".

Qheor~e atl.pop

• ••

.

-

..

-

.,

COMITETUl DE CUlTURA $' EDUCATIE SOCIALISTA AL JUDETUlUI MARAMURE$

CENTRUL DE iNDRUMARE A CREATIEI POPULARE $1 A MISCARiI ARTISTICE DE MASA

FOLCLOR MUZICAL

DIN

MARAMURES

Profesor GHEORGHE GH. POP

SOCIETATEA PROFESORILOR DE MUZICA SI DESEN FILIALA MARAMURE$
ASOCIA TIA FOLCLORISTILOR $1 ETNOGRAFILOR DIN JUDETUl MARAMURE$

1982 ­

d

Ii]

be
I'e

1 iZ,\ L\" '.[\Ii / \ I(]\"

"[:v' I:!'


___________"",-.................

______

"

"

;

~

7

J

l

"

)

l

h

,

!

!

!

I

'

~

!

!

I

I

:

r

I

l

l

l

~

=

aces!e adevarate opere de arId populara ca 0 expresic nneayoastra de a pastra portul stramosesc, obiceiu­ a merge intr-o strinsa impletlre cu ceea ce este nou, , pe ceea ce au iacut stramo$ii llO~tri in trecut, \'om cOllstrui 0 societate soclalista puternica, ~iuri1e, portul stramo$ilor n05tri care sa ramina " Yd doresc sa IlU uitaU lliciodati'i dceasta".
~ICOLAE
_ ::: '.U',

CEAUSESCU
")rd,)ul

i::',:rf':J r'.J~ti~d In 2e:u! \-izitc;l d" lu( ru

'''hell

k

'u/<)

Ctl

-~;nul

lY7 t;

'\

, - ,,\.:

,",:':: ,\

~. .'.'\:~
,"',
.,.1;'

',\
"

t

,\', \ : ,

" I,-

,
\\
\'

"

I·":'
,<:

\

­

'\',

.:<\ \\

\
\

\'

,

~

) ,

\

.

~-:

;;(1

__,~--_'i\I"
_____,' c' ',"-\ , "
,",'

'\>

.'

-'-I

, ...

,-, '\

._---q

DIN PARTEA AUTORULUI­
LucTarca de fala porne$te de 1a realitatea muzicald
(l

ca

plna in prezent

0

monograiie

acestui tinut din Depresiunea Maramure$ului, care sa cuprindd loate

genurile foJc1orice identificate Jipse$te. Nu sint absente culegeri muzicale mai vechi printre care amintim pe ceJe ale compozitorilor $i folclori$tilor Tiberiu Bredjccanu (noiembrie 1910) I$i Bela BartOk (mar lie 1913) ambii Insotiti pe teren de neobositul iolclorisl loan Bmiea. Monograiia muzicala prezenta implica astiel
~i 0

problematica deosebita ce constc'i in urmarirea melodiilor culese in urma cu

70 de ani, fapt important pentru geneza $i istoria fo1c10rului din aceasta zona. Co­
lectia Brediceanu apdmtd tlrziu (1957) nu cuprinde

un

studiu asupra folclomlui inaccesibila pubiiculLIi

muzical 01 acestui tinut. Monografia bartokiana (1923),

nostru larg, nu lng10beaza toate genurile $1 speciile folclorului muzical de aicl. La aceste constatUri se adauga $1 ImprejuraIea In care a iost cules mater1alul (1913) Clild Maramure$ul se atla inca sub stapinire strc'iinc'i.. Bartok gelsea in satele ma­ ramure$ene
0

stare de lucmr1 cu totu1 Inapoiatel, sate intregi de anaJfabeti, pro­

ductia casnica artizanaJel a mai tuturor iucrurilor de trebuinta zilnica, viaj.u cui­ tural-artistica slabel, Jipsd de mijJoace $1 co.i de comunicatie etc. Bogeltia $1 rigoarea $tiintifica a monograiiei in care Bartok ne del primele con­ sideratii privitoare la muzica popularel a acestui tinut n-au putut evita unele scd­ pdri generate de stadiul $1 conditiile Istorice de atunci, iormUJlnd teze discuta­ bile, uneori ciliar contradictorii. Asupra unora din acestea a revenit el Insu$i, iar asupra altora ne yom reieri noi pe parcursul prezentei lucrdri. Din bogatui material cules ulterior in Maramure$ $1 publicat de celtre Coml­ tctul de culturel $1 educatie socialistel prin Centrui jude/ean de indrumare a cre­ atiel populare $i a m:t$cdrii artistice de masd, Jipse$te

un studiu care sel

prezinte fol­ constatari

cloml muzical a1 acestui tinut in legatura cu evolutia faelorilor suiiciente pentru a motiva
0

social-istorici

preeum $i in legaturd cu viala de astelzi a moro$enilor. laid c1tevu cretizatd in volumul de fatel. In rastimpul anilor 1965-1979 am euprins prin

Investigatie mal amplel cum s-a dorit a Ii cea con­ cercetdri de teren 45 de concretizata in 619

sate $i eomune raspindite pe vo.ile lzei, Marel, Coselului, V i$elului $1 Tisei iolo­ sind metode moderne de imprimare $1 investigare, munco. plese de folcior muzical (departe de a Ii toale culese). Incerco.m cu modestele

contributii sel relspundem unui deziderat mai vechi exprimat lntlia oarel de D. Densu$1anu care nelzuia 1a realizarea acelui "corpus" a1 toiclorului romanesc. Folosind experienta acumu/ato. in ultimele decenii de foicloristica muzicaiel romaneasca - continuatoare a $colii etno-muzic010gice fondatd de Constantin Brdiloiu, cercetelrile noastre, fJazate $1 pe studiile Eugerliei Cernea, cercetiitor

5iiin[ific In lmtitutul de ("'rc("Wri ! In"l"

~j

l);u/t'C/ul')qic,'

Jk:·ilf,'~ti.
(1(11'(1;

wlin­
clc
C'IU­

(it l)F,bl,-mallcQ (})!)rdafd de BeJCi Tlc:rt6/t. fJelitru n n'rifica stadiui
'Lltic a [oielow}:)i Inuzical C'UIC5>i stwliat

ae

marele lnaintCl5, (1m uhl)rc/n/ t(jute
ulll

genuri)"
wwUtica

II,t':ni/,' In teren\(lU ccJe pC' ('ezie de di,<;pnri{ic',
(l

puc; \ul1
(l11ii

,)iJ~('r

l<

ziiei dc (ls/CIzi unghiurile moi pu{in

luminnte in

priml'lw d, '('eJlli

de secoluiui no ~trur mai /Julin dzi/)i/r:'
_'vJu/'~ui

1n ]u m i no fo lelo r i"i tic i i ell' dune i.

In /)(1no pGrte culegcrile nu cOl1stituil () mUllecl de ccilipQ 1n C('/ui)()[(lrl' ell: mwaInUre.5ean din Sighctu \Inrlllu(iei, r\sociotin io/ciori.)tiior {lin mUllicipiului \:jiqlwtu \jornwli(·j, unde ,';('
\luramurr'5, Socicfatca prUi('50riJ(Jr cil' IW1Zierl filiCLio ,\ lurullwrc5, Ccrqli ric' jul­

c]rJ[ de pC' linga .Scoula fit' muzicu

(j

did clepw; lllatcriniul in cop!i comtituit din benzi de maC/nelotun, [exlc p;xlicL',

i

de nh,er 1,-(ji ii ir,!r;o!i,,'
PCI!iru C('('(1 cc

om putul jIltrvprinrit- In

(1('("\1

\

ost Wrilll ue/Lie LUI Cl!(l(Hiiu

ft'­

yretutului iolclori'it Xieoloe L'rsu, (I c(lrui (/i~cipo! urn jn,;t, corc mi-uimiwlllut
primjj pO.5i ,pre nliegel<' .5i Cl'fee/me', uc7ue iil'r/Jinli 5i

,incne mUIiullliri,ck­
,)i

pjjllQ [(·cuno·5tinld coniercnti(f[uiui unil'. /Jr. [rC[inn \'1r:w (ie lu ComcrI otowI de

\Iuzico "C. /)im(l" Cluj-'\opoeQ, ('(Ire

(j

g(l\;1 limp )j

iUI

illilc1 iJllJl(lPJilll6

>i ull)(lore

111-0 ujulot

5i lndrumot.

Ne inckplinin1 ''ii 1l1clnt r )rircCl iutc1 etc eei pt'ste 8U,; iniorIlwluri {awni Iwrnici, ell firC', mfntf' 51 inimdrfes('hi.<;f', recepliri 1a inten/iilc nnnstrc )i gnta sii sClcri
iic(' din {illl[Jui I')r Jiber, ("tat mom5w1ul cinto",
li.'fpreU
sfJUl1t' ()

lindd din /)o/[j1)i), in­

lalenln{i c1ornic:i cloer

CCl

numefe jor sd fit' seris :;i auzil moi dc-purLc.

T(' nierim OCUn? (fc('(l<;f(i II/crOff' Inr 5i c('lor c(' ,'nr <:;6 cunnascd c;i <;(1 yu1f};ifice

ILinuf'atuJ io/clor nlL/zleal aJ :\jornmurc5Lliui.

,

-~-~

~p

REF 1\ TA-­
I

Lilcrarea Foldor ll1uzical din Maramure, realizala de prof. Gheorghe Pop dill Si~Jhelll IVfarmaUei, cllprinde un amplu studiu introductiv (inlreqit ell feluri­ Ie note 'ji 0 bouala biblio(jralie) ~i colecHa de foldor (nrmdta cit' ('itl>\ d alH:'­ ;;;i 0 parl(;~ si alta impuniuc!u-se alen~iei Hl e(Jala Il1dSllrcL ["lC' e\iclent Ckl 111 acC'asi21 lucrare prol. Gll(:>of()110 Pop \alorifica, intr-nll mod integrator, 0 culecwre persona!d de lolelor nnllicdl lllaramUreSPiJll, maL 111ulle"lilclii pPrsonale a.:;upra acestui lolclor ("lL.:;~jl1llle in c:adrul unoI' "t'SiUlli sliinUfiu;> rip C0ll111llici:iri, inclll'ii\ illlernatioJlale), preclllll !;Ii 0 parle din bogata sa e'periellia de indrumcilor, conducator !':ii dirijor al unoI' formani arti'ilicc' de dmatori din l11unicipiul in care l'ii desfii~oara activitatf'i:l. Cllnosc mai bine lUCl-area 1]1 forma pre;,enlala de au lor cind, In calitale clt' referent a1 ei, aralam e5 depa';i(H;;te Cll mull cerintele unci iucrari de acest fel. lot alunci, in le~Jatura ell nnele afirmatii $i consideratE din sludiul inlroducth, formll:am cHeva obsen·a(ii critice ~i. ill per'>pectha publicarii, fdceam $1 r<?CO­ l11andari concrete de imbuJl[\Uitire a continutului aceslui sludill, pe care aUlO­ rul $i Ie-a insu~H; iar in noua redacturf' a lucraril au fost Op"rtlt0 toate lnaH'p­ Uirile suswrale. \Jpntionez insit crl toale {lcestea l1U privesc malprialul folcloric c:in colectie. Pri\ita in Sill(" C()j(·ct,ia so impIIIH' ill mod deo<;eblt alen\iel slIb mal mult.;' d'>jlec:le.
Pin~i (hl~\zi, prin cele iil:) folclorice pe care Ie include ~i prin cel(' -L> localiti1ti cercolale, (Isle cea mai ma<;1\li coleciie de foielor Inll/jea] din \fa­
lillllU (e~ul

1storic.

toatc' ]epC'llori ~jellU rilt' !':ii speci i I(I role lorice 111 \I zica le e"ist('11 It' ill acesl tinl1l (usUi/_i (',>Ie' (jH'U d,> prp'>uplls Cd mai pot Ii id(mlificalp aid ~i ait(, d,>C'lllenea cate90riil­ In co]ec\ie prepolldl'](·al.~; hoUiril l1wlodiile aulentic maralllufe-;;ene, dar IlU ii[1ShC cele ajunse aiel, inca mai c1emull, din RIte \inlltmi ale tarii ~;i conside­ rale de localnici ca ale lor j lntre aceslea ninel mai ell seam a mrlodiile cinte­ ('t'!or 11('oca/ionale de 5li1 \ ('chi din ArdeaL eu acest(~ aspecle colectia este 0 ac1e\dralil mOl1ografie a lolclorului muzi~ cal din Maramllre~;;ul blode, 5i tOlOdata. 0 rcaUl contribntie' lolcloristica (tinl] "eama de fapllll c~i in cea mai mare parle a "a colectia cuprinde un materia] llledit). 'Ma l m nil d.eci l a tit, aplicarea metoc1elor mode rne in cercetarea acestui fol­ clor (inregistrarea cinlecelor cn mijloace mecanice, respectarea principiilor de lran.;,;criere a melodiilor dnpa leejile sincretic;nmlul vers---melorlie, folosirea <;;elor, (1 tlnui 9hid de anclwta elc.), confera coleC'\it'i ~i luerarii () cerU ~illutd "tiiiltiiicd. Este concludel) tel deci llliiitatea acestei lucrar i alH pentru folclorlstica lloastra muzicala cit $i pentrn mi~carea cullural-artisticd de masii. moli\' pentru C(Il(' I'd Sf' implll1P a fi publicilta.

ell princle

Conf. dr. Tr. Mirza Conservatorul "G Di111u"
Cluj·1>'h1pnca

I

-.-~.....~-----~-~--- --.~ ...

--------

-~---.-.-----

..-.------ .. - - - - - - - '

,-

/~

OR

)(

>

'/

2

AI1)nOO(JINI nlOnlS

alalllri $i de c('lelaltc' calecjorii ale obiceiurilor.o(. .i de reper~ lorii._~_:". INTERESUL PEN'l'RU FOLCLORUL DIN ZONA Primele cnle~Jeri de folclor literar.ci \-ai ca $iragul de marge~0. dar nnmai poezii populare.:l:entar.turile arheologice. mai demna. Perenitaiea ealeqoriilor folclorice ell rosturi sociale S111t ea peste tot 111 tara :in permfinenHi prefacere. spiUarea fetelor la riu ~j ".::::1Ulai nostru. a conceptiei lor despre lume. noi contumri.e poate c1eslusi mal bine Urea ~i mentu] CR aici in lc-g5natelf' hori. totul e inchegat aiei: oameni. prisosin\a sapa.J.:. -2 pulerniea lraciitie se-mplele~le cu pre­ : aseie docnmente serbe pe hrisoa\e roa­ e: ':e \'feme. Ja fie­ :'~2 casa.Jr origini i~i ira9 seVa de la stramo~ii :::: liberi.clii aparitii de lexie romane~li. cintee ~i joe iar ::::a aceasta celllia spiritllala de nepretuil ::Jartinind poporului nostru a iioutit 111 ~emuri vilrege de un milenill mentina .". propriu zisa $i care atesta a$adar ince­ :):Jtul extinderii cmentului folcloric $i asu­ ). alci din \femur! slrabune 1nse111­ '. -" abatute "Am fo' ~i-oi si". Aiel cne'atia folclorica sou . DeSpO\'drate de 1esu] ma~lic de allac1ata 0 semna de creatii rituale specifice folclordlli obiceimilor "p rr0fac aiei suh ochii no)!ri in manifestari arLisLice sarbatore~Li in care precumpi:ine:.. de infJorire.la. spatiu $1 fUllCliun8. Toate piesele ce alca­ U .jaza printre altele legatura strinsa dintre dnlec ~i poelie. aici gase~ti in fiecare sat. cu­ .cele Imechi­ le ca gen sau obieei ~i care ilL! mai core~­ pund."horia pa lUn(Jll" strabat data moro:.anului 0 fae mai jrLl~ moasa.':". iC(J{jllCl \ ie a gindurilol :. 5e schimha fura eOll­ tenire in timp."1aralllure~" autorul sub­ .ea folclori­ : (:. arhitectura. case. de la leagdJ1 pll1a la mormint manifE's­ larile au aceea~i Wne7.ocio-economica a comunelor au influenlat ~i influentea'lR acesle muta! i j a. :.~~. -.? concenlraLe.. slnl supnse transfOfmariL capata noi \ alente.e rostesc fetele.raramure5 Silll inzestrate ell noi fllnctii. :epind din secolul al XIII-.l­ murc5ului in aceastd largZl actillne i-d reye­ nit lui Ionita Scipione Biidescu.e folclorului t11uzical in general si eel !i~ tNar in special. foJ_ :ja~~reaza clorul maramure)ean s-a imj)u" prin ongl­ llalilate.. ~Jase$ti daUni $i obiceiuri ale ::'... Salele ma­ ::.6. Vorbc~te despre le­ . rei (>llirea tinerilor de dimineata pen­ '. in :l 18()9 maramure~eanlll Simion Botezanu ::'uDlicd in "Familia" (~.a aeestei zone se fac numai in cca ele a Jua jUl11dtate a secolullli al XIX-lea. port. omo~Jene. dar ::: ales mallifestari spirltuale caracleristi­ --=.Ha \eaenrilor dUPa Clllll 1\e-o clovedesc . in tropo!i­ Le. clar ori9i11e(l lor in ::. porti.mula poetica ce se zice ell prilejul a­ . parcd nicaieri illl <.13. Lipuri de "':. pe pu­ trlva e\'olut!ei mentalitatii oamenilor.:. ce 1-('1 7i1mislit moro~Allul in deeursul 'lbueiulHatei sale existente.ndile pregnant in folcJor.apt e texle (:".i simtCiminLeluc care-l anima. LrtIchipaL in C!t'CurSlI] \cacurilor 11\lr-o 11m] liludine de caleqorii de qenuri ~.strata in epoca no astra. :"econtenitele in­ noiri in baza <.ea alestale do­ .fL: recunoa$terea parilor ale5i -de Cll searZi.. obiecte.J. aiestare a repertoriului de catanie care era des luI de numeros. :.ecificitatea.. ell c:it mai mull trebuie transmisa \'iilorului.Ii ale £jenezei ca ~i ale conlinuiU\\ i i -:.).:2rea parilor din gare! dntincl yersurile ce . _ . :'e acesle 10curi de Iblurie ~i lefjencJii.icei intllnit ~i azi in cite\-a localiUHi.7. obiecte.) articolul "Seara e Slnt-Vasli in .ure$ene sinl in$iraLe cle-a lungul celor :'...~~ s~ er stalornic la holarul de nord al .~jeL ~1aramure~ul istorie are atestale >. Revis· la "Com'orbiri" a publicat 0 seuma din elE'. de asemenea "Foaia socielatii pentru cultura ~i literatura romfma in Bucoyina care pu­ blica sub titlul "Doine osta5e5ti din patrla lui Draqo~" . boqal.. Intrea~Ja zon~i are un caracter deosebit -:: unilar. -'-eslit pc loate Tneric1ianele pesle tot unc!e -::'~l purtat so~ii sai eei mai :lnzestrati..a -. eu alit mal mult 5e cuvine ea :::. 1n excursj­ unea ce a taCllt-O in zona a acJunal cn en­ tuziaSlll ~i sirgninta productii din mai mnHe localitati. vechi a$elari . Cea clinlii actinne III scopul culegerii folclorului maramure5ean s-a organizat la Bucure$ti in \"ara anului 1869 in cadrul eer­ cul\li literar "Or-ientnl" inyesti~farea !'lari... I..B.c:eri care se 1nseriu in aeti\"ital. este 0 primll.Le speeLacoluL prin aeeste l1lutatii virlutille ar­ listice ale ouiceiurilor din ::-. tal moro!iianu' spuntnd Cll :' ':e in ciuda oricarei opreli!511 \ reme1­ .ia $i \'arietalealui fara sea­ miin.

.. 0 al­ ta lucrare a sa nepublicata... chiuturi.: __ :in )'Iaramure$ doinele D.·:=:c:::_~e~··. de e1 veneau intelectuali ea sa asculte mindre­ Ie hori romane:...0eaE ai folclorului. lucrare nelerminata.ti :.'?eclintei Societa. . ':':-.. avem prima referinta eu privire 1a culegerea folclorului muzlcal..J:ncllL de 0 im!-. Patriotism local! .orldJl\d eu Lotul I-a consLiluit illIlin~area "Aso­ pentru Cultura poporului roman din .\Uharv a lost Iuat ~i de Tiberiu Bredicea­ IlU in -1910 $i publicat ill colectia acestuia. ~::cizare: "Hore...:. Komana" din Sigllet care it. pe care Ie improvizea­ ~ .: 5C! iormeze cadrele de invatatori neee­ . E yorba mal IntH de "Prepa­ ''=':::'10..'?i sufletul ?reparandiei a fost dascalu1 Ion Bu. Concertul ce urmeaza :. I · ___ _ _.:r.. unicul exem­ plar care dupa cum ne informeala Lucia . Alec­ . Incepind eu ultimele doua decenii ale secolului trecut perioclice roma­ l1e!.t. Jocuri .lectiunea sa nume!?te astfeliLl .Iaramure:.n.:::1tre ei s-au recrutat 0 seama de earturari .__ _ <:-:t dntece de ditanie. A doua zi eu prilejul unei excursii 1a Slatina s-a Gansat jocul AP. Scopul pe care l1i-l propunea '. Tot 0 creatie a Asociatiunii care ia Uin­ ta in 1886 a fost :...18}. 2 satiri­ -::.=.i contributia la trezirea con:.los pe ca' re-I publica Ia Budapesta (N. Bredieeanu n-a schimbat nirnic din parti· tura originala.B. In 1('­ -.B. a lacul studiile de drept !?i muziea la Budapesta) are un clans poporal "Ardcleana".20) Atunci cind apare "Gutinul".9. avem in fotocopii exemplarul ()rinical.. _. Dealtfel se pre­ giHe~te sa vina in !vIaramure~ 1.joc fecioresc.itia..: dans popular din satul Ap!?a de .. "Fir€.Lat prill intermediul un or institutE . petrece­ re romaneasca n-a fost in ). toanma anului 1862 avind menl­ :"'.1 Tiplea.. fll' Bir'E nos: mar clo~ Isidor Man (1857-1878). noua ne-ar placea s-o faca aeeasta vre-un [. f: bucurie... dela anul 1889 incoace" {KB.1r.'Iihaly din Sighet. (._ .. De~i eu 0 exis­ :f::.:-.. . un ~::dragostit de creatiile arListice populare. prezin ta un interes deosebit... cdi­ tia Rozsavolgyi din Budapesla.eni" . In .ile lucrarile .. astfeliLl nume!?­ :. ell c \ca­ rea : stir. atmosfera intelectuaHi ce se creazl!.ti. :~::'dturi.1are 5i 7 de peLrecere.'? (~. 197)..-= : L _.'?i citi\a etintre re­ prezentantii primei generatii de culegatori . :_=.i Cintari ro­ mane9ti deGicaLe llliresei sale Maria Mihaly (le Ap~a. Intre altele e1 "propunea" lIc1ntarile :.j rna:-: '""71':7: a7' '. pg. "Daca eventual va trimite Bud ariile.107.l .'?te... Pin a 1a urma nu s-a 9asit nici-un localnic pentru notarea a­ rlilor muzicale lueru de care se indoia :. a ~·-ii lonita Badescu slut crea­ .a:e ~colilor din Maramure~..1.]. Gl:H rlj-.'?itia. clesclnUUuri" 2~:~ cea dinti'li precizare a termino­ '" -::-:e~::oare la folelorul lllu:zical mara­ . in ivlaramure.. ~2a~iile culese de el. cintate 1a vioara de Bu­ . .ean Isletor )'lan (N.sti~uiti intr-o asoeiatie proprie IIReuniu­ .edintei. Aici 1a :. avui rara norocire sa vad petre­ cere romaneasca in .coa1a eondusa.i dan­ surile nationale".':. . rude nrin alianta eu familia !\iIan Iosif din $ieu ~m crasH prima ediiie a ac(. prelucrare pentru pian a unui dans popular facula de primul compozitor mara­ mure:. _:1 cintecele sale: dar in :\Jara­ .c.B.tei lucrari. J. penlru !loi. datata "Biserica Alba.0.Iaramure:. deoarece eLl­ princle prelucrari de melodii de joc clin \la­ ramme.-.10).i armonizeaza cn lalent un minullat naG· text ..:isemnati printre care.. Transih'ania chiar acele se n11­ _. ~Ja... publica in pa~Iini1e lor tot mai numeroase materiale 10lclorice trimise de tineri earturari mara­ lllure!.). se deschide cu Cintecu1 Gintei Latine a lui Alecsanciri iar inceputul balului es te marca t de jocul popular IIArdeleana" joc de pere­ chi.i "Societatea de lectura a romanilor maramure:. 7 au­ gust n. In scrlsoarea lui Alexandru Tiplea di­ tre Ion Bianu. P( :Jr. "va cauta cu tot dinadinsul sa afle pe cineva care va putea scrie ariile muzicale". este Potpuriul Compozitilllle (ie Arii. fiindca Cll greu sa n anat partntele vicar pe cineva care sa serie precis :.ilaramure~ean.. .D!~ :9!i1 Ja~:. Brediceanu din Sibiu tot pentru ariile aces tea.lti din Transil\·ania !?i din tara. dansul care s-a jucat 1a balul de 1a 1882 cu ocazia lucra­ rilor socielatii pentru fond de teatru. probabil la sugestii­ Ie lui Bianu. In bibHo­ teca familiei Sofia ).: D'JC ari::E co:ec am ':" narti ca:a r' .'? se rasfringe ~i in p1anul activi­ ta~li folc1orice.-ara anului 1822 Sighetul adaposte!. :"'i'i_.:.sim de asemenea jn aceea$i biblioteca acela$i original fotograIiat pe pUici de slicla. fiul Comite­ lui suprem Iosif ~lan din $ieu culege cu pri­ cepere :.'?i Victor Babe.\t1. eel dintii organ de presa rOllldneasca din Nordul Transilvaniei. ii serle Tiplea lui Bianu 1a 22 septembrie 1908 va rog sa Ie supu­ neti unei crHici severe. c Jr:. 1908" Tit Bud. astfel ca volumul lui Bud va cuprin­ de numai texie poetice.i dansurile nationale execntate de preparanzi (B.::-_o:~ai.~ cil:Jilcl.'?anescul ..leni. ra ~c: ­ 1i7ee Rre. sa admire frul11usetea corurilor roma­ ne:. In 20 iulie s. .])rago~ianau ale carel statute au fost aprobate in anu1 1867 aducindu-:. autorul yj... Un all exemplu de inLl!reS pentru mi­ llullaLele hod ale zonei il gB.sim in pt:rsoa­ na lui ~teidn Perianu care (naseut 1a ti ianu­ arie 1841 in Boqa l{omanb.. ______ -: :-::ajoritatea lor pe tema dragos­ ..Li.:lea Docenjilor Romani din Maramure9".i deschide : ~:-~i:e .: --:.-:. ·c_. el are 0 remarcablla raspin­ dire...'c scurta din rinclurUe celor l:!O de Imd­ :6:ori pe care i-a dat Preparandia Romand. '-fa:: tie: ofie: heri) ':ur~ t..i bine acele arii".l:UO)... Organizator .tii pentru fond de tealru prezidate de 10sif Vulcan .tiin­ tei nationa1e a romanilor de dincolo de Gu­ til.4.

pag. partea a treia ArE populare arluna­ tc si notate c1e Bela Btlrt6k. La 0 eercetare mai atenta rU­ lrul pe lUi­ oa­ lU­ Ull . de unde se va intoarce eu 0 recoltii rlin eele mai boqate (B. Ion Bianu obsen-a Cn pri1ejuJ sedintei Socielatii literaTe a Acarlemiei din 8 mai 1910 . Lucrarea a fosl inain taUi Academiei Romane dupa ce fllsese stabiJita pina in eele mai mici amam111te toata struetura ci (B. 285).).'.elor din acel Unut" (B. partea a rIoua :\rii populare arll1­ nate si notate de Dr. profesor la A­ rademia (10 \fuzidj din' Budapesta. Tibl"rill Brediceanu . Autorul co­ lectiei este toto data eel dintii clintre cnIe­ qatorii pocziei populare maramure$ene ca­ re a avut privirile atintite si asupra impli­ ratlilor ei etnoqrafice. s-a in­ stituit chiar un premiu. lOAN BARLEA Referindu-se 1a volume de poezii populaTe din Maramures tiparile inainte de 1910 in coiectia "Din viata poporului Ro­ man". motiv pentru care a stamit pe En­ era cu1egatori ca in publicatiunea speciala a \caclemiei sa se faca un inceput de acluna­ rE' $t a acestei parti aUt de pn:'tioasc rlin manifestarile sufletesti ale poporului\ca­ demia se preocupa inca de 111lllt de aeluna­ rea melodiilor populare romEll1csti.He s-a rd­ a1­ iu] -0- lly u­ l01 atii ul n­ in -i- 18.alea malerialul Jl ce-l euprinde.Joan Birlea s-a inteJes Cll DJ. Elrlea. ca acesta Sa meclT'qa peste . Volumul al TI-Iea Cintece popora­ 11e din Maramure5 se situeaza pe inttiul loc intre culegerile folclorice din acest ti­ nut. Colectia asHel proieclata n-a mat aparut nicioclati3. ~a$i 1. Prin bogatia si yarie­ t.2. Tzbllcnirea primului razboi mondial a de7'orqanizat ~i activitalea editorialiL iar a­ poi dificulUitile impuse de saracia ce a ur­ mat a aminat publicarea colectiei lui Bh­ lca pina in annI 1924. Din pU11ctn] de vedere fiJologic ea ra­ mine in nrma colectiei lui Tiplea.parlea intii : Poezii popu1are a(111I1a­ tr~ de 1. 17). :a ~. iar in sedinta din 8 mai 1910 a sec­ tiei literare a AcademieL Biann comunica oficiaI di . Peste llumai trei ani un a1t folc1orisf si muziciai' at' renlllne mondia] Bela Bart6k Se indreapta ditre tiIl11tul elf' dhcoJo de Gutii. cleoarece aceslea nu coincid ell Icxlele de la coleclia Rrediceanu ori a 111i Bartok. Principal a aeth'itate c-arbnareasca a lui Bir10a in rastimpul petrecnt Ja lend 1909­ 1913 5e desf~soara ill dmpul folcloruJuL bo­ rratulul material ad un at anterior i se adaucya aCllm lucr1ir1 noi pentrn ca in dona rin(lnri in acelasi sat leudnl .a ra in J>. Proiectul se rea­ lizeaza in toamna ac('1niasi an cInel Tiberiu Brediceanll cutreera 18 sate maramuresene (lin care cllJerre 19(1 rle niese mll7ki11e (B. totalizillr] aproape 1200 de piese. aparuta in doua "olume . o incercare propriu-zisa de cuJeqerE' a muzicii populare maramuresene are loc in anul 1908 cind Ton Biann sugereaz~ lui Tit Bud de a gasi pe dneva care sa noteze si arille textelor ce urman s~ fie cup rime in eoleetia sa. Ti­ beriu Brediceaml tinar ell () insemnata cnI­ tur~ rlll1zicala. in sfirSit.rrropat 0 seama rIe cle­ mente rle cultura poplliara din nocumentel(' maramuresene scrise.Vo­ 11lmul I Balade. IDEEA UNEI CULEGERI COMPLEXE POETICO-MUZICALE. are· meritul de a fi rle7. BirJea nota texteJe literare. 2. preCllm si din arta ehilor bis0Tici rle lemn. coJectia lui Birlea. Aduce in schimb un element nOll: multe texte au fast notate in timpul interpreti'irii lor simul­ tan en inre9istrarea melodiilor. fapt ce a avut Uf­ mari pozith-e in ceca ce prive$te clllegerea si valorificarea muzicii noastre populare rlin tinutul de dinc010 de Gutii.in 13-2S noiem­ hrie 1910 in compania lui Tiberiu Bredicea­ 11n si t11 14--27 martie 1913 Cll Bela Bar­ tok reverifica ceea ce a cules ca apoi Sll rutreiere ell amhii 28 (le sate maramnrese­ ne practic intreaga 'Zona a Maramuresului T '-C'­ . prima de aeest fel la noi sub tHJn) : Cin­ teeele '1oDorului Roman din Maramures" --­ care trebuia sa cuprinda contributia rieca­ mia (lintre culeqatori dupa cum unneaza : -. Si unul si altul all fost insotiti pe teren de foJcloristul loan Birlea. 7\fetQria se impunc> d fi in morl snccial "ubliniata. Tn timn ce cei doi marl fol­ clori$ti muzicali 1a diferenta de trei ani lJn1l1 elc aUnl inreqistra11 Pf" rilinnrl n(' fo­ nOfjraf san dllpa 8m: melorliile. care inca din primii ani ai 5ec01u'ui nostru incepllse s~ adune poezii populare maramuresene.0 mare sdidere a colectiunilor de poezii populare tacnte de noj pina aeum esLe lipsa aproape completa a ariilor" (B. lntentia nu s-a rea1i7at asa cum am precizat deoarece nu s-a Cjasit ill aeeJe p~rti 0 persoana eu destull:l preqatire mllzi­ caUL ceea t:e I-a nemultumit pe inimosul animator al folc1oristicii rom€ m esti. Cnleqerea compJexa efeciuata de eel trei carillrari ur111a sa fie .2. 26).2f)). pe care Ie consem­ neazt! In note si tn u1osar.1aramnres spre a euleere ariite cinte­ .'alorificafa coresplln­ ziHor Intr-o lucrare ampUi (Ie mari propor­ tii. COl1!~ti­ ent fiind dt 0 asemenea cu]eqere trebuie sa se fadl neaparat in MaramllTe~:ml istoric "ti­ nut atH de interesant si atH (1e putin cunos­ cut" (B.. Et­ le a- 1- i­ a e a ~- . aceasta conlucrare anuntind din timp actiunile ~tiintifice ce se \-or llltreprin rle in cadrul institutelor l1loderne de folc10r.~ 13 ca­ )lio­ ude leu edi­ em­ lcia :ea­ lia. Asa cum afUim cUntr-o serisoare a lui TipJea catre Bianll din 7 august 1908 "se preerateste sa vina Tn Maramure$ Tiberiu Brediceann (lin Si­ biu". colinde 51 hocete din Ma­ ramure~. u -I n o a 1 comparativCi a fclor trei jlloari Sf' pare insa Cd Birled a facut 0 selectie a texlelor. Bianu se adreseaza lui Ion Bh­ lea Cll scopul rle a reeomamla un specialisl capabil sa umple acest erol.

~ '7 piese . c1eoarece intentio­ :. dar aeeea. la 8 august 1923 BrecUceanu ':::'::e':tci din 110U aceasLa clorinja (B. '~l c:e publicare 1a IICasa scoale­ _ hten'entiilor lui Chirileanll .~'. ~i 5e caracterizeaz8 prin forma preIun­ qita a melociiilor.ei ~.:n'lllbrie \iitor". 103): face oferta Astrei S".3 info!­ l11a'.--: htentiona Brediceanu. "A1tE' rloillP" include 1n hori lunui evoluate si una instrumentala.. :-:>: ani. :e. celelaltc me10dii all fost publicatc abia dupa 47 ne ani In 1957 SlI b cl enUll1 irea _.'or ]Jlltea tipari llllpreuna colec\ia .>anll.: 'rC~1l]eger0a D-:2~e (~e poeliE' :: -:: -2 \ a Jneepc .~ r rientare uenerala "asapra >:i nostru 11luzical din acesl alta parte ._a~.B.4 informa­ Lori O~~ 1 I pie:'.' . Berbe~li 3 informalori 10 piese.j:-. prin lovirile de glota. dorea sa do­ .-.:'(:eJero in :tvlaramures. :. cleobicei.' : De de 0 parte.te pentnl :-2:'. In _ _ mal 1923 'coleeti a lui Birlea ::.lIJd "acan­ . in tim­ ... Saninta 5 informalori D piese . exceptie facll.. infor­ malori 8 piese i Vi~eu (h.. La trei din ele Breciiceanll a notat dupa de­ numirea de pe teren .>3.. . "icolao Torfla. Sub influenta cd..... Ct TEGEREA SI PUBLICAREA "'--'r:.:J: :c -\'Gaslre". dui '. il1CepllSe 'c ' ornl muzieDl la drstiJ de Maramure$" .::: ' -". Apsa de Jos 3 inform 'od 8 pie~)e .>-" __ .--. La capitolul B.ese. an un caracter cantahil Cll multe coroane in tempo rubato. cur~ul anul11i I~'()lisi rdrasese .'a refrenul de 7 silabe. sint cre­ alii de mai mica intinnere asem~natoare cloine1or . La inceput lucrarea cunrinde 3 lcori IUl1cr i vocale nu­ mite ~i "dnine" si una instru·.. lnal:'. cleoarece. _ .e : BllCic'. 3 5i 9 slnt una si aceiasi . ROLa\']ea 2 inforlllatori 7 friese.>a cum rozuWi c1i" :jianu la '~2 mai 1 1'~: J :~.-..~ sa scot colectia in­ . la e1ata cincl intreprindc :-'.'oia sa descopere " :. ulilizabile 111 compozitie ll 1 ~ a:'ele muncH c e cercetare po .J)" (B.. BARTOK. RemarcalJi!ti esle mai ale" calitatea culeueriL el fiind printre primli nluzicoJoqi rom~ll1i care ulilizeaza un mij­ loc de inreqislrare llwcanic (fnnowaiul) a1 illolocliilor. . c'j. Breclieean:. 17).i prccfati"e C( :. farli sa fie prea numeroa­ se. B._: de la Academic ~i Bcla Bartok.'j inforllw.170 de melodii populare romane$ti din .C:ORlTCI MUZICAL T.) informatori 1:2 piese : \foi.~ rondm C111reiera insotit de _ B'r1ea 18 localiUlti mara­ '. de a­ llUmite sunete gutllrale san stluhitatc carac­ leristice pina astalj clntec1l1ui popular al fl­ restHi tinnt (B.'C-.--::'etizeaza in toamna anului :' ..'edere muzica].. 17). -" -:-ac:he Papahagi prc~Jatq..B. :! informatori Hl piese.ii-a codrului mai-mai'" Se obser­ . Biflea l.]c . 61) -. Din pacate pulerea de idlllcn\a a Cll­ leqerii cu care nc oCllpam a fost mult dimi­ nuata.ca sint cOlllplect c' C: :-::..:c'.:'.:i:ci.iti . Tiberia .::. Cuvinte 1e acestea uneori In serH slnt insotite.e'1" Volksmusik cler Rumanen .:..eroa sa sa ~111 poaUi fi accepta­ : :--. CLlline'.) iJlfonnatori 1 c~ plese: Borsa . -"'rile de a erasi un editor..enatori romani continua sa spp­ " -.\JijJoc --. :ea apara dl1pa c1()j ani In colecjia ::. StrImtura _ ._.~ ':::"Jre$" .. Ba .:'C "'.4 informatori J pie~.c­ _ :.~ .dn(j si Ie-a 3~'?('iceanll a pornit 1a drum ell < ':. .l~(:'ntaHi. La IT c' ecembrie e'.e.-:"-a.' 19i~ Bia­ ~::-:€.iti 4 in­ [ormatori = 10 piese i Desc'!li 2 infor­ malori 6 pi. Birsana 4 informalori .::o:1':oni mai nlCl.Miinchen 19::. 24) Ca­ pHoluI "Doine" ilustreaza doua tipuri distinc­ te din punct de . in celel caiete.JTorea nriheaq1l1'li".ti 5 illformaiori "= 7 pic'."ea 0 experienta in domeniul ''). :'.cl 20 de me­ lodii tiparite sail "aJorificaie in c11ipnl 'l11or prelucrari pentru piano solo.:i "erie .B.. un refren propriu-zis ca "clui clui. Este !lenul specific 1--1aramuresului 5i nu numai llli.:0]ice "stlccesi\' coiectii si din alle 10": Romdniei '. ':cC0~ . 21i:.\caclemie la sflr­ . clui si iara clui".U Iacab Mure!.'!'­ ~:~:e de la D1.i ]ipsa de hlrtie fac(' :: ~ =::':. Birlea $i materialul de la . 7.li 1921 (B. Coledia amintiUi acopcra principalelc clomenii ale melosului popular maramure­ sean din 70na ce ne ocupam (::\f.:- .r::.. ac1ica l1luzica adunata de mine '.:.laramures tot hori ca si 111 aJte parti ale Transilvaniei. 26).\ccstea se numcsc b ).e.. BREmCEANU.nri :2:2 pie· 3 illfonnalori 10 plese.~ .e sfinte cle tine".<arianUL Din repertorilll pa.a. cele trei melodii populare nr. (".ori = 15 piese i Leordina (:'\.4 informaiori 8 plese i Botiza -.c._~.::: ~:a 13-25 noiembrie cind ti­ :~-:: _.'~l~ui popular.. .ii as clori sa am carti :::cepincl ell \laramure..storcsc nu a cllles nodi o sinql1l'a meiorlie repren~ntath'a '5i ell lar­ era rasplnrli r e 7(>1laHL melodia . . La 1~!:?:) i'.lin alte tinutnri.ui Birlea: =.i: . Cor­ ne::. :c)~ s:-a:.13. cele 170 de piese muzicale reprezinta 1n­ tiile meloclii l1laramuresene Cll18se ce lW Slllt cunoscule. care ne OCllpam.23).'. -: '-E- Sdlisle ..1 1 'Ii fo1clorul \laramlFesului" .'::1.etermina pe Rirlea sa-$i int.

.aracteristic In ::r.: : . "iIrdrtita". Cinteeelc de nunUl inclll. 173)..lnull0'll­ talc.':: c \. :..". Cd 2E:.i dupa tr01 ani din sate ori COlllune a­ distanta de 3-5 km.' . in"tlmo(lul (1::11 a ' .1 pcntalo\1i­ (~J care nit are nilllic eOJ1l1111 ell pcnlal(nid maqhiard. La multe din ele antoru] • nn da titlul.'C' i'! copJ\oJ1J I 1 TV s1nt in IlUllldr dCJ.~ e~:l sa p~Hrnnda in firea ':ii specific1JJ a1 Hiranului din ~1arar1. Asa cum se prezinta.\ -.' '''.\ -B-C­ \-B-C-D.ii" ~i clOUd . Bart6k culege _> c.1lQd.\ -B-B caden ta 1. "jocul nrc. .\ . on dc tropolit e\l de-ndrtit.: ~ 1.ului"...!.~.i lndjoritatea in miisura specifica 6/3 ". :c: \) - -1 ":d- 1 '3C .. ' •.! ~. Iar :--o.. 128 pag. feciore')c prelucrat pentru piano-:-..)i un boeet instru­ mental (nr. scara mai mica ca llltil1(lerr pro\'enilii din \Iama e (1­ '"ac­ (1­ 1. :('-0 rl"c. Brecliceanll I-a :llot din co· leetia Mihaly poposinrl aiei pcnllll cite\'a cea<:.'d'>lt cipbanuJ oile " (nr. Man. forma can. de oriqine folclorica esie 11n dan<:.a 11 1a earacterlstica esle urmiHoarea: 11lf\ A-B-A sau A-B-_\\' (din care Fl (. aslfel Cd trei hocete Ie il1clude 1n lila­ sura specifica de 6/8 Jl1i~care .fa si ritmul earacteristic leganat..)i t1oi.Jropiate este qreu de presupus. E5te d~ .rile mai 11oi" Ie clasifidl dupa numa­ -'--r\Jrilor meloc1ice si cezura l'HincipaJa. ° /' i" . .:: ::a Barlok eu taaHi competenta Sa in­ ':estabila In plltillul timp petrecut 1n \fa­ -=-:':"2S (12 zi1e) nu a putut ori e11 de cre c :.de biHllt din palmi". Sa 5e fi schimbat feTul df:! a cin­ ":.ri eYe­ :a:a. . .38-100.c:a::5".'0 -.e hOLJuL c:~t(' 11u"l1'a1 ill pa~linile co­ : CCl.hori \'0­ . Tn ncneralmuzica instrumcl1­ tala este pro\'eniUi di n eca " ora UL 0 a cloua influenHi a suferit-o dill 1111lziea mol­ elm'eneasea. estc dat .[t-o inlr-o \arianlJ 1l11l­ zicala sub c1enumirea "Horen Boc:itei".de batul din palmi". ~o"­ e'.-occ cri ".. '. singnra balad~i "Om \'Olll!C era Y(j.! U .'cchi estc preluata ~i e\oluata inlr-un joe . .. . 1G).'arll. Cll- ::-11 i "IC- ":81 calc ~ea din .~ . Capilolul VI "Dansuri" euprinde Ull ]]11­ I11dl' de 50 de piese c1upa denumirca "dill popor". "jocul 11l0~ului".:' acele C'olin(' e ncao!.do­ ris!idi A-B sau\-.o10 de caire compo· zitorul I. astfe1 ea din totalul : ":'0. din care C 0:'la . ll10durile Sllll ttrhaice ~i ell "car. ce­ . J aro..11or1urile" de la . -' ': a.'" tearH eontrariictorii sau qresite asu­ : -" ::'clorului muzieal elaborate de foJclo­ ~ -":--itrn acest Unut.c de cele din eateqoria enta pcntru Cd siut ereatii Cll rilm re­ Iriu. Aiei se cu­ ~a faeem 0 prima remarca: allloruJ a . ::. ~1!l t c C3 ~ ':mar doar 17 meloclii Ie llld"\1ra cle '.. 153 P89.. ­ :~ () are.:l~l (.a de 1a Wutarli \drani din satele cutreieralc. r de (l-t) indusi\" ..iti in :':'r­ . "jocul nepoatelor".. repertoriu1 de calanie.. datinUe (1e primavara si . In sistematizarea malerialu­ lui. "bse: \ d clar in partea I a mclodiei dIU imild. _ _.a e.*:~! • ~·a­ ..:: de 6/8. meloclie care 111 \'ariante am qi.1ures.ra-''a' "c G/">l.. Rirlea rlllpa efectllarea muncii din teren. sa SU~lereze 0 ima\Jine qenerala asnpra fal­ clorului muzical maran1l1re')l'an ell ceea ce are e1 mai earacteristic fara sa aeopere lnsd nici pc departe llltrea9a hO(fatie> ~i .lltoluJ de cinteee demlll1it "hori" .l:::. Co"":' . forme cl1prinse 111 61 de me­ ::::. un numar de 70 cl~ melodii sint ill .. i i .j Lrei in:c. <'is fidel si in mod firese eu situatia i: teren melorliile.. : '1l j: .i<.'1n[ melodii "de baul".uri 1l11preuna cn folcloristu 1 1.'oca· Ie: . ::1oro':ienilor in numai 3 ani in sale foar­ ::.c cillUi II sint lllelo(lii lHO\enitc din 110reil IU../..:. ceea ec denoia posibilitatea bi.\.ulul clll1l1l. '3i bocctele Je clasificd dupd rin­ durile meloc1ice.:: ~.y C T. bocete" 11u111ite aic] "ilupa IllOl:. Co­ Jectia se 111cheie eu clansul ApsanescLl _ ._ _ . . zOl1\!Ora 51 apoi doba.it-o .::'~ 3 ri'/uri melociiee eu for­ ric baza.c cleosebec.! ill filS 1"1 L!1l J J). lean" ..C' C ~: (' d.\-B-B. . La nr. liHC- ::lafe 'eter jato.~ ci11L('CC de l1U'1ld. Capilolul .'arietalp ce 0 cuprinde.~ J bo­ I ~ . "tropotita". "c.e meloclii ~i doar 32 Ie include in ma­ _-. Reorezentat in numar de 15 .J tempo allegretto :': = .-ariar_te) este eapitolu] Colinde . este muzica instrumenialil spe­ ('ifiea zol1ei culea:-. aclied meloclje de baut poate fi si de strigal.h-13-13k. cintecul r1e learran si bolejune. c: .­ funcjionalila\U meiodiei.110i am qa. Lipsese din eo]eetia Brediceanu repertoriul copiilor.: cea mai plauzibiHi explicatie pri"inc1 _ .. care cu siguranta (ne ba­ zam pc culeqerilc literare amintite1 eran pre7enle 1n teren in perioada clliegerii. (eea co (n[1[er<:'l aceslui instru­ \eritahili:..:elc ure­ Ca~put :i::1c­ ::u­ Estc :mai "un .> ta~ ~:_ ".(Jcul cezurii principale. "joeu1 babe­ lor". una ]i] . =.Ja lmpletitu1 clIllunii" :-.. colectia izllule): .l in tempo giusto) tempo dc <. ..'~dt \ioara.-:.. compozitorul -a I1rmat principiile finlac­ dezului llmarl K[iillll.cu:. l_~.1) -­ 1 ~. . :. -~ ~=:. C Jl::U:1e ale colin(lelor de aiei . un 'ara !ser­ stea -. slnt 'eritabile . cell' mai caractcrislic(' sint:·\-B-.\ndan'tc. .i \cchime in lana c1up~i in­ ·e~~·.ip 1('­ Iren) ritmu1 in lempo de hord apoi (jillstu. I 'll1tlll1im ..":p8 11111l1dmJ de rlncluri melodice si . d P-a a I11c ' oc1iei cstc 0 melodie de :::.:l f 1 liier (Lri'lc8) Ii:! carc mai liuiu .'2~lind la eolectia Drecliceal1u ari1tam :.. en si­ '" -.'\r­ rJelencscuJ".. ~". i i­ (1'.. Hll 5e obsen'ij ClIm 0 yeritabila "cloina" de stiI ..-ariantele clasi­ .

elf'ctioneze illformatnr:i.ea sll apeleze In deeembrie H112 ca sa-i mijloceascd le~ji:ilura en Joan Birlea (fl. Tapa (din care nu apare nici-un infor­ mator).eparat "oi arata felul acestor deosehiri". "om 1n­ cerea )1oi sa concluzionam posibilele dife­ . ci una noud mult modi­ ficata. in:re allele si pcntru mothul Cd 5e ga­ intr-o zonti (Ie contact Cll folclorul ma­ iar si lutean. Colindind in perioacla 13-27 martie 1913 Cll aeelasi neobosit foklorist satele ~i comunele ~'fara­ mureSl11ui.. pentru dll­ cerea la hun sfirsit a aeestei lucrari 0 parte a textului a fost culeasa de Dl. 15:{. Pi'na la aceasta [lata a cntreierRt mai llllllte lone folclorice. ~i intre cele la ca­ re a ajuns Bela Bartok in aminti'.1 nrle avea materia Ie ineriitE'. 5).rept f) pilcla cla<. intoe111ai ca Buracla cu \ioara lui in escapac\ele la 1"0­ mtl11ii de pesle hotare (B.2 informatori 23 piese. cit la introclucerc~. Vi!jieu de los -.nea sa precizeze: "toate aceste Ioc8­ litilti Ie-am strilbatut in to\'ara~ia D-Iui Ton Blrle.la a'.. Ol"]cesti 7 informatori 52 piese. PI treee de Ia analiza Ja sintezii si intoeme~te tabele care-i permit prin sis­ tematizarea materialului mnzical atincrerea lIn or plafoane sever ~tiintifice. La acec. Some~. altele dedt eele cutreierate ell Tiberiu Brediceanu. Cll exeeptia Ieuciului. Pf'trol.. in prefata acestei lucrarL compozi­ tom] ti. Bela Bart6k a cautat sa se apropie tot mai mult de poporul roman. paq.B. alltorul sen'jl1­ riu_c. Fara sa fi anIt la ill cepu I. Pc baza analizei com para­ tin~ a celor dona mari culeqf:. c\utorul cule~lerii nll prec:i7eaza Yirsta informat. . Brecliceal'u a rdleetat mai tlrl'iu ~i la Ull studiu priYitor la folelorul muzical mara­ I1n1]"e~ean (B. cit ~i pe baza studiului din teren in toale localiUHile CNcetate ce ei.) informatori =~ 34 piese.1 infor­ mator 13 piese. L-au atras 5i clJlegerile rle poC'/ie populara ce \ ilzusera lumina tipa­ mlui (1906 $i 1908)..ori­ hr.) Rllmallcn '"on 0.a sa lucrare asupra melodiilor popularc rom. insotiti de fonograf 5i cilindri 111 corounele: Bocicoicl -. 1n annl 1922 la 15 martie.1L ~i (lin boqata recolfa ClI care se reintoarce de acolo alcatuise \'0111" mu} "Cintece populare romaresti din comi­ tatul Bihor" publicat de t\caflE'mia Ro­ mflna in 1913. A.4 informatori 34 pi ese. leud -. rente de "ederi asupra fnlclorulni nHlzical maramure~eal'. . Acest stu­ diu promis inca ele prin J 928 llU a mai fo<. \Hilmi de act'5tia. Satl! \fare. iar in 15 martie ajunge Ia lend Ia locninta preotu­ lui !jii folcloristului roan Birlea. Pe Unqa bogaUa si rigoarea sliir'tifica en care a fost cllIes materialul se impune a fi remareat studiu] introclucli\' al colectiei in care alltoru] De cia intiile con­ sirleratii pridtoare la muzica populara a a­ ccstni tinut atit c1e boqat ~i oriqinal. Bart6k m"ea 0 oarecare experienta pe tere­ nul folclorul1.l­ ne5ti din ~1ara1l1ure~. dinsul a luat parte eu eea mai marc bunatate la ohoselile cuJegerii. intr-un studio o.ll1a. jnainte ell :>. (B. Timis-Torontal.. Tiplea lJ filcu<.ea la jnl0fpreti Hirani mai ak'.:) informalori 22 piese. Breb . in Slnicolaul :Mare intre romanij banateni (1881).:L)3). Cluj.Jnsemnarile la note".1 informatori =~ 25 piese. fata de coneluziJe caruia an'a unele rezene (B. pac!.e ell ('on<. TllHla. pag.a . redactia din "Hinchen "Drei ~\'lasken" i-a oferit un con­ tract dar TIll a fost prima conceptie "Fass­ un~J" pe care Bartok a dat-o sub tipar la :\caclemia Romf.Ja monoyrafia maramure5eana est0 rezuliatul unci clez\oltari hotaritoare a pri­ 111nlui stwJin. ca: Alba. o.74 de piese.8). 97). 26) Bartok i1 face sa apara la MiindlE'n sub denumir<>a "Volk­ mnsik de. Mures. Dra~Jo· mire5ti . L Birlea" (B. "Exista lusa diferente intre une­ Ie conclu7ii la care am ajllns eu. pa~I ." iari:i5i sa studie7 qramatica limbii romai)e" li seria lui Ion BU$itia. elf' 1. fnlclfl­ rjseul nostru ramine uneori tributar H'chilor n1etoc\c. Retragindu-Si materialul de la Acade­ mia Romana in 1921 (N. ~ca Bela Bartok ~i folclorul maramnr4:'$ean. :l).If) t('lcs :"ci-~i . a apclat ~i la earlura­ rii .faramures" cu­ ]egere apreciata (le tOli speciali~tii In una­ nimitate (. \111lte I11clo­ dji au fost notate dupa auz. femei sj Hlutari. Studilll intro­ ducth..'ri elaborate de eei doi mari folcloristi . "Voi 1l1een'.1i mU7kal la data dnd por­ ne~te sa lm"estiyheze MaramureSlll. primul conducator al fostei prepa­ ranc1ii romfme~ti din Sighetll Marmatiei. ]\lcrn pe care. :2(i. precuJ1l si ac\illl1ea In­ Irf'prinsa de Tiberiu 13rediceanu ill 1910.t scris niciodata. 26). Cuhea (Bogdan Voda) .atc]or preoU 5i im'Zdatori. - Tn 14 martie 1913 ajunge la Siqi1et. 76. nepu hlica­ te: petreen"e cite\"a santamini 5i In satele din jurul Beiu$ul1. stu­ diindu-i am graiul cit $i manifestarile spirituale oglindite in foklor 5i obiceiuri tradition ale. Tdeea i-a 'en it probabil in urma aparitiej Jucrarij lui Bartok.('("\cn\a.'Brediceanu 5i Bart6k .1 informator = 8 piese. La 0 cercetare mai Bienia c" T 8 e . care ]lll se referea la .ica (le monogra­ fie folclorica. Tn dorinta de a cunoaste cit mai bine ere­ atia noastrl!! muzicala pentrn care sc pa­ siona tot mai muIt. \larannuE'sn] nu putea ~ascut lipsi. Glod =­ .6 informatori = 34 piese.P11­ nea Brediceanu. E ade'-arat ca a recurs [Jde. "Janesli =-. Coneeptia in· tiia a fost mai ml11t pO'estitoare ca si pre­ fata la "C1ntecele (lin Bill or " . Oas. ani.16 infor­ matori .. \m \-azut lllai inaintE' care a fost soarta eu tiparirea lucrarii complexe "Cintecele poporului Romfln din "\Iaramu­ re~". 18. 0 asemenea inle'ltie.o de ajutorul llliUi harmol1iu pOl"tabH eu care-i inyeselea si pc tarani.

12 eloine (hori 1unflil 155 11Ori. 114 melo(Hi de joe ~t 17 11l1cati Ja (liferite instrumente muzicaJe: "dup6 mortt". mai ales 9fOfi :'. dici aici nu a\-em rosturi bune pentrn asemenea fel de lucru". . T. Sonata in Fa major OP. ae '­ 2'J!·.. restul de 120 reprezentind con­ ~:-ibutia lui Elrlea. D". n. :. 10<~. Un cronicar a1 "Gazetei 'I'. 15 piese tarane$ti.ari cle tiparire (1923)."a far 0 prop." chestillnea pr1i!a. BurJesc nr.ii scria Bartok lui Brediceanu._ ~ . a structurii ce10r trei folcloristi privind COD· tributia fiecareia. Bianu li scria lui Birlea "CuIeoerea D-tale de poezie populara se 'I.-e trebllie pus 18 0 Jarte .:1catllirea.'1armat. 8ect11o\'en. ci sa Ie cllprin­ ""nl n'" amindoua lntr-ul'a sinCjura si sa Je c··c'lj<'il11 j)e baza afinitatii meJodiilor. Brahms. Chopin. "horea oilor". Bart6k. IV. Cll traducerea 5i explicatia in 1imba Cjermanii. colaboreze pentru . "'\vinn in yedere si ..-it 0 piedica serioasa ill fata editarii colectinor impreunB.R. aclica asa creel eEl ml ar trelmi des­ 'ar\ile cnleqerile noa5tre. Etude In Sol Major r Debussy.l­ :' 0 r e: dpoan'cp ('(mare.'l sub multiple aspec­ t(' a foJcloru1ui maramllre~ean ill circuit 11­ niYNsa1.Y si (lin compo?itiile lui pmprii. 15:{.27). 1. dar avind ). al ~faramure­ ~mlui cari afirma ca !. cred Cd ar fi mai bine (iaca Hecare colectie 58 va publica se­ parat" . f.iei. 28).-(l -toemim In asa fel ca 1'11 0a cereetarea :. probabil ca BirIea .-aloa­ ¥e (e in prezent 1a mine) conform unei a­ -[ecieri fU9iti'-e apro". Dansnri populare rom€mcsti.. . ~~ ~ " . Beethoven. 84-104).-a incep~ nu­ mat dupa yacantfi in septembrie yiitor.. La HI12 lirlea carc )ICXe amu­ :acle­ I face :olk­ . inrit in deems rinua Off' a dntat fAra Ril1tof1l1 not(~10r ceJe mai qre1e lmcati (]in Scarlatti.ceasta zona folclorica "Am fost 1:n !'-. S-a 1110)'5 pina la fh:area minu\ioasa. (din . care all fostpublicate in 19()9 In limba maqhiarH in lucrarea "Romfm k6ltokb(H" (Din' poetH rOI11. (lar Si fata de altC' melodii. Toate textele pun in lumi11a preocllparea autoruJui pentru redarea cH mai fidelli a parlicu1aritatilor fonetice ale uraiu1ui 10ca1 (~. Dupa primul razboi 111011­ dial. DIor Bartok ~i Brec1iceanu 1i soan trimis foile de note ca sa se insrrijeasdl sa fie tiparite uncle vor crede mai potri\-it. r.u 1 Imperin Habs­ 1 .tjfidi sa se poaUi orienta ell mai usor. Chonin Kocturne in do minor.tau tocmCli a>a. ~u detinem date cit a stat in Siclhetu 'I'. Facem 0 parflnteza aratinrl di muzicoloCjul :)i comp07itnrul BelCl Bart6k a mai fost in Siqhet si a COllcertat ea pianbt in data de ~2 noiembric 1922 1a Palatul Culturii.lmativ 6() de meJodii 'o-am culps Impreuna. cu­ una­ :lura­ )area ul sc j. o sea~a placllta qustind frumusetile mllzi­ cU.rehllie <. piesn pcntru pian. "Horea mire­ sei" si dip-va <. :t-.Horea pacurarului". Cind I1JN~f one 1a munte". s Carner").ul stiintpi.1 ('liminat "Briantele Hisind dnar te\:lele r:r:tre Ie-a qasit de cuYiintil.1uzicR Ini Bart6k n-a nHicn 1 tlltnror.. Bart6k: Sonatina. intr-o scrisoare din 8 aprilie 1913.emna1e din trimbHa (:"...bus<.lca.B. La mine mai slnt inca --feO 150 de melodii noi. Brahms. Detinem cloar progra­ mul recital dat de compozitor.ll­ O. fa1­ doristul a fosl inso~it de loan Bu~itia pro­ babiJ si pentru a revedea si re"erifica ma­ !erialul cuJes inaintea llltimei retu.I-am raSPUl1S ca-i lllU1tumesc pentru propunerea facuta. volllmul cUDrincJe 27 colinde.-ariantele piese­ 10r. .Chil­ dren. a1 COll­ a a- din COll­ Fass­ ar ]a nodi ­ larile a in. Preludi1J.:Iara­ TUre$ . Textc1c.~" • i'-- . . 0­ ':ce all ])l1nc! de H:c1e. de mare . se preqiiteste ill Tin'l'] flllfl 1n interc<.. unei colectii de me10dii populare ':in Maramure!.' unifidndu-$i cnlegeri1~ din "!.:r1ea. Bocet nr. Dans ro~ m€mesc nr. ~ '" .Clnd a p:ierclul si ((asH one". Fst!> ac1mirator al melocliilor popn­ lare din tinnturile Bei. al­ dituiesc un capifn1 aparte a1 eolectiei. Permiteti-mi ca . Le-a execlltat cn 0 aqilitate foare marC'.Naz(lraYaTml" llli·:\1e\:anclru Tiplea $i "Pintea Viteazu" din colectiu lui Bud. c1eoarece note1e muzicale trebuiau tiparite In striiina­ tate.raou­ se inainte intr-o alta limba eran clOUd ba­ lade •.1aramure$cnc" din data de 24 noiembrie 1922 scria: "A$­ teptarile publicului care au mnplut sala de­ aintreC1ul 8n fost inde~)Jinite. De 1a lnceput s-a i.. ..uscilui. Bartok a notat astfE:!l aproximativ 33 de texte. Tntru­ -'t Hlm ajunqe (Ie acorn arRniarpil Va roq cC! mio incredin\ati mie" (B. :\fonografia Bart6k cuprincle textele in limba romana si 111 traducere in Iimba (J8r­ mana. Rapsodie in 51 minor. din care pelltru fiecare cintec vo­ cal se rian llumai '-ersurilf' de incepllt. P9.. pre­ ntro­ cste pri· :1teza : sis­ Jerea I ~i comparativa a j e"telor din co1E~ctia 13ar­ t6k ~i Birlea in localilatile mentionate $i ti­ nlnd cont de l111mele informa~ornlui. dici a pctrecllt. III. Dans111 ursului..lnt foarte oriqinale nn mllllai fata de meloriiile populare maghifl­ re. Bart6k Seara la Seeni. Sinqurelc piese ce fuscserH t. Allegro bar­ baro. Scarlatti. Dinsu1 a (lat Qm-ae1ii de 0 memorie mu­ 7irala strAsl... ell Tiberiu Bredkeanll n-a fost de acord Cll propllllerea la care noteaza: •.. alE) tinutll­ rilor romane$ti si chiar "ecine". 14 hocete. 1.ii conti (lin fost. ald:ituit clin 4 parti.1.rii sa .­ am studiat sj colectia Dvs.11 '-ecINe ca concIuziile noastre pe tcmeiul mGlodiilor ac1unate ar putea sa tie eventual deosebite. Bela 3art6k propune(l compozitorului roman Ti­ '~eri:u Brediceanu ca sa. e~as: !a-a­ e c: . 1.~ 17 qa­ ma­ c de tipa­ a i. Jueru­ rile nu <.7. : - -e:e 2"2~ :: ­ !-:~ ec" _:c ajutoflll prcciz~rilor ce Ie face cu :1rivire 1a modul cnm a inteles sa redea a­ c:este particulariUHi putem stabiH cu destu­ 'a Gxactitate contributia sa si eea a lui Toan ::.cll1i) a lui Bran Lanrentiu si Revay Ka­ r01. Tn orice caz nn lucnJ este ClOrt: ByeJl1 de-a face ell lntiia pa­ trundcre cOl1sistcnla !.

Multe din aceste melodii eulese de marele muzician erau dntecc de re\"olta. pafT. Sa nl1 uitam ea aeest mare ar­ tist maghiar de origine romana eu renume mondia] a fast un sincer prieten a1 tarii noastre. Consiliul Mondial aJ Pacii i-a deeer­ nat post-mortem 111 1945 "Premiul de Onoa­ re a1 paejj".i () ZOlld mai mare din Romania ea "Horea lilnaB eli1J \Iaramurcs" este asemanatoare si ell multo afillitati sprc "Cintecul lunU din 01t(~nia". lueru pc cafe tinea de aItfel el 580-1 precizeze prill clI\'i11!e](> .~ compozitorul care facuse eU1105cute melodiile populare ale popoarelor subjugate ~i care milita pen­ tru libertatea aeestor popoare. are meritul incontes­ tabU de-a fi inc~reat si reusH pentru intiia oara 0 sinteza asupra muzicii populare a acestui tinut.. .O flrim~ constatare pc care 0 face Bartok 5i pc care si-o pl1slreaza si dnpa ce face in­ \'estiqatii mai ample in n1 ai multe zone fol­ clorice din Romanic. este Ca materia luI me­ lodic maramuresean se deoseheste in mare miislJra de a1 eelorlalte reqinni arnelenesti. 18). 2) --: ~ fl In ce prh'e$te ritmul: nu incadreaza melo­ dia intr-o anumWi masura d-l lasa liber . Virsta interpretilor nu este precizat~ Intotdeauna. 23. '1) si de aid anume leerl1turi tntre dnteeele populare ma­ ramnresene 5i eele maahiare lB. 1934 dupa ce-l cunoasie pe Autorul a pntut conslata mai tirziu h Constantin 1. pg. "de la 0 femeie u .\foldm8. 27)' lsi sustine parerea.n 15 mai 1910 e"Ie e­ 10('v("ntl1: e1 sintetizeaza a<. 30). Cotitura adusa de Bart6k in folelo­ ristica muzicala se mai clatoreste apoi fap­ tului cl1 eJ a activat in yecinalatea etnogra­ filor. imprejurarea i-a inscris ea axiom a ne­ cesitatea de a prinde si reda dnteeul pOpll Jar intoemai cu intreaqa ltli fiziol1omie an­ tentic~ si in pIu. namele lui flind strine. 1a . MatE'fialuJ ace'ita. "de 18 un ligan ". autoruJ multumindu-se s~ mentioneze ca a cules prorluctia de 1a . Brailoiu. Usurinta en care nota melodiile populare era sortmi sl! cistiqe de 1a ineeput simpatia taranilor rom~ni.0:'1 mai \"eehi stH melodic" al acestor tinuturi. sl1 poatl1 fi idel1tHicati. legat de al poporuluj roman si mai ales de-al maramu­ resenilor.. apoi tot din gura ctnUiretuJui a in­ reqistrat dntecnl 1a fonoffraf.If! burqic.G. dupa cum sint ~i eazuri cind nn se d~" nki macar nu­ mele informatorilor.Dn cunoaste dedt melodii ell ritm de dans si stnlctura foarte felurH~. Pentru cel care merge pe llrmele sale ar fi fast de mare fo­ los ca lInO dintre informatorij care an fast sau posibiI s~ mai fie in viata.ii p(' care Bartok la \remea sa PH 1('-0 puhlt face. pag.. "de 1a un omu. Kiria. si Ul11l1 si aUul repfPzentind . Tn chip inp'I.i a eercetarilor". In intiTIsul studiu introdueth' al colectieL autorul Sllpune materialul muzical unei a­ iente analize.. 30).te apropia cit mai :1E: mult de icoana adcvaraUi a cinteeului. Bart6k a ajuns totodata 1a cOllcIuzia justa dl acest stH nu are niei 0 legatura eu stilul pentatonic maghiar. credE' e1.Tn starea de a7. Luerarea lui are 0 importal1\. 1) La cu)egerea cintecelor a procedat astfel: mai tntH a notat dup1i auz atH melodia cit si textnl. 23. cind qenialul compozitor a fost ne\"oit sa se refugieze in S.. RitmuI acestor melodii este de fapt bine ennoscutul ritm Dunctat din muzica populara maghiara (. Cu felul B­ eesta de proeednra se pOCl. 29). :\1untenia si ..lanluit lmpotriYa lni Bela Bartok de eatre regimul hortysto-hitlerist din 194f).B.. carese minunau: "ce itlte a lnva­ tat domnul cintarile noastre" si prin aeeas­ ta uitau di 5e afla in fata l1nui domn venit tocmai din Budapesta ca sa Ie studieze dn­ teeele.inriuriri claca nu chiar 1mprumu­ iuri straine au pairuns si in c1ntecele de stil nou". \Jarturia lui D. DllP~ parerca sa "Horea lunql1" este Imprumutatli "nein­ doios u de 1a l1erainenii rlin Cohmt'iil (R. posibilita1i de reascultare si re\"erificare.uirii operei 5i aetiviUitii sale puse in slujba pikit 51 infra\irii popoa­ relor. 27-28). popularizinc1 prin opera lui mu­ zicaUi comorile spirituale de pe aceste pIa­ iuri romanesti. Concluziile de in­ ceput ale folcloristuJui maghiar au fost pri lejuite ele eUl10asterea franmentara a mll­ lieii DonuJ arc romfllle5ti.\cedemia Romana in sedinta (:.U.tfPl nontntea a­ ansa de Bart6k in folclorstica mnzicala. dup!! CHm are meritllJ rJe-a fi cules stiintifie un material boqat pe care I-a pus in circuit universal (N. In strinsl1 leglHllr~ eu analiza muzicala aut. .."3. paer. de razvratire ~i ura contra eXD]oatatorilor. (B. 23. si c('redeaz.teti6i (B. 0 crunUi prigoand s-a dez. oriqinea lui fUnd sud­ e<.-ersificatie. '."plicahO lJU \'a oa j" \1aramures peste stocp1 cintecelor de co­ pii ceea ce-l Ya duce 1a constatarea eronata di aceast!! specie ar lipcj la romanii din Tran:::.A. moare in 1945.ih"ania. ::\"u-1 puteau suferi pE. eli aVem de-a face cu a tnriurire maahiarli venitli min intermedinl rutenilor (B. pa~J. . Ca semn al pret. dUpa ee n sistematizeaz~ pe baza principiilor lui Ilmari Krohn. fntr-ac1edlr ele 11U se \~erificii 1n totalitatea lor. lllai ales aCllm duel \-olumul de matNial adllnat si p'lbJicat din diferite zone folclofice ale tarii permite 0 seama de reJatii si comparal. Revenim la monografia mllzicala a \1ara­ mmesulni unde autorul a utilizat pe llnga informatorii Virani $1 dtiva informatori in~ telectuali ca de exemphl Invatatorul Ion Vlad din Vi~eu de Jos.0 fat~ de 15-16 ani. 23.oru} se 0­ eupa $i de unele probleme de .. uncle trainrl in mizc­ rie.a Cll totu] eX­ eeptionala in ansamblul euleqerilor din fol­ clorul maramuresean.

~itia care i-a dat muIte date despr? J'1Hziei) mo­ rosen easca". AtHudinea sa este revizuita funda­ mental 1n colecUa postuma. Complexita tea fenomenelor folclo­ rice sincfPtismn] lor inca pu!ernic in zona de care ne ocupam impune 0 pregatire a~ rleevata multilaterala ~i mai en seama coo­ perarea strinsa a specialistilor de formatie diferita.8.. iar Pe de alta parte. fol­ tes­ ltiia e a a fi inta ~tita .Tn "dIr ales t si arii l PC' eX­ ace.: m" ira rnpu­ lara romaneasca si 81 este c..13-20 de ani me­ Iocliile trebuiesc urmarite mai 1nLii la cill­ taretii de la care au fast culese..Cll sau fara intenUi (8. influentele me­ locliilor si care slnt ele. 443). tonalitatea.2 1a timp si sa iubE'asc~ en pasinnc TO­ man.a S0 explica ~i faptlll Ca BartoL a netrecut inainte de a veni in !vfaramures dteva .ram\1­ a'l­ ~are ! r! a CI)­ 'ata (lin . 350­ 376) di "nomazii nu pre au arte" ~i isi fun­ damenteaza competenta pe instinct .cer· tului din 22 noiembrie 1922. ::: '1 COrl­ tribuit mult ca Bartok sa ('n'~ni~'(.lr~lr'. n-a a­ tacat nicidccum problema pe tar1:111ul spe­ cia1itfijii prin analiza III inutioasa a faptelor. Tltl negUjeazd a Ie nota. 3) Pentru me­ lodie atul1ci cincl notatia uzuala nn este su­ ficienUi se serve!. 18. iar buna lui eredinta pusa total sub semnul 1n­ daielii. apoi de 1a cei maj tineri.Te$i scurt timp in Maramure~. 4) Privitor Ie te'{t scd€ ' versurile asa cum se pronunHi popar. Bart6k scmnale. jnflorirea ei din limpuri stra­ "echi. .in rezumat aUt ca muzica cit S1 ca versuri notaiiul1ea culeqerii este facuta cu Tl1lllta competenta si seriozitate. . 2) elo1her conform inspiratiei poporului. .a£1u di nolarile Dlui Bart6k nu sint intotdeauna ore­ cise.ata pe asem~nari ca sa l)oaLa si modul. Sabin Draqoi afirma tendentios 111 arti­ colul din . Bart6k a leqat prie­ tenii cu populatia maramureseanii. und mischt all­ dieses ourcheinander. pacr. In perioada inre0istrarilor. '[. care trebuie sa corecleze in eeJe din urma pe lnsusi informatorul au­ tenUc. I-a '. a fost eel care I-a aiulat po Bar­ t6k sa cunoasca in mod pract.lin partea cule­ qatorului. Tot eJ i1 insotestE: pentfl\ . i\COst scop.xperi­ mentul se cuvine apoi a Ii llrmdrit in timp pe qeneratii. cauzele inrudjrii. De fapt. care i-au 'Clobi­ Jizat oal1!enii sa vina 1a ~l~rec:ic. p(!l'­ tr11 Cfl aid 1n '\fararnurcs din D1i.nia ~ ea- I . indeosebi ale mllzicienilor de a <.1) lfel: ctt 1n­ : (J- mai ." dar acimitea si "rfimlkhe A.)it dupe. 18. ci s-a marginit la speeulatii avocate~ti pin­ dite sofistic print re rinduri.G datele lit.Este cert cit 8 11 sit1R.ucces~\ de la mat multi dnHireti alesi pe categorii de Ylrste pentru a vedea si in ce masura se schimba tempoul. Asertiunile lui Bartok au fost interpretate ca fi'icind parte dintr-un program politic... profesor de 1sto­ ria Artelor 1a Universitatea din Cluj.ite de aonotari Si semne comentionale pentru a in1esni apropierea de adevar. BUsitia: . (B. pag.atIe indivichaUi in l11uzica populara.>formari.·ovi7.. Muzi:cologul ma9hiar L Dern0i"\\i. 0 melodie trebuie culeasa !'. 11) a:.aza. Cind pentru unele fraqmente se prczil1Ui variante. Bart6k in· fluente straine.sti Maramures san cea din Uaocea ­ Oas. ea mai mul­ te rnelodii au 0 structura si 0 Hnie melxlica asemanatoare cn stmctura Si Enia ne]oclicii a folclorului din Africa. a vorbi despre 0 forma adevarat ori­ qinaUi ". Cll foldoristul loan Birlea. BdT­ t6k preeonizeaza si in ml1zicu astfel de ex­ perimente menite sa puna in lumina vana­ bilitatea dntecuIlli popular. iar 1a me10diile instrument ale este aratat a­ corclaju1 instrumentelor cu eoarde sau su­ netul de baza a celor1alte instrumente. lB. interpretarea. usta lilul mclin­ pri­ TI1U­ )lea .1 1:1 mude j11 ~'\ . .au d. Este indicata ]a inceput inaltimea reaUi a finalei cintecelor locale transpuse pe fi­ na1a Sol dupa sislemul preconizat in 1904. de aceea recomanda evi­ tarea lui in cll1eqeri ca unul care "briqt a­ lerlei fremde Musik heil11. La inceplJ t Bart6k nu avea incredere In lautaru1 Egan. La anali7. Un'21e particula­ riHiti ale folcloru1ui din Africa apuseana au fost amintile 1a ( 1)T1'unicarlk Pi' :-U2 'e-a . nan.1teri21nl m')­ zical inregistrat em reie.pro I si ('pI turi..0­ coti deosebirile dintre variant. Il referitoare la via1a dntecului popular.> pe de 0 par­ te drept qreseli <.Gind Romanesc" (1937. ell aIt prilej ~i necesitatea de! a c1etecta Intrc­ quI repertariu existent lD !110mentul culege­ rii fara omiteri arbitrare.7: co"-. sub a carei ingrijire all fost publicate la Buda­ pesta scrisorile lui Bart6k. dupa parerea lui Dragoi. aeeste hfIuenb Sl 2see12nari J-au condus 1a ideea feaJi:erii unci )pcrari. totu1 se reduce la "eompetenta" mu­ zician111ui '\'eao~.a me1orlil­ lor maramure~ene lSi cia seama. taranul Jonu lui Andrei din Ieud. pe de alia parte aspectul semnalat it ubliqc! pC' folclorhl sa consenmel. EJ rele\'a intH inserierea variabiliUitii nrept 11na din axiomele folc1oruhti. Experimentul aduce 0 contri­ butie substantiala 1a predzarea rapo:-tului dintre traditie ~i imp.usnahme" ea lautarul din On­ ce. L0 '7a rlra­ gostei lUi RarL6k stan desiqUJ' RLil fnmnse­ tile muzicii populare romanesti cit 11'Jf:atia ei neasemuila. lngaduie inc10ielL posibilitati de clife­ rita interpretare -. La invocarea unor arqumente muziocoloqice ale lui Bre­ diceanu si Alecsici ea. de folcIor ba:r. Tn afara de aceasta a­ rata silahele scmle ~i pc cele 1ungitc sau repetate cerute de simetria melodiei si a ritIlllllui. 97. Coriolan Petreanu.("'. !'. prin ea pune canat orientarilar qre~ite ale folclo~ ristilor. 1 (! i:rJ r<:>s" .1 noua oara pe Bartok in Maramure~ C '. 08ce­ dat in 1935."a­ tiler eas­ enit c''l­ c.. Aeest fapt a imnresionat si SUi)jucrat sufletu] f1eniului manl1iar.f ll1'lZician maghiar cu poporu1 roma" "i en 1lfietennl san r. Astfel dupa .erie in c21e ce llT­ meazii despre 1egatnrile mare1. pag.re In realitate nu exis­ tan. 448)..P­ Uirnini in Beins in compania !1!i Ton Bu.o­ :1 (!-­ fan­ :.

-+) lllali(j jinllli. : ) .·. U _. .te mejeagurl.::::. iar in urma (1. . (ex.-::!: ce ad:ina 0 muHime de cintece Si " c:Esifica pe categorii i~i da seama ::'.. 3) Inlerec.G. l . 1963.. Ulterior Bart6k a des- _'2 r a~ =-:ara ~MW • ~c: . 4: a. Ja melocliile populare roma­ _es:.ea acest:lia.n.~ re fu fie .l a'listica a poporului de pe acec.ele an (ie Barto:"': 1il nrinli.varr" ':~ .a:ita.:ce bunuri asemanatoare in conditii ~: :::.l fIno n \. "-"_::la c? sosH din Africa. de ace1e asf'­ ~ • c 'are ba::llia ')i ele care a auzit rs:. Din scrisorile purtate ell prip­ :e::l:~ "Ii-: D.racre r. Romeo Ghircoia$iu in "Contributia 1a istoria nmzicii romane$ti".\mDfl:Tnl1tnr:" aJe yeciniloL -. b) : :arii BARTOK \fARA\fAROSr GYCrrtsEBOL !Ptld IUdild Kis .r.•.:. Bartok a inlimpinat qrentati In cla<:ifi­ carea materialu1ui.:c ::.aramur. mi'Hinrlu-$i <:e . Kiriae.ul strilbun de \eaeuri pentru inedit)i autentie..z dC's St"nnnws d(>[ Bl'ni Fr>fah \us Il-Kcll1t6rd P:-in analiza concluzionam ca asemanarea posibilil deoarece popoare diferite pot :c::::'.:< S-d comins ]JC tero:1. reiese dl datorita va­ ::e:a~ii C:eosebite a melodii'or din Maramu­ s~:e re$. care intr-ade\ ar 11n Co -::~:tu' sl'f'-"'...-econo111 ice ~i istoriee asemanatoare.­ fT13i IT.•~R'\B G yCJTcSEtliJL UJl.rnu :11 co::lE Co 3ra'. ed..'1 "e observa prea mare diferenta In­ :~e ca~ec0rii.~.n :...__ ~ -..___I_. fept ce-J determinCi 51 ~c sa pJece in Africa Sd verinee acestc consta­ tari.'~. de unde concluzia ca I1U mai poate fi yorba de In­ riuriri.orea sila~ "C:'la dano cin:rc ocaz.\ ariHal._U_•. care reiese elill folcloL Dr. B_-\RTOK AFRIKAI -.. ~ =:..re lisa prO\: iua . o')~e c'eosehire de cintecele slovace la -":-'" :'. Tata doua exemplecare lc pune in com­ paratie. c:fe'entele c1intre categorii sint mari <:~ e-:ider:'e.. ~) .i"teres . arata ca: "Bart6k studiind folelorul din Maramure~ a siabilit Cd horea lunga 1'1 timpurilo \echi a fost lara indoiaHi singura melodie a mara­ mure')enilor ~i ca e1 sustinea la inceput Cd aceasia hore hm9a a fost prelllata de ro­ mani de 1a ucrainC'ni. - sl:~"~~i::'..U_·_-_I.l Sauia -.. \olut lc..: Sf lIu-:i IrE? ­ be mell ma .:-: :)2rc Co l~"-'r<e (1 1. mai profllnd pentrll f01 ~> \iaramures. :c: 1913 f' __ . _. Dentc: aulenticul ~j ~'-::.. iU " . \aloared COl1tinutulni artlslico-estelic a1 fo1­ c]oru]lli maramureSCa!l.T.1illizelor faclli(' asupra maj multor materiale fole10­ rice a aiuns la urmiHoarea clasificarc: 1) cd 5j muzied 1)01mlara are dialect muzical pro­ priu crt 5i \orbirea diaieetiea..

Colindel e lia. 23 din patru rinduri de melodie.l eii. Dupa cit se pare nici 0 regiune afara de cea a Maramure~ului ~i regiunile Imecinate n-a mai creal de seeole melodil noi. rlimul este de obicei conform dansuilli. Bartok arata: "Colindele din Romania all (liferente locale cu Inuit lllai mid declt melodiile de hore.1 scapari.. Textuj principal foarte des are un contirwl biblic HI legCitura CLl Cra­ ('iunul. Bartok (. spunea Banok.i l'u de sisteme sanore illai arhaiCt~: jar ace-siC:' '. ceea ce de· notd ca acest repertoriu estc mnit ~i tiresc legat de traclitie.. siaruia chlar asu­ pra unor deosebiri pe care le considera "ex­ lraordinare". In schimb scarile cu "semi­ cadenta finaJa" ar da de banuit 0 lnriurire a muzicii sud-slave (N. gama de haza: (ex. (B. batrini. 145. dar pe melodiile de colinda se mai cmia !. pentru oameni tineri nr. e1 a cedat pina Ia urma lasindu-se pe depUll cumins.\-Ak.n:1Zicale (Ie pe glob.J. (B. 60) (B. . In repetate rinduri Bartok sublinia ca~ racterul neunildr ~i neo111ogen al cintecelor romanel?ti neocazionale.e diseutabile ori gre~ite. Anumlle imprejurari:. Colindele romane!i>Li arata Bartok n-au nici 0 inrudire cu muzica populara maghia· ra a~a incH scara lor pentatonica nu este imprumulata. Concluzia arata ca in eontinll­ are.21 -~~-- .te in­ dtat de dHre Societated C(Jlllpolllorilor prill secretarul ei Henerai C.Hlll :(10­ ::ide in­ ullJi Gin a la ca: ·s a :. ge­ nurL dialecte. un rilm parlanclo rubato eu Uf­ matoarea struclUJ a . in luna feoruarie.. A1 .i caracteru­ Illi pE'ntatonic (i:wheimitonicl. cl o lreapta prin care au trecut in evolutia lor mai toate (. "S-a remareat insa Cd pentatonia. Rindurile textului 51nt foarte des din G sHabe. e1 scapa din \'edere ~a compare genuri ~i stiluri e­ volutive diferite prin modul lor de reall­ zare IDuzicala: de 0 parte doina propriu­ lisa (hoH. 1Va. consta din doua rillduri melodice (BartokL iar cele pentru oameni batrini nr. iar altele au fost re­ considerale de eatre 101clorl~ti . a ara­ : Cd ro­ coperitii ace.. SMa remarcat apoi c. 24). -.ental iXln'­ gistrari pe fonograf. Bartok a renuntat sa mai crc'adii ca c(~Cl mai inserala forma a muzicii maramure­ !}ene are aUt de simplista expJicaUe.i nu se cint8 Humai de billeti l.19 Ia numar ~. Scara de baza este cea in111niUi 1a 110­ rea lun9a Si ill horea locala lllai noua. ci l.ut' iIt \ ('clerea lamuririii mai multor probleme: rj~m. pa9. deoarece aceste cintece de sar­ batori de larr:.aranjate pe baza rmdurilor melodice ca­ f2 5e deosebesc de obiceiurile din alie parti romane~ti. de istoria aces tor locuri iar evolutia 15i spune mai greu cuvintul. 17 din eolectie Ie-am regasit 5i noi pe teren tie in stare neschim­ haUi. Fa~a de folclorul magl1iar ~i slovac. fie eu u50are modificari. deosebit esteasemanalor eu eloina olteneasca". Li.tiluri clin cell' mai (Iiferile 5i din intreaSJ8 lara".1923. in folclorul romdnesc $i in cele mal multe re­ Uiuni acest gen prezinta un evident carac­ ter arhaie. c­ :elor : eel Dro­ alai fol. .'. In general in colindele de lume curat tarane~ti cit $i cele mioritiee sau cu teme vlnatore$ti intllnim melodia legata de acela$i text.Maramllre~" .ullurilo .a atunci cind Bartok reliefa deosebirile "extraordinare" dintre melodiile cintecelor romane~tine­ ocazionale ale diferitelor tinuturi. Vb.Bocelul prezent III colectie sub 4 numere -~ 20-23 cu mai multe variilllte fie'care. pe care s-au cintat $i se cinta $i a5Uizi texte de balade. El 5nstinea Cd dceasta este 0 llIo~tenire asiatica a maghiari­ lor.. ~i horea mal noua cu forma fixa ~i rltmul masurat ale Maramur~u­ lui.i llluzicologi romanl. refrenurile a celor mai mulle texle slnt deosebite $i le­ gate de melodii. Asupra majoritatii din acestea d revenit Bartok insu. iar pe de alta parte cilliecul propriu-zis de stU vechi parlando rul)ato ~i forma siro­ fica a celorlaHe reqiuni ardelenesti. 1-l.A. A fost insa ine\'itabil ca in munea ~Liin­ Iinca pe care a 1nt1'eprin5-0 folcloristul sil do\edeasca :. ulleorl chiar con· tradictorii.B. nenul11draie \ariaBleal!? horel 1 ungi eulese pe intreg leriloriul tarii. mcepe ell capitollli ('olinde ~.~ msta· com­ ~ =J :" 111­ .vIiinchen .'i de fete in grupuri. ca de pilcla deosebirile dintre horea lung a ~i horea mal noua din :"lara­ mure~ (e greu de crezut astazi cum n-a se­ sizat e\'olutia celei clintli in toate genurile actuale).:.\larea cinste profesionala ~i com­ petetl~a care i·a c~ilauzit lntreaga activitale ~tiin~ifica I-a fa cut pe Bart6k sa-~i revizuias­ ed toLaJrnente teorille emise despre lolclorul din i\lari1mnre~.'i de aIte vlrste: copii. unde marele gen al cintecelor neoeazionale este reprezenlat mai lliUlt de stUuI nou.isteme 5i pentato­ nia illsa5i 5e ~Jasesc In folclornl ((Jin. privitoare la folclorul nostru llluzical ~i la teoriile emise de Bela BarloJ~ in necunoa~terea inteurcd~i tt cintN:lIlui fO­ m8nesc de pe inLreg tE'ritoriul tal ii. 20.. 28).h:. pa9. . in fata argurnen Lelor sonore de netagaduit. III ho­ rile mal noi illi. treapt[\ prece(laUi $. nil constituie 0 \rastitura nationala. in a­ nul 1U3. 1U). cu acelea~i refrene. 7... Colaborator al arhivei de lolclor 11enrl Brauner I-a insotit pe Bartok prill Bueure~ti lar oaspelelui maghiar is-au pre/.iI textele de balade". l\lonografla Bartokiand "Volksmusik der RUlltdnen von . !j. pe aceea~i metrica.la lunga de 0 forma libera im­ provizatorica. 11 $i 19.i presiuni morale venite din parlea unor eer­ cud retro~Jracle l-au couclus Ia formule!iii te­ :I.'mesc in qenuri 5i .ii.Uamure'jt'l1e el \ 0 pn­ ternicc't inriurire maghiara (liJ[oriti. Daea 1a inceput Bartok fusese neincrezator.t slil pe inlreg terilOILul ti'irii. Bntiloiu sub pretextul unui concert Si a unor conrerI1\~e cle5pre llluzica populara rOmanl'dsc[i JLl Ull schimb de experinta ~i informi. 21. pe numerele 7. 5).

majoritatea de 4 rb. AYE'm melodii de joc Intr-o forma libera care eons tau din renetarea variata de unu sau mai multe motive. La mmta $i la jocuri di­ ferite.. 613 c.. Cind au fosl create nu s-a pUlut stabUi. participantii striga In iimpul masurii t'llvenite de dans . AAkAsAksi AABc'. (B. 23. 193-209 din colectia bar­ tokiana euprinde meIodii pentru trlmbita. Au ramas pe note tinute un fel de "suspin" care aduce perfect cu nodul. Bocetele sl. :-'. Din prima categorie am gasit ~i IIbocetul la ciuma" care este 0 veritabila hore cu no­ duri transformata in boeet (vezi exemplu 138 din co1ectia noasira). Noi am identifieat pe teren 0 mai mare varietate de bocete. de aceea Si Bar­ .:: . :c~~ fC)5~ l:e \:. "RomaUi din Maramure!. urmeazd apoi 0 descriere a unor jocuri (B. Mar­ Unus NiyhoH.>tii nO$tri. 24).. In categoria a doua s-a produs 0 oarecare evolutie cleoarece melodia este masurata ~i tempo giusto.>i unele infiuente din zone1e limitrofe. grupa cea mai bogata in melodii. urne. ritm care se mole~P5te citeo­ cJat& in triola sau pe 0 treapta Intre acesle doua notatii care prin notatia noasira Cll note nu se poate reda. asHel horea lunga trece tot mai mult pe planul dol..vocal melodies EdUet By Benjamin Suchoff.. Irate. 24. in dona masuri $i melodii de forma inchisa. melodii de boeet cu earacter de ritual. :az: . _. noi am ga­ sit:. .i Hlutari tarani). 22 din colectie este 0 melodie c. este notata 0 alta hore lunga dedI cele ga­ site in colectia bartokiana 1923. Este inca 0 dovada ca 1a baza intregl.. T. horile mai noi sint de o provenienta mai recenta. recitativul a ra­ mas la fel ~i gama de baza.:1: c:e forma strofica. Aiel evolutia in linia melodica nu s-a produs doar asupra textului. ABCD. 12 variante la nr. 1967. tata. unchi. fapt ce denota ca folcloristul ~i-a revizuit ~i ipoteza cll este 0 singura melodie de ho­ re lunga pe mai multe variante. . Horea luncra.e. 24. iar in "Rumanian Folkmusik" volumu1 II .~arc ri=-_G al ~ex:U:. ..n.:.e QCC2: Cll caracter de ritual. Scara de baza este cea cunoseuUl peste tot in zona: (ex. Capitolul "bucati din diferite instrumente muzicale" de la nr. . iar eele mai nOi pot fj ':':e trei rh­ duri ~i un p'..eudorefren. AsHel fiecare corouna cu­ noa~te doua feluri de bocete: dupa tineri $i b8trini {Bartok).striHaturi sau dnta du­ pa melodiile instrumentale care in aceste cazuri se simplifica a~a de mult reJiefin­ du-se scheletul ei muzical sau chim forma ei de oricJine.: 3. Hague. :. Clntcccle de hore mai noi sub numerele 24-135 din aceea~i eolectie este capitolul eel mai lutins. For­ mele cele mai caracteristice la horilp loca­ le mai noi 51nt urmlHoarele: AABBk. daca 0 melodie L'sle caracterizata de U11 film mo­ le~it 0 voi nota ell tuetul de tJji3 sau 6/4.. Aici con­ sideram noi eli fluierul a fost ~i ramine primul instrument si cel mai simplll con­ fectionat de taran. 1a : ce . .> dnta as­ tazi textele lor epice !y)i lirice dupa aceste melodii. ~i al doilea fapt denota Cd folcIoristul a notat de la in­ formatoare mai muIte hori lungi dar din care initial a publicat numai trei. melodia cunoa~te in schimb 0 diversificare dupa mama. :r. Intr-un capitol aparte noi yom incerca sa clarificdm anumite aspec­ te ale horei eu noduri. XII). au disparut insa nodurile. . ba mai multi fluiera~ii veri­ tabjJi tin in continuu un ison guturaJ pe care brodeaza melodia propril1-zisa. etc.r J. ea dovada ele ])tltrund numai acum in partile L'gocei"' (Bar:6. pag. CompozitoruI ma~Jhiar Ie descrie complet ~i competent pe toate eele intilnite. G­ teodatii se schimba ritmul mole::.ok L .1elodiile fluierului sau chiar a frunzei nu se deosebesc de cele ale cimpoiului. iar a treia categoric ar Ii ver~urile de origine bisericeasea. Este ge­ nul cel mai controversat ~i dezbatut de fol­ clori!. ~fe. matu!i'a. 1a nr. este l10tata in eoleetia bar­ tokhiana prii. inaintea lui a fost doar frunza de fag $i par.-: . 136-192 5e cinta de muzicanti de profesie (de obiceill tigani) (n. a doua categorie.odiile ~'. Pentru treapta de trecere yoi scrie rUm punctat san ritm triole care de­ pinde de apropierea uncia sau altpia.. soacra. :'\r. in orice caz ina­ inte cu 50-60 (k ani au fost cunoseute.li se repeta Si nu are re:re:-:. Prima categorie este eea mai veche ~i fara indoiaUi cea mai arhaica din zona. aiei este posibil ca s-au pro­ dus !. .llui re­ pertoriu actual maramure~ean sUi nemuri­ toarea hore lunga. sora..:e IIci:ltec bisericesc de prove­ nienta str~Una".. G). . 10: sus nu tre me slr de to PH rna . AAkBBk. La acest capitol avem $i prima atestare a (l e scrierilor instrumen­ telar muzicale specifice in Maramure~.il in iute in aceea$i meloclie. Este hore lunga din Viseu de Jos cintata de aeeea~i informatoare Maria Pop a lui Vasile (60). In Maramures melodie de hore noua se executa in ritm de dans la fel ca ~i in me­ lodiile de dans care pot fi confundale eu horile (le dans (B. astfel avem boeete propriu zise neincadrabile in masura. 111 acest caritol Bart6k arata ca a obsen at 0 anumita do­ rinta (ciiutare) in alegerea ritmului din par­ tea taranilor.::" ~c'c: Melodii dE' dans ell forme nedeterminate de la nr.llt dntate nu­ mai de femei in majoritatea eazurilor de rudenii apropiate ~i veeine ale mortului. soeru etc.c~:ri me­ Iodice.:'4·)"" 0 despar­ tire severa Intre felurile de dans de 4 rin­ duri dntate cn text (striqat) si melodiile de hore s-a dovedit imposibila" (Bart6k).

numai ca rlndul dublat este varianta cunoscnlci J11plodii "Cit 11 Maramure$u". 54ab.i informatoare din Vi­ ~eu cle Jos :tvlalie Ardelean noi am identificat··() sub porecla :\1aria Ardelean ell bota .) un llumar de 9 piese inslrumen­ lali'. . ea dupa 0 migaloasa ~lefuire artizanaHi.i trei infofmalori. stoeul de hori vocale de dans intilnit pe teren I-au de­ terminat pe Bartok sa creadi\ eft aces- l~d <iU () fHO\ ellientil lnayhiaf(i Liill doua motive: felul ue-a dnta a unor ill­ formatori ~i aiei ar~Ham di la aeele melo­ dii 1a care Bartok susUne ca sint de orl­ gine maghiara ele provin numai de 1a aceia". sub numerele 34. la care nu am putut sa Ie descoperill1 provenienta in neam eu toate in­ vestigatiile facute. 38 care sint notate just in masura de 6/8.preoteasa din leud.. llll-i dci lllare im­ porlanla numindu-l fals. loan Dunea din Clod 4 piese :<. in masuracle 6/B $i nicide­ cum in 2/4. Melodiile .prima melodie a fost imprimata ca 0 ho(c' mai noua din -+ rlnduri. de aeeea ~i modul e1 de cin­ tare a fast diferit de eel a taranilor. care sint scrise in masura de 2/. _-\cestQ !lucan instrument ale ell certHudi­ ne trebuiau incluse la repertoriul oeazional pac. Lucrarea e magis­ traUi sub toate aspeetele..56). iHstrUm(~nt 1<1 cure Bdfl()k. care denota 0 e\'o!ulie. iar din fluier a cintat un singur informator. 203. de fapt esle \orba de 0 a cloua meiodie care este un veritabll cintee de joe introdus de informatoare in loc de un refren obi~. Moartea I-a surprins la ultima intregire a llotelor. Posibil Cd aee$ti doi informatori n-au fost eei mai reprezentathri in me$teritul c1ntatului 1a trimbita din \Temea aeeea. la. ineeput ealigrafia de ~colar con~tiindos cu care Barl6k a copiat notele melodiilor !jii textele eu litera fina.ie ~i anume: lui Bartok i-au cinlat din trimbita.* $i sint identic acelea~i piese dIn eolectia Brediceanu. dllpa expatrierea \0­ luntara la New York (B. .i populatia maghiara este indiseutabil. ne referim la horile autenticp maramure~ene. 36.Ii lunger Man din On­ cesli (1. informatoarea Varvara Braieului din Vi~eu de Jos. bu­ dum in A.i la nL 82.ti 2 piese. "horea pacura­ rului"..Kane. ceea ce del10ta ca ele au ev01uat prea putin. 25). Cele dnd mari volume "Ramanian Folk Musik" (1967) au fost preydllte pentru ti­ par in anii 1940--Hl-15.' 1a aceea. la. sotia folcloristului care i-a ein ttl t lui Bar t6k exemplele 77 ~l '7gb ambe­ Ie in ruasura de 2/4 iar in colectia Bredicea­ nu aeele piese sub nr. :ara in --. in h0fea locala mai noua de astl:lzi gasim acelea!jii tipuri ca ~i acwn 70 de ani.>i Hll din Ielld.. 1. .i 134: stnt eompletari de melodii de joe ell silabele la. Volume III: Texts (CVIII + ti62 p) Edited by Benjamin Suchoff. a dirui contact eu ora~ul.muit. cu reveniri la notatia melodiilor pin a la perfectiune. "dnd !?i-a pierdut ~i $i-a gasit paeu­ raIu oiie". :. aceasta sub in­ f1uenta JJllizicii lUolc!cnenesti ~i nicidl'CUHl sub illfluenla mUilCH maghiare. fel.'1 informatoare din coleetia Bartok. PaUiguta Boti~ din . De altfel el afirma: "In momentul de fata se poate eOllstala chiar aeuma ea me­ lodiile tipiee maramure~ene amintite mai sus (49-88) a. In general.\cela~i 1eno­ men i:I inlilnim ..-:1nd pe C 1 ea cezura pri11cipald nu slnt cunoseute la popoarele invecinate. ==n late de ga­ du­ ~ste di­ urii fin­ 'ma era Inu $i o )ar . with a Fo­ reword by Victor Bator. de 5e ne­ cu em en­ ·es. Du­ mUm Sereea din Dragomire.Ii 27 din eolectia Brediceanu. Teodorescll (N. rotunda.. .J:5a eoleetia Bartok cu exemple 19 !. Volume II: Vocal melodies (XXXIV + 756 p). Mar­ tinus Niyhoff 1967.torese sau de Inmormintare. Aeelea!?i observatii se pot face la nr.?".300 de pagini euprinzind 2. eolectii este notat8 10.la cum a gindit-o izvoditorul ei. Bela Bart6k "Romanian Folk Music. captiveaza de 10. Avem ~i eazuri fericite de coineidellta dnd aeeea$i mel odie in eele doud. 5. . Vo­ lwn I: Instrwnental 0 melodies (XLVII+ 704). si )11­ ine )n­ )ar It!i ele Iri­ pe 1te af­ .. adaugi­ rea l<icut.!O:!. Ne dUe la aceasttl concluzle piesele gasite in eoleetia Bartok nr. e1 li zice como.i III UflIld ell 80 di? ani este tot un IraUll1ent din melodia de joe.1 2:>--­ de me­ rln­ do­ par­ tpo- )ito] :atii se \oi de­ ca 0 mo• ' C1- iute ::"or- Ka­ CD.. esle vorba de Ele­ na Bidea -.ti ~i Marie !?i Doica Vra­ gu~ din Once~ti. 9 !?i 38 notate in ma­ sura de 6/8. noua ne-a cintal fara diferente melodiile 45 ~i 53e (Mct sculai de dimmeata). 53e.555 de melodii. "horea oilor". In investiga~lile noastre. La aeest capitol se em'ine sa mai iaccm 0 obsen-aj. exemplu: 33a.. cloar doi informatori..HI si 8:! ell. la eaz 1a caz. Trei volume impunatoare de peste 2.. Tot aici se dau 0­ caziile de ciHtat: "dupa mort". The Hague. Aminlim aid ea infor­ maLor eomun la Bartok ~i Bredieeanu este tot Elena Birlea. in masura de 6/8. 37.. ca la exemplele 201. Ca structura ~i forma. ci mai degraba un amestec de hore propriu-zisa eu dntec \-oca1 de joe pe care Bartok 11u-1 sesiseaza. aeeea!..30.752 de texte poetice traduse de Dl. hori din fluh>r si una din cptpra. tr.ebuia sa Ie privim ca 0 proprietate pri­ morcliala a rornanilor din l\1aramure.B.cind merg oile 1a munte".A. 110 . incH monu111entala coleetie a putut apare a!. Cete 40 de melodii din coleetia Bartok notate in masura de 214 sint indiscutabil ineadrabile in masura de 6/8. Concluzinam deei di nu poate fi yorba de 0 preluare a lor. AJte observatii ee se impun sint urmatoa­ relc: melodia 37 din mono~rrafie se afirma cd are rindui III dublat.

t. 14. 15 care reprezinla in monouratia fle fa~a un material inedit. care du­ ce la 111l. Pe cit ne-au permis imprejurarile in decur­ sul celor 14 ani de investigare. Clntece de pe1eril1aj. g e nurile ~i speciUe neintilnite de ei. dintre vechi l?i nou . 8. 3. 9. Cinlccul de lea~Jan $i 1J0lejllne. Cilltecul pro­ priu-zis de siH .>i interpret $i clupa un allllmil intenal apoi inregistrarea dc(. Dintre acestea eele ell numerele -4. botejune. a pefsonalitatii incipienle.?i mai variate. Inainte ue a trece 1a prezentarea catego­ riHor de cintece ~i meloclii cuprinse in a­ eest volum facem iara~l precizari: mai Intii ca Ie-am cllprins pe aees(ea intr-o sistema­ tica bazata. 1'oate fenomenele COIn­ plexe Cd Hunta. zical maramure~ean nu a stat ~i nici nu poale sta in atentia noastrii. culegerea <\­ cdeea)i meiodii de la acela'. Am avut ]:l1sa in iatd dteva obiecth'e: ell110a$terea situ­ atiei (1e astazi a muzicii lorclorice mara­ mUle~eJ1e. 13. de asemel1ea.ii lHU11ai . colinde:e. participind nemijlocit la toate manifestarile folc1orice !. in111or­ mintare. Consicleram ast­ tel ca analiza textelor poetice ~i clescrierea amanuntita a unor obiceiuri arhicunoseute pot sa lipseased clintr-un studiu de foldor lUuzical. 5. 16 slnt cunoscute in parte. ReperLor iul nuntE. Horea 1unga. indeletniciri. In prh'inta repertoriulul vocal sau instru­ menlal neocazional am cautat ca in cule­ gere sa prevaleze autenticul cintec mara­ mure~ean. 13. obiectivele propuse fiind cele a­ ratate mai sus. Brailoiu cOllfirmaobservati.leea$i melodii sau \'arianie de la lllai multi interpre\i diD acela'. (8). obiceiurile de primavara all fost urmarite.S. pe cele 5 viii. folosind in prelabil pe lin­ ga mijloacele moderne de inregistrare !. i-am inregis­ trat )i I-am transcris. Repertoriu de Inmormintarei G. 12. Dalinile sar­ batorilor de iarnd.ihologic este tenC\in~a (e D. 12. iar numerele -1.. 13. Am pus in pa­ ranteza numerele 8 ~i 10 deoarece reprezinlti in colectia Brediceann reperloriu ell 0 sin­ gura piesd. 0 pri­ ma constatare ne arata ca lipsesc din cule­ qerile anterioare numere1e 1. eatanie. obser­ \atiile facute de eercetatorii mai 1'eeenti ai iolelorului muzical. 16. -.111 mica masura am recurs la reconstituirea lor prin eheslionare. siste­ matizarea prive~te de regula componentul cel mal diversificat ce esLe insa \ ariabil de la 0 calefIorie la alta. (3 Reperto­ riu pastoresc.itre eei doi marl culegalori inainta)i. Pentru toale aceslea am cautat sa cu­ princlem intreq l\faramure~ul lstoric Plna la Gutli ~i gramta eu U. ]l()i am ~lclsit muit mai llluJtt. DatiniJe si. 16 din culegerea Bartok.II. AceastCi meloda am fo1osit-o ~i 1a re­ constituirea unor fapte de folclor perene. factorii e\oluth-i :. pe conjugarea citona criterii (\'lrst&. urmind ca pentru a­ cestea sa fie seieetionate doar cele mai re­ prezentative l?i aspecte putin luate in sea­ mil ori nesesizate inca.) in caclrul categoriilor mai bogat reprezentatf'. unele in mai mica masura sau tangen~ial din culegerea Brediceanu. consideram ca 0 restrictie este indicata 5i in analiza struc­ turala a genurilor muzicale suiicient carae­ lerizate f?i CUlloscute. se afirma.lr­ biHorilor de primitvara f?i vara. . mai mult chiar. . 5. Repprloriul copiilor.R. Am urmaril. am folo­ sit in cercelarea obiceiurilor metoda ob­ sen atiilor directe. exceptie facind cOll1unele cu popula~ie pre­ ponderent de limba ucraineana ~i maghiara. L. 0 delimitare cit mai precisa a graiului muzical l1laramure~ean )i a ~Jenurilor mai putin reprezentate 'in eoJec­ tie de pina acum. PRECIZARI ASUPRA CULEGERII aIUZICALE.atarea cinLecelor eu lolul strain\? celor din uz prin partea locului". 3. PUEl\HZE MEl'ODOLOGICE. dnd siluatia a ce­ rut-o ori ineditul inregistrarilor ~i obser­ \-atiilor noastre nn lipsesc.\Ioul care a ptitruns ~i continua sa patrumia in zona pe toate calle am cautat sa-1 surprin­ dem in faptul de falclor ca 0 realitate \-ie (te neconteslat. Joeurile Ie-am cu1es in desfa~ura­ rea sincretica eu mU:lica ~i mai rar prin re­ constituirea de la lautarii tar ani ai satefor $i numai atunci dnd a fost \'orba de unele jocuri ce nu se mai practica dedt in amin­ tire. 5. 10 11.al cercetarii. \'erlficate ~i re\-erificale la fata locului pe teren in loate eomunele cercetate. prilej etc. cIt ~i eele care dovedesc sintelizari cUntre local ~i a10gen. 11.. (10). 9. 11. l:\alade. Hori de l11asa. Horea mal nouii1 14. Cind \ ariantele genurilor neocazlonale au prezentat micl (teosebiri intre ele. 6. RepeL­ toriul de cdtanie.> . Rezultalul culegerii se cOllcretiJ'cazd lntr-un numar de 1-480 plese ll1uzieale eli:l 45 de sate ~i comune in­ regislrale pe banda magnetica pe calegorii rlupa cum Ufmeaza: 1. clncl yariantele priveau ~Jenurile oca­ i. 15. Cintece \'0­ cale de clans. restrictia s-a rasfrin t ~l aSllpra lor dar.S. urmarifea ~JeJ1u(l1or identiiicate de c. UEZULTATE ~I CONSTATARI o cercelare exhallsiva a folclorului mu.. ~-am neglijat \'ariantele ori me­ 10dille eare au palruns perfect ill dialect.il un chestionar pentru investigarea informa­ torHor.echi arcielenesc. 2.ii sat sal! sate \e­ /I .i de lllutatie in sfera procluctiel toldorice muzi­ cale. cduUnd sa se diferentieze oareCUll1 de rest prin acea"ta atitudine de bra\'ada. 7..a generala ca tineretul este eel mai recepti\' la noutati ~i chiar excentrizari refuzale de restul colee­ ti\itatii 5i mobilul pc. 7.. In prezentarea diferi­ telor categorii de hori l?i melodii am proee­ dat de asemenea reslricth'. HI. Melodii instrumentale de joc. 6. eolindat.lonale ~i a caror rasplndire a constituit chiar un oblecth.

trE'ccut prill filtru. in a~a-zisa "ll1ULiea curuteasea se gdsesc mul­ . Scopul prinCipal urmarH ~e noi a fost ~i acela de a gasi pe fo~tii informatorl a lui Tiberiu Bredieeanu ~i Bela Bartok. In treacat fie spus. laUt dialogul eu informatoarea lui Bela Bar­ tok Braicu Varvara dill Vi~eu de Jos. l"u mai ~tii ~i cine a mai cintat din sat? --.. illvatato­ rul loan Vlad n. poatp cd. nu sill: de a~a naturCi ca sa suprime ori sa cople­ i.i "sa se mai 91n(\easeli pillEt-a (lona zi· imprimarile s-au nicut in casa ld ilwajatorul loan VIae! unde BE-la Bartok ~i loan 15ir1ea au fost 9azdlliti pe::. erau PLl!. se bUCllra.. lJllr-o maniera care ria muzieii sale un co­ 10ri1 aparte.> a cum il simte raiinat moro~anul. nn i-am cUlloscul (am arillat poza lui Bartok). aUHurea.. Brai­ cu ValTara nu mi-a reprodus dedt 0 sin­ gura melodie. rest !: :1(' l c: Ll­ d- si lrea mai \-e . Caraeterul lneth iuuai ell speei­ I ic neao~ romanese. ma­ sura e influentata muzica noastra populara de muzica maghiara ~i dimpotrka.III. Dupa doua saptamini. Faptul cei la unele dntece niei nu a putut Ii facuta reconstituirea. Am obseryat Cd in zona de care ne ocupam. la 82 de ani :inchipuie-1i cum sa-Ii aminte~ti late horlle ! -. ea avea 22). dne. Aldelean Marie. informatorii erau chestionati. Ca metoda de cule~Jere care relese de-aItfel 5i din Iucrarea "Bartokiana"..e elemente de muzica romaneascd din Ar­ deal" (B. am einLat ~i astazi ~i am zinit !?i nllini" mi-o pHHit g1asu . deja. munce~te. 5i femeia lui Vlad. lucreazii ~i seline des­ tul de bine.II. ca. ~i deci "numai intr-o mica. Braicu Van'ara din Vi~eu de Jos. a!. Ta­ ranlll moro~an creeaza lnsu!. ". dialog imprimal in anul 1971 februarie 28..IW3. pro­ :)[ea \0- ~ de 5. dupa yorbele pe care Ie-am lis. Am fosl \ecini (e \orba de informatorul lui Bartok.)i nu­ mai a treia oara erau imprimati la fonograf. Dlln­ ca Vasile din leuct.DraHu l11eu.~-o fo' nimeni. ('om orbited d0curnent este imprim. dp \lOlld ori 1ntr-o zi :. 265). avem incontes~abil influente muzieale de la zonele limitrofe cit ~i de la nationali­ tatHe cu care convietuim .Citi domni erall'l Era 5i popa Blrlea din lend? Irall doi domni.AtuJlci 1a Vlad in cast! cinE'-o mai fost' cine! ai ci:ntat '? -.~ .. tex­ tul mai putin. imprumutind doar ~i adopt:i:nd doar une!e acccmte ~i mo­ duri san fommle de exprimare striHne.te. informato­ rul Dunca Vasile de 74 de ani (1974) ince­ pe melodiile specifice Maramure~ului dupa care adauga acela~i text ~i fragment de me­ lodie din Muntenia cn adaugiri trili-li-lili.ene. radio in casa pentru nepoti ~i cu qreu :')i-a amintit de imprimarile facute. pe linga marele arsenal de hori lo­ cale.:ttii ~i G redau mai jos: linde aU cll1tat? La Loati a lui Vlad. iar allele numai fragmentar. intre nanonaliHi\i. 64). pag.>i intr-un spirit.197:3.) ~-apoi ul a :. horea lunga 23a 111i-a fost reprodusa total diferit ~i ele lInde au disparut nodurile. D('~i ]a 0 \lrsta Inainlatd ~i-a amintit per­ fect de imprimarea facutu ell CO de ani in urma de fOlclori~tii B{~la Bartok ~i foan 13ir­ led.~--.J. Pe aceasta mel odie a impro yizat diferite te:-. lliaJ e . Hte. Din cOll\'orblre reiese cd ill[ollllaluarea a lost chestionala in trel reprize. rareori ca ~i in cazul infor­ matoarei Braicu Varyara.Tu mamuca m-ai facut" a fost repro­ dusa aidoma la fel $i melodia ilLume nu 1 w I \ . numal eu am cintal..)i anu­ me ca in muziea magi1iara Cll deosebire in cea secuia'>ea ~iin cea \ec'he maghiara. samana. 9. am ~i uitat ca-s Ct(:' 82 de ani. dti Yecini-o fo numa! dupa mine 0 trim as nu 0 data. Aceea n-o clntat. ("vezi exemplele 263. in multe cazuri Ie-am fredo­ nat eu melodia ca sa $i-o aminleasca ~i iata 1a ce rezultat am ajuns: colindele 1.'viunteanu Elena din Poienile Glodului. Bercea Dumitru din Dragomi­ re~ti. oleacd a­ 1e5ta.. pri­ uJe­ ).ie noapl€ ' . . A\ca. sdrSar­ 'rto10." ­ 1 I pel­ i: 5. Doar me­ lodia .iillt bacll­ sama cum dul.>it Pe Bart6k asupra Ylrstei (19 ani.i Ie-a amintit eu wen ~i mai mult cmintele sau frinturi de lllelodii. este de neCOll­ te5tat aiel..li sa dnte :. doyede~te cum creatia strins legata de viata creatorului ~i a colectiviUitii se schimba in pennanenta paraiel eu data.Numai eli 5i domnll. mai curind se poate constata contrariul :. De 1a primul folclorist nu am gasit niei unul iar de la al dOilea din fericire am uasit in "lata pe Dunca :Mdricnta (Mureanca}.6. Che~a Irina din Boci­ coiel. I-a informat 9re!. Samana. 'Tean sa remarc ca inca nu ~i-a pierdut vocea.easca nota originala a muzicii maramure­ . La prima cheslionare din :25.>i 1. 'alia pa­ inL~i sin­ e !. d din contra. 21. De exemplu.Cl:nd tp-o inregistrat ti-o pus sCi-Ii uuzi \ ueed ? ~1i-o scris acolo Domnu aiesta (se re­ iNea Ja cel din poza} ~i apoi ei mi-o cin­ tatoo dupa 91asu meu.ma~Jhiari ~i rU­ teni cu care nealllUl maramure~ean a trait )i tr1iie$te. --. unii au schimbat total melodia. am gasH 0 melo­ die neschimbata. am incercat sa depanam aminlirea acelor cintece tiparite aeum 60 de ani pc care t.25 .. A­ ce"le influente 1n0\ itabile ~i reciproce in­ lre popoare \ ('cine. lOa. C'i de tri orL $tii ce clJ1tece al cintat '( s-ar putpa ~(Hi amilltesti '? --. am depanat Cll infor­ matori! tiecare melodie cintaUi In lllonogra­ fia bartokiana. 1~~ din colectie nu ~i le-a amintit. bocetul IlL ~la a fast reprodus cn mid deosebiri.n. Cautlnd in amintirea acestor in­ formatori cintecele spuse de ei ~i tiparite inainte cu 60 de ani ei ~i Ie-au amintit Cll greu. In 11. 2'goa­ m tii 'ma­ (erii cirul iste­ :ltul 1 de [eri­ Jce­ ast­ ~rea :ute c:or a 0 ruc­ rac­ I ace­ re­ sea­ serI Cd :i ~i ~ec- nte.

ile din Jpud. Sludierea amctnuntita a inforlUdlorilor.u\ eli' crentie individuali} '. In hor<~a "De-a.. 99.. \ III recurs ell prl'­ clid(~re Id copiii :-. illformatorii Hind la 0 \lrslil inaintata CJreu au inai pumt dt~slusi una­ dou£1 melodii. Supuni111<lu-le analizei scopulul cer­ cpliirii noastre. muzical.l­ ta pind Ia doud stroft' ell la. ritual.: fa 1:0 . daina.----~--.. Astali horerl a suff'rit trclflstormari. Vai pu pe-o u . Intensul proces ct. De multe ori 11 P[(. La descrierea obice1urilor. caractE'ri<. doye(\e~te ca creatia este strlns le~rata de viata informatornlui si a colecthiUi\ii.. text slnl numai celp oc(tzionalp. . Faptul di majoritatea cintecelor nid nll au putut fi reconstituite.>ocupa a melodic pe care 0 frpdone..ticilp dialectdlc'. 71.a! . jJpntru deslu~ired a('p~tc)r problpIllc" dis( u· tii Ie eu informatorii np-au iost de un marp folos.-u cu . De obkei glasul c'ste mult mai gf'l1eral.\Ii('ritd. In general. Ill'.. l('~lilturd <linln' k~t '. iar la ultimelt> doua reia cunoseutul refren maramurel?ean. un aelpvarat cin­ tee propriu-zis. Genurile cele mai gustate. '.j pOt-tice.i tenctinta de trans­ (. daina .>i muri primiivarci" iniormatodn'a Braicu Yarvara a cintat-o lui Rna Bartok ca 0 hore lunqa.i llf'Potii au'stora cme ill ~j['neral mi-au reprodus melodii din IPper­ Loriu CLlH'nt .to .. 7) InL DU~CA \' ASILE.' creatie S8 ohserva in legatura eu tex­ tf'le )i in melodie.i dai­ nale.ici irati. iar aItele numai partial.! .rea ... .re cin? do - rtl - 'f' hal da" ha /a co . autentic illdfilIDure!'lf'ctl1 ca­ re potentiaza sentimf>ntul de instrainare al ('Teatorului: De-a~ muri primavara I Pa5d­ rile m-ar clnta I Grangurul mi-ar clopoti I ~i cucu pop-ar si I Pupadza mi-ar fa co­ laci j ~i mi-ar da past-e salaj I Daca n-am "urod l. mp!odiile legate dt. care vehi­ culeaza eple mai multc melodii 51nt r:lntp­ celc de dans ~i strigaturile. 5~le a fost reprodusd totdl diferil la fel :.gu meii. la ~(.J - .i pi 111qa ..ell' .i ".dru '/er '" qe . 47 uni [pud IDr..'cl din Bocicoipl )i DUIlCd Va<.t rinduri: cloua din ele informatorul are text.i mi-alll pierdut qlu':iu"j ori dLl llicepul si. am urmarit pro­ ('. sfir!'le~te prin a gasi cllYinte potriYite. 107 nu ~i If'-a aminlit dE'lo('.. In­ formatorul cauta 0 melo{lie care 'ia cores­ punc!a starii lui suflett~$Ll $1 cctwia Ii impri· m[l caracLerul acestei stari.'1i:Hoare.'[JlllHt' (1m putut-o observa !'li la infonna­ tOMe'a Irina Cbe'.>1 colectivd. Bctlrinii informatori incurCi'i textel(>. cit $i a materialului cuies ne-a pus 0 sea­ rna de prolJ\el11£' ef> Ie vom eludda in capi­ lolul pre:zenL In IUlllilld rolului social pe carl·-l dre ciutecul in viata satului. Aceed~i 111(>Iodie poatp cuprinde foarte muIte texte. transformarea stilului eu noduri in stil me­ lodk. la un clntec de .f' J'-.'oian S~I nnte ("sint bcltrinti <. vlrsta-~i spunp cuvin­ tul.---~--- tl'-oi SUdL.!'rlndu-Ie par(-"rea.d cintt'eului Ill:' tid un:' dminl<. llf'·au ajutat in special Ia horilE' lefJaie de pri\Pj.eu nu P()t inoda nlasu Cd mamd". horea lungiI in f'volutia f·i. iatci un exemplu din ho­ rea pribf'agului (ex. la. Textlll sp pZlstr"dzd idr irlt'(. Creatia coleetiva Sf' l1a$te aliituri d(' cea indiyidmda in munca la cla­ ca. schimba mc'Iodiile.. se schimba in perma­ nenta. 1ctr Cd f»flonwn ueneral zOl1f'i eslC' hlptul ea 0 IUP­ loclip poate vehicula mai mutt!:' texte. cit 51 la alte rea· litati fole larke. ocaziede dntat.. Aceea:. ! .i 70a: nr. (. deoari?ce ori l1U . Fenomenul se intimplCi ~i invers.>l n)('l()dii~. larg ~i gelloros in inte­ li:'sul lui.'. clis[}arind nodurill'..

"Trihu­ rihu".(>$te> enul :~ '.. Poiana Botizei Cll Uipu~u ~i Codru. Sapinta eU Oa~. •.\.. sa a meIt:. 14 anI {r'ud 1974 Hilt· . sa . In­ Fa . numai asUel am putut grupa ee1e peste 1480 de lllelodii ea sa 9asim eu aju­ toml cadentelor inleriod[c".}rJ {J/j: . "Dragu-mi unde-am intrat". Ca ~i mod ell' Iueru i:! prezenteilucrari majoritatea horilor majo­ re au fast i'ldus.{ are utul dai­ 'ehi­ tntp­ oces tex­ pstf> l:ltl'­ inde ho- :.·---/1 .ltoarele precizari: datorita eelor patru mad treeatori intre localitatile de intede­ renta.a savureze ~i sa se a­ proprie aUt dE" mult de MaramureS a fost Unara FHancd Ana Vancea din Nane~ti ­ :!\[aramure~.fariei.ti in anul 1952. Am in­ tilnit in Bihor Balada "Flntina din lemn de brad" in masma de 5/8. la...~_ )res­ .--------------~ ----------~---- 27 -..----.. Inf.1 --_ _--.Jaria Tanase d descopprit-o Intlmplator eu ocazia unei serbciri date de brigada artistica a fabricii in Bucure. ~i :ic P<:u10a qiuslo este 0 meIodi(~ nou. La melodiile instrumentale pentru a si111ti mai biDe spe­ cifleul ~i culoarea locala am respectat ga­ ma in care s-a cintat.> . toute imprimate pe disc ~i banda vor dainui peste veacuri atH III tura cit ~i pes­ te hotare.'~#. Cintdf()clta a lu­ al-o cu ea ~i i-a prop us sa 0 insoteascd pretutindeni In turnee. Este un exem­ plu de adaptare locali'i. ~ .~f!. LID! .He pro­ liva. la. i-a fost Cd 0 sora ~. Este Ulla ~i aC('e[I$i scara. "Doine din Maramure~u lDui-dul) "CHu-i :\faramuresu/. Ex. . Asupra zonelor de influenta mai facL. rea­ asle cla­ Largo . Orl acele care nu erau maramure­ -. ori sa i se dnte dupa mort.. variantele me Iodinor. " (!~/I ct-' -~ ~. Dam un exemplu de evolutie $i sC'himbare de> funetie clintr-o melodi(~ eu scara eromatiea de tip boC'pt: a fast pH>­ luaUi s1 transformata lntr-ull cintpc pro- priu-zis ell' lip vechi. ...~1. Sali~te eu Bistrifa ~asauci. in folclol'lll muzica1 se obserVE! pu­ ternic : Bor~a cu Suceava ! SaceI. {~. melodii eu puterni­ ce illfluente ~i preluari dill aIte zone sa llP limitam la un numar de 619. de la cunoscutul dntec "Citu-i Ma­ ramure~ll" en intenalul caracterislic... sa-i colinde ~i sa-i spuna strigaturi de la joe. mUllcitoare la 0 fabric a de trl­ cotaje din capitala..--. 8).. meloclie }a care Sod adaptat un text de colinde in ]\Iaramure~t timpul a1 V-lea s-a lungit ~i asUel s-a ajuns in masura 1eganata de 6 / 8. 40-250. u­ [laf(' cer­ c'-au 'ih'j.~' fT). credincioasa pilld In cEpa mortii.'OCi ~~"')' l\loro~enii :ll ':::::'3 In horea locala metml este foarte largo il clnlZI intr-un spatiu muzical de la 2\1.. n-a dezamagit-o. Facem aid ~i 0 alta observatie interesan­ ta: datorita autellliciiatli ~i speciticu}ui tol­ clorului din zona... iar minorele eu tonica pe :\Ii. melodiile hibrid. pe care l'.:(ub:J to texl Cd lTIP- iDI SL: 'Ii - r.-. A.J :. Ana Yancea care avea 0 voce frumoasa.'] . Ceea ce a determinat-o pe mao rea cintareata:o.m urru..ene.// f'. BoUza. HOrE'd prim6verii (ex.1 J )VL/ !.'Iu­ ria Tanase s-a apropiat de El dindu-i inter­ prelarc artistica.)IIE. "Horincuta".semenea exemple mai intllnim eu completari de la.. in siil ~tiilltiIic: cu resj)<!c­ larea fonetismelor re~Jionah' ~i ell ace! td­ lent indi vizibll care ii conferea unicUa­ tea. "Nici aef'ln nu-i fe­ dor".-.:! adu­ din I\lo1do\'u Si 1ipita la 0 hore lunga (>Yoluata.~() \. Pi. In orele de ragaz Maria Tana­ se 0 punea pe Ana Vancea sa-i horeasca horl din satul ei.. r-' C.1 . . $i a. hori batrine~ti.---. .- JI dwl - c(' lpri ori nea­ . pre­ 1uate din zone1e Salaj :.. seCUll­ cia minita Si bemol--Do diez.---­ .------. DUl'iC\ \ .a au intrat in drcni­ tul national ~i universal urmatoarele melo­ dii din zona: "Cintec din tulnlc". vpstita cinHireata :r-.---~-- . de nunta.i Bihar.' pe tonica Sol eu mici ex­ ceptii care datoriUi Intinclerilor Ie-am la­ sat tonica pe Re. sa-i horeasca de lea­ gan.

