petrecut sara (bis) $i de aWa petreeut (bis) Cinei pdrechi de cizme-o rupt (bis) .--.tF114 J::: ---=-~T==:t.5i-ncQ·o zis ca m-o petrece (bis} Pina mpe cizme zece (bis) Nu da mlndra buze moi (bis) Plntru zace cizme noi (bis) PasarieQ di pa munte (biS) Auzit-am cd $Ui multe (bis) De $tii muJte hoi md-nvatd (bis) Cum so.17 ani dec.ca re/ flo rm .. merem 1n Iumea Iarga $-om traj co doi iubiti Ford zestre de parinti.Poienile Izei ~ ca s.I '. 499.." /7Jt7i- 0 i /71 /8 jJ/'~9 ====1 Nici trl zile Jl-O frecut Nici tTj zVe n-o trecut lard 10 prag I· am vawt (his) Din ligare fum trdgind (bis) $i cdta mine rlzlnd (bis). HORINCUT A SACARE • Hag.MUlT MA..NTREABA FRUNZA. strIng po mlndra-n bwtd (bis) 322 ~ -..!a-ba ffU/}-za-ll-yUJ frvn-za-l7-gus-la U-/7e-o -(. PUS-O BAOEA RAMASAG ! 7/0 Mag B20/1568 Moderato I Idem ~8J '" '" 90 'pIJ .~. i'Vjal bddita de ti-s dragd Hai.CQ badea be (bi.NGUST A Hag 821/ 1067 Allegro Idem 330 'II ~ ~ ~-~~~. 0a==t=--=-­ P p fd jf)i. 1975..)i po tine lump drago (bis) 1 .'..~) ·5-am focut :>i eu a~o (bis)..:: . 500. t 321 .s-o bOi-dea r. B 16/2568 inf Petreu9 Anuta .ma-lO'g CJ _=-:1 /7(/ mn/-o i /·'1 /~ Lo I'.fa.ell sa ea.­ 498.uT drum pa pw lac D fle-o fa-cui drum pit /JUS -. D-am VQzut po mlndru bind (bis) $i m-am pus $i eu 1a rind (bis) D-om vowt. .

503. $1 iecricu jumQtate $-af/1u n-am ee lua-n spate C)nepa mindrii s-o tors CobOllnd po scard-n jos Si cu." am Iv me... De c1nd am 1mbdtrlnil (bis) Vad lume cd m-a. 818/273 Atlpgretto idem 2/. a .68 JJU-s-am tia.322-------------------------------------------------------------- SOl PAsARE 'DE PRIMAVARA Mag. Ifn' am /051.oJ pU-J-O'm liO' .pe - fI naf r. "Ivil ma-n-Irea.n dra_ me .vo'. 814/1615 Allegretto ~ idem 350 :: 100 Pa-Ja-re de_ pl7-ma .ne. -0 fosl u - rtf cu m! - ne..dal.. oala.. n-am £liei ius (bis) Si.pe - 17 n. de Ii .0/.nt.r~ ra. idem /. Nu 1-0 !os! u rlt ru m. PiN' AM FOST LUME DE TINE Mog..__ A!.IC'-U/7 pat fro . .. io liard nu am pus (bis). ~ =108 J-O JI.. Da. urit (bis) f.IreO' .re-un pal 1m .:.d 1V11ndra me s-o idudal C-aff> pat lmperinat M-am dus aseard 1a ie S-C/m dormit pe guba me M-am suit fa mlndra-n 1>0pru Si mi-o ros I}oarecii c/opu.... cind 0 iost iusal eu iusd (bLs) 10 am iost la crll}mo dusd (bis) Clnd 0 iost spdtar cu spete (bis) la-am fost baM sub pdreh (bis) 502.vO'-r.liaj tinola clnd eram (bisj Cite tli draguti aveam (bis) Unu-n deal I>i unu-n vale (bis) AJtu la mi i/oc de cale (bis) . N-am nici spatd. MiNORA ME S-A LAUDAT Mog 828/813 Allegretto . .ra Mull ma-17 .1-0 Ii - u- da~_ --- c. '-.sa re de_ pri-ma .' dra me /a u ..ri1.a .# Jlu 1 . _ _ .5 J fos~ = 110 j>. Si eu poa/a Numa sa 0 calee boala..

rii..ne. ca ~ ma . 504/b..01.-_ I ~:.ne joa Jub gru.elra me) Ca 17L1-i gu . II '. Hag B /81/875 ::em 1. Jd Ie ra Cd - re nu il/u a_ ju . J ra.i gl it> o Jlrin-gu .pin ./a. k2]J .Q ) 8/ .).1-:g~~1 ) Jl W g 81 .------------------~--~--~--------------------------------. /vii cu ce =¥@ -JJ ) Jl=t:..Ie . cind_ ml-I_ dor ... .£ 1>.1JjJ jJF. . .rg pin .Ie. JtF 11 11 ma {} tJ mor.cl . .lf J= 1@ ca ma ra!JIl. KjE lfl :f:j E ha) j) :J ~ ~ /J-n~ . JOCUL MARENILOR Hug.. Allegretto Idem J071a &» i Gu - Jr·jEt~=4E[=FJL4±=_~ .. I ~.mi place-a t ropnti._ ma 0 - J mor. ASA ZICE MiNORA ME .ung iute 1a ea fbis)..ca ~Jrq @ flal. (bls) HQJ tura :ji iara tri Bine-mi place-a tropoti. ___ 0 . ani ian.dac-oj mere Oi zlni fr}ra obdele (bis) (bis) 50S/a.ma de )x ~Ja ~.. EEt=~p' !~ I V-a ~ cFno' 177/-/ dor./e.1 ]) ). _"'" " .18_ :11 A- fd z/ .ma zu ee .ra·.4/u mCi eu nu ma pol du ceo Fost-am a'sara-ntr-un Inc $-am zinit fard de clop Si des~ar(j.ee m/n.8- Cind mi-i dor de mlndruta (bis) Rdu md slrlnge cureaua (bis) Opincile Ie-at> tipa (bis) Ca 8-a.ra F-'- m ra ia- 7.:. B281JIJ Allegretto J = 114 Inl Rednic Petru 71./:.CI .5 Idem J071a &' .nvlrtit S-apoi tura VasaJi Bi ne.rii Ie.. ) lu .".ml fVlindru-i jocu de sarit Co t>i cela de.nc Joa - j Irt.. r ~JFr=1. ~ p' ~ m J = 110 I ti a r CB.j) @) A lIeg retto )l =110 .323----­ 504/0 OPINellE CiNO MI-I OOR ~ J50 Mag. dem 21.J1 SUE? I 'J5 11 Jir/n-gu ma_ de. B181/951. ... .. ~JEli es - Ie _1' mdi du/ eel . 1966-BJrsana I' !' -•.

=1£=*+j~~==±~~. Ja (bi. ho Do-oj mud $i nu i-oj !iIi Doamne rdu oj nimeri . . .~ __ =:l== /fal. mal (bis) De mini $i de pticioare La Dottana la-nehisoare.de daar.me. Perinita sub cap Rddacina unui fag Si cerguta de-nvelit (bis) Crengilc unui molid (bis) PribegeJu-o aduInit ~i jandarmii 0 zinit Da-te mai pribeag legat.~. SINE JOACA TURDENII Strigal : Ai.ne - rc.K ~ ~! de War .324-----------------------------------------------------------­ 50S/b.Ii mutd patu Stiu cd vara \i-O gdtatu hop. dec.In -. la. ha Atita cunosc cd-! vala Plnd-i patu mindlii aiara Ai.cu prt'. val de e lUI Jub fa gt. hop.be -.. daea vrei (bis) Ai la. hai.me...::::::-E. iJop. Jub fa -- gv cd Ii -. la.39 or. la. ta (bis). hai. .lmile Sa ne-auda mlndre/e Clntat : Din Sdpinta-i mindruta (bi8) eu 1i cint cu gura (bis) Cd-s Turdean din tatd-n fiu. l ¥==F ./u.$i ma seoate. Cintat: f\1indru-j jocul Turdenesc (bis) Ca cela Ardelenesc (bis J JocU-J m/ndru de saril Hai sa batem p6. Ja (bis) $i inelu di pa mind (bis) Si IDa seoate 1a lumina (bis) Ai la.Iff - J": 98 In!.ge -. ]I ()n Jl A]FnbijlJt~L±EAij:.. DacQ mlndru-!.VAI SARACU PRISEGELU Hag 876/3620 Moderato ~ ~# :Ij 2 ~ .hop. ae Prinde mlndrd pa Joiana (bis) $i ma scoate din Doitana (bis) Ai la. Si 506.! eel !/ !. Arda-I focu Ai. ha Mindru-i jOCll Strigat : Ai. . hoi. Tot eu elntecuJ ma $UU Nepol de-a lui Stan Patms Nu departe de Oa$. ha.'}) Prinde mlndra boH tai (bis) .7975-Paienile lzei ra -. hai. Tomsa Maria. =t=~--~-./u _ __ .

--~.a mun. r)\ 4@jfH~= ~]-Jh:{jjb .p ~r-----m---~--~-----~~ ~.. i r~--~-l-:-1£-~~-=:Eu.. (bis) Mj-am ldsat iarbd pd vdl (bis) Sj polog de noua cIdi (bi. ~ ft TI /<1_ ~ t- ~ . h"u .J'u meul _ !.ri .cra-n f. 325--­ 50Z RASUNA VISEULE I ~ ~ Hag 81212971...-===-~~~~~.fl -.G !i . flop.Iru m/'n-dra do - ru 4-111 sat 11... ~~Mffl .ma jJa mIn dra .-12 kJr=.l . la ~ if)) k flo cit .)~~"::~=~:==~E:::-::-__~ -~ ¥ <.u . :··.~~-.::~~-::_--E::::.:. rt .­ mal Cu ffn . .re mi-/ drag ml e./ ::= J :: 104 .=:r--c"'Ck":CC-3C"-=fi-~fE--==i SI a'ra .u . la.>)31 vv Ani m:. ~ t! i ¥U!~I~~fi=-tdrJ p ~ ~·.23 ani 1962.to .1"· .--~~ .-=::==-=~ =f~"F~~-====-_--5L t flal- P/'n ..~::~r-*~ ~:::: "::=~_~--~~-l::::~¥=~:.!.: I~ ~ If ~ cru 11 - mu pa Ito! /a - sal /u .. - sau__ . Mai Gheorghita..lei ~ Ii :.fau t.Viseu Mlfl-dru eel . 8 ~ . dragu meu Str1nge banii 1n soigdu :. md Sirisau-i cu motor Umple inima cu dor (bis). md :..a'ru ca r~ fa - la -. f€1 i --t. la Vaser sus (bis) Mindru meu e sirizas. PiNTRU MIN DRA CU DORU Hag. I )2_l£~p )J If))) j Nu. '\ .e. Cinta sirisdule.ru._ '. . mdi Cd m1ndru-j acol0 dus La bulin.• ~ I v .~$~~cC£@-j£----~F· ..cru a mv la.:-±==r----. t I~.o. mdi Rasund Vi~eule.1­ ljiitf_ A/ Ic.Ii pe mine Gheorghela~. la. )r-~¥. '~-'---'------.ferl. md..ku min - dra cu do .5'-0 de -lao'. - v .i meri 1n tlrg la V i~eu Sd-ti iei clop ~i jopcdnddu Cumpdrd-ti cJopu cu pand Mie sugnd # ndtrama Jopcdnddu cu tloricele to dow inimH meIe (bis) 508. 8181 1819 Alleg ro Idem3071b ani ~. £jJJ la - ~-~ t .era-n mun/i ~ n.e-n can =I:±~Wdf::. AI".!) ~ .ma pa min cJra s-t} vad HaL Pintru tine mlndrQ hdi. I vael.~~jf:~ji ...na un ...l:: 120 ""v Inf Victoria Nosui.--JE jJ .

.j~ ..:-r:_~J--r~~ -l'.: de rna ..~~ J ...­ PETREUS CETERA TA • Nag. - ~~t. HaC PetleU$ cetela ta Facutd-.:~~':£--T~~-~ ca .. (bis) Pina simbdtd::ara (bls) Hal da.-~-- 326 . .-70- /..t..:' L. Tu mlndrutd din zavf)i (bis) Nll te-am sdrutat de /01 (bis) Da nici nu te-oi selITlil'. bade (bis) eel de dOl imma-ml aIde (bis) S{jIl~~tu·m. MAl OESEARA DUCE-M-OI J8- ra __ -= T·-t .... B 78/766 Mcds-ra·. SelIUta-mel bade. c# J-OI .-±:::::h #I .~:-:-J:':.1-\t:~_ . da..c '" ! Idem 2~5 'T~~ :±::f-:.:::--1·­ =90 ca nu .i ~ ~ ~I "'t: Ci 0'/ . Hai.0.t: (bis) C-afara m··a$teapta tli (bis) .. de slmMta md (bis) La fecioli dumineca (bis) • 510.Jil tV hor-nOI cu .rtF) /a k-Zd ...7if}'.

.. Plnd mi-i uioga pJind Tri. la. _¥L_ ¥Jt-il:PL__ na Tn"')':. ! . ~:...- -. __ .. J:a~~=f '....'g • . . Ja..~ PI'.·. Fl' :i J.-- _. 327 -----­ 511 COBORil DIN DEAL IN VALE Nag.'}. la._ . =r::.' . . la. . .--...J .. ." •. la $1 tdt are daruri multe La.: __ =:'=:'~/'. /a /al /0' .~-" r< .::re:~ ... N.~ .-- . (J ia ::r " == fL..-~f~'----~J:--~)t---~j) bu rte j::::~ ~ . patm ma tin de mind Dac-uiago gole Du-te dar de-acoU~ Horincutcl de pe mese sa Nebunjt·ai jupinese $1 femei din ceJe alese Horincut~ ('I~ lCNle-n Nef::Ii.. ..~ )"<~.. . Jai.... .!II .-:.. . "" .Q'..'l. Mai vClzuta-i am pd lume 'lai.liIP "..::::==tt: .. 1a.. 1a =l :::j . ..~. Ci1 § --... 10.)[ La..'5 ~ .lC.__. '.. ..---~ ~~ #4) Is 10' /ai_~_ _p ne - =Jl. 1a SCI nu-i sie dar de nime La. Ja..{·-J .'n.~. :".h=.."J?~' .. f'.::... ~:-.:."~":=-==---*~-~= •• E:::=:j~ .. !-. . .....::. am prms a JPU . la. ­ . J.. mJ tin . .• _ .i ..:'i i1 i'_/."_. ------..iJ k· ..1" .._.'".f3J ..:FjjJ. iT'. )0. /0' /0' la /a l~'7/-'o Ie /Ji) -. '. . la.. ­ 4/ ~:..' --~_.'./> I . .h=-f··········.-'~"-- ~- mal la:..i~fi3~~::r~:. .. r. la. til :. ::p:~ ft~ ::. la. r ._. _ . la.~~0~::t~~~-::~ =-:u~ _ J-la it···· #1 - L_. ~. . 0'0 -~-"' .~'~y. .-: l!)ft *':. Cum do:u sa nu m. .t~ b.~ ~. -- ~ ~r. ..._ .Jnit-ai cap de ltomn Do' 1'~ mine-un CIOl de em. ­ '-"~~:':g:t~E~[~1i~:~?~I~ ___ _ III #m=~_~~~=! .J 10 ~ <iii' '" .. ...--- Fl· · ]· · .~.:]If Ila.~. la....~ =-. ·K~rF. la. .r- . . la. - . hai. 11 ' b::d. 1ai.•. ..:0 .~.- ..' ~ -j • ~. La... .:....__ .-'-... ltli.I UIAGA PLiNA Nag 81112693 In! (jilt. . . la.!f--::.."'~~'.···K=·· . 1ai.. .> Ai.~ ~ .•..:..'-. la ~ ~i muntele cd-i munte La. - ..~ briid La.~:: t .J . '...·JI #.fIf' I. la.---"... (7)1-: "'Y'eil. ­ 512. 'j ~<. i!i :. --..w t'/ D~ r Poco allegretto J =104 na ~ ~/fa ~I :.. & .~" .. ..1. ~" . III' '-.--.."~.. 18 . "_~ "~ .t. ..Ilt: k....:=4J+·-JL •.. ~ la !a . .~ de __ ~ ib ~ ~~t.. iCf-"~· lJ)J- i j". /a. 10 D-apOl dU .. .~ •. L. rtt: (. ~_~.:. la. . -~~) h'? f LJ) .:. =~~ }d /'"'to". .J: . 3 -=---'. J..:: -=.-.-~. c/Y . 8 l81 776 Jdem 245 J . '" . i /:r:.it7 ·::::tir. 1ai.ru~:_. l . PINA MI..3 ~·a~ .*f}ll Fe"A." *. {j.ina .:.'.io. /77( ~=E::-=::r~~.::. F ~'/' :../v sil 0'0 1')171-1 ru a iii -.1 ~ '~i (f t ~ ~..11 . '.--. .. ~..=:jfJ=.• _'-_... -~ '~---k--f..7'"- lr 'fI" . 1If· . ' •'---.:~::r .

Y... I /d 'd..-'-'-t. la.tfa. tJ -.f} * -_.~.0' " Hai. la.... .}1 ~ ~ i If} la__ la 8a-IJ.. .1691 Allegretto ~ =99 ~!U§.-.. .~-~ ~==&~::~~~. )1Jt-~.' I J J1 .fi Clfl -- fa J fa . CiNTA IlA. De ma-ntreba cineva (bis) De ce-mi horesc eu tara (bis) Eu i-oi spune cd mni-i dragd S-o.:~i '~i*L -.±~'y.al~V. Gagota Valerico.:~-·-t~ .:Y-=.----. la. "'_.'=. - In! Han Ggheorghe..y:1/ -P-.:'.1. .' l am.-. 821/1.· .JU ) .. C intece vocale de dons De largo circulatie 514..~----. ~ ma ..I 328----------------------------------------~~------------- 513.nbel$ugatd.f-tf~~j5~.ra -.' ' :"'J''...9 Allegro J =114 "" =.'~"'·" :p'~V'·--t.d 1- rCl .mu -... De-a$ hori $1 zi $i ncapte (bis) Tdt nu pot sd Ie spun tate (bis).'~t}:.i cu ochii verzi (bis) Co 01 meu drdgut nu vezi (bis} La."'_. .ma flU .' ['tfl.--~=3.91.". ~''-:::I """--""'-I --.~. 10.V"-jJ'j.. VI~EU Hag.'". -.~:-: "- -" .~-~ tJ .. la.-.1/. · }1J.I cloa-mne. lnall !.re . l~f'~ J1 JrJll J .'=~~' '. - ­ #t··i-'-~-=-::..::--/t-=--l-" Jt.."'. · i .""--':. .-::. i~'::. hori 0 viatd-ntreagd.!O ani-zangara Lutol lrina·lOani-doba voce iunie 1978-Bac/coel I ~ t ..'(3 Leagdna-te Immd tu (bis) Cd mni s-o schimbat traiu (bis) Cd $i pd lzamni-i dragd Y letd noud.:. 821.. .J)~¥:ct=)i)Jc:)J. ~=-:. ------- .-=~.31 ~:::--J::::t::~.i:::. la.- -- -----~-- ---~~----~.u /1111. la. -----.~~~t. 1a Co 01 meu drdgut nu vezi La.' --.~:-.. c!~a /1:1 mm-!_.vlOor.-..'_ Am -. la. AM DRAGUT.. '''' . .Id :w= "a _. lai."'-' /TId -!lid rlii Am ora. MAMA NU ~TIE Mag.I_'_ 8a-la-1 dOa-ml?t':..

AstCizi Maramure$u InfloTe ca sansiu $i comuna Sdplnta Mlndrd-i ca 0 vioeea Ai. '" ---.F .- a RO$ie.ral mal la la la '-/ ~J J.fa . - --~ dCi. SCiplnta Ai.'J.leael Eu ca tine 0.r . la.J'". i·f.J:==:-:--~ Iri . ~ or/i. " ..:tI :··.J . .t-. .. .. Tu ca mine n-a.• · . t) . la....:~ .:iZI '0-1 )'l~. daina da Minded-. mdi Lasd-md nu-mi bdnuiesc la..---. . daina da Mlndrd-i astdzi Sdplnta Ai hai..1 . galbine $-albastre Este-s culoriJe noastre $i noi romani ne numim $i ni·j drag unde trd/m Ai hai.ra mea ...(r' l _ . f" --" .. •._. :t-""Jj"'-j:-~-'~':. . }lJ ppp{.­ ·3 -~ .- . /a '~ cIe-!) -Ju .J'_rdk BAol TA TU AI FOST .. astdzi taea mea.­. It.~a/ ~ I/.t::-tT·_..: f ..!::-.·'1·· ~.:": ---~.. hai. •.fo .J. ~.. lai.vioore -zangora rJJo voce . .j '. -~--.:.=~ f J' .7/. ::::-~=~ Ro ma - /II ..fl J ot I )J ~~.:-:aJ ~~~ ft·.5 .r3-/ ~ C].. Ai . la.. Bi6/ !V( ~l. .".I ra la . la.. ~ . ( . ~~-l:':j)-=~~'~t:.j.--.. ... -< ---".. ..bI·· ······:t f.:.n I r '----'" nd iff .. .r:1. t til' ~ I .r ..-- --- • • •....'0' J~ "--..:-!T!.JtjE··) I ~ .t:-:+'l.. .}zl__ -.'·f···i./ r 20i/~ .41 ..:.7(). ----. J/d~(.".-J . tid ~.-.::-:···::.--. =90 :3 -·..·:·l'.··.nose pa {U /e . • .-:====:-r -~::-:Ji.'·..:.---.: ....~:. pA SUB LUNA.f d/ r rost' _ A -" Ja ~-"' . ~ lP·r .lori -~" ~ ~--.rai mal lal la Cd fl-i gindu de-nsurat.=:. ..::'::#' -_. la.. .~~·:J·=:Iu -~-( • .dra floa .. M/n fa .•.8J =104 t l P pp P IP Iv-- p.. ==::::":' . la.-q~'. t) j) l:i-F=t-r-·~t'::~~-···-· ==t" :::::k:·:t=:-::':'d~--·-:::::::.~~~. k:J.re A'u 98. -.---..'-i. .... daina da Mlndrd-i astdz. mal mi'n.~..-j')). c: • - -.':::"::= ____ . .le-n cu. .. F... avut. -"... MAl He g..".--------. Ji (.:.+ _:F~·=~~'::.Jeff. lao 516... .~ Jub JOd tJa -.ref. idem 16810 . l' i .329--­ 515..J )J:Jf4I~..}l. mdi ~a.1 l . r.. ._­ - . Ja Eu ca tine mai gdsesc I f'cj Ju!J ~.-. daina da Mlndrd-i astdzi tara mea... la. dal f.j1[~-=!=~~:=::=:3 ·. :./ :." ... hai. ·t . ~ a!i nl'~-r ~ '-. la...re cu . vide Tu ca mine nu-i ave Eu ca tine-qm mai vdzut la.·.'. . I ~.1.:~····. B231358 I Allegretto " Idem 1.....' ~ .----. ~ ... ma.pPP ~ IP [a ..r:· 1 P 1 jJ .-~----. - ~.re ~.:··:+rJ. $1 pd mine de Idsat. pA SUB SOARE Hag.~ ~)..J-! . la.

.:.:y: l ! ) ' J = 89 './ ~'.G I AIL.-Jt.-" '.~:=-.~~'F-jt~-~ Jj._.--~-' tWa ra-f770'·. Mfn ___ !!C4:. _." ·.!.... Ma ra.)2: -jj~.~_J..J' .-----.r.... :J·)fi::. ~..­ 51Z MARAMURES PLAI CU FLORI Mag.d. .}fTJ fa . NU S C .za Fiecare sat i-o floOfe (bis) In bratd mirositdare (bis) Ai daina $i duinu Mlndru-.·f:"~ ~~..::~ 4/ ~:~~-·~~:.=t.:-=..' la -- flU tau co - mori _ _ I "'~*~. .:.b··Ji:J1tJl.~L:_::. ...!- /78 ...1if~.... Marlmure$U Or...-ffi=-~:=~'1jl~=~..]~i~·f~~~l·J~'~JtF) l·.: .....-lJ6' ~/ ._ . f·:]." . /e till I r ~ I D..._.me do ./ la ''!-I7i/ Jau co mori_ _.' Ala-ra mu .:::=E=-~~~~::-:.=4lt:@ .3'3\) ...AM FA CUT LA L ME T/U E U • Idem 3t..~ ce·.' ma ..---.dru-.../'u Ie do - n.0 ---..-:=-g~. plat' CtJ flort _ _ =&~-...!!.:...::.:=--·E·S::=-::E-::~±=:·~-I.. de unde ai veni (bis) Nu vad locuri ca p-a-i (bis) Ai daina $i duinu 51 B.:::l...' sllu ) ---.f! da(.iJ. cui /a lu . .. ror!.:~:h:. f'~~=~~1'3 1'-.. .:... __ .~fj. :' -. ttla·· ra - 1fJ'...-.-::::T~·=--~· h.1'!::s.-·ie ~-+::=F~~.==::::j A.'j.Tj....re// p/al ({j l/o17........ -3 :3 r!. Min .~: _. 824/595 Moderato Idem 514 ~~~~../ jJ.~£=:~~~~~~-=1·...' ~II rlo.

' ~ .. ..'3 . " ii. it­ ...··P . tii - !~ .~.! 1-'.. . F' J f' <fi III.. -1 1/1' - -C-r­ -:""'\ i:. ~Jtd ~ til '". ~:l ! ! It I. k '" ¥.. ~ ~ t:~ . :e ~ III '" IfIj r' I. !II ~ ~- ..~" j. Toatd tara romaneascd. r. '­ ---:.:.cru mi:} ~. Sa trdiascd VasaUe Cd-i fruntea fii-n hilrmcie Sa trcliasca sd trdiascd Toatcl veselia noastla. _~l_..--'f!' --.-'.. ... 1Ii­ . c.: ~-~."'... !II "­ ~r . ::.' ::..-. !D­ -.'. f/IJ' fI' " : ~ fI' L . ! t·· 7­ _..cru I< r-.. ..it:.".r-­ P /a " ..:. ~. til "" r fill' t:::..l t· M<).-... B16/ 335' ~ Jdem 506 . OR 8/lJ.. r ~tr .. '~ ~ ..- r fitI . -. ~ p ~ . fII' ..fIII f" "" II ill . AndantE' fI.­ . . - . till' #£1 m-8y: ..' . lu.331 519. g 'J!' . {//I iJ . t::::::= -'­ "" ~ r . .I . .. 70 ~-1 p • U:: ~~-~ -.. I "i-­ -. . r. ./ . * .. .p " ==-­ " ~ ...~ til --0 ­ ~ -1 -= ". {//I !IT -­ h t -1. "" Mag. ~ it r ./2".. -~ ..-+ -~-L+--~ I!I~ .778 Omu care·i Iwrilur $i 10 lucru are spor Cineol hamic fii horefite !n lume bine traiefite. - la .I ~~ 1.e. ~~ 'II'i". e> .".:i . r t­ I • a ::. DE"' AS STI fiNTA CA CUCU . ­ '4 f-.~3 (.fj " .. 1 t' '// .J '" I. c1nta 1a ainU drag (bis) .4!1_ J. ~.. .. . .:. .j. " II till .--­ . t:::: /l'{'..- .:. '. . r ".S-ul.. r. .I/. • ~~...._ ~f.. ( ~ r r/ fit I' r f!i r ~ ..s-a~ S·a~ zbura din fag in fag (bis) zbuUl din Udru-n tidru (bis) cinta Ja OinU mlnd:u .s-U$ 520.!' y< .

-.. PENTRU UN CiNE DE DOR Hag..dru cii.__ ce de .-.·· f'-:f:CT'Jl::=Jiilck. mFn. TU MiNDRU-CA DE DEMULT Idem J071a liJ. Eu te striS ca vai de mine (bis) Cd nu pot scdpa de tine (bis). !JO IU /e ~-~~--."'.----- 332--------------~--------------------------------------- 521.- 4·~~-'.mult . fa fa fa la /a /a la Sd md calee cardle (bis) Mlndra cu pticioarele (bis) Sd md calee cdruta (bis) Si mindra cu gurita (bis). 8161219 Idem 325 .. . 522.ru Ie.----.~1'=::~ pol Ui - la Oe nu Ie mal pol Ui - la dQ . De te vdd ziua lucrlnd (bis) Noaptea te visez durmind (bis) Eu Ie strlg de pd plrdu (bis) Cd nu pot de doru Idu (bis).t"0:~:E==::::{...

-=...Ie J8 '''''...-:::=:::-:-:-iE!i-.-~ /a.=>'-----------.io. /a II cu- /i d. .-=.. I~ /a ~ la /:J 1 /."""! ----------------------------------------------------------333----­ 523.--T -=1!--.-.----. . ) /ia -t' ) /7unlt J ...-~iJ~=-=)...)i ltj)JJ)'f'=:::=j la. jt .-...-... VAl DE MINE MULl II BINE Mag 820/1853 A lIeg retto Idem 1._-----------_.J .~---ifJ--~~---~-------~--~-----i.-=-=....80 .--:::===----=4:= --­ -~-- = 114 A~ :~-~:-t'~ Jlal de mi - /7e __ mull. pi -#L /a 05 --:.l .../<J ' - ~ Cel ce a iubit odatd Nu-i cu inima-npdcattl Am iubit de doud ori Si era gala sd mor. :: 120 OJ PA MESA Idem 307/0 :tticy....---. j. ~~_ .~ ­ p c. '8 __ !a/~ /8 __ /a_~_ 18 .Jor . ~~ .08 U ..- /a ~. .) . j}lIo ~ ril? - .-----.--:--~--~:=gg~~~~ ---=-~i:-:: -------~ -~-----.f _...~:':-g£~·~--:-V--~~~±~:~~ ---V-~ --tf-. /a _ _ - /al__ /a _ ... HORINCUlA .-- -- ---- -------- ~ - -. .---~:--::====-: ~----~~~----- Ca ei flU au Ol- CI-UO dor_~ la /a- Iii! tt1EJFCCPI~~-F-::E~=-~q~=gijI ~I .. - -)j-t -----I -..------ =E ee ..------r----J':-..1)~-t~-.. Horincuta cu tarhon (bis) Culh te be oricare om (bis) Si maj tare ~i mai mult (bis) Cd e~ti bu.- -~~ 'a 7-- .•~I ¥fL .t./e-a .1lEill de___ (e .)1--::-----iii: --./r ~t: -­ . ~ -I __­ • ._ .---..--.~t~:---~---~~ft---~----~-==:=---f--J=-----~~---~--=¥-.----1"-:-.----.Ja lia.--- '--..-p-~ --. t I tII-- - .--..Jed t-...-r:::-=---+:---~tal -::~~:::~~~~~---=.tJ ---------.------J J :}... . /.-----. ...--~--- /e.bP--=-.-~. la /a .nd de bdut (bis) HOrincutd bete~a~ tare (bis) Nu te-a~ be ca sie care (bis) Horincutd be-te-a~ bine (bis) . ~ lese . .__ ~ Cel Ou_~_ IU - beJe pa .. .-----~~-~---H---~---I-~--¥---~--------~-----~ ---:-.-.. .-~~L~-:#::£:--1"t-=:~~--~--:--7'.·..e .--:: -=---=-=--y-----.j /a -- t:::Ff:Jf ~-iJJ ----~ ---k - --f-.--- -- -..~--- -.): ./Ie -=H--../a . Mag 81B/1582 Allegretto'..J.~=~-~~= -8u /l. ~ ~~-~--...---------­ --­ --- ---------­ --~---------- :=£I ::=31 -=::~~~::-:--~ -:-4 ------=::h:::~¥ ~..¥u~ ... mdl .-----.-=tt-._---­ -~--- ------t ---'-- - ------. ~ ...:-....-.k. pa me.~=-~~:=:f~==f --~:~--:--::==:J1--jf.J-# -.Lj I V y ~ J~ I #~J.~ . ~ 524.7_ -T':.-..JJ// > §I I ~ --.---- ----.~-- -= -- ----+------ .1 --f: •_j.Q+ic:==:.

-".:1)(5 . _ .r ~L f" . . de . :" ' • L_ - .)1e fill DUmnf'zt:LJ Caei sdracu "trainu NU-i ti('nt=~.- -------II .JE:.-j7-=Ili. IralPste dor de caso. . mai rnuJte $. . INIMIOARA CU DORURI idem 519 .•. :. # : .-334------------------------------------------------------------~ 525.Ie. ~.d CIIII:' ~dde-n S(ltu sal! If)J~! $i spune rO-i este rdu Gril!. ~- • ~f h )t J '8 . -.~... .~ 10. ··t_. ..B'ir sar_' •• ?/ • '--- . legatd cu lanturi (bis) Dar flU ~tiu cin soar afla (bis) Sa-mi de!)/ege in.7Jd me-/ CiJ do .--.J-~ ~ '-Jt... CUM M-APROP!I OE--AL MNEU SAT -(' _' 'r!copc l joan .s) Df' i-ar do (Jitu tri sutt' Eu .. " mai .--- ».'0 -­ -­ '---- II _hJ run . • :. mult cu nouii.---­ ---------<!) -=-i T. _.-a$ da rna.. .-ra cu J IJJ 15__ .-(1$ da cu cinc.t/:..-----. -(I da aJtu doud Ell . / nima me-i cu doruri (bis) $1-.I *~ ~.--------. )-'73 I..SQza Inima lui /ocrimeazo L' po nnt clnd sa se 10510 T.----../.------4 _ -::-J-:------- ----- -.­ ./" -- /}/--. :. ~ . ?._.run.sle fllCi 80Dlnu Clnci ~a pune pd hodlnQ /(lima lui Ii suspinG Clnd po pat eJ sa Q./rd/ I 1 L~ -. i til} ~--:-:::---.-..J l.ru. • 526..---..h . L .---.7}(o(.ma (bis) Cd mul/e-n /ume i-a~ do (b..- /--m -- ma me-! cu 10 -- do . ­ ~:~ -~±=.

' ~'y.L. '?'j' 528.or -~ :.. !Ii . . i. " M!~ r .1 ~ _ . ---'-j. __:::1 ~3 .. ~. mai (bis} C. . 335 .." 4f!! !1ft *' ... i:...-r.'-.~ II'. " r ...--.: "­ .6 an..~' 5.. .. d.. f' .-.../. .. * ~ I/Iil . L.~.-"." 1. V i-... mai (his) r.. ~ j... (his) fVln-i cdrareo pel sub lag. .:uJt i hi-)) '~](Ke (bis) ti place (biS} . . • tI . nte (bisJ ~ .') • II .".""""Ill --------------------.. :..:. ~ .-." .: ~ E•. md.-:... (f C ..Ie :1 :1 • if:. EU LA MiNDRA CiND MA Due 519 MJ.----.{' I' f/{... .. lJ(Jlu-rnne·(lj !mtLi ri! mac...'f'ui linle (bisi ( ' I ' :1)'.. '" . GURt\ "" .....!{:...: r ..J. 1o. ~ t·V " II . .' )." 8 "-... 527.. . '* .'fii '...../.. t "r r t--' .~ :. . . :¥1__.::" f!i '" ~ . "F' .1 J t'.~ II " \.. --.11-' L L # . 5.r. i)!.. V ~~~" ~ oj .' ..-.-" ...~ '"~ • '­ # '" '" • .}1 .~....:: .'2· Lu ia mlndra cind rnd trag. nebumt d·· crU) (bis) [j! '. (.- .}:- -~-)...:·[.'. .-... 41~J: Inet: ~--. J . " !I r ~~ .. ~~ r :: . " !"'"""'-.. 529.1: j~'n r "cjj . f". '. .-. -'­ .'.$! (/I . I fit .". ~ .' .I i.' F 1: ~ . • == . _ =. ..~../\'-~ . • • -~ Fac!)-mi V!.r . . ..MI VOlE [ Ai"y R..m. " . • tit": '" -.5/['...-::: '''. .. N.]{] ... mai $i drumu po unde·/ lac. ~ ... . t. -­f .' ..'. fI1 . " ":" t #Ii .. FACU... 1') L .1> j.Lt.. ...~ - ' :. t~ A MARA I~L --- 1 . ". . . .i moo. . Ji ~tr. ~ j~.' .}- .tI " :. 'r~' J ~./·:'(f . ...'Jtf 6(r5. i)_. C/: De io iflim.-- --"''''' . J ~y -f{ • -'-' .1. ~. . Jf :. t " '..]..\:' ( .

f2 IV J -:l ~-~..D. !.. 7'1·0..336-----------------------------------------------------------­ 530.\!ut (bis) Ie/4 Mine . JjJ~/~ --. Heg 821110 Rar texl.:fL-'l·t."eli f Be-ot "It' .re(l rr-e .» mu It Am to bill blf)• . HOREA LU I PARDON Hag.. md1 Si vad feWe cum cresc Stiu cd nu mnj·am bdtrinit De coarne de plug tHud 531... ...~"...rJ!:[ovJC... pute (I>tll D~ ilJl11~l'dftl . B 11 / 2606 Idem 5JO .! !)e A.. nu·i bai linele <!e I Qm (l....) Bdt 1ni"of.fa /a /a_..(l-Ol JF.. j /8 .tlbiS) p j nc '" tJ ".. rt 1<.i~e ~i trai (bis) 51 de fTl"f~q Sj 1411.} 1= j D..tJ J. t· ...j.'.. " l~ L r 1­ 1" it­ ." '" -­ • Pagubd ca-mbcitrinesc.:.. /cJn..-o1recl.~c ~ i: ~ = 70 !Jf'i97(! VISdul ~it._ ".J = 80 A"dante /8 /.pmr. /a_ rju n--o'! ~+-~=~-J"-~. HOREA lUI GURBAN in! !.. _ It) .y '.'."1-' #-. . T..' ..'"/ fl "..F.jJ je .lt (b.I JQJJ~·-~=li--:~~::::f*~~ ~~.~e /t de /lIf}/-0. ~ -J..'e: P . ..51 rJu_.'".

h· ~ ~. INIM IOARA CU DOR MULT II idem 3511b ~ . a do fuseei Care-or s1 maj de~irat. . .filtJ{3=g I To.> '.rJ/ [d J~ .:.fea !" F ra 3m jJU.jar..Dcd -. r ..'~~r" "'--'" .'.~ ... ~ ~ "-j1"~ ~~.- ~...:::~--.lj:·J~· do n.". ... Jlm~ u ageD £#$Fo I - (1- [8 101 In - 101... -m--':-:)]-l g. .mlOd -jJ tJ .--------- . '--1 .~~~::*·:~-rJ£Ji p ]'l ----I.'.-m~mV p~ / -~ m~mIOd-ra tu dor mv/ I #-..' n-~~:::J ~ / 171..~. ."_ . .. . .. _~f I '---..J! .. . sa sii voioasii (bis) DC1-t-Q~ Cum am fast n-o bine1e 1umnii (bis) sa mai sii (bis). = 89 idem 2Bt. . . t -til " .' f . )J~:j) J:)J'" -.".za -. t' ... '...-.f jJ/) ju.-~~---. . .4' . f /-am jJlI."'..~-=f..!! k - :10. ~ ~ -ti.' " 532.~- ""'-H":.::.. .ist~~~1f~·~- .. mal do - ru Ie ere - za -mlnf '-~~-- t) ---- -t-£~~:::..<-----r-~-::tJf ~. .' j'I .. ~ .~ ~ ..9 .".j:==k-:J ~=:: =:1i~...:.). 534.1" (... mititei I-oj pune. jJ J . ~."JcI.rv /UI__ I Inimii supdrdcioQsa (bis) Ce sa-fj dau. Care-or si mai dlagu~ei $1 ml-o. ~. /8 /<:7".~ l 1'. m~ fra.~..:"J • .'r...'~ " .~ /77U/f" do .. 1..~.li._ ma Ig .~ : c ~~~3 -71 Oare a cui dar if due. 1'- ~'h-::..te ~.:r~£ . I-oj pune 10 depanat....rv . .'*1I" ~ ~ ~ JT J. ~!Jf:--.:.. f=·· ..::-.. la" la. /e •.d.. -:"~'11 f":<:'f' ==== I.sl mal drag di ei I-oj pune sa elnte-n hunza Pln-o.-------~--.~?t~J)~ 7e. . ~!i .. /8 :11 J/. 1 Fi J {/ l!4.' . .!Ia" .men! --.:-i" J. .F... la/ /a. tese eu la pinza. ...men! ere - mt!!.J raz..1"-':: 288 ~ . la Care-or si rna. --.-L~~~ ~-:._ . -----------------------------------------------337---­ M. 4J.mmil."'" 1.7...··1· ··11. . J! 'd L " . ~~ .~~ '" -~ ~. ..'" _:...'-. = )P.j~~-. .• Ie ~-h-~~-..".--=Z ~h ~ ~ '~.~J."'..:.. FOICICA FOI TRIFOI Mag 8131692 idem 322 J = 144 AII e-g ro ../ .bol. MAl BADITA BUZE DULCI .:::::. (bis) Cd la mine-i tot 01 tau Bade dragd tal mereu $i eu in inimd-1 due (bis) $i-/ cute ell mine-n pc'1tuc (bi. _~_-:t. ..Pc-' '"51 .ii-. ~ bu ze dub _.== -~ ~ -~ :. "'" Mi ~.'- Hel. ~.!:$tl:fg::~?T~~~U EQ A ~.. " ~" ~ . -. do... NJ:l 817/i19 M oljerato 533.. /0 ~ . h . . I ·1J." . " . rt/ '.e "m •• . -~ E-[~Q (f~v1 !I-alia 171.~---~~-=:... sa I.p~ ta -J~ :w:*===ti:~H"~·....i~:~a~J~==~~~~~E~~~. ·t r ~. . ~~~~)J ... ··~-h----as:-a~--. .. -..~~ mal ~ /a m .

Q).'.juato til '" Idem 3J6 :: 110 ~f-U~ :11 jj Ii . Nu·ibo/und pd cum sd ~tie Cd cu e/e sd mlnglie Bo/und nu-i.. Me· . mdi. . HORIL£ PE Mag B 18/}t.. t --- .be raJ mal $1 pdrilltU md silesc Ca sd md cdsdtoresc Eu l<:>-am spus pdrintilo[ Sd rnd mai lasa fecior.. TlNERETE MiNORA FlOARE ..oard-te rnoi loane Plnd e~ti srag la cocoane Tnsoard-/e mdi Vasile Pilld e~t i drag 10 copile Dupd ce li·mbiitrini Celt:' fainft Ie-or url.r ~. Hag.. 536.]/ AsrA lUME Idem 307/.338 -------------------------------------------------------------­ 535. ): J' ) /e Ip :t pL. lor porintH mnj·o rdspuns Cd am iecioril de-ajuns Tn. as~· /'" /u-·me~ !Tle zjl {!Ie} me. 82112259 Mc). supdrat De mulle Idle m1nal.:cr a t· ~ = 104 ~t r ~c.... Care om hore~te mull Zice lumea cd-. cd-.. locul sd-l batd Cu de-ace/e se de~teaptd. bo/und BoJund nu-i. .

:)or 30 jl\llN~Wn~lSNI IIOOl3W L .

r8r b'~ ~-.... B 2 8 / J J J 2 . a rr e1 a IFF :11 537 lb.-58ani Dragamiresti ' I err rf? tJ:-' ±=.--- ~ ~ Int COf/aei Gh....r--::..:~f~r til p r a I 'f r fr ( g \I ..-.---340~----------------------------------- Jocuri bdrbdte~ti Borbotesc 537/a. Allegro assai ~ @ g~! It r' - Sf ~r __ ==-1· rr I .. BAR BATESCU DE LA PETROVA . 1I"!..~.. J =138 4lt """"" r?! r" ~ UC ~==IL:r~· I ~ ~:.-----.BARBATESCU DIN CUHEA Hag.

PJOOf] Duaz-luD 51 -9Joo1J 15 'lJg IU! O'1A '11 30 nJS31 YSHYS '6E5 ..~~~ " • '" :::::: IUD.1:~_. #I • :-": ­ . OJ5...• i ~~{gJ .LJ~31=£::-~ @ fazl inr'~1 Ii -196! }JOIlO} !J01l0] GEL =" ~ :=~.3iiV QJOOII1-IUCS[ .If'£ l j .'! O'1A NIO JS31'18H\f8 ..

BARBA TESCU Jdem 223 11. 8141J031 inf......3 4 2 . BARBATESCU DE LA SA PiNTA • Hog. ani-zong...50ani-cet Cavaci Gh..... 1961...---. 541..Sopfn!o .. Cavad Sf....­ 540.... 112... -31.

........UDOI 5DIgB ~DUJ/Jd.. ~ WrfJE~ca I ·0 I .[ F ~g J I €J@ I oJ J~jjIjjHj~ ~wt ' . E£ih!fi i £lU4J I ~]'11 "B D D I ~ p.~ sor ap ...pfiIJJS-lUO 'It -a...OJ JUI [8tlllB ·fjDH nJS31 V8HV8 'l~S + + .....IIJi} f9 .. -S96l"UDJ OGL = .....a~ y finn I ~ Qp/] iH) I J i3JJlltli ij../soli g60!OUJO l qunpJ06-IUD fJl-UDjaiS :JDa/od fJJ05UOI-lUD {[-DJopoal !JDtlOJ PJIUOJ .'1 AU 9 I JB)~ lAV ~~ ..­ ...@ I G] ~:JJllb' 5-tT'tl tiE' I Jj ..W t -¥JJ--------­~ J trn I W J UJ J tW ~ ~...... ----£p£ .tU~lr~IJDOI PDt... I i ..........

...~:'. ilfl!" 11_ .1I!-. -..'f'~ d/r:cu-r~tr'-: t::J....nq Hiil r(1 ae da' uP f' fdcui a:'. ~. . ".-.344 ...--_.. - :Il=:..* - . -." .). __ . :neif'" .-...:-"::1!"?ii..". • .. _~ •. {1.....~. ut !t.'.:..\!' _~1It".'~...".A.. .... ~- ----- ._~ .!.~~i:. .: ._T...::- . ..... '_. ..... t ----. •.1Ii@i ".... -~. .1ir?ift: ...')~h (:lji!.-. _ .<-(~r'.A -'..tCl-! fOeL! bQ!')rJre.•.iIi'.s·luf /. " .."J'i. ..~lfu cj. .L·~.-. tum de dc' A.:. !)aip~j Dumne"ze.... ilif .... " ___ A-... --~....•. • .:'. • t ~ ....~­ . ... .. -/: . • . .--~--- .: ria! tUfa de G•• :\Jumni dsto !Oc jl Joe ~d md bag ir..')\' Nici oela/d n!: ures!:'sr. p(ii':: {lo' ....i(...J :!O!u~ C"it1! ~ U i.:' uc.---~ - ~~~TJ:-I:f'F-i~~-·t~¥t:~:=~­ r..--- ---. -.'-~ _.~..1 S.!~~ . !C~('!r 543...

~~ ...i lpar. J [I'"" "--+-----". -_~. H} 1..' ..t.¥. .~:: ~-.-> • •••• i: • ::..~::.. -.'. lUi Jor '11 9U3W ONIJ . -..:. ~OlIHOIJ3~ 10J31NIJ 'S~5 .. ~- 11S3N1N h ..I 'on PW ldaJp I-rw nwnIp 'wnIp ad DIPW !nupw!1J o(po WD-Il 1$ ll1(nWnJp noun( 0 OJ!)W .._­ " . -­ ~ " :: .'7 --' _:::..._._.--..P(M dl nu 'PJPU!tJ.

vioora Covaci Gh..~--.. B$jj=fri ~ *~ (!"'~ tl y.. -I... Covoe! Ion .... FECIORESCU DE LA IEUD Man .vioara Encus Gh-J6ani-zongora ' 1961. o$a-o.....BI6/2912 ~ Allegro assai .. ~ f!:...:p- q Inf.­ Zi-mi cetero~ de bout Ste' ! Nu mi-ai lis tare demuJi De clnd nu te-am auz1t Glasu' mni s-o amortit Cetera!.. drag Dragu-mni-i fa veselie eu omu care-mi place rnnie S46/b.... unde-am venit Ai mai! Vas...> de po lza Gheo' cum ii z1ce....... t @a~i~:rt hELf! ~.JOont'.. ~"i~ . juca Cum ii twge ClI areLi Aso-oi da eu pticioru Drugu-mn-i.....""'" i ~ V" ....".. ! eu cine m-am inti/nit Dragu-mni-i unde-um intrat Cu cine m-om adunat IDai Dragu-mni-i 10 mu/d~Qg Grigo! Cu omu care-mni-..346 .leud ~ L err -...... =150 I ~ .{} ani.:--.

~~ ='F...t:~" ~ (f 8: $. r--- ­ -'-='--i..'. = R r rft:=r bt r+=F~t-~~:L+~±:=~~ .zr~l€pF~2ff~ ~2-..' I cr ct:.=.a=-=== £1I~6tF . ....3i --r-+r-_if:t:::~'. . "'-~~ ~. p ~~::~:'j ---~-~~o:==::~ I':'L -'­ .. _.J"=. f Allegro '*= '~~'--:J!lu·~1·---. ~ '---. _-?-..±=:E. Ill.¥c..'If --------------------------------- ~~47 --­ 54Z FECIORESCU DE LA PETROVA In!. . ~ ~ WJ 'j IH -. ~ '"".' -=i=­ .-.a= --EiF~--J _ .- r-. . -_ 548.:=. _~___ _ = ~ #~ ~ ¥ I . I I ' 1::= ~ __ _ ---.1 ~:et--. /"".-. ..p .Petrova (f u -- ~"_ ­ ~ Sf .=-.. 1'_ -t.':::J::-:_t~_l-=q_-+ .r '1' bI It! I i gE._. /000 .'i: '~ @@nJ:III:nltVllb.. . 'r=-=t.. ____ q " e Lalor f -270m vlOorc Petreus 1 21 ani-zonQ Covoel' Cn..----i-'~ " ~~ P 1 n qq n 'k @ I tl !. ~.20 on/-tobe 196 J. bf [bra "" r\ I ~' jj.=.:M:-'F~~~:-. ~_ -~~-"-11' ~t =~=." . --____ ~ ~~.. t t=id ~ P =. I C L ~ ~ .::::::. ~& ~J I urEEr EE __ .. iJJ> __ II : - - ·r····­ /"""..-'ll.... if II· = . j.: :... .i . # ... • ..J... "Q_ bt4=5_~tffi=t~C=9:E--=:o.-====---=:'--==:j ~ :----'-b~ iJT aJee=--=t bid =l--loj __.'~. I ~ IDC .~~~.... : YlbtjJ. .3 -+. iL 6d ~~ Allegro. B11IJ094 -. Hag..~f~:'~!~. -I ~~iJlb-==. :::L-+---:=. "'0. ::J.. FECIORESC Hag 8 J7 / J20} Idem J2.. J ~ • . C!t1 E . 149 - / .::t--=Y=i:' t ~~ r f g. ) c--. fIlIL-1iJi ..8 ~ ~~ (I) ­ I r-: .' ~_j_ ...I~-'=T.41_:± it=:± I & . ! W· C ..::=1 . ~·q£?i IW ~.IIJ -132 f' n"... ~ ii~ .l 51 ~2=..) 549.__" ~.. . ~1?. FECIORESC Hog_ 8J8/872 Giusto Idem 32} ).'~ ~ J~~.

' 1i i i 1i i '>.!. .. 'I'. ~" .~ .. I• . I~ '~1~1' .f . .~ . .III.: ".' ' . . 1"1 I I.! I ...q~.'.C'"l L. : ~I' II 'III :' "~I· I!_ i.ii..1 j.i. iii I! I'. II II lJ t' . II (~I I I I rI-I. ! '. .". J ' : . IJ Iii ~ ' I! !~II' II til i~i ill i liiU "l.: I~I. . .! . i /~..1 ~~. .lIiii...d& I "I~III '!Il~: ' rt' .. 1 ' 'I II ~t!.ffi~ ...' .I ~J' I ..' ~IIWt ~'k.i ... II J. I. ~ <f! I~ ...1: . ji ~ ..t I ".L.liJ 'I.~ II! II I ~ . I .: i j t-­ c:::> L.. ' W. i 1111 II! . /l-.. J i _: \: [' ii..i . ~I" I ~[Ii ~ -.1 '. !. -".:!! '. I '{J \ I . .t.t..' . I. IH-+ I. "! I <.. "i I I uU tH I ..1 ~!u: ~ljl: :1:. "~. i~ll.ti J' Ill!: 1'..:. :. I :.11. i 11'1 1 1 j .I: I ~: I. " I " t I: .1 flRi .' ~ j " :1 i "' " i j 11 .~.~ ~1~ 1....1 I ft. ~ 'i. 0::> '<.'.\i.II~' ..J.~ .. iif·~:~: \r~i. " ~tt1 1W 1f I' . ~... .' ~ i~"11 1I .: Jt. It.r. I .. ~ U { II~ 1 "jh i.(i I .'tL III • I . l !.. j t .1'1' i It1l L~ I ' I I.J c.L. "I'll. . I ~l l "'1.. '''1 H11: I! . \ '-'. -". ~ . ( . .j: I~ 'II \1 ! ' I IEH.: 'I. I I' I­ . ~ r"1H '1llJ II I r. . : II: j I: :! : '-i'f I ..!! 1.. ~ . 1 HI.I~I.I I J..I [Ill! '~'ii! '~"'. ~ Il' ( Ii i. ~I I''. .r' . l·u J \ II ~rl.<:( ex:::: I c.\\ I ~'IIJ' ~Ij !~!'i : . . ++.I' ~1 ". ... . I ­ I. . '.! . I: . III .L.1." . ... ~. II ill.-. !: :' .!l~. .I .1 .J c:::l : i c:::> L. . Ji l~r . .• ) i. • i ...n. \ =:::\ <. it:.1! j 1 jl~ ~'~r+I~iJ -rl : j . I I:..:.J U- IIiir'~. I'~'I r-'.1 r i 'i i '".'I~' I! ~( Ie . : j'.: I..11"f " ri I I..: \iL. J' I ..1 . I la1 iii! " '\1 II IJI i i'I'1 • • il IIi 'I i 'I! i'HI I! :. I .! "'\! II [ I l k '-t'rTl . 1rHl .! c' i. ...H lI~~1 'I..: I.~ ~'". i! ' I ' IHI LC'> LC'> 0\ '\f -.i ' t ~~ij I : 4Wl· \!j ~~...n 1.'. !" '.i~... \'i:~11i i I. ~. wql I! l 'I . \.. . :'.".I i:\1 . . ij U. t l.1 1 !i~ i (~i~ ilf~1 .' I f I i ...1~.. " . j~1 1'1 " ." . I /'-1 1[ [ II:' i.~1 I~j" IIJ ~! ~ \j. 'I .' .I 1I i .I. ~ ~ili\ .1. " I II. t! tr I Ht tII ~'I '. ' 111\ '!ir!~ .• ii {Ittt~ ~i\ ~'Il. f. ! t ! {.I. I . I .I' :. H 0\ .1 I1T : !\II..I"II1 .." ).~ '" "i .1. ... ~ t .":.n (.I i .1 I. .·I~I.' Jilli I ~Il' i lHH I! I'1' I'. "._!.' i' il'I . .ljl! !' I ~" I!II ~!! I_ "I ." I "..i ~ I) f " ' I : i "I·i . r ' ~. :1 !tliH L'lUi ~. ~...t....~ !: I ...I "I .'H" 1 !t'.' "'.1"II II til'!.r <") t.!'I l ~ t I I 'MIl "'1"1I lJ I I .l l II I . .I . ! I I ~ ~ ~:: .T I \ ...11..: . 'l'i. q. III ~ '1 i' (I L.1 il'll l Itllt! (''\.I.I.) .1.: """ ~ ' 'I I' . ".']:.'' ..' . .:~ . t.-"! oJ' i. I" . j -' .: . I11I ll1 c. '. ~ ..J c::: L.li .. ' \Illl..1.~" 11' ' " ' . "I j :11 " ~I.illil "IJ.: ' .:"'i~I 'l''I t1 il.1 I.C'"l \'. I ~! J . i : ' I i '. !" '. i .~l\ ! In (~._". .' ' i: 1 i .i t ..:: i '~lLj j ' !i I . I. ~ ~Ttt.• 1 i I I I I ' . '! : ..

.. • .- II '.. . II / ...­ ._--_.~­ .. . _ .. j • .-----­ ···'=~~~'~~=~f~i:c~i:z~~¥". . -.. ~. ..¥ _ _"... . ........:-..­ -. _ . _ . " ._ --­ .. ."..11._. r.-+ -~-.. . .. • .I .....1IIf 1fT.._ " .~::'-::.._-.. -..~ . ._4W >~ " ' .. (i IIM~S 30 )0 r ·l5S -..... --_. 4' • . ~=-::-::•. _ . . ._----­ --.i'' /.. . .~ -­ ..-...--~ . .111>_. -"~". .. .~-.". .- .''.I::--:-:':~'-­ _. -~-....::~. _ .-.. . . . ­ -..... ) --ii.

# mM1r glmtm IOOEW'lmm IJ J :~ 555...350---·---­ 553. #--~~ ~ i I b£ i \ _1 J ::155 Idem 105 -f4==dE± ~-. B76/ /537 ±~'" .~ set 1m mIDIII: mREa rere ~~~ $1! r r GfJ u Et I J]j J = 164 .~ i . I i . BATRiNESCU DE LA VISEU .~~ f'IL u ~tf--~ ifF I t: I ~ " II 554..?:. DE SARIT Hag B77/1077 Aiiegro vivace Idem 32J m I u a I r . DE SAR IT Hag.

....~Cf: ......... .....- ....­ e . .

::. .. ". ..... .. . ". ill >'. .. " ~1·::'---·--== .:.~-~~...... ..../ 558. < ••...-:-: I • r ... " _-r'_"''_""'.... . .... ·. ry: :. _ .. . .---""".. '..-iS..~ .. . ..~~:i.i:.... +' ---~-.. ~~~...:.!!:.._=.: ~. == --.." _ _"!i..." .. BATRINESCU DIN IEUD .... -. !'" ~:..... .. ....l.. !er r .. ~~ hr......S . -. .... . -..:10:}-: b· .. ... "'f .111...". ... .'" '" ~.."''4~ip. .---.... ._.. • _ .:~:. .-~- ~- . ~ ... "'it... . '" ..... '" • /i....

. ~ '.-·L .- .. . . # - " . ..~ _ _ _OL ~_ C. •• filii· "7: I . ~". ~ . II.. tlr .' :.~ " to nql~: '" '­ 1· :. ..... .- _'.l~~ ..-: .. -..-~--:--:-." . :~~ • ....11... . -.Jj..".. " -- #I ill -• - . " " .1 :. .- . ....• fIT..... . " •" . ~.. ... .~- -to _ --:" _.• --....." fI. ~ .. . 1 " :. . ..~ • IlS3NVN Vl ]U V8HIS qr... . . .. .::. . =-II... " -. .­ . • '..=::::-. - :. -'1-­ ~~-~t~~: . .. .• ...== .•..~L:. ~ "--= . 7C:'..:4:. :". ..L-..:.. T"" - " " ­ L .­ .--- .. ... .' .-= - :~'.." ..'" ...4 .#:= - . .. • ':': :"..... - =­ ~ ---~-----." ­ -- ..

-- . Hai. SiRBA NouA Mag B 74/2586 Allegro J =142 Idem 545 oJ ..---354--~------------------------------~---- 562.. sa umble pdlmiJe Co /0 dine tdlciJe . ..g! II 1 563.­ v r1l (if :11 \12. B 12/320 Vivace J =180 . JOCUL LUI VILI . ... ~ • Focu vost de cisme noi Cum v-oi rnuie eu po vo. Mag.:. '" 564.. ~ FYi E. r?l nT! fJ Idem 557 I ~ • I. SI R DIN VIS EU BA .

iL~E±l~~±~=~~5lEfE=F :/u {/f·ta -.u Se duce-n lurne 10 I~Gosd (l(j ~6.p ~ff Eff4$/ J JJ E=jI Jdem 545 3 ..) sa 5~d du . .5 MARUNTEA Hag.. ese­ cucu Se rJuce Si-i porti dOI. ­ ~ --=:::::::::c--. ~ q.. t) J ::120 '--"-'-" ~"-~. k-¥i::=:-_A~ "--# run fpB _~ ___ (nt Blrsan Maria .:t~~Jk=t2 9#~ ).'. B28/3314 l Jocuri femeie~t. cop tf . JOCUL LUI VIL! .Iii v nu s-a - re - If __ C.--l.2 [ae rT!! _'7 . :nd ti~i ~dru rn{--. NU CATA CA.'--~ + Ne . ~..min ..----"-.o(~ .t>J ~ ~ .... I _ o n t i n o (JJ'40) Un-de fsi pc .38 ani ian. 4±:.J -l I Hag.sa &tt~i C:Jfl#.l966-Birsana ~~ 1­ ea-.nf. ~'.:-~==jitJ'=={. ~=F--t::------~::---:-"-------._. Hag BIWBII J tmJ1 reF 113 J" 184 Presto rf m .ves Unde i!$i petree neveste BarLJatif sa nu s-mete Ie If:> P~n.'e-fe -- ju --- - nf? __ .free ne - ~i~".)Sa nfoQrce In leIsure n Cd i~i(irb(Jtu-i "0 Cd mwnelf: ndcaie:w .~ ..JJtf CF~ .1 -£~ ~--. . 874/3290 Allegretto ~..s2-i --.: 567.. 566.! ot ... ..:/ a tor? --~.- fY7iJ- fhi' Cr.\jiwl. tFgi?r ves - ~ - fe Bir-ba .r. o !.ft) Ii~..-a. C-asa-i rindu-n 60tejune Neves/e/e sa s-ariune..@..355 565.7 -...~-) t :. ~. bf pf=. UNDE-SI PETREe NEVESTE • Idem 343 bY I ? ? ~rEftj . Ca /a cap ts eLf .. Sa s -adu ne sa pEl rconi VOla buno sa ~I-O i(w(} pfuncIi rnar.

bdrbate calicut Lasd-ma so-mi tin drdgut Eu drdgut de mi·oi tine Scirbd·n casd n-om ave.""l! 16 .I. rnuilc JUC'fU!1 . lu.." ~ . f~i.uI1H?:'n.>i.J _ i1ME dE' •.-0:T1 luera' ". ­ -• babe bdute nu se uite babele bete se deperte -• /VIa. ~_. Unde-or sj Bdrbatii sd Unde-or si Bdrbatii sa I . !)G..' ia I · om 11W. c.~:\!(/ \. S"dL 1(1' ic..".d S-oi..~{ . E J · r._ . - r .. q). }a. 1llUlI.'.0E SAUT LA BOTEJUNE Idem 1'..' l .-ilf lolt iiJ Vt·'dli:.>U de (. LA CASA !""iE.'. }j{:. ~ • ~- ..} Co pf'treci iJU(I.i ·'U l-'e\dj. .4 ~ • . la . .- .' ~'... ()m('n i .'(" I'"~ nit'. ia. (a iit"I:t:~f:j btiqdtl~ :r.l/("UCI!"" $'(1/.i(-'tift: in '-i"'...'Q .~ ell lai..'e\:·:' i.' j )--tl.'-. r~. d )di !.t"·le. j'f..·.568.· I(i.L~ III . >~uj.:...U ':. la./d/e'(1I:"Q. /0 Tln. _'!..sale. <. /n Cd petreci /)w.:-.. • -- • .n~ j".: :~."d.'. 1'0/. Co pe I: t'(.'f(' j i .)·w I. !c< ~ -• . {)(l. lLt • w! mi·GJ (int U:. .' [lUI/uk '(1 :.)!!"-!": /!)/.. lu '. . {··ant hli'ffii JUt i > f:. :)'d' IG fino? nu sa "iiI:' -• la. lai. {If I.': •. ..· L\:dd"/f~ io(":p h·lrt:H11 : !)I~: un ni.5. • i111 i.rot lUCfUri }i mnie it)i.1} \0 -.upIJi dute-n sarc'kie .. 569.. "..

r J r. I~~.IAN . VS~08 Vl 30 VIllH .~'&} . . a I . . ~ 7?Z waPI If: .)1 J J r a! J Jj J I r.I 'OLS ---£9£--------------------------------------­ I l • . ~!'!I AJJ . W 1 ~ 3 [ fs7T II.e I t: '/ /..5tt I £' ! Ii'. EB I r J r-.

"'~"" m· 4ft ....~~.::=--== '--r----:--­ .--... '. ~ -... !I C:*..i-::.~~~=-~=~~ -~.' ._­ 3 .. ' .-~. . ' ..~£~~~~~~~. .4--~ • .'" '..

m'VIIIH!ANl 'liS .

---360----------------------------------­ S72.INViRTIT A DE LA VISEU I .

~ll r Htl I H n I D Hid I a J ~ J I n lOa #. . 3. - @ £)~! na]3 ~11~ t Vl11HIANI 'ElS v .FG t-ti-m: I I Zf ! eim I h9~@ 3 =.3 I ~ SO 2 I U.~i~ I WnJ ~.i . G¥jiJ tJ I P ID I tr at i r' ® I L~ 00 =.t~:rJ-:ng! -.. \j h ~ ~~ Ire 4!.\. _ 51 tj ~aS I 4 j J t~~ • E:'(j ~E I -¥ I t._ .IJ24¥4jfkF].:.-----... Ii r JF" .-(:~--. :.? ~: 1 QJ t 1 I ~ .. : 10 Ji±~ I ~ J J I] iEi L I Ji.::..gj I r J. I .] n 2I ~-. '1.J' Hlij I' ~ t.~I!I]: r J Ji] a. 'I " ~ (t ~U. II. ! U ro ~..~ R.~ ~P@ is I e! .1F. .~ _~..:.-. '­ BE ~ 1"1 ? ~.:r. """" ill £J m i pm iiji n 1@ ~? r '.' '''-. .? a t: .J' . ~ r '<. . .'ti J j J '... - (9[­ .N-&J fj 11 .- t~:~ 3---.. b'.:.*....-.....::-=~=±~~::::aI:W If':--:~:-.

• ~ • .. .':fv f ~ .. 1.:' I ~-.. t ~ f ~ . ~ f ~ . E • f ~ • 817/7[11 ~....r ..362 .

.. [75/ila .'JDN .. • ..• !Zf UJiJPf ltVLI86DN '1111HIANI ZLS y .

iNViRTITA He.:r=~~~~==. -i • ! r ~-I r­ --t--:­ -iHIIf- ! ' l ..~*:~III:~(J~t~rrl:i§I~EJ~-?-~t~j~l..• · =- .. ".:JC}~~~~:.Efi~-=:=--f'i~~~~~~~~~~~~~~~§~ ~~-:-'c~8. ~ ..194 - ~ :~t==~-i Q5 ~ ~--23 "- F r fl! fli I ~.' J - t:t:t 579..364-------------------------------------------------------­ 578.~{~---%~ " ~ . ti_·~~~~~-3CI--~~~_ '~I[§U~Y~rj~r~I }d:~' :J~a§j~J~I~EJE·§Et~I~68~.:c~·. iNViRTITA DIN IEUn j - fi-?:-.~btI~: ---. l I f f . 58D..g~.... iNViRT ITA b 17/ 5JD Allegro giocoso Idem 32 J J .~-~-==E:ti~-&. li!7/~97 Idem J21 • : M • *~~~E}S~¥fiT~[r!El~l~jJ~.

.. ....S9€' ..... ........ .... 7Ll wapI i... L .... ..... 3M091H9 Inl 'l111MIANI'l9S ..fJ~l f I i1 dO 1 .. ..

......­ • :J 3 3....1NVIRTIT A Hog B 71./186 Idem 271.1 582. .....--~ 366 .....

_A __ ·~_~· [l { WJj!f VZI108 HiD til' 11' H j f'l ~! i .. a! j~! l '" --f . .

..19 Ont."/ II- . .!fT bl bPI Ef tt J :!II: '@lit rB ' - lir 1 ..-. .80tlzu ­ [3 I ~ L il f: fL '~ * II..8 anl-cetE": Htflfi Vastle-20 ant-lor: leordean Nutu-36 om-str...: '" ~-~. 1974 -Leordlna ~' ~ tVEtTTita. . % i ~j L J l' .c 585...I joO ~ J:.1/1 1'. I L If Cr rJ I F t 1 1 rfi r :II :Iff ::It: ..41 ani-ceter_ Canto loan .....~ • . 584. f!. lon.~E g lit ~E '1 ~1 Lf£~r f 1 t.. ~ tt tt . ~ "C ¥ 343: UE=f#5l1 "C 586..: I Li tI C ~ I J f! 'i' ~ ------. 214 f!. Q: .ZOll" Bobocea Vasile.II Ont. iNViRTITA DE LA BOTIZA Hag 83DI1724 Presto (3.'JI jJ< +t pm e . J:: 184 Itt+=+ ~::r Eff L ftt] I [1 ' C . ~ ~ . r -• Hag 821/ 25Z6 A lIeo ro Inf Hittll loan -1. 0E INV IRTlT Hag 816/1589 Allegro Idem 106 (0 H. ?'. LfJ ~ . Canto Toader-41 ant -cetf:r Hos P6tru.." ..lOne ' 1961.. iNVIRT ITA J: 190 "'v. In!.----368-------------------------------------------­ A .~.

md I Ei I La eeterd trebuie strune Si la Joe pieioale bune U ite a~a. .g--" .'. md/ == 587... rucl nevastd Clnd oj bate la leleastrd 8d nu md-nt1poastd-n eaBd.B ani .:. I O1j E! I sf? r r IJ=# W E) lID rfll biJ L..o pus . . Ei! CJnd eram In vremea me' Ceterd nu-mi tlebuie Cd era gurita me.. m-5tn{.. I$i mal .. f ~ EEr IT? I § ' E.zong @f~ i # 1 R . I ~a :1 /-. I IE .. :2 tr:r ~. --. -----i ~ I-cefer: -zan.-­ .n ochii me.5J ani. •• . ~ F =. COVOCI Gh a iaanei.. ' .I pe mine ... . ~~ ~ ~j #elfi gar I Ui .cetera Boran Gavrifo-20 ant-zang Flarea Vasile Cilcu-I... ~ -.j =210 "Zl. (• < = in!. z )r~/ .'-••> A/V • ---~... .j ~ ~ . Hag. DE iNViRT IT ::r!td. Tot aeolo lmi stau ochii C-al$a-i numeJe mlndrii mdl Ei I Nu vM laid. - md! i Ei! U nde aud striglnd Ilea Tot acolo lmi sid mintea Cd al$a a eheamd pe mlndra Ei I Unde aud striglnd Mdr. .-.~ ~ < /~ §J AI! Bu pe mJndrd clnd a vdd $1 mallueru.I mJndruta AI astd mJndrd joaed blne $1 rod lnvatd ... I ~~p~~ r. I .... la mine Ei I Mi-e rUl$ine de leme. 8161 1190 Allegro ~ !> J'• . 369--- Hai mlii! Plaee-mi mie a juea Cu drdguta altuia Cu a me nu Joaee nime Cd mle nu-mi pare bine Hai mAi! Lume dar Dragu-mi-i cu cine joe Cd miroasd-a bU8Uioc " Ei! Jueau-a~ ~j eu mal bine MJe IUl$ine de eopile Cd sd uild-n och. .sfng JO nOlembne 1975-ieud rFt1 J til I H& ~ :~ .M N-am Bilrutat de cJnd-us MJndrutd cu dlnte puB Dar amu-ol siJruta 71 inC Cd . I r" 57 i ! . .i.. Cd se uitd. ..

~i1JR': ~ ..s:r.-­ •. Z.:':'.=::::. . ---.­ ..3'10 o r.

• de l-.'Ii~~JJcif[~i~~cfil<~1Eii~ I j i .::1)8..J .~-. ---­ -­ ~~--­ '" [ _..\1/. __ ~_<f_ . -.# .. tUI/O!:U VZL108 HIO V 11lOdOHl 165 lit! waPI 111HIANI 30 '06S '1/ v ---llf: .. ~ ~- .

pdlincutd minte bund Te-am belut seara pe lund Cu mlndra care-i nebund Hai mdi.. TROPOTITA DE LA SALISTE • Ill' Hag B301 51.l. i _."'--J/I . bdditd. .----.19 oni-zong.1.: •. .. E§@ I 'j -.. idem 221. mdi! am a mlndra tinere Si mi-i tare dar de ie. 'I Ie. 'A)'G­ -• ~ t9:~ • Ai ieoro t m1 I !! j i j IDn.viaora . • 3 3 ~J ] Hai mdi lume dar Pdlincutd.. ~ . Int [ovecl A/px. -..~ [= 593.52 ani .'­ . I am a mindra $1 sa sie Si 0 cheamel drac Melrie. TROPOTITA Hag B301 J321. pdlincutd De te-or chema Mdricutd Te-a$ purta 1a curelutd Si te-a~ be dimineata Sd-mi astimpdr inima A$a md. _ .372--------------------------------------------------------------­ 592.·ovuci P6tru. Am 0 mlndrd $i mH dragd Cu ochii ca mum neagra Hai md. • b5 !i •• II IF I j id' . bddi$or Nu-mi trimite aUta dor Si pd tren ~i pd vapor Hai mdi lume dar Zi-i cetdra$ de bdut N -am bdut tare demult Cu mlndra care mi·o pJelcut Hai. • .. tE •. lume dar Eu la mlndra dnd md due Mi-i cdrarea pd sub nuc Si drumu pel unde apuc I I Hai mdi.1966-Bi(sana "" CJt. Hai. i ..~-....

•.. -- ._ ~:~~~~~~~~~~~£......!~~~~~~~~~~~~(~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~ NIO 10V8 30 '565 ..Y r·-·-~--:.------. ..1 "'C 7:':J ..... .--_.- -- .---.­ . _ ...i'i. _...

DE BAUl £'~ jfir~17I· :t@ ~Tru-· v _ ­ ~~F Ef 5' I-E!t@ lUg. !~@~ ..374---­ '* "rEEe r-=t@fL$lEc n ~ Ettr1igr-r~ ] DC 01 FINE 596..

. ..~~' . :f!:' ' " ~ 3·~-=1-.. I I I . Er .' ~ __~__... Covaei Gh a ioanei-5J Oll! cetera Boron Gavril6·2C anl-zong Curea Joon a PetreonU!Ui .~ ­ .11'~ ~__ _ _.'-:=JIIL. !l . .' .. -­ .'. J.... . s trio IUnie~ BoeicolI?! '978. doruJe si hai.. E hai.--.... . ). _ ~_ ... .. 'i.~' .--. -=t::~·===:~f=='::--=-~ .::t-T-1~· .--t:'l "".......$i mjni dimineatd jara Hai. rif.~ -:I'::~._.= . 824/2799 rV'jr'-nfMIVt. 375 ----~. ---._u~~~.~~ fMa¥ .. J"~"[ r rf' 6: Lf--r rtT. ~.• .'.. -'f/I--" .--.JI!. _..._-. .._ .----'..1lJ • .~ ..-.~ ~~f/I.a@:f32=lL~ 11/1' /~ J' . .. clnd eram eu tinereJ Hai..-r-=-r==E=F=------~~~·JL ~: -----~ ..::::. m'_ _ " --- '. .-~~ ~/-''JIll _ .' tv __ ~'" Inf Nan Gli " Zt ani Vicaro Gopatd lalerio-100ni..r-:..=::j r .L_""m....~~~'-~~'~~~=rf!! C f=Ti==t ~ "':. '-p --.. . .=tt&ftf:t-tF:tt=tJf-T~~-~. -IfIJ.:.:r:~'----.-::..~ .. A leg r etta ~ t.. . +_. hai Hai domle ~i hai. .. -fIlL.r' ---. ·····-=+~~~~±.:::.~ ~ • ~ / "--------'" L-A !'-~. I r~ ..\~.~.... ~ __ r9 J fFi==Y:-~~.. ~ ~... a= '.' / f/I.'r:... =. /"":.4 1 ._ r.-f!!"...... J/! _ I !2.r=-==+-_:=+_ .---=~1£~~'0-=Jii'" ..... .Jr:... .--\--....j .~-=t=LT=ttLi:rqc:~ = . T ·-·--~-·=:t:. ---'----r.7fL .. . . ~ .~-~--. . t T ! =.r---r"1 ..... __u_-. ~ C 3 '~"'T-..:.. . ~.. .-='::T~:J-~. ~ I I....::aJd.:-.. . .. ---:-~'-f/I!.-.. .~''lI ?~ ~j it-' -&!~~r+ri tfg. hai Dau pe daM ca po SQC Sd s-audc'i..... ..j fIE . .. s-audc'i peste tarc'i Ha..~.J=:~··:·: u_u:==u .. .QE~~~:~3_~1'=~---·1 .5trig Florea Vasile a Ci'I clulU! .. - .. '=:1 ~ :~-. -~ / '..i t t I .--. . ------------------. Hai dorule $.J :J?R ... . "\. . 597.::... ...~ ~~ ~ efr... hoi E hai dowie! hoi Zongora oj bate-I) eu Sc'i s-alldd prin Hai doruJe . ' .. l d " f ..a::.:f 598....st rig IOn 1976· Jeud - ci!f n:c~:pW ¥<Fb-f"j +!.JJ'--:'..~=-...__.::::". "-. . --r---r• ..' ..~....j ..--.. ~.. . ..- . --.---.. . ~.£6 1-. stng LUgO! Jnno-JO am-doba ..ct::::-qJ ~ * ~~~e....~.= i20 I /nf. _ ....~ !.:fI':'" . " .zong.... ~ ~. ~..~i . -F I ±.~' ­". Cd ne z1ce pind-nsara . ma Hai mlndrd sd vedem Jo('u IJ nde t-ai mlncat nOlOell..-. ..---.--..~ = -#- . ~ . n7 [j ... OJ:: Hai s-o Judm dupa zi. .--.. hal.. . . w .j . ~Iof. .... . ¥>fll' .f/I. "~M~f!!"'" '~. ~ . ~ ~ 1 + -.. L ... --.. .11'~ ~. -a: . hai.. .~ .~ ~ !0~.ti ~F4'---=r=t:::3=3=f4=1 g G"{S~~tIff=F. peste sat Hai doruJe ~i hai..... ". .. _ • • .. . .___ ~.:::t:':::l:a ...=:.---" ·-. '~ ~ ....~" "".____ ~ . cit + ... II -. -!-g~f£r:-p-i·-r-F=...' • .:::'-+-+~--------'-t:.. -.~~. OE BAUT ~ =-~ " .~. Mincam carne de mnie l Si sdrutam frumu$eJ..---". --r•.. ..+-.=t:~~" lJ r=r:_!fff~-~j-"·T=i=~I~-~. .------r--~ . J~. dowJe hai Noi om bate doba lara So.~-+---t----. .L~~-+-. -~--. DE BAUl .... . ' r-r-=t=:..~~-..-' ~ ~-~-s£r·=!T¥fE:ff-urjfti~...t\ ~~ ~--b' '..

.376-----------------------------------------------------------­ 599.fl . n-oi pute' $-or be altii partea me Hai! Am 0 mlndrCl ca ~i-o cruce La ]ucru nu 0 pot duce Clnd 11 cold se-mpiedicCl DacCl pJoud JunecCl.----. ~ !'- EI ! L jet r 11: Elf ' In!.sfrigoturi ~ ian.~ .. 197J Vlseu de los tit fit t!. .J ~~q ctftW:gg EW e I Efif Hai I Am sCl beu binele tot PinCl-s tinerel ~i pot. BCltrlni-oi.­ -ill.: jl l :Ftt t Q. DE SAUl 600. 11 ~"L" r !. Nerghe~ O-tru-70 ani . . .:120 (6".>loara Nerghe!? M6rie-69 ani zangara Nosul Gh of Hartel-30 Dnt. HORE DE SAUl Mug 8121553 Allegl-ett? . L .~ .

.. Tomoio96 Vasife Pardon· 2~ ant-sIno Ian." ~ IIT r' If' 6{1 !~./ J: 120 "-~ .long.Iru -70 ani vlOarrj N£!rghe:. mai. ~ iPH' ~I~ ~I~ II Hai.0 J 124 (~:::t i ~ I· .l t bE F[ bE E I rcrt Elf r I eLIt! @ Ai. Alleg retto u l~em ) C'B7 ~.. HOREA MUREANULUI HLJ 81617501..J U1J~r «=t r: r t1. po ulita mlndrii-j tdu Ai. fdrd lumnintJ Ai. -------------------------------------------------------------. Hoi. 1a mlndruta lingo rlu Mdderanu-i plno-n brlu Dar 1a cee l1ngo vaJe Modoreanu-amu rdsare. mai. eu md due Idrd lompdu . Hane.: r' br·1 g: ~ 0. dor Hoi. 1ume. ~ ~~. 1970· Viseu de /os int Nerghe~ ~~~~ J ! ~J' It bftlC=Q"Mt.:" I btE Hi ~~ ~ ~ ecutnt l~aJJn) in 3JJJLJJla~ "---' ::. ~ ~ 01!: ~. 602.~ i $" t: C' ELI ~ -~t r 1= f[ tT PI bE FG ii'~ R. dor N -am sdrutat de c1nd 1s Gudta cu dinte pus Mlndro de pd di ntil tdi Poti tine vre-o tre.69 ani. md duc..'~ ..:---. c :$J .377----­ 601 DE BAUT DIN BAT RINI ?rj Mag 812/ 5/. 1ume. eu. ~~. pureei..t~rrJt btf I~. po uIita mindri-i find Ai.' ret I J.

. Q:L.. Bdtrlnit·am mlndrd eu Strifjulnd ocoJu tdu Turd.b pi . -iti--W ft1~~···~IE5fmi~W$i3 t£f~F:zjJ_~~··~~~.378 -~----~--- Nag BJ6/l4B5 601 HORE BATR1NEAScA Idem 598 -• -• Hal. ~ ..£rvr~ru=~birf. Hai....-~~~~~~-~fi~~t ../----­ .h=L·il~~-bFtJfr~~ *~~ 3'J aiEL IT BMJ'=-=-t=W ~-F J.. $i tu mlndrd-j bdtrlni Bdtlnd masa cu bobdii Drumu tdrii cu ochii Zl mdi.i±fFJt. Sd md vezi dnd 01 zlni Or pd noapte. or pd 7i Zj mdl.. ~ - • ~WrpF§l"~~·tE rf~l-~~tb . . 'j .. Hai.. • "---­ '-. ~ ~~~---~ 1!Jiii' ~~~~~~ @~ ~=g+:.

J -t::. feb 1972. tt. ~ . ~Ht:·:: t i ". :~E kt. .--~~--J =-==j .l: 100 In!. . L !~~ ::@--dtt--~ftff. !! ~4r' =r::. DE ST R IGAT !..--­ ~ Hai.1-=n-:=EGrsu-~~li[ E~ tg....__.r:p'3':-.~ _.379 -----­ :. t-~ 2.... mdi! De hangut eu nu md las De mAar hrdni cu ovdz Cu ovdz de-a cailor Cu gurd de-a mlndrelor Hai. _ -.29 ani contrc Covaei Harie. dal drumu sd iubeasc(l Ca sa nu sd-mbolndveascd.~'-~ '¥! * ~-r'~_ --f t gp~if=Ll.._ 5) Hai! Asta vara-ntr-o pdrere V rut-am sd md las de rdle S-amu nu ma lasd eJe . zini d 7i j.b-­ /~'.~~·~=Ett=e£::·f:E-~I=~g~====E·· --.-# ... ~~~ ~ -' ~ 1.. 8121570 - - . al Hariei -]0 onl-sfr.__. ". .----.fr. -. E::J.. Nevasta care-j irumoasd 1 pacat SAO tii la casd Sa-. Gh.8 ~ I .. .. ..-. ~ b-)::.. . ... ~ 1-- -----.-. HANGU Hag..bij} E t--=¥ttri~~-f'FJ~F~E3=T=t±ftt~£F=. • ~ -.. " ." .i:ftf=G == . . .~ .1':: ..r:-~. Vai sdracu hangutu Aista mni-j sufletu Hai. ~ .Viseu de las -jt4¥4@ i~ ..tm IT i r til ~ ..f"' - idem 600 •._ . rna.! Lume dor. ~' .". .r::r.. Covaci Grigore-54 ani-prrmC5 ClJvael loon . c ..~:r=-~~--~ ~ itP--Ef g-n ···ljJ_jlEi@=~a tj II .. md! Lume dor. . 4V::: if _. ~~ --... ':': 605.i .51 ani-long Nasu.I! ~4=--..-~ ..~2 606.J I I ~ r-.-. -: ~~jj ~-~~~ " 1Et~ ... +-l.~ ____.. .: .C! .

JURELUL Idem 585 1 .5 610.111 - 60 g.~~ :.l UE STRIGAT lderr Zig :1 . R ie/ciry 5'. JU EUJ..

._-.~'f i. .'/\)/'..Tf~~ 0 .[ ...L 09L· f' -)::O:... \. iUO!./'W OGlJ) IV [ ....lDI.... '+"~""'J...... '-~ • -~ . ... . 'lBJ!''l{8 l~DW IIS2UPN 196t .~ -"..-:.~ .

Idem 539 I '~' \i ~! ~: · -• . ­ ~I. -• - • 615. ALUNELUL OE LA MARAMURES .--382 614.i 616.' . I ! ~I I.. :l -• . 1! . CIOB-ANASUL . ROATA Bi4/5!' Idem 545 . -::l - ­ ·.

----.:h.._!!_-!. ARDELEANCA . +-=e i:S:. . .-_-=~=t_: ~ n=:.r'-. .--u-.-. J-72 Andantlno. ..---..'1. idem 545 . r:.=--~ if. ::¥.':-rl :rl:.--. I c:..'L--. "..r=l'=:':::. _ ----L T • ~. ~ .-:--=-===--L _-::::-. ~. ~ . -.$i1=.. '. .. ~~..-.-~ .'.:. ____." Ifl~ .~ 2'. ETiT~c:1=-=~~~~--=~-=~~ ~ ~ .'~' =. =!.:=ri=r=£:=~JE:r.~ .. ~ .. ""'_ .- .'-" 1 -!--..:.~ ~ I' b: F[r-btl !~~.-.--::= ..__ .~:C~fC. /--. ~ i~=f:=. -. -'"'------" trr­ ~ .."-...._ . 618.f'!-'... ~~~ =ti~} -"~ :~:€!f-r=·fFZ.'­ .Ft-.=1: -~~ =¥+ E"f'~~" ..--:----:-~...~.. '.. _ _ _ _ . " t. .' "1'.::j~ . ---. _ /-"'- --~~-- --~./~ ..-:."..t . .. "'.•• -.. .---~-. i /--"".:" I~~ .'. ~ • . I ..~ oiL'5! 8 71 /"11" ... .-'.-----. : ~ /. ... _ _ ~~- /1 . ...~T::~-·---: 1~==.-.u.­ 1 .-g=r---=--......{~-+-..'. ~..-.. ..--~ .=~LE3 .______ ..• ---~-~----. ..::f.. ~-.~L l t. ~-'M_ __ -~" ~. _____-/ . j -_.·~=..----.--~-iII'~~--Jir~-~""'-----· ..~ b ~ '-+--=YttT . .--­...:I i.. i-l.-~ .£4.. a::-J ~ =-' :.' /-~ .'_...1 .d~~rtf:t!~¥-=i -&t~+ tt=~FI i .--~-- ..'r .t=-&--Fgt=F. . "'" •. ~g ~:.:.JI!:~·~_.:=. r~. br_~ ____ -..-----r-. .. t :t ... : . ~....'" -._. ~'. .tfft~~.' .-i. C'-. ~ I t·"H+~~---=·rfET~~-miW= ~ ~~. ' :' '.=t=~'~=~.0 to $: H.g..'.~-1 "~ -1=. ..---'--~'1'"'- .- .':. I ..#..:~-.'.lCjif#--::::"-~iP-~--==------3 pt-::=--:::=3 '+" ~- ' I I ' . ­ . --------------------------~3---- 617 ALUNELUL DE LA MARAMURES I :39 B:1. _ -'" Jr.--:~:--±.-.'-.-=! ..'" ..-J Nag 813/1716 .' -~ "---'-~3 ::t::~:e--r-t·! -.. - A 'ilrn.: ..-' } Jdem 545 ~k[t I Cd Ifl.--.+-.:=..-..__ _ 619.-L- .-./'~.. III ' ..... ."'''' _ -til-' r" ". ..". . ~t ----:jjict:~:f:--_=_::~:==~ T·=r---""----­ --'-.' r rj'r g" tr C~-! " ­ r.-.-./ -':1' . ~r·::. RACH IT EAUA I ~~ ~ . v::~e a _J JINE ~::::n ~1!--~~ ¥RE'Y. '!...::::.... ~~_ . _41:-----____..~.. U . Ili--r++---~l§1·--L~~~ !7 W -l::::C.. 4) _ -.~.'=~.~.+~:=f§=T-:::-P. fJr . ...c tz ' ..f~-t=.__ .... ~~ ~#:~ '~~. .r·~·~ ------/"_.7C£. a /--'... 1.t!:=~~-.' . ..==r=m=~~-~--f%f~=:--t:r-=·.. .r g: 1.-.:--·..::!'!:.=-t d·.". • .I . _. --r. ~... ~.---+--==-=--±...2f...----+. ----.." ..r~ -J" :u8r:: :.::.. ~ .'. ~ ..J: 126~. -'.--=--=::::::3 . _ ...-------.:..~ .' iii 0'" --III-.j ~ "" .. .:-___ =f i " e. --~ . .i.:JlI.---.

'J!:) ~'."} 2182 21gb rzel Dill palme Chiralexd Babete Vadu Izei Vi~ell de ju.l.. i.:u mi:irLt lOiH t' '\.i H..'1 35 564 2. 3L 33.yi \ 7i seu cl0 os lend 1.. 30..~ .)~ . erai :. '2501 52 iJ .') :?50'1 250~~ 14 . " ! i .14 14 1I ..O'Ll \ I J i Pitiqaie.. 29. '..u1llaratoan' Vine plonia \Ieic.1 . lin ell mama DuL clui na da boi.'--' ') . boi DiU haiuca ell mama Haia lin. SISTEMIJt OBICEIURILOR . . 1:3 1211 249U PulenHe lz(::1 Yd(lU t.~). . . haia puiu mame! Hala. ' ) r"~ CINTECUL DE LEAGA. haia pUiSDf Baia.. 26.. BOTEGIUNE Haia. hala pui~(Jr Baia.N ·51 ')' } • ~. mek Poif!nile Izpi HI 1t~ . ~'. Vadll Izei Vi:.NDIC £ DE CINTECE 1. Luna nona. 2310 :?O()O 2538 leud de J os Ieud lend Birsana Sapinta Birsana Vadu lzei Vi~eu de . haia.. Vactll Izei Vadu Izei Va(\11 . ..?50.} I! II . .. p'lisor Haia. haia. . haia. Vadu !zc>.t iu 1 . Jin pui'. La pierc!erpn u ploaie La bubiHUi(J La [una Colindct de 130Uza Vadu rlOi 11 i j J ". :'18. haia puil! lHdiil Cil1tec de leagan Baia. . puin mamei Mama cind moo ieganat Mama dnd moo leganat Haia lin.I..t 231 .) JJ."'L .. tu Ilea Cintec de leagan Haia. ­ 36.ior lellcl '\/arin lzej Poif:nile I:t!. } In Bubun1zil Lo:·i Polenile llei \'adu [lei .' [lPl 16 2:)O~} '219(. 1 ~·.>~~Il Poienile [zei Poienilf. 34.pu de Jo: Vi$Pll C:(> Jo'. '-~7 ~!3..los Bor~a Vi~eu 11 If) 16 11 15 ·17 1676 1106 117 15 15 24 24 14 11 13 2330 2285 2372 329 471 2199 126 1121 .) l·. . ') rtli{l BOLiz~ :~ 1 . 31. Du-te deal ~:ea.

. 85 TJiUi~te miii mnJre bine Veniii frati veniti smori fH)lh le-ti mirf'asfi 'l1na bnna b) InstrumentaJe 87. ~ 1601 3U 12~ Sarasa" Bude~. haw : <i!U iu mallie] nrazi'c:' . pui do clIe de {GInei [\ babt'~or . Ramas bnn mama ~i tat':.80 /b fl. Miresud1 dupa tine Mireasa mindru~ti·i portu I". Hala.'iO.) -" 1~ 14~ Tpl. Hei tu dragc:i.l ti I ea jl. de Jos de Jrl. Mniresuea eu cununa 84. )1. 1 Vadu Tzei Vadu IlPi leud ).\~m ·lB.~ . A colaeilor 83. :')J.\rf' ]!ccl1d<J: Caline$ti Dwgom :~H .. 51. . Cintecu gainii 82.1) 59..trc'$li \. Am trimis maicutii carte 1}9. La:a fE1iU JilfHilCi [11 te-am facnt.'-.. 1 34 2586 ':)/). clca. .)0. Clnd oi me dupa mireasa 80/a.!tdrJ8 De petrecu t feciorii jn armata De mNs in ditanie Cle Jos Vi~eu Vi~ell } ~ I .~ Ieud . :> t. t"l. MiresuctS eu cununi'l t ~.j~eu de Jo" Dra~lomire~ti > • " )"'f L. Maieran in cornu mese.! 1 lHGP qg~l 4. 1'7..J c[lSa-i crf::~:e 4<144.3.ti nragomir('s~.c. 49.~9:l de Jo:.tU I~O .t.du Izel 1n [·t 1~:i :!:299 67~~ Sapillta Saptnta Vadu Izei Vi$eu de Jos Ieud Rozavied Leordina Birsana Botiza Sarasau Sarasau Poienile Izei Botiza Poienile Izei Vadu Izei Birsana Sarasau Bon~a 20 24 14 11 -102 225~:l 16 365 857 1782 20 11 ' J 25 15 1tl 1124 584 632 1417 1910 ~'l430 18 16 IS 16 1154 2900 2319 14 25 18 18 521 1662 573 Vadu Izei Saplnta Glad lend Oncesti BorSH 14 17 492 178 2! 1 In 1'1 2048 74 2430 724 591 1218 Borsa leud Vi~e!l 18 16 11 i6 I I • 1 ! .". De jucat la cu:.. Mnireasa din doi p~rintj 70. ell te-oi CueB. REPERTORIUL NUNTJI Cintecul ceremoni<'II Vocale A mirt2~ei A steagu1ui la mire (hore din grumaz) 63.1ireasa cununa ta 81. 4'~. A cununii BH. .. 60..i UY}l 1:3 Hi 2450 774 ~4:{ Sapinta leud [eud Once~ii 56. 1 .>ii 1 CJ ~ ~GJ :. Sapinta VCl. Pe drullm care mjrg eu 68. 7. : iiI. nmireasa 66.f/.ri~€1} (In La cusutu steafJu]lIi 'J 1.. 46. . 77. lend Glod JI 1f\ ...1­ ?vfaieran in cornu mesH 75. marg fechrii r:q)6 nalld~l Yi'. Cind se mariti1 mlndra 79.ieu de 471 1244 4iW S4P . La mireasa 134.: En ma due mindra ma due MjndriH palla C'lopn In i Eu rna due mlndrll-n Ultane Hi 16 15 1(1. ')2.0 g ~ ':! eci()rd~ lJaia. 1':' .ld cA .~utu cUilUIiil ~') ~') 61. .. 53. 52. REPERTORIULDE Vadu 1ze1 Once!. Para Dragolll. Mai mnire.".a bote~filllH' l. Cintecu cununii 67. Mireasa cununa ta 76."'" .'<1 ac nati . En ma clue mlndrtl-ll dHane Ell IDa due mindri'i-n dHane Ell ma due mlndra-n ci:Han(~ Eu rnti due 11lLndra-n catane De petre cut feciorn hi Ct. La cusutn steagului 0. mnireasa ta 71. LiJ. :n ·HI. Haia.icU de J 0'. Cino se impletea CUlJuna HP. ":'(1 • i. de J o:~ j) . 260 ?74 '. P .") Vi[. Eu 1113 due mindri'i ma due En ma due rninclra md due Eu ma due mindra-n dHaBi.1(1. '. Cintecu miresei 78.

J02. !J. 146.. 141. 138. ::'.Ios Vi. 118. 134. Primirca ndna~ilor Primirea nnnta$i1or La prinzu eununiel Ue mer" 1a cUDunie \Jarsu lil cununie Primirea mirilor dupa CllllltniG \lar$ll la Cl1I111nie De mar::. ~n.los de Jos feud ')elrovd 11 !1 11 11 t1 16 563 534 131 r'85 710 1303 2220 UD4 902 21 16 11 !1 leud Jos Jeud I fll... dupa mnireasti Joell mire<el Vi~ell de .a.eu de Jos 278 1181 501 402 508 lOt melodU eu caracter de ritual Bocet dupa [ecior Bocet clupa tinar Bocct dupa Irate Bocet dupa taUi I({lmii si de hodiEE'a [oi rnamuca $i hai rna Pasarica fara nume Trimise-mi-o mama l1i(' Oameni plingeti Miii IIi cuconii till Hort:>a lui Frantan 11 la9. 131/b. 110. 9'1. 11 :'i. 148. J 12. t 19. 127. Varlt! Izei l(.­ D2. 104. 13fi.'1. 1·17.los Vi$eu de .i '16. tOB. J2[). ud maicuta me Bocet mama Bocet dllpa fata Uil. lOG. 1~30. Vh. 123ft. 560 1640 1"0. 125. Ieud leur! Vi5en de Jos Vadu Izei Vadu Izei Iend leud feud 674 678 597 743 250 968 661 2210 684 740 689 1726 1:31Ia. h) Sapinta Botiza Saplnla Sapinta Teud Breb Vi~eu de .386 .Tos BoUza 1821 995 l227 "1:. .el1 de Jos 20 24 11 623 453 1123 1 . 103. 99. lOlO 140. 12. 145. 129. 11 Sapin~a Sapinta Sarasdll 24 24 28 23 1074 421 519 214 381 Sarasau Ieud Sarasau 23 2~i 660 136 Sapinta Sapinta. 135.551 2824 665 629 65 7::12 224 Saplnta Blrsana lend 116. Bocet 1a matu$a Bocet o de mine ~i de milw Bocet dupa var Bocet dupa mama Bocet dupa mama Bocet la batrini Bocet la duma din 1817 Poienile Izei Once5t1 Ieud lene! Once~li 109.. btltar n-aj putut litera Dupa .>ud leur! feud 1ettcl [eu(1 633 1790 122.' " "i' 133.J 1eud 11 105. 144. 1:21. lW. lend Ieud Vi$eu de . Vai de mine l1lui Miha Bocet dupa fiu Bocet 1a vaduya Bocet dupa frate tinar Bocet la mama Bocet dupa barbat Bocet 1a matm. .Iocu mnires(~j La giHna La 9~liIla 92G 1:J52 3~12 Hi de .. 11 r.'ar Bocet dupa fill Tn moar!e h Ua tu vecinuca mE' Vai de mine mai ~1iha '(fa de mine mama me Bocet Ja mama Bocct la fata Bocet 1a f Bocet la scoaterea l110rtului Bocei De dnct so dus de mnireasa Bocet dupa unche::. ! 13.. 9. 111.t. 149.t.107. 98. 126.Tos VI::. 142. 114. 143. 137.eu de Jos de . 1~3/a. 100. Cintecu so:cacHei 1a nunla De striqat la miri Dimineata dupa nunta Cintec evreiesc de nunta Cintec evreiesc spre nunlii 5. REPERTORIUL DE INMORMTNT ARE a) iG J() 1~94 Poienile Izei Poienile Izei HI :l318 :J313 Bocete lia.

. leud Botiza Poienlle Iziei Sarasau Vadu Izei Tapa Botiza Birsana ttl 23 13 451 2936 471 792 2B 373 262 15 168/a. La crucita bradnIui Sa siti gazde veselosll Mtndru·~i cint-un eerb in . Ce sara-i asta sara Trei pacurarei Este-un dmput lung 1.J '124 1:557 1068 160. 193!a.los Vadu Izei Vaclu Izei 11 t:J 1:\ J(i 1176 1360 'WHO 1-l2B 118.'i latu Coborit-o coborit Coborit-n eoborit Mindra turma.line~ti 23 16 587 491 2249 82B 101:3 701 1381a. !v1indru-~i dnt-un cerb in.U 155. Mtllrlru-si dnt-un cerb. ISqlh..-... 165fb. IgO/a. MarUlH~i n1 arq oiJe-n munte Colindita eu cod ita Sculati gazde nu durmiti De a1111 nou Griq la munte s-o suiL 1f) 25 23 28 895 781 Fere!$ti Ca.14.. Botiza 15 16 15 162. 175.. 158.-un cerb in codru le~iti gazde pin-afara Mindru-:.lede-n ast~ cas a Florile dalbe Coborit-o coborit Coborlt-o coborit Seulati gazde nu durmiti Colindita nu-i mai lunga Ciucur verde de matasa Sapinta Sarasau Sarasau Giline~ti Berbe~ti '')u _.. 171. 166. Colinda eel blllui Coborit-o coborH 'Joi nmblam $icolin<iam Noi irnblam ~i eorinda.3 S~ Sus Ia verdele de nnlllte siti 9azde veselosi 510 1845 194!a.ii J y ..j Vi~eu DUj)d . 152. 159. 190/b. 189/a. 179. J. Ciclul muncH 151 sarbiHorilor de peste an 1. 'Ylara 13reb Poienile Izei Vi$eu de Jos leud Sapinta Breb Vadu he! Breb ::n 2fl 3243 22~~ H\ 11 16 1323 601 17fl 24 ~J.m Este un dmput lung ~i lal Mindru dnta. 183. Poienile Izei Sapinla Botiza Giule~ti 3084 205 24 Mindru·si dnta-un eerb.ll}l H 23 4::H i j . 163. 161. 157. 174. A lui Piniea A lui Pintea Colinda oilor Mlndf1l~si dnt-un cerb in. Sarasa.!(l/ 1 Im. 178. 167fb. 169.. 299 IlSB 12L!. 193/b.trumentale 1:10. 189fb. .>i dnj-un cerh.ti 28 23 15 14 614 176. 164... 181. DATINILE SARRA TORILOR DE IAHX\ aj Collnde strabulle Tri pacurarei de munte Grea iemita Noi umblam !.. 1931c. 170..'~)n :0 de . 151. Dupa :\ mor:u:ui \ Illor:'"i. I 80!c..li colindarn Corinda Pintii La ro:-. 313 '20 20 ~!9 ')~ _. 185. 'Soi imblam Si colind. IS!. Teud Poienile Izei Sirbt Oragomire~ti W 23 ~!q 192. .i cint-nn cerb Ill . 184.. 172. Botiza Vadn Izei Vadu Izei Bogdan Voda 829 1814 Iapa Sarasau Sirbi leur! Sarasliu Breb 14 2.') ti:'I?r! ieud Vi~eu Dupa m(ll" de Jos 11 B. 191..u de rasarit In varnltu munteiui Sus in virfu Il1untelui Mindru-$i cint-un cerb in.5 28 23 23 15 1701 389 619 722 901 180. Sub tufa de malin verde Nol imblam $i corindam Cine !. ~ 1 \.n Sapin1a Vi~eu 28 20 'lB 11 20 29 40] 812 500 1412 de Jos Once~ti Berbe~ti 513 590 563 Tapa Oese. 177.. 187.. 167!a. . 2098 182ia 20 23 16 395 555 182ib.. I 88/b. 165/a. 168fb. de oj mere Sus la verdele de munte Mindru-!. 173.. 186. 156.

35.>ti Vi~eu 1592 2617 2516 1313 16 15 28 15 11 219 11 1224 2456 1679 28 III. ~18. 20f).212. 232.> ill ViftC1\t..3. 195ft. Chemarea aUor Xl4. '. muntf' Dc tri 1UDi rie cine! zi.BALADE n8. 230.QL :~02. 16 11 13 1447 1294 3111 2001 1469 2413 224..'\ oilor din trimhitf) Borea allot :\ oilor Invirtild uilO! Cind staj en oil.. HOREA LUNGA a) VocaliJ ~·40. 229. 239.:' Jocul oilar din tri:. Luat-o -so lndicu\. Colinde inslrumenlale Colind~i din ViOdl6 Colindil ora!.. 20(1. 231.a Bl.ldm Pa sub ce padure v(~rrlp ~lar(]u-Z. Viseu de Jm: Vadu JZei leud feud 17 9B 1251 2131 :l22. 1149 753 Vaclu Izei PoIenile [zei Poienil<:' I. 1" 13 11 13 .C[O'.u~i .rsand L_O »t'J La mijIocul cerulu! marg oile 1a. '227. d' Horea oiIor De baut 1a ruptul sterpelor Vocale Vadu Izei Borsa lend Valeni Vacht lzei 28 H5 226. Ooile.. " 1 197.i1. '219. 215. 234.oile ~1~rg oile-n munte 28 13 1416 II.. Pintea Viteilltl Pintea Viteazll Tomoiaga Tudor $I Palaga Balada Boditii Horea lui Valean Horea Valeanulul .eu de Mijloc Dragomire~ti 28 29 Sir) 713 11 3312 931 28 11 de Jos Poienile Jzei Once$ti Dragomiresti BoUza Vi~eu de los Leorc1ina Draqomire1. Anuntul ciobanilor rvfulsu oUor Plecatu oil or 1a munte Mlrg oiIe-n munie Porneala ollor De-adunat oile 1a stnmga Coboritu oHor de 1a munte CoborJtl] oHm de 1a munte Coborltu ollor de 18 muntG A oilor .iti Sapinta Vi. 210..J 1::\ 13 h. 21G.~lL)l.i-() aflat dobanu uile A oiJor Jocul oilor Vadu lzei Vuelu Izei Vaclu Izei Vacln 1zei Vadu I:wi Vi!WLl de Jos Vi~ell elf:' Jos Vaclu Izei Vadu Izei Vadu Izei Vadu Izei 13 22 2322 2376 13 13 2339 1299 1237 1232 13 11 11 13 13 13 13 2350 2285 1340 2075 2108 2060 2003 Vadu Izei Vadn lzei Dra90miresti Vaciu Iz(~j Vadu 17ei 13 13 28 . Dallsll nrsului 199.fn S2i siti ~1azde V(~~·... At UR1CII NEOCAZIONALF 1. :)07. ZH}. ".194fb.. 214. 14 16 16 3499 3W9 813 1467 831 23 11 P. VJ~(.:-. ?. 237. 17 ::18.ii-o pierdllt . 225.) 1. 22.. 211. :W5. POLCLORUt MUZICAI.)0.0(1 . CINTECE EPICE . 209.t ~. 233.·. cl. 2.cil Cind !. 208.U de Jo:c Vadu Izei Vadu lzei V(Jelu Izel 993 1041 Varin Izei 1:3 l'~ ~ "--' 1141 REPERTORIUL pASTORESC 203.\i hurL huratu Pa sub poale de paclure Horea felei mari o femeie din Ardeal Sus in vlrful munlell1: Bude!.. I:~O. Clnta puiu cucultli Dorn badii scrie II: BotizE1 152 Rudest! 1399 . I. 1<)5 19ti!d..

)/' r: I)().":rpahd elleu \dra \1:'1: ]1'd. :"}'.~ de iJ~ lir~(~ c:or~:-~.::~() :r~1. 103Q :2762 1701 :?1 VfCHf ... .i " 1..11 lis-o nlilicd i:. Poie:1L" !7C i 3474 1315 1926 1816 ..f' 26 2fi G.". '21<31 153cj 1794 1714 1821 150] 142·1 :)'J ') -(. _0. 1Ja:il-' Dor~: .. ¥)~J teor('i Br/iza cl 10::l f't '2824 13f) 1 J" Ciue C~j ]101'(>:.') 1:'i 2() 2:1 Li 18 16 15 11 11 20 18 2.' -+.. ".. Daina Cine .164 O'lcesti Sa rusa Onces' ~~~ln . '. ') . prin Bir"ana i'c' or cieparl(' Pilcnniri'8. . l'oieni:(:' I/ci Vi..J..)i :~~'(r f<.eu de Jo') .[\p1)1\a :~815.):Jia~~f~ \ ldiera di \loisei Boliz" )nce:. d ' .ll :.:)(lr(lCi()a~ii I') .:" •.i.-(1 ro.. 1 '~ .. :)9.) ~Z449 "~G0...(.ca bile ·l··tn. . ~ .'j \ lui Pill~~'c1 :'f'i r)fi 155 :24n ::>n '-::312 ~'. :Fi7. 'illld\arCl :'fl ig '):.)8. 'ml.1 IniJrc.) :24/.) 1 ..5€ U (le J 0'0 jf") .. :'(l):b.. '~8. t JOO.1'lfcl .if) "f 13rm. 1041 '(:if.) ..:. Horea Horea lunga din (lill BC'i:?d Bor:.a Bor:. CT:-JTEC'lT PROPRIC-ZIS DE STIL 27(. a J()<.-i ial"1d co f. r. 296'b.. ')..J. Varin T/ci T7ei Once:~ti :? 11 :~ Ing :....l]lLc '·.t. Vai saran! pribeqe]q \111 It ma mir rie tine ('le..iei Horea lUl1Qd de pe -'fMcl Horoa lunqa din Vi::. P<..._I" • DraCfu-mi la Ol1cesti Oncesli \'aelL! he! O"cesti ] .c BaU'i-te bi("'lC'fl hi.i C1 mlw:r': . re~l(: )0 It) 10 n 1" I.ti iJragomiresti Vaell! I/ei Vaelu Tzei It ')8 20n4 28 14 14 ')') .arna "'-\sta 0 hore mi!lClra Fosl-am their Cd frl1(:uta 1633 1766 1897 1194 372 Roza\'.. r \ .d.a \7 acl u Ilei l:l I. "'aull Glod Vaelu Izei Viseu de .Ui nas. ') "'""">t'> Pcic". ..:cesti 11 11 20 Mindrior ell coasa-n c.(") t . ". 297/a..) J .. '·t ~l. l ". _'.')60 100'1 GIS 707 1372 :~9:1 ~)7q :>83.j " {II cJ S.-)l1Ei seCPl'a l n('.17 rl 1.. o lillit bac:ea 1a ''. Stipillta BO~Jrlall VUdil Sarasau Hucie$ti 1:) 11 1G "f) 1419 1803 . C:oc1rule r21ditand. ')65. .:.)t).1pinjd 21 1J } i :.' f' '.'j3!1 14 11 1:-. .r:l '-lama care drc foUl \lami:l.eu ('(..-'O \[inclrior eu Cl:. I11-oi fc: \linu I'll-S] c'. <. Cueul".. \·iseu de Jos <:.I ~..en 28 ?Sl 1(\ .oi :--Tili coclrule bla~U\maj Pu-md dnamne ee mi ia '-:lllllai E.C )q... . '1i..ea "'heu (.~ ..).: :'>94 3490 1998 1694 :~O43 men Vi::. Dragu-mi mi-a lucra (il. :~06Ia... :.a "f' .l r a: 2d :'u i cl oa lIl"1(' .. '~7.-' 'i~_~llnitd il 1Ii ~!8 . \-fi cun~ 1'.(-n V:~C\l \111]t n:a-. _. '~l()..Tnc..j1e .Tf). ''tH~J" lTorea pril)('aqlJJ1Ji CiJ1tpc bciu·ine-:. 'lS-4.'. .i \16icutct cinc] lll-ai f<in:t .) .-o::. ' ) ":'" Sarasdu roicl1i \'uleni [zei 'Y) .>cn de Jos Scipillia 1)o['. ')~'. ..l._' )1).asta 20 540 . 255.ia "n . "-."'.C '\ ~~ .: lmfrumentalc )'7f).To'. ')0"1 .~\re blip a '-:~i illhi co nu-i l"u ti-al11 spus m~dc':t. L)..~rei:lba ellCll \'ard Drauomire::. .)87.')0.li­ Borca (jil' flllier ~. '). :180 ') l ) 1. .in~ ~-. c: 1 n!·)i~E< \1110 i. . .8 :~n :!.. BOJ':.fI 1539 1931 10 Tu maicuta In-ai [ciC.)~'L 260. ."1].1~J:j.. ..G. 297fb.'niJ(. ra'. .0 V81eni Berbesti 28 70 "\1 ~ ')ll:! .q. 'H·'. Horea JU]1Cr8 din Va(! \l01odk ele ]a cimp Horea frUll'li (a prib(>c1~rull. Hore \rcii din \p:. .0 ..aplrlta O.1 Cli ell Ie WT '}()·L Sapinta Hoteni \Taleni Skrhet Vadu 1/el V'i.ti '"~.:~. J'~d ('1. \'hen de Jos Visen) ric Bi rsar. ditro ini r: ')(i.I I.. a c ucl r lllu i Din G·: " :)::. ')\j'l. C~o(:rll!c m"i. h£-it._. \ Ii ' ~ r "G .'.. carc are fa~a Ast.. (l\ 'j d rei Vi.s 5: _-a~ : • ~ -.. .

l PEhclrica de pa t ci \l Mai eodre de-a::. pe iz"or Rllpt-o boii jll~m-n tri Zis-o soem mi-o cia Foaie \-errle "'pic de <Trill \1aic'a de-oi zacea de dor \11ncata-s doamnp elf' rple l\icea rna veselesc Daina mlndra si daina Colo-n io<. Vezi m~mllca 28 13 21 :no. 3511a. 326/\1. Vi::. 120. 1539 .1aramllrPs vidla )lOlla N-are mama lece fete Eu ell mindra m-am ihclit Nll Sf' de<. f-am sClllat de climinc. 349.l-are paifll hoi 15 2Cf35 ")87 2733 512 328.Ins Botiza BoUza nragomirpsli Bo!iza 3014 193 H22 2392 1329 11')16 31:1:1 3:>21 3·t2. HOREA LOC\I.J\d ·\ulit-arll ~i Sf> poate am (dasu cllcuilli '\:'-a\'0 mama Ieee fetc Din IOCl! codrului de-acas dnd am p1cea! La "tina dnd ('1111 pIecaL CiJ1p !lll !)ti ce-i C~l)rll 31 ::!a.ci SlE1tioara 21 16 1999 2998 28 Ei 15 733 1090 31S. 345/b 34fi. I" 18 () 192() :!. Cin(' .en de .) ~J' It i 414 :_~o:m de Jo<. 339!a. 341. :307fb. :ml. (.Irq :m. ~qS.1 118. 329 1b.. si ea tine Rail m-o blastamat maica Ran m-o blastamat maiea Poienile Glodului BoUza Vi~eu 1.la 11 1I Li II. 343. 347. ~. :?1 12 Hi 1G 11 ~8 DEl 2088 13('i 1-1-38 1001 ') I .('\1 tu ra roll a Pastirica de pe Grui DraQu-mi linde-am zkil \focirita en trifoi Uncle-a! fost bacle-asara MuH ma-ntrcaba cueutu \fo$1l1e harh~l Poienile I/c] Botiza Draqom irC'sti Vadn Izei Ieuc] Berbesti Glod Botin Leordina 20 14 580 2544 3401 12 3201 16 16 2fl carnnta ce 111i-ai elal 327. ~i()(l.{arti pe marnil1E'a ta \. :In:z. 3StllJ. ~!O~{. 34·t 345.\'on \ lend Viscu ele Jos "heu (k Jo.:ei I/ei 319. 11 1-1 13 Sap:j1! a 17 17 IS 203 6<17 :l?2. ea 21 21 tf'i 1231 2567 3584 338. Y18 i b.ell Tit omatu s-o topit \.\foisei Vadll Izei Sarasdu Borf. 30f). 3::5. 3'26/8. Vi<. :107ia.1 1031 1977 342 641 Vanu Izei Dese$ti Desesti Desesti 25 10 10 18 18 18 1251 1251 1590 2001 SarasE\a Blrsa11a 10 ">8. 350.3. pli la hntard Poienile Tzei Glod Botizl:1 Botiza Glod Leordina Poienile Iz.T!O ]lilin ~3-1 -1-94 D13 1 ~1~3 74:~ 14 IH tB Sarasan Sarasan 23 ?:3 681 ) 94 3.\ }'fAI tI) 1. 348. 111 ::1-1-. '\sa-m' li]1(' rarN)ri De cinrl tt'-ai dus mai lJRrli(a Cinti'! In. 28 12 20 19 15 13 \Tisen de Jo s Drat{omiresti V i sell dE' . Saraca inirna me Mare ])loaie 0 fo a7i noapte Batrine1e haine scumpe Ute flori sin!. 339/b.part inimi drarli 2is-o mama dlia mine Parhue ml1lClra de brad \. 310. 33'? 333. Zori de ziua se revarsa \sa be oamenii bnni Cine-o lis c!om. \Hii codrule Cll frunLd 1 lei ma cl1culetuJe \ f'mlru mami Slcfanic~i lUlU i1 pi:Jre codrului Hine mni-o mai fn" l o(. :-~t)9. L.U'licuta c1nd m-ai flieut ?8 ?9 ')­ Hoteni BoUza Tapa _. 311­ \Hlicu!a l1o]'ocui men . :11 ::/b.ni dol' Vaela Izei Glod Glod t 129 1646 331.atil Saraca inima llW(l III eel dntl! de (: e:n1 \lilldra fJome-j n~irocu l\l1ndra-i hored lr' d ~fii n a U. T'. . :124. 3::3.ta 0 hnrea lP.'a.. 340. 334.\<.---~ 390 ---~~ :~ml. ]08/a.} 19!JG 216-1 2071 36!l '3i Sapl11ta Vadn Vi!)e ll Vadu Vaell! 1/ei de Jo" :11 f) :~17.21.> lend I cud Visell de J 0" IaDa 16 ]09.9 f a.) 1 :'>719 38.nclra Cil1c1 lrni Iii bacliHi-n glnrl Fosta-m n6clTrar Ja oi (ill(' m-a!lde horincl \.. 336.\Iijloc Oncc::. ~n7. '! "1 \.ti Poie 11ile 17('i Bor5a . Cine '-.ocaUi .

381. 375'a Tr5!l:>. 368.. 369 370.X' '. 378.5 17 70::! 134.'i8 18 20 16 13 18 2069 353 192 13 24.j Slatioar a Glad Oncesti In 15 18 15 4Gl 612 110:1 140 1. 357/a. ('\! sj : : Sci :ei ell (Jln 11 ('1) r: or Lllli1t' "I. Cind calegem cinepa codrnle nil Inti ".ltl Cine bea apa din Vael Saru~(l::i-!11-0 mindra Cind s-o-mpar\it noro(''l Tata lumea'are-un dol' Saraca ini11la llle hima de putregai Zor de "lUi:! se facea Cine-o ZlS horea dintiie ""ul11ai eu rle-a~i ~ti hori Pregate-mii. Ie7: 5afll('a j i!!ld 11:(' \1ai prif?l(' . 362. 394.ima me A\ut-am:Jine-n \'iata Zis-o man. 380. 391. TrpcP-Il1: dor" . . Sa. suparare Batrinit-arn rnindr& eu A~a-mi zie UHi oamenii Codru!e facc-te-ai nor Cueule pasare blinda Su ht 1] n corei de [01 n' idin CetC'rur:d 1111l"'r1rll zid \1aran111rt's.:-C.-.\'fortii tai de foC/odau lori de ziua revarsa Omu care-i suparat Zori de . 360. 411. 407. . 406.:/. 377. . ~~84. ~\"ut-am 0 earallSc Jn1ma de plltn~qai .(. .).\icea ma \Pselesc lm'ala-m<: ce sa fae CH-ii :"faramure!.:.. 365.inc'c Batrinit-am mindra eu . :L59. 11 ')8 ~28 229-1 289­ 3'?19 :199 773 t('-oi <!lc!ui . 1520 11 10 It 714 1322 403. 390.­ :352.trcl :\. 397. 358/b. 379.a nita mine \Iult ma j eeil Iumea Doamne ce-am faent la lumc Tare-a') ne bade sa mar TaW 11ll112-ar \fea sa mor Auzit-am . 383. ~lle \li.\01. 382. !1 13 1540 ':?636 2183 11 21 13 2HJ7 2243 1594 2682 916 28 21 15 Glad BoUza -Viseu de J os \lisen (ie J as \liseu de J05 Glod SaPlnta Viseu de J oc. 339.)(. 367.:~: . ---"-~-"'-------'--------'----"-'-"----. Is fat~ do pe Mara c:e J os Berbesti 2203 113() 29 . :364.W!J 410. 357/b..:: ell DC.:. .":J ')~ 626 724 14 11 18 10 1250 2511 140 14 21 16 20 798 691 1861 2588 Oncesti Sapinta Sapinta leud 183 .rd.00. -t08.391 .) -­ T)tlc:_:-~a '. rice-i videa ti-oi tri'H ~!a mi.d:-l::e floare alhtl Saraca i:. 373: 3-17.1 620 2·t22 2380 2300 23 ~1 21 21 13 .')4.ti \ loisei Vadll I7ei BoUza \'aell. 399.. ~Q2.. Saeel Roza\·k·a Tend Vadu T1C'i Glod Sali<. 402.-a Vactu IZ(.<. 363.. 371. ' 386.)arie en Codrule raea tanat . .le 17 29 11 2696 2413 11 11 2178 2320 954 17 17 11 28 29 80 2246 2737 91 16 14 1078 234. '.J..-.2 : 'are alba'-. d"J.a :)f)clrtll Sapinta \liseu de JI"~ Ber.. 388. 405. -lO. 387. 361. mamd bine $till ca n-oi mai sj eu mindru De-asi muri prima\'ara Zina mindrut c1e-i zini Saraea supararea Codrule baiut de plai Cine moo dat dragosti Co(~:..1n9 331 08(1 lont) 20 20 16 21 18 Place-mi mie horincuta Lasa mama dH \Cic1e ~1i1i 385. 358'a. :103.. 393. ''In:­ 396. 15 14 17 11 1226 33~ Ieud Tapa Vi~eu 20 t360 412. 1 Mai mindrlljp Hoare alh':] DliHL lllita lata Citll-l l111'ntele de "Uo.r::C Sapin1 a Vaoll Izei Sarasa71 Sa pinta Poienile Izei Borsa Borsa Vadu Izei Bogdan Voda Leordina Leordina Petrova Vadu Izei Sarasau Vadu Jzei Vaeln Izei Borsa Sarasau Vaelu Izei Glod Poienile I zei 17 n 278 . 376.riU8 Lmne BU le-oi sudui Cuelile pica-t-ar limba Draga mi-i cri~ma-n padure Suparare.. tara \'cche se Glad Moisei Leordind Botiza Borsa Botiza Botiza Saptnta Vaelu Tzei Saplnta Petro. 392.- :c:~i? c :356. :36G.)34 1860 .!:! a -104/1>.. 398..

u 18 20 13 10 370 216 544 1898 122 1976 1830 359 1214 14 1395 772 23 . 430..<. bin'] Fr\lmu$el ~i thaT' 1)[11r.\ CHIn Doamne. 460. 435.To" Vi~c1] dn J. .132.n ~'. 444. 437. 433. ·139."" tiC' Joc."r lin Vai de mine neqri-s Frunta~ in gcsporlar:o Cel mai bun fedor ctin sat Cui nu-i-s dragi horHe Mai coc1rule en frunza Maramure~. leud Vi~e1J de . 467. 421. :1. 420.141. 431.i sti dnta ca <. 428.a zice darn Saraca inima me Slobozi-mi doamne qlasu En 1a mindra dnd ma du(. 465. 452. L HORT DE \'L\sA Inima. 418.at:l De horit H0rca F10f('a'1.22. 4JI).. badita. 462.l. "Vi <. uJi1a .. tu ai fost La anll 39 Traq in rAu ca aItu-. 416.10<" Vi5011 de Jos SaH~tea Sirbi Once~ti 28 1!'i 234 2228 1713 2741 1201 294 Slutioara S~pinta 28 Sieu Birsana Sighet Sa}j~te .. 44P.esti 2542 667 2517 165(1 111 11 11 21589 2470 '2640 11 . . .. 453. 458. viata nOlla Vt!]eni De<.rza-te don'1 Guit'li Hore pc imas Vintule ClI S11i. 436. 463. nnsu-m-am 1a mindra-n <. 459. 438. 468. 426. T~tuca drd pleci 1. Hoteni Saras. ('11 rJ?' .BlVa.:. mindruJe. 424. be rba dirunta Stiu di nu mi-am dat c~(""p~J A icea rna vesclese Tat ma uit pe drum tJ:l jos [lp . 423..l(irlti Dragli-mi-i veselia \fic ta:e mi-o pJaCll\ Horea vi'itayului La Hlsatu secului La hoJdll-n qosporiari(' A. eu (\(:' . 45(. 1a noi Paoure mindrE rie brad Mi1i.ta Borsa Borsa Berbe1$ti Glad Glod Glod Slatioarc Tend Vi~eu 25 17 25 ')~ _::1 1124 1203 1424 29 17 17 21 21 2890 1043 878 1173 de . 417. 450. 447.Tos 16 1'" 16 1254 1576 Teud Glod 524 1576 17 848 tocalp Pintru mil1drfl din Teu ri Cintec din Oas \11n rl ru leana. inima me ~nircr in lumc nn mi-i bine Tl!He-lume-ar vrea sl1 mor Bai mindra-n codru verde T~t a<. CJ!\.LW. Z(.~5f. '1. . 419. 434.TTECE VOCALF DF DA~S a) 25 29 14 890 324 Sapinta Sani:. 425. rloamn(' rau-ii ~0nl La fNGastra mindrului Mal Mdita.or~il 20 to ~4 Jo~' 11 18 1f) Poienilc r. mjncrujir'''lri'i Clndhean hiluturiJ '!vi o1$ule. 466. 464.j1li De horit 5. 427. 457.1:11 d(' r. dragu-mi Mai mindrut ('u par tocmit De-asi muri dnd a-si dormi Sti roa bade ee ziceai Atlta horinc-oi be Dragu-mi a stringe fin Sarasau Roza. 454..10" \7 i<. 411'1) 415. 44L 442. munte Ana-Ie focu G'ltf\i Bra7i1or voi Yil mi.('~U 2R 18 1SilO 1101 814 1751 1497 2~4 In R07avlea IB 2D 12 12 28 l3erbe<. 449.:iu Bor~a :':0 29 18 18 Cetemca.ti Vis(>u de .. 461..los Dec.413. 448. clop ell flori Citu-i '-iara si 17i) De-a!. 429.onnl Pi:i ulita minrlri-l': sus UJitEi. Glod Sapinta Glori SUitioara Once~ti 17 1 1 '7 i 659 40 1741 71 1".f 0 2512 2131 879 29 10 28 29 12 2636 Draqomiresti Vj~eu 2377 56 1682 1001 130 b) De larqa circula11e Haide.t55. Birsana Siqhet Sanlnta \-.'lea Vadu Tzei Sarasau Glod Sarasa.

. ·188... ~i Ciutf!(U fE'cicrilor cind n:t?r..:.:.:'.cr __ ...~"" ..so.:r.:. 523. -hl:~.b. ·fi2. .6~ 8~ :61~ ..:. Vi~e.. _..) .­ -.. sub h:.:.:~. 50S/a. cetera ta '\fai deseara duce-moi Coborii din deal in \ale P1:1a mi uiaga plina AJ.. !-. Opincile cind mi dor A~a zice.ag r. .to lU 18 18 11) 1527 1941 (:190 1886 1625 1780 412 L46~ Sa...u Harea lui Vili Fru. -iS/'..:..:U. ::iL). ~2().. 4~G.0 ::. 470.. ::~ 3400 '~ .. 507.(i illia Ii CE![l'r cl~ ell aret! '\Hl-ntllni-i ell doru-:l cale M~i mllldrule.50 _ : J 501 1C' _3 1321 rFF . .~' 48b.:c~~:. 13 323:.. 4H13..Jult mfi-ntreaba frunza<gusUl Horincllta saean:: Pasdre fle prima\yara s-o laur1at Pina-m fost ll._ !J.U ...).~ £j~.zo-.--~---.".:.iauaJe Pcintru minclra Cll doru Petreu~.·111") .:-..:....:~ . .€ .: .6 2c':. '. 2568 lUIS 28 18 813 213 313 509..tj 1..l..~ S.".---= -~:3: ~~~. 499.ile de pe \lara 1 at a:'~a-o zis badea Dure m-oi ~i n-()j Zllil Tat oi be cite-ill piett\ Zi Va!'aij (.i Eu de-ain~il lHl m. ) Draga... . 510... nu e~ti cural \tdrSJ pe drum :064 :'.... Bor$a Sapinta 18 18 217 900 518 1~60 ·!9f'. VaGU ize.:.c: a5 =.\ rai badi td tt! ai ~.. 504a. struguri Ju:c: Serb Ii drumn eLl cCirbu. 505/b... minc1ra mea Jocul mareniior Bine joaccl lurdenii Val silracu pribegelu Rasuna Vi!.>a Leordina 1885 97 344 18 49-t 495. 500. :) 1:J.a 5a::J.. 48 I.a Bor~a Sara"..C..1.­ ...:ec..me de tirw 11)(.: .-.:: _c De-asi s:: C:::-•• E ca =:. Tn femeie.w . ..-.~:Il . fnmza n~rde .:.1.:...L'. '.:nese Vai (:e mite n:u:: ii :>l'::e lnii)]oara ell doruri .. C ueu cinta.... SOL Spusil-le-am oellilor Lit~j Pus-o badea r(ima-:. :.t.'1 .c:u . ­ : :. .. 1ti."" . . -W4la.: jc-::::~~ -::.:!CC. \Iindra Gloci Poienile Izei Vadu I:cei Berbe!'jti Bor~a 21 16 14 106..)..l dragut mamd . Horbcuta cipa . 1 1.:.L .s.----~---~--. ::la s..... Pi. 52!. Co? i:'. 524.--.. .: -.lea Sarasau 18 17 18 • 'J l~ :. mlerla zice ]>Zis-o minard e-a zi"j Frunzulita dorea Cine nu ~ti ce-i dOTU Celeruca din trl 1el11£>­ Cucule pa"Cire mbdra l idr. Poienile fzei :C1 16 .\larar. p_t~ c ____ -_ -"u <.j\Jl. :::. .:~ ....a:c.\.. c.)i eu-am fa a mamei mel"...' Birsana Sarasau :2t1 18 1lJ 21 16 12 10 1875 1954 2603 Sarasau Sapinta Poienile Izei Vi~eu 3620 2974 SarasClu 1819 Bor$a Glod Bor$a RGza\.:.. :lO~. tLl femoie I'u nevastii .a:. .a S_c:..'C - ~.­ ~c. . ·j!)3. 4/l/a...Sa_ R~za \.. :'0: 0.!84i b. let:G Sarasau Sarasau :.lza \ercle de lrJru.."\ Sarasau Sarasdu Vadn Izei Sapin~a 18 W 1J ~O 668 1568 5ec.l =-. lli 18 .-::. -F::' l>. Clnta Iza.-1 ..::'-: ::' .. .:.3 ~-:C 166 160 b) De larga circulatie :')14._'=" :'.> 72 be:. -lBo. 511..~.. jI8.._ Rc.i-a me dragc Sara peste sal <'l:' last.­ ~ 253 "e~:. 504.::. _=-_:: ~~12 ~i:-.. 519.au cior.. Pei. C:'~_. -m:l. 4H:1.u:.- -----~----- ~~J +>. Ci ieut..c':...-iec. 51:1.'r) . 482... :-J! 1.u . ·175 a. .. 4U6....0 bdut ArcuIe.C .- 1a joe De horH ~\~teplinclu-mi iJinele r: .:i dUe' ~""lui mindrut din leganu\ .tiu ce-a:a: :aC". -1 ~il). . 1-_ " .·.:.l 'rlib. 50G. / i.. lS·it 15-10 1560 1751 :::'aC2.0. .\jai mindruL ell pih gaJbeG ClnUi Maramure:._ .:>in.'.

570. 535. 536. JOCURI BARBATE~TI LOCALE 531ia. 575. 548. 14 14 17 3112 2901 1340 189-1 '!3.526. 542. 5-J. 565. JOCURI 566. 551. 557. 564. 574. 555. 537/b. 54Gid.:19 :1031 Jos Vaelu llei \:ane. 538. JOCURI MIXTE LOCALE Saplnta de .ieu de J os Draqomire~li 30 30 12 2B 114 178 Sighetu Marmatiei Sighetn ~ifarmatiei Var!u rzel Vaclu hei Vi!}eu de J as "iane~ti 20 20 14 14 12 345 3261 1460 1476 2030 1586 320 14 3141 2821 Vadu hei Dragomire 5t i Birsana Vi~eu 14 567. 560. 559.eu de Jos Visen de J as Bor!}a Sapinta Vadu lZei Sarasau Petrova :i.' " :: 1 Hi 21 18 Vadu fzei Glod 1480 2912 309-1 872 1201 leud Petrova Strimtura Glad Birsana Vadl! Izei Vadu Izej 1eud Glod Bor~a Bor~a an 17 3122 1984 2001 1531 1077 14 14 16 17 Vh.>ti 11 l-l 283 1904 H: 178G :W) 1'. 571. Barbateseu din Cuhea Barbateseu de la PetroYd Joe barbalese din Vad Bdrbatescu de In Vad Barbatescn BarhaiesC'tl dE' la SZlpJllta Barbalesell l:Hirbatescu cie la ~ane~Li Barbate. bvirtita Glod lr 497 7 1 . 547. Cum m-apropi-i de-al meu sat Eu la mlndra dnd ma due Faeu-mi voie en gura Mlndruta de pe Mara Horea lui Gurban Hora lui Pardon '\H1i badita buze dulci Inimoara ell dol' mult Foicica rai trifoi Horile di p-asta lume Tinerete mindra floare Blrsana Bogdan Voda Birsana Glad Vil. 53!.53. Unde 5e petrec neveste Nu cata ca-s maruntea La casa de omenie De ba.3.los Bor~a Bor~a Bor~a 28 14 24 11 30 :~O 33U 3290 345 :~OO 573. 556. 534. 550. .Cll de la Bor~a Balrlnesclt 13alrinescn c:in leud Din bdtrlni Din batrini Sirba de la !':ar1e$ti Sirba nOlla Sirba din \liseu Jocul lui Vill Jocul1u[ Vili FHv1ElE~Tl Dragomire<.370. 57b. 533. MELODII INSTRUMENTALE DE JOe 1. :.ieu Ba. 5-16/b. 54U. 539. 561­ 562. 541. 577.. 527. 512. 558. 528. 2. 529 530. 545.lrin8<. 544.scn de la ~lmE'5ti Cintecul feciorilor cind luerg la joe Fedorese Fecioreseu dE:' la leucl Fecioreseu dE' la Petroy d Feciorese Feciorcse Fecioresc De sarit Joe de "arH De sarH De slhit BiHrlnescu de la Vi!. 554. 568.)52. 532.>ti Petro\a Vaclu Lrei Vadu I:zei Vadu Izei Vadu ILei Vi~ell de :' 1 1·. Invirtita de la Bor~a !nvirtita din Cuhea Invlrtita de 1a VL~eu Invlrtita Invirtita Invirtita Invirtila !rl\~irtita 3011 491 Glod Strimtura Glod Glod GloG 30 If 18 If :! 1 J'j 401 625 883 381 943 512 . 549.tl 2:j 15~3ll 551 28 21 21 11 1:3 I 1694 1951 10 280C 11.. 569.ut la botegiune 3.12 31Y 69:! 1492 IJ 18 ::1 2259 IV. 563.

11911 I I (11 ·1:21l .)\13. (jIB." BOUZd I ). Ardelenesru Hatula Coasa Ciobanasui Roala Alunelul de 1<1 \laraIllures Alullelul de la \faramure$ I\rdeleanca Rachiteaua NaneC.395---­ j . G04.J 54 198~ 13n }'O~ll J 7111 . ijO(l.:~.E:'i Vi:.inn.)~'·L 5~F. JOCLJU PRELUATE :$n j. t. :)98..los Once:.i '" \}-~ 1m ir:. Ill . G]<I. G15. 1" " 11 1~~ I:' GC\:) .1u.los Viseu de Jos Vic.(\! De strigat De stri9at Han9u De strigat De siri~Ji. .t.d Tropotita de Ja Saii:.' :JOLI.)8:). 617. 614. ') 1:') 14 275:.:.. Jurellll Jurelul 4.:l'.0-1 J ·W.~). :inO.:a l'P i. 592.ti Vadu Izei Vacln Izei Vadu lzei Vadu Izei Vadu Izei 2600 ::684 14HO :~n4 14 14 14 14 1-1 1". f) Ieud Vaclu Izei Vi~eu de .i. 58!. 'W 1.c<1 De iJ1\'lrtit De imiLii 1ropolita C!in Botil.00 DD~) 1337 :1.')\lD.ti \Tadu IZei 130tiza 1(... . 5H2. Poienile lwi PoieniJe IZei 597.: leud ir~i~a l:j Gri90re BoUza jfJ. )~JI) :nl4­ 13~r! 1~) 14 1Sh Dracfomiresti Ieuci Botizd Leordina leud Bor~a :_:B 1Ii J(i :~ J:3q·l I . 1:L31 :)(1 Vi:.ti \'aelL! Izei Vaelu lzei 1i ')t) _"' J .> ~!9:)7 GOn.llrinj De baut I hi :'::>:'1..> Tropotitd De baut De bd!lt (lin l).1. ~i~ : :-)B~J. f.)U... . fi05. :r:l~ C.. jiJ. "1:::<1 Im..lI Bocicoiel Bocicoiel Poienile IZ.\ " :a Im.:'~) .)H~J l.1 2810 ~)R.53 540 1::. GL{.:a d:.:!l (. 12 12 :.eu de Jos Viseu de Jos leud :q If) J6 Hi Hi :!743 :ltiH1 3.1 GIL 'i.(. .(i WI. .. De bdut De baut De bant fiOI. 616.89::: . .jUb.eu de . {iO:2.t1 Nanec..eu de Jos Vhell l~e JO:i BoUia Bor~a J'J :311 :111 : \(1 544­ 3~{24 Birsana BoUza JO ."ud J JraqoJlllft':.n::a ::li De In'. i \.14t. l'mir:i:a I)€ L:\ ir:iL In drli ca ciu[):mea'.1 I ·1 I .ti Vadu Izei Nanec. Hore de bdut De baut din batrini Horea 1\Iureanultti Hore bH trinefl<. .CU. .O 6~ti I O. . :iD 1.)..

j xj NY G .

t. Stare-a ci\ila : casatori.. xo!.. r L DatE' personate: 1. cdlUer Tdpa Cod Sat:.Cul lla$terii: lapa 5.... Fratii ?".j J\lcieluJ: \!aramure<. j . c e.. Data: 1970---1D7lJ S~uhelll :\t Cllleo.-lnlormalo[ :--Iaqnetoful1 Bailc'R.r Cod general' I -r . ::': '.lu[. L Care.itil de lIluzica popu:ara J!'0fera::'. Va plae emisiunile folclorice ce :8 :C a) Da X b) 0111 .Cl~E O. In ce fei? 12.\.:i:! '...0ara \. 6. Date generale asupra mijloacelor de infonnare : hj Pikap c: Rcc 0 X cl I\. Siqiwtll '.. Tib0fiu Ceia.' :J. 1..hj: .·-c: c.P. :\umc'Ip.. 'f n ce localiiate a-ti mai 10(. Paceti l1i:l\eta? Da ..1 ('.j pretlUlllele infc·rrllutoruilli . >::­ (L Obisnuiti sa cHili'? Da X ~Ii Ct.naliei B. O('upatia princip<:ilfl : (i.L. . .(~: Locuj (1(> mUlled: c.\Iergeti la film in ~at'? a) Rar X b) Des C! La toati:_ :::le. OCl1patii nWj1C. f) Casetoion"\..itor .. '\Ier~JE'ti la spectacolele tolclorice:.e '.c-'... :1. c) ::---:edec:. L(.Or .. Scolari Laten : Iicen ~l. Ora5: :--lanlld\if. d:i place sa a'SCLda'i 7 ~IllZidi: a) Populara X b) Usoara .sint soli!. L\Y{'\i: Difu7nr al Ion Daltmescu. "\. c CL.:. :\u e cazu! I Cite discuri a\eti? mulle ::-Iuzicd: a) Populara X bj L':.t! : lapa tnf"rrll(t:'Ji : \ :\u:J.) Pored a : a hli Ticala :L Anu[ na$i('rii (\ irstal' ['1._'IODEL FI~E DE ANCHETA FI$A DE ANCHETA asupra viE'tii muzic'11-folclorice. X e) \Iagnelofoil \.eneral II.· '::='> a) Rar X b) Des c} La tca:e I)e.<..a 10.)el11. POP CliEOH.s:(.lIJiJn~ anp.....U :\ 11.l1i(( ('oel c.\ _~. POP \L\RL\ . Ce fel de nn171C6. b~ Zia. Ce anume cHiti'? a) Carti \.:~ce\· c .

.-1\i dori sa acUvilati? Da ....-.. " . ... ...cllrsii lO.~Lec!'le L Sf' mai cinld in :-. .... in c(' f[·[ dl' formaiip? Gfllp \ocal X Cor X Dansuri ""_" Taraf.... Va fllCJam ~a l1e spuneti !)i alte lucruri despre care nu am discutat )i carE' nedeti ca ar merita sa fip.. carE' a) OricE' cintec X b) Cintece Ce s('3mdna cLHIle noastre c) Cele pe cart' ie-am au.. Dar la surbatori? Dn X :\u i..ad.. Care :-...3 12... Bihba\ii $i femeile ..... Cod general: 9.... t. neori 1a radio.at'z Da X Nil :j. :~..a frpc\f'ntcdi petrpcHile dill :-..! In sat .....w .. Cind I-aU in\'a~at? copiH~ria tfn[~(> aC(1. ell ct:' ocazii? p~... In zilele 11oa')tre care slnt ocaziile La Iii hor~i......'). Tinerli necasiHoriti ..... Alte oca- Partial X Deloe 7... .l. Date asupra activitalii llnrzical·folclorlce a subiectului : 1.... l. ------­ III. Alte oca- :\auta X lnmormintare ) Carp sint ocaziilc i:l care s(> dnUi eel mai mult c1ntecele \'(>c1i... nac~i da..\:U Ii...llta Cinta . Ditca HU .. 5di Co Alt(· fonnatii 4.int cei care fae speclacolele folclorke 1n sat? [levii de 5('oal8... De Ja cinc' '}tili dntecul? bllnica II. La !lora :'.. Obhnuiti S<1 cJnla\i In i.ati mai calatorit'? in toatii tara 'I.. I JU( Da "\u .. linear] ..·\cum. CUi atJ mai cintat1 .... g... Nu.implll lncruiui? Da X .i? Bote(liu­ .at 'J \{'chi i)atriw:~ti'? Vii. . disc etc. -1..\ciivitati J11 carlrul Hnor aspm('lwa lormatH? Da X '\\1 ..._ ...icti PGfJU­ lara? Ascl. dllZitf' .. conspmnate.... Ce cedep aslazi oamenii mai Inult asculUi sau mai mult einta m1. Obi:ili\liti -. . . ell care Sf' dnta eel mai mull? Bo- ..17..nn(a X Inmormintare ....... Ci:iianie. ._Uneori Obi~nlliii s8 cinlaji (sa reproduc('li) clntpce]e l.1... ..... Uneori . Cnia 51 asculta X :\ E'df'cis . Da X ~n . Dact:l cia....~--.. 1\ Opinllli:' subii:'ctulul : c.. 1n sat aVl'ti formdtii artistlce? Da X ):u 2....

11ara X))) l..m'da? Pa ... :cal? a) Rar . c) '\'edecis [. )colarjjatea: clase II StMca ci\'jl..id : L"·..""u111("e 'i: pre'!llmeic ':... Locd] elf' lllU....cisiHoril 10..' . na~tQfij : Bor~a Ocnpatia prinC"ipi. Aleti: a Difuzor ... ~f I)Or CLIE'(~!~('u.....". .-. ". Banda . ·~:a:. X c) Culta ..u X 11.... plac emisiunUc folclorin: de 1a rddiu.....1.'.. Obi~nuiti sa cititi? Da """" '""u X c) Altce'l:a ...)r':l·'li: STt"GXc: GHEORGHr: 1. Vi! ~olj$tii 10)) de tllU:dCd populara prcferati'? Dragoi Uta Boiorca..or j. Satul Comura : Bor~a Judetul: :--faramur........lnt J. Cod general: . 0.. '\. " De:oc r... P. a) Populara X b) ~:..""on-illforma\or: Magnetofon .. Cc fel de muzka :--iuzkii: \'u place ~il d'cul!ati? X CJ CUltd al PO..i : c.cr!. Cite discuri aV(~ti? b) Pikap X c) Radio X d) Tv. 9'~!leral : 1.. b) Ziare.~ Casa (:0 cultura Bor~d 3... Porcc l a: StLHJdU ~.. Locul .J. Ce anume cititi? a) Carti ".....c : mum i:.. 9. Date generate asupra mtjloacelor de iniormare . in ce:oca:Hate ati maj locuit'? Cod II.~ Data: 1970-·1978 Inform aior : X .h .. I) Casetofvn X g) ?\:u e c:alul 40 t:~oard :\fuzicii. In ce fel? .....ftn 1 d~t·tI· d \ FISA Df ANCHETA jem muzkdl-folclorice it ("OntHllei nor~il .. . X e) ~Iannetofoll .. 12.-}~ . b '\'11 .>oani 4. . reyiste . .lCd: ... . . :\ntJ1 na~j. c) La ~oate B..L I . T\'. FdCCti r.. " bJ Des X c) La toate De:oc ..? a) da \... \fcr(ren Ie spectacoJe folclorice eli". c Culegaior .......)'.. Ocupa\1i ane.­ . 1..... (. Care s.IA.... Date pcrsonale: 1. Operator "1..-ir~ta'~ ...:'ilr I..... Merqeti la film in sat? a) Rar X b) Des .

iII...l \CIiTdti in cadmj 11l1or dsemCilC'd lormatii'. ' Cod genera~ : 9... I>wo ri '\( etc.' CaUinie.lati (sa rcprod'lccti) cintccele auzite la raeiio.. Dar ]a .d freC\eillaji petrcct'rilp cli'l sat? ri Unde ati mai cdlaiori? In loatil Ca c(' !)ca/ii? s1K'ciacoic teUd 111. Cui ali lllal cintal? la tOiltij JlImea IV. udmenii mai mult a"cuiLa '>au mai m'. :1.dcti aslaz.ll1a eu-alE' . ). Obl:.ii dSClllti:i ... Ce:e pc care k-dm au/it h sat .. care al ariee (iniee X b) Cintece ce seami. Opiniilc 5ubicrJului 1.\cum.... .l\ a\al 7 12.. L neori Da X '\:u ..\:..t.. 'J in ~al u\E'\i fonna\!i artic.. I..' Da Cor drill \ ~. \ Ite ocazii X Inmormintarc Bote~Jjllne CHanie La hora tnmormilltarc . .illlliti '>~) cinla\i in timpul lucrului'{ J)a :\.1 zUcle noastre care :sj'nt ocaziile co care se cinta cel mai malt? La hora ' '\:unli3 X... S('lllai rC5pecta \-echile ohiceiuri? III 1l1treqime Partial \."irbCltori? Da '\ '\:11 Obisnu (~.. Sc . <-!:' cl. . Daca ii. ..]! dnld muzicd pf)pn- Gnta !. Ddte asupra aclivita\li muzkdl-foJclorkc a subiectului .. <. [)aed c\a.J.. 0:eclecis . " Obi~nuiti sa ci1.. Delnc ~at'{ Care [)('\ii ~Inl (oi care rae spctacolele lolclorice in ~coala de Tinerii l1('c<1saloriti Al Iii \ g. Va rugal1l ~a ne spuneti $i aIte lueruri despre care nu am discutat $i care c::edeti eli ar merita sa fie consemnate.. lCdiru \: fnrllla\.. ty" disc ..ii \ '\: II _ ati dori sa activati Da . llC'i' cine 1 "U\i Ci'l\QCUJ? j)drintii I' J• C'inrl I-a i'.1Oasttc \... }.. Botegiune ....-\ltf' ocazii X G. '\:u :111. .lice? Da -' '\:1.

H:. bJ '\'u c) '\'edecb . c) La [oa:( 7.'a 8 1.'il: 11'. Obi511UW.i li t (: r 'll (j ~ () r \ [a(j1lC' toifm '\: 0 Bandi] '\1 Culec.(-..\n'ti: DifulOr fOll b) Pikap UI "Li I Re-::~ c: 'I. Locltl"il)iE'!ii : Iov' ...'"oa. )k1d 1~2' l~(~")ieri] \\ rstcl: :{~')i: 4. POP Ci ironer If I.c­ e place ">a 'e \juzicil: aJ Populara hi l". .:. ] rl~l!Jrmd.') Della: 1:..7') . ] 1.. ')co 1 aritaled : ~).Ul1r i.·m3 ~--~... a) Rar .\. :1. \1ergeti 1a <.' baq de seam a pe ]ljci linu] . Ce fe! dE.pectacole folcloricc ciin . Stared ci. ::l}. Date pf'rsona 11> : I. 6.' muzica \0 (..furIetl!l \lara iii.".. '_0" fl Cdsetoton lJ) c 2. !ltl-l de mUllea po)mlard . '\ufllt'I(' ~j iJ PI(''''iJ11'. ". Care sint ~ojhtii. 01 \.l'a: 12. ~ L_~ :3..:': ) Cite discuri d\'c\i? \luzidl: a) Poplllar<i :1. Tn ce lacolitati at! mal locuit1 II.c i'bCIJ .. Locu! dc' n. b) Des .a lor Opcral0r prnf. Faccli na\'eta'? Da .()r : '''" [cur C()!lllll1d . 1 '17~\ n . Ocupati i ai~exc:. cHili'? Da :'\:u h'.d (I I a : ')2 B.( \ \\SlI r ') Porcel.J. Oc:uPiJ[ja Drindpa:tl: S:'d~- li. ~a Va plac C'misiullile 1<l]CJorice r:l' c: aJ Da . • ... \nnl ill.J.. nCIH.I : ill >d' 3.'jJd : CrlSdtorit 10. i.. Ce anl11110 dti~i'? a) Carti .iA DE r\:\"CHEL\ dSUprtl \i"tii ll1uliccll-iolclorice c1 comullci leud f) Ii ~dll. Mergett ]a film in sat? a) Rar :: hi Des '. Date genC'rale asupra ll1ijloacelor de iniormare: I.J... In ce fc1 ? "u X (..

prr:' care !1U d1n dic. .". ­ .] L1l1ll.Ji Illll. " \. . IlCCd~i1l()ri\i \jlij (ldmel1ii ll1ai ('P CI(.<~.. c .j aHc ~unuli r:c.)"1111'a'c .(11111.C'ltat -:..c cinta cel mal mull? Do- OCBlii Ii i rii ll.tdl'i illlill (!~CI!it(i Sd'l 11 1 . OpinHlf' suhicctului "':It -.. pUlleti '. \ d rugcim sa 1W .! (lill. CUt dti mai cintat? Iil mai multi IY. care ~.I eaLru '<u g. .ica ))01111­ ('intci ~l. Undc ali mai cali'itorill' nicaicri I I. in zi1eic lI::)asire care "illL OCilliik c. I::! trp 1. Ceo: .1 carp credeti Cd ar mcriia ~2i fie con. i :2.Cur ·.]('ti a:-.

. Anu] na5terii (\:ir:'. Cod general..io \..lagnetofO:i Banda .ce C) t-.i \larrnC'(iei J..'.\.. Ce fel de muzici1 y{i place sa asrcd:ati? \hllica: ai Populara X bJ c) CulUi .ta) HnG 4.~::: :C.1.? a) Har X b) Des t:) La '.. 111 ce '? au..C' 9..'.. . Locnl na. Carc slnt solh.. DE ANCHETA asupra vietH Illul. Date gcncrale asupra mijloacelor de informare : \\. Cu!eqator Opercltor : prof. Ocnpa(ia pri.trJL~U:') 12..: . Tiberiu Ceia.· f.e-.Ierqe\i 1a spectacole a) Hal' b) Des X ~:i' "a: ~ ~)e ~'. Gher)rphel ur::a ~a.\(r GHLORGHF ?.Locn1 de llHH1cj : Ftlbrica do:' ~uruburi '-. \leryeti 1a film in sal. Starea ciyila: cascHorit 10.t." ·10':. IT...or Li. d.terii : Vaclul 1zei •.d·C Z:c. Va place emisiunile folclorice de la . Obi~r1Uiti sa cititi? a) Carti .(.). Porecla : Cioata :.. T... facC'ii nan:>\a? Da \: "\!J 1 I. POP GHEORGI:IE I.. f aJ na I). Da ta : 1970---1979 Inlortlldlor: \ r\' oll-infonlla tel! t-.. T'. In ce localitate ati mai locuit'? .. X b) ~u c) 1'\edecis folc~(!r..ti : 81 Difnzor f) I b) Pikap X Ci Rac.:C 8.tii de Il1uzica poplliara Pf"ferd:l( 1011 X Dragoi.. :Scolaritatea : 4 cl{l..... U~oara ::.. X e) \Iagnetofon X Caseto[oll X g) Nll e cawl Cit(~ discun aveti? 70 Muzica: aJ Populara X bi C$oara c) CuUa ... ~ullleic $i prenumele jnfofrtlatorului: (O\. Ocupalii ....ical-folclorice a comunci Vadu! Izei FI~A Corl SaL'lll eomuna: Vad111 Izc-i Judetul :\laramure:. La :r)a.:.': c) Altce\'a C~)d (if'neral . ~r.. Date personaic 1.)(:ipalil: Hiular dW\(' : li1ill1cit.

E . Pn00ri c'~· (iori sa activati? Da. Care sinl eei care fae spectacolele folcloricc in sat? £levil de "coala X Tinerii necasatoriti tii . lara? AscuJta X Cinta '3j 8.. Daell da..!re X c) Cele pc care le-am auzH in sat." Uncle ati mai calatorir? Tn toata 10. Sarbatoritii femeile 7..III. Va rugam sa ne spuneti ~i aIte lucruri despre care nu am discui at si car~' credeti ca ar meritd sa fie consemnale.. Daca (~... Cui aU mai dntat? TV.. i:lti formalji . Care sint ocaziile in care se dnta eel mai mnlt cintecele vechi? ne zii Catanie La hora "unta X tnmormintare Boteqiu­ Alte oca­ 6... :\:u ... Obhimuiti sa cintati (sa reproduce\i) cintecele amite 1a l'c1oio.. Opiniile suhieduluf : 1.. De 1a cine !'. Obk. Activati in cadruJ unor asemcnea forma\Ji? Pa ~t Daca Cor Sat Tarat X TCdtru. Acum... La hora :-:ulltii X 11ll110rmlntare .. care aj oriee cinlec h) Cintece co ...itiU cintecul? tata 3... Peste lot F..:echile obiceiuri? Tn lntreqime". Partial X DeIce . mai dnta in·at dntecC'Je "echi batrlne~ti? Da .muiH s<i frec\cnlali pei reG" ilc c: i 1] Uneori Da X "iu c~a t? 'J .. TIU. 5e mai respecta ...('amana ell-ale noa.\lte oCdl'ii ' ". disc etc . 3.. ~u "leori 2.... 11.). in zl1ele noastrp care sinl ocaziile en care Bote~Jiune 5e dnta eel mai mult? ' CaUlnie "q".:I1('ori ". Dale asupra activita1ii muzical-folcloricc a subiectului : I. L\'" Da X Nt! ""'" 1'. "eciecis . IT' sat an"ti formatii artistice? Da X '\"u da! in ce feJ de f01"lnatie'? (~rlJP vocal A1t(~ 2. Ce credeH astazi oamenjj mai mult asculta sau mai mult dnta muzica popu­ Cinta si asculti'i "ledecis Cod qellcla : 6 9. JU[ Da' . . Cind l-aH lmatat? copilarie Unde 12. 4. Ohi:. IV.. Radio.muiU sa dnLlti ]') timplll lucrului? Da '\ "iu Dar la sarbatori? Da X'\"u .1.

. nici unn nu-1 bag in 5eama . e) Mag­ f) G:asetofon (.nu Hi s~i citili'? Da . Care slnt solistii de muzie&. 407 .... b' Fi:".. Muzica... Operator : plat..e.. A"eti: a) Difuzor netofon ~~.:E:: ~ 6... Loeul nasterii: Viseul de Jos 5.. StClfea eh'La : cd'"Horita J U.. ~[ergeti la.. b) Des .:".. Date generale asupra mijloacelor de informare : 1.. Va plae emisiunile folclorice c:..'dD ' c.... a) Populara -: Cuita a.(i pa S. ""'!.. FISA DE ANCHETA asupra yietii muzical-folclorice a comunet Vi$eul de Jos Cod Saiul COD1llna: Viseul de Jos Jlldetu 1 : ::V1aramures ])(lta : 1970-1976 Informalor: X ~oll-informator : Magnetofon ... Obi::. a~i maj locuit? Cod general: II.I. Radio d) T. lui Bela Bart6k) 3.~::a< Cite disCllfi aveli? .. c) ~edec:.~:: .e a) Da ..pectacole folclorice a) Rar :..... POP GHEORGHE L Date persona Ie : L ~lll11ele si pr811UmeJe informatornlui: BRAICU VARVARA 2. asC'. -"~ . Scolaritatcd : S)..:::02-\"0 H.eneral : . b)!\'u .E _~E'-=-~a::7 C ·"'*.. Tn ee localitate J l..<! . Ce fel de muzica va place sa \luzica: a) Populara b'l l"SC(!. cl :"a : ::' -\..' .:: \: b. Ocupatii anexe: .­ -.'.. OcupaUa principala: taranCB 6... :'-:''': e car. Locul de munca : in sat 8. 7.. Culeu alor .C 4. AIlU! nasterii (v1r5ta) 1890 (86) 4... Faceti na\/eta? Da ~lJ Tn ce fel? 1:d. 7. Poreda (inf.. Mergeti 1a film in sat? a) Rar b) Des ('I ~.. popu:a..C B. T_' 5:-a .. NT. X . Ce anume cititi? a) Carli Cr\c t.. _ Banda ..

408 III. ActivWJti in cadrul llllor asemenea formatii? Da .:nUl \ InmormintarC' A]tro ocazii 5. Obj~nui1i Da "U :\ Sf] frervenia!i pctrercrile (lin Uncori <.r etc. Cind I-ati invatat? in lineretc. Se mai respecta "echile obiceiuri? In intre9ime Partial X Deloc 7.. Uneorj b) cintece ce seamana cll-c.le nOdstre 3.a muzica popn­ lara'? ... <J. Ohi~nlliti :\'cdc-cis sci cintati In timpul lnefti luE TIn 6.. De la cine cintecul? de la mamfl 11. ~i car'? . . Dar la sarhat. Se mai cinta in sat ri:1lecele \('chi Da ~u Uneori X Da ~ll b5tri:10~ti2 2.'.ori? Da )\ :"U 7. t.. Opiniile subiectului : 1. Dac~ dar care a) orice cintec c) cele pe care ]e-am ellUii in c.sculta san mai mutt ci!lt. in zilele noastre care "lnt OCdliilE' (11 cme ~[' cint. Ce credeti astazi oarnenii maj rnul1. IV. l. Obi~nlliti sa cintati (sa reproducetil c1ntec-ele auzite la radio. Cui ati mai cintat? la mai multi. Date asupra activitiitii muzkal-folclorice a suhiectului : L Tn sat a\'cti formatij articticf'? [)a "(1] 2. Daca rIa. Taraf In CE' "oJ tel (![' f(lrma\ie 7 Grnp \ ora] \ltc f nrma l i i Cor Da'1suri Tcatru 4. . Va rU9arn sa ne spuneti ~i aIte lucruri clespre carE' nu am discutat credeti ca ar rnerita sa fie consemnate..nc1e 12.e oca­ ne zii Cati:inie La hord 6. Care sint eei care rae speclaeolele folclnrice in sat? Elevii (Ie scoala Xl inerii necasat0ri\i Barbatii 5i femeilE' tii Al­ 8.a eel mai mult? Bo­ teqiUllf' Ci:itanic La bora .'" di::....). Unde aU mai calatorit'? nicilieri 9. Cu Cf' ocazii'? ~5iili 10.. Care sint ocaziilc tn carc~C' cinta cel TlIai mull cint'?cele "echi? Boteqin­ "iunti'l X Inmorminturp Alt.).ai 4. ati dori sa activati? Da . Acum.\.AI? 8.sculta Cintil Cinta )i aselllPi :"-:edeci~ X Cod general: 9. Dadi nu.

:-2L r"..e. semnul elL.:le. tal.:\. :L':'...ta Sid .Cc l'1 infinili\' lut1\J) care h: imprilllCl lI'" I. . <:. ". :ec::· .jat prin je. imagini simool..:. J-anl redat prin ge fri-r[e' <J -(>.. _':'.2':: pe 1111qd fal)tul eli aeoperi:i 0 parte il1senmut8 a LemaUcii einLec. f. iiuslred7a cE. :cp8tat m t:lIlpui cxecutjei . formule rie iJlceput ale poeziiloI'.e. t ~c.\1t) m. i Jll cu\'inLe ca ~:':]Uilll. clnteclllui pe banda co:.l ~ ~ H . :'':'::0.ti. dfi1aic.:rmele sum._c.c ~.lluiat t~·'. mai eYidenlC' aDa!':a .lexdllf'ru Tiplea rEi08) intr-o mare di'ler"i:a:".:.:. 'C. ~.. e ..:::.:. LJenzii c:e maqlletofon 'ii nr.cris . i: primile lui atH de $oeallle uneori pentru locuitorii altor tinuturi.adente. ji. rugita.'.· 1a grafica.:. jntrucit estc folo~it alit eu valoare e d ci: <. in sensu] acesta "ocala a in ell\ inle ca \oj8 :.:. Je-am tra:~· '.J 1 C_"l 'laC' '...tcce Lc lit trim iJ it':L . heC\ el.:: _ .. 0\ 'J Cl.­ tie..·r :. ::a' .ilata In '. rujita.:ce-" .'c!ea •.ine c" 1 lnniat tle\-in(~ li· n nudat de'\'jnt ~~i: t rnuidt d<2\-il~e ti . je>]uinl.rupul cudnt(~ Cd fris. Am incercal ~i In prezc.rc.:':'::.::c: plltic ll.'lc mai rie seamCi Cd/actt'!'e stilbti([· a v .jlat!~)c.form inc:icatorului magnetofonului Tesla.or mcloc1 .-""~ X sune: btonat pulin mdi sus 'h. i:l. ce::·. su.J Aih..::'G· .oHll. '-Ct.: ~~:~~=-- -:e 1 a sa:] pina 10 un "ullet nedef 'i j~i~~±~~~ ~-- .'rcC.-.j 7 l-am recla> prin z : C.' :::)c':c:e:::e.qnptoion or. ::: C:~ ~'e-c. am ..NOTE ~I ABUEVIERI LA MONOGRAFIE Graiul \aranulul de dincol0 de GUlli CIl inflexiunile lui speeitice C'_ a:.~' J.--.nta luerare sa de05ebiu realitatea fOlleticd de sinm:a f0rn~'-. eu " e::. din acea ('])()CEI.triqiHura..[·o prin C' \'oie.evieci . .::.i interpretared tara9anatij aSC'T1lcllli'itoare celeia d . Ah.:-. sunet nes:c- .....e.14 t.. Sonel Duo \~'i2)1..c· .cri" intoldeali!1a contorm norrnelur urcoqrafin: iJ~ \i~lo(He prin slnt: (~ .cd jos '. Grupu[ sci I-am tran. reclumale de me:u(~it CG ..

se vor citi in va. 11. Din Sighetu :~vlarmatiei in "Obset­ vatorul V" 1882 nr. 1. data imprimarii salt anul. XIII partea I-II 1912. 64 p. 9 p. Manuscrisul a fost studiat de Ion Breazu in versuri populare in Manuscrise Ardelene vechi. 225. Textu] scrisorii din "Folcloristica Maramure~uluiu de Dumitru Pop eel.prin cUre.170 de "tI-Jelodii populare din Maramure~" de Tiberiu Brecliceanu pp. Am desprins datele din cOl11unica­ rea prof. 1m pp. 4. Revista "Ungaria" -. In cazul trimiterii la dona sau mai multe lucrari. 380-.. Fiul acestuia Nicolaie ajunge in 1865 primul profesor de muzica la Preparan­ dia Rom€ma din Sighet. Tiplea. 1970 pp.Poezii popu­ lare din ~faramure~ VII . 19'21 . 3 pg. In fata acestei comune spre Nord­ Est pe malul drept al Tisei se poate obser­ va ~i astazi mienl platou unde odinioara exista manastirea Perii. 28). (Graiul $i Folclorul Maramure~ului p. a carei melodie a notat-o de la Hiutarii din Berbe~ti lIe reda ta Si in Apsanescu. indicatiile metronomi­ ceo Sunetele notate cu note mai mici.i898 nr. Unicul exemplar cunos­ cut I-am gasit la sura rile Mihalyi Sofia ~i Lucia de Ap~a din Sighet care mi-au permis fotografierea oriqinalului tiparit. 21. 16. Alexici in Mate­ rial de limb a din "Codicele de Petrova" in Revista pentru Istorie. in .410----------------------------------- Trimiterile slnt facute in stndiu introducth. pp. 405-406. arheologie si filolo­ gie. Re\-ista "Familia" din 1872 nr. 7.$ezato:area" IV 1878 nr. 396-397. 3. 265--266. nr. 180. 203-206.Jnsernnari din bisericile Maramure~ului" Buc.ie. in "Anuarul arhivei de fol­ clor V". sau liniuta intre paqinat. 15.4. fam ta in decembrie 1966 la sectia din Cluj a Imtitutulni de I::tnoqrafie si Fol­ clor 1ntr-o ~edinta de comemorare a lui Alex. T. 69. 17. in "Poporul" 1899 VI POE'zii populare din l\'Iiifamure~ nr. Textul la Ion Blrlea . Ziarlll "Gutinul" II Hl~)O nf. Melltio nam dl tOoLe noticeicJe llll Ie-Hnt plltuL (ranserie gra­ tic. Autorul NOTE LA BIBLIOGRAFIE 1. 17. Doine ~i Hore din MaramUie~.oared lor [eala. 111'" revistei Si pagina. Cind trimiteri1e 5e fac la nota bibliografiei aces tea se fac in felu] urmdtor: (0'. (B. localitatea.. de Isidor ':-'1an u. Cind dupa punctul ce urmeaza cifra bibliografici:1 5e indica mai multe pagini acestea 51nt separate doar prin virgu]a. 19. Papahagi apreciaza Cd cea de-a cloua parte a cintecului "Sa bem" din colec­ tia sa de folclor maramure~ean pp. dar se \'or scadea din valoarea Hotelo r d e baza. 49. 278. 25 pp. Textul a fost public at ~i studiat pentru intiia oara de Gh. 18. fost coleg Cli Tiplea. Alexandrll Borza. 24 pg. 31---32. p. 1913 p. 476-478. 32. pg. aceste sint separate prin punct si virgula. Tot in bi­ blioteca lor personaJa se afla acest dans fo­ tografiat pe placi de sticHI. 30 pp. 12. "Obsen'atoml V" 1882 nr. 2. "Familia" 1869 nr. \Jiner­ va Buc.381. vol. 14. (B. acesta reprezinta Incrarea la care ne referim indicata Ia Jista biblioqrafica ex. nr. 79. Partitura muzicaHi pentru pian in . iar al doilea reprezinta pagina: ex. 5 p. 20. 10. 42). 13. 1909. 176). (0) AmintilTl de asemenea ca in sllnga fieedrui cinlt·c la partea mllzicaJa se aWi l1UlTld­ rul benzii ~i ordinea pe banda. Cind sint doua numere separate printr-lll1 punet. In cazul reyisielor dupa cifra hiblio­ grafica se indica si anul de aparitie. Vezi scrisoarea lui Birlea dHre Chirilieanu din 2] Ian. -125. Buc. primul reprezinta lucrarea ci­ tata in numarul de ordine a bibliografiei. 6-12. 6. 36 p. 1939 p.B. annl calenclaristic. 5. 8. Cincl estp un singur numar in­ tre paranteze. "Foaia SocieUltii pentru enltura ~i literatura rom€ma in Bucoyina" 1869 nr. Caperta acestei prelucrari pentru pian poarta tHJul maghiar "Az Apsai Olith" piesa este epnizata.

!. ::::.. . So. Cintecul 5e ana imprimat in E. 10:. Sta­ 1(.\ laramurel?ul Tara Romaneasea U Buc. Soar fi pulu: fo!osi insusi T':_ .. 109. '..:\iuLa Some­ )(~antiol. lin "Popo~ _ . ~!-~ "Transil\ania" 16. Pinescu.. -13. r'_ "Timpul Transilvaniei". D(~h1\ irU din :\Iaramures r ~i II. p.(>sera culese din !v1aramures. (urent ce se cristalizeaza in acea epoci1. 35.':: i 5.. ta influentelor a"a cum a fos: . :ea de-a n colee­ . Music ~ew ~-ork 1942 5: :-e::::. 36. T~=:-_'.. asupra ci:-_:ec.. 703 (9. :\ liner­ pian in :l. Tiberiu Brediceanu a eules 190 de m{~Iodii din :\laramure:. . fiind ilustrat de nume prestigioase ca: Ion Vidu. 4:2 rle ani din Ca­ racoceni Fgr· olGOi' $i Jo] ha\-o-. Oameni.iea<. .\1ex.2. pp. [f)maneasca "de duca" data horii IUI1CJi ma­ ~all1uresene sub care se lntilne!. 0 hore ILlnqa. z. ::::-c.a. 31.iului ~ ditre 22. 9. orieJinal din Frisani . :)r(. Cf. 1944. 5190--519' _..:c a:' amblnlni e\-reiesc de muzica pOD:':'­ . PIlchanh \fear "Chant c~ntrE: \lara".:. PreaCll)ldrea aceasla irebuie pusu in lC(Jatura eu largul curent de \'alorifkare a melowlui popular in creatia compozitori­ lor no:. "Tribuna IIi" 1886 nr. -478­ ii popu­ !'. -'" .>i melodie cu ho­ :--ea 1'. Race Purity. 1943. 116.1eg Cll a sectia !. 111 1uet'a rea "rvIikrokoszmos.----~---. 1. "Tinereata OJ.feciorC'<. nil p." a "1.ierotului . 6.:'-J.c. 29.i de 1. "Lcttri­ Ile$ti". De exemp:u "Pacurarul ~ii fata Pd­ durii p.4 p.informalor Baba Chita 20 uni.. 38. L: a:c-'" dc:~ ::. 119-·122. 1269-1:.:: '... :...C() suI. "Via\a Hierara". "de biiuL".a· mures. Inainte de el :. 32.i "c1ntecului lung oltel1Psc". loan ). 60) .. )!1lunica­ . nr.Inqur sat anate" BrdSO\ 1907 p IJ :i8. J)elHlmirea . In arhiva lnstitutului de FoJclor: Doina fir!. Da!1SllrUe Ie-a Impartlt dupa dent: mirea din popor "de invirtit". lacob Mure!. 0 se­ me'1ea pozHie creclem ca trek. "de batut din palmi".. este fol05it pentru a marca muierea lui n $i x. Din parcet de 11mzieal $i neluind in considerare niei 0 varianta. :\1archeaza palatalizarea labialelor si dentalelor d.·:r.::~ :}:. r'1 arhi\-a lnstitulului de Folclol melodiile . "Balauri si . Se pare eli editia germana a JLlcnl­ rii a fost l)feq~Hita pentru tipar inainte ca Bartok sa-)i Ii retras cle ia Academic ma­ tPrialul.ii Fol­ e a lui . Subdialeetul maramUH:'Se>an in S. Ziarul "GulinnJ 1. 1.:-"-:. Rabinovici disc 1917 1. 24.:-:..Arde­ lean a V.:::qa a miresei din Maramure~. in piese ca: .~:" \1. .~ =".:\c!plenek (. 3436 In discoteca Insti­ . Filipescu..ti " . cintare inregistrata pe disc de Institutul de Fonetica a Unl\'ersitatii (:in Paris (1913) proCt:deu Pathe 11I.:--IUt $i de lua­ intr-un c...lnure~" 6.c' a com­ torullll ma~jhiar celule il:ctj\'ice luate din colinrlul maranlllresean.?~. Tutuianu "Maramure~ul Voie­ \oda" ist'Oric ~i ecor:omic" Bue. Tn roma:'e~:e ':' -': --:.. II. s:·: 0e=..fJan')ul lui loan". Ganil Mu­ sicescu. 32 pg.----'. 20 de ani din '\Iacika ITrehizonda. . 91~­ 110.ma­ "GIlli­ cadea e lIra­ lU:-e~. CompoLitoru] a\€ a asu­ pra so.:c.ului" de Dumiiru Pup. "Familia" '(XVIII nr. .~'e::e~ . p. 6 (din "Fol cloristioa ~laramure:..ii astaz: l: t -:.:In'~ 40. 39. \ldicoli Geurye . () copie a materia]ului. Tiberiu MoraIU "Emi~Jrari maramli­ re!. -16. = moara sa:e>: ~ 33..tri. Ernest Bernea . "Balta lezefu'uj" 1943 llr.ia rec . 26.::-..c-:e drum" a acestor cintece lungi turcesti c:­ :ese de Constantin BriHioiu la Istaml)'..: ~lio­ ]. l(' 41. Hara din Cartal Bllc. 36 3 pg. lrumcntale. ~. 190B ( in Folcloristica :\laramtde~u­ lui D..101 ha\osi (einter de drum) in­ formator Suliman I\icun._>:'f-:: r nifestarile '}~: nut la Sig:. gUO p. 120-12:? . H.):1'­ s(. Ra­ koskareszlllr 191K.:. procodeu Pathe (Z. . 1 -Ii.:':. :2.. 114 care nn me: lL~'. 45. ~.j (Cintec de cirum) informator Useim Bolzod0. 193b) aduce aminte de terminolo(!ie. 29 Si 17 meloclii in . ~l bocete. cinte'ce" -.e­ raLa.iene in Transilvania" 1944. 23.. In afara de cele 170 pub1icale in eCJleetia din 1957.:-. . 1885 pp.:"" \-eclere a lui BdrtoK (l g-i:':-~ ~i-4: . 30.i:e»~" $i 34. Tn arhiva Institutului de folclor 3ze:ss eli Kale (invelirea miresei) cintec de :-_1. [uliu BlIljlWrll "ill .:a este aproape aceea!. In 1ucrarea .. copie de pe Fnr.-\prelenchi Zavod Nr. 1944 . Pop p.c. "a mO$ului" etc. 19-*2.~ ~: . a arH din ~e Isidor ure!. exe­ :::c t·:. 51? gases!e ' . pp. a s1nt .. celelalte Je-a publicat mai tirziu pentru pian In eaietul Jocuri romane$ti 19fi5. locuri.ianu. ~audene". :r9ula.:=-=:~. Vidu. Joe bt'itrinesc din ~Iaramure~ (1911)..:" . 274). ~(. "B81a~oaiaJj ibidem Hr.SibiL.::a: nitimele sale scrier!. 8~1 . 1a$i Filologie XIII 1953 Fase.\iama arsa de \i8".. 42.Or in . deoarece prefata este dalata.Gpra lui e pentru diftongu: lui ea.: pp. disc 517 r. pentru J palatal $i . I. 10. 1929) illiormatorul mai nume!)te melodia Doina romancasca saC! Doina pacmarului.4.:·3:. 411 ~-­ . ar pu­ tea fi mentionat un singur nllme.xe· _·. meLoclii de 28.. 180. pp.:a locuitorilor (lin Comitatul \farmatiei". rltve: bouc:igue. St. e yorba de Corduneanu ale carei lnreqlstrari au in­ tral in vo:umul P. 31." \~ =-:::::. rafica 'ea ci­ i]. 34 pp.ite !.': . "De la Romanii din :--fa. ~--:::~ . !J8).~r~ :18. in Poezii 80-·381.. d:ante par tv1r. ..d l1l'pek nE'pzeneje" Budapes~ 1J'i:..ircolacii" HJ43 lJr. 42). . Crisa:a . co­ iectia lui Bart6k din Maramure$ totalizea­ za: 19 colinde. 27. \ Ibania (Huler. loristica .t la imelitul miresei 1:1 seara . 25.

I.liJ de Etnowafie .ea "Doina riin '\ordul Tramih·aniei··. :"fcllurioti do ukrail'skoi etllo\oohi . (celC' nld: lnlll!P) . Gh.\-ario. dupa care obliqatoriu lH'buie <:. in s(. . Pe din jns de Baia-. ina­ intea lui (1010) a cu.. . ~ico!.tntulUi ele P()lclor ::. dar fctrZi c~: ut!.a llrmeze r('­ prj/a. L12. Briiiloiu C')lhlantin Schi~d unei me­ de fdclor rnuzical.L1 Co\inc~e volume V: [ol.i A . . '\liinchen 1923. I D70 pag.(5 pp. l07---1()U P~J. 19 P~j. 51. '\hsik the Rouma­ nian Maramurp<:. G:'--o:J. Li:} 5\ torn. 75. 15. ~) 60.a frun7a de jil~r. .un 13.-­ h:aholle \JarianlJa TrasiHllri specificc: alo Dolnei din Oltenia su1)CarpaLieC. \la[lHi de cllleqerile de folclor e. nr. 50.1/1972 pp.. J ()70. 49. C.' folcloriee de uHim. Cintec de cociru. BIBLIOGRAFIA 1. InformalcJ' loan Dancill 63 de ani Sacel-. Buc. compo:tiLorii locali: L. nr.i ait i i. .ti­ lisLice" in Stuclii de \l11Zicologie \01. P08zii pop111are din \la. Ion Blrlea "PoE'lii populare \faramnres" 1.. \lelodjj llkrainskih noron ill dum L\O\ 1910.'ollltia r/oinei buco\'inic­ ne" in HeyisiE. ' 56. 199..U.>i FOlc!or :3'1 %7.\l \li{rin:l:c.. 53. 1931. pp. 1 . 2.. 1-1 L ) .p--. Borlan. ! l Re\ ic.>i Polclor-rom. Glwrl(1 J 9('..i'.\:IIl-X [\. Vezi lex luI eunrins la numarul b i). ·n. 59. 62. sau 0 dez\oHare mo:i\'id'l. :\leaqu. 191D. Jarcia. :57. e('a oltelleasci'i H. Informatoarea ::\i:islaco '(as\lj cIu­ lm'0stic!atiiJe noasLre nu eslc' din 1 eordi· 1111. pa 61. (iiI 54.'lre~Jistrare Tiberi . Barbu. 0 pacte a!­ ctHuiLa dintr-o repetare \ ariata a primei pih\.­ Je-mi place mie. 65.> nr. fl].(d.-Do (ijpz Si bemol --.\lexandru.>. 175. Bartok a seris-o ell c"arta mai SLlS ~i in direelie ascendenta.1.t:lCliu] parLieu:arilatilor C'ompozitionale <. 36-··37. pg. "Contribulii ]a <. Vancu. B. 6. culeCldlor Emilia Comi­ ~el 1 9 5 0 . .'[!l')ures nr. liep-a:. Balade si eloine din '\[aramure<.'\r ramine clQ \ dzul dacd finalele ae(>slor scari pol Ii ll­ telese nllmai ca sernicadente ~i dadl afla­ rea llnuia si ilc:elllia~i [apt in mai muilp locllri rlo\-('d('ste neclrcsit IlHlllri.'1sul clask forma lripartHii cuprLlde 0 prima parte compusa dintr-o fra/d muzieala sall nll period C\.nlelf' ]a f\mZlliC'scl pp.\ceasta. n1'.. in Re\'ista de Etno9rafie . Probabil c. T.. VI. in "Boabe de (]fiu" lL 4. "\"\"\TJ Bli(:urp~tj 1!)()f) ·1.­ m{maLoare ell hon~a lUiHld "Pina traiam ell codru'" informator Griguta Zaharia 45 de ani din Houdan Vodi1 f. 66.'1)(1.\Iaricu\a Ca1cUiraru ( ?) Boudan Voda :tvIaramure'.OllllJ2:. 17 11:-.re".-~(> Frs'L :\. trebuie sa amintim numf'roaselp preluC'n1ri corale de inspiratie folcloli­ ca maramure~eana ole compozitorilor: C.. F.ca are la bala l.volume IV: \felodIC'<. . apar revizuite coneeptliJ(.u proElis. Timi. gr .\nalele. :\rdnte (celt' nai l11uEe). Dupa zece ani (1978) aeea$i edi­ turti Bel~jamin Sl1choff The Ha~jue a seas dalorita imporLantei r1c'osebite a jucrcirilor !)artokiene urm8toarele yo!ume : -.A.\fara!llllfe7. :\nalelt· \sociatiC'j pelllill cuJLura po­ porului roman dill \iafill1lllrr)<. Paceag. Doina moro'il~n0a'. \iinclra ee.\c(>sl(' ultime dO:ld \'olumeincd nil ne-au parvenil si eu refIret nu putem face refe­ rinte la ele. 55.\cademiei ROIl1c1ne s!?ria aU-a. '(pquJescll. ~(}de 52.ub nr. b l'(>('enzia a"~:pra ('o]pC'\iei de ('0­ iintlc. Gazeta popor{llni ]1. 1. 201. de E~':ogrdic <.\lare. Bartok Bela "Volksmusik der Ru­ l11i:inen yon Mdfamurc7".. nr.i in volumul V. Kahane . 63. T. coiilldd de pron'nien1d mai nOlla a fost pllblicat~\ in gazela Roma­ :1P(l'Ta "Sfatul" anal r. the H. T\ ascanu rSui· t.'is. V.1 ora a lui Bart6k asupra fokloru!lli mara­ muresean.i ('orald cii!i .i euleqiHor Ti­ beriu Alexandru 1()35.i\farial1a "Orienliiri ~i as­ peete ale corecti:irii folclorulul 5n S.:lG90 (:? 1O."citate.. Citat din EEuenia Cerr.Sol. lom. Pop <. lar COd Bu­ ('0\ inean~i c!l:ar in variantele ei e('I(' mai \'eclli arc" structura modala cliatonica cu­ prinsa In aceea5i stare si in acela5i ambitm ca ~j ce1e cloua amintile mai sus fara a su­ qera vreun substrat pentatonic Cernea [!l~!enitl "Despre ('. BOfCu. tip. p.es primuJ hori lUJl(ji Tiberiu Bredicearm dar nll a LipariL ('u!pc­ (ia niei sLudiu! prom is oeC'il in Hl57 llO de melodii din \fararnnre~. :?~~3. fX Bucuresti Ern pq..j)o----La-Sol (\'ezi pentru Ollenia -. 48. 18 PC[.?tracorclul pentatonic dE'scendent Re. Ch. ell certitudine ea este din Vi~ell de Joe...".1: . Cil1<'-a qhici horile.Brailoiu al'llla 111s1. 17.\1.>i Falcior nr. Informatoarea . L.-\laramure5. :2023 I loarte a'i(. [)erie­ tia:w. G. 16 pg.

slic 1\:it.. XXX: tL... . . :18.>i '..e mll­ S.smusik cler \0:1 '\laramure~. 8. ~O­ :" L19(0) A. :a.:. . Alexandru Tiberiu : Rece!1Lie la B(~­ la Bartok.rc:. ~. 19C. Gher­ 1a lOb 1 jJ.J. (. Alexandru Tiberiu : L zicale ale popofll:i r. ::l' (( ~jmt) ')i 10e in c:nteclll popllla. BuC ~i re$ Ii j 9:-r. 'J! Bartok Bela: In<. ~lusik. 'rolc1or Jaseip clori­ iOllie in cin:ecul p0. Re\ i"ta I. 7D­ 110.~ Roma­ .'l. <. ~r:1 Bentoiu Pascal: Clte\'a consiueraL asupra ritmuiui :. 3f). i·.).. ?\~.L. Birlea Ovidin: Folclorn] ~i unele pro­ bit'llle ale ele/. Bucure!7ti 1956.._' nr. "I :285 p. los... . 368-<376. Hunea I. Brediceanu Tiberiu: 170 .: \ 9--7. :-J::. 1D.-::'.. I pp..-III..lCurl'$tL Lnilll­ ra nltlzicald 19]6.l 0raitOtu. yolume III Ip'. Brailoiu Constantin: Ie yers popllJairc' Roumaine ehan:e Paris 195{). ~l..-\. 1--2 p. 1J. Breazu I.-~ ~11 ~i .~G8 pp. '.:( Vancea. din sec.lI. ~'. Piano solo eaiet 1---\11. _~0· eulllj popular. :~:.n . 157---158. :5. l\luzica 1963 nr. XXX: Brp\ jaml s'a:. P~' . Amzulescu Alexandru: Balacie popu­ inre romalle~ti..?.~sti( dl jucie"'dui \Jf!rdn'il)r~~~. Bud Tit : Poezii populare dill . 1J-.\lll.\. h!itl1ra muzicdld 197G ']H.I. t fU.:ltd· f::: ._e "i poii._. Bucuro~ti.. : Versuri populare 511 manus· nbC' ardelene \echi: Anuarul arhivei de Polclor V.d ~.1. . .)r -. eu 0 .: Jncereare de isloria rr)rli.)Gpll­ -c' :o:clor :::-1.:t:' (1bpt(· muzica populara r0P\d:.e dill _~J£:! . Re\ ista de Folclor . Uitio \fuzsica Budapest 19G6.)t).. 22.2"C. Alexalldru liberiu: Bela Barl6k ~i lOl­ conti rOlildl1esc ill \{e\ista de folclor 1956 nr. Editura TllllZ:caiC!.. 20.5~" hen colincl2 !. 24 . J3. luie­ i . Re\i'·ta (!P IO. 147-214. Bciintan Valentin: Tinjalla obicei :ra­ .P.emnari a:>"pra :: . "::. 57-BO.~i I 1!148 Idilllfa de '3:at.:: . 1008. lara romaneasc.)cal Melodies. Re\'ista . -.< a~a HUCD­ re:.P...J.)0 r:r. Oficial oartea i. -1 eodores­ CU.l1:c:e:iti. 3. 4 (I \J59) Hr.C populara romc'measC(1.:>. Alexandru '1 iberlu : BCa [iar:6k desprp folclorul romanesc 1. 1D.l \" Alexancfll Tiberiu: \: . Bence Szabolcsi : Bela Bartok! Vidta '>i opera. Benko Andrei: :\ reloclii romanesti in­ tr-o colectie mu::..90. Bncllre5ti 193n :. \\ einachstliE'(ierJ \\ ie:l.. Edl'. With i:.C: 1:1. Acaciemia Homana. \'0[. 107 .. 1-'-~) P.:ii:.rl.mt':· :1:.'. Uni':ersal Edition 1~35. Alexandru Tiberiu: \" . -I. Birlea Ovidiu: \1etoda de cercetare a Folc!oruiui. Rc~\'isla de etnowafie 5i tolelor n. Sludii de mllzicolo~Jie I. 13. 12. Bartok Hela: Hllmanian )'Oil" . all "E:fe­ ::par ::mti ara· 1-1. XXX: !:In' :a:[" \lardlllljre~ <II jL. afiu.1. (Sui· Cd­ . Bifled Ion: Insemnarj din bisericiie :\laranllllC$lllui.icald. ~l..L Bartok Bela: Scrieri me . 1I i ~)GB. : :6 (II): lH.. :ien td nr.S.. hereusnegeben yon D.icarii romani din ~laramure~. lnstrnmenta] . Bncure5ti l!1L-i. .: L.t traduse de C.Ci()( :'. Bartok Bela: t-Ielodien cler rum~i..C.i notatiei me]o.'(: Stur.r:)riI(:ll C. 1--'::" -l" Brauner Harry: De"pre 1H1tiJ..\lusic \ UllW I.a nWlidi romc'mestl. L'JO---lsn.~.J'.ti J'Jd9.' c.\Iaramu­ rO$..L..:. l1luzica18.. 1:~.P.?u SLucUi de l\ IGzico­ logie IlL 6/1£)57 pp.li 1974. e. i 95 . foreward by Victor Balory'1 he Ba~Jue 1~j(57.ea'-'c..ll fa'" .J: .ei me­ ~". 1 afla· :1111 itp cl el­ '0 [(Ii­ . aspecie ale ar­ moniei in mULieR populard din\rcleal. \'. ). 1b3. Edi~ura muzi· calci Hucuresti 1965 pp.: . Benko Andrei: Concertele lui Bela Bar­ [6k in l~omania. if).-1 66.lc. Birlea Ion: Baiacie.\ oltarii poporu]ui roman. GiL.:etc" Pop . Bartok Bela ~i )'Iuzica Roma.'. 19. "rc:~ ~.. Brediceanu Tiberiu: ' JOCllri populare romdne~li.PL. E.e 1':­ 'C~(}I ::r..i legaluriie sale ell :\'laramure. 19. Breazul G.1.lelodies \'0­ [lilll0 11.. \'. \Iu­ .~"'------~"""'-'~"'-'---.>5.dtl' . ~~-37 ... Bucure:. Bidea Ion: Ucla Bartok :. ~ de joe romanesc. . \0­ [umn} I. (1957) iH.e ('0­ 'e de i ~. 31.: zica IX (1950) nr.U. \iarf'.~ i.!(l. Edited by Benjamin Suchoff. C. Bucure5ti E. IV.:ts translations by E. eolinde ~i boce~0 dill :\Iaramure._. 16. . 30.Hefata de /p...e. 'J'} .S. . : Ldularii.L.':.. :3li . Gherla 1895. Editllra ~Juzicala HJ65... r. Bucllre:. C. :.. Bud Tit: Inscmndri ~i dale despre in­ fiintarea parolde i greco-catolico-roma­ lla (~Ll Sighetu \[arma\iei.. Alexandru Titeriu: . Alexdadru Tiberiu: care Bela Barto. Bartok Bela: Volk. <>. Hucuresti 1fJG2.ti 1905. :1.10. :'a:i. 3-1. ':. \(i. Pauini din isLo. Brediceanu Tiberiu: Scrit'ri. . !. _. Birlea Ovidiu: Istoria folcloristicii romane$Li Ec::lura enciclopcdica rOHlana. 1-111 BlICllfi?$ti I. II. Bud 1 it : Diserta\illne despre episcopii . :l3.:"a instru­ ment poplilar. Id.. Rumanen .'.w arilll 1:171.' '< \~aramure'i.-<~5. Bucure$ti 19117. 1969.\. 21. Br5. 2(. ~ '-:1:.InB nr.\1eloetii popu­ lare romane~ti din :\IaramlHc!3. j}r.-.iloiu Constantin: Le 9iusto s'!'labi­ qUe bichrome db La nnisiqtlE~ popuJai­ re ROllmair:p Paris 19. Bellloiu Pascal: Citen.)""":' -1 : • :~i. I 1957. Brailoiu Constantin: Operp 1.::e.':. 1.. XVIII­ lea.r1uH J.:1easca Idltura Hluzicala Bucuresti 19fG. Editu[a '5 edi­ sCOs :~iI. -1/1 \.. 29-5-4. nr.. Bucure5li 19. Rumanl\3I1 Folk.B ia 118'':> pp.). J pp. 19 i.~". nucurp~ti 19G6 pp.-.

. Revista de foldor IV 1959 nr. Comi$el Emilia: Despre forma arhHec­ lonica a llluzicii 11Opuiare. 75. --. pp. 179. -19. Cosma Viorel: B{. Cernea Eugenia. Re­ vista ele etnourafie ~i foIcIor X (1 [I6:'1! nr.__."i(l. (. 2..i melodie in cintecui popular rOH1anesc.h1ara pc mar9inea ta. 2 pp. Revista de Et­ nonrafie ')i Foldor 18 (1973) nr.\ntoloqie. Bralulescu Monica. ContributH la cerce­ tarea folclorului copiilor. uLi.1 croatia populara romaneasca.li Doina: Studii de mu­ zicologie V. --.169.. 163-·.. 3. 170---206. 44-·-47. C. 55. Lu­ crarile Sec. 1960. Ciobanu Gheorghe: Lautarii din C1e­ jani. in Revistamuzica nr. Nicolescu Vasile: Clntece si strigiHuri populiHc noi . de creatie. 4 pp. Cernea Eugenia: "UcUHorul" Versiu­ nea maramure~ana a obiceiului agrar lllchinat plugarului Cdre jese cel dintii la arat. 1 pp. . 123--146. Cernea Eugenia: Din problemeie 73. 1 '2 pn. pp.Cintece din Oa~u!ui. Cernea Eugenia. 40. 41-61. 3 pp. COllli)el Emilia: Folclorul mmical. 2 pp. Ciobanu Gheorghe: lmudirea dint:. ZamHr: Tibe!'in Brediceanu octogo­ nar in Redsta de ctnografie !. 7r. Costea Constantin: Jocuri feciore~ti din Ardeal. Cernea Eugenia: Contributil 1a tipolo­ 9izarea m uzicH colindeJor rom<'H1e~tj (observalii asupra (olinde/or dinMa­ ramnres) Revista de etnografie 5i fol­ cIor 14 (1969) nr. fiR-lOS. 2 pp. emisiunea \-OCa­ la a cintaretilor ardeleni: StudE de Muzicologie II (19S('l) pp. Ciobanu Gheorghe: Raportu] structu­ ral clintre \'ers -. 239---'251. Cernea Eugenia: Doina dill nordul fransii\ aniei. 1963. Revisla de foldor IV 1959 nr. i7-'n. pp. [dilura muzicalci Bucure~ti 19(51.zicolo~Jice VI (1970) pp. Ciobanu Gheorghe: Sanonal $i unln:r­ sal in muziea] roma1l8sc.i \'alorificare ale cinteeului popular de \'iata noua Re­ \ista de Einoqrafic ~i Folclor IB (1973) nr. Stu­ dB Cercetari de Istoria ArteL XVIIL (197!) nr.?ti 1969. 549-:183. pp. Coci!. RE:'­ \ista de etnogra $1 foiclor. Pc marqinea unor docnmente inedite. Cosma Viorel: Bart6k ~i incepulurile cule9eriJor de folclor romanesc. Pagini maramure~el1e - 1964. . 7S. 19G7. 30-·12. Comi~el Emilia: ['raditie ~i inovatie 1n lolcloruJ mUliea[ romanesc. Re\'lsta de Folclor VIII 1963 :H. Re\ista de etnograiie ~i folcior Ll (1968) nr.ii . 7--<!4. Ciobanu Gheorghe: Despre a$a numi­ ta qama tiganeascd. 67. Reyista de etnourafie '}i folcicr X (1965) nr.\fara­ mure~ 1U()3. Centrnt judetean cleindrumare a CTPd­ tiei populare Baia . In cerce­ tari muzicologice nr. 1969 pp. ~Jllzica XVII (1967) Hr. Comes Uvju: Conlributii la sLuciill! procesului de creatie in cinteeul popu­ lar rOllldnesc. 3. BllCnrf>. 2 februaril' 1951 pp. Comi~el Emilia: C ontributie la cunoa5­ terea formei arhitectonke a muzicii pop\liare :\lelodii ell refren : Cinie­ CUI propriu-zis. Hl---tn. Studii de muzicologie VI (1970) pp. Cosma Viorel: Figuri de lautari. lm.\larp a editat: n. Editura TI111zicaia. Ciobauu Gheorghe: Culegerea f. 4 pp. Ciohanu Gheorghe: Clntecul nOll in creaUa populara.131.. Edi­ lura muzicala Bucure~ti 1960. 3-·-20. IX 19G·1 11 r. Hedsta de lolc-hr 19:')G nr.>iu Ilarion. 13--18. :'jG. Cg Cernea Eugenia: SistE>mu] popular de cintare acompaniala \·oca1. Carp Paula: Notarea silabica a melo­ diilor populare pe baza inte~Farii lor inLr-un sistem Revista de Fol­ clor Y (1960) nr> 1-2 pp. 59.:' ritmu] d. 399---414. 225--242. Coniril. XXX.ulii la studiul particulariLatilor compozHionale ~i sti­ lislice --. 70. Edi­ tura didactica ~i pcdafjogica Bllcure~ti.. 7:1. 12. 135-177.ji pu­ blicarea folclorului mUliea) romanE'sc Re\'ista de etnognafie ~i foldor.ia Bart()k::. 1 pp. Revista lIluzka XII (1962) nr. 79---122.illnii stiintitice a caehelor di­ Bucure$ti. Comi~el Emilia: Preliminarii Ja stuoiu) ~tiintific at doinei. 53.. crari corale. 301--<~15. 51.:1Psurilor si al colindelor. :13-f)i).j fo1clo[ 11 1957 pp. f~4. 99---113 5{. in Re\ hta mllzi­ Cd III (1953) nr. prelu­ 80.Sturlii n1L. 58. 61. 4tl. 6. Eclitura Tnt! zicalil Bucu resti 1966. Giobanu Gheorghe: f)espre faclorii Cd­ re il!lesnesc e\ olutia ll1uzicii puputarc'.. 1 p p. 7·1. 63..i~l.. 5tructura si lehnica mi~ca­ [ii. Comi~el Emilia: Genurile muzicii popu­ lare romanE'-. 71. 2 pp. Comi~el Emilia: Structura melodica a dansurilor populare (Contributii 1a stu­ diul structurii lllUZicii populare). 4-5: pp. 40---41. 147--174. rvluzica VI 195G nr. X 1965 nr.1971 PH. 47. GO.5. circulatie :. 54. . Jocuri popnlare din Oa~ !. 279-298. Cristian Vasile: Comemorarea a 5 ani de la moartea marelui compozitor ma­ ghiar B('la BarLok. 1 pp. lfl-·-J:2 maj 1[167. 1-2.

Tancred Banateanu : \ r'a popuJaril din ~ordul Transih'anit'i J 0()().. Foiclor 1'::: 4 pp.. 121.i 101­ --242. si folclor .:. 86. ') '-:'1 Cnll~qere 8 J. Tradiiii maramurese:1'lbi.::e . Banatlll. 85·-100. (1965) pp. 12 pp. 104. Habenicht Gottiri::-c: i..:::e:e C<. ~3? 347.. * .r:i durilor populare. Ghenea Cristian: Din trecutu. Culegere de cinte­ ce pentru so1i:. 11f ... 10-1954 p.: ~ :.: :. 11 pD.> "-) CllleqNP U_. a melo­ farii lor de Fol­ -:24.:\i ..: :. a nia.: re:>JuJu\' Bucmesti 1\)40. :r:r. 109.:ra­ fie Foklor nr. Cri:. Dancu~ Petre Billiu : Viflaimul Dra­ ma religioasd .----. . 118. I. Dateu Iordan: Introducerea la Ion Birlca Literaturlt populara din Maramure:. 7. . VI. 92. -_ : . 153. de ale ila--. 13. 17. l\laramure~.c 75 (19.s. Bucure!'. Re\'ista I\fu­ zica 10 (1960) nr. 103. Chircoia-. :. Rp\!sta de E" ='. nr. Lucrari :-vluzico.T.\luzled supliment la nr. II BUCLlf(~Sti LP. 247.ansi. -. '-' __ . . In . 120.:vI a­ lfie :. e\'olntie. Diplome !\faramure~ene din se colul XIV 5i XV.L Rev. 85. ~1i30. 105.0._. 95.-::­ pertoriului folcloric ~:::.cu Alexandru: 1storia \ia~c:. 101..iu Romeo: Con tr:lh tii F r~ c_c toria nmzicii BUCllleSli 1963... ~.ltiiniifica pe teme de folclor. pp._.i e:1\ Ji1t l'1ainte de '\1ihai Pop. Re\'ista ce FC:·.l. :::". "7 . 1('B. Sighetll Marn~. IOn.:. Ceas pe ceas se a Clegere de folclor 1970..:ura mu­ :a cerce­ ista de Et­ :1f.. :. Habenicht GOttiried. Datini $i obice:iuri III . 227-241. Demenyi L. 113.: actoge­ ')1 foleiof 1 *.'. ·Re\~s·. ~laramure~.. 340 ~~541.) CuJegp­ re de librete folclorieE. Bucure~li pp.c c: c 1.. 1%1. Datini si obiceiuri II de librete folcloriee. liIC... Cu­ de librele spec:a=~. Etnografie. Emil Riegler-Dinu: Bora Transi> a:-.)t3·L 87.' L 1%0. comori ale tirtc"i pupu"drt' -·191j7. p.1mllff'$ 19G7.L pp. .". Rt. 96.. lOa.'. . Tancred Banateanu: PC~~Ul pcpuiar db regillnea ~faramures 1. 84. Dinu Vasile: lraclitie :.:" Foldor 1~i (1 qi': O 119. _. Re\'ic.i folc~or 15 ' : : nr.. Habenicht Gottfr~ed: ~ a .-a=--. Jistice zonale ale semna. lemnut Cl dor 1963. ~iO. tu] :c.. f~<}_'_ -I ! 17. 1Ir ~' " ""r 4 'J. <.:-. Ripa lsidor: Ce~era.. Habenicht Gottfried: E\ ia ::-r-::-' de eercetare a folclorului ll1:lzicc~.. Maramures. 9-1.i stiVI (1970) .' .1ihali de }\P50. 4 pp. 11 (J~:.ti vocaiL 93. II. 155-180. Baia ~ilare 1973 p..Jdii de ~I).'. ... Arvinte C-Un: Cintare ~raranmr('sllli.-------_. tipu~. 2... 13 11968) ::r. Filipa:. ::.....' sij\ania \01.:.r: : --39­ 114 . CerceUiri de :-111Zicologie :2 (1970) pp. 11 (I.:­ lare instrumentale...::..1 nordul a siudiul ale :. Francisc Nistor : Or!lam~~Platii in Jenm . 20-23. 89.:. Habenicht Gottfried : Cc~E:::-:f:~.::'.. 102.J . -1 p:.i inovatie in procesul genezei l'. .lara­ prell!­ 164.Re­ 18 (JD7J) :mele Monica. [ 1~f 71 ~~ r. Z !lluzilii romi'!nes: Bun.e~0r ::e ~ _ ... 107.1969.'es_ \01.. Georgescu norin: Oespre '. (1971) pp. 113-~~n'.:-· vista de Etlloqrafie ::.­ la Sluciill! eeul popu­ lzka XII HI.:.. Dr. terar II. 4!!i¥-¥ 2·. E. Dragoi Sabin: Simetrie 5i asimetrie in cintecul popular )'omanesc. ::.. . ..:­ diu! [ormej libele..E'a \'oca­ .: Ilului care 5i-c. Filipascu Alexandrn: hceputuri '" trei In '\iaramures.:-~.~ ->. .:. Ripa Isidor: Citu-i :-la­ ramuresul 1971.-Li 1929.. Culegere pen­ tru soJi~ti instrumenlisU.i obiceiuri I -.:c.19G5. ::lD.ti a mi:.'ista ::e c>~=-: ~ ~ 115. 261--276.. Falclor 11 (1966) . 1a Lipolo­ romane!. :. 1 t 97. pp. 163. 122. Con­ ceptie ~i meioda 111 cercetarea folclori­ ca. Comu­ l11care !'.1 \faram. Aninte C-tin. Dinu Vasile: Conslantin Brailoiu. 3 pp.lti.'".) ani zitar ma­ l muzica IT. . -2. (W6fJ)p.\farmatiei 1924 p. le~lere ~.. 11 :>.::~=-­ fie !'. :.. : ScrisoriJe lui Bela Bart6k in Romania.. 123. Hi. Georgescu Corneliu : ContrituUe. Versiu­ ului agrar cel clintii . 127·-143.a .di..~3 de lib rete folc:orice. \c!9. -----. Hertea losH: Cite\a particulada:: s:. 38.. HUsti loan: Criteriile clasifica.· listice ale mu:dcii de joe o$enes::. 97.:. Arvinte C-tin.. data nOlla . Tancred Banateanu: (reatii . 10! \.. Dancu$ Mihai: Nandor Katz.Dular de t2':ista de :U.triqaturl :. 7(). Prpiu­ crari corale.:c-'::­ le inmatoare in practica :1L:zicii . Densu$iauu N.li Foiclor (1970.. * Re'. . --. 5 . \ I'" .ta ·2 E:-~ .i 1 108.- '. Sighetu . articol publicat in re\'isla . -: a CfQa­ a' . 122. Datini .. Maf<. Etnografie..lj -·1969..= 0'i :n \ olul1lul comemorati\' Tra>i... Hurmuzachi: Docu­ mente prh·itoare Ja istoria Romanilor 1. Fmpa~cu Alexandru : Folclor (j:' . ::'0::_ :-"- -:e ~ 2ciore:..14) nr. e­ di~ie ingrijiUi :. ".>ti [ din .'-::-'.>i creatorI populari 1967 .'.'l~ie 1900. pp. Bncure. 11 i. 415 . 24~27 .ana . Cule­ gere de folclor literar nOU. 1U9..ii evnlutiei cintecului pOl)ular propriu zis : CerceUiri :t'vluzico­ logice 3.. COlllullicari sUinllfice pe tE:'me folclori­ (e-1973.. 1H68.

!. 1-10. Re. oqlil1<!a! ill l'o!cloru] romane"c. lenghel IzallU Petre: Unirea Transit­ \aJ1iei en Palria "famii. C . J I~.l cUllua:.) (1955) nr.>tik populare -. Lucrari de MUlicoloUie ::l (1907) pp.) nr. 12. 129--·131. [d . Bucuresli 1977. Vol. (lOG. 0 "pecie riislincld a ]iricii oed­ . ilNllLLl Lil.J. ( pp. Fase. 1.---149.i·L Potra George: ConLributiuni la istori­ cui ~itjanilor din ROnl(lnla. 163. I :i. Pop Dumitru: folclorislica .i re­ perlorii. Mina Traian: SilllcAria j()('uriie Cll [ll<hili din \la~'HnLlre'. CUllSHvatorU\ c... I-IG..i Folclor 15 (1D70) nr. Lucnlr. j 3. Baia \ lare 197~L i . 1:lD. E~lC. Kahane Mariana: De 1a Clll tecnl de leagan 1a doine. II. 12H.P.. l19Gtl) pp.P. Luerari dC' \1:1. l" Mirza TIiJian: Obi(ciuri juicioric•.]) pp. (1917 1) pp. 'Nikola loan..l. Elno~Jrafie. 13. Prichici Gheorghe: Gcneza melodica a IJo.. 477-489. . Popescu Jude. J. ReYista de folclor :! (1957) llf. I :.iului.. i:31. rE".ionale. Si· ~Jhetu j\·larmatiei I D3B. Porumb Marius: [coalle din :-luralllu· re). Mirza Tra­ ian: Curs (if' folclor HHl.1· 174.'-iinena.ta \l11zica. Milza Traian: l'Il cintece-:. Bucure.iti. 70fi·-708. Mirza Traiau: Caden~e modale iimlle in clLltecul popular romilnesc. 1:U.li:1 i'riliisih. Szenik Ileana. pp. l\J:\D.-Folclel[ nr. JD2:'i--192G).or nr.i Folc. Lenghel Izanu Petre: Oi)iceiuri (1<:. 1. :'. 1963 partpi1 1.C. 4 pp.aclel lui Pintea Viteazu. l'23-~j··lD tell." \llllicolo~Jie 7 (19. Mina Tra1all: Cinlccu! de c~itanie din Bihor. Revista de Eillogratie <. '. \lwarul :\lUIPtlll1i Etl1()(jrafic til lr<:usi!\tdlic·i. COHlunican:' 1\)77. 4 l)P.)­ ?fkl. 116.. Bucuret. 1-11.1(. Lenghel Izanu Petre: Sari>cltoriie IJd­ be!. un. Pop Mihai: Probleme !?i perspectivele lolclorsilicii noastre.\1aralllllI85 196:1. Dacia CJuj-:\upoca 1975. :1J 7--. EeL lji('. : (iiti:\ ::1 li­ ficd poplliard ruaTdlllllH'seaJ:u cd!l1:. 13~J. 1 L:.i.. Casa RC. Lellghel lzanu Petre: 1:n Slr2\ celli Gbi­ cpin maraJll~lre. BUClI­ re<.-\.·~~ IJ:.j:). Bue.P. Kahane Mariana: loriul ele $e­ zdtoare. Papahagi Tach!~: Graiu) si folcloru! \Iarcnnur(l'. 19G~. 151.. nom. 2()]..C. 1~ (1 grin) nr. Koda1y Zoltdll: :\I!1licd pOpUlilfd si IHuzica culti:i. le1l9hel JUI1U Petre: \fono~Fa[ia co­ n)llnei Bihdna.­ nicart' lUi:\.C. i (jt)S6) i'Lr.tnullenlc' :llulicdJp . Re\ista de anografie !?i pp. Co:nunicarf> 1:)7. Revista de Elnografie ?i Folclor 10 (1965) nr. Comunicari ~tiil1tifice. Nisior Fraucisc: ~~m!.1. (19GB) pp.ui. Mirza Traian: (.i l·n. Kahane Marland: OOillP din Oilpoia Subcarpatica.:I. liB. Ltnologice $i Dialectolo~]ice.c.'. Cluj Hl:'i'l·19()J. LJ. 153. 5 pp. Nistor rranclsc: Poaria Dlaram~lreseanu Ed. 7--28. Hra~o\ I Li. ~1ir2a Traiau-Ileana Swnik: C rs de foklor mUl. Pop Mihai: :'\oi orienLiirj in stlldiile de toldoL Re\'jsta ete folclor nr.iO. S:.'ti ::. 142. e:. 87--.?­ terea prineipiilor sLrtlcturaJe ale dnte­ cului popular romanesc \'Celli. J{). 1'. Ed. Edi:ma \luzicaUI.p.26:.licologie nr . 1--1 .ical.a de Etnografie <. Sport-h. Revista de Folclor H..udii (. Mirza Traiall: Pelrescu CinLec:. 1(>']'--20\l 1-)--1. 16~... Ibu.i !!epoatelor. CS. 1976. 1:3fi..J.[E'd \.\lnzicolo(111:' 1.rism. Lucrari dc.Li. I~--? -A . ('o:hena"nul G. Papahagi T dche: Cr0alitll1ea poetic" popl11ara i GWi si ')uflet. l~j(l. Il'L.:1..Revi<. Bdid !\Iare IHf3..3JO.ll \er!jcilLluL REnista de Etno­ (lrafie . Inst.:-] d!.icdl part.i lenea Of]! :nc1ite in folchru1l1ld" ra\1lUrC~al1. Pop Mihai: Rcalizari ~i perspecti\'t:' ill folcioristica romaneasca.. Pop Mihai: Obiceiuri lrac1iiionale Ro­ mane'. Ilia. BueuresU. 126. 1. Mirza TraiaIl: Rillllul de dans 1I11 si-. l\Urzil Traian: Ob'>enatij pridnd ge­ nela citecultli pnJi)riu-zlc. H PH63) nr.i melouii 'iii: C. specie cerel1loniala dislinclj\a.. parted If. lJL Pop Reteganul loan: !)[[. Mirza Tralan: Folcloru I mUllea! din Bihor. 'onlril)[ll i l<. 19'). \01.104_ I-Li. J (J q:'if:i) nr. Kahane Mari<wa: Trdsatllri specwee ale doiuei Clill Oltcnia Subcarpalicd. LiB.·1 p. pp. B7--~lO(}.\l.. l. '2. 3 (1958) nr. Nicold loan k.IUlico!oCJip 7. . (1970j pD.\carl. Stri~1sld ii:l('ior . Luerari de muzico· logie 2. 15ti. 3 pp.. ~J9. :?fi4·-309. . 11.· tem distinct al ritmicii pOl)uJare romit­ ne~ti.i-~ 109.211. p. de Cercet. IUulicoloqie t. cie. l. pp. I 'Xi.i folc!or !1r.'-. pp. Cc..: (o\l"lltH:LUCi i wnatol i dE' i. Craciun 51 collnde (iin:--laramurp!). I. 1)1:nd e l l (If)9. 7-26. . folclor 13 (I :J(8) nl. Bucuresti Hl70.eall. 22---:!5. . ~.ti. Hii. ni!1nr de joe de pc' 19GB. ".IJ-L • " * htnria ROiU'.ti lU62.'01.\Jaramu . I!. Pop Mihal: Inc1rt'plar penlru cule9erea lolclorului.. Lucani el0 :-.:<.h.: Jocuri popu]are din Oa!j ~i \laramure5 . Gcnud ~. Pop Mihai: De la obiceiltri sLrihechi la c()remoniale ~~i 1a speclacole conte111­ porane.ti 1975.P.\ni(>j \oi.

Ursu !'Jico]ae: C"". COllllln:cari stUn­ tificc pC' [('mE' (1" folc1or. :re. El­ vetia '26 at:q'lst 197(i I)op Gheorqhe: \Ionografia nnzicala a comnnei 1 (le Jo's. Vrabie Gheorghe: Fe) c· . F. <:>c . Q3.:'>. Pop l\fihai: Traclitio:' a' . Bra<jm' c.q :CiOfli t :lresti "eJ!uL liL t 7. Gh. . Cons. '"e In :l de .>:-:­ 1!'lEi.. ro!.are. 8--9. £'" P Llll d 167. Szabolcsi Bencze: i\ x'\"n S71l'lad ma­ rrvar vilaqi clallamai. Pop Gheorqhc: \folloqrafia mll7icill~ a comllnei Su))lnta.e. Lucrari d(~ ml1li pp. Rue.' > • " ­ n[. <(llL..ura ri:n~iCG m0(e~:' 5: cintecul propriu-zis de p I....1:.>. 135.c tipo]o(rie lT1117 i Ca18 a colinzilor . Vieol Adrian: Premi7e tE'oretice .}2.1)3 nr.c. atr)fUi 170.Llcrari 1(. \fa::'. Szabolcsi Bencz. 1. ! Kr.P. uli 1873 p. II? pp. ~'. ai din j 1975.' . S:·~". a cOI1l11l'ei Bogda" \'oel.a {.. nr. 19. ele (li­ plo111a I ()i3. pp. Ll1crari (1(' \fllZico\oqie 7 (1971) p. 107--119..~:. J :l'~.. ComunicarE' 1977.'j.11.:1. Pop Gheorghe: Traditi(JI1 and il10\'a. Timi5 N'icoara: "S~rigare Di?~:e '-c: cOn1unicari <.. Cerna. Suliteanu Ghizc]a: Y. Ll1Crdri dc' lll:1!!colo­ 9ie r (1965) pp. 1). Lllcrari ric "hl7i· colooiC' !1 (l96q) n. 1<11. 195~ D'J.tempora­ . 1B-·.>i Fo:clor 11'1 ':)6f: 1 pp.-'. 1 ~ (H.c'c popular din comll'1a 7 e·." . Baia '\fare 1973.Ii rr 1.tiintifice 1)0 '.'..~. a Tra­ 3rt.' i H171) nr 5. .':e· folklore Jlrnal LF. Bud \kac]0­ miai kia(lC).P.e 'Ii coro'-\? Brasoy T \'i211a 1RA7.tzico­ ~L1U{17­ 164.P. 178.3--46..'"' l-rsu '\:( o:aE­ 'c' .. 92. Ursu l\'lcolae : ~ monolfrafia c~_· ra 1(J:N.-I 1951 p. Ina.' zica 3. H In'l. C:c· /'J jl1"lnmwntalil (l '\!a:-. Luerari c1e muzico­ 10gie 4 (1968) pp. . Hl/S. L ~'()G.ti. I'L. Pop Gheorqhe : \1 1).e : Prhcipi11 1 maka111 in mnzica pOPlllar1.­ lare Bana\ene eli. Ileana :\nar[pnen!a tinoloclica a llllor melodii de colinr15. :l.c. .-..: a '<-J J:.. 176. j 88. 1S!. ! W'. Stancu Natalia: Tai::a :-:'e~:( .: C ":::'. lcm. Revista de Itno~lrafie si F.31:-..1!. 136.'. .­ ne~ti. 173 "Jet ic(.7. cOl11'. * . diot i t \ d­ <.. 1. Suliteanu Ghizela: .]": ' r:u1c ' n. :-: eologice 3n qraiul marunmre~ean Ed. =':'..'). Re. Balade cu.~. p.-. . .'\lu7ica VI.ll.ranlU­ 1970. dc e .~). Pop Gheorqhe: Din istoria folcloristj. Dima Cluj.)"t.a. ::~­ n din R.. 10..L Innrrlirc si c\·olutie.'-.·: ~. 111 12-1. Dacia 1971.. -104.1.(i(.cris. IRS.' 'c: "oara . :~2"'e 1 ~l:l.::J"-:~' fca cj~~tece~cr ::'. H14. Pop i\'fihai: Pr('~a <: elor poetic nou··. 108-" 1:!·L 1P. Szenil. :< .L II. cii 111n a \1aranll1re)ul11i IfJ7·L Co­ mUllicare. Suliteanu Ghiz(']a: 11010(lia flllclorului nFii'ica. 1l1i popular \'ocal si instrumental.L ]9flR. .! . lion in cbar'te populair(> r1u departa­ me. ~ 'i'5..it2 '~Ji-:' ( 1fl:ifi) nr.1. mclocliCl:' in uncle tir}llri a'e propriu·zis. dnte­ ..~~~f . n.. Solomon Adrian : '\lono~frafid ::-':7.1h.e.LC. r :--.. Paraschiv Nico]ae: \ro:o~irafia muzi­ cald a C01rUllei Vad 1{l~.e:.'a Bartok. lllllzicoloqie 9 (F~73) p. . i~tori­ 177. Poezia popl1]ara.. C'" RC'!'.19\'.'iC. :::::. rc~ T.. c. * * . 1:lO.8 ~j 211--227..: in ('!"eatia lui B{. :c·:a :!.. Crsu Nicolae: . Cn:ll\1:·ical·c tip. popular Stan patras.. ca fOlclornllli Cl):)':::. f'~. Szenik Ileana: \mpJiticclrea <I"".e.:=. Un. '\ [anu<. 15 (1970) nT.. Re":"a " qrafie Si Fo. Sbarcea Georqe: Tiheriu Brc-diceant! Editura muzicala. RCI.)t \laramures.n. 1r-.. 141 15L :!():!. Szenik Ileana: Tn~llrliri tipoloCIicc in dntecul propriu-zis.~a c:ica a de 1'.'::c:" ~. Pop Gheorghe: T-Ion:-a lu"!c/i. Szenik Ileana: Strllctma formej in cil1leclll pOpJ\]ilr. alion ill f'j:0l1l0i1'pmanY Rot].L \Ianllscris.J inlie~ 1967.~lU(l. Lucrari cle lllll/ico ' 11 !lii7) pp. de de 1958) ti\ele 103. n8. COi1lunicare 1976. .1nq'"afic! lllP7ical<'i (l comllllei Tel'll.. Suliteanu Ghizela: Fcctorii e' c mmicii si (. ~n:. \ 1 p.::" >:c n r. c ~ C r:-':'-a'. Rc\istil "till. tn4...: . Ripa Isidor: Balada \1iorita st colin­ dele maramllreSE'l'p. Poezii n0pulare din \ faramu. Vancea Zeno: Rollll 1l!Tlic.:. 17. Pop Mil!di: rClle :c:..' nr . 4. lamflr Constantin: \"pectc alt' .). 341-<3. 1015. . Cn'1slalari ({cneralC'.. lli limba frallc P 7d lin1.c. Pop Gheorghe: Ritmul p1111('la~ mara­ mure~ean.. :lOH.').".c:. Szenik Ileana: \1elorliilC' ritualu]l1i de inmorm\ntare rlin til11ltll1 "'\Jasal1(lnllli.'if 11"i ill '. \' it"azn p.! :)()()..:' ·eC:e7.Iare 1Q7:i.a ..J 'j~. ~dlllll 1\ eelli l:lem­ Baia e Ru­ iCe ~i IB(I.\i=oi2" 1a . Re" \~..a Fribm£f. Vann'a Zeno: Coptrihl:\ii ia ~t':"· armoniel muzicii noastre pO])111a r e. 13. 1H3.J. '. 201. 1975.i si c111Ui . .ansurilor popu.cJ: 13.e:-'e "c­ c'or Baia :'>. fl. *' * * Poe7ji pOp'j]arc rom2J:1c.fl Szenik Ileana: Strllct. 133-147. :-')'clor 16 neila i. ~05.?nJ.micare 1978."': . .~: R". Ire 51 :dUH'!. ('ElJ . 'eCCe: .. Pop Gheorghe: flemer::(.

"1.Crain] ~Iaramure~\llui" anii 1--­ xvrn (1 n:~2--1949). " " " Re\'ista de Etnoqrafie :. . " ..\. ZamHr Constantin: ContributE la cu­ noa'.r-~ ----. de Folclor Buc. '­ ! " I . Sllpliment al ziarului Pentru So­ cialism . . 11. " * * Revista de Foldar 1956-1960. (11 !l4) din '27 IV 1978. t'l! ~ \'I! 1.'Jasaud.• * * Re\'isla .~ # r:~ . - ...ii Folclor 10 (1965) ur.lar­ matia" pe anii 1974··-1978..--41 H '. II 1980.'­ ..i cologie vol. ..'07. Ed. I­ ~ " "Cutinul" I. 4 pp. :ZlO.j2-1D7B.OB."1 L . Rcvista de Etnoqrilfie .\1117cica anii 1O. " * ""Flacara"llr.:1~ . iamiir Constantin. 21 D.. COMUNICARI :!09. :2 lb. * Stuciiu de cercetarc a istoriei ar­ .• • . " .... I-­ ZfARE. 19513.. liarul "Pentru Socialism" db i>.if Foldor pe anii J964-1978.. . • L'Jcrari de Il11Jzicologie vol.: .. 218. Muz..faramures" din anii HI76--­ 1979. sec~ia de etnografie Siqhetu Marma1iei. :m:3~-3T3. Despre periodizarea unor melo­ dii de doina din .. oJ.iterea istoriei ll1uzicii poporului roman. 220. f­ .-'1 uzeu 1 Maramure~ean _.• " ... ~ - t': \ ! ! J .. Sesiunile de comunidiri pe terne de etnografie $i folcior eli ocazia fes­ tivaiului de datini laice de iarna "f'. + :'.'-. <> • Studii rip m 117. " . In')!.11 J. 1889.:t--.. REVISTE. 211. . 212.pi a!lii 1Q70 197:3. .ii Hi70--J 9/~J.. Victoria Moldovea­ nu Nestor: 132 clntecE~ $1 jocuri din '"idS[lUd.

-.( dl~ljnal~ .' -') Cintec ~ 4." 5.! -: .~ ~-: .:~:. [. 4.]t(i 7 ~. mc!odie :. /·\Rc C.. Cintee.' ' ''.1 5i publicdl (!.JEl.:' ).'i 'u BI('. Tib. IdcPd unei culegt!fi cornpk·xe p(.::: 3. inar­ CUleqel('i. ~ ':~ 1. J: _ -.-1-:'. prt"l11 ':. Hc)!" :.~'.( ~.- -.jC':' _. Traditie :>1 illOYdti(. .1 CVPRI~S L)~!l parted aLl ")r~.1'.'::~.kre.:dune 1.-::·.T c··r~ :. C c> de l"::d --.. pe::~tc: l.l. -" )n 3n <: I~" :-'L\TEHL\Llf FOLCLORIC At COLEC!.0 71 f"o 7-1 _ ~:~S:~ 79 .rc'~ .: Ci:_:7~_ :-.iclf)rll! din ZODit I. in contenlp~)rdllc~tat..f::oli{ 'J·~rnuzira!e.: :').!i("<II:u.~~ .1.. criilstdtitri '.:-~ I.L ">1 PREIE~ I-\R~.du: j • Prt~f..'.:o IV. L ! (:~ (' 1. CRITE?Ii l..d:»-:9if"" fL l{ . ri!m. L I. Rt::per"t.l'rcet(lt~> (1 IIar!d lucaUtcitiiof . vechi H(.'! :->•. .\1 ")ITD1U !1\JTRO!>UCTTV. 11 1') .1 dntccele 1lli'i'amu. Ho.. HEdd Bdrtok [kid Bile!6K 1t 1.uitn:c iZdri (l:--uprtt culc'yc:-ii !11t1zicale.d fnlclnrultll l~iUhr'di.ul flelltru (c. . !~f'P\:-'" R·~'pe: -'::::1'- s: ~'~'~f:.(~_r. Jtc . L>atfRt:D'?~~ Colir:de:r'· ]! Cin:"~c- lIL FoJ(: .· 2. Mdoc:' L Joc.-cl. 3.\ Sl~tl_'nlU ~ S':-:"-:::~_'.\ TEGORliLOR lDf~TIFlC"'\ Tr'.es€ n e lnstrulllcnte si Idut~Hi din :\faranuHt::S L \-a](Jrifica:'0B tezaurului lole !<lric in cadrul sr0lii t i~tj r 'C' mas.1'-" $i folclr)]'ul maramnre" 0:0 . \'er5. R0Pl:i. ": :~.

R»p. !. d.tru~>_'ntdl~_') rnelodH cu i de 1 I Cir:h'( ul pr.. ('. indicf' dt? cln'f!f. in II ({t'm.i.1 Jocu. '.ute...l'.< I CdYd( t('ri·..~... DE FO.' blhlioqTilfk nihlioc!ltlfi'j L" .iCatt\ in!.i prell1cl~i. de fbe dp.'p<. d" IT . '" ' -:"""'"''''~'"~-- r . lrltecll! prep! 1 Gldi HiJUd ( lar(1~i r 10t"I..h(. t" :'.'" . ('d <L..J':ic nunti~ (i...'~=~t(::-\·()(. i-ll'.) \.\.­ i:lb. ..:evierl lel mOl1"(ti <if. C OR Mt71C...d.-.. co: [eTl .tru:··."l'l."fod(". ('hlc'nil (I<' cit­ 'u! H('pcrtnriu I R.'ui ((It(.Khetil 1'\0\[: ~l -..c "....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful