P. 1
Gheorghe Pop - Folclor Muzical din zona Maramureş

Gheorghe Pop - Folclor Muzical din zona Maramureş

|Views: 872|Likes:

More info:

Published by: Sergiu Aurelian Negrean on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2012

pdf

text

original

".

Qheor~e atl.pop

• ••

.

-

..

-

.,

COMITETUl DE CUlTURA $' EDUCATIE SOCIALISTA AL JUDETUlUI MARAMURE$

CENTRUL DE iNDRUMARE A CREATIEI POPULARE $1 A MISCARiI ARTISTICE DE MASA

FOLCLOR MUZICAL

DIN

MARAMURES

Profesor GHEORGHE GH. POP

SOCIETATEA PROFESORILOR DE MUZICA SI DESEN FILIALA MARAMURE$
ASOCIA TIA FOLCLORISTILOR $1 ETNOGRAFILOR DIN JUDETUl MARAMURE$

1982 ­

d

Ii]

be
I'e

1 iZ,\ L\" '.[\Ii / \ I(]\"

"[:v' I:!'


___________"",-.................

______

"

"

;

~

7

J

l

"

)

l

h

,

!

!

!

I

'

~

!

!

I

I

:

r

I

l

l

l

~

=

aces!e adevarate opere de arId populara ca 0 expresic nneayoastra de a pastra portul stramosesc, obiceiu­ a merge intr-o strinsa impletlre cu ceea ce este nou, , pe ceea ce au iacut stramo$ii llO~tri in trecut, \'om cOllstrui 0 societate soclalista puternica, ~iuri1e, portul stramo$ilor n05tri care sa ramina " Yd doresc sa IlU uitaU lliciodati'i dceasta".
~ICOLAE
_ ::: '.U',

CEAUSESCU
")rd,)ul

i::',:rf':J r'.J~ti~d In 2e:u! \-izitc;l d" lu( ru

'''hell

k

'u/<)

Ctl

-~;nul

lY7 t;

'\

, - ,,\.:

,",:':: ,\

~. .'.'\:~
,"',
.,.1;'

',\
"

t

,\', \ : ,

" I,-

,
\\
\'

"

I·":'
,<:

\

­

'\',

.:<\ \\

\
\

\'

,

~

) ,

\

.

~-:

;;(1

__,~--_'i\I"
_____,' c' ',"-\ , "
,",'

'\>

.'

-'-I

, ...

,-, '\

._---q

DIN PARTEA AUTORULUI­
LucTarca de fala porne$te de 1a realitatea muzicald
(l

ca

plna in prezent

0

monograiie

acestui tinut din Depresiunea Maramure$ului, care sa cuprindd loate

genurile foJc1orice identificate Jipse$te. Nu sint absente culegeri muzicale mai vechi printre care amintim pe ceJe ale compozitorilor $i folclori$tilor Tiberiu Bredjccanu (noiembrie 1910) I$i Bela BartOk (mar lie 1913) ambii Insotiti pe teren de neobositul iolclorisl loan Bmiea. Monograiia muzicala prezenta implica astiel
~i 0

problematica deosebita ce constc'i in urmarirea melodiilor culese in urma cu

70 de ani, fapt important pentru geneza $i istoria fo1c10rului din aceasta zona. Co­
lectia Brediceanu apdmtd tlrziu (1957) nu cuprinde

un

studiu asupra folclomlui inaccesibila pubiiculLIi

muzical 01 acestui tinut. Monografia bartokiana (1923),

nostru larg, nu lng10beaza toate genurile $1 speciile folclorului muzical de aicl. La aceste constatUri se adauga $1 ImprejuraIea In care a iost cules mater1alul (1913) Clild Maramure$ul se atla inca sub stapinire strc'iinc'i.. Bartok gelsea in satele ma­ ramure$ene
0

stare de lucmr1 cu totu1 Inapoiatel, sate intregi de anaJfabeti, pro­

ductia casnica artizanaJel a mai tuturor iucrurilor de trebuinta zilnica, viaj.u cui­ tural-artistica slabel, Jipsd de mijJoace $1 co.i de comunicatie etc. Bogeltia $1 rigoarea $tiintifica a monograiiei in care Bartok ne del primele con­ sideratii privitoare la muzica popularel a acestui tinut n-au putut evita unele scd­ pdri generate de stadiul $1 conditiile Istorice de atunci, iormUJlnd teze discuta­ bile, uneori ciliar contradictorii. Asupra unora din acestea a revenit el Insu$i, iar asupra altora ne yom reieri noi pe parcursul prezentei lucrdri. Din bogatui material cules ulterior in Maramure$ $1 publicat de celtre Coml­ tctul de culturel $1 educatie socialistel prin Centrui jude/ean de indrumare a cre­ atiel populare $i a m:t$cdrii artistice de masd, Jipse$te

un studiu care sel

prezinte fol­ constatari

cloml muzical a1 acestui tinut in legatura cu evolutia faelorilor suiiciente pentru a motiva
0

social-istorici

preeum $i in legaturd cu viala de astelzi a moro$enilor. laid c1tevu cretizatd in volumul de fatel. In rastimpul anilor 1965-1979 am euprins prin

Investigatie mal amplel cum s-a dorit a Ii cea con­ cercetdri de teren 45 de concretizata in 619

sate $i eomune raspindite pe vo.ile lzei, Marel, Coselului, V i$elului $1 Tisei iolo­ sind metode moderne de imprimare $1 investigare, munco. plese de folcior muzical (departe de a Ii toale culese). Incerco.m cu modestele

contributii sel relspundem unui deziderat mai vechi exprimat lntlia oarel de D. Densu$1anu care nelzuia 1a realizarea acelui "corpus" a1 toiclorului romanesc. Folosind experienta acumu/ato. in ultimele decenii de foicloristica muzicaiel romaneasca - continuatoare a $colii etno-muzic010gice fondatd de Constantin Brdiloiu, cercetelrile noastre, fJazate $1 pe studiile Eugerliei Cernea, cercetiitor

5iiin[ific In lmtitutul de ("'rc("Wri ! In"l"

~j

l);u/t'C/ul')qic,'

Jk:·ilf,'~ti.
(1(11'(1;

wlin­
clc
C'IU­

(it l)F,bl,-mallcQ (})!)rdafd de BeJCi Tlc:rt6/t. fJelitru n n'rifica stadiui
'Lltic a [oielow}:)i Inuzical C'UIC5>i stwliat

ae

marele lnaintCl5, (1m uhl)rc/n/ t(jute
ulll

genuri)"
wwUtica

II,t':ni/,' In teren\(lU ccJe pC' ('ezie de di,<;pnri{ic',
(l

puc; \ul1
(l11ii

,)iJ~('r

l<

ziiei dc (ls/CIzi unghiurile moi pu{in

luminnte in

priml'lw d, '('eJlli

de secoluiui no ~trur mai /Julin dzi/)i/r:'
_'vJu/'~ui

1n ]u m i no fo lelo r i"i tic i i ell' dune i.

In /)(1no pGrte culegcrile nu cOl1stituil () mUllecl de ccilipQ 1n C('/ui)()[(lrl' ell: mwaInUre.5ean din Sighctu \Inrlllu(iei, r\sociotin io/ciori.)tiior {lin mUllicipiului \:jiqlwtu \jornwli(·j, unde ,';('
\luramurr'5, Socicfatca prUi('50riJ(Jr cil' IW1Zierl filiCLio ,\ lurullwrc5, Ccrqli ric' jul­

c]rJ[ de pC' linga .Scoula fit' muzicu

(j

did clepw; lllatcriniul in cop!i comtituit din benzi de maC/nelotun, [exlc p;xlicL',

i

de nh,er 1,-(ji ii ir,!r;o!i,,'
PCI!iru C('('(1 cc

om putul jIltrvprinrit- In

(1('("\1

\

ost Wrilll ue/Lie LUI Cl!(l(Hiiu

ft'­

yretutului iolclori'it Xieoloe L'rsu, (I c(lrui (/i~cipo! urn jn,;t, corc mi-uimiwlllut
primjj pO.5i ,pre nliegel<' .5i Cl'fee/me', uc7ue iil'r/Jinli 5i

,incne mUIiullliri,ck­
,)i

pjjllQ [(·cuno·5tinld coniercnti(f[uiui unil'. /Jr. [rC[inn \'1r:w (ie lu ComcrI otowI de

\Iuzico "C. /)im(l" Cluj-'\opoeQ, ('(Ire

(j

g(l\;1 limp )j

iUI

illilc1 iJllJl(lPJilll6

>i ull)(lore

111-0 ujulot

5i lndrumot.

Ne inckplinin1 ''ii 1l1clnt r )rircCl iutc1 etc eei pt'ste 8U,; iniorIlwluri {awni Iwrnici, ell firC', mfntf' 51 inimdrfes('hi.<;f', recepliri 1a inten/iilc nnnstrc )i gnta sii sClcri
iic(' din {illl[Jui I')r Jiber, ("tat mom5w1ul cinto",
li.'fpreU
sfJUl1t' ()

lindd din /)o/[j1)i), in­

lalenln{i c1ornic:i cloer

CCl

numefe jor sd fit' seris :;i auzil moi dc-purLc.

T(' nierim OCUn? (fc('(l<;f(i II/crOff' Inr 5i c('lor c(' ,'nr <:;6 cunnascd c;i <;(1 yu1f};ifice

ILinuf'atuJ io/clor nlL/zleal aJ :\jornmurc5Lliui.

,

-~-~

~p

REF 1\ TA-­
I

Lilcrarea Foldor ll1uzical din Maramure, realizala de prof. Gheorghe Pop dill Si~Jhelll IVfarmaUei, cllprinde un amplu studiu introductiv (inlreqit ell feluri­ Ie note 'ji 0 bouala biblio(jralie) ~i colecHa de foldor (nrmdta cit' ('itl>\ d alH:'­ ;;;i 0 parl(;~ si alta impuniuc!u-se alen~iei Hl e(Jala Il1dSllrcL ["lC' e\iclent Ckl 111 acC'asi21 lucrare prol. Gll(:>of()110 Pop \alorifica, intr-nll mod integrator, 0 culecwre persona!d de lolelor nnllicdl lllaramUreSPiJll, maL 111ulle"lilclii pPrsonale a.:;upra acestui lolclor ("lL.:;~jl1llle in c:adrul unoI' "t'SiUlli sliinUfiu;> rip C0ll111llici:iri, inclll'ii\ illlernatioJlale), preclllll !;Ii 0 parle din bogata sa e'periellia de indrumcilor, conducator !':ii dirijor al unoI' formani arti'ilicc' de dmatori din l11unicipiul in care l'ii desfii~oara activitatf'i:l. Cllnosc mai bine lUCl-area 1]1 forma pre;,enlala de au lor cind, In calitale clt' referent a1 ei, aralam e5 depa';i(H;;te Cll mull cerintele unci iucrari de acest fel. lot alunci, in le~Jatura ell nnele afirmatii $i consideratE din sludiul inlroducth, formll:am cHeva obsen·a(ii critice ~i. ill per'>pectha publicarii, fdceam $1 r<?CO­ l11andari concrete de imbuJl[\Uitire a continutului aceslui sludill, pe care aUlO­ rul $i Ie-a insu~H; iar in noua redacturf' a lucraril au fost Op"rtlt0 toate lnaH'p­ Uirile suswrale. \Jpntionez insit crl toale {lcestea l1U privesc malprialul folcloric c:in colectie. Pri\ita in Sill(" C()j(·ct,ia so impIIIH' ill mod deo<;eblt alen\iel slIb mal mult.;' d'>jlec:le.
Pin~i (hl~\zi, prin cele iil:) folclorice pe care Ie include ~i prin cel(' -L> localiti1ti cercolale, (Isle cea mai ma<;1\li coleciie de foielor Inll/jea] din \fa­
lillllU (e~ul

1storic.

toatc' ]epC'llori ~jellU rilt' !':ii speci i I(I role lorice 111 \I zica le e"ist('11 It' ill acesl tinl1l (usUi/_i (',>Ie' (jH'U d,> prp'>uplls Cd mai pot Ii id(mlificalp aid ~i ait(, d,>C'lllenea cate90riil­ In co]ec\ie prepolldl'](·al.~; hoUiril l1wlodiile aulentic maralllufe-;;ene, dar IlU ii[1ShC cele ajunse aiel, inca mai c1emull, din RIte \inlltmi ale tarii ~;i conside­ rale de localnici ca ale lor j lntre aceslea ninel mai ell seam a mrlodiile cinte­ ('t'!or 11('oca/ionale de 5li1 \ ('chi din ArdeaL eu acest(~ aspecle colectia este 0 ac1e\dralil mOl1ografie a lolclorului muzi~ cal din Maramllre~;;ul blode, 5i tOlOdata. 0 rcaUl contribntie' lolcloristica (tinl] "eama de fapllll c~i in cea mai mare parle a "a colectia cuprinde un materia] llledit). 'Ma l m nil d.eci l a tit, aplicarea metoc1elor mode rne in cercetarea acestui fol­ clor (inregistrarea cinlecelor cn mijloace mecanice, respectarea principiilor de lran.;,;criere a melodiilor dnpa leejile sincretic;nmlul vers---melorlie, folosirea <;;elor, (1 tlnui 9hid de anclwta elc.), confera coleC'\it'i ~i luerarii () cerU ~illutd "tiiiltiiicd. Este concludel) tel deci llliiitatea acestei lucrar i alH pentru folclorlstica lloastra muzicala cit $i pentrn mi~carea cullural-artisticd de masii. moli\' pentru C(Il(' I'd Sf' implll1P a fi publicilta.

ell princle

Conf. dr. Tr. Mirza Conservatorul "G Di111u"
Cluj·1>'h1pnca

I

-.-~.....~-----~-~--- --.~ ...

--------

-~---.-.-----

..-.------ .. - - - - - - - '

,-

/~

OR

)(

>

'/

2

AI1)nOO(JINI nlOnlS

LrtIchipaL in C!t'CurSlI] \cacurilor 11\lr-o 11m] liludine de caleqorii de qenuri ~._~_:". _ . aici gase~ti in fiecare sat. ce 1-('1 7i1mislit moro~Allul in deeursul 'lbueiulHatei sale existente. cu­ .. totul e inchegat aiei: oameni. parcd nicaieri illl <. prisosin\a sapa.. Intrea~Ja zon~i are un caracter deosebit -:: unilar."1aralllure~" autorul sub­ . case. omo~Jene.ea folclori­ : (:..c:eri care se 1nseriu in aeti\"ital. port. spiUarea fetelor la riu ~j ". Lipuri de "':.':"."horia pa lUn(Jll" strabat data moro:. propriu zisa $i care atesta a$adar ince­ :):Jtul extinderii cmentului folcloric $i asu­ ). Aiel cne'atia folclorica sou . Perenitaiea ealeqoriilor folclorice ell rosturi sociale S111t ea peste tot 111 tara :in permfinenHi prefacere.6. -2 pulerniea lraciitie se-mplele~le cu pre­ : aseie docnmente serbe pe hrisoa\e roa­ e: ':e \'feme. este 0 primll.i de reper~ lorii.. in tropo!i­ Le.~~.J.~jeL ~1aramure~ul istorie are atestale >.e folclorului t11uzical in general si eel !i~ tNar in special. -'-eslit pc loate Tneric1ianele pesle tot unc!e -::'~l purtat so~ii sai eei mai :lnzestrati. vechi a$elari . obiecte.raramure5 Silll inzestrate ell noi fllnctii. INTERESUL PEN'l'RU FOLCLORUL DIN ZONA Primele cnle~Jeri de folclor literar.icei intllnit ~i azi in cite\-a localiUHi. ..apt e texle (:".ndile pregnant in folcJor. alalllri $i de c('lelaltc' calecjorii ale obiceiurilor.la.:. 5e schimha fura eOll­ tenire in timp.cele Imechi­ le ca gen sau obieei ~i care ilL! mai core~­ pund. ell c:it mai mull trebuie transmisa \'iilorului.i simtCiminLeluc care-l anima.. clar ori9i11e(l lor in ::. mai demna.Ii ale £jenezei ca ~i ale conlinuiU\\ i i -:. rei (>llirea tinerilor de dimineata pen­ '. -.. ~Jase$ti daUni $i obiceiuri ale ::'. Revis· la "Com'orbiri" a publicat 0 seuma din elE'. de la leagdJ1 pll1a la mormint manifE's­ larile au aceea~i Wne7. dar nnmai poezii populare.) articolul "Seara e Slnt-Vasli in . pe pu­ trlva e\'olut!ei mentalitatii oamenilor. -" abatute "Am fo' ~i-oi si".mula poetica ce se zice ell prilejul a­ . arhitectura.~~ s~ er stalornic la holarul de nord al . :. alci din \femur! slrabune 1nse111­ '. DeSpO\'drate de 1esu] ma~lic de allac1ata 0 semna de creatii rituale specifice folclordlli obiceimilor "p rr0fac aiei suh ochii no)!ri in manifestari arLisLice sarbatore~Li in care precumpi:ine:.ecificitatea.Le speeLacoluL prin aeeste l1lutatii virlutille ar­ listice ale ouiceiurilor din ::-. Cea clinlii actinne III scopul culegerii folclorului maramure5ean s-a organizat la Bucure$ti in \"ara anului 1869 in cadrul eer­ cul\li literar "Or-ientnl" inyesti~farea !'lari.ure$ene sinl in$iraLe cle-a lungul celor :'.turile arheologice.J.clii aparitii de lexie romane~li..ea alestale do­ .Ha \eaenrilor dUPa Clllll 1\e-o clovedesc .:l:entar.anului 0 fae mai jrLl~ moasa.a aeestei zone se fac numai in cca ele a Jua jUl11dtate a secolullli al XIX-lea.:2rea parilor din gare! dntincl yersurile ce .e rostesc fetele. :epind din secolul al XIII-.a -. de asemenea "Foaia socielatii pentru cultura ~i literatura romfma in Bucoyina care pu­ blica sub titlul "Doine osta5e5ti din patrla lui Draqo~" . de infJorire. :"econtenitele in­ noiri in baza <. :'e acesle 10curi de Iblurie ~i lefjencJii.B. noi contumri. iC(J{jllCl \ ie a gindurilol :....e poate c1eslusi mal bine Urea ~i mentu] CR aici in lc-g5natelf' hori. porti. in :l 18()9 maramure~eanlll Simion Botezanu ::'uDlicd in "Familia" (~.7. boqal.".o(.? concenlraLe. Vorbc~te despre le­ . slnl supnse transfOfmariL capata noi \ alente.:. obiecte.).. I. Ja fie­ :'~2 casa.13. foJ_ :ja~~reaza clorul maramure)ean s-a imj)u" prin ongl­ llalilate. Toate piesele ce alca­ U . 1n excursj­ unea ce a taCllt-O in zona a acJunal cn en­ tuziaSlll ~i sirgninta productii din mai mnHe localitati.::::1Ulai nostru. a conceptiei lor despre lume.l­ murc5ului in aceastd largZl actillne i-d reye­ nit lui Ionita Scipione Biidescu.ia $i \'arietalealui fara sea­ miin.ci \-ai ca $iragul de marge~0. :. Salele ma­ ::.ocio-economica a comunelor au influenlat ~i influentea'lR acesle muta! i j a. eu alit mal mult 5e cuvine ea :::. dar ::: ales mallifestari spirltuale caracleristi­ --=. spatiu $1 fUllCliun8. aiestare a repertoriului de catanie care era des luI de numeros.strata in epoca no astra.fL: recunoa$terea parilor ale5i -de Cll searZi..Jr origini i~i ira9 seVa de la stramo~ii :::: liberi.. tal moro!iianu' spuntnd Cll :' ':e in ciuda oricarei opreli!511 \ reme1­ .jaza printre altele legatura strinsa dintre dnlec ~i poelie. cintee ~i joe iar ::::a aceasta celllia spiritllala de nepretuil ::Jartinind poporului nostru a iioutit 111 ~emuri vilrege de un milenill mentina .

\t1. cdi­ tia Rozsavolgyi din Budapesla. Transih'ania chiar acele se n11­ _.l:UO). pg. ~::cizare: "Hore. Patriotism local! .20) Atunci cind apare "Gutinul". 1908" Tit Bud. ·c_.i deschide : ~:-~i:e . probabil la sugestii­ Ie lui Bianu.0. pe care Ie improvizea­ ~ . prezin ta un interes deosebit.. E yorba mal IntH de "Prepa­ ''=':::'10.-:. In . Dealtfel se pre­ giHe~te sa vina in !vIaramure~ 1..c. Komana" din Sigllet care it. Jocuri . '-fa:: tie: ofie: heri) ':ur~ t.j rna:-: '""71':7: a7' '.'?te.:.-= : L _. 197).. . A doua zi eu prilejul unei excursii 1a Slatina s-a Gansat jocul AP.D!~ :9!i1 Ja~:. :~::'dturi._ .. lucrare nelerminata.1. (. dela anul 1889 incoace" {KB.. :"'i'i_.-ara anului 1822 Sighetul adaposte!. ~2a~iile culese de el.. rude nrin alianta eu familia !\iIan Iosif din $ieu ~m crasH prima ediiie a ac(. Organizator .107. publica in pa~Iini1e lor tot mai numeroase materiale 10lclorice trimise de tineri earturari mara­ lllure!..eni" .'?itia. In 20 iulie s.:isemnati printre care. ~Ja.4... fiindca Cll greu sa n anat partntele vicar pe cineva care sa serie precis :.B. sa admire frul11usetea corurilor roma­ ne:. f: bucurie.. petrece­ re romaneasca n-a fost in ). Brediceanu din Sibiu tot pentru ariile aces tea. 7 au­ gust n. . Tot 0 creatie a Asociatiunii care ia Uin­ ta in 1886 a fost :.. este Potpuriul Compozitilllle (ie Arii.])rago~ianau ale carel statute au fost aprobate in anu1 1867 aducindu-:... . fll' Bir'E nos: mar clo~ Isidor Man (1857-1878). clesclnUUuri" 2~:~ cea dinti'li precizare a termino­ '" -::-:e~::oare la folelorul lllu:zical mara­ . eel dintii organ de presa rOllldneasca din Nordul Transilvaniei. P( :Jr. ii serle Tiplea lui Bianu 1a 22 septembrie 1908 va rog sa Ie supu­ neti unei crHici severe.'c scurta din rinclurUe celor l:!O de Imd­ :6:ori pe care i-a dat Preparandia Romand. Pin a 1a urma nu s-a 9asit nici-un localnic pentru notarea a­ rlilor muzicale lueru de care se indoia :. un ~::dragostit de creatiile arListice populare. c Jr:.ile lucrarile .:.:lea Docenjilor Romani din Maramure9". Scopul pe care l1i-l propunea '..i armonizeaza cn lalent un minullat naG· text ..i "Societatea de lectura a romanilor maramure:. Gl:H rlj-.coa1a eondusa. a lacul studiile de drept !?i muziea la Budapesta) are un clans poporal "Ardcleana".. Alec­ .tiin­ tei nationa1e a romanilor de dincolo de Gu­ til. a ~·-ii lonita Badescu slut crea­ .tii pentru fond de tealru prezidate de 10sif Vulcan ..Iaramure:.edintei. atmosfera intelectuaHi ce se creazl!. De~i eu 0 exis­ :f::.~ cil:Jilcl.sim in pt:rsoa­ na lui ~teidn Perianu care (naseut 1a ti ianu­ arie 1841 in Boqa l{omanb. _.'?i Victor Babe. ell c \ca­ rea : stir... 0 al­ ta lucrare a sa nepublicata..'?eclintei Societa.i bine acele arii"..J:ncllL de 0 im!-. fiul Comite­ lui suprem Iosif ~lan din $ieu culege cu pri­ cepere :.: D'JC ari::E co:ec am ':" narti ca:a r' ...: --:.Li.).sti~uiti intr-o asoeiatie proprie IIReuniu­ .18}.]. unicul exem­ plar care dupa cum ne informeala Lucia .ean Isletor )'lan (N.i dan­ surile nationale". . Aici 1a :..los pe ca' re-I publica Ia Budapesta (N.i dansurile nationale execntate de preparanzi (B. chiuturi. dansul care s-a jucat 1a balul de 1a 1882 cu ocazia lucra­ rilor socielatii pentru fond de teatru..t.Iaramure:..-.9.joc fecioresc. de e1 veneau intelectuali ea sa asculte mindre­ Ie hori romane:.orldJl\d eu Lotul I-a consLiluit illIlin~area "Aso­ pentru Cultura poporului roman din . astfeliLl nume!?­ :. 2 satiri­ -::...'Iihaly din Sighet.lti din Transil\·ania !?i din tara.B..1 Tiplea.l .lectiunea sa nume!?te astfeliLl . _:1 cintecele sale: dar in :\Jara­ . avui rara norocire sa vad petre­ cere romaneasca in . .__ _ <:-:t dntece de ditanie.ti.\Uharv a lost Iuat ~i de Tiberiu Bredicea­ IlU in -1910 $i publicat ill colectia acestuia. ______ -: :-::ajoritatea lor pe tema dragos­ .'? (~.:-.'?i citi\a etintre re­ prezentantii primei generatii de culegatori . avem prima referinta eu privire 1a culegerea folclorului muzlcal. :_=..itia..i Cintari ro­ mane9ti deGicaLe llliresei sale Maria Mihaly (le Ap~a.1are 5i 7 de peLrecere..i contributia la trezirea con:. Un all exemplu de inLl!reS pentru mi­ llullaLele hod ale zonei il gB. in ivlaramure. datata "Biserica Alba..10). ':':-. I · ___ _ _.'?i sufletul ?reparandiei a fost dascalu1 Ion Bu. "Fir€. Bredieeanu n-a schimbat nirnic din parti· tura originala.leni.1r. "Daca eventual va trimite Bud ariile... avem in fotocopii exemplarul ()rinical.. . ra ~c: ­ 1i7ee Rre.: __ :in )'Iaramure$ doinele D.a:e ~colilor din Maramure~. penlru !loi. "va cauta cu tot dinadinsul sa afle pe cineva care va putea scrie ariile muzicale".·:=:c:::_~e~··.:::1tre ei s-au recrutat 0 seama de earturari . J.:r. astfel ca volumul lui Bud va cuprin­ de numai texie poetice.tei lucrari. Incepind eu ultimele doua decenii ale secolului trecut perioclice roma­ l1e!.B... se deschide cu Cintecu1 Gintei Latine a lui Alecsanciri iar inceputul balului es te marca t de jocul popular IIArdeleana" joc de pere­ chi..':. In 1('­ -.. Concertul ce urmeaza :.0eaE ai folclorului.'? se rasfringe ~i in p1anul activi­ ta~li folc1orice.sim de asemenea jn aceea$i biblioteca acela$i original fotograIiat pe pUici de slicla.=..ti :.: dans popular din satul Ap!?a de . cintate 1a vioara de Bu­ .::-_o:~ai. Intre altele e1 "propunea" lIc1ntarile :.n. In bibHo­ teca familiei Sofia ). autorul yj.'?anescul ... In scrlsoarea lui Alexandru Tiplea di­ tre Ion Bianu. deoarece eLl­ princle prelucrari de melodii de joc clin \la­ ramme... noua ne-ar placea s-o faca aeeasta vre-un [.Lat prill intermediul un or institutE . toanma anului 1862 avind menl­ :"'.: 5C! iormeze cadrele de invatatori neee­ . prelucrare pentru pian a unui dans popular facula de primul compozitor mara­ mure:. el are 0 remarcablla raspin­ dire.ilaramure~ean.

in sfirSit. :a ~. aceasta conlucrare anuntind din timp actiunile ~tiintifice ce se \-or llltreprin rle in cadrul institutelor l1loderne de folc10r. Autorul co­ lectiei este toto data eel dintii clintre cnIe­ qatorii pocziei populare maramure$ene ca­ re a avut privirile atintite si asupra impli­ ratlilor ei etnoqrafice. motiv pentru care a stamit pe En­ era cu1egatori ca in publicatiunea speciala a \caclemiei sa se faca un inceput de acluna­ rE' $t a acestei parti aUt de pn:'tioasc rlin manifestarile sufletesti ale poporului\ca­ demia se preocupa inca de 111lllt de aeluna­ rea melodiilor populare romEll1csti. ~a$i 1. coJectia lui Birlea. Ti­ beriu Brediceaml tinar ell () insemnata cnI­ tur~ rlll1zicala.1aramnres spre a euleere ariite cinte­ . pag.Vo­ 11lmul I Balade. Cnleqerea compJexa efeciuata de eel trei carillrari ur111a sa fie . Prin bogatia si yarie­ t. Tn timn ce cei doi marl fol­ clori$ti muzicali 1a diferenta de trei ani lJn1l1 elc aUnl inreqistra11 Pf" rilinnrl n(' fo­ nOfjraf san dllpa 8m: melorliile. Din pU11ctn] de vedere fiJologic ea ra­ mine in nrma colectiei lui Tiplea.elor din acel Unut" (B. lntentia nu s-a rea1i7at asa cum am precizat deoarece nu s-a Cjasit ill aeeJe p~rti 0 persoana eu destull:l preqatire mllzi­ caUL ceea t:e I-a nemultumit pe inimosul animator al folc1oristicii rom€ m esti.Joan Birlea s-a inteJes Cll DJ.). profesor la A­ rademia (10 \fuzidj din' Budapesta. aparuta in doua "olume . u -I n o a 1 comparativCi a fclor trei jlloari Sf' pare insa Cd Birled a facut 0 selectie a texlelor.a ra in J>. o incercare propriu-zisa de cuJeqerE' a muzicii populare maramuresene are loc in anul 1908 cind Ton Biann sugereaz~ lui Tit Bud de a gasi pe dneva care sa noteze si arille textelor ce urman s~ fie cup rime in eoleetia sa. ca acesta Sa meclT'qa peste . COl1!~ti­ ent fiind dt 0 asemenea cu]eqere trebuie sa se fadl neaparat in MaramllTe~:ml istoric "ti­ nut atH de interesant si atH (1e putin cunos­ cut" (B.. fapt ce a avut Uf­ mari pozith-e in ceca ce prive$te clllegerea si valorificarea muzicii noastre populare rlin tinutul de dinc010 de Gutii. Colectia asHel proieclata n-a mat aparut nicioclati3. IDEEA UNEI CULEGERI COMPLEXE POETICO-MUZICALE. Peste llumai trei ani un a1t folc1orisf si muziciai' at' renlllne mondia] Bela Bart6k Se indreapta ditre tiIl11tul elf' dhcoJo de Gutii. Tzbllcnirea primului razboi mondial a de7'orqanizat ~i activitalea editorialiL iar a­ poi dificulUitile impuse de saracia ce a ur­ mat a aminat publicarea colectiei lui Bh­ lca pina in annI 1924. are· meritul de a fi rle7. 26). Principal a aeth'itate c-arbnareasca a lui Bir10a in rastimpul petrecnt Ja lend 1909­ 1913 5e desf~soara ill dmpul folcloruJuL bo­ rratulul material ad un at anterior i se adaucya aCllm lucr1ir1 noi pentrn ca in dona rin(lnri in acelasi sat leudnl . totalizillr] aproape 1200 de piese. BirJea nota texteJe literare. partea a treia ArE populare arluna­ tc si notate c1e Bela Btlrt6k. lOAN BARLEA Referindu-se 1a volume de poezii populaTe din Maramures tiparile inainte de 1910 in coiectia "Din viata poporului Ro­ man". preCllm si din arta ehilor bis0Tici rle lemn. pe care Ie consem­ neazt! In note si tn u1osar. 17). care inca din primii ani ai 5ec01u'ui nostru incepllse s~ adune poezii populare maramuresene.'alorificafa coresplln­ ziHor Intr-o lucrare ampUi (Ie mari propor­ tii. iar in sedinta din 8 mai 1910 a sec­ tiei literare a AcademieL Biann comunica oficiaI di . 7\fetQria se impunc> d fi in morl snccial "ubliniata. Volumul al TI-Iea Cintece popora­ 11e din Maramure5 se situeaza pe inttiul loc intre culegerile folclorice din acest ti­ nut.He s-a rd­ a1­ iu] -0- lly u­ l01 atii ul n­ in -i- 18.'. Proiectul se rea­ lizeaza in toamna ac('1niasi an cInel Tiberiu Brediceanll cutreera 18 sate maramuresene (lin care cllJerre 19(1 rle niese mll7ki11e (B.~ 13 ca­ )lio­ ude leu edi­ em­ lcia :ea­ lia. Tibl"rill Brediceanu .2.0 mare sdidere a colectiunilor de poezii populare tacnte de noj pina aeum esLe lipsa aproape completa a ariilor" (B. Si unul si altul all fost insotiti pe teren de foJcloristul loan Birlea. Lucrarea a fosl inain taUi Academiei Romane dupa ce fllsese stabiJita pina in eele mai mici amam111te toata struetura ci (B. partea a rIoua :\rii populare arll1­ nate si notate de Dr. Bianu se adreseaza lui Ion Bh­ lea Cll scopul rle a reeomamla un specialisl capabil sa umple acest erol.parlea intii : Poezii popu1are a(111I1a­ tr~ de 1.alea malerialul Jl ce-l euprinde. Asa cum afUim cUntr-o serisoare a lui TipJea catre Bianll din 7 august 1908 "se preerateste sa vina Tn Maramure$ Tiberiu Brediceann (lin Si­ biu". s-a in­ stituit chiar un premiu. de unde se va intoarce eu 0 recoltii rlin eele mai boqate (B.rrropat 0 seama rIe cle­ mente rle cultura poplliara din nocumentel(' maramuresene scrise. 285).2f)). Ion Bianu obsen-a Cn pri1ejuJ sedintei Socielatii literaTe a Acarlemiei din 8 mai 1910 . Aduce in schimb un element nOll: multe texte au fast notate in timpul interpreti'irii lor simul­ tan en inre9istrarea melodiilor. Elrlea.2.in 13-2S noiem­ hrie 1910 in compania lui Tiberiu Bredicea­ 11n si t11 14--27 martie 1913 Cll Bela Bar­ tok reverifica ceea ce a cules ca apoi Sll rutreiere ell amhii 28 (le sate maramnrese­ ne practic intreaga 'Zona a Maramuresului T '-C'­ . 2. prima de aeest fel la noi sub tHJn) : Cin­ teeele '1oDorului Roman din Maramures" --­ care trebuia sa cuprinda contributia rieca­ mia (lintre culeqatori dupa cum unneaza : -. colinde 51 hocete din Ma­ ramure~. cleoarece aceslea nu coincid ell Icxlele de la coleclia Rrediceanu ori a 111i Bartok. Et­ le a- 1- i­ a e a ~- . La 0 eercetare mai atenta rU­ lrul pe lUi­ oa­ lU­ Ull .

:'.e'1" Volksmusik cler Rumanen .ei ~.i prccfati"e C( :.nri :2:2 pie· 3 illfonnalori 10 plese.~ .e. Coledia amintiUi acopcra principalelc clomenii ale melosului popular maramure­ sean din 70na ce ne ocupam (::\f... Din pacate pulerea de idlllcn\a a Cll­ leqerii cu care nc oCllpam a fost mult dimi­ nuata.23).i: ._: de la Academic ~i Bcla Bartok._~.i ]ipsa de hlrtie fac(' :: ~ =::':. :c)~ s:-a:.e sfinte cle tine".:. 3 5i 9 slnt una si aceiasi ._a~. -: '-E- Sdlisle .'~l~ui popular. celelaltc me10dii all fost publicatc abia dupa 47 ne ani In 1957 SlI b cl enUll1 irea _. Birsana 4 informalori . prin lovirile de glota. 103): face oferta Astrei S".. dorea sa do­ .B.: 'rC~1l]eger0a D-:2~e (~e poeliE' :: -:: -2 \ a Jneepc . 61) -.:i "erie .>3. La IT c' ecembrie e'.:J: :c -\'Gaslre".c. In _ _ mal 1923 'coleeti a lui Birlea ::. StrImtura _ .>a cum rozuWi c1i" :jianu la '~2 mai 1 1'~: J :~. la 8 august 1923 BrecUceanu ':::'::e':tci din 110U aceasLa clorinja (B. Cuvinte 1e acestea uneori In serH slnt insotite. clui si iara clui". La trei din ele Breciiceanll a notat dupa de­ numirea de pe teren .4 informatori J pie~. Ba .--: htentiona Brediceanu.:n'lllbrie \iitor".'::1.>anll. Ct TEGEREA SI PUBLICAREA "'--'r:..ese.. Este !lenul specific 1--1aramuresului 5i nu numai llli.storcsc nu a cllles nodi o sinql1l'a meiorlie repren~ntath'a '5i ell lar­ era rasplnrli r e 7(>1laHL melodia .etermina pe Rirlea sa-$i int.'a refrenul de 7 silabe.4 informaiori 8 plese i Botiza -. :ea apara dl1pa c1()j ani In colecjia ::. 17).\JijJoc --. :-:>: ani. 21i:.._. ':cC0~ .c­ _ :.li 1921 (B.1 1 'Ii fo1clorul \laramlFesului" .JTorea nriheaq1l1'li".::: ' -".. La capitolul B.~'.:'(:eJero in :tvlaramures..' : De de 0 parte. exceptie facll. Cor­ ne::. -" -:-ac:he Papahagi prc~Jatq.C:ORlTCI MUZICAL T.'j inforllw.' 19i~ Bia­ ~::-:€.13. '~l c:e publicare 1a IICasa scoale­ _ hten'entiilor lui Chirileanll . 24) Ca­ pHoluI "Doine" ilustreaza doua tipuri distinc­ te din punct de . ulilizabile 111 compozitie ll 1 ~ a:'ele muncH c e cercetare po . farli sa fie prea numeroa­ se.--..4 informa­ Lori O~~ 1 I pie:'.r::..:'C "'.\caclemie la sflr­ .lin alte tinutnri.~ sa scot colectia in­ .'oia sa descopere " :.~ .U Iacab Mure!. RemarcalJi!ti esle mai ale" calitatea culeueriL el fiind printre primli nluzicoJoqi rom~ll1i care ulilizeaza un mij­ loc de inreqislrare llwcanic (fnnowaiul) a1 illolocliilor. .'edere muzica]. in tim­ .~ rondm C111reiera insotit de _ B'r1ea 18 localiUlti mara­ '.B..laramures tot hori ca si 111 aJte parti ale Transilvaniei.>-" __ .J)" (B.ui Birlea: =. -"'rile de a erasi un editor. Sub influenta cd. care ne OCllpam. La inceput lucrarea cunrinde 3 lcori IUl1cr i vocale nu­ mite ~i "dnine" si una instru·. :! informatori Hl piese.eroa sa sa ~111 poaUi fi accepta­ : :--. in celel caiete.:'.<arianUL Din repertorilll pa.::o:1':oni mai nlCl.Miinchen 19::...~ r rientare uenerala "asapra >:i nostru 11luzical din acesl alta parte . cleobicei. 17). ~i 5e caracterizeaz8 prin forma preIun­ qita a melociiilor.ii-a codrului mai-mai'" Se obser­ .~ ':::"Jre$" .'or ]Jlltea tipari llllpreuna colec\ia . an un caracter cantahil Cll multe coroane in tempo rubato... .j:-. "icolao Torfla.dn(j si Ie-a 3~'?('iceanll a pornit 1a drum ell < ':.'C-.lIJd "acan­ . Breclieean:. de a­ llUmite sunete gutllrale san stluhitatc carac­ leristice pina astalj clntec1l1ui popular al fl­ restHi tinnt (B..a.--::'etizeaza in toamna anului :' .ti 5 illformaiori "= 7 pic'. B.enatori romani continua sa spp­ " -..e : BllCic'.B.::: ~:a 13-25 noiembrie cind ti­ :~-:: _. infor­ malori 8 piese i Vi~eu (h.:. Berbe~li 3 informalori 10 piese.ori = 15 piese i Leordina (:'\. 7. :e.) iJlfonnatori 1 c~ plese: Borsa . il1CepllSe 'c ' ornl muzieDl la drstiJ de Maramure$" ."ea 0 experienta in domeniul ''). BREmCEANU.l~(:'ntaHi.. cele 170 de piese muzicale reprezinta 1n­ tiile meloclii l1laramuresene Cll18se ce lW Slllt cunoscule. .iti 4 in­ [ormatori = 10 piese i Desc'!li 2 infor­ malori 6 pi.iti .. Birlea $i materialul de la . dui '. cele trei melodii populare nr.. La 1~!:?:) i'.) informatori 1:2 piese : \foi.:c'. un refren propriu-zis ca "clui clui.]c . Saninta 5 informalori D piese .'.'!'­ ~:~:e de la D1. Apsa de Jos 3 inform 'od 8 pie~)e . :.ii as clori sa am carti :::cepincl ell \laramure. dar aeeea.. .ca sint cOlllplect c' C: :-::. lnal:'.e.-. la e1ata cincl intreprindc :-'. (".~ '7 piese . cur~ul anul11i I~'()lisi rdrasese .:- .cl 20 de me­ lodii tiparite sail "aJorificaie in c11ipnl 'l11or prelucrari pentru piano solo. Biflea l.:i:ci... cleoarece.::.\ccstea se numcsc b ). c1eoarece intentio­ :.' .-:"-a. BARTOK.. "A1tE' rloillP" include 1n hori lunui evoluate si una instrumentala. .te pentnl :-2:'.. ac1ica l1luzica adunata de mine '.. CLlline'. _ . c'j. 26).170 de melodii populare romane$ti din .:0]ice "stlccesi\' coiectii si din alle 10": Romdniei '. sint cre­ alii de mai mica intinnere asem~natoare cloine1or .-. ROLa\']ea 2 inforlllatori 7 friese. Tiberia .3 info!­ l11a'.

una ]i] . :.. 173). ..c cleosebec. "joeu1 babe­ lor". Man.h-13-13k. La nr.. i i­ (1'. J aro.':: c \.::'~ 3 ri'/uri melociiee eu for­ ric baza.! U . :c: \) - -1 ":d- 1 '3C ... Asa cum se prezinta. E5te d~ .\ -B-C­ \-B-C-D. Co­ Jectia se 111cheie eu clansul ApsanescLl _ . liHC- ::lafe 'eter jato. un 'ara !ser­ stea -. astfe1 ea din totalul : ":'0. repertoriu1 de calanie.. . ° /' i" .1lQd. Reorezentat in numar de 15 .:. i i .:elc ure­ Ca~put :i::1c­ ::u­ Estc :mai "un .'arll. feciore')c prelucrat pentru piano-:-. Tn ncneralmuzica instrumcl1­ tala este pro\'eniUi di n eca " ora UL 0 a cloua influenHi a suferit-o dill 1111lziea mol­ elm'eneasea.l:::.de batul din palmi". . Cinteeelc de nunUl inclll. ~1!l t c C3 ~ ':mar doar 17 meloclii Ie llld"\1ra cle '. : '1l j: .'0 -.' .: ~ 1.ri eYe­ :a:a.. r de (l-t) indusi\" . "jocul nrc. 1G).! ~.o10 de caire compo· zitorul I. "jocul 11l0~ului".de biHllt din palmi". slnt 'eritabile .cu:.1ures.'~dt \ioara..-occ cri ". =.a de 1a Wutarli \drani din satele cutreieralc. scara mai mica ca llltil1(lerr pro\'enilii din \Iama e (1­ '"ac­ (1­ 1.~ ci11L('CC de l1U'1ld..i<. ::. ' •. Sa 5e fi schimbat feTul df:! a cin­ ":.Ja lmpletitu1 clIllunii" :-.hori \'0­ .a 11 1a earacterlstica esle urmiHoarea: 11lf\ A-B-A sau A-B-_\\' (din care Fl (. on dc tropolit e\l de-ndrtit.. Capilolul VI "Dansuri" euprinde Ull ]]11­ I11dl' de 50 de piese c1upa denumirca "dill popor".'\r­ rJelencscuJ"..Jropiate este qreu de presupus.ului". ll10durile Sllll ttrhaice ~i ell "car. aclied meloclje de baut poate fi si de strigal.lnull0'll­ talc.i dupa tr01 ani din sate ori COlllune a­ distanta de 3-5 km.' '''. Hll 5e obsen'ij ClIm 0 yeritabila "cloina" de stiI ..e hOLJuL c:~t(' 11u"l1'a1 ill pa~linile co­ : CCl. "tropotita"..'oca· Ie: .(Jcul cezurii principale.. Lipsese din eo]eetia Brediceanu repertoriul copiilor.:: de 6/8.)i un boeet instru­ mental (nr. in"tlmo(lul (1::11 a ' .> ta~ ~:_ ".~ e~:l sa p~Hrnnda in firea ':ii specific1JJ a1 Hiranului din ~1arar1. In sistematizarea malerialu­ lui.1) -­ 1 ~.. Bart6k culege _> c. . l_~.rile mai 11oi" Ie clasifidl dupa numa­ -'--r\Jrilor meloc1ice si cezura l'HincipaJa.'arietalp ce 0 cuprinde.":p8 11111l1dmJ de rlncluri melodice si .uri 1l11preuna cn folcloristu 1 1.. este muzica instrumenialil spe­ ('ifiea zol1ei culea:-.'cchi estc preluata ~i e\oluata inlr-un joe . C Jl::U:1e ale colin(lelor de aiei .\ .38-100.lltoluJ de cinteee demlll1it "hori" .. sa SU~lereze 0 ima\Jine qenerala asnpra fal­ clorului muzical maran1l1re')l'an ell ceea ce are e1 mai earacteristic fara sa aeopere lnsd nici pc departe llltrea9a hO(fatie> ~i . Co"":' .:: ~. un numar de 70 cl~ melodii sint ill .aracteristic In ::r.. forme cl1prinse 111 61 de me­ ::::..\ -. (eea co (n[1[er<:'l aceslui instru­ \eritahili:.iti in :':'r­ .: cea mai plauzibiHi explicatie pri"inc1 _ .!. datinUe (1e primavara si . Brecliceanll I-a :llot din co· leetia Mihaly poposinrl aiei pcnllll cite\'a cea<:.-:.)i t1oi.j Lrei in:c. ~".C' C ~: (' d. Cll- ::-11 i "IC- ":81 calc ~ea din .". :.:: ::a Barlok eu taaHi competenta Sa in­ ':estabila In plltillul timp petrecut 1n \fa­ -=-:':"2S (12 zi1e) nu a putut ori e11 de cre c :.~.it-o . . "c._ _ . meloclie care 111 \'ariante am qi.\ -B-B caden ta 1.~ J bo­ I ~ . Iar :--o. 128 pag. . cell' mai caractcrislic(' sint:·\-B-. "iIrdrtita"..­ funcjionalila\U meiodiei.\ndan'tc.ra-''a' "c G/">l. "bse: \ d clar in partea I a mclodiei dIU imild. aslfel Cd trei hocete Ie il1clude 1n lila­ sura specifica de 6/8 Jl1i~care .i \cchime in lana c1up~i in­ ·e~~·. -~ ~=:. .'" tearH eontrariictorii sau qresite asu­ : -" ::'clorului muzieal elaborate de foJclo­ ~ -":--itrn acest Unut.: : .:l f 1 liier (Lri'lc8) Ii:! carc mai liuiu .! ill filS 1"1 L!1l J J).. colectia izllule): .c cillUi II sint lllelo(lii lHO\enitc din 110reil IU. Aiei se cu­ ~a faeem 0 prima remarca: allloruJ a . Capilolul .110i am qa. ::1oro':ienilor in numai 3 ani in sale foar­ ::... :('-0 rl"c. Cd 2E:.. de oriqine folclorica esie 11n dan<:.ii" ~i clOUd ..i lndjoritatea in miisura specifica 6/3 ". en si­ '" -. '3i bocctele Je clasificd dupd rin­ durile meloc1ice.y C T. . I 'll1tlll1im .'1n[ melodii "de baul".J tempo allegretto :': = .\-B-B.. .c de cele din eateqoria enta pcntru Cd siut ereatii Cll rilm re­ Iriu.*:~! • ~·a­ .'C' i'! copJ\oJ1J I 1 TV s1nt in IlUllldr dCJ. ­ :~ () are.11or1urile" de la .~ . La multe din ele antoru] • nn da titlul.:l~l (.l in tempo giusto) tempo dc <... "jocul nepoatelor". _ _./. Rirlea rlllpa efectllarea muncii din teren.a e. singnra balad~i "Om \'Olll!C era Y(j. ce­ . compozitorul -a I1rmat principiile finlac­ dezului llmarl K[iillll. din care C 0:'la . ceea ec denoia posibilitatea bi.ip 1('­ Iren) ritmu1 in lempo de hord apoi (jillstu.1 pcntalo\1i­ (~J care nit are nilllic eOJ1l1111 ell pcnlal(nid maqhiard. . estc dat . 153 P89. d P-a a I11c ' oc1iei cstc 0 melodie de :::.do­ ris!idi A-B sau\-.\.:' acele C'olin(' e ncao!. '.ulul clll1l1l..-ariantele clasi­ .. lean" . bocete" 11u111ite aic] "ilupa IllOl:.. ~o"­ e'. care cu siguranta (ne ba­ zam pc culeqerilc literare amintite1 eran pre7enle 1n teren in perioada clliegerii.-ariar_te) este eapitolu] Colinde .c:a::5".. cintecul r1e learran si bolejune. .'d'>lt cipbanuJ oile " (nr.[t-o inlr-o \arianlJ 1l11l­ zicala sub c1enumirea "Horen Boc:itei". zOl1\!Ora 51 apoi doba. forma can. .fa si ritmul earacteristic leganat. <'is fidel si in mod firese eu situatia i: teren melorliile. -' ': a..e meloclii ~i doar 32 Ie include in ma­ _-.'2~lind la eolectia Drecliceal1u ari1tam :. c: .

cit ~i pe baza studiului din teren in toale localiUHile CNcetate ce ei. precuJ1l si ac\illl1ea In­ Irf'prinsa de Tiberiu 13rediceanu ill 1910.B. Retragindu-Si materialul de la Acade­ mia Romana in 1921 (N. - Tn 14 martie 1913 ajunge la Siqi1et.o de ajutorul llliUi harmol1iu pOl"tabH eu care-i inyeselea si pc tarani. Tdeea i-a 'en it probabil in urma aparitiej Jucrarij lui Bartok. Pf'trol.2 informatori 23 piese. 76. Colindind in perioacla 13-27 martie 1913 Cll aeelasi neobosit foklorist satele ~i comunele ~'fara­ mureSl11ui.e ell ('on<. La acec. alltorul sen'jl1­ riu_c. \m \-azut lllai inaintE' care a fost soarta eu tiparirea lucrarii complexe "Cintecele poporului Romfln din "\Iaramu­ re~". fata de coneluziJe caruia an'a unele rezene (B. \111lte I11clo­ dji au fost notate dupa auz..rept f) pilcla cla<.('("\cn\a.) informatori =~ 34 piese.ea la jnl0fpreti Hirani mai ak'. "Exista lusa diferente intre une­ Ie conclu7ii la care am ajllns eu. Coneeptia in· tiia a fost mai ml11t pO'estitoare ca si pre­ fata la "C1ntecele (lin Bill or " . 18.:L)3).atc]or preoU 5i im'Zdatori. pag. Pe Unqa bogaUa si rigoarea sliir'tifica en care a fost cllIes materialul se impune a fi remareat studiu] introclucli\' al colectiei in care alltoru] De cia intiile con­ sirleratii pridtoare la muzica populara a a­ ccstni tinut atit c1e boqat ~i oriqinal.ica (le monogra­ fie folclorica. intoe111ai ca Buracla cu \ioara lui in escapac\ele la 1"0­ mtl11ii de pesle hotare (B. care ]lll se referea la . Tn dorinta de a cunoaste cit mai bine ere­ atia noastrl!! muzicala pentrn care sc pa­ siona tot mai muIt. dinsul a luat parte eu eea mai marc bunatate la ohoselile cuJegerii. Tiplea lJ filcu<. femei sj Hlutari. cit la introclucerc~.'ri elaborate de eei doi mari folcloristi . nepu hlica­ te: petreen"e cite\"a santamini 5i In satele din jurul Beiu$ul1. Satl! \fare. \Hilmi de act'5tia. . Cluj. Acest stu­ diu promis inca ele prin J 928 llU a mai fo<. rente de "ederi asupra fnlclorulni nHlzical maramure~eal'. Bart6k m"ea 0 oarecare experienta pe tere­ nul folclorul1.t scris niciodata.Jnsemnarile la note". insotiti de fonograf 5i cilindri 111 corounele: Bocicoicl -. leud -.1 nrle avea materia Ie ineriitE'. primul conducator al fostei prepa­ ranc1ii romfme~ti din Sighetll Marmatiei. Some~. ca: Alba. :2(i. Cuhea (Bogdan Voda) . Brecliceal'u a rdleetat mai tlrl'iu ~i la Ull studiu priYitor la folelorul muzical mara­ I1n1]"e~ean (B. jnainte ell :>.) Rllmallcn '"on 0. c\utorul cule~lerii nll prec:i7eaza Yirsta informat.. Ol"]cesti 7 informatori 52 piese. intr-un studio o.1 informatori =~ 25 piese. Pc baza analizei com para­ tin~ a celor dona mari culeqf:. Glod =­ . in prefata acestei lucrarL compozi­ tom] ti. . "Janesli =-. 5).. Vi!jieu de los -.la a'. o. 26).ori­ hr.6 informatori = 34 piese. Tapa (din care nu apare nici-un infor­ mator). elf' 1. 1n annl 1922 la 15 martie. Timis-Torontal. L-au atras 5i clJlegerile rle poC'/ie populara ce \ ilzusera lumina tipa­ mlui (1906 $i 1908). \larannuE'sn] nu putea ~ascut lipsi. Mures.'Brediceanu 5i Bart6k . Dra~Jo· mire5ti . La 0 cercetare mai Bienia c" T 8 e .. ~ca Bela Bartok ~i folclorul maramnr4:'$ean. Pi'na la aceasta [lata a cntreierRt mai llllllte lone folclorice. PI treee de Ia analiza Ja sintezii si intoeme~te tabele care-i permit prin sis­ tematizarea materialului mnzical atincrerea lIn or plafoane sever ~tiintifice.a . L Birlea" (B. ani.:) informalori 22 piese.ea sll apeleze In deeembrie H112 ca sa-i mijloceascd le~ji:ilura en Joan Birlea (fl. "om 1n­ cerea )1oi sa concluzionam posibilele dife­ . fnlclfl­ rjseul nostru ramine uneori tributar H'chilor n1etoc\c.ll1a.eparat "oi arata felul acestor deosehiri". Cll exeeptia Ieuciului. 97).P11­ nea Brediceanu. E ade'-arat ca a recurs [Jde.faramures" cu­ ]egere apreciata (le tOli speciali~tii In una­ nimitate (. Fara sa fi anIt la ill cepu I. pa~I .4 informatori 34 pi ese.1 informator = 8 piese. ci una noud mult modi­ ficata. iar in 15 martie ajunge Ia lend Ia locninta preotu­ lui !jii folcloristului roan Birlea. Studilll intro­ ducth.Ja monoyrafia maramure5eana est0 rezuliatul unci clez\oltari hotaritoare a pri­ 111nlui stwJin. paq. 0 asemenea inle'ltie..1L ~i (lin boqata recolfa ClI care se reintoarce de acolo alcatuise \'0111" mu} "Cintece populare romaresti din comi­ tatul Bihor" publicat de t\caflE'mia Ro­ mflna in 1913. :l).If) t('lcs :"ci-~i . Oas.. Bela Bart6k a cautat sa se apropie tot mai mult de poporul roman. 15:{.16 infor­ matori .nea sa precizeze: "toate aceste Ioc8­ litilti Ie-am strilbatut in to\'ara~ia D-Iui Ton Blrle.elf'ctioneze illformatnr:i.74 de piese. a apclat ~i la earlura­ rii . ~i intre cele la ca­ re a ajuns Bela Bartok in aminti'. Breb . redactia din "Hinchen "Drei ~\'lasken" i-a oferit un con­ tract dar TIll a fost prima conceptie "Fass­ un~J" pe care Bartok a dat-o sub tipar la :\caclemia Romf. (B. TllHla. "Voi 1l1een'. pac!.l­ ne5ti din ~1ara1l1ure~. in:re allele si pcntru mothul Cd 5e ga­ intr-o zonti (Ie contact Cll folclorul ma­ iar si lutean. pentru dll­ cerea la hun sfirsit a aeestei lucrari 0 parte a textului a fost culeasa de Dl.8). in Slnicolaul :Mare intre romanij banateni (1881).a sa lucrare asupra melodiilor popularc rom.1 infor­ mator 13 piese. ]\lcrn pe care. A. 26) Bartok i1 face sa apara la MiindlE'n sub denumir<>a "Volk­ mnsik de.1i mU7kal la data dnd por­ ne~te sa lm"estiyheze MaramureSlll. stu­ diindu-i am graiul cit $i manifestarile spirituale oglindite in foklor 5i obiceiuri tradition ale.. altele dedt eele cutreierate ell Tiberiu Brediceanu." iari:i5i sa studie7 qramatica limbii romai)e" li seria lui Ion BU$itia.

intr-o scrisoare din 8 aprilie 1913.rehllie <. 12 eloine (hori 1unflil 155 11Ori.1uzicR Ini Bart6k n-a nHicn 1 tlltnror. volllmul cUDrincJe 27 colinde.:r1ea.lca.­ am studiat sj colectia Dvs. S-a 1110)'5 pina la fh:area minu\ioasa.. ci sa Ie cllprin­ ""nl n'" amindoua lntr-ul'a sinCjura si sa Je c··c'lj<'il11 j)e baza afinitatii meJodiilor. ~u detinem date cit a stat in Siclhetu 'I'.Chil­ dren.. Etude In Sol Major r Debussy. P9. Sinqurelc piese ce fuscserH t. 15:{.-it 0 piedica serioasa ill fata editarii colectinor impreunB.. care all fostpublicate in 19()9 In limba maqhiarH in lucrarea "Romfm k6ltokb(H" (Din' poetH rOI11.bus<. al­ dituiesc un capifn1 aparte a1 eolectiei.. f. DIor Bartok ~i Brec1iceanu 1i soan trimis foile de note ca sa se insrrijeasdl sa fie tiparite uncle vor crede mai potri\-it. Textc1c. . dar avind ). pre­ ntro­ cste pri· :1teza : sis­ Jerea I ~i comparativa a j e"telor din co1E~ctia 13ar­ t6k ~i Birlea in localilatile mentionate $i ti­ nlnd cont de l111mele informa~ornlui. Brahms.. Cll traducerea 5i explicatia in 1imba Cjermanii..iei. (din .'1armat. 15 piese tarane$ti. r. ald:ituit clin 4 parti. Sonata in Fa major OP. III. o sea~a placllta qustind frumusetile mllzi­ cU. . Dupa primul razboi 111011­ dial. BurJesc nr. Bart6k: Sonatina.-a incep~ nu­ mat dupa yacantfi in septembrie yiitor. Dans ro~ m€mesc nr. c1eoarece note1e muzicale trebuiau tiparite In striiina­ tate. :\fonografia Bart6k cuprincle textele in limba romana si 111 traducere in Iimba (J8r­ mana. Permiteti-mi ca . T.ari cle tiparire (1923).uscilui.-(l -toemim In asa fel ca 1'11 0a cereetarea :. ae '­ 2'J!·.ll­ O.. 10<~.emna1e din trimbHa (:".l­ :' 0 r e: dpoan'cp ('(mare. Toate textele pun in lumi11a preocllparea autoruJui pentru redarea cH mai fidelli a parlicu1aritatilor fonetice ale uraiu1ui 10ca1 (~."a far 0 prop. probabil ca BirIea . 1. 0­ ':ce all ])l1nc! de H:c1e. 14 hocete.:Iara­ TUre$ . (lar Si fata de altC' melodii. Dinsu1 a (lat Qm-ae1ii de 0 memorie mu­ 7irala strAsl.I-am raSPUl1S ca-i lllU1tumesc pentru propunerea facuta. "Horea mire­ sei" si dip-va <. "'\vinn in yedere si . Un cronicar a1 "Gazetei 'I'. cu­ una­ :lura­ )area ul sc j.1aramure$cnc" din data de 24 noiembrie 1922 scria: "A$­ teptarile publicului care au mnplut sala de­ aintreC1ul 8n fost inde~)Jinite. 84-104). n. colaboreze pentru .. Bart6k Seara la Seeni. Brahms. Cind I1JN~f one 1a munte".tjfidi sa se poaUi orienta ell mai usor.u 1 Imperin Habs­ 1 . Detinem cloar progra­ mul recital dat de compozitor.ceasta zona folclorica "Am fost 1:n !'-.:1catllirea. :t-. se preqiiteste ill Tin'l'] flllfl 1n interc<. Bela 3art6k propune(l compozitorului roman Ti­ '~eri:u Brediceanu ca sa.27). a1 COll­ a a- din COll­ Fass­ ar ]a nodi ­ larile a in. s Carner"). cred Cd ar fi mai bine (iaca Hecare colectie 58 va publica se­ parat" . La HI12 lirlea carc )ICXe amu­ :acle­ I face :olk­ .. D".-e trebllie pus 18 0 Jarte . De 1a lnceput s-a i.7. "horea oilor".'l sub multiple aspec­ t(' a foJcloru1ui maramllre~ean ill circuit 11­ niYNsa1.ii conti (lin fost.lnt foarte oriqinale nn mllllai fata de meloriiile populare maghifl­ re.cll1i) a lui Bran Lanrentiu si Revay Ka­ r01..' unifidndu-$i cnlegeri1~ din "!. ~ '" . dici aici nu a\-em rosturi bune pentrn asemenea fel de lucru".rii sa . Bocet nr. Dansnri populare rom€mcsti. Beethoven. mai ales 9fOfi :'.11 '-ecINe ca concIuziile noastre pe tcmeiul mGlodiilor ac1unate ar putea sa tie eventual deosebite..lmativ 6() de meJodii 'o-am culps Impreuna. :. Rapsodie in 51 minor.B.raou­ se inainte intr-o alta limba eran clOUd ba­ lade •. de mare .1 ('liminat "Briantele Hisind dnar te\:lele r:r:tre Ie-a qasit de cuYiintil. Chonin Kocturne in do minor. .R. al ~faramure­ ~mlui cari afirma ca !. inrit in deems rinua Off' a dntat fAra Ril1tof1l1 not(~10r ceJe mai qre1e lmcati (]in Scarlatti.. Tn orice caz nn lucnJ este ClOrt: ByeJl1 de-a face ell lntiia pa­ trundcre cOl1sistcnla !. a structurii ce10r trei folcloristi privind COD· tributia fiecareia. IV." chestillnea pr1i!a. Bianu li scria lui Birlea "CuIeoerea D-tale de poezie populara se 'I..Naz(lraYaTml" llli·:\1e\:anclru Tiplea $i "Pintea Viteazu" din colectiu lui Bud. unei colectii de me10dii populare ':in Maramure!. e~as: !a-a­ e c: . alE) tinutll­ rilor romane$ti si chiar "ecine". : - -e:e 2"2~ :: ­ !-:~ ec" _:c ajutoflll prcciz~rilor ce Ie face cu :1rivire 1a modul cnm a inteles sa redea a­ c:este particulariUHi putem stabiH cu destu­ 'a Gxactitate contributia sa si eea a lui Toan ::. Allegro bar­ baro.1. Scarlatti.ii scria Bartok lui Brediceanu._ ~ .Y si (lin compo?itiile lui pmprii. piesn pcntru pian.. 8ect11o\'en.tau tocmCli a>a. 1. Dans111 ursului. 1. Preludi1J. din care pelltru fiecare cintec vo­ cal se rian llumai '-ersurilf' de incepllt.-ariantele piese­ 10r. restul de 120 reprezentind con­ ~:-ibutia lui Elrlea. .Clnd a p:ierclul si ((asH one". aclica asa creel eEl ml ar trelmi des­ 'ar\ile cnleqerile noa5tre.Horea pacurarului". dici a pctrecllt. 114 melo(Hi de joe ~t 17 11l1cati Ja (liferite instrumente muzicaJe: "dup6 mortt". ~~ ~ " .. Facem 0 parflnteza aratinrl di muzicoloCjul :)i comp07itnrul BelCl Bart6k a mai fost in Siqhet si a COllcertat ea pianbt in data de ~2 noiembric 1922 1a Palatul Culturii. 28). Jueru­ rile nu <. Bart6k.-aloa­ ¥e (e in prezent 1a mine) conform unei a­ -[ecieri fU9iti'-e apro".~" • i'-- . ell Tiberiu Bredkeanll n-a fost de acord Cll propllllerea la care noteaza: •. Tntru­ -'t Hlm ajunqe (Ie acorn arRniarpil Va roq cC! mio incredin\ati mie" (B. La mine mai slnt inca --feO 150 de melodii noi. Chopin. Le-a execlltat cn 0 aqilitate foare marC'.~ 17 qa­ ma­ c de tipa­ a i.ul stiintpi. Fst!> ac1mirator al melocliilor popn­ lare din tinnturile Bei. . Bartok a notat astfE:!l aproximativ 33 de texte. fa1­ doristul a fosl inso~it de loan Bu~itia pro­ babiJ si pentru a revedea si re"erifica ma­ !erialul cuJes inaintea llltimei retu.

O flrim~ constatare pc care 0 face Bartok 5i pc care si-o pl1slreaza si dnpa ce face in­ \'estiqatii mai ample in n1 ai multe zone fol­ clorice din Romanic."3. ::\"u-1 puteau suferi pE.te apropia cit mai :1E: mult de icoana adcvaraUi a cinteeului.tfPl nontntea a­ ansa de Bart6k in folclorstica mnzicala.oru} se 0­ eupa $i de unele probleme de .A. "de 18 un ligan ". dupa cum sint ~i eazuri cind nn se d~" nki macar nu­ mele informatorilor. pg.. 23.. dup!! CHm are meritllJ rJe-a fi cules stiintifie un material boqat pe care I-a pus in circuit universal (N. Kiria.ii p(' care Bartok la \remea sa PH 1('-0 puhlt face. moare in 1945.uirii operei 5i aetiviUitii sale puse in slujba pikit 51 infra\irii popoa­ relor. In strinsl1 leglHllr~ eu analiza muzicala aut.\foldm8. Multe din aceste melodii eulese de marele muzician erau dntecc de re\"olta.ih"ania. RitmuI acestor melodii este de fapt bine ennoscutul ritm Dunctat din muzica populara maghiara (. are meritul incontes­ tabU de-a fi inc~reat si reusH pentru intiia oara 0 sinteza asupra muzicii populare a acestui tinut.i a eercetarilor".. carese minunau: "ce itlte a lnva­ tat domnul cintarile noastre" si prin aeeas­ ta uitau di 5e afla in fata l1nui domn venit tocmai din Budapesta ca sa Ie studieze dn­ teeele. DllP~ parerca sa "Horea lunql1" este Imprumutatli "nein­ doios u de 1a l1erainenii rlin Cohmt'iil (R. cind qenialul compozitor a fost ne\"oit sa se refugieze in S. pa~J. \Jarturia lui D. namele lui flind strine. pag. Tn chip inp'I.a Cll totu] eX­ eeptionala in ansamblul euleqerilor din fol­ clorul maramuresean. pafT. si c('redeaz. 1a . 27)' lsi sustine parerea.n 15 mai 1910 e"Ie e­ 10('v("ntl1: e1 sintetizeaza a<. Cotitura adusa de Bart6k in folelo­ ristica muzicala se mai clatoreste apoi fap­ tului cl1 eJ a activat in yecinalatea etnogra­ filor.-ersificatie. In intiTIsul studiu introdueth' al colectieL autorul Sllpune materialul muzical unei a­ iente analize. 23. Ca semn al pret. 30). imprejurarea i-a inscris ea axiom a ne­ cesitatea de a prinde si reda dnteeul pOpll Jar intoemai cu intreaqa ltli fiziol1omie an­ tentic~ si in pIu.U.If! burqic. Sa nl1 uitam ea aeest mare ar­ tist maghiar de origine romana eu renume mondia] a fast un sincer prieten a1 tarii noastre. Cu felul B­ eesta de proeednra se pOCl.~ compozitorul care facuse eU1105cute melodiile populare ale popoarelor subjugate ~i care milita pen­ tru libertatea aeestor popoare.\cedemia Romana in sedinta (:.B. posibilita1i de reascultare si re\"erificare.0:'1 mai \"eehi stH melodic" al acestor tinuturi.lanluit lmpotriYa lni Bela Bartok de eatre regimul hortysto-hitlerist din 194f).. :\1untenia si . '.Dn cunoaste dedt melodii ell ritm de dans si stnlctura foarte felurH~. 1) La cu)egerea cintecelor a procedat astfel: mai tntH a notat dup1i auz atH melodia cit si textnl. fntr-ac1edlr ele 11U se \~erificii 1n totalitatea lor. 1934 dupa ce-l cunoasie pe Autorul a pntut conslata mai tirziu h Constantin 1. MatE'fialuJ ace'ita.. oriqinea lui fUnd sud­ e<. Bart6k a ajuns totodata 1a cOllcIuzia justa dl acest stH nu are niei 0 legatura eu stilul pentatonic maghiar. Pentru cel care merge pe llrmele sale ar fi fast de mare fo­ los ca lInO dintre informatorij care an fast sau posibiI s~ mai fie in viata. Usurinta en care nota melodiile populare era sortmi sl! cistiqe de 1a ineeput simpatia taranilor rom~ni.. 23. sl1 poatl1 fi idel1tHicati. dUpa ee n sistematizeaz~ pe baza principiilor lui Ilmari Krohn. . este Ca materia luI me­ lodic maramuresean se deoseheste in mare miislJra de a1 eelorlalte reqinni arnelenesti. si Ul11l1 si aUul repfPzentind .0 fat~ de 15-16 ani.Tn starea de a7. paer.inriuriri claca nu chiar 1mprumu­ iuri straine au pairuns si in c1ntecele de stil nou"."plicahO lJU \'a oa j" \1aramures peste stocp1 cintecelor de co­ pii ceea ce-l Ya duce 1a constatarea eronata di aceast!! specie ar lipcj la romanii din Tran:::. Concluziile de in­ ceput ale folcloristuJui maghiar au fost pri lejuite ele eUl10asterea franmentara a mll­ lieii DonuJ arc romfllle5ti. de razvratire ~i ura contra eXD]oatatorilor.i () ZOlld mai mare din Romania ea "Horea lilnaB eli1J \Iaramurcs" este asemanatoare si ell multo afillitati sprc "Cintecul lunU din 01t(~nia". "de la 0 femeie u . 0 crunUi prigoand s-a dez. apoi tot din gura ctnUiretuJui a in­ reqistrat dntecnl 1a fonoffraf. Virsta interpretilor nu este precizat~ Intotdeauna. popularizinc1 prin opera lui mu­ zicaUi comorile spirituale de pe aceste pIa­ iuri romanesti. legat de al poporuluj roman si mai ales de-al maramu­ resenilor. lllai ales aCllm duel \-olumul de matNial adllnat si p'lbJicat din diferite zone folclofice ale tarii permite 0 seama de reJatii si comparal. . autoruJ multumindu-se s~ mentioneze ca a cules prorluctia de 1a .G.. eli aVem de-a face cu a tnriurire maahiarli venitli min intermedinl rutenilor (B. Revenim la monografia mllzicala a \1ara­ mmesulni unde autorul a utilizat pe llnga informatorii Virani $1 dtiva informatori in~ telectuali ca de exemphl Invatatorul Ion Vlad din Vi~eu de Jos.. credE' e1. 18). . lueru pc cafe tinea de aItfel el 580-1 precizeze prill clI\'i11!e](> . 27-28). Luerarea lui are 0 importal1\. uncle trainrl in mizc­ rie. (B. "de 1a un omu. '1) si de aid anume leerl1turi tntre dnteeele populare ma­ ramnresene 5i eele maahiare lB.teti6i (B. 2) --: ~ fl In ce prh'e$te ritmul: nu incadreaza melo­ dia intr-o anumWi masura d-l lasa liber . 30). 29).. Consiliul Mondial aJ Pacii i-a deeer­ nat post-mortem 111 1945 "Premiul de Onoa­ re a1 paejj". Brailoiu. 23.

. La inceplJ t Bart6k nu avea incredere In lautaru1 Egan. .0­ coti deosebirile dintre variant.1 noua oara pe Bartok in Maramure~ C '. a fost eel care I-a aiulat po Bar­ t6k sa cunoasca in mod pract. und mischt all­ dieses ourcheinander. 18.sti Maramures san cea din Uaocea ­ Oas. Bart6k a leqat prie­ tenii cu populatia maramureseanii. pag.>formari. lB.("'. 448). interpretarea.re In realitate nu exis­ tan. fol­ tes­ ltiia e a a fi inta ~tita . dupa parerea lui Dragoi.o­ :1 (!-­ fan­ :. Muzi:cologul ma9hiar L Dern0i"\\i.. totu1 se reduce la "eompetenta" mu­ zician111ui '\'eao~. ea mai mul­ te rnelodii au 0 structura si 0 Hnie melxlica asemanatoare cn stmctura Si Enia ne]oclicii a folclorului din Africa. 97.. 3) Pentru me­ lodie atul1ci cincl notatia uzuala nn este su­ ficienUi se serve!.usnahme" ea lautarul din On­ ce.G datele lit. Aeest fapt a imnresionat si SUi)jucrat sufletu] f1eniului manl1iar.P­ Uirnini in Beins in compania !1!i Ton Bu.cer· tului din 22 noiembrie 1922. influentele me­ locliilor si care slnt ele. 4) Privitor Ie te'{t scd€ ' versurile asa cum se pronunHi popar.lin partea cule­ qatorului. L0 '7a rlra­ gostei lUi RarL6k stan desiqUJ' RLil fnmnse­ tile muzicii populare romanesti cit 11'Jf:atia ei neasemuila.7: co"-.1teri21nl m')­ zical inregistrat em reie. 08ce­ dat in 1935.2 1a timp si sa iubE'asc~ en pasinnc TO­ man. nan.in rezumat aUt ca muzica cit S1 ca versuri notaiiul1ea culeqerii este facuta cu Tl1lllta competenta si seriozitate.. 1 (! i:rJ r<:>s" .·ovi7.~itia care i-a dat muIte date despr? J'1Hziei) mo­ rosen easca". indeosebi ale mllzicienilor de a <. 18.8. Asertiunile lui Bartok au fost interpretate ca fi'icind parte dintr-un program politic. AtHudinea sa este revizuita funda­ mental 1n colecUa postuma. 350­ 376) di "nomazii nu pre au arte" ~i isi fun­ damenteaza competenta pe instinct . Un'21e particula­ riHiti ale folcloru1ui din Africa apuseana au fost amintile 1a ( 1)T1'unicarlk Pi' :-U2 'e-a . 443). profesor de 1sto­ ria Artelor 1a Universitatea din Cluj. Tltl negUjeazd a Ie nota. I-a '. 0 melodie trebuie culeasa !'.ucces~\ de la mat multi dnHireti alesi pe categorii de Ylrste pentru a vedea si in ce masura se schimba tempoul." dar acimitea si "rfimlkhe A. !'.. pag. taranul Jonu lui Andrei din Ieud.)it dupe. Experimentul aduce 0 contri­ butie substantiala 1a predzarea rapo:-tului dintre traditie ~i imp. Coriolan Petreanu.lr~lr'. lngaduie inc10ielL posibilitati de clife­ rita interpretare -.Cll sau fara intenUi (8.> pe de 0 par­ te drept qreseli <. usta lilul mclin­ pri­ TI1U­ )lea . Tn afara de aceasta a­ rata silahele scmle ~i pc cele 1ungitc sau repetate cerute de simetria melodiei si a ritIlllllui. La invocarea unor arqumente muziocoloqice ale lui Bre­ diceanu si Alecsici ea. prin ea pune canat orientarilar qre~ite ale folclo~ ristilor.atIe indivichaUi in l11uzica populara. . (B. Sabin Draqoi afirma tendentios 111 arti­ colul din .. a vorbi despre 0 forma adevarat ori­ qinaUi ".1) lfel: ctt 1n­ : (J- mai . . 2) elo1her conform inspiratiei poporului. iar buna lui eredinta pusa total sub semnul 1n­ daielii. de aceea recomanda evi­ tarea lui in cll1eqeri ca unul care "briqt a­ lerlei fremde Musik heil11. BUsitia: . n-a a­ tacat nicidccum problema pe tar1:111ul spe­ cia1itfijii prin analiza III inutioasa a faptelor. Bart6k scmnale.. apoi de 1a cei maj tineri.Gind Romanesc" (1937. ::: '1 COrl­ tribuit mult ca Bartok sa ('n'~ni~'(. Il referitoare la via1a dntecului popular. EJ rele\'a intH inserierea variabiliUitii nrept 11na din axiomele folc1oruhti.ite de aonotari Si semne comentionale pentru a in1esni apropierea de adevar. Cind pentru unele fraqmente se prczil1Ui variante. 11) a:.nia ~ ea- I . Este indicata ]a inceput inaltimea reaUi a finalei cintecelor locale transpuse pe fi­ na1a Sol dupa sislemul preconizat in 1904. care trebuie sa corecleze in eeJe din urma pe lnsusi informatorul au­ tenUc. pacr.aza.: m" ira rnpu­ lara romaneasca si 81 este c. iar Pe de alta parte. Bart6k in· fluente straine. ell aIt prilej ~i necesitatea de! a c1etecta Intrc­ quI repertariu existent lD !110mentul culege­ rii fara omiteri arbitrare.13-20 de ani me­ Iocliile trebuiesc urmarite mai 1nLii la cill­ taretii de la care au fast culese.xperi­ mentul se cuvine apoi a Ii llrmdrit in timp pe qeneratii. . i\COst scop. de folcIor ba:r. care i-au 'Clobi­ Jizat oal1!enii sa vina 1a ~l~rec:ic. p(!l'­ tr11 Cfl aid 1n '\fararnurcs din D1i. Tot eJ i1 insotestE: pentfl\ . iar 1a me10diile instrument ale este aratat a­ corclaju1 instrumentelor cu eoarde sau su­ netul de baza a celor1alte instrumente. ci s-a marginit la speeulatii avocate~ti pin­ dite sofistic print re rinduri.a S0 explica ~i faptlll Ca BartoL a netrecut inainte de a veni in !vfaramures dteva .erie in c21e ce llT­ meazii despre 1egatnrile mare1. tonalitatea.f ll1'lZician maghiar cu poporu1 roma" "i en 1lfietennl san r. Cll foldoristul loan Birlea.1 1:1 mude j11 ~'\ .ata pe asem~nari ca sa l)oaLa si modul..a me1orlil­ lor maramure~ene lSi cia seama. BdT­ t6k preeonizeaza si in ml1zicu astfel de ex­ perimente menite sa puna in lumina vana­ bilitatea dntecuIlli popular.Te$i scurt timp in Maramure~. In perioada inre0istrarilor. La anali7.. aeeste hfIuenb Sl 2see12nari J-au condus 1a ideea feaJi:erii unci )pcrari. De fapt.a£1u di nolarile Dlui Bart6k nu sint intotdeauna ore­ cise. Astfel dupa .Tn "dIr ales t si arii l PC' eX­ ace. '[. sub a carei ingrijire all fost publicate la Buda­ pesta scrisorile lui Bart6k.pro I si ('pI turi.Este cert cit 8 11 sit1R."a­ tiler eas­ enit c''l­ c.au d.ram\1­ a'l­ ~are ! r! a CI)­ 'ata (lin . Complexita tea fenomenelor folclo­ rice sincfPtismn] lor inca pu!ernic in zona de care ne ocupam impune 0 pregatire a~ rleevata multilaterala ~i mai en seama coo­ perarea strinsa a specialistilor de formatie diferita. pe de alia parte aspectul semnalat it ubliqc! pC' folclorhl sa consenmel. jnflorirea ei din limpuri stra­ "echi. cauzele inrudjrii.

U _. Romeo Ghircoia$iu in "Contributia 1a istoria nmzicii romane$ti".•~R'\B G yCJTcSEtliJL UJl. ~) . Ja melocliile populare roma­ _es:. de ace1e asf'­ ~ • c 'are ba::llia ')i ele care a auzit rs:. l .i"teres .aramur. iU " . _.orea sila~ "C:'la dano cin:rc ocaz...:-: :)2rc Co l~"-'r<e (1 1.~.·.te mejeagurl.l Sauia -. Kiriae. c:fe'entele c1intre categorii sint mari <:~ e-:ider:'e.rnu :11 co::lE Co 3ra'.re lisa prO\: iua .: Sf lIu-:i IrE? ­ be mell ma .1illizelor faclli(' asupra maj multor materiale fole10­ rice a aiuns la urmiHoarea clasificarc: 1) cd 5j muzied 1)01mlara are dialect muzical pro­ priu crt 5i \orbirea diaieetiea.\mDfl:Tnl1tnr:" aJe yeciniloL -. ~ =:..ele an (ie Barto:"': 1il nrinli. \olut lc. ..l fIno n \.. -+) lllali(j jinllli. care intr-ade\ ar 11n Co -::~:tu' sl'f'-"'. (ex.ul strilbun de \eaeuri pentru inedit)i autentie..__ ~ -. :c: 1913 f' __ . Din scrisorile purtate ell prip­ :e::l:~ "Ii-: D.l a'listica a poporului de pe acec. Tata doua exemplecare lc pune in com­ paratie.'~. B_-\RTOK AFRIKAI -.:< S-d comins ]JC tero:1. Dentc: aulenticul ~j ~'-::. Ulterior Bart6k a des- _'2 r a~ =-:ara ~MW • ~c: .r. reiese dl datorita va­ ::e:a~ii C:eosebite a melodii'or din Maramu­ s~:e re$..•. "-"_::la c? sosH din Africa._U_•.n.:c ::.ea acest:lia..varr" ':~ .­ fT13i IT.z dC's St"nnnws d(>[ Bl'ni Fr>fah \us Il-Kcll1t6rd P:-in analiza concluzionam ca asemanarea posibilil deoarece popoare diferite pot :c::::'..:. Bartok a inlimpinat qrentati In cla<:ifi­ carea materialu1ui.n :. arata ca: "Bart6k studiind folelorul din Maramure~ a siabilit Cd horea lunga 1'1 timpurilo \echi a fost lara indoiaHi singura melodie a mara­ mure')enilor ~i ca e1 sustinea la inceput Cd aceasia hore hm9a a fost prelllata de ro­ mani de 1a ucrainC'ni. 4: a...'1 "e observa prea mare diferenta In­ :~e ca~ec0rii.. b) : :arii BARTOK \fARA\fAROSr GYCrrtsEBOL !Ptld IUdild Kis .::::.\ ariHal.-econo111 ice ~i istoriee asemanatoare. 3) Inlerec.. . ed.. 1963. : ) .a:ita.:ce bunuri asemanatoare in conditii ~: :::. care reiese elill folcloL Dr.racre r. - sl:~"~~i::'.___I_. \aloared COl1tinutulni artlslico-estelic a1 fo1­ c]oru]lli maramureSCa!l. mai profllnd pentrll f01 ~> \iaramures. mi'Hinrlu-$i <:e .~ re fu fie . o')~e c'eosehire de cintecele slovace la -":-'" :'.T..G. de unde concluzia ca I1U mai poate fi yorba de In­ riuriri..-::!: ce ad:ina 0 muHime de cintece Si " c:Esifica pe categorii i~i da seama ::'. fept ce-J determinCi 51 ~c sa pJece in Africa Sd verinee acestc consta­ tari. iar in urma (1..U_·_-_I.

Bartok arata: "Colindele din Romania all (liferente locale cu Inuit lllai mid declt melodiile de hore.i nu se cint8 Humai de billeti l.\-Ak. mcepe ell capitollli ('olinde ~. nil constituie 0 \rastitura nationala.n:1Zicale (Ie pe glob.iI textele de balade". 1-l.\larea cinste profesionala ~i com­ petetl~a care i·a c~ilauzit lntreaga activitale ~tiin~ifica I-a fa cut pe Bart6k sa-~i revizuias­ ed toLaJrnente teorille emise despre lolclorul din i\lari1mnre~. iar pe de alta parte cilliecul propriu-zis de stU vechi parlando rul)ato ~i forma siro­ fica a celorlaHe reqiuni ardelenesti. privitoare la folclorul nostru llluzical ~i la teoriile emise de Bela BarloJ~ in necunoa~terea inteurcd~i tt cintN:lIlui fO­ m8nesc de pe inLreg tE'ritoriul tal ii. 7..J. cu acelea~i refrene. Bartok (.. SMa remarcat apoi c. 21. pe care s-au cintat $i se cinta $i a5Uizi texte de balade. ulleorl chiar con· tradictorii. pe aceea~i metrica. pa9.aranjate pe baza rmdurilor melodice ca­ f2 5e deosebesc de obiceiurile din alie parti romane~ti.21 -~~-- . pe numerele 7. iar altele au fost re­ considerale de eatre 101clorl~ti . 145. -.1 scapari. dar pe melodiile de colinda se mai cmia !.Uamure'jt'l1e el \ 0 pn­ ternicc't inriurire maghiara (liJ[oriti. batrini.. treapt[\ prece(laUi $. un rilm parlanclo rubato eu Uf­ matoarea struclUJ a . in fata argurnen Lelor sonore de netagaduit. !j.A. 17 din eolectie Ie-am regasit 5i noi pe teren tie in stare neschim­ haUi. Colindel e lia.ut' iIt \ ('clerea lamuririii mai multor probleme: rj~m.ental iXln'­ gistrari pe fonograf. .Hlll :(10­ ::ide in­ ullJi Gin a la ca: ·s a :. cl o lreapta prin care au trecut in evolutia lor mai toate (. Concluzia arata ca in eontinll­ are.1923.tiluri clin cell' mai (Iiferile 5i din intreaSJ8 lara". nenul11draie \ariaBleal!? horel 1 ungi eulese pe intreg leriloriul tarii. . ci l. ge­ nurL dialecte.:.'.'i de fete in grupuri.la lunga de 0 forma libera im­ provizatorica.'mesc in qenuri 5i .a atunci cind Bartok reliefa deosebirile "extraordinare" dintre melodiile cintecelor romane~tine­ ocazionale ale diferitelor tinuturi. Li. 20. Asupra majoritatii din acestea d revenit Bartok insu. fie eu u50are modificari. in a­ nul 1U3. l\lonografla Bartokiand "Volksmusik der RUlltdnen von .i l'u de sisteme sanore illai arhaiCt~: jar ace-siC:' '. e1 a cedat pina Ia urma lasindu-se pe depUll cumins.ullurilo . Colaborator al arhivei de lolclor 11enrl Brauner I-a insotit pe Bartok prill Bueure~ti lar oaspelelui maghiar is-au pre/. A fost insa ine\'itabil ca in munea ~Liin­ Iinca pe care a 1nt1'eprin5-0 folcloristul sil do\edeasca :. In repetate rinduri Bartok sublinia ca~ racterul neunildr ~i neo111ogen al cintecelor romanel?ti neocazionale. El 5nstinea Cd dceasta este 0 llIo~tenire asiatica a maghiari­ lor. 23 din patru rinduri de melodie. gama de haza: (ex.i llluzicologi romanl..i caracteru­ Illi pE'ntatonic (i:wheimitonicl.vIiinchen . consta din doua rillduri melodice (BartokL iar cele pentru oameni batrini nr. Anumlle imprejurari:.ii.Bocelul prezent III colectie sub 4 numere -~ 20-23 cu mai multe variilllte fie'care. III ho­ rile mal noi illi. pentru oameni tineri nr. ceea ce de· notd ca acest repertoriu estc mnit ~i tiresc legat de traclitie. siaruia chlar asu­ pra unor deosebiri pe care le considera "ex­ lraordinare".h:. Daea 1a inceput Bartok fusese neincrezator.. Scara de baza este cea in111niUi 1a 110­ rea lun9a Si ill horea locala lllai noua. a ara­ : Cd ro­ coperitii ace. 28). (B. ~i horea mal noua cu forma fixa ~i rltmul masurat ale Maramur~u­ lui. In general in colindele de lume curat tarane~ti cit $i cele mioritiee sau cu teme vlnatore$ti intllnim melodia legata de acela$i text. spunea Banok. rlimul este de obicei conform dansuilli. Fa~a de folclorul magl1iar ~i slovac. Colindele romane!i>Li arata Bartok n-au nici 0 inrudire cu muzica populara maghia· ra a~a incH scara lor pentatonica nu este imprumulata. deoarece aceste cintece de sar­ batori de larr:. In schimb scarile cu "semi­ cadenta finaJa" ar da de banuit 0 lnriurire a muzicii sud-slave (N.te in­ dtat de dHre Societated C(Jlllpolllorilor prill secretarul ei Henerai C. in luna feoruarie. (B. refrenurile a celor mai mulle texle slnt deosebite $i le­ gate de melodii. A1 .~ msta· com­ ~ =J :" 111­ .19 Ia numar ~. Rindurile textului 51nt foarte des din G sHabe. Bartok a renuntat sa mai crc'adii ca c(~Cl mai inserala forma a muzicii maramure­ !}ene are aUt de simplista expJicaUe.Maramllre~" . 1U). 5).'i de aIte vlrste: copii. . Bntiloiu sub pretextul unui concert Si a unor conrerI1\~e cle5pre llluzica populara rOmanl'dsc[i JLl Ull schimb de experinta ~i informi. Vb. pa9. e1 scapa din \'edere ~a compare genuri ~i stiluri e­ volutive diferite prin modul lor de reall­ zare IDuzicala: de 0 parte doina propriu­ lisa (hoH. Dupa cit se pare nici 0 regiune afara de cea a Maramure~ului ~i regiunile Imecinate n-a mai creal de seeole melodil noi. 24). c­ :elor : eel Dro­ alai fol. 60) (B.l eii. 11 $i 19.B.. "S-a remareat insa Cd pentatonia. de istoria aces tor locuri iar evolutia 15i spune mai greu cuvintul. ca de pilcla deosebirile dintre horea lung a ~i horea mal noua din :"lara­ mure~ (e greu de crezut astazi cum n-a se­ sizat e\'olutia celei clintli in toate genurile actuale).isteme 5i pentato­ nia illsa5i 5e ~Jasesc In folclornl ((Jin.t slil pe inlreg terilOILul ti'irii. 1Va.i presiuni morale venite din parlea unor eer­ cud retro~Jracle l-au couclus Ia formule!iii te­ :I. Textuj principal foarte des are un contirwl biblic HI legCitura CLl Cra­ ('iunul. deosebit esteasemanalor eu eloina olteneasca".. in folclorul romdnesc $i in cele mal multe re­ Uiuni acest gen prezinta un evident carac­ ter arhaie.. unde marele gen al cintecelor neoeazionale este reprezenlat mai lliUlt de stUuI nou.e diseutabile ori gre~ite.

melodii de boeet cu earacter de ritual... Este hore lunga din Viseu de Jos cintata de aeeea~i informatoare Maria Pop a lui Vasile (60). G­ teodatii se schimba ritmul mole::. Bocetele sl. XII). . :c~~ fC)5~ l:e \:. Pentru treapta de trecere yoi scrie rUm punctat san ritm triole care de­ pinde de apropierea uncia sau altpia. 23. 10: sus nu tre me slr de to PH rna . soeru etc. in dona masuri $i melodii de forma inchisa... AsHel fiecare corouna cu­ noa~te doua feluri de bocete: dupa tineri $i b8trini {Bartok). matu!i'a. (B.:e IIci:ltec bisericesc de prove­ nienta str~Una".c~:ri me­ Iodice. _. "RomaUi din Maramure!. 1a nr. soacra.e QCC2: Cll caracter de ritual...>i unele infiuente din zone1e limitrofe. 24. iar eele mai nOi pot fj ':':e trei rh­ duri ~i un p'.. Hague. melodia cunoa~te in schimb 0 diversificare dupa mama. au disparut insa nodurile. este notata 0 alta hore lunga dedI cele ga­ site in colectia bartokiana 1923. G). 1967. astfel avem boeete propriu zise neincadrabile in masura. noi am ga­ sit:. For­ mele cele mai caracteristice la horilp loca­ le mai noi 51nt urmlHoarele: AABBk.r J.n. Aiel evolutia in linia melodica nu s-a produs doar asupra textului. AAkBBk. AAkAsAksi AABc'. daca 0 melodie L'sle caracterizata de U11 film mo­ le~it 0 voi nota ell tuetul de tJji3 sau 6/4. horile mai noi sint de o provenienta mai recenta. T. iar in "Rumanian Folkmusik" volumu1 II . unchi. grupa cea mai bogata in melodii. Noi am identifieat pe teren 0 mai mare varietate de bocete. 24). pag. fapt ce denota ca folcloristul ~i-a revizuit ~i ipoteza cll este 0 singura melodie de ho­ re lunga pe mai multe variante. :. .> dnta as­ tazi textele lor epice !y)i lirice dupa aceste melodii. etc.. in orice caz ina­ inte cu 50-60 (k ani au fost cunoseute.i Hlutari tarani). Irate. urmeazd apoi 0 descriere a unor jocuri (B. participantii striga In iimpul masurii t'llvenite de dans . In Maramures melodie de hore noua se executa in ritm de dans la fel ca ~i in me­ lodiile de dans care pot fi confundale eu horile (le dans (B. 111 acest caritol Bart6k arata ca a obsen at 0 anumita do­ rinta (ciiutare) in alegerea ritmului din par­ tea taranilor. Capitolul "bucati din diferite instrumente muzicale" de la nr. Intr-un capitol aparte noi yom incerca sa clarificdm anumite aspec­ te ale horei eu noduri. recitativul a ra­ mas la fel ~i gama de baza. Clntcccle de hore mai noi sub numerele 24-135 din aceea~i eolectie este capitolul eel mai lutins. ~fe. majoritatea de 4 rb. . Din prima categorie am gasit ~i IIbocetul la ciuma" care este 0 veritabila hore cu no­ duri transformata in boeet (vezi exemplu 138 din co1ectia noasira). urne. 193-209 din colectia bar­ tokiana euprinde meIodii pentru trlmbita.odiile ~'.ok L . Este ge­ nul cel mai controversat ~i dezbatut de fol­ clori!.-: ...il in iute in aceea$i meloclie. inaintea lui a fost doar frunza de fag $i par. :'\r.>tii nO$tri. tata. . AYE'm melodii de joc Intr-o forma libera care eons tau din renetarea variata de unu sau mai multe motive. :r.vocal melodies EdUet By Benjamin Suchoff. Au ramas pe note tinute un fel de "suspin" care aduce perfect cu nodul. Mar­ Unus NiyhoH. este l10tata in eoleetia bar­ tokhiana prii. ritm care se mole~P5te citeo­ cJat& in triola sau pe 0 treapta Intre acesle doua notatii care prin notatia noasira Cll note nu se poate reda. Aici con­ sideram noi eli fluierul a fost ~i ramine primul instrument si cel mai simplll con­ fectionat de taran. de aceea Si Bar­ . Cind au fosl create nu s-a pUlut stabUi. 1a : ce .llui re­ pertoriu actual maramure~ean sUi nemuri­ toarea hore lunga. . 613 c.. La acest capitol avem $i prima atestare a (l e scrierilor instrumen­ telar muzicale specifice in Maramure~. ~i al doilea fapt denota Cd folcIoristul a notat de la in­ formatoare mai muIte hori lungi dar din care initial a publicat numai trei. .eudorefren. 22 din colectie este 0 melodie c. :az: . sora.1elodiile fluierului sau chiar a frunzei nu se deosebesc de cele ale cimpoiului. CompozitoruI ma~Jhiar Ie descrie complet ~i competent pe toate eele intilnite. 12 variante la nr.:1: c:e forma strofica.:: . aiei este posibil ca s-au pro­ dus !. . In categoria a doua s-a produs 0 oarecare evolutie cleoarece melodia este masurata ~i tempo giusto. Este inca 0 dovada ca 1a baza intregl. asHel horea lunga trece tot mai mult pe planul dol. ABCD. .~arc ri=-_G al ~ex:U:. :-'. Prima categorie este eea mai veche ~i fara indoiaUi cea mai arhaica din zona.e. a doua categorie. ea dovada ele ])tltrund numai acum in partile L'gocei"' (Bar:6. Horea luncra.: 3.:'4·)"" 0 despar­ tire severa Intre felurile de dans de 4 rin­ duri dntate cn text (striqat) si melodiile de hore s-a dovedit imposibila" (Bart6k). Scara de baza este cea cunoseuUl peste tot in zona: (ex.striHaturi sau dnta du­ pa melodiile instrumentale care in aceste cazuri se simplifica a~a de mult reJiefin­ du-se scheletul ei muzical sau chim forma ei de oricJine.. 24.li se repeta Si nu are re:re:-:. iar a treia categoric ar Ii ver~urile de origine bisericeasea.::" ~c'c: Melodii dE' dans ell forme nedeterminate de la nr. ba mai multi fluiera~ii veri­ tabjJi tin in continuu un ison guturaJ pe care brodeaza melodia propril1-zisa. 136-192 5e cinta de muzicanti de profesie (de obiceill tigani) (n.llt dntate nu­ mai de femei in majoritatea eazurilor de rudenii apropiate ~i veeine ale mortului.:. La mmta $i la jocuri di­ ferite.

iar din fluier a cintat un singur informator. noua ne-a cintal fara diferente melodiile 45 ~i 53e (Mct sculai de dimmeata).i populatia maghiara este indiseutabil..) un llumar de 9 piese inslrumen­ lali'. 203. PaUiguta Boti~ din .555 de melodii. Volume II: Vocal melodies (XXXIV + 756 p).. .56).torese sau de Inmormintare..1 2:>--­ de me­ rln­ do­ par­ tpo- )ito] :atii se \oi de­ ca 0 mo• ' C1- iute ::"or- Ka­ CD. Cele dnd mari volume "Ramanian Folk Musik" (1967) au fost preydllte pentru ti­ par in anii 1940--Hl-15. 5. In general. Ne dUe la aceasttl concluzle piesele gasite in eoleetia Bartok nr. eolectii este notat8 10.i trei infofmalori..?". ca la exemplele 201.. . Posibil Cd aee$ti doi informatori n-au fost eei mai reprezentathri in me$teritul c1ntatului 1a trimbita din \Temea aeeea. Mar­ tinus Niyhoff 1967. 37. Volume III: Texts (CVIII + ti62 p) Edited by Benjamin Suchoff.i 134: stnt eompletari de melodii de joe ell silabele la. tr. de 5e ne­ cu em en­ ·es. Teodorescll (N. .752 de texte poetice traduse de Dl. aeeea!. 25).'1 informatoare din coleetia Bartok. 1.Ii 27 din eolectia Brediceanu. la care nu am putut sa Ie descoperill1 provenienta in neam eu toate in­ vestigatiile facute. ne referim la horile autenticp maramure~ene. Tot aici se dau 0­ caziile de ciHtat: "dupa mort". In investiga~lile noastre. la eaz 1a caz. numai ca rlndul dublat este varianta cunoscnlci J11plodii "Cit 11 Maramure$u".ti 2 piese.. in masura de 6/8. 110 . cloar doi informatori. informatoarea Varvara Braieului din Vi~eu de Jos.300 de pagini euprinzind 2. Ca structura ~i forma. The Hague. .. de aeeea ~i modul e1 de cin­ tare a fast diferit de eel a taranilor. Avem ~i eazuri fericite de coineidellta dnd aeeea$i mel odie in eele doud.i III UflIld ell 80 di? ani este tot un IraUll1ent din melodia de joe..>i Hll din Ielld. care sint scrise in masura de 2/. Trei volume impunatoare de peste 2.-:1nd pe C 1 ea cezura pri11cipald nu slnt cunoseute la popoarele invecinate. Bela Bart6k "Romanian Folk Music.ti ~i Marie !?i Doica Vra­ gu~ din Once~ti. 54ab.prima melodie a fost imprimata ca 0 ho(c' mai noua din -+ rlnduri. bu­ dum in A.Ii lunger Man din On­ cesli (1. :. in h0fea locala mai noua de astl:lzi gasim acelea!jii tipuri ca ~i acwn 70 de ani. Du­ mUm Sereea din Dragomire.!O:!. llll-i dci lllare im­ porlanla numindu-l fals.ie ~i anume: lui Bartok i-au cinlat din trimbita. "horea oilor". Aeelea!?i observatii se pot face la nr. Melodiile . Concluzinam deei di nu poate fi yorba de 0 preluare a lor.B.. Lucrarea e magis­ traUi sub toate aspeetele. ci mai degraba un amestec de hore propriu-zisa eu dntec \-oca1 de joe pe care Bartok 11u-1 sesiseaza. sub numerele 34.A. captiveaza de 10. la. fel. 53e. esle vorba de Ele­ na Bidea -. 38 care sint notate just in masura de 6/8. cu reveniri la notatia melodiilor pin a la perfectiune. stoeul de hori vocale de dans intilnit pe teren I-au de­ terminat pe Bartok sa creadi\ eft aces- l~d <iU () fHO\ ellientil lnayhiaf(i Liill doua motive: felul ue-a dnta a unor ill­ formatori ~i aiei ar~Ham di la aeele melo­ dii 1a care Bartok susUne ca sint de orl­ gine maghiara ele provin numai de 1a aceia". Aminlim aid ea infor­ maLor eomun la Bartok ~i Bredieeanu este tot Elena Birlea.la cum a gindit-o izvoditorul ei.i informatoare din Vi­ ~eu cle Jos :tvlalie Ardelean noi am identificat··() sub porecla :\1aria Ardelean ell bota .i la nL 82..* $i sint identic acelea~i piese dIn eolectia Brediceanu.cind merg oile 1a munte". :ara in --. care denota 0 e\'o!ulie. exemplu: 33a. 36. incH monu111entala coleetie a putut apare a!. rotunda. . 9 !?i 38 notate in ma­ sura de 6/8..muit. "dnd !?i-a pierdut ~i $i-a gasit paeu­ raIu oiie". AJte observatii ee se impun sint urmatoa­ relc: melodia 37 din mono~rrafie se afirma cd are rindui III dublat.Kane. ==n late de ga­ du­ ~ste di­ urii fin­ 'ma era Inu $i o )ar . e1 li zice como.J:5a eoleetia Bartok cu exemple 19 !. loan Dunea din Clod 4 piese :<.. adaugi­ rea l<icut. De altfel el afirma: "In momentul de fata se poate eOllstala chiar aeuma ea me­ lodiile tipiee maramure~ene amintite mai sus (49-88) a. "horea pacura­ rului". ea dupa 0 migaloasa ~lefuire artizanaHi. hori din fluh>r si una din cptpra. Vo­ lwn I: Instrwnental 0 melodies (XLVII+ 704). in masuracle 6/B $i nicide­ cum in 2/4.. la. ineeput ealigrafia de ~colar con~tiindos cu care Barl6k a copiat notele melodiilor !jii textele eu litera fina.30. Cete 40 de melodii din coleetia Bartok notate in masura de 214 sint indiscutabil ineadrabile in masura de 6/8.\cela~i 1eno­ men i:I inlilnim . a dirui contact eu ora~ul. iHstrUm(~nt 1<1 cure Bdfl()k. Moartea I-a surprins la ultima intregire a llotelor. dllpa expatrierea \0­ luntara la New York (B. with a Fo­ reword by Victor Bator. _-\cestQ !lucan instrument ale ell certHudi­ ne trebuiau incluse la repertoriul oeazional pac. de fapt esle \orba de 0 a cloua meiodie care este un veritabll cintee de joe introdus de informatoare in loc de un refren obi~. aceasta sub in­ f1uenta JJllizicii lUolc!cnenesti ~i nicidl'CUHl sub illfluenla mUilCH maghiare.HI si 8:! ell.ebuia sa Ie privim ca 0 proprietate pri­ morcliala a rornanilor din l\1aramure.preoteasa din leud.' 1a aceea. si )11­ ine )n­ )ar It!i ele Iri­ pe 1te af­ . ceea ce del10ta ca ele au ev01uat prea putin. La aeest capitol se em'ine sa mai iaccm 0 obsen-aj. sotia folcloristului care i-a ein ttl t lui Bar t6k exemplele 77 ~l '7gb ambe­ Ie in ruasura de 2/4 iar in colectia Bredicea­ nu aeele piese sub nr.

7. obiectivele propuse fiind cele a­ ratate mai sus.atarea cinLecelor eu lolul strain\? celor din uz prin partea locului". 1'oate fenomenele COIn­ plexe Cd Hunta.ii lHU11ai . 16 slnt cunoscute in parte. urmind ca pentru a­ cestea sa fie seieetionate doar cele mai re­ prezentative l?i aspecte putin luate in sea­ mil ori nesesizate inca.II. g e nurile ~i speciUe neintilnite de ei.a generala ca tineretul este eel mai recepti\' la noutati ~i chiar excentrizari refuzale de restul colee­ ti\itatii 5i mobilul pc. Cintece \'0­ cale de clans. ReperLor iul nuntE. Pentru toale aceslea am cautat sa cu­ princlem intreq l\faramure~ul lstoric Plna la Gutli ~i gramta eu U. Cinlccul de lea~Jan $i 1J0lejllne. se afirma. factorii e\oluth-i :.ii sat sal! sate \e­ /I . 15. (10). urmarifea ~JeJ1u(l1or identiiicate de c. 10 11. de asemel1ea. Repprloriul copiilor. L. DatiniJe si. 9.. pe conjugarea citona criterii (\'lrst&. Horea 1unga. iar numerele -1. indeletniciri.echi arcielenesc. unele in mai mica masura sau tangen~ial din culegerea Brediceanu. pe cele 5 viii.R.. cduUnd sa se diferentieze oareCUll1 de rest prin acea"ta atitudine de bra\'ada.111 mica masura am recurs la reconstituirea lor prin eheslionare. 3. HI. (8). 9. 15 care reprezinla in monouratia fle fa~a un material inedit. 12. -. 0 pri­ ma constatare ne arata ca lipsesc din cule­ qerile anterioare numere1e 1. dintre vechi l?i nou .itre eei doi marl culegalori inainta)i. 6.?i mai variate. 3.\Ioul care a ptitruns ~i continua sa patrumia in zona pe toate calle am cautat sa-1 surprin­ dem in faptul de falclor ca 0 realitate \-ie (te neconteslat. participind nemijlocit la toate manifestarile folc1orice !. Inainte ue a trece 1a prezentarea catego­ riHor de cintece ~i meloclii cuprinse in a­ eest volum facem iara~l precizari: mai Intii ca Ie-am cllprins pe aees(ea intr-o sistema­ tica bazata. am folo­ sit in cercelarea obiceiurilor metoda ob­ sen atiilor directe.S. Am pus in pa­ ranteza numerele 8 ~i 10 deoarece reprezinlti in colectia Brediceann reperloriu ell 0 sin­ gura piesd. . restrictia s-a rasfrin t ~l aSllpra lor dar. consideram ca 0 restrictie este indicata 5i in analiza struc­ turala a genurilor muzicale suiicient carae­ lerizate f?i CUlloscute. 16.. In prezentarea diferi­ telor categorii de hori l?i melodii am proee­ dat de asemenea reslricth'. culegerea <\­ cdeea)i meiodii de la acela'. RepeL­ toriul de cdtanie. Consicleram ast­ tel ca analiza textelor poetice ~i clescrierea amanuntita a unor obiceiuri arhicunoseute pot sa lipseased clintr-un studiu de foldor lUuzical. PRECIZARI ASUPRA CULEGERII aIUZICALE. 11. AceastCi meloda am fo1osit-o ~i 1a re­ constituirea unor fapte de folclor perene. Hori de l11asa. 14. Am urmaril. siste­ matizarea prive~te de regula componentul cel mal diversificat ce esLe insa \ ariabil de la 0 calefIorie la alta. Horea mal nouii1 14. obiceiurile de primavara all fost urmarite. colinde:e. In prh'inta repertoriulul vocal sau instru­ menlal neocazional am cautat ca in cule­ gere sa prevaleze autenticul cintec mara­ mure~ean. UEZULTATE ~I CONSTATARI o cercelare exhallsiva a folclorului mu. care du­ ce la 111l. eolindat. Dintre acestea eele ell numerele -4.> . Melodii instrumentale de joc. ~-am neglijat \'ariantele ori me­ 10dille eare au palruns perfect ill dialect. ]l()i am ~lclsit muit mai llluJtt. 5. . obser­ \atiile facute de eercetatorii mai 1'eeenti ai iolelorului muzical. exceptie facind cOll1unele cu popula~ie pre­ ponderent de limba ucraineana ~i maghiara.. Joeurile Ie-am cu1es in desfa~ura­ rea sincretica eu mU:lica ~i mai rar prin re­ constituirea de la lautarii tar ani ai satefor $i numai atunci dnd a fost \'orba de unele jocuri ce nu se mai practica dedt in amin­ tire. dnd siluatia a ce­ rut-o ori ineditul inregistrarilor ~i obser­ \-atiilor noastre nn lipsesc. 2..>i interpret $i clupa un allllmil intenal apoi inregistrarea dc(. prilej etc.ihologic este tenC\in~a (e D. 7.S. Am avut ]:l1sa in iatd dteva obiecth'e: ell110a$terea situ­ atiei (1e astazi a muzicii lorclorice mara­ mUle~eJ1e. Cilltecul pro­ priu-zis de siH . zical maramure~ean nu a stat ~i nici nu poale sta in atentia noastrii. 13. 11. l:\alade.t. Rezultalul culegerii se cOllcretiJ'cazd lntr-un numar de 1-480 plese ll1uzieale eli:l 45 de sate ~i comune in­ regislrale pe banda magnetica pe calegorii rlupa cum Ufmeaza: 1. mai mult chiar. a pefsonalitatii incipienle. Dalinile sar­ batorilor de iarnd. folosind in prelabil pe lin­ ga mijloacele moderne de inregistrare !. clncl yariantele priveau ~Jenurile oca­ i. 13. cIt ~i eele care dovedesc sintelizari cUntre local ~i a10gen. Cind \ ariantele genurilor neocazlonale au prezentat micl (teosebiri intre ele.lr­ biHorilor de primitvara f?i vara. i-am inregis­ trat )i I-am transcris. 5. 8. 13.i de lllutatie in sfera procluctiel toldorice muzi­ cale. 6. eatanie. 16 din culegerea Bartok.) in caclrul categoriilor mai bogat reprezentatf'. Brailoiu cOllfirmaobservati. Pe cit ne-au permis imprejurarile in decur­ sul celor 14 ani de investigare. Repertoriu de Inmormintarei G. Clntece de pe1eril1aj.leea$i melodii sau \'arianie de la lllai multi interpre\i diD acela'. \'erlficate ~i re\-erificale la fata locului pe teren in loate eomunele cercetate. in111or­ mintare. 5. PUEl\HZE MEl'ODOLOGICE. botejune. 0 delimitare cit mai precisa a graiului muzical l1laramure~ean )i a ~Jenurilor mai putin reprezentate 'in eoJec­ tie de pina acum.lonale ~i a caror rasplndire a constituit chiar un oblecth.il un chestionar pentru investigarea informa­ torHor. (3 Reperto­ riu pastoresc.al cercetarii. 12.

D('~i ]a 0 \lrsta Inainlatd ~i-a amintit per­ fect de imprimarea facutu ell CO de ani in urma de fOlclori~tii B{~la Bartok ~i foan 13ir­ led. ca. illvatato­ rul loan Vlad n. rest !: :1(' l c: Ll­ d- si lrea mai \-e . intre nanonaliHi\i. Aldelean Marie. ('om orbited d0curnent este imprim.6. oleacd a­ 1e5ta. dti Yecini-o fo numa! dupa mine 0 trim as nu 0 data..'viunteanu Elena din Poienile Glodului.)i nu­ mai a treia oara erau imprimati la fonograf. I-a informat 9re!. 2'goa­ m tii 'ma­ (erii cirul iste­ :ltul 1 de [eri­ Jce­ ast­ ~rea :ute c:or a 0 ruc­ rac­ I ace­ re­ sea­ serI Cd :i ~i ~ec- nte.ene. 265). C'i de tri orL $tii ce clJ1tece al cintat '( s-ar putpa ~(Hi amilltesti '? --. am einLat ~i astazi ~i am zinit !?i nllini" mi-o pHHit g1asu . pag. 64). dne. munce~te. Doar me­ lodia . imprumutind doar ~i adopt:i:nd doar une!e acccmte ~i mo­ duri san fommle de exprimare striHne..AtuJlci 1a Vlad in cast! cinE'-o mai fost' cine! ai ci:ntat '? -. Am obseryat Cd in zona de care ne ocupam.. lJllr-o maniera care ria muzieii sale un co­ 10ri1 aparte. Pe aceasta mel odie a impro yizat diferite te:-. Cautlnd in amintirea acestor in­ formatori cintecele spuse de ei ~i tiparite inainte cu 60 de ani ei ~i Ie-au amintit Cll greu. informato­ rul Dunca Vasile de 74 de ani (1974) ince­ pe melodiile specifice Maramure~ului dupa care adauga acela~i text ~i fragment de me­ lodie din Muntenia cn adaugiri trili-li-lili.) ~-apoi ul a :. --. radio in casa pentru nepoti ~i cu qreu :')i-a amintit de imprimarile facute. am gasH 0 melo­ die neschimbata. A­ ce"le influente 1n0\ itabile ~i reciproce in­ lre popoare \ ('cine.Tu mamuca m-ai facut" a fost repro­ dusa aidoma la fel $i melodia ilLume nu 1 w I \ . dp \lOlld ori 1ntr-o zi :. se bUCllra. In 11. rareori ca ~i in cazul infor­ matoarei Braicu Varyara. Samana.n. 5i femeia lui Vlad.. unii au schimbat total melodia. este de neCOll­ te5tat aiel. 21. 1~~ din colectie nu ~i le-a amintit. lucreazii ~i seline des­ tul de bine.IW3. La prima cheslionare din :25. A\ca.~-o fo' nimeni. Dupa doua saptamini.ie noapl€ ' . am depanat Cll infor­ matori! tiecare melodie cintaUi In lllonogra­ fia bartokiana.)i anu­ me ca in muziea magi1iara Cll deosebire in cea secuia'>ea ~iin cea \ec'he maghiara. Caraeterul lneth iuuai ell speei­ I ic neao~ romanese. deja. erau PLl!. 9.> a cum il simte raiinat moro~anul. Dlln­ ca Vasile din leuct. nu sill: de a~a naturCi ca sa suprime ori sa cople­ i. De 1a primul folclorist nu am gasit niei unul iar de la al dOilea din fericire am uasit in "lata pe Dunca :Mdricnta (Mureanca}. nn i-am cUlloscul (am arillat poza lui Bartok). ma­ sura e influentata muzica noastra populara de muzica maghiara ~i dimpotrka. In treacat fie spus. Am fosl \ecini (e \orba de informatorul lui Bartok. laUt dialogul eu informatoarea lui Bela Bar­ tok Braicu Varvara dill Vi~eu de Jos.easca nota originala a muzicii maramure­ .iillt bacll­ sama cum dul. De exemplu.II. avem incontes~abil influente muzieale de la zonele limitrofe cit ~i de la nationali­ tatHe cu care convietuim . pri­ uJe­ ). lliaJ e . lOa.li sa dnte :. poatp cd.e elemente de muzica romaneascd din Ar­ deal" (B. a!.. am ~i uitat ca-s Ct(:' 82 de ani. ea avea 22). sdrSar­ 'rto10.. ~i deci "numai intr-o mica. l"u mai ~tii ~i cine a mai cintat din sat? --. iar allele numai fragmentar. ". Hte. Braicu Van'ara din Vi~eu de Jos. Ca metoda de cule~Jere care relese de-aItfel 5i din Iucrarea "Bartokiana". in a~a-zisa "ll1ULiea curuteasea se gdsesc mul­ .ma~Jhiari ~i rU­ teni cu care nealllUl maramure~ean a trait )i tr1iie$te. dialog imprimal in anul 1971 februarie 28..i Ie-a amintit eu wen ~i mai mult cmintele sau frinturi de lllelodii. la 82 de ani :inchipuie-1i cum sa-Ii aminte~ti late horlle ! -. ("vezi exemplele 263. Din cOll\'orblre reiese cd ill[ollllaluarea a lost chestionala in trel reprize.:ttii ~i G redau mai jos: linde aU cll1tat? La Loati a lui Vlad.>i 1. Bercea Dumitru din Dragomi­ re~ti. doyede~te cum creatia strins legata de viata creatorului ~i a colectiviUitii se schimba in pennanenta paraiel eu data. Ta­ ranlll moro~an creeaza lnsu!. Aceea n-o clntat. tex­ tul mai putin.. bocetul IlL ~la a fast reprodus cn mid deosebiri. 'alia pa­ inL~i sin­ e !. trE'ccut prill filtru. Faptul cei la unele dntece niei nu a putut Ii facuta reconstituirea.DraHu l11eu. numal eu am cintal.J. Brai­ cu ValTara nu mi-a reprodus dedt 0 sin­ gura melodie. d din contra..te.Numai eli 5i domnll.197:3. informatorii erau chestionati. aUHurea.Citi domni erall'l Era 5i popa Blrlea din lend? Irall doi domni. mai curind se poate constata contrariul :.~--." ­ 1 I pel­ i: 5. . dupa yorbele pe care Ie-am lis. Che~a Irina din Boci­ coiel.. pe linga marele arsenal de hori lo­ cale.III.25 . am incercat sa depanam aminlirea acelor cintece tiparite aeum 60 de ani pc care t. Scopul prinCipal urmarH ~e noi a fost ~i acela de a gasi pe fo~tii informatorl a lui Tiberiu Bredieeanu ~i Bela Bartok.>it Pe Bart6k asupra Ylrstei (19 ani.Cl:nd tp-o inregistrat ti-o pus sCi-Ii uuzi \ ueed ? ~1i-o scris acolo Domnu aiesta (se re­ iNea Ja cel din poza} ~i apoi ei mi-o cin­ tatoo dupa 91asu meu. in multe cazuri Ie-am fredo­ nat eu melodia ca sa $i-o aminleasca ~i iata 1a ce rezultat am ajuns: colindele 1. pro­ :)[ea \0- ~ de 5.>i intr-un spirit. horea lunga 23a 111i-a fost reprodusa total diferit ~i ele lInde au disparut nodurile. samana. 'Tean sa remarc ca inca nu ~i-a pierdut vocea.~ .i "sa se mai 91n(\easeli pillEt-a (lona zi· imprimarile s-au nicut in casa ld ilwajatorul loan VIae! unde BE-la Bartok ~i loan 15ir1ea au fost 9azdlliti pe::.

la ~(. illformatorii Hind la 0 \lrslil inaintata CJreu au inai pumt dt~slusi una­ dou£1 melodii. Bctlrinii informatori incurCi'i textel(>. (.---~--- tl'-oi SUdL.i pi 111qa . In hor<~a "De-a..' creatie S8 ohserva in legatura eu tex­ tf'le )i in melodie.to .ticilp dialectdlc'.----~--.>i muri primiivarci" iniormatodn'a Braicu Yarvara a cintat-o lui Rna Bartok ca 0 hore lunqa. Creatia coleetiva Sf' l1a$te aliituri d(' cea indiyidmda in munca la cla­ ca.ell' . larg ~i gelloros in inte­ li:'sul lui. ritual. ocaziede dntat.>1 colectivd. De obkei glasul c'ste mult mai gf'l1eral. De multe ori 11 P[(. In­ formatorul cauta 0 melo{lie care 'ia cores­ punc!a starii lui suflett~$Ll $1 cctwia Ii impri· m[l caracLerul acestei stari.. vlrsta-~i spunp cuvin­ tul. la un clntec de .'1i:Hoare. cit 51 la alte rea· litati fole larke.dru '/er '" qe . l('~lilturd <linln' k~t '.f' J'-.ile din Jpud.. care vehi­ culeaza eple mai multc melodii 51nt r:lntp­ celc de dans ~i strigaturile.'cl din Bocicoipl )i DUIlCd Va<.i llf'Potii au'stora cme ill ~j['neral mi-au reprodus melodii din IPper­ Loriu CLlH'nt .'[JlllHt' (1m putut-o observa !'li la infonna­ tOMe'a Irina Cbe'. la. iar la ultimelt> doua reia cunoseutul refren maramurel?ean. Textlll sp pZlstr"dzd idr irlt'(. 107 nu ~i If'-a aminlit dE'lo('... un aelpvarat cin­ tee propriu-zis.re cin? do - rtl - 'f' hal da" ha /a co . \ III recurs ell prl'­ clid(~re Id copiii :-. horea lungiI in f'volutia f·i.. iar aItele numai partial.u\ eli' crentie individuali} '.J - ..>ocupa a melodic pe care 0 frpdone.i tenctinta de trans­ (..i 70a: nr. Intensul proces ct.>l n)('l()dii~. daina . clis[}arind nodurill'. In general..'.ici irati. Astali horerl a suff'rit trclflstormari.a! . Aceea:. Supuni111<lu-le analizei scopulul cer­ cpliirii noastre.. text slnl numai celp oc(tzionalp. daina. cit $i a materialului cuies ne-a pus 0 sea­ rna de prolJ\el11£' ef> Ie vom eludda in capi­ lolul pre:zenL In IUlllilld rolului social pe carl·-l dre ciutecul in viata satului. 47 uni [pud IDr. se schimba in perma­ nenta.eu nu P()t inoda nlasu Cd mamd"..'oian S~I nnte ("sint bcltrinti <. muzical. caractE'ri<. Vai pu pe-o u .-u cu .t rinduri: cloua din ele informatorul are text.i mi-alll pierdut qlu':iu"j ori dLl llicepul si. '.rea . Aceed~i 111(>Iodie poatp cuprinde foarte muIte texte. transformarea stilului eu noduri in stil me­ lodk. autentic illdfilIDure!'lf'ctl1 ca­ re potentiaza sentimf>ntul de instrainare al ('Teatorului: De-a~ muri primavara I Pa5d­ rile m-ar clnta I Grangurul mi-ar clopoti I ~i cucu pop-ar si I Pupadza mi-ar fa co­ laci j ~i mi-ar da past-e salaj I Daca n-am "urod l. am urmarit pro­ ('.i ". sfir!'le~te prin a gasi cllYinte potriYite. Genurile cele mai gustate.d cintt'eului Ill:' tid un:' dminl<. Sludierea amctnuntita a inforlUdlorilor. schimba mc'Iodiile. mp!odiile legate dt. 7) InL DU~CA \' ASILE. llf'·au ajutat in special Ia horilE' lefJaie de pri\Pj.i dai­ nale. La descrierea obice1urilor.!'rlndu-Ie par(-"rea. Ill'. deoari?ce ori l1U . ! .... 1ctr Cd f»flonwn ueneral zOl1f'i eslC' hlptul ea 0 IUP­ loclip poate vehicula mai mutt!:' texte.\Ii('ritd. doye(\e~te ca creatia este strlns le~rata de viata informatornlui si a colecthiUi\ii.gu meii.j pOt-tice. Fenomenul se intimplCi ~i invers.! .. .l­ ta pind Ia doud stroft' ell la. 5~le a fost reprodusd totdl diferil la fel :. Faptul di majoritatea cintecelor nid nll au putut fi reconstituite. .: fa 1:0 . 99. jJpntru deslu~ired a('p~tc)r problpIllc" dis( u· tii Ie eu informatorii np-au iost de un marp folos. 71. iatci un exemplu din ho­ rea pribf'agului (ex.

.'Iu­ ria Tanase s-a apropiat de El dindu-i inter­ prelarc artistica. n-a dezamagit-o. variantele me Iodinor.He pro­ liva.)IIE. Ceea ce a determinat-o pe mao rea cintareata:o..J :.1 .i Bihar.-.---­ . In orele de ragaz Maria Tana­ se 0 punea pe Ana Vancea sa-i horeasca horl din satul ei. Facem aid ~i 0 alta observatie interesan­ ta: datorita autellliciiatli ~i speciticu}ui tol­ clorului din zona. .. de nunta.. r-' C. toute imprimate pe disc ~i banda vor dainui peste veacuri atH III tura cit ~i pes­ te hotare.--.·---/1 .~f!. mUllcitoare la 0 fabric a de trl­ cotaje din capitala. sa-i horeasca de lea­ gan.~' fT). Orl acele care nu erau maramure­ -.fariei.ltoarele precizari: datorita eelor patru mad treeatori intre localitatile de intede­ renta.' pe tonica Sol eu mici ex­ ceptii care datoriUi Intinclerilor Ie-am la­ sat tonica pe Re. Pi. melodii eu puterni­ ce illfluente ~i preluari dill aIte zone sa llP limitam la un numar de 619.. HOrE'd prim6verii (ex.1 --_ _--. {~.(>$te> enul :~ '. i-a fost Cd 0 sora ~.'OCi ~~"')' l\loro~enii :ll ':::::'3 In horea locala metml este foarte largo il clnlZI intr-un spatiu muzical de la 2\1. la...~() \.. Ana Yancea care avea 0 voce frumoasa. " (!~/I ct-' -~ ~.. rea­ asle cla­ Largo . Sali~te eu Bistrifa ~asauci.---. "Doine din Maramure~u lDui-dul) "CHu-i :\faramuresu/. iar minorele eu tonica pe :\Ii. hori batrine~ti. melodiile hibrid. in folclol'lll muzica1 se obserVE! pu­ ternic : Bor~a cu Suceava ! SaceI. de la cunoscutul dntec "Citu-i Ma­ ramure~ll" en intenalul caracterislic.Jaria Tanase d descopprit-o Intlmplator eu ocazia unei serbciri date de brigada artistica a fabricii in Bucure. In­ Fa . Cintdf()clta a lu­ al-o cu ea ~i i-a prop us sa 0 insoteascd pretutindeni In turnee.'] .1 J )VL/ !.. Sapinta eU Oa~. la. "Horincuta". Este un exem­ plu de adaptare locali'i.semenea exemple mai intllnim eu completari de la.> .--------------~ ----------~---- 27 -. pe care l'.ti in anul 1952. Dam un exemplu de evolutie $i sC'himbare de> funetie clintr-o melodi(~ eu scara eromatiea de tip boC'pt: a fast pH>­ luaUi s1 transformata lntr-ull cintpc pro- priu-zis ell' lip vechi. meloclie }a care Sod adaptat un text de colinde in ]\Iaramure~t timpul a1 V-lea s-a lungit ~i asUel s-a ajuns in masura 1eganata de 6 / 8.m urru.. LID! .. Inf. seCUll­ cia minita Si bemol--Do diez. 14 anI {r'ud 1974 Hilt· .:! adu­ din I\lo1do\'u Si 1ipita la 0 hore lunga (>Yoluata.}rJ {J/j: .a au intrat in drcni­ tul national ~i universal urmatoarele melo­ dii din zona: "Cintec din tulnlc". ori sa i se dnte dupa mort. sa a meIt:.. •. 8).a savureze ~i sa se a­ proprie aUt dE" mult de MaramureS a fost Unara FHancd Ana Vancea din Nane~ti ­ :!\[aramure~..~1.. Ex.-. numai asUel am putut grupa ee1e peste 1480 de lllelodii ea sa 9asim eu aju­ toml cadentelor inleriod[c". . .// f'. Am in­ tilnit in Bihor Balada "Flntina din lemn de brad" in masma de 5/8. La melodiile instrumentale pentru a si111ti mai biDe spe­ cifleul ~i culoarea locala am respectat ga­ ma in care s-a cintat. BoUza.---~-- . "Trihu­ rihu". u­ [laf(' cer­ c'-au 'ih'j.----. sa . ~i :ic P<:u10a qiuslo este 0 meIodi(~ nou.. 40-250. "Dragu-mi unde-am intrat".. vpstita cinHireata :r-. DUl'iC\ \ . . "Nici aef'ln nu-i fe­ dor". Ca ~i mod ell' Iueru i:! prezenteilucrari majoritatea horilor majo­ re au fast i'ldus.- JI dwl - c(' lpri ori nea­ . ~ . A. credincioasa pilld In cEpa mortii.'~#. sa-i colinde ~i sa-i spuna strigaturi de la joe.:(ub:J to texl Cd lTIP- iDI SL: 'Ii - r.------. in siil ~tiilltiIic: cu resj)<!c­ larea fonetismelor re~Jionah' ~i ell ace! td­ lent indi vizibll care ii conferea unicUa­ tea.\.. Este Ulla ~i aC('e[I$i scara.{ are utul dai­ 'ehi­ tntp­ oces tex­ pstf> l:ltl'­ inde ho- :. Poiana Botizei Cll Uipu~u ~i Codru.~_ )res­ . Asupra zonelor de influenta mai facL.. pre­ 1uate din zone1e Salaj :. $i a.ene..

l PrezentL.].--. cOil5tient ea in eultura populara sp petrpc continuu schimbari de planuri. Prill acestea pIe se deo<. ritualurile.. 8i aceas ta a fost 0 meloclie eu noduri. formeazd Un sistem de complexe inlerrelatii. ell via!a neamului ea 0 eelulli fUllctamentala a societiltii noastre traciitiona­ SP(Jl1tUIW.ieu'u din miturilC' 5i ritnrilC" an­ tice. Un alt f('nomen 1nregistrat pe raza lolclorica df~ CiHC' n0 '_~cupam est<' grefarC'(l UDor ('le­ mentl' inovatoare PC! trupul unei viguroas(~ traditii.zi la adevilrate mutaiii functionalC' in folc10rul din ~:Iaramure5.eenii.nvie­ red naturii let inceput cI(~ f. obiceiurileJll totalilatea lor eele pe care folclori$tii Ie-au Dllmit ealenclaris­ lice sau de peste an. Fpnoml"llui st' dd­ toreaZd !?i pluralitatii valcntplor pe care obil'C>inrile ]e pOurtd. valorii UIll. Foeul viu intretinut la sUna a ramas doar in speetaeol.. . ilsti'izi celt' mai multe ·. Ea poartd germenii nnei f'Yolutii incon1estabile. ina­ \Catia 0volueazd clt-stul ele lent in zona cla­ torita traditiei deosebit de putE'rnice.llitati de px­ prc'."€. a clu:.· !?i simpliticdrill' slnt \ izibile pE' zi ee trec(>. $i duel? 1a sehimbarea sensu­ rilor lor. Lle se realizeaza prin iran<. TRADITIE SI INOVATIE IN CONTEMPORANEITATE ") Dintre toate manifestarile moro~ene!?ti dovcdese a fi celt:> mai rezistentt' in timp..>i mitsurii. Ele deschicl perspectivp SPIC' intelpqerpu di­ nall1ir.28 - .' intra in ea­ tegoria eelor batrini in raporturile lor eu <'(lcrul $i profanul.formeaztl un meecl11sim viu atlt In noi fn '\. un mecanism cwatar ~i pastrator de ordine.. Ca urare \a condueatorl "Tileguta". un sistem corelat eu viata omu]ui. au loc mu­ tdtii ~i de functii ~i de S('D'. eu vechiul ~i noul. Melodia ddusa yw scena nu mai poate Ii identiea eu llwlodiil clnti:Hil. 50 mai pastreazd ell gleu praetici mag ice unde Ie1ele i~i eauta norocul in noaptea de AnuI ?\ou. de f<jpt credintf'i in moartf'il ~i rei.. Diitele pc care ni 10 ofer~i folclorul muzlcal arata ea eele mal vechi specii pastrat(~ in afara alterarilor !?i a pvolurei PSt'ntiale ehiar. e'e exemplu. sut. o primd observatie estc idptul cd. De (. seoola Ul relief \'alente adfnci umane.ldna ubin:iurilor.. fenomene similare cu­ noscind ~i melodiile obiceiurilor. 15u pag. ~" . un mccansim ere'dtor cle culturd. dupa e(' s-an Cflsatorit <.. ­ . cOfl'grafill cu UC'StiCd ~i mimicd lB. Etnologli stnl ill gen('rai de aco:ci cd. a mC'locliilor '1i ritmicii melodiilor..8. Lste conditld vel loriticarii lur critice.. "fn euUura 110astra tradi­ tiona la.xemplu trdllsformareu unui obicei ele primuvilfd "Tinjaua" III obiceiu d(>\nul"oli. pl~ntru ca la realizarPC! lor contri­ bui. prin mutatii func­ iiollale. jmprel!11a ell cele ale Yictii de familie.. Remineseentele vpchiului cintec al fetei in primejdie cif' a-$i piercif' 'turma !?i viata.ieCdf(· tin.l .tim bine ceea ce au spus in trefUt..: cpar ~t dinlre riturilC'. 159 pa~r. Obicf'iurilc. -.ebesc cI(· celelalte caic'gorii ale folclorului deoarece obiceiu­ rile 5111t aete de eomunieare de' un limbaj propriu. Omul padurii ori tata padurii se crede $i ustazi ea mo­ me~te pe unii tineri ra1aeitori prin paduri iur horea "fetel padurii" noi am gasit-o co. SelU JJlOclItea $1 reillvierea caprel in srlrhatoriic> de Annl Nou cu tot ceremonlalul de 111 111ormintan' in jocurile cu ma!?ti. 3).. Cul­ tura populara ne ofeTCl lil tot pasul (..ii inLl'fIlp d fellomC'lwlnr culturalf'. cll ~i in folclorul ritual dar!?i In ace. in popor acum 50--60 de alIi legat8. obiceiurile pupu­ lare tree printr-un proces eontinuu de de­ saeralizare.. decL dC' pe un plan contextual pI? altul. cafe produce schimbarlle. u tonpo-ului .. St' c('r cunoscutf' in profunzi­ mea lor pC'lltru Cd yalorificarea Sd llU rami­ Ott let suprafatd. de 1a sat 10. obiceiurili>.H~)t ncitate" :l 10< 26 Qe ~'r'].ilnp. eorespunde eu moaf­ teu 51 re'in.ie: lC'a v('rhdl& S8 imbini't eu eNl muzi­ cali!.-----------------------------~----. 1H' olJJig~1 la lratau'd lor ('<1 proc{'s. pe eel ceremonial ~i apoi P(~ eel a!:tistic. Am constatat de pilda in zona de Cd[e ne ocupam di tinerii. sa­ end privit asUizi eu alti oelli rlecit aeum cii('\'a dE. Asistdm asta. Pentru ca sa pOilUi spune astazi ce0tl lP trebuic> Sd spuna in conC!itiile integrarii lor in (ultura contemporalld. . 4). Sil l1tl rctin[l llUD1<li ceea c(' ('slc sppctaetllar $i pitorese ci. socia­ Ie cleosebite a unora dintre aeestea pre­ cum $i interesnlui 01l1ului eontemporan pentru cle. 197& . mutatiilp functionale sint elementul dinamie.iarea actelor de pe un plan pe altul: de pil(:a de pe plullUI religios eolindele Iu­ me5ti. -. trebuie Stl 1e :. a UlH'i \'alorificari cu sens culiural ade\'d­ rat.:a:.\cela!?i lueru I-am putut constata ~i la c("i c1'. o veritabila hore lunga. 1 - . A~a SE' intilnesc hod locale mal noi grefate pe horea lungli. cle obiceiuJ respectiv.. cleoarece locu I lor esit' luat de horiie localt' 1Ilcti noi.. Sl' auele tot mai rar.--- 1.i illl intrat in Urupul cp]or insuratl revin ades(·a la horile traditionalt'. apar In folcIoflll obiceiurilor leqdtl' de principalpie lllome11ie dill \'iata omuiui. Inutatii iuneHonale etl reperctlsiuni directe ~lsupra structurii actelOi". un meeanism aetiv al vietH soci­ ale. Custurile variaza de lu In­ divicl 1a individ.Iarumure!? cit ~i in jntrca­ ga tara. dOUd dirN'tii lnnoirih. care prefera a~a cum am aratat horile voeale.seme­ !H:~(l mutatii functional(~.· de rapt mai lllult€' mod.. clan­ sind ~Joale in ritmu1 farti melodif' a unui dans ritual in jurul foeului in care Se arun­ eEl matragunCi. mai noi ell pre­ pOtlclerenta de dans.-­ . obicpillrih~ Sf' \e" (B. Tran:. In raport eu traditia ~i eu innoirea.

Naveti~tii nti mai au timp de data folcloriea. chiar dumi­ nica dn la ora5. de imhogci'ttre ~j evolutie a repcrtoriului in­ vinge ineet ~i inevitabil cea de a dmla. UHf>] e categorii de hori mai ales din Si. Un Ioc eu tntul aparte in fo1c1 orul at lual eu raspIn­ dirf' pc j'ntregul cuprins ell 'Zonci il ocupa po(·zia muncii crerltoare deoarcce in con­ tC'xtul tematicii noi sUi omul constructor al soeiaUsmullli. lin tn clCeasta \'ii:lt~1 folclorul rnuzicdl inlra prin rilurilf? straVt'chi ~l ohiceiuri. apoi sarbat0rile df' iama CU co­ lindele ori jocuri1e de ma..it (1.le o alta obs('f\'atif' privind traditia ~i ino­ vatia: fellomel1ul de contaminare a melo­ diilor care persista Intre genurile din zona.l 29 tJOfJU­ le cle­ ona de rCi a~a u pre­ ~&tnri l H'V in lueru in ca­ lor eu acum ld in (. simpl() elar Ylguroase.'cf'den t. S0 muta san se mariUi la ora~.­ truns de constiinta noului. Fetele ramase in sat clntCi numai dntecc de larga circulatie.ii cca dp 111111Jire. ca am intilnit 0 inforrnaloa­ re batrlna. care deyin hari de dragoste sau hori \'oea10 d(" dans si mai depclrte in hod elr' '!iaW non!1.Lui . luptd 1)('11 tru con strutrea socia lisl1lului proslavcs­ le curajul si dirzenia.::un­ s::na ::~! ri i mo­ :i. dragostea de patriE. orice rit al sistemului obiceiurilor se desfa­ 'iUl'il potrivit ml0r rp!luli SfwC'rf'. deaarece a disparut si Jegatura cauzala eu realitatea cme I-a generat. eu loate transformarile exist0nte.5tplUUl obiceiurilor supra­ vietuif'sc numai prin sehimbar(' de fUDCti0. multc din pl(~ sint n(l\'('tiste..:a DC putE'lll explica. sa­ e mu­ emplu ctvara urare tea ~i Anul intare nl0cfr­ le all­ i!1vie­ )e Ull fllnc­ .:. jo.U ioa la CHiull (lj'Pi:l nri colectivita tea Irpbuie incadnila 1n Jlwsura :'..i noi ::a:1­ :. rnptul 5tc1'pel01". In sat se mai pastn'aZd pc alocuri sezatoarea. de dragoste df' tara si partid ale carei notiuni stnt deter­ rpinatr de lncrederC'a nestramutdta In vie­ Inrii'] sodalismului.ti ~i teatru popu­ lar. care n-a yrut "sa Sc dupa mort. 1a nou.mporan s-a [deut ~i se face ~i a!-JEizi in mod lent ~i gradat. ll'elodia (~­ \"olueiu[1 ('va mill rJreu Si a')<l cum am mir­ tdt de Iii hO\"('ci lun~!a au dispilfut 110duri 1(' fipoi corO<llwle. Temdtica noua (''if<: legata 111 horil0 10­ ('dIe noi df~ cintarea adusd patrini.Ha~ilor. atradHici:'. ~umai d:. Dupa impunc>rca masurii de fi/8 tot prin evolutie si prin contopirea tim­ pilor s-a aiuns 1(1 dntecel(. MorosanuL dlrz ~i hotariL muncitor ('nN~ic si perseVNent estc pd. Dam ca eX0111plu horf'B Iunga din reperto­ riul liric neocazi0nal: se mai pastreaZd doar in Sapinta ~i in doua localitati din Valea Izei datorita c('[0monialului de nunta la implptitul eUllllDiL In ~!eneral se poatp afirma ea muzica yoeala este mai rezisten­ ta Ia innoirf' Si evolutie dedt cea instru­ nwntala ell toate Cd li1utarii tarani pastrea­ zi:i multe hori dE' famUi('. ... Tn special in Urica neocazionaHi se obser­ va uncle schimhari lntii la text apoi tran­ formari a horHor catanie si haidueesti ori de in<.' si locurile natale. in tensiunea di. Exista 0 unitatp indiscutabila intre toat" mEll1ifestdrile fo1clorice din zona deoarece l1wramureseanul isi producea sin~rur bunu­ ri Ie: de la imbracaminte lfl fluierc ~i ce­ tera.. !l-a vrut sa colin de.triiinare si 'Pastoresti./. Feciorii pleaca din sat iar horiIe lungi. Melodia ddtoriti:'t clntiirii in maSd f. vocale de clans in mtlSUra d0 2i. de lupta im­ potriva bog.enSll­ mlarll anuri. hori din batrllli p0 eMf' sint 'IolicHati sa lp dnte la ceren'. irecte or ')1 l'juri!.. la in florituri. ollier'iu] cUl1unii d. zical ~CJ in tialc' L~! L1 L ~'-.imburele de dreptale.ntrf' cele doufi f0l'te de consen:are.ttiri su[letesti din care facl' parte in primu] rind strigatura. pa cli­ ". horea Ioea­ Ia mai noua estp expresia directa a unor !'. . Acestea se reflecta in 1'oril(' si '. Acea"ti:'l stare' de Iu. sate in care oamenii nu paraseau niciodata loeul de bat.im­ prejurari minunatc". A~a se explictl de ce Bela Bart6k noteaza.strat eu aproximatie> pIna dup1:\ eel de-al doilea rd.n11 1 cpl mal (1Cce~ihlJ nnului ~i im­ piiei! eel mal plljin C011S0[\ator. Truditia estE' inca 11l'Nl putern i­ ea.t en refrr~n(' Sl p"pudo-fP. C-a intilnit la Ince· putul secolului nostru III ?vtaramuH'S .duri o ca :itole de mal duri.'Pl"Snrile sil11p10 dar pline de sem­ nifi( j ]1] f'lmlicp. Iren(' ~i adaugiri. I 11. Or! d pri1wayuluL ori elf' inslrainare a jucat un ro1 important in liri­ Cd neocilzionala.. Cinteelll pribeagului ori de haiducie ras­ pindit aproape in intreaga arif' geografidL cintcc al tHei tmpotriva bocotanilor. tit' ino­ da­ Cl Un orica .tina. Fokiorul muzical (lin zona a alimentat seif~a dc dreptatf' a taranului obidit $i sarac Si a crescut in sufletul tu­ turor :--.. Procpsu I de tH'eew d~~ 1<1 fo1­ dorul traditional 1a foklorul coni(.\cestc sate i-au dat eOllvingc'rea C~l in vremuri mai vechi "muzica a fost fartl in­ doiala 0 indeldnicirc 0bsteasca" numai a~a 5e poate explica numiirul mare de tarafuri de tarani carp intorcinclu-se seara de la muncile cimpului Im'eseleau coneetatenii. baladelc dis'Par odata eu bdtrinii sat<~lor. asUizi a disparut. arm­ mite categorii ale folclorului l1luzical cu­ nose sau au CUJ10seut 0 infIorire sau 0 schimbare de sens. dcoan~c(' nu se eade numai atunci cind (' locul. mUllca in mina. in care productia easnied indestula nevoile zilnice.·le­ ~2aZd :oasp l$i .~uri si hori. Impotri\'a ocupatiei austro-ung are. Asa cum am amintit in capi­ to luI pn. '\lelltionam Cd ill caclrul liricii maramurf's~'ne neocaziona If:> horea de protest social impotrivCl nedrf'ptatii ctt si hOff'a de haiducie. ho­ rilc' haiduce5ti de ducd. de la hrana df' toat€' zilple la vesti· t010 porti ~i CelSt' ctin l('mn exista 0 viat5 'Slate sfnt este fo1clonCd hine inchegaUi Sl conturdta.. nbiceiurilf' de primavara ca tiniaua sarhatorin~a primului pluaar ee a iesit PE' "tinT. tnate hori­ II' rittwlc 5(' cintilll numdj eu prilC'jlll £:p­ rcmojliilordo care tinedu. muned infratita.­ hoi mondial.enlimenlp ~i (.'.tff'1 (J dpa­ rut horeel lr>fjanati'l (are are Cd izyor dnle· (ul df' ]eaqHn. dar si sfnt cei ffitli fPceptibili. nui son p~l.

Am gasit in aeeste melodii reminiscente clare a horei eu nodurL hore care datorita mi 5earii leaganului atirnat tn grinda me~­ ter nu putea fi cintatii micutulul in acel parlando-rubato. "idSct (.ea~i de s(~cole.adevilrat ci:j mulle din elp an in­ flUelltd grddinitei sau a ~colii.m u text de leqanat care ne duce Ia eOl1eluzia ea aeest Cillt(>(' d Cost un veritabil cintpC' d. unde inovdtitl nu s-a produs preCl ll1ult in melo­ die.C. -\"t. Ob"en'dm ritmul pxtrr-m de simplu (piricul) eu llumaratoan'a )W un sUllet.te deioe ex-elus ca acesl rilm" ([iusto silabic bi­ cron cum II nume~te mareJ~ nostru folclo­ rist Cnnstantin Brailoiu sa fip arhf'tipul rit­ mului maramure~ean aetuEll (8.a~c.urfl 6'8. Culegcrile recente de foklor muzical au clovedit a mare frce­ vputt! a dnteceior de ]pagan 1n care rit­ mnl punctat estc inJoC'uit cn "ritm punctat moaIc" cum ii spune Bart6k bazat pe com­ binatiiIe provenite din ma<. dar inoyatia prodw"d constil numai in text cal'(> dsti:izi are semnifiCLltie exc!L:sh'i'i de joaed.­ fere. 28). Stan.~: ses:e :) r"~' ritrr:u C tat ':. DUl1cd. melo­ clia raminind ace.:: melo( maCl'h rest: Goi:".a. ' n:2t" b" z~: lIcr". cit in iexlul strigilturilor.. sau cloui:l su­ nete so1-mi (bitonul) de lc1 care se twge aIaturi de horea lungd pentatonia freevent int11nit8 ill cintecele moro!. acele practici ce ne clue in timp la stramo~ii dad. gen frecvent in 'Zo­ na prin eelula ritmica iambka CLl trohen] care da nastere masurii de G/8.§z nrE'z·' 're" '.' If-ilCJEtn. -. 8. paq..inc onl. In reperLoriul copiilor Sl' obs('rva 0 inoYdt[p la text lar Ia melo(Jie Cd reaetii spoatane ale celor mid fata de mediul inconjurator. Cele mai vcchi specii dIe clntecelor pcistrdte in afara alter~irilor. "Nu e<.c' si c1­ drept DOS::' del' ' t i i : ~. sa cr· pro::e .. care invoea prin cintece formule.e5tabi1 sfC'ra inOviltiei. AC'0St ritm punctdt este in primuJ rind spe­ cific intregii tari $i npjipsit in ~aramurc5' Pentru aceasta ar plecla in plus 51 faptul d'i am 9Rsit In mai multe co 111une.. CiorIla. pe cunos­ ('uta melodie "Cltu-i !\faramure~'. a :. Si acest gen lipseste in eolectia Bart6k 51 Brediceanu. IIie. ~i care a fost intilnit pentru prima data in melodiile de leagan. ci numai in ritmu1 lega­ nat. Am aratdt Cd se p~istreaZfl inca in mulle comune aee12 hnri de familic Cd de (~xe1l1plu: Hored lui Curban.' noi este qre­ fdrpa sigura a unor C! k~Ulell te j nova loare d~' DwIodie pp truplll line} yjquroas(~ tradi­ tii. :'\oi am (ules Wi l1utnlir cJ.21 prodm:tii infdnti­ Ie. Forma strofica se dovede~te a fi in strinsfl unitate eu 0chiva1entul sau de forma cla­ ~ica din intreaga tara. Reperto­ rill! celor mid lipseste in colf'Ctlile noi cit si din colecti a Barl{)k ori Bred icea!lll.: mu. Un aIt feno­ lllen obsr'rval inregistrat d. apar in [01­ clorul ritual si eel a1 obicciurilor legat(' de principalele momente dill viata omului.lenilor. melodii cantahile eu un substrat pentatoniC'.Si 5.:: :')ca: "'a:. in ritmul autentie maramure~ean care a evoluat din prima. Din investi9atiile folclorice [acute ill zona am inregistrat 24 productii de cintec(> de leagan. Est.. . c .

e] pllline] lua l1astp(p indC'pencient (0 () treapUi fin'HsUi i.cul) ! su­ .'atia stazi crede eel sin1 "opecialitati maqhiare.) :.te :c bi­ )lc]o1 rit­ . OhicpiuriJe riP lnmonnintare an rtlmas in substanta pina asUizi npa1if'rate in mani­ fest.:Jril(' lor lleesentiale mnddi asupra sen­ suJui Jor adine.ito­ / come<. as­ tali aC(. de duca. \stihi III ~Jenul cint. Ritnml bocetelor este :. mart'.1. gemeu0 de ::oina din Oltenia. iar pentatonismul caracteristic :!nelodiiJor maramure. Obi­ ceiul de a dnta l5utari tarani la inmor­ mintar(> estc vechL participared lor estc mu1t mai restrinsa in zilele lloastre.faramure~. Prin urmare D-l cri­ tic. inca ina­ intea erei l10astre f>e obi'5nuia 1a illmorml'n­ tarea eclor a\'11\i si mai alesi sa e-xl!ste pe linCTa hocito8l'e (praeficaif'\ tr1mbita~i (tu­ bicines) si flautist ftriste) fE.nformatoare in tr-o horf' p'w­ priu-zisa.-eebea hore hmga. '" H acestpj specii muzicule Cd form!'l ]i­ hera insotitd pc aloe uri de bizare sunf'l(' :. $i in oCE'st gen pc lln98. Mortii tinNi slnt dusi cu Ce­ tE'rtl. rit. 0 qiisim si 1a stra­ . deyin vibratii sau trE'mo}o in. ci a~a cum e1 inSl1$i a reYenit. :\stfel Ca loyiturile dl' gIota..Jf'nul cintt'c1l1ui de Iecl9an frag­ 'lwnte ale horei Cll noduri c('ea ce ii con­ fpra vef:himC'a ~i uutenticitaif'a specific ro­ md!1eaSCa. Slovacia r Ungaria.-cnt ~rto- cit.C'd:.. e!Utf'ntic maramuresciilla.-j de flui('!'. . Concluzionam deci ea ritmul punctat 111aramuresean nu este im­ prumutat dupa cum afirma initiaJ Bartok. din lrim­ bita si actual de vioara. In -atip . In rr'. Muntenia r el este inclinat sa crea(H1 "que cd." . D(' aseml'nca pen tdtonism u 1 fd(l~ partE' dintr-o zestre '('che. spe­ . Aid melodiile cintate 111. i se si dnle in a1t ritm dedt eel de 6/8. .in primul rind ca 10 nri9ine este indiscutilbil voc-ak dUPti care' d fost IUdt. care sea dezyoltat eu spedfie local in 4 mari direc­ Hi : ~\. fiindea nu ~til1l pe ce baz. de frunzd. planeaza b !lota de saera­ Jitate ehiar daca aeesta a capl\tat in une]e 10Clni yalente noi mai 1argi !7i mai profuncl umane. 154).-inE> eu corOi:llW r tempo rubato.-lnmormintar('.Tos care i-a cintat folcloristului Bar!6k trei variante de hori cu 1l0cluri.ramUre~W(lll (8. iar formulele ritmic!' sint clintrcontrioJet moale (ex. Unele s1nt !'.1 "'C:: o e in ltee€ ' ectia zo­ )henJ care lip- :ente Griti':! ::n es­ acel lega­ care tilnit onic. pag.'11 1 t eei cole i lui l::de lolo­ E"~p intQrc~. :\fai de­ Pdrte 90 lei suta din melodiile cintate de poporul din }.tiinti­ iica constata Cd aCeh~i:l sint curat maghid­ re'" (B. eu alle cu\'int0 yrea sii clf'spoaie 1'Omanill1f'd de 0 marl! pClrt(~ a tezaurului muzical rOllldnpsc poporaJ.ii de instrainare. raUL deci.1 . S(' dnUi duni! 0/ . 9 b).I ' ' "•l . care evolutie am c]escris-o mai sus.i­ labic (perlando) eareimprellna eu sca­ m muzicala redusa ne duce eu siguranFi in timp la gf'llul din care a provenie horp() Junqa. fC'lul C11m cvolucazd cint('(ul popular ill qeneratii si pe qenuri. :iindca dUPd D-sa sint maghiare.'ista . 8 Pcl(j. ac(>a nunta.naqhiara. III' r.lf' aspece de melodie 0. Ucraina. striga un "Pen:al" asupra me­ lodiilor populClrt. Nu exista hdcit()i1H' tillgaJillZl din lUllcJ. InoYatia in ceremo­ nial de inmormlntare eu imp1icatiidirect(' asupra muzieii gasim 1a moartea prematura a tinerilor. 8.mul pUDC­ tat s-a impus Cil ceva sppeific ~i autentic nRseut din suflctul artistic rafinat a1 mara­ mure~eanuilli.\stazL prin schimbarc de functip crasim nrezPllt in c.' ••• ~'\ . sau Cll mire In cazul in ('(HI' a murit fnUi. a$a cum s-a ardial. ela­ :entc :rec­ • rit­ ~rtat scste la maghiari.. 28).itA de Ii! sin0' In p\'oilltia mPlosului pri­ frau! miti\' mii.faramures se misci:i in ase­ Dlenea ritm de dans.ane alar."horea pa lungul"...ene drept 0 il1f1uenta . Esie interesant sa amintim 111 aeest capito] Cd aceea$i informatoare BraicH Vdf\>araclin ViSf'll de .'>t c)Tobablement d'origine arabo-persane u • Intinderea pc arii mai largi dedt bazinul 'Y'PclitPr<1nean plecleazil mai dp{[rdba pen!ru :'iuinea dlltohtoniHlirien-[rilC[\ '. dntat probahil pentru prima data 18 capatiiul mieutului care a fost le­ ganat ~ir care nu putea fi Ipganat si sa. Bela Bart6k Ja i'neeput sustinea d~ doina maramure$eana ar fi un imprnmllt do Ia ruteni en asemaninidu-se eu dumiilf' lIcrainene. cit ~i provenienta din genul de bazd maramure5ean --. Cunoscind in yizlta de la Bueu­ ~esti din 1934 nlf>locJii similarC'. din Bihor $[ Maramure~. veri­ tdbUe hori propriu-zise.llqhi tate.1 slnt toatE' dE' jalE'. IntN8sClnta aCPu<. ca romtw. au disparut. Ef>te drept ca acest ritm de 0 raza zonale.-d~Ie .)('z~itodred" din F8lticeni Bartok serie: "D-1 critic buna "Camel despre ritmuJ ~ >:'110- a) qre­ oare 'ddi­ :('10 r .ures· ul ca no<.ant de stint Cd Bela Bartok dupci HH4 nu considera di ritmlli punciat este neaparat specific maqhiar. 28). leele dad. dar s(' inseala pc!liru Cd aeesle SP ana in marc parte si in muzica slovadi.. ~ i!1s~i :lgan.r·cului de leagan Aln 1l1tilnit majoritatea repertoriului di:~ hori locale mai noi sau cintece propriu-zise in masura de 6/8. Ei cinta de obicei dintr-un hocet sau chiar fraqment dintr-o llore lunga.­ d de acest tia. Tntewsanta ('stc si cintarea la tineri din trimhiti'i. '\'oi l anti ­ in­ . melopf'ea de bocet am gasit melodii eu earacter de ritual incadrabile in rnasllra sau chiar melo­ (Iii de bocct in masura de 6/8. posibi1 sa fi avut un fond comnn.trumental $i de aicea melodia mai nou dp. Astazi in Maramures anroape toatf' Clcpstf' mani­ fp~tari f'-xista. 2D1.au s<. '~-~ : :(']0­ • . 'Este si aeeasta () rJovadii' a evolutiei. Oriqinea de a dnla 1a hmormhtare 0 afl~m 1a romani. Iuo\'iJ­ fol­ c' de Ii.I ..ta transformare a inmorminUlrii in nunta care se face eu mi­ reasa in cazul in care a murit b~iiat.i 11lC'lodie S-ft transformat in qu­ 1'a aeelea5i i.

care sint cei mai eferves­ centi creatori ai acestui fmmos tinut roma­ nesc. . Cintecele Si jocurile (0­ n'monialc direct lecrate de diferHe obie(>­ inri. . "YIutatii fJasim in aceste obiceiuri unde din cen.NVii 1a unelf' obicp­ im. c\ra­ tam.ltje predsa de 2/4..forta de tnnoirp de 1m­ bogatire a repertoriului Si mijloacelor de expre~ie eu mijloace 0t01'ogene. nep'Jat0. ...ee clidlrocttll vpchi liJ () hOrt..\Std7i si eu taraful c:e 18utari Sf' cbtd de ja1e. ell 0'(ccpt>(l unor variatii 5i floricplo 1n(.<. care s-au impus horile lo­ cale mai noi eu strigaturi c!i:ar legat p sau nu de priJejuri.\1ulsul oilor".it si .Jocul caprci" a suferit pe-alocuri unele inflorituri. dar mergind cot 1a cot (U traditia care estc· mult prea puterniCd (B. D<. Forta de Innoire trebuie sil domino in mod incontes­ tabil dar are un proces mal lent in ZOlla de care 1H' ocupam. Evolutia rle 1a colindil la balacUi esh. . f. Horea noui:i Hn­ de astazi sa ramillct pe tonica (Sol). Se poat!' anrma ehiar Cd sub acest aspect nu s-a.j ((... ca parte integranta a tezaurului folcloric rOn1dnesc. Pe lin(fa collndele de od­ gine religioasd..'ioa­ rEt. Datinile strahune practicate la sarbfitori­ 10 <1" iarna In '-faramures constituie 0 do­ vada clara a etnicitatii. b).1r E'volutia melodic!'i ele ]a 1111 cin­ t. a dat noi nl. Mel/)­ diu estf~ cristalizata..cotilor lilutilrL mclodia nll Soil c. 111f1orire".~.. d('\'C'nit (Ul1l"lscuta horp u"\1ocirita. unitati"i $i mai ales a vet himii poporului roman pe aceste me­ leaguri. Am arfi­ fat ctl in zona se Oh<. Constantin Brailoiu remarea din reperto­ riul folcloric a1 satuIlli romanesc.'rOdSE'.'v1indru-~i eill­ ta. locala n1di noud.-un cerb in codru" sau ba1ade: "Colinda pacuraru!ui". Am ~ja. trimbite. Cintecele tradition ale legate dea('e~tc obic0iuri au ramas inca vii exemplI" cinta­ te din fluier.forta de conser­ varc a traditiei ..-mintare. fie el1 din frunza. esti:' Ull V1er$ luat probahil $i addptat 1a un tr'xt lWU..rat t('75nr folcloric. (B. Sint melodii de 0 veritabilii frumusete.""ea mulL Aid doar strigiituril Sf' schh1ba. de cele mai multe ori prin mutatii fUllctionale cp nu impietNlza. \felndiih in Qf"neral S]l1t cintate din flu­ ier.t<' intern].il in Wl1d \i~pu .. mente df' urari ca: "Sd sitj uazde vesf:'­ 105i" elf'menle de legend8 ". pag. Ele constituie un adeva. Pentru a se ycdca c1i. "Plee-atul oilor1a muntc "Ho~ rea ciobanilor/.iqur di. secondate de doha sau vioara 5i doba. li­ {ella din trisect 1a .>i nationale manifesUlrile reliqioa­ SO" au constiillit pentru maramure~eni sc­ cole de-a-rindul 0 forma de rezistenta. 1<1 o lI1eloclie "ocala un text ll()'l alraqe de mnl­ te ori dupa sine si a hore naua. \'pri50an:'. 447).'eriqil din lantul hiue strncturat al actualC'­ lor 0 biceiuri 5i cerf'monii. bdiat mort tilldL f')te adpvarat (a.12 mrHt. pO\1oml. sau neaT:1U<e a:.. coroa­ na in exec. dOUej exemple: (ox. pc lin~Hi. pentru a po­ t(-'nta '·('selia. . 164).-: 0 h'lfP dr" j Se:U i~!s:rai:1ar~ care se c. trimbHi'" .. (TInjal1a 'de l)~' \Tanl..: bine detr·rrnindt. .~ k':1\e (Jcp"tui obi(('. fenomene de .. Obiceil..:1~a si pc imas si nu l1UlIlcl la h:m(). lll{~­ lodii care nn au eYOlllat prea multo Ele au ca strudura modaM. !'-futatii de la earilcterul mitic la eel religios s-au produs Cll signranta $i in !eatrul folc1oric "Viflaiemul" ':'i In ctntece](> de pelerinaj.. "De sarit/' .I)l)i­ dIe. Hord 1il Prisl)pl. ill d0rintcl do <I da c'xnrc"ia urtisticd flin­ dllril0f si SE'nti1l1E'ntE']nr Sdk. slut nUllH. Dp<. fara PH'a mult(~ ino­ vatii me10dice ca in melodiile . eEl muzica instrumcnta­ la. Am i::tilr.((. . '\.lrile des­ nisE' mai :sus au devt'nit astl1zi ade\'arah' l1umifestari populare de masa. 1(1 <I. HoH:a Jui Fralltau".~ tropo­ tit". Desigur ca ~i melodiile vechi cerpmoniale stnt preJuate 5i acliJptatp ca clementE' de spectacol. "Chcmarca oHor".TUta de (:ontemporaneitat~ ~i nn 0 dl­ dere pe C\arta.chimhat . Din trunchiuI straY0chi ill teatrului traditional. t~I1Sillnea dintn' cpIe dona forte: ."\fiorit<1 maram ure~eantl"."1\1arg oile in munte".. mult asupra desfa~:mrarii ](If fastuoas(\.monia1 au dQvenit eh'mente de spectacol...De-tnvirtit". lS. estp si r~iminE' rnai rl"­ zistenUi Ia inovntie. La: melodia zileJor lloastre s-a produs inovatia in stil de interpretare.' un proces specific numai ma~ ramure~eililor. .Toeul aHor" etc.. parintiL coplii.. dlim milt io<. zonqora 5i doha. observindl1-se apa1'itia din ce 1n co mat deasa a pseudo-rdrenului. htr-o executie ferma Hira coroane.Dp hA1l1". cadenta dorica. Inovatia este mai pregnanta Ii) horile local" rnai nnj fiincl St col" mai nu­ mer0ilSC>. Jocurile eu llla!$ti slnt indi pe intreg tE'­ ritoriul '1\Jaramuresullli yii. Snit Cf'\f" (C intra In desfa~urarea lor din spcciilcolul nf'cen?monial.. piNdut inca pe ansamblnl fo\c:I0ric al tNi­ toriullli romanesc din zona ('('rcptaliJ nid () . ce Ie laice sau lumesti ocu­ pd un 1'1(. ca: . eu trifoi" ..~(j produs innvatiR po fundaJ11l"ntfl]. prez('ntillCl elf'­ H .La ruptul sterpe1or". fara. 'tn aproape toatr~ zonele tarii obiceiurile traditionale yizeazd procesul de modernizare. sub aspectul flexihilitlitii limbii ~i a bonatei sale capacitiiti de metaforizare. uncle in conditiile asupririi sociale !. pe cind sti)ul ~'pchi se caractpriza printr-o perma­ nonta taraganare a glasului illtre sunetcle principalc (lIp melodiE'i eu a1unecnrea vocii pe anumite sunpt(~ chiar imprecise 5i mai ales DC> fTartain cadenta. Tn melocliilp . fllliN.De iu­ cat".oi am cales peste ann de pro­ ductH uncle princa obS01Tatie so refera. SHrla "\{mamurc'$ana. un final de exprimare larga $i 0 revenire aid <. . [h~ asenlenea. la text.

'U" .i·."':'I ~I -'---. linia melodic a putindu-se termina pe Sol de~i avem de-a face ell acela~i am­ bitus..r. care la melodia a doua este mult mai intinsa co­ borind la rindurile I-III intre Sol-Re.2 r~.na­ Pu s. 49 de ani Ieud me­ III ca final aid ital?i ~-~-:l-~d2. ?. :'>/)1 /~ )ma­ si a zan~ . ete!e (.. 65 de ani reud J t£'­ :hiul 0f1J 1.:\ 7n ul­ =it-~-§¥j 12. cO \'Yd­ . III ~i IV variat (ex.\ici 'a 1. lnele :a Ja rea mal Su pd ra If nu­ ('eO' ::lro­ "8 Ja odus cind :-.Cc:F~_=~~_~~~=~~~l IJ.. lnfonnator DANCU~ JOANA.'! f F""r) . Acestea sint ~i exemple foarte bUlle pentru a se vedea cit de strinsa este interdependenta intre text ~i melodie. imprima melodiei vechi 0 nota de me1ancolie." nirii !ioa- §. 11 c) pe 0 t&zt! 1?~ optime .. fit rn. a se cin­ t~l dl I:. b) motivul coboritor din melodia c./... i n/ rnt.'-. rp­ • ju/)'JO~1 ~ IflrL Punind fata in fat a ambele melodii ob­ servam urmatoareJe : a) in primul rind cea care d suferit 0 mai adindi schimbare e linia melodidi.. .. "7lf?ri f[fC..sal. in­ spre cadenta. ei la rna­ /:/1 --- ! r ~.Illd -. nota La devenind apo­ giatura notei urmatoare. 11 b) ill lac de plHrime.(:­ elll­ AndClnt :·)o.-~' '~-'-"--"--'------""'-"--~-----'--' ''''--. Z? lE~ 4. ' . insotita de o interpretare speciala. necesara..'. c) coroanele la melodia a doua sint mult mai tinutc decit pc melodia I."Suparare voie rf'a" in acela!Ji caz melodia coboara. 'TiP. i'/\ ~ ("el­ r'!!'n . iar in rindurile III ~i IV coboritor (ex.t/ .l II-a rindurile t II. qin­ '-R­ -~~~f§!f.!O inda l.:... tel apare ill melodia I suitor in rindurile I !Ji II.!.'.! r~ r- :~= ~~=.~.=~~~Ji f. muIt mai larg..Jte~~~l. :nai ~in­ !-?~().-: '1(1- . f':'\ f':'\ :ves­ .3 :>[00­ . 11 a) coborirea se face u~or (ex. la si in ocele Sf'­ .. d) ideile cintecului intii "Mindru-i codru ~i-nfrunzit" ajuta ca melodia sa creasca in intensitate folosind inceputul rindului I ~i II eu melodia suitonre pe prima silaba."'! )r/.'./ 1.C .1. '1 til­ . redarii caracteru1ui cintecului.. melodia se cinta. STEFAN.:{'iH~ Rubcto { J= 9 ) Jnformator HRU~CA..r.._ PII .--'---. in timp ce 1a melodia a II-a . La melodia I aceasta este mai scurta.~t:JI IF flu­ ::)01'1."ocii. '0.- 33 .

as­ taZ! tot ceea ce se dnta la spectaeole ~i concerte radii'). ale Ardea­ lu lui. Jlltrind in dialectul maramure· sean aeeastEi mel odie a eapatat eontnrul melodic bazat PI" intervalele sc1'irii pE'nta­ tonice eu intorsaturile ei mr.Iodice speci­ fice. coregrafic repre­ zinta 0 reaUtate a .'''" . In comunele Maramure$ului contempo­ ran societatea rurala devine ~i a devenit ca $i cea urbana societate de consum.ori. tv. b) Linia melodicd a devenit mai larga min salturi de c. func­ tia lor insa este diferita ~i va ramine ca atare.:=:: -:: ­ -:­ . Tn cele doua forme sub care horea locala traie~te astiizi traditia !>i inovatia stnt pregnall... ~. Ie tntrC' aceste doua n1plodii sint urmatoare­ dr~osehiri ~i asemanari : a\ in primul rind ritmul dialectal regio­ n F) 1 (l imprimfit melodiei str1i... ~' -"7. pptreeeri se prefeTa acompaniamentul de taraf ~i se elaboreaza chiar ~abloane in aceasta directie.Iud. Procesul de ]nnoire are loc $i se produce prin intermpdiul "variantelor locale" ('a mladite ale noulni 'crescute pe trupul vigu­ TOS a1 traditiei.34 ppstr cintpcele di<'lkctflle vechi $i noi au fost aduse." .raramllr('~ ~- lend - -. Dosedindcapacitatea de a se adapta schimba­ rilor care au 10c in structura societatii rn­ rale maramuresene. f7(! . COllcluzionam deci ca fol­ rloml muzieal-literar. . Posedind 0 anume stabilitate in timp fo1clmul muzieal maramure!.te ~i menite sa convietuiasca inca mult timp im­ preuna in zona pe care am cerectat-o..-- - . pmisia specifi ca.. de ase­ menea $i ~Jlisando-urne si aponiaturile 0 inglobeaza total diale'ctului specific· Mara­ muresului.0.. 12 a.'ietii noastre bine an­ corat in contemporaneitate... lnterferenta melodiilnr acluse impreuna eu cele dialectale dau na$­ tere la meloclii noi.. adiea de 1a "ursa de un de au fost auzite prima oara pina 1a eel care preiau melodia. Tata dona exemple: (ex. b).flit r [. '"':::11 . grefa izvorlta din fireasca necesitate a omului de azi.. -­ ~-. mediul rural consul11a acelasi fo1cIor ca $i medinl urban. fie adaptindu-Ie pe cele yechi la specificuI spiritual a1 prezentului. a moro~anului d!' ronne (Ie a cinta reaJitatr'i1 vie cTPlnd "alori noi. Iud Prahol8 r tJ>- -..ii Cu puternice rezonante in istoria milenara a acestui tinut.Doi­ nC'. . in structura popomlni. fipc'are dntind-o a$Cl cum 0 aude $i cum 0 simte.--: () - /. cintece din toata tara ~i in primul rind din zonele limitrofe. Datorita mijloacelor modernE'..z.'aria a indiyidului CC' linde spr(> anumit!' "tanclarrle de ir:ierprctare. Tn acela~i proces trec $i au trecut ma­ ioritatea meJodiilor venite din alte zone (lUna ce au trE'eut de' faza primilor transmi­ t1'ltori.iean a fost ~i ('sh' deschis tuturor tendintelor innoitoan'..ine spC'cificul 6 18.' -..':aI . hori earC' au tat ritmul ~i alunC'­ ~i-au inUHit dia­ kctul llluzical 10c(11.. datorita mijlodcelor mass-media <":liri Ie. 0.. dar !..:. ('u noduri u care era npacompaniata. primlll prea putin producind. -: . de la localizarc In uniform 1a care contribllie si fap­ tu1 ce h timp re f'intf'cul traditional . Pati'! df' mare'a lihf'rtate dn i'i .'arta inferioma caracte­ ristica dialectala mardmure~eana. 5i altar fact. Ea proriuce pentru piata $i consuma de pe pia­ Hi toate bunurile inclusiv cele foldoricf'.

: I. Melodii bazate pc jocul iamb-troheu intil­ nit in horea lunga in colinde.fC'rite ale silabei au putut germina doua durate mu­ zicale diferite. al caror raport este de 1i2 sau 2/1 (ex. specificul si colori­ tul autcntic.. ..li Dialectologi­ ee.i in provinciile din sueiul Carpatilor.rilc Sou lnriuririle unor popoare asupra altom. Totodata patrimo'Jiul roma­ ncsc de cintece a sporit prin iroprumutul (acolo unde estc cert) unor roelodii slova­ ce san maghiare. modulatii caracte­ ristice zoneL transpozitia cea mai frecven­ ta este la cvinta infPfioara sau superioaru. 13).rumentala. .Ea e pia­ :oric£'. Me]odiile instnl' mentale Insa pE'ntru usurinta de notare s-au notat la inaItimea rcspectiva pentru a respecta coloritul local. acele melisme formate dintr-o nota principala :<. pastrin­ du-si pe provincii. melorlii in mdsura re­ quIata avel11 Si in ~faramurC'$. Mai mult. jar cele mi­ nore pe Mi eolic. $i dadl poatr: fi yorba de 0 accentuare deosebita.li silabele versului. Modurile cele mai frec­ vente intilnite in 'ZOna la melodiile vocale 5int: ionieul Cll tonica pe Sol.)."chi trica ~i nu se poate explica dedt i-Jtin ea.35 2. (Jcest ritm este inlor nit eu eel "moaIc" bazat pe com binatiile iambului eu troheul. 27 pag. Mara­ mures Si Ungaria. cum 0 nU11leste Brediceanu. A.at. ()(\) afirmct: "CinlE-ce. cel mai tipic sunet de cadenta este SoL Trebuie sa <. analiza me­ lodiilor cu rUm punctat dovede~tc ca "ma­ joritatea lor sint evident crpatii romane!. 5i ccrcetariJe lui Brailoiu stau marturie. Mare parte a cintecelor populare slo­ vace cunosc ritmuI punctat. Hum'daar'a. la 0 seama de fapte fo1clorice.. Nasdud.i boeete.i se observa $i Tn zonele Bihor. El s-a ivit. ~\lures all do­ \'edit a mare frecventa a cinteCt:~lor lJ1 ca­ H. Caracteru1 pentatonic <11 Dialedului de cimpie i1 punp hotarft in legatura cu mu­ zica papulara maqhiara. limbii l11aghiare cu­ noaste cantitatea silabelor (silabe lungi $i silabe scurte) aceasta. iar minorele pe :\1i. intre can' si pentatonicul. Alba !. intre ornamente mai putin caracteristice nota dE' schimb. s-a dezvoltat pe ! E'ud ¥-~- "'mpo­ eyenit lm.i prezenta culegere ctc)'\cedesc 0 mare frecventa a cintecului in care ritmul punctat este inlocuit de cel "moftle" cum Ii spune Bart6k: rUmul de 2/4 sau de 2/2 din .1''11 II) . Faplu] ca cde doud calittiti d. 30). Trebuie sa aratam ca am intnnit deseori melodii arhaice cu substrat prepentatonic special in bocete cu tetracord doric (ex. De fapt intreaqa mono­ grafie bartokiana $i a lui Tiberiu Bredicea­ nu au melodiile vocale cele majore Cll tonica pe Sol. se Hasesc :<. Cadentele modale finale cele mai free­ vente sint urmatoarele: cadenta dorka $i ionid!. nota treditoare sau portamento foarte frecvent. COlia astazi 1te $i :1p tm­ func­ c:e ca 1 timp 0St $i toarr'. Culegerile mai recente de foldor maramu­ resean efectuate de catre cercetatorii Institu~ tului de Cercetari Etnologice!.ceasta ne in­ deamna sa privim altfel relatla metru-ritm. di.ubJiniem Cd repertorinl ma­ ramure$ean prezinta $i 0 mare varietate de radente.tc pentru CQ rUronl punctat ar fi nepotrivit aUt poeticii popu­ lare romanesti cit si celei slovace. inseamna di cercetarile fa cute in Milfamu­ rp~ ~i in aIte parti al(' Transilvaniei de miaza·noapte Cluj. precum :<. ritmul nu se putea sa nn penetreze dintr-o zona intr-alta. Limba romt!­ na are silabe accentuate !.ii Ba­ !'. l\Cf'stca mai alps in cc priveste ritmul seamana eu mu­ lied 1)aplllara slovaceasca.. care are in eonstmc­ tia lui un 'semiton. In fond insa dntecul e romimes'c". ritm ne care da­ ca l~am accentua mai scurt $1 'mai apasat ar putea da melocHei chim colorH unqu­ resc. ea poate fi intllnita prntru prima data in muzica inst. cn aUt mai mare eu cit limba slovaca aidoma. care potrivit istoriei nu desparteau cindva poporul. Nedu­ merirea noastra e. nu se poate atribui 0 pa­ trie oarecare..ii silabe neaccen­ tuate. Bart6k precizeaz. Deseori se tntilnesc melodii care moduleaza pc parcurs. Bart6k 1111 ne desluS2:. insusire a limbii slo­ vace poate lesne duce spre un ritm muzi­ cal de felul celui punctat dedus din prozo· die. totu$i un i11treg sistem ritmic bazat pe jocul a doua durate. SInt foartc frecvente aici in special in cin­ tecele vechi evoluate din horea IU119B.a Cd structura pentato­ nidi a sdhilor din Maramure!.lti independente. oclnce "II Ii ". di melodia in­ strumental!! are a mare asemanare eu cea \'ocala din care a provenit.dnri ·. Ugocea. r~HaJ urban. 114) e5te un pentacord cu caracteristici mi­ nom de tin hemitonic.. Deseori la diderea pe cvarta caracteristidl. Este c1ar ca ill zone in­ Yecinate. $i metrul a putut sa plama­ deasdi un sistem ritmic biIzut pe aceste elu­ ratc. In nordul tarii a existat un fond comun care s-a dC'zvoltat 1:1 cde pa­ lm mad directii: Slmacia. despartite doar de Tisa san dea­ luI Huta. MEL ODIE 'lIte baze dedt imprumutul ~i insu~. alunecarea nu numai de la 0 nota fixa ca~ tre 0 alta nota precisa ci ~i de Ia 0 nota imprecisa la una fixa. a lUdt na~ten~ din me­ ca dgu­ 1\ fol­ -eprE'­ '" an­ eli e. tn co prive~te ritmul punctat pe care Bart{)k il crede initial de obir~ie maghiara. TN CtNTECEl. lunga si scurta.i nota sc('undara in jurul lor in care caz me­ lismele $i ornamentele se realizeaza pe in­ sa!. a~a cum arata si Bart6k. S-a facut dovada. sistem pe carc-l gasim in toate genu­ rile muzicii populare vocale d~ Ia horea lunga la colinde :<. Asupra melodiei se cudne s~ facem remarea. RIThi. VERS.ti in Slovacia ~i In Ungaria. limba­ tii ru­ )mIni. (B.-ara "'esca r:"}ului . sau romanc:.E MARAMURESENE Tiberiu Brediceanu in "Scricri" (B./ t~ 'it dia· lodiilor :iU na$­ :e: (ex.

. Combinatia JibNa il unei eeJulc de tip idmbic eu una de tip troha. '" ~<. Tempoul horilor maramurE'~ene este foar­ le largo ~'1oro~anu cinta de la M. eon.' •- 0Ju cste delac 8xclu:'> ci:i acest ritm "giusto silabic bicron" cum n nume~te I3railoiu sa fie arhetipul ritmului maramu­ re~('an actual. fie prin (5i ni se pare cea mai plauzibiHi teorte) qra­ nita.nri. p. fapt dealtfel ara­ tC:it~i dE' Bartok. acest r1tm punctat este tipie pentru einteeu1 clelea­ gan al intregii tari ~i nelipsit in Mardmu­ re~.rticiparr-'a zanei If! tira.1.. 191 pag. Servicinl militar al multor tinnri din Mara­ mures prestat alaturi de ma'lhiari 0 buna bueatl§. prin aceea ea timpul seurt nu se precipita eatr(' eel lung. contactu1 riireet al pnpulatici ba5tinase ell nationalitatpa maqhiara din ora5ul Siqhpt11 'farmatici.I :~ [ . 15). deoarece rombni din ~faramures 5i UqnCE'Cl au tot a~a de pu­ tine !egaturi eu ungurii in\'(~einati ea ~i ro­ mfmii din Bihor".colectia bartobana este de fapt ritmul rie 6 /8 hazat pe toate combinatiile iambului ell lroheul. parte tOdte cu­ lerwrile nccentp d(' folelor muzicaI din ~la­ rilmurc'~ au dovedit 0 mare freeventa. E1 arata eEl ewest rHm atH elf" des intilnit In cintpcpje maril­ mure$ene nu S0 potrivestp nid In maqhiari si.=40 si pina la \1.. Legaturi1r rnmane (maramur('~pnr) Cll popoarrlc iDy('(:inate sint mai multiplC' ric­ cit ereele Bartok.! maghiari.=280 s1nt hotare foarte largi care 11(' demonstreaza un repc'rtoriu variilt bine> ancorat in firea moro~('nilor localniei.- ~ ~ I _J.' l " . iHiHa Tiherill Alexan­ dru: . ci are 0 stabilitate proprie. cu u~urinta acch'a~i formule ritmico-melodicc ('xi:'>tente 5i in horite 111ili vc~hi (hO[('d lun­ gal. mUDea tn zonele agri­ cole unde se venea in contact en tli.di nu ('')te yorba niei de 0 inrJurire maqhiara nemiilocita. ni('i la s1r)\-(lci cn fin~il limbii.--"'= . 1ip:'>(~~t(' ru desQyj1. Pc rleasupra. fiind propriu muzicii popu­ la1'e romane~ti. de VTeme.M.. du­ pa 1914 ci'i ritm1l1 pllTIetat e<. Est(' dealt­ fpj foart<..e eu mireasa vezi exmplu 95.' 'r I~ ~t r "\ Sint totusi mf~lodii care ar rlpnotd 0 pIasmuire ~i llU :'>1nt putine 1a nUlllur elf' sinr' statatoure ~i nieideeum de imprumut. .. Aeeasta nu inseamna cd diferiti indivizi nu pot cinta aeeea~i melo­ die Intrebuintind variat aceste formule _ti­ pice. ritmul punctat s-a imboqatit eu un ele­ ment nou de expresie iar patrimoniul de cinteee loca18 nu s-a influentat ci a sporH la numar prin imprumutu! sau contamina­ rea unor melodii slovace Si maghtare eu eele ha5tina5c. Prin analoqie eu cintecr'lf' ma9hiare sau slovaee eu rftm punctat carf' au patruns in ~i dinspre Maramure~ fie prin ruteni. )c patrd combinat. 17) _~ . Astfel amintim: nartiei­ narea i'JctivEi a maramu.. nn considerli.r cr e' . . (Ex. dialectul mclfamUfPS('an in aeeasta pri­ vinta schimbindu-se foarte putin. 14)." ~ .tactul intelectua­ lilor maramurp5eni eu piHura.'\.J 1 5S. 11'­ naturile rie rudenii prill casiHorii etC'. a5a cnm 11m mAi a r i:H at.­ ranimea maqhiarli. Pe elf' alta. cu Ungaria eu Ugocea. Numai astfet w' putem expliea faptul di incepind eu hOH'a la leagan Si pina.". Cum am aratat. rit­ m"nr slabeste din aeeentuare 5i dcvinf' forma intermediarCi intre cele doud forme care nu poate fi notata.. Fste interesant Op stint ea Bart6k. (B..' . ~­ J....e5pnilor Ja ~dseoa· la lui Fnmeisc Rako('zi (1703-1711) de un­ de a ramas pina astazi marsul Ia eununir dnd Sf' mcra.~ til' • :l '1• ~cr '\'" rcr . ..c da nd~tcrc llneiformule caracteristice cintcc uIui popu­ lar maramure~ean.i •. ca un argument in plus. In structura horilor noi 5e obsr>rva. Schema ritmiea de :z! 4 suferei transformari suh lnriurirFiI ritmului PUDctClt. Se remarca a anumlta ten· dintcl de variatie in alegeril(' riimurilor.. probabil. sire Ii.. ci dimpotriva miilo­ dtii prin granita eomuna. ohservindu-sc' ea ritmul estc cel mai prcgncmt fdetor dialectal. q .te ne­ f!narat sW'cifir maqhii'1T. mal rar ritmul izoeron. cum presupunea Bartok. 44--56) (ex. In exeeu­ tia de grup d horei vocetIc de dans sau cum o nunwsc Iocalnicii "eintece de masa" (f' yorba de pxecutia eomuna a grupului eu Ii:iut~lr~) Sf' obSCrY[l eIar cum formula hpi­ ca in interpretarea Iarga isi schimba eawc­ terul de ritm pundat dur in eazurlk de (ex. Ii) ho('et morosanul se lr'dgana in ac-est ritm. cl horilor in ritmu1 punetat moale bazate toa­ t!? pe combinatiile iam buIui cu trohcul.! ."=-­ •=-­ . atunci comuna a celor patru tinuturi unde interferenta este posihili'i: '\"faramu­ re~ul eu Slovacia. maghiaril. Ar pleaa in acest sens faptul ca el este raspindit in toate tinuturile ~i in toate qenuriJe.

afinna Bartok daca nu ar fi nel. 46 pag. nnde s-u p 15­ madit elf' fapt jusa~i muzicd cre~tina. CUlludt. 28).. Daca stUnl liber est(' preL('nt in folcIor ~i in l1lUZicd ('ch.­ cit In Orientul Mijlociu de:.-_.. .---.. :m._. Brai­ lolu. pri­ xecu­ : cum a" k Ji eu tipi­ arde­ .iale identicc..-.. . intrucit nu ne spune in ce epocd S-d Clrodus influenta .1 claca.i stilul (1eesta are 0 origine sud-es­ tied (perso-araba). dar prin aceasta nu a rezolvat proble­ ma.~--- 37 -.f\firmatia mdi paCi'ltuie!.ii al Ugocei este cintecul ~Ullg. Prezenta ritmulul punctat ~i in altt' zone fata populatie maghiara.' ritm lea­ ~iimu­ :::ptul ·d la . ~lai tirziu dupa ascultarea unor serH de doine din arhiva de folclor a Societatii Compozltorilor Romttni conclusct de C.lldoios ca vechiul slU LUaramure~an..ttl 0 r ek' ·umut..-.hJCet cit ~i in cIntecul de lcagan. al XVI-lea.i.j din care $~au dezvol­ :at toate genurile specifice actual€ ' atlt ri­ tudi': cit ~i llerituale.... Do­ vada 0 avpm ~i in faptu! cei In niei <) nita parte nu trdiE'!?te mai intens dC('st stil eh. Olte­ nia ~i urea in Moldova pina in Bucovina. afirlll<.l cilltecul ciumei. care folose~t(' din pUn stUul improvizatoric.-----.>it._-_. fHnd vE'nit pc mfdeagurile noastre He ela torita contactului direct pe calea reJatiilor (om t'r­ dale sau chiar a migratiei popoarelor. Nu intilnise stUul liber dedt in Ylardmure~ ~i Ugoc€ ' a. .'5t stil a putuL fi largit trecind !. dovede~te gene­ ralitatea sa. gen dp cinta[(~ ca­ res-a dezvoltat in mai multe dlrectii.­ de se pot deslu~i clar fragmente evo lunL' din horel! lunga intilnite in toate gc~nanll~ Acest "vaiet contiJluu" S-B ck'z\'Q]tal ~i cl 1uat formele !. In conditii economico-soc. al \iaramure~ului !.'d eu odice . ---. putem afirmd eu certitudine Cd acest stil liber de . iar pe de aUa parte dintre acestea .... 27-­ h 28. Trebuie sa admitem Cd det.--------.. Brailoiu ~i Emil Rieg­ !er Dinu atribuie ~i e1 stilului liberaeeea~i urigille orientula.:ica bizal1ti­ mi ~i gregoriana. ti(· prin intermediul lumei eline Cll ca[(~ rY1j)u latiile din veclH'a Daele au venit in con­ tact eu mult tnaintea erei noastre".--.?i genurile ilctualt'. acela~ lucru II putem afirma despre hauUta 0\tC'n8dscd... 46 pag.'siastidi :. Cercetarile ulterioa­ re au dovedit insa Cd dcest stil coboara prin Nasaud pe Tirnave ~i Higaralji. rit­ 'evine Sdll forme ara­ :\1a­ i:I :e cu­ ~ ! ta toa­ :ll.r. foar­ . este imprumu­ tatd de 1a ucraineni El ajunse desigur la aeeasta concluzle clatorWi faptului di la acea duta nu cuno~­ tea dedt muzica populara romaneasca din fransllvania .Lc' iaptul eli bocelul din Cimpia Dunaril..~i niei pc aceea suficient de adine. elemente de bilZct sint ill linii mari deelca~i in ambele cintari. "Deosebiri aUt de adin­ ci nu soar putea intelcge --. Pc ..._ a ten­ Hilor.~ ~-.'Le o foarte larga raspindire in Iolclorul romd­ nesc din toate provinciile. Derivarea sa in toate cazurlle din forme Ie giusto silabicului s-a ajun5 Ia rUmul leganat de 6/8 iar prill e\olutie mal . _ .. $i ~. Daca totu~i prin stH libel' intel('~~l'm sU­ luI bazat pc improvizatie pornindu-s(' de 1a dnumite forme melodice.. afirmatie CE' () <j<. discutiile asupra dcestei probleme sint destul de recente..i pOc'te fi in ti lnit pt" 0 zona mal 1arga. ~ :~i'\Y j 'j. datorita contadului mai strins pe care I-am avut Cu lumea orientaia dupa instaurarea suveranitMii turce~ti asupra fostelor Prin­ eipate Romane.i­ te ~i prin aeeed ca nu tine semna de genu­ rile rHuale care. daed nu cumva poate> Ii vo]'­ ba de acela~i gell d(' cintare rasplndit pc 0 mare parte geografica. lB. B. In prezenla lucrdrt:' :onsideram ca demonstram aceasta ipote­ lJ.. sau ca. horea lung[l. Acestei categorii apartin celf' mai mutte mclodii specifice ritmului de ho­ re ~i in aUe zone ale tarii. care este un veritabil :.tenire.-----. de 1C''2f'a .. popoare diferite pot crea genurl de malli­ iestari identice ~i di intre aceste hori )1 ceea ce inteleg vecinii no~tri maghlari de pilda prin "llJuZica tiganeasclL nu se poate facenici-o apropiere"..-. Bartok i~i schimbii total pdrerea alir­ mind c.~tere JOpu­ :-. cit ~i in genul ~i smul nOll..' eel SCdrd pentalonicct anhemltonic&.-. in niei un caz nu pot fi mai noi dedt orea lunga" lB. lrlnari 15) .. In ritmul din Maramure~ distingem doud mari categorii: a) ritmul liber din horea lungCi.1 cintecele din sudul 'I ransilvaniei.a­ cela~i stil improvizatoric.a mai a1('5 f)fin exeDlplelt~ lrdllscrise UI!.:\m aratat Cd muzica orienldld IH'-d in fluent at direct. Aparitia acestui stil in folclorul rOllldl1eSC n putem considera ca 0 mo:.-11) ~i :argi ':ariat ~: :-lici. 46 pag. cind acest stil auus de turci s-a iclCUt simtit in Europa Centf[lltl ~i sa consideram mult mai veche aparitla la tloL In aceasta preSupUnNE' n~' Intare:.. te tip :. eei drepL Ld "eel mal vechi stU al veehiu1ui regat. Bartok. b) ritmul mCisurat in Cdre se impu­ ne ca unitate de timp optimea ~i patrimea sau invers..d e d ::1'210­ :e ti­ : D1aj .--. atunej sintem indreptatiti sa mergem mai indpl)j deeit sec.J Bazindu-ne pe' faptu] Cd am gasH ho­ :-ed lunga ~i in dnteeul ritual al cununii. C. atit in genuri ~i stiluri vechi. El era izbit pe deoparte de deosebirea evidenta dintre for­ ma hord lungi ~i celc~lalte "hori maramu­ re~eneJi.----. inceputul facindu-l chiar Bela Bartok. carc nu poate fi decit foarte v('chi.tsiu cea l1ldi plauziblla.ii la alte genuri sau con­ tribuind la determinarea caracteristicilor stilistice ale genurilor in forman> pe atullci. Ex­ plicatia 0 gase~te Bartok In influentarea pu­ ternidi a Maramure~ului de catre folclorul ucrainean ~i maghiar. t. [oloSE'!.. L.-. Originea ~i ve­ chimea stilului lib(~r in folclorul muzi­ cal romancsc. iun­ §...terpretare eminamente vocal a existat eu ':eacuri in urma Ia Daciiliberi maramure­ seni ~i a fost singurul fel de cintare de ex­ J~lmdrc' ~i exteriorizare "hored ell Hodnri" sau "horea pa lungu. ilt' fJutem re­ feri ~i itl documentele din mu. 63)..

a~a cum am aratat in jos. iar Bartok din 339 ele melodii numai 31 in ma­ surd clp (J/8. 1 . 20). de asemenea mersul gravitational coboritor. Scctrile muzicale mai frec:vente intilnitp In folclorul maramure~ean confIrmate ~i de folclorlstlll maghiar slnt urmatoarelp: (ex. (9) r--":----. de multe ori incepuiul dar mai ales sfir­ ~itul glissando-ului in horile mai noi nu 1 se poate stabili inalti. foarte multe melodii gasite ~i de nol sint incorsctate in. salt in jos la cvarta. .. b) .. cit cuprinde colectia. Iar astazi este tendintil de a ramine pe tonica ~i in cel mai ferlcit' caz 0 melisma. 22 1.e. Se intilnesc.- II j J@13 "·':':". 1> I ~-h r ~\ '" "1----- Ii ~. 2) . credem de ho­ rea "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a gasit ciobanul oile" cawcteristica in zona cercetata) ". unde accentul pe ritm punctat este mal pu­ ternic ~i masura estc de 2'4 (ex.~nc> --_. la care se a­ c\clUga ~i cunoa~terea fragmentara a eelor­ lalte ZOTlC' din Romania.' (I J ~ Bclrtok spun(~: "ritmul amlntit mal sus (punctat) so molc~e~tp ciV~odata in trio Ie (ex.c .. care se adauga gli­ ssando-urile cu accentuarea specifica a su­ neteloL Profilul descendent este propriu tuturor melaeliilor arhaice de pe intreg glo­ bul. milsura de 2/2.ca. ~i tonalitan scurte cintate cu voce. ~ .n.mea pe ce nota cade. ciluneca. vocea alunec6.' cC'v. -- ~.. Cu cit suim spre timpurile noastre.. o vol nota eu tactul de 6/8 sau 6/4 citeoda­ ta so schimbli ritmul mole~lt ~i lute in aceea~i melodie (este vorba... 18 a.38 -_._---­ .J.. Deseorl in horlle mai vechi sfir~itul melo­ diei sau a unui rind melodIc.! 117' ! I iJJi till' f6J k ~ I ".~ 3 \) Vorbim adesea despre marea bogatie de game ~i moduri a folclorului din zona. 2/4.. de la 0 inaltime de tOll stabilita la al­ ta.---------~- departe. buna credinta. Ca orl:ament specific descriem 4 situatii mai generale (ex. Acest fel este unul elin cele mai caracte­ ristice semne ale dntecului popular al ro­ manUOL Concluzlonam ca folcloristul maghiar eu toata competenta profesionala incontestabi­ la. (12-~27 martie 1913) sa patrunda in marele univers al spiritualitatii ~i specificului vietii Wrant!­ lui din Maramur p 5. se ga­ sesc ~i "tacturl mole~ite.. care nu poate fi vorba de un pesimism. me­ lodiile urca. ~~) sau pc 0 treapta Jntre accste doua notatii. care ajuti:i pornirea melodiei sau rindul melodic la 0 deschidere de fra­ Informntorii pornesc de obicelu pe za. 2. de asemenea._-. despre trecerea in cursul aceluia~i cintec de la un mod la altul. - - -. Sa se Ii schimbat folclorul ~i felul dp a einta a moro~anului in trei ani in acPC'a)i comuna sau sat inyecinat? Este imposibil. A ayut chiar unii infor­ matori care I-au elus in eroare. de la major la minor. ci de 0 trasatura sufleteasca specifica... nu a avut timp.este la fel o caracteristica a evolutiei (ex. Mellsmele ~i portamentele sint foarte dese in horile vocale de stH vechi. (V) sint rama~ite ale horei lungl evaluate. :l 4). cvinta de jos a primului ton de melodie pe gura aproapp ipc:hi~a mole~it" m. Ca ~i in celelalte zone romime~ti in Maramure!1 la toate felurlle de cintece cu text. surda greu sesizabWi cade pe cvarta . in horile vocale de dans actuale... care prin notatia noas­ tra cu note nu se poate reda... descen­ denta insa este profilul traditional. Daca 0 me­ lodie esle caracterizata de un ritm mole~it. 21). . eu 0 cvarta. ~ i ca 0 caracteristidi nu intotdea- una. altfe! nu ne puU'm pxplica faptlll dl. cu alte cuvinte tendinta de a cadenta plagal. coboara ~i iar urca. inainte Cli ] anI Tlberiu Bredlccanu in perioada 13--25 noiembrle 1910 din sate foarte aproplate a cult's un numiir de 63 hori notate in masura de 6/8 din totalul dC' 170.

n..::1e din tara.zyoltare. ("hiar daca horea este in minor. Iar :onica surda la fel ~ :. ca 5e ana pt~ 0 anumita treapta ::::c. acordala in cvintd Rc-Ld in ritmu! obstinat. al dobei. cind eu cvartCi marita. in rest se ciupe~te. 1tllnite ~ .-.. cind cu tertd mica. subdivi­ zati. melo­ Optimih~ accentuate se ciupesc cu pIce­ ::u din os sau lemn intr-o direclie iar cele :i. :aotul di dobele au jucat ~i joaca un rol ... Deasupra dobei s-a . dar totul intr-o unitate desavir­ .)f(iaj in La ~Idjor oc:U tU t1'0i slrun(~ In La ?>.---. faptul cll muzica primitiva -:: eel mai mare rol pe ritm ~i Cll doba .i nu tigani.. rareori ~i HU­ mai Ia horde lente se trage cu Qrcu~ul pc acest instrument. ul dea lceea~i Ilc's un 3.. evident . _.----..--.ii informatori.--. \ingalau" un cinel din cupru sau i.i la 0 po!iritmie. :::::.:.:=___ :~ care batut in contratimp cu doba de catre un metal. NU-i cunoil:. de 6/8 tia. al langalaului.! zangara. suprapune­ rea mai multor ritmuri intr-un tot unitar. :aracte­ . 110influentdt prill nimic._".1 are viata proprie.::::::-:.: :.__ executia horilor..-----'. contratimpi sincopati. denumire intilnita:.i invirtite pc linga bUona­ !ism asisti'im :. fiecare dintrc cele trei ritmuri amintitei:..r en trei corzi ~ Josibil.. croatia lor muzicalct nu poate fi ~i niei nu esto strainti".ca.Iaramure:.-o-ilccentuate in directia contrara.. iar ~n ma­ isite -5i de 2 /2.:ii... ajungem lllainted elilU­ lui 1700 la aparitia acestlli instrument h ]\Jaramure:. al ritmului dat de gorciuna. Cetera$ul este tlcompclili"t til.i in Olknid.[ajor (cvinta paale fi dublat.muit. (jce~tia traiese din genNiltii tntr-un m('diu curat [omimcsc..II . dar c1Up[l spusele informatorilor.1 joaca in Ma­ =-=_~eS dintru inceput un foarte insemnat :. la aI­ s sHr­ lil i se cade. ritmul acompaniamentului.e.. Acestea la un loc formeaza. care-"...ngora se acordeaza dupa acordan:>a ce­ :-. INSTRUMENTE ~I LAuTARI DIN MARAMlJRE$ Tiberiu Brediceanu in "Scrieri" (B. Uiularul ti"iran cintii dIn Cl'terd (vludftl europeana obi:. (ex.= ::-. 27 pag. ca foarle des si in spl"cial in acompaniamentul zongorei apar in zona melodii dnd cu terta mare. altul la baiat ~i aHul la fata. :. dtt un efect deosebit :>1 este de nelipsitin muzica e!e joe Cliaturi de zongora pc care taranii laulari ~tiu sa "princla" citeodata acorduri: milla dreapta bate ritmul ostillata..\Iajor.tem vechimea.<ina stinga de obicei dominanta r-Ii sau _:.nuita) folosind de abieei scordatura eu un semiton sau un ton mill sus decit acordajul obb. cu accente diferite. 23 u. Inslrumentul se tine vertical cu gilul sus iar coardele libere se prine! mai rar. sincope ~i contratimpi.. compozi­ torU acestor melodii de joc din ~laramll rr'$ slnt romani ac1evarati :. <-::: prezl>nta in primele formatii instru­ :::._----------_. Se creaza Ull asemenea fundal ritmic de ne­ descris. La tropotite :. Se '::-.-:')minanta Re. astfel cii ritmul melodiel este dublat de cel al zongorei. 60) afirma: "lllf?i~i li:iutarii. Asistam asHel la 0 adevdrata bitonie modernii ~i pLkuta la u[c·dwa maramure~eanului.-. e. secundat de scroaFti sau gorduna eu doua corzi. Ld-Si bc'mol sau Si.cU5 .. toate acestca ne fac sa --'-~-:-:::':' Cii ritmul a jucat :. tim pi dublati. de asemenea. mai rar 'lint aeei care "prind" coreet tonalita­ tea pe aeest instrument.::ltul..ior. instrument nelipsit pentru acom­ :'::'::liamentul tarafului din :1-. ::.>i de mid nou eu putru strunp <wind nrmiHorul dc.. a~a u alte 11.l) . important in viata muzicaHi a po­ :.i eonfect((l­ nau singuri ceterile. iar a treia supfdpunere ar Ii ritmul pa~ilor.39 ----­ melodie l. al ro­ "liar cu :>?stabi· 112-27 uEiv(~rs tCiranu· i infor­ " se d­ eelor­ :mlpm '1 iberiu embri{~ Amintim. b. poate prinde pe el cu degetul mme de . 0) ~~~~:F=i~~~~~~". schim­ bindu-se aceea~i melodie chiar dupa loca­ litati f. La act'asta stare de Iu­ cru conlribuie din pHn ~i aeompaniamentul zongoreL care intotdeauna estc acordata in . un fel de ehitara obi~nuitEt eu dona sun mill multe strune.

'te. Coard<~le sint acordate ~i a:?e­ lat(~ in a~a chip incH sa u~ureze jocul de­ getelor pe ele in scopul obtinerii acordu­ rilor. nu are des­ eI1izaturi pentru degete. $i ucrainenii cinta melo­ dii asemanatoare din buciumil€' lor.. acordaj Sol-Re-La poale Ii ~i ell un tOil sau semiton deasupra lui Sol. bucin in D­ craina) din lemn.:. nc~ face sa credem cit acest fel de cintare este influentat de rama~itele dntatului .. . seoate 0 seara diatoniea de obieei eu tena .:-C:. lung8 de l..1. Zuna dp rCispinuire a buciumului l'sll' mare pe ling8. "clnd merg oile la munte". exec.. Tilinca iara dup are armonicile inlre 3­ 22..:c. Dam pen­ lru aceasta doar Ull exemplu clasic: me!()­ dia "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a giisi L doba­ nul oile". daed iJ existat pe meleagurile ma­ rdmure~ene. Moro~a­ nul 0 intrebuinteaza ~i la Inmormintari "dupa morti".. In 'lUele noaslre in tarafurilE' mara­ mure~enc cu pretentie s-a introdus saxofo­ nul. Altele. "la mtrarea in tin tirim. numita brad sau contra. Contra se folose~te de tarafurile mai mari care acom­ paniaza soli~ti Pf' scena.ll ciobQncse din lemn sau metal. ' G~.i alte melodii eu ambitus mic. ::. TilincQ cu dup. \ ioam de Qcompaniament. clc' otel ineloit In formtl dc' potcoavCl.. din pdcate este pc eale de disparitip.ll taralll maramure~eni a c~lror zongura sustme aces~ interval.\Ii-Lal. este tot din lemn sau metal. "dnd zin aile de la munte". armonicel(' 6-15.---- .---------.> fragmE'nte din horC'Cl lunga. Ce-i drept e<.. 0.trd:::Jc.:::5. Bartok l~i ex­ prima nC'siguranta asupra originii melodii­ lor executate de trimbila~ii din ::VIaramu­ re~. Maramure~ : Nordul Transil­ vaniei. Drimbele sinl facutp cHntr-o sinna.'­ tele SI-Re. ~i 6 gcturi p(·ntru deg(. mal nou din plastic .:':.~" c. Sunetul fundamental se aflci dc' obicei fnlrp sun. "porneala oi­ lor". preluata din Transi tvania arc trei eoarde inlinse pc un calu~ retezat.\1i . dar 5e poate desprinde clar din executiil unui bun trimbi la!. In­ strumentul se calca deodata eu degetul l?i arcu~ul obtinind in consecinta acordul de trei sunete. '­ Datorita faptului ea m aeomp~~ia:nen~ gaslm pedale ek' evinta la lautar. ill rnijloc suc\atCi 0 lim­ ba de otel eu c:apatul [neloit in unghi clrept. este un Huier din lema sau metal. instrument disparut feHa urmc' doar inriurirea lui mai staruie in muzica instrumentala de joc din fluier (Bartok)..1 cd in general instrumentele de aeompaniament de aid fo­ losesc pedale. cavitatea bucala estc cutia de rezonanta. se poate vedea contaminarea intre . pe iicest lllstrument se poate cln­ ta numai horea lunga. melodip eme lipse<. are la capatul subtire un mundstuck de lemn. Buciumul. eu dop sau iara dop. trlmbiia ! trimbita sau fugera in Polonia. In lipsa bra­ ciului se poate face (ontra ~l cu vioan! obi~nuitd. mai nou din tabUi. Drjml)(l numitii ~i c1rimboaie sau drin~J instrumentul prefcral al maramure~encC'lur. Melodia cintata este 0 varianta de bocet care inSd nu se deosebe~te de "fo­ ga~urile" pastore~ti. sint drepte :?l cu 0 lungime de 2. ~cu trei eorzi C::::-. EI cunoa~te doua dimensi­ unl eel mie ~i subtlre lung de 30-40 em eu 6 gauri.. Executantul illiocuie~te despicatura sutlind eu bu:wle tu­ gUiate in lluierul tinut piezi~. 0iu toa­ Le drimlJele erau acordate la fel.eel eu :rei eorzi Lc-.i septlmea neutra. Armonicele sint intre 3-­ 16 ale sunetului fundamental. $i aiel in melo~ie. :-':'5. Afara de aceste sltua­ tii se mal cinUi din instrument melo­ dille pastore~ti ." . "la capatul de ulitii"."a oilor".u am pulut deslu~l eiectul clcestui proccdeu. Slovacia. Cimpoiul. bocet. de cvinta. truba in Lituania. care SC' aSE~am[lllfi mult eu horea din fluier. a:-e ae·xdajul La·.:c:c.i taragotul.tut) Berg­ man .JU m ~l incoH'tcite de trei ori terminlndu-se eu capatuI conic. Este pe cale de dlsparitie.-10 -- ------.Ml~nta.de la curem eu despicatura sUbtl­ re ~i lung de vreo 80 dl. eolinda. In deeursul cintatu­ lUi..':::-.. jocuri . :. F ~iliel:. Ele sint: doua groase de Sol ~i und de Re.te lil maghiari.utantul include din cmd in cind eu arCit8torul minei stingi eapatul de jOs al ~e­ vii. In :-larumure~ se cintdu din drimoli. inclusivgorduna. interpretul tine unison nazal propriu (invatat din mo~i stramo~i) foartp asemanator eu isonul de la cimpoi de mult disparut. S::-:5. eel mare mal gros ~i l~ng~ d~ 7U-80 em.e pot scoate doar armoniee ale sunetului fundamental.---'-_. cit ~i la prima~i care tin uneOT1 pedala pe 0 coarda libera. de duca. instrument pe care se emta ~l horea lunga..: !TIa~ :n:. a pribeagului. cm. acordeonu! .t(' un instrument eu into­ natia nestabila. "la ie­ ~irea din ograda". Moldova. Cu toate investigatiilc tacute de noi la oatr1­ nii satelor nu am putut deslu~i in aminti­ rea lor aeest instrument pc> plaiuri moro­ ~elle. sau ucraineni. de obicei cmd mortul a fost clOban sau fla­ cau tillar. ::. Tnmbitil din metal este facuUi din tuburi cilindnce de tabla alba. Intotdeauna pc linga sunetul seos de £luler. care interpreteaza hori de stil vechi ardelenese. Acest instrument estc o adevarata unealta muzicala de nelipsit a pastorilor care-l folos8sc pentru semnale ~i chemarii oilor.5--3 m.. eeea CE' c1enota catcqoric originalitdtpil melodiilor din lrunchiul ve­ chi ~i nicic1ecum 0 preluare. Exemplu: ta­ raEul lui Sllngau sau Cioata. gaurile pentru uegete lipsese din ammdoua varietdttle de tillnea.

i una . Dar/acolo unde existd a ..------.rubato deosebit de dudat al melodiei cu ritm de joe foarte precis.__.- --. iar ultilllele corespunzator mai seurte ori invers..:::intare . (ex. III j oeuri u toa­ unelul sune­ sint .) 1il ~ ' .te () evolutil' ~i lar{lirpil ~Justului muzieaJ a lautarilor ta­ Hlni tiltu de ileum 60 elf' ani. dring )~----Dllpa Bartok dum mal j05 5!mi/p scara cimpoiului diu Maramure~. lama cind nu sint solieita.----~~~-~--~ -~-. instruml'ntui eel mai pretentios 1a carp cinta cei mai in virsta din fallli1ie. tot in aeela$i ritm specific al").. asHel se aU­ d(~ adeseori ceva intermediar intre 2/4 (ex.-----. ceea CP vdc!0:.-.wtului Se observd saHul La-Re de CYdrta carilC­ tNistic zonei ~i care rar pste umplut eu to­ nul de baza $1 mai mu It eu piC'ni.:mpede influentd exercitata de Viranii sa­ :dor $i de oamenii meseria!'1i a instrumen­ :dor. unii tim pi se seurteaza. o caracteristied.i ega1 dUrata. [rdte.---~ ." ._ __ pen­ melo­ .. ___ . eu un 1:. iar mai nou ele lil radio.1tra se ~ acom­ Ireteaza ." . In­ jetul ~i dul de ~i a!'1e­ cui de­ aeordu­ :.n incepind Judi de la virsta de 10-12 ani. Lautarii eei mai numero$i din familia Co­ vaei sint raspinditi in unele sate maramu­ re!.-l ~. :anta. eu valori de note irationale in cadrul unor mdsuri de durata pgalii. . ..~.. intr-adevar la tara­ nii laulari se poate lnUIni (leeastaexecu" tie "tigilneasdi". :. a ex(:cutiilor ldularilor tarani este un .::J. ·. Tarafurile mai mari. in afara de ro­ lui sau ritmic in taraf. c'.... Gorduna. tarani :e aeest uneori general aiel fo­ :orduna. zon­ gura !.... _. Se paniajJl. gorduna sau instrument!:'le preluate deordeon 5i tarago1." .Ii 2 /4 " . zongora nu difNd prea mult ast<izi de> cea observaUi de Barlok ta fneeputut secoJu­ lui XX.$eoald optima estC' pr Getiea­ red cinlului seura in $0zato1'i. Ace$tia crau $i mal sint meseria!'1ii sate­ lor.. . doba. care se ocupau eu "ca­ 1 . BOf$a. mai nou brad. idcind cddenta autentic~l ~i plagala din armonia clasica e1. Provenienta lor in Maramure!'1 da­ teaza diu secolul al XVIII-lea.'idupa multi ani de praetica trece In cetera.-~.. . ci de obicpi 1a doba. Datorita m0todei ulilizate de aceste $coli in der liber..~-..it in o lim­ clrept.lodul $i metoda elp Invdtarc a instru­ mcnteior in zonli Cd de aJth:'! peste tot S0 face dupa auz... .. icelo[. Ei erau aeei nomazi stabiliti in comu­ ne maramure!'1ene.. (Rp-La).__ ... . exeeutia foarte ritmica. Si­ ghpt (a lui Cioati:l $i Stingauj. Df' obicpi copiii nu clnt8 in tarat direct la cetera..ii sau dorninallta acesLuia.h~ $1 eviIlla La-..----.---' . J I primele 16-imi sint mai lungi.. la nunti $i la petreceri.y-~ '- ~"~-"-- --------_. De obicei ea pcndu­ leazE! pc tonicd ~i dominanta.L. 1<1 cintecp de mahala... de5i fieeare masura l$i pastreazd exaet .3 '.ene....:ninti­ moro­ mara­ . 41 . _. improvizatia l' facuta eu gust ~i cu­ ~'.~nt It! mai poate cll(1()(JaUi pri!1(. Conlra eu tff:! cor'll tine to­ nica. .din orasele Vi~eu. ?>. pieup $i d('sigur $coaia de mu­ zidl $i $coala populara de artd.. iar altH se prelullgcsc cu aeeea$i valoare......----. Pentru lau­ tarii tarani . zongora. are ~i ro] de tiilurd Ia horile mai Iegallate. 'I' IIf =#Ii i i " . conditiolwaza impresia improvizatiei ~i In general a denaturdrii. trece­ rea se face treptat. lautarui tdran i$i insu~e~te odata eu tehnica necesara ~i reperloriulde hori $i jocuri ale satului. b).--.._~_..0.tJ ... cinta de mul­ In ori jn toaUi zona. ~i in rvfoldova eu acelast fel de acompaniamC'nl ternar in 6/8. Ei cinla repertorlul cerut: de la hori de masa Ja 1nvirtit0...Jare 10eaIa. exemplul eel mai ('oncludent este satui Berbe!'1ti. -. ~ _-_ _ _ _ .. #I ". Dar am ga­ sit multe familii de tarani romani cu nume­ Ie de familie Covaci.ioba­ Jhiari. Trebuie sCi predzam din eapul 10cuIui cii in zona de care ne ocupam dnta alaturide lilutarii tarani ~i taraful de tarani neao!'1i ~i nu cum afirma Bmtok Cd numai tarafuri de tigani. conditioneaza ast­ leI ex~>eutia tipic maralllUre!'1eana. AePdsta hore bdlrim'asca. magnetofon. Formatin In care se cin la PS te cpa consacrata cetera... ~..iIa­ ramure$ului..sa bra­ \'10ara }lament . Zangara sustinc 0 pedali:l invaridbiHl inclifNent de ("onti nu luI armonic iiJ llle 10­ (Eei dubli1tCi pc trepLele I $i \'.1ajor Ulra tertii sau La ~VLlj()' eu tPTta maT(' Do cliez. 24 d. dominanta 5i subduminantd. v!'cjni.----­ t's Lt· msil­ l ex­ lodii­ amu­ l:' into­ clar nente lit ell llmic VP- cimpoL in lond lpllnlcd ([t' dC(l11l­ a larafurilor siite$ti: vioara. care se intilneste des in :Ma­ ramun'51a reI de des poate fi inti InWi.----.. Cu batri­ 3. ruda. de la CilH'Va apropiat: tata. Felu1 !'Ii gradul devierii de la rational.axofo­ lu: ta­ ::t l)faci :ia arc ·zat. Acnrclajul dC's in­ tilnit la zangora eu trei warde este cPI df: Si ). 25) .... urme :nuzica jkj. U precum celt. .

. . . .i in jos asemenea vo­ cii desprinse din horea lunga.utare~ti ma­ ramure~ene glissando-urile l?i diferite orna­ mente. Tine d(> pricl'p"rea fieedrui 18utar.:. Exemple avem multiple: fratii Pelnm$ loan ~i Stefan Petreu~ din din satul Glod . diviziuni exceptionale cbiar glissando-urile l?i apo­ giaturile sint elemente ce tin de tehnica '.oi-au formal l?i dez­ \oltat gustul pentru IDuzica odatEl cu 10­ cuilorii cOIDunei. . Eu am luat prima data de p~:pmplu "Marl?ul lui Rakoczi" !. i se :Li­ cea "Puru".". "Ghiuri­ td" elc. ". :6. Pentru a pu­ lea fi deosebiti unul de altul deoarece poar­ tei acela~i nume. teL I::.: : fraz'·. \" adu lzei? s: n..i aeele ". De aCPCd prima ~i secuncla Is strunele care s~ rup eel mai des. . C nele IdIDlii au fost complet asimilate. inflorituri) nu 0 mai cunnd. . . Uiularii din zona au aproape fil'care for­ mulele lor melodice specifiee pe care ullii te numesc "figle". Aiei in­ Wnim :.nf>fal in H'Hisl.i Anuta lui Gheorghe dill BoUza. C:~_:c. --. dE' felul cum u simlc'. Se poale concluziona ca. .unete ienile" specWee> de­ idUel 5i Olteni('i.1 in zona. Dupu cit s(~ pare idealul interpretu­ luI . dnta la ceteril ? -. . .­ .. marea majoritate slnt urechi~ti) de a purta sunetul in sus :. . la cprert'. care poart8 dmprenta in­ strumentistului. .i I-am mcut mar~ul la cununie din hEltrlni. tata ~i Ie intorleam cum vrE'am t'U s: mu.. ~i in timpul liber... ._~_. "Bulea". sau dupa potcovit puneau mina pe cetera. . ..' <1du­ narea". . "Argi11t ziu". . de calre populatia localii.'. mare ceteral?.:::_. .iata d. . Astfel intil­ nim apogiaturi inferioare ~i superioare la difcrite intervale. . *=. . "Sali~teanu". . alunecari de Ia un sunet in jos sint dese ~i specifice. TillE'Ill sa subliniem c1:\ notatia muzicala oricit de amanuntit sa fie facuta nu poa te reda Lolul.ti tarani dupa munea cimpului sau la paduH'.::a . . . numeroaSfl famllie de muzicanti lv1ihali din Bor:. Sas ~utu din Poipnile Izei. . :\rev oia de (1 Sp fdeC' clUziti cit mai de­ parte.{ n:bnie. nervul eu care cintii interpretul lautar.. De mUlt0 ori. . puneau mina pe cetera ~i zongora pentru a in v('seli v('cinii. . . tertii sau cvarta. liiularii satelor au dus 0 viata stabile! in COl1luna respeeliva ~i :. estc cleobicei pozitia I-III mal rar IV 5i mai mutt pc (OrZilE' La l?i 1\11.:.. .i. el?apeuri executate prin glissando.. "Stfngau".. . .. Privitor la horea lunga. . .osu '5! st:-c:ulO'>U 0 cintat din c('lic'­ rei ~ >: i:1 comUl:d.a:u::l: \'cc:u L::< Gi-:. . "Dumnilru".e ::'2t:0::'=: . Aid se intlmpla 0 spun0m eu regret) deseori. . Cautind ::.il redea diferite Buante ale vocii omene~tC lautarul taran uzeaza din plin farCi sa Ie cunoascu teoretic (foar­ te putini sint acei care eunose note muzi­ edle. inainte ll-am lucrat numai pc-acasa ~i cint ori de cite ori am ocazia.. virtuozltate deo­ sebitcl. '':'sti-. . Bela Bart6k afirma printre altele Cd n-a t sa fadi pe doi cintareti populari sa :..itiile in care cin­ ta celera~ul fdra sa l?tie despre ce este vor­ ba. fratii Tudorovici din Rozav­ lea. fenomenul se petrece aidoma :. to. altfpl eft "il5a eer. . ~~·~. astazi mai pas­ trindu-~i doar numple de "Covaci". ":"l~. o Lore poale 5i cintata in mai mulie feluri del( [I eu ii pun "figle" (n.! uncle SUlld eu lollIl dltu. .~~~. cu exceptia viodstului.>Leti.­ c..:::u:-ea: '. . "Cioa­ ta". din mOl?i-stra­ mo:. lautnrul pran 0 simte al?a din m05i-slra­ mo~i" dar 0 clntCi. . In bine cunoscullli ritm de 6'8 ddl' C'sle incorselata Cd sii fir' ritm vocal de dans in maSllfd dc! 2!. fratH Pop din Sapinta.:. Eu "Cioata" sint muncitor la FaLnl­ ca de ~uruburi. In fp!ut cum intr<r­ ~rr·tpaza in stilul instrumpnial 0 hore vo­ caid care de obicei se face prin ornamenia­ rea pasajelor melodice.ii i-am pus li9h~ :. . La zongora $i doba bate orice pui de moro~an. acestea con­ tribuie la specificul executiei Hl.va. Tata tot in Vad cinta l?i lucra P-dCCl­ silo I se zicea porecla "Ciotu" era mie de stalurd. Neme:.~.. .a etc.. nu poate reda timbrul.. POl. . mimica. . . Singura deosebire ul unii dintre ei erau mai dolati IDai buni ure­ chi~ti. ca 0 llll. . Ionu lui Niculai . rar in Mi folosind 5i scordatura cu un semiton sau ell un ton mai sus. .. . ei ~i-au luat diferite po­ recle ca: "Ofu".. Ir:~ : . Intllnim dps mai ales la :. . .. Tot din Vad a fost ~i tot eli IllPspria de cintat s-a ocupat ~i cu lucrul ill livadil. Taraturile de lautari tarani sint la tel de nUJ1wroase :.ai Ul sci placa la cd ce 0 ascultau...·ilor ta.n. . "Boro~".~~~rr~~.:: C.lodic' sa fir' cintaUi in tf'mpo Illai reppc\e d(')t C'sl\...---- 42 . . . schimbarile de tempo ~i de ritm. .. . . Ace:. .:. ::".i la tel de bine dotate.ru lnaIt in tonalitatile preferate R('-La. .'iorist popular a ramas imitarea vocii omelle~ti. gesturile. "Dodi" . De c Inc 51::.rani consUl. .Sd~l. Petru. . .Ii yirtuozitatea fieeurui vesEL Iaular taran din :'laramure:. .'.Bunicului meu. caz intUnit l?i de noi pl' terel1. dupa "IDunca pe­ Cicasci" sau la p8durt'..:" =_=-_ C . .~. sd SlllW cetera au Ideut 5i pe lauta­ rii t~!rani maramure5eni sa clute in g(.Si bunicul Dvs. Distanta Ia care poate it acest sunet knit de eel pe care-l pwcede ('st(' de secunda.. toate ornamentele posibile..:Qt. maramure~eana.-'. £ratii Florea din Poienile Glodului.)f aceste formule sub diferilc· 0 alta earaetPfistici't a melodiei c:u:c. Cercetatorii temeinici ai cinteeului popu­ lar au ajuns unanim la concluzia ca fieca­ re reprodueere de hore inseamna 0 noua varianta nu numai muzicaUi ci ~i literara. . Avantajul ta­ rafului maramurel?ean este aeela ca nu nece­ siUi. "Paticii".. . . . de fjJtrul sau. Poate mai lllUlt dedt toate. . .. Eu luam eitp-o hore in­ \a."-~. .

utari . eu tot neajunsul improvizatiel care se J1ld­ nifesta intre altele prin variatie continutl.Jotivele ritroice destul de greu <Ii> scris !?i care nu 5e afla nici intr-un tratat d(' teori(' a ritmuluL infloriturile. 'ichimbari chim de masura uu due.Ie la prin in jos :e cin­ :e vor­ rar IV aCf~e(l 1 rup .nuit de realizare a creatici popu­ lare ...terea .1 senina clsupra lumii.-: 43 --~"----' ipriU­ iodifJi :!!..i FlorPC1....i lrdosmita­ torti multor hari de familie.. Am vazut ca ace. faeem din nou aceastu afirmatif' Cd sli de­ monstram ca lautarii tarani tr8. 1a 0 me­ lodicita te dc'osebWt ins trumC:l1 laId.i la bocete..it sf! recldlD la doi lliutari vestiti Cioata .1 valorificilrea tezauru­ lui lolcloric muzical locaL Spectacolde folclorice sint 0 reu~it2i alaturi de aUe forme diverse de yalorifica­ re a tezaurului tradit1ei populare !?i in dev­ la:. III contae 1 nf'mijlocit . Taranii lautari au jucat !?i joae. sau tiEnea. dobCi. pi cillta Ia vioara in­ lr-un mod suUi la sulci rc'perlo­ riul mo~tenit de ia (impoierii din ?\fdramu­ I'E'~. lueru (1! se poate afirmu !?i in :r-.. <) interpretare aidoroa .i un sUI improvizatoric ce rar mal poal.' Ii iotilnit.. trimbita. Muzica liiutarilor Virani din \farall1urp~ prezinld P('lltru artft cuItd. fie la fluier.mbrul..1 ne dau incredere In virtutile eterne ale Maramure5ului. care aliHuri de munea c.ean.i. (B. la care 50 mai adauga contactul ell diferiti indivizi din ora. :-5trd<:duldula­ ~llC'ral cl de­ fcrate ira cu lei in­ ~0 de­ late ii (.. In afara de acestea. 1 zona. culoarea ~i calitatea artistic a. amhele cautind sCi ilbordeze un repertorlu local bjtrinese $i cin­ (pee pastow.fASA 1 ranspuse pe scend sau a.c'C (ciompoiuluiJ muzica de dans n Cljuns din p{iCate pe mii~ nil(~ tiganilor". 2\raral1lure~uj :.?i improspatare.laramluf'.im horea lunga in grup vocal. autenticitatea.>­ lor.ti ori hori mai noi dn viata ~(ltujui izvorHc: elin obicpiuci 'jt tradi nl.cede con­ ti roa­ orna­ pretu­ vocii :uante lzeaza [foarrouzi­ I de a ea vo­ lIltH. din diferite ZOlle £olclorice.te .15i la TlC'cazuri $i 1a !>ucurii $i transmis copiilor.. p[lstriHorii . uu ca cei de let ora..alizate ea lllU­ llifestari culturale.. consideram ci1-::.i gusturi. numai eli noi aro reu. Este C'lementul mo)LC'nit din cell' mai vechi timpuri.wtatia faeuta .eni. lit 0 stroHl la dildo Conclu­ ziol1am ell citatu1 lui Bela Bartok ca "mu· 'liea ciompoierilor tlirani a ajuns pe mind tiuanilor?! Dar Cd eei mai multi dintre a­ cp~tia 1lU sin! tigani.:i un ma­ re rol in dezvoltarea muzicii dill zontl $i d Hustului artistic al ttiranilor maramurc$i.) !-. dadi au exisLat ~L in sfir!?it In Bihor ti­ ganii l(iuLari cinUI absolut la f(~l de sirnp!u ca ~i co1pgii lor ~.f de la un !f. Componenta formatiilor este din tarani hamici. V ALORIFICAREA TEZAURULUI FOLCLORIC iN CADRUL ~COLII ~I A MI$CARII ARTISTICE DE ~. ar putea sugera compo­ zitorilor modalitati de lilrgire a hd:le'! tona­ Ie. (11 disparitia tlui('fului eu r..i~(' pot ObSf'lTa chicH' in tim­ put f'X(lcutlei d(. cl mai c1egraba de Jlle­ diu".. care vorbe:. jocuri ad(~varate care ne bucura.d :p u's ell "pede ·cami ~imt('. :.. " vo­ lenta­ plct 0 ca 0 ':oeal .".u­ gita alaturi de secvente muzicale din toa­ te reie!?ind valoarea inestimabilct pe care 0 feprezintu arLa acestor lautari. yiziuni .i apo­ :lica ~i :dn din ~ S.i(·5(. de f010s1re a biroodaliUitii fara sacrifi­ carpa melodiei. deasupra eotidianului :.. Lu­ crurile se petrcc aidoroa . 22). ceea ce cinta . YCuiala $i eu multe "personali­ t[iti.te direct sufletului llcaselor .... unde> Influ­ entr.. I ca n-a j'ari sa dnte deoctatd 0 asenwnea piesa toclHai dill cauza formei libere improvizate a acest~~ia. Fenomenul se intilne. folosesc me~tp~ugul de a cinta.utar la ditUl. tova­ r..tfl lor dntecul a ajuns aiel la 0 a5d mare varieta1c eu toate sctlpuri]c> ~i pi'icatcle ]JP can~ Ie au..it sa insu..id ullii lij.. de creare a variant<.>: culegerea de fata...-a impus pt' plan nationi:il Cd unul dill cpl<" lTIeli singulure ... am reu. Dealtfel . de diferite nanonalilati. impun 0 viziuue optimista .i la Hiutarii ta­ rani. Aratam Cd improvizatiile pot ti foarle puternice . rnijloace de expresie div('rse.. A!?a slIncl lucrurile nu putc'l1I fi de acord rll dfinnatill folcioristului maghiar eli .i din Rozav1ea. ~eren.. strins eu masdu de tardni.11'­ pNloriul instrumlmtLlI al muzicii de dan~ ne uid('l la ura (jctuill~1 0 imc1qin0 trisU. 14).i este modul Cl'l mai obi.i mare­ It" compozitor preciza CEt "exista 10tU$1 ex­ eeptii Hiudahile a!?a de E'xemplu tigallul din Onc0. dtl1 ~wn('ratie In generane. u care sturile.ti" (cure dl' fapt nu era tigan ci t~1ran n. ar pulea sugNa modalitilti de folosirea poliritmiei la tel:. a horHor din batrini $1 clatori.ti IJutari tarani sinl. 4.l timp 0 cOllfruntare a perenitatii motive­ lor In cont('xtul coniemporan al satlllui. foarte bogaUl.1 aduce modestd contribu­ tit> la cunoa:. in sate. Inscriin­ du-st> pe aceasta linie '. maniere de instrumentalizarea melodiilor vocale.. Pe linga forroatiile de lautari amintim for­ matH deosE'bite de trimbita!?i din Strimtuftl :)ri fluiera:.-' popu­ fic-ca­ J noua iterara.'ni. alunqiri :..le se schimbau atit de des. e:~eana..impului !?i la padure orl creseulul animalelor. obiceiurik devin spec­ taeole. trasiituri esentiaie oricarui spec taco 1 maramure. c10l1ci dC'('vnii.i b0~Fll(' tinuturi folclorice dill S-a eonsiatat in mod evident Cd dc€:'astii zon(i etnograficd se remared prin­ ir~o trainica Lracliti€' pnpu:arci care l~i are 0­ ... aUt de r('­ pede lncH nu aveau timp sa fie asimilate. "Stitul d(~ executie !?i de interpretare a lCluLarilor nu depinde de ra':>d. ne ridica prill vigoarea.i scuriCituri (''(('optionale ca diviziuoe... de cliferite cerinte. In ultinwh. Elem('ntul muzical d lost ~i ('stC' transmis din fwneratie in gene­ ratie fie la zongofd... pentru compo­ :litori un nesecat izvor de melodicitate.i marea Hi­ rietate de ritmuri in folosirea lor me:?te.. (B. de adapt are ~j contaminare.t~iranil romani.n..i cum dnHi lautaril moro. t\"·r .

pentru pastrarea IlPdltC'fatll a autenticului m ilendf.ii profund umanism.i 0 r('levan' c) celor mai dclinci s(~n5uri din creatia populara.. fapt ce constitu­ ie pentru speciali:. au constitnit autentice manifesUl.ar .. incepind de la ~colari ~i pi­ na la cei virstnici.Cintarea Romani­ ei".. Puterni­ U' valente educativp exprimate in diverSE' genuri ale folclorului local s-au aflat la ba­ za a numeroasc> sl)ectacole rea1izate de mid !ji mari.\laramure:.ului istoric. in valorificarea folclorului. o manifestare de 0 amploare nira prece­ dent. pdstrdre rare CITe un dublu aspect: PC' de a parte' 0 cereptare diversificaUi din punct de \'edere tpmatic.l. Festivalul national . ca in intreaga tara. 1a tezaurul folcloric in general. cit ". Coleclivele de in­ terpreti amatori. arti$ti amatori._ . vi('tii noi pe care 0 traim. .'oara liC­ tivilateil p(~ aceste meleaguri un ft:ricit pri­ [pj de vcdorificare )i pastrarl' a luluror tra­ ditiilof ~i c1aLinilor populare. "Eroii de la Moisei". prill mi~carea arlistica de amatori. de Herbinte patrio­ tism !. "Am fost $i-oi si". Afirmatia nu este de loc gratuitci gindin­ du-ne la istoria acestui tinut. "Balada Pdl111ntului". apoi 0 selectare :r. f'xplorind in acela:.·i.. punerea in scena a horBor traditionale care releva inalte virluti alp poporului roman.i timp atit pro­ ductiik populare perene cu s(~mnificcltii d­ clinci in viata culturala a . "Gene­ ze".a:ura GaCiCd.i noile e.1 desfa!... muzical in special. asLiel incH.iemente care au ince­ put deja sa intre in patrimoniul mtistic lo­ cal ca valori recunoscutl'.:\iunta tarii". ~i-au creat 0 frumoasa tra­ ditiE' in \alorificarea fiecarui obicei local. ae­ telor foldorice gratuite. pas­ lrat de-a lungul \-eacurilor.)(Ifj..i simplificctrilor.tii care-:. o dtentie deosebitti d fost ~i ('ste <1­ cordata valorificarii autenticului fncre­ atia muzicala folclorica din judetul nos­ tru..ri de spi­ ritualilate romaneasca. S-a dus ~i se duee inca 0 munea titanicd impotriva stilizarilor ". pe teme din folclorul mara­ mUH~!.:e _. idpsnind apropiN. S-a imbinat armonios obiceiul $i horea locald traditionaHi eu creatia con­ temporana noua inchinata patriei $1 parti­ dului. cit ~i sPl'ctncolul viu sa fie aUt reprezentativ. "S1nte111 <.Cintarea Romaniei" f'ste ~i in Maramure~.. . care a cCipatat noi \'a­ j('ntp in Fpstinilul nationa I "Cintan'a Ro­ mdnif'i" . cit )i sc·mni· fieathr .l pertinpniti de sC'nsu1 profund a 1 unor pro· ductii folclorice ".i d(' arta populara.nr-ll:l medi.44 [). a datinilor. matNiaiul cules.tranepotii dacilor liberi". Spectacole Ie folclorice prezenta te in edi­ tiile Festivalului national . Exemplificam: .r~id. spec­ tacole realizate.'ean.

spee­ d mara­ :>biceiul ~ia con­ i parti- B MATERIALUL FOLCLORIC AL COLECTtEI. CRITERII DE SISTEMATIZARE Sl PREZENTARE ACATEGORIILOR 'DENTIFICATE . in punerea e reI eVa Puterni­ diversE' 1t la ba­ :zate de )lificam: "Balada "Gene­ :".II i este ~ul <t­ in cre­ nos­ omaniei" aga tara. °a prece­ e in edlRomani­ iri de spi­ E' palrio­ le de in­ ari ~i pi­ oasa tra­ local.

"Tn pietricele". I.De-a ghkitu". de eliminare.. . de eliminare din joe. cit !)i corewafic in \ariate manifestari spiritllale alp popornlui. .e de a ajuta la dezv(J1tarea vorhirii.. . 6. "GHute".cintece formule din difcritc jocuri de copii integrate zonei (ex. 11. dovedindu-se a fi ~i aieL divers in ceea ce prive~te originea $i sursa creatorilol' C:0-i alcatuiesc. 7. SISTEMUL OBICEIURILOR cleo Ei lsi scandeaza creatiile od intonea­ za. imaginatiei $i implicit a1 glasului. l 7. retinlndu-Ie pc formule primitive nemar­ ~Jinile la un numar foarte restrins de sune­ tE'o Dill jocnrile de copE se desprinde 1n primul rind aspectul distractiv. atentipi.. "De-a tupu". 8. Tn foJ­ dorul copiilor maramure$eni unele jacuri circuH'i pe toate vaile in numeroase vad· antf'. . Se C11nosc la copii 0 sumedenie de cintece pHismuite (:e lumea lor care Je-am inliInit in zona si In marea lor majoritale sint jocuri cinetice in mi~care si prea putine sint statice· .einlecc fonnulc cc o~Jlinde. 14. muzicale.. Ei s1nt in masura s~ orchestreze jocuri rlinamice pe dialoguri vii 111 versuri sau proza. : 9. 21. Piesel e cuprinse sub nr. ]\fulte din aC0'ite jocuri nu an clec1amatii. functia ~i eontinutul principalelor sale c:ate~Jorii $i re­ latia structurala. 19).c raporlu­ rile copilului cu natura ~i mediul social: pentru ploaie. De-Cl Pintea Viteazn". modul de manifestare...'ti ccrcetatc 5i aproapc eu totui absent din publicatiHc de folclor maran1ure~('an de pi­ na. "DC'-a lupii eu ciinii". pietrieele. 1-21 Ic-am inclus in urmatomelc subcategorii: numaratori ell intonatic pe un sinuur sund..: 3. oral~ $i colecti\'iL Prin cercelarea pc teren noi am putut identifica in jur de ]48 deiocuri. 5. "Tn roata". mai e\'oluate structural ~i muzical ~int ex.u prinsa" .i aici.. "Dc'. 1 si 2. buburuzd.i de scoalu nu au faeut obieclul prezentului studiu. "De-a uliu si closes". "Tn haraboi". 17. unitdtf'd ~i mai ales pro­ venienta. de acest gen sint ex. scoaterea apei din urechi ~i pIlla la colin­ . cind Sol dud Fa cliez.\ce5t colt nordic de tara cuprincle 0 ga1118 C'xtrcm de \'ariali'l de jocuri pentrn copii $1 inventate de copii. . . manif('sUiri la carf' participa atHea qf'neratii. folclorul copiilor cste bogat 5i "iu.De-a turcii si ro­ manii". "De-a cailor prin oras. Trilsaturilf' specific(' ale jocurilor d0 (0· pii demonstrC'aza caracterul anccstral. acul11 . 15. Folclorul lor cuprindc fonnule eli' nUn1Zi­ ratoare.. avind aceeasi caracteristica fo1clnri­ ca.:. Cercetindu-lc eu atentiC' observam di majoritatea sint jocuri df' mis­ nHe in aer liber imitind pc cei mari. Se eunose la eopii 0 sumcdenie de dntece pHisl1luite de lumea lor propice jocurilor. concretizinclu-<.TTl cuci" etc. "De-a fIorile". a) CICLUI VIETH 1. aceste preced unele jocuri eu 0 dctiune pentru a facilita formula de eliminare. 10. ci mai mult rit­ mice sau mimice de a folosj timpu1 E'nt.De-a haic1ucii". . "Tlta-mita". Id sdHdat.. 13. de seos apa din urechi (0X. ve­ chimpa l1('amlllui nostrn pc acest0 m("]C'a­ ([uri. "De-a POPd gJiC?". "La fuga".c' aUt Inuzical. Cele luate de la gradinite :.. Noi nu am g8sit in zona ohicciuri ale C(J­ pillor practicate in timpul secetei ca eel de paparuda. -. manifesUirile sponta­ 11(. "De-a duca".. Un alt rol a1 jocurilor esl. "Vin78­ tond de pasari". .). Posibil sa fi existat :. Repertorlul copiilor ::\eintilnit de Bartok. dill' au disp~rut tara urme. "De-a ohiala". creatH integrate unor obiceiuri pre­ (um colin dele de copii.melodia introduce elemente tipice d(' hore lunga (recitativul) ceea ce ii confcra gcnului vechimea. melc. "in habisc~". in tinuturile rOn1an!?!. 12. "DC?-a popoarelE'''. ca: "Tn vone".De-a mieii". unitara din PUllct de vede_ re muzical. 16. "De-a picu". "Tn duplet".

. tiyul din horea lunga ce-i conferil g(~... o l11('ntiune spcciald merWi cinlpcclc de <atanie si ra:zboi adunatc de Tit Bud la un loc in colectia sa din 1905. ce i . TORte cintp .legatp de na:. Sp cint1'i 1a JeaqCill ~i alte (fntece ell 0 spamii de interi('ctii Sp0­ "ifiee cjPnuluL .. unde"5i petree neYesteJe. -. parintii. .Hod aulcntice. Una din ocaziilc unde proccsul de Cre''' atie 5e l11fmifesta eel mai intim. acel joc il1\'ariabil al patrimei ('11 nptirne sau i11Y('[<. ceca ce vine in spri .. Noi consideram ca in cl-.::. Alt dntee (Ie ctitanie contine momen. o "glurat" flual la oaste).'.tere. "ungurului". aduc in general . -­ "Dfrlaiurile CaUiIH'!. In viata traditionalc'i Cl satullli maramu­ resean. care Ja origine.e ne apare foartc -'.: nunld. (lsHf'l c<i 58 poate ajuagc.-'-'~ a piitruns si aiei asa cum a piHruns $i re. tul "iertaciunilor" din ritualul funNar ~i din __ .. Am clasifiral arest repertorhl dUP<l cum nnne(]zCi : --. clar slnt plinc' cle sens.ul era 0 cinste ob$teasca. numai ca in. fenomen de ][ltrepatrundpfP intilnit In zona (vezi ex. Despartirea de" }) satul natal i se infatiseaza tinarului ca 0 ru. Pe aceste melodii ele cintec propriu-zis ~au (1(' eloina asa cum am vazut se c1ntZi in 70nd tf''\:te (If' leganat pruneii. La 5nr~itlll capitolului am inelus exemplcle -1. e'(C'mpleie 2526..incadrabil in ma­ sura.fre­ nul "morti duinu si daina". ­ ti si If'-a grupat sub tennenu] . esemplele 22--23 ca­ raderistic in masura n'8 iar intreg n~citati­ vul se d('sfa$odra pe dOlltl sunde de hadi La Sol. Prima urare 0 face moa­ Si] incldtci dup2i na~ter(:'a copilulul $i Sf' re ..\eeleasi blesteme 1a adresa "neamtului".'8... ca­ re se remunera in caclouri 5i chiM ill bani. Intilnim.. cele elf' 1eagan au 0 melodica proprif'. care ne cluee Cll siquranta 1a recila .. Ii:! n~v('nirea pardl de unde a ph'Cdt din c]oini:l propriu-ziscl. Sint vechi melodii despre care putem i:lfirma Cd fac trecerea intre sistemul muzi­ cal n('masurat 5i eel masurat de G'S.. "":-c :i: Horea se apropie astfel de bocct. [wt. femeia lucreaza tragind eu piciorul de sfoarri legata de leaganul a­ tirnat in grind5.ii 41 care au aceeasi structura melo­ dicit riim si ~Jama ca !.'orh(· de alinaH' adr0sate eoconului core If' eonferd cld-hoc functia de cintece de leacran.. Ninde e:x:emplelc 42-44 ne.1UJui \'I'chime Si unitatc..ii horile locale. om de treaba ':ii lntii ill sal"." .. S . Ex. natul copilului. ar putea spune ea ele dnta mai mult pentru (>Ie.Cintpce hai\~e: duce~ti $i voinicf'!.r .'­ TransilYCl\1iei.dnle­ cuI de leagan. 1<1 fenol1wnul intNpreti:lrii IcHgi a unui cin­ t('e rilmat.ii care se mi~ca in ritmu1 de hore. III nhiCf'illriit. tc'(.. tIl ierarhia SClLului llloasa (j\'ca loeul pi bine 5tabilit ~i pentru implinirca riilllui ea era rlaruila.'eche a folclorului rOl11fmeSe -. sau Cll acul S1 ata.1R .. mosi\. _ creatia iC'rUlctunilor din ceremonialul de -~--.e stabBea 0 leuatura sociala care incuba anlllllile obliuatii pentru toata "iata. l.iti" din colectia lui "':'''. _~. Se o('oschpsc prin text $i substrat pcnltatonic.. 35 !. ~: :c :L Repertoriu) de caUinie ~. tmc1Ul masurat aetnal In ritmnl leaganuluL masufil G.mbul cu troheul caracteristica Firii in­ tre9i.A treia edtegoric din repcrLoriu eu. 27 estc autenticul cintec "CHu-i Mara­ muresu".>.. pere definitha cle mediul in care a erescut.. bogat. care i se face noului nascut dupa care cUe IDe petrocerea propriu-zisa.c 1110tjYe cunoscute si celorlalte regiuni ale .=. eu ritm ternar sau puncti'lt isi are originea In aceasta specie stra. iar ex.Wl ell "ersu! s11u tetrapodic.:>ti": ele situindu-se intre "::2' '.c ­ fi ff'SC in cazul ace~ tei spedi. dupa ri. jinuJ arqumenlarii ea 0 mel odie \'ehi­ culeazil mili muIte texte si Cd horea mai noua din Maramures. pdci c\1' ri('( (:11'(' data cind nonl l1ascui esk in fatCi unui acl ccue i Sf' intl:mpHi prima oarC! sii sdnatos. Cuk­ w'rea 110ustrci elf! la iveala 24 cI(~ piese (e­ x t 'Jnp10k 22--. Tit Bud a inclus sf cUeva cintece haiduces. folclorice l1U sint spectaculoase. Intre ea. ('11 melodia cal1tabi\ti $i mai millt Cit un subsirat pentatonic. :-. Desigur Cd punclul culminanl in acest obicei este botezul. :\cest 9Cl1 din zona doy'e­ de$te inca a data in pIlls llniLatea Cll echi­ valentul S[IU d(· formci clasicil din lntn'dgd \Md.X 57). il putem urmdri pe viu ill lega. UJ rit. Alexanclru Tiplea (1906).mul ~hu silahic ill form J11dsureJfcl ~i hdZelt Pf' (plula de baza caracieristicd zonet ia. ... 2·1 are 0 influentti moldoveneasca. 2!l­ 33. . ast.3-46 care sint YPiitabile hori de baut la holec[iwlE'. hlastamindu-si . invata t..: .-... pc a­ (('stt' '''lodii S(' JO(lca routa prin casa. fenomen c. Cintecul de leagan 51 holegiune Cukqerilp unterioare nu-1 at0stii. In cintf'cel.tmul kaganu1ui aqatat 1:1 mp!)­ tcr-(!rinda. Curios este faplll] ea 18 1eagan fpmeile dntd foartc tare cu "aei de piept. rlf' eaUinie adunate aid "feciori ee marg in jos ca norH. citeodata. !. fel.nen . noro(os. sinc0[ Si clin plin.. femeile ~i copiB mositi f:. ca­ ractNizata prin ritmul sppdfie lin si 1eg8 . cest repertoriu iJ fast 0 portita de tn~cer(' de la sist('mul ncmasurat al horei lungi la sis .lc.Cintece formule. mintos. 1(1 fpl GP tem' dnta si sin­ gure sau in (!fUP la netreceri.': "::-:. Cu fusul si furea in minii. In cdtpgoria cintecelor rle catanie... a fost 0 veritabWl hore de leagan. vo­ ios $i frumos. Cink(ul in qrup large~t(' si mai muit mf'­ 10<1li1e. terjcctia hei ce marcheaza de obicei ince­ putul horilor loea1e mai noi maramure~ene .. ajungindu-se la formul(' slrofice.

cileac/uta.prima calegorie.III-a 5 masuri.tot hore eu noduri eu caracter de ceremonial (ex. 65 1a "tlllpletitul cununii". 0 face moa­ ::lificatia marUor mrmH~nle ale vi'?tii. . care eu si­ lui lTIaramu­ qnranFi au existat. adidi sec. Ele pot vc­ hicula :.tatele cintecl' vocale de dans. Se cuvine sa faccnI )m de treaba () prima remarcd : noi nu am dat peste mp­ :ociii ceremoniale In repertorill. dar recrutare a incpput sa fie inearcala eu s(~m­ .at care eu siguranta 111 repertoriul de lea­ este mai \"cchi. Gene­ ului 5i 5e r0­ za 5i inflorirea acestui repertoriu este Ie­ I naseu t cste gaUl de pN'ioada crelirii armatelor regulate impla prima din sec. gasim :.vl de en'­ . YO­ :ui militar obligatoriu. 60). balada ilnim. XVIII-lea. (ex. Intere'wnt c. ului Cd era Repertoriul de recrutare poate fi gruPdt :opiii mo:.. pe timpul acpla f!l"Cl in !lodre. j a unui ciu­ In conditiile lreeutului cine! scrviciul mi­ de unde a littir (k' lungil durat.. melodii eaza tragind eu clnna rinduri duble sau Datru. dar noi nu I-am gasH.>c nrima categorie de hori ceremoniale. Dcsigur "'9ata de marsul in ctitanie. 95. (ex. faptul cil Bela Bart6k mentiona in zo: 1'8..8 de pif'se reprezentative cule5e de noi) : -. La arest ceremonial se cinta hod din fepertoriul de nunta obi~nuiL !ntreg reperloriul muzical a1 nuntii H pu­ tern cIasifica in patru mari categorii (4. care marebeaza tnsa lllersul la eununie. iu in lega­ " i a\"ein dt'-aface eu ()ceeil~i melodie ill a in min8. ina insemna pe:ltru taranul maramun'$nan .i aid melodia este fata.ene :~imbita eu gama specifidi zonei :. ca jo­ cuI miresei poale fi combinat eu jocul dru!. 52. exemp1ul 100.'btrull1entalu eu slrigaturi (ex. p II-a = 10 masuri 4+4+2) .·iI'J vietH. 56.ar $i din :c~tea I ~ 17 mas uri (de 2 /4 respectiv 4+4 ialul de -4-:-4+1. Ca forma ar­ ca 0 ru­ :-. care ni se pare cea mai veche.utul steagului" -. un obicei ce simbolizeaza rodul bun al noii gospoddrii intemeiatc. ~. tot pe melodia jocului miresei. I If) mdi mult mf:'­ c:ele dintii c:ule5c din \laramure~.se. ~n ta )i cu a He oCilzii... Aid avem doua as­ pocte: melodia vocala nr.iti :~ trei mad categorii : care incuba ~. in a froia categoric al in(rd hori1e lo­ cale mai noi care dstiizi inlocuie. respectiv partea I = 5r-5 masurL in general instrumel1talele eu striga­ turL (are au 0 tHhitectonidi. o lasa sa se odihneasea. 87 $i 88).'! $i sub stdpinire stra. 62-64). 67 din leud.. melodic din care s-a Ulmlndu-$i ::>astrat doar 0 relicva. cu horinca. . 56.:~ectonidi ('stc asimetriea prin introduce­ a crescut. c:atauie.neil.a doua categoric de melodii sint tot cu caracter de ceremonial.'rtoriu neceremonial. de la care cu sigm'all­ ta au disparut nodurile. dar ell asimetrie in ]i cadrul fiediIui u . . IV-a = 22 mlisuri (4+ :-:aiduce$­ .~ 6/8.:ti si prc-zinta urmatoarea strudura : '.-l~4+4+2). iar ('x. dOar uncle melodii lor in bani. p. . Repertorlul nuntli :lteceir: de Bud la un a prima remardi 0 facem asupra melodi­ artirea de -'< . a adresa "giurat" 4. care f. plc'CiHea 1a cUloa. sint tn ritmu1 giusto ~i in masura d. 53. doua lllasuri in plus.in a patra categorie ami nelus muIt gu:.i vehkuleaza 111al multe feluri de textr'. . leaganlll a­ 3-!. 96.:..a treia categorie este melodia ex. dar nUll1ai dnd e vorba de nun­ ta~i obi$nuiti ~i nu de cei din neamul din care iese sau intra mireasa.. fist­ :~i colinda. In consecinta fraze­ Ie ~i semifrazele variaza dupa variatiile in­ strumentistuilli. au In gene­ nil ~tructura <Hatata lllai sus eu mid deo­ sebiri de la caz la caz. colaeul este prins de eei doi $i 5e trag de e1 ~i la care se ru­ pe mai mare bucata acela '-a tr~ii mai mull. nu­ nascut dupa mal Cd in zilcle noastre melodii1e se mai :u-zisa. la care s-au a­ daugat in dc-cursul timpului cele instrulllel1­ fa1(e! cu sau fara strigaturi.oa libera in cadrul semifrazelor f?i fraze­ fenomen ~ =: :a una. plin de 9riu.. ca­ :). Tot cu caracteristici me10dice de ceremonial gasim ~i melodiile sub ex.-eritabila Larina preluata ~i adap­ taUi. roaUi prin . Este vorba i (vezi ex.:. 58).fe­ aracteristica de ritual.istC')1lul de adapta­ rc~ ft melodici in zonet unde apare (lcel pSt:lu· do-refren de completar0 (n Ini--ltl--la! --. Un blid marc. In cas a mirelui are loc "uiaga de pe bUd".cintecul ceremoniaL horea e'l no­ dud "La impletitul cununii (e\:.i instrull1en lillele fara stri­ gaturi (ex.. 97 0ste 0 . "un joc al dru!?telor" pe laita la venirea cuscrilor. J\ll1intim ell ex. lllai libert\. ceea ce ii confera :.a doua categorie sint horile iocalc ~l. ce-i conferl:1 genului din nou yechi· mea $i autenticitatea. Cind mirel1sa obose~te.:(> desface ultima.go. Exemplele 79 $i 73 slnt elm \'miante ale melocliei "Dc'steapta­ te Rom~. nl--631 iar la mire "La cu:.Jocul miresC'i din btHrini". Dupa 0 sapta­ mina.. este melodia obicei este . du­ pi! planul Hiutarului interpret. 1a fel cu acela!?i prile j. elClt1pn­ scoaterea din ro"iltJ. Remaream in prezentul ea piLol. 48~50). sillu'r ~i 3di noi DC rilm de 6/8 eu text de catanie. 97). Astazi 58 dnta un n~­ ·)steasca... Categoria de hori 10ca­ Ie din repertoriul de caUinie poate vehicula ':-1 alte texte inruclite cu marsul in catl1nie . 5" rC'giu11i ale :ot in ritmul specific dar intr-un singur Jare 10arte :-:::1d melodic. :llai multe "ariante (ex.·eder~ ve~himea re­ :a in ritmu} ::.ertoriului.tt're.itelor. Din punct de vedere intona· mai cEl in­ ::onal ne aduce clar un caracter de ritual bicei 111ee­ ::ai ales ca esle un fragment care illlita ·amure:.. al XVIII-len ~: illstituirr'a serviciu­ mintos. Avilld in . peste e1 un colac mare in mij~ locul caruia sUi 0 sticHI. in general .i poate 1S $i refre­ : luata ca un fragment de bocet.Iectia lui ::au nu. tn :'(' adue ami11tp de cea care a fost dnd­ ')CuI ei bine "cd 0 rrwlodie ie9ata de prih~j. vechimii ritlllului lega­ -. unde ll1plodia are patru ~ momen­ . 95 este un fragment din "Man~ul lui Francisc Rakoczi". AsHeJ.i mai mult te aid . :~{'ce hfti­ ~lelodia mai nou (exemplul 101) are 5e­ roSe iutre _ ~::-alele ega\e lntre ele. gen car" . ne poate cuce ~i la eOl1c]uz!a.

.>i ill ZOllfl noastra--1l10ar­ tea J11 nunta si sub.lp~ tineri 5i b~trini.titu. . mai aent de­ cit 1a . anncP1'lel('. Noi am idf'ntiflcat 0 gama co­ va mai mare de melodii privind repertoriul de lnmorl111ntare: in primul rInd rlupa oea­ 'lia tif' (in tat ~i 111 al c1.. It ur­ 11liire~te v('chimea probabiHi P1'('( urn !:it HlS­ frin~j€'rile in n:'pertoriul folclori('.('ontin de fa!)t nn· .­ ment si virtuo'litatc. anrma com­ pozitorul.tr L= ':':-::~ .. - .11k speeii ritnuIG. 1U7. Dc 18 bun incep'Jt se cere :. a fost joe ceremonial...:. ohi~nuitelc 5. sau trei rlnduri AI A variat 1.zut. care C'ste f) Iampll tatie libera a rudeniHor ~i a celor apropiat[ sufletp. 26). disa­ toda se face 1.. ::.batut din pillmi. pseudorefrenul.. La {Jct'asta ('aieuori" gasim boccte $1 versuri Ia 0 granita de in­ terferenta eu horea propriu-zisil. (ex. dntecul gainii (''''tf' inc de rli"tracti(l "it spectaroL Cd:'>d.. B1.L La fel avem bocctr' Si melodii eu ('Brader ritual. sau in eeJ mal bun caz Tn sat la casl! mire­ lui ~i a miresei. Scara de::: lntilnitli e. fecior. .. de transformclre a siltului.. .. a~a cum am v1:'\.. este transnus sl scenic nnde ('st" simplifieat pentru a-I rpdure tn timp si AsUel prime~tf' eu totu1 alte semni­ HeatH: jocul miresei care odinioara.. -. nn a putut fi a­ flat. ~­ . t: :'. .dupa fratL surori.dupa biltrfni: mama. Astfel. 100). . Melodiilc sint de joc ~i aduc a iz de dntec evreiesc. tu­ rail" Situatia este asUizi tn znna cercetl:lt~ TI'ult schimbaUL tn proce~ul de indus­ tridlizare.. care de requld 5e face la Caminul culblral. Repertorlul de InmOrmintare R€'pertoriul funehru.­ ~. Spectacolul nuntii..~:: Se observl!\ dar aceea. la dru~te. de la 0 simpli'i improvizatie carf' no <luce 1a horea lunati. aHHuri de colinde si horea eu noduri. dar melodiile nu au nimic din cardcterul C'f'femonlaL sint instrumenta1ele C11 strigaturi la l1~na~i.rca 11nui element prin nltuJ din ceTPlnoniile fmwrare. -fabrici. 1a 4 rinduri intr-o mt>­ lodie masurata.a cincea categoric> ~i cea mai nume­ roasa in ceremonialul nuntii... Gfisim mai multe tipuri ~i feluri de mo­ lodii dE'o~)('bite dupa oeaziilf' de dntut: -.::. Ec. lJU exis­ ta refren. Amilltim ca in catcgoria a III-i'] (1 horilor locale cu text legat de nunUi g~sim nwlo­ clii eu versuri de 8 ~i 7 silabe eu forma stro­ fied (lin doua rtndnri A. aceste dnb~cc slnt dntiltC' nll'TIEd de femei ~i in maioritatea cazurilordo rudenii­ If> l11ortului". interjecUe specifiea genului ~i 70nci . (Expli­ catia: erau numero~i enci 111 zona in tim­ pul respectlv).Bk.. earaeterstIca de secunda ma­ rita ~i pre'lenta pentatoniei caracteristica. matu~i. prin arhaismul slin si mai eu seallla prin caracterul sou conservator.. interject1iJe ~. !. . acuma este ioe n" dh'Nti<. B. tn :rvfaramure~ nu c. in care intrli ~i "cintec(> de masd".-'"'. 82 Dantu} colacilor cu inceputul cararteristic "Ai...(lupa tinerL fatti."tli bocitoorc pHHite. ~t chiar din 4 rinduri A 1. Boc0se rudele a­ pr()plute ale mortu1ui. pare cel maj apropiat de lumea IDeeputurilor folclorice maramure~e­ ne. soncra. la jocul miresei (care in zona Vi~eu I-am gasH St fara strigaturi $l. vere.. apoi influenta directa a Oasului (in ex. -:.>i ell tinerl din alt~ 'lOna si In acest caz au loc mutatE functionalc. la prinzul cununiei.i completarile de "i1"he Jipsesc aid ('11 d('sdvfrsire.ii tn cercmonialul de lluntiJ.ste de eel disparut .-..= "­ '­ = . ±r. ina­ intea aparitiei viorii nuntn Sc flicca 1a flu­ iN ca instrument de baza dupa cum rela­ teaza informatorii).tfi.oilea rind melodii10 ('u raracter rtf" ritual. -.:":. .~ l:'" ~ : ::.0 rev(ll'snre melodic~ a pdrerii de rliu" I Briiiloiu). si Bart6k gascste il'oa r.. unche. Tntindcrea melodica a bocptelor pste de la un rind melodic la 4 rillduri. Versul e..i scara eomuna eu horea lungt'l..tr> Si aceasta 0 dovada de evolutie. De altfel.te urma Loarea._ "a =~-. ~ "':':L:'" l:. Brailoiu disociilza pentru prima delta cele dona moth"e componenle ale inmoTmintarii. -:. 11 el JI. -1 :: .. cantine.. la ga­ ina. Bartok Imparte hoceteJe in dona subgrupe dl. hocetuI propriu-zis si m elodii vocale eu curactN ritua1. jar rindurile de obicei Sf' rel)i. "fiecare com una cunoaste doua feluri cfe bocde care stnt limitato dr' virsia stabilita de popor sau daed aceasta grani­ Hi e stabiliUI de dlscitorif'. veri. tOB} dntat din flu­ ier cu precizarea din partea informatorului "ea-s din anul 1913"..\ici ni ~€ pa­ rt' intE'rescmt c('remonialul dt'sfasuriirii suh forma moarte-nunta. 50­ (ru. Am indus aid ~i douli me10dii ci:ltate din fJllier (demlllt.a prf'ciz~l1n Cel in ZOll [i d­ "em 0'" a facC' numai eu hocelul propriu­ zis intilnlt aid C'U denumireil "a S8 cinta". 1a nuntasL 1a ste­ gari. Aceld!$i text ~i melodic dntat de intreaga nunta. un dutec evreiesc 1a sfir$itul nuntil (ex.dr.f' man" apropiere intre aceste doua ca tegorii de productiL tw'\'t ilfirmi'l . tata.to de numai 7 silabe. Dl' completAri dese de 51­ laM "maL lao lao dorule.'-1:. melodia are uncle caractc­ rislici de ritual (e'l{. care Ie lntilnim !. B" C I.A variat. ineontestabil. ...: ­ '-:::. 1a mire $i mireasCi.\mestecul ritmurilor hi­ nare ~i ternare inrlld(>~ te ritmica bocetului maramure5can eu cea anticd ~l medievaHL nnde i1cestamcsh'c or/] normal. datoriUi puternicei forte a traditiei.. 1a pd­ mirea nunta?ilor.

ligioase propriu-zis\:'.la era imbracata pc un par.\Hnuel~ Colinda Iaica j)are 511 se n rr. obiceiu viu tntilnit inca pe va­ '. 139­ . 141..>:'C propriu-zis "Mocirita eu trifoi".C .0 hore din batrini" care este 0 veritabiUi hore Cll noduri.e pa­ rMii sub 'uieqori0 ~a de in­ '"era. Aici melodiile eu ca­ .e.!.ita clar melodica din cinteeele ritu­ r> sau din bocete. . ci si :. ~ :::: ...luri­ . iar din investigatiile Iloastre ea Sd aflam $i glasul sau horea fctei padurii.::: :3..A doua categoric sint melodiile de :. r~·-i": ::::l~ninca!.' '.-:-:::i se petrece. r:"oarp(.. ~ :1.± . .~ a:mseana.c mare t"90rii de fart flU­ :nai variante a unei singure melodii" $i Ie £lrupeaza intr-o singura grupa.' .i de e ruclcmH­ gaPJ8. :~.:_ ciumei ne-a suscitat Ull inLeres ~'': .n­ ~ :1~.'51 ---~ ~.. personaj mitologic.. in --cc-:. eta rile de nu exis­ se repetR.-e cestinismului.A patra categorie 0 formeaza melo­ : ' :~strumentale din trimbUil sau cetera -!'~ i::-:. Cepa ce fl Dublicat 'in domenIul colindelor inainte Tit Bud (1908) f:ste cu totul nesem­ nificativ. "din fluier".i sa cOusa 0 eama$d din cinepi:i.mk.trins in zona Maramure$ului incz] mai d('!llult fa­ dnd lac celei culte introdllse de.:.. !a Cdsa mortului..ti in virsta de 70 de ani ne spune: "Ciuma era o femeie urUa eu mU$catura de dine care venea ~i ccrea de mincare". "din -~~. b) CICLUL MUNCH ~l S"\RBATORIlOR DE PESTE AN 1. .-·. i confera din nou provenienta din horea :. "Camasa se Hicea de 7 fete sau 7 femei vaduve intr-o singurii noapte.ta. mistice.>? cea mai evidenta. eei '\'~ :. doar ba­ trina Gasie de pe Laz de 80 de ani din Po­ iana Botizei a inceput a ingaima cite-o secvE:'nta din noduri dupa cure s-a oprit. hine rc. joaca jocuri dis­ ::-:".at capitolul coli. .~ Ia simplul recitativ pe un sunet (ex. "'e . In­ fonnatoarea Bud Titiana din Bude. Datinile sarbatorilor de la. in cele irei nopti de priveghi. joaca carti.c cl provine de Ia (·pide­ %:.:::' mai nOu torogoata._ :::. Repertoriul de inmormintare cuprinde 4 -ategorii din totalul de 61 de piese culese :e noL Bocetele propriu-zise (45 de piese) cu :.)rezen\. 2 apocrifr. Este interesant de . -·. .: = . rntr-o serie de legende gasim versuri ca Hind horite si de Fata padurii.:':et cu curacteristici de ritual (ex. [Ie lrebuiau sa toarca.:: doua rinduri melodice..Ii ca 0 remarca interesanta in rit­ =::: giusto Ieganat de 6/B (ex. i 7 silabe.:~·.~~.: ~oartea s-au pastrat mai lllUlt dedt ee­ =-:-::: obiceiuri.a mama care stie de la stra­ ~ .. =. Esle vorba de Boalu Voichitii cu­ noscuta in partea locului sub denumirea "Blestem de mama" ~i aid se observa in­ terferenta dintre bocet $i horea cu noduri.:rim $i ritualul fara meloclie "ca. 109) :. numele mortului s-a pierdut l?i a fost inlocuit printr-un termen general -. (ex. 110. Consideram ca era $i nume­ Ie lui. Tn bocetul ciumei este yorba despre un tinar mort de duma. 112).:: momentul de desparUre de eel 1:.:a grani­ l'ltUt fi 5­ :-:1 "H>.' si 6 religioasc CArc n'" dau 0 imagine asupra repertorinJui de Ia sfir$itul secolului trecut.:>trecerii fiind nu numai de a alun­ .~(\fil melodic descendent care evolueaza ~. ce­ epertoriul 4 UPd oca­ melodiilp mTe$ nu udele a­ ffielodica 'Jodic Ia 4.'. 0 spaJau tnconjurind epoi satul pina 5e aduna trei hotme. tel ceh~ '. :cre a murit in virsta de 125 rI" 'i'!:".5ant din mai multe rinduri melodice -:::-de interfE'renta horei lungi cu bocetul .moar­ 'cment [l ur­ !:il r(Is­ .~..~ 2'3 de ani.. acolo faceau un foc din 7 csente de ll'mn $i cama!.>a ciumei It..-:' :.! "'.creatiile semiculte pe melodii de influ­ "-.ii hori. ie carC' ne !:1tr-o me­ o dovadil.ma­ <.ir: cloua epidemii de lungli du­ rata de duma !. Din ":1. evoluind .'.. cu profil melodic boltit. ~" r~u" de InC­ 'htnt: --i <.: noduri de la care a disparut "gijiiturile" :J)i la bitonie (ex.:egari....A treia categorie ar forma-o ver!. In colectia celor dona Yl)lume a lui loan Birlp(l (! r'2'~i (f~lSi ". ospat !'. )area.la :.~~ 1816-1819. ante­ -. 'nutor ~i :!isparut. (Ex.. :s:. '". La : . infor­ !!I' -=.md . dar Cu timpul textul S'U indepartat de la descriptia cancreta a imprejurarilor mortH. eeea ce oglinde)te <::1. intrpbatu. "'-.: :-:tl:aI siat cele !ncadrabile in miisn­ "£: c ' : ' ::o'ele stnt preluate din horea propriu­ . 1a bun 7'~'"(i a­ :l~'opriu­ . incadrabile in =~5Ura !. 111. AliHuri de structurile strict minore stau in bocetul :naramure$ean $i altele care ramin numai :a un pentacord ori tricord de multe ori eu ::-aracteristici majore.. 139 S1 140 sint un pentarl)rd minor. iar raportul iniervalistic al ce'lurilor interioare ~i finale estc de 3-1 sau 2-1.11 celor veniU s11 privegheze. sa croiasca <. de la cine I-a invatat. f'j('l'l'1. Materialul S0nor la bocetul 131 /I.~..~-!.:-:: C')vaci Maria din satuI Brpb.'. 149 este veritabilul : . Hlutari. sa tasa.::. dnta". ii­ narul-feciorul. :-:-:.. Structura ar­ hib~ctonica este cea a strofei din doua Silll palru rinduri. ··. :nd ahatuta asupra ?l-faramure-. cununa ~.::'.('aIllii rle ere­ clinle ~i povesti in legatura ell ciuma. In­ til.. Demn de remarcat ca informatoarea ches­ tionatEi despre duma $i-a amintit .: '" intNferenta ell aceasta.. 150-154).::atii1 '\faramnrf>$111ui istoric a cu­ ~mi:::i'-:-:' : ::: 'J. . 8 laice si 6 )'i.i~ltariL . 142). ':. ultimul avind tn"apta a patra cromaU­ 'lat suitor gen caracter1stir:.li discuta treburi curente. ded Intr-un anumit feI.. so­ L vocale : matu~i.. t 3 r. Exemplul 138 ­ -::intecul ciumei" .nunta la tineri S0 face cu :. nu am putut gasi eeva edificator.B cst!? un triton minor arpegiat (Mi-Sol-Si) ia1' la r:ele de la nr. -:.:'::-. . te ~i practici stravechi.~-::('le in cadrul ceremonialului de ~:-:.. . dar eX. legate de viata omului. Acosta' aduce 17 colinde din care 9 lake..1~ dp piese 18 sint apocrifE'. dnta "de jele". •-: :)Ic1orul nostru obiceiurile in legatu­ .ni se pare cel mai in­ :'.::.: :-.t :..1lui $i ~Iarei. lclodii eu subgrupe rmii com­ 'Ste doua 0" vir:::. \~Jartea. t de­ ?:nicei ~or bi­ tE-tului :evaIa..::-.Ii a pastrat 0 . 3: .

ti­ parul ritmic aldituit din safie urmat de doi spondei (ex. primordial.i particulari lat: ~pecifice locului. MelodiiJe colindelor prefera in genere modurile biserice$ti precum si alte moduri arhaice sau orientale. Amintim. este mult mai lesnE' de depistat dedt elementele seclmdarc ca­ re definese subtlpuriIe.. maSUld de 6'8 sau J ~ .i Crb.­ Bucovina. J ~ ! ~i.mlui.An Nou fericit". Caractc­ ristiea clem(~ntului structural primordial es­ tc acePCI di datorita intensiUitii pregnante i sale. h T re b' sa remarcam ­ me - de la bun lnceput ea 0 oh!rsic' cOl11nDii este cu neputinta pe de 0 parte fiindc. .1 religioase este un feno­ men caracteristic :...Oi a fost supusa fl\t"7" legi.: 1 ~ ~J . .­ .i inca destul de viu..--... slut (IC' origine sr'mkulta."lllplil dc ('o\inc]" r lJ idTqd lCllLltir 'y<.iri­ Ie melodiilor de colinda slnt dlferite de cele ale melodiilor respective maghiare Si apoi fiinddi <lcest rHm nu are in colinde aproa­ pe deloe forma pnnetata. unelr~. Am grupat colindele. .ii.. Ritmui colbielor C~l0 ])refac('f0.a p aiiC ~ . a diror patrundcri in zonele b­ vecinate pot fi nrmtirite 5i delimitate.te vethea grupare stabilita de 'Marh~nes­ en.. Chiar in calindele en texte reli9ioase.. care are rolul primordial S1 care define!?te tipul. fl: comparatie eu aIte zone.'."i . ' Intonarea nnor trepte este tntotdeauna tempewta in cinteeel(' de stea carf'. refrene adaptate la ocazia la care se dnUi "Sara de Craciun". jp }.::1 ~ :..i ma­ ramure~ene. eru­ parea estc cea mai indicaHi pentru colin­ dele romane:.. De aceea. Elementul structural c€': mai pregnant. de asemenea. Noii sacrE sint umanizati si 10calizatL ele­ mentele bibliee si personajele sint facute maramure$ene.1'1 • .lnta schemei Ct :12-:~' . Alaturi gasim $i tematica primnlui razboi mondial ca tn colinda "Trei pastori se lntflnir8".' ... deoarece un singur rind melo­ dic sau un refren nu poate fi considerat ca un element definitoriu al unui tip.a unni tempo gil1st n In rubiJln.Ldelitate structura rcpertoriuJui mcramure:. Pregni.tL unde intrepatrundered cle­ mentelor lake :. rifmul nnw­ nar este iambul optimea + patrime<l largit c-= ~ :U:d prill pun. a­ poi stabileste 9 grupe. caracteristic.j l ~ ~ :lIP :-..:. Remarcam eli in general refrenele slnt legate de aceea~i melodie in zona.. Metrul si ritmul co­ lindelor din zona este variat de la cere ne­ incadrabile in masura unde avem de-a face cu influenta directa a doil1elor neao!.:'lditc:] en ritmul punc­ tat aJ stilului vechi Si nou maghiar in ma­ sura de 4/4 <P' f/!/' fill . colinda "Sub tufa de malin verde" pe care 0 gasim sub diferite variante ritmice $f melodice in loa­ ta Transilvania.. respectiv a strofei melodice in intregul ei. ceea ce dove­ deste 0 asemanarp '. Am va­ zut tii refrenul poate Ii in multe cazuri di­ liUor. Olteni. "Sint Jon Ion". iar dupa modelul ce­ lei muzkalp distinge 32 de subgrupc tema­ tke. Colindele din colectia Bar­ tok sht grupate dupa criteriile impuse ex­ clusiv de continutul literar. dupa caraderistl­ eile structurale ale unui tin de me10die i:: care se reliefeaza intotdeat~na 0 caracteris­ tica mai pregnanta care se manift>sta ca primordiala. #! " . putine 18 numar.. lIIIlIlIIIII . in primul rind.. 27). Acest element pri­ mordial trebuie sa reiasa din examinarea melodiei. . '. eu mici difcrente :. celelalte elemente structurale se deosebesc total intre ele... distingind trei cat(~gorii mad: texte lumE'~ti. • J'" '~1:11111111 !!~ .>ti rlin :vfaramnrc5 se poate 1ntlwnla ea 0 melodie sa vehiculeze doud sau mid muHe texte !.. Analizind "ariantele ob­ servihn di ele ne tnH}ti$eaZd ca prim elE~­ ment structural. struc­ tura modaUi ~i conturul melodic imbraca­ cele mai variate forme...: schema ritmica. til .J _ ~ !II: . modal ~i candental $i apoi d. toate pe aceea$i colinda.-\m \'azut ca pen­ tatonia are (1 alta origine si 0 arie gcogra­ fica de raspindire mai marp SI este spe­ cificd si Maramuref.ana. ttl . de­ oareee conturarea tipului se obtine conco­ mitent eu apropierea variantelor.h .-: "La rO$u de n'isarit u an: urmatoarea schem1\ ritmica : :-±: . cc.. texte eu (on\inut lumesc ~i eu in­ truziuni reliuiodse 5i h'xte religioase. ar Il u::: nonspns dupa parerea nO<lstra ruperea ope­ ratiei de apropicre a variantelor. }\stfel desavir­ se:. i ::. \lelodia pste 11('­ despi'irtitd de t('xtul iar in colin001p lu­ me!. Spre deosebire de horea lunga cores­ punzatoare in 1vlaramure~. Seara pentatonica nu paate fi imprumutata din lI1uzica Dopuldfii Illaghiara ell care colind<>le nu i1U df' aHf(~ 1 nki-un fel de inriurire.]..'::... \It "'. 0 parte a Ba­ natului :. ..' .." 3 "" .1 :. Oa:.ii a subtipurilor. aceasti:l estt' Iegata de contu­ rul melodic. RepertoriuJ clf' culinde ll1dralJlUrf:'~l'r. .: an : :~ 1:' lee .. de aeeea de definire a tipurilor J. 2 '" #! --..'.:. el face sa se remarce inrudirea dintrf variantele apartinind unui tip dat indifp­ rent dad. disparind nodurile ajunse la rit­ mul de 6/8 gillstO silabic (10 colinde in co­ lectie).. I . r \ Schema ritmica raminind constanta.ean. Hunedoara. .­ linda cu toatf" stratifiC'driIe ei in timp s-a raspindit in aUd perioada de timp decit doinf! prnpriu-zisa !.: este ill esenta un repertoriu de colinde ar­ delene~ti.j insu. .....

.iti. se constata dl uu erau numai uran eazuri di­ :e lJel!?ug !.atl'l.0 de urare $1 de felicitare iar peste acest .". Deci arte a Ba­ . folosirea grainlui dialectal $i a .. tie ilSeml"l1ca. Indeletnicirilc casnice obi~. z:. Popovid ~i Illirion Coci!?iu.:ea schema <himbare a rostului genului !1i a pennis sa :. Alta tema in colinde este haidu­ cia.i crunta a cclor saraci nevoi~i sa slugareas­ ca la bocotanii satelor in "M~o bagat sluga la capre".:egnant se observa acest fenomen la ho­ festa Cd ~:le vocale de dans !?i cintecele de masa. In general se camcterizoaza prin con· centrarea epicului. Este acel re­ u]"e<..! 0 epocE! ar­ haica situata de dineolo de aeeea care ne-o InHiti!.rilor.. evoe."te in general silabica. ci !.::-egnant el · )liudele puteau fl ~l dansate.. baladele. aceasta eu aUt mai mult ell cit dupii cum a observat $i Bela Bartok aici sint r:lai des \e'gale de me'lodie c1ecil de t('xt.)'Ioartea bate-o pustiu". Cercetarile au aratat ca doua dintre co­ lindele din zona: "Lupta yoinicului eu leul". tn .tant&. "Na~terea lui Isus din piatra". Amilltim aid cele trei variante "Colin­ dele lui Pintea". De!?i se dnta in grup. scarHe 'rea ope­ <:It variate.. llltre ri tmul colindelor locd­ .ii mituri stravechi.:::da este colindata Ia unison. multe se bazeaza pc tetracord de aeeea . dupa parerea noas­ Icteristi­ ::d. precum !..lodie in · )lilldelor in stilul maramure!?ean. : ::ld s-a interpus fondul religios la unele. Am gasit muIte apro­ gasirn sub :...\1iorita".ii vorsuri straine dl> roslurile de urare.'~ avind circulane mp Sod ." a schemei . apoi vinatoarea .lti 5dU laice din ~\lar<iInure~ul is­ toric au un continut pro fund UIndll.:ploatarea grf:!u :. .:.le.argh in tot restuI Transilvuniei !?i chi(lf in dedt ·:... desprinde asp<.. de­ $i rltmul unor hori sau jocuri llldfi:dllU­ le conco:c:"~l~l1e.:ala invocatia facea parte integrantd din ')linda ~i era determinata de fUllctia ei. dialogare dramatica !.:lde ar­ :\lurea majoritate a variantelor maramu­ u. r:> contu­ :::. Intreaga tematidi amintit[l din punct de vedere muzical sint variante notate in prezenta lucrare.ieaza primele izvoare scrise din zona. Pntem.. ti­ Funetia colindelor nu a fost imuabila ci urmat de G fost supusa !1i aid procesului general de ':".ategorii sodale a~a zise colinde prC!iesio­ s:aminarea ..ai lesne ~. sosirea primtiverii in colindul . odaUi Cu schimMrile de fune:­ C.::.lor eu pseudo refrene. colindele au i('~it din limi~ :21e sintetismului primitiv al situatiilor ~i :. .-olulie a folclorului.arit~lti ~e~ene au in loc de refrene propriu-zise 2gulate. practicate in noptile lungi de iama. ~ele In­ ltc. ca spre exemplu eu pastoritul. Oricum colindele. l.: :.:. pseudo rerrene. i 11 cul:ltiC' S:ergerea functiei stravechi a dus la 0 . melodia ~dare ca~ :.53 . :teristic. In melo­ dia din comuna Birsana de Ia informatorul Ungureanu Petru de 65 de ani este con­ damnat chiar razboiul eu toate ororile lui.ii abruptu.::nti.ral ('pj :ri cimpoiu. De$i nn bint prc~a multe la numar. Amintim de asemenea ca am gasH pe aceea!?i meloclie 9-12 variante. e.' Imbraca :."Min· dru-~i rage un cerb in codru".e pare di pini'i prin anul 1900 cetde de apoi de ·)lindatori din zona erau insotlti de fluier .ii buna stare. lumea me !?i tot a~i be" ne-amintesc clar de hori­ Ie de petrecere. ()giin­ dind aspecle ale vietii moro:..trunda alaturi d. exista 0 asemanare izbitoare ceea Caracte­ :e 11(' face sa presupunem originea $i fOIl­ ordia1 es­ :ul cornun a horei lungi !?i ca mdi demult . Miorita cu functia de colinda circula in special in jumatatea de nord a Transilva­ niei..muite ale taran­ cilor noastre.. Am intilnit llici un refren de coJind ca: "lung dor cn m-a ajulls.rilor care se fac la obkeiurile de Anul p." care au intervenit in obiceiurile ('olin­ ".ieri melodice !?i in primul rind de text 1n­ lice in toa­ ::e veehiul dntec mineresc !?i colinda..:~Q. horUe chiar co apar 111 sfera obiceiurilor ~i care sInt indircate de rituri !. In general accentul ca­ 1. circuli! colin­ de care S8 aseamana muIt cn horile de lu­ me ca text.ii in conditiile :::tuale de viat8 schimbared functiei (olin­ >lor merge mai departe.l chiar braconierilor. Altadata fard in­ ..cn·' :ren cunoscut "Ziurel de ziua oJ. co­ . Exista indicii potrivit carora unele din ri­ turile. Agricultura '­ ocupatie prindpala a taranilor maramure­ !?eni in colinda "Cei trei pastori". Foarte des apare motinll mioritic in mal multe vari­ ante a baladei . .'ctul \'lL'tii so· dale de odinioara. La 0 cercetare mai ind melo­ :. Ata!?amentul taranilor fata de animalele domestice !?i foloasele lor se des­ prind din mai multe colillde.Jlmin: reciproc conditionaUi de forma :::cestel collnde se datore!?te strofei de trei · :nduri rnelodice... Arnintim <lid ~i un tilt tip •• (> colind(' in lIardmur(. .:1d pe frumos.i a textelor colindelor !1i mai ales a lsiderat Cd .u intrat in dompniui artei !. miturile !?i credintele maramure~eni­ lor ca ~i 0 seama de plemenle de baza din sfer a muzicii ~i a clansurilor popu Ian> 1$i au obir)ia in traditia ducilor Hbert. rea dintre c:t imIne­ Unele colinde Cll tema vinatoreasca au cturale se ::jUll:> prinlr-o repartizdre <1 repertoriiin( in ?ment pri­ .:atului printre inYocatii au putut ptHrunde Jltenia. ~i un descintec Ia "matrici" sint mO$teniri direc­ te din croatia latina populara sau din epo­ ca de formare a poporului roman. Mai tirziu !1i astazi se colinda ordial !?i ~. BrebL Sirbi. . lvlai raeteris­ :. tard prin prelucnirile cornIe ale lui d f11ior =.::terferenta dintre genuri poate duce la \) :::himbare de functie !?i chiar la schimba­ 'iantelo 013­ prim ele­ ~:·a rostului genului. Am vu­ :--':ou.ii urari pentru linda "Sub ·:::toiuele disatorii. Ele Sf' mai dnta vinatorilor amatori >lodice in :'E:.: urarilo vechi 0 serie :e elemente noi. Hste un procedeu local de intregire a .ntacorcl. Prin unele sate c(l Fere!.>i dragostea fetelor fata de iubit se regasesc in colinda "Sub un corci de mi'ilin verde" . Numa­ rul lor este cu siguranta mult mai mare. In formele stravecbi · )lindele au avut in mod indiscutabil func­ :.anuiui cu ocu­ palille sale milenare. colill­ dele lumt'!. forma strofica de ar 11 un ~ rinduri pe versuri heptasilabice. struc· :·rai tirziu. Inlocuirea refro­ lDlar. co'· . pE.1 genere vocal.:.

a bocetelor l1i chlar a horilor locale mai vechi tradeaza ipoteza originii comune dintr-un vechi fond unitar . Are numai un singur episod de baza. este 0 construclie negre:.' a substratului Rutohton nu incepuse sa so? ramifice dialcctele daco-romfm.lterii. Aceasta inseamna ca inceputurile ei au iz­ vorit dintr-o perioada cind limba stravech.l.. ­ Din punet de vedere muzical Miorita-co­ linda are trasaturi care tin de stilul vechi saltul initial de evinta.leanll. precum ~i foJosirea mC'trica a Y6rsurilor de 7 sHa­ be.eni. stari de fapt din viata pastorala numite simbolic "La trimbita. iar forma arhitectonica ce dezvolta re­ frenele se reduce la ceea ce prive~te di­ mensiunea.liorita spun acest lucru: Sus la verdele de munte. repertoriul nou . iz­ voarele aC(~stei schimbari structural por­ nesc ointr-o conceptie autohtona a stramo­ !. icoane. de horile Jirice. meglenoroman ~i aroman. moartea-nuntl'l intilnita ~i asta'L in ceremonial de inmormintare la tineri apoi acea filozofie universala de inmormin­ tare 'n mijlocul naturH de unde am ve­ nit ~i dC' integrar(') in circnit111 etem al as­ trelor..J''.?edsca la balada estp Ull proces specific al creatiei populare mara­ mure~ene. CO:"lcluzio:larn: Miorita. Me10diile din Iu­ crare. • . Inlocuirea oitei nazdravane eu trimbitd nazdrayana.i forma A-B-R. in zOlla de care lle oeupam colinda are mal multc denumiri "Corinda pacuraruIui". Structura epica a co­ liadei are concentrate cele 4 episoade ale baladei cu mentlunea Cd primul episod al "Oi\:ei lldzdravanc" este inloeuit eu eel al trimbitei ntizdrdvane. .eut l?i trimbite.. La iarba pina-n genuu­ che.Ii pagina credin1a de a mul­ tumi pe zeul 7amolxes printr-o jertfa uma· na urunc:indu-l "intre tepu~e".. istroroman. Profesoaru Emilia Comi~el sustine ci:i fondul actual de colinda din Maramure~ face parte dintr-un stU mai nOll eu ritm lilrgit.. Unele tra­ salnri melodice apropie stUUl nou al colin­ delor.. Miorita-colin<l~ prin caracterul sau laic ~i Illmesc. la horHe de lume l1i la cde cu influenld rcligioasa. se structureaza intr-un sistem ritmic intermediar. AIaturi de scdrile arhaice se impun sdiri modale organizate ~i aiei prin alaturarea a doua tetracorduri.' s_ . Moro!. de la triburile libere da­ cice care au populat aceste meleagurL Melo­ dia variantei din Breb seamana cu eea din BoUza avind ca structura modala cadenta dorica ~i in plus fata de cea din BoUza un final dl' exprimare mai larga eu revenire pe iundmr.u!ji \"ersurile de inee­ put la }. acela al "Testamentului" urmat de Ull dialog dintre oi ~i pacurar dupa moartea acestuia. a Hi. fluiere ~i ma~ti. iar varianta din satul Brpb eu 0 structura de balada nu a putut fi in· fluentata de tipul 'i:r1nc('an. lncepind de la structurile modale antiee. legate de c:olinda-balada...lterii vegetatiei..ii dad libori pastrind ca element de U simbol acea monurnentaUi seninatate in fa­ la mortii. pwcurn !.lanul este taietor de lemne. care comunica de 1a departari anumite semnale. are legaturi strinse eu bulada arhietipului Ruso-Alec­ sandrL S-a nas(ut eu certitudine pe pamint maramure~ean. din el face case. . Mai tirziu a fost adusa de biserica Sd se desfa!?oarp cu ocazia na!. Fata de reperto­ riul vechi.. fraza desfa­ ~urindu-se indeosebl pe versuri octosilabi­ ce. Dupa 0 cercetare I'.foga~uri" iar intreruperile me­ lodiei 5e numesc "eadcnte" sint denumiri din popor.i textuaIa particula­ ra existentti in Maramure~. Pentru el lemnul este considerat ca ceva sacru (e­ xemplu "Horea bradului cind il taie.:!\1iorita"-balada are puncte asemana­ toare eu Miorita-colinda din Maramurel?.horea lunga care s-a difeH'ntiat ~i cli­ versificat in decursul vremurilor.51 terminologiei etnograiice pastore~ti. Evolutia de 1<1 colinda stramo...tiinWica in uitimii ani se cinta in mai mulle variante ~i ehiar in citeva fragmente de variante.Iilor maramure~eni. Asemanarea trasaturilor stilistlce ~i compozitionale ale colindelor cu a horilor de nunta. porti. Bogdan \roda. 'V aleni. Ea s-a perpetual de la stru­ mOl'.d . :tvIiorita-colin­ da l~i pastreazu elementele epiee precum l?i caracterul festival melodiei eu caracter boWL Exemplarul culcs la Botiza poate fi con­ sideHlt cel mai arhaic atit Cd text ~i Cd melodic.. biserici. "T1'1 pacurarei". initial in giusto s1­ labie. tem­ poul rarit ~i uneori taraganat. Un aIt tip ori varianta ar fi Nliorita din BreiJ culcasa in 1971. contaminat eu sistemul distri­ butiv sau cu parlando rubato. lI": _ .Ii a cre!.it ma­ ramure!.. Dadi in coUnda a inlocuit oita nazdravana cu trimbita. sint in nu­ m~r de S eu 0 gama variata.eLtala ceruta de contemporane­ itate... . Nu inUmpl2­ tor . Melodia de~i nu-~i mai pastreaza canlCterul viu am gasit-o totu~i cintata nu­ mai de batrini ~i in alte localitati (leud. "r.. In perioada sarbatorilor dionisi­ ace Anul Nou era la 1 martie. Tubato. In acest stH nou care s-a nascut probabU in ultimele doua secole. instrumentele muzicale cu care ei cinta pe virfuri de munti alaturi de oi ~i cu. me­ lodia are caracter melismatic. melodiile. lu:.turi de fluier sint instrumentele de baza. Bude~tir Breb l1i Ma­ ra). fapt care a constituit categoric tipul colindei din Breb. hexacord doric eu substrat pentatonic:. colindl1 prin structura sa melodica I'. care cuprindea 50--60 de me­ lodii inrudite intr-un sat.. 1a horile cu noduri la bocete.. A~a cum am <1ratat 111 capitolul respectiv trimbita ala. prin ca­ racteristicile melodice se cinta eu prilejul sarMtorii sosirii primaverii !. slructura moda­ Hi.largu-l1i margot. 1a pacurarii maramurel'.

" in fa­ . 203--221 il putem c1asifica in patru mari categorii: :rimbitll '~it ma­ II Brf'b . pastrate peste timp. Din melodii care au luat na~tere in lumea oieritului din Maramure~ el a eules felurlte semnale ~i cilllece pastoreliti.el 0 asplri:ltie a taranului de d ataca ~i absolutul) atunci dnd intr-un co­ lind maramurc!?ean de 0 formula sacrala de cult inlruchipeaza absolutul p~ care 0 anu­ mild lllcntalitate I-a intcrzis omului de a-I pri \i. trimbita. ca: "Porneala oHor".. laicul. ceea ce prive.. ca popor. ea natiuTle ~i ca specific national pe aceste meleaguri. 2. avind acest cadru general de referinta a colindului intelegem ~i un aIt aspect ~i anume descoperirea in aceste creatii nescrise acel cod al maramu­ re:. adica realitatea sacra­ la.... ea: "De dat oile. Gre~im dadi nu ob­ servi1m latura care Ie unifica.fa!?oare !e inceSus lil genun­ care ddinesc spiritualitatea romaneascd. iar alte elemente pagine corespund in realitale unei structuri spe­ -::lfice societatii romane~ti.. aeeea de a g8si :nodalitatea de integrare in cosmos ~i nu de rupere de acest cosmos.He ~i un repertoriu bogat ~i varlat. "Cind sco­ bor oile din munte".)rnemm. . asUizi tineri.t fi in­ a de ld te un ..te di­ ~ce se lei prin ::est stil lltimele 15to 5i­ ritmic distri­ ~le tra­ . normin­ 1m ve­ ::l al as­ ~ a mul­ fa uma­ 1 tlmpli:i­ -emlma­ 'l. au fost declarate saturnalele. omul din popor creind in intregime ~i flU partial.forieii.nitizare Hueorl. (eventual cintatul cu fluierul pe ima~) functia lor este precumpanitor uti­ litarista care ne duce cu siguranta la ceea ce au fost odioioara: cintece rituale. Cre­ at in nemijlocita legalurcl eu munea de toa­ te zilele a eiobanUor maramure~eni. bogat or­ namentate. i au iz­ :-ctycchp e sa s(~ )roman. In ccle 12 zile ale calendelor. 0 importanta catego­ rie de cintari ciobane~ti in zona. Cintece de acest gen . de personificare ~i . ci faptul :Ci existam inca anterior eu elemente clare .::. ::Vlodul in care colinduI romanesc din Maramure~ reu~e!?te sa sacralizeze 0 rea1itate destul de materinIa..:wi veche in tfUchipare a unei spiritualitati .65 este mai surde. petree turmele de oi in pelldularea lor de la deal la munte ~i invers.i cadental cu melodii de stH mai nou. Intreg repertoriul pastoresc eules de noi sub nr..-. Elementele pCigine in colinde sint indiscutabile de origine traciea ~i geto-dacica. de Hi colinde la descintece :. Lrimbita ~i fluieru: au im­ pus ~i un repertoriu ca atare. primele in­ d0letniciri ale omenirii.. me­ desfa­ osilabi­ )lta re­ . Repertoriul pastoresc Pastoritul in r. 1n colinde exista 0 unitate indiscutabilct 111trc profem ~i sacru.tonic ~i aturilor :0lOr cu chidr a ipoteza I unitar ~i It tli- iondul e parte t.. a eau­ tat !?i aeeasta cale spre absolut considerind cd. "Cind marg oile in munte". Mircea EIia­ de denumc!?te aCQasta unitate. fluieruI. ca exis­ tenta. pe carr~ Bar­ tok nu I-a inglobat intr-o categorie <iparte r de~i il sesizeaza. reper­ toriul lor muzical cuprinde 0 seama de me­ lodii provenite din cele vocale eu un ambi­ tus nu prea mare. ~i il transcrie. intre pro­ ian ~i SdCru. Dc aeeea credem Cd trebuic sa glndim colindele ca un tot unitar inlre sacru ~i profan.. A merge unidimensional.rimul de dincol0 !?i gtisim acea con­ fluent8 intre pamint ~i univers.Cu oile la pascut"..te cinlecul et~remonial. ~i cn marturie se . tre­ co in tc'.. elc~ pot fi denumite "ale drumului".Jodte lua "vlnatoaxea de eetb". "Cind stai cu oile".. -colinda )fin ca­ prilejul : re!?terii dionisi­ . Tot ce osle in codul nescris al viptli. de a gasi acele :''1odalitati cosmice de referinta asupra tu­ :Liror elementelor din colinda..l1eaSCd ~i 0 dainuire d noas­ :ra peste veacuri.. In­ tre melodille cuIese de noi 5e afla ~i une­ Ie a caror intele5 stravechi Cll functie ma­ gico-rituala ~i-a pierdut eu trecerea timpu­ lui aceasta functie in sf'l1sul strict al cu­ vlntului. "Cot­ codacul porcilor". pe care colin­ dul prin incfabiluI sau ~i ell pulerea de ~atrundere met(i. ~i nu din faptul di la 0 anumita da­ Ui. ori de la Hrla spre pafjiune: melo­ dii. "Intorsul oilor" (vezi ex. dupa strun­ ga"... Ele sint neClllloscuie in folclorul maghiar. do­ " 0 vitalitate in timp ~i din aeest :mnct de vedere sintcrn superiori altor po­ :. a rupe legatura care se realizeaza intre profan ~i sacru in colinde (sacru nefiind ~i nu trehuie considerat ne­ upault misticul sau cunul.eremonial. la care Ii se adaoga cintecele semnal din trimbita..mure!?.. Colindul reprezinta aid cea :.. colin­ eperto­ le me­ 11 nOll I I:' . Sint melodii simple din motive melodice sHirultor repetate.i hore de Iume.eanului.. wara­ rita-co­ l vechi moda­ . ia eolinde yin incorporate prima vlrsta a . din diferite instrumente specifiee ciobanitului. /tCind se mulg oile".. l.oare. 213--215).. luah" clar din horea lun­ gl1 ca ni~te adevarate incantatH sonore. religioase ori eu elemente religioase sint asociate structural :.i tirzlu . h-!xtele mai HoI.tea fae trimitere la intelegerea dai­ nuirH noastre Cd neam.------.. dupa moddul unitar...Jaramure~ a cunoscut 0 dezvollare deosebitCi ~i cum estc Eresc .. Inslrumen­ tele ciobanilor.. viata lui estc 0 realita­ tt: pamintcasea. Ceea ce caracterizeaza mai pre­ sus de arice asemenea creatii muzicaIe es­ te faptul ca ele prea putin au functia de divertisment. profanul.1chile hori doinite provenitc din doi­ na maramure~eanaf recent cintece propriu­ zise eu ritm ~i mi~care mai libera.ii ace::. de Inntczic creatodf('.. pentru Cd horea lunga nu era Iegata de un . descoperim 0 eontinuitate na­ tionala romil.. tem­ ~o. ci considerat ca o (.. considcrind di este ne\'oie ~i de 0 alta reamate care depa~e~te reali­ tatea paminteasca. paleoliticul. "Porneala oHor".'lint raspindite in toate tinuturile ~i formeaza 0 specificitate romaneascd de origine foarte veche. Melodiile drumului ca ~i a pascutului sint \"t:.. Le caracterizeaza sunul larg al frazelor ~i desele repetari ale formulelor melodice care Ie alcatuiesc.. melodia pustrind totu!iii ca[Llc turis­ tici de ritual.

'" :Ill ".-.. Cll schema hine fixaEI.j (B. ~ Aparute intre anii 1871---1879 in revistele "Familia !'. Eroul ei este ca ~i in varidnta din Vatra Dornei publieat de S. :. nascut in Vah~a Stejarului.~hlo. .~ . 178 pag. "AnU!l1nl ci0banilor".~i.. .ite Intr-o forma apropiat<t in nici una din colectiilt~ de folclor mara· U1urei'j0on. I "".. A redu sugesliv prllltr-o melodie de tipul doine1 lll(:ramUrE'~ene vechi. l . celuit" (8.instrumentale din trimhita cu carac­ teristici de ritual: dup(~ di~numire "Chemarea oilor".1. in sflri'jit ultima ba­ lada l1ln"elisUdi cunoscuta din aceasta pe­ rioada "Ledeul adevarat" (B.c. 254) oste singura varianta maramure­ ~eana ee s-a publieat.THharului" ~i "Horea frunzei". Cealaltti balada: . 201 tip 246) ~i .3 Ile:J::a:. 218 tip." r . 11 pag.din cetera ex 120-225. care nu 58 gase!'. .11 pag.1889 nr. . Coman da la iveala ~i doua halade "Pe jJ uliVi prin ora. E' clasica balad6 "Cel~ugul SciU Idtd amdgitli riP tigi.. !n eentrul baladei situindu-se dragos­ tea.le la strunga" pte. :ilIiI::. 1 Inca din primE-de numere. Este 0 veritabila hore lun­ .. . . care printre altele ne da o balada pe tcm a "Boala felei ."oeale...exemplul 221 din mlectia noastra "Cind ~i-a piNdu! ciobanul nile. a Btlladei J.:.JC. ".iII ":~~ . -- !. 179) iata df' eele ale variantelor lui Tache Papahagi cuiese din aceea~i localltate (Berbel?ti).. 220-225.. "Cind stal eu oile".:i· .. jelea peutru pierderea oilor.lIll"".. 2.ijt ~i":IC l~L. iluzia gcisirii. 203 tip. intw anii 1886-1887.•' ::tlL~':''' " '::'1. 63) mai con­ centraUi. euprincl ~i clOUd bdlmie usHizi disparute: "Ghiralina ''. ~ ':3:. Aceasta pste putem spune prototipul muzicli eu pro­ gram.j din Bala Mare publica in eoloanele sale numeroase produqii populare. -.: "La sUnd dnd am plecat "Oile. 109-115).I\LADE . In Mcm:nuurf:.. 32 pag. care in deeursul timpurilor au 8YUt un caracler cNcmonial !. . cind ~i Ie-a U:'isit ciobanul oile" este ca p(~ste tot In tara un divNtisment programatic. Intti ea fuspse culeasa in partile Aradului !?i a fost publicata dp Atanase ~lmin('scu (B.$ezittoarea". Ea re­ prezinta cea mai veche m<irlurie a acestei balade pe teritoriul tinutului de care ne oeupam. 162 tip.L Breda printr·o mdodie elf' joe eu sau fara strigaturi. 30 publica ~i ea doua creatH din :'1ar­ matia "Cinteeul bradului".. J.. ci ~i ca structura lllo~iyica ~i moti­ varL Printre ccle 16 poezii publicate in re­ vista "Familia" din anul 1889 (N. "La Sinld '\itirie :t-. Andronin !.din cetera.iiII' )''''!:. ~i-o a(lat dobanul oi­ Il~U (part0a a It-a f~st(' 0 melodie d(~ joe cu strigaturi ehiar). !?i aYlnd un deznodamint dUerit de a celorlalte variante maramure~ene. ~i . 21)0 tip. 204) l tip.~'t!!"~" ••. - JIIi.... 247).:. 11. "Cind ~i-o pierdut..5te vorba de 0 varianta a bala­ dGi "Ilincnta Sandrulul" care_ cunoa~tp. Revista ilustrata II .~L.. 111). 11 pag.~:'1·· . IlIE:.. Aid repertoriul este de divertisment . (care esle o veritabWl hore eu noduri) : ._~'_l~ ::rL"':::i~"·::::::.. care St~ ineadreaza tipului blestemului mamei ~i se intilnesc in toate ti­ nuturile romdne~ti (B. iI~. In "Lu­ minatorul" (1881) nr.? reapiUf' in toule c(JlE~ctiile de folclor publkatC' ulh:'rior CN1 de a doua ba­ lada "Celuit-o.::.B. ale lui Teodor T\1ih­ nea.B) gasim balada "Cin­ teeul lui IC'na~elli culc's din partile Bise1'i­ eU Albe.)!IJi_"::::"" .. ". Uct instrumr'nt<ll.il . "A oilor". nu numai sU­ lislic.11rg oile in H .. : -..:. oile". 0 zon~i mai intinsa de raspindire. ex. ~ ~. Textul lui Mihutiu S8 apropie eel mai mult de eel ce ni I-a dat Pop Reteganul (B.: .:. l:i. l----l Balada haiduceas­ ci1 "Horea lui Pintea \'iteazu" aceasta re­ pf(~zinta in ordine cronologidi cea de a doua marturie a \wladei ('foului l1laramu­ re~ean. 11 pag.'\. 11 pag. ~.'['raian ~i Idrd" varianta Upic ma­ ramurqean~1.l1li".. (B. CINTECE EPICE - B. 151 pag.. Tot in aeeasta peri­ oada. pag. Florian Danciu publica 57 de productii printre care ~i trei balade.-.. Florea Marian "un erai eu tare mare".. mdodii care flduc a caracteristidi de ritu­ al. hitematic .r::.....ldre". . 1889 zimul "Gu­ linul. "Joeul oHor".. productiile de balada.::\ioartea ndzdravdllului" aceasta din urma marcin-d inceputul aetivitiltii de culegator a lui Ale­ xandru Tiplea. """''''---''' . .\ :nli... IIDe-adunat o. . "'il~I..hlta Ctttanuta".:.?vli­ reasa moarhi" este printre putilwle martu­ rii maramurefj>ene ce ne sfut cunoseute (8..\'-8.. "J oeul oilor".ii Ilea­ na" 0 creatie ciudala care amesteca ele­ mentul superstitios eu eel pastoresc din zona. D9).i5-).. P. 43 la numar. Culegerile CC' s-au facut in ::\raramure~ plrHl la acHvitatea laborioasd a lui Alexan­ ~.·1 J!: ::: II.:. sfir~itul veaeului al XIX-lea amintim pe Ganil Timi~.. munte". dstfel iIWim in nr.ii care ~i-au schimbat eu timpul funetia ex. . C.'!"ll .~.:Jl!Q:l'< . IIJocui oilor".:.. apropliHa rind la un punet de CCd cul0asd in 1920 dl" Tadw Papahagi. 201 tip.. J~I. - . ..::. 250) cme difera de celelalte publi­ cate ulterior (B.-:--.". anum !?i numele informatorului Teodor Pctreu~ din Botiza y!aramurefj.~w.. pag._ '". 2 pag.64) loan P.:::. ~J...:.A doua bal<tda a lui Florian Daneiu .. Din coleetia lui Petru Biltiu j Dancu~ amin tim baladele "Horea Pirulinei. In paginile acelora~i reviste.b. Unele publicatti ale Heroii (1889) insereaza doua balade nuve­ listice: "Dragostea" (logodnkU nefericiii) (8. Cea dintii este 0 "arianta a cunoscutei balade mitice "Soarele ~i luna" (N.. 11.. sesizata ~i de' Bartok.

Brediceanu eu­ :: .. estc greu dQ detominat vc­ chinwa. 0 indplungatd existenta in fOIdo­ '. \ili'. 4l). Mentionam in sfir~it balada pas­ : :2d5ca "Horea lui Ion Berciu" ~i aeeasta . data in ::-'-1aral1lure~ (N. 308) si11t ~i ele raritati in folelorul ::.::: in cursu] timpului...::_~ tip.ana care. Explicatia a('Pstor inrudiri 50 gdse~t(" dupa opinia Sil fip in . este inca sub aeeasta fortna.::rior publieindu-se inca doua variante 3. Cnele ::'. 288) . 11 tip.pului lte ti­ 2~5).1) P.:: ele: /I~fizdravanul".a. .. pet.e~eana a baladei "femeia ere<iillcioasa" 3..G..:.\firele ill Robie" reprezin­ ~.)anul eu ciieva decenii inainte.im foarte mulle C'lel1lPllle comUIlf' chiar fraUlUente de hore lungb in baladp pulem concluziona eu eer­ tltudine provcnienta baladelor din ho­ red lung"1.. de stH vechi maramure~ean.. dar pentru Cd ga::. nunta ~i "Oita nald ra vdna".:asea din care nu mai avem !lid a aWi =:::turie. ::desc in acela~i timp.orul . in al doilea volum de : :-:zii lllaramure~ene ddunate din popor. .' haJacle ::. .~.bue sUi "Draga ma­ ::... ''''stei regiul1L Balada haiduceased "Pin­ \'iteazul" fusese DOtata anterior 0 sin­ _~c..•.. ea: la moara._. !\Hori­ ta. : '! de balade din care une1e inedite (N.. In sfir:. Alte balade au un fond nou. Ex.I::ml in anul 1903.:.:::de 0 singura balada. "Pot::zii populare din ." -.d de 0 largEl respiratie epicd (N....:d $i rareori un inter­ mezzo muzledl din fJuier. fie hore mai noua ehiar in rHm giusto.::::sticct. Tex­ tele epice Se cinta fif~ pc melodii de hore propriu zise.. "Fata fPlelor" Slut ::0se uniee in bibliografid cinLecului nos­ "U batrinesc.itru" din colectla lui loan Bfrlea {N. precum ~i debitul parlando al cintarii a­ propie DlUlt baladele de horea lunga din care au provenit..~~--. "\ici s-a Intil1lplat 0 adeyarata udaptabili­ tatC' 1a sp('!cifieul ~i filtrul s(..Gu­ 1 . estf~ lip­ .--~-----.i1 a circulatiei lor in acpst puut. 213­ _ ~ . unoi' ieme larg ~::splndite in folcloruI nostru.Lu­ "Cin­ liseri­ nr: 2 ~Iar~ )artea lrcIud l Ale­ Biltiu lin~i·4J mure~ exan­ em Tiplea l1885-·193B) scosesNa la lUllli­ 14 balade idf el pune deodaUl in circ:u­ :atie scrisa. .alta culeasa de invatiltorul Julin Bug­ ~~u din HOfljdu-~asaud (. . 11 pag.B.e in colectiile noastre: una maramure­ o . "In Vatra pe dealu1 ~'Iare".?i spedi.:::amure~H a lui Til Bud g8sim 16 bala­ . a ritmului ~i a mi~earii.:\'. :38).ou~une a tdrii.~ Oeupindu-se de balada.:::Li lllai vechi in evolutia lor poetiea ~i .le :lJ.. la ~ezatori sau la cladL Caracterul de melopee redta­ tal citeodata scara muzicaH'i folosita eu si­ militudinea unor formule ritmico-melodice.ite d~)ar doua vari­ _:~. Odata eu ('volutia tircdSctl a nenului in baladci se ohservd cum ge­ nul evolueaza sprc texte epice ~i mclodii cristalizate. a formelor pdrlicula­ ~ . unicd varianUI maramure~eand a bala­ :::~ numit8.i mediteranian.-. Gdsim ~i aid urme evident ale infloririi acestui gen eintat de obicf~l de barbati ca­ re-!?i insoteau glasu1 cu fluerul ~i i:1. 217 tip 291).>ti ~i lrlludirih~ 0= ell Lea <l ctltor popuaru din l1alcanic :.:: din aIte regluni romane. In J\Iaralllure~ intBnlm asUizi doar relieve de balad~· CMe au fost la ori­ glue neao:.:. dintii pare sa fi avut . Papahagl m"'n­ '_: ~caz(1 unitatea ei sub raport tematic eu ba­ . 151 pag.1 u\-e­ 'riciti) I Ilea­ ele­ din 'agos­ eodor .B. tiirallP~tir eu un ambitus in ge­ neral mal rpstrins ~i care se inrudesc sau chim sint preluate din colillde. ii ale !. din cart: t?X­ foarte ~panul pronuntdt(~ .-1 --~-.::. ~a deoareee. Colectia Bartokiana nu a -.. Ca ~i horea lunga balada se bazeaza pe improvizatie. Astazi Cd ill in BuC'ovina.Iaramure~ului" (1925). eu mull fniJintpa apa­ ritipi viorii.Rosman Crai" e unica varianta mara­ -_'~.5ub5tlat" fie in "iru­ dierih'" ee au dVUt 10.B. prin expresin lor . "Cri~maritaU e 0 balada ~·. De observat ell mest gen in lOUd a fost intt'fprelat doar vtlc..!aramu­ re1? fat a de Olte-nia. . In zona colinda-balada am gasit-o in 8 variante de unde putem eon­ cluziona ca. (B. 111)..\Joldovll :]i in l\Iaramurel. lata . pag. 243) iar J)6mna fugita de la barbat" (B. AIle balade din eolectia lui -=-: plea reprezinLa \ ariante ale U110r teme ra­ :-'::. prin limbti ~i uncle localizdri geo­ :~:::fiee. e diferita.~.>.. Co. 11 pag." (N. In sen"ul f\1:estCl unele bal<tde illiH<1111Ure­ !.:. mardmure~ean. "Otravirea".. eu toate Cd d fost culeasa de ~~.)[ baladei rolil~me!'..i-all pd'>traL doar con­ Unutul litpl'ilr dar nu ~i eel muziull de fond.ita" (B. cche Papahagi in IUerarea sa IIGraiul ~i : . varianta pe care gasit-o ~i noi. 09). . 1!J8-199 tip.it cele mai _'_:neroase slnl varidntel<. . ~.. dar atesUi : .Be de 1a ba­ 8 tip. brodat pe a tematica twditionala.-- . perla literaturii populare ­ "Miorita" eu motivul moartea.'!'>1iorita".B. baladele sint tot mai rare. Aceste elemen­ te atE!5ta 111 vechimea. eea intitulata "Mortea lui = _:::. 151 pag.i "Tilharul" (B.-----""- e .'. Colectia T.eeasta la dUerite ocazii. un gen viu. Cpa. Ecoul celui de a1 doilea rdzboi mondial apare aid eu 0 evidentu inrudlre etl .:~ :lllvelistice. 26). ele cOllstituind un material deo­ 5ebit de valor05 peatru cunoa~t('rea tipuri­ . '. libertatea formei. . din aceeal1i eategorie vede aeum ~'8) pentm intiia oara lumina tiparului _:-. tu5i 0 oarecare circulatie d(~ vreme co la cza baladei lui G.I('ne f(·prezinta iradieri din sudui DunaI'iL Din punct df' \'('dprp IHuzical aratZlln din nou (( Ulh'l. "Horea _. niei 0 ba1ada.ver al Mara­ murC>~llluL Aceca~i balada 0 putem gasi eu o linie melodica putin diferWi in }.B..'li. nefiind atl~sti1te in 1..u. Din­ tre acestea amintim : "Judeeata luI Pintea U.. astra d ~ $i tot eu rt6k. "Fata cetinii" CUnOd'. 25 de piese apartinatodre aces­ :.0. . (B.B.:. 40). euprinde . Dintre motivele de balade care apar a5tdzi mai freev€'nte amlntim "r-Iotivul iubitilor nefericiti prin moarte" r IIBleste­ muI mamei 1/ r IIVinzawa nevestei la turd". Muntenla "au Banat.lC[-0 aIUi '. de Amzulescu "Intemnitatul ~i '_c. tipul "ntru lun­ sau pste pro­ .anele asUe! leeas­ :a re­ h raH1U­ Ie ldrtile anase ~exlul le eel J fata lahugi i).

Alte bulade cul(~st? de noi" "Bod i- I. .Ii FrateIG".. est. sau ca 0 alunecare a sunetului de P<' 0 finnUi (so\) la sfir~it de fraza..mGtic<l ill prirm:d hemi'ltili carp tncepe de !a :J b.li tipuri melodice mai dezYoltate care contin !?i alte formu1e me­ Iodice. prelungirna rindului eu rerrene scur.. iormuie mediune G.~: "Sora !. "Oita nazdravana~.". sfnt melodii care apar multe ~i in colindf'lf' din zona. 5 tn loc de Si b sau Si natural 1a reI in . "Nevustcl vinduta c!t· bihbdt".~-------------------------------------------------. 4. te a1 dhor text este dui.----.. Fe­ tei Dcidurii.·j :'i <. recitativ mt'h)liic T\lodul poate fi un pc>nto( (. - .)uternic substrat ~~ purt"(l l>Il'fJenlahnic: un pi'nlcH·ord minor eu lredptH (! II-a mohil[l. .--~ formuJe iflii1(de a.. 3. 5 sau V. exemplu: 30 ~. 3 Ill. ornamputale 1a inceput sau numai 1:1 p(~rl('a finala a lor h. dul. ~optit (fluster­ auftokte). ('a: c h. un dorian eu substrat pentatonic 5. clui gurita dUi: eueu ba mai :7:i.anu (B.!)ipal<i fonnaUi Ull£'ori dh: ma: m... 29). Ret apare dour Cd anacruzd de sprijill Id fnceput tli:~ freUd cintat IW tIll ton slab.:i 4 c._. 2G).e6na anitt). sall on (' tr"pt. sunett:! 3. De ex.: " -I t.flU en treapta a II-a mobila ell .1:.rd ftira '. dupii B{llt6k.--'-'----------------------­ . Horea lungd Emil Riegler-Diuu susUne Cd horea lun­ este de origine orienta1a pusa III lega­ tura cu mflcamul perso-arab. care d(! fapt il fast culedsa $i no· taU. inh"rj(·ctil: . "Grui~or". eu care prilej el\Unlt::::r~l delailat diferentele fattl tit" dumy­ Ie ucrdin(~ne din can' nu put("a P!()vP!li.: "Tn culegerlle de mai tirzin am inti1nit !. Desigur fOdrte vecile. desen desced'!nt de 1a 8 sau 7 pina la 1 lac de Do di('z sau Do apare uneori un su­ net de infiltime mijIocie dovada ca aeeste trppte au nn caracter fluctuant.-------~ LfLlge moti vlll In oarte:· nunLC1. (C'x.). (U puLernic substrat pr(~pf'ntdtonic: un pentacord minOT ell treapta a JiI-t! lllobila '.58 ----. [milia Comi~el referindu-se 1<1 horea lunga maramure. formula ampUl. Unul din celp mai lnsemnate succcse ale cc-rcetGrllor foIcloricc dintfl' cdi' doua faz­ boai<:.: Din tim­ pul navalirii tatarilor in Maramure!i 1717.ita \"aria· tic iJogat inflorita ~i ttl JUlina nehoHirlta a unei singure mt~ludii n(:nloduiatf' eu ca· mete'r vocal care ulterior a dev('nit instru­ m('ntdT. Alte bala­ d. 3.Trei pEicurarpi". "Borea Valeanului".i pentru prima datil in MaranlUre~ de Tiberiu Breclin. nwli<. Am g&sit "i proza (legende istorice. ii!"dJ il..i1 salt la l... I.-'-~'-.'l'T! 11itUS 1-8 (ex 31) :n$ --------'_.Vnltd sub finaHi. . construite variat. - .~-----~--. "Nevasta Infrinta" "Slujnica ~i feciorul d. M12 npare dnar ca apogiatura inaintea lui RE'2. altermlYf~ regnlata lnplismatic{. ga t . en ~i h"'genda omului de \Iiaz2inoapte. horea lllllCj[1 pstl' 0 nesfln. FOLCLORUL MUZI(:AL ilL LIIUCEI NEOCAZIONAL~ 1.~ domn" etc.' descoperirea uho­ rii lungi".ult(. 5 etc... Alh~ Zl1Ch:l\'(': Femf'ia necredin­ ci0asa. mal.

e apar . ~ . 4. astazi este tendinta de simplificare. Se obser­ - 1 . pOLlte sa varieze dupa plac [('ma c1dt:'1. 3.0 parie mlJlo(i(' bin.ltie Horea lnngil l1u {If(' 0 hrma fiXB.. 1na­ intea versurilor apar silabe ell hei.tariti:i qo ('/ .tbsoluUi }lli'tramlHt>­ similara eu cea olteneasca. eu ca­ instru- Dupil cum Sf' f.tH' comparative pc motive scara muzicala . .. Howa lunga rnaramuH·~eanZi ~i clnte-cul lUtlg oltem~sc au origine absolut eomund.11 .~ ~ .· tinut Ii! lllC'::. imprimale in llTmd eu 20-30 de ani. varia intr8 10-15.t '! ~ai in ~~ un sfir<. hit. "ub m!c 51 ~ I~ J tJ _taJFri~. DupZi cercetCirile nOdc.~ punctata foarte inflorita a carei sch01et de haza ne duce eu certitudine in schQletul actual al hori­ lor locale mai noi din mdsura de 6/8 33) • f":\ rC'ciL~!tiv ~~"4 f":\ ~ ~j!alJe de 7 pI':: Qcesip din .. In par­ tea a doua a horii eu noduri 0 sHaba oar8­ care 5e transforma intr-un if i sau un t~ra­ ginat eu foarte mult "h" ~i formeaza un su­ net eu loviri de g10t8.~j['~_~~~~~'1}i. Caracteristice pen­ tru aceasta 11 doua parte sint apogiaturilr> sughitate cure se repete ritmic in motive des reluate ca : (ex.. !?i zice".i cad('nte interioan~ putem afirma en certitu­ dine Cb. :'. 1 bstrat .it r('cital dp finnLl : srul'­ gur~a lu: 30 ~~­ :or ca .see impnn-izatcl liber oore­ clIm in mnniera practirii 1ll11zicale a orien­ tului cu c\eosE'bire a arabitor pC' principiul "mac'amului" dupa care fiecare cinU:ret. ~i totu~i - Do sau R. cu ajutorul acelei consoane hH. .. . Pd ".> de foarte \'aria­ '::. va ea m horile lunS/i..>tC' rC~Jtllil)illP cJ('fjnit(~ Cd­ saa un mic :::Iii la 1 i"ll ~l nu re-i dau particulnriUlto <.ul tiroJez Sf' tntilEesc !?i in ctnt..~~~ ·a "ho­ ~i no­ .. Indi din timpuri vcchi Horea lunga a fost fara indoiaHi singura melodic a mara­ mure!jenilor pentru orice fel de texte atH Brice eil !?i epice... Sunet('le sughitate ~i gllgtite obtinute prinir-o pmisiune \'ocala [ls('manatoare eu "jQ(ller". numurul nodurilor era mai mare.j ... billa­ frinta". san dnpa rinduri intre~1i heptasilabice 5e adaugii "rniii dainale" ori Se interealea­ za interjectii intre versnri.59 "Horea !vana". cui lung oitenesc.t.... put de frazd (ex.lpsc trei paTp com ponente care alterneaza sau S0 repota in mod regu­ lat dupa inspiratia momentului : toouri : .. intrerupbdu-lf' ~iflll ba c!liar despartind euvinte.i= ~. ci numai de eei initiati..t . numarul lor 5e re~ cluce treptat in doua trei locuri in doina...-:-' t-~~~¥~. hii. eu neputinta de imilal sau cintat ue ori~iciIle.textul este 5ubordonc1t melodiei. 35). J?) (lxisU\ ni:. Do ase­ mel1e-a se desluf.'e:.

} "Cine $i-ar fi putut inchipui serie 8artok eft peste 0 distanta de mai bine de 2.ei.:~: ~.~~~!~~~~:'-. ~- ::! )'.).j ~·~s az. . pretutindeni aceea~i ~i de­ sigur faarte veche.::~~.:..•.. frun·?:. 826/689 Oltenia subcarpaUca TnL CRISTI~A P :). .. CODRE DE TINE Hiiulita \Iag.~ Il!i -.-:~TJiic)... .000 km poate fi aruncatu puntea unei independente cauzale". Munteniei.~~~~ . is .. ~~:~:i:'----~~~.=.j______ /". .. . a~a-numitul "Cintec lung".. b. !I . DE-A sARACU MINDRUCU \Iflg. Zl (/ia! .• ..=-~~_~~~~~~t~~~~_ . _-\T:­ E '). *' ~: FERICE.:=-~:~'~~~~~~~._~~::L'E:.. Dupa vizitarea arhh'ei de folclor constata Cd "pe toata intinderea Romaniei de tnainte de razboi se gase$te 0 anume forma melodica. -- i.:~:.'1 " ~.'J' rn. (i'X..I .:::. .::~~~Jt. 826/526 InL POP MAF<lA 59 ani Vl:?eu de Jos '..:~' 5.'! _•• l.) "-.ir . I Dam moi los dOllQ ext:!'llloie muzicu/c' cOIlclwlenie.: :): ---= :: ~..:: -:::-~: ! -~~~:=~ .."·U . $i dupa ce a aflat Cd melodiile de acela~i tip sint binecunoscute in Irak ~i Persia a soeotit di poate aUrma: "eel mai veehi stil melodic al Olteni./ .1 ~:. -. 36 a.".

Bucovina $i Dobrogea cerc:etarile intreprin­ se ateshi existenta doine! propriu-zlse !$i in ~asaud. .dni -. Tara Oltului ~i Sibiu.Ii ultimele trei ni 58 par cele mal eoncludcnh~ ~i definesc eel mai bine horea cu noduri. J . hlt. Credem ca este vorba de 0 uria~a ri1spin­ dire a acestui gen ~i stil de a dnta. Tibet ~i unele regiuni din Nordul Chinei. fnrh IndoialCi el are obir­ ~ie sud-estica perso-araba ". totodata.'ste 0 hore lungel evoludtti". la cu­ sutul sh~agului). Deosebirea dintre horea lunga ~i cintecul hi'iuUt nu este mare dec it din punet de vedere al tehnicii vocale. doina sau haulihl olterlPasca Sf.chilor ~i steimie e­ ec je ~i ai ~i. dL pe cita VH·mf~ in cintecul oltenesc de exemp1u din Pe$ti­ :. c:iobanului (fire $i-a rierctut oilp" carc '.J-=-=:lJ :::r-!+~ fJ£ ~i intreg repertoriu actual. (KB.. $i este forma cea mai mhaidi de cinta· f(~ cunoscuta 15 noi. melodii inrudite eu doina noastra sint cunoscute si in India. Acceptind cu toata certitu­ dinea inrudirea !..... ·tv n CiUl vrc''11e oltenii prefer.. Some!$. zii.. ori dintre Si $i La en sprijin pe La (ex.--. 37). Tirnave."! an'st cxem­ .. turci (N. Harea Junua s-a h(l[it pest. '0.e tnt 1a nunUi fA mirc'sci. au'k loviri de enota spe­ cince ~i M(Jramure~ului. liodle mai nui rk lll~irdin{jJ'(' Cd). azi satul I\Iara in anul 1967 pe tema "p0v 0 stea.acest stit BU are niri 0 leqdtura eu stilul penta­ tonic: maghiar.. Oa~..B. de aSC'lllenea. Mure~.. Tara Bir­ sei. 1 H • ~ -.. de~i pe Cille de dispariUe in 70n<'l.. 0 cintare rituala budista din Kampuchia s-a dovedit a fi uimitor de ase­ manatoare eu 0 hore lunga maramure!$ea­ na inclusiv sunetele sughitate.4 ?LM_IF1 ~-.lor alunecat dar nu suglli\at SclU sacadat cu ae cent ca In :"laramure7.lndelungat". S-a constatat. Dupa unele informatii.:ifica ele ~!lds. teristic. iali. 44).B.Prelung". care au fost create separat de popoare diferite in conditii istorice si de dezvoltare istorica asemanatoare. . 45).l'lpntale.:- "~~)'I J .B.'du . ~funtenia. . in (int('cul de leag~tl1. /.\. zii. . Lui Bart6k Ii datoram definirea p<'ntru prima data a pIP­ menlplor Cdn' aldituiesc stilnl cinteeclor de "Lung . 00$ $i Olten!d.Gorj "Zorile mircsci ('stc de ase­ nwnCd in masura dp G/8. dici moro7enii ~i o$enii practica mai ales 0 teh­ nica pronuntat guturala ell crispare accen· tuata a mu~cbilor din jurul organului emi­ tator $i se centreaza pe jocul dintre note· Ie Fa $i Mi cu spdjin pe Fa. \(1 lnmnrmrnlare (horeo ciumii). di fokiorj<..Ii nu preluarea orientalA a horei lungi. Amintim. Aceste constat~ri intaresc ~i mai mult ipoteza ori­ ginii orientale a doinei propriu-zisp.l. preeum !."i" . bocetele.I Moldovei. Concluzia este Cd hOff'il lUl1g8.lilbilit in J1lil'sUHl ck 6/3. "De frunza". "De duca Primul tennen !. Urme aJe ei au fost descoperite 1n Banat ~i III tinuturile ardelene~ti invecinate mai a­ les in forme instrUl.~::=Y=. existenta unor dnUiri aselnanatoare la macedoromi:tni. hii. 4'7). 38).. de as(~meriPd.: 11 ii. [volutia se produce P(! fraHmente. Aceasta dove­ de~te inca 0 data in plus ca acest stH me­ lodic a fost cunoscut tuturor romanilor. Loviri de ~!lota eu un substrat arhaic qi'isim ~i in "cil1l(~cul mirelui" din eomUIld MOrlaed judo Cluj-Napoca.' rHS­ trcaLa denumired Vf'C1H~ sinl in ac('asta mil­ surd provenite tot din fondul comun.. Aici este vorba de acele purtari de glas U'.foldova.Ii la evreii din Ueraina (N.tui Gottfried Habenicht a notat 0 varianta a "Horii caprelor" din CrAcefjiti judo Mnramu­ r0$.. 46). im· pc molintl ]pgana­ tului a (>\'oludt ~i ~-a :-. tr-o depltn~ libertabe> a mus. a dvUt un moment de inflorire care S(~ situedza la inceputul secolului al XI~XIV. horHe rituale iJ . putem afirma ca acest gen al liricd neocazionale a fost singurul pe in­ tinderea Maramure~ului din care au prove­ nit colindele locale. in­ mai mult pc sunctele tricordului La-Sol-:Vfi (ex. :\mintim. Deosehim alunccdn'd .. . hil. Oltenia.'m Intllnit uneh­ doine bucovinienc [exemplu "Frunzd verd!~ de un bradau cu mult<~ elem8nte comu­ nc eu doina "La SHnL!. (N.. albanezL bulgari. (''\:1:'(11 tii (u accea~i a I u need re spN. II ii ). "De coas­ Ui".:J. Rami­ ne de vazut care este filiatiunea reaUi a acestui stU cunoscut. In zona de care ne ocupam ~i Oa~ prepentatonic:ul este mai freevent dar coexista cu pentatonicul in timp ce ill Oltenia prepentatonicul este ca­ rae.} mutntid sron­ lelilil intrp registrd(~ de cap si elf> piept.. Cvinta La-Re apare in Moldova ca $i in Maramure!. "De lucru". Marie Mare". t (. Tn afara de zonele Mara­ mure~. . . atHor popoare pc un spatill imens. ill rep0rtoriul pastoresc (a oilor).oeii jJe iJcelea~i consoane eel $\ in I\Idramure.~. lea. Dobrogei ~i 11aramure!)ului cu Ugocea e'ite acest "cintec lung"..

.te doina mara­ murc'"eana. caracteristic este !ipsa aproape a recitativului melodic. se executa de regula pe vocalele u.we. care cste ~i nota fi­ naHi. tolu$i desenul melodico-ritmic al nici un ~emn in qrafica mllzicali1 obiSl111lta care sa poata reda sonoritatea si stilul lul .. ~i cind acesta nu contine real. unrk qasil1l cadente ale rindurilor melodice in­ terioare pe Jilai mulie trepte $i nlllnai ca­ den1a finala pc Re. voce de piept fiind incheicite de nota Re in cuprinsul unei formule nodale sau in afara ei.. dui ~i iara duL etnd fnfloritura se desfa~. fapt remarcat indl de Bar­ t6k. . recitativ 1 recto­ tanto are de obicei uHhnele doua note pre­ lnngite spre sfirsitul lui...>i fara silabe de text.. Sonoritatea ei este deter­ minata de 0 tehnica pr0J111ntat guturala Cll crisparea accentuata a muschiIor din jurul orqanului emitalo[ (B. labeL ori care ar fi ea. cadenteJe tuturor rindurilor 5e afla de requJa pe nota Rc san eu 0 scnrtCi didere Pc La.'ocala specifi­ ea ell lovituri de gloUi sau llodnri. iell' cea olteneasca se aUa la mijloc. ceea ce deseori se intlmpla. duinu !'. Executia nodului necesita 0 pregatirc ante­ rioara a organului .. care este armonicul pri­ mei. pyenul r-fi aparind sub forma de nota de tn'cere in interiorul floriturilor !'. sau La­ Fa. ~i mai rar pe La-Sol. in doina maraJ11ure~ea­ n8. Audia­ ta Cll atentie lo\itma gloUi prezil1Ui 0 anumita incH\ime. spre deo-"pbire de doinele eelorlalte zone amilltite. ell toate ca ea suna ne­ temperat muzical.oara pe una din silabele \'ersului. doina !'. "'Jodurile se aplica In formule melodice ell anumite contururi re­ lativ apropiate 1ntre ele ~i pe care 0 si'i Ie nmnim formule nodale.ean~ 9asim cel mai adesea dona rinduri meJodice A. ea se executa pe un refren cunoscut. reprezint~ in fapt prin lovitura de g!o­ ta catre care se orienteazli atacul produs aUt fiziologfc cit ~i auditi\". In aceste formule de In­ florin:! se folose!.. mii. pendulnre care se sprijinil clf' regula pe nota Fd. ExecuUa nodurilor este 0 chestiune de virinozitate. precedate de un ha care mij1oce~te impulsionarea Ioyitmii de q]oUL etnd tn­ floritura are loc in afara textului de vers. este identica eu cea din Oa!$. De~i tehnica executiei nodurilor in zo­ nele Sighet :. de 1a DacE Uberi. ceil mai e\'ohala esjc doina una rlin voca1ele 1. duinu mai. 179-206).B.i declansarea conDor vocale.a melo­ dic~ a acestor formule far~ sa execute no­ durile $i in acest mod consideram ea a e\'oluat horia lunga spre genurile actuale.>i duinu..titutini. Executarea a doua note mid. . prima inferioara iar a doua supe­ rioara notei reale.>i in zona Lapu~). r Silu i..recitativ i . o alta caracteristic<i a structurU modale a horii lungi e~te aceea ca. ca: dzlL dzl1. "ota­ rea arestor nocluri din PUllct de Hvjere ll1U­ zieal este faMle cJificiHl deoarece nu (~xisUi bucovincana. .oara din doua eategorii de material muzical: . de recitativ melodic e1e s1nt de obicei insotite !$i de al­ te fenomene specifice stadiului de evolutie a doinei din aceasta zona. cl)l1stituie lIn indiciu dar al aparte­ nen\ei 110rei lUl19i ca unn} din cele mai \e­ chi strucluri folclorice e"istente iudi in cuprinsH! patriei noastre.fcrioara. cih. ampli­ ficarca efectuinrlu-se de obicei pe seama unor rinduri Av si Bv. Bdrt6k h~-a notat prin apogialuri Sclli mordente. me­ lodia 5e de:.ere care i11 l\laramlire~ sMa pus­ 1fat i 11 mai toatc horile locale (\u tentic m (1­ ramurc"pne.ituri de g]otii an licipeazel nota. Ele contin 0 pf'ndulare pe notel!:' Sol-Fa. Bogatia melodica ornamentala a horei IUl1Di se ana in for­ mule!e de inflorire si nu este nicidecum sa­ rae a C11m ar parea.i Vi:. aeea lmpresie de nod. FreC\"enta cadentarii tuturor rindll­ rilor melodicc pc Re.or lrei Upt:ri wl1i'de de cioine amilltim c<i cea Jj1lii pUti]] c\'oluaLci E". Formulele nodale nu 5e seamana cu cele melismatice nici in contur melodic nici ca l"alori ritmice.>i dainale. Inslitutul de Etnografie Si Folelor (l adoptat s('mnul plus deasupra nodului ! +) iar noi aceot "emn care c1upa pilrerea 110flstra ~imbolizei:lza dE'schiderea quri i :. iar atunci cind se ob­ sen'a aparitja un or elemente.ccu\iei noclurilor. Recitatinl1 este de regula rec­ to-tanto. in OItenia subcarpatica pye­ nul Fa apare ca 0 treapl8 cOll<. iar prin intensitatea ei re':oca un su­ net mai mult lovit decit nota reala al carei atac iI pregateste. consideram Cd este lo­ gic sa noUim lllaJtlmea nodurilor prin apo­ qiaturi sal! mordente.fomlUle de Inflorire.:.fa:.. III timp ce In doin a maranm rc­ ~eana ~i oseneasca structura prepentatoni­ ca. Unii interpreti actuali mara­ mureseni reu~esc sa reelea doar lini. Carac­ terisl Ie este faptul ca ea nu posedl\ nici un aIt reI de inflorituri dedt nodul propriu~zls care.te tehnica . iar partkularitatea e\:cclltiei 5-0 marcam prin senmu1 pus ~easu)1ra noteL Totusi nodul nu ~e rea­ lizeaza in toaUi plinatatea lui numai prin apogiatma superioara marc ala de glota. La renumiti i11terpreti de hori Cll noduri se ohser\'a ca la inceputul piesei pina se inci:ilze~te or9a11111 \'ocaJ se intimpla de multe ori sa execute doar Hnia meJodica a formulei tara nod uri. 0. 0 particularitate a doinE'i maramure~ene esle accea ca treapta a . Tn doina maramure:. 67 pag.'enahUe e":. se schimba pe par~ cursll] sllnc\lllui lntr-una din cele trei vo­ calc cO)l'. tn caclrul strncturii modale aratate.'ocaL aceasta se produ­ ce prin atingerea altei note de abia auzite anterioare apogiaturii. Deoareee lo\. T)intre s:rncturiJe modale ale cc".eu (s1nt multe hori cu no· duri !'. dui. I -a Solo intilnim lIne­ ori semi-diezata.emirliez Sf:' mai poa­ te intflni ~i nota Fa. 11 sau 1 atunci vocala "I. La fel eu cliez scm ::.

~ -" t . a insotit in permanenpi . Adesea sc repeta pendula­ rea intre doua san trei trepte in forma sin­ coputa sau nE'sincopata. de obi­ :t!i formula nodaHi in cea mai ampH1 for- rna in care exist a ea in piesa data se ga­ se!?te imediat dupa inlerjectia anaeru­ ziea introductiva. 43). Ex. lLo}J ~ ~ ==-n j _ ipeazil su­ t direi .sul unci in zo­ :i cu no­ 1\ eu cea :itmic al o alta forma de cvollljic pe care am amintit-o deja esteacea in care se exeeu­ :a numai conturul melodic al formulei no­ ::ale.pectul specific (1\ riimlllui ternar (ex. m(ll ii€J"7 f. asUizi din gura aceluia. In afara.'olutie a formulelor nodale la toU infonnatorii. cu toat~ Ii­ bertatea eu care se folosesc aceste formu­ Ie in conceptia mai multor informatori. informator a ramas una sau doua formule nodale sau chiar de­ loe.~ r~ ~ 'tl tJ . 0 ~ ~ ~ NV :a ne­ deter· jurul Sincopa 0 intilnim adesea blc (ex .ariate chiar hI eadrul a­ celea~i piese !?i informa tor 111tre anii 1!:l13­ : 9-10 dedt in ultima perioada. Genul a e. repetarile putind amplifica formula DodaUi (ex. :: ante­ proclu­ auzite a doua a supe­ :ul pri­ de glo­ produs rnpresie £ hBtJ~ Din analiza doinclor maral11ure~enc re­ :ese ca formulele nodale erau mai ample. ~ ~ '"' Sincopele au deseori $i a<. noduri nil"'a se id de . p. cap. r-J~ 5 ©. .p) I \.~j1 J r-3-. cu procesul de crislalizare a horei lungi se ob­ serva $i cristalizarea $i eonsacrarea formu­ leI or nodale in yariante deosebite dup~ 10­ cui pe care-I ocupa in strofa melodica. cu tOota varietatea lor uimitoare este In esenta t:n ritm sincopat.:e unde cu certitudine prin evoluUa in timp $i la interpreti s-a ajuns la formula aetuala de rEm leganat in masura de 6'8.:r)(lica a Dlidi 111 din leuel "il1l1odau" 10-12 formule nodale. III 5 fIE fJ ~ ?]] . :nai clese ~i mai . ~i 0 anumiUi diferentiere. horea localEi maj noua). ~tJ. de redllcerea va­ riantelor la un singur tip cristalizat se mai produce treptat ~i destramarea tipului rit­ mic sincopat. for­ :-:mlil carc. Odata. Ele sau La­ care se de piept.-ariatic so ajuncre sl Ia 0 formula -:tmiui en sincopa dubJa (ex. . _ ~ i: prin rea­ Prin . 0 alta forma de €\'olutie a formulelor nod ale este introdueerea unor silabe din textul .. v irlui reo sa Ie noda1e ~ nici in lice.-~--- 65 ta 5i­ par­ i vo­ " ota­ :: mu­ :~isid :nuHil 11 lui i Scili olclor )dului fonnulelor nodale difcra intrucitva. Sincopa simpIa realizata in formula nodala . Ritmul fnrmulelo[ nuclalc ale doinelor culese 1n \raramun~!?ul btoric."ersului pe ultimul sau ultimii timpi mai inainte eonsacrat sunete­ lor $i COllsoanelor specifiee ee purtau no­ cluri (ex.'oluat.~.3 inceplltul fie in interiorul sal! la sfir~i­ :'. 44).:'). Totu~i nu acela~i este drumul de e. iar dacd in aceea$i piesa 5int $i formule nodale prescurtate atunci acelea apar de regula in illteriorul strofei melodice sau in finallli ei.. Variatia fjgurii ritmice sincopate duce 1a schimbarea raporturilor de durati1 intre note1e care 0 incadreaza ~i sincopa il1sa!?i. ori informatornl Dunca Vasile :le de mara­ a melo­ :ute no­ T'. :-i care dintre fOrlnule poate Ii executata fie .. {V..---J~ Cll "'" \'alori du­ lUi cn -:206). 45). Totu$i in Hnii mari oC poate rem area faptul ca acolo unde apar :::~ai l11ulte aspecte variate ale formulei sin­ :::lpate pe care am expus-o mai SUS._. in ma­ ~ea majoritate a exemplarelor de doina ma­ ~amure5eana pe care Ie-am analizal fomm­ ~ele nodale nu au forme consacrate pentru "'Jcul in care se executa 1n slro[a melodicli.orea Jungli de-a lungul \'cacurilor. _ _. glota. ca a actuale.1:. Aceasta dovede$te ca exista. In timp cc in :913 informatoarea Van'ara Braieu din Vi­ "ell de Jos. 4). eliminind nodurile propriu-zise. 46). dupa derea ~lldia­ :1 Hi. Exemplu: to' . ereclem.1 unui rind melodic.te 10­ :l apo­ ritatea ~:' RC7ulta de aici a alta concluzie eerUi: proYenienta 10eal<1 a ritmului punctat ma­ ramure~ean care nn poate lasa dubii de infillentc straine.

:\nalizind structura modalli a doinei mara­ mure~ene Bart6k realiza una din primele clescifrari ale modurilor specifice doinei romane~ti (ex. atH unila­ tea indiscutabila a structurii modale a doi­ nei romane~ti cit ~i micile deosebiri (\:'. 52) deosebiri fjre~li trecute prin filirul artistic f. 49) pina ~i diftongii heL m/H. prin­ tr-un glissando lent pornit de la 0 cvinta inferioara. ell pasiunea. 51). eu toata diferen~a de stiluri clintre exem­ plarele instrumentale ~i vaeale ale horei lungi ea !. 50.:\ sall anticiparea lui B (e'\".1aramure~ 0 9a51m intot­ dcauna cabo rita. fe­ nomene reqasHe mai apoi de foiclori~tii 1'0­ mani in mai to ate zonele tarii. prin pu­ nerea in paranteze a acddenUlor include in cazul 'tvIaramure~ului ~i semi-accidenti..ii -:. consacraUi pcntru incheierea rlndului melodic. aeestea toate qenerind dificulUit. de completare intilniti des ::>i in cinteeul propriu-zis (ho­ rea locala mai noua) asa cum s-a putut ob­ serva slnt tot din provenienta horei lungi.ii rafinat al moro~anuILli. 47) de Ie Fa-La-La. desi fon­ clul qenetic este comun. (ex. Bart6k le-aapre­ ciat ca variante ale unei singure melodii. colinde.. :~ y 1 . in esent~L caracteris­ tieile atribuite de fo1clorisiul maghiar aces­ tei structuri modale. de In Dacii Jiberi (\:'. EJ ne reliefeaza in plus faptul ca treapta a II-a esie doar un pyen.-ariant& prescurtata a pre­ eedentei dar en coborlrea pina 1a Re ~i ul­ tima caracteristidi pentru incheierea rindu­ lui B urmaHi de un Re prelungit (ex. apoi caracteristica prin coborhea in finalul ei 0 formuHI. hori propriu-zise.:teristica modala de instabilitate a trep­ telor III . care apare llumai in interiorul inflo­ riturUor si niciodata cu sDaba de text. claca avem in vedere re­ zultatlll cereeti:irilor nlterioare ale doinei in lllai multo zone ale tariL spre exemplu B11­ covina ~i 01tenia subearpatica. care tradeaza in mod va­ cHt fondul ancestral comun. ­ .i IV notata de Bartok.'i dintre variantele diferililor in­ terpreti. 2 3 6 Se poatc )i asa.i accentuate de identifieare. 0 cleosehita important<1 0 prezinUi remarcarea unor fenomene intere­ sante ale vietH folcioriee in Maramure!1. ell toata compIcxitatea ~i particula­ rita tea formei improvizatorice neobi!. in . :. 4>\) reprezentlnd 0 . Remarcam totodata instabilitatea trepte­ lor III si IV prill inlocuirea freevenU1 a luI Si ell Si bemol si a lui Do cu Do (liez. Partea esentiala a melo­ diei estc cuprinsa in limitele tetracordu­ lui de cvarta Do-Si-bemol-Sol structura J110daHl de baza fiind prepentatonia pastra­ til ~i in cintece de eopii. c1ardziul1pa ~i ohi('(lhitfl\0a ol1111Jui c1e\·Ij· tal :. Sunetul prelunQit de intensitate forte la care se ajunge in horea eu noduri. treapta a Vf-a C011­ siderata neconslitutjvCl.'nuite in alte zone !?i genuri muzicale populare ro­ mane~ti. ci si una (lintre cE'le mai vechi marturii ale vietii muzicale romane5li intllnite in Carpatii din Nordul TWllsilvaniei. marele ll1uzicial1 a dezyalujt penlru prima data parlicularitalile doinei 5i multe dintre observatiile sale analitice stau si asta7i Ia temelia definirii doinei mara­ muresene ~i prin extindcre a doinei rom€!­ ne5ti in Qenere.\. a. Ma­ terialul muzical cules ~i cercetat de noi in "laramures confirma.>tiintei.B. bocete. Folositi pelllru prima data in folclorul t0t de Bartok ~i interpretdti ca fenomene pasagere. mo~tenire nealterata. Cerceti:irile lui Bela Bart6k in ~Iaramu­ res ne dez"iHuie cu acest prilej nn numai maiestria inimitabili=i a uneia dintre rJenu­ rile specifice mele-agurilor 11oastre.B. b).(ex. Importanta des­ cifrarii acestei strueturi modale ne vade~­ Ie 0 dafti in plus.-:. ea­ ra<. reprezinta a cateqorie melodica aparte cliferita de eea a recitaUvului Cd f. 51) . ~i de c~Hre muzicl­ 1l1(l\'dmure~ei:ll: anul maghiar.

i sau u en ajutorul caro­ ra se executa 10vituri1e de glota.-inta Iclic~ :~ _ .lnne.e intillleste mult mai rar $i nu euprinde un rind melodic iiltren. I 'J.n UB) i:lei ~i ~ stau . variatiile ei producin­ aU-5e fn direetia Av sf Bv.~--t__ ...ite partea inflorita numita de 3artok "meclie" analiza numeroaselor va­ -jante actuale ne-a demol1strat ca inflori­ "JriJe pot cuprinde in Intregime structura :rhitectonica a doinei de care ne ocupam. Referitor 1a forma mll'licala propriu-zisa. 53 a. . e1 putind Ii in­ tilnit ~i alaturi de aceasta nota tinuta. Aceste rinduri melodice sint iml. recitativul -.~l orieare sunet muzicCll contine armoni­ cuI sau la octa\-a snperioara (N. ' /~~::. i]trui in ce prive[.I-:t) .----. trei caractere melodice cind . b).--r:u a ~i '/ .' t:u iU . :i Yd­ des­ ade$­ e re­ 1ei 1n t Bu­ nita­ doi­ fon­ :\:.til yechi cOl1<. care nu esb? un instrument propriu-zis. Audiata eu atentie lovitura de grota prezinta 0 anummi inaltime care nu poate Ii perceputa ca un Sllnct perfect muzica1.1 0 mare finete cum vocala pe care se inccpe for­ mula de inflorire nodala se transform a pe parClJrs lntr-un 1. ·a]ui! . Cu 0 marc at0ntie a urmarit Bartok exe­ eutarea acestor noduri ennmerind interjec­ tiile !. . cum de altf.ste obligatorie.nuite re ro­ ulti'lti apre­ !lodii. Autorul "Jrimei colectii de folcJor muzical maramu­ ~esean meniiona di aceasta nota prelungi­ A po ate fi 111 locuita ell un recitativ pe a­ -ela~i sunet rie maximum 8 sHabe ~i foar­ ~e des de ? silabe. horea lunqa maramnreseana nu poate fi ':orba de 0 forma tripartita. tn fapt recitativul pI:' =are-] avea in vedere folcloristul maghiar -u consLituia un material muzical menit sa inlocuiasca nota prelunfjita.. Este posibiJ Cil $i dato­ rita denumirii sub care am qibit "horea frunzei II aceast~ doina sa fi fost cinta­ ttl ~i din gur1:l $i din frunza. -:e caa a formulelor de inflorire.--.~ ill i. la baza eareia stau indis­ tabil rindurile melodice.___ romil­ :-:ti'l 0 1tere­ ~~. Recitativul pe Ireapta a III-a <..c.U. ea este un tip total 'n1pro\-izatoric.B. Cintec de stil vechi ardelene!'te). nu an 0 functie interioara. Horea lun­ ga maramureseana nu cunoaste mel un all fel de infJorirl? lnafara celci (11 noduri. Ambele au functii de sine statatoare (ex. In­ trucH nn exista in grafica mnzicala obi~­ nuita semne care sa poata recla 0 asemenea sonoritatf'.1 are 0 forma stabila.ri-. El este determinat de tehnica quturaUi cn cris­ parea mn~ehilor din jo ru 1 organului emita­ tor.B. lie.___. 11. CcHe au func­ ::i bine precizate ~i pot sa apara in oriee . Tremolllrile pastrate in cintecnl \"ocal de >..) .>i refrenele pe care ele se executa de­ obicei.~lara­ fo . 52).'ariatta sub­ ~~antiala a aCf'slora. fe­ ii ro­ ?xem­ horei Jr In­ kula­ . de asemenea csrteR a treia desemnata de Bart6k prin­ -:-un recitativ pe nota finali'l 5e intilneste :"'ec\·ent intr-o asUel de forma dar ea nu ".----~~:---.:1 element de destrlhnare a ei (vezi cap. mara· imele ioinei .1 recto-tanto pe treptelCl IV si I snstine in intreqime textu] poetie si reprezinta rtndu­ rile melodlce A si B. ceea ce ne \ntareste -Olixingerea... 55). __-' .· c) ')rmu1e nodale de inflorire. 2r-:"~ff:!:~~~=__ ~~--~~~ .1. 1972 a dcmonstrat ca sunE'tul loviturii de glota contine.logatite Cll formule de lnflorire in care se foloseste tehnica \·ocalCi specifieii eu 10\'ituri de gloUi "nl)­ cluri" sau "cioturi".talat d'i forma ':-·'])rOVi7alorica a e10inei maramure~ene se -~anifesU:i 1n special prin suC'cesiunea neuni· :0rma a rinclurilor melodice $i .\(1jncind cercetarile in a­ :easta directie noi am con<.. 56). e Ia Drin­ .ntot· melo­ ordu­ ctura 15tra­ " .icleriim ea slnt ]uate din ho­ rea frunzei care la orinine a fost tot 0 hare 11l11ga.A. ci de una stro­ :ica incipienta. dar mai flIes remardncl .. 54.: . Recitativul melodic se intilneste extrem :e rar in cloina lllaramureseana si numai ea ·.'() . '---r~· . . ~Irbea de5pre eele trei parti.~4-. marele folclo­ -ist 0 exemplified de fapt printr-o simpla 'ormuHi de iuflorire.. Cer­ cetarile noastre ne-au convins ca in struc­ tura arhiteetonidi a doinei maramure~ene atit recitativlll cit si sunetul prelunHit E'X­ primat printr-o interjectie anacruziea... far cele trei ca­ ·eqorii de material muzical sint: a) note -:·rclullqite-.. Sub acest aspect im­ -:)Yr)\ izatoric sc ascunde un material muzical -::rnitor de unitar si 0 condllcere a melodi­ =-i neasteptat de constanta. .---- R7 :i din erata. Referindu-se 1a . .... ---------------.arlea llwdie foarte Inflorita. 'ie.: ("-f).~-~ ~.le-mi VIO ~____._________.1ea..B. ca el cleosebea --ei cateqorii. Bart6k a notat aceste nod uri prin apoqiaturi san mordente: (ex. asa incH prezenta lor nu poate delimita ")artea medie de cea introductiva :. -:~uzicianul ma~Jhiar afirma di horea lunqa ::'..i de cea :inala fapt care ne-a dus la concluzia eei _:-!. 0 analiza acustica pc un aparat elec­ lronic modern melograf obtinuta ell:' Maria­ na Kahane in S.:c. b) recitatinll reclo·tanto.. (N. odata 1n plus.~.

240--277)...~ -----":' . Asa cum am amintit. ac­ rent!? mclodice care s-au transmis tn reper­ torinT de 1'p\'o11a..\m intllnit In repNtoriu accentc cIr H\YOTHl. . Dim­ potrh-a.1fuzica nopulara romaneasca ".. tntH' acestea pu­ tern aminti cacientarc:a tuturor rinduriIor melodice ale doinei maramuresene pe treap­ ta fundamentala. Olteniei subcarpatice. cit ~1 ritnlnl lor sincopaL Dam mai jos pe doua porta­ tive schema ritmici:i a formulei nodale: (ex. Transilva­ niei intare$te con'<. iC\r prin intensitatea ei produce un sunet mai inaIt decit aceasta.~:-- - .Din cercetarile noastre urn (leaUS di Jo­ vitura de gloHi anticipeaza nota atacata. a unor hori noi si In nrimul rind ritmul leq~­ Dill prov(>nit din simplifka1'ea noduriJor. (Vezi Cflpitolul . Aici apare concomitenl $i armonicele sunetuJui fundamentaL armo­ nice $i oct ava. Un nas mai dr>Dflrtf> iI constHuie plahoraroil ell <liutorni unor formule Hpice de ritmira. care Se deo­ i--i. aidoma Jo­ dler-uIui tiro1ez eu deosebire primavara.= .. Vorn da cloar lin singur eXf'mpiu. . Este oare 0 relicva clin vremurile in care s-a format poporu] nostru? Noi sustinem di da. 1975. Cintpcul de leaqan a fost fara fndoiala printrl' primele desprinse din repertoriu si datorita ocaziei cu care se dnta.. DE EXPRHvlARE CA PURL\ 1'0. URIC $1 EPIC. Edi tura muzicala. pag.: !..\ICE :\IELODIJ SAU FOR:'Lii... in horea lU1l9d gasim 0 a­ Junecare expresivd de pe 0 fundamentala pe un sunet aflat pe 0 cvarta mai jos Sol­ Re fenomen intilnit $i in nnele doine bu­ covinenp dar si 1n cinteeul autentic mara­ muresean.. POETIC. ciul)a 60 rlc ani din C/ura acelorasi informatori n-am putut cle~IW'.:. "''''' .. Est".. rn 't-faramurps acest w:n s-a transformat evoluti\' spre alte gr>nuri iar un prim semr: al acestui proces este impietrirea formei.t:. :.\ . Bue. Este dar ~i vizibH de unde a provenit rit­ mul leganat moale al masurii de 6/8 atH de controversat dar des intill1it in repertoriul local autentic maramure~ean.:i1 tum sllstin<e ~i Tiberiu Alexanrlru (in . ---. ':.. experienta ce am facut-o $i noi. Vechimea re­ marcabili'i pe care Bartok 0 atribuie horei lungi maramure$ene estc confirmata de eereetarile folcloristieii l11uzicale din ulti­ mul deceniu care atesta 0 serie de fenome­ ne $i elemente comune.... inca 0 dovada in plus ca din horea cu noduri s-a dczvoltat intreg repertoriul actual maramure~ean. . --.­ "'-'~-~ C. Esenta horei p-alunqu ca $1 ethos S1 cpos nu estc pesi­ mista cum efed unli fokloristL Acestea nu sint depresive si nid demobilizatoare.i JW osciloseop..riatura inferioara notei atacate..-. Din materialul cercetat d0 noi a rezultat aUt precizarea treptelor pe care se efectn­ eaza deobicei formulele nodale.51) ca aceasta a fost melodia unica pentru cintarea versuri­ lor Hrke sau cpier> ca si a unor texte ri­ tuale ori ceremoniale.... Pendula­ rea IpagRnului agatat in grinda a impm maSUl'a de hore 6/8. imperceptibB pentru auzul nostru dar care 5e poate bine deslu::.-' - .-. La doinele oltenesti tirul melodiei poate n intrempt uneori de "haulit". fenomen care denota un stadiu de o incontestabiUi vechime a folclorului mu­ zical local. legat si nelcqat de prilej unde ad('sea.-- . a-. apoi acele doine pro­ priu-zise de stU vee-hi 1a care au displirut nodurile $i au ram as fermatele... relativitate Unind sea­ ma de faptul ea aparatul electronic ne ofe­ ra 0 precizare in plus atingerea unor sune­ te armonice pe care nu am incercat sa Ie redam gratic. Cercetarea Bucovinei. striqatul 1a fin)... constituind martu­ rii ale unuj stadiu foarte vechi comun pen­ tm 1ntreaga ~ara Un important indiciu al vechimii doinei din Maramure~ ~i remarcat de folcloristul maqhiar este EXISTEf'iTA UNEI U:.. --_ -. Dac~ in­ formato(lrf>n VarVi1Tn Brakului din Viseu de Jos sl Dunca VRsile din Teud au dntat lui Bpla Bartok 0 hore Innl1'8 Cll nOlla rin­ dud rTP Doduri. minie lmpotriv(1 hocotclniJor. 54). pe tonica. Dar lovitura de glota la rindul ei este pre­ qatiUi $i de 0 apo.. dar $i aceasUi scrie­ re contine 0 anumita. Pu­ tem adauga ca fenomenul rcmarcat de fol­ cloristuI maghiar se dovede~te a fi insotit deune1c cClrDctcristici de structuril muzica­ lEi comune d0 starlinl similar de evolutiE' l11pl()(iidl in zone difNite.I~--= :"2' ' UJ.. ('adentare a horei pa-Iunqn.. :..Horpn Lunqa" nr.inqerea aSllpra existen­ tei unui asemenCi1 fcnomc:n generalizat pc teritoriul patriei noastre intr-un trecut in­ departat. toate impreuna dind imagine a all­ ditiva $i fiziologica de nod pc care noi I-am notat en semnul R .. exceptiile fiind fOi1[tc~ rnre. fe· nomf'n cnnoscut si in lvfaramure$ (strigarea peste sat. --­ ..:----.. Exemplul de evolutir din qura acelniasi informfltor rredem c-a f>stE' "dificator.'\­ RE A 10:THEGUUJI REPERTORJU ?\fELO­ DIC. Se crpde ea intr-o vreme. intilnim a­ aceasta alunecare 1a cvarta inferioara. eonsiderind ed nu putem in­ clude intr-o seriere muzicala drept realitati sonore sunete fire~ti dar impereeptibile au­ zl1lui omenesc.. iar accle(]si cadentari pc (1 treapta unicd Ie lntilnim si 1a cele mai n~­ chi variante de doine din But=ovina. :.-. un incontestabil fond comun romanesc ~i 0 incontestflbila unitate $i evo­ lutie in timp $i genuri in ritmicei $i forma de exprimare legate sau nu de prilej. -­ ----.\ dedt 0 sinC/ura innoctare de alas SilU la uncle melodit deloc.. ­ .

de piept sau de cap-git-piept intr-o depli­ __ ct Libertate a mu!?chilor .lrin :~f)etd[(:a vi.. s~i poala reproduce nodurile ci. dar a disparut de multo De aid consideram noi cd.:. pe de 0 parte apnrtenenta ei organica in ce privef?te trasaturile generale la genul muzical prin excelcnta romanesc al doinei.sea rindurile melodice sint 1ega­ iutre elc prill formule nodale ne1asind _c: 0 eezura in interiorul strofei melodice. a ul lcqa­ )durilor. deoare­ ce genul se ana inca atunci in perioada sa de inflorire.n care pendula­ . pe un rind me­ . 'ac~ in­ Vi!>eu 1 cintat lua rin­ in gura deslu$i sau In "YoJutip di este :1qa nr. cazuri sint insa foarte rare ~i de obicei . forma horel lungi poate . Urmarind involutia doinci '::'::':dmure~ene. In executia horei lungi..:._~: sau in afara lui credem Cd a generat : :-:-xistenta a dOUd aspecte variate dintre :'::':e totu~i cel mai greu a fost acela care '::'::erupe versul in desfa~urarea lui f?i care . s-a aratat dad! virtuo. d~a cum am ari:itat deja. prduind-o. rea recitativului in prima parte a doinei are . o alta.::-a ritmico-melodidi nodurile produc un e­ :ect sonor diferit.::<)tite ~i de alte elemente caracteristice "':"-:. Cele doua exemple foar­ te asemanatoare prezentate in lucrare Ie con­ 5ideram edificatoare. vre-o legaturd cu Virile ~i popoarele veci­ nco Intre trasaturile comune amintim: -­ materialul muzical estc aldituit din recita­ tiv ~i formule de inflorire i . prin repetarea ::opriilor lor elemente aplidnd procedeul ~-e. Asa n () a­ -s Sol­ ie bu­ maraIus dl lntreg gat ~i lim a­ ua. Tehnica de exe­ cutie a nodurilor ca ~i structura formule­ ~or nodale confera doinelor mardmure~ene.::te muzicale apartinind la doua rinduri ::.dele tricordu1ui La-Sol-Mi. dupa care a aparut cea instrumentala. iar t[(:l1lolul din frunza este altcevu.uiata a uneia din cele doud -'~duri A ~i B..~ebesc prin suustantd lor melodica prea :mtin de cintecele propriu-zisfl sau horea . Caracteristic este faptul Cd : : arte ade.xl. forma pe care vrem s-o reliefiim in prezenta lucrare eSIe manifestarea 110rei lungi de un real 11i vel e::.. Punind alaturi 0 versiunc vocala. eu una instruroentala putem sa nc dam seall1a din capul locului ca. Am amintit deja Cd un prim seron de instrumentalizare a fost interpre­ tarea ei din frunza ~i fluier.. poate na Jo­ Ira.wada certa a unitatii dar ~i a doua moda­ _:atl de a cinta treeute prin spccificul local :ezultat din acela!?i fond ~i trunchi COlllun. Aseme­ :'-:-0.desfd~ur area partii esentia10 a melodiei in registru ma­ xim a unci cvinte La-Re i. la _=re se adaoga!.::lodalitatea de> executie cit ~i prin structu­ .lutiei doillei din Trilnsilvcmia de nord."e­ entali'i I.' formele anterioare in timp pina acolo :. lndoiala ~toriu si 'endula­ a impus ine pro­ disparut ~ Se deo­ d cedat cu vremea in favoarea acelui care inCddreLtL:d Vt'lsUl..ocala mai noua. Pla­ :. inferioara. avem obliga­ =. la 4 sau chiar 6 rinduri. oltenii pre­ :era mutatia spontana intre registrul de cap $.=. -: :losind procedeul compozitional al extin­ :~rii unui contur melodic. 0 parlicularitate ::lregnanUi.tetic ~i ca hore in­ strumentaUi. fe­ 'iqarca horei . In cvolutia sa doina maramuref?cand Se _anifesta pc deoparte prin extinderea unor : :: tururi melodiec de la un rind la doud : :::duri mC'lodice. Uuierul preia elementele caracteristice cele mai pregnante ale doinel vocale: no­ durile se transforma in tremolo. Din analiza dainei din nordul tCirli re1e­ se.. saracia sau disparitia formu­ _-=-_:r lor nodale.' ajunga de la doua rinduri melodice inl­ :.----- 09 -----.. de cintare a mara­ muref?enilor era horea lunga vocalCi.ii horel lungi de la mijlocul seco­ lului executcu 9--10 noduri..<.nqn.>? documentele sonore ne permit. nodurile realizindu-se ::dn crisparea mu!?chilor gitului.Jaritia lui. la cvarta. s-a desprins horea lunga instrumelltala de cea vocala: din cintecul ceremonial de nuntci. instrumentul: ce­ tera.Jetarii variate a Wlor rinduri me Iodice. Noi nu am gasit in zona nid-un instru­ lllent muzical care. frunza sau vioa­ ra.. coborirea cadentata. pesi­ tea nu e. uzica­ oluHp '?a pu­ udlor treap­ : fi ina pe 0 ai .­ zinta instrumentalizarea in rapart eu spe­ cificul instrumentului respectiv al melodlei vocale de doina. Aceasta este 0 :::.ic apoi pe doua rinduri. Dill punet de vedere muziedl aodLll cste 0 par:~' eon­ stitutiva de celuUi motividi. tar pe de altCi parte dezvoltarea unci par­ ticularitati ale ei unilaterale chiar Hira..2d formulelor nodale in lntervalul ver­ "-.lcrative dictate de caracteristicile reliefate de-a :ungul intregii ei evolutii.-. dezvaluind .:. Cum ar fl putut atunci sa reprezintc un lllodel de imitat vo­ cal in acest sens'? Este cert Cd mai multe decenii singuru forma. ~ de exemplu melodizarea I'ecitativului ori _ . particularitate intilnita f?i in 01­ :enia subcarpatica.ii modul imbinarii unor for­ ::.. afirmatia lui Bela Bartok asupra originii instrumentale a doinei ma­ ramure~ene este nelLtell1eiata. pina aproape de pierderea ~ ~:acteristicilor ei esentiale. In timp ce formulele no­ dale ale horei lungi penduleaza pe sunete­ :e Sol-Fa sau La-Fa.--------------------------_. de a privi ~i in sens contrar. Dad! horea lunga ar fi constitult 0 imitatie a instru­ ll1entului s-ar fi putut multuroi pe deplin cu melismele sau tremolurile obi~nuite a~a cum se aud ele din £luier. contur me­ lodic al formulelor nodale ~i incheierea cu un redtaUv pe nota £inala. Si in MararoufC:? ca ~i 111 Bu­ covina forma instrumcntala a doinei repr.. 'Iru (in Editura asta a 'ersuri­ ~xte ri­ reUcva ::>oporul sformat semn formei. executind horea lunga. A~d cum. Acolo 1nsa atit prin . virtuo~ii pli­ mulul deceniu al sccolului ajungeau pina la 12-14 noduri 1ntr-o formula nodala. doina miUamUr('~l'una :1u-~i consacra formulele lu intimplare dupa gustul individual al interpretilor ci in rea­ :itate interpretii se supun unor im[. Cintatul horei lungi eu vocea insotita de cetera ori Huier fIla impletitul cununii" a fost cindva.=:e.::~odice diferite. Cristalizindu-sc. Dim­ 'Dte dr )L ae­ reper­ "reme. i(lr pe de alta parte [.i stiiruie pe su­ :. InstituiE' e tipicf' ll :1 .

- - - - 10
loc pe Sol-La iar desfa~urarea lui In par­ tea finala are loc pe Re i - unele rinduri melodice eu deosel:>ire cel final poarta une­ ori CadHj sau alunecari de la finala Re pt­ na la nota La: - struetura modala eu toa­ te ca yade~te 0 faza prepentatonidl, ca ~i strueturile doinelor din alte regiuni, evolu­ eaza ('{Ure modul doric cu treapta a IV-a oscilanta, modul cel mai des intilnit tn zo­ nil.; - a parcurs in evolutia sa trei faze: una de improvizatiE', una strofica ~i reper­ toriu a::tual, trecerea s-a facut treptat ~i prin umvietuire paralela a genului nou cu genuI vcehi dp traditie a horei lungi. Trasiiturile care 0 diferE'ntiaza : - tehni­ ca vocala a loviturilor de glota cultivata sub denumirea de noduri ; -- eonturul me­ lodic CI! formulelor de Illflori re adaptate nodurilor ~i in mod diferit al fonnulelor melismatice cunoscute; struetura pre­ pentatonica proprie; -- insistenta Upului recto-tcl.nto in recitativ ; - glissando-ullent de urCiire pe interjectia anacruzidi lunga; -"- cader8a pe cvarta; - diderea pe sexta inferioarc1 Fa-La caracteristica partii intro­ ductive. Toak! aceste trasaturi se intilnesc dar sub dUerite aspccte in 1ntreg reperto­ riul maramure~ean. AsemaniHile constatate de Bela Bartok ~i Tiberiu Alexandru intre doina maramure$eanii ~i cfnUirile unor po­ poare orientale ~i balcanice nu implica ideea inexist(~ntei unor trasaturi specifice nationale in structura acestor melodii. ),11­ nuind elemente muzicale cunoscute pe te­ rHorH vaste, fiecare popor Ie imbogaie~te intI-un fel i:ll sau specific dind un rezul­ lat, un proclus artistic cu caracteristici pro­ prii care se difereniiaza mai mult sau mai putln de cele ale altor po po are. Existenia acestui stH la popoare care nu cunosc in­ strumentele, precum ~i faptul demonstrat de noi di horea lunga s-a horit in Mara­ mur0~ inaintea apariiiei oridirui instrument, precum ~i elementele structurale ale melo­ diei. dovedesc eli acest gen este emina­ mente vocal dupa cum remarca ~i Constan­ tin Briiiloiu, iar unele elemente sint izvori­ te din tendinta de maxima expresivitate a intonatiei voeale ~i nu dintr-o influenta a muzicii instrumentale care a evoluat din cca vocala ~i care nu s-a conservat a~a de bine. Credem insa ca nu va fi de prisos ca in rindurile de fata (N.B. 49) sa ne expu­ nem pilrerea asupra asemanarii horei lungi cu duincle ucrainene ale caror exemplare ne-au ;,tat la Indemlna. Ccrcetind lucrarea lui Filaret Kolessa (N.B. 50), la care se refera ~i Bartok, am C0115tatat ca duinele ucrainene apartin am ca tematica, cit ~i ca reeitativ. genului epic. Dadl H(~-am gindi la compararea lor eu fol­ elorn! nostru, atune! in nici un caz nu ar trebui sa Ie comparam cu doina maramu­ re~eand care se ana mai departe de duina ucraineana dedt oricare gen liric romA­ nesc. Comparatia ar trebui facuta eu bala­ da romimeasca. Fnta de aceasta din urma ca ~i fata de doina In general, putem spu­ ne ca are Ci1 el0ment comun structUril ml)­ data doricd eu Tr. a I\C_ a ridicaUi ~i Cd H­ nia recilativului melodic urmarf'!';Ite intond­ tia vorbirii, im structura ritmica a versului f'ste subordonaUl. Dar rilmul ~i intonatia vorbirii care stau la baza duinei ucrainene sint slave. Aici gasim ritmul recitativului ternar tipic pentru genul epic slav. In exemplarele ce 5e departeaza de la speci­ neul Lt-rnar al red tati vului epic slu v gaslm mai mult" ekmel1te mplodico-ritmice care apropie duind ucraineana de balada ro­ lIHineascZl ~i d caror comparatie ~i-ar gasi locul intr-un studiu dedicat acestui gen ~i nicidecum comparatin I1U poate fi facuta cu hortoa lunga eu care nu are aproape nlmic comun, ~i care esre piesa unica, de mare valoare urtistica ~i documentara, marturla unuia dintre cele mal vechi focare de cul­ tura romaneascd, reprezentind alaturi de suo rorile ei din Oa~, Bucovina, Oltenia una dintn~ celc Dlal pretioase piese stravechi ale fo1clorului romanesc.
2. Cintecul proprlu-zis de 8til vecbl

Spre deosebire de cah!goria de cintece ~i
melodii lc'gate dt~ prilej, cintecul propriu­
zis ca ~i horea lunga din care a evoluat nu
este legat de momente sau prilejuri, ci de
viata de toate zile1e a omului. In aeest
gen. chiar daCd nu eu aceea~i profunzime,
se aUa exprimata Intreaga gama de simtiri
;;i nazuinti ale mardmure~eanului. Aceste
creath sint (;(-le mai multe !?l mai llume­
roase ~i in zona de care ne ocup8m ca ~i
pe intreg teritoriul tarii. ;'1area majoritate
a acestor "doine" sint de pro\'enienta nea­
o~ taraneasea. Noi nu ne-am propus 0 cIa­
sificare dupa tematica, cl pe categorii ~i
specii existente, iar in cadrul speciei pe
sistemul major-minor, dupa cadentele inte­
r101:ll'{:.
Rasplndirea horilor mai noi, mai ales de
forma cuplet-refren, n-a insemnat indepar­
tarea cilltecului mai vechi, ci a eonvietuit
impreuna eu horea lunga, de~i nici horile
moderne nu au ramas pe loc ci au evoluat
simplificindu-se m 0 reu, iar dupa cel de al
doilee razboi mondial schimblndu-~i in par­
te ~i continutul. Tine-m sa subliniem ca
nici horea mai noua ~i nici cintecul vocal
de dans nu au pus in circulaiie un reperto­
riu nou, ei, in primul rind, au preluat ~i
simplificat creatH din stratul mai vechi. S-a
simplificat stilul de interpretare de 1a no­
/ duri la tremolo, eoroane, masura de 6 8 ~i
/4. Aiei mijloace1e mass-media,
actualul 2 1autarii tarani au avut ~i au un cuvint de
spus tn raspinclirea ~i uniformizarea reper­
toriului.

::.

~:

: : .. LJ

71 - - - ­

bala­ urma 1 SpU­
'£1

mo­

ed H­ ntona­ 'rsulu! onatia :linene livului
:iV.

In

speci­ gasim ? care da ro­ Ir gasi gen ~i uta eu nimic mare
~rturia

ie cul­

de suo una a\'echi

hi

teee ~i :opriu­ uat nu ci de acest !.uime, simtiri .-\eeste llumc­ I ca ~i ,nitate a nea­ o da­ orU ~i iei pe :! inte­

lles de depar­ vietuH horHe voluat de al in par­ [U ea vocal !perto­ luat ~i hi. S-a 1a no­
G'8 ~i

media, 'int de reper-

Cintecul propriu-:lis de stU vcehi ardele­ upse In 't\laramure~ Cd ~i in Bihor so carac­ terizeaza prin structura inehegata neinca­ urdbila in mc'isurd, ritm parlando rubato ~i in general prin ornamentatie bogata. Inti!­ nim acest lip de melodie, In Banat, in Transi1vania, im nliii rar ~i in unele melo­ dii pentatonice maghiare ~l secuie~ti eu versuri octo-silabice. :t-.lelodica horilor rna­ ramure~ene utilizedza. scara cunoscuta. ::'felismele sint frecvente iar portamente­ k Ioarte caracteristice greu de notat. Ga­ sim caden~a melodiE·j pe cvarta sau partea a doua a melodiei, saHul la cvinta, sfir~itul melodipi c<Jde pc trNlpta a V-a. Acestea sint earacteristici locale. Mal existd ten­ ctiuta de a trans(orma finalele autenLice in finale plagalc, ceea ce cauzeaza difieu1­ tr.iti in stabilirea unor cadente: intonarea netemperatn se remarca indeosebi intre Si )i Si bemol ~i intre Do ~i Do diez cind in melodic esta prezenta secunda rna­ rilb intre treptele a III-a ~i a IV-a. Struc­ turd obi~nuitd a dntece10r acestui dialect t""te de 4 rinduri mclodice cele de trei ~i de doua ril1duri sint rare. Pormele cele mai tipice Silll A-A, B-H, A-A---B-B i A­ _\c-B~-Bf A--Ac-B--Bc, A-A-C-A-B2, forma cea mai frecventa A-B-C-D. Din doina lunga de tip vechi a evoluat un tip liproape cristalizal in forma inehegata fara masura eu fcrmat(~ lungi ~i glissando-uri, tremolo, eu toate caracteristieile structura­ le ~i melodice ale horei lungi eu exceptia nodurilor care au disparut, in primul rind, c:in cauza greuta'fii de interpretare. Cercetarea noastra. ne-a prilejuit ('onsta­ tarea di aproape intreaga zona de la Bor~a Ja Sapinta prezinta acest dntec propriu-zis de stll vechi, a cdror principali interpreti sint tJ"(~cuti de 45 de ani. Caracteristiciie -)l,~sdor i11clu5t' de noi in IUcrare, de 1a nr. :':;8--308 sint: Vel'S tetrapodic ~i rinduri melodice constituite pC' maStud aeestuia; ritm parlundo-rubato i material S;ll1or care 5(' poate reduce la 0 seara eu vadit substrat ;:>entatonic Sol-Re; strofa muzicaUi din 4 rinduri melodice inrudite motivic Intre ele aU cezuni de regula pe treapta I lSol). dnd tonica ('stc :\ii sau pe treapta a V -a Sir cind :onica este Sol, deseori este amplificat rin­ dul melodic eu interjectii caracteristice de i!lleput (hai, oil ori In sfir~it printr-un mai). De fapt aid versul a trecut prinlr-o prelun­ gire de la hepta 1a octosilabic, un mers me­ :odic in genere boItit li'i can' la sfir~it de primul rind me lodic folose~te eaderea de C\'drla cardcteristied zonei (exemplul melo­ dia IIMIndrut cum ne vajim noi") ; un mers ronal modal eu paralelism major-minot en ul.denta dorica i lipsa refrenuluL Cintecul propriu-zis de 5tH yechi 5e con­ stituie in Maramure~ ca ~i eel din eea mai mare parte a tarii ca un gen de sine sU1~

talOr, dovedind in acela,;>! timp:;;i fire~ti l11irepatrunderi structurale cu celelalte ca­ tegorii all' folclornlui muzical local, Inrudit ell horea lunna prin caracteristicile arninti­ le, dar ';Ii cu repertoriul aclual, chiar l;ii eel inslnunental ori pastore<;c !}i de colinda care confera genulHi veehimea ~i autentici­ latea. Tetratonla lntilnita Re-}.1i-Sol-La. ce constiluie substratul caracteristic penlru uproape iJltreaqa melodica a Olleniei sub­ carpaticc, in bun a parte a substratului me­ lodic nasaudE'an, bucovinedll. bihorean, clem qenlilu i nnitate straveche sub raport sonar eu m.llzicd maramllret;eana, (;ll llluzica papu­ lara romimeasca din aproape tot cuprinsul tarii. Prezenta indclunqala a triburilor cel­ lice ill Transih-ania ~i In !\ilaranmrel;j esle dmeditil arheologk. Consideram di nu pu­ te111 exclude un aport al acestora la ce s-a concrelizat &tructufa horilor vechi probd­ bil in melodii ~i \ocabule muzicale arhaice ell disponibilitCitl de clezvoHare in struclurl nuri variate, incit p(>ntalonia .',;i amlntita ~FI­ m~i ar puled Ii privite ca ale lor. Este cu­ noscuta '5i in apu::; aceasta scura muzicaUi sub numele de ,.ga11111 scotiana" (B-145 pag. (is). :-':u este t"xclus ca aceasta prezenta de Hama in melodiile \ec11i maramure~ene sa ducd 1a triburile celtice care au populat odinioara aceste meleagurl. 3. Horea lo(ala m.:d noua

tn

bogatul glosar al coleetiei lui Alexan­

elru Tiplea 1906, care explica pe 11ngl1 cu­

vintele de cirl'ulatie regionala ~i unii ter­ meni folclorici locali, giisim horea care in­ semneazi'i cintec, doina, balada. Oamenii din ~laramure~ nu fae deosebire Yntre ele. Cele mai mici cintecele "dinele" hore ~i ciirlaiuri, acest din urma termen de re9ula lnsearil na melodie (dim. horin~). In legti­ tura Cll termenul hare autorul atestii ~i un obicHiu de inmormintat"e cind moare un fe­ cior tlm3.r ori fata din sat, alunci nu-l cin­ ta (bocesc) femeile ci-l horesc fetele, adica 11 petree cu hori, cinteee pilla la groapa, de requla eu acompanierea mai multor lautari (B. 153 pag. 63-64) In colectia lui Tit Bud (1908) poezia instrainarii ofera citeva exern­ pIe de mare adincime Urica ~i putere de suuestle din repertoriul horii locale. "Pasa­ ruica pasarea" (B. 153 pag. 23), "Jelcuima-~i jelcui" (iclem pag. 24), "Bata-tp, tara stra­ ina" (idem pag. 26), "Care-~i lasa satnl lui" (idem pag. 27), "Alita mi-s de strainii" (idem pag. 26). Apare des cuvintul tara in texte care, in aceptia lui traditional a populara, re,-ine la tot pasul In lirica instrainarii ~i in cea de catanie ~i de razboi. Dezva.luind flU numai un aspect caracterislic a1 vietH ~i al mentalitatii taranului de altadata, ci ~i sursa de numeroase creatH din cele mai

1

r

72

autentice $i mai f('alizate artistic, noi nu ne-am propus 0 clasificare a repertoriului dupa tematica. Bartok afirmil cil Clcesl reperloriu are pentalonismul caracteristic melodiilor $1 de pe cimpie $1 ar Ii drept 0 influenta maghia­ ra. De asemenea pentatonismul face parte, d$a cum Clm arZltat dinlr-o zeslre straveche, el putincl lua na$tere independent ca 0 treapta fireasca j\ila de la sine in evoluPil melosullli primitiv. Afirmatiile lui sint ne­ indreptdtite din aeest punct de \'ederE~, cit $i di in dntecele maramure$ene de stil nOll ca $1 in dntecele de pe cimpie, ambele ea­ raclerizate prin a$a-zisul rilm punctat s-ar intre\"edea influenia maghiara, afirrnatii care au suscitat opoziUi \-iolente prin anii 1936--1937 (\"ezi cap. Vers, rilm, melodie in cintecele l11oro!,iene!,iti). Bartok adueea 0 analiza amanuntmi a unui material impuna.­ tor privind fenomenul pe lntreaga lui arie. Ca at are el aclmite cil. in Maramure$ influen­ ta maghiara ar fi indirecta prin intermediul rutenilor unde melodiile de acest tip sint mult mai numeroase $i mai frecvente. De asemenea, melodiile de Verbunkos care sint frecnmte ~i la rOD1anii de pe cimpie ar proveni la origine din faimoaselp melo­ dii din Kolomeika ucraineana. La romCini nu se obsen'd atit un lmpru­ mut direct de melodli eu ritm punctat ma­ ghiar, cit mai ales crearea ullui repertoriLl propriu de melodii cu astfel de ritm (vezi cap. IV P-4). S-a vazut $1 mai Urziu Ia Uiutarii loeali tarani cit era de vie con$tiin­ ta deosebirii esentiale intre "melodiile un­ gure$ti" $i cele romi.'me~ti, de~i aveau dce­ la$i ritm punctat. Emil Riegler Dinu cerce­ tind comparativ eolectia Bartok-Brediceanu sustine: "Penlatonismnl ar fi 0 rama$ita din pentatonismul tatar $i cuman, pastrat mai fidel in Transilvania, tie ea de Nord sau de Sud, pc care 0 50cote~te drept patrin ciu­ tecului popular romanesc". 1n concordanta cu ceilalti muzicoloyi intrevecle ~i el 0 evo­ lutie de la fonnele simple spre cele mai complexe, adica de la colinda, cinlec de copii !,ii bocete, pina Ia cintecul propriu-zis, indeosebi aceia de tempo giusto. Daca in timpul cind Bela Bart6k a cules muzica populara romimeasca (1908-1918). delimita­ rea regionaHl a cintecelor de stH vechi era inca posibWL evolutia care s-a pelrecut de atune!. prefacerile pe care cintecele Ie-au suferit, intrepatrunderile $1 imprumuturile tot mai insemnate intre zone foidorice $i etnografice diferite fac azi deosebit de grea, daca nu imposibila, 0 astfel de operatie. Varietatea regionala !,ii zonala a cintece­ lor $i altor categorii folclorice este inca evi­ denta dar holare precise nu se mai pot tra­ sa. 1n zona cercetata cinlecele banatene. some~ene, bihorene, nasaudene sau o$e­ nel?ti s-au impamintenit in a$a masurA in­ cit moro~enii Ie considerCi drept ale lor.

Pentru a cunoa~te spc:cificul zona] al hori­ lor propriu-zisc ~i a Ie putea identifica cele neao$ maramure$ene, dam mai jos earac­ teristicile CJenerale Si c<;entiale a lJOrilor mai noi, autenlic maramure5enf' : --- Cintecele moro$ene~li au patru rin­ cluri melodice cu cezura dupa al doilea, obiSlluit pe fundamentala san c1ominanta. en sall Uira refren ~i far~l pseudorefrell, Pormele eele mai caracteristice slnt: "\-Ac--B~-"B, A-A-B--Bc, .\--Ac--B-Be. In ullill1ele doua rincluri \ersurile pot Ii inloculte ell refrenul cu­ noseut de care am \orbit 1a ineeputul pn'­ zentului capitol. 'lrasatura de capetenie a horilor marClmurc~$("lH" ('ste ritmul lor I('­ £julat, le~janat, bazat pe libera alternanta a iambului cu troheul in toate combinatiile posibile (iamb+ iamb, iamb-Hroheu, tro­ lieu+iamb ;;i troheu+troheu). Acpst ritm cnnoscut in toate tinuturile larii, intilnit in horea lunga 3n colindc, bocete $i aproa­ p(> in toale gCllurilc r:iuzici.de rom[me$ti CUiiOa$te uici 0 form;! Cd[e IHl!11di Sf' d].HO­ pie elL- cea punctata, dar este moale. \!i!;>­ carea $i ea regulaltl, \ariaza intre limitele larc;i, sdirile sint destul de felmite. S0 1n­ tilnesc modurile diatonice de Sol-La~~Rc ~i modul cromatic de Re CD treapla IV ur­ l'ata. In substanta tuluror melodiilof, de obicei, se cieslu!?e$te simburele pentatonic care atesUi vechimea $i autenticildlN, "\ceste melodii cu caracter pentatonic s(~ H1tllnesc in toale genurile aulentic mara­ mure$ene, Cadenta £inala se face prin se­ cunda san tertii rlescendenla ori printr-o alunecare de pe fundamentala pe cyarta ei inferioara. Aceasta cadenta plagaH:i, destul de frec\'enla, estc 0 aWl caracteristica de seama. a cintecelor acestui qrai. earacteris­ tiei vaelit luate din horea lun9a. Horile lo­ cale mai Hoi sint caracterizate printr-un cl inamism la care contribuie mi$carea re­ ~lulata giusto-substituila mi~carii libere (ru­ balo) a celor mai multor cinteee de stil \echi, parasirea rilmu!lli liber (parlando) in folosul unui rUm regulat corespunzalor masurii 6 /8, melos simplu !?i foarte canta­ bil, le9anat Cll arnbitus ce se large~te me­ reu atinqind sau depa!,iind oela\'a cu dese reluari a rindurilor melodice la cvlnta Sll­ perioard, iar ornamentele sint simplificate la minimum. $i horile locale moderne cu­ nose 0 eYolutie spre hori de larga circula­ tie (Hori de masa), nstrel ca forma este arlesea dez\"oltaUi mai ales prin repetarea ul timelor doua rinduri melodice, ca ~iprin adaoqarea unor rind uri melodice nol, pse­ udo-refrene. completari de silabe. De la heptasilabicul caracteristie s-a ajuns Ia un­ decasilabicul. Refrenul esle folosit lot mai frec\~el1t, fapt deosebit de semnificati\'. Se constat~ sparge rea sectiunii sau a rin.dului melodic \'echi croit pe ml:isUfa unui rind de vers in urma amplifidirii liniei melodi­

-. ....
,

::

------------
,1­
?le ac­ lor
in­ ea,
1La,
C!l,

.-~,---,---

.-

73

nl:

-Bc,
~uri
Ct­

)1'e­

?
~a

a
rr·­
a

tii~e

tro­ ritm ilnit
·roB­

ee, ceea ce face necesara argumentarea yersului prin interjectii sau silabe de re­ fren spre a-i potrh'i noi dimensiuni potri­ ,..ite de meloclie. Eorea ll1ai noud din \raramur0~ provine probabil prin im-olulie din faza de deslra­ milTe a feud,llismului. Bart6k prpsupun0 Cd aeeasta are 0 ",echime de 150 de ani, tra­ "aturile muzicale sint: --- melodira putin :1u"llsmatica )i mai muIt silabieai -.- pre­ :er1!lta pentrll moduri dialonice \echi. ceea ce tradeaLii obir!','ia din horea lunqi:i doric mixo!idic, polic), in ('Me este inca Juternic substratul pentatonic alaturi de ocari pentatonice. anhomitonice $i hemito­ :-.ice care apar mal rar. In citc\'a melodif obsenam fenomenul ::lteresant al "metabolului pentatoniC" (COll­ s:antin Brailoiu) - portamentele sint Cel­ racteristice 1a terta, la cyinta inferioara :nterpretat de 0 inLonatie aspra; - eaden­ :e1e interioare se fac pe treptele I--Il I-V,

rar pe V iI, iar la caden~a !inala, a~a cum am aratat, so ajunge prin secunda mare descendenta, ori prin terta sau prin repe­ tarea treptei I sau alunecarea la treapta a V -a; strofa meloclica este a1c2ituita de re~ltlla din patru rinduri Cll cezura princi­ palil. dupa primele dona cu schemele arata­ le Ja care adaugam: A-A-·B-B, A····,\c­ ---B-B, c\--B-·.\--·g, :\-13 C-13 iar mal llOU .,\-~B-C-rf. Adesea ultimele dona rindllri fOfJlleaza refrenul caracteristic. RH­ H1l1\ estc elementul cel mal caracteristic a1 acestui (Jrai ,fUnd format din alternarea re­ ~Iulata sau libera a troheiului Cli iambul a~a cum am ar~l.tat. Schema ritmica. de baza
PX.

:)5

n
J

(lJ

1':

til

r-" <6i

~

I

este modificat~i

de multe ori prin interventia Hotei puncta­ te. Scurtarea sal! dublarea notel d" optime, ritmul dt' biaa liind : I.ex. :jG\

:le!iti
,pro­ :.'! i~·

)JJ
·~:e

k .) #II

• #I

:) J

~~., i l

.)) .n
t

J

.~ , .

J

.) .J
l ",

! ~

:le1e

?

tn­

--Re ,- ur­ " de :rJ)lic se

de larg~ drculatie pe ltn9d patrime "parut punctul mai muit ca sigur suh

influenta muzicii instrumentale cit si a mij­ ioacelor mass-media ex, 57
~.
I

,,,ted.

)) J •i
I=i

Ii iJ·

.l:c;Ha­

n . ,. n, .tJ··, n

.lh

de"'/.:"f:

'

. / ••

l;

k
fit'
.!

sou
so cJ

.,}.'

k

.,;)

l

J. :;

.-- 3 --, ,-- 3 '-.

J

#I~

J .h

. . ""
,..­

.h.• J.

.'

k,r"'I

~ ,;

n se­

intr-o rta ei

~.estlil

ca de

:teris­ :le 10­ ntr-un ~a re­ e (ru­ :e stil .anelo) !:zator canta­
:e me­

:::;r:tecele in parlancio rubalo sint mai pu­ ',~n raspindlle, scara caracteristicd. zonel 0 .::ilnim ~i in ace5t repertoriu frecventa aeestor melocHi in folclorul 10­ ~ 3: ne-o clovecle$te ~i cu1e~lerea prezenta ilre cuprincle un numar de 137 meloc1ii de _: est fel, ceea ee reprezinta aproape 25 % :::1 lntr09 materialul muzical a] zonei. Darn ::-.ai jos uncle siructuri melodice cele mai ~-c';Jrezentati\e ale horilor locale mai noi:

Ex. 313 = A / Ay
I 1

Ex. 317 Ex. 391 Ex. 392

A /
.;

Avli By f Bk
4 1 1

ciese su­ iificate ne cu­ :ircula­ a este )etarea ~i prin )i, pseDe la la un­ lot mai ltiy. Se -;ndului ~li rind melodi­
~ta

~

A
3

x

! B II C / Ck
321
I
I

A
J

Ay!/ B
3 3

Bv
1

Ex. 393 -- A Ex. 396
3

B
3
7
<;

if

C / Ck
Vll
7

1
I

A / B

1/ By I C
f C
1

Ex. 404 -- A /

Ex, 413 Ex. 433 .~

v A
1

A"II B
7 1

I

B Ii By! C
~

! Rf
1

A i ki; B I Be ,: A
5 ..
J

1

melodia este Romfme"

0

varianta la "Dc5teapta­

Fste uimitor simtul artbtic al adapUi.rii melodiei. Horen mai noua nm clasificat-o in cloua mari categorij : ~~ locala - de lar9.3 circulatle HorNl mai noua locala ("ste cea mai insem­ nata ~jrupa $i care are caracteristicile ara.­ tate mai sus: structura lnchegata, ritm Uiusto. melodie de aspect mixt silabic ~i melismatic, forma muzicala preelsa care va­ riaz~l de la doua la palm rlncluri. Este re­ pertoriul care a ci~tiqat cel mai mult teren ~i s-a implls cu repeziciune. ,,In mod hota­ rit, arata Bartok, sint creatH mai moderne dar date despre aparitia lor nu avem". Noi consideram ca am clarifieat proYenienta acestui repertoriu, din horea lunga. Acest repertoriu general I-am 9asit mai Cll toate ocaziile de cintat nelegat de prilej cintat de to ate virstele. in a doua categorie din acest repertoriu am lnglobat melociiile de stil nou care cireula ~i in ~1aramure!?, dar au circulatie mai larga 1n tinuturile extra­ carpatice ale I\-lolcloYei, l'-lunteniei !','i Tran­ silvaniei. Sint melodii care au sunenit in zona cu unele ,.adaptari $i u~oare transfor­ m~ri". tn acest repertoriu se pot Intilni ~i unele hori care odinioara. erau rituale ~i prin im'olutie au devenit proprill-zise ne­

le~Jale de prilej. Araldm aid "Clntecul Bra­ dului", care este 0 hore propriu-zlsa, in­ terpretat 1a rildacina bradului inainte d~' a fi UHat. Obiceiul nu se Il1ai practicd, au ramas doar fragmente din text. Lt'mnul a constituit 0 existenta vitaHi a maramure­ ~enilor. Atunci dnd copacul este Uiiat !;>i inslrajnat, 1l10ro!;>anul este cuprins de tris­ tete: lICe \'a leganaji \oi brazi I Da cum nu ne-om lCflanara / Ca zin Tauti din Bra­ !;>au ! Cu securi late la briu ! eu seemi ~i cu topoare I Pa noi ca sa ne doboare / Sii l1e-ncarce pc \'apoare i Sa ne duca-n alta tara I. Versurile sint de pro\'enienta mal nona pe 0 meloclie de cintec propriu-zis ~j este nelndoios ea la origine acest obieei care a suferit mutatii ~i transformari era un verilabil eloqiu, aclus cocirului, pastrat Cll sfintenie de la stramo$ii daci.

este cea mal rele\' anta. fot aiei intilniffi cintecf' de viata noua ~i cintecele round­
tOff,!;>ti. Schimbarile SlU\'enite in bald economica nu inseamna "sfir:;;itul oriC'arei creatiJ popu.. lare eel putin muzieale" obsen'a ill 1931 Consti.lntin Brailoiu - did "un stH popular modern s-a nascut in Romania". Stilu; acesta, in care uimitCJrul instinct de adap­ lare a eolecthitCitii a top it elemente de lot
felui intr-o sinteza nea!;iteptata, e in plina

noare azi !;ii produce in Hecare zi specime­
ne lllai mlllt sau mai pu tin fericite (~.B.
57 ).
mure~

4. Hod

dl~

masa

Sint horile locale prO\C'nite din cele au­ tentic maramure~ene, sau unele Cll u~oare preluari ciutate de li:'iutari 5i Intreaffa pe­ treCNf' ell acela~i text 5i melodic. Exem­ pIa ..1..11 ell cadere pe CTarta este eel mai lipie forma AI Avr B/s\' in masnra de (/H.
3
R

5

~

I

Alte exemple Lipice -UO, ..l4:~.

Repertoriul nu esie omogen. Gasim alCl hod adoptate din zonele limitroie eu pseudorefren, ex. 444:;;i 445, care sint Lipice moro~ene la care crec1em ca lan­ tar;i i-au adCiugat acel pseudo-refren ~i sensibile pe treapta a VII-a, \'ersul trans­ formindu-se din ~apte in nnsprezece silabe. Iste ~i aceasla un fel de forma de evolu­ tie. In horUe de masa am inclus !',ii uneJe hori vocale de dans mai cunoscute si gus­ tdte, ex. 4..17, in care intilnim iar !ipsa re­ frPIlului, melodia pstc holttta, formata din trei sau patru rinduri.
~i

5. Cintece vocale de dans
. Aceste l10ri actuale de slil nou sint lar~J dlfuzate de cintareU de meserie care Ie cin­ ta cu acompaniament instrumental, iar prin mijloacele mass-media se raspindesc. Re­ pertoriul cintecelor din acest gen este deo­ bicei in ritmul 214 (~i aiei se yede 0 evo­ lutie), rilm regulat, deseori punctat i me­ lodiile sint la obir$ie cintece de joe sau jocmi instrumentale. Nu arareori se pot in­ tllni texte poetiee cu aU metru dedt cel traditional, create din necesitatea potri\'irii lor la dimellsiollarea unor melodii instru­ mentale croile pe aIte tipare. Aici in ace-;t capitol, pe llngli eele cwlentic maramure­ ~el1e, preluarea, imprumutu! ~i contamina­ rea melodiilor ell allele din diferite zone

Cauzele care au contribuit ~i in '\1aro.­ la formarea stilului modern sint de natura economic a, sociala :;;i culturala. Spe­ cificul proeesului de evolutie a folclorului consUi in zona in faptul ca nu se manifes­ ta numai prin creatii noi ci, in primul rind, printr-o modifieare lenta ~i treptath a ho­ rilor mai vechi. Cele mai frecvente proce­ dee de transformare a unei hori \'echi in horea noua, de stU nou, de tapt 0 trbnstor­ mare a nnei hori autentice in cintec vocal de dans sint urmatoarele: adoptarea unui lext san mai multor texte noi la un frag­ ment de melodie mai veche i transformiiri ritmico-melodice sau de strnctura din rit­ mnl leganal de 6:8 In ritmul punctat mai mi~cat de 2:4 i schimbarea functiei unor ~Jenuri hori legate de ocazii care prin de­ fUl1ctionalizare palrund in repertoriul neo­ cazional de hori propriu-zise !;>i in primul rind in spectacol i preluarea unor piese din repcrtoriul altor zone !',ii asimilarea lor in stUlll local: imbogatirea reperloriului lo­ cal cu piese f;ii influentarea in diierite gra­ de a melocliilor locale, apar complectari de melodii, meloclii hibrid; preluarea citorviJ mijloace de expresie earacteristice, de exem­ plu melodii maramure~ene sau o~ene!;lti in­ terpretate in stH sud-ardelenesc i adaptarea lextelor lirice la horHe melodiilor de dans; contaminarea unor melodii locale cn unele maghiare mai cunoscute ~i trallsformarea acestor a in stil "local La aceste transfor­ mati melodia propriu-zisa sufera urmatoare­
Ie schimbari: pentatonicul se large~te cum
dealtfel se large!;lte ~i ambitusut incepe sa
se utilizeze frecvent sensibila, disparitia me­
lismelor, a coroan0101', glis<;anclou-rilor ~i In
general a broderiilor i stilltl este silabic,
dezyoltarea melodiei duce Si la dez\'oltarea
yersului de 8 sHabe f;'i clliar de 11 de adau­
~iri de pseudorefrene, interjcctii sau aUe
compictari; forma strofied ~i a rindurilor
melodice se dezvolta pe tipul cuplet refrell,
iambul ell troheul de data aeeasta alternea­
za regLllat. Pe func!alul acestor modificari
evolutionale inrlore~te in .\laramure!;> tol­
cloml nou de \'iat~ noua !?i cintecul munci­
toresc din yiala minerilor ~i a celor ce nw­
deleaz~ lemnul, ~i gustat la orice petrece­ re actuala. Posedlnd 0 allume stabilitate in

/j.

:.

z

75
timp, folc1orul muzical din zona. a fost ~i este deschis tuturor tendinte10r innoi toare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ b~irilor care au loc In structura societa­ tii~i in viata maramure~enilor. Acest proces de innoire are loc in primul rind, a~a cum am mai afirmat, prin intermediul \'ariante1or care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiu1 viqu­ ros al traditiei. Asislam astazi 1a un proces de cristalizare a unui nou stil muzical ba­ zal pe creatia folclorica traclitionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit cu procedee !';i elemente noi. :Vlaramure~enii continua sa cinte acele dl1tece care Ie-au fost Intotcieau­ na la inima, dar ei continua sa ~i creeze in spiritul lor. AsisUim astfel la 0 acle\-arata neglijare a unor ~Jenuri !;ii forme traditiona­ Ie si, in primul rind, 1a ciutecul ceremonial, in favomea abordarii a cin tt"celor de Joe:, deourece aces tea prin vigoarea ~i \-ioiciunea ritmic:a, prin forma lor ar11i­ tectonicCt ec11ilibrCltii. ~i prin optimismu1 pe care-l de~Jaja corespund mai bine ideiJor \-ersului popular nOll. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astilzi cint('cele ,-ocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin insa~i esenta lui, procesul de transformare prin variante este alil de puternic, atit de pro[und in Maramure~, ill­ cit fiecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire~te ca ~i in categoria horilor lirice s1nt L.nele grupuri tematice ce apartin trecutului )i care se gasesc, fata de receptiYitatea oa­ :-nenilor de asUizi, intr-un raport similar cu eel al cinlecelor eroice sau haiduce~ti. A­ cestea sint, mai cu seama, \'echile hori de ;.aiducie ori de instrainare ~i de catanie. De­ si~fur cintecele noi nll slnt aidoma folcloru­ :ui traditional. Este firesc ca la un tinut Cll o traditie folclorica alit de bogata ~i atit de \'ie inca, cu 0 forta creatoare alit de vigu­ ~oasa, sa apara hori noi, hori care se a~ea­ zei in continuarea traditiei, dar care inseam­ :-.Ci in evolutia istorica a folclorului muzical c noua treapta. In ele creatorii vorbesc de schimbarile ce au loc in viata lor, a sate­ j,')r despre roadele muneii lor, de ma­ r;le realizari ale industrializarii socia­ ::5te, dragostea fata de partid ~l pa­ :~ia socialista. In acest fel constata111 Cd ::oua creatie populara nu se bazeazd numai De traditia folclorica, ci preia ~i duce mai ~.epaite, functional ~i ideologic, cea mai :naintata traditie a folclorului nostru, tradi­ :ia cintecului mllncitoresc revolutionar din zona. :\larea parte a creatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile ,'ocale de ::ans, sbt absol\-enti ai ~colii generale ~:e 10 ani cel putin, astfel ea ir:.tere"~l lor .::ere., si rnuzical a ce;:)ASit !in:;:ele ora::ta­ :::. ei a'.! La: c:::-.~c:: C''';' D:'CZ:.3 c,,:::d. S: ;:;:.1­
cuno~linte ~tiintifice despre 1ume ~l socie­ tate. Orizonlul aclual al l\Iaramure~ului s-a larqit. E firesc, deci, ca toate aceste ele­ mentc' ale formatiei oInulni nou, sa se fl'flccte in cintece 5i poezii, sCi dea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzicale cOlltemporane. Este aproape uimitor cum, fara ~Jefuiri, unele creatii noi, melocili noi, all ajuns de pe acum la forme inaIte de fru­ musete aidoma creatiilor lraclitionale. Este firesc din clipa in care cultura soclalisUi atit meloelia cit ~l poezia cinta aeeea~i \-iatCi noud, fiind legate una c1e alta, sa exprime acelea!?i ginduri, idealuri ~i "cnLimente, In mono~rafia Illll.dcaja I)artokiana cin­ tenll \'ocal de clans este impartit in cioua subgrupe: - meJodii de joe inlr-o forma libera, care consta din repelari \ariate de lllllli san mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectnl unui alt ca­ pitol din lucrarea de fala i ---- melodii de joc inlr-o lonna inehisa, Cll texl sau fara text, care nu slnt altcc\ a dedt actualele hori voealc ell' joe pc carp Barlok nu Ie rleJlume~te. l\lp!odiile acestei subgrupe sint aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece, se striga in cerc sau in­ dh idual, ori toalii adunarea, ritmul e sim­ plu de :?-! (ex 58). ---.

lnim l!lCi­

.nicZl

opu­ 1931 )lilar lUlu1 dap­ e tol )lina imel~·B.

lara-

II de

Spe­ rului 1ifes­ rinci, I ho­ roce­ hi in lsfor­ ,-ocal unui frag­ rmari 1 rit­ t mai unor :1 de­ neo­ ,rimul ·8 din .or 1n 1i 10­ ~ gra­ ari rie ::orv d
~xem­

II

,.

~

,.

,.

,.

-

Ii'

".

il:

iti in­

)tarea dans; unele marea 1:1sfor­ ,toare­ '" cum ~pe sa :a meIr ~i in ;1:aoi(', )itarea adali­ alte :'urilor !"efre::,
,e~:-.ea­

=.iiicdri r "J.­ :-~
:f. ~;'.(:­
c~ n:~­

la care "e adaug/i rinduri duble, reluari de melodie la c\'inta c;uperioara, pSf'udorefrene ori comp!etari. C\oi am sistematizal acest n:pertoriu ill cioua catenoril : --- cintece yocale de clans locale i ,.-- cinlece \oeale de clans de larga circu­ !a\ie. In prima cateqorie in horile locale de clans 5e observ8. clOUd fonduri: - un fond mai \-echi autohton care 1nainte de a apar­ tine horii mai noi, moderne a Indeplinit fUl1ctia de a fi expresia unui con~inut de \lata optimist ~i practicat in ocazii de cele mai diferite: la nunti, petrecerl, botegiuni; - un fonci mai nou cu melodii mai etero­ nene ca sursa cintate in cliferlle imprejurari sint cintecele '-ocale de dans ell continut nou, cu text de \'iata noue.. Cintecul \'ocal cle dans (dlltec de joc) dau acestui termen un inteles propriu, 5int hori implicate de jocul obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicala sint cind mai aproape de stri­ gAtura cintata, cind prezentind forma sim­ plificaUi a melodiei instrumentale de dans. Primesc Ins8. aceasta denumire in lipsa unni termen mai po lri ,,;it ~i melodiile cu texte poetice desprinse de d ns cu 0 tematica adenata a::or prEejur: nunta, ~ez4toa­ re, ;=iE-treceri. ;J;e<:um ~i :l nU!Ileroase:e me­

..
75 ilnim

unci­
)llliCd

)opn­
1931

pular Stilul
aclap­

:ie tot plina cime­
(~.B.

'.lara­ lit de .. Spe­ orului Inifes­ rind, a ho­ Jroce­ :hi in :1510r­ yocal I unui frag­ nmari i:l rit­ It mai unor in de­ l neo­ Drimul se din lor in ui 10­ e gra­ tari de .itorvi.l exem­ ~ti in­ ptarea dans; unele 'marea :U1sfor­ Hoare­ e cum epe sa tia me­ H !?i in ,ilabic, Jltarea ~ adau­ 'J al te durilor refren, [erne a­ jificari e5 fol­ munci­ ce mu­ etreee­ tate in

timp, folclorul muzical din zona a fost ~i este deschis tuturor tendintelor innoitoare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ bllrilor care au loc In structure societa­ tii!'ii in viata maramure~enilor. Ace:'>t proces de innoire are loc in primul rind, a$8 cum am mai afirmat, prill intermediul variantelor care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiul \'i~lU­ ros al tradiHei. AsisUim asUizi la un proces de cristalizare a unul nou stil muzieal ba­ zat pe creatia folclorica lraditionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit ell procedee !;ii elemenle noi. ':'laramure!?enii continua sa clnte aeele cinl~:ce care Ie-au fost intotc1eaU­ 11a la inima, dar ei continua sa $i creeze in spiritul lor. Asisiam astfel la 0 adevarala ne9lijare a unor genuri ~i forme traditiona­ Ie si, in primul rind. la cinlecul ceremonial, in favomea abordarii a c:intecelor de joe, deoarece ac:C'slea prin vigoarea $i \-ioiciunea ritmica. prin forma lor arhi­ tectonicli echilibrata!'ii prill optimislllul pe care-l deflaja corespund mai bine ideiJor versului popular nou. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astazi cintecele vocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin Jnsa~i esenta lui, procesul de transfonnare prin variante este alil de puternic. atit de profund In Maramure~, in­ cH Hecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire$te ca !;ii in categoria horilor lirice slut unele grupuri tematice ce aparUn trecutului <;;i care se gasesc, fat a de receptivitatea oa­ menilor de astAzi, intr-un raport similar Cll cel al cinlecelor eroice sau haiduce$tLA­ cestea sint, mai cu seama, vechile hori de haiducie orl de instrtiinare $1 de catdnie. De­ sinur clntecele noi nu sint aidoma folcloru­ lui traditional. Este firesc ca 1a un tinut cu o traditie folclorica alit de bOHata $i atH de vie inca, eu 0 forta creatoare atit de vigu­ raasa, sa apara hori noi, hori care se a$ea­ zll in continuarea traditiei, dar care inseam­ na in evolutia istorica a folclorului muzieal o noua treapta. In ele creatorii vorbese de schimbarile ce au loc in Yiata lor, a sate­ lor despw roadele muncii ·10r, de ma­ rile realizari ale induslrializarii socia­ liste, dragostea fata de partid ~i pa­ tria socialista. In acest fel constalam ca noua crea\ie populara nu se bazeaZd numai pe traditia folclorica, ci preia !7i duce mai clepaite, functional ~i ideologic, eea mai inaintata traditie a folclorului nostru, lradi­ tia dntecului muncitoresc revolutionar din zona. }'farea parte a ereatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile \"ocale de dans, s1nt absolventi ai ~colii generale de 10 ani cel putin, astfel Cd interesul lor literar $i muzical a depa.!jiit limitele oraliUi­ tii, ei au luat contact cu poezia culta ~i mu­ zica de diferite genuri, sint eititori ai pre­ sei, l~i formeazil 0 cultura nOlld, bazata pe

cuno:;;linte $lilntifice despre lume !'ii socie­ tate. OriZOl1 LuI actual al Maramure~ului s-a 1arqit. E fire'>c, deci, ca toate aceste ele­ menlo ale formaiiei omului nou, sa Sf' rdlecte in cintece $i po(:zii, sCi elea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzieale contemporane. Este aproape uimitor CUIll, [aId $lefuiri. unele creatii noi, meloclii nol, all ajuns c1e pe aeum la forme inalte de fru­ musete aidoma creatiilor lraditiolwle. Este firesc din clipa il1 care cullura soc;ialist2i atit melodia cit ~i poezla eintd aeeea~i \'ia\a noua, fiind legate una de aHa, sa exprirne aceleal;ii ginduri, ic1ealuri :;;i ::-.cntimellte. In mOllografia muzicaH:i barlokiana cln­ tecu) \"ocal de dans este impar\it in doua subgrupe: me10011 de joe intr-o forma libera, care cOhsta din repelari variate de llnul sau mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectul unui alt ca­ pitol din lucrarea de fata; --- melodii de joe 10tr-o forma inchisa, cn text sau Hira text, care IHI stnl 1.I11e/':'\a deeit actualele hod vocale ell· joe pe care Biirt6k nu Ie del1umc$te . .\lelodiile acestei subgrupe s1nt aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece. se striga in cerc sau in­ dh 1dual, ori toatli aclunarea, rilmul e slm­ plu de 2-1 (ex 58).

........,

!' fII
---...!
III III

! 1/1

'"

!II'

.,

............

la care "e aclaug~ ril1duri duble, reluari de melodie 1a c\'inta superioara, pseudorefren€ ori com plelari. 2\:01 am sistemaliza.l acesl rept?rtoriu HI doua catenorii : cilllece \"e)eale de clans locale; --. cinteC0 \oeale de dans de larga eircu­ la\ie. 1n primd cale~jorie ill horile locale de dans se observa. doua fonduri: '- un fond mai \'eehi autohton care inainte de a apar­ tine horB mai noi, moderne a Indeplinil funetia de a fi expresia ullui continut de \iata optimist 5i practicat 111 ocazii de cele mai diferite: la nunti, petreceri, botegiunii un fond mai nOll cu melodii mai etero­ ~lene ca sursa eintate in diferile imprejurari slnt cintecele yocale de dans ell contlnut nou, cu text de viap:! noua.. Cintecul \ocal de dans (dntee de joe) dau acestui term en un inteles propriu, sint hori implicate de joclli obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicaUi sint dnd mai aproape de stri­ giHura cintata, dnd prezentind forma sim­ plificata a melodiei instrumentale de clans. Primesc insa aceasta denumire in lipsa unui termen mai polrivit ~i melodUle eu texle poetice desprinse de clans cu 0 tematicti aden'ata altor prilejuri: nun ta, ~ezAtoa· re, petreceri, precum $i in numeroasele me­ lodii ce sint exponentul adecvat muzieal al unei bogate tematici din domeniul liricH

-----------"----"-----­
illdeplinind uceea~i funetle ::'orea propriu-zisa. Aici 5e produce s='::oza de alta data dintre muzica, dans, :=:s:::aie, batai din palme, picioare ~i textul a::en-at. Sub raport structural, aspectul eel mai uni,ar al horilor induse in aceasta catego­ rie rezida In ritmul lor - ritm punctat ­ prO\-enit din combinatiile iambu]ui cu tro­ heul (analizat de noi) evident pliat pe rit­ mu] dansului local. '\1elodiile sint strict vo­
: 1

_",.:.:~_ ':'::ai,:: ~i

s:

cale ca intindere, exceptie doar eX. 455 partea a II-a pe carp-o gasim cea mai re­ prezentativa melodie de dans. );umarul rin­ rlurilor variaza de la 2 1a 4 iar tematica di­ \ersa pe care 0 abordeaza nu face obiectul ana1izei prezeniei lucrari. In cea de a doua eate~Jorie, horHe voeale de joc de larga cir­ culatie am indus exemplele 514--536. Sint melodii cunoscute 1n zona mai mare a Tran­ silvaniel, vehicuJate de mijloacele mass-me­ dia, de lautari.

:: '":'.E'"
<:~:';l :::

IV. MEIJODII INSTRUMENTALE DE JOe
inca mai demult pc linga rostul lor de a insoti dansuL melodiile instrumentale de joc au dobindit ~i calitatea de a Ii doar melodii de ascultat din instrumentele traditionale: cetera, fluier. Putem astfel privi aeest gen cind in aspectul sau primar ca fapt sincretic ee~i implica deopotriva 0 latura coreicd !;ii una muzicaUi, carora li se aclaoga !;ii aUe componente specifice ale dansului maramu­ re;>ean, dnd in ipostaza autonomiei muzica!\.'. Melodiile instrumentale de joe maramure­ ~ene sint strins legate de strigatura. Ori9i­ nea maramure!;,eana a strigaturilor din co­ lectia lui Alexandru liplea (1006) 5e Ydde!;>­ te in expresia lor linfl\-blica precum !;ii in formulele cu care debuteaza: "Hei tu min­ drulica mea", sau "Tura, tura, feciora;>. / DacB n-ayeti ~Jritara~i / Ca sa dati la cete~ ra~i /, sau: Tu mindruco, pui~or i Tinara te-ai dat la dor ' (B.B. 153 pg. 83). "Chiotiturile" in schimb sint mai pu~ine 1a numar in colectia amintita. Izbesc insa prin \ ioiciunea, energia lor atit de adeC\'a­ ta jocurilor populare maramure~ene, jocuri lipsite de amplitudinea celor de pe Some~, Nlisaud sau S&laj. Culegatorul a apelat se pare la 0 riguroasa selectie a materialului acestei specii, retinincl in deosebi acele stri­ gaturi care prin earacterul umoristic se in­ caclreaza perfect specieL Caracteristic pentru dan suI maramure­ !;iean, ca ~i pentru cel o~enesc ~i bihorean, ~i in general penlru dansul popular roma­ nesc de mare veehime este desfa~urarea sa mai mult pe Yerticala, la care se adauga preponderenta hotarita a mi~earii picioare­ lor ~i, in general, a mi~carilor concretizate sonor, de unde ~i pronuntatul sau earaeter de ritmicitate. Conceput ~i realizat ca un tot sintetizant ~i intr-o poliritmie perfecta pen­ tru care colaboreaza domeniul coreie, me­ lodia ~i acompaniamentul instrumental, iar ill anumite l110mente slrigatura, ritmul devi­ ne un determinant stilistic din cele mai im­ portante pentru dansul maramure~ean. Fata de alte tinuturi ale tariir unde acest element apartine mal nmltor sisteme (intre care }i eel aksak iar pe alocurl ~i eel apusean), in Maramure~ e1 apartine unui ritm orchestric sau de clans, propriu de altfel tuturor cate­ noriilor folelorice ce implica dansul, ca ~i celor ce amintesc de 0 legatura de odinioara eu e1 cum ar fi colinda l?i dovedind cu aceasta o toarte mare \-echime. lar prin formulele sale mai simple ctovedind a fi in aceIa~i timp ~i un sistem universal. Forma cea mai comuna a aceslui sislem rHmic este cea ca­ re reprezinta ca principala unitate morfolo­ gica 0 valoare totala de 'd/8, opt optimi, ~i in al dirui oadru citeva pulsatii ritmice, de regula bicronc (optime !;ii patrime) se con­ stituie in fonnule de esenfa binara dar eu 0 HZionoll1ie diferita. ~lasura jocurilor popu­ lare e in general cea de 2!..! dar tempoul Yariaza, toate in sehimu au perioada de 8 masuri. Ritmul atil de elegant de 618 a ho­ rilor din vechiul re9at 1?i Hucovina, am de des intnnit in t-.Iaramure~, a fost transfor­ mat in ritm binar punctat de 214. Melodiile sint de obicei motiviee in forma deschisa. Dacd Ie simplifidim putem scoate gam a ca­ racteristicil zoneL ceea ce ne duce la COll­ duzia eel ele deriva din horite vocale pe care lautarii tarani Ie-au inH~rit, schimbat, inclusiv finalul, eu 0 formula caracteristica de cadentare, dupa gustul ~i rafinamentul fiecaruia. 1endinta de a surprinde folclorul in ma­ nifestarea lui sincretidi 5e manifesla pro­ gresiv in culegerile lui Bartok, E nea~tepta­ la stradania lui de a nota dansurile popu­ lare, dnd in genere muzicologii credeau culegerea suficienta nUlllai Cll eonsemnarea melocliilor !;'i determinarea ritmurilor aces­ teia - In monografie Bartok schiteaza dan­ surile maramure~ene ~i ce au ele mai ea­ raeteristic, eategoria, iormatia, mi~carea generala ~i tempoul. Se pare ca la dansuri influenta sud-dunareana are 0 contributie ce dlmine sa fie clnUirita amanuntit de vii­ toarele cercetari comparatiye ale coregra­ filor. Este neindoios ca aIci 5e juca odinioara clupa fluier sau dupa cimpoi, astazi insa ex­ clusiv dupa muzica tarafului in care nu poa­ te lipsi cetera, cu intorsaturile ei melodice Ce intrezare~te uneori parea aievea glasul fluierelor sau at cimpoaielor, semn ca odata

-

-

_.
-

... =. -

-- .­

.: ",--;

ochiulul satiric al taranlllui nimic uu-i seapa.1 viciile prin ace<. bat din pic-ioare rilmmile bar­ bCite.Iaramu­ re~ului.ca uncle se simt mai bine cele afirmate mai sus. In general nu 5e poate vorbi des­ pre 0 coneordan\a perfecta intre fraza illU­ zicala sf fraza core~!rafiea..i fi9urile de clalie. 0 ade\'arata croniea a sa­ tului.uri Itie \-ii­ ITa­ ara ex­ oa­ Ike lsul . Despre strigaturi.>i noi nu am gasit nid 0 urma de amintire a exis­ tentei accstui instrument in zona 1'. scoate ~i vede toate ealitatile. (ex.. In general ele Sf! b(lZea7d pe re­ petarea . pi­ eioare. .)ti. dar mai ales clefeetele :.sta ele a~i nai ea­ .i combati\'. moti" de a Ie aHHura joe-urilor propriu-zbe.­ mente.Tocul propriu-7is este earacteriz.i din loc in Joe de balai puternice intr-ul1 ritm \'iguros ~i totodata subtil. Aiei exi:. uo pu­ oul ~ 8 ho- . sall ei. 59 II de 5Z :>11­ se aseamana eu scara cimpoiului. o alta trasi:Hnra a dansurilor maramure­ ~ene este manicra de eorelare inl. Femeiie nu­ mai mimcaza. Deobieei pOliritmia are.tipatEt" unde nu poate fi vor­ bi} de 0 intonatie precisa. StrigaturiIe oeupa un loe important dalorita earaclerului lor 5im­ plu :-. ritmul este totul "fara doba eu tingalau nu 5e poate face joe" . baiuta din pdlmi. idi ltul Aeeste insu~iri corespund intru totul joeu­ lui "Ardeleana" din Vestul Transihaniei si de aiei presupunerea $i legatura jocurilor moro~ene de forma fixa ell celelalte joeuri din lara. Pe melodiile de joe clar nu numai pe ele dansatorii stfiga adesea versuri hazlii de 7-8 sHabe in ritnml muz-icii care se impIe­ tE'SC pe 0 interesanta eterofollie ~i in1r-un \eritabi! eontrapunet. Zona 0St(' carac­ teri7ata prinlr-nn numar relativ mlc de dan­ suri.lata e~le deosebit de \'igllroa~a. unde Ie zice "De 5trigat".. deobicei din 4 rinduri eu structura cea mai caracieristidi B-Bc ell rindu 1 al cloilea diferlt la cadent are de rindul prim. 60 a. in sensul ea fraza muzieala de ()bicl'i coinci­ de eu figura (oregrafica. asUel 59 al~tura melodici misearile ritmice ale eorpului si palmelor ea un ele­ ment coregrafie clegcnerat.at prin pa~i marunti. Aceasta ar do\'edi originea cimpoie­ reasdi a melodiilor de aeest tip. foarte rar de note de pasaj $i niciodata de note reale. Scara l1luzicalil a joenrilor instrnmentale cuprindc armoniccle 8--U. Exemplu in melodid de joe "hai-hai". Ele ineep ell interjeetiile hei.te versuri de 2-4 rinduri.. Oclata ell aees­ Ie structllri modale a jocurilor mai vechi nu 8Tareori rd~Una t011uri dat. Aceasta lehnica este eo­ muna atH joeurilor mixte cil $i joeurilor barbate~ti sau femeie~li eLI fran-eute baUii din palme la barbati. b). AU Up A-A--B-Be cu rindul al IV-lea diferit la cadentare de al III-lea.jnt an­ ne­ lte­ . Iautarul Je cintii ]a ma!'. ba­ liB $i dans.orate r0lona11­ tei naturale ~i se 5Wmie lntr-un pitoresc amestee-modal-tonaL Tn zona Yictuiese in­ strum('ntal jocuri ell forma libN.ta 0 lega1u­ rtl intre forma muzicii r. Gasim. melocl ia detinind un rol seeundar ~i mili mult eu rolnI de a tine min­ te loeurile unde se sehimba figurile $i ba­ taile care $i ele pot sa '-arieze. pa')i Si strigatura.re melo­ die. de asemenea. iar mesenii strigli ~i bat din palmtC'. oi. jar llluzieal nmnai pe moth'c $1 sec\cnte melodice ne putem ria seama de fen0111cnul corellirii perfeetc inlre rHm. eeea ee coincide es1e numai rilmul pasului eu timpul masurii ~i n11 cu masura intreana. rnaltimea su­ nelelor Ie-am reclat eu multa a proximatie. tropolitL pUl1eta\. deJ.~------ 77 -l55 re­ -jn­ di­ -illl >lia ~ir­ .ta­ pu­ ~au rea :es­ an­ ea­ rea . Dansul evoluea­ za liber in rilmlll melodiei rara sa tina sea­ mil cle a1ci:!tuin>a frazeolo9idi d strigaturii.at8o . iar rindul al IV-lea dt' ascme­ nea c1iferit de eadentare de rinclul al III-lea. Spre exem­ plu in timpul unei invirtite 0 pereehe tropo­ te~te alta invirte$te la dreapta ~i la stinga.afirma informatorul Sidau Pi:1tru din Botiza. Caracle­ risUe este intervalul La~Re umplut.lo­ ~i eu repertoriul melodic ea a preluat ~i Ce\-a din intonatiiIe specifice bill rinclor instlll. Exemplificam joeul "hanqll" de pro­ nmienta molcloH"nea<. se adu­ 118.?ul este regiunea in care struetura pasului metge in primul rind pe acompa­ niamentul riLmic. Ma­ ramure.. In joeurile de baut.-arleta a ullui moth' sau grup moti­ \'ic intr-un tot unitar. Strigatura poa­ te fi $i .a. multe mclo­ dii de petreeere inrudite ell jocurile din ~a­ saud l?i Bihor. Maramure.ul eunoaste $i joeuri de forma fixa.ro­ . de or­ iile ea­ 011­ pe )at.iei in5trumentale de joe ell care se impletesc aicloma "descintecelor" bihorene sau a <rti­ puriturilor o$ene$ti". StrigcHura este "cin­ laUt" pe 0 forma simplifieata a meloc1. in cer{'.i ar~ . Sea rile ce­ Ie mal des intilnite sint urmatoarele: (ex.sa.. batai din palme.l de impro­ vizatie. eOll­ tinua ell strigatura pe vers de 7-8 silabe eu respeetarea optimilor conform metrului na­ .

lata. respectlndu-se ~i imbina­ rea silabelor din text ~i a optimilor de me­ l()die eu neqlijarea qranHelor masurilor.: . . ceon a1 \ ieUi de azi a1 moro$anului. .. d).. Strig~. Increderea .. stimuleazd ambitia !Si tem­ neram enlu1.. muzi­ cal este aproape aeeea~i. trairea i?i semnifieatia pe care 0 cap~­ ta momentele joeu1ui ~i au multiple ro­ Juri de anunt a1 joeuIui.:..melv(:lel (:e dans. Vlata noud 5e rasfringe in con­ tinutul de idei a multor striq~Huri in care "e exprimi:1 optimismul. strigalura pastreaza ritmul mu­ zieH. La inceput versul unei strigi:ituri poale cuprinde.. illYeselire.­ . iar registrul . in­ sufletirea participantilor. 61 at b t ('.ii ritmica pa. Chiuilurile. L'neori emulatia capatli un caracter eo­ leeth'. fie femeie sau blir­ bat. iar ritmul. interpretu1ui de dUerite forme gaSel'. . dis­ treaz(l uri::-. Intonatia strigata se deosebe~.tmile stir­ nesc ye~e]i a prin glum e bine ticluite. de regula. r l ... b mJ. ... este eategoria . Strigatura este specia fol­ cloried cea mai scurta ~i treee eel mal ra­ pid printr-lIn proces de aclllali7are. te dupa eolorit de la un sat la altu!. c ell Sapinta - ex. Stri­ gaturiIe in zona pot fi gasite strigat.'oearile pc care participantii Ie aruneli unul aHuia. Pe fieeare silaba este d­ te 0 optime. hal ?B ha . Strig~Hurile "dntate" apartin unui stadiu intermediar in­ lre horDe de joe $i strigatul peste sat pro­ priu-zis. Ile oglinde5e mentalitatea sana­ toasa si dragostea de muned $i viata a ti­ nerilor si Ylrstnicilor. 61. tem­ poul pa$ilor este aeela$i eu a strig~.:1 yiitor.1 celelalte elemente ajutatoa­ re: rolul euritmic apare in leg~Hura dintre accente1e versului l. Jucalorii ataed pe Inceputu1 fragmentului muzieal pe timpul unu a1 masurii eu sau ni­ ra anaeruzii.. Este momentul in eare instrumen­ te1e muzicale soan a1aturat qlaslllui dansa­ torilor. strigatura enunta figura si 1111l11ara m1:.triqaturile maramure$ene este mal in­ lii inlonatia dialeetala. me­ ]()clizat pe unnatoarele sctiri: (ex. ari:ita Tiberiu Alexandru. care este deosebiUi de Ardeal $i apropiata in multe privinte de Moldova de Nord.: :.'ocal predominant este eel aeut..eu1ui ex.. rolul de emulatie se rele\'a prin pro..ufle­ tese pc jueatori.)te satisfaetia in {:''Uvintul ritmat a1 strigaturii care are aecente pe timp. 73) Credem ca autorul S8 refera la cintece1e voeale de dans deoa­ reee aetualmente la tot pasul 5e poate ob­ sen"a eum aeeste strigaturi "cintate" in afara danslllui S8 pot pU\madi pe melodii de cintee vocal. ea din ase­ mellea strigaturi dntate sa se Ii dezvol­ tat cinte-ee1e graiului muzical din 1\1a­ ramure$" (H. rareori eel mediu.. atrag atentia 'prin sclipirea satirica $i improviza­ tiile pline oc spirit. - -. comanda numeric a esle foarte importanla pentru socotilu1 mi~­ earil or.turilor... dubUndu-le dntarea. /tEste posi­ bil.ilor. a) Pe \' alea Izei ex.ii sint absolut necesare pentru eoloritul. 61. sc intilnC'5t(: . cind un qrup sau a1tul vor sa se in­ treadi prin joe: rolul de eomanda a1 fiquri­ Jar este inrleplinit de striqatura in toatejo­ emile Cll () on'1ine {\ fiqmilor bine inradaci­ .. . se ating trepte inalte in . in. -- -:: _.:erva ~i umorul savuros. interjec:tiiie. pun eel mai bine in c\identa \"iqoarea folclorului contemporan.. con­ tratimp sau sineopli: ralu1 animator este \810ros pentru atmosfera de petreeere. fluieraturile ~i exclamatii1e lTIsotesc striglHurile interca­ lindu-se printre "ersuri sau incheindu-Ie des.--~ :::. C) . Strigt'itura indepline$te mai multe roluri im­ portante pentru intelegerea eorelatiei din­ tre miseare :.. De poarti'i semnu] sponlaneiti:itii l..= Bocieoiel ex. d edror executie este supusa unor re­ quli de desHi$urare. d StriOuturile fae parte inte9ranta din dansu­ rile care 5e desfai?oara eu diferite oea­ zii.i 0 retinere earacteristica in- stantanee a \'ocii la sftr~itul melodiei. 6 pg. doua masuri llluzicale. . 61 a b) Pe yalea Vi:.'oee alba $i fa1set. voio~ia.carile.. 61. Caraeteristica pen­ tm t:.

0 p\ltem intilni ca joe ne barbati sau clliar mixt. JOC111 lui ViIi Vili a ramas crcelindo.. strucLura ritmko-motivicd.iii dansului b~rhi.--. biHatului in ritm contrapunctic (imitatul rDtiJor de tren sau a modi) in zona Borsa .!)c ob­ sen-a 0 inlerferenta mai mare cu jo­ (:uri1e moldovene~ti. ('. tn partea a II-a a jocului asisUlm 1a ~)a!i>i tropol. lnvirtita este ioe mixt de virtuozitate cu hattii tropotite din picioare pe care Ie exe­ catii Miatul in dreapta sf stinqa felef in timp ce aceasta se plimba us or si plutit san se roleste pe tfOpotita in jurll] .. !ntr-arle"-ar ca in cere prin casa femeile...ltrinescn desi in zona Viseu melodia Ja . Feciorescll..!\Jeloc1ia are tempo : .tni): ::':riqa Viii clc pc fune ! Hai mindra ell -:ne-n lume ! Striqa Vi1i (le pe sfoara I -:":a1 mlndrli Cll mine-n tarli ! AuzIt-am ViIi ':. SCllrta. Joclll Drur.. ::::1L s(!\rituri si tropotitu] specific ell stri­ -"tl1ri. introduc pin. iar stilul local se face si mai evident in aceasta sinte­ Zd dintre cele doua zone. Structura muzl­ eant dinamica tempou1ui invirtitei intrunesc calilatile oriqinaliUJtii S1 autenticitatii fn]­ clorului mClrammesean. Jocu1 lui ':iIi fiind solistic fiecare interpret barbat -ieidecum femeie C11m afirma Bela Barl6k) ':. joacQ si striaa pe acest tempo. sirba (I..i fac c]ai (lin fln ! .. Pintenii cei mai frumor. De invirtit De tropotit Dc baut 1n cere De striqat in cerc Jurelu] (Ciurela) ..-li a estc cea r'lin colectia noa<. uneori si pa5ii fetei capata accente si atund se scoa­ te clar in e. B(irbiJ~ j .'i\-ace cu multiple posi­ _. 180-200 I\.De sarH.i sint execu­ ·i3. :ar partea a II-a a joculUi este aeeeasi pre­ :·:tinrleni in zona Maramure~ului.'l:e.telor se executa de fapt ca si jocu! miresei. c.>if:' jOClli lura rica 11 is­ ~i rca­ u-Ie )atc ale.: c.[\f. de butut din palm. Pa'..trinilor.:neste mai bine dupa tehnica personal a.tesc al ba. h. h. ea Hicinc1 -arte din pa~iI pe care Viii ii exec1lta sarine1 -hIre sticlele ell tuica mat nOll )(>ste pa­ . acest joc contine ca :igura ritmica de baza formula punctata :'lnoscntli.Joe fcciores('".:.. cind moa~a satului isi adunii llepoatele.. l. falll de jllpinit~ r Grphlll nn si fae .'ente eele de tip anapestic pe .e ! C1H vMba si despre mine! Dar nu-s ~"d (le illnln ! Grehlll c. 3. ('ste "arianta sir­ hel in Irel ciocanc..jn-200 !\'ftvL (optimea). kci ore<"C\1 r1. :ciorica cea ll1ai .'alori mici de 2 saisprezecimi r. c.~ie.(". Dlim mai ios sub forma rlocumcntara ~'~iClatlHa .e hate in lllvirtituri. Bart6k <. batrincscu san a i11o:. ului be~..'i in comuna Ieud. in cere Cll bra­ :-2:1' pe tllneri si in linie. Batrinescul sau Batrineasca este j ocnI ~. -'xu] (>ste numal rie barbati. ~.-identa ritlill1l n10r~llllli r1C' trcll care <..arbl!.iitati de lnnoire.ilor f. d. e. d.le]e atunci cind obose~te mi­ reasa.\ habelor 1a botegiune" "Dc baut a nen:>s\.umitli constructie ritmicli in care dohmia­ ".Jocuri femeiesH a. la boteginne.iti pe care ii inUlnim 1a inceputul Indrtitei cit .j Pintea S1 dupa moartea haiducului a con­ '.a. optima. de ~arit Sirba e'>to un joe de laraa circulatie in t"atd tara 5i so joaca ~i III Maramure~ in va­ lori de patrime. UrmeaZB c1ansul proprill-zis c1inamic ~i eu pasi complkati. pasi mai simp1i care permit dansatorilor sa se odihneasca si sa--:. Perechile danseaza la illcepnt lent de incalzire. pinleni eu sarituri mari spre c1reClpta " stinqa precum Si bat2ii din palme pc 0 :::. :. ~.eenU! in partea I batliile pe care Ie sta­ .elor" "Joeul rlnl)telor" "a nepoaLc!or" rum am sratal.lJUat lupta cu poterele grofilor.ocu]lli culeasa din Bllclesti de la -'nrmatoarea Tnporan Ana de 58 de ani (mc­ . !fa· uzi­ jen­ in­ bitl1 : de ! d­ mu­ este epte uile r in­ pro· nen· nsa­ >osi­ ase­ ~1a· :\'01­ . . Jocul babelor sau a1 nepoatelor la carc se referea Bartok in col€'ctia sa llU este altce\' a dec-it YC'ritabillll obieei "Strinsul n0poate­ lor" de pe Tza.Hesc cuprind tro­ . 11 jaaed si dru:..1 la Bar­ batesC'. ... PC melodic de indrtita..cioriIor din \faramurE'S si are diferitc de· ':miri -.1 tn difcrite forme are ro] prerlominalli.J ocuri barbiitrsti a. La joe participa barbati trecuti :e 40 de ani. este specia fokJoric8 cca . Jocurl mixte n. Printre celu­ ]e ritmice ale bat1Hlor baiatului sint frec­ ..ustine d\ pentm meloc1iile de dans " Ilrlita" si ".7f1 . bihbllle"cu 1'. dnd poporu11up­ :a eu arma tn mlna impotriva asupriril. j()f:ul hi Viii (jo('ul dracl1hli) R~rhdt0<'Cll a~a 2. apoi din nou lent. Bl1trinii po\'estesc :a-si amintesc de striglituri ramase de pe ":emea lui Pintea Viteazll. Se aseamana ell jocul ursului '-.oml eoa· ob­ in lodii fol­ i ra­ \ll a1 ~()ria 'c.- tri­ ne-­ I. Ortacul "-ili ave a obiceiul ca ]a petreceri sa joace :-:e unu1 singur printre stic1ele de vin ori . c.i faca uneJe comunicari.-. sail ciliar 3.eLl J hiHrinil or este alta dedt ced de bar­ 1:(':-.i 0 optime.~1inca flirli a rasturna vreuna.:: 'J" ct. ..

ceea ee creclem ca I-a si derutat pc folcloristul maqhiar.pa cc fatfl a faeut cite."edite de sLadiile e.ll.-edea. muzicantul cinta 0 tnvirtita si din nou re­ "ine 1a Jurel. Aceasta afirmatie cstc numai 11l parte adevarata. in zona eonslruetia jocului este alta (ledt in ~Iuntenia." ponturilor ardelene)ti pe formule ritmice trisilabice de tip anapestic: b.ii bati:ii. 4 Sal! 8. Iste perfect adevarat. apartin aeestei catcgorii rlatorita caracle~'isticii ~ de . Denumirea arata ea apartinlnd vechiului repertoriu pastoresc cu versuri care pe 0 melodie simpllt insoteau jocul dnd lipsea fluierul ciobanu1ui. Folclorul muzical este "in ea viata omului in continna miseare si transformare. fiecare bliiat indrte fata oda­ fa. a modului de a grndi si crea..'a plin.te sa reprocillcll pilliPllii !. la mijloc se intilne5te cu cealaltli fata Cll care se poate roti san nu. tempo = 130--150 M~1. Jocul Ardelenese (ardele­ neste) se joadi de MrbatL ritmu1 de joe este eel cunoseut in tot Ardealul cu sau fa­ ra batai pe picior aiel 5e joaea cu figuri ]a[(1i 5i slirituri tempo 100--108 \:[\1. batute eu sin­ eopa $i pintel1i In aer specific zollci 11oas­ t re cit si Ivfoldovei. Bat~ta este dans [recvent pe Valea Izei. Culegerea de fata constituie un docu­ ment in cunoa:.de dans de patru rlnduri cintate (ori strigate n. Ardelcanca Rilehiteau(l (Roaia steIelor).1 a medilllni unde trM(\~t(~ 5i ac. Acest fond afirma totodata si di­ ferite grade de specificitate stilistica ce este dnd comuna intregului nostru folclor muzical. m!sca. In repertoriul obj~nui: de jocuri al satlllui Se Int11nea si dansu: amintit. CioMna~ul poate fi intilnit jn doua ipos­ taze: Joe de barbati sau joc de perechi. era un pllternic centru coreqrafic. apoi re­ .pirl'i popoml dill acest colt nordic de tara rom&neasdL 4.\lul1clul din ~Iaramure}. Barahoilll. 1mbbate cu elemente coregrafice. dl1pa care aceasta alcarqa la biiiatul de vis-avis. Ficcare 50list so strc­ duie<.te 5ubqrllpe se den­ sebesc numai prill ritm Si nu in caractcr111 muzical".'inc la partener. In Sapi!1\a dl1. dind 0 ima­ Cline certa despre eonceptia artisticil asU­ pra vietii. pentru dl noi am qiisit bine separate melodii pentm fiecare. ? Dermanentei noastre pe aeeste meleaqun. in abordarea unor genuri noi. ea "intre felurile . fUnd in acela:. ci~­ pului sau 1a paclure. Comparativ eu ceea ce s-a cules muzical din zon. In acelasi timp fo1c10ml muzical de aiei prezinta S1 inerente aspecte innoitoare. Am llltilt1it ~j Ardelenesctll ca joe soli'­ tic ell mici nniatii. Alunelul din Maramure~: Satni ~ilnest: nesti. si multe va­ riante.'oluthre din cadrul ge­ nurilor .rat cli 0 melodie de bant poate fi clll lata mai repede si poate Ii transformata in TnvirUUi. de 1a 1910 pina in prezcnt. Sint dansuri Mrba­ testi aduse in sat de peste 50 de ani proba­ bil de feciorii care facusera armata in alte parti ale tarii. tempo-til fiincl acela5i. Rata i PAduretul.) nu se poate face despar­ tire severa". plus gestunle ntnllce. Din mi~carile "echil:­ Jui joe de . Este foarte raspindit in zonele subcarpatice. s-a obsenrat 0 eYolutie indiscutabiI grefaUl pe puternicul fond tra­ ditionaL e\-olutie in texte.\lunel n-au mal ramas In varian­ ta de 1a ). Jurelul (Ciurelal am ariHat ca se joacd pe doua linii atunci dnd sint mai nlulte pe­ rechi.a. Batuia oin palmi sau de bliut: eu toate ca acesle meloclii nu sint joeuri sail clansuri arle. Ea .~aza prb strigiUuri in CNC pnn casa: bAta] de palmi si de picioare deci 11ng8.80 tesc" ~i "De taut" ace:.:ara­ te si se danseaza dupa ele. la baiat aiunsa Se in\lrte5te in sens irwers. cuprinzlnd eele 619 melodii la care se adaogi:\. asa cum afirmil Bartok. do­ .blhi de 1a un baiat Ia altul. in stilul de in­ ierpretare. pasii fiinc influentati de jocllrile locale. dar nn aceeasi.. de la horea lunga pina la in­ treg repertoriul actual.anesti cIccit batliile. pe valea rlului Ila. BarMte~ti: Ardelenescu cu ponturi: B1Huta sau Calu­ semI: Coasa: Ciobanasul: Roata i Tirleses­ cuI.. asa cum se po ate 'I.'echi. sau cei pleeati la mUl1ca.n. dar la oriqine aces: te dansuri au melodii eu ritmica-tempo SI earacterislici melodice deosebite cn 0 for­ mnJa specinea de sfirsit de frazel. Este ade'.a. Osendoeul' Bihoreanca ca la P~Hrova.'a contribui credem la cunoas­ terea $i mai amilnnntita a cintecului nostrn popular. Influenta cea mal \a­ nitli este. tind numa! maramure~eana ~i a zonelor imediat invecinate. '\ fixte : . El face parte din fondul traditional de jocuri moldovenesti aduse aict prin proeesul de circulatie. a dan Sll­ lui molcloyenesc care s-a ineetaten it repede 111 hora satului. Jocuri preluate a.:e c. . Concluztt : Am putnt constata di pastrarea pina in zilele noastre a llnui important fond folclo­ ric muzical autohton de mare vechime se verifica in toate qenurile muzicale din Ma­ ramures. a horei maramuresenc.i timp expresia instinctiVi.) si melo­ cliile de hora mai noi (este yorba de yoca· lele de dans n.ste aHHurata ~i melOOia.lerea \"ieW materiale 5i spi­ rituale a maramuresenilor.

Breazul. Ilario'l Cod­ siu. ~-a tE:rnic d511uit :!ansul este arian­ fiind sin­ 11oas­ . . Tmediat dupl'i aceasta. cinlecelE noas­ tre populare au dlpatat 0 raspinclire mai lar98. in care se cnvine sli amintim JHunele si ('ontributia unor muzicieni de frunte.:estor doua organisme au fast cal1C'entrate 1Il il1stitutul de Folclor._-p 0 S TFAT Icieea de a consemna creatia dnonima a poporului a fost desigur generata de frumusetea lexlului poetic $i a melodiei. conclusa de C. ajungindu-se astfel la crearea unor in~titutii de specialitate. ins a realizarea ei s-a conereHzat mai eu seama . iar ca membri G. de ciHre George Dima.. BreazuJ ~i avlnd 0 comisie prezidata rie Tiberiu Brec1iceanu.solis­ stra­ ataile tmicc anea. $i al­ tpie."iunea ~i de in­ lri noi. im j prelent Tnslilutul de CerceUiri Elnologice 5i DialecloJo9ic0. in 1 initiata de G. Fire~t0 Cd 0 astfel de idee ~i llobil5 ciorilltCi a existat in toate limpurile Si manifestat in cliYerse feluri. --_. Kiriac. penlru ca aeesta poate fi constatat din pare urge rea pauinilor ei.lra co­ llloara falcloridi. sau ctlm este Incrarea Folclor muzical din Bihor.ta C()lllOara. aces tea clOUd fiind pll blicaie 5\1 b E'sricla [nsti tll t u lui de lolclor din Bueu­ re~ti. G.1 afirma ~ patru melo­ \'oca­ esp~ir- ina in foldo­ me se [n hla­ ~i cli­ . preeum si de eatro predecesorU aeestora.istematica ~i In acest domeniu cultural. Gheor­ 911e Breazul. a 'leaquri. precuDI ~i de inteleapta dorintade a pastra :. lctiva a poporuI l o asHel de Inerare este ~i cartpa pe care 0 d\-em in tata. mai ales eli folda­ . ca D. in anul 1928.-. Tiberiu Brediceanu. ci si prin publicarea lui pc j)arcur5nj aniloL lnlr-ul1 lei (1p mono~Falii ale unui anumit gen folcloric. Gheorghe Ciobal1u.. lacob ~lure~eanu. pentru di ceea ee este fw­ !110S :. Brailoiu. suceedat ):1 anu] url1lstor de Sabin Dra­ goi. c]e\-enit apoi Institutul de Etnografie ~i Dialectologie.e aici re.ica ce foldor ~i a a :.:i trehnie propagatintotrk'auna. llllllla! prin adllnarea si p~lstrarea folclorului din cliferite lOne ale tarii noastre.. eu limpuL atributiile a<. Aehim Stoia. loan ~icola $i altii. Sabin Dragoi. Kiriae.i transmite peste \-eactIri ilcca<. de Sabil1Draqoi. Cll rostul de a cereeta si transerie intreacja noa:-. D. com. 200 Cintece $i Doille san 100 Melodii de Jocurl din Ar­ deal.ustinutti Sf ell pa. ocul . dar mal en seama dinir-o parcurgere dntaUL Sacotim insli necesar sa-i precizam anumite \-alente. IlU esle necesar sa-l prezclll8m continulul. s-a treeul la 0 aetivitate . din lllai multe lOne. do­ ~ul ge­ l 1a in­ 'u ceea 1910 I Ac1use de 1a sate $i prezentate in concerte pc scenele oraselor. Gheorghe CUCll. ~ieolac Ursll. $i 0 apreeierG c1eosebila si din partea fadarilor de inaltii cultura a nemii. Emilia Comi~eL Elisabeta \101do\eanu.. de la sporaclicile notari Si annonizariale unoI' melodii populare.PH' sflr'5itul secoluilli XIX ~i inceputul seeolului XX.0110ra au dobindit 0 l''(tindere :ji 0 utilizare lllai larna si prill parUle !loastre. dnd mijloacelo de impri­ mart' '-. GaniI ~lusicescu ~i Ion Vidu.i me­ lodie.. Asa a luat fiinta Arhiva fonoqrafidi a ~1il1blerului\rtelor. cmn '>lnt lucrarile 303 Colinde eu text . G. de Traian MtUZ8. Desig~lr..ii roadele nu doeu­ si spi­ nd cele lIte va­ cunoas­ : nostru ~ 0 ima­ Cd asu­ crea. Traian \!Mza. L ine~ti. Fire~te Cd 0 \'olutic :1d tra­ astfel de oJ'9C:lnizare ~tijn\ifica. Constantin Brailoiu. a caror pilda si stradanie au fost urmate de Tiberiu Alexanclru. s-a eonstitllit si Arhi\'a dE folclar a So­ cielatii Compozitorilor Romani.i pli:icut mE-rita :. A$8 se explica faptlll ea. omului pelenta cerceUitorilor de '>pecialitate si-a de)\'edit rostn] Y.

Cintece popora1e roma­ ne$ti din comltatul Bihor a fost tiparita la Rucuresti. Ca metodolonie. care de mlllte ori sint considerate de prove!1ienti'l fo1clo­ rica. deci exista un precedent in ('olaborarea ell acest mUZlClan care.. cintece propriu-zise.\carl0T11ir:i 'Ro­ mane de la Bucure~ti. Brediceanu s-a limitat doar la eercetarea a 18 sate.tra. oirectoru 1 $eolii generale de muzica din Si9helu "farmatiei..":e' fir('c.a tradusi'l si tipi'l­ rWi in Jimba romfma..rnl muzical din "faramnre~ a mai fast q.i primele considera!ii 5tiintifice asupra folcloru­ lui arcstei 'lnnE'. fapt CE' indid1 0 rlocumentare atenUi.c in oricar(' formi:l ric cllltllra orali:l san crntata.!. prezenta lucrare. rf>71Jjla ca ea cuprinde aproapc loote (Tenmile 11l1l7icale din \{araml1rcs. cunostea hine si limba lloa. "\e­ adnd inten\ia de a face 0 monoqrafie ampl~ si eli explieatiile coresplln7~itoare. 8utornl acestei ]lIcrari a folosit miiloacf>le morif'Tlle c. cm:ine-se a grlH Si despre eel ee s-a oslrduit Intru realizarea ei~ pentru ca "aloarea unei lucrari indica ~i meritele Hiptuitornllli ei.liqill: Tiheriu Brediceanu si Bela Bartok. ClllE'oerea Iu i Bart6k a fost pn blicati'\ 1a "Hinch en. car in specinl de Cd­ tre (loi nmzideni de mare pre<. Din rE'latilri1e eela:' Ce all rerceta~ lucrarea lui Barl6k tiparita ]a "iii I1ch'211 .. ci si prin tr-o adtndi. fisc de ancheUt imprimarea rlirec­ tao pe feren . Asa 5e explidi si faptn1 ea nn a cuprins In acest volum absolut toale qenurile muzicale existente in }. dar a\-jml Si 1aClIl1(' de~ terminate de conceotii:e social-politice al(' epocii in care a lucrat. a ceJcctat de ase­ l'l1enea. cercetind toate subzonele maratnllre!:. obUninrl astfel nn material n11lzical autentic '3i . prin grija '\cademiei Romane. de<. dntece de nunUL hocc!e. Renumitul compozitor '5i folclorist m Be!a Bart6k.int facule' d1]pe\ criteriile arioptatr' lfl noi S1 de c~itre ccilaIti specialisti. din jns~rcinarea . a fost posibil s~ pastrarea sau modifidirile iyite in te'xtu) Dlll7kal rw parcursu1 rleceniilor ce separ~ aceastfl colectie cte ceTe pretE-dentE'. Din totalul cJlltecelor imprimatE' pe benzi1e de maqnetofon a selectat pe eele mai interesante. Bart6k da acolo . secondat de 8cplasi folclori<. e]aborati:i profesoml Glworqhe Pop.pre fo1c1l"Jrnl !l1uzicaJ din \.a ::.L mentionat mai sus. plitrundere a spiritului fo]cloric.. Tn felul acesta. a fost efectuata h lfll0. mai tineri.'azut lumina tiparului c1ecil abia In lD-37.c. Pc lingl1 pasiunea de cu­ l . 1n 19n. merltn1 d~ a fl cea mal ('ompleta. 111 1923. toan Barlea.pcci­ fiee ('uleqerilor folc1oricc: henzi magne~ice.i ric dntecul \"()Cal de dans. Tiberiu Breoiceanu a cutT('!ierat si aceasHI lOna. Autorul ei a cules peste 800 melodiC pc parcursul a 14 ani.ene si folosind uneori aceeasi informa­ tori ca si Brediceanu si Bart6k. Dupa aeeasta succinUi prezentare a lIllor aspecte esentiaJe {lin luerarea de fai~. Sll b ti tlu 1 Volkmuslk der Rumanten von Maramure. ea nu a . fOrll111lind 11nele teze \'a1abile ~i asta7i..iaramnres. personate.lir. ajungtnd sa complmti melodii originale.-a­ loros. desi 0 alta ]llcrare a lui Bart6k .faramures.'olum mai multe doine. Ea cllprinde toa­ te qenurile foldorice exislente aici in prpzP'1!. completati in. Brediceanu avea 0 mare pasiune pentrll fol­ clorul nostru. asa cum (.. dovedita 1nsa nu numai prin culerrerea $i publiearea lui. Fata de colectii1e mention ate mai sus. tntr-ade\'. aceac..ta zona. in prezentarea folclorului muzic'al din aceasta zona.rcc:tat ~i de altii. probabil eele sugerate de folcloristul din zona.in merlin] si:ltesc.i etl altii. are. cornpletinc! astfel si omisiunil(' predecesorilor amintiti. In 1913. c\ceasta l1Jnare I1lJ a fost in~.afara de folclorul copiilor <. ('olinde. balade ~i dansurL Desi aceasta colee~iet intitulata no Melodil pOpUlaTE:' TOma­ ne~ti din Maramure~. In primlll rhd. ar:llnind hIr-un .ilie $i din propria lui marturisire. pe linqa allelE'. DUPH cum 5e . His'lnd la I) parte unele exemple mai putin caracteristice si ('xplicatiile ce intregul material ~.

i datinile mararnurc<. at in privln!a a!egerii ~i a interpretdrii pronramului Inuzical. profe':. re~Jblrul \'C)Cal dificil al unor melodiL sall arlHlHa prea incarcata a altord. d(' pildi.' hfltare. lOAN !>ERI'EZI Consen'aloru] de muzicd "Ciprian Porumbescu" Bncuresti . cit 5i a coorrj(m.. VOl' fi exL"linc1 In aceasta lucrare ~i lmelt.\lll~jlnt:]U" a Casei pionimiior elin S:· rjhelll \larma\icL prcculll <. Prin lot. )tiintitice pri\'itoare Ja foklorLl! .te hotan:-.inloLC:eanna pricepen:'d <. elIte reqiulli din tara noastril. uni'\'.>i (1] \nsamblul folcloric .1rii acthitatilor artistice ale formaliilor ell care lllcreilza. aspec!e dhcutabile. ce contine.>1 harnicia.orul G:lcorghe Pop estc '.>1 un neclr'}c ')"­ paqaLor ~i \alorifica!.. (. dar ace<.("Jr'l Ii.· [ollica IX' care () conduce. prCCU!1l $1 factorilor de cullurci carl' au sprijillit lipdrirea eL Prof..a$i ora<. c1in ace.or al (lc('stuia..:.dupa cum nici petala incloiUi la 0 floare llll-i schil1lDa parfumul .i ccnl1m. lUI nurnai in IOl1d lJl1de aclin'aza ci ~i . preclIJ1l 5i din explicatiile inso\iloare.Ul'..tea llu scad \'aloarea ei in ansamblu. ca text ~i mE'Jodie." unoI' programe artbtice (ell cO~ltinnt folcloricl. sau prin realildrc. ell astfel de glndurl ne exprimam pre(uirea ~i cin<. prel(~nla lucrare consliluic nn docUJ11c:nt de cllllllr(i rOnJ(lllea'iCd de mare \aloare. dr.. impreuna cn orchestra :)cmhi". auloru] l.1 [ormajia . " leqator a1 folclorulu i mUlled]..>elle. ('Me Ya conlribni ~i mai mult li) ra~­ plndirea frumoaselor cilltece maralllIIre'jclH~ln tara noaslrCi ~i pestE.i do\eclesle . ~i chiar pe-. Prin rderate :..r(.>i sp!endoarea.tirea em'enila autorului prezentei lllcrari.\idrd" al Casci ell' cuE~.

-

lV)IZn~

~Ol)lO:J

30 VI1)310)

SISTEMUL OBICEIURILOR

..
~
'.

-

-

­

--­

• ~-ti
~-~

.... - ­ :. -,
~

..

-----­

87 ---------.­

CICLUL~

VIETII •

Repertor iu I copiilor

1. NUMARATOARE
tIIr':; ::: '6/25!3

.P= 280
{j

Inf SidfJu /ieana-l! ant J dec. 1975 POlenile 12ei

nu:

2. NUMARATOARE
w:; 816/2497
lof Bobocea Vos!ie-?7 Oni J dec i9?5

J! ­ 260

- SCI/!
0;'[1

Poieniie

V/Cl.

In

DOUG trinuri

Au I.init sa stingd caS(l Pompieri de 10 fk;cQU

(H.'€'lasi timp ce mO(1Hl SE' ciocnea Pompieri df' 10 Banea.';(l

mdea

Au aprjlls,o

.,1

mai rau

La rn;Il€-fI frunle selie thm sutd lei

Hi

iei

pa

cine IIrei.

1 VINE PLOAIA

Nag. B16/2509

-180; J= 90

inf lJofon Maria .J7 ani ] dec 1975 fzei

!Ii

/;;e,,"})/

_:n' -- "e

----- 88 -----------~----------~-------------------------------

4. MELe, MELe
Mag. B1612505

Inf Sidau Ileana -11 ani J dec. 1975 Polenile lzef

co- do

bele

JeOd

Ji 1; ,

DJ
'

1-01 d8 ';~ol ba7'-01

Ie

a

- reD'l; vechl

- Ie - Ie

Hag.

~

1412190

5. cfRTi. CiRTI, VRANIT• A ••

~f7~]cc-t211
-;It
"

.P= 208 ; J :: 104
.- ce
do!

Allegretto

In! Herbl/ Anufa -62 ani marfle 1971. . Vodu Izei

elr - Il
17,";} -

vra

/71 - /::;

J

;778

{J-C}. 1 -

0.1

Pt/I

de

/rih du ..

cea

n-:"9

Ca HOi

Oei mil .m/ e pas Ie Pe'la H/ Ie

ma· ma rnea
0 - i Ie
va i-Ie.

6.ANE LI PANE

B 1612501
In! Florea Gavrilo 11 an 3 dec. 1975 Poienile Izef

Z iN PIETRICELE
NUMARATOARE
M~

B lJI529

D1t~~F--.---,-±~~:~---t-~ '1lTI$r~~--J--~ JT#-;f ~ ~ ~
v

)~252;

Allegro

In!. Te/epfean Heana 18 C.­ februarie 19'1'J Vadu lzef

.J =126

-

/a lie - bt.-, - /7u la . - 1/01 ______ .
/7e-/78 J'U

E=j

Jlru-/li

in.. - am .Jor P6l.. d0' Ca- lu -.>V

Ie

/7e

-- /7/1

,

eel bgr-

Jus pc1 n8 do U,9 zec c5 Iu - /0 Ie d pa re-,:::= Jus pa ~77t /7;} /7{} - /77Cl ze - e

m?·

/7)1

bU-/7/ le __ r( /e /7//7·-ca-o-v8z_

'--­

=1
.

89 - - - ­

8. BUBURUzA RUZA
-::; B 16/2504

.,110 Be ~ ~~ ~ .~ . ?6 I E.. f:+SEt . a=d1i~.~. .~ . =$t-4=. .---=.= ________.___.____ _ . .'.~ . ~.~==-~. ~ ~. -.-~-=:lI
It

In! Sidau Ileana, Fiorea Gavrilli-ll ani ] dec. 1975 Poienile fzei

bu-

ru -

za

de

/ zbu-ra

A

co - 10 m-Ol

In-su- re;

9. CUCIUMALU MANU

,,:::: 815/2318

*H
--

~~-280;.J 140

II: J =;:=~~
ma - lu JIJ-jl/l7 jJler-dul J'u CuClu-

~

~
1778 -

fnt Dunca faana-ll ani ]0 noiemb.1975 feud

~
nu
nu

)-/.

~

me;

51 J

In 9(oa
1-0

flal

cu

m/

du ....

!u
lU,

10. DU"TE DEAL DUPA DEAL

to::; B 15/llJ
;- 224;.1:: 112

Int Hachima Maria-Nani; Trifai Ioano-14 ani;Brumar Ana-II. ani; Ungur Vaslle-!4 ani,Munfean Iaon-14 ani 16 noiemb, 1975 - Bofiza

"
_ _ _ .i'

t=?i2lt.Jl[J.J=fJ }=~~1=1
du taL mar- pc:

'!.

dec;l_ deal -ll Ca-s mal mul - Ie
2(

[Ju - Ie

na.

pa

ghl - 0

deaL._ Ie ce- Ie

h'a/7-jt-rt

pa/7-t­ fe.

11. LUNA NOUA, CRAI NOU

•.:; B1'5/120
idem-IO

,; =110

LU-l7if 170 -

ua

CreH

nou

ne-al 2 JT ­ 17;:)-­

JT- ;7;)

sii ne

.= ,-­
'3
.,.. 871/2498

12. PITlGAIE GAlE
I

1

~Oder~t~ . ..Lt;. ~'= 200, .1- 100J5L~: § J-=ii-'=A=-+'BE ~r3 r= -=$c-~ :x-.~. ~
if g II'." ] ~ f . ~JL. . _,
,....., .
§t. --

Inf.B6butlloan-]8anl
100.1974
Vodu lzei

,:::"=':'_

- __ •

.

-

___ ' ______, _

It

Ii,; - II - 9;:) Ce !fUCI Tn

Ie
fl -

98 - Ie

tin

pI -

dor de

92 oa

Ie Ie'

Jt. u '[) ne Po - PC} Ou - ',08

J!'

U

I7U I7U

de-a! /au

de-d/ meu

8e-

Durn- ne-ziiu!

dal

g/7eu
ca pu mneu

13. LA SCALDAT
Nay. B il /2507
lleajj~J ~,-:8 eni

197'r

(/ .­ ne

14. LA PIER DEREA UNUI OBIECT
Nag B I] /250]

IOC ­

15. LA PlOAIE
,Mag B 74 ifflZ Allegr'o }J:: 280; ,,L 140
JOt

JOIl
liHlrti!3

·25.?1il 1974

Vaali lzei

m¥1~t~~I~i~~'~ff~~j:-j}I:l:~
@)

---'-"-

-----"

,
91

1

16. LA BUBURUZA

Mog. 8 11, /2196
Allegro

)::232;.) =116
,.........-..,

Inf Herbi! Anura-52 ani aprilie 197t. Val/U Izei

ru

za

Ju

Ie

ma-n

dj

ru -

fa

- ru

2.'8

ru

ru

-

tao

1Z LA LUNA

Mag 81/,/2185

Inl Herbi! Anu!ii-62 ant
febr. 1971, Vadu Izei

no -

ua
t/

lu

no

ua

Lu - nil

no -

ua

eral in

dj

I!)

Te-a/ vo - If

pe

ne

Vo -

Ie - rna

JI

pe

m!

ne

=--~ -- -J
--:- :j

18. COLINDA DE COPII

In!. Tomo/ago Gheorghe
Mag. 11 / J5
=100

a lui Alo-I,J ani aprilie 1977 V/~eul de los

19. DIN· PALME

Mag 813/561,
Inf 86buti loan- J8 ani febr. 197t.

Vadu lzel

frl/-mos fru-mos

II - .re - be

A

na ca

/7t, ca

rum-ba hlm--ba - sa .

j

J

PUIU MAMII Hag.ra-a xa doam-ne Chha1exa doamne -Grhl de primaVQra In pod ~l·nCQmaTii $i pa pteatra·afaTa. i7J Ir r 12 r r ba . pn-ma . ~m ~ 1 mal pal r . cu - ~ I ~ ~ 1 0 nu - lUi fa Ie ca -pu dom-I7U lUi. .ra -Ie :11 J: 5rlu de . BABETE Hog 11/1 £~! J)?lzr u .92 --~--------------~------------~--------------------------- 20. 3a - Rar ..717 pfeaf.82 or aprilie 1971 VIJeul de Jos pFJ C/7/.1= 60 be fe. -. J~ a r::::"1 J J Ii u Inf Tomoiaga Gheorghe a lui Alo .. Chindri:.be fe. CHIRALEXA Hag. Braicu Virvara. HAIA.. (u un r F I j-.Florea Haricuta-25 ani ]0 noiemb. II -./7al.Ie ..j­ Chiralexa doamne Cili ciirbuni in vatiC'! Atltia petitori 1a iota Chiralexa doamne. 17 /25 Recitind J::68 Inf. Cu. [u cu - Ii - Iv 08 nil Ie Cd -. 1975 leud /171 Pi na jor .4J ani Viseul de los ' aug. 21.. Hario-20 ani. Chiralexa doamne Cite pe ne pe COCO$ AUtio coconi burduho!Ji Chiralexa doamne.va li-n c..PU CTntecul de leagan 22. Chiralexa doamne eifj carbuni 1n vatTa Autia pe1itori 1a lata Chiralexa doamne.~/ Iv lu MI. 1970 e_ r rI tu Jcoa -Ie pa dm re -.r F F fJ I r r F Irl~£]g cu cu cu un It r I j r FJ I r r I j F FJ I r r. B 15/2]1] Moderato }J= 150 Inf Plesu Anufo-20 ani. -. HAIA.

r :lod e-u I 'r r c.e 'e .:J ap el. JO..e II ..ell (~ hit r f r (r ~# 86L =€( dPdddti !aZI allUalod 5L61 'lap [ IUD LI-DjnuV SnaJlad 'Iul .Ot.ieoo 'e e e e'-- e-e e ..e 'e ­ 'e 'e e llw-ew 17( -fld 'e - Ie e (e .el. (.{ 'O!"H I If :Jt7d - e-u If Ujo e.. d f ./0/ nf- . ..j dP Ifld el .11 I/o./O! -.flo' I! .V t c( LI .e (U II' .(SIQ) los1U1Q DWDW m !WlOa [UllOa Iosn !WWa owow n:J (S!q) Ios!nd OfDI.rE r~ <f r f I mo "r r t( I r . 8[5Z19/8 '{ioW HOSlnd 'VIVH 'VIVH "~Z r- t:: -­ l!iL/ FUi nl - fld Ie e e 'e ..waPI r C( I y [\$ F\$Bt OcL =<f OlDJdPOlAl 090Z 1 '1/ 8 'DOW NV9V31 30 J31NIJ "£Z - S6 .fIW fe'UI is' I-:!f' .IJ ew 'e e-e e .

J! Rdlele din asia lume (bis) Stiu cd nu Je-am pl1S eu nume (his) DoinG. HAIA TU ILEA vezi l. .. te culca (bis) '. 26....5j rna dw:: (1 sec"w Sa te pot Vedf! imbl1nd ptitd de griu {i-oj fa Cd m(ln1a mere 10 moara ... Cd flaia pui de cerb Eu ell tine ma desmierd ati/a ti-oi hOlj Plna ce le-oi adurni. culc(i·te puiu mamii (bis) Nu te·am Idcut cu /iganii (bis) L ... 1975 feud I' .GNag 77/71. .oara PJnd-j crel)te mc'iri..!II ha !a -• Hoio..... daina fii doina (bis) M-o VQzut la mama dol (bis) U nu marii ~i unul }01 U I1U harnic lingd -noL 27 HAIA /HAIA.130 Inf Fforea Vasile Citetu-1.8 ani 30 nOlemb... B 16/1676 Inf Balea Marie -79 ani 30 no/emb.Jor .(1 lai.ia /7.. II] /(1 /(1 }a /a (bis) Va-.94 ...soara..­ 25... Sa mai fae altu 10 rind Cd mama Mra de prunci 1 co nucu Mra nuci.:}.tY .Jar .Id /fa la pu~ ...1975 feud • /JU fla .. CiNTEC DE LEAGAN Mag. PUISOR . In!...... Maguta I l!i~c6 -20 ani. Dii-i ell mama $....na-I I te rna n - .. HAIA..>1 t-a lace scovcrgioard. . .... • -... VARIANTA I Mag_ B16/1106 Moderato jJ . twia tu I ie{l Cd mama Ie-a /egana $-apoi haio pui:. Pascu Marifica a lui Steapan-25 ani Viseu! de 105 febr 7970 ha .

·-l()cic"(:. ..)lSj Eu te JC(j<Jan :.<~-. .._L_ J':"J: .-. leud =m=~-- ::£I=*.rJ=~ ~.i po stiliga L)e~(J(J{~ f gas esc .i:.-~~J. Liul.1-1If..~- /- c-a G/Il .los -==::::J ~ ! ::::::=::j :i~*~gL~1J . 'Jw.~·7 .h:~=---::.w __u __ •• -r -_. i lii/.Ji=-_~:':~=..Ii- tat SLlparat S6 Ii.~:=t. .o~I..:::-:kJ -t-~:::::=:-_ /. ~C! : Inf Jus r: n AnutD··ZJ am 30 nO/8mb 7975 j)-~ J{~-.~ie FaiC} prunci casa-i pustie So.:_ ' --=f=:-:--~t:w-E3 IL_.f " ?) iJ. { I .-----.:: eu f-/(lia hWci pui. .L):! t_ -... "1 !/.~~?~~_::~c~11"i.' ~_ "if I . 1ro .ii=I:_-q---.! .. pu.~le '. hwtl.-. ·=!:.95 28.w...f~/ oor ~ -.~-:-~~---.\fe/ica··]? ani dec..- .s} Pinfi iJ:. -}=!:ZO=.~rCcf:~~~~t~!c'~~K~~~. HAIA.'\. siu cit de supdrata Pruncu mamii rna desmeardd.• ~C]S'".. -.-..:'qdno[ D~CU Ml!e·a~ I[iii .fj (! II tau eJUi C L i1' ce 1116 foe jJ e'a btl tr) r LCUl-U .•3':8'~~'"--~--tc----~F_:!wL~. ".~. f\ ... ~ P'U'I'SOIJ .... '.. ". :~~~.] mali$o[ jj 81 (bis) [bin he. ~.::::I______ _=. HAIA. -. HA!A.. A ~:~~:~==~~'~J~I~i' r.-.om prune de ('iupait De cinr 0" :): prdrddit p(.)c (bis) I I .1 (j . . _. ."f.~-. --~~-~ ~ . :~nutc {] lUi J- . -. 111-0 Jegdnat Nllma na!oc nu mi-o dot Clnd 0 io sa am nOrGe L-o Opal moica po [<Je. -Fa flO!(t JUlia $i-l dLL (L (bi..) .l.>i "d cireoptc r..tj (1\/e.> ~------------~----..7} __ . .Jdf7I_..:. bani $i mo.>r.-*·.-~-g..1// LL ••.~}-i~~-::-El~·C-~~~~L~::f~=:::E~~==~~1-=~1t11t~~~ -=-. 7CJ70 Vfjf. . .---.?llU i-'o llni (Dis) "] u PUiWl 11 durni (bis) Pin...-~ --- ---~.-:. ¥.J ~~=:t-~:.1 uilJ d. .. (i'e cue (.~~~~~~ ~ ~_t:~~~~Cc=t!-··. _ .--Il<llP. BAIA .{' q8 ("'1 Ie.. 2q .--~-#t.~ <. Clnd 0 io sa am tihnenJ6.-=-~ __ :~3 ~ ~1 I --fIr.>.8 ..'ciclnte)J~ lF3 '. Sd L->uf1J Pi.~. •. .._..ler!!·· LL. ~ .-:f:+:-j~--~::'f·~~ ~a-~/'.~U.t--=t=. M-o iacut. di_ .-----. Wl't:.=: -­ I---~---w. 875/L. -.(1 S.7-=tiii-·--uJi'-=+~-::. Eu te Jeogan til now snfnn Haw. '". w.nl/. PUIU MAMII .I r'. .-::~ -=r~~~2~l-~~::~.. .1:f~~'f'dffE'i~:··~:~~-~~--M~~~:f:=~ . I / I. ._. (ofs) t1pat-o n1aica-n pard (bis) o ce rn· tacut nln:l~._ .~_•.. ta! i 11£.-~.-_: "F "'R­ !J . ./ 1"0 . rl~{~ q!\IA.---..~. PUIU MAMI .--------. ~~:::=~t~=.._ (.f 'Ce"':~.._--.-'.~~:-==:-~:=':. ~ J-\ ~l In! 'C7(! 877/717 [v1odei UL'_) . .---..~ \J ~ !Ie Ie·· .:'-'. -."._~~_7~~.'. 3D._ .----~~~~. .1/ =~~=~=:=:±~=:. .'J '!filA t1.:.: .:-J:~2':~::::. . J A.'~~---:'~"~---.~ ~ = m ~ I .

si n-a1 somn Leganlndu-te pd tine Mull lucru mie·mi ramine. Si din easa $1 de-alara.b J ! l j J.____ t-a ma ma 170 n_'_ eFt i> J J vre8. ~ Ir p F /i/Ci -- cind r . Nici la prinz . MAMA CIND M-O LEGANAT Hag.8( Ma-ma __ dnd!77-o Ie - ga- naL~_ Ma-ma_~crnd m-o /e . j II Un lin-lin pui de domn Mult Ie leagan . Mne-o cintat de dor . 1966 Birsana ~ § P fie. 1975 B1rsana OJ Ala JJ . ~ Ii Ip Ei E Ii Ir F U.J.Ii r IJ !lu .LIN CU MAMA Hag._J J1 @ ¢- tdtJ I k2i1 J) 4 G I J) !i.g8 . B 21..96 A _ 31.. II 1.s-a plins (bis) DOTU de mine s-o prins (bis) De cind s-o prins la inima (bis) Nu mai am nici·o hodina ..18 ani ian.ra Cd-s micutd sd cresc mare (bis) S-o mlngli la supdrare (bis) I j) gu J j.tj l!.0 cin. MAMA CIND M-O LEGANAT Hag.J IIi Q E p IF g . l S' . .ml . Birsan lteanii-25 ani ian. B 15/2372 Andante ) :120 Wi @~ ~ Inf. /329 Moderato )= 140 ..faf mal I r F .0 ma de dor mne-o tat.si nici la dna.5 ani iunie 1978 Sdpfnta 32.71 t» Ie Andante )0118 • Inf.!7d:.liu pr ma de dar mne.. • ia r £1 hil178 _ __ P I~ J 1m cu ~ " U. ma m-o~_ /e 9a . HAIA LlN. Si de iarna $i de vare De loamnd.. Borodi Ilean6. cfn.. tal II 7Bf dlil ra mnj· 0 cln - 33. B241 1. de primavara Si din easel $i de-alara. A w ~ • Inf Husar Ileana a Cionchi-1. ~ • .

DUl. II le-o g8 DiJ. ~ J) J - //{} /uc ru 1~77/ /lld/ rj' mF' ne '''if @~ J1 J Du! dUl £lj JJ !7CJ - I J. flol I j) J 4J j J I J. 001 g. B 71/726 Rar )= 128 Inf Bora Nas/oca a lui Con/rate. ~.pI ~@IJ.piI /TIIC L-a lasat rna-sa durnind $..! J/ . !7a .40 ani dec. A .. /.7 CJ A 1 - CJ ~. --t ~.J {l1.. I-a allot doina zjcjnd.mu ~ B OU!. HAIA.. B lJ /7121 Lento J>= 125 t:'I In!.-. 001 *' I Jl J gJ H iTlil a Pu . II da _ OUl CUI na - da__ /1 ~ 35.. fTi!C=_-~.'.J=10B Idem-17 =$g J~nJI a. LIN LIN. i J. dUI_ 4 dui___"_ (/(J /10/ na _~ ca ___ ~ /' . OCI. NA DA BOI..Iu . . gu . D//}_ 71 '- 1ti.. 1976 ~ ~ @) j {}i=j) -pJs-l1 001.. 001 -:J.de-o Ie . 1970 Vi~eul de ios ~ IU - et I p . BOI ani Nag B74/ 2799 Allegretto )::216.i haiuca pUi~Ol Pina·.ra____ co .du /1 ~~ lJ te j 4 pe J "" IJ Mulf 11l W I J) ./ld tIJdl lt4i J-=h$-h!§ DOl Bor~a fa /)il7 de un . k I c[j " J71 :!@ I)) W J) J ] '. 36.' ma dul !7CJ E CJ ~ d d a Dul cui na-dCJ lJt9 4: i j. PUISOR • ::::::j Nag. DAI HAIUCA ~ &§ru?r @ 0 ~ @) Mag.___ de un .~ iiiioo-" IW~ - :J /TId =t :11 r p r f. cle~te mari~or. I3S lj j) J Le !}B . DUI." . . 97 34.] .de-o Ie na. Tamas lIeana-24 ani ian.. 001 LJUI '..!- de_ co- -.h J Ie . 4 J.nfn. /.. /77a l71a Oal__ /la Cd___ CU /TId fe-o IT =t ~ ma (bis) Ie !}8 -- n8 /TId ~ I .

... .... i 98 .............. .....___....'.... haio.rn ~___.­ 37. haia..... BRAZILOR VA AOUNATI • Mag 2918 Lento...so te v [E' Mare cit-U TibJI"...... HAIA.~....Ii pe lw Haia........ ..........}ica a. . ....li nec(!...... poco ['ubo to #~ -134 in!. Turcus f (aaree -::..... ho/a........0 a{1l 7968 Dragomire~ti fJra Zl / (1:7 Brozilo( va adwwli Norilor va-npIQ!.~~~__~.}iiatl fiodini soare-11 dfUmu/ tau Si·Qscultafi cjniecul meu 5(1 te feci co bradu-n illunte Sd iii hamic $i CUllHn $i sa flU euno.... Sa-ti lie W$U obraztr Pe bunici . ..w Neeazu de fe-a-ncerca Pe bunici CQ-i in/reha..$tl Om co Pintea V itenzll. PUW MAMII Mag B 7969 -Halo....:... {Juiu mamii MO!. HAIA... ia Mdmuca te·Q !egdnQ 38. haia puiu mamii Nu te-am Meui eu /iganii HQia...

. ~ ~ t'\ In Mag 23/]:.-___ I re C/OI' .._~~~-'~~~~~:+===j (TIe-un fc ClOF___________ [Jo /'iJ t: ~!l I I"~~~ .. Ale mama-un ieciOIa$ Dragu mamii ingero$ A. TU ILEA VEZI 25 inf Pop ~ Mag.. 1. 12 /Ie. nani. II /3420 Moderato _~: 140 Ana . :----=1 ~j L·Q-nf(i$<1-n scutec de in Si }·o adormi 1a s1n 40..32 ani 7958 Viseul de Jos #-f¥r~---F-l#1~ ~ ~] I @' 8 ®Jd ~plAW J.:-. ./7/ .dPOI /Jd·.) ~ n ~ !". ~ S-:J irn. ~"u/J~)scu //{?DnO zaon/ 19SfJ Drcg[)mi'~?-?ti -......Si cWo Ii-of hOlf Find ce fe-oi adormi.li eu un dOl Sa am pe lume-un fecior DOTU mt SaO lmpiinft . - I(] h. fJd - nI fJd--/7/ l7a -.J J---' =-::J f.£:~~~'~q~J.~~~-=fi--"*=-'~-::=--==-jj .co::.0 1/ (7!/~ ______ ~==-r~~~~p-. HAIA. ..'..1' ~3 <7rn pe lu ~ ~=Jt~:. F T ! - do b/'n dlf • Am Qvut :.:.' -. .=iE~IE'~ i Am :.-r F'" v itUPii£t.!'icr~~'"-. -- Id /w - /(] /7c.~... 5/.5i-un fecior am doblndit. vul eu 1.. .. HA lA.:c.{'?~.. J-p? -~--t= JJEi=M I lie') la h.~!.ld pU-lul (TId-mil Nani... nani. ~ '". Mit ~'('. .a daca-a veni }'v1Qmuca J-a ciupai.~ ~ ~ i<... UNa r-r"r'·o"''''''·' /'~.. nani.. .99 :~o ~~ .· /(] /?a - /3 ha - ICJ k9 - rJ. S-apol hala puiuJ momjj Cd rnd duc a secera Sf pita de grlu ti-oj fa Cd mama mere 10 mOGld S1 tj·a face scovcrgioard Cd md duc a sec era Hula haia tu IJea S-apoi haja puifjoQrd P1nd·j cre$te mdri$oQnl Hala haia pui de cell» Eu ell tine md dezmierd .

· . B1]/1. ~gj i lid-Ia ha..­ ~==-:31 -..Jor.5/ mal m8 -. easa-. . mO$ie Fdrd prune. /fa ia ha-.61 Allegretto ()::110) ~ frjl7JriJtjr}J ~:--t~ .. pus tie. Ira I faf Ii) t.--2)l i1Y:~ lid fa pu-..r/ .·· ..i - 8.b-+~i¥tt~··~~).h Ha.ri--(v: ____ .@ cu biJ nat '+ II -"J.~_~~. ian.1)8-1 5/ mal m.p _ _~ ~===:E _. 1971.~~-==~~. HAIA.p*~_)) . pa Sa n·am prune de legdnat Mi-a$ trdi tot eu bUnat Sa n-am prune de eiupdit De dor m-a$ si prapadit De-a$i Ii cit de supdrata Pruneu mamiJ rna deslaM $1 zOQard din rnihurele Eu rld printre lderimele.4~b=E~ -JF--·~.. FARA PRUNel CASA-I PUSTIE Mag.''? flU fl de am /e 98 na)-3' 11/ a.----./la-.a flU - $)l 0 ru flU .fa D jdBl-./9 17a--..i P/-od-i sl ma! m8. HAIA PUISOR • Hag.i L Pi /73--1 Sf ma/ m<5 ri Pt-. D-a$d un pruncut drag Pentru el aCusd-m trag Pot. Vodu Izei - ::( ~ • t . 42..~ ~ .J~r)~JrT=~_~. avea bani $.. ! ].0 Lento. poco rubato »::120 A Int Huban Ileana 26ani 1968 Dragofflire~ti f~~j@ ..a pU. 29/]1.. II De tiff I In! Visovan Harie -6J an.=¥:-t~}~. .100-------------------------------------------------------41.-ri - I iQ.Id .J =tJ P/ -/ .

h. ~~!: .-~ /1 ':. ~. J~ ~~=-P=f. halo cu mama Cd mama te-a Jegelna Si coconu s-a cuica Halo halo pui de pe$te Eu te-am fdcut. -~ ..._. (_fI . ':. _F==-=1\. ~.~i mel due 44.! ~ I! '. ~~ . k J U ~ 3- ..1111 101 43. .. Haia.JLJEit~=~llLliffi~~mJ4J 1 . /t -----~-. _t4 • (i~ti tJ r --~.5/2601 GodJa PaJaga. haia $i-j dormi Pind mIni ce s-a fa zi Haia..~~~~~..'-: .~:4-FJ uF ~92 ~. f!2~!} ---. fe·o := -: ~'1J1C.?=S7ii§iB) co nul 5-0__ . * .p. . EU TE -AM FACUT.Ii0~__~__~:~b~=-:-J:-~~=-"'~~~~. iJ~~. ..(/ . EU TE -01 CRESTE .j.-c---~ 'c:..." :--. .L.. "". HAIA PUIU MAMII Mag B 1. haia pui de cuc Eu te iegdn $1 mel duc $i rna fac slugel 10 cue Foc $i apa sel-/iaduc..__ ~ I "1 .... ~ . /78 I a pu."U ~~ Ji)11i~-. F 5- ! l~ "'-- j~ :. s.__ .... fa IU ==::=J ma mil.' ) ~ .e. HAIA. eu te-oj cre$te. ~~ ~ · 0 _____ Int lust ·36 cor Mag 28/39 Wf) 7970 S'f'-"~~/11' u Rubato ) .._.. .c ¥J -~-~ =: ill 5 3tJ 3:.. FP --~ co - '~~ co ) si'.:=~-:.}. t":'\ .IU ma iid .i sf ~I ttf -~ /a.~:::t..--~--.--­ @ rl ))_J-= r:.-...:-=: '====F-§A -+-~ ::::j ..-~~- - n~soi' ~ Haia haia ell mama Haia hala eu mama Cd mama te-a Jegana Hoi eu mine pui de eue Hai eu mine pui de cue Eu te Jeagdn .-~'!~. Cd _ _ _ _ _ 31 ct==-=== ~ --)- Haia. -- ca ~-. d:..I • -)~'..--­ r:: J i l._- ~~§~1_t:' cui.' .. . : : 1 1 8 ' u. ~ --- -:._--r--.r .....55 ani mar/Ie 1965 75ani l.

ff~=~J! . "d.i 'btllbotu mirat te-ntreabd tu Jemeie.~ :$ :(~../ ..1l'..'1 i . --• .1(ii Mrbate eu dreptate Nu-mi cata Jeacurj de moarte Cd am to la botejune $i-o 10 neveste nebune Plnd Loolalt-am petrecut ~perld ne-am Idcut L . .--.'/ ~ ::y ~.Lir.. '~f:~~~~~~~~~:..:. • --.'-~...a (bis) ."1 ~?f1 { his} 46.DE cue 1: :. ..:.\> . ~.24 ani mil! lie 1968 t r 1. BOTEJUNE DE FEMEI Int he "[aria .j ..." ijrCJg7mfrestf :i:fj~:. e~ti beteagd ? j\.~-'~/ ~ ~ =. c'. ~'.. ~1.•.

tt f"-· EJUNE In! 8' 16//44 ~ r­ " ~ 0' ~1 d.--. ~. mli M1nce--te locu de trin Clnd eft.ll "/ C::J oS-am vCizut pa Si m-am dL!s~i i5. . Hai.:j .. Hai Pleac4 trenu fuierind R4min mlndrele pllnglnd. 1-7 A +-.t.O/ c/. Ii f~ -" ELOR ~~. DE PETRECUT F 'd.l Nag E7i/ IN CATANE COi. gol meri c1telin C1nd efti pJinut de c4tane Tu atuncia me. StrigAturi: P6i Gald mamd.".-'-'..·J~l:j {bis} /In{J~ Repertoriui t:ctdnie instrum~id(J~~: t:T 48. .:. J.~. tare.---- W::J----. gald sord Cd m-a~teaptd trenu-n gar4 t. 7971 Vi. ma. ~t..------~-..

. " Mai mlndrut viole pUnd Eu te·a$ r(1sddi. Cum md fugaresc gradatii Si tu te iubel>ti cU altii. . I " " I • Hai. tarat. stngotun: PO!?W SimlOn -]0 am nOiemb 7971 Viseu! de los " ~ i 4 ::::. . zongura:[ovaci Marie-51 ani stngaturi: Pascu Simian a lui Sfeopau-30 ani .0E MERS IN CATANIE Hag B 77 /29] IVlorCIO e • A " -­ 'I ~JiO---Et--~ .= In!..n grddind $i cu 1acrimj te·Q$ uda $j-n armata.Fr-=*c=-@=c~+~-=t21l !lj '90 . • ~ I i . mlii Sa mal seap din tine-odatd S6 port clop ell pana latd Cum I-am mai purtat odatii In catane n-am de mars Numa cu mindra pe $clS In cdtane daed-oi mere $i-acolo-s mlndrele mck l .104 ----~---------------------------- 49. [ovaci Grigore -57 anl.. -• 50..prima~} contro:[ovaci loan-29ani.. Cdtanie bldstamata Hai.J Eu cdtana $1 cu strut $f mindra·j cu 1eganut Eu catana 1a-mpdrat Mlndra-i cu 1eagan 1a pat... HaL· IDth Urcd mlndra sus pe deal Sd vezi cum 1s militar. DE PETRECUT FECIORII IN ARMATA In!.febr 1977. tarat Cavad Grigare-54 ani -prima:. Mindrd primavara zine NU-j ave parte de mine C-a ave parte armata Tirnacopu $i lopata. .Viseul de los . nu te-a$ da.

} 0~rJ-r} Cl:J /ie Tu I r­ t.)i 0 0 ia spa/d-n sdpuneJe (bis) Spaid $i came$a me maJ (bis) eu-care am hi/teit eu ie..1-.8 (In! 3D noiemc 1975 leud Eu :n'-I due rrl!!7 .'_I/ t _ ' rie.< 51.'.. spa}Q-n .'~oflOneJe . la./ ­ febr 1971. la.==--:±C:=! . EU MA DUe MINDRA-N CAlANE A - - ~ ":19< B 16 / 774 r : 140 Inf (urea Jaana a Petrea{)ulu' -65 ani.1{)5 .51 SPd . la.. A • ~ Mag. EU MA DUe MINDRA-N CAlANE In! l.. Vadu IZe! . la..rdelean loan-I) ani - ()l =180 ) r£:1.)i-oi jeJi-o eu cu jeJe.' . did­ -Y' ~ .< '- v ~~~-Fi=~~§-+~-=H==~?7:lf!~~~~JfiJF 1::3 r/i-mil Si _____ siJd-Ir-J ~t w Tu -~ ~~ Tu =ti----­ hal-ne. (bis) $i trimite po stele (bis) Pd $uieru vlntului (bis) Ai la.- ­ In! Ardelean Maria. ~~-==sFf=.flf'. 1a (bis) .r)!? _ fLl s/ :spa i:l if. tu . ..'.'. F/orea Vasile J Ci!C!u!U!-1.. fd il. rd·mi' d ________ . 53. . EU MA Due MINDRA-N eAlANE Mog B 14 / 1894 (JJ:194) .U Ie uscd-n foe $1 jele (bis) De doru inimii mele (bis) Gatd-mi mamd cufdru (bis) Cd mi-o sosH ordinu (bis) Nu-mi pare rdu cd md due (bis) Pare-m rdu capS tiniir prune (bis) Gatd·mi mamd valiza (bis) Cd mi-i musai a pleca (bi:.ITi.i mi-o fa /1111 ft"· .18 ani mar tie 7974 Vadu lze/ .. 5JJ / 2450 52.? spa SpaId $i cdma$a mea Cd rdu oj catunii cu ea.

.~.~·. J§.!- ." . MA Due g 76/ Ji.'// ~~. T" $i-mi spaN! camesa me (bis) Care-am hoJteit eLl ie (bis) Si mi-o spaJd-n idcrimioare (bis) Sj mne-o trimite pa stele.~~I~JE)"~."2Q:.:<t~.f.~. .. _____ .t. EU MA DUe.<:.. ~~~#~..Ai . (bis) Noapte bund.'ii#-~--~~~~~~~ t in Cd - /::7 '7f: nu /a _ ~/D/ug.~II .~ d' /·~EJ F'u '/'3 _ ..""- r:1? 1 lO Si oatist(1 mea (b!Si p·om feciorit ell (..~. (Uhi ciopu dst eu :1'[[lQ strut {bis1 ~:nd ti . ~§k=~. - A "" """ /c!em·· 55 ~-p:~~ J=~tL~~.~-·=:~::~::':=~~.ae . ill ~"-:.iult!i-2J ani X' i!).. - .:' l:a/~):. mdi leud (bis) Cd eu din tine md due (bis) . (bis) 56.72"...=I~~:~·~·:~~::JT-+)~J~m~~. C:lf~ . ~......... c-.:-..i "ld .4nu!c (/ ~. ------.. :-. Turda G'~forg.::.. :. !1E~: ~ -sf :!:= -"-~ .t .. ::.>~--- +Ti~. MINORA.-_.: _ .~t-~~+j· J) ~ W ca-/a. .__ Eu md due mlndrd de-aeasd (bis) In cdtane nu 1a coasd.-­ -~---~-.{'mc 7975 . ..r.:~.CAlANE !nt. . a si dor sao! saruti (bis) lot fuseD .~:~~~-'h..J!?:'~~---'--·.(1.~e-JO on: /TIOri'rf 7976 Stipirda . "fiff-'--'..

-.... (bis) 58. '.. i$j.'t.r/j rna due ..~: ~ =-= -~-:.65 {Wi febr 1970 Vi~eul de los c" ~ ~ ~ ~~ ~.--~-~. ..'" .:.1 L .'_.'--..v ~.t.. DIl-o spald-fl Mcromele (bis) $1-0 trimile-n jos pa steie (his) C-oi primi-o fil cu jeJe (bis) eu j""/..85 OnC£!._.) fJ -~ '?7Drt!E -~.".'- In catane.-+..:! r."'" {ji..oi ldcrima (bis) Stit! cd·l de 1a draguta (bis) .. ["u.. 57.N CATANE f{.noD A . / . Nirja Narie a lui Purice .::::::.'::g!::-:::".--~..JI Tit . ~.----.--'-. Inf.-.r.8/":'7! nOlembJ975 feud -] MClg. rnar!'!..~---::::r-~. "'u UA b\. • A - .~-"'" - .. . f-~~-~==-~ r ?Et-~ Jr41·--~dt4==~:::r-..!'t f title i71ln - -/(j '--'>:7/-­ [5 ~j/ :_~1:7 r'!l U If! ..-.----.~.' ~~'..~·il'.5t/ " '. ..-.":. ~.~. nu la plug.£' MOderato )J 180 -65 .r7in"'''~--.t~===+-~~~~ ~. c!r-.5i-o trimite prin nOll Cu Jaerimi din och190ri ...~~' /.. mdi (bis) Eu md due mindrd-n cdtane (bis) Tu rdmii ~i spaJd haine (bis) Si Ie spaJa-n lacrdmele (bis) $1 Je uscd-n dor $1 jeJe. =:J.. t IVI ·111(' 'iV' '''RA~ 59.r~ i'\ $. ~. B 1611869 Moderato jI:: ~7S /fai d:a c.l· j ~~~'lU .g Br/·2... --.4 i Due Dunca VriSlle .< '_" -- ... v i~ ~._-------.:--'-. EU MA DUe MINDRA. •.""./["'~'· . .--~.f iC H~~. EU MA Nag 815/2586 niH' '~~hlrR"._..

." 1/// J. A MNIRESI . f. Numa cJopu mneu eu strut Clnd (i-a sl dor sd-l sdruti Numa clopu mneu eu strut Clnd Ii-a 81 dar sa-l sdruti. • Nu s. MI N -I PANA CLOPULUI ORA /..DiN BATR!N! -0.'­ "­ " L ... muma mlnioasd Stiu cd nu. B 27/199J - A Inf Pe/reus ~tefan -36 ant --- ..// _ 1-.n easel Numa elopu mneu cu pand Sel !..Ii las nord. Repertoriul nuntii Vocale -• A 61..tii c-am pJecat eeltand. -.108 ..­ 60.fag.

g !I-s zj /7U- rnai Ca . ~ rna! ___ D' d ntl" md . /lei hi! hit' ~ fJ)It2~~#4f#(T J5_~p Ai du du du i SI lar ·-·)25 1 f-a do -.c-jl =r ~ib=b ..9.: Ll _ ~ ~~~ _~~:. ~- 7' llr." . ~ tf/el _ _ _ ---------"-----.- --. rna-" [./1 .~ /1 poi nu mill mai.. ~ -==r=m .n" "--.~-- nu z/ "- I7U mal ----- '$ tL jFjE-}l l.-' f'.. ' I/! " Z! . he. /Ie./Tid/ . . Ca La Da ·"l" .'"'. -.:..tur -..ru lui __ _ . .. ra tKJ. ~j) ~ ~ ~ ~-=iEjf ./-0 rJes-grd-U! Ie /Vu rn. .-~---. ..'fu lu /17e h . _ 17ff ~ ..... __ _ L FlU . h7l m •• _ /7ii' pOI au mal mal 1"':\ Ga ('­ mnl.----~--- .in +e it? J) j) Jj ] ~ff-rr~1r. ~ :(> le :.-.. lEla... Jlj -t}-tj J:JL]2jF-m~~j)~-Jl }lk}l ]8 --. 1.~--------. =t! . -.~ .i r:-.t..> /11/ 1> ~ [:.\> IF-s .t /7// - ~ =j~~l%i~. hti h)~: --___ _ ---~. f" .109--­ ::= ~1=JF1-~~~-t:' ~ :i '~7 j..rca sa de~'d lTlU na .11_ -_ /71/ ___. [-.-----. .7:: /7" II.~..~ I fun 5: fJ gra _ ~ UI - c. ~f r:-.if if~\~ .

I.62 or. /a ma-ma d-Il'-o-da-IJ:---_ Z!i hfi __ /7/'. ~ - p-a do.110---------------------------------------------------------­ f/ jJ ]l ]l Jl JJ Jl J2 Jl ill ri . 62.ru-Iu/_ lllli71 .A STEAGULUI LA MIRE­ In! Herbll Anuta.: eel i// - fu flu-i_ a .re aJ -Ia mai.rea .' __ lui' hi. . r. Jan -• 7974 Vadu lze! - . b .. $. HORE DIN GRUMAZ .[ea l u i _ ~~: . flu -mal mh. I Jlar ) 4 du ..i l !IF f !If)-cijp np ~ · du.sa pI iar dui mal .Va .ro eu la vre-.i du I hii ill! [U'­ J -O-i r du. OUI mm .

C' _ 1/1 W rna Sij Cli hit' __ .' h" II pri I"":'> ] . hU.::j.t1~ ~ i . -4. == ~ lUI' .. hii. hli numa mdi La I1ntind dupd apd Hil. Nu -rna :7irna.. ­ --~. hit. hli. hU. h1i.---~---------- 111 .-::::. Sap/ilIa hit 7~ -- ._~-A. hit Hai numa-ni mdi. ::2 63. .. //ii. hii. . hii. hii." Inf Stan j/eanj-40 am apo/lf' 1965 (i::: ~ " =l :i. hU. hi!.__ :i: :ac--. ~'-"'.. hii ii=== -i '" §I Gurita mlndra.: rc:::--" .----.. numa-ni mcii. .~"C' ~-.'-' . LA MNIREASA Hog B 201673 Molto rubato) ll4 =­ . . hU... --.t~~~r-·':i€" .___ " . Cd ~i fa mdta clteodotd Hdi... ...c..-fll .J 7"--' ~ mai Cd Mni-rca-sJ .-~ -) jl <. $i doina. ~ :-­ ~ '-- - '--­ In grddind dupd ceapd Ai pdl nu mai ni mw HU..t. I iii! HiI...~I ::2::3 /111..:.. hil.: iia '----~ .~'~-~.' _ fJ( . Mi'_ ". hil.:-'--'..-. hii.' '" .­ . . . 'f~u::c:tT~=H ~i'-"-.:iL·-q G 453 .. "'~ -­ ~- -. numa mdl Pdi c1nd 1i si mai supdratd Hii.: 1. f1U rna -...•. hU.

$i nu Ii-I-oi do mai multo Hai mama sa rna petreci (bis) Batdr uJita rna treci (bis) - 7 . voce SI zongo'· dec197S.lffC -- . Nu-i lJai rl!Wll..mos raspuns (bis) Sd md pregdtesc de dus (bis) Cd de unde-i ie culcatQ (bis) Nu sd·ntoarna niciodatd. Hag B . (bis) 69.rnitS Pd aT/po vlnui tn fundu pdmmti11ui (bis) Carte alba CG vie (bis) La mine Ja cunume (bis) Carte aJM scrisd-n pJic (bis) Sa vie numai de elf (bis) • so C-am 0 floare de-aJbi$or (bis) eu care asti'izi ma-nsor (bis) Mama mni-o tri. ludoroviCi !1rma-J8 ani.11. ___ _ • MnireSLlCQ JIIindrQ e$ti lV-ai oglindd sa te vezl Sd te vezi cum e$ti gatata AJtu IHIi si suporatd. I Nag B 20/1782 Moderato &# ~ pJ"_~\~-¥ic:cf~-fc:¥~-~~~j FrljfJ ?f:.6B.! i. AM TRIMIS MAICUjA CARTE LA MIREASA ORFAN/\. MNIREASA DIN DOl PARINTI ..20 ani lunie 1976 leordina 1 • [e g/f?­ ./1124 Moderato 160 fnt.J.3 r r: lti .ROZC..'fr.:':-:~~ "f-~' • ~ ?t~p~p~f~~~~?l -t=~~J fi~-[]~' " /-. 160 Tudorov/ci N:CuiC!-20 COil voce :.itiu cd dOTU nu-J cuprinzi Doml de J-aj cdpdta (bis) N-o trebuit a rna da (bis) Da mdmucd te-aj temul (bis) C-oi zlni dupa-mprumut .Q sa mti dai Stiu co lI-aJ mai mere-n raf Nu-i bai mama cd ma vinzi . Urda Marisea .'. J>:. ..

. -....di cu Mi .__. .i'.I »: 145 r:. ~ J J) I j) 41J l) J I J 1))1 bJ I. ....:i. .. n* ! _.---...j 'i' 2 15/ 6..'fr '. piiml de supdrdri (bis) Miresucd dupd tine (bis) Pare-i rdu la oricine (bis) Mireasd.... '­ t~= ~ (* r. I-" flt3 . I' -~~/ . =E....0 D c' [·ldi m're CQ $i-un bujar (bi8) Amor e$ti In:jeldtor (bis) e-ai zlni cu minciuna (bis) 5i m-oi ceJuil vara (bis) PC.::1 :!-:':::'~::':~l 7i -.. :-:.-"-d-"iP-1i6r~ '/--:a I~ . --.Lib flO'. .Ie .=t.?2 ~MOderQtG ~ »=135 CU flU fla ca inf Trifoi Maria .·j-{ . MIRESUcA CU CUNUNA .:iir----' ...I ---- ~ "i J J ''''.. -:J'lJ . ~ ':e IJ wi}) J] IJ £j ~ (111 .­ 70.>J ~ 25/ SRI.:/a/ [/1/ 'P i-:-Ji ~ ~+f -.=:'=====-~-::::=l==~-:~--:--==:::::~~-::l~-:::~=<:':·· J) 1 :t=±l==~~~ff~=-_L.: . bu - na _ '"' I - f7! ... ' ' ~.115 ...:.--::t. r' ~~ "j} 1$-7' I ~:'j.~r-> -e..r"l/Y.tli· rf' f . / .-- i IJ.fla I II ~ Cd-i legatd cu curele (bis) -Si-i plind de dor !Ii Jele (bis) Si·i lcgatd cu Jegdri (bis) :)i-.:i· II 1'. 7975 Bofiza .(f'lj. su .. ~ ". '-. J"iJ--j ..U 1_ . j)~~..'if .-/ U ~I/ ~ ~ -.-.J '':!/ ~. ·~=L~~..67 ani 26 noiemb. cu-:' flU .__ :::. J) . ~ --.::::-T./ it/.. '=. drum (bis) Fald buna de neam mare (bis) C'u qrddindl1ngd vale.-L·~r-it·.-::- )r": .-o .... ce paartd te-ai intrat (bis) Fold bund (i-ai fuat (bis) Fota bund de neam bun (bis) Cu Qiddind lingO.rpa -__ .' ...f. (bis) 71. MAl MIRE MNIREASA TA /rj. ..&:::*=l-+=g j~¥ksc:::-:i~i~ . ~.10cJerot 0 1 r--l.0' < ". ~.-..=:±. O.'--~ *Fj J ill I ...:-. mire/e tdu (bis) La multe Ie pare rdu (bis) Si la-Ii mireasd cununa 0 dd de-a roUta Pin grddina mUle-ta (bis) Unde-a sta cununa-fl loc (bis) Sd rasaie busuioc (bis) una Jetele or juca (bis) Tu 1i sta ~i-i legdna (bis) S-apoi daina ~i daina Si iara daina daina.ma-fl ..~ .su cu ___ &0...-/ j it-.

.. 7975 Poienile lzef ~ =$J .> ~- jr I @ J .130 Idem-72 F I JJ a a no-ro .P ::... Jt ie via I J. 73.. MIRESUCA 0U TINE pA Mag.lu Mln-dru_ sa-Ii sf .. 120 Miiri$ca-J9 ani dec. C /1:. ~·lO J) J g lvIi-ie rafl __ Ifl cor..re - CI 17l' Miresuca tucur dulce Uita-te mdi mire bine (bis) Tu de aicea nu te duce Cine $ode l1nga tine (bis) Ca·i trece gordu cu stini Sade-o floare di pa rit. .WLr==F~~~= ca . ~ . . B 18/1417 int Costin Viore{ . .pi! II 17E:' Lento)1= 108 SarDsau su Pa re-i ___ (au /8 oa -. t.ie tt4j J ~Fs:p:i·~J-P ~! "'<:::::. J. drJ sa-Ii Maieran in patm $ire Nu si suparat meii mniTe Cd t-ai mpt creanga din tidm Si din sat ce-o fo mai mlndru 74.fi-i pDr .sa min dru . la I .rea .j Ff CDr-nu me .r-a roni re st Sa ho . Co s-o fere$ti de urH Sade-o Hoare di pa Iaz. ~1:l. F4 g1l ercl· ·b4 @ WAll $ € ii ~.nQ-n loc (bis) Sa rdsard busuioc (bis) Daino mlndrd $1 daina (bis) Si iara mlndra daina (bis) . Las' sa plingd ceJeJaJte (bis) Pin griidina Ja mata....b l'I~ Moderato .t G . 818/1970 - A " ott [¥tfu F11-. C-au ramas nemdlitate (bis) Si unde-o sta cunu.rim__ l7o - ra __ mni -.tf:-¥i.flu_me-sl.s/. .re .~ I ~. MIREASA MINDRU TI-I PORTU Mag. mdi Co sa n·o Iii cu nacaz.24 c· dec 1975 ±.­ ¥I 8-+~' p+=~d-==-f=--=.re . MAIERAN " CORNU MESEI IN Mag 876/3430 Int Tom~a ~ Andante).. ~. . .~¥----~-lI du .st .116-----------------------------------------------------------­ 72.cu Afi .. . JjJl J 31 '--' Sii ho rim /10 .---+-+. mai Sj·j da mina cu straini. Mi - rea -sa min drJ //-! fa fa Mrn -.

Jfi­ t i ....1 I·. :::: . I: il\.( . I):. Ii . - I .. . I r/ .

I ---- fa · --• /773i (~ind :.jl{jgufd· 67 Drll retto tII~ ~ 180 ian.118------------------------------­ '" 78. C'iND. dupd ie (bis) Nici oj minc(1.) "cn I'll cinld --• f\. 1966 Blrsona /71'::.(~. h • . 7975 5arasdu [J!ld oi in!? rea Sd 0/ mE OU mal rt?d ~ u.'1a!] B i8/ 1662 Andantino • inf Costin VlOrel. dolio! maio 79.' " Cd f. CiND 01 ~!E' DUPA MNIREASA .24 ani dec.' 1"'1<1.'C'! . hai NumG m·oi uita fa ie (bis) Hoi doml!:' hai.'tji du r _.----.".r/c Clnd oi me. nici oi be.6 Nici (J liFlritd C~t:f1 hldd f!)i. mo! (bis) Hili I Nurna-j tme banuit He! doruit:.SE MARITA MINORA ·TE Mag 825/527 fnl j[]f'! P.

--~-- . tid!: ..::' l..} r.!)-' ."1 .a /0 la la.. ott /1. 1(1 10.~- .7. nici mjncc'im 1.k~~ ~~L~ IVI I' . ' .} 818/57. . ''''''''­ 51...' . J~. la 10 Nu sHu numa-m ouzit La /(1 la la. Ja fa.)_. ~: ... la 10 10 Am zinit 1a tine-acasa La la la la.·c .1 ~ ~'cr/ ..' .: '!"J.) " .j tare JQcramos I. sa sa Hai I Cum dol portu din fetie La 10 10 la.f .:'.~. • "A \i-\ . Lr>f1"" 1.[..-'.'Vic! sd bern. hai..119 -.nuit La 10 la la.11. la la NevestJa-j port frumos l a /(1 1a /0..\Juma-! tall' bdnuit l.I . Hai. '\ ~ J-1! _'.indra tii nl!-ll\~atatd Si barbalu multe 0~teapt6. .' fa barba: 'la'/o-J la la la 10 /0 Caci ('u e: ie-oj ('ununal Hai. [] G-1d. . _L". Wa-J port cinstit La fa la...~- At) UIDEfI(}' ~.. /a la N unlO . /vldmucd i-a si pdco. -.f{~ ... .. 1}7_ -~ :.t TinQrd m-oi marilat . 10 la .'1 :J r~\i . tu mnireasd La la 10 la.1:< 10 la la.~'~.J l.. Hai I Tu mnircasa.a /0 la..roe ~ : . Si 0-1 pUnt. t. io 10. la 10 Neve. 10 10 10 P-ocela de nevestiie La /a la la. la Ja ..--. la 10 10 Numa-j tare bci. hai.Vuma te intrebam La la la.

Gf\ 10 t.r . no nu t.·i C--=olrJ. 01 Co f Plna nu jj da<. turai! . tural hop oS! iard..lCi..iri-s pwttitorik TUTa·i sf iarfj .:(I::: (bis) (bis) ILOR lieu..·j d.. j Hei._'.cl"s C(l fh_Hih~ fiUi~) Mn.?'!' }+:1 f'~nu U:..l1ta I Plac21' Ca..

­ . .)[JI/\ "I:. • ~.IS' n-J (un:) IU[lll pd ..t~ .1(.:.11-.) Of Jnp [}!!J ID. .~.)S'-}!1)Ji ~.DJ U".i0. J rL) i 0.)..'t .:j(!... . -i . ij': f~.. . }.:.nl a{J 'i'. V1\11 IS (~'!lj. . (~.J .' IOUl rl :a/SOd P~D'l iJ. j .' !)S.Uj pd 3P!!\ : ··r PiPl .:.(.lQ) pW'iap . aup .tu-D·jpdWI1.i(£ .!q) ".U.. I .~} U [~'tfI) au: (S../J':'i f \ :ou.:.'PJ!~ c.) l-ru}Jt..ft).finUpz!)6 .i ...)i!UUl !'. '..?molt! (i'.

'... c/'a flu rtd d_ la-Ii mireasQ ziuQ build De Ia mama ta cea aUf/a De la grddina cu ilori De 10 irati de 1a SUTOrj De 10 i/ori de 1dmiita De la lete din uJitd VeniU Irati veniti surorl De md-mpodobiti cu fJOI( fv1<l·mpodobiti eu verdeata Nt.'~ ...i .. MNIRE BIN E B IS /243[.napoi. $1 de tea gre$i 0 suM Stringe-o-n brata $-0 sdrutO. C I ~ " .." Rujd albel di pd 1az Sa n-o alii cu ndcaz Nici cu lacrim1 pa obraz...122 . despdrtim pe viatd !Vld-nvdliti cu rozma/in Cd md due $1 nu mal yin Pune-ti mamd mae ln prag Cd a-01 mere sd tl-I calc Sii tdtucd sdndtos Co un trandaUr flumos C-amu md due de la voi Si n-am sd vin.-bO I-:lJrtic3 Jr:' !JiS' ti r~' .. Da de t-a g[e~j vTeodatc1 Stringe-o-n brotd !ji 0 laTtO Slrlnge-o"!l brate ~j 0 jarfa. l' '. VENITl FRATt VENITI SURORI :oem-80 . 86a.lJt:. .. In.1r.i 50djo . =="A$ ... Strlnge-o-n bratd $-0 sdrutd.

mmti lk: 1'1.n. ·utd. oi hai {Ii Jar hai De 10.. NlHEASA ZIUA BUNA VAR!. fa ia la la . Ai twf .­ iar hai (bis) =-­ Cdriiri!e ti-s oprite La..l975 ..". la 10 10 10 .lobiti ca verdeafa Nc despaljim pd viola La. .$j r-. I . gl'i1tiifla ell flori I.!"I. Tl ~~. 17'/-· hi . la. }(li. /of. 10 J(I If! 10 .ll. irzi. $i iar hoi (bis) Mireosd de-amu-naime Ai hai. iai. Ja.. . Veniti irati veniti surori iJe md·npodobifj eu 110rl ta.ieud . c::: Ai hai. 10 10 10 la . Idem-SO ~ ... r y '"~ _ 0 /8 _. I I 11= _. )/ fla ·utd. la. la..! I'-­ 87 nA LA B 76/ 12iS AndGnlt" qnJn~"l .. [ovon Gheorghe a ioanei-53ani..===l J~ -1~)C .123--­ 8Sb..~ !" ! i: . $i iar hoi (iJis) lvUi-np0l. lOllQora:Boron 6am//i-2{) ani 3D noiemb... !ji jar hai (bis) Cdrdrile tj·s opIile Numa tri ti-s mlpustite La moara !ji dupd cpa $f 10 mdla citeodatd. de 10..r hoi. Ai hoi. t...~\H"'}~ - A ­ U 1409. Ai hai." 8~ ::140 lnt tarat. H ilg / . In strumentohl.d ja. la.

.~.. tj[1 if -- .. ­ \".

" J \1 T t .1-' lord '! I w' "' I ~ -i . U ~1 ..:. ....~ . .

tyat. Cavaei Teodora.prima~.](1 ani . B 11/563 Baius iaan 63 Jni. Pd La u~i eu mlndre fUji Adusc tocmai din Cluj.)ti mare Mindrd-i casa dumitoJe.JO ani .. Cavaei faJn .-jscii-2S on. feb 1971'-V!seu deJD' • . Sd porti pdru eu per~uni Da Da Bine-li :}cde sCi cununi Sd poTti 10 grumaz cortez Sd cumwi $1 so.contra..iafir. ndna~a Hai Sd tnJie. botezi. Hai Pd La ut~i cu fUji domnc$ti Aduse din Bucure~ti Ndndfiucd sd trdit~$ti. I l 1 . • • • Sa Sa Hai traje~ti nana~ule suce~ti mustatiJe • • Hai Sa Ie suce~ti clf de bine Sa ma saruti ~i pe mine Sa trQiasca nana~a Sa mai eunune una Pa mine eu Sa saruti n€veste/e pa mlndra Mai Ndna~ule mlndru C$ti Optzeci de ani sa iraie. Simron Steopdu-JO Pascu Mo.. Ini.}li. Ndno$Q ni-i diamant Ndno$u aur cuwt Ndna$Q ni~j rujmalin Hai Si ndna~u tran. PRIMIREA NANASILOR .126 --------------------------------------------­ 92. Mag.zangara Sfngdfu/7 .

-___.J.. .. :II Sid ±. ~ =t t:!!J . AI.• ' iI. ' ~ ".. .§.. 1'~~~ zawJ I __ : : . '§ E:f m d ._ .. tJrof: Idem-91 stngatu(!:Nii::.. rr-- &r. :. .fE· i5 ~. .. ...::-~::::=r:~-..­ ' -c ~ -~ if} ~ ~ '~"1 =J d ~~-:r-rc:=_-~~=tf-"~ . C' ~~£-¥==_~---(gi1tLP-&~~~~·_!~ -J -::±::t== _______ ----moo.' . ti¥k... .~_.fi ~fI! . ..111...'-'---1 . ' . B ll/5JI.::E..~ ...-. -....'~ J..=~-tSiCF. .. -=? . t= ~ cn'"--!"-l:'(--?i'~~1 C" ::f =C..0 aceastcl veselie Tat nome $1 bueurie...: '~....~ " . .]=~~~~_~ . ' ~~.-.. . .. d. Hal mdl lume dOT [. l!. f t: Jq7 I" .• • --. ~#'=~ . .. 1Ii ~ ~.t'.11!::~~=-T1==..•.. ~. .. ...~ ~ :a ::~~ E'r0J~=~ -~ (-~~=Jl~~-- J ~ ·~H~~ . PRIM/REA NUNTASflOR .:"" .. ~ .7 • _L ___ =-=-J__ ~ ~ _____ . ~~ .. ~"'!: -~__ -----~=-+-:=--- ~ #1/ a: =!'- ...' 4' ~ . . .E~M~M_ ­ .. . _~.. . .JOan.--+--~~-r:C=~' _~'1!j-J . .r' ---j ..~ L1 Cd ~L:oJ ~.II'-.." " ....UI Gheorglii.______ :=.--~..~-~~.~. . ~. Mag.) rat . _ 'it._----. ' .fjr . . e ... ._-Q~-." ~ ~. . :=:::=------ :§.II'._CC ~ .. Etc CJ I C'! C~: J l.'. ..... . ~ Hai rotH Zi eetera$ flumai mnie Cd rnerem 10 eununie Zj cetera~ de baul.. "1­ ~~ ~---- .i .. ~_ _ _____ .f=.....~.. ..----- ! : Ljils3 ~m:!~======='=f @.-'--­ ~ if .' II'- 1> -1"(-: -I uf! j os ..[ i. .. ' I" _ ..­ 93. _!-~~~:t:j ~....' 01 Maoei. Aliearo Inf..:t +ffiir=~133] • • . . ==.__ -::l Itl --- :=l ~ £~r' ~ ~. N -am baut tare de multo Mai Hoi mindruJe scl-/i lnchin Cu pclJinca $1 eu zin Ca opal ne despclrtim.....127 . _ _ _ . ' --.._ .___.e. :(%2:0 .-:.nlseu 1 if ~ g t: d -Y ]2g:d .

L r" t t j .

'.' .:.

Moderato . • - l • 1..J Co... b-c c =:::'~ Ei Saman griu din fdriurie Mnireasa nj·j de·omenie Sj mnjrele-a~a sa fie. ca-~--±:=t. -~~~~-E sf IT" EJ~. .~.-~: 180 . PRIMIREA MIRILOR IN CASA DUPA CUNUNIE ~~ C."](jc:.:" .JE IJ!7 !971. - ..] F#f i rr'~-~ ~=::"-~tiliF - ..~: -J~~=-~~:C==¥i:.: .](! rWi =5E~1·~~::~I§C~t~~b~F~-E[@~~~d·~---= =!fL.-it rEi rc.130------------------------------------------------------------­ 98.. . » is . Ei Saman grlu ~i nu taciuni Mnirele·j de oameni buni.!dtFCC0 C:ri43IEJ'r jjEr e' ~..PetrovC' ~j:r'r£L£t. -. Nu tu .F[ F~R :i~~' .f=~i-::::~f~. ' .: ~-=-~~#--=t~ Ei Saman Jioa[ea grluJui Zife bune mnireiui ma Ei Saman griu ales pa masa Zile bune la mnireasa Ei Saman grlu sa lnfloreasca Mnirii sa gazdd/uiascd.=:::=ttJ.:F r. .. t/# J :il : t ~!fft4 ri F"t a W=fl u t DJ t g ((Er .---:. /~ ~~. .:. 1>' c'i F [..~ .-e-----.

{I :4 "'~"' .-.fll':."...~~~]ii~~=~~~t~~="f~i~~~g=:~=E=J=-~·"f-..--~'~. Eu de aicea n-oi pJecare Pln-oi mere po carare.~ .".--. '. . Allef1ro ' DupA MNIREASA :f /::f tJ. Eu de aicea nu ma due Pind nu mcYduc la pJug.leu'! ~..~c~ . '~ '. i I .- Hoi.. t::: Ln·_--:-=:-~~I < . 100. JOCU MNIRESI ":::. .'1~~ . Hai. t5t -T'. -11~~"~' --.~. . v .=1E¥~=:--r=4-...'.--::!!:--.-.If#.-J~ ---'-~--:. Pelrecvf7ulul-66 .-'?~~.==:=.-IIIH~~"---' 'bi-.\!=::=.­ • '-­ ~ ..-=Ft:J::::r::::=~I-.~~. __ . ~' . ~ ___­ I L~=~~=::..0(' 1071' .-f·f=Fi'5:=i'_~· .~~~=~~:f_.. .. "..-"'-"-'" -:-. E:-4L* '. 7----.--' • +- I I L-..... ..fL-_-l-".'-~~*'--. ~-:::"'-:::"'-=:-:7=~ ."1__ J= •·. "-'-.•-=-f!!--1':-.. .. d·:.: 280 iii 5T lJ t~E NTA L R A In! tarat Idem-91 ian.---~.. B 15 I i391.r=---==b""'..i a:::=E! l-1Fra= ~ • ~---~-.)l <7'~) J .~.-~ .-~~::~-~ -­ ==-'--e±= ' =t.­ tft.~' . -(~!t&"%~~tll w.:. DE MARS Mag. .. ._ ~ ._~~ ..131 .'.esto ).~L--.--".. --'. II ...:1'-=r?~-# '=c-.­ 99."""-~.-n .~ .-..~_L.:=''Jf ~~~ • .=5#ti-i. . ..Y't -~'-.. .. :·4[* rr--=e:t ttl 1 ~=r=-~-.' -0Fsf~i· ..~'.-:"~-:f'!.. Hai. ..j) . ..~:.r~"'------~'-"'-" '~-----".-. .-f--!L=f~_-i-1_-.r:~=~-~~'~..~~:=t:e--...r~=f~==t=&.a- ~-r -~ • / ..~. --_.-:~=. ).. nici-oi be Numai m-oi uita Ja ie. B 1l190L~ P. ---J!. Cind oi mere dupd ie Nici-oi mlnca.=::r:... '.f T "-E~. __~.. moder-atc. i :r-=+~' ..~ ~.-.:::pT':""''''''·'!:f=. .==~~ =-~~ ~ ':.~ ~..L'·-T1""---e··_..-:-====.. 1971 Vi~eu de los • ~ "---+~~~~~f=~~~~?=~1Ff.t== ~~-"=f==-_:. ~ --.3::=:.. 'E~1e ~f: r .! . ..r Cur>: faan 17em-87 J 1 c= ~.~ "~ -'.. ±1.==~:. .~~=..:=~~-~ 7~:.- . . I'!.. 'f~~-J!~_:r:_.~ .

c~ . L .~ !l" ~ It ~.T ~ til : .: r_." ~ ~ I.- .~'. ~ .

. ani-prima)) Cavoei loan-57 ani-contra Covae! Harie.t J IfF r r Ja &~ fl' ~~~ I r -~ ~ If ~ ~ &JJ J n 1 IE r F Fr :11 a j t k"6. I 976'jeud Femeie: ZI cetera Q!ai cu drag Sd md pot sui pd prag.880 lnf taraf:Cavaci Grigore-51.I ~ t) 'I~ I" J:: 140 1 ' ­ tj 3 112. a loane! -53 ani. B~rbat: Hai Frumd verde $i una Frumoaso t1-i grddina.! £I~ r r r.~. ~. LA GAINA Hag B 76/7352 Allegro ~ ..' Pop lieana a (tJUon~50f!ni Pop Harte ':'16 ani ian. '1'5 r. r r tit r :!--=1bC C Phd b G j Fe._ ru Inf taraf: Covae! Gh..zangara strigaturi.I 1! .-# ~ . LA GAl NA Hag. 1971. .t E= 16 r4fH Uk (frr r =r~~~·~[4=--Jf--~ ~J ~ ~ ~. J=150 I f '. a Petreanei-66 ani Ion. Hai ndna~uJe-n grddind $-om pune pret 1a gdipa. . 1 ~ .. ~ .2. 103.S IT r c~ . ~ ~f:~fJLt=£.' J . Hai M-am uitat po partea stlngli Instrutatd-i cu pldcintd.Vi$eul de 105 r f fst r IE:f r IT t J=tt tf 51{:!:.. ~ ~ E 133.·.20 ani Curea loan.'-­ r 102.. \. B71/ 81.cetera Baran Gavrila-20ani-zangoro strigdturi: Pop Haricu/a.

.0 vacd Hal eu lv1 t lr tJ fiGnii de lc n. .---- Hai Da Ai sa/eaeQ ndnasa Cum uitd ca vulpea Sa-mi apuce gaina.Sll pd it: soter 104.­ Hai Hai Cd am fripl-o numa-n unt Cd unsoare n-am avut Cd nu·j Jumea de nacaz Pun unsoarea pe obra:.':w$ O! rneT:::: 10 or(1$ lr!Dt()[~el{j [\·1n-oi lUG rnchj{:t })().]td '.seta lVd aa$ulu~ ivlotcl{etd cu Tn i ill" I ]\'('iPU. E • Hine-mi pure l11m€-amu C-am ceiuit ndnasu i-um dol () gainii SQcd E! mi-o del bani de. l . clNTECUL SOCACITEI. sa . • • Hai PddwClfil-s oamem ral $1 sa Pen~ru-n dau dupci Jemei miez de taietura 0 I rtiusw sa-i dai Hdi gura.5i. Hai De nu·j seartd gdina 1 fa bine $1-1 ierta Cd lemnele-s In piJdure $1 noi n-am avut sdcure. LA NUNTA I :nf Gh Cio...:.134 ----_... Hai Faceti-mi Joe feciorasi Sd rna due lncetinas Poi cu quina 10 nana. -~-... Placa nanasd S1 1e GOina din mina me.

t -:\ j t =~ £1i.--~---'$I-~-.:..::::+~. .. MiH Hai.}. ....'. .si rau Sd cunoa~te pd uita' C-a si rou $1 blestemat. mAi A"a zice mnire/e Pdntru el e binele Binele $1 vjata Sa md culc eu mnireasa... verde. Hai. ... == ~.di. . mai Sa traiasco foata /umea Mniresuca...=l ==~~-~~. g~-'- L L. lUi Sfeopau . . . DE STRIGAT LA MIRI /nft::r::. . III. s-c usca. 1977. ...jtun : Pascu Simian :.." .c .: :./: [0 vec I Joan-30 ani.cu Hiln~cj TamolOgo Vasile Pardon ian."'.r f-===~J!f:~.. ~ ~ :.=J: i ~ ~ T .. 'j {'T' HaL mili Inchina.:-­ . mniresii Mult md uit pa-ici prin CQ. s-u topi.____ I~m_: ---#..!..----- _ "..._ Err [:. \W "Ie L: I =: . fI'- JI' _+:\7 j.plim~ Bcias Joan-53 am . r i • I .----.•~f. De·] sj bun. rna 0 bumbu$cd mohorlta $ohan nu t-a sl mIld mdi Mdi mnire de nu-j si bun Punete-oi de punte-II drum.._~L-::...:. .t:..te c-o . Hai De-j si bun bt!mbu~ca-o . __ '~_'. rnai.'.. -'-~~~~"1 '=--~~. '!"!":. ..:~~'~Ji:it."ri. . .__ r ~ £:**t~. mnireasa bat-o zlna Sd traiasca tata casa Mnire/e ~i eu mnireasQ.rea.cont!: [ovaei Teodora-JO ani-zangara Poteac Stefan-20 am -garduna s fng.. L -.Vi~eui de jD~ )c .. 806 tJi =iE 0 ~ • ~~ 5 ~ . .:~~~1:. cununat.135--­ 105..!-. ~ ==_ -­ m~ -=::'!!.~[--. Hai Hai PiE Uitd-Ie mai mire bine Cine-a ~Qde l1ngd tine.fag B11/751.U Nu vad ochi co la mnireasa $. .:~~~i~~Jf~~~~~:=~~:] r I _ _ _• • • •_ _ _ __ s...: -. r'"--_f/'____ i·". ?a.. ca 0 tIoare la-ti glndu din $ezdtoare Si 0-1 pUlie la bdrbat Ca cu el fe-a.'Jl!.-e -':-. bumbu~cd-a sf De flU verde..(• . Hai Mnireasa mnirele tau Sa cunoor. leoti glndu de 1a dragut Si fl-) pune la bdrbat Co eu el Ie-oj cununat.- - _. . ~ . Mniresuca mindru strut HaL mAi Inchinarea mnirelui Hai.. . .>ta De nu. .:. _.j . mlli Sa trdiasco mnire/e Pentru el e binele. :~. ..--. . : : : : : . --!. 11'.:=t' .

¥J @¥S:a ~ J=lfd.W W a IJ 1 ~==±=-~ff~ ~@ ~ (I Nffr:r±Jti e i 1~up r Im=t Aft! ~ ~ fiW . B 16/ 1291.1 J .N JJ=-fiL-jIJrfJE~~~"1i-p· ~ . DIMINEATA DupA NUNTA Hag. W j J¥¥l ~-~ OFjj. ~b E~ I#:.fluier dec.. t~~Lpgj!~ . J =192 In! Bobaeea Vasife-8I. CiNTEC DE NUNTA EYREIESC Hag.-ij4:~l¥]B. tQ~ 1[£3 E!~ .ra J. B16/ 3318 Presto ~ttL*~~~ 41) . lnl Cavae! Gh.~- 136 ----------'~----- 106. oi laaneidJ oni.l975-Paienile lzei "TIFn-EtlP4 ~ W~--=-=l ~l . .oni. ~.cetera Boron GovriliJ-20ani-zongora 20 noiembr1975-leud f'? i t. l­ 107.2..

Dupii mama- Int GodjO Anuta. 10/ mmnucd casa me Nime n-o poate ave. . "']9· 87613313 Allegro J" 11.lie hi.J975-POIemte lzel ~. Inf Bobocea Vasile-84 ani. 1975-Poienife fzei Ua uti Ii. uA. Petreu. ":.i. 'cum fer:/IJqi ..'.' the rEt£tt~ /tI}==~ ~ . 81612551 Parlondo ):.J .0 4¥*~4t1f ~~1 ti!. BOeET . CiNTEC EVREIESC SPRE SFtRSITUL NUNTII . Vai..60 ani marfie 1965-0ncestr . ~~ Repertoriul de inmormintare Socefe 109.3/ de ml. . Inf. UA.ma- V8J~ Mir mCl CiT bu ~ Prill..MAI.tli me Or.:160 I: .137~---- 108.i/ 'lie-a. /8~ - sat o o cdsucc1 slngure cdsucd sJngure 110.CUTA. Vai. UA. Vai mdmucd buna-i lost S-ai murit lntiie-n post.' rna. M~ .eu ..f-~Lkl . ma/.@ ~%ti~~~::j ~'~:t@@.fiuier dec. Anuta-17 am J dec.

:::e murita de Cui 1i clnta cucu .()i tJ _.zu! dE' as np ta pt> fa rna . Dr: "i:i Mnie sara mni-o ('HIW! TUtu vara-s supc.r.sa I u(Ji cu .-\ m • • Val n - ca Yair Vai r Noi ell pdTU despJetit Noi eu pdru despJeW $i pe line de jam. I.1 NI!:'! /. BoeET . J.rat.Dupo fJla M:.UA BAT AR N. it..u. va N-am Sa Se va.).hir - lut /1/ Cf'J 113.. 8i51665 " Puriondo .\ 195 (T. DupA VAR P20165 Quosi rubJto . 30 (lolt:mbr 1975-leud ..40 cpo/Ie i965- . .flU 112. ' Supdrat-H taU! V '1.AI PUTUT LUCRA Mag 8 251629 In! {)1](ie. 114.138--------------------------------------------------------------­ 111.20 an. r [:"...Fte.Ie pupa d ca . L ..A ~t. IP8-/t'ud ua BD ."! lUlU n-am uV) :nt' ... BOCET tiu­ ! nf ::tJfl lIeema . 3 .\180 Inf Ci'lincim Maria.. Ba ­ f/ir Parlando .[tIl5-70 f~ ~a .

.-1.Jti Mere cucu cu moarlea Tat pel drum aJdturea (bis) Zice moartee cclUJ cue Meli cucuJe..! !.. _ :/ .e Unde cint. .-.1161... VAl DE MI N MAl MIHA! E tlnt'l - Mag B11. .Ia. ------------ 13!:J . r .. mdi cucu Hoi sel ne schimbdm glasu.}u: IZi .liP /JO."_.~_." "'" .01/ elp /71/ .::-/' ~'{.l '* Tu ~ C 18~ Int !iroza Mar/wlri a lui Chi f -70 lIn I marfle !97E -Ieud .------"---- .). ~ lie liP CI fill . Firtatii fe-au ingropat In strunguta oilor In Jocu gdietilor.. rr. (bis) 116.il\..:.a -- }-~ t. ­ ..(l.:rn l'4or..1 vt. " Ij(i~ 1.:{t-)t.[Jrfi( j}~4 -~... lIf!}/1 lp'd/lJ__ .­ 115... ----~---.}. ::~i ... /1.te lId!?) /r.t:l/ .__ $ohan eu nu le-oi vide (bis) La tine.!~ t.. stdtuit (bis) 117. . Sd nu sel sperie omu Cind mel due eu Ia dinsu (bis) ~ Du·te moarte in pustie Al tdu gJas nu-mi tihne m."}· :/l.'t··-.lJ r-o:C'!.1'-~'1 ti t. Al meu glas pd unde clntcl Cu dT<lg lumea 11 ascultd.'j 'Ia rf lU -t>."-.clnd am zinit (bis) Cu slat bun m-a. zinit $i in loe sd vii in sat...0 Parlandc }> :169 c· Jnf iU-j.l. m':ii_"_ lU...c/'~'t. .' nu·- ell l7/i!_.1I $j nopoi n-oi lnturnat Doamne mu/t te-am ogodlt $i·napoi n-ai ma.. TU MOARTE HAMNISA ESTI in. /"703r.. UA TU VECINucA ME '.. laci sardcie.'nne-50 an'! :" " _ 104 ~irsunc ~ .

feud Ua de rnl - fiB rna-rna me fiB rnii/-fna me Mlndru mamii.fa fa ua N-am va - zul va ~. (bis) J .ne pci ma sa . -€J.39 ani 30 noiembr 1975 -feud .".La fata - .$1 k¥J: l1f i­ tJ )l =181 In!.leud I 19 de_ as. 876/674 Recitativa .~ }I )ilIai dE' lj. 0 strigat (bis) Doamne bine m. 816/1790 !luasi rubato» =170 . SOCET Hag. I lji. Cd te-o pus in copir$du (bis) De unde nu poti scdpa..Ie •*".pa a .ca - Sa' 0 _ ell - nu . Da ceatdcut moarfea (bis) Ua.'~· do rll - j). ~ Sa tV Erg J z/ .o-vdta-t (bis) Ua.nea fa II -:.\ In! Dunca laana.mu 1"'. mm de J dl1m . dum . ­ 119. • 120.\ mi ca ne ce-ai hal' ma J) )5 J--.J )j J~_¢ - 1"'.nea . sa~ po . BO CET . dupd dumneata Cd m-ai ldsat singurea Nu-ma eu $i-o SUlore.fa J Mni se rumpe inima (bis) Mamd..La mama Hag.50 ani marfie 1978. =160 In! Gorza Hdriculd ­ 68 oni 80leo luliona.) ~ 1 111 j ma era' -=-dl=y if. +JF. UA DE MINE MAMA ME Hag B25/633 Poriondo ).140 --------------------------------------------------------------­ 118. Chindri? Horio-20 oni 30 noiembr 1975.­ Do ru mn/ de rna .

fe - Ie /8 nun - ta~. B 251597 Andante ossa'i ~ =150 ca - Inf Darie Nita a lui Chis . SI . .7(1 ani Gorza Ma ricu ta-' 68 ani Balea luliano.141--­ 121. mal . Tu ruJd Intide U$Q (bis) din casd n-o Idsa (bis) Cdaltun-a inturna (bis) va Cine mere p-a est drum (bis) Nu zine··napoi nicicum Nu ie$) ain cas-alard (bis) Nu tl-i bdga-napoi iard (bis) 123/0. Ua de mine ~i de mine (bis) Ua de mine tu sorucd (bis) ScoaJiJ·te $1 ie~i alard (bis) Fost-ai mindrd ca olloare U6 cd zine de primdvard Si te-ai topit pd picioare.. B16 1 678 .m _. Uii Te-o mlncat mare ndcaz Ua Cd n-am to sord la tine Te-ai topit de n-al rdmas.u l)e mine ce-am scdpat (bis) In Urg nu·i de cumpdrat (bis) ' j Ai CU In lume ai pldti Momd-n tirg nu poti gdsi.go Clte r~le te-o mlncat (bis) De e1nd ai ie~it din sat (bis) -~-Il de Mine tu so rued (bis) C-atnu te dud strdinied (bis) '.'!.. Uii Cd nime nu poate $ti (bis) Cd greu i a vdduvi. Sl iard sd due aeasd._ Tu SCOB fa - ~fe __. te fa Cum i'li_ VI/7 . '" J1gff ~ '4~ - Idem 120 (lI/ . de mine $i de mine (bis) De mine ce doamne-a si Dacd nu·i s1 tu Mdr. Uii UA U4 . Recite live .i de tnine ee-am pierdut.50 ani martle 1978 -Ieud Vi it' dtn~_ sa nu por . ca 58.ne_. BOCET La scoaterea mortulul din caso "fag.(bis) Nu este-n Urg de vlndut (bis) -~..____ ua 5/ dlil . Supdratd-s dupd tine C-am vdzut cd nu Ii-I blne.3 VAl DE MINE 1U SORUCA Var. SCI te vdd c1nd t-asi bine.(iF -"11 d/17 ca .La frate - I Ea=t!{=1 ~ -F-13f=Ege mat' Va--s/ ::i1 @. (bis) . Ud zin ~i lntrd plnd·n casd Nu vdd mnire $i mnireasd.ne (sD - ru Yill' dt' mi.sa la Uli ! So him flU fl-. Clf pd lume tu-ai da Mamd-n 11rg nu poti alIa. $1 iard sd due aeasd.. 122. A.184 0/.. . SOCET Mag. Rdmlne u$e-nchuietd eu plnd la tine In casd Jdle bughetd.l7t' fu SD ru Nu /13 . (bis) Diled de-aici 11 porni (bis) U~a UB.. Nu si sord supdratd (bis) Plntru coal lost strdinatd (bis) Cln' ai lola noi In sat (bis) Sd stai c1t de supdrat. (bis) lnchisd t-a si.. Co 0 tloare de sansiu U6 de mine ~i de mine (bis) Te-ai topit plnd la brlu. 17lJ por.S. 051 fl·. SOeET "ag 825171.n/.I Idem 112 rT?/ . lumen tare-amart'!. de mine Mere-a~ '~! de mine tu sorucd de mine ~i de mine. ~! ~i de mWt: UB.

ulne mine UI Coo ~i de mine Zl ~j noapte n-am dumit N iciodatd n-o zlnit.. 142 ---------------------------------------­ ---- ~-- .-------­ 123/b.eum. n-a mUli niciodatd. Ua Uil Ua U6 Ua Ua Ua Cine me-p-aiastd cale Inapoi edrare n-are De mine tu sowed MindrQ vreme . (bis) On seoald-te ~i bunued (bis) De mine $i de mine Am zlnit sord la tine. 0 fatd.m sd mutd Pd'aicl altu nu se uitd (bis) Cine mere aiesta dwm Nu zine-napoi nie.ine-n sat (bis) Tdt a$a glnde omu Cd lui nu-i zine rindu. de te-o supdrat lartd-o ed te-o cdtat. Uil Uil Ua De mine tu sowed Cine-n sintir. Nici ii ninge nici jj ploaie La inimd sd ne doaje De mine tu sowed. a~tept sel zie-acasd Pel mormlnt 11 jarM grasd. A zidi zidur.. ua Ua U6 • ua Ua Ui Ua ua Ua Ua Ua ... nici ninge Da la inimd ne Irige. Vdduvd ~i-n altu sat (bis) N-ai la cine cere-un slat (bis> Nu s. Cd n-ai lola .t Cite nopli nu le-o durnit (bis) Mdri. . $i eumva de t-a gre~it lart-o cd te-a doic. t I). de piatro $.. OE CINO S-O DUS DE MNIREASA Vcr II Mag 825/850 ij.-ai ales In eeia lume de mdrs (bis) Nici ploud. ¥i=:-: EJ~-==§ 1/-0 21 . sord cu bdnat Doamne bine te-o cdlat C-al 0 nord desJdtatd Te-o edtat ca $..

._.. .. (bis) 125. ~ .'JariQntd 10 Mi orila ­ £. . B "/9[8 - ~ ~) P:riGnjo ~'~121 -. ~ -• I - un UP _ _ _ £. lillJF£)J ~ [" o· ~ . . VAl DE MINE MAl MIHA y. ----.J M/ ha 1". ==:D mr. .1 . (bis! ~ohan Cine lntr-adata-n tine (bis) lnapoi nu zine (bis) Cd nu-i cheie sd-I descui (bis) Cd·i Idcatd ~i-I incui.'/FI-~1 ..'c:ndQ :J= i69 dt" 1m Id2m lJ7 tal flP _ Ineil .C/lt: JtH ~I ~ to) . BOCET DUPA UNCHES • He. • M_.I _ /fJ­ :78..J}) ~~::i~ ------r -----.:d.. t..- . K Inf.} '·d.. -j . • . - ~ J. :::t § : lj J :'. un . ~.~ • ? c:: . J Aista i-on drumut mare (bis) Inapoi n-are cdrare (bis) Ardd-te Jocu pdmlnt (bis) Multi aameni ai amdgit.Poplieana c iu! ion mertie '971 Viseu! de ios I J .} .. 1(:/.ar In vlrJutu munte/ui In bdtaia vjntuJui ~i in loe sd zli in sat Vdru-tu-te-o inglOpat In strunguta oi/or In bdtaia flori/or. J I/-u #( fJ j J 10 . -. • :::'··-5!. . Jij) ftw j fa.i-f:!_ .143 .­ 124.. ] l .'~:'. L...\ ~::~./r ~ ~ I.

(bis) Cine In pamlnt sd bagd (bisJ Sohan nu mai z.n saf sfra . BoeET Oupo fiuMag. (bis) De mine !. (bis) 127.111.tigai. popd TQre sd nu sdpdzd Clf este zluQ de mare Si Qvem vreme a mere Este vreme Q sosi V reme e Q putrezi.teptQt (bis) -Si tlrziu te·o ci!. Va ../ n-a! vrut_ I Si III n-al f'. sowed ROQgd-te cui U-i ruga ROQgd-te catcJ. Kfl Fd Gheorghitd cum ji fa Fa Gheorghita ce ti-.Ifl_~ Ua Ua Ua.cui ca-·mE's/ . _ .! vrllf 01 . Nu-j 1a cine cere-un stat (bis) Daca n-o Qvut barbQt (bis) Ua De mine tu.dB J J J ~ fra .du - va II sf'-n sat sfra ..if of Ioi Ioi Ioi l I :J g J ! " {if g.144----------------------------------------~-------------------- 126.cui 11~ . Ua De mine $1 de mine (bis) FcJ. ca. (bis) . ta Da-n groapa nu te beiga.ne-acasa. BOeET LA VADUVA Idem'116 • Va." hoi-Ie -if 1i:am fa .Ie - "1 ! J g/ Jt:am fd-cul de jm lJ.5/ .i de mine Nu te duce cu banQt C-amu Ie dud Ja barbat (bis) Ua.rd veste mOQrteQ zine.1/-0 fa cui Porlondo ~= 188 Int Herbil Anuta-62 ant' marfie 1974" Vodul Izei JJ J .me. (bis) Cd eJ de mult te-a doru (bis) Ua $i tirziu te-o mniwit (bis) Ua Cd de mult te-o Q!.Ua dv - va~ sj'. 814/2210 §~ 4 J j J I J € Ma . ) 01 Ma-ma 1/-0 fii .\ lu lJ de r: J J Ira.ma . Mai Stefc'inuc Hoi deschide poarta larg Ua Cd zine cine ti-i drag.d. hoi . ud.

.. &' J 1iJ J 1&J 6' :J.i. fusea Anura.teri din sat Sa-Ii laco alta de brad..ne (.CE_ ..pi ~ pt J)') J) Rau ma doa-re I jJ -J) - J Ray ma doa-re I . .­ 128..J...rna-fa ~ 129..Va r..9 J "-.5 ne_ h'81 ma-nla­ l tIJ j Do ..".!' (fJ (.\ j ea tJj j..iBBla ~~ rna.. 131-a. BoeET DupA FRATE liNAR Mag.ha Vai_ (.nl-ma n/ ...."... .\ de _ mt' ne ~_ ~~ v j mal Mni _ ha J J € du .".\ ~\. BOeET .' I Mfll .ti Ua Pa noi sa nu ne mai vezi.rna Fni . Ua Fara w.) 145 . _ .b- ~ti J Va. • al .. ~ . fnt.23 ani 30 noiembr. r..1975 -feud NV' . 825/71.0 Andante ~ ~ .Nu . tj ££j7 ~ Ml'n-dra-_ ca ji:i_ j J) 13 (j.....La mama­ "fag. nu_ '/-0 pM...if til ~ J II a . ~=144 fdem 116 de_ mi . B 16/689 Recitativo)l 132 "'. ..vul 3/-a..cuI ~ UB. lara iere:.\ f@ J ~~ 1~2lt@.Nu du - rna - fa Frii .-.. Ua T-aj bdgat me:... j -~ Q . t! 0/ de_ mi (.

.• __...:.­ ~ Ind .M f tj ua de rm - ne f"":\ hi'- ma~ _. i2i) .':: . Ooam J) J) ). It/a __ - 2) til) (i..' J.:! ''':'> £IJ~ j It Assai andante) j Va/ .: J .­ tu . ._ Sfp fa~·- nul' Sf/ //0 -- 1)'1! -) J) . o Tu o De 131/0..1 lei ":'> J . ] J Sin . l 2: J. B 76//872 mjtu~d- var. - u.. .1. J cle ne he. :.' Dupa babol- ..1_'1'. BOCET Hag.> . me lEI o Nu te las cu coconi (bis) Tu te-ai dus $i m-ai ldsat te-ai dus $i m·ai Jasat amar $i de banal. -----# J SU ro .l - ! nf Dunca Ioanj· 7'} Jr.. B0C T E La Hag. B16/ 1786 Quosi ruboto ..: -: • t :::of -i .•<. noiembr 1975-1eu.:r ]0 nOIl:?mc 7]75-:i: . .146---------------------------------------------------------­ 130. r'l M " It' -.~ ~174 In! BJ!EJ .. • . O..t. tu Tv m-a.re -• Tu m-ai Jasat slngure Numai cu 0 surore.Jlt/i).gu re £iJ J IJ /II" j.

flI ~I de rnt .'.. .Ji-. < i fL:[~)0'" ~~f ..... De-cII' . : ·." rJIJotG iii : :41 1965-Sripi'nro "':'\ ~ • Ja~ 'p Int (IE' ~ ~ ~ #!±.Jf.'11' .·=-f:~-=I. BOCET ::. Perta Floare de pf: Laz.. • ~ . (bls) ./1 ~."=~::.$ .. (II~:.. .:.~.._...1.U .' U6 MdmuC'd....-.~ ~:_~~~4:::i:=.78 oni nO/~mbr 1975-80tizo :'...~:=:::==~::t:""t==~::::...38 ani IOn .~f .­ 131 lb...~.) U6 Cum te-ai dus di paia Jume (bis) U6 $1 te-aj dus "I ne-ai ltJsat (bis) Ui $.. j.) Ui Sl grdle cu noi orice.j:*~:{5i t: '::"::':::'='':::':-'-r:± .g::j ta. De-ai-si-avut 0 eoconitd (bis) Sd despJete la eoditd fe-or si cintat pd ulitd...-1 .~=·-=gg· ·4=1) #~~ W Ji J .___ ------.rtf W· -~ I /1 t /.~ ! >.. 132."':'\ ~ J II It' .~-... --..~ sri /\11m ca lill __ _ ~f ... .a.. . Inf.-----.....iI di: JUS • . y.l ~ Var 10 bOll! pentru femei -vaL no - Inf Stan Pa/ago .__ "':'\ f77ci <::::!' tu ~ '1' .-=J • .• I IILI :". ---~.. .~ ~ tl...-::L "= _ I'llil hi"_.'..._-- - .liP.-.. ..) U6 Mdmucd dupd tine (bl.. . ~. .. ~ ..-~ ===t. ~.ca ~ ~ 6 . 1977.:( ~·--··-·--.:C ~ .. (1'-. 0 DE MINE 51 DE MIHE • V'1 -:J' . (.-=..----+ . . "'=' ~T::l ua 1 u:t. ~ . .::i::~. "- {:....~~--~+~-:.': ······---------- yk> j . . ...' ("~ fa () -.--1j---r-:..• 147 . • Nlln .­ ~. Is J.. . ~.--J:.. BOCET m=tlJ'~J-v::Jr 1IIn! Pascu .:11 4.-'7' 0 cIa I J. .. /.. !':.·'i.. (' rdr Iv..._ ~~==t~:-}'~~}===F¥+ T•.<4f. b• ~ Munsca () lUi 5tfupjn..••-=J . . : -~__=:. .:. .i bunucd (bi. bdgatu (bis) HoriJe mi le.-... .m4muca me U6 Rilu md doare la Inlmd U6 Mdmuca me ceQ bund (bi.:: ' .. #:~~·:y=~.) U6 Rdu md doore la in/md(bl.\ fi"(it' (j if . al mil .----~~~. c1ntatu (bis) 133.tll Cdtd sard pd-nsdratu (bis) Tn grddind te-a.11 j... (bls) U6 Mdmucd .·----v-.. fil{k?r If' III era -.. .ViSBl.1 te scoa/d (bi.) U6 In td bine .ben! fe/Jr. Ma" 177U -c~Y cind... ne-ai ItJsat de biJnat..::: '.

. Tu maar - fe ar dJ - fe-ar fa . 820/1.Oupii mamfl3 Quasi rubato)l =141 t:'\ In!.- tp-ar fa - ClI.cu I Ttl moar Ie ar da. (bis) .148-----------------------------------------------------------~----- 134.. de mine vdrucu/e.8 ani apnhe 7965.02 ._ • ko qa­ J Ua Ua Ua Oi Oi Oi Uti Uti Cum te-a1 dus di p-aia lume (bis) Si te-a. ud.S6pFn!a Va De ml-Ile nv_p'D 9a Mdmucd. lLW( !')(J varucu (bis) Cd I-a. Cum mne-o. dus $1 ne-ai Idsat (bis) Tu ne-af lasat de banat (bis) Mdmucd si bunuca (bis) UB.. Pop Marie 1. BOeET Mag. (bis) flU __. ua varucule Va.. S(J puie pd'el 0 glic De-acolD sa nu mal ziie Va. 135. dus in tinUrlm De-acala oameni nu zin. mdmuco me Rau md doore 10 inimd Mdmuca noapte bund. aOCET -Dupo vor Mag E • ml IU! t:'\ L 1IL2. Rdu rna doare 10 inimd (bis) Mamuca do dupa tine (bis) In fa bine $1 te scoaM (bis) Sf graie cu noi orice (bis) Oi Oi Uti De mine $1 de mille Uti Ce-a1 fdcut lI-ai fdcut bine Uti Mdmucd s1 bunucd.

.i ha.____ .1LJ rr . .: Ha/ Ille..1 !i A .­ Il ca IJ Sa hai a - I /1/ - mioa ..--­ 137. ..If.rna !T!E IJ. hai motu (bis) Vai bine m-oi sldtuit (bis) Vai b'ne m-ai sti1tuit (bls) Pa lume elf oj trdit (bis) . sm ..'1 £.ra-f/ 177/ .i1.d/ .·.136.ne-I ar - sa Nime-n lume sa nu zlie (bis) PO mine sd md mlnglie (bis) Momucuta drogo me (bis) Pa drumu care-ai pJecat (bis) NU-i vreme de lntutnat (bis) Ua De mine. ma mu­ ina . n/U c. .li cu dor de la inimd... ".." a cas Hcil~ nia mu·- ('.n . BOeET La bdtnno Mag." ~ L ~.a~d Taei tu loa ~i trude (bis) $Ui motu bugi1t de bine (bis) elnd ai zlnit pd la mine. Cd 1i musa. BOCET ~ Dupe mama­ Mag B241507 ). B251508 /f.ii (bis) Tdt aj zls mdtu.1/ Dru roll f/ I-as . J):J t.rF Ii Da Da Cu $indiJd de mQtasd (bis) De la groapd pin-acasa (bis) Ina mamucd noaptea (bis) Clnd doarme tald lumea 10 cu drag te-oi a$tepta Da Da Cu cind $i cu lumind :.. " mD ma me " ---.. (bis) --. de pJecat (bis) Eu p-aici cind-oj zini (bis) Cu cine m-oi sidt·l.

a ..kt! /1/ - hu. [avaci /18anc -36 ani act.ru Or! - IJla .: vi .d tdt/ pll Cd .na .Cito rubalo )=130 In!.' • .fa !li!!' -.>11/ (.'al _____ -• ca sa flu-/rll IE' 1/1 Ca Sri IIU-Im if. nci ru IP .'2-1 Itn {:'"(I A - IU pup - J\J/ - /1/ eu -_. .--.­ Ne-am s§ -z/ ~ f.. . • Da - ca Ii -. 1971 Br(. rna. .-<1 .1~)----------------------------------------------------------------------------------- 138._..CU H - ila .ru CUIII flU 51! (..'1:'-1 A /[J Pap .SeT Val Dar sa - . BOCET • La ciuIT!J Mag B27/ JOI :]In 'i8~1- Lurgo rr.-- am dot' co !)ff mt' .!o r7' • .cult'..

c.. ud.-.1 /1.:-~' --: . ''7'. Vasi. • .~*-: .-:~~.! .._=" ..---' :..1/ C!//! Ih /nOd. -----. mal uii.7)/" . ud.. ... . It /:d /'0 ( : 1 * ._..__ .::IL.:!. .___ Md. ~~~}~?i:ifjf_. ("(1 / f-_~ "'T" .1:e ­ Hag. Pd cJntotu cucului Pd oratu plugului Pd. nu sd hodinea {jd.rjl --.~j ua.. • _3" .... /c:'~ 5l ~ 2~~ ~:T! POS .t. .~i Melodii cu caracteristici de ritual 139.:.'" . BIII 1079 lit? ._.. j !·C. rlh"! ? cu -- - I 1111 td ~~. ammel Ca moartea de prima:vard. <if fJ lIl' t. r!la Va 51 J/ca-.seu JE los ~l-~ tJa. -. ."J sfi - Td - cu ____.ill'...re...nirunz1tu codrului (his) . t ' -=..-:"..__.'(. ill A IU SI pup :..i ../."""""".":.t ...=~.~~ ':.~~:. BOCET DUPA FEelOR VJr.-ra-(u Ii I/Il i U i)d .. :'. drdguta ta Moard.1 f'. . ~._: 1L:=.. =-:-:::. ua. )'] fet-r . mdi VasWcd (his) Nici-o moarte nu-._. ~. .. ' .. Ud...' {j ...I .~ am rioi (0 />11 0. -1 ~=~X.J.j . Va SI /t'ca-... :~ ~..'.".'f "'" "" -1 -:~'">.

BOeET .. . Cum n-o putut sd ajungd 10i a ta nevastd scumpd..__ ml7f-iJ ~J rau t7' ~ 'L . (bis) Meli Iii gazda cdsi (bis) S·apol taUiloanii (bis) Val ~i-amar de-aceie casa (bis) Vnde-J gazdoaie de gazda (bis) Mdl 1Ji a tai cuconi (bis) De mult s-or uita cu dor Unde·a si gazdd-n ocol. ud.....5/ dnd...Ii Ira ..Dupa frate Mag........ B241421 ...~ Poco rubato )=134 Idem 136 ~ r"'...de-i_ .... Mal r $p rip F @{'W I .. BII 1 1074 Grave ~ =46 Int..Visful de los - maf__ f77a f8_.·.· ' Ard-o focu cale lungd (bis) ... (his) 141. . Sd-fjdeie-un pahar deapd (bis) Clnd t-a fost gura uscatd..__ ru gaff -• - maf_ m8 - 18 __ 5-0 ru gaff Vd.Ii -Ie mneu______ iit=tw p~t:1f I g:Pi--: Un.. ud...70 c: 1971.._ 5-0_. M{mcufa lui Mond616u.. mdi Ionuc (bis) Numa mdta s-o rugat La doftorii din Banat Sd te Jege-n peliori (his) Sd nu te lase sd moTi (bis) Si sd-Ii deie leacuri bune (bis) Sd rdml1 ~i tu 1n lume. HoeET OUPA TiNAR VOL 128 Mag.152 ." ~ ~.­ 140..

pa I-a/ ell­ CO /7/1-/7 drum Iki/ fo he fa - .821.fa cit lu .Q r-::. vln -de-a .rt' - le. RAMII SI TE HODINE f I nt Pricap Justina.cit - (18 'I~JlllJhi'.• 153 .?! mt. BOeET Mag.Dupa tato Idem 136 De-ar Hiit' ia - SI fa .4Jdfl lim -0 ______ 3 floil ..­ 142. 1978./519 Moderato)1 =124 .IT/a cif de /a rea mOB -. ~ GtJ) J) r--3-. ~I slnil . lea_ Iv z/ . ani oct.geas ca z/ 143.)1 s-or VITI rJe-a ..ca- de fa .'fa s-~r - I£' _)rC'R .Ie ve - rI /e_ {5i s-vr .ve .._- 5ci-:.~/ - Ii . ~d ~.qe doam pin ne .Ii le_ 5a-~'/ fun .31.t" fun­ zt ...na"" . lu . re 1':\ t=1h . d/ Ie ~ • 7}§11 II Mui!/ domn.fa' hun __ drag __ Ta-f Mu . l '.Saviisiiu U/It-hli - 0 floa rt' pI(1 gra. .

( .e 1978 '.._.\ /.~-~~'- i' ~.'. !T:~ moo! fa.fI.i i!1rd. " " " ' _ _ "_M _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w_ L_...'j jj if)c. .Sinfju: i 1 [!Hi lasa (bis) C>.. ~ .. . ~ Ii rdrL'.'_..' fIj.• I"~ = ~ . ­. .\iel rlU '/int~tlQPoj lara (bis) Nj('jin put /IV sUi CU1cCli !\fun1a pdmintu uscat. nlei 1n para ~. niei ii Jumin/l( i)!~j h:'iro it pc1millt ~i tina. I I 1// /It:.'!.' f(] rw'imUd] n: (1-1 fa....-.~-.)1 de.. lei i/II/ Eu vni spune cit de him'! (inf:' m(~f(' nu mai zlne . Iff" - ~ . _ _.1 HI i .111 ". (bis i .__ " _ _ • ______ .1 .. tere$ti (bis) graie!$ti (tis) aila (blsj l\ime'ntl te·(j supdra (!)is.'U 1au Inl I '" I MUCA SI HAl in! Pett:( 48 ent IUn. • 1JI" "~ I. L L • '* ~" .. in Cu . "'ij.. 1\ I'.""f'i­ - ~A'..ut/a vinl de vorO . .{Jcosa nu piece (biSi ._". (In~) . " i' 1i.lilllt' 5l sltlqurd L·! PASARICA .. . ­• N' casa iI sa $lde (bis) fl[l FGitl w.

.. ­ ffJd .rTlI7E?-O . Po.__ /J/ua-/e . 'IWd U' t-'/ ' 11k !.. Vers Mog.seT lflf7e-o __.md /.! . $.1../IIt..chi F I J/ e so - han 17-d 51 / k co co 11il t. il .)-d/t'______ .)/ VUI a - {lid ru _. . B 2J /736 Recltalivo .<I. 147. TRIMAS~ MNE-O MAMA ME Hag.. . . /r/j.I - '/0 fiJ C/if{.- I!~i!.. MAl ill.­ 146.155 ....i7 .. (bis) Po. __ !'Iv (!Id i rd. OAMENI PLINGETI I . .1 Pi uti !lur ck .. B20 /623 Par lando Inf.La rJ .irl_ l..5-opoi lrunzo rc'Jchitii . 11/.____ sa.ma..ru --Ia Iii. $1 anume I· am trimds mdj (bis) un nor de ploaie des Nu pot merE' cit traiesc.. eu mQmii i-am trimas.J Ie .'It:' . . lu .1 (iO..onon n-(! si./ ..Stan loan.!>a . 111(. so-n de 148.__________.J/ /-~<I .44 ani aprill£' J965-Sdptn!iJ da ._ ..'. .'._ ma-fTld Tr/ ma .128 -~ Mag 824/453 Poco iento. un nor de p/oaie caldd Nu pot mere cd-s beteagii..~=132 Idem 744 Tri..): 13 2 Idem 136 5-a - ". COCO N TAl II Var.' P' /ld J..

Vadul Izei J II -­• .J ::94 Inf Arba Vasile -27 ani Hirb Grigore .oxQ·n CQsCi (his) mesa fbisj cui Tj·am Jtisat eaii-n oco! (bis} Sa rlneheze de-a! mneu dot (bis) Ti-am ldsat caw-ncareat (bis) Dor la fetile din sat. Vasile (bIS) 11H~i nu mai zine (bis) . . HOREA LUI FRANTAN • Idem 139 /0 h~} . OliPA MORTI .­ 151. ~%W bt FUr IQ'@-f ~-C'-p-0_1 g---=-7 Andonfmo . .g.C. (his) Ti·am spus pre tim: N icoard (bis) C-oi mud din draguclOard (bis) Ti-am spus pretlne Nicoa (bis) Din Marie mnie moartea. .0 ani iulie 1973..nama supdratd (bis) Itl!wt r.. (bis) • Instrumentale 150. no-rea lui Fran . Trimbi\d .f u .32 ani Nus loan -1.hi".149.50 han.<1' (1 ':.!an~ ne 4':'.fa-.rea fut' Fran-jan mal' As . A MO RTULUI Mag 613/1360 f.

~ .1 1"."1 -----~ I ..' • ~ .. ~ -_.aatr ~ ~ ModerotoJ\.I­ 157 .La tineri "'::: 876/7428 - .-. a. rit" ~ 14::t (" ~ I~~r E ~ I #§? II " §t 6· . DupA MORT ~ _' .\ 'itr ~ (t t.. feb. " 154. A MORTULUI ..Vaduf lui ~ • ~/~_.."11"... . t"..._ -------..132 In!. Ir ~.7975-feud In" WI#df Eg If­ [~ IsgSf E j II' .­ 152.._ . t. . ~ .~ ~. dec."1 • 153. oupA MORT . Covac... Gh. 3'J / 2080 Trfmbito J Inf Hihnea Ian -32 an..::. .­ . m' .­ t ~ ~ E" g 1~1f fk:! I *tit E tilt&" C" .. 7973. loonei-53 ani-cefera Bovan Gavrila-10ani-zongara .­ (iT) r7JE} Or W (::r E r j' i att r=t:: r rfJr 1"..

TREI rACURAREI DE MUNTE /'f)f 5tcn PJtras-6!J" rJ76 Sip/ilia -­ fe i.r - ru -­ hi/ 3-0 I {nic dintrf' 2i Jr' r (1 i" d ()(1 lnn~.'.)/Ci de slng(>rdi Po margaritar Sd cuJeagd stJnjenei Mawt Marui margaritar Din pana btltr1ne/or.~.~' ~ ~i PO wine riU ma-Ilpu'.-0 galal Lcruiui .. f\'~arul De lllineGt Ir:-o dowit Marui maruariiar De mincat le-u daruil. Dill cununCl fete/or Maru.::~: ___ =- Oile la/c-o zduqtu marqc]ri!ur Oi/t' 16Ie·() Nlerotu.ii }u efe-u cotmritu./p ori sa-/ lair:. Din strulu ieciori/or MaruI margoritnr Din strulu ieciorilor.icu!i Lcrului . I'd mine sa md-Ilgropa(i LPfUllli ~-a INui doamne Tn slaulu oilor.__ u/ /~~.d-ntoorna mnei.: . . Hog 820/ Wig J" f 01)(".· i .sc . Din pana biitrinelor Pacurarii Je-o auzitu j\hirul rndrydritur ..'. (.-u lemiu! dcomne Numo capu 011-1 laio/i.'-(1 leru}ui doamne Ori so-I [Ju..158 -------------------------------------------------------------- CICLUL MUNCII ~I SARBA TORILOR DE PESTE AN Datin!le sar6atorilor de lorna Colinde strabune -• iSS.<. 156.{'gel[ lui i <. SC(1((l de sfinto ceorQ /\1dru/ mdrqdrilur Sd c[lleagd flori de vara f'o /(J. .------..!. GRE IERNITA .I mdrg(lritar Din cununo fete/f)r .

S4 vineze caprioore .lI.8Ntesfl LC} ro .n Sf tJoi('rii uti·" (iC(!SQ. mere Pin/en eu De mi-j cia murgu/u tau DE' mj·i do murgu(u vilJtu eu C()UHl(l pinu-n pamintu Cu potcoav(J de orgin/u EI p{i cal o-nca/eca/u .rJtJ co Po. COLINDA PINTII BalJJ3 MOG2rtJte . 'CoO p1ecat 10 vina/oare.-0 suitu .'1. 158. nu-Iut' III. MJ.. Domnului domn Coo plf:.' t - I ~~ ." il Lit rd ~)d ril Uom -../Inesfi PIO ltd n 1.159--­ 82011212 15Z NOI UMBLAM 51 COLINDAM .". }n II.-)f.' 1..'1 /'0 - 5(.GCCl). I)orn nulul (1(311. 1971.) 84-C.' . Udf:: 1­ curti ete bojen mmi Domnulu i dUlnn Pd J(l curti de boiel! mari . Domnului domn Sa vlnezc capnoQre.1 de ra S<3 01..)i /)o/f' j i i ill).':)/ co ft'n Odm~ ! - I1U tl. LA ROSU DE RAsARIT .'.Ji do cit jj in lllme.) I . In! Bt}f'CIU Pdtru-ZC oni :969~ (. 17Z4 ~C8 159. I nf ArdeieJn IleaoJ-J9 ani dec.~'.1Qre Dupd praf !~i dupd sare Dupd praf nmi mlnin/e!u Sd·mpuste Pin/f:Q ell elu [\! iei ww' nu s-n aflatu Numa lu Pintea far/a/u. Si la Baia () pleco/u Burdi sara Sara buna Spune-ml moartea Pin/irii Moar/eo Pintii nu oi spune De mj. /u lie'! Iii I 1/- I/i' 1<7 1'(1 I! '/(1 lY/il! Old It ~ME're-()i L/j I.'UIi It .lInrlro cur/p-() zuyrQvitu eu catufIe d':'-()-il<. Idem 155 No/ Im-~ . .1 Pintea-I1 muntt" .-­ ~~---- .Jiadilll ell irunzucii de-acoperitu Phltea ('in grai !$'O groitu Care din voi $-0 oilare Sd coboard-n Baja .'CCli }('I vlndtoore.

' Ii nu-i__ La cru.nu-. B 75/ 1357 .48 ani Curea loon a Petreanului -66 ani dec. pui scoarla de buhdu In Joc de pinza pd obraz Beliti scoarla de buha!. (bis) b .Miorito Moderato )l =134 vtr lu tu/_ _ _ __ mu/1 idem 134 if 1 J ¥mJ In • ~~-~~~~--~~~ Hat' // . lu mun .160 " 160. B 16/ 1018 Moderato j =128 Int. Cei rna.i-a $u1era Tr1mbdituca-o prinde-a zice Codru $1 frunzele-or plinge. In strunguta oiJor In Jocu gdleliJor In tlrcutu mieilor. Florea Vasile Clteu . '"IN VIRFUTUL MUNTELUI Hog. or sa-l taie Or sa-J pule-nlre fartaie De s-a va}1 sa mor eu In locut de cop1r!. 161. SUS' iN ViRFUL MUNTELUI . 1975.leud Sus In vi'.eu Sa pui scoarta de buhau So. mari 1s veri primari..ci - bra . Mdrgu-~i tri pdcurdrei Hai linu-i.i coJcd $-a sulla FJuiera !.du .lui.te. S1 pa mine m-oslupati Si pa mine m-astupati. or sa-J pU$te Or sa-J puie-ntre tdpu$te Sa-/ 1mpu!. Cel mai mic jj strdinic Pd eJ numa 1·0 mlnatu Dupd apd-ntre izvoard SaO VOlOvit sd-J omoard SaO VOlOVit sd-l omoara SaO VOlOVit sa-l omoard Or sa-J taie. Jinu-i Cu oile dupd ei.Mlorlta Hag.u de-a st1ngale Vintu-!. (bis) Trlmbdituca de-a dreaptale Fluiera!.Ie lut' iu lIa/ ~I.~i_-~n~u~-/~·~h~i__ -__~n~u~-I------ Sus rn vIr lu mUIl-le-lut' La crud/a braduJui (bis) Slnt tati trl pacurdrei (bis) Cu aile dupd ei (bis) aile SaO rdtacit ma.

~ ..s-o '1 . 170051 jll .de ma ru oe de ma . Pw. $i pd-at1tea sdptdmini.~-o strigat Impdlatu s-o gatat S-o Juat. gl?-un C'erh_ Nime:n Jume nu-l aude DomnuJui $-a nost domn Numa-o doamnd-mpdrdteasd Dintr-o daJmd de fereaslrd Numa ie co.Poienife Izei 70! i i4-4FD JQ1m ~ 11//1 dru-fi ra - mIn .I-r / mu..clru-st' dnf ­ ~ c.ca-n spate $-0 luat La codru $-0 aJergat ailat cerbu du~manu Sub creangd de rujmaJinu o idrta nu mcl-npu$ca Cd eu nu-s dne ginde$ti. Co..catu. scobGrlse Jos 1a taro. s-o pteptdIlat.UN CERB iN CODRU I ='5/45/ .5-a . Numa-o daJbd-npdrdteasa. SId6u Palru . Nime-n Jume nu-J audc FJorile daJbe de mdru Nfrne-n Jume nu-J aude. Tins-o PWjCO sd-J impu$te Tins-o pu~ca sa-/ Impu$te Hop a$a nu ma-npU$Catu.lut' r ~ j.1975.be . Di po tabJd de fereastra Di po tabM de fereastra Da-mparate stinatate N -auzi tu ce aud eu. Cd nu-s fiora codrioora.: 64 ge . Ca nu-s fjara codrioara.'11 . . .dn..l-s/ ra .rt' - d. $1 mlndru-$i cint-un cerb in codru Mindru-$i cin-un cerb in codru. MiNORU -51 CfNT . Hop a$a nu ma-npw. co I!l I 6' '­ p~#-~i4 I@~ .ge Dom ffI'~ nu . B 76/2936 Larghetto J.161 162. Slujbe sfinte trage-mni-oi. scoborise.ru Mtn . ~ 130 Ie #­ Int. Mdndstiri de~tide-cnni-oi Mdndstiri de$tide-cnni-oi Mdn4stiri dr ytide-mni-oi Clopot gaJben trage-mni-oi C/opot galben trage-mni-oi Slujbe sfinte trage-mni-oi./f7 cerb ih co p . Sf pa-at1tea sdptdmini. Jos 1a taro. domn__ Ml'n - dn..:.COLINOA . In!.62 ani noiembr 7975 .o'ru. Moderato j.36 ant' dec. maica moo bJastamatu Noua ani $f noua Juni.dru. $1 impdratu s-o scuJatu Pw. .Batiza '­ f:lo . Numa-o daJbd-npdrdteasa.ca-n spate $i-o luatu $f Ja cerb ~-o o/etgatu $f Jo cerb ~-o aJergatu Sub tufd de rujma/inu Sub tufd de rujmaJinu. Pefreu~ laana.

rna r ktt //n __ I p t 7J p La sa Ci!J bo r j II gt!1 -Iv /v/. NOI UMBLAM 51 COLINOAM • £ti g • Allegretto J) fJJ - )l 141 In!.42 ani Dudas Joan 39 ani Duda~ Vasile-!1. Trei pdcurarei din munte FIorile dalbe de mdru Trei pdcurdrei din munte.bo r eJ) - J.2 On! dec.1-0 co - iJ i3 bo :c. De ni-ti da..-Vadul Izei J) mm £jj co . 1976 . Si nimic nu cdpdtdm Hai linu fOsmalin Si nimic nu cdpdtdm. Cu iarM pdnd-n genunte FIorile dalbe de mdru Cu iarM plnd-n genunte. de nu ni-Ii da Hai linu fOsmalin Altu nu yom colinda.162-------------------------------------------------------------- T 'Ii :1 164.J p ros.----: - rtf. ani dec. B 13 /792 16~ la./in .Ie dill­ tJ] r" mil de F rv ! co .dim j I r y j // I7V Nt.. ri ~ ) I !2) . be __ - r/ .1.r -----. B2J / 471 In! Dudo? Vcslle .!971. Coborlto-n poienitd./m blain s/_ _ -• &' t!. - • l . FIorile dalbe de mdru Coborlto-n poienitd.5avos6u Co - bo A rI - 1-0 (0 - bo - rt" - f 0 £i E11 .J/ I. Trifoi Vasile . Mag. COBORiT-O COBORiT -MlonlaMa!].

5-or mai aduce Ramii gazdd sanatos Ramii gazeW sandtos C-ai ajuns craciun irumos Si gazdoaia vese/oQsd Coo ajuns zjJe irumoasQ.. Ivanciuc Maria-22 ani ion.. B2814DI Andante 1671a..___ 51 _ 1'1 rrllJ/lt' ! .' .nu -..a/ Po.lu -----~---- Dam .rI-rr:. MiNDRU eiNT -UN CERB IN [ODRU J =72 In!.rm BunQ sora samc tarE: Gala-i cillo s-o cinam Cina-i gata putin Hoi cu toti s-o isluim Si cu cit nu ne-om ajunge Slnt veeini .- CORiNOAf~ lnt. '.a ... M/f7-Jru '" .35 ani naiembr. NOI IMBlAM 51 E281 J7J Andante )) =168 . ESTE. uNto satu/ui La casu sdracu/ui po.Birsana ~~ D r~~~~ . 1966.7 !Vo/ //// co -.~ =144 fe-um CfillP /r. iJogat mare Gala-i cina 8-0 cinam Cino-i go/a..~ 0] em - .163--­ I 165/b.1975 .lu 'ug.Batiza £5 - IUflfJ :. 166. Mono}'] ani ­ !J75 - " No.UN CiMP iN lUNG ~I LATU 8751262 ModerGto ._. nu-i dp voi Du-i de boieTi co $1 noi :.lu" De (J . 011 -/d-U/t' ___ ~ cerb .-i.l/:!-Il COli - /u . Cldln_ I ~ Po u/ita satu/ui Hai linu rosmalin La coso bogutuiui Bund sara.i de-aealo s-o Iu...)-f/ h -..fn - bid-ill 51 /1117 ---- /.. /17 r f? p-ith± (iru fi. Inl Perla Mia . fa "" ~ Zll/l • de __ nu-i mud - ('(j_ /3 a- I/U_~... ..

!!.UN CERB iN CODRU M28/500 Andante I . 168/a.J = 64 Idem 156 i iJ j). A LUI PINTEA Mag. B11 / 11.un . I do lu flo ri .VI~eu' de los le-o 5U _.Ie . Pop Miiricurii-70 rr 1975 . Mag. .23 D·-' Miirgu!a IIi~c6-17 or 8ilt loana .J : 68 cerb in co dru Inf.SI CiNT .ere~ti Nime*n Jume nu-i vdzurd (bis) Num-o latd boiereascd Din curte de dupd masd.12 Moderato £1 i po - r p [JrzEIJd=r.un bi - J : 76 In!.Ip-o-m rm_~_._' dal be de roar. MiNDRU. As fa-/ sa' 16B/b. Coman Ileana a lui Cas fica.IESITl GAZDE PiN. 1971. le-~/fi r -f~JJ O--tIJ-f!Htf~¥~= p/ n-a fa - gaz-de ____ ni le-flfi flaz..e bo.de . in co pEZ?tE?lgf dru __ I· [ ] ra iJ9 J J¢j.Sup'in!a M/h-dru-yidnf-un___ M!'n-dru-si dnl.__ la mu(t/__ ant_ V d uitati in rdsdrit (bis) Tri turme de 0._ - • ~ • a rlU 51 _ _ _ _ _. venit (bis) Trj tu{me de 0. 820/812 r p/ Andante .AFARA . I §tJ[i j.F· J) J) Pin-lea fa ". / tv M/'/l-drJ cur .l. domne~ti (bis) Printre flold.: ~' --Fy+~c-=±___ iP Jrrr=~==~ l1a fa ra~..18 an dec.164-------------------------------------------------------- 167/b..

E£J-L-.. Radu Petru -34 ani - ~I ~ ~! ~. :r Andantino . A LUI PINTEA Hag.dru_ 51____ roz ..J =64 1975 . . _ Es-fe-undin .put :. 72 cerb _ fn_ co . ------~"~. :=£~ -=--J=::--jJ-=~ Li ---_ --. _.. u Flo - =i= .. . '975-Berbe~ti lunl7_ ..~ ?Ci=+~=4t . ==:j~._ .k~~ Min drll-yl ci'17 I-un ___ Ror .. .lin.. sa traio! ..l4 .if Pin fea la mun ­ .-. ._--fiU-.--. ==B~-~---+---==. ..Ie -~---.- ma dal .$u-ntintelat Cu t/uier inferecat Si pe-atita de-nflorat Cu bdJtag incolturat Si suman imbaierat.1::::::3 i F ~(J cerb .- dal .' ~-=t==:t:::= lin . i suif.-- be de Mlndra curte-o zugravit Cu catane o-ngradit Cu 0 suta $i cincizeCi De yoinici. de eei p-aJe~j.165 . . COLINDA OILOR Hag._----. F e~ I[ f 9' ~c:flT3%l Es fe-un dm-put_ .. B29/590 In!. MiNDRU-SI CiNT -UN CERB IN CODRU t Hag.. ~-.lin --y-_.~ ~~--:_== mar_ ri . ~-:tJ---gf . --..11 i Jj J.J : .-.. -.bcf . .::::=::::tI co .da-. Care volnic da s'aila Sa $i aJerge la Baia Dupa pita.Once~fi ~1 - E mun fe-o fea fa su . .co . B28/ 563 Idem J55/b -'J .-. 170.'11__ r: .t. Pin Ie a AndantE' .171. =H" ~. Cind cu tJuierul z1ce Turma tat i so strlnge Cind cu fJuiera$u tace TotO turma-i se-n/oarce. B 29/ 513 :: Inf.­ 169.. ~.. ~ -~------._----­ ma . -----... dupa sare Dupa pratu cel mai tare Dupa pecie de miel Dupa prof rna. ~ fv11ndru-$i cinLQ de nu-i modru (bis) Linu-i lin sl rozmaJin jVime-n lume nu-l aude (bis) Numa-o dalbQ-lmpardteasQ (bis) Din curle de dupa mosa_ (bis) II . mininteJ.dru __ M/n-dru-~/ ('in-i-un ___ :1:...-. ~ •• Ft p~rfi]J I tl' ffF~tJ-=~ fun9_ SI } /qf _ _ _ __ Co· lin -ria. CoJinduta nu-i mai multd Sa traia cine-o ascu/ta Colindita-i atita Cine-o ascu/td. Rednic $fefan-30 ant' &. si_ :7 laf ____.~. tt J J EJ r=f IE~f~JqJ)j-a~.- De oi1e-nconjurat ~ La oite cine $ede Tot fonu-sin-fonu Cu briu ro..J :68 - 3---.-_.

-~----- 172.te.c/. LA CRUellA 8RADUlUI .. I~oderoto r n~ [OORU In!. Andante oJ =64 La au. Pop dec J9i6 .. Nime-n lume nu-I oude (bis) Linu-i /in $i rozmG/in. 0 sQ-J·mpuste (bis) sa-} pule-nile tdpu:..Df!-~~/ J =78 cu or-u_~ . Moo 15/829 173.i cintd de flu-i modru (bis) Linu-i lin ~i rozmajin.fa ___ (J{j La cru bra rV2 - Ind fmb}d-~j tri pocurarei (bis) Unu-1 lin $1 rozmaJin. . ~1!1 iNORU -SI CNT.Mlndru-.U!~ I .<.~! -­• . Cu oile dupa ieiu (bis) Cei mal mari is veli primali (bis) 'Cel mal mic ii straine/ui (bis) Pd ceJ mic-a J-o mlnalu (bis) Sa-$i intoarcQ oile (b1s) aile s1 }e·onturnatu (b1s) Gre POlUnCa i-a plicatu (bis) sa-J pw. L/ flU-I /..$0 si-i a$diu (bis) Pd mine nu m·astupatiu (bis) In eeJ sieltu tintirimu (bis) Acolo Intre strQiniu (bis) N iei in daJbu timiteu (bis) Vol pe mine m-astupatiu (bis) in strunguta oiJor (bis) Tn Jocu strunguti/ol.te (bis) Daca-i 0. (bis) o a a o t . 0 sa·J taie (bis) sao} pule-nile idrtaic (bis) sa-J tale.

176. Dupa cerb $i-o a/ergatu Sus in munte 1-0 ailatu Sial ilr/a nu ma-npu. B 1417701 Allegretto '" ~ A J ::11]8 fa CeT·~ Uu~n __ co Idem 717 /'1il7-drv-. B 25 I 389 Inf. SUB TUFA DE MALIN VERDE Mag. De pe vlrful muntiJor MuntiJor caruntilor. Goei /leana-2B ani ian. mie viata Cd nu-s siara sereJor ..mos. Ca-s vatavu oilor. V inaiorii s-o sculatu PU$ca-n mind $1-0 luatu RozmaUlI verde fwmas. MINDRU-SI CINT -UN CERB IN CODRU . Mag.hi? J?oz.:.Bogdan Vodri Sub fu-fa de ___ ma- I/o ver.i elf! - dru MiTt - drtJ~5/~_ ern dIJ rlU-/ rno - Roz . 7971.lIt.5ca Lasd-m.167--­ 174.de___ Sub fu-fa de ma .-:mo - ///7 ver dE' fru .J : 108 da-__ ve 5'f:? --. _ _ t 175.CjiiZ ve S8 - /a SCI r~05 -'--) .rno 1/17 /Pr -- de fr'u mos.rllU.g sA SITI GAZOE VESELOSU Idem 126 B1411874 AII egretto . V:. 1 . 5a s~'f/ .

¥~Qf}lpr*~ Ie sa__ B/ . $i nimic nu ciipiitiim (bis) . CINE SADE-N ASTA CASA • Idem 765 b.168 [' t: 177. colin dam mal multe (bis) An nou fericit $i-n frunte de ne-ar fi selis (bis) An nou fericit Mal multe nu y-am Ii zis (bis) An nou fericit Mag.r/ c~Y::.J'\': 126 Idem 165/b.. An nou fericit Alta-i umblii nu colindii (bis) An nou fericit De nH da de nu ni-t da (bis) Annou felicit Altu nu yom colinda (bis) An nou iericit $tiu co. $1 co pomnii sa roditi Tdt ca ei sd-nMtrlniti An nOLl fericit. yo. ::b. An nov Ie ... Andante)J:::142 as­ . h • 7lRZ=m . nu mi·i serls un frunte (bis) An nou fericit So. Noi va zicem sa trditi lntru multi ani fericiti An nou iericit. 828/622 178. NOI IMBLAM SI CDUNDAM Mag.ne nu ma/__ ia . B 28/619 Poco ruboto .sif .::l ~~ __ Sd fij gazdd veselos Coal ajuns un an frumos An nou iericit.

de pa pa.TU Flo - da/ be.ri'1. ri -.Ie c!i!L=-" o . B15/2098 Moderato) ~128 Inf fuseo Oumitru-57 ani fuseo Ste fon -55 ani noiembr. Bfedea Viorel-14 ani Btedea loan -14 ani dec. COBO RiT -AU COBORiT Hag. . 180.1975-leud .dru-i a ..976. "~ : .au co -ho 20 -ri .rlf Mrn. FLORILE DALBE Hag B23/901 Allegretto jl :: 148 p}/.Fere~ti t f Gre-ier Flo -e/'. B20 / 395 Idem 153 t':"I -#------ ) =160 It! Co . COBORiT-AU COBORiT Mag.1-0 co . I' .ri .- m/'nf Zo . Pa scara mindra de ceara Sa cuJeagd flori de varu Fiorile do/be..ca .nu 170U_ SOB - re a nu nov. Ie . 169 .ori de zi.bo .re un . ~ f/ .Itl In!.. Pacurarii 0 auzit Drept /0 ele-o coborlt Fiorile da/be.:" - Ie fa fe-I) zde -ra ..) ~­ (Ja .­ ~ 179.bo .rt - Or! de ZI 161.

~.183. Hag 823/555 MOderato) =158 Inf Visovan loon .r 170--------------------------------------------------------­ 182/0.cil in - tru mull.' at"__ I~ . CIUCUR VERDE DE MATASA Mag 8241205 Idem 136 if F W~_JL=~~*-4=1JJ_---~=l. ___ Ca nu-i vremea de durnit 20riari de ZlUQ. 1976.ua ___ n' -lor de ZI .s La multi aj cu bi ne .28 ani Visovan C6/ina-23 ani dec.__ /p r/ -.33ani Visovan Maria . . Cu potcoqve de colaci $i cu cuie de clrnati An nou iericit Tntru multi a1 sa traiti.-. L . Cd md ploud de md valsd Pd hainele de mdtasd An nou ferid' Intru multi af sd trdltl.8reb Scu-Ia. SCULATI GAZDE NU DURNITI .fI gaz-cle nu dur- Z(} rt - lor . sa lP. An /lOU _. Ira_ if/~ II :. Si mni-i murgu dmpoit Si mni-i musai potcovit An nou Jerkit Tntru multi ai sa trditi. COLINDITA NU-I MAl LUNGA • Mag.5i C-am aJuns All gou frumo. Ca-i vremea de isiuif Zor iar i de zlua lB2/b.Va. 8/6/3084 Quasi ruboto)=148 Idem 163 -t Sa ma trdin iji pa mine Batdr n-am colindat bifle La multi ai cu bine Sa sUi gazde veseio.

_ .8 am dec. 184.. 1975.14 ani Trita 1 loana .. t !i Hag.___ R02-m8 -it'n _ _ vel' fru mos.It. ani Grum05 Ana. CE SARA-I AIASTA SARA Nag._.__ E sfe sa .'rJl ) (ill ____. 815128 Andante ~ .r' fru mOL. ani Ungur Vasile 14 ani Huntean loan 14 ani nOlemb. 185. MiNORU-SI tiNT-UN CERB IN COORU ...ra de-a .• 171 --_.'(:.{jiule~ti .80111a co Ii ~ M/'Il-dru-st' r. 1971.ra-/ 51-a las /8- 58 !'d .sle sa - ra de-a nu__ nou.It._ /II co oru I . .­ .nu nou £ ... Hoch/ma Haria . B 25 1895 Linisht J> 128 Int Balis Harta-1.64 lnf. Ce sa ra-/ d ias fa _ _ sa ra ell sa . .

.C6line$fi :i . TREI PACURAREI Hag.. linu-i doamne Cu gal ben taior. (bis) F luieru de-alune Mnj-] puneti de cruce.UN CIMPUT LUNG SI .. fur • me de oi.P =149 l Idem 179 &f+ . LATU Mag. (bis) Voi.ne Tre.172 186. Daca SAO ludm Gata s-o-npu~cam. Tinfa$ Haria-30ani dec . {bis} Sa In tIr1e de oi In jocuri de mnei Hai linu-i. In mina dreapta Pune-ti trlmbita. /al 1 cl'm-puj lung -?/ /al__ £51e un din-put lung o i De J fa-:'o-coo La oita de pastor (bis) Sade un brad de pastor. Mlorlra .me de oi II /e . Mni·l puneti sub cap. I J J I]. 823/781 All eg retto Miorito .fi Ingropa. . (bis) . linu-i doamne sie mai multe. S-acol0 vdzurd FaW de maior Hai linu-i. (bis) Flujeru mneu drag. .rut' doam . SAO suit La munte Sa sie mai multe Hai linu-i. 0 - j) 0$1 I J. de mioti Impu~ca Voi mj. linu-j doamne In jocurj de mnej. 4PJ ! =t=f=V Tre/ paCtI ra - reI Tret" fur-.1976 . • 18Z ESTE. 823/587 AlleQretto . M= 1?--=tL 19=ra 1ffl Eslt:' /)11 J> =148 Inf..

ri 189/a. Tn strunguta oilor. COBORiT .ri I-a co . 1":'\ ~ I~F E V F gy prJ. ..rtf • gl' vE F Jl @ Ltld) I ~ @ F ps.nu·/ lin ~ la - ra-'-- It'n ___ Fran-za ver.60-ri .60 . ~. g. Inf. 8 1611.J2'!U JI. aile clnd /e-ntorceau Si ei Jegea i-a gatau. doam:-ne Pi! -:::"ce.riO .J M~.de _ __ raz . Co. osa·J taie a sd·/ puie·ntre fdrtaie U nde focu J-ongropatu .ma //11. 8231828 . 0'.r l f _ ~ ~ ~ ~. .bo. 8161221.)) f. 1i strdinicu.' -.) I fE.0 COBO RIT Hag. }>. CO BORiT-O COBORfT Hag.'poam -. Da Ja e/e cine $ade Sadu-$i tri pdcurarei._..iP.-:- 188/b. AZDta Florentina-13 ani Petrus Haria.-:::-:. Plesa Anufa-20ani Chindri$ Harfa -20 ani Florea HfJricuffj.. MINORA TURMA DE 01 MERE Hag.I hu- rle f)!.ne pa .rn J \ CI. Doi is mari $i-s veri primarj Unu-i mic. o sa·l pU$te. Tat 11 mind $i-I adund Sa lntoarcd oile..rtf Co. iSQa I Mtn-dra furde oi lfie - re __ Li . ~ dec.91 .173--­ l88/a. Inf.: .1-0 Co- Moderato ~ =128 ~» F A nu_ nou_ a it a )l-n t:ti jl @ lj FSf14lH ClI_ 00 ..60 . Si t-or pune /a mormlntu Tdt un fJuiera$ de vlntu Clnd vlntutu Q sui/au Fluieru rnlndru·a clnta.2t.ce s~. 1975'Poienile Ize. .~!~_ .bo-rt"-I-o co -bo . ~lf.1-0 co -bo . 1975-ieud ~ ~ Co .. bu-cu . Mioritd £~ ~ i .130ni 3dec.h ~ ~ F r ~ rz=t ~.I - ~ J II ~.J ~ /fi-ura Allegretto ~ 154 Idem 179 J~ rna~ _ _ __ fur EfiWr de 01 ~t:\ "i me re r ++8 SI J_ ?tt!2' ~ F ma_ _ I r r:t {J) rJj J W=:J ~ [JJ4 ~ ~ F l·~z...9 ~» !lJl ~p P Co .ani =:::J Moderato) =120 ~~ l.riT aC1I1l IP F ? F P 0 J.

Cu aile La tintina..2nntJ r7 In/ 4-M~' Andante r cboto J :: 64 In co A sa de flU-I InO - ra-j - ----.174 ----------------------------------------------------------------­ 189/b. MiNDRU-$1 CiNT.17 Frun ..DrogomirE's tl ver FflUf1 Ie V!!I ­ mUll . I' . .zit' lIer roz .. i. SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag. Nime-n Jume nu-l aude Numa doamna-mparitteasa.- fflCi - lin... . Dfn curte de dupd masa lmpdcate ce vdd eu Eu vdd cerbul hodinind Sub tutci de lozmalin.. 8291707J Poco rubato J 64 Inf Norrs /00170-26 0171 1971. (bis) 189/c..) .ma kn ver -• Roz La iarba pind-n genunte (bis) Margu-~i tri pacurarei (bis) Cu oile dupa ei (bis) • Cei mai mari is veri primari (bis) eel mai mie ii strdinic (bis) Tat 11 mina i$i-l aduna (bis.UN CEHB iN CODRU Hog B29170l Int.

.r 175--­ • 189/d. B2BI J2!'J ~tt c .U CERB iN COORU N . Mag.--~- roz ma li'n.1-..---- -~--..--_+_ flU-I //n sl /a ra ___ lin da Frun-za ver de ----.)=ifF--~-Ji~~~~ -!~~f=3 ~-+. strunguta oiJor (bis) Tn umdru de-a dreapta (bis) Puneti-mi Irati trimbita (bis) De-a umdru de-a stlllga (bis) Punefj-mi Irati I/uieru (bis) Si In Joe de copjr~du (bis) Puneti scoartd de buhdu (bis) Si de plm:d pe obraz (bis) 8eJiti scaQrtd de buha$. de nu-i modru Nime-n /ume Jlu-1 (lude Numa-o da/bel-npardteasQ. J. Mlndru-$i clntel-uncerb III codru Mlndru-i mlndru.Ie Har--!JI. 72 r Berbe~ti 1 I : da un cerb ~_ In ___.ba pt na:n ge nun -c ge-nun Cum locutu n-om zdiera (bis) Coo grdit te-omoard (bis) Dacd-j a~d ~i·i a~d (bis) Aco/o md astupati (bis) tn. /~ j~' M/n-dru-s/6'. . MINORU-SI CINT._ _ ru da ___ Il(Ill: - drl.-1Ii'~--~ ~~.91.MARGU-SI MARG OILE-N MUNTE I Mag 81612123 MIOfltO Idem 18Bb !1ar·. Si dupcl cerb 0 plecat Pe urmuta cerbului AfId cerbul hodinind Sub un corc. ~. de IOzmalin Pu~ca·ntinse sd-J Impu~te Stai Idrta nu md-npu$ca Cd-s lonu slntionu Mama me moo bli'fstdmat Sd siu fiard de pdduri N Dud ani !$i noud zi/e Dacd astea primi-Ie-ai La mdmucd vini-oi.i marg 0 / - leI) mun .J-~f __ ./ . 190/o. aile me/e (bis) Ce zdierati a~e cu la/e (bis) sa .-~ ... ani ~ I co dro da L/ un cerb I'n -·--T·-------·-·-----··--·----·-----. Din curte de dupa masd Ie de-acolo s-o luat.1-~/ mirg 0 i-len mUfl fe CI. Mi'frgu-$i trl pdcurdrei (bis) Cu oile dupd ei (bis) Cel mai mari 18 veri primari (bis) eel mai mlc Ii strelinic (bis) Dupd apd 1-0 mlnat (bis) Dupd apel-ntre izvoare S-o greW ca sa-I omoare C1nd de-aco/o s-onturnat (bis) Oile tdte-o zdierat (bis) Oi/e.1 far. -'1 *' I Inf Ardelean loan-290m.' ~ Andantino .

. .U Jj )J f r-:7 Es-fe-o pftf-ca~ IJ . Sculati gazde flU durmiti ScuJati gazde flU durmJti Cd nu-i vreme de durmit Cd-i vremea de-npodobit.-lj - f/ Ce vat' a -• 19i... B11/1323 Inf. ==:3 i/::-...SI .._.mm ~_.176 . 191.az.Vi~eul de Jos ..de ~/ 171:/ daft: '. SCULAll GAZOE NU DURNlll .J :: nou cu idem 136 -­ iii bu - CIJ - ri - e DB Doam ne Pm ... /a po- ..: IF..td.. 824/179 -­ It Andante . .iJ 1? ...fa ra~ =:j:. - ce dh fr/'rt/.......ni-j scurtd gubuta $j md tern c-om lngheta.­ 190/b... ! Hag. B16 /601 Idem 1880 Moderato }::140 p 1.. Coman Mane a lui Pavilon-74 ani Moderato J : 78 cu co­ Pop Ileana a lui lon-53 ani deel97!.l$ ta WID lE J9:¥M ~~-d -?-Ull efr na/___ Scu-/aji _c.ph -. Hag.. de nu nj-tida Mal mult nu vom colinda Cd . De ni-ti'da. COllNOllA ell CDOITA .. DE ANU NOU Hag. /f! .

Ie SI-O ga - si - fu Min-dni cur.tu.177 ----­ ~'.-----------.---------------------------------------------. Nid unu nu SaO allat (bis) Numa-a lui Pintea lartat. SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag. Urea iri pdeuri1rei (bis) Cu oile dupd el (bis).) Dupd pral ~i dupd sore (bis) Dupd eolbut m1nlnteJ Si:l-npu~te Pintea cu eJ.~ 823/528 Lin'I~l:t Idem 182a z:= : J =70 s-o su ~ Jus la mun- drci' cur . eel mat mali 1s veri primari (bls) eel mw mle 11 strifinic. 82J /510 IdEm 182a ver ­ mun Sus ver . Cu IdrtatU s-ontllnitu (bis) Celld el UfO gtiJUu (biB) Care dlntre Vol s-aJlare (biB) Sd coboare-n Bola Mare (bi. GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo .fe ~i-o gci.de mun Ie lar ge ­ nun fe LiT iar biT pI - na-17 ge nun fe. 193/0.si . (bis) ~ 193/b. (bis) .

.J =96 Idem 117 Moderato ...i IrUlfwG.dntem vreo doudzeci.sa Cd are ce do 10 tdti ell ..18___ Lua-Iu.32 an I Ian 1966.. Pd /8 C()f"j/ tie oo-/en"-_ mari__ Pci' /a cur!1 de Dar ba/erU nu-....C4I ... NOI iMBLAM SI CORINOAM • j) Idem 1820 159 Moderato .. co .{)Jd/7] 51 .s-o __ mat'. SA SIT! GAZDE VESELOSI • .na-n jos.178 .91.fa f)/ pa nu Pi' Ro . n? ____ - • $i gdzdoaia veseloasa l. Nag 823 / 1. 194/a.... vreo zece fete Are ce le do 10 tdte. cu doud ca~i Are ce ne do la tdti Plngd no. ~ t 1. Hag 828/1149 194/b. - . Gdzdoaia-. IIT.~€~f2£P~F:!~~I F~F~f~5§g~··--··~_1Egpk-a¢b=f-./ 181..BFrsano m6'/.c() .t-~· Lu-a f() $-0 J> : 172 Int: Cizmar ffeana . acasd (bis) e-au plecat 10 vlndtoare Sd vlneze cilprloare.5 193/c. LUATU-S-O MAleUT• A Andante . L 1 .nej"-n jos _ _ DI pC' rlU pe Ro ..4 zile mari .... .­ Nag B11.

da Mai mull nu vom colinda Cani·i scurtd gubuta Si md tern c-om Ingheta. 191. -• Sculati gazde nu durmiti Scu/ati gazde nu durmifj Cd nu-j Vleme de durmit Ci.oe pa.Viseul de los co­ $" .j/ ~f feP R ar' ­ VOl 19L. /lU dvr-l7t" - .Irt''n/.H vremea de-npodobit. i Jo J) if " if V~-#.f/ gaz - de.]) ~ F r1l' Es.. De ni-ti'da. de nu nHi.r· V F Ip~--== tJ Modera to j>:: 140 Idem 18Ba 5cu. SCULATI GAZDE NU DURNITI • j Mag. .b/am o - bl - ce IV d'fl ba~ -. Mag. err 1781_ _ .A CU CO DlT A OIT .J97J.le-o pTls_ca > v I~ S-UI7 .la. DE ANU NOU Mag 821.116--------------------------------------------~--------~---- 190/b.0/ . /179 idem 136 A - nu /lOU cv bu - Cif - ri - e jJ§ Doam . oni Pop Ileana n lui lon-53 ani dec.t/ Scll-/~t/ gaz de nu dur. . CO LI N . 811/1323 Moderato J :: 78 CU In!' Coman Marte a lui Pavifon-71. 816/601 .

(bis) .de .fu.Ie f: M/17. eel mai mari 18 veri primari (bis) Cel mal rule II strdinic.Ie ~/-o gii.Ie SI-O c9a . GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo Linl~tl! J :.:70 3-0 SlJ ­ Idem 1820 Sus /a rnun . (bis) 193/b.si lu /l1ln-dni cur.Ie de mun Ie La lar - 6a p/ - l7a~-n ge nun Ie La iar ba pI - 178-0 ge nun fe.a lui Plntea IClrtat.re-n Baia More (bII) Dupd pral ~i dupd sare (bis) Du:piJ colbut mlnlntel Sd-npufjte Pintea eu el. Nici unu nu 8-0 allot (biB) Numa.si . SUS LA VEROELE DE MUNTE Mag.drci cur .171-­ 193/a. 82] 1510 Idem 1820 ver - mun Sus ver . eu IdriaJij s-ontJJnitu (bls) C(JUJ el QfU gliUtu (bis) Care dintre voi l-aJlare (bIs) Sd eoooa. Ured tri pdewdrei (bis) Cu oile dupd ej (bis).

.u I pe Ro - OO--fl jos _ _ [)/ pe pe ____ Ro .172 Inf: Cizmar lIeona 32 c Ian 1966.dafTi _____ ('0 - dcim-­ -• I'd Ia cud/ de . J :.----­ Hag B 14/7845 193/c. Hag BZJ / 494 194/a.96 Idem 177 Moderato fie ____ $i gdzdoaia veseloa:sa LQ zile marl Ji Irumoo.. NOI IMBLAM 51 CORINOAM • Idem 7820 .178-------------------------------. .. Gdzdoaia-j eu doud ca~j Ate ce ne da la t<lti Plngd noi VI eo zece ft!te Are ce Ie da la UJJc. Pii fa cw// de Dar boierli nu-s acasd (bis) C -au plecot 10 vlndfoare Sd v1neze cdprioare. A Hag B28/1749 Andante. 159 • No/ tm-blcim -1/ co ri/l.J /J/ pa r. . Lua-Iu-s-o__ rmi/-cu ) fa =J1=-1f*rr===a F ~~~.P :.na-n jos.·Q CiJ are ce da la Idel Cd s1ntem vreo dowlzeci.sA SITI GAZOE VESELOSI . LUA TU-S-O MAl CUT. ­ Madero to )1 :. • 19 4/b."--cil-fa .Birsan:: ~-H E=£:· IE P2EiHI'~¥:f!----~~iiL-• Lu-a fu s-o m'. nu .

oile mele..". Tn strunguta oilor (bis) Tn locu gdletilor.a cu Jele (bis) Cum focutu n·om zdiera. Coo grdit sd te omoard (bis) Fratilor. S-o grdlt co sd-fomoara (bis) Clnd cu apa s-onturnat. Oile tate-o zdierat (bis) Oile.?a Mcriscj·J9 an dec._ Si 10 virt 1i aurit Si 10 poole poleitu Dar ocolo cine ~ede Sedu-~i doud pifsarele.. fdrtalilor."-.'1IiA. SI MARG OILE-N MUNTE . -­ . ­ al ra ­ IU lu/_ _ P.b..l trl p4eur4rei (bi.d 1'1 Tom.~. 1':175.-. TU Iv/ r-~. 196/a. celmic 1-0 mlnat Dupe) apd-ntre izvoard.. POlen/Ie ! ZE'I u IE- II InU17' it • le-n mUI7 flU • Mclrgu·. . LA M\J LO CUL CE RUL UI . (It' (lUIl- Ie Dacd-acolo 0 sOBit PiI. Ce zdierati a... - ----:. Pd mine mi·ti omori Pd mine md astupafj. Cu oIle dupd el eei mai mari 1.. . veri primari (bls) Cel mai mie Ii Btrdinic.cui ce .62 oni Orza Axenic: 58 ani J971.----------------------------------------. .119----­ 195..a.MARGU .Jf17 IU - IU/~.. .-...c.. Miorita f:~ :S/ ]~99 VOL 10 i9Z o.-Vadu/ lzei -----.C} HerDi! Anufa. Daca-i a.c .) . 10 ..

PA SUB CE PADURE VERDE Mioritii Mag.cu balfag lncoJturat.. de ~U OJ r zl IJ.. cloam-ne J) j fur- a ver-o'e OJ IJ'. p r r Q Ir p f.) Ce-ai tu oaie de'riu-ntorci 'I o ti-i. . Jj IFF Pa sub .il o doam-ne.. bz 1 . 816/3169 Moderato ~I! i J> : 129 Idem 163 OJ De lri fun! Q j CI I r F de_ ci'nd A I 4~ ). JJ 01 JI (} rna'" 0'12__ 56 ve .£JJ I2 cos 7 ci'n 4· II . \ . Nne/. Numa-p oaie nu vre-ntoarce (bi.180------------------------------------------~-------------- 196/b. . Cu lluier lnJermecat (bia) Fluier zice cum or pllnge (bls) Fluler tace oi lntoarce. ZI De tn funt' .gJndu sd te vlnd (bis) Pd mine ad flU rnd dai .n/rn_ j I r J• J j 12 s-a . Numa pdmlntu sunlnd (bis) $.de t Da Ja eJe cine ~c'Jde (bis) Sddea Petrea bun bdrbat. 823/813 Allegretto jl ::174 Idem 179. j domn N-a - U - zt'rn co . ee pi dlJ-n~ ver-de Pa~ sub ce bS pa IFF dU-rl? )J Jl I ~II f ~SplF F k::Jf I..DE TRI lUNI DE CiND ZiNIM Mag. pd cei 1ffl juJefl1nd . eFne! nu - lUI • . Nu-mi dau limbo romaneascd (bi~) Cd e limbd afrdrnolleascd J 197. ntrn 7 n~ yom dg nosl . ~.

:~=2~..::'~~j ""=::t-:-:J"--::=:=:-:~-·-r:.---­ . . wap! L9'lll" B 5::" VH'lOIA NID VONI10J "96l l -----...IUD D).E~~ ~ :...(lU} .~~~t-=j.~ . :--i f! -- loi' OB = ~- r OIDJapoH 168/[/8 "DOH pHJ/a] .::!:·J_· "r--f ~ --:/ =r.1 iC(jIN i II}! d .njct:i:F nC=n-~i=~~.'..-.-f ~ 11" [0{ • • ZL j iljUOpUV .:~" :"~~~~~E~+-----~J"'·-.:=-:':}~r=~~-. 'lONIlOJ "66l ~~~===::= -:~~~~t=:.

~ ~ I.Cc:+""C:)tC .±~~ Repertoriul pastoresc Din trimbita 203.184 -->----­ ~...q--PPJ'-=t.~cr=.-li:T~t:1:-~~. CH EM AREA 01 LOR Hag. Bll 12299 Ruboto J= 88 ..

j COl UJ2PI 's- 7 I 8 (i" HOllO lnSlnrJ 'SOl ~-"f.J'!'li'..'..t~_--~~::-:.~ L "' tOl wapI ..[ .~ l" • :~.­ g&.

N MUNT E H~l:7 B 7]/ i C In! Arba Vas!le.- UJ 3 ..Q. >. Cl' Ic.....r" .....186 .'em 203 =98 I' ~ '­ It ..... B '} / 2 c....27 ani dl () irFmblt mDlI97~-Vadul a Jlei .. PLECATUL OILOR LA tv1UNTE NO. MAqG OILE.­ 206. ~: ~ . 207..~ (It'- I ~ i '­ ---....

. -._"r~.t:=r4-:--t-tt . .-__ :~-.:t-:J:=:-~~~~:::f~oE~'_~~-.1\128 . .: -~~-£ :~~:·JLg:~=r:#Elf--·-m--r ~_M :t::::&t:= -"1=-._ ..-~~t'--f!"~.-::t''''::~-:~:Il!=::J /l=--~~-. •• ~ ~ t!= -~-t:"\----M------~--...T=f==f!=·-.1='~·':..'1 Stefan POletu-68 om din trr'mDltd !ulie 1970-Vlseul de JDs ...~- . __ ..-==+=--=-±::::: =~:F¥-:. f) ~- ~- :7::-::::f::==t==-l.. ...___ t:"I. __--.me:f V-.~:-::7: . _~~Jf:~ __ i 1---ET3----. -==::7=!t-:__ ~i::=.-.. ..:'T 11-#11 ' ' .... PORNEALA OILOR Hag e 7711237 Rubato .:::::r.= :p:-J::~T=-~~=. .-=--· .---.f-?3_=~Ft--=r~HE::-f---tr~r.".] __ . "~"'.#-.fI-----~-:.::--. ~ ___ ~=-::---:-: wi -~ I .-~---~..&... --.~-i_=:= -. f. t. a 9 3 . -.:3 !fJ:::1!.. ::-. . 't7'==-"cWfti~..:....=i. 1". .'... . -....:::":-..:.-:::--:::t=~~--==t=-~ t. -:«f"·~L.~-: .. t-_.-M-=l=..::i I i-~..:. -] f)~. -..·-t-~----- -- oj) _::::!!::=:-. 8711 J23Z Rubato 01= 99 ~-= i-...k=-=-·::=----===-s=h:-::::-'EEl:-:E::::-: i E: U..~ . ' ' . . if--.~·.=l==:.--F·· ---·r·----.r 209..--~..=iFr=:L:r-.. :..!J 210.71.. . t:"\ ~-~-E J ~. ~-.__ .=-I#-~----:~~t=-.-.-~ t ~"-ti..t=-:--.. COBORiTUl OILOR DE LA MUNTE '101j BlJ / 2150 Rubato iderT' 2i/.j) 11 Jdem lOr: mT._. --·--:r.- --. .."J-:= .~.. - ----- 120 ?:"'i '3 .. : .J t# 111­ V -( ~=:i::::+~~:t::::::t···::~Ef:=:?=·~/{f.---:====---=--.-~"'II .._.:::J:=:~:~= =--- ~h::-:-tfJ'..: .-.__ 9 3. -------. -:::: .·-"=:¥::~$:=f~~:~~l:E:!Y·--l=:::..~_ 1":"." ':-.-::t-~::_=_Ft..~.=~-T1 . ~.._.:E: . T::tr-1f!=-~-~""----'-~--.. ".f 0I~= ~:!::-*&::.:i :=F~::~:::::-:.----~- _____ t:"\ ~ ~ .--- ==== .r:.. --:~ ...:· . -.~. __ .c-... II -~--:::---:---=--::-==::::---=="-=-=:-I-_-=~ .¥]r~--='I'.=t=" .A:=~:h=:E' ..DE AGUNAT OllE LA STRUNGA v:.· :--c. t"':' =w...c==::::.:-''''t:r-.===-- '.=fC=.I11III . I _ ~~4~t*q~:C~~f"L."... i C+--R:::::-J::~:==-.:9 9 ~ .'. 187 --------­ 208.="=:~:~:~~-:. ':c-ji:--.k~Tll-"n-... Ir'i'.:fi~E:-: .:'" ~:=!~~~f=~::~f-=-=f!fi~~r::'--ii=i::::'~.~cc= -----.-.---.-~-~ -~._ -----+-~-·T----·--- I nf NiisL..-. ____..~-.:::.~~:~:-=!J::'~~~_ . i .-. . "" .. .

. ~J-..l:I·~-:-i':=l~ :::·W~'''-e~.~-.J2 anr /J.-'-~.:~ ~: '~..:1?:±~~t~~~ . .-.. Ci.~~~=:c-:.~-.•. IfF Ii1 i~~ ___~L f. f"JrJ ~...~ .-6Cj i:J -IS-F'...r:'!i~~'· . -~=t~'~-~#€l~'~H~~~§~?J~~~~.~~-. r"ol"" .. ~ -~ r~ -- <~-.• ..j' Ifi 213 A OILOR '.Oani -t. i\ MUNTE ldpm ZlJ7 .J2 ani RU5 ~Ji~l·:E•.I L..~£.=: -~.f ." i ?~~=4 it ~ (~ ! J''l11'1'l1$d"~ Jj j . F: i) / 21Lla' .I -tI . /-- (":'0. f. ~. trt mb: tfl in f H'hnea ! en . " -------_$' .~.~:L. _.' i1'~:..~ .21..'. i!!i' ". /.. .=e= t r.:r" ~ ~ ~.C F=--.'41' .------------ .......__• • ~ 212.. ". ._" ". <Ii '" {11 •. (":'0.::@l~-~i~j!---n:~f~ ...-"..---e~ ~ ~ ..it.IDO V:Js/if: ." .. ani - Hirh [jrigure .. .n~ ! ~ I. --' --. " '1 .. .--~ - .. ~ ... . COBORITUL OILDH L' . " .'.~ .~~/ij~=m~ i::-'~:r------~ ==±I loan-I....211 COBORITUL OILOR OE LA MUNTE Idem 20J h'ut: ..:~~~ .

-.')i!)I.U f?25111 lUDl~- 96=1{ /[.Ij. MOllO V '~tl ---.! o~E:'qntl0llof\i Dil]NB MOllO ~3HOH '9ll Lez wapI tOl UJilPI 801[/[/8 DDr. 681 .

~ ..... . ~..­ ....."".­ ~ . jUlie 1970 /:.-.-. f ~ --c '.-----_.... )1 .t. l: 219 CINO STAi CU OllE F<~'L":ltc ~:~ ..-..-~- . .. ~ • ~~-i.F~~~~I··:.~ :~ E.INVIRTITA OlllJR _ ..r..'-wI'........ .II ~ :2 • ~ . . --"--~-------- . 218.<!. . /J'.:. .. C· Cr=~..'i=--=:. " g .~ to. " ·~. .~~"-"-i!! --+­ . t f • ~ '.8 jcs r:"I....­ ~ '.217 A OllOR Flu j Er ._-------_....b €2..=.. ~ t.. }~g=~ ~' ~V " ..I. . f. • t . @ t .-J5 an.EEJ==ci>~·~f~-= .'e 82 jn/ Blli N..­ -i tAfi..1'gt:E1~:r-F~rr' ~ I __.".seul.... ----­ l"{ . . f .: ~.J'··.:2f:cc£t~fc~f~c:=~~. ­ .'-J~t1- --~~--..co1C2 7I1e/eanuiu. . ...---... .J 0.

001) i3i. U6! IUD zr.- Jq2j 9./9 oJ JUI I[!Z / n9 --[6l .laZ! .nfJDJ.j6JofJI.

. "j . CiNO 5-0 PIEROUT OILE .. 222..~~~- '::.( 19l. Mag..) /e. CiNO S-O AFLAT OllE (II . B7111291. ..'.1' -..... fefero Mag.­ " 221.. s:~ !}U..7 '[en Gu /liiiJ ..1. A OILOR ~ ':]... .J .. r b . B 16111.·t ... .'r' - .nnp. .] leud ~~ ..1 ...192 . - .. ..t."iJem zongora floif?!nt.t .

/9 "luI HOllO lOJOr '£ll .. fJIOOl] '1.G6C ---------------------_....... ..- p...._... ---­ L ......_------_...

. ~ . I " ~ '.. • I L . 82S /lOOi 224.. ~ :'!. .Ceier5 - lnl Gil Stfng6u-60 oni BorsG.~II -"­ ~ • ~ II.V!seu . I I - • t ri"ffJg.794 I ~ • ~ ::.:: ~ • III :'1 I I.. H OREA 0ILO R .

' . " 0 - ~ ~ . OllE !" in!. '~~.. Vlc/orlLl.' sei. q::~.. .i:... .--_::: -=~t::-~~. :jl ....~~ .• ~} !L •• J': . Rod. -++-H=. ..". »1t~:Jt~=jl~1tjJf~:i~=-~i:1=~~-cK~~:J~~~' Ca v/-ne fur-fu-ni (3 v:--oe f~/I-~I+j-/'c.:C=-i-E= 6' '-fL _ i! .1.. hEn ...~ _-4~=~~~____~::::=~"""'~~~_ l~---~:::""~ '~3~_~~ ::::..J--~-=T~~==~·-::.. -:.: _~.4 ______ -'---­ ~ r II!..=-=~-t::-:-.§~rl"·=.:t~T.'iJt/ -. ""'. /a 5H-n2. i JT). .1--3--1 f ' ~~ ~.]1 Lo·· Ie.-'+~'" . ~ '._. ' At.·. ~./(-' / J (:] •j't. J. :3 _.~. ---3'-~-""'.1 -. . '::' 8J6/7i69 i:"\legrc~tto 1$ 22iOE Bt{UT lA RUPTUl STERPElOR l.6 en..-.=:=. -~j .:-~_:-:=:.~~~.' .__ .­ l. ..795--­ i..'IJ~~~..r.=I:.±:--~--u-.4-..· __ f!~_~._."i..'7a.:' ~ .JJ-=-~-..___--' .'VV t:""I i1~·*ff:Y}{'J[fI1tF=Hts-rn=tg~=t~c-qj -q {/ {/ -n ..~-. ..."*:::'~:~~ ~~+::-f~:---~'''' . . " jEfT! ZL-J -£.:::~[~~~~ =-.]1 _~-=j: Ip ~-h'..~.: .""\.c.~f-~"inff~~J--~ f~cL~L=f~-:ic~--f"-~=:~ ~ . ~'7'i"C'=-'cc-=c '! ·. "+.t=1.:i l . _ ! I. r It..r .::::.....)- . ~f>~ ~=--:1 ' --l-~:::f...~I"C:fffi~~~~cC~~£~Tr~~L=1_~ .::H.-~ -srI ~ §iW*~~.. Fr.:~:i::-~::r:::::=~~:~~J~:~:.j1. .. . ..-==~ii. .. 0 i e . r". . ~::-:-~~~t3 __. ~A ~=~j[i~\tkld·cc1·W=~-f~}'~~i==ti¥Ef} r~···~:jj ~ ~-- 1 f28/21...~*!. r. ""*:..' .!~~-P jJ __lY 4~ r:. ~": ­ -~ ~::t.J? Rubato ~' t 226.==t':~-b---4----=t-f-=~--~=r-~-:f-:=-y~ ==~--=J.~1~*~~EJtXjf~ o ! - IE.'---.-.~~:. OllE.--+.VrJ1eni·Harcmures ~~1=Lf£-F&£:C:~ffi:*.-~.~ •• Yc ~ ~r . .. ( h-~~~h~+~'1:._____.• II!. .~!} . .:~~ -It.

zeu /e-a -­ I & !j i ~ )1 I JJ] J£Jt£J~ Jh:J'_~ ..-~=!::-~---~ Margo -- Rubato »= 192 / Idem 207 Marg 0 -.Ie . mal tv li-un -- fe miH f ! f .. B IJI 71.'EI!'.N MUNT E Mag.."g@C3~t!jt?~e..~. 227./e-n 177un-feJlarg__ Dum... MARG OllE ..196 ..ne .• ~ ~ ~ ~====L ~" ~:!:4 b@ -..=~:m_~"~~::~¥t'~:-~=... t I3fr 0 - i fa du-pa ml-ne rnt nc--_ mal tfLf?~1:ciitl~~:'iJ'.£=&Mt~=tl 8Fr 0 i b/'r /a rnuo .be.-.76 *~~~~-~.E1~.

j:)ld3 j:)31NI:) v nn : ! .

[Ju--pa [alb ra nI-me nu 5-0 a . PINTEA VITEAZU Hog B 2fJ/8!9 ./2 \ie S8 k e.rna Me ie·o/ led. Ruba~o Ca- re VOl S-8 a-­ t:o-bOB-ren !3a d Ma -.f/cd ______________ t:"I NU. sare. In! . _ .om raci 01-.re-o! lJle niur --gu [v [00 ­ rna pt na-/? pa . '182 Budest )lv-­ Pe sa ca .J\:.mInt.re.' Rubato . _ __ [0 lo-n l'a - Ie Pe '.1 s-au ? - pu­ cat de Joe Oe joC )..1nufa Nunteonu-t8[7o/ sot .198 Balad 228.Vu/ef).i £.ne-/ lea iVU M / cu _____ :le. me.

./ --J !~.i.. e:. -~"---. ef (/J :.-@i~~~~~i:jlt~p!~*.L' .~ e.c <Ii --dtT r • eUj ~ ./..iUi /0. f!i --s§:!4/ diU /"..7 . .::)] -i --_ .U/j j.

ev co.Q m )§ 43 ell nu-mc. t I !!/. PIHTEA VITEAZU :J . miJ re -II cea . hit.Yul de ju. ¥E~ 14==j¥:§)i= ~ ~ O-a-po/ pre lin..de ca . hli. hi'. p ~ . 17/1. nu L . f)-a-pol pre-lin ev co-dm. eu co-o'rul ~ h1i~ llfi~ II/.~. p ¥~{j tQ iJ]I hfl.. hii ...r/i-u ZJ: h1i. hll..1/. IJtt.re Pen-fru-a lui Pin-tea vln-za re 229. r-8~ ~-~ ~I J!~ ~ "j ti9 -.I """"'" /.200---------------------------------------------------------­ na VI - va 21 - ua . r7'I .

----LOG .

rOMO/AGA 11CC 8 i1 / ]]12 L ~ .202 .----. 230..-....

. f{?UJ \..1 ew eu -IiU -/{u er If T1U ~~~m~~~~~~:-~:::=t~~~~f~3~:?§~F~~~~-'~~. t~~ ~ ~~ ...(~ ~ '1)0' if.W '" J .

eJ mort) . (md-so 0 zis) "Du-te ciumd la foeu Tdti ieciorii ml-o murit" (Si-o trigat $I-a treia oard ..-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ - "Gatd-te cu ce-j ave Si zlnd ]a maica me" (atund ie 0 z1s :) "Stdi... (ie 0 zis :) - -- "Sid in eapui podului Std dOTUI mindrulUi Std doru eu banat Nu md losd sd intru in sat-..:. (ie 0 zis :) "E-n-auzi frdtiueu Cum lti elntd pasdreo" - "Las-o. sord 10 bdiata - Las-o. mamd. poarta Cd ti-o xinit Bodita De nu-mi cuno~ti euvlntu Sd·ti Olilt eu onelu De tot onelu tirganc]1l Din degetu pitite]u Cumpdrat de tata mneu'" ( 0 erezut ma-sa ~l 10 des... frdtiuc sd-Ii cat in cap Ce-i eu pdru mucezit Glnde~ti coal fost in pdmlnt 1" - . (0 mdrs pind la poartd la ma-sa toti 0 murit .... pe co/ea Cd eu md due pe dineoa Calu mneu e lnvdtat Tdt eu flori din tintirim Sf ell apd din tfi fintlni". sord 10 bdiato Cd o~o-i horieeoua Los-o.) "Deseuie. el 0 mdrs sd se boge for in mormlnt. (No gala).Hei.. 1$.206 ... mamd . mamd paarla Cd Ii-o zlnit Bod/ta... tu ind$eii mnei Prindeti murgu ]a hlntei Sd-mpu~edm eu zdieiuriJc Sd sosim ea glndurile Sd-m~edm 'cu zdiciutu Sd merem ea v1ntutu Sd sosim ea glndutu" (0 treeut printr-un codru o pasdre:) - "Nu mi-e pdru mueezit Do mni-e pdru edruntit De e1nd tu nu oj zlnit (dupd ee 0 zlnit pind-n capdtu] podu]ul. sord.. sord 10 foeu­ Cd a~o-i c1nteeu". In$clat Tdti ieciorii mm-af luat· S-o strigat $-a doua oard "Desehide. - . 0 xis edtd ie :) "Du·te.. (ic 0 zinit ]0 pod $1 0 zis _ ) ~i-o c1nfal - "A]ungutu icstui codru Mere-un ziu eu unu mortu" (ic 0 zls...uiot) Si anto s-o sarulat Inima-n c/e· 0 crapat Sf atUa s>o riragostlt Inima-n ele-o pleznit Sf altu n-o mai trdit. numa md·sa 0 rdmos) - "Deseuie. pooria Cd ti-o zinit Bodita (md-sa 0 z1s :) "Du-fe ciumd la bd/ata Tdt ~a m·o.

...O rea Va - l'e:..---...-'d -.. nlins peste-un {vvdt am 0 cQtunit 'I apnj jor 0 zlnit :... . tf·· /l.i L tu mdmu/ucQ m..'up sa nu In! poruncea LasQ· on lum€ ' sa sle . 1...''~ . Cr. ..­ ·t-·J'-.. tu. 1 . mamuJuca me Paguba de Dumnezeu Cd (i-am supt peptucu tau De viner.::t=. ... ie . c . ioame )1 de sete S· (} Meut pomojen verde ..':-'..: I'me"mJ bme neVQsta Cu colac 1n Japte dulce d ia ma-.~_~ ~:~rIj --+---+.-.. T~.I:=-==~..<fA -4 . In:-onjmo Sa .) Las !naLEQ nevaS/(i mn-sa me .. tJe u (ei 0 lis atunej.. .w mnw-ud!(l[ ([nd tu QJ plecat" Fi -Cl dus apollo soacHl'su) "Hel.ta La mIne-n casd noo intrat De clnd tu ai pl~cat Mu·lo 0 bogal-o-n I>urd" (elo a/ergot la l>uId) (:u pticlOr 1n poarla 0 dat 51 j Fi "apie s-n despicat ....--. -.11 la ma...''' '. .·::fI __. .1 hilbe de pe vase Lt.Q nu s-a ('u turtitd eu mien: r~l1 i(1 ma-:w flU s-a cere u.--~--+ .:e 'l. ""'J' =-~11:~+=-± 'Ie .an verde) "Hai... t. =-- . 1).'.j1.PoIl:ntIe lze! :.ne drag? .: J . 207--­ Gheorghie~ puiut de gre. t.} ..t:- ~ -ff~t~£t~~~=.sa nu.... -.-+~r----:~'::-:'::='::=-=..-------~"- ?' rL' iii-I/...m.it>... sotuea me Ce moarte mamei i-ai vre Daed 0 facui al>e~.$ 'vjQ.pj SoQ dus.:r de -------1 !Ill iii.: .. rnd-sQ a ij ~:t1rd . __ !1 ~-f ~.:t:.~i cie mJoc(lt IlU i-o dat) 1 tit ('ojica ceo mai alsa Care pUca de pe masd ). /'..n...____ •+L-'J':.: 1i~5 inf Maoe 18 anI J dec 1975 . '(1':(1 (Ie era intmsa pe un perete paian..ta bine te-o Jdcut 51mbi:1ta te-o botezat Duminicd te-o-nSulat Clad ai Jo 10 cununie o zlmt 0 vesterie De piecat 1n cdtdnie [SI <1poi 0 zis caMma-sa :) t'\1di "Uhde-i soacld nevasta ?" .. llml rnd-sa .'.ld (.1­ t:·~-· r .. "Eu IIU i-OJ vre n/d 0 maarte 0 n lume sa tIQia (.~ Fo.ada laUi lumeG ~i sa vada batch cine Sa flU foCl"i co :)1 rine" 231 HOREA LUI VALEAN ~ ". . lu/ ( ')r...... - ·J:tru$=-~·-··::~U_-~~ -..' i A '''-T~1.vLe soaCfQ . ma Ce ..-. soo/a. .. Va Ie . dimineata Pma slmbdtd sara Df: murgut PU te·a~ Lrgu IcQ:.

. Dragomiresfi Pr.i1e gasira Ai../I-bii In spa-Ie-Ie sli. or sa ptieie (biS) Or po mine sa mo ieie" (bis) No Irecut mai mult de·o oro (bis) Si Va/eanu sta so moara (bis) "A$terne mamapalu (bis) C-amu rna doare capu (bis) Hoi $i-mi Ira $i cizme/e (bis) Mnl sa scurtii ziJele (bis) Hai $j-mi ira $i curaua (bis) Cd mi-sa scurta viata. hurU huratu Pribegii.lu ne le-ga.ra . Ei..~TIE§~§~~~~M--===tI J) Oe fur-ca co. pribegii HUe Ie-or tdiatu aile iuratu De ei ma rugatu Mina dezlegatu Ai.fra min-dru.. 234.la --Ie ma-mil-Ie Pe ml . 828/1313 Poco rubato it !~.208 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. HOREA VALEANULUI Hag.gii zi . !P ~ JllT4-=t±~~ AI. flu-ni flu . ~ _ __ V dlean clnd valea trece (bis) AsUl hare 0 hore Si nime nu-I auze Ce scHi iac. V dlene drag? Nu moo scoita de nevast6 (bis) Baga capu pe fereastra Strlga pa V dlean in casa "Or sa moaro. sa 235.. AI.J') -= 180 Inf Berciu Iocn· 70 ani com. crenga tidrului Du·te spune mlndrului Dupa mine sa nu miie.. i la Ii: ras . V dlene drag..lu ~fJ~I~I: ~)5~J>~Ji~j)~jhIt~:1~·.lui bf @f1. (e J8 lac Va - Ie ne Tdt cre.ste ~i so Jeagino (bis) Mindru dupd mine vina De tri ori po soptamino Da ce so lac. .L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .be. mo (bis) "Ce ai nevastuica-n poaJa (bis) Samlnta de Mm1ioaro Sd·i dau lui Valean so moaro" .___ u _ ul Ai. =1I2I2::~==F===jj Felru-lul. La le reas . HURATU Hag.Ira mfn- lUI.Iv fa .. hurii huratu Tatdle. {ref-fe crean-ga__ 08. 815/2516 Quasi rubato Inr God/a Anura-50 martie 1965. .. mamdle Oile bietele Prin pietre pornirii Pribegii bucura Si-o.. mamale l'rlmbitd zburatu aile bietele Plinga pd vdlceJe.nil miN 11_ u_ u~ u__ u_. Cd eu nu i-oi Ii sotie (bis) Dupo mine so nu staie (his) Co eu nu i·oi Ii lemeie Do se duco·n alta parte (bis) Cd /a mine flU so poate.Once~tl 0(. HURII. huratu Tatdle.ni.Jj:J. hurii. tu.

. ~~~~ ca - su Ilii' .ve do - fa va 9 co .56 ~\ 134 r:'\ ~~m~~~~~ -~~=f me Ie dtn Ar. 7971.• ---------------------------------------------------------.~ r:'\~ 1'7' . B 15/219 Rubato ~...-.fui-cJ-1I Iv./1 ) r:'\' ta-n-t-un deal__ .co 171 ..0 FEM EIE DIN ARDEAL Mag B27/ 21..sub poa . ~.le_ de- pa J2!Bl =Ji=J..deal A .209---­ 236. . 7975 -Baflza =~~r:'\ "-IV ~ Tt: tJt~~ I J J11JiJ Hall PJ sub pOB-Ie. ""+V . HOREA FET EI MARl Nag 8ll/7224 Parlanl1c.~it~} Iv me Pcii. ~ 237.da re. "- = 154 "-lv "(V ""'" lnf Perla luria 35 ani 26 naiEmbr.Iv .gf~ du re flal ~:i~~~*.re lnf leordean Mari~c6-25ant ian.fe. a . 9 r:'\ . C-o ve-1I1f fa! IJa. Idem 208 " = 220 VI 11/.re fer be iil cJI . PE SUB POALE DE pADURE Mag. ) ..na 1f"II-ga u .~~li~~k h ~."/'I da/__ pJ - ':eJ 're_ m$~~ Ha/I du ~~E ~ r:'\ rEEf j r#E ~·.. H Mer ge-o lie vas~ fu/~CJ-/7 Mer.me.ga /<1 8er.9t:-o ne-vas .· rubato 1'..be.. ~\.ce la ma . j 238.ni Pe min! /77-0 Ie . )jJF@-~)5-~---u ..Leardino """r:'\ v=F c@:# .

re-n codru este Num-on cine de pu~ca~ f nti nde pu~ca s-o-mpu~te "Stai. (bis) 239. bit. cintat : Haiducu atit-o umblat Pin a pel ie 0 ailat Din clntat. pu~ca~ nu ma-mpul$ca Ca ~j eu-s ca dumneata BJQstamata-s de mama $apte aj sa nll-mpJinesc $i-n codru sa pribegesc Haidllce.. Du-te spunei ei al$a Sa nu-i tlhnea de cunund Dupa cit 0 fost de bund Pd ie mama 0 ibdit Da po mine moo siddit Haiduce eu fe-ar) ruga Du-te spune-. bir.210 cintat : Pa cea mare-o desm. oita. maicd-mea Dupd mine nu pornea S/-n codru sa pribegea 2iua cinta pasare~te Noaptea-n ~uier hajduce~te Nimeni nu sa nadae. bir. SUS IN ViRFUL MUNTELUI Mag 82817&79 Molto rubato !":"I ttl') = 146 t':'\ Inf Maris loana ~ 26 com Dragomirecfi -/974 JU ) - $ade iJoarea iJorilor Mlndreata ciobanilor Blr. biT. bir Turma pal$te pe coline Bade. Po.Am vazut-o eu 1a luna fmpletindu-~i ei cununa . mine nu mi-i aila Ziua-s blana 1a rifuri Noaptea. ~ N-ai vazut pe . doru mi-i de tine Blr. tu. te-a$ in/reba. b1r. oita.~orumnea ? recital.>/e Ce paso. din ciripit Ei amlncjoi s-o iubdit . Si haiducu mni-o zis mie : "El.erda Pa ceo mic-o blastama reciLat -. Pin pad uri cll am imbl(1/ Eu ca tine n-am afJat Ziua sa sii pasore Noaptea sa sii mindra me". draga me Mdrie Trebul! sa-mi sii solie.~uier pin pelduri. .

jlVNOIZV~OjN 13~1~ll lV lV~IZnW ln~Ol~lOj I "1:' I' .

.~ z/ 2t£!TIl~f¥'~ u~j~~ ill W j~J)+J~ F ~ ~ ~ tl. '*"----­ !J?~ ht_ 0/ II: ~J!#dQ1V~.. cd zice mai duios pd crlngurete Hai de dui. strdind Hai. ii nu numai (bis) Coo crescut rlnduri de pui E zice cd $i-amu i-a nimdnui Hai..~tG tdm-l2 zi·· fIP. 'dui. .--- ~"" >-> ~ $> ~-. dui ui 1i ii numai Ei zice. li.. .. Hai. ii. ii..IU eu- CU-. ui. pule Hai de dUI. $i v-am dat Ja tdti in gura Hai. ii.'1: 154 IJ .:f- '*" --- - lit. de dui. clnd ati to vol mititei Ei de dui.U/. 1i numai Ei.:. de dui.~ lar nu :.1>- Jl Jll. de dui. _~ ~ . A _ 241.' jar dui Si dragii mamii pui$ori. pU.. III hr. de dUI 11 11 guritd $i jarcl-a$e .. dui nu nu $i iar nu :. ~=_~~-------------- ~'_~"iD ---­ nu . de dUi. de. d-ati zburat poldturei Hai de dui. numai Ei zice. de dui.212-----------------------------------------------------------­ t . 1i. numai Si da nu c1ntd cd-i bdtrlnd Ei zice cd eo clntcl cd-. ii.zr hl ___ Ill_ #J tl@@ >~. z/ *- $> $> 0\ j J. nu $.' 0/ . Ii nu $i iar nu Ai.hi'. 1i 1i numai Ei zice $i-amu 1a sJdbdia me Sa md tu de 0.i cintd-$i doud pdsere1e Hai. de duj. DORU BADII-I SCRIS IN GRINDA Mag..ani _-----_~ __8ude$fi e - / __ /t r' ei ._.. li. 8arad! ileana·6l. gurltd. B15/152 Parlando em-fa • +_. ii.. $-am cu1es sdmandturcl Hai de dUI.__ inf.. Ii.~ ~-. CfNT A PUIU CUGU LU I Mag. de dui 1i. de dui ii.i-n virtutunucului Hai. dui nu numai Ei. ii . 828/7399 Rubato . lar nu Ai. :' Horea lunga Vocole 240. de dui 'li.----. J 7 . lice cd mai In jos pd cea trupfina Cint-o pasdre bdtrlncl Hai. de dui. . ~ . I ..

...~ :It: ...9' r" .c:cc.:"..... 17p /dif /'.. t h~ .• -.')} '." # "...~ V '<. ?6l =q- oieqntJ 6L1f18 6D H I eLi' /J. . ....!. 'IAL.".. - .$" ...J t! --4.j... ~J:./1 . ..e :. '~.~l!4#.::L..Jt" ..~ ~i ...' ...l_..if...~j. ~' .~ ~''1'.'~1 5· '-.

. ~ I • . lido! ..'z .."t .j f " .

_. -- . .fTie _ . _.!elL' ____.~._______ - sa!.- ---­ "I> ra t:... '" ~ I~ !!E~W-%-JF~=~~-:-. . .::: t~ -~" . ---+-.t::iJ:::"JJt-*"" . _ .m._ . .____ ..---.=. .::~.m.... nu md vede Z1i._ .-.-.-----.'.21.215 ..' - ~ / .fT1!r:~~*~-=fi-.. i .. "'~-'-'~~:4="+-= t...~ . '*-L~ /i/ ~----.a~ ~i n-am cui M-oi jdlui codrului. INIMA SUpARAclOASA Hag.--::(> ~ *' oct. B J8/9 !nf Nitwit Tit/ana.­ 245.E-tl J. ~. . -.. ~--:i:~._."~-.-~...• .. . __ _ Su-pa (...Z~.. hii hH hli hl1 El rnd vede ~i·ncljngot Md tern cd rnd spune-n sat. cu rn. -====+ VD-iCJC} J...---=---­ Jj?E:t: K~§~~=~:~·~~=$=*:·r:::-:J· CIOd- g ""-~.-..a=1 -~ ... 246.- - '" ~ ~~~9------.. ~ .--~-:::Stt ~:i. t . BlJ /3003 Rubato )'!::: 189 ~... HI.. t.t:! fEa .197t. __ ~ e--. '. . ---" ~itJ:. ~ .':8 ve 1'77'-__ /1lJ"-_ hii Li Hai.... .yc} I nimO 5updrdclOasa Ce 8d-ti dau sd fil vOioasa? Sd·mi dol binele de-un an Cum mi-o to.." . ---..:: i ~ ..--#----..J ~_._..~. ne doar..-.-.J /1 "--- -----'-"c·+-:l}·d·r-::t-··­ ---...._____.. nu mi·j sohon Sd-mi doi binele Il1mil Cum mj·o fo nu m Am dwere plnt -un S TIl Cd mi-o ldsot lega ut . ..... -5 ' _... s& 'I .~-=' . -jiJ.. -.__ vo· ·"ca .. inf Trifol Huno-i8 ani Vadu{ {zei ___ -~ ...*--#--#.. da Codw"i verde.-..------. ~+: ~+j~~~~~~~.1'....~~ /---".....~ 1> ::. .J~= 198 t7\ t7\ """ =~#ifljf¥~l=-f:llal ra-rea ba·-fe-o daam·ne gi£jt..-...?-:f~:=~'-'~·~~~ :t!'.­ . ~ . l~~ i l l .. ..9-:"....=~~~=:-' ~-~--~~>---' ~ '~:.. ~-+--~---. 2 . --" .. " .------:. =..-'~_~~ r""\ f'f ...... SUpARAREA BATE-O OOAMNE Nag... ani Parlando ruba10 _... 3 . mdi. jdluj.-:-.~-f# : __--~=::=:::-~=-.-'.~ .

/ )1\. Sd·mi Sd-rni dol (~urn Q!il binele lumii f.j ..rti Cu biQstarn de inerea Cu hldstdrn de \/int::Jea SaDoru rnneu l]Q~U uncle.• fj2J / 29~ .~i iara.I intreao] tnnt"}:) und\.~ Dore:.. DOUA FET. plecH:d Nu·j past"'Jre sd·. j'''.iil Intt-o TfltJ.shlr[!:l! raamu tntI-o rW. ' j dt":bo·{}rd. (ii:n t\nrd lost :n.'" _z!..- t~ ) I. tWa m·o bJo.~· ".] u. E B i61]49C L:n [10(0 fLbcnc< .jlu~lt. Motto rUf)atc d ~ 19.·oi rnoi . .(Jur.

r-_' _ _ _ _ . ''.. . ~'" "'::. rnl1!._Ina t.Ie: ."'--..f # . _ .:::'.J:IS •••: . ~ . ..-_.:'ne ind 11 ch. nn.' 6'. !":"'I ~.erni q£unci raJ \line dt)ru de ja rnlndra !\J n-apuci bine-(J·! cIH:......-­ . - ~ -:~ r llj .-­ CD ­ ::lF~.-! R -i./ (~}_._­ !..._---._" _ _ _ ._..--. () ~:: ... !:Jem 2~S Po /~ k.----...... va ..._"'.J.-. ...J -" '~"--- r:~ H-':l. prl lT OR TRiMBITA .-:-._.:".. tJJ .._~ . Rtlt)atc....?8· l:j -5.:: 1~-3(~ ''':' y~.':-L_. . 1£~ jn! Mfrrnee i.. -rR-..• ----------....A~'4~..'/._ • " J.: • r f­ b).'Ot'U h:tldJ] . -".e ct. Ui\d 'flf\l!.{jriE t...._-..I'lA8 I. FU b-a ...2 (t -------­ . C . v4J . i 1< C!Hi !Ji aIde inima CJmi Hi intra dom-n sin Din finar ie laci bdtdn 4.{fIJ .:. ~ :j. ~-r t ~. ."7"1 .ra _______ .. .--.-----..J'). ~-- .­ ~ ~ 'j t-: i· I Cc7 ~~ . -r­ '.' (._.Iff ]1d ' .-/ t-{ cJ· '"L~ ~ . ')~n l...l /. IT...--~-.. b::~.." <Ill' .. - vor ...~.....[} sot Vj/(Jni on! DD -.C'77/ :y . -.. "".. p L.')!! .'.lU' ­ mt'1 ~ ~'...••. j . .t ~ ~ u'~PE 1'1 f<lt 1\ • " r'NE 11.

co . c. .1 f)a mal mliJ ­ r.i_ Alu-I fe .• 251AMORTITU. Nag BII/3043 Rubato In! PCD Titiono 40 ani .J22LJ ~l~ ~ ~ ~ 11 I' J1 dui dui dul d) Fff" dul ftZG 5 g-~ dul dul dui dui dul dui si I JI J) jiJ£) J) J) ] .J~ =134 Vi~euf de los Alu A Amorlitd-j gwo me Nu pot hor. eu ee-oi vre. li i .i GLASUL MEU . MiNORA-I FLOAREA CODRULUI I l."\ ~J-:.lui 1 3 t':'.dru.oar i. 252.

1 (np iTt::! :~.)O IL~ 'Dr' ma .P .\t~ 1 . UI(.i !IiU.r ~- c:q ~() SB.tl.' .p'J(>.) :5 .up IV mp /l.'n:po. :: q" qeqnCl '1[5: /'ll 8 fi DH IIYLd lfW.SjiJe: m.l .'. .

....1 . .r...~"'" ".(1rf~ pfL 1)c. ----.. mai Ci (i'J. ...".-~~-::"'-.. . C..J .~-. .-J'J mm prji do.Clt zic co mi-i dOT.Ginn pin Blrsono $i pana nl~(}r'~ It. zoe. p.'. de 10 inima zae Pdl da.:."-.~.. Eu tot zie cl nu mi-i drag..r > fl.:-~ r·.UcU t ~ . da.. de fa inima.'. ~ !'. c. OAINA PRIN BIRSANA Idem 249 '''7 .p .~-'" ~ VARA Idem 246 B . . I J flU hii. BIL !. de in if/fmo mOT Pdi do. mdi f'~'..'~'" .. . ~ Lid! na_ If' '" ii.dI t-:" Cine !\ill-. .~1 '--' Ii.: -? p{j lurn~~~ Ii Cd sin! orr.int' f\i ~ n.-"" ..'. ".-. t !::j ' ..! lt~_~· j\'1urie .. de 1'1 !'.'.\. mdi Pai do. de ornenie.!~" ." . ----. ~~i . --.. DAINA.

_.::i T ---~.. . H'C-.._ FI-!. -.. ... ..II. -.~ <+ "-" = (':'\ 11 m ~ @) .r"'" _____ '.. Vb ~-·-~--.:::~'~ ~t-.":. '. ~ ··triCI·: :srrft-t::=. de ... . __ . :... 7"7'" J3~...._... H . 'i-~ " •• J..-(:> . 258.-~C:::_----'.J /7)31 ~ I i~=~I?tJ-·:-.. -:"1. .i:'-l::::i::l rJ::'r::=~~=-::~ ::~~:~! "...::.' -~ '-~~i~:+~~rJ~'-fi ~l:: .-" . ~:Il:::iJ..t::::-:::::.=:-:-._...J... D._ n7! .::'= • --.tj:-.. ne ------- -.nt: . ' ..a s-o dus Negurd po sat s-o pus .1 -. -""~. ./-)0 ~ Pelcurdri/el m-oi fa Alaturea de badea Si-oi tlori ~j-oi tot strigo Sa s-audd-n Saplnto ._ .-it:':.LJ-l:~:::::~L__­ I.--- rp ~o' -_.' t . ..---b»--:-#~m--.8ertd'j Ii i 1 ~ ~ ~ A . .1: ~_:~~~~}f!lf!~~'-1tiut~B¥i:~~::-"~~~f~-~~:=::-·~f=.':."' /e-"--- . 0 ·..~-1:::~-~-1'~ ."J::'~:~~~1!.- . PACURARITA M-OI FA' I MogB 29 / 'SO? Moderato ._'es= . .:"0' . . ."-.-t~~if'::-:_. . " t. . '::::::'t~::-=: ' ....m _'M'. J2€ ...3' ____ .±.__ Im ./ ---.. _t'_ (.:.~.::.. u ..--.I -..._.: ~ .. h. -'. Covaci Ana ..c:. · · . /0'. . t . '.----·t:L"---·~~-~-m3 I-Et'3:tt::~u::+t-:-----~:~ tttrr~l"'T:':::':::::::+E~:t.:.u:i.. .:...: 232 .'~.~~: ~:~f=-+::=~=i):' .. I 1= _ u ...!..­ 1 .' !. ... ~ i . ~ ._.22.~..': ~ ·... Ji"'L~---.....U~J"-! Cfl 7 / .J". --..g.=T:'--'=-:· -:.:::IIt:~~-}l.= 199 In!..i:_' ···f -~ ub '~~.~~1.. ~.'.. . ~U ---"r'.(J.r:.' .. : . ··:-r_m-...'.r i :> r . --. . ' ·i--t--:f'--' r ..____rna..re . B28 /1821 Rubato -F-"""-" f""'oi---'~--"-'~~ ~--~' ~: ~.'~-0-'J... /Ie n-CJ . !-).pcl ' ­ Y.90ni 1968-Sapinta :::t:~: ._. rna . . .t~-~.III • . ..--...-. ''''~~~~iijlJ.re m .par - '' -.'L:. 59 t .1.'Or. ' u .. ..m ____'_"'="____~ .~ ~ b.".iJJ. CINE N. fJ i .. ______ )/::.: j nl rne II-a -..: 116 In!.. Stan /feana-1. cu ."->~ -.. .--f!-tI:_lL!''' -#__ri .. ..'.~:::~·::~·j-~_~···: {u ..ARE OOR OEPARTE Hag.1 ~u::+~'_=?':~::t~=_ . . ~ Cd eu am departe dar {Vlerg/a po~td cind mo seal De cind bddit.))..:f)- . ... .~~J:. .si pel 1I0riJe-n gradino Si 10 mine po inimo.:fi-: ~+-:-f.i±__ m~.~. [. • .. . "t.::.. 't - ..:::_:~:~: _!t~. '-" -.­ 257. . . 7.ar!! 1970.. .r.'tllJi".e .. 3 ca ..tJi :~=--~.

dainu.._.--...9 = 232 J = 116 u _.c...____. ._.... de mle... /'l/l~ /7 o !--Io!Oo mjndrd sa rasarQ bun de pTlHlQVQnl da Dw clui dui damn riainQ da C () zmH pnmGv:JG (J7 Po l:w i$! pd MalO tJd dui.-----------.i se..ce-ra-/) bri'u. A5 mu g ....Jei 8a.~~~j~~~ (}~ PI . aw Hag B2811539 Ad Ii biturn 260..--.__. - " " iC oriJ !..du _ .222 !-fag 829/' d i it rn J 259.. MINORU.- JI /u - se. ol fio .--:f.=~ -===--=_. doinG.'____.. -_...___ I _._ dul .!.____. _~_. de cio-ba-ne/ &J) jttj@I~~il.'u. . =:==========-=_.._. du ----___ 1(. .Si CINTA PASARILE ... . co _.fL--­ _ . .__ ~ !-c9m por·-mf ._____ .Cd . )l DRAGU~ MH MIE-A LUeRA !dem 21._._==.__.. be.ce..>.lml .ra sa /eg Sl)Op) j'-as-culf glas tq-UJ~~~~~~-~~~~.::::.. ./u'-. n lu Ai do CoO zinil primdvara A I da PO i za $1 po fvla{Q f\1indru-/ glasuucuiui Cd 11 Vlemea pluguJu' Ai da Dusu-/ badea cu Ai da Co s6 are paminlu.-----...

wi ::-::i 3 Ai. CUCULE Mag 819/2419 J :: 96 • .1974 . meli - >--­ .~ ~~. mdj De-a~ mlnca frunzd din tag Tdt clnd codrului cu drag Tdt clnt codrului cu drag..­ --­ ~ J1 ~ i ~~ Parlando ru bato . ~ cv ~ cv ~ Ie 9 na ce ma-- Hai.Ie.. rll 'J (7'._-------------------- 223 . MAl CUCULE. ------:7'-'=~ mlr /i91~- t..ra ' a. dUl. f'run--Zd pro nan! frun - Mc'1i..181.I dui___ mal . no.fiMf ~ lIa-ra z/I va-ra Ie ducl rt1#f ~1f~* '" _q:p~'. "'~~ ~~ "'~ p t -=i-§£~E1¥~f]..ai gdsu' ..#~ ~ Va ra z/i va . ! -t§'_ ". lama de7af mlnoo pdmint lorna de*a$ minco pdmlnt. g te_duc/ Ha/_ _ __ Ma ~ g::J!} J) ?Ii ~~ .""" """--:::-­ -~ ..Iii m-ai fa. no. mai Ai..p- la. cu-cu- cu.­ Hag 810 J9J7 Ad libitum 261. De*o$ minco frunzd din tag.. Miff cu cu-/e.PF' ~3~!£ Mg /i. no Ei mult te-ai suferit Plnd mare n.-------------------------­ t:'\ "'" dul dVI dvi (7'.210 :: Inf Nun '-­ ~=llQij~-dQ[i~1!@fj--S~-F£tU ' t. .40 ani febr..r. na. no. Ai. minco frunzd din fag Tdt dnt codrului cu drag. £::. Telt ziu vara sd vd clnt Hai..J 105 Gheorghe 1973 SIgnet - Olw dUI dv/ ..-ij dUI m§I___ dVI dVI .. 263.Waf t&1---i-~ =t pV-J~--V~JtL-?F~J~tII E! l---""" _____________~_~~u__ ~~ ..Vaduf Izei ~ p$~g.= 1..cu-Ie mal Hal ~ t) t. mai Ai. $1 iareJ dui mdl DuJ dui dUl dw dui dui mdi Morti$oril tal buliu (bis) Mull umbli de rlndul mneu Mult umbli de rlndul mneu Sd md sco1i din satul mneu (bis) 262.. dUl. HORE LUNGA DIN APSA DE JOS • J~ ".. t:? _F ZCi- ~ J1 J) J II ver--de-n9ru/ -~ _. TU MAICUT AM-AI FACUTU • Idem 243 =--:1 E#=ih )J pa CiS J flU j) )) j) J Tv ma/--cv-.-------------------------------_.J'l :: i92 Inf Bdrbuti Ileana .. De*a~ ~ r-­ Ai. cu-cu.".

. ~~AICA [AlA MiNE " ciJ mi /7. MAICUTA [INO M-A. da DacQ :11-01 vdzUl coos jatO..-. ZIS"O B 16/2872 Quasi rubato ).­ ~f8 C'oricind mni-oJ prindc Cd ie-f)! hor! GUeudoid Clnd oj ira} :mpdwtd fbi'!) to fa 10 !o fa la ia... 308 Ai.­ 264.. do NunH...! rAe Nog B26/7041 Ruba to :~ " '" i54 :.::_ '~:Jj-~--~~Ii~'~~rr'--"'''~+'-'-'''' .. mdi his) _ _ A 265..224 .' JeacQ /Q ptlcior • C ·oi glndit cd faci fec ior (bis) Ai. 1'e-o duw! inima Mid (rns) ..

liJi...~···1.. mtii duinu sf dnina Si codrului j·a1 dot ruginr'i mdl De duinu.111171. mnie dom Df! duinu. =::~ i..--..[. duinu $i doina Ei da.~~-4..-....!LHU \. 'Hu~ ( * PRif.~~:. <-".=J:':=·~F-:"~::-== :tdJ Pl-] 4 ...-~.•..~..:l:__ t- ._ ../ . duinu $1 duina .::=_~_--+:::J=::::::L:=r=:-=-.~~~"~-... hii.~Ii .in ?r' ifi 1._ _ e"/' . _ 'ti_u'~.".. mnie dor peste mdsura De duinu. duinu. -"" R"hato r _ 132 inf SJ(Tion Norte !. ..__________~~___.-E-.:jr Af!ULIII' "flRFA 1 ilL.:. ... D-opo.------. __ . duinu.. 257.~ inl Stan 19(: ( 1 -:. dUj... CiNTEC SATRiNESC i~~~i~~i~:~t~~==~:=1~~~~~-=~~~:t~::::~-f~::~~~~~8J1#~=t7 .. duinu.-.~j :~g--g:Y1~~~~~~------....:. :: F:. hli.. E1 dCI.~--------.. ...~.1 ~ I i: 1: lr J. flu' Vr.-----... dui ![Ii dui mdi."/·.-. dal 1rullUl mUi duinu $i ciaim1 $i jQlea.-11' co -­ t:\ da:-na $i Codwilli i-af De duiru.---._-- He' hJi hii hli Aude inwzQ piclndu (aJ jandarmii ell rna prins/) hil.""_0'''_.. . ~ "..-.--::iJ::..l~ i .']....______ ---~"'---.. ('I e- ______ \.-.'..---- 225 ---~~ .--.... prieten cu doru Este Pintea Viteazu iiei.•.U _ I'!Ll ~ 17U . _~---~. dUllm.-.Q--.~-..' . hii.__ ~ __ '~ '~... 5 on! It.. hli gwitc'1. hJi.--. .. i Ii j J e· .:-::::=: .~-T v " ..L) -.-..

hJi mdi. Z1I hii hU Cd Pm/eo rILl poore mere. hli. hll hii mal.OIS . dui flli dui hJi hii mai $1 de lacrimj pe pamint Hei. hii. hii.Budesfl en La truptina nucului Zii. j ! i 268. hji hli hii mai mni jole de OblQZ He. z1i hji hli CJnl-o pasilre straina. zjj hji hii Cinta puiu cucului I-un C{/C sa a-moa Mai 1n los ia radacInQ Zli. hJl hll Co de focdm} po obraz ZiL l11i. hii mai. $-a. 269.TE BIETUCA BINE Idem 21. hIi. hJi mai hli Cd am parte de mit HJi. b .sa c1nld de eu ZU. 826120 Inf {aporon Haste/uta-58 ani 1966. Zll. BATA.7 Da Hai. hH. cd r6mlne fript $i. A LUl PtHTEA Hag. eu am parte de nacaz Hil..r-.

i 2il HOREA lNUGA DIN POIENILE BOR~II F1 79 ~. '~'. HOREA LUNGA DIN BORSA • B 28/23 i2 M .~~ ­ .. . ..~. -.f~~~¥:I~::==~~~~t~~ li..-..iIi!..!1=.·'J ~ifiJ~~ ' . .. ':...-. ¥i::!!==:f:=!?~r:::::.. _~ i ....'#~----­ 1.:~r"':l'~~~~F. 9 dc. f:i'1~ ~"i ~ ·t..­ Instrumento!e :t:::== '-­ .....____.-.<c-~:~ -_-_~~__ _ ..*{1::tJ.... ~:~-~:-::===:::.. : . 5 .. ~..~.--.~ . .:~~-.' 270.-.:If~=~·l!~:~...-. .•-----. •­ .:... s.~ "'A..9' .-==-:"':f'· t.¥. .. 'l!:::::: I "!:::=.j.cr r j f!' ~...--*...... ..'..•.· '" ~. -~---....fI . ---. ~'~}.. ~ . 1tr ~ ... . ... ~j ..iI'f._.___ .....=. P-~. .•.1 it .. .4I>._ _ _____ i-E· t:t.~r_-.. l:r / .~f:~-~. ... ".: :. ~ ..r.:::g~gt\."'-' ""._"-_....#.!<A>.~. ' .Lmttt-~.\·~~~t:!=f~·t:lL... 7. . . ..•-.._~ . ..._ .P...- ... . -:::= z ~ r..:.::::! .:~.F:·~i:=.. Ld... ....=~f-=f-==~*t:­ . !!:=fI~~~====:J~ .j:::z £-~~r=t=. ..J '::r . .~-: -+-...'-:i:-::::r-::::T.- '-_~:__ ~~-:~~:..:::--t=~~j:t--Trf t~::E:::1:iTtF3~.~:~-··~:-=:~g=f. ~- ._. . ~...--.-.n. ---~~~!! ~"'-f --=l===f=1~--+-=B=: ! 1. "':" .'. 'u··--t ~.f. .JIO'--jJ!~'I!iJ .... ._~~::l~::.~ ~...>I'! ~~""!'~""'" ~._-_ .. -....:-.::::-~4-=~=l~. .~.-..t=t7=E:=:3"::·-·l.....~ ....::~=b3:= Ttl *-£J._km __ : .. .'-:'-~~-:-...-_' _ ----==-~:::= ..~ t-.. -... .­ }!--?t=~~ .' ....."'V'IV ... .f'.(i}·r•..._jM... . .•.~ f--J!-.. ~ 1 ~ .. 0 1.l~{:t~'$fj[fr.....---­ ... ..~:::... L·'_~::p=_ ~ C'-:=r- :::::::~ .. . . ---..... .I r_ " : ani -..-'.'>-.~...._..•.. J rub d t 0 :: 1 ~ Idem 270 ~ ~~F::~'~~--=--=~:~=~~~:f...=.... --¥ ~:=-~:~~~~T::t=! =_~: i I tr . ~. ...... ~"' . . ........"""...'. _ _ _ _ •• ..' F~. -.iii..o~::=r-~"---C~ ±- ..-....- -- ---------~­ 227 ...a=::.~~~ /Jr w r.~.. ~gi':r.". •-~ ~ ~ ~ :'. ---. .--I"'.­ 1'=tJ ..•.­ r±:.. ::=~':1I!"tf:e==~:t.-::.--- " :~l !1 rubedo J) 154 tr ~ In! Gh Sfmgdu-cetero Borsa 1~~~~~~~§~§~~0~~~ti~.......r::-_-.___ __:_::..... ~>~..i"_c::::c_E:3::f::E:E-::"1. :T+:b:f-·~~-t...~*-lE:JIl.__ "--'" _.--... •.r:::t~:tif-ff=~~f---­ W... .-. " _ . .1l t =~.=s=it=3 '-p..:~:. ~ ·trr _.'~~~~:-=-tf~'i1iJ£'-~W':f..... Dr fJ (1' '~~~~'~-:~='=..--..•.i.

v ...­ I.. HOREA LUNGA DE PE MARA Nag.. .... J -(111 t: i! r~r iii 272.Vadul Jzei 7 ... ! .--~- 228 . Cioato-52 ani 1971...11. B28 /2ll2 Jnf [ovaei Gh.

......_..P?q " j Ol lOW sor 30 ln3SIA NIO Y9Nnl . 861/018 DOH '13~OH 'ELl - '----6ll . ! - ...~"~~' -'"" ..-..-n.._------------- ..~_::r"""-!:~"""" -- : ~F .....~ fL' 7 '­ .... _..:. .. IUD .

BJI. HOREA LUNGA DIN VAD Hag.--230 274. Rubato Vor.fr 9 rr A 9 P r g r r dt r Err d 9 a 6 61 iJ== 9 #Pt DilCapo~ . 10 ceQ voco!a Cetera J = 94 Idem 272 tmF in reB @) @~ 9 9 9 a 1I 9 EE:.89 .I 21. HI Nt'! $ J a 9 {:E p.

=})M "L= . MELODIE DE LA CIMP Cetera Hag..f:r4$=~~:-~~J.. B14 /3039 h Moderato J ---".-----------------------------------------------------------.--..--.!* 275.---C"-I#-ttr..~ ~ 9 '72 Mag. 821/ 1701 Mol to ruba t 0 27Z HORE DIN FLUIER i== ::::f!::= >s ~ ~ ~-':~13J'~T1r~~:¥0~q 0 ~_t:\. Idem 272 tr ~ ~~~ l -'-=--. ~ .-36 ani..-'=V ti=__~~ ..[r~tfL' fiFijff~.A­ ~ == <==:: ~.~=t=! .-4f1if+tfEl .-.f/uier iulie -'976 ~ _a~' t-~ ~ ... Negrea l!ie-60ani-fluier mart{e 1965-0nce~ti ~. .-c--~~'~~i~~J1j ~-:? iJp}qLThbF~-¥M~~g=~ _ .~ =~.231----­ A ---~ .~# ~l. -6J'== . HOREA FRUNZII Hag.": ' _ _ .l. ::::apo i$ ~ ~ -­ J-=~~~:~=~._ 0. W==!f-~=I£1d~~::~=~tt:2liBJ .. ii~' r JJiOt4J J] ..c::.-JI ~===F=:' '..~ ~ l' = 98 Inf Pefreu~ ~t. m.p:>GI -t. ~ ~=teflflID mJ ' tL:J=:(y bt!P@ rn S'II • -­ . 815/2762 Moderato }1 =146 ~~E:: . ." Inf. 0.ctlc=-.~=1=t'£Tr nag ~ ..~ ..-~""u_ '4£"".~ .= -­ @g ') ~l~--· r. --::=:--.---.. . . --- -----~ ~ ._ r r b! r .' 7: --" tJ 7 ~ 276. # p • #r _ ~~ ~___ :=.132 ~ "' ". g ~ ~f ~ ~1-=i==-~~:::~t~ #~U )J J )J bF:: Ebt === :::C.oIlEr=-.=nJtj W t in .

.." rne. -=1' .t ....5. " /JiJ - ".gra .. 280.. .'! ~i bGdeG ieagd Cu (/orl1 . VAl SARACU PRIBAGU 8 'I.232---­ C intecul propriu-zi s de stil vechi 278. -_. ...Once~ Ii Eu sclcer ~j bade-Q leaa 1: u sacer ~i !.... -...-"-.j(..0RAGU MI LA SACERAT /Iv!] BI5 / 2560 in!..'u<. bade-a leaa L-amindoi ni-i Jumea dIago .9 eu cU~MA NEAGRA Idem 278 ~ De in secerc\ ~ • -i~ft4~~@@ W··... drago8tecl. i' ... 815/21..dr~. Gaja Anu!a 60 ani rna rfie 1965..0._.. MINORIOR Hag.$i rna pooltd-n slnuJ tdu le··ma mindrul de U-s dragd Nu e(Ho ca-! Jumeo Jargd De ti s-o tJrll cu mine Fel-mel brju pe Iingel tine De li-e pare briul greu Fdrna Jumnind de seltJ 279. leugd Eu sdcel $. c(Ji-ma nea... de . /IU[19 Idem 126 ..

CUCULE PASARE BUNDA "fag 8761707 &. .tJ ~=jJ .... ~.==-.~ Urn dli .-~±..' c'.. ~ . peneJe tale Le-am visat de-a moi in va. ......Ie __ ...._ SI ._ .fra-ie. Ai! Pd cine. Ai! Si pd mlndra l1ngd ele Ai! B/dsWmindu-Je cu idle Ai! S-apoi lasd mindrd....Saprn!a .. .: ..~:. Or fJ ffl8 ffli de r ~ cu cu (um .. ' f .---.·t:==i==-_n..~w ~~. '~1$~~'J" ' _ .~~J)~#:::~-==~~~~t _ de r5 /~I Dr'". ~... ~ .. MUL T MA M DE TIN E CUCU IR Mog.. - i .::'~-:--"-11 • • ..~ i AI I ~ iK&bEH~-QjFn~ij~ Nu sf mill .1:f.{..1..X .::t .1 ....­ . .--~-.'0: ... ~ ..... :j.I...' -_:p......'. "..::::.. f H -' '. Inf Grigor Anura 38 ani mai 1965-0ncesft-nr. .l'#~-~~-sI. ..~ ___ :ji.--=j ~ H. .- .J) --~~-~~ !l'V SI ' Ei hal _ _.t'.] OIClufUl-I.fl fa . ­ ~ • A. m •..I.ieud ~::.~/.~ =156 In! Stan Alaria dec }976.~. . -.stJ ' ___ me. 281....:==+==- ::..' /. '. .. ~e-a .. lasd mdi Ai...le Ai I S-apoi lasa mindru. =148 . ?'..... m ba - rJ() - i~ ---=mal '" 4~ I If) ') j _ Jl tJ 9 . 283.i IlK! minie Ai! Blastama-} strdin sa sie Ai! S-apoi.. _ ------ 9 nun ... on·.Bani )0 noiemb 1975 ../1 L)(J. J.Ef ... -I ~ :. mal_ ... ~-.. ail [1.233 _. ~. c9 "" ._. -"@:. " -J./iUr - -' ~ uoI-IlU. i.~..)c..E': -'-==f.j.. .J ~ 282.'.~. '....i. Jasd rnd.422 ~.cu ./. :J -.--. . b:. lasa mlndrd. •••• :...' Po mlndra llnga izvor Ai 1 Bldstdmindu·te cu dor Ai! S-QPoi /asd mlndrd.' CUlT. '8 .+:~:::. - t ...:: ~ ~ :--W~~~·.J*.8201615 Rubato :.:... 1.:::=. t""< . --ltf .. -­ ~ ~ ). ¥ .=:.. lasd md. r r:-.../-I" v.. ./ .:.~. lasd mdi Ai! Cucu/e. I "-1-'7 r la ..:~..drl....lt . I '.~'jCI::..: . 82012021 i --1 Rubato". ··t ..:. . J U nn-c/tj-If.:.. (..l-e7 . tJ "­ Molto rubato J '= 132 1nf Florea Vasile..:.ifJ'p Ji cF~ ~ Li'~~ f='=±'~=~~ pa­ """ ·· -.~--=::. rnal V· M _ mne-ol.:::::..~ 1= P ~ :::--:3. NU IUBI CE NU-I PLACUT "fag.:t ... Iv - J-L.:LiJ:..l. ~~ -====+:. 1....... ..::::~:~!=J..-....F~=~ =.. .

B 15/379 Partando In!. Sd md vez1 ~ezlndpcl pIag miJi S-auzi ~i sd md vezi eu drag md. B18/393 Rubato .) CU eram de supiJratd SupiJrarea.) Tu eodrule m-ai vindut md.-Hoisei ptn .. Sd-m. Sil mil dal maiccl departe Din leud in altd parte mdi Tu de-aceea te-aJ temut mdi Hai. EU TI. a f de Ii It L Ef F' de fri .Oncesfi ."I = 168 I nf 'imi$ Ileano.~ }I )Jpcu-mnQ? m9! 81s1 _ __"_ 1lf)~fmt~lJiJ]. -a sf tie mafed drag mdi Hai.ku mi ne ~m::::a/~' ==== Sa ma dai saf la It' ne D-ai tinut ·zile legate Hoi. Hag.nat.AM SPUS MAICUTA BINE . CODRULE RAcATANAT Mag.234----------------------------------------------------------­ 284.dea Frun-zu-I/ .. hai.80fila [0 - tiru - Ie ra ca fa . _.J . da. hai. 0 ZiNIT BADEA LA NOI Int. bate-o Doamne (bis) Tat In pat cu mine doarme . r 285. 286. hai. .1 ba $1 moo vdzut di piJ $atrd (bl.fo! "r/ fOI mal l I) C1mmm mi}! IJ 0 'j: J ~ nif zl .29 ani noiembrie 1971.. (ill FrUfl-ZU // . la v-dar II ca-m-naf T§f8-se J fe-oj mat' Cd mi-i fa Jeagdn $1 pat mdi (bis) Hai.Ie ra ­ . c-oi mere dupd-mprumut Si nu ti J-oi da mai muIt mai r -a si ~i tie maied dor mdi Si Hai.OrtigU$ Haria -46 an/ marfie 1965 . hoi.J18_ 1[)) J la nOI r. numa sd md vezi pribag mdi Pd elnd pribag m-am tiJeut (bi. Perla Floare -35 am noiembrie 1975 . vezi urma pin oeol mdi s-auzi a mneu gldseior md. ma/_ Co - dro .

/ Imlfliu pJa--liU '1/ gin-du mJ_ '--. ~t da ~qJ. ~ to "j~ ~J. .ne ce m/~! fa mal L dCJ Fa-ma Ooam-ne )jJjJ=. sa zbor pe sub pdmlnt. FA-MA "DOAMNE CE MI-I FA MagB23171.'-' PDf ztu-ra_ -- pl - ma-ma mal.­ 28Z MAl CODRULE BLASTAMAT . mel.I-ai sa ma vezi pri--bag mal 288.J + j3 I j2 J Jj f7'I./ L Nu-ma eu .rn . Idem 278 P I FE _ ~)l ~-=l cu mln-dru _ma _ _ da ~ .me-n sat N -0 mincal pd nime-n sat.m2i *1Bft£O J' . Idem 278 f7'I. Peter Haria-I.. 'U .j) y/ gtn - ~ -~W mal ~ 1ffljJi F-P J4:¥.--Ie IIru. mdi. f7'I. mdi $.]I... mcU Plnella mama-n mormint PInel la mama-n mormlnt Sd-j rdd.me-n sat N·o mincat pd n.I J .c coplr$elu $.e ani iunie 1978. Rubato molto Inf.235 ._ (': \.g. ( Hag. mcU $. tJ ma" J- _1 $. da j j el --.. NUMA EU $1 CU MINDRU Hag.J CI- I('::\. .~aras6u t el r: 3 I I j '~i j~ t -­ t cW ce mI-l i! ca ma Ooam.bCJ9-.re ~ ¥ ~ /Je-·a -lei ~ @~~ CJ·~A. J'U3 u SI . sel zbor pa sub pelmlnt.Jf I ~ *F)J jl CD ldiJ J J b/as-t~-maf__ ] ~ dn.. mdi N·o mincat pe n./JU du . sel-. plnza di pd obraz md.. mdl $i plnza di pel obraz." . B20/103 Parlando rubato ~. spun ~·a mneu ndcQz. mc'll $.. mill. Pa - ~ .1 ~ r -r. B15/2821. sd-1 spun eu necazu. )1: 128 I f7'I.fa/ ~ sa vezl pri. sd-.mcU CUe rdle m·o mincat mal Clte rale moo mincat mdi. jll Jl Jr!J I }J }J jg.. :lm< i/u pJa.. na /a se "'-.---j . $. mdl. 142 • Vru. mdi.L- Ruba to )1 =128 Nu-ma eu fi cu m1n-dru r . 't sa . . mc'll IV ~ 289. spun $-a mneu ndcaz Mamel de cind aj plecat Mama de clnd ai plecat.4r:~-==-~ .

Mie cel-mi tIeee vremea. l!biiito )'1:: 128 inf Tamsa HiiriscrJ-J9 ani dec. md.. mdl . horne sd desmeardel 292. . : i'l. mel.:. CODRULE BATUT DE PLOI Idem 285 hal da Tle cd·ti p~j::x hwza TIe ciH. -~- • Fata 1a caSQ nu·i ::'~riy Ca fjru de mdtrii().290.:' Cd tu dupa ei nu ft!ori Clad /eCiorii te-or cumpti NuroriJe Ie-or sfddi mdi Clnd ieciorii Ie-or lema mdi Nurorile te-or Opa 291... CINE HORESTE MULl N'ar. MAlERAN DE PE POIANA . Mie cel-mi trece vremea.(. ':'975-PoI~nile i zei NU-j bolund iocu sel·l tie Cu horiIe sel minglie Nu·j bolund toeu sel-l batel Ct·. ri Lasd ai marr:(1~t>:. pric. 81613471.mza.

:."..i12IF._" .. ..rnaidor . '-~'""-'-+--'--"- . ':t:::v==~~'~ .017 ..::::. !'':.O ani d2:.~ c-~ ~ _~ i tmc. m C l-I ' "n' __ -:.f"'!\ ~ tti----.ranl _ _ _.--' __ __-:==::. ~f£~ . !i f=1d._ '" m~1 '""'--~-':" ~' Iv k va -jese Je vi>-JeJC -- -- - /".e La strdini sd nu 0 ddie Cd strdinU·s tare rdJ Sj· I greu df' trtlit cu ei Marnel. ill J) ru din ~ J J g..':~~.. .. ~···".U tata iard (bis) Pdr.•~ "o::r==~!.~-::::t= 2 ~ !l4lh .231 293. '•.£!:_~:c==_~::-~-:=: r:-. -" . JJ J -'. '.''''f:. ~~ . I .. 3 . .'-.:.. .iu . 2 ~'" ··::=-=~=g.: _. ~.!. -iU-fer .l7\ -t29 IW~:·~~it::~:~!':~··:~·-~·~:."'. _ ~ cum ai-IN =~~ii.:.~.. ~)-~4J..·. ===_..lr..===:) ~l-k=-B-~-mai___. "'-"~"-"""'~"-~ -. ttl . .) ~ £ . '" "" ~j ·3 . .-'.. .dru/ cum ne va 'C'lma: .JUti c1nd Ie-a 81 greu Mlirit.:t.~ ____ .==:.771 mal -!r~ ru ginO: rna.!!2. ..' ____ .~.).~:L---'~ --===F=~=-:::±::-'-''::::6:F-~'==: ..} Bill 1876 Par!andc rubato In! Bora Nastacii a /UI [ondrak-51 ant .)J J..~ ~_-= ~tt-~~~~~~=r=:·--st= I ne~--~a=:~.:7. :_i:ii!~:-:-::..t:. mal S. ..jI ma/ci'nf.. '--.MAMA CARE ARE FATA V--7 ·'s #t'. .. ::... s..- - ~-~:. '---­ ~ ie·.. n 0" . k..~ (7\. ~!J~ UedJ ....:JDrinde ~....' -._. 1:') :""i . . ...:. l !Of ivcnclUc Rodlca-I.. If':. Cl i.-'/ Numa dol meri aUoiti... -". MINORUT CUM tiE VAJIM NOI .. ~:~=f-""~-:±=. . CaWl 9 Ire do mih LUl?Yc'(1 Clnd Imi vine mnie-n minte (Ins) me de mal' nainte duce aeparte-n tard (bis) iu f.' .) . CINO IMI ZINE OORU-N GINO ...­ .":·le mamd·n sat Sd nu pI1ngi di ti le-aJ dat .~ :.. Dd..r-'=140 ian. ~ ....=:-------'-=g .y=t-i. _. J..'''a '" •.. .1971-V/~eul deJos -~-~ ~'-*-~::=~ hf!!. "'..__ .'9'9 ___ ~ .~ @ J) J5 tfi44 Pj 4t . nOI.. ~ ~ ~4:.o·ngrddeased eu rqste.'.~ . . -.al_~_~_..Y .'] ._..c.1..lCl .·_··1::::::t·'T-···-'·· /t'S~sa ·~·J=-I~-=-~-:::::m--:::. ···_"".~f~.". tind /m!z/··ne do-ru-ngll7o'. !· '.t=-ftii=k=Eji mal M<~.'-:~. ---.-.8! Tot !7.._.~ J..v "..~81-=::-=:~""?-.--:~-:.~' . :<75' B/rsana Ji "'..··. 294.7..":"\ ~ - drul_ __ ~ ~-+-'- ~ .. ..y·-a---·-.'):: 210 lnU1aricu~a/ui Mondoiau-70 ani lan. '"'.:'~'PE. e ~... Bill 1926 1\ . mO. .. .. mdj (bis) lntr-o grddind-ngrdditi (bis) oS-apol hai mdi puiut drag (bis) Nu te uit pine ce dzae (bis) S-apoi hai mai pui40r (bis) Nu te uit plna ce mor (bis) 295Al../972 ViseuldeJos ".'. douo fete ai La stIdini sd nu Je doi..le...-:.!'" Parlando rubato ..i.. mamd-n sat cu tine Sd Ie vezi clnd le·a si bine Do-Ie mamd·n sqtu tdu !(>~f.__ ~ 0*jt-ts4r=-~=F~ i:\~ -" .~~--=.

31S .18__ N-o-n-slr~. cine n-ale nici un dor Mult trdieJte po uJor Da eu am doud Ji tli Da cum locu mni-oi tIdi i• 296/b.V. ..c~ f r ®~st!.5ani dec. Parlando rubato t':'I.I»] JiJ Ja n-o @jl)i 18_ brT fa II da. c-apoi hai Uoale galblnd (bis) Rdu 1i cu dOl la inimd (bis) Hai.r 1 238------------------------------~--------------------- 29S/b.fa 0 r F bit fr ~ Itr t':'I. r r rg . AST A 0 HORE MiNORA Hag. 811/1897 c-o 1*:'\ FO IARNA Inl Pop Anurii Hihii~-1..J ~ r<=ixp Cl.seul de ios Parlando TU bato J'> =180 .i nici D - da tkP Sa D-n-gra-deas. B11/1191.I J- 1> = 230 Inl Hihnea FlfXJre a lui Aurel august 1971.... P E j 11 .Ie mal 2961n. ~~rYl Pp P ltp r~ J-ti ~~ ~-- E1 r ge de_ con-ce-ne mal II Mdi.MAMA CARE ARE FATA Hag.re fa.! _ _ . 1$.re'sc__ pa val_ rind zl.1970. 818/1766 Rubato W' J'>= 210 Idem 295 Jll) jJ PP GJl .AST A IARNA Hag.V. Vor.ne de-a p'u-ne da/~ mal Asta-i hor:ea mlndIuJui t .. - ~J).ne_ Ma-ma ca . I 1*:'\ W@( f51 170.$eul de ios F' Pp p As. ~.re _ a .re min-dra mal A-sla 0_ nD.

Hag.. I f§i.'=146 Inf..l pil mine sCI mCllafi Te mustrCl. ...1la..fou. MINDRIOR CU CASA -N COAST A Hag. fost-am UnClr ca lazu (bis) Ei....5apin!a t':'I t':'I *{ P I . md. mal 4bJ. Stan Po/ago -34 ani aprilie 1965.239----­ - 297/a. 37 ani marfie 1976..rel Te mustrd.. fre-~ ma/_ . FOST -AM TiNAR CA FRAGUTA .-ta un ceas Td. MAl CODRUlE CU FRUNZA Jos t':'I inf.Paienile Ize. J 11... !t. Pefreus ~fefan .Ip' PP 01 r g.c!ri-or cu ca - sa-n COaJ'- fa ~ ~ 1)7] J)J)' !§£JJjJ II Jfa-f-amsub fe-reas. fost-am Und.ba. t':'I _ ~ ~ Mai Co-dru -- Ie cu t':'I J>J.fd-nlf mln-dru .gu -. Mai co-dru Ie cu ffun-za-__ J J "---" I (. hai.. ~ p f~p ~ J) ~ ...@fr fra-gu . ~ .fa I Rubato ... 8-"" 1 Rau mo • bJ-1rf-nif mfn-dru- Ai...sa-n coO's ~t· .\. ~ . pHp H' ~ FaJ-l-am fl'-nJ #a .trlnit mlndre/e (bis) Ai. .. J) Fos-f-am tf-nar ca t":"I J) J) ~ ~ ~ S 1St j ~ l73 J B I..fa_ voas.----------------------------------------------------------..fa_ '" I 1:: ~'.--. '" I@· JJp.fa _ t':'I ca ~ f:'\ ~ I..n~mi ce k-oi In-lre.. :J frfJn-ZB.r ca frage/e (bis) Ei hai. J>p Jpv-nr:-mi ce fe-of l'n .... rClu m-o-nbd. ~ ~ ~p ff " iNJ. mal_'_ r' ~ ft' !J kJ JI N·o trecut p-aici mlndra (bi&) De-o trecut sCI mClrg ma.' Rau m-o be. lare (bis) . B201372 .... te suduie Si de mine rClu grClie 298.t-amJ(lh k ?is J - rcas-fa voas-f~_ "'la 0'1 Jlih.. hal Il if' ~ '"' JI ~ J) ~ J I itt 1)'.. PP r' ) 2 ' ) r. M-o-nbtltrlnit necazu (bis) 297/b.. 8201540 p::::::::: :7 A ­ Rubato ~')= Idem 281 154 t':'I t':'I t':'I ~ 'j Mii'J-dri-or cv ca-.gp' Dfr f/ai.

­ 240 .~J /n/ 'Vuma-n tlHnWeCi.. lv-Ie --­ Hel mal (....tc .C8 Ai Oi...Vi~eul de Mijloc Ol( Shear - ghl.­ 299.' nU . ('lnta cuel::' cili ii \1t. Ai grijd !ji nu-J stddi (bis) ...7!i Ii)". Mag..iaed mnll.<""1 docd mnie nu-mi Un'·' . ..r:=.Ie f"':'. HEI MAl CUCULETULE ...plnd mlndru s-o cuminti.e_mcJJ ~ _ (.. Cd tu eJti bugdt de blne (bis) Ctl-i mai Undr co !ji tine (bis) D .. ma ..i' 4..t 300. 815/4'4 Rljbato ~ #'l::: 194 Af'-' w==J5........... . MiNORU MAMII ~TEFANICA Inf Cozma Mihal oiHuroaie-25cf) mai 1971..cu cu ... f.....J ~l' .....''': mc. .... mili (bis) Oi....Cj i It' !..

/F....6/ JEtD ""t..~$~~ ~~. _________.-#. 81 - ne /lmi-o rodi losl 0 - -' ua f.::.---.=-~~~··· ~.' _~_ e"l.'!> <> __ _ '7a. BINE MNI. CJ/ -J .__~<~ !'0#--I~=:i==-~::+' ._. ' _ -..~ --­ 4!~ /..~~ c:._-'-_'..'2 /J Du ./ e " • 8! rp r" ._. m81 Oi.l ... . • . ..tZZ:]t " eo f "" ). t_*..z.-apoi be (bis) c·a~d·i tihne Zice c-a$d·.. J::§ 0" :. e7..L_ F·J:::F=~~---+=~E pa ver­ .. '..---~ 0 ~.. ---"~--r--~-I.81..-::::::.le -174 -r"':'\ "':"'I '-'C<' lIe'./' Rubato ........:t:t-.....~. ~ m~=~=~ J~ ~:~31 ~--i=:. lnvdtaUi nit cu apel tilburata :.':] o t1lbure !. da mal rau 1mi pare mnie (bis) Dupa scurta-mi ieciorie.--.. ieciorie. '-'"' ~.... '~"/I 'tat ¥_~:~-~~'*~~fE -~1t~~~~"Y-=±-!====il_~:~~~~~~~~~-==i:9 t -_ .}) = 210 ...:~~.L. miti (bis) 302... r::==­ -­ ~l:~~~~~~~~~==f·~~¥~~~.... me /":"..."..~=:=:..-.~ ...J'..-=--t'~=:~::..I~ /i' ~' //''13/ ~-. ~. "rl/a ...C4 ioIiiiiIl rc=-. _~~ . t:'I Rav "''''' .._C> itt ._ _ .":'\ --'--'--­ F-~~-::--~:-="i1-ff:---~:~1. ._.Ir·I{O~..E~:~~.=~::---:=--' ~ ..- '-'1):')' t')sr e"ud d:¥ __ ..e .I fr' ~"'e /t: ...~ r. # . --.._lt~~·PI' 301 SARACA INIMA ME .d! . L-==:_:. .lUi mch ----_ 0.. -~-®J-~-~ f • --------.. ""'-" ~~ ":-:J! '...."-'- . on f1oiembrie. rrra---.....-!"..-:*:-"iJ= . clntec lin.\:1t:~)J:~~~X=I~~_-~.Ii t--.-:J ':p It.==:===E--=. "'. -Ico /nu ______ ra' . miti (bis) Oi. -~'-{:~. -~:. RAu 11 PARE COORULUI \i:::g 8 JI / /926 Idem 300 Parlando molto . inf DunCD Vc 5fie . .~=-l=-==J=~==-~~~.ni Afjnsco-J9 on. .'8 .:::::.~-+-.. .8 ~ 'vag 8... --~ 0Y..___ .lf'-'::'-{.~~r~:=:_t~1'f~~~j:~~~. mjji D>' ! ) - IJClU II --.:-e co dru .=-. = _ ...·.0 MAl FOST OOATA "::g B1£1 '908 ~~-Jd-~t~_ =-~=~--:-.": A/ r'::\ ~1t$::.'~::: -::==-!./..:. 1975 -feud .. = r _-=-=--~ __ ~____~____:.~ ¥~. 4.... . miti (bis) Eu cu cinste te-am pur tat.o. -."_ . crinule mult couta'..' - t:::::=: ~ ~"--------~~-~ -= '17ic-E £ ...> .. miti (bis) Eu te asemdn cu un crin (bis) Oi.241--­ 301.__ .-­ .' ~ £d! I ~s=Y~~r-F~ig~ >~e CO~ drv~/v' =rr G-f > ~ "~=152 1C= '-···-L--'-~'f!.~~===-~~--=-=-==I1~ .-.. ---.>i zice .. J .::/X .. >.@~·:'...el·:J! - za luI. ___..__ ~? ::di=J===. <___ .---. .-~ ·E-~==f--~=-:f~---t:~~J=~:~==~~=-::?=$~...8/_.'.-- ....--..--t:P~~¥!:f-\-:.r.. .

. iN CEl ViRVUT DE oElUT • • j) = 210 Idem 21.)) 10 . B1811.n8_ _ ..! .. mai_ it> tb .:.J1[JJ f/~ r. de bra d':4. Rubato malta 304. I uJ· [8-i !lEi /":'\ IVv-i din zi.b a .cv J) /":'\ /":'\ j ra .. . noroace.§u - )l ti.. B181231.. Timis Ileana -19 ani naiembrie 871.q.h ~ No IV Rubato molto -I) =194 t:". Te-a$ zoli 'Ii I·a~ da foe (bis) ...g8 /":'\ J t.-.) ~ v -_ _ _ __ i> cu lIu )F.Hoi!tei p j) I ~.Iv!.J /":'\ 3 d • Ccl rdsare l1ngCl Utu.5 ~¥ In eel vrr­ fu!_ de de. mal J1 J) cren.h mal . noroace. I1ngd tClu Si-I allCl omul eel rClu J mCli S.sc Cu cine md porr/vesc.mu ___ cel_ _ i!!.fa .fIe Nu ra .242---------------------------------------------------------­ Hog.~ .' /":'\ P/i'n ..... ma..sd iube. mCli noroace Mil. ce I-a~ lace Te-a$ aduna la un loc . de te-a$ prinde. MiNORA FlOARE -I NAROCU Hog.91. mdi Cu cine m-(J$ potlivi Hal.b J din ZI J .:1 J»>. Inf..'\ f'!'\ .nfJ ma.gea_ crean ..sa re Itn-ga drum _______________ » J) 0 - Ja-I mv ~ _ffl ) ~~~ '4~ J8-1 i!)- cel_ bun fIe 0 '-.i J__ JJ]J '""""-­ /":'\ Ei cd nu md·Jasd a iubi. 305.. i =f =l' J 'fF1 --:Z7? t J:Z:. nu md lasd . la mine-o rClsClrit Numa nu I-am prelCllit (bis) Mil.u .

". elne-o Zls dorut daina. . Hei. c1ntd ~i·n a me grddin<f Sd-mi treacd de la inimd Hai.. de Cl:l pruncd tinere Do. mal_'__ ~ :f~~~ _$ e /. ~ ~ ----' Cd. f':'. rna Hai. liD IJ da hell tftr F E! f})) Cum fLU] j fa.fe-o .me .fe-o mal a- fJ j j) 4iiiiiifl! tJ a -JI [um IS h da r8-18 _ _ __ Ie . I is sl eu J c/ .~I .--------------------------------------------------------. o mal I Clntd ~i-n grddina me Cd f$i eu·s cu vole rd. sd se strlngd la un loc Da. rdu 1-0 dorut sutletu. mdl 307/a. mdi Hei.pa-ral.lIe-m1 pla·-ce gla -su___ tat.J~= 148 Idem 126 r. cine-o zis dorut duinu He/. cite tete n-au nomc Cite tete n-aU nomc. Arsd io to lnima. Bun de 0 - su-pa .ia rssu - ~ . pe un tdrmut de apd Hei.~ )1:£] de._ mal f':'\ ~ mu *-' }j l ~ ~) J2 ~ r. Ir f":\ he! g I [1 (11 Ie me. I P p~1JJ p ~=+ C-a fau glas Ii ras.gl n8 - MtfJ-ddj-i ho-rea M/fi-dra-i ho. .". PASARICA OE PA TAu Hag.cal. mdi Hei. mdi D-arsd io to inima. ani dec. md.243----­ 306.. da.raf. . doina mi-o to horea me Doina mi-o Ii horea me.ru ca de )J =128 1nT.. cd cine-o zls dorut daina./ . cine-o zis dorut duinu Da. 1975' Sarasiiu EE~ ~ p ~ Jt~b j)J~ f":\l f':'.1913 Parlando rubato .~ ~_EFJ 9 J eu f":\ l7el _ _ da .da - mc}! ie..."./. sd-mi treacd de la inimd .. ~ ~~~ sa. da rdu 1-0 dorut sutletu Hei. n tra-gtLa R fJa-~ IItj r pa F c:r PJ lZ!tijl friJ. MiNORA-I HOREA TRiGANATA /45 Hag..II .rea_ ~ if R ij t. sd se-nnece tdte-odaM. mdl Da. mai He. da. mal. L1 La ci. ~ f':'\ fa - pa. B11.. B1811923 Rubato .dl _ _. md.tau 81. de cu pruncd tinere Hel. Costin Viorel-21. A da .. sd se strlngd la un loc Hei.~r.:. ~ ~ jj J. e su.~~ ~ ~ ~ ~ k£±JiZV"t I J)t:J)) J) Ji Bun de__ o-mu itt J5 }J 4ttJ ~./a E fJ fa ~ ~ su- C£if t:J la lJ2Jl) 3==j pa ra .

'. --.:==~~~bE=~1 -w.:._1= ~-.ra-c! ne ___ /vIa:: co ..l . idem f...-------------------------------________ Hag..244-----------------. -#. moi .~_=_==_.'\ 2~5 rrun-zil ver-de ma.. miH Ai... B /8/ 7Q 3071b..----. mai Ai. >:0.. prjmdvarQ·ntineie~ii. pasdnJe adaposte$ti. "t' Da eu dacd-mbdtrlncsc Da eu dacd-mbdtrlnesc.-----~: .dre de-as si C.-...::::-===E::L:::::.=+=-. lard mor $i putrezesc.. eli Jumea nu·htineresc.=~~~ccc~.. t=gz~ -'c==E..... maf Cit iumea nu-ntineresc.MAI CODRE DE ­ AS Sf CA TINE • Molto rubato tt-~=H~TI' I 2 g -p is ~~..----II Cd tu toamoo·nbatrl11e~ti Cd tu toamna-nbdtrine$tl. .i. -=-~~.'1 = 128 1':'\ . .:.. mai AI. RAu M~ 0 BLAST AMAT MAICA I r:! lo. 'it..-. mal Ai. mdi Pc'1~6rile addposte$ti.. mc'ii • 30B/a..

:JJ=*=. Ei. da..1 --i~ ~~~-=: --.- Astd vara-ntr-un pirlu.uf un cur - cu beu.. mai Ei. da. mai Ei. ~i moo blastamat in ~aga ~i moo blastdmat in ~aga Ei.(ag B16/ 919 Poco rubato _::-t. sa-nconjor tata lumea Ei.::==-. cu blastdm de vinerea..t._-~.cu mneu.. mai Ei. da.ca.RAU M-O BLASTAMAT MAICA Hog... mai. da. ~ ::~-~-./c} .-­ frau m-o b/.. de-oi ajunge mama rale Ei.mal mal. mai Ei.>'< ~ "I- .' ~ ei da ~.1. ca nu ~tii ca ce-oi ajunge. mdi Ei. nu rna bUlstama malC!. I. maj Ei.Js . mdi. frau m-o bl§J' . . maieran. maj Ei.f8-mal mai . ~i sa-nconJor tata tara..cu diasl. cu bJc.:: _£. mdi Ei.--j'J 1-0 __ ~ J (':t:-?lI \ ba. B2J / 194 Molto rubato .J-~ tt'f4htl .leud t=J= /a -*"-::--------­ ~-. mdi Ei.::j j -=j=­ ~--lt~==~~~ ~ '" -~ • :. mc.§ na --ro -. dl..# $:==tF~ ~ ~ ~ ~=90 Inf Florea Vaslil:! Cflciu-48 enl noiembrie 1975.¥ el ~ :117' F1-=-~9 el . mai.. mai (bis) o bdut -0 . mai Da.~.JgJ ..= -- L-o oJ . t.. da. ~-amar de mine sa..~ --:." =v~I.C=-. mal ____ da &~ J) 1F15. de-oi ajunge mama rau. mai (bis) Da-altu nu J-oi ave eu (bis) Maicuta tihneala me._..'.:jJ ~~r' . mai. da. ~-amar de mine s-o prins. Rt)) . ~i.cu.mal .T'_l!1za Ei. leaga ~-amar de mine sa leaga. mai. -E.cu mn8U mal J ih '11 p>fE-m--Ms 81 Mal.. =$ Ff7T i ) " y .=*.~ ~ nee. f.I') =128 Idem 308/a (':\----::=-K:::--=:. pI1nge-i ~i pare-t-a rau.~ J) da in .'Heran cu diasa frunzi./a_____ ) ¥J Im-I-o l Jl Jt::~"'iccf::--ft ~ "-".!tc'i Nu rna bldstama makutd Ei. mai Horea mai nOUQ (CTntecul propriu-zis) Locala -. da. da. cu blastam de vineri. da. mai.:~=--=s2 -. mal (':\ AI Mal.sara Ei. ~ ~a € t. pI1nge-i ~i parecf-a jdle.:. mai. pI1nge-i ~i pare-t-a rau..~ beu-- mal ~ f. sa-nconJor tata lumea.ro -. it. ~ J).' : : ... da.. mai Ei. mdi Ei.. da. de-oi ajunge mama rau. na... . ~i moo bldstamat in rls.C..'1stam de vinerea. ca nu ~tii ca ce-oi ajungc Ei. mdi ...245--­ 308/b. mai.ut un cur cu ­ .1-0 18 __ _ } tII-'---". mai. mal Ei.rzdune' mai (bis) Asia varo-nt-o vdIce.n 309. ~ . F= ~. da.--- t....rJ7/'- J.ca __ mo (I . .1 marll dl I rTJI - i7ea - '. ~ Cj "1" >-.~hJt 1 'ti. MAl CUTA NAROCUL MNEU .cu- -3 :~_~~=~1J .

Ir= 14' ·gEi( -~~~ff~_I~=~F. telM ziuo sdcero Ai.de_ 0 .. eu vdd (bis) Mdnince-J zermii de ziu (bi. sara lmi del gurita Tdtd ziua-j Ja edpitd (bis) Si . Mag.sam 1m. €• Fost-am pdcuror la 01 N-am durmit pe mU$. B2112088 Poeo ru b Cl t 0 :ff ~t~f~tfi~-'-:c~:f~jE=T1~As. dd guritd (bi. t':\ re min-dra __ ~_.!a.chii-mi piing Tnima mi se lopte (bis) DoIU tau md omoara (bis) Bade de elf dor iti due (bis) Go/blnd-s co frunza-n nuc (bis) o . ASTA 0 HORE MiNORA Vor.c/liI.= '._ mal r':'\[rnd VI- ne de-8 ___ ! • mal A5 - fa 0 /]0 rt:sc ttnd ziu de /d lu·­ cru gFt:U _____ mal Dragd mi-i mindruta me. B121136 Rar :fBi E J =80 lnf Pascu H6risca·-27ani 1971.N GiND . 98 lnfN65ui F(oore a lui Haurel 1971 Viseu( de los . ciND iMI ZII BAolT A.. Galb1nd-s co fruma-n fag (bis) Du-md doomne-n dealu Gherlii (bis) La baden cu ochU negrii M-o iubil manince-l zermii !V1on'lnce-1 zermi. de tat (bis) Sd vadd cd $.246------------------------------------------------------------­ 310.mi oltng Bade de cit dor iti 'rag (bis.299n b Mag.FOST -AM PACURAR LA 01 .=·===j 6u . mdi (bis) Ai.v/~eui de los I p r P~--=rB'=rq:r~E¥P-ra find ifni zii ba . ) 311...ra-mi rF 61/ .ra-mi ri ..ll) Sd vada cd si eU')tiu (bis) 312/a.roi Ce-um durmil pd perinitd Tremeasa de 10 mindrutd ..cl/ -.fa 0 170 .n gtnd {inc/ /m/ zii M -o~'- flail !a-fl gino' .

.../385 Rar )=124 :::n! /.NC=l =r·T-_.....nea-fa .J s/ do/. ///.. Pai.::~::= . :. '1' .. sute 313._____ ../.··g ·.=±=E.:. -::::::::==±. mlndruta Ai. --~_ '~ si._ . ._.m/ .-m. mu/le-mi ...nea-fa J Pe neyurd !)i pd ceald (bis) Pdntru tine mindrul drag Ibis) Du.Ie $=' ..Ju cU-CU - lUi: rna..::=-r-:--====:---v=· ."Iuieresc $.//~ mat' In/. AUZIT -AM SI SE POATE ...:~'-.==:..=:'=lc~cc·1 ~~... .. . eu ginduri am ma..nC'_ m-8 . :J A u zl··· f-am '~:.. .: --~.­ 312/b.._~±-=-...I-am si se poa-Ie Ca-i be· leag b<J .-.-.) di .' ~ ~f-t-==:Jt=FC3==F-4r~·~~=1'. . 811/2151 Andante 1>= 120 Idem 21.~-=--=.r .. fie sint-un ~n Ir.. M..<w/eresc ~.Ie poa.AM SCUlAT DE DlMINEATA ift-~ 11 )1 ~4~cF IrQ' ih Q I ~:):<)fJ.. Ala sell .5(..:i=--_.__.::.. . .. ~-==.=.56pinta Sa am gla-..... "--I~::::'=-==~ '':'--=a-1@t-=-1:::::-¥:'==~:~'::·:::::--. Inf 81edea Haria. .Ie-Iu vFn lu-/UI~ ma/~=-: N-B.p' I'm .' . _..Ca-I be - feag ba - ded de moar...~~'-==--=-Ii!-.:.. muUe Da.--~ ~-- A (j z/ .:. _.dea de mOdr- le.Husar Ileana a Cionchif~45 Gni iunie 1978.-.i':.247 .. J ~Fi: BI C/ . tile/e le-a~ numdra Gindurile. Irag.j f! I ~-f2fJL~=~~m ..r===)J..u de /10 .....It..:.16 ani 1971../ Zi .-mi Irag Multe-mi .. G/osu cucului nu-} am Glu.. SA AM GlASU CUCUlUi Hag 821.(.1 Ma scu-Is/ d~ Hag..-lapa r~ff$= l1li.ca__ do ru _. ~ 314. ·.=#--... Hag B28/2719 Andante)l: 120 ~ ~1c-"tc:~'::'~:_p~~~t=4. _...ce__ ca n-am mC/ un gif?v' DB.nfl.:::::--.::.cINE M-AUDE HORIND Hag.Ie 315.-... ) -:::1. 816/ lOCI Vor II Repejor "'~ = 180 Idem 312/0 &' I ~ F r~~$~~_ ~::-1.m cucului nu-I am Pa i DOiCQ 10 dor de-un an OO.Is/ de_ di-m. '=11:1=1:::-'..C(I 10 dor de-un an i . .1 cu-cu .':.:.-=:::::-...tE &.. . Ba eu aWea ginduri am ClIe zUe-s inlr-un an Ai... .....fa am g/a-.:.

31Z DIN MIJLOCU CODRULUI Nag.fe-un mar a Moru-i mindry ~i-nllorit (bis) Mie-mi pare cd-i clungif (bis) Mdru-i tare rdmurat (his) Pagubo de Ii U3CC1t (his) co 1 f it .. r . j b .cui ~.20 ani marfie 1974. __ Pai. Vlrsfa Haria ../UI__ Dm mU· 10 -cuI un ru - Es... Md are numo pd mine M<1 are numa pd mine Da $1 m-o do sd-mi s1e bine $1 m-o do sd-mi sie bine...~ mi ne _ _ m-o_ iii sal__ p/]_ lTIl - ne _ _ lTI-O la saf... 248­ 316..ARE MAMA ZEeE FETE Mag. g f1 co .dru-Iu/__ do ru/u/.Vadul Izei ~-~~Om[[" W~®_I=Jl @ di J fa-n_ I . 811. Cd eu Ie-am lasat po tine Co eu te-wn losot po tine N -are moma zece fete (bis) Sa nu Ie mdrite tate (bis) Poi S-are mamn numa tTi Si-are mamCl numa tr. $1 ~i-alege ginerii $1 ~i-alege gineIii pai./1996 Allegro 1> =150 Inf. ] co . zis bine Pai.dru.~ .. N.. ]vIai bddita f/-oj zis bine Mdi bddita 11-0. Da. 871/2164 Moderato J>= 115 Idem 243 tJ E5- tflE mu Dm p pm~=p 10 .

/2071 Moderato .cas__ clnd am pie - ca f [u de-a cas__ dnd am .fe_ la cnm! a~m tGJmf#S~ I~.cai.ACAS' ciNn AM PLECAT Hag.. apritie 7971.oIe-caf g ~ ~ CYWJ).fa mi-am In .m am var-saf Da.10 DE.a .249--­ 318.) Da. Nici un prinz eu voie bund (bis) Pd dnd am fost Ja gustare Fabricile-o sunat tare (bis) Cd este aJarmd mare (bis) Da.("'~'~gj var-saf Aiu' fe_ /a Crlml::.in Irais.. B 73/369 J Allegro )J =138 Inf 86rbut flforw-1.w Si-am vdzut capuri sarHe .<. B11. Lut cu singe-o mestecatu (bis) Alarmo dae-o-ncetatu (bis) Ciocan Jopato ne-o datt' (bj..c1 u:.fa ml-am If7 trals . La spital lingd cutitu La spital I1ngo cutitu Si gustare pusd-n bUd (bis) Da.J de..? 18 :".l1lf Mul.~= 150 idem 126 IJa) Ct. Nu $tiu Inedtrou sd fug (bis) Co nu pot treee plin fum. LA STrNA CIND AM PLECAT Mag. Da" Co-a$o-o picat bombeJe (bis) Ca $. vara ploiJe (bis) Pel unde bombe-o picatu (bis) Da. Si ni-s musai de fugH De bombe so md ascund Da. i. Nici 0 cino n-am cinat Nici 0 cino n-am dnat Nici 0 cino eu hodino Da.) ~ I Sf's.!~w -I p r am pie caL__ sft CCl1'_ La .cir.JH-na ctnd na am ple-ca! .i Teleptean lieD".Sf picioarele-negrite (bis) 319. Toote bundtdtiJe (bis) Ca so-mi petree oile (bis) . Do mereu la destupatu .Vadul 1m -&J§£ ppc to.

.2~------------------------------------------------------------320. n·am ~tiut (his) Tlndrd..ru tf Eu doru I·am invd'al (bis) 'Tdt pd brate legdnat Sian guritd sdrutot Cine·o zis -doru/ui dor (bis) N· 0 zJ.!". CINE NU $TII CE-I DORU Hog.Ie spu ne. D-ne scu. Poat€' co s-o !>i putut (his) Am lost mica.ne p E).SfIptn/a .. ua ra ro .) Cd cu mine nu sa poale De. CINE SCUTURA ROUA Hog. (bis) Sa flU merg m1ndrii /(1 voi (bis) Nu·. d flU 1'/- ce-I do.r .' J J.7in. Turda Gheorghe-JOani marfie 1973. me noap-fea___ ca pu I() [)(o·ui $tii m1ndrd ell dor due Ti-ai lace un cdrut de nue CU mtite/e de lag Si-oi porn. B. aceie jo..'.ti cu cuvint u~or (bis) ~) l Qf ElIU) ~ ----~.. PASARICA oA pA GRUI /Ju . Petreu$ Sfefon-36 ani PefrelJ$ loan.dru - lu! Da. n-am priceput (his) .7/ 5]7 Andante jJ =124 .----. 10 min' cu drag.817/203 Rar }'i:130 In!..lu -. l& do-ru Ci .31 ani marfiel976-Poiemle G/odului r fu m/ - I E P (' fa fa - F t~ I.. sam Sa flU mNg pin' IQ mlndro Si sa ziu dimineala 322. Fe - ! ~ E ~ ('/0- Inf.va J. ri/ II d neFf Roua trebe scuturatc'J (bis) Si mlndruta sc'Jrutatc'J (bis} Nu·i aceie saul io. ibdeascd-n alta parle (hi. 321. :.B ~± [Jo. I&J Ji J. I [ PP r.

.. ma 1.J1Jgg~~ 4~p~j ~ _.rul la _ _ rna-rna dOl....o cc-rul I.:.------------------------------251---­ 323.or sa noas. :.Jr]===rlE IDtk sip ~ ..reas-Ira Mf'n-dri . ~ W au Idem 322 ...irfi Ce-ai zi nit 10 80de ce-ai zlnit aseard (bis) le-ti dorutul .1978-Dragomire sfi rE--==:il r --eLI C/ I~ r r' 3 niT dI ii.Jr.gu mni-/ un . ~~~~=rJ:fd?~:r-3(-lt( ]Jltr(JfllJ :1.I ::92 .nd I 0· ~ ~ ~ ~ in . J -~~·=tt-~· in .leud ~ we~IFlF~~'=tZi F J I F f2 r Ji t V! P E '-P J de sub fe-reas-ira ca .1/-0 ce .i una (bis J 10-s faUi di p6 Mara (bis) .<.. Hag.rl fcl c:.''! "J!:' '. ajunge sd mai meri (bi....ie-am -~ ::170 Inf lubO$CU Harie-23 ani oct.ci .. DRAGU MN-I UNOE. ~ ~I!~. &~ (2J L'"'.o fost gJlO de miere..:'0 . r­ 325.:.:=....oYr" !Jra-JN mm· .. MOelRITA CU TRIFOI Mag B 14/ ]I.ut de cue Dupa care sd ma due i-lei tu suriaara me' Du-te dupa care·i vre' -.10 . .{/: -I') • • ' I ModNato . UNDE-AI FOST BADE ASEARA . .ci ....l Moderato J.....~ :.=t::r::::::±:r:":-T:::':=:±=:~.j t .mi Ora .sa noas... ~~oaerar() .. LED Ce--ai ZI . /vf.I . ma-m:..LtiJ Inf." '" ~'. .~t bdditd ieri (bis) N-n.ml 18 Cd - MFn-dr/ or de sub fe . 1/1 .t=·::..It! - 1/1 _ ry.fOI_' :t=1I:~ J..:.v:.:. /r"e··..d 1a moarte (bis) 324.:s==-~~-==-.: A::. B 28/2541.i Ie card (bis) Ce-ai zinit bade acu (bis) leoti dorutu $# Ie du (bis) Unde-ai lost bade oseora (bis) N-ai a/unge sd meri iard (bisi Unde-ai la.) do! .t8 cu In" .de-am zi .fOJ"-. $I dip' care ti-a pUke' Dupd eel trumos m-a..am F rumii veld..IUf ~ ~'<~.AM ziNIT ~. .1 . duce Cd .?.-0 iost gmita dulce Dupa eel frutf:os 0$ mere Co !.luseD Anuta-2J ani noiembrie 1975.-:-oi FlOri horile late (bis) Oi hOTi .E+-::~~··:~Ji-T-!':=·::~~~::=E~ ~~~ J±::ih:_T_.Ir§.~j~ if..lpune tu pu..r.~ ..

~ ='52 I nf Rednic Stefan-JJ am 1977:" Berbe~tl Cu.1(1 - - JU­ ) run lit· ['e-a! a -- dus IJa ba /a nun la Ce-al a- ba nun - la N lci nu joacd. CINE-N-ARE PATRU BOI Hag.Botiza D.ne rI-8 re pa. Mog 816/3201 .NTREABA CUCUTU .'. nici nu strlgd Numal tot be ~i mdnlncd Asta-l hOle bdtrineascd. cine too zis flom.S. Ai. Cd mal Ole p-olicine (bls) Hay 829/2935 Moderato 326/b.' sf .Uu c1nta ca cucu (bis) Nu-mi pot spune amoru (bis) ma Supdrat co mine nu-i (bis) Numai puiu cucului (bis) Nici ocela nu-i ca mine (bis.JI. }J: 161 InfPefreu:. 327.252------------------------------------------------------------­ 326/a.. ba pe-n joe (:u . u 1/. MULT MA.si eu joc ca ceila/ti (1)15) Focu/ui te bald lume (bis) Ei Sf pe cine (-a pus nume'(bis) Cine too pw.fru bor: ei Nu sa ba ge-n joe eu no. Cine-o zice sd trdiascd o hore $i tald1 meu 2init de la /ucru greu..J . Daco e$ti de $ugubdtr1~ (~- . 815/287 ~I= 140 Inf Sidon Petru -62 am 1975. " ':J. loan 1975 Glod - * ­ 1. Cum oj uvea g1as de cuc (bis) Cd tnt pJing plnd cu1c (bis) Nu.JU__ n-am ca - .::! !- . nume lJ(.cu -­ tu ) .elre fbis) .s1 eu n-om fdr' doud vaci (bis) . MOSULE BARBA CARUNTA .

­ 328.£~-~::--:~:::7'S-:::···=::::::"-==fa.Je rc­ vO'r.... CC}. A$a beau oamenii dragi De slmbdtd pina mart. ~ ~ .·· ~ Mag.~.' J//77-bJ-1a pt . .sa Zori de z/ . .F:::· J"::::. . .() am Biirbut loan -38 am Ardeiean Mihai-2l ani Jelepteanlleana-17 am marfJe·197t.Zon de z-t -!...bi!i .253 .· t .-~._. . 1 i . t .' ca Ce ml-81 dal:___ -~}~~:-:-~E~~...··.. De n-ar si horined-n sat Nieiodatd n-a$ si bat HaL Dar a$a horined este Si-s la lume de poveste Cd md povestese in sat C-am bdut $....j A . mulo$agu (bis) Intr-o easd eu mlndru (bisJ.ZORI DE ZluA SE REVARSA ·.. -~:::. ~.'2f f.7/:.--1):t'~:-=:j .'" ...•:t}: II na_ He!. ..P ~.j se re VOIr .. . bee 02 - me -nil bunl li flltl F:l '+'--k . ".'.. ~ __ =:-E_=~==±J?·:~:£_:g~tt:=:~a_~==..-:/ :!: ~i/i.j:= si Jlre.77/ a/ meu sal CUe rt>/e m·o mineat Ar Ii ajuns /a un sot (bis) Ar fi aJuns $i-ar Ii ramas Tat nu sedpdm de necaz (bis) Md duc mama de la II ne Doru mneu tie-ti rdmlne (bis) Ie-I mamd $i.---. Barbut Ileana -I.. A$u beu eare-s Co noi De s.?::::t.-I pune bine Si-J pune deasupra-n ladd (bi!» Si-J mai caICl elteodatd De-a si doTU cum J-aj pus (bis) Eu-s Ja fata cum m-am dus De-a si doru ve$te jit La fatd-am ingdJbenit (bisJ " -c ::::.la ptfunic :y=1d- ._. de muIt (bis) Numa' nu ne-am prieeput (bis) Dragd mi-i veseJia (bis) Intr-o easd eu badea (bis) DragU mi-. t & .AI OAT Mag 828127J3 Moderato ). Hal.. 329/b._":'_A___ ==+:_~:_~--=:~~~"--_..Vodul Ize..IC. = 135 in! U!Of2iJr' MOfl9-ca-22ani 7975.ni}_ fum De slm . ~ ---~.me-iJr da mJrs Vre·me-ar da_ 13 I FJ·­ ~).=­ :t---:-. B2111129 § 3l &! e ~d -sa A ) Moderato ~ "I =120 ~m J W~ oa beau me..~-. VEZI MAMUcA CE MI..l::-k .idI ±.\.ard-s bat.~ .J-a In!.a~. . /7]8 dor )):' cu ·... .J - ~". '::f)'. B1JIS12 Allegro )l =138 t.J .~." V • u ' Of:.. --.Leordina ~ N~.s§ II mars a ­ I' Vreme·o lost $i rna.. . J.nii bun! r=d1 r ~4. .. ca·· -'li I j)J sa_ . .X=t~J=J.:-!. VeL/ i~' .~..=g..'.'" C.. ~·.ua__ .--~-..' ~ '11 &m u ~ {'ZF-3¥F SI Q!r d -..sri .. Hal.-.-:f.t'/. ASA BEAU OAMENII BUNI • Mag....~. 3291a.. ..JiJ-~l_~a~~~=_-=~=::=: _ .-. i' .'.\..1mbdtd plnd joi..I..

""" 130 lnfAzat6 Fiorentino. . dri ~ Ie 10..for. cv for cc Ie· La dottor ~i 10 poticd Sf n·am hdznuit nimica P()ticard~ii mj-o spus l. ~ I noap-fe f)e-o r·r~1J..:~~!~~~:: .0 ZIS DORULUI DOR Idem 321 C.eacuri la inimd nu-s. . =t=:"::~-::-:::::.. nici pd tal Numai pd pdmlntul gal (bis) Cine-a z1s dorului bun (mble prin pdduri nebun (bis) Cine-o z1s dorului drag 1mble prin pdduri pribeag (bis) Cine nu ~tie ceo. ~( . ! t': " "1" '*. . # ­ Nici po cergd.==:: J Oe-o ml nal min ~ ~"' ..~~~~'~7j. _.~ .9 Ie Numa una 0 rdmas La care-am fost eu de Da-o-ar V-zeu sd deie Toate mlndrile sd pieie Numa una sd rdmlie. :7.-~~-f-~·~·E!·~-=~:l~~='~F~.. ne-o zis do ru. der 1975-PQfeniie lle! 'fl.J. PetrEU? ~t-36 or: 1969 . ~~'§.=t.i~1. 332.. .' ..i' " ". mdj La inimd este-un leac Cetera !ii omu drag.~~ ·l~."'. i ~.~ r'~:""--" .Glad 1# . SARACA INIMA MEA Mc:] aJr. .'l .0 FOST At NOAPTE In!. r 3" t/lj' i . {) /O. ':::= fit! '•.(. i .'.l] cn.CINE.. #'.ar i DU- lea dur nl u. .. Sd-mi lie drclguld mie Da-o-ar D-zeu 10 mJndra Sd·j ardu coso ~i tinda Sd rumlie numa scara Sd pot mere la ie sara. ·~~:~h":f-12:~~:. 4../"(~ . ~ .. doru Doarme noaptea ca puiu (bis) Eu cu doru-s impdcat Si nu dorm neJegdnat (bis) 331. ·J··. • .. .. • ..:·'y.. .fj~.lut" s(!r /J/. MARE PLOAIE.. md La inirnd este-un tidru Cetera $i omu mlndru. /199q Mcderat . " '--.

.. ~ ~.ne scum-pe . :..ne .U fni" .255--­ 333.::-t-=1' .''. RUPT .' -- lu ob .. .Botiz[) -::=!I .:.: -----.~~:--. ... '~ _)--=:::±----:-- ..v-a..5-oi fa' giugu di f1 lemn verrb:::.-­ ---~~ {I J)= "'-iii . . j ~r=~---=-==4=·~ ./ gu-n _.- Jg 'ntl. bo rind do­ mi'n - """--ali! .. -__ .d.1£ ---------. ~=t]J--±i$t=1t=+-~-=F+ . ~ • f!1! ~ ~-:~-'=~=W=L P F -h----.-F--~_:i=rt -i --~.-.-.J ..~~ -#¥t.=./ 8up.::.N TRII \J::. ... cI £1... 6' J f~~~t=~~~~~ .. _ _ ¥ I ~----.~ _ c(.r. CiTE FLORI SINT PA IZVOR ":.!r-Ia.fa (..~·~~±=-. 81511090 Int.'.. .-8 -­ Cl Ie _ flori sin! pa iz vor poar . flU Ie lJal . r-:±=---­ /3a-frt . -:. da Cf-fe f?or/ si'nt_ DJ IZ vorl t . . -~:t::p ~ .fe Ie ~ r . JJ J 11-.qu.=r-=L=:~. +- r .L.:::r~±· J.. ' --. De bdtrln ce sint odata .v-a...i:::.. dragutefe tate (/Jis) .- ..~. Rupl.e LI.. (bis) Eu silesc sa mi-I aprind Si ('u lacrimile-I sting Mdrg 10 pdhar sd beau apel (bis) Ldcramile rna adapd (bis) Cd trdiesc tot supdratd Bdtrineteie md gold Nu rna gold cd moo pus (his) Numai cit 1s umhra-n sus (his) ..fa fe cio fe .-t. $:~.do rti 335.---. ----~.'urn-pe Pur.~.--< ~- •• .~ .. Str1nge-o. • ': t t..---. nu I"'as ruiTJ-Di"1.da -r~~_::#:~'jlc-c__'1_ __ BZil7281 MOde~ .:-..!e I ·L .II! '8 VI. -:: 334.o boij tlnjaua (bis) Co/)o[ind de fa mlndrn (his) Fi....fe__ le_poaf .<.. ~.~. . Nici locu nu·mi arde-n vatro.---~:f=--~ ~=::~:::=:. -. (bis) ..fy:~~...j'l =120 idem 322 . -'- 6=P-=Jt·~t-j!j~_-FF~-· j --~:3 . F A. B75/733 . Ra" .0 BOll DJUGU.f-o ~ Idem 32! '1 _ ii .. ~.g. Ii ._M<.1 . . . Perta Floare.:..€ TIt I J?i:JSfJ J I) F-F m T8 .--.. Bf7 --' -­ !B {.:~-::::.78 ant nOiembrte-1975.ne =~ =:::::3 '. ~ hal . - .--..fa. !ri· to .~ .'. __ __ .------./0 !"D :lv .--..:.13 4 _ I/up .:.V no fII.-tv 8a-/rF . BATRiNETE HAIN E SCUMPE ":./71.rt.. -:=~.'=i==t':'=t= TJ._~ ~'...

-leordina J.Leoral!an Nulu -36 or ian 1971. Andante ).Ie ver.s-o so-cru mni-a da ~ I C/u-ju y! 0 ra . Mag.~ ~ ro zr ca ..1975-Poien'Me Izei r:-.ce de ~ dar Mal ca de. SpiC de 1'08.lor '­ .r~ de.01 Z8 du .L1m:=llLt . 337.(.:: 150 InfBerc/U Petru-20 1968. bal-o para La multi manlncii tihneala. 81613584 Moderato J. mal foa ie_ ver.a.ce la dof­ 10 dol.MAICA DE-OI ZACE DE DOR H BlB JaIl. FOAIE VERDE SPIC DE GRiU Mag. mal lata Moina sa 0 umpJe stinii Bali sa-i-mlnlnce cUnii (bis) Boii i-am mlnat in munle (bis) S-o venit cu coarne ruple Moina a bdtut-o ptiatra Mlndra mni-o mincat via/a Luati seama leciori bine S-ascultati-md po mine Averea mincau-ar focu La multi mlnlncd norocu Cd averea.39 ani dec. s-o so . =168 In' Tomsa Maria .~U mm'-a da___ zi.dI a.. 338.Slcit!Or.. grlu.ce ce de dar #u ma du .dra cii'ld sa ziu Mai devreme-or mai tlrziu (bis) Nu zlni mlndm( devreme Cind vecinii taie Jemne.de spic de griu Jpu nt' __ min . Numa ca saRi eu lara (bis} Mni-a da boH din' po/atd Si moina careR..:: 192 fg j_r=1ttE~'f~-.2~--------------------~------------------------------------ 336. $ 2 r__ v-r-.01__ Z8 .dI'. ma C/u.JU {I 0 ra . Cd vecinii strlng sUIceJe (bis) Si moor face vorbe reJe (bis) Zind mindml pd din dos (bis) Este-o poartd de rogoz Cum pui mina cade los Si ne-om sdmta I mmos Cu tlOni de pipirig Sod nu scirtiie nimic.J p--{[f p r _I)j J j) J -In) J).at. B2112567 Alleg retto zis-o SOCRU CA MI-O DA Int.

:~..V!.:~ Aicea voi(a-mi fac Aicea v(}Jla-mi iaC' Acasd-mi trdiese pe p/ac (bis) Eu 1m. ii..! Doino mmdrci :)/ dawu Cu greu 1m.' :.. DOINA MINORA SI OOiNA • !1 1'1 :'1' • .'_ til' -=> ~ I Rar J = 60 Inf Hircea Fforec ."­ r i~ I ~ r4·· . .:. M1NCATA-S OOAMNE DE RELE :-r.. I Pr j J j ACd - Mode.- ...)i IiU creste vee..I Hag..::::::::.:.. . 11 "'11 da pa sa . nici ldsatd (bis) Numa-n picioaTe cdlcatd (bis) S-apoi cu-a me guro (bis) Ce sd lac daed-. .~·~: ~~1 r. _ 'M" """"''''f-c1lc3'-c. - -~--------... :'JI·· ne.J cnif_ mei nu fe-of' v i " " n ~ Mlnurile nu te-or tra' Gurita me I-a da pa' Du·te bade-n nebunit Nu scorn.re" I" Ca hol.CCJ. ~_.~ }..··r U""~-T1-"~'£ t:=.._.Parlando r u bato ~ § r ~ -..r r­ .: ·/a-s dOCJm ne de re Ie ..-"± .le_ Mln.­ -..'o »=130 #l t..1\ ­ .· ira· lese *' sa • ~~t~~:i..--=:::~' .tl .B 20/102 ~ l.~ «...cea . ·t '-ii.'l:' /r. !/:Jg B121 J93 339/a.~: ':31 '--" .-·-······-·---f~ 4 ~~ p~LE-=t=f===F~-:~·~~=:~ . re .C..5 ani mart/e-J971-V/seul de ias j "I it t.s de strdini (bis) Co laTba de doi bdtTlni (bis) Nici mlncato. _________ '-=--q_ . fac voita me Attii-s tacd daed-or vre (bis) 340. singurd (bis) Ce sd lac dacd-i a~a (bis) Si-a me gUTd-i ..Jd .ag. A. 339/b. in sus...r~ Jl § ' ... -.. ··...J9 ani oprtile 1970.. t... _ . petree lumen C·a-me zied-i de neghind $i se-nt.' ~.=-:-h lc~c=":~-:T"'i-=j=::::l-c-=jJ Ok 1: ~~ . an! apnile '976./:' /. I p r..5/-/ . ~3'':_.ne de --~ pr r Q' I P F r "1..' .._..i .. a - ~ o- ~ ~~ . u n! sa . :ct ~-re ...B1912392 . /~ . .A ICEA MA VESELESC .r::­ . klln... ~ -.'/. Inf Grupu! de hortfocrt:' Bodnar Jfeana. . cd ne-am iubit Cd-n botjocord am grdit (iJis.eul de i(75 ~ i./ ~/e _.Dragomir/2 sf.1 ... ma ve· St -t#:-O' .da pg--sa ...nde pe grddincj $i-a 10 zitd-i de horbuz ..21.':~ J) f *j-=:··~~t-}.i ..113_ Cd hoi ­ Ma.. Hai ma mF'n-dru - Da - ca-/ a .~jngurea (bis). mlncatd...~r~:~~t~:f·0~~t~=--=i:=~ lea-nu Ie j'I = 120 Inf Pop Anutd Hihiies-1..257 .fii-s eoam .

.. S6 vdd ducd vii bdd/td :\10. ICir @I De dhd ." /:.: /f> muntt" ) J. l . -1~"~~-Y-~ J fa hF~·l:·i~ ~=~~~~~~~]:§ -}­ j til· _. I ..i/} ~ JJ ma sr.N JOS PA LA HOT ARA Ilag B is/ JJ29 I.I rai n6.6 342.J It - la.AI DUS MAl BAOIT A I Mag B28/31 Inf Pop Noria-35 ani Oragomire~fi .. I1(Q·n pa..~e·a/ !:j.u vuiutu nucului puiu cucuJui I'v1w in jos po Ja 'uJpin6 r:'. uitai in sus.... COLO.ASE. Idem 321. De clnd Ie-a.341. It.. dus mai bddita N-um ie$it seara-n ulitd Nurno-odaUi 10 portitd. ra re ­ on I JJ .MI liNE RAREORI . J Ilari I cu A~Q-mi zine citeodatd (bis) S6 rna ure p6 rnunti de piatr6 (bioS) 343.<. ..ore .. .d/. . 1n jos Doc-oi vedea am irumos Sinl Irumo~j pesle mdsurd Nu-i u mlndruJui idpturd..._ A~am " ie ylf sea ra -r. CII/((j Mag 815/101. DE ciND TE.

"'-f' (re.. ~ J Ji}1 £Ii I J Jl tld $ Tal CJ- =120 op(lfuJ.. i.~. ..J -#=.- " ~ s ~I ... . H.~---.--!'.~lr~ Brin .. MARA PE MARGINEA TA inf P..::::.J972· Hotfnl ma. + ..- C?~--. a .. ! .. "-.. r.-.~-'-.fa j "lag 82511977 3~~b. ~ .'" . .]-. (j ['(n- Ma ra mU-Fe-SU ) -J III . ___ --cj . --'''11' ­ ...--. ..'--1 ...._ u_ ~ - [m .~--~ ..2·59 -. .~.~.::!! .-----.----------.-·~-.. 't----1-\<' t j .- ..I-e ...----... "-j -:~: _ "' H --- ..---=to la__ J .-----~-~. ("..ilunl /96B"BotllD '"-~-. "~"-- ._. ~ I .Ii-Ie-a /[.--.:C­ Ie pJo -pu • '.. ---! 17ld. -') . ~ Moderato ..~ .."~B :-=tJ •• i\1ora eu te-a~ intreba C-am parte de fJine-or be .-'''...~---~-----~~-'¥"----..81 FjLi .... Z8.r--".:. i i .-~....-.trt''''iJ:-.. ..:190 .du....' _..~-..~=i(~~~~:':'::::i ...~.L .~of Cu ~tergu[d de luior. > ~- il ~. --' • ~ Om ara c1mpu cu flori Dimineata-n mlndre wri In mud de dimineata Ne-om spdJa mindrut pc iata Mard pe marginea ta Preumbla-m-oi cu barca 35 ani 'estl Cu teleaga numa-n fJori Cd 1i primu-ntre leciori Noi pd tatd I-om spdla Mard tot din apa to Si te-am ~terge bdd.. . ·-1---­ .7'- • --=±-:::-+'" l-. un.. :1 ' .- "_ J.:.1 r!...---.'.! I' r/_..*-...~_.oe -_. -"'----.---~.ptl____ r-=-1 ¢: J C.~#=:-::~ ::jEr-".. . -..r '_.----_.J)ll:~>.-..SU_::='_ ' 3451a..0 Jj jj 5< I JJ.. ~ CPn - p.i Moderato)1 = 125 BetlZiJ .----~=I=.~·--"-~l{t'-E-i--".j .! Mltle::-}6 ani ~ fa.'" ~ .Lt_ --t-·· ___ . J -- ..------.::::. I J~-:Jli '-' ~~.. .. - S(.:.fa Ma 1ft ra rf/(... •1 • . zc. :-r'.lIt_~ . #- . ...-.r·. s-o to.-~~. ..Ie ." ..! =::."-.--.-~"-~>-.~. .Je lltd.J.'..~ --.IN::b' fa ~ ~ ----..-J Ja==$»r5Ff=Jt=JCC:Jt~}Hr~-~ r::.. B29 13221 Repejor )1. mln-Oru.. CiNTA IZA VISEU J34 "'ag." +.: =.fu -j1 jr.TAT OMATU S-A TOPIT 'lag B2511031 Inf Hoteo Anuta-51 on! _' 4. -~---t--~ VI ..ra'::=:I __ . -... .­ 344. ~ $BU.:.. .--/ '. ~..:. '..- ) ". ~~ '*: . J/g -j /. "O". ~ .tl} J~3l$-l f .---~-~----..~.I d _ _ J - . Ma +--~~. f- . ZI-n/ ~'f' po ~ mOl" " va. --~- Inl Boboreo Joana. 11 .--~~-. ~~.

vOU: J-Q II Pc1i. 34Z N-ARE MAMA ZEeE FETE Mail B. /eganat (DIS) Cit aj fost instfdinat (bis) Imma tH astdzi pJind De beJ$ug I>i de lumina.'n/!'~' IdemJ22 ft:. MARAMURES VIATA NOUA . - ~ - "I ~ ~ I Pdi. Pdi.lapa Co-n lacrim.-$i aJege ginerii (bis) Pdi. rna. . are mama numai trii (bis) Pdi~ I>..260--------------------------------------------------------------­ 346. Mag BlO/ JI. Pdi. ie-a.J'. m·a da sd·mi fie bine (bi!' . Pdi.16 ani 1975.. bciditd n-ai zis bine (bis) cd eu te-am Jdsat pe tine (bis) n-are mama zece fete (bis) sc1 flU Ie marite tdte (bis) i -.7'i--~~:>Pfr ~!-d- t . md are numa pd mine (bis) Peli. Inf Blendea Marte.

=. pes I-JLJ Ie de fur j --­ a dui ru/ _ __ £tj ~ nB./ ~ 11 .Dese~ti i== -_'::] $w=l]..Ie ~:breE ~ f$Jj@¥~%tL~l!LJJI ma j}iJ) sa nI.b. mi-o dea Plna-j toarce cinepa Si de vara $i de toamna Co s-o"mbrace co pe-o doamnd.-.­ !I Ai. .~~ .+4E3 Nu _ _ fii__ min ~~ Iii mFn·· druf pa ruf > ~ ~ ~1 ~ pa fTt ral_ __ ~ ~ f)in do ne-am sJ I Ji jca fa Hal drul > - i#t2J2l@ j ~ l J ~J J-am Ire ce -:tit.@d J) J ..36 ani dec1975 .I__ ne.JJ ?J € Jo cu__ min . doina Floricica dintre fagi Nu SI? desporl ioimi drag. Md'-sa nu vre sa ~ ~ 9-' § 01.­ 348. . do Si iard daina..261 . Ie. NU SE DESPART INIMI DRAGI Hag.-sa nu___ ne-o-n va-il. P-m! . mal. 81811590 f: Modera to .J Nu t=W. daino Si protap din ruj de moc (bis) Sa-Ii fie mindrul pe ploc (bis) Hoi dui $i doina do $. Ie. ie.Iu- bPAblJ' J . .0. iara doina. 11' iIQ ~ da . Doc6 n-o voir momo Doed n·o voil mama Sa (f(jiese cu dumneata (bis) Hai.if_____ /JB'm. dui ~i do ina do 5i iard dGina. ani 7975-Desesti J1LJ .g~ . doino .p. ~. daina.na dal - Cu rotite de Jemn verde (bis) Spitele din mdghiran Osie din odoleon Hai dui $i daina.:. Je. 10 CU MINORA M-AM IBDIT --"""""~ Mao 87811251 Moderato )l =145 ~ In!. 349. Nici de mama nief de tata N iei de nimeni niciodntii Hoi dui5i doina do 5i iara c/oina. J2.j is ra dBi dai .n vo .Ii. Hafeo Nic%e . Ai._ ~ ~'" Ie m-am 16 - dlf--_ . Je.Iu - »:: 130 ~-) Inf Hotea VicfarlO-]1. Mal blne nu soar s1 data Asta dragoste-niocatcl Asta dragoste-ntre noi De ncicaz 10 omindo.dra nu un pIC. le.

---.1no 171-0j legdllQt Sulletu..--.ne rut.7970.262 -..Sapln!a /. ~ I Suarele le-[j doqOJi/ Cd m..-~-.-.sau s-o rm - ne.--.~-.-.'.B/rsana du . do . pAOURE MINORA DE BRAD " Q fnl Ivane/uc Rodica-35 ani 1976 .-----. ------.MAICUT A CiNO M-AI FAcUT <II::.-.------..------..-.. 11 14" :.tn-a/ cuI.u(o mea maicll/a mea Cilld nerOZLlI: le-Qfljunqenu (t}1 ) L(Joimlle Ie {i')...s) mtilc. d era t 0 1'0'10 351/b.--~-.ru &' ru B jfj /539 351/a..-.. ZiS-O . In!.Iu! Ie re ~- le m-o - TU - Ie Mag. cu ­ fa cind ) MSI p:5 .Sara. furda Gheorgte-JO ani marNe .cuto Inca .181­ ::u­ .----.'neau Obr6/of/. ::: 160 inf Ardefean Mario 15 ant 197J.-----.-----.II t i fie s-o-apri ns Dill guntd mne-oi einlat PO mine tot m-G! umbrit (bis) Dj n m-ai iegana I (b..re min laf__ /. cu mea.---.-lIli-i ud(]u n:(J.. B17/ 27B ..- 350.-.rui ~ I /~/a! hi .

------------------------------------------------------------.. do rule.- r I pm' I rC77fr' bas - Inf Costin Viorel-24 ani dec. F ~ I j) ~ F. nea. ma. do ru Ie. Pentru e/e-s vaile Mai. I C ~F ~~ -.a f fe-at . 7975. - Ie.le _ __ t I·) J.ias-ca o ... sA TRAIAscA OllE E 5a I ~ ff wtg do ru- tra. do rule.ca ca___ IJ/ maf ________. dOTu/e. .j] M§t' _ _ _ fe-at cuI . miit' ! J.:.>­ [ M: 73I'P' ... ______________________ Te-ai 1 j ..... mai (bis) mai (bis) mdi (bis) mdi (bis) ~ Mag. dorule.dru ..263----­ 352.Pan-fru e le-s__ va I ~ I~)t] mai___ t~ ::r_ Ie Mal.ra-n bra - ~ r r ml Pr ) I fa 2 F J )51 J. fi 2 r F I »': 144 Min .Sorasau E1ff u - P fg fe-as eu Ira ~ t &.5a.===­ . IV din fe .ea·j vese/ia Mai.di floc. MINDRUTA FlOARE' AlBASTRA • JO ani ~nta Moderato .cal j Pl1 j nea­ fa Ir fe-as gr~tU j u mal IlW J J1 I )fuk t2J 5a. B18/1860 353.reds-Ira DI - m. Sd tTQiOSCa ooche$a Mai.ra-n bra .sa trdiosca oi/e Mai. jT.Ie fe-as cul.E Pan-fru e le-s va - I Ie do n. Pclntru .

._. OUCU~SE CATAHELE Mag 820/518 Moderato lriem J4J 154 <_.g-mln s/ a co Ie-or Sf ~_. . ~- .. f In._ Moderato . COORU LE ORICE ~'I VIDE Hag. ___ .mi f ru nza de· nvelif Crenqiie.g GCt.te ne bu - nl.354.spune·.~.~.' .ne /a De rni-i vide mori in tine! i>i:sj . liO idem 337 spu -. c-om rTIurit Lnw'i.~.~ roa·· ni -­ vt's .. Cl':~- Je..:.BDrsa an! Cd omu loin so deoote (bis) Or! pote plicd-n pacnle SdrQcu ornu frurnos eel 'Ii dragostos $1 nonpteo $1 ta lumi no Nu·i mal . m!1fcil cd mni-i nine (bis) De Inj~i \/1(1(''. i971.hi nirne de zino Omll fain eLi hwne [c1le Tat Ii sto btne eLi ele Gmu hId cu h(lJne tmne Nu sa duce-n Illf)W.~ . df·-acop::>ril. iN -_.">" 154 /1t!Gna -. __ 355. 8'6/ QIJasi iub:at() J". ___~___~_. PA LUME T-OI TRAI .

.. iJocf Anuto. jT}d'!! bra ~ 3m /a ma-ma-n bra -/a.-..-----....f!.~~')sl .. ~. ..-.rn Lh1 bJnc' n10re (bj'. ~~ en/ r'ADdeu~tc: ~"-]:: 120 !.. --.­ ~ tt{.i7!a __..3/ ..----­ 3571aJ·1AI MINDRULE FLOARE ALBA /\(J~q. /-a/rJ doc cu Ie.... . -~ ...u doi!lJr :.. 10 prinz 51 . ------.---.-----....-.r :I?d __ me. ITlfii___....'ut-(1.-..-./8 an..-.arn io nirnfCQ (bis) PotJeord!.J // ria r . [croul iOT! -38 un! kCefe£lfi /1lhOl·-27 ani 1971. Nwno rior Si (bis) De Cilid pOI! do!!v lIi!n(/ ZiL!-O nu J.i fa potu'a (bis) SI fl.11ol {lIn hodind ..: 110 Int..'1f Bdrbut lleono-40 on...: . dliC.J..---.:."...--..---..--.. .c.. .::: 1130 t.: ) -li-6m fosf dra-­ 3571b. '"j' ./)92 AHegretto idem 2/.V!~.--.. 8.~ Vaaul lzei § ca i -~ n/.~ __ Oli:.. mdi rbJs} C6 !(:(lOlrt fie-oieslf:'a nu-.. . ma! -i$L-­ C(J­ ..-----.J/"ot' d~'a_q s..>.SARACA INIMA ME ..u. /J 2~. '\.. mi-o spus.t.:.1976-Bogcfan Veda :'1e-n ___" \// ­ d ~" fi~ aFh ..'.5 .265 ----...--...-----. mal Cd ieocuf/ de-westea l!U S to inima este·un ienc Cetei(l f)fn*1 dfUQ ~ 358/u AVUT -·AM BINE-N VIATA .\f ! 10 cin{j.

mal Ca ml_ mni bv - na min .J.e.Ie .m-(} :11 ma Ju-de ca ma Jv de jv . J @ Jl I } J l ca . DOAMNE CE -AM FACUT LA LU ME Mag.:loam $uierat De mama n-am aseultat Bine vdd cd n-am 1mb/at Bine vdd cd n-am imbJat.mu. Cd ie/e mni-or prinde bine. Tu. 359. rnd Lasd-md mamd pd mine Ca sd-nvd/ horile /)ine. 360.mea.cvt la lv-me IJoam .MULT MA JUDECA LUMEA Hag. m6i (bisj Tot minciunisi vorbe rait· (bis) J P II Oe nv mi-avor-be bv ne.erato j.tv.ne V orbe rOJe $1 mineiuni.ne ce-am fa cuf la lv-me $L~ jJ j?J) -­ w== ~ . dra - ga ma-mii ~-~ Sl. Meg 821/2422 Idem 328 f fJ Rar ). rna Si tdte Ie-oj spune rind Clte una. I]. mdi (tJis) C-oi mud $i-ol mere-n iad (bis) Si de-oi mere-of sta pe punt€! (bl. rna (ois) Coon orata /a bddita. Mii.: 114 § T :1ddTj-iffi~H rt~ih± J~ IJ nu Zi· s-o ma-ma Alu su . 4Jp J a -t@ I J no ri ca Ire mi-ne.----.me 4J J J I •b 3 nu f . mai De la prletenii eei buni mal Vorbe ra/e si pove$ti.ra. 8211 2380 .~) Poole or uitCl de mine (bis) . 82112300 Mod. Oi mere pd pod de-argint. ZIS-O MAMA CATRE MINE . clnd si cind Oi mere pd pod de-aroma Si de tate oi da sarna Oi mere pd pod de piatrd 5i tdte le-oi spune-odatd Ma grdie Jumea prin sat. .\Iv ~ ]JJ J rna_iv-de Mvll ppE I J ~ :n ca_ Iv . De 10 prietiniJe me/e (bis) Do eu din sufletu mneu mai Nu Ie doresc nici un rau mdl Do /e doresc numai bine (bi.fea )1 )l J a. '.--~ I F var.) Ca /a badeo pe genunehe (ibiS) De-oi mere pd punte-oi sta._ 8/ ne-n_ /u.-a J) J"­ II " • Am horit . mdi (bis) Di /0 prieteni de la tdti.: 150 Idem 328 IJoam-ne ce-am fa .<.be bu. HoriJe moor ajuta (bis) Si strdind de mi da (bis).266--------------------------------------------------------------­ 358/b.ri . . De-oi mere-n casd strdind.de . Rari~or Idem 328 )l =120 '" r II II! .

\/in'jf<. . --------r- 267 --. . l hadeu clnd :../- lorl:'-([5 vre boffe '.-. '\.AS "I ~ . · I-atn '""i e. ~. pa-n' ../". '-. l .!'Q [l)i..'\ / . fbl.'. .. ('(1:.""1 t .(1 lGC fnlr-o qrartind ell :nne c.r vre 'i7 (}/~~ IJ /u -·rne-d.'.J '-" "I TARE . lu. J 8 Co [)1-cm iubit eLI hwLo 1 i)is j ~ 363.j.' pilJud un (Ie :lIngi? ..1ATA LUMEA .1(1 \tinge strrnqc . I\/urnai (..>i ner:n:u ldu (his) (..'~ li~O ...\ ./ I) J. 1£. -e. .in nic:i f h::diru] !o .lJ:: 160 ~ T.. --. '.tnt ./8 /i_F me-.0rt t~5ti rut !:If [nf:U is. :: BADE SA MOR fe/ern J'Li " ""1 Mog. fl . . j:)):' ~l ~ \ • ..Ie ba-- /. ·-------·-·------·---~-- .u iilit' dupe.{J $i n1.. 813 1649 Allegretto Idem 322 .... su ­ '.or Sa-I ra ITI! Ie ra ./. B131626 "j::.R VRE SA MOR ~ a Mag.r vre rr. ­ 362... (11 i vndd ..) cJnd (lin dur ir..-iCC UUiU nu .re-81 /770/" ~ "'.. ne-..g .. Bmieu I()[ C'c1 de rom ie [·~j~nin.Z} ~ ~"1 . AUZiT -A~1 BADE EU Hag 8251724 "..wd...----­ <)l=.. cinu .}.C ~ la- we 05' T.:: sa n ieu SCi vada taW lu n'.fa 1:. lnlB!f:}ndec! SorCSDU §I A -­ u-z/ . f j ci.. h Ir-o m{jI i ..' ne ...-.------------- -·---·-.{ r:!( .. (. (iJis..

~J j) J1tmI fbi. S-om trece Iza-n inot (bis) C-aicen vezl cd nu-i mod (bis) Parintii nu ne-nvoiesc (bis) Oamenii-n sat ne grdiesc (bis) .naf.----.I """" r Jeff ) hal ne --Ie ~ Ji J I j) Sf > J W­ II ha/ da.tin) Ie _ _ ra ea . mai (bls) Toamncl ca primavara.lese j) 4h J Aicea voifa-mi toe (bis) $i-ClCaSQ-mi·traiesc pe pJac (bis) Eu de (l-a. . dealu Jo Gutli (bis). fe-oi__ - Iv va-.se .ve . mdi Codmle fe-oi bJeslema $i-n bJestem tu Ij pica.# e Allegretto cl wt!#'ZJl I Fr?J I ~ 1 ... II ­ j) =140 A I - cea_ ma-n '-' ve se . AICEA Neg 87112571 Allegro MA.> dealu la Banai (bis) -Eu de n-(l!> ave copU (bis) T rece-a::.drvf drag_ j) ~v tv drag in va . B71.naf___ Ct:J l77/- ne_ fe-eN Co tu ti-j tine trunza.lesc A./ 7250 . mai (bis) I-'rUflZQ-n tine-o-ng61benii Codrule te-oi bJestema... mal PloUe sa nu te ude V infui sa flU te mai sufle.va.­ 366...fa .I .--mal _ .Ie ra ea -.= Idem 350 155 Co -. 365.fa-rna ce sa (ae __ In " t. Co: drv. CODRULE RAcATANAT Nag.B-ma v min .? Qveo barbal (bis) Trece-al.. ma} V(!zi codrule c-aj mintit.-----------------------------­ 364.fa-- (!J .cea_ ma-n .NVESELESC Idem 357/b . INVATA-MA CE SA FAC ~ I Hag 878/740 Moderato Idem 245 )l =118 in . . ma.fa.268 ---------------------~--------- .

. LI..lv-I Ma -ra .J=~~f-'. ~~b' .dar ca J . i ghw mal'. ~ ~ . 10 - II Cum al da cu 10 .su_____ . " m~ . CitE' ie-am pus plna-n cino S-au usc(Jt din rdddcind.mu-re . ~~' .fa . 'il '. . Mag.) N/1 1/0. lvIa-ra - mu-re . CiT 11 MARAMURESU' .P=:dr~~lrg rtf. CINE BE APA DIN VAD Mag.5Q md leaga doru (bis) Cum legi roata cu iieru $i ma leagd dragostea (bi!.Jft-J+~E~J=4=1IT4f J--j.Vodul Izei j) L £1. lu ___ IVu-i fe - (lor [2 eu Si ) fv _ _ __ Cit-i Maramure$U Nu·. BIl.fu I b J .JJ - ru .--­ ] -0 eu SI .. -rar=-.. fj ± ..su_ _ J ~ i1 ~ lIu-/ J $)#3) Ie . iecior CQ $i tu N ici orO$ ca Sighetu Cite J/ori pe lza-n sus Tate cu mlndra Ie-am pus Cite Ie-am pus plna-n lOri eu Tate-s mlndre Si-s cu iloli Cite Ie-GIll pus plna-n prinz '[dte-~ mlndre Si s-a/1 prins.pJ d.dra fda) .hJ J. 821 11861 Moderato )J= 130 Idem 3JO ~ I &er¥pr I P F ~) I J &JJl J •b I P F rCTtr [)) J • Jci ru . 368.fa .fa (da) Cum ai da eu pa - la. ciunti virfurile (bis). J . r I i f=a }l r±4-3¥I=¢t-f=i~~.moo mi'n.pa . Eu am sdrutat po ie (bis) Cum ai da eu 0 nuie. .. (bis) Mdieran in tri erenguta (bis) M-o mU$catmlndra de buza (bJs) M-o muscat $i moo durut 'Geaba..J-€ 3'1 6.Iv >- *"::::::.iL Vad 3 V'ad (.h = 108 In! Arba Marta . I I...ne_ be a .17 am ian. .~ ) ~F=*=]fl$-.) Cresteti flori si infloriti (bis) Cd mie nu-mi trebuifi (bis) Cr~steti fIori cll garduriIe (bi!.ne be a pa dm Moderato .---------------------------.) Cum legi cam cu [unea (bis} . BIOI 798 Moderato )l =124 Idem 35210 1"':'1 ~ ~ § 1P. SARUTATU-M-O MINDRA ~ ~ Mag.269-----­ 367.l 697 • }l. 197!'.ge 3 J I-al jJ &-:=I~~j ~ Nu 'I ~ Ii )/u sau saf_ _ maL lra-ge i-a! sau sal Da. J)j)J ~ J2 ~ f.>' '"7 If.Ira . Eu oi be de pd $ugdu (bis) S-oi mai tra' fa satu meu (bi!.dra moo min . : - 369. mnie mni-o pJdcut (bis) Cincl rna uit peste crangutd Nu-i asa verde frunzutd Ca 1a mlndra-n grddinutd (bis) A..

B16/ 2588 Andante )-. da' J?] W J) I lJ j 1l~ mar vreu_.ra Tdt. 370. 372. ma IF Am du . ­ In!. CIND S. /u .Poienlfe Izei h 1#{JttiJ )) J rJ $$1__ H?-£jJrgzJ FPI5J:~::fJ r Am {osf ga. ar vre sd ard in IDe (bis) De trdiesc sd n-qm nome (bis) Tdtd lumea ardd-n pard (bis) De bddita n-om tihneold (bis). B20/309 Andante Int Stan Marie -48 ani ).ra-Il . /a /u cru.r-o-m-pJr-ttf na ro-eu...mea l a. da' sa_ mor f] r\ssl J) Nu mni-i greu. .mea '(}. SARACA INIMA ME Hag.re-un dtJl PiP' vreu mlli..! greu. Clnd s-o-mpdrtit tihneala.Once~tl J..le_ .fa "'--" /u .B20/183 .ma me 1 . ma unds-o-m-par-trt_ na-ro ..O-MPARTIT NOROCU • = 110 ("':'\ J.re-un dtJ0 ma j Ta-fa Ta . TATA LUMEA ARE-UN DOR Hag. .----- 270----------------------------~--------------------------- Hag.fii ra-ca i - ni-ma me ~ /a.pe-a p F F P I lJ j ms_du @ I#J¥ r F p I lJ J J..S6pin!a Sa - ra-eli i ni . Tomsa Marie 18 ani J dec1975. ma (his) Am fost dusa-a sdcera (bis) La altii le-o dat cu caru (bis) Numa' mnie cu paharu (bis) Nici aeela n-o fost plin (bis) Jumdtate-o fost sustin (bis) Nici acela n·o lost ras (bis) Jumatate-o lost ndcaz (bis).= 110 april/e 1965.cu_ :b th j lu-cru. dI -la ra-n ce-pe-a ma_du re.eu " Nu Jq3r Andante j)= 105 Inf Oragu!!> Maria-55 an..ce . 371.rt}- fosf_ du 1:/P J sa -- I P J j.I J /a Dnd . mai 1965.

leud Zori va sa_fa l ce 20ri de_zi va .g 820/337 Idem 372 J>::: 100 ~ ----­ I . INIMA DE PUTREGAI tI:.Jrl_ fa ../ag. Si eu tot la mlndra-n casa (bis) 375/0...cv-re ~ IjoJ sa v #.. Cd lmi laci aUta bai (bis) Daina.J.e L-o L-o L-o L-o rna-sa dormind (bis) horeq.271--­ 373.sF. horind (bis) rna-sa durne (bis) horea hare (bis) Horile din asta lume (bis) '-e. fa .sa. J J~D N-am I.ne-o ziJ' ho I (/Ifl_-_ £.ni ma de ~ ~ t.5" ~ I (e J) .Ii . I~~ F ~ I ~p rea din fF-ie r js.dra-n_ bra - J) .)5] 9 tin CO-pI! mic .re - m pv-lre-gai I Jl J J !I sa Ie tai.ie .l #. mlnilrd $i daina $i iard mindrd.--..p ev_fal ~" ? I . B21/1096 Allegro Idem 330 J> = 150 . CINE-O zis HOREA DINTIIE Hag.:: --­ ~ =. Zori de ziua se revarsa (bis) Da.ie m :.D sa - . AI-am cv .rea din . 30 noiembrie-1975.. J .ni-ma de J . lasat allat lasat aflal Jl J!J I J Jill] F. 374.ce ' .@!Q) I ~ la.p eu fat la mm-dra-n bra ) fa.§) J '" .. z/s ho 00 Ci-ne-o . daina.P II . SHu ca nu Ie-am pus eu nume (bis) Si pd mine m-o-nvalal (bis) Mama c1nd moo legdnat (bis).la I r ~ J )l I J) f)~ W. . ZORI DE ZIUA SE FAcEA o.Jl /a 4lJj J --- min. gJ )1 J! J e '48 an -S6pin!:: ~ tln co-pit mic m ~ [I .J ."t? . 876/980 Allegretto J> =150 zi InfCurai loan a Petreanului-66an.-.

PJ1nge-md mumd pd minI::' De (-am to' cinc1va de him./ .l?l?e zeu..._------------------_•.272 • ---------_..] Apoi no si JQrd lUi Pind ce·() Zilli hadeo Cine nu ~tie hori Nu stie nici a iubi Cine flU sUe ('into ~tie ca nu-j slmbatG Apoi na $i iara na Pind ce-Q zlni bodeD.Qsa-rna c-oi pl1nrJE' eu Dumata-I pilnge fucw $i eu {-()i pflnge dow Dumuto-i pllngc munC£l Sa Dacd n-ai fost /)UCU(()OSU. OJ gu ra eu de-as -1.MA MAMA SINE Mag_ 810/612 Idem 358/h • ' = 130 Zongora f• fT)a -­ ff!a ne Pre. [amin Ja pragu yost' Mdieran pradat pd masa Ramii mama sanato(1sa. .\1die[an pradat po jos Rdmii tatd santitos Daca n-ai fo' bUCur(J8 Sa. - I.. _----------_.ga - Ie ce / d --. r:lmln fa COS() voastl'd Si eu (-oj pllnge ieleCl . PREGATE... NUMA! EU DE-AS STI HORI » .:. /. Alu--m.. loa Nu ma ell 0(.. Cine-nvata l!Ori/e Uito supdro[jitc Cd Si eu Ie-am invdtat De supdrare-am uitot Apoi no .. Mag 818/1..81 mTI7·dru I~¢'." A­ Numa eu de-a~ $ll clntu (bis) Pa mindru J-a~ olinta Cu ocllii ~i ('U gU[.._-------­ 375/b.u- Ie .. De (am to' <:lndvQ de taU .ma [h.h :: 90 i_.~j iara no P1na ce-o zlni [)(Idea ce-a zr 376.61 Andante .

de-! ZI' ~ .m ~ I IV(I ma _. _" E78/296 Moderato .__ ce .'8.ra ((I - cu groa-pa._ mni-ar sa @) I p3 __ ~-j. fi i. Jdem 356 --~~#~JL~I r= p .±L2ms~=v f-J I jl d .ne cru . fti?lP J q. Cu gura .J-0I MAl 51 CU M1NDRU .J II Gum e.ru___" p5-mln-ru _." Ie m-ar ~ B· ce Gran /lu -. I II J J. ~=--=lT-y-- r ~ . Mocierato .AS MURI PRIMAVARA " .Ii =124 I.. __ cu * B Idem 331..­ 371 STIU CA f'..i ell oci1il (bis) Celuita-s eu bugdt.nf>' . ~/ Idem 322 ~3 "''''-. OE.g.. '"' ~.---~-"--"--------------"'~-------~--------'-------------- 273 .___ ce.le nu Ie vdd (bis) l'vld mlndruie.lu - I.dfEt~ "-0' mal " '" Ji J ~. ZINA MINORUT DE-I ZINI . Creunga de moUd }(1 cap (bis) C-Qm trait tdt cu bana' (bis) (v\amu('Q de-oi mud eu (bis) Pune-mi pd mormjntu mneu (bis) Pd mormlnl sa-nIl sameni i10ri (bis) C-am lost drag6 10 feciori (bisl 3i9.'i. mai Iv'o ma fiH a ce - Iv i. mai (bis) ::.6 mlndru. :~-tij::~0~~~4"Iii.eI~= 120 ~-~~: ['U (C/f!7 e. mindriol (bis) Lasd coasa 1n privdor (bis) $i zind /0 noi eu dor (bis) .' ffl E flJy mln-d-u _ './ 7D2 ~-=­ -. a ce .ru f7}n-e-ar pu . ~ Atunci om si bdditdle (hiS) Cind or 8i po pomlnt ste!e (lJIS) 37B.mm-IV./t'1) ca ~~~­ mFn-dru n-oi mB/ sf.ru___ " cu pa .ce..

.pa.fu f de aI PEI plo! rLp F ~ I Pr r' Ie plol (0 - dro - b8 .han n-ar pu -: Ie-a mu - n /0 . nici pe t01 Numa pa pamintu go} (bis) N iei pd tol. . II Fos.ne m-o dal dra .a (bis) Tie cd-ti plied virtu (bis) /Vlnie cd-mi trece rlndu (bis). SARACA SUPARAREA Idem 334 '* IlW J Jil )J b ) J.I JlJ ~@ so . J J./ Moderato }l = 110 r nOI_' Co.' pd iarbd in gradina.jO.ra rea Sa .l-a so-ra I ). B 17111 381.ma.doi_ de-a-min.h()n fea mv .ra cu ma . B 1312540 "e Idem 3571b Allegro )l: 142 ab C/ - ne_ m-o dal:.rio N Ici pe cergd..pJ-ra:.---- 274------------------------------------~------------ 380.f. eu toto trait-o bine (bis) $1 nu salasa nici de mine (bis) .dro . 382.o'oi. Tie cd-ti plicd Irunza (bis) Mnie cd-mi trece Vleme.gos ­ hi_ _ .Ie M . i!.mIn . CINE M-O OAT DRAGOSTI-1 Hag. CODRULE BATUT DE PLOI Idem 3511b t£. • Hag. [ Pr Rau j.tvl de ~ ~ bJ @@IJi de_ BtU I~~ ~@Ijd J. Rau 'k de_ nOI_' 3 ~ de-a. S5._ dra-gos-fli giiielM J LIE blp r n·ar pv C/ .ra .' I Jq Fos.ra ­ ca su . rea. a cv ma-ma. nici pd tarina Fd.ca su .

.loa ­ n . Dragu-mi-.ne ­ ir j? 8 I· J. 35'1: Mag.ba ~ 11 ~ _-=::. I 61 bj b J [)e_diu!_ nu 1771-1 j? ( ) W. J La Marie-n iundu vdii (blS) C·aeolo se strIng fec10rii (bis) Uita-te mindrule bine (bis) Cine ~ade llngd tine (bis)..r " ~ @ § ho . mdi Doarci rna vezi undeva In odor /ooareeare Doara md vez. Unde oamenii nu-mi pJoc (bis) N iei in easd nu md bag Nici In vole nu Je foe.fre .clor.Vadul Izei J) I ]la.9 pes. '""­ i- 383. Mag. I~) ca-/ vi .gem cr. 9 (l1--de_it:' .r ur.j ~ I)) J gJ )J I J) J &~ J @~ 0n :u J iJ] oJ I L.pa ~ J' @ J Jl I b] J Ie .ra_ de_ /a mi"n-drv-ja.I VIDE l Idem J50lb ~ 2-).e PIa . 4P mat" La-sJ ma-mi!J 01 ~ ¢=a 0 J'j Si IJ fa ~..ce-mi mi.rin.: ~ " Iii ~ lJll1> J ~ . &U I J) J 1> J I P r er ttr· I P I' La-sa ma-1778 ca-/ fJJ. VeseJia-i tare bund (bi8) De-ar tine baMr 0 lund (bis) Da.e ra.275--­ "fog B 21/2535 ::­ Moderato . pe earare. 1971. I )] di8 - ~ 9 gos.fa W r Irr p ppJg > . . PLACE .I> =112 j) J ~ J) J I ~r flo .le. j »I pc..e ~ ~ ~ 10-1 Ie C-a - j.la I ib J JlJ :11 la gu .ne . /0 veseJie (bis) Da. .tea iTJd-re.f/ gu - &u ~ PIa.ba.~:: 136 385. Vin ~ !t find cu . 8211 2J03 Moderato )l: 104 384.1m . .Ie . cu.If: ~ V8 ~ co - :h~ ~I . ciND CULEGEM CiNEPA J571b ~ § Wd lJ1lliJ 6l (ji In!.MI MIE HORJNCUT A I Idem 3511b " ~ ~ J.52 ani febr./a mFn- 1J '17/- I'. Nici-i coasa. I J) J !la.ve.cu.ce-mi mi. miii Do clnd m-oi duce din sat Te-C/ mInco numa bdnaf (bis) Ii ~ede cu zlua-n prag cu siTU tras in ac.de.de-om fa' m ~ Ma La za. ')1 Da c1nd m-oi duee din sat. ::::.tat' ne-n . VeseJia-i tare dragd (bis) De-or tine 0 Jund-ntreageJ (bis) Cu oameni de omenie (bis) Da. Herbil Anura . a Ie ciort ne.n . ". ~a/ . B 1312197 Allegretto .e - :10 ~ rea § Un de-om fa" 'lin . niei mlnca Fdr' pJ1nge ~i sus tina Dupd mine ti-i uita... rna..Ie pa-re a . LASA MAMA CA.rin ClI.!lem cf .de vi de.

AM MINDRA EU Meg. tue pa baba-n gUIa.1 fe.de.~ L~ .f-am 0 6a. Sa string f1n de pe finatd $i sa /eagan baboon bratd sa.0/ a . magura $i so. . Iv /au.de J@J "--' 1]3 de Ca-s If ..L¥ ~p p ~ 8<: . string f1n di piJ.Ie a a I ~ r t PI(SF ~ iii ~ 1 nu rna vin.dru.lira. . flU ma vinde Cd-s lindr si te-oi aprinde Codlllle judecator (bis) Nu rna judE'cQ s6 mor (bis) Judeca-mi-i s-oj zace Om co mine nu-i ave (bis) Judeca-mi-i $i-oi murl (bis) PHnge-i $j ti-i banul (biS) 387.~ :: 144 IJ mIn dra.s) Cool s. :i co . dra. B 28/220 Allegretto .llra-ju . n/.'Vlai codrule nu md de (bis) Cd-s t1mlr si ie-oi DnIda (bis) Mai codrule. BATRINIT .nar. &~ Jl1::7Jt$ .IrF.frl. 821/1591.nar sl ) Ca~·s If .ju . prin Ie-oj a .$i uUta eu ochii (bis) Sa rna vezi cind oj zlni (bis) NU-i pdcat cd m1-s hatrln (bi.t. _ _ . eo.ni.Ind co - :5i lu mindni·j batrlni Bdtlnd masa cu bobdij . I-am mIn . bun vara La fin $i .::: 140 Idem 330 .lu lau.de_ M#i co.~ )'1 ~ ~ Ji lEg Alai co-dru-Ie ~I no ma_ vln . Ba ..arna lingo leagin. eu. MAl CODRUlE NU MA VINDE Mag.prin.Ind 0 -. Idem 321 l f::i Allegretto ~ ~g £.276·-----­ 386. )) D I J - )J j.

t :::y=.-. .~.=:__= tJ (.+::= -'.B 1512[82 Moderato )..~ ·-'-·::'::=:=i===:. .-::-:-::=-=:::ti . ~... ga - dau_. 120 In! [lrd. .. .-.... .. supdral Sd cunoa~le pd uilal Se uitd bllnaut $i lin $.t:rJl'···l:·"·""T~ .. :.:Jj - ral Je cu..... --~---..1..re-i... -> ~ft:t::::==JIJ~€f£=£~4l~~~:tJt~~·~¥E~_·~E_f-~~J~~t=j~~}:=~~ ~ .1 c-c.rJ..t'.m mu.)y .. nu-mi dd pace (bis) Taei eueuJe nu c1nta (bis) Cd moo apueat zlua Coborlnd de la m1ndra Pintru mlndra care-mi place (bis) /VIinleno~ zjud se face Plnlru mindra cd mi-.. -.~--.IU o - mu ca. _.. Do eu una n-am murir (bls) Cd-s in Jume pribegit (bis) Fllgdddu eu u~a-n drum (bi..=----.-. -=I ~:~-~~~~~t:--:~:::g~~f-.1 .mJi4:-_~-=t.ud se preface (bis) Cinld eueu.--. --..fal Je cu ...u~ Huria· ~5 ani mar/if 7965....=+._-~~.::..271--­ 388..:::.!... -.-~ Yre .. ~ . fil.. - --- -_.'...~ F--··--·F-.. .. .=.B29/2696 Moderato tI"': 109 _ InfPerf..--···-! ..----.=tI a -.. j -- 196B-BottlC .J/ - fat Omu care-. de z....) Faca·le D-zeu serum (bis) De cind Ii pdlined-n tine (bis) Eu n-am avut bani la mine (bis) Numa' eu sd sl ~tiut (bis) Cd mni-a sl bdrbalu mul (bis) Palru boi mi-a~ si vindut (bis) $. 110 ]21 il a" ~:.. mai demult (bis) Numa nu ne-am prieepul (bis) Zor. -....+ . '- .__ Mar - de f:J.# ..=:===H. MORTII TAl DE FOGOOAU I ~]JO Mag.-... 1..va -.i....Ie pe ui .. -... '--1······· ··-="'i=-·-··=·.::=.....~~=--1 . -r··j--······'" y_ .d.·-·'-±~---~~#-=---fl¥f:k-. ' ... --r--'-+---" .... '' :::t.:. .:':.:Ie -..... J t~F~~FF5t~~ ._ _ ..:~·-~ 1 --¥~-'J----''''?'--~>. .:...-.: i:'7Cn­ b§~:cOCA~.a S1 ~1_~_1 ~~: :-~ ::tr:::.noai.=t~--..JJI Vre . rdsutld cu suspin lnimioato-i bate rar Coo iubit ~-o lo'n zadQr Si trdie$le cu amar..... .. -'!iiiii../-0'1 c-am eu .~:::. -±-j7E~..::.. :--:::::r-:-r~::::.i Vremea-o to' $.ral__ 0 .unge-o noapte-nfreogcJ.. .me·a 31 de mars a ...---:!:-: .---:..re-i__ su - pa .Ie re-var-sa ~: ~::--:'j) S~ r~- var-sa ZOn .0MUL CARE -I SUPARAT Mag.. iJ.---..!or- fat' ct> /j­ '~' --::-4~~:·:..'-~' .!7()a. --.....---v t) . JT:t!.:::=~·.-=== :-..cd-sa ~ i.~-:. 389..-. #-~'-..-:-. ._ ..1-':.-.:r:=_ /nu .> Zori de zf... . ~. . _-­ ~ de --..---::t. ZORI DE ZIUA SE REVARSA Mag.-' .. ..c--·-#~:::.mu ca. -.--~ )! ~ =IT -'::¥fi p=f=-1!:':-' r -­ de zt-uJ . 1 f: . .. 817/916 Idem 325/0 II: ~~.. .... -till.le pe t. I..'-----··--4J~=:.._· J' _Ial .rll GIn . banii i-a$ sl bdul (bis)..:::~jJ.(() .jj: tJ Moderato i-..Once~ti ~ .= ~::E' ~iF5 ~A +-#~:J de mar. 390. dragd Nu·mi a.

I'

\.

'}

"'i' ',":"

''-i

i

l

'.

". :.t

---_....._-------_._---_ ..... _..
i,

"'~

"I' ~!"\A MNI
"' ( .. {,.z I >}-~ ;-..<~u, ~ ....

-

...

CR!S~1A " ,

"

;~

\~

tJ

.-..-: ....

.,

-~:'

~ !l)'

··:g~~~~~~~~J=t-::·::
~~

-J"
·,.f

'-';;"

~-

,re

£r8~'

J{.C,

.. ':~>'--,

De se-ntlmplcJ so. ma-nOdi (bis) lVumai crengile mil vad (bis) Face-m!;j-i.J;; rjnUnioara (bi.~·) 1n padure-ntr" V0(1J(j (bis).

395 . SU - R' f\ ,_! ''; PA A",'"
';," j...;-'>

'... ·'!r"(\~:~I!ootr:i

i'"

L ~l ~ j") ,... 1-., \ M I \ :...

,--';.:"<-:~

-,;:,

.fi

'- \ '

• ":.I'"

~.

~;.

/)1:/

,,-','e_,__

ta omu

eLl

supdror,e

fie

Gpa-G~ ,~'J ·)(~U£

Nu sa vede nici de soart Mindru sa vede de luna La omu eu vole hunii Maieute cznd m-o; f;'!::ut
scHi sf ii/co! fvIai bin€'

:~ind p-aC();()~i'

.s-w

si :r,·'.:'.;
Apoi Qr Sj 0d',,~i' iD~
si grait fun;i)';

slIpdrd:-;}~

Iwla-j

DOlla flntineie reci Tnlre doua d~'':;''1Ji'i(}Ci

Coo fueut iJni'::-il·,
Flntlnele cu-a!~d
Cine ben de 0:,' ".­

...
~::;t1;'~)~)If:,

.. ~'Y'~i r - AM 1 1
~'I
' .,

,.

~

i

~i~ ~ 1~.\ 0~:. :~. .

"

­

~: L

W,'J/LL"tv

_~/
I'

~*--'t----.--::;:-.. ' ..--tu.- .. ·
·-~

---"-::k;;;??j-r -,­ _=, __~~=--:-:-·iJf --,1f~~:~_:::~T::=-'~.._.. ~_::t-~-.- .-:
.. ---:~::-it=
·.J-

Ra r •

I;:

1-,

--+---;..- ., .. - -- c -,

-

.~. M~£ •..;~

..

8a- fr/- n: . /-,:;m

min-- dra_ eu_ r ; i
--.


I .

~.- :. ~~_ f-: •
.. ...

-------..- .. --,,~-_---

...--.,
(.1.' . - -

,,,,,,,,j'-'*'__ ~:,I- - .. ' n:~r!':..=_ J

~--~ ..u_--.

~.:..:~f-~..:_J_.'-

ni

.-

II'

J~/r§·-

/i.

au

Jfra - J~ ­
Unde-or si 1.1ule. mai ~ I Barbato so. uirl::, mdi ((;.5_ Unde-or Sri); "e ":t!;€, rrI.'2i (l:Jj.~; Harbatii ~o. Sic . ,',:j: r

$i

fU .inn:d i :)(Hrln~'! j:1U:< ;':)/~. Batlll(; InO,,,,, I'U bnbdii, m:)! i.'; Drumu' larii CU ocl-Jii. mei ('ji::; ,(' 1.'10 vez; dnd oi ,jni ',,).]; : ;',j,'
1

280-------------------------------------------------------------­

39Z ASA-MI
Hag 8281 Z/37

zie
ali

TATI OAMENII
,
Inf.Nosui Hario-2iar Socel

I; )J
.P-[8
/0 slric

Moderato

)":: 124

A-fa-mt' ztc to/

oa- me -

m~i

;1 -

Oil - me -

nil

tt~ 1~:(J¥t __ !4~J~~·
ca
.. SCi

Cm;a badi; nu i·o strie

Pdr' mal tare j-o ridie Nu-i iau dranitci, nic; cui Numa tocu doruJui Nu iau cui, nu iau dranit6 N umo-mi place-a lui guritd

396. COORULE FACE ­ TE-AI NOR
Mag 829191

ell£rn=~_f~:LJ~-g-~m~~~§ t- ,tQ Ii GJtiflfiff'- ~ ~ J
AI~'

t

Larghetto

JI:: 80
CU
.if!

Inl Florea Hana-26 1969- Razavlea

:7"

co - dru - Ie

Z.:

1/;:/~

co - dru- Ie

..[.au ­ nc- mi ce k· 01

,

.
,

.-~

"

'"

Dc·(J /[ccut, sa merg mal tc:.'" Df' flU, sa-I m;iept in cole CO(Jrule face-ie·ai nor Sa eurgd din tine dor So umpJe cararile Piara supararile.

399. eUCULE PASARE BLINOA
Mag Bi61 1078

0(.1

f

,'C'

\.,

.

~

':11 ;

eTn

Po Cine·; ave minie (bis) Hlastd·mel·/ .\lrQin sa sie (01S) S(I-U /reb!;' rnai marl' iunc (bl~) Co _,Irdill ~j dw. ir, i;I[f,<' i bisj ,\, u· Ii ! rebe nw i IllW t",h(!H} (ill \ I

Co

\lr<lITi51

rlus In

[aN) : i)ls

I

281 - - ­

400. SUBT UN CORCI DE ROZMALIN
"Jr;- 81412348
. A ndant,n,_
'sui Horia-2;;­
('>

..~- 89 _

Idem 385

Sticel

,

~::pcccJ._ ~5-:::'-:=----:J}='~· .. _fI' .-- -_. -- ------.... --·-·---1--·--... - _---. __ ,·_-j-----r-·-- -~
-.-~::-=--.-~'-----'­ t" · ----+=-,- ',,,.>-__ --'" - ---t";:.; I - - --r·-t ·-- -I--:'=E--~'~-=t~:~··:--r~-=£::F~=H'· -r t~-

1 --

-j'"

_J_ -

-

~-.-.-

'tLj.}-_.._ ...__ .__

~

Few:

~.::

08,

ju!Jf un [orC!

de

res - rnB·lin mal

.fubi

Ill?

corei ce

ras-ma - k'7_

n/l

~~~=-~-===--~---:=+T·" -:---I--~-------.

..

_-.i.-~.-_ .

j---:;" . ----. 3
.:>

-

Je -- de mii?-d~
,)

{'

be zln

~---

ma/~

Je - de mtn- diu

Ji
"

be

,em.

jll.

lllQ cheama sa-j lnchin md cheama sa-j inchin $i sa-j desfac ce-am fdcuf Cd eJ nu traie moi mull Da, Mdi tu mlndruJutule M{ji tu mlndruJu/uJe Ce-am fdcul nu pOf destace C -aj zls cd de mi ne- /l place

Da, $i

Si

Da, Lui din urma (i-am Juaf OJis) Trei lire de par din cap (bis) DcL $i-n rnar rO$U Ie-am bQgat (bis) Si I-am aruncat pe apa Ca sa nu te-nsori de-ngraba

401. CETERUcA MINDRU ziel
Nag. B211 1510
i:: Hana-26

Idem 321

an
!of Ci! ..-

'] - Roza vlea

;rejJ,;
<::::> ......,

&

~ ~~_~~ __ ~____ ._ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _~+_~ ~
..~ .--i----.-::: -------:1".:-- -1*=:-----------£---..--= _-. -"1:::---_ __ --=L_::~=~-I:,~=--=-£:=..::: :04~s:;,:;:- =-- ::: ----=~=-=-~_~===_,==::l_

Allegretto

)'J =150

-:::l===.p-

-

<:::::>

al

Ce - Ii> - ru - ca

mFn- dru :?,rci

(e

-

Ie - r{)- c;;

-,.'n- ZCJ __

-::;:-
• y

Je:; __ ,,_.

--

~ B

~

~--=-~ ==--=- ·'L--=--------===--~t="-::===+~::::=-=:t:=1':~~-:·£~=--==::::JL.". I --~------------~:-:..q::::......T---1---- -....- -------- --- mfi7 - rir{) .l1c!
Ai,

$= ti-§:;-j=-~-=~-----'------------"ff-J==*~~ ~
La / - ni-ma
rau ma sfr/c/~ fa / - n/-mifl Ceteruca mlndru tragi (bis) La inirna rau rna arzi (bis) Mai, De-ar si cetera-n laget S-acolo trebe sd $ed Cu mlndra sa rna desmerd MaL De-ar si cetera-n Gut1i (bi.~)

---­ J 9 J5 ft-iJ

rau m~ slriCl

.';i-acolo trcbe sa mii Cu mlndra sa ma mlngii Vai saraca cetera (bis) Unde focu a ierna (bis) In camara 10 mlndra (bis) Pd laita cu horinca (bis)

402. MAR AM U • TAR A V C RES • E HE
Mag. 8101714

'::nd-5Jani-viocr: Ilj-2fJ ani-zangar:. rea Vasile-48 ani 7brie -1975-leud

Fp F
,wa ra

Andante

)'J =90

Inf. Birlea Petru - 24 ani
Sl1listea de Sus

~
'C:'

mu-res J

P rM~~A#=-;2Ef r==+--f

J

fa-

ra

ve - che___ Ma -ra

-mu- res
J

,)

fa -

ra

ve - che

blFrN7a

, J
c{)

@ ~ t'2l-~-4§k~~~ J :_~l
tJa men;

II

~-===--~::~-..c70
~:§,

"[~

fa - :a

pe -- re -- i:he_ Lv

oa - men;'

/,/ -

r5

.l'C' - r{'(','1e

Ai crescut gradina-n S()(IrE'- (f.>i,\j
f..'laromure.5 mindrd fJoare (/);,<;)
LepOl1Q-rn-(J;. I~qr)nn (bi.';)
in I'ndru /w-o rQ1Ptlf"fI rbi,,)

'V'_(I ·-ill! i:(ll"(l ",'(I !l1ni IH"'!I fIll',)

. '.1;' 11"'1~"; \'lr(~/' ,I,'

'f,'rld

(fJi.~1

',j

" .

_~~.

_

11
i

~

I

1\

~.. ,;""'1,

l'

; '.. C'/1

:r57/'~

;;-'

"--:-~l~
f!I<'

"t- _ _~,.zr

t_~;t

~·.LC

.0,

!-:ir:c[(

\,

.~[.':JraOI ill..: :!:~(

5"':

~~

('< :.
.;'-~'~

J\ \"1'


/'
--,

:·~3
J

: :-; -

','

"',

,',.:

,_; !fi.;­

'"
,!"

IlU

!':o

_~(':r(jC(! '.'~

i.dtn·- .;;i Ie
>;_(!.·j1

potjc(~

J;'rf!il r:i-;.. . '";.:,

u;;)-~·,;

.

" .: :J i;.J.~ ~., :;:J 1_

P;)i}

O"'':Ut:: D\.::jU!UI l!JrJ' ~'.·i "i?U Q1DJV ,L.J! t."
.Lirp ,l::~: :."Ii:)S !,~.
:..3(C/___

P}"i!U ]W-dU'I pdt:
DJlJ;~';\

nu OJ -P~,~:l
-;;Cj

~?~)f.i(J

'f~~~- l~;?;)DP

~'s.: OJ

;,,'

:'. . '

--

/

..'"'­

- - - - 2[;,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

408. ULlTA, UllT A LATA
I
I

AlIegr21to -::; 140

"

I'

~ •
nt1;10-

Cd m-oi duce de p-aici (bis)
Co roua de pe urzici (bi:;)
Di p-aicea duce-m-oi (bis)
Co roua c:li (xl lrilol
DI p-aicco ;0 m-oi duce (bis,
Co-,i roua d, po trunza.

.
409. CiTU-1 MUNTELE DE SUS
MU'i. 51';,'/ jJ7

In! fuseo MDfW-27 ani feud
-,"

~ L··­

.:'/.'
DOTU $i cu dragostea N iciodatd nu s-or Jua Cd s-o pus cu-a$czdmint Nu .,>-or IUa pind-j pifmlnl

Cd s-o pus cu mare drag Nu s-or Jua plnd ce zae Cd !li-O pus eu mare dor Nu s-or Jua p1nd ce mOT.

,-.-.---------------.----.-~.

?Hh

~,-~~~-.-~

410. AVUT - AM 0
Hag. B1711360
Moderatd

[t~RARUSA
.I,", ,,- :-,
~~4

~

-

-

.J= 105

t&r-i~~;;Ji::~:~._ ·.:-:::.. r _ -_:-. '::::1 . ···r=---~~
.)

• y

1.....:
I

..... . ..
.-.~, -~

'

-~.

;

,

-, ., .
r
~'}

A -- V&'

i-8m

0

c')rj

,

~=3

~

~.~=t::_~· Y=--I"'-::•..Dt .. nJ
.~il

'''''. -

------~-.··t---l=-h :-.:.=:r.--=~-1':- •. ---- =:J,
-~::==-':::.:

.=.de,;,

-... ~ "..

-.........1/1

J
i

Iff

"i'

== .. ~\)J
''-..,
...f ~.,

.-",

:"

..

t

~

I

CJ

·-~-~t_

,

I

~J

~

;c

-R
·,--Ii

I

j

-]

~.

b;;

-"

n./

.Ie. '

Fard pari, Mra nuieJe (bis) Mili doruJe, mai
Numai din vorbeJe meJe (his)
Mili doru/e, mdi
Nu ~tiu cine s-o gdsH (bis) Mdi daruJe, mai

Cdrilru$a mni-o-ngrddit (his)
Mdi doru/e, mdi
Nici cu pari, nie; cu nuie/e (bis) Mil; doru/e, md; !\'amai de euvinte gre/e
Mdi dorule, mai

411. INMAD l t' U REG LI I T
1-1\10.

..

8111 Z2!JJ
Andante
....__i!::::

~

t&. . -l·-···-·--···-·· ----.. t.
-j~. . ..-.--------.-.--.---·.------r·
::r.:
j

1/1)::

100

-~

- --

:...~.=-.t..'::i}::

...=.::_. -j--r-L-- .

/ -Ill-ma

#I

.,.

",..

i'

, .,
'.

"" .,

.
,""""

I::2rn 3?9/J
i ".;

·15.3 . ~~:.....: :;;-..••.~::.j
•• " . f

, i..

,.......-::",.
-,

.,,~-.~

....

de

i~ . _,'d

9.1/
J,., J f

"> /d!
.'

-:f!!F'=~~J:fii}·ij-=.~J:::-::Ifft:

~.::::Ekf;.-:~eJ~-£T ...... ~· 'R.. ~

.---..=:-;, == =:rs
"-' ,

.•-

"

., .. Iff

j. + "')]" t":'" ~ --II: .. .. ,."'1' + ; . " 1 . ~':.:.. '~ .:'.-1' #I ­
~
,<---.-

jpu-ne ct' ~! -- .re-rt:j'l 31

jiJ::Hll? CE ,~,

,F_> .,

':1

/T/Cil

~~'

I

L

.-.

,

t:"~

=;j
;;-~

Am durere de un dor. mili (bis) C1nd m-ajunge stau sil mor (bis) Hoi Lenutil ma; departe Am durere de un drag (bis) Clnd m-ajunge stau sil zae (bis) In/mil stricatil e$ti (bis)

Ct, t-a$

da sa te tomne$U (bis)

Sd-mi dai binele lumU

Cum am lost $ohan n-oJ sl (bis)
Sd-mi dai bineJe din taril (bis)
Cum am lost, n-oi mal sl iaril (bis).

412.IS FATA DE PE MARA

Hog. 62911130
In!
CC,'~CI

:=j]
t;

t~¥~t"=:... ~~."'¥' ­ r~ -" . r'.. ., - ..
~'

Moderato

.'1 =128

. . .' r

r"; 1 r·---....- I

J~

"'

II

:,.1, ,
I:..'"'

~

.

;::::

"*'.; ~~~
.j

b

f"run-z8

fa

l>~"-c't'

f£t- g: is
~.

ii

riO-' .-/~,< J.,~ 3~~':

';t__ ~

-" . . .

.' ...

~
i
f
.C>

Ana - 19 ani ;]68- Bertesli
___ i::::~::--:
#I ..

. r:'
."
! ,

-.--.----~

UJ? JJ:1!~i;' l h 'd-'I...;;.Jt._~--- J ___• . ffU- moa - .sa .;'
~.'

-.1--­ ....p-~,;,;~ .--.....,7~-~
ml
('1./

I

41---' ~.
..
. d_.__ .
1.-"

==

w.'~,,,)·

• •
..

k

i

.. --' ... ~~-.
I-n

t:::=

~':.!fI

-----..

Id

.,'

raJI

c'ra -- gv

t;..-fJ;J=~·L -""-"~ -""-"-~-

""!"t'

-f'

"

h .,

.--

J

t

·Ii I.
~.,I

,--Jr.. ,t
I, ;
.3

..

-.'
, ,
'<;7

.~ -.:

.:;

Frunzd verde fl una Is fatil de pe Mara Mi-am Ii1cut cununi de Ilori Sil fiu dragilla lec;or;

Frunzd verde mdieran !;Ii bdditami-i J'vIdran Nu-i inaJt da-j $ade bine Ca se potrive cu mine.

. (](J - It - r /Jor.ra sir) ­ Ie. 82817500 Moderato jft~~§J§?J)§J~)J. TATUcA CINO PLECI LA MU NT E Nag.­ vol /T7frl fjra. lIa .~-++~~~-. do . dor. dOT.-.le " a. ~l~J~I~r~y~-. dorutuie 414/b.. dar.!= kjf-j=i=-:=::.li--­ lardclnd vine loamna Dar. Gogo/a Jieana-JO . BR AZILOR VOl Hag. dar.-=Jr--~:= -:­ ~ Ta /(J - J1= 110 in!. dorutllie Tu lti Jeagdni frunza-n vint Dor. dOTUtule Clnd umblam singur prin tine Dor. /(J. j) ~* -rI*-gj[jji . dorutule V d cade toald frunza Dor. dOTUtule :>i-ti era frunza co para Dar.. ~-:-+ Mul -.gf - it!.~ mun . 18 . dorutule Astdzi Ii co primdvora Dor.~. ob - ru lu -to - M-al mingliot $i pe mine Dor..ru-­ '~:'-:-il~:'-d_::-! l¥Jb:±~=W .Ie dh {1 -...fe.rurl !T7U!- k La~i acasd dol copii (bis) :>1 mai iel daTU mamii (bis).]r /971. 414/o.t~:' &~ ~ u Rar ~= 98 --.fu .ca .ca -sa do . vA MiNORIT i . dor.p~-f~~=J~:::' In. V6ieni ca.zi .ARZA-TE FOCU GUTIIU Idem 348 - ~ }Jj)J r(J. dorutule Eu cu mlndra-ncflp sa clnt Dor. dar.c~ dna' pled . ctnd pled la m(J/7.J3 do . 8761871.rur/ mu/ .:r::~--::a ------"--------­ Ie ce In.Ie a .286-----------------------------------------------------------­ 413..lor i'~tSEL~=*~~¥1~~:Sjrttf:==~~:-. dar. dar. dorutuJe .

' £571/6!f: .) 1:.. / !t 8 .J~b rr.. <'. : .::pr}[ _:.1 '!liT! _4.Ji.. ~ r­ . 3M'll .1J')/U/ _7. .---­ ..: •. ## .1 ..Ll/8! 8 I ------------../U .')/{5 [ waPI ! r.J I-IW ~ . V . till l)'"l t:.)1 (1.-" ~r . OCL=.-' " " ..'" " .~-.In'JD~~\i­ ~:i. .

"rie' a lUi Purc. Alt/! .1..Z8 ... ~: -.Jla rt- n.. . D.c':/ I> ~ No. Mul Ie _ ch Ie ce In . ji fir 1 1 • Unde·a si apa rnai lina C ·arn rdmas lata batrlnd Ai. la. =EO ~3_ y..1 '---" . ~~Ji:JR~~"&IM-cc~..E IJ Ar . la.. la. la. la. la.gIl: Cd-Ii era Irunza uscatd (bisJ Azi e verde ~. . Int HartJ Dpos .. ..· . ..•.k cFh . rotaid (bis) Si-ti era QlRU ca sara (bis) Astdzi e ea primdvara (bis).ne:.. LA LAsATU SACULUI Inf Nirp !1!. 828/I71J !rlf_ Opris PalagutfJ.. ~..ce ~ • /hg/i ma~. 419..N GOSPO OARI E Hag. .'. LA HOLDA .JJ. i == ~ .-' 117{l· k:t}UI"" 2i - fit: ma .te·ar do fI. ARZA .• .. -...TE OORU GUTii Hag.21 am feud e La hoi ..~~ .. coslm lln ~. --­ • • 420.288--------------------------------------------­ 41B. 828/2228 larghetto .. la. la.:1 ~+ ~~-~~:-"~-f'··~·.Ie . coslmt1nu pe roud Tn gospod(flia noud N 01 coslni Unu pe coastd Tn gospod(frla noastrd No.___ le ..ne .26 ani . 'i • -p fl. 1964· Sfrbi ±t=:::-~1Jfd. hai. .:-.:~.E: -­ ffl.. la.I crt r' fiu //'/ . olavd Si lumea ni·j tare dragd Cd muncim toti lmpreund Si ne lacem viola bund.[eT)J ~ ~.r:..

..' JJL f"t .gri.r.+:-.•---._ .II • 'J:~t.. . . . .. ··. .')f: =100 In! Negrea lIie-60ant~fJuier 51 voce rnortif 1965.~.g 815/271.'.'" . VAl DE MINE..mea-ll]! ..'.. ..-~:::.1.. ..----- 1~ u r " . -.... -+_.::-1 . ~--. k...'--..­ 421 HORE pA IMAS ... ~i£=€-t=-~J-fi la-Ia ro'-s flui~. ~... u::'::t. -. ~-!': j ~ Vin .. .". ---... .~ ::ru - de mine.-. ~'d:{~ .. -I ~ I ..... L:J: .::::-:::I==-:. ~~ t. '" -.. I !.~.. :/' i."•.. ' t 1 " ... ..':' ::1:_:". NEGRI. . "..' .. .+ ..3 mun-!II._ .....-=::::---.. ·iI· . ViNTULE CU SUIER LIN • Hag 828/1201 't) '-"'li'-' ' ":"':::+~¥"" .... ..-:+ :_~--=-!1::'fI:. rnd/ AI.. : . ":"i "". .. ra t -~ Ur .~r:::l=_J~ .:-::-~f...t ( i '.-..::--~ ~~.____.3 ·-:::t=¥-i:. ---- -~-f- -. Moderato ....~~... 422...---- .... " . :§. ±:..' t.'~ ~::::J!y_::i!. :::j ~ Moderato .JH---I-... ... . -- ---.~__=±.. _...._. .. . -..Ie ml' 1'1e .::j5. f . ~ F=i II J I' ~.. . ...j a sj boieri. '.::---.~1s . J'.~ '•. ..:._.f!j1~...--· -. ........ :"j ~ f.C3 V:fI !i. M:..~ '~'1 t... --.. _ i..:1:-:::::: .. :1 !*..---. .1 291... --. .rr'1!L.' .-.!= ..E:jf. .-... . Andante IdemJ75 }1=98 -==-=-'.~_.::__ : .-...1.. .' . ----~'. mdj (bis) ~i·n armatd oliteri (bis) Si-n eomund ~el de post (bis) Stl iMsc ce·j mai Irumos (bjs). + .·}·.. .. mu..::' -:':':~t~'::l=:=-~:l ~ /-. . !i . it:::: 1==:E..S MUNT II Hag.'-+::.....J~.-_.)111 ==jb .~it'-~=C':::::-==~l.:. ' ..L .~ roa fa lna/ mal 423..Ie su-.-k -. ----j..cru Voj .:::E~E-=:r:='=:J'-:':ir· =j ''---_. /1:>3 ...Oncestl "IIi' i'if... •..... . ne .- "~'1 . ~~::1i-::. t.I' h!J¥. ' f#-­ J:i . .'. nil SOU ne mfi.J.. lfai r! -. ..lin .. :. .~. -. - . -.1 • .." _:5:'... . ... I" =:.. -._... ~-AII.'-~'!' ~"".:'::'T '~. . :-.fu ... ":'-::-'-:li'~" .1 ~.. .". . ~::IIi:. 1.""d. l ~.' " 1tI-.'-':... . 3d r}j ..=:?=:::::I~~f. -.. " '" t .#I.:-::=:::3 H' 1":"1 /1ij de ml-ne ..' T03m J...... negri's norii (bis) Toamna clnd se due leeiorii (bis) Dragu-mj. -.1 . .. 1 .~·'r T ....--.. ))'"--+"" .Fe -{' (3 -- ! ­ .fer .r-:-*=::::'1: 1 · t'¥:~~'------.:-.....-' r...•'-. lu.--~:J::::...."... "..cl.-~.." Lume.-. C' om & r r/e 0- rne .J fd ' I../ . ~... ' l v ' --'fj' .1..='....=~J~~. .. .... ~=~._JL. ~.. ... ~-- lOam na drx/ sa ra .. 821...... f".-.. . ./e cu ~ -~.!!::_.I:::~~" ...~.:. 289 . .:: '" fdem JJ8 105 ....." ~'! '" "k. ~ ~ ... lastl e-oi murj (bis) SI de omenle-oi sl (bis). Ma ra mu rB-.ref . "-f ne 5FJ-S (nun /// .. me..--.:'U:: . .-'.... .-. ~ ... '.. f')f J _~f:~--r----+::'=::::::::' ....--..· {". • 11 na em. din ~ " .7J ..

=_ <# --II _~. M-o adus doru-ntr-o sala La MurioarQ..~ S~··· C'"1E =~.' -.i .?-. J7j~~:J:~. mi SIT. *~#i.·cliat eel maj hun it>fwr cUn .. ~ir. .'<~.:1 ~.CEL MAl BUN .:~=-. "".. Mtsrie (bis) ../ Muneila! $i in-. --::...-::.. • ~ 'f ...N GOS POOt1 RIE .­ 1:: ..') = 100 DIN /10 r I."1-0 adus domtu. 4LC CUI NU I-S DRAGI HORILE :7'-:'.'tl :711f_~ Fruolu"''je! .qi . ornenic· SHi Tu mal rupe un simj caM aItu (]ri:qu. ./2Ijj 425.~'.:. cu ~'1. l'. in sus Lu /""'(}]ie '\1(irioQrQ. t .. l?ednic.:~~fri'-..J. =60 I • ~-:f~::=-rcc-.'' i# . dus Ue 10 Sighet rna.290--------------------------------------------------------­ Meg 82812512 424.'''''!.~i df" . .23 ani -1954 .. ... -.: 'tlnra~d-n gospc(Wri>:' I bis. ~ Larghetto ~ Int P6iiQuT:.~ tI!:. ':iUlIet plnd-n Vi~eu.1 azi horile lZ(I n(irih~. ~ ii' '! ':. ...:~4'~~ p--.Sieu . FRUNTASA . ' Ei.. re hore horesc eu ... . l'. {~ . __ .:J Modera to \. _. Rupe floare albii"n clop Sl nu-Ii bdnui de 10e l)jrrtr-o lrtl\~..

--..). 7.~'='i.-.= .:.-.: ~' tv:00era ~'. .~~1tL S ' . il ~j ''. .:' A ~ ~~_-~~---~~ tE ~ ~ . " f.o!ole.-':~E.~·~=-r:~~~:~::~.· \j. dorotoie Cit ai(05f In5/rainal Dor. om 1964 .-. ':'~!' ..'nf Rlp6 lfEona 3<... -~.ru -/e . CODRULE.wareic-o rdsdri.2 .(' :) t77!. CU FRUNZA . 1':'.8 _.. ba·ol -- J la.1-:--. mdi dorule De boalQ m-Q vindeca .---~ .. 428.•~1i~ ~ ­ " #::711-:::. .-1·~--:~-.=-~=~s= -~_~___ _~-L-.Dragomire§fi ~ Ii '_ {t-l.-.:=-:Y--._ 1--------. .)01).(' pirie! mline mor (bis) Sj-i pdeat sd mor a~a (bis) Clnd tu md pofj vindeca (bis) NU-j dottor pd asia /ume (bis) Sd md vindeee pez mine (bis) Leae nu e de boala m~ (bis) Care sd md vindece Ci numa gurita ta. mai (bis) nUlla odata-n zl (bis) (:ina soe:rele-o rasdri. ~..'. . J=. 72 ~ . MARAMURES VIATA NOUA . dor.'." .~ ~:L~ .:) poco rubato . . /1'.~·.30 ani Sri/isfe .. "<:::'.Ire bal - ma ~ De-o tre-ciJl pe-a - J iCl ba ­ dea De-o trecut sd merg mal tare (bis) De nu..c.~¥#:~..-tf. dor.(i.. i ..fjjij==g~:::a :C-.7{>. mdi dorule (bis) . .. sfrDpi /e Iii Cd-n !ocr/mi tpo/ /egonot /)or..--.tF=F5-~:.J~c. -~_ -. -' ./ /J no.' .:: -':~~~..~ rel VI d - /a /70.H= -.:~-~:~~~~9 ! 'j ...--../ (!'lett: clnd a sfintJ. __ co-tlru-/e.J"..{£:r:. -- ~'l =98 _ .J II> 429.t-·:~. - Miil. A/.. .~ . Lt.I _ mgJ/ .. ~~-=:._ _ Lea -..-~---..."_.__.=. CU__ !run .t-~:~-:·!~~~3£~ .- Ie ~ '.. I mal .!_~.~~~~*H ~-=€.".. -- .-- ---------------------------------------------~ 291----­ 42Z MAl. ~t ..-r s-a pare pe mult. HAIDA BADITA LA NOI • Idem JIi = 70 I ~~ :J *: fi' ¥~.. •• ' '--'" .231 _ _ .~:'T-:-+·...:.'(..-_·t ~~~-.'v~o La rghet10 ~ .L#Jf.. mdi dorufe (bis) Clnd . " . l' ~~o . in ...---~ ...-.>tJJ#TJ. -..9 ""'" 4 co !i-un-zd.tr'c".. t....ga -na -11:-17 = :::'3 •. md dorule (bis) ':':01 Mdit<1 cd mi·j dor.-----= ~:. Maria Floare.J . ~ J7Bi dB..::..:.~_:-' F):J - -..4 ­ c1 • .~.. . j. s(J-l Cl$tept in cole (bis) Codrule lace-Ie-ai nor Sd curgd din tine dor Sd umple cdrdrile md Piard supdrdrile....:::~~:::..(bis) .../ ~'"wj de fiO -- va Or!. - F-' ]I-ha~--' '"""'-1~:~E··-~-'-·~--I-~·-~~~t~.-r=-~~· -~=:-~t{Jthd:j~-~--J~~:f~~~-~:i~~:-~j !t·~ ~ . ~~r-r21 J}+':. .. . f -. /2 nm. do.r..1.7~· ~i""'. .·-~l~~~~~ii::~f=f~~=:~f~(:.. In!..

am ajuns riUe Dolule. noapte n-am lost culcat Mdj do rule mdi. te vdd cind ai zlni Mdi dorule mel. {'e me'!}i sa .. 1962. I dar C-am fa' prunca oarecui S-amu nu-s a nimlJnui Am lost prunca mamii mele Ce slJ lac.'. MAl MiNORULE.t.re • .iJ:r:::j Jla/~ do rv . • ·~~i~Wl~~~~C¥-f=-. do rule mdi.p . Mdi dorule mai. lndurat Md..-~~. 820/1682 'i".dlJ . .~. .!.'= 79 t .. za mal: lori :#~~~r~==···~m==l I do rt! ___ tJa Tu te dud. te vesele~ti Mell dorule mdi. CLOP CU FLORI ~Jt 1 ___ l::=F==l=: .. 4 @ Andante .e'::j.Sighef clop cv_ f/ori_ 11l!-=~?5.30 Gr. Moderato .' / r" Idem 351/0 !I' .-. da mal $. fa .. da mdi Bine mindrul bine. __ ~"iJ. rna. . da Sa bat drumu cu ochii Sa Mdi dorule mdi da. da mal .' .drv .A J!!!.r ---t::t-~ .Ie.... ~·• . da mdi Az.." = 88 Inl Hotea Victoria..~_ ~ ==== brad. da Mlndrule eu m-oi hrdn. ." w"'t.. bine Md do rule mdi Pare-H-a rdu dupd mine Mdi dorule mdi...ra-n -Ie - .292· 430. . PAOURE MINORA DE BRAD M..le. da $1 la mine nil ginde~ti Mdi dorule mdi.'::r~-=~::::~'~E~=V~~-~----=Y 4/cJ/ mill . 431. tu nu fe-a..

la.j.i omu de treabd (bis) $1. la Melieran In car cu iarbd (bis) Peli.' t tx==u'. la.. /a Peli. la. .293-­ 432. la.e der:. mdl (bis) Pili. f:900-=it~~ be-a. Hag 821... la. torn .a.. la J t I' '___ Sa ..as c/'n fa la lv-mea clra-ga . '"~-~ A~ zbura din $-a~ dnta la fag In fag (bis) omu drag Lai. ZbU .eru .ra .met' ca·n J.I. la Pai. mdi (bis) $i. Sel mlndreascd tori/e. $i·a~ $i-a~ zbura din codru-n codru (bis) cinta la omu mlndru (bis) Lai.at-. mdi (bis) $1. la.ra ~ din crea. s l l - Rar J =60 In! NdsUi Har. la. mal (bis) Mal.>fa _ _-. .J.Ej:. la.1':JIl. . Ill. . 'n ­ cr - h'u-s fe. ~ ~ ITJ_____il J .-. la. Tine-rna doamne a$a mCii (bis} Pai.n-ga-n crean._ _lalla_ /a Alu-s Ie ..i. ce tJ J j r-" ' la ~-i- Cln . mdi (bis} $1. .'fa ._ lalla ma. la. la Mdieran in car cu I1n. .J' dn ) J - 10'--- la__ /(/-me3 tire. la. JH J) J. 1 .rna.mei eiM Ja-pln - ====:::::J ~ tb J) th 1@pE=j} ~j}ltJl~~4t~2Jl. la.-: ::E ~-. Dragu-mni-i omu bdtr1n. -~#J :11 'P' PV Fp' Jla.1 --. ~ &# P . eel mn. Dragu-mni.fa _ 'i ~F~F=r-=-. la. la Peli. ca s. Doamne nu md-nbdtrini. DE -AS STII CiNTA CA 51 CUCU .=J 1·30 OM Sighef ~ "'--" Hag. la. la. la.JI J . CITU-I MARA 51 IZA . Sa _ __ ~""~ ~-=-.J. C'I..v! Sfv :-. mal (bis) Lasd-md sel pot ibdi. £J tTIl)J £?¥~~=-t}iI~¥n-¥1 .' --= -::w § III ./130 Moderato Idem 315 &~ ill: r J = 70 /V.z~ mal jJ: tc: -~. la.L -cu NL! ff1.-i draga mult lumea $1. la. Sel lucru cu cergile. 811/2542 'J '" 433. la.

mdi (bi3) Cil glndu la·nsurat P(l mine de mlf mill ..'0indm dupd mine m1nCl (bis) Oe tti OIi po s(lptamlnd ( Tal ~'.. 16 an! ."'OVfJCI f\fcf /£. MAl sAonA TU . Hei.. mdl Te prdaci CQ iarba-n lln Co iarba te vesteJe§ti imbmrlne~ti.11ndrlJ.'Iti ".14 Gni 1975 feud la la £t..Ctt:.::$<1 mlndrui'Ui (bis). tu c{eanga tidwlui (bisj Spur!i-i .r. 43o.. t.tierat.~j } {his! Te cunosc . I AI F Jrtf.s) .Ideo1 245 Djn ilndr ajungj Mtr1n. mai LA RA M1NORULUi sa leaganil (bis) dupa mine mlliQ (/::I1.

~~~f1t::=-.~:tt~!!~~y.:.) .:....J ~.J -~ ~.~' .. ~."" ".. f .ref - aa of) no - Jd --_.~ :r. :':: 439. . ..'.r ..70 Andante J:. "I-' JUS . _.. s.. " .TOt"!~· ..-(.{. I Rar *=60 LA ANU )""(1 jJ f . ' ~.. lnir-o miercure la zece Cu (urlin gaJbcn sd pJece Sa pIece 10 concentrare La cimpu de recru/are Nni ia tTin nt:-om imlJu[c(1t ~ 438. '~ [ )Ofnma 1\ "*'.___..--=I ..' re..... :.::Lici i 1J...- ~ ~.~'ltjn:·. i /. ~:. ..1r~ i\·E·ve.-=-~:U ---_.. . _ _. .:~l m fiji ~ I C'" a af ~( -. .-(.[.} .u" L . ../.20) ----­ 437...1. <:s: . -!'C.:.._ j § . . '-' ' u''''--. FRUMUSEL Nag BIl/ 254{j ..>(} c'. ¥-~." .~J: ~ Frumu!$eJ co ~. U'ag cd eli fYi-iF'."'r-+-..i D fhu!e (his) $j m-o dus sa rna o.".t :-[)F C" . JC rormn .:f:=::c~~iI. ". !'.J( (:d lctd-..·<' .' (~~J' '~./ :-..) Dd Las so...t fn !67~bo~(u .. '''-1 .~ ..o ( Mdi neamtuie..::...' :~.~~ ~7/.. ... . ..: n ~ i~_f ~. .~t)~·~··· 111-0 .e/ .Ji . nu t.l-jJOI..: .-_ r..~ I ../ r..-=j6:k~=-:C~ff]-. c . C'I.:: ..'r I-}~ ~£E~~~i~~~~=... 7" u ('r .i.) )i ('I').. ... .7/' ('I -..e Ja bine Ja neccz {i)isj.. ~ ~ "f i r~ At\ i"-'!<~" tJhL~L ..nal :.'.. . J " DAn r' .J' '~:~ii:t~~'~::=-=iI ­ ". {J 1:~·!"f. _...y r~uq ....'­ ·f.':'1' S(.n.? ..1.B I OC!. .. v/. '-' JUP/.ste C'U (<'Jpj.10 - 01-/.. ' "'. f . I.nt~.U=~~~:a"~1"~~T'~.. " 3 P4E~~t~. mnd'e ~" .::: - l. IJ.C'I'.~~*~~~~. .'IJ pr.:.i.. z:.\ iN I\MU LJ4 14~' J4~'~~ j' I< ! i' ! •i th {lit... ' ..:' .~~:~]tl~"b.' --3 ---~ 50 . _":":::r '. ~./Ii! I. .r. .U'.J -.:. IIJ"... 'U 1("1 I '.i f~ >. TRAG Nag.)lTl ¥~:!' •." r<. !tt.... / '.. _ .­ pos-Iu mB-re A SU ..J e-* '. "u.!'~l.){)/ ~.r. d/ "..___.:'.__. ./..SPff: UfGni{d aill piec(tl (his} Spre graniia ungureascd Dumnezeu sd-i pedeapscascd : bis) Grea alalma mi s-a dat Noi 1(1 ator de pJcco! (bisJ.'r·. ' fI:--/r.pd a l)i}~gc' f.:::c~=:f~~qj f) ~ _ _ _. J"/ to.8JI/21.~···mr. oj"e-n blG~(~ cint"'~i .i !.' ..~. ..:. ~£ .\. . ' ··. . ~ cit .n I .J~~:~~~:~ In d .~t--f.' i.~.S~-~~tt{N~ Cd!7U tJ-...'·" jek D( finere(ile rne!f-' t1 C ..

_ 7:9- k-med-ar we sa mor ma/ tn/fl- clra lor. De mor astdzi.. Prinde-m-a$ de gdzdu~ag Ori luau-a~ )umea-n cap. INIMA ME . ._L l: . • 442.296----------------------------------------------------------------­ 440. Moderato inf.• .48 an.Sfan Ion Pafros.58 ani Ii::. Viseul de ias M-a1 durul odata bine (bis) Si mne-Q si p-a meJe zile M-aj durut odata rau (bis) $i mne-Q si po traiu mneu (bis) 441. TATA lUME-AR VRE SA MOR ('f.[~=t~"~If~=~~ Andante _~ =100 Inf Pop Mihoi-2B oni Desesti Marg /'n lu me nu ml-i bl .c. Sap/nra i1-I~_:~~lJ:~-. NU MNI-I BINE Mog. -. 825/321.ne 17-arl? la (I - ne Marg in Jume..J':: 93 fnf [cmon foan. INIMA. MARG IN LUME.-~ -)~. de mor miine (bis) Mlndra lor nu Je rdmine (bis) Cd de mOl 0 jeu eu mine (bis) $1-1 fac coplr~du de nue (bis) $i-n pdm1nt eu mine-o due (bis) .••.B25/14 r ~j'::i:=JIl4':~fi. ll·am 10s09 lin acasa n·am om drag Nu ~tiu Doamne ce sa lac.~<. J. 110 _.

_..fa .. .•. .. .._.".a ".. '==..L~~.::lf::::'!!=_+'':.··t ··tfJ:·~~:··:1E~~~~1~=K==r .. .ra-n -...r)/.~:=:.fC'--..: rJe) --. .-:J:L..h~ rv ca 51-un cf.==-:_~__.:'?::::: '-:..__ ~_ ~-._ ..::':':L... =::. /a......: .: L -~- -­ ' . ._" kJ IP r-) I J.jf@! At/ /:~J3-:J .al' o iel IiU ~j:$~~t~·...ci' . .: -.kl--ra·/J -...L ..~f{]g. . 445. ~ ..• t. ' -ll.-~.."---.'A-I-· . HAl MINORA TN CODRU VERDE "far..I eu de n· am dUB drag Blne vdd cd n-am ad dzac.... . 8771Jl24 /ean.. . ..~ /7U ne ve..:.?:. '" '::::.... A. ~._rL. '0-' 0 '/. ::::..48 ani de los ::1!.: ...~ /0 lSi l? _"".:: .S. . ·". Moderato .:. . : 4)JJt:l ...u .....:. ... .-. ...:=t::=· r:·fI'-t.•. rA n: . ~.. -. 'r~ .....5tJu- - dina :fa __ --:~ Sd culcdm iarbd cu roud Sd prindem dragoste noud Sd culcdm iarbd curatd Sd ne mal iubim odatd Numai no. _:-=~:~~~~=j:-==~~. pU.I 17' ". t.. iJ= #1) I L y.J'­ ..a /lal..':":"'.__ .Dj Zd. ~.-. 1 )l::: 120 .. /a -- ~ ___ . J..-::::::: ::::*:"~t-:::::~=~_.:j.:.ce ....::::::::::~ ....tJ-·~/Ta Ci. ~~~~~.--.. 4J: .·sa z/ J ce ~=~ . _ _ .=.0fflhlt-:jrJ ·:~E·g{j·=t= -r/77'''''_..-. r .297 443.~_.._~ lit" la '1 J~J !iI.---=:--=:! t" :::~-::~~=~::::~=:=±===:.--'r-t· . SARACA INIMA ME . J'a.. ~a.... clru VC'i... ...:::.l·a rdsdri De ne-am gdsJ dragostea Cri$md·n codru cd ne-am la Pd iarbd negii ar si Be-om lSI ne·om veseli. -:jJ:t:=-:j/~ jH1 'iJ==!:::.." r~... e'e ? ~..~.: ::=&~-=:::L::-==:E~:==iL± -~~~ §1. =====-.....~=::. me -~ ..!~ 1-. .. - ..0 la.~> .~ t apln. 17/" ma me miH la ~~::~.~/.re Ie.. . .' . ~ ...!t. H-~-' -.« . y .......( .-..::=-..::.!I.~' r ... . :i!!--=::::-/'''1' "_-. ' /7ie I nf f/{ita . J) 1 . --=T::J Lr-u~~~4~=:±=i l. _~: =~'-.::::::'h:-+=:'" . 1' V.:::::. ea ..../B ~. de ne·am iubi Codru lama $J·a-nJrunzi Si iarba . 100 t~-::~-::-:t====E~'::- _·t. ".ne.. 1=. -... .- )Into 58 ani ~..-.= I--.. • . ~" J=~~~~~~~2F12-..·-=t--E. ·k I . .-am dUB dor Blne-om vdzut cd nu mor Cd . .'''' VJ.i eu de J. J~: --.r i{ ·iJ. ·.re '·1 :k~' ::::::~=-:::::... .. CU/ . ·...:::. -..r T ··t u ji-"""". '-~ c/}' 'p' /1/- ma me mal ~ r t.fi~l~_:-_#_. ma du -...ce· .:t. . ...... co.:!!":._"-~==:~=~=+_~1 -•. J'a -.~. .. . ~Dr "...'-1f'~.::£ 3:::-3 ma du -..==:::=:~-:. e25/1424 Moderato J\:110 Idem 356 ~ra.J" _ ~ ~ ..=..ra·. "" .pe-.'. 1-:•. Cd ....--" " . - T.lb. :f..-eoriore ..re 0 - Ejtj mu/ ma... 49 ar:: f '(]marrEI.. C1 l II ". rrye 0 L. · · 1. ..:==F:::.. ____ 'i...=.....:~ t> ~./. • =====..~-::. ._ ______ _ .---~ .. ... . !1't'1 . : ""'-'.~=-=k·t:··)j).De·a '::"'. . '~:=j~Wi~~~~~~~~ ..p''.~. -::-:: .. '."f'" --iJ.[ r . I .. Moy 82511203 Moderato 444.___ la ··-·~~·-- .re. JI" V.J!..··"fC r : : r : ' F ..i Ca cle iel moa .t a. mln·drii /'n me..~ ~f-f'+ .. TAT AsA ZICE DORU • Idem 356 "'hai-28 ani Dese sfi ~ ne ~::~l:..(.:.

- - - 298

--.--------.-----~-

Do, w.s,i·(Jm lei doHor ell Ie (his) 1l.1 doitor,;! !~i i-,ollcd (hi.s) .':;i n-tJ(:1 !J(17m.it nimicQ Ibis)

mn;·o

SPtlS

(his)

r£{J('wi 1Q iilimii nu·s (bis) !\ii,-! (lI.:eo, nic/ fa Cluj (his) r.e; :nimu ,'Sle'Vf' icqc (bis) C>!I::;J:;;I t1lU dt(]~ (flisl

rG

,inU,"!{l

"'tit}

tldru
(bis)~

{~'e ti?[~l ."$i

(-,rnu rr;indru

.~

446, SLOBDZI- MNI-! DOAMN E GLASU
',I;"

;:d90
Moderato

/ d2m 402

J) = 92

-

Sklfwzi-mni doamne gl(lsU (bis) '';(] nl:-.u!H: 8ighetu (bis)

I

'" L.l\ MINORA CINO MA DUe
f1~c;

"

­

77/ JC!,]
Moder.. to
~_CL
~;

Idem 32610

-lJ.~--<'T'

J'I=

104

UII-

de-a-puc.

Eu la mlndro clod rna trag (his)
Am carare pl1 sui) fag (his)
Si drurnul pc) unde-[ I(lc (bis)

Clnd ma due la tine Lu.$ca (bis) ;'''lief-un cine nu rna mu~ca (his). Clnd md due 10 tine, Floare

,sat cJinii

sa rna cmoare,

I, t, n !~, ..,"'iv. J
II
j

C

r,*:<i ("';'
U',' ' " '

iJ' "J, -

- Ai'!l

~

i.

i!

! i\ L!~

II 1"1"'" L\ s......

\~'n

!I

~j

i~

B17/e'78
iVlode r ;; tG
'i1:;

VAR·

o
~""f1fn rOIllQS

fiira nintnicd r6.rnas cu cnpl1/ ( oi,,; J

::.,/ .. arc IJe (":He oFf

'.

r

~

m11.j~,o

dat !}ut:l

kl un pticior

(bi:,)

De

scura-n

1'" uma
!;l{",.
n F; ~ I'
!) .:' ! /

cu nO(Jic () c:..}Jce bOtlla..

i

j

qi

i j..l,

DA

ULlTt:;

f

'" MiMn~!I··!J ~ ':f & ~1
t
¥
0>,,,",

t

! t

"1-/

\

. -

fv1ock-"cra.to

4

::

~-......:

~

/'

HilL da, Pii ulitO, mindrii meie }\/ ... rllJ? cit: C!~(ifs~ do tol {fi .f'fH.,:r~~ liai. ca. Pd mlndrii·i tine: Mmnie Hu-mj [reb/! hlm;na fid! rill, Pli unto lTllndrii·j tau

ELi. ;''''~t1 tit,'-­

rJa, Pll1ifU ,- ,

Plnd !o ffllml!Q

QCDsa.

:'T' 450, UllT A u llA !, n ,
"1' "
'

~

J

,.• H

/"',

1\

811/
~,

.1

l'1:2

~

De mlndmta cHeodatd (bis)

C'lnd a zlni sa .mil veda (bis)

Pa

ul;'ta,!}uSani (hisj

OQre (lSi".-i ullin (his)
Inlndra (bi:.: eli sa \l~~de C().';:G mlrlr!rU wIde

ptetrii !Ii ptetriceie $i cocoane irurnu§E'lE: (his)

1

----300---------------------------------------------------­
451. DE HORIT

Hog. B1611605
Rar

J = 70

Idem 106

Rdlile m2ndril m-or bate Cd eu Ie-am Idcut pif tdte AJte rdle n-om liJcut.

Numo·am mincot $i·om bdut SI-am iubit ce mi·o pldcut.

452. HOREA FLOREANULUI

Moderato cetera

J = 80

I- i J.

g! I#~ I r~F I ~ ~[ 16Jf!@ I
I

Inf COV(W Ion - 33 ani - prima~ Boia$ Joan-63 ani- contra Covaei Teodora-31 an/.-zongorii Po/eae $tefan-10 ani- garrJuro Pascu Simian-JOan; ion.' 1972-Viseul de los

r
t)

,- ( ric l if:
r-·-Jg ill t ..i€f-.l-i[b!J
Hai, md Jume, da ! Clnd a sf nunta mlndrii Eu m-oi culca ~j-ol durn; In lata bisericii Sd vdd cine m-a trezi.

IJ

II; J jJ I ;/l J

f

r- :=j4~--r gr.~.A;:.:=IF@

I14l.J I J

Hai, md luine, da! Te-am iubit mlndruta dragd Dol ani .,j-o vard-ntreagd Clnd 0 10 de catre toamna, Te-am lasat sd Ie laci doamna Sa iii doamnd la liceu Sa te ia un techergheu.

453. DE HORIT

".fag. B1611576 Idem 106

Ii C1 if

Moderato ceterA

J

= 60

I ~t:: tY4if il

U I14J gJ
dJ

iJ t'V~1Jt~~J~Blo

NV

-----------------------------------------------------301---­

454. VESELIA NU MNI-I DRAGA
,~

'I:.

Idem JJO

tJ

............

Jle-.Je

//...

""'""" IfiL-L­ d _ _ flU fll/}/~i_

W:P:'f" 2Jli=FFFA
rlra-.9a tie - se - 11- a
n(J

mni-i dra- ga

~

I

tij1J. -J. @ljtl'~F+W~~-J
Alv-ma
l

9
ga

JC9,p ... fa ... ml'- na-n - frea ... g8,

Alv... ma'

.JJp ... fa

mf- na-n-Ired

ma f

ntra

I

Veselia nu nmi-i bund De-ar tine bator 0 luno Hori-oi $i-oi I>uiera. Impreund cu mindra Veseli-m-oi $;-0; trdi In caso cu oamenii.

'Igora mJura

os

~
~
~
~
Hag. 8171659 Moderato
~
Solo voce

C intece vocale de dans
locale

455. PENTRU MiNORA DIN IEUD
Idem 330

J> =130

(I ! p' , P -]Tt# 1t!- - £$' ~Jyq ))

)J J
k ... vd ma vd

~

f Ell =eli r F r E 6 r f~£ ~ ~.--- ~ • & 0 bf t f ~ ----..J;J ~ .---.......
I [ E F err ~E=ii::,3-=dr q[ n p F7]

;i~

"

li"ec,Pm a...

l'in- In; min-rlra

pa

din k ... vt! n{! ma (ld

li"ec 'pIn a ...

P;n - 1m min-rlra

pa

tf;iJ
/1(/

au:

~

Plniru mlndra din BoUza (bis) De tri ori am trecut Iza (bis) Nu-mo-datd de-oi rna; tre (bis) Tdtd Botiza-; a me' (bis) Mdi dorule ldsate-oi (bis) Sdrile descuJta-m-oi (bis) M(1J doruJe ie-oj ldsa (bis) Si sara m-oi desculta (bis) Si n·o; mere la mlndra (bis).

~

302 ­

Mog.8J7/t.O Allegro

"Ii :; 100

i

Cd
Hai!
(~1d

copWi

Sf lTIel e doru marnii
ne
dOT

Cu

Ie, 0 s{iptanlJna n1(](E' la jnimil

lint i ie, Ie. Mtuca de sus
dOTU

tau
la

:!/Q USC.

Hai f
TtHl~ieptam

C:1 dwg 10 cina

l/(lj ! Ie. Je,

Si.. j fmmo(l.'\o simbdi(1

T'r:.1'iUCrl t:U
cfUlrtoi(f..

457. MINOFWLEANt\ ~1'!NOR ARA.
Hag. B 27 /171,1 Moderaio

160

Ta, ie, It', Ie, Ie, ie
Tu, mlndruta pui$or
TJflQrd te"ai dat 10 dor. Tlmi1ra CQ -';Ii hunza, Cd H-o placut gurita,

MJndrutcl cu. oeni co mUla,
TlnUlQ (j-oi vlndut gu.m.
eu mlndr(l n·om ~tiUl,
Cd oj gura de vlndut.

$i eu Q$ sf cumpiirat fV11nrlm/d de mi-ai sf dot Ca-.~i si cwnpdrat .~j eu, Mindrut!'i hator de un Jeu,

-----------------------------------

303 - - - "

458 CIND BEU BAUTURA

/1eg. B771 370
Moderato

,

~ i~~'f-t-,it-··
-L-

tI~

'"

140

"-!"r:ran 39 ani marfie 1976- Slot/cera

['}

.,

J'/

/Je

.beu

oj) -

(j

-

f

,,7

Oe oi-Jd' beu

1).9

U

':~I

.-

Fa

~~

tt"

yi/

/'0'

ma!

Tat oi lJe cite-un pUcut Plna.-i soan' pd delllJ.

459. MOSULE BARBA CARUNTA
,

I
,I: 'I·.:,

Mag. B201216

idea: 276

.J :: 70
C'l

,'"

lk·.je!

/t:

A1~(}-, jIJ
}

-

r':'\
,


Cth;;/;:; --

ab

0;; ;;g

.

/if.//}-

;)

Li.:)

..

;'~

N rei joacQ, nid (oi!» Numa tiit be,~i mlnlnca (his}.

'"":i:::::-: -.
-~-+--~---

6--­

460. STIU CA NU MI-AM OAT ClOPU
Hag. 829151,4
Allegretto
IV -

:;~~~~
-.,'

L' J = 100
-. - "...

YAR.448
---

In!. Hotea 6h.- Jf, ani }9U' Hofen!
-" ­

~~~_cW'==--'E~=:E;l-~--;gg --$:-:::~.: --- =t::::::::::---=:.f::-=-- '-~_f8
.JI;(, ca
flU

/n!~am

dar

c/o ..

jJU

J'f;u
)

ca

n(j mi.·am

da! do -

&~

_ "#0 =i.- i li=:-~c==='E-J-::=1~=~::~-¥f=. · m::::=t=:----=11 ~===-==--.- .~-~ .4=:.:~...:::=::t:.:::::::-==--:::.-=~--.l:.~--. -::---- -_.. ~
La ens- mil •pin ,/
Iru zi
Til.!

'~

BJ./

La

ens - ma
.J

~

j)//i

-

1m

d -

f7U.

MindlU na t;>-o dat $f:rillca. La Cll$mii pentru horinca Dacii vezi mlndra cd beau Nu m-astepta te eu

sa

(bis)

Dacd vezi ca-s bautori .Nu m-u$tepta 10 cheotori Nici sma in sezdt0li
(his)

----- 304--------------------------------------------------------­
461. AICEA MA VESEL ESC

Hag. 818/189B Moderato

Idem 307/a
I

iJ

., ; U· f'~~==tt~~¥E- ~f~
A / - ced m9 ve -se lese/ A- ca s} b!
:,e·m i

=98

/;-a- iesc

iili:~)~h~.~F~Jf~::t£l~·:~~]lt:t[~:.~~\-.·Jt. _L .·)!.·M=--=:JI
Y-d- i
cea vo -

in!a·. ITiI
Stiu ca nu-s din neam mutase Sa nu rid, sa nu grdiesc Da, pd mlndra sa n-o ibesc Si sd nu md vesalesc.

De horincQ nu mnj·j dor Am acasQ puti~or Am acasa uiegi bogdte Pina·j lume·s goale tate

462.TAT MA UIT PA DRUM IN JOS

Hag. B18/ 122
Allegretto

Jdem 245

,

t. 2

:j

E7=.. ._===±---=t= . . [.:. -.·.~ r .a.. _-'-.rl-=r--·-·::t'----=-:~~ _..:.:. : ...3 ~.-~==:-::_~=.~:_~_::_-~·:·:...:..·f.:.·:._:~.· -... ±= -(_ '~.' -T:~~--:~-·-:8--·:..::=!
. ....·:=-.:ft:.:.-.1t_

J

= 100

7al mB

1.///

drum

III

lOS, ---.

Cu oc!?/

176' -

pr.'

se -­ ml-' ne

Hai, pd drumu lmpdratului Altu-n sat ca badea nu-i (bis}

Ca badita·j albinet Tdt fecior cu pdru cret.
(bis)

463. CETERUCA DRAGA MNI

Hag. 818/1976 Moderato

'S
~.

'* lef
i
IId//

Idem J07/a

J

= 98

=gf~:~~.TH~~cftfjJ:-~ rJ'1f~

Ce-Ie IV

ca

ora-pJ

mn!,

{J(j.-ra.f!

. ~.~. == ~. 1f.l -g=iF#-~.-.-..:::=-. FJIf~.-=.~·-..::f·--K.1t. .'t':~} --:-:::::E::t=:::.-=.=~!ty===;::.E:.E.:·~:--:.:t::::- -: Vy
chii mi''a-ohi Ce-Ie - rv ­ ca d1a-g8 !Tin,',

~:tt=--#1L=:
tJ -

.... ·F~. ==h-:-*-:Jj:=:? ,..~;~~
c/}ii min dill

,- ;b);C~~~*J-'f·:C:~: }t I ;: p. #~. ~ J!~~=Jr~"~
Ce Ie fa gt

-

neil;

ca
Glasu tau md leagdna (bis)

ci-ne-mi

de

Hai, Ceterucd galband
Da, CeterucQ cu tri strune Glasu tdu ma duce·n lume.

T

'I

305--­

464. MAl MiNDRUT CU pAR TOMNIT
I

Mag. 82011830
I

Allegretto

,;
~

r~~ !~~g~~~~~~§*~~~*~~

I/a/
- mnif,

.J

= 105

Inl TudorOVlC1 Nlculol-20 ant-cetera Tudorovici Mano-18 ant-zangara dec.1975- Rozavelea

-~~~:-l==§hEl)?
['.;;-/
.

"t

ZI -

~

/71 (

J

- - "---~

Ie

Hai tura-i Sdrutd-md mlndrior,
Sdrutd-ma de tri or;, Tare-mi-i de tine dor La, la, 1a mdi mlndrior. Du-te mlndre, fd-ti armata Cd nu md mdritd tata. De, le, le, mIndrut, de, leo $i iara mindrut de, 1e Cd daca m-a mdrita Dupd tine nu m-a da Tra, la, 1a la, la, le, le, le, ~i iard mindrul, Ie, le,

---=:::j

--~=-3

~e

~
Mag. B131359
Moderato

465 DE - A~ MURI, CIND
J =96

A~

DURNI
Idem t,{]6

IJ

:]

~

~
~"8

JJ; ; £=.- -=·-·~i=f-=l jJ~:~= -E' :i=I=fr$=-p"Efj .---.---- ±----.---- .:J a §1~ ~ - ~ ~ =7(]~-~ ~ -~€ij:~i.~~~U--~~~~~2:K~q;=lI
p

--

ft-B.J

m(/

17

dod

our

n;~

mal -

De-as mu - ri
)

clno

as d(/r>

/7/; mg;
__

M-mlc

I7t/ m-~ >

/;8-/7(/-

M -miC

/7(/

m-as T

ba-

/7(/-

I.

de-a~

..~

muri clnd a~ si bat, de-a$ muri clnd a~ si bat, nimic n·a~ s1 supdrat (bis) de-aj arde 1ume cu foe de-ai arde 1ume cu foc pel margini $1 pel mij10c (bis) 'dacd-n fille n-am ndroc,
po mij/oe, pd margini iard (bis) daco-n tine n-om tihnea1d (bis) tree ilorile cimpu1u1, mdi (bis) tree z11e/e allului (bis) tree zlle1e, tree noptlle (bis) si ell ma tree ell dinse/e (bis)

1

~Tn MAl BADE CE lICEAl Idem J5tJ '/f.1 (1f!aiLl ()rn ce ne .:> capu. .>.~oi rnai h. k6Z ATiTA HORINCk~ 1. beteag de bQutura.. t'Gre-i nf:b!.i h{~dE~3 cd S-. ci sf bot.-i uiega 10 (ljii.l romJne Pina. De .~~i·.01 BE Allegro C-OI de be ie 08 - me - /Jii h l)t~ de ce-1 iJun(i.ind HOiincd 'cTrde-Glll bdul Brit [1m 10S1..(. bdut serra la luna.. (.)erie ( bis) j)jnd· i uiag(j 1([ mine Beu din eo de nl. mni S-(J .nm'iritd lei€: floar. ca nu1 door?: j Jeagd ('u :.5Qzui Ffntinc(j Ferd. mni 8-0 .::.tergunl Ca·.(... rlespreunntu.1 Po mine roa doofe caplL Crl..

De dow bdriilului.--'#--+r_ ..! i . . 1 . Ardele/:m MillO! -}7 ani iC!l.(.fii. .:.-t~f mi-O riot crept (his. lurai.1 .\ " 1 " A BJI/25. ~.:::-..:int:':> pril1Hlvara \1<1 co !$! irunza (bis) don.0R L.: .l. f1F .lnd '.307 B nR .]..'[a re .$ ~_ './ [)l...t j . .F· tV ie i .. ". C INTECUl Ftf"r!oP!!'-.{)lut. care $(lde mlndra (bis) Pare-mi-se cd sc vede (bis) Cc.n MERG LA JOe .\"flffi j(~ele l Si minarutc1 irumul}iile (bis) O'-ue as/a-i uli(a ? (his) p.--.1.:-=t4- iJ ~ Ilii --:-::~--::: .tue. IT/i _ /~l{..~: _.C. l/J-ma - flUI. "' ~ J. I' i 7ri.1'S[} .~. turni..".•• :::."/TI 9rf ./"a/ u F J fa la .t. ~ C. > ~. I"IUO 469.lui =--:JI ~~ . /um. tUiQi.::!r ~-::~fI1~ ______ --. 1:.rd.--+--=f---'--~-.. -- l'm --ptf.' nu-·j SI cal ca /ii De Po Tal It/i O~(~t. ­ I ----fi-· ==:1 -~ ~-.:<:a mlndrii Ilnde ~ade (bis).c. . !luiL Wfln!T I idem 3511b B?7/. ~i!~ ~ '...)i· .. • r)? 4.974.ervan Hdrie. ....i susuni {'bi..l.'}J if/I: Bdbut Jacm 38 an.. 'I''' r r~ut ~'~. III i l. .Vadui Ilsi mu ..: J.17 Moderato .sJ 5.. pirr'ului..Sarost7u bY..1 bnlc.

80 Idem JJO pp s-a me dra ./ (8 de eL_moa re 0 - ..me... 82111789 "! ~p TU t Moderato ~ ::..me.It} COillp .ne-pa-i .' ' . Minte doru ca $-un cline Cel de el nu moare nime Cel $i eu n-am dus dor Bine veld cd n-am sd mor Du-te dor $j-n alta parte Nu-mi dunta ziJele tdte. ~=± W I ~ II .Ie..CJ' 1-=t.CIa. zac/ .rl.­ 471/a.gr8- dra . 160 .se rlJ J_ s mu _ _ fa de el moa - ec. #.~ Allegretto )J =154 Idem 302 ~ft i l J) J) - tJ) l I~ tu. hai Tn pddurc duce-moi Tr.pa-I coap ne . pa_ ~ Cb II ~ P I •0 lu . 131 paf be tea .' ..J a . 472... TU FEMEIE Hag.ne..mlJ..:::.MI BINELE • Mog. (bis) 4711b. 81611861.8.oJ pill! be .. ce do 1£)13 I J J Tal I r F C .v~ . . fe .f/ Ti. ne .de lu tJ Jl mea l J) de l nOl~~ )) ~ I tum j) IV )i I sa bar do - h J5 J lJa II - voi.b. B?I J53 Idem 21.t. ~...vas .. 0 ......tea-gao Meli barbate p-a me lege Du·te tu de 0 culege Ca de boalel poate-mi trece (bis) Tu nevasta cutrel..tinti3lJc r r do .. cr . TeJ-n 0 !lra .J 0.'1a-n i-a me ...!la.ie..ASTEPTiNDU.. sa dra ­ cu ~ lui sa ne be ­ ie &ta P P P P I fa d. zt.ga (jet. Mag.. te. II re 0 ...TU FEMEIE. j) j) .. La - Tu...ga. TU NEVASTA SI~A ME DRAGA ..3 Allegretto " ~)::.308 . nuiele oi lua Si de boala te-oi scdpa.jI lu zae.

ra = 110 Inf Toporan Marioara..I' i/­ • . B il.Iapa Ma!~ ~ ~a "1~. Ai. min ~ (.Itiu ca am barbat (bisj 474..L: . .':. Vre·me·ar sl o'e~ mars a . - '-"l" .) Eu aCQsa dac-oj mere Tate botiJe-s a mele Tate boWe din gard Ca sa :. bl Jd.-In1. SARA PESTE SAT SE LASA Hag. '~Ii 1. :5i aWa mni-oi petrece Plnd-'oi arde frunza verde. Jl j' 2] nu mJ due PF- de-a .. MAl MfNDRUT DIN LEGANUT .21. 825/82 Vioi ====1 309-­ ) ------ =.~ ~l J /). ani ian. .Bude~fi pes·· Ie sat S8 la . Mag B10/501 A . Inl Tivadar Rad/co.). I 5AocI1s Jt · J. ¢ lvlii-la-I/ ) I. ~ I Eu de-a-I-cea nu mJ o'uc/ Eu ~ 'IJ1rg r--~p kffi-n1l. Eu de aicea n-oi pJeca Plnd nu-mi aud 110rea .17 ani 1977.l1814 Moderato ~ = 84 ? ~J J j r++t A / • I Jl£1jjJ. Leganai 1n legaflut nu-mi sii mnie dragut la Sa te legine po line Sa flU zii ')aTa fa mine Sa ( his) ~f>( i (bis) .druf .!'! I . " ~' . 7970."' 'f 1 .~.:::::j t:nm'~=-~*biig@ I ~ p' .sa. 1I. J =102 /fa! ~ mln .[a ) -~Q -I )1. 473. ~ ~' 1':..put -~i I f. mai (bis) ftl 475/0.p mal... Cd horea plugarului Este glasul cucuJui SclrtJituJ pJugului $i-nfrunzitul codrului Ai. __ !lu-ma nu ne-am pn-ce . .ca .i - cea na 17-01 me re la plug !"(}! pt- na 17-01 me re la plug ~ Ai. EU DE AICEA NU MA DUC Idem JJO Mag.sa ~ flre-me-o fos/ maj de mull.

j._ _ _ _ _ _ __ rEFB~-I~=rRa Mal min-oru! CI/ l .z () u.bin .gan /a hunza sullo Ca ~i irunza C'ind 0 sufl6. mv. ..gJn la. (bis) frunza cea de plop $. la l la. la l la. 47S/b. la IEIF pi Ca mi-! al tv fa.re ma/ Ira.MAI MINDRUT CU PAR GALBIN . I Mag.. klal min dru!cf.Sldtioara ail-fJ Ma . par gal .--310----------------------------­ . (bis) Ca ~i 476..ra r:J r y'ltJ .fo mat mal fa.. Clnd 0 Ca ~j de paWn vlntu lin de cire$ vlntu des.. ia doruI eel eu foe Ca $i frunza de stejar $i ja doTU eel de jar../ . I. mal Ira l I@ .::l par gal-binI Ou . Mlndru is ed-s moro~an Cu cheme$6. -­I j 1 -~. la f7"l8 lea . B1011321 Allegretto Idem 372 ~ =110 . la.pJ IJ ne ma led . Mag 8291777 $~ tJ E F-kt=-~-g@'ELLg-U 'Ii Int..Q £j la fra- iU-Cl- Ia.. Petru·20 ar Allegretto ~ = 108 1968. $i suman Ca feciorii de 10 noi Nu sa dau pe opt ca vo. Bert. i EZCr Ha/____ ?I?FF B ~ ]------.<E±t#Ltt@d' Cu s/ .fUtiler £J mu. (bis) .fat ma/ I of ~~B. ¥ c::r . [TNT A' MARAMURESU .. la Jfo - i() - fd-17u s·o-n-va.!':::t:..

I. tura Clnd aud cetera-n sat Nu trebe sa s1u mlncat Cetera clnd 0 aud (bis) (bis) (tis) . B 18/ 151. Turai ~i turai. I) . . 8291J81. -~ ::1"" Mag..ra Prunzuca de busuioc Hoi ~i tu Mdri 10 joe Sa te Joc sa te-nvlrtesc rurai ~i turai. Hal mFa-tiro cu ml .~ i> Hal Auzita-ti bine.de lor. I ~ €a 10 . niei una Cd Ie-am bdut ell mindra Le-am biiut cd mni-o pliicut Turai ~i turai. dru-i )0 . S-am fost Unar ~j bolund Turai ~i turaI.'>1 foe capita.0 I Idem 3071a J Allegretto =-.cu pa la no! Pa_ J za l' pa Ma./~!l8 ~ ~ VI .10 Ca-i fartat de-a 11..Ii - la cu__ mi"l7- dra..J/. bine Ca-i vorba ~j despre mine Eu nu-s fata de jupln Greblu ~j fac dai de fln Nu-s fata de jupinita Greblu fin . - JI J2JB Min- frun-za ver. /r.== :+t== &r. tura N -am nici gubd.Fa ~ Il! Tro I PO . j) I lJ t? J 9 Ts fata de pe Mara Numa una 10 mama Grice lueru oi /ucra lama ~i toata vaw Si cu V iIi m-oi 11. ~ ~p J~ ~-' = 109 JEI35 de jr=t.-----------------------------------------------------------311 ----­ 47Z HOREA LUI VILl Mag.' ele Sc-(} moa ..1' Pintea 478. .1 272 Inf. tura. Turai ~i tUTai. FRUNZA VERDE DE TRIFOI _ -il". tura. tura Jocu nost moro~dnesc rurai ~i lurai.ne-n fa ra. Victoria Darvai Va/eni '"""" I. tura Tate ralile Ie uit. ~ --~~~f@=J I iEP' . I J) Jj --./ ~ a ~ It) .ra..

wJ Iu ma/ _ _ __ [8 /-0 hi-cui mes .ru.Ie .9 .i J idem 1. HOi}. mai . r I 7} J) [v ]J sa mIn .cu. cetera ta Facuta-i de simbdta.312-------------------------------------------------------------------­ 479.J _9b!g C2 __ Cd ____• J! v - na. = 99 t=?Tbj p #§' P CU_ ar.Iv I lJ2Ji) mal _ _ _ __ II s-o ru-pe-om fa haL hai.5 j) l It .resc. mai @Fr a/ . ) Il:g)jIT~ /Je hdi. ~ sa p ho .)i mni-a fa cojoc cu ilori Sd siu mindru-n sarbdtori (bis) Cine-o idcut jocu-n lume r\iba numai zile bune (bis) ea eu ia joe mii-ntilnesc eu mlndra care-o iubesc (lJis) 4BO.Cler /77(}/-/ 0'1 3. mdi pi Facuta-j de simbata La fecioli duminec(J to ieciot1 dU'11inecQ. tv1nicula. tv1nie nu-mi trebe pd popa ilj Numa cetera si doba Mnie ml-mi trebe l7Cinas Far Mniculai ceteras Far tv1niculai ceteras.dt-a 58 ma iv.ora ~i~~ J! ) mrl(-i draQ ~ sa ho -- fOCI [U min .beJC.'u ) ca flU 1-81_ :8 -.61. JI. 820/7757 Moderato iti#~r @. FRUNZA VERDE SI UNA . Si sa vezi 1n sarbatori Plin cu fete si feciori (bis) eu cojoacele-nstrutate Vuma trebuie jucate (bis) :$-0 zis mama ca mni-a fa lestrc cind n1-oi InSUla ( bis) !. hai. ~ 10-. B 181 1550 idem J07/0 VtY- de ~~===r=-¥ ~. zT CETERAS CU ARCU • Mag.

fal mal. mal nebune Mal vazutQ-i om pe lume Sa nu-i fie dor de nime Moi vazuta-i om de treabd Sa nu-i fie lumea draga Mai vo. ____.J : : 92 __ ~ . {i ma-()-c.'_' .' l Te--o rum-pe u rF . ra ----:"jL.~77 /a Mag B2913233 Moderato Idem '''L' .. . . p' ~x-14 cu ~ _-c j tf* Ii ))J)-j)-rJ¥=E=f¥Eh=fr¥itt¥~ J1I1r§._ mal _..Ki-n-fiY. ­ § ~ :4= 12 .Ie.. bunt.-/ '-. ~ I~ 3~_ _11. MAl MINRULE STRUGURI DULCI . I ~ ~~ m !L-~ ___ ._ _ . mln-dru.p do . la..~ NZaz:s.Ia/.. Las-sa zica. 5=$--­ ~=k'e .'--_. 482..s t1nt'lrd ~i frumoasd r: <" .. Hai.--"':. 1t1 M(it/ In tn . m vb( q@? at? . :==fity ____ §¥.__.313----­ 481. do .: !ilL '--' 18.oe u .rind d/II 1 Co bo ~ rlnd dm _ tF¥ p r "IDd_ deal ~r-3.1) )). cd nu-m pasd (b i Ct'l..NTiLNI CU OORU-N CALE ... cd urUa-i m1nioasd Cd urlta-i minioasd ~i pa mdmuca tismoasa Dice m-o flicut frumoasd.) PaL__ [0 - bo..: Coborind din deal in vale Mo.#±J~ "j} $bmJy rtl 1i± Js }l j) £J V p bl p I it j) JJ J):t£ -€ii!¥IJ(7"-~~ Je-as fa -.J :::113 :t=:::===t::===---:..guri slru -gurl bUfJ~ L¥J ~ mai__~_ hai -~ p1JEIW=r===:~~~-P..drL: ­ fI/I :defr " ~ "dl_ fl8i /._81....ni-l :J~ ~iJ ~ la.rF....f!W~ -F .~~ ~ ..-Ea. £U~ J jl n Ii ~~~d}:----J.Ie.f/ fe-o rum-..!_ _. ' .____. doruri multe.zula-i om frumos Sd nu fie pacQtos ? Cd ~i muntele ca-i munte 51 e/ are.Ie sfrv -..rU-II ca . J) [j (u_ 1/8 Ie Ma-n-IFI-n/~/ . __L __ _ _.-lltiln!! cu doru-n cale Doru prinde-a md·ntreba Dow-ti-! de cineva ? /VIai dowie.sa ) l?um-pe-ItNJ )' r/ fl-/ lIS -- ca ___ @. Hai 1. .:::.-0-' ?~ ~ ~ .8I:==--'3i~J--=": ~.ru-n_ ca ...I.-----------------------------------------------------------.fa._._. la..L .__ Hai. _ . MA.. la..' pe-le-a.?u ma-n-dur I?um._ Hai la. la. . ~ -' ~ ~'~~' @) f ~) Jp IJ)j deal__ /11_ lI8 .Ie:.

B2017527 II DRUMU CU CARBUNE inf lite Anura 25 ani oct. Am un_ drJ gu! '-....cu cin mier.+------.ce Alu_ sid . /101- nl .~. 816179/. ~ :=2= t!J • M o dera.ce #u_ .E33::~ ~~1t=:.gu! ""-" o'uI_ fn lume.m fosl a ma -mil me.--_-~-.Ie.mil me-Ie. j :l eu-.-.~-l.t?r£ . Da. 8741890 Allegretto idem 385 ~ ! e-=.. Cit-avere am avut C1t-avere am avut IntI-un ceas mni-am vlndut Intr-un ceas mni-am vlndut 484/b.ca_!Ja - nil.314 ----------------------------------------------------------­ 483.o ttl I = 80 -71_-.------.ct.--~i2g.ne Ycnj Ii dru mu Jcris fi ~~~~§~~F~~-·~~~-~hI~A-5b~ Am un_ ora . 4 ~ F~ .18_ - m/er -Ia z/.sId.k d juns ra .~~:--:=k=r=~£ ~~ . ...cv J =108 cin. cucu CiNTA.7 Moderato ~ = 90 idem 119 f.ca bC} nli. Sa nu-l puie de planton Cd li linerel $i-i somll. SI EU AM FOST A MAMII MELE I Mag. Sa due cartea letilor Deasupra cazarmiJor. SCRIS Mag..? dus_ fn lume Da.Ie Ce sa fac am a -juns ra . Ca banii ti-or trebui (bis) Pa clnd ti·i casdtori (bis) .---=~!=~~~£-:7t-fr-=iE=:l --" oru .:.la zl ce Cv ...~-fl= fJ Cu. 484/0..~$=~:.N¥:]J ma. MIERLA liCE Mag. __ vol ni . Sa graiesc cu colonelu Sa mni-l Jasa dragucior.. ~ ii~* """'iJJi=:= ~ .ne.u Da. Fa-md doamne ce mt-j fa Pasdre sa pot zbura Da.5aptnto ' * j) j}-=+.bu ... Cu_ car-lJu . 7975.lJjJ~¥ Jtjr.mu cu_ car-.:.

. Cum Ie .:-~-. 818/1625 A lIeg retto idEm J07/0 '~i g P==W t:::f=F=IF F rr(jn-zu . VIORE' I Hag.fJV § Jlra .'$i v-ati graft pa 1a spate Ca-ti mai he 0 jumdtate rna.§) La s1t1. dorulc (his) .18 J J = 120 ~=* ~ p I P4!~ ~ Ba .0 MiNORA mFn-cira C-B zf 171. doruJe (his) Pdhdrutu-i cit un cui C'lnd 1/ pui /a gura nu-i (his) Si Piiharutu-i lndungat voie~te rdsturnat rna.Ii . Bata-va bdeata ieciori Bine va std-n sarMtori Cu horinca plna-n zori mdi doru/e (bis) Si voi vre-o doua iemei AU Mut ~apte Uirtdj (bis) . me .-=t---===-~ ~~ . lip ~ P P l'p F r ZiZlc-a zf . bel ma! m~1 (um Ie !Jol 08 me - ml ill ~~~-~-~ J. j EJ~ . i ±f3.001 08 . CA ZiNI In! Duncn Vasile .C .ju Wil - 171 p~ ju Celuiascd-o jiindarii (his) Cum mni-o ce/uit gritarii ! 486.nil' r _ /"u. ij F: lIeil &1$ It! f3 a lip ~ Un! p ~. 816//886 Allegretto ozis.fa .315----­ 1 485.5-0 . FRNZULlTA._ _ _ _::. Hag..pi J pti It La .:.ci} re 'JJ n -~-~.0 - /II - 0 - re rin.'i-.Ie /.---------------------------------------------------------..5-0 J = 114 mTn-cira n.ou ..84 ani noiembrie 1975 ...leud .r/.

me? !/n. B18/ 1780 Allegretto Idem 307/a ~ i wg~ __g==r:~~.. D .Jk J r/nm jJUS-­ ta-.+ ~I{j) )J*t 8/ ne t41 le De sa maritd cea hlda Nici 0 cetera nu cintQ Cetewcd Iemn de nuc Vine vreme sa rna duc Cu cdme$a de bumbac La mlndruta mea din sat Ceteruca lemn cinesc Dupd ti ne rna topesc Dupd badea-nebunesc./1_'- '---' al_'- lu .Ill ) r/rum jJW - Ii.Ja­ Cine nu $tie de dor Trdie$te-n lume U$or Nici eu de dor nu a$ $ti Dar mni-o pldcut a iubi DowIe bo}ovan greu Fugi de 10 sufletu mneu Du-te dowle-n pddure La i nimd nu te pune Si te du :si la mlndra Si mai stlica-.. _Ifill ___ ..----.de-81 Ios1 ..rv - ca If fa - If fa we ._Cl CeterucQ din tri lemne Unde·ai fost ai1ta vreme ? U nde-af fost $i ce-ai lUcrat De mni·e nu mn{-ai cintat ? Hai tura $i tura Bine zice cetera Bi ne zice cetera C1nd se mdritd mlndra . - fle flU .___~ Ooar-me fJoajJ-lea lu_ _ [.=r~~-:IH·-~ [i-fie J :: 104 ce-i r/o mcJl .316 --------------------------------------------------------­ 487..fal '-.cral? [}e_ ml ..-..lu_-___.____ _ f_·-_-_-<t_lI_-_r... CETERUCA DIN TRI LE MNE Hag../ ~ J jr.e .de-al las/ a we me~ Ufl. CINE NU STI CE-I OORU I Hog. 810/412 Allegretto Idem 372 J::: 108 ! [e .Ie ru ca [e .Ie .ne nu .7L'__ 1711-81 clf7.. inima 488.

t­ L . mindra . B18/1885 idem 307/a :. Dmq kJ2M .. me De-i visa un vis de rau..~ II: j t t l I -J. TID RULE DE PE MARA :e Hag.______ 'OJ) Ie pa. Si nu-ti trebe alto. CUCULE PASARE MiNDRA Hag... me Sd te tli mIndrd de mine.e B/as-fa-ma~ sfra ..Ia.ma /a (1m . Ih Jl I )j)J 5. .18 ...IfJ .C(I - 0(1 fe-fJ ----. B 18 / 2462 Idem 245 J = 1'0 .171. mindra..g qj . Ca nu·ti trebe alta ata Ca omu strdin pd viata Co omu strain pd via to.Ie 01 r ~ ~ J =100 ~ i I T J! . n·am parte de-a mneu sat De care m-am-strdinat Pdrintii mnei i-am Idsat Ai. s<l-re mTn-dra j) j J) -I -d(l [(I . I J mfh-dra /1al II De-i visa un vis de bine. N -am fdcut la nime rau Cd m·am dus din satu mneu 2 .re f! ctfJ ===:l . n-am parte de-a mneu sat So.----------------------------------------------------------. lunie Cd omu strain po lume Ai. hai Lasa-ma cu dOTU mneu. ---j ==-::J re . .0'(1 gj I J) J) 4J Jj I J) ..11 e ____ ~ Ai. mindra.317----­ ''-1 489. me a - ~3 '--' La-sa .z:-~ ~~- -----...i vao'l7oarfea ce-a vi . Pd mine m-ai bJdstomat So. ~ pi Ala rat mm[(/ mFI7 o'ra s· . mlndra.. hai.. I )J. 490.t)·~ 17-&(1. t~ti t) Allegretto ~ A. mfl7-dra me gJ mi'17 lira !Jal la./1-' erl7 - !J(I- fe-fJ .ra m~' [@h...bta_ fa.##)l @JdgH£§J Ai o--l1c·i a ve m! . -'" I J) AI_..fu .

~ ~~.5 Allegretto i f ~~f Tal oi be cl ~ = 100 j U' 0 I Ef f U' i ~. __ .5 ba ~ deal Taf a-sa 0 zFs i ba dea. ]i.£P' ~ f~' =1 f ~m..318----------------------------------------------------------­ 491.J8 0 zf..loa re )l.1. pIn jos de sat. . 492.ll fe.01 ZINI .nJ.na. Hag. ill J jn II c!e la - Ja j na-pol /'I-a fur..ELE .Ita - n II U$or ij doamne pelhaw SHu cd nu-/ ridic cu paTU Si cu paw sa-1 ridic Tat oj be cUe un ptic (his) (bis) .22 ani ian. De m-a dori cineva Zinioo-o~i ~I n-<l?cinta Moo dori hunza de nuc Cd ie zice sa md due /'''1-0 dori frunza de tidw Cd ie $ti unde mnj·e glndu (bis) (bis) (his) 493.ri. = 80 Tat ~.5 Moderato .I - ~ = 110 Inf leordean Nufu -38 ani l eardeon Man:sca . m-a I &)l. fe-un pfl-cui . BI81131.i . Tal 01 be c7 n J r!. Nu-mi dau mintea din caput (bis) Pint-un cine de dragut (bis)./'Ie (Ti-a do .JH a. Allegretto "if ng~':Elf .li.c@ I rn p UtFI fJd de - /1.1976·leordina ce-m-fJl. I ~HFt. Idem 21.nn - ca-n pa .cu/1 _ _. }1 J Ja vat/ ci-ne m-a do - ri Ja vad ci .UN PICUT HagBI81217 r Idem 21. TAT 01 BE clTE.un pit . n-ol zf. DUCE-M-ol SI N. Alu ma el 'f*EM.P' n-ol zt lJu ­ ce-m-oi .frill).1/-__ .)J Pi . )J Jl. ~ ~ J. $i de dor m-oi ineca (bis) Eu ln opel suparat Pd /0 noi.ni I )5.p' fJ!.r no . TAT ASA A zis BAOEA • Hag 818197 'l .

Ar - Grabit J = 120 C(I ) J) J) J) I J) J) Ar Ie n(l ~ n -..C(I.319--­ 494. (bis) De n-ar s1 cetera-i1 lume Ai vede tete nebune Ai vede tete nebune Si neveste dusa-n lume Si neveste dusa-n lume (bis) .cu-a ~ J.18-1_ sa-ma piC. B181900 zi vAsALI DE BAul Idem 3511b Iii rtf Hai _ _ __ t. da..... due a Ai.. J/ p ~ if. ....:::::. (bis) ]01 Ai. Ie ~ nu e. Va sa de ba. urma) (bis) ==i j ~ Mag..~ j I " ll '.- Jj I ). I (j J) J F Jl \'i ~ ~ II: j) J) ~ bii ~ J) J) - n :h E. JU . l Ii) C(I - J) ... Pdlincuta de ceo] bund De bOut sara pe luna Cu mlndra care-i nebuna Tucu.1 A lIeg retto J = 104 I Pv p ZI: Va.. In) J ..(It /Jru-mu-IJ co-dro /1. Jl J) A') ji I La Jj J mes -Ie . Mag.Y1I .feea~ '1' 'j e.sa - @! I p P p.cal mes ..~ - I C(l ra! ~ Ceterucd m1ndru glas Scoate pa mlndra-n prilaz Scoate pa mlndra-n prilaz Sa-l dau gurd ~i 0 las.. da. B1811518 495.a ..-.. 1/1-' C(I - raf bli co ura.ne vre-me Ja-/ a - sa ma duc_ jJUC/_ If f)il!- mtl-n co .b I ~ de u~ ~ P CI I z. ARCULE NU ESll CURAl I Idem 30710 .1 gura cu dulceata De-amu plna dimi neata E1 hai ~-a doruluj Daina mlndra ~j jar dui (Retren 10.. dra .vie me .i • I £' i ..li eu I J) J. ).dill ne.. Palincuta ~i pdharu Stlmpara doru ~-amaru (bis) Dorurl ~j amaruri multe Pa la inima trecute.. cu ­ J.

. 49Z SPUSU-LE-AM OCHILOR MEl Hag._. . 813/668 Allegro Idem 322 '~i -j f~~:~~ft~ e flU J = 140 5/ la .._.mu ....__ ~~~Jgj§§~~~M=:i:=E~ It} ~ II: J J J ..___ IJu - 08 men/ Iru .­ 496. maj. ei nu m-asculUi Tat dupd frurilo$i sd uitd Badea ce nu-mi pJQce mie Nicf fa mOQlte sa nu-mi sfe. . MARG PA DRUM Hag.. mai (bis) Sci-fi wid oehU $1 gura Care 1s ca $1 mura..lei To Ie-am spUS./ ItU 1=1-=3+4 s/ e . .. or§.320 ...co._ o'ru Ala i//( min~. . B18/J46fJ ~ Idem J07/a = 104 i7U· Ie v§a: mih . maj (bis) Care is ca 1$f mum $-apoi sii a mine-to mal (bfs) Avut-am dlCigutd tIi Patru cu tine Mali.__.J.mel. Aflii zlc cd laiu-i stint Eu vdd laiu pa pdmlnt Astd fume nu-j a me Ceo/alta nici a$e.CO mel. maf (bis) Nu moo $liut oamenii (bis) $-amu am numa una $f rna $tii tata lumea.. . ou md: ZI Ie$i aiald tu Mali Sa-Ii vad gUIa $i oehU mcli (bis) Sa vad gum 1$i ochii $-apoi sii a cui 1i si.

uT drum pa pw lac D fle-o fa-cui drum pit /JUS -. .§ .~.~) ·5-am focut :>i eu a~o (bis)..CQ badea be (bi.NGUST A Hag 821/ 1067 Allegro Idem 330 'II ~ ~ ~-~~~.MUlT MA. 500.s-o bOi-dea r. D-am VQzut po mlndru bind (bis) $i m-am pus $i eu 1a rind (bis) D-om vowt.­ 498.. strIng po mlndra-n bwtd (bis) 322 ~ -.re nu Ie-of be/ PV-J-am gihrl C8_ nu fe-o! be.... HORINCUT A SACARE • Hag.ca re/ flo rm . B 16/2568 inf Petreu9 Anuta .§ . .5i-ncQ·o zis ca m-o petrece (bis} Pina mpe cizme zece (bis) Nu da mlndra buze moi (bis) Plntru zace cizme noi (bis) PasarieQ di pa munte (biS) Auzit-am cd $Ui multe (bis) De $tii muJte hoi md-nvatd (bis) Cum so. 499.'.NTREABA FRUNZA..:: .)i po tine lump drago (bis) 1 .ell sa ea. merem 1n Iumea Iarga $-om traj co doi iubiti Ford zestre de parinti. i'Vjal bddita de ti-s dragd Hai..17 ani dec. t 321 .fa.I '.1772- (1a /'u.!a-ba ffU/}-za-ll-yUJ frvn-za-l7-gus-la U-/7e-o -(. Drumu J·o idcut mlndra (bis) Clnd moo petrecut sara (bis) $i de aWa petreeut (bis) Cinei pdrechi de cizme-o rupt (bis) . Pus-am mina po pahar (bis) $1 po tine dar $-omar (bisj Pus-am mino po uiaga (bis) .l-O bB-riea . 1975.ma-lO'g CJ _=-:1 /7(/ mn/-o i /·'1 /~ Lo I'.--.~~ lifo/I md-lJ-!n:a-oa '{/u/l ma-/J-!n.tF114 J::: ---=-~T==:t.." /7Jt7i- 0 i /71 /8 jJ/'~9 ====1 Nici trl zile Jl-O frecut Nici tTj zVe n-o trecut lard 10 prag I· am vawt (his) Din ligare fum trdgind (bis) $i cdta mine rlzlnd (bis). PUS-O BAOEA RAMASAG ! 7/0 Mag B20/1568 Moderato I Idem ~8J '" '" 90 'pIJ . 0a==t=--=-­ P p fd jf)i.Poienile Izei ~ ca s.

vO'-r.. '-. idem /. N-am nici spatd.nt.ne. -0 fosl u - rtf cu m! - ne..liaj tinola clnd eram (bisj Cite tli draguti aveam (bis) Unu-n deal I>i unu-n vale (bis) AJtu la mi i/oc de cale (bis) . oala.0/. "Ivil ma-n-Irea.' dra me /a u . PiN' AM FOST LUME DE TINE Mog.. n-am £liei ius (bis) Si.oJ pU-J-O'm liO' . urit (bis) f. io liard nu am pus (bis).vo'.." am Iv me.322-------------------------------------------------------------- SOl PAsARE 'DE PRIMAVARA Mag..dal... 814/1615 Allegretto ~ idem 350 :: 100 Pa-Ja-re de_ pl7-ma . De c1nd am 1mbdtrlnil (bis) Vad lume cd m-a.1-0 Ii - u- da~_ --- c.__ A!. $1 iecricu jumQtate $-af/1u n-am ee lua-n spate C)nepa mindrii s-o tors CobOllnd po scard-n jos Si cu.re-un pal 1m . Nu 1-0 !os! u rlt ru m. a .. . MiNORA ME S-A LAUDAT Mog 828/813 Allegretto .ri1. ~ =108 J-O JI.pe - fI naf r.pe - 17 n.IreO' . 818/273 Atlpgretto idem 2/..ra Mull ma-17 . de Ii . .d 1V11ndra me s-o idudal C-aff> pat lmperinat M-am dus aseard 1a ie S-C/m dormit pe guba me M-am suit fa mlndra-n 1>0pru Si mi-o ros I}oarecii c/opu. Da.68 JJU-s-am tia. _ _ ..r~ ra. Ifn' am /051..# Jlu 1 . cind 0 iost iusal eu iusd (bLs) 10 am iost la crll}mo dusd (bis) Clnd 0 iost spdtar cu spete (bis) la-am fost baM sub pdreh (bis) 502. 503.:.n dra_ me .5 J fos~ = 110 j>.sa re de_ pri-ma . Si eu poa/a Numa sa 0 calee boala...IC'-U/7 pat fro .a .

_"'" " .ne..5 Idem J071a &' . II '.1JjJ jJF. B181/951. J ra.ne joa Jub gru.1-:g~~1 ) Jl W g 81 .ung iute 1a ea fbis).8- Cind mi-i dor de mlndruta (bis) Rdu md slrlnge cureaua (bis) Opincile Ie-at> tipa (bis) Ca 8-a.).CI . JOCUL MARENILOR Hug. (bls) HQJ tura :ji iara tri Bine-mi place-a tropoti.. .. Hag B /81/875 ::em 1.ma zu ee . ASA ZICE MiNORA ME .cl . k2]J . /vii cu ce =¥@ -JJ ) Jl=t:. Jd Ie ra Cd - re nu il/u a_ ju .ml fVlindru-i jocu de sarit Co t>i cela de.Q ) 8/ . . ___ 0 ..j) @) A lIeg retto )l =110 ..------------------~--~--~--------------------------------.ca ~Jrq @ flal.£ 1>.ee m/n.18_ :11 A- fd z/ . .Ie. ..nc Joa - j Irt. Allegretto Idem J071a &» i Gu - Jr·jEt~=4E[=FJL4±=_~ .ra·..i gl it> o Jlrin-gu .". . 504/b..4/u mCi eu nu ma pol du ceo Fost-am a'sara-ntr-un Inc $-am zinit fard de clop Si des~ar(j.ma de )x ~Ja ~./e. r ~JFr=1.Ie . B281JIJ Allegretto J = 114 Inl Rednic Petru 71.1 ]) ).pin . JtF 11 11 ma {} tJ mor.mi place-a t ropnti. 1966-BJrsana I' !' -•..-_ I ~:..:.. ) lu . ~ p' ~ m J = 110 I ti a r CB.ra F-'- m ra ia- 7...dac-oj mere Oi zlni fr}ra obdele (bis) (bis) 50S/a.elra me) Ca 17L1-i gu . KjE lfl :f:j E ha) j) :J ~ ~ /J-n~ .01.rii Ie._ ma 0 - J mor.J1 SUE? I 'J5 11 Jir/n-gu ma_ de. I ~. EEt=~p' !~ I V-a ~ cFno' 177/-/ dor.nvlrtit S-apoi tura VasaJi Bi ne..323----­ 504/0 OPINellE CiNO MI-I OOR ~ J50 Mag./:. cind_ ml-I_ dor . dem 21./a. ~JEli es - Ie _1' mdi du/ eel . ca ~ ma .rii.rg pin . ani ian.lf J= 1@ ca ma ra!JIl. .

Ii mutd patu Stiu cd vara \i-O gdtatu hop.cu prt'.me. hai. Perinita sub cap Rddacina unui fag Si cerguta de-nvelit (bis) Crengilc unui molid (bis) PribegeJu-o aduInit ~i jandarmii 0 zinit Da-te mai pribeag legat.~. .de daar.hop. mal (bis) De mini $i de pticioare La Dottana la-nehisoare. Ja (bis) $i inelu di pa mind (bis) Si IDa seoate 1a lumina (bis) Ai la. hai. iJop.ge -. ]I ()n Jl A]FnbijlJt~L±EAij:. Si 506. ho Do-oj mud $i nu i-oj !iIi Doamne rdu oj nimeri . Jub fa -- gv cd Ii -../u.'}) Prinde mlndra boH tai (bis) . DacQ mlndru-!.VAI SARACU PRISEGELU Hag 876/3620 Moderato ~ ~# :Ij 2 ~ . val de e lUI Jub fa gt.be -.::::::-E. Arda-I focu Ai. la. . Cintat: f\1indru-j jocul Turdenesc (bis) Ca cela Ardelenesc (bis J JocU-J m/ndru de saril Hai sa batem p6. ae Prinde mlndrd pa Joiana (bis) $i ma scoate din Doitana (bis) Ai la.324-----------------------------------------------------------­ 50S/b. Tomsa Maria.~ __ =:l== /fal. Tot eu elntecuJ ma $UU Nepol de-a lui Stan Patms Nu departe de Oa$. la. dec. =t=~--~-.Iff - J": 98 In!. daea vrei (bis) Ai la./u _ __ .. .$i ma seoate. ha.me. hai.ne - rc.lmile Sa ne-auda mlndre/e Clntat : Din Sdpinta-i mindruta (bi8) eu 1i cint cu gura (bis) Cd-s Turdean din tatd-n fiu.. SINE JOACA TURDENII Strigal : Ai.7975-Paienile lzei ra -.In -.39 or.=1£=*+j~~==±~~. hoi. hop. la. ta (bis). . ha Atita cunosc cd-! vala Plnd-i patu mindlii aiara Ai.K ~ ~! de War . Ja (bi. ha Mindru-i jOCll Strigat : Ai.. l ¥==F .! eel !/ !.

~ ft TI /<1_ ~ t- ~ .re mi-/ drag ml e.!) ~ .-===-~~~~~.cra-n f./ ::= J :: 104 . la ~ if)) k flo cit .. ~ t! i ¥U!~I~~fi=-tdrJ p ~ ~·.a mun.. Cinta sirisdule. f€1 i --t. i r~--~-l-:-1£-~~-=:Eu..to . md Sirisau-i cu motor Umple inima cu dor (bis).. (bis) Mj-am ldsat iarbd pd vdl (bis) Sj polog de noua cIdi (bi.:-±==r----.-12 kJr=.ma pa min cJra s-t} vad HaL Pintru tine mlndrQ hdi.--~~ ..1"· ..cru a mv la. h"u .p ~r-----m---~--~-----~~ ~. I vael.ku min - dra cu do .era-n mun/i ~ n.ma jJa mIn dra . flop.)~~"::~=~:==~E:::-::-__~ -~ ¥ <.=:r--c"'Ck":CC-3C"-=fi-~fE--==i SI a'ra .l . r)\ 4@jfH~= ~]-Jh:{jjb .--JE jJ .na un .­ mal Cu ffn . '\ .--~._ '. :··.~$~~cC£@-j£----~F· . PiNTRU MIN DRA CU DORU Hag. rt .::~~-::_--E::::. Mai Gheorghita..~::~r-*~ ~:::: "::=~_~--~~-l::::~¥=~:.e.. ..u . )r-~¥. la.:. AI".: I~ ~ If ~ cru 11 - mu pa Ito! /a - sal /u .-=::==-=~ =f~"F~~-====-_--5L t flal- P/'n ..ru. 325--­ 50Z RASUNA VISEULE I ~ ~ Hag 81212971.G !i . mdi Rasund Vi~eule..o..l:: 120 ""v Inf Victoria Nosui..u .J'u meul _ !.Ii pe mine Gheorghela~.lei ~ Ii :. md :.~~-.fl -..i meri 1n tlrg la V i~eu Sd-ti iei clop ~i jopcdnddu Cumpdrd-ti cJopu cu pand Mie sugnd # ndtrama Jopcdnddu cu tloricele to dow inimH meIe (bis) 508. dragu meu Str1nge banii 1n soigdu :. I )2_l£~p )J If))) j Nu.Iru m/'n-dra do - ru 4-111 sat 11. - sau__ .fau t.• ~ I v . la Vaser sus (bis) Mindru meu e sirizas.>)31 vv Ani m:.23 ani 1962.a'ru ca r~ fa - la -. 8181 1819 Alleg ro Idem3071b ani ~.Viseu Mlfl-dru eel . t I~.. ~~Mffl .e-n can =I:±~Wdf::. la. £jJJ la - ~-~ t .5'-0 de -lao'.ri ..~~jf:~ji .ferl.!. - v . . 8 ~ . '~-'---'------.1­ ljiitf_ A/ Ic. md. mdi Cd m1ndru-j acol0 dus La bulin.

: de rna . c# J-OI .-±:::::h #I .~:-:-J:':.. HaC PetleU$ cetela ta Facutd-.rtF) /a k-Zd . .t: (bis) C-afara m··a$teapta tli (bis) . de slmMta md (bis) La fecioli dumineca (bis) • 510. da.~~ J .c '" ! Idem 2~5 'T~~ :±::f-:...t. B 78/766 Mcds-ra·. Hai...:' L.:::--1·­ =90 ca nu ...:-r:_~J--r~~ -l'.. MAl OESEARA DUCE-M-OI J8- ra __ -= T·-t .i ~ ~ ~I "'t: Ci 0'/ ..1-\t:~_ .j~ . - ~~t. Tu mlndrutd din zavf)i (bis) Nll te-am sdrutat de /01 (bis) Da nici nu te-oi selITlil'.Jil tV hor-nOI cu .­ PETREUS CETERA TA • Nag.-~-- 326 .. bade (bis) eel de dOl imma-ml aIde (bis) S{jIl~~tu·m.:~~':£--T~~-~ ca .0. SelIUta-mel bade...-70- /..7if}'.. (bis) Pina simbdtd::ara (bls) Hal da..

I UIAGA PLiNA Nag 81112693 In! (jilt.h=. 10.1" .i~fi3~~::r~:. 1a =l :::j .. . iT'.~ PI'.:'i i1 i'_/.. ------.'}. __ ... . ­ . til :. ! . PINA MI.·JI #. .. /77( ~=E::-=::r~~..' --~_.J 10 ~ <iii' '" .-~. _¥L_ ¥Jt-il:PL__ na Tn"')':.. . 0'0 -~-"' .::re:~ .... i /:r:.__.. .11 .... =~~ }d /'"'to". f'.. .. ­ 512.. r ."_.. La." *. la. la... -~ '~---k--f.. l . - . ~ la !a .. J. ::p:~ ft~ ::.. .~. & .• _'-_. la.' ~ -j • ~.:.~ =-.'5 ~ . .." •. - .. .. '.:... la... ..: __ =:'=:'~/'. hai.f3J . 1a SCI nu-i sie dar de nime La. 3 -=---'.. (J ia ::r " == fL. 8 l81 776 Jdem 245 J . . ­ '-"~~:':g:t~E~[~1i~:~?~I~ ___ _ III #m=~_~~~=! .:~::r . Cum do:u sa nu m. Ja./v sil 0'0 1')171-1 ru a iii -.-. 1If· .{·-J .'g • .'-. III' '-.•.it7 ·::::tir.~ .. .> Ai. Jai..~ ~ . c/Y .=:jfJ=._. la. L. .lC. .~.__ . '. la.:: -=.~ )"<~. -- ~ ~r..' .::. ~. . ..'... {j.:]If Ila..'".t. )0.'.~..r- . ~:-..--.- ..3 ~·a~ . (7)1-: "'Y'eil. _ . /a.:.... Ci1 § --. 10 D-apOl dU . N.:0 .-'-.~-" r< .i . '.~ briid La. .7'"- lr 'fI" . .*f}ll Fe"A."J?~' ..fIf' I.1. . Mai vClzuta-i am pd lume 'lai. ... la.... -~~) h'? f LJ) . ..!f--::. la ~ ~i muntele cd-i munte La.·.. 1ai.:..'l.Ilt: k.···K=·· . . ·K~rF. 1a.~'~y... ' •'---.liIP "./> I .ru~:_.. . la.~ de __ ~ ib ~ ~~t. . 1ai. ... la. ~.-- .. am prms a JPU . 327 -----­ 511 COBORil DIN DEAL IN VALE Nag.---"...iJ k· .~~0~::t~~~-::~ =-:u~ _ J-la it···· #1 - L_.. la $1 tdt are daruri multe La.~. '" .)[ La. ... ..- -..:=4J+·-JL •. Ja. '. !-...~.---~ ~~ #4) Is 10' /ai_~_ _p ne - =Jl.~ •._.. :". la. .1 ~ '~i (f t ~ ~...'n.. . la.. . la. ltli..• _ .io. la. /0' /0' la /a l~'7/-'o Ie /Ji) -. ~" ... . patm ma tin de mind Dac-uiago gole Du-te dar de-acoU~ Horincutcl de pe mese sa Nebunjt·ai jupinese $1 femei din ceJe alese Horincut~ ('I~ lCNle-n Nef::Ii. 1ai._ . "" .•. .Jnit-ai cap de ltomn Do' 1'~ mine-un CIOl de em........"'~~'."~.:. --.. /a /al /0' . =r::..-:.. 11 ' b::d.::. 18 ..:FjjJ. ~:.::. "_~ "~ .J: .Q'... i!i :.~" .-'~"-- ~- mal la:.._ .h=-f··········... iCf-"~· lJ)J- i j". r.~ ~.t~ b.-~f~'----~J:--~)t---~j) bu rte j::::~ ~ . mJ tin .-: l!)ft *':. J:a~~=f '.. Fl' :i J.:. J. . 'j ~<.ina . F ~'/' :.J .--. ..-- _. .. Plnd mi-i uioga pJind Tri.w t'/ D~ r Poco allegretto J =104 na ~ ~/fa ~I :..~:: t . . la. ­ 4/ ~:.!II . ~_~.::::==tt: ...J .--- Fl· · ]· · . rtt: (. .--."~":=-==---*~-~= •• E:::=:j~ .

VI~EU Hag.----.}1 ~ ~ i If} la__ la 8a-IJ.-.. ..~:-.±~'y.".-=~.-::..'_ Am -.Y.. De ma-ntreba cineva (bis) De ce-mi horesc eu tara (bis) Eu i-oi spune cd mni-i dragd S-o.d 1- rCl .I cloa-mne.Id :w= "a _.""--':.:~i '~i*L -.'(3 Leagdna-te Immd tu (bis) Cd mni s-o schimbat traiu (bis) Cd $i pd lzamni-i dragd Y letd noud.. )1Jt-~.ma flU . la.'~t}:. De-a$ hori $1 zi $i ncapte (bis) Tdt nu pot sd Ie spun tate (bis)..1/. la. I /d 'd.· .-. · i .1.:~-·-t~ . .' I J J1 . AM DRAGUT.~. . lai. c!~a /1:1 mm-!_. lnall !.~-~ ~==&~::~~~.f-tf~~j5~.-'-'-t. C intece vocale de dons De largo circulatie 514.~-~ tJ .tfa. .. · }1J.. la.-. la.' --.u /1111.1691 Allegretto ~ =99 ~!U§.:'. 10.V"-jJ'j. ~''-:::I """--""'-I --.mu -.0' " Hai... . la..- -- -----~-- ---~~----~. ------- .. la.~. Gagota Valerico.f} * -_. MAMA NU ~TIE Mag.~----...9 Allegro J =114 "" =.' ['tfl. 1a Co 01 meu drdgut nu vezi La."'_.i cu ochii verzi (bis) Co 01 meu drdgut nu vezi (bis} La.' ' :"'J''. '''' . . la..vlOor.~:-: "- -" ..::--/t-=--l-" Jt. .' l am. l~f'~ J1 JrJll J .31 ~:::--J::::t::~. -..ra -.al~V. .-.91..J)~¥:ct=)i)Jc:)J.fi Clfl -- fa J fa . "'_."'.. CiNTA IlA..re .--~=3..nbel$ugatd.:. - In! Han Ggheorghe.y:1/ -P-..'=~~' '.i:::. tJ -.JU ) . ~=-:."'-' /TId -!lid rlii Am ora. 821.. ~ ma .I 328----------------------------------------~~------------- 513. - ­ #t··i-'-~-=-::. -----. 821/1.'=.I_'_ 8a-la-1 dOa-ml?t':. hori 0 viatd-ntreagd.:Y-=..~~~t...'". i~'::.'~"'·" :p'~V'·--t.!O ani-zangara Lutol lrina·lOani-doba voce iunie 1978-Bac/coel I ~ t .

./ r 20i/~ . .J )J:Jf4I~.}l.---.t:-:+'l. ./ :.-j')).. $1 pd mine de Idsat. galbine $-albastre Este-s culoriJe noastre $i noi romani ne numim $i ni·j drag unde trd/m Ai hai..: . vide Tu ca mine nu-i ave Eu ca tine-qm mai vdzut la.~~·:J·=:Iu -~-( • . avut. la.j...f d/ r rost' _ A -" Ja ~-"' . hai.. AstCizi Maramure$u InfloTe ca sansiu $i comuna Sdplnta Mlndrd-i ca 0 vioeea Ai..re ~."..vioore -zangora rJJo voce . ~ . .·:·l'.:.':::"::= ____ . ·t . SCiplnta Ai.~a/ ~ I/..=:. daina da Mlndrd-i astdzi tara mea..r . /a '~ cIe-!) -Ju .-. ..: f .. k:J. . J/d~(. =90 :3 -·.F . .­ ·3 -~ .. .:. Bi6/ !V( ~l.­..-q~'. MAl He g. la.:~····.nose pa {U /e .r:· 1 P 1 jJ .'·f···i.5 .j1[~-=!=~~:=::=:3 ·. . .. t) .n I r '----'" nd iff .:~ ..leael Eu ca tine 0.JtjE··) I ~ .r:1. . ::::-~=~ Ro ma - /II .- . f" --" . . ( .Jeff.. ~~-l:':j)-=~~'~t:.'0' J~ "--. l' i . .---.329--­ 515.:··:+rJ.. dal f..}zl__ -.:-!T!. la. daina da Mlndrd-i astdzi Sdplnta Ai hai..fa . -"... idem 16810 . i·f. t til' ~ I .I ra la . B231358 I Allegretto " Idem 1. . la.(r' l _ ..bI·· ······:t f.. .:-:aJ ~~~ ft·..·.._.... la. '" ---. ~ .~ Jub JOd tJa -. lai. ~ a!i nl'~-r ~ '-..----.~ ~)..::'::#' -_.. . . la. daina da Minded-." . mdi Lasd-md nu-mi bdnuiesc la. r. .~:. lao 516.".dra floa .J . :t-""Jj"'-j:-~-'~':. •... tid ~...r .' ~ .-.::-:···::.r3-/ ~ C]. astdzi taea mea.J'".1 l .•. ==::::":' .ref. la.re cu ... ----.t-.--. la. F. pA SUB SOARE Hag.1..'·. - --~ dCi..J:==:-:--~ Iri .fo .-~----.- a RO$ie. Tu ca mine n-a.:": ---~... . la.1 .. c: • - -.--------. Ja Eu ca tine mai gdsesc I f'cj Ju!J ~.:.+ _:F~·=~~'::.. It.8J =104 t l P pp P IP Iv-- p.. - ~.rai mal lal la Cd fl-i gindu de-nsurat. " .. ..~~~.·'1·· ~.. mal mi'n.• · . }lJ ppp{. ~.lori -~" ~ ~--._­ - .-- --- • • •.··.. • . ~ or/i.re A'u 98. -. Ai ..=~ f J' .'.J-! .-J .. ~ lP·r .:tI :··. pA SUB LUNA..:iZI '0-1 )'l~. •. -~--. hai.. ma.ral mal la la la '-/ ~J J.pPP ~ IP [a ..J'_rdk BAol TA TU AI FOST ..... Ji (..:. daina da Mlndrd-i astdz. M/n fa ...ra mea .:. :..j '. I ~.7()...".---.'-i.t::-tT·_...!::-. t) j) l:i-F=t-r-·~t'::~~-···-· ==t" :::::k:·:t=:-::':'d~--·-:::::::.'J. mdi ~a.le-n cu.7/....-:====:-r -~::-:Ji.41 .~.--.J..fl J ot I )J ~~.. -< ---"..

ror!.: .. ~...]~i~·f~~~l·J~'~JtF) l·..' sllu ) ---.!!. ttla·· ra - 1fJ'. __ .-lJ6' ~/ .:::=E=-~~~~::-:.J' ..~ ce·... NU S C .~£=:~~~~~~-=1·.AM FA CUT LA L ME T/U E U • Idem 3t. de unde ai veni (bis) Nu vad locuri ca p-a-i (bis) Ai daina $i duinu 51 B. .:::l..Tj..:.za Fiecare sat i-o floOfe (bis) In bratd mirositdare (bis) Ai daina $i duinu Mlndru-../'u Ie do - n..-:=-g~.' ma .. ..-..r../ la ''!-I7i/ Jau co mori_ _.)2: -jj~.....-ffi=-~:=~'1jl~=~. Marlmure$U Or..~: _.-Jt... ...1'!::s. _.~fj.._..me do .1if~../ ~'..dru-...=4lt:@ ..:.. Mfn ___ !!C4:.' Ala-ra mu ..~_J." ....:=--·E·S::=-::E-::~±=:·~-I.. Ma ra..b··Ji:J1tJl.~L:_::.0 ---.....3'3\) ..­ 51Z MARAMURES PLAI CU FLORI Mag. f'~~=~~1'3 1'-..==::::j A..f! da(...!- /78 .:y: l ! ) ' J = 89 '. /e till I r ~ I D..-" '.·f:"~ ~~. .=t.. -3 :3 r!.~:=-... cui /a lu ..G I AIL. Min ..iJ.:. 824/595 Moderato Idem 514 ~~~~. :J·)fi::.--~-' tWa ra-f770'·.:-=.' la -- flU tau co - mori _ _ I "'~*~.}fTJ fa .!.-----.::~ 4/ ~:~~-·~~:...::.. plat' CtJ flort _ _ =&~-./ jJ.' ~II rlo.:~:h:._ .re// p/al ({j l/o17._.. :' -.. f·:].d.:.-::::T~·=--~· h. .-·ie ~-+::=F~~..'j.~~'F-jt~-~ Jj..---." ·.

• ~~.. fII' .. _~l_.I ~~ 1. ­ '4 f-. B16/ 335' ~ Jdem 506 . ~ it r . . r ". g 'J!' .­ ..:.! 1-'. Sa trdiascd VasaUe Cd-i fruntea fii-n hilrmcie Sa trcliasca sd trdiascd Toatcl veselia noastla. . e> .-.. DE"' AS STI fiNTA CA CUCU .778 Omu care·i Iwrilur $i 10 lucru are spor Cineol hamic fii horefite !n lume bine traiefite. ~Jtd ~ til '". !II "­ ~r ..--'f!' --.:i . ~~ 'II'i". :e ~ III '" IfIj r' I. . r. -1 1/1' - -C-r­ -:""'\ i:.~ til --0 ­ ~ -1 -= ".. '­ ---:.s-a~ S·a~ zbura din fag in fag (bis) zbuUl din Udru-n tidru (bis) cinta Ja OinU mlnd:u ... . . . r t­ I • a ::. Toatd tara romaneascd..- .. {//I iJ .- r fitI ..··P . .. ~ p ~ ._ ~f. r ~tr . !D­ -..fj " ...'3 ... -.4!1_ J.-+ -~-L+--~ I!I~ .~" j.j. tii - !~ .I .. - la .' ::.'.' . F' J f' <fi III.J '" I.... AndantE' fI..:.. ~. .. . .. till' #£1 m-8y: . ( ~ r r/ fit I' r f!i r ~ .~3 (. ~:l ! ! It I.. .. c...!' y< .--­ ."'... {//I !IT -­ h t -1. !II ~ ~- ..s-U$ 520. it­ . ::.. "" Mag. r. til "" r fill' t:::. " ii. r...cru I< r-.I/. .l t· M<)..r-­ P /a " . .~. ! t·· 7­ _.. '.-. c1nta 1a ainU drag (bis) . ~ ~ t:~ ..:. 70 ~-1 p • U:: ~~-~ -. 1 t' '// ..: ~-~. lu. I "i-­ -. " II till ... f/IJ' fI' " : ~ fI' L . - . .-'. . t:::: /l'{'. '~ ~ ..cru mi:} ~.e. .331 519./2". k '" ¥..".fIII f" "" II ill .' ~ . 1Ii­ . OR 8/lJ./ .S-ul. t::::::= -'­ "" ~ r .".:.p " ==-­ " ~ . -~ .it:. * . ~..

Eu te striS ca vai de mine (bis) Cd nu pot scdpa de tine (bis).·· f'-:f:CT'Jl::=Jiilck."'.. fa fa fa la /a /a la Sd md calee cardle (bis) Mlndra cu pticioarele (bis) Sd md calee cdruta (bis) Si mindra cu gurita (bis).~1'=::~ pol Ui - la Oe nu Ie mal pol Ui - la dQ ...- 4·~~-'. mFn.----- 332--------------~--------------------------------------- 521.t"0:~:E==::::{. !JO IU /e ~-~~--. 8161219 Idem 325 .-.dru cii.__ ce de . PENTRU UN CiNE DE DOR Hag. .-.----. 522. TU MiNDRU-CA DE DEMULT Idem J071a liJ. De te vdd ziua lucrlnd (bis) Noaptea te visez durmind (bis) Eu Ie strlg de pd plrdu (bis) Cd nu pot de doru Idu (bis).mult ..ru Ie..

. /a II cu- /i d.-.Ja lia.1lEill de___ (e . mdl ..Lj I V y ~ J~ I #~J.... . '8 __ !a/~ /8 __ /a_~_ 18 .~:':-g£~·~--:-V--~~~±~:~~ ---V-~ --tf-.-----.------r----J':-.-=../r ~t: -­ .. ~ -I __­ • .Ie J8 '''''. pi -#L /a 05 --:.l .-=....~--- -..---~:--::====-: ~----~~~----- Ca ei flU au Ol- CI-UO dor_~ la /a- Iii! tt1EJFCCPI~~-F-::E~=-~q~=gijI ~I .-----~~-~---H---~---I-~--¥---~--------~-----~ ---:-.Jed t-.¥u~ . jt . ..f _.---------­ --­ --- ---------­ --~---------- :=£I ::=31 -=::~~~::-:--~ -:-4 ------=::h:::~¥ ~.--- -- -.-=-=.--T -=1!--.~=-~~:=:f~==f --~:~--:--::==:J1--jf.. ..__ ~ Cel Ou_~_ IU - beJe pa .) .-=tt-.--~--- /e.----..-~iJ~=-=)..t.)i ltj)JJ)'f'=:::=j la.·.--:: -=---=-=--y-----..~ .- -~~ 'a 7-- .. ~~_ . ~ 524.1)~-t~-. - -)j-t -----I -.j /a -- t:::Ff:Jf ~-iJJ ----~ ---k - --f-..-~~L~-:#::£:--1"t-=:~~--~--:--7'.1 --f: •_j.bP--=-.-. ~ lese .J .~t~:---~---~~ft---~----~-==:=---f--J=-----~~---~--=¥-.. :: 120 OJ PA MESA Idem 307/0 :tticy.-:::=:::-:-:-iE!i-.-.08 U . .-.. ..-p-~ --.. . I~ /a ~ la /:J 1 /._-----------_. ~ ./e-a .. HORINCUlA .nd de bdut (bis) HOrincutd bete~a~ tare (bis) Nu te-a~ be ca sie care (bis) Horincutd be-te-a~ bine (bis) .~ ­ p c.--.Jor . Mag 81B/1582 Allegretto'.- /a ~. Horincuta cu tarhon (bis) Culh te be oricare om (bis) Si maj tare ~i mai mult (bis) Cd e~ti bu.---- ----... /.-~ /a._---­ -~--- ------t ---'-- - ------.~=~-~~= -8u /l.... .): .. VAl DE MINE MULl II BINE Mag 820/1853 A lIeg retto Idem 1...J... ~~ . j}lIo ~ ril? - .---. ."""! ----------------------------------------------------------333----­ 523..-.-..)1--::-----iii: --.------ =E ee .-~..Q+ic:==:.7_ -T':. j.JJ// > §I I ~ --.. la /a .--..•~I ¥fL .e ..-----. pa me.k.. t I tII-- - ._ .------J J :}.--:--~--~:=gg~~~~ ---=-~i:-:: -------~ -~-----...--- '--...----1"-:-.. ~ ~~-~--.../a .-r:::-=---+:---~tal -::~~:::~~~~~---=.--:::===----=4:= --­ -~-- = 114 A~ :~-~:-t'~ Jlal de mi - /7e __ mull.:-.. ) /ia -t' ) /7unlt J .-----..---.80 .----.io.J-# -. /a _ _ - /al__ /a _ ..~-- -= -- ----+------ ...tJ ---------..-- -- ---- -------- ~ - -...~---ifJ--~~---~-------~--~-----i../<J ' - ~ Cel ce a iubit odatd Nu-i cu inima-npdcattl Am iubit de doud ori Si era gala sd mor../Ie -=H--.=>'-----------.

?.r ~L f" .---. .ru. )-'73 I.. :" ' • L_ - .- /--m -- ma me-! cu 10 -- do .-j7-=Ili. mult cu nouii. L .t/:. IralPste dor de caso. # : . .J l. :. mai rnuJte $.-334------------------------------------------------------------~ 525.:1)(5 . de .•.--------.. :.--.. -./rd/ I 1 L~ -. / nima me-i cu doruri (bis) $1-. ~ .s) Df' i-ar do (Jitu tri sutt' Eu . legatd cu lanturi (bis) Dar flU ~tiu cin soar afla (bis) Sa-mi de!)/ege in.Ie. .J-~ ~ '-Jt.-----.. i til} ~--:-:::---.- -------II .)1e fill DUmnf'zt:LJ Caei sdracu "trainu NU-i ti('nt=~..~ 10.7Jd me-/ CiJ do ...I *~ ~.-. ...sle fllCi 80Dlnu Clnci ~a pune pd hodlnQ /(lima lui Ii suspinG Clnd po pat eJ sa Q.----.­ .h . ..---.run.7}(o(.SQza Inima lui /ocrimeazo L' po nnt clnd sa se 10510 T. ~.-(1$ da cu cinc._. ··t_.. -(I da aJtu doud Ell .------4 _ -::-J-:------- ----- -. _.'0 -­ -­ '---- II _hJ run .d CIIII:' ~dde-n S(ltu sal! If)J~! $i spune rO-i este rdu Gril!.-ra cu J IJJ 15__ ./.. • 526. " mai . ~- • ~f h )t J '8 .-a$ da rna. CUM M-APROP!I OE--AL MNEU SAT -(' _' 'r!copc l joan .~.---­ ---------<!) -=-i T.JE:. _ .--- ».B'ir sar_' •• ?/ • '--- .ma (bis) Cd mul/e-n /ume i-a~ do (b. • :../" -- /}/--.. INIMIOARA CU DORURI idem 519 . .-". ­ ~:~ -~±=.

FACU..tI " :..~ :. ...: "­ .\:' ( . ~. I fit . ~~ r :: ..-". .') • II . GURt\ "" . ." 1. md....-" .' ... ~ j. ..i moo.' .-.. t "r r t--' ..r ././. '* . .. C/: De io iflim.5/['.r. J .:uJt i hi-)) '~](Ke (bis) ti place (biS} ..]{] .... lJ(Jlu-rnne·(lj !mtLi ri! mac. fI1 .. nebumt d·· crU) (bis) [j! '..MI VOlE [ Ai"y R.~. . mai $i drumu po unde·/ lac./\'-~ ....6 an. V ~~~" ~ oj . !Ii . 527.. i. (his) fVln-i cdrareo pel sub lag. "F' . • == ..' .I i....-r.~ - ' :. .Ie :1 :1 • if:. i)_. 5..-.'. " M!~ r . " !"'"""'-.. 1') L . f' .m... ....... .-::: '''.~ '"~ • '­ # '" '" • . V i-.... Ji ~tr.' ~'y.'fii '.... (.~ II " \.}:- -~-). 'r~' J ~.' ). ~ . d. ---'-j.. ~ .!{:..Lt."./·:'(f .- ..{' I' f/{." . ".. Jf :. . f". J ~y -f{ • -'-' . N.}- .-. L. " . • tit": '" -.. .1 ~ _ . ~ . ... ~ j~..--.1: j~'n r "cjj . " !I r ~~ .11-' L L # .-- --"''''' .1> j..'Jtf 6(r5. t " '. '....----.".. mai (his) r. '" . '?'j' 528.. i)!.' F 1: ~ . i:.. " r .." 8 "-...'f'ui linle (bisi ( ' I ' :1)'. :¥1__." 4f!! !1ft *' ..'2· Lu ia mlndra cind rnd trag... :.. 529.:: . __:::1 ~3 .. mai (bis} C. . " ":" t #Ii ..:.:·[.-. --. (f C .L..~...: r . -'­ . .. 1o.}1 .$! (/I . * ~ I/Iil .. 335 .. ~ t·V " II .'-....-.. EU LA MiNDRA CiND MA Due 519 MJ.~' 5.. -­f . t~ A MARA I~L --- 1 . .. .]. .. . .'.~ II'.. .or -~ :. . nte (bisJ ~ . .J. 41~J: Inet: ~--.1 J t'. • tI . . _ =. .. t. • • -~ Fac!)-mi V!.1. .""""Ill --------------------.' .~.-:. ~.'.: ~ E•.::" f!i '" ~ .

tJ J.. " l~ L r 1­ 1" it­ ..re(l rr-e ...'"/ fl ".:fL-'l·t.D. nu·i bai linele <!e I Qm (l.rJ!:[ovJC.! !)e A...... _ It) ..» mu It Am to bill blf)• .. . 7'1·0..' ..'". j /8 ... B 11 / 2606 Idem 5JO .. /cJn.lt (b..jJ je .'e: P . T.i~e ~i trai (bis) 51 de fTl"f~q Sj 1411. ~ -J."eli f Be-ot "It' . JjJ~/~ --.tlbiS) p j nc '" tJ ". !. rt 1<..F.~e /t de /lIf}/-0. HOREA lUI GURBAN in! !.J = 80 A"dante /8 /..y '. /a_ rju n--o'! ~+-~=~-J"-~.:.. pute (I>tll D~ ilJl11~l'dftl .....51 rJu_. f2 IV J -:l ~-~. .~c ~ i: ~ = 70 !Jf'i97(! VISdul ~it.fa /a /a_...336-----------------------------------------------------------­ 530."1-' #-. Heg 821110 Rar texl.\!ut (bis) Ie/4 Mine . ....(l-Ol JF. HOREA LU I PARDON Hag." '" -­ • Pagubd ca-mbcitrinesc.-o1recl._ ".'.pmr.. t· ..'. md1 Si vad feWe cum cresc Stiu cd nu mnj·am bdtrinit De coarne de plug tHud 531.) Bdt 1ni"of.~".I JQJJ~·-~=li--:~~::::f*~~ ~~.j.} 1= j D.

ist~~~1f~·~- ..~ l 1'.' ..p~ ta -J~ :w:*===ti:~H"~·. sa sii voioasii (bis) DC1-t-Q~ Cum am fast n-o bine1e 1umnii (bis) sa mai sii (bis).1" (.fea !" F ra 3m jJU.~~~::*·:~-rJ£Ji p ]'l ----I... ~ ~ "-j1"~ ~~.9 ..j:==k-:J ~=:: =:1i~.-.. ..d..~ /77U/f" do ..~- ""'-H":. ... r . FOICICA FOI TRIFOI Mag 8131692 idem 322 J = 144 AII e-g ro .'-. ·t r ~..• Ie ~-h-~~-.. h .'" _:. -:"~'11 f":<:'f' ==== I."'" 1. ~ . MAl BADITA BUZE DULCI .:"J • ..~ ~ . J! 'd L " ..!:$tl:fg::~?T~~~U EQ A ~.' " 532..men! ere - mt!!. Care-or si mai dlagu~ei $1 ml-o. -~ E-[~Q (f~v1 !I-alia 171.. = 89 idem 2Bt..~..".Dcd -...' j'I .~-=f.... do. t' . ~.:-i" J.::.. rt/ '.. ~~~~)J . /0 ~ ..za -. ~!Jf:--. "'" Mi ~. 1 Fi J {/ l!4.F.. . .-~~---. . (bis) Cd la mine-i tot 01 tau Bade dragd tal mereu $i eu in inimd-1 due (bis) $i-/ cute ell mine-n pc'1tuc (bi.'~ " .. -m--':-:)]-l g.4' . . . ...:::~--.._ . .mmil. mal do - ru Ie ere - za -mlnf '-~~-- t) ---- -t-£~~:::.~ .!! k - :10.'~~r" "'--'" ..bol..- ~. -----------------------------------------------337---­ M.7.. .' n-~~:::J ~ / 171..rv .f jJ/) ju... 1.. -. ~. _~f I '---.j~~-..··1· ··11... .--=Z ~h ~ ~ '~...'r.".~---~~-=:. ..:.:.. a do fuseei Care-or s1 maj de~irat. ~ bu ze dub _.~. _~_-:t. ~!i .. 1'- ~'h-::. ··~-h----as:-a~--.. . ..'. m~ fra. tese eu la pinza.li.'- Hel. ~. )J~:j) J:)J'" -. ..-m~mV p~ / -~ m~mIOd-ra tu dor mv/ I #-. la Care-or si rna.~?t~J)~ 7e.~ : c ~~~3 -71 Oare a cui dar if due.J raz." .::-.../ .e "m •• .).. '--1 .._ ma Ig ."_ .sl mal drag di ei I-oj pune sa elnte-n hunza Pln-o. mititei I-oj pune..rv /UI__ I Inimii supdrdcioQsa (bis) Ce sa-fj dau..J! .". ."JcI. sa I... . f /-am jJlI. Jlm~ u ageD £#$Fo I - (1- [8 101 In - 101. I-oj pune 10 depanat.~. t -til " ..~~ mal ~ /a m . " . I ·1J.te ~. ~~ .. .!Ia" . . INIM IOARA CU DOR MULT II idem 3511b ~ .. h· ~ ~.filtJ{3=g I To."'..> '. f=·· . 534.jar. .' f . 4J. . --. /e •.. " ~" ~ ...~~ '" -~ ~. . /8 :11 J/. '. .. . .-------~--. la/ /a.. .".:r~£ . /8 /<:7". NJ:l 817/i19 M oljerato 533.1"-':: 288 ~ .. = )P.:.'.lj:·J~· do n. .. -.i~:~a~J~==~~~~~E~~~. la" la.rJ/ [d J~ .ii-. jJ J ..-L~~~ ~-:.<-----r-~-::tJf ~."'.~J.mlOd -jJ tJ .--------- .== -~ ~ -~ :.men! --.:.Pc-' '"51 ..'*1I" ~ ~ ~ JT J. ~ ~ -ti..:::::..

supdrat De mulle Idle m1nal.. Care om hore~te mull Zice lumea cd-. bo/und BoJund nu-i. mdi... 536.oard-te rnoi loane Plnd e~ti srag la cocoane Tnsoard-/e mdi Vasile Pilld e~t i drag 10 copile Dupd ce li·mbiitrini Celt:' fainft Ie-or url. Nu·ibo/und pd cum sd ~tie Cd cu e/e sd mlnglie Bo/und nu-i. HORIL£ PE Mag B 18/}t.338 -------------------------------------------------------------­ 535.. TlNERETE MiNORA FlOARE . as~· /'" /u-·me~ !Tle zjl {!Ie} me.. t --- . 82112259 Mc).r ~. Me· ..juato til '" Idem 3J6 :: 110 ~f-U~ :11 jj Ii . lor porintH mnj·o rdspuns Cd am iecioril de-ajuns Tn. .]/ AsrA lUME Idem 307/.. Hag.. cd-. ): J' ) /e Ip :t pL.. locul sd-l batd Cu de-ace/e se de~teaptd.Q). .:cr a t· ~ = 104 ~t r ~c.be raJ mal $1 pdrilltU md silesc Ca sd md cdsdtoresc Eu l<:>-am spus pdrintilo[ Sd rnd mai lasa fecior.'.

:)or 30 jl\llN~Wn~lSNI IIOOl3W L .

. r8r b'~ ~-. B 2 8 / J J J 2 .-58ani Dragamiresti ' I err rf? tJ:-' ±=.-----. a rr e1 a IFF :11 537 lb.BARBATESCU DIN CUHEA Hag.. J =138 4lt """"" r?! r" ~ UC ~==IL:r~· I ~ ~:.. Allegro assai ~ @ g~! It r' - Sf ~r __ ==-1· rr I . 1I"!.:~f~r til p r a I 'f r fr ( g \I ..-. BAR BATESCU DE LA PETROVA .......r--::.--- ~ ~ Int COf/aei Gh.---340~----------------------------------- Jocuri bdrbdte~ti Borbotesc 537/a.~..

'! O'1A NIO JS31'18H\f8 .• i ~~{gJ .~~~ " • '" :::::: IUD. #I • :-": ­ .If'£ l j ..PJOOf] Duaz-luD 51 -9Joo1J 15 'lJg IU! O'1A '11 30 nJS31 YSHYS '6E5 ..1:~_... OJ5.3iiV QJOOII1-IUCS[ .LJ~31=£::-~ @ fazl inr'~1 Ii -196! }JOIlO} !J01l0] GEL =" ~ :=~.

ani-zong.. BARBA TESCU Jdem 223 11.3 4 2 ...... 112....---.. 8141J031 inf.. BARBATESCU DE LA SA PiNTA • Hog......50ani-cet Cavaci Gh. -31........Sopfn!o . 541. 1961. Cavad Sf.­ 540.

....­ .....[ F ~g J I €J@ I oJ J~jjIjjHj~ ~wt ' ....W t -¥JJ--------­~ J trn I W J UJ J tW ~ ~...... ----£p£ ......OJ JUI [8tlllB ·fjDH nJS31 V8HV8 'l~S + + ..'1 AU 9 I JB)~ lAV ~~ .....UDOI 5DIgB ~DUJ/Jd....tU~lr~IJDOI PDt.....~ sor ap ...pfiIJJS-lUO 'It -a.@ I G] ~:JJllb' 5-tT'tl tiE' I Jj . ~ WrfJE~ca I ·0 I ./soli g60!OUJO l qunpJ06-IUD fJl-UDjaiS :JDa/od fJJ05UOI-lUD {[-DJopoal !JDtlOJ PJIUOJ .... I i .. E£ih!fi i £lU4J I ~]'11 "B D D I ~ p. -S96l"UDJ OGL = ..a~ y finn I ~ Qp/] iH) I J i3JJlltli ij...IIJi} f9 ..

~. • .~:'. -/: .\!' _~1It"."..... t ----. ~- ----- .....s·luf /.: .." .•._~ ..'-~ _. !)aip~j Dumne"ze.--~--- ..... " ___ A-.tCl-! fOeL! bQ!')rJre. ..i(...-. _ ......!.1I!-..._T.iIi'...1Ii@i ". '_.:-"::1!"?ii...')~h (:lji!. ..:. " .."..~.nq Hiil r(1 ae da' uP f' fdcui a:'. {1.::- .. -..'f'~ d/r:cu-r~tr'-: t::J..-.A -'.A..-..:.. .344 . .L·~..-.. • . .J :!O!u~ C"it1! ~ U i. tum de dc' A.--- ---. • ."J'i..). .~~i:. .. :neif'" .--_... - :Il=:...')\' Nici oela/d n!: ures!:'sr. __ ... • t ~ ...~­ .<-(~r'.. --~.~. -..: ria! tUfa de G•• :\Jumni dsto !Oc jl Joe ~d md bag ir. ut !t..1ir?ift: . !C~('!r 543.'~. -~. ..:' uc. _~ •. . ......... -.. ilif .. .•.!~~ .~lfu cj. ". •.1 S... ..'.. p(ii':: {lo' ..---~ - ~~~TJ:-I:f'F-i~~-·t~¥t:~:=~­ r..:'.* - .. ilfl!" 11_ .

.~::..._­ " .t..i lpar..'7 --' _:::. J [I'"" "--+-----".~:: ~-. H} 1.-> • •••• i: • ::. ~- 11S3N1N h .._....~~ . lUi Jor '11 9U3W ONIJ .. ~OlIHOIJ3~ 10J31NIJ 'S~5 .. -.' . -._.--. . -_~. -­ ~ " :: .I 'on PW ldaJp I-rw nwnIp 'wnIp ad DIPW !nupw!1J o(po WD-Il 1$ ll1(nWnJp noun( 0 OJ!)W ..:.P(M dl nu 'PJPU!tJ..¥.'.

. FECIORESCU DE LA IEUD Man ...leud ~ L err -... t @a~i~:rt hELf! ~..346 . ~ f!:..:p- q Inf..:--.... Covoe! Ion ........ drag Dragu-mni-i fa veselie eu omu care-mi place rnnie S46/b... ~"i~ .{} ani.. ! eu cine m-am inti/nit Dragu-mni-i unde-um intrat Cu cine m-om adunat IDai Dragu-mni-i 10 mu/d~Qg Grigo! Cu omu care-mni-.. juca Cum ii twge ClI areLi Aso-oi da eu pticioru Drugu-mn-i.vioara Encus Gh-J6ani-zongora ' 1961. unde-am venit Ai mai! Vas...~--...""'" i ~ V" ...JOont'.... =150 I ~ ..vioora Covaci Gh..­ Zi-mi cetero~ de bout Ste' ! Nu mi-ai lis tare demuJi De clnd nu te-am auz1t Glasu' mni s-o amortit Cetera!. -I. B$jj=fri ~ *~ (!"'~ tl y... o$a-o..."...> de po lza Gheo' cum ii z1ce...BI6/2912 ~ Allegro assai ..

= R r rft:=r bt r+=F~t-~~:L+~±:=~~ .: :. :::L-+---:=. ~ '"". bf [bra "" r\ I ~' jj.l 51 ~2=. fIlIL-1iJi .'~..:M:-'F~~~:-. 'r=-=t.. I C L ~ ~ .. .r '1' bI It! I i gE..8 ~ ~~ (I) ­ I r-: .) 549.. ~& ~J I urEEr EE __ .. FECIORESC Hog_ 8J8/872 Giusto Idem 32} ).:=. C!t1 E . p ~~::~:'j ---~-~~o:==::~ I':'L -'­ . _-?-. -I ~~iJlb-==.Petrova (f u -- ~"_ ­ ~ Sf . . ~_ -~~-"-11' ~t =~=. I I ' 1::= ~ __ _ ---.-====---=:'--==:j ~ :----'-b~ iJT aJee=--=t bid =l--loj __. f Allegro '*= '~~'--:J!lu·~1·---..::::::...-.J. . /000 ...__" ~... ! W· C . . I ~ IDC .. • . ____ q " e Lalor f -270m vlOorc Petreus 1 21 ani-zonQ Covoel' Cn.. -_ 548.~~ ='F. . ~1?. . ~ ii~ .'~ ~ J~~." .¥c.IIJ -132 f' n"....~~~. ::J. iJJ> __ II : - - ·r····­ /""". if II· = .':::J::-:_t~_l-=q_-+ .::t--=Y=i:' t ~~ r f g.----i-'~ " ~~ P 1 n qq n 'k @ I tl !.a=-=== £1I~6tF .1 ~:et--...a= --EiF~--J _ .41_:± it=:± I & ..t:~" ~ (f 8: $..' ~_j_ ......I~-'=T.. Ill.' I cr ct:.=-. .....'If --------------------------------- ~~47 --­ 54Z FECIORESCU DE LA PETROVA In!.20 on/-tobe 196 J. B11IJ094 -. "'0...3i --r-+r-_if:t:::~'. : YlbtjJ... --____ ~ ~~. ~·q£?i IW ~. ~ ~ WJ 'j IH -.=.-.~f~:'~!~. r--- ­ -'-='--i.. j.p .-'ll. iL 6d ~~ Allegro.. Hag.i .J"=. # . /"".. _.::=1 . FECIORESC Hag 8 J7 / J20} Idem J2. ~. ) c--. J ~ • . _~___ _ = ~ #~ ~ ¥ I ..' -=i=­ .'i: '~ @@nJ:III:nltVllb.'. ~ '---. 1'_ -t..±=:E. .- r-. "Q_ bt4=5_~tffi=t~C=9:E--=:o..=._.zr~l€pF~2ff~ ~2-. 149 - / . "'-~~ ~. t t=id ~ P =. .3 -+.

J.' i' il'I . i! ' I ' IHI LC'> LC'> 0\ '\f -.1 I.n 1.!! 1. " ~tt1 1W 1f I' . .H lI~~1 'I..~ II! II I ~ .1..li .! ..' Jilli I ~Il' i lHH I! I'1' I'.• ii {Ittt~ ~i\ ~'Il." . III . !: :' .'I~' I! ~( Ie .: I.! "'\! II [ I l k '-t'rTl .i ~ I) f " ' I : i "I·i .. . I• .' 1i i i 1i i '>..! I . . I ­ I...~. . ~ t . :'. J' I ..:!! '." I ".. .~l\ ! In (~.liJ 'I.q~.1 ~~. ..J c::: L. .. ! '.I "I . ~ . I I' I­ .1 flRi . /l-.. 'l'i.... . ~ .11.i~. ~ Il' ( Ii i. ( .II~' ..I.. '''1 H11: I! . .1 .~ '" "i . : j'.illil "IJ.!'I l ~ t I I 'MIl "'1"1I lJ I I . 1 HI. .. ... \'i:~11i i I.'. ...i t . : II: j I: :! : '-i'f I .. I ~! J . l·u J \ II ~rl. I '{J \ I .1~.n (.: 'I.. i 11'1 1 1 j . 'I .\i. \ =:::\ <.. t.. III ~ '1 i' (I L.. IJ Iii ~ ' I! !~II' II til i~i ill i liiU "l.~1 I~j" IIJ ~! ~ \j. " .. It.1! j 1 jl~ ~'~r+I~iJ -rl : j .C'"l L.I .I ~J' I .d& I "I~III '!Il~: ' rt' . -".ti J' Ill!: 1'.. J i _: \: [' ii. . I I:.l l II I . .. ~I" I ~[Ii ~ -...I' :.I.:: i '~lLj j ' !i I .: i j t-­ c:::> L. ~ . ' \Illl. ~.I 1I i . iii I! I'.f .ii. \ '-'.I.: I~I.r' . i : ' I i '..I' ~1 ". ' W. I ..j: I~ 'II \1 ! ' I IEH.• 1 i I I I I ' ..i.. Ji l~r . j t .~" 11' ' " ' . .~ .1. . j -' . I: .!l~. II ill. '! : .I: I ~: I. I . i 1111 II! . . ~I I''. ' 111\ '!ir!~ ." ). I /'-1 1[ [ II:' i.' .ffi~ .T I \ ..• ) i.1 ~!u: ~ljl: :1:.t..L.I"II1 .1 il'll l Itllt! (''\.<:( ex:::: I c. "I'll..']:.: ' .. .: ". ~. .t. ". I..I . '.I [Ill! '~'ii! '~"'. 'I'..:~ .·I~I. q. H 0\ . I'~'I r-'. ! t ! {.1'1' i It1l L~ I ' I I.1 r i 'i i '".) . l !.. I" .: I.1 j. 1"1 I I.! c' i. t! tr I Ht tII ~'I '..'. ~ <f! I~ .1 '. "! I <.. 1rHl . !" '.r. ~ U { II~ 1 "jh i.I I J. : ~I' II 'III :' "~I· I!_ i..-. r ' ~.. ~" .. '.. !.~ !: I ..... -".1 I1T : !\II. ~...r <") t..: """ ~ ' 'I I' . i~ll.L.J c.. .~ ~1~ 1. .: \iL.' ' . :. ji ~ .":. II (~I I I I rI-I.: .i .:.' .: . ++. I. II II lJ t' . I11I ll1 c.~ ~'".t.! .i ' t ~~ij I : 4Wl· \!j ~~. \."..'H" 1 !t'. ~ r"1H '1llJ II I r.. " I " t I: . "i I I uU tH I .' .11"f " ri I I. I. I .1: . it:. ..1.' I f I i . I .:"'i~I 'l''I t1 il.' ' i: 1 i .~ . .J U- IIiir'~.C'"l \'. ~ 'i..!."._!. ~. "I j :11 " ~I. . .'tL III • I .. . !" '.11. I~ '~1~1' .1 1 !i~ i (~i~ ilf~1 .'' .' ~ j " :1 i "' " i j 11 . t l.I i:\1 .I i . :1 !tliH L'lUi ~. IH-+ I.1. I .ljl! !' I ~" I!II ~!! I_ "I .. II J.'.. • i .t I ".1"II II til'!. .1 I ft.. ~ ~ili\ . 1 ' 'I II ~t!... ..I.. " I II. i /~..' "'.' ~ i~"11 1I ..-"! oJ' i. .:. 0::> '<. I la1 iii! " '\1 II IJI i i'I'1 • • il IIi 'I i 'I! i'HI I! :.' .I~I.. ".lIiii.: Jt.III.~ .. ~ ~Ttt.\\ I ~'IIJ' ~Ij !~!'i : . J ' : . j~1 1'1 " .1.. . ! I I ~ ~ ~:: ..i . "~.L.(i I ." ..1 . f. ij U.J c:::l : i c:::> L. I :. I ~l l "'1. wql I! l 'I .... i ._".n. iif·~:~: \r~i.1 I. .' ~IIWt ~'k.

-"~".­ .I .''._--_.... -~-....111>_....1IIf 1fT._ --­ . .­ -.- II '... .... .I::--:-:':~'-­ _. .... • .¥ _ _"._----­ --..~-.--~ .. _ ..i'' /.. ..~­ .~ . . ) --ii..~::'-::..-----­ ···'=~~~'~~=~f~i:c~i:z~~¥"....". ~. II / ._ " ... _ . ._-. ..::~.. . .~ -­ . -..:-. . ... _ . (i IIM~S 30 )0 r ·l5S -. .-+ -~-.11..... .-.. ­ -. . _ .. .-. r. -.. ~=-::-::•. j • . --_.... .- . 4' • . . .._. " .. .. • . .._4W >~ " ' . _ ."..

350---·---­ 553...?:.~ set 1m mIDIII: mREa rere ~~~ $1! r r GfJ u Et I J]j J = 164 . BATRiNESCU DE LA VISEU . DE SAR IT Hag.# mM1r glmtm IOOEW'lmm IJ J :~ 555.~~ f'IL u ~tf--~ ifF I t: I ~ " II 554. B76/ /537 ±~'" . #--~~ ~ i I b£ i \ _1 J ::155 Idem 105 -f4==dE± ~-.. I i . DE SARIT Hag B77/1077 Aiiegro vivace Idem 32J m I u a I r .~ i .

..- ......~Cf: ..... ...... .­ e ....

. ::. ...._=.. '...-~- ~- . " ~1·::'---·--== ... !'" ~:. . . . .i:.. • _ ." _ _"!i. ........"''4~ip./ 558.. < ••. +' ---~-.... . .-:-: I • r .---""".......:10:}-: b· . . .". -.. . ill >'... ·. ~ ..'" '" ~. ...... ........---.:...111.." . _ ..S . " _-r'_"''_""'. ".... .... "'f . . -.. ..... ".....:....: ~.. . '" ..... == --.~~:i. !er r . . .....l.. '" • /i.~ ... .. ry: :. . "'it. BATRINESCU DIN IEUD .~-~~. ...-iS. ~~ hr... ~~~._.!!:..:~:.. ... -..

....4 .." . .. tlr ... =-II..' :.• fIT.. - =­ ~ ---~-----. ~". . .== .. ~ '.~ " to nql~: '" '­ 1· :. T"" - " " ­ L .. .11. .. • '. ." ­ -- ..."... . . .. # - " .. ... -..." . -'1-­ ~~-~t~~: .. " -.. .. ~ . -. II.~ _ _ _OL ~_ C... . .• --.... ~.#:= - .. 1 " :...- .. •• filii· "7: I .-~--:--:-." fI.. " " .... 7C:'.-·L . . - :.L-...:4:..' . :"...:.-: .• .~L:.- . :~~ • .- _'.. " -- #I ill -• - .~- -to _ --:" _. . ~ "--= . ... .--- ... ....l~~ ..=::::-.1 :.­ . • ':': :". ..~ • IlS3NVN Vl ]U V8HIS qr.. .•.Jj. .. .-= - :~'.­ . . . . " •" . ~ ......::. .'" .

:.---354--~------------------------------~---- 562. '" 564. Hai. B 12/320 Vivace J =180 .-- . sa umble pdlmiJe Co /0 dine tdlciJe .. ~ FYi E.. r?l nT! fJ Idem 557 I ~ • I.g! II 1 563. Mag... JOCUL LUI VILI ... . SiRBA NouA Mag B 74/2586 Allegro J =142 Idem 545 oJ . ~ • Focu vost de cisme noi Cum v-oi rnuie eu po vo.­ v r1l (if :11 \12. SI R DIN VIS EU BA . .

iL~E±l~~±~=~~5lEfE=F :/u {/f·ta -.. Hag BIWBII J tmJ1 reF 113 J" 184 Presto rf m .t>J ~ ~ .ves Unde i!$i petree neveste BarLJatif sa nu s-mete Ie If:> P~n.\jiwl..) sa 5~d du . ~ q. bf pf=... I _ o n t i n o (JJ'40) Un-de fsi pc . 566..1 -£~ ~--.. . Ca /a cap ts eLf . JOCUL LUI VIL! . .355 565. cop tf .~ . o !.Iii v nu s-a - re - If __ C. ~'.l966-Birsana ~~ 1­ ea-.o(~ . Sa s -adu ne sa pEl rconi VOla buno sa ~I-O i(w(} pfuncIi rnar._. :nd ti~i ~dru rn{--. ese­ cucu Se rJuce Si-i porti dOI.5 MARUNTEA Hag.. NU CATA CA..2 [ae rT!! _'7 .--l..p ~ff Eff4$/ J JJ E=jI Jdem 545 3 .free ne - ~i~".ft) Ii~. 4±:.)Sa nfoQrce In leIsure n Cd i~i(irb(Jtu-i "0 Cd mwnelf: ndcaie:w . ~...:-~==jitJ'=={.JJtf CF~ .J -l I Hag.! ot .sa &tt~i C:Jfl#.. ­ ~ --=:::::::::c--.----"-.38 ani ian..@.. 874/3290 Allegretto ~. k-¥i::=:-_A~ "--# run fpB _~ ___ (nt Blrsan Maria .'e-fe -- ju --- - nf? __ .: 567.s2-i --. ~.'. .:t~~Jk=t2 9#~ ).- fY7iJ- fhi' Cr.r... UNDE-SI PETREe NEVESTE • Idem 343 bY I ? ? ~rEftj . B28/3314 l Jocuri femeie~t..7 -.. C-asa-i rindu-n 60tejune Neves/e/e sa s-ariune.u Se duce-n lurne 10 I~Gosd (l(j ~6.nf.:/ a tor? --~.-a.'--~ + Ne . tFgi?r ves - ~ - fe Bir-ba . ~=F--t::------~::---:-"-------..min . t) J ::120 '--"-'-" ~"-~.~-) t :..

• i111 i.. rnuilc JUC'fU!1 .. ". 1'0/.·. lLt • w! mi·GJ (int U:..)!!"-!": /!)/.""l! 16 .5.J _ i1ME dE' •. - r . {··ant hli'ffii JUt i > f:. (a iit"I:t:~f:j btiqdtl~ :r.· L\:dd"/f~ io(":p h·lrt:H11 : !)I~: un ni.rot lUCfUri }i mnie it)i.. >~uj. ia. r~. bdrbate calicut Lasd-ma so-mi tin drdgut Eu drdgut de mi·oi tine Scirbd·n casd n-om ave. • -- • . S"dL 1(1' ic. LA CASA !""iE. c.. j'f. !)G. .' ~'. ."..t"·le. la. ~_."d.n~ j". :)'d' IG fino? nu sa "iiI:' -• la..'f(' j i ...} Co pf'treci iJU(I. /0 Tln.l/("UCI!"" $'(1/.)·w I._ . E J · r.'e\:·:' i.' l . . <.sale.. 569. }a.568..upIJi dute-n sarc'kie .~:\!(/ \.uI1H?:'n./d/e'(1I:"Q..' j )--tl. d )di !.'.I. {)(l. {If I. ()m('n i ... .. q). !c< ~ -• .' [lUI/uk '(1 :.i(-'tift: in '-i"'.U ':. }j{:. lu '.-0:T1 luera' ".>i. la .'(" I'"~ nit'.'-..'Q . lai.. lu. Unde-or sj Bdrbatii sd Unde-or si Bdrbatii sa I ." ~ .~ ell lai..0E SAUT LA BOTEJUNE Idem 1'.1} \0 -.: :~. ­ -• babe bdute nu se uite babele bete se deperte -• /VIa. /n Cd petreci /)w.d S-oi. f~i. ~ • ~- .. _'!.4 ~ • ..:-.'.:.~{ ..': •.-ilf lolt iiJ Vt·'dli:.' ia I · om 11W. 1llUlI.i ·'U l-'e\dj.'.- . Co pe I: t'(.L~ III .· I(i..>U de (. .

5tt I £' ! Ii'. .IAN . ~!'!I AJJ . W 1 ~ 3 [ fs7T II. ~ 7?Z waPI If: . VS~08 Vl 30 VIllH .I 'OLS ---£9£--------------------------------------­ I l • . EB I r J r-.)1 J J r a! J Jj J I r. I~~. .r J r.. a I .~'&} .e I t: '/ /.

..--._­ 3 ..4--~ • ........~£~~~~~~~.-~. . .~~. ' .' . ' .::=--== '--r----:--­ . '. ~ -.'" '.i-::.~~~=-~=~~ -~. !I C:*.. "'~"" m· 4ft .

m'VIIIH!ANl 'liS .

---360----------------------------------­ S72.INViRTIT A DE LA VISEU I .

b'. - @ £)~! na]3 ~11~ t Vl11HIANI 'ElS v ... .- t~:~ 3---.._ ... . I . . '­ BE ~ 1"1 ? ~.IJ24¥4jfkF]...J' .::-=~=±~~::::aI:W If':--:~:-. """" ill £J m i pm iiji n 1@ ~? r '.'ti J j J '.:.-.~i~ I WnJ ~.-----. II...-. G¥jiJ tJ I P ID I tr at i r' ® I L~ 00 =.N-&J fj 11 .~I!I]: r J Ji] a. . - (9[­ .? a t: . . :. 'I " ~ (t ~U. ! U ro ~..~ R. \j h ~ ~~ Ire 4!.. Ii r JF" .:r.-(:~--.*.::..gj I r J.' '''-.i .3 I ~ SO 2 I U. _ 51 tj ~aS I 4 j J t~~ • E:'(j ~E I -¥ I t.~ _~.t~:rJ-:ng! -.. ~ r '<.? ~: 1 QJ t 1 I ~ .\.~ ~P@ is I e! .FG t-ti-m: I I Zf ! eim I h9~@ 3 =.:...] n 2I ~-. : 10 Ji±~ I ~ J J I] iEi L I Ji.J' Hlij I' ~ t.. '1.1F.:. 3.. ~ll r Htl I H n I D Hid I a J ~ J I n lOa #.

• ~ • . t ~ f ~ . ~ f ~ .. . E • f ~ • 817/7[11 ~. 1.':fv f ~ .:' I ~-.......r .362 .

. [75/ila .. • ..• !Zf UJiJPf ltVLI86DN '1111HIANI ZLS y ..'JDN .

~{~---%~ " ~ . ti_·~~~~~-3CI--~~~_ '~I[§U~Y~rj~r~I }d:~' :J~a§j~J~I~EJE·§Et~I~68~.• · =- .~btI~: ---.:c~·... iNViRT ITA b 17/ 5JD Allegro giocoso Idem 32 J J .~-~-==E:ti~-&.~*:~III:~(J~t~rrl:i§I~EJ~-?-~t~j~l.. li!7/~97 Idem J21 • : M • *~~~E}S~¥fiT~[r!El~l~jJ~.' J - t:t:t 579.:JC}~~~~:. iNViRTITA DIN IEUn j - fi-?:-.. iNViRTITA He. ".Efi~-=:=--f'i~~~~~~~~~~~~~~~§~ ~~-:-'c~8... -i • ! r ~-I r­ --t--:­ -iHIIf- ! ' l .. 58D.364-------------------------------------------------------­ 578.g~.:r=~~~~==..194 - ~ :~t==~-i Q5 ~ ~--23 "- F r fl! fli I ~. l I f f . ~ ..

...... . ... 3M091H9 Inl 'l111MIANI'l9S .... .S9€' ... ..... L ..... ......fJ~l f I i1 dO 1 ..... 7Ll wapI i..

1 582... .--~ 366 .......­ • :J 3 3........1NVIRTIT A Hog B 71.../186 Idem 271.

a! j~! l '" --f .. ._A __ ·~_~· [l { WJj!f VZI108 HiD til' 11' H j f'l ~! i .

19 Ont..8 anl-cetE": Htflfi Vastle-20 ant-lor: leordean Nutu-36 om-str.-..!fT bl bPI Ef tt J :!II: '@lit rB ' - lir 1 .. Canto Toader-41 ant -cetf:r Hos P6tru.. % i ~j L J l' . iNViRTITA DE LA BOTIZA Hag 83DI1724 Presto (3. Q: . I L If Cr rJ I F t 1 1 rfi r :II :Iff ::It: .1/1 1'. . 1974 -Leordlna ~' ~ tVEtTTita.41 ani-ceter_ Canto loan .. J:: 184 Itt+=+ ~::r Eff L ftt] I [1 ' C .. iNVIRT ITA J: 190 "'v. LfJ ~ ." .~E g lit ~E '1 ~1 Lf£~r f 1 t.I joO ~ J:. ~ ~ .. ....80tlzu ­ [3 I ~ L il f: fL '~ * II.. f!..ZOll" Bobocea Vasile. 0E INV IRTlT Hag 816/1589 Allegro Idem 106 (0 H..: '" ~-~."/ II- . . 584.~.lOne ' 1961. lon.'JI jJ< +t pm e . 214 f!.c 585.~ • . ~ "C ¥ 343: UE=f#5l1 "C 586.. In!. ?'. ~ tt tt . r -• Hag 821/ 25Z6 A lIeo ro Inf Hittll loan -1.. .----368-------------------------------------------­ A ..II Ont.: I Li tI C ~ I J f! 'i' ~ ------..

. :2 tr:r ~.. Ei! CJnd eram In vremea me' Ceterd nu-mi tlebuie Cd era gurita me. ~ F =.. md/ == 587..'-••> A/V • ---~..g--" .M N-am Bilrutat de cJnd-us MJndrutd cu dlnte puB Dar amu-ol siJruta 71 inC Cd . DE iNViRT IT ::r!td.. -----i ~ I-cefer: -zan.:.. . .-. Cd se uitd.cetera Boran Gavrifo-20 ant-zang Flarea Vasile Cilcu-I.j =210 "Zl.j ~ ~ . md I Ei I La eeterd trebuie strune Si la Joe pieioale bune U ite a~a.. - md! i Ei! U nde aud striglnd Ilea Tot acolo lmi sid mintea Cd al$a a eheamd pe mlndra Ei I Unde aud striglnd Mdr. la mine Ei I Mi-e rUl$ine de leme. ~~ ~ ~j #elfi gar I Ui . I ~~p~~ r.5J ani. z )r~/ . I r" 57 i ! . ~ -.zong @f~ i # 1 R . .. rucl nevastd Clnd oj bate la leleastrd 8d nu md-nt1poastd-n eaBd.o pus .B ani .n ochii me.. m-5tn{..sfng JO nOlembne 1975-ieud rFt1 J til I H& ~ :~ . I O1j E! I sf? r r IJ=# W E) lID rfll biJ L..'.. f ~ EEr IT? I § ' E..-­ ....I pe mine . --. .. ' . (• < = in!.I mJndruta AI astd mJndrd joaed blne $1 rod lnvatd . 8161 1190 Allegro ~ !> J'• . . I IE . I .... . I$i mal . . Hag.i. I ~a :1 /-. 369--- Hai mlii! Plaee-mi mie a juea Cu drdguta altuia Cu a me nu Joaee nime Cd mle nu-mi pare bine Hai mAi! Lume dar Dragu-mi-i cu cine joe Cd miroasd-a bU8Uioc " Ei! Jueau-a~ ~j eu mal bine MJe IUl$ine de eopile Cd sd uild-n och.~ ~ < /~ §J AI! Bu pe mJndrd clnd a vdd $1 mallueru. COVOCI Gh a iaanei.. •• . Tot aeolo lmi stau ochii C-al$a-i numeJe mlndrii mdl Ei I Nu vM laid.

.­ ..s:r.3'10 o r.:':'..~i1JR': ~ . ---.-­ •.=::::. Z.

. -. ~ ~- ..# ..J .~-. ---­ -­ ~~--­ '" [ _. __ ~_<f_ .::1)8.'Ii~~JJcif[~i~~cfil<~1Eii~ I j i ..\1/. tUI/O!:U VZL108 HIO V 11lOdOHl 165 lit! waPI 111HIANI 30 '06S '1/ v ---llf: . • de l-.

mdi! am a mlndra tinere Si mi-i tare dar de ie.. pdlincutd De te-or chema Mdricutd Te-a$ purta 1a curelutd Si te-a~ be dimineata Sd-mi astimpdr inima A$a md.. • . TROPOTITA Hag B301 J321.. _ . Int [ovecl A/px.----. Am 0 mlndrd $i mH dragd Cu ochii ca mum neagra Hai md. tE •.52 ani .~ [= 593. 'I Ie.~-.l. E§@ I 'j -.·ovuci P6tru.'­ . • 3 3 ~J ] Hai mdi lume dar Pdlincutd. . -..1.1966-Bi(sana "" CJt. TROPOTITA DE LA SALISTE • Ill' Hag B301 51.. pdlincutd minte bund Te-am belut seara pe lund Cu mlndra care-i nebund Hai mdi. i _... ~ . 'A)'G­ -• ~ t9:~ • Ai ieoro t m1 I !! j i j IDn. • b5 !i •• II IF I j id' . I am a mindra $1 sa sie Si 0 cheamel drac Melrie.viaora .372--------------------------------------------------------------­ 592."'--J/I .19 oni-zong. idem 221. bddi$or Nu-mi trimite aUta dor Si pd tren ~i pd vapor Hai mdi lume dar Zi-i cetdra$ de bdut N -am bdut tare demult Cu mlndra care mi·o pJelcut Hai. lume dar Eu la mlndra dnd md due Mi-i cdrarea pd sub nuc Si drumu pel unde apuc I I Hai mdi.: •. Hai. i . .... bdditd.

. .•....i'i....---..­ . _ .------.!~~~~~~~~~~~~(~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~ NIO 10V8 30 '565 ... .1 "'C 7:':J .--_..._ ~:~~~~~~~~~~~£...- -- .. -- . _.Y r·-·-~--:..

.. DE BAUl £'~ jfir~17I· :t@ ~Tru-· v _ ­ ~~F Ef 5' I-E!t@ lUg. !~@~ .374---­ '* "rEEe r-=t@fL$lEc n ~ Ettr1igr-r~ ] DC 01 FINE 596.

.___ ~._u~~~.= ....' .a::.5trig Florea Vasile a Ci'I clulU! . . -F I ±. ~ ..~" "".L~~-+-. -IfIJ..11'~ ~.~-=t=LT=ttLi:rqc:~ = .. ------------------. .~ . J"~"[ r rf' 6: Lf--r rtT..- . '=:1 ~ :~-. s-audc'i peste tarc'i Ha..1lJ • .... -~ / '.::t-T-1~· . m'_ _ " --- '.st rig IOn 1976· Jeud - ci!f n:c~:pW ¥<Fb-f"j +!.---" ·-.. Covaei Gh a ioanei-5J Oll! cetera Boron Gavril6·2C anl-zong Curea Joon a PetreonU!Ui ..._-.. ..... J. " ..----'. -fIlL.~ ~~f/I._.r---r"1 . ¥>fll' .. ..j ...j fIE . . . --r---r• .. OE BAUT ~ =-~ " . ---.. .-. .7fL .11'~ ~__ _ _....____ ~ .~ -:I'::~.J :J?R .. .~ = -#- .--\--.. -­ . . ._ r... ~... .-... Mincam carne de mnie l Si sdrutam frumu$eJ.. __u_-..~' . ~ I I. ..-::. ~. doruJe si hai.4 1 . ~ ~..---. .. "...ti ~F4'---=r=t:::3=3=f4=1 g G"{S~~tIff=F. . --. -'f/I--" . hai.--.:::'-+-+~--------'-t:..£6 1-. 597. --r•... ~ ~.:... ~ ~ 1 + -. ·····-=+~~~~±.....QE~~~:~3_~1'=~---·1 .. -!-g~f£r:-p-i·-r-F=.. =. dowJe hai Noi om bate doba lara So. s trio IUnie~ BoeicolI?! '978..j . n7 [j .... ---:-~'-f/I!.__.. .~i .. . ...... .. . stng LUgO! Jnno-JO am-doba .-~~ ~/-''JIll _ . ~ __ r9 J fFi==Y:-~~. ~ C 3 '~"'T-. a= '.... -a: .. ' .... ..+-.. --.::aJd..JJ'--:'... Cd ne z1ce pind-nsara . . .:::t:':::l:a .:f 598.. "\.._ .' / f/I. peste sat Hai doruJe ~i hai. ...'-:=JIIL. ~. .'r:. ..ct::::-qJ ~ * ~~~e.-f!!".• .. .~.... .$i mjni dimineatd jara Hai.J=:~··:·: u_u:==u ..~' ­"..r=-==+-_:=+_ ... ..zong.~.. .---=~1£~~'0-=Jii'" . +_..--. ---'----r.---. -=t::~·===:~f=='::--=-~ . 'i..'.. ). . /"":. ...:r:~'----.---"..f/I..' ~ __~__..~ ... 375 ----~..r-:. 824/2799 rV'jr'-nfMIVt.... ~. A leg r etta ~ t. clnd eram eu tinereJ Hai. hal. .JI!.~''lI ?~ ~j it-' -&!~~r+ri tfg.~-+---t----.. cit + .-='::T~:J-~.~. .i t t I .~.L_""m..--t:'l "".~-~--.~ . . _ • • . t T ! =..Jr:.:fI':'" .. _ ~_ . l d " f .~ ­ . L ..... '-p --..' .j ..~~-. hai Dau pe daM ca po SQC Sd s-audc'i...:-...~ ~ • ~ / "--------'" L-A !'-~.~=-.~~ fMa¥ .t\ ~~ ~--b' '.'.=t:~~" lJ r=r:_!fff~-~j-"·T=i=~I~-~. I r~ .. . "~M~f!!"'" '~..~~.--.-r-=-r==E=F=------~~~·JL ~: -----~ .~ ~~ ~ efr.. -~--.. ~ . T ·-·--~-·=:t:. hai Hai domle ~i hai. DE BAUl . Hai dorule $.= i20 I /nf.. II -. "-. hoi E hai dowie! hoi Zongora oj bate-I) eu Sc'i s-alldd prin Hai doruJe . rif.\~. .. ~Iof. . _. .. :f!:' ' " ~ 3·~-=1-. ~.:. . J/! _ I !2. ~ .=tt&ftf:t-tF:tt=tJf-T~~-~.... ..--.~~~'-~~'~~~=rf!! C f=Ti==t ~ "':.~ ~ !0~. J~.::::". ' r-r-=t=:.. w .:::.. -. .. . OJ:: Hai s-o Judm dupa zi. .. ....=:.' • .. !l .. .. I I I ........ ma Hai mlndrd sd vedem Jo('u IJ nde t-ai mlncat nOlOell.. '~ ~ .::.~~' .a@:f32=lL~ 11/1' /~ J' . .' tv __ ~'" Inf Nan Gli " Zt ani Vicaro Gopatd lalerio-100ni.-..--...~..~ !.=::j r .. Er .. _ .--..r' ---.::::.-' ~ ~-~-s£r·=!T¥fE:ff-urjfti~..------r--~ . - . E hai....... ..--...

:120 (6". L .~ .J ~~q ctftW:gg EW e I Efif Hai I Am sCl beu binele tot PinCl-s tinerel ~i pot.376-----------------------------------------------------------­ 599.fl ..: jl l :Ftt t Q. BCltrlni-oi.----.sfrigoturi ~ ian. ~ !'- EI ! L jet r 11: Elf ' In!. . . n-oi pute' $-or be altii partea me Hai! Am 0 mlndrCl ca ~i-o cruce La ]ucru nu 0 pot duce Clnd 11 cold se-mpiedicCl DacCl pJoud JunecCl. 197J Vlseu de los tit fit t!.~ .>loara Nerghe!? M6rie-69 ani zangara Nosul Gh of Hartel-30 Dnt. .­ -ill. Nerghe~ O-tru-70 ani . 11 ~"L" r !. HORE DE SAUl Mug 8121553 Allegl-ett? .. DE SAUl 600.

. eu. c :$J .:" I btE Hi ~~ ~ ~ ecutnt l~aJJn) in 3JJJLJJla~ "---' ::. md duc.. po ulita mlndrii-j tdu Ai. HOREA MUREANULUI HLJ 81617501. dor N -am sdrutat de c1nd 1s Gudta cu dinte pus Mlndro de pd di ntil tdi Poti tine vre-o tre. 1970· Viseu de /os int Nerghe~ ~~~~ J ! ~J' It bftlC=Q"Mt.long. Hoi...l t bE F[ bE E I rcrt Elf r I eLIt! @ Ai. 602.: r' br·1 g: ~ 0. ~ iPH' ~I~ ~I~ II Hai. Alleg retto u l~em ) C'B7 ~. -------------------------------------------------------------.0 J 124 (~:::t i ~ I· ./ J: 120 "-~ .'~ . 1a mlndruta lingo rlu Mdderanu-i plno-n brlu Dar 1a cee l1ngo vaJe Modoreanu-amu rdsare.Iru -70 ani vlOarrj N£!rghe:.:---.377----­ 601 DE BAUT DIN BAT RINI ?rj Mag 812/ 5/. ~ ~~.69 ani. fdrd lumnintJ Ai.~ i $" t: C' ELI ~ -~t r 1= f[ tT PI bE FG ii'~ R." ~ IIT r' If' 6{1 !~. ~~. Tomoio96 Vasife Pardon· 2~ ant-sIno Ian. po uIita mindri-i find Ai. pureei.t~rrJt btf I~.' ret I J. mai. dor Hoi. ~ ~ 01!: ~.J U1J~r «=t r: r t1. eu md due Idrd lompdu .. 1ume... 1ume. mai. Hane.

~ ~~~---~ 1!Jiii' ~~~~~~ @~ ~=g+:..378 -~----~--- Nag BJ6/l4B5 601 HORE BATR1NEAScA Idem 598 -• -• Hal.b pi . Hai.i±fFJt. Sd md vezi dnd 01 zlni Or pd noapte.... $i tu mlndrd-j bdtrlni Bdtlnd masa cu bobdii Drumu tdrii cu ochii Zl mdi. 'j ... Bdtrlnit·am mlndrd eu Strifjulnd ocoJu tdu Turd.. Hai. ~ . .-~~~~~~-~fi~~t .. or pd 7i Zj mdl. • "---­ '-.. -iti--W ft1~~···~IE5fmi~W$i3 t£f~F:zjJ_~~··~~~. Q:L.h=L·il~~-bFtJfr~~ *~~ 3'J aiEL IT BMJ'=-=-t=W ~-F J.. ~ - • ~WrpF§l"~~·tE rf~l-~~tb ./----­ .£rvr~ru=~birf..

~Ht:·:: t i ".-.__. .bij} E t--=¥ttri~~-f'FJ~F~E3=T=t±ftt~£F=..C! . . ..----.J I I ~ r-.. . ~ . .1-=n-:=EGrsu-~~li[ E~ tg. ~ b-)::.~ _. zini d 7i j.r:p'3':-. tt. al Hariei -]0 onl-sfr.. -. " .-.tm IT i r til ~ .~:r=-~~--~ ~ itP--Ef g-n ···ljJ_jlEi@=~a tj II . .379 -----­ :.__. 4V::: if _.--­ ~ Hai. Gh. .. ':': 605..~2 606.! Lume dor.~ ____.r::r. DE ST R IGAT !.. md! Lume dor. L !~~ ::@--dtt--~ftff. ..-. !! ~4r' =r::. feb 1972. "..51 ani-long Nasu... . E::J.. +-l.J -t::.. 8121570 - - .-# . ~~~ ~ -' ~ 1. -: ~~jj ~-~~~ " 1Et~ .1':: .8 ~ I .._ .. t-~ 2. :~E kt.~ .i .29 ani contrc Covaei Harie. HANGU Hag.. _ -.. ~ 1-- -----.-~ .I! ~4=--..~'-~ '¥! * ~-r'~_ --f t gp~if=Ll.--~~--J =-==j ._ 5) Hai! Asta vara-ntr-o pdrere V rut-am sd md las de rdle S-amu nu ma lasd eJe ...i:ftf=G == .b-­ /~'. ..". ~' . dal drumu sd iubeasc(l Ca sa nu sd-mbolndveascd.. Vai sdracu hangutu Aista mni-j sufletu Hai.f"' - idem 600 •. Nevasta care-j irumoasd 1 pacat SAO tii la casd Sa-. .." . Covaci Grigore-54 ani-prrmC5 ClJvael loon .r:-~. . c . rna..l: 100 In!...fr.~~·~=Ett=e£::·f:E-~I=~g~====E·· --.... mdi! De hangut eu nu md las De mAar hrdni cu ovdz Cu ovdz de-a cailor Cu gurd de-a mlndrelor Hai. • ~ -..Viseu de las -jt4¥4@ i~ . ~~ --. ~ .: ....

. JU EUJ.111 - 60 g. R ie/ciry 5'.~~ :. JURELUL Idem 585 1 .5 610.l UE STRIGAT lderr Zig :1 .

./'W OGlJ) IV [ ..lDI.~ -". .~ . .~'f i.'/\)/'.....[ ... \.-:. '+"~""'J.. '-~ • -~ ..L 09L· f' -)::O:... 'lBJ!''l{8 l~DW IIS2UPN 196t ... iUO!...Tf~~ 0 .._-.... .

Idem 539 I '~' \i ~! ~: · -• .' . -• - • 615. ALUNELUL OE LA MARAMURES . CIOB-ANASUL .--382 614. :l -• .i 616.. ROATA Bi4/5!' Idem 545 . ­ ~I. I ! ~I I. 1! . -::l - ­ ·.

. . .' "1'. '." . ~.'" -.£4. Ili--r++---~l§1·--L~~~ !7 W -l::::C. r:..--::= ./~ . '... _ . " t..-. br_~ ____ -. ~.­ 1 . ---. . ~ .. "'.__ .~ b ~ '-+--=YttT .....#....-~ . --------------------------~3---- 617 ALUNELUL DE LA MARAMURES I :39 B:1...~ ~ I' b: F[r-btl !~~...-J Nag 813/1716 .~... : ~ /. .$i1=..'-.....t!:=~~-. ~.:.: .. --~ ....-. -..0 to $: H.--:~:--±.. . • .~L l t.:=..~:C~fC.-. ~ • ...=~LE3 .-~ .lCjif#--::::"-~iP-~--==------3 pt-::=--:::=3 '+" ~- ' I I ' .--u-. . r~. _....._!!_-!.f'!-'.. ..u.:h.. ~t ----:jjict:~:f:--_=_::~:==~ T·=r---""----­ --'-. ~ i~=f:=. 4) _ -. ::¥.-..' . ~. . I .r g: 1.'" . ~~.. .:" I~~ .':.'..' r rj'r g" tr C~-! " ­ r. ETiT~c:1=-=~~~~--=~-=~~ ~ ~ .I .. ....~ ..t ." Ifl~ . RACH IT EAUA I ~~ ~ .:.f~-t=. .-:--=-===--L _-::::-..:. .r=l'=:':::. _41:-----____.-.::j~ . . ____.'~' =. ~r·::.-..--=--=::::::3 .'.. C'-. a /--'. ~ ..--~ .r~ -J" :u8r:: :. . J-72 Andantlno.tfft~~. v::~e a _J JINE ~::::n ~1!--~~ ¥RE'Y.i....=-t d·. fJr .-. -'.::f.-'.__ _ 619. .--~-- . /--.'L--..t=-&--Fgt=F. --r.-----r-. .-i.-L- .Ft-.-' } Jdem 545 ~k[t I Cd Ifl.. ~~ ~#:~ '~~... . . '!..~ 2'..r'-.'.. . - A 'ilrn... ~. _ _ _ _ ..+-.• ---~-~----. . ~g ~:.-_-=~=t_: ~ n=:.r·~·~ ------/"_.•• -.--.-.". ----.. "'" •. ' :' '.J: 126~.-=! .:=. i-l.:JlI. . _____-/ .."'''' _ -til-' r" ".. idem 545 .~.---'--~'1'"'- .g.2f.______ ...---... _ _ ~~- /1 .c tz ' .:=ri=r=£:=~JE:r.j ~ "" . ~ ./ -':1' .. ARDELEANCA . . ~-'M_ __ -~" ~..~ oiL'5! 8 71 /"11" .:--·.'. -'"'------" trr­ ~ .:.' -~ "---'-~3 ::t::~:e--r-t·! -.----+.---. : .. ~ I t·"H+~~---=·rfET~~-miW= ~ ~~.=1: -~~ =¥+ E"f'~~" .'_.... _ -'" Jr. ~~~ =ti~} -"~ :~:€!f-r=·fFZ.... .=t=~'~=~.. 1..::!'!:.:-___ =f i " e. i /--"".-------. ~~_ .~...'...._..". _ ----L T • ~... I c:.'1... ~-./'~.{~-+-."-.' iii 0'" --III-. .::... .JI!:~·~_..--~-iII'~~--Jir~-~""'-----· . I .---+--==-=--±.__ .. t :t .::::.----.---~-.~ .- .. j -_. 618. _ /-"'- --~~-- --~..--:----:-~.~. =!.--­. -.~-1 "~ -1=. ~ .--.-..-.'r .+~:=f§=T-:::-P..-g=r---=--.-. +-=e i:S:..7C£.".'-" 1 -!--._ .:I i.... ".'=~. III ' .·~=.:~-.==r=m=~~-~--f%f~=:--t:r-=·...- . ­ .-:. U .. ~ . .~T::~-·---: 1~==..-----.'.=--~ if.':-rl :rl:.' /-~ . ""'_ .'­ .----. .' .d~~rtf:t!~¥-=i -&t~+ tt=~FI i .. ~'..1 . a::-J ~ =-' :.

haia. boi DiU haiuca ell mama Haia lin. ~'.. . :'18. ­ 36.O'Ll \ I J i Pitiqaie.. '2501 52 iJ . haia puil! lHdiil Cil1tec de leagan Baia. . Vactll Izei Vadu Izei Va(\11 . 34.) JJ. 1 ~·. 3L 33. 30. puin mamei Mama cind moo ieganat Mama dnd moo leganat Haia lin.i H. erai :. Luna nona. 29...:u mi:irLt lOiH t' '\. La pierc!erpn u ploaie La bubiHUi(J La [una Colindct de 130Uza Vadu rlOi 11 i j J ". } In Bubun1zil Lo:·i Polenile llei \'adu [lei .'--' ') . . ' ) r"~ CINTECUL DE LEAGA.pu de Jo: Vi$Pll C:(> Jo'.NDIC £ DE CINTECE 1.'1 35 564 2.~ .' [lPl 16 2:)O~} '219(... ') rtli{l BOLiz~ :~ 1 .t 231 .los Bor~a Vi~eu 11 If) 16 11 15 ·17 1676 1106 117 15 15 24 24 14 11 13 2330 2285 2372 329 471 2199 126 1121 ..yi \ 7i seu cl0 os lend 1.~).l. Du-te deal ~:ea.>~~Il Poienile [zei Poienilf. .'J!:) ~'..1 . tu Ilea Cintec de leagan Haia.. haia puiu mame! Hala.) l·.. i. mek Poif!nile Izpi HI 1t~ . lin ell mama DuL clui na da boi. SISTEMIJt OBICEIURILOR ..ior lellcl '\/arin lzej Poif:nile I:t!.} I! II ."'L .14 14 1I .') :?50'1 250~~ 14 .u1llaratoan' Vine plonia \Ieic. Vadll Izei Vi:. . haia.t iu 1 .I. haia pUiSDf Baia. Jin pui'. 26. p'lisor Haia. hala pui~(Jr Baia.N ·51 ')' } • ~. .)~ . '-~7 ~!3. Vadu !zc>. .. '.. 1:3 1211 249U PulenHe lz(::1 Yd(lU t. 31. BOTEGIUNE Haia. " ! i . haia. 2310 :?O()O 2538 leud de J os Ieud lend Birsana Sapinta Birsana Vadu lzei Vi~eu de ..?50. .."} 2182 21gb rzel Dill palme Chiralexd Babete Vadu Izei Vi~ell de ju.

')2. 260 ?74 '. 77..f/.tU I~O . Cintecu gainii 82. La mireasa 134. Cintecu miresei 78. Cind se mariti1 mlndra 79. 7.0 g ~ ':! eci()rd~ lJaia. LiJ."'" . haw : <i!U iu mallie] nrazi'c:' .a bote~filllH' l. 1 . La:a fE1iU JilfHilCi [11 te-am facnt.du Izel 1n [·t 1~:i :!:299 67~~ Sapillta Saptnta Vadu Izei Vi$eu de Jos Ieud Rozavied Leordina Birsana Botiza Sarasau Sarasau Poienile Izei Botiza Poienile Izei Vadu Izei Birsana Sarasau Bon~a 20 24 14 11 -102 225~:l 16 365 857 1782 20 11 ' J 25 15 1tl 1124 584 632 1417 1910 ~'l430 18 16 IS 16 1154 2900 2319 14 25 18 18 521 1662 573 Vadu Izei Saplnta Glad lend Oncesti BorSH 14 17 492 178 2! 1 In 1'1 2048 74 2430 724 591 1218 Borsa leud Vi~e!l 18 16 11 i6 I I • 1 ! .~ Ieud . mnireasa ta 71.1­ ?vfaieran in cornu mesH 75.'iO.1) 59. 85 TJiUi~te miii mnJre bine Veniii frati veniti smori fH)lh le-ti mirf'asfi 'l1na bnna b) InstrumentaJe 87. pui do clIe de {GInei [\ babt'~or .. P . 60.. REPERTORIUL NUNTJI Cintecul ceremoni<'II Vocale A mirt2~ei A steagu1ui la mire (hore din grumaz) 63.ti nragomir('s~. 49. de J o:~ j) . .i UY}l 1:3 Hi 2450 774 ~4:{ Sapinta leud [eud Once~ii 56. A cununii BH.) -" 1~ 14~ Tpl.. 1':' .~ .)0.l ti I ea jl. Hala.!tdrJ8 De petrecu t feciorii jn armata De mNs in ditanie Cle Jos Vi~eu Vi~ell } ~ I . ":'(1 • i. nmireasa 66.3. En ma clue mlndrtl-ll dHane Ell IDa due mindri'i-n dHane Ell ma due mlndra-n ci:Han(~ Eu rnti due 11lLndra-n catane De petre cut feciorn hi Ct. clca. Miresud1 dupa tine Mireasa mindru~ti·i portu I".icU de J 0'. 53. : iiI.ri~€1} (In La cusutu steafJu]lIi 'J 1.~9:l de Jo:. ~ 1601 3U 12~ Sarasa" Bude~.ieu de 471 1244 4iW S4P .'<1 ac nati . 4'~.~utu cUilUIiil ~') ~') 61.. )1. marg fechrii r:q)6 nalld~l Yi'. Eu 1113 due mindri'i ma due En ma due rninclra md due Eu ma due mindra-n dHaBi.\rf' ]!ccl1d<J: Caline$ti Dwgom :~H .. Mniresuea eu cununa 84. :n ·HI. Ramas bnn mama ~i tat':.. Cintecu cununii 67.".trc'$li \. Haia. . Mai mnire. 51. 1 34 2586 ':)/).'-. La cusutn steagului 0.. Para Dragolll..80 /b fl. de Jos de Jrl.". Sapinta VCl. MiresuctS eu cununi'l t ~.\~m ·lB.: En ma due mindra ma due MjndriH palla C'lopn In i Eu rna due mlndrll-n Ultane Hi 16 15 1(1.") Vi[. :> t. lend Glod JI 1f\ . . Pe drullm care mjrg eu 68. Am trimis maicutii carte 1}9. 1 Vadu Tzei Vadu IlPi leud ). REPERTORIULDE Vadu 1ze1 Once!. Maieran in cornu mese. Cino se impletea CUlJuna HP. '. De jucat la cu:. 1'7. Hei tu dragc:i.t. Clnd oi me dupa mireasa 80/a. A colaeilor 83.j~eu de Jo" Dra~lomire~ti > • " )"'f L. 46. 52.ld cA . . Mireasa cununa ta 76. Mnireasa din doi p~rintj 70.1(1.1ireasa cununa ta 81.c..>ii 1 CJ ~ ~GJ :. ell te-oi CueB.. t"l.J c[lSa-i crf::~:e 4<144.. . :')J.! 1 lHGP qg~l 4.

los Vi$eu de . 148. Primirca ndna~ilor Primirea nnnta$i1or La prinzu eununiel Ue mer" 1a cUDunie \Jarsu lil cununie Primirea mirilor dupa CllllltniG \lar$ll la Cl1I111nie De mar::. dupa mnireasti Joell mire<el Vi~ell de .t.. 145.a. 104. t 19. 11 :'i. 12. 1~30.. 134. J 12.Iocu mnires(~j La giHna La 9~liIla 92G 1:J52 3~12 Hi de . . 149. 560 1640 1"0.eu de Jos de . lend Ieud Vi$eu de . 141. 13fi. !J. Varlt! Izei l(. 11 r. 111.los de Jos feud ')elrovd 11 !1 11 11 t1 16 563 534 131 r'85 710 1303 2220 UD4 902 21 16 11 !1 leud Jos Jeud I fll.>ud leur! feud 1ettcl [eu(1 633 1790 122.386 . 138. h) Sapinta Botiza Saplnla Sapinta Teud Breb Vi~eu de .eu de Jos 278 1181 501 402 508 lOt melodU eu caracter de ritual Bocet dupa [ecior Bocet clupa tinar Bocct dupa Irate Bocet dupa taUi I({lmii si de hodiEE'a [oi rnamuca $i hai rna Pasarica fara nume Trimise-mi-o mama l1i(' Oameni plingeti Miii IIi cuconii till Hort:>a lui Frantan 11 la9. 135. 9. 142. 127.. Vai de mine l1lui Miha Bocet dupa fiu Bocet 1a vaduya Bocet dupa frate tinar Bocet la mama Bocet dupa barbat Bocet 1a matm. J02. 126. lOG. btltar n-aj putut litera Dupa . 129.el1 de Jos 20 24 11 623 453 1123 1 .­ D2.'ar Bocet dupa fill Tn moar!e h Ua tu vecinuca mE' Vai de mine mai ~1iha '(fa de mine mama me Bocet Ja mama Bocct la fata Bocet 1a f Bocet la scoaterea l110rtului Bocei De dnct so dus de mnireasa Bocet dupa unche::. Bocet 1a matu$a Bocet o de mine ~i de milw Bocet dupa var Bocet dupa mama Bocet dupa mama Bocet la batrini Bocet la duma din 1817 Poienile Izei Once5t1 Ieud lene! Once~li 109. ! 13. 143. Cintecu so:cacHei 1a nunla De striqat la miri Dimineata dupa nunta Cintec evreiesc de nunta Cintec evreiesc spre nunlii 5. lW. 1:21.t.551 2824 665 629 65 7::12 224 Saplnta Blrsana lend 116. 118. lOlO 140.Tos BoUza 1821 995 l227 "1:. 110.Tos VI::.i '16. Vh. 1~3/a. tOB. 131/b. ::'. ~n. 100.' " "i' 133.107. 123ft.Ios Vi. 99.'1.. ud maicuta me Bocet mama Bocet dllpa fata Uil. 114.. REPERTORIUL DE INMORMTNT ARE a) iG J() 1~94 Poienile Izei Poienile Izei HI :l318 :J313 Bocete lia. J2[). 146.. 11 Sapin~a Sapinta Sarasdll 24 24 28 23 1074 421 519 214 381 Sarasau Ieud Sarasau 23 2~i 660 136 Sapinta Sapinta.J 1eud 11 105. 144. 125. 98. 137. 103. . Ieud leur! Vi5en de Jos Vadu Izei Vadu Izei Iend leud feud 674 678 597 743 250 968 661 2210 684 740 689 1726 1:31Ia. 1·17. 9'1.

lede-n ast~ cas a Florile dalbe Coborit-o coborit Coborlt-o coborit Seulati gazde nu durmiti Colindita nu-i mai lunga Ciucur verde de matasa Sapinta Sarasau Sarasau Giline~ti Berbe~ti '')u _. 184. 167!a. 'Ylara 13reb Poienile Izei Vi$eu de Jos leud Sapinta Breb Vadu he! Breb ::n 2fl 3243 22~~ H\ 11 16 1323 601 17fl 24 ~J. 168fb. 181. 170. 299 IlSB 12L!.'i latu Coborit-o coborit Coborit-n eoborit Mindra turma. Colinda eel blllui Coborit-o coborH 'Joi nmblam $icolin<iam Noi irnblam ~i eorinda. .ll}l H 23 4::H i j . 172.. !v1indru-~i dnt-un cerb in. de oj mere Sus la verdele de munte Mindru-!. Mtllrlru-si dnt-un cerb.n Sapin1a Vi~eu 28 20 'lB 11 20 29 40] 812 500 1412 de Jos Once~ti Berbe~ti 513 590 563 Tapa Oese. 161.ii J y .. Botiza 15 16 15 162. 166. IS!.>i dnj-un cerh. 159. 157. 185. ISqlh. DATINILE SARRA TORILOR DE IAHX\ aj Collnde strabulle Tri pacurarei de munte Grea iemita Noi umblam !..5 28 23 23 15 1701 389 619 722 901 180. Sub tufa de malin verde Nol imblam $i corindam Cine !. 313 '20 20 ~!9 ')~ _. 190/b. 'Soi imblam Si colind. Ce sara-i asta sara Trei pacurarei Este-un dmput lung 1. 167fb.J '124 1:557 1068 160. Sarasa. 179... Poienile Izei Sapinla Botiza Giule~ti 3084 205 24 Mindru·si dnta-un eerb. 1931c. A lui Piniea A lui Pintea Colinda oilor Mlndf1l~si dnt-un cerb in. 174..-. Botiza Vadn Izei Vadu Izei Bogdan Voda 829 1814 Iapa Sarasau Sirbi leur! Sarasliu Breb 14 2. 165/a. I 88/b.. Ciclul muncH 151 sarbiHorilor de peste an 1. 152. ~ 1 \. 173.14. 2098 182ia 20 23 16 395 555 182ib.'~)n :0 de . IgO/a. 189/a. . 178. 164. 186. 175.. 177...ti 28 23 15 14 614 176. . J. 165fb. 187...line~ti 23 16 587 491 2249 82B 101:3 701 1381a. 183.j Vi~eu DUj)d . 171. 169. I 80!c.U 155. leud Botiza Poienlle Iziei Sarasau Vadu Izei Tapa Botiza Birsana ttl 23 13 451 2936 471 792 2B 373 262 15 168/a.i cint-nn cerb Ill . MarUlH~i n1 arq oiJe-n munte Colindita eu cod ita Sculati gazde nu durmiti De a1111 nou Griq la munte s-o suiL 1f) 25 23 28 895 781 Fere!$ti Ca. 189fb. 158. Teud Poienile Izei Sirbt Oragomire~ti W 23 ~!q 192. 156...m Este un dmput lung ~i lal Mindru dnta. 193!a...!(l/ 1 Im..') ti:'I?r! ieud Vi~eu Dupa m(ll" de Jos 11 B. 151.-un cerb in codru le~iti gazde pin-afara Mindru-:. 193/b..3 S~ Sus Ia verdele de nnlllte siti 9azde veselosi 510 1845 194!a. 191.los Vadu Izei Vaclu Izei 11 t:J 1:\ J(i 1176 1360 'WHO 1-l2B 118. La crucita bradnIui Sa siti gazde veselosll Mtndru·~i cint-un eerb in .. 163.u de rasarit In varnltu munteiui Sus in virfu Il1untelui Mindru-$i cint-un cerb in..li colindarn Corinda Pintii La ro:-.trumentale 1:10. Dupa :\ mor:u:ui \ Illor:'"i.

HOREA LUNGA a) VocaliJ ~·40. 21G.:-. '. ".. '219.194fb.eu de Mijloc Dragomire~ti 28 29 Sir) 713 11 3312 931 28 11 de Jos Poienile Jzei Once$ti Dragomiresti BoUza Vi~eu de los Leorc1ina Draqomire1.·.. 209.212. Colinde inslrumenlale Colind~i din ViOdl6 Colindil ora!. 1<)5 19ti!d. 237.. 225.rsand L_O »t'J La mijIocul cerulu! marg oile 1a.J 1::\ 13 h.. ZH}. :W5.. 20f).~lL)l.35. 14 16 16 3499 3W9 813 1467 831 23 11 P. 1149 753 Vaclu Izei PoIenile [zei Poienil<:' I. 229. 17 ::18. At UR1CII NEOCAZIONALF 1. ?. VJ~(.fn S2i siti ~1azde V(~~·. 230. Viseu de Jm: Vadu JZei leud feud 17 9B 1251 2131 :l22. Pintea Viteilltl Pintea Viteazll Tomoiaga Tudor $I Palaga Balada Boditii Horea lui Valean Horea Valeanulul . Chemarea aUor Xl4. Ooile. Clnta puiu cucultli Dorn badii scrie II: BotizE1 152 Rudest! 1399 .C[O'. 210.:' Jocul oilar din tri:. 195ft. 215. Dallsll nrsului 199.) 1.u~i . 2. 231.. POLCLORUt MUZICAI.> ill ViftC1\t. CINTECE EPICE .BALADE n8. 1" 13 11 13 .oile ~1~rg oile-n munte 28 13 1416 II. Luat-o -so lndicu\.i-() aflat dobanu uile A oiJor Jocul oilor Vadu lzei Vuelu Izei Vaclu Izei Vacln 1zei Vadu I:wi Vi!WLl de Jos Vi~ell elf:' Jos Vaclu Izei Vadu Izei Vadu Izei Vadu Izei 13 22 2322 2376 13 13 2339 1299 1237 1232 13 11 11 13 13 13 13 2350 2285 1340 2075 2108 2060 2003 Vadu Izei Vadn lzei Dra90miresti Vaciu Iz(~j Vadu 17ei 13 13 28 .cil Cind !.ldm Pa sub ce padure v(~rrlp ~lar(]u-Z... " 1 197. Anuntul ciobanilor rvfulsu oUor Plecatu oil or 1a munte Mlrg oiIe-n munie Porneala ollor De-adunat oile 1a stnmga Coboritu oHor de 1a munte CoborJtl] oHm de 1a munte Coborltu ollor de 18 muntG A oilor . 234.t ~.. cl. 239. :)07..\i hurL huratu Pa sub poale de paclure Horea felei mari o femeie din Ardeal Sus in vlrful munlell1: Bude!. 232.>ti Vi~eu 1592 2617 2516 1313 16 15 28 15 11 219 11 1224 2456 1679 28 III.. ~18. muntf' Dc tri 1UDi rie cine! zi.3.iti Sapinta Vi.U de Jo:c Vadu Izei Vadu lzei V(Jelu Izel 993 1041 Varin Izei 1:3 l'~ ~ "--' 1141 REPERTORIUL pASTORESC 203.ii-o pierdllt . 20(1.'\ oilor din trimhitf) Borea allot :\ oilor Invirtild uilO! Cind staj en oil. 16 11 13 1447 1294 3111 2001 1469 2413 224. I.0(1 .. 211. d' Horea oiIor De baut 1a ruptul sterpelor Vocale Vadu Izei Borsa lend Valeni Vacht lzei 28 H5 226. 208.QL :~02.i1. '227.)0. 22. I:~O.a Bl. 214. 233..

arna "'-\sta 0 hore mi!lClra Fosl-am their Cd frl1(:uta 1633 1766 1897 1194 372 Roza\'. ')0"1 . <.-i ial"1d co f.J.. ...li­ Borca (jil' flllier ~.. .I ~.)~'L 260. :)9. a J()<. 296'b. ') ."'. ' ) ":'" Sarasdu roicl1i \'uleni [zei 'Y) .. ''tH~J" lTorea pril)('aqlJJ1Ji CiJ1tpc bciu·ine-:. .Tf). ¥)~J teor('i Br/iza cl 10::l f't '2824 13f) 1 J" Ciue C~j ]101'(>:. ra'.t. \·iseu de Jos <:._I" • DraCfu-mi la Ol1cesti Oncesli \'aelL! he! O"cesti ] ....c BaU'i-te bi("'lC'fl hi. :'(l):b.ea "'heu (.'._.a Bor:.).l..eu ('(. l'oieni:(:' I/ci Vi.a "f' .I I.G..(.'j \ lui Pill~~'c1 :'f'i r)fi 155 :24n ::>n '-::312 ~'. Daina Cine .. '~8. 297fb. Cueul".j1e .. prin Bir"ana i'c' or cieparl(' Pilcnniri'8.1 IniJrc. Vai saran! pribeqe]q \111 It ma mir rie tine ('le.17 rl 1..:~. . t JOO.d.)8. Varin T/ci T7ei Once:~ti :? 11 :~ Ing :.". 297/a.l]lLc '·. 'lS-4. .-' 'i~_~llnitd il 1Ii ~!8 . 1041 '(:if.(-n V:~C\l \111]t n:a-.To'. Dragu-mi mi-a lucra (il.. '.oi :--Tili coclrule bla~U\maj Pu-md dnamne ee mi ia '-:lllllai E. _0.::~() :r~1. ". ')\j'l... Horea JU]1Cr8 din Va(! \l01odk ele ]a cimp Horea frUll'li (a prib(>c1~rull. :~06Ia. "-.):Jia~~f~ \ ldiera di \loisei Boliz" )nce:._' )1).. P<. 1Ja:il-' Dor~: .: :'>94 3490 1998 1694 :~O43 men Vi::... (l\ 'j d rei Vi.')0..q. ".. :Fi7... re~l(: )0 It) 10 n 1" I.')60 100'1 GIS 707 1372 :~9:1 ~)7q :>83... .) .'niJ(. BOJ':.. '1i. o lillit bac:ea 1a ''. ..ti '"~. I11-oi fc: \linu I'll-S] c'. Hore \rcii din \p:.f' 26 2fi G. carc are fa~a Ast.1 Cli ell Ie WT '}()·L Sapinta Hoteni \Taleni Skrhet Vadu 1/el V'i. 'H·'.>cn de Jos Scipillia 1)o['.) 1 . 'ml. c: 1 n!·)i~E< \1110 i.Ui nas.r:l '-lama care drc foUl \lami:l. .C )q.J. 255.if) "f 13rm. .~ de iJ~ lir~(~ c:or~:-~.:" •. r.":rpahd elleu \dra \1:'1: ]1'd.0 ..:.) J .8 :~n :!. 'illld\arCl :'fl ig '):. :..ll :. h£-it.Tnc..'."1]. '~l(). ')~'. 1 '~ . '·t ~l.ia "n .:.:cesti 11 11 20 Mindrior ell coasa-n c.'j3!1 14 11 1:-.asta 20 540 .: lmfrumentalc )'7f).. J'~d ('1.~rei:lba ellCll \'ard Drauomire::. ') "'""">t'> Pcic".-'O \[inclrior eu Cl:.a \7 acl u Ilei l:l I.1~J:j. \'hen de Jos Visen) ric Bi rsar.) ~Z449 "~G0.[\p1)1\a :~815. .-o::..j " {II cJ S. . ')65.') 1:'i 2() 2:1 Li 18 16 15 11 11 20 18 2. .164 O'lcesti Sa rusa Onces' ~~~ln . '~7. 103Q :2762 1701 :?1 VfCHf .1'lfcl . Poie:1L" !7C i 3474 1315 1926 1816 .:)(lr(lCi()a~ii I') .ca bile ·l··tn. r \ .-(1 ro. _'. ').ti iJragomiresti Vaell! I/ei Vaelu Tzei It ')8 20n4 28 14 14 ')') .)t). \-fi cun~ 1'.en 28 ?Sl 1(\ . ').1pinjd 21 1J } i :. C:oc1rule r21ditand. ~ ..) ... .iei Horea lUl1Qd de pe -'fMcl Horoa lunqa din Vi::.11 lis-o nlilicd i:.C '\ ~~ .aplrlta O.' -+.' f' '.i.) :24/.l r a: 2d :'u i cl oa lIl"1(' .. \ Ii ' ~ r "G . Horea Horea lunga din (lill BC'i:?d Bor:.. .. ...in~ ~-. a c ucl r lllu i Din G·: " :)::.i \16icutct cinc] lll-ai f<in:t .0 V81eni Berbesti 28 70 "\1 ~ ')ll:! .)/' r: I)()..s 5: _-a~ : • ~ -. C~o(:rll!c m"i. ditro ini r: ')(i.fI 1539 1931 10 Tu maicuta In-ai [ciC..~\re blip a '-:~i illhi co nu-i l"u ti-al11 spus m~dc':t. CT:-JTEC'lT PROPRIC-ZIS DE STIL 27(. . l "..eu de Jo') ...-)l1Ei seCPl'a l n('.~ . :180 ') l ) 1. . Stipillta BO~Jrlall VUdil Sarasau Hucie$ti 1:) 11 1G "f) 1419 1803 .. "'aull Glod Vaelu Izei Viseu de . d ' .5€ U (le J 0'0 jf") ...(") t .. '21<31 153cj 1794 1714 1821 150] 142·1 :)'J ') -(.i " 1. :"}'.i C1 mlw:r': . L). ....)i :~~'(r f<. _.)87.

:?1 12 Hi 1G 11 ~8 DEl 2088 13('i 1-1-38 1001 ') I . 3511a.part inimi drarli 2is-o mama dlia mine Parhue ml1lClra de brad \. 340. si ea tine Rail m-o blastamat maica Ran m-o blastamat maiea Poienile Glodului BoUza Vi~eu 1.ocaUi . Vi<. 326/\1.1 1031 1977 342 641 Vanu Izei Dese$ti Desesti Desesti 25 10 10 18 18 18 1251 1251 1590 2001 SarasE\a Blrsa11a 10 ">8. ~!O~{. (. Y18 i b.> lend I cud Visell de J 0" IaDa 16 ]09. I" 18 () 192() :!. 28 12 20 19 15 13 \Tisen de Jo s Drat{omiresti V i sell dE' .. pli la hntard Poienile Tzei Glod Botizl:1 Botiza Glod Leordina Poienile Iz.l PEhclrica de pa t ci \l Mai eodre de-a::. ]08/a. 341.9 f a.ci SlE1tioara 21 16 1999 2998 28 Ei 15 733 1090 31S. \Hii codrule Cll frunLd 1 lei ma cl1culetuJe \ f'mlru mami Slcfanic~i lUlU i1 pi:Jre codrului Hine mni-o mai fn" l o(.{arti pe marnil1E'a ta \. 1539 . :307fb. 334. ~n7.en de .---~ 390 ---~~ :~ml.:ei I/ei 319. ~i()(l. ~. f-am sClllat de climinc. 343. 347.ell Tit omatu s-o topit \.3.\<. 111 ::1-1-.Ins Botiza BoUza nragomirpsli Bo!iza 3014 193 H22 2392 1329 11')16 31:1:1 3:>21 3·t2. Cine '-.\'on \ lend Viscu ele Jos "heu (k Jo. 311­ \Hlicu!a l1o]'ocui men . 3StllJ.Irq :m..1 118. 34·t 345. 345/b 34fi.\foisei Vadll Izei Sarasdu Borf. ~qS.21. :107ia. :124. Cin(' .U'licuta c1nd m-ai flieut ?8 ?9 ')­ Hoteni BoUza Tapa _. . 33'? 333. 120.('\1 tu ra roll a Pastirica de pe Grui DraQu-mi linde-am zkil \focirita en trifoi Uncle-a! fost bacle-asara MuH ma-ntrcaba cueutu \fo$1l1e harh~l Poienile I/c] Botiza Draqom irC'sti Vadn Izei Ieuc] Berbesti Glod Botin Leordina 20 14 580 2544 3401 12 3201 16 16 2fl carnnta ce 111i-ai elal 327.\ }'fAI tI) 1. '! "1 \. Vezi m~mllca 28 13 21 :no. :-~t)9.\Iijloc Oncc::. L. 336. 3::3. Zori de ziua se revarsa \sa be oamenii bnni Cine-o lis c!om. HOREA LOC\I. 350.ta 0 hnrea lP.) 1 :'>719 38. 339!a. 3'26/8. 349. 348..) ~J' It i 414 :_~o:m de Jo<. 310.'a.ni dol' Vaela Izei Glod Glod t 129 1646 331. 3::5. ea 21 21 tf'i 1231 2567 3584 338. 30f). '\sa-m' li]1(' rarN)ri De cinrl tt'-ai dus mai lJRrli(a Cinti'! In.atil Saraca inima llW(l III eel dntl! de (: e:n1 \lilldra fJome-j n~irocu l\l1ndra-i hored lr' d ~fii n a U. 339/b. :11 ::/b.ti Poie 11ile 17('i Bor5a .J\d ·\ulit-arll ~i Sf> poate am (dasu cllcuilli '\:'-a\'0 mama Ieee fetc Din IOCl! codrului de-acas dnd am p1cea! La "tina dnd ('1111 pIecaL CiJ1p !lll !)ti ce-i C~l)rll 31 ::!a. :ml. 329 1b.T!O ]lilin ~3-1 -1-94 D13 1 ~1~3 74:~ 14 IH tB Sarasan Sarasan 23 ?:3 681 ) 94 3. :In:z. Vi::.l-are paifll hoi 15 2Cf35 ")87 2733 512 328.} 19!JG 216-1 2071 36!l '3i Sapl11ta Vadn Vi!)e ll Vadu Vaell! 1/ei de Jo" :11 f) :~17.1aramllrPs vidla )lOlla N-are mama lece fete Eu ell mindra m-am ihclit Nll Sf' de<. Saraca inirna me Mare ])loaie 0 fo a7i noapte Batrine1e haine scumpe Ute flori sin!. pe iz"or Rllpt-o boii jll~m-n tri Zis-o soem mi-o cia Foaie \-errle "'pic de <Trill \1aic'a de-oi zacea de dor \11ncata-s doamnp elf' rple l\icea rna veselesc Daina mlndra si daina Colo-n io<.nclra Cil1c1 lrni Iii bacliHi-n glnrl Fosta-m n6clTrar Ja oi (ill(' m-a!lde horincl \. T'.la 11 1I Li II. 11 1-1 13 Sap:j1! a 17 17 IS 203 6<17 :l?2.

357/a. Saeel Roza\·k·a Tend Vadu T1C'i Glod Sali<. '.1n9 331 08(1 lont) 20 20 16 21 18 Place-mi mie horincuta Lasa mama dH \Cic1e ~1i1i 385. ~\"ut-am 0 earallSc Jn1ma de plltn~qai . !1 13 1540 ':?636 2183 11 21 13 2HJ7 2243 1594 2682 916 28 21 15 Glad BoUza -Viseu de J os \lisen (ie J as \liseu de J05 Glod SaPlnta Viseu de J oc.a :)f)clrtll Sapinta \liseu de JI"~ Ber. mamd bine $till ca n-oi mai sj eu mindru De-asi muri prima\'ara Zina mindrut c1e-i zini Saraea supararea Codrule baiut de plai Cine moo dat dragosti Co(~:. Is fat~ do pe Mara c:e J os Berbesti 2203 113() 29 . 405.inc'c Batrinit-am mindra eu .-a Vactu IZ(. 360. 393. ' 386. 368. -lO. 377.\'fortii tai de foC/odau lori de ziua revarsa Omu care-i suparat Zori de .-. tara \'cche se Glad Moisei Leordind Botiza Borsa Botiza Botiza Saptnta Vaelu Tzei Saplnta Petro. ~Q2. 371. 369 370.:-C.. . d"J. 379. suparare Batrinit-arn rnindr& eu A~a-mi zie UHi oamenii Codru!e facc-te-ai nor Cueule pasare blinda Su ht 1] n corei de [01 n' idin CetC'rur:d 1111l"'r1rll zid \1aran111rt's. ''In:­ 396. 358/b.. . :103.ti \ loisei Vadll I7ei BoUza \'aell. 381.X' '.-. . .a nita mine \Iult ma j eeil Iumea Doamne ce-am faent la lumc Tare-a') ne bade sa mar TaW 11ll112-ar \fea sa mor Auzit-am .) -­ T)tlc:_:-~a '. 391.. ..\icea ma \Pselesc lm'ala-m<: ce sa fae CH-ii :"faramure!. TrpcP-Il1: dor" . 407.d:-l::e floare alhtl Saraca i:. ~~84. Ie7: 5afll('a j i!!ld 11:(' \1ai prif?l(' . 339.rd. 362. 387. Cind calegem cinepa codrnle nil Inti ". 357/b... 380. 1520 11 10 It 714 1322 403. 382.00. 378.). 365.. 15 14 17 11 1226 33~ Ieud Tapa Vi~eu 20 t360 412.2 : 'are alba'-. rice-i videa ti-oi tri'H ~!a mi.riU8 Lmne BU le-oi sudui Cuelile pica-t-ar limba Draga mi-i cri~ma-n padure Suparare.r::C Sapin1 a Vaoll Izei Sarasa71 Sa pinta Poienile Izei Borsa Borsa Vadu Izei Bogdan Voda Leordina Leordina Petrova Vadu Izei Sarasau Vadu Jzei Vaeln Izei Borsa Sarasau Vaelu Izei Glod Poienile I zei 17 n 278 . 373: 3-17. -t08.- :c:~i? c :356.. 376. Sa.:: ell DC.391 .:/.')4.\01.. 411. 402. 363.5 17 70::! 134. .)34 1860 .1 620 2·t22 2380 2300 23 ~1 21 21 13 .le 17 29 11 2696 2413 11 11 2178 2320 954 17 17 11 28 29 80 2246 2737 91 16 14 1078 234. 397. 358'a..)(.W!J 410. 11 ')8 ~28 229-1 289­ 3'?19 :199 773 t('-oi <!lc!ui . 398..":J ')~ 626 724 14 11 18 10 1250 2511 140 14 21 16 20 798 691 1861 2588 Oncesti Sapinta Sapinta leud 183 . :L59. :364.j Slatioar a Glad Oncesti In 15 18 15 4Gl 612 110:1 140 1.:. :36G. 375'a Tr5!l:>..<. 388. 367..J. 1 Mai mindrlljp Hoare alh':] DliHL lllita lata Citll-l l111'ntele de "Uo. 361. ('\! sj : : Sci :ei ell (Jln 11 ('1) r: or Lllli1t' "I. 392. ~lle \li.­ :352.)arie en Codrule raea tanat . 406.:.ltl Cine bea apa din Vael Saru~(l::i-!11-0 mindra Cind s-o-mpar\it noro(''l Tata lumea'are-un dol' Saraca ini11la llle hima de putregai Zor de "lUi:! se facea Cine-o ZlS horea dintiie ""ul11ai eu rle-a~i ~ti hori Pregate-mii.ima me A\ut-am:Jine-n \'iata Zis-o man.!:! a -104/1>. 390. ---"-~-"'-------'--------'----"-'-"----. 399.:~: .'i8 18 20 16 13 18 2069 353 192 13 24. 394.trcl :\. 383.(.

44L 442.l(irlti Dragli-mi-i veselia \fic ta:e mi-o pJaCll\ Horea vi'itayului La Hlsatu secului La hoJdll-n qosporiari(' A.ta Borsa Borsa Berbe1$ti Glad Glod Glod Slatioarc Tend Vi~eu 25 17 25 ')~ _::1 1124 1203 1424 29 17 17 21 21 2890 1043 878 1173 de . bin'] Fr\lmu$el ~i thaT' 1)[11r. 434. rloamn(' rau-ii ~0nl La fNGastra mindrului Mal Mdita. . 467."r lin Vai de mine neqri-s Frunta~ in gcsporlar:o Cel mai bun fedor ctin sat Cui nu-i-s dragi horHe Mai coc1rule en frunza Maramure~.los Dec.t55. "Vi <.n ~'.141.j1li De horit 5.132.:. 452. :1.f 0 2512 2131 879 29 10 28 29 12 2636 Draqomiresti Vj~eu 2377 56 1682 1001 130 b) De larqa circula11e Haide. 444. eu (\(:' . 423.. . uJi1a .i sti dnta ca <.413. 454.. Z(. 450. 462. 465. mindruJe. 435. '1. badita.rza-te don'1 Guit'li Hore pc imas Vintule ClI S11i.~5f. 419. ·139.u 18 20 13 10 370 216 544 1898 122 1976 1830 359 1214 14 1395 772 23 . viata nOlla Vt!]eni De<. 427. 460. inima me ~nircr in lumc nn mi-i bine Tl!He-lume-ar vrea sl1 mor Bai mindra-n codru verde T~t a<. 438.at:l De horit H0rca F10f('a'1. Birsana Siqhet Sanlnta \-. 437.. 421.'lea Vadu Tzei Sarasau Glod Sarasa. 429. 453. CJ!\.TTECE VOCALF DF DA~S a) 25 29 14 890 324 Sapinta Sani:.ti Vis(>u de ..10" \7 i<. 416. 420. munte Ana-Ie focu G'ltf\i Bra7i1or voi Yil mi. T~tuca drd pleci 1.:iu Bor~a :':0 29 18 18 Cetemca.Tos 16 1'" 16 1254 1576 Teud Glod 524 1576 17 848 tocalp Pintru mil1drfl din Teu ri Cintec din Oas \11n rl ru leana. 448. 428. 425.1:11 d(' r.To" Vi~c1] dn J.BlVa. ('11 rJ?' . 1a noi Paoure mindrE rie brad Mi1i. leud Vi~e1J de .or~il 20 to ~4 Jo~' 11 18 1f) Poienilc r. mjncrujir'''lri'i Clndhean hiluturiJ '!vi o1$ule.('~U 2R 18 1SilO 1101 814 1751 1497 2~4 In R07avlea IB 2D 12 12 28 l3erbe<. 433. 447.10<" Vi5011 de Jos SaH~tea Sirbi Once~ti 28 1!'i 234 2228 1713 2741 1201 294 Slutioara S~pinta 28 Sieu Birsana Sighet Sa}j~te . 430. 466.<.22. 44P. Glod Sapinta Glori SUitioara Once~ti 17 1 1 '7 i 659 40 1741 71 1".LW. 458. L HORT DE \'L\sA Inima."" tiC' Joc.a zice darn Saraca inima me Slobozi-mi doamne qlasu En 1a mindra dnd ma du(..esti 2542 667 2517 165(1 111 11 11 21589 2470 '2640 11 . clop ell flori Citu-i '-iara si 17i) De-a!.l. 463. 449. 411'1) 415. nnsu-m-am 1a mindra-n <. 468. . 464. 426.. 459.. 431.\ CHIn Doamne. 424. 45(. Hoteni Saras. 461. 4JI).onnl Pi:i ulita minrlri-l': sus UJitEi.. 457. dragu-mi Mai mindrut ('u par tocmit De-asi muri dnd a-si dormi Sti roa bade ee ziceai Atlta horinc-oi be Dragu-mi a stringe fin Sarasau Roza. 436. tu ai fost La anll 39 Traq in rAu ca aItu-.. be rba dirunta Stiu di nu mi-am dat c~(""p~J A icea rna vesclese Tat ma uit pe drum tJ:l jos [lp . 417. 418. .

Jult mfi-ntreaba frunza<gusUl Horincllta saean:: Pasdre fle prima\yara s-o laur1at Pina-m fost ll..:."" . .6~ 8~ :61~ . minc1ra mea Jocul mareniior Bine joaccl lurdenii Val silracu pribegelu Rasuna Vi!.-iec.c':.lza \ercle de lrJru.:..C . ::la s.- 1a joe De horH ~\~teplinclu-mi iJinele r: ."\ Sarasau Sarasdu Vadn Izei Sapin~a 18 W 1J ~O 668 1568 5ec. :'0: 0.·.:..:r. 511.. .tiu ce-a:a: :aC".to lU 18 18 11) 1527 1941 (:190 1886 1625 1780 412 L46~ Sa. .... . 519.)i eu-am fa a mamei mel". 505/b._ Rc.::'-: ::' .. VaGU ize.". cetera ta '\fai deseara duce-moi Coborii din deal in \ale P1:1a mi uiaga plina AJ.u:..cr __ . 482..:. .. Co? i:'. .-1 .:. 4~G.­ ..C. ­ : :.\jai mindruL ell pih gaJbeG ClnUi Maramure:. jI8.lea Sarasau 18 17 18 • 'J l~ :.~. Poienile fzei :C1 16 . 4H:1. let:G Sarasau Sarasau :. ) Draga. p_t~ c ____ -_ -"u <.)..t..: . tLl femoie I'u nevastii ... 4U6. -W4la..) .·111") . -m:l..ile de pe \lara 1 at a:'~a-o zis badea Dure m-oi ~i n-()j Zllil Tat oi be cite-ill piett\ Zi Va!'aij (.-..:...so..:.a:c. _=-_:: ~~12 ~i:-.-.: jc-::::~~ -::.ag r.:>in.a 5a::J.€ .l =-. c.L'.:.. 504a. Horbcuta cipa . C ueu cinta..l 'rlib.:: _c De-asi s:: C:::-•• E ca =:.Sa_ R~za \. Clnta Iza..c: a5 =.50 _ : J 501 1C' _3 1321 rFF . 500.(i illia Ii CE![l'r cl~ ell aret! '\Hl-ntllni-i ell doru-:l cale M~i mllldrule.: .i-a me dragc Sara peste sal <'l:' last. ~2().s. !-. Pi.". 51:1..1..au cior.> 72 be:.:nese Vai (:e mite n:u:: ii :>l'::e lnii)]oara ell doruri .l.~:Il . Opincile cind mi dor A~a zice._ . struguri Ju:c: Serb Ii drumn eLl cCirbu. ·j!)3. 523. SOL Spusil-le-am oellilor Lit~j Pus-o badea r(ima-:..:~ .c:u . -lBo.0. . 1 1. Vi~e.' Birsana Sarasau :2t1 18 1lJ 21 16 12 10 1875 1954 2603 Sarasau Sapinta Poienile Izei Vi~eu 3620 2974 SarasClu 1819 Bor$a Glod Bor$a RGza\.--.1. :::. . 4H13.. -hl:~.----~---~--.L .'r) . Bor$a Sapinta 18 18 217 900 518 1~60 ·!9f'. _...me de tirw 11)(.. ·188.: -. .a:. ::iL). 507. mlerla zice ]>Zis-o minard e-a zi"j Frunzulita dorea Cine nu ~ti ce-i dOTU Celeruca din trl 1el11£>­ Cucule pa"Cire mbdra l idr..u Harea lui Vili Fru. ·175 a. 48 I. 13 323:.. :-J! 1.0 bdut ArcuIe.:.\ rai badi td tt! ai ~.0 ::.. 52!.:.:i dUe' ~""lui mindrut din leganu\ .>a Leordina 1885 97 344 18 49-t 495...:c~~:..'C - ~.. '._ !J.. 1ti. sub h:. ..l dragut mamd .:.. ::~ 3400 '~ .---= -~:3: ~~~. -F::' l>.. .:~ ... 50G...'1 .3 ~-:C 166 160 b) De larga circulatie :')14..!84i b...- -----~----- ~~J +>......­ ~c...j\Jl.i Eu de-ain~il lHl m. 50S/a.­ -..-::. fnmza n~rde .. ..U . \Iindra Gloci Poienile Izei Vadu I:cei Berbe!'jti Bor~a 21 16 14 106.. .~ £j~.:-. :....w . ~i Ciutf!(U fE'cicrilor cind n:t?r. lli 18 .. 470. Pei. 510.iauaJe Pcintru minclra Cll doru Petreu~.. :) 1:J.6 2c':. -iS/'.).:. :lO~. nu e~ti cural \tdrSJ pe drum :064 :'.a S_c:.:. ·fi2.tj 1...'.\..\larar.:!CC.:ec.­ ~ 253 "e~:..zo-.. 4/l/a.. 499.. 504. -1 ~il)..:U.~ S.. Tn femeie. / i.:'.:..~"" . 2568 lUIS 28 18 813 213 313 509.a Bor~a Sara"... . . '.._'=" :'. ..~' 48b.--~---..:~.. 524. lS·it 15-10 1560 1751 :::'aC2... 1-_ " . Ci ieut....u .b.:..::. C:'~_...

570. 560. 54U. 548. 551. 535. 537/b.. JOCURI BARBATE~TI LOCALE 531ia.)52. 527. 544.Cll de la Bor~a Balrlnesclt 13alrinescn c:in leud Din bdtrlni Din batrini Sirba de la !':ar1e$ti Sirba nOlla Sirba din \liseu Jocul lui Vill Jocul1u[ Vili FHv1ElE~Tl Dragomire<. 568..370.526. 563. Barbateseu din Cuhea Barbateseu de la PetroYd Joe barbalese din Vad Bdrbatescu de In Vad Barbatescn BarhaiesC'tl dE' la SZlpJllta Barbalesell l:Hirbatescu cie la ~ane~Li Barbate. 14 14 17 3112 2901 1340 189-1 '!3.53. 575. 539. 53!. Unde 5e petrec neveste Nu cata ca-s maruntea La casa de omenie De ba. 574. 54Gid. MELODII INSTRUMENTALE DE JOe 1.12 31Y 69:! 1492 IJ 18 ::1 2259 IV. 545. 512.:19 :1031 Jos Vaelu llei \:ane. 532. 529 530.' " :: 1 Hi 21 18 Vadu fzei Glod 1480 2912 309-1 872 1201 leud Petrova Strimtura Glad Birsana Vadl! Izei Vadu Izej 1eud Glod Bor~a Bor~a an 17 3122 1984 2001 1531 1077 14 14 16 17 Vh. 556. .los Bor~a Bor~a Bor~a 28 14 24 11 30 :~O 33U 3290 345 :~OO 573. bvirtita Glod lr 497 7 1 .>ti Petro\a Vaclu Lrei Vadu I:zei Vadu Izei Vadu ILei Vi~ell de :' 1 1·.lrin8<. 5-J.eu de Jos Visen de J as Bor!}a Sapinta Vadu lZei Sarasau Petrova :i.3. 564. 561­ 562. 569. JOCURI MIXTE LOCALE Saplnta de . 557. 558. 542. :. 547. 541. 536.scn de la ~lmE'5ti Cintecul feciorilor cind luerg la joe Fedorese Fecioreseu dE:' la leucl Fecioreseu dE' la Petroy d Feciorese Feciorcse Fecioresc De sarit Joe de "arH De sarH De slhit BiHrlnescu de la Vi!. 559. 571. 528.ut la botegiune 3. 577. 534. 565. 2.>ti 11 l-l 283 1904 H: 178G :W) 1'. 5-16/b.tl 2:j 15~3ll 551 28 21 21 11 1:3 I 1694 1951 10 280C 11. 533. 555.ieu Ba. Cum m-apropi-i de-al meu sat Eu la mlndra dnd ma due Faeu-mi voie en gura Mlndruta de pe Mara Horea lui Gurban Hora lui Pardon '\H1i badita buze dulci Inimoara ell dol' mult Foicica rai trifoi Horile di p-asta lume Tinerete mindra floare Blrsana Bogdan Voda Birsana Glad Vil. Invirtita de la Bor~a !nvirtita din Cuhea Invlrtita de 1a VL~eu Invlrtita Invirtita Invirtita Invirtila !rl\~irtita 3011 491 Glod Strimtura Glod Glod GloG 30 If 18 If :! 1 J'j 401 625 883 381 943 512 . JOCURI 566. 538. 57b.ieu de J os Draqomire~li 30 30 12 2B 114 178 Sighetu Marmatiei Sighetn ~ifarmatiei Var!u rzel Vaclu hei Vi!}eu de J as "iane~ti 20 20 14 14 12 345 3261 1460 1476 2030 1586 320 14 3141 2821 Vadu hei Dragomire 5t i Birsana Vi~eu 14 567. 549. 554. 550.

.).O 6~ti I O.:a d:. . Ardelenesru Hatula Coasa Ciobanasui Roala Alunelul de 1<1 \laraIllures Alullelul de la \faramure$ I\rdeleanca Rachiteaua NaneC.1u.. "1:::<1 Im.00 DD~) 1337 :1." BOUZd I )..llrinj De baut I hi :'::>:'1.14t.)U.~)..)H~J l.eu de Jos Viseu de Jos leud :q If) J6 Hi Hi :!743 :ltiH1 3.los Once:.:!l (.:.. 11911 I I (11 ·1:21l .:l'.')\lD. GL{.i '" \}-~ 1m ir:. ~i~ : :-)B~J.ti Vadu Izei Vacln Izei Vadu lzei Vadu Izei Vadu Izei 2600 ::684 14HO :~n4 14 14 14 14 1-1 1". :inO.395---­ j . Poienile lwi PoieniJe IZei 597.J 54 198~ 13n }'O~ll J 7111 ....eu de Jos Vhell l~e JO:i BoUia Bor~a J'J :311 :111 : \(1 544­ 3~{24 Birsana BoUza JO . {iO:2. Ill .ti Vadu Izei Nanec. 'W 1. 58!. (jIB. l'mir:i:a I)€ L:\ ir:iL In drli ca ciu[):mea'. .los Viseu de Jos Vic. 1:L31 :)(1 Vi:. . G15.jUb.CU. fi05.inn. 12 12 :.d Tropotita de Ja Saii:.: leud ir~i~a l:j Gri90re BoUza jfJ. 616. Hore de bdut De baut din batrini Horea 1\Iureanultti Hore bH trinefl<.. G04. 1" " 11 1~~ I:' GC\:) . :iD 1. De bdut De baut De bant fiOI.)~'·L 5~F.' :JOLI. jiJ.\ " :a Im.53 540 1::. f) Ieud Vaclu Izei Vi~eu de .1. 592. Jurellll Jurelul 4.1 2810 ~)R.ti \Tadu IZei 130tiza 1(.)8:).i. 5H2. t. i \. :)98.> Tropotitd De baut De bd!lt (lin l).> ~!9:)7 GOn..t. ."ud J JraqoJlllft':.c<1 De iJ1\'lrtit De imiLii 1ropolita C!in Botil. ..:~.. .t1 Nanec. 614. JOCLJU PRELUATE :$n j. ') 1:') 14 275:.(\! De strigat De stri9at Han9u De strigat De siri~Ji. .0-1 J ·W.. . :r:l~ C.:a l'P i.eu de .lI Bocicoiel Bocicoiel Poienile IZ. f.n::a ::li De In'. G]<I.89::: .1 GIL 'i.E:'i Vi:.1 I ·1 I .(. 617.(i WI.ti \'aelL! Izei Vaelu lzei 1i ')t) _"' J . )~JI) :nl4­ 13~r! 1~) 14 1Sh Dracfomiresti Ieuci Botizd Leordina leud Bor~a :_:B 1Ii J(i :~ J:3q·l I .)\13.:'~) . ijO(l.

j xj NY G .

) Pored a : a hli Ticala :L Anu[ na$i('rii (\ irstal' ['1.· '::='> a) Rar X b) Des c} La tca:e I)e. :\u e cazu! I Cite discuri a\eti? mulle ::-Iuzicd: a) Populara X bj L':. Ora5: :--lanlld\if.P. L\Y{'\i: Difu7nr al Ion Daltmescu. Ce anume cHiti'? a) Carti \.hj: .. X e) \Iagnelofoil \.sint soli!. Date generale asupra mijloacelor de infonnare : hj Pikap c: Rcc 0 X cl I\.t.:i:! '..\Iergeti la film in ~at'? a) Rar X b) Des C! La toati:_ :::le. c CL.eneral II.j J\lcieluJ: \!aramure<. Fratii ?". ::': '.)el11.lu[. In ce fei? 12. :\umc'Ip..._'IODEL FI~E DE ANCHETA FI$A DE ANCHETA asupra viE'tii muzic'11-folclorice. . r L DatE' personate: 1. c e.Or .' :J. Tib0fiu Ceia. Va plae emisiunile folclorice ce :8 :C a) Da X b) 0111 .. L(. Ce fel de nn171C6. .<.. OCl1patii nWj1C. :1..j pretlUlllele infc·rrllutoruilli .e '.0ara \. d:i place sa a'SCLda'i 7 ~IllZidi: a) Populara X b) Usoara .. b~ Zia... Siqiwtll '.:..1 ('. c) ::---:edec:. f) Casetoion"\.:~ce\· c ..r Cod general' I -r . xo!... >::­ (L Obisnuiti sa cHili'? Da X ~Ii Ct... "\.l1i(( ('oel c.naliei B.\ _~. 1..c-'. 'f n ce localiiate a-ti mai 10(.U :\ 11. L Care. 6.. Data: 1970---1D7lJ S~uhelll :\t Cllleo.t! : lapa tnf"rrll(t:'Ji : \ :\u:J.·-c: c.Cul lla$terii: lapa 5. O('upatia princip<:ilfl : (i.a 10.L. cdlUer Tdpa Cod Sat:.(~: Locuj (1(> mUlled: c.. j .. '\Ier~JE'ti la spectacolele tolclorice:. Paceti l1i:l\eta? Da .s:(.lIJiJn~ anp. Stare-a ci\ila : casatori.Cl~E O..-lnlormalo[ :--Iaqnetoful1 Bailc'R. POP CliEOH. Scolari Laten : Iicen ~l.itil de lIluzica popu:ara J!'0fera::'.itor .\.. POP \L\RL\ .

carE' a) OricE' cintec X b) Cintece Ce s('3mdna cLHIle noastre c) Cele pe cart' ie-am au.~--...w .. nac~i da..nn(a X Inmormintare ..1.. .. .. Cod general: 9...a frpc\f'ntcdi petrpcHile dill :-. linear] .')... 5di Co Alt(· fonnatii 4. ------­ III..ati mai calatorit'? in toatii tara 'I. Nu..ad.~Lec!'le L Sf' mai cinld in :-..._Uneori Obi~nlliii s8 cinlaji (sa reproduc('li) clntpce]e l..\:U Ii..·\cum. CUi atJ mai cintat1 ... Ditca HU ... Obhnuiti S<1 cJnla\i In i.. ... Alte oca- Partial X Deloe 7.. 1n sat aVl'ti formdtii artistlce? Da X ):u 2.implll lncruiui? Da X ...cllrsii lO... in c(' f[·[ dl' formaiip? Gfllp \ocal X Cor X Dansuri ""_" Taraf.... Obi:ili\liti -..17... . conspmnate.! In sat .at'z Da X Nil :j. Tinerli necasiHoriti . t. Ce cedep aslazi oamenii mai Inult asculUi sau mai mult einta m1.int cei care fae speclacolele folclorke 1n sat? [levii de 5('oal8. Bihba\ii $i femeile .-1\i dori sa acUvilati? Da . Date asupra activitalii llnrzical·folclorlce a subiectului : 1.3 12. Care :-.. 1\ Opinllli:' subii:'ctulul : c._ .... . Dar la surbatori? Dn X :\u i. Alte oca- :\auta X lnmormintare ) Carp sint ocaziilc i:l care s(> dnUi eel mai mult c1ntecele \'(>c1i. Cind I-aU in\'a~at? copiH~ria tfn[~(> aC(1. g.-.. :~......... .. l....... In zilele 11oa')tre care slnt ocaziile La Iii hor~i...at 'J \{'chi i)atriw:~ti'? Vii...... Da X ~n .... ell ct:' ocazii? p~............ neori 1a radio....l. De Ja cinc' '}tili dntecul? bllnica II..... disc etc. Ci:iianie.icti PGfJU­ lara? Ascl.... Uneori . " .i? Bote(liu­ . La !lora :'. .. . Dact:l cia..llta Cinta . ell care Sf' dnta eel mai mull? Bo- ..... Va fllCJam ~a l1e spuneti !)i alte lucruri despre care nu am discutat )i carE' nedeti ca ar merita sa fip...\ciivitati J11 carlrul Hnor aspm('lwa lormatH? Da X '\\1 .. -1.. I JU( Da "\u .. dllZitf' ... . Cnia 51 asculta X :\ E'df'cis ..

c) La ~oate B. Date generate asupra mtjloacelor de iniormare .or j......11ara X))) l. 9.-ir~ta'~ ....lnt J.. Operator "1.. Ce anume cititi? a) Carti "..u X 11.. c Culegaior ...~ Data: 1970-·1978 Inform aior : X .""u111("e 'i: pre'!llmeic ':. Locd] elf' lllU.... c) '\'edecis [. Ocupa\1i ane.L I ... '\.~ Casa (:0 cultura Bor~d 3..ftn 1 d~t·tI· d \ FISA Df ANCHETA jem muzkdl-folclorice it ("OntHllei nor~il . 0.. . Aleti: a Difuzor .. X c) Culta ...'.. reyiste .. b '\'11 .)r':l·'li: STt"GXc: GHEORGHr: 1. " bJ Des X c) La toate De:oc .:'ilr I. Cite discuri aV(~ti? b) Pikap X c) Radio X d) Tv.. Obi~nuiti sa cititi? Da """" '""u X c) Altce'l:a .... a) Populara X b) ~:. Cc fel de muzka :--iuzkii: \'u place ~il d'cul!ati? X CJ CUltd al PO. \fcr(ren Ie spectacoJe folclorice eli". 12... Porcc l a: StLHJdU ~...IA.. Satul Comura : Bor~a Judetul: :--faramur.-}~ . . :\ntJ1 na~j. . in ce:oca:Hate ati maj locuit'? Cod II.. (......""on-illforma\or: Magnetofon ... 1.".m'da? Pa . P.. Date pcrsonale: 1. Care s.1.. )colarjjatea: clase II StMca ci\'jl.....J. Merqeti la film in sat? a) Rar X b) Des .....lCd: . Cod general: .? a) da \. ~f I)Or CLIE'(~!~('u.cr!... 9'~!leral : 1. .c : mum i:. plac emisiunUc folclorin: de 1a rddiu..i : c.. T\'.. :cal? a) Rar . Banda . In ce fel? . b) Ziare. ·~:a:...... I) Casetofvn X g) ?\:u e c:alul 40 t:~oard :\fuzicii.-. X e) ~Iannetofoll .. FdCCti r. "... " De:oc r.­ . Locul .' .....>oani 4.... ..)'..id : L"·...... na~tQfij : Bor~a Ocnpatia prinC"ipi.....h .. .cisiHoril 10. Vi! ~olj$tii 10)) de tllU:dCd populara prcferati'? Dragoi Uta Boiorca..

-\ltf' ocazii X G. .lati (sa rcprod'lccti) cintccele auzite la raeiio..' Da Cor drill \ ~.l \CIiTdti in cadmj 11l1or dsemCilC'd lormatii'.1 zUcle noastre care :sj'nt ocaziile co care se cinta cel mai malt? La hora ' '\:unli3 X..ii dSClllti:i .J. Ce:e pc care k-dm au/it h sat .. Daca ii. \ Ite ocazii X Inmormintarc Bote~Jjllne CHanie La hora tnmormilltarc . :1. Delnc ~at'{ Care [)('\ii ~Inl (oi care rae spctacolele lolclorice in ~coala de Tinerii l1('c<1saloriti Al Iii \ g. }. <. Sc . L neori Da X '\:u . Cui ali lllal cintal? la tOiltij JlImea IV.. " Obi~nuiti sa ci1.t.]! dnld muzicd pf)pn- Gnta !.iII.... [)aed c\a. <-!:' cl.. .. 'J in ~al u\E'\i fonna\!i artic.. ty" disc .. 0:eclecis . S('lllai rC5pecta \-echile ohiceiuri? III 1l1treqime Partial \.. care al ariee (iniee X b) Cintece ce seami.."irbCltori? Da '\ '\:11 Obisnu (~..... . llC'i' cine 1 "U\i Ci'l\QCUJ? j)drintii I' J• C'inrl I-a i'.. . ). Va rugal1l ~a ne spuneti $i aIte lueruri despre care nu am discutat $i care c::edeti eli ar merita sa fie consemnate..d freC\eillaji petrcct'rilp cli'l sat? ri Unde ati mai cdlaiori? In loatil Ca c(' !)ca/ii? s1K'ciacoic teUd 111..illlliti '>~) cinla\i in timpul lucrului'{ J)a :\..l\ a\al 7 12. Ddte asupra aclivita\li muzkdl-foJclorkc a subiectului . ' Cod genera~ : 9. lCdiru \: fnrllla\.ii \ '\: II _ ati dori sa activati Da .. udmenii mai mult a"cuiLa '>au mai m'.. '\:u :111.dcti aslaz..\cum. Opiniilc 5ubicrJului 1.' CaUinie....1Oasttc \. Dar ]a ..\:.. . Obl:.lice? Da -' '\:1. I>wo ri '\( etc. Botegiune ..ll1a eu-alE' .. I...

Ocupati i ai~exc:. 1 '17~\ n .\.Ul1r i. Faccli na\'eta'? Da .\n'ti: DifulOr fOll b) Pikap UI "Li I Re-::~ c: 'I.d (I I a : ')2 B. ~ L_~ :3. Ce fe! dE.' muzica \0 (.'jJd : CrlSdtorit 10. \1ergeti 1a <.".l'a: 12. cHili'? Da :'\:u h'.. ~a Va plac C'misiullile 1<l]CJorice r:l' c: aJ Da . Date pf'rsona 11> : I. '\ufllt'I(' ~j iJ PI(''''iJ11'. Locltl"il)iE'!ii : Iov' . 01 \.furIetl!l \lara iii.. ] 1.. a) Rar .J.J.'a 8 1. Obi511UW. Oc:uPiJ[ja Drindpa:tl: S:'d~- li. bJ '\'u c) '\'edecb .i li t (: r 'll (j ~ () r \ [a(j1lC' toifm '\: 0 Bandi] '\1 Culec. Tn ce lacolitati at! mal locuit1 II.... c) La [oa:( 7. b) Des .pectacole folcloricc ciin .. ] rl~l!Jrmd. ::l}..' baq de seam a pe ]ljci linu] .J.(-.7') . :1.'"oa.:': ) Cite discuri d\'c\i? \luzidl: a) Poplllar<i :1.c i'bCIJ . In ce fc1 ? "u X (.. Mergett ]a film in sat? a) Rar :: hi Des '.. 6.a lor Opcral0r prnf.I : ill >d' 3. )k1d 1~2' l~(~")ieri] \\ rstcl: :{~')i: 4. ')co 1 aritaled : ~). Locu! dc' n. • . !ltl-l de mUllea po)mlard .iA DE r\:\"CHEL\ dSUprtl \i"tii ll1uliccll-iolclorice c1 comullci leud f) Ii ~dll.. H:.:... \nnl ill.'il: 11'.·m3 ~--~. Stared ci. Date genC'rale asupra ll1ijloacelor de iniormare: I.. '_0" fl Cdsetoton lJ) c 2.. POP Ci ironer If I. Care sint ~ojhtii. ". nCIH... i.()r : '''" [cur C()!lllll1d .( \ \\SlI r ') Porcel.') Della: 1:. . Ce anl11110 dti~i'? a) Carti ..c­ e place ">a 'e \juzicil: aJ Populara hi l".

in zi1eic lI::)asire care "illL OCilliik c. \ d rugcim sa 1W . pUlleti '.tdl'i illlill (!~CI!it(i Sd'l 11 1 .c cinta cel mal mull? Do- OCBlii Ii i rii ll.Ji Illll.<~..)"1111'a'c . ­ . Ceo: .(11111. I::! trp 1. .j aHc ~unuli r:c.]('ti a:-. IlCCd~i1l()ri\i \jlij (ldmel1ii ll1ai ('P CI(. . i :2. care ~.ica ))01111­ ('intci ~l.I eaLru '<u g...". c . CUt dti mai cintat? Iil mai multi IY.Cur ·.prr:' care !1U d1n dic. Undc ali mai cali'itorill' nicaicri I I.! (lill.1 carp credeti Cd ar mcriia ~2i fie con. OpinHlf' suhicctului "':It -. .C'ltat -:. " \.] L1l1ll.

. Cod general.... Obi~r1Uiti sa cititi? a) Carti ..\... Cu!eqator Opercltor : prof.Ierqe\i 1a spectacole a) Hal' b) Des X ~:i' "a: ~ ~)e ~'.)(:ipalil: Hiular dW\(' : li1ill1cit. Va place emisiunile folclorice de la ..or Li.': c) Altce\'a C~)d (if'neral . facC'ii nan:>\a? Da \: "\!J 1 I.'. f aJ na I)." ·10':.)... . U~oara ::. Date personaic 1.· f.~::: :C.ti : 81 Difnzor f) I b) Pikap X Ci Rac. Gher)rphel ur::a ~a..:C 8.... Locnl na.: .i \larrnC'(iei J.? a) Har X b) Des t:) La '.'.tii de Il1uzica poplliara Pf"ferd:l( 1011 X Dragoi.1. Ocupalii ... ~ullleic $i prenumele jnfofrtlatorului: (O\. In ce localitate ati mai locuit'? . DE ANCHETA asupra vietH Illul.io \.terii : Vaclul 1zei •. X e) \Iagnetofon X Caseto[oll X g) Nll e cawl Cit(~ discun aveti? 70 Muzica: aJ Populara X bi C$oara c) CuUa . Date gcncrale asupra mijloacelor de informare : \\.. X b) ~u c) 1'\edecis folc~(!r.trJL~U:') 12. Da ta : 1970---1979 Inlortlldlor: \ r\' oll-infonlla tel! t-.... Ce fel de muzici1 y{i place sa asrcd:ati? \hllica: ai Populara X bJ c) CulUi .(..\(r GHLORGHF ?.. \leryeti 1a film in sal.d·C Z:c.e-.. Porecla : Cioata :. POP GHEORGI:IE I.. Tiberiu Ceia...lagnetofO:i Banda .:. IT. T'..C' 9.ta) HnG 4. d.. 111 ce '? au. T.. La :r)a.. Ocnpa(ia pri.Locn1 de llHH1cj : Ftlbrica do:' ~uruburi '-. :Scolaritatea : 4 cl{l. ~r..ce C) t-. Starea ciyila: cascHorit 10.. Carc slnt solh.ical-folclorice a comunci Vadu! Izei FI~A Corl SaL'lll eomuna: Vad111 Izc-i Judetul :\laramure:.t. Anu] na5terii (\:ir:'.

3... Daca (~.1. Obk. Care sinl eei care fae spectacolele folcloricc in sat? £levil de "coala X Tinerii necasatoriti tii .. Obhimuiti sa cintati (sa reproduce\i) cintecele amite 1a l'c1oio..itiU cintecul? tata 3. Daell da. Partial X DeIce . disc etc .. Sarbatoritii femeile 7.. IV. "eciecis . 5e mai respecta .. Cui aU mai dntat? TV. Ohi:..('amana ell-ale noa..:I1('ori ". Peste lot F. 11....." Uncle ati mai calatorir? Tn toata 10..muiU sa dnLlti ]') timplll lucrului? Da '\ "iu Dar la sarbatori? Da X'\"u . E .\lte oCdl'ii ' ". in zl1ele noastrp care sinl ocaziile en care Bote~Jiune 5e dnta eel mai mult? ' CaUlnie "q".).. Activati in cadruJ unor asemcnea forma\Ji? Pa ~t Daca Cor Sat Tarat X TCdtru.. :\:u . JU[ Da' . Radio.muiH s<i frec\cnlali pei reG" ilc c: i 1] Uneori Da X "iu c~a t? 'J .. Acum.. lara? AscuJta X Cinta '3j 8...!re X c) Cele pc care le-am auzH in sat.III.. .. ~u "leori 2. IT' sat an"ti formatii artistice? Da X '\"u da! in ce feJ de f01"lnatie'? (~rlJP vocal A1t(~ 2. De 1a cine !'. TIU. Cind l-aH lmatat? copilarie Unde 12.. Va rugam sa ne spuneti ~i aIte lucruri despre care nu am discui at si car~' credeti ca ar meritd sa fie consemnale. care aj oriee cinlec h) Cintece co . Ce credeH astazi oamenjj mai mult asculta sau mai mult dnta muzica popu­ Cinta si asculti'i "ledecis Cod qellcla : 6 9. 4. Opiniile suhieduluf : 1. La hora :-:ulltii X 11ll110rmlntare .. mai dnta in·at dntecC'Je "echi batrlne~ti? Da .. Care sint ocaziile in care se dnta eel mai mnlt cintecele vechi? ne zii Catanie La hora "unta X tnmormintare Boteqiu­ Alte oca­ 6. Pn00ri c'~· (iori sa activati? Da. L\'" Da X Nt! ""'" 1'. Dale asupra activita1ii muzical-folcloricc a subiectului : I. i:lti formalji ...:echile obiceiuri? Tn lntreqime"...

c) ~edec:... Culeu alor .. cl :"a : ::' -\... Faceti na\/eta? Da ~lJ Tn ce fel? 1:d. ~[ergeti la. 7. asC'. OcupaUa principala: taranCB 6.:E:: ~ 6. nici unn nu-1 bag in 5eama . Scolaritatcd : S).... b' Fi:".. 407 ..I.. e) Mag­ f) G:asetofon (. Care slnt solistii de muzie&. X . POP GHEORGHE L Date persona Ie : L ~lll11ele si pr811UmeJe informatornlui: BRAICU VARVARA 2.. Ce fel de muzica va place sa \luzica: a) Populara b'l l"SC(!.. a) Populara -: Cuita a. Muzica.. -"~ .'dD ' c..E _~E'-=-~a::7 C ·"'*. :'-:''': e car. _ Banda ..'. Date generale asupra mijloacelor de informare : 1. Obi::.pectacole folclorice a) Rar :. Va plae emisiunile folclorice c:.. Loeul nasterii: Viseul de Jos 5.. popu:a. Ce anume cititi? a) Carli Cr\c t.:::02-\"0 H...e a) Da . Mergeti 1a film in sat? a) Rar b) Des ('I ~. ""'!.. AIlU! nasterii (v1r5ta) 1890 (86) 4..~:: . lui Bela Bart6k) 3.:: \: b... b) Des ... A"eti: a) Difuzor netofon ~~. 7. NT... Locul de munca : in sat 8. Poreda (inf.' ... FISA DE ANCHETA asupra yietii muzical-folclorice a comunet Vi$eul de Jos Cod Saiul COD1llna: Viseul de Jos Jlldetu 1 : ::V1aramures ])(lta : 1970-1976 Informalor: X ~oll-informator : Magnetofon .C B.. T_' 5:-a .C 4.... StClfea eh'La : cd'"Horita J U.. Tn ee localitate J l.:".e. Operator : plat.. b)!\'u . a~i maj locuit? Cod general: II.(i pa S.....~::a< Cite disCllfi aveli? ..eneral : .... Ocupatii anexe: .<! . Radio d) T..­ -.nu Hi s~i citili'? Da .

Cu Cf' ocazii'? ~5iili 10. Cind I-ati invatat? in lineretc.ai 4.e oca­ ne zii Cati:inie La hord 6...sculta san mai mutt ci!lt. Acum.\. Ohi~nlliti :\'cdc-cis sci cintati In timpul lnefti luE TIn 6.. Date asupra activitiitii muzkal-folclorice a suhiectului : L Tn sat a\'cti formatij articticf'? [)a "(1] 2.le nOdstre 3.:nUl \ InmormintarC' A]tro ocazii 5. Va rU9arn sa ne spuneti ~i aIte lucruri clespre carE' nu am discutat credeti ca ar rnerita sa fie consemnate. Se mai cinta in sat ri:1lecele \('chi Da ~u Uneori X Da ~ll b5tri:10~ti2 2.. Obi~nlliti sa cintati (sa reproducetil c1ntec-ele auzite la radio. <J.a eel mai mult? Bo­ teqiUllf' Ci:itanic La bora .'. Opiniile subiectului : 1. . Daca rIa.a muzica popn­ lara'? . in zilele noastre care "lnt OCdliilE' (11 cme ~[' cint. t. ActivWJti in cadrul llllor asemenea formatii? Da . Cui ati mai cintat? la mai multi. De la cine cintecul? de la mamfl 11. l.. Care sint ocaziilc tn carc~C' cinta cel TlIai mull cint'?cele "echi? Boteqin­ "iunti'l X Inmorminturp Alt. Unde aU mai calatorit'? nicilieri 9.AI? 8. Care sint eei care rae speclaeolele folclnrice in sat? Elevii (Ie scoala Xl inerii necasat0ri\i Barbatii 5i femeilE' tii Al­ 8. ati dori sa activati? Da . Ce credeti astazi oarnenii maj rnul1.ori? Da )\ :"U 7.r etc. Obj~nui1i Da "U :\ Sf] frervenia!i pctrercrile (lin Uncori <.sculta Cintil Cinta )i aselllPi :"-:edeci~ X Cod general: 9..). ..'" di::. Dadi nu. Se mai respecta "echile obiceiuri? In intre9ime Partial X Deloc 7.).. ~i car'? . Dar la sarhat. Dac~ dar care a) orice cintec c) cele pe care ]e-am ellUii in c..nc1e 12. IV. Uneorj b) cintece ce seamana cll-c. Taraf In CE' "oJ tel (![' f(lrma\ie 7 Grnp \ ora] \ltc f nrma l i i Cor Da'1suri Tcatru 4..408 III.

::.. eu " e::..:..c· .J Aih. tal.NOTE ~I ABUEVIERI LA MONOGRAFIE Graiul \aranulul de dincol0 de GUlli CIl inflexiunile lui speeitice C'_ a:.triqiHura. :'':'::0.ti.:. i Jll cu\'inLe ca ~:':]Uilll.Cc l'1 infinili\' lut1\J) care h: imprilllCl lI'" I. reclumale de me:u(~it CG .cd jos '.tcce Lc lit trim iJ it':L .nta luerare sa de05ebiu realitatea fOlleticd de sinm:a f0rn~'-.e.or mcloc1 .~' J.:.[·o prin C' \'oie.-.ine c" 1 lnniat tle\-in(~ li· n nudat de'\'jnt ~~i: t rnuidt d<2\-il~e ti . Je-am tra:~· '.'.·r :. <:.cris . su. clnteclllui pe banda co:...-""~ X sune: btonat pulin mdi sus 'h.e.:-. Grupu[ sci I-am tran..c ~. 0\ 'J Cl.:::.' :::)c':c:e:::e.rupul cudnt(~ Cd fris.lluiat t~·'. din acea ('])()CEI. Sonel Duo \~'i2)1. imagini simool. ji. semnul elL.. Ah...J 1 C_"l 'laC' '. ~. heC\ el.. :-2L r". i: primile lui atH de $oeallle uneori pentru locuitorii altor tinuturi. in sensu] acesta "ocala a in ell\ inle ca \oj8 :.rc. jntrucit estc folo~it alit eu valoare e d ci: <. 'C. '-Ct. t ~c. e .lexdllf'ru Tiplea rEi08) intr-o mare di'ler"i:a:". mai eYidenlC' aDa!':a ..j 7 l-am recla> prin z : C.. iiuslred7a cE.· 1a grafica.'c!ea •.oHll. ::a' ._c.: ~~:~~=-- -:e 1 a sa:] pina 10 un "ullet nedef 'i j~i~~±~~~ ~-- .:.adente. Am incercal ~i In prezc.:rmele sum.:ce-" .::c: plltic ll.:le. f. formule rie iJlceput ale poeziiloI'.evieci . dfi1aic. je>]uinl.i interpretared tara9anatij aSC'T1lcllli'itoare celeia d .. LJenzii c:e maqlletofon 'ii nr.e. ".jat prin je. sunet nes:c- ...qnptoion or.:: _ .l ~ ~ H .2':: pe 1111qd fal)tul eli aeoperi:i 0 parte il1senmut8 a LemaUcii einLec.. :ec::· . . rujita...\1t) m.cri" intoldeali!1a contorm norrnelur urcoqrafin: iJ~ \i~lo(He prin slnt: (~ .ta Sid .:':'::. :cp8tat m t:lIlpui cxecutjei . . _':'.--.:\.form inc:icatorului magnetofonului Tesla.14 t.­ tie.'rcC. rugita.:.:.jlat!~)c.ilata In '. :L':'.. J-anl redat prin ge fri-r[e' <J -(>. ::: C:~ ~'e-c.'lc mai rie seamCi Cd/actt'!'e stilbti([· a v . ce::·...::'G· . am . i:l.

180. 1. 36 p. Ziarlll "Gutinul" II Hl~)O nf. 4. de Isidor ':-'1an u. 42). annl calenclaristic. Textul la Ion Blrlea .170 de "tI-Jelodii populare din Maramure~" de Tiberiu Brecliceanu pp. 18. nr. (B.. 19'21 . "Obsen'atoml V" 1882 nr. Fiul acestuia Nicolaie ajunge in 1865 primul profesor de muzica la Preparan­ dia Rom€ma din Sighet. (Graiul $i Folclorul Maramure~ului p. Partitura muzicaHi pentru pian in . 17. 31---32. data imprimarii salt anul. 79. 6-12. dar se \'or scadea din valoarea Hotelo r d e baza. 49. 111'" revistei Si pagina. 8. in . 278. 476-478. primul reprezinta lucrarea ci­ tata in numarul de ordine a bibliografiei. (B. 24 pg. Doine ~i Hore din MaramUie~. 176). Papahagi apreciaza Cd cea de-a cloua parte a cintecului "Sa bem" din colec­ tia sa de folclor maramure~ean pp. indicatiile metronomi­ ceo Sunetele notate cu note mai mici. pg.381. iar al doilea reprezinta pagina: ex. (0) AmintilTl de asemenea ca in sllnga fieedrui cinlt·c la partea mllzicaJa se aWi l1UlTld­ rul benzii ~i ordinea pe banda. 7. 225. 3 pg. 20. 12. 396-397. Tot in bi­ blioteca lor personaJa se afla acest dans fo­ tografiat pe placi de sticHI. Caperta acestei prelucrari pentru pian poarta tHJul maghiar "Az Apsai Olith" piesa este epnizata. Unicul exemplar cunos­ cut I-am gasit la sura rile Mihalyi Sofia ~i Lucia de Ap~a din Sighet care mi-au permis fotografierea oriqinalului tiparit. 405-406. Cincl estp un singur numar in­ tre paranteze. Buc. 13. 5. Cind trimiteri1e 5e fac la nota bibliografiei aces tea se fac in felu] urmdtor: (0'. 1970 pp. 380-. Revista "Ungaria" -. localitatea. a carei melodie a notat-o de la Hiutarii din Berbe~ti lIe reda ta Si in Apsanescu. Vezi scrisoarea lui Birlea dHre Chirilieanu din 2] Ian.prin cUre..oared lor [eala. in "Anuarul arhivei de fol­ clor V". p. T. 1913 p. acesta reprezinta Incrarea la care ne referim indicata Ia Jista biblioqrafica ex. vol. sau liniuta intre paqinat. XIII partea I-II 1912.Jnsernnari din bisericile Maramure~ului" Buc. 1909. 5 p. \Jiner­ va Buc. 69. 203-206. pp. 19. In cazul trimiterii la dona sau mai multe lucrari. Tiplea. 15. Din Sighetu :~vlarmatiei in "Obset­ vatorul V" 1882 nr.4. Cind dupa punctul ce urmeaza cifra bibliografici:1 5e indica mai multe pagini acestea 51nt separate doar prin virgu]a. 17. In cazul reyisielor dupa cifra hiblio­ grafica se indica si anul de aparitie. Melltio nam dl tOoLe noticeicJe llll Ie-Hnt plltuL (ranserie gra­ tic. arheologie si filolo­ gie. Alexandrll Borza. fost coleg Cli Tiplea. "Familia" 1869 nr.B. In fata acestei comune spre Nord­ Est pe malul drept al Tisei se poate obser­ va ~i astazi mienl platou unde odinioara exista manastirea Perii. 10. 3. nr. 25 pp. -125. 28).$ezato:area" IV 1878 nr.410----------------------------------- Trimiterile slnt facute in stndiu introducth. 6. Manuscrisul a fost studiat de Ion Breazu in versuri populare in Manuscrise Ardelene vechi. 2. Am desprins datele din cOl11unica­ rea prof. Cind sint doua numere separate printr-lll1 punet. 32. Alexici in Mate­ rial de limb a din "Codicele de Petrova" in Revista pentru Istorie. 14. 21. se vor citi in va. 1939 p. Autorul NOTE LA BIBLIOGRAFIE 1.ie. 64 p. 1m pp. 9 p. 11. aceste sint separate prin punct si virgula. Re\-ista "Familia" din 1872 nr. 30 pp.Poezii popu­ lare din ~faramure~ VII . in "Poporul" 1899 VI POE'zii populare din l\'Iiifamure~ nr. 16.i898 nr. fam ta in decembrie 1966 la sectia din Cluj a Imtitutulni de I::tnoqrafie si Fol­ clor 1ntr-o ~edinta de comemorare a lui Alex. 265--266. Textul a fost public at ~i studiat pentru intiia oara de Gh. Textu] scrisorii din "Folcloristica Maramure~uluiu de Dumitru Pop eel. "Foaia SocieUltii pentru enltura ~i literatura rom€ma in Bucoyina" 1869 nr.

[uliu BlIljlWrll "ill . J)elHlmirea . 36 3 pg. 31. cinte'ce" -. () copie a materia]ului. "Lcttri­ Ile$ti".ierotului . Race Purity. in Poezii 80-·381..informalor Baba Chita 20 uni. :\ liner­ pian in :l. 10.::-.. 39. 180. in piese ca: .Or in . 190B ( in Folcloristica :\laramtde~u­ lui D. Crisa:a .. :)r(. Hara din Cartal Bllc.-\prelenchi Zavod Nr. exe­ :::c t·:.c.>i melodie cu ho­ :--ea 1'. (urent ce se cristalizeaza in acea epoci1..101 ha\osi (einter de drum) in­ formator Suliman I\icun.ului" de Dumiiru Pup. PreaCll)ldrea aceasla irebuie pusu in lC(Jatura eu largul curent de \'alorifkare a melowlui popular in creatia compozitori­ lor no:...lnure~" 6.):1'­ s(. De exemp:u "Pacurarul ~ii fata Pd­ durii p. 0 se­ me'1ea pozHie creclem ca trek. disc 517 r.:: '. pp.:=-=:~. \ldicoli Geurye . In afara de cele 170 pub1icale in eCJleetia din 1957.. 9. "Via\a Hierara". "De la Romanii din :--fa. 1 -Ii. pp.. 23.iene in Transilvania" 1944.:a locuitorilor (lin Comitatul \farmatiei". Ziarul "GulinnJ 1. 31..':: i 5. celelalte Je-a publicat mai tirziu pentru pian In eaietul Jocuri romane$ti 19fi5. 42).: ~lio­ ].. lrumcntale.:--IUt $i de lua­ intr-un c. rafica 'ea ci­ i]. -16. 1929) illiormatorul mai nume!)te melodia Doina romancasca saC! Doina pacmarului. 274).:In'~ 40. L: a:c-'" dc:~ ::. cintare inregistrata pe disc de Institutul de Fonetica a Unl\'ersitatii (:in Paris (1913) proCt:deu Pathe 11I. Joe bt'itrinesc din ~Iaramure~ (1911). :ea de-a n colee­ . 6. 1885 pp. deoarece prefata este dalata.:':. 91~­ 110.~ ~: . .. fiind ilustrat de nume prestigioase ca: Ion Vidu.. 20 de ani din '\Iacika ITrehizonda.ianu.!. 703 (9. I. So. II.. :\1archeaza palatalizarea labialelor si dentalelor d.2.d l1l'pek nE'pzeneje" Budapes~ 1J'i:. Ra­ koskareszlllr 191K. .----~---. = moara sa:e>: ~ 33.a.·:r. ::::-c.i "c1ntecului lung oltel1Psc". copie de pe Fnr. )!1lunica­ .~:" \1." \~ =-:::::.ircolacii" HJ43 lJr.ite !.. asupra ci:-_:ec.:\iuLa Some­ )(~antiol.4 p. -478­ ii popu­ !'. pp. 1.:c. In arhiva lnstitutului de FoJclor: Doina fir!.. . 111 1uet'a rea "rvIikrokoszmos. .----'. Filipescu. lacob Mure!.\1ex.4." a "1. pentru J palatal $i .:·3:. 116. Rabinovici disc 1917 1. ~l bocete. s:·: 0e=.?~. :r9ula. Oameni. r'_ "Timpul Transilvaniei". Inainte de el :. 38.iului ~ ditre 22. T~=:-_'. "Balta lezefu'uj" 1943 llr. 1a$i Filologie XIII 1953 Fase. Din parcet de 11mzieal $i neluind in considerare niei 0 varianta. H. "Tribuna IIi" 1886 nr.:.::a: nitimele sale scrier!.:\c!plenek (.xe· _·. 29 Si 17 meloclii in .. "B81a~oaiaJj ibidem Hr. 4:2 rle ani din Ca­ racoceni Fgr· olGOi' $i Jo] ha\-o-..a· mures. Pinescu. Ganil Mu­ sicescu. 34 pp. 109. 25.:" . ~--:::~ .ia rec .j (Cintec de cirum) informator Useim Bolzod0.i de 1.:-:.ii astaz: l: t -:.ii Fol­ e a lui . ~(. Subdialeetul maramUH:'Se>an in S. .. 27. ~. r'1 arhi\-a lnstitulului de Folclol melodiile . z. Tn roma:'e~:e ':' -': --:.:::qa a miresei din Maramure~.feciorC'<. 1944 .1eg Cll a sectia !. "Tinereata OJ.. "a mO$ului" etc. l(' 41._>:'f-:: r nifestarile '}~: nut la Sig:. "de batut din palmi". 0 hore ILlnqa. 193b) aduce aminte de terminolo(!ie. 8~1 . [f)maneasca "de duca" data horii IUI1CJi ma­ ~all1uresene sub care se lntilne!. meLoclii de 28.SibiL. "Balauri si . ~!-~ "Transil\ania" 16.\iama arsa de \i8". . 35.i:e»~" $i 34. 1944. 26. locuri.\ laramurel?ul Tara Romaneasea U Buc.Gpra lui e pentru diftongu: lui ea.:.:-"-:..~ =". a arH din ~e Isidor ure!..: pp.. Se pare eli editia germana a JLlcnl­ rii a fost l)feq~Hita pentru tipar inainte ca Bartok sa-)i Ii retras cle ia Academic ma­ tPrialul... ta influentelor a"a cum a fos: . Cintecul 5e ana imprimat in E. Ernest Bernea .:'-J. 60) .e­ raLa.. d:ante par tv1r.C() suI. Da!1SllrUe Ie-a Impartlt dupa dent: mirea din popor "de invirtit".:c a:' amblnlni e\-reiesc de muzica pOD:':'­ .. ~. :2. lin "Popo~ _ . PIlchanh \fear "Chant c~ntrE: \lara". .tri. 32 pg. 10:. 19-*2. procodeu Pathe (Z. 1943. p. orieJinal din Frisani .. CompoLitoru] a\€ a asu­ pra so.:a este aproape aceea!. !J8). \ Ibania (Huler. ::::.. 114 care nn me: lL~'.. e yorba de Corduneanu ale carei lnreqlstrari au in­ tral in vo:umul P. 5190--519' _.. ~audene". "de biiuL". loristica .Inqur sat anate" BrdSO\ 1907 p IJ :i8.:-.ti " . 42. Tutuianu "Maramure~ul Voie­ \oda" ist'Oric ~i ecor:omic" Bue. 1.c. 30.c-:e drum" a acestor cintece lungi turcesti c:­ :ese de Constantin BriHioiu la Istaml)'. 119-·122. nil p.. 36. .Arde­ lean a V. . In 1ucrarea .ma­ "GIlli­ cadea e lIra­ lU:-e~. 51? gases!e ' .c' a com­ torullll ma~jhiar celule il:ctj\'ice luate din colinrlul maranlllresean. p. Vidu. Pop p. co­ iectia lui Bart6k din Maramure$ totalizea­ za: 19 colinde.t la imelitul miresei 1:1 seara . 120-12:? .. Cf. 1269-1:. '. a s1nt . . Music ~ew ~-ork 1942 5: :-e::::.::~ :}:. "Familia" '(XVIII nr. 6 (din "Fol cloristioa ~laramure:. rltve: bouc:igue. -'" . D(~h1\ irU din :\Iaramures r ~i II. 3436 In discoteca Insti­ ... nr.~r~ :18. Tiberiu Brediceanu a eules 190 de m{~Iodii din :\laramure:. gUO p. -13. 45.iea<..': . Sta­ 1(.~'e::e~ . :. loan ). St. 32.:"" \-eclere a lui BdrtoK (l g-i:':-~ ~i-4: .fJan')ul lui loan". Tn arhiva Institutului de folclor 3ze:ss eli Kale (invelirea miresei) cintec de :-_1. Soar fi pulu: fo!osi insusi T':_ . 411 ~-­ . 24. ar pu­ tea fi mentionat un singur nllme. Tiberiu MoraIU "Emi~Jrari maramli­ re!. 29.. este fol05it pentru a marca muierea lui n $i x.(>sera culese din !v1aramures.

Timi.p--.. in "Boabe de (]fiu" lL 4.(5 pp.'is.liJ de Etnowafie . 16 pg. pp. Vezi lex luI eunrins la numarul b i).. :\rdnte (celt' nai l11uEe).t:lCliu] parLieu:arilatilor C'ompozitionale <.­ m{maLoare ell hon~a lUiHld "Pina traiam ell codru'" informator Griguta Zaharia 45 de ani din Houdan Vodi1 f..'lre~Jistrare Tiberi .1 ora a lui Bart6k asupra fokloru!lli mara­ muresean. F. nr. 15. Probabil c. Citat din EEuenia Cerr.\lare. "Contribulii ]a <.".volume IV: \felodIC'<. '(pquJescll. B.i ('orald cii!i .'1)(1...\ceasta. 66. Bartok a seris-o ell c"arta mai SLlS ~i in direelie ascendenta. :2023 I loarte a'i(. 62. 36-··37. Balade si eloine din '\[aramure<. 1. b l'(>('enzia a"~:pra ('o]pC'\iei de ('0­ iintlc. fl]. :\nalelt· \sociatiC'j pelllill cuJLura po­ porului roman dill \iafill1lllrr)<. 1 .\cademiei ROIl1c1ne s!?ria aU-a. 53. T. l07---1()U P~J. 65. . 50. InformalcJ' loan Dancill 63 de ani Sacel-.re". C.j)o----La-Sol (\'ezi pentru Ollenia -.1.'[!l')ures nr. .tntulUi ele P()lclor ::. liep-a:. Informatoarea ::\i:islaco '(as\lj cIu­ lm'0stic!atiiJe noasLre nu eslc' din 1 eordi· 1111. J ()70.-­ h:aholle \JarianlJa TrasiHllri specificc: alo Dolnei din Oltenia su1)CarpaLieC. .. Buc. ell certitudine ea este din Vi~ell de Joe. \la[lHi de cllleqerile de folclor e.' folcloriee de uHim. L. BOfCu.. \lelodjj llkrainskih noron ill dum L\O\ 1910. Informatoarea . I D70 pag.-Do (ijpz Si bemol --. gr . Glwrl(1 J 9('. e('a oltelleasci'i H. Li:} 5\ torn. Cil1<'-a qhici horile. lom. ~) 60.\fara!llllfe7. :\leaqu. G:'--o:J. ~(}de 52. I. 49. the H. L12. fX Bucuresti Ern pq. culeCldlor Emilia Comi­ ~el 1 9 5 0 . T\ ascanu rSui· t. 201. 191D. Doina moro'il~n0a'. 51. ·n. VI.un 13. 75. ina­ intea lui (1010) a cu. 19 P~j. .i euleqiHor Ti­ beriu Alexandru 1()35. Ch..\l \li{rin:l:c.. 55..\Iaricu\a Ca1cUiraru ( ?) Boudan Voda :tvIaramure'. tip. 18 PC[. Dupa zece ani (1978) aeea$i edi­ turti Bel~jamin Sl1choff The Ha~jue a seas dalorita imporLantei r1c'osebite a jucrcirilor !)artokiene urm8toarele yo!ume : -. 2.1: . Pe din jns de Baia-.\nalele. BIBLIOGRAFIA 1.'\r ramine clQ \ dzul dacd finalele ae(>slor scari pol Ii ll­ telese nllmai ca sernicadente ~i dadl afla­ rea llnuia si ilc:elllia~i [apt in mai muilp locllri rlo\-('d('ste neclrcsit IlHlllri.i A . coiilldd de pron'nien1d mai nOlla a fost pllblicat~\ in gazela Roma­ :1P(l'Ta "Sfatul" anal r.ca are la bala l.(d. 17. Gazeta popor{llni ]1.i\farial1a "Orienliiri ~i as­ peete ale corecti:irii folclorulul 5n S. compo:tiLorii locali: L.\c(>sl(' ultime dO:ld \'olumeincd nil ne-au parvenil si eu refIret nu putem face refe­ rinte la ele. in s(.ea "Doina riin '\ordul Tramih·aniei··.1/1972 pp.i ait i i.'1sul clask forma lripartHii cuprLlde 0 prima parte compusa dintr-o fra/d muzieala sall nll period C\.U.:lG90 (:? 1O. p. 63. 0 pacte a!­ ctHuiLa dintr-o repetare \ ariata a primei pih\.\-ario. n1'.>i FOlc!or :3'1 %7. Gh. ~ico!. 17 11:-. .nlelf' ]a f\mZlliC'scl pp. nr.>.> nr.ti­ lisLice" in Stuclii de \l11Zicologie \01. :57. Borlan. Jarcia.Sol. dupa care obliqatoriu lH'buie <:. . .?tracorclul pentatonic dE'scendent Re.. dar fctrZi c~: ut!. pa 61.>i Falcior nr. (iiI 54.\:IIl-X [\. Vancu. trebuie sa amintim numf'roaselp preluC'n1ri corale de inspiratie folcloli­ ca maramure~eana ole compozitorilor: C.-~(> Frs'L :\.i'. pg..u proElis. 175. :?~~3. '\liinchen 1923. ! l Re\ ic. lar COd Bu­ ('0\ inean~i c!l:ar in variantele ei e('I(' mai \'eclli arc" structura modala cliatonica cu­ prinsa In aceea5i stare si in acela5i ambitm ca ~j ce1e cloua amintile mai sus fara a su­ qera vreun substrat pentatonic Cernea [!l~!enitl "Despre ('.OllllJ2:. Ion Blrlea "PoE'lii populare \faramnres" 1. Briiiloiu C')lhlantin Schi~d unei me­ de fdclor rnuzical."citate.>i Polclor-rom. \iinclra ee. Kahane .es primuJ hori lUJl(ji Tiberiu Bredicearm dar nll a LipariL ('u!pc­ (ia niei sLudiu! prom is oeC'il in Hl57 llO de melodii din \fararnnre~. sau 0 dez\oHare mo:i\'id'l. 1931.\1.a frun7a de jil~r.-\laramure5. Cintec de cociru. '\hsik the Rouma­ nian Maramurp<:. 48. 59. ' 56. apar revizuite coneeptliJ(. [)erie­ tia:w.. 1-1 L ) . in Re\'ista de Etno9rafie .ub nr. V. Barbu.\lexandru. de E~':ogrdic <.i in volumul V.a llrmeze r('­ prj/a. G. :"fcllurioti do ukrail'skoi etllo\oohi .. Pop <.­ Je-mi place mie.A. (celC' nld: lnlll!P) .L1 Co\inc~e volume V: [ol. nr. P08zii pop111are din \la. 6..Brailoiu al'llla 111s1. Bartok Bela "Volksmusik der Ru­ l11i:inen yon Mdfamurc7".'ollltia r/oinei buco\'inic­ ne" in HeyisiE. "\"\"\TJ Bli(:urp~tj 1!)()f) ·1. T. 199. Paceag.

:"a instru­ ment poplilar. 12. lara romaneasc. _~0· eulllj popular. j}r. Bartok Bela ~i )'Iuzica Roma.l \" Alexancfll Tiberiu: \: .. Breazul G.'.~ Roma­ .:ltd· f::: . Bucure5li 19. r. (.. Bifled Ion: Insemnarj din bisericiie :\laranllllC$lllui.1.' '< \~aramure'i. \Iu­ . -I..\ oltarii poporu]ui roman.Hefata de /p. Re\'ista .). "::. 157---158. Bciintan Valentin: Tinjalla obicei :ra­ . ._e "i poii. ~~-37 . :-J::. Edi~ura muzi· calci Hucuresti 1965 pp. :5. 147-214.. 1-'-~) P. \iarf'..ll fa'" .. 1 afla· :1111 itp cl el­ '0 [(Ii­ . Brediceanu Tiberiu: 170 . 1b3.emnari a:>"pra :: ..:>. J3..?..rl.)cal Melodies. 19.':.slic 1\:it. XXX: Brp\ jaml s'a:...-III.C: 1:1. "rc:~ ~. afiu.. XVIII­ lea. 24 . 1--'::" -l" Brauner Harry: De"pre 1H1tiJ. Hucuresti 1fJG2. Bud Tit : Poezii populare dill . 'J'} .. Gher­ 1a lOb 1 jJ. C. -1 eodores­ CU.1. \'0[. XXX: tL.ea'-'c._' nr. P~' . II.90.. 368-<376. (Sui· Cd­ . Rumanen .~ i.\lll. Br5. t fU.ti 1905. Birlea Ovidiu: \1etoda de cercetare a Folc!oruiui.!(l.. Rumanl\3I1 Folk. Id.. 4 (I \J59) Hr. J pp. BuC ~i re$ Ii j 9:-r. . Bud Tit: Inscmndri ~i dale despre in­ fiintarea parolde i greco-catolico-roma­ lla (~Ll Sighetu \[arma\iei. 19 i. 8. 21. 1-111 BlICllfi?$ti I. 1J-. Uni':ersal Edition 1~35.:: . Edl'.'l. ). . 29-5-4.r:)riI(:ll C. :l3.. <.~.: Jncereare de isloria rr)rli. Hunea I. :a.J. :'a:i.i notatiei me]o.li 1974. 1D. hereusnegeben yon D. din sec. luie­ i .icald.P.mt':· :1:..B ia 118'':> pp. Editura TllllZ:caiC!.dtl' .C.~i I 1!148 Idilllfa de '3:at. Bud 1 it : Diserta\illne despre episcopii .. foreward by Victor Balory'1 he Ba~Jue 1~j(57. GiL.l 0raitOtu.>i '. :ien td nr. l\luzica 1963 nr.lelodies \'0­ [lilll0 11. 20. Bucure!7ti 1956. C. XXX: !:In' :a:[" \lardlllljre~ <II jL.. Bidea Ion: Ucla Bartok :. Alexandru Tiberiu : L zicale ale popofll:i r. e.l1:c:e:iti. Edited by Benjamin Suchoff.I.>5. lnstrnmenta] . i 95 .-\. Piano solo eaiet 1---\11..\Iaramu­ rO$.ti J'Jd9. .L..ei me­ ~".:. ~l. aspecie ale ar­ moniei in mULieR populard din\rcleal. Alexandru Tiberiu: \" . Editu[a '5 edi­ sCOs :~iI. los. Birlea Ovidiu: Istoria folcloristicii romane$Li Ec::lura enciclopcdica rOHlana. Bartok Hela: Hllmanian )'Oil" ..:ts translations by E. -1/1 \. yolume III Ip'.:. Brediceanu Tiberiu: ' JOCllri populare romdne~li. : :6 (II): lH. Re\ i"ta I.J: . \(i. "I :285 p.L Bartok Bela: Scrieri me .Ci()( :'.S.U.P. 16. I 1957.. .. 31. :~:._.smusik cler \0:1 '\laramure~.-.. all "E:fe­ ::par ::mti ara· 1-1.n . nucurp~ti 19G6 pp. Breazu I. 1:~. ~O­ :" L19(0) A..)""":' -1 : • :~i. ~ '-:1:. Sludii de mllzicolo~Jie I.-<~5.1. !. Bucure:. 19.r1uH J.10. Bucure5ti E. Benko Andrei: :\ reloclii romanesti in­ tr-o colectie mu::.. :3li . 1J.:1easca Idltura Hluzicala Bucuresti 19fG.a nWlidi romc'mestl..)0 r:r. ~lusik.< a~a HUCD­ re:.. : Ldularii. Acaciemia Homana. Birlea Ion: Baiacie. Re\ ista de Folclor . Rc~\'isla de etnowafie 5i tolelor n.lI. Gherla 1895. \'.e mll­ S. .. eu 0 . <>. :18. Uitio \fuzsica Budapest 19G6.:( Vancea. 1008. ~r:1 Bentoiu Pascal: Clte\'a consiueraL asupra ritmuiui :. 107 . 3. . \'. Alexandru Tiberiu : Rece!1Lie la B(~­ la Bartok.. E.)Gpll­ -c' :o:clor :::-1. -. 19C.)t). 2(. :. ~.~G8 pp.J'.i legaluriie sale ell :\'laramure.lc. Oficial oartea i.e dill _~J£:! .~sti( dl jucie"'dui \Jf!rdn'il)r~~~.':. Pauini din isLo. Bucllre:.-~ ~11 ~i . 'rolc1or Jaseip clori­ iOllie in cin:ecul p0. h!itl1ra muzicdld 197G ']H.\lusic \ UllW I.rc:. if). 30.:etc" Pop . I pp. With i:. .d ~.\1eloetii popu­ lare romane~ti din :\IaramlHc!3.\. ~'. 'J! Bartok Bela: In<. Re\i'·ta (!P IO. Brailoiu Constantin: Operp 1.~"'------~"""'-'~"'-'---. ~ de joe romanesc.)r -..'.. Bucuro~ti.e ('0­ 'e de i ~.icarii romani din ~laramure~. 13.J. Bellloiu Pascal: Citen. 1D. \\ einachstliE'(ierJ \\ ie:l. _.S. ~l.InB nr. eolinde ~i boce~0 dill :\Iaramure..: \ 9--7.5~" hen colincl2 !.t traduse de C. Alexalldru liberiu: Bela Barl6k ~i lOl­ conti rOlildl1esc ill \{e\ista de folclor 1956 nr.-. :1. Bartok Bela: t-Ielodien cler rum~i...2"C. Birlea Ovidin: Folclorn] ~i unele pro­ bit'llle ale ele/.PL.' c. ':. Brediceanu Tiberiu: Scrit'ri. Alexdadru Tiberiu: care Bela Barto. 1I i ~)GB. nr..\.)..w arilll 1:171. : Versuri populare 511 manus· nbC' ardelene \echi: Anuarul arhivei de Polclor V.P.: L. Bucure$ti 19117. i·.. 1. 1969. '.'.-1 66.::e. Bncllre5ti 193n :. Bence Szabolcsi : Bela Bartok! Vidta '>i opera. . Brailoiu Constantin: Ie yers popllJairc' Roumaine ehan:e Paris 195{). 57-BO. 7D­ 110. Bartok Bela: Volk. . Amzulescu Alexandru: Balacie popu­ inre romalle~ti.e 1':­ 'C~(}I ::r.L.:t:' (1bpt(· muzica populara r0P\d:.C populara romc'measC(1.._..iloiu Constantin: Le 9iusto s'!'labi­ qUe bichrome db La nnisiqtlE~ popuJai­ re ROllmair:p Paris 19. ?\~. 3f).. ::l' (( ~jmt) ')i 10e in c:nteclll popllla.lCurl'$tL Lnilll­ ra nltlzicald 19]6. IV.~".L. (1957) iH.?u SLucUi de l\ IGzico­ logie IlL 6/1£)57 pp. 1--2 p..e. Alexandru Titeriu: . 3-1. .: . 22.-::'. L'JO---lsn.. Bncure5ti l!1L-i. Benko Andrei: Concertele lui Bela Bar­ [6k in l~omania..'(: Stur. l1luzica18. \0­ [umn} I.:ii:. Editllra ~Juzicala HJ65.: zica IX (1950) nr. Alexandru '1 iberlu : BCa [iar:6k desprp folclorul romanesc 1.

58. 51. 7--<!4. Cosma Viorel: B{. 2 februaril' 1951 pp. 75. C. 4-5: pp. Revista de Et­ nonrafie ')i Foldor 18 (1973) nr. Coci!. Cernea Eugenia: Doina dill nordul fransii\ aniei.. circulatie :. 40---41. 99---113 5{. BllCnrf>. 170---206. 7:1. Comi~el Emilia: Genurile muzicii popu­ lare romanE'-. Revista de foldor IV 1959 nr. 1 pp. in Re\ hta mllzi­ Cd III (1953) nr.1 croatia populara romaneasca. Re\ista de etnograiie ~i folcior Ll (1968) nr. i7-'n. pp. 40.. Carp Paula: Notarea silabica a melo­ diilor populare pe baza inte~Farii lor inLr-un sistem Revista de Fol­ clor Y (1960) nr> 1-2 pp. ZamHr: Tibe!'in Brediceanu octogo­ nar in Redsta de ctnografie !. Comi$el Emilia: Despre forma arhHec­ lonica a llluzicii 11Opuiare. 279-298.Cintece din Oa~u!ui. 12. .Sturlii n1L. Studii de muzicologie VI (1970) pp. Ciobanu Gheorghe: Despre a$a numi­ ta qama tiganeascd. 59.illnii stiintitice a caehelor di­ Bucure$ti. Edi­ lura muzicala Bucure~ti 1960. Comi~el Emilia: Structura melodica a dansurilor populare (Contributii 1a stu­ diul structurii lllUZicii populare). :'jG. 79---122. 44-·-47. Ciobanu Gheorghe: Lautarii din C1e­ jani. . Re­ vista ele etnourafie ~i foIcIor X (1 [I6:'1! nr. 3 pp. Ciobauu Gheorghe: Culegerea f. Edi­ tura didactica ~i pcdafjogica Bllcure~ti. 47. fiR-lOS. 4 pp.. pp. Cristian Vasile: Comemorarea a 5 ani de la moartea marelui compozitor ma­ ghiar B('la BarLok. Cosma Viorel: Figuri de lautari. 7S. Ciobanu Gheorghe: Sanonal $i unln:r­ sal in muziea] roma1l8sc. Hl---tn..ii . Cernea Eugenia. Revista lIluzka XII (1962) nr.:1Psurilor si al colindelor.. Bralulescu Monica. 1 pp. Reyista de etnourafie '}i folcicr X (1965) nr.i~l.:' ritmu] d.ia Bart()k::. lm.. Comi~el Emilia: ['raditie ~i inovatie 1n lolcloruJ mUliea[ romanesc. IX 19G·1 11 r. 2. X 1965 nr. prelu­ 80. ContributH la cerce­ tarea folclorului copiilor. 239---'251. 19G7. . ~Jllzica XVII (1967) Hr. 7·1.. de creatie. --. Revisla de foldor IV 1959 nr.5.131.?ti 1969. 30-·12. Stu­ dB Cercetari de Istoria ArteL XVIIL (197!) nr. pp. --. Cernea Eugenia.j fo1clo[ 11 1957 pp. 2 pp. Eclitura Tnt! zicalil Bucu resti 1966. 2 pp.h1ara pc mar9inea ta. 1 p p. 4 pp. 13--18. XXX. -19. 301--<~15. in Revistamuzica nr. Lu­ crarile Sec.\larp a editat: n.. 71. Comi~el Emilia: Preliminarii Ja stuoiu) ~tiintific at doinei. 7r.li Doina: Studii de mu­ zicologie V.i melodie in cintecui popular rOH1anesc. 549-:183. 54. 55. 147--174. 2 pp. 5tructura si lehnica mi~ca­ [ii. 67. 3. 225--242.169. 135-177. Cernea Eugenia: Din problemeie 73. crari corale. Hedsta de lolc-hr 19:')G nr. Cosma Viorel: Bart6k ~i incepulurile cule9eriJor de folclor romanesc. Ciohanu Gheorghe: Clntecul nOll in creaUa populara. 1 pp. Cg Cernea Eugenia: SistE>mu] popular de cintare acompaniala \·oca1. Nicolescu Vasile: Clntece si strigiHuri populiHc noi . 53.\fara­ mure~ 1U()3. 1-2. RE:'­ \ista de etnogra $1 foiclor. Editura TI111zicaia. Ciobanu Gheorghe: lmudirea dint:. 3-·-20. lfl-·-J:2 maj 1[167. 399---414. 1969 pp. 63. pp. (. 163-·. 2 pp. Cernea Eugenia: "UcUHorul" Versiu­ nea maramure~ana a obiceiului agrar lllchinat plugarului Cdre jese cel dintii la arat. Coniril. Costea Constantin: Jocuri feciore~ti din Ardeal. 4tl.1971 PH. Centrnt judetean cleindrumare a CTPd­ tiei populare Baia .ulii la studiul particulariLatilor compozHionale ~i sti­ lislice --.>iu Ilarion. :13-f)i). 41-61. . 1 '2 pn. 70. [dilura muzicalci Bucure~ti 19(51. COllli)el Emilia: Folclorul mmical. Pc marqinea unor docnmente inedite. Jocuri popnlare din Oa~ !. 123--146. uLi.ji pu­ blicarea folclorului mUliea) romanE'sc Re\'ista de etnognafie ~i foldor. Cernea Eugenia: Contributil 1a tipolo­ 9izarea m uzicH colindeJor rom<'H1e~tj (observalii asupra (olinde/or dinMa­ ramnres) Revista de etnografie 5i fol­ cIor 14 (1969) nr.__. 61. rvluzica VI 195G nr. 179. f~4. Ciobanu Gheorghe: Raportu] structu­ ral clintre \'ers -. 6.."i(l. In cerce­ tari muzicologice nr. Comi~el Emilia: C ontributie la cunoa5­ terea formei arhitectonke a muzicii pop\liare :\lelodii ell refren : Cinie­ CUI propriu-zis. Pagini maramure~el1e - 1964. Re\'lsta de Folclor VIII 1963 :H. emisiunea \-OCa­ la a cintaretilor ardeleni: StudE de Muzicologie II (19S('l) pp. 1963. Giobanu Gheorghe: f)espre faclorii Cd­ re il!lesnesc e\ olutia ll1uzicii puputarc'.i \'alorificare ale cinteeului popular de \'iata noua Re­ \ista de Einoqrafic ~i Folclor IB (1973) nr.\ntoloqie. 1960. 3. GO. Comes Uvju: Conlributii la sLuciill! procesului de creatie in cinteeul popu­ lar rOllldnesc.zicolo~Jice VI (1970) pp.

'ista ::e c>~=-: ~ ~ 115. 127·-143. Cu­ de librele spec:a=~.1ihali de }\P50. :r:r. Comu­ l11care !'..i stiVI (1970) .----. Habenicht Gottfried: E\ ia ::-r-::-' de eercetare a folclorului ll1:lzicc~.cu Alexandru: 1storia \ia~c:.-------_.. Bncure..~3 de lib rete folc:orice. pp. Etnografie.l. . Banatlll. lemnut Cl dor 1963. a melo­ farii lor de Fol­ -:24. a nia.. Dancu~ Petre Billiu : Viflaimul Dra­ ma religioasd .::'.lara­ prell!­ 164. Dateu Iordan: Introducerea la Ion Birlca Literaturlt populara din Maramure:. -.. ~1i30.' . . 1a Lipolo­ romane!.'es_ \01. \ I'" . :. 17.. 1H68.:ra­ fie Foklor nr.E'a \'oca­ . -1 p:. Z !lluzilii romi'!nes: Bun.> "-) CllleqNP U_.ti a mi:. . 11f . CerceUiri de :-111Zicologie :2 (1970) pp. 120.. 105. 1('B.:.. Habenicht GOttiried.lj -·1969. Hurmuzachi: Docu­ mente prh·itoare Ja istoria Romanilor 1. Tancred Banateanu : \ r'a popuJaril din ~ordul Transih'anit'i J 0()(). -----.:._. Fmpa~cu Alexandru : Folclor (j:' . l\laramure~.)t3·L 87...1969.i obiceiuri I -. 84. 247.di.ansi. Georgescu Corneliu : ContrituUe. Ripa Isidor: Citu-i :-la­ ramuresul 1971. Sighetu . ::'0::_ :-"- -:e ~ 2ciore:.i 1 108.>i creatorI populari 1967 . Rp\!sta de E" ='. 4!!i¥-¥ 2·.'-::-'. Ceas pe ceas se a Clegere de folclor 1970. Dr. ~3? 347. lOa.: actoge­ ')1 foleiof 1 *..'. Filipascu Alexandrn: hceputuri '" trei In '\iaramures.r:i durilor populare._. :. e\'olntie. ::. tu] :c. In . --. IOn. ') '-:'1 Cnll~qere 8 J. 227-241. Sighetll Marn~. p..:c-'::­ le inmatoare in practica :1L:zicii .:-· vista de Etlloqrafie ::. 11 :>. [ 1~f 71 ~~ r. Georgescu norin: Oespre '. Maf<.: :. pp.". 9-1. 96.. Demenyi L.. Culegere pen­ tru soJi~ti instrumenlisU. ·Re\~s·.· listice ale mu:dcii de joe o$enes::.~ ->. -2.-a=--.. E.. Hi. Dancu$ Mihai: Nandor Katz..i inovatie in procesul genezei l'.c c: c 1. .::~=-­ fie !'. Prpiu­ crari corale.ta ·2 E:-~ .\luzled supliment la nr.:-. .. 5 .'. 101. 1 t 97.i 101­ --242.:. 95. (1971) pp. Foiclor 1'::: 4 pp.. 103.:­ lare instrumentale. le~lere ~. Dragoi Sabin: Simetrie 5i asimetrie in cintecul popular )'omanesc...li Foiclor (1970. de ale ila--. 122.. Habenicht Gottfried : Cc~E:::-:f:~.. Dinu Vasile: lraclitie :.. "7 . II BUCLlf(~Sti LP. 10! \.::e . 10-1954 p.. Francisc Nistor : Or!lam~~Platii in Jenm . VI.' L 1%0. .>ti [ din .ana .-::­ pertoriului folcloric ~:::.T.'. Arvinte C-Un: Cintare ~raranmr('sllli.lti..\farmatiei 1924 p. 2. : ScrisoriJe lui Bela Bart6k in Romania.'". 4 pp. Bucure!'.'l~ie 1900.. Filipa:. 1%1. ~. * Re'. II.1 \faram. Habenicht Gottiri::-c: i. 85.. :.19G5.. 340 ~~541. Rt... 102.: re:>JuJu\' Bucmesti 1\)40.:::e:e C<.:­ diu! [ormej libele.. Habenicht Gottfr~ed: ~ a . Falclor 11 (1966) . . Baia ~ilare 1973 p. 89. Bucure~li pp. Cri:.. 107.::.:vI a­ lfie :. articol publicat in re\'isla . Ghenea Cristian: Din trecutu. Cule­ gere de folclor literar nOU. -_ : . Chircoia-.­ la Sluciill! eeul popu­ lzka XII HI. COlllullicari sUinllfice pe tE:'me folclori­ (e-1973.i e:1\ Ji1t l'1ainte de '\1ihai Pop.:-~. Hertea losH: Cite\a particulada:: s:. 3 pp. 155-180... 7(). 11 (I. * . ::lD.Dular de t2':ista de :U. Culegere de cinte­ ce pentru so1i:.. (1965) pp. ~iO. .triqaturl :. 20-23. Re\'ista ce FC:·. 1Ir ~' " ""r 4 'J. 415 .. 121. 163.ii evnlutiei cintecului pOl)ular propriu zis : CerceUiri :t'vluzico­ logice 3.. 7. -: a CfQa­ a' . Jistice zonale ale semna.:ura mu­ :a cerce­ ista de Et­ :1f.c 75 (19.) CuJegp­ re de librete folclorieE. 11 (J~:. 113. 92.1 nordul a siudiul ale :. Con­ ceptie ~i meioda 111 cercetarea folclori­ ca.' sij\ania \01.. 261--276.= 0'i :n \ olul1lul comemorati\' Tra>i.. f~<}_'_ -I ! 17. 11 pD. 1U9.. HUsti loan: Criteriile clasifica. 123.s.. data nOlla . . comori ale tirtc"i pupu"drt' -·191j7.ti vocaiL 93. ". :. Maramures.:. pp. 104.:.- '. 109. Datini si obiceiuri II de librete folcloriee.. . Re\'ista I\fu­ zica 10 (1960) nr..: ~ :.: Ilului care 5i-c.. '-' __ . 85·-100. _. . ~laramure~. 113-~~n'. 86.. ::. e­ di~ie ingrijiUi :. 13 11968) ::r. ..1mllff'$ 19G7.:c. Densu$iauu N... 12 pp. Tancred Banateanu: (reatii . 97.. Emil Riegler-Dinu: Bora Transi> a:-.. liIC.. Ripa lsidor: Ce~era.. Diplome !\faramure~ene din se colul XIV 5i XV. 11 i. terar II.:...) ani zitar ma­ l muzica IT.14) nr. 122. Etnografie..-Li 1929. 38. Arvinte C-tin. :::". Re\'ic. Versiu­ ului agrar cel clintii .:\i .L pp. tipu~. 118.'. si folclor .J . Datini $i obice:iuri III . 24~27 .L Rev. \c!9.e~0r ::e ~ _ .: :. nr.:. Lucrari :-vluzico. Aninte C-tin..iu Romeo: Con tr:lh tii F r~ c_c toria nmzicii BUCllleSli 1963.r: : --39­ 114 . (W6fJ)p.i folc~or 15 ' : : nr.:" Foldor 1~i (1 qi': O 119.a .Jdii de ~I). Datini . 153. Tradiiii maramurese:1'lbi..Re­ 18 (JD7J) :mele Monica.0.. Tancred Banateanu: PC~~Ul pcpuiar db regillnea ~faramures 1.. 13. I. Dinu Vasile: Conslantin Brailoiu.ltiiniifica pe teme de folclor. <.

1.IJ-L • " * htnria ROiU'.\ni(>j \oi. [d ..iului. nom..C. 1'... rE".[E'd \. BUClI­ re<." \llllicolo~Jie 7 (19. LiB.P. l\Urzil Traian: Ob'>enatij pridnd ge­ nela citecultli pnJi)riu-zlc. 2()].ta \l11zica.l cUllua:. Nistor rranclsc: Poaria Dlaram~lreseanu Ed.1(. Prichici Gheorghe: Gcneza melodica a IJo.or nr. '2. 1:lD. 7--28. 13.i·L Potra George: ConLributiuni la istori­ cui ~itjanilor din ROnl(lnla. Comunicari ~tiil1tifice.3JO. Papahagi T dche: Cr0alitll1ea poetic" popl11ara i GWi si ')uflet. I :i. Bdid !\Iare IHf3. 19').icdl part. ... 5 pp.\1aralllllI85 196:1. Bucuresli 1977. 13~J. ~1ir2a Traiau-Ileana Swnik: C rs de foklor mUl. E~lC. 153. Casa RC.\carl. CUllSHvatorU\ c.ti. 1-11.211. Ed. J (J q:'if:i) nr.eall.ti lU62. Craciun 51 collnde (iin:--laramurp!).·1 p. Re\ista de anografie !?i pp. 1--1 .Revi<. ni!1nr de joe de pc' 19GB. Mirza Tralan: Folcloru I mUllea! din Bihor. ilNllLLl Lil. Luerari dC' \1:1. Bue. J I~. pp.:-] d!. II. Si· ~Jhetu j\·larmatiei I D3B. Lenghel Izanu Petre: Sari>cltoriie IJd­ be!.i Folc. Pop Mihai: Rcalizari ~i perspecti\'t:' ill folcioristica romaneasca. Re. Popescu Jude. :1J 7--.a de Etnografie <.i folc!or !1r.. Il'L.i. Edi:ma \luzicaUI. Mirza Traiall: Pelrescu CinLec:. Ilia.i !!epoatelor. i:31.:<. H PH63) nr. l\J:\D. j 3. Elno~Jrafie. 7-26. Pop Dumitru: folclorislica .C. C .26:. 1. Kahane Mariana: De 1a Clll tecnl de leagan 1a doine.. COHlunican:' 1\)77. Cluj Hl:'i'l·19()J.---149.i-~ 109.. l19Gtl) pp. I :.licologie nr .P.h. Lellghel lzanu Petre: 1:n Slr2\ celli Gbi­ cpin maraJll~lre. J{). Cc. 126. '. i (jt)S6) i'Lr.. Nicold loan k. (19GB) pp.ical. IUulicoloqie t. 1~ (1 grin) nr. Mirza Traian: (. 12. Bucure. Mirza Tra­ ian: Curs (if' folclor HHl. .'01.-\. J. 1963 partpi1 1... Baia \ lare 197~L i . l. Vol. Mina Traian: SilllcAria j()('uriie Cll [ll<hili din \la~'HnLlre'. Lenghel Izanu Petre: Oi)iceiuri (1<:. 70fi·-708. 163.\Jaramu . . Papahagi Tach!~: Graiu) si folcloru! \Iarcnnur(l'. 16~. lJL Pop Reteganul loan: !)[[. Hra~o\ I Li.: (o\l"lltH:LUCi i wnatol i dE' i. un. le1l9hel JUI1U Petre: \fono~Fa[ia co­ n)llnei Bihdna. ( pp.)­ ?fkl. BueuresU.) (1955) nr. I~--? -A . Kahane Mariana: loriul ele $e­ zdtoare. Kahane Mari<wa: Trdsatllri specwee ale doiuei Clill Oltcnia Subcarpalicd.i melouii 'iii: C. Milza Traian: l'Il cintece-:.. Ibu. : (iiti:\ ::1 li­ ficd poplliard ruaTdlllllH'seaJ:u cd!l1:. oqlil1<!a! ill l'o!cloru] romane"c. l~j(l. Mirza TraiaIl: Rillllul de dans 1I11 si-. 151. Lucnlr. p.. Lucrari dc.p. Lucani el0 :-.!.1· 174.\l. pp. 142. 1 L:.'ti ::.ll \er!jcilLluL REnista de Etno­ (lrafie .·~~ IJ:. S:. . Nisior Fraucisc: ~~m!. 0 "pecie riislincld a ]iricii oed­ . I!.104_ I-Li.. specie cerel1loniala dislinclj\a. Dacia CJuj-:\upoca 1975.'. JD2:'i--192G).\lnzicolo(111:' 1. 1:U. 1(>']'--20\l 1-)--1. Szenik Ileana.l. 4 pp.ti 1975. Lucrari de MUlicoloUie ::l (1907) pp. Ltnologice $i Dialectolo~]ice. liB. Fase.. lenghel IzallU Petre: Unirea Transit­ \aJ1iei en Palria "famii.aclel lui Pintea Viteazu. 'onlril)[ll i l<.'-iinena. cie. de Cercet. 19G~.ui. Porumb Marius: [coalle din :-luralllu· re). Pop Mihai: De la obiceiltri sLrihechi la c()remoniale ~~i 1a speclacole conte111­ porane. Mirza Traiau: Caden~e modale iimlle in clLltecul popular romilnesc. 116. l" Mirza TIiJian: Obi(ciuri juicioric•. 1976.J... 129--·131. Inst. I-IG..rism.]) pp. Sport-h.iti. Kahane Marland: OOillP din Oilpoia Subcarpatica.IUlico!oCJip 7. e:. Stri~1sld ii:l('ior . ". 3 (1958) nr. 11. ('o:hena"nul G.iO. Pop Mihai: Probleme !?i perspectivele lolclorsilicii noastre. (1970j pD.udii (. Gcnud ~. B7--~lO(}. 87--. 12H.j:). LJ. ~.. :?fi4·-309.i Folclor 15 (1D70) nr. I. Luerari de muzico· logie 2. Hii. CS..P. Revista de Folclor H.?­ terea prineipiilor sLrtlcturaJe ale dnte­ cului popular romanesc \'Celli. EeL lji('.. Pop Mihai: Obiceiuri lrac1iiionale Ro­ mane'.· tem distinct al ritmicii pOl)uJare romit­ ne~ti.-Folclel[ nr.i l·n. Pop Mihal: Inc1rt'plar penlru cule9erea lolclorului. 1.i re­ perlorii. \lwarul :\lUIPtlll1i Etl1()(jrafic til lr<:usi!\tdlic·i. . l'23-~j··lD tell.Li.1.J. (lOG. ~J9. Revista de Eillogratie <. Bucuresti Hl70.i lenea Of]! :nc1ite in folchru1l1ld" ra\1lUrC~al1.>tik populare -. \01.. Revista de Elnografie ?i Folclor 10 (1965) nr.ionale.li:1 i'riliisih. Koda1y Zoltdll: :\I!1licd pOpUlilfd si IHuzica culti:i. 1:3fi. ReYista de folclor :! (1957) llf. 22---:!5. Bucuret. 1-10. parted If.: Jocuri popu]are din Oa!j ~i \laramure5 .­ nicart' lUi:\. l.tnullenlc' :llulicdJp . 'Nikola loan.:I. 3 pp. pp. 15ti.:1.) nr.'-. 477-489. Co:nunicarf> 1:)7.C. :'. pp. (1917 1) pp.c. folclor 13 (I :J(8) nl. I 'Xi. Mina Tra1all: Cinlccu! de c~itanie din Bihor. 4 l)P. 1)1:nd e l l (If)9.P. Pop Mihai: :'\oi orienLiirj in stlldiile de toldoL Re\'jsta ete folclor nr.

:re. 15 (1970) nT..: . c. lli limba frallc P 7d lin1. Cn:ll\1:·ical·c tip.e:.. II? pp.L Innrrlirc si c\·olutie. Pop l\fihai: Traclitio:' a' .­ ne~ti.).. Cerna. 107--119.'if 11"i ill '.: a '<-J J:. Pop Gheorqhc: \folloqrafia mll7icill~ a comllnei Su))lnta.c:. 1 ~ (H. mclocliCl:' in uncle tir}llri a'e propriu·zis. 1<11..: C ":::'..?nJ.::" >:c n r.1:. lamflr Constantin: \"pectc alt' .! .cris. . :l. :::::. 13.~a c:ica a de 1'.it2 '~Ji-:' ( 1fl:ifi) nr. '. F.: in ('!"eatia lui B{.are.i si c111Ui . Szenik Ileana: \mpJiticclrea <I"". Szenil.3--46.. * .. alion ill f'j:0l1l0i1'pmanY Rot]. RCI. Szenik Ileana: Tn~llrliri tipoloCIicc in dntecul propriu-zis.c. Crsu Nicolae: .)t \laramures.e. ele (li­ plo111a I ()i3. .. . Vrabie Gheorghe: Fe) c· .LC. ~'.cJ: 13. C:c· /'J jl1"lnmwntalil (l '\!a:-...Iare 1Q7:i.1nq'"afic! lllP7ical<'i (l comllllei Tel'll.c tipo]o(rie lT1117 i Ca18 a colinzilor .~lU(l. 10. Suliteanu Ghizela: Fcctorii e' c mmicii si (. Szabolcsi Bencz..~).31:-. Ileana :\nar[pnen!a tinoloclica a llllor melodii de colinr15.­ lare Bana\ene eli.a .P. Lucrari d(~ ml1li pp.~. Rue. *' * * Poe7ji pOp'j]arc rom2J:1c. 1B-·.L ]9flR. Pop Gheorghe: flemer::(. Hl/S.e. Ll1Crdri dc' lll:1!!colo­ 9ie r (1965) pp. ! Kr.~. Re":"a " qrafie Si Fo. -104.:1. 136. 178. . Re" \~. Bra<jm' c. Re. cOl11'.. Suliteanu Ghizc]a: Y. Pop Gheorghe: Traditi(JI1 and il10\'a.' nr .~: R". IRS. '\ [anu<..tzico­ ~L1U{17­ 164. ."': . 1l1i popular \'ocal si instrumental. Ire 51 :dUH'!. Vancea Zeno: Rollll 1l!Tlic. j 88. .J 'j~. . Ina. ~dlllll 1\ eelli l:lem­ Baia e Ru­ iCe ~i IB(I. \ 1 p.1.a.. 'eCCe: . 141 15L :!():!. f'~. Timi5 N'icoara: "S~rigare Di?~:e '-c: cOn1unicari <. 1S!. \fa::'. Szenik Ileana: \1elorliilC' ritualu]l1i de inmorm\ntare rlin til11ltll1 "'\Jasal1(lnllli.c. dc e .e 'Ii coro'-\? Brasoy T \'i211a 1RA7...>i Fo:clor 11'1 ':)6f: 1 pp. Dacia 1971. tn4. a Tra­ 3rt.... 341-<3. pp. Revista de Itno~lrafie si F.c'c popular din comll'1a 7 e·.ll.. 1.L II. Suliteanu Ghiz(']a: 11010(lia flllclorului nFii'ica.Llcrari 1(. £'" P Llll d 167. dnte­ . . L ~'()G. p. cii 111n a \1aranll1re)ul11i IfJ7·L Co­ mUllicare. Poezia popl1]ara. Paraschiv Nico]ae: \ro:o~irafia muzi­ cald a C01rUllei Vad 1{l~." .>:-:­ 1!'lEi.11. n. 8--9. El­ vetia '26 at:q'lst 197(i I)op Gheorqhe: \Ionografia nnzicala a comnnei 1 (le Jo's. <:>c .J inlie~ 1967. n8. Cn'1slalari ({cneralC'. ~05.·: ~...e : Prhcipi11 1 maka111 in mnzica pOPlllar1. :lOH. 133-147.fl Szenik Ileana: Strllct. ro!. 176. Luerari c1e muzico­ 10gie 4 (1968) pp. Pop Gheorqhe: Din istoria folcloristj. lion in cbar'te populair(> r1u departa­ me.. * * . :-')'clor 16 neila i.P.".. Solomon Adrian : '\lono~frafid ::-':7.' i H171) nr 5.. . Szenik Ileana: Strllctma formej in cil1leclll pOpJ\]ilr.ti. popular Stan patras.'::c:" ~. Ursu !'Jico]ae: C"".' > • " ­ n[. fl. Suliteanu Ghizela: . lcm. Pop Gheorghe: T-Ion:-a lu"!c/i.L \Ianllscris. 201. 108-" 1:!·L 1P... uli 1873 p. ~ 'i'5.:. Ripa Isidor: Balada \1iorita st colin­ dele maramllreSE'l'p. ca fOlclornllli Cl):)':::..-..'). 1. :~2"'e 1 ~l:l.ansurilor popu. ~n:. Balade cu. r :--.~:. ::~­ n din R. .. Dima Cluj. 17..'"' l-rsu '\:( o:aE­ 'c' . 195~ D'J. 4. nr. Rc\istil "till. :c·:a :!. Stancu Natalia: Tai::a :-:'e~:( .'.'. ai din j 1975. 173 "Jet ic(.a Fribm£f. 19. Sbarcea Georqe: Tiheriu Brc-diceant! Editura muzicala.'\lu7ica VI.'j. =':'. Vann'a Zeno: Coptrihl:\ii ia ~t':"· armoniel muzicii noastre pO])111a r e.:' ·eC:e7. .:'>.. a cOI1l11l'ei Bogda" \'oel. Pop Gheorqhe : \1 1).e:-'e "c­ c'or Baia :'>... S:·~". Pop i\'fihai: Pr('~a <: elor poetic nou··.ranlU­ 1970.:=. Q3.)"t.}2. . Cons. Lllcrari ric "hl7i· colooiC' !1 (l96q) n. COllllln:cari stUn­ tificc pC' [('mE' (1" folc1or.. 1015. H In'l.' .n.1h. ('ElJ . '"e In :l de . atr)fUi 170. Pop Mil!di: rClle :c:.e.q :CiOfli t :lresti "eJ!uL liL t 7. 111 12-1. J :l'~.. 135.-. ! W'.J.1)3 nr. Lucrari cle lllll/ico ' 11 !lii7) pp.' 'c: "oara . H14.>.tempora­ ..(i(. lllllzicoloqie 9 (F~73) p.! :)()(). Ll1crari (1(' \fllZico\oqie 7 (1971) p.. 1)..a {. ComunicarE' 1977.7.' zica 3.]": ' r:u1c ' n..'iC. \' it"azn p.1!.tiintifice 1)0 '.~~~f .').1.'a Bartok. Ursu l\'lcolae : ~ monolfrafia c~_· ra 1(J:N. <(llL. I'L. Vieol Adrian: Premi7e tE'oretice . Bud \kac]0­ miai kia(lC). 1H3.':e· folklore Jlrnal LF.-I 1951 p.micare 1978. Poezii n0pulare din \ faramu. Gh.Ii rr 1.\i=oi2" 1a . rc~ T. 1:lO. COi1lunicare 1976. c ~ C r:-':'-a'. 92.P. . :< . Un.ura ri:n~iCG m0(e~:' 5: cintecul propriu-zis de p I. de de 1958) ti\ele 103.. 1975.19\'. :-: eologice 3n qraiul marunmre~ean Ed.-'. Szabolcsi Bencze: i\ x'\"n S71l'lad ma­ rrvar vilaqi clallamai.c. i~tori­ 177.'-. diot i t \ d­ <. Baia '\fare 1973. Pop Gheorghe: Ritmul p1111('la~ mara­ mure~ean. 1r-.::J"-:~' fca cj~~tece~cr ::'.8 ~j 211--227. C'" RC'!'.

:1~ .. (11 !l4) din '27 IV 1978. 218.Crain] ~Iaramure~\llui" anii 1--­ xvrn (1 n:~2--1949). + :'. II 1980. Sesiunile de comunidiri pe terne de etnografie $i folcior eli ocazia fes­ tivaiului de datini laice de iarna "f'. Ed. I-­ ZfARE.• • . <> • Studii rip m 117. :2 lb. Muz. .. . ~ - t': \ ! ! J . " * * Revista de Foldar 1956-1960.. Victoria Moldovea­ nu Nestor: 132 clntecE~ $1 jocuri din '"idS[lUd. 11. " " " Re\'ista de Etnoqrafie :. I­ ~ " "Cutinul" I..i cologie vol. sec~ia de etnografie Siqhetu Marma1iei..'­ .'Jasaud.OB.11 J...r-~ ----.'07.. oJ. :m:3~-3T3.\.. . 19513.-'1 uzeu 1 Maramure~ean _.iterea istoriei ll1uzicii poporului roman. . de Folclor Buc.'-.faramures" din anii HI76--­ 1979. 220.if Foldor pe anii J964-1978.. 4 pp.j2-1D7B. liarul "Pentru Socialism" db i>.: .. iamiir Constantin. COMUNICARI :!09. 211. f­ . " .. .\1117cica anii 1O.:t--.lar­ matia" pe anii 1974··-1978. 1889.--41 H '. • L'Jcrari de Il11Jzicologie vol. '­ ! " I .. t'l! ~ \'I! 1. Sllpliment al ziarului Pentru So­ cialism . 212."1 L . " .. " * ""Flacara"llr.~ # r:~ ..• " .ii Folclor 10 (1965) ur. REVISTE.• * * Re\'isla . :ZlO.ii Hi70--J 9/~J.. " .pi a!lii 1Q70 197:3.. - . . Rcvista de Etnoqrilfie .. "1... Despre periodizarea unor melo­ dii de doina din . ZamHr Constantin: ContributE la cu­ noa'. 21 D. * Stuciiu de cercetarc a istoriei ar­ . In')!.

::: 3.:' ). 4. Jtc . mc!odie :.kre. . L>atfRt:D'?~~ Colir:de:r'· ]! Cin:"~c- lIL FoJ(: .- -.' -') Cintec ~ 4.: Ci:_:7~_ :-." 5. inar­ CUleqel('i. vechi H(.( dl~ljnal~ .rc'~ .~~ .1. L ! (:~ (' 1.\ TEGORliLOR lDf~TIFlC"'\ Tr'.( ~. pe::~tc: l.\1 ")ITD1U !1\JTRO!>UCTTV.:o IV. \'er5.. Traditie :>1 illOYdti(.1 CVPRI~S L)~!l parted aLl ")r~.'::~. R0Pl:i.-.!i("<II:u.-cl.L ">1 PREIE~ I-\R~.. 11 1') . HEdd Bdrtok [kid Bile!6K 1t 1. Tib..d:»-:9if"" fL l{ . . ~ ':~ 1.~ ~-: .ul flelltru (c. 3.l'rcet(lt~> (1 IIar!d lucaUtcitiiof .1'-" $i folclr)]'ul maramnre" 0:0 . Ho.l.1'. /·\Rc C.iclf)rll! din ZODit I.: :').es€ n e lnstrulllcnte si Idut~Hi din :\faranuHt::S L \-a](Jrifica:'0B tezaurului lole !<lric in cadrul sr0lii t i~tj r 'C' mas. Cintee.. J: _ -.du: j • Prt~f. [.-::·.'! :->•. CRITE?Ii l.T c··r~ :. IdcPd unei culegt!fi cornpk·xe p(. !~f'P\:-'" R·~'pe: -'::::1'- s: ~'~'~f:. Hc)!" :. C c> de l"::d --.jC':' _.:~:.-1-:'. prt"l11 ':.:dune 1. ": :~. Mdoc:' L Joc.f::oli{ 'J·~rnuzira!e.' ' ''.1 dntccele 1lli'i'amu.JEl.· 2.(~_r.]t(i 7 ~. criilstdtitri '.0 71 f"o 7-1 _ ~:~S:~ 79 . in contenlp~)rdllc~tat.'i 'u BI('.\ Sl~tl_'nlU ~ S':-:"-:::~_'.! -: . . -" )n 3n <: I~" :-'L\TEHL\Llf FOLCLORIC At COLEC!..uitn:c iZdri (l:--uprtt culc'yc:-ii !11t1zicale..'.. Rt::per"t.:-~ I.1 5i publicdl (!.~'. L I. ri!m.d fnlclnrultll l~iUhr'di.

'ui ((It(. C OR Mt71C.. lrltecll! prep! 1 Gldi HiJUd ( lar(1~i r 10t"I.. i-ll'.1 Jocu. co: [eTl ..tru~>_'ntdl~_') rnelodH cu i de 1 I Cir:h'( ul pr.~...' blhlioqTilfk nihlioc!ltlfi'j L" .'" .tru:··..\.i.h(. '" ' -:"""'"''''~'"~-- r . ('.ute..Khetil 1'\0\[: ~l -.'p<.c ". de fbe dp.. DE FO..< I CdYd( t('ri·.-.) \.iCatt\ in!."l'l. . !. '. ('hlc'nil (I<' cit­ 'u! H('pcrtnriu I R. R»p.d..'~=~t(::-\·()(.J':ic nunti~ (i.."fod(". indicf' dt? cln'f!f.i prell1cl~i... in II ({t'm. ('d <L.. d.:evierl lel mOl1"(ti <if.l'... t" :'.­ i:lb... d" IT .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->