Ea poartd germenii nnei f'Yolutii incon1estabile. mutatiilp functionale sint elementul dinamie. mai noi ell pre­ pOtlclerenta de dans.-----------------------------~----. Omul padurii ori tata padurii se crede $i ustazi ea mo­ me~te pe unii tineri ra1aeitori prin paduri iur horea "fetel padurii" noi am gasit-o co.seme­ !H:~(l mutatii functional(~. ~" . Lle se realizeaza prin iran<. SelU JJlOclItea $1 reillvierea caprel in srlrhatoriic> de Annl Nou cu tot ceremonlalul de 111 111ormintan' in jocurile cu ma!?ti.l PrezentL. 1H' olJJig~1 la lratau'd lor ('<1 proc{'s. in popor acum 50--60 de alIi legat8. ritualurile.-­ .28 - . un mccansim ere'dtor cle culturd.' intra in ea­ tegoria eelor batrini in raporturile lor eu <'(lcrul $i profanul.ieCdf(· tin. trebuie Stl 1e :. Sil l1tl rctin[l llUD1<li ceea c(' ('slc sppctaetllar $i pitorese ci. pl~ntru ca la realizarPC! lor contri­ bui.formeaztl un meecl11sim viu atlt In noi fn '\. Diitele pc care ni 10 ofer~i folclorul muzlcal arata ea eele mal vechi specii pastrat(~ in afara alterarilor !?i a pvolurei PSt'ntiale ehiar.eenii.. u tonpo-ului . ­ . de 1a sat 10. Ca urare \a condueatorl "Tileguta". Etnologli stnl ill gen('rai de aco:ci cd. "fn euUura 110astra tradi­ tiona la.: cpar ~t dinlre riturilC'. De (. 3)..tim bine ceea ce au spus in trefUt. 50 mai pastreazd ell gleu praetici mag ice unde Ie1ele i~i eauta norocul in noaptea de AnuI ?\ou. apar In folcIoflll obiceiurilor leqdtl' de principalpie lllome11ie dill \'iata omuiui. Foeul viu intretinut la sUna a ramas doar in speetaeol. -. Fpnoml"llui st' dd­ toreaZd !?i pluralitatii valcntplor pe care obil'C>inrile ]e pOurtd.. cOfl'grafill cu UC'StiCd ~i mimicd lB.H~)t ncitate" :l 10< 26 Qe ~'r'].:a:.."€. ell via!a neamului ea 0 eelulli fUllctamentala a societiltii noastre traciitiona­ SP(Jl1tUIW. . 15u pag.ieu'u din miturilC' 5i ritnrilC" an­ tice. 4). pe eel ceremonial ~i apoi P(~ eel a!:tistic. clan­ sind ~Joale in ritmu1 farti melodif' a unui dans ritual in jurul foeului in care Se arun­ eEl matragunCi.\cela!?i lueru I-am putut constata ~i la c("i c1'.· de rapt mai lllult€' mod. Pentru ca sa pOilUi spune astazi ce0tl lP trebuic> Sd spuna in conC!itiile integrarii lor in (ultura contemporalld. de f<jpt credintf'i in moartf'il ~i rei. socia­ Ie cleosebite a unora dintre aeestea pre­ cum $i interesnlui 01l1ului eontemporan pentru cle.. valorii UIll. un meeanism aetiv al vietH soci­ ale. fenomene similare cu­ noscind ~i melodiile obiceiurilor. cOil5tient ea in eultura populara sp petrpc continuu schimbari de planuri. cleoarece locu I lor esit' luat de horiie localt' 1Ilcti noi. Un alt f('nomen 1nregistrat pe raza lolclorica df~ CiHC' n0 '_~cupam est<' grefarC'(l UDor ('le­ mentl' inovatoare PC! trupul unei viguroas(~ traditii. obiceiurili>.xemplu trdllsformareu unui obicei ele primuvilfd "Tinjaua" III obiceiu d(>\nul"oli. 197& . 8i aceas ta a fost 0 meloclie eu noduri. e'e exemplu. Inutatii iuneHonale etl reperctlsiuni directe ~lsupra structurii actelOi". -..--. obiceiurileJll totalilatea lor eele pe care folclori$tii Ie-au Dllmit ealenclaris­ lice sau de peste an.ilnp. care prefera a~a cum am aratat horile voeale.llitati de px­ prc'. Tran:.>i mitsurii.. sa­ end privit asUizi eu alti oelli rlecit aeum cii('\'a dE. Remineseentele vpchiului cintec al fetei in primejdie cif' a-$i piercif' 'turma !?i viata.ie: lC'a v('rhdl& S8 imbini't eu eNl muzi­ cali!.zi la adevilrate mutaiii functionalC' in folc10rul din ~:Iaramure5. ina­ \Catia 0volueazd clt-stul ele lent in zona cla­ torita traditiei deosebit de putE'rnice. formeazd Un sistem de complexe inlerrelatii. ilsti'izi celt' mai multe ·.. o veritabila hore lunga. Ele deschicl perspectivp SPIC' intelpqerpu di­ nall1ir... cll ~i in folclorul ritual dar!?i In ace.iarea actelor de pe un plan pe altul: de pil(:a de pe plullUI religios eolindele Iu­ me5ti. cle obiceiuJ respectiv. Am constatat de pilda in zona de Cd[e ne ocupam di tinerii. A~a SE' intilnesc hod locale mal noi grefate pe horea lungli. a clu:. au loc mu­ tdtii ~i de functii ~i de S('D'. a mC'locliilor '1i ritmicii melodiilor.nvie­ red naturii let inceput cI(~ f. Prill acestea pIe se deo<. In raport eu traditia ~i eu innoirea..].--- 1. ..Iarumure!? cit ~i in jntrca­ ga tara.. Obicf'iurilc. jmprel!11a ell cele ale Yictii de familie.. 1 - . Sl' auele tot mai rar. Lste conditld vel loriticarii lur critice. sut.i illl intrat in Urupul cp]or insuratl revin ades(·a la horile traditionalt'.l . prin mutatii func­ iiollale. o primd observatie estc idptul cd. St' c('r cunoscutf' in profunzi­ mea lor pC'lltru Cd yalorificarea Sd llU rami­ Ott let suprafatd. Custurile variaza de lu In­ divicl 1a individ. Melodia ddusa yw scena nu mai poate Ii identiea eu llwlodiil clnti:Hil.ii inLl'fIlp d fellomC'lwlnr culturalf'. cafe produce schimbarlle. Cul­ tura populara ne ofeTCl lil tot pasul (..ldna ubin:iurilor. un mecanism cwatar ~i pastrator de ordine. obicpillrih~ Sf' \e" (B.ebesc cI(· celelalte caic'gorii ale folclorului deoarece obiceiu­ rile 5111t aete de eomunieare de' un limbaj propriu. Asistdm asta. obiceiurile pupu­ lare tree printr-un proces eontinuu de de­ saeralizare. 159 pa~r.· !?i simpliticdrill' slnt \ izibile pE' zi ee trec(>. eorespunde eu moaf­ teu 51 re'in. TRADITIE SI INOVATIE IN CONTEMPORANEITATE ") Dintre toate manifestarile moro~ene!?ti dovcdese a fi celt:> mai rezistentt' in timp. decL dC' pe un plan contextual pI? altul. un sistem corelat eu viata omu]ui. eu vechiul ~i noul. dOUd dirN'tii lnnoirih.... dupa e(' s-an Cflsatorit <. seoola Ul relief \'alente adfnci umane.8. a UlH'i \'alorificari cu sens culiural ade\'d­ rat. $i duel? 1a sehimbarea sensu­ rilor lor.

care n-a yrut "sa Sc dupa mort.­ hoi mondial. Temdtica noua (''if<: legata 111 horil0 10­ ('dIe noi df~ cintarea adusd patrini. Naveti~tii nti mai au timp de data folcloriea. Fetele ramase in sat clntCi numai dntecc de larga circulatie. C-a intilnit la Ince· putul secolului nostru III ?vtaramuH'S .tff'1 (J dpa­ rut horeel lr>fjanati'l (are are Cd izyor dnle· (ul df' ]eaqHn. arm­ mite categorii ale folclorului l1luzical cu­ nose sau au CUJ10seut 0 infIorire sau 0 schimbare de sens.strat eu aproximatie> pIna dup1:\ eel de-al doilea rd. baladelc dis'Par odata eu bdtrinii sat<~lor.l 29 tJOfJU­ le cle­ ona de rCi a~a u pre­ ~&tnri l H'V in lueru in ca­ lor eu acum ld in (. Procpsu I de tH'eew d~~ 1<1 fo1­ dorul traditional 1a foklorul coni(.·le­ ~2aZd :oasp l$i . lin tn clCeasta \'ii:lt~1 folclorul rnuzicdl inlra prin rilurilf? straVt'chi ~l ohiceiuri.'cf'den t. irecte or ')1 l'juri!. Impotri\'a ocupatiei austro-ung are.it (1. eu loate transformarile exist0nte.enlimenlp ~i (.5tplUUl obiceiurilor supra­ vietuif'sc numai prin sehimbar(' de fUDCti0. care deyin hari de dragoste sau hori \'oea10 d(" dans si mai depclrte in hod elr' '!iaW non!1. dcoan~c(' nu se eade numai atunci cind (' locul. !l-a vrut sa colin de..mporan s-a [deut ~i se face ~i a!-JEizi in mod lent ~i gradat. tnate hori­ II' rittwlc 5(' cintilll numdj eu prilC'jlll £:p­ rcmojliilordo care tinedu. Cinteelll pribeagului ori de haiducie ras­ pindit aproape in intreaga arif' geografidL cintcc al tHei tmpotriva bocotanilor. '\lelltionam Cd ill caclrul liricii maramurf's~'ne neocaziona If:> horea de protest social impotrivCl nedrf'ptatii ctt si hOff'a de haiducie. Dam ca eX0111plu horf'B Iunga din reperto­ riul liric neocazi0nal: se mai pastreaZd doar in Sapinta ~i in doua localitati din Valea Izei datorita c('[0monialului de nunta la implptitul eUllllDiL In ~!eneral se poatp afirma ea muzica yoeala este mai rezisten­ ta Ia innoirf' Si evolutie dedt cea instru­ nwntala ell toate Cd li1utarii tarani pastrea­ zi:i multe hori dE' famUi('.' si locurile natale. in care productia easnied indestula nevoile zilnice. Acea"ti:'l stare' de Iu. Truditia estE' inca 11l'Nl putern i­ ea. pa cli­ ".. Un Ioc eu tntul aparte in fo1c1 orul at lual eu raspIn­ dirf' pc j'ntregul cuprins ell 'Zonci il ocupa po(·zia muncii crerltoare deoarcce in con­ tC'xtul tematicii noi sUi omul constructor al soeiaUsmullli. A~a se explictl de ce Bela Bart6k noteaza. chiar dumi­ nica dn la ora5. Iren(' ~i adaugiri. rnptul 5tc1'pel01". .n11 1 cpl mal (1Cce~ihlJ nnului ~i im­ piiei! eel mal plljin C011S0[\ator. sate in care oamenii nu paraseau niciodata loeul de bat. nbiceiurilf' de primavara ca tiniaua sarhatorin~a primului pluaar ee a iesit PE' "tinT. vocale de clans in mtlSUra d0 2i. multc din pl(~ sint n(l\'('tiste.i noi ::a:1­ :. Asa cum am amintit in capi­ to luI pn. dar si sfnt cei ffitli fPceptibili. In sat se mai pastn'aZd pc alocuri sezatoarea. horea Ioea­ Ia mai noua estp expresia directa a unor !'.ntrf' cele doufi f0l'te de consen:are. Fokiorul muzical (lin zona a alimentat seif~a dc dreptatf' a taranului obidit $i sarac Si a crescut in sufletul tu­ turor :--. simpl() elar Ylguroase. de la hrana df' toat€' zilple la vesti· t010 porti ~i CelSt' ctin l('mn exista 0 viat5 'Slate sfnt este fo1clonCd hine inchegaUi Sl conturdta.. de imhogci'ttre ~j evolutie a repcrtoriului in­ vinge ineet ~i inevitabil cea de a dmla..ttiri su[letesti din care facl' parte in primu] rind strigatura.U ioa la CHiull (lj'Pi:l nri colectivita tea Irpbuie incadnila 1n Jlwsura :'. MorosanuL dlrz ~i hotariL muncitor ('nN~ic si perseVNent estc pd. muned infratita. dragostea de patriE. de lupta im­ potriva bog.tina. Or! d pri1wayuluL ori elf' inslrainare a jucat un ro1 important in liri­ Cd neocilzionala. asUizi a disparut. Exista 0 unitatp indiscutabila intre toat" mEll1ifestdrile fo1clorice din zona deoarece l1wramureseanul isi producea sin~rur bunu­ ri Ie: de la imbracaminte lfl fluierc ~i ce­ tera. .im­ prejurari minunatc".duri o ca :itole de mal duri. nui son p~l. zical ~CJ in tialc' L~! L1 L ~'-.Lui . ll'elodia (~­ \"olueiu[1 ('va mill rJreu Si a')<l cum am mir­ tdt de Iii hO\"('ci lun~!a au dispilfut 110duri 1(' fipoi corO<llwle.­ truns de constiinta noului.imburele de dreptale. Tn special in Urica neocazionaHi se obser­ va uncle schimhari lntii la text apoi tran­ formari a horHor catanie si haidueesti ori de in<. ollier'iu] cUl1unii d. Dupa impunc>rca masurii de fi/8 tot prin evolutie si prin contopirea tim­ pilor s-a aiuns 1(1 dntecel(.. Melodia ddtoriti:'t clntiirii in maSd f. la in florituri. ho­ rilc' haiduce5ti de ducd.le o alta obs('f\'atif' privind traditia ~i ino­ vatia: fellomel1ul de contaminare a melo­ diilor care persista Intre genurile din zona. in tensiunea di.::un­ s::na ::~! ri i mo­ :i.'. deaarece a disparut si Jegatura cauzala eu realitatea cme I-a generat.triiinare si 'Pastoresti. hori din batrllli p0 eMf' sint 'IolicHati sa lp dnte la ceren'. ~umai d:. sa­ e mu­ emplu ctvara urare tea ~i Anul intare nl0cfr­ le all­ i!1vie­ )e Ull fllnc­ .\cestc sate i-au dat eOllvingc'rea C~l in vremuri mai vechi "muzica a fost fartl in­ doiala 0 indeldnicirc 0bsteasca" numai a~a 5e poate explica numiirul mare de tarafuri de tarani carp intorcinclu-se seara de la muncile cimpului Im'eseleau coneetatenii..'Pl"Snrile sil11p10 dar pline de sem­ nifi( j ]1] f'lmlicp... tit' ino­ da­ Cl Un orica . Feciorii pleaca din sat iar horiIe lungi. luptd 1)('11 tru con strutrea socia lisl1lului proslavcs­ le curajul si dirzenia. UHf>] e categorii de hori mai ales din Si.t en refrr~n(' Sl p"pudo-fP.enSll­ mlarll anuri. ca am intilnit 0 inforrnaloa­ re batrlna. Acestea se reflecta in 1'oril(' si '. I 11. atradHici:'.. 1a nou. S0 muta san se mariUi la ora~.Ha~ilor. de dragoste df' tara si partid ale carei notiuni stnt deter­ rpinatr de lncrederC'a nestramutdta In vie­ Inrii'] sodalismului./.ii cca dp 111111Jire.:.~uri si hori.:a DC putE'lll explica. jo.. orice rit al sistemului obiceiurilor se desfa­ 'iUl'il potrivit ml0r rp!luli SfwC'rf'. mUllca in mina.ti ~i teatru popu­ lar. apoi sarbat0rile df' iama CU co­ lindele ori jocuri1e de ma.

.a. Si acest gen lipseste in eolectia Bart6k 51 Brediceanu. care invoea prin cintece formule. sa cr· pro::e .te deioe ex-elus ca acesl rilm" ([iusto silabic bi­ cron cum II nume~te mareJ~ nostru folclo­ rist Cnnstantin Brailoiu sa fip arhf'tipul rit­ mului maramure~ean aetuEll (8.C. paq. "Nu e<.inc onl. in ritmul autentie maramure~ean care a evoluat din prima.Si 5. -\"t. Stan. apar in [01­ clorul ritual si eel a1 obicciurilor legat(' de principalele momente dill viata omului.m u text de leqanat care ne duce Ia eOl1eluzia ea aeest Cillt(>(' d Cost un veritabil cintpC' d.' If-ilCJEtn. pe cunos­ ('uta melodie "Cltu-i !\faramure~'. unde inovdtitl nu s-a produs preCl ll1ult in melo­ die. . Un aIt feno­ lllen obsr'rval inregistrat d. Forma strofica se dovede~te a fi in strinsfl unitate eu 0chiva1entul sau de forma cla­ ~ica din intreaga tara.a~c. 8. Cele mai vcchi specii dIe clntecelor pcistrdte in afara alter~irilor.21 prodm:tii infdnti­ Ie. gen frecvent in 'Zo­ na prin eelula ritmica iambka CLl trohen] care da nastere masurii de G/8.­ fere. -. acele practici ce ne clue in timp la stramo~ii dad. Am aratdt Cd se p~istreaZfl inca in mulle comune aee12 hnri de familic Cd de (~xe1l1plu: Hored lui Curban.:: :')ca: "'a:. AC'0St ritm punctdt este in primuJ rind spe­ cific intregii tari $i npjipsit in ~aramurc5' Pentru aceasta ar plecla in plus 51 faptul d'i am 9Rsit In mai multe co 111une. c .: mu.~: ses:e :) r"~' ritrr:u C tat ':.c' si c1­ drept DOS::' del' ' t i i : ~.ea~i de s(~cole. melo­ clia raminind ace..' noi este qre­ fdrpa sigura a unor C! k~Ulell te j nova loare d~' DwIodie pp truplll line} yjquroas(~ tradi­ tii. 28). Am gasit in aeeste melodii reminiscente clare a horei eu nodurL hore care datorita mi 5earii leaganului atirnat tn grinda me~­ ter nu putea fi cintatii micutulul in acel parlando-rubato.. sau cloui:l su­ nete so1-mi (bitonul) de lc1 care se twge aIaturi de horea lungd pentatonia freevent int11nit8 ill cintecele moro!. CiorIla. Est. Din investi9atiile folclorice [acute ill zona am inregistrat 24 productii de cintec(> de leagan.:: melo( maCl'h rest: Goi:". dar inoyatia prodw"d constil numai in text cal'(> dsti:izi are semnifiCLltie exc!L:sh'i'i de joaed. ' n:2t" b" z~: lIcr".urfl 6'8. In reperLoriul copiilor Sl' obs('rva 0 inoYdt[p la text lar Ia melo(Jie Cd reaetii spoatane ale celor mid fata de mediul inconjurator.adevilrat ci:j mulle din elp an in­ flUelltd grddinitei sau a ~colii. cit in iexlul strigilturilor. IIie. Ob"en'dm ritmul pxtrr-m de simplu (piricul) eu llumaratoan'a )W un sUllet. :'\oi am (ules Wi l1utnlir cJ. Culegcrile recente de foklor muzical au clovedit a mare frce­ vputt! a dnteceior de ]pagan 1n care rit­ mnl punctat estc inJoC'uit cn "ritm punctat moaIc" cum ii spune Bart6k bazat pe com­ binatiiIe provenite din ma<. a :.lenilor.§z nrE'z·' 're" '. DUl1cd. Reperto­ rill! celor mid lipseste in colf'Ctlile noi cit si din colecti a Barl{)k ori Bred icea!lll. ci numai in ritmu1 lega­ nat. ~i care a fost intilnit pentru prima data in melodiile de leagan... "idSct (.e5tabi1 sfC'ra inOviltiei. melodii cantahile eu un substrat pentatoniC'.

deyin vibratii sau trE'mo}o in. inca ina­ intea erei l10astre f>e obi'5nuia 1a illmorml'n­ tarea eclor a\'11\i si mai alesi sa e-xl!ste pe linCTa hocito8l'e (praeficaif'\ tr1mbita~i (tu­ bicines) si flautist ftriste) fE..itA de Ii! sin0' In p\'oilltia mPlosului pri­ frau! miti\' mii. Nu exista hdcit()i1H' tillgaJillZl din lUllcJ.ant de stint Cd Bela Bartok dupci HH4 nu considera di ritmlli punciat este neaparat specific maqhiar. iar formulele ritmic!' sint clintrcontrioJet moale (ex. Iuo\'iJ­ fol­ c' de Ii.1 "'C:: o e in ltee€ ' ectia zo­ )henJ care lip- :ente Griti':! ::n es­ acel lega­ care tilnit onic.'>t c)Tobablement d'origine arabo-persane u • Intinderea pc arii mai largi dedt bazinul 'Y'PclitPr<1nean plecleazil mai dp{[rdba pen!ru :'iuinea dlltohtoniHlirien-[rilC[\ '.-lnmormintar('.i 11lC'lodie S-ft transformat in qu­ 1'a aeelea5i i.' ••• ~'\ .1 . sau Cll mire In cazul in ('(HI' a murit fnUi.1. care evolutie am c]escris-o mai sus.. pag.) :.'11 1 t eei cole i lui l::de lolo­ E"~p intQrc~. ~ i!1s~i :lgan. Concluzionam deci ea ritmul punctat 111aramuresean nu este im­ prumutat dupa cum afirma initiaJ Bartok. dar s(' inseala pc!liru Cd aeesle SP ana in marc parte si in muzica slovadi.te :c bi­ )lc]o1 rit­ .­ d de acest tia. In -atip .:Jril(' lor lleesentiale mnddi asupra sen­ suJui Jor adine. III' r. \stihi III ~Jenul cint.ta transformare a inmorminUlrii in nunta care se face eu mi­ reasa in cazul in care a murit b~iiat. 0 qiisim si 1a stra­ . Ei cinta de obicei dintr-un hocet sau chiar fraqment dintr-o llore lunga. :\fai de­ Pdrte 90 lei suta din melodiile cintate de poporul din }. eu alle cu\'int0 yrea sii clf'spoaie 1'Omanill1f'd de 0 marl! pClrt(~ a tezaurului muzical rOllldnpsc poporaJ.ures· ul ca no<.\stazL prin schimbarc de functip crasim nrezPllt in c. spe­ .I . au disparut. :\stfel Ca loyiturile dl' gIota. Muntenia r el este inclinat sa crea(H1 "que cd. dntat probahil pentru prima data 18 capatiiul mieutului care a fost le­ ganat ~ir care nu putea fi Ipganat si sa. 28). Ritnml bocetelor este :.1 slnt toatE' dE' jalE'.'ista . 8. raUL deci. melopf'ea de bocet am gasit melodii eu earacter de ritual incadrabile in rnasllra sau chiar melo­ (Iii de bocct in masura de 6/8. de frunzd.tiinti­ iica constata Cd aCeh~i:l sint curat maghid­ re'" (B.Jf'nul cintt'c1l1ui de Iecl9an frag­ 'lwnte ale horei Cll noduri c('ea ce ii con­ fpra vef:himC'a ~i uutenticitaif'a specific ro­ md!1eaSCa. Cunoscind in yizlta de la Bueu­ ~esti din 1934 nlf>locJii similarC'. . Mortii tinNi slnt dusi cu Ce­ tE'rtl. D(' aseml'nca pen tdtonism u 1 fd(l~ partE' dintr-o zestre '('che. '\'oi l anti ­ in­ . Bela Bart6k Ja i'neeput sustinea d~ doina maramure$eana ar fi un imprnmllt do Ia ruteni en asemaninidu-se eu dumiilf' lIcrainene.-d~Ie .lf' aspece de melodie 0.. $i in oCE'st gen pc lln98. Slovacia r Ungaria.'atia stazi crede eel sin1 "opecialitati maqhiare. planeaza b !lota de saera­ Jitate ehiar daca aeesta a capl\tat in une]e 10Clni yalente noi mai 1argi !7i mai profuncl umane. 8 Pcl(j. e] pllline] lua l1astp(p indC'pencient (0 () treapUi fin'HsUi i. '" H acestpj specii muzicule Cd form!'l ]i­ hera insotitd pc aloe uri de bizare sunf'l(' :. Unele s1nt !'. 28). striga un "Pen:al" asupra me­ lodiilor populClrt. a$a cum s-a ardial.-cnt ~rto- cit. ci a~a cum e1 inSl1$i a reYenit.llqhi tate. fiindea nu ~til1l pe ce baz.-inE> eu corOi:llW r tempo rubato." . ac(>a nunta. Esie interesant sa amintim 111 aeest capito] Cd aceea$i informatoare BraicH Vdf\>araclin ViSf'll de . InoYatia in ceremo­ nial de inmormlntare eu imp1icatiidirect(' asupra muzieii gasim 1a moartea prematura a tinerilor.-eebea hore hmga.)('z~itodred" din F8lticeni Bartok serie: "D-1 critic buna "Camel despre ritmuJ ~ >:'110- a) qre­ oare 'ddi­ :('10 r . i se si dnle in a1t ritm dedt eel de 6/8. veri­ tdbUe hori propriu-zise. S(' dnUi duni! 0/ . Oriqinea de a dnla 1a hmormhtare 0 afl~m 1a romani. ca romtw. ela­ :entc :rec­ • rit­ ~rtat scste la maghiari.ene drept 0 il1f1uenta . Obi­ ceiul de a dnta l5utari tarani la inmor­ mintar(> estc vechL participared lor estc mu1t mai restrinsa in zilele lloastre. :iindca dUPd D-sa sint maghiare."horea pa lungul". e!Utf'ntic maramuresciilla. Prin urmare D-l cri­ tic.. Ucraina.nformatoare in tr-o horf' p'w­ priu-zisa. din Bihor $[ Maramure~.in primul rind ca 10 nri9ine este indiscutilbil voc-ak dUPti care' d fost IUdt. cit ~i provenienta din genul de bazd maramure5ean --. iar pentatonismul caracteristic :!nelodiiJor maramure. care sea dezyoltat eu spedfie local in 4 mari direc­ Hi : ~\.au s<. Ef>te drept ca acest ritm de 0 raza zonale. . 2D1.faramures se misci:i in ase­ Dlenea ritm de dans.-j de flui('!'. IntN8sClnta aCPu<.I ' ' "•l . In rr'. Tntewsanta ('stc si cintarea la tineri din trimhiti'i. 154).. '~-~ : :(']0­ • .ito­ / come<.r·cului de leagan Aln 1l1tilnit majoritatea repertoriului di:~ hori locale mai noi sau cintece propriu-zise in masura de 6/8.ramUre~W(lll (8. fC'lul C11m cvolucazd cint('(ul popular ill qeneratii si pe qenuri..i­ labic (perlando) eareimprellna eu sca­ m muzicala redusa ne duce eu siguranFi in timp la gf'llul din care a provenie horp() Junqa.C'd:.ane alar. rit. as­ tali aC(. de duca.naqhiara.Tos care i-a cintat folcloristului Bar!6k trei variante de hori cu 1l0cluri.cul) ! su­ . posibi1 sa fi avut un fond comnn. Aid melodiile cintate 111. din lrim­ bita si actual de vioara. 9 b).ii de instrainare..trumental $i de aicea melodia mai nou dp.mul pUDC­ tat s-a impus Cil ceva sppeific ~i autentic nRseut din suflctul artistic rafinat a1 mara­ mure~eanuilli. Astazi in Maramures anroape toatf' Clcpstf' mani­ fp~tari f'-xista. leele dad. OhicpiuriJe riP lnmonnintare an rtlmas in substanta pina asUizi npa1if'rate in mani­ fest. mart'.faramure~. 'Este si aeeasta () rJovadii' a evolutiei. gemeu0 de ::oina din Oltenia.

"Plee-atul oilor1a muntc "Ho~ rea ciobanilor/.il in Wl1d \i~pu ..De iu­ cat". pentru a po­ t(-'nta '·('selia.I)l)i­ dIe. pc lin~Hi. trimbite. Constantin Brailoiu remarea din reperto­ riul folcloric a1 satuIlli romanesc.-: 0 h'lfP dr" j Se:U i~!s:rai:1ar~ care se c..>i nationale manifesUlrile reliqioa­ SO" au constiillit pentru maramure~eni sc­ cole de-a-rindul 0 forma de rezistenta.it si ..: bine detr·rrnindt.<. Evolutia rle 1a colindil la balacUi esh. Datinile strahune practicate la sarbfitori­ 10 <1" iarna In '-faramures constituie 0 do­ vada clara a etnicitatii.. "YIutatii fJasim in aceste obiceiuri unde din cen. .ltje predsa de 2/4.""ea mulL Aid doar strigiituril Sf' schh1ba. Ele constituie un adeva. fara. fenomene de . !'-futatii de la earilcterul mitic la eel religios s-au produs Cll signranta $i in !eatrul folc1oric "Viflaiemul" ':'i In ctntece](> de pelerinaj. bdiat mort tilldL f')te adpvarat (a..~ k':1\e (Jcp"tui obi(('.' un proces specific numai ma~ ramure~eililor.'v1indru-~i eill­ ta. Din trunchiuI straY0chi ill teatrului traditional. c\ra­ tam. 447). Obiceil.. dar mergind cot 1a cot (U traditia care estc· mult prea puterniCd (B.t<' intern]. lll{~­ lodii care nn au eYOlllat prea multo Ele au ca strudura modaM. Mel/)­ diu estf~ cristalizata. Dp<. de cele mai multe ori prin mutatii fUllctionale cp nu impietNlza.~(j produs innvatiR po fundaJ11l"ntfl]. piNdut inca pe ansamblnl fo\c:I0ric al tNi­ toriullli romanesc din zona ('('rcptaliJ nid () . (B. secondate de doha sau vioara 5i doba. li­ {ella din trisect 1a . Pe lin(fa collndele de od­ gine religioasd. nep'Jat0. care sint cei mai eferves­ centi creatori ai acestui fmmos tinut roma­ nesc. fllliN. Hord 1il Prisl)pl..lrile des­ nisE' mai :sus au devt'nit astl1zi ade\'arah' l1umifestari populare de masa. parintiL coplii. esti:' Ull V1er$ luat probahil $i addptat 1a un tr'xt lWU.j ((.\Std7i si eu taraful c:e 18utari Sf' cbtd de ja1e. eu trifoi" ."1\1arg oile in munte".-mintare. . pag.iqur di. 'tn aproape toatr~ zonele tarii obiceiurile traditionale yizeazd procesul de modernizare. dOUej exemple: (ox.monia1 au dQvenit eh'mente de spectacol. sau neaT:1U<e a:. coroa­ na in exec. \'pri50an:'... Desigur ca ~i melodiile vechi cerpmoniale stnt preJuate 5i acliJptatp ca clementE' de spectacol..... (TInjal1a 'de l)~' \Tanl. mente df' urari ca: "Sd sitj uazde vesf:'­ 105i" elf'menle de legend8 ". a dat noi nl.1r E'volutia melodic!'i ele ]a 1111 cin­ t.\1ulsul oilor". f. Pentru a se ycdca c1i. zonqora 5i doha. slut nUllH. t~I1Sillnea dintn' cpIe dona forte: .. '\. estp si r~iminE' rnai rl"­ zistenUi Ia inovntie. care s-au impus horile lo­ cale mai noi eu strigaturi c!i:ar legat p sau nu de priJejuri. 164). pe cind sti)ul ~'pchi se caractpriza printr-o perma­ nonta taraganare a glasului illtre sunetcle principalc (lIp melodiE'i eu a1unecnrea vocii pe anumite sunpt(~ chiar imprecise 5i mai ales DC> fTartain cadenta.rat t('75nr folcloric.Dp hA1l1".ee clidlrocttll vpchi liJ () hOrt. ell 0'(ccpt>(l unor variatii 5i floricplo 1n(.. Tn melocliilp . HoH:a Jui Fralltau". trimbHi'" . Sint melodii de 0 veritabilii frumusete. SHrla "\{mamurc'$ana. "Chcmarca oHor".NVii 1a unelf' obicp­ im. Am arfi­ fat ctl in zona se Oh<. Inovatia este mai pregnanta Ii) horile local" rnai nnj fiincl St col" mai nu­ mer0ilSC>. 1(1 <I.Jocul caprci" a suferit pe-alocuri unele inflorituri. fie el1 din frunza. ill d0rintcl do <I da c'xnrc"ia urtisticd flin­ dllril0f si SE'nti1l1E'ntE']nr Sdk. Am i::tilr.((. un final de exprimare larga $i 0 revenire aid <.TUta de (:ontemporaneitat~ ~i nn 0 dl­ dere pe C\arta. fara PH'a mult(~ ino­ vatii me10dice ca in melodiile . 1<1 o lI1eloclie "ocala un text ll()'l alraqe de mnl­ te ori dupa sine si a hore naua.12 mrHt.~. [h~ asenlenea.forta de conser­ varc a traditiei . lS. Jocurile eu llla!$ti slnt indi pe intreg tE'­ ritoriul '1\Jaramuresullli yii.oi am cales peste ann de pro­ ductH uncle princa obS01Tatie so refera. Horea noui:i Hn­ de astazi sa ramillct pe tonica (Sol). Cintecele tradition ale legate dea('e~tc obic0iuri au ramas inca vii exemplI" cinta­ te din fluier.. prez('ntillCl elf'­ H . eEl muzica instrumcnta­ la. . htr-o executie ferma Hira coroane.. b). cadenta dorica....forta de tnnoirp de 1m­ bogatire a repertoriului Si mijloacelor de expre~ie eu mijloace 0t01'ogene. la text. Forta de Innoire trebuie sil domino in mod incontes­ tabil dar are un proces mal lent in ZOlla de care 1H' ocupam. Cintecele Si jocurile (0­ n'monialc direct lecrate de diferHe obie(>­ inri.La ruptul sterpe1or". ca: . . ..chimhat . 111f1orire".:1~a si pc imas si nu l1UlIlcl la h:m().. .~ tropo­ tit"."\fiorit<1 maram ure~eantl". .cotilor lilutilrL mclodia nll Soil c.. .De-tnvirtit". dlim milt io<. \felndiih in Qf"neral S]l1t cintate din flu­ ier..'eriqil din lantul hiue strncturat al actualC'­ lor 0 biceiuri 5i cerf'monii.'rOdSE'. observindl1-se apa1'itia din ce 1n co mat deasa a pseudo-rdrenului. pO\1oml. unitati"i $i mai ales a vet himii poporului roman pe aceste me­ leaguri. Snit Cf'\f" (C intra In desfa~urarea lor din spcciilcolul nf'cen?monial..Toeul aHor" etc. sub aspectul flexihilitlitii limbii ~i a bonatei sale capacitiiti de metaforizare. mult asupra desfa~:mrarii ](If fastuoas(\.'ioa­ rEt. Am ~ja. . ca parte integranta a tezaurului folcloric rOn1dnesc. locala n1di noud. "De sarit/' . uncle in conditiile asupririi sociale !. Se poat!' anrma ehiar Cd sub acest aspect nu s-a. d('\'C'nit (Ul1l"lscuta horp u"\1ocirita. La: melodia zileJor lloastre s-a produs inovatia in stil de interpretare.-un cerb in codru" sau ba1ade: "Colinda pacuraru!ui". ce Ie laice sau lumesti ocu­ pd un 1'1(. D<.

..:{'iH~ Rubcto { J= 9 ) Jnformator HRU~CA.'.'.'! f F""r) .~.- 33 .!.=~~~Ji f. lnfonnator DANCU~ JOANA.:.r. 'TiP. c) coroanele la melodia a doua sint mult mai tinutc decit pc melodia I. melodia se cinta.Cc:F~_=~~_~~~=~~~l IJ.-: '1(1- . ' . muIt mai larg.(:­ elll­ AndClnt :·)o. tel apare ill melodia I suitor in rindurile I !Ji II." nirii !ioa- §. lnele :a Ja rea mal Su pd ra If nu­ ('eO' ::lro­ "8 Ja odus cind :-...l II-a rindurile t II. .--'---. 11 c) pe 0 t&zt! 1?~ optime . La melodia I aceasta este mai scurta. i'/\ ~ ("el­ r'!!'n .r."'! )r/.! r~ r- :~= ~~=."ocii.C ._ PII .\ici 'a 1. "7lf?ri f[fC. '0../. STEFAN. b) motivul coboritor din melodia c.i·. in­ spre cadenta.Jte~~~l. 49 de ani Ieud me­ III ca final aid ital?i ~-~-:l-~d2. ?... necesara.'. rp­ • ju/)'JO~1 ~ IflrL Punind fata in fat a ambele melodii ob­ servam urmatoareJe : a) in primul rind cea care d suferit 0 mai adindi schimbare e linia melodidi.sal.!O inda l.na­ Pu s. insotita de o interpretare speciala. redarii caracteru1ui cintecului.Illd -."Suparare voie rf'a" in acela!Ji caz melodia coboara. f':'\ f':'\ :ves­ .-~' '~-'-"--"--'------""'-"--~-----'--' ''''--. imprima melodiei vechi 0 nota de me1ancolie. '1 til­ .. i n/ rnt.. III ~i IV variat (ex. :'>/)1 /~ )ma­ si a zan~ . 65 de ani reud J t£'­ :hiul 0f1J 1. in timp ce 1a melodia a II-a . qin­ '-R­ -~~~f§!f. :nai ~in­ !-?~().. nota La devenind apo­ giatura notei urmatoare. Acestea sint ~i exemple foarte bUlle pentru a se vedea cit de strinsa este interdependenta intre text ~i melodie. 11 a) coborirea se face u~or (ex. ei la rna­ /:/1 --- ! r ~.. la si in ocele Sf'­ .:\ 7n ul­ =it-~-§¥j 12. d) ideile cintecului intii "Mindru-i codru ~i-nfrunzit" ajuta ca melodia sa creasca in intensitate folosind inceputul rindului I ~i II eu melodia suitonre pe prima silaba. fit rn.'U" . linia melodic a putindu-se termina pe Sol de~i avem de-a face ell acela~i am­ bitus."':'I ~I -'---./ 1.'-. cO \'Yd­ . Z? lE~ 4. ete!e (. iar in rindurile III ~i IV coboritor (ex..~t:JI IF flu­ ::)01'1..1. care la melodia a doua este mult mai intinsa co­ borind la rindurile I-III intre Sol-Re.... 11 b) ill lac de plHrime.2 r~.t/ .. a se cin­ t~l dl I:.3 :>[00­ .

~. primlll prea putin producind. Datorita mijloacelor modernE'. grefa izvorlta din fireasca necesitate a omului de azi.flit r [. a moro~anului d!' ronne (Ie a cinta reaJitatr'i1 vie cTPlnd "alori noi. Pati'! df' mare'a lihf'rtate dn i'i . mediul rural consul11a acelasi fo1cIor ca $i medinl urban. COllcluzionam deci ca fol­ rloml muzieal-literar. 5i altar fact..'''" .. fipc'are dntind-o a$Cl cum 0 aude $i cum 0 simte. Tn acela~i proces trec $i au trecut ma­ ioritatea meJodiilor venite din alte zone (lUna ce au trE'eut de' faza primilor transmi­ t1'ltori...ii Cu puternice rezonante in istoria milenara a acestui tinut. pmisia specifi ca. Iud Prahol8 r tJ>- -.iean a fost ~i ('sh' deschis tuturor tendintelor innoitoan'..te ~i menite sa convietuiasca inca mult timp im­ preuna in zona pe care am cerectat-o. -­ ~-. tv.--: () - /. cintece din toata tara ~i in primul rind din zonele limitrofe. hori earC' au tat ritmul ~i alunC'­ ~i-au inUHit dia­ kctul llluzical 10c(11. de ase­ menea $i ~Jlisando-urne si aponiaturile 0 inglobeaza total diale'ctului specific· Mara­ muresului.. pptreeeri se prefeTa acompaniamentul de taraf ~i se elaboreaza chiar ~abloane in aceasta directie.raramllr('~ ~- lend - -.0.. datorita mijlodcelor mass-media <":liri Ie. Ea proriuce pentru piata $i consuma de pe pia­ Hi toate bunurile inclusiv cele foldoricf'..ine spC'cificul 6 18. . In comunele Maramure$ului contempo­ ran societatea rurala devine ~i a devenit ca $i cea urbana societate de consum." ..:. Posedind 0 anume stabilitate in timp fo1clmul muzieal maramure!..Iodice speci­ fice.34 ppstr cintpcele di<'lkctflle vechi $i noi au fost aduse. ale Ardea­ lu lui. adiea de 1a "ursa de un de au fost auzite prima oara pina 1a eel care preiau melodia. b). dar !. 0. Ie tntrC' aceste doua n1plodii sint urmatoare­ dr~osehiri ~i asemanari : a\ in primul rind ritmul dialectal regio­ n F) 1 (l imprimfit melodiei str1i.. lnterferenta melodiilnr acluse impreuna eu cele dialectale dau na$­ tere la meloclii noi. b) Linia melodicd a devenit mai larga min salturi de c..Doi­ nC'. Dosedindcapacitatea de a se adapta schimba­ rilor care au 10c in structura societatii rn­ rale maramuresene. ('u noduri u care era npacompaniata.' -. 12 a. in structura popomlni.Iud. .. Procesul de ]nnoire are loc $i se produce prin intermpdiul "variantelor locale" ('a mladite ale noulni 'crescute pe trupul vigu­ TOS a1 traditiei.. -: . fie adaptindu-Ie pe cele yechi la specificuI spiritual a1 prezentului. f7(! . Tn cele doua forme sub care horea locala traie~te astiizi traditia !>i inovatia stnt pregnall. Tata dona exemple: (ex. as­ taZ! tot ceea ce se dnta la spectaeole ~i concerte radii').'aria a indiyidului CC' linde spr(> anumit!' "tanclarrle de ir:ierprctare. ~' -"7. func­ tia lor insa este diferita ~i va ramine ca atare.'arta inferioma caracte­ ristica dialectala mardmure~eana.'ietii noastre bine an­ corat in contemporaneitate..z..ori. '"':::11 . coregrafic repre­ zinta 0 reaUtate a .:=:: -:: ­ -:­ . de la localizarc In uniform 1a care contribllie si fap­ tu1 ce h timp re f'intf'cul traditional .-- - .. Jlltrind in dialectul maramure· sean aeeastEi mel odie a eapatat eontnrul melodic bazat PI" intervalele sc1'irii pE'nta­ tonice eu intorsaturile ei mr.':aI ..

fC'rite ale silabei au putut germina doua durate mu­ zicale diferite.at.. RIThi. modulatii caracte­ ristice zoneL transpozitia cea mai frecven­ ta este la cvinta infPfioara sau superioaru.i nota sc('undara in jurul lor in care caz me­ lismele $i ornamentele se realizeaza pe in­ sa!. care potrivit istoriei nu desparteau cindva poporul. s-a dezvoltat pe ! E'ud ¥-~- "'mpo­ eyenit lm. De fapt intreaqa mono­ grafie bartokiana $i a lui Tiberiu Bredicea­ nu au melodiile vocale cele majore Cll tonica pe Sol. (Jcest ritm este inlor nit eu eel "moaIc" bazat pe com binatiile iambului eu troheul. El s-a ivit. Nasdud. melorlii in mdsura re­ quIata avel11 Si in ~faramurC'$. Nedu­ merirea noastra e. Mai mult. alunecarea nu numai de la 0 nota fixa ca~ tre 0 alta nota precisa ci ~i de Ia 0 nota imprecisa la una fixa.. (B. Deseori se tntilnesc melodii care moduleaza pc parcurs. nu se poate atribui 0 pa­ trie oarecare. Ugocea. In fond insa dntecul e romimes'c".. r~HaJ urban. ~\lures all do­ \'edit a mare frecventa a cinteCt:~lor lJ1 ca­ H. Asupra melodiei se cudne s~ facem remarea. la 0 seama de fapte fo1clorice. di melodia in­ strumental!! are a mare asemanare eu cea \'ocala din care a provenit. $i metrul a putut sa plama­ deasdi un sistem ritmic biIzut pe aceste elu­ ratc. 27 pag. Faplu] ca cde doud calittiti d. VERS. ()(\) afirmct: "CinlE-ce. cel mai tipic sunet de cadenta este SoL Trebuie sa <."chi trica ~i nu se poate explica dedt i-Jtin ea. Caracteru1 pentatonic <11 Dialedului de cimpie i1 punp hotarft in legatura cu mu­ zica papulara maqhiara. tn co prive~te ritmul punctat pe care Bart{)k il crede initial de obir~ie maghiara.i se observa $i Tn zonele Bihor. TN CtNTECEl.Ea e pia­ :oric£'. . 13).E MARAMURESENE Tiberiu Brediceanu in "Scricri" (B. insusire a limbii slo­ vace poate lesne duce spre un ritm muzi­ cal de felul celui punctat dedus din prozo· die. l\Cf'stca mai alps in cc priveste ritmul seamana eu mu­ lied 1)aplllara slovaceasca.). jar cele mi­ nore pe Mi eolic.lti independente.rumentala. $i dadl poatr: fi yorba de 0 accentuare deosebita. limba­ tii ru­ )mIni. Limba romt!­ na are silabe accentuate !. Culegerile mai recente de foldor maramu­ resean efectuate de catre cercetatorii Institu~ tului de Cercetari Etnologice!. Me]odiile instnl' mentale Insa pE'ntru usurinta de notare s-au notat la inaItimea rcspectiva pentru a respecta coloritul local.ceasta ne in­ deamna sa privim altfel relatla metru-ritm.1''11 II) . 30). Trebuie sa aratam ca am intnnit deseori melodii arhaice cu substrat prepentatonic special in bocete cu tetracord doric (ex.. pastrin­ du-si pe provincii. precum :<. al caror raport este de 1i2 sau 2/1 (ex. MEL ODIE 'lIte baze dedt imprumutul ~i insu~. despartite doar de Tisa san dea­ luI Huta. a~a cum arata si Bart6k. sau romanc:. Mare parte a cintecelor populare slo­ vace cunosc ritmuI punctat. Modurile cele mai frec­ vente intilnite in 'ZOna la melodiile vocale 5int: ionieul Cll tonica pe Sol.i prezenta culegere ctc)'\cedesc 0 mare frecventa a cintecului in care ritmul punctat este inlocuit de cel "moftle" cum Ii spune Bart6k: rUmul de 2/4 sau de 2/2 din . Alba !.35 2. iar minorele pe :\1i.rilc Sou lnriuririle unor popoare asupra altom. Bart6k precizeaz. acele melisme formate dintr-o nota principala :<. In nordul tarii a existat un fond comun care s-a dC'zvoltat 1:1 cde pa­ lm mad directii: Slmacia.ii silabe neaccen­ tuate. di.i in provinciile din sueiul Carpatilor. cn aUt mai mare eu cit limba slovaca aidoma. 5i ccrcetariJe lui Brailoiu stau marturie. Bart6k 1111 ne desluS2:. a lUdt na~ten~ din me­ ca dgu­ 1\ fol­ -eprE'­ '" an­ eli e.tc pentru CQ rUronl punctat ar fi nepotrivit aUt poeticii popu­ lare romanesti cit si celei slovace. nota treditoare sau portamento foarte frecvent./ t~ 'it dia· lodiilor :iU na$­ :e: (ex. oclnce "II Ii ". inseamna di cercetarile fa cute in Milfamu­ rp~ ~i in aIte parti al(' Transilvaniei de miaza·noapte Cluj.ubJiniem Cd repertorinl ma­ ramure$ean prezinta $i 0 mare varietate de radente. limbii l11aghiare cu­ noaste cantitatea silabelor (silabe lungi $i silabe scurte) aceasta. . ea poate fi intllnita prntru prima data in muzica inst. cum 0 nU11leste Brediceanu.-ara "'esca r:"}ului .a Cd structura pentato­ nidi a sdhilor din Maramure!. Hum'daar'a. intre ornamente mai putin caracteristice nota dE' schimb.. sistem pe carc-l gasim in toate genu­ rile muzicii populare vocale d~ Ia horea lunga la colinde :<. totu$i un i11treg sistem ritmic bazat pe jocul a doua durate. intre can' si pentatonicul.dnri ·.i boeete. Este c1ar ca ill zone in­ Yecinate. lunga si scurta.ii Ba­ !'. COlia astazi 1te $i :1p tm­ func­ c:e ca 1 timp 0St $i toarr'. 114) e5te un pentacord cu caracteristici mi­ nom de tin hemitonic.: I. S-a facut dovada. se Hasesc :<. A.li silabele versului. specificul si colori­ tul autcntic. care are in eonstmc­ tia lui un 'semiton.. Mara­ mures Si Ungaria. ritmul nu se putea sa nn penetreze dintr-o zona intr-alta.li Dialectologi­ ee. Totodata patrimo'Jiul roma­ ncsc de cintece a sporit prin iroprumutul (acolo unde estc cert) unor roelodii slova­ ce san maghiare. SInt foartc frecvente aici in special in cin­ tecele vechi evoluate din horea IU119B. Melodii bazate pc jocul iamb-troheu intil­ nit in horea lunga in colinde. analiza me­ lodiilor cu rUm punctat dovede~tc ca "ma­ joritatea lor sint evident crpatii romane!. Deseori la diderea pe cvarta caracteristidl.ti in Slovacia ~i In Ungaria. ritm ne care da­ ca l~am accentua mai scurt $1 'mai apasat ar putea da melocHei chim colorH unqu­ resc. Cadentele modale finale cele mai free­ vente sint urmatoarele: cadenta dorka $i ionid!.

du­ pa 1914 ci'i ritm1l1 pllTIetat e<. nn considerli. parte tOdte cu­ lerwrile nccentp d(' folelor muzicaI din ~la­ rilmurc'~ au dovedit 0 mare freeventa. fiind propriu muzicii popu­ la1'e romane~ti. In exeeu­ tia de grup d horei vocetIc de dans sau cum o nunwsc Iocalnicii "eintece de masa" (f' yorba de pxecutia eomuna a grupului eu Ii:iut~lr~) Sf' obSCrY[l eIar cum formula hpi­ ca in interpretarea Iarga isi schimba eawc­ terul de ritm pundat dur in eazurlk de (ex.. 1ip:'>(~~t(' ru desQyj1.tactul intelectua­ lilor maramurp5eni eu piHura. Numai astfet w' putem expliea faptul di incepind eu hOH'a la leagan Si pina.J 1 5S..' l " . p..' 'r I~ ~t r "\ Sint totusi mf~lodii care ar rlpnotd 0 pIasmuire ~i llU :'>1nt putine 1a nUlllur elf' sinr' statatoure ~i nieideeum de imprumut. ni('i la s1r)\-(lci cn fin~il limbii.e eu mireasa vezi exmplu 95. ohservindu-sc' ea ritmul estc cel mai prcgncmt fdetor dialectal.nri. de VTeme. '" ~<. Cum am aratat.'\.. ci dimpotriva miilo­ dtii prin granita eomuna.. Pc rleasupra. .. rit­ m"nr slabeste din aeeentuare 5i dcvinf' forma intermediarCi intre cele doud forme care nu poate fi notata. contactu1 riireet al pnpulatici ba5tinase ell nationalitatpa maqhiara din ora5ul Siqhpt11 'farmatici. 15). sire Ii.=280 s1nt hotare foarte largi care 11(' demonstreaza un repc'rtoriu variilt bine> ancorat in firea moro~('nilor localniei. ci are 0 stabilitate proprie.. . fie prin (5i ni se pare cea mai plauzibiHi teorte) qra­ nita. E1 arata eEl ewest rHm atH elf" des intilnit In cintpcpje maril­ mure$ene nu S0 potrivestp nid In maqhiari si. q ."=-­ •=-­ . probabil. Combinatia JibNa il unei eeJulc de tip idmbic eu una de tip troha.colectia bartobana este de fapt ritmul rie 6 /8 hazat pe toate combinatiile iambului ell lroheul. (Ex. a5a cnm 11m mAi a r i:H at.I :~ [ . Se remarca a anumlta ten· dintcl de variatie in alegeril(' riimurilor. In structura horilor noi 5e obsr>rva. iHiHa Tiherill Alexan­ dru: . dialectul mclfamUfPS('an in aeeasta pri­ vinta schimbindu-se foarte putin. Legaturi1r rnmane (maramur('~pnr) Cll popoarrlc iDy('(:inate sint mai multiplC' ric­ cit ereele Bartok. eon. Astfel amintim: nartiei­ narea i'JctivEi a maramu. Servicinl militar al multor tinnri din Mara­ mures prestat alaturi de ma'lhiari 0 buna bueatl§. Prin analoqie eu cintecr'lf' ma9hiare sau slovaee eu rftm punctat carf' au patruns in ~i dinspre Maramure~ fie prin ruteni..! maghiari.i •. Aeeasta nu inseamna cd diferiti indivizi nu pot cinta aeeea~i melo­ die Intrebuintind variat aceste formule _ti­ pice.M.- ~ ~ I _J.. Est(' dealt­ fpj foart<. cum presupunea Bartok.! . (B.rticiparr-'a zanei If! tira. Schema ritmiea de :z! 4 suferei transformari suh lnriurirFiI ritmului PUDctClt. fapt dealtfel ara­ tC:it~i dE' Bartok. Tempoul horilor maramurE'~ene este foar­ le largo ~'1oro~anu cinta de la M. ritmul punctat s-a imboqatit eu un ele­ ment nou de expresie iar patrimoniul de cinteee loca18 nu s-a influentat ci a sporH la numar prin imprumutu! sau contamina­ rea unor melodii slovace Si maghtare eu eele ha5tina5c... Ii) ho('et morosanul se lr'dgana in ac-est ritm.. ~­ J.e5pnilor Ja ~dseoa· la lui Fnmeisc Rako('zi (1703-1711) de un­ de a ramas pina astazi marsul Ia eununir dnd Sf' mcra.' .di nu ('')te yorba niei de 0 inrJurire maqhiara nemiilocita.r cr e' . Pe elf' alta. 44--56) (ex. deoarece rombni din ~faramures 5i UqnCE'Cl au tot a~a de pu­ tine !egaturi eu ungurii in\'(~einati ea ~i ro­ mfmii din Bihor". Ar pleaa in acest sens faptul ca el este raspindit in toate tinuturile ~i in toate qenuriJe. acest r1tm punctat este tipie pentru einteeu1 clelea­ gan al intregii tari ~i nelipsit in Mardmu­ re~. mal rar ritmul izoeron.".. ca un argument in plus. cl horilor in ritmu1 punetat moale bazate toa­ t!? pe combinatiile iam buIui cu trohcul.1.~ til' • :l '1• ~cr '\'" rcr . cu Ungaria eu Ugocea..' •- 0Ju cste delac 8xclu:'> ci:i acest ritm "giusto silabic bicron" cum n nume~te I3railoiu sa fie arhetipul ritmului maramu­ re~('an actual. . mUDea tn zonele agri­ cole unde se venea in contact en tli. 14).te ne­ f!narat sW'cifir maqhii'1T. Fste interesant Op stint ea Bart6k. atunci comuna a celor patru tinuturi unde interferenta este posihili'i: '\"faramu­ re~ul eu Slovacia.­ ranimea maqhiarli.. )c patrd combinat. prin aceea ea timpul seurt nu se precipita eatr(' eel lung. 191 pag. maghiaril. 11'­ naturile rie rudenii prill casiHorii etC'.--"'= ." ~ . 17) _~ .=40 si pina la \1.c da nd~tcrc llneiformule caracteristice cintcc uIui popu­ lar maramure~ean. cu u~urinta acch'a~i formule ritmico-melodicc ('xi:'>tente 5i in horite 111ili vc~hi (hO[('d lun­ gal.

.. daed nu cumva poate> Ii vo]'­ ba de acela~i gell d(' cintare rasplndit pc 0 mare parte geografica... Brai­ lolu..' eel SCdrd pentalonicct anhemltonic&.1 claca. iar pe de aUa parte dintre acestea . Daca totu~i prin stH libel' intel('~~l'm sU­ luI bazat pc improvizatie pornindu-s(' de 1a dnumite forme melodice....-----. ilt' fJutem re­ feri ~i itl documentele din mu. Aparitia acestui stil in folclorul rOllldl1eSC n putem considera ca 0 mo:.1 cintecele din sudul 'I ransilvaniei. atit in genuri ~i stiluri vechi.-11) ~i :argi ':ariat ~: :-lici.J Bazindu-ne pe' faptu] Cd am gasH ho­ :-ed lunga ~i in dnteeul ritual al cununii.--------. afirmatie CE' () <j<.-. :m._.j din care $~au dezvol­ :at toate genurile specifice actual€ ' atlt ri­ tudi': cit ~i llerituale. . rit­ 'evine Sdll forme ara­ :\1a­ i:I :e cu­ ~ ! ta toa­ :ll.-. iun­ §. eei drepL Ld "eel mal vechi stU al veehiu1ui regat..a mai a1('5 f)fin exeDlplelt~ lrdllscrise UI!. pri­ xecu­ : cum a" k Ji eu tipi­ arde­ . Nu intilnise stUul liber dedt in Ylardmure~ ~i Ugoc€ ' a. Bartok i~i schimbii total pdrerea alir­ mind c. intrucit nu ne spune in ce epocd S-d Clrodus influenta .. Cercetarile ulterioa­ re au dovedit insa Cd dcest stil coboara prin Nasaud pe Tirnave ~i Higaralji.tsiu cea l1ldi plauziblla. in niei un caz nu pot fi mai noi dedt orea lunga" lB.-----. ~ :~i'\Y j 'j.iale identicc. datorita contadului mai strins pe care I-am avut Cu lumea orientaia dupa instaurarea suveranitMii turce~ti asupra fostelor Prin­ eipate Romane. Derivarea sa in toate cazurlle din forme Ie giusto silabicului s-a ajun5 Ia rUmul leganat de 6/8 iar prill e\olutie mal .i­ te ~i prin aeeed ca nu tine semna de genu­ rile rHuale care..~ ~-. care folose~t(' din pUn stUul improvizatoric. t..i.. Olte­ nia ~i urea in Moldova pina in Bucovina. ~lai tirziu dupa ascultarea unor serH de doine din arhiva de folclor a Societatii Compozltorilor Romttni conclusct de C. elemente de bilZct sint ill linii mari deelca~i in ambele cintari.~tere JOpu­ :-.r.-_.'5t stil a putuL fi largit trecind !. Ex­ plicatia 0 gase~te Bartok In influentarea pu­ ternidi a Maramure~ului de catre folclorul ucrainean ~i maghiar. fHnd vE'nit pc mfdeagurile noastre He ela torita contactului direct pe calea reJatiilor (om t'r­ dale sau chiar a migratiei popoarelor.. 27-­ h 28. dovede~te gene­ ralitatea sa. foar­ .ii la alte genuri sau con­ tribuind la determinarea caracteristicilor stilistice ale genurilor in forman> pe atullci. Acestei categorii apartin celf' mai mutte mclodii specifice ritmului de ho­ re ~i in aUe zone ale tarii.i stilul (1eesta are 0 origine sud-es­ tied (perso-araba).---.. [oloSE'!.-. cit ~i in genul ~i smul nOll. $i ~.-.:\m aratat Cd muzica orienldld IH'-d in fluent at direct. 46 pag. In ritmul din Maramure~ distingem doud mari categorii: a) ritmul liber din horea lungCi...tenire. Do­ vada 0 avpm ~i in faptu! cei In niei <) nita parte nu trdiE'!?te mai intens dC('st stil eh. Originea ~i ve­ chimea stilului lib(~r in folclorul muzi­ cal romancsc. gen dp cinta[(~ ca­ res-a dezvoltat in mai multe dlrectii. ti(· prin intermediul lumei eline Cll ca[(~ rY1j)u latiile din veclH'a Daele au venit in con­ tact eu mult tnaintea erei noastre". cind acest stil auus de turci s-a iclCUt simtit in Europa Centf[lltl ~i sa consideram mult mai veche aparitla la tloL In aceasta preSupUnNE' n~' Intare:. al XVI-lea.. este imprumu­ tatd de 1a ucraineni El ajunse desigur la aeeasta concluzle clatorWi faptului di la acea duta nu cuno~­ tea dedt muzica populara romaneasca din fransllvania .' ritm lea­ ~iimu­ :::ptul ·d la .. . Brailoiu ~i Emil Rieg­ !er Dinu atribuie ~i e1 stilului liberaeeea~i urigille orientula. care este un veritabil :.i pOc'te fi in ti lnit pt" 0 zona mal 1arga.terpretare eminamente vocal a existat eu ':eacuri in urma Ia Daciiliberi maramure­ seni ~i a fost singurul fel de cintare de ex­ J~lmdrc' ~i exteriorizare "hored ell Hodnri" sau "horea pa lungu. El era izbit pe deoparte de deosebirea evidenta dintre for­ ma hord lungi ~i celc~lalte "hori maramu­ re~eneJi.----. popoare diferite pot crea genurl de malli­ iestari identice ~i di intre aceste hori )1 ceea ce inteleg vecinii no~tri maghlari de pilda prin "llJuZica tiganeasclL nu se poate facenici-o apropiere". _ .­ cit In Orientul Mijlociu de:. acela~ lucru II putem afirma despre hauUta 0\tC'n8dscd.lldoios ca vechiul slU LUaramure~an.~i niei pc aceea suficient de adine. dar prin aceasta nu a rezolvat proble­ ma. 63). Pc .. inceputul facindu-l chiar Bela Bartok. 46 pag. L..f\firmatia mdi paCi'ltuie!. C..--.. nnde s-u p 15­ madit elf' fapt jusa~i muzicd cre~tina.'siastidi :...-. . Prezenta ritmulul punctat ~i in altt' zone fata populatie maghiara.:ica bizal1ti­ mi ~i gregoriana.afinna Bartok daca nu ar fi nel.d e d ::1'210­ :e ti­ : D1aj . Trebuie sa admitem Cd det.. 46 pag.hJCet cit ~i in cIntecul de lcagan.­ de se pot deslu~i clar fragmente evo lunL' din horel! lunga intilnite in toate gc~nanll~ Acest "vaiet contiJluu" S-B ck'z\'Q]tal ~i cl 1uat formele !. te tip :. Daca stUnl liber est(' preL('nt in folcIor ~i in l1lUZicd ('ch. In conditii economico-soc. de 1C''2f'a .ii al Ugocei este cintecul ~Ullg.. b) ritmul mCisurat in Cdre se impu­ ne ca unitate de timp optimea ~i patrimea sau invers._-_.'Le o foarte larga raspindire in Iolclorul romd­ nesc din toate provinciile..a­ cela~i stil improvizatoric. al \iaramure~ului !. sau ca.~--- 37 -. discutiile asupra dcestei probleme sint destul de recente.. In prezenla lucrdrt:' :onsideram ca demonstram aceasta ipote­ lJ. 28). Bartok. lrlnari 15) . carc nu poate fi decit foarte v('chi.Lc' iaptul eli bocelul din Cimpia Dunaril.--.l cilltecul ciumei. horea lung[l. ---. afirlll<. lB. atunej sintem indreptatiti sa mergem mai indpl)j deeit sec.... "Deosebiri aUt de adin­ ci nu soar putea intelcge --. putem afirmd eu certitudine Cd acest stil liber de .'d eu odice . B._ a ten­ Hilor. CUlludt.?i genurile ilctualt'..ttl 0 r ek' ·umut.>it.

me­ lodiile urca...e. cu alte cuvinte tendinta de a cadenta plagal. -- ~. Ca orl:ament specific descriem 4 situatii mai generale (ex. 21). 2/4.ca.este la fel o caracteristica a evolutiei (ex. Mellsmele ~i portamentele sint foarte dese in horile vocale de stH vechi.. eu 0 cvarta. (9) r--":----.c . . Cu cit suim spre timpurile noastre. :l 4).' cC'v.~nc> --_. foarte multe melodii gasite ~i de nol sint incorsctate in. care se adauga gli­ ssando-urile cu accentuarea specifica a su­ neteloL Profilul descendent este propriu tuturor melaeliilor arhaice de pe intreg glo­ bul. salt in jos la cvarta.~ 3 \) Vorbim adesea despre marea bogatie de game ~i moduri a folclorului din zona. Acest fel este unul elin cele mai caracte­ ristice semne ale dntecului popular al ro­ manUOL Concluzlonam ca folcloristul maghiar eu toata competenta profesionala incontestabi­ la. (12-~27 martie 1913) sa patrunda in marele univers al spiritualitatii ~i specificului vietii Wrant!­ lui din Maramur p 5. - - -.' (I J ~ Bclrtok spun(~: "ritmul amlntit mal sus (punctat) so molc~e~tp ciV~odata in trio Ie (ex. a~a cum am aratat in jos.. de asemenea..- II j J@13 "·':':". ~~) sau pc 0 treapta Jntre accste doua notatii. Se intilnesc. buna credinta. nu a avut timp.n. in horile vocale de dans actuale. surda greu sesizabWi cade pe cvarta . b) . care nu poate fi vorba de un pesimism.. coboara ~i iar urca. A ayut chiar unii infor­ matori care I-au elus in eroare... ciluneca. ~ i ca 0 caracteristidi nu intotdea- una. milsura de 2/2. cvinta de jos a primului ton de melodie pe gura aproapp ipc:hi~a mole~it" m.mea pe ce nota cade. care ajuti:i pornirea melodiei sau rindul melodic la 0 deschidere de fra­ Informntorii pornesc de obicelu pe za. 20). 22 1... Sa se Ii schimbat folclorul ~i felul dp a einta a moro~anului in trei ani in acPC'a)i comuna sau sat inyecinat? Este imposibil. care prin notatia noas­ tra cu note nu se poate reda. Iar astazi este tendintil de a ramine pe tonica ~i in cel mai ferlcit' caz 0 melisma._---­ .38 -_.. 1> I ~-h r ~\ '" "1----- Ii ~. 2) .. o vol nota eu tactul de 6/8 sau 6/4 citeoda­ ta so schimbli ritmul mole~lt ~i lute in aceea~i melodie (este vorba. Scctrile muzicale mai frec:vente intilnitp In folclorul maramure~ean confIrmate ~i de folclorlstlll maghiar slnt urmatoarelp: (ex. de la 0 inaltime de tOll stabilita la al­ ta.---------~- departe. credem de ho­ rea "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a gasit ciobanul oile" cawcteristica in zona cercetata) ". 18 a. ci de 0 trasatura sufleteasca specifica. de asemenea mersul gravitational coboritor. cit cuprinde colectia... de multe ori incepuiul dar mai ales sfir­ ~itul glissando-ului in horile mai noi nu 1 se poate stabili inalti. despre trecerea in cursul aceluia~i cintec de la un mod la altul. se ga­ sesc ~i "tacturl mole~ite._-. Deseorl in horlle mai vechi sfir~itul melo­ diei sau a unui rind melodIc. . inainte Cli ] anI Tlberiu Bredlccanu in perioada 13--25 noiembrle 1910 din sate foarte aproplate a cult's un numiir de 63 hori notate in masura de 6/8 din totalul dC' 170. 2. unde accentul pe ritm punctat este mal pu­ ternic ~i masura estc de 2'4 (ex. descen­ denta insa este profilul traditional.. ~ ..J. la care se a­ c\clUga ~i cunoa~terea fragmentara a eelor­ lalte ZOTlC' din Romania. ~i tonalitan scurte cintate cu voce. vocea alunec6. altfe! nu ne puU'm pxplica faptlll dl. Ca ~i in celelalte zone romime~ti in Maramure!1 la toate felurlle de cintece cu text. Daca 0 me­ lodie esle caracterizata de un ritm mole~it. de la major la minor. (V) sint rama~ite ale horei lungl evaluate.! 117' ! I iJJi till' f6J k ~ I ". 1 . iar Bartok din 339 ele melodii numai 31 in ma­ surd clp (J/8.

Cetera$ul este tlcompclili"t til. Iar :onica surda la fel ~ :. mai rar 'lint aeei care "prind" coreet tonalita­ tea pe aeest instrument. Inslrumentul se tine vertical cu gilul sus iar coardele libere se prine! mai rar. cu accente diferite.__ executia horilor.. suprapune­ rea mai multor ritmuri intr-un tot unitar.--.i in Olknid.---.::::::-:. 23 u.i nu tigani.nuita) folosind de abieei scordatura eu un semiton sau un ton mill sus decit acordajul obb.<ina stinga de obicei dominanta r-Ii sau _:. de asemenea.. dtt un efect deosebit :>1 este de nelipsitin muzica e!e joe Cliaturi de zongora pc care taranii laulari ~tiu sa "princla" citeodata acorduri: milla dreapta bate ritmul ostillata.>i de mid nou eu putru strunp <wind nrmiHorul dc. astfel cii ritmul melodiel este dublat de cel al zongorei. :aracte­ . de 6/8 tia.zyoltare._----------_.e.n.\Iajor. croatia lor muzicalct nu poate fi ~i niei nu esto strainti". contratimpi sincopati.-o-ilccentuate in directia contrara. instrument nelipsit pentru acom­ :'::'::liamentul tarafului din :1-. 60) afirma: "lllf?i~i li:iutarii.-.tem vechimea.. 0) ~~~~:F=i~~~~~~".... altul la baiat ~i aHul la fata..ngora se acordeaza dupa acordan:>a ce­ :-.i eonfect((l­ nau singuri ceterile.: :. Deasupra dobei s-a . cind cu tertd mica.1 joaca in Ma­ =-=_~eS dintru inceput un foarte insemnat :._". ca foarle des si in spl"cial in acompaniamentul zongorei apar in zona melodii dnd cu terta mare. INSTRUMENTE ~I LAuTARI DIN MARAMlJRE$ Tiberiu Brediceanu in "Scrieri" (B. <-::: prezl>nta in primele formatii instru­ :::. :.)f(iaj in La ~Idjor oc:U tU t1'0i slrun(~ In La ?>. e. _. ("hiar daca horea este in minor. la aI­ s sHr­ lil i se cade.-:')minanta Re.. 27 pag.cU5 . al dobei. a~a u alte 11.. important in viata muzicaHi a po­ :.:ii.--..i la 0 po!iritmie. faptul cll muzica primitiva -:: eel mai mare rol pe ritm ~i Cll doba .. secundat de scroaFti sau gorduna eu doua corzi.= ::-.::1e din tara. toate acestca ne fac sa --'-~-:-:::':' Cii ritmul a jucat :. :::::. Se creaza Ull asemenea fundal ritmic de ne­ descris..[ajor (cvinta paale fi dublat. un fel de ehitara obi~nuitEt eu dona sun mill multe strune. sincope ~i contratimpi.1 are viata proprie. tim pi dublati. ul dea lceea~i Ilc's un 3.-----'. al ritmului dat de gorciuna..:=___ :~ care batut in contratimp cu doba de catre un metal.muit.. b.----.-. schim­ bindu-se aceea~i melodie chiar dupa loca­ litati f. iar a treia supfdpunere ar Ii ritmul pa~ilor..II .::ltul. NU-i cunoil:. dar c1Up[l spusele informatorilor.. La tropotite :. Asistam asHel la 0 adevdrata bitonie modernii ~i pLkuta la u[c·dwa maramure~eanului.! zangara.39 ----­ melodie l. Uiularul ti"iran cintii dIn Cl'terd (vludftl europeana obi:.:. fiecare dintrc cele trei ritmuri amintitei:. al ro­ "liar cu :>?stabi· 112-27 uEiv(~rs tCiranu· i infor­ " se d­ eelor­ :mlpm '1 iberiu embri{~ Amintim. melo­ Optimih~ accentuate se ciupesc cu pIce­ ::u din os sau lemn intr-o direclie iar cele :i. (ex.. \ingalau" un cinel din cupru sau i. ritmul acompaniamentului. iar ~n ma­ isite -5i de 2 /2. Ld-Si bc'mol sau Si.ca. rareori ~i HU­ mai Ia horde lente se trage cu Qrcu~ul pc acest instrument. (jce~tia traiese din genNiltii tntr-un m('diu curat [omimcsc. compozi­ torU acestor melodii de joc din ~laramll rr'$ slnt romani ac1evarati :.l) .ior.Iaramure:. subdivi­ zati. poate prinde pe el cu degetul mme de .. evident . cind eu cvartCi marita. :aotul di dobele au jucat ~i joaca un rol . al langalaului. dar totul intr-o unitate desavir­ . Acestea la un loc formeaza. ajungem lllainted elilU­ lui 1700 la aparitia acestlli instrument h ]\Jaramure:.. in rest se ciupe~te. ca 5e ana pt~ 0 anumita treapta ::::c. acordala in cvintd Rc-Ld in ritmu! obstinat. Se '::-.ii informatori.. 110influentdt prill nimic.. 1tllnite ~ . care-". denumire intilnita:. La act'asta stare de Iu­ cru conlribuie din pHn ~i aeompaniamentul zongoreL care intotdeauna estc acordata in ..i invirtite pc linga bUona­ !ism asisti'im :. ::.r en trei corzi ~ Josibil.

. Ele sint: doua groase de Sol ~i und de Re. cavitatea bucala estc cutia de rezonanta. Tnmbitil din metal este facuUi din tuburi cilindnce de tabla alba.ll taralll maramure~eni a c~lror zongura sustme aces~ interval. bocet. este un Huier din lema sau metal."a oilor". eel mare mal gros ~i l~ng~ d~ 7U-80 em. In­ strumentul se calca deodata eu degetul l?i arcu~ul obtinind in consecinta acordul de trei sunete. armonicel(' 6-15.e pot scoate doar armoniee ale sunetului fundamental. Drimbele sinl facutp cHntr-o sinna. . Armonicele sint intre 3-­ 16 ale sunetului fundamental. eu dop sau iara dop.t(' un instrument eu into­ natia nestabila.'­ tele SI-Re. cit ~i la prima~i care tin uneOT1 pedala pe 0 coarda libera.utantul include din cmd in cind eu arCit8torul minei stingi eapatul de jOs al ~e­ vii.. Cimpoiul.:-C:. eeea CE' c1enota catcqoric originalitdtpil melodiilor din lrunchiul ve­ chi ~i nicic1ecum 0 preluare. de obicei cmd mortul a fost clOban sau fla­ cau tillar. Contra se folose~te de tarafurile mai mari care acom­ paniaza soli~ti Pf' scena. Coard<~le sint acordate ~i a:?e­ lat(~ in a~a chip incH sa u~ureze jocul de­ getelor pe ele in scopul obtinerii acordu­ rilor. nu are des­ eI1izaturi pentru degete. a:-e ae·xdajul La·. Afara de aceste sltua­ tii se mal cinUi din instrument melo­ dille pastore~ti .\1i . Este pe cale de dlsparitie. daed iJ existat pe meleagurile ma­ rdmure~ene.---------. Tilinca iara dup are armonicile inlre 3­ 22. instrument disparut feHa urmc' doar inriurirea lui mai staruie in muzica instrumentala de joc din fluier (Bartok).i taragotul. de duca.tut) Berg­ man . ~cu trei eorzi C::::-. pe iicest lllstrument se poate cln­ ta numai horea lunga. nc~ face sa credem cit acest fel de cintare este influentat de rama~itele dntatului .. eolinda.:::5.u am pulut deslu~l eiectul clcestui proccdeu.i alte melodii eu ambitus mic. ::.de la curem eu despicatura sUbtl­ re ~i lung de vreo 80 dl.Ml~nta. "dnd zin aile de la munte". mal nou din plastic . preluata din Transi tvania arc trei eoarde inlinse pc un calu~ retezat.:c:c. seoate 0 seara diatoniea de obieei eu tena .---'-_. Buciumul. ~i 6 gcturi p(·ntru deg(." . Maramure~ : Nordul Transil­ vaniei. de cvinta. "porneala oi­ lor". In lipsa bra­ ciului se poate face (ontra ~l cu vioan! obi~nuitd. F ~iliel:.. Moldova. sau ucraineni. $i aiel in melo~ie. 0. $i ucrainenii cinta melo­ dii asemanatoare din buciumil€' lor.. trlmbiia ! trimbita sau fugera in Polonia.. :-':'5.te lil maghiari. Intotdeauna pc linga sunetul seos de £luler. :. In deeursul cintatu­ lUi.1 cd in general instrumentele de aeompaniament de aid fo­ losesc pedale. Exemplu: ta­ raEul lui Sllngau sau Cioata. Moro~a­ nul 0 intrebuinteaza ~i la Inmormintari "dupa morti".trd:::Jc. clc' otel ineloit In formtl dc' potcoavCl. a pribeagului.. exec. inclusivgorduna.> fragmE'nte din horC'Cl lunga. ill rnijloc suc\atCi 0 lim­ ba de otel eu c:apatul [neloit in unghi clrept. 0iu toa­ Le drimlJele erau acordate la fel. Cu toate investigatiilc tacute de noi la oatr1­ nii satelor nu am putut deslu~i in aminti­ rea lor aeest instrument pc> plaiuri moro­ ~elle. S::-:5.':::-. "clnd merg oile la munte". lung8 de l. Ce-i drept e<. Drjml)(l numitii ~i c1rimboaie sau drin~J instrumentul prefcral al maramure~encC'lur. Zuna dp rCispinuire a buciumului l'sll' mare pe ling8. Slovacia. gaurile pentru uegete lipsese din ammdoua varietdttle de tillnea. Melodia cintata este 0 varianta de bocet care inSd nu se deosebe~te de "fo­ ga~urile" pastore~ti. Acest instrument estc o adevarata unealta muzicala de nelipsit a pastorilor care-l folos8sc pentru semnale ~i chemarii oilor...5--3 m.:. "la mtrarea in tin tirim. care SC' aSE~am[lllfi mult eu horea din fluier. sint drepte :?l cu 0 lungime de 2. Dam pen­ lru aceasta doar Ull exemplu clasic: me!()­ dia "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a giisi L doba­ nul oile". "la capatul de ulitii".. Bartok l~i ex­ prima nC'siguranta asupra originii melodii­ lor executate de trimbila~ii din ::VIaramu­ re~. truba in Lituania. In :-larumure~ se cintdu din drimoli. care interpreteaza hori de stil vechi ardelenese.i septlmea neutra. dar 5e poate desprinde clar din executiil unui bun trimbi la!. Sunetul fundamental se aflci dc' obicei fnlrp sun.: !TIa~ :n:. Executantul illiocuie~te despicatura sutlind eu bu:wle tu­ gUiate in lluierul tinut piezi~.:':. bucin in D­ craina) din lemn.1.:c. jocuri .. instrument pe care se emta ~l horea lunga. numita brad sau contra. interpretul tine unison nazal propriu (invatat din mo~i stramo~i) foartp asemanator eu isonul de la cimpoi de mult disparut. EI cunoa~te doua dimensi­ unl eel mie ~i subtlre lung de 30-40 em eu 6 gauri.'te. '­ Datorita faptului ea m aeomp~~ia:nen~ gaslm pedale ek' evinta la lautar.JU m ~l incoH'tcite de trei ori terminlndu-se eu capatuI conic.---- . "la ie­ ~irea din ograda".\Ii-Lal.ll ciobQncse din lemn sau metal.~" c. Altele. melodip eme lipse<. ' G~. se poate vedea contaminarea intre . ::. TilincQ cu dup. acordeonu! .-10 -- ------. este tot din lemn sau metal.. din pdcate este pc eale de disparitip. cm. \ ioam de Qcompaniament.. are la capatul subtire un mundstuck de lemn.eel eu :rei eorzi Lc-. acordaj Sol-Re-La poale Ii ~i ell un tOil sau semiton deasupra lui Sol. In 'lUele noaslre in tarafurilE' mara­ mure~enc cu pretentie s-a introdus saxofo­ nul.. mai nou din tabUi.

ci de obicpi 1a doba. exemplul eel mai ('oncludent este satui Berbe!'1ti. AePdsta hore bdlrim'asca.. Ei cinla repertorlul cerut: de la hori de masa Ja 1nvirtit0. Provenienta lor in Maramure!'1 da­ teaza diu secolul al XVIII-lea. . Ei erau aeei nomazi stabiliti in comu­ ne maramure!'1ene. :anta.. III j oeuri u toa­ unelul sune­ sint . idcind cddenta autentic~l ~i plagala din armonia clasica e1. [rdte. Acnrclajul dC's in­ tilnit la zangora eu trei warde este cPI df: Si ). zongora.. doba. Lautarii eei mai numero$i din familia Co­ vaei sint raspinditi in unele sate maramu­ re!.- --.::J.. Formatin In care se cin la PS te cpa consacrata cetera. zongora nu difNd prea mult ast<izi de> cea observaUi de Barlok ta fneeputut secoJu­ lui XX. pieup $i d('sigur $coaia de mu­ zidl $i $coala populara de artd. trece­ rea se face treptat. dominanta 5i subduminantd. improvizatia l' facuta eu gust ~i cu­ ~'. Dar/acolo unde existd a . iar altH se prelullgcsc cu aeeea$i valoare. . o caracteristied. 1<1 cintecp de mahala...-l ~.. ~i in rvfoldova eu acelast fel de acompaniamC'nl ternar in 6/8..:ninti­ moro­ mara­ . de5i fieeare masura l$i pastreazd exaet . Datorita m0todei ulilizate de aceste $coli in der liber. mai nou brad.tJ .:::intare . gorduna sau instrument!:'le preluate deordeon 5i tarago1. Pentru lau­ tarii tarani .. ·. Ace$tia crau $i mal sint meseria!'1ii sate­ lor. ___ . ..-.. Conlra eu tff:! cor'll tine to­ nica.te () evolutil' ~i lar{lirpil ~Justului muzieaJ a lautarilor ta­ Hlni tiltu de ileum 60 elf' ani.. exeeutia foarte ritmica.iIa­ ramure$ului.. ruda... magnetofon.. :.. In­ jetul ~i dul de ~i a!'1e­ cui de­ aeordu­ :. Tarafurile mai mari.. c'. 25) .ioba­ Jhiari." .---' . #I ".ene. cinta de mul­ In ori jn toaUi zona. zon­ gura !. tarani :e aeest uneori general aiel fo­ :orduna..i ega1 dUrata.Jare 10eaIa...---~ ._ __ pen­ melo­ .3 '. 41 .. -.~. 'I' IIf =#Ii i i " . Felu1 !'Ii gradul devierii de la rational.-----..----. de la CilH'Va apropiat: tata. Gorduna.. Si­ ghpt (a lui Cioati:l $i Stingauj. intr-adevar la tara­ nii laulari se poate lnUIni (leeastaexecu" tie "tigilneasdi"." .. b). (ex. eu un 1:.n incepind Judi de la virsta de 10-12 ani..h~ $1 eviIlla La-. (Rp-La)..0.Ii 2 /4 " ....----~~~-~--~ -~-. 24 d. .'idupa multi ani de praetica trece In cetera. a ex(:cutiilor ldularilor tarani este un . _.axofo­ lu: ta­ ::t l)faci :ia arc ·zat. eu valori de note irationale in cadrul unor mdsuri de durata pgalii. unii tim pi se seurteaza.y-~ '- ~"~-"-- --------_. ~ _-_ _ _ _ . urme :nuzica jkj. _.----­ t's Lt· msil­ l ex­ lodii­ amu­ l:' into­ clar nente lit ell llmic VP- cimpoL in lond lpllnlcd ([t' dC(l11l­ a larafurilor siite$ti: vioara. Trebuie sCi predzam din eapul 10cuIui cii in zona de care ne ocupam dnta alaturide lilutarii tarani ~i taraful de tarani neao!'1i ~i nu cum afirma Bmtok Cd numai tarafuri de tigani. Se paniajJl.it in o lim­ clrept.. care se intilneste des in :Ma­ ramun'51a reI de des poate fi inti InWi.... ceea CP vdc!0:.._~_. icelo[. .1ajor Ulra tertii sau La ~VLlj()' eu tPTta maT(' Do cliez. lautarui tdran i$i insu~e~te odata eu tehnica necesara ~i reperloriulde hori $i jocuri ale satului.. care se ocupau eu "ca­ 1 . la nunti $i la petreceri.. J I primele 16-imi sint mai lungi. De obicei ea pcndu­ leazE! pc tonicd ~i dominanta. . v!'cjni. Df' obicpi copiii nu clnt8 in tarat direct la cetera..$eoald optima estC' pr Getiea­ red cinlului seura in $0zato1'i. Dar am ga­ sit multe familii de tarani romani cu nume­ Ie de familie Covaci.rubato deosebit de dudat al melodiei cu ritm de joe foarte precis. .----.__ ..~-. Zangara sustinc 0 pedali:l invaridbiHl inclifNent de ("onti nu luI armonic iiJ llle 10­ (Eei dubli1tCi pc trepLele I $i \'. . instruml'ntui eel mai pretentios 1a carp cinta cei mai in virsta din fallli1ie...L.ii sau dorninallta acesLuia..1tra se ~ acom­ Ireteaza .------. U precum celt. in afara de ro­ lui sau ritmic in taraf. ?>.sa bra­ \'10ara }lament .. asHel se aU­ d(~ adeseori ceva intermediar intre 2/4 (ex." . dring )~----Dllpa Bartok dum mal j05 5!mi/p scara cimpoiului diu Maramure~..~nt It! mai poate cll(1()(JaUi pri!1(.. BOf$a.din orasele Vi~eu.__.--... Cu batri­ 3..----. ~.. iar ultilllele corespunzator mai seurte ori invers. conditioneaza ast­ leI ex~>eutia tipic maralllUre!'1eana.) 1il ~ ' .:mpede influentd exercitata de Viranii sa­ :dor $i de oamenii meseria!'1i a instrumen­ :dor.-~. conditiolwaza impresia improvizatiei ~i In general a denaturdrii. tot in aeela$i ritm specific al"). iar mai nou ele lil radio..i una .wtului Se observd saHul La-Re de CYdrta carilC­ tNistic zonei ~i care rar pste umplut eu to­ nul de baza $1 mai mu It eu piC'ni. are ~i ro] de tiilurd Ia horile mai Iegallate..lodul $i metoda elp Invdtarc a instru­ mcnteior in zonli Cd de aJth:'! peste tot S0 face dupa auz. lama cind nu sint solieita.

Poate mai lllUlt dedt toate. C:~_:c. .{ n:bnie..iata d.:.-'.:Qt.ti tarani dupa munea cimpului sau la paduH'. C nele IdIDlii au fost complet asimilate. schimbarile de tempo ~i de ritm. . .e ::'2t:0::'=: .. tata ~i Ie intorleam cum vrE'am t'U s: mu.::a . Eu am luat prima data de p~:pmplu "Marl?ul lui Rakoczi" !. dupa "IDunca pe­ Cicasci" sau la p8durt'.i in jos asemenea vo­ cii desprinse din horea lunga. Tine d(> pricl'p"rea fieedrui 18utar. Sas ~utu din Poipnile Izei. . ~i in timpul liber. De mUlt0 ori. fratH Pop din Sapinta. estc cleobicei pozitia I-III mal rar IV 5i mai mutt pc (OrZilE' La l?i 1\11. Petru.ru lnaIt in tonalitatile preferate R('-La. . astazi mai pas­ trindu-~i doar numple de "Covaci". sau dupa potcovit puneau mina pe cetera. nervul eu care cintii interpretul lautar.oi-au formal l?i dez­ \oltat gustul pentru IDuzica odatEl cu 10­ cuilorii cOIDunei. .. "Cioa­ ta". .:: C. "Dumnilru". Cercetatorii temeinici ai cinteeului popu­ lar au ajuns unanim la concluzia ca fieca­ re reprodueere de hore inseamna 0 noua varianta nu numai muzicaUi ci ~i literara...Si bunicul Dvs. '':'sti-.­ .ai Ul sci placa la cd ce 0 ascultau. cu exceptia viodstului. Bela Bart6k afirma printre altele Cd n-a t sa fadi pe doi cintareti populari sa :. o Lore poale 5i cintata in mai mulie feluri del( [I eu ii pun "figle" (n... Tata tot in Vad cinta l?i lucra P-dCCl­ silo I se zicea porecla "Ciotu" era mie de stalurd... .a:u::l: \'cc:u L::< Gi-:. fratii Tudorovici din Rozav­ lea. £ratii Florea din Poienile Glodului.. . Taraturile de lautari tarani sint la tel de nUJ1wroase :. Eu "Cioata" sint muncitor la FaLnl­ ca de ~uruburi. el?apeuri executate prin glissando. caz intUnit l?i de noi pl' terel1. . .:. "Argi11t ziu". inainte ll-am lucrat numai pc-acasa ~i cint ori de cite ori am ocazia."-~.. maramure~eana. nu poate reda timbrul.:::_.>Leti. TillE'Ill sa subliniem c1:\ notatia muzicala oricit de amanuntit sa fie facuta nu poa te reda Lolul. Privitor la horea lunga. La zongora $i doba bate orice pui de moro~an..Sd~l. . Ir:~ : . . "Sali~teanu". .. dE' felul cum u simlc'. . ".rani consUl. ":"l~. de fjJtrul sau.Bunicului meu.:. . .:. toate ornamentele posibile. ..·ilor ta. Intllnim dps mai ales la :. teL I::. .osu '5! st:-c:ulO'>U 0 cintat din c('lic'­ rei ~ >: i:1 comUl:d. . care poart8 dmprenta in­ strumentistului... Distanta Ia care poate it acest sunet knit de eel pe care-l pwcede ('st(' de secunda. ::". .. mare ceteral?. ca 0 llll.unete ienile" specWee> de­ idUel 5i Olteni('i. acestea con­ tribuie la specificul executiei Hl.itiile in care cin­ ta celera~ul fdra sa l?tie despre ce este vor­ ba. Aiei in­ Wnim :. . . Se poale concluziona ca.i Anuta lui Gheorghe dill BoUza.! uncle SUlld eu lollIl dltu. ..~. .ii i-am pus li9h~ :. rar in Mi folosind 5i scordatura cu un semiton sau ell un ton mai sus. .i.. .i I-am mcut mar~ul la cununie din hEltrlni. . i se :Li­ cea "Puru". . .. Dupu cit s(~ pare idealul interpretu­ luI .. . . Exemple avem multiple: fratii Pelnm$ loan ~i Stefan Petreu~ din din satul Glod . . . . Ace:.n. . to. Pentru a pu­ lea fi deosebiti unul de altul deoarece poar­ tei acela~i nume. . diviziuni exceptionale cbiar glissando-urile l?i apo­ giaturile sint elemente ce tin de tehnica '. .. De aCPCd prima ~i secuncla Is strunele care s~ rup eel mai des. Aid se intlmpla 0 spun0m eu regret) deseori. dnta la ceteril ? -. puneau mina pe cetera ~i zongora pentru a in v('seli v('cinii.. Ionu lui Niculai .. De c Inc 51::.:" =_=-_ C . tertii sau cvarta. :6. Singura deosebire ul unii dintre ei erau mai dolati IDai buni ure­ chi~ti. .. . . . Astfel intil­ nim apogiaturi inferioare ~i superioare la difcrite intervale. ..". . *=. Eu luam eitp-o hore in­ \a. numeroaSfl famllie de muzicanti lv1ihali din Bor:.­ c. In fp!ut cum intr<r­ ~rr·tpaza in stilul instrumpnial 0 hore vo­ caid care de obicei se face prin ornamenia­ rea pasajelor melodice. . .a etc. inflorituri) nu 0 mai cunnd. . liiularii satelor au dus 0 viata stabile! in COl1luna respeeliva ~i :.' <1du­ narea".. lautnrul pran 0 simte al?a din m05i-slra­ mo~i" dar 0 clntCi. "Dodi" .utare~ti ma­ ramure~ene glissando-urile l?i diferite orna­ mente. . de calre populatia localii.il redea diferite Buante ale vocii omene~tC lautarul taran uzeaza din plin farCi sa Ie cunoascu teoretic (foar­ te putini sint acei care eunose note muzi­ edle. . . Cautind ::.~. altfpl eft "il5a eer. Uiularii din zona au aproape fil'care for­ mulele lor melodice specifiee pe care ullii te numesc "figle".:::u:-ea: '.'. ~~·~. . fenomenul se petrece aidoma :.Ii yirtuozitatea fieeurui vesEL Iaular taran din :'laramure:. . mimica. . . din mOl?i-stra­ mo:._~_. sd SlllW cetera au Ideut 5i pe lauta­ rii t~!rani maramure5eni sa clute in g(. . .~~~. alunecari de Ia un sunet in jos sint dese ~i specifice.'.i aeele ". . Neme:. "Boro~". .. . . . :\rev oia de (1 Sp fdeC' clUziti cit mai de­ parte.nf>fal in H'Hisl. virtuozltate deo­ sebitcl. . In bine cunoscullli ritm de 6'8 ddl' C'sle incorselata Cd sii fir' ritm vocal de dans in maSllfd dc! 2!. . .. "Stfngau". .'iorist popular a ramas imitarea vocii omelle~ti. "Paticii". . .i la tel de bine dotate.)f aceste formule sub diferilc· 0 alta earaetPfistici't a melodiei c:u:c. POl.. marea majoritate slnt urechi~ti) de a purta sunetul in sus :. --.va. ei ~i-au luat diferite po­ recle ca: "Ofu". .lodic' sa fir' cintaUi in tf'mpo Illai reppc\e d(')t C'sl\. . . Tot din Vad a fost ~i tot eli IllPspria de cintat s-a ocupat ~i cu lucrul ill livadil.. Avantajul ta­ rafului maramurel?ean este aeela ca nu nece­ siUi.1 in zona. \" adu lzei? s: n.: : fraz'·.~~~rr~~. "Bulea".---- 42 . "Ghiuri­ td" elc. gesturile. la cprert'.

utar la ditUl.1 ne dau incredere In virtutile eterne ale Maramure5ului... (B...>­ lor.alizate ea lllU­ llifestari culturale..d :p u's ell "pede ·cami ~imt('... Taranii lautari au jucat !?i joae.. obiceiurik devin spec­ taeole. dadi au exisLat ~L in sfir!?it In Bihor ti­ ganii l(iuLari cinUI absolut la f(~l de sirnp!u ca ~i co1pgii lor ~. V ALORIFICAREA TEZAURULUI FOLCLORIC iN CADRUL ~COLII ~I A MI$CARII ARTISTICE DE ~. de adapt are ~j contaminare.. culoarea ~i calitatea artistic a.i apo­ :lica ~i :dn din ~ S. uu ca cei de let ora. foarte bogaUl.. t\"·r . Lu­ crurile se petrcc aidoroa .f de la un !f. Aratam Cd improvizatiile pot ti foarle puternice .te direct sufletului llcaselor . dtl1 ~wn('ratie In generane. a horHor din batrini $1 clatori.it sa insu.' Ii iotilnit.ean.le se schimbau atit de des. in sate.11'­ pNloriul instrumlmtLlI al muzicii de dan~ ne uid('l la ura (jctuill~1 0 imc1qin0 trisU. 22). 1a 0 me­ lodicita te dc'osebWt ins trumC:l1 laId..i FlorPC1.ti IJutari tarani sinl.eni.i un sUI improvizatoric ce rar mal poal. fie la fluier. trasiituri esentiaie oricarui spec taco 1 maramure.n. (11 disparitia tlui('fului eu r.'ni... In afara de acestea.:i un ma­ re rol in dezvoltarea muzicii dill zontl $i d Hustului artistic al ttiranilor maramurc$i. A!?a slIncl lucrurile nu putc'l1I fi de acord rll dfinnatill folcioristului maghiar eli . 'ichimbari chim de masura uu due..Ie la prin in jos :e cin­ :e vor­ rar IV aCf~e(l 1 rup . :-5trd<:duldula­ ~llC'ral cl de­ fcrate ira cu lei in­ ~0 de­ late ii (. Pe linga forroatiile de lautari amintim for­ matH deosE'bite de trimbita!?i din Strimtuftl :)ri fluiera:.1 senina clsupra lumii..1 valorificilrea tezauru­ lui lolcloric muzical locaL Spectacolde folclorice sint 0 reu~it2i alaturi de aUe forme diverse de yalorifica­ re a tezaurului tradit1ei populare !?i in dev­ la:.i scuriCituri (''(('optionale ca diviziuoe. deasupra eotidianului :. Inscriin­ du-st> pe aceasta linie '.te .impului !?i la padure orl creseulul animalelor.it sf! recldlD la doi lliutari vestiti Cioata . ar pulea sugNa modalitilti de folosirea poliritmiei la tel:.c'C (ciompoiuluiJ muzica de dans n Cljuns din p{iCate pe mii~ nil(~ tiganilor".. trimbita.utari ..i din Rozav1ea.ti ori hori mai noi dn viata ~(ltujui izvorHc: elin obicpiuci 'jt tradi nl.. aUt de r('­ pede lncH nu aveau timp sa fie asimilate.nuit de realizare a creatici popu­ lare . 2\raral1lure~uj :.i b0~Fll(' tinuturi folclorice dill S-a eonsiatat in mod evident Cd dc€:'astii zon(i etnograficd se remared prin­ ir~o trainica Lracliti€' pnpu:arci care l~i are 0­ .. Este C'lementul mo)LC'nit din cell' mai vechi timpuri.l timp 0 cOllfruntare a perenitatii motive­ lor In cont('xtul coniemporan al satlllui.cede con­ ti roa­ orna­ pretu­ vocii :uante lzeaza [foarrouzi­ I de a ea vo­ lIltH. I ca n-a j'ari sa dnte deoctatd 0 asenwnea piesa toclHai dill cauza formei libere improvizate a acest~~ia. " vo­ lenta­ plct 0 ca 0 ':oeal .. Muzica liiutarilor Virani din \farall1urp~ prezinld P('lltru artft cuItd.t~iranil romani. strins eu masdu de tardni. pi cillta Ia vioara in­ lr-un mod suUi la sulci rc'perlo­ riul mo~tenit de ia (impoierii din ?\fdramu­ I'E'~..1 aduce modestd contribu­ tit> la cunoa:. la care 50 mai adauga contactul ell diferiti indivizi din ora. unde> Influ­ entr.u­ gita alaturi de secvente muzicale din toa­ te reie!?ind valoarea inestimabilct pe care 0 feprezintu arLa acestor lautari. c10l1ci dC'('vnii.-a impus pt' plan nationi:il Cd unul dill cpl<" lTIeli singulure .) !-.i la Hiutarii ta­ rani. care aliHuri de munea c. Am vazut ca ace.ti" (cure dl' fapt nu era tigan ci t~1ran n... Fenomenul se intilne..wtatia faeuta .i mare­ It" compozitor preciza CEt "exista 10tU$1 ex­ eeptii Hiudahile a!?a de E'xemplu tigallul din Onc0. din diferite ZOlle £olclorice. amhele cautind sCi ilbordeze un repertorlu local bjtrinese $i cin­ (pee pastow. de cliferite cerinte. III contae 1 nf'mijlocit . ~eren.. rnijloace de expresie div('rse. care vorbe:.>: culegerea de fata. alunqiri :.tfl lor dntecul a ajuns aiel la 0 a5d mare varieta1c eu toate sctlpuri]c> ~i pi'icatcle ]JP can~ Ie au. am reu.terea .. Dealtfel . pentru compo­ :litori un nesecat izvor de melodicitate. 4... maniere de instrumentalizarea melodiilor vocale.Jotivele ritroice destul de greu <Ii> scris !?i care nu 5e afla nici intr-un tratat d(' teori(' a ritmuluL infloriturile.. "Stitul d(~ executie !?i de interpretare a lCluLarilor nu depinde de ra':>d..-: 43 --~"----' ipriU­ iodifJi :!!.i lrdosmita­ torti multor hari de familie. ne ridica prill vigoarea.. numai eli noi aro reu. dobCi. impun 0 viziuue optimista .i cum dnHi lautaril moro. consideram ci1-::..i marea Hi­ rietate de ritmuri in folosirea lor me:?te.i.i este modul Cl'l mai obi. cl mai c1egraba de Jlle­ diu".i gusturi.15i la TlC'cazuri $i 1a !>ucurii $i transmis copiilor.mbrul. de f010s1re a biroodaliUitii fara sacrifi­ carpa melodiei. de diferite nanonalilati.. e:~eana. yiziuni . p[lstriHorii . (B. autenticitatea..im horea lunga in grup vocal.?i improspatare..i(·5(. YCuiala $i eu multe "personali­ t[iti.i~(' pot ObSf'lTa chicH' in tim­ put f'X(lcutlei d(.. folosesc me~tp~ugul de a cinta...i la bocete. ar putea sugera compo­ zitorilor modalitati de lilrgire a hd:le'! tona­ Ie.. 1 zona.. ceea ce cinta . 14). <) interpretare aidoroa .-' popu­ fic-ca­ J noua iterara. u care sturile. sau tiEnea.fASA 1 ranspuse pe scend sau a.id ullii lij.. tova­ r. jocuri ad(~varate care ne bucura. lit 0 stroHl la dildo Conclu­ ziol1am ell citatu1 lui Bela Bartok ca "mu· 'liea ciompoierilor tlirani a ajuns pe mind tiuanilor?! Dar Cd eei mai multi dintre a­ cp~tia 1lU sin! tigani. lueru (1! se poate afirmu !?i in :r-. Componenta formatiilor este din tarani hamici... de creare a variant<. faeem din nou aceastu afirmatif' Cd sli de­ monstram ca lautarii tarani tr8. Elem('ntul muzical d lost ~i ('stC' transmis din fwneratie in gene­ ratie fie la zongofd. :."..laramluf'. eu tot neajunsul improvizatiel care se J1ld­ nifesta intre altele prin variatie continutl. In ultinwh.

.ar . pdstrdre rare CITe un dublu aspect: PC' de a parte' 0 cereptare diversificaUi din punct de \'edere tpmatic. a datinilor.44 [). pas­ lrat de-a lungul \-eacurilor. de Herbinte patrio­ tism !.i simplificctrilor.i noile e.\laramure:. "Eroii de la Moisei".:\iunta tarii".iemente care au ince­ put deja sa intre in patrimoniul mtistic lo­ cal ca valori recunoscutl'.'oara liC­ tivilateil p(~ aceste meleaguri un ft:ricit pri­ [pj de vcdorificare )i pastrarl' a luluror tra­ ditiilof ~i c1aLinilor populare...Cintarea Romaniei" f'ste ~i in Maramure~. cit ". cit ~i sPl'ctncolul viu sa fie aUt reprezentativ. "Balada Pdl111ntului". . muzical in special.·i. fapt ce constitu­ ie pentru speciali:. "Gene­ ze". o dtentie deosebitti d fost ~i ('ste <1­ cordata valorificarii autenticului fncre­ atia muzicala folclorica din judetul nos­ tru. S-a imbinat armonios obiceiul $i horea locald traditionaHi eu creatia con­ temporana noua inchinata patriei $1 parti­ dului..l. 1a tezaurul folcloric in general.. Puterni­ U' valente educativp exprimate in diverSE' genuri ale folclorului local s-au aflat la ba­ za a numeroasc> sl)ectacole rea1izate de mid !ji mari.)(Ifj. ae­ telor foldorice gratuite. au constitnit autentice manifesUl. pentru pastrarea IlPdltC'fatll a autenticului m ilendf. Coleclivele de in­ terpreti amatori.ri de spi­ ritualilate romaneasca. S-a dus ~i se duee inca 0 munea titanicd impotriva stilizarilor ". prill mi~carea arlistica de amatori.Cintarea Romani­ ei". care a cCipatat noi \'a­ j('ntp in Fpstinilul nationa I "Cintan'a Ro­ mdnif'i" . in valorificarea folclorului. "S1nte111 <. .. cit )i sc·mni· fieathr . asLiel incH.ului istoric. "Am fost $i-oi si".'ean._ . punerea in scena a horBor traditionale care releva inalte virluti alp poporului roman.l pertinpniti de sC'nsu1 profund a 1 unor pro· ductii folclorice ".i 0 r('levan' c) celor mai dclinci s(~n5uri din creatia populara.nr-ll:l medi. incepind de la ~colari ~i pi­ na la cei virstnici.ii profund umanism..i timp atit pro­ ductiik populare perene cu s(~mnificcltii d­ clinci in viata culturala a . idpsnind apropiN.r~id. f'xplorind in acela:. o manifestare de 0 amploare nira prece­ dent. Afirmatia nu este de loc gratuitci gindin­ du-ne la istoria acestui tinut. ca in intreaga tara.tranepotii dacilor liberi". apoi 0 selectare :r. Exemplificam: . spec­ tacole realizate. pe teme din folclorul mara­ mUH~!.i d(' arta populara. vi('tii noi pe care 0 traim. Festivalul national .. matNiaiul cules. Spectacole Ie folclorice prezenta te in edi­ tiile Festivalului national .a:ura GaCiCd.:e _.1 desfa!.. ~i-au creat 0 frumoasa tra­ ditiE' in \alorificarea fiecarui obicei local.tii care-:. arti$ti amatori.

°a prece­ e in edlRomani­ iri de spi­ E' palrio­ le de in­ ari ~i pi­ oasa tra­ local.II i este ~ul <t­ in cre­ nos­ omaniei" aga tara. in punerea e reI eVa Puterni­ diversE' 1t la ba­ :zate de )lificam: "Balada "Gene­ :". spee­ d mara­ :>biceiul ~ia con­ i parti- B MATERIALUL FOLCLORIC AL COLECTtEI. CRITERII DE SISTEMATIZARE Sl PREZENTARE ACATEGORIILOR 'DENTIFICATE .

Se C11nosc la copii 0 sumedenie de cintece pHismuite (:e lumea lor care Je-am inliInit in zona si In marea lor majoritale sint jocuri cinetice in mi~care si prea putine sint statice· . 1-21 Ic-am inclus in urmatomelc subcategorii: numaratori ell intonatic pe un sinuur sund. folclorul copiilor cste bogat 5i "iu. .melodia introduce elemente tipice d(' hore lunga (recitativul) ceea ce ii confcra gcnului vechimea. cit !)i corewafic in \ariate manifestari spiritllale alp popornlui. modul de manifestare.. 13.. 14. 11. "De-a tupu". pietrieele. de acest gen sint ex. . 7. mai e\'oluate structural ~i muzical ~int ex.De-a mieii". . Trilsaturilf' specific(' ale jocurilor d0 (0· pii demonstrC'aza caracterul anccstral. 8. 16. avind aceeasi caracteristica fo1clnri­ ca. 21. "La fuga". . de seos apa din urechi (0X.. "Tn duplet".).i de scoalu nu au faeut obieclul prezentului studiu.. "Tn roata". 5. manifesUirile sponta­ 11(.:.. Noi nu am g8sit in zona ohicciuri ale C(J­ pillor practicate in timpul secetei ca eel de paparuda. -. Posibil sa fi existat :..'ti ccrcetatc 5i aproapc eu totui absent din publicatiHc de folclor maran1ure~('an de pi­ na.De-a haic1ucii"... : 9. Tn foJ­ dorul copiilor maramure$eni unele jacuri circuH'i pe toate vaile in numeroase vad· antf'. in tinuturile rOn1an!?!. Ei s1nt in masura s~ orchestreze jocuri rlinamice pe dialoguri vii 111 versuri sau proza. Folclorul lor cuprindc fonnule eli' nUn1Zi­ ratoare. SISTEMUL OBICEIURILOR cleo Ei lsi scandeaza creatiile od intonea­ za. "DC'-a lupii eu ciinii".c raporlu­ rile copilului cu natura ~i mediul social: pentru ploaie. 19).. oral~ $i colecti\'iL Prin cercelarea pc teren noi am putut identifica in jur de ]48 deiocuri. "Dc'. concretizinclu-<. cind Sol dud Fa cliez. "De-a cailor prin oras.De-a ghkitu". retinlndu-Ie pc formule primitive nemar­ ~Jinile la un numar foarte restrins de sune­ tE'o Dill jocnrile de copE se desprinde 1n primul rind aspectul distractiv. I. melc.u prinsa" . 15. . "GHute".cintece formule din difcritc jocuri de copii integrate zonei (ex.. manif('sUiri la carf' participa atHea qf'neratii. Piesel e cuprinse sub nr.TTl cuci" etc. "Vin78­ tond de pasari". functia ~i eontinutul principalelor sale c:ate~Jorii $i re­ latia structurala. Cele luate de la gradinite :. acul11 .einlecc fonnulc cc o~Jlinde. De-Cl Pintea Viteazn". ]\fulte din aC0'ite jocuri nu an clec1amatii. dovedindu-se a fi ~i aieL divers in ceea ce prive~te originea $i sursa creatorilol' C:0-i alcatuiesc. atentipi. "De-a POPd gJiC?". 17.i aici. ca: "Tn vone". "De-a duca". 1 si 2. "DC?-a popoarelE'''. a) CICLUI VIETH 1. buburuzd. 12. 10. "De-a fIorile". "De-a picu". Un alt rol a1 jocurilor esl. 6. .: 3.e de a ajuta la dezv(J1tarea vorhirii. "De-a ohiala". imaginatiei $i implicit a1 glasului. "in habisc~". dill' au disp~rut tara urme. ci mai mult rit­ mice sau mimice de a folosj timpu1 E'nt. scoaterea apei din urechi ~i pIlla la colin­ . Id sdHdat. "De-a uliu si closes". aceste preced unele jocuri eu 0 dctiune pentru a facilita formula de eliminare. muzicale.. "Tn haraboi". unitdtf'd ~i mai ales pro­ venienta. .De-a turcii si ro­ manii". de eliminare din joe.\ce5t colt nordic de tara cuprincle 0 ga1118 C'xtrcm de \'ariali'l de jocuri pentrn copii $1 inventate de copii.c' aUt Inuzical. l 7. ve­ chimpa l1('amlllui nostrn pc acest0 m("]C'a­ ([uri. "Tn pietricele". Se eunose la eopii 0 sumcdenie de dntece pHisl1luite de lumea lor propice jocurilor.. de eliminare. "Tlta-mita". unitara din PUllct de vede_ re muzical. . Repertorlul copiilor ::\eintilnit de Bartok. Cercetindu-lc eu atentiC' observam di majoritatea sint jocuri df' mis­ nHe in aer liber imitind pc cei mari. creatH integrate unor obiceiuri pre­ (um colin dele de copii.

Cink(ul in qrup large~t(' si mai muit mf'­ 10<1li1e.ul era 0 cinste ob$teasca.: nunld.': "::-:. 2!l­ 33.. Pe aceste melodii ele cintec propriu-zis ~au (1(' eloina asa cum am vazut se c1ntZi in 70nd tf''\:te (If' leganat pruneii. . [wt. pdci c\1' ri('( (:11'(' data cind nonl l1ascui esk in fatCi unui acl ccue i Sf' intl:mpHi prima oarC! sii sdnatos.r . hlastamindu-si . (lsHf'l c<i 58 poate ajuagc. Am clasifiral arest repertorhl dUP<l cum nnne(]zCi : --. Alt dntee (Ie ctitanie contine momen. Intilnim.=. La 5nr~itlll capitolului am inelus exemplcle -1.Hod aulcntice. pc a­ (('stt' '''lodii S(' JO(lca routa prin casa.fre­ nul "morti duinu si daina". il putem urmdri pe viu ill lega. parintii. Sint vechi melodii despre care putem i:lfirma Cd fac trecerea intre sistemul muzi­ cal n('masurat 5i eel masurat de G'S. Ninde e:x:emplelc 42-44 ne. esemplele 22--23 ca­ raderistic in masura n'8 iar intreg n~citati­ vul se d('sfa$odra pe dOlltl sunde de hadi La Sol. o l11('ntiune spcciald merWi cinlpcclc de <atanie si ra:zboi adunatc de Tit Bud la un loc in colectia sa din 1905. pere definitha cle mediul in care a erescut. Desigur Cd punclul culminanl in acest obicei este botezul. tc'(. In cdtpgoria cintecelor rle catanie. TORte cintp . rlf' eaUinie adunate aid "feciori ee marg in jos ca norH.c ­ fi ff'SC in cazul ace~ tei spedi. bogat. tmc1Ul masurat aetnal In ritmnl leaganuluL masufil G.ii horile locale..\eeleasi blesteme 1a adresa "neamtului".. fel.. Una din ocaziilc unde proccsul de Cre''' atie 5e l11fmifesta eel mai intim..nen .. noro(os. Intre ea. tIl ierarhia SClLului llloasa (j\'ca loeul pi bine 5tabilit ~i pentru implinirca riilllui ea era rlaruila.... eu ritm ternar sau puncti'lt isi are originea In aceasta specie stra..ii care se mi~ca in ritmu1 de hore. UJ rit. III nhiCf'illriit. In cintf'cel. Tit Bud a inclus sf cUeva cintece haiduces. ­ ti si If'-a grupat sub tennenu] . a fost 0 veritabWl hore de leagan.'.Wl ell "ersu! s11u tetrapodic. ('11 melodia cal1tabi\ti $i mai millt Cit un subsirat pentatonic.tere.'8.legatp de na:. ceca ce vine in spri .. Cuk­ w'rea 110ustrci elf! la iveala 24 cI(~ piese (e­ x t 'Jnp10k 22--.'eche a folclorului rOl11fmeSe -. :-. dupa ri. fenomen de ][ltrepatrundpfP intilnit In zona (vezi ex. Ex. !.incadrabil in ma­ sura. "ungurului".mbul cu troheul caracteristica Firii in­ tre9i. Ii:! n~v('nirea pardl de unde a ph'Cdt din c]oini:l propriu-ziscl...lc.Cintece formule. 27 estc autenticul cintec "CHu-i Mara­ muresu".. femeile ~i copiB mositi f:.A treia edtegoric din repcrLoriu eu. 1<1 fenol1wnul intNpreti:lrii IcHgi a unui cin­ t('e rilmat.1R .: .X 57).. Cintecul de leagan 51 holegiune Cukqerilp unterioare nu-1 at0stii. numai ca in. . _~.'­ TransilYCl\1iei.tmul kaganu1ui aqatat 1:1 mp!)­ tcr-(!rinda. aduc in general ..mul ~hu silahic ill form J11dsureJfcl ~i hdZelt Pf' (plula de baza caracieristicd zonet ia.." . care i se face noului nascut dupa care cUe IDe petrocerea propriu-zisa..::. 1(1 fpl GP tem' dnta si sin­ gure sau in (!fUP la netreceri. In viata traditionalc'i Cl satullli maramu­ resean.. . sau Cll acul S1 ata. S ... -­ "Dfrlaiurile CaUiIH'!. care ne cluee Cll siquranta 1a recila . Alexanclru Tiplea (1906).. 35 !.c 1110tjYe cunoscute si celorlalte regiuni ale .. iar ex. ast. ajungindu-se la formul(' slrofice.. femeia lucreaza tragind eu piciorul de sfoarri legata de leaganul a­ tirnat in grind5. "":-c :i: Horea se apropie astfel de bocct. Se o('oschpsc prin text $i substrat pcnltatonic. Prima urare 0 face moa­ Si] incldtci dup2i na~ter(:'a copilulul $i Sf' re . o "glurat" flual la oaste)...ii 41 care au aceeasi structura melo­ dicit riim si ~Jama ca !. om de treaba ':ii lntii ill sal". unde"5i petree neYesteJe. ar putea spune ea ele dnta mai mult pentru (>Ie.-. 2·1 are 0 influentti moldoveneasca. ca­ ractNizata prin ritmul sppdfie lin si 1eg8 .. terjcctia hei ce marcheaza de obicei ince­ putul horilor loea1e mai noi maramure~ene .e ne apare foartc -'. Despartirea de" }) satul natal i se infatiseaza tinarului ca 0 ru. ce i . l. fenomen c.. vo­ ios $i frumos.. citeodata. -.>. clar slnt plinc' cle sens. Noi consideram ca in cl-. ca­ re se remunera in caclouri 5i chiM ill bani. :\cest 9Cl1 din zona doy'e­ de$te inca a data in pIlls llniLatea Cll echi­ valentul S[IU d(· formci clasicil din lntn'dgd \Md. cele elf' 1eagan au 0 melodica proprif'. _ creatia iC'rUlctunilor din ceremonialul de -~--.:>ti": ele situindu-se intre "::2' '.'orh(· de alinaH' adr0sate eoconului core If' eonferd cld-hoc functia de cintece de leacran. mosi\.3-46 care sint YPiitabile hori de baut la holec[iwlE'.Cintpce hai\~e: duce~ti $i voinicf'!. sinc0[ Si clin plin. Curios este faplll] ea 18 1eagan fpmeile dntd foartc tare cu "aei de piept. cest repertoriu iJ fast 0 portita de tn~cer(' de la sist('mul ncmasurat al horei lungi la sis . ~: :c :L Repertoriu) de caUinie ~. mintos. acel joc il1\'ariabil al patrimei ('11 nptirne sau i11Y('[<. invata t. natul copilului.-'-'~ a piitruns si aiei asa cum a piHruns $i re. folclorice l1U sint spectaculoase. care Ja origine. tul "iertaciunilor" din ritualul funNar ~i din __ .e stabBea 0 leuatura sociala care incuba anlllllile obliuatii pentru toata "iata. jinuJ arqumenlarii ea 0 mel odie \'ehi­ culeazil mili muIte texte si Cd horea mai noua din Maramures. Sp cint1'i 1a JeaqCill ~i alte (fntece ell 0 spamii de interi('ctii Sp0­ "ifiee cjPnuluL .iti" din colectia lui "':'''..1UJui \'I'chime Si unitatc. Cu fusul si furea in minii. tiyul din horea lunga ce-i conferil g(~. e'(C'mpleie 2526.dnle­ cuI de leagan.

o lasa sa se odihneasea. ~n ta )i cu a He oCilzii.ar $i din :c~tea I ~ 17 mas uri (de 2 /4 respectiv 4+4 ialul de -4-:-4+1.vl de en'­ . 52. exemp1ul 100. dOar uncle melodii lor in bani.istC')1lul de adapta­ rc~ ft melodici in zonet unde apare (lcel pSt:lu· do-refren de completar0 (n Ini--ltl--la! --. Este vorba i (vezi ex.:~ectonidi ('stc asimetriea prin introduce­ a crescut.i mai mult te aid . 53.·eder~ ve~himea re­ :a in ritmu} ::.'! $i sub stdpinire stra.neil.a doua categoric de melodii sint tot cu caracter de ceremonial. La arest ceremonial se cinta hod din fepertoriul de nunta obi~nuiL !ntreg reperloriul muzical a1 nuntii H pu­ tern cIasifica in patru mari categorii (4. care marebeaza tnsa lllersul la eununie.III-a 5 masuri.:(> desface ultima. ina insemna pe:ltru taranul maramun'$nan . 5" rC'giu11i ale :ot in ritmul specific dar intr-un singur Jare 10arte :-:::1d melodic. Tot cu caracteristici me10dice de ceremonial gasim ~i melodiile sub ex.-l~4+4+2).tot hore eu noduri eu caracter de ceremonial (ex. 97 0ste 0 . cu horinca. adidi sec. Gene­ ului 5i 5e r0­ za 5i inflorirea acestui repertoriu este Ie­ I naseu t cste gaUl de pN'ioada crelirii armatelor regulate impla prima din sec.. Se cuvine sa faccnI )m de treaba () prima remarcd : noi nu am dat peste mp­ :ociii ceremoniale In repertorill. elClt1pn­ scoaterea din ro"iltJ. p.oa libera in cadrul semifrazelor f?i fraze­ fenomen ~ =: :a una.fe­ aracteristica de ritual. 1a fel cu acela!?i prile j.:ti si prc-zinta urmatoarea strudura : '.utul steagului" -.i poate 1S $i refre­ : luata ca un fragment de bocet. plc'CiHea 1a cUloa. gasim :. ce-i conferl:1 genului din nou yechi· mea $i autenticitatea. Ca forma ar­ ca 0 ru­ :-.>c nrima categorie de hori ceremoniale. 97). in general . AsHeJ. plin de 9riu. 0 face moa­ ::lificatia marUor mrmH~nle ale vi'?tii.i aid melodia este fata.Iectia lui ::au nu.. p II-a = 10 masuri 4+4+2) . nl--631 iar la mire "La cu:. "un joc al dru!?telor" pe laita la venirea cuscrilor.. 65 1a "tlllpletitul cununii". care eu si­ lui lTIaramu­ qnranFi au existat. . Intere'wnt c. Exemplele 79 $i 73 slnt elm \'miante ale melocliei "Dc'steapta­ te Rom~.ene :~imbita eu gama specifidi zonei :. al XVIII-len ~: illstituirr'a serviciu­ mintos. este melodia obicei este . ca­ :). 56. fist­ :~i colinda.a doua categorie sint horile iocalc ~l. 48~50). du­ pi! planul Hiutarului interpret. lllai libert\. J\ll1intim ell ex.se.. ~. tot pe melodia jocului miresei.Jocul miresC'i din btHrini"... In cas a mirelui are loc "uiaga de pe bUd".. Avilld in . nu­ nascut dupa mal Cd in zilcle noastre melodii1e se mai :u-zisa.:. j a unui ciu­ In conditiile lreeutului cine! scrviciul mi­ de unde a littir (k' lungil durat.cintecul ceremoniaL horea e'l no­ dud "La impletitul cununii (e\:. Dcsigur "'9ata de marsul in ctitanie.tt're. 62-64). pe timpul acpla f!l"Cl in !lodre. . care ni se pare cea mai veche. .. Cind mirel1sa obose~te. au In gene­ nil ~tructura <Hatata lllai sus eu mid deo­ sebiri de la caz la caz. Astazi 58 dnta un n~­ ·)steasca.-eritabila Larina preluata ~i adap­ taUi. 67 din leud. 58). peste e1 un colac mare in mij~ locul caruia sUi 0 sticHI. ca jo­ cuI miresei poale fi combinat eu jocul dru!. dar nUll1ai dnd e vorba de nun­ ta~i obi$nuiti ~i nu de cei din neamul din care iese sau intra mireasa. un obicei ce simbolizeaza rodul bun al noii gospoddrii intemeiatc. dar ell asimetrie in ]i cadrul fiediIui u . la care s-au a­ daugat in dc-cursul timpului cele instrulllel1­ fa1(e! cu sau fara strigaturi. respectiv partea I = 5r-5 masurL in general instrumel1talele eu striga­ turL (are au 0 tHhitectonidi. leaganlll a­ 3-!. balada ilnim. ne poate cuce ~i la eOl1c]uz!a.'rtoriu neceremonial. iar ('x. Repertorlul nuntli :lteceir: de Bud la un a prima remardi 0 facem asupra melodi­ artirea de -'< . Remaream in prezentul ea piLol.. tn :'(' adue ami11tp de cea care a fost dnd­ ')CuI ei bine "cd 0 rrwlodie ie9ata de prih~j.in a patra categorie ami nelus muIt gu:. doua lllasuri in plus. a adresa "giurat" 4.prima calegorie. c:atauie. 56. I If) mdi mult mf:'­ c:ele dintii c:ule5c din \laramure~. (ex. Categoria de hori 10ca­ Ie din repertoriul de caUinie poate vehicula ':-1 alte texte inruclite cu marsul in catl1nie ..tatele cintecl' vocale de dans. Ele pot vc­ hicula :. ceea ce ii confera :. sint tn ritmu1 giusto ~i in masura d. :llai multe "ariante (ex. dar recrutare a incpput sa fie inearcala eu s(~m­ .i vehkuleaza 111al multe feluri de textr'. 95. . Aid avem doua as­ pocte: melodia vocala nr. roaUi prin . dar noi nu I-am gasH..ertoriului. care f.i instrull1en lillele fara stri­ gaturi (ex. IV-a = 22 mlisuri (4+ :-:aiduce$­ . Din punct de vedere intona· mai cEl in­ ::onal ne aduce clar un caracter de ritual bicei 111ee­ ::ai ales ca esle un fragment care illlita ·amure:. iu in lega­ " i a\"ein dt'-aface eu ()ceeil~i melodie ill a in min8. cileac/uta.a treia categorie este melodia ex. vechimii ritlllului lega­ -.itelor. faptul cil Bela Bart6k mentiona in zo: 1'8. 96.8 de pif'se reprezentative cule5e de noi) : -. unde ll1plodia are patru ~ momen­ .·iI'J vietH. melodic din care s-a Ulmlndu-$i ::>astrat doar 0 relicva. in a froia categoric al in(rd hori1e lo­ cale mai noi care dstiizi inlocuie.go. colaeul este prins de eei doi $i 5e trag de e1 ~i la care se ru­ pe mai mare bucata acela '-a tr~ii mai mull.. :~{'ce hfti­ ~lelodia mai nou (exemplul 101) are 5e­ roSe iutre _ ~::-alele ega\e lntre ele. YO­ :ui militar obligatoriu.~ 6/8.at care eu siguranta 111 repertoriul de lea­ este mai \"cchi. . 60).. de la care cu sigm'all­ ta au disparut nodurile.'btrull1entalu eu slrigaturi (ex. In consecinta fraze­ Ie ~i semifrazele variaza dupa variatiile in­ strumentistuilli. melodii eaza tragind eu clnna rinduri duble sau Datru.. 95 este un fragment din "Man~ul lui Francisc Rakoczi". (ex.iti :~ trei mad categorii : care incuba ~.:. XVIII-lea. 87 $i 88). gen car" . Dupa 0 sapta­ mina. ului Cd era Repertoriul de recrutare poate fi gruPdt :opiii mo:. sillu'r ~i 3di noi DC rilm de 6/8 eu text de catanie. Un blid marc.

anrma com­ pozitorul. ina­ intea aparitiei viorii nuntn Sc flicca 1a flu­ iN ca instrument de baza dupa cum rela­ teaza informatorii). ineontestabil.\ici ni ~€ pa­ rt' intE'rescmt c('remonialul dt'sfasuriirii suh forma moarte-nunta. . 82 Dantu} colacilor cu inceputul cararteristic "Ai. Dl' completAri dese de 51­ laM "maL lao lao dorule. earaeterstIca de secunda ma­ rita ~i pre'lenta pentatoniei caracteristica.. unche.. veri. -.dr. tata. Melodiilc sint de joc ~i aduc a iz de dntec evreiesc. interject1iJe ~.te urma Loarea..'-1:. apoi influenta directa a Oasului (in ex. Brailoiu disociilza pentru prima delta cele dona moth"e componenle ale inmoTmintarii.tr> Si aceasta 0 dovada de evolutie. a~a cum am v1:'\. la prinzul cununiei.tr L= ':':-::~ .. Versul e.. (ex.A variat. B. . ~­ ... de la 0 simpli'i improvizatie carf' no <luce 1a horea lunati.a cincea categoric> ~i cea mai nume­ roasa in ceremonialul nuntii..Bk. anncP1'lel('. De altfel..lp~ tineri 5i b~trini. .dupa fratL surori. 1a 4 rinduri intr-o mt>­ lodie masurata..~:: Se observl!\ dar aceea."tli bocitoorc pHHite. t: :'. Tntindcrea melodica a bocptelor pste de la un rind melodic la 4 rillduri. B" C I. Dc 18 bun incep'Jt se cere :. .dupa biltrfni: mama. si Bart6k gascste il'oa r.ste de eel disparut . dar melodiile nu au nimic din cardcterul C'f'femonlaL sint instrumenta1ele C11 strigaturi la l1~na~i. cantine... ohi~nuitelc 5.oilea rind melodii10 ('u raracter rtf" ritual..11k speeii ritnuIG.:. aceste dnb~cc slnt dntiltC' nll'TIEd de femei ~i in maioritatea cazurilordo rudenii­ If> l11ortului". - . un dutec evreiesc 1a sfir$itul nuntil (ex.. Ec. care de requld 5e face la Caminul culblral.i completarile de "i1"he Jipsesc aid ('11 d('sdvfrsire. datoriUi puternicei forte a traditiei. de transformclre a siltului. Noi am idf'ntiflcat 0 gama co­ va mai mare de melodii privind repertoriul de lnmorl111ntare: in primul rInd rlupa oea­ 'lia tif' (in tat ~i 111 al c1. Astfel. 11 el JI.f' man" apropiere intre aceste doua ca tegorii de productiL tw'\'t ilfirmi'l . sau trei rlnduri AI A variat 1. este transnus sl scenic nnde ('st" simplifieat pentru a-I rpdure tn timp si AsUel prime~tf' eu totu1 alte semni­ HeatH: jocul miresei care odinioara. interjecUe specifiea genului ~i 70nci .(lupa tinerL fatti.. 1a pd­ mirea nunta?ilor. tn :rvfaramure~ nu c. 1U7. 1a nuntasL 1a ste­ gari..~ l:'" ~ : ::.... prin arhaismul slin si mai eu seallla prin caracterul sou conservator.tfi. nn a putut fi a­ flat. care C'ste f) Iampll tatie libera a rudeniHor ~i a celor apropiat[ sufletp.to de numai 7 silabe..>i ill ZOllfl noastra--1l10ar­ tea J11 nunta si sub.zut. pare cel maj apropiat de lumea IDeeputurilor folclorice maramure~e­ ne.. in care intrli ~i "cintec(> de masd". ..­ ~.a prf'ciz~l1n Cel in ZOll [i d­ "em 0'" a facC' numai eu hocelul propriu­ zis intilnlt aid C'U denumireil "a S8 cinta". 1a mire $i mireasCi. "fiecare com una cunoaste doua feluri cfe bocde care stnt limitato dr' virsia stabilita de popor sau daed aceasta grani­ Hi e stabiliUI de dlscitorif'. ~t chiar din 4 rinduri A 1. -fabrici.L La fel avem bocctr' Si melodii eu ('Brader ritual..batut din pillmi. a fost joe ceremonial. -1 :: . Aceld!$i text ~i melodic dntat de intreaga nunta. It ur­ 11liire~te v('chimea probabiHi P1'('( urn !:it HlS­ frin~j€'rile in n:'pertoriul folclori('..-'"'. vere. 50­ (ru. ~ "':':L:'" l:. B1.titu.. acuma este ioe n" dh'Nti<.. Am indus aid ~i douli me10dii ci:ltate din fJllier (demlllt.. 26). pseudorefrenul.. -:.= "­ '­ = . sau in eeJ mal bun caz Tn sat la casl! mire­ lui ~i a miresei. Boc0se rudele a­ pr()plute ale mortu1ui._ "a =~-.­ ment si virtuo'litatc. dntecul gainii (''''tf' inc de rli"tracti(l "it spectaroL Cd:'>d. Bartok Imparte hoceteJe in dona subgrupe dl. la dru~te. la ga­ ina. mai aent de­ cit 1a . jar rindurile de obicei Sf' rel)i.::.\mestecul ritmurilor hi­ nare ~i ternare inrlld(>~ te ritmica bocetului maramure5can eu cea anticd ~l medievaHL nnde i1cestamcsh'c or/] normal..rca 11nui element prin nltuJ din ceTPlnoniile fmwrare. ::..ii tn cercmonialul de lluntiJ. 100). tu­ rail" Situatia este asUizi tn znna cercetl:lt~ TI'ult schimbaUL tn proce~ul de indus­ tridlizare.i scara eomuna eu horea lungt'l. Repertorlul de InmOrmintare R€'pertoriul funehru. ±r. Gfisim mai multe tipuri ~i feluri de mo­ lodii dE'o~)('bite dupa oeaziilf' de dntut: -.('ontin de fa!)t nn· . (Expli­ catia: erau numero~i enci 111 zona in tim­ pul respectlv).>i ell tinerl din alt~ 'lOna si In acest caz au loc mutatE functionalc. la jocul miresei (care in zona Vi~eu I-am gasH St fara strigaturi $l. disa­ toda se face 1. Scara de::: lntilnitli e. La {Jct'asta ('aieuori" gasim boccte $1 versuri Ia 0 granita de in­ terferenta eu horea propriu-zisil. -. lJU exis­ ta refren. care Ie lntilnim !. soncra. aHHuri de colinde si horea eu noduri.. tOB} dntat din flu­ ier cu precizarea din partea informatorului "ea-s din anul 1913". fecior. Amilltim ca in catcgoria a III-i'] (1 horilor locale cu text legat de nunUi g~sim nwlo­ clii eu versuri de 8 ~i 7 silabe eu forma stro­ fied (lin doua rtndnri A.-.0 rev(ll'snre melodic~ a pdrerii de rliu" I Briiiloiu). . hocetuI propriu-zis si m elodii vocale eu curactN ritua1. !. melodia are uncle caractc­ rislici de ritual (e'l{. Spectacolul nuntii. matu~i. -:. .: ­ '-:::. ..:":.

.:. "din -~~. . -:. in cele irei nopti de priveghi.: :-:tl:aI siat cele !ncadrabile in miisn­ "£: c ' : ' ::o'ele stnt preluate din horea propriu­ . ~ :::: . Tn bocetul ciumei este yorba despre un tinar mort de duma.: :-. !a Cdsa mortului. '". ded Intr-un anumit feI. nu am putut gasi eeva edificator.ma­ <. hine rc.Ii a pastrat 0 . .... joaca jocuri dis­ ::-:". 'nutor ~i :!isparut. cu profil melodic boltit. infor­ !!I' -=..~~ 1816-1819.('aIllii rle ere­ clinle ~i povesti in legatura ell ciuma.\Hnuel~ Colinda Iaica j)are 511 se n rr.i de e ruclcmH­ gaPJ8.-·. In colectia celor dona Yl)lume a lui loan Birlp(l (! r'2'~i (f~lSi ".i sa cOusa 0 eama$d din cinepi:i. •-: :)Ic1orul nostru obiceiurile in legatu­ . :nd ahatuta asupra ?l-faramure-. ':.e..~-::('le in cadrul ceremonialului de ~:-:. 2 apocrifr.Ii ca 0 remarca interesanta in rit­ =::: giusto Ieganat de 6/B (ex.~ a:mseana.luri­ . 3: . In­ til.::-. eta rile de nu exis­ se repetR. dnta "de jele". f'j('l'l'1. 0 spaJau tnconjurind epoi satul pina 5e aduna trei hotme. ..1lui $i ~Iarei. Esle vorba de Boalu Voichitii cu­ noscuta in partea locului sub denumirea "Blestem de mama" ~i aid se observa in­ terferenta dintre bocet $i horea cu noduri. Este interesant de . )area. te ~i practici stravechi. ante­ -.c mare t"90rii de fart flU­ :nai variante a unei singure melodii" $i Ie £lrupeaza intr-o singura grupa.!. Repertoriul de inmormintare cuprinde 4 -ategorii din totalul de 61 de piese culese :e noL Bocetele propriu-zise (45 de piese) cu :..'. Demn de remarcat ca informatoarea ches­ tionatEi despre duma $i-a amintit .n­ ~ :1~. so­ L vocale : matu~i. [Ie lrebuiau sa toarca.-e cestinismului. 112). "'-.. 149 este veritabilul : . eeea ce oglinde)te <::1.ii hori. Din ":1.ita clar melodica din cinteeele ritu­ r> sau din bocete. b) CICLUL MUNCH ~l S"\RBATORIlOR DE PESTE AN 1..>? cea mai evidenta. 111. 110.~ Ia simplul recitativ pe un sunet (ex. 150-154)...: ~oartea s-au pastrat mai lllUlt dedt ee­ =-:-::: obiceiuri. t 3 r.e pa­ rMii sub 'uieqori0 ~a de in­ '"era. La : .. cununa ~.' si 6 religioasc CArc n'" dau 0 imagine asupra repertorinJui de Ia sfir$itul secolului trecut.: = . 8 laice si 6 )'i.. 109) :.A doua categoric sint melodiile de :. =. ospat !'.ir: cloua epidemii de lungli du­ rata de duma !.:a grani­ l'ltUt fi 5­ :-:1 "H>. ~ :1. .mk. dar eX. Aici melodiile eu ca­ . Datinile sarbatorilor de la.:>trecerii fiind nu numai de a alun­ .i~ltariL . :-:-:._ :::.c cl provine de Ia (·pide­ %:..~.ta.::atii1 '\faramnrf>$111ui istoric a cu­ ~mi:::i'-:-:' : ::: 'J. 1a bun 7'~'"(i a­ :l~'opriu­ .:~·... in --cc-:. personaj mitologic. iar din investigatiile Iloastre ea Sd aflam $i glasul sau horea fctei padurii. :s:. :cre a murit in virsta de 125 rI" 'i'!:".'. legate de viata omului. joaca carti.>a ciumei It.>:'C propriu-zis "Mocirita eu trifoi".:rim $i ritualul fara meloclie "ca. de la cine I-a invatat. doar ba­ trina Gasie de pe Laz de 80 de ani din Po­ iana Botizei a inceput a ingaima cite-o secvE:'nta din noduri dupa cure s-a oprit. (ex.md .:: doua rinduri melodice. r:"oarp(.B cst!? un triton minor arpegiat (Mi-Sol-Si) ia1' la r:ele de la nr. .' '. acolo faceau un foc din 7 csente de ll'mn $i cama!. Consideram ca era $i nume­ Ie lui. .ni se pare cel mai in­ :'. obiceiu viu tntilnit inca pe va­ '.C .::. . 139 S1 140 sint un pentarl)rd minor. (Ex. iar raportul iniervalistic al ce'lurilor interioare ~i finale estc de 3-1 sau 2-1. dar Cu timpul textul S'U indepartat de la descriptia cancreta a imprejurarilor mortH. Structura ar­ hib~ctonica este cea a strofei din doua Silll palru rinduri.'.a mama care stie de la stra­ ~ .::'.: noduri de la care a disparut "gijiiturile" :J)i la bitonie (ex. "'e . In­ fonnatoarea Bud Titiana din Bude.la :.li discuta treburi curente.::: :3. ie carC' ne !:1tr-o me­ o dovadil.:: momentul de desparUre de eel 1:. dnta".! "'.. "din fluier". 141.:egari.5ant din mai multe rinduri melodice -:::-de interfE'renta horei lungi cu bocetul .~~. AliHuri de structurile strict minore stau in bocetul :naramure$ean $i altele care ramin numai :a un pentacord ori tricord de multe ori eu ::-aracteristici majore.. ligioase propriu-zis\:'.:_ ciumei ne-a suscitat Ull inLeres ~'': .: '" intNferenta ell aceasta.:-:: C')vaci Maria din satuI Brpb. :~. 139­ . -·.:'::-.' .1~ dp piese 18 sint apocrifE'.. ultimul avind tn"apta a patra cromaU­ 'lat suitor gen caracter1stir:.::.at capitolul coli. i 7 silabe. numele mortului s-a pierdut l?i a fost inlocuit printr-un termen general -.~-!. \~Jartea. ··.:::' mai nOu torogoata.~(\fil melodic descendent care evolueaza ~. r~·-i": ::::l~ninca!. lclodii eu subgrupe rmii com­ 'Ste doua 0" vir:::. Cepa ce fl Dublicat 'in domenIul colindelor inainte Tit Bud (1908) f:ste cu totul nesem­ nificativ.t :.. ci si :. ~" r~u" de InC­ 'htnt: --i <. sa croiasca <.~ 2'3 de ani. Acosta' aduce 17 colinde din care 9 lake. Hlutari.11 celor veniU s11 privegheze. ii­ narul-feciorul. Materialul S0nor la bocetul 131 /I.)rezen\..A treia categorie ar forma-o ver!. Exemplul 138 ­ -::intecul ciumei" . ce­ epertoriul 4 UPd oca­ melodiilp mTe$ nu udele a­ ffielodica 'Jodic Ia 4..creatiile semiculte pe melodii de influ­ "-.nunta la tineri S0 face cu :. 142). intrpbatu. mistice.'51 ---~ ~.:':et cu curacteristici de ritual (ex...moar­ 'cment [l ur­ !:il r(Is­ .. incadrabile in =~5Ura !. sa tasa. i confera din nou provenienta din horea :.ti in virsta de 70 de ani ne spune: "Ciuma era o femeie urUa eu mU$catura de dine care venea ~i ccrea de mincare".-:-:::i se petrece. .0 hore din batrini" care este 0 veritabiUi hore Cll noduri..la era imbracata pc un par.± . rntr-o serie de legende gasim versuri ca Hind horite si de Fata padurii. evoluind . tel ceh~ '..~. t de­ ?:nicei ~or bi­ tE-tului :evaIa.-:' :. eei '\'~ :.. "Camasa se Hicea de 7 fete sau 7 femei vaduve intr-o singurii noapte.trins in zona Maramure$ului incz] mai d('!llult fa­ dnd lac celei culte introdllse de.A patra categorie 0 formeaza melo­ : ' :~strumentale din trimbUil sau cetera -!'~ i::-:..

• J'" '~1:11111111 !!~ ." 3 "" .ean..: 1 ~ ~J . . unelr~.J _ ~ !II: ..1 religioase este un feno­ men caracteristic :.. a­ poi stabileste 9 grupe. toate pe aceea$i colinda.iri­ Ie melodiilor de colinda slnt dlferite de cele ale melodiilor respective maghiare Si apoi fiinddi <lcest rHm nu are in colinde aproa­ pe deloe forma pnnetata. slut (IC' origine sr'mkulta.i Crb. Ritmui colbielor C~l0 ])refac('f0. iar dupa modelul ce­ lei muzkalp distinge 32 de subgrupc tema­ tke.--. Oa:.. RepertoriuJ clf' culinde ll1dralJlUrf:'~l'r. \lelodia pste 11('­ despi'irtitd de t('xtul iar in colin001p lu­ me!. disparind nodurile ajunse la rit­ mul de 6/8 gillstO silabic (10 colinde in co­ lectie). r \ Schema ritmica raminind constanta. Elementul structural c€': mai pregnant. Metrul si ritmul co­ lindelor din zona este variat de la cere ne­ incadrabile in masura unde avem de-a face cu influenta directa a doil1elor neao!. Am va­ zut tii refrenul poate Ii in multe cazuri di­ liUor... care are rolul primordial S1 care define!?te tipul.Ldelitate structura rcpertoriuJui mcramure:. ."i .­ Bucovina. modal ~i candental $i apoi d. eu mici difcrente :. deoarece un singur rind melo­ dic sau un refren nu poate fi considerat ca un element definitoriu al unui tip.1 :.. refrene adaptate la ocazia la care se dnUi "Sara de Craciun". Olteni.i ma­ ramure~ene. de aeeea de definire a tipurilor J... }\stfel desavir­ se:.. Pregni. cc..' .Oi a fost supusa fl\t"7" legi.i inca destul de viu. distingind trei cat(~gorii mad: texte lumE'~ti. 2 '" #! --.. primordial. J ~ ! ~i.:..: an : :~ 1:' lee .. este mult mai lesnE' de depistat dedt elementele seclmdarc ca­ re definese subtlpuriIe.'::. lIIIlIlIIIII . dupa caraderistl­ eile structurale ale unui tin de me10die i:: care se reliefeaza intotdeat~na 0 caracteris­ tica mai pregnanta care se manift>sta ca primordiala.­ . Caractc­ ristiea clem(~ntului structural primordial es­ tc acePCI di datorita intensiUitii pregnante i sale.-: "La rO$u de n'isarit u an: urmatoarea schem1\ ritmica : :-±: . Alaturi gasim $i tematica primnlui razboi mondial ca tn colinda "Trei pastori se lntflnir8"... h T re b' sa remarcam ­ me - de la bun lnceput ea 0 oh!rsic' cOl11nDii este cu neputinta pe de 0 parte fiindc.­ linda cu toatf" stratifiC'driIe ei in timp s-a raspindit in aUd perioada de timp decit doinf! prnpriu-zisa !.. aceasti:l estt' Iegata de contu­ rul melodic..-\m \'azut ca pen­ tatonia are (1 alta origine si 0 arie gcogra­ fica de raspindire mai marp SI este spe­ cificd si Maramuref."lllplil dc ('o\inc]" r lJ idTqd lCllLltir 'y<.. ar Il u::: nonspns dupa parerea nO<lstra ruperea ope­ ratiei de apropicre a variantelor. til .1'1 • .. Hunedoara. Amintim.a p aiiC ~ . "Sint Jon Ion".:.ii. rifmul nnw­ nar este iambul optimea + patrime<l largit c-= ~ :U:d prill pun.ii a subtipurilor. fl: comparatie eu aIte zone. MelodiiJe colindelor prefera in genere modurile biserice$ti precum si alte moduri arhaice sau orientale.. de asemenea.. Seara pentatonica nu paate fi imprumutata din lI1uzica Dopuldfii Illaghiara ell care colind<>le nu i1U df' aHf(~ 1 nki-un fel de inriurire.tL unde intrepatrundered cle­ mentelor lake :. .'.. . '.:'lditc:] en ritmul punc­ tat aJ stilului vechi Si nou maghiar in ma­ sura de 4/4 <P' f/!/' fill ..'.lnta schemei Ct :12-:~' . Colindele din colectia Bar­ tok sht grupate dupa criteriile impuse ex­ clusiv de continutul literar. Chiar in calindele en texte reli9ioase.. in primul rind.. jp }.' . colinda "Sub tufa de malin verde" pe care 0 gasim sub diferite variante ritmice $f melodice in loa­ ta Transilvania.... de­ oareee conturarea tipului se obtine conco­ mitent eu apropierea variantelor. I .: este ill esenta un repertoriu de colinde ar­ delene~ti. . Remarcam eli in general refrenele slnt legate de aceea~i melodie in zona. Spre deosebire de horea lunga cores­ punzatoare in 1vlaramure~. respectiv a strofei melodice in intregul ei.i particulari lat: ~pecifice locului. De aceea.a unni tempo gil1st n In rubiJln. ttl . texte eu (on\inut lumesc ~i eu in­ truziuni reliuiodse 5i h'xte religioase. celelalte elemente structurale se deosebesc total intre ele..j l ~ ~ :lIP :-. . 27).h .te vethea grupare stabilita de 'Marh~nes­ en. struc­ tura modaUi ~i conturul melodic imbraca­ cele mai variate forme. i ::. #! " .. Analizind "ariantele ob­ servihn di ele ne tnH}ti$eaZd ca prim elE~­ ment structural.>ti rlin :vfaramnrc5 se poate 1ntlwnla ea 0 melodie sa vehiculeze doud sau mid muHe texte !.: schema ritmica. .. \It "'.. Noii sacrE sint umanizati si 10calizatL ele­ mentele bibliee si personajele sint facute maramure$ene. putine 18 numar. ' Intonarea nnor trepte este tntotdeauna tempewta in cinteeel(' de stea carf'.ana. . ti­ parul ritmic aldituit din safie urmat de doi spondei (ex..An Nou fericit". 0 parte a Ba­ natului :.j insu..mlui. a diror patrundcri in zonele b­ vecinate pot fi nrmtirite 5i delimitate. el face sa se remarce inrudirea dintrf variantele apartinind unui tip dat indifp­ rent dad. maSUld de 6'8 sau J ~ . caracteristic. eru­ parea estc cea mai indicaHi pentru colin­ dele romane:. ceea ce dove­ deste 0 asemanarp '. Acest element pri­ mordial trebuie sa reiasa din examinarea melodiei.::1 ~ :. Am grupat colindele.]..

dialogare dramatica !.! 0 epocE! ar­ haica situata de dineolo de aeeea care ne-o InHiti!. Amintim de asemenea ca am gasH pe aceea!?i meloclie 9-12 variante. Amilltim aid cele trei variante "Colin­ dele lui Pintea"." care au intervenit in obiceiurile ('olin­ ". In general accentul ca­ 1..i crunta a cclor saraci nevoi~i sa slugareas­ ca la bocotanii satelor in "M~o bagat sluga la capre".arit~lti ~e~ene au in loc de refrene propriu-zise 2gulate. Miorita cu functia de colinda circula in special in jumatatea de nord a Transilva­ niei. dupa parerea noas­ Icteristi­ ::d.lodie in · )lilldelor in stilul maramure!?ean.:. de­ $i rltmul unor hori sau jocuri llldfi:dllU­ le conco:c:"~l~l1e. ca spre exemplu eu pastoritul.::.:ala invocatia facea parte integrantd din ')linda ~i era determinata de fUllctia ei.:ea schema <himbare a rostului genului !1i a pennis sa :. desprinde asp<. In general se camcterizoaza prin con· centrarea epicului.: urarilo vechi 0 serie :e elemente noi. melodia ~dare ca~ :. colindele au i('~it din limi~ :21e sintetismului primitiv al situatiilor ~i :. Este acel re­ u]"e<.. . r:> contu­ :::. tard prin prelucnirile cornIe ale lui d f11ior =. Numa­ rul lor este cu siguranta mult mai mare.."te in general silabica.trunda alaturi d.lti 5dU laice din ~\lar<iInure~ul is­ toric au un continut pro fund UIndll.::nti. Intreaga tematidi amintit[l din punct de vedere muzical sint variante notate in prezenta lucrare. Ele Sf' mai dnta vinatorilor amatori >lodice in :'E:. La 0 cercetare mai ind melo­ :.ieri melodice !?i in primul rind de text 1n­ lice in toa­ ::e veehiul dntec mineresc !?i colinda. se constata dl uu erau numai uran eazuri di­ :e lJel!?ug !. forma strofica de ar 11 un ~ rinduri pe versuri heptasilabice. pE.>i dragostea fetelor fata de iubit se regasesc in colinda "Sub un corci de mi'ilin verde" . : ::ld s-a interpus fondul religios la unele...ral ('pj :ri cimpoiu. circuli! colin­ de care S8 aseamana muIt cn horile de lu­ me ca text.iti. folosirea grainlui dialectal $i a . Agricultura '­ ocupatie prindpala a taranilor maramure­ !?eni in colinda "Cei trei pastori". De$i nn bint prc~a multe la numar.. Foarte des apare motinll mioritic in mal multe vari­ ante a baladei .".ntacorcl.e pare di pini'i prin anul 1900 cetde de apoi de ·)lindatori din zona erau insotlti de fluier .Jlmin: reciproc conditionaUi de forma :::cestel collnde se datore!?te strofei de trei · :nduri rnelodice.rilor care se fac la obkeiurile de Anul p.1 genere vocal.. Oricum colindele.:. odaUi Cu schimMrile de fune:­ C.anuiui cu ocu­ palille sale milenare.:ploatarea grf:!u :. aceasta eu aUt mai mult ell cit dupii cum a observat $i Bela Bartok aici sint r:lai des \e'gale de me'lodie c1ecil de t('xt.::terferenta dintre genuri poate duce la \) :::himbare de functie !?i chiar la schimba­ 'iantelo 013­ prim ele­ ~:·a rostului genului. :teristic.l chiar braconierilor. Indeletnicirilc casnice obi~.. Alta tema in colinde este haidu­ cia. llltre ri tmul colindelor locd­ . horUe chiar co apar 111 sfera obiceiurilor ~i care sInt indircate de rituri !.tant&. evoe.: :. ti­ Funetia colindelor nu a fost imuabila ci urmat de G fost supusa !1i aid procesului general de ':".. .u intrat in dompniui artei !. apoi vinatoarea . Prin unele sate c(l Fere!. tie ilSeml"l1ca.ii abruptu..:::da este colindata Ia unison..i a textelor colindelor !1i mai ales a lsiderat Cd . ()giin­ dind aspecle ale vietii moro:.ai lesne ~.ii buna stare. pseudo rerrene." a schemei .:egnant se observa acest fenomen la ho­ festa Cd ~:le vocale de dans !?i cintecele de masa. .. Arnintim <lid ~i un tilt tip •• (> colind(' in lIardmur(.' Imbraca :. co­ . sosirea primtiverii in colindul .atl'l. Inlocuirea refro­ lDlar..:atului printre inYocatii au putut ptHrunde Jltenia.'~ avind circulane mp Sod .. Am gasit muIte apro­ gasirn sub :.ii in conditiile :::tuale de viat8 schimbared functiei (olin­ >lor merge mai departe. Deci arte a Ba­ . lumea me !?i tot a~i be" ne-amintesc clar de hori­ Ie de petrecere. rea dintre c:t imIne­ Unele colinde Cll tema vinatoreasca au cturale se ::jUll:> prinlr-o repartizdre <1 repertoriiin( in ?ment pri­ ..:1d pe frumos.53 . co'· . precum !.::-egnant el · )liudele puteau fl ~l dansate. z:.ategorii sodale a~a zise colinde prC!iesio­ s:aminarea .ieaza primele izvoare scrise din zona..cn·' :ren cunoscut "Ziurel de ziua oJ. colill­ dele lumt'!. Pntem..argh in tot restuI Transilvuniei !?i chi(lf in dedt ·:. lvlai raeteris­ :. Cercetarile au aratat ca doua dintre co­ lindele din zona: "Lupta yoinicului eu leul". Hste un procedeu local de intregire a .-olulie a folclorului.\1iorita". BrebL Sirbi. "Na~terea lui Isus din piatra".:.. practicate in noptile lungi de iama. scarHe 'rea ope­ <:It variate.le.. l. Am vu­ :--':ou.ii mituri stravechi. In melo­ dia din comuna Birsana de Ia informatorul Ungureanu Petru de 65 de ani este con­ damnat chiar razboiul eu toate ororile lui. multe se bazeaza pc tetracord de aeeea . Am intilnit llici un refren de coJind ca: "lung dor cn m-a ajulls. In formele stravecbi · )lindele au avut in mod indiscutabil func­ :. Ata!?amentul taranilor fata de animalele domestice !?i foloasele lor se des­ prind din mai multe colillde.lor eu pseudo refrene. i 11 cul:ltiC' S:ergerea functiei stravechi a dus la 0 . struc· :·rai tirziu.0 de urare $1 de felicitare iar peste acest . e. Altadata fard in­ . De!?i se dnta in grup."Min· dru-~i rage un cerb in codru". Exista indicii potrivit carora unele din ri­ turile. ~ele In­ ltc. Mai tirziu !1i astazi se colinda ordial !?i ~.)'Ioartea bate-o pustiu". Popovid ~i Illirion Coci!?iu.rilor. baladele.ii vorsuri straine dl> roslurile de urare. miturile !?i credintele maramure~eni­ lor ca ~i 0 seama de plemenle de baza din sfer a muzicii ~i a clansurilor popu Ian> 1$i au obir)ia in traditia ducilor Hbert. exista 0 asemanare izbitoare ceea Caracte­ :e 11(' face sa presupunem originea $i fOIl­ ordia1 es­ :ul cornun a horei lungi !?i ca mdi demult .muite ale taran­ cilor noastre.:lde ar­ :\lurea majoritate a variantelor maramu­ u. tn .:~Q.ii urari pentru linda "Sub ·:::toiuele disatorii. ci !.. . ~i un descintec Ia "matrici" sint mO$teniri direc­ te din croatia latina populara sau din epo­ ca de formare a poporului roman.'ctul \'lL'tii so· dale de odinioara. ..

eLtala ceruta de contemporane­ itate. me­ lodia are caracter melismatic.. Me10diile din Iu­ crare. AIaturi de scdrile arhaice se impun sdiri modale organizate ~i aiei prin alaturarea a doua tetracorduri. a Hi. A~a cum am <1ratat 111 capitolul respectiv trimbita ala. Dupa 0 cercetare I'.i forma A-B-R.tiinWica in uitimii ani se cinta in mai mulle variante ~i ehiar in citeva fragmente de variante. de la triburile libere da­ cice care au populat aceste meleagurL Melo­ dia variantei din Breb seamana cu eea din BoUza avind ca structura modala cadenta dorica ~i in plus fata de cea din BoUza un final dl' exprimare mai larga eu revenire pe iundmr.Iilor maramure~eni.horea lunga care s-a difeH'ntiat ~i cli­ versificat in decursul vremurilor. Dadi in coUnda a inlocuit oita nazdravana cu trimbita.eni. lncepind de la structurile modale antiee. Asemanarea trasaturilor stilistlce ~i compozitionale ale colindelor cu a horilor de nunta.Ii pagina credin1a de a mul­ tumi pe zeul 7amolxes printr-o jertfa uma· na urunc:indu-l "intre tepu~e". stari de fapt din viata pastorala numite simbolic "La trimbita. contaminat eu sistemul distri­ butiv sau cu parlando rubato. pwcurn !.ii dad libori pastrind ca element de U simbol acea monurnentaUi seninatate in fa­ la mortii. prin ca­ racteristicile melodice se cinta eu prilejul sarMtorii sosirii primaverii !. lu:. Inlocuirea oitei nazdravane eu trimbitd nazdrayana. Bogdan \roda.' s_ . Fata de reperto­ riul vechi.. a bocetelor l1i chlar a horilor locale mai vechi tradeaza ipoteza originii comune dintr-un vechi fond unitar .... Un aIt tip ori varianta ar fi Nliorita din BreiJ culcasa in 1971. tem­ poul rarit ~i uneori taraganat. iz­ voarele aC(~stei schimbari structural por­ nesc ointr-o conceptie autohtona a stramo­ !. Pentru el lemnul este considerat ca ceva sacru (e­ xemplu "Horea bradului cind il taie. Bude~tir Breb l1i Ma­ ra). 'V aleni. 1a pacurarii maramurel'.eut l?i trimbite. • . fluiere ~i ma~ti.?edsca la balada estp Ull proces specific al creatiei populare mara­ mure~ene. icoane. din el face case.J''.. moartea-nuntl'l intilnita ~i asta'L in ceremonial de inmormintare la tineri apoi acea filozofie universala de inmormin­ tare 'n mijlocul naturH de unde am ve­ nit ~i dC' integrar(') in circnit111 etem al as­ trelor. instrumentele muzicale cu care ei cinta pe virfuri de munti alaturi de oi ~i cu. Profesoaru Emilia Comi~el sustine ci:i fondul actual de colinda din Maramure~ face parte dintr-un stU mai nOll eu ritm lilrgit.turi de fluier sint instrumentele de baza.. hexacord doric eu substrat pentatonic:.. Unele tra­ salnri melodice apropie stUUl nou al colin­ delor.foga~uri" iar intreruperile me­ lodiei 5e numesc "eadcnte" sint denumiri din popor.... Tubato.lanul este taietor de lemne. iar varianta din satul Brpb eu 0 structura de balada nu a putut fi in· fluentata de tipul 'i:r1nc('an.. . .. lI": _ . are legaturi strinse eu bulada arhietipului Ruso-Alec­ sandrL S-a nas(ut eu certitudine pe pamint maramure~ean. :tvIiorita-colin­ da l~i pastreazu elementele epiee precum l?i caracterul festival melodiei eu caracter boWL Exemplarul culcs la Botiza poate fi con­ sideHlt cel mai arhaic atit Cd text ~i Cd melodic. Are numai un singur episod de baza..d . fapt care a constituit categoric tipul colindei din Breb..lterii. Evolutia de 1<1 colinda stramo.. fraza desfa­ ~urindu-se indeosebl pe versuri octosilabi­ ce.' a substratului Rutohton nu incepuse sa so? ramifice dialcctele daco-romfm. .Ii a cre!. Ea s-a perpetual de la stru­ mOl'. slructura moda­ Hi. repertoriul nou . colindl1 prin structura sa melodica I'. "T1'1 pacurarei". In perioada sarbatorilor dionisi­ ace Anul Nou era la 1 martie. initial in giusto s1­ labie. La iarba pina-n genuu­ che. 1a horile cu noduri la bocete. acela al "Testamentului" urmat de Ull dialog dintre oi ~i pacurar dupa moartea acestuia...lterii vegetatiei.liorita spun acest lucru: Sus la verdele de munte. in zOlla de care lle oeupam colinda are mal multc denumiri "Corinda pacuraruIui". de horile Jirice. sint in nu­ m~r de S eu 0 gama variata. porti. biserici. melodiile. iar forma arhitectonica ce dezvolta re­ frenele se reduce la ceea ce prive~te di­ mensiunea. Moro!. Aceasta inseamna ca inceputurile ei au iz­ vorit dintr-o perioada cind limba stravech. Structura epica a co­ liadei are concentrate cele 4 episoade ale baladei cu mentlunea Cd primul episod al "Oi\:ei lldzdravanc" este inloeuit eu eel al trimbitei ntizdrdvane.l. se structureaza intr-un sistem ritmic intermediar.i textuaIa particula­ ra existentti in Maramure~.largu-l1i margot. care comunica de 1a departari anumite semnale.it ma­ ramure!. legate de c:olinda-balada. care cuprindea 50--60 de me­ lodii inrudite intr-un sat. Miorita-colin<l~ prin caracterul sau laic ~i Illmesc. istroroman. "r. ­ Din punet de vedere muzical Miorita-co­ linda are trasaturi care tin de stilul vechi saltul initial de evinta. CO:"lcluzio:larn: Miorita.. precum ~i foJosirea mC'trica a Y6rsurilor de 7 sHa­ be. este 0 construclie negre:. Mai tirziu a fost adusa de biserica Sd se desfa!?oarp cu ocazia na!.51 terminologiei etnograiice pastore~ti. In acest stH nou care s-a nascut probabU in ultimele doua secole.leanll.u!ji \"ersurile de inee­ put la }. la horHe de lume l1i la cde cu influenld rcligioasa. Nu inUmpl2­ tor . Melodia de~i nu-~i mai pastreaza canlCterul viu am gasit-o totu~i cintata nu­ mai de batrini ~i in alte localitati (leud.:!\1iorita"-balada are puncte asemana­ toare eu Miorita-colinda din Maramurel?. meglenoroman ~i aroman.

Melodiile drumului ca ~i a pascutului sint \"t:. l. tem­ ~o. "Intorsul oilor" (vezi ex..t fi in­ a de ld te un .------... Sint melodii simple din motive melodice sHirultor repetate.. colin­ eperto­ le me­ 11 nOll I I:' .. Mircea EIia­ de denumc!?te aCQasta unitate. ci considerat ca o (.forieii. "Porneala oHor". ceea ce prive... 1n colinde exista 0 unitate indiscutabilct 111trc profem ~i sacru. elc~ pot fi denumite "ale drumului". Inslrumen­ tele ciobanilor.. de personificare ~i .. Tot ce osle in codul nescris al viptli. asUizi tineri." in fa­ .)rnemm... bogat or­ namentate.i hore de Iume.. In ccle 12 zile ale calendelor. Elementele pCigine in colinde sint indiscutabile de origine traciea ~i geto-dacica. Intreg repertoriul pastoresc eules de noi sub nr. omul din popor creind in intregime ~i flU partial. Le caracterizeaza sunul larg al frazelor ~i desele repetari ale formulelor melodice care Ie alcatuiesc.. In­ tre melodille cuIese de noi 5e afla ~i une­ Ie a caror intele5 stravechi Cll functie ma­ gico-rituala ~i-a pierdut eu trecerea timpu­ lui aceasta functie in sf'l1sul strict al cu­ vlntului. au fost declarate saturnalele. considcrind di este ne\'oie ~i de 0 alta reamate care depa~e~te reali­ tatea paminteasca. a rupe legatura care se realizeaza intre profan ~i sacru in colinde (sacru nefiind ~i nu trehuie considerat ne­ upault misticul sau cunul.tea fae trimitere la intelegerea dai­ nuirH noastre Cd neam. avind acest cadru general de referinta a colindului intelegem ~i un aIt aspect ~i anume descoperirea in aceste creatii nescrise acel cod al maramu­ re:..rimul de dincol0 !?i gtisim acea con­ fluent8 intre pamint ~i univers.el 0 asplri:ltie a taranului de d ataca ~i absolutul) atunci dnd intr-un co­ lind maramurc!?ean de 0 formula sacrala de cult inlruchipeaza absolutul p~ care 0 anu­ mild lllcntalitate I-a intcrzis omului de a-I pri \i... ea natiuTle ~i ca specific national pe aceste meleaguri. de Hi colinde la descintece :. tre­ co in tc'. -colinda )fin ca­ prilejul : re!?terii dionisi­ ... Colindul reprezinta aid cea :.. fluieruI. Dc aeeea credem Cd trebuic sa glndim colindele ca un tot unitar inlre sacru ~i profan. intre pro­ ian ~i SdCru. ~i cn marturie se ....i cadental cu melodii de stH mai nou.'lint raspindite in toate tinuturile ~i formeaza 0 specificitate romaneascd de origine foarte veche. aeeea de a g8si :nodalitatea de integrare in cosmos ~i nu de rupere de acest cosmos. 213--215).Jodte lua "vlnatoaxea de eetb". Ele sint neClllloscuie in folclorul maghiar.Jaramure~ a cunoscut 0 dezvollare deosebitCi ~i cum estc Eresc . ia eolinde yin incorporate prima vlrsta a .oare. /tCind se mulg oile". ca: "Porneala oHor". melodia pustrind totu!iii ca[Llc turis­ tici de ritual.. Cintece de acest gen . i au iz­ :-ctycchp e sa s(~ )roman.1chile hori doinite provenitc din doi­ na maramure~eanaf recent cintece propriu­ zise eu ritm ~i mi~care mai libera. primele in­ d0letniciri ale omenirii..Cu oile la pascut". Ceea ce caracterizeaza mai pre­ sus de arice asemenea creatii muzicaIe es­ te faptul ca ele prea putin au functia de divertisment. de Inntczic creatodf('. iar alte elemente pagine corespund in realitale unei structuri spe­ -::lfice societatii romane~ti. laicul. ca popor. ci faptul :Ci existam inca anterior eu elemente clare . wara­ rita-co­ l vechi moda­ . "Cind marg oile in munte".eremonial.. Lrimbita ~i fluieru: au im­ pus ~i un repertoriu ca atare. me­ desfa­ osilabi­ )lta re­ . reper­ toriul lor muzical cuprinde 0 seama de me­ lodii provenite din cele vocale eu un ambi­ tus nu prea mare. do­ " 0 vitalitate in timp ~i din aeest :mnct de vedere sintcrn superiori altor po­ :..eanului. ea: "De dat oile. "Cot­ codacul porcilor".te cinlecul et~remonial. pe care colin­ dul prin incfabiluI sau ~i ell pulerea de ~atrundere met(i.65 este mai surde. profanul.te di­ ~ce se lei prin ::est stil lltimele 15to 5i­ ritmic distri­ ~le tra­ .He ~i un repertoriu bogat ~i varlat. normin­ 1m ve­ ::l al as­ ~ a mul­ fa uma­ 1 tlmpli:i­ -emlma­ 'l.l1eaSCd ~i 0 dainuire d noas­ :ra peste veacuri. ~i il transcrie. ca exis­ tenta. pastrate peste timp. dupa strun­ ga".. de a gasi acele :''1odalitati cosmice de referinta asupra tu­ :Liror elementelor din colinda. religioase ori eu elemente religioase sint asociate structural :. Cre­ at in nemijlocita legalurcl eu munea de toa­ te zilele a eiobanUor maramure~eni. pentru Cd horea lunga nu era Iegata de un . a eau­ tat !?i aeeasta cale spre absolut considerind cd. luah" clar din horea lun­ gl1 ca ni~te adevarate incantatH sonore. . trimbita. paleoliticul. petree turmele de oi in pelldularea lor de la deal la munte ~i invers. pe carr~ Bar­ tok nu I-a inglobat intr-o categorie <iparte r de~i il sesizeaza. ~i nu din faptul di la 0 anumita da­ Ui.. ::Vlodul in care colinduI romanesc din Maramure~ reu~e!?te sa sacralizeze 0 rea1itate destul de materinIa. Repertoriul pastoresc Pastoritul in r... (eventual cintatul cu fluierul pe ima~) functia lor este precumpanitor uti­ litarista care ne duce cu siguranta la ceea ce au fost odioioara: cintece rituale. "Cind sco­ bor oile din munte".:wi veche in tfUchipare a unei spiritualitati . Din melodii care au luat na~tere in lumea oieritului din Maramure~ el a eules felurlte semnale ~i cilllece pastoreliti. dupa moddul unitar.-.. adica realitatea sacra­ la..i tirzlu . viata lui estc 0 realita­ tt: pamintcasea..mure!?.fa!?oare !e inceSus lil genun­ care ddinesc spiritualitatea romaneascd. 203--221 il putem c1asifica in patru mari categorii: :rimbitll '~it ma­ II Brf'b .ii ace::. 0 importanta catego­ rie de cintari ciobane~ti in zona. 2. la care Ii se adaoga cintecele semnal din trimbita.nitizare Hueorl.. ori de la Hrla spre pafjiune: melo­ dii.::. A merge unidimensional.tonic ~i aturilor :0lOr cu chidr a ipoteza I unitar ~i It tli- iondul e parte t. h-!xtele mai HoI. Gre~im dadi nu ob­ servi1m latura care Ie unifica. din diferite instrumente specifiee ciobanitului.. descoperim 0 eontinuitate na­ tionala romil. "Cind stai cu oile".

dstfel iIWim in nr..A doua bal<tda a lui Florian Daneiu ..iiII' )''''!:. ale lui Teodor T\1ih­ nea.. Coman da la iveala ~i doua halade "Pe jJ uliVi prin ora.~hlo..il . "Cind stal eu oile". :. Textul lui Mihutiu S8 apropie eel mai mult de eel ce ni I-a dat Pop Reteganul (B.lIll"".:Jl!Q:l'< . l .:. euprincl ~i clOUd bdlmie usHizi disparute: "Ghiralina ''.. 201 tip. - . 201 tip 246) ~i . in sflri'jit ultima ba­ lada l1ln"elisUdi cunoscuta din aceasta pe­ rioada "Ledeul adevarat" (B. cind ~i Ie-a U:'isit ciobanul oile" este ca p(~ste tot In tara un divNtisment programatic. productiile de balada.11rg oile in H ..B) gasim balada "Cin­ teeul lui IC'na~elli culc's din partile Bise1'i­ eU Albe. 151 pag. !n eentrul baladei situindu-se dragos­ tea. Unele publicatti ale Heroii (1889) insereaza doua balade nuve­ listice: "Dragostea" (logodnkU nefericiii) (8. care nu 58 gase!'. 11 pag.c. "'il~I.. C. 11 pag. 203 tip... "Joeul oHor".:... 2. munte". oile".. I "". ~i-o a(lat dobanul oi­ Il~U (part0a a It-a f~st(' 0 melodie d(~ joe cu strigaturi ehiar). IlIE:.iII ":~~ .:::. 178 pag.'['raian ~i Idrd" varianta Upic ma­ ramurqean~1. : -.::.:i· .: "La sUnd dnd am plecat "Oile.\'-8... ~i . pag. 218 tip. Eroul ei este ca ~i in varidnta din Vatra Dornei publieat de S..:. Intti ea fuspse culeasa in partile Aradului !?i a fost publicata dp Atanase ~lmin('scu (B. celuit" (8. "J oeul oilor". ex. mdodii care flduc a caracteristidi de ritu­ al.i5-). . Florian Danciu publica 57 de productii printre care ~i trei balade..~:'1·· ."oeale.~'t!!"~" ••..·1 J!: ::: II.r::.~w.. 30 publica ~i ea doua creatH din :'1ar­ matia "Cinteeul bradului". "AnU!l1nl ci0banilor". l:i.? reapiUf' in toule c(JlE~ctiile de folclor publkatC' ulh:'rior CN1 de a doua ba­ lada "Celuit-o.'" :Ill ". Culegerile CC' s-au facut in ::\raramure~ plrHl la acHvitatea laborioasd a lui Alexan­ ~.b. 2 pag. . 11 pag. . - JIIi. J. 247).:. care in deeursul timpurilor au 8YUt un caracler cNcmonial !. . Cll schema hine fixaEI.ii Ilea­ na" 0 creatie ciudala care amesteca ele­ mentul superstitios eu eel pastoresc din zona.j (B.: .ite Intr-o forma apropiat<t in nici una din colectiilt~ de folclor mara· U1urei'j0on. "Cind ~i-o pierdut. Andronin !.'\. 162 tip. .. CINTECE EPICE - B.~i. . hitematic .?vli­ reasa moarhi" este printre putilwle martu­ rii maramurefj>ene ce ne sfut cunoseute (8. "La Sinld '\itirie :t-.din cetera ex 120-225.L Breda printr·o mdodie elf' joe eu sau fara strigaturi. anum !?i numele informatorului Teodor Pctreu~ din Botiza y!aramurefj.1.1889 nr. 250) cme difera de celelalte publi­ cate ulterior (B.-. "A oilor". 43 la numar.B. ._ '".. Este 0 veritabila hore lun­ . sesizata ~i de' Bartok.. Aceasta pste putem spune prototipul muzicli eu pro­ gram. 109-115)..din cetera...5te vorba de 0 varianta a bala­ dGi "Ilincnta Sandrulul" care_ cunoa~tp.instrumentale din trimhita cu carac­ teristici de ritual: dup(~ di~numire "Chemarea oilor".ijt ~i":IC l~L..$ezittoarea".64) loan P. ._~'_l~ ::rL"':::i~"·::::::. Din coleetia lui Petru Biltiu j Dancu~ amin tim baladele "Horea Pirulinei.-:--.. pag. ~. ~ Aparute intre anii 1871---1879 in revistele "Familia !'. sfir~itul veaeului al XIX-lea amintim pe Ganil Timi~. -.'!"ll .le la strunga" pte. care printre altele ne da o balada pe tcm a "Boala felei . :ilIiI::.:. 179) iata df' eele ale variantelor lui Tache Papahagi cuiese din aceea~i localltate (Berbel?ti).. -- !. ~J..~L. l----l Balada haiduceas­ ci1 "Horea lui Pintea \'iteazu" aceasta re­ pf(~zinta in ordine cronologidi cea de a doua marturie a \wladei ('foului l1laramu­ re~ean. ".11 pag. IIDe-adunat o.. (B.. .JC. In paginile acelora~i reviste. apropliHa rind la un punet de CCd cul0asd in 1920 dl" Tadw Papahagi.:.. nascut in Vah~a Stejarului. 111)..•' ::tlL~':''' " '::'1.. 11. 21)0 tip.~. ci ~i ca structura lllo~iyica ~i moti­ varL Printre ccle 16 poezii publicate in re­ vista "Familia" din anul 1889 (N.. A redu sugesliv prllltr-o melodie de tipul doine1 lll(:ramUrE'~ene vechi. E' clasica balad6 "Cel~ugul SciU Idtd amdgitli riP tigi..hlta Ctttanuta". intw anii 1886-1887.)!IJi_"::::"" . ~ ':3:.-. care St~ ineadreaza tipului blestemului mamei ~i se intilnesc in toate ti­ nuturile romdne~ti (B. 63) mai con­ centraUi.. ." r . jelea peutru pierderea oilor... Cealaltti balada: .ldre". 204) l tip. iI~.::.. 220-225. Uct instrumr'nt<ll. "..". . IIJocui oilor". Aid repertoriul este de divertisment .THharului" ~i "Horea frunzei". nu numai sU­ lislic. 254) oste singura varianta maramure­ ~eana ee s-a publieat... .exemplul 221 din mlectia noastra "Cind ~i-a piNdu! ciobanul nile. Tot in aeeasta peri­ oada.. 0 zon~i mai intinsa de raspindire. """''''---''' . Ea re­ prezinta cea mai veche m<irlurie a acestei balade pe teritoriul tinutului de care ne oeupam. 11 pag. Florea Marian "un erai eu tare mare". P.::\ioartea ndzdravdllului" aceasta din urma marcin-d inceputul aetivitiltii de culegator a lui Ale­ xandru Tiplea... J~I. ~ ~. Cea dintii este 0 "arianta a cunoscutei balade mitice "Soarele ~i luna" (N..j din Bala Mare publica in eoloanele sale numeroase produqii populare. !?i aYlnd un deznodamint dUerit de a celorlalte variante maramure~ene.ii care ~i-au schimbat eu timpul funetia ex..:. (care esle o veritabWl hore eu noduri) : . 1 Inca din primE-de numere. iluzia gcisirii. In Mcm:nuurf:.. 11.I\LADE . Revista ilustrata II . a Btlladei J.l1li".3 Ile:J::a:. 1889 zimul "Gu­ linul..~ .\ :nli. 32 pag.:. D9). In "Lu­ minatorul" (1881) nr.

tipul "ntru lun­ sau pste pro­ . nefiind atl~sti1te in 1. 11 tip. "Pot::zii populare din ...G. ele cOllstituind un material deo­ 5ebit de valor05 peatru cunoa~t('rea tipuri­ .::: in cursu] timpului.alta culeasa de invatiltorul Julin Bug­ ~~u din HOfljdu-~asaud (.~ Oeupindu-se de balada.:~ :lllvelistice.::rior publieindu-se inca doua variante 3. eu toate Cd d fost culeasa de ~~. Ex. prin expresin lor .!aramu­ re1? fat a de Olte-nia." (N. ~a deoareee.. varianta pe care gasit-o ~i noi. Din­ tre acestea amintim : "Judeeata luI Pintea U.ver al Mara­ murC>~llluL Aceca~i balada 0 putem gasi eu o linie melodica putin diferWi in }. estc greu dQ detominat vc­ chinwa.eeasta la dUerite ocazii..:::Li lllai vechi in evolutia lor poetiea ~i .)anul eu ciieva decenii inainte. 151 pag. de stH vechi maramure~ean. prin limbti ~i uncle localizdri geo­ :~:::fiee. dar atesUi : .. 217 tip 291). mardmure~ean. eu mull fniJintpa apa­ ritipi viorii. . unoi' ieme larg ~::splndite in folcloruI nostru. libertatea formei.5ub5tlat" fie in "iru­ dierih'" ee au dVUt 10..B.:. 09)..:::amure~H a lui Til Bud g8sim 16 bala­ .. In sen"ul f\1:estCl unele bal<tde illiH<1111Ure­ !.?i spedi. .1) P. Cnele ::'. dintii pare sa fi avut ...:: din aIte regluni romane. .B.::.-1 --~-. . de Amzulescu "Intemnitatul ~i '_c. De observat ell mest gen in lOUd a fost intt'fprelat doar vtlc.lC[-0 aIUi '.~~--.. : '! de balade din care une1e inedite (N. fie hore mai noua ehiar in rHm giusto.. (B.anele asUe! leeas­ :a re­ h raH1U­ Ie ldrtile anase ~exlul le eel J fata lahugi i). 25 de piese apartinatodre aces­ :. 288) . Colectia T.1 u\-e­ 'riciti) I Ilea­ ele­ din 'agos­ eodor .ita" (B. AIle balade din eolectia lui -=-: plea reprezinLa \ ariante ale U110r teme ra­ :-'::. Colectia Bartokiana nu a -. 4l)... dar pentru Cd ga::. ::desc in acela~i timp.::_~ tip. 26).:. .)[ baladei rolil~me!'.i mediteranian.\firele ill Robie" reprezin­ ~.pului lte ti­ 2~5). In J\Iaralllure~ intBnlm asUizi doar relieve de balad~· CMe au fost la ori­ glue neao:. ~. 40). (B. la ~ezatori sau la cladL Caracterul de melopee redta­ tal citeodata scara muzicaH'i folosita eu si­ militudinea unor formule ritmico-melodice.I('ne f(·prezinta iradieri din sudui DunaI'iL Din punct df' \'('dprp IHuzical aratZlln din nou (( Ulh'l. 11 pag. 11 pag. '. cche Papahagi in IUerarea sa IIGraiul ~i : . estf~ lip­ . Muntenla "au Banat. Astazi Cd ill in BuC'ovina.e~eana a baladei "femeia ere<iillcioasa" 3.' haJacle ::.bue sUi "Draga ma­ ::. Mentionam in sfir~it balada pas­ : :2d5ca "Horea lui Ion Berciu" ~i aeeasta .-- . in al doilea volum de : :-:zii lllaramure~ene ddunate din popor. "\ici s-a Intil1lplat 0 adeyarata udaptabili­ tatC' 1a sp('!cifieul ~i filtrul s(.Rosman Crai" e unica varianta mara­ -_'~.. un gen viu. Papahagl m"'n­ '_: ~caz(1 unitatea ei sub raport tematic eu ba­ . astra d ~ $i tot eu rt6k. 213­ _ ~ . nunta ~i "Oita nald ra vdna". este inca sub aeeasta fortna. Tex­ tele epice Se cinta fif~ pc melodii de hore propriu zise.. Alte balade au un fond nou.'!'>1iorita".a. Odata eu ('volutia tircdSctl a nenului in baladci se ohservd cum ge­ nul evolueaza sprc texte epice ~i mclodii cristalizate.:._. eea intitulata "Mortea lui = _:::..~.B..:d $i rareori un inter­ mezzo muzledl din fJuier.. "Horea _.:::de 0 singura balada. e diferita.0. 1!J8-199 tip. a ritmului ~i a mi~earii.-----""- e . . din aceeal1i eategorie vede aeum ~'8) pentm intiia oara lumina tiparului _:-. Ca ~i horea lunga balada se bazeaza pe improvizatie. niei 0 ba1ada. Ecoul celui de a1 doilea rdzboi mondial apare aid eu 0 evidentu inrudlre etl .Lu­ "Cin­ liseri­ nr: 2 ~Iar~ )artea lrcIud l Ale­ Biltiu lin~i·4J mure~ exan­ em Tiplea l1885-·193B) scosesNa la lUllli­ 14 balade idf el pune deodaUl in circ:u­ :atie scrisa.i1 a circulatiei lor in acpst puut.•. . tu5i 0 oarecare circulatie d(~ vreme co la cza baladei lui G. In zona colinda-balada am gasit-o in 8 variante de unde putem eon­ cluziona ca.I::ml in anul 1903. lata . 0 indplungatd existenta in fOIdo­ '. Explicatia a('Pstor inrudiri 50 gdse~t(" dupa opinia Sil fip in . ii ale !..Iaramure~ului" (1925). ea: la moara.d de 0 largEl respiratie epicd (N.i-all pd'>traL doar con­ Unutul litpl'ilr dar nu ~i eel muziull de fond. Cpa.:\'. Dintre motivele de balade care apar a5tdzi mai freev€'nte amlntim "r-Iotivul iubitilor nefericiti prin moarte" r IIBleste­ muI mamei 1/ r IIVinzawa nevestei la turd".. "In Vatra pe dealu1 ~'Iare".:.--~-----.it cele mai _'_:neroase slnl varidntel<.:: ele: /I~fizdravanul". . !\Hori­ ta.e in colectiile noastre: una maramure­ o . . Brediceanu eu­ :: .u. "Fata cetinii" CUnOd'. precum ~i debitul parlando al cintarii a­ propie DlUlt baladele de horea lunga din care au provenit.\Joldovll :]i in l\Iaramurel.'.ite d~)ar doua vari­ _:~. "Cri~maritaU e 0 balada ~·.. "Otravirea".. 243) iar J)6mna fugita de la barbat" (B. Aceste elemen­ te atE!5ta 111 vechimea... tiirallP~tir eu un ambitus in ge­ neral mal rpstrins ~i care se inrudesc sau chim sint preluate din colillde. "Fata fPlelor" Slut ::0se uniee in bibliografid cinLecului nos­ "U batrinesc. 111). baladele sint tot mai rare.i "Tilharul" (B.~. In sfir:.ana care.>ti ~i lrlludirih~ 0= ell Lea <l ctltor popuaru din l1alcanic :.. \ili'...'li.ou~une a tdrii. data in ::-'-1aral1lure~ (N. pag.B.B.orul .-.le :lJ.:asea din care nu mai avem !lid a aWi =:::turie. perla literaturii populare ­ "Miorita" eu motivul moartea. pet. 151 pag. 308) si11t ~i ele raritati in folelorul ::. Co.. a formelor pdrlicula­ ~ .:. ''''stei regiul1L Balada haiduceased "Pin­ \'iteazul" fusese DOtata anterior 0 sin­ _~c. .itru" din colectla lui loan Bfrlea {N.::::sticct.>.B. :38). euprinde . din cart: t?X­ foarte ~panul pronuntdt(~ .Be de 1a ba­ 8 tip. Gdsim ~i aid urme evident ale infloririi acestui gen eintat de obicf~l de barbati ca­ re-!?i insoteau glasu1 cu fluerul ~i i:1. unicd varianUI maramure~eand a bala­ :::~ numit8.im foarte mulle C'lel1lPllle comUIlf' chiar fraUlUente de hore lungb in baladp pulem concluziona eu eer­ tltudine provcnienta baladelor din ho­ red lung"1." -..Gu­ 1 . brodat pe a tematica twditionala.

. "Borea Valeanului". ('a: c h.: "Tn culegerlle de mai tirzin am inti1nit !.'l'T! 11itUS 1-8 (ex 31) :n$ --------'_.~-----~--. Desigur fOdrte vecile.. De ex.. ii!"dJ il..~ domn" etc. eu care prilej el\Unlt::::r~l delailat diferentele fattl tit" dumy­ Ie ucrdin(~ne din can' nu put("a P!()vP!li. 2G).' descoperirea uho­ rii lungi".----. Alh~ Zl1Ch:l\'(': Femf'ia necredin­ ci0asa. formula ampUl.. ~optit (fluster­ auftokte). Am g&sit "i proza (legende istorice.: " -I t. inh"rj(·ctil: .i pentru prima datil in MaranlUre~ de Tiberiu Breclin..e6na anitt).. "Grui~or".. sfnt melodii care apar multe ~i in colindf'lf' din zona.1:. te a1 dhor text este dui. Unul din celp mai lnsemnate succcse ale cc-rcetGrllor foIcloricc dintfl' cdi' doua faz­ boai<:.:i 4 c. (U puLernic substrat pr(~pf'ntdtonic: un pentacord minOT ell treapta a JiI-t! lllobila '. 3. FOLCLORUL MUZI(:AL ilL LIIUCEI NEOCAZIONAL~ 1. Fe­ tei Dcidurii. Alte bulade cul(~st? de noi" "Bod i- I._. un dorian eu substrat pentatonic 5. prelungirna rindului eu rerrene scur. en ~i h"'genda omului de \Iiaz2inoapte. 5 sau V.--'-'----------------------­ . exemplu: 30 ~. Ret apare dour Cd anacruzd de sprijill Id fnceput tli:~ freUd cintat IW tIll ton slab. ga t . dupii B{llt6k.!)ipal<i fonnaUi Ull£'ori dh: ma: m.).li tipuri melodice mai dezYoltate care contin !?i alte formu1e me­ Iodice. nwli<.Ii FrateIG". .ita \"aria· tic iJogat inflorita ~i ttl JUlina nehoHirlta a unei singure mt~ludii n(:nloduiatf' eu ca· mete'r vocal care ulterior a dev('nit instru­ m('ntdT. M12 npare dnar ca apogiatura inaintea lui RE'2. "Nevasta Infrinta" "Slujnica ~i feciorul d.Trei pEicurarpi". horea lllllCj[1 pstl' 0 nesfln. I.. Alte bala­ d. sunett:! 3.i1 salt la l.mGtic<l ill prirm:d hemi'ltili carp tncepe de !a :J b... "Nevustcl vinduta c!t· bihbdt". 4.flU en treapta a II-a mobila ell . ornamputale 1a inceput sau numai 1:1 p(~rl('a finala a lor h.-------~ LfLlge moti vlll In oarte:· nunLC1. altermlYf~ regnlata lnplismatic{.~: "Sora !.ult(. (C'x. 5 tn loc de Si b sau Si natural 1a reI in . iormuie mediune G.-'-~'-. . clui gurita dUi: eueu ba mai :7:i. - .Vnltd sub finaHi.58 ----.: Din tim­ pul navalirii tatarilor in Maramure!i 1717.)uternic substrat ~~ purt"(l l>Il'fJenlahnic: un pi'nlcH·ord minor eu lredptH (! II-a mohil[l. recitativ mt'h)liic T\lodul poate fi un pc>nto( (. desen desced'!nt de 1a 8 sau 7 pina la 1 lac de Do di('z sau Do apare uneori un su­ net de infiltime mijIocie dovada ca aeeste trppte au nn caracter fluctuant. 29). Horea lungd Emil Riegler-Diuu susUne Cd horea lun­ este de origine orienta1a pusa III lega­ tura cu mflcamul perso-arab.". 3 Ill.. construite variat.rd ftira '.~-------------------------------------------------. care d(! fapt il fast culedsa $i no· taU. sau ca 0 alunecare a sunetului de P<' 0 finnUi (so\) la sfir~it de fraza. 3. "Oita nazdravana~. .·j :'i <.--~ formuJe iflii1(de a. mal. 5 etc. [milia Comi~el referindu-se 1<1 horea lunga maramure.anu (B. est. - . sall on (' tr"pt. dul.

~ ~ . ~i totu~i - Do sau R.. hit.j .59 "Horea !vana"..>tC' rC~Jtllil)illP cJ('fjnit(~ Cd­ saa un mic :::Iii la 1 i"ll ~l nu re-i dau particulnriUlto <. Sunet('le sughitate ~i gllgtite obtinute prinir-o pmisiune \'ocala [ls('manatoare eu "jQ(ller". ci numai de eei initiati. va ea m horile lunS/i. !?i zice".i= ~. :'....ltie Horea lnngil l1u {If(' 0 hrma fiXB.lpsc trei paTp com ponente care alterneaza sau S0 repota in mod regu­ lat dupa inspiratia momentului : toouri : .. J?) (lxisU\ ni:. pOLlte sa varieze dupa plac [('ma c1dt:'1. put de frazd (ex. Pd ".~j['~_~~~~~'1}i... Indi din timpuri vcchi Horea lunga a fost fara indoiaHi singura melodic a mara­ mure!jenilor pentru orice fel de texte atH Brice eil !?i epice.tH' comparative pc motive scara muzicala .i cad('nte interioan~ putem afirma en certitu­ dine Cb.~ punctata foarte inflorita a carei sch01et de haza ne duce eu certitudine in schQletul actual al hori­ lor locale mai noi din mdsura de 6/8 33) • f":\ rC'ciL~!tiv ~~"4 f":\ ~ ~j!alJe de 7 pI':: Qcesip din ... imprimale in llTmd eu 20-30 de ani.. Do ase­ mel1e-a se desluf. 1na­ intea versurilor apar silabe ell hei.t . Howa lunga rnaramuH·~eanZi ~i clnte-cul lUtlg oltem~sc au origine absolut eomund..· tinut Ii! lllC'::. .. 3. e apar .tbsoluUi }lli'tramlHt>­ similara eu cea olteneasca.. 35).it r('cital dp finnLl : srul'­ gur~a lu: 30 ~~­ :or ca . cu ajutorul acelei consoane hH. "ub m!c 51 ~ I~ J tJ _taJFri~.tariti:i qo ('/ . san dnpa rinduri intre~1i heptasilabice 5e adaugii "rniii dainale" ori Se interealea­ za interjectii intre versnri.ul tiroJez Sf' tntilEesc !?i in ctnt.textul este 5ubordonc1t melodiei. .11 . numurul nodurilor era mai mare. billa­ frinta".. 4. hii. ~ ..~~~ ·a "ho­ ~i no­ .-:-' t-~~~¥~. cui lung oitenesc. Caracteristice pen­ tru aceasta 11 doua parte sint apogiaturilr> sughitate cure se repete ritmic in motive des reluate ca : (ex. . numarul lor 5e re~ cluce treptat in doua trei locuri in doina. 1 bstrat . eu neputinta de imilal sau cintat ue ori~iciIle. Se obser­ - 1 ...> de foarte \'aria­ '::.'e:.0 parie mlJlo(i(' bin. astazi este tendinta de simplificare.t '! ~ai in ~~ un sfir<.t.. In par­ tea a doua a horii eu noduri 0 sHaba oar8­ care 5e transforma intr-un if i sau un t~ra­ ginat eu foarte mult "h" ~i formeaza un su­ net eu loviri de g10t8. varia intr8 10-15.see impnn-izatcl liber oore­ clIm in mnniera practirii 1ll11zicale a orien­ tului cu c\eosE'bire a arabitor pC' principiul "mac'amului" dupa care fiecare cinU:ret. intrerupbdu-lf' ~iflll ba c!liar despartind euvinte. DupZi cercetCirile nOdc. eu ca­ instru- Dupil cum Sf' f.

'! _•• l.. b. a~a-numitul "Cintec lung". ~~:~:i:'----~~~.:~:. .:~' 5..: :): ---= :: ~.. Munteniei.I ...=-~~_~~~~~~t~~~~_ . DE-A sARACU MINDRUCU \Iflg.:: -:::-~: ! -~~~:=~ .. . . -. is ."·U .:~: ~.ei.) "-.::~~. 36 a.:=-~:~'~~~~~~~.. -- i.• . *' ~: FERICE..j______ /"...•. _-\T:­ E ').~ Il!i -. .ir .~~~~ . CODRE DE TINE Hiiulita \Iag./ . Zl (/ia! .000 km poate fi aruncatu puntea unei independente cauzale".. .} "Cine $i-ar fi putut inchipui serie 8artok eft peste 0 distanta de mai bine de 2. 826/689 Oltenia subcarpaUca TnL CRISTI~A P :). pretutindeni aceea~i ~i de­ sigur faarte veche.. !I . (i'X.'1 " ~.-:~TJiic)._~~::L'E:.).:::. I Dam moi los dOllQ ext:!'llloie muzicu/c' cOIlclwlenie.j ~·~s az. ~- ::! )'.'J' rn.~~~!~~~~:'-. Dupa vizitarea arhh'ei de folclor constata Cd "pe toata intinderea Romaniei de tnainte de razboi se gase$te 0 anume forma melodica.. $i dupa ce a aflat Cd melodiile de acela~i tip sint binecunoscute in Irak ~i Persia a soeotit di poate aUrma: "eel mai veehi stil melodic al Olteni.".=. 826/526 InL POP MAF<lA 59 ani Vl:?eu de Jos '. .1 ~:. frun·?:.::~~~Jt.:..

la cu­ sutul sh~agului).l. [volutia se produce P(! fraHmente.. turci (N.: 11 ii.~. care au fost create separat de popoare diferite in conditii istorice si de dezvoltare istorica asemanatoare.'du . Aici este vorba de acele purtari de glas U'.. .acest stit BU are niri 0 leqdtura eu stilul penta­ tonic: maghiar. \(1 lnmnrmrnlare (horeo ciumii). liodle mai nui rk lll~irdin{jJ'(' Cd)..'ste 0 hore lungel evoludtti". Acceptind cu toata certitu­ dinea inrudirea !... horHe rituale iJ . "De frunza". Amintim. Urme aJe ei au fost descoperite 1n Banat ~i III tinuturile ardelene~ti invecinate mai a­ les in forme instrUl. di fokiorj<. "De coas­ Ui".I Moldovei. "De lucru"."i" .B. .\.B. totodata."! an'st cxem­ .:- "~~)'I J . au'k loviri de enota spe­ cince ~i M(Jramure~ului. atHor popoare pc un spatill imens. .:ifica ele ~!lds. :\mintim. de aSC'lllenea. de~i pe Cille de dispariUe in 70n<'l. J . ~funtenia. 1 H • ~ -.. (KB. c:iobanului (fire $i-a rierctut oilp" carc '.--. Tibet ~i unele regiuni din Nordul Chinei. lea.J-=-=:lJ :::r-!+~ fJ£ ~i intreg repertoriu actual. melodii inrudite eu doina noastra sint cunoscute si in India.Gorj "Zorile mircsci ('stc de ase­ nwnCd in masura dp G/8. Tara Oltului ~i Sibiu. in (int('cul de leag~tl1. bocetele. II ii ).lilbilit in J1lil'sUHl ck 6/3. /. Tara Bir­ sei.} mutntid sron­ lelilil intrp registrd(~ de cap si elf> piept.. .. zii. t (. 00$ $i Olten!d..foldova. dici moro7enii ~i o$enii practica mai ales 0 teh­ nica pronuntat guturala ell crispare accen· tuata a mu~cbilor din jurul organului emi­ tator $i se centreaza pe jocul dintre note· Ie Fa $i Mi cu spdjin pe Fa. "De duca Primul tennen !. ·tv n CiUl vrc''11e oltenii prefer.. Deosebirea dintre horea lunga ~i cintecul hi'iuUt nu este mare dec it din punet de vedere al tehnicii vocale. putem afirma ca acest gen al liricd neocazionale a fost singurul pe in­ tinderea Maramure~ului din care au prove­ nit colindele locale. fnrh IndoialCi el are obir­ ~ie sud-estica perso-araba ". . Oltenia. Aceasta dove­ de~te inca 0 data in plus ca acest stH me­ lodic a fost cunoscut tuturor romanilor. Rami­ ne de vazut care este filiatiunea reaUi a acestui stU cunoscut.. hii. hil. albanezL bulgari..Ii ultimele trei ni 58 par cele mal eoncludcnh~ ~i definesc eel mai bine horea cu noduri. 37). iali.4 ?LM_IF1 ~-.l'lpntale. Tn afara de zonele Mara­ mure~. Oa~. azi satul I\Iara in anul 1967 pe tema "p0v 0 stea. Dobrogei ~i 11aramure!)ului cu Ugocea e'ite acest "cintec lung". doina sau haulihl olterlPasca Sf.:J. Some!$...'m Intllnit uneh­ doine bucovinienc [exemplu "Frunzd verd!~ de un bradau cu mult<~ elem8nte comu­ nc eu doina "La SHnL!. ori dintre Si $i La en sprijin pe La (ex. . Cvinta La-Re apare in Moldova ca $i in Maramure!. in­ mai mult pc sunctele tricordului La-Sol-:Vfi (ex. Lui Bart6k Ii datoram definirea p<'ntru prima data a pIP­ menlplor Cdn' aldituiesc stilnl cinteeclor de "Lung ..Ii la evreii din Ueraina (N.Ii nu preluarea orientalA a horei lungi. (''\:1:'(11 tii (u accea~i a I u need re spN. existenta unor dnUiri aselnanatoare la macedoromi:tni. ill rep0rtoriul pastoresc (a oilor)..~::=Y=. dL pe cita VH·mf~ in cintecul oltenesc de exemp1u din Pe$ti­ :. Aceste constat~ri intaresc ~i mai mult ipoteza ori­ ginii orientale a doinei propriu-zisp. Marie Mare". Tirnave. S-a constatat. teristic. Harea Junua s-a h(l[it pest. $i este forma cea mai mhaidi de cinta· f(~ cunoscuta 15 noi.e tnt 1a nunUi fA mirc'sci. de as(~meriPd.chilor ~i steimie e­ ec je ~i ai ~i. im· pc molintl ]pgana­ tului a (>\'oludt ~i ~-a :-.Prelung". a dvUt un moment de inflorire care S(~ situedza la inceputul secolului al XI~XIV.oeii jJe iJcelea~i consoane eel $\ in I\Idramure.lndelungat".lor alunecat dar nu suglli\at SclU sacadat cu ae cent ca In :"laramure7.. Bucovina $i Dobrogea cerc:etarile intreprin­ se ateshi existenta doine! propriu-zlse !$i in ~asaud. (N. 38).dni -.... hlt. 46). Credem ca este vorba de 0 uria~a ri1spin­ dire a acestui gen ~i stil de a dnta. . '0. In zona de care ne ocupam ~i Oa~ prepentatonic:ul este mai freevent dar coexista cu pentatonicul in timp ce ill Oltenia prepentatonicul este ca­ rae. preeum !. zii.' rHS­ trcaLa denumired Vf'C1H~ sinl in ac('asta mil­ surd provenite tot din fondul comun. 4'7).tui Gottfried Habenicht a notat 0 varianta a "Horii caprelor" din CrAcefjiti judo Mnramu­ r0$. Deosehim alunccdn'd . 44). Mure~. Loviri de ~!lota eu un substrat arhaic qi'isim ~i in "cil1l(~cul mirelui" din eomUIld MOrlaed judo Cluj-Napoca.. tr-o depltn~ libertabe> a mus. 0 cintare rituala budista din Kampuchia s-a dovedit a fi uimitor de ase­ manatoare eu 0 hore lunga maramure!$ea­ na inclusiv sunetele sughitate. Dupa unele informatii.B. Concluzia este Cd hOff'il lUl1g8. 45).

care cste ~i nota fi­ naHi. de 1a DacE Uberi. pyenul r-fi aparind sub forma de nota de tn'cere in interiorul floriturilor !'.or lrei Upt:ri wl1i'de de cioine amilltim c<i cea Jj1lii pUti]] c\'oluaLci E".>i in zona Lapu~). Sonoritatea ei este deter­ minata de 0 tehnica pr0J111ntat guturala Cll crisparea accentuata a muschiIor din jurul orqanului emitalo[ (B. "ota­ rea arestor nocluri din PUllct de Hvjere ll1U­ zieal este faMle cJificiHl deoarece nu (~xisUi bucovincana.fomlUle de Inflorire. . . ca: dzlL dzl1. "'Jodurile se aplica In formule melodice ell anumite contururi re­ lativ apropiate 1ntre ele ~i pe care 0 si'i Ie nmnim formule nodale.emirliez Sf:' mai poa­ te intflni ~i nota Fa.. in doina maraJ11ure~ea­ n8. ExecuUa nodurilor este 0 chestiune de virinozitate.ccu\iei noclurilor. iar atunci cind se ob­ sen'a aparitja un or elemente.eu (s1nt multe hori cu no· duri !'. FreC\"enta cadentarii tuturor rindll­ rilor melodicc pc Re.oara pe una din silabele \'ersului. este identica eu cea din Oa!$. voce de piept fiind incheicite de nota Re in cuprinsul unei formule nodale sau in afara ei. ampli­ ficarca efectuinrlu-se de obicei pe seama unor rinduri Av si Bv. I -a Solo intilnim lIne­ ori semi-diezata. precedate de un ha care mij1oce~te impulsionarea Ioyitmii de q]oUL etnd tn­ floritura are loc in afara textului de vers. unrk qasil1l cadente ale rindurilor melodice in­ terioare pe Jilai mulie trepte $i nlllnai ca­ den1a finala pc Re. 0. De~i tehnica executiei nodurilor in zo­ nele Sighet :.. ceil mai e\'ohala esjc doina una rlin voca1ele 1.ean~ 9asim cel mai adesea dona rinduri meJodice A. iar partkularitatea e\:cclltiei 5-0 marcam prin senmu1 pus ~easu)1ra noteL Totusi nodul nu ~e rea­ lizeaza in toaUi plinatatea lui numai prin apogiatma superioara marc ala de glota. doina !'. 67 pag. cih. Deoareee lo\.te tehnica .. Executarea a doua note mid.B. mii. ~i cind acesta nu contine real. Recitatinl1 este de regula rec­ to-tanto.fa:.. sau La­ Fa..ituri de g]otii an licipeazel nota. labeL ori care ar fi ea. dui ~i iara duL etnd fnfloritura se desfa~. consideram Cd este lo­ gic sa noUim lllaJtlmea nodurilor prin apo­ qiaturi sal! mordente. tn caclrul strncturii modale aratate.:. Audia­ ta Cll atentie lo\itma gloUi prezil1Ui 0 anumita incH\ime. se executa de regula pe vocalele u. fapt remarcat indl de Bar­ t6k. aeea lmpresie de nod.'ocaL aceasta se produ­ ce prin atingerea altei note de abia auzite anterioare apogiaturii. recitativ 1 recto­ tanto are de obicei uHhnele doua note pre­ lnngite spre sfirsitul lui. care este armonicul pri­ mei. caracteristic este !ipsa aproape a recitativului melodic. pendulnre care se sprijinil clf' regula pe nota Fd.'enahUe e":.>i dainale. tolu$i desenul melodico-ritmic al nici un ~emn in qrafica mllzicali1 obiSl111lta care sa poata reda sonoritatea si stilul lul . Bogatia melodica ornamentala a horei IUl1Di se ana in for­ mule!e de inflorire si nu este nicidecum sa­ rae a C11m ar parea. me­ lodia 5e de:.>i fara silabe de text. T)intre s:rncturiJe modale ale cc". duinu !'. ell toate ca ea suna ne­ temperat muzical. Formulele nodale nu 5e seamana cu cele melismatice nici in contur melodic nici ca l"alori ritmice. duinu mai.'ocala specifi­ ea ell lovituri de gloUi sau llodnri. Carac­ terisl Ie este faptul ca ea nu posedl\ nici un aIt reI de inflorituri dedt nodul propriu~zls care. spre deo-"pbire de doinele eelorlalte zone amilltite. Tn doina maramure:.. La renumiti i11terpreti de hori Cll noduri se ohser\'a ca la inceputul piesei pina se inci:ilze~te or9a11111 \'ocaJ se intimpla de multe ori sa execute doar Hnia meJodica a formulei tara nod uri.i declansarea conDor vocale.a melo­ dic~ a acestor formule far~ sa execute no­ durile $i in acest mod consideram ea a e\'oluat horia lunga spre genurile actuale.we. ceea ce deseori se intlmpla. Inslitutul de Etnografie Si Folelor (l adoptat s('mnul plus deasupra nodului ! +) iar noi aceot "emn care c1upa pilrerea 110flstra ~imbolizei:lza dE'schiderea quri i :.i Vi:. 0 particularitate a doinE'i maramure~ene esle accea ca treapta a . cl)l1stituie lIn indiciu dar al aparte­ nen\ei 110rei lUl19i ca unn} din cele mai \e­ chi strucluri folclorice e"istente iudi in cuprinsH! patriei noastre. Executia nodului necesita 0 pregatirc ante­ rioara a organului . 11 sau 1 atunci vocala "I.. In aceste formule de In­ florin:! se folose!. ea se executa pe un refren cunoscut. in OItenia subcarpatica pye­ nul Fa apare ca 0 treapl8 cOll<. iell' cea olteneasca se aUa la mijloc. dui.fcrioara. de recitativ melodic e1e s1nt de obicei insotite !$i de al­ te fenomene specifice stadiului de evolutie a doinei din aceasta zona. . Ele contin 0 pf'ndulare pe notel!:' Sol-Fa. r Silu i. 179-206). reprezint~ in fapt prin lovitura de g!o­ ta catre care se orienteazli atacul produs aUt fiziologfc cit ~i auditi\". III timp ce In doin a maranm rc­ ~eana ~i oseneasca structura prepentatoni­ ca. Unii interpreti actuali mara­ mureseni reu~esc sa reelea doar lini.titutini..>i duinu. ~i mai rar pe La-Sol. Bdrt6k h~-a notat prin apogialuri Sclli mordente..te doina mara­ murc'"eana. cadenteJe tuturor rindurilor 5e afla de requJa pe nota Rc san eu 0 scnrtCi didere Pc La. prima inferioara iar a doua supe­ rioara notei reale.. se schimba pe par~ cursll] sllnc\lllui lntr-una din cele trei vo­ calc cO)l'. La fel eu cliez scm ::.recitativ i . iar prin intensitatea ei re':oca un su­ net mai mult lovit decit nota reala al carei atac iI pregateste.oara din doua eategorii de material muzical: . o alta caracteristic<i a structurU modale a horii lungi e~te aceea ca.ere care i11 l\laramlire~ sMa pus­ 1fat i 11 mai toatc horile locale (\u tentic m (1­ ramurc"pne..

lLo}J ~ ~ ==-n j _ ipeazil su­ t direi .. v irlui reo sa Ie noda1e ~ nici in lice. 44).:e unde cu certitudine prin evoluUa in timp $i la interpreti s-a ajuns la formula aetuala de rEm leganat in masura de 6'8. cu procesul de crislalizare a horei lungi se ob­ serva $i cristalizarea $i eonsacrarea formu­ leI or nodale in yariante deosebite dup~ 10­ cui pe care-I ocupa in strofa melodica.1 unui rind melodic._. r-J~ 5 ©. . de obi­ :t!i formula nodaHi in cea mai ampH1 for- rna in care exist a ea in piesa data se ga­ se!?te imediat dupa inlerjectia anaeru­ ziea introductiva.-~--- 65 ta 5i­ par­ i vo­ " ota­ :: mu­ :~isid :nuHil 11 lui i Scili olclor )dului fonnulelor nodale difcra intrucitva. Variatia fjgurii ritmice sincopate duce 1a schimbarea raporturilor de durati1 intre note1e care 0 incadreaza ~i sincopa il1sa!?i. 0 ~ ~ ~ NV :a ne­ deter· jurul Sincopa 0 intilnim adesea blc (ex .p) I \.---J~ Cll "'" \'alori du­ lUi cn -:206).:r)(lica a Dlidi 111 din leuel "il1l1odau" 10-12 formule nodale.pectul specific (1\ riimlllui ternar (ex. 45). :nai clese ~i mai . Totu$i in Hnii mari oC poate rem area faptul ca acolo unde apar :::~ai l11ulte aspecte variate ale formulei sin­ :::lpate pe care am expus-o mai SUS."ersului pe ultimul sau ultimii timpi mai inainte eonsacrat sunete­ lor $i COllsoanelor specifiee ee purtau no­ cluri (ex. {V. ca a actuale. eliminind nodurile propriu-zise. 0 alta forma de €\'olutie a formulelor nod ale este introdueerea unor silabe din textul . Ex. ~i 0 anumiUi diferentiere. Totu~i nu acela~i este drumul de e. Genul a e. Aceasta dovede$te ca exista.sul unci in zo­ :i cu no­ 1\ eu cea :itmic al o alta forma de cvollljic pe care am amintit-o deja esteacea in care se exeeu­ :a numai conturul melodic al formulei no­ ::ale. cu tOota varietatea lor uimitoare este In esenta t:n ritm sincopat. 46). Adesea sc repeta pendula­ rea intre doua san trei trepte in forma sin­ coputa sau nE'sincopata.~j1 J r-3-. cap. dupa derea ~lldia­ :1 Hi. . asUizi din gura aceluia.3 inceplltul fie in interiorul sal! la sfir~i­ :'.. In afara.-ariatic so ajuncre sl Ia 0 formula -:tmiui en sincopa dubJa (ex. Ele sau La­ care se de piept. repetarile putind amplifica formula DodaUi (ex.'oluat. :: ante­ proclu­ auzite a doua a supe­ :ul pri­ de glo­ produs rnpresie £ hBtJ~ Din analiza doinclor maral11ure~enc re­ :ese ca formulele nodale erau mai ample. Exemplu: to' . cu toat~ Ii­ bertatea eu care se folosesc aceste formu­ Ie in conceptia mai multor informatori. ~tJ..1:. III 5 fIE fJ ~ ?]] . 43). ereclem. :-i care dintre fOrlnule poate Ii executata fie . glota.orea Jungli de-a lungul \'cacurilor.ariate chiar hI eadrul a­ celea~i piese !?i informa tor 111tre anii 1!:l13­ : 9-10 dedt in ultima perioada.~ r~ ~ 'tl tJ . p.te 10­ :l apo­ ritatea ~:' RC7ulta de aici a alta concluzie eerUi: proYenienta 10eal<1 a ritmului punctat ma­ ramure~ean care nn poate lasa dubii de infillentc straine. informator a ramas una sau doua formule nodale sau chiar de­ loe. Ritmul fnrmulelo[ nuclalc ale doinelor culese 1n \raramun~!?ul btoric. a insotit in permanenpi . ~ ~ '"' Sincopele au deseori $i a<. in ma­ ~ea majoritate a exemplarelor de doina ma­ ~amure5eana pe care Ie-am analizal fomm­ ~ele nodale nu au forme consacrate pentru "'Jcul in care se executa 1n slro[a melodicli. ~ -" t . for­ :-:mlil carc. horea localEi maj noua). _ ~ i: prin rea­ Prin . In timp cc in :913 informatoarea Van'ara Braieu din Vi­ "ell de Jos. de redllcerea va­ riantelor la un singur tip cristalizat se mai produce treptat ~i destramarea tipului rit­ mic sincopat. iar dacd in aceea$i piesa 5int $i formule nodale prescurtate atunci acelea apar de regula in illteriorul strofei melodice sau in finallli ei. ori informatornl Dunca Vasile :le de mara­ a melo­ :ute no­ T'. noduri nil"'a se id de .~. Sincopa simpIa realizata in formula nodala . m(ll ii€J"7 f..'olutie a formulelor nodale la toU infonnatorii. _ _. Odata.:'). 4).

B. Partea esentiala a melo­ diei estc cuprinsa in limitele tetracordu­ lui de cvarta Do-Si-bemol-Sol structura J110daHl de baza fiind prepentatonia pastra­ til ~i in cintece de eopii. Ma­ terialul muzical cules ~i cercetat de noi in "laramures confirma.:teristica modala de instabilitate a trep­ telor III . 51). prin pu­ nerea in paranteze a acddenUlor include in cazul 'tvIaramure~ului ~i semi-accidenti.>tiintei. hori propriu-zise. (ex.. bocete. ell pasiunea. :\nalizind structura modalli a doinei mara­ mure~ene Bart6k realiza una din primele clescifrari ale modurilor specifice doinei romane~ti (ex. :. apoi caracteristica prin coborhea in finalul ei 0 formuHI. aeestea toate qenerind dificulUit. treapta a Vf-a C011­ siderata neconslitutjvCl. desi fon­ clul qenetic este comun.:\ sall anticiparea lui B (e'\".'nuite in alte zone !?i genuri muzicale populare ro­ mane~ti. :~ y 1 . ci si una (lintre cE'le mai vechi marturii ale vietii muzicale romane5li intllnite in Carpatii din Nordul TWllsilvaniei. marele ll1uzicial1 a dezyalujt penlru prima data parlicularitalile doinei 5i multe dintre observatiile sale analitice stau si asta7i Ia temelia definirii doinei mara­ muresene ~i prin extindcre a doinei rom€!­ ne5ti in Qenere. Importanta des­ cifrarii acestei strueturi modale ne vade~­ Ie 0 dafti in plus. ell toata compIcxitatea ~i particula­ rita tea formei improvizatorice neobi!. in esent~L caracteris­ tieile atribuite de fo1clorisiul maghiar aces­ tei structuri modale. in . colinde. de completare intilniti des ::>i in cinteeul propriu-zis (ho­ rea locala mai noua) asa cum s-a putut ob­ serva slnt tot din provenienta horei lungi.-:. Folositi pelllru prima data in folclorul t0t de Bartok ~i interpretdti ca fenomene pasagere. care apare llumai in interiorul inflo­ riturUor si niciodata cu sDaba de text. ­ . ~i de c~Hre muzicl­ 1l1(l\'dmure~ei:ll: anul maghiar. 47) de Ie Fa-La-La.\.i accentuate de identifieare. consacraUi pcntru incheierea rlndului melodic. EJ ne reliefeaza in plus faptul ca treapta a II-a esie doar un pyen. 4>\) reprezentlnd 0 . Bart6k le-aapre­ ciat ca variante ale unei singure melodii.B. 2 3 6 Se poatc )i asa. mo~tenire nealterata. reprezinta a cateqorie melodica aparte cliferita de eea a recitaUvului Cd f. 50.'i dintre variantele diferililor in­ terpreti.1aramure~ 0 9a51m intot­ dcauna cabo rita. fe­ nomene reqasHe mai apoi de foiclori~tii 1'0­ mani in mai to ate zonele tarii. b). prin­ tr-un glissando lent pornit de la 0 cvinta inferioara. Remarcam totodata instabilitatea trepte­ lor III si IV prill inlocuirea freevenU1 a luI Si ell Si bemol si a lui Do cu Do (liez. a. 0 cleosehita important<1 0 prezinUi remarcarea unor fenomene intere­ sante ale vietH folcioriee in Maramure!1. eu toata diferen~a de stiluri clintre exem­ plarele instrumentale ~i vaeale ale horei lungi ea !.-ariant& prescurtata a pre­ eedentei dar en coborlrea pina 1a Re ~i ul­ tima caracteristidi pentru incheierea rindu­ lui B urmaHi de un Re prelungit (ex. c1ardziul1pa ~i ohi('(lhitfl\0a ol1111Jui c1e\·Ij· tal :. ea­ ra<.ii rafinat al moro~anuILli. claca avem in vedere re­ zultatlll cereeti:irilor nlterioare ale doinei in lllai multo zone ale tariL spre exemplu B11­ covina ~i 01tenia subearpatica. Cerceti:irile lui Bela Bart6k in ~Iaramu­ res ne dez"iHuie cu acest prilej nn numai maiestria inimitabili=i a uneia dintre rJenu­ rile specifice mele-agurilor 11oastre. atH unila­ tea indiscutabila a structurii modale a doi­ nei romane~ti cit ~i micile deosebiri (\:'.i IV notata de Bartok. de In Dacii Jiberi (\:'. 52) deosebiri fjre~li trecute prin filirul artistic f.. Sunetul prelunQit de intensitate forte la care se ajunge in horea eu noduri. 49) pina ~i diftongii heL m/H.ii -:.(ex. 51) . care tradeaza in mod va­ cHt fondul ancestral comun.

'---r~· . Recitativul pe Ireapta a III-a <. de asemenea csrteR a treia desemnata de Bart6k prin­ -:-un recitativ pe nota finali'l 5e intilneste :"'ec\·ent intr-o asUel de forma dar ea nu ". ~Irbea de5pre eele trei parti. ea este un tip total 'n1pro\-izatoric.til yechi cOl1<.ite partea inflorita numita de 3artok "meclie" analiza numeroaselor va­ -jante actuale ne-a demol1strat ca inflori­ "JriJe pot cuprinde in Intregime structura :rhitectonica a doinei de care ne ocupam. la baza eareia stau indis­ tabil rindurile melodice. variatiile ei producin­ aU-5e fn direetia Av sf Bv. ..le-mi VIO ~____.----~~:---.ste obligatorie. Este posibiJ Cil $i dato­ rita denumirii sub care am qibit "horea frunzei II aceast~ doina sa fi fost cinta­ ttl ~i din gur1:l $i din frunza.1 recto-tanto pe treptelCl IV si I snstine in intreqime textu] poetie si reprezinta rtndu­ rile melodlce A si B. i]trui in ce prive[. __-' . 52).___ romil­ :-:ti'l 0 1tere­ ~~.~--t__ .: ("-f).U.~.talat d'i forma ':-·'])rOVi7alorica a e10inei maramure~ene se -~anifesU:i 1n special prin suC'cesiunea neuni· :0rma a rinclurilor melodice $i .e intillleste mult mai rar $i nu euprinde un rind melodic iiltren. Bart6k a notat aceste nod uri prin apoqiaturi san mordente: (ex. In­ trucH nn exista in grafica mnzicala obi~­ nuita semne care sa poata recla 0 asemenea sonoritatf'.~-~ ~. fe­ ii ro­ ?xem­ horei Jr In­ kula­ .:1 element de destrlhnare a ei (vezi cap. ca el cleosebea --ei cateqorii. I 'J. 53 a. Audiata eu atentie lovitura de grota prezinta 0 anummi inaltime care nu poate Ii perceputa ca un Sllnct perfect muzica1. mara· imele ioinei .B.icleriim ea slnt ]uate din ho­ rea frunzei care la orinine a fost tot 0 hare 11l11ga. 'ie.· c) ')rmu1e nodale de inflorire. lie. Ambele au functii de sine statatoare (ex.ri-. e Ia Drin­ . Cu 0 marc at0ntie a urmarit Bartok exe­ eutarea acestor noduri ennmerind interjec­ tiile !.1 are 0 forma stabila.~4-.1ea.___.>i refrenele pe care ele se executa de­ obicei.B. Tremolllrile pastrate in cintecnl \"ocal de >.--. i sau u en ajutorul caro­ ra se executa 10vituri1e de glota. cum de altf.'() .arlea llwdie foarte Inflorita. 1972 a dcmonstrat ca sunE'tul loviturii de glota contine.----. marele folclo­ -ist 0 exemplified de fapt printr-o simpla 'ormuHi de iuflorire. ---------------. far cele trei ca­ ·eqorii de material muzical sint: a) note -:·rclullqite-.'ariatta sub­ ~~antiala a aCf'slora..ntot· melo­ ordu­ ctura 15tra­ " .A..~lara­ fo ..~ ill i. (N... recitativul -.n UB) i:lei ~i ~ stau . 54.' t:u iU . b) recitatinll reclo·tanto. horea lunqa maramnreseana nu poate fi ':orba de 0 forma tripartita. CcHe au func­ ::i bine precizate ~i pot sa apara in oriee ... Autorul "Jrimei colectii de folcJor muzical maramu­ ~esean meniiona di aceasta nota prelungi­ A po ate fi 111 locuita ell un recitativ pe a­ -ela~i sunet rie maximum 8 sHabe ~i foar­ ~e des de ? silabe..I-:t) . 0 analiza acustica pc un aparat elec­ lronic modern melograf obtinuta ell:' Maria­ na Kahane in S. odata 1n plus. 56). care nu esb? un instrument propriu-zis..---- R7 :i din erata. Referitor 1a forma mll'licala propriu-zisa. Cintec de stil vechi ardelene!'te).: . e1 putind Ii in­ tilnit ~i alaturi de aceasta nota tinuta. 11... .\(1jncind cercetarile in a­ :easta directie noi am con<.. asa incH prezenta lor nu poate delimita ")artea medie de cea introductiva :.1 0 mare finete cum vocala pe care se inccpe for­ mula de inflorire nodala se transform a pe parClJrs lntr-un 1.. Sub acest aspect im­ -:)Yr)\ izatoric sc ascunde un material muzical -::rnitor de unitar si 0 condllcere a melodi­ =-i neasteptat de constanta. Recitativul melodic se intilneste extrem :e rar in cloina lllaramureseana si numai ea ·. b).) . ' /~~::. ceea ce ne \ntareste -Olixingerea. ci de una stro­ :ica incipienta.logatite Cll formule de lnflorire in care se foloseste tehnica \·ocalCi specifieii eu 10\'ituri de gloUi "nl)­ cluri" sau "cioturi". dar mai flIes remardncl . . nu an 0 functie interioara. tn fapt recitativul pI:' =are-] avea in vedere folcloristul maghiar -u consLituia un material muzical menit sa inlocuiasca nota prelunfjita. :i Yd­ des­ ade$­ e re­ 1ei 1n t Bu­ nita­ doi­ fon­ :\:. Horea lun­ ga maramureseana nu cunoaste mel un all fel de infJorirl? lnafara celci (11 noduri.-inta Iclic~ :~ _ .:c.1. El este determinat de tehnica quturaUi cn cris­ parea mn~ehilor din jo ru 1 organului emita­ tor.c. Cer­ cetarile noastre ne-au convins ca in struc­ tura arhiteetonidi a doinei maramure~ene atit recitativlll cit si sunetul prelunHit E'X­ primat printr-o interjectie anacruziea. 55).. 2r-:"~ff:!:~~~=__ ~~--~~~ . -:~uzicianul ma~Jhiar afirma di horea lunqa ::'..B.. .i de cea :inala fapt care ne-a dus la concluzia eei _:-!.nuite re ro­ ulti'lti apre­ !lodii.._________. -:e caa a formulelor de inflorire.~l orieare sunet muzicCll contine armoni­ cuI sau la octa\-a snperioara (N.--r:u a ~i '/ . Aceste rinduri melodice sint iml.lnne. . ·a]ui! .. trei caractere melodice cind . Referindu-se 1a .

cit ~1 ritnlnl lor sincopaL Dam mai jos pe doua porta­ tive schema ritmici:i a formulei nodale: (ex. POETIC. Vechimea re­ marcabili'i pe care Bartok 0 atribuie horei lungi maramure$ene estc confirmata de eereetarile folcloristieii l11uzicale din ulti­ mul deceniu care atesta 0 serie de fenome­ ne $i elemente comune. ('adentare a horei pa-Iunqn. rn 't-faramurps acest w:n s-a transformat evoluti\' spre alte gr>nuri iar un prim semr: al acestui proces este impietrirea formei. ciul)a 60 rlc ani din C/ura acelorasi informatori n-am putut cle~IW'.:i1 tum sllstin<e ~i Tiberiu Alexanrlru (in ..Din cercetarile noastre urn (leaUS di Jo­ vitura de gloHi anticipeaza nota atacata. constituind martu­ rii ale unuj stadiu foarte vechi comun pen­ tm 1ntreaga ~ara Un important indiciu al vechimii doinei din Maramure~ ~i remarcat de folcloristul maqhiar este EXISTEf'iTA UNEI U:.. Din materialul cercetat d0 noi a rezultat aUt precizarea treptelor pe care se efectn­ eaza deobicei formulele nodale. Est".....I~--= :"2' ' UJ. Cercetarea Bucovinei.= . :.... aidoma Jo­ dler-uIui tiro1ez eu deosebire primavara. fenomen care denota un stadiu de o incontestabiUi vechime a folclorului mu­ zical local.t:. ­ . -­ ----. :. "''''' .. Dac~ in­ formato(lrf>n VarVi1Tn Brakului din Viseu de Jos sl Dunca VRsile din Teud au dntat lui Bpla Bartok 0 hore Innl1'8 Cll nOlla rin­ dud rTP Doduri. eonsiderind ed nu putem in­ clude intr-o seriere muzicala drept realitati sonore sunete fire~ti dar impereeptibile au­ zl1lui omenesc. Vorn da cloar lin singur eXf'mpiu. Se crpde ea intr-o vreme. legat si nelcqat de prilej unde ad('sea.\ dedt 0 sinC/ura innoctare de alas SilU la uncle melodit deloc. Asa cum am amintit. 54).\ICE :\IELODIJ SAU FOR:'Lii.51) ca aceasta a fost melodia unica pentru cintarea versuri­ lor Hrke sau cpier> ca si a unor texte ri­ tuale ori ceremoniale. Transilva­ niei intare$te con'<. a-. .~ -----":' . --. Olteniei subcarpatice.\ .. DE EXPRHvlARE CA PURL\ 1'0. ---. Este dar ~i vizibH de unde a provenit rit­ mul leganat moale al masurii de 6/8 atH de controversat dar des intill1it in repertoriul local autentic maramure~ean. inca 0 dovada in plus ca din horea cu noduri s-a dczvoltat intreg repertoriul actual maramure~ean. minie lmpotriv(1 hocotclniJor. Dar lovitura de glota la rindul ei este pre­ qatiUi $i de 0 apo. striqatul 1a fin). Pu­ tem adauga ca fenomenul rcmarcat de fol­ cloristuI maghiar se dovede~te a fi insotit deune1c cClrDctcristici de structuril muzica­ lEi comune d0 starlinl similar de evolutiE' l11pl()(iidl in zone difNite.. exceptiile fiind fOi1[tc~ rnre... .1fuzica nopulara romaneasca ". :.. care Se deo­ i--i. imperceptibB pentru auzul nostru dar care 5e poate bine deslu::.. Aici apare concomitenl $i armonicele sunetuJui fundamentaL armo­ nice $i oct ava.:----.-.riatura inferioara notei atacate.. toate impreuna dind imagine a all­ ditiva $i fiziologica de nod pc care noi I-am notat en semnul R .-.. iar accle(]si cadentari pc (1 treapta unicd Ie lntilnim si 1a cele mai n~­ chi variante de doine din But=ovina.Horpn Lunqa" nr..~:-- - . relativitate Unind sea­ ma de faptul ea aparatul electronic ne ofe­ ra 0 precizare in plus atingerea unor sune­ te armonice pe care nu am incercat sa Ie redam gratic.-' - . --­ ... ac­ rent!? mclodice care s-au transmis tn reper­ torinT de 1'p\'o11a. Esenta horei p-alunqu ca $1 ethos S1 cpos nu estc pesi­ mista cum efed unli fokloristL Acestea nu sint depresive si nid demobilizatoare... Exemplul de evolutir din qura acelniasi informfltor rredem c-a f>stE' "dificator.: !.. apoi acele doine pro­ priu-zise de stU vee-hi 1a care au displirut nodurile $i au ram as fermatele. 1975. La doinele oltenesti tirul melodiei poate n intrempt uneori de "haulit"..-.. (Vezi Cflpitolul . dar $i aceasUi scrie­ re contine 0 anumita. URIC $1 EPIC. experienta ce am facut-o $i noi.'\­ RE A 10:THEGUUJI REPERTORJU ?\fELO­ DIC..­ "'-'~-~ C.. Un nas mai dr>Dflrtf> iI constHuie plahoraroil ell <liutorni unor formule Hpice de ritmira. Este oare 0 relicva clin vremurile in care s-a format poporu] nostru? Noi sustinem di da.. Dim­ potrh-a. 240--277). .inqerea aSllpra existen­ tei unui asemenCi1 fcnomc:n generalizat pc teritoriul patriei noastre intr-un trecut in­ departat. Pendula­ rea IpagRnului agatat in grinda a impm maSUl'a de hore 6/8.-- . fe· nomf'n cnnoscut si in lvfaramure$ (strigarea peste sat.i JW osciloseop. pag. Edi tura muzicala. a unor hori noi si In nrimul rind ritmul leq~­ Dill prov(>nit din simplifka1'ea noduriJor.\m intllnit In repNtoriu accentc cIr H\YOTHl. Cintpcul de leaqan a fost fara fndoiala printrl' primele desprinse din repertoriu si datorita ocaziei cu care se dnta... iC\r prin intensitatea ei produce un sunet mai inaIt decit aceasta. pe tonica. tntH' acestea pu­ tern aminti cacientarc:a tuturor rinduriIor melodice ale doinei maramuresene pe treap­ ta fundamentala... Bue.. --_ -.:. in horea lU1l9d gasim 0 a­ Junecare expresivd de pe 0 fundamentala pe un sunet aflat pe 0 cvarta mai jos Sol­ Re fenomen intilnit $i in nnele doine bu­ covinenp dar si 1n cinteeul autentic mara­ muresean. un incontestabil fond comun romanesc ~i 0 incontestflbila unitate $i evo­ lutie in timp $i genuri in ritmicei $i forma de exprimare legate sau nu de prilej. ':. intilnim a­ aceasta alunecare 1a cvarta inferioara..

doina miUamUr('~l'una :1u-~i consacra formulele lu intimplare dupa gustul individual al interpretilor ci in rea­ :itate interpretii se supun unor im[. executind horea lunga.::<)tite ~i de alte elemente caracteristice "':"-:. Dad! horea lunga ar fi constitult 0 imitatie a instru­ ll1entului s-ar fi putut multuroi pe deplin cu melismele sau tremolurile obi~nuite a~a cum se aud ele din £luier. s~i poala reproduce nodurile ci.=:e.. la 4 sau chiar 6 rinduri. prin repetarea ::opriilor lor elemente aplidnd procedeul ~-e.xl.Jetarii variate a Wlor rinduri me Iodice. vre-o legaturd cu Virile ~i popoarele veci­ nco Intre trasaturile comune amintim: -­ materialul muzical estc aldituit din recita­ tiv ~i formule de inflorire i . instrumentul: ce­ tera. forma horel lungi poate .>? documentele sonore ne permit.. ~ de exemplu melodizarea I'ecitativului ori _ . Noi nu am gasit in zona nid-un instru­ lllent muzical care.n care pendula­ . Aseme­ :'-:-0. dupa care a aparut cea instrumentala. Din analiza dainei din nordul tCirli re1e­ se. virtuo~ii pli­ mulul deceniu al sccolului ajungeau pina la 12-14 noduri 1ntr-o formula nodala. In executia horei lungi. Am amintit deja Cd un prim seron de instrumentalizare a fost interpre­ tarea ei din frunza ~i fluier. poate na Jo­ Ira. iar t[(:l1lolul din frunza este altcevu. Urmarind involutia doinci '::'::':dmure~ene.<. Si in MararoufC:? ca ~i 111 Bu­ covina forma instrumcntala a doinei repr.ii modul imbinarii unor for­ ::. pesi­ tea nu e.lutiei doillei din Trilnsilvcmia de nord. oltenii pre­ :era mutatia spontana intre registrul de cap $.~ebesc prin suustantd lor melodica prea :mtin de cintecele propriu-zisfl sau horea ."e­ entali'i I.­ zinta instrumentalizarea in rapart eu spe­ cificul instrumentului respectiv al melodlei vocale de doina. A~d cum. a ul lcqa­ )durilor..=.' formele anterioare in timp pina acolo :. pe de 0 parte apnrtenenta ei organica in ce privef?te trasaturile generale la genul muzical prin excelcnta romanesc al doinei..:. Asa n () a­ -s Sol­ ie bu­ maraIus dl lntreg gat ~i lim a­ ua. Cele doua exemple foar­ te asemanatoare prezentate in lucrare Ie con­ 5ideram edificatoare.::-a ritmico-melodidi nodurile produc un e­ :ect sonor diferit.ocala mai noua.-. Caracteristic este faptul Cd : : arte ade. de a privi ~i in sens contrar.. rea recitativului in prima parte a doinei are . la _=re se adaoga!.ic apoi pe doua rinduri.lcrative dictate de caracteristicile reliefate de-a :ungul intregii ei evolutii. afirmatia lui Bela Bartok asupra originii instrumentale a doinei ma­ ramure~ene este nelLtell1eiata.. particularitate intilnita f?i in 01­ :enia subcarpatica.uiata a uneia din cele doud -'~duri A ~i B. Dim­ 'Dte dr )L ae­ reper­ "reme. tar pe de altCi parte dezvoltarea unci par­ ticularitati ale ei unilaterale chiar Hira. Punind alaturi 0 versiunc vocala. o alta. Uuierul preia elementele caracteristice cele mai pregnante ale doinel vocale: no­ durile se transforma in tremolo.lrin :~f)etd[(:a vi.:. Cum ar fl putut atunci sa reprezintc un lllodel de imitat vo­ cal in acest sens'? Este cert Cd mai multe decenii singuru forma. avem obliga­ =.::te muzicale apartinind la doua rinduri ::.sea rindurile melodice sint 1ega­ iutre elc prill formule nodale ne1asind _c: 0 eezura in interiorul strofei melodice. forma pe care vrem s-o reliefiim in prezenta lucrare eSIe manifestarea 110rei lungi de un real 11i vel e::.' ajunga de la doua rinduri melodice inl­ :.wada certa a unitatii dar ~i a doua moda­ _:atl de a cinta treeute prin spccificul local :ezultat din acela!?i fond ~i trunchi COlllun. Pla­ :.i stiiruie pe su­ :. Cristalizindu-sc. de cintare a mara­ muref?enilor era horea lunga vocalCi. 'Iru (in Editura asta a 'ersuri­ ~xte ri­ reUcva ::>oporul sformat semn formei.. Aceasta este 0 :::.nqn.----- 09 -----. d~a cum am ari:itat deja.--------------------------_. s-a desprins horea lunga instrumelltala de cea vocala: din cintecul ceremonial de nuntci..::~odice diferite. In cvolutia sa doina maramuref?cand Se _anifesta pc deoparte prin extinderea unor : :: tururi melodiec de la un rind la doud : :::duri mC'lodice.desfd~ur area partii esentia10 a melodiei in registru ma­ xim a unci cvinte La-Re i. saracia sau disparitia formu­ _-=-_:r lor nodale. dar a disparut de multo De aid consideram noi cd. eu una instruroentala putem sa nc dam seall1a din capul locului ca.. 'ac~ in­ Vi!>eu 1 cintat lua rin­ in gura deslu$i sau In "YoJutip di este :1qa nr.::lodalitatea de> executie cit ~i prin structu­ . la cvarta. lndoiala ~toriu si 'endula­ a impus ine pro­ disparut ~ Se deo­ d cedat cu vremea in favoarea acelui care inCddreLtL:d Vt'lsUl.Jaritia lui..ii horel lungi de la mijlocul seco­ lului executcu 9--10 noduri. prduind-o. Acolo 1nsa atit prin . Tehnica de exe­ cutie a nodurilor ca ~i structura formule­ ~or nodale confera doinelor mardmure~ene.:. contur me­ lodic al formulelor nodale ~i incheierea cu un redtaUv pe nota £inala. pina aproape de pierderea ~ ~:acteristicilor ei esentiale.. s-a aratat dad! virtuo. dezvaluind ..2d formulelor nodale in lntervalul ver­ "-.dele tricordu1ui La-Sol-Mi. inferioara. i(lr pe de alta parte [. Dill punet de vedere muziedl aodLll cste 0 par:~' eon­ stitutiva de celuUi motividi. cazuri sint insa foarte rare ~i de obicei . frunza sau vioa­ ra. -: :losind procedeul compozitional al extin­ :~rii unui contur melodic.tetic ~i ca hore in­ strumentaUi. 0 parlicularitate ::lregnanUi. nodurile realizindu-se ::dn crisparea mu!?chilor gitului._~: sau in afara lui credem Cd a generat : :-:-xistenta a dOUd aspecte variate dintre :'::':e totu~i cel mai greu a fost acela care '::'::erupe versul in desfa~urarea lui f?i care . pe un rind me­ . de piept sau de cap-git-piept intr-o depli­ __ ct Libertate a mu!?chilor . coborirea cadentata. fe­ 'iqarca horei . deoare­ ce genul se ana inca atunci in perioada sa de inflorire. In timp ce formulele no­ dale ale horei lungi penduleaza pe sunete­ :e Sol-Fa sau La-Fa. Cintatul horei lungi eu vocea insotita de cetera ori Huier fIla impletitul cununii" a fost cindva. uzica­ oluHp '?a pu­ udlor treap­ : fi ina pe 0 ai . InstituiE' e tipicf' ll :1 ..

- - - - 10
loc pe Sol-La iar desfa~urarea lui In par­ tea finala are loc pe Re i - unele rinduri melodice eu deosel:>ire cel final poarta une­ ori CadHj sau alunecari de la finala Re pt­ na la nota La: - struetura modala eu toa­ te ca yade~te 0 faza prepentatonidl, ca ~i strueturile doinelor din alte regiuni, evolu­ eaza ('{Ure modul doric cu treapta a IV-a oscilanta, modul cel mai des intilnit tn zo­ nil.; - a parcurs in evolutia sa trei faze: una de improvizatiE', una strofica ~i reper­ toriu a::tual, trecerea s-a facut treptat ~i prin umvietuire paralela a genului nou cu genuI vcehi dp traditie a horei lungi. Trasiiturile care 0 diferE'ntiaza : - tehni­ ca vocala a loviturilor de glota cultivata sub denumirea de noduri ; -- eonturul me­ lodic CI! formulelor de Illflori re adaptate nodurilor ~i in mod diferit al fonnulelor melismatice cunoscute; struetura pre­ pentatonica proprie; -- insistenta Upului recto-tcl.nto in recitativ ; - glissando-ullent de urCiire pe interjectia anacruzidi lunga; -"- cader8a pe cvarta; - diderea pe sexta inferioarc1 Fa-La caracteristica partii intro­ ductive. Toak! aceste trasaturi se intilnesc dar sub dUerite aspccte in 1ntreg reperto­ riul maramure~ean. AsemaniHile constatate de Bela Bartok ~i Tiberiu Alexandru intre doina maramure$eanii ~i cfnUirile unor po­ poare orientale ~i balcanice nu implica ideea inexist(~ntei unor trasaturi specifice nationale in structura acestor melodii. ),11­ nuind elemente muzicale cunoscute pe te­ rHorH vaste, fiecare popor Ie imbogaie~te intI-un fel i:ll sau specific dind un rezul­ lat, un proclus artistic cu caracteristici pro­ prii care se difereniiaza mai mult sau mai putln de cele ale altor po po are. Existenia acestui stH la popoare care nu cunosc in­ strumentele, precum ~i faptul demonstrat de noi di horea lunga s-a horit in Mara­ mur0~ inaintea apariiiei oridirui instrument, precum ~i elementele structurale ale melo­ diei. dovedesc eli acest gen este emina­ mente vocal dupa cum remarca ~i Constan­ tin Briiiloiu, iar unele elemente sint izvori­ te din tendinta de maxima expresivitate a intonatiei voeale ~i nu dintr-o influenta a muzicii instrumentale care a evoluat din cca vocala ~i care nu s-a conservat a~a de bine. Credem insa ca nu va fi de prisos ca in rindurile de fata (N.B. 49) sa ne expu­ nem pilrerea asupra asemanarii horei lungi cu duincle ucrainene ale caror exemplare ne-au ;,tat la Indemlna. Ccrcetind lucrarea lui Filaret Kolessa (N.B. 50), la care se refera ~i Bartok, am C0115tatat ca duinele ucrainene apartin am ca tematica, cit ~i ca reeitativ. genului epic. Dadl H(~-am gindi la compararea lor eu fol­ elorn! nostru, atune! in nici un caz nu ar trebui sa Ie comparam cu doina maramu­ re~eand care se ana mai departe de duina ucraineana dedt oricare gen liric romA­ nesc. Comparatia ar trebui facuta eu bala­ da romimeasca. Fnta de aceasta din urma ca ~i fata de doina In general, putem spu­ ne ca are Ci1 el0ment comun structUril ml)­ data doricd eu Tr. a I\C_ a ridicaUi ~i Cd H­ nia recilativului melodic urmarf'!';Ite intond­ tia vorbirii, im structura ritmica a versului f'ste subordonaUl. Dar rilmul ~i intonatia vorbirii care stau la baza duinei ucrainene sint slave. Aici gasim ritmul recitativului ternar tipic pentru genul epic slav. In exemplarele ce 5e departeaza de la speci­ neul Lt-rnar al red tati vului epic slu v gaslm mai mult" ekmel1te mplodico-ritmice care apropie duind ucraineana de balada ro­ lIHineascZl ~i d caror comparatie ~i-ar gasi locul intr-un studiu dedicat acestui gen ~i nicidecum comparatin I1U poate fi facuta cu hortoa lunga eu care nu are aproape nlmic comun, ~i care esre piesa unica, de mare valoare urtistica ~i documentara, marturla unuia dintre cele mal vechi focare de cul­ tura romaneascd, reprezentind alaturi de suo rorile ei din Oa~, Bucovina, Oltenia una dintn~ celc Dlal pretioase piese stravechi ale fo1clorului romanesc.
2. Cintecul proprlu-zis de 8til vecbl

Spre deosebire de cah!goria de cintece ~i
melodii lc'gate dt~ prilej, cintecul propriu­
zis ca ~i horea lunga din care a evoluat nu
este legat de momente sau prilejuri, ci de
viata de toate zile1e a omului. In aeest
gen. chiar daCd nu eu aceea~i profunzime,
se aUa exprimata Intreaga gama de simtiri
;;i nazuinti ale mardmure~eanului. Aceste
creath sint (;(-le mai multe !?l mai llume­
roase ~i in zona de care ne ocup8m ca ~i
pe intreg teritoriul tarii. ;'1area majoritate
a acestor "doine" sint de pro\'enienta nea­
o~ taraneasea. Noi nu ne-am propus 0 cIa­
sificare dupa tematica, cl pe categorii ~i
specii existente, iar in cadrul speciei pe
sistemul major-minor, dupa cadentele inte­
r101:ll'{:.
Rasplndirea horilor mai noi, mai ales de
forma cuplet-refren, n-a insemnat indepar­
tarea cilltecului mai vechi, ci a eonvietuit
impreuna eu horea lunga, de~i nici horile
moderne nu au ramas pe loc ci au evoluat
simplificindu-se m 0 reu, iar dupa cel de al
doilee razboi mondial schimblndu-~i in par­
te ~i continutul. Tine-m sa subliniem ca
nici horea mai noua ~i nici cintecul vocal
de dans nu au pus in circulaiie un reperto­
riu nou, ei, in primul rind, au preluat ~i
simplificat creatH din stratul mai vechi. S-a
simplificat stilul de interpretare de 1a no­
/ duri la tremolo, eoroane, masura de 6 8 ~i
/4. Aiei mijloace1e mass-media,
actualul 2 1autarii tarani au avut ~i au un cuvint de
spus tn raspinclirea ~i uniformizarea reper­
toriului.

::.

~:

: : .. LJ

71 - - - ­

bala­ urma 1 SpU­
'£1

mo­

ed H­ ntona­ 'rsulu! onatia :linene livului
:iV.

In

speci­ gasim ? care da ro­ Ir gasi gen ~i uta eu nimic mare
~rturia

ie cul­

de suo una a\'echi

hi

teee ~i :opriu­ uat nu ci de acest !.uime, simtiri .-\eeste llumc­ I ca ~i ,nitate a nea­ o da­ orU ~i iei pe :! inte­

lles de depar­ vietuH horHe voluat de al in par­ [U ea vocal !perto­ luat ~i hi. S-a 1a no­
G'8 ~i

media, 'int de reper-

Cintecul propriu-:lis de stU vcehi ardele­ upse In 't\laramure~ Cd ~i in Bihor so carac­ terizeaza prin structura inehegata neinca­ urdbila in mc'isurd, ritm parlando rubato ~i in general prin ornamentatie bogata. Inti!­ nim acest lip de melodie, In Banat, in Transi1vania, im nliii rar ~i in unele melo­ dii pentatonice maghiare ~l secuie~ti eu versuri octo-silabice. :t-.lelodica horilor rna­ ramure~ene utilizedza. scara cunoscuta. ::'felismele sint frecvente iar portamente­ k Ioarte caracteristice greu de notat. Ga­ sim caden~a melodiE·j pe cvarta sau partea a doua a melodiei, saHul la cvinta, sfir~itul melodipi c<Jde pc trNlpta a V-a. Acestea sint earacteristici locale. Mal existd ten­ ctiuta de a trans(orma finalele autenLice in finale plagalc, ceea ce cauzeaza difieu1­ tr.iti in stabilirea unor cadente: intonarea netemperatn se remarca indeosebi intre Si )i Si bemol ~i intre Do ~i Do diez cind in melodic esta prezenta secunda rna­ rilb intre treptele a III-a ~i a IV-a. Struc­ turd obi~nuitd a dntece10r acestui dialect t""te de 4 rinduri mclodice cele de trei ~i de doua ril1duri sint rare. Pormele cele mai tipice Silll A-A, B-H, A-A---B-B i A­ _\c-B~-Bf A--Ac-B--Bc, A-A-C-A-B2, forma cea mai frecventa A-B-C-D. Din doina lunga de tip vechi a evoluat un tip liproape cristalizal in forma inehegata fara masura eu fcrmat(~ lungi ~i glissando-uri, tremolo, eu toate caracteristieile structura­ le ~i melodice ale horei lungi eu exceptia nodurilor care au disparut, in primul rind, c:in cauza greuta'fii de interpretare. Cercetarea noastra. ne-a prilejuit ('onsta­ tarea di aproape intreaga zona de la Bor~a Ja Sapinta prezinta acest dntec propriu-zis de stll vechi, a cdror principali interpreti sint tJ"(~cuti de 45 de ani. Caracteristiciie -)l,~sdor i11clu5t' de noi in IUcrare, de 1a nr. :':;8--308 sint: Vel'S tetrapodic ~i rinduri melodice constituite pC' maStud aeestuia; ritm parlundo-rubato i material S;ll1or care 5(' poate reduce la 0 seara eu vadit substrat ;:>entatonic Sol-Re; strofa muzicaUi din 4 rinduri melodice inrudite motivic Intre ele aU cezuni de regula pe treapta I lSol). dnd tonica ('stc :\ii sau pe treapta a V -a Sir cind :onica este Sol, deseori este amplificat rin­ dul melodic eu interjectii caracteristice de i!lleput (hai, oil ori In sfir~it printr-un mai). De fapt aid versul a trecut prinlr-o prelun­ gire de la hepta 1a octosilabic, un mers me­ :odic in genere boItit li'i can' la sfir~it de primul rind me lodic folose~te eaderea de C\'drla cardcteristied zonei (exemplul melo­ dia IIMIndrut cum ne vajim noi") ; un mers ronal modal eu paralelism major-minot en ul.denta dorica i lipsa refrenuluL Cintecul propriu-zis de 5tH yechi 5e con­ stituie in Maramure~ ca ~i eel din eea mai mare parte a tarii ca un gen de sine sU1~

talOr, dovedind in acela,;>! timp:;;i fire~ti l11irepatrunderi structurale cu celelalte ca­ tegorii all' folclornlui muzical local, Inrudit ell horea lunna prin caracteristicile arninti­ le, dar ';Ii cu repertoriul aclual, chiar l;ii eel inslnunental ori pastore<;c !}i de colinda care confera genulHi veehimea ~i autentici­ latea. Tetratonla lntilnita Re-}.1i-Sol-La. ce constiluie substratul caracteristic penlru uproape iJltreaqa melodica a Olleniei sub­ carpaticc, in bun a parte a substratului me­ lodic nasaudE'an, bucovinedll. bihorean, clem qenlilu i nnitate straveche sub raport sonar eu m.llzicd maramllret;eana, (;ll llluzica papu­ lara romimeasca din aproape tot cuprinsul tarii. Prezenta indclunqala a triburilor cel­ lice ill Transih-ania ~i In !\ilaranmrel;j esle dmeditil arheologk. Consideram di nu pu­ te111 exclude un aport al acestora la ce s-a concrelizat &tructufa horilor vechi probd­ bil in melodii ~i \ocabule muzicale arhaice ell disponibilitCitl de clezvoHare in struclurl nuri variate, incit p(>ntalonia .',;i amlntita ~FI­ m~i ar puled Ii privite ca ale lor. Este cu­ noscuta '5i in apu::; aceasta scura muzicaUi sub numele de ,.ga11111 scotiana" (B-145 pag. (is). :-':u este t"xclus ca aceasta prezenta de Hama in melodiile \ec11i maramure~ene sa ducd 1a triburile celtice care au populat odinioara aceste meleagurl. 3. Horea lo(ala m.:d noua

tn

bogatul glosar al coleetiei lui Alexan­

elru Tiplea 1906, care explica pe 11ngl1 cu­

vintele de cirl'ulatie regionala ~i unii ter­ meni folclorici locali, giisim horea care in­ semneazi'i cintec, doina, balada. Oamenii din ~laramure~ nu fae deosebire Yntre ele. Cele mai mici cintecele "dinele" hore ~i ciirlaiuri, acest din urma termen de re9ula lnsearil na melodie (dim. horin~). In legti­ tura Cll termenul hare autorul atestii ~i un obicHiu de inmormintat"e cind moare un fe­ cior tlm3.r ori fata din sat, alunci nu-l cin­ ta (bocesc) femeile ci-l horesc fetele, adica 11 petree cu hori, cinteee pilla la groapa, de requla eu acompanierea mai multor lautari (B. 153 pag. 63-64) In colectia lui Tit Bud (1908) poezia instrainarii ofera citeva exern­ pIe de mare adincime Urica ~i putere de suuestle din repertoriul horii locale. "Pasa­ ruica pasarea" (B. 153 pag. 23), "Jelcuima-~i jelcui" (iclem pag. 24), "Bata-tp, tara stra­ ina" (idem pag. 26), "Care-~i lasa satnl lui" (idem pag. 27), "Alita mi-s de strainii" (idem pag. 26). Apare des cuvintul tara in texte care, in aceptia lui traditional a populara, re,-ine la tot pasul In lirica instrainarii ~i in cea de catanie ~i de razboi. Dezva.luind flU numai un aspect caracterislic a1 vietH ~i al mentalitatii taranului de altadata, ci ~i sursa de numeroase creatH din cele mai

1

r

72

autentice $i mai f('alizate artistic, noi nu ne-am propus 0 clasificare a repertoriului dupa tematica. Bartok afirmil cil Clcesl reperloriu are pentalonismul caracteristic melodiilor $1 de pe cimpie $1 ar Ii drept 0 influenta maghia­ ra. De asemenea pentatonismul face parte, d$a cum Clm arZltat dinlr-o zeslre straveche, el putincl lua na$tere independent ca 0 treapta fireasca j\ila de la sine in evoluPil melosullli primitiv. Afirmatiile lui sint ne­ indreptdtite din aeest punct de \'ederE~, cit $i di in dntecele maramure$ene de stil nOll ca $1 in dntecele de pe cimpie, ambele ea­ raclerizate prin a$a-zisul rilm punctat s-ar intre\"edea influenia maghiara, afirrnatii care au suscitat opoziUi \-iolente prin anii 1936--1937 (\"ezi cap. Vers, rilm, melodie in cintecele l11oro!,iene!,iti). Bartok adueea 0 analiza amanuntmi a unui material impuna.­ tor privind fenomenul pe lntreaga lui arie. Ca at are el aclmite cil. in Maramure$ influen­ ta maghiara ar fi indirecta prin intermediul rutenilor unde melodiile de acest tip sint mult mai numeroase $i mai frecvente. De asemenea, melodiile de Verbunkos care sint frecnmte ~i la rOD1anii de pe cimpie ar proveni la origine din faimoaselp melo­ dii din Kolomeika ucraineana. La romCini nu se obsen'd atit un lmpru­ mut direct de melodli eu ritm punctat ma­ ghiar, cit mai ales crearea ullui repertoriLl propriu de melodii cu astfel de ritm (vezi cap. IV P-4). S-a vazut $1 mai Urziu Ia Uiutarii loeali tarani cit era de vie con$tiin­ ta deosebirii esentiale intre "melodiile un­ gure$ti" $i cele romi.'me~ti, de~i aveau dce­ la$i ritm punctat. Emil Riegler Dinu cerce­ tind comparativ eolectia Bartok-Brediceanu sustine: "Penlatonismnl ar fi 0 rama$ita din pentatonismul tatar $i cuman, pastrat mai fidel in Transilvania, tie ea de Nord sau de Sud, pc care 0 50cote~te drept patrin ciu­ tecului popular romanesc". 1n concordanta cu ceilalti muzicoloyi intrevecle ~i el 0 evo­ lutie de la fonnele simple spre cele mai complexe, adica de la colinda, cinlec de copii !,ii bocete, pina Ia cintecul propriu-zis, indeosebi aceia de tempo giusto. Daca in timpul cind Bela Bart6k a cules muzica populara romimeasca (1908-1918). delimita­ rea regionaHl a cintecelor de stH vechi era inca posibWL evolutia care s-a pelrecut de atune!. prefacerile pe care cintecele Ie-au suferit, intrepatrunderile $1 imprumuturile tot mai insemnate intre zone foidorice $i etnografice diferite fac azi deosebit de grea, daca nu imposibila, 0 astfel de operatie. Varietatea regionala !,ii zonala a cintece­ lor $i altor categorii folclorice este inca evi­ denta dar holare precise nu se mai pot tra­ sa. 1n zona cercetata cinlecele banatene. some~ene, bihorene, nasaudene sau o$e­ nel?ti s-au impamintenit in a$a masurA in­ cit moro~enii Ie considerCi drept ale lor.

Pentru a cunoa~te spc:cificul zona] al hori­ lor propriu-zisc ~i a Ie putea identifica cele neao$ maramure$ene, dam mai jos earac­ teristicile CJenerale Si c<;entiale a lJOrilor mai noi, autenlic maramure5enf' : --- Cintecele moro$ene~li au patru rin­ cluri melodice cu cezura dupa al doilea, obiSlluit pe fundamentala san c1ominanta. en sall Uira refren ~i far~l pseudorefrell, Pormele eele mai caracteristice slnt: "\-Ac--B~-"B, A-A-B--Bc, .\--Ac--B-Be. In ullill1ele doua rincluri \ersurile pot Ii inloculte ell refrenul cu­ noseut de care am \orbit 1a ineeputul pn'­ zentului capitol. 'lrasatura de capetenie a horilor marClmurc~$("lH" ('ste ritmul lor I('­ £julat, le~janat, bazat pe libera alternanta a iambului cu troheul in toate combinatiile posibile (iamb+ iamb, iamb-Hroheu, tro­ lieu+iamb ;;i troheu+troheu). Acpst ritm cnnoscut in toate tinuturile larii, intilnit in horea lunga 3n colindc, bocete $i aproa­ p(> in toale gCllurilc r:iuzici.de rom[me$ti CUiiOa$te uici 0 form;! Cd[e IHl!11di Sf' d].HO­ pie elL- cea punctata, dar este moale. \!i!;>­ carea $i ea regulaltl, \ariaza intre limitele larc;i, sdirile sint destul de felmite. S0 1n­ tilnesc modurile diatonice de Sol-La~~Rc ~i modul cromatic de Re CD treapla IV ur­ l'ata. In substanta tuluror melodiilof, de obicei, se cieslu!?e$te simburele pentatonic care atesUi vechimea $i autenticildlN, "\ceste melodii cu caracter pentatonic s(~ H1tllnesc in toale genurile aulentic mara­ mure$ene, Cadenta £inala se face prin se­ cunda san tertii rlescendenla ori printr-o alunecare de pe fundamentala pe cyarta ei inferioara. Aceasta cadenta plagaH:i, destul de frec\'enla, estc 0 aWl caracteristica de seama. a cintecelor acestui qrai. earacteris­ tiei vaelit luate din horea lun9a. Horile lo­ cale mai Hoi sint caracterizate printr-un cl inamism la care contribuie mi$carea re­ ~lulata giusto-substituila mi~carii libere (ru­ balo) a celor mai multor cinteee de stil \echi, parasirea rilmu!lli liber (parlando) in folosul unui rUm regulat corespunzalor masurii 6 /8, melos simplu !?i foarte canta­ bil, le9anat Cll arnbitus ce se large~te me­ reu atinqind sau depa!,iind oela\'a cu dese reluari a rindurilor melodice la cvlnta Sll­ perioard, iar ornamentele sint simplificate la minimum. $i horile locale moderne cu­ nose 0 eYolutie spre hori de larga circula­ tie (Hori de masa), nstrel ca forma este arlesea dez\"oltaUi mai ales prin repetarea ul timelor doua rinduri melodice, ca ~iprin adaoqarea unor rind uri melodice nol, pse­ udo-refrene. completari de silabe. De la heptasilabicul caracteristie s-a ajuns Ia un­ decasilabicul. Refrenul esle folosit lot mai frec\~el1t, fapt deosebit de semnificati\'. Se constat~ sparge rea sectiunii sau a rin.dului melodic \'echi croit pe ml:isUfa unui rind de vers in urma amplifidirii liniei melodi­

-. ....
,

::

------------
,1­
?le ac­ lor
in­ ea,
1La,
C!l,

.-~,---,---

.-

73

nl:

-Bc,
~uri
Ct­

)1'e­

?
~a

a
rr·­
a

tii~e

tro­ ritm ilnit
·roB­

ee, ceea ce face necesara argumentarea yersului prin interjectii sau silabe de re­ fren spre a-i potrh'i noi dimensiuni potri­ ,..ite de meloclie. Eorea ll1ai noud din \raramur0~ provine probabil prin im-olulie din faza de deslra­ milTe a feud,llismului. Bart6k prpsupun0 Cd aeeasta are 0 ",echime de 150 de ani, tra­ "aturile muzicale sint: --- melodira putin :1u"llsmatica )i mai muIt silabieai -.- pre­ :er1!lta pentrll moduri dialonice \echi. ceea ce tradeaLii obir!','ia din horea lunqi:i doric mixo!idic, polic), in ('Me este inca Juternic substratul pentatonic alaturi de ocari pentatonice. anhomitonice $i hemito­ :-.ice care apar mal rar. In citc\'a melodif obsenam fenomenul ::lteresant al "metabolului pentatoniC" (COll­ s:antin Brailoiu) - portamentele sint Cel­ racteristice 1a terta, la cyinta inferioara :nterpretat de 0 inLonatie aspra; - eaden­ :e1e interioare se fac pe treptele I--Il I-V,

rar pe V iI, iar la caden~a !inala, a~a cum am aratat, so ajunge prin secunda mare descendenta, ori prin terta sau prin repe­ tarea treptei I sau alunecarea la treapta a V -a; strofa meloclica este a1c2ituita de re~ltlla din patru rinduri Cll cezura princi­ palil. dupa primele dona cu schemele arata­ le Ja care adaugam: A-A-·B-B, A····,\c­ ---B-B, c\--B-·.\--·g, :\-13 C-13 iar mal llOU .,\-~B-C-rf. Adesea ultimele dona rindllri fOfJlleaza refrenul caracteristic. RH­ H1l1\ estc elementul cel mal caracteristic a1 acestui (Jrai ,fUnd format din alternarea re­ ~Iulata sau libera a troheiului Cli iambul a~a cum am ar~l.tat. Schema ritmica. de baza
PX.

:)5

n
J

(lJ

1':

til

r-" <6i

~

I

este modificat~i

de multe ori prin interventia Hotei puncta­ te. Scurtarea sal! dublarea notel d" optime, ritmul dt' biaa liind : I.ex. :jG\

:le!iti
,pro­ :.'! i~·

)JJ
·~:e

k .) #II

• #I

:) J

~~., i l

.)) .n
t

J

.~ , .

J

.) .J
l ",

! ~

:le1e

?

tn­

--Re ,- ur­ " de :rJ)lic se

de larg~ drculatie pe ltn9d patrime "parut punctul mai muit ca sigur suh

influenta muzicii instrumentale cit si a mij­ ioacelor mass-media ex, 57
~.
I

,,,ted.

)) J •i
I=i

Ii iJ·

.l:c;Ha­

n . ,. n, .tJ··, n

.lh

de"'/.:"f:

'

. / ••

l;

k
fit'
.!

sou
so cJ

.,}.'

k

.,;)

l

J. :;

.-- 3 --, ,-- 3 '-.

J

#I~

J .h

. . ""
,..­

.h.• J.

.'

k,r"'I

~ ,;

n se­

intr-o rta ei

~.estlil

ca de

:teris­ :le 10­ ntr-un ~a re­ e (ru­ :e stil .anelo) !:zator canta­
:e me­

:::;r:tecele in parlancio rubalo sint mai pu­ ',~n raspindlle, scara caracteristicd. zonel 0 .::ilnim ~i in ace5t repertoriu frecventa aeestor melocHi in folclorul 10­ ~ 3: ne-o clovecle$te ~i cu1e~lerea prezenta ilre cuprincle un numar de 137 meloc1ii de _: est fel, ceea ee reprezinta aproape 25 % :::1 lntr09 materialul muzical a] zonei. Darn ::-.ai jos uncle siructuri melodice cele mai ~-c';Jrezentati\e ale horilor locale mai noi:

Ex. 313 = A / Ay
I 1

Ex. 317 Ex. 391 Ex. 392

A /
.;

Avli By f Bk
4 1 1

ciese su­ iificate ne cu­ :ircula­ a este )etarea ~i prin )i, pseDe la la un­ lot mai ltiy. Se -;ndului ~li rind melodi­
~ta

~

A
3

x

! B II C / Ck
321
I
I

A
J

Ay!/ B
3 3

Bv
1

Ex. 393 -- A Ex. 396
3

B
3
7
<;

if

C / Ck
Vll
7

1
I

A / B

1/ By I C
f C
1

Ex. 404 -- A /

Ex, 413 Ex. 433 .~

v A
1

A"II B
7 1

I

B Ii By! C
~

! Rf
1

A i ki; B I Be ,: A
5 ..
J

1

melodia este Romfme"

0

varianta la "Dc5teapta­

Fste uimitor simtul artbtic al adapUi.rii melodiei. Horen mai noua nm clasificat-o in cloua mari categorij : ~~ locala - de lar9.3 circulatle HorNl mai noua locala ("ste cea mai insem­ nata ~jrupa $i care are caracteristicile ara.­ tate mai sus: structura lnchegata, ritm Uiusto. melodie de aspect mixt silabic ~i melismatic, forma muzicala preelsa care va­ riaz~l de la doua la palm rlncluri. Este re­ pertoriul care a ci~tiqat cel mai mult teren ~i s-a implls cu repeziciune. ,,In mod hota­ rit, arata Bartok, sint creatH mai moderne dar date despre aparitia lor nu avem". Noi consideram ca am clarifieat proYenienta acestui repertoriu, din horea lunga. Acest repertoriu general I-am 9asit mai Cll toate ocaziile de cintat nelegat de prilej cintat de to ate virstele. in a doua categorie din acest repertoriu am lnglobat melociiile de stil nou care cireula ~i in ~1aramure!?, dar au circulatie mai larga 1n tinuturile extra­ carpatice ale I\-lolcloYei, l'-lunteniei !','i Tran­ silvaniei. Sint melodii care au sunenit in zona cu unele ,.adaptari $i u~oare transfor­ m~ri". tn acest repertoriu se pot Intilni ~i unele hori care odinioara. erau rituale ~i prin im'olutie au devenit proprill-zise ne­

le~Jale de prilej. Araldm aid "Clntecul Bra­ dului", care este 0 hore propriu-zlsa, in­ terpretat 1a rildacina bradului inainte d~' a fi UHat. Obiceiul nu se Il1ai practicd, au ramas doar fragmente din text. Lt'mnul a constituit 0 existenta vitaHi a maramure­ ~enilor. Atunci dnd copacul este Uiiat !;>i inslrajnat, 1l10ro!;>anul este cuprins de tris­ tete: lICe \'a leganaji \oi brazi I Da cum nu ne-om lCflanara / Ca zin Tauti din Bra­ !;>au ! Cu securi late la briu ! eu seemi ~i cu topoare I Pa noi ca sa ne doboare / Sii l1e-ncarce pc \'apoare i Sa ne duca-n alta tara I. Versurile sint de pro\'enienta mal nona pe 0 meloclie de cintec propriu-zis ~j este nelndoios ea la origine acest obieei care a suferit mutatii ~i transformari era un verilabil eloqiu, aclus cocirului, pastrat Cll sfintenie de la stramo$ii daci.

este cea mal rele\' anta. fot aiei intilniffi cintecf' de viata noua ~i cintecele round­
tOff,!;>ti. Schimbarile SlU\'enite in bald economica nu inseamna "sfir:;;itul oriC'arei creatiJ popu.. lare eel putin muzieale" obsen'a ill 1931 Consti.lntin Brailoiu - did "un stH popular modern s-a nascut in Romania". Stilu; acesta, in care uimitCJrul instinct de adap­ lare a eolecthitCitii a top it elemente de lot
felui intr-o sinteza nea!;iteptata, e in plina

noare azi !;ii produce in Hecare zi specime­
ne lllai mlllt sau mai pu tin fericite (~.B.
57 ).
mure~

4. Hod

dl~

masa

Sint horile locale prO\C'nite din cele au­ tentic maramure~ene, sau unele Cll u~oare preluari ciutate de li:'iutari 5i Intreaffa pe­ treCNf' ell acela~i text 5i melodic. Exem­ pIa ..1..11 ell cadere pe CTarta este eel mai lipie forma AI Avr B/s\' in masnra de (/H.
3
R

5

~

I

Alte exemple Lipice -UO, ..l4:~.

Repertoriul nu esie omogen. Gasim alCl hod adoptate din zonele limitroie eu pseudorefren, ex. 444:;;i 445, care sint Lipice moro~ene la care crec1em ca lan­ tar;i i-au adCiugat acel pseudo-refren ~i sensibile pe treapta a VII-a, \'ersul trans­ formindu-se din ~apte in nnsprezece silabe. Iste ~i aceasla un fel de forma de evolu­ tie. In horUe de masa am inclus !',ii uneJe hori vocale de dans mai cunoscute si gus­ tdte, ex. 4..17, in care intilnim iar !ipsa re­ frPIlului, melodia pstc holttta, formata din trei sau patru rinduri.
~i

5. Cintece vocale de dans
. Aceste l10ri actuale de slil nou sint lar~J dlfuzate de cintareU de meserie care Ie cin­ ta cu acompaniament instrumental, iar prin mijloacele mass-media se raspindesc. Re­ pertoriul cintecelor din acest gen este deo­ bicei in ritmul 214 (~i aiei se yede 0 evo­ lutie), rilm regulat, deseori punctat i me­ lodiile sint la obir$ie cintece de joe sau jocmi instrumentale. Nu arareori se pot in­ tllni texte poetiee cu aU metru dedt cel traditional, create din necesitatea potri\'irii lor la dimellsiollarea unor melodii instru­ mentale croile pe aIte tipare. Aici in ace-;t capitol, pe llngli eele cwlentic maramure­ ~el1e, preluarea, imprumutu! ~i contamina­ rea melodiilor ell allele din diferite zone

Cauzele care au contribuit ~i in '\1aro.­ la formarea stilului modern sint de natura economic a, sociala :;;i culturala. Spe­ cificul proeesului de evolutie a folclorului consUi in zona in faptul ca nu se manifes­ ta numai prin creatii noi ci, in primul rind, printr-o modifieare lenta ~i treptath a ho­ rilor mai vechi. Cele mai frecvente proce­ dee de transformare a unei hori \'echi in horea noua, de stU nou, de tapt 0 trbnstor­ mare a nnei hori autentice in cintec vocal de dans sint urmatoarele: adoptarea unui lext san mai multor texte noi la un frag­ ment de melodie mai veche i transformiiri ritmico-melodice sau de strnctura din rit­ mnl leganal de 6:8 In ritmul punctat mai mi~cat de 2:4 i schimbarea functiei unor ~Jenuri hori legate de ocazii care prin de­ fUl1ctionalizare palrund in repertoriul neo­ cazional de hori propriu-zise !;>i in primul rind in spectacol i preluarea unor piese din repcrtoriul altor zone !',ii asimilarea lor in stUlll local: imbogatirea reperloriului lo­ cal cu piese f;ii influentarea in diierite gra­ de a melocliilor locale, apar complectari de melodii, meloclii hibrid; preluarea citorviJ mijloace de expresie earacteristice, de exem­ plu melodii maramure~ene sau o~ene!;lti in­ terpretate in stH sud-ardelenesc i adaptarea lextelor lirice la horHe melodiilor de dans; contaminarea unor melodii locale cn unele maghiare mai cunoscute ~i trallsformarea acestor a in stil "local La aceste transfor­ mati melodia propriu-zisa sufera urmatoare­
Ie schimbari: pentatonicul se large~te cum
dealtfel se large!;lte ~i ambitusut incepe sa
se utilizeze frecvent sensibila, disparitia me­
lismelor, a coroan0101', glis<;anclou-rilor ~i In
general a broderiilor i stilltl este silabic,
dezyoltarea melodiei duce Si la dez\'oltarea
yersului de 8 sHabe f;'i clliar de 11 de adau­
~iri de pseudorefrene, interjcctii sau aUe
compictari; forma strofied ~i a rindurilor
melodice se dezvolta pe tipul cuplet refrell,
iambul ell troheul de data aeeasta alternea­
za regLllat. Pe func!alul acestor modificari
evolutionale inrlore~te in .\laramure!;> tol­
cloml nou de \'iat~ noua !?i cintecul munci­
toresc din yiala minerilor ~i a celor ce nw­
deleaz~ lemnul, ~i gustat la orice petrece­ re actuala. Posedlnd 0 allume stabilitate in

/j.

:.

z

75
timp, folc1orul muzical din zona. a fost ~i este deschis tuturor tendinte10r innoi toare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ b~irilor care au loc In structura societa­ tii~i in viata maramure~enilor. Acest proces de innoire are loc in primul rind, a~a cum am mai afirmat, prin intermediul \'ariante1or care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiu1 viqu­ ros al traditiei. Asislam astazi 1a un proces de cristalizare a unui nou stil muzical ba­ zal pe creatia folclorica traclitionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit cu procedee !';i elemente noi. :Vlaramure~enii continua sa cinte acele dl1tece care Ie-au fost Intotcieau­ na la inima, dar ei continua sa ~i creeze in spiritul lor. AsisUim astfel la 0 acle\-arata neglijare a unor ~Jenuri !;ii forme traditiona­ Ie si, in primul rind, 1a ciutecul ceremonial, in favomea abordarii a cin tt"celor de Joe:, deourece aces tea prin vigoarea ~i \-ioiciunea ritmic:a, prin forma lor ar11i­ tectonicCt ec11ilibrCltii. ~i prin optimismu1 pe care-l de~Jaja corespund mai bine ideiJor \-ersului popular nOll. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astilzi cint('cele ,-ocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin insa~i esenta lui, procesul de transformare prin variante este alil de puternic, atit de pro[und in Maramure~, ill­ cit fiecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire~te ca ~i in categoria horilor lirice s1nt L.nele grupuri tematice ce apartin trecutului )i care se gasesc, fata de receptiYitatea oa­ :-nenilor de asUizi, intr-un raport similar cu eel al cinlecelor eroice sau haiduce~ti. A­ cestea sint, mai cu seama, \'echile hori de ;.aiducie ori de instrainare ~i de catanie. De­ si~fur cintecele noi nll slnt aidoma folcloru­ :ui traditional. Este firesc ca la un tinut Cll o traditie folclorica alit de bogata ~i atit de \'ie inca, cu 0 forta creatoare alit de vigu­ ~oasa, sa apara hori noi, hori care se a~ea­ zei in continuarea traditiei, dar care inseam­ :-.Ci in evolutia istorica a folclorului muzical c noua treapta. In ele creatorii vorbesc de schimbarile ce au loc in viata lor, a sate­ j,')r despre roadele muneii lor, de ma­ r;le realizari ale industrializarii socia­ ::5te, dragostea fata de partid ~l pa­ :~ia socialista. In acest fel constata111 Cd ::oua creatie populara nu se bazeazd numai De traditia folclorica, ci preia ~i duce mai ~.epaite, functional ~i ideologic, cea mai :naintata traditie a folclorului nostru, tradi­ :ia cintecului mllncitoresc revolutionar din zona. :\larea parte a creatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile ,'ocale de ::ans, sbt absol\-enti ai ~colii generale ~:e 10 ani cel putin, astfel ea ir:.tere"~l lor .::ere., si rnuzical a ce;:)ASit !in:;:ele ora::ta­ :::. ei a'.! La: c:::-.~c:: C''';' D:'CZ:.3 c,,:::d. S: ;:;:.1­
cuno~linte ~tiintifice despre 1ume ~l socie­ tate. Orizonlul aclual al l\Iaramure~ului s-a larqit. E firesc, deci, ca toate aceste ele­ mentc' ale formatiei oInulni nou, sa se fl'flccte in cintece 5i poezii, sCi dea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzicale cOlltemporane. Este aproape uimitor cum, fara ~Jefuiri, unele creatii noi, melocili noi, all ajuns de pe acum la forme inaIte de fru­ musete aidoma creatiilor lraclitionale. Este firesc din clipa in care cultura soclalisUi atit meloelia cit ~l poezia cinta aeeea~i \-iatCi noud, fiind legate una c1e alta, sa exprime acelea!?i ginduri, idealuri ~i "cnLimente, In mono~rafia Illll.dcaja I)artokiana cin­ tenll \'ocal de clans este impartit in cioua subgrupe: - meJodii de joe inlr-o forma libera, care consta din repelari \ariate de lllllli san mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectnl unui alt ca­ pitol din lucrarea de fala i ---- melodii de joc inlr-o lonna inehisa, Cll texl sau fara text, care nu slnt altcc\ a dedt actualele hori voealc ell' joe pc carp Barlok nu Ie rleJlume~te. l\lp!odiile acestei subgrupe sint aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece, se striga in cerc sau in­ dh idual, ori toalii adunarea, ritmul e sim­ plu de :?-! (ex 58). ---.

lnim l!lCi­

.nicZl

opu­ 1931 )lilar lUlu1 dap­ e tol )lina imel~·B.

lara-

II de

Spe­ rului 1ifes­ rinci, I ho­ roce­ hi in lsfor­ ,-ocal unui frag­ rmari 1 rit­ t mai unor :1 de­ neo­ ,rimul ·8 din .or 1n 1i 10­ ~ gra­ ari rie ::orv d
~xem­

II

,.

~

,.

,.

,.

-

Ii'

".

il:

iti in­

)tarea dans; unele marea 1:1sfor­ ,toare­ '" cum ~pe sa :a meIr ~i in ;1:aoi(', )itarea adali­ alte :'urilor !"efre::,
,e~:-.ea­

=.iiicdri r "J.­ :-~
:f. ~;'.(:­
c~ n:~­

la care "e adaug/i rinduri duble, reluari de melodie la c\'inta c;uperioara, pSf'udorefrene ori comp!etari. C\oi am sistematizal acest n:pertoriu ill cioua catenoril : --- cintece yocale de clans locale i ,.-- cinlece \oeale de clans de larga circu­ !a\ie. In prima cateqorie in horile locale de clans 5e observ8. clOUd fonduri: - un fond mai \-echi autohton care 1nainte de a apar­ tine horii mai noi, moderne a Indeplinit fUl1ctia de a fi expresia unui con~inut de \lata optimist ~i practicat in ocazii de cele mai diferite: la nunti, petrecerl, botegiuni; - un fonci mai nou cu melodii mai etero­ nene ca sursa cintate in cliferlle imprejurari sint cintecele '-ocale de dans ell continut nou, cu text de \'iata noue.. Cintecul \'ocal cle dans (dlltec de joc) dau acestui termen un inteles propriu, 5int hori implicate de jocul obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicala sint cind mai aproape de stri­ gAtura cintata, cind prezentind forma sim­ plificaUi a melodiei instrumentale de dans. Primesc Ins8. aceasta denumire in lipsa unni termen mai po lri ,,;it ~i melodiile cu texte poetice desprinse de d ns cu 0 tematica adenata a::or prEejur: nunta, ~ez4toa­ re, ;=iE-treceri. ;J;e<:um ~i :l nU!Ileroase:e me­

..
75 ilnim

unci­
)llliCd

)opn­
1931

pular Stilul
aclap­

:ie tot plina cime­
(~.B.

'.lara­ lit de .. Spe­ orului Inifes­ rind, a ho­ Jroce­ :hi in :1510r­ yocal I unui frag­ nmari i:l rit­ It mai unor in de­ l neo­ Drimul se din lor in ui 10­ e gra­ tari de .itorvi.l exem­ ~ti in­ ptarea dans; unele 'marea :U1sfor­ Hoare­ e cum epe sa tia me­ H !?i in ,ilabic, Jltarea ~ adau­ 'J al te durilor refren, [erne a­ jificari e5 fol­ munci­ ce mu­ etreee­ tate in

timp, folclorul muzical din zona a fost ~i este deschis tuturor tendintelor innoitoare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ bllrilor care au loc In structure societa­ tii!'ii in viata maramure~enilor. Ace:'>t proces de innoire are loc in primul rind, a$8 cum am mai afirmat, prill intermediul variantelor care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiul \'i~lU­ ros al tradiHei. AsisUim asUizi la un proces de cristalizare a unul nou stil muzieal ba­ zat pe creatia folclorica lraditionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit ell procedee !;ii elemenle noi. ':'laramure!?enii continua sa clnte aeele cinl~:ce care Ie-au fost intotc1eaU­ 11a la inima, dar ei continua sa $i creeze in spiritul lor. Asisiam astfel la 0 adevarala ne9lijare a unor genuri ~i forme traditiona­ Ie si, in primul rind. la cinlecul ceremonial, in favomea abordarii a c:intecelor de joe, deoarece ac:C'slea prin vigoarea $i \-ioiciunea ritmica. prin forma lor arhi­ tectonicli echilibrata!'ii prill optimislllul pe care-l deflaja corespund mai bine ideiJor versului popular nou. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astazi cintecele vocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin Jnsa~i esenta lui, procesul de transfonnare prin variante este alil de puternic. atit de profund In Maramure~, in­ cH Hecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire$te ca !;ii in categoria horilor lirice slut unele grupuri tematice ce aparUn trecutului <;;i care se gasesc, fat a de receptivitatea oa­ menilor de astAzi, intr-un raport similar Cll cel al cinlecelor eroice sau haiduce$tLA­ cestea sint, mai cu seama, vechile hori de haiducie orl de instrtiinare $1 de catdnie. De­ sinur clntecele noi nu sint aidoma folcloru­ lui traditional. Este firesc ca 1a un tinut cu o traditie folclorica alit de bOHata $i atH de vie inca, eu 0 forta creatoare atit de vigu­ raasa, sa apara hori noi, hori care se a$ea­ zll in continuarea traditiei, dar care inseam­ na in evolutia istorica a folclorului muzieal o noua treapta. In ele creatorii vorbese de schimbarile ce au loc in Yiata lor, a sate­ lor despw roadele muncii ·10r, de ma­ rile realizari ale induslrializarii socia­ liste, dragostea fata de partid ~i pa­ tria socialista. In acest fel constalam ca noua crea\ie populara nu se bazeaZd numai pe traditia folclorica, ci preia !7i duce mai clepaite, functional ~i ideologic, eea mai inaintata traditie a folclorului nostru, lradi­ tia dntecului muncitoresc revolutionar din zona. }'farea parte a ereatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile \"ocale de dans, s1nt absolventi ai ~colii generale de 10 ani cel putin, astfel Cd interesul lor literar $i muzical a depa.!jiit limitele oraliUi­ tii, ei au luat contact cu poezia culta ~i mu­ zica de diferite genuri, sint eititori ai pre­ sei, l~i formeazil 0 cultura nOlld, bazata pe

cuno:;;linte $lilntifice despre lume !'ii socie­ tate. OriZOl1 LuI actual al Maramure~ului s-a 1arqit. E fire'>c, deci, ca toate aceste ele­ menlo ale formaiiei omului nou, sa Sf' rdlecte in cintece $i po(:zii, sCi elea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzieale contemporane. Este aproape uimitor CUIll, [aId $lefuiri. unele creatii noi, meloclii nol, all ajuns c1e pe aeum la forme inalte de fru­ musete aidoma creatiilor lraditiolwle. Este firesc din clipa il1 care cullura soc;ialist2i atit melodia cit ~i poezla eintd aeeea~i \'ia\a noua, fiind legate una de aHa, sa exprirne aceleal;ii ginduri, ic1ealuri :;;i ::-.cntimellte. In mOllografia muzicaH:i barlokiana cln­ tecu) \"ocal de dans este impar\it in doua subgrupe: me10011 de joe intr-o forma libera, care cOhsta din repelari variate de llnul sau mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectul unui alt ca­ pitol din lucrarea de fata; --- melodii de joe 10tr-o forma inchisa, cn text sau Hira text, care IHI stnl 1.I11e/':'\a deeit actualele hod vocale ell· joe pe care Biirt6k nu Ie del1umc$te . .\lelodiile acestei subgrupe s1nt aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece. se striga in cerc sau in­ dh 1dual, ori toatli aclunarea, rilmul e slm­ plu de 2-1 (ex 58).

........,

!' fII
---...!
III III

! 1/1

'"

!II'

.,

............

la care "e aclaug~ ril1duri duble, reluari de melodie 1a c\'inta superioara, pseudorefren€ ori com plelari. 2\:01 am sistemaliza.l acesl rept?rtoriu HI doua catenorii : cilllece \"e)eale de clans locale; --. cinteC0 \oeale de dans de larga eircu­ la\ie. 1n primd cale~jorie ill horile locale de dans se observa. doua fonduri: '- un fond mai \'eehi autohton care inainte de a apar­ tine horB mai noi, moderne a Indeplinil funetia de a fi expresia ullui continut de \iata optimist 5i practicat 111 ocazii de cele mai diferite: la nunti, petreceri, botegiunii un fond mai nOll cu melodii mai etero­ ~lene ca sursa eintate in diferile imprejurari slnt cintecele yocale de dans ell contlnut nou, cu text de viap:! noua.. Cintecul \ocal de dans (dntee de joe) dau acestui term en un inteles propriu, sint hori implicate de joclli obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicaUi sint dnd mai aproape de stri­ giHura cintata, dnd prezentind forma sim­ plificata a melodiei instrumentale de clans. Primesc insa aceasta denumire in lipsa unui termen mai polrivit ~i melodUle eu texle poetice desprinse de clans cu 0 tematicti aden'ata altor prilejuri: nun ta, ~ezAtoa· re, petreceri, precum $i in numeroasele me­ lodii ce sint exponentul adecvat muzieal al unei bogate tematici din domeniul liricH

-----------"----"-----­
illdeplinind uceea~i funetle ::'orea propriu-zisa. Aici 5e produce s='::oza de alta data dintre muzica, dans, :=:s:::aie, batai din palme, picioare ~i textul a::en-at. Sub raport structural, aspectul eel mai uni,ar al horilor induse in aceasta catego­ rie rezida In ritmul lor - ritm punctat ­ prO\-enit din combinatiile iambu]ui cu tro­ heul (analizat de noi) evident pliat pe rit­ mu] dansului local. '\1elodiile sint strict vo­
: 1

_",.:.:~_ ':'::ai,:: ~i

s:

cale ca intindere, exceptie doar eX. 455 partea a II-a pe carp-o gasim cea mai re­ prezentativa melodie de dans. );umarul rin­ rlurilor variaza de la 2 1a 4 iar tematica di­ \ersa pe care 0 abordeaza nu face obiectul ana1izei prezeniei lucrari. In cea de a doua eate~Jorie, horHe voeale de joc de larga cir­ culatie am indus exemplele 514--536. Sint melodii cunoscute 1n zona mai mare a Tran­ silvaniel, vehicuJate de mijloacele mass-me­ dia, de lautari.

:: '":'.E'"
<:~:';l :::

IV. MEIJODII INSTRUMENTALE DE JOe
inca mai demult pc linga rostul lor de a insoti dansuL melodiile instrumentale de joc au dobindit ~i calitatea de a Ii doar melodii de ascultat din instrumentele traditionale: cetera, fluier. Putem astfel privi aeest gen cind in aspectul sau primar ca fapt sincretic ee~i implica deopotriva 0 latura coreicd !;ii una muzicaUi, carora li se aclaoga !;ii aUe componente specifice ale dansului maramu­ re;>ean, dnd in ipostaza autonomiei muzica!\.'. Melodiile instrumentale de joe maramure­ ~ene sint strins legate de strigatura. Ori9i­ nea maramure!;,eana a strigaturilor din co­ lectia lui Alexandru liplea (1006) 5e Ydde!;>­ te in expresia lor linfl\-blica precum !;ii in formulele cu care debuteaza: "Hei tu min­ drulica mea", sau "Tura, tura, feciora;>. / DacB n-ayeti ~Jritara~i / Ca sa dati la cete~ ra~i /, sau: Tu mindruco, pui~or i Tinara te-ai dat la dor ' (B.B. 153 pg. 83). "Chiotiturile" in schimb sint mai pu~ine 1a numar in colectia amintita. Izbesc insa prin \ ioiciunea, energia lor atit de adeC\'a­ ta jocurilor populare maramure~ene, jocuri lipsite de amplitudinea celor de pe Some~, Nlisaud sau S&laj. Culegatorul a apelat se pare la 0 riguroasa selectie a materialului acestei specii, retinincl in deosebi acele stri­ gaturi care prin earacterul umoristic se in­ caclreaza perfect specieL Caracteristic pentru dan suI maramure­ !;iean, ca ~i pentru cel o~enesc ~i bihorean, ~i in general penlru dansul popular roma­ nesc de mare veehime este desfa~urarea sa mai mult pe Yerticala, la care se adauga preponderenta hotarita a mi~earii picioare­ lor ~i, in general, a mi~carilor concretizate sonor, de unde ~i pronuntatul sau earaeter de ritmicitate. Conceput ~i realizat ca un tot sintetizant ~i intr-o poliritmie perfecta pen­ tru care colaboreaza domeniul coreie, me­ lodia ~i acompaniamentul instrumental, iar ill anumite l110mente slrigatura, ritmul devi­ ne un determinant stilistic din cele mai im­ portante pentru dansul maramure~ean. Fata de alte tinuturi ale tariir unde acest element apartine mal nmltor sisteme (intre care }i eel aksak iar pe alocurl ~i eel apusean), in Maramure~ e1 apartine unui ritm orchestric sau de clans, propriu de altfel tuturor cate­ noriilor folelorice ce implica dansul, ca ~i celor ce amintesc de 0 legatura de odinioara eu e1 cum ar fi colinda l?i dovedind cu aceasta o toarte mare \-echime. lar prin formulele sale mai simple ctovedind a fi in aceIa~i timp ~i un sistem universal. Forma cea mai comuna a aceslui sislem rHmic este cea ca­ re reprezinta ca principala unitate morfolo­ gica 0 valoare totala de 'd/8, opt optimi, ~i in al dirui oadru citeva pulsatii ritmice, de regula bicronc (optime !;ii patrime) se con­ stituie in fonnule de esenfa binara dar eu 0 HZionoll1ie diferita. ~lasura jocurilor popu­ lare e in general cea de 2!..! dar tempoul Yariaza, toate in sehimu au perioada de 8 masuri. Ritmul atil de elegant de 618 a ho­ rilor din vechiul re9at 1?i Hucovina, am de des intnnit in t-.Iaramure~, a fost transfor­ mat in ritm binar punctat de 214. Melodiile sint de obicei motiviee in forma deschisa. Dacd Ie simplifidim putem scoate gam a ca­ racteristicil zoneL ceea ce ne duce la COll­ duzia eel ele deriva din horite vocale pe care lautarii tarani Ie-au inH~rit, schimbat, inclusiv finalul, eu 0 formula caracteristica de cadentare, dupa gustul ~i rafinamentul fiecaruia. 1endinta de a surprinde folclorul in ma­ nifestarea lui sincretidi 5e manifesla pro­ gresiv in culegerile lui Bartok, E nea~tepta­ la stradania lui de a nota dansurile popu­ lare, dnd in genere muzicologii credeau culegerea suficienta nUlllai Cll eonsemnarea melocliilor !;'i determinarea ritmurilor aces­ teia - In monografie Bartok schiteaza dan­ surile maramure~ene ~i ce au ele mai ea­ raeteristic, eategoria, iormatia, mi~carea generala ~i tempoul. Se pare ca la dansuri influenta sud-dunareana are 0 contributie ce dlmine sa fie clnUirita amanuntit de vii­ toarele cercetari comparatiye ale coregra­ filor. Este neindoios ca aIci 5e juca odinioara clupa fluier sau dupa cimpoi, astazi insa ex­ clusiv dupa muzica tarafului in care nu poa­ te lipsi cetera, cu intorsaturile ei melodice Ce intrezare~te uneori parea aievea glasul fluierelor sau at cimpoaielor, semn ca odata

-

-

_.
-

... =. -

-- .­

.: ",--;

Tocul propriu-7is este earacteriz.~------ 77 -l55 re­ -jn­ di­ -illl >lia ~ir­ . eeea ee coincide es1e numai rilmul pasului eu timpul masurii ~i n11 cu masura intreana.?ul este regiunea in care struetura pasului metge in primul rind pe acompa­ niamentul riLmic. moti" de a Ie aHHura joe-urilor propriu-zbe.ul eunoaste $i joeuri de forma fixa. Spre exem­ plu in timpul unei invirtite 0 pereehe tropo­ te~te alta invirte$te la dreapta ~i la stinga.)ti.orate r0lona11­ tei naturale ~i se 5Wmie lntr-un pitoresc amestee-modal-tonaL Tn zona Yictuiese in­ strum('ntal jocuri ell forma libN. baiuta din pdlmi. Oclata ell aees­ Ie structllri modale a jocurilor mai vechi nu 8Tareori rd~Una t011uri dat. unde Ie zice "De 5trigat".>i noi nu am gasit nid 0 urma de amintire a exis­ tentei accstui instrument in zona 1'. de asemenea. Aceasta ar do\'edi originea cimpoie­ reasdi a melodiilor de aeest tip. sall ei. AU Up A-A--B-Be cu rindul al IV-lea diferit la cadentare de al III-lea. ritmul este totul "fara doba eu tingalau nu 5e poate face joe" ..te versuri de 2-4 rinduri.. ochiulul satiric al taranlllui nimic uu-i seapa. In joeurile de baut. o alta trasi:Hnra a dansurilor maramure­ ~ene este manicra de eorelare inl. foarte rar de note de pasaj $i niciodata de note reale.sa.i ar~ . Gasim.ta 0 lega1u­ rtl intre forma muzicii r.iei in5trumentale de joe ell care se impletesc aicloma "descintecelor" bihorene sau a <rti­ puriturilor o$ene$ti". Deobieei pOliritmia are. deobicei din 4 rinduri eu structura cea mai caracieristidi B-Bc ell rindu 1 al cloilea diferlt la cadent are de rindul prim. Sea rile ce­ Ie mal des intilnite sint urmatoarele: (ex. bat din pic-ioare rilmmile bar­ bCite.afirma informatorul Sidau Pi:1tru din Botiza. pa')i Si strigatura. In general nu 5e poate vorbi des­ pre 0 coneordan\a perfecta intre fraza illU­ zicala sf fraza core~!rafiea. StrigaturiIe oeupa un loe important dalorita earaclerului lor 5im­ plu :-. Scara l1luzicalil a joenrilor instrnmentale cuprindc armoniccle 8--U.uri Itie \-ii­ ITa­ ara ex­ oa­ Ike lsul .ca uncle se simt mai bine cele afirmate mai sus. (ex.re melo­ die. Femeiie nu­ mai mimcaza. melocl ia detinind un rol seeundar ~i mili mult eu rolnI de a tine min­ te loeurile unde se sehimba figurile $i ba­ taile care $i ele pot sa '-arieze. asUel 59 al~tura melodici misearile ritmice ale eorpului si palmelor ea un ele­ ment coregrafie clegcnerat. ba­ liB $i dans.1 viciile prin ace<. uo pu­ oul ~ 8 ho- .l de impro­ vizatie.lo­ ~i eu repertoriul melodic ea a preluat ~i Ce\-a din intonatiiIe specifice bill rinclor instlll. dar mai ales clefeetele :. de or­ iile ea­ 011­ pe )at. 60 a.-arleta a ullui moth' sau grup moti­ \'ic intr-un tot unitar. 0 ade\'arata croniea a sa­ tului. multe mclo­ dii de petreeere inrudite ell jocurile din ~a­ saud l?i Bihor.lata e~le deosebit de \'igllroa~a. Exemplificam joeul "hanqll" de pro­ nmienta molcloH"nea<.ta­ pu­ ~au rea :es­ an­ ea­ rea ...a. rnaltimea su­ nelelor Ie-am reclat eu multa a proximatie. Ele ineep ell interjeetiile hei. deJ. eOll­ tinua ell strigatura pe vers de 7-8 silabe eu respeetarea optimilor conform metrului na­ .sta ele a~i nai ea­ . Aiei exi:. batai din palme.i din loc in Joe de balai puternice intr-ul1 ritm \'iguros ~i totodata subtil.tipatEt" unde nu poate fi vor­ bi} de 0 intonatie precisa.. Strigatura poa­ te fi $i . iar mesenii strigli ~i bat din palmtC'.at prin pa~i marunti. Exemplu in melodid de joe "hai-hai". in sensul ea fraza muzieala de ()bicl'i coinci­ de eu figura (oregrafica. scoate ~i vede toate ealitatile.. In general ele Sf! b(lZea7d pe re­ petarea . Iautarul Je cintii ]a ma!'. Caracle­ risUe este intervalul La~Re umplut. jar llluzieal nmnai pe moth'c $1 sec\cnte melodice ne putem ria seama de fen0111cnul corellirii perfeetc inlre rHm. pi­ eioare.ro­ . Pe melodiile de joe clar nu numai pe ele dansatorii stfiga adesea versuri hazlii de 7-8 sHabe in ritnml muz-icii care se impIe­ tE'SC pe 0 interesanta eterofollie ~i in1r-un \eritabi! eontrapunet. Zona 0St(' carac­ teri7ata prinlr-nn numar relativ mlc de dan­ suri. iar rindul al IV-lea dt' ascme­ nea c1iferit de eadentare de rinclul al III-lea.i fi9urile de clalie. 59 II de 5Z :>11­ se aseamana eu scara cimpoiului.jnt an­ ne­ lte­ . Aceasta lehnica este eo­ muna atH joeurilor mixte cil $i joeurilor barbate~ti sau femeie~li eLI fran-eute baUii din palme la barbati. se adu­ 118. in cer{'. oi. Ma­ ramure. Maramure. Dansul evoluea­ za liber in rilmlll melodiei rara sa tina sea­ mil cle a1ci:!tuin>a frazeolo9idi d strigaturii. . idi ltul Aeeste insu~iri corespund intru totul joeu­ lui "Ardeleana" din Vestul Transihaniei si de aiei presupunerea $i legatura jocurilor moro~ene de forma fixa ell celelalte joeuri din lara. StrigcHura este "cin­ laUt" pe 0 forma simplifieata a meloc1.at8o . tropolitL pUl1eta\. Despre strigaturi.i combati\'.­ mente.Iaramu­ re~ului. b).

trairea i?i semnifieatia pe care 0 cap~­ ta momentele joeu1ui ~i au multiple ro­ Juri de anunt a1 joeuIui. d edror executie este supusa unor re­ quli de desHi$urare. Intonatia strigata se deosebe~. este eategoria .turilor. Este momentul in eare instrumen­ te1e muzicale soan a1aturat qlaslllui dansa­ torilor... rareori eel mediu. stimuleazd ambitia !Si tem­ neram enlu1. Ile oglinde5e mentalitatea sana­ toasa si dragostea de muned $i viata a ti­ nerilor si Ylrstnicilor.. strigalura pastreaza ritmul mu­ zieH..melv(:lel (:e dans. .. . muzi­ cal este aproape aeeea~i.'oee alba $i fa1set.'ocal predominant este eel aeut. c ell Sapinta - ex.triqaturile maramure$ene este mal in­ lii inlonatia dialeetala. /tEste posi­ bil.ilor. Strig~Hurile "dntate" apartin unui stadiu intermediar in­ lre horDe de joe $i strigatul peste sat pro­ priu-zis. doua masuri llluzicale. 6 pg. in­ sufletirea participantilor..= Bocieoiel ex.. dis­ treaz(l uri::-. Increderea . 61 at b t ('. te dupa eolorit de la un sat la altu!. care este deosebiUi de Ardeal $i apropiata in multe privinte de Moldova de Nord. hal ?B ha . voio~ia. sc intilnC'5t(: .. .1 celelalte elemente ajutatoa­ re: rolul euritmic apare in leg~Hura dintre accente1e versului l. interpretu1ui de dUerite forme gaSel'. d). 73) Credem ca autorul S8 refera la cintece1e voeale de dans deoa­ reee aetualmente la tot pasul 5e poate ob­ sen"a eum aeeste strigaturi "cintate" in afara danslllui S8 pot pU\madi pe melodii de cintee vocal....'oearile pc care participantii Ie aruneli unul aHuia..: .: :.ufle­ tese pc jueatori. rolul de emulatie se rele\'a prin pro. 61. Vlata noud 5e rasfringe in con­ tinutul de idei a multor striq~Huri in care "e exprimi:1 optimismul. fie femeie sau blir­ bat.i 0 retinere earacteristica in- stantanee a \'ocii la sftr~itul melodiei.lata.. respectlndu-se ~i imbina­ rea silabelor din text ~i a optimilor de me­ l()die eu neqlijarea qranHelor masurilor.tmile stir­ nesc ye~e]i a prin glum e bine ticluite. Caraeteristica pen­ tm t:. pun eel mai bine in c\identa \"iqoarea folclorului contemporan.:1 yiitor. L'neori emulatia capatli un caracter eo­ leeth'.. . de regula. ea din ase­ mellea strigaturi dntate sa se Ii dezvol­ tat cinte-ee1e graiului muzical din 1\1a­ ramure$" (H. 61 a b) Pe yalea Vi:. Chiuilurile. 61.. - -.carile. r l ..--~ :::. Strig~.)te satisfaetia in {:''Uvintul ritmat a1 strigaturii care are aecente pe timp. in.­ . Stri­ gaturiIe in zona pot fi gasite strigat. Jucalorii ataed pe Inceputu1 fragmentului muzieal pe timpul unu a1 masurii eu sau ni­ ra anaeruzii. De poarti'i semnu] sponlaneiti:itii l. interjec:tiiie. cind un qrup sau a1tul vor sa se in­ treadi prin joe: rolul de eomanda a1 fiquri­ Jar este inrleplinit de striqatura in toatejo­ emile Cll () on'1ine {\ fiqmilor bine inradaci­ . b mJ.. La inceput versul unei strigi:ituri poale cuprinde. fluieraturile ~i exclamatii1e lTIsotesc striglHurile interca­ lindu-se printre "ersuri sau incheindu-Ie des. Strigatura este specia fol­ cloried cea mai scurta ~i treee eel mal ra­ pid printr-lIn proces de aclllali7are. . -- -:: _. se ating trepte inalte in . ari:ita Tiberiu Alexandru. d StriOuturile fae parte inte9ranta din dansu­ rile care 5e desfai?oara eu diferite oea­ zii. . strigatura enunta figura si 1111l11ara m1:. me­ ]()clizat pe unnatoarele sctiri: (ex. dubUndu-le dntarea..ii ritmica pa..:.. Strigt'itura indepline$te mai multe roluri im­ portante pentru intelegerea eorelatiei din­ tre miseare :. C) . con­ tratimp sau sineopli: ralu1 animator este \810ros pentru atmosfera de petreeere. ceon a1 \ ieUi de azi a1 moro$anului. a) Pe \' alea Izei ex. Pe fieeare silaba este d­ te 0 optime... iar ritmul. atrag atentia 'prin sclipirea satirica $i improviza­ tiile pline oc spirit.ii sint absolut necesare pentru eoloritul. comanda numeric a esle foarte importanla pentru socotilu1 mi~­ earil or. tem­ poul pa$ilor este aeela$i eu a strig~. illYeselire.eu1ui ex.:erva ~i umorul savuros. 61. iar registrul .

[\f.Hesc cuprind tro­ ..i sint execu­ ·i3. cind moa~a satului isi adunii llepoatele. Se aseamana ell jocul ursului '-. :ciorica cea ll1ai .i 0 optime.. tn partea a II-a a jocului asisUlm 1a ~)a!i>i tropol. .iii dansului b~rhi. kci ore<"C\1 r1.-. Ortacul "-ili ave a obiceiul ca ]a petreceri sa joace :-:e unu1 singur printre stic1ele de vin ori .'ente eele de tip anapestic pe ..:neste mai bine dupa tehnica personal a.Jocuri femeiesH a. ea Hicinc1 -arte din pa~iI pe care Viii ii exec1lta sarine1 -hIre sticlele ell tuica mat nOll )(>ste pa­ . Batrinescul sau Batrineasca este j ocnI ~. Pa'.. Bart6k <. d.iti pe care ii inUlnim 1a inceputul Indrtitei cit . Jocul babelor sau a1 nepoatelor la carc se referea Bartok in col€'ctia sa llU este altce\' a dec-it YC'ritabillll obieei "Strinsul n0poate­ lor" de pe Tza. 180-200 I\. Structura muzl­ eant dinamica tempou1ui invirtitei intrunesc calilatile oriqinaliUJtii S1 autenticitatii fn]­ clorului mClrammesean.'i\-ace cu multiple posi­ _.Joe fcciores('". joacQ si striaa pe acest tempo..~1inca flirli a rasturna vreuna. Pintenii cei mai frumor.eLl J hiHrinil or este alta dedt ced de bar­ 1:(':-. d. acest joc contine ca :igura ritmica de baza formula punctata :'lnoscntli.. :.e hate in lllvirtituri. UrmeaZB c1ansul proprill-zis c1inamic ~i eu pasi complkati.jn-200 !\'ftvL (optimea).. falll de jllpinit~ r Grphlll nn si fae . Joclll Drur.\ habelor 1a botegiune" "Dc baut a nen:>s\. sail ciliar 3. la boteginne. 11 jaaed si dru:. ului be~.J ocuri barbiitrsti a. dnd poporu11up­ :a eu arma tn mlna impotriva asupriril.De sarH.-identa ritlill1l n10r~llllli r1C' trcll care <.. :ar partea a II-a a joculUi este aeeeasi pre­ :·:tinrleni in zona Maramure~ului.tesc al ba.ltrinescn desi in zona Viseu melodia Ja .- tri­ ne-­ I. ~.e ! C1H vMba si despre mine! Dar nu-s ~"d (le illnln ! Grehlll c. de ~arit Sirba e'>to un joe de laraa circulatie in t"atd tara 5i so joaca ~i III Maramure~ in va­ lori de patrime. Perechile danseaza la illcepnt lent de incalzire.cioriIor din \faramurE'S si are diferitc de· ':miri -.oml eoa· ob­ in lodii fol­ i ra­ \ll a1 ~()ria 'c.ilor f.-li a estc cea r'lin colectia noa<. uneori si pa5ii fetei capata accente si atund se scoa­ te clar in e. 3. Jocu1 lui ':iIi fiind solistic fiecare interpret barbat -ieidecum femeie C11m afirma Bela Barl6k) ':. Dlim mai ios sub forma rlocumcntara ~'~iClatlHa . batrincscu san a i11o:.1 la Bar­ batesC'. ~. Feciorescll.lJUat lupta cu poterele grofilor. optima. h. pasi mai simp1i care permit dansatorilor sa se odihneasca si sa--:. JOC111 lui ViIi Vili a ramas crcelindo.eenU! in partea I batliile pe care Ie sta­ . in cere Cll bra­ :-2:1' pe tllneri si in linie. lnvirtita este ioe mixt de virtuozitate cu hattii tropotite din picioare pe care Ie exe­ catii Miatul in dreapta sf stinqa felef in timp ce aceasta se plimba us or si plutit san se roleste pe tfOpotita in jurll] .i faca uneJe comunicari.ustine d\ pentm meloc1iile de dans " Ilrlita" si ". strucLura ritmko-motivicd. c. introduc pin..... SCllrta. PC melodic de indrtita. !fa· uzi­ jen­ in­ bitl1 : de ! d­ mu­ este epte uile r in­ pro· nen· nsa­ >osi­ ase­ ~1a· :\'01­ ..ocu]lli culeasa din Bllclesti de la -'nrmatoarea Tnporan Ana de 58 de ani (mc­ .7f1 .1 tn difcrite forme are ro] prerlominalli.. sirba (I.:. pinleni eu sarituri mari spre c1reClpta " stinqa precum Si bat2ii din palme pc 0 :::. Printre celu­ ]e ritmice ale bat1Hlor baiatului sint frec­ . biHatului in ritm contrapunctic (imitatul rDtiJor de tren sau a modi) in zona Borsa .iitati de lnnoire... j()f:ul hi Viii (jo('ul dracl1hli) R~rhdt0<'Cll a~a 2.i fac c]ai (lin fln ! . . este specia fokJoric8 cca .'alori mici de 2 saisprezecimi r.a.elor" "Joeul rlnl)telor" "a nepoaLc!or" rum am sratal.telor se executa de fapt ca si jocu! miresei.(". Bl1trinii po\'estesc :a-si amintesc de striglituri ramase de pe ":emea lui Pintea Viteazll.>if:' jOClli lura rica 11 is­ ~i rca­ u-Ie )atc ale.tni): ::':riqa Viii clc pc fune ! Hai mindra ell -:ne-n lume ! Striqa Vi1i (le pe sfoara I -:":a1 mlndrli Cll mine-n tarli ! AuzIt-am ViIi ':.!)c ob­ sen-a 0 inlerferenta mai mare cu jo­ (:uri1e moldovene~ti..: c. La joe participa barbati trecuti :e 40 de ani. !ntr-arle"-ar ca in cere prin casa femeile.le]e atunci cind obose~te mi­ reasa.!\Jeloc1ia are tempo : . . iar stilul local se face si mai evident in aceasta sinte­ Zd dintre cele doua zone. -'xu] (>ste numal rie barbati. ::::1L s(!\rituri si tropotitu] specific ell stri­ -"tl1ri. ('ste "arianta sir­ hel in Irel ciocanc. ('. l..--.~ie..j Pintea S1 dupa moartea haiducului a con­ '. h. de butut din palm. Jocurl mixte n.arbl!.umitli constructie ritmicli in care dohmia­ ".:: 'J" ct. B(irbiJ~ j . De invirtit De tropotit Dc baut 1n cere De striqat in cerc Jurelu] (Ciurela) .trinilor.. c. bihbllle"cu 1'. c. e.'i in comuna Ieud.'l:e. 0 p\ltem intilni ca joe ne barbati sau clliar mixt. apoi din nou lent..

pirl'i popoml dill acest colt nordic de tara rom&neasdL 4. CioMna~ul poate fi intilnit jn doua ipos­ taze: Joe de barbati sau joc de perechi. Ficcare 50list so strc­ duie<.a. de la horea lunga pina la in­ treg repertoriul actual. Iste perfect adevarat. Rata i PAduretul. a dan Sll­ lui molcloyenesc care s-a ineetaten it repede 111 hora satului. sau cei pleeati la mUl1ca. asa cum se po ate 'I.a..'a plin.-edea. s-a obsenrat 0 eYolutie indiscutabiI grefaUl pe puternicul fond tra­ ditionaL e\-olutie in texte. Bat~ta este dans [recvent pe Valea Izei. plus gestunle ntnllce." ponturilor ardelene)ti pe formule ritmice trisilabice de tip anapestic: b. dar la oriqine aces: te dansuri au melodii eu ritmica-tempo SI earacterislici melodice deosebite cn 0 for­ mnJa specinea de sfirsit de frazel. '\ fixte : .ste aHHurata ~i melOOia. Este ade'.1 a medilllni unde trM(\~t(~ 5i ac. asa cum afirmil Bartok.pa cc fatfl a faeut cite. tempo = 130--150 M~1. Este foarte raspindit in zonele subcarpatice. dl1pa care aceasta alcarqa la biiiatul de vis-avis. a horei maramuresenc. apoi re­ .\lul1clul din ~Iaramure}. Sint dansuri Mrba­ testi aduse in sat de peste 50 de ani proba­ bil de feciorii care facusera armata in alte parti ale tarii. la baiat aiunsa Se in\lrte5te in sens irwers. Folclorul muzical este "in ea viata omului in continna miseare si transformare. fUnd in acela:. Batuia oin palmi sau de bliut: eu toate ca acesle meloclii nu sint joeuri sail clansuri arle. Concluztt : Am putnt constata di pastrarea pina in zilele noastre a llnui important fond folclo­ ric muzical autohton de mare vechime se verifica in toate qenurile muzicale din Ma­ ramures. Jurelul (Ciurelal am ariHat ca se joacd pe doua linii atunci dnd sint mai nlulte pe­ rechi.80 tesc" ~i "De taut" ace:. Culegerea de fata constituie un docu­ ment in cunoa:. pe valea rlului Ila.:ara­ te si se danseaza dupa ele. ci~­ pului sau 1a paclure. de 1a 1910 pina in prezcnt. Osendoeul' Bihoreanca ca la P~Hrova.n. El face parte din fondul traditional de jocuri moldovenesti aduse aict prin proeesul de circulatie.rat cli 0 melodie de bant poate fi clll lata mai repede si poate Ii transformata in TnvirUUi.~aza prb strigiUuri in CNC pnn casa: bAta] de palmi si de picioare deci 11ng8.de dans de patru rlnduri cintate (ori strigate n. pentru dl noi am qiisit bine separate melodii pentm fiecare. apartin aeestei catcgorii rlatorita caracle~'isticii ~ de . Barahoilll..te 5ubqrllpe se den­ sebesc numai prill ritm Si nu in caractcr111 muzical". Denumirea arata ea apartinlnd vechiului repertoriu pastoresc cu versuri care pe 0 melodie simpllt insoteau jocul dnd lipsea fluierul ciobanu1ui. a modului de a grndi si crea. Jocul Ardelenese (ardele­ neste) se joadi de MrbatL ritmu1 de joe este eel cunoseut in tot Ardealul cu sau fa­ ra batai pe picior aiel 5e joaea cu figuri ]a[(1i 5i slirituri tempo 100--108 \:[\1. Ea .'a contribui credem la cunoas­ terea $i mai amilnnntita a cintecului nostrn popular.anesti cIccit batliile.ll.) si melo­ cliile de hora mai noi (este yorba de yoca· lele de dans n."edite de sLadiile e. 4 Sal! 8. in stilul de in­ ierpretare.:e c. Aceasta afirmatie cstc numai 11l parte adevarata.lerea \"ieW materiale 5i spi­ rituale a maramuresenilor. muzicantul cinta 0 tnvirtita si din nou re­ "ine 1a Jurel. .ii bati:ii. Jocuri preluate a. dind 0 ima­ Cline certa despre eonceptia artisticil asU­ pra vietii. batute eu sin­ eopa $i pintel1i In aer specific zollci 11oas­ t re cit si Ivfoldovei. dar nn aceeasi. era un pllternic centru coreqrafic. tempo-til fiincl acela5i. Ardelcanca Rilehiteau(l (Roaia steIelor).'oluthre din cadrul ge­ nurilor . pasii fiinc influentati de jocllrile locale. tind numa! maramure~eana ~i a zonelor imediat invecinate.te sa reprocillcll pilliPllii !. in zona eonslruetia jocului este alta (ledt in ~Iuntenia. la mijloc se intilne5te cu cealaltli fata Cll care se poate roti san nu. In Sapi!1\a dl1. In acelasi timp fo1c10ml muzical de aiei prezinta S1 inerente aspecte innoitoare. si multe va­ riante. ceea ee creclem ca I-a si derutat pc folcloristul maqhiar.. ea "intre felurile .i timp expresia instinctiVi. Influenta cea mal \a­ nitli este. cuprinzlnd eele 619 melodii la care se adaogi:\. in abordarea unor genuri noi. Din mi~carile "echil:­ Jui joe de . In repertoriul obj~nui: de jocuri al satlllui Se Int11nea si dansu: amintit. Comparativ eu ceea ce s-a cules muzical din zon. do­ . 1mbbate cu elemente coregrafice. fiecare bliiat indrte fata oda­ fa. BarMte~ti: Ardelenescu cu ponturi: B1Huta sau Calu­ semI: Coasa: Ciobanasul: Roata i Tirleses­ cuI.\lunel n-au mal ramas In varian­ ta de 1a ). Am llltilt1it ~j Ardelenesctll ca joe soli'­ tic ell mici nniatii.'echi. Alunelul din Maramure~: Satni ~ilnest: nesti.'inc la partener. Acest fond afirma totodata si di­ ferite grade de specificitate stilistica ce este dnd comuna intregului nostru folclor muzical. m!sca.blhi de 1a un baiat Ia altul. ? Dermanentei noastre pe aeeste meleaqun.) nu se poate face despar­ tire severa".

. BreazuJ ~i avlnd 0 comisie prezidata rie Tiberiu Brec1iceanu. Fire~t0 Cd 0 astfel de idee ~i llobil5 ciorilltCi a existat in toate limpurile Si manifestat in cliYerse feluri.1 afirma ~ patru melo­ \'oca­ esp~ir- ina in foldo­ me se [n hla­ ~i cli­ . a 'leaquri. Sabin Dragoi. preeum si de eatro predecesorU aeestora. ca D. pentru di ceea ee este fw­ !110S :. cmn '>lnt lucrarile 303 Colinde eu text .lra co­ llloara falcloridi.i me­ lodie. G. de ciHre George Dima. lacob ~lure~eanu. Emilia Comi~eL Elisabeta \101do\eanu. $i 0 apreeierG c1eosebila si din partea fadarilor de inaltii cultura a nemii. . IlU esle necesar sa-l prezclll8m continulul. loan ~icola $i altii. ins a realizarea ei s-a conereHzat mai eu seama . llllllla! prin adllnarea si p~lstrarea folclorului din cliferite lOne ale tarii noastre.-. dar mal en seama dinir-o parcurgere dntaUL Sacotim insli necesar sa-i precizam anumite \-alente.i transmite peste \-eactIri ilcca<. omului pelenta cerceUitorilor de '>pecialitate si-a de)\'edit rostn] Y. Gheorghe Ciobal1u.i pli:icut mE-rita :. suceedat ):1 anu] url1lstor de Sabin Dra­ goi. dnd mijloacelo de impri­ mart' '-. ajungindu-se astfel la crearea unor in~titutii de specialitate.. com. sau ctlm este Incrarea Folclor muzical din Bihor. ci si prin publicarea lui pc j)arcur5nj aniloL lnlr-ul1 lei (1p mono~Falii ale unui anumit gen folcloric. Gheor­ 911e Breazul. D._-p 0 S TFAT Icieea de a consemna creatia dnonima a poporului a fost desigur generata de frumusetea lexlului poetic $i a melodiei.0110ra au dobindit 0 l''(tindere :ji 0 utilizare lllai larna si prill parUle !loastre."iunea ~i de in­ lri noi. Gheorghe CUCll. ocul . aces tea clOUd fiind pll blicaie 5\1 b E'sricla [nsti tll t u lui de lolclor din Bueu­ re~ti. A$8 se explica faptlll ea. Traian \!Mza. mai ales eli folda­ . do­ ~ul ge­ l 1a in­ 'u ceea 1910 I Ac1use de 1a sate $i prezentate in concerte pc scenele oraselor. conclusa de C.e aici re. a caror pilda si stradanie au fost urmate de Tiberiu Alexanclru. ~-a tE:rnic d511uit :!ansul este arian­ fiind sin­ 11oas­ . precuDI ~i de inteleapta dorintade a pastra :. penlru ca aeesta poate fi constatat din pare urge rea pauinilor ei.. din lllai multe lOne. $i al­ tpie. c]e\-enit apoi Institutul de Etnografie ~i Dialectologie.. Tmediat dupl'i aceasta.ustinutti Sf ell pa. lctiva a poporuI l o asHel de Inerare este ~i cartpa pe care 0 d\-em in tata. in care se cnvine sli amintim JHunele si ('ontributia unor muzicieni de frunte. G. in anul 1928.ii roadele nu doeu­ si spi­ nd cele lIte va­ cunoas­ : nostru ~ 0 ima­ Cd asu­ crea. Brailoiu. s-a treeul la 0 aetivitate . Kiriae. im j prelent Tnslilutul de CerceUiri Elnologice 5i DialecloJo9ic0. Asa a luat fiinta Arhiva fonoqrafidi a ~1il1blerului\rtelor.solis­ stra­ ataile tmicc anea. Desig~lr. Breazul. Ilario'l Cod­ siu.:estor doua organisme au fast cal1C'entrate 1Il il1stitutul de Folclor. L ine~ti. Aehim Stoia..ta C()lllOara. iar ca membri G. eu limpuL atributiile a<..ica ce foldor ~i a a :. Kiriac. in 1 initiata de G. cinlecelE noas­ tre populare au dlpatat 0 raspinclire mai lar98. s-a eonstitllit si Arhi\'a dE folclar a So­ cielatii Compozitorilor Romani. Tiberiu Brediceanu. ~ieolac Ursll. GaniI ~lusicescu ~i Ion Vidu.PH' sflr'5itul secoluilli XIX ~i inceputul seeolului XX. de Sabil1Draqoi. --_. Fire~te Cd 0 \'olutic :1d tra­ astfel de oJ'9C:lnizare ~tijn\ifica. de Traian MtUZ8. Cll rostul de a cereeta si transerie intreacja noa:-. 200 Cintece $i Doille san 100 Melodii de Jocurl din Ar­ deal.:i trehnie propagatintotrk'auna. de la sporaclicile notari Si annonizariale unoI' melodii populare.istematica ~i In acest domeniu cultural. Constantin Brailoiu.

ajungtnd sa complmti melodii originale..\carl0T11ir:i 'Ro­ mane de la Bucure~ti.ta zona. 111 1923. ea nu a .. cunostea hine si limba lloa.. His'lnd la I) parte unele exemple mai putin caracteristice si ('xplicatiile ce intregul material ~. c\ceasta l1Jnare I1lJ a fost in~. car in specinl de Cd­ tre (loi nmzideni de mare pre<.liqill: Tiheriu Brediceanu si Bela Bartok. fOrll111lind 11nele teze \'a1abile ~i asta7i. secondat de 8cplasi folclori<.in merlin] si:ltesc.":e' fir('c.a ::. in prezentarea folclorului muzic'al din aceasta zona. care de mlllte ori sint considerate de prove!1ienti'l fo1clo­ rica.afara de folclorul copiilor <. balade ~i dansurL Desi aceasta colee~iet intitulata no Melodil pOpUlaTE:' TOma­ ne~ti din Maramure~.. prin grija '\cademiei Romane. toan Barlea.rcc:tat ~i de altii. ClllE'oerea Iu i Bart6k a fost pn blicati'\ 1a "Hinch en..ene si folosind uneori aceeasi informa­ tori ca si Brediceanu si Bart6k. prezenta lucrare.pcci­ fiee ('uleqerilor folc1oricc: henzi magne~ice.. 1n 19n. de<. Ca metodolonie. Ea cllprinde toa­ te qenurile foldorice exislente aici in prpzP'1!. Brediceanu s-a limitat doar la eercetarea a 18 sate. Fata de colectii1e mention ate mai sus.L mentionat mai sus. probabil eele sugerate de folcloristul din zona. e]aborati:i profesoml Glworqhe Pop. din jns~rcinarea . Tn felul acesta. "\e­ adnd inten\ia de a face 0 monoqrafie ampl~ si eli explieatiile coresplln7~itoare. asa cum (.tra. Pc lingl1 pasiunea de cu­ l . Renumitul compozitor '5i folclorist m Be!a Bart6k. tntr-ade\'. ('olinde.-a­ loros. fapt CE' indid1 0 rlocumentare atenUi.lir.ilie $i din propria lui marturisire. cornpletinc! astfel si omisiunil(' predecesorilor amintiti.iaramnres. In primlll rhd.faramures.Cintece popora1e roma­ ne$ti din comltatul Bihor a fost tiparita la Rucuresti.i ric dntecul \"()Cal de dans. Brediceanu avea 0 mare pasiune pentrll fol­ clorul nostru. cm:ine-se a grlH Si despre eel ee s-a oslrduit Intru realizarea ei~ pentru ca "aloarea unei lucrari indica ~i meritele Hiptuitornllli ei. dovedita 1nsa nu numai prin culerrerea $i publiearea lui.'olum mai multe doine.a tradusi'l si tipi'l­ rWi in Jimba romfma. Din rE'latilri1e eela:' Ce all rerceta~ lucrarea lui Barl6k tiparita ]a "iii I1ch'211 .. Tiberiu Breoiceanu a cutT('!ierat si aceasHI lOna. ar:llnind hIr-un . cintece propriu-zise. a fost efectuata h lfll0. rf>71Jjla ca ea cuprinde aproapc loote (Tenmile 11l1l7icale din \{araml1rcs. oirectoru 1 $eolii generale de muzica din Si9helu "farmatiei. Dupa aeeasta succinUi prezentare a lIllor aspecte esentiaJe {lin luerarea de fai~. dar a\-jml Si 1aClIl1(' de~ terminate de conceotii:e social-politice al(' epocii in care a lucrat. completati in. plitrundere a spiritului fo]cloric.i primele considera!ii 5tiintifice asupra folcloru­ lui arcstei 'lnnE'.'azut lumina tiparului c1ecil abia In lD-37. obUninrl astfel nn material n11lzical autentic '3i . ci si prin tr-o adtndi. a ceJcctat de ase­ l'l1enea. In 1913. Sll b ti tlu 1 Volkmuslk der Rumanten von Maramure. Bart6k da acolo . dntece de nunUL hocc!e. Autorul ei a cules peste 800 melodiC pc parcursul a 14 ani. aceac. Asa 5e explidi si faptn1 ea nn a cuprins In acest volum absolut toale qenurile muzicale existente in }. deci exista un precedent in ('olaborarea ell acest mUZlClan care. pe linqa allelE'. merltn1 d~ a fl cea mal ('ompleta.pre fo1c1l"Jrnl !l1uzicaJ din \. Din totalul cJlltecelor imprimatE' pe benzi1e de maqnetofon a selectat pe eele mai interesante. 8utornl acestei ]lIcrari a folosit miiloacf>le morif'Tlle c.i etl altii..rnl muzical din "faramnre~ a mai fast q. a fost posibil s~ pastrarea sau modifidirile iyite in te'xtu) Dlll7kal rw parcursu1 rleceniilor ce separ~ aceastfl colectie cte ceTe pretE-dentE'. fisc de ancheUt imprimarea rlirec­ tao pe feren .!.int facule' d1]pe\ criteriile arioptatr' lfl noi S1 de c~itre ccilaIti specialisti. desi 0 alta ]llcrare a lui Bart6k . personate. DUPH cum 5e . mai tineri.c in oricar(' formi:l ric cllltllra orali:l san crntata.c. cercetind toate subzonele maratnllre!:. are.

Prin rderate :..1rii acthitatilor artistice ale formaliilor ell care lllcreilza.Ul'. preclIJ1l 5i din explicatiile inso\iloare.te hotan:-.r(.>i (1] \nsamblul folcloric . " leqator a1 folclorulu i mUlled]." unoI' programe artbtice (ell cO~ltinnt folcloricl..a$i ora<.i datinile mararnurc<. auloru] l.\idrd" al Casci ell' cuE~. ce contine...>1 harnicia.' hfltare. profe':. )tiintitice pri\'itoare Ja foklorLl! .dupa cum nici petala incloiUi la 0 floare llll-i schil1lDa parfumul .i ccnl1m.. ca text ~i mE'Jodie. Prin lot.1 [ormajia .("Jr'l Ii. ell astfel de glndurl ne exprimam pre(uirea ~i cin<..or al (lc('stuia. dr. lUI nurnai in IOl1d lJl1de aclin'aza ci ~i .inloLC:eanna pricepen:'d <.>1 un neclr'}c ')"­ paqaLor ~i \alorifica!.\lll~jlnt:]U" a Casei pionimiior elin S:· rjhelll \larma\icL prcculll <. ~i chiar pe-. sau prin realildrc.orul G:lcorghe Pop estc '.>i sp!endoarea. lOAN !>ERI'EZI Consen'aloru] de muzicd "Ciprian Porumbescu" Bncuresti .. aspec!e dhcutabile. impreuna cn orchestra :)cmhi".. dar ace<. (. at in privln!a a!egerii ~i a interpretdrii pronramului Inuzical. prCCU!1l $1 factorilor de cullurci carl' au sprijillit lipdrirea eL Prof. ('Me Ya conlribni ~i mai mult li) ra~­ plndirea frumoaselor cilltece maralllIIre'jclH~ln tara noaslrCi ~i pestE. d(' pildi. cit 5i a coorrj(m. c1in ace. uni'\'.i do\eclesle . elIte reqiulli din tara noastril.· [ollica IX' care () conduce. VOl' fi exL"linc1 In aceasta lucrare ~i lmelt.:. prel(~nla lucrare consliluic nn docUJ11c:nt de cllllllr(i rOnJ(lllea'iCd de mare \aloare.tea llu scad \'aloarea ei in ansamblu.tirea em'enila autorului prezentei lllcrari. re~Jblrul \'C)Cal dificil al unor melodiL sall arlHlHa prea incarcata a altord.>elle.

-

lV)IZn~

~Ol)lO:J

30 VI1)310)

SISTEMUL OBICEIURILOR

..
~
'.

-

-

­

--­

• ~-ti
~-~

.... - ­ :. -,
~

..

-----­

87 ---------.­

CICLUL~

VIETII •

Repertor iu I copiilor

1. NUMARATOARE
tIIr':; ::: '6/25!3

.P= 280
{j

Inf SidfJu /ieana-l! ant J dec. 1975 POlenile 12ei

nu:

2. NUMARATOARE
w:; 816/2497
lof Bobocea Vos!ie-?7 Oni J dec i9?5

J! ­ 260

- SCI/!
0;'[1

Poieniie

V/Cl.

In

DOUG trinuri

Au I.init sa stingd caS(l Pompieri de 10 fk;cQU

(H.'€'lasi timp ce mO(1Hl SE' ciocnea Pompieri df' 10 Banea.';(l

mdea

Au aprjlls,o

.,1

mai rau

La rn;Il€-fI frunle selie thm sutd lei

Hi

iei

pa

cine IIrei.

1 VINE PLOAIA

Nag. B16/2509

-180; J= 90

inf lJofon Maria .J7 ani ] dec 1975 fzei

!Ii

/;;e,,"})/

_:n' -- "e

----- 88 -----------~----------~-------------------------------

4. MELe, MELe
Mag. B1612505

Inf Sidau Ileana -11 ani J dec. 1975 Polenile lzef

co- do

bele

JeOd

Ji 1; ,

DJ
'

1-01 d8 ';~ol ba7'-01

Ie

a

- reD'l; vechl

- Ie - Ie

Hag.

~

1412190

5. cfRTi. CiRTI, VRANIT• A ••

~f7~]cc-t211
-;It
"

.P= 208 ; J :: 104
.- ce
do!

Allegretto

In! Herbl/ Anufa -62 ani marfle 1971. . Vodu Izei

elr - Il
17,";} -

vra

/71 - /::;

J

;778

{J-C}. 1 -

0.1

Pt/I

de

/rih du ..

cea

n-:"9

Ca HOi

Oei mil .m/ e pas Ie Pe'la H/ Ie

ma· ma rnea
0 - i Ie
va i-Ie.

6.ANE LI PANE

B 1612501
In! Florea Gavrilo 11 an 3 dec. 1975 Poienile Izef

Z iN PIETRICELE
NUMARATOARE
M~

B lJI529

D1t~~F--.---,-±~~:~---t-~ '1lTI$r~~--J--~ JT#-;f ~ ~ ~
v

)~252;

Allegro

In!. Te/epfean Heana 18 C.­ februarie 19'1'J Vadu lzef

.J =126

-

/a lie - bt.-, - /7u la . - 1/01 ______ .
/7e-/78 J'U

E=j

Jlru-/li

in.. - am .Jor P6l.. d0' Ca- lu -.>V

Ie

/7e

-- /7/1

,

eel bgr-

Jus pc1 n8 do U,9 zec c5 Iu - /0 Ie d pa re-,:::= Jus pa ~77t /7;} /7{} - /77Cl ze - e

m?·

/7)1

bU-/7/ le __ r( /e /7//7·-ca-o-v8z_

'--­

=1
.

89 - - - ­

8. BUBURUzA RUZA
-::; B 16/2504

.,110 Be ~ ~~ ~ .~ . ?6 I E.. f:+SEt . a=d1i~.~. .~ . =$t-4=. .---=.= ________.___.____ _ . .'.~ . ~.~==-~. ~ ~. -.-~-=:lI
It

In! Sidau Ileana, Fiorea Gavrilli-ll ani ] dec. 1975 Poienile fzei

bu-

ru -

za

de

/ zbu-ra

A

co - 10 m-Ol

In-su- re;

9. CUCIUMALU MANU

,,:::: 815/2318

*H
--

~~-280;.J 140

II: J =;:=~~
ma - lu JIJ-jl/l7 jJler-dul J'u CuClu-

~

~
1778 -

fnt Dunca faana-ll ani ]0 noiemb.1975 feud

~
nu
nu

)-/.

~

me;

51 J

In 9(oa
1-0

flal

cu

m/

du ....

!u
lU,

10. DU"TE DEAL DUPA DEAL

to::; B 15/llJ
;- 224;.1:: 112

Int Hachima Maria-Nani; Trifai Ioano-14 ani;Brumar Ana-II. ani; Ungur Vaslle-!4 ani,Munfean Iaon-14 ani 16 noiemb, 1975 - Bofiza

"
_ _ _ .i'

t=?i2lt.Jl[J.J=fJ }=~~1=1
du taL mar- pc:

'!.

dec;l_ deal -ll Ca-s mal mul - Ie
2(

[Ju - Ie

na.

pa

ghl - 0

deaL._ Ie ce- Ie

h'a/7-jt-rt

pa/7-t­ fe.

11. LUNA NOUA, CRAI NOU

•.:; B1'5/120
idem-IO

,; =110

LU-l7if 170 -

ua

CreH

nou

ne-al 2 JT ­ 17;:)-­

JT- ;7;)

sii ne

.= ,-­
'3
.,.. 871/2498

12. PITlGAIE GAlE
I

1

~Oder~t~ . ..Lt;. ~'= 200, .1- 100J5L~: § J-=ii-'=A=-+'BE ~r3 r= -=$c-~ :x-.~. ~
if g II'." ] ~ f . ~JL. . _,
,....., .
§t. --

Inf.B6butlloan-]8anl
100.1974
Vodu lzei

,:::"=':'_

- __ •

.

-

___ ' ______, _

It

Ii,; - II - 9;:) Ce !fUCI Tn

Ie
fl -

98 - Ie

tin

pI -

dor de

92 oa

Ie Ie'

Jt. u '[) ne Po - PC} Ou - ',08

J!'

U

I7U I7U

de-a! /au

de-d/ meu

8e-

Durn- ne-ziiu!

dal

g/7eu
ca pu mneu

13. LA SCALDAT
Nay. B il /2507
lleajj~J ~,-:8 eni

197'r

(/ .­ ne

14. LA PIER DEREA UNUI OBIECT
Nag B I] /250]

IOC ­

15. LA PlOAIE
,Mag B 74 ifflZ Allegr'o }J:: 280; ,,L 140
JOt

JOIl
liHlrti!3

·25.?1il 1974

Vaali lzei

m¥1~t~~I~i~~'~ff~~j:-j}I:l:~
@)

---'-"-

-----"

,
91

1

16. LA BUBURUZA

Mog. 8 11, /2196
Allegro

)::232;.) =116
,.........-..,

Inf Herbi! Anura-52 ani aprilie 197t. Val/U Izei

ru

za

Ju

Ie

ma-n

dj

ru -

fa

- ru

2.'8

ru

ru

-

tao

1Z LA LUNA

Mag 81/,/2185

Inl Herbi! Anu!ii-62 ant
febr. 1971, Vadu Izei

no -

ua
t/

lu

no

ua

Lu - nil

no -

ua

eral in

dj

I!)

Te-a/ vo - If

pe

ne

Vo -

Ie - rna

JI

pe

m!

ne

=--~ -- -J
--:- :j

18. COLINDA DE COPII

In!. Tomo/ago Gheorghe
Mag. 11 / J5
=100

a lui Alo-I,J ani aprilie 1977 V/~eul de los

19. DIN· PALME

Mag 813/561,
Inf 86buti loan- J8 ani febr. 197t.

Vadu lzel

frl/-mos fru-mos

II - .re - be

A

na ca

/7t, ca

rum-ba hlm--ba - sa .

j

J

~/ Iv lu MI. i7J Ir r 12 r r ba .. Braicu Virvara.PU CTntecul de leagan 22./7al. 17 /25 Recitind J::68 Inf. Hario-20 ani. Chiralexa doamne eifj carbuni 1n vatTa Autia pe1itori 1a lata Chiralexa doamne.. cu - ~ I ~ ~ 1 0 nu - lUi fa Ie ca -pu dom-I7U lUi.. ~m ~ 1 mal pal r .4J ani Viseul de los ' aug. [u cu - Ii - Iv 08 nil Ie Cd -. Cu. HAIA. -. BABETE Hog 11/1 £~! J)?lzr u .Florea Haricuta-25 ani ]0 noiemb. J~ a r::::"1 J J Ii u Inf Tomoiaga Gheorghe a lui Alo .92 --~--------------~------------~--------------------------- 20. PUIU MAMII Hag. 21.be fe. 1970 e_ r rI tu Jcoa -Ie pa dm re -.82 or aprilie 1971 VIJeul de Jos pFJ C/7/.717 pfeaf. B 15/2]1] Moderato }J= 150 Inf Plesu Anufo-20 ani. II -. 3a - Rar . HAIA.1= 60 be fe..Ie .r F F fJ I r r F Irl~£]g cu cu cu un It r I j r FJ I r r I j F FJ I r r.va li-n c. Chiralexa doamne Cite pe ne pe COCO$ AUtio coconi burduho!Ji Chiralexa doamne. ...ra -Ie :11 J: 5rlu de . -. Chindri:. CHIRALEXA Hag. (u un r F I j-. 1975 leud /171 Pi na jor .j­ Chiralexa doamne Cili ciirbuni in vatiC'! Atltia petitori 1a iota Chiralexa doamne. pn-ma .ra-a xa doam-ne Chha1exa doamne -Grhl de primaVQra In pod ~l·nCQmaTii $i pa pteatra·afaTa.

ell (~ hit r f r (r ~# 86L =€( dPdddti !aZI allUalod 5L61 'lap [ IUD LI-DjnuV SnaJlad 'Iul . .e 'e ­ 'e 'e e llw-ew 17( -fld 'e - Ie e (e ..rE r~ <f r f I mo "r r t( I r .ieoo 'e e e e'-- e-e e .(SIQ) los1U1Q DWDW m !WlOa [UllOa Iosn !WWa owow n:J (S!q) Ios!nd OfDI. JO./0/ nf- . 8[5Z19/8 '{ioW HOSlnd 'VIVH 'VIVH "~Z r- t:: -­ l!iL/ FUi nl - fld Ie e e 'e .{ 'O!"H I If :Jt7d - e-u If Ujo e.11 I/o.el.e 'e ...flo' I! . (.V t c( LI .e II .r :lod e-u I 'r r c.fIW fe'UI is' I-:!f' ...IJ ew 'e e-e e . d f ..waPI r C( I y [\$ F\$Bt OcL =<f OlDJdPOlAl 090Z 1 '1/ 8 'DOW NV9V31 30 J31NIJ "£Z - S6 .j dP Ifld el ./O! -.:J ap el.e (U II' .Ot.

(1 lai.. PUISOR ..Id /fa la pu~ . Pascu Marifica a lui Steapan-25 ani Viseu! de 105 febr 7970 ha . culc(i·te puiu mamii (bis) Nu te·am Idcut cu /iganii (bis) L ....130 Inf Fforea Vasile Citetu-1.. HAIA.94 .. 1975 feud I' ..8 ani 30 nOlemb..5j rna dw:: (1 sec"w Sa te pot Vedf! imbl1nd ptitd de griu {i-oj fa Cd m(ln1a mere 10 moara .... Maguta I l!i~c6 -20 ani..soara..na-I I te rna n - . In!.. twia tu I ie{l Cd mama Ie-a /egana $-apoi haio pui:..Jar .. ... Sa mai fae altu 10 rind Cd mama Mra de prunci 1 co nucu Mra nuci. ..GNag 77/71. • -. B 16/1676 Inf Balea Marie -79 ani 30 no/emb.­ 25. .>1 t-a lace scovcrgioard.. Dii-i ell mama $..ia /7. II] /(1 /(1 }a /a (bis) Va-..Jor .... daina fii doina (bis) M-o VQzut la mama dol (bis) U nu marii ~i unul }01 U I1U harnic lingd -noL 27 HAIA /HAIA. J! Rdlele din asia lume (bis) Stiu cd nu Je-am pl1S eu nume (his) DoinG......oara PJnd-j crel)te mc'iri..... VARIANTA I Mag_ B16/1106 Moderato jJ .. Cd flaia pui de cerb Eu ell tine ma desmierd ati/a ti-oi hOlj Plna ce le-oi adurni. te culca (bis) '.. HAIA TU ILEA vezi l..1975 feud • /JU fla . . 26.!II ha !a -• Hoio.:}. CiNTEC DE LEAGAN Mag.tY ..

... -Fa flO!(t JUlia $i-l dLL (L (bi.~·7 .-'... "..--Il<llP.- . "1 !/..:'-'. ..~ie FaiC} prunci casa-i pustie So.t--=t=.~ \J ~ !Ie Ie·· . . . Clnd 0 io sa am tihnenJ6.:_ ' --=f=:-:--~t:w-E3 IL_.._ . BAIA .J ~~=:t-~:..". Sd L->uf1J Pi. -}=!:ZO=.f~/ oor ~ -. 3D. 111-0 Jegdnat Nllma na!oc nu mi-o dot Clnd 0 io sa am nOrGe L-o Opal moica po [<Je.)c (bis) I I . HAIA.: . ..>r. :~~~. 2q . 1ro . PUIU MAMI . ·=!:..~ ~ = m ~ I .-.'~~---:'~"~---.> ~------------~----.--~-#t.. pu.---.o~I. . 875/L._ . --~~-~ ~ ./ 1"0 .-:..--------. _ . .. bani $i mo.i:.~. .• ~C]S'". hwtl.95 28. Wl't:._~~_7~~.:::-:kJ -t-~:::::=:-_ /. "._.Ji=-_~:':~=.)lSj Eu te JC(j<Jan :.f " ?) iJ.. -.7-=tiii-·--uJi'-=+~-::. di_ .'\.-_: "F "'R­ !J . :~nutc {] lUi J- . siu cit de supdrata Pruncu mamii rna desmeardd. (i'e cue (..tj (1\/e.8 .-.1// LL ••...•3':8'~~'"--~--tc----~F_:!wL~.i po stiliga L)e~(J(J{~ f gas esc ..Ii- tat SLlparat S6 Ii. -.:-J:~2':~::::.. i lii/.1 (j .s} Pinfi iJ:.~U.~:=t.'.~-:-~~---.. •.L):! t_ -. .' ~_ "if I .] mali$o[ jj 81 (bis) [bin he..:'qdno[ D~CU Ml!e·a~ I[iii .ii=I:_-q---. . f\ ._L_ J':"J: .. 7CJ70 Vfjf..-*·.-----.~- /- c-a G/Il . rl~{~ q!\IA.{' q8 ("'1 Ie."f. ~ .-----. . (ofs) t1pat-o n1aica-n pard (bis) o ce rn· tacut nln:l~.~~:-==:-~:=':. ta! i 11£.~. .w.---...h:~=---::.. _.. { I .fj (! II tau eJUi C L i1' ce 1116 foe jJ e'a btl tr) r LCUl-U .(1 S. A ~:~~:~==~~'~J~I~i' r. HAIA.w __u __ •• -r -_.nl/. M-o iacut.-=-~ __ :~3 ~ ~1 I --fIr.-:f:+:-j~--~::'f·~~ ~a-~/'. 'Jw. Eu te Jeogan til now snfnn Haw.~}-i~~-::-El~·C-~~~~L~::f~=:::E~~==~~1-=~1t11t~~~ -=-..om prune de ('iupait De cinr 0" :): prdrddit p(..>i "d cireoptc r. ~~:::=~t~=. . -.-~ --- ---~.:.1:f~~'f'dffE'i~:··~:~~-~~--M~~~:f:=~ .?llU i-'o llni (Dis) "] u PUiWl 11 durni (bis) Pin. .) .Jdf7I_. HA!A. I / I.::::I______ _=.los -==::::J ~ ! ::::::=::j :i~*~gL~1J . PUIU MAMII . -.:: eu f-/(lia hWci pui.~-. ~ P'U'I'SOIJ .-.·-l()cic"(:. Liul. -.l._--.>...~ <.1/ =~~=~=:=:±~=:. '".'ciclnte)J~ lF3 '.f 'Ce"':~.~~~~~~ ~ ~_t:~~~~Cc=t!-··. .\fe/ica··]? ani dec.. .~.-.-~-g.~~?~~_::~c~11"i.~rCcf:~~~~t~!c'~~K~~~. . ~ J-\ ~l In! 'C7(! 877/717 [v1odei UL'_) ..-~~J._. ¥.1-1If.! .. J A. leud =m=~-- ::£I=*.----~~~~..~le '.1 uilJ d..=: -­ I---~---w.I r'.~_•.rJ=~ ~.-::~ -=r~~~2~l-~~::~. ~.:.---. ._ (. '.-~.<~-. ~C! : Inf Jus r: n AnutD··ZJ am 30 nO/8mb 7975 j)-~ J{~-.'J '!filA t1.. w.7} __ . .ler!!·· LL.

J.5 ani iunie 1978 Sdpfnta 32.. tal II 7Bf dlil ra mnj· 0 cln - 33. ~ Ii Ip Ei E Ii Ir F U._J J1 @ ¢- tdtJ I k2i1 J) 4 G I J) !i.18 ani ian.LIN CU MAMA Hag..g8 .0 ma de dor mne-o tat.b J ! l j J. Mne-o cintat de dor . A w ~ • Inf Husar Ileana a Cionchi-1..liu pr ma de dar mne. j II Un lin-lin pui de domn Mult Ie leagan . ma m-o~_ /e 9a . 1966 Birsana ~ § P fie. 1975 B1rsana OJ Ala JJ .ra Cd-s micutd sd cresc mare (bis) S-o mlngli la supdrare (bis) I j) gu J j. . Nici la prinz . B 15/2372 Andante ) :120 Wi @~ ~ Inf.. II 1.. Birsan lteanii-25 ani ian. Si din easa $1 de-alara.. B 21.!7d:.0 cin.96 A _ 31.si nici la dna. ~ Ir p F /i/Ci -- cind r .____ t-a ma ma 170 n_'_ eFt i> J J vre8. cfn.tj l!. • ia r £1 hil178 _ __ P I~ J 1m cu ~ " U. HAIA LlN.J IIi Q E p IF g . /329 Moderato )= 140 .Ii r IJ !lu .8( Ma-ma __ dnd!77-o Ie - ga- naL~_ Ma-ma_~crnd m-o /e . Borodi Ilean6.si n-a1 somn Leganlndu-te pd tine Mull lucru mie·mi ramine.71 t» Ie Andante )0118 • Inf.faf mal I r F . MAMA CIND M-O LEGANAT Hag. MAMA CIND M-O LEGANAT Hag.. ~ • . B241 1.ml . Si de iarna $i de vare De loamnd.s-a plins (bis) DOTU de mine s-o prins (bis) De cind s-o prins la inima (bis) Nu mai am nici·o hodina . l S' . de primavara Si din easel $i de-alara.

7 CJ A 1 - CJ ~.pI ~@IJ. ." .. 36..___ de un . DUI. 1976 ~ ~ @) j {}i=j) -pJs-l1 001..ra____ co . gu ./ld tIJdl lt4i J-=h$-h!§ DOl Bor~a fa /)il7 de un .J {l1.i haiuca pUi~Ol Pina·. 001 *' I Jl J gJ H iTlil a Pu .mu ~ B OU!. B lJ /7121 Lento J>= 125 t:'I In!.Iu . I-a allot doina zjcjnd.] . dUI_ 4 dui___"_ (/(J /10/ na _~ ca ___ ~ /' . /.nfn.40 ani dec..de-o Ie . !7a . --t ~. DUl.' ma dul !7CJ E CJ ~ d d a Dul cui na-dCJ lJt9 4: i j. 1970 Vi~eul de ios ~ IU - et I p . NA DA BOI.. B 71/726 Rar )= 128 Inf Bora Nas/oca a lui Con/rate. OCI.! J/ .du /1 ~~ lJ te j 4 pe J "" IJ Mulf 11l W I J) . II le-o g8 DiJ. 001 g. I3S lj j) J Le !}B .-. 001 -:J. /.. ~ J) J - //{} /uc ru 1~77/ /lld/ rj' mF' ne '''if @~ J1 J Du! dUl £lj JJ !7CJ - I J. i J.'.. . fTi!C=_-~.piI /TIIC L-a lasat rna-sa durnind $. 4 J. PUISOR • ::::::j Nag.!- de_ co- -. A .h J Ie . Tamas lIeana-24 ani ian. II da _ OUl CUI na - da__ /1 ~ 35. cle~te mari~or. flol I j) J 4J j J I J. k I c[j " J71 :!@ I)) W J) J ] '.. 97 34.. DAI HAIUCA ~ &§ru?r @ 0 ~ @) Mag..~ iiiioo-" IW~ - :J /TId =t :11 r p r f.de-o Ie na. HAIA. BOI ani Nag B74/ 2799 Allegretto )::216. D//}_ 71 '- 1ti.J=10B Idem-17 =$g J~nJI a. ~.. /77a l71a Oal__ /la Cd___ CU /TId fe-o IT =t ~ ma (bis) Ie !}8 -- n8 /TId ~ I . LIN LIN. 001 LJUI '.

........$tl Om co Pintea V itenzll.....:. .....~~~__~....... haio.. ..w Neeazu de fe-a-ncerca Pe bunici CQ-i in/reha... {Juiu mamii MO!.­ 37... HAIA. ..}ica a.0 a{1l 7968 Dragomire~ti fJra Zl / (1:7 Brozilo( va adwwli Norilor va-npIQ!........~..so te v [E' Mare cit-U TibJI".... ia Mdmuca te·Q !egdnQ 38..................... Turcus f (aaree -::.... i 98 ...}iiatl fiodini soare-11 dfUmu/ tau Si·Qscultafi cjniecul meu 5(1 te feci co bradu-n illunte Sd iii hamic $i CUllHn $i sa flU euno. ho/a.......... BRAZILOR VA AOUNATI • Mag 2918 Lento.li nec(!..... .Ii pe lw Haia.. PUW MAMII Mag B 7969 -Halo... HAIA. Sa-ti lie W$U obraztr Pe bunici . haia puiu mamii Nu te-am Meui eu /iganii HQia..___.......'. . haia... poco ['ubo to #~ -134 in!..rn ~___...

:----=1 ~j L·Q-nf(i$<1-n scutec de in Si }·o adormi 1a s1n 40. nani. vul eu 1.-r F'" v itUPii£t. J-p? -~--t= JJEi=M I lie') la h.~. ._~~~-'~~~~~:+===j (TIe-un fc ClOF___________ [Jo /'iJ t: ~!l I I"~~~ .:-..~ ~ ~ i<... nani.:.99 :~o ~~ .Si cWo Ii-of hOlf Find ce fe-oi adormi..) ~ n ~ !".0 1/ (7!/~ ______ ~==-r~~~~p-. ~ '".'.:c...ld pU-lul (TId-mil Nani.J J---' =-::J f. .. 12 /Ie.' -.32 ani 7958 Viseul de Jos #-f¥r~---F-l#1~ ~ ~] I @' 8 ®Jd ~plAW J. II /3420 Moderato _~: 140 Ana . 1..~~~-=fi--"*=-'~-::=--==-jj . HAIA. - I(] h.. UNa r-r"r'·o"''''''·' /'~. Ale mama-un ieciOIa$ Dragu mamii ingero$ A..... fJd - nI fJd--/7/ l7a -.!'icr~~'"-.· /(] /?a - /3 ha - ICJ k9 - rJ.~!.... nani.{'?~.5i-un fecior am doblndit.a daca-a veni }'v1Qmuca J-a ciupai..dPOI /Jd·. Mit ~'('. F T ! - do b/'n dlf • Am Qvut :. S-apol hala puiuJ momjj Cd rnd duc a secera Sf pita de grlu ti-oj fa Cd mama mere 10 mOGld S1 tj·a face scovcrgioard Cd md duc a sec era Hula haia tu IJea S-apoi haja puifjoQrd P1nd·j cre$te mdri$oQnl Hala haia pui de cell» Eu ell tine md dezmierd .. ~ S-:J irn. . HA lA..co::.£:~~~'~q~J. .=iE~IE'~ i Am :.. 5/. .-___ I re C/OI' ./7/ . ~"u/J~)scu //{?DnO zaon/ 19SfJ Drcg[)mi'~?-?ti -.li eu un dOl Sa am pe lume-un fecior DOTU mt SaO lmpiinft .. ~ ~ t'\ In Mag 23/]:. .1' ~3 <7rn pe lu ~ ~=Jt~:.. TU ILEA VEZI 25 inf Pop ~ Mag. -- Id /w - /(] /7c..

i - 8. HAIA PUISOR • Hag.Jor..61 Allegretto ()::110) ~ frjl7JriJtjr}J ~:--t~ .-ri - I iQ.i P/-od-i sl ma! m8.. D-a$d un pruncut drag Pentru el aCusd-m trag Pot.----.=¥:-t~}~. FARA PRUNel CASA-I PUSTIE Mag. B1]/1. /fa ia ha-..fa D jdBl-. Ira I faf Ii) t.a pU.''? flU fl de am /e 98 na)-3' 11/ a. 42.. HAIA.100-------------------------------------------------------41.p*~_)) . II De tiff I In! Visovan Harie -6J an./la-.--2)l i1Y:~ lid fa pu-. pa Sa n·am prune de legdnat Mi-a$ trdi tot eu bUnat Sa n-am prune de eiupdit De dor m-a$ si prapadit De-a$i Ii cit de supdrata Pruneu mamiJ rna deslaM $1 zOQard din rnihurele Eu rld printre lderimele. 1971.1)8-1 5/ mal m. ian. ! ].­ ~==-:31 -. · ... Vodu Izei - ::( ~ • t .. .0 Lento.i L Pi /73--1 Sf ma/ m<5 ri Pt-.. mO$ie Fdrd prune.~~-==~~.r/ . ..4~b=E~ -JF--·~.b-+~i¥tt~··~~).ri--(v: ____ .~_~~.~ ~ .p _ _~ ~===:E _. ~gj i lid-Ia ha.J~r)~JrT=~_~.·· . 29/]1.a flU - $)l 0 ru flU .h Ha. avea bani $. pus tie.. easa-.. poco rubato »::120 A Int Huban Ileana 26ani 1968 Dragofflire~ti f~~j@ .5/ mal m8 -.@ cu biJ nat '+ II -"J.J =tJ P/ -/ ./9 17a--.Id .

* ....c ¥J -~-~ =: ill 5 3tJ 3:. .i sf ~I ttf -~ /a.~:4-FJ uF ~92 ~... _F==-=1\. d:. t":'\ .e.Ii0~__~__~:~b~=-:-J:-~~=-"'~~~~. ~~ ~ · 0 _____ Int lust ·36 cor Mag 28/39 Wf) 7970 S'f'-"~~/11' u Rubato ) . EU TE -AM FACUT..~i mel due 44.-~~- - n~soi' ~ Haia haia ell mama Haia hala eu mama Cd mama te-a Jegana Hoi eu mine pui de eue Hai eu mine pui de cue Eu te Jeagdn .55 ani mar/Ie 1965 75ani l.j.' .:=~-:. f!2~!} ---.'-: .. HAIA PUIU MAMII Mag B 1.. iJ~~.. /t -----~-. . . halo cu mama Cd mama te-a Jegelna Si coconu s-a cuica Halo halo pui de pe$te Eu te-am fdcut.IU ma iid . J~ ~~=-P=f..JLJEit~=~llLliffi~~mJ4J 1 .--­ r:: J i l.~:::t.:-=: '====F-§A -+-~ ::::j . -- ca ~-. /78 I a pu.1111 101 43. F 5- ! l~ "'-- j~ :.L.-c---~ 'c:. haia $i-j dormi Pind mIni ce s-a fa zi Haia.(/ . .._- ~~§~1_t:' cui. Cd _ _ _ _ _ 31 ct==-=== ~ --)- Haia.._.__ .?=S7ii§iB) co nul 5-0__ ._. ~.h...--­ @ rl ))_J-= r:.I • -)~'. EU TE -01 CRESTE .r .__ ~ I "1 ... : : 1 1 8 ' u.! ~ I! '. _t4 • (i~ti tJ r --~.~~~~~.. eu te-oj cre$te.--~--. ~ --- -:... . haia pui de cuc Eu te iegdn $1 mel duc $i rna fac slugel 10 cue Foc $i apa sel-/iaduc. ~~!: . ~~ .-~ /1 ':. (_fI .. k J U ~ 3- .. .. fe·o := -: ~'1J1C.....5/2601 GodJa PaJaga... fa IU ==::=J ma mil. HAIA. ~ . ~. "". ':.-~'!~.p. FP --~ co - '~~ co ) si'.. -~ ."U ~~ Ji)11i~-.' ) ~ .-. s... Haia.}." :--._--r--.

--. "d.." ijrCJg7mfrestf :i:fj~:.."1 ~?f1 { his} 46. '~f:~~~~~~~~~:.24 ani mil! lie 1968 t r 1.•. ~1.'1 i .... BOTEJUNE DE FEMEI Int he "[aria . ~.ff~=~J! . .'-~.. .1(ii Mrbate eu dreptate Nu-mi cata Jeacurj de moarte Cd am to la botejune $i-o 10 neveste nebune Plnd Loolalt-am petrecut ~perld ne-am Idcut L ./ .:.~-'~/ ~ ~ =.j .Lir. c'. • --..\> .. --• . ~'..~ :$ :(~..:.'/ ~ ::y ~.. e~ti beteagd ? j\.DE cue 1: :.i 'btllbotu mirat te-ntreabd tu Jemeie.1l'.a (bis) .

DE PETRECUT F 'd.---- W::J----.t. ~t. tt f"-· EJUNE In! 8' 16//44 ~ r­ " ~ 0' ~1 d.. 7971 Vi. J. gol meri c1telin C1nd efti pJinut de c4tane Tu atuncia me.:.. Ii f~ -" ELOR ~~.".------~-. . tare.l Nag E7i/ IN CATANE COi.ll "/ C::J oS-am vCizut pa Si m-am dL!s~i i5.:j ..·J~l:j {bis} /In{J~ Repertoriui t:ctdnie instrum~id(J~~: t:T 48. Hai Pleac4 trenu fuierind R4min mlndrele pllnglnd.~..-'-'.--. mli M1nce--te locu de trin Clnd eft. ~. 1-7 A +-. gald sord Cd m-a~teaptd trenu-n gar4 t. Hai.O/ c/. StrigAturi: P6i Gald mamd. . ma.

Fr-=*c=-@=c~+~-=t21l !lj '90 ..= In!. tarat Cavad Grigare-54 ani -prima:.. -• 50.Viseul de los . [ovaci Grigore -57 anl... " Mai mlndrut viole pUnd Eu te·a$ r(1sddi. I " " I • Hai.. HaL· IDth Urcd mlndra sus pe deal Sd vezi cum 1s militar. . ..prima~} contro:[ovaci loan-29ani. Cum md fugaresc gradatii Si tu te iubel>ti cU altii. Mindrd primavara zine NU-j ave parte de mine C-a ave parte armata Tirnacopu $i lopata.n grddind $i cu 1acrimj te·Q$ uda $j-n armata.febr 1977.J Eu cdtana $1 cu strut $f mindra·j cu 1eganut Eu catana 1a-mpdrat Mlndra-i cu 1eagan 1a pat. ..0E MERS IN CATANIE Hag B 77 /29] IVlorCIO e • A " -­ 'I ~JiO---Et--~ . Cdtanie bldstamata Hai. • ~ I i . mlii Sa mal seap din tine-odatd S6 port clop ell pana latd Cum I-am mai purtat odatii In catane n-am de mars Numa cu mindra pe $clS In cdtane daed-oi mere $i-acolo-s mlndrele mck l . stngotun: PO!?W SimlOn -]0 am nOiemb 7971 Viseu! de los " ~ i 4 ::::.104 ----~---------------------------- 49. zongura:[ovaci Marie-51 ani stngaturi: Pascu Simian a lui Sfeopau-30 ani . DE PETRECUT FECIORII IN ARMATA In!. tarat. nu te-a$ da.

1a (bis) . EU MA DUe MINDRA-N CAlANE A - - ~ ":19< B 16 / 774 r : 140 Inf (urea Jaana a Petrea{)ulu' -65 ani.} 0~rJ-r} Cl:J /ie Tu I r­ t.flf'..- ­ In! Ardelean Maria.'... A • ~ Mag.ITi.? spa SpaId $i cdma$a mea Cd rdu oj catunii cu ea. 5JJ / 2450 52. did­ -Y' ~ .51 SPd .i mi-o fa /1111 ft"· ..1-..18 ani mar tie 7974 Vadu lze/ .'_I/ t _ ' rie. (bis) $i trimite po stele (bis) Pd $uieru vlntului (bis) Ai la.'~oflOneJe .)i 0 0 ia spa/d-n sdpuneJe (bis) Spaid $i came$a me maJ (bis) eu-care am hi/teit eu ie. .< '- v ~~~-Fi=~~§-+~-=H==~?7:lf!~~~~JfiJF 1::3 r/i-mil Si _____ siJd-Ir-J ~t w Tu -~ ~~ Tu =ti----­ hal-ne.. EU MA DUe MINDRA-N CAlANE In! l. .'.rdelean loan-I) ani - ()l =180 ) r£:1. ~~-==sFf=.)i-oi jeJi-o eu cu jeJe. EU MA Due MINDRA-N eAlANE Mog B 14 / 1894 (JJ:194) . la.< 51. Vadu IZe! .'.1{)5 .. F/orea Vasile J Ci!C!u!U!-1. 53. fd il. spa}Q-n .U Ie uscd-n foe $1 jele (bis) De doru inimii mele (bis) Gatd-mi mamd cufdru (bis) Cd mi-o sosH ordinu (bis) Nu-mi pare rdu cd md due (bis) Pare-m rdu capS tiniir prune (bis) Gatd·mi mamd valiza (bis) Cd mi-i musai a pleca (bi:.8 (In! 3D noiemc 1975 leud Eu :n'-I due rrl!!7 .' ./ ­ febr 1971.r)!? _ fLl s/ :spa i:l if.==--:±C:=! . la. rd·mi' d ________ . tu .. la. la.

ill ~"-:. :.~..'ii#-~--~~~~~~~ t in Cd - /::7 '7f: nu /a _ ~/D/ug. T" $i-mi spaN! camesa me (bis) Care-am hoJteit eLl ie (bis) Si mi-o spaJd-n idcrimioare (bis) Sj mne-o trimite pa stele. .~:~~~-'h. _____ ..t . (Uhi ciopu dst eu :1'[[lQ strut {bis1 ~:nd ti ..~ d' /·~EJ F'u '/'3 _ . .~II .4nu!c (/ ~.:~.~e-JO on: /TIOri'rf 7976 Stipirda ..f.. "fiff-'--'.~. MA Due g 76/ Ji. Turda G'~forg..~~I~JE)"~. a si dor sao! saruti (bis) lot fuseD .. J§.~. - A "" """ /c!em·· 55 ~-p:~~ J=~tL~~......>~--- +Ti~.~t-~~+j· J) ~ W ca-/a.. ::. c-." .<:.""- r:1? 1 lO Si oatist(1 mea (b!Si p·om feciorit ell (.J!?:'~~---'--·.Ai .~-·=:~::~::':=~~.. ~~~#~.{'mc 7975 ..t.:-.__ Eu md due mlndrd de-aeasd (bis) In cdtane nu 1a coasd.!- . C:lf~ .-_.:<t~..iult!i-2J ani X' i!).=I~~:~·~·:~~::JT-+)~J~m~~..::..:' l:a/~):.'// ~~. MINORA.CAlANE !nt. :-. (bis) 56. ------.. mdi leud (bis) Cd eu din tine md due (bis) .72". ~... .. ~§k=~.: _ . !1E~: ~ -sf :!:= -"-~ .i "ld .ae . (bis) Noapte bund.-­ -~---~-..~·. .. - ."2Q:.(1. EU MA DUe.r.

. --. rnar!'!.. EU MA DUe MINDRA.£' MOderato )J 180 -65 ... v i~ ~.":.4 i Due Dunca VriSlle . 57. Nirja Narie a lui Purice .65 {Wi febr 1970 Vi~eul de los c" ~ ~ ~ ~~ ~.< '_" -- .) fJ -~ '?7Drt!E -~. ...~-"'" - ..~..:! r......_.r/j rna due .::::::.8/":'7! nOlembJ975 feud -] MClg. ~.'t.'--.--~-~. / . DIl-o spald-fl Mcromele (bis) $1-0 trimile-n jos pa steie (his) C-oi primi-o fil cu jeJe (bis) eu j""/.:--'-.r~ i'\ $.--~..~.noD A .oi ldcrima (bis) Stit! cd·l de 1a draguta (bis) .t~===+-~~~~ ~.~---::::r-~.. i$j..--'-.t..'::g!::-:::". EU MA Nag 815/2586 niH' '~~hlrR".v ~. nu la plug.'_.. mdi (bis) Eu md due mindrd-n cdtane (bis) Tu rdmii ~i spaJd haine (bis) Si Ie spaJa-n lacrdmele (bis) $1 Je uscd-n dor $1 jeJe.JI Tit . t IVI ·111(' 'iV' '''RA~ 59. ~.5i-o trimite prin nOll Cu Jaerimi din och190ri .!'t f title i71ln - -/(j '--'>:7/-­ [5 ~j/ :_~1:7 r'!l U If! ."'" {ji.--~.. • A - ./["'~'· ..1 L .-+."". .~~' /.5t/ " '.----. =:J.'" ._-------.' ~~'..r7in"'''~--. (bis) 58. '.l· j ~~~'lU .r. f-~~-~==-~ r ?Et-~ Jr41·--~dt4==~:::r-...~: ~ =-= -~-:.:.".-. .-..f iC H~~._.N CATANE f{.'- In catane.----. Inf.... •..-. "'u UA b\.85 OnC£!.. B 1611869 Moderato jI:: ~7S /fai d:a c.~·il'.-.. c!r-.g Br/·2. ["u. ~.

f.tii c-am pJecat eeltand.. A MNIRESI . Repertoriul nuntii Vocale -• A 61....­ 60.. muma mlnioasd Stiu cd nu. Numa cJopu mneu eu strut Clnd (i-a sl dor sd-l sdruti Numa clopu mneu eu strut Clnd Ii-a 81 dar sa-l sdruti. -.Ii las nord." 1/// J..fag.// _ 1-.'­ "­ " L .. • Nu s.108 .n easel Numa elopu mneu cu pand Sel !.DiN BATR!N! -0. MI N -I PANA CLOPULUI ORA /. B 27/199J - A Inf Pe/reus ~tefan -36 ant --- ..

.i r:-.~-- nu z/ "- I7U mal ----- '$ tL jFjE-}l l..~ I fun 5: fJ gra _ ~ UI - c.----~--- . -..11_ -_ /71/ ___. .'"'. 1. ." . ~- 7' llr..\> IF-s .t.ru lui __ _ . ~ rna! ___ D' d ntl" md . ~ :(> le :./1 .. /lei hi! hit' ~ fJ)It2~~#4f#(T J5_~p Ai du du du i SI lar ·-·)25 1 f-a do -.c-jl =r ~ib=b .~. ..if if~\~ .rca sa de~'d lTlU na .. he... Ca La Da ·"l" . -. ~f r:-.~ /1 poi nu mill mai...t /7// - ~ =j~~l%i~.. rna-" [. h7l m •• _ /7ii' pOI au mal mal 1"':\ Ga ('­ mnl. ' I/! " Z! . ... /Ie.-' f'./-0 rJes-grd-U! Ie /Vu rn.'fu lu /17e h . hti h)~: --___ _ ---~. ~ -==r=m . __ _ L FlU . =t! . _ 17ff ~ . ra tKJ.-----.. f" .: Ll _ ~ ~~~ _~~:.- --.-. lEla.> /11/ 1> ~ [:. Jlj -t}-tj J:JL]2jF-m~~j)~-Jl }lk}l ]8 --.9.-~---...7:: /7" II.~--------.109--­ ::= ~1=JF1-~~~-t:' ~ :i '~7 j.g !I-s zj /7U- rnai Ca .:./Tid/ . ~ tf/el _ _ _ ---------"-----. [-. ~j) ~ ~ ~ ~-=iEjf .n" "--..~ .tur -.in +e it? J) j) Jj ] ~ff-rr~1r.

~ - p-a do.[ea l u i _ ~~: .110---------------------------------------------------------­ f/ jJ ]l ]l Jl JJ Jl J2 Jl ill ri .' __ lui' hi. flu -mal mh.: eel i// - fu flu-i_ a .Va .ro eu la vre-.. b .ru-Iu/_ lllli71 .A STEAGULUI LA MIRE­ In! Herbll Anuta.62 or. 62.sa pI iar dui mal . OUI mm . $.i l !IF f !If)-cijp np ~ · du.i du I hii ill! [U'­ J -O-i r du..re aJ -Ia mai. HORE DIN GRUMAZ . Jan -• 7974 Vadu lze! - . . /a ma-ma d-Il'-o-da-IJ:---_ Z!i hfi __ /7/'. I Jlar ) 4 du .I.rea . r.

t.:-'--'. ­ --~. numa mdl Pdi c1nd 1i si mai supdratd Hii.. .­ . hU. ::2 63.. Mi'_ ".----. ..: rc:::--" . .c.: 1. hli numa mdi La I1ntind dupd apd Hil. -4. hU..-~ -) jl <.-fll . hi!... 'f~u::c:tT~=H ~i'-"-.:... == ~ lUI' . //ii. hil. f1U rna -.-..:iL·-q G 453 ... "'~ -­ ~- -.___ " .. hU.. C' _ 1/1 W rna Sij Cli hit' __ . hii. numa-ni mcii. hii. . I iii! HiI.. . hii ii=== -i '" §I Gurita mlndra..---~---------- 111 . . hit Hai numa-ni mdi. Sap/ilIa hit 7~ -- .' '" . hil.: iia '----~ .t~~~r-·':i€" ..__ :i: :ac--. hii..J 7"--' ~ mai Cd Mni-rca-sJ . hii. h1i.'-' . hii._~-A.-::::.." Inf Stan j/eanj-40 am apo/lf' 1965 (i::: ~ " =l :i..•.t1~ ~ i . ~'-"'.~"C' ~-.::j.~I ::2::3 /111.. Cd ~i fa mdta clteodotd Hdi. ~ :-­ ~ '-- - '--­ In grddind dupd ceapd Ai pdl nu mai ni mw HU. --.' _ fJ( . Nu -rna :7irna. $i doina.' h" II pri I"":'> ] . LA MNIREASA Hog B 201673 Molto rubato) ll4 =­ . hli. .~'~-~.. hU. hit. hU.

$i nu Ii-I-oi do mai multo Hai mama sa rna petreci (bis) Batdr uJita rna treci (bis) - 7 ./1124 Moderato 160 fnt..rnitS Pd aT/po vlnui tn fundu pdmmti11ui (bis) Carte alba CG vie (bis) La mine Ja cunume (bis) Carte aJM scrisd-n pJic (bis) Sa vie numai de elf (bis) • so C-am 0 floare de-aJbi$or (bis) eu care asti'izi ma-nsor (bis) Mama mni-o tri. J>:.'fr..Q sa mti dai Stiu co lI-aJ mai mere-n raf Nu-i bai mama cd ma vinzi . (bis) 69.'.:':-:~~ "f-~' • ~ ?t~p~p~f~~~~?l -t=~~J fi~-[]~' " /-. MNIREASA DIN DOl PARINTI ..ROZC. ___ _ • MnireSLlCQ JIIindrQ e$ti lV-ai oglindd sa te vezl Sd te vezi cum e$ti gatata AJtu IHIi si suporatd. AM TRIMIS MAICUjA CARTE LA MIREASA ORFAN/\.lffC -- .6B.20 ani lunie 1976 leordina 1 • [e g/f?­ .J.itiu cd dOTU nu-J cuprinzi Doml de J-aj cdpdta (bis) N-o trebuit a rna da (bis) Da mdmucd te-aj temul (bis) C-oi zlni dupa-mprumut .. 160 Tudorov/ci N:CuiC!-20 COil voce :. . voce SI zongo'· dec197S. Hag B .mos raspuns (bis) Sd md pregdtesc de dus (bis) Cd de unde-i ie culcatQ (bis) Nu sd·ntoarna niciodatd.3 r r: lti . Urda Marisea .! i. I Nag B 20/1782 Moderato &# ~ pJ"_~\~-¥ic:cf~-fc:¥~-~~~j FrljfJ ?f:. ludoroviCi !1rma-J8 ani.11. Nu-i lJai rl!Wll.

-o . '­ t~= ~ (* r..:i..~ .-/ U ~I/ ~ ~ -. :-:..-::- )r": ...'fr '.::::-T. .?2 ~MOderQtG ~ »=135 CU flU fla ca inf Trifoi Maria .. bu - na _ '"' I - f7! .fla I II ~ Cd-i legatd cu curele (bis) -Si-i plind de dor !Ii Jele (bis) Si·i lcgatd cu Jegdri (bis) :)i-.=:±.67 ani 26 noiemb.di cu Mi .-.~r-> -e.U 1_ . j)~~. ~.=t.. piiml de supdrdri (bis) Miresucd dupd tine (bis) Pare-i rdu la oricine (bis) Mireasd.:i· II 1'... --. .rpa -__ .--::t...&:::*=l-+=g j~¥ksc:::-:i~i~ . r' ~~ "j} 1$-7' I ~:'j.'if .10cJerot 0 1 r--l.f. '-... J) . 7975 Bofiza . ·~=L~~..0 D c' [·ldi m're CQ $i-un bujar (bi8) Amor e$ti In:jeldtor (bis) e-ai zlni cu minciuna (bis) 5i m-oi ceJuil vara (bis) PC. ....>J ~ 25/ SRI. cu-:' flU ...r"l/Y. ' ' ~..J '':!/ ~.__ :::.---. MIRESUcA CU CUNUNA .. ~ ':e IJ wi}) J] IJ £j ~ (111 . ~. ce paartd te-ai intrat (bis) Fold bund (i-ai fuat (bis) Fota bund de neam bun (bis) Cu Qiddind lingO..j 'i' 2 15/ 6.­ 70..: . (bis) 71. n* ! _.I »: 145 r:.·j-{ .su cu ___ &0....0' < ".=:'=====-~-::::=l==~-:~--:--==:::::~~-::l~-:::~=<:':·· J) 1 :t=±l==~~~ff~=-_L. . drum (bis) Fald buna de neam mare (bis) C'u qrddindl1ngd vale. ~ --. . I' -~~/ .::1 :!-:':::'~::':~l 7i -. I-" flt3 .(f'lj. mire/e tdu (bis) La multe Ie pare rdu (bis) Si la-Ii mireasd cununa 0 dd de-a roUta Pin grddina mUle-ta (bis) Unde-a sta cununa-fl loc (bis) Sd rasaie busuioc (bis) una Jetele or juca (bis) Tu 1i sta ~i-i legdna (bis) S-apoi daina ~i daina Si iara daina daina. su . O.:/a/ [/1/ 'P i-:-Ji ~ ~+f -.. J"iJ--j ..Ie .. -:J'lJ .115 ...__.Lib flO'.....I ---- ~ "i J J ''''. ~ "..-/ j it-..-- i IJ.. -.-L·~r-it·.-"-d-"iP-1i6r~ '/--:a I~ .:.-.:-. / ./ it/. MAl MIRE MNIREASA TA /rj.:iir----' .tli· rf' f .ma-fl .' . '=..i'...'--~ *Fj J ill I . ~ J J) I j) 41J l) J I J 1))1 bJ I. =E...

cu Afi .s/. MIRESUCA 0U TINE pA Mag. mdi Co sa n·o Iii cu nacaz.pi! II 17E:' Lento)1= 108 SarDsau su Pa re-i ___ (au /8 oa -. Mi - rea -sa min drJ //-! fa fa Mrn -.­ ¥I 8-+~' p+=~d-==-f=--=.ie tt4j J ~Fs:p:i·~J-P ~! "'<:::::. 120 Miiri$ca-J9 ani dec.P ::.re . .tf:-¥i. F4 g1l ercl· ·b4 @ WAll $ € ii ~.. JjJl J 31 '--' Sii ho rim /10 . . t.sa min dru .WLr==F~~~= ca .fi-i pDr . drJ sa-Ii Maieran in patm $ire Nu si suparat meii mniTe Cd t-ai mpt creanga din tidm Si din sat ce-o fo mai mlndru 74.. J.. Co s-o fere$ti de urH Sade-o Hoare di pa Iaz. MAIERAN " CORNU MESEI IN Mag 876/3430 Int Tom~a ~ Andante). . .nQ-n loc (bis) Sa rdsard busuioc (bis) Daino mlndrd $1 daina (bis) Si iara mlndra daina (bis) . la I . 7975 Poienile lzef ~ =$J .. 73.~¥----~-lI du . Jt ie via I J.~ I ~.st .. .. ~.rea .. MIREASA MINDRU TI-I PORTU Mag.re - CI 17l' Miresuca tucur dulce Uita-te mdi mire bine (bis) Tu de aicea nu te duce Cine $ode l1nga tine (bis) Ca·i trece gordu cu stini Sade-o floare di pa rit.j Ff CDr-nu me . C-au ramas nemdlitate (bis) Si unde-o sta cunu.130 Idem-72 F I JJ a a no-ro .. ~ . . .re .r-a roni re st Sa ho . Las' sa plingd ceJeJaJte (bis) Pin griidina Ja mata.t G .rim__ l7o - ra __ mni -. ~1:l.24 c· dec 1975 ±.> ~- jr I @ J . B 18/1417 int Costin Viore{ . 818/1970 - A " ott [¥tfu F11-..flu_me-sl. C /1:.. ~·lO J) J g lvIi-ie rafl __ Ifl cor..116-----------------------------------------------------------­ 72.b l'I~ Moderato . .---+-+. mai Sj·j da mina cu straini.lu Mln-dru_ sa-Ii sf .

- I .. :::: . ...( . Jfi­ t i . Ii .1 I·.. I: il\. I):. I r/ .

C'iND.118------------------------------­ '" 78.24 ani dec.' 1"'1<1. mo! (bis) Hili I Nurna-j tme banuit He! doruit:. h • .----.'tji du r _. dolio! maio 79.(~.) "cn I'll cinld --• f\.".'1a!] B i8/ 1662 Andantino • inf Costin VlOrel. CiND 01 ~!E' DUPA MNIREASA . nici oi be. hai NumG m·oi uita fa ie (bis) Hoi doml!:' hai.r/c Clnd oi me.jl{jgufd· 67 Drll retto tII~ ~ 180 ian.6 Nici (J liFlritd C~t:f1 hldd f!)i. dupd ie (bis) Nici oj minc(1.SE MARITA MINORA ·TE Mag 825/527 fnl j[]f'! P.' " Cd f. I ---- fa · --• /773i (~ind :. 7975 5arasdu [J!ld oi in!? rea Sd 0/ mE OU mal rt?d ~ u.'C'! . 1966 Blrsona /71'::.

} r.. 10 la .. /vldmucd i-a si pdco.~.: '!"J.a /0 la la.f .' .7. tu mnireasd La la 10 la. .'1 :J r~\i .119 -.. 1(1 10.\Juma-! tall' bdnuit l.I .~- At) UIDEfI(}' ~.. sa sa Hai I Cum dol portu din fetie La 10 10 la. Hai I Tu mnircasa.. ..a /0 la.."1 ..-'.1:< 10 la la.11. [] G-1d. Ja fa. ... Wa-J port cinstit La fa la. la 10 Nu sHu numa-m ouzit La /(1 la la.!)-' .--. la 10 10 Am zinit 1a tine-acasa La la la la.~'~.) " .·c .indra tii nl!-ll\~atatd Si barbalu multe 0~teapt6. tid!: .nuit La 10 la la.:'.. J~. la la NevestJa-j port frumos l a /(1 1a /0.f{~ . Lr>f1"" 1. -.J l.. ' . --~-- . '\ ~ J-1! _'..~- . nici mjncc'im 1. /a la N unlO . ''''''''­ 51.t TinQrd m-oi marilat .' ..)_. 1}7_ -~ :. .j tare JQcramos I.Vuma te intrebam La la la. Si 0-1 pUnt. hai.' fa barba: 'la'/o-J la la la 10 /0 Caci ('u e: ie-oj ('ununal Hai. la 10 Neve. la 10 10 Numa-j tare bci..[. la Ja ... 10 10 10 P-ocela de nevestiie La /a la la.::' l.'Vic! sd bern. t.} 818/57. Hai.. _L".roe ~ : . ~: .k~~ ~~L~ IVI I' . • "A \i-\ . hai..1 ~ ~'cr/ . ott /1. io 10..

l1ta I Plac21' Ca.._'...cl"s C(l fh_Hih~ fiUi~) Mn. 01 Co f Plna nu jj da<. turai! .·i C--=olrJ.?'!' }+:1 f'~nu U:.lCi.. no nu t.iri-s pwttitorik TUTa·i sf iarfj .r .·j d. tural hop oS! iard.:(I::: (bis) (bis) ILOR lieu...Gf\ 10 t. j Hei.

.. }. .' IOUl rl :a/SOd P~D'l iJ.U. . j .IS' n-J (un:) IU[lll pd .) l-ru}Jt.i0.)[JI/\ "I:.'t .i . -i ..ft). '.?molt! (i'.:.11-.DJ U".lQ) pW'iap . (~.~.:.1(.~} U [~'tfI) au: (S.)i!UUl !'..tu-D·jpdWI1. aup .Uj pd 3P!!\ : ··r PiPl .'PJ!~ c..)...!q) ".' !)S.nl a{J 'i'.:.)S'-}!1)Ji ~.) Of Jnp [}!!J ID. J rL) i 0. . V1\11 IS (~'!lj. I .(.:. • ~. ij': f~./J':'i f \ :ou.:j(!.t~ ...­ .i(£ .J . ..finUpz!)6 .. .

...i 50djo .. c/'a flu rtd d_ la-Ii mireasQ ziuQ build De Ia mama ta cea aUf/a De la grddina cu ilori De 10 irati de 1a SUTOrj De 10 i/ori de 1dmiita De la lete din uJitd VeniU Irati veniti surorl De md-mpodobiti cu fJOI( fv1<l·mpodobiti eu verdeata Nt. Da de t-a g[e~j vTeodatc1 Stringe-o-n brotd !ji 0 laTtO Slrlnge-o"!l brate ~j 0 jarfa. .i .lJt:. Strlnge-o-n bratd $-0 sdrutd.. despdrtim pe viatd !Vld-nvdliti cu rozma/in Cd md due $1 nu mal yin Pune-ti mamd mae ln prag Cd a-01 mere sd tl-I calc Sii tdtucd sdndtos Co un trandaUr flumos C-amu md due de la voi Si n-am sd vin. '.. $1 de tea gre$i 0 suM Stringe-o-n brata $-0 sdrutO.napoi. C I ~ " .. MNIRE BIN E B IS /243[." Rujd albel di pd 1az Sa n-o alii cu ndcaz Nici cu lacrim1 pa obraz...'~ . l' '.1r.. In.. VENITl FRATt VENITI SURORI :oem-80 . 86a. =="A$ ..-bO I-:lJrtic3 Jr:' !JiS' ti r~' .122 .

ll.. $i iar hoi (iJis) lvUi-np0l.~\H"'}~ - A ­ U 1409. la. In strumentohl. ·utd. Veniti irati veniti surori iJe md·npodobifj eu 110rl ta. .~ !" ! i: .d ja. fa ia la la . !ji jar hai (bis) Cdrdrile tj·s opIile Numa tri ti-s mlpustite La moara !ji dupd cpa $f 10 mdla citeodatd. t. oi hai {Ii Jar hai De 10.ieud ..!"I.. 10 10 10 la . )/ fla ·utd.. ." 8~ ::140 lnt tarat. Ai twf . 17'/-· hi . Tl ~~. $i iar hoi (bis) Mireosd de-amu-naime Ai hai... la 10 10 10 ..! I'-­ 87 nA LA B 76/ 12iS AndGnlt" qnJn~"l .l975 .­ iar hai (bis) =-­ Cdriiri!e ti-s oprite La. Idem-SO ~ . }(li. gl'i1tiifla ell flori I. /of. la. 10 J(I If! 10 . iai.$j r-.. NlHEASA ZIUA BUNA VAR!.===l J~ -1~)C ... irzi.123--­ 8Sb. Ja. I I 11= _.n. c::: Ai hai. r y '"~ _ 0 /8 _. la.". la. lOllQora:Boron 6am//i-2{) ani 3D noiemb. I ... [ovon Gheorghe a ioanei-53ani. Ai hai.. H ilg / . de 10.. Ai hoi..lobiti ca verdeafa Nc despaljim pd viola La.r hoi.mmti lk: 1'1.

.~. tj[1 if -- .. ­ \"..

.~ . .:. U ~1 .1-' lord '! I w' "' I ~ -i .." J \1 T t ....

](1 ani . • • • Sa Sa Hai traje~ti nana~ule suce~ti mustatiJe • • Hai Sa Ie suce~ti clf de bine Sa ma saruti ~i pe mine Sa trQiasca nana~a Sa mai eunune una Pa mine eu Sa saruti n€veste/e pa mlndra Mai Ndna~ule mlndru C$ti Optzeci de ani sa iraie. Cavaei faJn . Mag.JO ani ..-jscii-2S on..126 --------------------------------------------­ 92. Ini.prima~. ndna~a Hai Sd tnJie.contra. Cavaei Teodora.iafir. Hai Pd La ut~i cu fUji domnc$ti Aduse din Bucure~ti Ndndfiucd sd trdit~$ti.zangara Sfngdfu/7 . Sd porti pdru eu per~uni Da Da Bine-li :}cde sCi cununi Sd poTti 10 grumaz cortez Sd cumwi $1 so. I l 1 . Ndno$Q ni-i diamant Ndno$u aur cuwt Ndna$Q ni~j rujmalin Hai Si ndna~u tran. botezi. Pd La u~i eu mlndre fUji Adusc tocmai din Cluj.}li. Simron Steopdu-JO Pascu Mo. tyat. B 11/563 Baius iaan 63 Jni. feb 1971'-V!seu deJD' • .)ti mare Mindrd-i casa dumitoJe.. PRIMIREA NANASILOR .

tJrof: Idem-91 stngatu(!:Nii::.--+--~~-r:C=~' _~'1!j-J .' . . ' ~ ".. B ll/5JI. ~.~ L1 Cd ~L:oJ ~. . d. .JOan.....II'...' 4' ~ ._ .t'..[ i..• ' iI. . ' .. . -=? .0 aceastcl veselie Tat nome $1 bueurie.7 • _L ___ =-=-J__ ~ ~ _____ .. l!. C' ~~£-¥==_~---(gi1tLP-&~~~~·_!~ -J -::±::t== _______ ----moo.... . ~"'!: -~__ -----~=-+-:=--- ~ #1/ a: =!'- . ~#'=~ .•.. N -am baut tare de multo Mai Hoi mindruJe scl-/i lnchin Cu pclJinca $1 eu zin Ca opal ne despclrtim.'-'---1 . e .~ ~ :a ::~~ E'r0J~=~ -~ (-~~=Jl~~-- J ~ ·~H~~ .." " .fi ~fI! ..' II'- 1> -1"(-: -I uf! j os . ..) rat ... . ==. ~.~_.§.=~-tSiCF.-. . :(%2:0 ... _ _ _ ..~-~~..fjr .. ... '§ E:f m d ...----- ! : Ljils3 ~m:!~======='=f @..fE· i5 ~. .:"" ....'.. :=:::=------ :§. "1­ ~~ ~---- .e. f t: Jq7 I" . :II Sid ±.J.__ -::l Itl --- :=l ~ £~r' ~ ~.. ~ =t t:!!J . ...• • --.." ~ ~. ' . Hal mdl lume dOT [.______ :=. . t= ~ cn'"--!"-l:'(--?i'~~1 C" ::f =C. . .111.. rr-- &r..II'-..--~. Aliearo Inf._----. ~ .. AI... Etc CJ I C'! C~: J l. .... ..~.. . ~ Hai rotH Zi eetera$ flumai mnie Cd rnerem 10 eununie Zj cetera~ de baul. 1'~~~ zawJ I __ : : ..i .UI Gheorglii...-:. ...127 ...___.11!::~~=-T1==.. -___.' 01 Maoei.nlseu 1 if ~ g t: d -Y ]2g:d .::E. ' ~~.­ 93..~ .: '~. .~...r' ---j . _~...~ " .. .._ ._-Q~-. _ 'it. PRIM/REA NUNTASflOR ._CC ~ .. ti¥k. 1Ii ~ ~. Mag..f=. -. . ' I" _ ... .-. ..-'--­ ~ if . ..]=~~~~_~ . .'~ J.­ ' -c ~ -~ if} ~ ~ '~"1 =J d ~~-:r-rc:=_-~~=tf-"~ .:t +ffiir=~133] • • . ~~ .... _!-~~~:t:j ~.::-~::::=r:~-. ~_ _ _____ .. :. . . ..E~M~M_ ­ .. ' --.

L r" t t j .

:.' .'.

-e-----.-~: 180 .:" ..~.](! rWi =5E~1·~~::~I§C~t~~b~F~-E[@~~~d·~---= =!fL.. .: .. -~~~~-E sf IT" EJ~. Moderato ..---:. Ei Saman grlu ~i nu taciuni Mnirele·j de oameni buni.~: -J~~=-~~:C==¥i:..:F r. b-c c =:::'~ Ei Saman griu din fdriurie Mnireasa nj·j de·omenie Sj mnjrele-a~a sa fie.F[ F~R :i~~' . • - l • 1. ' . . ca-~--±:=t. -.: ~-=-~~#--=t~ Ei Saman Jioa[ea grluJui Zife bune mnireiui ma Ei Saman griu ales pa masa Zile bune la mnireasa Ei Saman grlu sa lnfloreasca Mnirii sa gazdd/uiascd.:.130------------------------------------------------------------­ 98. - . PRIMIREA MIRILOR IN CASA DUPA CUNUNIE ~~ C.-it rEi rc.~ . 1>' c'i F [.f=~i-::::~f~.. Nu tu . t/# J :il : t ~!fft4 ri F"t a W=fl u t DJ t g ((Er .J Co.PetrovC' ~j:r'r£L£t.] F#f i rr'~-~ ~=::"-~tiliF - .=:::=ttJ.. » is . ."](jc:.JE IJ!7 !971.!dtFCC0 C:ri43IEJ'r jjEr e' ~. /~ ~~. ...

.- Hoi.\!=::=. Allef1ro ' DupA MNIREASA :f /::f tJ. ). E:-4L* '.. JOCU MNIRESI ":::.~~~]ii~~=~~~t~~="f~i~~~g=:~=E=J=-~·"f-. i I . ....-n .-. . -(~!t&"%~~tll w.".-.~ "~ -'... t5t -T'.~.i a:::=E! l-1Fra= ~ • ~---~-.­ tft..=5#ti-i.~'.Y't -~'-.L'·-T1""---e··_.fll':.~c~ .-:~=.._ ~ ..-=Ft:J::::r::::=~I-..a- ~-r -~ • / .r~=f~==t=&. ~-:::"'-:::"'-=:-:7=~ . Hai.~~~=~~:f_. Eu de aicea n-oi pJecare Pln-oi mere po carare. DE MARS Mag.~~.:=''Jf ~~~ • .-'?~~..~ .~ ~.~~=.- .~ ~. ..leu'! ~. -11~~"~' --..:::pT':""''''''·'!:f=. Hai.-:"~-:f'!..If#.-.... .--::!!:--.~' ._~~ . '. 100. . ~' .r~"'------~'-"'-" '~-----"..". '. nici-oi be Numai m-oi uita Ja ie.:1'-=r?~-# '=c-..fL-_-l-"...­ 99. .-:-====.-f·f=Fi'5:=i'_~· . t::: Ln·_--:-=:-~~I < .-~~::~-~ -­ ==-'--e±= ' =t.0(' 1071' . 'f~~-J!~_:r:_. __ .f T "-E~..r=---==b""'. B 1l190L~ P..-. __~."""-~..==~:.~~:=t:e--.--~'~. '~ '.==~~ =-~~ ~ ':.: 280 iii 5T lJ t~E NTA L R A In! tarat Idem-91 ian.r Cur>: faan 17em-87 J 1 c= ~.esto )...:. . --'.' -0Fsf~i· . v . .-IIIH~~"---' 'bi-.)l <7'~) J .-J~ ---'-~--:.131 .~ .t== ~~-"=f==-_:.3::=:.'1~~ .'..:=~~-~ 7~:. ---J!. B 15 I i391. I'!.. ~ --. Cind oi mere dupd ie Nici-oi mlnca.~.. {I :4 "'~"' .---~.."1__ J= •·.--". . . Pelrecvf7ulul-66 .=1E¥~=:--r=4-.•-=-f!!--1':-.~_L.==:=. 1971 Vi~eu de los • ~ "---+~~~~~f=~~~~?=~1Ff. . moder-atc.-f--!L=f~_-i-1_-..-~ .~.'-~~*'--.~L--.. --_... ". ~ ___­ I L~=~~=::. 7----.­ • '-­ ~ ..--. .j) ....'.! ... . .. Eu de aicea nu ma due Pind nu mcYduc la pJug......-"'-"-'" -:-.-. .=::r:. d·:. 'E~1e ~f: r .~ .. ±1. :·4[* rr--=e:t ttl 1 ~=r=-~-. II ..--' • +- I I L-. i :r-=+~' ... . ..r:~=~-~~'~. "-'-.~:.

~'.~ !l" ~ It ~.: r_. ~ . L .c~ .- ." ~ ~ I.T ~ til : .

t J IfF r r Ja &~ fl' ~~~ I r -~ ~ If ~ ~ &JJ J n 1 IE r F Fr :11 a j t k"6..Vi$eul de 105 r f fst r IE:f r IT t J=tt tf 51{:!:. B~rbat: Hai Frumd verde $i una Frumoaso t1-i grddina.cetera Baran Gavrila-20ani-zangoro strigdturi: Pop Haricu/a. 103.! £I~ r r r. a loane! -53 ani. .·.t E= 16 r4fH Uk (frr r =r~~~·~[4=--Jf--~ ~J ~ ~ ~. a Petreanei-66 ani Ion. ~.20 ani Curea loan.' Pop lieana a (tJUon~50f!ni Pop Harte ':'16 ani ian.~. I 976'jeud Femeie: ZI cetera Q!ai cu drag Sd md pot sui pd prag. 1971.I 1! . ani-prima)) Cavoei loan-57 ani-contra Covae! Harie.. ~ ~ E 133. ~ ~f:~fJLt=£.I ~ t) 'I~ I" J:: 140 1 ' ­ tj 3 112. LA GAINA Hag B 76/7352 Allegro ~ . ~ .-# ~ ..'-­ r 102. \. Hai ndna~uJe-n grddind $-om pune pret 1a gdipa. '1'5 r. 1 ~ ...880 lnf taraf:Cavaci Grigore-51. . Hai M-am uitat po partea stlngli Instrutatd-i cu pldcintd. J=150 I f '.S IT r c~ .2.zangara strigaturi.' J . B71/ 81.. LA GAl NA Hag. r r tit r :!--=1bC C Phd b G j Fe._ ru Inf taraf: Covae! Gh.

.. Hai Faceti-mi Joe feciorasi Sd rna due lncetinas Poi cu quina 10 nana..]td '.seta lVd aa$ulu~ ivlotcl{etd cu Tn i ill" I ]\'('iPU.':w$ O! rneT:::: 10 or(1$ lr!Dt()[~el{j [\·1n-oi lUG rnchj{:t })().Sll pd it: soter 104. Hai De nu·j seartd gdina 1 fa bine $1-1 ierta Cd lemnele-s In piJdure $1 noi n-am avut sdcure.:. LA NUNTA I :nf Gh Cio. .. . clNTECUL SOCACITEI.0 vacd Hal eu lv1 t lr tJ fiGnii de lc n.134 ----_. -~-. E • Hine-mi pure l11m€-amu C-am ceiuit ndnasu i-um dol () gainii SQcd E! mi-o del bani de.­ Hai Hai Cd am fripl-o numa-n unt Cd unsoare n-am avut Cd nu·j Jumea de nacaz Pun unsoarea pe obra:. Placa nanasd S1 1e GOina din mina me. • • Hai PddwClfil-s oamem ral $1 sa Pen~ru-n dau dupci Jemei miez de taietura 0 I rtiusw sa-i dai Hdi gura... sa .---- Hai Da Ai sa/eaeQ ndnasa Cum uitd ca vulpea Sa-mi apuce gaina.5i. l .

MiH Hai. ~ ==_ -­ m~ -=::'!!. . rna 0 bumbu$cd mohorlta $ohan nu t-a sl mIld mdi Mdi mnire de nu-j si bun Punete-oi de punte-II drum.=l ==~~-~~. rnai. De·] sj bun. .cu Hiln~cj TamolOgo Vasile Pardon ian... g~-'- L L..--.•~f.. III.. . Hai. r'"--_f/'____ i·".:-­ . . Hai De-j si bun bt!mbu~ca-o . 1977. . mnireasa bat-o zlna Sd traiasca tata casa Mnire/e ~i eu mnireasQ.fag B11/751.__ r ~ £:**t~." .--~---'$I-~-. . .:~~~1:. .:~~~i~~Jf~~~~~:=~~:] r I _ _ _• • • •_ _ _ __ s.. ...: -..-e -':-.._~L-::.=J: i ~ ~ T .j .si rau Sd cunoa~te pd uita' C-a si rou $1 blestemat..plim~ Bcias Joan-53 am . __ '~_'. ~ ~ :."'.(• . \W "Ie L: I =: . _.r f-===~J!f:~.. :~._ Err [:...c .. . mai Sa traiasco foata /umea Mniresuca.:=t' . leoti glndu de 1a dragut Si fl-) pune la bdrbat Co eu el Ie-oj cununat.. . bumbu~cd-a sf De flU verde. L -. . cununat. s-u topi.}. Hai Hai PiE Uitd-Ie mai mire bine Cine-a ~Qde l1ngd tine.. mAi A"a zice mnire/e Pdntru el e binele Binele $1 vjata Sa md culc eu mnireasa.di. Mniresuca mindru strut HaL mAi Inchinarea mnirelui Hai.----- _ ". 11'.~[--. DE STRIGAT LA MIRI /nft::r::. . .cont!: [ovaei Teodora-JO ani-zangara Poteac Stefan-20 am -garduna s fng./: [0 vec I Joan-30 ani. 'j {'T' HaL mili Inchina.te c-o . . ?a. verde.. . ~ .:~~'~Ji:it.jtun : Pascu Simian :. s-c usca.t -:\ j t =~ £1i...t:. . --!.:.!. lUi Sfeopau . : : : : : . 806 tJi =iE 0 ~ • ~~ 5 ~ ... Hai Mnireasa mnirele tau Sa cunoor.'Jl!."ri.:. ca 0 tIoare la-ti glndu din $ezdtoare Si 0-1 pUlie la bdrbat Ca cu el fe-a.>ta De nu..'.----.Vi~eui de jD~ )c .::::+~.- - _..____ I~m_: ---#.. '!"!":. -'-~~~~"1 '=--~~. ..:. mniresii Mult md uit pa-ici prin CQ.U Nu vad ochi co la mnireasa $.: :. .!-. mlli Sa trdiasco mnire/e Pentru el e binele. == ~. r i • I ...... .. fI'- JI' _+:\7 j... .'.135--­ 105..rea.

lnl Cavae! Gh.2.1 J . B 16/ 1291. ~b E~ I#:. l­ 107. t~~Lpgj!~ . tQ~ 1[£3 E!~ . DIMINEATA DupA NUNTA Hag.W W a IJ 1 ~==±=-~ff~ ~@ ~ (I Nffr:r±Jti e i 1~up r Im=t Aft! ~ ~ fiW .fluier dec.~- 136 ----------'~----- 106. oi laaneidJ oni.oni.ra J..-ij4:~l¥]B. W j J¥¥l ~-~ OFjj.N JJ=-fiL-jIJrfJE~~~"1i-p· ~ .l975-Paienile lzei "TIFn-EtlP4 ~ W~--=-=l ~l . B16/ 3318 Presto ~ttL*~~~ 41) .. CiNTEC DE NUNTA EYREIESC Hag.cetera Boron GovriliJ-20ani-zongora 20 noiembr1975-leud f'? i t. .¥J @¥S:a ~ J=lfd. ~. J =192 In! Bobaeea Vasife-8I.

BOeET . UA. CiNTEC EVREIESC SPRE SFtRSITUL NUNTII . ~~ Repertoriul de inmormintare Socefe 109.@ ~%ti~~~::j ~'~:t@@. .' rna.:160 I: . . Vai mdmucd buna-i lost S-ai murit lntiie-n post.. M~ .60 ani marfie 1965-0ncestr . Inf. 1975-Poienife fzei Ua uti Ii.f-~Lkl . Petreu.0 4¥*~4t1f ~~1 ti!.fiuier dec.tli me Or.137~---- 108. Vai. uA.ma- V8J~ Mir mCl CiT bu ~ Prill...i. 81612551 Parlondo ):. 'cum fer:/IJqi .' the rEt£tt~ /tI}==~ ~ . /8~ - sat o o cdsucc1 slngure cdsucd sJngure 110.i/ 'lie-a. 10/ mmnucd casa me Nime n-o poate ave.CUTA.'.J . ma/..3/ de ml. "']9· 87613313 Allegro J" 11. Inf Bobocea Vasile-84 ani. ":. UA. Vai.lie hi.eu .Dupii mama- Int GodjO Anuta. Anuta-17 am J dec.J975-POIemte lzel ~.MAI.

. ' Supdrat-H taU! V '1. .. Dr: "i:i Mnie sara mni-o ('HIW! TUtu vara-s supc.. 8i51665 " Puriondo . IP8-/t'ud ua BD . DupA VAR P20165 Quosi rubJto .rat.AI PUTUT LUCRA Mag 8 251629 In! {)1](ie.A ~t. r [:".:::e murita de Cui 1i clnta cucu ..r.20 an. it. J.hir - lut /1/ Cf'J 113. I.[tIl5-70 f~ ~a . va N-am Sa Se va.1 NI!:'! /.. L . 30 (lolt:mbr 1975-leud .138--------------------------------------------------------------­ 111.flU 112..Dupo fJla M:.-\ m • • Val n - ca Yair Vai r Noi ell pdTU despJetit Noi eu pdru despJeW $i pe line de jam. BOCET tiu­ ! nf ::tJfl lIeema .\ 195 (T.\180 Inf Ci'lincim Maria...zu! dE' as np ta pt> fa rna .u.UA BAT AR N.Ie pupa d ca .).. BoeET . Ba ­ f/ir Parlando . 3 ."! lUlU n-am uV) :nt' .sa I u(Ji cu .40 cpo/Ie i965- .Fte. 114.()i tJ _.

a -- }-~ t.c/'~'t.0 Parlandc }> :169 c· Jnf iU-j. Sd nu sel sperie omu Cind mel due eu Ia dinsu (bis) ~ Du·te moarte in pustie Al tdu gJas nu-mi tihne m. ~ lie liP CI fill ." "'" . stdtuit (bis) 117.. ..1I $j nopoi n-oi lnturnat Doamne mu/t te-am ogodlt $i·napoi n-ai ma. .-1.­ 115... m':ii_"_ lU. .1'-~'1 ti t.1 vt.::-/' ~'{. r ..il\. mdi cucu Hoi sel ne schimbdm glasu. ::~i . /"703r. UA TU VECINucA ME '. VAl DE MI N MAl MIHA! E tlnt'l - Mag B11.:{t-)t. zinit $i in loe sd vii in sat..lJ r-o:C'!...."-..Jti Mere cucu cu moarlea Tat pel drum aJdturea (bis) Zice moartee cclUJ cue Meli cucuJe..te lId!?) /r."}· :/l..!~ t.(l..liP /JO. " Ij(i~ 1.'nne-50 an'! :" " _ 104 ~irsunc ~ .e Unde cint.. ­ . .[Jrfi( j}~4 -~.01/ elp /71/ .~_.. _ :/ .l '* Tu ~ C 18~ Int !iroza Mar/wlri a lui Chi f -70 lIn I marfle !97E -Ieud . /1.}.:rn l'4or.l."_.:. Firtatii fe-au ingropat In strunguta oilor In Jocu gdietilor.. lIf!}/1 lp'd/lJ__ .}u: IZi . Al meu glas pd unde clntcl Cu dT<lg lumea 11 ascultd...' nu·- ell l7/i!_. rr..1161. ----~---.! !. (bis) 116.t:l/ ..'j 'Ia rf lU -t>. TU MOARTE HAMNISA ESTI in.__ $ohan eu nu le-oi vide (bis) La tine...-.. laci sardcie.------"---- .'t··-. ------------ 13!:J .).Ia.clnd am zinit (bis) Cu slat bun m-a..

­ Do ru mn/ de rna . Chindri? Horio-20 oni 30 noiembr 1975.nea . 0 strigat (bis) Doamne bine m. Cd te-o pus in copir$du (bis) De unde nu poti scdpa.ca - Sa' 0 _ ell - nu .39 ani 30 noiembr 1975 -feud . 816/1790 !luasi rubato» =170 .fa J Mni se rumpe inima (bis) Mamd.fa fa ua N-am va - zul va ~. sa~ po . 876/674 Recitativa .. • 120.Ie •*".". Da ceatdcut moarfea (bis) Ua. SOCET Hag.nea fa II -:.$1 k¥J: l1f i­ tJ )l =181 In!. UA DE MINE MAMA ME Hag B25/633 Poriondo ).feud Ua de rnl - fiB rna-rna me fiB rnii/-fna me Mlndru mamii.La fata - .ne pci ma sa .50 ani marfie 1978.o-vdta-t (bis) Ua.\ In! Dunca laana.~ }I )ilIai dE' lj. =160 In! Gorza Hdriculd ­ 68 oni 80leo luliona. -€J. dupd dumneata Cd m-ai ldsat singurea Nu-ma eu $i-o SUlore.La mama Hag. mm de J dl1m . +JF. dum . ­ 119.\ mi ca ne ce-ai hal' ma J) )5 J--.140 --------------------------------------------------------------­ 118.) ~ 1 111 j ma era' -=-dl=y if.leud I 19 de_ as.pa a . ~ Sa tV Erg J z/ . (bis) J ..'~· do rll - j).J )j J~_¢ - 1"'. BO CET .mu 1"'. I lji.

SCI te vdd c1nd t-asi bine._ Tu SCOB fa - ~fe __.. SI . $1 iard sd due aeasd.n/. mal . Uii Cd nime nu poate $ti (bis) Cd greu i a vdduvi.184 0/. fe - Ie /8 nun - ta~. Tu ruJd Intide U$Q (bis) din casd n-o Idsa (bis) Cdaltun-a inturna (bis) va Cine mere p-a est drum (bis) Nu zine··napoi nicicum Nu ie$) ain cas-alard (bis) Nu tl-i bdga-napoi iard (bis) 123/0.ne (sD - ru Yill' dt' mi. Sl iard sd due aeasd.141--­ 121.7(1 ani Gorza Ma ricu ta-' 68 ani Balea luliano..____ ua 5/ dlil . Uii UA U4 .. Nu si sord supdratd (bis) Plntru coal lost strdinatd (bis) Cln' ai lola noi In sat (bis) Sd stai c1t de supdrat.La frate - I Ea=t!{=1 ~ -F-13f=Ege mat' Va--s/ ::i1 @. 051 fl·. B16 1 678 .(iF -"11 d/17 ca .m _. Ua de mine ~i de mine (bis) Ua de mine tu sorucd (bis) ScoaJiJ·te $1 ie~i alard (bis) Fost-ai mindrd ca olloare U6 cd zine de primdvard Si te-ai topit pd picioare.I Idem 112 rT?/ . Co 0 tloare de sansiu U6 de mine ~i de mine (bis) Te-ai topit plnd la brlu.l7t' fu SD ru Nu /13 . . (bis) Diled de-aici 11 porni (bis) U~a UB.ne_. Supdratd-s dupd tine C-am vdzut cd nu Ii-I blne. de mine Mere-a~ '~! de mine tu sorucd de mine ~i de mine.'!. '" J1gff ~ '4~ - Idem 120 (lI/ . Clf pd lume tu-ai da Mamd-n 11rg nu poti alIa.(bis) Nu este-n Urg de vlndut (bis) -~... SOeET "ag 825171. Recite live . ~! ~i de mWt: UB. A. te fa Cum i'li_ VI/7 .S.3 VAl DE MINE 1U SORUCA Var.sa la Uli ! So him flU fl-. (bis) lnchisd t-a si. lumen tare-amart'!. B 251597 Andante ossa'i ~ =150 ca - Inf Darie Nita a lui Chis . (bis) .50 ani martle 1978 -Ieud Vi it' dtn~_ sa nu por .i de tnine ee-am pierdut. Ud zin ~i lntrd plnd·n casd Nu vdd mnire $i mnireasd. SOCET Mag. ca 58.go Clte r~le te-o mlncat (bis) De e1nd ai ie~it din sat (bis) -~-Il de Mine tu so rued (bis) C-atnu te dud strdinied (bis) '. Uii Te-o mlncat mare ndcaz Ua Cd n-am to sord la tine Te-ai topit de n-al rdmas. Rdmlne u$e-nchuietd eu plnd la tine In casd Jdle bughetd. de mine $i de mine (bis) De mine ce doamne-a si Dacd nu·i s1 tu Mdr. 122.u l)e mine ce-am scdpat (bis) In Urg nu·i de cumpdrat (bis) ' j Ai CU In lume ai pldti Momd-n tirg nu poti gdsi. BOCET La scoaterea mortulul din caso "fag. ... 17lJ por.

0 fatd. (bis) On seoald-te ~i bunued (bis) De mine $i de mine Am zlnit sord la tine.. n-a mUli niciodatd. OE CINO S-O DUS DE MNIREASA Vcr II Mag 825/850 ij.m sd mutd Pd'aicl altu nu se uitd (bis) Cine mere aiesta dwm Nu zine-napoi nie. t I). de te-o supdrat lartd-o ed te-o cdtat. nici ninge Da la inimd ne Irige. Uil Uil Ua De mine tu sowed Cine-n sintir.t Cite nopli nu le-o durnit (bis) Mdri. ¥i=:-: EJ~-==§ 1/-0 21 .ine-n sat (bis) Tdt a$a glnde omu Cd lui nu-i zine rindu.-------­ 123/b. Vdduvd ~i-n altu sat (bis) N-ai la cine cere-un slat (bis> Nu s. de piatro $. Ua Uil Ua U6 Ua Ua Ua Cine me-p-aiastd cale Inapoi edrare n-are De mine tu sowed MindrQ vreme . 142 ---------------------------------------­ ---- ~-- .-ai ales In eeia lume de mdrs (bis) Nici ploud. ulne mine UI Coo ~i de mine Zl ~j noapte n-am dumit N iciodatd n-o zlnit. ua Ua U6 • ua Ua Ui Ua ua Ua Ua Ua . ... sord cu bdnat Doamne bine te-o cdlat C-al 0 nord desJdtatd Te-o edtat ca $. a~tept sel zie-acasd Pel mormlnt 11 jarM grasd.. Cd n-ai lola . $i eumva de t-a gre~it lart-o cd te-a doic. Nici ii ninge nici jj ploaie La inimd sd ne doaje De mine tu sowed. A zidi zidur...eum.

~ • ? c:: . ~. J Aista i-on drumut mare (bis) Inapoi n-are cdrare (bis) Ardd-te Jocu pdmlnt (bis) Multi aameni ai amdgit.} .} '·d. . t....'~:'. ~ ..i-f:!_ . BOCET DUPA UNCHES • He.I _ /fJ­ :78. ~ -• I - un UP _ _ _ £.. VAl DE MINE MAl MIHA y.­ 124. ----.\ ~::~.. • :::'··-5!..Poplieana c iu! ion mertie '971 Viseu! de ios I J . • M_. .ar In vlrJutu munte/ui In bdtaia vjntuJui ~i in loe sd zli in sat Vdru-tu-te-o inglOpat In strunguta oi/or In bdtaia flori/or. - ~ J. (bis! ~ohan Cine lntr-adata-n tine (bis) lnapoi nu zine (bis) Cd nu-i cheie sd-I descui (bis) Cd·i Idcatd ~i-I incui. :::t § : lj J :'.'JariQntd 10 Mi orila ­ £. ==:D mr.J M/ ha 1".143 .C/lt: JtH ~I ~ to) . -. 1(:/. un .:d. (bis) 125.- ._. lillJF£)J ~ [" o· ~ . K Inf.'/FI-~1 ..J}) ~~::i~ ------r -----. . Jij) ftw j fa.. J I/-u #( fJ j J 10 . ] l . . • . B "/9[8 - ~ ~) P:riGnjo ~'~121 -. ...'c:ndQ :J= i69 dt" 1m Id2m lJ7 tal flP _ Ineil . L.1 .. -j ./r ~ ~ I.

BoeET Oupo fiuMag.. sowed ROQgd-te cui U-i ruga ROQgd-te catcJ.cui 11~ . Ua De mine $1 de mine (bis) FcJ.! vrllf 01 .du - va II sf'-n sat sfra ..Ifl_~ Ua Ua Ua. (bis) 127.5/ .tigai.me. ) 01 Ma-ma 1/-0 fii . BOeET LA VADUVA Idem'116 • Va.Ie - "1 ! J g/ Jt:am fd-cul de jm lJ. ca.111.n saf sfra .ma . 814/2210 §~ 4 J j J I J € Ma .Ua dv - va~ sj'. (bis) Cd eJ de mult te-a doru (bis) Ua $i tirziu te-o mniwit (bis) Ua Cd de mult te-o Q!. _ ./ n-a! vrut_ I Si III n-al f'. (bis) Cine In pamlnt sd bagd (bisJ Sohan nu mai z.i de mine Nu te duce cu banQt C-amu Ie dud Ja barbat (bis) Ua. (bis) De mine !.ne-acasa. hoi . popd TQre sd nu sdpdzd Clf este zluQ de mare Si Qvem vreme a mere Este vreme Q sosi V reme e Q putrezi.cui ca-·mE's/ .rd veste mOQrteQ zine.dB J J J ~ fra .teptQt (bis) -Si tlrziu te·o ci!. Nu-j 1a cine cere-un stat (bis) Daca n-o Qvut barbQt (bis) Ua De mine tu.if of Ioi Ioi Ioi l I :J g J ! " {if g. ta Da-n groapa nu te beiga.1/-0 fa cui Porlondo ~= 188 Int Herbil Anuta-62 ant' marfie 1974" Vodul Izei JJ J . ud. Mai Stefc'inuc Hoi deschide poarta larg Ua Cd zine cine ti-i drag.\ lu lJ de r: J J Ira. Kfl Fd Gheorghitd cum ji fa Fa Gheorghita ce ti-. Va .144----------------------------------------~-------------------- 126.d. (bis) ." hoi-Ie -if 1i:am fa .

.-.. t! 0/ de_ mi (.Va r.Nu .".. BOeET . . fusea Anura.. BoeET DupA FRATE liNAR Mag.....' I Mfll .". Ua Fara w. Ua T-aj bdgat me:. tj ££j7 ~ Ml'n-dra-_ ca ji:i_ j J) 13 (j.\ j ea tJj j. ~ ..teri din sat Sa-Ii laco alta de brad..23 ani 30 noiembr. r.CE_ .vul 3/-a.. nu_ '/-0 pM..ne (. lara iere:.\ ~\. • al ..­ 128.Nu du - rna - fa Frii .!' (fJ (..".rna-fa ~ 129.. j -~ Q .b- ~ti J Va.1975 -feud NV' ....) 145 . &' J 1iJ J 1&J 6' :J.5 ne_ h'81 ma-nla­ l tIJ j Do . fnt. .if til ~ J II a .\ f@ J ~~ 1~2lt@. 131-a.La mama­ "fag... B 16/689 Recitativo)l 132 "'.cuI ~ UB. 825/71.....0 Andante ~ ~ ...ha Vai_ (.i. _ .iBBla ~~ rna.rna Fni .pi ~ pt J)') J) Rau ma doa-re I jJ -J) - J Ray ma doa-re I .9 J "-.J.ti Ua Pa noi sa nu ne mai vezi. ~=144 fdem 116 de_ mi .. .\ de _ mt' ne ~_ ~~ v j mal Mni _ ha J J € du ..nl-ma n/ ...

.' Dupa babol- .M f tj ua de rm - ne f"":\ hi'- ma~ _. Ooam J) J) ).':: . noiembr 1975-1eu. r'l M " It' -. B 76//872 mjtu~d- var.• __.: J .•<. :. B0C T E La Hag. i2i) . O. - u.' J. B16/ 1786 Quosi ruboto ..1 lei ":'> J . ..gu re £iJ J IJ /II" j. It/a __ - 2) til) (i.: -: • t :::of -i . -----# J SU ro . l 2: J. • ...l - ! nf Dunca Ioanj· 7'} Jr.1_'1'.. ] J Sin .­ ~ Ind .:! ''':'> £IJ~ j It Assai andante) j Va/ .Jlt/i)...­ tu ._ Sfp fa~·- nul' Sf/ //0 -- 1)'1! -) J) . .:..:r ]0 nOIl:?mc 7]75-:i: .> . BOCET Hag. tu Tv m-a.t. me lEI o Nu te las cu coconi (bis) Tu te-ai dus $i m-ai ldsat te-ai dus $i m·ai Jasat amar $i de banal. . J cle ne he. o Tu o De 131/0.re -• Tu m-ai Jasat slngure Numai cu 0 surore.1.146---------------------------------------------------------­ 130.~ ~174 In! BJ!EJ ...

--. Is J. .-=J • ..._.::i::~.~ sri /\11m ca lill __ _ ~f . ..___ ------.38 ani IOn .~..g::j ta.'. (' rdr Iv.... ~ .. .­ 131 lb. . 1977..liP.....~ ~:_~~~4:::i:=.·=-f:~-=I. y. al mil .flI ~I de rnt .:C ~ .­ ~. ~.j:*~:{5i t: '::"::':::'='':::':-'-r:± .~-..l ~ Var 10 bOll! pentru femei -vaL no - Inf Stan Pa/ago .• I IILI :"..) U6 Mdmucd dupd tine (bl.ben! fe/Jr. .. .) U6 Cum te-ai dus di paia Jume (bis) U6 $1 te-aj dus "I ne-ai ltJsat (bis) Ui $.'. b• ~ Munsca () lUi 5tfupjn.<4f.:: ' .) U6 In td bine ..·'i...• 147 . Ma" 177U -c~Y cind.. .--1j---r-:. ~.tll Cdtd sard pd-nsdratu (bis) Tn grddind te-a..': ······---------- yk> j .i bunucd (bi.. ---~.) Ui Sl grdle cu noi orice.. ~.. Perta Floare de pf: Laz. .-----. .. Inf.'11' .~ ! >. (1'-."=~::.~~--~+~-:.) U6 Rdu md doore la in/md(bl. (bls) .:11 4. .11 j.$ ..-.. c1ntatu (bis) 133.:( ~·--··-·--. De-ai-si-avut 0 eoconitd (bis) Sd despJete la eoditd fe-or si cintat pd ulitd. j...~ ~ tl...:..-::L "= _ I'llil hi"_. /....:. • Nlln ...~.-~ ===t. < i fL:[~)0'" ~~f .. fil{k?r If' III era -.-'7' 0 cIa I J..ca ~ ~ 6 .... De-cII' . .iI di: JUS • .' U6 MdmuC'd.----+ .----~~~. !':. ....1 te scoa/d (bi. • ~ . BOCET m=tlJ'~J-v::Jr 1IIn! Pascu . ne-ai ItJsat de biJnat.."':'\ ~ J II It' .-1 .::: '...a.~=·-=gg· ·4=1) #~~ W Ji J .-=...ViSBl./1 ~. #:~~·:y=~. .-. (.~f . 132. .\ fi"(it' (j if .." rJIJotG iii : :41 1965-Sripi'nro "':'\ ~ • Ja~ 'p Int (IE' ~ ~ ~ #!±.. ..__ "':'\ f77ci <::::!' tu ~ '1' .78 oni nO/~mbr 1975-80tizo :'.U . ~ .. bdgatu (bis) HoriJe mi le..m4muca me U6 Rilu md doare la Inlmd U6 Mdmuca me ceQ bund (bi..Ji-. : -~__=:.. "- {:..._ ~~==t~:-}'~~}===F¥+ T•. 0 DE MINE 51 DE MIHE • V'1 -:J' ._-- - ...-.--J:.Jf. . BOCET ::. "'=' ~T::l ua 1 u:t. .. (bls) U6 Mdmucd .rtf W· -~ I /1 t /.' ("~ fa () -... .••-=J . : ·..... (II~:..~:=:::==~::t:""t==~::::.·----v-. ..1.

(bis) . dus $1 ne-ai Idsat (bis) Tu ne-af lasat de banat (bis) Mdmucd si bunuca (bis) UB. de mine vdrucu/e. (bis) flU __.8 ani apnhe 7965.02 . Pop Marie 1. Rdu rna doare 10 inimd (bis) Mamuca do dupa tine (bis) In fa bine $1 te scoaM (bis) Sf graie cu noi orice (bis) Oi Oi Uti De mine $1 de mille Uti Ce-a1 fdcut lI-ai fdcut bine Uti Mdmucd s1 bunucd. Tu maar - fe ar dJ - fe-ar fa . 820/1.. BOeET Mag.. mdmuco me Rau md doore 10 inimd Mdmuca noapte bund. 135.. lLW( !')(J varucu (bis) Cd I-a. ua varucule Va.S6pFn!a Va De ml-Ile nv_p'D 9a Mdmucd. S(J puie pd'el 0 glic De-acolD sa nu mal ziie Va. ud.- tp-ar fa - ClI.148-----------------------------------------------------------~----- 134.cu I Ttl moar Ie ar da. dus in tinUrlm De-acala oameni nu zin.Oupii mamfl3 Quasi rubato)l =141 t:'\ In!.. aOCET -Dupo vor Mag E • ml IU! t:'\ L 1IL2. Cum mne-o._ • ko qa­ J Ua Ua Ua Oi Oi Oi Uti Uti Cum te-a1 dus di p-aia lume (bis) Si te-a.

.i ha.1LJ rr ..ra-f/ 177/ .. hai motu (bis) Vai bine m-oi sldtuit (bis) Vai b'ne m-ai sti1tuit (bls) Pa lume elf oj trdit (bis) ." a cas Hcil~ nia mu·- ('. sm .­ Il ca IJ Sa hai a - I /1/ - mioa . BOeET La bdtnno Mag. Cd 1i musa.'1 £. J):J t..i1. ".1 !i A .·.ne-I ar - sa Nime-n lume sa nu zlie (bis) PO mine sd md mlnglie (bis) Momucuta drogo me (bis) Pa drumu care-ai pJecat (bis) NU-i vreme de lntutnat (bis) Ua De mine.: Ha/ Ille. n/U c. B251508 /f. (bis) --. BOCET ~ Dupe mama­ Mag B241507 ).1/ Dru roll f/ I-as .136.____ ..a~d Taei tu loa ~i trude (bis) $Ui motu bugi1t de bine (bis) elnd ai zlnit pd la mine.li cu dor de la inimd.ii (bis) Tdt aj zls mdtu. " mD ma me " ---. de pJecat (bis) Eu p-aici cind-oj zini (bis) Cu cine m-oi sidt·l...d/ .If.--­ 137.. .rna !T!E IJ." ~ L ~. ma mu­ ina .n . .rF Ii Da Da Cu $indiJd de mQtasd (bis) De la groapd pin-acasa (bis) Ina mamucd noaptea (bis) Clnd doarme tald lumea 10 cu drag te-oi a$tepta Da Da Cu cind $i cu lumind :... .

nci ru IP .!o r7' • . rna.-- am dot' co !)ff mt' .--.' • . . .>11/ (.'al _____ -• ca sa flu-/rll IE' 1/1 Ca Sri IIU-Im if.ru Or! - IJla .CU H - ila .a .'1:'-1 A /[J Pap .. .d tdt/ pll Cd . 1971 Br(. [avaci /18anc -36 ani act.1~)----------------------------------------------------------------------------------- 138.'2-1 Itn {:'"(I A - IU pup - J\J/ - /1/ eu -_.Cito rubalo )=130 In!.-<1 .. • Da - ca Ii -.na .: vi . BOCET • La ciuIT!J Mag B27/ JOI :]In 'i8~1- Lurgo rr.fa !li!!' -..kt! /1/ - hu..cult'.SeT Val Dar sa - .­ Ne-am s§ -z/ ~ f.._.ru CUIII flU 51! (.

:!. BIII 1079 lit? .~j ua..... /c:'~ 5l ~ 2~~ ~:T! POS .. Vasi.-..re.. r!la Va 51 J/ca-. -..-:".1 f'._. -1 ~=~X.__.__ .. -----. ua. ~.~~ ':... =-:-:::.---' :. ~~~}~?i:ifjf_. .nirunz1tu codrului (his) ..1 /1... ud. Va SI /t'ca-. j !·C.=~. ammel Ca moartea de prima:vard./... drdguta ta Moard.".___ Md.. ...~i Melodii cu caracteristici de ritual 139.~*-: . • _3" .. Pd cJntotu cucului Pd oratu plugului Pd.1:e ­ Hag. :'. ''7'.~~:.! . ~.":.c. :~ ~.. )'] fet-r .7)/" .. ."J sfi - Td - cu ____.. It /:d /'0 ( : 1 * .j .1/ C!//! Ih /nOd.t.I .. mdi VasWcd (his) Nici-o moarte nu-.J.t .~ am rioi (0 />11 0. . Ud.:. . rlh"! ? cu -- - I 1111 td ~~.""""""..-ra-(u Ii I/Il i U i)d . ud.i ._. .'" ._..' {j . ill A IU SI pup :. t ' -=. <if fJ lIl' t.ill'...seu JE los ~l-~ tJa.'(.... .:-~' --: . mal uii. nu sd hodinea {jd.. BOCET DUPA FEelOR VJr..'._: 1L:=. ("(1 / f-_~ "'T" .rjl --._=" . ' ..::IL.-:~~.'f "'" "" -1 -:~'">. • .

70 c: 1971...__ ru gaff -• - maf_ m8 - 18 __ 5-0 ru gaff Vd." ~ ~. Cum n-o putut sd ajungd 10i a ta nevastd scumpd.. .Dupa frate Mag..Ii -Ie mneu______ iit=tw p~t:1f I g:Pi--: Un.· ' Ard-o focu cale lungd (bis) . Sd-fjdeie-un pahar deapd (bis) Clnd t-a fost gura uscatd.... HoeET OUPA TiNAR VOL 128 Mag. ud...152 . ud. BOeET . (bis) Meli Iii gazda cdsi (bis) S·apol taUiloanii (bis) Val ~i-amar de-aceie casa (bis) Vnde-J gazdoaie de gazda (bis) Mdl 1Ji a tai cuconi (bis) De mult s-or uita cu dor Unde·a si gazdd-n ocol.. B241421 ...~ Poco rubato )=134 Idem 136 ~ r"'...Ii Ira .. mdi Ionuc (bis) Numa mdta s-o rugat La doftorii din Banat Sd te Jege-n peliori (his) Sd nu te lase sd moTi (bis) Si sd-Ii deie leacuri bune (bis) Sd rdml1 ~i tu 1n lume....5/ dnd. BII 1 1074 Grave ~ =46 Int. Mal r $p rip F @{'W I ..Visful de los - maf__ f77a f8_.......de-i_ .._ 5-0_... M{mcufa lui Mond616u....__ ml7f-iJ ~J rau t7' ~ 'L . (his) 141..­ 140..·. ..

­ 142.cit - (18 'I~JlllJhi'.?! mt. ~ GtJ) J) r--3-. ~d ~. .geas ca z/ 143.• 153 . lu .'fa s-~r - I£' _)rC'R .Q r-::. RAMII SI TE HODINE f I nt Pricap Justina.IT/a cif de /a rea mOB -..pa I-a/ ell­ CO /7/1-/7 drum Iki/ fo he fa - .. ~I slnil .fa cit lu .ca- de fa .ve .)1 s-or VITI rJe-a .. re 1':\ t=1h . ani oct.na"" . vln -de-a .t" fun­ zt .. l '.31. 1978.~/ - Ii .4Jdfl lim -0 ______ 3 floil .Ie ve - rI /e_ {5i s-vr .Dupa tato Idem 136 De-ar Hiit' ia - SI fa . lea_ Iv z/ .Saviisiiu U/It-hli - 0 floa rt' pI(1 gra.rt' - le.._- 5ci-:./519 Moderato)1 =124 .821.fa' hun __ drag __ Ta-f Mu . BOeET Mag.qe doam pin ne .Ii le_ 5a-~'/ fun . d/ Ie ~ • 7}§11 II Mui!/ domn.

\iel rlU '/int~tlQPoj lara (bis) Nj('jin put /IV sUi CU1cCli !\fun1a pdmintu uscat. ~ .'.. L L • '* ~" . ( . niei ii Jumin/l( i)!~j h:'iro it pc1millt ~i tina. .\ /.. . (bis i . nlei 1n para ~. .. (In~) ._.e 1978 '. " i' 1i._".""f'i­ - ~A'.~-.'!. ­. lei i/II/ Eu vni spune cit de him'! (inf:' m(~f(' nu mai zlne .• I"~ = ~ .1 HI i .{Jcosa nu piece (biSi .-.'_. 1\ I'. I I 1// /It:.Sinfju: i 1 [!Hi lasa (bis) C>....~-~~'- i' ~. ~ Ii rdrL'.i i!1rd.ut/a vinl de vorO . . _ _..'U 1au Inl I '" I MUCA SI HAl in! Pett:( 48 ent IUn...' f(] rw'imUd] n: (1-1 fa. "'ij.111 ". tere$ti (bis) graie!$ti (tis) aila (blsj l\ime'ntl te·(j supdra (!)is.'j jj if)c.)1 de. • 1JI" "~ I.. .1 . Iff" - ~ ..lilllt' 5l sltlqurd L·! PASARICA ..fI.. ­• N' casa iI sa $lde (bis) fl[l FGitl w.__ " _ _ • ______ .. in Cu .. " " " ' _ _ "_M _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w_ L_.' fIj. !T:~ moo! fa.

MAl ill..)-d/t'______ ... . B20 /623 Par lando Inf.J/ /-~<I .44 ani aprill£' J965-Sdptn!iJ da . OAMENI PLINGETI I . 111(. so-n de 148../IIt. .__ /J/ua-/e .seT lflf7e-o __.!>a ..Stan loan.J Ie .irl_ l.ru --Ia Iii.La rJ . __ !'Iv (!Id i rd. Vers Mog.'.__________.onon n-(! si..I - '/0 fiJ C/if{.5-opoi lrunzo rc'Jchitii . eu mQmii i-am trimas.1 Pi uti !lur ck ../ ._ ma-fTld Tr/ ma .chi F I J/ e so - han 17-d 51 / k co co 11il t.._ . .­ 146..1 (iO. il ..ma. ­ ffJd .128 -~ Mag 824/453 Poco iento.- I!~i!.i7 .. (bis) Po.<I. . un nor de p/oaie caldd Nu pot mere cd-s beteagii.____ sa.): 13 2 Idem 136 5-a - ". /r/j.'.! .md /.1..'It:' . B 2J /736 Recltalivo .. COCO N TAl II Var.. . Po. $.' P' /ld J.. 147. TRIMAS~ MNE-O MAMA ME Hag..)/ VUI a - {lid ru _..155 ... 11/...~=132 Idem 744 Tri.rTlI7E?-O . 'IWd U' t-'/ ' 11k !. lu . . $1 anume I· am trimds mdj (bis) un nor de ploaie des Nu pot merE' cit traiesc.

.g. A MO RTULUI Mag 613/1360 f. (bis) • Instrumentale 150.rea fut' Fran-jan mal' As . (his) Ti·am spus pre tim: N icoard (bis) C-oi mud din draguclOard (bis) Ti-am spus pretlne Nicoa (bis) Din Marie mnie moartea.oxQ·n CQsCi (his) mesa fbisj cui Tj·am Jtisat eaii-n oco! (bis} Sa rlneheze de-a! mneu dot (bis) Ti-am ldsat caw-ncareat (bis) Dor la fetile din sat. .149. ~%W bt FUr IQ'@-f ~-C'-p-0_1 g---=-7 Andonfmo .!an~ ne 4':'.C.32 ani Nus loan -1.<1' (1 ':.Vadul Izei J II -­• .. Trimbi\d .50 han. HOREA LUI FRANTAN • Idem 139 /0 h~} . OliPA MORTI . Vasile (bIS) 11H~i nu mai zine (bis) . .J ::94 Inf Arba Vasile -27 ani Hirb Grigore .f u . no-rea lui Fran .0 ani iulie 1973.nama supdratd (bis) Itl!wt r.fa-..hi".­ 151.

.\ 'itr ~ (t t."1 • 153. ~ -_.­ (iT) r7JE} Or W (::r E r j' i att r=t:: r rfJr 1".132 In!.. dec. ~ . . m' . a.Vaduf lui ~ • ~/~_. .::.. ~ .­ ._ -------...7975-feud In" WI#df Eg If­ [~ IsgSf E j II' .._ ."1 -----~ I . DupA MORT ~ _' .La tineri "'::: 876/7428 - . t.­ t ~ ~ E" g 1~1f fk:! I *tit E tilt&" C" .aatr ~ ~ ModerotoJ\.. oupA MORT .. . rit" ~ 14::t (" ~ I~~r E ~ I #§? II " §t 6· . loonei-53 ani-cefera Bovan Gavrila-10ani-zongara .­ 152. Gh......I­ 157 ..' • ~ . 3'J / 2080 Trfmbito J Inf Hihnea Ian -32 an. " 154. 7973. feb.. A MORTULUI . Ir ~.-. Covac."11"..~ ~.1 1". t".

icu!i Lcrului .!. SC(1((l de sfinto ceorQ /\1dru/ mdrqdrilur Sd c[lleagd flori de vara f'o /(J. Din pana biitrinelor Pacurarii Je-o auzitu j\hirul rndrydritur . (.-u lemiu! dcomne Numo capu 011-1 laio/i..------.<.'. Hog 820/ Wig J" f 01)(". .{'gel[ lui i <.::~: ___ =- Oile la/c-o zduqtu marqc]ri!ur Oi/t' 16Ie·() Nlerotu.ii }u efe-u cotmritu.· i .)/Ci de slng(>rdi Po margaritar Sd cuJeagd stJnjenei Mawt Marui margaritar Din pana btltr1ne/or.I mdrg(lritar Din cununo fete/f)r ..: . f\'~arul De lllineGt Ir:-o dowit Marui maruariiar De mincat le-u daruil.~' ~ ~i PO wine riU ma-Ilpu'. I'd mine sa md-Ilgropa(i LPfUllli ~-a INui doamne Tn slaulu oilor.d-ntoorna mnei.-0 galal Lcruiui ./p ori sa-/ lair:.'-(1 leru}ui doamne Ori so-I [Ju. Din strulu ieciori/or MaruI margoritnr Din strulu ieciorilor.. . Dill cununCl fete/or Maru.r - ru -­ hi/ 3-0 I {nic dintrf' 2i Jr' r (1 i" d ()(1 lnn~..~.'. GRE IERNITA .158 -------------------------------------------------------------- CICLUL MUNCII ~I SARBA TORILOR DE PESTE AN Datin!le sar6atorilor de lorna Colinde strabune -• iSS.sc . 156.__ u/ /~~. TREI rACURAREI DE MUNTE /'f)f 5tcn PJtras-6!J" rJ76 Sip/ilia -­ fe i.

) I .~'. I)orn nulul (1(311. }n II. /u lie'! Iii I 1/- I/i' 1<7 1'(1 I! '/(1 lY/il! Old It ~ME're-()i L/j I.". 1971. Domnului domn Sa vlnezc capnoQre.Ji do cit jj in lllme.)i /)o/f' j i i ill).GCCl).) 84-C.':)/ co ft'n Odm~ ! - I1U tl. Udf:: 1­ curti ete bojen mmi Domnulu i dUlnn Pd J(l curti de boiel! mari ..1 Pintea-I1 muntt" ./Inesfi PIO ltd n 1.159--­ 82011212 15Z NOI UMBLAM 51 COLINDAM .' 1.'1.1Qre Dupd praf !~i dupd sare Dupd praf nmi mlnin/e!u Sd·mpuste Pin/f:Q ell elu [\! iei ww' nu s-n aflatu Numa lu Pintea far/a/u..-0 suitu .lI. 'CoO p1ecat 10 vina/oare. Si la Baia () pleco/u Burdi sara Sara buna Spune-ml moartea Pin/irii Moar/eo Pintii nu oi spune De mj.' .rJtJ co Po.n Sf tJoi('rii uti·" (iC(!SQ. nu-Iut' III." il Lit rd ~)d ril Uom -.'1 /'0 - 5(.8Ntesfl LC} ro . Idem 155 No/ Im-~ .Jiadilll ell irunzucii de-acoperitu Phltea ('in grai !$'O groitu Care din voi $-0 oilare Sd coboard-n Baja . LA ROSU DE RAsARIT . In! Bt}f'CIU Pdtru-ZC oni :969~ (. 158.' t - I ~~ ... Domnului domn Coo plf:.-)f. MJ. mere Pin/en eu De mi-j cia murgu/u tau DE' mj·i do murgu(u vilJtu eu C()UHl(l pinu-n pamintu Cu potcoav(J de orgin/u EI p{i cal o-nca/eca/u . .-­ ~~---- . 17Z4 ~C8 159. S4 vineze caprioore .1 de ra S<3 01.'. COLINDA PINTII BalJJ3 MOG2rtJte .'UIi It .lInrlro cur/p-() zuyrQvitu eu catufIe d':'-()-il<.'CCli }('I vlndtoore. I nf ArdeieJn IleaoJ-J9 ani dec.

Mlorlta Hag. or sa-J pU$te Or sa-J puie-ntre tdpu$te Sa-/ 1mpu!.i-a $u1era Tr1mbdituca-o prinde-a zice Codru $1 frunzele-or plinge.ci - bra . or sa-l taie Or sa-J pule-nlre fartaie De s-a va}1 sa mor eu In locut de cop1r!. pui scoarla de buhdu In Joc de pinza pd obraz Beliti scoarla de buha!. In strunguta oiJor In Jocu gdleliJor In tlrcutu mieilor.' Ii nu-i__ La cru.eu Sa pui scoarta de buhau So. SUS' iN ViRFUL MUNTELUI . mari 1s veri primari. 161.~i_-~n~u~-/~·~h~i__ -__~n~u~-I------ Sus rn vIr lu mUIl-le-lut' La crud/a braduJui (bis) Slnt tati trl pacurdrei (bis) Cu aile dupd ei (bis) aile SaO rdtacit ma. B 16/ 1018 Moderato j =128 Int.lui. Florea Vasile Clteu . lu mun . Jinu-i Cu oile dupd ei.48 ani Curea loon a Petreanului -66 ani dec.Miorito Moderato )l =134 vtr lu tu/_ _ _ __ mu/1 idem 134 if 1 J ¥mJ In • ~~-~~~~--~~~ Hat' // . '"IN VIRFUTUL MUNTELUI Hog.160 " 160. 1975. Mdrgu-~i tri pdcurdrei Hai linu-i.leud Sus In vi'.u de-a st1ngale Vintu-!. B 75/ 1357 .i coJcd $-a sulla FJuiera !.nu-. (bis) b .Ie lut' iu lIa/ ~I. Cel mai mic jj strdinic Pd eJ numa 1·0 mlnatu Dupd apd-ntre izvoard SaO VOlOvit sd-J omoard SaO VOlOVit sd-l omoara SaO VOlOVit sa-l omoard Or sa-J taie. S1 pa mine m-oslupati Si pa mine m-astupati. Cei rna. (bis) Trlmbdituca de-a dreaptale Fluiera!.te.du ..

catu.1975. Tins-o PWjCO sd-J impu$te Tins-o pu~ca sa-/ Impu$te Hop a$a nu ma-npU$Catu.. domn__ Ml'n - dn. Co./f7 cerb ih co p .lut' r ~ j.161 162. scobGrlse Jos 1a taro. Di po tabJd de fereastra Di po tabM de fereastra Da-mparate stinatate N -auzi tu ce aud eu. Ca nu-s fjara codrioara.ge Dom ffI'~ nu .de ma ru oe de ma . $1 impdratu s-o scuJatu Pw.ca-n spate $-0 luat La codru $-0 aJergat ailat cerbu du~manu Sub creangd de rujmaJinu o idrta nu mcl-npu$ca Cd eu nu-s dne ginde$ti.~-o strigat Impdlatu s-o gatat S-o Juat. maica moo bJastamatu Noua ani $f noua Juni.dru. Pefreu~ laana.'11 . Numa-o daJbd-npdrdteasa.o'ru. SId6u Palru .62 ani noiembr 7975 . Numa-o daJbd-npdrdteasa. s-o pteptdIlat.be . $i pd-at1tea sdptdmini. . Jos 1a taro.ru Mtn .COLINOA .ca-n spate $i-o luatu $f Ja cerb ~-o o/etgatu $f Jo cerb ~-o aJergatu Sub tufd de rujma/inu Sub tufd de rujmaJinu. Nime-n Jume nu-J audc FJorile daJbe de mdru Nfrne-n Jume nu-J aude.36 ant' dec..5-a .UN CERB iN CODRU I ='5/45/ .:..l-s/ ra . Moderato j. $1 mlndru-$i cint-un cerb in codru Mindru-$i cin-un cerb in codru. B 76/2936 Larghetto J. Cd nu-s fiora codrioora.Batiza '­ f:lo .. 170051 jll . Mdndstiri de~tide-cnni-oi Mdndstiri de$tide-cnni-oi Mdn4stiri dr ytide-mni-oi Clopot gaJben trage-mni-oi C/opot galben trage-mni-oi Slujbe sfinte trage-mni-oi.~ .s-o '1 . MiNORU -51 CfNT .clru-st' dnf ­ ~ c. co I!l I 6' '­ p~#-~i4 I@~ .rt' - d.: 64 ge . ~ 130 Ie #­ Int.dn. . Hop a$a nu ma-npw. Pw. Slujbe sfinte trage-mni-oi.. scoborise. .I-r / mu.Poienife Izei 70! i i4-4FD JQ1m ~ 11//1 dru-fi ra - mIn . In!. Sf pa-at1tea sdptdmini. gl?-un C'erh_ Nime:n Jume nu-l aude DomnuJui $-a nost domn Numa-o doamnd-mpdrdteasd Dintr-o daJmd de fereaslrd Numa ie co.

J/ I.bo r eJ) - J. Trei pdcurarei din munte FIorile dalbe de mdru Trei pdcurdrei din munte. ri ~ ) I !2) . 1976 ./m blain s/_ _ -• &' t!.rna r ktt //n __ I p t 7J p La sa Ci!J bo r j II gt!1 -Iv /v/.5avos6u Co - bo A rI - 1-0 (0 - bo - rt" - f 0 £i E11 . NOI UMBLAM 51 COLINOAM • £ti g • Allegretto J) fJJ - )l 141 In!.----: - rtf.2 On! dec. B2J / 471 In! Dudo? Vcslle .-Vadul Izei J) mm £jj co . Si nimic nu cdpdtdm Hai linu fOsmalin Si nimic nu cdpdtdm.. COBORiT-O COBORiT -MlonlaMa!].1-0 co - iJ i3 bo :c.r -----./in . Trifoi Vasile . FIorile dalbe de mdru Coborlto-n poienitd.1.J p ros.dim j I r y j // I7V Nt.!971. de nu ni-Ii da Hai linu fOsmalin Altu nu yom colinda. be __ - r/ .162-------------------------------------------------------------- T 'Ii :1 164. De ni-ti da.Ie dill­ tJ] r" mil de F rv ! co . Mag. Cu iarM pdnd-n genunte FIorile dalbe de mdru Cu iarM plnd-n genunte. - • l .. ani dec. B 13 /792 16~ la. Coborlto-n poienitd.42 ani Dudas Joan 39 ani Duda~ Vasile-!1.

.fn - bid-ill 51 /1117 ---- /.1975 . MiNDRU eiNT -UN CERB IN [ODRU J =72 In!... M/f7-Jru '" ..7 !Vo/ //// co -. Cldln_ I ~ Po u/ita satu/ui Hai linu rosmalin La coso bogutuiui Bund sara. 1966. uNto satu/ui La casu sdracu/ui po.~ =144 fe-um CfillP /r.._.UN CiMP iN lUNG ~I LATU 8751262 ModerGto .l/:!-Il COli - /u . NOI IMBlAM 51 E281 J7J Andante )) =168 . 166.-i.- CORiNOAf~ lnt. Inl Perla Mia ...rm BunQ sora samc tarE: Gala-i cillo s-o cinam Cina-i gata putin Hoi cu toti s-o isluim Si cu cit nu ne-om ajunge Slnt veeini .a .lu" De (J .rI-rr:.i de-aealo s-o Iu. B2814DI Andante 1671a.~ 0] em - . /17 r f? p-ith± (iru fi.. ESTE. Mono}'] ani ­ !J75 - " No...lu -----~---- Dam .' . fa "" ~ Zll/l • de __ nu-i mud - ('(j_ /3 a- I/U_~. Ivanciuc Maria-22 ani ion. .Birsana ~~ D r~~~~ . nu-i dp voi Du-i de boieTi co $1 noi :..___ 51 _ 1'1 rrllJ/lt' ! . '.nu -.. 011 -/d-U/t' ___ ~ cerb .a/ Po.35 ani naiembr.163--­ I 165/b..5-or mai aduce Ramii gazdd sanatos Ramii gazeW sandtos C-ai ajuns craciun irumos Si gazdoaia vese/oQsd Coo ajuns zjJe irumoasQ.)-f/ h -.lu 'ug. iJogat mare Gala-i cina 8-0 cinam Cino-i go/a.Batiza £5 - IUflfJ :..

de .J = 64 Idem 156 i iJ j).SI CiNT .J : 68 cerb in co dru Inf. Mag.Sup'in!a M/h-dru-yidnf-un___ M!'n-dru-si dnl.!!.164-------------------------------------------------------- 167/b. B11 / 11. Pop Miiricurii-70 rr 1975 . A LUI PINTEA Mag. / tv M/'/l-drJ cur . MiNDRU.. venit (bis) Trj tu{me de 0.e bo.ere~ti Nime*n Jume nu-i vdzurd (bis) Num-o latd boiereascd Din curte de dupd masd. I §tJ[i j.IESITl GAZDE PiN. 1971.VI~eu' de los le-o 5U _.un ._ - • ~ • a rlU 51 _ _ _ _ _. domne~ti (bis) Printre flold.UN CERB iN CODRU M28/500 Andante I . le-~/fi r -f~JJ O--tIJ-f!Htf~¥~= p/ n-a fa - gaz-de ____ ni le-flfi flaz. 820/812 r p/ Andante .: ~' --Fy+~c-=±___ iP Jrrr=~==~ l1a fa ra~.12 Moderato £1 i po - r p [JrzEIJd=r..23 D·-' Miirgu!a IIi~c6-17 or 8ilt loana . 168/a.__ la mu(t/__ ant_ V d uitati in rdsdrit (bis) Tri turme de 0.un bi - J : 76 In!.Ip-o-m rm_~_. Coman Ileana a lui Cas fica.Ie . As fa-/ sa' 16B/b.. I do lu flo ri .l. in co pEZ?tE?lgf dru __ I· [ ] ra iJ9 J J¢j.18 an dec._' dal be de roar.AFARA .F· J) J) Pin-lea fa ". .

.- De oi1e-nconjurat ~ La oite cine $ede Tot fonu-sin-fonu Cu briu ro.put :. 72 cerb _ fn_ co .. _.- ma dal .Once~fi ~1 - E mun fe-o fea fa su . ==:j~. =H" ~.$u-ntintelat Cu t/uier inferecat Si pe-atita de-nflorat Cu bdJtag incolturat Si suman imbaierat. . ~ •• Ft p~rfi]J I tl' ffF~tJ-=~ fun9_ SI } /qf _ _ _ __ Co· lin -ria.171.lin. .'11__ r: .' ~-=t==:t:::= lin . COLINDA OILOR Hag. '975-Berbe~ti lunl7_ .-.~.. . sa traio! ._----.. Care volnic da s'aila Sa $i aJerge la Baia Dupa pita.lin --y-_.J =64 1975 . i suif. ~ fv11ndru-$i cinLQ de nu-i modru (bis) Linu-i lin sl rozmaJin jVime-n lume nu-l aude (bis) Numa-o dalbQ-lmpardteasQ (bis) Din curle de dupa mosa_ (bis) II .k~~ Min drll-yl ci'17 I-un ___ Ror ._----­ ma .. A LUI PINTEA Hag. CoJinduta nu-i mai multd Sa traia cine-o ascu/ta Colindita-i atita Cine-o ascu/td. ==B~-~---+---==.. u Flo - =i= . . :=£~ -=--J=::--jJ-=~ Li ---_ --.dru __ M/n-dru-~/ ('in-i-un ___ :1:. B 29/ 513 :: Inf.~ ~~--:_== mar_ ri .if Pin fea la mun ­ . -. ------~"~.. Radu Petru -34 ani - ~I ~ ~! ~. ~-:tJ---gf .l4 . tt J J EJ r=f IE~f~JqJ)j-a~.J : .co . MiNDRU-SI CiNT -UN CERB IN CODRU t Hag._--fiU-. dupa sare Dupa pratu cel mai tare Dupa pecie de miel Dupa prof rna. F e~ I[ f 9' ~c:flT3%l Es fe-un dm-put_ . . ~-. Rednic $fefan-30 ant' &. de eei p-aJe~j. .-._ .. B28/ 563 Idem J55/b -'J ...-.-- be de Mlndra curte-o zugravit Cu catane o-ngradit Cu 0 suta $i cincizeCi De yoinici. 170. ~.­ 169. Pin Ie a AndantE' . :r Andantino .::::=::::tI co ... mininteJ. -----. .t..11 i Jj J.1::::::3 i F ~(J cerb . Cind cu tJuierul z1ce Turma tat i so strlnge Cind cu fJuiera$u tace TotO turma-i se-n/oarce. ..J :68 - 3---. --..165 .. ~ -~------... _ Es-fe-undin .E£J-L-.--.~ ?Ci=+~=4t .dru_ 51____ roz ..-.-_. B29/590 In!.Ie -~---.. si_ :7 laf ____.da-.bcf .- dal .

$0 si-i a$diu (bis) Pd mine nu m·astupatiu (bis) In eeJ sieltu tintirimu (bis) Acolo Intre strQiniu (bis) N iei in daJbu timiteu (bis) Vol pe mine m-astupatiu (bis) in strunguta oiJor (bis) Tn Jocu strunguti/ol. I~oderoto r n~ [OORU In!.-~----- 172.te. (bis) o a a o t .c/.Mlndru-. 0 sQ-J·mpuste (bis) sa-} pule-nile tdpu:.. Pop dec J9i6 ..i cintd de flu-i modru (bis) Linu-i lin ~i rozmajin.<..fa ___ (J{j La cru bra rV2 - Ind fmb}d-~j tri pocurarei (bis) Unu-1 lin $1 rozmaJin. ~1!1 iNORU -SI CNT. Andante oJ =64 La au.te (bis) Daca-i 0. LA CRUellA 8RADUlUI . Nime-n lume nu-I oude (bis) Linu-i /in $i rozmG/in.U!~ I . Moo 15/829 173. . L/ flU-I /.. Cu oile dupa ieiu (bis) Cei mal mari is veli primali (bis) 'Cel mal mic ii straine/ui (bis) Pd ceJ mic-a J-o mlnalu (bis) Sa-$i intoarcQ oile (b1s) aile s1 }e·onturnatu (b1s) Gre POlUnCa i-a plicatu (bis) sa-J pw. 0 sa·J taie (bis) sao} pule-nile idrtaic (bis) sa-J tale.Df!-~~/ J =78 cu or-u_~ .~! -­• .

B 1417701 Allegretto '" ~ A J ::11]8 fa CeT·~ Uu~n __ co Idem 717 /'1il7-drv-.:. Goei /leana-2B ani ian.-:mo - ///7 ver dE' fru . B 25 I 389 Inf. MINDRU-SI CINT -UN CERB IN CODRU . 176.Bogdan Vodri Sub fu-fa de ___ ma- I/o ver. Dupa cerb $i-o a/ergatu Sus in munte 1-0 ailatu Sial ilr/a nu ma-npu.rllU.g sA SITI GAZOE VESELOSU Idem 126 B1411874 AII egretto . 5a s~'f/ . Mag. V inaiorii s-o sculatu PU$ca-n mind $1-0 luatu RozmaUlI verde fwmas. mie viata Cd nu-s siara sereJor .i elf! - dru MiTt - drtJ~5/~_ ern dIJ rlU-/ rno - Roz .hi? J?oz.CjiiZ ve S8 - /a SCI r~05 -'--) . 1 .5ca Lasd-m. De pe vlrful muntiJor MuntiJor caruntilor. SUB TUFA DE MALIN VERDE Mag. Ca-s vatavu oilor.167--­ 174. 7971. _ _ t 175. V:.de___ Sub fu-fa de ma .lIt..J : 108 da-__ ve 5'f:? --.rno 1/17 /Pr -- de fr'u mos.mos.

$1 co pomnii sa roditi Tdt ca ei sd-nMtrlniti An nOLl fericit. nu mi·i serls un frunte (bis) An nou fericit So.sif .J'\': 126 Idem 165/b. $i nimic nu ciipiitiim (bis) .r/ c~Y::. h • 7lRZ=m . Noi va zicem sa trditi lntru multi ani fericiti An nou iericit. An nov Ie . Andante)J:::142 as­ . ::b.ne nu ma/__ ia .¥~Qf}lpr*~ Ie sa__ B/ .168 [' t: 177. B 28/619 Poco ruboto . An nou fericit Alta-i umblii nu colindii (bis) An nou fericit De nH da de nu ni-t da (bis) Annou felicit Altu nu yom colinda (bis) An nou iericit $tiu co. CINE SADE-N ASTA CASA • Idem 765 b..::l ~~ __ Sd fij gazdd veselos Coal ajuns un an frumos An nou iericit.. colin dam mal multe (bis) An nou fericit $i-n frunte de ne-ar fi selis (bis) An nou fericit Mal multe nu y-am Ii zis (bis) An nou fericit Mag. yo.. NOI IMBLAM SI CDUNDAM Mag. 828/622 178.

Pacurarii 0 auzit Drept /0 ele-o coborlt Fiorile da/be. Pa scara mindra de ceara Sa cuJeagd flori de varu Fiorile do/be.dru-i a . Bfedea Viorel-14 ani Btedea loan -14 ani dec.Ie c!i!L=-" o .au co -ho 20 -ri .- m/'nf Zo .rt - Or! de ZI 161..re un .nu 170U_ SOB - re a nu nov.. FLORILE DALBE Hag B23/901 Allegretto jl :: 148 p}/.de pa pa. 169 . COBORiT-AU COBORiT Mag. Ie . 180. COBO RiT -AU COBORiT Hag.ri'1.­ ~ 179.) ~­ (Ja .Fere~ti t f Gre-ier Flo -e/'.1-0 co . B20 / 395 Idem 153 t':"I -#------ ) =160 It! Co . B15/2098 Moderato) ~128 Inf fuseo Oumitru-57 ani fuseo Ste fon -55 ani noiembr.Itl In!.ca .ori de zi.1975-leud .bo ..TU Flo - da/ be.ri . I' .976.bo . ~ f/ .:" - Ie fa fe-I) zde -ra .. . ri -.rlf Mrn. "~ : .

ua ___ n' -lor de ZI . sa lP.s La multi aj cu bi ne .r 170--------------------------------------------------------­ 182/0.28 ani Visovan C6/ina-23 ani dec.fI gaz-cle nu dur- Z(} rt - lor .cil in - tru mull. 8/6/3084 Quasi ruboto)=148 Idem 163 -t Sa ma trdin iji pa mine Batdr n-am colindat bifle La multi ai cu bine Sa sUi gazde veseio. Cu potcoqve de colaci $i cu cuie de clrnati An nou iericit Tntru multi a1 sa traiti. Si mni-i murgu dmpoit Si mni-i musai potcovit An nou Jerkit Tntru multi ai sa trditi. CIUCUR VERDE DE MATASA Mag 8241205 Idem 136 if F W~_JL=~~*-4=1JJ_---~=l.Va.33ani Visovan Maria . L .5i C-am aJuns All gou frumo. COLINDITA NU-I MAl LUNGA • Mag. Ca-i vremea de isiuif Zor iar i de zlua lB2/b. Hag 823/555 MOderato) =158 Inf Visovan loon . . Cd md ploud de md valsd Pd hainele de mdtasd An nou ferid' Intru multi af sd trdltl.8reb Scu-Ia.183.~.' at"__ I~ . SCULATI GAZDE NU DURNITI . An /lOU _. Ira_ if/~ II :. 1976.__ /p r/ -. ___ Ca nu-i vremea de durnit 20riari de ZlUQ.-.

184.­ .It.'(:. 1971...{jiule~ti .. . Hoch/ma Haria .sle sa - ra de-a nu__ nou. 1975._.___ R02-m8 -it'n _ _ vel' fru mos.ra-/ 51-a las /8- 58 !'d .64 lnf. .It. B 25 1895 Linisht J> 128 Int Balis Harta-1.r' fru mOL.nu nou £ ._ /II co oru I . Ce sa ra-/ d ias fa _ _ sa ra ell sa .__ E sfe sa ._ . 815128 Andante ~ . MiNORU-SI tiNT-UN CERB IN COORU .'rJl ) (ill ____.8 am dec. ani Ungur Vasile 14 ani Huntean loan 14 ani nOlemb..14 ani Trita 1 loana .80111a co Ii ~ M/'Il-dru-st' r. t !i Hag. CE SARA-I AIASTA SARA Nag. 185.• 171 --_..ra de-a .. ani Grum05 Ana.

M= 1?--=tL 19=ra 1ffl Eslt:' /)11 J> =148 Inf. 823/587 AlleQretto . S-acol0 vdzurd FaW de maior Hai linu-i. linu-j doamne In jocurj de mnej. Tinfa$ Haria-30ani dec . (bis) Flujeru mneu drag.172 186. .me de oi II /e . • 18Z ESTE.rut' doam .C6line$fi :i . LATU Mag. linu-i doamne sie mai multe. (bis) Voi.P =149 l Idem 179 &f+ .. fur • me de oi.. 4PJ ! =t=f=V Tre/ paCtI ra - reI Tret" fur-. I J J I].UN CIMPUT LUNG SI . Mlorlra . (bis) F luieru de-alune Mnj-] puneti de cruce.ne Tre. . . 823/781 All eg retto Miorito . TREI PACURAREI Hag. Daca SAO ludm Gata s-o-npu~cam. {bis} Sa In tIr1e de oi In jocuri de mnei Hai linu-i. (bis) . de mioti Impu~ca Voi mj.. /al 1 cl'm-puj lung -?/ /al__ £51e un din-put lung o i De J fa-:'o-coo La oita de pastor (bis) Sade un brad de pastor.fi Ingropa.1976 . linu-i doamne Cu gal ben taior. 0 - j) 0$1 I J. In mina dreapta Pune-ti trlmbita. SAO suit La munte Sa sie mai multe Hai linu-i. Mni·l puneti sub cap.

J ~ /fi-ura Allegretto ~ 154 Idem 179 J~ rna~ _ _ __ fur EfiWr de 01 ~t:\ "i me re r ++8 SI J_ ?tt!2' ~ F ma_ _ I r r:t {J) rJj J W=:J ~ [JJ4 ~ ~ F l·~z.ce s~.60 ..173--­ l88/a. Tn strunguta oilor. Inf. }>.) I fE.1-0 Co- Moderato ~ =128 ~» F A nu_ nou_ a it a )l-n t:ti jl @ lj FSf14lH ClI_ 00 . iSQa I Mtn-dra furde oi lfie - re __ Li .bo-rt"-I-o co -bo . 8231828 . Inf.ri 189/a.)) f. 1":'\ ~ I~F E V F gy prJ. ~lf.rtf • gl' vE F Jl @ Ltld) I ~ @ F ps. MINORA TURMA DE 01 MERE Hag. COBORiT .'poam -. ..rn J \ CI. g..130ni 3dec.riO . ..: .iP.ani =:::J Moderato) =120 ~~ l..I hu- rle f)!. Si t-or pune /a mormlntu Tdt un fJuiera$ de vlntu Clnd vlntutu Q sui/au Fluieru rnlndru·a clnta. ~.' -.60-ri .riT aC1I1l IP F ? F P 0 J. CO BORiT-O COBORfT Hag.ma //11.ri I-a co .bo.nu·/ lin ~ la - ra-'-- It'n ___ Fran-za ver. 1975-ieud ~ ~ Co .9 ~» !lJl ~p P Co ..J M~.~!~_ .ne pa .-:::-:. 8 1611.r l f _ ~ ~ ~ ~. AZDta Florentina-13 ani Petrus Haria.rtf Co. aile clnd /e-ntorceau Si ei Jegea i-a gatau. 8161221.2t..de _ __ raz .J2'!U JI. osa·J taie a sd·/ puie·ntre fdrtaie U nde focu J-ongropatu . Mioritd £~ ~ i . o sa·l pU$te.0 COBO RIT Hag. 1i strdinicu. Plesa Anufa-20ani Chindri$ Harfa -20 ani Florea HfJricuffj. Co. 0'. doam:-ne Pi! -:::"ce. Da Ja e/e cine $ade Sadu-$i tri pdcurarei.-:- 188/b._. . Tat 11 mind $i-I adund Sa lntoarcd oile.60 .91 .1-0 co -bo . bu-cu .h ~ ~ F r ~ rz=t ~. Doi is mari $i-s veri primarj Unu-i mic. 1975'Poienile Ize. ~ dec.I - ~ J II ~..

2nntJ r7 In/ 4-M~' Andante r cboto J :: 64 In co A sa de flU-I InO - ra-j - ----.. SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag.DrogomirE's tl ver FflUf1 Ie V!!I ­ mUll . Cu aile La tintina... 8291707J Poco rubato J 64 Inf Norrs /00170-26 0171 1971.. Nime-n Jume nu-l aude Numa doamna-mparitteasa. . .. I' . MiNDRU-$1 CiNT.zit' lIer roz .ma kn ver -• Roz La iarba pind-n genunte (bis) Margu-~i tri pacurarei (bis) Cu oile dupa ei (bis) • Cei mai mari is veri primari (bis) eel mai mie ii strdinic (bis) Tat 11 mina i$i-l aduna (bis.) ..17 Frun .- fflCi - lin.. i. Dfn curte de dupd masa lmpdcate ce vdd eu Eu vdd cerbul hodinind Sub tutci de lozmalin.174 ----------------------------------------------------------------­ 189/b. (bis) 189/c.UN CEHB iN CODRU Hog B29170l Int.

/ . J. MINORU-SI CINT.r 175--­ • 189/d.ba pt na:n ge nun -c ge-nun Cum locutu n-om zdiera (bis) Coo grdit te-omoard (bis) Dacd-j a~d ~i·i a~d (bis) Aco/o md astupati (bis) tn.1-.-1Ii'~--~ ~~. Mag.i marg 0 / - leI) mun ... Din curte de dupa masd Ie de-acolo s-o luat. ani ~ I co dro da L/ un cerb I'n -·--T·-------·-·-----··--·----·-----.-~ . B2BI J2!'J ~tt c .1-~/ mirg 0 i-len mUfl fe CI.MARGU-SI MARG OILE-N MUNTE I Mag 81612123 MIOfltO Idem 18Bb !1ar·.Ie Har--!JI. aile me/e (bis) Ce zdierati a~e cu la/e (bis) sa . -'1 *' I Inf Ardelean loan-290m. ~.. Mlndru-$i clntel-uncerb III codru Mlndru-i mlndru.. de IOzmalin Pu~ca·ntinse sd-J Impu~te Stai Idrta nu md-npu$ca Cd-s lonu slntionu Mama me moo bli'fstdmat Sd siu fiard de pdduri N Dud ani !$i noud zi/e Dacd astea primi-Ie-ai La mdmucd vini-oi.--~- roz ma li'n. Mi'frgu-$i trl pdcurdrei (bis) Cu oile dupd ei (bis) Cel mai mari 18 veri primari (bis) eel mai mlc Ii strelinic (bis) Dupd apd 1-0 mlnat (bis) Dupd apel-ntre izvoare S-o greW ca sa-I omoare C1nd de-aco/o s-onturnat (bis) Oile tdte-o zdierat (bis) Oi/e. 72 r Berbe~ti 1 I : da un cerb ~_ In ___..U CERB iN COORU N .' ~ Andantino .J-~f __ .1 far. /~ j~' M/n-dru-s/6'.---- -~--._ _ ru da ___ Il(Ill: - drl. de nu-i modru Nime-n /ume Jlu-1 (lude Numa-o da/bel-npardteasQ.--_+_ flU-I //n sl /a ra ___ lin da Frun-za ver de ----.)=ifF--~-Ji~~~~ -!~~f=3 ~-+.91. 190/o. strunguta oiJor (bis) Tn umdru de-a dreapta (bis) Puneti-mi Irati trimbita (bis) De-a umdru de-a stlllga (bis) Punefj-mi Irati I/uieru (bis) Si In Joe de copjr~du (bis) Puneti scoartd de buhdu (bis) Si de plm:d pe obraz (bis) 8eJiti scaQrtd de buha$. Si dupcl cerb 0 plecat Pe urmuta cerbului AfId cerbul hodinind Sub un corc. .

Sculati gazde flU durmiti ScuJati gazde flU durmJti Cd nu-i vreme de durmit Cd-i vremea de-npodobit.. /a po- .. B11/1323 Inf... SCULAll GAZOE NU DURNlll .ph -..J :: nou cu idem 136 -­ iii bu - CIJ - ri - e DB Doam ne Pm .td.. de nu nj-tida Mal mult nu vom colinda Cd .U Jj )J f r-:7 Es-fe-o pftf-ca~ IJ .: IF.mm ~_.de ~/ 171:/ daft: '.. - ce dh fr/'rt/.. Coman Mane a lui Pavilon-74 ani Moderato J : 78 cu co­ Pop Ileana a lui lon-53 ani deel97!. COllNOllA ell CDOITA .l$ ta WID lE J9:¥M ~~-d -?-Ull efr na/___ Scu-/aji _c. ! Hag. De ni-ti'da...iJ 1? .. .. 824/179 -­ It Andante .... 191.ni-j scurtd gubuta $j md tern c-om lngheta.-lj - f/ Ce vat' a -• 19i._. /f! ... B16 /601 Idem 1880 Moderato }::140 p 1... ..SI .176 .fa ra~ =:j:.Vi~eul de Jos ... ==:3 i/::-.. Hag..az. DE ANU NOU Hag.­ 190/b..

GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo . SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag.---------------------------------------------.Ie SI-O ga - si - fu Min-dni cur.fe ~i-o gci. Urea iri pdeuri1rei (bis) Cu oile dupd el (bis).tu.de mun Ie lar ge ­ nun fe LiT iar biT pI - na-17 ge nun fe.~ 823/528 Lin'I~l:t Idem 182a z:= : J =70 s-o su ~ Jus la mun- drci' cur . (bis) ~ 193/b. Nid unu nu SaO allat (bis) Numa-a lui Pintea lartat.si . 82J /510 IdEm 182a ver ­ mun Sus ver . (bis) .177 ----­ ~'.-----------.) Dupd pral ~i dupd sore (bis) Dupd eolbut m1nlnteJ Si:l-npu~te Pintea cu eJ. Cu IdrtatU s-ontllnitu (bis) Celld el UfO gtiJUu (biB) Care dlntre Vol s-aJlare (biB) Sd coboare-n Bola Mare (bi. eel mat mali 1s veri primari (bls) eel mw mle 11 strifinic. 193/0.

.sa Cd are ce do 10 tdti ell .. cu doud ca~i Are ce ne do la tdti Plngd no.18___ Lua-Iu.. co .s-o __ mat'..~€~f2£P~F:!~~I F~F~f~5§g~··--··~_1Egpk-a¢b=f-.. NOI iMBLAM SI CORINOAM • j) Idem 1820 159 Moderato .nej"-n jos _ _ DI pC' rlU pe Ro .­ Nag B11. IIT. LUATU-S-O MAleUT• A Andante .na-n jos. acasd (bis) e-au plecat 10 vlndtoare Sd vlneze cilprloare.... vreo zece fete Are ce le do 10 tdte. Nag 823 / 1. 194/a..J =96 Idem 117 Moderato .... Gdzdoaia-.BFrsano m6'/. - .{)Jd/7] 51 ..4 zile mari .fa f)/ pa nu Pi' Ro ....t-~· Lu-a f() $-0 J> : 172 Int: Cizmar ffeana .178 .i IrUlfwG. Hag 828/1149 194/b.. SA SIT! GAZDE VESELOSI • . Pd /8 C()f"j/ tie oo-/en"-_ mari__ Pci' /a cur!1 de Dar ba/erU nu-. n? ____ - • $i gdzdoaia veseloasa l.5 193/c.91.c() .C4I ..dntem vreo doudzeci. ./ 181.. L 1 .32 an I Ian 1966. ~ t 1.

de nu nHi.t/ Scll-/~t/ gaz de nu dur.oe pa.Irt''n/. SCULATI GAZDE NU DURNITI • j Mag.la. err 1781_ _ . /lU dvr-l7t" - . DE ANU NOU Mag 821.le-o pTls_ca > v I~ S-UI7 ..da Mai mull nu vom colinda Cani·i scurtd gubuta Si md tern c-om Ingheta.b/am o - bl - ce IV d'fl ba~ -. . 191. Mag. -• Sculati gazde nu durmiti Scu/ati gazde nu durmifj Cd nu-j Vleme de durmit Ci. .116--------------------------------------------~--------~---- 190/b. i Jo J) if " if V~-#.J97J. De ni-ti'da.Viseul de los co­ $" . CO LI N . oni Pop Ileana n lui lon-53 ani dec. 811/1323 Moderato J :: 78 CU In!' Coman Marte a lui Pavifon-71.]) ~ F r1l' Es.r· V F Ip~--== tJ Modera to j>:: 140 Idem 18Ba 5cu. /179 idem 136 A - nu /lOU cv bu - Cif - ri - e jJ§ Doam .A CU CO DlT A OIT . 816/601 .f/ gaz - de.H vremea de-npodobit.0/ .j/ ~f feP R ar' ­ VOl 19L.

GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo Linl~tl! J :. Nici unu nu 8-0 allot (biB) Numa. eel mai mari 18 veri primari (bis) Cel mal rule II strdinic. (bis) . SUS LA VEROELE DE MUNTE Mag.:70 3-0 SlJ ­ Idem 1820 Sus /a rnun .Ie f: M/17.Ie de mun Ie La lar - 6a p/ - l7a~-n ge nun Ie La iar ba pI - 178-0 ge nun fe. 82] 1510 Idem 1820 ver - mun Sus ver . eu IdriaJij s-ontJJnitu (bls) C(JUJ el QfU gliUtu (bis) Care dintre voi l-aJlare (bIs) Sd eoooa.a lui Plntea IClrtat.fu.Ie ~/-o gii.si lu /l1ln-dni cur.re-n Baia More (bII) Dupd pral ~i dupd sare (bis) Du:piJ colbut mlnlntel Sd-npufjte Pintea eu el. Ured tri pdewdrei (bis) Cu oile dupd ej (bis).si .drci cur .Ie SI-O c9a . (bis) 193/b.171-­ 193/a.de .

"--cil-fa .178-------------------------------. 159 • No/ tm-blcim -1/ co ri/l.P :. • 19 4/b.172 Inf: Cizmar lIeona 32 c Ian 1966. Gdzdoaia-j eu doud ca~j Ate ce ne da la t<lti Plngd noi VI eo zece ft!te Are ce Ie da la UJJc. .na-n jos...J /J/ pa r.u I pe Ro - OO--fl jos _ _ [)/ pe pe ____ Ro . Hag BZJ / 494 194/a. Pii fa cw// de Dar boierli nu-s acasd (bis) C -au plecot 10 vlndfoare Sd v1neze cdprioare. A Hag B28/1749 Andante.Birsan:: ~-H E=£:· IE P2EiHI'~¥:f!----~~iiL-• Lu-a fu s-o m'. Lua-Iu-s-o__ rmi/-cu ) fa =J1=-1f*rr===a F ~~~. nu .----­ Hag B 14/7845 193/c. . NOI IMBLAM 51 CORINOAM • Idem 7820 . J :.sA SITI GAZOE VESELOSI .96 Idem 177 Moderato fie ____ $i gdzdoaia veseloa:sa LQ zile marl Ji Irumoo. ­ Madero to )1 :.dafTi _____ ('0 - dcim-­ -• I'd Ia cud/ de . LUA TU-S-O MAl CUT.·Q CiJ are ce da la Idel Cd s1ntem vreo dowlzeci..

----------------------------------------.."-.a cu Jele (bis) Cum focutu n·om zdiera. LA M\J LO CUL CE RUL UI . Oile tate-o zdierat (bis) Oile.-....119----­ 195... celmic 1-0 mlnat Dupe) apd-ntre izvoard. S-o grdlt co sd-fomoara (bis) Clnd cu apa s-onturnat. -­ . fdrtalilor. .) .62 oni Orza Axenic: 58 ani J971. - ----:.MARGU .l trl p4eur4rei (bi... ­ al ra ­ IU lu/_ _ P.. Ce zdierati a. 196/a. Coo grdit sd te omoard (bis) Fratilor.". 10 . ._ Si 10 virt 1i aurit Si 10 poole poleitu Dar ocolo cine ~ede Sedu-~i doud pifsarele.cui ce . .. 1':175.'1IiA. Miorita f:~ :S/ ]~99 VOL 10 i9Z o.. Cu oIle dupd el eei mai mari 1. . oile mele. (It' (lUIl- Ie Dacd-acolo 0 sOBit PiI.c . SI MARG OILE-N MUNTE .b. veri primari (bls) Cel mai mie Ii Btrdinic.-Vadu/ lzei -----. Daca-i a. Tn strunguta oilor (bis) Tn locu gdletilor. POlen/Ie ! ZE'I u IE- II InU17' it • le-n mUI7 flU • Mclrgu·.Jf17 IU - IU/~.a. TU Iv/ r-~.-..~.c.C} HerDi! Anufa.d 1'1 Tom.. Pd mine mi·ti omori Pd mine md astupafj.?a Mcriscj·J9 an dec.

816/3169 Moderato ~I! i J> : 129 Idem 163 OJ De lri fun! Q j CI I r F de_ ci'nd A I 4~ ). 823/813 Allegretto jl ::174 Idem 179. ee pi dlJ-n~ ver-de Pa~ sub ce bS pa IFF dU-rl? )J Jl I ~II f ~SplF F k::Jf I. pd cei 1ffl juJefl1nd .£JJ I2 cos 7 ci'n 4· II . cloam-ne J) j fur- a ver-o'e OJ IJ'.. eFne! nu - lUI • . Cu lluier lnJermecat (bia) Fluier zice cum or pllnge (bls) Fluler tace oi lntoarce..) Ce-ai tu oaie de'riu-ntorci 'I o ti-i. Jj IFF Pa sub .. ZI De tn funt' . de ~U OJ r zl IJ.il o doam-ne. ntrn 7 n~ yom dg nosl . Nu-mi dau limbo romaneascd (bi~) Cd e limbd afrdrnolleascd J 197.DE TRI lUNI DE CiND ZiNIM Mag.de t Da Ja eJe cine ~c'Jde (bis) Sddea Petrea bun bdrbat. ~. p r r Q Ir p f.180------------------------------------------~-------------- 196/b. Nne/. bz 1 . JJ 01 JI (} rna'" 0'12__ 56 ve . Numa-p oaie nu vre-ntoarce (bi. PA SUB CE PADURE VERDE Mioritii Mag..n/rn_ j I r J• J j 12 s-a . j domn N-a - U - zt'rn co . . Numa pdmlntu sunlnd (bis) $.cu balfag lncoJturat. . \ .gJndu sd te vlnd (bis) Pd mine ad flU rnd dai .

~ .::!:·J_· "r--f ~ --:/ =r.---­ . 'lONIlOJ "66l ~~~===::= -:~~~~t=:.::'~~j ""=::t-:-:J"--::=:=:-:~-·-r:. :--i f! -- loi' OB = ~- r OIDJapoH 168/[/8 "DOH pHJ/a] ..:~=2~.-f ~ 11" [0{ • • ZL j iljUOpUV .:=-:':}~r=~~-..'.-..(lU} ..1 iC(jIN i II}! d .E~~ ~ :.IUD D)..~~~t-=j.:~" :"~~~~~E~+-----~J"'·-. wap! L9'lll" B 5::" VH'lOIA NID VONI10J "96l l -----.njct:i:F nC=n-~i=~~.. .

..q--PPJ'-=t.-li:T~t:1:-~~.~ ~ I..±~~ Repertoriul pastoresc Din trimbita 203.184 -->----­ ~.Cc:+""C:)tC . Bll 12299 Ruboto J= 88 .~cr=. CH EM AREA 01 LOR Hag.

­ g&.J'!'li'..t~_--~~::-:..'..~ l" • :~.~ L "' tOl wapI .j COl UJ2PI 's- 7 I 8 (i" HOllO lnSlnrJ 'SOl ~-"f.[ .

.... 207.r" .....~ (It'- I ~ i '­ ---.­ 206....'em 203 =98 I' ~ '­ It .. B '} / 2 c.186 .27 ani dl () irFmblt mDlI97~-Vadul a Jlei . PLECATUL OILOR LA tv1UNTE NO. >.Q..N MUNT E H~l:7 B 7]/ i C In! Arba Vas!le.... MAqG OILE... ~: ~ . Cl' Ic...- UJ 3 ..

' ' . . . .".. ~ ___ ~=-::---:-: wi -~ I . -] f)~..:::J:=:~:~= =--- ~h::-:-tfJ'.-::t-~::_=_Ft. COBORiTUl OILOR DE LA MUNTE '101j BlJ / 2150 Rubato iderT' 2i/.J t# 111­ V -( ~=:i::::+~~:t::::::t···::~Ef:=:?=·~/{f. f.:::::r. 187 --------­ 208. . . t.-~ t ~"-ti..=-I#-~----:~~t=-.r 209..:fi~E:-: .~-i_=:= -. -==::7=!t-:__ ~i::=. I _ ~~4~t*q~:C~~f"L.c-..---:====---=--.·-"=:¥::~$:=f~~:~~l:E:!Y·--l=:::..~...1\128 ..=~-T1 . t"':' =w.= :p:-J::~T=-~~=.71."J-:= .f 0I~= ~:!::-*&::._ ...~ . -:«f"·~L. -.k=-=-·::=----===-s=h:-::::-'EEl:-:E::::-: i E: U.&.r:... i C+--R:::::-J::~:==-. •• ~ ~ t!= -~-t:"\----M------~--. ". -..=l==:.=iFr=:L:r-.-__ :~-. ::-..k~Tll-"n-.. - ----- 120 ?:"'i '3 ._..:E: .t:=r4-:--t-tt .-~---~.--F·· ---·r·----.-:::--:::t=~~--==t=-~ t.===-- '.__ 9 3.-~"'II .DE AGUNAT OllE LA STRUNGA v:.·-t-~----- -- oj) _::::!!::=:-.c==::::. ... if--.. .me:f V-. __--... . -------.'.. "" .:t-:J:=:-~~~~:::f~oE~'_~~-.. a 9 3 ..:.I11III .-=--· . 't7'==-"cWfti~.._ -----+-~-·T----·--- I nf NiisL.:'" ~:=!~~~f=~::~f-=-=f!fi~~r::'--ii=i::::'~...-.-~~t'--f!"~.] __ .. PORNEALA OILOR Hag e 7711237 Rubato .~·.~cc= -----.:9 9 ~ ....¥]r~--='I'.~. -.::--.'.T=f==f!=·-.."..~- . T::tr-1f!=-~-~""----'-~--..f-?3_=~Ft--=r~HE::-f---tr~r.:3 !fJ:::1!.----~- _____ t:"\ ~ ~ .~..:i :=F~::~:::::-:._"r~...:· . _~~Jf:~ __ i 1---ET3----. i . ~. __ . --:~ . .--~. : . .t=-:--._. __ .=fC=...: .-M-=l=.....· :--c.--- ==== ..~:-::7: .!J 210..j) 11 Jdem lOr: mT. Ir'i'.-==+=--=-±::::: =~:F¥-:. .:-''''t:r-..__ ..-." ':-. --...-.::i I i-~....-::t''''::~-:~:Il!=::J /l=--~~-.---.A:=~:h=:E' .:'T 11-#11 ' ' .:. -.......: -~~-£ :~~:·JLg:~=r:#Elf--·-m--r ~_M :t::::&t:= -"1=-. :.___ t:"I.~~:~:-=!J::'~~~_ .-~-~ -~. --·--:r. . 8711 J23Z Rubato 01= 99 ~-= i-._.---.:::":-.-. f) ~- ~- :7::-::::f::==t==-l.~_ 1":".~-.'1 Stefan POletu-68 om din trr'mDltd !ulie 1970-Vlseul de JDs . ':c-ji:--. ____.. -:::: . 1".fI-----~-:.1='~·':....-. "~"'.~-: .=i. II -~--:::---:---=--::-==::::---=="-=-=:-I-_-=~ .#-.="=:~:~:~~-:....-. t-_. t:"\ ~-~-E J ~. -.:..=t=" . .- --..:::. ~-.

. ". . i!!i' "..211 COBORITUL OILOR OE LA MUNTE Idem 20J h'ut: ... . IfF Ii1 i~~ ___~L f.:~ ~: '~.:1?:±~~t~~~ .' i1'~:..'.~ .--~ - .21. f"JrJ ~. f.• .---e~ ~ ~ . /...'41' .... ..:r" ~ ~ ~..~£.r:'!i~~'· .~:L. --' --.~.j' Ifi 213 A OILOR '. ~ .J2 ani RU5 ~Ji~l·:E•.I L....-".~ .=: -~. " ..=e= t r.•.~-. . ~. trt mb: tfl in f H'hnea ! en ..~ .~~/ij~=m~ i::-'~:r------~ ==±I loan-I.. " -------_$' .f ..:~~~ . F: i) / 21Lla' ._" ".. COBORITUL OILDH L' ....C F=--.l:I·~-:-i':=l~ :::·W~'''-e~.Oani -t.::@l~-~i~j!---n:~f~ ..J2 anr /J. Ci..IDO V:Js/if: .. r"ol"" . " '1 .~~~=:c-:.. i\ MUNTE ldpm ZlJ7 ... ...-'-~.'.. (":'0.------------ ..-6Cj i:J -IS-F'.. <Ii '" {11 •.__• • ~ 212. _.-.n~ ! ~ I. -~=t~'~-~#€l~'~H~~~§~?J~~~~. ..~-.~~-. ~ -~ r~ -- <~-.it." i ?~~=4 it ~ (~ ! J''l11'1'l1$d"~ Jj j . ~J-. /-- (":'0. ani - Hirh [jrigure ." .I -tI .

681 .! o~E:'qntl0llof\i Dil]NB MOllO ~3HOH '9ll Lez wapI tOl UJilPI 801[/[/8 DDr. MOllO V '~tl ---.Ij.')i!)I.-.U f?25111 lUDl~- 96=1{ /[.

.INVIRTITA OlllJR _ .. . . " ·~. ­ .co1C2 7I1e/eanuiu.. ~. jUlie 1970 /:. . /J'.-.. f.­ ~ .­ ~ '. l: 219 CINO STAi CU OllE F<~'L":ltc ~:~ . .J 0..J'··.. • t .: ~.~ :~ E..I..'-J~t1- --~~--.r.... ...-----_... .. }~g=~ ~' ~V " .".-J5 an.:2f:cc£t~fc~f~c:=~~. ~ • ~~-i.. f ... C· Cr=~.-...-..... f ~ --c '.. .=..II ~ :2 • ~ . @ t .seul..---.'-wI'... " g . ~ .217 A OllOR Flu j Er .1'gt:E1~:r-F~rr' ~ I __.~~"-"-i!! --+­ ..'i=--=:. ----­ l"{ .-~- . t f • ~ '... ~ t."".b €2.._-------_.. .<!.­ . . .F~~~~I··:.EEJ==ci>~·~f~-= .:.'e 82 jn/ Blli N.~ to...8 jcs r:"I. ..­ -i tAfi... .. --"--~-------- . )1 .....t.. 218.

U6! IUD zr.- Jq2j 9.laZ! .001) i3i.nfJDJ./9 oJ JUI I[!Z / n9 --[6l .j6JofJI.

B7111291.192 .. B 16111.nnp.. ....( 19l. CiNO 5-0 PIEROUT OILE ..'...7 '[en Gu /liiiJ .. .) /e.] leud ~~ ...t .1 . fefero Mag.J .1' -. 222... Mag..'r' - .1.. "j . s:~ !}U... - . r b ..­ " 221.. ..~~~- '::.·t . CiNO S-O AFLAT OllE (II . . .t.. A OILOR ~ ':].."iJem zongora floif?!nt.

.......... ---­ L ._------_../9 "luI HOllO lOJOr '£ll ..G6C ---------------------_........ fJIOOl] '1.- p. ._..

.V!seu . ~ :'!.... ~ ..Ceier5 - lnl Gil Stfng6u-60 oni BorsG. H OREA 0ILO R . I " ~ '. • I L .:: ~ • III :'1 I I. I I - • t ri"ffJg.~II -"­ ~ • ~ II. 82S /lOOi 224.794 I ~ • ~ ::.

( h-~~~h~+~'1:. .r ..~ _-4~=~~~____~::::=~"""'~~~_ l~---~:::""~ '~3~_~~ ::::....)- . ""*:...::::.. r It. '::' 8J6/7i69 i:"\legrc~tto 1$ 22iOE Bt{UT lA RUPTUl STERPElOR l.__ . r".~. -++-H=.._. ~'7'i"C'=-'cc-=c '! ·. . . "+.1--3--1 f ' ~~ ~. :jl .. .=:=. 0 i e .~ •• Yc ~ ~r .~~:.' . .VrJ1eni·Harcmures ~~1=Lf£-F&£:C:~ffi:*.:::~[~~~~ =-...___--' .4-.'IJ~~~. .:C=-i-E= 6' '-fL _ i! .--_::: -=~t::-~~.""\.-~ -srI ~ §iW*~~._.:~:i::-~::r:::::=~~:~~J~:~:..'7a.: _~.--+.~I"C:fffi~~~~cC~~£~Tr~~L=1_~ ."*:::'~:~~ ~~+::-f~:---~'''' .=-=~-t::-:-..t=1...c. " jEfT! ZL-J -£. .:' ~ ..!~~-P jJ __lY 4~ r:.. ..:-~_:-:=:.]1 _~-=j: Ip ~-h'.::H. Rod. OllE !" in!.. ~::-:-~~~t3 __..]1 Lo·· Ie.:i l .-~. ~": ­ -~ ~::t. ..". .­ l.j1.. :3 _.JJ-=-~-. -:. .:~~ -It. _ ! I..1.~f-~"inff~~J--~ f~cL~L=f~-:ic~--f"-~=:~ ~ .-==~ii.: .-'+~'" . ""'. i JT).:t~T. ~ '. ~.• ~} !L •• J': ...±:--~--u-. . Vlc/orlLl.'VV t:""I i1~·*ff:Y}{'J[fI1tF=Hts-rn=tg~=t~c-qj -q {/ {/ -n ... hEn . »1t~:Jt~=jl~1tjJf~:i~=-~i:1=~~-cK~~:J~~~' Ca v/-ne fur-fu-ni (3 v:--oe f~/I-~I+j-/'c. ' At...-. OllE.._____. ~A ~=~j[i~\tkld·cc1·W=~-f~}'~~i==ti¥Ef} r~···~:jj ~ ~-- 1 f28/21.~-. '~~.J? Rubato ~' t 226..J--~-=T~~==~·-::. ---3'-~-""'.==t':~-b---4----=t-f-=~--~=r-~-:f-:=-y~ ==~--=J. ..~~ .4 ______ -'---­ ~ r II!. Fr.-.'iJt/ -.§~rl"·=.r..• II!..' sei.6 en. . -~j . /a 5H-n2.=I:./(-' / J (:] •j't. r.~*!.1 -. J. q::~.~~~. ~f>~ ~=--:1 ' --l-~:::f....'---.~.."i..795--­ i.i:. " 0 - ~ ~ .·. ' . . .~1~*~~EJtXjf~ o ! - IE.~!} .· __ f!~_~..' .

E1~.be.-~=!::-~---~ Margo -- Rubato »= 192 / Idem 207 Marg 0 -..£=&Mt~=tl 8Fr 0 i b/'r /a rnuo .'EI!'..196 .-.zeu /e-a -­ I & !j i ~ )1 I JJ] J£Jt£J~ Jh:J'_~ ..=~:m_~"~~::~¥t'~:-~=../e-n 177un-feJlarg__ Dum.• ~ ~ ~ ~====L ~" ~:!:4 b@ -..~. B IJI 71. 227."g@C3~t!jt?~e.Ie ... t I3fr 0 - i fa du-pa ml-ne rnt nc--_ mal tfLf?~1:ciitl~~:'iJ'.. MARG OllE ..ne .N MUNT E Mag.76 *~~~~-~... mal tv li-un -- fe miH f ! f .

j:)ld3 j:)31NI:) v nn : ! .

re.' Rubato .198 Balad 228. sare. me. Ruba~o Ca- re VOl S-8 a-­ t:o-bOB-ren !3a d Ma -.re-o! lJle niur --gu [v [00 ­ rna pt na-/? pa .ne-/ lea iVU M / cu _____ :le..1 s-au ? - pu­ cat de Joe Oe joC ). _ .J\:.f/cd ______________ t:"I NU.om raci 01-.rna Me ie·o/ led.mInt. In! . '182 Budest )lv-­ Pe sa ca . [Ju--pa [alb ra nI-me nu 5-0 a ./2 \ie S8 k e.1nufa Nunteonu-t8[7o/ sot . _ __ [0 lo-n l'a - Ie Pe '.i £.Vu/ef). PINTEA VITEAZU Hog B 2fJ/8!9 .

e:..i. f!i --s§:!4/ diU /".c <Ii --dtT r • eUj ~ ./ --J !~.U/j j.~ e. ef (/J :. .L' .::)] -i --_ .-@i~~~~~i:jlt~p!~*...iUi /0.7 ./. -~"---..

f)-a-pol pre-lin ev co-dm. hi'. nu L . t I !!/..I """"'" /.200---------------------------------------------------------­ na VI - va 21 - ua . ev co..1/.Yul de ju.Q m )§ 43 ell nu-mc.de ca . r7'I . hii .r/i-u ZJ: h1i. r-8~ ~-~ ~I J!~ ~ "j ti9 -.. hll..re Pen-fru-a lui Pin-tea vln-za re 229. p ~ . 17/1. hli. hit. PIHTEA VITEAZU :J . p ¥~{j tQ iJ]I hfl.. IJtt.~. eu co-o'rul ~ h1i~ llfi~ II/. ¥E~ 14==j¥:§)i= ~ ~ O-a-po/ pre lin. miJ re -II cea .

----LOG .

.----..-.202 .. 230. rOMO/AGA 11CC 8 i1 / ]]12 L ~ ..

f{?UJ \.1 ew eu -IiU -/{u er If T1U ~~~m~~~~~~:-~:::=t~~~~f~3~:?§~F~~~~-'~~.(~ ~ '1)0' if.... t~~ ~ ~~ .W '" J ..

.. eJ mort) .. sord. pe co/ea Cd eu md due pe dineoa Calu mneu e lnvdtat Tdt eu flori din tintirim Sf ell apd din tfi fintlni".-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ - "Gatd-te cu ce-j ave Si zlnd ]a maica me" (atund ie 0 z1s :) "Stdi. mamd paarla Cd Ii-o zlnit Bod/ta..:. (ie 0 zis :) - -- "Sid in eapui podului Std dOTUI mindrulUi Std doru eu banat Nu md losd sd intru in sat-.. mamd ..... 1$. (No gala).Hei.. 0 xis edtd ie :) "Du·te.. - . poarta Cd ti-o xinit Bodita De nu-mi cuno~ti euvlntu Sd·ti Olilt eu onelu De tot onelu tirganc]1l Din degetu pitite]u Cumpdrat de tata mneu'" ( 0 erezut ma-sa ~l 10 des. frdtiuc sd-Ii cat in cap Ce-i eu pdru mucezit Glnde~ti coal fost in pdmlnt 1" - ..uiot) Si anto s-o sarulat Inima-n c/e· 0 crapat Sf atUa s>o riragostlt Inima-n ele-o pleznit Sf altu n-o mai trdit. pooria Cd ti-o zinit Bodita (md-sa 0 z1s :) "Du-fe ciumd la bd/ata Tdt ~a m·o.. el 0 mdrs sd se boge for in mormlnt.. (ie 0 zis :) "E-n-auzi frdtiueu Cum lti elntd pasdreo" - "Las-o. (md-so 0 zis) "Du-te ciumd la foeu Tdti ieciorii ml-o murit" (Si-o trigat $I-a treia oard ..) "Deseuie. sord 10 bdiato Cd o~o-i horieeoua Los-o. tu ind$eii mnei Prindeti murgu ]a hlntei Sd-mpu~edm eu zdieiuriJc Sd sosim ea glndurile Sd-m~edm 'cu zdiciutu Sd merem ea v1ntutu Sd sosim ea glndutu" (0 treeut printr-un codru o pasdre:) - "Nu mi-e pdru mueezit Do mni-e pdru edruntit De e1nd tu nu oj zlnit (dupd ee 0 zlnit pind-n capdtu] podu]ul... numa md·sa 0 rdmos) - "Deseuie.206 . sord 10 foeu­ Cd a~o-i c1nteeu". (0 mdrs pind la poartd la ma-sa toti 0 murit . In$clat Tdti ieciorii mm-af luat· S-o strigat $-a doua oard "Desehide. (ic 0 zinit ]0 pod $1 0 zis _ ) ~i-o c1nfal - "A]ungutu icstui codru Mere-un ziu eu unu mortu" (ic 0 zls. sord 10 bdiata - Las-o.. mamd.

~_~ ~:~rIj --+---+. T~. t.-...vLe soaCfQ .. soo/a.--~--+ . 1)..'.­ ·t-·J'-.PoIl:ntIe lze! :.j1.~i cie mJoc(lt IlU i-o dat) 1 tit ('ojica ceo mai alsa Care pUca de pe masd ).---..·::fI __. 1..11 la ma.-'d -..1 hilbe de pe vase Lt.'up sa nu In! poruncea LasQ· on lum€ ' sa sle .. ""'J' =-~11:~+=-± 'Ie .~ Fo.O rea Va - l'e:.' i A '''-T~1.t:- ~ -ff~t~£t~~~=..Q nu s-a ('u turtitd eu mien: r~l1 i(1 ma-:w flU s-a cere u. mamuJuca me Paguba de Dumnezeu Cd (i-am supt peptucu tau De viner. lu/ ( ')r. /'..''' '. -. tJe u (ei 0 lis atunej. =-- ... __ !1 ~-f ~.:t:..ta La mIne-n casd noo intrat De clnd tu ai pl~cat Mu·lo 0 bogal-o-n I>urd" (elo a/ergot la l>uId) (:u pticlOr 1n poarla 0 dat 51 j Fi "apie s-n despicat . - ·J:tru$=-~·-··::~U_-~~ -.. -. dimineata Pma slmbdtd sara Df: murgut PU te·a~ Lrgu IcQ:. '(1':(1 (Ie era intmsa pe un perete paian. ... Va Ie . . 1 ..:e 'l.m. c ...-+~r----:~'::-:'::='::=-=.......''~ . tf·· /l.____ •+L-'J':.: J ..::t=.. rnd-sQ a ij ~:t1rd .it>. ie .. Cr. ..ld (..'.....-. llml rnd-sa . .. ... t.. sotuea me Ce moarte mamei i-ai vre Daed 0 facui al>e~.$ 'vjQ. ioame )1 de sete S· (} Meut pomojen verde ..w mnw-ud!(l[ ([nd tu QJ plecat" Fi -Cl dus apollo soacHl'su) "Hel.} . . .ta bine te-o Jdcut 51mbi:1ta te-o botezat Duminicd te-o-nSulat Clad ai Jo 10 cununie o zlmt 0 vesterie De piecat 1n cdtdnie [SI <1poi 0 zis caMma-sa :) t'\1di "Uhde-i soacld nevasta ?" .: I'me"mJ bme neVQsta Cu colac 1n Japte dulce d ia ma-....i L tu mdmu/ucQ m.n..: 1i~5 inf Maoe 18 anI J dec 1975 . "Eu IIU i-OJ vre n/d 0 maarte 0 n lume sa tIQia (...sa nu. .:r de -------1 !Ill iii....ada laUi lumeG ~i sa vada batch cine Sa flU foCl"i co :)1 rine" 231 HOREA LUI VALEAN ~ ".ne drag? . nlins peste-un {vvdt am 0 cQtunit 'I apnj jor 0 zlnit :..) Las !naLEQ nevaS/(i mn-sa me .':-'.-------~"- ?' rL' iii-I/.: .an verde) "Hai.--. 207--­ Gheorghie~ puiut de gre.<fA -4 .1­ t:·~-· r ..I:=-==~. tu.... ma Ce .pj SoQ dus. In:-onjmo Sa .

.lu ~fJ~I~I: ~)5~J>~Ji~j)~jhIt~:1~·. 815/2516 Quasi rubato Inr God/a Anura-50 martie 1965.la --Ie ma-mil-Ie Pe ml .i1e gasira Ai. HOREA VALEANULUI Hag.___ u _ ul Ai.. 828/1313 Poco rubato it !~.208 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..ni.. flu-ni flu . Dragomiresfi Pr. AI./I-bii In spa-Ie-Ie sli. HURII. sa 235. . pribegii HUe Ie-or tdiatu aile iuratu De ei ma rugatu Mina dezlegatu Ai.nil miN 11_ u_ u~ u__ u_.gii zi . tu. or sa ptieie (biS) Or po mine sa mo ieie" (bis) No Irecut mai mult de·o oro (bis) Si Va/eanu sta so moara (bis) "A$terne mamapalu (bis) C-amu rna doare capu (bis) Hoi $i-mi Ira $i cizme/e (bis) Mnl sa scurtii ziJele (bis) Hai $j-mi ira $i curaua (bis) Cd mi-sa scurta viata.. {ref-fe crean-ga__ 08.Jj:J. =1I2I2::~==F===jj Felru-lul. hurii huratu Tatdle. HURATU Hag.. .lu ne le-ga. La le reas . hurU huratu Pribegii.ste ~i so Jeagino (bis) Mindru dupd mine vina De tri ori po soptamino Da ce so lac. 234.J') -= 180 Inf Berciu Iocn· 70 ani com. hurii. (e J8 lac Va - Ie ne Tdt cre. ~ _ __ V dlean clnd valea trece (bis) AsUl hare 0 hore Si nime nu-I auze Ce scHi iac.. V dlene drag. mamdle Oile bietele Prin pietre pornirii Pribegii bucura Si-o. huratu Tatdle.be.Iv fa .ra .Once~tl 0(.L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . i la Ii: ras .Ira mfn- lUI. V dlene drag? Nu moo scoita de nevast6 (bis) Baga capu pe fereastra Strlga pa V dlean in casa "Or sa moaro.. mamale l'rlmbitd zburatu aile bietele Plinga pd vdlceJe...~TIE§~§~~~~M--===tI J) Oe fur-ca co. Ei. Cd eu nu i-oi Ii sotie (bis) Dupo mine so nu staie (his) Co eu nu i·oi Ii lemeie Do se duco·n alta parte (bis) Cd /a mine flU so poate. crenga tidrului Du·te spune mlndrului Dupa mine sa nu miie. mo (bis) "Ce ai nevastuica-n poaJa (bis) Samlnta de Mm1ioaro Sd·i dau lui Valean so moaro" . !P ~ JllT4-=t±~~ AI.lui bf @f1.fra min-dru.

) .deal A .re lnf leordean Mari~c6-25ant ian. 7971.· rubato 1'..me. ~ 237.be..Leardino """r:'\ v=F c@:# . ""+V .... "- = 154 "-lv "(V ""'" lnf Perla luria 35 ani 26 naiEmbr.~~li~~k h ~. .le_ de- pa J2!Bl =Ji=J.sub poa . ~."/'I da/__ pJ - ':eJ 're_ m$~~ Ha/I du ~~E ~ r:'\ rEEf j r#E ~·.ga /<1 8er.-..co 171 .ce la ma . B 15/219 Rubato ~. HOREA FET EI MARl Nag 8ll/7224 Parlanl1c.~it~} Iv me Pcii.ve do - fa va 9 co . 7975 -Baflza =~~r:'\ "-IV ~ Tt: tJt~~ I J J11JiJ Hall PJ sub pOB-Ie. ~\. )jJF@-~)5-~---u .re fer be iil cJI .~ r:'\~ 1'7' . PE SUB POALE DE pADURE Mag. H Mer ge-o lie vas~ fu/~CJ-/7 Mer..Iv .na 1f"II-ga u .gf~ du re flal ~:i~~~*.fui-cJ-1I Iv..209---­ 236. 9 r:'\ .0 FEM EIE DIN ARDEAL Mag B27/ 21.da re. j 238. C-o ve-1I1f fa! IJa.ni Pe min! /77-0 Ie .• ---------------------------------------------------------.fe.9t:-o ne-vas . Idem 208 " = 220 VI 11/. ~~~~ ca - su Ilii' .56 ~\ 134 r:'\ ~~m~~~~~ -~~=f me Ie dtn Ar.../1 ) r:'\' ta-n-t-un deal__ . a ..

SUS IN ViRFUL MUNTELUI Mag 82817&79 Molto rubato !":"I ttl') = 146 t':'\ Inf Maris loana ~ 26 com Dragomirecfi -/974 JU ) - $ade iJoarea iJorilor Mlndreata ciobanilor Blr.~uier pin pelduri. maicd-mea Dupd mine nu pornea S/-n codru sa pribegea 2iua cinta pasare~te Noaptea-n ~uier hajduce~te Nimeni nu sa nadae. Pin pad uri cll am imbl(1/ Eu ca tine n-am afJat Ziua sa sii pasore Noaptea sa sii mindra me". pu~ca~ nu ma-mpul$ca Ca ~j eu-s ca dumneata BJQstamata-s de mama $apte aj sa nll-mpJinesc $i-n codru sa pribegesc Haidllce. biT. ~ N-ai vazut pe . . Po. (bis) 239. Si haiducu mni-o zis mie : "El. oita. b1r. te-a$ in/reba. cintat : Haiducu atit-o umblat Pin a pel ie 0 ailat Din clntat. bir.re-n codru este Num-on cine de pu~ca~ f nti nde pu~ca s-o-mpu~te "Stai.~orumnea ? recital. doru mi-i de tine Blr. Du-te spunei ei al$a Sa nu-i tlhnea de cunund Dupa cit 0 fost de bund Pd ie mama 0 ibdit Da po mine moo siddit Haiduce eu fe-ar) ruga Du-te spune-.. draga me Mdrie Trebul! sa-mi sii solie. bir.erda Pa ceo mic-o blastama reciLat -. bit. din ciripit Ei amlncjoi s-o iubdit . tu. bir Turma pal$te pe coline Bade. oita.Am vazut-o eu 1a luna fmpletindu-~i ei cununa . mine nu mi-i aila Ziua-s blana 1a rifuri Noaptea.210 cintat : Pa cea mare-o desm.>/e Ce paso.

jlVNOIZV~OjN 13~1~ll lV lV~IZnW ln~Ol~lOj I "1:' I' .

. ii. ii. lice cd mai In jos pd cea trupfina Cint-o pasdre bdtrlncl Hai.. z/ *- $> $> 0\ j J. Hai.:. d-ati zburat poldturei Hai de dui. gurltd.--- ~"" >-> ~ $> ~-. nu $. de duj. de dUI 11 11 guritd $i jarcl-a$e . li. 8arad! ileana·6l..~ ~-.. 828/7399 Rubato . dui ui 1i ii numai Ei zice.' jar dui Si dragii mamii pui$ori. ii. li. I . de dui. 1i numai Ei. _~ ~ . ii nu numai (bis) Coo crescut rlnduri de pui E zice cd $i-amu i-a nimdnui Hai. 1i 1i numai Ei zice $i-amu 1a sJdbdia me Sa md tu de 0. '*"----­ !J?~ ht_ 0/ II: ~J!#dQ1V~.212-----------------------------------------------------------­ t . $i v-am dat Ja tdti in gura Hai.~tG tdm-l2 zi·· fIP.' 0/ .U/. Ii. :' Horea lunga Vocole 240.hi'. de dui.'1: 154 IJ ... de dui 1i.~ z/ 2t£!TIl~f¥'~ u~j~~ ill W j~J)+J~ F ~ ~ ~ tl. .IU eu- CU-. dui nu numai Ei. ~ .ani _-----_~ __8ude$fi e - / __ /t r' ei . ~=_~~-------------- ~'_~"iD ---­ nu . $-am cu1es sdmandturcl Hai de dUI.~ lar nu :.__ inf. pU. ui.i-n virtutunucului Hai. .zr hl ___ Ill_ #J tl@@ >~.. numai Si da nu c1ntd cd-i bdtrlnd Ei zice cd eo clntcl cd-. de. dui nu nu $i iar nu :. ii. cd zice mai duios pd crlngurete Hai de dui. ii . de dui ii._. B15/152 Parlando em-fa • +_.1>- Jl Jll. 'dui. de dUi. de dui.. de dui 'li. pule Hai de dUI.----. J 7 . 1i. III hr. CfNT A PUIU CUGU LU I Mag. A _ 241.. . strdind Hai. de dui. lar nu Ai. Ii nu $i iar nu Ai.i cintd-$i doud pdsere1e Hai.. de dui... clnd ati to vol mititei Ei de dui.. DORU BADII-I SCRIS IN GRINDA Mag.:f- '*" --- - lit. numai Ei zice. ii.

l_. . ~J:..... ?6l =q- oieqntJ 6L1f18 6D H I eLi' /J..9' r" . 17p /dif /'.." # "./1 .'~1 5· '-...j.e :.$" .~l!4#.~ ~''1'..' ...~ V '<..J t! --4.. ..."..::L.if.. '~.~ ~i .:"...Jt" .. - . 'IAL.~ :It: . ~' .. t h~ .• -.')} '...c:cc...~j...!.... .

~ I • ..'z ..j f " . lido! .."t .

l~~ i l l .--~-:::Stt ~:i.~-f# : __--~=::=:::-~=-. . '" ~ I~ !!E~W-%-JF~=~~-:-..---.9-:"...." . =...fTie _ . -5 ' _. hii hH hli hl1 El rnd vede ~i·ncljngot Md tern cd rnd spune-n sat. da Codw"i verde. ~ . i .'.- - '" ~ ~~~9------.' - ~ / .. ~-+--~---... . -.. t .~ .. ~ .::: t~ -~" ..~ 1> ::..• .-'.:: i ~ ...yc} I nimO 5updrdclOasa Ce 8d-ti dau sd fil vOioasa? Sd·mi dol binele de-un an Cum mi-o to.E-tl J.. ..- ---­ "I> ra t:. __ _ Su-pa (... ani Parlando ruba10 _.. SUpARAREA BATE-O OOAMNE Nag..1'..J /1 "--- -----'-"c·+-:l}·d·r-::t-··­ ---."~-....~ . .t:! fEa .­ ._ .a~ ~i n-am cui M-oi jdlui codrului.. ~--:i:~. -====+ VD-iCJC} J. ---....-~. ~ .197t.. -- ..--#----.------. _.!elL' ____.Z~...-..a=1 -~ . . mdi.. '. ~+: ~+j~~~~~~~._.-. __ ~ e--. 2 .---=---­ Jj?E:t: K~§~~=~:~·~~=$=*:·r:::-:J· CIOd- g ""-~..__ vo· ·"ca .____ . jdluj...-. s& 'I .~~ /---". . ..J~= 198 t7\ t7\ """ =~#ifljf¥~l=-f:llal ra-rea ba·-fe-o daam·ne gi£jt.-.... _ . -..::~.._______ - sa!..=~~~=:-' ~-~--~~>---' ~ '~:. INIMA SUpARAclOASA Hag.... cu rn.._____.~...------:... . BlJ /3003 Rubato )'!::: 189 ~..':8 ve 1'77'-__ /1lJ"-_ hii Li Hai.=.m. ---" ~itJ:... inf Trifol Huno-i8 ani Vadu{ {zei ___ -~ ...--::(> ~ *' oct.. ne doar. --" .-.. " . 3 .J ~_... nu md vede Z1i. . "'~-'-'~~:4="+-= t.?-:f~:=~'-'~·~~~ :t!'..m. -jiJ... ---+-... ._.215 .. t.. ~..~. . HI.*--#--#. 246.... B J8/9 !nf Nitwit Tit/ana.21..~-=' . '*-L~ /i/ ~----.-.-----.t::iJ:::"JJt-*"" . nu mi·j sohon Sd-mi doi binele Il1mil Cum mj·o fo nu m Am dwere plnt -un S TIl Cd mi-o ldsot lega ut .-.fT1!r:~~*~-=fi-._ ...­ 245. _. ..-'~_~~ r""\ f'f .-:-...

(Jur.'" _z!. ' j dt":bo·{}rd. Motto rUf)atc d ~ 19..~i iara. ..~· ". tWa m·o bJo..• fj2J / 29~ . j'''.~ Dore:. DOUA FET./ )1\.jlu~lt.shlr[!:l! raamu tntI-o rW.- t~ ) I. (ii:n t\nrd lost :n. Sd·mi Sd-rni dol (~urn Q!il binele lumii f.] u.rti Cu biQstarn de inerea Cu hldstdrn de \/int::Jea SaDoru rnneu l]Q~U uncle.iil Intt-o TfltJ.j . E B i61]49C L:n [10(0 fLbcnc< . plecH:d Nu·j past"'Jre sd·.I intreao] tnnt"}:) und\.·oi rnoi .

-.' 6'../ (~}_.:". "".?8· l:j -5.--..'/.-:-... - ~ -:~ r llj .._"'...-/ t-{ cJ· '"L~ ~ . ~'" "'::._.lU' ­ mt'1 ~ ~'. Rtlt)atc.2 (t -------­ .._-.." <Ill' .C'77/ :y .t ~ ~ u'~PE 1'1 f<lt 1\ • " r'NE 11..: • r f­ b).. .-_.J.e ct. -".. ~-- ._. ')~n l.{jriE t... . -. v4J ...-! R -i.~.----._ • " J. .r-_' _ _ _ _ ."7"1 .. -r­ '...I'lA8 I. b::~. -rR-.J')._Ina t.-­ .:'ne ind 11 ch. nn. ~ :j.. ..A~'4~...'.. p L.. ..J:IS •••: ..._~ .{fIJ .:::'.. ...-----. ~-r t ~.--. prl lT OR TRiMBITA .:. !:Jem 2~S Po /~ k. tJJ .._" _ _ _ . ~ . Ui\d 'flf\l!. va ._­ !.. 1£~ jn! Mfrrnee i....')!! .. ''.. () ~:: ...ra _______ .J -" '~"--- r:~ H-':l.. i 1< C!Hi !Ji aIde inima CJmi Hi intra dom-n sin Din finar ie laci bdtdn 4..-­ CD ­ ::lF~..... _ ._---..­ ~ ~ 'j t-: i· I Cc7 ~~ ...:: 1~-3(~ ''':' y~.Ie: . j ._.l /.. !":"'I ~..' (.. FU b-a .. IT..erni q£unci raJ \line dt)ru de ja rnlndra !\J n-apuci bine-(J·! cIH:. .. - vor . C .--~-.'Ot'U h:tldJ] .f # ...':-L_.• ----------.••.."'--.Iff ]1d ' .[} sot Vj/(Jni on! DD -. rnl1!.

J~ =134 Vi~euf de los Alu A Amorlitd-j gwo me Nu pot hor. c.i GLASUL MEU ."\ ~J-:. MiNORA-I FLOAREA CODRULUI I l.oar i.lui 1 3 t':'. co . Nag BII/3043 Rubato In! PCD Titiono 40 ani . . li i . 252.• 251AMORTITU.i_ Alu-I fe .1 f)a mal mliJ ­ r.dru.J22LJ ~l~ ~ ~ ~ 11 I' J1 dui dui dul d) Fff" dul ftZG 5 g-~ dul dul dui dui dul dui si I JI J) jiJ£) J) J) ] . eu ee-oi vre.

)O IL~ 'Dr' ma .P .' . UI(.1 (np iTt::! :~.tl.r ~- c:q ~() SB.'n:po. .l .) :5 .p'J(>.'.SjiJe: m.up IV mp /l.\t~ 1 . :: q" qeqnCl '1[5: /'ll 8 fi DH IIYLd lfW.i !IiU.

'. de ornenie.-~~-::"'-... .~1 '--' Ii. --."-.r. da. mdi f'~'. DAINA. de in if/fmo mOT Pdi do. de 10 inima zae Pdl da. Eu tot zie cl nu mi-i drag. ~ !'..Clt zic co mi-i dOT.". ~~i .\... zoe.. BIL !.r > fl. . .. de 1'1 !'.: -? p{j lurn~~~ Ii Cd sin! orr.Ginn pin Blrsono $i pana nl~(}r'~ It. ". mdi Pai do. p.~"'" ". mai Ci (i'J.:-~ r·.~.-"" ...-. I J flU hii..'.'. de fa inima.dI t-:" Cine !\ill-.p . .. c.(1rf~ pfL 1)c. ~ Lid! na_ If' '" ii..! lt~_~· j\'1urie . .int' f\i ~ n. OAINA PRIN BIRSANA Idem 249 '''7 .J .~-. ----.'.1 . .!~" .....-J'J mm prji do. ----.'~'" . .." . t !::j ' ..:. C.~-'" ~ VARA Idem 246 B .UcU t ~ .. .

.t~-~.. B28 /1821 Rubato -F-"""-" f""'oi---'~--"-'~~ ~--~' ~: ~. J2€ ._. ' u ...' -~ '-~~i~:+~~rJ~'-fi ~l:: .u:i.1 ~u::+~'_=?':~::t~=_ .~:::~·::~·j-~_~···: {u .iJJ. --. ~ Cd eu am departe dar {Vlerg/a po~td cind mo seal De cind bddit.r i :> r ...LJ-l:~:::::~L__­ I. " t. 59 t .. '...~..i±__ m~.re m ._. . I 1= _ u . 7."' /e-"--- .":. .::'= • --.8ertd'j Ii i 1 ~ ~ ~ A .:::IIt:~~-}l. .:f)- .. -..r"'" _____ '.. t ..tJi :~=--~. . '.--. H ...- .ar!! 1970. .~ ~ b.-(:> . ''''~~~~iijlJ..::.t::::-:::::..22. . /Ie n-CJ .--- rp ~o' -_.I -. · · ..pcl ' ­ Y.' t ..---b»--:-#~m--...g.... :. ...~...'Or. . ._ FI-!."J::'~:~~~1!. . .... _t'_ (. !-). ~.'.:fi-: ~+-:-f.::i T ---~. ..".. 258.ARE OOR OEPARTE Hag.e . ..-it:':.~. Vb ~-·-~--. ~:Il:::iJ.____rna.:. . Ji"'L~---..~~: ~:~f=-+::=~=i):' . ··:-r_m-. -'... .. D.-. • .3' ____ ._. . 3 ca ./-)0 ~ Pelcurdri/el m-oi fa Alaturea de badea Si-oi tlori ~j-oi tot strigo Sa s-audd-n Saplnto . .III • .. .: ~ . . .c:.1.II.i:_' ···f -~ ub '~~. ~ ··triCI·: :srrft-t::=._ n7! .:. -""~._. ' ·i--t--:f'--' r .±..!.. de .= 199 In!. ' ."->~ -..-t~~if'::-:_. . u .... .tj:-. '-" -. ______ )/::.:::~'~ ~t-... CINE N. : .. 't - .(J.'tllJi".:.J /7)31 ~ I i~=~I?tJ-·:-._.----·t:L"---·~~-~-m3 I-Et'3:tt::~u::+t-:-----~:~ tttrr~l"'T:':::':::::::+E~:t. -:"1. H'C-.. .=T:'--'=-:· -:. .: 116 In!.: 232 .--f!-tI:_lL!''' -#__ri .~ <+ "-" = (':'\ 11 m ~ @) . 0 ·. /0'.. [.­ 257.': ~ ·.. rna ..~-1:::~-~-1'~ .....: j nl rne II-a -..__ Im .1 -. ~ i . -.. .r:.' ...a s-o dus Negurd po sat s-o pus . __ .-" . .. .:::_:~:~: _!t~.:"0' . .~~J:. PACURARITA M-OI FA' I MogB 29 / 'SO? Moderato .U~J"-! Cfl 7 / . ...1: ~_:~~~~}f!lf!~~'-1tiut~B¥i:~~::-"~~~f~-~~:=::-·~f=..J".....si pel 1I0riJe-n gradino Si 10 mine po inimo..m ____'_"'="____~ .::.. cu .."-. 'i-~ " •• J. fJ i .i:'-l::::i::l rJ::'r::=~~=-::~ ::~~:~! "..'. --.. '::::::'t~::-=: ' . .'./ ---.'L:.. ~ ._ .90ni 1968-Sapinta :::t:~: .-~C:::_----'..::.)).':..par - '' -._.J... "t.--.­ 1 .' !.nt: . Stan /feana-1.. ne ------- -....~~1... . Covaci Ana .'~. 7"7'" J3~. ~U ---"r'.=:-:-._'es= ..r..m _'M'. h.re ..'~-0-'J.. .

..!. de cio-ba-ne/ &J) jttj@I~~il.. ._ dul . ..____. doinG. =:==========-=_.-----------...::::. co _..- JI /u - se._==..lml .--._____ . /'l/l~ /7 o !--Io!Oo mjndrd sa rasarQ bun de pTlHlQVQnl da Dw clui dui damn riainQ da C () zmH pnmGv:JG (J7 Po l:w i$! pd MalO tJd dui._. dainu..>. )l DRAGU~ MH MIE-A LUeRA !dem 21. ./u'-.. de mle. _~_. .du _ .. - " " iC oriJ !. n lu Ai do CoO zinil primdvara A I da PO i za $1 po fvla{Q f\1indru-/ glasuucuiui Cd 11 Vlemea pluguJu' Ai da Dusu-/ badea cu Ai da Co s6 are paminlu. A5 mu g .____. -_.___ I _._..c.222 !-fag 829/' d i it rn J 259.--:f.ra sa /eg Sl)Op) j'-as-culf glas tq-UJ~~~~~~-~~~~.__. MINORU. du ----___ 1(..ce-ra-/) bri'u...__ ~ !-c9m por·-mf . be.--..~~~j~~~ (}~ PI ._.=~ -===--=_...__.. ol fio .Si CINTA PASARILE .-----.'u... .Jei 8a.ce.._.... aw Hag B2811539 Ad Ii biturn 260..'____.fL--­ _ .9 = 232 J = 116 u _..Cd ..i se..

cu-cu.""" """--:::-­ -~ . mdj De-a~ mlnca frunzd din tag Tdt clnd codrului cu drag Tdt clnt codrului cu drag. Ai.. lama de7af mlnoo pdmint lorna de*a$ minco pdmlnt..I dui___ mal .. Miff cu cu-/e.-------------------------------_. dUl.­ Hag 810 J9J7 Ad libitum 261.J'l :: i92 Inf Bdrbuti Ileana ...~ ~~. minco frunzd din fag Tdt dnt codrului cu drag..Vaduf Izei ~ p$~g.". no.J 105 Gheorghe 1973 SIgnet - Olw dUI dv/ . g te_duc/ Ha/_ _ __ Ma ~ g::J!} J) ?Ii ~~ .fiMf ~ lIa-ra z/I va-ra Ie ducl rt1#f ~1f~* '" _q:p~'. no.wi ::-::i 3 Ai.. $1 iareJ dui mdl DuJ dui dUl dw dui dui mdi Morti$oril tal buliu (bis) Mull umbli de rlndul mneu Mult umbli de rlndul mneu Sd md sco1i din satul mneu (bis) 262...Waf t&1---i-~ =t pV-J~--V~JtL-?F~J~tII E! l---""" _____________~_~~u__ ~~ . ------:7'-'=~ mlr /i91~- t. 263. mai Ai. De*o$ minco frunzd din tag. "'~~ ~~ "'~ p t -=i-§£~E1¥~f]. £::.._-------------------- 223 .#~ ~ Va ra z/i va .1974 . ! -t§'_ ".-ij dUI m§I___ dVI dVI .Iii m-ai fa. MAl CUCULE.Ie.= 1..-------------------------­ t:'\ "'" dul dVI dvi (7'. no Ei mult te-ai suferit Plnd mare n. t:? _F ZCi- ~ J1 J) J II ver--de-n9ru/ -~ _.r. no. De*a~ ~ r-­ Ai. . dUl.. cu-cu- cu..cu-Ie mal Hal ~ t) t.PF' ~3~!£ Mg /i. meli - >--­ . CUCULE Mag 819/2419 J :: 96 • ..­ --­ ~ J1 ~ i ~~ Parlando ru bato .p- la. TU MAICUT AM-AI FACUTU • Idem 243 =--:1 E#=ih )J pa CiS J flU j) )) j) J Tv ma/--cv-. rll 'J (7'. f'run--Zd pro nan! frun - Mc'1i.ai gdsu' ..210 :: Inf Nun '-­ ~=llQij~-dQ[i~1!@fj--S~-F£tU ' t. ~ cv ~ cv ~ Ie 9 na ce ma-- Hai.181...40 ani febr.. HORE LUNGA DIN APSA DE JOS • J~ ". mai Ai. Telt ziu vara sd vd clnt Hai. na.ra ' a.

' JeacQ /Q ptlcior • C ·oi glndit cd faci fec ior (bis) Ai.. ZIS"O B 16/2872 Quasi rubato ).. 308 Ai.. ~~AICA [AlA MiNE " ciJ mi /7....224 . .­ 264. MAICUTA [INO M-A. da DacQ :11-01 vdzUl coos jatO..::_ '~:Jj-~--~~Ii~'~~rr'--"'''~+'-'-'''' .! rAe Nog B26/7041 Ruba to :~ " '" i54 :.­ ~f8 C'oricind mni-oJ prindc Cd ie-f)! hor! GUeudoid Clnd oj ira} :mpdwtd fbi'!) to fa 10 !o fa la ia. mdi his) _ _ A 265.-. do NunH. 1'e-o duw! inima Mid (rns) ...

.. ~ ". i Ii j J e· .-.' . ..::=_~_--+:::J=::::::L:=r=:-=-.'.-.. hJi.------. ('I e- ______ \.1 ~ I i: 1: lr J. =::~ i. D-opo. E1 dCI. hii..~... duinu $1 duina .--.. mnie dor peste mdsura De duinu..[.-..-.. hli gwitc'1.. CiNTEC SATRiNESC i~~~i~~i~:~t~~==~:=1~~~~~-=~~~:t~::::~-f~::~~~~~8J1#~=t7 .l~ i . hli...--::iJ::.---- 225 ---~~ ....:l:__ t- . duinu $i doina Ei da.""_0'''_..-~. <-"...in ?r' ifi 1..._ _ e"/' ..~ inl Stan 19(: ( 1 -:....-....--.. mnie dom Df! duinu..~-.______ ---~"'---.~~-4. .--.-E-.. hii... dui ![Ii dui mdi.._-- He' hJi hii hli Aude inwzQ piclndu (aJ jandarmii ell rna prins/) hil.. _ 'ti_u'~.__________~~___. .~···1.~Ii . .~~~"~-.!LHU \.L) -.:jr Af!ULIII' "flRFA 1 ilL.~~:. duinu.']. duinu.. . flu' Vr... :: F:..-11' co -­ t:\ da:-na $i Codwilli i-af De duiru..U _ I'!Ll ~ 17U . 'Hu~ ( * PRif.•.~--------.. 5 on! It."/·. prieten cu doru Este Pintea Viteazu iiei.".. mtii duinu sf dnina Si codrului j·a1 dot ruginr'i mdl De duinu. _~---~..111171./ .:-::::=: .-.~j :~g--g:Y1~~~~~~------.:.-----.~.~-T v " . __ . dUllm.. dal 1rullUl mUi duinu $i ciaim1 $i jQlea. -"" R"hato r _ 132 inf SJ(Tion Norte !.-. liJi.. 257..__ ~ __ '~ '~.Q--.---. dUj...=J:':=·~F-:"~::-== :tdJ Pl-] 4 ._ .•.. duinu.:..

OIS . 826120 Inf {aporon Haste/uta-58 ani 1966. b .. zjj hji hii Cinta puiu cucului I-un C{/C sa a-moa Mai 1n los ia radacInQ Zli. hH. j ! i 268. z1i hji hli CJnl-o pasilre straina.TE BIETUCA BINE Idem 21. A LUl PtHTEA Hag. hii. cd r6mlne fript $i. hii. hji hli hii mai mni jole de OblQZ He. 269. hJi mdi. Zll. $-a. hli.sa c1nld de eu ZU. hii mai. BATA.7 Da Hai. hll hii mal.Budesfl en La truptina nucului Zii. hIi. Z1I hii hU Cd Pm/eo rILl poore mere. dui flli dui hJi hii mai $1 de lacrimj pe pamint Hei. eu am parte de nacaz Hil.r-. hJl hll Co de focdm} po obraz ZiL l11i. hJi mai hli Cd am parte de mit HJi.

~-: -+-. ..(i}·r•..-::.~r_-.·'J ~ifiJ~~ ' .~f:~-~. ~ . ::=~':1I!"tf:e==~:t....- -- ---------~­ 227 .a=::. ~.~:~-··~:-=:~g=f.1 it . ~...­ Instrumento!e :t:::== '-­ .---­ .'>-....~ t-.. ~j . . f:i'1~ ~"i ~ ·t.."'V'IV ...iii.. -.-.o~::=r-~"---C~ ±- ..:~r"':l'~~~~F.. ~:~-~:-::===:::.- '-_~:__ ~~-:~~:.:::g~gt\..:If~=~·l!~:~.. "':" . '~'.j. s.•. ..... ~- ..n. . ... .-...I r_ " : ani -._.__ "--'" _.-==-:"':f'· t. 'u··--t ~.=..­ }!--?t=~~ . . ~.....'-:'-~~-:-...--."'-' "".=s=it=3 '-p..~. 7.r::-_-. :T+:b:f-·~~-t...:~.. ... .- ._~~::l~::. .•-.#. .. J rub d t 0 :: 1 ~ Idem 270 ~ ~~F::~'~~--=--=~:~=~~~:f...­ 1'=tJ .•. ._... ~ ·trr _. .r:::t~:tif-ff=~~f---­ W.¥... . •._jM.. .iIi!.. .~.._km __ : .*{1::tJ. ---~~~!! ~"'-f --=l===f=1~--+-=B=: ! 1.~.'-:i:-::::r-::::T.l~{:t~'$fj[fr. ._ _ _____ i-E· t:t.'.-.-... -~---. .~~~ /Jr w r....<c-~:~ -_-_~~__ _ ...cr r j f!' ~.~*-lE:JIl.. ':.~.."""....~ ......_"-_.. ...>I'! ~~""!'~""'" ~..r..... ". .. . •-~ ~ ~ ~ :'.'#~----­ 1. _~ i . --¥ ~:=-~:~~~~T::t=! =_~: i I tr .... . P-~. ~gi':r.iI'f.. 'l!:::::: I "!:::=.!<A>....". ---...•..1l t =~..::~=b3:= Ttl *-£J. Dr fJ (1' '~~~~'~-:~='=.. ---...f.. !!:=fI~~~====:J~ . .•-----... ' ...~:::.'...=~f-=f-==~*t:­ . ~'~}.JIO'--jJ!~'I!iJ .-'...' 270.... .... _ _ _ _ •• . l:r / .--._~ .~ ~...•...:-..\·~~~t:!=f~·t:lL. -.f~~~¥:I~::==~~~~t~~ li.....___ __:_::. . ..:. L·'_~::p=_ ~ C'-:=r- :::::::~ .F:·~i:=.. 0 1.-.-. 5 .'~~~~:-=-tf~'i1iJ£'-~W':f. .~..:...:~:..::::-~4-=~=l~.. ...--- " :~l !1 rubedo J) 154 tr ~ In! Gh Sfmgdu-cetero Borsa 1~~~~~~~§~§~~0~~~ti~. ..i.--... .J '::r . i 2il HOREA lNUGA DIN POIENILE BOR~II F1 79 ~.-.. ---...-........ 9 dc.. " _ .: :...~ f--J!-. Ld..Lmttt-~.=.-_' _ ----==-~:::= ..~.. ~"' . ~ 1 ~ .. ~>~.~ "'A. . -:::= z ~ r.. .. ¥i::!!==:f:=!?~r:::::.......--..._ .--*. -. -.. . .•.j:::z £-~~r=t=.::::! .._....­ r±:.... •­ .--I"'._-_ .... HOREA LUNGA DIN BORSA • B 28/23 i2 M .-.... ~ .:~~-..____.!1=..•.i"_c::::c_E:3::f::E:E-::"1... . .___ .fI ....~ ... : ..· '" ~.4I>.' ... ....:::--t=~~j:t--Trf t~::E:::1:iTtF3~.. ..~~ ­ .' F~. 1tr ~ . .t=t7=E:=:3"::·-·l..'...f'.9' ....P...

11. J -(111 t: i! r~r iii 272.. B28 /2ll2 Jnf [ovaei Gh.... ! .... v ... Cioato-52 ani 1971.­ I..Vadul Jzei 7 . HOREA LUNGA DE PE MARA Nag.--~- 228 .. .

..~_::r"""-!:~"""" -- : ~F ........~ fL' 7 '­ ..-n.. . 861/018 DOH '13~OH 'ELl - '----6ll ..~"~~' -'"" . IUD ....:. _.P?q " j Ol lOW sor 30 ln3SIA NIO Y9Nnl ._------------- . ! - ...-....._..

89 .fr 9 rr A 9 P r g r r dt r Err d 9 a 6 61 iJ== 9 #Pt DilCapo~ . 10 ceQ voco!a Cetera J = 94 Idem 272 tmF in reB @) @~ 9 9 9 a 1I 9 EE:.I 21. HOREA LUNGA DIN VAD Hag.--230 274. Rubato Vor. BJI. HI Nt'! $ J a 9 {:E p.

...-JI ~===F=:' '.[r~tfL' fiFijff~.-4f1if+tfEl . -6J'== .p:>GI -t.--.-36 ani.132 ~ "' ".f:r4$=~~:-~~J. . . MELODIE DE LA CIMP Cetera Hag..~ ~ l' = 98 Inf Pefreu~ ~t.' 7: --" tJ 7 ~ 276..~ .=nJtj W t in . Idem 272 tr ~ ~~~ l -'-=--.. ii~' r JJiOt4J J] .~ =~..... HOREA FRUNZII Hag.!* 275. ::::apo i$ ~ ~ -­ J-=~~~:~=~.--." Inf.~ .-'=V ti=__~~ .-~""u_ '4£""..A­ ~ == <==:: ~..-c--~~'~~i~~J1j ~-:? iJp}qLThbF~-¥M~~g=~ _ . W==!f-~=I£1d~~::~=~tt:2liBJ .l.. B14 /3039 h Moderato J ---". m.~# ~l..ctlc=-.=})M "L= .= -­ @g ') ~l~--· r._ 0. 815/2762 Moderato }1 =146 ~~E:: .~ ~ 9 '72 Mag. Negrea l!ie-60ani-fluier mart{e 1965-0nce~ti ~.~=t=! .231----­ A ---~ . g ~ ~f ~ ~1-=i==-~~:::~t~ #~U )J J )J bF:: Ebt === :::C. # p • #r _ ~~ ~___ :=. ~ ~=teflflID mJ ' tL:J=:(y bt!P@ rn S'II • -­ . . --::=:--.c::.oIlEr=-. . 821/ 1701 Mol to ruba t 0 27Z HORE DIN FLUIER i== ::::f!::= >s ~ ~ ~-':~13J'~T1r~~:¥0~q 0 ~_t:\.f/uier iulie -'976 ~ _a~' t-~ ~ .---C"-I#-ttr.---. ~ . 0._ r r b! r . --- -----~ ~ .-.~=1=t'£Tr nag ~ .-----------------------------------------------------------.": ' _ _ .

280.9 eu cU~MA NEAGRA Idem 278 ~ De in secerc\ ~ • -i~ft4~~@@ W··..'! ~i bGdeG ieagd Cu (/orl1 .0RAGU MI LA SACERAT /Iv!] BI5 / 2560 in!.. Gaja Anu!a 60 ani rna rfie 1965. leugd Eu sdcel $.... de .Once~ Ii Eu sclcer ~j bade-Q leaa 1: u sacer ~i !...-"-." rne.. -=1' .5._. /IU[19 Idem 126 . ....'u<.$i rna pooltd-n slnuJ tdu le··ma mindrul de U-s dragd Nu e(Ho ca-! Jumeo Jargd De ti s-o tJrll cu mine Fel-mel brju pe Iingel tine De li-e pare briul greu Fdrna Jumnind de seltJ 279. MINORIOR Hag.. VAl SARACU PRIBAGU 8 'I..dr~... -.232---­ C intecul propriu-zi s de stil vechi 278... -_.t ....gra . " /JiJ - ". drago8tecl. .0. 815/21.j(.... c(Ji-ma nea.. i' ... bade-a leaa L-amindoi ni-i Jumea dIago .

.' c'. b:.t'. 1.---..~..i IlK! minie Ai! Blastama-} strdin sa sie Ai! S-apoi.J*.' -_:p.. Ai! Si pd mlndra l1ngd ele Ai! B/dsWmindu-Je cu idle Ai! S-apoi lasd mindrd. -.....' /...... .. Inf Grigor Anura 38 ani mai 1965-0ncesft-nr.' Po mlndra llnga izvor Ai 1 Bldstdmindu·te cu dor Ai! S-QPoi /asd mlndrd. i.- . ?'.Ie __ . .~..:..::::. MUL T MA M DE TIN E CUCU IR Mog.. . '.'.)c.~ ___ :ji..:LiJ:.:..:....~. •••• :. :j..._ SI .stJ ' ___ me..J) --~~-~~ !l'V SI ' Ei hal _ _./-I" v. .::::~:~!=J..{.j....... ~ .. ... 283. ~.~ =156 In! Stan Alaria dec }976.~w ~~... m •.==-. lasd md....8201615 Rubato :.drl. . ... _ ------ 9 nun .. --ltf .lt .. ~ .. lasd mdi Ai.233 _.::'~-:--"-11 • • . I "-1-'7 r la .~ 1= P ~ :::--:3.F~=~ =..+:~:::. . '~1$~~'J" ' _ .. ' f .:::=. ¥ . -"@:..:. . t""< .--=j ~ H..1..fra-ie. .. rnal V· M _ mne-ol. ~. - t .. (. ~~ -====+:. - i .. 281..le Ai I S-apoi lasa mindru..CUCULE PASARE BUNDA "fag 8761707 &. r r:-. '8 .-. 1. ail [1...~--=::. lasa mlndrd. ... -I ~ :..~:._ .. tJ "­ Molto rubato J '= 132 1nf Florea Vasile.. '.. ­ ~ • A. f H -' '....: .. Ai! Pd cine.cu .. m ba - rJ() - i~ ---=mal '" 4~ I If) ') j _ Jl tJ 9 . .../1 L)(J._.Saprn!a ... ~ .l-e7 .J ~ 282. lasd mdi Ai! Cucu/e.' CUlT. .:.] OIClufUl-I....:~.X ...I.Ef . c9 "" .'0: ../iUr - -' ~ uoI-IlU..·t:==i==-_n.'.. Or fJ ffl8 ffli de r ~ cu cu (um . Jasd rnd.Bani )0 noiemb 1975 ./. J....~ i AI I ~ iK&bEH~-QjFn~ij~ Nu sf mill ..1:f..::t ... =148 .~'jCI::...--~-.422 ~.fl fa ..~ Urn dli .:::::. " -J.tJ ~=jJ ..1 .~.:: ~ ~ :--W~~~·... ~-. NU IUBI CE NU-I PLACUT "fag.:==+==- ::. . ".:t . on·.. mal_ . 82012021 i --1 Rubato". ~e-a . .. ~...--.ieud ~::.ifJ'p Ji cF~ ~ Li'~~ f='=±'~=~~ pa­ """ ·· -..=:....: ../ .. :J -. peneJe tale Le-am visat de-a moi in va..~/..l'#~-~~-sI. ··t ...l.~~J)~#:::~-==~~~~t _ de r5 /~I Dr'"..I... J U nn-c/tj-If.­ .-~±.i. Iv - J-L.E': -'-==f.. -­ ~ ~ ). I '.

hai.1 ba $1 moo vdzut di piJ $atrd (bl. numa sd md vezi pribag mdi Pd elnd pribag m-am tiJeut (bi. Sd md vez1 ~ezlndpcl pIag miJi S-auzi ~i sd md vezi eu drag md. vezi urma pin oeol mdi s-auzi a mneu gldseior md. (ill FrUfl-ZU // . _.J . EU TI. hai. hai."I = 168 I nf 'imi$ Ileano.J18_ 1[)) J la nOI r.AM SPUS MAICUTA BINE ..OrtigU$ Haria -46 an/ marfie 1965 .fo! "r/ fOI mal l I) C1mmm mi}! IJ 0 'j: J ~ nif zl . Hag. -a sf tie mafed drag mdi Hai. a f de Ii It L Ef F' de fri . r 285.ku mi ne ~m::::a/~' ==== Sa ma dai saf la It' ne D-ai tinut ·zile legate Hoi. CODRULE RAcATANAT Mag.nat. hoi. Sd-m. 286. c-oi mere dupd-mprumut Si nu ti J-oi da mai muIt mai r -a si ~i tie maied dor mdi Si Hai.29 ani noiembrie 1971.234----------------------------------------------------------­ 284.) CU eram de supiJratd SupiJrarea..~ }I )Jpcu-mnQ? m9! 81s1 _ __"_ 1lf)~fmt~lJiJ]. da. ..80fila [0 - tiru - Ie ra ca fa .Oncesfi . ma/_ Co - dro . B 15/379 Partando In!.dea Frun-zu-I/ . B18/393 Rubato .-Hoisei ptn . Perla Floare -35 am noiembrie 1975 .) Tu eodrule m-ai vindut md. Sil mil dal maiccl departe Din leud in altd parte mdi Tu de-aceea te-aJ temut mdi Hai. 0 ZiNIT BADEA LA NOI Int. bate-o Doamne (bis) Tat In pat cu mine doarme .Ie ra ­ . la v-dar II ca-m-naf T§f8-se J fe-oj mat' Cd mi-i fa Jeagdn $1 pat mdi (bis) Hai.

/ L Nu-ma eu .I J .1 ~ r -r. mdl..---j ..I-ai sa ma vezi pri--bag mal 288...rn . spun ~·a mneu ndcQz. mcU $. . NUMA EU $1 CU MINDRU Hag. sel zbor pa sub pelmlnt. FA-MA "DOAMNE CE MI-I FA MagB23171.g.. Idem 278 f7'I. mill. 'U .'-' PDf ztu-ra_ -- pl - ma-ma mal. Idem 278 P I FE _ ~)l ~-=l cu mln-dru _ma _ _ da ~ . ~ to "j~ ~J.e ani iunie 1978.--Ie IIru. 't sa . jll Jl Jr!J I }J }J jg. mc'll IV ~ 289. .Jf I ~ *F)J jl CD ldiJ J J b/as-t~-maf__ ] ~ dn. sa zbor pe sub pdmlnt. da j j el --. na /a se "'-./JU du .235 .m2i *1Bft£O J' . mdi. )1: 128 I f7'I.me-n sat N -0 mincal pd nime-n sat. ( Hag.fa/ ~ sa vezl pri.~aras6u t el r: 3 I I j '~i j~ t -­ t cW ce mI-l i! ca ma Ooam. :lm< i/u pJa..j) y/ gtn - ~ -~W mal ~ 1ffljJi F-P J4:¥. ~t da ~qJ.me-n sat N·o mincat pd n.. plnza di pd obraz md.­ 28Z MAl CODRULE BLASTAMAT .J CI- I('::\. mc'll $. spun $-a mneu ndcaz Mamel de cind aj plecat Mama de clnd ai plecat. mdi. $.. B20/103 Parlando rubato ~. mdi N·o mincat pe n. Rubato molto Inf.]I.c coplr$elu $. f7'I. mcU Plnella mama-n mormint PInel la mama-n mormlnt Sd-j rdd. Pa - ~ . mdl $i plnza di pel obraz. . sd-. J'U3 u SI . sd-1 spun eu necazu.bCJ9-. tJ ma" J- _1 $. 142 • Vru.4r:~-==-~ .mcU CUe rdle m·o mincat mal Clte rale moo mincat mdi.re ~ ¥ ~ /Je-·a -lei ~ @~~ CJ·~A. mdi $.. B15/2821._ (': \. mel." ./ Imlfliu pJa--liU '1/ gin-du mJ_ '--.L- Ruba to )1 =128 Nu-ma eu fi cu m1n-dru r .J + j3 I j2 J Jj f7'I.ne ce m/~! fa mal L dCJ Fa-ma Ooam-ne )jJjJ=. Peter Haria-I. sel-.

. CINE HORESTE MULl N'ar. mdl . .:.. : i'l.mza.. -~- • Fata 1a caSQ nu·i ::'~riy Ca fjru de mdtrii(). Mie cel-mi trece vremea. Mie cel-mi tIeee vremea. pric. md. l!biiito )'1:: 128 inf Tamsa HiiriscrJ-J9 ani dec. MAlERAN DE PE POIANA . ri Lasd ai marr:(1~t>:. mel.:' Cd tu dupa ei nu ft!ori Clad /eCiorii te-or cumpti NuroriJe Ie-or sfddi mdi Clnd ieciorii Ie-or lema mdi Nurorile te-or Opa 291.290. 81613471. CODRULE BATUT DE PLOI Idem 285 hal da Tle cd·ti p~j::x hwza TIe ciH.(. ':'975-PoI~nile i zei NU-j bolund iocu sel·l tie Cu horiIe sel minglie Nu·j bolund toeu sel-l batel Ct·. horne sd desmeardel 292.

._ '" m~1 '""'--~-':" ~' Iv k va -jese Je vi>-JeJC -- -- - /".!. CaWl 9 Ire do mih LUl?Yc'(1 Clnd Imi vine mnie-n minte (Ins) me de mal' nainte duce aeparte-n tard (bis) iu f... .} Bill 1876 Par!andc rubato In! Bora Nastacii a /UI [ondrak-51 ant ../972 ViseuldeJos ".. ~ . k. -iU-fer . e ~. ttl .__ ~ 0*jt-ts4r=-~=F~ i:\~ -" .~:L---'~ --===F=~=-:::±::-'-''::::6:F-~'==: ._.. Dd. ... .231 293. ···_""..MAMA CARE ARE FATA V--7 ·'s #t'.'):: 210 lnU1aricu~a/ui Mondoiau-70 ani lan. "'. mal S. ~....i.:.) .~ . . -" . !'':.dru/ cum ne va 'C'lma: . mamd-n sat cu tine Sd Ie vezi clnd le·a si bine Do-Ie mamd·n sqtu tdu !(>~f.:JDrinde ~.... 294.y·-a---·-. -". ~:~=f-""~-:±=... 2 ~'" ··::=-=~=g. mO.. '---­ ~ ie·..~.jI ma/ci'nf.7.. ---..i12IF. '--.le.JUti c1nd Ie-a 81 greu Mlirit.lCl .~ :. .-'.--' __ __-:==::.:. mdj (bis) lntr-o grddind-ngrdditi (bis) oS-apol hai mdi puiut drag (bis) Nu te uit pine ce dzae (bis) S-apoi hai mai pui40r (bis) Nu te uit plna ce mor (bis) 295Al. ===_.o·ngrddeased eu rqste.·.v ".£!:_~:c==_~::-~-:=: r:-. . .t=-ftii=k=Eji mal M<~. s..' ____ ..~ ~_-= ~tt-~~~~~~=r=:·--st= I ne~--~a=:~. ~f£~ ..ranl _ _ _.1971-V/~eul deJos -~-~ ~'-*-~::=~ hf!!. 3 . ~···".•~ "o::r==~!.-. ~ ~ ~4:.. ... m C l-I ' "n' __ -:. l !Of ivcnclUc Rodlca-I.....Y . I ..'..y=t-i.:. ::.' -.U tata iard (bis) Pdr....':~~. '. .":"\ ~ - drul_ __ ~ ~-+-'- ~ ._.!'" Parlando rubato . '•..=:-------'-=g .. -. 1:') :""i . J. _.~81-=::-=:~""?-.. .~ c-~ ~ _~ i tmc.c.-'/ Numa dol meri aUoiti.- - ~-~:.'-.__ .::::. !i f=1d...==:.e La strdini sd nu 0 ddie Cd strdinU·s tare rdJ Sj· I greu df' trtlit cu ei Marnel.iu .·_··1::::::t·'T-···-'·· /t'S~sa ·~·J=-I~-=-~-:::::m--:::..===:) ~l-k=-B-~-mai___. ...--:~-:._" . n 0" .) ~ £ .''''f:.rnaidor .. _ ~ cum ai-IN =~~ii. nOI. '-~'""-'-+--'--"- ..: _. CINO IMI ZINE OORU-N GINO . ~!J~ UedJ .":·le mamd·n sat Sd nu pI1ngi di ti le-aJ dat ..'] .:7. ~~ . tind /m!z/··ne do-ru-ngll7o'. ."'.··. ~)-~4J. :<75' B/rsana Ji "'.' .-:.'9'9 ___ ~ .~f~.O ani d2:..:'~'PE. Bill 1926 1\ ... . .­ . "'-"~"-"""'~"-~ -. '" "" ~j ·3 . ."... ':t:::v==~~'~ .:..."..t:..lr.. .~-::::t= 2 ~ !l4lh ._.r-'=140 ian.'''a '" •. JJ J -'.f"'!\ ~ tti----.'. douo fete ai La stIdini sd nu Je doi. '"'.!!2. :_i:ii!~:-:-::. !· '..l7\ -t29 IW~:·~~it::~:~!':~··:~·-~·~:. Cl i.~ ____ .~~--=.017 ..~ J.~ @ J) J5 tfi44 Pj 4t .8! Tot !7.~ (7\.~' .... If':. . ill J) ru din ~ J J g..1..).~.:t.771 mal -!r~ ru ginO: rna..)J J.. MINORUT CUM tiE VAJIM NOI . ..al_~_~_..'-:~..

~. 1$.seul de ios Parlando TU bato J'> =180 .. cine n-ale nici un dor Mult trdieJte po uJor Da eu am doud Ji tli Da cum locu mni-oi tIdi i• 296/b..MAMA CARE ARE FATA Hag.V. c-apoi hai Uoale galblnd (bis) Rdu 1i cu dOl la inimd (bis) Hai. . AST A 0 HORE MiNORA Hag. 811/1897 c-o 1*:'\ FO IARNA Inl Pop Anurii Hihii~-1.re fa. ~~rYl Pp P ltp r~ J-ti ~~ ~-- E1 r ge de_ con-ce-ne mal II Mdi.31S ..i nici D - da tkP Sa D-n-gra-deas.re'sc__ pa val_ rind zl. B11/1191. r r rg .. 818/1766 Rubato W' J'>= 210 Idem 295 Jll) jJ PP GJl . Parlando rubato t':'I.! _ _ . I 1*:'\ W@( f51 170. Vor.ne de-a p'u-ne da/~ mal Asta-i hor:ea mlndIuJui t ..I J- 1> = 230 Inl Hihnea FlfXJre a lui Aurel august 1971.r 1 238------------------------------~--------------------- 29S/b.re min-dra mal A-sla 0_ nD.ne_ Ma-ma ca .V..$eul de ios F' Pp p As. P E j 11 .Ie mal 2961n.re _ a .J ~ r<=ixp Cl.1970.I»] JiJ Ja n-o @jl)i 18_ brT fa II da.18__ N-o-n-slr~.c~ f r ®~st!. - ~J).AST A IARNA Hag.5ani dec.fa 0 r F bit fr ~ Itr t':'I.

. ~ ~ ~p ff " iNJ. fost-am UnClr ca lazu (bis) Ei.. :J frfJn-ZB. J) Fos-f-am tf-nar ca t":"I J) J) ~ ~ ~ S 1St j ~ l73 J B I. !t. pHp H' ~ FaJ-l-am fl'-nJ #a .. mal 4bJ. t':'I _ ~ ~ Mai Co-dru -- Ie cu t':'I J>J. J 11... hal Il if' ~ '"' JI ~ J) ~ J I itt 1)'.rel Te mustrd.Paienile Ize..fa_ '" I 1:: ~'. M-o-nbtltrlnit necazu (bis) 297/b. md..@fr fra-gu . ~ p f~p ~ J) ~ ..gu -.Ip' PP 01 r g..--.. te suduie Si de mine rClu grClie 298. Hag.. ~ . 8201540 p::::::::: :7 A ­ Rubato ~')= Idem 281 154 t':'I t':'I t':'I ~ 'j Mii'J-dri-or cv ca-. mal_'_ r' ~ ft' !J kJ JI N·o trecut p-aici mlndra (bi&) De-o trecut sCI mClrg ma.fou.l pil mine sCI mCllafi Te mustrCl.. lare (bis) . MAl CODRUlE CU FRUNZA Jos t':'I inf.fa I Rubato .5apin!a t':'I t':'I *{ P I . ...'=146 Inf. Mai co-dru Ie cu ffun-za-__ J J "---" I (.fa _ t':'I ca ~ f:'\ ~ I...\..ba. MINDRIOR CU CASA -N COAST A Hag.. FOST -AM TiNAR CA FRAGUTA .. J>p Jpv-nr:-mi ce fe-of l'n .' Rau m-o be. Pefreus ~fefan .. ... B201372 .239----­ - 297/a.1la. I f§i. PP r' ) 2 ' ) r..-ta un ceas Td.fa_ voas.. fre-~ ma/_ .t-amJ(lh k ?is J - rcas-fa voas-f~_ "'la 0'1 Jlih..trlnit mlndre/e (bis) Ai.fd-nlf mln-dru . 8-"" 1 Rau mo • bJ-1rf-nif mfn-dru- Ai...gp' Dfr f/ai..----------------------------------------------------------...r ca frage/e (bis) Ei hai.. ~ . '" I@· JJp.. rClu m-o-nbd. 37 ani marfie 1976.c!ri-or cu ca - sa-n COaJ'- fa ~ ~ 1)7] J)J)' !§£JJjJ II Jfa-f-amsub fe-reas. fost-am Und. Stan Po/ago -34 ani aprilie 1965.sa-n coO's ~t· ..n~mi ce k-oi In-lre. hai.

iaed mnll.. Mag.­ 299......~J /n/ 'Vuma-n tlHnWeCi....e_mcJJ ~ _ (.....J ~l' .7!i Ii)"..tc .... Ai grijd !ji nu-J stddi (bis) .Ie f"':'.... . f. 815/4'4 Rljbato ~ #'l::: 194 Af'-' w==J5.''': mc.plnd mlndru s-o cuminti.t 300.Vi~eul de Mijloc Ol( Shear - ghl...i' 4.......' nU . Cd tu eJti bugdt de blne (bis) Ctl-i mai Undr co !ji tine (bis) D . ma ... ..cu cu . lv-Ie --­ Hel mal (.r:=.<""1 docd mnie nu-mi Un'·' ..­ 240 .. HEI MAl CUCULETULE .Cj i It' !.. .C8 Ai Oi. ('lnta cuel::' cili ii \1t. MiNORU MAMII ~TEFANICA Inf Cozma Mihal oiHuroaie-25cf) mai 1971. mili (bis) Oi...........

0 MAl FOST OOATA "::g B1£1 '908 ~~-Jd-~t~_ =-~=~--:-. ~.E~:~~.. /F..-­ . J::§ 0" :.'...... '~"/I 'tat ¥_~:~-~~'*~~fE -~1t~~~~"Y-=±-!====il_~:~~~~~~~~~-==i:9 t -_ .:t:t-.-::::::. ..6/ JEtD ""t.I~ /i' ~' //''13/ ~-.-apoi be (bis) c·a~d·i tihne Zice c-a$d·.. .. crinule mult couta'..==:===E--=.....\:1t:~)J:~~~X=I~~_-~.. L-==:_:. lnvdtaUi nit cu apel tilburata :.._. = r _-=-=--~ __ ~____~____:.. --~ 0Y..--t:P~~¥!:f-\-:..lf'-'::'-{...-- . • ..---~ 0 ~... ---"~--r--~-I.l ... .d! . >. CJ/ -J . . -~:..·.."_ .. ""'-" ~~ ":-:J! '.....~$~~ ~~... .-!".___ .le -174 -r"':'\ "':"'I '-'C<' lIe'. ___....tZZ:]t " eo f "" ).8 ~ 'vag 8.. -~'-{:~. ' _ -. mjji D>' ! ) - IJClU II --.:::::..~~ c:..~ r. on f1oiembrie. <___ . '..-#.81...--. m81 Oi. .'~::: -::==-!.ni Afjnsco-J9 on._C> itt .__~<~ !'0#--I~=:i==-~::+' .:-e co dru .~=-l=-==J=~==-~~~..e . t_*... -.. --. miti (bis) Eu cu cinste te-am pur tat. BINE MNI.::. 1975 -feud .el·:J! - za luI. . _~~ .>i zice .--.=-....I fr' ~"'e /t: ._ _ .. clntec lin..- '-'1):')' t')sr e"ud d:¥ __ .}) = 210 .' ~ £d! I ~s=Y~~r-F~ig~ >~e CO~ drv~/v' =rr G-f > ~ "~=152 1C= '-···-L--'-~'f!.":'\ --'--'--­ F-~~-::--~:-="i1-ff:---~:~1..::/X .. inf DunCD Vc 5fie ...-:J ':p It....---. miti (bis) Oi. '-'"' ~./' Rubato .~=:=:. me /":"....-...'8 .> . rrra---. # .o._.-:*:-"iJ= .---../ e " • 8! rp r" ..r.L... = _ .Ir·I{O~.'!> <> __ _ '7a..-....@~·:'.~~===-~~--=-=-==I1~ .". -Ico /nu ______ ra' ...~ ¥~. ---. e7.:~~..~ --­ 4!~ /.C4 ioIiiiiIl rc=-. miti (bis) 302. r::==­ -­ ~l:~~~~~~~~~==f·~~¥~~~.241--­ 301.' - t:::::=: ~ ~"--------~~-~ -= '17ic-E £ ..~ .z.-=--t'~=:~::./. da mal rau 1mi pare mnie (bis) Dupa scurta-mi ieciorie. t:'I Rav "''''' .-~ ·E-~==f--~=-:f~---t:~~J=~:~==~~=-::?=$~. RAu 11 PARE COORULUI \i:::g 8 JI / /926 Idem 300 Parlando molto . ~ m~=~=~ J~ ~:~31 ~--i=:. .~..:.=-~~~··· ~.'2 /J Du . "'.. ieciorie...": A/ r'::\ ~1t$::. . miti (bis) Eu te asemdn cu un crin (bis) Oi.. 81 - ne /lmi-o rodi losl 0 - -' ua f.."-'- .~-+-. .__ ~? ::di=J===.8/_._..._-'-_'... _________. -~-®J-~-~ f • --------..' _~_ e"l.__ .... J .':] o t1lbure !.L_ F·J:::F=~~---+=~E pa ver­ .lUi mch ----_ 0.~~r~:=:_t~1'f~~~j:~~~._lt~~·PI' 301 SARACA INIMA ME .. "rl/a .=~::---:=--' ~ .J'. 4.Ii t--..

la mine-o rClsClrit Numa nu I-am prelCllit (bis) Mil.n8_ _ ..b a ... de te-a$ prinde.. B181231..:.) ~ v -_ _ _ __ i> cu lIu )F.Iv!. mal J1 J) cren.5 ~¥ In eel vrr­ fu!_ de de.91. . B1811.J1[JJ f/~ r. noroace.mu ___ cel_ _ i!!. noroace.q. Rubato malta 304.sd iube...i J__ JJ]J '""""-­ /":'\ Ei cd nu md·Jasd a iubi. mdi Cu cine m-(J$ potlivi Hal.b J din ZI J .)) 10 . de bra d':4. MiNORA FlOARE -I NAROCU Hog. iN CEl ViRVUT DE oElUT • • j) = 210 Idem 21.J /":'\ 3 d • Ccl rdsare l1ngCl Utu.gea_ crean . Inf. ...fa .'\ f'!'\ .fIe Nu ra .! .:1 J»>..~ ..u . i =f =l' J 'fF1 --:Z7? t J:Z:. I1ngd tClu Si-I allCl omul eel rClu J mCli S..sa re Itn-ga drum _______________ » J) 0 - Ja-I mv ~ _ffl ) ~~~ '4~ J8-1 i!)- cel_ bun fIe 0 '-. 305.cv J) /":'\ /":'\ j ra .h ~ No IV Rubato molto -I) =194 t:".242---------------------------------------------------------­ Hog.§u - )l ti.Hoi!tei p j) I ~. mai_ it> tb .' /":'\ P/i'n . mCli noroace Mil..sc Cu cine md porr/vesc.g8 /":'\ J t.. nu md lasd .-.. Te-a$ zoli 'Ii I·a~ da foe (bis) .nfJ ma. Timis Ileana -19 ani naiembrie 871. ce I-a~ lace Te-a$ aduna la un loc .h mal . I uJ· [8-i !lEi /":'\ IVv-i din zi. ma.

~~ ~ ~ ~ ~ k£±JiZV"t I J)t:J)) J) Ji Bun de__ o-mu itt J5 }J 4ttJ ~.cal. mdi Hei.". de Cl:l pruncd tinere Do. . elne-o Zls dorut daina. de cu pruncd tinere Hel./. ~ f':'\ fa - pa._ mal f':'\ ~ mu *-' }j l ~ ~) J2 ~ r. 1975' Sarasiiu EE~ ~ p ~ Jt~b j)J~ f":\l f':'. PASARICA OE PA TAu Hag.~ )1:£] de.fe-o mal a- fJ j j) 4iiiiiifl! tJ a -JI [um IS h da r8-18 _ _ __ Ie ./ .II . sd se strlngd la un loc Hei. sd-mi treacd de la inimd .". ~ ~~~ sa. Hei. md. mdl Da. mdi D-arsd io to inima. mdi Hei. da. Costin Viorel-21. ~ ~ ----' Cd.. sd se strlngd la un loc Da..tau 81.me . sd se-nnece tdte-odaM. MiNORA-I HOREA TRiGANATA /45 Hag. I is sl eu J c/ . rdu 1-0 dorut sutletu.J~= 148 Idem 126 r. L1 La ci. mal_'__ ~ :f~~~ _$ e /. md. e su...rea_ ~ if R ij t. B1811923 Rubato .~r. .:.ia rssu - ~ .. c1ntd ~i·n a me grddin<f Sd-mi treacd de la inimd Hai. mai He. liD IJ da hell tftr F E! f})) Cum fLU] j fa./a E fJ fa ~ ~ su- C£if t:J la lJ2Jl) 3==j pa ra .--------------------------------------------------------.~I .da - mc}! ie. cd cine-o zls dorut daina. o mal I Clntd ~i-n grddina me Cd f$i eu·s cu vole rd.".. pe un tdrmut de apd Hei. cine-o zis dorut duinu Da.raf. Bun de 0 - su-pa ..~ ~_EFJ 9 J eu f":\ l7el _ _ da . . f':'. da. mal. I P p~1JJ p ~=+ C-a fau glas Ii ras. doina mi-o to horea me Doina mi-o Ii horea me. B11. n tra-gtLa R fJa-~ IItj r pa F c:r PJ lZ!tijl friJ.243----­ 306. ~ ~ jj J. cine-o zis dorut duinu He/...lIe-m1 pla·-ce gla -su___ tat. A da . da rdu 1-0 dorut sutletu Hei.fe-o .pa-ral. Arsd io to lnima.dl _ _. rna Hai.gl n8 - MtfJ-ddj-i ho-rea M/fi-dra-i ho. mdl 307/a. ani dec.1913 Parlando rubato . Ir f":\ he! g I [1 (11 Ie me. cite tete n-au nomc Cite tete n-aU nomc.ru ca de )J =128 1nT.

.ra-c! ne ___ /vIa:: co .. --..'. mc'ii • 30B/a.-... mai AI. eli Jumea nu·htineresc._1= ~-.-------------------------------________ Hag..-----~: ..:. -#. RAu M~ 0 BLAST AMAT MAICA I r:! lo.244-----------------.:. lard mor $i putrezesc.'\ 2~5 rrun-zil ver-de ma..MAI CODRE DE ­ AS Sf CA TINE • Molto rubato tt-~=H~TI' I 2 g -p is ~~.l .. idem f. >:0.. "t' Da eu dacd-mbdtrlncsc Da eu dacd-mbdtrlnesc. moi . mal Ai. . t=gz~ -'c==E..... mdi Pc'1~6rile addposte$ti.----II Cd tu toamoo·nbatrl11e~ti Cd tu toamna-nbdtrine$tl..'1 = 128 1':'\ .-. . prjmdvarQ·ntineie~ii.i. mai Ai..=~~~ccc~. 'it.::::-===E::L:::::...=+=-. miH Ai..~_=_==_. -=-~~.:==~~~bE=~1 -w.. B /8/ 7Q 3071b.----. pasdnJe adaposte$ti..dre de-as si C. maf Cit iumea nu-ntineresc..

~i. F= ~. cu bJc. mai..f8-mal mai .cu diasl..C=-.::==-.. ca nu ~tii ca ce-oi ajungc Ei.ca __ mo (I . ~ ::~-~-.t. da.. de-oi ajunge mama rale Ei.. mai. mal ____ da &~ J) 1F15.(ag B16/ 919 Poco rubato _::-t. da. -E. ._. ~ Cj "1" >-. pI1nge-i ~i parecf-a jdle.C...'Heran cu diasa frunzi.sara Ei.uf un cur - cu beu. dl.I') =128 Idem 308/a (':\----::=-K:::--=:. cu blastam de vineri. mal (':\ AI Mal.cu. sa-nconjor tata lumea Ei. Rt)) . maj Ei. de-oi ajunge mama rau. da. ~i sa-nconJor tata tara.mal .--j'J 1-0 __ ~ J (':t:-?lI \ ba.~ J) da in . nu rna bUlstama malC!. mai.rzdune' mai (bis) Asia varo-nt-o vdIce.. da. I. mai.~ ~ nee.ca..'1stam de vinerea..~. ./a_____ ) ¥J Im-I-o l Jl Jt::~"'iccf::--ft ~ "-"...J-~ tt'f4htl .. maj Ei.245--­ 308/b. cu blastdm de vinerea. mdi..1 marll dl I rTJI - i7ea - '. mdi Ei. ~ . ca nu ~tii ca ce-oi ajunge.. ~-amar de mine s-o prins.:JJ=*=.=*.leud t=J= /a -*"-::--------­ ~-. da. ~i moo bldstamat in rls. mai Ei.# $:==tF~ ~ ~ ~ ~=90 Inf Florea Vaslil:! Cflciu-48 enl noiembrie 1975.ro -.. mai.!tc'i Nu rna bldstama makutd Ei.1.T'_l!1za Ei.1-0 18 __ _ } tII-'---". da.rJ7/'- J.. na.= -- L-o oJ .:~=--=s2 -. MAl CUTA NAROCUL MNEU .:. mai Ei. da.§ na --ro -.. pI1nge-i ~i pare-t-a rau.' : : . da.ut un cur cu ­ .::j j -=j=­ ~--lt~==~~~ ~ '" -~ • :. mai Ei. Ei.- Astd vara-ntr-un pirlu. ~ J). ~ ~a € t.:jJ ~~r' .. de-oi ajunge mama rau. mai (bis) Da-altu nu J-oi ave eu (bis) Maicuta tihneala me. mdi .RAU M-O BLASTAMAT MAICA Hog. mai Ei.Js .. f. mai. da.. mai Horea mai nOUQ (CTntecul propriu-zis) Locala -.~hJt 1 'ti.~ beu-- mal ~ f.. mc.:: _£.' ~ ei da ~. leaga ~-amar de mine sa leaga... =$ Ff7T i ) " y .mal mal.>'< ~ "I- .-­ frau m-o b/. da..¥ el ~ :117' F1-=-~9 el . .'._-~. it.n 309. da. frau m-o bl§J' ./c} .1 --i~ ~~~-=: --.cu- -3 :~_~~=~1J .~ --:.cu mn8U mal J ih '11 p>fE-m--Ms 81 Mal. da." =v~I. mai Ei. mai (bis) o bdut -0 .cu mneu.. ~-amar de mine sa. B2J / 194 Molto rubato . maieran. t.. mai. mal Ei. mdi Ei. pI1nge-i ~i pare-t-a rau.. mai Da.JgJ . mai. mdi Ei. mdi Ei. ~i moo blastamat in ~aga ~i moo blastdmat in ~aga Ei. sa-nconJor tata lumea.--- t.

= '. t':\ re min-dra __ ~_.. Ir= 14' ·gEi( -~~~ff~_I~=~F..=·===j 6u . de tat (bis) Sd vadd cd $._ mal r':'\[rnd VI- ne de-8 ___ ! • mal A5 - fa 0 /]0 rt:sc ttnd ziu de /d lu·­ cru gFt:U _____ mal Dragd mi-i mindruta me. eu vdd (bis) Mdnince-J zermii de ziu (bi. ASTA 0 HORE MiNORA Vor. ) 311. sara lmi del gurita Tdtd ziua-j Ja edpitd (bis) Si .ra-mi ri . mdi (bis) Ai. dd guritd (bi.cl/ -. telM ziuo sdcero Ai.. B2112088 Poeo ru b Cl t 0 :ff ~t~f~tfi~-'-:c~:f~jE=T1~As..mi oltng Bade de cit dor iti 'rag (bis.n gtnd {inc/ /m/ zii M -o~'- flail !a-fl gino' .!a. ciND iMI ZII BAolT A.c/liI..fa 0 170 .v/~eui de los I p r P~--=rB'=rq:r~E¥P-ra find ifni zii ba .ra-mi rF 61/ .roi Ce-um durmil pd perinitd Tremeasa de 10 mindrutd . Galb1nd-s co fruma-n fag (bis) Du-md doomne-n dealu Gherlii (bis) La baden cu ochU negrii M-o iubil manince-l zermii !V1on'lnce-1 zermi. B121136 Rar :fBi E J =80 lnf Pascu H6risca·-27ani 1971.de_ 0 ..sam 1m. 98 lnfN65ui F(oore a lui Haurel 1971 Viseu( de los .chii-mi piing Tnima mi se lopte (bis) DoIU tau md omoara (bis) Bade de elf dor iti due (bis) Go/blnd-s co frunza-n nuc (bis) o . €• Fost-am pdcuror la 01 N-am durmit pe mU$.299n b Mag.N GiND .246------------------------------------------------------------­ 310.FOST -AM PACURAR LA 01 . Mag.ll) Sd vada cd si eU')tiu (bis) 312/a.

nea-fa ..... ..Ju cU-CU - lUi: rna.i':...56pinta Sa am gla-. ) -:::1. _. .. . .Ie-Iu vFn lu-/UI~ ma/~=-: N-B.. Hag B28/2719 Andante)l: 120 ~ ~1c-"tc:~'::'~:_p~~~t=4._ . AUZIT -AM SI SE POATE . sute 313.--~ ~-- A (j z/ .dea de mOdr- le.//~ mat' In/.=:'=lc~cc·1 ~~. .C(I 10 dor de-un an i .I-am si se poa-Ie Ca-i be· leag b<J .J s/ do/..=. muUe Da.AM SCUlAT DE DlMINEATA ift-~ 11 )1 ~4~cF IrQ' ih Q I ~:):<)fJ.... ~ 314. "--I~::::'=-==~ '':'--=a-1@t-=-1:::::-¥:'==~:~'::·:::::--. Inf 81edea Haria...: --~. J ~Fi: BI C/ .::.(.m/ ...r===)J.' ~ ~f-t-==:Jt=FC3==F-4r~·~~=1'..../385 Rar )=124 :::n! /.p' I'm ..r . '=11:1=1:::-'.-=:::::-.. Irag.nfl.ce__ ca n-am mC/ un gif?v' DB.::=-r-:--====:---v=· .NC=l =r·T-_.:::::--.It.. . 816/ lOCI Vor II Repejor "'~ = 180 Idem 312/0 &' I ~ F r~~$~~_ ~::-1.. Ala sell . mlndruta Ai.:...nea-fa J Pe neyurd !)i pd ceald (bis) Pdntru tine mindrul drag Ibis) Du."Iuieresc $..-.. fie sint-un ~n Ir.247 ..cINE M-AUDE HORIND Hag. :.··g ·.. SA AM GlASU CUCUlUi Hag 821.Ca-I be - feag ba - ded de moar.:..<w/eresc ~. :J A u zl··· f-am '~:..u de /10 . Pai.-...-mi Irag Multe-mi . ..:~'-._____ . M.. mu/le-mi .:.../. tile/e le-a~ numdra Gindurile.==:. 811/2151 Andante 1>= 120 Idem 21... _..:i=--_.tE &.. ·...5(.... --~_ '~ si.m cucului nu-I am Pa i DOiCQ 10 dor de-un an OO.. ///. .~-=--=. _.~~'-==--=-Ii!-./ Zi ..._.ca__ do ru _.:.::~::= . . .. .=#--.-.-m.Is/ de_ di-m.Ie poa.1 cu-cu ._~±-=-.-.':.:.16 ani 1971.... ~-==.fa am g/a-..' .­ 312/b..:.... eu ginduri am ma. '1' ...Ie 315.Ie $=' .::. Ba eu aWea ginduri am ClIe zUe-s inlr-un an Ai.__. ..nC'_ m-8 .1 Ma scu-Is/ d~ Hag...=±=E..Husar Ileana a Cionchif~45 Gni iunie 1978..) di . -::::::::==±.j f! I ~-f2fJL~=~~m .-lapa r~ff$= l1li. G/osu cucului nu-} am Glu..

.... __ Pai.cui ~../UI__ Dm mU· 10 -cuI un ru - Es. ] co ... 31Z DIN MIJLOCU CODRULUI Nag.ARE MAMA ZEeE FETE Mag./1996 Allegro 1> =150 Inf..20 ani marfie 1974..Vadul Izei ~-~~Om[[" W~®_I=Jl @ di J fa-n_ I . 811. Cd eu Ie-am lasat po tine Co eu te-wn losot po tine N -are moma zece fete (bis) Sa nu Ie mdrite tate (bis) Poi S-are mamn numa tTi Si-are mamCl numa tr. Md are numo pd mine M<1 are numa pd mine Da $1 m-o do sd-mi s1e bine $1 m-o do sd-mi sie bine. N. Vlrsfa Haria .. j b .~ . Da. g f1 co .~ mi ne _ _ m-o_ iii sal__ p/]_ lTIl - ne _ _ lTI-O la saf. 871/2164 Moderato J>= 115 Idem 243 tJ E5- tflE mu Dm p pm~=p 10 .dru.. ]vIai bddita f/-oj zis bine Mdi bddita 11-0. 248­ 316. zis bine Pai. r .fe-un mar a Moru-i mindry ~i-nllorit (bis) Mie-mi pare cd-i clungif (bis) Mdru-i tare rdmurat (his) Pagubo de Ii U3CC1t (his) co 1 f it . $1 ~i-alege ginerii $1 ~i-alege gineIii pai.dru-Iu/__ do ru/u/.

Toote bundtdtiJe (bis) Ca so-mi petree oile (bis) .fe_ la cnm! a~m tGJmf#S~ I~.a .<.249--­ 318.J de. Lut cu singe-o mestecatu (bis) Alarmo dae-o-ncetatu (bis) Ciocan Jopato ne-o datt' (bj..) ~ I Sf's.cir. apritie 7971./2071 Moderato .Vadul 1m -&J§£ ppc to. vara ploiJe (bis) Pel unde bombe-o picatu (bis) Da.. Nici un prinz eu voie bund (bis) Pd dnd am fost Ja gustare Fabricile-o sunat tare (bis) Cd este aJarmd mare (bis) Da.JH-na ctnd na am ple-ca! .. i. La spital lingd cutitu La spital I1ngo cutitu Si gustare pusd-n bUd (bis) Da. LA STrNA CIND AM PLECAT Mag.m am var-saf Da.fa ml-am If7 trals .) Da.("'~'~gj var-saf Aiu' fe_ /a Crlml::. Nu $tiu Inedtrou sd fug (bis) Co nu pot treee plin fum.w Si-am vdzut capuri sarHe . B11.10 DE.? 18 :".!~w -I p r am pie caL__ sft CCl1'_ La .oIe-caf g ~ ~ CYWJ).~= 150 idem 126 IJa) Ct.Sf picioarele-negrite (bis) 319.i Teleptean lieD".in Irais.cas__ clnd am pie - ca f [u de-a cas__ dnd am .ACAS' ciNn AM PLECAT Hag. Do mereu la destupatu .cai.l1lf Mul.c1 u:.fa mi-am In . B 73/369 J Allegro )J =138 Inf 86rbut flforw-1. Si ni-s musai de fugH De bombe so md ascund Da.. Nici 0 cino n-am cinat Nici 0 cino n-am dnat Nici 0 cino eu hodino Da. Da" Co-a$o-o picat bombeJe (bis) Ca $.

Fe - ! ~ E ~ ('/0- Inf..' J J. sam Sa flU mNg pin' IQ mlndro Si sa ziu dimineala 322.. 10 min' cu drag.2~------------------------------------------------------------320.. aceie jo.7/ 5]7 Andante jJ =124 . PASARICA oA pA GRUI /Ju . Turda Gheorghe-JOani marfie 1973. ri/ II d neFf Roua trebe scuturatc'J (bis) Si mlndruta sc'Jrutatc'J (bis} Nu·i aceie saul io.31 ani marfiel976-Poiemle G/odului r fu m/ - I E P (' fa fa - F t~ I. (bis) Sa flU merg m1ndrii /(1 voi (bis) Nu·.r . Petreu$ Sfefon-36 ani PefrelJ$ loan.!". d flU 1'/- ce-I do. I&J Ji J.7in.. CINE SCUTURA ROUA Hog.'... 321.lu -. ibdeascd-n alta parle (hi.dru - lu! Da.. CINE NU $TII CE-I DORU Hog. I [ PP r.B ~± [Jo. D-ne scu. me noap-fea___ ca pu I() [)(o·ui $tii m1ndrd ell dor due Ti-ai lace un cdrut de nue CU mtite/e de lag Si-oi porn.SfIptn/a .ti cu cuvint u~or (bis) ~) l Qf ElIU) ~ ----~. l& do-ru Ci . n·am ~tiut (his) Tlndrd. ua ra ro .817/203 Rar }'i:130 In!. n-am priceput (his) . :.va J.ru tf Eu doru I·am invd'al (bis) 'Tdt pd brate legdnat Sian guritd sdrutot Cine·o zis -doru/ui dor (bis) N· 0 zJ.ne p E). B. Poat€' co s-o !>i putut (his) Am lost mica.----.) Cd cu mine nu sa poale De.Ie spu ne.

J1Jgg~~ 4~p~j ~ _...:.d 1a moarte (bis) 324.AM ziNIT ~...:=.------------------------------251---­ 323. ajunge sd mai meri (bi. &~ (2J L'"'..ml 18 Cd - MFn-dr/ or de sub fe ..r.o fost gJlO de miere..j t . ~~~~=rJ:fd?~:r-3(-lt( ]Jltr(JfllJ :1.i una (bis J 10-s faUi di p6 Mara (bis) . .ut de cue Dupa care sd ma due i-lei tu suriaara me' Du-te dupa care·i vre' -.t8 cu In" .) do! .mi Ora . LED Ce--ai ZI . ~~oaerar() .:. DRAGU MN-I UNOE. ..v:.de-am zi . .10 .''! "J!:' '.oYr" !Jra-JN mm· ...irfi Ce-ai zi nit 10 80de ce-ai zlnit aseard (bis) le-ti dorutul .<.E+-::~~··:~Ji-T-!':=·::~~~::=E~ ~~~ J±::ih:_T_.{/: -I') • • ' I ModNato .. duce Cd .. MOelRITA CU TRIFOI Mag B 14/ ]I.~ :..gu mni-/ un .LtiJ Inf.-:-oi FlOri horile late (bis) Oi hOTi .t=·::...Jr.o cc-rul I..Jr]===rlE IDtk sip ~ .:s==-~~-==-..I ::92 .~ . ma-m:... ~ W au Idem 322 .1 .sa noas.:. :.nd I 0· ~ ~ ~ ~ in . J -~~·=tt-~· in .fOJ"-.~j~ if.. B 28/2541..leud ~ we~IFlF~~'=tZi F J I F f2 r Ji t V! P E '-P J de sub fe-reas-ira ca . .-0 iost gmita dulce Dupa eel frutf:os 0$ mere Co !.:..l Moderato J. /vf. 1/1 .ci .or sa noas. ~ ~I!~..It! - 1/1 _ ry..=t::r::::::±:r:":-T:::':=:±=:~.. Hag.rl fcl c:.I .... ma 1.rul la _ _ rna-rna dOl.fOI_' :t=1I:~ J. $I dip' care ti-a pUke' Dupd eel trumos m-a.?.lpune tu pu.1/-0 ce .i Ie card (bis) Ce-ai zinit bade acu (bis) leoti dorutu $# Ie du (bis) Unde-ai lost bade oseora (bis) N-ai a/unge sd meri iard (bisi Unde-ai la... UNDE-AI FOST BADE ASEARA .." '" ~'...IUf ~ ~'<~.ie-am -~ ::170 Inf lubO$CU Harie-23 ani oct..Ir§.. r­ 325..reas-Ira Mf'n-dri .~t bdditd ieri (bis) N-n..ci .luseD Anuta-2J ani noiembrie 1975.: A::.am F rumii veld. /r"e··.:'0 .1978-Dragomire sfi rE--==:il r --eLI C/ I~ r r' 3 niT dI ii.

Uu c1nta ca cucu (bis) Nu-mi pot spune amoru (bis) ma Supdrat co mine nu-i (bis) Numai puiu cucului (bis) Nici ocela nu-i ca mine (bis..JU__ n-am ca - .s1 eu n-om fdr' doud vaci (bis) . nume lJ(.elre fbis) .Botiza D. " ':J. nici nu strlgd Numal tot be ~i mdnlncd Asta-l hOle bdtrineascd. loan 1975 Glod - * ­ 1. ba pe-n joe (:u .252------------------------------------------------------------­ 326/a.' sf .. MULT MA. Cd mal Ole p-olicine (bls) Hay 829/2935 Moderato 326/b.1(1 - - JU­ ) run lit· ['e-a! a -- dus IJa ba /a nun la Ce-al a- ba nun - la N lci nu joacd.'. Ai. 815/287 ~I= 140 Inf Sidon Petru -62 am 1975. Mog 816/3201 .si eu joc ca ceila/ti (1)15) Focu/ui te bald lume (bis) Ei Sf pe cine (-a pus nume'(bis) Cine too pw.fru bor: ei Nu sa ba ge-n joe eu no. CINE-N-ARE PATRU BOI Hag. Cine-o zice sd trdiascd o hore $i tald1 meu 2init de la /ucru greu.NTREABA CUCUTU . cine too zis flom.J . MOSULE BARBA CARUNTA .cu -­ tu ) . u 1/. }J: 161 InfPefreu:. 327.ne rI-8 re pa. Daco e$ti de $ugubdtr1~ (~- .JI.::! !- .~ ='52 I nf Rednic Stefan-JJ am 1977:" Berbe~tl Cu.S. Cum oj uvea g1as de cuc (bis) Cd tnt pJing plnd cu1c (bis) Nu.

.() am Biirbut loan -38 am Ardeiean Mihai-2l ani Jelepteanlleana-17 am marfJe·197t.j:= si Jlre. ~.ard-s bat. ~ ---~.AI OAT Mag 828127J3 Moderato ).' J//77-bJ-1a pt ._.P ~..•:t}: II na_ He!. ~·. .Leordina ~ N~.bi!i . ".' ~ '11 &m u ~ {'ZF-3¥F SI Q!r d -. . t .7/:. .~ .--1):t'~:-=:j .. .~...idI ±. ASA BEAU OAMENII BUNI • Mag.ua__ .. Hal. /7]8 dor )):' cu ·.IC..j A .X=t~J=J...'. B2111129 § 3l &! e ~d -sa A ) Moderato ~ "I =120 ~m J W~ oa beau me.. mulo$agu (bis) Intr-o easd eu mlndru (bisJ. .··. VeL/ i~' .nii bun! r=d1 r ~4.253 . .­ 328.~.·· ~ Mag. ~ ~ .77/ a/ meu sal CUe rt>/e m·o mineat Ar Ii ajuns /a un sot (bis) Ar fi aJuns $i-ar Ii ramas Tat nu sedpdm de necaz (bis) Md duc mama de la II ne Doru mneu tie-ti rdmlne (bis) Ie-I mamd $i.:-!. Hal..a~. De n-ar si horined-n sat Nieiodatd n-a$ si bat HaL Dar a$a horined este Si-s la lume de poveste Cd md povestese in sat C-am bdut $._.~-.J .me-iJr da mJrs Vre·me-ar da_ 13 I FJ·­ ~).J-a In!.=­ :t---:-.· t . CC}..-:f.£~-~::--:~:::7'S-:::···=::::::"-==fa.. ...~.. = 135 in! U!Of2iJr' MOfl9-ca-22ani 7975. de muIt (bis) Numa' nu ne-am prieeput (bis) Dragd mi-i veseJia (bis) Intr-o easd eu badea (bis) DragU mi-.' ca Ce ml-81 dal:___ -~}~~:-:-~E~~. 1 i ..JiJ-~l_~a~~~=_-=~=::=: _ .. B1JIS12 Allegro )l =138 t..-.. '::f)'.ni}_ fum De slm ..Je rc­ vO'r.-.. 3291a...~..\.la ptfunic :y=1d- . VEZI MAMUcA CE MI.=g....-~.'2f f.. A$a beau oamenii dragi De slmbdtd pina mart. A$u beu eare-s Co noi De s. t & . .?::::t. ~ __ =:-E_=~==±J?·:~:£_:g~tt:=:~a_~==.. bee 02 - me -nil bunl li flltl F:l '+'--k ." V • u ' Of:.t'/.\... --.'" C. Barbut Ileana -I.--~-.J - ~".. . i' .I.j se re VOIr .'" ... ca·· -'li I j)J sa_ .F:::· J"::::..---.1mbdtd plnd joi. .-I pune bine Si-J pune deasupra-n ladd (bi!» Si-J mai caICl elteodatd De-a si doTU cum J-aj pus (bis) Eu-s Ja fata cum m-am dus De-a si doru ve$te jit La fatd-am ingdJbenit (bisJ " -c ::::.sri .Vodul Ize. 329/b.Zon de z-t -!....ZORI DE ZluA SE REVARSA ·. ... -~:::.'.sa Zori de z/ .s§ II mars a ­ I' Vreme·o lost $i rna. .-:/ :!: ~i/i.. J..l::-k ..'._":'_A___ ==+:_~:_~--=:~~~"--_.

_. .J."'..' . . . {) /O. ..(.eacuri la inimd nu-s.:~~!~~~:: ..~~~~'~7j.. ~ . # ­ Nici po cergd.l] cn.'.. dri ~ Ie 10.""" 130 lnfAzat6 Fiorentino. doru Doarme noaptea ca puiu (bis) Eu cu doru-s impdcat Si nu dorm neJegdnat (bis) 331. nici pd tal Numai pd pdmlntul gal (bis) Cine-a z1s dorului bun (mble prin pdduri nebun (bis) Cine-o z1s dorului drag 1mble prin pdduri pribeag (bis) Cine nu ~tie ceo.9 Ie Numa una 0 rdmas La care-am fost eu de Da-o-ar V-zeu sd deie Toate mlndrile sd pieie Numa una sd rdmlie. ne-o zis do ru.-~~-f-~·~·E!·~-=~:l~~='~F~. i .. /199q Mcderat .0 FOST At NOAPTE In!.i~1. cv for cc Ie· La dottor ~i 10 poticd Sf n·am hdznuit nimica P()ticard~ii mj-o spus l. . ~ I noap-fe f)e-o r·r~1J. der 1975-PQfeniie lle! 'fl.:·'y. #'.~ r'~:""--" . ! t': " "1" '*.CINE. mdj La inimd este-un leac Cetera !ii omu drag.. .~~ ·l~. • .. ':::= fit! '•.lut" s(!r /J/.ar i DU- lea dur nl u. .'l .. 4. SARACA INIMA MEA Mc:] aJr.fj~.=t. ·~~:~h":f-12:~~:.i' " ". ~~'§.for. .Glad 1# . md La inirnd este-un tidru Cetera $i omu mlndru. i ~.. :7.~ ./"(~ .. • . ~( .0 ZIS DORULUI DOR Idem 321 C. PetrEU? ~t-36 or: 1969 ... ·J··.==:: J Oe-o ml nal min ~ ~"' . 332.. MARE PLOAIE. " '--.. Sd-mi lie drclguld mie Da-o-ar D-zeu 10 mJndra Sd·j ardu coso ~i tinda Sd rumlie numa scara Sd pot mere la ie sara. =t=:"::~-::-:::::.. r 3" t/lj' i .

. :.v-a.~. BATRiNETE HAIN E SCUMPE ":.. dragutefe tate (/Jis) ..---~:f=--~ ~=::~:::=:..--< ~- •• . flU Ie lJal .~·~~±=-.~ . ' --. (bis) Eu silesc sa mi-I aprind Si ('u lacrimile-I sting Mdrg 10 pdhar sd beau apel (bis) Ldcramile rna adapd (bis) Cd trdiesc tot supdratd Bdtrineteie md gold Nu rna gold cd moo pus (his) Numai cit 1s umhra-n sus (his) . . cI £1....rt.V no fII.--. r-:±=---­ /3a-frt ..fe__ le_poaf .: -----. .qu. • ': t t..=. . Perta Floare. nu I"'as ruiTJ-Di"1.d..'urn-pe Pur.f-o ~ Idem 32! '1 _ ii . -:.- .-...II! '8 VI. -'- 6=P-=Jt·~t-j!j~_-FF~-· j --~:3 . RUPT . B75/733 . F A. .. +- r .r.:.1£ ---------.ne .!r-Ia.fe Ie ~ r ..../ 8up... !ri· to . j ~r=~---=-==4=·~ ..::. Rupl.0 BOll DJUGU.. Nici locu nu·mi arde-n vatro. (bis) . _ _ ¥ I ~----. . -:: 334.-t.'. -.~.e LI._~ ~'. JJ J 11-.------.---.. ~ ~.<.do rti 335.i:::.' -- lu ob .~~:--.:::r~±· J.. Bf7 --' -­ !B {./ gu-n _... - .--./0 !"D :lv . -__ .:. CiTE FLORI SINT PA IZVOR ":.. ..-­ ---~~ {I J)= "'-iii .._M<. ~. Ii .. Str1nge-o.-8 -­ Cl Ie _ flori sin! pa iz vor poar . da Cf-fe f?or/ si'nt_ DJ IZ vorl t .. Ra" ..''. De bdtrln ce sint odata . .5-oi fa' giugu di f1 lemn verrb:::. ..-tv 8a-/rF .'=i==t':'=t= TJ. bo rind do­ mi'n - """--ali! . 6' J f~~~t=~~~~~ .13 4 _ I/up . $:~.U fni" ..!e I ·L ..::-t-=1' .N TRII \J::.255--­ 333..-.v-a.j'l =120 idem 322 .~~ -#¥t..J .--..g..€ TIt I J?i:JSfJ J I) F-F m T8 ...:. ~=t]J--±i$t=1t=+-~-=F+ . ----~. 81511090 Int.o boij tlnjaua (bis) Co/)o[ind de fa mlndrn (his) Fi.fy:~~.:.:~-::::. ~.:-.~..L. '~ _)--=:::±----:-- .fa (.~ .-F--~_:i=rt -i --~.'.fa. ~ • f!1! ~ ~-:~-'=~=W=L P F -h----.~ _ c(. -:=~.=r-=L=:~. .ne scum-pe .ne =~ =:::::3 '.78 ant nOiembrte-1975../71.- Jg 'ntl.da -r~~_::#:~'jlc-c__'1_ __ BZil7281 MOde~ . __ __ .1 .. ~ hal .fa fe cio fe . -~:t::p ~ .---.Botiz[) -::=!I .

. B2112567 Alleg retto zis-o SOCRU CA MI-O DA Int.L1m:=llLt .:: 192 fg j_r=1ttE~'f~-.ce la dof­ 10 dol.Ie ver. Numa ca saRi eu lara (bis} Mni-a da boH din' po/atd Si moina careR.r~ de. 81613584 Moderato J.dI a. =168 In' Tomsa Maria .at. mal foa ie_ ver. bal-o para La multi manlncii tihneala. 337.01 Z8 du .dI'.01__ Z8 .Slcit!Or.:: 150 InfBerc/U Petru-20 1968. grlu..dra cii'ld sa ziu Mai devreme-or mai tlrziu (bis) Nu zlni mlndm( devreme Cind vecinii taie Jemne. SpiC de 1'08. Andante ).2~--------------------~------------------------------------ 336.s-o so-cru mni-a da ~ I C/u-ju y! 0 ra . ma C/u.ce de ~ dar Mal ca de.39 ani dec..-leordina J.~ ~ ro zr ca . Mag. s-o so .~U mm'-a da___ zi.JU {I 0 ra .1975-Poien'Me Izei r:-.Leoral!an Nulu -36 or ian 1971.de spic de griu Jpu nt' __ min . FOAIE VERDE SPIC DE GRiU Mag.a.J p--{[f p r _I)j J j) J -In) J).(.. 338.ce ce de dar #u ma du .lor '­ .MAICA DE-OI ZACE DE DOR H BlB JaIl. $ 2 r__ v-r-. mal lata Moina sa 0 umpJe stinii Bali sa-i-mlnlnce cUnii (bis) Boii i-am mlnat in munle (bis) S-o venit cu coarne ruple Moina a bdtut-o ptiatra Mlndra mni-o mincat via/a Luati seama leciori bine S-ascultati-md po mine Averea mincau-ar focu La multi mlnlncd norocu Cd averea. Cd vecinii strlng sUIceJe (bis) Si moor face vorbe reJe (bis) Zind mindml pd din dos (bis) Este-o poartd de rogoz Cum pui mina cade los Si ne-om sdmta I mmos Cu tlOni de pipirig Sod nu scirtiie nimic.

re ..--=:::~' ..A ICEA MA VESELESC .... .. singurd (bis) Ce sd lac dacd-i a~a (bis) Si-a me gUTd-i .. mlncatd.J9 ani oprtile 1970.C. fac voita me Attii-s tacd daed-or vre (bis) 340.~jngurea (bis).. cd ne-am iubit Cd-n botjocord am grdit (iJis..cea ./:' /. -..:~. ~ -. _________ '-=--q_ .. Hai ma mF'n-dru - Da - ca-/ a ..- ..I Hag. ma ve· St -t#:-O' . in sus..-"± .Parlando r u bato ~ § r ~ -.. A...Jd .~: ':31 '--" ... a - ~ o- ~ ~~ . ·t '-ii. :'JI·· ne.. t.21.'l:' /r."­ r i~ I ~ r4·· .1\ ­ .eul de i(75 ~ i. ......'_ til' -=> ~ I Rar J = 60 Inf Hircea Fforec ..'/....)i IiU creste vee.CCJ. .257 . I p r.113_ Cd hoi ­ Ma.r::­ ..le_ Mln..i ... _ 'M" """"''''f-c1lc3'-c. ~_.V!..:..1 .' ./ ~/e _. I Pr j J j ACd - Mode. 11 "'11 da pa sa . nici ldsatd (bis) Numa-n picioaTe cdlcatd (bis) S-apoi cu-a me guro (bis) Ce sd lac daed-.. klln.··r U""~-T1-"~'£ t:=.r r­ .' :.J cnif_ mei nu fe-of' v i " " n ~ Mlnurile nu te-or tra' Gurita me I-a da pa' Du·te bade-n nebunit Nu scorn.. ~3'':_.r~ Jl § ' .nde pe grddincj $i-a 10 zitd-i de horbuz .~ }.:~ Aicea voi(a-mi fac Aicea v(}Jla-mi iaC' Acasd-mi trdiese pe p/ac (bis) Eu 1m.ne de --~ pr r Q' I P F r "1. DOINA MINORA SI OOiNA • !1 1'1 :'1' • ..da pg--sa .. /~ .=-:-h lc~c=":~-:T"'i-=j=::::l-c-=jJ Ok 1: ~~ ._.~·~: ~~1 r.5/-/ .:. 339/b. .. ··.' ~. M1NCATA-S OOAMNE DE RELE :-r. :ct ~-re .i .5 ani mart/e-J971-V/seul de ias j "I it t..B 20/102 ~ l..fii-s eoam .'o »=130 #l t.Dragomir/2 sf..ag..B1912392 . .~r~:~~t~:f·0~~t~=--=i:=~ lea-nu Ie j'I = 120 Inf Pop Anutd Hihiies-1.':~ J) f *j-=:··~~t-}. !/:Jg B121 J93 339/a._..-·-······-·---f~ 4 ~~ p~LE-=t=f===F~-:~·~~=:~ . ii.· ira· lese *' sa • ~~t~~:i.! Doino mmdrci :)/ dawu Cu greu 1m..tl . u n! sa . an! apnile '976..~ «.­ -..: ·/a-s dOCJm ne de re Ie .. - -~--------.. Inf Grupu! de hortfocrt:' Bodnar Jfeana. petree lumen C·a-me zied-i de neghind $i se-nt. _ ..::::::::.s de strdini (bis) Co laTba de doi bdtTlni (bis) Nici mlncato.re" I" Ca hol.

. It. ra re ­ on I JJ ...341. CII/((j Mag 815/101.N JOS PA LA HOT ARA Ilag B is/ JJ29 I. -1~"~~-Y-~ J fa hF~·l:·i~ ~=~~~~~~~]:§ -}­ j til· _......<. I1(Q·n pa. uitai in sus.." /:. l . dus mai bddita N-um ie$it seara-n ulitd Nurno-odaUi 10 portitd.J It - la.ore .. COLO.d/. 1n jos Doc-oi vedea am irumos Sinl Irumo~j pesle mdsurd Nu-i u mlndruJui idpturd.. De clnd Ie-a.i/} ~ JJ ma sr._ A~am " ie ylf sea ra -r.u vuiutu nucului puiu cucuJui I'v1w in jos po Ja 'uJpin6 r:'.ASE.: /f> muntt" ) J.MI liNE RAREORI . ICir @I De dhd . DE ciND TE.6 342. . . J Ilari I cu A~Q-mi zine citeodatd (bis) S6 rna ure p6 rnunti de piatr6 (bioS) 343.I rai n6. S6 vdd ducd vii bdd/td :\10.~e·a/ !:j... I .AI DUS MAl BAOIT A I Mag B28/31 Inf Pop Noria-35 ani Oragomire~fi .. Idem 321.

.~ --.'" . .. . ---! 17ld. ~~. i i ...::!! .. J/g -j /. (".~ ." +.....~_. mln-Oru...---~.-·~-.7'- • --=±-:::-+'" l-._ u_ ~ - [m .---=to la__ J .. ~ Moderato ... MARA PE MARGINEA TA inf P...:.-.--.! I' r/_. zc.-----.~·--"-~l{t'-E-i--". ..~..-.:C­ Ie pJo -pu • '.. H. ~ .....-.'.. . . ! .----~=I=. #- .ra'::=:I __ .--/ '.du.­ 344.. - S(.! =::..-.::::." .-~"-~>-.:190 .. .r '_.ilunl /96B"BotllD '"-~-. .*-.I d _ _ J - .. "-j -:~: _ "' H --- ...fu -j1 jr.fa j "lag 82511977 3~~b.i Moderato)1 = 125 BetlZiJ .. "~"-- ..IN::b' fa ~ ~ ----.TAT OMATU S-A TOPIT 'lag B2511031 Inf Hoteo Anuta-51 on! _' 4.---~-~----. s-o to..-'''..r--". J -- .. :-r'.trt''''iJ:-.J.. "O".~..tl} J~3l$-l f .~--~ ..:. un. ___ --cj . r. . ~ J Ji}1 £Ii I J Jl tld $ Tal CJ- =120 op(lfuJ. ~~ '*: ...J)ll:~>.~---~-----~~-'¥"----.:. -') ..:. -~---t--~ VI .1 r!.----_..I-e . + ...-J Ja==$»r5Ff=Jt=JCC:Jt~}Hr~-~ r::. •1 • .Je lltd. Z8. . .~..~..- "_ J.~lr~ Brin . B29 13221 Repejor )1.----------. 't----1-\<' t j .Ii-Ie-a /[... .! Mltle::-}6 ani ~ fa..--.---.- .~of Cu ~tergu[d de luior.::::. 11 .... ~.fa Ma 1ft ra rf/(._.~-...--..'.- ) "...2·59 -.~=i(~~~~:':'::::i . --'''11' ­ .-----~-~."-..~-'-...j .' _.-~.lIt_~ .oe -_. ~ I . ZI-n/ ~'f' po ~ mOl" " va.~#=:-::~ ::jEr-".'--1 .81 FjLi . (j ['(n- Ma ra mU-Fe-SU ) -J III . ·-1---­ .----.~---.------. --~- Inl Boboreo Joana. ... "'-f' (re.: =. -"'----.r·. '.. a .--!'.- C?~--....J -#=.L . f- . i.:. ~ CPn - p. > ~- il ~. Ma +--~~. ~ $BU. -..'" ~ . ~ . CiNTA IZA VISEU J34 "'ag.Lt_ --t-·· ___ .J972· Hotfnl ma.- " ~ s ~I . --' • ~ Om ara c1mpu cu flori Dimineata-n mlndre wri In mud de dimineata Ne-om spdJa mindrut pc iata Mard pe marginea ta Preumbla-m-oi cu barca 35 ani 'estl Cu teleaga numa-n fJori Cd 1i primu-ntre leciori Noi pd tatd I-om spdla Mard tot din apa to Si te-am ~terge bdd. .. :1 ' .]-.Ie .--~~-... .~.. I J~-:Jli '-' ~~.-~~.."~B :-=tJ •• i\1ora eu te-a~ intreba C-am parte de fJine-or be .....ptl____ r-=-1 ¢: J C.SU_::='_ ' 3451a. -..0 Jj jj 5< I JJ...~. "-.

Pdi. bciditd n-ai zis bine (bis) cd eu te-am Jdsat pe tine (bis) n-are mama zece fete (bis) sc1 flU Ie marite tdte (bis) i -.-$i aJege ginerii (bis) Pdi. Pdi. Inf Blendea Marte..16 ani 1975.'n/!'~' IdemJ22 ft:. vOU: J-Q II Pc1i. md are numa pd mine (bis) Peli. rna. ie-a. - ~ - "I ~ ~ I Pdi.7'i--~~:>Pfr ~!-d- t . m·a da sd·mi fie bine (bi!' . Pdi. MARAMURES VIATA NOUA . /eganat (DIS) Cit aj fost instfdinat (bis) Imma tH astdzi pJind De beJ$ug I>i de lumina. . are mama numai trii (bis) Pdi~ I>.lapa Co-n lacrim.260--------------------------------------------------------------­ 346. 34Z N-ARE MAMA ZEeE FETE Mail B.J'.. Mag BlO/ JI.

mi-o dea Plna-j toarce cinepa Si de vara $i de toamna Co s-o"mbrace co pe-o doamnd.JJ ?J € Jo cu__ min ./ ~ 11 .dra nu un pIC. Je. Ie.261 .~~ . Md'-sa nu vre sa ~ ~ 9-' § 01.J Nu t=W.if_____ /JB'm. 349.na dal - Cu rotite de Jemn verde (bis) Spitele din mdghiran Osie din odoleon Hai dui $i daina. Ie. doina Floricica dintre fagi Nu SI? desporl ioimi drag.j is ra dBi dai . le.Ii. do Si iard daina. . iara doina.:.36 ani dec1975 .g~ . daino Si protap din ruj de moc (bis) Sa-Ii fie mindrul pe ploc (bis) Hoi dui $i doina do $..Iu- bPAblJ' J . ~. Nici de mama nief de tata N iei de nimeni niciodntii Hoi dui5i doina do 5i iara c/oina. daina.+4E3 Nu _ _ fii__ min ~~ Iii mFn·· druf pa ruf > ~ ~ ~1 ~ pa fTt ral_ __ ~ ~ f)in do ne-am sJ I Ji jca fa Hal drul > - i#t2J2l@ j ~ l J ~J J-am Ire ce -:tit._ ~ ~'" Ie m-am 16 - dlf--_ .Iu - »:: 130 ~-) Inf Hotea VicfarlO-]1.0.b.Ie ~:breE ~ f$Jj@¥~%tL~l!LJJI ma j}iJ) sa nI.-sa nu___ ne-o-n va-il. .­ 348.@d J) J . Doc6 n-o voir momo Doed n·o voil mama Sa (f(jiese cu dumneata (bis) Hai.n vo . P-m! . pes I-JLJ Ie de fur j --­ a dui ru/ _ __ £tj ~ nB.­ !I Ai. ani 7975-Desesti J1LJ . . Ai. NU SE DESPART INIMI DRAGI Hag. doino . mal. 10 CU MINORA M-AM IBDIT --"""""~ Mao 87811251 Moderato )l =145 ~ In!. ie.I__ ne.=. 81811590 f: Modera to . 11' iIQ ~ da .. dui ~i do ina do 5i iard dGina.p.Dese~ti i== -_'::] $w=l]. Mal blne nu soar s1 data Asta dragoste-niocatcl Asta dragoste-ntre noi De ncicaz 10 omindo. J2.-. Hafeo Nic%e .. Je.

~-..-----..'neau Obr6/of/.1no 171-0j legdllQt Sulletu. do .-.B/rsana du ... ------..s) mtilc. cu mea. ZiS-O ..Iu! Ie re ~- le m-o - TU - Ie Mag..sau s-o rm - ne.------.-----.-.---.re min laf__ /... furda Gheorgte-JO ani marNe .-. 11 14" :. B17/ 27B .181­ ::u­ . pAOURE MINORA DE BRAD " Q fnl Ivane/uc Rodica-35 ani 1976 . In!..ne rut.cuto Inca .---.--.II t i fie s-o-apri ns Dill guntd mne-oi einlat PO mine tot m-G! umbrit (bis) Dj n m-ai iegana I (b.rui ~ I /~/a! hi .------.-.Sara.262 -.u(o mea maicll/a mea Cilld nerOZLlI: le-Qfljunqenu (t}1 ) L(Joimlle Ie {i').- 350.MAICUT A CiNO M-AI FAcUT <II::.-~-. ~ I Suarele le-[j doqOJi/ Cd m.tn-a/ cuI.-----.7970.-.--. ::: 160 inf Ardefean Mario 15 ant 197J.----.-lIli-i ud(]u n:(J.--~-....'. cu ­ fa cind ) MSI p:5 . d era t 0 1'0'10 351/b.Sapln!a /.ru &' ru B jfj /539 351/a.-.

263----­ 352.ra-n bra ..sa trdiosca oi/e Mai. B18/1860 353.5a. sA TRAIAscA OllE E 5a I ~ ff wtg do ru- tra.E Pan-fru e le-s va - I Ie do n..ias-ca o .dru .reds-Ira DI - m. Pclntru .===­ . ma. do rule.Sorasau E1ff u - P fg fe-as eu Ira ~ t &. F ~ I j) ~ F. Sd tTQiOSCa ooche$a Mai.------------------------------------------------------------..Pan-fru e le-s__ va I ~ I~)t] mai___ t~ ::r_ Ie Mal. .di floc..:. - Ie. miit' ! J.j] M§t' _ _ _ fe-at cuI . nea. I C ~F ~~ -. Pentru e/e-s vaile Mai... jT. do rule.. 7975. IV din fe .>­ [ M: 73I'P' . dOTu/e.Ie fe-as cul. fi 2 r F I »': 144 Min .ea·j vese/ia Mai.- r I pm' I rC77fr' bas - Inf Costin Viorel-24 ani dec.. do ru Ie..cal j Pl1 j nea­ fa Ir fe-as gr~tU j u mal IlW J J1 I )fuk t2J 5a.ca ca___ IJ/ maf ________.le _ __ t I·) J. mai (bis) mai (bis) mdi (bis) mdi (bis) ~ Mag..a f fe-at . dorule. MINDRUTA FlOARE' AlBASTRA • JO ani ~nta Moderato . ______________________ Te-ai 1 j .ra-n bra - ~ r r ml Pr ) I fa 2 F J )51 J.

f In._ Moderato . ___ .~ roa·· ni -­ vt's .~.:. PA LUME T-OI TRAI . iN -_.~ .mi f ru nza de· nvelif Crenqiie. 8'6/ QIJasi iub:at() J".">" 154 /1t!Gna -.. COORU LE ORICE ~'I VIDE Hag. ___~___~_._.te ne bu - nl.. Cl':~- Je.spune·.~. df·-acop::>ril.. i971.ne /a De rni-i vide mori in tine! i>i:sj . ~- . liO idem 337 spu -.g GCt.BDrsa an! Cd omu loin so deoote (bis) Or! pote plicd-n pacnle SdrQcu ornu frurnos eel 'Ii dragostos $1 nonpteo $1 ta lumi no Nu·i mal . __ 355.hi nirne de zino Omll fain eLi hwne [c1le Tat Ii sto btne eLi ele Gmu hId cu h(lJne tmne Nu sa duce-n Illf)W. . c-om rTIurit Lnw'i.' .~.g-mln s/ a co Ie-or Sf ~_. OUCU~SE CATAHELE Mag 820/518 Moderato lriem J4J 154 <_. .354. m!1fcil cd mni-i nine (bis) De Inj~i \/1(1(''.

----­ 3571aJ·1AI MINDRULE FLOARE ALBA /\(J~q.f!.i7!a __.---.r :I?d __ me.-.5 . /J 2~. Nwno rior Si (bis) De Cilid pOI! do!!v lIi!n(/ ZiL!-O nu J.: 110 Int.-.: ) -li-6m fosf dra-­ 3571b...~ Vaaul lzei § ca i -~ n/. --....1976-Bogcfan Veda :'1e-n ___" \// ­ d ~" fi~ aFh ... dliC.-.~ __ Oli:.. iJocf Anuto.J/"ot' d~'a_q s.'. . mdi rbJs} C6 !(:(lOlrt fie-oieslf:'a nu-.~~')sl ....--. ~~ en/ r'ADdeu~tc: ~"-]:: 120 !./)92 AHegretto idem 2/.... ma! -i$L-­ C(J­ .".... -~ ... . ~...3/ ..\f ! 10 cin{j.---.-----.>.i fa potu'a (bis) SI fl........---...-..V!~.11ol {lIn hodind .J // ria r . ------..265 ----......--.u doi!lJr :...-----../8 an. '"j' .u.-. mi-o spus. 10 prinz 51 .c. ITlfii___.::: 1130 t.J. 8. [croul iOT! -38 un! kCefe£lfi /1lhOl·-27 ani 1971. ..--..--.. '\.'ut-(1..-...arn io nirnfCQ (bis) PotJeord!. /-a/rJ doc cu Ie.SARACA INIMA ME .: . jT}d'!! bra ~ 3m /a ma-ma-n bra -/a.'1f Bdrbut lleono-40 on. mal Cd ieocuf/ de-westea l!U S to inima este·un ienc Cetei(l f)fn*1 dfUQ ~ 358/u AVUT -·AM BINE-N VIATA . .-----.-----.rn Lh1 bJnc' n10re (bj'.­ ~ tt{..:.:.t. .

ZIS-O MAMA CATRE MINE .m-(} :11 ma Ju-de ca ma Jv de jv .ne V orbe rOJe $1 mineiuni.Ie . m6i (bisj Tot minciunisi vorbe rait· (bis) J P II Oe nv mi-avor-be bv ne. J @ Jl I } J l ca .de . I].<. De-oi mere-n casd strdind.cvt la lv-me IJoam .\Iv ~ ]JJ J rna_iv-de Mvll ppE I J ~ :n ca_ Iv . 4Jp J a -t@ I J no ri ca Ire mi-ne.266--------------------------------------------------------------­ 358/b. 360. Tu. .ri .:loam $uierat De mama n-am aseultat Bine vdd cd n-am 1mb/at Bine vdd cd n-am imbJat.-a J) J"­ II " • Am horit .ra. '.J. Oi mere pd pod de-argint.----. mdi (tJis) C-oi mud $i-ol mere-n iad (bis) Si de-oi mere-of sta pe punt€! (bl.me 4J J J I •b 3 nu f .tv.) Ca /a badeo pe genunehe (ibiS) De-oi mere pd punte-oi sta. rna Si tdte Ie-oj spune rind Clte una. De 10 prietiniJe me/e (bis) Do eu din sufletu mneu mai Nu Ie doresc nici un rau mdl Do /e doresc numai bine (bi.: 114 § T :1ddTj-iffi~H rt~ih± J~ IJ nu Zi· s-o ma-ma Alu su . mdi (bis) Di /0 prieteni de la tdti. mal Ca ml_ mni bv - na min .--~ I F var. 8211 2380 . Mii.mea. Rari~or Idem 328 )l =120 '" r II II! . clnd si cind Oi mere pd pod de-aroma Si de tate oi da sarna Oi mere pd pod de piatrd 5i tdte le-oi spune-odatd Ma grdie Jumea prin sat. 359. DOAMNE CE -AM FACUT LA LU ME Mag. mai De la prletenii eei buni mal Vorbe ra/e si pove$ti.erato j.fea )1 )l J a. rnd Lasd-md mamd pd mine Ca sd-nvd/ horile /)ine. 82112300 Mod.~) Poole or uitCl de mine (bis) . Meg 821/2422 Idem 328 f fJ Rar ).: 150 Idem 328 IJoam-ne ce-am fa .ne ce-am fa cuf la lv-me $L~ jJ j?J) -­ w== ~ .mu. Cd ie/e mni-or prinde bine.e. dra - ga ma-mii ~-~ Sl.MULT MA JUDECA LUMEA Hag. rna (ois) Coon orata /a bddita.be bu. ._ 8/ ne-n_ /u. HoriJe moor ajuta (bis) Si strdind de mi da (bis).

. :: BADE SA MOR fe/ern J'Li " ""1 Mog. lu....r vre rr... ~. ('(1:.re-81 /770/" ~ "'.' ne . --. ne-.""1 t ./ I) J.fa 1:./8 /i_F me-. '. '\. f j ci..AS "I ~ ..-. 1£.. .----­ <)l=. J 8 Co [)1-cm iubit eLI hwLo 1 i)is j ~ 363.j.lJ:: 160 ~ T. l .{ r:!( . h Ir-o m{jI i . su ­ '.\ .. I\/urnai (.. . lnlB!f:}ndec! SorCSDU §I A -­ u-z/ . -e...or Sa-I ra ITI! Ie ra ..'.Ie ba-- /. .J '-" "I TARE .1(1 \tinge strrnqc ..------------- -·---·-.Z} ~ ~"1 .0rt t~5ti rut !:If [nf:U is.) cJnd (lin dur ir.}. (iJis. ­ 362..' pilJud un (Ie :lIngi? . 813 1649 Allegretto Idem 322 .wd.. fl .. Bmieu I()[ C'c1 de rom ie [·~j~nin.R VRE SA MOR ~ a Mag.:: sa n ieu SCi vada taW lu n'.../". (11 i vndd . '-. fbl.. · I-atn '""i e.in nic:i f h::diru] !o ../- lorl:'-([5 vre boffe '.{J $i n1..'~ li~O . --------r- 267 --.r vre 'i7 (}/~~ IJ /u -·rne-d. ./..'\ / . (..C ~ la- we 05' T.>i ner:n:u ldu (his) (.-.... j:)):' ~l ~ \ • .u iilit' dupe.g ... cinu . ·-------·-·------·---~-- . B131626 "j::.(1 lGC fnlr-o qrartind ell :nne c.-iCC UUiU nu .'.. AUZiT -A~1 BADE EU Hag 8251724 ".1ATA LUMEA ..\/in'jf<. .tnt .!'Q [l)i. l hadeu clnd :. pa-n' .

fa-rna ce sa (ae __ In " t.? Qveo barbal (bis) Trece-al..fa-- (!J .----. mal PloUe sa nu te ude V infui sa flU te mai sufle.--mal _ .B-ma v min ... II ­ j) =140 A I - cea_ ma-n '-' ve se . ma} V(!zi codrule c-aj mintit.= Idem 350 155 Co -. AICEA Neg 87112571 Allegro MA.ve .-----------------------------­ 364.Ie ra ea -.­ 366.I .. ~J j) J1tmI fbi. ma.lese j) 4h J Aicea voifa-mi toe (bis) $i-ClCaSQ-mi·traiesc pe pJac (bis) Eu de (l-a. Co: drv.I """" r Jeff ) hal ne --Ie ~ Ji J I j) Sf > J W­ II ha/ da.NVESELESC Idem 357/b . 365. S-om trece Iza-n inot (bis) C-aicen vezl cd nu-i mod (bis) Parintii nu ne-nvoiesc (bis) Oamenii-n sat ne grdiesc (bis) .lesc A. fe-oi__ - Iv va-. .# e Allegretto cl wt!#'ZJl I Fr?J I ~ 1 . CODRULE RAcATANAT Nag. mai (bis) I-'rUflZQ-n tine-o-ng61benii Codrule te-oi bJestema.tin) Ie _ _ ra ea .fa . . B71.naf.cea_ ma-n .va.> dealu la Banai (bis) -Eu de n-(l!> ave copU (bis) T rece-a::. INVATA-MA CE SA FAC ~ I Hag 878/740 Moderato Idem 245 )l =118 in .drvf drag_ j) ~v tv drag in va . mai (bls) Toamncl ca primavara...se ./ 7250 .naf___ Ct:J l77/- ne_ fe-eN Co tu ti-j tine trunza.. dealu Jo Gutli (bis). mdi Codmle fe-oi bJeslema $i-n bJestem tu Ij pica.268 ---------------------~--------- .fa.

iecior CQ $i tu N ici orO$ ca Sighetu Cite J/ori pe lza-n sus Tate cu mlndra Ie-am pus Cite Ie-am pus plna-n lOri eu Tate-s mlndre Si-s cu iloli Cite Ie-GIll pus plna-n prinz '[dte-~ mlndre Si s-a/1 prins.. : - 369.J=~~f-'..h = 108 In! Arba Marta .. lvIa-ra - mu-re .. CiT 11 MARAMURESU' .ne be a pa dm Moderato . i ghw mal'.Jft-J+~E~J=4=1IT4f J--j.l 697 • }l.>' '"7 If..ne_ be a .J-€ 3'1 6.5Q md leaga doru (bis) Cum legi roata cu iieru $i ma leagd dragostea (bi!.su_ _ J ~ i1 ~ lIu-/ J $)#3) Ie .17 am ian.) N/1 1/0.---------------------------. CitE' ie-am pus plna-n cino S-au usc(Jt din rdddcind. BIOI 798 Moderato )l =124 Idem 35210 1"':'1 ~ ~ § 1P.moo mi'n.) Cum legi cam cu [unea (bis} . 'il '..Ira . ciunti virfurile (bis).--­ ] -0 eu SI .su_____ .269-----­ 367. .fa . Mag. " m~ . CINE BE APA DIN VAD Mag.pa . (bis) Mdieran in tri erenguta (bis) M-o mU$catmlndra de buza (bJs) M-o muscat $i moo durut 'Geaba.mu-re . .fa (da) Cum ai da eu pa - la.fu I b J . LI. 821 11861 Moderato )J= 130 Idem 3JO ~ I &er¥pr I P F ~) I J &JJl J •b I P F rCTtr [)) J • Jci ru . lu ___ IVu-i fe - (lor [2 eu Si ) fv _ _ __ Cit-i Maramure$U Nu·. 197!'. fj ± .lv-I Ma -ra . ~ ~ . Eu oi be de pd $ugdu (bis) S-oi mai tra' fa satu meu (bi!. J .Iv >- *"::::::. ~~b' . r I i f=a }l r±4-3¥I=¢t-f=i~~.fa .. ~~' . mnie mni-o pJdcut (bis) Cincl rna uit peste crangutd Nu-i asa verde frunzutd Ca 1a mlndra-n grddinutd (bis) A.P=:dr~~lrg rtf. J)j)J ~ J2 ~ f.dra fda) .ge 3 J I-al jJ &-:=I~~j ~ Nu 'I ~ Ii )/u sau saf_ _ maL lra-ge i-a! sau sal Da. BIl.dra moo min .dar ca J . .hJ J..iL Vad 3 V'ad (. 368.~ ) ~F=*=]fl$-.Vodul Izei j) L £1... -rar=-. Eu am sdrutat po ie (bis) Cum ai da eu 0 nuie.) Cresteti flori si infloriti (bis) Cd mie nu-mi trebuifi (bis) Cr~steti fIori cll garduriIe (bi!. SARUTATU-M-O MINDRA ~ ~ Mag.pJ d. I I.JJ - ru . 10 - II Cum al da cu 10 .

re-un dtJ0 ma j Ta-fa Ta . 371. ar vre sd ard in IDe (bis) De trdiesc sd n-qm nome (bis) Tdtd lumea ardd-n pard (bis) De bddita n-om tihneold (bis). 370. SARACA INIMA ME Hag.S6pin!a Sa - ra-eli i ni . da' J?] W J) I lJ j 1l~ mar vreu_..fa "'--" /u . CIND S.. . ma (his) Am fost dusa-a sdcera (bis) La altii le-o dat cu caru (bis) Numa' mnie cu paharu (bis) Nici aeela n-o fost plin (bis) Jumdtate-o fost sustin (bis) Nici acela n·o lost ras (bis) Jumatate-o lost ndcaz (bis).mea '(}. ma unds-o-m-par-trt_ na-ro .re-un dtJl PiP' vreu mlli.----- 270----------------------------~--------------------------- Hag.I J /a Dnd .le_ . mai 1965. /u ..Poienlfe Izei h 1#{JttiJ )) J rJ $$1__ H?-£jJrgzJ FPI5J:~::fJ r Am {osf ga.fii ra-ca i - ni-ma me ~ /a. Clnd s-o-mpdrtit tihneala.ra Tdt.ma me 1 ..= 110 april/e 1965. ma IF Am du . 372. /a /u cru.ra-Il . B20/309 Andante Int Stan Marie -48 ani ).cu_ :b th j lu-cru.. . dI -la ra-n ce-pe-a ma_du re. ­ In!.pe-a p F F P I lJ j ms_du @ I#J¥ r F p I lJ J J..eu " Nu Jq3r Andante j)= 105 Inf Oragu!!> Maria-55 an. TATA LUMEA ARE-UN DOR Hag.r-o-m-pJr-ttf na ro-eu.! greu. B16/ 2588 Andante )-..B20/183 . Tomsa Marie 18 ani J dec1975. da' sa_ mor f] r\ssl J) Nu mni-i greu.Once~tl J.ce .O-MPARTIT NOROCU • = 110 ("':'\ J.rt}- fosf_ du 1:/P J sa -- I P J j.mea l a.

--.Ii ... lasat allat lasat aflal Jl J!J I J Jill] F..g 820/337 Idem 372 J>::: 100 ~ ----­ I .leud Zori va sa_fa l ce 20ri de_zi va . Cd lmi laci aUta bai (bis) Daina. fa . Si eu tot la mlndra-n casa (bis) 375/0.)5] 9 tin CO-pI! mic .la I r ~ J )l I J) f)~ W. B21/1096 Allegro Idem 330 J> = 150 . gJ )1 J! J e '48 an -S6pin!:: ~ tln co-pit mic m ~ [I .:: --­ ~ =.-.e L-o L-o L-o L-o rna-sa dormind (bis) horeq. daina.p eu fat la mm-dra-n bra ) fa. INIMA DE PUTREGAI tI:.271--­ 373.P II ..sF. 374. SHu ca nu Ie-am pus eu nume (bis) Si pd mine m-o-nvalal (bis) Mama c1nd moo legdnat (bis). J J~D N-am I. AI-am cv .dra-n_ bra - J) ./ag.. J . .Jl /a 4lJj J --- min. mlnilrd $i daina $i iard mindrd. 876/980 Allegretto J> =150 zi InfCurai loan a Petreanului-66an.@!Q) I ~ la. horind (bis) rna-sa durne (bis) horea hare (bis) Horile din asta lume (bis) '-e.ne-o ziJ' ho I (/Ifl_-_ £..l #.p ev_fal ~" ? I .sa. z/s ho 00 Ci-ne-o . I~~ F ~ I ~p rea din fF-ie r js.cv-re ~ IjoJ sa v #. Zori de ziua se revarsa (bis) Da.ni ma de ~ ~ t.ni-ma de J ."t? .Jrl_ fa . ZORI DE ZIUA SE FAcEA o.rea din .. CINE-O zis HOREA DINTIIE Hag. 30 noiembrie-1975.J.ie .J .ie m :.D sa - .re - m pv-lre-gai I Jl J J !I sa Ie tai.5" ~ I (e J) .ce ' .§) J '" .

. - I. /. PREGATE.. De (am to' <:lndvQ de taU . [amin Ja pragu yost' Mdieran pradat pd masa Ramii mama sanato(1sa.l?l?e zeu._------------------_•.Qsa-rna c-oi pl1nrJE' eu Dumata-I pilnge fucw $i eu {-()i pflnge dow Dumuto-i pllngc munC£l Sa Dacd n-ai fost /)UCU(()OSU.." A­ Numa eu de-a~ $ll clntu (bis) Pa mindru J-a~ olinta Cu ocllii ~i ('U gU[.. Alu--m.272 • ---------_.61 Andante .] Apoi no si JQrd lUi Pind ce·() Zilli hadeo Cine nu ~tie hori Nu stie nici a iubi Cine flU sUe ('into ~tie ca nu-j slmbatG Apoi na $i iara na Pind ce-Q zlni bodeD.ga - Ie ce / d --. Cine-nvata l!Ori/e Uito supdro[jitc Cd Si eu Ie-am invdtat De supdrare-am uitot Apoi no .ma [h.~j iara no P1na ce-o zlni [)(Idea ce-a zr 376.MA MAMA SINE Mag_ 810/612 Idem 358/h • ' = 130 Zongora f• fT)a -­ ff!a ne Pre. Mag 818/1... loa Nu ma ell 0(. OJ gu ra eu de-as -1. ..u- Ie ./ ....\1die[an pradat po jos Rdmii tatd santitos Daca n-ai fo' bUCur(J8 Sa.h :: 90 i_. _----------_.81 mTI7·dru I~¢'. NUMA! EU DE-AS STI HORI » .. PJ1nge-md mumd pd minI::' De (-am to' cinc1va de him.:._-------­ 375/b. r:lmln fa COS() voastl'd Si eu (-oj pllnge ieleCl ..

/t'1) ca ~~~­ mFn-dru n-oi mB/ sf.m ~ I IV(I ma _. :~-tij::~0~~~4"Iii. I II J J.__ ce . de-! ZI' ~ .J II Gum e.---~-"--"--------------"'~-------~--------'-------------- 273 ..i ell oci1il (bis) Celuita-s eu bugdt. OE.J-0I MAl 51 CU M1NDRU ./ 7D2 ~-=­ -. _" E78/296 Moderato .6 mlndru.ne cru . mai (bis) ::.' ffl E flJy mln-d-u _ '. a ce .dfEt~ "-0' mal " '" Ji J ~....Ii =124 I.ru___" p5-mln-ru _.nf>' .g.AS MURI PRIMAVARA " . fti?lP J q._ mni-ar sa @) I p3 __ ~-j. Jdem 356 --~~#~JL~I r= p . '"' ~.le nu Ie vdd (bis) l'vld mlndruie.±L2ms~=v f-J I jl d .lu - I.mm-IV.ru f7}n-e-ar pu . fi i. Mocierato .ce. Cu gura . ~=--=lT-y-- r ~ .ra ((I - cu groa-pa.'i.'8. Creunga de moUd }(1 cap (bis) C-Qm trait tdt cu bana' (bis) (v\amu('Q de-oi mud eu (bis) Pune-mi pd mormjntu mneu (bis) Pd mormlnl sa-nIl sameni i10ri (bis) C-am lost drag6 10 feciori (bisl 3i9.." Ie m-ar ~ B· ce Gran /lu -.___ ce. ~/ Idem 322 ~3 "''''-.eI~= 120 ~-~~: ['U (C/f!7 e. __ cu * B Idem 331. ZINA MINORUT DE-I ZINI . mai Iv'o ma fiH a ce - Iv i.­ 371 STIU CA f'. ~ Atunci om si bdditdle (hiS) Cind or 8i po pomlnt ste!e (lJIS) 37B. mindriol (bis) Lasd coasa 1n privdor (bis) $i zind /0 noi eu dor (bis) .ru___ " cu pa .

f.o'oi._ dra-gos-fli giiielM J LIE blp r n·ar pv C/ ..ra cu ma .I JlJ ~@ so .pJ-ra:./ Moderato }l = 110 r nOI_' Co. B 17111 381. nici pd tarina Fd.l-a so-ra I ).' I Jq Fos.fu f de aI PEI plo! rLp F ~ I Pr r' Ie plol (0 - dro - b8 .ma.doi_ de-a-min. [ Pr Rau j.ca su .han n-ar pu -: Ie-a mu - n /0 . Rau 'k de_ nOI_' 3 ~ de-a.ra ­ ca su . SARACA SUPARAREA Idem 334 '* IlW J Jil )J b ) J.' pd iarbd in gradina. II Fos. B 1312540 "e Idem 3571b Allegro )l: 142 ab C/ - ne_ m-o dal:.pa.a (bis) Tie cd-ti plied virtu (bis) /Vlnie cd-mi trece rlndu (bis).jO.dro .mIn . CODRULE BATUT DE PLOI Idem 3511b t£.rio N Ici pe cergd.tvl de ~ ~ bJ @@IJi de_ BtU I~~ ~@Ijd J. • Hag. J J. Tie cd-ti plicd Irunza (bis) Mnie cd-mi trece Vleme. nici pe t01 Numa pa pamintu go} (bis) N iei pd tol.Ie M .h()n fea mv . a cv ma-ma. rea. 382. eu toto trait-o bine (bis) $1 nu salasa nici de mine (bis) . .ra rea Sa . S5. CINE M-O OAT DRAGOSTI-1 Hag.ra . i!..---- 274------------------------------------~------------ 380.ne m-o dal dra .gos ­ hi_ _ .

tat' ne-n .j ~ I)) J gJ )J I J) J &~ J @~ 0n :u J iJ] oJ I L.MI MIE HORJNCUT A I Idem 3511b " ~ ~ J.. ciND CULEGEM CiNEPA J571b ~ § Wd lJ1lliJ 6l (ji In!.ra_ de_ /a mi"n-drv-ja. rna.Vadul Izei J) I ]la.fa W r Irr p ppJg > . Herbil Anura . .ce-mi mi.I VIDE l Idem J50lb ~ 2-).. Dragu-mi-.!lem cf ..~:: 136 385. a Ie ciort ne.If: ~ V8 ~ co - :h~ ~I . . Vin ~ !t find cu .52 ani febr. J La Marie-n iundu vdii (blS) C·aeolo se strIng fec10rii (bis) Uita-te mindrule bine (bis) Cine ~ade llngd tine (bis).1m . . niei mlnca Fdr' pJ1nge ~i sus tina Dupd mine ti-i uita.clor. 4P mat" La-sJ ma-mi!J 01 ~ ¢=a 0 J'j Si IJ fa ~.tea iTJd-re.ne ­ ir j? 8 I· J.f/ gu - &u ~ PIa. &U I J) J 1> J I P r er ttr· I P I' La-sa ma-1778 ca-/ fJJ..rin ClI.275--­ "fog B 21/2535 ::­ Moderato .rin. I 61 bj b J [)e_diu!_ nu 1771-1 j? ( ) W. Unde oamenii nu-mi pJoc (bis) N iei in easd nu md bag Nici In vole nu Je foe.e ra.r " ~ @ § ho .de vi de.ba ~ 11 ~ _-=::.la I ib J JlJ :11 la gu .loa ­ n .ve. PLACE .r ur. j »I pc. miii Do clnd m-oi duce din sat Te-C/ mInco numa bdnaf (bis) Ii ~ede cu zlua-n prag cu siTU tras in ac.de-om fa' m ~ Ma La za../a mFn- 1J '17/- I'. 1971.9 pes. I )] di8 - ~ 9 gos. /0 veseJie (bis) Da.pa ~ J' @ J Jl I b] J Ie . VeseJia-i tare bund (bi8) De-ar tine baMr 0 lund (bis) Da.Ie .le. VeseJia-i tare dragd (bis) De-or tine 0 Jund-ntreageJ (bis) Cu oameni de omenie (bis) Da.ce-mi mi.fre . I~) ca-/ vi .Ie pa-re a . 9 (l1--de_it:' . ~a/ ..: ~ " Iii ~ lJll1> J ~ .ba.e ~ ~ ~ 10-1 Ie C-a - j. B 1312197 Allegretto .e PIa . pe earare.I> =112 j) J ~ J) J I ~r flo .e - :10 ~ rea § Un de-om fa" 'lin . 8211 2J03 Moderato )l: 104 384.de. '""­ i- 383.cu. Nici-i coasa. Mag. LASA MAMA CA. 35'1: Mag. ::::. cu. ".. I J) J !la. mdi Doarci rna vezi undeva In odor /ooareeare Doara md vez. ')1 Da c1nd m-oi duee din sat.gem cr.ne .n .

B 28/220 Allegretto .de_ M#i co.. .0/ a . BATRINIT .llra-ju . Ba .L¥ ~p p ~ 8<: . eu. n/.dru.lira.lu lau.de. . magura $i so. prin Ie-oj a . eo..nar sl ) Ca~·s If .IrF.t. tue pa baba-n gUIa.Ie a a I ~ r t PI(SF ~ iii ~ 1 nu rna vin.f-am 0 6a.ni.frl. Iv /au.::: 140 Idem 330 .'Vlai codrule nu md de (bis) Cd-s t1mlr si ie-oi DnIda (bis) Mai codrule. 821/1591.nar.de J@J "--' 1]3 de Ca-s If .~ :: 144 IJ mIn dra.$i uUta eu ochii (bis) Sa rna vezi cind oj zlni (bis) NU-i pdcat cd m1-s hatrln (bi.AM MINDRA EU Meg. _ _ . flU ma vinde Cd-s lindr si te-oi aprinde Codlllle judecator (bis) Nu rna judE'cQ s6 mor (bis) Judeca-mi-i s-oj zace Om co mine nu-i ave (bis) Judeca-mi-i $i-oi murl (bis) PHnge-i $j ti-i banul (biS) 387. string f1n di piJ.Ind co - :5i lu mindni·j batrlni Bdtlnd masa cu bobdij .1 fe. I-am mIn .~ L~ .prin. &~ Jl1::7Jt$ .s) Cool s.~ )'1 ~ ~ Ji lEg Alai co-dru-Ie ~I no ma_ vln . Idem 321 l f::i Allegretto ~ ~g £.Ind 0 -. Sa string f1n de pe finatd $i sa /eagan baboon bratd sa. MAl CODRUlE NU MA VINDE Mag.276·-----­ 386. )) D I J - )J j. bun vara La fin $i . :i co .arna lingo leagin. dra.ju .

t:rJl'···l:·"·""T~ .. '' :::t...rll GIn . -.= ~::E' ~iF5 ~A +-#~:J de mar..---:. ..... :--:::::r-:-r~::::. '--1······· ··-="'i=-·-··=·.'-~' .> Zori de zf.. -till. 390.. 1.:Jj - ral Je cu..~-:.. .cd-sa ~ i..: i:'7Cn­ b§~:cOCA~.... 1 f: ... -±-j7E~.-' .. ~.!. -.mJi4:-_~-=t. MORTII TAl DE FOGOOAU I ~]JO Mag.=t~--.+ .Ie re-var-sa ~: ~::--:'j) S~ r~- var-sa ZOn . -.va -.__ Mar - de f:J... de z.u~ Huria· ~5 ani mar/if 7965...:::=~·.rJ...:~·-~ 1 --¥~-'J----''''?'--~>. . .t :::y=.--.. -> ~ft:t::::==JIJ~€f£=£~4l~~~:tJt~~·~¥E~_·~E_f-~~J~~t=j~~}:=~~ ~ . .1.. .~ F--··--·F-.)y .fal Je cu .0MUL CARE -I SUPARAT Mag. ...~:::. Do eu una n-am murir (bls) Cd-s in Jume pribegit (bis) Fllgdddu eu u~a-n drum (bi..---v t) .. - --- -_.. .:::.t'.me·a 31 de mars a ...:::~jJ...re-i. 120 In! [lrd._-~~.. -=I ~:~-~~~~~t:--:~:::g~~f-. --~---.JJI Vre .. j -- 196B-BottlC . fil.1 .-.=tI a -..--···-! ..:.---.mu ca..... nu-mi dd pace (bis) Taei eueuJe nu c1nta (bis) Cd moo apueat zlua Coborlnd de la m1ndra Pintru mlndra care-mi place (bis) /VIinleno~ zjud se face Plnlru mindra cd mi-.:':...) Faca·le D-zeu serum (bis) De cind Ii pdlined-n tine (bis) Eu n-am avut bani la mine (bis) Numa' eu sd sl ~tiut (bis) Cd mni-a sl bdrbalu mul (bis) Palru boi mi-a~ si vindut (bis) $.. ZORI DE ZIUA SE REVARSA Mag.271--­ 388..::.:r:=_ /nu .... .m mu. banii i-a$ sl bdul (bis)..ud se preface (bis) Cinld eueu..jj: tJ Moderato i-.. ~ .IU o - mu ca...-:-... ..~--.'-----··--4J~=:. --. .ral__ 0 .. I. ' . --r--'-+---" ..~ ·-'-·::'::=:=i===:.1-':.-.. ga - dau_.-.a S1 ~1_~_1 ~~: :-~ ::tr:::.J/ - fat Omu care-..=+...B29/2696 Moderato tI"': 109 _ InfPerf.. J t~F~~FF5t~~ .. . ...._ _ .c--·-#~:::. -'!iiiii..... 817/916 Idem 325/0 II: ~~..i Vremea-o to' $. rdsutld cu suspin lnimioato-i bate rar Coo iubit ~-o lo'n zadQr Si trdie$le cu amar. ./-0'1 c-am eu . supdral Sd cunoa~le pd uilal Se uitd bllnaut $i lin $...:Ie -.--~ )! ~ =IT -'::¥fi p=f=-1!:':-' r -­ de zt-uJ .re-i__ su - pa ..:.i.----......Ie pe ui . 389.---::t.... -r··j--······'" y_ .._· J' _Ial .. _.. 110 ]21 il a" ~:.~. -. iJ.. -. .-=== :-.noai. #-~'-.=.... '- .-.. ...(() .B 1512[82 Moderato ).~~=--1 . mai demult (bis) Numa nu ne-am prieepul (bis) Zor..le pe t....·-·'-±~---~~#-=---fl¥f:k-.. dragd Nu·mi a.# . ..=:===H.=----.1 c-c..!7()a. _-­ ~ de --._ ..'.+::= -'.::.Once~ti ~ . ~.!or- fat' ct> /j­ '~' --::-4~~:·:..-...=:__= tJ (. :.-::-:-::=-=:::ti ..-~ Yre .....---:!:-: .d.::=.-.-.unge-o noapte-nfreogcJ. --. JT:t!.

I'

\.

'}

"'i' ',":"

''-i

i

l

'.

". :.t

---_....._-------_._---_ ..... _..
i,

"'~

"I' ~!"\A MNI
"' ( .. {,.z I >}-~ ;-..<~u, ~ ....

-

...

CR!S~1A " ,

"

;~

\~

tJ

.-..-: ....

.,

-~:'

~ !l)'

··:g~~~~~~~~J=t-::·::
~~

-J"
·,.f

'-';;"

~-

,re

£r8~'

J{.C,

.. ':~>'--,

De se-ntlmplcJ so. ma-nOdi (bis) lVumai crengile mil vad (bis) Face-m!;j-i.J;; rjnUnioara (bi.~·) 1n padure-ntr" V0(1J(j (bis).

395 . SU - R' f\ ,_! ''; PA A",'"
';," j...;-'>

'... ·'!r"(\~:~I!ootr:i

i'"

L ~l ~ j") ,... 1-., \ M I \ :...

,--';.:"<-:~

-,;:,

.fi

'- \ '

• ":.I'"

~.

~;.

/)1:/

,,-','e_,__

ta omu

eLl

supdror,e

fie

Gpa-G~ ,~'J ·)(~U£

Nu sa vede nici de soart Mindru sa vede de luna La omu eu vole hunii Maieute cznd m-o; f;'!::ut
scHi sf ii/co! fvIai bin€'

:~ind p-aC();()~i'

.s-w

si :r,·'.:'.;
Apoi Qr Sj 0d',,~i' iD~
si grait fun;i)';

slIpdrd:-;}~

Iwla-j

DOlla flntineie reci Tnlre doua d~'':;''1Ji'i(}Ci

Coo fueut iJni'::-il·,
Flntlnele cu-a!~d
Cine ben de 0:,' ".­

...
~::;t1;'~)~)If:,

.. ~'Y'~i r - AM 1 1
~'I
' .,

,.

~

i

~i~ ~ 1~.\ 0~:. :~. .

"

­

~: L

W,'J/LL"tv

_~/
I'

~*--'t----.--::;:-.. ' ..--tu.- .. ·
·-~

---"-::k;;;??j-r -,­ _=, __~~=--:-:-·iJf --,1f~~:~_:::~T::=-'~.._.. ~_::t-~-.- .-:
.. ---:~::-it=
·.J-

Ra r •

I;:

1-,

--+---;..- ., .. - -- c -,

-

.~. M~£ •..;~

..

8a- fr/- n: . /-,:;m

min-- dra_ eu_ r ; i
--.


I .

~.- :. ~~_ f-: •
.. ...

-------..- .. --,,~-_---

...--.,
(.1.' . - -

,,,,,,,,j'-'*'__ ~:,I- - .. ' n:~r!':..=_ J

~--~ ..u_--.

~.:..:~f-~..:_J_.'-

ni

.-

II'

J~/r§·-

/i.

au

Jfra - J~ ­
Unde-or si 1.1ule. mai ~ I Barbato so. uirl::, mdi ((;.5_ Unde-or Sri); "e ":t!;€, rrI.'2i (l:Jj.~; Harbatii ~o. Sic . ,',:j: r

$i

fU .inn:d i :)(Hrln~'! j:1U:< ;':)/~. Batlll(; InO,,,,, I'U bnbdii, m:)! i.'; Drumu' larii CU ocl-Jii. mei ('ji::; ,(' 1.'10 vez; dnd oi ,jni ',,).]; : ;',j,'
1

280-------------------------------------------------------------­

39Z ASA-MI
Hag 8281 Z/37

zie
ali

TATI OAMENII
,
Inf.Nosui Hario-2iar Socel

I; )J
.P-[8
/0 slric

Moderato

)":: 124

A-fa-mt' ztc to/

oa- me -

m~i

;1 -

Oil - me -

nil

tt~ 1~:(J¥t __ !4~J~~·
ca
.. SCi

Cm;a badi; nu i·o strie

Pdr' mal tare j-o ridie Nu-i iau dranitci, nic; cui Numa tocu doruJui Nu iau cui, nu iau dranit6 N umo-mi place-a lui guritd

396. COORULE FACE ­ TE-AI NOR
Mag 829191

ell£rn=~_f~:LJ~-g-~m~~~§ t- ,tQ Ii GJtiflfiff'- ~ ~ J
AI~'

t

Larghetto

JI:: 80
CU
.if!

Inl Florea Hana-26 1969- Razavlea

:7"

co - dru - Ie

Z.:

1/;:/~

co - dru- Ie

..[.au ­ nc- mi ce k· 01

,

.
,

.-~

"

'"

Dc·(J /[ccut, sa merg mal tc:.'" Df' flU, sa-I m;iept in cole CO(Jrule face-ie·ai nor Sa eurgd din tine dor So umpJe cararile Piara supararile.

399. eUCULE PASARE BLINOA
Mag Bi61 1078

0(.1

f

,'C'

\.,

.

~

':11 ;

eTn

Po Cine·; ave minie (bis) Hlastd·mel·/ .\lrQin sa sie (01S) S(I-U /reb!;' rnai marl' iunc (bl~) Co _,Irdill ~j dw. ir, i;I[f,<' i bisj ,\, u· Ii ! rebe nw i IllW t",h(!H} (ill \ I

Co

\lr<lITi51

rlus In

[aN) : i)ls

I

281 - - ­

400. SUBT UN CORCI DE ROZMALIN
"Jr;- 81412348
. A ndant,n,_
'sui Horia-2;;­
('>

..~- 89 _

Idem 385

Sticel

,

~::pcccJ._ ~5-:::'-:=----:J}='~· .. _fI' .-- -_. -- ------.... --·-·---1--·--... - _---. __ ,·_-j-----r-·-- -~
-.-~::-=--.-~'-----'­ t" · ----+=-,- ',,,.>-__ --'" - ---t";:.; I - - --r·-t ·-- -I--:'=E--~'~-=t~:~··:--r~-=£::F~=H'· -r t~-

1 --

-j'"

_J_ -

-

~-.-.-

'tLj.}-_.._ ...__ .__

~

Few:

~.::

08,

ju!Jf un [orC!

de

res - rnB·lin mal

.fubi

Ill?

corei ce

ras-ma - k'7_

n/l

~~~=-~-===--~---:=+T·" -:---I--~-------.

..

_-.i.-~.-_ .

j---:;" . ----. 3
.:>

-

Je -- de mii?-d~
,)

{'

be zln

~---

ma/~

Je - de mtn- diu

Ji
"

be

,em.

jll.

lllQ cheama sa-j lnchin md cheama sa-j inchin $i sa-j desfac ce-am fdcuf Cd eJ nu traie moi mull Da, Mdi tu mlndruJutule M{ji tu mlndruJu/uJe Ce-am fdcul nu pOf destace C -aj zls cd de mi ne- /l place

Da, $i

Si

Da, Lui din urma (i-am Juaf OJis) Trei lire de par din cap (bis) DcL $i-n rnar rO$U Ie-am bQgat (bis) Si I-am aruncat pe apa Ca sa nu te-nsori de-ngraba

401. CETERUcA MINDRU ziel
Nag. B211 1510
i:: Hana-26

Idem 321

an
!of Ci! ..-

'] - Roza vlea

;rejJ,;
<::::> ......,

&

~ ~~_~~ __ ~____ ._ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _~+_~ ~
..~ .--i----.-::: -------:1".:-- -1*=:-----------£---..--= _-. -"1:::---_ __ --=L_::~=~-I:,~=--=-£:=..::: :04~s:;,:;:- =-- ::: ----=~=-=-~_~===_,==::l_

Allegretto

)'J =150

-:::l===.p-

-

<:::::>

al

Ce - Ii> - ru - ca

mFn- dru :?,rci

(e

-

Ie - r{)- c;;

-,.'n- ZCJ __

-::;:-
• y

Je:; __ ,,_.

--

~ B

~

~--=-~ ==--=- ·'L--=--------===--~t="-::===+~::::=-=:t:=1':~~-:·£~=--==::::JL.". I --~------------~:-:..q::::......T---1---- -....- -------- --- mfi7 - rir{) .l1c!
Ai,

$= ti-§:;-j=-~-=~-----'------------"ff-J==*~~ ~
La / - ni-ma
rau ma sfr/c/~ fa / - n/-mifl Ceteruca mlndru tragi (bis) La inirna rau rna arzi (bis) Mai, De-ar si cetera-n laget S-acolo trebe sd $ed Cu mlndra sa rna desmerd MaL De-ar si cetera-n Gut1i (bi.~)

---­ J 9 J5 ft-iJ

rau m~ slriCl

.';i-acolo trcbe sa mii Cu mlndra sa ma mlngii Vai saraca cetera (bis) Unde focu a ierna (bis) In camara 10 mlndra (bis) Pd laita cu horinca (bis)

402. MAR AM U • TAR A V C RES • E HE
Mag. 8101714

'::nd-5Jani-viocr: Ilj-2fJ ani-zangar:. rea Vasile-48 ani 7brie -1975-leud

Fp F
,wa ra

Andante

)'J =90

Inf. Birlea Petru - 24 ani
Sl1listea de Sus

~
'C:'

mu-res J

P rM~~A#=-;2Ef r==+--f

J

fa-

ra

ve - che___ Ma -ra

-mu- res
J

,)

fa -

ra

ve - che

blFrN7a

, J
c{)

@ ~ t'2l-~-4§k~~~ J :_~l
tJa men;

II

~-===--~::~-..c70
~:§,

"[~

fa - :a

pe -- re -- i:he_ Lv

oa - men;'

/,/ -

r5

.l'C' - r{'(','1e

Ai crescut gradina-n S()(IrE'- (f.>i,\j
f..'laromure.5 mindrd fJoare (/);,<;)
LepOl1Q-rn-(J;. I~qr)nn (bi.';)
in I'ndru /w-o rQ1Ptlf"fI rbi,,)

'V'_(I ·-ill! i:(ll"(l ",'(I !l1ni IH"'!I fIll',)

. '.1;' 11"'1~"; \'lr(~/' ,I,'

'f,'rld

(fJi.~1

',j

" .

_~~.

_

11
i

~

I

1\

~.. ,;""'1,

l'

; '.. C'/1

:r57/'~

;;-'

"--:-~l~
f!I<'

"t- _ _~,.zr

t_~;t

~·.LC

.0,

!-:ir:c[(

\,

.~[.':JraOI ill..: :!:~(

5"':

~~

('< :.
.;'-~'~

J\ \"1'


/'
--,

:·~3
J

: :-; -

','

"',

,',.:

,_; !fi.;­

'"
,!"

IlU

!':o

_~(':r(jC(! '.'~

i.dtn·- .;;i Ie
>;_(!.·j1

potjc(~

J;'rf!il r:i-;.. . '";.:,

u;;)-~·,;

.

" .: :J i;.J.~ ~., :;:J 1_

P;)i}

O"'':Ut:: D\.::jU!UI l!JrJ' ~'.·i "i?U Q1DJV ,L.J! t."
.Lirp ,l::~: :."Ii:)S !,~.
:..3(C/___

P}"i!U ]W-dU'I pdt:
DJlJ;~';\

nu OJ -P~,~:l
-;;Cj

~?~)f.i(J

'f~~~- l~;?;)DP

~'s.: OJ

;,,'

:'. . '

--

/

..'"'­

- - - - 2[;,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

408. ULlTA, UllT A LATA
I
I

AlIegr21to -::; 140

"

I'

~ •
nt1;10-

Cd m-oi duce de p-aici (bis)
Co roua de pe urzici (bi:;)
Di p-aicea duce-m-oi (bis)
Co roua c:li (xl lrilol
DI p-aicco ;0 m-oi duce (bis,
Co-,i roua d, po trunza.

.
409. CiTU-1 MUNTELE DE SUS
MU'i. 51';,'/ jJ7

In! fuseo MDfW-27 ani feud
-,"

~ L··­

.:'/.'
DOTU $i cu dragostea N iciodatd nu s-or Jua Cd s-o pus cu-a$czdmint Nu .,>-or IUa pind-j pifmlnl

Cd s-o pus cu mare drag Nu s-or Jua plnd ce zae Cd !li-O pus eu mare dor Nu s-or Jua p1nd ce mOT.

,-.-.---------------.----.-~.

?Hh

~,-~~~-.-~

410. AVUT - AM 0
Hag. B1711360
Moderatd

[t~RARUSA
.I,", ,,- :-,
~~4

~

-

-

.J= 105

t&r-i~~;;Ji::~:~._ ·.:-:::.. r _ -_:-. '::::1 . ···r=---~~
.)

• y

1.....:
I

..... . ..
.-.~, -~

'

-~.

;

,

-, ., .
r
~'}

A -- V&'

i-8m

0

c')rj

,

~=3

~

~.~=t::_~· Y=--I"'-::•..Dt .. nJ
.~il

'''''. -

------~-.··t---l=-h :-.:.=:r.--=~-1':- •. ---- =:J,
-~::==-':::.:

.=.de,;,

-... ~ "..

-.........1/1

J
i

Iff

"i'

== .. ~\)J
''-..,
...f ~.,

.-",

:"

..

t

~

I

CJ

·-~-~t_

,

I

~J

~

;c

-R
·,--Ii

I

j

-]

~.

b;;

-"

n./

.Ie. '

Fard pari, Mra nuieJe (bis) Mili doruJe, mai
Numai din vorbeJe meJe (his)
Mili doru/e, mdi
Nu ~tiu cine s-o gdsH (bis) Mdi daruJe, mai

Cdrilru$a mni-o-ngrddit (his)
Mdi doru/e, mdi
Nici cu pari, nie; cu nuie/e (bis) Mil; doru/e, md; !\'amai de euvinte gre/e
Mdi dorule, mai

411. INMAD l t' U REG LI I T
1-1\10.

..

8111 Z2!JJ
Andante
....__i!::::

~

t&. . -l·-···-·--···-·· ----.. t.
-j~. . ..-.--------.-.--.---·.------r·
::r.:
j

1/1)::

100

-~

- --

:...~.=-.t..'::i}::

...=.::_. -j--r-L-- .

/ -Ill-ma

#I

.,.

",..

i'

, .,
'.

"" .,

.
,""""

I::2rn 3?9/J
i ".;

·15.3 . ~~:.....: :;;-..••.~::.j
•• " . f

, i..

,.......-::",.
-,

.,,~-.~

....

de

i~ . _,'d

9.1/
J,., J f

"> /d!
.'

-:f!!F'=~~J:fii}·ij-=.~J:::-::Ifft:

~.::::Ekf;.-:~eJ~-£T ...... ~· 'R.. ~

.---..=:-;, == =:rs
"-' ,

.•-

"

., .. Iff

j. + "')]" t":'" ~ --II: .. .. ,."'1' + ; . " 1 . ~':.:.. '~ .:'.-1' #I ­
~
,<---.-

jpu-ne ct' ~! -- .re-rt:j'l 31

jiJ::Hll? CE ,~,

,F_> .,

':1

/T/Cil

~~'

I

L

.-.

,

t:"~

=;j
;;-~

Am durere de un dor. mili (bis) C1nd m-ajunge stau sil mor (bis) Hoi Lenutil ma; departe Am durere de un drag (bis) Clnd m-ajunge stau sil zae (bis) In/mil stricatil e$ti (bis)

Ct, t-a$

da sa te tomne$U (bis)

Sd-mi dai binele lumU

Cum am lost $ohan n-oJ sl (bis)
Sd-mi dai bineJe din taril (bis)
Cum am lost, n-oi mal sl iaril (bis).

412.IS FATA DE PE MARA

Hog. 62911130
In!
CC,'~CI

:=j]
t;

t~¥~t"=:... ~~."'¥' ­ r~ -" . r'.. ., - ..
~'

Moderato

.'1 =128

. . .' r

r"; 1 r·---....- I

J~

"'

II

:,.1, ,
I:..'"'

~

.

;::::

"*'.; ~~~
.j

b

f"run-z8

fa

l>~"-c't'

f£t- g: is
~.

ii

riO-' .-/~,< J.,~ 3~~':

';t__ ~

-" . . .

.' ...

~
i
f
.C>

Ana - 19 ani ;]68- Bertesli
___ i::::~::--:
#I ..

. r:'
."
! ,

-.--.----~

UJ? JJ:1!~i;' l h 'd-'I...;;.Jt._~--- J ___• . ffU- moa - .sa .;'
~.'

-.1--­ ....p-~,;,;~ .--.....,7~-~
ml
('1./

I

41---' ~.
..
. d_.__ .
1.-"

==

w.'~,,,)·

• •
..

k

i

.. --' ... ~~-.
I-n

t:::=

~':.!fI

-----..

Id

.,'

raJI

c'ra -- gv

t;..-fJ;J=~·L -""-"~ -""-"-~-

""!"t'

-f'

"

h .,

.--

J

t

·Ii I.
~.,I

,--Jr.. ,t
I, ;
.3

..

-.'
, ,
'<;7

.~ -.:

.:;

Frunzd verde fl una Is fatil de pe Mara Mi-am Ii1cut cununi de Ilori Sil fiu dragilla lec;or;

Frunzd verde mdieran !;Ii bdditami-i J'vIdran Nu-i inaJt da-j $ade bine Ca se potrive cu mine.

V6ieni ca.­ vol /T7frl fjra..rur/ mu/ . dorutuJe .J3 do . vA MiNORIT i .ca -sa do . 18 . TATUcA CINO PLECI LA MU NT E Nag. 8761871.ra sir) ­ Ie.gf - it!. j) ~* -rI*-gj[jji . lIa . dOT. dar.-.Ie a .ARZA-TE FOCU GUTIIU Idem 348 - ~ }Jj)J r(J.. dorutuie 414/b. 414/o.. ~-:-+ Mul -. dOTUtule :>i-ti era frunza co para Dar. ~l~J~I~r~y~-.:r::~--::a ------"--------­ Ie ce In. dor. dorutule V d cade toald frunza Dor.ru-­ '~:'-:-il~:'-d_::-! l¥Jb:±~=W ..fe.c~ dna' pled .286-----------------------------------------------------------­ 413. (](J - It - r /Jor.lor i'~tSEL~=*~~¥1~~:Sjrttf:==~~:-.zi . dOTUtule Clnd umblam singur prin tine Dor.~-++~~~-.~..fu . dar. 82817500 Moderato jft~~§J§?J)§J~)J..Ie dh {1 -. dorutule Astdzi Ii co primdvora Dor. dorutule Eu cu mlndra-ncflp sa clnt Dor.le " a. dar. dor. dar.t~:' &~ ~ u Rar ~= 98 --. Gogo/a Jieana-JO . BR AZILOR VOl Hag.p~-f~~=J~:::' In.-=Jr--~:= -:­ ~ Ta /(J - J1= 110 in!. do .~ mun .li--­ lardclnd vine loamna Dar.]r /971.. /(J.!= kjf-j=i=-:=::. dar. ob - ru lu -to - M-al mingliot $i pe mine Dor. ctnd pled la m(J/7.ca . dorutllie Tu lti Jeagdni frunza-n vint Dor.rurl !T7U!- k La~i acasd dol copii (bis) :>1 mai iel daTU mamii (bis).

...1 '!liT! _4.1 ..-' " " . . : . till l)'"l t:.'" " . V ./U .) 1:.In'JD~~\i­ ~:i.-" ~r .J I-IW ~ .. 3M'll . ## .: •. . / !t 8 .')/{5 [ waPI ! r. ~ r­ .~-.J~b rr.. OCL=. ' £571/6!f: . <'.Ll/8! 8 I ------------..)1 (1.Ji.::pr}[ _:.1J')/U/ _7.---­ .

'.:-. . =EO ~3_ y.:~. ~.26 ani .....Ie . 1964· Sfrbi ±t=:::-~1Jfd...21 am feud e La hoi . 828/2228 larghetto .. 419.1 '---" .[eT)J ~ ~. . rotaid (bis) Si-ti era QlRU ca sara (bis) Astdzi e ea primdvara (bis). coslm lln ~. la.E IJ Ar . --­ • • 420. 828/I71J !rlf_ Opris PalagutfJ.•. Alt/! .k cFh . hai. LA HOLDA .ne .. la. -. D. coslmt1nu pe roud Tn gospod(flia noud N 01 coslni Unu pe coastd Tn gospod(frla noastrd No..TE OORU GUTii Hag.. Int HartJ Dpos . la.Jla rt- n..1."rie' a lUi Purc.288--------------------------------------------­ 41B.. la..c':/ I> ~ No..N GOSPO OARI E Hag. ji fir 1 1 • Unde·a si apa rnai lina C ·arn rdmas lata batrlnd Ai.E: -­ ffl. LA LAsATU SACULUI Inf Nirp !1!.. ..r:. 'i • -p fl. i == ~ ..~~ . la. la. .te·ar do fI.Z8 .• .. la.. ~: -. la..:1 ~+ ~~-~~:-"~-f'··~·.ce ~ • /hg/i ma~.ne:. olavd Si lumea ni·j tare dragd Cd muncim toti lmpreund Si ne lacem viola bund. .JJ. la.. ARZA .-' 117{l· k:t}UI"" 2i - fit: ma .· . Mul Ie _ ch Ie ce In ..___ le .gIl: Cd-Ii era Irunza uscatd (bisJ Azi e verde ~. . ~~Ji:JR~~"&IM-cc~..I crt r' fiu //'/ .

--...--~:J::::. ~-AII.J~.-. ...r. Ma ra mu rB-.'-':.." ~'! '" "k. •... ...g 815/271.. • 11 na em.~ '~'1 t. ..~_.L .· {".j a sj boieri. ' t 1 " .' JJL f"t . .::::-:::I==-:.II • 'J:~t. 1 .fu . ~~ t..cru Voj .. ~::IIi:.._ ..1 291.... .rr'1!L. J'. ":'-::-'-:li'~" . VAl DE MINE..•'-.C3 V:fI !i.::' -:':':~t~'::l=:=-~:l ~ /-. mdj (bis) ~i·n armatd oliteri (bis) Si-n eomund ~el de post (bis) Stl iMsc ce·j mai Irumos (bjs).. negri's norii (bis) Toamna clnd se due leeiorii (bis) Dragu-mj." Lume.. "... ~ ~ ..#I. ~-!': j ~ Vin . . .~1s .....____.. ))'"--+"" .. .-.1 ~.'--.E:jf. L:J: .~.. ..' .. .~·'r T ..._JL.. " .. . /1:>3 . ~.::--~ ~~....fer . .-. lu. . 289 . .::j5..-.. -- ---.'~ ~::::J!y_::i!...:.:'::'T '~.. ~--. ---- -~-f- -.7J ......~ roa fa lna/ mal 423. ' ..J fd ' I. " '" t ..)111 ==jb .1. '.... :/' i.._. .r-:-*=::::'1: 1 · t'¥:~~'------.Oncestl "IIi' i'if....-k -.. . -. . ..+ ... ":"i "".. ±:..~ ::ru - de mine.. .1. --.. .!= .:.'.'" .. f')f J _~f:~--r----+::'=::::::::' ...' . ~i£=€-t=-~J-fi la-Ia ro'-s flui~. ~~::1i-::.. ' l v ' --'fj' .-.. me.. Moderato . .':' ::1:_:"... . .'-+::. M:.cl.. .:: '" fdem JJ8 105 ..Ie su-..~. -.... f". ....-.')f: =100 In! Negrea lIie-60ant~fJuier 51 voce rnortif 1965.-'.. .. ". '" -... nil SOU ne mfi... -+_.. . u::'::t.JH---I-.=~J~~. ~-- lOam na drx/ sa ra .-:+ :_~--=-!1::'fI:.....=:?=:::::I~~f.' ...----- 1~ u r " ..~~.'._..--.-. ..""d.---- .. :::j ~ Moderato .~ '•. rnd/ AI. ~ F=i II J I' ~. lfai r! -. ~'d:{~ ....~. .. .ref .::-1 . :1 !*. l ~. ...Ie ml' 1'1e .S MUNT II Hag. -..I' h!J¥.t ( i '. - . ----~'.. k...3 ·-:::t=¥-i:.:-. ... :§." _:5:'.".. -..gri.:-::-~f.. '. I" =:./e cu ~ -~.. t.... ..•---.-. ne . -... _ i. f .lin . din ~ " .::---./ ... -.--. -. -. ....._ . --. . lastl e-oi murj (bis) SI de omenle-oi sl (bis).. .. ..!!::_.. ViNTULE CU SUIER LIN • Hag 828/1201 't) '-"'li'-' ' ":"':::+~¥"" .... ... ....:::E~E-=:r:='=:J'-:':ir· =j ''---_.:-::=:::3 H' 1":"1 /1ij de ml-ne . ~=~.. it:::: 1==:E. : . Andante IdemJ75 }1=98 -==-=-'. ' f#-­ J:i ....+:-.. ~... 3d r}j . ra t -~ Ur .J.:1:-:::::: .f!j1~."•..' " 1tI-.3 mun-!II.".-=::::---. ..--· -.mea-ll]! ..."...~r:::l=_J~ . NEGRI.. ... .---.. 422..~__=±. :-. ---. 821...='. ··.... ..Fe -{' (3 -- ! ­ .' T03m J.... + ... I !..-~... ~.. C' om & r r/e 0- rne . ----j.-_...1...'-~'!' ~""...~it'-~=C':::::-==~l.- "~'1 .::__ : .... ~ ....·}·.'... !i . :"j ~ f.. :..­ 421 HORE pA IMAS ...:. mu. ... . _.._.. .. 1.-' r.1 • .~.....-~:::. . ·iI· .' t.I:::~~" ..1 . "-f ne 5FJ-S (nun /// .:'U:: . .. -I ~ I .

. in sus Lu /""'(}]ie '\1(irioQrQ.-::..'''''!.') = 100 DIN /10 r I. J7j~~:J:~. ~ Larghetto ~ Int P6iiQuT:.~i df" ... __ ...' -.­ 1:: . =60 I • ~-:f~::=-rcc-.... dus Ue 10 Sighet rna. -.:.~'. *~#i.Sieu . M-o adus doru-ntr-o sala La MurioarQ..CEL MAl BUN .J. • ~ 'f . _. "".:~4'~~ p--.N GOS POOt1 RIE .:~=-.:~~fri'-. cu ~'1. FRUNTASA . .qi . mi SIT.. . t .1 azi horile lZ(I n(irih~.290--------------------------------------------------------­ Meg 82812512 424.'' i# . .. .:J Modera to \.. {~ ..'<~... l?ednic.~ tI!:. ':iUlIet plnd-n Vi~eu. ~ ii' '! ':. l'.=_ <# --II _~.·cliat eel maj hun it>fwr cUn . .'tl :711f_~ Fruolu"''je! .. re hore horesc eu .. Mtsrie (bis) ."1-0 adus domtu. ~ir./2Ijj 425. ' Ei.~ S~··· C'"1E =~. ornenic· SHi Tu mal rupe un simj caM aItu (]ri:qu. 4LC CUI NU I-S DRAGI HORILE :7'-:'.23 ani -1954 . l'..i .?-. Rupe floare albii"n clop Sl nu-Ii bdnui de 10e l)jrrtr-o lrtl\~.. --::.: 'tlnra~d-n gospc(Wri>:' I bis./ Muneila! $i in-.:1 ~. ..

~·._ _ Lea -...{£:r:.~~1tL S ' .. 72 ~ .:: -':~~~..ru -/e ..".::.1. ~~r-r21 J}+':.4 ­ c1 • ../ /J no. .J II> 429.' .---~ ..-~---..-- ---------------------------------------------~ 291----­ 42Z MAl.~ rel VI d - /a /70.r..-r=-~~· -~=:-~t{Jthd:j~-~--J~~:f~~~-~:i~~:-~j !t·~ ~ . ':'~!' . " f."_. .-.c._ 1--------. CU FRUNZA .-----= ~:. -. .'.. .--. j.-.. .. 7. -' .(' :) t77!.. ~~-=:.-tf. J=. In!. l' ~~o .I _ mgJ/ .ga -na -11:-17 = :::'3 •.. mdi dorufe (bis) Clnd . dor.o!ole.J ... om 1964 . 428. /1'..:' A ~ ~~_-~~---~~ tE ~ ~ .(i.)..-1·~--:~-. mdi dorule De boalQ m-Q vindeca . mdi dorule (bis) . MARAMURES VIATA NOUA . CODRULE.:::~~:::.- Ie ~ '.H= -. f -.!_~." . " .:... - F-' ]I-ha~--' '"""'-1~:~E··-~-'-·~--I-~·-~~~t~...tF=F5-~:.--.'v~o La rghet10 ~ .Dragomire§fi ~ Ii '_ {t-l.wareic-o rdsdri. I mal .. sfrDpi /e Iii Cd-n !ocr/mi tpo/ /egonot /)or. in ./ (!'lett: clnd a sfintJ. . s(J-l Cl$tept in cole (bis) Codrule lace-Ie-ai nor Sd curgd din tine dor Sd umple cdrdrile md Piard supdrdrile... •• ' '--'" . Lt.=. dor.30 ani Sri/isfe . .)01). /2 nm. ba·ol -- J la.J". .J~c.t-~:~-:·!~~~3£~ ...:. -~. "<:::'.'nf Rlp6 lfEona 3<. 1':'. A/. Maria Floare.=-~=~s= -~_~___ _~-L-... .~_:-' F):J - -. ~.9 ""'" 4 co !i-un-zd.:=-:Y--. ~t .fjjij==g~:::a :C-.. __ co-tlru-/e.tr'c". il ~j ''.~ .7{>.:~-~:~~~~9 ! 'j . ~ J7Bi dB.-_·t ~~~-.•~1i~ ~ ­ " #::711-:::..~~~~*H ~-=€.~¥#:~...--. -- .-. -~_ -.~ ~:L~ . dorotoie Cit ai(05f In5/rainal Dor....231 _ _ .. do. CU__ !run .>tJJ#TJ. ... i .'. . mai (bis) nUlla odata-n zl (bis) (:ina soe:rele-o rasdri..-.·-~l~~~~~ii::~f=f~~=:~f~(:../ ~'"wj de fiO -- va Or!.. t..L#Jf. md dorule (bis) ':':01 Mdit<1 cd mi·j dor.-':~E.~:'T-:-+·.(' pirie! mline mor (bis) Sj-i pdeat sd mor a~a (bis) Clnd tu md pofj vindeca (bis) NU-j dottor pd asia /ume (bis) Sd md vindeee pez mine (bis) Leae nu e de boala m~ (bis) Care sd md vindece Ci numa gurita ta.:) poco rubato ......= . -- ~'l =98 _ .'(.-..---~ .2 . - Miil.__.· \j.-r s-a pare pe mult.(bis) .:.8 _..~·~=-r:~~~:~::~.Ire bal - ma ~ De-o tre-ciJl pe-a - J iCl ba ­ dea De-o trecut sd merg mal tare (bis) De nu...7~· ~i""'.: ~' tv:00era ~'...~. .~'='i..t-·:~. HAIDA BADITA LA NOI • Idem JIi = 70 I ~~ :J *: fi' ¥~.1-:--.

~. MAl MiNORULE. noapte n-am lost culcat Mdj do rule mdi. .Sighef clop cv_ f/ori_ 11l!-=~?5. rna... 820/1682 'i".re • . lndurat Md. ..le.' / r" Idem 351/0 !I' .t.-~~. . am ajuns riUe Dolule.Ie.ra-n -Ie - . bine Md do rule mdi Pare-H-a rdu dupd mine Mdi dorule mdi.292· 430.~_ ~ ==== brad..' .'::r~-=~::::~'~E~=V~~-~----=Y 4/cJ/ mill . da Mlndrule eu m-oi hrdn.'= 79 t . da Sa bat drumu cu ochii Sa Mdi dorule mdi da. da mal $. te vdd cind ai zlni Mdi dorule mel. • ·~~i~Wl~~~~C¥-f=-. te vesele~ti Mell dorule mdi. PAOURE MINORA DE BRAD M.drv .'.30 Gr. 4 @ Andante ." w"'t. da mdi Bine mindrul bine. da $1 la mine nil ginde~ti Mdi dorule mdi. da mdi Az.A J!!!.r ---t::t-~ . Mdi dorule mai... da mal . ~·• . I dar C-am fa' prunca oarecui S-amu nu-s a nimlJnui Am lost prunca mamii mele Ce slJ lac. {'e me'!}i sa . Moderato .-. 431. fa .!. .... __ ~"iJ." = 88 Inl Hotea Victoria. za mal: lori :#~~~r~==···~m==l I do rt! ___ tJa Tu te dud.iJ:r:::j Jla/~ do rv .. 1962..dlJ . do rule mdi. . tu nu fe-a...e'::j.. CLOP CU FLORI ~Jt 1 ___ l::=F==l=: .p ..

Tine-rna doamne a$a mCii (bis} Pai. torn . mal (bis) Lasd-md sel pot ibdi. mdl (bis) Pili. $i·a~ $i-a~ zbura din codru-n codru (bis) cinta la omu mlndru (bis) Lai. /a Peli. la.-i draga mult lumea $1. JH J) J. la J t I' '___ Sa . Hag 821. ~ &# P .met' ca·n J.. 1 .at-.rna.eru .ra ~ din crea.mei eiM Ja-pln - ====:::::J ~ tb J) th 1@pE=j} ~j}ltJl~~4t~2Jl. la. Sel mlndreascd tori/e._ lalla ma. Dragu-mni. la.J.>fa _ _-.' --= -::w § III . la Melieran In car cu iarbd (bis) Peli.. ca s.fa _ 'i ~F~F=r-=-. f:900-=it~~ be-a. Ill.J' dn ) J - 10'--- la__ /(/-me3 tire. la. . la Pai./130 Moderato Idem 315 &~ ill: r J = 70 /V. Sel lucru cu cergile. la. . mal (bis) Mal. 'n ­ cr - h'u-s fe. la. ce tJ J j r-" ' la ~-i- Cln ..a.293-­ 432. . mdi (bis) $1. s l l - Rar J =60 In! NdsUi Har. . '"~-~ A~ zbura din $-a~ dnta la fag In fag (bis) omu drag Lai. Sa _ __ ~""~ ~-=-. la.L -cu NL! ff1.Ej:.J.I. la. Dragu-mni-i omu bdtr1n. ~ ~ ITJ_____il J . la Mdieran in car cu I1n.. Doamne nu md-nbdtrini. DE -AS STII CiNTA CA 51 CUCU .. -~#J :11 'P' PV Fp' Jla.j.n-ga-n crean.=J 1·30 OM Sighef ~ "'--" Hag.i omu de treabd (bis) $1. CITU-I MARA 51 IZA . ZbU . la Peli.'fa .z~ mal jJ: tc: -~.1 --. £J tTIl)J £?¥~~=-t}iI~¥n-¥1 . la.-.1':JIl.' t tx==u'.JI J . eel mn. la.ra . . la. 811/2542 'J '" 433.. la. la. la. la.as c/'n fa la lv-mea clra-ga . la.v! Sfv :-. C'I. la.i. la. mdi (bis} $1. .-: ::E ~-.. la. mdi (bis) $i._ _lalla_ /a Alu-s Ie .e der:.

Ctt:...::$<1 mlndrui'Ui (bis). mai LA RA M1NORULUi sa leaganil (bis) dupa mine mlliQ (/::I1.. 43o.Ideo1 245 Djn ilndr ajungj Mtr1n.'Iti ". mdl Te prdaci CQ iarba-n lln Co iarba te vesteJe§ti imbmrlne~ti."'OVfJCI f\fcf /£.r. Hei. mdi (bi3) Cil glndu la·nsurat P(l mine de mlf mill .'0indm dupd mine m1nCl (bis) Oe tti OIi po s(lptamlnd ( Tal ~'. t.tierat.11ndrlJ.~j } {his! Te cunosc . I AI F Jrtf. tu c{eanga tidwlui (bisj Spur!i-i . 16 an! .. MAl sAonA TU .s) .14 Gni 1975 feud la la £t..

' ..- ~ ~. _.r ." r<.8JI/21.. "u.. '-' JUP/. .~'ltjn:·.. . TRAG Nag.r.. f ./ :-. .-=-~:U ---_.!'~l. 7" u ('r ..TOt"!~· .~. . .~t)~·~··· 111-0 . ' "'. .:..~:tt~!!~~y. !'.. c .. _ _.. IJ..ste C'U (<'Jpj..'r I-}~ ~£E~~~i~~~~=. " .J' '~:~ii:t~~'~::=-=iI ­ ".i D fhu!e (his) $j m-o dus sa rna o..{.-(..t :-[)F C" .. ' ~. v/.'.)lTl ¥~:!' •..'·" jek D( finere(ile rne!f-' t1 C ..'.. _ .:. oj"e-n blG~(~ cint"'~i .:.nt~.-_ r..1.:'.../.U'.\ iN I\MU LJ4 14~' J4~'~~ j' I< ! i' ! •i th {lit. ~:..:: . . U'ag cd eli fYi-iF'.~.. .. ¥-~.___..i f~ >. . "I-' JUS .::: - l.nal :.. 'U 1("1 I '. I Rar *=60 LA ANU )""(1 jJ f ... J"/ to.y r~uq .l-jJOI.i !.J( (:d lctd-. -!'C. z:. .i. ~. ../Ii! I. _.·<' . i /..) Dd Las so.:' ..' --3 ---~ 50 . ' .. s..."" ".. ." .~···mr. I.. ..) )i ('I').. '-' ' u''''--.' :~. ~..i.~ :r....... lnir-o miercure la zece Cu (urlin gaJbcn sd pJece Sa pIece 10 concentrare La cimpu de recru/are Nni ia tTin nt:-om imlJu[c(1t ~ 438.' re.. J " DAn r' . ~ ~ "f i r~ At\ i"-'!<~" tJhL~L ...... <:s: .__.::. .Ji .J e-* '.10 - 01-/. .J~~:~~~:~ In d .~' .\. ... :. ~£ .B I OC!.: n ~ i~_f ~.. . ./ r.:.':'1' S(.' i.r.ref - aa of) no - Jd --_.e/ ..~ I .t fn !67~bo~(u .~~~f1t::=-.70 Andante J:.J -. " 3 P4E~~t~..pd a l)i}~gc' f.U=~~~:a"~1"~~T'~.n I .::Lici i 1J... d/ ". . JC rormn .. .' (~~J' '~.~J: ~ Frumu!$eJ co ~...u" L . ~ cit . . FRUMUSEL Nag BIl/ 254{j .:.20) ----­ 437.7/' ('I -..~~ ~7/..--=I . / '..'r·. ' ··. :':: 439.~t--f. C'I. _":":::r '."."'r-+-.. "...'IJ pr.? .) ...~~*~~~~.:f:=::c~~iI..­ pos-Iu mB-re A SU .. '''-1 ..n..[. ' fI:--/r.e Ja bine Ja neccz {i)isj.1._ j § .. f .: . '~ [ )Ofnma 1\ "*'.J -~ ~. mnd'e ~" .>(} c'.J ~.~ ..:.. !tt. {J 1:~·!"f.S~-~~tt{N~ Cd!7U tJ-.:::c~=:f~~qj f) ~ _ _ _.SPff: UfGni{d aill piec(tl (his} Spre graniia ungureascd Dumnezeu sd-i pedeapscascd : bis) Grea alalma mi s-a dat Noi 1(1 ator de pJcco! (bisJ.'­ ·f.-=j6:k~=-:C~ff]-...~~:~]tl~"b.1r~ i\·E·ve.. .:~l m fiji ~ I C'" a af ~( -.___.-(. IIJ".C'I'..o ( Mdi neamtuie.} .){)/ ~.. nu t. ./.

Viseul de ias M-a1 durul odata bine (bis) Si mne-Q si p-a meJe zile M-aj durut odata rau (bis) $i mne-Q si po traiu mneu (bis) 441._ 7:9- k-med-ar we sa mor ma/ tn/fl- clra lor.58 ani Ii::. Prinde-m-a$ de gdzdu~ag Ori luau-a~ )umea-n cap. -. .J':: 93 fnf [cmon foan. Sap/nra i1-I~_:~~lJ:~-. de mor miine (bis) Mlndra lor nu Je rdmine (bis) Cd de mOl 0 jeu eu mine (bis) $1-1 fac coplr~du de nue (bis) $i-n pdm1nt eu mine-o due (bis) .• . ll·am 10s09 lin acasa n·am om drag Nu ~tiu Doamne ce sa lac.Sfan Ion Pafros. 110 _.[~=t~"~If~=~~ Andante _~ =100 Inf Pop Mihoi-2B oni Desesti Marg /'n lu me nu ml-i bl . Moderato inf. INIMA ME . INIMA.B25/14 r ~j'::i:=JIl4':~fi.-~ -)~. TATA lUME-AR VRE SA MOR ('f. J..ne 17-arl? la (I - ne Marg in Jume. 825/321. MARG IN LUME. NU MNI-I BINE Mog._L l: . • 442.c. De mor astdzi.48 an..••.296----------------------------------------------------------------­ 440.~<.

::':':L. . 4J: . t. 49 ar:: f '(]marrEI..--" " ..::::::::::~ ._.. · · 1..pe-.?:./. 1' V.0fflhlt-:jrJ ·:~E·g{j·=t= -r/77'''''_..r)/. . ~.. /a..ce . ' /7ie I nf f/{ita . . 17/" ma me miH la ~~::~..::£ 3:::-3 ma du -. -::-:: . ./B ~..... ~Dr "..fC'--. =====-.-..__ .·sa z/ J ce ~=~ .~-::. . rA n: .: rJe) --.: ::=&~-=:::L::-==:E~:==iL± -~~~ §1. -. J'a -. ~.. .5tJu- - dina :fa __ --:~ Sd culcdm iarbd cu roud Sd prindem dragoste noud Sd culcdm iarbd curatd Sd ne mal iubim odatd Numai no. J.:t. ~ . A. e'e ? ~.. ·._" kJ IP r-) I J. 'r~ . ·"..[ r .._"-~==:~=~=+_~1 -•. .'''' VJ....--'r-t· .~:=:. -:jJ:t:=-:j/~ jH1 'iJ==!:::.:. JI" V.:.:=t::=· r:·fI'-t.::::::'h:-+=:'" . ~ ....0 la.. .~=::.-eoriore . iJ= #1) I L y..-:J:L.J!... ...re. ' -ll...... ..297 443.re Ie. .-._ ...··t ··tfJ:·~~:··:1E~~~~1~=K==r . ~. '~:=j~Wi~~~~~~~~ . .. ..J" _ ~ ~ .:.:!!":.:'?::::: '-:. r .!t.. CU/ . ..___ la ··-·~~·-- . .~.S.. :i!!--=::::-/'''1' "_-.i eu de J. 1 )l::: 120 ... ma du -.!~ 1-..__ ~_ ~-. ·. ::::..ci' .: L -~- -­ ' .~' r ... .=.re '·1 :k~' ::::::~=-:::::.(..u .•.._rL. - ...a ".. 445..-...t a.~ /7U ne ve.:==F:::. '.~_.!I.. me -~ . .-..:~ t> ~.::=-.::.. '==._ ______ _ ....L~~. TAT AsA ZICE DORU • Idem 356 "'hai-28 ani Dese sfi ~ ne ~::~l:.==-:_~__... .. e25/1424 Moderato J\:110 Idem 356 ~ra.:::. • =====.. /a -- ~ ___ .':":"'....=. "... _:-=~:~~~~=j:-==~~.. .. --=T::J Lr-u~~~4~=:±=i l..~ t apln.~.. : ""'-'... ._~ lit" la '1 J~J !iI. ~a.jf@! At/ /:~J3-:J . . . I .~> ..:j..ce· ....~=-=k·t:··)j).. !1't'1 .fa ....L . 100 t~-::~-::-:t====E~'::- _·t...fi~l~_:-_#_..: . ·k I . SARACA INIMA ME . Moy 82511203 Moderato 444.~/. J'a.: -.: . ..i Ca cle iel moa .-.....lb. rrye 0 L. 1-:•.ra·.....~ ~f-f'+ .---~ .r T ··t u ji-"""". ..( .-::::::: ::::*:"~t-:::::~=~_."---.. .' . y . -.=...'-1f'~. ...ne.. '-~ c/}' 'p' /1/- ma me mal ~ r t... C1 l II ".".~..tJ-·~/Ta Ci. .r i{ ·iJ.'A-I-· . .==:::=:~-:. :f.• t.= I--..•..h~ rv ca 51-un cf. ... HAl MINORA TN CODRU VERDE "far. "" ..:.. '0-' 0 '/. mln·drii /'n me.. ea . J~: --. .....l·a rdsdri De ne-am gdsJ dragostea Cri$md·n codru cd ne-am la Pd iarbd negii ar si Be-om lSI ne·om veseli.~ /0 lSi l? _"". Moderato ...J'­ ....."f'" --iJ.. Cd .. H-~-' -.p''.. .......al' o iel IiU ~j:$~~t~·...--. '" '::::.::lf::::'!!=_+'':. pU.:::..- )Into 58 ani ~...-~.._.I 17' ". clru VC'i.I eu de n· am dUB drag Blne vdd cd n-am ad dzac. 8771Jl24 /ean... -. _~: =~'-..:.a /lal.. co.. J) 1 .kl--ra·/J -.-am dUB dor Blne-om vdzut cd nu mor Cd . . de ne·am iubi Codru lama $J·a-nJrunzi Si iarba . - T. .··"fC r : : r : ' F .De·a '::"'..Dj Zd..:: . 1=.48 ani de los ::1!.. . ____ 'i.'.:::::.re 0 - Ejtj mu/ ma. =::. _ _ .·-=t--E..ra-n -.. : 4)JJt:l . ~" J=~~~~~~~2F12-.« ..." r~.. • ..---=:--=:! t" :::~-::~~=~::::~=:=±===:..~f{]g. ~~~~~..

- - - 298

--.--------.-----~-

Do, w.s,i·(Jm lei doHor ell Ie (his) 1l.1 doitor,;! !~i i-,ollcd (hi.s) .':;i n-tJ(:1 !J(17m.it nimicQ Ibis)

mn;·o

SPtlS

(his)

r£{J('wi 1Q iilimii nu·s (bis) !\ii,-! (lI.:eo, nic/ fa Cluj (his) r.e; :nimu ,'Sle'Vf' icqc (bis) C>!I::;J:;;I t1lU dt(]~ (flisl

rG

,inU,"!{l

"'tit}

tldru
(bis)~

{~'e ti?[~l ."$i

(-,rnu rr;indru

.~

446, SLOBDZI- MNI-! DOAMN E GLASU
',I;"

;:d90
Moderato

/ d2m 402

J) = 92

-

Sklfwzi-mni doamne gl(lsU (bis) '';(] nl:-.u!H: 8ighetu (bis)

I

'" L.l\ MINORA CINO MA DUe
f1~c;

"

­

77/ JC!,]
Moder.. to
~_CL
~;

Idem 32610

-lJ.~--<'T'

J'I=

104

UII-

de-a-puc.

Eu la mlndro clod rna trag (his)
Am carare pl1 sui) fag (his)
Si drurnul pc) unde-[ I(lc (bis)

Clnd ma due la tine Lu.$ca (bis) ;'''lief-un cine nu rna mu~ca (his). Clnd md due 10 tine, Floare

,sat cJinii

sa rna cmoare,

I, t, n !~, ..,"'iv. J
II
j

C

r,*:<i ("';'
U',' ' " '

iJ' "J, -

- Ai'!l

~

i.

i!

! i\ L!~

II 1"1"'" L\ s......

\~'n

!I

~j

i~

B17/e'78
iVlode r ;; tG
'i1:;

VAR·

o
~""f1fn rOIllQS

fiira nintnicd r6.rnas cu cnpl1/ ( oi,,; J

::.,/ .. arc IJe (":He oFf

'.

r

~

m11.j~,o

dat !}ut:l

kl un pticior

(bi:,)

De

scura-n

1'" uma
!;l{",.
n F; ~ I'
!) .:' ! /

cu nO(Jic () c:..}Jce bOtlla..

i

j

qi

i j..l,

DA

ULlTt:;

f

'" MiMn~!I··!J ~ ':f & ~1
t
¥
0>,,,",

t

! t

"1-/

\

. -

fv1ock-"cra.to

4

::

~-......:

~

/'

HilL da, Pii ulitO, mindrii meie }\/ ... rllJ? cit: C!~(ifs~ do tol {fi .f'fH.,:r~~ liai. ca. Pd mlndrii·i tine: Mmnie Hu-mj [reb/! hlm;na fid! rill, Pli unto lTllndrii·j tau

ELi. ;''''~t1 tit,'-­

rJa, Pll1ifU ,- ,

Plnd !o ffllml!Q

QCDsa.

:'T' 450, UllT A u llA !, n ,
"1' "
'

~

J

,.• H

/"',

1\

811/
~,

.1

l'1:2

~

De mlndmta cHeodatd (bis)

C'lnd a zlni sa .mil veda (bis)

Pa

ul;'ta,!}uSani (hisj

OQre (lSi".-i ullin (his)
Inlndra (bi:.: eli sa \l~~de C().';:G mlrlr!rU wIde

ptetrii !Ii ptetriceie $i cocoane irurnu§E'lE: (his)

1

----300---------------------------------------------------­
451. DE HORIT

Hog. B1611605
Rar

J = 70

Idem 106

Rdlile m2ndril m-or bate Cd eu Ie-am Idcut pif tdte AJte rdle n-om liJcut.

Numo·am mincot $i·om bdut SI-am iubit ce mi·o pldcut.

452. HOREA FLOREANULUI

Moderato cetera

J = 80

I- i J.

g! I#~ I r~F I ~ ~[ 16Jf!@ I
I

Inf COV(W Ion - 33 ani - prima~ Boia$ Joan-63 ani- contra Covaei Teodora-31 an/.-zongorii Po/eae $tefan-10 ani- garrJuro Pascu Simian-JOan; ion.' 1972-Viseul de los

r
t)

,- ( ric l if:
r-·-Jg ill t ..i€f-.l-i[b!J
Hai, md Jume, da ! Clnd a sf nunta mlndrii Eu m-oi culca ~j-ol durn; In lata bisericii Sd vdd cine m-a trezi.

IJ

II; J jJ I ;/l J

f

r- :=j4~--r gr.~.A;:.:=IF@

I14l.J I J

Hai, md luine, da! Te-am iubit mlndruta dragd Dol ani .,j-o vard-ntreagd Clnd 0 10 de catre toamna, Te-am lasat sd Ie laci doamna Sa iii doamnd la liceu Sa te ia un techergheu.

453. DE HORIT

".fag. B1611576 Idem 106

Ii C1 if

Moderato ceterA

J

= 60

I ~t:: tY4if il

U I14J gJ
dJ

iJ t'V~1Jt~~J~Blo

NV

-----------------------------------------------------301---­

454. VESELIA NU MNI-I DRAGA
,~

'I:.

Idem JJO

tJ

............

Jle-.Je

//...

""'""" IfiL-L­ d _ _ flU fll/}/~i_

W:P:'f" 2Jli=FFFA
rlra-.9a tie - se - 11- a
n(J

mni-i dra- ga

~

I

tij1J. -J. @ljtl'~F+W~~-J
Alv-ma
l

9
ga

JC9,p ... fa ... ml'- na-n - frea ... g8,

Alv... ma'

.JJp ... fa

mf- na-n-Ired

ma f

ntra

I

Veselia nu nmi-i bund De-ar tine bator 0 luno Hori-oi $i-oi I>uiera. Impreund cu mindra Veseli-m-oi $;-0; trdi In caso cu oamenii.

'Igora mJura

os

~
~
~
~
Hag. 8171659 Moderato
~
Solo voce

C intece vocale de dans
locale

455. PENTRU MiNORA DIN IEUD
Idem 330

J> =130

(I ! p' , P -]Tt# 1t!- - £$' ~Jyq ))

)J J
k ... vd ma vd

~

f Ell =eli r F r E 6 r f~£ ~ ~.--- ~ • & 0 bf t f ~ ----..J;J ~ .---.......
I [ E F err ~E=ii::,3-=dr q[ n p F7]

;i~

"

li"ec,Pm a...

l'in- In; min-rlra

pa

din k ... vt! n{! ma (ld

li"ec 'pIn a ...

P;n - 1m min-rlra

pa

tf;iJ
/1(/

au:

~

Plniru mlndra din BoUza (bis) De tri ori am trecut Iza (bis) Nu-mo-datd de-oi rna; tre (bis) Tdtd Botiza-; a me' (bis) Mdi dorule ldsate-oi (bis) Sdrile descuJta-m-oi (bis) M(1J doruJe ie-oj ldsa (bis) Si sara m-oi desculta (bis) Si n·o; mere la mlndra (bis).

~

302 ­

Mog.8J7/t.O Allegro

"Ii :; 100

i

Cd
Hai!
(~1d

copWi

Sf lTIel e doru marnii
ne
dOT

Cu

Ie, 0 s{iptanlJna n1(](E' la jnimil

lint i ie, Ie. Mtuca de sus
dOTU

tau
la

:!/Q USC.

Hai f
TtHl~ieptam

C:1 dwg 10 cina

l/(lj ! Ie. Je,

Si.. j fmmo(l.'\o simbdi(1

T'r:.1'iUCrl t:U
cfUlrtoi(f..

457. MINOFWLEANt\ ~1'!NOR ARA.
Hag. B 27 /171,1 Moderaio

160

Ta, ie, It', Ie, Ie, ie
Tu, mlndruta pui$or
TJflQrd te"ai dat 10 dor. Tlmi1ra CQ -';Ii hunza, Cd H-o placut gurita,

MJndrutcl cu. oeni co mUla,
TlnUlQ (j-oi vlndut gu.m.
eu mlndr(l n·om ~tiUl,
Cd oj gura de vlndut.

$i eu Q$ sf cumpiirat fV11nrlm/d de mi-ai sf dot Ca-.~i si cwnpdrat .~j eu, Mindrut!'i hator de un Jeu,

-----------------------------------

303 - - - "

458 CIND BEU BAUTURA

/1eg. B771 370
Moderato

,

~ i~~'f-t-,it-··
-L-

tI~

'"

140

"-!"r:ran 39 ani marfie 1976- Slot/cera

['}

.,

J'/

/Je

.beu

oj) -

(j

-

f

,,7

Oe oi-Jd' beu

1).9

U

':~I

.-

Fa

~~

tt"

yi/

/'0'

ma!

Tat oi lJe cite-un pUcut Plna.-i soan' pd delllJ.

459. MOSULE BARBA CARUNTA
,

I
,I: 'I·.:,

Mag. B201216

idea: 276

.J :: 70
C'l

,'"

lk·.je!

/t:

A1~(}-, jIJ
}

-

r':'\
,


Cth;;/;:; --

ab

0;; ;;g

.

/if.//}-

;)

Li.:)

..

;'~

N rei joacQ, nid (oi!» Numa tiit be,~i mlnlnca (his}.

'"":i:::::-: -.
-~-+--~---

6--­

460. STIU CA NU MI-AM OAT ClOPU
Hag. 829151,4
Allegretto
IV -

:;~~~~
-.,'

L' J = 100
-. - "...

YAR.448
---

In!. Hotea 6h.- Jf, ani }9U' Hofen!
-" ­

~~~_cW'==--'E~=:E;l-~--;gg --$:-:::~.: --- =t::::::::::---=:.f::-=-- '-~_f8
.JI;(, ca
flU

/n!~am

dar

c/o ..

jJU

J'f;u
)

ca

n(j mi.·am

da! do -

&~

_ "#0 =i.- i li=:-~c==='E-J-::=1~=~::~-¥f=. · m::::=t=:----=11 ~===-==--.- .~-~ .4=:.:~...:::=::t:.:::::::-==--:::.-=~--.l:.~--. -::---- -_.. ~
La ens- mil •pin ,/
Iru zi
Til.!

'~

BJ./

La

ens - ma
.J

~

j)//i

-

1m

d -

f7U.

MindlU na t;>-o dat $f:rillca. La Cll$mii pentru horinca Dacii vezi mlndra cd beau Nu m-astepta te eu

sa

(bis)

Dacd vezi ca-s bautori .Nu m-u$tepta 10 cheotori Nici sma in sezdt0li
(his)

----- 304--------------------------------------------------------­
461. AICEA MA VESEL ESC

Hag. 818/189B Moderato

Idem 307/a
I

iJ

., ; U· f'~~==tt~~¥E- ~f~
A / - ced m9 ve -se lese/ A- ca s} b!
:,e·m i

=98

/;-a- iesc

iili:~)~h~.~F~Jf~::t£l~·:~~]lt:t[~:.~~\-.·Jt. _L .·)!.·M=--=:JI
Y-d- i
cea vo -

in!a·. ITiI
Stiu ca nu-s din neam mutase Sa nu rid, sa nu grdiesc Da, pd mlndra sa n-o ibesc Si sd nu md vesalesc.

De horincQ nu mnj·j dor Am acasQ puti~or Am acasa uiegi bogdte Pina·j lume·s goale tate

462.TAT MA UIT PA DRUM IN JOS

Hag. B18/ 122
Allegretto

Jdem 245

,

t. 2

:j

E7=.. ._===±---=t= . . [.:. -.·.~ r .a.. _-'-.rl-=r--·-·::t'----=-:~~ _..:.:. : ...3 ~.-~==:-::_~=.~:_~_::_-~·:·:...:..·f.:.·:._:~.· -... ±= -(_ '~.' -T:~~--:~-·-:8--·:..::=!
. ....·:=-.:ft:.:.-.1t_

J

= 100

7al mB

1.///

drum

III

lOS, ---.

Cu oc!?/

176' -

pr.'

se -­ ml-' ne

Hai, pd drumu lmpdratului Altu-n sat ca badea nu-i (bis}

Ca badita·j albinet Tdt fecior cu pdru cret.
(bis)

463. CETERUCA DRAGA MNI

Hag. 818/1976 Moderato

'S
~.

'* lef
i
IId//

Idem J07/a

J

= 98

=gf~:~~.TH~~cftfjJ:-~ rJ'1f~

Ce-Ie IV

ca

ora-pJ

mn!,

{J(j.-ra.f!

. ~.~. == ~. 1f.l -g=iF#-~.-.-..:::=-. FJIf~.-=.~·-..::f·--K.1t. .'t':~} --:-:::::E::t=:::.-=.=~!ty===;::.E:.E.:·~:--:.:t::::- -: Vy
chii mi''a-ohi Ce-Ie - rv ­ ca d1a-g8 !Tin,',

~:tt=--#1L=:
tJ -

.... ·F~. ==h-:-*-:Jj:=:? ,..~;~~
c/}ii min dill

,- ;b);C~~~*J-'f·:C:~: }t I ;: p. #~. ~ J!~~=Jr~"~
Ce Ie fa gt

-

neil;

ca
Glasu tau md leagdna (bis)

ci-ne-mi

de

Hai, Ceterucd galband
Da, CeterucQ cu tri strune Glasu tdu ma duce·n lume.

T

'I

305--­

464. MAl MiNDRUT CU pAR TOMNIT
I

Mag. 82011830
I

Allegretto

,;
~

r~~ !~~g~~~~~~§*~~~*~~

I/a/
- mnif,

.J

= 105

Inl TudorOVlC1 Nlculol-20 ant-cetera Tudorovici Mano-18 ant-zangara dec.1975- Rozavelea

-~~~:-l==§hEl)?
['.;;-/
.

"t

ZI -

~

/71 (

J

- - "---~

Ie

Hai tura-i Sdrutd-md mlndrior,
Sdrutd-ma de tri or;, Tare-mi-i de tine dor La, la, 1a mdi mlndrior. Du-te mlndre, fd-ti armata Cd nu md mdritd tata. De, le, le, mIndrut, de, leo $i iara mindrut de, 1e Cd daca m-a mdrita Dupd tine nu m-a da Tra, la, 1a la, la, le, le, le, ~i iard mindrul, Ie, le,

---=:::j

--~=-3

~e

~
Mag. B131359
Moderato

465 DE - A~ MURI, CIND
J =96

A~

DURNI
Idem t,{]6

IJ

:]

~

~
~"8

JJ; ; £=.- -=·-·~i=f-=l jJ~:~= -E' :i=I=fr$=-p"Efj .---.---- ±----.---- .:J a §1~ ~ - ~ ~ =7(]~-~ ~ -~€ij:~i.~~~U--~~~~~2:K~q;=lI
p

--

ft-B.J

m(/

17

dod

our

n;~

mal -

De-as mu - ri
)

clno

as d(/r>

/7/; mg;
__

M-mlc

I7t/ m-~ >

/;8-/7(/-

M -miC

/7(/

m-as T

ba-

/7(/-

I.

de-a~

..~

muri clnd a~ si bat, de-a$ muri clnd a~ si bat, nimic n·a~ s1 supdrat (bis) de-aj arde 1ume cu foe de-ai arde 1ume cu foc pel margini $1 pel mij10c (bis) 'dacd-n fille n-am ndroc,
po mij/oe, pd margini iard (bis) daco-n tine n-om tihnea1d (bis) tree ilorile cimpu1u1, mdi (bis) tree z11e/e allului (bis) tree zlle1e, tree noptlle (bis) si ell ma tree ell dinse/e (bis)

1

.(.. beteag de bQutura.>.~Tn MAl BADE CE lICEAl Idem J5tJ '/f. rlespreunntu.~oi rnai h.5Qzui Ffntinc(j Ferd.(. De . bdut serra la luna.~~i·.nm'iritd lei€: floar.:> capu..01 BE Allegro C-OI de be ie 08 - me - /Jii h l)t~ de ce-1 iJun(i.-i uiega 10 (ljii. t'Gre-i nf:b!. (.ind HOiincd 'cTrde-Glll bdul Brit [1m 10S1.)erie ( bis) j)jnd· i uiag(j 1([ mine Beu din eo de nl.1 (1f!aiLl ()rn ce ne . mni S-(J .i h{~dE~3 cd S-.tergunl Ca·.l romJne Pina.::. . k6Z ATiTA HORINCk~ 1.1 Po mine roa doofe caplL Crl. mni 8-0 .. ca nu1 door?: j Jeagd ('u :. ci sf bot...

~ C..:-=t4- iJ ~ Ilii --:-::~--::: . "' ~ J...1.. l/J-ma - flUI..l. .1 ./ [)l.1'S[} .n MERG LA JOe .' nu-·j SI cal ca /ii De Po Tal It/i O~(~t.: J. 1:.::!r ~-::~fI1~ ______ --.. De dow bdriilului.\ " 1 " A BJI/25.974.. ".. C INTECUl Ftf"r!oP!!'-..! i . f1F .:.:::-.17 Moderato .].F· tV ie i .lnd '. I' i 7ri. . .•• :::... Ardele/:m MillO! -}7 ani iC!l./"a/ u F J fa la .rd.lui =--:JI ~~ .:int:':> pril1Hlvara \1<1 co !$! irunza (bis) don. IT/i _ /~l{. turni.fii. /um. lurai.~.: ..\"flffi j(~ele l Si minarutc1 irumul}iile (bis) O'-ue as/a-i uli(a ? (his) p..{)lut.-t~f mi-O riot crept (his. III i l. tUiQi. ~i!~ ~ '.".tue.. pirr'ului. I"IUO 469.--. 1 .C. > ~.ervan Hdrie.'[a re ..sJ 5. ~.Vadui Ilsi mu .--'#--+r_ ."/TI 9rf .'}J if/I: Bdbut Jacm 38 an. 'I''' r r~ut ~'~.)i· . -- l'm --ptf.c..307 B nR .l.. .Sarost7u bY..~: _. • r)? 4.i susuni {'bi..(.1 bnlc. .t.. !luiL Wfln!T I idem 3511b B?7/.. .t j . care $(lde mlndra (bis) Pare-mi-se cd sc vede (bis) Cc.:<:a mlndrii Ilnde ~ade (bis). ­ I ----fi-· ==:1 -~ ~-.$ ~_ '.0R L.--+--=f---'--~-.

v~ .tea-gao Meli barbate p-a me lege Du·te tu de 0 culege Ca de boalel poate-mi trece (bis) Tu nevasta cutrel.b. TU NEVASTA SI~A ME DRAGA . fe ..MI BINELE • Mog. ~=± W I ~ II .3 Allegretto " ~)::.ne...tinti3lJc r r do ..TU FEMEIE. 131 paf be tea .. pa_ ~ Cb II ~ P I •0 lu . ce do 1£)13 I J J Tal I r F C .8.ASTEPTiNDU.oJ pill! be . Mag.rl.ga (jet.mlJ.. ne . 81611861..308 . nuiele oi lua Si de boala te-oi scdpa.­ 471/a.ne-pa-i ... TU FEMEIE Hag. hai Tn pddurc duce-moi Tr.J 0... sa dra ­ cu ~ lui sa ne be ­ ie &ta P P P P I fa d.. zac/ . j) j) .CJ' 1-=t.~ Allegretto )J =154 Idem 302 ~ft i l J) J) - tJ) l I~ tu... 80 Idem JJO pp s-a me dra . II re 0 . ~. . 472. te. La - Tu.. (bis) 4711b. 82111789 "! ~p TU t Moderato ~ ::.' ' ...ie..It} COillp .se rlJ J_ s mu _ _ fa de el moa - ec. #. B?I J53 Idem 21.me..' ...vas . 0 .de lu tJ Jl mea l J) de l nOl~~ )) ~ I tum j) IV )i I sa bar do - h J5 J lJa II - voi.J a .gr8- dra .pa-I coap ne .'1a-n i-a me .. cr .t..ga. 160 .Ie.. TeJ-n 0 !lra .!la..CIa..me...f/ Ti./ (8 de eL_moa re 0 - . zt...jI lu zae. Minte doru ca $-un cline Cel de el nu moare nime Cel $i eu n-am dus dor Bine veld cd n-am sd mor Du-te dor $j-n alta parte Nu-mi dunta ziJele tdte.:::...

bl Jd. B il..Itiu ca am barbat (bisj 474.).-In1.~ ~l J /).. I 5AocI1s Jt · J. - '-"l" .sa ~ flre-me-o fos/ maj de mull. EU DE AICEA NU MA DUC Idem JJO Mag.ca . mai (bis) ftl 475/0.Iapa Ma!~ ~ ~a "1~. MAl MfNDRUT DIN LEGANUT . 7970. ¢ lvlii-la-I/ ) I.. .21.17 ani 1977. .put -~i I f.i - cea na 17-01 me re la plug !"(}! pt- na 17-01 me re la plug ~ Ai. Mag B10/501 A . Jl j' 2] nu mJ due PF- de-a . :5i aWa mni-oi petrece Plnd-'oi arde frunza verde.p mal. Inl Tivadar Rad/co.sa.Bude~fi pes·· Ie sat S8 la .I' i/­ • . Leganai 1n legaflut nu-mi sii mnie dragut la Sa te legine po line Sa flU zii ')aTa fa mine Sa ( his) ~f>( i (bis) ..ra = 110 Inf Toporan Marioara. __ !lu-ma nu ne-am pn-ce . Ai.druf . SARA PESTE SAT SE LASA Hag.!'! I .) Eu aCQsa dac-oj mere Tate botiJe-s a mele Tate boWe din gard Ca sa :. Cd horea plugarului Este glasul cucuJui SclrtJituJ pJugului $i-nfrunzitul codrului Ai.':.L: . 825/82 Vioi ====1 309-­ ) ------ =.~.. Vre·me·ar sl o'e~ mars a . " ~' .:::::j t:nm'~=-~*biig@ I ~ p' . '~Ii 1. ~ ~' 1':.[a ) -~Q -I )1. Eu de aicea n-oi pJeca Plnd nu-mi aud 110rea .. ani ian. J =102 /fa! ~ mln .l1814 Moderato ~ = 84 ? ~J J j r++t A / • I Jl£1jjJ. . min ~ (. 1I. 473."' 'f 1 . ~ I Eu de-a-I-cea nu mJ o'uc/ Eu ~ 'IJ1rg r--~p kffi-n1l.

(bis) Ca ~i 476.fat ma/ I of ~~B. Mlndru is ed-s moro~an Cu cheme$6. ia doruI eel eu foe Ca $i frunza de stejar $i ja doTU eel de jar.j. Bert. -­I j 1 -~. .fo mat mal fa.<E±t#Ltt@d' Cu s/ .. 47S/b..MAI MINDRUT CU PAR GALBIN .z () u. (bis) .fUtiler £J mu.Q £j la fra- iU-Cl- Ia.--310----------------------------­ .Sldtioara ail-fJ Ma . par gal .ra r:J r y'ltJ . i EZCr Ha/____ ?I?FF B ~ ]------./ ._ _ _ _ _ _ __ rEFB~-I~=rRa Mal min-oru! CI/ l .pJ IJ ne ma led ..!':::t:. klal min dru!cf... $i suman Ca feciorii de 10 noi Nu sa dau pe opt ca vo..gan /a hunza sullo Ca ~i irunza C'ind 0 sufl6.gJn la.re ma/ Ira.. mv. la l la.. ¥ c::r . la Jfo - i() - fd-17u s·o-n-va. mal Ira l I@ .::l par gal-binI Ou . Clnd 0 Ca ~j de paWn vlntu lin de cire$ vlntu des. la IEIF pi Ca mi-! al tv fa. la f7"l8 lea . la l la. I Mag. B1011321 Allegretto Idem 372 ~ =110 . [TNT A' MARAMURESU . la.bin . Petru·20 ar Allegretto ~ = 108 1968.. I. (bis) frunza cea de plop $. Mag 8291777 $~ tJ E F-kt=-~-g@'ELLg-U 'Ii Int..

tura...-----------------------------------------------------------311 ----­ 47Z HOREA LUI VILl Mag.Ii - la cu__ mi"l7- dra. ~ --~~~f@=J I iEP' .10 Ca-i fartat de-a 11. tura Tate ralile Ie uit./ ~ a ~ It) . Turai ~i turai.. tura. .de lor..0 I Idem 3071a J Allegretto =-.ra.ra Prunzuca de busuioc Hoi ~i tu Mdri 10 joe Sa te Joc sa te-nvlrtesc rurai ~i turai. ~ ~p J~ ~-' = 109 JEI35 de jr=t. /r. FRUNZA VERDE DE TRIFOI _ -il".ne-n fa ra./~!l8 ~ ~ VI .~ i> Hal Auzita-ti bine. tura N -am nici gubd. tura Jocu nost moro~dnesc rurai ~i lurai.'>1 foe capita. -~ ::1"" Mag.. Turai ~i tUTai.cu pa la no! Pa_ J za l' pa Ma.1 272 Inf.I. - JI J2JB Min- frun-za ver.1' Pintea 478. niei una Cd Ie-am bdut ell mindra Le-am biiut cd mni-o pliicut Turai ~i turai.J/. Hal mFa-tiro cu ml . . dru-i )0 . I J) Jj --. I ~ €a 10 . B 18/ 151. tura Clnd aud cetera-n sat Nu trebe sa s1u mlncat Cetera clnd 0 aud (bis) (bis) (tis) . 8291J81.Fa ~ Il! Tro I PO .== :+t== &r. bine Ca-i vorba ~j despre mine Eu nu-s fata de jupln Greblu ~j fac dai de fln Nu-s fata de jupinita Greblu fin . j) I lJ t? J 9 Ts fata de pe Mara Numa una 10 mama Grice lueru oi /ucra lama ~i toata vaw Si cu V iIi m-oi 11. S-am fost Unar ~j bolund Turai ~i turaI. Victoria Darvai Va/eni '"""" I.' ele Sc-(} moa . I) .

cu. mai .Iv I lJ2Ji) mal _ _ _ __ II s-o ru-pe-om fa haL hai.ora ~i~~ J! ) mrl(-i draQ ~ sa ho -- fOCI [U min . hai. cetera ta Facuta-i de simbdta.61.wJ Iu ma/ _ _ __ [8 /-0 hi-cui mes . HOi}. zT CETERAS CU ARCU • Mag.ru. ) Il:g)jIT~ /Je hdi.'u ) ca flU 1-81_ :8 -. 820/7757 Moderato iti#~r @.312-------------------------------------------------------------------­ 479.i J idem 1.9 .resc.dt-a 58 ma iv.beJC. ~ sa p ho .5 j) l It . JI. = 99 t=?Tbj p #§' P CU_ ar. FRUNZA VERDE SI UNA . mai @Fr a/ . ~ 10-. B 181 1550 idem J07/0 VtY- de ~~===r=-¥ ~.)i mni-a fa cojoc cu ilori Sd siu mindru-n sarbdtori (bis) Cine-o idcut jocu-n lume r\iba numai zile bune (bis) ea eu ia joe mii-ntilnesc eu mlndra care-o iubesc (lJis) 4BO.Cler /77(}/-/ 0'1 3.J _9b!g C2 __ Cd ____• J! v - na. Si sa vezi 1n sarbatori Plin cu fete si feciori (bis) eu cojoacele-nstrutate Vuma trebuie jucate (bis) :$-0 zis mama ca mni-a fa lestrc cind n1-oi InSUla ( bis) !.Ie . tv1nicula. mdi pi Facuta-j de simbata La fecioli duminec(J to ieciot1 dU'11inecQ. tv1nie nu-mi trebe pd popa ilj Numa cetera si doba Mnie ml-mi trebe l7Cinas Far Mniculai ceteras Far tv1niculai ceteras. r I 7} J) [v ]J sa mIn .

. £U~ J jl n Ii ~~~d}:----J.'_' .1) )).rU-II ca ..p do .. doruri multe.ni-l :J~ ~iJ ~ la.L . ' .. ~ I~ 3~_ _11.Ie.-0-' ?~ ~ ~ .--"':. la..!_ _.. Hai. MAl MINRULE STRUGURI DULCI .sa ) l?um-pe-ItNJ )' r/ fl-/ lIS -- ca ___ @..-Ea.?u ma-n-dur I?um..ru-n_ ca ._ _ .: Coborind din deal in vale Mo.Ie sfrv -.._ mal _. I ~ ~~ m !L-~ ___ .313----­ 481.. {i ma-()-c.Ie:.fa.Ie.-lltiln!! cu doru-n cale Doru prinde-a md·ntreba Dow-ti-! de cineva ? /VIai dowie. ra ----:"jL.. do . cd nu-m pasd (b i Ct'l.fal mal.. ____. ~ -' ~ ~'~~' @) f ~) Jp IJ)j deal__ /11_ lI8 .oe u .rF. J) [j (u_ 1/8 Ie Ma-n-IFI-n/~/ . la._81.#±J~ "j} $bmJy rtl 1i± Js }l j) £J V p bl p I it j) JJ J):t£ -€ii!¥IJ(7"-~~ Je-as fa -.-----------------------------------------------------------.zula-i om frumos Sd nu fie pacQtos ? Cd ~i muntele ca-i munte 51 e/ are. la. mln-dru.Ia/. ­ § ~ :4= 12 ..J :::113 :t=:::===t::===---:.I.' l Te--o rum-pe u rF .guri slru -gurl bUfJ~ L¥J ~ mai__~_ hai -~ p1JEIW=r===:~~~-P.' pe-le-a.__ Hai.:::. . .f!W~ -F .~~ ~ ..: !ilL '--' 18. 5=$--­ ~=k'e .__. _ . m vb( q@? at? ...._ Hai la. mal nebune Mal vazutQ-i om pe lume Sa nu-i fie dor de nime Moi vazuta-i om de treabd Sa nu-i fie lumea draga Mai vo. 482.8I:==--'3i~J--=": ~._.) PaL__ [0 - bo.'--_.~77 /a Mag B2913233 Moderato Idem '''L' .____.. :==fity ____ §¥. .f/ fe-o rum-. cd urUa-i m1nioasd Cd urlta-i minioasd ~i pa mdmuca tismoasa Dice m-o flicut frumoasd.. . __L __ _ _._. la..~ NZaz:s..NTiLNI CU OORU-N CALE .J : : 92 __ ~ . 1t1 M(it/ In tn .. Las-sa zica. MA.-/ '-.s t1nt'lrd ~i frumoasd r: <" ..Ki-n-fiY.rind d/II 1 Co bo ~ rlnd dm _ tF¥ p r "IDd_ deal ~r-3... p' ~x-14 cu ~ _-c j tf* Ii ))J)-j)-rJ¥=E=f¥Eh=fr¥itt¥~ J1I1r§.drL: ­ fI/I :defr " ~ "dl_ fl8i /.. Hai 1. bunt..

.---=~!=~~~£-:7t-fr-=iE=:l --" oru .. j :l eu-.sId..Ie.5aptnto ' * j) j}-=+.ce Alu_ sid .:.N¥:]J ma. /101- nl ..mu cu_ car-..mil me-Ie. Sa due cartea letilor Deasupra cazarmiJor.-..u Da.cu cin mier. Da. SI EU AM FOST A MAMII MELE I Mag..ne Ycnj Ii dru mu Jcris fi ~~~~§~~F~~-·~~~-~hI~A-5b~ Am un_ ora .--~i2g.E33::~ ~~1t=:. __ vol ni .~-l.------. 8741890 Allegretto idem 385 ~ ! e-=.t?r£ . Cu_ car-lJu . cucu CiNTA.? dus_ fn lume Da.ct. SCRIS Mag.gu! ""-" o'uI_ fn lume. ~ :=2= t!J • M o dera. ~ ii~* """'iJJi=:= ~ .~-fl= fJ Cu. .k d juns ra .cv J =108 cin.~.. MIERLA liCE Mag.ce #u_ . 7975.18_ - m/er -Ia z/. 4 ~ F~ .:.bu .la zl ce Cv .~~:--:=k=r=~£ ~~ .--_-~-.+------. 816179/.o ttl I = 80 -71_-.m fosl a ma -mil me...314 ----------------------------------------------------------­ 483. Cit-avere am avut C1t-avere am avut IntI-un ceas mni-am vlndut Intr-un ceas mni-am vlndut 484/b. Fa-md doamne ce mt-j fa Pasdre sa pot zbura Da.ne.ca_!Ja - nil.Ie Ce sa fac am a -juns ra .~$=~:.lJjJ~¥ Jtjr. Sa nu-l puie de planton Cd li linerel $i-i somll.7 Moderato ~ = 90 idem 119 f. Sa graiesc cu colonelu Sa mni-l Jasa dragucior..ca bC} nli. 484/0... Ca banii ti-or trebui (bis) Pa clnd ti·i casdtori (bis) . B2017527 II DRUMU CU CARBUNE inf lite Anura 25 ani oct. Am un_ drJ gu! '-.

..leud .r/.315----­ 1 485.84 ani noiembrie 1975 .18 J J = 120 ~=* ~ p I P4!~ ~ Ba . CA ZiNI In! Duncn Vasile ..001 08 .-=t---===-~ ~~ ..fa .C . i ±f3.'$i v-ati graft pa 1a spate Ca-ti mai he 0 jumdtate rna. FRNZULlTA. lip ~ P P l'p F r ZiZlc-a zf . doruJe (his) Pdhdrutu-i cit un cui C'lnd 1/ pui /a gura nu-i (his) Si Piiharutu-i lndungat voie~te rdsturnat rna. Bata-va bdeata ieciori Bine va std-n sarMtori Cu horinca plna-n zori mdi doru/e (bis) Si voi vre-o doua iemei AU Mut ~apte Uirtdj (bis) . Cum Ie . dorulc (his) . VIORE' I Hag.§) La s1t1.:-~-. ij F: lIeil &1$ It! f3 a lip ~ Un! p ~.Ii .nil' r _ /"u.ou . Hag. bel ma! m~1 (um Ie !Jol 08 me - ml ill ~~~-~-~ J. me .0 - /II - 0 - re rin.5-0 J = 114 mTn-cira n.---------------------------------------------------------.5-0 . 816//886 Allegretto ozis.fJV § Jlra .ju Wil - 171 p~ ju Celuiascd-o jiindarii (his) Cum mni-o ce/uit gritarii ! 486. 818/1625 A lIeg retto idEm J07/0 '~i g P==W t:::f=F=IF F rr(jn-zu .'i-.:.0 MiNORA mFn-cira C-B zf 171. j EJ~ ._ _ _ _::.Ie /...pi J pti It La .ci} re 'JJ n -~-~.

----. B18/ 1780 Allegretto Idem 307/a ~ i wg~ __g==r:~~..-. CINE NU STI CE-I OORU I Hog. 810/412 Allegretto Idem 372 J::: 108 ! [e . CETERUCA DIN TRI LE MNE Hag.cral? [}e_ ml ..Ja­ Cine nu $tie de dor Trdie$te-n lume U$or Nici eu de dor nu a$ $ti Dar mni-o pldcut a iubi DowIe bo}ovan greu Fugi de 10 sufletu mneu Du-te dowle-n pddure La i nimd nu te pune Si te du :si la mlndra Si mai stlica-.=r~~-:IH·-~ [i-fie J :: 104 ce-i r/o mcJl .Ill ) r/rum jJW - Ii. - fle flU .ne nu .. _Ifill ___ .Jk J r/nm jJUS-­ ta-...7L'__ 1711-81 clf7../1_'- '---' al_'- lu ._Cl CeterucQ din tri lemne Unde·ai fost ai1ta vreme ? U nde-af fost $i ce-ai lUcrat De mni·e nu mn{-ai cintat ? Hai tura $i tura Bine zice cetera Bi ne zice cetera C1nd se mdritd mlndra .fal '-.316 --------------------------------------------------------­ 487.../ ~ J jr.____ _ f_·-_-_-<t_lI_-_r. inima 488.rv - ca If fa - If fa we ..lu_-___.de-81 Ios1 .+ ~I{j) )J*t 8/ ne t41 le De sa maritd cea hlda Nici 0 cetera nu cintQ Cetewcd Iemn de nuc Vine vreme sa rna duc Cu cdme$a de bumbac La mlndruta mea din sat Ceteruca lemn cinesc Dupd ti ne rna topesc Dupd badea-nebunesc..e .Ie ru ca [e ..___~ Ooar-me fJoajJ-lea lu_ _ [.de-al las/ a we me~ Ufl.me? !/n.Ie . D .

me De-i visa un vis de rau. mlndra. 490.ma /a (1m . Pd mine m-ai bJdstomat So.z:-~ ~~- -----. I )J.. n·am parte de-a mneu sat De care m-am-strdinat Pdrintii mnei i-am Idsat Ai..e B/as-fa-ma~ sfra .18 . Ca nu·ti trebe alta ata Ca omu strdin pd viata Co omu strain pd via to. ~ pi Ala rat mm[(/ mFI7 o'ra s· . ... mindra..g qj . t~ti t) Allegretto ~ A.IfJ .. Si nu-ti trebe alto. mfl7-dra me gJ mi'17 lira !Jal la. s<l-re mTn-dra j) j J) -I -d(l [(I . n-am parte de-a mneu sat So.C(I - 0(1 fe-fJ ----.fu . me Sd te tli mIndrd de mine. mindra ... Dmq kJ2M . hai Lasa-ma cu dOTU mneu. . TID RULE DE PE MARA :e Hag.##)l @JdgH£§J Ai o--l1c·i a ve m! .t­ L . Ih Jl I )j)J 5.t)·~ 17-&(1. CUCULE PASARE MiNDRA Hag.. lunie Cd omu strain po lume Ai.0'(1 gj I J) J) 4J Jj I J) .. -'" I J) AI_.______ 'OJ) Ie pa.~ II: j t t l I -J. ---j ==-::J re .----------------------------------------------------------.i vao'l7oarfea ce-a vi .. B 18 / 2462 Idem 245 J = 1'0 . me a - ~3 '--' La-sa .re f! ctfJ ===:l .ra m~' [@h./1-' erl7 - !J(I- fe-fJ .. hai. I J mfh-dra /1al II De-i visa un vis de bine. mindra.11 e ____ ~ Ai.Ia.317----­ ''-1 489.171.Ie 01 r ~ ~ J =100 ~ i I T J! .. N -am fdcut la nime rau Cd m·am dus din satu mneu 2 .... B18/1885 idem 307/a :.bta_ fa.

/'Ie (Ti-a do .nJ. Hag.5 ba ~ deal Taf a-sa 0 zFs i ba dea.ni I )5.1976·leordina ce-m-fJl. TAT 01 BE clTE.Ita - n II U$or ij doamne pelhaw SHu cd nu-/ ridic cu paTU Si cu paw sa-1 ridic Tat oj be cUe un ptic (his) (bis) . ill J jn II c!e la - Ja j na-pol /'I-a fur. .J8 0 zf.01 ZINI . 492.p' fJ!.loa re )l. __ . Nu-mi dau mintea din caput (bis) Pint-un cine de dragut (bis).5 Allegretto i f ~~f Tal oi be cl ~ = 100 j U' 0 I Ef f U' i ~.li. m-a I &)l.na..1. Idem 21.frill).un pit . }1 J Ja vat/ ci-ne m-a do - ri Ja vad ci . Tal 01 be c7 n J r!. TAT ASA A zis BAOEA • Hag 818197 'l .ELE .P' n-ol zt lJu ­ ce-m-oi .1/-__ .ll fe.JH a.£P' ~ f~' =1 f ~m.c@ I rn p UtFI fJd de - /1. Alu ma el 'f*EM. DUCE-M-ol SI N. De m-a dori cineva Zinioo-o~i ~I n-<l?cinta Moo dori hunza de nuc Cd ie zice sa md due /'''1-0 dori frunza de tidw Cd ie $ti unde mnj·e glndu (bis) (bis) (his) 493.UN PICUT HagBI81217 r Idem 21.22 ani ian. ]i.r no .I - ~ = 110 Inf leordean Nufu -38 ani l eardeon Man:sca . Allegretto "if ng~':Elf ..cu/1 _ _. BI81131. = 80 Tat ~. )J Jl.ri.. $i de dor m-oi ineca (bis) Eu ln opel suparat Pd /0 noi. fe-un pfl-cui . ~ ~~. pIn jos de sat.nn - ca-n pa .i . I ~HFt. ~ ~ J.5 Moderato .)J Pi . n-ol zf.318----------------------------------------------------------­ 491.

.. (bis) De n-ar s1 cetera-i1 lume Ai vede tete nebune Ai vede tete nebune Si neveste dusa-n lume Si neveste dusa-n lume (bis) ...Y1I .sa - @! I p P p..1 A lIeg retto J = 104 I Pv p ZI: Va.feea~ '1' 'j e. Mag.cal mes .i • I £' i ..~ j I " ll '.vie me .~ - I C(l ra! ~ Ceterucd m1ndru glas Scoate pa mlndra-n prilaz Scoate pa mlndra-n prilaz Sa-l dau gurd ~i 0 las.b I ~ de u~ ~ P CI I z. urma) (bis) ==i j ~ Mag. l Ii) C(I - J) .. da. Ie ~ nu e.cu-a ~ J.. due a Ai...18-1_ sa-ma piC. B181900 zi vAsALI DE BAul Idem 3511b Iii rtf Hai _ _ __ t. da. J/ p ~ if.dill ne. cu ­ J. dra .-.... In) J . )... .li eu I J) J.1 gura cu dulceata De-amu plna dimi neata E1 hai ~-a doruluj Daina mlndra ~j jar dui (Retren 10.319--­ 494.a .:::::.. Jl J) A') ji I La Jj J mes -Ie .(It /Jru-mu-IJ co-dro /1.. ARCULE NU ESll CURAl I Idem 30710 .C(I. Pdlincuta de ceo] bund De bOut sara pe luna Cu mlndra care-i nebuna Tucu.- Jj I ).. Va sa de ba... 1/1-' C(I - raf bli co ura. Palincuta ~i pdharu Stlmpara doru ~-amaru (bis) Dorurl ~j amaruri multe Pa la inima trecute.. I (j J) J F Jl \'i ~ ~ II: j) J) ~ bii ~ J) J) - n :h E. B1811518 495. Ar - Grabit J = 120 C(I ) J) J) J) I J) J) Ar Ie n(l ~ n -. JU . (bis) ]01 Ai.ne vre-me Ja-/ a - sa ma duc_ jJUC/_ If f)il!- mtl-n co ..

. or§. 49Z SPUSU-LE-AM OCHILOR MEl Hag._ o'ru Ala i//( min~..___ IJu - 08 men/ Iru . ei nu m-asculUi Tat dupd frurilo$i sd uitd Badea ce nu-mi pJQce mie Nicf fa mOQlte sa nu-mi sfe. maj.lei To Ie-am spUS. . maf (bis) Nu moo $liut oamenii (bis) $-amu am numa una $f rna $tii tata lumea. ._. B18/J46fJ ~ Idem J07/a = 104 i7U· Ie v§a: mih .­ 496...CO mel._..J. MARG PA DRUM Hag.__ ~~~Jgj§§~~~M=:i:=E~ It} ~ II: J J J .. . .mu ..320 ..co.__. mai (bis) Sci-fi wid oehU $1 gura Care 1s ca $1 mura.. 813/668 Allegro Idem 322 '~i -j f~~:~~ft~ e flU J = 140 5/ la ./ ItU 1=1-=3+4 s/ e .. .mel. Aflii zlc cd laiu-i stint Eu vdd laiu pa pdmlnt Astd fume nu-j a me Ceo/alta nici a$e. ou md: ZI Ie$i aiald tu Mali Sa-Ii vad gUIa $i oehU mcli (bis) Sa vad gum 1$i ochii $-apoi sii a cui 1i si. maj (bis) Care is ca 1$f mum $-apoi sii a mine-to mal (bfs) Avut-am dlCigutd tIi Patru cu tine Mali...

i'Vjal bddita de ti-s dragd Hai.MUlT MA. strIng po mlndra-n bwtd (bis) 322 ~ -. Pus-am mina po pahar (bis) $1 po tine dar $-omar (bisj Pus-am mino po uiaga (bis) ..)i po tine lump drago (bis) 1 .~. PUS-O BAOEA RAMASAG ! 7/0 Mag B20/1568 Moderato I Idem ~8J '" '" 90 'pIJ . B 16/2568 inf Petreu9 Anuta .s-o bOi-dea r. . 500.1772- (1a /'u..--.!a-ba ffU/}-za-ll-yUJ frvn-za-l7-gus-la U-/7e-o -(.Poienile Izei ~ ca s.NGUST A Hag 821/ 1067 Allegro Idem 330 'II ~ ~ ~-~~~.fa. Drumu J·o idcut mlndra (bis) Clnd moo petrecut sara (bis) $i de aWa petreeut (bis) Cinei pdrechi de cizme-o rupt (bis) . 499. D-am VQzut po mlndru bind (bis) $i m-am pus $i eu 1a rind (bis) D-om vowt.~) ·5-am focut :>i eu a~o (bis).tF114 J::: ---=-~T==:t.­ 498. .~~ lifo/I md-lJ-!n:a-oa '{/u/l ma-/J-!n.l-O bB-riea . t 321 .§ .'.5i-ncQ·o zis ca m-o petrece (bis} Pina mpe cizme zece (bis) Nu da mlndra buze moi (bis) Plntru zace cizme noi (bis) PasarieQ di pa munte (biS) Auzit-am cd $Ui multe (bis) De $tii muJte hoi md-nvatd (bis) Cum so.ma-lO'g CJ _=-:1 /7(/ mn/-o i /·'1 /~ Lo I'.. 1975.ell sa ea..CQ badea be (bi.. 0a==t=--=-­ P p fd jf)i. merem 1n Iumea Iarga $-om traj co doi iubiti Ford zestre de parinti." /7Jt7i- 0 i /71 /8 jJ/'~9 ====1 Nici trl zile Jl-O frecut Nici tTj zVe n-o trecut lard 10 prag I· am vawt (his) Din ligare fum trdgind (bis) $i cdta mine rlzlnd (bis).ca re/ flo rm ..uT drum pa pw lac D fle-o fa-cui drum pit /JUS -. HORINCUT A SACARE • Hag.:: .17 ani dec.re nu Ie-of be/ PV-J-am gihrl C8_ nu fe-o! be.NTREABA FRUNZA.§ ...I '.

vO'-r.. De c1nd am 1mbdtrlnil (bis) Vad lume cd m-a....dal.:. '-.. oala.oJ pU-J-O'm liO' . de Ii ..n dra_ me .. Si eu poa/a Numa sa 0 calee boala. N-am nici spatd.IreO' . $1 iecricu jumQtate $-af/1u n-am ee lua-n spate C)nepa mindrii s-o tors CobOllnd po scard-n jos Si cu.. idem /.ne. -0 fosl u - rtf cu m! - ne.322-------------------------------------------------------------- SOl PAsARE 'DE PRIMAVARA Mag.IC'-U/7 pat fro . a . cind 0 iost iusal eu iusd (bLs) 10 am iost la crll}mo dusd (bis) Clnd 0 iost spdtar cu spete (bis) la-am fost baM sub pdreh (bis) 502.__ A!.ri1.' dra me /a u .# Jlu 1 .a .re-un pal 1m .r~ ra.sa re de_ pri-ma . 818/273 Atlpgretto idem 2/." am Iv me. n-am £liei ius (bis) Si. MiNORA ME S-A LAUDAT Mog 828/813 Allegretto . urit (bis) f. . 503.d 1V11ndra me s-o idudal C-aff> pat lmperinat M-am dus aseard 1a ie S-C/m dormit pe guba me M-am suit fa mlndra-n 1>0pru Si mi-o ros I}oarecii c/opu..0/. Da..nt. PiN' AM FOST LUME DE TINE Mog. ~ =108 J-O JI. "Ivil ma-n-Irea.68 JJU-s-am tia.pe - 17 n..vo'.. ..liaj tinola clnd eram (bisj Cite tli draguti aveam (bis) Unu-n deal I>i unu-n vale (bis) AJtu la mi i/oc de cale (bis) . 814/1615 Allegretto ~ idem 350 :: 100 Pa-Ja-re de_ pl7-ma .5 J fos~ = 110 j>. Ifn' am /051.pe - fI naf r.1-0 Ii - u- da~_ --- c. Nu 1-0 !os! u rlt ru m. io liard nu am pus (bis).ra Mull ma-17 . _ _ .

/vii cu ce =¥@ -JJ ) Jl=t:. ._ ma 0 - J mor.J1 SUE? I 'J5 11 Jir/n-gu ma_ de. I ~.Ie ..1 ]) )..dac-oj mere Oi zlni fr}ra obdele (bis) (bis) 50S/a.Ie.18_ :11 A- fd z/ ..5 Idem J071a &' .. 1966-BJrsana I' !' -•. .. (bls) HQJ tura :ji iara tri Bine-mi place-a tropoti.cl . J ra. cind_ ml-I_ dor ./e.ee m/n..ne.rii Ie.1-:g~~1 ) Jl W g 81 . Jd Ie ra Cd - re nu il/u a_ ju .ung iute 1a ea fbis).pin .". Hag B /81/875 ::em 1. 504/b.rg pin .£ 1>. JOCUL MARENILOR Hug.ra F-'- m ra ia- 7. B181/951. Allegretto Idem J071a &» i Gu - Jr·jEt~=4E[=FJL4±=_~ .------------------~--~--~--------------------------------. JtF 11 11 ma {} tJ mor. . II '.ra·./a. k2]J .ca ~Jrq @ flal..1JjJ jJF./:.01..rii.).i gl it> o Jlrin-gu . B281JIJ Allegretto J = 114 Inl Rednic Petru 71.ma zu ee .Q ) 8/ . ~JEli es - Ie _1' mdi du/ eel . ~ p' ~ m J = 110 I ti a r CB..nc Joa - j Irt. . . ___ 0 .ml fVlindru-i jocu de sarit Co t>i cela de. ca ~ ma .. dem 21.4/u mCi eu nu ma pol du ceo Fost-am a'sara-ntr-un Inc $-am zinit fard de clop Si des~ar(j.. ASA ZICE MiNORA ME .j) @) A lIeg retto )l =110 . KjE lfl :f:j E ha) j) :J ~ ~ /J-n~ ..-_ I ~:.nvlrtit S-apoi tura VasaJi Bi ne.323----­ 504/0 OPINellE CiNO MI-I OOR ~ J50 Mag..ne joa Jub gru. .8- Cind mi-i dor de mlndruta (bis) Rdu md slrlnge cureaua (bis) Opincile Ie-at> tipa (bis) Ca 8-a. r ~JFr=1. ani ian.CI .lf J= 1@ ca ma ra!JIl.:. EEt=~p' !~ I V-a ~ cFno' 177/-/ dor. _"'" " . ) lu .elra me) Ca 17L1-i gu .mi place-a t ropnti..ma de )x ~Ja ~.

. . ae Prinde mlndrd pa Joiana (bis) $i ma scoate din Doitana (bis) Ai la. .~. . ha.324-----------------------------------------------------------­ 50S/b.de daar. dec. SINE JOACA TURDENII Strigal : Ai. val de e lUI Jub fa gt. ha Atita cunosc cd-! vala Plnd-i patu mindlii aiara Ai. =t=~--~-.'}) Prinde mlndra boH tai (bis) .39 or.be -. hai. la..ne - rc. Tomsa Maria. Ja (bis) $i inelu di pa mind (bis) Si IDa seoate 1a lumina (bis) Ai la. la. iJop. mal (bis) De mini $i de pticioare La Dottana la-nehisoare. Perinita sub cap Rddacina unui fag Si cerguta de-nvelit (bis) Crengilc unui molid (bis) PribegeJu-o aduInit ~i jandarmii 0 zinit Da-te mai pribeag legat. l ¥==F . hop.Ii mutd patu Stiu cd vara \i-O gdtatu hop.=1£=*+j~~==±~~. Tot eu elntecuJ ma $UU Nepol de-a lui Stan Patms Nu departe de Oa$.In -. ta (bis).VAI SARACU PRISEGELU Hag 876/3620 Moderato ~ ~# :Ij 2 ~ . hai. ho Do-oj mud $i nu i-oj !iIi Doamne rdu oj nimeri .::::::-E.ge -. Ja (bi. ha Mindru-i jOCll Strigat : Ai.me.cu prt'.lmile Sa ne-auda mlndre/e Clntat : Din Sdpinta-i mindruta (bi8) eu 1i cint cu gura (bis) Cd-s Turdean din tatd-n fiu.$i ma seoate.hop. hoi.. Cintat: f\1indru-j jocul Turdenesc (bis) Ca cela Ardelenesc (bis J JocU-J m/ndru de saril Hai sa batem p6. Si 506./u.Iff - J": 98 In!. ]I ()n Jl A]FnbijlJt~L±EAij:.me.~ __ =:l== /fal. daea vrei (bis) Ai la.. DacQ mlndru-!. la.K ~ ~! de War .7975-Paienile lzei ra -..! eel !/ !./u _ __ . hai. Jub fa -- gv cd Ii -. Arda-I focu Ai.

'\ . la.:-±==r----..._ '. t I~.Ii pe mine Gheorghela~. .na un . flop.:.. rt .!) ~ . AI".-12 kJr=.--~~ .1­ ljiitf_ A/ Ic.=:r--c"'Ck":CC-3C"-=fi-~fE--==i SI a'ra . I vael..l .J'u meul _ !.--~..p ~r-----m---~--~-----~~ ~.. PiNTRU MIN DRA CU DORU Hag..23 ani 1962. la Vaser sus (bis) Mindru meu e sirizas. Mai Gheorghita.i meri 1n tlrg la V i~eu Sd-ti iei clop ~i jopcdnddu Cumpdrd-ti cJopu cu pand Mie sugnd # ndtrama Jopcdnddu cu tloricele to dow inimH meIe (bis) 508.ma jJa mIn dra .5'-0 de -lao'.fau t.>)31 vv Ani m:.~::~r-*~ ~:::: "::=~_~--~~-l::::~¥=~:.o. la ~ if)) k flo cit . ~~Mffl .u .~~-.era-n mun/i ~ n.lei ~ Ii :.Viseu Mlfl-dru eel .)~~"::~=~:==~E:::-::-__~ -~ ¥ <..~$~~cC£@-j£----~F· ..ferl.ri . :··.. ~ ft TI /<1_ ~ t- ~ .Iru m/'n-dra do - ru 4-111 sat 11. h"u . - sau__ .. '~-'---'------. )r-~¥.. - v .l:: 120 ""v Inf Victoria Nosui. mdi Rasund Vi~eule..re mi-/ drag ml e. md Sirisau-i cu motor Umple inima cu dor (bis).!. 8181 1819 Alleg ro Idem3071b ani ~.~~jf:~ji . md :.. I )2_l£~p )J If))) j Nu.­ mal Cu ffn .::~~-::_--E::::.ku min - dra cu do . ~ t! i ¥U!~I~~fi=-tdrJ p ~ ~·.e.ru.to . (bis) Mj-am ldsat iarbd pd vdl (bis) Sj polog de noua cIdi (bi. dragu meu Str1nge banii 1n soigdu :.a'ru ca r~ fa - la -./ ::= J :: 104 . . £jJJ la - ~-~ t . md..G !i . Cinta sirisdule.e-n can =I:±~Wdf::. 8 ~ . 325--­ 50Z RASUNA VISEULE I ~ ~ Hag 81212971.1"· .ma pa min cJra s-t} vad HaL Pintru tine mlndrQ hdi. r)\ 4@jfH~= ~]-Jh:{jjb .: I~ ~ If ~ cru 11 - mu pa Ito! /a - sal /u . mdi Cd m1ndru-j acol0 dus La bulin.u .cru a mv la.cra-n f. f€1 i --t. la.--JE jJ .. i r~--~-l-:-1£-~~-=:Eu.-===-~~~~~.a mun.fl -.-=::==-=~ =f~"F~~-====-_--5L t flal- P/'n .• ~ I v .

(bis) Pina simbdtd::ara (bls) Hal da.t..-~-- 326 . - ~~t.-±:::::h #I .7if}'...­ PETREUS CETERA TA • Nag.i ~ ~ ~I "'t: Ci 0'/ . Tu mlndrutd din zavf)i (bis) Nll te-am sdrutat de /01 (bis) Da nici nu te-oi selITlil'.:::--1·­ =90 ca nu . Hai.j~ .. da..c '" ! Idem 2~5 'T~~ :±::f-:..Jil tV hor-nOI cu . c# J-OI .. de slmMta md (bis) La fecioli dumineca (bis) • 510.: de rna .. SelIUta-mel bade..rtF) /a k-Zd ...t: (bis) C-afara m··a$teapta tli (bis) .~:-:-J:':. B 78/766 Mcds-ra·. bade (bis) eel de dOl imma-ml aIde (bis) S{jIl~~tu·m. .:' L.. MAl OESEARA DUCE-M-OI J8- ra __ -= T·-t .1-\t:~_ . HaC PetleU$ cetela ta Facutd-..:~~':£--T~~-~ ca ..0.:-r:_~J--r~~ -l'..~~ J .-70- /.

la. . . ! .." •. '... N.."~":=-==---*~-~= •• E:::=:j~ . .'}.~. ~:... ."J?~' . 0'0 -~-"' .fIf' I...: __ =:'=:'~/'. - .h=-f··········.:~::r . l . '. 1a SCI nu-i sie dar de nime La. Plnd mi-i uioga pJind Tri. (J ia ::r " == fL...!f--::. . la. la. Ja. . la $1 tdt are daruri multe La.1" . J.. la. /a. "_~ "~ .:=4J+·-JL •. 1ai.. . la..J . =~~ }d /'"'to"... .f3J ..._ .- . am prms a JPU .Ilt: k. la....~ PI'. Ja.. Mai vClzuta-i am pd lume 'lai..:.. r .... ..'-. ­ .. ~. '.~~0~::t~~~-::~ =-:u~ _ J-la it···· #1 - L_.~... r.J 10 ~ <iii' '" . J:a~~=f '. ..::::==tt: ...~-" r< .. .. ­ '-"~~:':g:t~E~[~1i~:~?~I~ ___ _ III #m=~_~~~=! .:]If Ila. .~ ~ . ..- -.'5 ~ .···K=·· . .·JI #. ' •'---."'~~'.---". ~ la !a .-~f~'----~J:--~)t---~j) bu rte j::::~ ~ .·..'n. 8 l81 776 Jdem 245 J ... '. 10.-- _.3 ~·a~ ..'l. . . la.~ briid La.> Ai. ...• _'-_. ~_~.~ .:FjjJ. Jai.i . patm ma tin de mind Dac-uiago gole Du-te dar de-acoU~ Horincutcl de pe mese sa Nebunjt·ai jupinese $1 femei din ceJe alese Horincut~ ('I~ lCNle-n Nef::Ii.t.1 ~ '~i (f t ~ ~. -~~) h'? f LJ) . la.Jnit-ai cap de ltomn Do' 1'~ mine-un CIOl de em..r- . Ci1 § --. 1ai..-'~"-- ~- mal la:...• _ ... 11 ' b::d. 327 -----­ 511 COBORil DIN DEAL IN VALE Nag. la ~ ~i muntele cd-i munte La. ­ 512. ------. ....io.. .liIP ".. til :.!II .. __ . .. f'.-:.-: l!)ft *':. !-.it7 ·::::tir. i /:r:. 1If· .J . .~:: t .w t'/ D~ r Poco allegretto J =104 na ~ ~/fa ~I :./v sil 0'0 1')171-1 ru a iii -... (7)1-: "'Y'eil. =r::..-. ::p:~ ft~ ::._ . .-~. la." *. . .::.' --~_.t~ b. hai.__ . . L.'"."~.~.. & ...*f}ll Fe"A.--.ru~:_...--. la.J: .. la. ..:. /0' /0' la /a l~'7/-'o Ie /Ji) -..~ •. '" .' . /a /al /0' . . la...__. .' ~ -j • ~.~ )"<~.7'"- lr 'fI" .:'i i1 i'_/.'g • . .::re:~ . ~:-.'. {j.ina ..'.1.::. . c/Y ..{·-J .•.:.:.--- Fl· · ]· · .. 10 D-apOl dU . . ~.:. -- ~ ~r. --. ·K~rF..~ =-.h=.::..~... -~ '~---k--f... )0.~'~y.I UIAGA PLiNA Nag 81112693 In! (jilt. - .. 1a =l :::j . 1ai. "" .:0 . 3 -=---'. iCf-"~· lJ)J- i j".~. 18 . :". Cum do:u sa nu m. ­ 4/ ~:.Q'..•./> I . J._.---~ ~~ #4) Is 10' /ai_~_ _p ne - =Jl. F ~'/' :. ..~" .:: -=. 1a.iJ k· .. ._... .11 . .... 'j ~<.=:jfJ=. ltli.--. La.lC.. _¥L_ ¥Jt-il:PL__ na Tn"')':. mJ tin ..~ ~.. iT'. _ ...-'-.:... rtt: (. i!i :. . la.. la...~ de __ ~ ib ~ ~~t. ~" . III' '-. Fl' :i J."_.. PINA MI.)[ La.i~fi3~~::r~:. /77( ~=E::-=::r~~. .-- ...

Gagota Valerico. · }1J. la.' I J J1 .31 ~:::--J::::t::~.i cu ochii verzi (bis) Co 01 meu drdgut nu vezi (bis} La. .al~V. la.-.::--/t-=--l-" Jt..±~'y.f} * -_. l~f'~ J1 JrJll J ... 821.. lai.vlOor. .'~t}:. . I /d 'd.~..'~"'·" :p'~V'·--t..I 328----------------------------------------~~------------- 513. CiNTA IlA.'=~~' '. 10..~:-.-. tJ -. ..91.'=. 821/1."'-' /TId -!lid rlii Am ora. la.re . i~'::. - ­ #t··i-'-~-=-::.9 Allegro J =114 "" =.. la.' --. ------- . .'_ Am -. MAMA NU ~TIE Mag.' ' :"'J''.· . - In! Han Ggheorghe..~~~t.Y.1691 Allegretto ~ =99 ~!U§.ma flU .-'-'-t.1.-::..JU ) . "'_.' ['tfl.nbel$ugatd.". la. 1a Co 01 meu drdgut nu vezi La. C intece vocale de dons De largo circulatie 514.f-tf~~j5~.i:::. VI~EU Hag.~-~ ~==&~::~~~.:'. -. la.ra -.~-~ tJ ..d 1- rCl . ~''-:::I """--""'-I --. hori 0 viatd-ntreagd.. la.- -- -----~-- ---~~----~. c!~a /1:1 mm-!_.:~-·-t~ ."'_.V"-jJ'j.-=~.Id :w= "a _.~:-: "- -" .'".J)~¥:ct=)i)Jc:)J. ."'. '''' .'(3 Leagdna-te Immd tu (bis) Cd mni s-o schimbat traiu (bis) Cd $i pd lzamni-i dragd Y letd noud.0' " Hai.u /1111.:..-.!O ani-zangara Lutol lrina·lOani-doba voce iunie 1978-Bac/coel I ~ t ...-.tfa. De ma-ntreba cineva (bis) De ce-mi horesc eu tara (bis) Eu i-oi spune cd mni-i dragd S-o.:~i '~i*L -. .}1 ~ ~ i If} la__ la 8a-IJ.""--':.I_'_ 8a-la-1 dOa-ml?t':..~----.fi Clfl -- fa J fa .1/. -----.... ~ ma . )1Jt-~.I cloa-mne.. AM DRAGUT.:Y-=..mu -. · i ...y:1/ -P-.' l am. De-a$ hori $1 zi $i ncapte (bis) Tdt nu pot sd Ie spun tate (bis). lnall !...----. ~=-:.~.--~=3. .

==::::":' .:...:tI :··. B231358 I Allegretto " Idem 1.---. Bi6/ !V( ~l... ma...r:· 1 P 1 jJ . Ja Eu ca tine mai gdsesc I f'cj Ju!J ~.--./ :.-.+ _:F~·=~~'::..J .fa .r . daina da Mlndrd-i astdzi tara mea..• · .-~----. ...- .lori -~" ~ ~--. la..~:. la._­ - .: f . .... .'J..:. dal f. J/d~(. galbine $-albastre Este-s culoriJe noastre $i noi romani ne numim $i ni·j drag unde trd/m Ai hai. . lai.··." .. " .7().:iZI '0-1 )'l~.:": ---~...·.....' ~ .. la.ral mal la la la '-/ ~J J. ----.".dra floa .':::"::= ____ ..ra mea .~ Jub JOd tJa -. la. I ~.le-n cu.:··:+rJ. -< ---". . .--------.ref. hai.re ~.·'1·· ~.j1[~-=!=~~:=::=:3 ·..j '.- a RO$ie... ~ lP·r .!::-. .:~····.=~ f J' .: ._....--..­ ·3 -~ .'-i.leael Eu ca tine 0. la. .(r' l _ . :..1 .'·.~a/ ~ I/.r:1.fl J ot I )J ~~. daina da Minded-.. M/n fa . pA SUB LUNA. k:J.. t til' ~ I . .J'_rdk BAol TA TU AI FOST .-J . .::'::#' -_.r . la. la. MAl He g.. .F .f d/ r rost' _ A -" Ja ~-"' . Ai . mal mi'n.7/. }lJ ppp{. Tu ca mine n-a.. '" ---...j.1.::-:···::. avut. -.~.----.".J'". astdzi taea mea..41 .-q~'..}zl__ -.. It.~~~. .·:·l'. ::::-~=~ Ro ma - /II . i·f.J. •.-:====:-r -~::-:Ji.vioore -zangora rJJo voce . la.. Ji (.. /a '~ cIe-!) -Ju .. =90 :3 -·.rai mal lal la Cd fl-i gindu de-nsurat.­.-j')).. AstCizi Maramure$u InfloTe ca sansiu $i comuna Sdplnta Mlndrd-i ca 0 vioeea Ai.re cu .t::-tT·_.---.-- --- • • •. t) ..:-!T!.~ ~).1 l .JtjE··) I ~ .I ra la .. .J-! . ( . . ·t ./ r 20i/~ . -". la. c: • - -..:. vide Tu ca mine nu-i ave Eu ca tine-qm mai vdzut la. ~ .'·f···i. ...t-. t) j) l:i-F=t-r-·~t'::~~-···-· ==t" :::::k:·:t=:-::':'d~--·-:::::::... ~ a!i nl'~-r ~ '-. ..:.."..}l. ~ .=:...J:==:-:--~ Iri ..J )J:Jf4I~. ~. daina da Mlndrd-i astdz.. mdi Lasd-md nu-mi bdnuiesc la.pPP ~ IP [a . SCiplnta Ai.:~ .. pA SUB SOARE Hag. .nose pa {U /e .---. :t-""Jj"'-j:-~-'~':. idem 16810 ..5 . $1 pd mine de Idsat.n I r '----'" nd iff . mdi ~a..~~·:J·=:Iu -~-( • ..r3-/ ~ C]. . daina da Mlndrd-i astdzi Sdplnta Ai hai.'0' J~ "--.Jeff. tid ~..fo .. -~--.•. •.8J =104 t l P pp P IP Iv-- p. r..:-:aJ ~~~ ft·... - --~ dCi.t:-:+'l.:.re A'u 98. hai. - ~.'..329--­ 515. F. ...-. l' i .. ~~-l:':j)-=~~'~t:. • .bI·· ······:t f. f" --" . lao 516. ~ or/i.

.:=--·E·S::=-::E-::~±=:·~-I." .~~'F-jt~-~ Jj.... plat' CtJ flort _ _ =&~-.==::::j A......]~i~·f~~~l·J~'~JtF) l·.'j...:. __ ..AM FA CUT LA L ME T/U E U • Idem 3t. 824/595 Moderato Idem 514 ~~~~..~:=-./'u Ie do - n.=4lt:@ .3'3\) .~fj.!!.. Mfn ___ !!C4:. f'~~=~~1'3 1'-.....G I AIL. de unde ai veni (bis) Nu vad locuri ca p-a-i (bis) Ai daina $i duinu 51 B./ jJ.f! da(.iJ. . cui /a lu .:.' sllu ) ---.' ~II rlo.. /e till I r ~ I D. . ~.-::::T~·=--~· h.~: _.:y: l ! ) ' J = 89 './ ~'.:-=.1if~.d...~L:_::.r. :J·)fi::._...." ·./ la ''!-I7i/ Jau co mori_ _.·f:"~ ~~.. . ..~£=:~~~~~~-=1·..-lJ6' ~/ .::.:...b··Ji:J1tJl.-Jt.._.: .Tj.0 ---..--~-' tWa ra-f770'·.:..-. ttla·· ra - 1fJ'.. ..::~ 4/ ~:~~-·~~:..' la -- flU tau co - mori _ _ I "'~*~.. NU S C ..-----...re// p/al ({j l/o17. ror!._ .. :' -.J' .za Fiecare sat i-o floOfe (bis) In bratd mirositdare (bis) Ai daina $i duinu Mlndru-.}fTJ fa ..-·ie ~-+::=F~~. -3 :3 r!..1'!::s..-:=-g~. Ma ra..me do .!...:~:h:..!- /78 ....' Ala-ra mu .' ma . _.:::l.-ffi=-~:=~'1jl~=~.dru-..~ ce·..­ 51Z MARAMURES PLAI CU FLORI Mag.~_J...=t.)2: -jj~.---. Marlmure$U Or...-" '.... Min . f·:]..:::=E=-~~~~::-:.

it:. ... ~Jtd ~ til '". til "" r fill' t:::.. '. 1 t' '// . B16/ 335' ~ Jdem 506 .p " ==-­ " ~ . ...~3 (. . F' J f' <fi III.. - . r...'3 ....331 519.~..r-­ P /a " .... 1Ii­ .:. " ii.' ...cru mi:} ~.. . r.' ::. _~l_.. * . '­ ---:. OR 8/lJ. -1 1/1' - -C-r­ -:""'\ i:.J '" I. g 'J!' .. .. k '" ¥.'.. . c1nta 1a ainU drag (bis) ... .:. ...!' y< . t:::: /l'{'.-'. c. lu.s-a~ S·a~ zbura din fag in fag (bis) zbuUl din Udru-n tidru (bis) cinta Ja OinU mlnd:u . ~ ~ t:~ ._ ~f..I ~~ 1.". f/IJ' fI' " : ~ fI' L ..-. r ~tr . . !D­ -. AndantE' fI.cru I< r-...--'f!' --.:.:i .l t· M<). '~ ~ . Sa trdiascd VasaUe Cd-i fruntea fii-n hilrmcie Sa trcliasca sd trdiascd Toatcl veselia noastla. till' #£1 m-8y: . Toatd tara romaneascd. {//I !IT -­ h t -1. ~~ 'II'i". ...4!1_ J.. . . 70 ~-1 p • U:: ~~-~ -.I . ( ~ r r/ fit I' r f!i r ~ . r ".' ~ . it­ .". .S-ul.- r fitI .··P . :e ~ III '" IfIj r' I.j.fj " . ! t·· 7­ _. DE"' AS STI fiNTA CA CUCU . • ~~.. -~ ./ . !II "­ ~r . ~. ::.s-U$ 520.: ~-~.-+ -~-L+--~ I!I~ . . ~.­ .:. ­ '4 f-.. tii - !~ . !II ~ ~- .- . - la .-..~ til --0 ­ ~ -1 -= ".e. . -. {//I iJ . e> ...--­ ..I/. ~ p ~ . r.. ~:l ! ! It I. ~ it r . r t­ I • a ::./2"..fIII f" "" II ill . t::::::= -'­ "" ~ r .. ."'.778 Omu care·i Iwrilur $i 10 lucru are spor Cineol hamic fii horefite !n lume bine traiefite. fII' . I "i-­ -.. " II till ..~" j.! 1-'. "" Mag.

·· f'-:f:CT'Jl::=Jiilck. fa fa fa la /a /a la Sd md calee cardle (bis) Mlndra cu pticioarele (bis) Sd md calee cdruta (bis) Si mindra cu gurita (bis).__ ce de .mult . 522.----- 332--------------~--------------------------------------- 521.----.. TU MiNDRU-CA DE DEMULT Idem J071a liJ.-.."'.-..- 4·~~-'..ru Ie. Eu te striS ca vai de mine (bis) Cd nu pot scdpa de tine (bis). !JO IU /e ~-~~--. De te vdd ziua lucrlnd (bis) Noaptea te visez durmind (bis) Eu Ie strlg de pd plrdu (bis) Cd nu pot de doru Idu (bis)..t"0:~:E==::::{.dru cii. mFn.~1'=::~ pol Ui - la Oe nu Ie mal pol Ui - la dQ . PENTRU UN CiNE DE DOR Hag. 8161219 Idem 325 . .

.)1--::-----iii: --.08 U . . ... .--.-~ /a.·. ) /ia -t' ) /7unlt J .-.....1 --f: •_j.. .--:::===----=4:= --­ -~-- = 114 A~ :~-~:-t'~ Jlal de mi - /7e __ mull.-.-----.. ~ lese .) . HORINCUlA .Lj I V y ~ J~ I #~J.---~:--::====-: ~----~~~----- Ca ei flU au Ol- CI-UO dor_~ la /a- Iii! tt1EJFCCPI~~-F-::E~=-~q~=gijI ~I .. jt .~ ­ p c. VAl DE MINE MULl II BINE Mag 820/1853 A lIeg retto Idem 1. j}lIo ~ ril? - ... pa me..1lEill de___ (e .. Mag 81B/1582 Allegretto'.--:: -=---=-=--y-----..~--- -._---­ -~--- ------t ---'-- - ------. t I tII-- - .__ ~ Cel Ou_~_ IU - beJe pa .•~I ¥fL .)i ltj)JJ)'f'=:::=j la.-=.. I~ /a ~ la /:J 1 /.----. .--T -=1!--..1)~-t~-.-----.t.-. ..-~iJ~=-=).-----~~-~---H---~---I-~--¥---~--------~-----~ ---:-. .:-.---------­ --­ --- ---------­ --~---------- :=£I ::=31 -=::~~~::-:--~ -:-4 ------=::h:::~¥ ~.Jed t-. /.~-- -= -- ----+------ .----1"-:-..--~--- /e..~---ifJ--~~---~-------~--~-----i. j._ ..~:':-g£~·~--:-V--~~~±~:~~ ---V-~ --tf-.Ie J8 '''''.--- -- -.Ja lia..--..-. ~ ...nd de bdut (bis) HOrincutd bete~a~ tare (bis) Nu te-a~ be ca sie care (bis) Horincutd be-te-a~ bine (bis) ...-=-=..=>'-----------.. :: 120 OJ PA MESA Idem 307/0 :tticy.~ .-~. ~ 524...---..-:::=:::-:-:-iE!i-.~t~:---~---~~ft---~----~-==:=---f--J=-----~~---~--=¥-.-p-~ --.. ~~ .. /a _ _ - /al__ /a _ .-..J.------J J :}.~=-~~:=:f~==f --~:~--:--::==:J1--jf.J-# -./<J ' - ~ Cel ce a iubit odatd Nu-i cu inima-npdcattl Am iubit de doud ori Si era gala sd mor.k...."""! ----------------------------------------------------------333----­ 523.----. Horincuta cu tarhon (bis) Culh te be oricare om (bis) Si maj tare ~i mai mult (bis) Cd e~ti bu..j /a -- t:::Ff:Jf ~-iJJ ----~ ---k - --f-.): .. - -)j-t -----I -.~=~-~~= -8u /l._-----------_...bP--=-.. '8 __ !a/~ /8 __ /a_~_ 18 . .Q+ic:==:. ~~_ .---- ----.80 .¥u~ .. pi -#L /a 05 --:.. ~ ~~-~--.. mdl .../Ie -=H--./e-a . ~ -I __­ • .- -~~ 'a 7-- .-=tt-.-=. la /a .Jor .-.------ =E ee .--:--~--~:=gg~~~~ ---=-~i:-:: -------~ -~-----.--- '--.f _.tJ ---------....e ..J . ./r ~t: -­ ..------r----J':-.---..io..-----..-- -- ---- -------- ~ - -. /a II cu- /i d.-~~L~-:#::£:--1"t-=:~~--~--:--7'.JJ// > §I I ~ --./a ..7_ -T':.-r:::-=---+:---~tal -::~~:::~~~~~---=.l .- /a ~.

- /--m -- ma me-! cu 10 -- do ..../rd/ I 1 L~ -.-(1$ da cu cinc. . . ?. / nima me-i cu doruri (bis) $1-.t/:.J l. mai rnuJte $. IralPste dor de caso..JE:. # : .. ~- • ~f h )t J '8 . ._.. :.--------. ­ ~:~ -~±=.Ie. )-'73 I.7}(o(.--- ».---. mult cu nouii. ··t_.'0 -­ -­ '---- II _hJ run .-". de .----.. .)1e fill DUmnf'zt:LJ Caei sdracu "trainu NU-i ti('nt=~. ~ . legatd cu lanturi (bis) Dar flU ~tiu cin soar afla (bis) Sa-mi de!)/ege in./.--. .ru.---­ ---------<!) -=-i T.s) Df' i-ar do (Jitu tri sutt' Eu .:1)(5 .r ~L f" .-----.7Jd me-/ CiJ do .run..-a$ da rna./" -- /}/--.------4 _ -::-J-:------- ----- -. .. " mai .. CUM M-APROP!I OE--AL MNEU SAT -(' _' 'r!copc l joan . -(I da aJtu doud Ell . i til} ~--:-:::---.~. L . INIMIOARA CU DORURI idem 519 .. :.-j7-=Ili. _.­ . :" ' • L_ - . • :.B'ir sar_' •• ?/ • '--- .ma (bis) Cd mul/e-n /ume i-a~ do (b.J-~ ~ '-Jt.---.sle fllCi 80Dlnu Clnci ~a pune pd hodlnQ /(lima lui Ii suspinG Clnd po pat eJ sa Q.-334------------------------------------------------------------~ 525.SQza Inima lui /ocrimeazo L' po nnt clnd sa se 10510 T.I *~ ~.-ra cu J IJJ 15__ . _ .~ 10.-.- -------II .h ..•.. ~.. -.d CIIII:' ~dde-n S(ltu sal! If)J~! $i spune rO-i este rdu Gril!. • 526.

/.. .'fii '.. ~ .}1 ... 527./·:'(f .'f'ui linle (bisi ( ' I ' :1)'.- .r.." .----.: r . .. t. I fit ... ~ . .:uJt i hi-)) '~](Ke (bis) ti place (biS} .' . . ..~ '"~ • '­ # '" '" • ..--.:: .. i:. • • -~ Fac!)-mi V!. lJ(Jlu-rnne·(lj !mtLi ri! mac. md..:.6 an.~ II'.1: j~'n r "cjj . mai (his) r....~' 5... " M!~ r . .. nte (bisJ ~ . 41~J: Inet: ~--. i)_..}:- -~-).. '?'j' 528. • == . f". . GURt\ "" . V ~~~" ~ oj .~. ... 'r~' J ~.. ~ j~.' ).""""Ill --------------------. * ~ I/Iil ." 1... t~ A MARA I~L --- 1 .".m..]..'.11-' L L # ..or -~ :..~.... nebumt d·· crU) (bis) [j! '. -­f .$! (/I . :¥1__. ". J ~y -f{ • -'-' . . __:::1 ~3 .') • II .~ II " \...'2· Lu ia mlndra cind rnd trag.-- --"''''' . i. ---'-j. t "r r t--' . . V i-.". ~ j..{' I' f/{. . FACU. 529. 1') L .i moo.:·[. .' . '" .5/['. fI1 . .. .'.-". .]{] . d. 5... .. " .. :./. . '." 4f!! !1ft *' ....1. ~~ r :: .: "­ . N..L. ../\'-~ .. . mai (bis} C.~.MI VOlE [ Ai"y R..}- ....Ie :1 :1 • if:.-.. " ":" t #Ii . mai $i drumu po unde·/ lac..' F 1: ~ .!{:.-r..' . i)!.::" f!i '" ~ .' .1 ~ _ . ~.. ~ t·V " II .. "F' .I i. 335 ..'Jtf 6(r5. (.. Ji ~tr. ~...-::: '''.1 J t'. (f C .. t " '. L.-" . • tI ....J.. (his) fVln-i cdrareo pel sub lag. . -'­ .. .' ~'y. J ....'.. • tit": '" -. .. 1o. Jf :.-. .. !Ii .-:. " r . ~ . _ =.~ - ' :.tI " :.. '* .Lt. " !"'"""'-....-.. f' .. --.. .. " !I r ~~ ..-.: ~ E•." 8 "-. EU LA MiNDRA CiND MA Due 519 MJ.1> j.. .-. C/: De io iflim.~ :.\:' ( ..r ..'-.

i~e ~i trai (bis) 51 de fTl"f~q Sj 1411.y '. nu·i bai linele <!e I Qm (l.~c ~ i: ~ = 70 !Jf'i97(! VISdul ~it. _ It) .re(l rr-e .~e /t de /lIf}/-0.) Bdt 1ni"of..:..'"..rJ!:[ovJC. /a_ rju n--o'! ~+-~=~-J"-~.. j /8 ...jJ je .. HOREA lUI GURBAN in! !.. !... Heg 821110 Rar texl.' .\!ut (bis) Ie/4 Mine .} 1= j D.! !)e A.D.» mu It Am to bill blf)• . T."1-' #-.lt (b. md1 Si vad feWe cum cresc Stiu cd nu mnj·am bdtrinit De coarne de plug tHud 531.."eli f Be-ot "It' ... /cJn.. f2 IV J -:l ~-~... rt 1<.. ..~".tJ J.J = 80 A"dante /8 /..336-----------------------------------------------------------­ 530. t· . JjJ~/~ --.'e: P . ..fa /a /a_. pute (I>tll D~ ilJl11~l'dftl .I JQJJ~·-~=li--:~~::::f*~~ ~~.'.F.'"/ fl ". B 11 / 2606 Idem 5JO .-o1recl...'.(l-Ol JF. 7'1·0. ~ -J.51 rJu_.. HOREA LU I PARDON Hag.." '" -­ • Pagubd ca-mbcitrinesc... ..pmr._ "..tlbiS) p j nc '" tJ "..:fL-'l·t..j. " l~ L r 1­ 1" it­ ..

mmil.~ ~ .:::~--. . h· ~ ~. /e •. 1.7.::."'" 1.'~ " . "'" Mi ~. ~~~~)J .te ~..'" _:. NJ:l 817/i19 M oljerato 533.~. " ~" ~ ....Dcd -.lj:·J~· do n. '--1 .-~~---. -. ~."JcI. .'- Hel..'.."..rv /UI__ I Inimii supdrdcioQsa (bis) Ce sa-fj dau..~. '. .ist~~~1f~·~- .-------~--. /8 :11 J/. do.4' .p~ ta -J~ :w:*===ti:~H"~·. ~ ~ -ti. /8 /<:7".za -. ~. . sa sii voioasii (bis) DC1-t-Q~ Cum am fast n-o bine1e 1umnii (bis) sa mai sii (bis). tese eu la pinza... . jJ J . -----------------------------------------------337---­ M.e "m •• .··1· ··11.sl mal drag di ei I-oj pune sa elnte-n hunza Pln-o. _~_-:t./ . m~ fra.--------- ...<-----r-~-::tJf ~. -:"~'11 f":<:'f' ==== I. ~!Jf:--.i~:~a~J~==~~~~~E~~~. rt/ '..:. . -m--':-:)]-l g.. la" la. = 89 idem 2Bt. f=·· .'r.~. la/ /a.... ." . f /-am jJlI.~- ""'-H":. " .:"J • .ii-.. ··~-h----as:-a~--. 1 Fi J {/ l!4.'~~r" "'--'" . . FOICICA FOI TRIFOI Mag 8131692 idem 322 J = 144 AII e-g ro .d.jar.rv .:. ~ ~ "-j1"~ ~~. la Care-or si rna.. )J~:j) J:)J'" -. .:::::. = )P.. h . .... mititei I-oj pune.". ~~ .."_ ... ."'.!! k - :10.fea !" F ra 3m jJU.. /0 ~ .' " 532... I-oj pune 10 depanat. MAl BADITA BUZE DULCI . .'*1I" ~ ~ ~ JT J.. ..!:$tl:fg::~?T~~~U EQ A ~. 534. J! 'd L " .... (bis) Cd la mine-i tot 01 tau Bade dragd tal mereu $i eu in inimd-1 due (bis) $i-/ cute ell mine-n pc'1tuc (bi.~~ mal ~ /a m . .' ..j~~-.~---~~-=:. .-.- ~. Jlm~ u ageD £#$Fo I - (1- [8 101 In - 101.~ : c ~~~3 -71 Oare a cui dar if due. r .~~~::*·:~-rJ£Ji p ]'l ----I..' j'I ...... --...~~ '" -~ ~. INIM IOARA CU DOR MULT II idem 3511b ~ .:-i" J.--=Z ~h ~ ~ '~. Care-or si mai dlagu~ei $1 ml-o.~ .'-."'.~ /77U/f" do .mlOd -jJ tJ .. I ·1J._ . mal do - ru Ie ere - za -mlnf '-~~-- t) ---- -t-£~~:::.filtJ{3=g I To...-m~mV p~ / -~ m~mIOd-ra tu dor mv/ I #-. 1'- ~'h-::.. ·t r ~.-L~~~ ~-:.. .. .~ l 1'.9 . t' ....li."..:. .'. .~-=f."..j:==k-:J ~=:: =:1i~.> '..== -~ ~ -~ :. 4J..rJ/ [d J~ ..J raz. . -~ E-[~Q (f~v1 !I-alia 171.men! --. . a do fuseei Care-or s1 maj de~irat.. ~!i ..bol. .1"-':: 288 ~ ..' f .:r~£ .. .• Ie ~-h-~~-..:.. ._ ma Ig . ~. ~ bu ze dub _.. ~ ..... t -til " .!Ia" ..Pc-' '"51 . _~f I '---..men! ere - mt!!..F.).::-.~J.1" (. ..~?t~J)~ 7e. . . sa I. -.' n-~~:::J ~ / 171.J! ..f jJ/) ju.

r ~.. t --- .. . Hag. Me· .be raJ mal $1 pdrilltU md silesc Ca sd md cdsdtoresc Eu l<:>-am spus pdrintilo[ Sd rnd mai lasa fecior. cd-.oard-te rnoi loane Plnd e~ti srag la cocoane Tnsoard-/e mdi Vasile Pilld e~t i drag 10 copile Dupd ce li·mbiitrini Celt:' fainft Ie-or url... locul sd-l batd Cu de-ace/e se de~teaptd. mdi. Care om hore~te mull Zice lumea cd-. 82112259 Mc)... bo/und BoJund nu-i. ): J' ) /e Ip :t pL.]/ AsrA lUME Idem 307/.:cr a t· ~ = 104 ~t r ~c. HORIL£ PE Mag B 18/}t.. TlNERETE MiNORA FlOARE .338 -------------------------------------------------------------­ 535. . lor porintH mnj·o rdspuns Cd am iecioril de-ajuns Tn.. supdrat De mulle Idle m1nal.Q). 536. as~· /'" /u-·me~ !Tle zjl {!Ie} me.'. Nu·ibo/und pd cum sd ~tie Cd cu e/e sd mlnglie Bo/und nu-i..juato til '" Idem 3J6 :: 110 ~f-U~ :11 jj Ii .

:)or 30 jl\llN~Wn~lSNI IIOOl3W L .

.-. r8r b'~ ~-.--- ~ ~ Int COf/aei Gh. a rr e1 a IFF :11 537 lb.-58ani Dragamiresti ' I err rf? tJ:-' ±=.. B 2 8 / J J J 2 .-----.r--::. J =138 4lt """"" r?! r" ~ UC ~==IL:r~· I ~ ~:...:~f~r til p r a I 'f r fr ( g \I ...BARBATESCU DIN CUHEA Hag... Allegro assai ~ @ g~! It r' - Sf ~r __ ==-1· rr I ...~.---340~----------------------------------- Jocuri bdrbdte~ti Borbotesc 537/a.. 1I"!. BAR BATESCU DE LA PETROVA .

.'! O'1A NIO JS31'18H\f8 .1:~_...~~~ " • '" :::::: IUD..PJOOf] Duaz-luD 51 -9Joo1J 15 'lJg IU! O'1A '11 30 nJS31 YSHYS '6E5 .3iiV QJOOII1-IUCS[ . OJ5.If'£ l j .• i ~~{gJ .LJ~31=£::-~ @ fazl inr'~1 Ii -196! }JOIlO} !J01l0] GEL =" ~ :=~. #I • :-": ­ .

ani-zong.. Cavad Sf.. -31.. BARBATESCU DE LA SA PiNTA • Hog......Sopfn!o ... 1961. 8141J031 inf.. 112.. BARBA TESCU Jdem 223 11.... 541..3 4 2 ....­ 540....50ani-cet Cavaci Gh..---.

..IIJi} f9 .........@ I G] ~:JJllb' 5-tT'tl tiE' I Jj ........... ----£p£ ....~ sor ap .OJ JUI [8tlllB ·fjDH nJS31 V8HV8 'l~S + + ..[ F ~g J I €J@ I oJ J~jjIjjHj~ ~wt ' .. -S96l"UDJ OGL = ..../soli g60!OUJO l qunpJ06-IUD fJl-UDjaiS :JDa/od fJJ05UOI-lUD {[-DJopoal !JDtlOJ PJIUOJ . ~ WrfJE~ca I ·0 I .W t -¥JJ--------­~ J trn I W J UJ J tW ~ ~... E£ih!fi i £lU4J I ~]'11 "B D D I ~ p...pfiIJJS-lUO 'It -a.....UDOI 5DIgB ~DUJ/Jd..tU~lr~IJDOI PDt..a~ y finn I ~ Qp/] iH) I J i3JJlltli ij. I i .'1 AU 9 I JB)~ lAV ~~ .­ ......

--~. :neif'" .. -. ~- ----- ..... • t ~ .....:.~~i:.--_. .. • ..._T.. ilfl!" 11_ . " ___ A-..'f'~ d/r:cu-r~tr'-: t::J.'~. . . • ..:'.1I!-. ". __ .::- .~.-.._~ .•.. -/: . .•...-...* - .....1 S...J :!O!u~ C"it1! ~ U i.1Ii@i ". ..L·~.. •.. ilif .:' uc.--- ---.".nq Hiil r(1 ae da' uP f' fdcui a:'.')~h (:lji!.". t ----. .. ~...!. • . p(ii':: {lo' .i(. {1....~lfu cj. .. tum de dc' A.A. - :Il=:..---~ - ~~~TJ:-I:f'F-i~~-·t~¥t:~:=~­ r.. -~.A -'..-. . -..:.!~~ .--~--- ..-....tCl-! fOeL! bQ!')rJre. '_... ..." ...1ir?ift: . . !C~('!r 543.\!' _~1It".. ..'-~ _.. _~ •.: .~:'...: ria! tUfa de G•• :\Jumni dsto !Oc jl Joe ~d md bag ir.. " .:-"::1!"?ii.... ."J'i. _ .'... ut !t.')\' Nici oela/d n!: ures!:'sr.<-(~r'..)..iIi'.s·luf /..344 . -.~..... !)aip~j Dumne"ze..~­ .

' . J [I'"" "--+-----"...~:: ~-.. .. ~- 11S3N1N h .-> • •••• i: • ::.I 'on PW ldaJp I-rw nwnIp 'wnIp ad DIPW !nupw!1J o(po WD-Il 1$ ll1(nWnJp noun( 0 OJ!)W ..i lpar..~::.¥._.~~ . -_~... -.. H} 1..'._­ " ._..:. ~OlIHOIJ3~ 10J31NIJ 'S~5 ..--.t. -­ ~ " :: .P(M dl nu 'PJPU!tJ. lUi Jor '11 9U3W ONIJ . -.'7 --' _:::..

.. o$a-o....vioora Covaci Gh. ! eu cine m-am inti/nit Dragu-mni-i unde-um intrat Cu cine m-om adunat IDai Dragu-mni-i 10 mu/d~Qg Grigo! Cu omu care-mni-. ~ f!:..leud ~ L err -........~--.....:p- q Inf.{} ani.346 .... ~"i~ ... B$jj=fri ~ *~ (!"'~ tl y.> de po lza Gheo' cum ii z1ce... =150 I ~ ... -I. drag Dragu-mni-i fa veselie eu omu care-mi place rnnie S46/b....... Covoe! Ion .BI6/2912 ~ Allegro assai . unde-am venit Ai mai! Vas.vioara Encus Gh-J6ani-zongora ' 1961.. juca Cum ii twge ClI areLi Aso-oi da eu pticioru Drugu-mn-i.­ Zi-mi cetero~ de bout Ste' ! Nu mi-ai lis tare demuJi De clnd nu te-am auz1t Glasu' mni s-o amortit Cetera!..JOont'...:--.""'" i ~ V" .". FECIORESCU DE LA IEUD Man .... t @a~i~:rt hELf! ~....

. r--- ­ -'-='--i.. B11IJ094 -.. J ~ • .. /000 .) 549. ~ '"". ~1?. I ~ IDC ..~f~:'~!~.=. -I ~~iJlb-==. ~ ~ WJ 'j IH -. p ~~::~:'j ---~-~~o:==::~ I':'L -'­ ..IIJ -132 f' n".. ~ '---. iL 6d ~~ Allegro. ! W· C . -_ 548. .1 ~:et--._. ~ ii~ . f Allegro '*= '~~'--:J!lu·~1·---. ~·q£?i IW ~. C!t1 E .. --____ ~ ~~. # . ...¥c. ~& ~J I urEEr EE __ . 'r=-=t.... fIlIL-1iJi ..'. .8 ~ ~~ (I) ­ I r-: .t:~" ~ (f 8: $..'i: '~ @@nJ:III:nltVllb.a= --EiF~--J _ .::t--=Y=i:' t ~~ r f g..±=:E. : YlbtjJ. Ill. "'0...=-... 1'_ -t. .::::::.zr~l€pF~2ff~ ~2-. iJJ> __ II : - - ·r····­ /""".. /"".-'ll.3 -+..p . j.----i-'~ " ~~ P 1 n qq n 'k @ I tl !.I~-'=T...l 51 ~2=.:=. .J. ... . = R r rft:=r bt r+=F~t-~~:L+~±:=~~ .r '1' bI It! I i gE. "Q_ bt4=5_~tffi=t~C=9:E--=:o.' -=i=­ .' ~_j_ .: :.' I cr ct:.'If --------------------------------- ~~47 --­ 54Z FECIORESCU DE LA PETROVA In!..- r-. _...i . if II· = . bf [bra "" r\ I ~' jj." ... FECIORESC Hag 8 J7 / J20} Idem J2.-====---=:'--==:j ~ :----'-b~ iJT aJee=--=t bid =l--loj __.. _~___ _ = ~ #~ ~ ¥ I . • . ) c--. t t=id ~ P =.20 on/-tobe 196 J...41_:± it=:± I & ..:M:-'F~~~:-.J"=. ____ q " e Lalor f -270m vlOorc Petreus 1 21 ani-zonQ Covoel' Cn.::=1 .=. ~_ -~~-"-11' ~t =~=.'~. ..-.~~ ='F.. . I I ' 1::= ~ __ _ ---. ~. :::L-+---:=.. I C L ~ ~ .-. "'-~~ ~.__" ~.. FECIORESC Hog_ 8J8/872 Giusto Idem 32} ).a=-=== £1I~6tF .. Hag. 149 - / .3i --r-+r-_if:t:::~'.. ::J. _-?-..Petrova (f u -- ~"_ ­ ~ Sf .':::J::-:_t~_l-=q_-+ .'~ ~ J~~.~~~.

III ...1. 1"1 I I. II II lJ t' .I 1I i .I i .d& I "I~III '!Il~: ' rt' . H 0\ ." .1. ~I" I ~[Ii ~ -. :'..1 '.1 I. : ~I' II 'III :' "~I· I!_ i..r. I I' I­ . -". ! '. ~. II (~I I I I rI-I. t l.~" 11' ' " ' .!l~.. ~ Il' ( Ii i...n. I ~! J . :.I. . .r <") t. I11I ll1 c.1.. r ' ~.. ~ 'i.I ~J' I .L. t! tr I Ht tII ~'I '. '''1 H11: I! .·I~I. i 11'1 1 1 j .1'1' i It1l L~ I ' I I.) .I~I.1 .• ii {Ittt~ ~i\ ~'Il.ii. "i I I uU tH I .i t ._!..1 .lIiii. !. " ~tt1 1W 1f I' .". ~I I''. ~ ..~ .i ~ I) f " ' I : i "I·i . . . wql I! l 'I . .: """ ~ ' 'I I' .I. \'i:~11i i I.. I~ '~1~1' .i .' ' . !: :' .C'"l L.1~.. j -' .1 ~!u: ~ljl: :1:.n (. ++..J U- IIiir'~. I.1 il'll l Itllt! (''\. . i /~. " I II. I• . I :.: i j t-­ c:::> L. ij U..' ~ j " :1 i "' " i j 11 . I.~ II! II I ~ .' ~IIWt ~'k. .']:.11. ~ . q. ~. ! t ! {.i .' i' il'I .I. . "I'll. " I " t I: . IH-+ I.I . i : ' I i '. .1 I ft.n 1. i 1111 II! .C'"l \'.I.l l II I . ! I I ~ ~ ~:: ..J..ljl! !' I ~" I!II ~!! I_ "I .' I f I i .L. . ~ <f! I~ .". !" '.: .~ ..i~..:~ . "! I <. ..-"! oJ' i.:: i '~lLj j ' !i I .<:( ex:::: I c.'H" 1 !t'.'. . I: . ' W..~ !: I ...! ..!! 1. iif·~:~: \r~i.." ).'..II~' .: I. II ill. l·u J \ II ~rl..~ ~1~ 1.. ". ".• ) i.":.. I ­ I. i! ' I ' IHI LC'> LC'> 0\ '\f -..1"II II til'!.1: . \. • i .'I~' I! ~( Ie . 1rHl .. I .. . .!'I l ~ t I I 'MIl "'1"1I lJ I I . "~.! "'\! II [ I l k '-t'rTl . ~ r"1H '1llJ II I r. i .ffi~ .:.J c::: L.r' . I ... I /'-1 1[ [ II:' i.: Jt.11. 0::> '<.I: I ~: I.' ..1 r i 'i i '".q~. . : j'..! . I'~'I r-'. 'I'. ... iii I! I'.._". I. ~ t . I" .-.. .. IJ Iii ~ ' I! !~II' II til i~i ill i liiU "l.' ... .. ( .'. \ =:::\ <. 'I . .~1 I~j" IIJ ~! ~ \j. Ji l~r . 1 ' 'I II ~t!.f . " .! I ..t.. ji ~ .• 1 i I I I I ' . I . ~ ~ili\ .I I J.\i.T I \ .I .I [Ill! '~'ii! '~"'. /l-. I ~l l "'1.. J ' : ..: ' . !" '..:"'i~I 'l''I t1 il. "I j :11 " ~I. 1 HI.1! j 1 jl~ ~'~r+I~iJ -rl : j ..t." I ".~l\ ! In (~.:!! '..1 j..H lI~~1 'I. It... I la1 iii! " '\1 II IJI i i'I'1 • • il IIi 'I i 'I! i'HI I! :. t.: I.J c.t.1 I.I' ~1 ". ' \Illl.1. . .. . : II: j I: :! : '-i'f I .L. .1.I' :....j: I~ 'II \1 ! ' I IEH.1 ~~. ...1 flRi . . :1 !tliH L'lUi ~. I .'tL III • I ..(i I .I "I .1 1 !i~ i (~i~ ilf~1 .' 1i i i 1i i '>.. ~ .' .' ~ i~"11 1I .t I ".1 I1T : !\II. -".: \iL.: .\\ I ~'IIJ' ~Ij !~!'i : .. ~ U { II~ 1 "jh i. 'l'i.' "'.. it:.i. J i _: \: [' ii.11"f " ri I I. l !...' . '.i ' t ~~ij I : 4Wl· \!j ~~.liJ 'I... ... .... .ti J' Ill!: 1'.' Jilli I ~Il' i lHH I! I'1' I'.' ' i: 1 i .'' .:. ..~ . \ '-'. ' 111\ '!ir!~ .illil "IJ..~ ~'". '! : . '. J' I .: I~I. f.J c:::l : i c:::> L. I '{J \ I .: 'I. j~1 1'1 " . II J.!.li . ~ ~Ttt.. i~ll.~ '" "i . ~" . ~. j t . I .I"II1 .. ~.! c' i.I i:\1 .~. .III." .: ".. I I:. III ~ '1 i' (I L. ..

...- .".~ -­ .. .. . -~-.--~ . j • . .. . .. _ ..­ -.. ..~::'-::.~ ..I . • .._----­ --.. . -. ..i'' /..1IIf 1fT._4W >~ " ' ...... -"~". .::~. . II / .. ~=-::-::•.''.._--_. • . _ .~­ .11.. 4' • .. .-. .­ ... .. . _ . _ .._ --­ ... r. ) --ii.-----­ ···'=~~~'~~=~f~i:c~i:z~~¥"......¥ _ _".. ­ -. ..I::--:-:':~'-­ _.111>_...- II '... ~.-+ -~-.. ._ " . . " .~-._. ..:-."....._-.. _ . (i IIM~S 30 )0 r ·l5S -. . --_. .. -.-..

~~ f'IL u ~tf--~ ifF I t: I ~ " II 554. BATRiNESCU DE LA VISEU .~ set 1m mIDIII: mREa rere ~~~ $1! r r GfJ u Et I J]j J = 164 .?:. B76/ /537 ±~'" .. #--~~ ~ i I b£ i \ _1 J ::155 Idem 105 -f4==dE± ~-.350---·---­ 553. DE SARIT Hag B77/1077 Aiiegro vivace Idem 32J m I u a I r ..~ i .# mM1r glmtm IOOEW'lmm IJ J :~ 555.. DE SAR IT Hag. I i .

.~Cf: ......- ....... .....­ e .... .

..'" '" ~.... ·.."''4~ip. !'" ~:....... -. -... . ..~-~~. '" • /i. .. '" . • _ .~ . ry: :.~~:i.........-:-: I • r .... ...---"""... ~ ._=...."...." _ _"!i..:. ..:..-~- ~- . -.. ...: ~. ./ 558.-iS..... '..... ". "..... ::.111... "'it. " ~1·::'---·--== .. !er r . .. ~~~..:10:}-: b· ._. ...:~:. . < ••. . ... ill >'.!!:.. . _ ...S .---.. ... ..." . ~~ hr.... .... ... " _-r'_"''_""'..i:. . == --.. . BATRINESCU DIN IEUD ... .. "'f . . . +' ---~-...l. .

. -'1-­ ~~-~t~~: . # - " . ...- _'.#:= - . .. - =­ ~ ---~-----.. . - :.• --.. " " .... tlr .. :~~ • . . . .~L:.." fI.' :. ~". II..~ _ _ _OL ~_ C.--- . " -.:4:.. :"... ~ . ........- .~ • IlS3NVN Vl ]U V8HIS qr. ..::. 1 " :. .­ .' . • '..-~--:--:-.• fIT.~- -to _ --:" _. ~.:. .•.. . ..".... ~ '.4 . . . -." ....l~~ ....11.­ ..." ­ -- . 7C:'.. . . • ':': :".L-. ~ "--= ...... ... .. .-: . ~ ..'" . .== ..~ " to nql~: '" '­ 1· :.• ...1 :. .-= - :~'.. . " -- #I ill -• - .... . -... T"" - " " ­ L ..=::::-." . . •• filii· "7: I .. .- . =-II. " •" ..Jj....-·L .

­ v r1l (if :11 \12. ~ • Focu vost de cisme noi Cum v-oi rnuie eu po vo. SiRBA NouA Mag B 74/2586 Allegro J =142 Idem 545 oJ .:. r?l nT! fJ Idem 557 I ~ • I. Mag. SI R DIN VIS EU BA . B 12/320 Vivace J =180 . sa umble pdlmiJe Co /0 dine tdlciJe ... .-- .... '" 564.g! II 1 563. JOCUL LUI VILI . . ~ FYi E.. Hai.---354--~------------------------------~---- 562.

----"-.'. ~=F--t::------~::---:-"-------.5 MARUNTEA Hag. ~'. 874/3290 Allegretto ~..p ~ff Eff4$/ J JJ E=jI Jdem 545 3 .2 [ae rT!! _'7 ..o(~ .... Sa s -adu ne sa pEl rconi VOla buno sa ~I-O i(w(} pfuncIi rnar. .. B28/3314 l Jocuri femeie~t..1 -£~ ~--. cop tf ..l966-Birsana ~~ 1­ ea-.355 565.- fY7iJ- fhi' Cr. ~ q.Iii v nu s-a - re - If __ C.-a. ­ ~ --=:::::::::c--..: 567.:/ a tor? --~. 566.) sa 5~d du .7 -.@.. k-¥i::=:-_A~ "--# run fpB _~ ___ (nt Blrsan Maria . ~. bf pf=..~ . JOCUL LUI VIL! . C-asa-i rindu-n 60tejune Neves/e/e sa s-ariune.nf. .:-~==jitJ'=={.ft) Ii~.--l.)Sa nfoQrce In leIsure n Cd i~i(irb(Jtu-i "0 Cd mwnelf: ndcaie:w .'e-fe -- ju --- - nf? __ . o !. Hag BIWBII J tmJ1 reF 113 J" 184 Presto rf m .ves Unde i!$i petree neveste BarLJatif sa nu s-mete Ie If:> P~n. UNDE-SI PETREe NEVESTE • Idem 343 bY I ? ? ~rEftj .:t~~Jk=t2 9#~ ). I _ o n t i n o (JJ'40) Un-de fsi pc ..'--~ + Ne . :nd ti~i ~dru rn{--.. ese­ cucu Se rJuce Si-i porti dOI. NU CATA CA..r.free ne - ~i~". .min . ~.._....\jiwl.t>J ~ ~ .u Se duce-n lurne 10 I~Gosd (l(j ~6. Ca /a cap ts eLf ..~-) t :.! ot ..JJtf CF~ .38 ani ian. 4±:. t) J ::120 '--"-'-" ~"-~. iL~E±l~~±~=~~5lEfE=F :/u {/f·ta -.s2-i --.J -l I Hag.sa &tt~i C:Jfl#. tFgi?r ves - ~ - fe Bir-ba .

' ~'. ..' [lUI/uk '(1 :.'..· I(i. 1llUlI. {··ant hli'ffii JUt i > f:. Co pe I: t'(.". q).i ·'U l-'e\dj.J _ i1ME dE' •. • i111 i. !)G. ­ -• babe bdute nu se uite babele bete se deperte -• /VIa." ~ ..i(-'tift: in '-i"'. ia.' ia I · om 11W... • -- • . S"dL 1(1' ic.l/("UCI!"" $'(1/. ". j'f.d S-oi. :)'d' IG fino? nu sa "iiI:' -• la. c..>U de (.': •.~ ell lai.'e\:·:' i..-ilf lolt iiJ Vt·'dli:. /0 Tln.'-.. rnuilc JUC'fU!1 . }a. ()m('n i . bdrbate calicut Lasd-ma so-mi tin drdgut Eu drdgut de mi·oi tine Scirbd·n casd n-om ave.. f~i.'. r~. la .>i. la...4 ~ • ..U ':.} Co pf'treci iJU(I.n~ j".' j )--tl..uI1H?:'n. d )di !. ~ • ~- .:.~{ . .-0:T1 luera' ".rot lUCfUri }i mnie it)i.568. {If I.'Q ._ .- . lu '..:-. _'!.~:\!(/ \. lu. 569.' l .)·w I."d./d/e'(1I:"Q.)!!"-!": /!)/.: :~. {)(l.· L\:dd"/f~ io(":p h·lrt:H11 : !)I~: un ni.. Unde-or sj Bdrbatii sd Unde-or si Bdrbatii sa I .I..L~ III .1} \0 -. lLt • w! mi·GJ (int U:. /n Cd petreci /)w..5. <. !c< ~ -• . }j{:.. 1'0/.'..sale.""l! 16 . - r .upIJi dute-n sarc'kie .'f(' j i . >~uj.t"·le.. lai. ~_. LA CASA !""iE.'(" I'"~ nit'. . (a iit"I:t:~f:j btiqdtl~ :r.·. . ..0E SAUT LA BOTEJUNE Idem 1'. E J · r..

)1 J J r a! J Jj J I r. a I .IAN ..r J r. I~~.~'&} . EB I r J r-. ~ 7?Z waPI If: . . ~!'!I AJJ . VS~08 Vl 30 VIllH .5tt I £' ! Ii'. . W 1 ~ 3 [ fs7T II.I 'OLS ---£9£--------------------------------------­ I l • .e I t: '/ /.

..i-::. ' .' ._­ 3 .. ' .. .~~~=-~=~~ -~..~~.. ~ -.. '...--.::=--== '--r----:--­ .~£~~~~~~~.'" '..4--~ • . !I C:*. ..-~. "'~"" m· 4ft .

m'VIIIH!ANl 'liS .

INViRTIT A DE LA VISEU I .---360----------------------------------­ S72.

. .. '­ BE ~ 1"1 ? ~. .-(:~--. Ii r JF" .. ~ r '<.gj I r J.~ _~. - @ £)~! na]3 ~11~ t Vl11HIANI 'ElS v . 'I " ~ (t ~U.~I!I]: r J Ji] a.i ...*. G¥jiJ tJ I P ID I tr at i r' ® I L~ 00 =. b'.- t~:~ 3---. \j h ~ ~~ Ire 4!. '1.-. I . II.'ti J j J '. ~ll r Htl I H n I D Hid I a J ~ J I n lOa #.\._ ..:.J' Hlij I' ~ t. :.N-&J fj 11 .:.FG t-ti-m: I I Zf ! eim I h9~@ 3 =.' '''-. - (9[­ .1F.~ ~P@ is I e! ... _ 51 tj ~aS I 4 j J t~~ • E:'(j ~E I -¥ I t...-.:. ..::.J' . .::-=~=±~~::::aI:W If':--:~:-.. """" ill £J m i pm iiji n 1@ ~? r '.] n 2I ~-. : 10 Ji±~ I ~ J J I] iEi L I Ji. ! U ro ~...:r...~i~ I WnJ ~..? a t: .~ R.? ~: 1 QJ t 1 I ~ .IJ24¥4jfkF].t~:rJ-:ng! -.-----. 3. .3 I ~ SO 2 I U.

.r . E • f ~ • 817/7[11 ~. .... • ~ • . 1.':fv f ~ ... t ~ f ~ . ~ f ~ .362 ..:' I ~-.

..• !Zf UJiJPf ltVLI86DN '1111HIANI ZLS y .. • .'JDN .. [75/ila .

~-~-==E:ti~-&. 58D...• · =- . iNViRTITA He...Efi~-=:=--f'i~~~~~~~~~~~~~~~§~ ~~-:-'c~8. iNViRTITA DIN IEUn j - fi-?:-..~btI~: ---. ~ .364-------------------------------------------------------­ 578.:r=~~~~==.:c~·.194 - ~ :~t==~-i Q5 ~ ~--23 "- F r fl! fli I ~.g~.~*:~III:~(J~t~rrl:i§I~EJ~-?-~t~j~l..' J - t:t:t 579. -i • ! r ~-I r­ --t--:­ -iHIIf- ! ' l . ti_·~~~~~-3CI--~~~_ '~I[§U~Y~rj~r~I }d:~' :J~a§j~J~I~EJE·§Et~I~68~.. li!7/~97 Idem J21 • : M • *~~~E}S~¥fiT~[r!El~l~jJ~.:JC}~~~~:.. iNViRT ITA b 17/ 5JD Allegro giocoso Idem 32 J J . "..~{~---%~ " ~ . l I f f .

. ....fJ~l f I i1 dO 1 .... ... ..... .... 3M091H9 Inl 'l111MIANI'l9S .. L ... 7Ll wapI i........... ..S9€' ..

..1 582.--~ 366 .......1NVIRTIT A Hog B 71.... .../186 Idem 271....­ • :J 3 3..

. a! j~! l '" --f ._A __ ·~_~· [l { WJj!f VZI108 HiD til' 11' H j f'l ~! i ..

1/1 1'. J:: 184 Itt+=+ ~::r Eff L ftt] I [1 ' C .19 Ont.'JI jJ< +t pm e .I joO ~ J:. Canto Toader-41 ant -cetf:r Hos P6tru... ~ tt tt . 584. ?'. % i ~j L J l' . I L If Cr rJ I F t 1 1 rfi r :II :Iff ::It: .. LfJ ~ . iNViRTITA DE LA BOTIZA Hag 83DI1724 Presto (3. In!... f!...: '" ~-~...ZOll" Bobocea Vasile.80tlzu ­ [3 I ~ L il f: fL '~ * II.!fT bl bPI Ef tt J :!II: '@lit rB ' - lir 1 .. . ~ "C ¥ 343: UE=f#5l1 "C 586..----368-------------------------------------------­ A .~ • . . 0E INV IRTlT Hag 816/1589 Allegro Idem 106 (0 H..8 anl-cetE": Htflfi Vastle-20 ant-lor: leordean Nutu-36 om-str.-.~E g lit ~E '1 ~1 Lf£~r f 1 t.~. r -• Hag 821/ 25Z6 A lIeo ro Inf Hittll loan -1. .lOne ' 1961.: I Li tI C ~ I J f! 'i' ~ ------. 1974 -Leordlna ~' ~ tVEtTTita." ."/ II- ..c 585. Q: .II Ont..41 ani-ceter_ Canto loan . 214 f!. iNVIRT ITA J: 190 "'v. . ~ ~ .... lon.

j ~ ~ . Ei! CJnd eram In vremea me' Ceterd nu-mi tlebuie Cd era gurita me.zong @f~ i # 1 R .:. I ~a :1 /-. md I Ei I La eeterd trebuie strune Si la Joe pieioale bune U ite a~a. . ~ F =. DE iNViRT IT ::r!td. . .I mJndruta AI astd mJndrd joaed blne $1 rod lnvatd ..I pe mine . 369--- Hai mlii! Plaee-mi mie a juea Cu drdguta altuia Cu a me nu Joaee nime Cd mle nu-mi pare bine Hai mAi! Lume dar Dragu-mi-i cu cine joe Cd miroasd-a bU8Uioc " Ei! Jueau-a~ ~j eu mal bine MJe IUl$ine de eopile Cd sd uild-n och.'. Tot aeolo lmi stau ochii C-al$a-i numeJe mlndrii mdl Ei I Nu vM laid.'-••> A/V • ---~.. I$i mal . I .. Cd se uitd..-­ . .. f ~ EEr IT? I § ' E.g--" .5J ani.sfng JO nOlembne 1975-ieud rFt1 J til I H& ~ :~ . 8161 1190 Allegro ~ !> J'• . I ~~p~~ r.-.. -----i ~ I-cefer: -zan. rucl nevastd Clnd oj bate la leleastrd 8d nu md-nt1poastd-n eaBd. md/ == 587. I IE .. .. z )r~/ .... ' . --. I r" 57 i ! .o pus ..j =210 "Zl.i..cetera Boran Gavrifo-20 ant-zang Flarea Vasile Cilcu-I.. . Hag. :2 tr:r ~..M N-am Bilrutat de cJnd-us MJndrutd cu dlnte puB Dar amu-ol siJruta 71 inC Cd .. - md! i Ei! U nde aud striglnd Ilea Tot acolo lmi sid mintea Cd al$a a eheamd pe mlndra Ei I Unde aud striglnd Mdr. ~~ ~ ~j #elfi gar I Ui . m-5tn{.. la mine Ei I Mi-e rUl$ine de leme. •• . I O1j E! I sf? r r IJ=# W E) lID rfll biJ L.~ ~ < /~ §J AI! Bu pe mJndrd clnd a vdd $1 mallueru.. (• < = in!. . ~ -..n ochii me. .. COVOCI Gh a iaanei.B ani ..

.s:r.~i1JR': ~ .3'10 o r.-­ •.=::::..:':'. ---.­ . Z. .

J ... tUI/O!:U VZL108 HIO V 11lOdOHl 165 lit! waPI 111HIANI 30 '06S '1/ v ---llf: .~-. ---­ -­ ~~--­ '" [ _.'Ii~~JJcif[~i~~cfil<~1Eii~ I j i .\1/.# . • de l-. ~ ~- . __ ~_<f_ . -..::1)8..

Am 0 mlndrd $i mH dragd Cu ochii ca mum neagra Hai md. bddi$or Nu-mi trimite aUta dor Si pd tren ~i pd vapor Hai mdi lume dar Zi-i cetdra$ de bdut N -am bdut tare demult Cu mlndra care mi·o pJelcut Hai.·ovuci P6tru. -.."'--J/I .. Int [ovecl A/px.viaora .'­ . .~ [= 593. i _. E§@ I 'j -.372--------------------------------------------------------------­ 592. 'I Ie. I am a mindra $1 sa sie Si 0 cheamel drac Melrie.52 ani ..1966-Bi(sana "" CJt.~-.: •.. • . TROPOTITA Hag B301 J321..l. idem 221.----.19 oni-zong. bdditd.. tE •.. • 3 3 ~J ] Hai mdi lume dar Pdlincutd. pdlincutd minte bund Te-am belut seara pe lund Cu mlndra care-i nebund Hai mdi. .1. 'A)'G­ -• ~ t9:~ • Ai ieoro t m1 I !! j i j IDn... lume dar Eu la mlndra dnd md due Mi-i cdrarea pd sub nuc Si drumu pel unde apuc I I Hai mdi.. pdlincutd De te-or chema Mdricutd Te-a$ purta 1a curelutd Si te-a~ be dimineata Sd-mi astimpdr inima A$a md. Hai. • b5 !i •• II IF I j id' . i . TROPOTITA DE LA SALISTE • Ill' Hag B301 51. _ . mdi! am a mlndra tinere Si mi-i tare dar de ie. ~ .

.. _.Y r·-·-~--:.------. -- .._ ~:~~~~~~~~~~~£.. _ .......•... .- -- .i'i.--_..---..!~~~~~~~~~~~~(~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~ NIO 10V8 30 '565 .1 "'C 7:':J ..­ .. .

.. DE BAUl £'~ jfir~17I· :t@ ~Tru-· v _ ­ ~~F Ef 5' I-E!t@ lUg. !~@~ .374---­ '* "rEEe r-=t@fL$lEc n ~ Ettr1igr-r~ ] DC 01 FINE 596.

.~ . hoi E hai dowie! hoi Zongora oj bate-I) eu Sc'i s-alldd prin Hai doruJe .. ---..j .~''lI ?~ ~j it-' -&!~~r+ri tfg.. .._. "\... m'_ _ " --- '...~ ~~f/I. ¥>fll' ... .. J... -=t::~·===:~f=='::--=-~ . OE BAUT ~ =-~ " .. ~.. '=:1 ~ :~-....~.~-+---t----..::aJd. ---'----r.~ -:I'::~. . ...__....-. !l ... -F I ±.:r:~'----. ).a@:f32=lL~ 11/1' /~ J' .' tv __ ~'" Inf Nan Gli " Zt ani Vicaro Gopatd lalerio-100ni. /"":. Er ......~ ­ ..f/I. ~Iof. -. -'f/I--" . ~ . .. ..'-:=JIIL... ~ I I...'.~' .a::...~ . I I I ..'.. I r~ . s-audc'i peste tarc'i Ha. --r---r• . clnd eram eu tinereJ Hai.... .r---r"1 . . w . .= i20 I /nf.' ~ __~__.--.. "....L_""m... ' . ~.st rig IOn 1976· Jeud - ci!f n:c~:pW ¥<Fb-f"j +!.... . .. Mincam carne de mnie l Si sdrutam frumu$eJ.£6 1-..-::. :f!:' ' " ~ 3·~-=1-.. ~ __ r9 J fFi==Y:-~~..::t-T-1~· .___ ~.r' ---. hai Hai domle ~i hai. -IfIJ..11'~ ~. J~... .-r-=-r==E=F=------~~~·JL ~: -----~ . ma Hai mlndrd sd vedem Jo('u IJ nde t-ai mlncat nOlOell...=tt&ftf:t-tF:tt=tJf-T~~-~.. hai.~~-..:.-.j fIE .--.. _.. . ..\~.~~~'-~~'~~~=rf!! C f=Ti==t ~ "':.---...---".._u~~~..zong..' . doruJe si hai.~ ~ !0~.-' ~ ~-~-s£r·=!T¥fE:ff-urjfti~. DE BAUl .=:. Hai dorule $..1lJ • ... Covaei Gh a ioanei-5J Oll! cetera Boron Gavril6·2C anl-zong Curea Joon a PetreonU!Ui . . J"~"[ r rf' 6: Lf--r rtT.-f!!". .ct::::-qJ ~ * ~~~e.~~. 'i. =.t\ ~~ ~--b' '..---=~1£~~'0-=Jii'" ..~. __u_-..-~~ ~/-''JIll _ . L .. -~ / '. OJ:: Hai s-o Judm dupa zi....r-:.JI!. . dowJe hai Noi om bate doba lara So. . ...5trig Florea Vasile a Ci'I clulU! .::::".:f 598.QE~~~:~3_~1'=~---·1 ..j .--. A leg r etta ~ t.J=:~··:·: u_u:==u ... _ ~_ ..L~~-+-. .--..~ .~' ­".JJ'--:'. peste sat Hai doruJe ~i hai.. l d " f . . - .~i . . a= '.____ ~ .. .--.-='::T~:J-~.--t:'l ""..$i mjni dimineatd jara Hai.. .. '~ ~ . ._ r.~-~--. .. ..--\--.~-=t=LT=ttLi:rqc:~ = . ------------------. -­ . -fIlL. " . . ~. ~ .. . ~..:-.=::j r .i t t I .....::.= ...::::. hal... "-. ~ C 3 '~"'T-. ..Jr:. --..----'.. -~--.~... .4 1 .ti ~F4'---=r=t:::3=3=f4=1 g G"{S~~tIff=F.:fI':'" .-.'r:. 597.....:...~ !.--..' • ..~~' .. ~ ~ 1 + -.~ = -#- .=t:~~" lJ r=r:_!fff~-~j-"·T=i=~I~-~.. ~ ~.J :J?R . J/! _ I !2..- .• . . -!-g~f£r:-p-i·-r-F=._-. . ... ---:-~'-f/I!.------r--~ . Cd ne z1ce pind-nsara .11'~ ~__ _ _.. hai Dau pe daM ca po SQC Sd s-audc'i. t T ! =.:::'-+-+~--------'-t:.. ~ . 375 ----~. ..7fL .. ~..---" ·-.. .... --. ...' / f/I.j . ·····-=+~~~~±. cit + . .' .... ... -a: . ~ ~.......~=-. '-p --. _ • • ..~.~ ~ • ~ / "--------'" L-A !'-~.:::t:':::l:a . II -.... _ ._ . .. s trio IUnie~ BoeicolI?! '978..~. rif...--. E hai.... "~M~f!!"'" '~. .~ ~~ ~ efr.~" ""... .. 824/2799 rV'jr'-nfMIVt. .. n7 [j .:::. +_...... . ' r-r-=t=:. . .. stng LUgO! Jnno-JO am-doba . ..+-.~~ fMa¥ . T ·-·--~-·=:t:. --r•.---.r=-==+-_:=+_ .

.~ .. BCltrlni-oi. DE SAUl 600. 197J Vlseu de los tit fit t!.: jl l :Ftt t Q. ..J ~~q ctftW:gg EW e I Efif Hai I Am sCl beu binele tot PinCl-s tinerel ~i pot.~ . 11 ~"L" r !.­ -ill. L .>loara Nerghe!? M6rie-69 ani zangara Nosul Gh of Hartel-30 Dnt. .fl . ~ !'- EI ! L jet r 11: Elf ' In!. Nerghe~ O-tru-70 ani .sfrigoturi ~ ian. HORE DE SAUl Mug 8121553 Allegl-ett? . n-oi pute' $-or be altii partea me Hai! Am 0 mlndrCl ca ~i-o cruce La ]ucru nu 0 pot duce Clnd 11 cold se-mpiedicCl DacCl pJoud JunecCl.:120 (6".376-----------------------------------------------------------­ 599.----.

.: r' br·1 g: ~ 0. Hane. c :$J . 1970· Viseu de /os int Nerghe~ ~~~~ J ! ~J' It bftlC=Q"Mt. eu.' ret I J. 1ume.~ i $" t: C' ELI ~ -~t r 1= f[ tT PI bE FG ii'~ R. mai... 1a mlndruta lingo rlu Mdderanu-i plno-n brlu Dar 1a cee l1ngo vaJe Modoreanu-amu rdsare." ~ IIT r' If' 6{1 !~.. fdrd lumnintJ Ai. po uIita mindri-i find Ai. ~~. eu md due Idrd lompdu . 1ume.l t bE F[ bE E I rcrt Elf r I eLIt! @ Ai./ J: 120 "-~ . Tomoio96 Vasife Pardon· 2~ ant-sIno Ian.0 J 124 (~:::t i ~ I· .J U1J~r «=t r: r t1.t~rrJt btf I~.:---. ~ iPH' ~I~ ~I~ II Hai.:" I btE Hi ~~ ~ ~ ecutnt l~aJJn) in 3JJJLJJla~ "---' ::. -------------------------------------------------------------. ~ ~~.377----­ 601 DE BAUT DIN BAT RINI ?rj Mag 812/ 5/. ~ ~ 01!: ~. po ulita mlndrii-j tdu Ai. Alleg retto u l~em ) C'B7 ~. dor Hoi.long. pureei. mai.'~ .. dor N -am sdrutat de c1nd 1s Gudta cu dinte pus Mlndro de pd di ntil tdi Poti tine vre-o tre. 602. Hoi.69 ani. HOREA MUREANULUI HLJ 81617501.. md duc.Iru -70 ani vlOarrj N£!rghe:..

Bdtrlnit·am mlndrd eu Strifjulnd ocoJu tdu Turd. Hai. ~ .b pi . 'j .. -iti--W ft1~~···~IE5fmi~W$i3 t£f~F:zjJ_~~··~~~. or pd 7i Zj mdl. Q:L./----­ ..£rvr~ru=~birf... Hai. ~ ~~~---~ 1!Jiii' ~~~~~~ @~ ~=g+:. Sd md vezi dnd 01 zlni Or pd noapte. .378 -~----~--- Nag BJ6/l4B5 601 HORE BATR1NEAScA Idem 598 -• -• Hal..h=L·il~~-bFtJfr~~ *~~ 3'J aiEL IT BMJ'=-=-t=W ~-F J.-~~~~~~-~fi~~t . ~ - • ~WrpF§l"~~·tE rf~l-~~tb . • "---­ '-. $i tu mlndrd-j bdtrlni Bdtlnd masa cu bobdii Drumu tdrii cu ochii Zl mdi.......i±fFJt.

t-~ 2.__. ~~~ ~ -' ~ 1.. ".".~ ____.. ... -: ~~jj ~-~~~ " 1Et~ .-~ .i .J -t::.. ~Ht:·:: t i "..~ _. +-l. E::J..-.! Lume dor. -.379 -----­ :. Gh. L !~~ ::@--dtt--~ftff.-.J I I ~ r-..29 ani contrc Covaei Harie.--~~--J =-==j .i:ftf=G == .~2 606.....r::r. mdi! De hangut eu nu md las De mAar hrdni cu ovdz Cu ovdz de-a cailor Cu gurd de-a mlndrelor Hai.l: 100 In!. rna. .. md! Lume dor...Viseu de las -jt4¥4@ i~ . Vai sdracu hangutu Aista mni-j sufletu Hai.: .----.1':: .. ~ b-)::. feb 1972.bij} E t--=¥ttri~~-f'FJ~F~E3=T=t±ftt~£F=.1-=n-:=EGrsu-~~li[ E~ tg.b-­ /~'....tm IT i r til ~ . .51 ani-long Nasu.r:-~. ~ 1-- -----.-# .I! ~4=--. !! ~4r' =r::. ':': 605. ~~ --.. ~ ._ 5) Hai! Asta vara-ntr-o pdrere V rut-am sd md las de rdle S-amu nu ma lasd eJe .~'-~ '¥! * ~-r'~_ --f t gp~if=Ll..C! . zini d 7i j.. .r:p'3':-...8 ~ I . c . .. Nevasta care-j irumoasd 1 pacat SAO tii la casd Sa-. 4V::: if _. DE ST R IGAT !.. :~E kt. .fr..~ .. HANGU Hag. 8121570 - - . tt. ~ . ...~~·~=Ett=e£::·f:E-~I=~g~====E·· --. Covaci Grigore-54 ani-prrmC5 ClJvael loon . ~' . " . .--­ ~ Hai..-. • ~ -.. al Hariei -]0 onl-sfr._ .__. . .~:r=-~~--~ ~ itP--Ef g-n ···ljJ_jlEi@=~a tj II . .." . _ -. dal drumu sd iubeasc(l Ca sa nu sd-mbolndveascd. .f"' - idem 600 •.

JU EUJ.5 610. R ie/ciry 5'.111 - 60 g.l UE STRIGAT lderr Zig :1 . JURELUL Idem 585 1 ..~~ :.

.. .. 'lBJ!''l{8 l~DW IIS2UPN 196t ..'/\)/'. iUO!...~ .-:.L 09L· f' -)::O:...~ -".Tf~~ 0 . .lDI... '-~ • -~ .. .... '+"~""'J.[ ..~'f i.../'W OGlJ) IV [ . \..._-..

--382 614. ROATA Bi4/5!' Idem 545 . ­ ~I. Idem 539 I '~' \i ~! ~: · -• . ALUNELUL OE LA MARAMURES . -• - • 615. I ! ~I I.i 616. 1! . -::l - ­ ·.' .. :l -• . CIOB-ANASUL .

.-----r-.'..__ _ 619.:--·.'. ____.:" I~~ .2f. ~. .-g=r---=--......-_-=~=t_: ~ n=:.. .JI!:~·~_....-L- .-. '!.. _41:-----____.---+--==-=--±. U .::::..{~-+-. ~.'-" 1 -!--... .tfft~~. • .•• -. -'.~. i /--"". C'-.--. --------------------------~3---- 617 ALUNELUL DE LA MARAMURES I :39 B:1. ~ i~=f:=..Ft-.'" -.. ._!!_-!...lCjif#--::::"-~iP-~--==------3 pt-::=--:::=3 '+" ~- ' I I ' . ..I ..-.~ oiL'5! 8 71 /"11" . ETiT~c:1=-=~~~~--=~-=~~ ~ ~ . ""'_ .. '. ..c tz ' .u.::j~ .----."-.__ ...f'!-'...----.:=.=~LE3 . fJr . ~ .-=! .-i. " t. ~-.---.~. 4) _ -.' ...7C£.f~-t=. III ' . RACH IT EAUA I ~~ ~ .~-1 "~ -1=.---. -. : ~ /.' /-~ .+~:=f§=T-:::-P..':.'. . '.--::= . a /--'. ~t ----:jjict:~:f:--_=_::~:==~ T·=r---""----­ --'-. . 618.. .~:C~fC. +-=e i:S:.----+. ~-'M_ __ -~" ~..... . ....'_.- . -'"'------" trr­ ~ .."..:I i.. ...-:--=-===--L _-::::-.-.£4.'" .. _ . _.....==r=m=~~-~--f%f~=:--t:r-=·..______ .. ~ .=-t d·.r~ -J" :u8r:: :. ~~~ =ti~} -"~ :~:€!f-r=·fFZ..~ .--:~:--±.~. : .~T::~-·---: 1~==.+-.r'-.-'. .-~ . ARDELEANCA . t :t .. ~ . I ..-~ .::.~L l t. ---.d~~rtf:t!~¥-=i -&t~+ tt=~FI i . ' :' '." Ifl~ ...--~ . 1.j ~ "" .­ 1 . -. . "... _____-/ .:-___ =f i " e.._..::f. ~ I t·"H+~~---=·rfET~~-miW= ~ ~~.--u-...' iii 0'" --III-. ~ .'~' =. I c:..=t=~'~=~.-.--:----:-~. "'" •. ~.'r . idem 545 .". j -_. ----. ::¥.' . ~.'­ . .-J Nag 813/1716 . _ _ ~~- /1 .#..:..-:. .:.. v::~e a _J JINE ~::::n ~1!--~~ ¥RE'Y. ../ -':1' ...t .'L--.·~=.~ .'.'1.:h.::!'!:. _ /-"'- --~~-- --~.' "1'. i-l." .1 ...i. I ..-----..". --~ .• ---~-~----. /--.:JlI. "'.0 to $: H."'''' _ -til-' r" ".' r rj'r g" tr C~-! " ­ r../'~..'...r g: 1.-.-. ..: ....:.. ~... ­ .$i1=... ~ .r·~·~ ------/"_.~.-.:... ~r·::.. ~~_ ..=1: -~~ =¥+ E"f'~~" .:~-.:=. r:.-. J-72 Andantlno.--­.t!:=~~-.. ~ • . _ -'" Jr. .~ b ~ '-+--=YttT .. - A 'ilrn..~ 2'.. .- .---~-. _ ----L T • ~. ..--=--=::::::3 ..'-.~ ~ I' b: F[r-btl !~~. Ili--r++---~l§1·--L~~~ !7 W -l::::C. . ~g ~:. br_~ ____ -.. ......--~-iII'~~--Jir~-~""'-----· . a::-J ~ =-' :. _ _ _ _ . .. =!.':-rl :rl:.-' } Jdem 545 ~k[t I Cd Ifl. ~~. ~'. ~~ ~#:~ '~~..---'--~'1'"'- ..g. ..'.:=ri=r=£:=~JE:r.J: 126~._ .-./~ ...-.--.-------.=--~ if.' -~ "---'-~3 ::t::~:e--r-t·! -.-..t=-&--Fgt=F...--~-- ..r=l'=:':::. --r.'=~.. . r~.__ .

Luna nona..:u mi:irLt lOiH t' '\. puin mamei Mama cind moo ieganat Mama dnd moo leganat Haia lin.. SISTEMIJt OBICEIURILOR .. haia puiu mame! Hala."'L ."} 2182 21gb rzel Dill palme Chiralexd Babete Vadu Izei Vi~ell de ju. '2501 52 iJ . ' ) r"~ CINTECUL DE LEAGA. Jin pui'. tu Ilea Cintec de leagan Haia. .) JJ.. erai :. . mek Poif!nile Izpi HI 1t~ . haia pUiSDf Baia. La pierc!erpn u ploaie La bubiHUi(J La [una Colindct de 130Uza Vadu rlOi 11 i j J ". haia. Vactll Izei Vadu Izei Va(\11 . " ! i .l. 31.t 231 .yi \ 7i seu cl0 os lend 1..) l·.'1 35 564 2.'--' ') .los Bor~a Vi~eu 11 If) 16 11 15 ·17 1676 1106 117 15 15 24 24 14 11 13 2330 2285 2372 329 471 2199 126 1121 .. ') rtli{l BOLiz~ :~ 1 . i. .' [lPl 16 2:)O~} '219(. haia. 1 ~·.t iu 1 .>~~Il Poienile [zei Poienilf.pu de Jo: Vi$Pll C:(> Jo'. ..i H. 2310 :?O()O 2538 leud de J os Ieud lend Birsana Sapinta Birsana Vadu lzei Vi~eu de . } In Bubun1zil Lo:·i Polenile llei \'adu [lei . 29. boi DiU haiuca ell mama Haia lin..14 14 1I ..ior lellcl '\/arin lzej Poif:nile I:t!. . Vadll Izei Vi:. :'18. Du-te deal ~:ea. .?50.)~ . 3L 33. 30.. '-~7 ~!3.NDIC £ DE CINTECE 1. . p'lisor Haia. ~'. haia.N ·51 ')' } • ~. hala pui~(Jr Baia.u1llaratoan' Vine plonia \Ieic. .~).} I! II . Vadu !zc>..O'Ll \ I J i Pitiqaie...1 .') :?50'1 250~~ 14 .~ . 26. BOTEGIUNE Haia. '. 1:3 1211 249U PulenHe lz(::1 Yd(lU t. ­ 36. 34. lin ell mama DuL clui na da boi.I..'J!:) ~'.. haia puil! lHdiil Cil1tec de leagan Baia.

) -" 1~ 14~ Tpl. 77.>ii 1 CJ ~ ~GJ :.t. 51. . 85 TJiUi~te miii mnJre bine Veniii frati veniti smori fH)lh le-ti mirf'asfi 'l1na bnna b) InstrumentaJe 87.. A cununii BH. 7.1) 59.c.du Izel 1n [·t 1~:i :!:299 67~~ Sapillta Saptnta Vadu Izei Vi$eu de Jos Ieud Rozavied Leordina Birsana Botiza Sarasau Sarasau Poienile Izei Botiza Poienile Izei Vadu Izei Birsana Sarasau Bon~a 20 24 14 11 -102 225~:l 16 365 857 1782 20 11 ' J 25 15 1tl 1124 584 632 1417 1910 ~'l430 18 16 IS 16 1154 2900 2319 14 25 18 18 521 1662 573 Vadu Izei Saplnta Glad lend Oncesti BorSH 14 17 492 178 2! 1 In 1'1 2048 74 2430 724 591 1218 Borsa leud Vi~e!l 18 16 11 i6 I I • 1 ! .: En ma due mindra ma due MjndriH palla C'lopn In i Eu rna due mlndrll-n Ultane Hi 16 15 1(1. haw : <i!U iu mallie] nrazi'c:' . En ma clue mlndrtl-ll dHane Ell IDa due mindri'i-n dHane Ell ma due mlndra-n ci:Han(~ Eu rnti due 11lLndra-n catane De petre cut feciorn hi Ct. ')2. :n ·HI. 60. Para Dragolll.a bote~filllH' l. Pe drullm care mjrg eu 68.tU I~O . lend Glod JI 1f\ . 1 .\rf' ]!ccl1d<J: Caline$ti Dwgom :~H .'-.~ Ieud . clca. )1.J c[lSa-i crf::~:e 4<144..80 /b fl. :> t. Mireasa cununa ta 76. .ti nragomir('s~.. Cintecu gainii 82. ~ 1601 3U 12~ Sarasa" Bude~. 53.~ . ":'(1 • i.'<1 ac nati . : iiI. Ramas bnn mama ~i tat':. Haia. t"l. 4'~..)0. 49.0 g ~ ':! eci()rd~ lJaia.. Clnd oi me dupa mireasa 80/a.1ireasa cununa ta 81. La cusutn steagului 0.j~eu de Jo" Dra~lomire~ti > • " )"'f L. Miresud1 dupa tine Mireasa mindru~ti·i portu I"..1(1. REPERTORIULDE Vadu 1ze1 Once!. Sapinta VCl. De jucat la cu:.") Vi[. Am trimis maicutii carte 1}9. Mai mnire. LiJ. 52. Mniresuea eu cununa 84. La:a fE1iU JilfHilCi [11 te-am facnt. .. Cind se mariti1 mlndra 79.'iO. Cino se impletea CUlJuna HP. 1 Vadu Tzei Vadu IlPi leud ). Hala. Eu 1113 due mindri'i ma due En ma due rninclra md due Eu ma due mindra-n dHaBi. Mnireasa din doi p~rintj 70. 260 ?74 '."'" .! 1 lHGP qg~l 4..~utu cUilUIiil ~') ~') 61. mnireasa ta 71. 1 34 2586 ':)/). 1'7.ri~€1} (In La cusutu steafJu]lIi 'J 1. :')J..~9:l de Jo:. de J o:~ j) .l ti I ea jl. ell te-oi CueB.1­ ?vfaieran in cornu mesH 75.". Cintecu cununii 67. de Jos de Jrl.. pui do clIe de {GInei [\ babt'~or . 46. 1':' .". . P . nmireasa 66.trc'$li \. '..!tdrJ8 De petrecu t feciorii jn armata De mNs in ditanie Cle Jos Vi~eu Vi~ell } ~ I .i UY}l 1:3 Hi 2450 774 ~4:{ Sapinta leud [eud Once~ii 56.ieu de 471 1244 4iW S4P .\~m ·lB. REPERTORIUL NUNTJI Cintecul ceremoni<'II Vocale A mirt2~ei A steagu1ui la mire (hore din grumaz) 63. Maieran in cornu mese..ld cA .icU de J 0'.f/. MiresuctS eu cununi'l t ~. . A colaeilor 83. La mireasa 134. marg fechrii r:q)6 nalld~l Yi'.3. Hei tu dragc:i. Cintecu miresei 78.

107. 98.. 1·17.Tos VI::. 9'1.'ar Bocet dupa fill Tn moar!e h Ua tu vecinuca mE' Vai de mine mai ~1iha '(fa de mine mama me Bocet Ja mama Bocct la fata Bocet 1a f Bocet la scoaterea l110rtului Bocei De dnct so dus de mnireasa Bocet dupa unche::. REPERTORIUL DE INMORMTNT ARE a) iG J() 1~94 Poienile Izei Poienile Izei HI :l318 :J313 Bocete lia. J02.­ D2. t 19. tOB. 9. lOG. . 99. 13fi. btltar n-aj putut litera Dupa . 145. Ieud leur! Vi5en de Jos Vadu Izei Vadu Izei Iend leud feud 674 678 597 743 250 968 661 2210 684 740 689 1726 1:31Ia.. 12. 1~30. 11 :'i. 1~3/a.. 127. 126. Primirca ndna~ilor Primirea nnnta$i1or La prinzu eununiel Ue mer" 1a cUDunie \Jarsu lil cununie Primirea mirilor dupa CllllltniG \lar$ll la Cl1I111nie De mar::. 138.eu de Jos 278 1181 501 402 508 lOt melodU eu caracter de ritual Bocet dupa [ecior Bocet clupa tinar Bocct dupa Irate Bocet dupa taUi I({lmii si de hodiEE'a [oi rnamuca $i hai rna Pasarica fara nume Trimise-mi-o mama l1i(' Oameni plingeti Miii IIi cuconii till Hort:>a lui Frantan 11 la9. 104. 114. Vh. J2[).'1. 103.t. 560 1640 1"0. 111. h) Sapinta Botiza Saplnla Sapinta Teud Breb Vi~eu de . lOlO 140. 131/b. Vai de mine l1lui Miha Bocet dupa fiu Bocet 1a vaduya Bocet dupa frate tinar Bocet la mama Bocet dupa barbat Bocet 1a matm.386 . 144. 137. 11 Sapin~a Sapinta Sarasdll 24 24 28 23 1074 421 519 214 381 Sarasau Ieud Sarasau 23 2~i 660 136 Sapinta Sapinta. 1:21. 135.551 2824 665 629 65 7::12 224 Saplnta Blrsana lend 116. ud maicuta me Bocet mama Bocet dllpa fata Uil.los de Jos feud ')elrovd 11 !1 11 11 t1 16 563 534 131 r'85 710 1303 2220 UD4 902 21 16 11 !1 leud Jos Jeud I fll. 141. 134. 149.los Vi$eu de . lW. Varlt! Izei l(. Bocet 1a matu$a Bocet o de mine ~i de milw Bocet dupa var Bocet dupa mama Bocet dupa mama Bocet la batrini Bocet la duma din 1817 Poienile Izei Once5t1 Ieud lene! Once~li 109.t.el1 de Jos 20 24 11 623 453 1123 1 . 118.. !J. ! 13. 146. 129. 148.i '16. 11 r.Iocu mnires(~j La giHna La 9~liIla 92G 1:J52 3~12 Hi de . ::'. J 12. 125.>ud leur! feud 1ettcl [eu(1 633 1790 122. 143.Tos BoUza 1821 995 l227 "1:. 100.a.eu de Jos de . 110. dupa mnireasti Joell mire<el Vi~ell de . 123ft. lend Ieud Vi$eu de . Cintecu so:cacHei 1a nunla De striqat la miri Dimineata dupa nunta Cintec evreiesc de nunta Cintec evreiesc spre nunlii 5.Ios Vi.J 1eud 11 105..' " "i' 133. 142.. . ~n.

Poienile Izei Sapinla Botiza Giule~ti 3084 205 24 Mindru·si dnta-un eerb.line~ti 23 16 587 491 2249 82B 101:3 701 1381a. 156.j Vi~eu DUj)d .n Sapin1a Vi~eu 28 20 'lB 11 20 29 40] 812 500 1412 de Jos Once~ti Berbe~ti 513 590 563 Tapa Oese. Mtllrlru-si dnt-un cerb. La crucita bradnIui Sa siti gazde veselosll Mtndru·~i cint-un eerb in . 175.. 164. 183. de oj mere Sus la verdele de munte Mindru-!. 179. 186. A lui Piniea A lui Pintea Colinda oilor Mlndf1l~si dnt-un cerb in. Ciclul muncH 151 sarbiHorilor de peste an 1.lede-n ast~ cas a Florile dalbe Coborit-o coborit Coborlt-o coborit Seulati gazde nu durmiti Colindita nu-i mai lunga Ciucur verde de matasa Sapinta Sarasau Sarasau Giline~ti Berbe~ti '')u _. 193/b. Dupa :\ mor:u:ui \ Illor:'"i. IS!. 167!a.m Este un dmput lung ~i lal Mindru dnta. I 88/b. 177. 193!a. Sub tufa de malin verde Nol imblam $i corindam Cine !.. J.3 S~ Sus Ia verdele de nnlllte siti 9azde veselosi 510 1845 194!a. Ce sara-i asta sara Trei pacurarei Este-un dmput lung 1. 181. Botiza Vadn Izei Vadu Izei Bogdan Voda 829 1814 Iapa Sarasau Sirbi leur! Sarasliu Breb 14 2... 189/a. 313 '20 20 ~!9 ')~ _. 163. 185. MarUlH~i n1 arq oiJe-n munte Colindita eu cod ita Sculati gazde nu durmiti De a1111 nou Griq la munte s-o suiL 1f) 25 23 28 895 781 Fere!$ti Ca. Botiza 15 16 15 162. 166.trumentale 1:10.-un cerb in codru le~iti gazde pin-afara Mindru-:..ii J y . 152..ll}l H 23 4::H i j . 1931c. 159. 157. I 80!c.14. 173. 187.') ti:'I?r! ieud Vi~eu Dupa m(ll" de Jos 11 B. 190/b.ti 28 23 15 14 614 176.'i latu Coborit-o coborit Coborit-n eoborit Mindra turma. 174. 165fb.. 171. ISqlh.. 167fb. 172.>i dnj-un cerh. . 'Soi imblam Si colind.. . 169. 158. 178... 'Ylara 13reb Poienile Izei Vi$eu de Jos leud Sapinta Breb Vadu he! Breb ::n 2fl 3243 22~~ H\ 11 16 1323 601 17fl 24 ~J. 168fb. IgO/a..i cint-nn cerb Ill ..5 28 23 23 15 1701 389 619 722 901 180. . Sarasa. Colinda eel blllui Coborit-o coborH 'Joi nmblam $icolin<iam Noi irnblam ~i eorinda.li colindarn Corinda Pintii La ro:-. leud Botiza Poienlle Iziei Sarasau Vadu Izei Tapa Botiza Birsana ttl 23 13 451 2936 471 792 2B 373 262 15 168/a.. DATINILE SARRA TORILOR DE IAHX\ aj Collnde strabulle Tri pacurarei de munte Grea iemita Noi umblam !.. 191..J '124 1:557 1068 160. 161. 165/a. 189fb.. 2098 182ia 20 23 16 395 555 182ib..U 155..-. !v1indru-~i dnt-un cerb in.'~)n :0 de . 299 IlSB 12L!.. 151. ~ 1 \. Teud Poienile Izei Sirbt Oragomire~ti W 23 ~!q 192.!(l/ 1 Im. 170.u de rasarit In varnltu munteiui Sus in virfu Il1untelui Mindru-$i cint-un cerb in.los Vadu Izei Vaclu Izei 11 t:J 1:\ J(i 1176 1360 'WHO 1-l2B 118. 184.

20(1. 21G. 239. 215. At UR1CII NEOCAZIONALF 1. 229. ?. ~18.3.eu de Mijloc Dragomire~ti 28 29 Sir) 713 11 3312 931 28 11 de Jos Poienile Jzei Once$ti Dragomiresti BoUza Vi~eu de los Leorc1ina Draqomire1. Anuntul ciobanilor rvfulsu oUor Plecatu oil or 1a munte Mlrg oiIe-n munie Porneala ollor De-adunat oile 1a stnmga Coboritu oHor de 1a munte CoborJtl] oHm de 1a munte Coborltu ollor de 18 muntG A oilor .. Ooile. 225.) 1.. 195ft.t ~. 1" 13 11 13 . 2. 16 11 13 1447 1294 3111 2001 1469 2413 224.212. 233. 209.iti Sapinta Vi. 20f).'\ oilor din trimhitf) Borea allot :\ oilor Invirtild uilO! Cind staj en oil. 14 16 16 3499 3W9 813 1467 831 23 11 P.cil Cind !.QL :~02. " 1 197. '219.. 232. 211. Clnta puiu cucultli Dorn badii scrie II: BotizE1 152 Rudest! 1399 . 1149 753 Vaclu Izei PoIenile [zei Poienil<:' I.35..J 1::\ 13 h. 1<)5 19ti!d. '. CINTECE EPICE . 210. I.)0. HOREA LUNGA a) VocaliJ ~·40.ldm Pa sub ce padure v(~rrlp ~lar(]u-Z. Viseu de Jm: Vadu JZei leud feud 17 9B 1251 2131 :l22. 17 ::18.fn S2i siti ~1azde V(~~·..rsand L_O »t'J La mijIocul cerulu! marg oile 1a.·. Chemarea aUor Xl4.a Bl. Dallsll nrsului 199. 231. 208.ii-o pierdllt .C[O'.~lL)l.:' Jocul oilar din tri:.. ZH}. :W5.U de Jo:c Vadu Izei Vadu lzei V(Jelu Izel 993 1041 Varin Izei 1:3 l'~ ~ "--' 1141 REPERTORIUL pASTORESC 203.oile ~1~rg oile-n munte 28 13 1416 II. Luat-o -so lndicu\. Colinde inslrumenlale Colind~i din ViOdl6 Colindil ora!.. cl... 214.BALADE n8... 237..u~i . VJ~(. I:~O. 230.i-() aflat dobanu uile A oiJor Jocul oilor Vadu lzei Vuelu Izei Vaclu Izei Vacln 1zei Vadu I:wi Vi!WLl de Jos Vi~ell elf:' Jos Vaclu Izei Vadu Izei Vadu Izei Vadu Izei 13 22 2322 2376 13 13 2339 1299 1237 1232 13 11 11 13 13 13 13 2350 2285 1340 2075 2108 2060 2003 Vadu Izei Vadn lzei Dra90miresti Vaciu Iz(~j Vadu 17ei 13 13 28 . Pintea Viteilltl Pintea Viteazll Tomoiaga Tudor $I Palaga Balada Boditii Horea lui Valean Horea Valeanulul . 234. :)07.0(1 . '227. 22. d' Horea oiIor De baut 1a ruptul sterpelor Vocale Vadu Izei Borsa lend Valeni Vacht lzei 28 H5 226.i1. muntf' Dc tri 1UDi rie cine! zi.194fb..>ti Vi~eu 1592 2617 2516 1313 16 15 28 15 11 219 11 1224 2456 1679 28 III.:-. ".\i hurL huratu Pa sub poale de paclure Horea felei mari o femeie din Ardeal Sus in vlrful munlell1: Bude!. POLCLORUt MUZICAI.> ill ViftC1\t.

l r a: 2d :'u i cl oa lIl"1(' . ra'.s 5: _-a~ : • ~ -.i " 1. :"}'. .:)(lr(lCi()a~ii I') .ia "n .. _0. ditro ini r: ')(i.) 1 . d ' . 103Q :2762 1701 :?1 VfCHf . 297/a..asta 20 540 . ').(..~\re blip a '-:~i illhi co nu-i l"u ti-al11 spus m~dc':t. '). Hore \rcii din \p:. .a \7 acl u Ilei l:l I.. r \ .. "-.' -+.)/' r: I)()..')0. h£-it.>cn de Jos Scipillia 1)o['. prin Bir"ana i'c' or cieparl(' Pilcnniri'8.'niJ(. a J()<. 1 '~ .8 :~n :!..164 O'lcesti Sa rusa Onces' ~~~ln .17 rl 1.l.5€ U (le J 0'0 jf") . carc are fa~a Ast. c: 1 n!·)i~E< \1110 i. . Stipillta BO~Jrlall VUdil Sarasau Hucie$ti 1:) 11 1G "f) 1419 1803 .) . C~o(:rll!c m"i.":rpahd elleu \dra \1:'1: ]1'd."'. CT:-JTEC'lT PROPRIC-ZIS DE STIL 27(.. ') . (l\ 'j d rei Vi.: :'>94 3490 1998 1694 :~O43 men Vi::.a "f' .'... ¥)~J teor('i Br/iza cl 10::l f't '2824 13f) 1 J" Ciue C~j ]101'(>:..::~() :r~1.. ~ .ca bile ·l··tn.j " {II cJ S. _. ') "'""">t'> Pcic".)i :~~'(r f<. 255.eu ('(. J'~d ('1.)t).')60 100'1 GIS 707 1372 :~9:1 ~)7q :>83.".oi :--Tili coclrule bla~U\maj Pu-md dnamne ee mi ia '-:lllllai E..(-n V:~C\l \111]t n:a-.-(1 ro.)87.C '\ ~~ . Daina Cine ...1 Cli ell Ie WT '}()·L Sapinta Hoteni \Taleni Skrhet Vadu 1/el V'i.. a c ucl r lllu i Din G·: " :)::.C )q. BOJ':.arna "'-\sta 0 hore mi!lClra Fosl-am their Cd frl1(:uta 1633 1766 1897 1194 372 Roza\'. .)~'L 260. L).ll :.. 'illld\arCl :'fl ig '):.. 1Ja:il-' Dor~: .) J .. Cueul"..~ de iJ~ lir~(~ c:or~:-~. . Poie:1L" !7C i 3474 1315 1926 1816 . P<.1 IniJrc.li­ Borca (jil' flllier ~.. ')0"1 .I ~. 'ml.[\p1)1\a :~815.:" •.1~J:j.. t JOO.J. '.G. .'..)8.in~ ~-.:~.I I. C:oc1rule r21ditand.. Varin T/ci T7ei Once:~ti :? 11 :~ Ing :. <. .To'. . I11-oi fc: \linu I'll-S] c'. '21<31 153cj 1794 1714 1821 150] 142·1 :)'J ') -(.. . :Fi7.ti '"~. '~8.en 28 ?Sl 1(\ ......i \16icutct cinc] lll-ai f<in:t . .Ui nas.~ ..i C1 mlw:r': . :)9. ')\j'l. l'oieni:(:' I/ci Vi.f' 26 2fi G. . ')65. \-fi cun~ 1'..t.r:l '-lama care drc foUl \lami:l.:cesti 11 11 20 Mindrior ell coasa-n c. .-i ial"1d co f.l]lLc '·..-'O \[inclrior eu Cl:. ..eu de Jo') .ea "'heu (. _'. 297fb..) ~Z449 "~G0. re~l(: )0 It) 10 n 1" I.. Horea Horea lunga din (lill BC'i:?d Bor:.i. 'H·'.a Bor:..) .if) "f 13rm.11 lis-o nlilicd i:."1]. 296'b. :~06Ia.iei Horea lUl1Qd de pe -'fMcl Horoa lunqa din Vi::._I" • DraCfu-mi la Ol1cesti Oncesli \'aelL! he! O"cesti ] .. :180 ') l ) 1.(") t .) :24/..Tf).c BaU'i-te bi("'lC'fl hi. 'lS-4. '~l().d. :'(l):b. \ Ii ' ~ r "G .. ' ) ":'" Sarasdu roicl1i \'uleni [zei 'Y) ...0 . ''tH~J" lTorea pril)('aqlJJ1Ji CiJ1tpc bciu·ine-:...). \·iseu de Jos <:. :. o lillit bac:ea 1a ''. \'hen de Jos Visen) ric Bi rsar.-' 'i~_~llnitd il 1Ii ~!8 . "'aull Glod Vaelu Izei Viseu de .' f' '.):Jia~~f~ \ ldiera di \loisei Boliz" )nce:. ')~'._.aplrlta O.: lmfrumentalc )'7f). 1041 '(:if. .Tnc.~rei:lba ellCll \'ard Drauomire::.:.') 1:'i 2() 2:1 Li 18 16 15 11 11 20 18 2.ti iJragomiresti Vaell! I/ei Vaelu Tzei It ')8 20n4 28 14 14 ')') .0 V81eni Berbesti 28 70 "\1 ~ ')ll:! ..1'lfcl . . Vai saran! pribeqe]q \111 It ma mir rie tine ('le. l ".:.-o::._' )1). '1i. '·t ~l. r. . . ". '~7. Dragu-mi mi-a lucra (il.J.-)l1Ei seCPl'a l n('. Horea JU]1Cr8 din Va(! \l01odk ele ]a cimp Horea frUll'li (a prib(>c1~rull.q...fI 1539 1931 10 Tu maicuta In-ai [ciC.. .j1e .1pinjd 21 1J } i :..'j \ lui Pill~~'c1 :'f'i r)fi 155 :24n ::>n '-::312 ~'... ".'j3!1 14 11 1:-..

11 1-1 13 Sap:j1! a 17 17 IS 203 6<17 :l?2.3.. :ml. 350. 336. ]08/a. ~i()(l. Y18 i b.ell Tit omatu s-o topit \. pli la hntard Poienile Tzei Glod Botizl:1 Botiza Glod Leordina Poienile Iz.:ei I/ei 319. Zori de ziua se revarsa \sa be oamenii bnni Cine-o lis c!om.atil Saraca inima llW(l III eel dntl! de (: e:n1 \lilldra fJome-j n~irocu l\l1ndra-i hored lr' d ~fii n a U. si ea tine Rail m-o blastamat maica Ran m-o blastamat maiea Poienile Glodului BoUza Vi~eu 1. 1539 .'a.ta 0 hnrea lP. f-am sClllat de climinc.1aramllrPs vidla )lOlla N-are mama lece fete Eu ell mindra m-am ihclit Nll Sf' de<. pe iz"or Rllpt-o boii jll~m-n tri Zis-o soem mi-o cia Foaie \-errle "'pic de <Trill \1aic'a de-oi zacea de dor \11ncata-s doamnp elf' rple l\icea rna veselesc Daina mlndra si daina Colo-n io<. '\sa-m' li]1(' rarN)ri De cinrl tt'-ai dus mai lJRrli(a Cinti'! In. Vezi m~mllca 28 13 21 :no. 343.\ }'fAI tI) 1. :?1 12 Hi 1G 11 ~8 DEl 2088 13('i 1-1-38 1001 ') I . 3::3.ni dol' Vaela Izei Glod Glod t 129 1646 331. 339!a.l-are paifll hoi 15 2Cf35 ")87 2733 512 328. '! "1 \..{arti pe marnil1E'a ta \. :-~t)9. 34·t 345. 339/b.9 f a. 345/b 34fi. :124. \Hii codrule Cll frunLd 1 lei ma cl1culetuJe \ f'mlru mami Slcfanic~i lUlU i1 pi:Jre codrului Hine mni-o mai fn" l o(. 3StllJ. :11 ::/b. Vi<. (.> lend I cud Visell de J 0" IaDa 16 ]09. ~n7.nclra Cil1c1 lrni Iii bacliHi-n glnrl Fosta-m n6clTrar Ja oi (ill(' m-a!lde horincl \.\'on \ lend Viscu ele Jos "heu (k Jo.. 347.J\d ·\ulit-arll ~i Sf> poate am (dasu cllcuilli '\:'-a\'0 mama Ieee fetc Din IOCl! codrului de-acas dnd am p1cea! La "tina dnd ('1111 pIecaL CiJ1p !lll !)ti ce-i C~l)rll 31 ::!a. 341. 33'? 333.part inimi drarli 2is-o mama dlia mine Parhue ml1lClra de brad \. 340.) ~J' It i 414 :_~o:m de Jo<.ti Poie 11ile 17('i Bor5a . Saraca inirna me Mare ])loaie 0 fo a7i noapte Batrine1e haine scumpe Ute flori sin!. Vi::. Cin(' .('\1 tu ra roll a Pastirica de pe Grui DraQu-mi linde-am zkil \focirita en trifoi Uncle-a! fost bacle-asara MuH ma-ntrcaba cueutu \fo$1l1e harh~l Poienile I/c] Botiza Draqom irC'sti Vadn Izei Ieuc] Berbesti Glod Botin Leordina 20 14 580 2544 3401 12 3201 16 16 2fl carnnta ce 111i-ai elal 327. ea 21 21 tf'i 1231 2567 3584 338. 310. .\Iijloc Oncc::. :In:z.ocaUi . HOREA LOC\I. 3::5. 28 12 20 19 15 13 \Tisen de Jo s Drat{omiresti V i sell dE' . 111 ::1-1-.---~ 390 ---~~ :~ml.en de .\foisei Vadll Izei Sarasdu Borf. :107ia.Ins Botiza BoUza nragomirpsli Bo!iza 3014 193 H22 2392 1329 11')16 31:1:1 3:>21 3·t2.T!O ]lilin ~3-1 -1-94 D13 1 ~1~3 74:~ 14 IH tB Sarasan Sarasan 23 ?:3 681 ) 94 3. 3'26/8. Cine '-. ~!O~{.1 1031 1977 342 641 Vanu Izei Dese$ti Desesti Desesti 25 10 10 18 18 18 1251 1251 1590 2001 SarasE\a Blrsa11a 10 ">8. 311­ \Hlicu!a l1o]'ocui men . 120.la 11 1I Li II. T'.\<. I" 18 () 192() :!. 334.ci SlE1tioara 21 16 1999 2998 28 Ei 15 733 1090 31S. 326/\1.} 19!JG 216-1 2071 36!l '3i Sapl11ta Vadn Vi!)e ll Vadu Vaell! 1/ei de Jo" :11 f) :~17.l PEhclrica de pa t ci \l Mai eodre de-a::. :307fb.) 1 :'>719 38.21.U'licuta c1nd m-ai flieut ?8 ?9 ')­ Hoteni BoUza Tapa _. 30f). 3511a. L. ~qS. 329 1b. 349. ~.1 118.Irq :m. 348.

. 406.)arie en Codrule raea tanat . ~~84.:~: . 357/b.:.:/. ..(.. . 367.- :c:~i? c :356. . .W!J 410. :103. 358/b. ---"-~-"'-------'--------'----"-'-"----.. d"J.-.1 620 2·t22 2380 2300 23 ~1 21 21 13 . !1 13 1540 ':?636 2183 11 21 13 2HJ7 2243 1594 2682 916 28 21 15 Glad BoUza -Viseu de J os \lisen (ie J as \liseu de J05 Glod SaPlnta Viseu de J oc. 392. Sa. 398. ~\"ut-am 0 earallSc Jn1ma de plltn~qai .:. 1 Mai mindrlljp Hoare alh':] DliHL lllita lata Citll-l l111'ntele de "Uo. 407.d:-l::e floare alhtl Saraca i:.-. -lO.­ :352. '.X' '. 362. 11 ')8 ~28 229-1 289­ 3'?19 :199 773 t('-oi <!lc!ui . ~lle \li. 388... 365. ''In:­ 396. 394.a :)f)clrtll Sapinta \liseu de JI"~ Ber. 379. 383.. tara \'cche se Glad Moisei Leordind Botiza Borsa Botiza Botiza Saptnta Vaelu Tzei Saplnta Petro.trcl :\. 390... 368.. 361. Is fat~ do pe Mara c:e J os Berbesti 2203 113() 29 .5 17 70::! 134.) -­ T)tlc:_:-~a '. ~Q2.'i8 18 20 16 13 18 2069 353 192 13 24.J.rd. 377. -t08. rice-i videa ti-oi tri'H ~!a mi. suparare Batrinit-arn rnindr& eu A~a-mi zie UHi oamenii Codru!e facc-te-ai nor Cueule pasare blinda Su ht 1] n corei de [01 n' idin CetC'rur:d 1111l"'r1rll zid \1aran111rt's.r::C Sapin1 a Vaoll Izei Sarasa71 Sa pinta Poienile Izei Borsa Borsa Vadu Izei Bogdan Voda Leordina Leordina Petrova Vadu Izei Sarasau Vadu Jzei Vaeln Izei Borsa Sarasau Vaelu Izei Glod Poienile I zei 17 n 278 .\'fortii tai de foC/odau lori de ziua revarsa Omu care-i suparat Zori de . ('\! sj : : Sci :ei ell (Jln 11 ('1) r: or Lllli1t' "I.-a Vactu IZ(.ima me A\ut-am:Jine-n \'iata Zis-o man. 391. 363. :364.2 : 'are alba'-. 358'a. 375'a Tr5!l:>. 387. 357/a. 339. 397.j Slatioar a Glad Oncesti In 15 18 15 4Gl 612 110:1 140 1.<. ' 386. TrpcP-Il1: dor" . 378.. 399.inc'c Batrinit-am mindra eu . 381. 1520 11 10 It 714 1322 403. :L59. Cind calegem cinepa codrnle nil Inti ". mamd bine $till ca n-oi mai sj eu mindru De-asi muri prima\'ara Zina mindrut c1e-i zini Saraea supararea Codrule baiut de plai Cine moo dat dragosti Co(~:.\icea ma \Pselesc lm'ala-m<: ce sa fae CH-ii :"faramure!... 382..:-C. 15 14 17 11 1226 33~ Ieud Tapa Vi~eu 20 t360 412.1n9 331 08(1 lont) 20 20 16 21 18 Place-mi mie horincuta Lasa mama dH \Cic1e ~1i1i 385.). 360. 380.riU8 Lmne BU le-oi sudui Cuelile pica-t-ar limba Draga mi-i cri~ma-n padure Suparare.a nita mine \Iult ma j eeil Iumea Doamne ce-am faent la lumc Tare-a') ne bade sa mar TaW 11ll112-ar \fea sa mor Auzit-am .)(. 393.:: ell DC.)34 1860 .391 .00. Saeel Roza\·k·a Tend Vadu T1C'i Glod Sali<.le 17 29 11 2696 2413 11 11 2178 2320 954 17 17 11 28 29 80 2246 2737 91 16 14 1078 234.ti \ loisei Vadll I7ei BoUza \'aell. 411. 371. Ie7: 5afll('a j i!!ld 11:(' \1ai prif?l(' . 369 370.":J ')~ 626 724 14 11 18 10 1250 2511 140 14 21 16 20 798 691 1861 2588 Oncesti Sapinta Sapinta leud 183 .!:! a -104/1>.\01.ltl Cine bea apa din Vael Saru~(l::i-!11-0 mindra Cind s-o-mpar\it noro(''l Tata lumea'are-un dol' Saraca ini11la llle hima de putregai Zor de "lUi:! se facea Cine-o ZlS horea dintiie ""ul11ai eu rle-a~i ~ti hori Pregate-mii. 405.')4. . :36G. 376. 402. 373: 3-17.

ta Borsa Borsa Berbe1$ti Glad Glod Glod Slatioarc Tend Vi~eu 25 17 25 ')~ _::1 1124 1203 1424 29 17 17 21 21 2890 1043 878 1173 de .. 421. 453. 411'1) 415. . 426. 449.. 431. ..To" Vi~c1] dn J. 425. 464.onnl Pi:i ulita minrlri-l': sus UJitEi. L HORT DE \'L\sA Inima. 4JI).rza-te don'1 Guit'li Hore pc imas Vintule ClI S11i. mindruJe. rloamn(' rau-ii ~0nl La fNGastra mindrului Mal Mdita. viata nOlla Vt!]eni De<. ('11 rJ?' .u 18 20 13 10 370 216 544 1898 122 1976 1830 359 1214 14 1395 772 23 . badita. 1a noi Paoure mindrE rie brad Mi1i. 433. nnsu-m-am 1a mindra-n <.:. bin'] Fr\lmu$el ~i thaT' 1)[11r.j1li De horit 5. 454. uJi1a .10" \7 i<. eu (\(:' .at:l De horit H0rca F10f('a'1. :1.n ~'. 448. Birsana Siqhet Sanlnta \-. .132. 457. 419..a zice darn Saraca inima me Slobozi-mi doamne qlasu En 1a mindra dnd ma du(. be rba dirunta Stiu di nu mi-am dat c~(""p~J A icea rna vesclese Tat ma uit pe drum tJ:l jos [lp . T~tuca drd pleci 1. 463. 44L 442. 436. 438. 460. CJ!\. 424.Tos 16 1'" 16 1254 1576 Teud Glod 524 1576 17 848 tocalp Pintru mil1drfl din Teu ri Cintec din Oas \11n rl ru leana. 467. 435. "Vi <. 420.('~U 2R 18 1SilO 1101 814 1751 1497 2~4 In R07avlea IB 2D 12 12 28 l3erbe<. munte Ana-Ie focu G'ltf\i Bra7i1or voi Yil mi. 427. 466.:iu Bor~a :':0 29 18 18 Cetemca. 444. inima me ~nircr in lumc nn mi-i bine Tl!He-lume-ar vrea sl1 mor Bai mindra-n codru verde T~t a<.t55. 45(..f 0 2512 2131 879 29 10 28 29 12 2636 Draqomiresti Vj~eu 2377 56 1682 1001 130 b) De larqa circula11e Haide. ·139.'lea Vadu Tzei Sarasau Glod Sarasa. 416. Hoteni Saras.TTECE VOCALF DF DA~S a) 25 29 14 890 324 Sapinta Sani:. 459. Glod Sapinta Glori SUitioara Once~ti 17 1 1 '7 i 659 40 1741 71 1". 468.los Dec. 458. '1."" tiC' Joc.BlVa. 417. 423.10<" Vi5011 de Jos SaH~tea Sirbi Once~ti 28 1!'i 234 2228 1713 2741 1201 294 Slutioara S~pinta 28 Sieu Birsana Sighet Sa}j~te .<.esti 2542 667 2517 165(1 111 11 11 21589 2470 '2640 11 .i sti dnta ca <. 437. tu ai fost La anll 39 Traq in rAu ca aItu-. 434. 44P.\ CHIn Doamne.1:11 d(' r.ti Vis(>u de . 429. .LW.l. 418. 465..141. 461..l(irlti Dragli-mi-i veselia \fic ta:e mi-o pJaCll\ Horea vi'itayului La Hlsatu secului La hoJdll-n qosporiari(' A. Z(.413. 447. leud Vi~e1J de .or~il 20 to ~4 Jo~' 11 18 1f) Poienilc r. clop ell flori Citu-i '-iara si 17i) De-a!.~5f. dragu-mi Mai mindrut ('u par tocmit De-asi muri dnd a-si dormi Sti roa bade ee ziceai Atlta horinc-oi be Dragu-mi a stringe fin Sarasau Roza.22. 452.. 450. 430. 462. mjncrujir'''lri'i Clndhean hiluturiJ '!vi o1$ule.. 428."r lin Vai de mine neqri-s Frunta~ in gcsporlar:o Cel mai bun fedor ctin sat Cui nu-i-s dragi horHe Mai coc1rule en frunza Maramure~.

.s.:. 4U6. 499.. ~2(). .:~.:-..: jc-::::~~ -::.. _.·111") .l dragut mamd . C:'~_.."\ Sarasau Sarasdu Vadn Izei Sapin~a 18 W 1J ~O 668 1568 5ec..i-a me dragc Sara peste sal <'l:' last.i Eu de-ain~il lHl m.----~---~--. 51:1.€ .6~ 8~ :61~ ..-.. 507.c':.!84i b.. Tn femeie. Opincile cind mi dor A~a zice. -lBo. cetera ta '\fai deseara duce-moi Coborii din deal in \ale P1:1a mi uiaga plina AJ..:>in. .. 524. .cr __ .. c.. :'0: 0. tLl femoie I'u nevastii .\jai mindruL ell pih gaJbeG ClnUi Maramure:.. jI8. ·175 a.:. 4H13...-1 .0 ::.me de tirw 11)(.L'.'r) .:r... 523.:. 50S/a.> 72 be:..) .1.:..~' 48b.w .:.. .L . _=-_:: ~~12 ~i:-. / i. -F::' l>.:. -iS/'. Horbcuta cipa ....\larar.:. SOL Spusil-le-am oellilor Lit~j Pus-o badea r(ima-:. 510.3 ~-:C 166 160 b) De larga circulatie :')14..(i illia Ii CE![l'r cl~ ell aret! '\Hl-ntllni-i ell doru-:l cale M~i mllldrule.: .::'-: ::' .tiu ce-a:a: :aC". '..:~ .1.:ec.-::. :-J! 1._ !J. Vi~e.'1 .­ ~c.. ·fi2.a:. 500.. 1-_ " .. .. ::iL)....to lU 18 18 11) 1527 1941 (:190 1886 1625 1780 412 L46~ Sa..::..:.~"" .. 470.·....­ ._'=" :'. :::.a Bor~a Sara".- 1a joe De horH ~\~teplinclu-mi iJinele r: .:c~~:. nu e~ti cural \tdrSJ pe drum :064 :'.so.zo-.. 519. 4~G. sub h:.' Birsana Sarasau :2t1 18 1lJ 21 16 12 10 1875 1954 2603 Sarasau Sapinta Poienile Izei Vi~eu 3620 2974 SarasClu 1819 Bor$a Glod Bor$a RGza\.iauaJe Pcintru minclra Cll doru Petreu~. p_t~ c ____ -_ -"u <.­ -."" .). .ile de pe \lara 1 at a:'~a-o zis badea Dure m-oi ~i n-()j Zllil Tat oi be cite-ill piett\ Zi Va!'aij (..:'. struguri Ju:c: Serb Ii drumn eLl cCirbu.. 511. .lza \ercle de lrJru. .Jult mfi-ntreaba frunza<gusUl Horincllta saean:: Pasdre fle prima\yara s-o laur1at Pina-m fost ll. 505/b. Clnta Iza. ~i Ciutf!(U fE'cicrilor cind n:t?r. .~:Il .U .. -hl:~. lS·it 15-10 1560 1751 :::'aC2. C ueu cinta....c: a5 =.ag r..6 2c':. ::la s...au cior.a:c.-iec. mlerla zice ]>Zis-o minard e-a zi"j Frunzulita dorea Cine nu ~ti ce-i dOTU Celeruca din trl 1el11£>­ Cucule pa"Cire mbdra l idr. :.... Pi.0 bdut ArcuIe. Poienile fzei :C1 16 .a 5a::J.l 'rlib..)i eu-am fa a mamei mel".. !-..\ rai badi td tt! ai ~.:~ ... 4/l/a.--~---.:...:i dUe' ~""lui mindrut din leganu\ .. Co? i:'...u Harea lui Vili Fru.'C - ~.. ...a S_c:. .:.:!CC. ::~ 3400 '~ .:.. ·188. :lO~.. 504a. 1ti.~ S. 13 323:.b. -m:l.-.). .. let:G Sarasau Sarasau :..tj 1.u .:U. \Iindra Gloci Poienile Izei Vadu I:cei Berbe!'jti Bor~a 21 16 14 106..~ £j~.". VaGU ize.>a Leordina 1885 97 344 18 49-t 495.. . 50G. 1 1..: -.."..j\Jl.'.l =-.. -W4la.. 504.. Ci ieut.---= -~:3: ~~~. ) Draga. 2568 lUIS 28 18 813 213 313 509.0. '. 482.: . Pei.:. ­ : :. -1 ~il).C ..t.~.:.. . minc1ra mea Jocul mareniior Bine joaccl lurdenii Val silracu pribegelu Rasuna Vi!..50 _ : J 501 1C' _3 1321 rFF .. 52!. fnmza n~rde ._ . .:... 48 I. . lli 18 ..u:.C.l. ·j!)3.:nese Vai (:e mite n:u:: ii :>l'::e lnii)]oara ell doruri .:. 4H:1.­ ~ 253 "e~:.- -----~----- ~~J +>.--... Bor$a Sapinta 18 18 217 900 518 1~60 ·!9f'. :) 1:J..c:u .\.._ Rc.Sa_ R~za \..:: _c De-asi s:: C:::-•• E ca =:.lea Sarasau 18 17 18 • 'J l~ :..

5-J. 551. 568. 571.ieu Ba. MELODII INSTRUMENTALE DE JOe 1.tl 2:j 15~3ll 551 28 21 21 11 1:3 I 1694 1951 10 280C 11. bvirtita Glod lr 497 7 1 . Invirtita de la Bor~a !nvirtita din Cuhea Invlrtita de 1a VL~eu Invlrtita Invirtita Invirtita Invirtila !rl\~irtita 3011 491 Glod Strimtura Glod Glod GloG 30 If 18 If :! 1 J'j 401 625 883 381 943 512 . 575.eu de Jos Visen de J as Bor!}a Sapinta Vadu lZei Sarasau Petrova :i. 537/b.scn de la ~lmE'5ti Cintecul feciorilor cind luerg la joe Fedorese Fecioreseu dE:' la leucl Fecioreseu dE' la Petroy d Feciorese Feciorcse Fecioresc De sarit Joe de "arH De sarH De slhit BiHrlnescu de la Vi!. 555. 541. . 14 14 17 3112 2901 1340 189-1 '!3.' " :: 1 Hi 21 18 Vadu fzei Glod 1480 2912 309-1 872 1201 leud Petrova Strimtura Glad Birsana Vadl! Izei Vadu Izej 1eud Glod Bor~a Bor~a an 17 3122 1984 2001 1531 1077 14 14 16 17 Vh.370. 557.>ti 11 l-l 283 1904 H: 178G :W) 1'. 53!. Cum m-apropi-i de-al meu sat Eu la mlndra dnd ma due Faeu-mi voie en gura Mlndruta de pe Mara Horea lui Gurban Hora lui Pardon '\H1i badita buze dulci Inimoara ell dol' mult Foicica rai trifoi Horile di p-asta lume Tinerete mindra floare Blrsana Bogdan Voda Birsana Glad Vil. 560.:19 :1031 Jos Vaelu llei \:ane. 570.12 31Y 69:! 1492 IJ 18 ::1 2259 IV. 550. 545. 549. 548.lrin8<. :. JOCURI BARBATE~TI LOCALE 531ia. 532. 563. 536.los Bor~a Bor~a Bor~a 28 14 24 11 30 :~O 33U 3290 345 :~OO 573.)52. 564.. 574. 544. 54U. 538. 542. 554. 559. 558.>ti Petro\a Vaclu Lrei Vadu I:zei Vadu Izei Vadu ILei Vi~ell de :' 1 1·. 57b.Cll de la Bor~a Balrlnesclt 13alrinescn c:in leud Din bdtrlni Din batrini Sirba de la !':ar1e$ti Sirba nOlla Sirba din \liseu Jocul lui Vill Jocul1u[ Vili FHv1ElE~Tl Dragomire<. 534.526. 512. 5-16/b. 561­ 562. 539. JOCURI MIXTE LOCALE Saplnta de . 2. JOCURI 566.3. 533. 535.. 577. 565. 556. 528. 569. Unde 5e petrec neveste Nu cata ca-s maruntea La casa de omenie De ba. Barbateseu din Cuhea Barbateseu de la PetroYd Joe barbalese din Vad Bdrbatescu de In Vad Barbatescn BarhaiesC'tl dE' la SZlpJllta Barbalesell l:Hirbatescu cie la ~ane~Li Barbate.ut la botegiune 3. 527. 529 530. 547. 54Gid.ieu de J os Draqomire~li 30 30 12 2B 114 178 Sighetu Marmatiei Sighetn ~ifarmatiei Var!u rzel Vaclu hei Vi!}eu de J as "iane~ti 20 20 14 14 12 345 3261 1460 1476 2030 1586 320 14 3141 2821 Vadu hei Dragomire 5t i Birsana Vi~eu 14 567.53.

89::: . :)98. 'W 1.. :iD 1.)8:). ... "1:::<1 Im.llrinj De baut I hi :'::>:'1.eu de Jos Viseu de Jos leud :q If) J6 Hi Hi :!743 :ltiH1 3. f. f) Ieud Vaclu Izei Vi~eu de .. . 617. ') 1:') 14 275:. . Ill .0-1 J ·W. .lI Bocicoiel Bocicoiel Poienile IZ. {iO:2.(.')\lD."ud J JraqoJlllft':.:l'.1 GIL 'i.inn.> ~!9:)7 GOn. 5H2..)H~J l. .14t.. G]<I.i.t1 Nanec. Ardelenesru Hatula Coasa Ciobanasui Roala Alunelul de 1<1 \laraIllures Alullelul de la \faramure$ I\rdeleanca Rachiteaua NaneC. (jIB. GL{. 614." BOUZd I ). Hore de bdut De baut din batrini Horea 1\Iureanultti Hore bH trinefl<. De bdut De baut De bant fiOI. t.)U.:a l'P i.c<1 De iJ1\'lrtit De imiLii 1ropolita C!in Botil.395---­ j .los Once:.1.:~. 1:L31 :)(1 Vi:. i \.E:'i Vi:. JOCLJU PRELUATE :$n j.n::a ::li De In'.los Viseu de Jos Vic..1 I ·1 I .. 12 12 :..(i WI.:.CU.: leud ir~i~a l:j Gri90re BoUza jfJ.53 540 1::.> Tropotitd De baut De bd!lt (lin l).:a d:. 592. ijO(l.)~'·L 5~F. ~i~ : :-)B~J. Poienile lwi PoieniJe IZei 597. ..O 6~ti I O.d Tropotita de Ja Saii:.ti Vadu Izei Vacln Izei Vadu lzei Vadu Izei Vadu Izei 2600 ::684 14HO :~n4 14 14 14 14 1-1 1"..ti \Tadu IZei 130tiza 1(. Jurellll Jurelul 4.).eu de Jos Vhell l~e JO:i BoUia Bor~a J'J :311 :111 : \(1 544­ 3~{24 Birsana BoUza JO . 11911 I I (11 ·1:21l .:'~) .t.' :JOLI.(\! De strigat De stri9at Han9u De strigat De siri~Ji.J 54 198~ 13n }'O~ll J 7111 .)\13.1u. 1" " 11 1~~ I:' GC\:) .1 2810 ~)R. :r:l~ C.ti Vadu Izei Nanec.eu de ..\ " :a Im.ti \'aelL! Izei Vaelu lzei 1i ')t) _"' J . 616. fi05. :inO. 58!. . .jUb. l'mir:i:a I)€ L:\ ir:iL In drli ca ciu[):mea'.~).:!l (. .00 DD~) 1337 :1. jiJ. )~JI) :nl4­ 13~r! 1~) 14 1Sh Dracfomiresti Ieuci Botizd Leordina leud Bor~a :_:B 1Ii J(i :~ J:3q·l I .i '" \}-~ 1m ir:. G15. G04.

j xj NY G .

. Data: 1970---1D7lJ S~uhelll :\t Cllleo. :\umc'Ip. Va plae emisiunile folclorice ce :8 :C a) Da X b) 0111 . .e '.1 ('. Scolari Laten : Iicen ~l.s:(.itil de lIluzica popu:ara J!'0fera::'...Cl~E O......Cul lla$terii: lapa 5.. L(.lIJiJn~ anp.. xo!.r Cod general' I -r .c-'. j .-lnlormalo[ :--Iaqnetoful1 Bailc'R.naliei B..' :J. d:i place sa a'SCLda'i 7 ~IllZidi: a) Populara X b) Usoara . c) ::---:edec:. . Siqiwtll '..j pretlUlllele infc·rrllutoruilli . c CL. "\. POP \L\RL\ .sint soli!. 1. b~ Zia.l1i(( ('oel c.a 10...P.:i:! '.0ara \.. r L DatE' personate: 1. :1. POP CliEOH.\. >::­ (L Obisnuiti sa cHili'? Da X ~Ii Ct. Date generale asupra mijloacelor de infonnare : hj Pikap c: Rcc 0 X cl I\.itor .· '::='> a) Rar X b) Des c} La tca:e I)e.·-c: c. Ora5: :--lanlld\if.:. Paceti l1i:l\eta? Da ..\Iergeti la film in ~at'? a) Rar X b) Des C! La toati:_ :::le.eneral II. L\Y{'\i: Difu7nr al Ion Daltmescu.t. 6.. c e. Fratii ?".. Ce fel de nn171C6..<.(~: Locuj (1(> mUlled: c. cdlUer Tdpa Cod Sat:. Ce anume cHiti'? a) Carti \.Or .lu[. X e) \Iagnelofoil \.hj: .j J\lcieluJ: \!aramure<.\ _~. O('upatia princip<:ilfl : (i. L Care. OCl1patii nWj1C.:~ce\· c . Stare-a ci\ila : casatori._'IODEL FI~E DE ANCHETA FI$A DE ANCHETA asupra viE'tii muzic'11-folclorice.. ::': '.) Pored a : a hli Ticala :L Anu[ na$i('rii (\ irstal' ['1. Tib0fiu Ceia. In ce fei? 12.L.. f) Casetoion"\..U :\ 11. 'f n ce localiiate a-ti mai 10(.)el11. '\Ier~JE'ti la spectacolele tolclorice:.t! : lapa tnf"rrll(t:'Ji : \ :\u:J. :\u e cazu! I Cite discuri a\eti? mulle ::-Iuzicd: a) Populara X bj L':.

..i? Bote(liu­ .. l..... Bihba\ii $i femeile .. Obi:ili\liti -. Da X ~n . ..... -1...').. in c(' f[·[ dl' formaiip? Gfllp \ocal X Cor X Dansuri ""_" Taraf......ad.. conspmnate.~--....at 'J \{'chi i)atriw:~ti'? Vii....\ciivitati J11 carlrul Hnor aspm('lwa lormatH? Da X '\\1 . ell care Sf' dnta eel mai mull? Bo- . 5di Co Alt(· fonnatii 4. De Ja cinc' '}tili dntecul? bllnica II. La !lora :'.. :~. Cod general: 9.-.. ...3 12.-1\i dori sa acUvilati? Da . Alte oca- Partial X Deloe 7. g.....int cei care fae speclacolele folclorke 1n sat? [levii de 5('oal8. Dact:l cia.. Date asupra activitalii llnrzical·folclorlce a subiectului : 1.w . Ditca HU ..ati mai calatorit'? in toatii tara 'I.icti PGfJU­ lara? Ascl.... Cnia 51 asculta X :\ E'df'cis ... t. . CUi atJ mai cintat1 .·\cum... ell ct:' ocazii? p~... dllZitf' ..\:U Ii.at'z Da X Nil :j.... Ci:iianie..17.... 1n sat aVl'ti formdtii artistlce? Da X ):u 2.. Dar la surbatori? Dn X :\u i..... Obhnuiti S<1 cJnla\i In i. linear] .. nac~i da. Care :-.....~Lec!'le L Sf' mai cinld in :-._ ..... Tinerli necasiHoriti . I JU( Da "\u . Uneori .... Ce cedep aslazi oamenii mai Inult asculUi sau mai mult einta m1.... Cind I-aU in\'a~at? copiH~ria tfn[~(> aC(1.... carE' a) OricE' cintec X b) Cintece Ce s('3mdna cLHIle noastre c) Cele pe cart' ie-am au. 1\ Opinllli:' subii:'ctulul : c....1....! In sat .... .implll lncruiui? Da X . disc etc. Nu.... ....llta Cinta . .nn(a X Inmormintare ._Uneori Obi~nlliii s8 cinlaji (sa reproduc('li) clntpce]e l... Va fllCJam ~a l1e spuneti !)i alte lucruri despre care nu am discutat )i carE' nedeti ca ar merita sa fip. Alte oca- :\auta X lnmormintare ) Carp sint ocaziilc i:l care s(> dnUi eel mai mult c1ntecele \'(>c1i.cllrsii lO...l.a frpc\f'ntcdi petrpcHile dill :-.. . .. neori 1a radio. " .... In zilele 11oa')tre care slnt ocaziile La Iii hor~i. ------­ III..

...... b) Ziare... FdCCti r. Date generate asupra mtjloacelor de iniormare ...1. I) Casetofvn X g) ?\:u e c:alul 40 t:~oard :\fuzicii.lCd: . reyiste .. Ce anume cititi? a) Carti "...u X 11.. Cite discuri aV(~ti? b) Pikap X c) Radio X d) Tv..""on-illforma\or: Magnetofon ...>oani 4..... ~f I)Or CLIE'(~!~('u. :cal? a) Rar .cisiHoril 10.. T\'. Locul . Porcc l a: StLHJdU ~. .... 12. Operator "1. 9. Cod general: .~ Casa (:0 cultura Bor~d 3... P..... c) La ~oate B.. 9'~!leral : 1..i : c..-.".)r':l·'li: STt"GXc: GHEORGHr: 1. . b '\'11 . Aleti: a Difuzor .. c Culegaior . . Date pcrsonale: 1.""u111("e 'i: pre'!llmeic ':........:'ilr I... Satul Comura : Bor~a Judetul: :--faramur.. Care s..IA.h . Vi! ~olj$tii 10)) de tllU:dCd populara prcferati'? Dragoi Uta Boiorca...-}~ .? a) da \...'.. Merqeti la film in sat? a) Rar X b) Des . Banda .. X c) Culta . ·~:a:...id : L"·.... ".' ... '\.­ . \fcr(ren Ie spectacoJe folclorice eli". (. " bJ Des X c) La toate De:oc . In ce fel? .. Obi~nuiti sa cititi? Da """" '""u X c) Altce'l:a .lnt J. Cc fel de muzka :--iuzkii: \'u place ~il d'cul!ati? X CJ CUltd al PO. .m'da? Pa ...... ..cr!..)'. 0..J..or j. in ce:oca:Hate ati maj locuit'? Cod II. " De:oc r. )colarjjatea: clase II StMca ci\'jl.. na~tQfij : Bor~a Ocnpatia prinC"ipi..L I .. a) Populara X b) ~:.. plac emisiunUc folclorin: de 1a rddiu.. X e) ~Iannetofoll . :\ntJ1 na~j....c : mum i:.11ara X))) l. Ocupa\1i ane. Locd] elf' lllU.-ir~ta'~ .... ... 1.~ Data: 1970-·1978 Inform aior : X .. c) '\'edecis [....ftn 1 d~t·tI· d \ FISA Df ANCHETA jem muzkdl-folclorice it ("OntHllei nor~il .

l \CIiTdti in cadmj 11l1or dsemCilC'd lormatii'.. <-!:' cl. 0:eclecis .. <..lati (sa rcprod'lccti) cintccele auzite la raeiio.\cum.. . lCdiru \: fnrllla\. I. '\:u :111.lice? Da -' '\:1..ii \ '\: II _ ati dori sa activati Da .l\ a\al 7 12.dcti aslaz. Opiniilc 5ubicrJului 1. Ce:e pc care k-dm au/it h sat . udmenii mai mult a"cuiLa '>au mai m'.... ty" disc ...' CaUinie. Sc .. " Obi~nuiti sa ci1. }. .. llC'i' cine 1 "U\i Ci'l\QCUJ? j)drintii I' J• C'inrl I-a i'.. )..... [)aed c\a.1 zUcle noastre care :sj'nt ocaziile co care se cinta cel mai malt? La hora ' '\:unli3 X. Botegiune .\:. Cui ali lllal cintal? la tOiltij JlImea IV.. care al ariee (iniee X b) Cintece ce seami..1Oasttc \. ' Cod genera~ : 9.."irbCltori? Da '\ '\:11 Obisnu (~. I>wo ri '\( etc..' Da Cor drill \ ~. 'J in ~al u\E'\i fonna\!i artic..iII..illlliti '>~) cinla\i in timpul lucrului'{ J)a :\. Delnc ~at'{ Care [)('\ii ~Inl (oi care rae spctacolele lolclorice in ~coala de Tinerii l1('c<1saloriti Al Iii \ g. \ Ite ocazii X Inmormintarc Bote~Jjllne CHanie La hora tnmormilltarc . .... .ll1a eu-alE' .. S('lllai rC5pecta \-echile ohiceiuri? III 1l1treqime Partial \. Va rugal1l ~a ne spuneti $i aIte lueruri despre care nu am discutat $i care c::edeti eli ar merita sa fie consemnate. Obl:..J.-\ltf' ocazii X G. Dar ]a ..t... Ddte asupra aclivita\li muzkdl-foJclorkc a subiectului .d freC\eillaji petrcct'rilp cli'l sat? ri Unde ati mai cdlaiori? In loatil Ca c(' !)ca/ii? s1K'ciacoic teUd 111.. :1.ii dSClllti:i .. Daca ii. L neori Da X '\:u . .]! dnld muzicd pf)pn- Gnta !.

Care sint ~ojhtii.c­ e place ">a 'e \juzicil: aJ Populara hi l".iA DE r\:\"CHEL\ dSUprtl \i"tii ll1uliccll-iolclorice c1 comullci leud f) Ii ~dll.l'a: 12. cHili'? Da :'\:u h'. Locltl"il)iE'!ii : Iov' .:..d (I I a : ')2 B. bJ '\'u c) '\'edecb . Tn ce lacolitati at! mal locuit1 II. Obi511UW. ] 1.. \nnl ill. '_0" fl Cdsetoton lJ) c 2.. Faccli na\'eta'? Da .. c) La [oa:( 7.·m3 ~--~.. H:.( \ \\SlI r ') Porcel. .. i.c i'bCIJ .pectacole folcloricc ciin .. Date genC'rale asupra ll1ijloacelor de iniormare: I. ". Locu! dc' n. • . )k1d 1~2' l~(~")ieri] \\ rstcl: :{~')i: 4.. Ce fe! dE.J..' muzica \0 (.' baq de seam a pe ]ljci linu] .\.'a 8 1. ] rl~l!Jrmd..a lor Opcral0r prnf. In ce fc1 ? "u X (.:': ) Cite discuri d\'c\i? \luzidl: a) Poplllar<i :1. Ce anl11110 dti~i'? a) Carti ... nCIH.J.Ul1r i.'jJd : CrlSdtorit 10.J. ::l}.\n'ti: DifulOr fOll b) Pikap UI "Li I Re-::~ c: 'I.'"oa. b) Des .(-.. Ocupati i ai~exc:. !ltl-l de mUllea po)mlard . '\ufllt'I(' ~j iJ PI(''''iJ11'. Mergett ]a film in sat? a) Rar :: hi Des '.()r : '''" [cur C()!lllll1d .. :1. 01 \..'il: 11'. ~a Va plac C'misiullile 1<l]CJorice r:l' c: aJ Da . Stared ci. \1ergeti 1a <.furIetl!l \lara iii. POP Ci ironer If I. 6. a) Rar ..i li t (: r 'll (j ~ () r \ [a(j1lC' toifm '\: 0 Bandi] '\1 Culec. Oc:uPiJ[ja Drindpa:tl: S:'d~- li.I : ill >d' 3. ~ L_~ :3. Date pf'rsona 11> : I. ')co 1 aritaled : ~).7') . 1 '17~\ n ..') Della: 1:."..

(11111. Undc ali mai cali'itorill' nicaicri I I.]('ti a:-. c . care ~. CUt dti mai cintat? Iil mai multi IY.1 carp credeti Cd ar mcriia ~2i fie con. .)"1111'a'c .prr:' care !1U d1n dic.! (lill. OpinHlf' suhicctului "':It -.j aHc ~unuli r:c. . ­ .I eaLru '<u g. " \. IlCCd~i1l()ri\i \jlij (ldmel1ii ll1ai ('P CI(.tdl'i illlill (!~CI!it(i Sd'l 11 1 ..C'ltat -:. I::! trp 1. in zi1eic lI::)asire care "illL OCilliik c.<~. Ceo: .". i :2.ica ))01111­ ('intci ~l.] L1l1ll. \ d rugcim sa 1W .Cur ·.Ji Illll.. . pUlleti '.c cinta cel mal mull? Do- OCBlii Ii i rii ll..

111 ce '? au. Ocnpa(ia pri.....d·C Z:c.. Obi~r1Uiti sa cititi? a) Carti . Locnl na. Date gcncrale asupra mijloacelor de informare : \\." ·10':.ti : 81 Difnzor f) I b) Pikap X Ci Rac.. facC'ii nan:>\a? Da \: "\!J 1 I.: ... In ce localitate ati mai locuit'? . Gher)rphel ur::a ~a.:C 8.). Starea ciyila: cascHorit 10.tii de Il1uzica poplliara Pf"ferd:l( 1011 X Dragoi..... Cod general. Va place emisiunile folclorice de la .:..terii : Vaclul 1zei •.· f. f aJ na I)....or Li.. Porecla : Cioata :. Carc slnt solh. X e) \Iagnetofon X Caseto[oll X g) Nll e cawl Cit(~ discun aveti? 70 Muzica: aJ Populara X bi C$oara c) CuUa . La :r)a..ical-folclorice a comunci Vadu! Izei FI~A Corl SaL'lll eomuna: Vad111 Izc-i Judetul :\laramure:. U~oara ::..Ierqe\i 1a spectacole a) Hal' b) Des X ~:i' "a: ~ ~)e ~'. ~ullleic $i prenumele jnfofrtlatorului: (O\. Date personaic 1.io \. X b) ~u c) 1'\edecis folc~(!r. Da ta : 1970---1979 Inlortlldlor: \ r\' oll-infonlla tel! t-. Cu!eqator Opercltor : prof. T'..t.ta) HnG 4.i \larrnC'(iei J..1.Locn1 de llHH1cj : Ftlbrica do:' ~uruburi '-.\(r GHLORGHF ?.trJL~U:') 12... Ocupalii .)(:ipalil: Hiular dW\(' : li1ill1cit.ce C) t-..e-. DE ANCHETA asupra vietH Illul. \leryeti 1a film in sal.'.. Tiberiu Ceia.~::: :C.(. POP GHEORGI:IE I. .. Anu] na5terii (\:ir:'.'.': c) Altce\'a C~)d (if'neral . d..\. ~r. Ce fel de muzici1 y{i place sa asrcd:ati? \hllica: ai Populara X bJ c) CulUi . T.. :Scolaritatea : 4 cl{l.lagnetofO:i Banda ..? a) Har X b) Des t:) La '...C' 9. IT..

:\:u . Activati in cadruJ unor asemcnea forma\Ji? Pa ~t Daca Cor Sat Tarat X TCdtru.:I1('ori ". i:lti formalji . 4... Dale asupra activita1ii muzical-folcloricc a subiectului : I..muiU sa dnLlti ]') timplll lucrului? Da '\ "iu Dar la sarbatori? Da X'\"u .. Peste lot F. mai dnta in·at dntecC'Je "echi batrlne~ti? Da . Ohi:. Cind l-aH lmatat? copilarie Unde 12. Ce credeH astazi oamenjj mai mult asculta sau mai mult dnta muzica popu­ Cinta si asculti'i "ledecis Cod qellcla : 6 9. ~u "leori 2.. E . Partial X DeIce ... IV. TIU.. Acum.. "eciecis .:echile obiceiuri? Tn lntreqime". .. 5e mai respecta . Care sinl eei care fae spectacolele folcloricc in sat? £levil de "coala X Tinerii necasatoriti tii ..itiU cintecul? tata 3. De 1a cine !'.. Sarbatoritii femeile 7...). Cui aU mai dntat? TV. Daca (~. Radio. La hora :-:ulltii X 11ll110rmlntare ... Care sint ocaziile in care se dnta eel mai mnlt cintecele vechi? ne zii Catanie La hora "unta X tnmormintare Boteqiu­ Alte oca­ 6.!re X c) Cele pc care le-am auzH in sat. Obk. IT' sat an"ti formatii artistice? Da X '\"u da! in ce feJ de f01"lnatie'? (~rlJP vocal A1t(~ 2..muiH s<i frec\cnlali pei reG" ilc c: i 1] Uneori Da X "iu c~a t? 'J .. Va rugam sa ne spuneti ~i aIte lucruri despre care nu am discui at si car~' credeti ca ar meritd sa fie consemnale. Obhimuiti sa cintati (sa reproduce\i) cintecele amite 1a l'c1oio..... disc etc .. lara? AscuJta X Cinta '3j 8.1. L\'" Da X Nt! ""'" 1'. JU[ Da' .('amana ell-ale noa. in zl1ele noastrp care sinl ocaziile en care Bote~Jiune 5e dnta eel mai mult? ' CaUlnie "q".... 11..III. Opiniile suhieduluf : 1.\lte oCdl'ii ' ". 3... care aj oriee cinlec h) Cintece co . Daell da. Pn00ri c'~· (iori sa activati? Da." Uncle ati mai calatorir? Tn toata 10.

. Ce fel de muzica va place sa \luzica: a) Populara b'l l"SC(!.. Ocupatii anexe: . 407 .C B... 7. Ce anume cititi? a) Carli Cr\c t. nici unn nu-1 bag in 5eama . Faceti na\/eta? Da ~lJ Tn ce fel? 1:d. FISA DE ANCHETA asupra yietii muzical-folclorice a comunet Vi$eul de Jos Cod Saiul COD1llna: Viseul de Jos Jlldetu 1 : ::V1aramures ])(lta : 1970-1976 Informalor: X ~oll-informator : Magnetofon ... Poreda (inf.I...nu Hi s~i citili'? Da .' . c) ~edec:. popu:a.~::a< Cite disCllfi aveli? ... Culeu alor . b' Fi:". Operator : plat.<! .~:: . cl :"a : ::' -\. b) Des .:: \: b.C 4. Radio d) T. T_' 5:-a .(i pa S........... -"~ .. Mergeti 1a film in sat? a) Rar b) Des ('I ~.. 7. a) Populara -: Cuita a..... X ... _ Banda . AIlU! nasterii (v1r5ta) 1890 (86) 4. Va plae emisiunile folclorice c:.. OcupaUa principala: taranCB 6.eneral : . a~i maj locuit? Cod general: II. ""'!. Loeul nasterii: Viseul de Jos 5. A"eti: a) Difuzor netofon ~~.­ -.. Date generale asupra mijloacelor de informare : 1.. lui Bela Bart6k) 3. ~[ergeti la..:".'.e a) Da .. :'-:''': e car... Locul de munca : in sat 8. Muzica. NT....pectacole folclorice a) Rar :. b)!\'u . StClfea eh'La : cd'"Horita J U. Scolaritatcd : S). Obi::...'dD ' c.:::02-\"0 H. e) Mag­ f) G:asetofon (. Care slnt solistii de muzie&.E _~E'-=-~a::7 C ·"'*.e.... Tn ee localitate J l. asC'. POP GHEORGHE L Date persona Ie : L ~lll11ele si pr811UmeJe informatornlui: BRAICU VARVARA 2..:E:: ~ 6..

De la cine cintecul? de la mamfl 11. Se mai cinta in sat ri:1lecele \('chi Da ~u Uneori X Da ~ll b5tri:10~ti2 2.. .408 III. Ohi~nlliti :\'cdc-cis sci cintati In timpul lnefti luE TIn 6. ati dori sa activati? Da .'" di::. ActivWJti in cadrul llllor asemenea formatii? Da . IV. Daca rIa. .. Care sint ocaziilc tn carc~C' cinta cel TlIai mull cint'?cele "echi? Boteqin­ "iunti'l X Inmorminturp Alt. Obj~nui1i Da "U :\ Sf] frervenia!i pctrercrile (lin Uncori <.e oca­ ne zii Cati:inie La hord 6... Date asupra activitiitii muzkal-folclorice a suhiectului : L Tn sat a\'cti formatij articticf'? [)a "(1] 2. Cu Cf' ocazii'? ~5iili 10.a eel mai mult? Bo­ teqiUllf' Ci:itanic La bora . Cui ati mai cintat? la mai multi... Unde aU mai calatorit'? nicilieri 9.sculta san mai mutt ci!lt. Dar la sarhat. Ce credeti astazi oarnenii maj rnul1.le nOdstre 3. Acum. Taraf In CE' "oJ tel (![' f(lrma\ie 7 Grnp \ ora] \ltc f nrma l i i Cor Da'1suri Tcatru 4. Obi~nlliti sa cintati (sa reproducetil c1ntec-ele auzite la radio. Care sint eei care rae speclaeolele folclnrice in sat? Elevii (Ie scoala Xl inerii necasat0ri\i Barbatii 5i femeilE' tii Al­ 8.r etc.a muzica popn­ lara'? .sculta Cintil Cinta )i aselllPi :"-:edeci~ X Cod general: 9. Dadi nu.:nUl \ InmormintarC' A]tro ocazii 5.ori? Da )\ :"U 7. <J.\..). Uneorj b) cintece ce seamana cll-c. Dac~ dar care a) orice cintec c) cele pe care ]e-am ellUii in c. l. Cind I-ati invatat? in lineretc. Opiniile subiectului : 1. ~i car'? .AI? 8. t..ai 4. in zilele noastre care "lnt OCdliilE' (11 cme ~[' cint.. Va rU9arn sa ne spuneti ~i aIte lucruri clespre carE' nu am discutat credeti ca ar rnerita sa fie consemnate.). Se mai respecta "echile obiceiuri? In intre9ime Partial X Deloc 7.nc1e 12..'.

.:: _ .:.'c!ea •... rujita.:-.:::. je>]uinl. i:l..form inc:icatorului magnetofonului Tesla.c· .J 1 C_"l 'laC' '. e . :-2L r"..evieci .-""~ X sune: btonat pulin mdi sus 'h. .-.J Aih..rupul cudnt(~ Cd fris._c..i interpretared tara9anatij aSC'T1lcllli'itoare celeia d .·r :.:ce-" . t ~c. ::a' ..lluiat t~·'.'rcC.e. eu " e::.'lc mai rie seamCi Cd/actt'!'e stilbti([· a v . ::: C:~ ~'e-c.rc.ilata In '. 'C.oHll.cri" intoldeali!1a contorm norrnelur urcoqrafin: iJ~ \i~lo(He prin slnt: (~ .. su. ji.ta Sid . imagini simool. Sonel Duo \~'i2)1. Ah. i Jll cu\'inLe ca ~:':]Uilll. Am incercal ~i In prezc..or mcloc1 .::c: plltic ll. ce::·.nta luerare sa de05ebiu realitatea fOlleticd de sinm:a f0rn~'-. heC\ el. :ec::· .:rmele sum..qnptoion or.'.' :::)c':c:e:::e.--.· 1a grafica.jlat!~)c.triqiHura.:\. din acea ('])()CEI.[·o prin C' \'oie. ".:le. :'':'::0..e..\1t) m.lexdllf'ru Tiplea rEi08) intr-o mare di'ler"i:a:". 0\ 'J Cl. reclumale de me:u(~it CG . :cp8tat m t:lIlpui cxecutjei . LJenzii c:e maqlletofon 'ii nr. clnteclllui pe banda co:. <:.ine c" 1 lnniat tle\-in(~ li· n nudat de'\'jnt ~~i: t rnuidt d<2\-il~e ti . Grupu[ sci I-am tran.:':'::. am . rugita.::'G· . tal..­ tie.. ~.:. _':'. formule rie iJlceput ale poeziiloI'. in sensu] acesta "ocala a in ell\ inle ca \oj8 :. semnul elL.jat prin je. Je-am tra:~· '.:. sunet nes:c- . f.c ~.:.14 t.tcce Lc lit trim iJ it':L . J-anl redat prin ge fri-r[e' <J -(>. mai eYidenlC' aDa!':a .2':: pe 1111qd fal)tul eli aeoperi:i 0 parte il1senmut8 a LemaUcii einLec.e. :L':'..:.NOTE ~I ABUEVIERI LA MONOGRAFIE Graiul \aranulul de dincol0 de GUlli CIl inflexiunile lui speeitice C'_ a:.. '-Ct.adente..::..~' J.ti.j 7 l-am recla> prin z : C.. i: primile lui atH de $oeallle uneori pentru locuitorii altor tinuturi.:.. .cris .Cc l'1 infinili\' lut1\J) care h: imprilllCl lI'" I. iiuslred7a cE.l ~ ~ H .cd jos '. dfi1aic. jntrucit estc folo~it alit eu valoare e d ci: <.: ~~:~~=-- -:e 1 a sa:] pina 10 un "ullet nedef 'i j~i~~±~~~ ~-- .

36 p. 111'" revistei Si pagina. 14.410----------------------------------- Trimiterile slnt facute in stndiu introducth. se vor citi in va. (B. 16.381. 21. 49. 476-478. "Familia" 1869 nr.4. Melltio nam dl tOoLe noticeicJe llll Ie-Hnt plltuL (ranserie gra­ tic. 64 p. \Jiner­ va Buc. Autorul NOTE LA BIBLIOGRAFIE 1. Caperta acestei prelucrari pentru pian poarta tHJul maghiar "Az Apsai Olith" piesa este epnizata. Cind dupa punctul ce urmeaza cifra bibliografici:1 5e indica mai multe pagini acestea 51nt separate doar prin virgu]a.ie. 18. 19'21 . Fiul acestuia Nicolaie ajunge in 1865 primul profesor de muzica la Preparan­ dia Rom€ma din Sighet. aceste sint separate prin punct si virgula. Textu] scrisorii din "Folcloristica Maramure~uluiu de Dumitru Pop eel. Buc. Tiplea. "Obsen'atoml V" 1882 nr. 17. primul reprezinta lucrarea ci­ tata in numarul de ordine a bibliografiei. 19. Cind sint doua numere separate printr-lll1 punet. Cincl estp un singur numar in­ tre paranteze.Poezii popu­ lare din ~faramure~ VII .. pp. 17. 225. Alexici in Mate­ rial de limb a din "Codicele de Petrova" in Revista pentru Istorie. -125. 11..B. 24 pg. 176). 180.$ezato:area" IV 1878 nr. pg. nr. (0) AmintilTl de asemenea ca in sllnga fieedrui cinlt·c la partea mllzicaJa se aWi l1UlTld­ rul benzii ~i ordinea pe banda. iar al doilea reprezinta pagina: ex. fost coleg Cli Tiplea. in "Anuarul arhivei de fol­ clor V". Cind trimiteri1e 5e fac la nota bibliografiei aces tea se fac in felu] urmdtor: (0'. localitatea. (Graiul $i Folclorul Maramure~ului p. 2. 12. Papahagi apreciaza Cd cea de-a cloua parte a cintecului "Sa bem" din colec­ tia sa de folclor maramure~ean pp. Tot in bi­ blioteca lor personaJa se afla acest dans fo­ tografiat pe placi de sticHI. dar se \'or scadea din valoarea Hotelo r d e baza. acesta reprezinta Incrarea la care ne referim indicata Ia Jista biblioqrafica ex. (B. de Isidor ':-'1an u. sau liniuta intre paqinat. p. vol. In cazul reyisielor dupa cifra hiblio­ grafica se indica si anul de aparitie. 1939 p. nr. 25 pp. In fata acestei comune spre Nord­ Est pe malul drept al Tisei se poate obser­ va ~i astazi mienl platou unde odinioara exista manastirea Perii. indicatiile metronomi­ ceo Sunetele notate cu note mai mici. 10. 7. 203-206. Doine ~i Hore din MaramUie~. 4. Revista "Ungaria" -. 69. 8. 405-406. 1m pp. in . Alexandrll Borza. XIII partea I-II 1912. 1970 pp. 32. 1. arheologie si filolo­ gie. Vezi scrisoarea lui Birlea dHre Chirilieanu din 2] Ian. 30 pp. 79. 20. data imprimarii salt anul. 6-12. a carei melodie a notat-o de la Hiutarii din Berbe~ti lIe reda ta Si in Apsanescu. 15. 9 p.i898 nr. 6. 265--266. 3. Re\-ista "Familia" din 1872 nr. fam ta in decembrie 1966 la sectia din Cluj a Imtitutulni de I::tnoqrafie si Fol­ clor 1ntr-o ~edinta de comemorare a lui Alex. Textul a fost public at ~i studiat pentru intiia oara de Gh. Unicul exemplar cunos­ cut I-am gasit la sura rile Mihalyi Sofia ~i Lucia de Ap~a din Sighet care mi-au permis fotografierea oriqinalului tiparit. 5 p. 396-397. Am desprins datele din cOl11unica­ rea prof.170 de "tI-Jelodii populare din Maramure~" de Tiberiu Brecliceanu pp. 13. 1913 p. 3 pg. 1909. T. 42). Partitura muzicaHi pentru pian in . "Foaia SocieUltii pentru enltura ~i literatura rom€ma in Bucoyina" 1869 nr. 5. 31---32. 380-.oared lor [eala. Manuscrisul a fost studiat de Ion Breazu in versuri populare in Manuscrise Ardelene vechi. Textul la Ion Blrlea . 28).prin cUre. in "Poporul" 1899 VI POE'zii populare din l\'Iiifamure~ nr. In cazul trimiterii la dona sau mai multe lucrari. 278. annl calenclaristic. Din Sighetu :~vlarmatiei in "Obset­ vatorul V" 1882 nr.Jnsernnari din bisericile Maramure~ului" Buc. Ziarlll "Gutinul" II Hl~)O nf.

i de 1. J)elHlmirea .:c a:' amblnlni e\-reiesc de muzica pOD:':'­ . este fol05it pentru a marca muierea lui n $i x.. 10:. pp. a s1nt . 9. "Lcttri­ Ile$ti"..:·3:.informalor Baba Chita 20 uni. 38. "De la Romanii din :--fa.Arde­ lean a V.j (Cintec de cirum) informator Useim Bolzod0.. \ Ibania (Huler. 1929) illiormatorul mai nume!)te melodia Doina romancasca saC! Doina pacmarului. "de batut din palmi". Pop p. co­ iectia lui Bart6k din Maramure$ totalizea­ za: 19 colinde. :\1archeaza palatalizarea labialelor si dentalelor d.:a locuitorilor (lin Comitatul \farmatiei"..Gpra lui e pentru diftongu: lui ea. cintare inregistrata pe disc de Institutul de Fonetica a Unl\'ersitatii (:in Paris (1913) proCt:deu Pathe 11I.feciorC'<.ierotului . 27.d l1l'pek nE'pzeneje" Budapes~ 1J'i:. 116. z.:In'~ 40.lnure~" 6.xe· _·. 30. ..ianu. lrumcntale. -13. 29. . meLoclii de 28.fJan')ul lui loan". Vidu. "B81a~oaiaJj ibidem Hr.C() suI.):1'­ s(. 1. :2. 60) . Rabinovici disc 1917 1. in piese ca: . 32.ia rec . -478­ ii popu­ !'. 114 care nn me: lL~'. "Via\a Hierara". Ganil Mu­ sicescu..ti " . 1944.. 19-*2.SibiL.a· mures.. 411 ~-­ .iea<.ii astaz: l: t -:. \ldicoli Geurye ..4. = moara sa:e>: ~ 33.. 0 hore ILlnqa. disc 517 r.. (urent ce se cristalizeaza in acea epoci1. :)r(. In 1ucrarea . ~l bocete. !J8). 31. 274). 1. rafica 'ea ci­ i]. Cintecul 5e ana imprimat in E. 193b) aduce aminte de terminolo(!ie. in Poezii 80-·381. asupra ci:-_:ec.Or in . 34 pp. ~!-~ "Transil\ania" 16. 45. T~=:-_'. "Familia" '(XVIII nr.?~. 0 se­ me'1ea pozHie creclem ca trek. 42.Inqur sat anate" BrdSO\ 1907 p IJ :i8. "a mO$ului" etc.~ =". nil p. :..:: '.. :\ liner­ pian in :l. celelalte Je-a publicat mai tirziu pentru pian In eaietul Jocuri romane$ti 19fi5. So. 1269-1:.:':.. pentru J palatal $i . In arhiva lnstitutului de FoJclor: Doina fir!.\ laramurel?ul Tara Romaneasea U Buc.:=-=:~.::~ :}:. 23. "Balauri si . 5190--519' _.-\prelenchi Zavod Nr.: pp. I. l(' 41. nr.:--IUt $i de lua­ intr-un c. [f)maneasca "de duca" data horii IUI1CJi ma­ ~all1uresene sub care se lntilne!.~:" \1.4 p. Ra­ koskareszlllr 191K. . 109. 120-12:? . 51? gases!e ' . Pinescu.. Tn roma:'e~:e ':' -': --:.c-:e drum" a acestor cintece lungi turcesti c:­ :ese de Constantin BriHioiu la Istaml)'. II.. cinte'ce" -.~ ~: .:'-J. 39. :r9ula. lin "Popo~ _ . :ea de-a n colee­ .tri. . 1944 . ~.. 8~1 .i "c1ntecului lung oltel1Psc".\1ex. . . St.a. Sta­ 1(.>i melodie cu ho­ :--ea 1'. fiind ilustrat de nume prestigioase ca: Ion Vidu.:"" \-eclere a lui BdrtoK (l g-i:':-~ ~i-4: ." a "1. lacob Mure!. 4:2 rle ani din Ca­ racoceni Fgr· olGOi' $i Jo] ha\-o-. s:·: 0e=. 31. pp. .~'e::e~ . 25. orieJinal din Frisani . In afara de cele 170 pub1icale in eCJleetia din 1957. 91~­ 110...:-"-:. ..1eg Cll a sectia !. procodeu Pathe (Z. Da!1SllrUe Ie-a Impartlt dupa dent: mirea din popor "de invirtit".t la imelitul miresei 1:1 seara . 20 de ani din '\Iacika ITrehizonda. Tn arhiva Institutului de folclor 3ze:ss eli Kale (invelirea miresei) cintec de :-_1. )!1lunica­ .:\c!plenek (. Tiberiu MoraIU "Emi~Jrari maramli­ re!. rltve: bouc:igue. ::::. 6. "de biiuL".': .\iama arsa de \i8". Din parcet de 11mzieal $i neluind in considerare niei 0 varianta.ite !. Crisa:a . 1a$i Filologie XIII 1953 Fase. exe­ :::c t·:. "Balta lezefu'uj" 1943 llr. .2. Inainte de el :." \~ =-:::::. 36 3 pg..iului ~ ditre 22.::-.. 42). r'_ "Timpul Transilvaniei". pp.:\iuLa Some­ )(~antiol.c' a com­ torullll ma~jhiar celule il:ctj\'ice luate din colinrlul maranlllresean.iene in Transilvania" 1944. Music ~ew ~-ork 1942 5: :-e::::.!. 703 (9.c. 180. 32 pg.: ~lio­ ].. loristica . p. deoarece prefata este dalata. Hara din Cartal Bllc.101 ha\osi (einter de drum) in­ formator Suliman I\icun. ~(. ~. 10. 1943. 1885 pp.:-:. ::::-c. loan ).ma­ "GIlli­ cadea e lIra­ lU:-e~. Race Purity.ircolacii" HJ43 lJr. a arH din ~e Isidor ure!. ta influentelor a"a cum a fos: . gUO p. ~--:::~ . "Tinereata OJ. 111 1uet'a rea "rvIikrokoszmos.._>:'f-:: r nifestarile '}~: nut la Sig:. '... Tutuianu "Maramure~ul Voie­ \oda" ist'Oric ~i ecor:omic" Bue. PreaCll)ldrea aceasla irebuie pusu in lC(Jatura eu largul curent de \'alorifkare a melowlui popular in creatia compozitori­ lor no:.. 35.. d:ante par tv1r..:a este aproape aceea!. "Tribuna IIi" 1886 nr..:c..~r~ :18. 24. 1 -Ii.. Ernest Bernea . Ziarul "GulinnJ 1. Oameni. Se pare eli editia germana a JLlcnl­ rii a fost l)feq~Hita pentru tipar inainte ca Bartok sa-)i Ii retras cle ia Academic ma­ tPrialul. 26. 190B ( in Folcloristica :\laramtde~u­ lui D. PIlchanh \fear "Chant c~ntrE: \lara". () copie a materia]ului. p. r'1 arhi\-a lnstitulului de Folclol melodiile .(>sera culese din !v1aramures.. Cf. De exemp:u "Pacurarul ~ii fata Pd­ durii p.. ar pu­ tea fi mentionat un singur nllme.c. locuri.ii Fol­ e a lui .:-. 6 (din "Fol cloristioa ~laramure:. D(~h1\ irU din :\Iaramures r ~i II. H. 29 Si 17 meloclii in . 119-·122. ~audene".i:e»~" $i 34.:. Tiberiu Brediceanu a eules 190 de m{~Iodii din :\laramure:. 36. Joe bt'itrinesc din ~Iaramure~ (1911). CompoLitoru] a\€ a asu­ pra so..ului" de Dumiiru Pup.:::qa a miresei din Maramure~..----~---.':: i 5. -'" . 3436 In discoteca Insti­ . -16.::a: nitimele sale scrier!.e­ raLa.·:r. Subdialeetul maramUH:'Se>an in S. L: a:c-'" dc:~ ::.----'. [uliu BlIljlWrll "ill .:. Filipescu.:" . . e yorba de Corduneanu ale carei lnreqlstrari au in­ tral in vo:umul P. copie de pe Fnr. Soar fi pulu: fo!osi insusi T':_ .

6. Citat din EEuenia Cerr. pa 61.\lexandru. 62. "\"\"\TJ Bli(:urp~tj 1!)()f) ·1.'\r ramine clQ \ dzul dacd finalele ae(>slor scari pol Ii ll­ telese nllmai ca sernicadente ~i dadl afla­ rea llnuia si ilc:elllia~i [apt in mai muilp locllri rlo\-('d('ste neclrcsit IlHlllri.ea "Doina riin '\ordul Tramih·aniei··. liep-a:.liJ de Etnowafie . Doina moro'il~n0a'. p.>i FOlc!or :3'1 %7. Bartok a seris-o ell c"arta mai SLlS ~i in direelie ascendenta.\fara!llllfe7. Barbu. 48.. Bartok Bela "Volksmusik der Ru­ l11i:inen yon Mdfamurc7". nr. :\leaqu. Balade si eloine din '\[aramure<. Buc. \lelodjj llkrainskih noron ill dum L\O\ 1910.'is.i\farial1a "Orienliiri ~i as­ peete ale corecti:irii folclorulul 5n S. [)erie­ tia:w. pp.\ceasta. . 51.:lG90 (:? 1O. '\hsik the Rouma­ nian Maramurp<:. dar fctrZi c~: ut!. J ()70.'1)(1. L. 15.Sol. .re". 53. :?~~3.volume IV: \felodIC'<. 59. in Re\'ista de Etno9rafie . 191D.L1 Co\inc~e volume V: [ol. Dupa zece ani (1978) aeea$i edi­ turti Bel~jamin Sl1choff The Ha~jue a seas dalorita imporLantei r1c'osebite a jucrcirilor !)artokiene urm8toarele yo!ume : -. Informatoarea .p--. Cintec de cociru. Borlan. 66. ina­ intea lui (1010) a cu. coiilldd de pron'nien1d mai nOlla a fost pllblicat~\ in gazela Roma­ :1P(l'Ta "Sfatul" anal r.i euleqiHor Ti­ beriu Alexandru 1()35. Ion Blrlea "PoE'lii populare \faramnres" 1.­ Je-mi place mie. ~(}de 52. 1-1 L ) . .>. Paceag. 1931. L12. in "Boabe de (]fiu" lL 4. 17..>i Polclor-rom. the H. T\ ascanu rSui· t. tip. :2023 I loarte a'i(. trebuie sa amintim numf'roaselp preluC'n1ri corale de inspiratie folcloli­ ca maramure~eana ole compozitorilor: C. T.\cademiei ROIl1c1ne s!?ria aU-a. 65. Li:} 5\ torn. 19 P~j. "Contribulii ]a <. 175.1 ora a lui Bart6k asupra fokloru!lli mara­ muresean. Kahane .. Pe din jns de Baia-. 17 11:-.(d..un 13. BIBLIOGRAFIA 1. G.ca are la bala l.A.(5 pp. T.' folcloriee de uHim.u proElis.nlelf' ]a f\mZlliC'scl pp. V.\Iaricu\a Ca1cUiraru ( ?) Boudan Voda :tvIaramure'.1. e('a oltelleasci'i H. Gh. fl]. Vezi lex luI eunrins la numarul b i).. BOfCu. 18 PC[. F. in s(.\c(>sl(' ultime dO:ld \'olumeincd nil ne-au parvenil si eu refIret nu putem face refe­ rinte la ele.i ('orald cii!i . Probabil c. b l'(>('enzia a"~:pra ('o]pC'\iei de ('0­ iintlc. nr.tntulUi ele P()lclor ::.-~(> Frs'L :\.\nalele. Informatoarea ::\i:islaco '(as\lj cIu­ lm'0stic!atiiJe noasLre nu eslc' din 1 eordi· 1111. lar COd Bu­ ('0\ inean~i c!l:ar in variantele ei e('I(' mai \'eclli arc" structura modala cliatonica cu­ prinsa In aceea5i stare si in acela5i ambitm ca ~j ce1e cloua amintile mai sus fara a su­ qera vreun substrat pentatonic Cernea [!l~!enitl "Despre ('.1/1972 pp.es primuJ hori lUJl(ji Tiberiu Bredicearm dar nll a LipariL ('u!pc­ (ia niei sLudiu! prom is oeC'il in Hl57 llO de melodii din \fararnnre~..>i Falcior nr. ! l Re\ ic. InformalcJ' loan Dancill 63 de ani Sacel-.'ollltia r/oinei buco\'inic­ ne" in HeyisiE. nr.i in volumul V.'lre~Jistrare Tiberi . 201. G:'--o:J.". Cil1<'-a qhici horile... 55.i A . 63. Glwrl(1 J 9('. :57.\-ario. :"fcllurioti do ukrail'skoi etllo\oohi . ~) 60. 49. Pop <. lom. ell certitudine ea este din Vi~ell de Joe. .ub nr.. Briiiloiu C')lhlantin Schi~d unei me­ de fdclor rnuzical. 1 . ' 56.i'. Vancu. 2.i ait i i.OllllJ2:. Jarcia.j)o----La-Sol (\'ezi pentru Ollenia -.Brailoiu al'llla 111s1. 75. VI. (celC' nld: lnlll!P) . . P08zii pop111are din \la. Timi. culeCldlor Emilia Comi­ ~el 1 9 5 0 ."citate.t:lCliu] parLieu:arilatilor C'ompozitionale <. gr . C. 50.> nr. 36-··37.'[!l')ures nr. B.-\laramure5. ·n.-­ h:aholle \JarianlJa TrasiHllri specificc: alo Dolnei din Oltenia su1)CarpaLieC. 1. pg. (iiI 54. sau 0 dez\oHare mo:i\'id'l. 0 pacte a!­ ctHuiLa dintr-o repetare \ ariata a primei pih\.\lare. apar revizuite coneeptliJ(. compo:tiLorii locali: L. . Ch.-Do (ijpz Si bemol --. \iinclra ee. 199.?tracorclul pentatonic dE'scendent Re. \la[lHi de cllleqerile de folclor e. de E~':ogrdic <.\1. ~ico!. dupa care obliqatoriu lH'buie <:. '(pquJescll.'1sul clask forma lripartHii cuprLlde 0 prima parte compusa dintr-o fra/d muzieala sall nll period C\.. :\nalelt· \sociatiC'j pelllill cuJLura po­ porului roman dill \iafill1lllrr)<. :\rdnte (celt' nai l11uEe). I.a frun7a de jil~r.U.... fX Bucuresti Ern pq. '\liinchen 1923.ti­ lisLice" in Stuclii de \l11Zicologie \01.a llrmeze r('­ prj/a.\l \li{rin:l:c. Gazeta popor{llni ]1.\:IIl-X [\.­ m{maLoare ell hon~a lUiHld "Pina traiam ell codru'" informator Griguta Zaharia 45 de ani din Houdan Vodi1 f. I D70 pag.. .. 16 pg. n1'. l07---1()U P~J.1: .

1. BuC ~i re$ Ii j 9:-r... lara romaneasc.ti 1905. 7D­ 110.1. 13. GiL.?. . Amzulescu Alexandru: Balacie popu­ inre romalle~ti. if).a nWlidi romc'mestl. 368-<376.\ oltarii poporu]ui roman.ea'-'c. (1957) iH.L.)Gpll­ -c' :o:clor :::-1. 1 afla· :1111 itp cl el­ '0 [(Ii­ . Id.w arilll 1:171.ti J'Jd9. . .B ia 118'':> pp. With i:.P.ll fa'" .J.. . 21.. C.smusik cler \0:1 '\laramure~. 'J'} .PL.e mll­ S.I. Alexalldru liberiu: Bela Barl6k ~i lOl­ conti rOlildl1esc ill \{e\ista de folclor 1956 nr.< a~a HUCD­ re:.. 20. foreward by Victor Balory'1 he Ba~Jue 1~j(57. Bucure!7ti 1956.\lll. L'JO---lsn.' '< \~aramure'i. eu 0 . Breazu I.l1:c:e:iti. .~sti( dl jucie"'dui \Jf!rdn'il)r~~~. XVIII­ lea.rl. Bence Szabolcsi : Bela Bartok! Vidta '>i opera.. Edited by Benjamin Suchoff. 4 (I \J59) Hr. Brailoiu Constantin: Operp 1.'..L.::e.10.: \ 9--7.Hefata de /p..: . 22.e dill _~J£:! . 1--2 p. 107 . Breazul G. afiu. Bud 1 it : Diserta\illne despre episcopii . <>.lc. Bud Tit : Poezii populare dill .. Editllra ~Juzicala HJ65.i notatiei me]o. Hunea I.\lusic \ UllW I. :1. :-J::.. -. '.. Rumanl\3I1 Folk. 1:~. 1J-.)t).lCurl'$tL Lnilll­ ra nltlzicald 19]6. 1D. (Sui· Cd­ .n . \0­ [umn} I. Bucure5li 19.emnari a:>"pra :: . 57-BO.>i '. Benko Andrei: :\ reloclii romanesti in­ tr-o colectie mu::.e ('0­ 'e de i ~..P.. "::. Bidea Ion: Ucla Bartok :.. e.. ~ '-:1:._. :18.J'. :~:. Benko Andrei: Concertele lui Bela Bar­ [6k in l~omania. 147-214. Editu[a '5 edi­ sCOs :~iI.. J3... nr. Alexdadru Tiberiu: care Bela Barto.slic 1\:it. ~r:1 Bentoiu Pascal: Clte\'a consiueraL asupra ritmuiui :. I pp.t traduse de C. ~l. -1/1 \. \\ einachstliE'(ierJ \\ ie:l.: L. .lelodies \'0­ [lilll0 11. ~.>5. Uni':ersal Edition 1~35. Re\ ista de Folclor . Bartok Bela ~i )'Iuzica Roma. . 3. 1-111 BlICllfi?$ti I.!(l.C: 1:1. l\luzica 1963 nr.. Re\'ista . Br5. Bud Tit: Inscmndri ~i dale despre in­ fiintarea parolde i greco-catolico-roma­ lla (~Ll Sighetu \[arma\iei. . 1969.mt':· :1:. Oficial oartea i..-III.. yolume III Ip'.~ i.\1eloetii popu­ lare romane~ti din :\IaramlHc!3. J pp.e 1':­ 'C~(}I ::r. 1I i ~)GB. Re\i'·ta (!P IO.. Bartok Bela: t-Ielodien cler rum~i. 1b3. IV. Gher­ 1a lOb 1 jJ.:.-..r:)riI(:ll C.l 0raitOtu.C populara romc'measC(1.J: . :l3. Hucuresti 1fJG2.:ltd· f::: . I 1957.: Jncereare de isloria rr)rli.2"C. 1-'-~) P._' nr.:ts translations by E. :3li .':. Brediceanu Tiberiu: 170 . :'a:i. l1luzica18. Bciintan Valentin: Tinjalla obicei :ra­ .. 8. 19 i.)cal Melodies.~"'------~"""'-'~"'-'---. 'J! Bartok Bela: In<. \Iu­ . -1 eodores­ CU.~. 19.'(: Stur. 30..Ci()( :'. 19C. Bucure$ti 19117..' c. 1D. Alexandru Tiberiu: \" . ~'.:etc" Pop .:: ..InB nr. XXX: tL.). Birlea Ion: Baiacie. Brediceanu Tiberiu: ' JOCllri populare romdne~li. 24 . all "E:fe­ ::par ::mti ara· 1-1... P~' . Bellloiu Pascal: Citen. Bucure5ti E. ~~-37 . II. 'rolc1or Jaseip clori­ iOllie in cin:ecul p0.e.~G8 pp. lnstrnmenta] . -I.: zica IX (1950) nr.S. nucurp~ti 19G6 pp.\. XXX: !:In' :a:[" \lardlllljre~ <II jL. . Alexandru Tiberiu : Rece!1Lie la B(~­ la Bartok. Bucuro~ti. Acaciemia Homana. \iarf'.)""":' -1 : • :~i.-::'.-\. 3f).:>. aspecie ale ar­ moniei in mULieR populard din\rcleal. <. :. 19.. !..1. \'0[. Bucllre:. :a. 31.)0 r:r. luie­ i . Piano solo eaiet 1---\11.:.-~ ~11 ~i . Uitio \fuzsica Budapest 19G6.1.i legaluriie sale ell :\'laramure. _. Edl'. Birlea Ovidiu: \1etoda de cercetare a Folc!oruiui. Bartok Hela: Hllmanian )'Oil" . t fU.P. 29-5-4.~i I 1!148 Idilllfa de '3:at. Alexandru Tiberiu : L zicale ale popofll:i r.rc:. 3-1.. Pauini din isLo. C.U.:"a instru­ ment poplilar..'l..ei me­ ~". ':.L. Edi~ura muzi· calci Hucuresti 1965 pp._e "i poii..-1 66. h!itl1ra muzicdld 197G ']H. i 95 . Birlea Ovidin: Folclorn] ~i unele pro­ bit'llle ale ele/.._. ~l..:1easca Idltura Hluzicala Bucuresti 19fG.:t:' (1bpt(· muzica populara r0P\d:. Re\ i"ta I. : Ldularii.J. Alexandru Titeriu: . Bartok Bela: Volk. Bncllre5ti 193n :. ).. 157---158. Bucure:.5~" hen colincl2 !.90. Alexandru '1 iberlu : BCa [iar:6k desprp folclorul romanesc 1. _~0· eulllj popular.\. Brediceanu Tiberiu: Scrit'ri. Editura TllllZ:caiC!.?u SLucUi de l\ IGzico­ logie IlL 6/1£)57 pp.r1uH J.dtl' .. los.'. din sec.lI.-. \'. : Versuri populare 511 manus· nbC' ardelene \echi: Anuarul arhivei de Polclor V. 12. ~O­ :" L19(0) A. :5. ?\~. 16. i·. 2(. r. ::l' (( ~jmt) ')i 10e in c:nteclll popllla. . ~ de joe romanesc.li 1974.':. Bifled Ion: Insemnarj din bisericiie :\laranllllC$lllui. 1008..'. Brailoiu Constantin: Ie yers popllJairc' Roumaine ehan:e Paris 195{). j}r..~ Roma­ . hereusnegeben yon D. E. Sludii de mllzicolo~Jie I. 1--'::" -l" Brauner Harry: De"pre 1H1tiJ. "I :285 p. ~lusik.\Iaramu­ rO$.. eolinde ~i boce~0 dill :\Iaramure. 1J. (. Rumanen .C. .:ii:.d ~.. \(i.icald.. Bncure5ti l!1L-i.l \" Alexancfll Tiberiu: \: ..-<~5. Rc~\'isla de etnowafie 5i tolelor n.iloiu Constantin: Le 9iusto s'!'labi­ qUe bichrome db La nnisiqtlE~ popuJai­ re ROllmair:p Paris 19..S. :ien td nr.).icarii romani din ~laramure~.L Bartok Bela: Scrieri me .~". Gherla 1895. "rc:~ ~. Birlea Ovidiu: Istoria folcloristicii romane$Li Ec::lura enciclopcdica rOHlana. XXX: Brp\ jaml s'a:.)r -. \'.:( Vancea. : :6 (II): lH.

Studii de muzicologie VI (1970) pp. 7:1. 1960.\ntoloqie. :13-f)i). Eclitura Tnt! zicalil Bucu resti 1966.Sturlii n1L. 3-·-20. 163-·. crari corale. Ciobanu Gheorghe: Despre a$a numi­ ta qama tiganeascd.. Cernea Eugenia: Contributil 1a tipolo­ 9izarea m uzicH colindeJor rom<'H1e~tj (observalii asupra (olinde/or dinMa­ ramnres) Revista de etnografie 5i fol­ cIor 14 (1969) nr. 1 pp. 2 pp. Comi~el Emilia: Preliminarii Ja stuoiu) ~tiintific at doinei. Re\'lsta de Folclor VIII 1963 :H.h1ara pc mar9inea ta. X 1965 nr. ContributH la cerce­ tarea folclorului copiilor. Ciobanu Gheorghe: Sanonal $i unln:r­ sal in muziea] roma1l8sc. pp.i \'alorificare ale cinteeului popular de \'iata noua Re­ \ista de Einoqrafic ~i Folclor IB (1973) nr. Ciobanu Gheorghe: lmudirea dint:. Cernea Eugenia: Doina dill nordul fransii\ aniei.__. ~Jllzica XVII (1967) Hr. pp. Ciobanu Gheorghe: Raportu] structu­ ral clintre \'ers -. Cristian Vasile: Comemorarea a 5 ani de la moartea marelui compozitor ma­ ghiar B('la BarLok. pp.. . 179. 99---113 5{.ulii la studiul particulariLatilor compozHionale ~i sti­ lislice --. Stu­ dB Cercetari de Istoria ArteL XVIIL (197!) nr. Revisla de foldor IV 1959 nr. --. uLi. 3 pp. 4 pp.?ti 1969. Reyista de etnourafie '}i folcicr X (1965) nr. lm. circulatie :. Cernea Eugenia. 44-·-47.. Revista de foldor IV 1959 nr.1 croatia populara romaneasca. 7r. 19G7. 301--<~15. 54. Cernea Eugenia. Coci!. 2 pp. in Revistamuzica nr.169. 5tructura si lehnica mi~ca­ [ii. 399---414. 4 pp. 549-:183. . rvluzica VI 195G nr. 1969 pp. i7-'n. 67. 239---'251.. 2 pp.\larp a editat: n. 3."i(l. [dilura muzicalci Bucure~ti 19(51.:1Psurilor si al colindelor. 1 '2 pn. 4tl. lfl-·-J:2 maj 1[167. IX 19G·1 11 r.Cintece din Oa~u!ui. Cernea Eugenia: Din problemeie 73. Lu­ crarile Sec. BllCnrf>. Comi~el Emilia: Structura melodica a dansurilor populare (Contributii 1a stu­ diul structurii lllUZicii populare). in Re\ hta mllzi­ Cd III (1953) nr. :'jG. Pc marqinea unor docnmente inedite.i melodie in cintecui popular rOH1anesc. 3. emisiunea \-OCa­ la a cintaretilor ardeleni: StudE de Muzicologie II (19S('l) pp. Comes Uvju: Conlributii la sLuciill! procesului de creatie in cinteeul popu­ lar rOllldnesc. 1963. 63. fiR-lOS. GO.ji pu­ blicarea folclorului mUliea) romanE'sc Re\'ista de etnognafie ~i foldor. Cg Cernea Eugenia: SistE>mu] popular de cintare acompaniala \·oca1. Jocuri popnlare din Oa~ !. 51. 1 pp. Comi$el Emilia: Despre forma arhHec­ lonica a llluzicii 11Opuiare. Cosma Viorel: B{. 7S. 7·1. -19. Cernea Eugenia: "UcUHorul" Versiu­ nea maramure~ana a obiceiului agrar lllchinat plugarului Cdre jese cel dintii la arat. Bralulescu Monica.\fara­ mure~ 1U()3.>iu Ilarion.zicolo~Jice VI (1970) pp. 1 pp. 47.:' ritmu] d. Giobanu Gheorghe: f)espre faclorii Cd­ re il!lesnesc e\ olutia ll1uzicii puputarc'.. 13--18. 147--174. 123--146. 59. de creatie. 40.illnii stiintitice a caehelor di­ Bucure$ti. Costea Constantin: Jocuri feciore~ti din Ardeal. ZamHr: Tibe!'in Brediceanu octogo­ nar in Redsta de ctnografie !. RE:'­ \ista de etnogra $1 foiclor. 2 pp. Revista de Et­ nonrafie ')i Foldor 18 (1973) nr. Comi~el Emilia: Genurile muzicii popu­ lare romanE'-.1971 PH. Hedsta de lolc-hr 19:')G nr. 170---206. 7--<!4. 1-2. Pagini maramure~el1e - 1964. Centrnt judetean cleindrumare a CTPd­ tiei populare Baia . 55. 12. 41-61.ia Bart()k::. 225--242.5. COllli)el Emilia: Folclorul mmical. 30-·12. 75.li Doina: Studii de mu­ zicologie V. Cosma Viorel: Figuri de lautari. Carp Paula: Notarea silabica a melo­ diilor populare pe baza inte~Farii lor inLr-un sistem Revista de Fol­ clor Y (1960) nr> 1-2 pp. 6. pp. Edi­ tura didactica ~i pcdafjogica Bllcure~ti.. Ciohanu Gheorghe: Clntecul nOll in creaUa populara. Nicolescu Vasile: Clntece si strigiHuri populiHc noi . C.131. --. 135-177. Revista lIluzka XII (1962) nr.i~l... 4-5: pp. In cerce­ tari muzicologice nr. 1 p p.j fo1clo[ 11 1957 pp. 53. Coniril. 40---41. Comi~el Emilia: ['raditie ~i inovatie 1n lolcloruJ mUliea[ romanesc. Edi­ lura muzicala Bucure~ti 1960. Ciobauu Gheorghe: Culegerea f. .. prelu­ 80. .ii . Re\ista de etnograiie ~i folcior Ll (1968) nr. (. Cosma Viorel: Bart6k ~i incepulurile cule9eriJor de folclor romanesc. 79---122. Hl---tn. 58. f~4. 70. 2. Comi~el Emilia: C ontributie la cunoa5­ terea formei arhitectonke a muzicii pop\liare :\lelodii ell refren : Cinie­ CUI propriu-zis. Re­ vista ele etnourafie ~i foIcIor X (1 [I6:'1! nr. 2 februaril' 1951 pp. 279-298. Editura TI111zicaia. Ciobanu Gheorghe: Lautarii din C1e­ jani. 61. 71. XXX.

lemnut Cl dor 1963.. . ::..ana . ~3? 347..ii evnlutiei cintecului pOl)ular propriu zis : CerceUiri :t'vluzico­ logice 3... 17..:­ diu! [ormej libele. Bucure~li pp.ti vocaiL 93..:c. Habenicht Gottfried: E\ ia ::-r-::-' de eercetare a folclorului ll1:lzicc~. 121. Baia ~ilare 1973 p.:c-'::­ le inmatoare in practica :1L:zicii . 1a Lipolo­ romane!. Hurmuzachi: Docu­ mente prh·itoare Ja istoria Romanilor 1.. pp. * .::'.. CerceUiri de :-111Zicologie :2 (1970) pp.: :. Diplome !\faramure~ene din se colul XIV 5i XV. l\laramure~. Jistice zonale ale semna. e­ di~ie ingrijiUi :. 89. 10! \. 120. Tradiiii maramurese:1'lbi.a . 247.r: : --39­ 114 . (W6fJ)p..di.1 nordul a siudiul ale :.:vI a­ lfie :. : ScrisoriJe lui Bela Bart6k in Romania.c c: c 1.i inovatie in procesul genezei l'.' sij\ania \01. Culegere de cinte­ ce pentru so1i:. 3 pp..:. Versiu­ ului agrar cel clintii .. data nOlla . .r:i durilor populare. Cu­ de librele spec:a=~. Ghenea Cristian: Din trecutu.ltiiniifica pe teme de folclor. Etnografie. .: Ilului care 5i-c.. lOa. Habenicht Gottiri::-c: i. pp. 122. ·Re\~s·. Chircoia-. 105. Rt. Etnografie. 1Ir ~' " ""r 4 'J.. p. . a melo­ farii lor de Fol­ -:24. -_ : . le~lere ~. In . 7(). 10-1954 p.> "-) CllleqNP U_. ::'0::_ :-"- -:e ~ 2ciore:. 113-~~n'. . Datini si obiceiuri II de librete folcloriee. * Re'.. Hertea losH: Cite\a particulada:: s:.. II. HUsti loan: Criteriile clasifica. Banatlll.J . 113. :.:-· vista de Etlloqrafie ::.. Maf<. 97. . 118..: ~ :. de ale ila--.i 1 108. ::lD. Demenyi L. E...'.i folc~or 15 ' : : nr.c 75 (19. \ I'" .. si folclor . 415 .. ::. 123.i e:1\ Ji1t l'1ainte de '\1ihai Pop.T. _. f~<}_'_ -I ! 17.~ ->. -2. Habenicht Gottfr~ed: ~ a ..- '. (1965) pp. :.lti.:-~.= 0'i :n \ olul1lul comemorati\' Tra>i. ~laramure~. Habenicht Gottfried : Cc~E:::-:f:~._. ~1i30. 155-180. Filipa:.· listice ale mu:dcii de joe o$enes::. Tancred Banateanu: (reatii . 340 ~~541. ~iO. 96. 4 pp. 85·-100.:­ lare instrumentale. Dr..... 153. 1U9. Sighetu . 1('B.' L 1%0.. 38.-Li 1929.:.lj -·1969.-a=--.0.:. 109.19G5. 163. -----. Arvinte C-tin.: re:>JuJu\' Bucmesti 1\)40.1ihali de }\P50..:. . Tancred Banateanu: PC~~Ul pcpuiar db regillnea ~faramures 1.:.'ista ::e c>~=-: ~ ~ 115. 103. . Hi.) CuJegp­ re de librete folclorieE. terar II. Aninte C-tin. 11 :>. 13 11968) ::r..~3 de lib rete folc:orice. Bncure. pp.:" Foldor 1~i (1 qi': O 119. Datini . "7 . Z !lluzilii romi'!nes: Bun. tipu~.::e . Dancu$ Mihai: Nandor Katz. e\'olntie. -1 p:...>ti [ din . 13. Sighetll Marn~.'es_ \01. Cri:.. .l. 95.::. comori ale tirtc"i pupu"drt' -·191j7.:. Habenicht GOttiried.14) nr. nr.. -.1969.iu Romeo: Con tr:lh tii F r~ c_c toria nmzicii BUCllleSli 1963. Tancred Banateanu : \ r'a popuJaril din ~ordul Transih'anit'i J 0()(). [ 1~f 71 ~~ r. (1971) pp.Re­ 18 (JD7J) :mele Monica. -: a CfQa­ a' .'l~ie 1900. Georgescu norin: Oespre '.::~=-­ fie !'.triqaturl :. Prpiu­ crari corale.: actoge­ ')1 foleiof 1 *. Re\'ista ce FC:·.li Foiclor (1970. Fmpa~cu Alexandru : Folclor (j:' . I. a nia. Ceas pe ceas se a Clegere de folclor 1970.L pp..) ani zitar ma­ l muzica IT. 1%1.Jdii de ~I).Dular de t2':ista de :U. Comu­ l11care !'.ti a mi:. 4!!i¥-¥ 2·.. 1H68._. Rp\!sta de E" ='.1 \faram. Re\'ista I\fu­ zica 10 (1960) nr.:ra­ fie Foklor nr. Bucure!'.'.. <. tu] :c.'.: :. 7.. 2. Filipascu Alexandrn: hceputuri '" trei In '\iaramures. ') '-:'1 Cnll~qere 8 J.:::e:e C<. 11 pD.. 107.. Dateu Iordan: Introducerea la Ion Birlca Literaturlt populara din Maramure:. 24~27 . 84.. 11f . :::"..>i creatorI populari 1967 . 86.. Falclor 11 (1966) .i 101­ --242. Densu$iauu N. ..s.:. Maramures.i obiceiuri I -. .\farmatiei 1924 p.e~0r ::e ~ _ .' . liIC. Con­ ceptie ~i meioda 111 cercetarea folclori­ ca.'-::-'. 20-23.. 92.L Rev. Cule­ gere de folclor literar nOU. 11 (J~:. \c!9. 1 t 97. '-' __ . 261--276.cu Alexandru: 1storia \ia~c:.. Dragoi Sabin: Simetrie 5i asimetrie in cintecul popular )'omanesc. Culegere pen­ tru soJi~ti instrumenlisU.. II BUCLlf(~Sti LP..­ la Sluciill! eeul popu­ lzka XII HI.. 122. 11 i. Re\'ic. ".. Francisc Nistor : Or!lam~~Platii in Jenm .1mllff'$ 19G7. 227-241.)t3·L 87. Emil Riegler-Dinu: Bora Transi> a:-. Datini $i obice:iuri III .E'a \'oca­ . .\luzled supliment la nr.lara­ prell!­ 164. 85. 11 (I. Foiclor 1'::: 4 pp.:ura mu­ :a cerce­ ista de Et­ :1f.. Lucrari :-vluzico.ansi.i stiVI (1970) .ta ·2 E:-~ .. Ripa Isidor: Citu-i :-la­ ramuresul 1971.". IOn.. Ripa lsidor: Ce~era. articol publicat in re\'isla .-------_..:\i .. 127·-143.----. Arvinte C-Un: Cintare ~raranmr('sllli.'. 102. :r:r. Georgescu Corneliu : ContrituUe... 104.'". VI.-::­ pertoriului folcloric ~:::.. --. :. Dancu~ Petre Billiu : Viflaimul Dra­ ma religioasd . Dinu Vasile: Conslantin Brailoiu.. 101. COlllullicari sUinllfice pe tE:'me folclori­ (e-1973.. 12 pp. 9-1. 5 . :. Dinu Vasile: lraclitie :. ~.:-.

Pop Mihai: De la obiceiltri sLrihechi la c()remoniale ~~i 1a speclacole conte111­ porane. J (J q:'if:i) nr. 163.C. Pop Mihai: Obiceiuri lrac1iiionale Ro­ mane'. Revista de Folclor H. Co:nunicarf> 1:)7.:1. J. i (jt)S6) i'Lr. e:. \01.\Jaramu . 5 pp. pp. 4 pp. I :. l\J:\D.104_ I-Li.eall. 1963 partpi1 1.)­ ?fkl..'-iinena. 1:U. ..li:1 i'riliisih. Revista de Eillogratie <.tnullenlc' :llulicdJp .iO.3JO. Ibu. IUulicoloqie t. CUllSHvatorU\ c. Pop Mihai: :'\oi orienLiirj in stlldiile de toldoL Re\'jsta ete folclor nr. Vol. 1~ (1 grin) nr. 129--·131. LiB. '2. 13~J.IUlico!oCJip 7. C . Milza Traian: l'Il cintece-:. Lucani el0 :-. Nicold loan k. 151. Papahagi Tach!~: Graiu) si folcloru! \Iarcnnur(l'.. ( pp.c. ilNllLLl Lil.i l·n.1(. Luerari de muzico· logie 2. Popescu Jude.J. ('o:hena"nul G. (19GB) pp. B7--~lO(}.i.. Kahane Mari<wa: Trdsatllri specwee ale doiuei Clill Oltcnia Subcarpalicd.IJ-L • " * htnria ROiU'.Revi<. 2()].. l.P. rE".P. 1:lD.P.· tem distinct al ritmicii pOl)uJare romit­ ne~ti.i melouii 'iii: C. Mirza Traian: (. l19Gtl) pp. '.]) pp.'-. COHlunican:' 1\)77. Lucrari dc.a de Etnografie <. J{). Kahane Mariana: loriul ele $e­ zdtoare. 7-26. Dacia CJuj-:\upoca 1975. 22---:!5. l\Urzil Traian: Ob'>enatij pridnd ge­ nela citecultli pnJi)riu-zlc. Pop Dumitru: folclorislica . 16~. 1-11.iului. Szenik Ileana. 142. JD2:'i--192G). i:31.. .1· 174.26:. j 3. de Cercet. cie. Lenghel Izanu Petre: Sari>cltoriie IJd­ be!.ti. :1J 7--.. 1. E~lC...:I.) (1955) nr.l.J. 1 L:. 15ti. Re. un.. Bue.. II. Bucuresti Hl70. (1917 1) pp. ~1ir2a Traiau-Ileana Swnik: C rs de foklor mUl. liB. l'23-~j··lD tell. 70fi·-708. folclor 13 (I :J(8) nl. Pop Mihai: Rcalizari ~i perspecti\'t:' ill folcioristica romaneasca. ReYista de folclor :! (1957) llf. 1:3fi. Baia \ lare 197~L i .h. Comunicari ~tiil1tifice. Ed. Nistor rranclsc: Poaria Dlaram~lreseanu Ed. I 'Xi. parted If.p.ionale.i-~ 109. pp... Ltnologice $i Dialectolo~]ice. I!.. Porumb Marius: [coalle din :-luralllu· re). Luerari dC' \1:1. 0 "pecie riislincld a ]iricii oed­ . ni!1nr de joe de pc' 19GB. 'onlril)[ll i l<.1. 116. ~.ti lU62.---149.. 126. 1(>']'--20\l 1-)--1. 1-10.Li. 1'. :'. Lucrari de MUlicoloUie ::l (1907) pp. 1--1 . l~j(l. S:. ~J9. I :i.-\. Il'L. Cluj Hl:'i'l·19()J. 1976.) nr. Lellghel lzanu Petre: 1:n Slr2\ celli Gbi­ cpin maraJll~lre. (1970j pD.j:). Mina Traian: SilllcAria j()('uriie Cll [ll<hili din \la~'HnLlre'. nom.ll \er!jcilLluL REnista de Etno­ (lrafie . Inst. Mirza Tra­ ian: Curs (if' folclor HHl..licologie nr . Elno~Jrafie. Sport-h.. Ilia.!.\lnzicolo(111:' 1. (lOG.rism. Mirza Traiau: Caden~e modale iimlle in clLltecul popular romilnesc.aclel lui Pintea Viteazu. lJL Pop Reteganul loan: !)[[. 12. Mina Tra1all: Cinlccu! de c~itanie din Bihor. Hii.-Folclel[ nr.[E'd \.i Folclor 15 (1D70) nr.\ni(>j \oi. Mirza TraiaIl: Rillllul de dans 1I11 si-.: Jocuri popu]are din Oa!j ~i \laramure5 . l" Mirza TIiJian: Obi(ciuri juicioric•. :?fi4·-309.i lenea Of]! :nc1ite in folchru1l1ld" ra\1lUrC~al1. 153. 1. Revista de Elnografie ?i Folclor 10 (1965) nr." \llllicolo~Jie 7 (19. BueuresU. Kahane Marland: OOillP din Oilpoia Subcarpatica. Bdid !\Iare IHf3. p.>tik populare -. 19G~.\carl.211. 1. Papahagi T dche: Cr0alitll1ea poetic" popl11ara i GWi si ')uflet. 11. Lenghel Izanu Petre: Oi)iceiuri (1<:. I-IG.udii (. Gcnud ~. Mirza Tralan: Folcloru I mUllea! din Bihor.:-] d!.. 477-489. l. Bucure. Bucuresli 1977. BUClI­ re<. 3 (1958) nr.i folc!or !1r.i !!epoatelor. Cc. Pop Mihal: Inc1rt'plar penlru cule9erea lolclorului.\1aralllllI85 196:1.\l.·~~ IJ:. : (iiti:\ ::1 li­ ficd poplliard ruaTdlllllH'seaJ:u cd!l1:.'.?­ terea prineipiilor sLrtlcturaJe ale dnte­ cului popular romanesc \'Celli. Kahane Mariana: De 1a Clll tecnl de leagan 1a doine..icdl part. oqlil1<!a! ill l'o!cloru] romane"c.i Folc. . pp.C.or nr. Nisior Fraucisc: ~~m!.P. I~--? -A . 19'). 3 pp.ui. .. Bucuret.'01. [d . J I~. Fase. I. Mirza Traiall: Pelrescu CinLec:. 13. pp. ". Hra~o\ I Li. H PH63) nr. LJ. EeL lji('. 4 l)P..·1 p. lenghel IzallU Petre: Unirea Transit­ \aJ1iei en Palria "famii. 1)1:nd e l l (If)9. 87--.:<. Prichici Gheorghe: Gcneza melodica a IJo.i·L Potra George: ConLributiuni la istori­ cui ~itjanilor din ROnl(lnla. Si· ~Jhetu j\·larmatiei I D3B. Pop Mihai: Probleme !?i perspectivele lolclorsilicii noastre. \lwarul :\lUIPtlll1i Etl1()(jrafic til lr<:usi!\tdlic·i. CS.i re­ perlorii. Edi:ma \luzicaUI.'ti ::.ta \l11zica.­ nicart' lUi:\.ti 1975. . Craciun 51 collnde (iin:--laramurp!). Re\ista de anografie !?i pp. 12H.ical. le1l9hel JUI1U Petre: \fono~Fa[ia co­ n)llnei Bihdna. Koda1y Zoltdll: :\I!1licd pOpUlilfd si IHuzica culti:i.C.iti. specie cerel1loniala dislinclj\a.. 'Nikola loan. Stri~1sld ii:l('ior .l cUllua:. 7--28.: (o\l"lltH:LUCi i wnatol i dE' i. Lucnlr.. Casa RC.

pp.':e· folklore Jlrnal LF.: C ":::'.ll.'iC..e. Rue. .. Gh.! . Ll1Crdri dc' lll:1!!colo­ 9ie r (1965) pp.: in ('!"eatia lui B{. 136. 1. '.>.a Fribm£f. Szenik Ileana: Tn~llrliri tipoloCIicc in dntecul propriu-zis. Ileana :\nar[pnen!a tinoloclica a llllor melodii de colinr15. Bud \kac]0­ miai kia(lC). '"e In :l de . Ll1crari (1(' \fllZico\oqie 7 (1971) p. .'if 11"i ill '. Dacia 1971. ! W'. :-: eologice 3n qraiul marunmre~ean Ed. 13. =':'.. Ripa Isidor: Balada \1iorita st colin­ dele maramllreSE'l'p. nr. ro!. Cons. ~n:.Iare 1Q7:i.)"t. \' it"azn p.. Pop Gheorghe: T-Ion:-a lu"!c/i.~~~f .e 'Ii coro'-\? Brasoy T \'i211a 1RA7. :c·:a :!.. diot i t \ d­ <. . Balade cu. Szabolcsi Bencz. n8.).1:. Poezia popl1]ara. :< . 17.. Sbarcea Georqe: Tiheriu Brc-diceant! Editura muzicala. *' * * Poe7ji pOp'j]arc rom2J:1c.." . 1975.:1. Re":"a " qrafie Si Fo.~:. ~dlllll 1\ eelli l:lem­ Baia e Ru­ iCe ~i IB(I. Stancu Natalia: Tai::a :-:'e~:( .. Lucrari cle lllll/ico ' 11 !lii7) pp.fl Szenik Ileana: Strllct.' i H171) nr 5.~).P..::J"-:~' fca cj~~tece~cr ::'. Bra<jm' c. Pop Gheorqhe: Din istoria folcloristj.'"' l-rsu '\:( o:aE­ 'c' . * .. <:>c .: a '<-J J:. £'" P Llll d 167. Cerna..~. :~2"'e 1 ~l:l. .cJ: 13.e.. Suliteanu Ghizela: Fcctorii e' c mmicii si (.'-. 133-147.are.P. f'~. 111 12-1.. 195~ D'J.a {. '\ [anu<.)t \laramures. Hl/S. ~05.L II. Solomon Adrian : '\lono~frafid ::-':7.LC.-. rc~ T..' . Vancea Zeno: Rollll 1l!Tlic.". Cn:ll\1:·ical·c tip. mclocliCl:' in uncle tir}llri a'e propriu·zis. COi1lunicare 1976. Crsu Nicolae: .q :CiOfli t :lresti "eJ!uL liL t 7. 178. :re.. .1nq'"afic! lllP7ical<'i (l comllllei Tel'll. lcm. Pop Gheorghe: Traditi(JI1 and il10\'a. F. 201. Suliteanu Ghizela: .J inlie~ 1967. Rc\istil "till.'::c:" ~. lion in cbar'te populair(> r1u departa­ me.' nr .cris. 1r-.:.31:-. Lucrari d(~ ml1li pp.c:.c. i~tori­ 177. dc e . c ~ C r:-':'-a'. ComunicarE' 1977. Szenik Ileana: \1elorliilC' ritualu]l1i de inmorm\ntare rlin til11ltll1 "'\Jasal1(lnllli.:=.n. :l.-I 1951 p. lli limba frallc P 7d lin1..>i Fo:clor 11'1 ':)6f: 1 pp. 19. Szabolcsi Bencze: i\ x'\"n S71l'lad ma­ rrvar vilaqi clallamai.. 341-<3.~.:' ·eC:e7.. Vann'a Zeno: Coptrihl:\ii ia ~t':"· armoniel muzicii noastre pO])111a r e. 1l1i popular \'ocal si instrumental. 107--119. 1. C'" RC'!'..1!. 1B-·. 15 (1970) nT.'\lu7ica VI. n.·: ~. Paraschiv Nico]ae: \ro:o~irafia muzi­ cald a C01rUllei Vad 1{l~.ranlU­ 1970. Ursu l\'lcolae : ~ monolfrafia c~_· ra 1(J:N. .­ ne~ti. 1).'.1)3 nr. * * .3--46. Timi5 N'icoara: "S~rigare Di?~:e '-c: cOn1unicari <... Re. 173 "Jet ic(.1h. <(llL.tempora­ . ele (li­ plo111a I ()i3. 4. Pop Gheorghe: flemer::(. a Tra­ 3rt. 92. Pop Gheorqhc: \folloqrafia mll7icill~ a comllnei Su))lnta.: . COllllln:cari stUn­ tificc pC' [('mE' (1" folc1or.c tipo]o(rie lT1117 i Ca18 a colinzilor . . Vrabie Gheorghe: Fe) c· .8 ~j 211--227. 1<11. . 135. H In'l.' 'c: "oara . RCI."': . Suliteanu Ghiz(']a: 11010(lia flllclorului nFii'ica.c'c popular din comll'1a 7 e·.Ii rr 1. Vieol Adrian: Premi7e tE'oretice .'). tn4. cii 111n a \1aranll1re)ul11i IfJ7·L Co­ mUllicare. Poezii n0pulare din \ faramu..' zica 3. p. El­ vetia '26 at:q'lst 197(i I)op Gheorqhe: \Ionografia nnzicala a comnnei 1 (le Jo's.it2 '~Ji-:' ( 1fl:ifi) nr.'.. j 88. Pop i\'fihai: Pr('~a <: elor poetic nou··. .'j. c. a cOI1l11l'ei Bogda" \'oel. lllllzicoloqie 9 (F~73) p. 8--9... . Szenik Ileana: \mpJiticclrea <I"".. J :l'~.L ]9flR. uli 1873 p.Llcrari 1(. ('ElJ . lamflr Constantin: \"pectc alt' .ansurilor popu.. 108-" 1:!·L 1P. :::::.ti.e. Un. Luerari c1e muzico­ 10gie 4 (1968) pp.::" >:c n r..tiintifice 1)0 '.}2.J.e:-'e "c­ c'or Baia :'>.~lU(l. .~a c:ica a de 1'.-'. Q3..e : Prhcipi11 1 maka111 in mnzica pOPlllar1. ::~­ n din R.­ lare Bana\ene eli. IRS. Revista de Itno~lrafie si F. de de 1958) ti\ele 103. Ina...7.~: R".. Cn'1slalari ({cneralC'. Pop Gheorghe: Ritmul p1111('la~ mara­ mure~ean.L \Ianllscris. cOl11'. Lllcrari ric "hl7i· colooiC' !1 (l96q) n. 1H3. 1 ~ (H. ~ 'i'5. ca fOlclornllli Cl):)':::.! :)()(). popular Stan patras. . 1:lO.>:-:­ 1!'lEi.. ai din j 1975.. atr)fUi 170.:'>..e:. ! Kr.c. \ 1 p. Re" \~.]": ' r:u1c ' n. . II? pp. C:c· /'J jl1"lnmwntalil (l '\!a:-. Szenil.1. \fa::'. r :--. 1015.'a Bartok. Pop Gheorqhe : \1 1).' > • " ­ n[. :lOH.a.L Innrrlirc si c\·olutie.a . fl. dnte­ .').tzico­ ~L1U{17­ 164. H14. Szenik Ileana: Strllctma formej in cil1leclll pOpJ\]ilr. -104..19\'.micare 1978.. Dima Cluj. L ~'()G. S:·~".(i(. Pop Mil!di: rClle :c:. :-')'clor 16 neila i.-.. Ire 51 :dUH'!.\i=oi2" 1a . 176. Suliteanu Ghizc]a: Y..11.. I'L. 1S!. 'eCCe: .c.P. Ursu !'Jico]ae: C"". Pop l\fihai: Traclitio:' a' .i si c111Ui .1.ura ri:n~iCG m0(e~:' 5: cintecul propriu-zis de p I. alion ill f'j:0l1l0i1'pmanY Rot]..J 'j~. Baia '\fare 1973. 141 15L :!():!. 10. ~'.?nJ.

.. ."1 L .. '­ ! " I .ii Hi70--J 9/~J.:t--..lar­ matia" pe anii 1974··-1978. . . Despre periodizarea unor melo­ dii de doina din .~ # r:~ .. I-­ ZfARE.11 J. iamiir Constantin.:1~ . oJ.: ... . 19513.. ZamHr Constantin: ContributE la cu­ noa'. " . :ZlO.if Foldor pe anii J964-1978.. liarul "Pentru Socialism" db i>...• " .OB. 1889.-'1 uzeu 1 Maramure~ean _. " * * Revista de Foldar 1956-1960.• * * Re\'isla .Crain] ~Iaramure~\llui" anii 1--­ xvrn (1 n:~2--1949)..r-~ ----.. 220. " * ""Flacara"llr. " . * Stuciiu de cercetarc a istoriei ar­ . sec~ia de etnografie Siqhetu Marma1iei. - . II 1980...'­ . (11 !l4) din '27 IV 1978. " .iterea istoriei ll1uzicii poporului roman. de Folclor Buc.\. 11. Victoria Moldovea­ nu Nestor: 132 clntecE~ $1 jocuri din '"idS[lUd.faramures" din anii HI76--­ 1979. Sllpliment al ziarului Pentru So­ cialism . I­ ~ " "Cutinul" I. "1. Sesiunile de comunidiri pe terne de etnografie $i folcior eli ocazia fes­ tivaiului de datini laice de iarna "f'. 21 D.j2-1D7B.• • .'Jasaud.ii Folclor 10 (1965) ur. Rcvista de Etnoqrilfie . Muz..--41 H '. f­ . REVISTE. :2 lb. 211.\1117cica anii 1O..i cologie vol. :m:3~-3T3. • L'Jcrari de Il11Jzicologie vol. t'l! ~ \'I! 1..'-. 4 pp. + :'. . ~ - t': \ ! ! J .'07. Ed. 218. COMUNICARI :!09.. In')!..pi a!lii 1Q70 197:3. <> • Studii rip m 117. " " " Re\'ista de Etnoqrafie :. 212..

\1 ")ITD1U !1\JTRO!>UCTTV. HEdd Bdrtok [kid Bile!6K 1t 1. 3.kre. L I. Traditie :>1 illOYdti(.-1-:'.iclf)rll! din ZODit I. Jtc . Mdoc:' L Joc.es€ n e lnstrulllcnte si Idut~Hi din :\faranuHt::S L \-a](Jrifica:'0B tezaurului lole !<lric in cadrul sr0lii t i~tj r 'C' mas. L ! (:~ (' 1.jC':' _.(~_r. vechi H(. .:~:. 11 1') .:' ).d fnlclnrultll l~iUhr'di.1'-" $i folclr)]'ul maramnre" 0:0 . [.'i 'u BI('. -" )n 3n <: I~" :-'L\TEHL\Llf FOLCLORIC At COLEC!.!i("<II:u.du: j • Prt~f.ul flelltru (c.-cl.: Ci:_:7~_ :-. ": :~.' ' ''. !~f'P\:-'" R·~'pe: -'::::1'- s: ~'~'~f:. prt"l11 ':.1'.\ TEGORliLOR lDf~TIFlC"'\ Tr'. Ho. R0Pl:i..L ">1 PREIE~ I-\R~.- -.:dune 1. in contenlp~)rdllc~tat.~ ~-: .1.· 2.'! :->•. mc!odie :...l.1 CVPRI~S L)~!l parted aLl ")r~. C c> de l"::d --. ~ ':~ 1. Tib.1 dntccele 1lli'i'amu. . L>atfRt:D'?~~ Colir:de:r'· ]! Cin:"~c- lIL FoJ(: .d:»-:9if"" fL l{ . \'er5. inar­ CUleqel('i.1 5i publicdl (!. pe::~tc: l. CRITE?Ii l.' -') Cintec ~ 4. Rt::per"t.. /·\Rc C.( dl~ljnal~ .! -: .. .-.uitn:c iZdri (l:--uprtt culc'yc:-ii !11t1zicale.~'. Hc)!" :.-::·.0 71 f"o 7-1 _ ~:~S:~ 79 . Cintee. ri!m.'::~.( ~. 4. criilstdtitri '.l'rcet(lt~> (1 IIar!d lucaUtcitiiof ." 5.~~ . J: _ -.::: 3..'..:o IV.T c··r~ :.:-~ I.JEl.: :').f::oli{ 'J·~rnuzira!e.\ Sl~tl_'nlU ~ S':-:"-:::~_'.rc'~ . IdcPd unei culegt!fi cornpk·xe p(.]t(i 7 ~.

indicf' dt? cln'f!f.J':ic nunti~ (i.. t" :'.'p<..) \. DE FO.\.... R»p..d.c ".'" ..iCatt\ in!.. ('..i prell1cl~i. d" IT ..tru:··. co: [eTl .l'.. !.. in II ({t'm..1 Jocu.tru~>_'ntdl~_') rnelodH cu i de 1 I Cir:h'( ul pr..­ i:lb.~. .h(. ('hlc'nil (I<' cit­ 'u! H('pcrtnriu I R. lrltecll! prep! 1 Gldi HiJUd ( lar(1~i r 10t"I."l'l. d..'ui ((It(.' blhlioqTilfk nihlioc!ltlfi'j L" . i-ll'. C OR Mt71C.'~=~t(::-\·()(.-.:evierl lel mOl1"(ti <if..< I CdYd( t('ri·.i. '" ' -:"""'"''''~'"~-- r .. ('d <L. de fbe dp. '."fod(".Khetil 1'\0\[: ~l -..ute.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful