Sunteți pe pagina 1din 413

".

Qheor~e atl.pop

..

.,

COMITETUl DE CUlTURA $' EDUCATIE SOCIALISTA AL JUDETUlUI MARAMURE$

CENTRUL DE iNDRUMARE A CREATIEI POPULARE $1 A MISCARiI ARTISTICE DE MASA

FOLCLOR MUZICAL

DIN

MARAMURES

Profesor GHEORGHE GH. POP

SOCIETATEA PROFESORILOR DE MUZICA SI DESEN FILIALA MARAMURE$


ASOCIA TIA FOLCLORISTILOR $1 ETNOGRAFILOR DIN JUDETUl MARAMURE$

1982

Ii]

be
I'e

1 iZ,\ L\" '.[\Ii / \ I(]\"

"[:v' I:!'

___________"",-.................

______

"

"

"

'

aces!e adevarate opere de arId populara ca 0 expresic nneayoastra de a pastra portul stramosesc, obiceiu a merge intr-o strinsa impletlre cu ceea ce este nou, , pe ceea ce au iacut stramo$ii llO~tri in trecut, \'om cOllstrui 0 societate soclalista puternica, ~iuri1e, portul stramo$ilor n05tri care sa ramina " Yd doresc sa IlU uitaU lliciodati'i dceasta".
~ICOLAE
_ ::: '.U',

CEAUSESCU
")rd,)ul

i::',:rf':J r'.J~ti~d In 2e:u! \-izitc;l d" lu( ru

'''hell

'u/<)

Ctl

-~;nul

lY7 t;

'\

, - ,,\.:

,",:':: ,\

~. .'.'\:~
,"',
.,.1;'

',\
"

,\', \ : ,

" I,-

,
\\
\'

"

I":'
,<:

'\',

.:<\ \\

\
\

\'

) ,

~-:

;;(1

__,~--_'i\I"
_____,' c' ',"-\ , "
,",'

'\>

.'

-'-I

, ...

,-, '\

._---q

DIN PARTEA AUTORULUI


LucTarca de fala porne$te de 1a realitatea muzicald
(l

ca

plna in prezent

monograiie

acestui tinut din Depresiunea Maramure$ului, care sa cuprindd loate

genurile foJc1orice identificate Jipse$te. Nu sint absente culegeri muzicale mai vechi printre care amintim pe ceJe ale compozitorilor $i folclori$tilor Tiberiu Bredjccanu (noiembrie 1910) I$i Bela BartOk (mar lie 1913) ambii Insotiti pe teren de neobositul iolclorisl loan Bmiea. Monograiia muzicala prezenta implica astiel
~i 0

problematica deosebita ce constc'i in urmarirea melodiilor culese in urma cu

70 de ani, fapt important pentru geneza $i istoria fo1c10rului din aceasta zona. Co
lectia Brediceanu apdmtd tlrziu (1957) nu cuprinde

un

studiu asupra folclomlui inaccesibila pubiiculLIi

muzical 01 acestui tinut. Monografia bartokiana (1923),

nostru larg, nu lng10beaza toate genurile $1 speciile folclorului muzical de aicl. La aceste constatUri se adauga $1 ImprejuraIea In care a iost cules mater1alul (1913) Clild Maramure$ul se atla inca sub stapinire strc'iinc'i.. Bartok gelsea in satele ma ramure$ene
0

stare de lucmr1 cu totu1 Inapoiatel, sate intregi de anaJfabeti, pro

ductia casnica artizanaJel a mai tuturor iucrurilor de trebuinta zilnica, viaj.u cui tural-artistica slabel, Jipsd de mijJoace $1 co.i de comunicatie etc. Bogeltia $1 rigoarea $tiintifica a monograiiei in care Bartok ne del primele con sideratii privitoare la muzica popularel a acestui tinut n-au putut evita unele scd pdri generate de stadiul $1 conditiile Istorice de atunci, iormUJlnd teze discuta bile, uneori ciliar contradictorii. Asupra unora din acestea a revenit el Insu$i, iar asupra altora ne yom reieri noi pe parcursul prezentei lucrdri. Din bogatui material cules ulterior in Maramure$ $1 publicat de celtre Coml tctul de culturel $1 educatie socialistel prin Centrui jude/ean de indrumare a cre atiel populare $i a m:t$cdrii artistice de masd, Jipse$te

un studiu care sel

prezinte fol constatari

cloml muzical a1 acestui tinut in legatura cu evolutia faelorilor suiiciente pentru a motiva
0

social-istorici

preeum $i in legaturd cu viala de astelzi a moro$enilor. laid c1tevu cretizatd in volumul de fatel. In rastimpul anilor 1965-1979 am euprins prin

Investigatie mal amplel cum s-a dorit a Ii cea con cercetdri de teren 45 de concretizata in 619

sate $i eomune raspindite pe vo.ile lzei, Marel, Coselului, V i$elului $1 Tisei iolo sind metode moderne de imprimare $1 investigare, munco. plese de folcior muzical (departe de a Ii toale culese). Incerco.m cu modestele

contributii sel relspundem unui deziderat mai vechi exprimat lntlia oarel de D. Densu$1anu care nelzuia 1a realizarea acelui "corpus" a1 toiclorului romanesc. Folosind experienta acumu/ato. in ultimele decenii de foicloristica muzicaiel romaneasca - continuatoare a $colii etno-muzic010gice fondatd de Constantin Brdiloiu, cercetelrile noastre, fJazate $1 pe studiile Eugerliei Cernea, cercetiitor

5iiin[ific In lmtitutul de ("'rc("Wri ! In"l"

~j

l);u/t'C/ul')qic,'

Jk:ilf,'~ti.
(1(11'(1;

wlin
clc
C'IU

(it l)F,bl,-mallcQ (})!)rdafd de BeJCi Tlc:rt6/t. fJelitru n n'rifica stadiui


'Lltic a [oielow}:)i Inuzical C'UIC5>i stwliat

ae

marele lnaintCl5, (1m uhl)rc/n/ t(jute


ulll

genuri)"
wwUtica

II,t':ni/,' In teren\(lU ccJe pC' ('ezie de di,<;pnri{ic',


(l

puc; \ul1
(l11ii

,)iJ~('r

l<

ziiei dc (ls/CIzi unghiurile moi pu{in

luminnte in

priml'lw d, '('eJlli

de secoluiui no ~trur mai /Julin dzi/)i/r:'


_'vJu/'~ui

1n ]u m i no fo lelo r i"i tic i i ell' dune i.

In /)(1no pGrte culegcrile nu cOl1stituil () mUllecl de ccilipQ 1n C('/ui)()[(lrl' ell: mwaInUre.5ean din Sighctu \Inrlllu(iei, r\sociotin io/ciori.)tiior {lin mUllicipiului \:jiqlwtu \jornwli(j, unde ,';('
\luramurr'5, Socicfatca prUi('50riJ(Jr cil' IW1Zierl filiCLio ,\ lurullwrc5, Ccrqli ric' jul

c]rJ[ de pC' linga .Scoula fit' muzicu

(j

did clepw; lllatcriniul in cop!i comtituit din benzi de maC/nelotun, [exlc p;xlicL',

de nh,er 1,-(ji ii ir,!r;o!i,,'


PCI!iru C('('(1 cc

om putul jIltrvprinrit- In

(1('("\1

ost Wrilll ue/Lie LUI Cl!(l(Hiiu

ft'

yretutului iolclori'it Xieoloe L'rsu, (I c(lrui (/i~cipo! urn jn,;t, corc mi-uimiwlllut
primjj pO.5i ,pre nliegel<' .5i Cl'fee/me', uc7ue iil'r/Jinli 5i

,incne mUIiullliri,ck
,)i

pjjllQ [(cuno5tinld coniercnti(f[uiui unil'. /Jr. [rC[inn \'1r:w (ie lu ComcrI otowI de

\Iuzico "C. /)im(l" Cluj-'\opoeQ, ('(Ire

(j

g(l\;1 limp )j

iUI

illilc1 iJllJl(lPJilll6

>i ull)(lore

111-0 ujulot

5i lndrumot.

Ne inckplinin1 ''ii 1l1clnt r )rircCl iutc1 etc eei pt'ste 8U,; iniorIlwluri {awni Iwrnici, ell firC', mfntf' 51 inimdrfes('hi.<;f', recepliri 1a inten/iilc nnnstrc )i gnta sii sClcri
iic(' din {illl[Jui I')r Jiber, ("tat mom5w1ul cinto",
li.'fpreU
sfJUl1t' ()

lindd din /)o/[j1)i), in

lalenln{i c1ornic:i cloer

CCl

numefe jor sd fit' seris :;i auzil moi dc-purLc.

T(' nierim OCUn? (fc('(l<;f(i II/crOff' Inr 5i c('lor c(' ,'nr <:;6 cunnascd c;i <;(1 yu1f};ifice

ILinuf'atuJ io/clor nlL/zleal aJ :\jornmurc5Lliui.

-~-~

~p

REF 1\ TA-
I

Lilcrarea Foldor ll1uzical din Maramure, realizala de prof. Gheorghe Pop dill Si~Jhelll IVfarmaUei, cllprinde un amplu studiu introductiv (inlreqit ell feluri Ie note 'ji 0 bouala biblio(jralie) ~i colecHa de foldor (nrmdta cit' ('itl>\ d alH:' ;;;i 0 parl(;~ si alta impuniuc!u-se alen~iei Hl e(Jala Il1dSllrcL ["lC' e\iclent Ckl 111 acC'asi21 lucrare prol. Gll(:>of()110 Pop \alorifica, intr-nll mod integrator, 0 culecwre persona!d de lolelor nnllicdl lllaramUreSPiJll, maL 111ulle"lilclii pPrsonale a.:;upra acestui lolclor ("lL.:;~jl1llle in c:adrul unoI' "t'SiUlli sliinUfiu;> rip C0ll111llici:iri, inclll'ii\ illlernatioJlale), preclllll !;Ii 0 parle din bogata sa e'periellia de indrumcilor, conducator !':ii dirijor al unoI' formani arti'ilicc' de dmatori din l11unicipiul in care l'ii desfii~oara activitatf'i:l. Cllnosc mai bine lUCl-area 1]1 forma pre;,enlala de au lor cind, In calitale clt' referent a1 ei, aralam e5 depa';i(H;;te Cll mull cerintele unci iucrari de acest fel. lot alunci, in le~Jatura ell nnele afirmatii $i consideratE din sludiul inlroducth, formll:am cHeva obsena(ii critice ~i. ill per'>pectha publicarii, fdceam $1 r<?CO l11andari concrete de imbuJl[\Uitire a continutului aceslui sludill, pe care aUlO rul $i Ie-a insu~H; iar in noua redacturf' a lucraril au fost Op"rtlt0 toate lnaH'p Uirile suswrale. \Jpntionez insit crl toale {lcestea l1U privesc malprialul folcloric c:in colectie. Pri\ita in Sill(" C()j(ct,ia so impIIIH' ill mod deo<;eblt alen\iel slIb mal mult.;' d'>jlec:le.
Pin~i (hl~\zi, prin cele iil:) folclorice pe care Ie include ~i prin cel(' -L> localiti1ti cercolale, (Isle cea mai ma<;1\li coleciie de foielor Inll/jea] din \fa
lillllU (e~ul

1storic.

toatc' ]epC'llori ~jellU rilt' !':ii speci i I(I role lorice 111 \I zica le e"ist('11 It' ill acesl tinl1l (usUi/_i (',>Ie' (jH'U d,> prp'>uplls Cd mai pot Ii id(mlificalp aid ~i ait(, d,>C'lllenea cate90riil In co]ec\ie prepolldl'](al.~; hoUiril l1wlodiile aulentic maralllufe-;;ene, dar IlU ii[1ShC cele ajunse aiel, inca mai c1emull, din RIte \inlltmi ale tarii ~;i conside rale de localnici ca ale lor j lntre aceslea ninel mai ell seam a mrlodiile cinte ('t'!or 11('oca/ionale de 5li1 \ ('chi din ArdeaL eu acest(~ aspecle colectia este 0 ac1e\dralil mOl1ografie a lolclorului muzi~ cal din Maramllre~;;ul blode, 5i tOlOdata. 0 rcaUl contribntie' lolcloristica (tinl] "eama de fapllll c~i in cea mai mare parle a "a colectia cuprinde un materia] llledit). 'Ma l m nil d.eci l a tit, aplicarea metoc1elor mode rne in cercetarea acestui fol clor (inregistrarea cinlecelor cn mijloace mecanice, respectarea principiilor de lran.;,;criere a melodiilor dnpa leejile sincretic;nmlul vers---melorlie, folosirea <;;elor, (1 tlnui 9hid de anclwta elc.), confera coleC'\it'i ~i luerarii () cerU ~illutd "tiiiltiiicd. Este concludel) tel deci llliiitatea acestei lucrar i alH pentru folclorlstica lloastra muzicala cit $i pentrn mi~carea cullural-artisticd de masii. moli\' pentru C(Il(' I'd Sf' implll1P a fi publicilta.

ell princle

Conf. dr. Tr. Mirza Conservatorul "G Di111u"


Cluj1>'h1pnca

-.-~.....~-----~-~--- --.~ ...

--------

-~---.-.-----

..-.------ .. - - - - - - - '

,-

/~

OR

)(

>

'/

AI1)nOO(JINI nlOnlS

~~

s~

er stalornic la holarul de nord al

- _~_:".~jeL ~1aramure~ul istorie are atestale


>.",

:;clii aparitii de lexie romane~li, alci din \femur! slrabune 1nse111 ',Ii ale jenezei ca ~i ale conlinuiU\\ i i -:- ::::1Ulai nostru, tal moro!iianu' spuntnd Cll :' ':e in ciuda oricarei opreli!511 \ reme1 . -" abatute "Am fo' ~i-oi si", :'e acesle 10curi de Iblurie ~i lefjencJii,
-2 pulerniea lraciitie se-mplele~le cu pre : aseie docnmente serbe pe hrisoa\e roa
e: ':e \'feme, ~Jase$ti daUni $i obiceiuri ale ::'.Jr origini i~i ira9 seVa de la stramo~ii :::: liberi, aici gase~ti in fiecare sat, Ja fie :'~2 casa, obiecte, port, arhitectura, dar ::: ales mallifestari spirltuale caracleristi --=- o(;J;ndile pregnant in folcJor. Salele ma ::.:,ure$ene sinl in$iraLe cle-a lungul celor :',ci \-ai ca $iragul de marge~0, Lipuri de "':.? concenlraLe, omo~Jene, vechi a$elari .. :epind din secolul al XIII-.ea alestale do .,:l:entar, clar ori9i11e(l lor in ::;J.Ha \eaenrilor dUPa Clllll 1\e-o clovedesc
. prisosin\a sapa.turile arheologice.
Intrea~Ja zon~i are un caracter deosebit -:: unilar, totul e inchegat aiei: oameni, _ - ~~. obiecte, case, porti, cintee ~i joe iar ::::a aceasta celllia spiritllala de nepretuil ::Jartinind poporului nostru a iioutit 111 ~emuri vilrege de un milenill mentina ,ecificitatea, eu alit mal mult 5e cuvine ea :::;,.strata in epoca no astra. de infJorire, ell c:it mai mull trebuie transmisa \'iilorului. -'-eslit pc loate Tneric1ianele pesle tot unc!e -::'~l purtat so~ii sai eei mai :lnzestrati. foJ_
:ja~~reaza

clorul maramure)ean s-a imj)u" prin ongl llalilate, boqal;ia $i \'arietalealui fara sea miin, ce 1-('1 7i1mislit moro~Allul in deeursul 'lbueiulHatei sale existente. parcd nicaieri illl <,e poate c1eslusi mal bine Urea ~i mentu] CR aici in lc-g5natelf' hori, in tropo!i Le, iC(J{jllCl \ ie a gindurilol :;;i simtCiminLeluc care-l anima, Aiel cne'atia folclorica sou ; LrtIchipaL in C!t'CurSlI] \cacurilor 11\lr-o 11m] liludine de caleqorii de qenuri ~;i de reper~ lorii, de la leagdJ1 pll1a la mormint manifE's larile au aceea~i Wne7,a -- "horia pa lUn(Jll" strabat data moro:;;anului 0 fae mai jrLl~ moasa, mai demna, alalllri $i de c('lelaltc' calecjorii ale obiceiurilor. Perenitaiea ealeqoriilor folclorice ell rosturi sociale S111t ea peste tot 111 tara :in permfinenHi prefacere, 5e schimha fura eOll tenire in timp, spatiu $1 fUllCliun8, pe pu trlva e\'olut!ei mentalitatii oamenilor, a conceptiei lor despre lume, -- cele Imechi le ca gen sau obieei ~i care ilL! mai core~ pund, slnl supnse transfOfmariL capata noi \ alente, noi contumri. DeSpO\'drate de 1esu] ma~lic de allac1ata 0 semna de creatii rituale specifice folclordlli obiceimilor "p rr0fac aiei suh ochii no)!ri in manifestari arLisLice sarbatore~Li in care precumpi:ine:;;Le speeLacoluL prin aeeste l1lutatii virlutille ar listice ale ouiceiurilor din ::-..raramure5 Silll inzestrate ell noi fllnctii. :"econtenitele in noiri in baza <;ocio-economica a comunelor au influenlat ~i influentea'lR acesle muta! i j a;e folclorului t11uzical in general si eel !i~ tNar in special.

I. INTERESUL PEN'l'RU FOLCLORUL DIN ZONA


Primele cnle~Jeri de folclor literar, cu
. ,:.c:eri care se 1nseriu in aeti\"ital.ea folclori
: (:. propriu zisa $i care atesta a$adar ince
:):Jtul extinderii cmentului folcloric $i asu
),a aeestei zone se fac numai in cca ele a
Jua jUl11dtate a secolullli al XIX-lea, in
:l 18()9 maramure~eanlll Simion Botezanu
::'uDlicd in "Familia" (~.B.6.) articolul "Seara
e Slnt-Vasli in ;"1aralllure~" autorul sub
..,jaza printre altele legatura strinsa dintre
dnlec ~i poelie. Vorbc~te despre le
,:2rea parilor din gare! dntincl yersurile ce
.e rostesc fetele, spiUarea fetelor la riu ~j
",mula poetica ce se zice ell prilejul a ;':",,,,la, rei (>llirea tinerilor de dimineata pen
'.fL: recunoa$terea parilor ale5i -de Cll searZi,
:,icei intllnit ~i azi in cite\-a localiUHi. Cea clinlii actinne III scopul culegerii folclorului maramure5ean s-a organizat la Bucure$ti in \"ara anului 1869 in cadrul eer cul\li literar "Or-ientnl" inyesti~farea !'lari.l murc5ului in aceastd largZl actillne i-d reye nit lui Ionita Scipione Biidescu. 1n excursj unea ce a taCllt-O in zona a acJunal cn en tuziaSlll ~i sirgninta productii din mai mnHe localitati, dar nnmai poezii populare. Revis la "Com'orbiri" a publicat 0 seuma din elE', de asemenea "Foaia socielatii pentru cultura ~i literatura romfma in Bucoyina care pu blica sub titlul "Doine osta5e5ti din patrla lui Draqo~" ;;apt e texle (:".13.7.). este 0 primll. aiestare a repertoriului de catanie care era des luI de numeros. Toate piesele ce alca
U

1. I

___ _ _.. a ~-ii lonita Badescu slut crea .. ______ -: :-::ajoritatea lor pe tema dragos .__ _ <:-:t dntece de ditanie, 2 satiri -::- : --:- ::-_o:~ai;1are 5i 7 de peLrecere. In 1(' -. ~2a~iile culese de el, autorul yj. _. . ~::cizare: "Hore, astfeliLl nume!? :.-:.: __ :in )'Iaramure$ doinele D. Alec - :r;lectiunea sa nume!?te astfeliLl - - .- . f: bucurie. pe care Ie improvizea ~ - - -. _:1 cintecele sale: dar in :\Jara - _ .. ..:-. Transih'ania chiar acele se n11 _. :~::'dturi, chiuturi, clesclnUUuri" 2~:~ cea dinti'li precizare a termino '" -::-:e~::oare la folelorul lllu:zical mara
.J:ncllL de 0 im!-,orldJl\d eu Lotul I-a consLiluit illIlin~area "Aso pentru Cultura poporului roman din .:=:c:::_~e~. Scopul pe care l1i-l propunea '.=. :"'i'i_.Lat prill intermediul un or institutE .-= : L _,Li.\t1. E yorba mal IntH de "Prepa ''=':::'10. Komana" din Sigllet care it;;i deschide : ~:-~i:e .;]. toanma anului 1862 avind menl :"';: 5C! iormeze cadrele de invatatori neee ,a:e ~colilor din Maramure~. De~i eu 0 exis :f::.'c scurta din rinclurUe celor l:!O de Imd :6:ori pe care i-a dat Preparandia Romand, c Jr:.sti~uiti intr-o asoeiatie proprie IIReuniu ;:lea Docenjilor Romani din Maramure9", ..:::1tre ei s-au recrutat 0 seama de earturari .:isemnati printre care.'?i citi\a etintre re prezentantii primei generatii de culegatori .0eaE ai folclorului. Organizator .'?i sufletul ?reparandiei a fost dascalu1 Ion Bu;;itia, un ~::dragostit de creatiile arListice populare. Intre altele e1 "propunea" lIc1ntarile :;;i dan surile nationale". Aici 1a :;;coa1a eondusa. de e1 veneau intelectuali ea sa asculte mindre Ie hori romane:;;ti, cintate 1a vioara de Bu .'?itia, sa admire frul11usetea corurilor roma ne:;;ti :;;i dansurile nationale execntate de preparanzi (B.107. pg. 197). Tot 0 creatie a Asociatiunii care ia Uin ta in 1886 a fost :;;i "Societatea de lectura a romanilor maramure:;;eni" ,,])rago~ianau ale carel statute au fost aprobate in anu1 1867 aducindu-:;;i contributia la trezirea con:;;tiin tei nationa1e a romanilor de dincolo de Gu til. In ,-ara anului 1822 Sighetul adaposte!;ile lucrarile .'?eclintei Societa.tii pentru fond de tealru prezidate de 10sif Vulcan .'?i Victor Babe;;. Concertul ce urmeaza :;;edintei. se deschide cu Cintecu1 Gintei Latine a lui Alecsanciri iar inceputul balului es te marca t de jocul popular IIArdeleana" joc de pere chi. A doua zi eu prilejul unei excursii 1a Slatina s-a Gansat jocul AP.'?anescul - joc fecioresc, prelucrare pentru pian a unui dans popular facula de primul compozitor mara mure:;;ean Isletor )'lan (N.B.9.).
- .. J.
c_.:.~ cil:Jilcl.

:_=.. ':':-..:

dans popular din satul Ap!?a de .los pe ca' re-I publica Ia Budapesta (N.B.10). In bibHo teca familiei Sofia ).'Iihaly din Sighet, rude nrin alianta eu familia !\iIan Iosif din $ieu ~m crasH prima ediiie a ac(,c;tei lucrari, cdi tia Rozsavolgyi din Budapesla, unicul exem plar care dupa cum ne informeala Lucia ;\Uharv a lost Iuat ~i de Tiberiu Bredicea IlU in -1910 $i publicat ill colectia acestuia. Bredieeanu n-a schimbat nirnic din parti tura originala, avem in fotocopii exemplarul ()rinical, ~Ja.sim de asemenea jn aceea$i biblioteca acela$i original fotograIiat pe pUici de slicla. (.':.l:UO). Un all exemplu de inLl!reS pentru mi llullaLele hod ale zonei il gB.sim in pt:rsoa na lui ~teidn Perianu care (naseut 1a ti ianu arie 1841 in Boqa l{omanb. a lacul studiile de drept !?i muziea la Budapesta) are un clans poporal "Ardcleana", dansul care s-a jucat 1a balul de 1a 1882 cu ocazia lucra rilor socielatii pentru fond de teatru. 0 al ta lucrare a sa nepublicata, este Potpuriul Compozitilllle (ie Arii. Jocuri ;;i Cintari ro mane9ti deGicaLe llliresei sale Maria Mihaly (le Ap~a, lucrare nelerminata, penlru !loi. prezin ta un interes deosebit, deoarece eLl princle prelucrari de melodii de joc clin \la ramme.'? (~.B.20) Atunci cind apare "Gutinul", eel dintii organ de presa rOllldneasca din Nordul Transilvaniei, el are 0 remarcablla raspin dire, atmosfera intelectuaHi ce se creazl!. in ivlaramure.'? se rasfringe ~i in p1anul activi ta~li folc1orice. Incepind eu ultimele doua decenii ale secolului trecut perioclice roma l1e!;lti din Transil\ania !?i din tara, publica in pa~Iini1e lor tot mai numeroase materiale 10lclorice trimise de tineri earturari mara lllure!;leni. In scrlsoarea lui Alexandru Tiplea di tre Ion Bianu, datata "Biserica Alba, 7 au gust n. 1908" Tit Bud, probabil la sugestii Ie lui Bianu, "va cauta cu tot dinadinsul sa afle pe cineva care va putea scrie ariile muzicale", avem prima referinta eu privire 1a culegerea folclorului muzlcal. Dealtfel se pre giHe~te sa vina in !vIaramure~ 1. Brediceanu din Sibiu tot pentru ariile aces tea. "Fir.'?te, noua ne-ar placea s-o faca aeeasta vre-un [.ilaramure~ean. Patriotism local! ... In 20 iulie s.t.n. avui rara norocire sa vad petre cere romaneasca in .0.Iaramure:;;... petrece re romaneasca n-a fost in ).Iaramure:;; dela anul 1889 incoace" {KB.18}. Pin a 1a urma nu s-a 9asit nici-un localnic pentru notarea a rlilor muzicale lueru de care se indoia :;;1 Tiplea, astfel ca volumul lui Bud va cuprin de numai texie poetice. "Daca eventual va trimite Bud ariile, ii serle Tiplea lui Bianu 1a 22 septembrie 1908 va rog sa Ie supu neti unei crHici severe, fiindca Cll greu sa n anat partntele vicar pe cineva care sa serie precis :;;i bine acele arii".

P(

:Jr;D!~

:9!i1

Ja~:,

ell c

\ca

rea : stir..:.j

rna:-:

'""71':7:
a7' ',:

D'JC

ari::E co:ec

am ':" narti ca:a

r' . .1r. '-fa::


tie: ofie:
heri)
':ur~ t.

ra

~c:

1i7ee

Rre,.l
,4; ..

Gl:H
rlj-.
fll'

Bir'E nos:
mar
clo~

Isidor Man (1857-1878), fiul Comite lui suprem Iosif ~lan din $ieu culege cu pri cepere :;;i armonizeaza cn lalent un minullat

naG

text

~
13

ca )lio ude leu edi em lcia :ea lia.


~a$i

1. IDEEA UNEI CULEGERI COMPLEXE POETICO-MUZICALE. lOAN BARLEA Referindu-se 1a volume de poezii populaTe din Maramures tiparile inainte de 1910 in coiectia "Din viata poporului Ro man", Ion Bianu obsen-a Cn pri1ejuJ sedintei Socielatii literaTe a Acarlemiei din 8 mai 1910 ,,0 mare sdidere a colectiunilor de poezii populare tacnte de noj pina aeum esLe lipsa aproape completa a ariilor" (B. 2. pag. 285). motiv pentru care a stamit pe En era cu1egatori ca in publicatiunea speciala a \caclemiei sa se faca un inceput de acluna rE' $t a acestei parti aUt de pn:'tioasc rlin manifestarile sufletesti ale poporului\ca demia se preocupa inca de 111lllt de aeluna rea melodiilor populare romEll1csti; s-a in stituit chiar un premiu, fapt ce a avut Uf mari pozith-e in ceca ce prive$te clllegerea si valorificarea muzicii noastre populare rlin tinutul de dinc010 de Gutii. o incercare propriu-zisa de cuJeqerE' a muzicii populare maramuresene are loc in anul 1908 cind Ton Biann sugereaz~ lui Tit Bud de a gasi pe dneva care sa noteze si arille textelor ce urman s~ fie cup rime in eoleetia sa. lntentia nu s-a rea1i7at asa cum am precizat deoarece nu s-a Cjasit ill aeeJe p~rti 0 persoana eu destull:l preqatire mllzi caUL ceea t:e I-a nemultumit pe inimosul animator al folc1oristicii rom m esti, COl1!~ti ent fiind dt 0 asemenea cu]eqere trebuie sa se fadl neaparat in MaramllTe~:ml istoric "ti nut atH de interesant si atH (1e putin cunos cut" (B.2.). Bianu se adreseaza lui Ion Bh lea Cll scopul rle a reeomamla un specialisl capabil sa umple acest erol. Asa cum afUim cUntr-o serisoare a lui TipJea catre Bianll din 7 august 1908 "se preerateste sa vina Tn Maramure$ Tiberiu Brediceann (lin Si biu", iar in sedinta din 8 mai 1910 a sec tiei literare a AcademieL Biann comunica oficiaI di .Joan Birlea s-a inteJes Cll DJ. Ti beriu Brediceaml tinar ell () insemnata cnI tur~ rlll1zicala. ca acesta Sa meclT'qa peste ,a ra in J>.1aramnres spre a euleere ariite cinte ,elor din acel Unut" (B.2.'. Proiectul se rea lizeaza in toamna ac('1niasi an cInel Tiberiu Brediceanll cutreera 18 sate maramuresene (lin care cllJerre 19(1 rle niese mll7ki11e (B.2f)). Peste llumai trei ani un a1t folc1orisf si muziciai' at' renlllne mondia] Bela Bart6k Se indreapta ditre tiIl11tul elf' dhcoJo de Gutii. de unde se va intoarce eu 0 recoltii rlin eele mai boqate (B. 26). Si unul si altul all fost insotiti pe teren de foJcloristul loan Birlea, care inca din primii ani ai 5ec01u'ui nostru incepllse s~ adune poezii populare maramuresene. Tn timn ce cei doi marl fol clori$ti muzicali 1a diferenta de trei ani lJn1l1 elc aUnl inreqistra11 Pf" rilinnrl n(' fo nOfjraf san dllpa 8m: melorliile. BirJea nota texteJe literare. La 0 eercetare mai atenta

rU lrul

pe

lUi

oa

lU
Ull

.He

s-a

rd

a1

iu]

-0-

lly u

l01

atii
ul

n in

-i-

18.

:a
~.

Et

le

a-

1-

e a
~-

-I

comparativCi a fclor trei jlloari Sf' pare insa Cd Birled a facut 0 selectie a texlelor, cleoarece aceslea nu coincid ell Icxlele de la coleclia Rrediceanu ori a 111i Bartok. 7\fetQria se impunc> d fi in morl snccial "ubliniata, aceasta conlucrare anuntind din timp actiunile ~tiintifice ce se \-or llltreprin rle in cadrul institutelor l1loderne de folc10r. Cnleqerea compJexa efeciuata de eel trei carillrari ur111a sa fie ,'alorificafa coresplln ziHor Intr-o lucrare ampUi (Ie mari propor tii. prima de aeest fel la noi sub tHJn) : Cin teeele '1oDorului Roman din Maramures" -- care trebuia sa cuprinda contributia rieca mia (lintre culeqatori dupa cum unneaza : -- parlea intii : Poezii popu1are a(111I1a tr~ de 1. Elrlea. partea a rIoua :\rii populare arll1 nate si notate de Dr. Tibl"rill Brediceanu ; partea a treia ArE populare arluna tc si notate c1e Bela Btlrt6k, profesor la A rademia (10 \fuzidj din' Budapesta. Lucrarea a fosl inain taUi Academiei Romane dupa ce fllsese stabiJita pina in eele mai mici amam111te toata struetura ci (B. 17). Colectia asHel proieclata n-a mat aparut nicioclati3. Tzbllcnirea primului razboi mondial a de7'orqanizat ~i activitalea editorialiL iar a poi dificulUitile impuse de saracia ce a ur mat a aminat publicarea colectiei lui Bh lca pina in annI 1924. Prin bogatia si yarie t.alea malerialul Jl ce-l euprinde. coJectia lui Birlea. aparuta in doua "olume - Vo 11lmul I Balade. colinde 51 hocete din Ma ramure~. Volumul al TI-Iea Cintece popora 11e din Maramure5 se situeaza pe inttiul loc intre culegerile folclorice din acest ti nut. totalizillr] aproape 1200 de piese. Din pU11ctn] de vedere fiJologic ea ra mine in nrma colectiei lui Tiplea. Aduce in schimb un element nOll: multe texte au fast notate in timpul interpreti'irii lor simul tan en inre9istrarea melodiilor. Autorul co lectiei este toto data eel dintii clintre cnIe qatorii pocziei populare maramure$ene ca re a avut privirile atintite si asupra impli ratlilor ei etnoqrafice, pe care Ie consem neazt! In note si tn u1osar. in sfirSit, are meritul de a fi rle7.rrropat 0 seama rIe cle mente rle cultura poplliara din nocumentel(' maramuresene scrise. preCllm si din arta ehilor bis0Tici rle lemn. Principal a aeth'itate c-arbnareasca a lui Bir10a in rastimpul petrecnt Ja lend 1909 1913 5e desf~soara ill dmpul folcloruJuL bo rratulul material ad un at anterior i se adaucya aCllm lucr1ir1 noi pentrn ca in dona rin(lnri in acelasi sat leudnl - in 13-2S noiem hrie 1910 in compania lui Tiberiu Bredicea 11n si t11 14--27 martie 1913 Cll Bela Bar tok reverifica ceea ce a cules ca apoi Sll rutreiere ell amhii 28 (le sate maramnrese ne practic intreaga 'Zona a Maramuresului
T

'-C'

_~. care ne OCllpam. lnal:';~


,'::1. Biflea l;;i prccfati"e C( :;:c',i:
,'C-;:'C
"'- a,>a cum rozuWi c1i" :jianu la '~2 mai 1 1'~: J :~,;'.ca sint cOlllplect c' C: :-::- c.'!' ~:~:e de la D1. Ba .. :c)~ s:-a:;:J: :c -\'Gaslre". La 1~!:?:) i'.:.' 19i~ Bia ~::-:.: 'rC~1l]eger0a D-:2~e (~e poeliE' :: -:: -2 \ a Jneepc ;,-:"-a- r::,lIJd "acan - :n'lllbrie \iitor", La IT c' ecembrie e', Breclieean:;:i "erie ;ui Birlea: =.~ ;::o:1':oni mai nlCl;~ sa scot colectia in .::: ' -",:i:ci, ac1ica l1luzica adunata de mine ',' ,e sfinte cle tine", c1eoarece intentio :,,:0]ice "stlccesi\' coiectii si din alle 10": Romdniei ',ii as clori sa am carti :::cepincl ell \laramure;;;J)" (B. 17), :-:>: ani. la 8 august 1923 BrecUceanu ':::'::e':tci din 110U aceasLa clorinja (B. 17). c'j;enatori romani continua sa spp " -,'or ]Jlltea tipari llllpreuna colec\ia .--: htentiona Brediceanu, Birlea $i materialul de la ,\caclemie la sflr ,:'.li 1921 (B. 103): face oferta Astrei S". :'; dar aeeea;;i ]ipsa de hlrtie fac(' :: ~ =::':,eroa sa sa ~111 poaUi fi accepta

: :--, cur~ul anul11i I~'()lisi rdrasese ,--,::.._: de la Academic ~i Bcla Bartok, :ea apara dl1pa c1()j ani In colecjia ::;~',.;.e'1" Volksmusik cler Rumanen , .~ ':::"Jre$" - Miinchen 19::.>3. in tim ,-, -" -:-ac:he Papahagi prc~Jatq;te pentnl :-2:'.1 1 'Ii fo1clorul \laramlFesului" ,_,etermina pe Rirlea sa-$i int.c _ :. -"'rile de a erasi un editor. In _ _ mal 1923 'coleeti a lui Birlea ::. '~l c:e publicare 1a IICasa scoale _ hten'entiilor lui Chirileanll , "icolao Torfla.

:e;]c - 'j inforllw;nri :2:2 pie 3 illfonnalori 10 plese; ':cC0~ ;) iJlfonnatori 1 c~ plese: Borsa - ,) informatori 1:2 piese : \foi..,ei ~; infor malori 8 piese i Vi~eu (h; .\JijJoc --- 3 info! l11a',ori = 15 piese i Leordina (:'\.B. 61) -- 4 informaiori 8 plese i Botiza -- 4 informa Lori O~~ 1 I pie:',e; ROLa\']ea 2 inforlllatori 7 friese; StrImtura _ .. :! informatori Hl piese; Birsana 4 informalori .~ '7 piese ; Berbe~li 3 informalori 10 piese; Cor ne::.;ti 5 illformaiori "= 7 pic',e; CLlline',iti - ..- 4 informatori J pie~,e : BllCic',iti 4 in [ormatori = 10 piese i Desc'!li 2 infor malori 6 pi.ese; Saninta 5 informalori D piese ; Apsa de Jos 3 inform 'od 8 pie~)e .13. 21i:. farli sa fie prea numeroa se, cele 170 de piese muzicale reprezinta 1n tiile meloclii l1laramuresene Cll18se ce lW Slllt cunoscule. RemarcalJi!ti esle mai ale" calitatea culeueriL el fiind printre primli nluzicoJoqi rom~ll1i care ulilizeaza un mij loc de inreqislrare llwcanic (fnnowaiul) a1 illolocliilor. (".B.23), Din pacate pulerea de idlllcn\a a Cll leqerii cu care nc oCllpam a fost mult dimi nuata. cleoarece, exceptie facll.cl 20 de me lodii tiparite sail "aJorificaie in c11ipnl 'l11or prelucrari pentru piano solo. in celel caiete. celelaltc me10dii all fost publicatc abia dupa 47 ne ani In 1957 SlI b cl enUll1 irea
_.. -: '-E-

Sdlisle

,,170 de melodii

populare

romane$ti din

. Ct TEGEREA SI PUBLICAREA "'--'r:.C:ORlTCI MUZICAL T. BREmCEANU, B. BARTOK.


:,,_a~,

la e1ata cincl intreprindc :-'.:'(:eJero in :tvlaramures, Tiberia ,"ea 0 experienta in domeniul '');:;'~l~ui popular. Sub influenta cd.U Iacab Mure!;>anll, il1CepllSe 'c ' ornl muzieDl la drstiJ de

Maramure$" . Coledia amintiUi acopcra principalelc clomenii ale melosului popular maramure sean din 70na ce ne ocupam (::\f.B. 24) Ca pHoluI "Doine" ilustreaza doua tipuri distinc te din punct de ,'edere muzica], La inceput lucrarea cunrinde 3 lcori IUl1cr i vocale nu mite ~i "dnine" si una instru;l~(:'ntaHi. Este !lenul specific 1--1aramuresului 5i nu numai llli, ~i 5e caracterizeaz8 prin forma preIun qita a melociiilor, prin lovirile de glota, un refren propriu-zis ca "clui clui. clui si iara clui", dui ',ii-a codrului mai-mai'" Se obser ,'a refrenul de 7 silabe. Cuvinte 1e acestea uneori In serH slnt insotite, cleobicei, de a llUmite sunete gutllrale san stluhitatc carac leristice pina astalj clntec1l1ui popular al fl restHi tinnt (B. 26). La capitolul B. "A1tE' rloillP" include 1n hori lunui evoluate si una instrumentala. ,\ccstea se numcsc b ),laramures tot hori ca si 111 aJte parti ale Transilvaniei. sint cre alii de mai mica intinnere asem~natoare cloine1or ,lin alte tinutnri. an un caracter cantahil Cll multe coroane in tempo rubato. La trei din ele Breciiceanll a notat dupa de numirea de pe teren .JTorea nriheaq1l1'li", cele trei melodii populare nr. 7, 3 5i 9 slnt una si aceiasi ,<arianUL Din repertorilll pa.storcsc nu a cllles nodi o sinql1l'a meiorlie repren~ntath'a '5i ell lar era rasplnrli r e 7(>1laHL melodia ,dn(j si Ie-a

3~'?('iceanll a pornit 1a drum ell < ':;' : De de 0 parte, dorea sa do - j:-. - ~ r rientare uenerala "asapra >:i nostru 11luzical din acesl alta parte ,'oia sa descopere " :. _ .. ulilizabile 111 compozitie ll 1 ~ a:'ele muncH c e cercetare po ,-,--::'etizeaza in toamna anului :' .::: ~:a 13-25 noiembrie cind ti :~-:: _. - ,~ rondm C111reiera insotit de _ B'r1ea 18 localiUlti mara

'..:-

,>-"

__

1) -

~.

:('-0 rl"c.'d'>lt cipbanuJ oile " (nr. 1G),

:c:
\)

-1

":d-

1
'3C

.~,

"bse: \ d clar in partea I a mclodiei


dIU imild. ,,11or1urile" de la ,-occ cri
". (eea co (n[1[er<:'l aceslui instru
\eritahili:.i \cchime in lana c1up~i in
e~~.:l f 1 liier (Lri'lc8) Ii:! carc mai liuiu
. c: .'~dt \ioara, zOl1\!Ora 51 apoi doba,
d P-a a I11c ' oc1iei cstc 0 melodie de

:::.C'
C

~:

(' d,

~o"

e';iti

in :':'r
..*:~!

~a
;-:,
:~

()

are,
: '1l j:

, i i
(1',

Cll-

::-11 i
"IC-

":81

calc
~ea

din

.:elc ure Ca~put

:i::1c

::u Estc :mai


"un . .

un

'ara !ser stea

-,e hOLJuL c:~t(' 11u"l1'a1 ill pa~linile co : CCl,lltoluJ de cinteee demlll1it "hori" ,,'0 -;c cleosebec,c de cele din eateqoria enta pcntru Cd siut ereatii Cll rilm re Iriu;l in tempo giusto) tempo dc <,i lndjoritatea in miisura specifica 6/3 ",:l~l (, r de (l-t) indusi\" ,-ariantele clasi ,":p8 11111l1dmJ de rlncluri melodice si ,(Jcul cezurii principale. Aiei se cu ~a faeem 0 prima remarca: allloruJ a . <'is fidel si in mod firese eu situatia i: teren melorliile. astfe1 ea din totalul : ":'0, un numar de 70 cl~ melodii sint ill - ~ - fa si ritmul earacteristic leganat. Iar :--o.i dupa tr01 ani din sate ori COlllune a distanta de 3-5 km., Bart6k culege _> c.e meloclii ~i doar 32 Ie include in ma _-,:: de 6/8. Sa 5e fi schimbat feTul df:! a cin ":. ::1oro':ienilor in numai 3 ani in sale foar ::.Jropiate este qreu de presupus. en si '" -,:: ::a Barlok eu taaHi competenta Sa in ':estabila In plltillul timp petrecut 1n \fa -=-:':"2S (12 zi1e) nu a putut ori e11 de cre c :.~ e~:l sa p~Hrnnda in firea ':ii specific1JJ a1 Hiranului din ~1arar1.1ures. E5te d~ .. :,,: cea mai plauzibiHi explicatie pri"inc1 _ - '" tearH eontrariictorii sau qresite asu : -" ::'clorului muzieal elaborate de foJclo ~ -":--itrn acest Unut. - '2~lind la eolectia Drecliceal1u ari1tam :.:.rile mai 11oi" Ie clasifidl dupa numa -'--r\Jrilor meloc1ice si cezura l'HincipaJa. ' . cell' mai caractcrislic(' sint:\-B-.\, .\ -.\-B-B.\ - \ -B-B caden ta 1.\ -B-C \-B-C-D, forme cl1prinse 111 61 de me ::::;a 11 1a earacterlstica esle urmiHoarea:

11lf\ A-B-A sau A-B-_\\' (din care Fl (;;,ip 1(' Iren) ritmu1 in lempo de hord apoi (jillstu, ll10durile Sllll ttrhaice ~i ell "car,1 pcntalo\1i (~J care nit are nilllic eOJ1l1111 ell pcnlal(nid maqhiard. Cinteeelc de nunUl inclll;;'C' i'! copJ\oJ1J I 1 TV s1nt in IlUllldr dCJ, din care C 0:'la ,'oca Ie: ,.Ja lmpletitu1 clIllunii" :-,j Lrei in:c..lnull0'll talc, una ]i] .,cu:,ulul clll1l1l,ii" ~i clOUd ;;'1n[ melodii "de baul". Capilolul .. bocete" 11u111ite aic] "ilupa IllOl:.", "c,c cillUi II sint lllelo(lii lHO\enitc din 110reil IU.1lQd, aslfel Cd trei hocete Ie il1clude 1n lila sura specifica de 6/8 Jl1i~care ,,\ndan'tc, scara mai mica ca llltil1(lerr pro\'enilii din \Iama

(1

'"ac
(1

1.

- aracteristic

In
::r;ri eYe

:a:a.

.' . ., .!
~,!

ill

filS
1"1 L!1l

J).~ J
bo

. I 'll1tlll1im , liHC-

::lafe 'eter jato.

-~ ~=:;':: c \, -' ': a,a e,

i .~

ci11L('CC de l1U'1ld,

ce

.! U

~1!l t

c C3 ~

':mar doar 17 meloclii Ie llld"\1ra cle '.!./.J tempo allegretto :': = .38-100, slnt 'eritabile ..hori \'0 . =- c:a::5". Reorezentat in numar de 15 .:: ~. , '.-ariar_te) este eapitolu] Colinde , Co"":' ,:' acele C'olin(' e ncao!,;> ta~ ~:_ ".,,' ''',ra-''a' "c G/">l, _ _._ _ ...... ::.y C
T,: : ,

Cd

2E:.l:::.. :.:

~ 1.

,.

l_~.

aro.

C Jl::U:1e ale colin(lelor de aiei . ~",.::'~ 3 ri'/uri melociiee eu for

ric baza. '3i bocctele Je clasificd dupd rin durile meloc1ice, estc dat ,)i un boeet instru mental (nr. 128 pag. 173), meloclie care 111 \'ariante am qi.i<;it-o ,)i t1oi, forma can,do ris!idi A-B sau\-,h-13-13k, singnra balad~i "Om \'Olll!C era Y(j. lean" - 110i am qa,[t-o inlr-o \arianlJ 1l11l zicala sub c1enumirea "Horen Boc:itei". Capilolul VI "Dansuri" euprinde Ull ]]11 I11dl' de 50 de piese c1upa denumirca "dill popor", "tropotita", "iIrdrtita", ,.de batul din palmi". "jocul nepoatelor", "joeu1 babe lor", "jocul 11l0~ului", "jocul nrc,ului". ,,'\r rJelencscuJ", este muzica instrumenialil spe ('ifiea zol1ei culea:-,a de 1a Wutarli \drani din satele cutreieralc. La multe din ele antoru] nn da titlul. ceea ec denoia posibilitatea bi. funcjionalila\U meiodiei, aclied meloclje de baut poate fi si de strigal, on dc tropolit e\l de-ndrtit. Tn ncneralmuzica instrumcl1 tala este pro\'eniUi di n eca " ora UL 0 a cloua influenHi a suferit-o dill 1111lziea mol elm'eneasea. La nr. 153 P89. Hll 5e obsen'ij ClIm 0 yeritabila "cloina" de stiI ,'cchi estc preluata ~i e\oluata inlr-un joe ,.de biHllt din palmi". Lipsese din eo]eetia Brediceanu repertoriul copiilor. cintecul r1e learran si bolejune, repertoriu1 de calanie, datinUe (1e primavara si ,'arll, care cu siguranta (ne ba zam pc culeqerilc literare amintite1 eran pre7enle 1n teren in perioada clliegerii. Co Jectia se 111cheie eu clansul ApsanescLl _ .. de oriqine folclorica esie 11n dan<:; feciore')c prelucrat pentru piano-:-,o10 de caire compo zitorul I. Man, Brecliceanll I-a :llot din co leetia Mihaly poposinrl aiei pcnllll cite\'a cea<:;uri 1l11preuna cn folcloristu 1 1. Rirlea
rlllpa efectllarea muncii din teren.
Asa cum se prezinta, colectia izllule): .. sa SU~lereze 0 ima\Jine qenerala asnpra fal clorului muzical maran1l1re')l'an ell ceea ce are e1 mai earacteristic fara sa aeopere lnsd nici pc departe llltrea9a hO(fatie> ~i ,'arietalp ce 0 cuprinde. In sistematizarea malerialu lui. compozitorul -a I1rmat principiile finlac dezului llmarl K[iillll. in"tlmo(lul (1::11 a ' .

/'
i"

If)

t('lcs :"ci-~i ;,elf'ctioneze illformatnr:i. fnlclfl


rjseul nostru ramine uneori tributar H'chilor
n1etoc\c. E ade'-arat ca a recurs [Jde;,ea la
jnl0fpreti Hirani mai ak', femei sj Hlutari.
\Hilmi de act'5tia, a apclat ~i la earlura rii ;,atc]or preoU 5i im'Zdatori. c\utorul cule~lerii nll prec:i7eaza Yirsta informat.ori hr. ]\lcrn pe care, A. Tiplea lJ filcu<;e ell ('on<.('("\cn\a. jnainte ell :>, ani. \111lte I11clo dji au fost notate dupa auz, alltorul sen'jl1 riu_c.o de ajutorul llliUi harmol1iu pOl"tabH eu care-i inyeselea si pc tarani. intoe111ai ca Buracla cu \ioara lui in escapac\ele la 1"0 mtl11ii de pesle hotare (B. 18, pa~I . .:L)3). Fara sa fi anIt la ill cepu I. 0 asemenea inle'ltie, Brecliceal'u a rdleetat mai tlrl'iu ~i la Ull studiu priYitor la folelorul muzical mara I1n1]"e~ean (B. 26). Tdeea i-a 'en it probabil in urma aparitiej Jucrarij lui Bartok, fata de coneluziJe caruia an'a unele rezene (B. :2(i, paq. 5). "Exista lusa diferente intre une Ie conclu7ii la care am ajllns eu, o,P11 nea Brediceanu, ~i intre cele la ca re a ajuns Bela Bartok in aminti'..a sa lucrare asupra melodiilor popularc rom;l ne5ti din ~1ara1l1ure~. intr-un studio o,eparat "oi arata felul acestor deosehiri". Acest stu diu promis inca ele prin J 928 llU a mai fo<;t scris niciodata. Pc baza analizei com para tin~ a celor dona mari culeqf:;'ri elaborate de eei doi mari folcloristi - 'Brediceanu 5i Bart6k - , cit ~i pe baza studiului din teren in toale localiUHile CNcetate ce ei. "om 1n cerea )1oi sa concluzionam posibilele dife . rente de "ederi asupra fnlclorulni nHlzical
maramure~eal'.

~ca

Bela Bartok ~i folclorul maramnr4:'$ean.

in Slnicolaul :Mare intre romanij banateni (1881). Bela Bart6k a cautat sa se apropie tot mai mult de poporul roman, stu diindu-i am graiul cit $i manifestarile spirituale oglindite in foklor 5i obiceiuri tradition ale, "Voi 1l1een'." iari:i5i sa studie7 qramatica limbii romai)e" li seria lui Ion BU$itia, primul conducator al fostei prepa ranc1ii romfme~ti din Sighetll Marmatiei. Bart6k m"ea 0 oarecare experienta pe tere nul folclorul1.1i mU7kal la data dnd por ne~te sa lm"estiyheze MaramureSlll. (B,8). Pi'na la aceasta [lata a cntreierRt mai llllllte lone folclorice. ca: Alba, Cluj. Mures, Satl! \fare, Oas, Some~, Timis-Torontal, TllHla, elf' 1.1 nrle avea materia Ie ineriitE', nepu hlica te: petreen"e cite\"a santamini 5i In satele din jurul Beiu$ul1.1L ~i (lin boqata recolfa ClI care se reintoarce de acolo alcatuise \'0111" mu} "Cintece populare romaresti din comi tatul Bihor" publicat de t\caflE'mia Ro mflna in 1913. Tn dorinta de a cunoaste cit mai bine ere atia noastrl!! muzicala pentrn care sc pa siona tot mai muIt, \larannuE'sn] nu putea

~ascut

lipsi, in:re allele si pcntru mothul Cd 5e ga intr-o zonti (Ie contact Cll folclorul ma iar si lutean. L-au atras 5i clJlegerile rle poC'/ie populara ce \ ilzusera lumina tipa mlui (1906 $i 1908), precuJ1l si ac\illl1ea In Irf'prinsa de Tiberiu 13rediceanu ill 1910. La acec.la a',ea sll apeleze In deeembrie H112 ca sa-i mijloceascd le~ji:ilura en Joan Birlea (fl, 76, pac!. :l). \m \-azut lllai inaintE' care a fost soarta eu tiparirea lucrarii complexe "Cintecele poporului Romfln din "\Iaramu re~". Retragindu-Si materialul de la Acade mia Romana in 1921 (N.B. 26) Bartok i1 face sa apara la MiindlE'n sub denumir<>a "Volk mnsik de;) Rllmallcn '"on 0.faramures" cu ]egere apreciata (le tOli speciali~tii In una nimitate (;rept f) pilcla cla<;ica (le monogra fie folclorica. Pe Unqa bogaUa si rigoarea sliir'tifica en care a fost cllIes materialul se impune a fi remareat studiu] introclucli\' al colectiei in care alltoru] De cia intiile con sirleratii pridtoare la muzica populara a a ccstni tinut atit c1e boqat ~i oriqinal. 1n annl 1922 la 15 martie, redactia din "Hinchen "Drei ~\'lasken" i-a oferit un con tract dar TIll a fost prima conceptie "Fass un~J" pe care Bartok a dat-o sub tipar la :\caclemia Romf.ll1a, ci una noud mult modi
ficata. care ]lll se referea la ,Jnsemnarile
la note", cit la introclucerc~, Coneeptia in
tiia a fost mai ml11t pO'estitoare ca si pre
fata la "C1ntecele (lin Bill or " . Studilll intro
ducth- Ja monoyrafia maramure5eana est0
rezuliatul unci clez\oltari hotaritoare a pri 111nlui stwJin. PI treee de Ia analiza Ja sintezii
si intoeme~te tabele care-i permit prin sis
tematizarea materialului mnzical atincrerea
lIn or plafoane sever ~tiintifice. -
Tn 14 martie 1913 ajunge la Siqi1et. iar in 15 martie ajunge Ia lend Ia locninta preotu lui !jii folcloristului roan Birlea. Colindind in perioacla 13-27 martie 1913 Cll aeelasi neobosit foklorist satele ~i comunele ~'fara mureSl11ui, altele dedt eele cutreierate ell Tiberiu Brediceanu, Cll exeeptia Ieuciului, insotiti de fonograf 5i cilindri 111 corounele: Bocicoicl -- 2 informatori 23 piese, Breb - 1 informator = 8 piese, Cuhea (Bogdan
Voda) - :) informalori 22 piese, Dra~Jo
mire5ti - 4 informatori 34 pi ese, Glod = ,1 informatori =~ 25 piese. leud -- 16 infor
matori ,- 74 de piese. "Janesli =-- 1 infor
mator 13 piese, Ol"]cesti 7 informatori
52 piese, Pf'trol,a ;) informatori =~ 34
piese, Vi!jieu de los -- 6 informatori = 34
piese, Tapa (din care nu apare nici-un infor
mator), in prefata acestei lucrarL compozi
tom] ti.nea sa precizeze: "toate aceste Ioc8 litilti Ie-am strilbatut in to\'ara~ia D-Iui Ton
Blrle.. , dinsul a luat parte eu eea mai marc
bunatate la ohoselile cuJegerii. pentru dll
cerea la hun sfirsit a aeestei lucrari 0 parte
a textului a fost culeasa de Dl. L Birlea"
(B. 15:{, pag. 97). La 0 cercetare mai Bienia
c"

~
17

qa ma c de tipa a i.ll O. La
HI12

lirlea carc

)ICXe

amu :acle I face :olk , cu una :lura )area ul sc j, a1


COll

a a-

din COll Fass ar ]a nodi larile a in. pre ntro cste pri :1teza : sis Jerea

~i comparativa a j e"telor din co1E~ctia 13ar t6k ~i Birlea in localilatile mentionate $i ti nlnd cont de l111mele informa~ornlui, Jueru rile nu <;tau tocmCli a>a, probabil ca BirIea ,1 ('liminat "Briantele Hisind dnar te\:lele r:r:tre Ie-a qasit de cuYiintil. Tn orice caz nn lucnJ este ClOrt: ByeJl1 de-a face ell lntiia pa trundcre cOl1sistcnla !;'l sub multiple aspec t(' a foJcloru1ui maramllre~ean ill circuit 11 niYNsa1. Sinqurelc piese ce fuscserH t.raou se inainte intr-o alta limba eran clOUd ba lade .Naz(lraYaTml" llli:\1e\:anclru Tiplea $i "Pintea Viteazu" din colectiu lui Bud, care all fostpublicate in 19()9 In limba maqhiarH in lucrarea "Romfm k6ltokb(H" (Din' poetH rOI11,cll1i) a lui Bran Lanrentiu si Revay Ka r01,7. :\fonografia Bart6k cuprincle textele in limba romana si 111 traducere in Iimba (J8r mana. "'\vinn in yedere si ,-ariantele piese 10r, volllmul cUDrincJe 27 colinde, 14 hocete, 12 eloine (hori 1unflil 155 11Ori, 114 melo(Hi de joe ~t 17 11l1cati Ja (liferite instrumente muzicaJe: "dup6 mortt", "horea oilor", .. Cind I1JN~f one 1a munte", ..Horea pacurarului", .,Clnd a p:ierclul si ((asH one". "Horea mire sei" si dip-va <;emna1e din trimbHa (:".R.27). Textc1c. din care pelltru fiecare cintec vo cal se rian llumai '-ersurilf' de incepllt, al dituiesc un capifn1 aparte a1 eolectiei. Cll traducerea 5i explicatia in 1imba Cjermanii. Toate textele pun in lumi11a preocllparea autoruJui pentru redarea cH mai fidelli a parlicu1aritatilor fonetice ale uraiu1ui 10ca1
(~.B.

28),

ae '
2'J!.~"
i'--

- 1.- _ ~ ... ~~

" .. , .

e~as:

!a-a

e c:
.
~

'" . :

-e:e
2"2~

::

!-:~

ec"

_:c

ajutoflll prcciz~rilor ce Ie face cu :1rivire 1a modul cnm a inteles sa redea a c:este particulariUHi putem stabiH cu destu 'a Gxactitate contributia sa si eea a lui Toan ::;:r1ea, Bartok a notat astfE:!l aproximativ 33 de texte, restul de 120 reprezentind con ~:-ibutia lui Elrlea. intr-o scrisoare din 8 aprilie 1913. Bela 3art6k propune(l compozitorului roman Ti '~eri:u Brediceanu ca sa. colaboreze pentru ;:1catllirea. unei colectii de me10dii populare ':in Maramure!;' unifidndu-$i cnlegeri1~ din "!.ceasta zona folclorica "Am fost 1:n !'-.:Iara TUre$ - ii scria Bartok lui Brediceanu. am studiat sj colectia Dvs. de mare ,-aloa e (e in prezent 1a mine) conform unei a -[ecieri fU9iti'-e apro",lmativ 6() de meJodii 'o-am culps Impreuna. La mine mai slnt inca --feO 150 de melodii noi. Permiteti-mi ca ." chestillnea pr1i!a.rii sa ,"a far 0 prop,l :' 0 r e: dpoan'cp ('(mare., se preqiiteste ill Tin'l'] flllfl 1n interc<;ul stiintpi, f.rehllie <;-(l -toemim In asa fel ca 1'11 0a cereetarea :..,tjfidi sa se poaUi orienta ell mai usor. 0 ':ce all ])l1nc! de H:c1e;-e trebllie pus 18 0 Jarte ... aclica asa creel eEl ml ar trelmi des 'ar\ile cnleqerile noa5tre, ci sa Ie cllprin ""nl n'" amindoua lntr-ul'a sinCjura si sa Je cc'lj<'il11 j)e baza afinitatii meJodiilor. Tntru -'t Hlm ajunqe (Ie acorn arRniarpil Va roq cC! mio incredin\ati mie" (B. 15:{, P9. 84-104).

ell

Tiberiu Bredkeanll n-a fost de acord Cll propllllerea la care noteaza: .I-am raSPUl1S ca-i lllU1tumesc pentru propunerea facuta, dar avind ).11 '-ecINe ca concIuziile noastre pe tcmeiul mGlodiilor ac1unate ar putea sa tie eventual deosebite. cred Cd ar fi mai bine (iaca Hecare colectie 58 va publica se parat" . S-a 1110)'5 pina la fh:area minu\ioasa. a structurii ce10r trei folcloristi privind COD tributia fiecareia. Dupa primul razboi 111011 dial. T. Bianu li scria lui Birlea "CuIeoerea D-tale de poezie populara se 'I.-a incep~ nu mat dupa yacantfi in septembrie yiitor. DIor Bartok ~i Brec1iceanu 1i soan trimis foile de note ca sa se insrrijeasdl sa fie tiparite uncle vor crede mai potri\-it, dici aici nu a\-em rosturi bune pentrn asemenea fel de lucru". De 1a lnceput s-a i,-it 0 piedica serioasa ill fata editarii colectinor impreunB. c1eoarece note1e muzicale trebuiau tiparite In striiina tate. Facem 0 parflnteza aratinrl di muzicoloCjul :)i comp07itnrul BelCl Bart6k a mai fost in Siqhet si a COllcertat ea pianbt in data de ~2 noiembric 1922 1a Palatul Culturii. fa1 doristul a fosl inso~it de loan Bu~itia pro babiJ si pentru a revedea si re"erifica ma !erialul cuJes inaintea llltimei retu;;;ari cle tiparire (1923). ~u detinem date cit a stat in Siclhetu 'I'.'1armat.iei. Detinem cloar progra mul recital dat de compozitor, ald:ituit clin 4 parti. r. Scarlatti, :, piesn pcntru pian. Bart6k. 15 piese tarane$ti. n. Beethoven, Sonata in Fa major OP. 10<~, Chonin Kocturne in do minor. Etude In Sol Major r Debussy. Preludi1J, (din ,.Chil dren. s Carner"), III. Brahms. Rapsodie in 51 minor. Bart6k Seara la Seeni, Dans111 ursului. Allegro bar baro. IV. Bart6k: Sonatina, BurJesc nr. 1. Bocet nr. 1, Dansnri populare rommcsti. Dans ro~ mmesc nr. 1. Un cronicar a1 "Gazetei 'I'.1aramure$cnc" din data de 24 noiembrie 1922 scria: "A$ teptarile publicului care au mnplut sala de aintreC1ul 8n fost inde~)Jinite, dici a pctrecllt. o sea~a placllta qustind frumusetile mllzi cU. Dinsu1 a (lat Qm-ae1ii de 0 memorie mu 7irala strAsl,lca, inrit in deems rinua Off' a dntat fAra Ril1tof1l1 not(~10r ceJe mai qre1e lmcati (]in Scarlatti. 8ect11o\'en, Chopin. Brahms, D",bus<;Y si (lin compo?itiile lui pmprii. Le-a execlltat cn 0 aqilitate foare marC'. Fst!> ac1mirator al melocliilor popn lare din tinnturile Bei.uscilui, al ~faramure ~mlui cari afirma ca !;lnt foarte oriqinale nn mllllai fata de meloriiile populare maghifl re, (lar Si fata de altC' melodii. alE) tinutll rilor romane$ti si chiar "ecine". :t-.1uzicR Ini Bart6k n-a nHicn 1 tlltnror, mai ales 9fOfi :';ii conti (lin fost.u 1 Imperin Habs

If!

burqic. ::\"u-1 puteau suferi pE.~ compozitorul care facuse eU1105cute melodiile populare ale popoarelor subjugate ~i care milita pen tru libertatea aeestor popoare. Multe din aceste melodii eulese de marele muzician erau dntecc de re\"olta, de razvratire ~i ura contra eXD]oatatorilor. 0 crunUi prigoand s-a dez.lanluit lmpotriYa lni Bela Bartok de eatre regimul hortysto-hitlerist din 194f), cind qenialul compozitor a fost ne\"oit sa se refugieze in S.U.A., uncle trainrl in mizc rie, moare in 1945. Ca semn al pret.uirii operei 5i aetiviUitii sale puse in slujba pikit 51 infra\irii popoa relor. Consiliul Mondial aJ Pacii i-a deeer nat post-mortem 111 1945 "Premiul de Onoa re a1 paejj". Sa nl1 uitam ea aeest mare ar tist maghiar de origine romana eu renume mondia] a fast un sincer prieten a1 tarii noastre, namele lui flind strine; legat de al poporuluj roman si mai ales de-al maramu resenilor, popularizinc1 prin opera lui mu zicaUi comorile spirituale de pe aceste pIa iuri romanesti. Revenim la monografia mllzicala a \1ara mmesulni unde autorul a utilizat pe llnga informatorii Virani $1 dtiva informatori in~ telectuali ca de exemphl Invatatorul Ion Vlad din Vi~eu de Jos, Virsta interpretilor nu este precizat~ Intotdeauna. dupa cum sint ~i eazuri cind nn se d~" nki macar nu mele informatorilor, autoruJ multumindu-se s~ mentioneze ca a cules prorluctia de 1a ,,0 fat~ de 15-16 ani, "de 1a un omu, "de la 0 femeie u , "de 18 un ligan ". Pentru cel care merge pe llrmele sale ar fi fast de mare fo los ca lInO dintre informatorij care an fast sau posibiI s~ mai fie in viata, sl1 poatl1 fi idel1tHicati. In intiTIsul studiu introdueth' al colectieL autorul Sllpune materialul muzical unei a iente analize, dUpa ee n sistematizeaz~ pe baza principiilor lui Ilmari Krohn. In strinsl1 leglHllr~ eu analiza muzicala aut.oru} se 0 eupa $i de unele probleme de ,-ersificatie,O flrim~ constatare pc care 0 face Bartok 5i pc care si-o pl1slreaza si dnpa ce face in \'estiqatii mai ample in n1 ai multe zone fol clorice din Romanic, este Ca materia luI me lodic maramuresean se deoseheste in mare miislJra de a1 eelorlalte reqinni arnelenesti. (B. 23, pag, 18). MatE'fialuJ ace'ita, credE' e1. ,.Dn cunoaste dedt melodii ell ritm de dans si stnlctura foarte felurH~, RitmuI acestor melodii este de fapt bine ennoscutul ritm Dunctat din muzica populara maghiara (, .. '1) si de aid anume leerl1turi tntre dnteeele populare ma ramnresene 5i eele maahiare lB. 23, pg. 27)' lsi sustine parerea, eli aVem de-a face cu a tnriurire maahiarli venitli min intermedinl rutenilor (B. 23, paer. 27-28). DllP~ parerca sa "Horea lunql1" este Imprumutatli "nein doios u de 1a l1erainenii rlin Cohmt'iil (R, '."3,

pa~J, 30),

.,inriuriri claca nu chiar 1mprumu iuri straine au pairuns si in c1ntecele de stil nou",
1934 dupa ce-l cunoasie pe

Autorul a pntut conslata mai tirziu h Constantin 1. Brailoiu, si c('redeaz;i () ZOlld mai mare din Romania ea "Horea lilnaB eli1J \Iaramurcs" este asemanatoare si ell multo afillitati sprc "Cintecul lunU din 01t(~nia", :\1untenia si ;\foldm8, si Ul11l1 si aUul repfPzentind ,,0:'1 mai \"eehi stH melodic" al acestor tinuturi. Bart6k a ajuns totodata 1a cOllcIuzia justa dl acest stH nu are niei 0 legatura eu stilul pentatonic maghiar, oriqinea lui fUnd sud e<;teti6i (B. 23, pafT. 30). Concluziile de in ceput ale folcloristuJui maghiar au fost pri lejuite ele eUl10asterea franmentara a mll lieii DonuJ arc romfllle5ti, lueru pc cafe tinea de aItfel el 580-1 precizeze prill clI\'i11!e](> .,Tn starea de a7;i a eercetarilor". fntr-ac1edlr ele 11U se \~erificii 1n totalitatea lor. lllai ales aCllm duel \-olumul de matNial adllnat si p'lbJicat din diferite zone folclofice ale tarii permite 0 seama de reJatii si comparal,ii p(' care Bartok la \remea sa PH 1('-0 puhlt face.

Luerarea lui are 0 importal1\.a Cll totu] eX eeptionala in ansamblul euleqerilor din fol clorul maramuresean, are meritul incontes tabU de-a fi inc~reat si reusH pentru intiia oara 0 sinteza asupra muzicii populare a acestui tinut, dup!! CHm are meritllJ rJe-a fi cules stiintifie un material boqat pe care I-a pus in circuit universal (N.B. 29). Usurinta en care nota melodiile populare era sortmi sl! cistiqe de 1a ineeput simpatia taranilor rom~ni, carese minunau: "ce itlte a lnva tat domnul cintarile noastre" si prin aeeas ta uitau di 5e afla in fata l1nui domn venit tocmai din Budapesta ca sa Ie studieze dn teeele. Cotitura adusa de Bart6k in folelo ristica muzicala se mai clatoreste apoi fap tului cl1 eJ a activat in yecinalatea etnogra filor, imprejurarea i-a inscris ea axiom a ne cesitatea de a prinde si reda dnteeul pOpll Jar intoemai cu intreaqa ltli fiziol1omie an tentic~ si in pIu,,; posibilita1i de reascultare si re\"erificare. Tn chip inp'I;"plicahO lJU \'a oa j" \1aramures peste stocp1 cintecelor de co pii ceea ce-l Ya duce 1a constatarea eronata di aceast!! specie ar lipcj la romanii din Tran:::;ih"ania, \Jarturia lui D.G, Kiria, 1a ;\cedemia Romana in sedinta (:;n 15 mai 1910 e"Ie e 10('v("ntl1: e1 sintetizeaza a<;tfPl nontntea a ansa de Bart6k in folclorstica mnzicala, 1) La cu)egerea cintecelor a procedat astfel: mai tntH a notat dup1i auz atH melodia cit
si textnl, apoi tot din gura ctnUiretuJui a in
reqistrat dntecnl 1a fonoffraf. Cu felul B eesta de proeednra se pOCl.te apropia cit mai
:1E:
mult de icoana adcvaraUi a cinteeului. 2) --: ~ fl
In ce prh'e$te ritmul: nu incadreaza melo dia intr-o anumWi masura d-l lasa liber

1
1:1

mude
j11
~'\
,

(! i:rJ r<:>s"

..

;pro I si
('pI

turi. usta lilul mclin pri


TI1U

)lea

..Tn

"dIr

ales t si arii

l PC'
eX

ace.

fol tes ltiia

e a a fi
inta
~tita

. I-a

',"a

tiler

eas enit c''l

c;o
:1 (!-

fan :;ram\1

a'l
~are

r! a
CI)

'ata (lin
;nia
~

ea-

,1)

lfel:
ctt

1n
: (J-

mai
. 2)

elo1her

conform inspiratiei poporului. 3) Pentru me lodie atul1ci cincl notatia uzuala nn este su ficienUi se serve!;ite de aonotari Si semne comentionale pentru a in1esni apropierea de adevar. Cind pentru unele fraqmente se prczil1Ui variante, Tltl negUjeazd a Ie nota.
4) Privitor Ie te'{t scd ' versurile asa cum se
pronunHi popar. Tn afara de aceasta a rata silahele scmle ~i pc cele 1ungitc sau repetate cerute de simetria melodiei si a
ritIlllllui.in rezumat aUt ca muzica cit S1 ca
versuri notaiiul1ea culeqerii este facuta cu Tl1lllta competenta si seriozitate. (B. 18, pag. 443). Este indicata ]a inceput inaltimea reaUi a finalei cintecelor locale transpuse pe fi na1a Sol dupa sislemul preconizat in 1904, iar 1a me10diile instrument ale este aratat a corclaju1 instrumentelor cu eoarde sau su netul de baza a celor1alte instrumente. Asertiunile lui Bartok au fost interpretate ca fi'icind parte dintr-un program politic, iar buna lui eredinta pusa total sub semnul 1n daielii. Coriolan Petreanu, profesor de 1sto ria Artelor 1a Universitatea din Cluj, n-a a tacat nicidccum problema pe tar1:111ul spe cia1itfijii prin analiza III inutioasa a faptelor, ci s-a marginit la speeulatii avocate~ti pin dite sofistic print re rinduri. La invocarea unor arqumente muziocoloqice ale lui Bre diceanu si Alecsici ea.re In realitate nu exis tan, Sabin Draqoi afirma tendentios 111 arti colul din .,Gind Romanesc" (1937, pacr. 350 376) di "nomazii nu pre au arte" ~i isi fun damenteaza competenta pe instinct .,a1u di nolarile Dlui Bart6k nu sint intotdeauna ore cise, lngaduie inc10ielL posibilitati de clife rita interpretare -- Cll sau fara intenUi (8. 18, pag. 448). De fapt, dupa parerea lui Dragoi, totu1 se reduce la "eompetenta" mu zician111ui '\'eao~, care trebuie sa corecleze in eeJe din urma pe lnsusi informatorul au tenUc. La inceplJ t Bart6k nu avea incredere In lautaru1 Egan, de aceea recomanda evi tarea lui in cll1eqeri ca unul care "briqt a lerlei fremde Musik heil11, und mischt all dieses ourcheinander. .." dar acimitea si "rfimlkhe A.usnahme" ea lautarul din On ce,sti Maramures san cea din Uaocea Oas, AtHudinea sa este revizuita funda mental 1n colecUa postuma. EJ rele\'a intH inserierea variabiliUitii nrept 11na din axiomele folc1oruhti, prin ea pune canat orientarilar qre~ite ale folclo~ ristilor, indeosebi ale mllzicienilor de a <;0 coti deosebirile dintre variant;> pe de 0 par te drept qreseli <;au d;>formari, iar Pe de alta parte, a vorbi despre 0 forma adevarat ori qinaUi ". Complexita tea fenomenelor folclo rice sincfPtismn] lor inca pu!ernic in zona de care ne ocupam impune 0 pregatire a~ rleevata multilaterala ~i mai en seama coo perarea strinsa a specialistilor de formatie diferita, pe de alia parte aspectul semnalat it ubliqc! pC' folclorhl sa consenmel.G datele lit,
Il

referitoare la via1a dntecului popular. BdT t6k preeonizeaza si in ml1zicu astfel de ex perimente menite sa puna in lumina vana bilitatea dntecuIlli popular. i\COst scop, 0 melodie trebuie culeasa !'.ucces~\ de la mat multi dnHireti alesi pe categorii de Ylrste pentru a vedea si in ce masura se schimba tempoul, tonalitatea, interpretarea. '[.xperi mentul se cuvine apoi a Ii llrmdrit in timp pe qeneratii. Astfel dupa .13-20 de ani me Iocliile trebuiesc urmarite mai 1nLii la cill taretii de la care au fast culese, apoi de 1a cei maj tineri. Experimentul aduce 0 contri butie substantiala 1a predzarea rapo:-tului dintre traditie ~i imp,ovi7.atIe indivichaUi in l11uzica populara. Bart6k scmnale,aza. ell aIt prilej ~i necesitatea de! a c1etecta Intrc quI repertariu existent lD !110mentul culege rii fara omiteri arbitrare, ,lin partea cule qatorului. Muzi:cologul ma9hiar L Dern0i"\\i, sub a carei ingrijire all fost publicate la Buda pesta scrisorile lui Bart6k, !'.erie in c21e ce llT meazii despre 1egatnrile mare1;;f ll1'lZician maghiar cu poporu1 roma" "i en 1lfietennl san r. BUsitia: ,.Este cert cit 8 11 sit1R. 08ce dat in 1935, a fost eel care I-a aiulat po Bar t6k sa cunoasca in mod pract,: m" ira rnpu lara romaneasca si 81 este c; ::: '1 COrl tribuit mult ca Bartok sa ('n'~ni~'(,2 1a timp si sa iubE'asc~ en pasinnc TO man. Tot eJ i1 insotestE: pentfl\ ;1 noua oara pe Bartok in Maramure~ C ';("'.7: co"-;cer tului din 22 noiembrie 1922. L0 '7a rlra gostei lUi RarL6k stan desiqUJ' RLil fnmnse tile muzicii populare romanesti cit 11'Jf:atia ei neasemuila. jnflorirea ei din limpuri stra "echi. Aeest fapt a imnresionat si SUi)jucrat sufletu] f1eniului manl1iar. lB. 97; nan, 11) a:;;a S0 explica ~i faptlll Ca BartoL a netrecut inainte de a veni in !vfaramures dteva ,,8.P Uirnini in Beins in compania !1!i Ton Bu;~itia care i-a dat muIte date despr? J'1Hziei) mo rosen easca". In perioada inre0istrarilor, ,Te$i scurt timp in Maramure~, Bart6k a leqat prie tenii cu populatia maramureseanii, Cll foldoristul loan Birlea, taranul Jonu lui Andrei din Ieud, care i-au 'Clobi Jizat oal1!enii sa vina 1a ~l~rec:ic;lr~lr'. p(!l' tr11 Cfl aid 1n '\fararnurcs din D1i.1teri21nl m') zical inregistrat em reie.)it dupe. Bart6k in fluente straine, aeeste hfIuenb Sl 2see12nari J-au condus 1a ideea feaJi:erii unci )pcrari. de folcIor ba:r.ata pe asem~nari ca sa l)oaLa si modul, cauzele inrudjrii. influentele me locliilor si care slnt ele. La anali7.a me1orlil lor maramure~ene lSi cia seama, ea mai mul te rnelodii au 0 structura si 0 Hnie melxlica asemanatoare cn stmctura Si Enia ne]oclicii a folclorului din Africa. Un'21e particula riHiti ale folcloru1ui din Africa apuseana au fost amintile 1a ( 1)T1'unicarlk Pi' :-U2 'e-a

.~..__ ~

-- varr"

':~

.. -

sl:~"~~i::'.:c

::,::::.r.:-:

:)2rc Co l~"-'r<e (1 1,,- ele an (ie Barto:"': 1il nrinli;l fIno n \;aramur,, fept ce-J determinCi
51 ~c

sa pJece in Africa Sd verinee acestc consta


tari. Tata doua exemplecare lc pune in com paratie, (ex. 4: a, b) :

:arii

BARTOK \fARA\fAROSr GYCrrtsEBOL


!Ptld

IUdild

Kis ;;n

:. :c:

1913

f'

__ .

,rnu

:11 co::lE

Co

3ra'.:

Sf

lIu-:i

IrE? be mell ma - ~ re

fu

fie

.___I_.:.U__-_I._U_... U _.

iU

"

fT13i

IT,'~;

=:. : ) ..
,

_, l

B_-\RTOK AFRIKAI -- .~R'\B G yCJTcSEtliJL UJl.l

Sauia -- T,n;z
dC's St"nnnws d(>[ Bl'ni Fr>fah

\us Il-Kcll1t6rd

P:-in analiza concluzionam ca asemanarea posibilil deoarece popoare diferite pot :c::::'.:ce bunuri asemanatoare in conditii ~: :::;-econo111 ice ~i istoriee asemanatoare. "-"_::la c? sosH din Africa. de ace1e asf' ~ c 'are ba::llia ')i ele care a auzit rs:..:< S-d comins ]JC tero:1, mi'Hinrlu-$i <:e .;.- i"teres ,; mai profllnd pentrll f01 ~> \iaramures. Dentc: aulenticul ~j ~'-::,a:ita;ea acest:lia. care intr-ade\ ar 11n Co -::~:tu' sl'f'-"';,\mDfl:Tnl1tnr:" aJe yeciniloL -,.-::!: ce ad:ina 0 muHime de cintece Si " c:Esifica pe categorii i~i da seama ::'. o')~e c'eosehire de cintecele slovace la -":-'" :'.'1 "e observa prea mare diferenta In :~e ca~ec0rii. Ja melocliile populare roma _es:; c:fe'entele c1intre categorii sint mari <:~ e-:ider:'e, Din scrisorile purtate ell prip :e::l:~ "Ii-: D.G. Kiriae. reiese dl datorita va ::e:a~ii C:eosebite a melodii'or din Maramu
s~:e

re$, Bartok a inlimpinat qrentati In cla<:ifi carea materialu1ui. iar in urma (1;1illizelor faclli(' asupra maj multor materiale fole10 rice a aiuns la urmiHoarea clasificarc: 1) cd 5j muzied 1)01mlara are dialect muzical pro priu crt 5i \orbirea diaieetiea. ~) .\ ariHal, \aloared COl1tinutulni artlslico-estelic a1 fo1 c]oru]lli maramureSCa!l. 3) Inlerec,ul strilbun de \eaeuri pentru inedit)i autentie, de unde concluzia ca I1U mai poate fi yorba de In riuriri. -+) lllali(j jinllli.l a'listica a poporului de pe acec;te mejeagurl. care reiese elill folcloL Dr. Romeo Ghircoia$iu in "Contributia 1a istoria nmzicii romane$ti", ed. 1963, arata ca: "Bart6k studiind folelorul din Maramure~ a siabilit Cd horea lunga 1'1 timpurilo \echi a fost lara indoiaHi singura melodie a mara mure')enilor ~i ca e1 sustinea la inceput Cd aceasia hore hm9a a fost prelllata de ro mani de 1a ucrainC'ni. Ulterior Bart6k a des-

_'2 r a~ =-:ara
~MW

~c:

.racre

r.orea
sila~

"C:'la

dano

cin:rc

ocaz;, \olut lc.re lisa prO\:

iua

21

-~~--

...~

msta com

=J

:" 111

, c

:elor
: eel Dro alai
fol.
;Hlll

:(10

::ide
in

ullJi Gin

a la ca:

s a
:; a ara : Cd ro

coperitii ace,:;t slil pe inlreg terilOILul ti'irii, deosebit esteasemanalor eu eloina olteneasca". Concluzia arata ca in eontinll are, Bartok a renuntat sa mai crc'adii ca c(~Cl mai inserala forma a muzicii maramure !}ene are aUt de simplista expJicaUe. in a nul 1U3,J, in luna feoruarie, Bartok (,,;te in dtat de dHre Societated C(Jlllpolllorilor prill secretarul ei Henerai C. Bntiloiu sub pretextul unui concert Si a unor conrerI1\~e cle5pre llluzica populara rOmanl'dsc[i JLl Ull schimb de experinta ~i informi.ut' iIt \ ('clerea lamuririii mai multor probleme: rj~m, ge nurL dialecte, privitoare la folclorul nostru llluzical ~i la teoriile emise de Bela BarloJ~ in necunoa~terea inteurcd~i tt cintN:lIlui fO m8nesc de pe inLreg tE'ritoriul tal ii. Colaborator al arhivei de lolclor 11enrl Brauner I-a insotit pe Bartok prill Bueure~ti lar oaspelelui maghiar is-au pre/.ental iXln' gistrari pe fonograf, nenul11draie \ariaBleal!? horel 1 ungi eulese pe intreg leriloriul tarii. Daea 1a inceput Bartok fusese neincrezator, in fata argurnen Lelor sonore de netagaduit, e1 a cedat pina Ia urma lasindu-se pe depUll cumins, ;\larea cinste profesionala ~i com petetl~a care ia c~ilauzit lntreaga activitale ~tiin~ifica I-a fa cut pe Bart6k sa-~i revizuias ed toLaJrnente teorille emise despre lolclorul din i\lari1mnre~. A fost insa ine\'itabil ca in munea ~Liin Iinca pe care a 1nt1'eprin5-0 folcloristul sil do\edeasca :;;1 scapari. Anumlle imprejurari:;;i presiuni morale venite din parlea unor eer cud retro~Jracle l-au couclus Ia formule!iii te :I.e diseutabile ori gre~ite, ulleorl chiar con tradictorii. Asupra majoritatii din acestea d revenit Bartok insu;ii, iar altele au fost re considerale de eatre 101clorl~ti ;;i llluzicologi romanl. Fa~a de folclorul magl1iar ~i slovac, unde marele gen al cintecelor neoeazionale este reprezenlat mai lliUlt de stUuI nou, in folclorul romdnesc $i in cele mal multe re Uiuni acest gen prezinta un evident carac ter arhaie. Dupa cit se pare nici 0 regiune afara de cea a Maramure~ului ~i regiunile Imecinate n-a mai creal de seeole melodil noi, In repetate rinduri Bartok sublinia ca~ racterul neunildr ~i neo111ogen al cintecelor romanel?ti neocazionale, siaruia chlar asu pra unor deosebiri pe care le considera "ex lraordinare", ca de pilcla deosebirile dintre horea lung a ~i horea mal noua din :"lara mure~ (e greu de crezut astazi cum n-a se sizat e\'olutia celei clintli in toate genurile actuale), SMa remarcat apoi c;a atunci cind Bartok reliefa deosebirile "extraordinare" dintre melodiile cintecelor romane~tine ocazionale ale diferitelor tinuturi, e1 scapa din \'edere ~a compare genuri ~i stiluri e volutive diferite prin modul lor de reall zare IDuzicala: de 0 parte doina propriu lisa (hoH;la lunga de 0 forma libera im provizatorica, ~i horea mal noua cu forma fixa ~i rltmul masurat ale Maramur~u

lui. iar pe de alta parte cilliecul propriu-zis de stU vechi parlando rul)ato ~i forma siro fica a celorlaHe reqiuni ardelenesti. III ho rile mal noi illi.Uamure'jt'l1e el \ 0 pn ternicc't inriurire maghiara (liJ[oriti;i caracteru Illi pE'ntatonic (i:wheimitonicl, El 5nstinea Cd dceasta este 0 llIo~tenire asiatica a maghiari lor. "S-a remareat insa Cd pentatonia, spunea Banok, nil constituie 0 \rastitura nationala, cl o lreapta prin care au trecut in evolutia lor mai toate (,ullurilo ,n:1Zicale (Ie pe glob, treapt[\ prece(laUi $.i l'u de sisteme sanore illai arhaiCt~: jar ace-siC:' ';isteme 5i pentato nia illsa5i 5e ~Jasesc In folclornl ((Jin,'mesc in qenuri 5i .';tiluri clin cell' mai (Iiferile 5i din intreaSJ8 lara". (B.l eii, pa9. 1U), l\lonografla Bartokiand "Volksmusik der RUlltdnen von ,Maramllre~" .;vIiinchen - 1923, mcepe ell capitollli ('olinde ~- 19 Ia numar ~- aranjate pe baza rmdurilor melodice ca f2 5e deosebesc de obiceiurile din alie parti romane~ti, deoarece aceste cintece de sar batori de larr:,i nu se cint8 Humai de billeti l,'i de fete in grupuri, ci l,'i de aIte vlrste: copii, batrini. Bartok arata: "Colindele din Romania all (liferente locale cu Inuit lllai mid declt melodiile de hore, rlimul este de obicei conform dansuilli. Rindurile textului 51nt foarte des din G sHabe, refrenurile a celor mai mulle texle slnt deosebite $i le gate de melodii. Textuj principal foarte des are un contirwl biblic HI legCitura CLl Cra ('iunul, dar pe melodiile de colinda se mai cmia !;iI textele de balade", (B. 24). Colindel e lia, 7, !j, Vb, 1Va, 1-l, Li, 17 din eolectie Ie-am regasit 5i noi pe teren tie in stare neschim haUi, fie eu u50are modificari, ceea ce de notd ca acest repertoriu estc mnit ~i tiresc legat de traclitie, de istoria aces tor locuri iar evolutia 15i spune mai greu cuvintul. In general in colindele de lume curat tarane~ti cit $i cele mioritiee sau cu teme vlnatore$ti intllnim melodia legata de acela$i text, cu acelea~i refrene, pe aceea~i metrica, pe numerele 7, 11 $i 19, pe care s-au cintat $i se cinta $i a5Uizi texte de balade. Colindele romane!i>Li arata Bartok n-au nici 0 inrudire cu muzica populara maghia ra a~a incH scara lor pentatonica nu este imprumulata. In schimb scarile cu "semi cadenta finaJa" ar da de banuit 0 lnriurire a muzicii sud-slave (N.B. 60) (B. 145, pa9, 28). Scara de baza este cea in111niUi 1a 110 rea lun9a Si ill horea locala lllai noua. -- Bocelul prezent III colectie sub 4 numere -~ 20-23 cu mai multe variilllte fie'care, pentru oameni tineri nr. 20, consta din doua rillduri melodice (BartokL iar cele pentru oameni batrini nr. 21, 23 din patru rinduri de melodie, un rilm parlanclo rubato eu Uf matoarea struclUJ a .\-Ak; A1 - A,h:, gama de haza: (ex. 5),

;~arc ri=-_G al ~ex:U:.li se repeta Si nu are re:re:-:. :'\r. 22 din colectie este 0 melodie

c.e

QCC2: Cll caracter de ritual, de aceea Si Bar ,ok L .. urne;;;:e IIci:ltec bisericesc de prove nienta str~Una". AsHel fiecare corouna cu noa~te doua feluri de bocete: dupa tineri $i b8trini {Bartok). Bocetele sl.llt dntate nu mai de femei in majoritatea eazurilor de rudenii apropiate ~i veeine ale mortului. Noi am identifieat pe teren 0 mai mare varietate de bocete. astfel avem boeete propriu zise neincadrabile in masura, a doua categorie, melodii de boeet cu earacter de ritual, iar a treia categoric ar Ii ver~urile de origine bisericeasea. Prima categorie este eea mai veche ~i fara indoiaUi cea mai arhaica din zona. Aiel evolutia in linia melodica nu s-a produs doar asupra textului, melodia cunoa~te in schimb 0 diversificare dupa mama, tata. Irate, sora, unchi, matu!i'a, soacra, soeru etc. In categoria a doua s-a produs 0 oarecare evolutie cleoarece melodia este masurata ~i tempo giusto, aiei este posibil ca s-au pro dus !;>i unele infiuente din zone1e limitrofe. Din prima categorie am gasit ~i IIbocetul la ciuma" care este 0 veritabila hore cu no duri transformata in boeet (vezi exemplu 138 din co1ectia noasira), recitativul a ra mas la fel ~i gama de baza, au disparut insa nodurile. Au ramas pe note tinute un fel de "suspin" care aduce perfect cu nodul. Este inca 0 dovada ca 1a baza intregl.llui re pertoriu actual maramure~ean sUi nemuri toarea hore lunga. Horea luncra. este l10tata in eoleetia bar tokhiana prii; 12 variante la nr. 23, iar in "Rumanian Folkmusik" volumu1 II - vocal melodies EdUet By Benjamin Suchoff. Mar Unus NiyhoH, T. Hague, 1967, 1a nr. 613 c. este notata 0 alta hore lunga dedI cele ga site in colectia bartokiana 1923. Este hore lunga din Viseu de Jos cintata de aeeea~i informatoare Maria Pop a lui Vasile (60), fapt ce denota ca folcloristul ~i-a revizuit ~i ipoteza cll este 0 singura melodie de ho re lunga pe mai multe variante, ~i al doilea fapt denota Cd folcIoristul a notat de la in formatoare mai muIte hori lungi dar din care initial a publicat numai trei. Este ge nul cel mai controversat ~i dezbatut de fol clori!;>tii nO$tri. Intr-un capitol aparte noi yom incerca sa clarificdm anumite aspec te ale horei eu noduri. Clntcccle de hore mai noi sub numerele 24-135 din aceea~i eolectie este capitolul eel mai lutins, grupa cea mai bogata in melodii. "RomaUi din Maramure!;> dnta as tazi textele lor epice !y)i lirice dupa aceste melodii, asHel horea lunga trece tot mai mult pe planul dol. horile mai noi sint de o provenienta mai recenta. Cind au fosl create nu s-a pUlut stabUi, in orice caz ina inte cu 50-60 (k ani au fost cunoseute, ea dovada ele ])tltrund numai acum in partile

L'gocei"' (Bar:6;;: 3. 24;, ~fe;odiile ~'.:1: c:e forma strofica, majoritatea de 4 rb.c~:ri me Iodice, iar eele mai nOi pot fj ':':e trei rh duri ~i un p';eudorefren. 111 acest caritol Bart6k arata ca a obsen at 0 anumita do rinta (ciiutare) in alegerea ritmului din par tea taranilor, ritm care se mole~P5te citeo cJat& in triola sau pe 0 treapta Intre acesle doua notatii care prin notatia noasira Cll note nu se poate reda. Pentru treapta de trecere yoi scrie rUm punctat san ritm triole care de
pinde de apropierea uncia sau altpia. daca 0
melodie L'sle caracterizata de U11 film mo
le~it 0 voi nota ell tuetul de tJji3 sau 6/4. G
teodatii se schimba ritmul mole::;il in iute in aceea$i meloclie. (B. 24, pag. XII). For mele cele mai caracteristice la horilp loca le mai noi 51nt urmlHoarele: AABBk; ABCD; , AAkBBk; AAkAsAksi AABc'.. etc. Scara de baza este cea cunoseuUl peste tot in zona: (ex. G).

:az:

.::

..

... ;:. _.
.-: , ,

..

:c~~

fC)5~

l:e \:.::"
~c'c:

Melodii dE' dans ell forme nedeterminate de la nr. 136-192 5e cinta de muzicanti de profesie (de obiceill tigani) (n.n. noi am ga sit:;;i Hlutari tarani). La mmta $i la jocuri di ferite. participantii striga In iimpul masurii t'llvenite de dans - striHaturi sau dnta du pa melodiile instrumentale care in aceste cazuri se simplifica a~a de mult reJiefin du-se scheletul ei muzical sau chim forma ei de oricJine. AYE'm melodii de joc Intr-o forma libera
care eons tau din renetarea variata de unu
sau mai multe motive, in dona masuri $i
melodii de forma inchisa, urmeazd apoi 0
descriere a unor jocuri (B. :.:'4)"" 0 despar tire severa Intre felurile de dans de 4 rin
duri dntate cn text (striqat) si melodiile de
hore s-a dovedit imposibila" (Bart6k).
In Maramures melodie de hore noua se
executa in ritm de dans la fel ca ~i in me
lodiile de dans care pot fi confundale eu horile (le dans (B. 24). La acest capitol avem $i prima atestare a (l e scrierilor instrumen telar muzicale specifice in Maramure~. CompozitoruI ma~Jhiar Ie descrie complet ~i competent pe toate eele intilnite. Aici con sideram noi eli fluierul a fost ~i ramine primul instrument si cel mai simplll con
fectionat de taran, inaintea lui a fost doar frunza de fag $i par. :-',1elodiile fluierului sau chiar a frunzei nu se deosebesc de cele ale cimpoiului, ba mai multi fluiera~ii veri tabjJi tin in continuu un ison guturaJ pe care brodeaza melodia propril1-zisa. Capitolul "bucati din diferite instrumente muzicale" de la nr. 193-209 din colectia bar tokiana euprinde meIodii pentru trlmbita,

:r.e;

1a :

ce

- r J,

10: sus nu tre me slr de

to

PH

rna

1
2:>--

de
me

rln
do par
tpo-

)ito]

:atii se \oi de ca 0
mo

' C1-

iute ::"or-

Ka CD;

:ara in

--,.;

==n

late de ga du
~ste

di urii

fin 'ma

era Inu
$i

)ar ..

de

5e
ne

cu em en es.
. si

)11 ine
)n

)ar It!i

ele
Iri pe

1te
af

,A,

iHstrUm(~nt 1<1 cure Bdfl()k. llll-i dci lllare im porlanla numindu-l fals. Tot aici se dau 0 caziile de ciHtat: "dupa mort", "horea oilor". ..cind merg oile 1a munte", "horea pacura rului", "dnd !?i-a pierdut ~i $i-a gasit paeu raIu oiie", hori din fluh>r si una din cptpra. _-\cestQ !lucan instrument ale ell certHudi ne trebuiau incluse la repertoriul oeazional pac;torese sau de Inmormintare, la eaz 1a caz. La aeest capitol se em'ine sa mai iaccm 0 obsen-aj.ie ~i anume: lui Bartok i-au cinlat din trimbita, e1 li zice como, bu dum in A, cloar doi informatori, loan Dunea din Clod 4 piese :<;Ii lunger Man din On cesli (1;>i Hll din Ielld, ca la exemplele 201, :.!O:!, 203,) un llumar de 9 piese inslrumen lali'. Posibil Cd aee$ti doi informatori n-au fost eei mai reprezentathri in me$teritul c1ntatului 1a trimbita din \Temea aeeea, iar din fluier a cintat un singur informator, Du mUm Sereea din Dragomire;;ti 2 piese. AJte observatii ee se impun sint urmatoa relc: melodia 37 din mono~rrafie se afirma cd are rindui III dublat, de fapt esle \orba de 0 a cloua meiodie care este un veritabll cintee de joe introdus de informatoare in loc de un refren obi~;muit, aceasta sub in f1uenta JJllizicii lUolc!cnenesti ~i nicidl'CUHl sub illfluenla mUilCH maghiare. Melodiile .HI si 8:! ell;' 1a aceea;;i informatoare din Vi ~eu cle Jos :tvlalie Ardelean noi am identificat() sub porecla :\1aria Ardelean ell bota - prima melodie a fost imprimata ca 0 ho(c' mai noua din -+ rlnduri, adaugi rea l<icut.i III UflIld ell 80 di? ani este tot un IraUll1ent din melodia de joe. ,\cela~i 1eno men i:I inlilnim ;;i la nL 82, numai ca rlndul dublat este varianta cunoscnlci J11plodii "Cit 11 Maramure$u", in masuracle 6/B $i nicide cum in 2/4. Aeelea!?i observatii se pot face la nr. 110 ;;i 134: stnt eompletari de melodii de joe ell silabele la, la, la, care denota 0 e\'o!ulie. Concluzinam deei di nu poate fi yorba de 0 preluare a lor, ci mai degraba un amestec de hore propriu-zisa eu dntec \-oca1 de joe pe care Bartok 11u-1 sesiseaza. De altfel el afirma: "In momentul de fata se poate eOllstala chiar aeuma ea me lodiile tipiee maramure~ene amintite mai sus (49-88) a,,-:1nd pe C 1 ea cezura pri11cipald nu slnt cunoseute la popoarele invecinate... tr.ebuia sa Ie privim ca 0 proprietate pri morcliala a rornanilor din l\1aramure.?". Ca structura ~i forma. in h0fea locala mai noua de astl:lzi gasim acelea!jii tipuri ca ~i acwn 70 de ani. ceea ce del10ta ca ele au ev01uat prea putin, ne referim la horile autenticp maramure~ene. In general, stoeul de hori vocale de dans intilnit pe teren I-au de terminat pe Bartok sa creadi\ eft aces-

l~d <iU () fHO\ ellientil lnayhiaf(i Liill doua motive: felul ue-a dnta a unor ill formatori ~i aiei ar~Ham di la aeele melo dii 1a care Bartok susUne ca sint de orl gine maghiara ele provin numai de 1a aceia",i trei infofmalori, esle vorba de Ele na Bidea -- preoteasa din leud, a dirui contact eu ora~ul;;i populatia maghiara este indiseutabil; de aeeea ~i modul e1 de cin tare a fast diferit de eel a taranilor, PaUiguta Boti~ din .Kane;;ti ~i Marie !?i Doica Vra gu~ din Once~ti, la care nu am putut sa Ie descoperill1 provenienta in neam eu toate in vestigatiile facute. Aminlim aid ea infor maLor eomun la Bartok ~i Bredieeanu este tot Elena Birlea, sotia folcloristului care i-a ein ttl t lui Bar t6k exemplele 77 ~l '7gb ambe Ie in ruasura de 2/4 iar in colectia Bredicea nu aeele piese sub nr. 9 !?i 38 notate in ma sura de 6/8. In investiga~lile noastre, informatoarea Varvara Braieului din Vi~eu de Jos, aeeea!,'1 informatoare din coleetia Bartok, noua ne-a cintal fara diferente melodiile 45 ~i 53e (Mct sculai de dimmeata). in masura de 6/8. Cete 40 de melodii din coleetia Bartok notate in masura de 214 sint indiscutabil ineadrabile in masura de 6/8. Ne dUe la aceasttl concluzle piesele gasite in eoleetia Bartok nr. 5;30, 53e, 54ab, care sint scrise in masura de 2/,* $i sint identic acelea~i piese dIn eolectia Brediceanu, sub numerele 34, 36, 37, 38 care sint notate just in masura de 6/8. Avem ~i eazuri fericite de coineidellta dnd aeeea$i mel odie in eele doud. eolectii este notat8 10. fel, exemplu: 33a, .J:5a eoleetia Bartok cu exemple 19 !;Ii 27 din eolectia Brediceanu. Cele dnd mari volume "Ramanian Folk Musik" (1967) au fost preydllte pentru ti par in anii 1940--Hl-15, dllpa expatrierea \0 luntara la New York (B. 25). Moartea I-a surprins la ultima intregire a llotelor, incH monu111entala coleetie a putut apare a!;la cum a gindit-o izvoditorul ei. Lucrarea e magis traUi sub toate aspeetele, captiveaza de 10. ineeput ealigrafia de ~colar con~tiindos cu care Barl6k a copiat notele melodiilor !jii textele eu litera fina, rotunda, cu reveniri la notatia melodiilor pin a la perfectiune, ea dupa 0 migaloasa ~lefuire artizanaHi. Bela Bart6k "Romanian Folk Music, Vo lwn I: Instrwnental 0 melodies (XLVII+ 704), Volume II: Vocal melodies (XXXIV + 756 p), Volume III: Texts (CVIII + ti62 p) Edited by Benjamin Suchoff, with a Fo reword by Victor Bator, The Hague, Mar tinus Niyhoff 1967. Trei volume impunatoare de peste 2.300 de pagini euprinzind 2.555 de melodii, 1.752 de texte poetice traduse de Dl. Teodorescll (N.B.56).

II. PRECIZARI ASUPRA CULEGERII aIUZICALE, PUEl\HZE


MEl'ODOLOGICE, UEZULTATE ~I CONSTATARI

o cercelare exhallsiva a folclorului mu.. zical maramure~ean nu a stat ~i nici nu poale sta in atentia noastrii. Am avut ]:l1sa in iatd dteva obiecth'e: ell110a$terea situ atiei (1e astazi a muzicii lorclorice mara mUle~eJ1e, urmarifea ~JeJ1u(l1or identiiicate de c,itre eei doi marl culegalori inainta)i, g e nurile ~i speciUe neintilnite de ei, obser \atiile facute de eercetatorii mai 1'eeenti ai iolelorului muzical. 0 delimitare cit mai precisa a graiului muzical l1laramure~ean )i a ~Jenurilor mai putin reprezentate 'in eoJec tie de pina acum, factorii e\oluth-i :;;i de lllutatie in sfera procluctiel toldorice muzi cale. Pentru toale aceslea am cautat sa cu princlem intreq l\faramure~ul lstoric Plna la Gutli ~i gramta eu U.R.S.S. pe cele 5 viii, exceptie facind cOll1unele cu popula~ie pre ponderent de limba ucraineana ~i maghiara. Pe cit ne-au permis imprejurarile in decur sul celor 14 ani de investigare, am folo sit in cercelarea obiceiurilor metoda ob sen atiilor directe, participind nemijlocit la toate manifestarile folc1orice !;ii lHU11ai .111 mica masura am recurs la reconstituirea lor prin eheslionare. 1'oate fenomenele COIn plexe Cd Hunta, botejune, eatanie, in111or mintare, eolindat, obiceiurile de primavara all fost urmarite, \'erlficate ~i re\-erificale la fata locului pe teren in loate eomunele cercetate, obiectivele propuse fiind cele a ratate mai sus, folosind in prelabil pe lin ga mijloacele moderne de inregistrare !;il un chestionar pentru investigarea informa torHor. Joeurile Ie-am cu1es in desfa~ura rea sincretica eu mU:lica ~i mai rar prin re constituirea de la lautarii tar ani ai satefor $i numai atunci dnd a fost \'orba de unele jocuri ce nu se mai practica dedt in amin tire. AceastCi meloda am fo1osit-o ~i 1a re constituirea unor fapte de folclor perene. In prh'inta repertoriulul vocal sau instru menlal neocazional am cautat ca in cule gere sa prevaleze autenticul cintec mara mure~ean. ~-am neglijat \'ariantele ori me 10dille eare au palruns perfect ill dialect, cIt ~i eele care dovedesc sintelizari cUntre local ~i a10gen, dintre vechi l?i nou . .\Ioul care a ptitruns ~i continua sa patrumia in zona pe toate calle am cautat sa-1 surprin dem in faptul de falclor ca 0 realitate \-ie (te neconteslat. Cind \ ariantele genurilor neocazlonale au prezentat micl (teosebiri intre ele, restrictia s-a rasfrin t ~l aSllpra lor dar, clncl yariantele priveau ~Jenurile oca i.lonale ~i a caror rasplndire a constituit chiar un oblecth- al cercetarii, i-am inregis trat )i I-am transcris. Rezultalul culegerii se cOllcretiJ'cazd lntr-un numar de 1-480 plese ll1uzieale eli:l 45 de sate ~i comune in regislrale pe banda magnetica pe calegorii rlupa cum Ufmeaza: 1. Repprloriul copiilor;

L. Cinlccul de lea~Jan $i 1J0lejllne; 3. RepeL toriul de cdtanie; -.t. ReperLor iul nuntE; 5. Repertoriu de Inmormintarei G. Dalinile sar batorilor de iarnd, colinde:e; 7. DatiniJe si.lr

biHorilor de primitvara f?i vara; (3 Reperto riu pastoresc; 9. Clntece de pe1eril1aj. HI. l:\alade; 11. Horea 1unga; 12. Cilltecul pro priu-zis de siH ,echi arcielenesc; 13. Horea mal nouii1 14. Hori de l11asa; 15. Cintece \'0 cale de clans; 16. Melodii instrumentale de joc. Dintre acestea eele ell numerele -4, 5, 6, 8, 10 11, 12, 13, 16 slnt cunoscute in parte, unele in mai mica masura sau tangen~ial din culegerea Brediceanu, iar numerele -1, 5, 6, 11, 13, 16 din culegerea Bartok. 0 pri ma constatare ne arata ca lipsesc din cule qerile anterioare numere1e 1, 2, 3, 7, (8), 9, (10). 14, 15 care reprezinla in monouratia fle fa~a un material inedit. Am pus in pa ranteza numerele 8 ~i 10 deoarece reprezinlti in colectia Brediceann reperloriu ell 0 sin gura piesd, ]l()i am ~lclsit muit mai llluJtt.> ,,?i mai variate. Inainte ue a trece 1a prezentarea catego riHor de cintece ~i meloclii cuprinse in a eest volum facem iara~l precizari: mai Intii ca Ie-am cllprins pe aees(ea intr-o sistema tica bazata. pe conjugarea citona criterii (\'lrst&, indeletniciri, prilej etc.) in caclrul categoriilor mai bogat reprezentatf', siste matizarea prive~te de regula componentul cel mal diversificat ce esLe insa \ ariabil de la 0 calefIorie la alta. In prezentarea diferi telor categorii de hori l?i melodii am proee dat de asemenea reslricth'. Consicleram ast tel ca analiza textelor poetice ~i clescrierea amanuntita a unor obiceiuri arhicunoseute pot sa lipseased clintr-un studiu de foldor lUuzical, mai mult chiar, consideram ca 0 restrictie este indicata 5i in analiza struc turala a genurilor muzicale suiicient carae lerizate f?i CUlloscute, urmind ca pentru a cestea sa fie seieetionate doar cele mai re prezentative l?i aspecte putin luate in sea mil ori nesesizate inca, dnd siluatia a ce rut-o ori ineditul inregistrarilor ~i obser \-atiilor noastre nn lipsesc. Brailoiu cOllfirmaobservati.a generala ca tineretul este eel mai recepti\' la noutati ~i chiar excentrizari refuzale de restul colee ti\itatii 5i mobilul pc;ihologic este tenC\in~a (e D. se afirma, a pefsonalitatii incipienle, cduUnd sa se diferentieze oareCUll1 de rest prin acea"ta atitudine de bra\'ada, care du ce la 111l;atarea cinLecelor eu lolul strain\? celor din uz prin partea locului". Am urmaril, de asemel1ea, culegerea <\ cdeea)i meiodii de la acela',>i interpret $i clupa un allllmil intenal apoi inregistrarea dc(,leea$i melodii sau \'arianie de la lllai multi interpre\i diD acela',ii sat sal! sate \e
/I ...

~--,~

.25 - - "

1
I

pel i: 5. sdrSar

'rto10.

pro :)[ea
\0-

de

5,6, Hte, lliaJ e .J, pri uJe


). 9,

'alia pa
inL~i

sin e !;>i

1.

2'goa m tii 'ma (erii cirul iste :ltul 1 de [eri Jce ast
~rea

:ute c:or

ruc rac
I

ace

re sea serI

Cd

:i ~i
~ec-

nte,

rest

!: :1('
l

c: Ll

d-

si
lrea

mai
\-e ..

dne. Am obseryat Cd in zona de care ne


ocupam, pe linga marele arsenal de hori lo
cale, avem incontes~abil influente muzieale
de la zonele limitrofe cit ~i de la nationali
tatHe cu care convietuim - ma~Jhiari ~i rU teni cu care nealllUl maramure~ean a trait )i tr1iie$te, munce~te, se bUCllra. aUHurea. A ce"le influente 1n0\ itabile ~i reciproce in lre popoare \ ('cine, intre nanonaliHi\i, nu sill: de a~a naturCi ca sa suprime ori sa cople i;easca nota originala a muzicii maramure ,ene, d din contra, imprumutind doar ~i adopt:i:nd doar une!e acccmte ~i mo duri san fommle de exprimare striHne. Ta ranlll moro~an creeaza lnsu!;>i intr-un spirit, lJllr-o maniera care ria muzieii sale un co 10ri1 aparte. Caraeterul lneth iuuai ell speei I ic neao~ romanese, a!;> a cum il simte raiinat moro~anul, trE'ccut prill filtru, este de neCOll te5tat aiel, ~i deci "numai intr-o mica. ma sura e influentata muzica noastra populara de muzica maghiara ~i dimpotrka, mai curind se poate constata contrariul :,)i anu me ca in muziea magi1iara Cll deosebire in cea secuia'>ea ~iin cea \ec'he maghiara, in a~a-zisa "ll1ULiea curuteasea se gdsesc mul .e elemente de muzica romaneascd din Ar deal" (B. 21, pag. 64). Scopul prinCipal urmarH ~e noi a fost ~i acela de a gasi pe fo~tii informatorl a lui Tiberiu Bredieeanu ~i Bela Bartok.. De 1a primul folclorist nu am gasit niei unul iar de la al dOilea din fericire am uasit in "lata pe Dunca :Mdricnta (Mureanca}, Dlln ca Vasile din leuct, Che~a Irina din Boci coiel, Aldelean Marie, Braicu Van'ara din Vi~eu de Jos, .'viunteanu Elena din Poienile Glodului, Bercea Dumitru din Dragomi re~ti. Cautlnd in amintirea acestor in formatori cintecele spuse de ei ~i tiparite inainte cu 60 de ani ei ~i Ie-au amintit Cll greu. unii au schimbat total melodia, tex tul mai putin, rareori ca ~i in cazul infor matoarei Braicu Varyara, am gasH 0 melo die neschimbata. Faptul cei la unele dntece niei nu a putut Ii facuta reconstituirea, iar allele numai fragmentar, doyede~te cum creatia strins legata de viata creatorului ~i a colectiviUitii se schimba in pennanenta paraiel eu data. De exemplu, informato rul Dunca Vasile de 74 de ani (1974) ince pe melodiile specifice Maramure~ului dupa care adauga acela~i text ~i fragment de me lodie din Muntenia cn adaugiri trili-li-lili. A\ca, deja, radio in casa pentru nepoti ~i cu qreu :')i-a amintit de imprimarile facute. laUt dialogul eu informatoarea lui Bela Bar tok Braicu Varvara dill Vi~eu de Jos, dialog imprimal in anul 1971 februarie 28.
D('~i ]a 0 \lrsta Inainlatd ~i-a amintit per
fect de imprimarea facutu ell CO de ani in
urma de fOlclori~tii B{~la Bartok ~i foan 13ir led. ('om orbited d0curnent este imprim.:ttii ~i G redau mai jos:

linde aU cll1tat? La Loati a lui Vlad. Am fosl \ecini (e \orba de informatorul lui Bartok, illvatato rul loan Vlad n.n.) ~-apoi ul a :;;iillt bacll sama cum dul, ca, dti Yecini-o fo numa! dupa mine 0 trim as nu 0 data, C'i de tri orL $tii ce clJ1tece al cintat '( s-ar putpa ~(Hi amilltesti '? --- DraHu l11eu, la 82 de ani :inchipuie-1i cum sa-Ii aminte~ti late horlle ! -- Citi domni erall'l Era 5i popa Blrlea din lend? Irall doi domni, nn i-am cUlloscul (am arillat poza lui Bartok). Samana. oleacd a 1e5ta, samana. "- Cl:nd tp-o inregistrat ti-o pus sCi-Ii uuzi \ ueed ? ~1i-o scris acolo Domnu aiesta (se re iNea Ja cel din poza} ~i apoi ei mi-o cin tatoo dupa 91asu meu, dupa yorbele pe care Ie-am lis, poatp cd. am ~i uitat ca-s Ct(:' 82 de ani. --- AtuJlci 1a Vlad in cast! cinE'-o mai fost' cine! ai ci:ntat '? -- Numai eli 5i domnll, 5i femeia lui Vlad. Aceea n-o clntat. l"u mai ~tii ~i cine a mai cintat din sat? --- ~-o fo' nimeni, numal eu am cintal, am einLat ~i astazi ~i am zinit !?i nllini" mi-o pHHit g1asu ... Din cOll\'orblre reiese cd ill[ollllaluarea a lost chestionala in trel reprize, dp \lOlld ori 1ntr-o zi :;;i "sa se mai 91n(\easeli pillEt-a (lona zi imprimarile s-au nicut in casa ld ilwajatorul loan VIae! unde BE-la Bartok ~i loan 15ir1ea au fost 9azdlliti pe::.ie noapl ' . Ca metoda de cule~Jere care relese de-aItfel 5i din Iucrarea "Bartokiana", informatorii erau chestionati, erau PLl!;li sa dnte :,)i nu mai a treia oara erau imprimati la fonograf. La prima cheslionare din :25.II.197:3, Brai cu ValTara nu mi-a reprodus dedt 0 sin gura melodie, 'Tean sa remarc ca inca nu ~i-a pierdut vocea, lucreazii ~i seline des tul de bine. Pe aceasta mel odie a impro yizat diferite te:-..te, ("vezi exemplele 263, 265). Dupa doua saptamini, In 11.III.IW3, am incercat sa depanam aminlirea acelor cintece tiparite aeum 60 de ani pc care t;;i Ie-a amintit eu wen ~i mai mult cmintele sau frinturi de lllelodii. In treacat fie spus, I-a informat 9re!;>it Pe Bart6k asupra Ylrstei (19 ani. ea avea 22), am depanat Cll infor matori! tiecare melodie cintaUi In lllonogra fia bartokiana, in multe cazuri Ie-am fredo nat eu melodia ca sa $i-o aminleasca ~i iata 1a ce rezultat am ajuns: colindele 1, lOa, 1~~ din colectie nu ~i le-a amintit, bocetul IlL ~la a fast reprodus cn mid deosebiri, horea lunga 23a 111i-a fost reprodusa total diferit ~i ele lInde au disparut nodurile. Doar me lodia ,.Tu mamuca m-ai facut" a fost repro dusa aidoma la fel $i melodia ilLume nu 1
w

I
\

----~--.---~---

tl'-oi SUdL,i ", Ill'. 5~le a fost reprodusd totdl diferil la fel :;;i 70a: nr. 71, 99, 107 nu ~i If'-a aminlit dE'lo('. In general, illformatorii Hind la 0 \lrslil inaintata CJreu au inai pumt dt~slusi una dou1 melodii. deoari?ce ori l1U ,'oian S~I nnte ("sint bcltrinti <;;i mi-alll pierdut qlu':iu"j ori dLl llicepul si.i pi 111qa .. \ III recurs ell prl' clid(~re Id copiii :-;;i llf'Potii au'stora cme ill ~j['neral mi-au reprodus melodii din IPper Loriu CLlH'nt ,.eu nu P()t inoda nlasu Cd mamd". In hor<~a "De-a,;>i muri primiivarci" iniormatodn'a Braicu Yarvara a cintat-o lui Rna Bartok ca 0 hore lunqa. Astali horerl a suff'rit trclflstormari, clis[}arind nodurill'. Textlll sp pZlstr"dzd idr irlt'(,d cintt'eului Ill:' tid un:' dminl<- ell' .\Ii('ritd, un aelpvarat cin tee propriu-zis, autentic illdfilIDure!'lf'ctl1 ca re potentiaza sentimf>ntul de instrainare al ('Teatorului: De-a~ muri primavara I Pa5d rile m-ar clnta I Grangurul mi-ar clopoti I ~i cucu pop-ar si I Pupadza mi-ar fa co laci j ~i mi-ar da past-e salaj I Daca n-am "urod l;ici irati. Aceea:;;i tenctinta de trans (.'[JlllHt' (1m putut-o observa !'li la infonna tOMe'a Irina Cbe';'cl din Bocicoipl )i DUIlCd Va<.;ile din Jpud. Faptul di majoritatea cintecelor nid nll au putut fi reconstituite, iar aItele numai partial. doye(\e~te ca creatia este strlns le~rata de viata informatornlui si a colecthiUi\ii, se schimba in perma nenta. Bctlrinii informatori incurCi'i textel(>, schimba mc'Iodiile, vlrsta-~i spunp cuvin tul. Sludierea amctnuntita a inforlUdlorilor. cit $i a materialului cuies ne-a pus 0 sea rna de prolJ\el11' ef> Ie vom eludda in capi lolul pre:zenL

In IUlllilld rolului social pe carl-l dre ciutecul in viata satului. am urmarit pro ('.. ';u\ eli' crentie individuali} ';>1 colectivd, ocaziede dntat. horea lungiI in f'volutia fi, transformarea stilului eu noduri in stil me lodk, caractE'ri<;ticilp dialectdlc', muzical.. ,;,j pOt-tice. l('~lilturd <linln' k~t ';>l n)('l()dii~. jJpntru deslu~ired a('p~tc)r problpIllc" dis( u tii Ie eu informatorii np-au iost de un marp folos. Supuni111<lu-le analizei scopulul cer cpliirii noastre, (,!'rlndu-Ie par(-"rea, llf'au ajutat in special Ia horilE' lefJaie de pri\Pj, La descrierea obice1urilor, cit 51 la alte rea litati fole larke. Creatia coleetiva Sf' l1a$te aliituri d(' cea indiyidmda in munca la cla ca, la ~(,'1i:Hoare, mp!odiile legate dt, text slnl numai celp oc(tzionalp, ritual,', 1ctr Cd fflonwn ueneral zOl1f'i eslC' hlptul ea 0 IUP loclip poate vehicula mai mutt!:' texte. In formatorul cauta 0 melo{lie care 'ia cores punc!a starii lui suflett~$Ll $1 cctwia Ii impri m[l caracLerul acestei stari. De multe ori 11 P[(.>ocupa a melodic pe care 0 frpdone.l ta pind Ia doud stroft' ell la, la, sfir!'le~te prin a gasi cllYinte potriYite. Fenomenul se intimplCi ~i invers, la un clntec de ..t rinduri: cloua din ele informatorul are text, iar la ultimelt> doua reia cunoseutul refren maramurel?ean, daina, daina ;;i dai nale. Genurile cele mai gustate, care vehi culeaza eple mai multc melodii 51nt r:lntp celc de dans ~i strigaturile. Intensul proces ct.' creatie S8 ohserva in legatura eu tex tf'le )i in melodie. De obkei glasul c'ste mult mai gf'l1eral. larg ~i gelloros in inte li:'sul lui. Aceed~i 111(>Iodie poatp cuprinde foarte muIte texte, iatci un exemplu din ho rea pribf'agului (ex. 7)

InL

DU~CA

\' ASILE, 47 uni

[pud IDr.!

,:

fa

1:0 - rea

.. ! .

,a!

.f'
J'-.J -

,-u

cu

- to - gu

meii.

Vai

pu

pe-o u - re

cin?

do -

rtl -

'f'

hal

da" ha

/a

co - dru

'/er '" qe

1
--_ _--- ---...
...

..--.----.------.--------------~

----------~----

27 -.---

,He pro liva.


Pi,

sa

meIt:. ~i
:ic

P<:u10a qiuslo este 0 meIodi(~ nou;:! adu din I\lo1do\'u Si 1ipita la 0 hore lunga (>Yoluata. Dam un exemplu de evolutie $i sC'himbare de> funetie clintr-o melodi(~ eu scara eromatiea de tip boC'pt: a fast pH> luaUi s1 transformata lntr-ull cintpc pro-

priu-zis ell' lip vechi. Este Ulla ~i aC('e[I$i scara, de la cunoscutul dntec "Citu-i Ma ramure~ll" en intenalul caracterislic. seCUll cia minita Si bemol--Do diez. Ex. HOrE'd prim6verii (ex. 8).
Inf. DUl'iC\ \ .\,,)IIE, 14 anI {r'ud 1974

Hilt .

[laf('

cer c'-au 'ih'j, rea asle


cla

Largo

;:(ub:J to

texl
Cd
lTIP-

iDI

SL:

'Ii -

r,~'

fT).-;;

, .>

..,

{~.']

LID!

.,

sa .-.

In
Fa ,---/1
,~_

)res

;}rJ

{J/j:

,.~()

\,'~#.

r-'

C.-

JI

dwl -

c('

lpri

ori nea ;(>$te> enul


:~

';1

)VL/

!,~f!.;//

f', "

(!~/I

ct-'

-~

~.---~--

...

.{

are utul dai 'ehi tntp oces tex pstf> l:ltl' inde
ho-

:;1

.J

:;'OCi

~~"')'

l\loro~enii

:ll

':::::'3

In horea locala metml este foarte largo il clnlZI intr-un spatiu muzical de la 2\1.~1. 40-250. Ca ~i mod ell' Iueru i:! prezenteilucrari majoritatea horilor majo re au fast i'ldus,,' pe tonica Sol eu mici ex ceptii care datoriUi Intinclerilor Ie-am la sat tonica pe Re, iar minorele eu tonica pe :\Ii, numai asUel am putut grupa ee1e peste 1480 de lllelodii ea sa 9asim eu aju toml cadentelor inleriod[c". variantele me Iodinor. Orl acele care nu erau maramure -;;ene, melodiile hibrid, melodii eu puterni ce illfluente ~i preluari dill aIte zone sa llP limitam la un numar de 619. La melodiile instrumentale pentru a si111ti mai biDe spe cifleul ~i culoarea locala am respectat ga ma in care s-a cintat. Asupra zonelor de influenta mai facL,m urru,ltoarele precizari: datorita eelor patru mad treeatori intre localitatile de intede renta, in folclol'lll muzica1 se obserVE! pu ternic : Bor~a cu Suceava ! SaceI. Sali~te eu Bistrifa ~asauci, BoUza, Poiana Botizei Cll Uipu~u ~i Codru, Sapinta eU Oa~. Am in tilnit in Bihor Balada "Flntina din lemn de brad" in masma de 5/8, meloclie }a care Sod adaptat un text de colinde in ]\Iaramure~t timpul a1 V-lea s-a lungit ~i asUel s-a ajuns in masura 1eganata de 6 / 8. Este un exem plu de adaptare locali'i. A.semenea exemple mai intllnim eu completari de la, la, la, pre 1uate din zone1e Salaj :;;i Bihar. Facem aid ~i 0 alta observatie interesan ta: datorita autellliciiatli ~i speciticu}ui tol

clorului din zona, vpstita cinHireata :r-,.'Iu ria Tanase s-a apropiat de El dindu-i inter prelarc artistica. in siil ~tiilltiIic: cu resj)<!c larea fonetismelor re~Jionah' ~i ell ace! td lent indi vizibll care ii conferea unicUa tea. Ceea ce a determinat-o pe mao rea cintareata:o.a savureze ~i sa se a proprie aUt dE" mult de MaramureS a fost Unara FHancd Ana Vancea din Nane~ti :!\[aramure~, mUllcitoare la 0 fabric a de trl cotaje din capitala, pe care l'.Jaria Tanase d descopprit-o Intlmplator eu ocazia unei serbciri date de brigada artistica a fabricii in Bucure;;ti in anul 1952. Cintdf()clta a lu al-o cu ea ~i i-a prop us sa 0 insoteascd pretutindeni In turnee. Ana Yancea care avea 0 voce frumoasa, n-a dezamagit-o, i-a fost Cd 0 sora ~,fariei, credincioasa pilld In cEpa mortii. In orele de ragaz Maria Tana se 0 punea pe Ana Vancea sa-i horeasca horl din satul ei, sa-i colinde ~i sa-i spuna strigaturi de la joe, sa-i horeasca de lea gan, de nunta, hori batrine~ti, ori sa i se dnte dupa mort. $i a;;a au intrat in drcni tul national ~i universal urmatoarele melo dii din zona: "Cintec din tulnlc", "Trihu rihu", "Doine din Maramure~u lDui-dul) "CHu-i :\faramuresu/, "Dragu-mi unde-am intrat", "Horincuta", "Nici aef'ln nu-i fe dor", toute imprimate pe disc ~i banda vor dainui peste veacuri atH III tura cit ~i pes te hotare.

- - - 28 -

,-----------------------------~----.--,---

1. TRADITIE SI INOVATIE

IN CONTEMPORANEITATE ") Dintre toate manifestarile moro~ene!?ti dovcdese a fi celt:> mai rezistentt' in timp. Fpnoml"llui st' dd toreaZd !?i pluralitatii valcntplor pe care obil'C>inrile ]e pOurtd, valorii UIll.ilnp, socia Ie cleosebite a unora dintre aeestea pre cum $i interesnlui 01l1ului eontemporan pentru cle. "fn euUura 110astra tradi tiona la, obiceiurileJll totalilatea lor eele pe care folclori$tii Ie-au Dllmit ealenclaris lice sau de peste an, jmprel!11a ell cele ale Yictii de familie, formeazd Un sistem de complexe inlerrelatii, un sistem corelat eu viata omu]ui, ell via!a neamului ea 0 eelulli fUllctamentala a societiltii noastre traciitiona
SP(Jl1tUIW, obicpillrih~ Sf'

\e" (B. 159 pa~r. 3).

Obicf'iurilc- formeaztl un meecl11sim viu atlt In noi fn '\.Iarumure!? cit ~i in jntrca ga tara, un meeanism aetiv al vietH soci ale, un mecanism cwatar ~i pastrator de ordine, un mccansim ere'dtor cle culturd. Prill acestea pIe se deo<;ebesc cI( celelalte caic'gorii ale folclorului deoarece obiceiu rile 5111t aete de eomunieare de' un limbaj propriu, pl~ntru ca la realizarPC! lor contri bui, de rapt mai lllult' mod,llitati de px prc',ie: lC'a v('rhdl& S8 imbini't eu eNl muzi cali!, cOfl'grafill cu UC'StiCd ~i mimicd lB. 15u pag. 4). St' c('r cunoscutf' in profunzi mea lor pC'lltru Cd yalorificarea Sd llU rami Ott let suprafatd, Sil l1tl rctin[l llUD1<li ceea c(' ('slc sppctaetllar $i pitorese ci. -;8. seoola Ul relief \'alente adfnci umane. Pentru ca sa pOilUi spune astazi ce0tl lP trebuic> Sd spuna in conC!itiile integrarii lor in (ultura contemporalld, obiceiurili>, trebuie Stl 1e :;;tim bine ceea ce au spus in trefUt. Lste conditld vel loriticarii lur critice, a UlH'i \'alorificari cu sens culiural ade\'d rat. Asistdm asta,zi la adevilrate mutaiii functionalC' in folc10rul din ~:Iaramure5. In raport eu traditia ~i eu innoirea, mutatiilp functionale sint elementul dinamie, cafe produce schimbarlle. Lle se realizeaza prin iran<,iarea actelor de pe un plan pe altul: de pil(:a de pe plullUI religios eolindele Iu me5ti, e'e exemplu, pe eel ceremonial ~i apoi P(~ eel a!:tistic, fenomene similare cu noscind ~i melodiile obiceiurilor. Melodia ddusa yw scena nu mai poate Ii identiea eu llwlodiil clnti:Hil. in popor acum 50--60 de alIi legat8. cle obiceiuJ respectiv. Ea poartd germenii nnei f'Yolutii incon1estabile. Cul tura populara ne ofeTCl lil tot pasul (.seme !H:~(l mutatii functional(~. Etnologli stnl ill gen('rai de aco:ci cd. ilsti'izi celt' mai multe
.l PrezentL;.l ,:a:.;H~)t ncitate" :l 10<
26
Qe
~'r'];].

197& ;.: cpar ~t

dinlre riturilC', ritualurile, obiceiurile pupu


lare tree printr-un proces eontinuu de de
saeralizare. Am constatat de pilda in zona de
Cd[e ne ocupam di tinerii, care prefera a~a
cum am aratat horile voeale, mai noi ell pre
pOtlclerenta de dans, dupa e(' s-an Cflsatorit
<;;i illl intrat in Urupul cp]or insuratl revin
ades(a la horile traditionalt', ,\cela!?i lueru I-am putut constata ~i la c("i c1',' intra in ea
tegoria eelor batrini in raporturile lor eu <'(lcrul $i profanul, eu vechiul ~i noul. sa end privit asUizi eu alti oelli rlecit aeum cii('\'a dE;eenii. Custurile variaza de lu In divicl 1a individ, de 1a sat 10. sut, au loc mu tdtii ~i de functii ~i de S('D';, De (;xemplu trdllsformareu unui obicei ele primuvilfd "Tinjaua" III obiceiu d(>\nul"oli, Ca urare \a condueatorl "Tileguta". SelU JJlOclItea $1 reillvierea caprel in srlrhatoriic> de Annl Nou cu tot ceremonlalul de 111 111ormintan' in jocurile cu ma!?ti. eorespunde eu moaf teu 51 re'in,ieu'u din miturilC' 5i ritnrilC" an tice, de f<jpt credintf'i in moartf'il ~i rei.nvie red naturii let inceput cI(~ f.ieCdf( tin. Tran:,ldna ubin:iurilor, decL dC' pe un plan contextual pI? altul, prin mutatii func iiollale, a clu:,; $i duel? 1a sehimbarea sensu rilor lor, cOil5tient ea in eultura populara sp petrpc continuu schimbari de planuri, Inutatii iuneHonale etl reperctlsiuni directe ~lsupra structurii actelOi", a mC'locliilor '1i ritmicii melodiilor, u tonpo-ului ;>i mitsurii. Ele deschicl perspectivp SPIC' intelpqerpu di nall1ir.ii inLl'fIlp d fellomC'lwlnr culturalf', 1H' olJJig~1 la lratau'd lor ('<1 proc{'s. o primd observatie estc idptul cd. ina \Catia 0volueazd clt-stul ele lent in zona cla torita traditiei deosebit de putE'rnice. Un alt f('nomen 1nregistrat pe raza lolclorica df~ CiHC' n0 '_~cupam est<' grefarC'(l UDor ('le mentl' inovatoare PC! trupul unei viguroas(~ traditii. A~a SE' intilnesc hod locale mal noi grefate pe horea lungli. 50 mai pastreazd ell gleu praetici mag ice unde Ie1ele i~i eauta norocul in noaptea de AnuI ?\ou, clan sind ~Joale in ritmu1 farti melodif' a unui dans ritual in jurul foeului in care Se arun eEl matragunCi. Foeul viu intretinut la sUna a ramas doar in speetaeol. Omul padurii ori tata padurii se crede $i ustazi ea mo me~te pe unii tineri ra1aeitori prin paduri iur horea "fetel padurii" noi am gasit-o co. o veritabila hore lunga.. Remineseentele vpchiului cintec al fetei in primejdie cif' a-$i piercif' 'turma !?i viata, Sl' auele tot mai rar. 8i aceas ta a fost 0 meloclie eu noduri. Diitele pc care ni 10 ofer~i folclorul muzlcal arata ea eele mal vechi specii pastrat(~ in afara alterarilor !?i a pvolurei PSt'ntiale ehiar, apar In folcIoflll obiceiurilor leqdtl' de principalpie lllome11ie dill \'iata omuiui, cll ~i in folclorul ritual dar!?i In ace,;", dOUd dirN'tii lnnoirih. !?i simpliticdrill' slnt \ izibile pE' zi ee trec(>, cleoarece locu I lor esit' luat de horiie localt' 1Ilcti noi.

. -,

~"

,... 1

.;;,-

l
29
tJOfJU

le cle ona de rCi a~a u pre ~&tnri l H'V in lueru in ca lor eu acum
ld in

(;,:.n11 1 cpl mal (1Cce~ihlJ nnului ~i im piiei! eel mal plljin C011S0[\ator, horea Ioea Ia mai noua estp expresia directa a unor !'.enlimenlp ~i (;ttiri su[letesti din care facl' parte in primu] rind strigatura, ll'elodia (~ \"olueiu[1 ('va mill rJreu Si a')<l cum am mir tdt de Iii hO\"('ci lun~!a au dispilfut 110duri 1(' fipoi corO<llwle. Melodia ddtoriti:'t clntiirii in maSd f.U ioa la CHiull (lj'Pi:l nri colectivita tea Irpbuie incadnila 1n Jlwsura :';it (1,'.,tff'1 (J dpa rut horeel lr>fjanati'l (are are Cd izyor dnle (ul df' ]eaqHn. Dupa impunc>rca masurii de fi/8 tot prin evolutie si prin contopirea tim pilor s-a aiuns 1(1 dntecel(, vocale de clans in mtlSUra d0 2i,.t en refrr~n(' Sl p"pudo-fP. Iren(' ~i adaugiri. '\lelltionam Cd ill caclrul liricii maramurf's~'ne neocaziona If:> horea de protest social impotrivCl nedrf'ptatii ctt si hOff'a de haiducie, Or! d pri1wayuluL ori elf' inslrainare a jucat un ro1 important in liri Cd neocilzionala. Fokiorul muzical (lin zona a alimentat seif~a dc dreptatf' a taranului obidit $i sarac Si a crescut in sufletul tu turor :--.imburele de dreptale, de lupta im potriva bog,Ha~ilor, Impotri\'a ocupatiei austro-ung are. Temdtica noua (''if<: legata 111 horil0 10 ('dIe noi df~ cintarea adusd patrini, luptd 1)('11 tru con strutrea socia lisl1lului proslavcs le curajul si dirzenia, dragostea de patriE.' si locurile natale, mUllca in mina, muned infratita. Cinteelll pribeagului ori de haiducie ras pindit aproape in intreaga arif' geografidL cintcc al tHei tmpotriva bocotanilor, asUizi a disparut, deaarece a disparut si Jegatura cauzala eu realitatea cme I-a generat.
I

11. sa

e mu emplu ctvara urare tea ~i Anul intare

nl0cfr

le all i!1vie
)e

Ull

fllnc ,enSll mlarll anuri, irecte or ')1

l'juri!. pa cli
", tit'

ino
da

Cl

Un orica ..le
~2aZd

:oasp
l$i

,i noi

::a:1

:.Lui .::un s::na


::~! ri i

mo :i.duri o ca :itole de
mal

duri.
zical
~CJ

in tialc'
L~! L1 L
~'-;le

o alta obs('f\'atif' privind traditia ~i ino vatia: fellomel1ul de contaminare a melo diilor care persista Intre genurile din zona. Tn special in Urica neocazionaHi se obser va uncle schimhari lntii la text apoi tran formari a horHor catanie si haidueesti ori de in<;triiinare si 'Pastoresti, care deyin hari de dragoste sau hori \'oea10 d(" dans si mai depclrte in hod elr' '!iaW non!1. Un Ioc eu tntul aparte in fo1c1 orul at lual eu raspIn dirf' pc j'ntregul cuprins ell 'Zonci il ocupa po(zia muncii crerltoare deoarcce in con tC'xtul tematicii noi sUi omul constructor al soeiaUsmullli. MorosanuL dlrz ~i hotariL muncitor ('nN~ic si perseVNent estc pd. truns de constiinta noului. de dragoste df' tara si partid ale carei notiuni stnt deter rpinatr de lncrederC'a nestramutdta In vie Inrii'] sodalismului. Acestea se reflecta in 1'oril(' si ','Pl"Snrile sil11p10 dar pline de sem nifi( j ]1] f'lmlicp, simpl() elar Ylguroase.
Exista 0 unitatp indiscutabila intre toat" mEll1ifestdrile fo1clorice din zona deoarece l1wramureseanul isi producea sin~rur bunu ri Ie: de la imbracaminte lfl fluierc ~i ce tera, de la hrana df' toat' zilple la vesti t010 porti ~i CelSt' ctin l('mn exista 0 viat5

'Slate

sfnt

este

fo1clonCd hine inchegaUi Sl conturdta., lin tn clCeasta \'ii:lt~1 folclorul rnuzicdl inlra prin rilurilf? straVt'chi ~l ohiceiuri, jo,~uri si hori. Acea"ti:'l stare' de Iu, nui son p~l.strat eu aproximatie> pIna dup1:\ eel de-al doilea rd./, hoi mondial. Procpsu I de tH'eew d~~ 1<1 fo1 dorul traditional 1a foklorul coni(;mporan s-a [deut ~i se face ~i a!-JEizi in mod lent ~i gradat. Truditia estE' inca 11l'Nl putern i ea, eu loate transformarile exist0nte; arm mite categorii ale folclorului l1luzical cu nose sau au CUJ10seut 0 infIorire sau 0 schimbare de sens. A~a se explictl de ce Bela Bart6k noteaza. C-a intilnit la Ince putul secolului nostru III ?vtaramuH'S ,.im prejurari minunatc", sate in care oamenii nu paraseau niciodata loeul de bat;;tina, in care productia easnied indestula nevoile zilnice. ,,\cestc sate i-au dat eOllvingc'rea C~l in vremuri mai vechi "muzica a fost fartl in doiala 0 indeldnicirc 0bsteasca" numai a~a 5e poate explica numiirul mare de tarafuri de tarani carp intorcinclu-se seara de la muncile cimpului Im'eseleau coneetatenii, orice rit al sistemului obiceiurilor se desfa 'iUl'il potrivit ml0r rp!luli SfwC'rf', tnate hori II' rittwlc 5(' cintilll numdj eu prilC'jlll :p rcmojliilordo care tinedu. ~umai d:;:a DC putE'lll explica, ca am intilnit 0 inforrnaloa re batrlna, care n-a yrut "sa Sc dupa mort, !l-a vrut sa colin de, dcoan~c(' nu se eade numai atunci cind (' locul. in tensiunea di,ntrf' cele doufi f0l'te de consen:are, atradHici:';ii cca dp 111111Jire, de imhogci'ttre ~j evolutie a repcrtoriului in vinge ineet ~i inevitabil cea de a dmla. Feciorii pleaca din sat iar horiIe lungi, ho rilc' haiduce5ti de ducd, baladelc dis'Par odata eu bdtrinii sat<~lor. Naveti~tii nti mai au timp de data folcloriea, chiar dumi nica dn la ora5. Fetele ramase in sat clntCi numai dntecc de larga circulatie, multc din pl(~ sint n(l\'('tiste, S0 muta san se mariUi la ora~. Asa cum am amintit in capi to luI pn.'cf'den t. UHf>] e categorii de hori mai ales din Si.5tplUUl obiceiurilor supra vietuif'sc numai prin sehimbar(' de fUDCti0. Dam ca eX0111plu horf'B Iunga din reperto riul liric neocazi0nal: se mai pastreaZd doar in Sapinta ~i in doua localitati din Valea Izei datorita c('[0monialului de nunta la implptitul eUllllDiL In ~!eneral se poatp afirma ea muzica yoeala este mai rezisten ta Ia innoirf' Si evolutie dedt cea instru nwntala ell toate Cd li1utarii tarani pastrea zi:i multe hori dE' famUi(', hori din batrllli p0 eMf' sint 'IolicHati sa lp dnte la ceren', dar si sfnt cei ffitli fPceptibili. 1a nou, la in florituri. In sat se mai pastn'aZd pc alocuri sezatoarea, apoi sarbat0rile df' iama CU co lindele ori jocuri1e de ma;;ti ~i teatru popu lar, nbiceiurilf' de primavara ca tiniaua sarhatorin~a primului pluaar ee a iesit PE' "tinT, rnptul 5tc1'pel01", ollier'iu] cUl1unii d.,

inc onl.e5tabi1 sfC'ra inOviltiei. Am aratdt Cd se p~istreaZfl inca in mulle comune aee12 hnri de familic Cd de (~xe1l1plu: Hored lui Curban, IIie, Stan, DUl1cd, CiorIla, unde inovdtitl nu s-a produs preCl ll1ult in melo die, cit in iexlul strigilturilor. Un aIt feno lllen obsr'rval inregistrat d,' noi este qre fdrpa sigura a unor C! k~Ulell te j nova loare d~' DwIodie pp truplll line} yjquroas(~ tradi tii. Cele mai vcchi specii dIe clntecelor pcistrdte in afara alter~irilor, apar in [01 clorul ritual si eel a1 obicciurilor legat(' de principalele momente dill viata omului. In reperLoriul copiilor Sl' obs('rva 0 inoYdt[p la text lar Ia melo(Jie Cd reaetii spoatane ale celor mid fata de mediul inconjurator, care invoea prin cintece formule, acele practici ce ne clue in timp la stramo~ii dad. Ob"en'dm ritmul pxtrr-m de simplu (piricul) eu llumaratoan'a )W un sUllet, sau cloui:l su nete so1-mi (bitonul) de lc1 care se twge aIaturi de horea lungd pentatonia freevent int11nit8 ill cintecele moro!;lenilor. Reperto rill! celor mid lipseste in colf'Ctlile noi cit si din colecti a Barl{)k ori Bred icea!lll. :'\oi am (ules Wi l1utnlir cJ,- 21 prodm:tii infdnti Ie. Est;- adevilrat ci:j mulle din elp an in flUelltd grddinitei sau a ~colii. dar inoyatia prodw"d constil numai in text cal'(> dsti:izi are semnifiCLltie exc!L:sh'i'i de joaed, melo clia raminind ace..ea~i de s(~cole. Din investi9atiile folclorice [acute ill zona am inregistrat 24 productii de cintec(> de leagan. Si acest gen lipseste in eolectia Bart6k 51 Brediceanu, gen frecvent in 'Zo na prin eelula ritmica iambka CLl trohen] care da nastere masurii de G/8. Am gasit in aeeste melodii reminiscente clare a horei eu nodurL hore care datorita mi 5earii leaganului atirnat tn grinda me~ ter nu putea fi cintatii micutulul in acel parlando-rubato, ci numai in ritmu1 lega nat, in ritmul autentie maramure~ean care a evoluat din prima, ~i care a fost intilnit pentru prima data in melodiile de leagan, melodii cantahile eu un substrat pentatoniC'. Forma strofica se dovede~te a fi in strinsfl unitate eu 0chiva1entul sau de forma cla ~ica din intreaga tara. Culegcrile recente de foklor muzical au clovedit a mare frce vputt! a dnteceior de ]pagan 1n care rit mnl punctat estc inJoC'uit cn "ritm punctat
moaIc" cum ii spune Bart6k bazat pe com
binatiiIe provenite din ma<;urfl 6'8, "Nu e<;te
deioe ex-elus ca acesl rilm" ([iusto silabic bi
cron cum II nume~te mareJ~ nostru folclo rist Cnnstantin Brailoiu sa fip arhf'tipul rit mului maramure~ean aetuEll (8, 8. paq. 28). AC'0St ritm punctdt este in primuJ rind spe cific intregii tari $i npjipsit in ~aramurc5' Pentru aceasta ar plecla in plus 51 faptul d'i am 9Rsit In mai multe co 111une, pe cunos ('uta melodie "Cltu-i !\faramure~';m u text de
leqanat care ne duce Ia eOl1eluzia ea aeest
Cillt(>(' d Cost un veritabil cintpC' d,' If-ilCJEtn,

, a

:;C, c
,

-,,,::

:')ca:
"'a:.~:

ses:e
:)
r"~'

ritrr:u
C

tat

':.Si 5,

"idSct
(;a~c.:

mu,c' si c1 drept
DOS::'

del' ' t i i : ~. -\"t;z nrE'z' 're" ',

fere, '
n:2t"

b" z~:

lIcr",::

melo( maCl'h rest:


Goi:",a,
sa cr pro::e

1
,'11

t eei

cole i lui

l::de lolo

E"~p intQrc~,ant de stint Cd Bela Bartok dupci HH4 nu considera di ritmlli punciat este neaparat specific maqhiar. In rr','ista ,,)('z~itodred" din F8lticeni Bartok serie: "D-1 critic buna "Camel despre ritmuJ
~

>:'110-

a)

qre
oare 'ddi :('10 r

.I

'

' "l ,I
..

III'

r;'

~'\

. '"

H acestpj specii muzicule Cd form!'l ]i hera insotitd pc aloe uri de bizare sunf'l(' :,llqhi tate, D(' aseml'nca pen tdtonism u 1 fd(l~ partE' dintr-o zestre '('che, e] pllline] lua l1astp(p indC'pencient (0 () treapUi fin'HsUi i,itA de Ii! sin0' In p\'oilltia mPlosului pri

frau!

miti\' mii.ramUre~W(lll (8. 8 Pcl(j. 2D1. Iuo\'iJ

fol c' de Ii, In -atip .ane alar, leele dad. ;cul) ! su


;-d~Ie

,-cnt
~rto-

cit. '\'oi

anti in ,'atia stazi

crede eel sin1 "opecialitati maqhiare.


dar s(' inseala pc!liru Cd aeesle SP ana
in marc parte si in muzica slovadi. :\fai de
Pdrte 90 lei suta din melodiile cintate de
poporul din }.faramures se misci:i in ase
Dlenea ritm de dans. Prin urmare D-l cri
tic, ca romtw. striga un "Pen:al" asupra me
lodiilor populClrt, din Bihor $[ Maramure~,
:iindca dUPd D-sa sint maghiare. eu alle
cu\'int0 yrea sii clf'spoaie 1'Omanill1f'd de 0
marl! pClrt(~ a tezaurului muzical rOllldnpsc
poporaJ. fiindea nu ~til1l pe ce baz.) :;;tiinti iica constata Cd aCeh~i:l sint curat maghid re'" (B. 8. pag. 28). \stihi III ~Jenul cint.rcului de leagan Aln 1l1tilnit majoritatea repertoriului di:~ hori locale mai noi sau cintece propriu-zise in masura de 6/8, iar formulele ritmic!' sint clintrcontrioJet moale (ex. 9 b),
'~-~
:

:(']0

.1.;"
.1

"'C::

e in ltee ' ectia zo )henJ

care lip-

:ente Griti':! ::n es acel lega care tilnit


onic.
~ i!1s~i

:lgan,

ela :entc :rec rit


~rtat

scste la maghiari. Concluzionam deci ea ritmul punctat 111aramuresean nu este im prumutat dupa cum afirma initiaJ Bartok, ci a~a cum e1 inSl1$i a reYenit. rit.mul pUDC tat s-a impus Cil ceva sppeific ~i autentic nRseut din suflctul artistic rafinat a1 mara mure~eanuilli, dntat probahil pentru prima data 18 capatiiul mieutului care a fost le ganat ~ir care nu putea fi Ipganat si sa. i se si dnle in a1t ritm dedt eel de 6/8. Ef>te drept ca acest ritm de 0 raza zonale. mart', posibi1 sa fi avut un fond comnn. care sea dezyoltat eu spedfie local in 4 mari direc Hi : ~\.faramure~, Ucraina, Slovacia r Ungaria. ,\stazL prin schimbarc de functip crasim nrezPllt in c.Jf'nul cintt'c1l1ui de Iecl9an frag 'lwnte ale horei Cll noduri c('ea ce ii con fpra vef:himC'a ~i uutenticitaif'a specific ro md!1eaSCa, cit ~i provenienta din genul de bazd maramure5ean --- "horea pa lungul".
Bela Bart6k Ja i'neeput sustinea d~ doina maramure$eana ar fi un imprnmllt do Ia ruteni en asemaninidu-se eu dumiilf' lIcrainene, iar pentatonismul caracteristic :!nelodiiJor maramure;;ene drept 0 il1f1uenta ;naqhiara. Cunoscind in yizlta de la Bueu ~esti din 1934 nlf>locJii similarC', gemeu0 de ::oina din Oltenia, Muntenia r el este inclinat sa crea(H1 "que cd.lf' aspece de melodie 0.'>t c)Tobablement d'origine arabo-persane u Intinderea pc arii mai largi dedt bazinul 'Y'PclitPr<1nean plecleazil mai dp{[rdba pen!ru :'iuinea dlltohtoniHlirien-[rilC[\ ',au s<;ito /

come<;te :c bi )lc]o1 rit


, 28). spe

.ures
ul

ca

no<; d de acest

tia. a$a cum s-a ardial, 0 qiisim si 1a stra ,-eebea hore hmga,in primul rind ca 10 nri9ine este indiscutilbil voc-ak dUPti care' d fost IUdt;-j de flui('!'. de frunzd, din lrim bita si actual de vioara. :\stfel Ca loyiturile dl' gIota. au disparut. deyin vibratii sau trE'mo}o in.;trumental $i de aicea melodia mai nou dp,-inE> eu corOi:llW r tempo rubato, care evolutie am c]escris-o mai sus. Esie interesant sa amintim 111 aeest capito] Cd aceea$i informatoare BraicH Vdf\>araclin ViSf'll de .Tos care i-a cintat folcloristului Bar!6k trei variante de hori cu 1l0cluri, as tali aC(,C'd:;;i 11lC'lodie S-ft transformat in qu 1'a aeelea5i i.nformatoare in tr-o horf' p'w priu-zisa, e!Utf'ntic maramuresciilla. raUL deci, fC'lul C11m cvolucazd cint('(ul popular ill qeneratii si pe qenuri. OhicpiuriJe riP lnmonnintare an rtlmas in substanta pina asUizi npa1if'rate in mani fest;:Jril(' lor lleesentiale mnddi asupra sen suJui Jor adine. planeaza b !lota de saera Jitate ehiar daca aeesta a capl\tat in une]e 10Clni yalente noi mai 1argi !7i mai profuncl umane. Ritnml bocetelor este :;i labic (perlando) eareimprellna eu sca m muzicala redusa ne duce eu siguranFi in timp la gf'llul din care a provenie horp() Junqa. $i in oCE'st gen pc lln98. melopf'ea de bocet am gasit melodii eu earacter de ritual incadrabile in rnasllra sau chiar melo (Iii de bocct in masura de 6/8. 'Este si aeeasta () rJovadii' a evolutiei. InoYatia in ceremo nial de inmormlntare eu imp1icatiidirect(' asupra muzieii gasim 1a moartea prematura a tinerilor. ac(>a nunta.-lnmormintar('. Obi ceiul de a dnta l5utari tarani la inmor mintar(> estc vechL participared lor estc mu1t mai restrinsa in zilele lloastre. Ei cinta de obicei dintr-un hocet sau chiar fraqment dintr-o llore lunga. Oriqinea de a dnla 1a hmormhtare 0 afl~m 1a romani. inca ina intea erei l10astre f>e obi'5nuia 1a illmorml'n tarea eclor a\'11\i si mai alesi sa e-xl!ste pe linCTa hocito8l'e (praeficaif'\ tr1mbita~i (tu bicines) si flautist ftriste) fE. 154). Astazi in Maramures anroape toatf' Clcpstf' mani fp~tari f'-xista. Mortii tinNi slnt dusi cu Ce tE'rtl. IntN8sClnta aCPu<;ta transformare a inmorminUlrii in nunta care se face eu mi reasa in cazul in care a murit b~iiat. sau Cll mire In cazul in ('(HI' a murit fnUi. Aid melodiile cintate 111.1 slnt toatE' dE' jalE'. Unele s1nt !';ii de instrainare. de duca, veri tdbUe hori propriu-zise. Tntewsanta ('stc si cintarea la tineri din trimhiti'i. Nu exista hdcit()i1H' tillgaJillZl din lUllcJ. S(' dnUi duni!
0/

,12

mrHt. parintiL coplii. sau neaT:1U<e a:;,I)l)i dIe, \'pri50an:'. nep'Jat0, Am i::tilr.it si .. li {ella din trisect 1a , f,~,-: 0 h'lfP dr" j Se:U i~!s:rai:1ar~ care se c;:1~a si pc imas si nu l1UlIlcl la h:m();-mintare, ...\Std7i si eu taraful c:e 18utari Sf' cbtd de ja1e. Am ~ja.<;il in Wl1d \i~pu .. HoH:a Jui Fralltau", bdiat mort tilldL f')te adpvarat (a. esti:' Ull V1er$ luat probahil $i addptat 1a un tr'xt lWU, d('\'C'nit (Ul1l"lscuta horp u"\1ocirita. eu trifoi" . Constantin Brailoiu remarea din reperto riul folcloric a1 satuIlli romanesc, t~I1Sillnea dintn' cpIe dona forte: - forta de conser varc a traditiei - forta de tnnoirp de 1m bogatire a repertoriului Si mijloacelor de expre~ie eu mijloace 0t01'ogene. Forta de Innoire trebuie sil domino in mod incontes tabil dar are un proces mal lent in ZOlla de care 1H' ocupam, dar mergind cot 1a cot (U traditia care estc mult prea puterniCd (B. lS. pag. 447). 'tn aproape toatr~ zonele tarii obiceiurile traditionale yizeazd procesul de modernizare. de cele mai multe ori prin mutatii fUllctionale cp nu impietNlza. mult asupra desfa~:mrarii ](If fastuoas(\. Am arfi fat ctl in zona se Oh<;NVii 1a unelf' obicp im; fenomene de .. 111f1orire", (TInjal1a 'de l)~' \Tanl. SHrla "\{mamurc'$ana, Hord 1il Prisl)pl. "YIutatii fJasim in aceste obiceiuri unde din cen.;monia1 au dQvenit eh'mente de spectacol. Desigur ca ~i melodiile vechi cerpmoniale stnt preJuate 5i acliJptatp ca clementE' de spectacol. Obiceil.lrile des nisE' mai :sus au devt'nit astl1zi ade\'arah' l1umifestari populare de masa, Cintecele tradition ale legate dea('e~tc obic0iuri au ramas inca vii exemplI" cinta te din fluier, trimbite, fara PH'a mult(~ ino vatii me10dice ca in melodiile ,,"1\1arg oile in munte", "Plee-atul oilor1a muntc "Ho~ rea ciobanilor/, "Chcmarca oHor". ,,\1ulsul oilor", pc lin~Hi. care s-au impus horile lo cale mai noi eu strigaturi c!i:ar legat p sau nu de priJejuri, ca: ,,La ruptul sterpe1or". ...Toeul aHor" etc. Cintecele Si jocurile (0 n'monialc direct lecrate de diferHe obie(> inri, Snit Cf'\f" (C intra In desfa~urarea lor din spcciilcolul nf'cen?monial, pentru a po t(-'nta '('selia. slut nUllH.'rOdSE'. Se poat!' anrma ehiar Cd sub acest aspect nu s-a. piNdut inca pe ansamblnl fo\c:I0ric al tNi toriullli romanesc din zona ('('rcptaliJ nid () ,'eriqil din lantul hiue strncturat al actualC' lor 0 biceiuri 5i cerf'monii. Datinile strahune practicate la sarbfitori 10 <1" iarna In '-faramures constituie 0 do vada clara a etnicitatii, unitati"i $i mai ales a vet himii poporului roman pe aceste me leaguri. Ele constituie un adeva.rat t('75nr folcloric, ca parte integranta a tezaurului folcloric rOn1dnesc. Pe lin(fa collndele de od gine religioasd, ce Ie laice sau lumesti ocu pd un 1'1(.: bine detrrrnindt. prez('ntillCl elf'
H ,

mente df' urari ca: "Sd sitj uazde vesf:' 105i" elf'menle de legend8 ".'v1indru-~i eill ta.-un cerb in codru" sau ba1ade: "Colinda pacuraru!ui". .."\fiorit<1 maram ure~eantl", Sint melodii de 0 veritabilii frumusete, lll{~ lodii care nn au eYOlllat prea multo Ele au ca strudura modaM. cadenta dorica, un final de exprimare larga $i 0 revenire aid <;~(j produs innvatiR po fundaJ11l"ntfl];j ((,TUta de (:ontemporaneitat~ ~i nn 0 dl dere pe C\arta. Evolutia rle 1a colindil la balacUi esh,' un proces specific numai ma~ ramure~eililor, care sint cei mai eferves centi creatori ai acestui fmmos tinut roma nesc, sub aspectul flexihilitlitii limbii ~i a bonatei sale capacitiiti de metaforizare. (B. 164). !'-futatii de la earilcterul mitic la eel religios s-au produs Cll signranta $i in !eatrul folc1oric "Viflaiemul" ':'i In ctntece](> de pelerinaj, uncle in conditiile asupririi sociale !;>i nationale manifesUlrile reliqioa SO" au constiillit pentru maramure~eni sc cole de-a-rindul 0 forma de rezistenta. Jocurile eu llla!$ti slnt indi pe intreg tE' ritoriul '1\Jaramuresullli yii. Din trunchiuI straY0chi ill teatrului traditional. pO\1oml. ill d0rintcl do <I da c'xnrc"ia urtisticd flin dllril0f si SE'nti1l1E'ntE']nr Sdk. a dat noi nl.~ k':1\e (Jcp"tui obi((';. \felndiih in Qf"neral S]l1t cintate din flu ier, secondate de doha sau vioara 5i doba. ..Jocul caprci" a suferit pe-alocuri unele inflorituri. Inovatia este mai pregnanta Ii) horile local" rnai nnj fiincl St col" mai nu mer0ilSC>. '\;oi am cales peste ann de pro ductH uncle princa obS01Tatie so refera. la text. La: melodia zileJor lloastre s-a produs inovatia in stil de interpretare, pe cind sti)ul ~'pchi se caractpriza printr-o perma nonta taraganare a glasului illtre sunetcle principalc (lIp melodiE'i eu a1unecnrea vocii pe anumite sunpt(~ chiar imprecise 5i mai ales DC> fTartain cadenta. Horea noui:i Hn de astazi sa ramillct pe tonica (Sol). Mel/) diu estf~ cristalizata. htr-o executie ferma Hira coroane. observindl1-se apa1'itia din ce 1n co mat deasa a pseudo-rdrenului. c\ra tam, [h~ asenlenea, eEl muzica instrumcnta la, fie el1 din frunza, fllliN, trimbHi'" ,'ioa rEt, zonqora 5i doha, estp si r~iminE' rnai rl" zistenUi Ia inovntie, Tn melocliilp ,.De iu cat", "De sarit/' , ..De-tnvirtit", .. D<..~ tropo tit", ..Dp hA1l1". ell 0'(ccpt>(l unor variatii 5i floricplo 1n(,((,,,t<' intern],cotilor lilutilrL mclodia nll Soil c.chimhat ;""ea mulL Aid doar strigiituril Sf' schh1ba. Dp<;iqur di. 1<1 o lI1eloclie "ocala un text ll()'l alraqe de mnl te ori dupa sine si a hore naua.. fara. coroa na in exec,ltje predsa de 2/4. Pentru a se ycdca c1i.1r E'volutia melodic!'i ele ]a 1111 cin t.ee clidlrocttll vpchi liJ () hOrt, locala n1di noud. dlim milt io<.. dOUej exemple: (ox. 1(1
<I, b),

"':'I

~I
-'---,--'---.~.-~' '~-'-"--"--'------""'-"--~-----'--' ''''--..- - -

33 - - - .

'0,,(:

elll

AndClnt :)o,.Jte~~~l.;!O

inda
l;:{'iH~

Rubcto { J= 9

Jnformator HRU~CA. STEFAN. 49 de ani Ieud

me III ca final aid


ital?i

~-~-:l-~d2.Cc:F~_=~~_~~~=~~~l
IJ,"'!
)r/;- /
1;t/
,'-,,'.,'!

f F""r)

.!. i'/\

("el

r'!!'n

,/,'U"

.r;

ei la rna
/:/1

---

r ~.r;

f':'\

f':'\

:ves
.1;',
:'>/)1
/~

)ma si a
zan~

. la si in ocele
Sf'

.C

.2

r~; ;"

nirii

!ioa-

lnfonnator DANCU~ JOANA. 65 de ani reud

J t' :hiul 0f1J 1. qin '-R

-~~~f!f;=~~~Ji
f.'.!
r~

r-

:~= ~~=;~t:JI
IF

flu ::)01'1. lnele :a Ja

rea

mal

Su

pd

ra

If

nu
('eO'

::lro "8 Ja odus cind


:-;na

Pu

s;i,

fit

rn;;

"7lf?ri

f[fC;;_

PII - sal.,

n/

rnt.;

'TiP,:.

ete!e
(."ocii.

:nai
~in !-?~().

?;Illd
-, cO

\'Yd
. '1 til
,-: '1(1-

; rp ju/)'JO~1

~ IflrL

Punind fata in fat a ambele melodii ob servam urmatoareJe : a) in primul rind cea care d suferit 0 mai adindi schimbare e linia melodidi. care la melodia a doua este mult mai intinsa co borind la rindurile I-III intre Sol-Re, in spre cadenta. La melodia I aceasta este mai scurta, linia melodic a putindu-se termina pe Sol de~i avem de-a face ell acela~i am bitus. b) motivul coboritor din melodia c.l II-a rindurile t II, III ~i IV variat (ex. 11 a)

coborirea se face

u~or

(ex. 11 c) pe
0

t&zt! 1?~

optime

,\ici

'a

1.:\ 7n ul

=it-~-j

12.3

:>[00

. Z?

lE~

4.

a se
cin t~l dl I:. tel

apare ill melodia I suitor in rindurile I !Ji II,


iar in rindurile III ~i IV coboritor (ex. 11 b)

ill lac de plHrime, nota La devenind apo giatura notei urmatoare. c) coroanele la melodia a doua sint mult mai tinutc decit pc melodia I; d) ideile cintecului intii "Mindru-i codru ~i-nfrunzit" ajuta ca melodia sa creasca in intensitate folosind inceputul rindului I ~i II eu melodia suitonre pe prima silaba, in timp ce 1a melodia a II-a - "Suparare voie rf'a" in acela!Ji caz melodia coboara, melodia se cinta. muIt mai larg, insotita de o interpretare speciala., necesara. redarii caracteru1ui cintecului, imprima melodiei vechi 0 nota de me1ancolie. Acestea sint ~i exemple foarte bUlle pentru a se vedea cit de strinsa este interdependenta intre text ~i melodie. '

34
ppstr cintpcele di<'lkctflle vechi $i noi au
fost aduse, datorita mijlodcelor mass-media

<":liri Ie, pmisia specifi ca,

5i altar fact.ori, cintece din toata tara ~i in primul rind din zonele limitrofe, ale Ardea lu lui, hori earC' au tat ritmul ~i alunC'

~i-au inUHit dia kctul llluzical 10c(11. lnterferenta melodiilnr acluse impreuna eu cele dialectale dau na$ tere la meloclii noi. Tata dona exemple: (ex. 12 a, b).

Iud Prahol8

tJ>-

-- flit

r
[;.--:
()
-

/;

f7(!

.Iud.

0.raramllr('~ ~-

lend
-

-,0;,'''"

..."

....

-
~-.

Ie

tntrC' aceste doua n1plodii sint urmatoare dr~osehiri ~i asemanari : a\ in primul rind ritmul dialectal regio n F) 1 (l imprimfit melodiei str1i.ine spC'cificul

6 18.

b) Linia melodicd a devenit mai larga min salturi de c,'arta inferioma caracte ristica dialectala mardmure~eana. de ase menea $i ~Jlisando-urne si aponiaturile 0 inglobeaza total diale'ctului specific Mara muresului. Jlltrind in dialectul maramure sean aeeastEi mel odie a eapatat eontnrul melodic bazat PI" intervalele sc1'irii pE'nta tonice eu intorsaturile ei mr,Iodice speci fice. Tn acela~i proces trec $i au trecut ma ioritatea meJodiilor venite din alte zone (lUna ce au trE'eut de' faza primilor transmi t1'ltori. adiea de 1a "ursa de un de au fost auzite prima oara pina 1a eel care preiau melodia, fipc'are dntind-o a$Cl cum 0 aude $i cum 0 simte. Pati'! df' mare'a lihf'rtate dn i'i ,'aria a indiyidului CC' linde spr(> anumit!' "tanclarrle de ir:ierprctare. de la localizarc In uniform 1a care contribllie si fap tu1 ce h timp re f'intf'cul traditional ..Doi nC'. ('u noduri u care era npacompaniata. as taZ! tot ceea ce se dnta la spectaeole ~i concerte radii'). tv., pptreeeri se prefeTa acompaniamentul de taraf ~i se elaboreaza chiar ~abloane in aceasta directie.

In comunele Maramure$ului contempo ran societatea rurala devine ~i a devenit ca $i cea urbana societate de consum. Ea proriuce pentru piata $i consuma de pe pia Hi toate bunurile inclusiv cele foldoricf'. Datorita mijloacelor modernE'. mediul rural consul11a acelasi fo1cIor ca $i medinl urban. primlll prea putin producind. Tn cele doua forme sub care horea locala traie~te astiizi traditia !>i inovatia stnt pregnall,te ~i menite sa convietuiasca inca mult timp im preuna in zona pe care am cerectat-o. func tia lor insa este diferita ~i va ramine ca atare. Posedind 0 anume stabilitate in timp fo1clmul muzieal maramure!;iean a fost ~i ('sh' deschis tuturor tendintelor innoitoan'. Dosedindcapacitatea de a se adapta schimba rilor care au 10c in structura societatii rn rale maramuresene, in structura popomlni. Procesul de ]nnoire are loc $i se produce prin intermpdiul "variantelor locale" ('a mladite ale noulni 'crescute pe trupul vigu TOS a1 traditiei. COllcluzionam deci ca fol rloml muzieal-literar. coregrafic repre zinta 0 reaUtate a ,'ietii noastre bine an corat in contemporaneitate, dar !;ii Cu puternice rezonante in istoria milenara a acestui tinut, grefa izvorlta din fireasca necesitate a omului de azi, a moro~anului d!' ronne (Ie a cinta reaJitatr'i1 vie cTPlnd "alori noi, fie adaptindu-Ie pe cele yechi la specificuI spiritual a1 prezentului.

,:.'

-;:=::

-::

-:

,z. -: - ..

....--

.. ~'

-"7.

~.

'"':::11

- ,,- ':aI

35

2. VERS, RIThi, MEL ODIE


'lIte baze dedt imprumutul ~i insu~;rilc Sou lnriuririle unor popoare asupra altom. tn co prive~te ritmul punctat pe care Bart{)k il crede initial de obir~ie maghiara, inseamna di cercetarile fa cute in Milfamu rp~ ~i in aIte parti al(' Transilvaniei de miazanoapte Cluj, Nasdud, ~\lures all do \'edit a mare frecventa a cinteCt:~lor lJ1 ca H, (Jcest ritm este inlor nit eu eel "moaIc" bazat pe com binatiile iambului eu troheul. Melodii bazate pc jocul iamb-troheu intil nit in horea lunga in colinde, se Hasesc :<;i in provinciile din sueiul Carpatilor. Mai mult, a~a cum arata si Bart6k, analiza me lodiilor cu rUm punctat dovede~tc ca "ma joritatea lor sint evident crpatii romane!;lti independente. In nordul tarii a existat un fond comun care s-a dC'zvoltat 1:1 cde pa lm mad directii: Slmacia, Ugocea, Mara mures Si Ungaria. Este c1ar ca ill zone in Yecinate, despartite doar de Tisa san dea luI Huta, care potrivit istoriei nu desparteau cindva poporul, ritmul nu se putea sa nn penetreze dintr-o zona intr-alta, pastrin du-si pe provincii, specificul si colori tul autcntic. Totodata patrimo'Jiul roma ncsc de cintece a sporit prin iroprumutul (acolo unde estc cert) unor roelodii slova ce san maghiare, sau romanc:;;ti in Slovacia ~i In Ungaria. Bart6k 1111 ne desluS2:;;tc pentru CQ rUronl punctat ar fi nepotrivit aUt poeticii popu lare romanesti cit si celei slovace. Nedu merirea noastra e. cn aUt mai mare eu cit limba slovaca aidoma. limbii l11aghiare cu noaste cantitatea silabelor (silabe lungi $i silabe scurte) aceasta. insusire a limbii slo vace poate lesne duce spre un ritm muzi cal de felul celui punctat dedus din prozo die. Mare parte a cintecelor populare slo vace cunosc ritmuI punctat. Limba romt! na are silabe accentuate !;ii silabe neaccen tuate. totu$i un i11treg sistem ritmic bazat pe jocul a doua durate, lunga si scurta. al caror raport este de 1i2 sau 2/1 (ex. 13), .)./
t~

'it dia lodiilor :iU na$ :e: (ex.

TN CtNTECEl.E MARAMURESENE

Tiberiu Brediceanu in "Scricri" (B. 27 pag. ()(\) afirmct: "CinlE-ce, melorlii in mdsura re quIata avel11 Si in ~faramurC'$. l\Cf'stca mai alps in cc priveste ritmul seamana eu mu lied 1)aplllara slovaceasca, ritm ne care da ca l~am accentua mai scurt $1 'mai apasat ar putea da melocHei chim colorH unqu resc. In fond insa dntecul e romimes'c". SInt foartc frecvente aici in special in cin tecele vechi evoluate din horea IU119B. acele melisme formate dintr-o nota principala :<;i nota sc('undara in jurul lor in care caz me lismele $i ornamentele se realizeaza pe in sa!;li silabele versului, intre ornamente mai putin caracteristice nota dE' schimb, nota treditoare sau portamento foarte frecvent, alunecarea nu numai de la 0 nota fixa ca~ tre 0 alta nota precisa ci ~i de Ia 0 nota imprecisa la una fixa. Deseori la diderea pe cvarta caracteristidl.. Asupra melodiei se cudne s~ facem remarea, di melodia in strumental!! are a mare asemanare eu cea \'ocala din care a provenit. $i dadl poatr: fi yorba de 0 accentuare deosebita, cum 0 nU11leste Brediceanu, ea poate fi intllnita prntru prima data in muzica inst.rumentala. Trebuie sa aratam ca am intnnit deseori melodii arhaice cu substrat prepentatonic special in bocete cu tetracord doric (ex. 114) e5te un pentacord cu caracteristici mi nom de tin hemitonic, care are in eonstmc tia lui un 'semiton. Modurile cele mai frec vente intilnite in 'ZOna la melodiile vocale 5int: ionieul Cll tonica pe Sol. jar cele mi nore pe Mi eolic. De fapt intreaqa mono grafie bartokiana $i a lui Tiberiu Bredicea nu au melodiile vocale cele majore Cll tonica pe Sol, iar minorele pe :\1i. Me]odiile instnl' mentale Insa pE'ntru usurinta de notare s-au notat la inaItimea rcspectiva pentru a respecta coloritul local. Cadentele modale finale cele mai free vente sint urmatoarele: cadenta dorka $i ionid!. cel mai tipic sunet de cadenta este SoL Trebuie sa <;ubJiniem Cd repertorinl ma ramure$ean prezinta $i 0 mare varietate de radente, Deseori se tntilnesc melodii care moduleaza pc parcurs. modulatii caracte ristice zoneL transpozitia cea mai frecven ta este la cvinta infPfioara sau superioaru. Bart6k precizeaz,a Cd structura pentato nidi a sdhilor din Maramure!;i se observa $i Tn zonele Bihor, Hum'daar'a, Alba !;ii Ba !'.at. Caracteru1 pentatonic <11 Dialedului de cimpie i1 punp hotarft in legatura cu mu zica papulara maqhiara. S-a facut dovada, 5i ccrcetariJe lui Brailoiu stau marturie, di, la 0 seama de fapte fo1clorice, intre can' si pentatonicul, nu se poate atribui 0 pa trie oarecare. El s-a ivit, s-a dezvoltat pe

! E'ud

-~-

"'mpo eyenit lm.Ea e pia :oric',


r~HaJ

urban. COlia astazi 1te $i :1p tm func c:e ca 1 timp 0St $i toarr'. limba tii ru )mIni. oclnce
"II

Ii
".

,1''11
II)

.:

I..

a lUdt

na~ten~

din me

ca dgu 1\ fol -eprE' '" an eli e,,-ara "'esca r:"}ului ,dnri ."chi

trica ~i nu se poate explica dedt i-Jtin ea. (B. 30). Faplu] ca cde doud calittiti d;fC'rite ale silabei au putut germina doua durate mu zicale diferite, $i metrul a putut sa plama deasdi un sistem ritmic biIzut pe aceste elu ratc, sistem pe carc-l gasim in toate genu rile muzicii populare vocale d~ Ia horea lunga la colinde :<;i boeete. A..ceasta ne in deamna sa privim altfel relatla metru-ritm. Culegerile mai recente de foldor maramu resean efectuate de catre cercetatorii Institu~ tului de Cercetari Etnologice!;li Dialectologi ee, precum :<;i prezenta culegere ctc)'\cedesc 0 mare frecventa a cintecului in care ritmul punctat este inlocuit de cel "moftle" cum Ii spune Bart6k: rUmul de 2/4 sau de 2/2 din

colectia bartobana este de fapt ritmul rie 6 /8 hazat pe toate combinatiile iambului ell lroheul. (B. 191 pag. 44--56) (ex. 14).

.'

'r I~ ~t r
"\

Sint totusi mf~lodii care ar rlpnotd 0 pIasmuire ~i llU :'>1nt putine 1a nUlllur elf' sinr' statatoure ~i nieideeum de imprumut. Schema ritmiea de :z! 4 suferei transformari suh lnriurirFiI ritmului PUDctClt. (Ex. 15).
'"

~<; ,I

:~
[

;.'
l

"
.~

til'

:l '1
~cr
'\'"

rcr ,r cr

e' .,' ."=- =-

.' -

0Ju cste delac 8xclu:'> ci:i acest ritm "giusto silabic bicron" cum n nume~te I3railoiu sa fie arhetipul ritmului maramu re~('an actual. Ar pleaa in acest sens faptul ca el este raspindit in toate tinuturile ~i in toate qenuriJe. fiind propriu muzicii popu la1'e romane~ti. Prin analoqie eu cintecr'lf' ma9hiare sau slovaee eu rftm punctat carf' au patruns in ~i dinspre Maramure~ fie prin ruteni. cum presupunea Bartok, fie prin (5i ni se pare cea mai plauzibiHi teorte) qra nita, atunci comuna a celor patru tinuturi unde interferenta este posihili'i: '\"faramu re~ul eu Slovacia, cu Ungaria eu Ugocea. ritmul punctat s-a imboqatit eu un ele ment nou de expresie iar patrimoniul de cinteee loca18 nu s-a influentat ci a sporH la numar prin imprumutu! sau contamina rea unor melodii slovace Si maghtare eu eele ha5tina5c. Legaturi1r rnmane (maramur('~pnr) Cll popoarrlc iDy('(:inate sint mai multiplC' ric cit ereele Bartok. Astfel amintim: nartiei narea i'JctivEi a maramu,e5pnilor Ja ~dseoa la lui Fnmeisc Rako('zi (1703-1711) de un de a ramas pina astazi marsul Ia eununir dnd Sf' mcra.e eu mireasa vezi exmplu 95. Servicinl militar al multor tinnri din Mara mures prestat alaturi de ma'lhiari 0 buna bueatl. de VTeme, mUDea tn zonele agri cole unde se venea in contact en tli. ranimea maqhiarli.. eon.tactul intelectua lilor maramurp5eni eu piHura. maghiaril, contactu1 riireet al pnpulatici ba5tinase ell nationalitatpa maqhiara din ora5ul Siqhpt11 'farmatici. p;,rticiparr-'a zanei If! tira.nri. 11' naturile rie rudenii prill casiHorii etC'. Fste interesant Op stint ea Bart6k. a5a cnm 11m mAi a r i:H at. nn considerli. du pa 1914 ci'i ritm1l1 pllTIetat e<;te ne f!narat sW'cifir maqhii'1T. E1 arata eEl ewest rHm atH elf" des intilnit In cintpcpje maril mure$ene nu S0 potrivestp nid In maqhiari si. ni('i la s1r)\-(lci cn fin~il limbii. Est(' dealt fpj foart<., probabil, iHiHa Tiherill Alexan dru: .,di nu ('')te yorba niei de 0 inrJurire maqhiara nemiilocita, ci dimpotriva miilo dtii prin granita eomuna, deoarece rombni din ~faramures 5i UqnCE'Cl au tot a~a de pu tine !egaturi eu ungurii in\'(~einati ea ~i ro mfmii din Bihor",

)c patrd combinat;", 1ip:'>(~~t(' ru desQyj1. sire Ii.! maghiari. Se remarca a anumlta ten dintcl de variatie in alegeril(' riimurilor, mal rar ritmul izoeron. Cum am aratat, rit m"nr slabeste din aeeentuare 5i dcvinf'

forma intermediarCi intre cele doud forme care nu poate fi notata, fapt dealtfel ara tC:it~i dE' Bartok. Pe elf' alta. parte tOdte cu lerwrile nccentp d(' folelor muzicaI din ~la rilmurc'~ au dovedit 0 mare freeventa. cl horilor in ritmu1 punetat moale bazate toa t!? pe combinatiile iam buIui cu trohcul. Pc rleasupra. ca un argument in plus, acest r1tm punctat este tipie pentru einteeu1 clelea gan al intregii tari ~i nelipsit in Mardmu re~. Numai astfet w' putem expliea faptul di incepind eu hOH'a la leagan Si pina. Ii) ho('et morosanul se lr'dgana in ac-est ritm. Tempoul horilor maramurE'~ene este foar le largo ~'1oro~anu cinta de la M.M.=40 si pina la \1.'\,,1.,=280 s1nt hotare foarte largi care 11(' demonstreaza un repc'rtoriu variilt bine> ancorat in firea moro~('nilor localniei. Combinatia JibNa il unei eeJulc de tip idmbic eu una de tip troha;c da nd~tcrc llneiformule caracteristice cintcc uIui popu lar maramure~ean. Aeeasta nu inseamna cd diferiti indivizi nu pot cinta aeeea~i melo die Intrebuintind variat aceste formule _ti pice, ohservindu-sc' ea ritmul estc cel mai prcgncmt fdetor dialectal. In structura horilor noi 5e obsr>rva. cu u~urinta acch'a~i formule ritmico-melodicc ('xi:'>tente 5i in horite 111ili vc~hi (hO[('d lun gal. dialectul mclfamUfPS('an in aeeasta pri vinta schimbindu-se foarte putin. In exeeu tia de grup d horei vocetIc de dans sau cum o nunwsc Iocalnicii "eintece de masa" (f' yorba de pxecutia eomuna a grupului eu Ii:iut~lr~) Sf' obSCrY[l eIar cum formula hpi ca in interpretarea Iarga isi schimba eawc terul de ritm pundat dur in eazurlk de (ex. 17)
_~

- - --"'=

J,

.,"

~ .,J

1
5S.....! .-

~ ~ I _J.i . prin

aceea

ea timpul seurt nu se precipita eatr(' eel lung, ci are 0 stabilitate proprie.

~-.-.----.

_ ..,-_.,_._-_.- - - - - - - -...- -........--.--------.-----.---. ---..-----.-...~---

37 -.--.-..

,ttl

r ek' umut. lrlnari


15) .

~ :~i'\Y j 'j._

a ten Hilor, t. rit 'evine


Sdll

forme ara :\1a


i:I

:e cu
~

ta

toa :ll. Pc ;' ritm lea


~iimu

:::ptul

d la

. :m. foar

,-11) ~i

:argi ':ariat ~: :-lici. te tip


:;.~tere

JOpu :-,d e d
::1'210

:e ti : D1aj

,'d eu

odice , iun . pri xecu : cum

a" k
Ji eu tipi

arde ;. de
1C''2f'a

.' eel

SCdrd pentalonicct anhemltonic&. CUlludt;'Le o foarte larga raspindire in Iolclorul romd nesc din toate provinciile, atit in genuri ~i stiluri vechi, cit ~i in genul ~i smul nOll. In ritmul din Maramure~ distingem doud mari categorii: a) ritmul liber din horea lungCi; b) ritmul mCisurat in Cdre se impu ne ca unitate de timp optimea ~i patrimea sau invers. Acestei categorii apartin celf' mai mutte mclodii specifice ritmului de ho re ~i in aUe zone ale tarii. Originea ~i ve chimea stilului lib(~r in folclorul muzi cal romancsc, discutiile asupra dcestei probleme sint destul de recente, inceputul facindu-l chiar Bela Bartok. El era izbit pe deoparte de deosebirea evidenta dintre for ma hord lungi ~i celc~lalte "hori maramu re~eneJi, iar pe de aUa parte dintre acestea ;;1 cintecele din sudul 'I ransilvaniei. Ex plicatia 0 gase~te Bartok In influentarea pu
ternidi a Maramure~ului de catre folclorul
ucrainean ~i maghiar. "Deosebiri aUt de adin
ci nu soar putea intelcge --- afinna Bartok
daca nu ar fi nel.lldoios ca vechiul slU LUaramure~an, horea lung[l, este imprumu tatd de 1a ucraineni El ajunse desigur la aeeasta concluzle clatorWi faptului di la acea duta nu cuno~ tea dedt muzica populara romaneasca din fransllvania - ~i niei pc aceea suficient de adine. Nu intilnise stUul liber dedt in Ylardmure~ ~i Ugoc ' a. Cercetarile ulterioa re au dovedit insa Cd dcest stil coboara prin Nasaud pe Tirnave ~i Higaralji, Olte nia ~i urea in Moldova pina in Bucovina. ~lai tirziu dupa ascultarea unor serH de doine din arhiva de folclor a Societatii Compozltorilor Romttni conclusct de C. Brai lolu, Bartok i~i schimbii total pdrerea alir mind c;i stilul (1eesta are 0 origine sud-es tied (perso-araba). C. Brailoiu ~i Emil Rieg !er Dinu atribuie ~i e1 stilului liberaeeea~i urigille orientula. Bartok. afirlll<.i, eei drepL Ld "eel mal vechi stU al veehiu1ui regat, al \iaramure~ului !;ii al Ugocei este cintecul ~Ullg, dar prin aceasta nu a rezolvat proble ma. intrucit nu ne spune in ce epocd S-d Clrodus influenta . .f\firmatia mdi paCi'ltuie!;i te ~i prin aeeed ca nu tine semna de genu rile rHuale care, in niei un caz nu pot fi mai noi dedt orea lunga" lB. 46 pag. 27- h 28.J Bazindu-ne pe' faptu] Cd am gasH ho :-ed lunga ~i in dnteeul ritual al cununii, $i ~;l cilltecul ciumei, care este un veritabil :.hJCet cit ~i in cIntecul de lcagan, putem afirmd eu certitudine Cd acest stil liber de .r,terpretare eminamente vocal a existat eu ':eacuri in urma Ia Daciiliberi maramure seni ~i a fost singurul fel de cintare de ex J~lmdrc' ~i exteriorizare "hored ell Hodnri" sau "horea pa lungu,j din care $~au dezvol :at toate genurile specifice actual ' atlt ri tudi': cit ~i llerituale. In prezenla lucrdrt:' :onsideram ca demonstram aceasta ipote
lJ.

L.a mai a1('5 f)fin exeDlplelt~ lrdllscrise UI!. de se pot deslu~i clar fragmente evo lunL' din horel! lunga intilnite in toate gc~nanll~ Acest "vaiet contiJluu" S-B ck'z\'Q]tal ~i cl 1uat formele !,?i genurile ilctualt'. Daca totu~i prin stH libel' intel('~~l'm sU luI bazat pc improvizatie pornindu-s(' de 1a dnumite forme melodice, ilt' fJutem re feri ~i itl documentele din mu,:ica bizal1ti mi ~i gregoriana, care folose~t(' din pUn stUul improvizatoric. Daca stUnl liber est(' preL('nt in folcIor ~i in l1lUZicd ('ch.'siastidi :;;1 claca. elemente de bilZct sint ill linii mari deelca~i in ambele cintari, atunej sintem indreptatiti sa mergem mai indpl)j deeit sec. al XVI-lea, cind acest stil auus de turci s-a iclCUt simtit in Europa Centf[lltl ~i sa consideram mult mai veche aparitla la tloL In aceasta preSupUnNE' n~' Intare:;.Lc' iaptul eli bocelul din Cimpia Dunaril, carc nu poate fi decit foarte v('chi, [oloSE'!;>it- a cela~i stil improvizatoric, acela~ lucru II putem afirma despre hauUta 0\tC'n8dscd. Do vada 0 avpm ~i in faptu! cei In niei <) nita parte nu trdiE'!?te mai intens dC('st stil eh, cit In Orientul Mijlociu de:;;i pOc'te fi in ti lnit pt" 0 zona mal 1arga, nnde s-u p 15 madit elf' fapt jusa~i muzicd cre~tina. Aparitia acestui stil in folclorul rOllldl1eSC n putem considera ca 0 mo:;;tenire, fHnd vE'nit pc mfdeagurile noastre He ela torita contactului direct pe calea reJatiilor (om t'r dale sau chiar a migratiei popoarelor... ti( prin intermediul lumei eline Cll ca[(~ rY1j)u latiile din veclH'a Daele au venit in con tact eu mult tnaintea erei noastre", lB. 46 pag. 28), afirmatie CE' () <j<.tsiu cea l1ldi plauziblla. Trebuie sa admitem Cd det.'5t stil a putuL fi largit trecind !;ii la alte genuri sau con tribuind la determinarea caracteristicilor stilistice ale genurilor in forman> pe atullci, datorita contadului mai strins pe care I-am avut Cu lumea orientaia dupa instaurarea suveranitMii turce~ti asupra fostelor Prin eipate Romane. .:\m aratat Cd muzica orienldld IH'-d in fluent at direct. daed nu cumva poate> Ii vo]' ba de acela~i gell d(' cintare rasplndit pc 0 mare parte geografica, gen dp cinta[(~ ca res-a dezvoltat in mai multe dlrectii, sau ca, In conditii economico-soc.iale identicc, popoare diferite pot crea genurl de malli iestari identice ~i di intre aceste hori )1 ceea ce inteleg vecinii no~tri maghlari de pilda prin "llJuZica tiganeasclL nu se poate facenici-o apropiere". B. 46 pag. 63). Prezenta ritmulul punctat ~i in altt' zone fata populatie maghiara, dovede~te gene ralitatea sa. Derivarea sa in toate cazurlle din forme Ie giusto silabicului s-a ajun5 Ia rUmul leganat de 6/8 iar prill e\olutie mal

- - - - 38

-_._---

.---------~-

departe, in horile vocale de dans actuale, unde accentul pe ritm punctat este mal pu ternic ~i masura estc de 2'4 (ex. 18 a, b)

.,!
117'

! I iJJi till' f6J

k ~
I
",'

cC'v.~nc>

--_..._-- ....

.J. 1> I ~-h r

~\

'"

"1-----

Ii

~.

.'

(I J

Bclrtok spun(~: "ritmul amlntit mal sus (punctat) so molc~e~tp ciV~odata in trio Ie (ex. (9)
r--":----,

..

~~)

sau pc

treapta Jntre

accste doua notatii, care prin notatia noas tra cu note nu se poate reda... Daca 0 me lodie esle caracterizata de un ritm mole~it, o vol nota eu tactul de 6/8 sau 6/4 citeoda ta so schimbli ritmul mole~lt ~i lute in aceea~i melodie (este vorba, credem de ho rea "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a gasit ciobanul oile" cawcteristica in zona cercetata) ". Ca ~i in celelalte zone romime~ti in Maramure!1 la toate felurlle de cintece cu text, se ga sesc ~i "tacturl mole~ite. Se intilnesc, de asemenea, ~i tonalitan scurte cintate cu voce, care ajuti:i pornirea melodiei sau rindul melodic la 0 deschidere de fra Informntorii pornesc de obicelu pe za.

cvinta de jos a primului ton de melodie pe gura aproapp ipc:hi~a mole~it" m,n,e,ca. Acest fel este unul elin cele mai caracte ristice semne ale dntecului popular al ro manUOL Concluzlonam ca folcloristul maghiar eu toata competenta profesionala incontestabi la, buna credinta, nu a avut timp, (12-~27 martie 1913) sa patrunda in marele univers al spiritualitatii ~i specificului vietii Wrant! lui din Maramur p 5. A ayut chiar unii infor matori care I-au elus in eroare, la care se a c\clUga ~i cunoa~terea fragmentara a eelor lalte ZOTlC' din Romania, altfe! nu ne puU'm pxplica faptlll dl. inainte Cli ] anI Tlberiu Bredlccanu in perioada 13--25 noiembrle 1910 din sate foarte aproplate a cult's un numiir de 63 hori notate in masura de 6/8 din totalul dC' 170, cit cuprinde colectia, iar Bartok din 339 ele melodii numai 31 in ma surd clp (J/8, foarte multe melodii gasite ~i de nol sint incorsctate in. milsura de 2/2, 2/4. Sa se Ii schimbat folclorul ~i felul dp a einta a moro~anului in trei ani in acPC'a)i comuna sau sat inyecinat? Este imposibil. Scctrile muzicale mai frec:vente intilnitp In folclorul maramure~ean confIrmate ~i de folclorlstlll maghiar slnt urmatoarelp: (ex.
20).

-- ~

\)

Vorbim adesea despre marea bogatie de game ~i moduri a folclorului din zona, despre trecerea in cursul aceluia~i cintec de la un mod la altul, de la major la minor. care nu poate fi vorba de un pesimism, ci de 0 trasatura sufleteasca specifica, de asemenea mersul gravitational coboritor, salt in jos la cvarta, (V) sint rama~ite ale horei lungl evaluate, care se adauga gli ssando-urile cu accentuarea specifica a su neteloL Profilul descendent este propriu tuturor melaeliilor arhaice de pe intreg glo bul, Cu cit suim spre timpurile noastre, me lodiile urca, coboara ~i iar urca, descen denta insa este profilul traditional. Mellsmele ~i portamentele sint foarte dese in horile vocale de stH vechi, vocea alunec6. ~ i ca 0 caracteristidi nu intotdea-

una, de la 0 inaltime de tOll stabilita la al ta, de multe ori incepuiul dar mai ales sfir ~itul glissando-ului in horile mai noi nu 1 se poate stabili inalti.mea pe ce nota cade. Deseorl in horlle mai vechi sfir~itul melo diei sau a unui rind melodIc, ciluneca, a~a cum am aratat in jos, eu 0 cvarta, cu alte cuvinte tendinta de a cadenta plagal. Iar astazi este tendintil de a ramine pe tonica ~i in cel mai ferlcit' caz 0 melisma. surda greu sesizabWi cade pe cvarta - este la fel o caracteristica a evolutiei (ex. 21).
2)

--

~,,-

II j

J@13
"':':".c

..

Ca orl:ament specific descriem 4 situatii mai generale (ex. 22 1, 2,

:l 4).

II
.-.--,-----'.----,,-.--.---- 39 ----

melodie l,n,e,ca. :aracte . al ro "liar cu :>?stabi 112-27


uEiv(~rs

tCiranu

i infor

" se d eelor :mlpm '1 iberiu


embri{~

Amintim, de asemenea, ca foarle des si in spl"cial in acompaniamentul zongorei apar in zona melodii dnd cu terta mare, cind cu tertd mica, cind eu cvartCi marita, schim bindu-se aceea~i melodie chiar dupa loca litati f;ii informatori. La act'asta stare de Iu cru conlribuie din pHn ~i aeompaniamentul zongoreL care intotdeauna estc acordata in ,\Iajor, ("hiar daca horea este in minor, mai rar 'lint aeei care "prind" coreet tonalita tea pe aeest instrument. Asistam asHel la 0 adevdrata bitonie modernii ~i pLkuta la u[cdwa maramure~eanului.

de 6/8 tia, iar ~n ma isite -5i de 2 /2, ul dea


lceea~i

Ilc's un

3. INSTRUMENTE ~I LAuTARI DIN MARAMlJRE$


Tiberiu Brediceanu in "Scrieri" (B. 27 pag. 60) afirma: "lllf?i~i li:iutarii, compozi torU acestor melodii de joc din ~laramll rr'$ slnt romani ac1evarati :;;i nu tigani. (jce~tia traiese din genNiltii tntr-un m('diu

curat [omimcsc, 110influentdt prill nimic, croatia lor muzicalct nu poate fi ~i niei nu esto strainti". Uiularul ti"iran cintii dIn Cl'terd (vludftl europeana obi:;;nuita) folosind de abieei scordatura eu un semiton sau un ton mill sus decit acordajul obb;muit. Ld-Si bc'mol sau Si. NU-i cunoil:;;tem vechimea, dar c1Up[l spusele informatorilor. care-",i eonfect((l nau singuri ceterile, ajungem lllainted elilU lui 1700 la aparitia acestlli instrument h ]\Jaramure:;;. Cetera$ul este tlcompclili"t til.! zangara, denumire intilnita:;;i in Olknid, un fel de ehitara obi~nuitEt eu dona sun mill multe strune, acordala in cvintd Rc-Ld in ritmu! obstinat. (ex. 23 u, b, e, 0)

~~~~:F=i~~~~~~".r
en trei corzi
~

Josibil. 1tllnite ~ ,;>i de

mid nou eu putru strunp <wind nrmiHorul dc,)f(iaj in La ~Idjor

oc:U tU

t1'0i

slrun(~

In La ?>.[ajor (cvinta paale fi dublat;l)


.._----------_._",

la aI s sHr lil i se cade. melo

Optimih~

accentuate se ciupesc cu pIce

::u din os sau lemn intr-o direclie iar cele

:i, a~a u alte

11. Iar :onica surda la fel

:.-o-ilccentuate in directia contrara, evident ;: :,ngora se acordeaza dupa acordan:>a ce :-;:ii. Inslrumentul se tine vertical cu gilul sus iar coardele libere se prine! mai rar, _..::ltul, instrument nelipsit pentru acom :'::'::liamentul tarafului din :1-.Iaramure:;;. Se '::-,;:. poate prinde pe el cu degetul mme de .= ::-,<ina stinga de obicei dominanta r-Ii sau _:.-:')minanta Re. :aotul di dobele au jucat ~i joaca un rol . :::::,. important in viata muzicaHi a po :.,.ior, ca 5e ana pt~ 0 anumita treapta ::::c..zyoltare, faptul cll muzica primitiva -:: eel mai mare rol pe ritm ~i Cll doba , <-::: prezl>nta in primele formatii instru :::. ::. :.::1e din tara, toate acestca ne fac sa --'-~-:-:::':' Cii ritmul a jucat :;;1 joaca in Ma =-=_~eS dintru inceput un foarte insemnat :.__ executia horilor. Deasupra dobei s-a .::::::-:.cU5 .. \ingalau" un cinel din cupru sau i.:=___ :~ care batut in contratimp cu doba

de catre un metal. dtt un efect deosebit :>1 este de nelipsitin muzica e!e joe Cliaturi de zongora pc care taranii laulari ~tiu sa "princla" citeodata acorduri: milla dreapta bate ritmul ostillata, secundat de scroaFti sau gorduna eu doua corzi, rareori ~i HU mai Ia horde lente se trage cu Qrcu~ul pc acest instrument, in rest se ciupe~te. Se creaza Ull asemenea fundal ritmic de ne descris. La tropotite :;;i invirtite pc linga bUona !ism asisti'im :;;i la 0 po!iritmie, suprapune rea mai multor ritmuri intr-un tot unitar, astfel cii ritmul melodiel este dublat de cel al zongorei, al dobei, al langalaului, al ritmului dat de gorciuna. Acestea la un loc formeaza. ritmul acompaniamentului, iar a treia supfdpunere ar Ii ritmul pa~ilor, altul la baiat ~i aHul la fata, fiecare dintrc cele trei ritmuri amintitei:;;1 are viata proprie, cu accente diferite, tim pi dublati, subdivi zati, sincope ~i contratimpi, contratimpi sincopati, dar totul intr-o unitate desavir

-10 --

------,,---'-_.

,---------,----

..
:-':'5,.':::-.:':.1.:.,

'

G~,:-C:,:::5.

S::-:5.:c., ::.:
!TIa~ :n:,~"

c.:c:c.

~cu

trei eorzi

C::::-.trd:::Jc.;;

a:-e aexdajul La.\1i

,eel eu :rei eorzi Lc-.\Ii-Lal. F ~iliel:.ll ciobQncse din lemn sau metal. eu dop sau iara dop, ~i 6 gcturi p(ntru deg(,'te, seoate 0 seara diatoniea de obieei eu tena ;;;i septlmea neutra, EI cunoa~te doua dimensi unl eel mie ~i subtlre lung de 30-40 em eu 6 gauri, eel mare mal gros ~i l~ng~ d~ 7U-80 em, instrument pe care se emta ~l horea lunga. Intotdeauna pc linga sunetul seos de luler, interpretul tine unison nazal propriu (invatat din mo~i stramo~i) foartp asemanator eu isonul de la cimpoi de mult disparut, daed iJ existat pe meleagurile ma
rdmure~ene.

TilincQ cu dup, este un Huier din lema sau metal, mal nou din plastic - tut) Berg man - de la curem eu despicatura sUbtl re ~i lung de vreo 80 dl; cm, nu are des eI1izaturi pentru degete. Tilinca iara dup are armonicile inlre 3 22, este tot din lemn sau metal. Executantul illiocuie~te despicatura sutlind eu bu:wle tu gUiate in lluierul tinut piezi~, gaurile pentru uegete lipsese din ammdoua varietdttle de tillnea. ::,e pot scoate doar armoniee ale sunetului fundamental. In deeursul cintatu lUi, exec.utantul include din cmd in cind eu arCit8torul minei stingi eapatul de jOs al ~e vii. 0;u am pulut deslu~l eiectul clcestui proccdeu, pe iicest lllstrument se poate cln ta numai horea lunga, a pribeagului, de duca. Este pe cale de dlsparitie. Buciumul, trlmbiia ! trimbita sau fugera in Polonia, truba in Lituania, bucin in D craina) din lemn, mai nou din tabUi, are la capatul subtire un mundstuck de lemn. Tnmbitil din metal este facuUi din tuburi cilindnce de tabla alba, lung8 de l,JU m ~l incoH'tcite de trei ori terminlndu-se eu capatuI conic. Altele, sint drepte :?l cu 0 lungime de 2,5--3 m. Acest instrument estc o adevarata unealta muzicala de nelipsit a pastorilor care-l folos8sc pentru semnale ~i chemarii oilor. Armonicele sint intre 3- 16 ale sunetului fundamental. Moro~a nul 0 intrebuinteaza ~i la Inmormintari "dupa morti", "la capatul de ulitii". "la ie ~irea din ograda", "la mtrarea in tin tirim," , de obicei cmd mortul a fost clOban sau fla cau tillar. Melodia cintata este 0 varianta de bocet care inSd nu se deosebe~te de "fo ga~urile" pastore~ti. $i aiel in melo~ie. se poate vedea contaminarea intre .Ml~nta, bocet, eolinda. Afara de aceste sltua tii se mal cinUi din instrument melo dille pastore~ti - "a oilor", "porneala oi lor", "clnd merg oile la munte", "dnd zin aile de la munte". $i ucrainenii cinta melo dii asemanatoare din buciumil' lor.

Zuna dp rCispinuire a buciumului l'sll' mare pe ling8. Maramure~ : Nordul Transil vaniei, Slovacia, Moldova. Bartok l~i ex prima nC'siguranta asupra originii melodii lor executate de trimbila~ii din ::VIaramu re~. Ce-i drept e<;t(' un instrument eu into natia nestabila, dar 5e poate desprinde clar din executiil unui bun trimbi la!;> fragmE'nte din horC'Cl lunga, care SC' aSE~am[lllfi mult eu horea din fluier, eeea CE' c1enota catcqoric originalitdtpil melodiilor din lrunchiul ve chi ~i nicic1ecum 0 preluare. Dam pen lru aceasta doar Ull exemplu clasic: me!() dia "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a giisi L doba nul oile", melodip eme lipse<;;te lil maghiari. sau ucraineni. Drjml)(l numitii ~i c1rimboaie sau drin~J instrumentul prefcral al maramure~encC'lur. din pdcate este pc eale de disparitip. In :-larumure~ se cintdu din drimoli. jocuri ;;i alte melodii eu ambitus mic. 0iu toa Le drimlJele erau acordate la fel. Sunetul fundamental se aflci dc' obicei fnlrp sun,' tele SI-Re, armonicel(' 6-15. Drimbele sinl facutp cHntr-o sinna. clc' otel ineloit In formtl dc' potcoavCl, ill rnijloc suc\atCi 0 lim ba de otel eu c:apatul [neloit in unghi clrept, cavitatea bucala estc cutia de rezonanta.
Cimpoiul, instrument disparut feHa urmc' doar inriurirea lui mai staruie in muzica instrumentala de joc din fluier (Bartok). Cu toate investigatiilc tacute de noi la oatr1 nii satelor nu am putut deslu~i in aminti rea lor aeest instrument pc> plaiuri moro ~elle. In 'lUele noaslre in tarafurilE' mara mure~enc cu pretentie s-a introdus saxofo nul, acordeonu! ;;;i taragotul. Exemplu: ta raEul lui Sllngau sau Cioata.

\ ioam de Qcompaniament, numita brad sau contra, preluata din Transi tvania arc trei eoarde inlinse pc un calu~ retezat. In strumentul se calca deodata eu degetul l?i arcu~ul obtinind in consecinta acordul de trei sunete. Coard<~le sint acordate ~i a:?e lat(~ in a~a chip incH sa u~ureze jocul de getelor pe ele in scopul obtinerii acordu rilor. Ele sint: doua groase de Sol ~i und de Re, acordaj Sol-Re-La poale Ii ~i ell un tOil sau semiton deasupra lui Sol. Contra se folose~te de tarafurile mai mari care acom paniaza soli~ti Pf' scena, care interpreteaza hori de stil vechi ardelenese. In lipsa bra ciului se poate face (ontra ~l cu vioan!
obi~nuitd.

'

Datorita faptului ea m aeomp~~ia:nen~ gaslm pedale ek' evinta la lautar.ll taralll maramure~eni a c~lror zongura sustme aces~ interval, cit ~i la prima~i care tin uneOT1 pedala pe 0 coarda libera. :;;1 cd in general instrumentele de aeompaniament de aid fo losesc pedale, de cvinta, inclusivgorduna, nc~ face sa credem cit acest fel de cintare este influentat de rama~itele dntatului

-l
~.----~~~-~--~ -~-.------..~-."

..-

--....----.y-~

'-

~"~-"--

--------_.

...-.----- -~- ..-----..

41

- ----

t's Lt

msil l ex lodii
amu

l:'

into clar nente lit ell


llmic

VP-

cimpoL in lond lpllnlcd ([t' dC(l11l a larafurilor siite$ti: vioara, zongora nu difNd prea mult ast<izi de> cea observaUi de Barlok ta fneeputut secoJu lui XX. Zangara sustinc 0 pedali:l invaridbiHl inclifNent de ("onti nu luI armonic iiJ llle 10 (Eei dubli1tCi pc trepLele I $i \', (Rp-La). Se
paniajJl,.~nt

It!

mai poate cll(1()(JaUi pri!1(.h~ $1 eviIlla La-.0.ii sau dorninallta acesLuia. Acnrclajul dC's in tilnit la zangora eu trei warde este cPI df: Si ).1ajor Ulra tertii sau La ~VLlj()' eu tPTta maT(' Do cliez, ceea CP vdc!0:;;te () evolutil' ~i lar{lirpil ~Justului muzieaJ a lautarilor ta Hlni tiltu de ileum 60 elf' ani. (ex. 24 d, b).

.--......

_-_

_ _ _ ..__

..... _...

~,

___

.---~

.~..L._~_,

.... -.- .... _._ __

pen melo .ioba Jhiari.


dring

)~----Dllpa Bartok dum mal


j05

5!mi/p

scara cimpoiului diu Maramure~.

icelo[, c'. III j oeuri u toa unelul sune


sint

,it in o lim
clrept,

:anta. urme :nuzica jkj. Cu batri 3.:ninti moro mara ;axofo lu: ta
::t l)faci

:ia arc zat. In jetul ~i dul de ~i a!'1e cui de aeordu :;;i una , eu un 1:.1tra se ~ acom Ireteaza .sa bra \'10ara }lament , tarani :e aeest uneori general aiel fo :orduna, .:::intare ..::J.wtului

Se observd saHul La-Re de CYdrta carilC tNistic zonei ~i care rar pste umplut eu to nul de baza $1 mai mu It eu piC'ni. ?>.lodul $i metoda elp Invdtarc a instru mcnteior in zonli Cd de aJth:'! peste tot S0 face dupa auz, de la CilH'Va apropiat: tata, [rdte, ruda, v!'cjni. iar mai nou ele lil radio, magnetofon, pieup $i d('sigur $coaia de mu zidl $i $coala populara de artd. Pentru lau tarii tarani ,,$eoald optima estC' pr Getiea red cinlului seura in $0zato1'i, la nunti $i la petreceri. lama cind nu sint solieita.n incepind Judi de la virsta de 10-12 ani. Datorita m0todei ulilizate de aceste $coli in der liber, lautarui tdran i$i insu~e~te odata eu tehnica necesara ~i reperloriulde hori $i jocuri ale satului. Df' obicpi copiii nu clnt8 in tarat direct la cetera, instruml'ntui eel mai pretentios 1a carp cinta cei mai in virsta din fallli1ie, ci de obicpi 1a doba, zon gura !;'idupa multi ani de praetica trece In cetera. Formatin In care se cin la PS te cpa consacrata cetera, zongora, doba, mai nou brad, gorduna sau instrument!:'le preluate deordeon 5i tarago1. Tarafurile mai mari,
U

precum celt- din orasele Vi~eu. BOf$a, Si ghpt (a lui Cioati:l $i Stingauj, cinta de mul In ori jn toaUi zona, Ei cinla repertorlul cerut: de la hori de masa Ja 1nvirtit0, 1<1 cintecp de mahala. Gorduna, in afara de ro lui sau ritmic in taraf, are ~i ro] de tiilurd Ia horile mai Iegallate. De obicei ea pcndu leazE! pc tonicd ~i dominanta. AePdsta hore bdlrim'asca, care se intilneste des in :Ma ramun'51a reI de des poate fi inti InWi. ~i in rvfoldova eu acelast fel de acompaniamC'nl ternar in 6/8. Conlra eu tff:! cor'll tine to nica, dominanta 5i subduminantd, idcind cddenta autentic~l ~i plagala din armonia clasica e1. tot in aeela$i ritm specific al").iIa ramure$ului. o caracteristied. a ex(:cutiilor ldularilor tarani este un .rubato deosebit de dudat al melodiei cu ritm de joe foarte precis, de5i fieeare masura l$i pastreazd exaet ;;i ega1 dUrata, unii tim pi se seurteaza, iar altH se prelullgcsc cu aeeea$i valoare, asHel se aU d(~ adeseori ceva intermediar intre 2/4 (ex.
25)
, #I

",

.---' .,; ,tJ

,..----- 3 ',.__.. ..,

:;Ii 2 /4

"

.,)

1il

~ ' .
." .,; ." .,

'I'

IIf

=#Ii i

" .,

primele 16-imi sint mai lungi, iar ultilllele corespunzator mai seurte ori invers, trece rea se face treptat, exeeutia foarte ritmica, eu valori de note irationale in cadrul unor mdsuri de durata pgalii, conditioneaza ast leI ex~>eutia tipic maralllUre!'1eana. Felu1 !'Ii gradul devierii de la rational, conditiolwaza impresia improvizatiei ~i In general a denaturdrii. intr-adevar la tara nii laulari se poate lnUIni (leeastaexecu" tie "tigilneasdi". Dar/acolo unde existd a .:mpede influentd exercitata de Viranii sa :dor $i de oamenii meseria!'1i a instrumen :dor, improvizatia l' facuta eu gust ~i cu ~'.Jare 10eaIa.

Trebuie sCi predzam din eapul 10cuIui cii in zona de care ne ocupam dnta alaturide lilutarii tarani ~i taraful de tarani neao!'1i ~i nu cum afirma Bmtok Cd numai tarafuri de tigani. Lautarii eei mai numero$i din familia Co vaei sint raspinditi in unele sate maramu re!;,ene. Provenienta lor in Maramure!'1 da teaza diu secolul al XVIII-lea. Dar am ga sit multe familii de tarani romani cu nume Ie de familie Covaci, exemplul eel mai ('oncludent este satui Berbe!'1ti. Ace$tia crau $i mal sint meseria!'1ii sate lor. Ei erau aeei nomazi stabiliti in comu ne maramure!'1ene, care se ocupau eu "ca

----

42 -

c. '':'sti-;a:u::l:

\'cc:u L::< Gi-:.e ::'2t:0::'=: . C:~_:c.,,::a ;{ n:bnie; ".

.."-~._~_. *=.:.. . :6.:" =_=-_ C . .:..:: C. ::",:::u:-ea:

'.

De c Inc 51::. teL I::. \" adu lzei? s: n,osu '5! st:-c:ulO'>U 0 cintat din c('lic' rei ~ >: i:1 comUl:d. Eu luam eitp-o hore in \a.iata d., to. tata ~i Ie intorleam cum vrE'am t'U s: mu.,ai Ul sci placa la cd ce 0 ascultau. o Lore poale 5i cintata in mai mulie feluri del( [I eu ii pun "figle" (n.n. inflorituri) nu 0 mai cunnd,;>Leti. Eu am luat prima data de p~:pmplu "Marl?ul lui Rakoczi" !;ii i-am pus li9h~ :;;i I-am mcut mar~ul la cununie din hEltrlni. --- Si bunicul Dvs. dnta la ceteril ? -- Bunicului meu, mare ceteral?, i se :Li cea "Puru". Tot din Vad a fost ~i tot eli IllPspria de cintat s-a ocupat ~i cu lucrul ill livadil. Tata tot in Vad cinta l?i lucra P-dCCl silo I se zicea porecla "Ciotu" era mie de stalurd. Eu "Cioata" sint muncitor la FaLnl ca de ~uruburi, inainte ll-am lucrat numai pc-acasa ~i cint ori de cite ori am ocazia. Se poale concluziona ca, din mOl?i-stra mo:;;i, liiularii satelor au dus 0 viata stabile! in COl1luna respeeliva ~i :;oi-au formal l?i dez \oltat gustul pentru IDuzica odatEl cu 10 cuilorii cOIDunei. Singura deosebire ul unii dintre ei erau mai dolati IDai buni ure chi~ti, ~i in timpul liber, dupa "IDunca pe Cicasci" sau la p8durt', sau dupa potcovit puneau mina pe cetera. Pentru a pu lea fi deosebiti unul de altul deoarece poar tei acela~i nume, ei ~i-au luat diferite po recle ca: "Ofu", "Argi11t ziu", "Dodi" , "Dumnilru", "Paticii", "Sali~teanu", "Cioa ta", "Stfngau", "Boro~", "Bulea", "Ghiuri td" elc. C nele IdIDlii au fost complet asimilate, de calre populatia localii, astazi mai pas trindu-~i doar numple de "Covaci", Taraturile de lautari tarani sint la tel de nUJ1wroase :;,;i la tel de bine dotate. Ace:;,;ti tarani dupa munea cimpului sau la paduH', puneau mina pe cetera ~i zongora pentru a in v('seli v('cinii. Exemple avem multiple: fratii Pelnm$ loan ~i Stefan Petreu~ din din satul Glod ; fratii Tudorovici din Rozav lea, ratii Florea din Poienile Glodului, fratH Pop din Sapinta, Neme:;,; Petru, Sas ~utu din Poipnile Izei, Ionu lui Niculai .:;;i Anuta lui Gheorghe dill BoUza, numeroaSfl famllie de muzicanti lv1ihali din Bor:;,;a etc. Avantajul ta rafului maramurel?ean este aeela ca nu nece siUi, cu exceptia viodstului, virtuozltate deo sebitcl. La zongora $i doba bate orice pui de moro~an. Uiularii din zona au aproape fil'care for mulele lor melodice specifiee pe care ullii te numesc "figle", care poart8 dmprenta in strumentistului. Intllnim dps mai ales la

:.;-';'.: : fraz';.)f aceste formule sub diferilc 0 alta earaetPfistici't a melodiei c:u:c.,ilor ta.rani consUl. In fp!ut cum intr<r ~rrtpaza in stilul instrumpnial 0 hore vo caid care de obicei se face prin ornamenia rea pasajelor melodice, Aid se intlmpla 0 spun0m eu regret) deseori, la cprert', ca 0 llll,lodic' sa fir' cintaUi in tf'mpo Illai reppc\e d(')t C'sl\; In bine cunoscullli ritm de 6'8 ddl' C'sle incorselata Cd sii fir' ritm vocal de dans in maSllfd dc! 2!.! uncle SUlld eu lollIl dltu,va. Tine d(> pricl'p"rea fieedrui 18utar, de fjJtrul sau, dE' felul cum u simlc'. De mUlt0 ori, caz intUnit l?i de noi pl' terel1, lautnrul pran 0 simte al?a din m05i-slra mo~i" dar 0 clntCi. altfpl eft "il5a eer.' <1du narea", :\rev oia de (1 Sp fdeC' clUziti cit mai de parte, sd SlllW cetera au Ideut 5i pe lauta rii t~!rani maramure5eni sa clute in g(,nf>fal in H'Hisl.ru lnaIt in tonalitatile preferate R('-La, rar in Mi folosind 5i scordatura cu un semiton sau ell un ton mai sus, Aiei in Wnim :;,;i aeele ",:;unete ienile" specWee> de idUel 5i Olteni('i. Distanta Ia care poate it acest sunet knit de eel pe care-l pwcede ('st(' de secunda, tertii sau cvarta. Poate mai lllUlt dedt toate, acestea con tribuie la specificul executiei Hl.utare~ti ma ramure~ene glissando-urile l?i diferite orna mente. Dupu cit s(~ pare idealul interpretu luI ,'iorist popular a ramas imitarea vocii omelle~ti. Cautind ::,il redea diferite Buante ale vocii omene~tC lautarul taran uzeaza din plin farCi sa Ie cunoascu teoretic (foar te putini sint acei care eunose note muzi edle, marea majoritate slnt urechi~ti) de a purta sunetul in sus :;;i in jos asemenea vo cii desprinse din horea lunga. Astfel intil nim apogiaturi inferioare ~i superioare la difcrite intervale, el?apeuri executate prin glissando, alunecari de Ia un sunet in jos sint dese ~i specifice. POl.itiile in care cin ta celera~ul fdra sa l?tie despre ce este vor ba, estc cleobicei pozitia I-III mal rar IV 5i mai mutt pc (OrZilE' La l?i 1\11. De aCPCd prima ~i secuncla Is strunele care s~ rup eel mai des. TillE'Ill sa subliniem c1:\ notatia muzicala oricit de amanuntit sa fie facuta nu poa te reda Lolul, nu poate reda timbrul, toate ornamentele posibile, nervul eu care cintii interpretul lautar, mimica, gesturile, schimbarile de tempo ~i de ritm, diviziuni exceptionale cbiar glissando-urile l?i apo giaturile sint elemente ce tin de tehnica ';Ii yirtuozitatea fieeurui vesEL Iaular taran din :'laramure:;;. Cercetatorii temeinici ai cinteeului popu lar au ajuns unanim la concluzia ca fieca re reprodueere de hore inseamna 0 noua varianta nu numai muzicaUi ci ~i literara, fenomenul se petrece aidoma :;;1 in zona, Privitor la horea lunga. maramure~eana, Bela Bart6k afirma printre altele Cd n-a t sa fadi pe doi cintareti populari sa
:;';:Qt,Sd~l.

":"l~,:::_, Ir:~

- ",,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. .~~~. . . . . .~. . . .~~~rr~~. ~~~. . . . . . . .. . . . . .. .

-:
43
--~"----'

ipriU

iodifJi

:!!. t\"r ..
" vo

lenta plct 0 ca 0
':oeal
;d

:p u's
ell

"pede

cami
~imt('.
~eren,

:-5trd<:duldula
~llC'ral

cl de

fcrate

ira cu

lei in ~0 de late ii (,cede

con ti roa orna pretu vocii :uante lzeaza [foarrouzi I de a ea vo lIltH,Ie la prin in jos :e cin :e vor rar IV
aCf~e(l

rup ,wtatia faeuta .mbrul, u care sturile, yiziuni .i apo :lica ~i :dn din
~

S,-'

popu fic-ca J noua iterara, 1 zona;


e:~eana,

ca

n-a

j'ari

sa

dnte deoctatd 0 asenwnea piesa toclHai dill cauza formei libere improvizate a acest~~ia. Fenomenul se intilne;;te ;;i la bocete. Lu crurile se petrcc aidoroa ;;i la Hiutarii ta rani, numai eli noi aro reu;;it sa insu;;im horea lunga in grup vocal, am reu;;it sf! recldlD la doi lliutari vestiti Cioata ;;i FlorPC1, eu tot neajunsul improvizatiel care se J1ld nifesta intre altele prin variatie continutl. <) interpretare aidoroa ;;i este modul Cl'l mai obi;;nuit de realizare a creatici popu lare ,,?i improspatare, de creare a variant<.> lor, de adapt are ~j contaminare. Aratam Cd improvizatiile pot ti foarle puternice ,id ullii lij,utari ;;i~(' pot ObSf'lTa chicH' in tim put f'X(lcutlei d(;., lit 0 stroHl la dildo Conclu ziol1am ell citatu1 lui Bela Bartok ca "mu 'liea ciompoierilor tlirani a ajuns pe mind tiuanilor?! Dar Cd eei mai multi dintre a cp~tia 1lU sin! tigani, pi cillta Ia vioara in lr-un mod suUi la sulci rc'perlo riul mo~tenit de ia (impoierii din ?\fdramu I'E'~, dadi au exisLat ~L in sfir!?it In Bihor ti ganii l(iuLari cinUI absolut la f(~l de sirnp!u ca ~i co1pgii lor ~- t~iranil romani, lueru (1! se poate afirmu !?i in :r-,laramluf';;". "Stitul d(~ executie !?i de interpretare a lCluLarilor nu depinde de ra':>d, cl mai c1egraba de Jlle diu". (B. 22). Taranii lautari au jucat !?i joae;:i un ma re rol in dezvoltarea muzicii dill zontl $i d Hustului artistic al ttiranilor maramurc$i.'ni, faeem din nou aceastu afirmatif' Cd sli de monstram ca lautarii tarani tr8.i(5(, in sate, III contae 1 nf'mijlocit ;;i. strins eu masdu de tardni, uu ca cei de let ora;; unde> Influ entr,le se schimbau atit de des, aUt de r(' pede lncH nu aveau timp sa fie asimilate, la care 50 mai adauga contactul ell diferiti indivizi din ora;; de diferite nanonalilati, din diferite ZOlle olclorice, de cliferite cerinte. :;;i gusturi. Muzica liiutarilor Virani din \farall1urp~ prezinld P('lltru artft cuItd, pentru compo :litori un nesecat izvor de melodicitate, care vorbe:;;te direct sufletului llcaselor ;;i un sUI improvizatoric ce rar mal poal,.' Ii iotilnit, rnijloace de expresie div('rse, maniere de instrumentalizarea melodiilor vocale. In afara de acestea, ceea ce cinta ;;i cum dnHi lautaril moro;;eni, ar putea sugera compo zitorilor modalitati de lilrgire a hd:le'! tona Ie, de f010s1re a biroodaliUitii fara sacrifi carpa melodiei, ar pulea sugNa modalitilti de folosirea poliritmiei la tel:;;i marea Hi rietate de ritmuri in folosirea lor me:?te;;u gita alaturi de secvente muzicale din toa te reie!?ind valoarea inestimabilct pe care 0 feprezintu arLa acestor lautari. Pe linga forroatiile de lautari amintim for matH deosE'bite de trimbita!?i din Strimtuftl :)ri fluiera:;;i din Rozav1ea, amhele cautind sCi ilbordeze un repertorlu local bjtrinese $i cin (pee pastow;;ti ori hori mai noi dn viata ~(ltujui izvorHc: elin obicpiuci 'jt tradi nl.

Componenta formatiilor este din tarani hamici, care aliHuri de munea c.impului !?i la padure orl creseulul animalelor, folosesc me~tp~ugul de a cinta. Elem('ntul muzical d lost ~i ('stC' transmis din fwneratie in gene ratie fie la zongofd, dobCi, fie la fluier, trimbita. sau tiEnea.. Este C'lementul mo)LC'nit din cell' mai vechi timpuri, tova r,;15i la TlC'cazuri $i 1a !>ucurii $i transmis copiilor, dtl1 ~wn('ratie In generane. A!?a slIncl lucrurile nu putc'l1I fi de acord rll dfinnatill folcioristului maghiar eli ,,11' pNloriul instrumlmtLlI al muzicii de dan~ ne uid('l la ura (jctuill~1 0 imc1qin0 trisU; (11 disparitia tlui('fului eu r,c'C (ciompoiuluiJ muzica de dans n Cljuns din p{iCate pe mii~ nil(~ tiganilor". (B, 14). Am vazut ca ace;;ti IJutari tarani sinl. p[lstriHorii ;;i lrdosmita torti multor hari de familie, a horHor din batrini $1 clatori.tfl lor dntecul a ajuns aiel la 0 a5d mare varieta1c eu toate sctlpuri]c> ~i pi'icatcle ]JP can~ Ie au. Dealtfel ;;i mare It" compozitor preciza CEt "exista 10tU$1 ex eeptii Hiudahile a!?a de E'xemplu tigallul din Onc0;;ti" (cure dl' fapt nu era tigan ci t~1ran n.n.) !-.Jotivele ritroice destul de greu <Ii> scris !?i care nu 5e afla nici intr-un tratat d(' teori(' a ritmuluL infloriturile, alunqiri :;;i scuriCituri (''(('optionale ca diviziuoe, 'ichimbari chim de masura uu due; 1a 0 me lodicita te dc'osebWt ins trumC:l1 laId, foarte bogaUl, YCuiala $i eu multe "personali t[iti;f de la un !f,utar la ditUl.

4. V ALORIFICAREA TEZAURULUI FOLCLORIC iN CADRUL ~COLII ~I A MI$CARII ARTISTICE DE ~.fASA


1 ranspuse pe scend sau a,alizate ea lllU llifestari culturale, obiceiurik devin spec taeole, jocuri ad(~varate care ne bucura, ne ridica prill vigoarea, autenticitatea, culoarea ~i calitatea artistic a, deasupra eotidianului :;;1 ne dau incredere In virtutile eterne ale Maramure5ului, impun 0 viziuue optimista ;;1 senina clsupra lumii, trasiituri esentiaie oricarui spec taco 1 maramure;;ean. Inscriin du-st> pe aceasta linie ';>: culegerea de fata, consideram ci1-::;.1 aduce modestd contribu tit> la cunoa:;;terea ;;1 valorificilrea tezauru lui lolcloric muzical locaL Spectacolde folclorice sint 0 reu~it2i alaturi de aUe forme diverse de yalorifica re a tezaurului tradit1ei populare !?i in dev la:;;l timp 0 cOllfruntare a perenitatii motive lor In cont('xtul coniemporan al satlllui. In ultinwh, c10l1ci dC'('vnii, 2\raral1lure~uj :,-a impus pt' plan nationi:il Cd unul dill cpl<" lTIeli singulure ;;i b0~Fll(' tinuturi folclorice dill S-a eonsiatat in mod evident Cd dc:'astii zon(i etnograficd se remared prin ir~o trainica Lracliti' pnpu:arci care l~i are 0

44
[);r~id.

;;nr-ll:l medi._ ;)(Ifj.l,ar ,:e _.a:ura GaCiCd.

Afirmatia nu este de loc gratuitci gindin du-ne la istoria acestui tinut. 1a tezaurul folcloric in general. muzical in special, pas lrat de-a lungul \-eacurilor, fapt ce constitu ie pentru speciali:;;tii care-:;;1 desfa!;'oara liC tivilateil p(~ aceste meleaguri un ft:ricit pri [pj de vcdorificare )i pastrarl' a luluror tra ditiilof ~i c1aLinilor populare, prill mi~carea arlistica de amatori, care a cCipatat noi \'a j('ntp in Fpstinilul nationa I "Cintan'a Ro mdnif'i" , S-a dus ~i se duee inca 0 munea titanicd impotriva stilizarilor ",i simplificctrilor, ae telor foldorice gratuite, pentru pastrarea IlPdltC'fatll a autenticului m ilendf, pdstrdre rare CITe un dublu aspect: PC' de a parte' 0 cereptare diversificaUi din punct de \'edere tpmatic, f'xplorind in acela:;;i timp atit pro ductiik populare perene cu s(~mnificcltii d clinci in viata culturala a ;\laramure:;;ului istoric, cit ",i noile e.iemente care au ince put deja sa intre in patrimoniul mtistic lo cal ca valori recunoscutl', apoi 0 selectare :r;;i 0 r('levan' c) celor mai dclinci s(~n5uri din creatia populara, idpsnind apropiN,i.l pertinpniti de sC'nsu1 profund a 1 unor pro ductii folclorice ",i d(' arta populara, asLiel incH, matNiaiul cules, cit ~i sPl'ctncolul viu sa fie aUt reprezentativ, cit )i scmni fieathr ,

o dtentie deosebitti d fost ~i ('ste <1 cordata valorificarii autenticului fncre atia muzicala folclorica din judetul nos tru, Festivalul national ..Cintarea Romaniei" f'ste ~i in Maramure~, ca in intreaga tara, o manifestare de 0 amploare nira prece dent. Spectacole Ie folclorice prezenta te in edi tiile Festivalului national ..Cintarea Romani ei", au constitnit autentice manifesUl.ri de spi ritualilate romaneasca, de Herbinte patrio tism !;ii profund umanism. Coleclivele de in terpreti amatori, incepind de la ~colari ~i pi na la cei virstnici, ~i-au creat 0 frumoasa tra ditiE' in \alorificarea fiecarui obicei local, in valorificarea folclorului. a datinilor, punerea in scena a horBor traditionale care releva inalte virluti alp poporului roman. Puterni U' valente educativp exprimate in diverSE' genuri ale folclorului local s-au aflat la ba za a numeroasc> sl)ectacole rea1izate de mid !ji mari, arti$ti amatori. Exemplificam: ,,:\iunta tarii", "Am fost $i-oi si", "Balada Pdl111ntului", "Eroii de la Moisei", "Gene ze", "S1nte111 <;tranepotii dacilor liberi", spec tacole realizate. pe teme din folclorul mara mUH~!;'ean. S-a imbinat armonios obiceiul $i horea locald traditionaHi eu creatia con temporana noua inchinata patriei $1 parti dului, vi('tii noi pe care 0 traim,

II

i este
~ul

<t

in cre nos

omaniei" aga tara, a prece


e in edlRomani iri de spi
E'

palrio

le de in

ari ~i pi oasa tra local, in punerea e reI eVa Puterni diversE' 1t la ba :zate de )lificam: "Balada "Gene

:". spee

d mara :>biceiul ~ia con i parti-

MATERIALUL FOLCLORIC AL COLECTtEI. CRITERII DE SISTEMATIZARE Sl PREZENTARE ACATEGORIILOR 'DENTIFICATE

..,

I. SISTEMUL OBICEIURILOR

cleo Ei lsi scandeaza creatiile od intonea za. retinlndu-Ie pc formule primitive nemar ~Jinile la un numar foarte restrins de sune tE'o Dill jocnrile de copE se desprinde 1n primul rind aspectul distractiv. Se C11nosc la copii 0 sumedenie de cintece pHismuite (:e lumea lor care Je-am inliInit in zona si In marea lor majoritale sint jocuri cinetice in mi~care si prea putine sint statice ,\ce5t colt nordic de tara cuprincle 0 ga1118 C'xtrcm de \'ariali'l de jocuri pentrn copii $1 inventate de copii. Cercetindu-lc eu atentiC' observam di majoritatea sint jocuri df' mis nHe in aer liber imitind pc cei mari. Ei s1nt in masura s~ orchestreze jocuri rlinamice pe dialoguri vii 111 versuri sau proza. Tn foJ dorul copiilor maramure$eni unele jacuri circuH'i pe toate vaile in numeroase vad antf', avind aceeasi caracteristica fo1clnri ca. oral~ $i colecti\'iL Prin cercelarea pc teren noi am putut identifica in jur de ]48 deiocuri. ca: "Tn vone", "De-a duca", "Tn haraboi", "De-a uliu si closes", "Vin78 tond de pasari", "De-a ohiala", "Tlta-mita", "De-a picu". ,,De-a ghkitu", "La fuga", "in habisc~", .,De-a mieii", "De-a tupu", "De-a fIorile", "DC'-a lupii eu ciinii", "Tn duplet", "De-a cailor prin oras. "De-a POPd gJiC?", "GHute", "Tn pietricele", ..De-a haic1ucii", .. De-Cl Pintea Viteazn", ..De-a turcii si ro manii", "DC?-a popoarelE''', "Tn roata", "Dc',u prinsa" , .,TTl cuci" etc. Trilsaturilf' specific(' ale jocurilor d0 (0 pii demonstrC'aza caracterul anccstral, ve chimpa l1('amlllui nostrn pc acest0 m("]C'a ([uri, concretizinclu-<;c' aUt Inuzical, cit !)i corewafic in \ariate manifestari spiritllale alp popornlui. manif('sUiri la carf' participa atHea qf'neratii. ]\fulte din aC0'ite jocuri nu an clec1amatii. muzicale, ci mai mult rit mice sau mimice de a folosj timpu1 E'nt. Un alt rol a1 jocurilor esl.e de a ajuta la dezv(J1tarea vorhirii, atentipi, imaginatiei $i implicit a1 glasului.

a) CICLUI VIETH

1. Repertorlul copiilor
::\eintilnit de Bartok, in tinuturile rOn1an!?!,'ti ccrcetatc 5i aproapc eu totui absent din publicatiHc de folclor maran1ure~('an de pi na. acul11 , folclorul copiilor cste bogat 5i "iu, dovedindu-se a fi ~i aieL divers in ceea ce prive~te originea $i sursa creatorilol' C:0-i alcatuiesc, modul de manifestare, functia ~i eontinutul principalelor sale c:ate~Jorii $i re latia structurala. unitara din PUllct de vede_ re muzical. Piesel e cuprinse sub nr. 1-21 Ic-am inclus in urmatomelc subcategorii: numaratori ell intonatic pe un sinuur sund, cind Sol dud Fa cliez, aceste preced unele jocuri eu 0 dctiune pentru a facilita formula de eliminare, de acest gen sint ex. 1 si 2, mai e\'oluate structural ~i muzical ~int ex. 5, 6, 7, 10; -- einlecc fonnulc cc o~Jlinde;:,c raporlu rile copilului cu natura ~i mediul social: pentru ploaie, melc, pietrieele, buburuzd, Id sdHdat, de seos apa din urechi (0X.: 3, l 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21.). - cintece formule din difcritc jocuri de copii integrate zonei (ex. : 9, 11, 12, 19). creatH integrate unor obiceiuri pre (um colin dele de copii. - melodia introduce elemente tipice d(' hore lunga (recitativul) ceea ce ii confcra gcnului vechimea, unitdtf'd ~i mai ales pro venienta. Noi nu am g8sit in zona ohicciuri ale C(J pillor practicate in timpul secetei ca eel de paparuda. Posibil sa fi existat :;;i aici, dill' au disp~rut tara urme. Se eunose la eopii 0 sumcdenie de dntece pHisl1luite de lumea lor propice jocurilor, manifesUirile sponta 11(,. Cele luate de la gradinite :;;i de scoalu nu au faeut obieclul prezentului studiu. Folclorul lor cuprindc fonnule eli' nUn1Zi ratoare, de eliminare, de eliminare din joe, scoaterea apei din urechi ~i pIlla la colin

,1R

;>, Cintecul de

leagan 51 holegiune

Cukqerilp unterioare nu-1 at0stii. Cuk w'rea 110ustrci elf! la iveala 24 cI(~ piese (e x t 'Jnp10k 22--..Wl ell "ersu! s11u tetrapodic. UJ rit.mul ~hu silahic ill form J11dsureJfcl ~i hdZelt Pf' (plula de baza caracieristicd zonet ia.mbul cu troheul caracteristica Firii in tre9i. ('11 melodia cal1tabi\ti $i mai millt Cit un subsirat pentatonic, ajungindu-se la formul(' slrofice. :\cest 9Cl1 din zona doy'e de$te inca a data in pIlls llniLatea Cll echi valentul S[IU d( formci clasicil din lntn'dgd
\Md,

Am clasifiral arest repertorhl dUP<l cum nnne(]zCi : --;- Cintece formule, esemplele 22--23 ca raderistic in masura n'8 iar intreg n~citati vul se d('sfa$odra pe dOlltl sunde de hadi La Sol, care ne cluee Cll siquranta 1a recila .. tiyul din horea lunga ce-i conferil g(~;1UJui \'I'chime Si unitatc, Noi consideram ca in cl-. cest repertoriu iJ fast 0 portita de tn~cer(' de la sist('mul ncmasurat al horei lungi la sis .. tmc1Ul masurat aetnal In ritmnl leaganuluL
masufil G,'8.

-,- Hod aulcntice, e'(C'mpleie 2526, 2!l 33, 35 !;ii 41 care au aceeasi structura melo dicit riim si ~Jama ca !;ii horile locale. Se o('oschpsc prin text $i substrat pcnltatonic. Ex. 21 are 0 influentti moldoveneasca. iar ex. 27 estc autenticul cintec "CHu-i Mara muresu", care Ja origine, a fost 0 veritabWl hore de leagan, ceca ce vine in spri .. jinuJ arqumenlarii ea 0 mel odie \'ehi culeazil mili muIte texte si Cd horea mai noua din Maramures, eu ritm ternar sau puncti'lt isi are originea In aceasta specie stra,'eche a folclorului rOl11fmeSe -- dnle cuI de leagan. - A treia edtegoric din repcrLoriu eu.. Ninde e:x:emplelc 42-44 ne.incadrabil in ma sura. Sint vechi melodii despre care putem i:lfirma Cd fac trecerea intre sistemul muzi cal n('masurat 5i eel masurat de G'S. La 5nr~itlll capitolului am inelus exemplcle -1.3-46 care sint YPiitabile hori de baut la holec[iwlE', unde"5i petree neYesteJe, pc a (('stt' '''lodii S(' JO(lca routa prin casa. Pe aceste melodii ele cintec propriu-zis ~au (1(' eloina asa cum am vazut se c1ntZi in 70nd tf''\:te (If' leganat pruneii. TORte cintp .. cele elf' 1eagan au 0 melodica proprif', ca ractNizata prin ritmul sppdfie lin si 1eg8 .. [wt. dupa ri.tmul kaganu1ui aqatat 1:1 mp!) tcr-(!rinda, acel joc il1\'ariabil al patrimei ('11 nptirne sau i11Y('[<;, Sp cint1'i 1a JeaqCill ~i alte (fntece ell 0 spamii de interi('ctii Sp0 "ifiee cjPnuluL ,'orh( de alinaH' adr0sate eoconului core If' eonferd cld-hoc functia de cintece de leacran. Curios este faplll] ea 18 1eagan fpmeile dntd foartc tare cu "aei de piept. S .. ar putea spune ea ele dnta mai mult pentru (>Ie. 1(1 fpl GP tem' dnta si sin gure sau in (!fUP la netreceri.

Cink(ul in qrup large~t(' si mai muit mf' 10<1li1e. (lsHf'l c<i 58 poate ajuagc. citeodata. 1<1 fenol1wnul intNpreti:lrii IcHgi a unui cin t('e rilmat. Ii:! n~v('nirea pardl de unde a ph'Cdt din c]oini:l propriu-ziscl, III nhiCf'illriit- legatp de na:;;tere, l,lc;nen .. tc'(, folclorice l1U sint spectaculoase, clar slnt plinc' cle sens, Prima urare 0 face moa Si] incldtci dup2i na~ter(:'a copilulul $i Sf' re .. pdci c\1' ri('( (:11'(' data cind nonl l1ascui esk in fatCi unui acl ccue i Sf' intl:mpHi prima oarC! sii sdnatos, noro(os. mintos, vo ios $i frumos, invata t, bogat, om de treaba ':ii lntii ill sal". In viata traditionalc'i Cl satullli maramu resean, mosi\.ul era 0 cinste ob$teasca. ca re se remunera in caclouri 5i chiM ill bani. tIl ierarhia SClLului llloasa (j\'ca loeul pi bine 5tabilit ~i pentru implinirca riilllui ea era rlaruila. Intre ea. femeile ~i copiB mositi f:,e stabBea 0 leuatura sociala care incuba anlllllile obliuatii pentru toata "iata. Desigur Cd punclul culminanl in acest obicei este botezul. care i se face noului nascut dupa care cUe IDe petrocerea propriu-zisa. Una din ocaziilc unde proccsul de Cre''' atie 5e l11fmifesta eel mai intim, sinc0[ Si clin plin, il putem urmdri pe viu ill lega.. natul copilului. Cu fusul si furea in minii. sau Cll acul S1 ata, femeia lucreaza tragind eu piciorul de sfoarri legata de leaganul a tirnat in grind5. !;ii care se mi~ca in ritmu1 de hore.
~:

:c

:L Repertoriu) de caUinie
~.

"Dfrlaiurile CaUiIH'!;iti" din colectia lui "':'''; :-.', Alexanclru Tiplea (1906), aduc in general - c 1110tjYe cunoscute si celorlalte regiuni ale - - - ' TransilYCl\1iei. fenomen c;e ne apare foartc -'- c fi ff'SC in cazul ace~ tei spedi. numai ca in- .... _~, terjcctia hei ce marcheaza de obicei ince putul horilor loea1e mai noi maramure~ene ,-'-'~ a piitruns si aiei asa cum a piHruns $i re.fre nul "morti duinu si daina". Intilnim. ast.. fel. In cintf'cel,. rlf' eaUinie adunate aid "feciori ee marg in jos ca norH, hlastamindu-si - ': "::-:. parintii.\eeleasi blesteme 1a adresa "neamtului". "ungurului", ce i . o "glurat" flual la oaste). o l11('ntiune spcciald merWi cinlpcclc de <atanie si ra:zboi adunatc de Tit Bud la un loc in colectia sa din 1905. Despartirea de" }) satul natal i se infatiseaza tinarului ca 0 ru.. pere definitha cle mediul in care a erescut. "":-c :i: Horea se apropie astfel de bocct, fenomen de ][ltrepatrundpfP intilnit In zona (vezi ex." ,::,X 57). Alt dntee (Ie ctitanie contine momen.. tul "iertaciunilor" din ritualul funNar ~i din __ ... _ creatia iC'rUlctunilor din ceremonialul de -~--.: nunld. In cdtpgoria cintecelor rle catanie,: .. ;-, Tit Bud a inclus sf cUeva cintece haiduces.. ti si If'-a grupat sub tennenu] .Cintpce hai\~e: duce~ti $i voinicf'!,:>ti": ele situindu-se intre "::2'
',=.,

...,

I
If)

mdi mult mf:' c:ele dintii c:ule5c din \laramure~. gen car" .go, cileac/uta, pe timpul acpla f!l"Cl in !lodre.
j

a unui ciu In conditiile lreeutului cine! scrviciul mi de unde a littir (k' lungil durat;'! $i sub stdpinire stra. ina insemna pe:ltru taranul maramun'$nan ;tt're, elClt1pn scoaterea din ro"iltJ;iI'J vietH, plc'CiHea 1a cUloa.se, dar recrutare a incpput sa fie inearcala eu s(~m , 0 face moa ::lificatia marUor mrmH~nle ale vi'?tii. Gene ului 5i 5e r0 za 5i inflorirea acestui repertoriu este Ie I naseu t cste gaUl de pN'ioada crelirii armatelor regulate impla prima din sec. al XVIII-len ~: illstituirr'a serviciu mintos, YO :ui militar obligatoriu. Se cuvine sa faccnI )m de treaba () prima remarcd : noi nu am dat peste mp :ociii ceremoniale In repertorill, care eu si lui lTIaramu qnranFi au existat. Astazi 58 dnta un n~ )steasca, ca :);'rtoriu neceremonial; dOar uncle melodii lor in bani. tn :'(' adue ami11tp de cea care a fost dnd ')CuI ei bine "cd 0 rrwlodie ie9ata de prih~j. ului Cd era Repertoriul de recrutare poate fi gruPdt :opiii mo:;;iti :~ trei mad categorii : care incuba ~- prima calegorie. ;;i aid melodia este fata. Dcsigur "'9ata de marsul in ctitanie, este melodia obicei este ,'btrull1entalu eu slrigaturi (ex. 48~50). nu nascut dupa mal Cd in zilcle noastre melodii1e se mai :u-zisa. ~n ta )i cu a He oCilzii. ,vl de en' - a doua categorie sint horile iocalc ~l, sillu'r ~i 3di noi DC rilm de 6/8 eu text de catanie, iu in lega " i a\"ein dt'-aface eu ()ceeil~i melodie ill a in min8, :llai multe "ariante (ex. 52, 56, 58). melodii eaza tragind eu clnna rinduri duble sau Datru. (ex. 53, leaganlll a 3-!, 56, 60). Avilld in ,eder~ ve~himea re :a in ritmu} ::;ertoriului, adidi sec. XVIII-lea, ne poate cuce ~i la eOl1c]uz!a. vechimii ritlllului lega -,at care eu siguranta 111 repertoriul de lea este mai \"cchi. Categoria de hori 10ca Ie din repertoriul de caUinie poate vehicula ':-1 alte texte inruclite cu marsul in catl1nie ,Iectia lui ::au nu. in general - a treia categorie este melodia ex. 5" rC'giu11i ale :ot in ritmul specific dar intr-un singur Jare 10arte :-:::1d melodic. Din punct de vedere intona mai cEl in ::onal ne aduce clar un caracter de ritual bicei 111ee ::ai ales ca esle un fragment care illlita amure:;;ene :~imbita eu gama specifidi zonei :;;i poate 1S $i refre : luata ca un fragment de bocet, balada ilnim. fist :~i colinda, ceea ce ii confera :;;i mai mult te aid ,.fe aracteristica de ritual, melodic din care s-a Ulmlndu-$i ::>astrat doar 0 relicva, a adresa "giurat" 4. Repertorlul nuntli :lteceir: de Bud la un a prima remardi 0 facem asupra melodi artirea de -'< .,Jocul miresC'i din btHrini". Ca forma ar ca 0 ru :-,:~ectonidi ('stc asimetriea prin introduce a crescut. ~.;oa libera in cadrul semifrazelor f?i fraze fenomen ~ =: :a una, doua lllasuri in plus, Este vorba i (vezi ex. exemp1ul 100, unde ll1plodia are patru ~ momen - :.:ti si prc-zinta urmatoarea strudura : ';ar $i din :c~tea I ~ 17 mas uri (de 2 /4 respectiv 4+4 ialul de -4-:-4+1; p II-a = 10 masuri 4+4+2) , c:atauie, - III-a 5 masuri, p. IV-a = 22 mlisuri (4+ :-:aiduce$ .:; - -l~4+4+2). :~{'ce hfti ~lelodia mai nou (exemplul 101) are 5e roSe iutre _ ~::-alele ega\e lntre ele, dar ell asimetrie in

]i

cadrul fiediIui u , respectiv partea I = 5r-5 masurL in general instrumel1talele eu striga turL (are au 0 tHhitectonidi. lllai libert\, du pi! planul Hiutarului interpret, au In gene nil ~tructura <Hatata lllai sus eu mid deo sebiri de la caz la caz. In consecinta fraze Ie ~i semifrazele variaza dupa variatiile in strumentistuilli. Remaream in prezentul ea piLol, faptul cil Bela Bart6k mentiona in zo: 1'8. "un joc al dru!?telor" pe laita la venirea cuscrilor, tot pe melodia jocului miresei, dar noi nu I-am gasH. Cind mirel1sa obose~te, o lasa sa se odihneasea. AsHeJ, ca jo cuI miresei poale fi combinat eu jocul dru!;itelor, dar nUll1ai dnd e vorba de nun ta~i obi$nuiti ~i nu de cei din neamul din care iese sau intra mireasa. Dupa 0 sapta mina, In cas a mirelui are loc "uiaga de pe bUd", un obicei ce simbolizeaza rodul bun al noii gospoddrii intemeiatc. Un blid marc, plin de 9riu, peste e1 un colac mare in mij~ locul caruia sUi 0 sticHI. cu horinca, care f.:(> desface ultima; colaeul este prins de eei doi $i 5e trag de e1 ~i la care se ru pe mai mare bucata acela '-a tr~ii mai mull. La arest ceremonial se cinta hod din fepertoriul de nunta obi~nuiL !ntreg reperloriul muzical a1 nuntii H pu tern cIasifica in patru mari categorii (4.8 de pif'se reprezentative cule5e de noi) : -- cintecul ceremoniaL horea e'l no dud "La impletitul cununii (e\:, nl--631 iar la mire "La cu:.utul steagului" -- tot hore eu noduri eu caracter de ceremonial (ex. 62-64). Tot cu caracteristici me10dice de ceremonial gasim ~i melodiile sub ex. 65 1a "tlllpletitul cununii", de la care cu sigm'all ta au disparut nodurile, 1a fel cu acela!?i prile j. gasim :;;i instrull1en lillele fara stri gaturi (ex. 87 $i 88). - a doua categoric de melodii sint tot cu caracter de ceremonial, care marebeaza tnsa lllersul la eununie. Aid avem doua as pocte: melodia vocala nr. 67 din leud, care ni se pare cea mai veche, la care s-au a daugat in dc-cursul timpului cele instrulllel1 fa1(e! cu sau fara strigaturi, (ex. 95, 96, 97), J\ll1intim ell ex. 95 este un fragment din "Man~ul lui Francisc Rakoczi", iar ('x. 97 0ste 0 ,-eritabila Larina preluata ~i adap taUi. in a froia categoric al in(rd hori1e lo cale mai noi care dstiizi inlocuie,>c nrima categorie de hori ceremoniale. Ele pot vc hicula :;;i vehkuleaza 111al multe feluri de textr', sint tn ritmu1 giusto ~i in masura d.~ 6/8, ce-i conferl:1 genului din nou yechi mea $i autenticitatea. Exemplele 79 $i 73 slnt elm \'miante ale melocliei "Dc'steapta te Rom~;neil. Intere'wnt c;istC')1lul de adapta rc~ ft melodici in zonet unde apare (lcel pSt:lu do-refren de completar0 (n Ini--ltl--la! --- in a patra categorie ami nelus muIt gu:,tatele cintecl' vocale de dans, roaUi prin

dr- batut din pillmi, in care intrli ~i "cintec(> de masd". Aceld!$i text ~i melodic dntat de intreaga nunta. -- a cincea categoric> ~i cea mai nume roasa in ceremonialul nuntii, dar melodiile nu au nimic din cardcterul C'f'femonlaL sint instrumenta1ele C11 strigaturi la l1~na~i, la ga ina, 1a mire $i mireasCi, 1a nuntasL 1a ste gari. la dru~te. la prinzul cununiei, 1a pd mirea nunta?ilor. la jocul miresei (care in zona Vi~eu I-am gasH St fara strigaturi $l. ineontestabil, melodia are uncle caractc rislici de ritual (e'l{. 100). Am indus aid ~i douli me10dii ci:ltate din fJllier (demlllt, ina intea aparitiei viorii nuntn Sc flicca 1a flu iN ca instrument de baza dupa cum rela teaza informatorii), un dutec evreiesc 1a sfir$itul nuntil (ex. 1U7, tOB} dntat din flu ier cu precizarea din partea informatorului "ea-s din anul 1913". Melodiilc sint de joc ~i aduc a iz de dntec evreiesc. (Expli catia: erau numero~i enci 111 zona in tim pul respectlv). Amilltim ca in catcgoria a III-i'] (1 horilor locale cu text legat de nunUi g~sim nwlo clii eu versuri de 8 ~i 7 silabe eu forma stro fied (lin doua rtndnri A,A variat, B.Bk, sau trei rlnduri AI A variat 1, B1. ~t chiar din 4 rinduri A 1, B" C I, Dl' completAri dese de 51 laM "maL lao lao dorule. interjecUe specifiea genului ~i 70nci .. 11 el JI, pseudorefrenul, apoi influenta directa a Oasului (in ex. 82 Dantu} colacilor cu inceputul cararteristic "Ai, tu rail" Situatia este asUizi tn znna cercetl:lt~ TI'ult schimbaUL tn proce~ul de indus tridlizare, de transformclre a siltului. disa toda se face 1,>i ell tinerl din alt~ 'lOna si In acest caz au loc mutatE functionalc. !;ii tn cercmonialul de lluntiJ, care de requld 5e face la Caminul culblral. cantine, -fabrici, sau in eeJ mal bun caz Tn sat la casl! mire lui ~i a miresei. Spectacolul nuntii, a~a cum am v1:'\.zut. este transnus sl scenic nnde ('st" simplifieat pentru a-I rpdure tn timp si AsUel prime~tf' eu totu1 alte semni HeatH: jocul miresei care odinioara. a fost joe ceremonial. acuma este ioe n" dh'Nti<; ment si virtuo'litatc, dntecul gainii (''''tf' inc de rli"tracti(l "it spectaroL
Cd:'>d,

ohi~nuitelc

5. Repertorlul de InmOrmintare
R'pertoriul funehru, aHHuri de colinde si horea eu noduri, pare cel maj apropiat de lumea IDeeputurilor folclorice maramure~e ne, prin arhaismul slin si mai eu seallla prin

caracterul sou conservator, mai aent de cit 1a ,11k speeii ritnuIG, datoriUi puternicei forte a traditiei. .\mestecul ritmurilor hi nare ~i ternare inrlld(>~ te ritmica bocetului maramure5can eu cea anticd ~l medievaHL nnde i1cestamcsh'c or/] normal. Brailoiu disociilza pentru prima delta cele dona moth"e componenle ale inmoTmintarii. care Ie lntilnim !;>i ill ZOllfl noastra--1l10ar tea J11 nunta si sub.;,titu;rca 11nui element prin nltuJ din ceTPlnoniile fmwrare. It ur 11liire~te v('chimea probabiHi P1'('( urn !:it HlS frin~j'rile in n:'pertoriul folclori(', Dc 18 bun incep'Jt se cere :;a prf'ciz~l1n Cel in ZOll [i d "em 0'" a facC' numai eu hocelul propriu zis intilnlt aid C'U denumireil "a S8 cinta", care C'ste f) Iampll tatie libera a rudeniHor ~i a celor apropiat[ sufletp.ste de eel disparut ,,0 rev(ll'snre melodic~ a pdrerii de rliu" I Briiiloiu). Gfisim mai multe tipuri ~i feluri de mo lodii dE'o~)('bite dupa oeaziilf' de dntut: -- (lupa tinerL fatti, fecior. .\ici ni ~ pa rt' intE'rescmt c('remonialul dt'sfasuriirii suh forma moarte-nunta, La {Jct'asta ('aieuori" gasim boccte $1 versuri Ia 0 granita de in terferenta eu horea propriu-zisil. - dupa biltrfni: mama, tata, soncra. 50 (ru, hocetuI propriu-zis si m elodii vocale eu curactN ritua1. - dupa fratL surori, veri. vere, matu~i, unche;;L La fel avem bocctr' Si melodii eu ('Brader ritual. Bartok Imparte hoceteJe in dona subgrupe dl.lp~ tineri 5i b~trini. Astfel, anrma com pozitorul, "fiecare com una cunoaste doua feluri cfe bocde care stnt limitato dr' virsia stabilita de popor sau daed aceasta grani Hi e stabiliUI de dlscitorif', nn a putut fi a flat; aceste dnb~cc slnt dntiltC' nll'TIEd de femei ~i in maioritatea cazurilordo rudenii If> l11ortului". Noi am idf'ntiflcat 0 gama co va mai mare de melodii privind repertoriul de lnmorl111ntare: in primul rInd rlupa oea 'lia tif' (in tat ~i 111 al c1.oilea rind melodii10 ('u raracter rtf" ritual. tn :rvfaramure~ nu c,;"tli bocitoorc pHHite. Boc0se rudele a pr()plute ale mortu1ui. Tntindcrea melodica a bocptelor pste de la un rind melodic la 4 rillduri. de la 0 simpli'i improvizatie carf' no <luce 1a horea lunati. 1a 4 rinduri intr-o mt> lodie masurata, Ec;tr> Si aceasta 0 dovada de evolutie. Versul e;;to de numai 7 silabe, anncP1'lel('. interject1iJe ~;i completarile de "i1"he Jipsesc aid ('11 d('sdvfrsire, lJU exis ta refren, jar rindurile de obicei Sf' rel)i,tfi. Scara de::: lntilnitli e.,te urma Loarea, (ex. 26).

::;::;'-1:, ~ "':':L:'" l:...;.tr L= ':':-::~

- ....
..

,-'"';;

r,,~

l:'"

::.

-,

~,,:":;

.
t:

:'.=

"
'

= .;
-:,

...

-:.- - -.:,

...

-1 :: - - _

"a

=~-..:

'-:::,..~::

Se observl!\ dar aceea;;i scara eomuna eu horea lungt'l, earaeterstIca de secunda ma rita ~i pre'lenta pentatoniei caracteristica.

De altfel, si Bart6k gascste il'oa r;f' man" apropiere intre aceste doua ca tegorii de productiL tw'\'t ilfirmi'l ,('ontin de fa!)t nn

.'51

---~

~. t de ?:nicei

~or bi tE-tului :evaIa,

tel ceh~ ',i~ltariL

- moar
'cment
[l

ur

!:il r(Is

, 1a bun 7'~'"(i a
:l~'opriu

, dnta". 'nutor ~i :!isparut.


~" r~u"

de

InC

'htnt: --i <;e pa


rMii sub

'uieqori0 ~a de in '"era. so L vocale

: matu~i, lclodii eu subgrupe rmii com 'Ste doua 0" vir:::.la :;:a grani l'ltUt fi 5 :-:1 "H>.i de e ruclcmH gaPJ8. ce epertoriul 4 UPd oca melodiilp mTe$ nu udele a ffielodica 'Jodic Ia 4,
ie carC' ne

!:1tr-o me o dovadil. i 7 silabe, eta rile de nu exis se repetR. )area. (ex.

r;c mare

t"90rii de

fart

flU

:nai variante a unei singure melodii" $i Ie lrupeaza intr-o singura grupa. AliHuri de structurile strict minore stau in bocetul :naramure$ean $i altele care ramin numai :a un pentacord ori tricord de multe ori eu ::-aracteristici majore. Repertoriul de inmormintare cuprinde 4 -ategorii din totalul de 61 de piese culese :e noL Bocetele propriu-zise (45 de piese) cu :.~(\fil melodic descendent care evolueaza ~.~ Ia simplul recitativ pe un sunet (ex. 109) :.::. i confera din nou provenienta din horea :.: noduri de la care a disparut "gijiiturile" :J)i la bitonie (ex. 110. 111, 112), evoluind .:: doua rinduri melodice. Exemplul 138 -::intecul ciumei" - ni se pare cel mai in :';:'::-,,5ant din mai multe rinduri melodice -:::-de interfE'renta horei lungi cu bocetul ,>? cea mai evidenta. - A doua categoric sint melodiile de :.:':et cu curacteristici de ritual (ex. 139 .~, cu profil melodic boltit, incadrabile in =~5Ura !;Ii ca 0 remarca interesanta in rit =::: giusto Ieganat de 6/B (ex. 141, 142). - A treia categorie ar forma-o ver!;luri . =- creatiile semiculte pe melodii de influ "-.~ a:mseana, dar eX. 149 este veritabilul : - >:'C propriu-zis "Mocirita eu trifoi", - A patra categorie 0 formeaza melo : ' :~strumentale din trimbUil sau cetera -!'~ i::-:,ita clar melodica din cinteeele ritu r> sau din bocete. (Ex. 150-154). -: :)Ic1orul nostru obiceiurile in legatu . . ..: ~oartea s-au pastrat mai lllUlt dedt ee =-:-::: obiceiuri, legate de viata omului, :-:-:.: :-. te ~i practici stravechi, mistice, ante -,~-!.-e cestinismului. Este interesant de .::: :3. in cele irei nopti de priveghi, eei '\'~ :. !a Cdsa mortului, joaca jocuri dis ::-:".' ';e. dnta "de jele", "din fluier", "din -~~.:::' mai nOu torogoata, joaca carti, r~-i": ::::l~ninca!;li discuta treburi curente. La : - -:-:::i se petrece, ded Intr-un anumit feI. .. "'-._ :::.:>trecerii fiind nu numai de a alun .~.!. 3: ..... -.11 celor veniU s11 privegheze, ci si :;t :;~-::('le in cadrul ceremonialului de ~:-:.,:: momentul de desparUre de eel 1:, ... \~Jartea- nunta la tineri S0 face cu :;:egari, Hlutari. ospat !';ii hori. cununa ~.:. ...::-,ta. obiceiu viu tntilnit inca pe va '.. ~ :::: ;:~.1lui $i ~Iarei. Aici melodiile eu ca . :s:...- ~~.: :-:tl:aI siat cele !ncadrabile in miisn ": c ' : ' ::o'ele stnt preluate din horea propriu . ..: '" intNferenta ell aceasta. . -:. :~.:_ ciumei ne-a suscitat Ull inLeres ~'': . r:"oarp(,c cl provine de Ia (pide %:..! "'., ':. :nd ahatuta asupra ?l-faramure-,n ~ :1~.~~ 1816-1819. intrpbatu. infor !!I' -=,',::.:-:: C')vaci Maria din satuI Brpb, in --cc-:.~ 2'3 de ani. de la cine I-a invatat. '",'; "'e ;a mama care stie de la stra ~ ,-:' :. :cre a murit in virsta de 125 rI" 'i'!:". ~ :1.- -.::atii1 '\faramnrf>$111ui istoric a cu ~mi:::i'-:-:' : ::: 'J;ir: cloua epidemii de lungli du

rata de duma !;Ii a pastrat 0 ,,('aIllii rle ere clinle ~i povesti in legatura ell ciuma. In fonnatoarea Bud Titiana din Bude;;;ti in virsta de 70 de ani ne spune: "Ciuma era o femeie urUa eu mU$catura de dine care venea ~i ccrea de mincare". Demn de remarcat ca informatoarea ches tionatEi despre duma $i-a amintit ,,0 hore din batrini" care este 0 veritabiUi hore Cll noduri. Esle vorba de Boalu Voichitii cu noscuta in partea locului sub denumirea "Blestem de mama" ~i aid se observa in terferenta dintre bocet $i horea cu noduri. rntr-o serie de legende gasim versuri ca Hind horite si de Fata padurii, personaj mitologic, iar din investigatiile Iloastre ea Sd aflam $i glasul sau horea fctei padurii, nu am putut gasi eeva edificator, doar ba trina Gasie de pe Laz de 80 de ani din Po iana Botizei a inceput a ingaima cite-o secvE:'nta din noduri dupa cure s-a oprit. In til;:rim $i ritualul fara meloclie "ca..ma <;>a ciumei It, "Camasa se Hicea de 7 fete sau 7 femei vaduve intr-o singurii noapte. [Ie lrebuiau sa toarca, sa tasa, sa croiasca <,;i sa cOusa 0 eama$d din cinepi:i. 0 spaJau tnconjurind epoi satul pina 5e aduna trei hotme, acolo faceau un foc din 7 csente de ll'mn $i cama!;la era imbracata pc un par. Tn bocetul ciumei este yorba despre un tinar mort de duma. Consideram ca era $i nume Ie lui, dar Cu timpul textul S'U indepartat de la descriptia cancreta a imprejurarilor mortH. numele mortului s-a pierdut l?i a fost inlocuit printr-un termen general -. ii narul-feciorul. Materialul S0nor la bocetul 131 /I,.B cst!? un triton minor arpegiat (Mi-Sol-Si) ia1' la r:ele de la nr. 139 S1 140 sint un pentarl)rd minor, ultimul avind tn"apta a patra cromaU 'lat suitor gen caracter1stir:. Structura ar hib~ctonica este cea a strofei din doua Silll palru rinduri, iar raportul iniervalistic al ce'lurilor interioare ~i finale estc de 3-1 sau 2-1. b) CICLUL MUNCH ~l S"\RBATORIlOR DE PESTE AN 1. Datinile sarbatorilor de la.md .- C ,\Hnuel~ Colinda Iaica j)are 511 se n rr.::'.,trins in zona Maramure$ului incz] mai d('!llult fa dnd lac celei culte introdllse de. f'j('l'l'1. Cepa ce fl Dublicat 'in domenIul colindelor inainte Tit Bud (1908) f:ste cu totul nesem nificativ. Acosta' aduce 17 colinde din care 9 lake. 2 apocrifr.' si 6 religioasc CArc n'" dau 0 imagine asupra repertorinJui de Ia sfir$itul secolului trecut. In colectia celor dona Yl)lume a lui loan Birlp(l (! r'2'~i (f~lSi ". hine rc;)rezen\.at capitolul coli.mk. Din ":1,' .1~ dp piese 18 sint apocrifE', 8 laice si 6 )'i,'. ligioase propriu-zis\:', eeea ce oglinde)te <::1.:

Ldelitate structura rcpertoriuJui mcramure:;;ean. Colindele din colectia Bar tok sht grupate dupa criteriile impuse ex clusiv de continutul literar. }\stfel desavir se:;;te vethea grupare stabilita de 'Marh~nes en, distingind trei cat(~gorii mad: texte lumE'~ti, texte eu (on\inut lumesc ~i eu in truziuni reliuiodse 5i h'xte religioase. eru parea estc cea mai indicaHi pentru colin dele romane:;;tL unde intrepatrundered cle mentelor lake :;;1 religioase este un feno men caracteristic :;;i inca destul de viu, a poi stabileste 9 grupe, iar dupa modelul ce lei muzkalp distinge 32 de subgrupc tema tke. Chiar in calindele en texte reli9ioase, Noii sacrE sint umanizati si 10calizatL ele mentele bibliee si personajele sint facute maramure$ene. Alaturi gasim $i tematica primnlui razboi mondial ca tn colinda "Trei pastori se lntflnir8". Metrul si ritmul co lindelor din zona este variat de la cere ne incadrabile in masura unde avem de-a face cu influenta directa a doil1elor neao!;i ma ramure~ene, disparind nodurile ajunse la rit mul de 6/8 gillstO silabic (10 colinde in co lectie), Ritmui colbielor C~l0 ])refac('f0.a unni tempo gil1st n In rubiJln, rifmul nnw nar este iambul optimea + patrime<l largit

c-= ~ :U:d

prill pun, til ."i .. maSUld de 6'8 sau

J
~

,1'1

.,h .',

jp

}; J
~
!

~i., ceea ce dove

deste 0 asemanarp ',:'lditc:] en ritmul punc tat aJ stilului vechi Si nou maghiar in ma sura de 4/4
<P'

f/!/'

fill .

T re b' sa remarcam me -

de la bun lnceput ea 0 oh!rsic' cOl11nDii este cu neputinta pe de 0 parte fiindc;j insu;;iri Ie melodiilor de colinda slnt dlferite de cele ale melodiilor respective maghiare Si apoi fiinddi <lcest rHm nu are in colinde aproa pe deloe forma pnnetata. MelodiiJe colindelor prefera in genere modurile biserice$ti precum si alte moduri arhaice sau orientale. Seara pentatonica nu paate fi imprumutata din lI1uzica Dopuldfii Illaghiara ell care colind<>le nu i1U df' aHf(~ 1 nki-un fel de inriurire. ;-\m \'azut ca pen tatonia are (1 alta origine si 0 arie gcogra fica de raspindire mai marp SI este spe cificd si Maramuref;mlui. ' Intonarea nnor trepte este tntotdeauna tempewta in cinteeel(' de stea carf', unelr~. slut (IC' origine sr'mkulta, \lelodia pste 11(' despi'irtitd de t('xtul iar in colin001p lu me!;>ti rlin :vfaramnrc5 se poate 1ntlwnla ea 0 melodie sa vehiculeze doud sau mid muHe texte !;ii, in primul rind, refrene adaptate la ocazia la care se dnUi "Sara de Craciun", .,An Nou fericit", "Sint Jon Ion", toate pe aceea$i colinda. Remarcam eli in general refrenele slnt legate de aceea~i melodie in zona. Spre deosebire de horea lunga cores

punzatoare in 1vlaramure~, Oa:;;, Olteni,, Bucovina, a diror patrundcri in zonele b vecinate pot fi nrmtirite 5i delimitate, cc, linda cu toatf" stratifiC'driIe ei in timp s-a raspindit in aUd perioada de timp decit doinf! prnpriu-zisa !;Oi a fost supusa fl\t"7" legi. RepertoriuJ clf' culinde ll1dralJlUrf:'~l'r.: este ill esenta un repertoriu de colinde ar delene~ti, eu mici difcrente :;;i particulari lat: ~pecifice locului. Am grupat colindele. putine 18 numar, fl: comparatie eu aIte zone, dupa caraderistl eile structurale ale unui tin de me10die i:: care se reliefeaza intotdeat~na 0 caracteris tica mai pregnanta care se manift>sta ca primordiala, aceasti:l estt' Iegata de contu rul melodic. modal ~i candental $i apoi d,: schema ritmica, Elementul structural c': mai pregnant, care are rolul primordial S1 care define!?te tipul, este mult mai lesnE' de depistat dedt elementele seclmdarc ca re definese subtlpuriIe. De aceea, ar Il u::: nonspns dupa parerea nO<lstra ruperea ope ratiei de apropicre a variantelor, de aeeea de definire a tipurilor J;ii a subtipurilor, de oareee conturarea tipului se obtine conco mitent eu apropierea variantelor. Caractc ristiea clem(~ntului structural primordial es tc acePCI di datorita intensiUitii pregnante i sale, el face sa se remarce inrudirea dintrf variantele apartinind unui tip dat indifp rent dad. celelalte elemente structurale se deosebesc total intre ele. Acest element pri mordial trebuie sa reiasa din examinarea melodiei, respectiv a strofei melodice in intregul ei. deoarece un singur rind melo dic sau un refren nu poate fi considerat ca un element definitoriu al unui tip. Am va zut tii refrenul poate Ii in multe cazuri di liUor. Amintim, de asemenea, colinda "Sub tufa de malin verde" pe care 0 gasim sub diferite variante ritmice $f melodice in loa ta Transilvania, Hunedoara, 0 parte a Ba natului :;;i Crb;;ana. Analizind "ariantele ob servihn di ele ne tnH}ti$eaZd ca prim elE~ ment structural, primordial, caracteristic. ti parul ritmic aldituit din safie urmat de doi spondei (ex. 27).

'.

.' ..1
:;',j
l

:lIP

:-.

lIIIlIlIIIII

..

J'"

'~1:11111111

!!~

,a p
aiiC

.'::.::1

:.:.:

an :

:~

1:'

lee
.,].,

.,

...

.,,

\It "';"lllplil dc ('o\inc]" r lJ idTqd lCllLltir 'y<;-: "La rO$u de n'isarit u an: urmatoarea schem1\ ritmica : :-: . .:.:
1
~

~J .J

~ !II:

.,

'"
#!

--.
#!

"

.,
ttl

.,,'
,
I

."

""

,..--...,

.,

::;,

r
\

Schema ritmica raminind constanta, struc tura modaUi ~i conturul melodic imbraca cele mai variate forme. Pregni.lnta schemei Ct :12-:~'

53 - - -

;Jlmin: reciproc conditionaUi de forma :::cestel collnde se datore!?te strofei de trei :nduri rnelodice. Arnintim <lid ~i un tilt tip (> colind(' in lIardmur(;'~ avind circulane mp Sod .argh in tot restuI Transilvuniei !?i chi(lf in dedt :;atl'l. tard prin prelucnirile cornIe ale lui d f11ior =. Popovid ~i Illirion Coci!?iu. Este acel re u]"e<;;cn' :ren cunoscut "Ziurel de ziua oJ. ,:lde ar :\lurea majoritate a variantelor maramu u;arit~lti ~e~ene au in loc de refrene propriu-zise 2gulate, pseudo rerrene. Inlocuirea refro lDlar, tn ..",lor eu pseudo refrene, dupa parerea noas Icteristi ::d, Hste un procedeu local de intregire a ,lodie in )lilldelor in stilul maramure!?ean. lvlai raeteris :;:egnant se observa acest fenomen la ho festa Cd ~:le vocale de dans !?i cintecele de masa. r:> contu :::.e pare di pini'i prin anul 1900 cetde de apoi de )lindatori din zona erau insotlti de fluier ,ral ('pj :ri cimpoiu. Mai tirziu !1i astazi se colinda ordial !?i ~..1 genere vocal. De!?i se dnta in grup, co ,ai lesne ~.:::da este colindata Ia unison; melodia ~dare ca~ :;"te in general silabica; forma strofica de ar 11 un ~ rinduri pe versuri heptasilabice, scarHe 'rea ope <:It variate, multe se bazeaza pc tetracord de aeeea .,. pE,ntacorcl. llltre ri tmul colindelor locd .rilor. de $i rltmul unor hori sau jocuri llldfi:dllU le conco:c:"~l~l1e, exista 0 asemanare izbitoare ceea Caracte :e 11(' face sa presupunem originea $i fOIl ordia1 es :ul cornun a horei lungi !?i ca mdi demult ,::-egnant el )liudele puteau fl ~l dansate. rea dintre c:t imIne Unele colinde Cll tema vinatoreasca au cturale se ::jUll:> prinlr-o repartizdre <1 repertoriiin( in ?ment pri .ategorii sodale a~a zise colinde prC!iesio s:aminarea .:.::,le. Ele Sf' mai dnta vinatorilor amatori >lodice in :'E:.l chiar braconierilor. La 0 cercetare mai ind melo :.::nti.i a textelor colindelor !1i mai ales a lsiderat Cd ,,:~Q.rilor care se fac la obkeiurile de Anul p. Am vu :--':ou, se constata dl uu erau numai uran eazuri di :e lJel!?ug !;ii buna stare, ci !;ii urari pentru linda "Sub :::toiuele disatorii. Am gasit muIte apro gasirn sub :;ieri melodice !?i in primul rind de text 1n lice in toa ::e veehiul dntec mineresc !?i colinda. Deci arte a Ba .::terferenta dintre genuri poate duce la \) :::himbare de functie !?i chiar la schimba 'iantelo 013 prim ele ~:a rostului genului. :teristic. ti Funetia colindelor nu a fost imuabila ci urmat de G fost supusa !1i aid procesului general de ':".-olulie a folclorului. In formele stravecbi )lindele au avut in mod indiscutabil func :.0 de urare $1 de felicitare iar peste acest ., : ::ld s-a interpus fondul religios la unele. i 11 cul:ltiC' S:ergerea functiei stravechi a dus la 0 .:ea schema <himbare a rostului genului !1i a pennis sa :,:.trunda alaturi d.: urarilo vechi 0 serie :e elemente noi. In general accentul ca 1... z:.:1d pe frumos, colindele au i('~it din limi~ :21e sintetismului primitiv al situatiilor ~i :.u intrat in dompniui artei !;ii in conditiile :::tuale de viat8 schimbared functiei (olin >lor merge mai departe. Altadata fard in .: :,:ala invocatia facea parte integrantd din ')linda ~i era determinata de fUllctia ei. ;tant&, struc :rai tirziu, odaUi Cu schimMrile de fune: C,' Imbraca :." care au intervenit in obiceiurile ('olin "," a schemei .:atului printre inYocatii au putut ptHrunde

Jltenia, ~ele In ltc, co'

..

...

l;ii vorsuri straine dl> roslurile de urare, aceasta eu aUt mai mult ell cit dupii cum a observat $i Bela Bartok aici sint r:lai des \e'gale de me'lodie c1ecil de t('xt. De$i nn bint prc~a multe la numar, colill dele lumt'!;lti 5dU laice din ~\lar<iInure~ul is toric au un continut pro fund UIndll, ()giin dind aspecle ale vietii moro:;;anuiui cu ocu palille sale milenare, ca spre exemplu eu pastoritul. Ata!?amentul taranilor fata de animalele domestice !?i foloasele lor se des prind din mai multe colillde. Foarte des apare motinll mioritic in mal multe vari ante a baladei ,,\1iorita", Agricultura ' ocupatie prindpala a taranilor maramure !?eni in colinda "Cei trei pastori". In melo dia din comuna Birsana de Ia informatorul Ungureanu Petru de 65 de ani este con damnat chiar razboiul eu toate ororile lui. Indeletnicirilc casnice obi~;muite ale taran cilor noastre, practicate in noptile lungi de iama. precum !;>i dragostea fetelor fata de iubit se regasesc in colinda "Sub un corci de mi'ilin verde" ; sosirea primtiverii in colindul ,,)'Ioartea bate-o pustiu". Pntem, tie ilSeml"l1ca, desprinde asp<..'ctul \'lL'tii so dale de odinioara, e;:.:ploatarea grf:!u :;;i crunta a cclor saraci nevoi~i sa slugareas ca la bocotanii satelor in "M~o bagat sluga la capre". Alta tema in colinde este haidu cia. Amilltim aid cele trei variante "Colin dele lui Pintea", apoi vinatoarea - "Min dru-~i rage un cerb in codru". Prin unele sate c(l Fere!;iti, BrebL Sirbi, circuli! colin de care S8 aseamana muIt cn horile de lu me ca text. Am intilnit llici un refren de coJind ca: "lung dor cn m-a ajulls, lumea me !?i tot a~i be" ne-amintesc clar de hori Ie de petrecere. Intreaga tematidi amintit[l din punct de vedere muzical sint variante notate in prezenta lucrare. Amintim de asemenea ca am gasH pe aceea!?i meloclie 9-12 variante. Cercetarile au aratat ca doua dintre co lindele din zona: "Lupta yoinicului eu leul", "Na~terea lui Isus din piatra", ~i un descintec Ia "matrici" sint mO$teniri direc te din croatia latina populara sau din epo ca de formare a poporului roman. Numa rul lor este cu siguranta mult mai mare. Exista indicii potrivit carora unele din ri turile, miturile !?i credintele maramure~eni lor ca ~i 0 seama de plemenle de baza din sfer a muzicii ~i a clansurilor popu Ian> 1$i au obir)ia in traditia ducilor Hbert. Oricum colindele, baladele, horUe chiar co apar 111 sfera obiceiurilor ~i care sInt indircate de rituri !;ii mituri stravechi. evoe,! 0 epocE! ar haica situata de dineolo de aeeea care ne-o InHiti!;ieaza primele izvoare scrise din zona. Miorita cu functia de colinda circula in special in jumatatea de nord a Transilva niei. In general se camcterizoaza prin con centrarea epicului, dialogare dramatica !;ii abruptu. folosirea grainlui dialectal $i a

...

51

terminologiei etnograiice pastore~ti, precum ~i foJosirea mC'trica a Y6rsurilor de 7 sHa be. in zOlla de care lle oeupam colinda are mal multc denumiri "Corinda pacuraruIui", "T1'1 pacurarei", "r.largu-l1i margot. Dupa 0 cercetare I',;tiinWica in uitimii ani se cinta in mai mulle variante ~i ehiar in citeva fragmente de variante. Me10diile din Iu crare, legate de c:olinda-balada. sint in nu m~r de S eu 0 gama variata, lncepind de la structurile modale antiee, 1a horile cu noduri la bocete, la horHe de lume l1i la cde cu influenld rcligioasa. :tvIiorita-colin da l~i pastreazu elementele epiee precum l?i caracterul festival melodiei eu caracter boWL Exemplarul culcs la Botiza poate fi con sideHlt cel mai arhaic atit Cd text ~i Cd melodic. Are numai un singur episod de baza, acela al "Testamentului" urmat de Ull dialog dintre oi ~i pacurar dupa moartea acestuia. Melodia de~i nu-~i mai pastreaza canlCterul viu am gasit-o totu~i cintata nu mai de batrini ~i in alte localitati (leud, Bogdan \roda, 'V aleni, Bude~tir Breb l1i Ma ra). Un aIt tip ori varianta ar fi Nliorita din BreiJ culcasa in 1971. Structura epica a co liadei are concentrate cele 4 episoade ale baladei cu mentlunea Cd primul episod al "Oi\:ei lldzdravanc" este inloeuit eu eel al trimbitei ntizdrdvane, fapt care a constituit categoric tipul colindei din Breb. A~a cum am <1ratat 111 capitolul respectiv trimbita ala.turi de fluier sint instrumentele de baza. 1a pacurarii maramurel',;eni, instrumentele muzicale cu care ei cinta pe virfuri de munti alaturi de oi ~i cu. care comunica de 1a departari anumite semnale, stari de fapt din viata pastorala numite simbolic "La trimbita, - foga~uri" iar intreruperile me lodiei 5e numesc "eadcnte" sint denumiri din popor. Moro!;lanul este taietor de lemne. Pentru el lemnul este considerat ca ceva sacru (e xemplu "Horea bradului cind il taie, din el face case, porti, biserici, icoane, a Hi.eut l?i trimbite. fluiere ~i ma~ti. Dadi in coUnda a inlocuit oita nazdravana cu trimbita. iz voarele aC(~stei schimbari structural por nesc ointr-o conceptie autohtona a stramo !;Iilor maramure~eni. de la triburile libere da cice care au populat aceste meleagurL Melo dia variantei din Breb seamana cu eea din BoUza avind ca structura modala cadenta dorica ~i in plus fata de cea din BoUza un final dl' exprimare mai larga eu revenire pe iundmr..eLtala ceruta de contemporane itate, CO:"lcluzio:larn: Miorita, colindl1 prin structura sa melodica I',;i textuaIa particula ra existentti in Maramure~, are legaturi strinse eu bulada arhietipului Ruso-Alec sandrL S-a nas(ut eu certitudine pe pamint maramure~ean. Ea s-a perpetual de la stru mOl',;ii dad libori pastrind ca element de
U

simbol acea monurnentaUi seninatate in fa la mortii, moartea-nuntl'l intilnita ~i asta'L in ceremonial de inmormintare la tineri apoi acea filozofie universala de inmormin tare 'n mijlocul naturH de unde am ve nit ~i dC' integrar(') in circnit111 etem al as trelor, pwcurn !;Ii pagina credin1a de a mul tumi pe zeul 7amolxes printr-o jertfa uma na urunc:indu-l "intre tepu~e". Nu inUmpl2 tor ,,:!\1iorita"-balada are puncte asemana toare eu Miorita-colinda din Maramurel?. Aceasta inseamna ca inceputurile ei au iz vorit dintr-o perioada cind limba stravech.' a substratului Rutohton nu incepuse sa so? ramifice dialcctele daco-romfm. istroroman. meglenoroman ~i aroman. Miorita-colin<l~ prin caracterul sau laic ~i Illmesc, prin ca racteristicile melodice se cinta eu prilejul sarMtorii sosirii primaverii !;Ii a cre!;lterii vegetatiei. In perioada sarbatorilor dionisi ace Anul Nou era la 1 martie. Mai tirziu a fost adusa de biserica Sd se desfa!?oarp cu ocazia na!;lterii. lu:;u!ji \"ersurile de inee put la }.liorita spun acest lucru: Sus la verdele de munte, La iarba pina-n genuu che. Inlocuirea oitei nazdravane eu trimbitd nazdrayana, este 0 construclie negre:;;it ma ramure!;leanll, iar varianta din satul Brpb eu 0 structura de balada nu a putut fi in fluentata de tipul 'i:r1nc('an. Evolutia de 1<1 colinda stramo,?edsca la balada estp Ull proces specific al creatiei populare mara
mure~ene.

.l.

.....

Din punet de vedere muzical Miorita-co


linda are trasaturi care tin de stilul vechi
saltul initial de evinta, slructura moda
Hi. hexacord doric eu substrat pentatonic:;;i forma A-B-R. Asemanarea trasaturilor stilistlce ~i compozitionale ale colindelor cu a horilor de nunta, a bocetelor l1i chlar a horilor locale mai vechi tradeaza ipoteza originii comune dintr-un vechi fond unitar - horea lunga care s-a difeH'ntiat ~i cli versificat in decursul vremurilor. Profesoaru Emilia Comi~el sustine ci:i fondul
actual de colinda din Maramure~ face parte
dintr-un stU mai nOll eu ritm lilrgit, tem
poul rarit ~i uneori taraganat, Tubato, me
lodia are caracter melismatic, fraza desfa
~urindu-se indeosebl pe versuri octosilabi ce, iar forma arhitectonica ce dezvolta re frenele se reduce la ceea ce prive~te di mensiunea. AIaturi de scdrile arhaice se impun sdiri modale organizate ~i aiei prin alaturarea a doua tetracorduri. In acest stH nou care s-a nascut probabU in ultimele doua secole, melodiile, initial in giusto s1 labie. se structureaza intr-un sistem ritmic intermediar, contaminat eu sistemul distri butiv sau cu parlando rubato. Unele tra salnri melodice apropie stUUl nou al colin delor, de horile Jirice. Fata de reperto riul vechi, care cuprindea 50--60 de me lodii inrudite intr-un sat, repertoriul nou

... lI": _

... ...J'';;'

s_

.d

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...------- 65

este mai surde, h-!xtele mai HoI, religioase ori eu elemente religioase sint asociate structural :;;i cadental cu melodii de stH mai nou. 1n colinde exista 0 unitate indiscutabilct 111trc profem ~i sacru. Gre~im dadi nu ob servi1m latura care Ie unifica. Mircea EIia de denumc!?te aCQasta unitate, A merge unidimensional, a rupe legatura care se realizeaza intre profan ~i sacru in colinde (sacru nefiind ~i nu trehuie considerat ne upault misticul sau cunul, ci considerat ca o (;el 0 asplri:ltie a taranului de d ataca ~i absolutul) atunci dnd intr-un co lind maramurc!?ean de 0 formula sacrala de cult inlruchipeaza absolutul p~ care 0 anu mild lllcntalitate I-a intcrzis omului de a-I pri \i, omul din popor creind in intregime ~i flU partial, dupa moddul unitar, a eau tat !?i aeeasta cale spre absolut considerind cd. profanul, laicul, viata lui estc 0 realita tt: pamintcasea, considcrind di este ne\'oie ~i de 0 alta reamate care depa~e~te reali tatea paminteasca, adica realitatea sacra la. Dc aeeea credem Cd trebuic sa glndim colindele ca un tot unitar inlre sacru ~i profan. ::Vlodul in care colinduI romanesc din Maramure~ reu~e!?te sa sacralizeze 0 rea1itate destul de materinIa. pe care colin dul prin incfabiluI sau ~i ell pulerea de ~atrundere met(i.forieii, de personificare ~i ;nitizare Hueorl, de Inntczic creatodf(', tre co in tc',rimul de dincol0 !?i gtisim acea con fluent8 intre pamint ~i univers, intre pro ian ~i SdCru. Colindul reprezinta aid cea :..:wi veche in tfUchipare a unei spiritualitati ;;, ceea ce prive;;te cinlecul et~remonial, pentru Cd horea lunga nu era Iegata de un .::.eremonial. In ccle 12 zile ale calendelor, ia eolinde yin incorporate prima vlrsta a ;)rnemm, paleoliticul, ~i cn marturie se ;Jodte lua "vlnatoaxea de eetb", primele in d0letniciri ale omenirii, avind acest cadru general de referinta a colindului intelegem ~i un aIt aspect ~i anume descoperirea in aceste creatii nescrise acel cod al maramu re:;;eanului, descoperim 0 eontinuitate na tionala romil.l1eaSCd ~i 0 dainuire d noas :ra peste veacuri. Elementele pCigine in colinde sint indiscutabile de origine traciea ~i geto-dacica, iar alte elemente pagine corespund in realitale unei structuri spe -::lfice societatii romane~ti, aeeea de a g8si :nodalitatea de integrare in cosmos ~i nu de rupere de acest cosmos, de a gasi acele :''1odalitati cosmice de referinta asupra tu :Liror elementelor din colinda, Tot ce osle in codul nescris al viptli, de Hi colinde la descintece :;;i hore de Iume, do " 0 vitalitate in timp ~i din aeest :mnct de vedere sintcrn superiori altor po :,oare, ~i nu din faptul di la 0 anumita da Ui. au fost declarate saturnalele, ci faptul :Ci existam inca anterior eu elemente clare

," in fa ,; asUizi tineri, normin 1m ve ::l al as ~ a mul fa uma 1 tlmpli:i -emlma 'l.mure!?.. i au iz :-ctycchp e sa s(~ )roman, -colinda )fin ca prilejul : re!?terii dionisi ,i tirzlu ;fa!?oare !e inceSus lil genun

care ddinesc spiritualitatea romaneascd.. l;ii ace::.tea fae trimitere la intelegerea dai nuirH noastre Cd neam, ca popor, ca exis tenta, ea natiuTle ~i ca specific national pe aceste meleaguri. 2. Repertoriul pastoresc Pastoritul in r..Jaramure~ a cunoscut 0 dezvollare deosebitCi ~i cum estc Eresc ,He ~i un repertoriu bogat ~i varlat. Inslrumen tele ciobanilor, Lrimbita ~i fluieru: au im pus ~i un repertoriu ca atare, pe carr~ Bar tok nu I-a inglobat intr-o categorie <iparte r de~i il sesizeaza. ~i il transcrie. Din melodii care au luat na~tere in lumea oieritului din Maramure~ el a eules felurlte semnale ~i cilllece pastoreliti. Cintece de acest gen .'lint raspindite in toate tinuturile ~i formeaza 0 specificitate romaneascd de origine foarte veche. Ele sint neClllloscuie in folclorul maghiar. Cre at in nemijlocita legalurcl eu munea de toa te zilele a eiobanUor maramure~eni, reper toriul lor muzical cuprinde 0 seama de me lodii provenite din cele vocale eu un ambi tus nu prea mare, din diferite instrumente specifiee ciobanitului; trimbita, fluieruI. In tre melodille cuIese de noi 5e afla ~i une Ie a caror intele5 stravechi Cll functie ma gico-rituala ~i-a pierdut eu trecerea timpu lui aceasta functie in sf'l1sul strict al cu vlntului, melodia pustrind totu!iii ca[Llc turis tici de ritual, ea: "De dat oile; dupa strun ga", /tCind se mulg oile", "Porneala oHor". Sint melodii simple din motive melodice sHirultor repetate, luah" clar din horea lun gl1 ca ni~te adevarate incantatH sonore, pastrate peste timp. 0 importanta catego rie de cintari ciobane~ti in zona, elc~ pot fi denumite "ale drumului", petree turmele de oi in pelldularea lor de la deal la munte ~i invers, ori de la Hrla spre pafjiune: melo dii, ca: "Porneala oHor", "Cind marg oile in munte", ..Cu oile la pascut", "Cind sco bor oile din munte", "Cind stai cu oile". Melodiile drumului ca ~i a pascutului sint \"t:;1chile hori doinite provenitc din doi na maramure~eanaf recent cintece propriu zise eu ritm ~i mi~care mai libera, bogat or namentate. Le caracterizeaza sunul larg al frazelor ~i desele repetari ale formulelor melodice care Ie alcatuiesc, la care Ii se adaoga cintecele semnal din trimbita, "Cot codacul porcilor", "Intorsul oilor" (vezi ex. 213--215). Ceea ce caracterizeaza mai pre sus de arice asemenea creatii muzicaIe es te faptul ca ele prea putin au functia de divertisment, (eventual cintatul cu fluierul pe ima~) functia lor este precumpanitor uti litarista care ne duce cu siguranta la ceea ce au fost odioioara: cintece rituale. Intreg repertoriul pastoresc eules de noi sub nr, 203--221 il putem c1asifica in patru mari categorii:

:rimbitll '~it ma II Brf'b .t fi in a de ld te un , wara

rita-co l vechi moda ,tonic ~i aturilor :0lOr cu chidr a ipoteza I unitar


~i

It

tli-

iondul e parte t, tem ~o, me desfa osilabi )lta re ;te di ~ce se lei prin ::est stil lltimele 15to 5i ritmic distri ~le tra , colin eperto le me 11 nOll

I:'

,
-- instrumentale din trimhita cu carac teristici de ritual: dup(~ di~numire "Chemarea oilor". "AnU!l1nl ci0banilor", IIDe-adunat o;le la strunga" pte. : -- din cetera. ex. 220-225, IIJocui oilor", "Cind stal eu oile". Aid repertoriul este de divertisment ; - din cetera ex 120-225, "J oeul oilor", "Cind ~i-o pierdut. ~i-o a(lat dobanul oi Il~U (part0a a It-a f~st(' 0 melodie d(~ joe cu strigaturi ehiar), "A oilor", "Joeul oHor", mdodii care flduc a caracteristidi de ritu
al;

munte", "La Sinld '\itirie :t-.ldre", (care esle


o veritabWl hore eu noduri) :

,"oeale, care in deeursul timpurilor au 8YUt un caracler cNcmonial !;ii care ~i-au schimbat eu timpul funetia ex,: "La sUnd dnd am plecat "Oile, oile", ,,'\,11rg oile in
H ,

- exemplul 221 din mlectia noastra "Cind ~i-a piNdu! ciobanul nile, cind ~i Ie-a U:'isit ciobanul oile" este ca p(~ste tot In tara un divNtisment programatic, Cll schema hine fixaEI, sesizata ~i de' Bartok. hitematic .\'-8. A redu sugesliv prllltr-o melodie de tipul doine1 lll(:ramUrE'~ene vechi, jelea peutru pierderea oilor. Este 0 veritabila hore lun . Uct instrumr'nt<ll,L Breda printro mdodie elf' joe eu sau fara strigaturi, iluzia gcisirii. Aceasta pste putem spune prototipul muzicli eu pro gram.

--

!.

"'il~I,,,

".:..

iI~.'"

:Ill

".

J.

~ ~.,'!"ll

"""''''---'''
.~'t!!"~"

...:.;..1
J!:

:::

II.

CINTECE EPICE -

B.I\LADE

;~L..-.:.

Aparute intre anii 1871---1879 in revistele "Familia !',il ,,$ezittoarea", productiile de balada, 43 la numar, ale lui Teodor T\1ih nea, nascut in Vah~a Stejarului, euprincl ~i clOUd bdlmie usHizi disparute: "Ghiralina ''. care nu 58 gase!',ite Intr-o forma apropiat<t in nici una din colectiilt~ de folclor mara U1urei'j0on. P,5te vorba de 0 varianta a bala dGi "Ilincnta Sandrulul" care_ cunoa~tp. 0 zon~i mai intinsa de raspindire. Cealaltti balada: ,,'['raian ~i Idrd" varianta Upic ma ramurqean~1, apropliHa rind la un punet de CCd cul0asd in 1920 dl" Tadw Papahagi, a Btlladei J,hlta Ctttanuta". In paginile acelora~i reviste, intw anii 1886-1887, Florian Danciu publica 57 de productii printre care ~i trei balade. Cea dintii este 0 "arianta a cunoscutei balade mitice "Soarele ~i luna" (N.b. 63) mai con centraUi. !?i aYlnd un deznodamint dUerit de a celorlalte variante maramure~ene. Ea re prezinta cea mai veche m<irlurie a acestei balade pe teritoriul tinutului de care ne oeupam. Eroul ei este ca ~i in varidnta din Vatra Dornei publieat de S, Florea Marian "un erai eu tare mare". .A doua bal<tda a lui Florian Daneiu ,,?vli reasa moarhi" este printre putilwle martu rii maramurefj>ene ce ne sfut cunoseute (8. 11. pag. 201 tip. 247); in sflri'jit ultima ba lada l1ln"elisUdi cunoscuta din aceasta pe rioada "Ledeul adevarat" (B. 11 pag, 204) l tip. 254) oste singura varianta maramure ~eana ee s-a publieat. Tot in aeeasta peri oada, sfir~itul veaeului al XIX-lea amintim pe Ganil Timi~, care printre altele ne da o balada pe tcm a "Boala felei ,j (B. 11 pag. 203 tip. 250) cme difera de celelalte publi cate ulterior (B. 151 pag. D9). nu numai sU lislic, ci ~i ca structura lllo~iyica ~i moti varL Printre ccle 16 poezii publicate in re vista "Familia" din anul 1889 (N.B.64) loan P. Coman da la iveala ~i doua halade "Pe
jJ

uliVi prin ora;;", care St~ ineadreaza tipului blestemului mamei ~i se intilnesc in toate ti nuturile romdne~ti (B. 11 pag. 21)0 tip. 2.i5-). In Mcm:nuurf:,? reapiUf' in toule c(JlE~ctiile de folclor publkatC' ulh:'rior CN1 de a doua ba lada "Celuit-o, celuit" (8.11 pag. 218 tip. E' clasica balad6 "Cel~ugul SciU Idtd
amdgitli riP tigi;l1li",

._~'_l~

::rL"':::i~"::::::.iII

":~~
.,..... ~J;..._
'",~hlo,

l:i.c.
-

JIIi. ".~w.

...;:.

Inca din primE-de numere, 1889 zimul "Gu linul,j din Bala Mare publica in eoloanele sale numeroase produqii populare, dstfel iIWim in nr. 32 pag. l----l Balada haiduceas ci1 "Horea lui Pintea \'iteazu" aceasta re pf(~zinta in ordine cronologidi cea de a doua marturie a \wladei ('foului l1laramu re~ean. Intti ea fuspse culeasa in partile Aradului !?i a fost publicata dp Atanase ~lmin('scu (B. 178 pag, 109-115). Textul lui Mihutiu S8 apropie eel mai mult de eel ce ni I-a dat Pop Reteganul (B. 179) iata df' eele ale variantelor lui Tache Papahagi cuiese din aceea~i localltate (Berbel?ti). (B. 11. pag. 162 tip. 111). Unele publicatti ale Heroii (1889) insereaza doua balade nuve listice: "Dragostea" (logodnkU nefericiii) (8. 11 pag. 201 tip 246) ~i .. Andronin !;ii Ilea na" 0 creatie ciudala care amesteca ele mentul superstitios eu eel pastoresc din zona. !n eentrul baladei situindu-se dragos tea, anum !?i numele informatorului Teodor Pctreu~ din Botiza y!aramurefj. In "Lu minatorul" (1881) nr. .B) gasim balada "Cin teeul lui IC'na~elli culc's din partile Bise1'i eU Albe. Revista ilustrata II - 1889 nr; 2 pag. 30 publica ~i ea doua creatH din :'1ar matia "Cinteeul bradului", ~i ,,::\ioartea ndzdravdllului" aceasta din urma marcin-d inceputul aetivitiltii de culegator a lui Ale xandru Tiplea. Din coleetia lui Petru Biltiu j Dancu~ amin tim baladele "Horea Pirulinei, , ,THharului" ~i "Horea frunzei", Culegerile CC' s-au facut in ::\raramure~ plrHl la acHvitatea laborioasd a lui Alexan

~.,:.:

;::.JC;-.-:--.....::;

~.~

.~:'1 . .:::.1.
...;. .'
::tlL~':''' "

'::'1;.

C.

J~I,\

:nli.:, :.r::...:.:.
:ilIiI::. I

"",iiII'

)''''!:.

IlIE:...,lIll"",ijt

~i":IC

l~L;)!IJi_"::::""
,~;~i.

..

':3:...:Jl!Q:l'< , .3 Ile:J::a:;:i ,," r

--~-----.~~--,~.-,--

;.."

-.-1

--~-,-----""-

e ..,le

:lJ.

astra
d
~

$i

tot eu rt6k,

tipul "ntru

lun
sau pste pro

;pului lte ti
2~5).

.Be de

1a ba
8 tip. lata
,.Gu

,anele asUe! leeas :a re


h raH1U

Ie

ldrtile
anase
~exlul

le eel J fata lahugi i), (B. ii ale !.1 u\-e 'riciti) I Ilea ele din 'agos eodor ,.Lu
"Cin

liseri

nr:

~Iar~

)artea lrcIud

l Ale Biltiu
lin~i4J
mure~

exan

em Tiplea l1885-193B) scosesNa la lUllli 14 balade idf el pune deodaUl in circ:u :atie scrisa, 25 de piese apartinatodre aces :.?i spedi, ele cOllstituind un material deo 5ebit de valor05 peatru cunoa~t('rea tipuri .)[ baladei rolil~me!';'li, a formelor pdrlicula ~ .. ';i1 a circulatiei lor in acpst puut. Cnele ::'.:: ele: /I~fizdravanul", "Fata fPlelor" Slut ::0se uniee in bibliografid cinLecului nos "U batrinesc. nefiind atl~sti1te in 1,lC[-0 aIUi '.ou~une a tdrii. Cpa. dintii pare sa fi avut . tu5i 0 oarecare circulatie d(~ vreme co la cza baladei lui G. Co.';bue sUi "Draga ma ::.:.;" (N.B. :38). AIle balade din eolectia lui -=-: plea reprezinLa \ ariante ale U110r teme ra :-'::. "Fata cetinii" CUnOd';ite d~)ar doua vari _:~,e in colectiile noastre: una maramure o ;ana care, eu toate Cd d fost culeasa de ~~.)anul eu ciieva decenii inainte, estf~ lip ,:.d de 0 largEl respiratie epicd (N.B. 09); ,a;alta culeasa de invatiltorul Julin Bug ~~u din HOfljdu-~asaud (.:\'.B. 40). ,Rosman Crai" e unica varianta mara -_'~,e~eana a baladei "femeia ere<iillcioasa" 3.1) P.G. 217 tip 291). In sfir:;;it cele mai _'_:neroase slnl varidntel<,; unoi' ieme larg ~::splndite in folcloruI nostru, dar atesUi : .:::Li lllai vechi in evolutia lor poetiea ~i . ::desc in acela~i timp, prin expresin lor ;::::sticct, prin limbti ~i uncle localizdri geo :~:::fiee, 0 indplungatd existenta in fOIdo ',,:, mardmure~ean. in al doilea volum de : :-:zii lllaramure~ene ddunate din popor, .,I::ml in anul 1903, "Pot::zii populare din ,:::amure~H a lui Til Bud g8sim 16 bala ..:~ :lllvelistice. ,,\firele ill Robie" reprezin ~;:. unicd varianUI maramure~eand a bala :::~ numit8. de Amzulescu "Intemnitatul ~i '_c,ita" (B. 11 pag. 1!J8-199 tip. 243) iar J)6mna fugita de la barbat" (B. pag. 213 _ ~ .. pet. 11 tip. 288) ;;i "Tilharul" (B. 11 pag. .::_~ tip. 308) si11t ~i ele raritati in folelorul ::. ''''stei regiul1L Balada haiduceased "Pin \'iteazul" fusese DOtata anterior 0 sin _~c. data in ::-'-1aral1lure~ (N.B. 4l). "Horea _, \ili'; din aceeal1i eategorie vede aeum ~'8) pentm intiia oara lumina tiparului _:-.::rior publieindu-se inca doua variante 3. 151 pag. 111). "Cri~maritaU e 0 balada ~.:asea din care nu mai avem !lid a aWi =:::turie. Mentionam in sfir~it balada pas : :2d5ca "Horea lui Ion Berciu" ~i aeeasta ....::.. ~a deoareee, eea intitulata "Mortea lui = _:::.itru" din colectla lui loan Bfrlea {N.B. .,~. e diferita. Colectia T. Brediceanu eu :: ..:::de 0 singura balada, varianta pe care gasit-o ~i noi. Colectia Bartokiana nu a -. ,u., niei 0 ba1ada. ~. cche Papahagi in IUerarea sa IIGraiul ~i : ._;orul .0.Iaramure~ului" (1925), euprinde , : '! de balade din care une1e inedite (N.B. ..~ Oeupindu-se de balada, Papahagl m"'n '_: ~caz(1 unitatea ei sub raport tematic eu ba ..:,.:: din aIte regluni romane;>ti ~i lrlludirih~

0=

ell Lea <l ctltor popuaru din l1alcanic :;;i mediteranian. (B. 151 pag. 26). Explicatia a('Pstor inrudiri 50 gdse~t(" dupa opinia Sil fip in ,,5ub5tlat" fie in "iru dierih'" ee au dVUt 10.::: in cursu] timpului. In sen"ul f\1:estCl unele bal<tde illiH<1111Ure !;I('ne f(prezinta iradieri din sudui DunaI'iL Din punct df' \'('dprp IHuzical aratZlln din nou (( Ulh'l,' haJacle ::;i-all pd'>traL doar con Unutul litpl'ilr dar nu ~i eel muziull de fond. "\ici s-a Intil1lplat 0 adeyarata udaptabili tatC' 1a sp('!cifieul ~i filtrul s(,ver al Mara murC>~llluL Aceca~i balada 0 putem gasi eu o linie melodica putin diferWi in }..!aramu re1? fat a de Olte-nia, Muntenla "au Banat. Ca ~i horea lunga balada se bazeaza pe improvizatie, estc greu dQ detominat vc chinwa, dar pentru Cd ga::;im foarte mulle C'lel1lPllle comUIlf' chiar fraUlUente de hore lungb in baladp pulem concluziona eu eer tltudine provcnienta baladelor din ho red lung"1. Odata eu ('volutia tircdSctl a nenului in baladci se ohservd cum ge nul evolueaza sprc texte epice ~i mclodii cristalizate. In J\Iaralllure~ intBnlm asUizi doar relieve de balad~ CMe au fost la ori glue neao:;; tiirallP~tir eu un ambitus in ge neral mal rpstrins ~i care se inrudesc sau chim sint preluate din colillde. Ex. !\Hori ta. De observat ell mest gen in lOUd a fost intt'fprelat doar vtlc.:d $i rareori un inter mezzo muzledl din fJuier. Aceste elemen te atE!5ta 111 vechimea, eu mull fniJintpa apa ritipi viorii. Astazi Cd ill in BuC'ovina, ;\Joldovll :]i in l\Iaramurel;>. baladele sint tot mai rare. Tex tele epice Se cinta fif~ pc melodii de hore propriu zise. de stH vechi maramure~ean, fie hore mai noua ehiar in rHm giusto. Gdsim ~i aid urme evident ale infloririi acestui gen eintat de obicf~l de barbati ca re-!?i insoteau glasu1 cu fluerul ~i i:1.eeasta la dUerite ocazii. ea: la moara, la ~ezatori sau la cladL Caracterul de melopee redta tal citeodata scara muzicaH'i folosita eu si militudinea unor formule ritmico-melodice, libertatea formei, a ritmului ~i a mi~earii, precum ~i debitul parlando al cintarii a propie DlUlt baladele de horea lunga din care au provenit. In zona colinda-balada am gasit-o in 8 variante de unde putem eon cluziona ca. este inca sub aeeasta fortna. un gen viu. Dintre motivele de balade care apar a5tdzi mai freev'nte amlntim "r-Iotivul iubitilor nefericiti prin moarte" r IIBleste muI mamei 1/ r IIVinzawa nevestei la turd", "Otravirea", perla literaturii populare "Miorita" eu motivul moartea, nunta ~i "Oita nald ra vdna". Alte balade au un fond nou, brodat pe a tematica twditionala. Din tre acestea amintim : "Judeeata luI Pintea U, "In Vatra pe dealu1 ~'Iare". Ecoul celui de a1 doilea rdzboi mondial apare aid eu 0 evidentu inrudlre etl ,,'!'>1iorita", din cart: t?X foarte
~panul

pronuntdt(~

58

----.~-----~--.----.-------~

LfLlge moti vlll

In oarte: nunLC1.

Am g&sit "i

proza (legende istorice. De ex.: Din tim pul navalirii tatarilor in Maramure!i 1717, en ~i h"'genda omului de \Iiaz2inoapte, Fe tei Dcidurii. Alh~ Zl1Ch:l\'(': Femf'ia necredin ci0asa. Alte bulade cul(~st? de noi" "Bod i-

I,,", "Nevustcl vinduta c!t bihbdt", "Borea


Valeanului",
"Grui~or",

"Oita

nazdravana~,

,.Trei pEicurarpi", sfnt melodii care apar multe ~i in colindf'lf' din zona. Alte bala d,~: "Sora !;Ii FrateIG", "Nevasta Infrinta" "Slujnica ~i feciorul d,~ domn" etc,

3
Ill. FOLCLORUL MUZI(:AL ilL LIIUCEI NEOCAZIONAL~
1. Horea lungd Emil Riegler-Diuu susUne Cd horea lun este de origine orienta1a pusa III lega tura cu mflcamul perso-arab, eu care prilej el\Unlt::::r~l delailat diferentele fattl tit" dumy Ie ucrdin(~ne din can' nu put("a P!()vP!li. Unul din celp mai lnsemnate succcse ale cc-rcetGrllor foIcloricc dintfl' cdi' doua faz boai<:, dupii B{llt6k, est,' descoperirea uho rii lungi", care d(! fapt il fast culedsa $i no taU.i pentru prima datil in MaranlUre~ de Tiberiu Breclin..anu (B. 2G). Desigur fOdrte vecile, horea lllllCj[1 pstl' 0 nesfln;;ita \"aria tic iJogat inflorita ~i ttl JUlina nehoHirlta a unei singure mt~ludii n(:nloduiatf' eu ca mete'r vocal care ulterior a dev('nit instru m('ntdT, (C'x. 29).

...

ga

.1:.;;:

"

-I

t.

tn loc de Si b sau Si natural 1a

reI

in

.--~

formuJe iflii1(de
a, desen desced'!nt de 1a 8 sau 7 pina la 1

lac de Do di('z sau Do apare uneori un su net de infiltime mijIocie dovada ca aeeste trppte au nn caracter fluctuant. Ret apare dour Cd anacruzd de sprijill Id fnceput tli:~ freUd cintat IW tIll ton slab, ~optit (fluster auftokte), sau ca 0 alunecare a sunetului de P<' 0 finnUi (so\) la sfir~it de fraza. M12 npare dnar ca apogiatura inaintea lui RE'2. [milia Comi~el referindu-se 1<1 horea lunga maramure;;e6na anitt).: "Tn culegerlle de mai tirzin am inti1nit !;li tipuri melodice mai dezYoltate care contin !?i alte formu1e me Iodice, construite variat, ('a:
c

h.

altermlYf~

regnlata lnplismatic{, sall

on

(' tr"pt,j :'i <;:i 4


c. inh"rj(ctil: ;!)ipal<i fonnaUi Ull'ori dh: ma: m.ult(; sunett:! 3, 5 sau V. I, 3, 4, 3, 5 etc,).

iormuie mediune G, ornamputale 1a inceput sau numai 1:1


p(~rl('a

finala a lor

h. prelungirna rindului eu rerrene scur.

te a1 dhor text este dui. dul, clui gurita dUi: eueu ba mai :7:i, mal; exemplu: 30

~....~-------------------------------------------------.-'-~'-.

ii!"dJ il. formula ampUl, nwli<;mGtic<l ill prirm:d hemi'ltili carp tncepe de !a :J b. recitativ mt'h)liic T\lodul poate fi un pc>nto( (,rd ftira ';flU en treapta a II-a mobila ell ;)uternic substrat

~~ purt"(l

l>Il'fJenlahnic: un pi'nlcHord minor eu lredptH (! II-a mohil[l. (U puLernic substrat pr(~pf'ntdtonic: un pentacord minOT ell treapta a JiI-t! lllobila ';i1 salt la l.Vnltd sub finaHi, un dorian eu substrat pentatonic 5; ,'l'T! 11itUS 1-8 (ex 31)

:n$

--------'_._.--'-'----------------------

59

"Horea !vana", e apar , billa frinta",

.,t ..,

.-:-'

t-~~~~;.t;;,.~j['~_~~~~~'1}i;~~~

a "ho ~i no
;'e:;> de

foarte \'aria
'::.tariti:i

qo

('/

...

eu ca

instru-

Dupil cum Sf' f;ltie Horea lnngil l1u {If(' 0 hrma fiXB, Pd ",see impnn-izatcl liber oore clIm in mnniera practirii 1ll11zicale a orien tului cu c\eosE'bire a arabitor pC' principiul "mac'amului" dupa care fiecare cinU:ret, pOLlte sa varieze dupa plac [('ma c1dt:'1. ~i
totu~i

Do sau R, tinut Ii!

lllC'::, put

de frazd

(ex. J?)

(lxisU\ ni:;>tC'

rC~Jtllil)illP

cJ('fjnit(~ Cd

saa un mic

:::Iii la 1
i"ll
~l

nu

re-i dau particulnriUlto <.tbsoluUi }lli'tramlHt> similara eu cea olteneasca. Do ase mel1e-a se desluf;lpsc trei paTp com ponente care alterneaza sau S0 repota in mod regu lat dupa inspiratia momentului :

toouri : - 0 parie mlJlo(i(' bin,~ punctata foarte inflorita a carei sch01et de haza ne duce eu certitudine in schQletul actual al hori lor locale mai noi din mdsura de 6/8 33)

f":\
rC'ciL~!tiv

~~"4

f":\

~
~j!alJe

de 7

pI':: Qcesip

din ;, 4, 3,
:';t

'!

~ai

in

~~

un sfir<;it r('cital dp finnLl :

srul'
gur~a

lu: 30

~~

:or

ca
,11

- textul este 5ubordonc1t melodiei, 1na intea versurilor apar silabe ell hei, .. !?i zice", san dnpa rinduri intre~1i heptasilabice 5e adaugii "rniii dainale" ori Se interealea za interjectii intre versnri, intrerupbdu-lf' ~iflll ba c!liar despartind euvinte. In par tea a doua a horii eu noduri 0 sHaba oar8 care 5e transforma intr-un if i sau un t~ra ginat eu foarte mult "h" ~i formeaza un su net eu loviri de g10t8. cu ajutorul acelei consoane hH, hii, hit. Caracteristice pen tru aceasta 11 doua parte sint apogiaturilr> sughitate cure se repete ritmic in motive des reluate ca : (ex. 35).

va ea m horile lunS/i, imprimale in llTmd eu 20-30 de ani, numurul nodurilor era mai mare, varia intr8 10-15, astazi este tendinta de simplificare, numarul lor 5e re~ cluce treptat in doua trei locuri in doina. Indi din timpuri vcchi Horea lunga a fost fara indoiaHi singura melodic a mara mure!jenilor pentru orice fel de texte atH Brice eil !?i epice. Sunet('le sughitate ~i gllgtite obtinute prinir-o pmisiune \'ocala [ls('manatoare eu "jQ(ller".ul tiroJez Sf' tntilEesc !?i in ctnt.. , cui lung oitenesc. DupZi cercetCirile nOdc,tH' comparative pc motive scara muzicala ,;,i cad('nte interioan~ putem afirma en certitu dine Cb. Howa lunga rnaramuH~eanZi ~i clnte-cul lUtlg oltem~sc au origine absolut eomund,

1 bstrat

.., "ub m!c 51

~ I~ J tJ _taJFri~.i= ~;~ ~
,

eu neputinta de imilal sau cintat ue ori~iciIle, ci numai de eei initiati. Se obser -

...,j

I
Dam moi los
dOllQ

ext:!'llloie muzicu/c' cOIlclwlenie; (i'X. 36 a, b,).

DE-A sARACU MINDRUCU

\Iflg. 826/526

InL POP MAF<lA 59 ani Vl:?eu de Jos

',I

.'1

"

~;~~~!~~~~:'-,,:~:,~~~~ .. ,
Zl
(/ia!

.. , , ...

-.

~~:~:i:'----~~~;-:~TJiic),:~'
5,/

.:;=;j______
/";

~-

::!

)'.)

"-,'J'

rn,"., --

i.,"U

.=-~~_~~~~~~t~~~~_ .::~~.:=-~:~'~~~~~~~,::~~~Jt;.:~: ~..


,,1
~:..

!I

;:::.~
Il!i -.

is
,ir
;

*'
~:

FERICE, CODRE DE TINE

Hiiulita
\Iag. 826/689

Oltenia subcarpaUca
TnL
CRISTI~A

:), ....:

:):

---= :: ~,::

-:::-~: !

-~~~:=~ ,_~~::L'E:- '! _

l;

frun?:;}

"Cine $i-ar fi putut inchipui serie 8artok eft peste 0 distanta de mai bine de 2.000 km poate fi aruncatu puntea unei independente cauzale". Dupa vizitarea arhh'ei de folclor constata Cd "pe toata intinderea Romaniei de tnainte de razboi se gase$te 0 anume

forma melodica, pretutindeni aceea~i ~i de sigur faarte veche, a~a-numitul "Cintec lung". $i dupa ce a aflat Cd melodiile de acela~i tip sint binecunoscute in Irak ~i Persia a soeotit di poate aUrma: "eel mai veehi stil melodic al Olteni.ei, Munteniei,

_-\T:

E ');j
~~s

az.

Moldovei, Dobrogei ~i 11aramure!)ului cu Ugocea e'ite acest "cintec lung", - acest stit BU are niri 0 leqdtura eu stilul penta tonic: maghiar, fnrh IndoialCi el are obir ~ie sud-estica perso-araba ". Lui Bart6k Ii datoram definirea p<'ntru prima data a pIP menlplor Cdn' aldituiesc stilnl cinteeclor de "Lung .,lndelungat", .,Prelung", "De coas Ui", "De lucru", "De frunza", "De duca Primul tennen !;Ii ultimele trei ni 58 par cele mal eoncludcnh~ ~i definesc eel mai bine horea cu noduri. Tn afara de zonele Mara mure~, Oa~. Oltenia, ~funtenia, '0.foldova, Bucovina $i Dobrogea cerc:etarile intreprin se ateshi existenta doine! propriu-zlse !$i in ~asaud, Some!$, Mure~, Tirnave, Tara Bir sei. Tara Oltului ~i Sibiu. Urme aJe ei au fost descoperite 1n Banat ~i III tinuturile ardelene~ti invecinate mai a les in forme instrUl.l'lpntale. Aceasta dove de~te inca 0 data in plus ca acest stH me lodic a fost cunoscut tuturor romanilor. S-a constatat, totodata, existenta unor dnUiri aselnanatoare la macedoromi:tni, (KB. 44), albanezL bulgari, turci (N.B. 45). preeum !;Ii la evreii din Ueraina (N.B. 46). Aceste constat~ri intaresc ~i mai mult ipoteza ori ginii orientale a doinei propriu-zisp. Rami ne de vazut care este filiatiunea reaUi a acestui stU cunoscut, atHor popoare pc un spatill imens. 0 cintare rituala budista din Kampuchia s-a dovedit a fi uimitor de ase manatoare eu 0 hore lunga maramure!$ea na inclusiv sunetele sughitate. (N.B. 4'7). Dupa unele informatii, melodii inrudite eu doina noastra sint cunoscute si in India, Tibet ~i unele regiuni din Nordul Chinei. Credem ca este vorba de 0 uria~a ri1spin dire a acestui gen ~i stil de a dnta, care au fost create separat de popoare diferite in conditii istorice si de dezvoltare istorica asemanatoare. Acceptind cu toata certitu dinea inrudirea !;Ii nu preluarea orientalA a horei lungi, putem afirma ca acest gen al liricd neocazionale a fost singurul pe in tinderea Maramure~ului din care au prove nit colindele locale, bocetele, horHe rituale
iJ ,

/; 1

-,

,.... .......... J ..--.:J..


- 4 ?LM_IF1 ~-.~::=Y=.J-=-=:lJ
:::r-!+~

fJ

~i intreg repertoriu actual. Harea Junua s-a h(l[it pest.e tnt 1a nunUi fA mirc'sci, la cu sutul sh~agului), ill rep0rtoriul pastoresc (a oilor). \(1 lnmnrmrnlare (horeo ciumii). in (int('cul de leag~tl1, im pc molintl ]pgana tului a (>\'oludt ~i ~-a :-,lilbilit in J1lil'sUHl ck 6/3, liodle mai nui rk lll~irdin{jJ'(' Cd),' rHS trcaLa denumired Vf'C1H~ sinl in ac('asta mil surd provenite tot din fondul comun. :\mintim, de aSC'lllenea. dL pe cita VHmf~ in cintecul oltenesc de exemp1u din Pe$ti :;;dni -- Gorj "Zorile mircsci ('stc de ase nwnCd in masura dp G/8, doina sau haulihl olterlPasca Sf; (''\:1:'(11 tii (u accea~i a I u need re spN.:ifica ele ~!lds, au'k loviri de enota spe cince ~i M(Jramure~ului. ,'m Intllnit uneh doine bucovinienc [exemplu "Frunzd verd!~ de un bradau cu mult<~ elem8nte comu nc eu doina "La SHnL!. Marie Mare". Deosehim alunccdn'd ;;oeii jJe iJcelea~i consoane eel $\ in I\Idramure;;: 11 ii, hil, zii, zii, hlt. hii. Loviri de ~!lota eu un substrat arhaic qi'isim ~i in "cil1l(~cul mirelui" din eomUIld MOrlaed judo Cluj-Napoca. Aici este vorba de acele purtari de glas U';lor alunecat dar nu suglli\at SclU sacadat cu ae cent ca In :"laramure7. Concluzia este Cd hOff'il lUl1g8. de~i pe Cille de dispariUe in 70n<'l. a dvUt un moment de inflorire care S(~ situedza la inceputul secolului al XI~XIV. lea. $i este forma cea mai mhaidi de cinta f(~ cunoscuta 15 noi. Cvinta La-Re apare in Moldova ca $i in Maramure!;l, 00$ $i Olten!d. In zona de care ne ocupam ~i Oa~ prepentatonic:ul este mai freevent dar coexista cu pentatonicul in timp ce ill Oltenia prepentatonicul este ca rae. teristic. Deosebirea dintre horea lunga ~i cintecul hi'iuUt nu este mare dec it din punet de vedere al tehnicii vocale, dici moro7enii ~i o$enii practica mai ales 0 teh nica pronuntat guturala ell crispare accen tuata a mu~cbilor din jurul organului emi tator $i se centreaza pe jocul dintre note Ie Fa $i Mi cu spdjin pe Fa, ori dintre Si $i La en sprijin pe La (ex. 37).
II ii ),

.~."i"

tv

CiUl vrc''11e oltenii prefer;} mutntid sron lelilil intrp registrd(~ de cap si elf> piept. in

mai mult pc sunctele tricordului La-Sol-:Vfi (ex. 38).

tr-o

depltn~

libertabe> a mus;;chilor

~i

steimie

e
ec
je
~i

ai
~i,

Amintim. de as(~meriPd. di fokiorj<;tui Gottfried Habenicht a notat 0 varianta a "Horii caprelor" din CrAcefjiti judo Mnramu r0$, azi satul I\Iara in anul 1967 pe tema

"p0v 0 stea. c:iobanului (fire $i-a rierctut oilp" carc ','ste 0 hore lungel evoludtti". [volutia se produce P(! fraHmente, iali."! an'st cxem

;'du . t (.\.:-

"~~)'I

fcrioara. cih;ere care i11 l\laramlire~ sMa pus 1fat i 11 mai toatc horile locale (\u tentic m (1

ramurc"pne. T)intre s:rncturiJe modale ale cc";or lrei Upt:ri wl1i'de de cioine amilltim c<i cea Jj1lii pUti]] c\'oluaLci E",te doina mara murc'"eana, ceil mai e\'ohala esjc doina

una rlin voca1ele 1. 11 sau 1 atunci vocala "I, labeL ori care ar fi ea. se schimba pe par~ cursll] sllnc\lllui lntr-una din cele trei vo calc cO)l','enahUe e":.ccu\iei noclurilor. "ota rea arestor nocluri din PUllct de Hvjere ll1U zieal este faMle cJificiHl deoarece nu (~xisUi

bucovincana. iell' cea olteneasca se aUa la mijloc. III timp ce In doin a maranm rc ~eana ~i oseneasca structura prepentatoni ca, pyenul r-fi aparind sub forma de nota de tn'cere in interiorul floriturilor !';>i fara silabe de text, in OItenia subcarpatica pye nul Fa apare ca 0 treapl8 cOll<;titutini. 0 particularitate a doinE'i maramure~ene esle accea ca treapta a . I -a Solo intilnim lIne ori semi-diezata. fapt remarcat indl de Bar t6k. La fel eu cliez scm ::.emirliez Sf:' mai poa te intflni ~i nota Fa. o alta caracteristic<i a structurU modale a horii lungi e~te aceea ca, spre deo-"pbire de doinele eelorlalte zone amilltite, unrk qasil1l cadente ale rindurilor melodice in terioare pe Jilai mulie trepte $i nlllnai ca den1a finala pc Re, in doina maraJ11ure~ea n8. cadenteJe tuturor rindurilor 5e afla de requJa pe nota Rc san eu 0 scnrtCi didere Pc La. FreC\"enta cadentarii tuturor rindll rilor melodicc pc Re. care cste ~i nota fi naHi. cl)l1stituie lIn indiciu dar al aparte nen\ei 110rei lUl19i ca unn} din cele mai \e chi strucluri folclorice e"istente iudi in cuprinsH! patriei noastre. de 1a DacE Uberi. tn caclrul strncturii modale aratate, me lodia 5e de:,fa:;;oara din doua eategorii de material muzical: - recitativ i - fomlUle de Inflorire. Recitatinl1 este de regula rec to-tanto, caracteristic este !ipsa aproape a recitativului melodic, iar atunci cind se ob sen'a aparitja un or elemente. de recitativ melodic e1e s1nt de obicei insotite !$i de al te fenomene specifice stadiului de evolutie a doinei din aceasta zona. Tn doina maramure:;;ean~ 9asim cel mai adesea dona rinduri meJodice A.B., ampli ficarca efectuinrlu-se de obicei pe seama unor rinduri Av si Bv, recitativ 1 recto tanto are de obicei uHhnele doua note pre lnngite spre sfirsitul lui. Bogatia melodica ornamentala a horei IUl1Di se ana in for mule!e de inflorire si nu este nicidecum sa rae a C11m ar parea. In aceste formule de In florin:! se folose!;;te tehnica ,'ocala specifi ea ell lovituri de gloUi sau llodnri. Carac terisl Ie este faptul ca ea nu posedl\ nici un aIt reI de inflorituri dedt nodul propriu~zls care, se executa de regula pe vocalele u, 0, r Silu i, precedate de un ha care mij1oce~te impulsionarea Ioyitmii de q]oUL etnd tn floritura are loc in afara textului de vers, ceea ce deseori se intlmpla, ea se executa pe un refren cunoscut, ca: dzlL dzl1, mii, duinu mai, duinu !';>i duinu, doina !';>i dainale. dui, dui ~i iara duL etnd fnfloritura se desfa~;oara pe una din silabele \'ersului, ~i cind acesta nu contine

real. Bdrt6k h~-a notat prin apogialuri Sclli mordente. Inslitutul de Etnografie Si Folelor (l adoptat s('mnul plus deasupra nodului ! +) iar noi aceot "emn care c1upa pilrerea 110flstra ~imbolizei:lza dE'schiderea quri i :;;i declansarea conDor vocale. Audia ta Cll atentie lo\itma gloUi prezil1Ui 0 anumita incH\ime, ell toate ca ea suna ne temperat muzical. Sonoritatea ei este deter minata de 0 tehnica pr0J111ntat guturala Cll crisparea accentuata a muschiIor din jurul orqanului emitalo[ (B. 67 pag, 179-206). Deoareee lo\,ituri de g]otii an licipeazel nota, iar prin intensitatea ei re':oca un su net mai mult lovit decit nota reala al carei atac iI pregateste, consideram Cd este lo gic sa noUim lllaJtlmea nodurilor prin apo qiaturi sal! mordente, iar partkularitatea e\:cclltiei 5-0 marcam prin senmu1 pus ~easu)1ra noteL Totusi nodul nu ~e rea lizeaza in toaUi plinatatea lui numai prin apogiatma superioara marc ala de glota, Executia nodului necesita 0 pregatirc ante rioara a organului ,'ocaL aceasta se produ ce prin atingerea altei note de abia auzite anterioare apogiaturii. Executarea a doua note mid, prima inferioara iar a doua supe rioara notei reale, care este armonicul pri mei, reprezint~ in fapt prin lovitura de g!o ta catre care se orienteazli atacul produs aUt fiziologfc cit ~i auditi\", aeea lmpresie de nod. ExecuUa nodurilor este 0 chestiune de
virinozitate. Unii interpreti actuali mara
mureseni reu~esc sa reelea doar lini.a melo
dic~ a acestor formule far~ sa execute no
durile $i in acest mod consideram ea a
e\'oluat horia lunga spre genurile actuale.
La renumiti i11terpreti de hori Cll noduri se ohser\'a ca la inceputul piesei pina se inci:ilze~te or9a11111 \'ocaJ se intimpla de multe ori sa execute doar Hnia meJodica a formulei tara nod uri. "'Jodurile se aplica In formule melodice ell anumite contururi re lativ apropiate 1ntre ele ~i pe care 0 si'i Ie nmnim formule nodale. Formulele nodale nu 5e seamana cu cele melismatice nici in contur melodic nici ca l"alori ritmice. Ele contin 0 pf'ndulare pe notel!:' Sol-Fa, sau La Fa, ~i mai rar pe La-Sol, pendulnre care se sprijinil clf' regula pe nota Fd, voce de piept fiind incheicite de nota Re in cuprinsul unei formule nodale sau in afara ei. De~i tehnica executiei nodurilor in zo
nele Sighet :;;i Vi:;;eu (s1nt multe hori cu no
duri !';>i in zona Lapu~), este identica eu cea
din Oa!$, tolu$i desenul melodico-ritmic al

nici un ~emn in qrafica mllzicali1 obiSl111lta care sa poata reda sonoritatea si stilul lul

- we.

;:.

.....

-~---

65

ta 5i par i vo " ota :: mu


:~isid

:nuHil 11 lui
i Scili

olclor )dului

fonnulelor nodale difcra intrucitva. Ritmul fnrmulelo[ nuclalc ale doinelor culese 1n \raramun~!?ul btoric, cu tOota varietatea lor uimitoare este In esenta t:n ritm sincopat. Sincopa simpIa realizata in formula nodala ,:e unde cu certitudine prin evoluUa in timp $i la interpreti s-a ajuns la formula aetuala de rEm leganat in masura de 6'8. Ex. 4). {V. p. cap. horea localEi maj noua).
~ ~
'"'

Sincopele au deseori $i a<;pectul specific (1\ riimlllui ternar (ex. 43).

~
-"

t .~ r~ ~ 'tl tJ

.~.

dupa
derea
~lldia :1 Hi. 0

~
~
~

NV

:a

ne deter jurul

Sincopa 0 intilnim adesea blc (ex ..1:.:').

~tJ- .---J~

Cll
"'"

\'alori du

lUi cn

-:206).

lLo}J
~

~ ==-n

j
_

ipeazil su t direi ;te 10 :l apo ritatea


~:'

RC7ulta de aici a alta concluzie eerUi: proYenienta 10eal<1 a ritmului punctat ma ramure~ean care nn poate lasa dubii de infillentc straine. Variatia fjgurii ritmice sincopate duce 1a schimbarea raporturilor de durati1 intre note1e care 0 incadreaza ~i sincopa il1sa!?i. Adesea sc repeta pendula rea intre doua san trei trepte in forma sin coputa sau nE'sincopata, repetarile putind amplifica formula DodaUi (ex. 44).

III

5 fIE

fJ

?]] ,~j1 J

r-3-.

r-J~

5 ; _

i: prin

rea

Prin ,-ariatic so ajuncre sl Ia 0 formula -:tmiui en sincopa dubJa (ex. 45).

glota. :: ante proclu auzite a doua a supe :ul pri de glo produs rnpresie

hBtJ~

Din analiza doinclor maral11ure~enc re :ese ca formulele nodale erau mai ample, :nai clese ~i mai ,ariate chiar hI eadrul a celea~i piese !?i informa tor 111tre anii 1!:l13 : 9-10 dedt in ultima perioada. In timp cc in :913 informatoarea Van'ara Braieu din Vi "ell de Jos. ori informatornl Dunca Vasile

:le de mara a melo :ute no T'. ca a actuale. noduri nil"'a se id de ,:r)(lica a


Dlidi 111

din leuel "il1l1odau" 10-12 formule nodale. asUizi din gura aceluia;; informator a ramas una sau doua formule nodale sau chiar de loe. Genul a e,'oluat. Totu~i nu acela~i este drumul de e,'olutie a formulelor nodale la toU infonnatorii. In afara. de redllcerea va riantelor la un singur tip cristalizat se mai produce treptat ~i destramarea tipului rit mic sincopat. 0 alta forma de \'olutie a formulelor nod ale este introdueerea unor silabe din textul ,"ersului pe ultimul sau ultimii timpi mai inainte eonsacrat sunete lor $i COllsoanelor specifiee ee purtau no cluri (ex. 46).

m(ll

iiJ"7
f, _ _._.

irlui reo sa Ie noda1e ~ nici in lice. Ele sau La care se de piept. .sul unci in zo
:i cu no 1\ eu cea

:itmic al

o alta forma de cvollljic pe care am amintit-o deja esteacea in care se exeeu :a numai conturul melodic al formulei no ::ale, eliminind nodurile propriu-zise, for :-:mlil carc, ereclem, a insotit in permanenpi ..orea Jungli de-a lungul \'cacurilor. in ma ~ea majoritate a exemplarelor de doina ma ~amure5eana pe care Ie-am analizal fomm ~ele nodale nu au forme consacrate pentru "'Jcul in care se executa 1n slro[a melodicli, :-i care dintre fOrlnule poate Ii executata fie .3 inceplltul fie in interiorul sal! la sfir~i :';1 unui rind melodic. Totu$i in Hnii mari oC poate rem area faptul ca acolo unde apar :::~ai l11ulte aspecte variate ale formulei sin :::lpate pe care am expus-o mai SUS, de obi :t!i formula nodaHi in cea mai ampH1 for-

rna in care exist a ea in piesa data se ga


se!?te imediat dupa inlerjectia anaeru ziea introductiva, iar dacd in aceea$i piesa 5int $i formule nodale prescurtate atunci acelea apar de regula in illteriorul strofei melodice sau in finallli ei. Odata. cu procesul de crislalizare a horei lungi se ob serva $i cristalizarea $i eonsacrarea formu leI or nodale in yariante deosebite dup~ 10 cui pe care-I ocupa in strofa melodica. Aceasta dovede$te ca exista, cu toat~ Ii bertatea eu care se folosesc aceste formu Ie in conceptia mai multor informatori, ~i 0 anumiUi diferentiere. Exemplu:

to' ,p)

\.

(ex. 47)

de Ie Fa-La-La, apoi

caracteristica prin coborhea in finalul ei 0 formuHI. consacraUi pcntru incheierea rlndului melodic.:\ sall
anticiparea lui B (e'\". 4>\)

reprezentlnd 0 ,-ariant& prescurtata a pre eedentei dar en coborlrea pina 1a Re ~i ul tima caracteristidi pentru incheierea rindu lui B urmaHi de un Re prelungit (ex. 49)

pina ~i diftongii heL m/H, de completare intilniti des ::>i in cinteeul propriu-zis (ho rea locala mai noua) asa cum s-a putut ob serva slnt tot din provenienta horei lungi. Cerceti:irile lui Bela Bart6k in ~Iaramu res ne dez"iHuie cu acest prilej nn numai maiestria inimitabili=i a uneia dintre rJenu rile specifice mele-agurilor 11oastre, ci si una (lintre cE'le mai vechi marturii ale vietii

muzicale romane5li intllnite in Carpatii din Nordul TWllsilvaniei, mo~tenire nealterata, de In Dacii Jiberi (\:'.B. 51). ell pasiunea. c1ardziul1pa ~i ohi('(lhitfl\0a ol1111Jui c1e\Ij tal :;>tiintei, marele ll1uzicial1 a dezyalujt penlru prima data parlicularitalile doinei 5i multe dintre observatiile sale analitice stau si asta7i Ia temelia definirii doinei mara muresene ~i prin extindcre a doinei rom! ne5ti in Qenere. 0 cleosehita important<1 0 prezinUi remarcarea unor fenomene intere sante ale vietH folcioriee in Maramure!1, fe nomene reqasHe mai apoi de foiclori~tii 1'0 mani in mai to ate zonele tarii. eu toata diferen~a de stiluri clintre exem plarele instrumentale ~i vaeale ale horei lungi ea !,'i dintre variantele diferililor in terpreti, ell toata compIcxitatea ~i particula rita tea formei improvizatorice neobi!,'nuite in alte zone !?i genuri muzicale populare ro mane~ti, aeestea toate qenerind dificulUit.i accentuate de identifieare, Bart6k le-aapre ciat ca variante ale unei singure melodii. :\nalizind structura modalli a doinei mara mure~ene Bart6k realiza una din primele clescifrari ale modurilor specifice doinei romane~ti (ex. 50, a, b).

:~

1 .

Se poatc )i asa. Remarcam totodata instabilitatea trepte


lor III si IV prill inlocuirea freevenU1 a luI

Si ell Si bemol si a lui Do cu Do (liez. Ma terialul muzical cules ~i cercetat de noi in "laramures confirma, in esent~L caracteris tieile atribuite de fo1clorisiul maghiar aces tei structuri modale. EJ ne reliefeaza in plus faptul ca treapta a II-a esie doar un pyen, care apare llumai in interiorul inflo riturUor si niciodata cu sDaba de text, ea ra<.:teristica modala de instabilitate a trep telor III ;;i IV notata de Bartok, prin pu nerea in paranteze a acddenUlor include in cazul 'tvIaramure~ului ~i semi-accidenti, (ex.
51) .

Folositi pelllru prima data in folclorul t0t de Bartok ~i interpretdti ca fenomene pasagere, treapta a Vf-a C011 siderata neconslitutjvCl. ~i de c~Hre muzicl
1l1(l\'dmure~ei:ll:

anul maghiar, in ,\,1aramure~ 0 9a51m intot dcauna cabo rita. Partea esentiala a melo diei estc cuprinsa in limitele tetracordu lui de cvarta Do-Si-bemol-Sol structura J110daHl de baza fiind prepentatonia pastra til ~i in cintece de eopii, bocete, colinde, hori propriu-zise, care tradeaza in mod va cHt fondul ancestral comun. Importanta des cifrarii acestei strueturi modale ne vade~ Ie 0 dafti in plus. claca avem in vedere re zultatlll cereeti:irilor nlterioare ale doinei in lllai multo zone ale tariL spre exemplu B11 covina ~i 01tenia subearpatica, atH unila tea indiscutabila a structurii modale a doi nei romane~ti cit ~i micile deosebiri (\:'.B. 52) deosebiri fjre~li trecute prin filirul artistic f;ii rafinat al moro~anuILli, desi fon clul qenetic este comun. Sunetul prelunQit de intensitate forte la care se ajunge in horea eu noduri, prin tr-un glissando lent pornit de la 0 cvinta inferioara, reprezinta a cateqorie melodica aparte cliferita de eea a recitaUvului Cd f;ii

-:.-:. :..

----...

---------------.----

R7

:i din erata,
11;1ea,
.: ("-f).

-:e caa a formulelor de inflorire. Autorul "Jrimei colectii de folcJor muzical maramu ~esean meniiona di aceasta nota prelungi A po ate fi 111 locuita ell un recitativ pe a -ela~i sunet rie maximum 8 sHabe ~i foar ~e des de ? silabe. tn fapt recitativul pI:' =are-] avea in vedere folcloristul maghiar -u consLituia un material muzical menit sa

inlocuiasca nota prelunfjita, e1 putind Ii in tilnit ~i alaturi de aceasta nota tinuta. Cer cetarile noastre ne-au convins ca in struc tura arhiteetonidi a doinei maramure~ene atit recitativlll cit si sunetul prelunHit E'X primat printr-o interjectie anacruziea, nu an 0 functie interioara. Ambele au functii de sine statatoare (ex. 52).

a]ui!
,;'() - n UB)

i:lei ~i ~ stau
,~lara

fo - ri-- le-mi

VIO ~____.___..c.._________.___

romil
:-:ti'l
0

1tere ~~, fe ii ro

?xem horei

Jr

In

kula ;nuite re ro ulti'lti apre !lodii. mara imele ioinei

;ntot

melo ordu ctura 15tra " , .lnne.

:i Yd

des ade$ e re 1ei 1n t Bu nita doi fon

:\:.B. i]trui

in ce prive[;ite partea inflorita numita de 3artok "meclie" analiza numeroaselor va -jante actuale ne-a demol1strat ca inflori "JriJe pot cuprinde in Intregime structura :rhitectonica a doinei de care ne ocupam. asa incH prezenta lor nu poate delimita ")artea medie de cea introductiva :;;i de cea :inala fapt care ne-a dus la concluzia eei _:-!. horea lunqa maramnreseana nu poate fi ':orba de 0 forma tripartita, ci de una stro :ica incipienta, la baza eareia stau indis tabil rindurile melodice. Referindu-se 1a ;arlea llwdie foarte Inflorita, marele folclo -ist 0 exemplified de fapt printr-o simpla 'ormuHi de iuflorire, ceea ce ne \ntareste -Olixingerea. odata 1n plus, ca el cleosebea --ei cateqorii. trei caractere melodice cind . ~Irbea de5pre eele trei parti; de asemenea csrteR a treia desemnata de Bart6k prin -:-un recitativ pe nota finali'l 5e intilneste :"'ec\ent intr-o asUel de forma dar ea nu ",ste obligatorie, Referitor 1a forma mll'licala propriu-zisa. -:~uzicianul ma~Jhiar afirma di horea lunqa ::'.1 are 0 forma stabila, ea este un tip total 'n1pro\-izatoric. .,\(1jncind cercetarile in a :easta directie noi am con<;talat d'i forma ':-'])rOVi7alorica a e10inei maramure~ene se -~anifesU:i 1n special prin suC'cesiunea neuni :0rma a rinclurilor melodice $i ,,'ariatta sub ~~antiala a aCf'slora. Sub acest aspect im -:)Yr)\ izatoric sc ascunde un material muzical -::rnitor de unitar si 0 condllcere a melodi =-i neasteptat de constanta, far cele trei ca eqorii de material muzical sint: a) note -:rclullqite-; b) recitatinll reclotanto; c) ')rmu1e nodale de inflorire, CcHe au func ::i bine precizate ~i pot sa apara in oriee .:c. Recitativul melodic se intilneste extrem :e rar in cloina lllaramureseana si numai ea .;:1 element de destrlhnare a ei (vezi cap. Cintec de stil vechi ardelene!'te), recitativul

-,1

recto-tanto pe treptelCl IV si I snstine in intreqime textu] poetie si reprezinta rtndu rile melodlce A si B, variatiile ei producin aU-5e fn direetia Av sf Bv. Recitativul pe Ireapta a III-a <;e intillleste mult mai rar $i nu euprinde un rind melodic iiltren. Aceste rinduri melodice sint iml.logatite Cll formule de lnflorire in care se foloseste tehnica \ocalCi specifieii eu 10\'ituri de gloUi "nl) cluri" sau "cioturi". Este posibiJ Cil $i dato rita denumirii sub care am qibit "horea frunzei II aceast~ doina sa fi fost cinta ttl ~i din gur1:l $i din frunza, care nu esb? un instrument propriu-zis. Horea lun ga maramureseana nu cunoaste mel un all fel de infJorirl? lnafara celci (11 noduri. Tremolllrile pastrate in cintecnl \"ocal de >.til yechi cOl1<;icleriim ea slnt ]uate din ho rea frunzei care la orinine a fost tot 0 hare
11l11ga. Cu 0 marc at0ntie a urmarit Bartok exe

eutarea acestor noduri ennmerind interjec tiile !;>i refrenele pe care ele se executa de obicei, dar mai flIes remardncl .1.1 0 mare finete cum vocala pe care se inccpe for mula de inflorire nodala se transform a pe parClJrs lntr-un 1. i sau u en ajutorul caro ra se executa 10vituri1e de glota. (N.B. 54. 55). Audiata eu atentie lovitura de grota prezinta 0 anummi inaltime care nu poate Ii perceputa ca un Sllnct perfect muzica1. El este determinat de tehnica quturaUi cn cris parea mn~ehilor din jo ru 1 organului emita tor. 0 analiza acustica pc un aparat elec lronic modern melograf obtinuta ell:' Maria na Kahane in S.U.A., 1972 a dcmonstrat ca sunE'tul loviturii de glota contine, cum de altf.~l orieare sunet muzicCll contine armoni cuI sau la octa\-a snperioara (N.B. 56). In trucH nn exista in grafica mnzicala obi~ nuita semne care sa poata recla 0 asemenea sonoritatf'. Bart6k a notat aceste nod uri prin apoqiaturi san mordente: (ex. 53 a, b).

e Ia Drin .-inta
Iclic~

:~
_
,)

... ' /~~::..: .----~~:---.~--t__ . __-' .. 2r-:"~ff:!:~~~=__ ~~--~~~


......--.
'---r~ .~-~ ~.~4-;--r:u

~i

'/ ,~

ill

i; I

'J.

lie;

'ie, . ,~.'

t:u

iU

,I-:t)

Din cercetarile noastre urn (leaUS di Jo vitura de gloHi anticipeaza nota atacata. iC\r prin intensitatea ei produce un sunet mai inaIt decit aceasta. Aici apare concomitenl $i armonicele sunetuJui fundamentaL armo nice $i oct ava., imperceptibB pentru auzul nostru dar care 5e poate bine deslu::;i JW osciloseop, experienta ce am facut-o $i noi. Dar lovitura de glota la rindul ei este pre qatiUi $i de 0 apo;riatura inferioara notei atacate, toate impreuna dind imagine a all ditiva $i fiziologica de nod pc care noi I-am notat en semnul R , dar $i aceasUi scrie re contine 0 anumita. relativitate Unind sea ma de faptul ea aparatul electronic ne ofe ra 0 precizare in plus atingerea unor sune te armonice pe care nu am incercat sa Ie redam gratic, eonsiderind ed nu putem in clude intr-o seriere muzicala drept realitati sonore sunete fire~ti dar impereeptibile au zl1lui omenesc. Din materialul cercetat d0 noi a rezultat aUt precizarea treptelor pe care se efectn eaza deobicei formulele nodale. cit ~1 ritnlnl lor sincopaL Dam mai jos pe doua porta tive schema ritmici:i a formulei nodale: (ex. 54).

Este dar ~i vizibH de unde a provenit rit mul leganat moale al masurii de 6/8 atH de controversat dar des intill1it in repertoriul local autentic maramure~ean. Vechimea re marcabili'i pe care Bartok 0 atribuie horei lungi maramure$ene estc confirmata de eereetarile folcloristieii l11uzicale din ulti mul deceniu care atesta 0 serie de fenome ne $i elemente comune. constituind martu rii ale unuj stadiu foarte vechi comun pen tm 1ntreaga ~ara Un important indiciu al vechimii doinei din Maramure~ ~i remarcat de folcloristul maqhiar este EXISTEf'iTA UNEI U:,,\ICE :\IELODIJ SAU FOR:'Lii. DE EXPRHvlARE CA PURL\ 1'0.'\ RE A 10:THEGUUJI REPERTORJU ?\fELO DIC. POETIC, URIC $1 EPIC. Cercetarea Bucovinei. Olteniei subcarpatice. Transilva niei intare$te con'<;inqerea aSllpra existen tei unui asemenCi1 fcnomc:n generalizat pc teritoriul patriei noastre intr-un trecut in departat, fenomen care denota un stadiu de o incontestabiUi vechime a folclorului mu zical local, un incontestabil fond comun romanesc ~i 0 incontestflbila unitate $i evo lutie in timp $i genuri in ritmicei $i forma de exprimare legate sau nu de prilej. Pu tem adauga ca fenomenul rcmarcat de fol cloristuI maghiar se dovede~te a fi insotit

deune1c cClrDctcristici de structuril muzica lEi comune d0 starlinl similar de evolutiE' l11pl()(iidl in zone difNite. tntH' acestea pu tern aminti cacientarc:a tuturor rinduriIor melodice ale doinei maramuresene pe treap ta fundamentala. pe tonica. exceptiile fiind fOi1[tc~ rnre, iar accle(]si cadentari pc (1 treapta unicd Ie lntilnim si 1a cele mai n~ chi variante de doine din But=ovina. Asa cum am amintit. in horea lU1l9d gasim 0 a Junecare expresivd de pe 0 fundamentala pe un sunet aflat pe 0 cvarta mai jos Sol Re fenomen intilnit $i in nnele doine bu covinenp dar si 1n cinteeul autentic mara muresean, Est", inca 0 dovada in plus ca din horea cu noduri s-a dczvoltat intreg repertoriul actual maramure~ean. legat si nelcqat de prilej unde ad('sea. intilnim a aceasta alunecare 1a cvarta inferioara. La doinele oltenesti tirul melodiei poate n intrempt uneori de "haulit". aidoma Jo dler-uIui tiro1ez eu deosebire primavara. fe nomf'n cnnoscut si in lvfaramure$ (strigarea peste sat. striqatul 1a fin). Esenta horei p-alunqu ca $1 ethos S1 cpos nu estc pesi mista cum efed unli fokloristL Acestea nu sint depresive si nid demobilizatoare. Dim potrh-a,\m intllnit In repNtoriu accentc cIr H\YOTHl. minie lmpotriv(1 hocotclniJor. ac rent!? mclodice care s-au transmis tn reper torinT de 1'p\'o11a. Se crpde ea intr-o vreme, a-;:i1 tum sllstin<e ~i Tiberiu Alexanrlru (in ..1fuzica nopulara romaneasca ", Edi tura muzicala. Bue. 1975. pag. .51) ca aceasta a fost melodia unica pentru cintarea versuri lor Hrke sau cpier> ca si a unor texte ri tuale ori ceremoniale. Este oare 0 relicva clin vremurile in care s-a format poporu] nostru? Noi sustinem di da. rn 't-faramurps acest w:n s-a transformat evoluti\' spre alte gr>nuri iar un prim semr: al acestui proces este impietrirea formei. Vorn da cloar lin singur eXf'mpiu. Dac~ in formato(lrf>n VarVi1Tn Brakului din Viseu de Jos sl Dunca VRsile din Teud au dntat lui Bpla Bartok 0 hore Innl1'8 Cll nOlla rin dud rTP Doduri. ciul)a 60 rlc ani din C/ura acelorasi informatori n-am putut cle~IW',;\ dedt 0 sinC/ura innoctare de alas SilU la uncle melodit deloc. Exemplul de evolutir din qura acelniasi informfltor rredem c-a f>stE' "dificator. (Vezi Cflpitolul ..Horpn Lunqa" nr. 240--277), Un nas mai dr>Dflrtf> iI constHuie plahoraroil ell <liutorni unor formule Hpice de ritmira, ('adentare a horei pa-Iunqn, a unor hori noi si In nrimul rind ritmul leq~ Dill prov(>nit din simplifka1'ea noduriJor. Cintpcul de leaqan a fost fara fndoiala printrl' primele desprinse din repertoriu si datorita ocaziei cu care se dnta. Pendula rea IpagRnului agatat in grinda a impm maSUl'a de hore 6/8. apoi acele doine pro priu-zise de stU vee-hi 1a care au displirut nodurile $i au ram as fermatele, care Se deo

i--i,

:;

"'-'~-~

C,I~--=

:"2'

'

UJ..:

!.t:.

:.

--.,\

...- - - - ...
:.~:--

......

--
..
"''''' - ... -

----.,...

--_

-- -. ---.= ....

..:;.

;-.--

- -' -

,:----.-.~

-----":'

.. ':.

--------------------------_.~ebesc prin suustantd lor melodica prea :mtin de cintecele propriu-zisfl sau horea ;ocala mai noua. Cristalizindu-sc, doina miUamUr('~l'una :1u-~i consacra formulele lu intimplare dupa gustul individual al interpretilor ci in rea :itate interpretii se supun unor im[.lcrative dictate de caracteristicile reliefate de-a :ungul intregii ei evolutii. Tehnica de exe cutie a nodurilor ca ~i structura formule ~or nodale confera doinelor mardmure~ene, d~a cum am ari:itat deja, 0 parlicularitate ::lregnanUi, particularitate intilnita f?i in 01 :enia subcarpatica. Cele doua exemple foar te asemanatoare prezentate in lucrare Ie con 5ideram edificatoare. Acolo 1nsa atit prin .::lodalitatea de> executie cit ~i prin structu .::-a ritmico-melodidi nodurile produc un e :ect sonor diferit. In timp ce formulele no dale ale horei lungi penduleaza pe sunete :e Sol-Fa sau La-Fa, nodurile realizindu-se ::dn crisparea mu!?chilor gitului, oltenii pre :era mutatia spontana intre registrul de cap $. de piept sau de cap-git-piept intr-o depli __ ct Libertate a mu!?chilor .-;;i stiiruie pe su :.dele tricordu1ui La-Sol-Mi. Aceasta este 0 :::.wada certa a unitatii dar ~i a doua moda _:atl de a cinta treeute prin spccificul local :ezultat din acela!?i fond ~i trunchi COlllun. In cvolutia sa doina maramuref?cand Se _anifesta pc deoparte prin extinderea unor : :: tururi melodiec de la un rind la doud : :::duri mC'lodice, i(lr pe de alta parte [.lrin :~f)etd[(:a vi.uiata a uneia din cele doud -'~duri A ~i B. Caracteristic este faptul Cd : : arte ade.sea rindurile melodice sint 1ega iutre elc prill formule nodale ne1asind _c: 0 eezura in interiorul strofei melodice. -: :losind procedeul compozitional al extin :~rii unui contur melodic, pe un rind me .xl.ic apoi pe doua rinduri, prin repetarea ::opriilor lor elemente aplidnd procedeul ~-e;Jetarii variate a Wlor rinduri me Iodice, la _=re se adaoga!;ii modul imbinarii unor for ::.:..::te muzicale apartinind la doua rinduri ::.;::~odice diferite, forma horel lungi poate ;:.;' ajunga de la doua rinduri melodice inl :..=:e, la 4 sau chiar 6 rinduri. Aseme :'-:-0. cazuri sint insa foarte rare ~i de obicei ...:.::<)tite ~i de alte elemente caracteristice "':"-:;lutiei doillei din Trilnsilvcmia de nord, ~ de exemplu melodizarea I'ecitativului ori _ ;Jaritia lui, saracia sau disparitia formu _-=-_:r lor nodale. Urmarind involutia doinci '::'::':dmure~ene, pina aproape de pierderea ~ ~:acteristicilor ei esentiale, avem obliga =..=. de a privi ~i in sens contrar, dezvaluind ;;' formele anterioare in timp pina acolo :.>? documentele sonore ne permit. Pla :.2d formulelor nodale in lntervalul ver "-;_~: sau in afara lui credem Cd a generat : :-:-xistenta a dOUd aspecte variate dintre :'::':e totu~i cel mai greu a fost acela care '::'::erupe versul in desfa~urarea lui f?i care

,-----

09 -----...

uzica oluHp '?a pu udlor treap : fi ina pe 0 ai ,"e entali'i

I. Asa n () a

-s Sol

ie bu maraIus dl lntreg gat ~i lim a ua. poate

na Jo Ira, fe 'iqarca

horei , pesi tea nu e. Dim 'Dte dr )L ae reper "reme,

'Iru (in

Editura asta a 'ersuri ~xte ri reUcva ::>oporul

sformat semn formei. 'ac~ in Vi!>eu 1 cintat lua rin in gura deslu$i sau In "YoJutip di este :1qa nr. InstituiE' e tipicf'
ll

:1

,nqn,

ul lcqa )durilor. lndoiala ~toriu si 'endula a impus ine pro disparut ~ Se deo

d cedat cu vremea in favoarea acelui care inCddreLtL:d Vt'lsUl. A~d cum. s-a aratat dad! virtuo,<;;ii horel lungi de la mijlocul seco lului executcu 9--10 noduri, virtuo~ii pli mulul deceniu al sccolului ajungeau pina la 12-14 noduri 1ntr-o formula nodala, deoare ce genul se ana inca atunci in perioada sa de inflorire. o alta. forma pe care vrem s-o reliefiim in prezenta lucrare eSIe manifestarea 110rei lungi de un real 11i vel e::;tetic ~i ca hore in strumentaUi. Si in MararoufC:? ca ~i 111 Bu covina forma instrumcntala a doinei repr,, zinta instrumentalizarea in rapart eu spe cificul instrumentului respectiv al melodlei vocale de doina. Am amintit deja Cd un prim seron de instrumentalizare a fost interpre tarea ei din frunza ~i fluier. Punind alaturi 0 versiunc vocala. eu una instruroentala putem sa nc dam seall1a din capul locului ca. afirmatia lui Bela Bartok asupra originii instrumentale a doinei ma ramure~ene este nelLtell1eiata. Dad! horea lunga ar fi constitult 0 imitatie a instru ll1entului s-ar fi putut multuroi pe deplin cu melismele sau tremolurile obi~nuite a~a cum se aud ele din luier, frunza sau vioa ra. Noi nu am gasit in zona nid-un instru lllent muzical care, executind horea lunga, s~i poala reproduce nodurile ci. Dill punet de vedere muziedl aodLll cste 0 par:~' eon stitutiva de celuUi motividi, iar t[(:l1lolul din frunza este altcevu. Cum ar fl putut atunci sa reprezintc un lllodel de imitat vo cal in acest sens'? Este cert Cd mai multe decenii singuru forma. de cintare a mara muref?enilor era horea lunga vocalCi, dupa care a aparut cea instrumentala. prduind-o. In executia horei lungi, instrumentul: ce tera, Uuierul preia elementele caracteristice cele mai pregnante ale doinel vocale: no durile se transforma in tremolo, coborirea cadentata. la cvarta. inferioara, contur me lodic al formulelor nodale ~i incheierea cu un redtaUv pe nota inala, Cintatul horei lungi eu vocea insotita de cetera ori Huier fIla impletitul cununii" a fost cindva, dar a disparut de multo De aid consideram noi cd. s-a desprins horea lunga instrumelltala de cea vocala: din cintecul ceremonial de nuntci. Din analiza dainei din nordul tCirli re1e se, pe de 0 parte apnrtenenta ei organica in ce privef?te trasaturile generale la genul muzical prin excelcnta romanesc al doinei, tar pe de altCi parte dezvoltarea unci par ticularitati ale ei unilaterale chiar Hira. vre-o legaturd cu Virile ~i popoarele veci nco Intre trasaturile comune amintim: - materialul muzical estc aldituit din recita tiv ~i formule de inflorire i - desfd~ur area partii esentia10 a melodiei in registru ma xim a unci cvinte La-Re i.n care pendula . rea recitativului in prima parte a doinei are

- - - - 10
loc pe Sol-La iar desfa~urarea lui In par tea finala are loc pe Re i - unele rinduri melodice eu deosel:>ire cel final poarta une ori CadHj sau alunecari de la finala Re pt na la nota La: - struetura modala eu toa te ca yade~te 0 faza prepentatonidl, ca ~i strueturile doinelor din alte regiuni, evolu eaza ('{Ure modul doric cu treapta a IV-a oscilanta, modul cel mai des intilnit tn zo nil.; - a parcurs in evolutia sa trei faze: una de improvizatiE', una strofica ~i reper toriu a::tual, trecerea s-a facut treptat ~i prin umvietuire paralela a genului nou cu genuI vcehi dp traditie a horei lungi. Trasiiturile care 0 diferE'ntiaza : - tehni ca vocala a loviturilor de glota cultivata sub denumirea de noduri ; -- eonturul me lodic CI! formulelor de Illflori re adaptate nodurilor ~i in mod diferit al fonnulelor melismatice cunoscute; struetura pre pentatonica proprie; -- insistenta Upului recto-tcl.nto in recitativ ; - glissando-ullent de urCiire pe interjectia anacruzidi lunga; -"- cader8a pe cvarta; - diderea pe sexta inferioarc1 Fa-La caracteristica partii intro ductive. Toak! aceste trasaturi se intilnesc dar sub dUerite aspccte in 1ntreg reperto riul maramure~ean. AsemaniHile constatate de Bela Bartok ~i Tiberiu Alexandru intre doina maramure$eanii ~i cfnUirile unor po poare orientale ~i balcanice nu implica ideea inexist(~ntei unor trasaturi specifice nationale in structura acestor melodii. ),11 nuind elemente muzicale cunoscute pe te rHorH vaste, fiecare popor Ie imbogaie~te intI-un fel i:ll sau specific dind un rezul lat, un proclus artistic cu caracteristici pro prii care se difereniiaza mai mult sau mai putln de cele ale altor po po are. Existenia acestui stH la popoare care nu cunosc in strumentele, precum ~i faptul demonstrat de noi di horea lunga s-a horit in Mara mur0~ inaintea apariiiei oridirui instrument, precum ~i elementele structurale ale melo diei. dovedesc eli acest gen este emina mente vocal dupa cum remarca ~i Constan tin Briiiloiu, iar unele elemente sint izvori te din tendinta de maxima expresivitate a intonatiei voeale ~i nu dintr-o influenta a muzicii instrumentale care a evoluat din cca vocala ~i care nu s-a conservat a~a de bine. Credem insa ca nu va fi de prisos ca in rindurile de fata (N.B. 49) sa ne expu nem pilrerea asupra asemanarii horei lungi cu duincle ucrainene ale caror exemplare ne-au ;,tat la Indemlna. Ccrcetind lucrarea lui Filaret Kolessa (N.B. 50), la care se refera ~i Bartok, am C0115tatat ca duinele ucrainene apartin am ca tematica, cit ~i ca reeitativ. genului epic. Dadl H(~-am gindi la compararea lor eu fol elorn! nostru, atune! in nici un caz nu ar trebui sa Ie comparam cu doina maramu re~eand care se ana mai departe de duina ucraineana dedt oricare gen liric romA nesc. Comparatia ar trebui facuta eu bala da romimeasca. Fnta de aceasta din urma ca ~i fata de doina In general, putem spu ne ca are Ci1 el0ment comun structUril ml) data doricd eu Tr. a I\C_ a ridicaUi ~i Cd H nia recilativului melodic urmarf'!';Ite intond tia vorbirii, im structura ritmica a versului f'ste subordonaUl. Dar rilmul ~i intonatia vorbirii care stau la baza duinei ucrainene sint slave. Aici gasim ritmul recitativului ternar tipic pentru genul epic slav. In exemplarele ce 5e departeaza de la speci neul Lt-rnar al red tati vului epic slu v gaslm mai mult" ekmel1te mplodico-ritmice care apropie duind ucraineana de balada ro lIHineascZl ~i d caror comparatie ~i-ar gasi locul intr-un studiu dedicat acestui gen ~i nicidecum comparatin I1U poate fi facuta cu hortoa lunga eu care nu are aproape nlmic comun, ~i care esre piesa unica, de mare valoare urtistica ~i documentara, marturla unuia dintre cele mal vechi focare de cul tura romaneascd, reprezentind alaturi de suo rorile ei din Oa~, Bucovina, Oltenia una dintn~ celc Dlal pretioase piese stravechi ale fo1clorului romanesc.
2. Cintecul proprlu-zis de 8til vecbl

Spre deosebire de cah!goria de cintece ~i


melodii lc'gate dt~ prilej, cintecul propriu
zis ca ~i horea lunga din care a evoluat nu
este legat de momente sau prilejuri, ci de
viata de toate zile1e a omului. In aeest
gen. chiar daCd nu eu aceea~i profunzime,
se aUa exprimata Intreaga gama de simtiri
;;i nazuinti ale mardmure~eanului. Aceste
creath sint (;(-le mai multe !?l mai llume
roase ~i in zona de care ne ocup8m ca ~i
pe intreg teritoriul tarii. ;'1area majoritate
a acestor "doine" sint de pro\'enienta nea
o~ taraneasea. Noi nu ne-am propus 0 cIa
sificare dupa tematica, cl pe categorii ~i
specii existente, iar in cadrul speciei pe
sistemul major-minor, dupa cadentele inte
r101:ll'{:.
Rasplndirea horilor mai noi, mai ales de
forma cuplet-refren, n-a insemnat indepar
tarea cilltecului mai vechi, ci a eonvietuit
impreuna eu horea lunga, de~i nici horile
moderne nu au ramas pe loc ci au evoluat
simplificindu-se m 0 reu, iar dupa cel de al
doilee razboi mondial schimblndu-~i in par
te ~i continutul. Tine-m sa subliniem ca
nici horea mai noua ~i nici cintecul vocal
de dans nu au pus in circulaiie un reperto
riu nou, ei, in primul rind, au preluat ~i
simplificat creatH din stratul mai vechi. S-a
simplificat stilul de interpretare de 1a no
/ duri la tremolo, eoroane, masura de 6 8 ~i
/4. Aiei mijloace1e mass-media,
actualul 2 1autarii tarani au avut ~i au un cuvint de
spus tn raspinclirea ~i uniformizarea reper
toriului.

::.

~:

: : .. LJ

71 - - -

bala urma 1 SpU


'1

mo

ed H ntona 'rsulu! onatia :linene livului


:iV.

In

speci gasim ? care da ro Ir gasi gen ~i uta eu nimic mare


~rturia

ie cul

de suo una a\'echi

hi

teee ~i :opriu uat nu ci de acest !.uime, simtiri .-\eeste llumc I ca ~i ,nitate a nea o da orU ~i iei pe :! inte

lles de depar vietuH horHe voluat de al in par [U ea vocal !perto luat ~i hi. S-a 1a no
G'8 ~i

media, 'int de reper-

Cintecul propriu-:lis de stU vcehi ardele upse In 't\laramure~ Cd ~i in Bihor so carac terizeaza prin structura inehegata neinca urdbila in mc'isurd, ritm parlando rubato ~i in general prin ornamentatie bogata. Inti! nim acest lip de melodie, In Banat, in Transi1vania, im nliii rar ~i in unele melo dii pentatonice maghiare ~l secuie~ti eu versuri octo-silabice. :t-.lelodica horilor rna ramure~ene utilizedza. scara cunoscuta. ::'felismele sint frecvente iar portamente k Ioarte caracteristice greu de notat. Ga sim caden~a melodiEj pe cvarta sau partea a doua a melodiei, saHul la cvinta, sfir~itul melodipi c<Jde pc trNlpta a V-a. Acestea sint earacteristici locale. Mal existd ten ctiuta de a trans(orma finalele autenLice in finale plagalc, ceea ce cauzeaza difieu1 tr.iti in stabilirea unor cadente: intonarea netemperatn se remarca indeosebi intre Si )i Si bemol ~i intre Do ~i Do diez cind in melodic esta prezenta secunda rna rilb intre treptele a III-a ~i a IV-a. Struc turd obi~nuitd a dntece10r acestui dialect t""te de 4 rinduri mclodice cele de trei ~i de doua ril1duri sint rare. Pormele cele mai tipice Silll A-A, B-H, A-A---B-B i A _\c-B~-Bf A--Ac-B--Bc, A-A-C-A-B2, forma cea mai frecventa A-B-C-D. Din doina lunga de tip vechi a evoluat un tip liproape cristalizal in forma inehegata fara masura eu fcrmat(~ lungi ~i glissando-uri, tremolo, eu toate caracteristieile structura le ~i melodice ale horei lungi eu exceptia nodurilor care au disparut, in primul rind, c:in cauza greuta'fii de interpretare. Cercetarea noastra. ne-a prilejuit ('onsta tarea di aproape intreaga zona de la Bor~a Ja Sapinta prezinta acest dntec propriu-zis de stll vechi, a cdror principali interpreti sint tJ"(~cuti de 45 de ani. Caracteristiciie -)l,~sdor i11clu5t' de noi in IUcrare, de 1a nr. :':;8--308 sint: Vel'S tetrapodic ~i rinduri melodice constituite pC' maStud aeestuia; ritm parlundo-rubato i material S;ll1or care 5(' poate reduce la 0 seara eu vadit substrat ;:>entatonic Sol-Re; strofa muzicaUi din 4 rinduri melodice inrudite motivic Intre ele aU cezuni de regula pe treapta I lSol). dnd tonica ('stc :\ii sau pe treapta a V -a Sir cind :onica este Sol, deseori este amplificat rin dul melodic eu interjectii caracteristice de i!lleput (hai, oil ori In sfir~it printr-un mai). De fapt aid versul a trecut prinlr-o prelun gire de la hepta 1a octosilabic, un mers me :odic in genere boItit li'i can' la sfir~it de primul rind me lodic folose~te eaderea de C\'drla cardcteristied zonei (exemplul melo dia IIMIndrut cum ne vajim noi") ; un mers ronal modal eu paralelism major-minot en ul.denta dorica i lipsa refrenuluL Cintecul propriu-zis de 5tH yechi 5e con stituie in Maramure~ ca ~i eel din eea mai mare parte a tarii ca un gen de sine sU1~

talOr, dovedind in acela,;>! timp:;;i fire~ti l11irepatrunderi structurale cu celelalte ca tegorii all' folclornlui muzical local, Inrudit ell horea lunna prin caracteristicile arninti le, dar ';Ii cu repertoriul aclual, chiar l;ii eel inslnunental ori pastore<;c !}i de colinda care confera genulHi veehimea ~i autentici latea. Tetratonla lntilnita Re-}.1i-Sol-La. ce constiluie substratul caracteristic penlru uproape iJltreaqa melodica a Olleniei sub carpaticc, in bun a parte a substratului me lodic nasaudE'an, bucovinedll. bihorean, clem qenlilu i nnitate straveche sub raport sonar eu m.llzicd maramllret;eana, (;ll llluzica papu lara romimeasca din aproape tot cuprinsul tarii. Prezenta indclunqala a triburilor cel lice ill Transih-ania ~i In !\ilaranmrel;j esle dmeditil arheologk. Consideram di nu pu te111 exclude un aport al acestora la ce s-a concrelizat &tructufa horilor vechi probd bil in melodii ~i \ocabule muzicale arhaice ell disponibilitCitl de clezvoHare in struclurl nuri variate, incit p(>ntalonia .',;i amlntita ~FI m~i ar puled Ii privite ca ale lor. Este cu noscuta '5i in apu::; aceasta scura muzicaUi sub numele de ,.ga11111 scotiana" (B-145 pag. (is). :-':u este t"xclus ca aceasta prezenta de Hama in melodiile \ec11i maramure~ene sa ducd 1a triburile celtice care au populat odinioara aceste meleagurl. 3. Horea lo(ala m.:d noua

tn

bogatul glosar al coleetiei lui Alexan

elru Tiplea 1906, care explica pe 11ngl1 cu

vintele de cirl'ulatie regionala ~i unii ter meni folclorici locali, giisim horea care in semneazi'i cintec, doina, balada. Oamenii din ~laramure~ nu fae deosebire Yntre ele. Cele mai mici cintecele "dinele" hore ~i ciirlaiuri, acest din urma termen de re9ula lnsearil na melodie (dim. horin~). In legti tura Cll termenul hare autorul atestii ~i un obicHiu de inmormintat"e cind moare un fe cior tlm3.r ori fata din sat, alunci nu-l cin ta (bocesc) femeile ci-l horesc fetele, adica 11 petree cu hori, cinteee pilla la groapa, de requla eu acompanierea mai multor lautari (B. 153 pag. 63-64) In colectia lui Tit Bud (1908) poezia instrainarii ofera citeva exern pIe de mare adincime Urica ~i putere de suuestle din repertoriul horii locale. "Pasa ruica pasarea" (B. 153 pag. 23), "Jelcuima-~i jelcui" (iclem pag. 24), "Bata-tp, tara stra ina" (idem pag. 26), "Care-~i lasa satnl lui" (idem pag. 27), "Alita mi-s de strainii" (idem pag. 26). Apare des cuvintul tara in texte care, in aceptia lui traditional a populara, re,-ine la tot pasul In lirica instrainarii ~i in cea de catanie ~i de razboi. Dezva.luind flU numai un aspect caracterislic a1 vietH ~i al mentalitatii taranului de altadata, ci ~i sursa de numeroase creatH din cele mai

72

autentice $i mai f('alizate artistic, noi nu ne-am propus 0 clasificare a repertoriului dupa tematica. Bartok afirmil cil Clcesl reperloriu are pentalonismul caracteristic melodiilor $1 de pe cimpie $1 ar Ii drept 0 influenta maghia ra. De asemenea pentatonismul face parte, d$a cum Clm arZltat dinlr-o zeslre straveche, el putincl lua na$tere independent ca 0 treapta fireasca j\ila de la sine in evoluPil melosullli primitiv. Afirmatiile lui sint ne indreptdtite din aeest punct de \'ederE~, cit $i di in dntecele maramure$ene de stil nOll ca $1 in dntecele de pe cimpie, ambele ea raclerizate prin a$a-zisul rilm punctat s-ar intre\"edea influenia maghiara, afirrnatii care au suscitat opoziUi \-iolente prin anii 1936--1937 (\"ezi cap. Vers, rilm, melodie in cintecele l11oro!,iene!,iti). Bartok adueea 0 analiza amanuntmi a unui material impuna. tor privind fenomenul pe lntreaga lui arie. Ca at are el aclmite cil. in Maramure$ influen ta maghiara ar fi indirecta prin intermediul rutenilor unde melodiile de acest tip sint mult mai numeroase $i mai frecvente. De asemenea, melodiile de Verbunkos care sint frecnmte ~i la rOD1anii de pe cimpie ar proveni la origine din faimoaselp melo dii din Kolomeika ucraineana. La romCini nu se obsen'd atit un lmpru mut direct de melodli eu ritm punctat ma ghiar, cit mai ales crearea ullui repertoriLl propriu de melodii cu astfel de ritm (vezi cap. IV P-4). S-a vazut $1 mai Urziu Ia Uiutarii loeali tarani cit era de vie con$tiin ta deosebirii esentiale intre "melodiile un gure$ti" $i cele romi.'me~ti, de~i aveau dce la$i ritm punctat. Emil Riegler Dinu cerce tind comparativ eolectia Bartok-Brediceanu sustine: "Penlatonismnl ar fi 0 rama$ita din pentatonismul tatar $i cuman, pastrat mai fidel in Transilvania, tie ea de Nord sau de Sud, pc care 0 50cote~te drept patrin ciu tecului popular romanesc". 1n concordanta cu ceilalti muzicoloyi intrevecle ~i el 0 evo lutie de la fonnele simple spre cele mai complexe, adica de la colinda, cinlec de copii !,ii bocete, pina Ia cintecul propriu-zis, indeosebi aceia de tempo giusto. Daca in timpul cind Bela Bart6k a cules muzica populara romimeasca (1908-1918). delimita rea regionaHl a cintecelor de stH vechi era inca posibWL evolutia care s-a pelrecut de atune!. prefacerile pe care cintecele Ie-au suferit, intrepatrunderile $1 imprumuturile tot mai insemnate intre zone foidorice $i etnografice diferite fac azi deosebit de grea, daca nu imposibila, 0 astfel de operatie. Varietatea regionala !,ii zonala a cintece lor $i altor categorii folclorice este inca evi denta dar holare precise nu se mai pot tra sa. 1n zona cercetata cinlecele banatene. some~ene, bihorene, nasaudene sau o$e nel?ti s-au impamintenit in a$a masurA in cit moro~enii Ie considerCi drept ale lor.

Pentru a cunoa~te spc:cificul zona] al hori lor propriu-zisc ~i a Ie putea identifica cele neao$ maramure$ene, dam mai jos earac teristicile CJenerale Si c<;entiale a lJOrilor mai noi, autenlic maramure5enf' : --- Cintecele moro$ene~li au patru rin cluri melodice cu cezura dupa al doilea, obiSlluit pe fundamentala san c1ominanta. en sall Uira refren ~i far~l pseudorefrell, Pormele eele mai caracteristice slnt: "\-Ac--B~-"B, A-A-B--Bc, .\--Ac--B-Be. In ullill1ele doua rincluri \ersurile pot Ii inloculte ell refrenul cu noseut de care am \orbit 1a ineeputul pn' zentului capitol. 'lrasatura de capetenie a horilor marClmurc~$("lH" ('ste ritmul lor I(' julat, le~janat, bazat pe libera alternanta a iambului cu troheul in toate combinatiile posibile (iamb+ iamb, iamb-Hroheu, tro lieu+iamb ;;i troheu+troheu). Acpst ritm cnnoscut in toate tinuturile larii, intilnit in horea lunga 3n colindc, bocete $i aproa p(> in toale gCllurilc r:iuzici.de rom[me$ti CUiiOa$te uici 0 form;! Cd[e IHl!11di Sf' d].HO pie elL- cea punctata, dar este moale. \!i!;> carea $i ea regulaltl, \ariaza intre limitele larc;i, sdirile sint destul de felmite. S0 1n tilnesc modurile diatonice de Sol-La~~Rc ~i modul cromatic de Re CD treapla IV ur l'ata. In substanta tuluror melodiilof, de obicei, se cieslu!?e$te simburele pentatonic care atesUi vechimea $i autenticildlN, "\ceste melodii cu caracter pentatonic s(~ H1tllnesc in toale genurile aulentic mara mure$ene, Cadenta inala se face prin se cunda san tertii rlescendenla ori printr-o alunecare de pe fundamentala pe cyarta ei inferioara. Aceasta cadenta plagaH:i, destul de frec\'enla, estc 0 aWl caracteristica de seama. a cintecelor acestui qrai. earacteris tiei vaelit luate din horea lun9a. Horile lo cale mai Hoi sint caracterizate printr-un cl inamism la care contribuie mi$carea re ~lulata giusto-substituila mi~carii libere (ru balo) a celor mai multor cinteee de stil \echi, parasirea rilmu!lli liber (parlando) in folosul unui rUm regulat corespunzalor masurii 6 /8, melos simplu !?i foarte canta bil, le9anat Cll arnbitus ce se large~te me reu atinqind sau depa!,iind oela\'a cu dese reluari a rindurilor melodice la cvlnta Sll perioard, iar ornamentele sint simplificate la minimum. $i horile locale moderne cu nose 0 eYolutie spre hori de larga circula tie (Hori de masa), nstrel ca forma este arlesea dez\"oltaUi mai ales prin repetarea ul timelor doua rinduri melodice, ca ~iprin adaoqarea unor rind uri melodice nol, pse udo-refrene. completari de silabe. De la heptasilabicul caracteristie s-a ajuns Ia un decasilabicul. Refrenul esle folosit lot mai frec\~el1t, fapt deosebit de semnificati\'. Se constat~ sparge rea sectiunii sau a rin.dului melodic \'echi croit pe ml:isUfa unui rind de vers in urma amplifidirii liniei melodi

-. ....
,

::

------------
,1
?le ac lor
in ea,
1La,
C!l,

.-~,---,---

.-

73

nl:

-Bc,
~uri
Ct

)1'e

?
~a

a
rr
a

tii~e

tro ritm ilnit


roB

ee, ceea ce face necesara argumentarea yersului prin interjectii sau silabe de re fren spre a-i potrh'i noi dimensiuni potri ,..ite de meloclie. Eorea ll1ai noud din \raramur0~ provine probabil prin im-olulie din faza de deslra milTe a feud,llismului. Bart6k prpsupun0 Cd aeeasta are 0 ",echime de 150 de ani, tra "aturile muzicale sint: --- melodira putin :1u"llsmatica )i mai muIt silabieai -.- pre :er1!lta pentrll moduri dialonice \echi. ceea ce tradeaLii obir!','ia din horea lunqi:i doric mixo!idic, polic), in ('Me este inca Juternic substratul pentatonic alaturi de ocari pentatonice. anhomitonice $i hemito :-.ice care apar mal rar. In citc\'a melodif obsenam fenomenul ::lteresant al "metabolului pentatoniC" (COll s:antin Brailoiu) - portamentele sint Cel racteristice 1a terta, la cyinta inferioara :nterpretat de 0 inLonatie aspra; - eaden :e1e interioare se fac pe treptele I--Il I-V,

rar pe V iI, iar la caden~a !inala, a~a cum am aratat, so ajunge prin secunda mare descendenta, ori prin terta sau prin repe tarea treptei I sau alunecarea la treapta a V -a; strofa meloclica este a1c2ituita de re~ltlla din patru rinduri Cll cezura princi palil. dupa primele dona cu schemele arata le Ja care adaugam: A-A-B-B, A,\c ---B-B, c\--B-.\--g, :\-13 C-13 iar mal llOU .,\-~B-C-rf. Adesea ultimele dona rindllri fOfJlleaza refrenul caracteristic. RH H1l1\ estc elementul cel mal caracteristic a1 acestui (Jrai ,fUnd format din alternarea re ~Iulata sau libera a troheiului Cli iambul a~a cum am ar~l.tat. Schema ritmica. de baza
PX.

:)5

n
J

(lJ

1':

til

r-" <6i

este modificat~i

de multe ori prin interventia Hotei puncta te. Scurtarea sal! dublarea notel d" optime, ritmul dt' biaa liind : I.ex. :jG\

:le!iti
,pro :.'! i~

)JJ
~:e

k .) #II

#I

:) J

~~., i l

.)) .n
t

.~ , .

.) .J
l ",

! ~

:le1e

tn

--Re ,- ur " de :rJ)lic se

de larg~ drculatie pe ltn9d patrime "parut punctul mai muit ca sigur suh

influenta muzicii instrumentale cit si a mij ioacelor mass-media ex, 57


~.
I

,,,ted.

)) J i
I=i

Ii iJ

.l:c;Ha

n . ,. n, .tJ, n

.lh

de"'/.:"f:

'

. /

l;

k
fit'
.!

sou
so cJ

.,}.'

.,;)

J. :;

.-- 3 --, ,-- 3 '-.

#I~

J .h

. . ""
,..

.h. J.

.'

k,r"'I

~ ,;

n se

intr-o rta ei

~.estlil

ca de

:teris :le 10 ntr-un ~a re e (ru :e stil .anelo) !:zator canta


:e me

:::;r:tecele in parlancio rubalo sint mai pu ',~n raspindlle, scara caracteristicd. zonel 0 .::ilnim ~i in ace5t repertoriu frecventa aeestor melocHi in folclorul 10 ~ 3: ne-o clovecle$te ~i cu1e~lerea prezenta ilre cuprincle un numar de 137 meloc1ii de _: est fel, ceea ee reprezinta aproape 25 % :::1 lntr09 materialul muzical a] zonei. Darn ::-.ai jos uncle siructuri melodice cele mai ~-c';Jrezentati\e ale horilor locale mai noi:

Ex. 313 = A / Ay
I 1

Ex. 317 Ex. 391 Ex. 392

A /
.;

Avli By f Bk
4 1 1

ciese su iificate ne cu :ircula a este )etarea ~i prin )i, pseDe la la un lot mai ltiy. Se -;ndului ~li rind melodi
~ta

A
3

! B II C / Ck
321
I
I

A
J

Ay!/ B
3 3

Bv
1

Ex. 393 -- A Ex. 396


3

B
3
7
<;

if

C / Ck
Vll
7

1
I

A / B

1/ By I C
f C
1

Ex. 404 -- A /

Ex, 413 Ex. 433 .~

v A
1

A"II B
7 1

B Ii By! C
~

! Rf
1

A i ki; B I Be ,: A
5 ..
J

melodia este Romfme"

varianta la "Dc5teapta

Fste uimitor simtul artbtic al adapUi.rii melodiei. Horen mai noua nm clasificat-o in cloua mari categorij : ~~ locala - de lar9.3 circulatle HorNl mai noua locala ("ste cea mai insem nata ~jrupa $i care are caracteristicile ara. tate mai sus: structura lnchegata, ritm Uiusto. melodie de aspect mixt silabic ~i melismatic, forma muzicala preelsa care va riaz~l de la doua la palm rlncluri. Este re pertoriul care a ci~tiqat cel mai mult teren ~i s-a implls cu repeziciune. ,,In mod hota rit, arata Bartok, sint creatH mai moderne dar date despre aparitia lor nu avem". Noi consideram ca am clarifieat proYenienta acestui repertoriu, din horea lunga. Acest repertoriu general I-am 9asit mai Cll toate ocaziile de cintat nelegat de prilej cintat de to ate virstele. in a doua categorie din acest repertoriu am lnglobat melociiile de stil nou care cireula ~i in ~1aramure!?, dar au circulatie mai larga 1n tinuturile extra carpatice ale I\-lolcloYei, l'-lunteniei !','i Tran silvaniei. Sint melodii care au sunenit in zona cu unele ,.adaptari $i u~oare transfor m~ri". tn acest repertoriu se pot Intilni ~i unele hori care odinioara. erau rituale ~i prin im'olutie au devenit proprill-zise ne

le~Jale de prilej. Araldm aid "Clntecul Bra dului", care este 0 hore propriu-zlsa, in terpretat 1a rildacina bradului inainte d~' a fi UHat. Obiceiul nu se Il1ai practicd, au ramas doar fragmente din text. Lt'mnul a constituit 0 existenta vitaHi a maramure ~enilor. Atunci dnd copacul este Uiiat !;>i inslrajnat, 1l10ro!;>anul este cuprins de tris tete: lICe \'a leganaji \oi brazi I Da cum nu ne-om lCflanara / Ca zin Tauti din Bra !;>au ! Cu securi late la briu ! eu seemi ~i cu topoare I Pa noi ca sa ne doboare / Sii l1e-ncarce pc \'apoare i Sa ne duca-n alta tara I. Versurile sint de pro\'enienta mal nona pe 0 meloclie de cintec propriu-zis ~j este nelndoios ea la origine acest obieei care a suferit mutatii ~i transformari era un verilabil eloqiu, aclus cocirului, pastrat Cll sfintenie de la stramo$ii daci.

este cea mal rele\' anta. fot aiei intilniffi cintecf' de viata noua ~i cintecele round
tOff,!;>ti. Schimbarile SlU\'enite in bald economica nu inseamna "sfir:;;itul oriC'arei creatiJ popu.. lare eel putin muzieale" obsen'a ill 1931 Consti.lntin Brailoiu - did "un stH popular modern s-a nascut in Romania". Stilu; acesta, in care uimitCJrul instinct de adap lare a eolecthitCitii a top it elemente de lot
felui intr-o sinteza nea!;iteptata, e in plina

noare azi !;ii produce in Hecare zi specime


ne lllai mlllt sau mai pu tin fericite (~.B.
57 ).
mure~

4. Hod

dl~

masa

Sint horile locale prO\C'nite din cele au tentic maramure~ene, sau unele Cll u~oare preluari ciutate de li:'iutari 5i Intreaffa pe treCNf' ell acela~i text 5i melodic. Exem pIa ..1..11 ell cadere pe CTarta este eel mai lipie forma AI Avr B/s\' in masnra de (/H.
3
R

Alte exemple Lipice -UO, ..l4:~.

Repertoriul nu esie omogen. Gasim alCl hod adoptate din zonele limitroie eu pseudorefren, ex. 444:;;i 445, care sint Lipice moro~ene la care crec1em ca lan tar;i i-au adCiugat acel pseudo-refren ~i sensibile pe treapta a VII-a, \'ersul trans formindu-se din ~apte in nnsprezece silabe. Iste ~i aceasla un fel de forma de evolu tie. In horUe de masa am inclus !',ii uneJe hori vocale de dans mai cunoscute si gus tdte, ex. 4..17, in care intilnim iar !ipsa re frPIlului, melodia pstc holttta, formata din trei sau patru rinduri.
~i

5. Cintece vocale de dans


. Aceste l10ri actuale de slil nou sint lar~J dlfuzate de cintareU de meserie care Ie cin ta cu acompaniament instrumental, iar prin mijloacele mass-media se raspindesc. Re pertoriul cintecelor din acest gen este deo bicei in ritmul 214 (~i aiei se yede 0 evo lutie), rilm regulat, deseori punctat i me lodiile sint la obir$ie cintece de joe sau jocmi instrumentale. Nu arareori se pot in tllni texte poetiee cu aU metru dedt cel traditional, create din necesitatea potri\'irii lor la dimellsiollarea unor melodii instru mentale croile pe aIte tipare. Aici in ace-;t capitol, pe llngli eele cwlentic maramure ~el1e, preluarea, imprumutu! ~i contamina rea melodiilor ell allele din diferite zone

Cauzele care au contribuit ~i in '\1aro. la formarea stilului modern sint de natura economic a, sociala :;;i culturala. Spe cificul proeesului de evolutie a folclorului consUi in zona in faptul ca nu se manifes ta numai prin creatii noi ci, in primul rind, printr-o modifieare lenta ~i treptath a ho rilor mai vechi. Cele mai frecvente proce dee de transformare a unei hori \'echi in horea noua, de stU nou, de tapt 0 trbnstor mare a nnei hori autentice in cintec vocal de dans sint urmatoarele: adoptarea unui lext san mai multor texte noi la un frag ment de melodie mai veche i transformiiri ritmico-melodice sau de strnctura din rit mnl leganal de 6:8 In ritmul punctat mai mi~cat de 2:4 i schimbarea functiei unor ~Jenuri hori legate de ocazii care prin de fUl1ctionalizare palrund in repertoriul neo cazional de hori propriu-zise !;>i in primul rind in spectacol i preluarea unor piese din repcrtoriul altor zone !',ii asimilarea lor in stUlll local: imbogatirea reperloriului lo cal cu piese f;ii influentarea in diierite gra de a melocliilor locale, apar complectari de melodii, meloclii hibrid; preluarea citorviJ mijloace de expresie earacteristice, de exem plu melodii maramure~ene sau o~ene!;lti in terpretate in stH sud-ardelenesc i adaptarea lextelor lirice la horHe melodiilor de dans; contaminarea unor melodii locale cn unele maghiare mai cunoscute ~i trallsformarea acestor a in stil "local La aceste transfor mati melodia propriu-zisa sufera urmatoare
Ie schimbari: pentatonicul se large~te cum
dealtfel se large!;lte ~i ambitusut incepe sa
se utilizeze frecvent sensibila, disparitia me
lismelor, a coroan0101', glis<;anclou-rilor ~i In
general a broderiilor i stilltl este silabic,
dezyoltarea melodiei duce Si la dez\'oltarea
yersului de 8 sHabe f;'i clliar de 11 de adau
~iri de pseudorefrene, interjcctii sau aUe
compictari; forma strofied ~i a rindurilor
melodice se dezvolta pe tipul cuplet refrell,
iambul ell troheul de data aeeasta alternea
za regLllat. Pe func!alul acestor modificari
evolutionale inrlore~te in .\laramure!;> tol
cloml nou de \'iat~ noua !?i cintecul munci
toresc din yiala minerilor ~i a celor ce nw
deleaz~ lemnul, ~i gustat la orice petrece re actuala. Posedlnd 0 allume stabilitate in

/j.

:.

75
timp, folc1orul muzical din zona. a fost ~i este deschis tuturor tendinte10r innoi toare, posedind capacitatea de a se adapta schim b~irilor care au loc In structura societa tii~i in viata maramure~enilor. Acest proces de innoire are loc in primul rind, a~a cum am mai afirmat, prin intermediul \'ariante1or care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla dite ale noului crescute pe trnnchiu1 viqu ros al traditiei. Asislam astazi 1a un proces de cristalizare a unui nou stil muzical ba zal pe creatia folclorica traclitionala mara mure!;ieana, dar imbogatit cu procedee !';i elemente noi. :Vlaramure~enii continua sa cinte acele dl1tece care Ie-au fost Intotcieau na la inima, dar ei continua sa ~i creeze in spiritul lor. AsisUim astfel la 0 acle\-arata neglijare a unor ~Jenuri !;ii forme traditiona Ie si, in primul rind, 1a ciutecul ceremonial, in favomea abordarii a cin tt"celor de Joe:, deourece aces tea prin vigoarea ~i \-ioiciunea ritmic:a, prin forma lor ar11i tectonicCt ec11ilibrCltii. ~i prin optimismu1 pe care-l de~Jaja corespund mai bine ideiJor \-ersului popular nOll. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astilzi cint('cele ,-ocale ~i instrumenta Ie de dans. Prin insa~i esenta lui, procesul de transformare prin variante este alil de puternic, atit de pro[und in Maramure~, ill cit fiecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire~te ca ~i in categoria horilor lirice s1nt L.nele grupuri tematice ce apartin trecutului )i care se gasesc, fata de receptiYitatea oa :-nenilor de asUizi, intr-un raport similar cu eel al cinlecelor eroice sau haiduce~ti. A cestea sint, mai cu seama, \'echile hori de ;.aiducie ori de instrainare ~i de catanie. De si~fur cintecele noi nll slnt aidoma folcloru :ui traditional. Este firesc ca la un tinut Cll o traditie folclorica alit de bogata ~i atit de \'ie inca, cu 0 forta creatoare alit de vigu ~oasa, sa apara hori noi, hori care se a~ea zei in continuarea traditiei, dar care inseam :-.Ci in evolutia istorica a folclorului muzical c noua treapta. In ele creatorii vorbesc de schimbarile ce au loc in viata lor, a sate j,')r despre roadele muneii lor, de ma r;le realizari ale industrializarii socia ::5te, dragostea fata de partid ~l pa :~ia socialista. In acest fel constata111 Cd ::oua creatie populara nu se bazeazd numai De traditia folclorica, ci preia ~i duce mai ~.epaite, functional ~i ideologic, cea mai :naintata traditie a folclorului nostru, tradi :ia cintecului mllncitoresc revolutionar din zona. :\larea parte a creatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile ,'ocale de ::ans, sbt absol\-enti ai ~colii generale ~:e 10 ani cel putin, astfel ea ir:.tere"~l lor .::ere., si rnuzical a ce;:)ASit !in:;:ele ora::ta :::. ei a'.! La: c:::-.~c:: C''';' D:'CZ:.3 c,,:::d. S: ;:;:.1
cuno~linte ~tiintifice despre 1ume ~l socie tate. Orizonlul aclual al l\Iaramure~ului s-a larqit. E firesc, deci, ca toate aceste ele mentc' ale formatiei oInulni nou, sa se fl'flccte in cintece 5i poezii, sCi dea 0 fizio nomie noua creatiei folclorice muzicale cOlltemporane. Este aproape uimitor cum, fara ~Jefuiri, unele creatii noi, melocili noi, all ajuns de pe acum la forme inaIte de fru musete aidoma creatiilor lraclitionale. Este firesc din clipa in care cultura soclalisUi atit meloelia cit ~l poezia cinta aeeea~i \-iatCi noud, fiind legate una c1e alta, sa exprime acelea!?i ginduri, idealuri ~i "cnLimente, In mono~rafia Illll.dcaja I)artokiana cin tenll \'ocal de clans este impartit in cioua subgrupe: - meJodii de joe inlr-o forma libera, care consta din repelari \ariate de lllllli san mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectnl unui alt ca pitol din lucrarea de fala i ---- melodii de joc inlr-o lonna inehisa, Cll texl sau fara text, care nu slnt altcc\ a dedt actualele hori voealc ell' joe pc carp Barlok nu Ie rleJlume~te. l\lp!odiile acestei subgrupe sint aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece, se striga in cerc sau in dh idual, ori toalii adunarea, ritmul e sim plu de :?-! (ex 58). ---.

lnim l!lCi

.nicZl

opu 1931 )lilar lUlu1 dap e tol )lina imel~B.

lara-

II de

Spe rului 1ifes rinci, I ho roce hi in lsfor ,-ocal unui frag rmari 1 rit t mai unor :1 de neo ,rimul 8 din .or 1n 1i 10 ~ gra ari rie ::orv d
~xem

II

,.

,.

,.

,.

Ii'

".

il:

iti in

)tarea dans; unele marea 1:1sfor ,toare '" cum ~pe sa :a meIr ~i in ;1:aoi(', )itarea adali alte :'urilor !"efre::,
,e~:-.ea

=.iiicdri r "J. :-~


:f. ~;'.(:
c~ n:~

la care "e adaug/i rinduri duble, reluari de melodie la c\'inta c;uperioara, pSf'udorefrene ori comp!etari. C\oi am sistematizal acest n:pertoriu ill cioua catenoril : --- cintece yocale de clans locale i ,.-- cinlece \oeale de clans de larga circu !a\ie. In prima cateqorie in horile locale de clans 5e observ8. clOUd fonduri: - un fond mai \-echi autohton care 1nainte de a apar tine horii mai noi, moderne a Indeplinit fUl1ctia de a fi expresia unui con~inut de \lata optimist ~i practicat in ocazii de cele mai diferite: la nunti, petrecerl, botegiuni; - un fonci mai nou cu melodii mai etero nene ca sursa cintate in cliferlle imprejurari sint cintecele '-ocale de dans ell continut nou, cu text de \'iata noue.. Cintecul \'ocal cle dans (dlltec de joc) dau acestui termen un inteles propriu, 5int hori implicate de jocul obi~nuit ~i care ca reali zare muzicala sint cind mai aproape de stri gAtura cintata, cind prezentind forma sim plificaUi a melodiei instrumentale de dans. Primesc Ins8. aceasta denumire in lipsa unni termen mai po lri ,,;it ~i melodiile cu texte poetice desprinse de d ns cu 0 tematica adenata a::or prEejur: nunta, ~ez4toa re, ;=iE-treceri. ;J;e<:um ~i :l nU!Ileroase:e me

..
75 ilnim

unci
)llliCd

)opn
1931

pular Stilul
aclap

:ie tot plina cime


(~.B.

'.lara lit de .. Spe orului Inifes rind, a ho Jroce :hi in :1510r yocal I unui frag nmari i:l rit It mai unor in de l neo Drimul se din lor in ui 10 e gra tari de .itorvi.l exem ~ti in ptarea dans; unele 'marea :U1sfor Hoare e cum epe sa tia me H !?i in ,ilabic, Jltarea ~ adau 'J al te durilor refren, [erne a jificari e5 fol munci ce mu etreee tate in

timp, folclorul muzical din zona a fost ~i este deschis tuturor tendintelor innoitoare, posedind capacitatea de a se adapta schim bllrilor care au loc In structure societa tii!'ii in viata maramure~enilor. Ace:'>t proces de innoire are loc in primul rind, a$8 cum am mai afirmat, prill intermediul variantelor care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla dite ale noului crescute pe trnnchiul \'i~lU ros al tradiHei. AsisUim asUizi la un proces de cristalizare a unul nou stil muzieal ba zat pe creatia folclorica lraditionala mara mure!;ieana, dar imbogatit ell procedee !;ii elemenle noi. ':'laramure!?enii continua sa clnte aeele cinl~:ce care Ie-au fost intotc1eaU 11a la inima, dar ei continua sa $i creeze in spiritul lor. Asisiam astfel la 0 adevarala ne9lijare a unor genuri ~i forme traditiona Ie si, in primul rind. la cinlecul ceremonial, in favomea abordarii a c:intecelor de joe, deoarece ac:C'slea prin vigoarea $i \-ioiciunea ritmica. prin forma lor arhi tectonicli echilibrata!'ii prill optimislllul pe care-l deflaja corespund mai bine ideiJor versului popular nou. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astazi cintecele vocale ~i instrumenta Ie de dans. Prin Jnsa~i esenta lui, procesul de transfonnare prin variante este alil de puternic. atit de profund In Maramure~, in cH Hecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire$te ca !;ii in categoria horilor lirice slut unele grupuri tematice ce aparUn trecutului <;;i care se gasesc, fat a de receptivitatea oa menilor de astAzi, intr-un raport similar Cll cel al cinlecelor eroice sau haiduce$tLA cestea sint, mai cu seama, vechile hori de haiducie orl de instrtiinare $1 de catdnie. De sinur clntecele noi nu sint aidoma folcloru lui traditional. Este firesc ca 1a un tinut cu o traditie folclorica alit de bOHata $i atH de vie inca, eu 0 forta creatoare atit de vigu raasa, sa apara hori noi, hori care se a$ea zll in continuarea traditiei, dar care inseam na in evolutia istorica a folclorului muzieal o noua treapta. In ele creatorii vorbese de schimbarile ce au loc in Yiata lor, a sate lor despw roadele muncii 10r, de ma rile realizari ale induslrializarii socia liste, dragostea fata de partid ~i pa tria socialista. In acest fel constalam ca noua crea\ie populara nu se bazeaZd numai pe traditia folclorica, ci preia !7i duce mai clepaite, functional ~i ideologic, eea mai inaintata traditie a folclorului nostru, lradi tia dntecului muncitoresc revolutionar din zona. }'farea parte a ereatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile \"ocale de dans, s1nt absolventi ai ~colii generale de 10 ani cel putin, astfel Cd interesul lor literar $i muzical a depa.!jiit limitele oraliUi tii, ei au luat contact cu poezia culta ~i mu zica de diferite genuri, sint eititori ai pre sei, l~i formeazil 0 cultura nOlld, bazata pe

cuno:;;linte $lilntifice despre lume !'ii socie tate. OriZOl1 LuI actual al Maramure~ului s-a 1arqit. E fire'>c, deci, ca toate aceste ele menlo ale formaiiei omului nou, sa Sf' rdlecte in cintece $i po(:zii, sCi elea 0 fizio nomie noua creatiei folclorice muzieale contemporane. Este aproape uimitor CUIll, [aId $lefuiri. unele creatii noi, meloclii nol, all ajuns c1e pe aeum la forme inalte de fru musete aidoma creatiilor lraditiolwle. Este firesc din clipa il1 care cullura soc;ialist2i atit melodia cit ~i poezla eintd aeeea~i \'ia\a noua, fiind legate una de aHa, sa exprirne aceleal;ii ginduri, ic1ealuri :;;i ::-.cntimellte. In mOllografia muzicaH:i barlokiana cln tecu) \"ocal de dans este impar\it in doua subgrupe: me10011 de joe intr-o forma libera, care cOhsta din repelari variate de llnul sau mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectul unui alt ca pitol din lucrarea de fata; --- melodii de joe 10tr-o forma inchisa, cn text sau Hira text, care IHI stnl 1.I11e/':'\a deeit actualele hod vocale ell joe pe care Biirt6k nu Ie del1umc$te . .\lelodiile acestei subgrupe s1nt aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece. se striga in cerc sau in dh 1dual, ori toatli aclunarea, rilmul e slm plu de 2-1 (ex 58).

........,

!' fII
---...!
III III

! 1/1

'"

!II'

.,

............

la care "e aclaug~ ril1duri duble, reluari de melodie 1a c\'inta superioara, pseudorefren ori com plelari. 2\:01 am sistemaliza.l acesl rept?rtoriu HI doua catenorii : cilllece \"e)eale de clans locale; --. cinteC0 \oeale de dans de larga eircu la\ie. 1n primd cale~jorie ill horile locale de dans se observa. doua fonduri: '- un fond mai \'eehi autohton care inainte de a apar tine horB mai noi, moderne a Indeplinil funetia de a fi expresia ullui continut de \iata optimist 5i practicat 111 ocazii de cele mai diferite: la nunti, petreceri, botegiunii un fond mai nOll cu melodii mai etero ~lene ca sursa eintate in diferile imprejurari slnt cintecele yocale de dans ell contlnut nou, cu text de viap:! noua.. Cintecul \ocal de dans (dntee de joe) dau acestui term en un inteles propriu, sint hori implicate de joclli obi~nuit ~i care ca reali zare muzicaUi sint dnd mai aproape de stri giHura cintata, dnd prezentind forma sim plificata a melodiei instrumentale de clans. Primesc insa aceasta denumire in lipsa unui termen mai polrivit ~i melodUle eu texle poetice desprinse de clans cu 0 tematicti aden'ata altor prilejuri: nun ta, ~ezAtoa re, petreceri, precum $i in numeroasele me lodii ce sint exponentul adecvat muzieal al unei bogate tematici din domeniul liricH

-----------"----"-----
illdeplinind uceea~i funetle ::'orea propriu-zisa. Aici 5e produce s='::oza de alta data dintre muzica, dans, :=:s:::aie, batai din palme, picioare ~i textul a::en-at. Sub raport structural, aspectul eel mai uni,ar al horilor induse in aceasta catego rie rezida In ritmul lor - ritm punctat prO\-enit din combinatiile iambu]ui cu tro heul (analizat de noi) evident pliat pe rit mu] dansului local. '\1elodiile sint strict vo
: 1

_",.:.:~_ ':'::ai,:: ~i

s:

cale ca intindere, exceptie doar eX. 455 partea a II-a pe carp-o gasim cea mai re prezentativa melodie de dans. );umarul rin rlurilor variaza de la 2 1a 4 iar tematica di \ersa pe care 0 abordeaza nu face obiectul ana1izei prezeniei lucrari. In cea de a doua eate~Jorie, horHe voeale de joc de larga cir culatie am indus exemplele 514--536. Sint melodii cunoscute 1n zona mai mare a Tran silvaniel, vehicuJate de mijloacele mass-me dia, de lautari.

:: '":'.E'"
<:~:';l :::

IV. MEIJODII INSTRUMENTALE DE JOe


inca mai demult pc linga rostul lor de a insoti dansuL melodiile instrumentale de joc au dobindit ~i calitatea de a Ii doar melodii de ascultat din instrumentele traditionale: cetera, fluier. Putem astfel privi aeest gen cind in aspectul sau primar ca fapt sincretic ee~i implica deopotriva 0 latura coreicd !;ii una muzicaUi, carora li se aclaoga !;ii aUe componente specifice ale dansului maramu re;>ean, dnd in ipostaza autonomiei muzica!\.'. Melodiile instrumentale de joe maramure ~ene sint strins legate de strigatura. Ori9i nea maramure!;,eana a strigaturilor din co lectia lui Alexandru liplea (1006) 5e Ydde!;> te in expresia lor linfl\-blica precum !;ii in formulele cu care debuteaza: "Hei tu min drulica mea", sau "Tura, tura, feciora;>. / DacB n-ayeti ~Jritara~i / Ca sa dati la cete~ ra~i /, sau: Tu mindruco, pui~or i Tinara te-ai dat la dor ' (B.B. 153 pg. 83). "Chiotiturile" in schimb sint mai pu~ine 1a numar in colectia amintita. Izbesc insa prin \ ioiciunea, energia lor atit de adeC\'a ta jocurilor populare maramure~ene, jocuri lipsite de amplitudinea celor de pe Some~, Nlisaud sau S&laj. Culegatorul a apelat se pare la 0 riguroasa selectie a materialului acestei specii, retinincl in deosebi acele stri gaturi care prin earacterul umoristic se in caclreaza perfect specieL Caracteristic pentru dan suI maramure !;iean, ca ~i pentru cel o~enesc ~i bihorean, ~i in general penlru dansul popular roma nesc de mare veehime este desfa~urarea sa mai mult pe Yerticala, la care se adauga preponderenta hotarita a mi~earii picioare lor ~i, in general, a mi~carilor concretizate sonor, de unde ~i pronuntatul sau earaeter de ritmicitate. Conceput ~i realizat ca un tot sintetizant ~i intr-o poliritmie perfecta pen tru care colaboreaza domeniul coreie, me lodia ~i acompaniamentul instrumental, iar ill anumite l110mente slrigatura, ritmul devi ne un determinant stilistic din cele mai im portante pentru dansul maramure~ean. Fata de alte tinuturi ale tariir unde acest element apartine mal nmltor sisteme (intre care }i eel aksak iar pe alocurl ~i eel apusean), in Maramure~ e1 apartine unui ritm orchestric sau de clans, propriu de altfel tuturor cate noriilor folelorice ce implica dansul, ca ~i celor ce amintesc de 0 legatura de odinioara eu e1 cum ar fi colinda l?i dovedind cu aceasta o toarte mare \-echime. lar prin formulele sale mai simple ctovedind a fi in aceIa~i timp ~i un sistem universal. Forma cea mai comuna a aceslui sislem rHmic este cea ca re reprezinta ca principala unitate morfolo gica 0 valoare totala de 'd/8, opt optimi, ~i in al dirui oadru citeva pulsatii ritmice, de regula bicronc (optime !;ii patrime) se con stituie in fonnule de esenfa binara dar eu 0 HZionoll1ie diferita. ~lasura jocurilor popu lare e in general cea de 2!..! dar tempoul Yariaza, toate in sehimu au perioada de 8 masuri. Ritmul atil de elegant de 618 a ho rilor din vechiul re9at 1?i Hucovina, am de des intnnit in t-.Iaramure~, a fost transfor mat in ritm binar punctat de 214. Melodiile sint de obicei motiviee in forma deschisa. Dacd Ie simplifidim putem scoate gam a ca racteristicil zoneL ceea ce ne duce la COll duzia eel ele deriva din horite vocale pe care lautarii tarani Ie-au inH~rit, schimbat, inclusiv finalul, eu 0 formula caracteristica de cadentare, dupa gustul ~i rafinamentul fiecaruia. 1endinta de a surprinde folclorul in ma nifestarea lui sincretidi 5e manifesla pro gresiv in culegerile lui Bartok, E nea~tepta la stradania lui de a nota dansurile popu lare, dnd in genere muzicologii credeau culegerea suficienta nUlllai Cll eonsemnarea melocliilor !;'i determinarea ritmurilor aces teia - In monografie Bartok schiteaza dan surile maramure~ene ~i ce au ele mai ea raeteristic, eategoria, iormatia, mi~carea generala ~i tempoul. Se pare ca la dansuri influenta sud-dunareana are 0 contributie ce dlmine sa fie clnUirita amanuntit de vii toarele cercetari comparatiye ale coregra filor. Este neindoios ca aIci 5e juca odinioara clupa fluier sau dupa cimpoi, astazi insa ex clusiv dupa muzica tarafului in care nu poa te lipsi cetera, cu intorsaturile ei melodice Ce intrezare~te uneori parea aievea glasul fluierelor sau at cimpoaielor, semn ca odata

_.
-

... =. -

-- .

.: ",--;

~------

77

-l55

re

-jn

di -illl >lia
~ir

;jnt an ne

lte ;;i
ar~

.sta ele
a~i

nai ea ,lo
~i

eu repertoriul melodic ea a preluat ~i Ce\-a din intonatiiIe specifice bill rinclor instlll. mente. Exemplificam joeul "hanqll" de pro nmienta molcloH"nea<,ca uncle se simt mai bine cele afirmate mai sus. Oclata ell aees Ie structllri modale a jocurilor mai vechi nu 8Tareori rd~Una t011uri dat.orate r0lona11 tei naturale ~i se 5Wmie lntr-un pitoresc amestee-modal-tonaL Tn zona Yictuiese in strum('ntal jocuri ell forma libN;l de impro vizatie. In general ele Sf! b(lZea7d pe re petarea ,-arleta a ullui moth' sau grup moti \'ic intr-un tot unitar. Aiei exi:,ta 0 lega1u rtl intre forma muzicii r;;i fi9urile de clalie; in sensul ea fraza muzieala de ()bicl'i coinci de eu figura (oregrafica. Zona 0St(' carac teri7ata prinlr-nn numar relativ mlc de dan suri. .Tocul propriu-7is este earacteriz.at prin pa~i marunti, tropolitL pUl1eta\.i din loc in Joe de balai puternice intr-ul1 ritm \'iguros ~i totodata subtil. Aceasta lehnica este eo muna atH joeurilor mixte cil $i joeurilor barbate~ti sau femeie~li eLI fran-eute baUii din palme la barbati. In joeurile de baut, baiuta din pdlmi, Iautarul Je cintii ]a ma!'.a,

iar mesenii strigli ~i bat din palmtC', se adu 118. in cer{', bat din pic-ioare rilmmile bar bCite,)ti, asUel 59 al~tura melodici misearile ritmice ale eorpului si palmelor ea un ele ment coregrafie clegcnerat, moti" de a Ie aHHura joe-urilor propriu-zbe. Femeiie nu mai mimcaza. Exemplu in melodid de joe "hai-hai". o alta trasi:Hnra a dansurilor maramure ~ene este manicra de eorelare inl.re melo die, pa')i Si strigatura, batai din palme, pi eioare. In general nu 5e poate vorbi des pre 0 coneordan\a perfecta intre fraza illU zicala sf fraza core~!rafiea, Dansul evoluea za liber in rilmlll melodiei rara sa tina sea mil cle a1ci:!tuin>a frazeolo9idi d strigaturii. eeea ee coincide es1e numai rilmul pasului eu timpul masurii ~i n11 cu masura intreana. Deobieei pOliritmia are.lata e~le deosebit de \'igllroa~a, jar llluzieal nmnai pe moth'c $1 sec\cnte melodice ne putem ria seama de fen0111cnul corellirii perfeetc inlre rHm, ba liB $i dans. Scara l1luzicalil a joenrilor instrnmentale cuprindc armoniccle 8--U. (ex. 59
II

de

5Z

:>11
se aseamana eu scara cimpoiului. Caracle risUe este intervalul La~Re umplut, foarte rar de note de pasaj $i niciodata de note reale. Aceasta ar do\'edi originea cimpoie reasdi a melodiilor de aeest tip. deJ;>i noi nu am gasit nid 0 urma de amintire a exis tentei accstui instrument in zona 1'.Iaramu re~ului. Maramure;;ul eunoaste $i joeuri de forma fixa, deobicei din 4 rinduri eu structura cea mai caracieristidi B-Bc ell rindu 1 al cloilea diferlt la cadent are de rindul prim, iar rindul al IV-lea dt' ascme nea c1iferit de eadentare de rinclul al III-lea. AU Up A-A--B-Be cu rindul al IV-lea diferit la cadentare de al III-lea. Sea rile ce Ie mal des intilnite sint urmatoarele: (ex. 60 a, b).

uo pu oul
~

ho-

.sa.

de or iile

ea

011

pe )at, idi ltul Aeeste insu~iri corespund intru totul joeu lui "Ardeleana" din Vestul Transihaniei si de aiei presupunerea $i legatura jocurilor moro~ene de forma fixa ell celelalte joeuri din lara. Gasim, de asemenea, multe mclo dii de petreeere inrudite ell jocurile din ~a saud l?i Bihor, unde Ie zice "De 5trigat". Ma ramure,?ul este regiunea in care struetura pasului metge in primul rind pe acompa niamentul riLmic, melocl ia detinind un rol seeundar ~i mili mult eu rolnI de a tine min te loeurile unde se sehimba figurile $i ba taile care $i ele pot sa '-arieze. Spre exem plu in timpul unei invirtite 0 pereehe tropo te~te alta invirte$te la dreapta ~i la stinga, ritmul este totul "fara doba eu tingalau nu 5e poate face joe" - afirma informatorul Sidau Pi:1tru din Botiza. Despre strigaturi. Pe melodiile de joe clar nu numai pe ele dansatorii stfiga adesea versuri hazlii de 7-8 sHabe in ritnml muz-icii care se impIe tE'SC pe 0 interesanta eterofollie ~i in1r-un \eritabi! eontrapunet. StrigcHura este "cin laUt" pe 0 forma simplifieata a meloc1.iei in5trumentale de joe ell care se impletesc aicloma "descintecelor" bihorene sau a <rti puriturilor o$ene$ti". StrigaturiIe oeupa un loe important dalorita earaclerului lor 5im plu :-;;i combati\', 0 ade\'arata croniea a sa tului, ochiulul satiric al taranlllui nimic uu-i seapa, scoate ~i vede toate ealitatile, dar mai ales clefeetele :;;1 viciile prin ace<;te versuri de 2-4 rinduri. Strigatura poa te fi $i ..tipatEt" unde nu poate fi vor bi} de 0 intonatie precisa. rnaltimea su nelelor Ie-am reclat eu multa a proximatie. Ele ineep ell interjeetiile hei, oi, sall ei, eOll tinua ell strigatura pe vers de 7-8 silabe eu respeetarea optimilor conform metrului

na ,ro ,ta pu
~au

rea

:es an
ea rea

;uri Itie \-ii ITa ara ex oa

Ike

lsul .at8o

melv(:lel (:e dans, respectlndu-se ~i imbina rea silabelor din text ~i a optimilor de me l()die eu neqlijarea qranHelor masurilor; sc intilnC'5t(: ;;;i 0 retinere earacteristica in-

stantanee a \'ocii la sftr~itul melodiei. Stri gaturiIe in zona pot fi gasite strigat, me ]()clizat pe unnatoarele sctiri: (ex. 61 at b t
(', d).

a) Pe \' alea Izei ex. 61 a

b) Pe yalea Vi:;;eu1ui ex. 61, b


mJ; hal

?B

ha

....
C)

.;

,=

Bocieoiel ex. 61, c

ell Sapinta
- ex. 61, d StriOuturile fae parte inte9ranta din dansu rile care 5e desfai?oara eu diferite oea zii. De poarti'i semnu] sponlaneiti:itii l;ii sint absolut necesare pentru eoloritul, trairea i?i semnifieatia pe care 0 cap~ ta momentele joeu1ui ~i au multiple ro Juri de anunt a1 joeuIui, illYeselire, in;,ufle tese pc jueatori, stimuleazd ambitia !Si tem neram enlu1. Vlata noud 5e rasfringe in con tinutul de idei a multor striq~Huri in care "e exprimi:1 optimismul, voio~ia, Increderea ;:1 yiitor. Ile oglinde5e mentalitatea sana toasa si dragostea de muned $i viata a ti nerilor si Ylrstnicilor, pun eel mai bine in c\identa \"iqoarea folclorului contemporan. Strigt'itura indepline$te mai multe roluri im portante pentru intelegerea eorelatiei din tre miseare :;;1 celelalte elemente ajutatoa re: rolul euritmic apare in leg~Hura dintre accente1e versului l;ii ritmica pa;;ilor, tem poul pa$ilor este aeela$i eu a strig~.turilor, iar ritmul, interpretu1ui de dUerite forme gaSel',)te satisfaetia in {:''Uvintul ritmat a1 strigaturii care are aecente pe timp, con tratimp sau sineopli: ralu1 animator este \810ros pentru atmosfera de petreeere, in sufletirea participantilor. Strig~.tmile stir nesc ye~e]i a prin glum e bine ticluite, dis treaz(l uri::-, ,:erva ~i umorul savuros, atrag atentia 'prin sclipirea satirica $i improviza tiile pline oc spirit; rolul de emulatie se rele\'a prin pro,'oearile pc care participantii Ie aruneli unul aHuia, fie femeie sau blir bat. L'neori emulatia capatli un caracter eo leeth'. cind un qrup sau a1tul vor sa se in treadi prin joe: rolul de eomanda a1 fiquri Jar este inrleplinit de striqatura in toatejo emile Cll () on'1ine {\ fiqmilor bine inradaci ,lata, d edror executie este supusa unor re quli de desHi$urare, strigatura enunta figura si 1111l11ara m1:;;carile, comanda numeric a esle foarte importanla pentru socotilu1 mi~ earil or. Chiuilurile, interjec:tiiie, fluieraturile ~i exclamatii1e lTIsotesc striglHurile interca lindu-se printre "ersuri sau incheindu-Ie des. La inceput versul unei strigi:ituri poale cuprinde, de regula, doua masuri llluzicale. Jucalorii ataed pe Inceputu1 fragmentului muzieal pe timpul unu a1 masurii eu sau ni ra anaeruzii. Intonatia strigata se deosebe~. te dupa eolorit de la un sat la altu!, muzi cal este aproape aeeea~i. Caraeteristica pen tm t:,triqaturile maramure$ene este mal in lii inlonatia dialeetala, care este deosebiUi de Ardeal $i apropiata in multe privinte de Moldova de Nord. Pe fieeare silaba este d te 0 optime, strigalura pastreaza ritmul mu zieH, iar registrul ,'ocal predominant este eel aeut, rareori eel mediu, se ating trepte inalte in ,'oee alba $i fa1set. Strig~Hurile "dntate" apartin unui stadiu intermediar in lre horDe de joe $i strigatul peste sat pro priu-zis. Este momentul in eare instrumen te1e muzicale soan a1aturat qlaslllui dansa torilor, dubUndu-le dntarea. /tEste posi bil, ari:ita Tiberiu Alexandru, ea din ase mellea strigaturi dntate sa se Ii dezvol tat cinte-ee1e graiului muzical din 1\1a ramure$" (H. 6 pg. 73) Credem ca autorul S8 refera la cintece1e voeale de dans deoa reee aetualmente la tot pasul 5e poate ob sen"a eum aeeste strigaturi "cintate" in afara danslllui S8 pot pU\madi pe melodii de cintee vocal. Strigatura este specia fol cloried cea mai scurta ~i treee eel mal ra pid printr-lIn proces de aclllali7are, ceon a1 \ ieUi de azi a1 moro$anului. este eategoria

.;.- ..:

:;:

-;:;,

- - --~

:::.

--

-::

_.

.....

7f1 .. ~..,--,-,- -

tri ne-
I. ~.

:ciorica cea ll1ai ,'i\-ace cu multiple posi _.iitati de lnnoire, este specia fokJoric8 cca

- a; SCllrta. l. .J ocuri barbiitrsti a. bihbllle"cu 1', de butut din palm;: c. kci ore<"C\1

r1, de
~arit

Sirba e'>to un joe de laraa circulatie in t"atd tara 5i so joaca ~i III Maramure~ in va lori de patrime, optima, ('ste "arianta sir hel in Irel ciocanc; 0 p\ltem intilni ca joe ne barbati sau clliar mixt. tn partea a II-a a jocului asisUlm 1a ~)a!i>i tropol.iti pe care ii inUlnim 1a inceputul Indrtitei cit ;;1 la Bar batesC'.

e. batrincscu san a i11o:;;.ilor f. sirba (I. j()f:ul hi Viii (jo('ul dracl1hli)


R~rhdt0<'Cll a~a

2. ,Jocuri femeiesH a. h. c. d. ,,\ habelor 1a botegiune" "Dc baut a nen:>s\.elor" "Joeul rlnl)telor" "a nepoaLc!or"

rum am sratal.

(',>if:' jOClli

lura rica

11

is
~i

rca u-Ie )atc ale. ului


be~.

!fa

uzi jen in bitl1 : de ! d mu este epte uile r in pro nen nsa >osi ase
~1a

:\'01

,oml eoa ob
in

lodii fol i ra \ll a1


~()ria

'c.cioriIor din \faramurE'S si are diferitc de ':miri -- De sarH. Feciorescll, sail ciliar 3,ltrinescn desi in zona Viseu melodia Ja - eLl J hiHrinil or este alta dedt ced de bar 1:(':-,(". Pa';iii dansului b~rhi.Hesc cuprind tro - 'l:e, pinleni eu sarituri mari spre c1reClpta " stinqa precum Si bat2ii din palme pc 0 :::,umitli constructie ritmicli in care dohmia ",1 tn difcrite forme are ro] prerlominalli. -'xu] (>ste numal rie barbati. in cere Cll bra :-2:1' pe tllneri si in linie. introduc pin. ::::1L s(!\rituri si tropotitu] specific ell stri -"tl1ri. Pintenii cei mai frumor;;i sint execu i3.'i in comuna Ieud.!\Jeloc1ia are tempo : .jn-200 !\'ftvL (optimea). Bl1trinii po\'estesc :a-si amintesc de striglituri ramase de pe ":emea lui Pintea Viteazll, dnd poporu11up :a eu arma tn mlna impotriva asupriril. Batrinescul sau Batrineasca este j ocnI ~,arbl!.tesc al ba.trinilor. acest joc contine ca :igura ritmica de baza formula punctata :'lnoscntli. La joe participa barbati trecuti :e 40 de ani. Se aseamana ell jocul ursului '-, strucLura ritmko-motivicd. JOC111 lui ViIi Vili a ramas crcelindo;, :,.;j Pintea S1 dupa moartea haiducului a con ';lJUat lupta cu poterele grofilor. Ortacul "-ili ave a obiceiul ca ]a petreceri sa joace :-:e unu1 singur printre stic1ele de vin ori ,:,~1inca flirli a rasturna vreuna. Jocu1 lui ':iIi fiind solistic fiecare interpret barbat -ieidecum femeie C11m afirma Bela Barl6k) ':,eenU! in partea I batliile pe care Ie sta - :neste mai bine dupa tehnica personal a, :ar partea a II-a a joculUi este aeeeasi pre ::tinrleni in zona Maramure~ului, ea Hicinc1 -arte din pa~iI pe care Viii ii exec1lta sarine1 -hIre sticlele ell tuica mat nOll )(>ste pa ,,~ie, Dlim mai ios sub forma rlocumcntara ~'~iClatlHa ;ocu]lli culeasa din Bllclesti de la -'nrmatoarea Tnporan Ana de 58 de ani (mc - - -li a estc cea r'lin colectia noa<;tni): ::':riqa Viii clc pc fune ! Hai mindra ell -:ne-n lume ! Striqa Vi1i (le pe sfoara I -:":a1 mlndrli Cll mine-n tarli ! AuzIt-am ViIi ':,e ! C1H vMba si despre mine! Dar nu-s ~"d (le illnln ! Grehlll c;i fac c]ai (lin fln ! ,.. falll de jllpinit~ r Grphlll nn si fae
- :: 'J" ct,

Jocul babelor sau a1 nepoatelor la carc se referea Bartok in col'ctia sa llU este altce\' a dec-it YC'ritabillll obieei "Strinsul n0poate lor" de pe Tza, cind moa~a satului isi adunii llepoatele. !ntr-arle"-ar ca in cere prin casa femeile, la boteginne, joacQ si striaa pe acest tempo, 180-200 I\.[\f. Joclll Drur;;telor se executa de fapt ca si jocu! miresei. PC melodic de indrtita.. 11 jaaed si dru:;;le]e atunci cind obose~te mi reasa.

3. Jocurl mixte
n. h. c. d. c. De invirtit De tropotit Dc baut 1n cere De striqat in cerc Jurelu] (Ciurela)

lnvirtita este ioe mixt de virtuozitate cu hattii tropotite din picioare pe care Ie exe catii Miatul in dreapta sf stinqa felef in timp ce aceasta se plimba us or si plutit san se roleste pe tfOpotita in jurll] , biHatului in ritm contrapunctic (imitatul rDtiJor de tren sau a modi) in zona Borsa ..!)c ob sen-a 0 inlerferenta mai mare cu jo (:uri1e moldovene~ti, iar stilul local se face si mai evident in aceasta sinte Zd dintre cele doua zone. Printre celu ]e ritmice ale bat1Hlor baiatului sint frec ,'ente eele de tip anapestic pe ,'alori mici de 2 saisprezecimi r;;i 0 optime, uneori si pa5ii fetei capata accente si atund se scoa te clar in e,-identa ritlill1l n10r~llllli r1C' trcll care <;e hate in lllvirtituri. Structura muzl eant dinamica tempou1ui invirtitei intrunesc calilatile oriqinaliUJtii S1 autenticitatii fn] clorului mClrammesean. Perechile danseaza la illcepnt lent de incalzire, UrmeaZB c1ansul proprill-zis c1inamic ~i eu pasi complkati. apoi din nou lent, pasi mai simp1i care permit dansatorilor sa se odihneasca si sa--:;i faca uneJe comunicari. Bart6k <;ustine d\ pentm meloc1iile de dans " Ilrlita" si ".Joe fcciores('", B(irbiJ~

80

tesc" ~i "De taut" ace:;te 5ubqrllpe se den sebesc numai prill ritm Si nu in caractcr111 muzical", Aceasta afirmatie cstc numai 11l parte adevarata, pentru dl noi am qiisit bine separate melodii pentm fiecare, Este ade',a.rat cli 0 melodie de bant poate fi clll lata mai repede si poate Ii transformata in TnvirUUi, ceea ee creclem ca I-a si derutat pc folcloristul maqhiar, dar la oriqine aces: te dansuri au melodii eu ritmica-tempo SI earacterislici melodice deosebite cn 0 for mnJa specinea de sfirsit de frazel, dar nn aceeasi. Jurelul (Ciurelal am ariHat ca se joacd pe doua linii atunci dnd sint mai nlulte pe rechi. 4 Sal! 8, fiecare bliiat indrte fata oda fa. dl1pa care aceasta alcarqa la biiiatul de vis-avis, la mijloc se intilne5te cu cealaltli fata Cll care se poate roti san nu, la baiat aiunsa Se in\lrte5te in sens irwers. apoi re ,'inc la partener. In Sapi!1\a dl1.pa cc fatfl a faeut cite,'a plin,blhi de 1a un baiat Ia altul, muzicantul cinta 0 tnvirtita si din nou re "ine 1a Jurel, tempo-til fiincl acela5i. Batuia oin palmi sau de bliut: eu toate ca acesle meloclii nu sint joeuri sail clansuri arle,:ara te si se danseaza dupa ele, apartin aeestei catcgorii rlatorita caracle~'isticii ~ de ,~aza prb strigiUuri in CNC pnn casa: bAta] de palmi si de picioare deci 11ng8. m!sca,:e c;ste aHHurata ~i melOOia, plus gestunle ntnllce, 1mbbate cu elemente coregrafice, tempo = 130--150 M~1.

Am llltilt1it ~j Ardelenesctll ca joe soli' tic ell mici nniatii. Ficcare 50list so strc duie<;;te sa reprocillcll pilliPllii !;ii bati:ii;" ponturilor ardelene)ti pe formule ritmice trisilabice de tip anapestic:
b. '\ fixte :

.\lul1clul din ~Iaramure}; Ardelcanca Rilehiteau(l (Roaia steIelor); Osendoeul' Bihoreanca ca la P~Hrova; Barahoilll. Alunelul din Maramure~: Satni ~ilnest: nesti, pe valea rlului Ila, era un pllternic centru coreqrafic. In repertoriul obj~nui: de jocuri al satlllui Se Int11nea si dansu: amintit. in zona eonslruetia jocului este alta (ledt in ~Iuntenia. Din mi~carile "echil: Jui joe de ,\lunel n-au mal ramas In varian ta de 1a );anesti cIccit batliile, pasii fiinc influentati de jocllrile locale, batute eu sin eopa $i pintel1i In aer specific zollci 11oas t re cit si Ivfoldovei. Iste perfect adevarat, asa cum afirmil Bartok, ea "intre felurile ,de dans de patru rlnduri cintate (ori strigate n.ll.) si melo cliile de hora mai noi (este yorba de yoca lele de dans n.n.) nu se poate face despar tire severa".

Concluztt :
Am putnt constata di pastrarea pina in zilele noastre a llnui important fond folclo ric muzical autohton de mare vechime se verifica in toate qenurile muzicale din Ma ramures. Acest fond afirma totodata si di ferite grade de specificitate stilistica ce este dnd comuna intregului nostru folclor muzical, tind numa! maramure~eana ~i a zonelor imediat invecinate. In acelasi timp fo1c10ml muzical de aiei prezinta S1 inerente aspecte innoitoare, do ,"edite de sLadiile e,'oluthre din cadrul ge nurilor ,'echi, de la horea lunga pina la in treg repertoriul actual. Comparativ eu ceea ce s-a cules muzical din zon,a, de 1a 1910 pina in prezcnt, s-a obsenrat 0 eYolutie indiscutabiI grefaUl pe puternicul fond tra ditionaL e\-olutie in texte, in stilul de in ierpretare, in abordarea unor genuri noi. Folclorul muzical este "in ea viata omului in continna miseare si transformare. Culegerea de fata constituie un docu ment in cunoa:;;lerea \"ieW materiale 5i spi rituale a maramuresenilor. cuprinzlnd eele 619 melodii la care se adaogi:\. si multe va riante, Ea ,'a contribui credem la cunoas terea $i mai amilnnntita a cintecului nostrn popular, a horei maramuresenc, dind 0 ima Cline certa despre eonceptia artisticil asU pra vietii, a modului de a grndi si crea, ? Dermanentei noastre pe aeeste meleaqun, fUnd in acela:;;i timp expresia instinctiVi;1 a medilllni unde trM(\~t(~ 5i ac;pirl'i popoml dill acest colt nordic de tara rom&neasdL

4. Jocuri preluate
a.
BarMte~ti:

Ardelenescu cu ponturi: B1Huta sau Calu semI: Coasa: Ciobanasul: Roata i Tirleses cuI; Rata i PAduretul. Sint dansuri Mrba testi aduse in sat de peste 50 de ani proba bil de feciorii care facusera armata in alte parti ale tarii, sau cei pleeati la mUl1ca. ci~ pului sau 1a paclure. Influenta cea mal \a nitli este, asa cum se po ate 'I.-edea, a dan Sll lui molcloyenesc care s-a ineetaten it repede 111 hora satului. Jocul Ardelenese (ardele neste) se joadi de MrbatL ritmu1 de joe este eel cunoseut in tot Ardealul cu sau fa ra batai pe picior aiel 5e joaea cu figuri ]a[(1i 5i slirituri tempo 100--108 \:[\1. Bat~ta este dans [recvent pe Valea Izei. El face parte din fondul traditional de jocuri moldovenesti aduse aict prin proeesul de circulatie. CioMna~ul poate fi intilnit jn doua ipos taze: Joe de barbati sau joc de perechi. Este foarte raspindit in zonele subcarpatice. Denumirea arata ea apartinlnd vechiului repertoriu pastoresc cu versuri care pe 0 melodie simpllt insoteau jocul dnd lipsea fluierul ciobanu1ui.

solis

stra
ataile tmicc

anea; ocul ; L
ine~ti,

--_._-p 0 S TFAT
Icieea de a consemna creatia dnonima a poporului a fost desigur generata de frumusetea lexlului poetic $i a melodiei, precuDI ~i de inteleapta dorintade a pastra :;;i transmite peste \-eactIri ilcca<.;ta C()lllOara, pentru di ceea ee este fw !110S :;;i pli:icut mE-rita :;:i trehnie propagatintotrk'auna.
Fire~t0 Cd 0 astfel de idee ~i llobil5 ciorilltCi a existat in toate limpurile Si manifestat in cliYerse feluri, ins a realizarea ei s-a conereHzat mai eu seama ;;PH' sflr'5itul secoluilli XIX ~i inceputul seeolului XX, dnd mijloacelo de impri mart' '-,0110ra au dobindit 0 l''(tindere :ji 0 utilizare lllai larna si prill parUle !loastre. A$8 se explica faptlll ea, de la sporaclicile notari Si annonizariale unoI' melodii populare, de ciHre George Dima, lacob ~lure~eanu, GaniI ~lusicescu ~i Ion Vidu, preeum si de eatro predecesorU aeestora, s-a treeul la 0 aetivitate ;-.istematica ~i In acest domeniu cultural. in care se cnvine sli amintim JHunele si ('ontributia unor muzicieni de frunte, ca D. G. Kiriae, Tiberiu Brediceanu, Gheor 911e Breazul, Constantin Brailoiu, Gheorghe CUCll, Sabin Dragoi, a caror pilda si stradanie au fost urmate de Tiberiu Alexanclru, Gheorghe Ciobal1u, Ilario'l Cod siu, Aehim Stoia, ~ieolac Ursll, Emilia Comi~eL Elisabeta \101do\eanu. Traian \!Mza, loan ~icola $i altii. ~-a

tE:rnic

d511uit

:!ansul este arian fiind sin 11oas

,1

afirma
~

patru melo \'oca

esp~ir-

ina in

foldo me se [n hla ~i cli .ica ce foldor


~i

:;e aici re, do ~ul ge l 1a in 'u ceea


1910

Ac1use de 1a sate $i prezentate in concerte pc scenele oraselor, cinlecelE noas tre populare au dlpatat 0 raspinclire mai lar98. $i 0 apreeierG c1eosebila si din partea fadarilor de inaltii cultura a nemii, ajungindu-se astfel la crearea unor in~titutii de specialitate, Cll rostul de a cereeta si transerie intreacja noa:-.lra co llloara falcloridi. Asa a luat fiinta Arhiva fonoqrafidi a ~1il1blerului\rtelor, in 1 initiata de G. BreazuJ ~i avlnd 0 comisie prezidata rie Tiberiu Brec1iceanu, iar ca membri G. Breazul, D. G. Kiriac, suceedat ):1 anu] url1lstor de Sabin Dra goi. Tmediat dupl'i aceasta, in anul 1928, s-a eonstitllit si Arhi\'a dE folclar a So cielatii Compozitorilor Romani, conclusa de C. Brailoiu. eu limpuL atributiile a<;:estor doua organisme au fast cal1C'entrate 1Il il1stitutul de Folclor, c]e\-enit apoi Institutul de Etnografie ~i Dialectologie, im j prelent Tnslilutul de CerceUiri Elnologice 5i DialecloJo9ic0. com, llllllla! prin adllnarea si p~lstrarea folclorului din cliferite lOne ale tarii noastre, ci si prin publicarea lui pc j)arcur5nj aniloL lnlr-ul1 lei (1p mono~Falii ale unui anumit gen folcloric, din lllai multe lOne, cmn '>lnt lucrarile 303 Colinde eu text .,i me lodie, de Sabil1Draqoi, 200 Cintece $i Doille san 100 Melodii de Jocurl din Ar deal. aces tea clOUd fiind pll blicaie 5\1 b E'sricla [nsti tll t u lui de lolclor din Bueu re~ti. sau ctlm este Incrarea Folclor muzical din Bihor, de Traian MtUZ8, $i al tpie.
Fire~te Cd 0

\'olutic :1d tra

astfel de oJ'9C:lnizare

~tijn\ifica,

;,ustinutti Sf ell pa."iunea

~i

de in lri noi. omului

pelenta cerceUitorilor de '>pecialitate si-a de)\'edit rostn] Y;ii roadele nu

doeu si spi nd cele lIte va cunoas : nostru ~ 0 ima Cd asu crea, a 'leaquri. lctiva a poporuI

asHel de Inerare este

~i

cartpa pe care

0 d\-em

in tata,

Desig~lr, IlU esle necesar sa-l prezclll8m continulul, penlru ca aeesta poate
fi constatat din pare urge rea pauinilor ei, dar mal en seama dinir-o parcurgere dntaUL Sacotim insli necesar sa-i precizam anumite \-alente, mai ales eli folda

rnl muzical din "faramnre~ a mai fast q;;rcc:tat ~i de altii, car in specinl de Cd tre (loi nmzideni de mare pre<;liqill: Tiheriu Brediceanu si Bela Bartok. tntr-ade\',lir, Tiberiu Breoiceanu a cutT('!ierat si aceasHI lOna. ar:llnind hIr-un ,'olum mai multe doine, cintece propriu-zise. ('olinde. dntece de nunUL hocc!e. balade ~i dansurL Desi aceasta colee~iet intitulata no Melodil pOpUlaTE:' TOma ne~ti din Maramure~, a fost efectuata h lfll0. din jns~rcinarea .\carl0T11ir:i 'Ro mane de la Bucure~ti, ea nu a ,'azut lumina tiparului c1ecil abia In lD-37, "\e adnd inten\ia de a face 0 monoqrafie ampl~ si eli explieatiile coresplln7~itoare. Brediceanu s-a limitat doar la eercetarea a 18 sate, probabil eele sugerate de folcloristul din zona, toan Barlea. Asa 5e explidi si faptn1 ea nn a cuprins In acest volum absolut toale qenurile muzicale existente in }.iaramnres. DUPH cum 5e .!;ilie $i din propria lui marturisire, Brediceanu avea 0 mare pasiune pentrll fol clorul nostru, dovedita 1nsa nu numai prin culerrerea $i publiearea lui. ci si prin tr-o adtndi. plitrundere a spiritului fo]cloric, ajungtnd sa complmti melodii originale, personate, care de mlllte ori sint considerate de prove!1ienti'l fo1clo rica. Renumitul compozitor '5i folclorist m Be!a Bart6k, a ceJcctat de ase l'l1enea, aceac;ta zona, 1n 19n. secondat de 8cplasi folclori<,L mentionat mai sus, ClllE'oerea Iu i Bart6k a fost pn blicati'\ 1a "Hinch en. 111 1923, Sll b ti tlu 1 Volkmuslk der Rumanten von Maramure,. c\ceasta l1Jnare I1lJ a fost in~,a tradusi'l si tipi'l rWi in Jimba romfma. desi 0 alta ]llcrare a lui Bart6k ,- Cintece popora1e roma ne$ti din comltatul Bihor a fost tiparita la Rucuresti. prin grija '\cademiei Romane, In 1913, deci exista un precedent in ('olaborarea ell acest mUZlClan care. pe linqa allelE', cunostea hine si limba lloa.;;tra. Din rE'latilri1e eela:' Ce all rerceta~ lucrarea lui Barl6k tiparita ]a "iii I1ch'211 , rf>71Jjla ca ea cuprinde aproapc loote (Tenmile 11l1l7icale din \{araml1rcs,afara de folclorul copiilor <;i ric dntecul \"()Cal de dans. Bart6k da acolo ,c;i primele considera!ii 5tiintifice asupra folcloru lui arcstei 'lnnE', fOrll111lind 11nele teze \'a1abile ~i asta7i, dar a\-jml Si 1aClIl1(' de~ terminate de conceotii:e social-politice al(' epocii in care a lucrat. Fata de colectii1e mention ate mai sus, de<,pre fo1c1l"Jrnl !l1uzicaJ din \.faramures, prezenta lucrare. e]aborati:i profesoml Glworqhe Pop. oirectoru 1 $eolii generale de muzica din Si9helu "farmatiei, are. In primlll rhd, merltn1 d~ a fl cea mal ('ompleta, in prezentarea folclorului muzic'al din aceasta zona, Ea cllprinde toa te qenurile foldorice exislente aici in prpzP'1!. cornpletinc! astfel si omisiunil(' predecesorilor amintiti. Autorul ei a cules peste 800 melodiC pc parcursul a 14 ani, cercetind toate subzonele maratnllre!:,ene si folosind uneori aceeasi informa tori ca si Brediceanu si Bart6k, completati in;,;a ::,;i etl altii. mai tineri. Tn felul acesta. a fost posibil s~ pastrarea sau modifidirile iyite in te'xtu) Dlll7kal rw parcursu1 rleceniilor ce separ~ aceastfl colectie cte ceTe pretE-dentE', asa cum (,":e' fir('c;c in oricar(' formi:l ric cllltllra orali:l san crntata. Ca metodolonie, 8utornl acestei ]lIcrari a folosit miiloacf>le morif'Tlle c;pcci fiee ('uleqerilor folc1oricc: henzi magne~ice, fisc de ancheUt imprimarea rlirec tao pe feren ,in merlin] si:ltesc, obUninrl astfel nn material n11lzical autentic '3i ,-a loros. Din totalul cJlltecelor imprimatE' pe benzi1e de maqnetofon a selectat pe eele mai interesante, His'lnd la I) parte unele exemple mai putin caracteristice si ('xplicatiile ce intregul material ~;int facule' d1]pe\ criteriile arioptatr' lfl noi S1 de c~itre ccilaIti specialisti, fapt CE' indid1 0 rlocumentare atenUi. Dupa aeeasta succinUi prezentare a lIllor aspecte esentiaJe {lin luerarea de fai~, cm:ine-se a grlH Si despre eel ee s-a oslrduit Intru realizarea ei~ pentru ca "aloarea unei lucrari indica ~i meritele Hiptuitornllli ei. Pc lingl1 pasiunea de cu

("Jr'l

Ii. "

leqator a1 folclorulu i mUlled], profe':.orul G:lcorghe Pop estc ';>1 un neclr'}c ')" paqaLor ~i \alorifica!.or al (lc('stuia, lUI nurnai in IOl1d lJl1de aclin'aza ci ~i ;; elIte reqiulli din tara noastril, ~i chiar pe-,te hotan:-, Prin rderate :;,i ccnl1m;Ul', )tiintitice pri\'itoare Ja foklorLl! ;;i datinile mararnurc<;>elle, sau prin realildrc," unoI' programe artbtice (ell cO~ltinnt folcloricl, impreuna cn orchestra :)cmhi", [ollica IX' care () conduce, (;1 [ormajia ,,\lll~jlnt:]U" a Casei pionimiior elin S: rjhelll \larma\icL prcculll <;>i (1] \nsamblul folcloric ,,\idrd" al Casci ell' cuE~;r(, c1in ace;a$i ora<;:, auloru] l;;i do\eclesle .inloLC:eanna pricepen:'d <;>1 harnicia, at in privln!a a!egerii ~i a interpretdrii pronramului Inuzical, cit 5i a coorrj(m;1rii acthitatilor artistice ale formaliilor ell care lllcreilza. VOl' fi exL"linc1 In aceasta lucrare ~i lmelt, aspec!e dhcutabile, d(' pildi, re~Jblrul \'C)Cal dificil al unor melodiL sall arlHlHa prea incarcata a altord, dar ace<;tea llu scad \'aloarea ei in ansamblu,dupa cum nici petala incloiUi la 0 floare llll-i schil1lDa parfumul ,,;>i sp!endoarea. Prin lot. ce contine, ca text ~i mE'Jodie, preclIJ1l 5i din explicatiile inso\iloare, prel(~nla lucrare consliluic nn docUJ11c:nt de cllllllr(i rOnJ(lllea'iCd de mare \aloare, ('Me Ya conlribni ~i mai mult li) ra~ plndirea frumoaselor cilltece maralllIIre'jclH~ln tara noaslrCi ~i pestE.' hfltare, ell astfel de glndurl ne exprimam pre(uirea ~i cin<;tirea em'enila autorului prezentei lllcrari, prCCU!1l $1 factorilor de cullurci carl' au sprijillit lipdrirea eL

Prof. uni'\'. dr. lOAN !>ERI'EZI


Consen'aloru] de muzicd "Ciprian Porumbescu"

Bncuresti

lV)IZn~

~Ol)lO:J

30 VI1)310)

SISTEMUL OBICEIURILOR

..
~
'.

--

~-ti
~-~

.... - :. -,
~

..

-----

87 ---------.

CICLUL~

VIETII

Repertor iu I copiilor

1. NUMARATOARE
tIIr':; ::: '6/25!3

.P= 280
{j

Inf SidfJu /ieana-l! ant J dec. 1975 POlenile 12ei

nu:

2. NUMARATOARE
w:; 816/2497
lof Bobocea Vos!ie-?7 Oni J dec i9?5

J! 260
"
- SCI/!
0;'[1

Poieniie

V/Cl.

In

DOUG trinuri

Au I.init sa stingd caS(l Pompieri de 10 fk;cQU

(H.''lasi timp ce mO(1Hl SE' ciocnea Pompieri df' 10 Banea.';(l

mdea

Au aprjlls,o

.,1

mai rau

La rn;Il-fI frunle selie thm sutd lei

Hi

iei

pa

cine IIrei.

1 VINE PLOAIA

Nag. B16/2509

-180; J= 90

inf lJofon Maria .J7 ani ] dec 1975 fzei

!Ii

/;;e,,"})/

_:n' -- "e

----- 88 -----------~----------~-------------------------------

4. MELe, MELe
Mag. B1612505

Inf Sidau Ileana -11 ani J dec. 1975 Polenile lzef

co- do

bele

JeOd

Ji 1; ,

DJ
'

1-01 d8 ';~ol ba7'-01

Ie

- reD'l; vechl

- Ie - Ie

Hag.

1412190

5. cfRTi. CiRTI, VRANIT A

~f7~]cc-t211
-;It
"

.P= 208 ; J :: 104


.- ce
do!

Allegretto

In! Herbl/ Anufa -62 ani marfle 1971. . Vodu Izei

elr - Il
17,";} -

vra

/71 - /::;

;778

{J-C}. 1 -

0.1

Pt/I

de

/rih du ..

cea

n-:"9

Ca HOi

Oei mil .m/ e pas Ie Pe'la H/ Ie

ma ma rnea
0 - i Ie
va i-Ie.

6.ANE LI PANE

B 1612501
In! Florea Gavrilo 11 an 3 dec. 1975 Poienile Izef

Z iN PIETRICELE
NUMARATOARE
M~

B lJI529

D1t~~F--.---,-~~:~---t-~ '1lTI$r~~--J--~ JT#-;f ~ ~ ~


v

)~252;

Allegro

In!. Te/epfean Heana 18 C. februarie 19'1'J Vadu lzef

.J =126

/a lie - bt.-, - /7u la . - 1/01 ______ .


/7e-/78 J'U

E=j

Jlru-/li

in.. - am .Jor P6l.. d0' Ca- lu -.>V

Ie

/7e

-- /7/1

eel bgr-

Jus pc1 n8 do U,9 zec c5 Iu - /0 Ie d pa re-,:::= Jus pa ~77t /7;} /7{} - /77Cl ze - e

m?

/7)1

bU-/7/ le __ r( /e /7//7-ca-o-v8z_

'--

=1
.

89 - - -

8. BUBURUzA RUZA
-::; B 16/2504

.,110 Be ~ ~~ ~ .~ . ?6 I E.. f:+SEt . a=d1i~.~. .~ . =$t-4=. .---=.= ________.___.____ _ . .'.~ . ~.~==-~. ~ ~. -.-~-=:lI
It

In! Sidau Ileana, Fiorea Gavrilli-ll ani ] dec. 1975 Poienile fzei

bu-

ru -

za

de

/ zbu-ra

co - 10 m-Ol

In-su- re;

9. CUCIUMALU MANU

,,:::: 815/2318

*H
--

~~-280;.J 140

II: J =;:=~~
ma - lu JIJ-jl/l7 jJler-dul J'u CuClu-

~
1778 -

fnt Dunca faana-ll ani ]0 noiemb.1975 feud

~
nu
nu

)-/.

me;

51 J

In 9(oa
1-0

flal

cu

m/

du ....

!u
lU,

10. DU"TE DEAL DUPA DEAL

to::; B 15/llJ
;- 224;.1:: 112

Int Hachima Maria-Nani; Trifai Ioano-14 ani;Brumar Ana-II. ani; Ungur Vaslle-!4 ani,Munfean Iaon-14 ani 16 noiemb, 1975 - Bofiza

"
_ _ _ .i'

t=?i2lt.Jl[J.J=fJ }=~~1=1
du taL mar- pc:

'!.

dec;l_ deal -ll Ca-s mal mul - Ie


2(

[Ju - Ie

na.

pa

ghl - 0

deaL._ Ie ce- Ie

h'a/7-jt-rt

pa/7-t fe.

11. LUNA NOUA, CRAI NOU

.:; B1'5/120
idem-IO

,; =110

LU-l7if 170 -

ua

CreH

nou

ne-al 2 JT 17;:)-

JT- ;7;)

sii ne

.= ,-
'3
.,.. 871/2498

12. PITlGAIE GAlE


I

~Oder~t~ . ..Lt;. ~'= 200, .1- 100J5L~: J-=ii-'=A=-+'BE ~r3 r= -=$c-~ :x-.~. ~
if g II'." ] ~ f . ~JL. . _,
,....., .
t. --

Inf.B6butlloan-]8anl
100.1974
Vodu lzei

,:::"=':'_

- __

___ ' ______, _

It

Ii,; - II - 9;:) Ce !fUCI Tn

Ie
fl -

98 - Ie

tin

pI -

dor de

92 oa

Ie Ie'

Jt. u '[) ne Po - PC} Ou - ',08

J!'

I7U I7U

de-a! /au

de-d/ meu

8e-

Durn- ne-ziiu!

dal

g/7eu
ca pu mneu

13. LA SCALDAT
Nay. B il /2507
lleajj~J ~,-:8 eni

197'r

(/ . ne

14. LA PIER DEREA UNUI OBIECT


Nag B I] /250]

IOC

15. LA PlOAIE
,Mag B 74 ifflZ Allegr'o }J:: 280; ,,L 140
JOt

JOIl
liHlrti!3

25.?1il 1974

Vaali lzei

m1~t~~I~i~~'~ff~~j:-j}I:l:~
@)

---'-"-

-----"

,
91

16. LA BUBURUZA

Mog. 8 11, /2196


Allegro

)::232;.) =116
,.........-..,

Inf Herbi! Anura-52 ani aprilie 197t. Val/U Izei

ru

za

Ju

Ie

ma-n

dj

ru -

fa

- ru

2.'8

ru

ru

tao

1Z LA LUNA

Mag 81/,/2185

Inl Herbi! Anu!ii-62 ant


febr. 1971, Vadu Izei

no -

ua
t/

lu

no

ua

Lu - nil

no -

ua

eral in

dj

I!)

Te-a/ vo - If

pe

ne

Vo -

Ie - rna

JI

pe

m!

ne

=--~ -- -J
--:- :j

18. COLINDA DE COPII

In!. Tomo/ago Gheorghe


Mag. 11 / J5
=100

a lui Alo-I,J ani aprilie 1977 V/~eul de los

19. DIN PALME

Mag 813/561,
Inf 86buti loan- J8 ani febr. 197t.

Vadu lzel

frl/-mos fru-mos

II - .re - be

na ca

/7t, ca

rum-ba hlm--ba - sa .

92 --~--------------~------------~---------------------------

20. CHIRALEXA

Hag. 17 /25 Recitind J::68

Inf. Braicu Virvara- 82 or aprilie 1971 VIJeul de Jos

pFJ
C/7/- ra -Ie

:11
J:
5rlu de .717
pfeaf- ra-a

xa doam-ne
Chha1exa doamne -Grhl de primaVQra In pod ~lnCQmaTii $i pa pteatraafaTa. Chiralexa doamne eifj carbuni 1n vatTa Autia pe1itori 1a lata Chiralexa doamne.

pn-ma - va li-n c,j

Chiralexa doamne Cili ciirbuni in vatiC'! Atltia petitori 1a iota Chiralexa doamne. Chiralexa doamne Cite pe ne pe COCO$ AUtio coconi burduho!Ji Chiralexa doamne.

,.

-..

-...

21. BABETE

Hog 11/1

~! J)?lzr u .
3a -

Rar ..1= 60

be

fe,

i7J Ir r 12 r r
ba - be fe,

J~
a

r::::"1

J J Ii
u

Inf Tomoiaga Gheorghe a lui Alo - 4J ani Viseul de los ' aug. 1970

e_

r rI
tu

Jcoa -Ie

pa dm

re -- Ie

,.

II

-.

(u un

r
F I j-- r F F fJ I r r F Irl~]g cu cu cu un It r I j r FJ I r r I j F FJ I r r.
~m
~
1

mal

pal

r - ~/

Iv

lu

MI- /7al,

Cu. cu -

nu - lUi

fa

Ie

ca -pu

dom-I7U

lUi,

[u

cu

Ii -

Iv

08

nil

Ie

Cd -,PU

CTntecul

de leagan

22. HAIA, HAIA, PUIU MAMII

Hag. B 15/2]1]
Moderato }J= 150

Inf Plesu Anufo-20 ani, Chindri:; Hario-20 ani,Florea Haricuta-25 ani ]0 noiemb. 1975 leud

/171

Pi

na

jor

(SIQ) los1U1Q DWDW

m !WlOa
[UllOa

Iosn !WWa

owow n:J

(S!q) Ios!nd OfDI.{ 'O!"H

I
If

:Jt7d -

e-u

If

Ujo

e,;;;

(;11 I/o;r

:lod

e-u

'r r c,rE r~ <f r f I mo "r r t( I r ,


JO.:J

ap

el- el.j

dP Ifld

el - ell

(~

hit r f r (r ~#
86L =( dPdddti

!aZI allUalod 5L61 'lap [ IUD LI-DjnuV SnaJlad 'Iul

8[5Z19/8 '{ioW

HOSlnd 'VIVH 'VIVH "~Z


r-

t::

l!iL/

FUi

nl -

fld

Ie

'e - e

II
../0/

nf-

.fIW

fe'UI

is'

I-:!f'

../O!

-- IJ

ew

'e

e-e

e - e

(U

II' - Ot;

, d f - flo'

I!

..ieoo

'e

e'--

e-e

e - e

'e

'e

'e

llw-ew

17( -fld

'e -

Ie

(e - e

'e - V

t c(
LI - waPI

r C( I
y

[\$ F\$Bt
OcL

=<f

OlDJdPOlAl

090Z 1 '1/ 8 'DOW

NV9V31 30 J31NIJ "Z


-

S6

94 - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -

25. HAIA, HAIA TU ILEA

vezi l,GNag 77/71,

In!. Maguta
I

l!i~c6 -20 ani,

Pascu Marifica a lui Steapan-25 ani

Viseu! de 105 febr 7970

ha - ia

/7,:}- !II

ha

!a

Hoio, twia tu I ie{l


Cd mama Ie-a /egana $-apoi haio pui:;;oara PJnd-j crel)te mc'iri,soara. Cd

flaia pui de cerb


Eu ell tine ma desmierd
ati/a ti-oi hOlj
Plna ce le-oi adurni.

.5j

rna

dw::

(1

sec"w

Sa

te pot

Vedf!

imbl1nd

ptitd de griu {i-oj fa Cd m(ln1a mere 10 moara ;;>1 t-a lace scovcrgioard.

Sa mai fae altu 10 rind

Cd mama Mra de prunci


1 co nucu Mra nuci.

26. CiNTEC
DE LEAGAN
Mag. B 16/1676 Inf Balea Marie -79 ani 30 no/emb. 1975 feud

I'

.., J!

Rdlele din asia lume (bis) Stiu cd nu Je-am pl1S eu nume (his) DoinG, daina fii doina (bis)

M-o VQzut la mama dol (bis) U nu marii ~i unul }01


U I1U harnic lingd -noL

27 HAIA /HAIA, PUISOR


.

VARIANTA I
Mag_ B16/1106
Moderato jJ - 130

Inf Fforea Vasile Citetu-1,8 ani 30 nOlemb.1975 feud

/JU

fla - Id

/fa

la

pu~

.Jor ,

-. ,tY - na-I I

te

rna

n -

.Jar ,

Dii-i ell mama $; te culca (bis) ';;(1 lai, II] /(1 /(1 }a /a (bis)

Va-; culc(ite puiu mamii (bis) Nu team Idcut cu /iganii (bis)

-~

---

---~.---,,>

~------------~----,-

.------ -.--------- 95

28. HAIA. BAIA . PUIU MAMII

., .. ~ J-\ ~l
In!
'C7(!

877/717
[v1odei
UL'_)

, -,) ;,"f.

:~nutc

{]

lUi

J-

,\fe/ica]? ani dec. 7CJ70 Vfjf.~U; di_ .los

-==::::J
~

::::::=::j

:i~*~gL~1J . ~C]S'".~~?~~_::~c~11"i;~~~~~~

~_t:~~~~Cc=t!-.~_. =!:.~rCcf:~~~~t~!c'~~K~~~;::
eu
f-/(lia hWci pui.>r;; Eu te Jeogan til now snfnn Haw, hwtl, 'Jw, i lii/.fj
(!

II

tau

eJUi
C L i1'

ce 1116 foe
jJ

e'a btl tr) r


LCUl-U

,(1 S.f 'Ce"':~.

ta! i

11.1 (j

,~;i po stiliga
L)e~(J(J{~

f gas esc ,>i "d cireoptc

r;

M-o iacut. 111-0 Jegdnat Nllma na!oc nu mi-o dot Clnd 0 io sa am nOrGe L-o Opal moica po [<Je. Clnd 0 io sa am tihnenJ6. (ofs) t1pat-o n1aica-n pard (bis)

ce rn

tacut

nln:l~;l,

2q .~,
-,
~,
.... ,'J

'!filA t1.,,,-~~J.'\; rl~{~

q!\IA. ~ P'U'I'SOIJ , f\
,

875/L.I
r'..-l()cic"(:, ~C!

Inf Jus r: n AnutDZJ am 30 nO/8mb 7975

j)-~ J{~-- ~-:-~~---.---.---.

leud

=m=~--

::I=*.-~-g.~}-i~~-::-El~C-~~~~L~::f~=:::E~~==~~1-=~1t11t~~~ -=-.--Il<llP.. -}=!:ZO=.ii=I:_-q---.-._--. --~~-~ ~ .-.--~-#t.rJ=~


~.!
.

-;'~~---:'~"~---- -',".~-- .----~~~~.~-

/-

c-a

G/Il .f~/ oor

-.-*.~7 .. -.. _._.~._L_ J':"J: ,


~~:::=~t~=.Ji=-_~:':~=.:-J:~2':~::::.:::-:kJ -t-~:::::=:-_
/.J

~~=:t-~:.-::~ -=r~~~2~l-~~::~;~~:-==:-~:=':.-:f:+:-j~--~::'f~~ ~a-~/',-, - L):! t_ -.


.~

<, ,

,,-----._- / 1"0

I ,;

, , ..

,nl/,

1ro .
~

'",'
~_

"if I ,_

(.: ,_

;, _

,8

. . .Jdf7I_.

:~~~- ~ \J ~
!Ie

Ie

, ",~
~

m ~
I ,,{'

q8

("'1

Ie..>.

Sd

L->uf1J Pi. Liul.

,~le ',,:'qdno[ D~CU

Ml!ea~

I[iii
,Ii-

tat

SLlparat

S6 Ii,om prune de ('iupait


De cinr

0" :): prdrddit

p(;tj (1\/e; bani $i mo,~ie FaiC} prunci casa-i pustie So. siu cit de supdrata Pruncu mamii rna desmeardd,

3D, HAIA, HA!A, PUIU MAMI

.,-_: "F "'R !J .1// LL . J


A,'ciclnte)J~ lF3
'.f " ?) iJ.ler!! LL.

Wl't:.1:f~~'f'dffE'i~:~:~~-~~--M~~~:f:=~
.. I

/ I;;.

"1

!/;

,.1/

=~~=~=:=:~=:._~~_7~~.-:;;h:~=---::. w;:_ ' --=f=:-:--~t:w-E3 IL_.. -... A ~:~~:~==~~'~J~I~i' r,_ .3':8'~~'"--~--tc----~F_:!wL~.1-1If;7-=tiii---uJi'-=+~-::.~:=t;-~.=: - I---~---w.t--=t=. ..::::I______ _=.-=-~ __ :~3 ~

~1

--fIr. ". ,',:;.

.w.w

__u

__

-r -_.

';:'-',o~I;

,<~-,

,;:,7} __ .

-Fa

flO!(t JUlia $i-l dLL (L

(bi.s}

Pinfi iJ:,;?llU i-'o llni (Dis)


"] u PUiWl 11 durni (bis)

Pin;] mali$o[ jj 81 (bis)

[bin he,i:, pu, (i'e cue (;)lSj


Eu te JC(j<Jan :;.1 uilJ d,.)c (bis)

96

31. MAMA CIND M-O LEGANAT

Hag. B 15/2372 Andante ) :120

Wi
@~

Inf. Birsan lteanii-25 ani ian. 1975 B1rsana

OJ
Ala

JJ ..
ma
m-o~_

/e

9a - !7d:.;.
~

Ir p F
/i/Ci --

cind

r
;liu

pr
ma de dar
mne- 0 cin- faf mal

I r F ;b J ! l j J. II 1.0 ma de dor mne-o tat.


cfn,

Mne-o cintat de dor .s-a plins (bis)


DOTU de mine s-o prins (bis)
De cind s-o prins la inima (bis)
Nu mai am nicio hodina

, Nici la prinz .si nici la dna.

,.

~
,.

~
Inf Husar Ileana a Cionchi-1,5 ani iunie 1978 Sdpfnta

32. MAMA CIND M-O LEGANAT

Hag, B 21, /329


Moderato )= 140

, ~ Ii Ip Ei E Ii Ir F U;J IIi Q E p IF g ;J;tj


l!..8(

Ma-ma __ dnd!77-o

Ie -

ga-

naL~_

Ma-ma_~crnd

m-o

/e - g8

- ml

,- Ii

IJ
!lu - ra
Cd-s micutd sd cresc mare (bis) S-o mlngli la supdrare (bis)

I j)
gu

j.
tal

II

7Bf dlil

ra

mnj 0 cln -

33. HAIA LlN- LIN CU MAMA


Hag. B241 1,71

t
Ie

Andante )0118

Inf. Borodi Ilean6- 18 ani ian, 1966 Birsana

~ P

fie; ia

1
hil178 _ __

P I~ J
1m cu
~

" U._J J1 @
-

tdtJ
I k2i1 J) 4 G I J) !i.____ t-a
ma ma 170
n_'_

eFt

i>

J J
vre8.

II

Un lin-lin pui de domn Mult Ie leagan .si n-a1 somn Leganlndu-te pd tine Mull lucru miemi ramine.

Si de iarna $i de vare
De loamnd, de primavara

Si din easel $i de-alara. Si din easa $1 de-alara.

S'

....

97

34. DUl, DUI, NA DA BOI, BOI


ani Nag B74/ 2799 Allegretto )::216;J=10B Idem-17

=$g J~nJI a.
OCI;

J.
001

g,- mu ~ B
OU!,
dUI_

dui___"_

(/(J

/10/

na _~ ca ___

/' ;;

,]

,,7

CJ

CJ

~.
001

*' I Jl J gJ H
iTlil

Pu - Iu

.'. .'
ma dul
!7CJ

E
CJ

~
d d

Dul cui na-dCJ

lJt9

4:

i j;
/.

--t

~.

001

LJUI

';

I3S lj j) J
Le !}B - nfn- du

/1

~~ lJ
te

j
4

pe

J ""

IJ
Mulf

11l W I J) ;
~

J) J
-

//{}

/uc

ru

1~77/

/lld/

rj'

mF'

ne

'''if

@~ J1 J
Du! dUl

lj JJ
!7CJ -

I J.
001

-:J.
flol

I j)

4J j J I J.
~.

J.
/;

II

da _

OUl CUI

na -

da__

/1

35. DAI HAIUCA

&ru?r @ 0 ~
@)

Mag. B 71/726 Rar )= 128

Inf Bora Nas/oca a lui Con/rate- 40 ani dec. 1970 Vi~eul de ios

~
IU -

et I p .-.~
iiiioo-"

IW~
-

:J
/TId

=t

:11

r p r f;!
J/ ,
/77a l71a

Oal__ /la

Cd___

CU

/TId

fe-o

IT

=t

~
ma (bis)

Ie

!}8 --

n8

/TId

I ;h J
Ie

.;
!7a

II

le-o

g8

DiJ.i haiuca

pUi~Ol

Pina;

cle~te mari~or.

36. HAIA, LIN LIN, PUISOR::::::j

Nag, B lJ /7121
Lento

J>= 125
t:'I

In!. Tamas lIeana-24 ani ian. 1976

~
@)

j {}i=j) -pJs-l1
001- /ld

tIJdl lt4i J-=h$-h!


DOl

Bor~a

fa
/)il7

de

un - de-o

Ie

na.___ de

un - de-o

Ie

..pI

~@IJ,J
{l1.!-

de_ co-

-,. fTi!C=_-~. D//}_

71

'-

1ti;

I c[j "

J71 :!@ I)) W J) J ]


'- - "

. gu - ra____

co - piI

/TIIC

L-a lasat rna-sa durnind $; I-a allot doina zjcjnd.

98 - - - - - - - , - - . - - - - -

37. HAIA, HAIA, PUW MAMII


Mag B
7969

-Halo, haia puiu mamii Nu te-am Meui eu /iganii HQia, haia, ho/a, ia
Mdmuca teQ !egdnQ

38. BRAZILOR VA AOUNATI


Mag 2918
Lento, poco ['ubo to #~ -134

in!. Turcus f (aaree -::;0 a{1l

7968
Dragomire~ti

fJra

Zl

(1:7

Brozilo( va adwwli Norilor va-npIQ!,}iiatl fiodini soare-11 dfUmu/ tau SiQscultafi cjniecul meu 5(1 te feci co bradu-n illunte

Sd iii hamic $i

CUllHn

$i sa flU euno;:;li nec(!;w Neeazu de fe-a-ncerca Pe bunici CQ-i in/reha,

Sa-ti lie

W$U

obraztr

Pe bunici ,';Ii pe lw Haia, haio, {Juiu mamii


MO!,}ica a,so te v [E' Mare cit-U TibJI".$tl Om co Pintea V itenzll,

............................................~~~__~........~. .___.rn ~___........................... - ..

99

:~o ~~ ..

,.~,
~

'",..

Mit ~'('. , ,',.; UNa r-r"r'o"''''''' /'~.-r F'" v itUPiit. ;;:-. 1...) ~ n
~ !".,~ ~ ~
i<.,..

t'\

In Mag 23/]:,

~"u/J~)scu //{?DnO

zaon/

19SfJ
Drcg[)mi'~?-?ti

-.J

J---'

=-::J

f;:~~~'~q~J;{'?~;;~!;:c;=iE~IE'~
i
Am :, vul eu
1,1'

~3

<7rn

pe

lu

~=Jt~:;!'icr~~'"-,_~~~-'~~~~~:+===j

(TIe-un fc ClOF___________ [Jo


/'iJ

t:

~!l

I"~~~ .. ,..

S-:J

irn- 0 1/

(7!/~ ______

~==-r~~~~p-;~~~-=fi--"*=-'~-::=--==-jj

, 5/;;;;-___
I

re

C/OI' . F T ! -

do

b/'n

dlf

Am Qvut :;li eu un dOl Sa am pe lume-un fecior DOTU mt SaO lmpiinft .5i-un fecior am doblndit.

Ale mama-un ieciOIa$ Dragu mamii ingero$ A.co::;a daca-a veni }'v1Qmuca J-a ciupai.

:----=1

~j

LQ-nf(i$<1-n scutec de in

Si }o adormi 1a s1n

40. HAIA, HA lA, TU ILEA


VEZI 25
inf Pop

Mag, II /3420 Moderato _~: 140

Ana - 32 ani 7958 Viseul de Jos

#-fr~---F-l#1~ ~ ~] I @' 8 Jd ~plAW J; J-p? -~--t= JJEi=M I

lie') la

h..:; --

Id

/w -

/(]

/7c;' -.

12

/Ie; -

I(]

h;; /(]

/?a -

/3

ha -

ICJ

k9 -

rJ;

fJd -

nI

fJd--/7/

l7a -- /7/

,;dPOI

/Jd.ld

pU-lul

(TId-mil

Nani, nani, nani, nani,


S-apol hala puiuJ momjj Cd rnd duc a secera Sf pita de grlu ti-oj fa Cd mama mere 10 mOGld

S1 tja face scovcrgioard Cd md duc a sec era Hula haia tu IJea S-apoi haja puifjoQrd P1ndj cre$te mdri$oQnl
Hala haia pui de cell Eu ell tine md dezmierd ,Si cWo Ii-of hOlf Find ce fe-oi adormi.

----- 100-------------------------------------------------------41. FARA PRUNel CASA-I PUSTIE


Mag. 29/]1,.0 Lento, poco rubato ::120
A

Int Huban Ileana 26ani


1968
Dragofflire~ti

f~~j@
,''?
flU

fl
de

am

/e

98 na)-3'

11/ a;; Ira

faf

Ii)

t- @

cu biJ

nat

'+ II

-"J.

].
pa
Sa nam prune de legdnat Mi-a$ trdi tot eu bUnat Sa n-am prune de eiupdit De dor m-a$ si prapadit
De-a$i Ii cit de supdrata Pruneu mamiJ rna deslaM
$1 zOQard din rnihurele
Eu rld printre lderimele.

D-a$d un pruncut drag Pentru el aCusd-m trag Pot; avea bani $; mO$ie
Fdrd prune;, easa-; pus tie.

II

De

tiff

I
In! Visovan Harie -6J an; ian. 1971, Vodu Izei

-
::(

t ..

42. HAIA, HAIA PUISOR


Hag. B1]/1,61 Allegretto ()::110)

~ frjl7JriJtjr}J ~:--t~ ;h
Ha- /9 17a--;a pU- i -

8;, ~gj
i
lid-Ia ha- Id

/fa

ia

ha-;a

flU -

$)l 0 ru
flU - i
L

Pi /73--1

Sf

ma/ m<5 ri

Pt-- 1)8-1 5/ mal m;;-ri -

I iQ,/la-- fa

D jdBl-;--2)l i1Y:~
lid

fa pu-- i

P/-od-i sl ma! m8- ri--(v: ____

.=:-t~}~,J~r)~JrT=~_~.~_~~.b-+~itt~~~).4~b=E~ -JF--~. .~~-==~~. ~==-:31 -. .~ ~ ,p _ _~ ~===:E _. ;;p*~_)) ;;J =tJ


P/ -/
..5/

mal m8 -- r/ - ..Jor.

1111

101

43. HAIA, HAIA PUIU MAMII

Mag B 1.5/2601 GodJa PaJaga- 55 ani mar/Ie 1965

75ani

l,i

sf

~I ttf
-~

/a, /78 I a pu- IU

ma

iid ..

fa

IU

==::=J

ma

mil,

f!2~!} ---.--~--.-~~-

n~soi'

Haia haia ell mama Haia hala eu mama Cd mama te-a Jegana Hoi eu mine pui de eue Hai eu mine pui de cue Eu te Jeagdn ,~i mel due

44. EU TE -AM FACUT, EU TE -01 CRESTE


.
~. . . -~ .....' ) ~ - , ~~ ~
0 _____

Int

lust

36 cor

Mag 28/39 Wf) 7970 S'f'-"~~/11' u Rubato ) , : : 1 1 8 ' u.,,"U

~~ Ji)11i~-.Ii0~__~__~:~b~=-:-J:-~~=-"'~~~~.-~'!~,,! ~
I!

'. * .--
r::
J
i

l..

""..-.__ . ':.L..:=~-:..~:::t;-c---~
'c:;' - (/ ."

:--.

_t4
(i~ti
tJ
r

--~- . _F==-=1\.. ~~ ._.


feo

:= -: ~'1J1C.c J
-~-~

=:

ill
5

3tJ
3:;I

-)~';}; ..
,r
.-~
/1 ':;

s;;;
~

(_fI
,'-:

,e.
F

5-

l~

"'--

j~

:, ~~!: ...._--r--..__ ~ I
"1
.h;

d:; ~.~~~~~.~:4-FJ
uF
~92
~.......

/t

-----~-.

k J
U

3-

,--

rl

))_J-= r:;;j.. iJ~~.JLJEit~=~llLliffi~~mJ4J


1

. t":'\

,p,

---

-:.:-=:

'====F-A -+-~ ::::j

FP

--~

co -

'~~
co
)

si';;

J~ ~~=-P=f;?=S7iiiB)
co nul
5-0__ . .

--

ca

~-._._-

~~~1_t:'
cui. Cd _ _ _ _ _

31
ct==-===

--)-

Haia, halo cu mama Cd mama te-a Jegelna Si coconu s-a cuica Halo halo pui de pe$te Eu te-am fdcut, eu te-oj cre$te.

Haia, haia $i-j dormi


Pind mIni ce s-a fa zi
Haia, haia pui de cuc
Eu te iegdn $1 mel duc
$i rna fac slugel 10 cue
Foc $i apa sel-/iaduc.

DE

cue
1: :.

--,--,

--

;j
,'-~,

c'.Lir;a (bis)

;"1 ~?f1 { his}

46. BOTEJUNE DE FEMEI


Int he "[aria - 24 ani

mil! lie 1968


t
r

1,:.. ~'.

"d.;"

ijrCJg7mfrestf

:i:fj~:;~-'~/

~
~

=.~ :$
:(~,\>

,.. '~f:~~~~~~~~~:;ff~=~J!
.1l'....
~1,'1
i ;./ ;.:;'/

::y

~. ~...,i

'btllbotu mirat te-ntreabd


tu Jemeie, e~ti beteagd ?
j\.1(ii Mrbate eu dreptate
Nu-mi cata Jeacurj de moarte

Cd am to la botejune

$i-o 10 neveste nebune

Plnd
Loolalt-am petrecut
~perld ne-am Idcut

------~-,--,----

W::J----,-'-',

1-7 A +-,
Ii

f~ -"

ELOR

~~, J.~.

~t.

tt

f"-

EJUNE
In!

8' 16//44

r
"

0'

~1

d,ll

"/

C::J

oS-am vCizut pa Si m-am dL!s~i

i5..J~l:j

{bis}

/In{J~

Repertoriui

t:ctdnie

instrum~id(J~~:

t:T 48. DE PETRECUT F 'd..l


Nag E7i/

IN CATANE
COi.

7971
Vi.:,t;O/ c/;.:j

,",

~,

..
StrigAturi: P6i Gald mamd, gald sord Cd m-a~teaptd trenu-n gar4

t.

Hai Pleac4 trenu fuierind


R4min mlndrele pllnglnd.

Hai. mli M1nce--te locu de trin


Clnd eft; gol meri c1telin C1nd efti pJinut de c4tane Tu atuncia me; ma; tare.

- - - 104 ----~----------------------------

49. DE PETRECUT FECIORII IN ARMATA


In!. tarat Cavad Grigare-54 ani -prima:;. stngotun: PO!?W SimlOn -]0 am nOiemb 7971 Viseu! de los

"

i
4

::::;;

,.

.J

Eu cdtana $1 cu strut $f mindraj cu 1eganut Eu catana 1a-mpdrat Mlndra-i cu 1eagan 1a pat.

Mindrd primavara zine


NU-j ave parte de mine
C-a ave parte armata
Tirnacopu $i lopata.

" Mai mlndrut viole pUnd Eu tea$ r(1sddi.n grddind $i cu 1acrimj teQ$ uda $j-n armata. nu te-a$ da.

HaL IDth

Urcd mlndra sus pe deal Sd vezi cum 1s militar. Cum md fugaresc gradatii Si tu te iubel>ti cU altii.

50.0E MERS IN CATANIE


Hag B 77 /29]
IVlorCIO e
A

"

'I

~JiO---Et--~ .Fr-=*c=-@=c~+~-=t21l
!lj

'90 ,,=

In!. tarat. [ovaci Grigore -57 anl- prima~}


contro:[ovaci loan-29ani, zongura:[ovaci Marie-51 ani
stngaturi: Pascu Simian a lui Sfeopau-30 ani
. . .febr 1977- Viseul de los . I " " I

Hai,
Cdtanie bldstamata

Hai, mlii

Sa mal seap din tine-odatd


S6 port clop ell pana latd Cum I-am mai purtat odatii

In catane n-am de mars Numa cu mindra pe $clS In cdtane daed-oi mere $i-acolo-s mlndrele mck

1{)5 - - - - <

51. EU MA Due MINDRA-N eAlANE


Mog B 14 / 1894
(JJ:194)

,,-

In! Ardelean Maria- 18 ani mar tie 7974


Vadu lze/

- flf',

~~-==sFf=.==--:C:=!
.< '-

~~~-Fi=~~-+~-=H==~?7:lf!~~~~JfiJF
1::3
r/i-mil Si _____ siJd-Ir-J

~t

Tu

-~ ~~
Tu

=ti----

hal-ne,

rdmi' d ________

.';U Ie uscd-n foe $1 jele (bis) De doru inimii mele (bis)


Gatd-mi mamd cufdru (bis) Cd mi-o sosH ordinu (bis)

Nu-mi pare rdu cd md due (bis) Pare-m rdu capS tiniir prune (bis) Gatdmi mamd valiza (bis)
Cd mi-i musai a pleca (bi:;

Mag. 5JJ / 2450

52. EU MA DUe MINDRA-N CAlANE


In! l.rdelean loan-I) ani

()l =180 )
r:1./

febr 1971.
Vadu IZe!

,ITi;}

0~rJ-r} Cl:J

/ie

Tu

r t.?

spa
SpaId $i cdma$a mea Cd rdu oj catunii cu ea.

tu
.;;i mi-o

fa

/1111

ft"

;51

SPd

,1-.

fd

il.'_I/

t _ '

rie,

spa}Q-n .'~oflOneJe .';)i-oi jeJi-o eu cu jeJe.

53. EU MA DUe MINDRA-N CAlANE

":19< B 16 / 774
r

: 140

Inf (urea Jaana a Petrea{)ulu' -65 ani, F/orea Vasile J Ci!C!u!U!-1.8 (In! 3D noiemc 1975 leud

Eu :n'-I due rrl!!7 .. did

-Y'

,.
.r)!? _

fLl

s/

:spa

i:l

if.'
.';)i
0 0

ia
spa/d-n sdpuneJe (bis)

Spaid $i came$a me maJ (bis) eu-care am hi/teit eu ie. (bis)

$i

trimite po stele (bis)

Pd $uieru vlntului (bis) Ai la, la. la, la, la, 1a (bis)

CAlANE
!nt. Turda
G'~forg,~e-JO

on:

/TIOri'rf 7976 Stipirda

..~,:~.Ai .. :-;J!?:'~~---'--,:<t~;,.!-

- -_..."

"fiff-'--'..

.:-.~.;>~---

+Ti~;~t-~~+j J) ~ W
ca-/a- ae

...f;.

::.~:~~~-'h.~-=:~::~::':=~~.=I~~:~~:~~::JT-+)~J~m~~. ~k=~. J.~II ,.~. !1E~: ~ -sf :!:= -"-~


,r.,,'//

~~; _____

.:' l:a/~):;

,72",""-

r:1?

lO Si oatist(1 mea (b!Si pom feciorit ell (;(1. (Uhi ciopu dst eu

:1'[[lQ

strut

{bis1

~:nd

ti .. a si dor sao! saruti (bis)

lot fuseD ,4nu!c (/

~."2Q:.iult!i-2J

ani

X' i!),{'mc 7975

.t;: _ ,.
.;.i

"ld

..

C:lf~

. c-, ,

:.::.<:;t ..

..

------,-

-~---~-.

~,

T"

$i-mi spaN! camesa me (bis)


Care-am hoJteit eLl ie (bis)

Si mi-o spaJd-n idcrimioare (bis)


Sj mne-o trimite pa stele. (bis)

56. EU MA DUe, MINORA, MA Due


g 76/ Ji,

""

"""

/c!em 55

~-p:~~ J=~tL~~. ~~~#~,.~~I~JE)"~...~.'ii#-~--~~~~~~~


t
in
Cd -

/::7

'7f:

nu

/a _ ~/D/ug,

ill

~"-:;~

d'

/~EJ

F'u

'/'3 _ .__

Eu md due mlndrd de-aeasd (bis)

In cdtane nu 1a coasd. (bis)


Noapte bund, mdi leud (bis)

Cd eu din tine md due (bis)

_._-------.

.~-"'"

....... --.-.,----.-..

~,
.,----.--~,

57. EU MA
Nag 815/2586

niH' '~~hlrR"; v i~ ~.'" ,noD A

,r~

i'\

$.)

fJ -~
'?7Drt!E

-~.v ~. =:J;'

MOderato )J 180

-65 ,t;;85

OnC!;5t/

" ',f

iC H~~.~.--~-~,.-,--~,~---::::r-~..-,~~' /;r7in"'''~--. c!r-.. / ;,":;;"'" {ji./["'~'


. ~- t~===+-~~~~ ~,."",'t- '::g!::-:::",:,-+..~,_., ~. '.::::::.:!
r. .'_.
,< '_" --

,.,.

["u.

rnar!'!.

..'-

In catane, nu la plug, mdi (bis)


Eu md due mindrd-n cdtane (bis)
Tu rdmii ~i spaJd haine (bis)
Si Ie spaJa-n lacrdmele (bis)
$1 Je uscd-n dor $1 jeJe. (bis)

58. EU MA DUe MINDRA- N CATANE


f{;g
Br/2.~il';

..

Inf. Nirja Narie a lui Purice - 65 {Wi febr 1970 Vi~eul de los

c"

~ ~ ~ ~~ ~- ~: ~ =-= -~-:.'--.:--'-,--'-,
f-~~-~==-~ r ?Et-~ Jr41--~dt4==~:::r-.JI

Tit
,r;!'t

title

i71ln -

-/(j

'--'>:7/-

[5

~j/

:_~1:7

r'!l U

If! .

DIl-o spald-fl Mcromele (bis) $1-0 trimile-n jos pa steie (his) C-oi primi-o fil cu jeJe (bis) eu j""/...; i$j.oi ldcrima (bis) Stit! cdl de 1a draguta (bis) .5i-o trimite prin nOll Cu Jaerimi din och190ri .

t IVI 111(' 'iV' '''RA~ 59. "'u UA b\.1 L .,",' ~~'.l


j

~~~'lU

.;.4

Due
Dunca VriSlle - 8/":'7! nOlembJ975 feud
-]

MClg, B 1611869
Moderato

jI:: ~7S

/fai

d:a

c.r/j

rna due

108 - - - - - - - -

60. MI N -I PANA CLOPULUI ORA


/,fag. B 27/199J

Inf Pe/reus ~tefan -36 ant

---

Nu s; muma mlnioasd

Stiu cd nu- Ii las nord- n easel


Numa elopu mneu cu pand Sel !;tii c-am pJecat eeltand. Numa cJopu mneu eu strut Clnd (i-a sl dor sd-l sdruti Numa clopu mneu eu strut Clnd Ii-a 81 dar sa-l sdruti.

-.

Repertoriul nuntii
Vocale

-
A

61. A MNIRESI
- DiN BATR!N!

-0.

f,// _

1-,"

1///

J..'

"

"

109--

::= ~1=JF1-~~~-t:' ~ :i '~7 j- ~ I


fun

5:
fJ

gra _ ~
UI

c;t /7//

~ =j~~l%i~;t;:
Ll

~ ~~~

_~~:;>
/11/

1>

[:.

/lei

hi!

hit'

fJ)It2~~#4f#(T J5_~p
Ai du du du
i
SI lar

-)25 1

f-a do -- ru lui __ _

.~ /1

poi

nu

mill

mai,

Ca

La

Da

"l" ;.n" "--. =t! ,9,~


,/1 ,11_ -_ /71/ ___.. _ 17ff

,
/Ie; he; -- 'fu lu /17e h ,. - . ~ tf/el _ _ _
---------"-----.~--

nu z/

"-

I7U

mal

-----

'$ tL jFjE-}l l.

~j) ~

~-=iEjf

- . -- if if~\~ . . ~ -==r=m ; lEla.


~f

r:-.

~-

7'

llr;

h7l

m _

/7ii'

pOI

au

mal

mal
1"':\

Ga

('

mnl- rca

sa

de~'d

lTlU

na - in

+e

it? J) j) Jj ] ~ff-rr~1r.c-jl =r ~ib=b . ra tKJ. Jlj -t}-tj J:JL]2jF-m~~j)~-Jl }lk}l ]8


--..-'

f'...

[-;i r:-.

:(>

le

:.\>

IF-s

. rna-"

[.tur

-.~,,~--------,,-~---,,-----.-

--- -..

hti

h)~: --___ _

---~,,----~---

,.. .7::

/7" II.

1," ,,.:; __ _ L FlU . ' I/! " Z!

- /Tid/ .

~ rna! ___

D' d

ntl" md

f" - '"', ,/-0 rJes-grd-U!

Ie

/Vu rn;g

!I-s

zj

/7U-

rnai

Ca

110---------------------------------------------------------

f/ jJ ]l ]l Jl JJ Jl J2 Jl ill
ri - ,I,

$; /a ma-ma

d-Il'-o-da-IJ:---_

Z!i hfi __ /7/';' __ lui'

hi;

I Jlar )
4
du - i
l

!IF f !If)-cijp np ~
du- i du
I

hii

ill!

[U'

-O-i
r

du; flu -mal mh. ~ -

p-a do- ru-Iu/_

lllli71

.Va - ro

eu la

vre-;[ea l u i _

~~: . r. OUI mm - rea - sa pI

iar dui mal .

62. HORE DIN GRUMAZ


- A STEAGULUI LA MIRE
In! Herbll Anuta- 62 or.
Jan

-
7974

Vadu lze!

;: eel

i// -

fu

flu-i_

a - re aJ -Ia mai..

---~----------

111 - - - - .

::2

63. LA MNIREASA
Hog B 201673
Molto rubato)
ll4

=
;.
--..
"'~

~-

-. ==

~
lUI'

.__ :i: :ac--- _~-A."

Inf Stan j/eanj-40 am apo/lf' 1965

(i:::

"

=l :i;: 1; .::j;;:.~"C' ~-;t1~ ~ i .-~


-) jl
<. .

Nu -rna

:7irna,

'f~u::c:tT~=H ~i'-"-. ~'-"'.~I ::2::3


/111.___
"

Sap/ilIa

hit

7~

--

,J

7"--'

~ mai Cd

Mni-rca-sJ

.....t~~~r-':i" ..-. --~.:-'--'..c,~'~-~;:iL-q G 453


.. - . - : rc:::--" .'

'"

.'-' - ..

.-::::- ...
Mi'_

".'

fJ( .'

h" II

pri
I"":'>

]
,-fll .t, C' _ 1/1

W
rna

Sij
Cli

hit' __ . //ii.,

f1U

rna

-..:

iia

'----~

..

~ :-
~
'--

'--

In grddind dupd ceapd


Ai pdl nu mai ni mw
HU, hU, hii, hli numa mdi
La I1ntind dupd apd
Hil, hU, hii, hU, h1i, hU, hit
Hai numa-ni mdi.
Cd ~i fa mdta clteodotd
Hdi, numa-ni mcii.

-4.----.

iii!

HiI, hil, hU, hii, hit, numa mdl


Pdi c1nd 1i si mai supdratd
Hii, hii, hil, hi!, hli, hii, hii

ii=== -i

'" I

Gurita mlndra. $i doina,

6B. AM TRIMIS MAICUjA CARTE


LA MIREASA ORFAN/\.
. I

Nag B 20/1782 Moderato

&# ~ pJ"_~\~-ic:cf~-fc:~-~~~j

FrljfJ ?f:;

J>:. 160

Tudorov/ci N:CuiC!-20 COil voce :;,; ludoroviCi !1rma-J8 ani, voce SI zongo' dec197S- ROZC.lffC

--

,'fr.!

i.:':-:~~

"f-~'

~ ?t~p~p~f~~~~?l -t=~~J fi~-[]~'


" /-,3 r r:
lti - rnitS

Pd aT/po vlnui
tn fundu pdmmti11ui (bis)
Carte alba CG vie (bis)
La mine Ja cunume (bis)
Carte aJM scrisd-n pJic (bis)
Sa vie numai de elf (bis)

so

C-am 0 floare de-aJbi$or (bis)


eu care asti'izi ma-nsor (bis)
Mama mni-o tri.mos raspuns (bis)
Sd md pregdtesc de dus (bis)
Cd de unde-i ie culcatQ (bis)
Nu sdntoarna niciodatd. (bis)

69. MNIREASA DIN DOl PARINTI ,


Hag B ,11./1124 Moderato 160

fnt. Urda Marisea - 20 ani lunie 1976 leordina

[e g/f?
.J.. ___ _

MnireSLlCQ JIIindrQ e$ti

lV-ai oglindd sa te vezl Sd te vezi cum e$ti gatata AJtu IHIi si suporatd. Nu-i lJai rl!Wll..Q sa mti dai Stiu co lI-aJ mai mere-n raf Nu-i bai mama cd ma vinzi ,';itiu cd dOTU nu-J cuprinzi Doml de J-aj cdpdta (bis) N-o trebuit a rna da (bis)

Da mdmucd te-aj temul (bis) C-oi zlni dupa-mprumut .$i nu Ii-I-oi do mai multo
Hai mama sa rna petreci (bis) Batdr uJita rna treci (bis)

115 - -

70. MAl MIRE MNIREASA TA


/rj.~

,f.(f'lj,j-{

,..-.,.:i
II
1',;:i,

:-:.

'

t~= ~

(*
r.:...>J

25/ SRI.

~.10cJerot 0

r--l.=:'=====-~-::::=l==~-:~--:--==:::::~~-::l~-:::~=<:': J) 1 :t=l==~~~ff~=-_L. =E.. ; J) . ~=L~~..__ :::. '=..::1 :!-:':::'~::':~l 7i -,/ it/.I

145

r:;'fr '..:-; I'

-~~/
; r'

~~

"j}
1$-7'

~:'j;J

'':!/ ~,.-o

.~r->

-e.-::-

)r":

.:/a/

[/1/

'P

i-:-Ji

~+f -;;---.. --..


,I

----

"i J J '''';
J"iJ--j ,..-/

U
~I/

~ -.,&:::*=l-+=g j~ksc:::-:i~i~ ,.__...- 'if .' - -L~r-it- :iir----'


.0'
<

". ' ' ~,;i'- rpa -__

,.0

c'

[ldi m're CQ $i-un bujar (bi8)


Amor e$ti In:jeldtor (bis)
e-ai zlni cu minciuna (bis)
5i m-oi ceJuil vara (bis)
PC; ce paartd te-ai intrat (bis)
Fold bund (i-ai fuat (bis)
Fota bund de neam bun (bis)
Cu Qiddind lingO. drum (bis)
Fald buna de neam mare (bis)
C'u qrddindl1ngd vale. (bis)

71. MIRESUcA CU CUNUNA


.j

'i' 2 15/ 6.?2

~MOderQtG
~

=135
CU flU fla ca

inf Trifoi Maria - 67 ani 26 noiemb. 7975 Bofiza

,tli rf' f ..

~ J J) I j) 41J l) J I J 1))1 bJ I;'--~ *Fj J ill I .. -:J'lJ .. su - di cu Mi - Ie - su cu ___


&0.

~ ".--::t;=:;;=t.;::::-T...
-;-"-d-"iP-1i6r~
'/--:a
I~

.. ~
':e

IJ wi}) J] IJ j ~
(111 .. /

.;.:

. bu -

na _

'"'

I -

f7! - ma-fl

j)~~.-/ j
it-,--

IJ. '-..

. ~.. ~ --- ,r"l/Y- Lib flO', I-" flt3 ,U


1_ ....

O.

n*
! _.

cu-:' flU - fla

II

Cd-i legatd cu curele (bis)


-Si-i plind de dor !Ii Jele (bis)
Sii lcgatd cu Jegdri (bis)
:)i-; piiml de supdrdri (bis)

Miresucd dupd tine (bis)


Pare-i rdu la oricine (bis)
Mireasd, mire/e tdu (bis)
La multe Ie pare rdu (bis)
Si
la-Ii mireasd cununa
0 dd de-a roUta
Pin grddina mUle-ta (bis)
Unde-a sta cununa-fl loc (bis)
Sd rasaie busuioc (bis)
una Jetele or juca (bis)
Tu 1i sta ~i-i legdna (bis)
S-apoi daina ~i daina
Si iara daina daina.

.-..

116-----------------------------------------------------------
72. MIRESUCA 0U TINE pA
Mag. B 18/1417

int Costin Viore{ - 24 c


dec 1975

;t G . ~.
C
/1:; - re

. ~ . .---+-+. I 8-+~' p+=~d-==-f=--=.WLr==F~~~= ca


. . . - .......~----~-lI
du - pi! II
17E:'

Lento)1= 108

SarDsau

su

Pa re-i ___ (au /8

oa -- re -

CI

17l'

Miresuca tucur dulce Uita-te mdi mire bine (bis) Tu de aicea nu te duce Cine $ode l1nga tine (bis) Cai trece gordu cu stini Sade-o floare di pa rit, mai Sjj da mina cu straini. . Co s-o fere$ti de urH Sade-o Hoare di pa Iaz, mdi Co sa no Iii cu nacaz.

73. MIREASA MINDRU TI-I PORTU

Mag, 818/1970

"

ott [tfu F11-;b l'I~


Moderato

.P ::.130

Idem-72

F I JJ a a

no-ro .- cu

Afi - rea - sa

min dru ,fi-i pDr - lu

Mln-dru_ sa-Ii sf - ie

tt4j J ~Fs:p:i~J-P
~!

"'<:::::.>

~-

jr I @ J .
Jt
ie
via
I

J.
la

Mi -

rea -sa

min

drJ //-! fa

fa

Mrn

-. drJ sa-Ii

Maieran in patm $ire Nu si suparat meii mniTe Cd t-ai mpt creanga din tidm Si din sat ce-o fo mai mlndru

74. MAIERAN " CORNU MESEI


IN
Mag 876/3430

Int

Tom~a

~ Andante), 120

Miiri$ca-J9 ani dec. 7975 Poienile lzef

=$J .~ I ~. ~1:l- j Ff
CDr-nu me - st

.tf:-i. t;. J;. ~lO J) J g


lvIi-ie rafl __ Ifl cor- flu_me-sl.

F4 g1l ercl b4 @ WAll $


ii
~.

JjJl J 31
'--'

Sii ho rim /10

,r-a roni

re

st

Sa

ho - rim__ l7o

ra __ mni -- re - s/.

Las' sa plingd ceJeJaJte (bis) Pin griidina Ja mata, C-au ramas nemdlitate (bis) Si unde-o sta cunu..nQ-n loc (bis) Sa rdsard busuioc (bis) Daino mlndrd $1 daina (bis) Si iara mlndra daina (bis)

,( ;

, Jfi

t i . I):.
Ii
.1
I.

I:
il\.
I

r/
...

::::

..

----- 118------------------------------

'" 78. C'iND- SE MARITA MINORA


TE
Mag 825/527
fnl
j[]f'!

P;jl{jgufd 67 Drll

retto tII~ ~ 180

ian. 1966 Blrsona

/71'::;

----

fa

--
/773i
(~ind :;6

Nici

(J

liFlritd C~t:f1 hldd f!)i,";) "cn I'll cinld

--

f\.'tji du r _;(~;' 1"'1<1; dolio! maio

79. CiND 01 ~!E' DUPA MNIREASA


,'1a!] B i8/ 1662
Andantino

inf Costin

VlOrel- 24 ani

dec, 7975
5arasdu

[J!ld

oi

in!?

rea

Sd

0/

mE

OU

mal

rt?d

u,'

"

Cd

f,'C'!

.r/c

Clnd oi me; dupd ie (bis)


Nici oj minc(1, nici oi be, mo! (bis)
Hili I Nurna-j tme banuit
He! doruit:, hai
NumG moi uita fa ie (bis)
Hoi doml!:' hai.

119

-.--.~-

At) UIDEfI(}' ~. . ~: ;'1 :J r~\i .k~~ ~~L~ IVI I' . . J~;;f{~


,roe
~

"A

\i-\
, '\ ~ J-1! _'.I

.11,7,}

818/57.:

'!"J.!)-'

,"1

, 1}7_

-~

:.

''''''''

51..} r.::' l..)

" .

--~--

..

-.~-

........

Lr>f1""

1. []

G-1d,'

,..-';..)_,.1

~
~'cr/

.~.

ott /1, '

,c

,~'~.

_L";'

,f

,:';

t;J l..

Hai, hai;

Si 0-1 pUnt.' fa barba: 'la'/o-J la la la 10 /0 Caci ('u e: ie-oj ('ununal

Hai, hai; /vldmucd i-a si pdco.t


TinQrd m-oi marilat ,[,indra tii nl!-ll\~atatd Si barbalu multe 0~teapt6.

Hai

Tu mnircasa, tu mnireasd La la 10 la. la 10 10 Am zinit 1a tine-acasa La la la la, 10 la ,'Vic! sd bern, nici mjncc'im 1..1:< 10 la la, la Ja ,Vuma te intrebam La la la, Ja fa.

sa

sa

Hai

Cum dol portu din fetie La 10 10 la, 10 10 10

P-ocela de nevestiie La /a la la, la 10 Nu sHu numa-m ouzit La /(1 la la, la 10 Neve... Wa-J port cinstit La fa la, io 10. tid!: ,\Juma-! tall' bdnuit l.a /0 la la, la 10 10 Numa-j tare bci.nuit La 10 la la, la la NevestJa-j port frumos l a /(1 1a /0, /a la N unlO - j tare JQcramos I.a /0 la, 1(1 10.

Gf\

10 t;lCi.; no nu t.. 01 Co f Plna nu jj da<;l1ta I

Plac21' Ca.j d;r

.;?'!' }+:1

f'~nu U:.;_'.;:(I:::

(bis) (bis)

ILOR

lieu. tural

hop oS! iard,i C--=olrJ.cl"s C(l fh_Hih~

fiUi~)

Mn.iri-s pwttitorik

TUTai

sf iarfj .. j

Hei. turai!

:;

. j .);:..t~

.i

;'t , ;

J rL)

i 0..;1(. -i .... }.

aup ,:j(!,J ..
.ft),'

IOUl

rl

:a/SOd
P~D'l

iJ.'PJ!~

c.11-.i0.(,i( ,)S'-}!1)Ji ~;:.

,,;/J':'i f \

:ou;

ij':

f~.)

l-ru}Jt;.)

Of Jnp

[}!!J

ID,tu-DjpdWI1..
(~;nl a{J

'i';Uj

pd 3P!!\ : r PiPl .IS' n-J (un:) IU[lll pd ,)[JI/\ "I:;

V1\11 IS
(~'!lj.' !)S;DJ U";:.finUpz!)6 ;~- ~} U
[~'tfI)

au:

(S,lQ) pW'iap ,?molt!

(i',U,)i!UUl

!';!q)

",

';

~. I

122 - - - - - - - - - -

MNIRE BIN E

B IS /243[;

In,i 50djo ,1r;lJt:;-bO


I-:lJrtic3

Jr:'

!JiS' ti

r~' .'~ , C

I
~

"

,"

Rujd albel di pd 1az Sa n-o alii cu ndcaz Nici cu lacrim1 pa obraz.

Da de t-a g[e~j vTeodatc1 Stringe-o-n brotd !ji 0 laTtO Slrlnge-o"!l brate ~j 0 jarfa.

$1 de tea gre$i 0 suM Stringe-o-n brata $-0 sdrutO. Strlnge-o-n bratd $-0 sdrutd.

86a. VENITl FRATt VENITI SURORI


:oem-80

.;;

'. l'

'. ;

c/'a flu

rtd

d_

la-Ii mireasQ ziuQ build De Ia mama ta cea aUf/a De la grddina cu ilori De 10 irati de 1a SUTOrj De 10 i/ori de 1dmiita De la lete din uJitd VeniU Irati veniti surorl De md-mpodobiti cu fJOI(

fv1<lmpodobiti eu verdeata Nt; despdrtim pe viatd !Vld-nvdliti cu rozma/in Cd md due $1 nu mal yin Pune-ti mamd mae ln prag Cd a-01 mere sd tl-I calc

Sii tdtucd sdndtos

Co un trandaUr flumos
C-amu md due de la voi Si n-am sd vin.napoi..

=="A$

.i

123--

8Sb.
I
I

11= _. Tl ~~. I ,

NlHEASA ZIUA BUNA


VAR!,~\H"'}~

1409, H ilg /

;===l

J~ -1~)C

Idem-SO

....
17'/-

hi

)/

fla

utd. utd.
r

'"~ _ 0

/8 _.".

la.

Ai twf ,d ja.r hoi, oi hai {Ii Jar hai De 10. de 10. ,mmti lk: 1'1. gl'i1tiifla ell flori I,ll, la, iai, la 10 10 10 ... Ai hai, $i iar hoi (bis)
Mireosd de-amu-naime

Ai hai, !ji jar hai (bis)

Cdrdrile tjs opIile

Numa tri ti-s mlpustite


La moara !ji dupd cpa
$f 10 mdla citeodatd.

Ai hoi,
.$j

r-.

iar hai (bis)

=-

Cdriiri!e ti-s oprite


La, Ja.. }(li, 10 J(I If! 10 ...

Veniti irati veniti surori iJe mdnpodobifj eu 110rl

ta, la, /of. 10 10 10 la ...

c:::

Ai hai, $i iar hoi (iJis)


lvUi-np0l.lobiti ca verdeafa
Nc despaljim pd viola
La. la, irzi. fa ia la la ...

In strumentohl.!

I'-

87 nA
LA
B 76/ 12iS
AndGnlt"

qnJn~"l , t.,..n,!"I,~ !"


! i:
."

8~ ::140

lnt tarat; [ovon Gheorghe a ioanei-53ani, lOllQora:Boron 6am//i-2{) ani 3D noiemb.l975 - ieud

.~.

\",.,

tj[1

if

--

.1-'

lord '!
I

w'

"'

-i ,

~1

.:.~

,,; ;,

."

\1
T

126 --------------------------------------------

92. PRIMIREA NANASILOR


,
Ini. tyat. Cavaei faJn - ](1 ani - prima~, Mag. B 11/563

Baius iaan 63 Jni- contra, Cavaei Teodora- JO ani - zangara


Sfngdfu/7

...

Simron Steopdu-JO

Pascu Mo,-jscii-2S on; feb 1971'-V!seu deJD'

Sa Sa
Hai

traje~ti nana~ule

suce~ti

mustatiJe

Hai

Sa Ie suce~ti clf de bine Sa ma saruti ~i pe mine Sa trQiasca nana~a Sa mai eunune una
Pa
mine eu

Sa saruti nveste/e

pa

mlndra

Mai

Ndna~ule mlndru C$ti Optzeci de ani sa iraie,}li. ndna~a

Hai
Sd tnJie,,)ti

mare

Mindrd-i casa dumitoJe.

Pd La u~i eu mlndre fUji Adusc tocmai din Cluj. Hai Pd La ut~i cu fUji domnc$ti Aduse din Bucure~ti Ndndfiucd sd trdit~$ti. Sd porti pdru eu
per~uni

Da
Da

Bine-li :}cde sCi cununi

Sd poTti 10 grumaz cortez Sd cumwi $1 so. botezi. Ndno$Q ni-i diamant Ndno$u aur cuwt Ndna$Q ni~j rujmalin

Hai

Si

ndna~u

tran;iafir.

127 - -

93. PRIM/REA NUNTASflOR ,


Mag. B ll/5JI,
Aliearo

Inf. tJrof: Idem-91 stngatu(!:Nii::;UI Gheorglii;' 01 Maoei- JOan;


f t: Jq7 I" .e..;.,nlseu
1

if ~ g t: d -Y ]2g:d
,"

~.fi ~fI!

.fjr . , . . ._-Q~-...'
II'-

1> -1"(-:

-I uf! j os

.II'-.~

"
; ..

tik.- fE i5
~.
..

...,--~. . .,

e .. ' iI- ~,. ' E:f m d ; :(%2:0


.II'- . '

--- -'--

if ;; Etc CJ I C'! C~: J l.[ i. :II Sid ;:t +ffiir=~133]


._ .

~~

..

, 1Ii

~ ~.

-,'-'---1

......J.~

~ :a ::~~ E'r0J~=~ -~ (-~~=Jl~~--


J ~ ~H~~ .;;f=- --+--~~-r:C=~' _~'1!j-J . _ _ _ .__ -::l
Itl ---

:=l

~r' ~
~.:

'~.....

. t= ~
cn'"--!"-l:'(--?i'~~1 C" ::f =C;=~-tSiCF.;...7 _L ___

=-=-J__
~

_____

~ =t t:!!J .

d.

,~.

..

1'~~~

zawJ

I __ : :

.______

:=.::E.

. ' . .
==;;;
rr--

&r, C' ~~-==_~---(gi1tLP-&~~~~_!~


-J -::::t==
_______
----moo. .-----

! : Ljils3 ~m:!~======='=f
@.)

rat .t', l!.. _!-~~~:t:j ~- ]=~~~~_~ . , ~_ _ _____ . -=?


._----.-. ....

. -___. . .

AI- ~

.. '

". ~#'=~

,~ L1 Cd ~L:oJ ~. _ 'it;:"" .E~M~M_


.. ... :.
,_CC

~ - .....~-~~.

.. . - '

4' ~ . '

I"

....._ - - -

'

-c

-~

if} ~
~
'~"1

=J d

~~-:r-rc:=_-~~=tf-"~

... --.11!::~~=-T1==.-:- .-.::-~::::=r:~-. . ~... _~.~_.'~ J,i ... , ~"'!: -~__

-----~=-+-:=---

~
#1/

a:

=!'-

.....___...111..
..

~- '.' - - - " " . "1 ~~ ~----

..

:=:::=------

:..r' ---j ..
'
..
'

~~.

Hai rotH

Zi eetera$ flumai mnie Cd rnerem 10 eununie Zj cetera~ de baul. N -am baut tare de multo

Mai

Hoi mindruJe scl-/i lnchin Cu pclJinca $1 eu zin Ca opal ne despclrtim. Hal mdl lume dOT [.0 aceastcl veselie Tat nome $1 bueurie.

r" t

'.:.'

130------------------------------------------------------------

98. PRIMIREA MIRILOR IN CASA DUPA CUNUNIE

~~ C;:F r;;F[ F~R


:i~~'
.-e------ ~ ;

Moderato .-~: 180

,"](jc:,](!

rWi =5E~1~~::~IC~t~~b~F~-E[@~~~d~---=
=!fL.~.
/~ ~~..

Nu tu - JE IJ!7 !971, - PetrovC'

~j:r'rLt;!dtFCC0

C:ri43IEJ'r jjEr

e' ~.---:.: ,.:" .

... ' . . ;; .

-.

t/#

:il : t ~!fft4 ri F"t

a W=fl u t DJ
t g ((Er ;:;] F#f

rr'~-~ ~=::"-~tiliF

ca-~--:=t;;=:::=ttJ;f=~i-::::~f~;;-it rEi rc.J


Co;;
1>'

c'i F [.~: -J~~=-~~:C==i:; -~~~~-E


sf IT" EJ~;: ~-=-~~#--=t~
Ei Saman Jioa[ea grluJui Zife bune mnireiui ma Ei Saman griu ales pa masa Zile bune la mnireasa
Ei Saman grlu sa lnfloreasca Mnirii sa gazdd/uiascd.

b-c

=:::'~

Ei Saman griu din fdriurie Mnireasa njj deomenie Sj mnjrele-a~a sa fie. Ei Saman grlu ~i nu taciuni Mnirelej de oameni buni.

1.

is

131 - -

99. DE MARS
Mag. B 15 I i391,
Allef1ro '

DupA MNIREASA
:f /::f tJ,.r Cur>: faan

17em-87
J
1

c=

~.\!=::=.- j) .~.Y't -~'-;'-~~*'--.'1~~ . E:-4L* '.fll':.---~."""-~.".~ ,. 'E~1e ~f: r . . d:;f T "-E~,-n .~ ~. i :r-=+~' .

. moder-atc.,)l <7'~) J .

Pelrecvf7ulul-66
,".0(' 1071' ,leu'! ~, '~ '. v

tft;=5#ti-i.-'?~~.~~:=t:e--;;;-:"~-:f'!.--.'.r~=f~==t=&;-ff=Fi'5:=i'_~ . '._ ~ . . , . 7----;-~~::~-~ - ==-'--e= ' =t.--". --_.


, ...;!
.--'

+-

L-.

'-

~ ..' -0Fsf~i
,....

,..

:4[* rr--=e:t ttl 1 ~=r=-~-. -(~!t&"%~~tll w.-IIIH~~"---'


'bi-- i a:::=E! l-1Fra=
~ ~---~-,

. "-'-. I'!... .. 1. II .If#. __ .. '. ~-:::"'-:::"'-=:-:7=~ .:::pT':""'''''''!:f=.-=Ft:J::::r::::=~I-.-.=::r:...--::!!:--.:=''Jf ~~~

.r~"'------~'-"'-"

'~-----",-,.

~ --.--~'~,-,

..-~

t5t -T';a-

~-r -~

/ - - ; - - . -11~~"~' --._~~ ;-J~ ---'-~--:..~_L.-"'-"-'" -:-...:1'-=r?~-# '=c-,

t:::

Ln_--:-=:-~~I
< .'.-

...

.~

..-.-

Hoi, Eu de aicea nu ma due Pind nu mcYduc la pJug. Hai, Eu de aicea n-oi pJecare Pln-oi mere po carare. Hai, Cind oi mere dupd ie Nici-oi mlnca, nici-oi be Numai m-oi uita Ja ie,

100. JOCU MNIRESI


":::; B 1l190L~
P,esto );: 280
iii 5T lJ t~E NTA L R

In! tarat Idem-91 ian. 1971 Vi~eu de los

~ "---+~~~~~f=~~~~?=~1Ff;;==~:.t== ~~-"=f==-_:.=1E~=:--r=4-.:=~~-~
7~:- -:-====;~~=.-:~=.. ,r:~=~-~~'~;~~.3::=:.~:,,-;~.~~~=~~:f_.~';;;;r=---==b""';~.==~~ =-~~
~

':; ---J!.-f--!L=f~_-i-1_-, __~.~c~ .~ "~


-'. . ). {I

:4

"'~"'

..

".~ ~,

...:. ~' .-=-f!!--1':-,L'-T1""---e_.fL-_-l-",,"1__ J= ..~' . --'.. 'f~~-J!~_:r:_..;~L--. ~

___
I

L~=~~=::.==:=.~~~]ii~~=~~~t~~="f~i~~~g=:~=E=J=-~"f-;~
..
.

..

~'.-

.~

!l"

~
It

~;c~
,: r_,T

~
til
: .
~

."

~
~

I,

I
1! ,
~
~
E

133...;..'-

102. LA GAINA
Hag B 76/7352 Allegro
~

, ,
~.

J=150

I
f
'.

,-#
~

;~; '1'5 r.t E= 16 r4fH Uk (frr r =r~~~~[4=--Jf--~ ~J ~ ~ ~. \;S IT r

c~

,_

ru

Inf taraf: Covae! Gh. a loane! -53 ani- cetera Baran Gavrila-20ani-zangoro strigdturi: Pop Haricu/a- 20 ani Curea loan. a Petreanei-66 ani Ion. I 976'jeud

Femeie: ZI cetera Q!ai cu drag


Sd md pot sui pd prag.

Hai ndna~uJe-n grddind $-om pune pret 1a gdipa.

B~rbat: Hai

Frumd verde $i una Frumoaso t1-i grddina.

Hai M-am uitat po partea stlngli Instrutatd-i cu pldcintd.

103. LA GAl NA
Hag. B71/ 81,2,880 lnf taraf:Cavaci Grigore-51, ani-prima)) Cavoei loan-57 ani-contra Covae! Harie- zangara strigaturi,' Pop lieana a (tJUon~50f!ni Pop Harte ':'16 ani ian. 1971- Vi$eul de 105

r f fst r IE:f r IT t J=tt tf 51{:!:;,!


I~ r r r. r r tit r :!--=1bC
C Phd b G j Fe;' J .. ~ ~f:~fJLt=- t J IfF r r Ja
&~ fl' ~~~ I r -~ ~ If ~ ~ &JJ J n 1 IE r F Fr :11 a j t k"6- I ~
t)

'I~ I"

J:: 140

'

tj

112.

- - 134

----_..
Hai Faceti-mi Joe feciorasi Sd rna due lncetinas Poi cu quina 10 nana.5i.

-~-.----

Hai

Da

Ai sa/eaeQ ndnasa Cum uitd ca vulpea Sa-mi apuce gaina. Placa nanasd S1 1e
GOina din mina me.

sa

.,;

Hai Hai

Cd am fripl-o numa-n unt Cd unsoare n-am avut

Cd nuj Jumea de nacaz Pun unsoarea pe obra:. Hai De nuj seartd gdina 1 fa bine $1-1 ierta Cd lemnele-s In piJdure $1 noi n-am avut sdcure.

Hai

PddwClfil-s oamem ral

$1

sa

Pen~ru-n

dau dupci Jemei miez de taietura


0

I rtiusw sa-i dai Hdi

gura.

, ..
E

Hine-mi pure l11m-amu C-am ceiuit ndnasu i-um dol () gainii SQcd E! mi-o del bani de- 0 vacd

Hal

eu

lv1 t lr tJ

fiGnii de lc n;:;':w$ O! rneT:::: 10 or(1$


lr!Dt()[~el{j

[\1n-oi lUG rnchj{:t })(),seta

lVd aa$ulu~

ivlotcl{etd cu Tn i ill" I ]\'('iPU.Sll pd it: soter

104. clNTECUL SOCACITEI. LA NUNTA


I

:nf Gh Cio;]td
'.

135--

105. DE STRIGAT LA MIRI

/nft::r::;/: [0 vec I Joan-30 ani- plim~ Bcias Joan-53 am - cont!: [ovaei Teodora-JO ani-zangara Poteac Stefan-20 am -garduna s fng,jtun : Pascu Simian :; lUi Sfeopau . ?a;;cu Hiln~cj TamolOgo Vasile Pardon ian. 1977- Vi~eui de jD~
)c

,!.fag B11/751. 806


tJi

=iE 0

~ ~~ 5 ~ .. ; r i

.-

- _..

fI'- JI'

_+:\7
j._

Err [:;
--!.=J:
i

.. ...

~ ~ :;; g~-'-

L...__

~ :**t~;;; .. ~ ==_

m~

-=::'!!.=l
==~~-~~.j

, ,; ;t -:\
j

=~

1i;: :;r f-===~J!f:~;:~~'~Ji:it.:~~~1:.~f;di.;t:;:~~~i~~Jf~~~~~:=~~:] r


I _ _ _ _ _ _ __

s.. \W "Ie L: I =: ,( .},


:~,.

==
~.

III.

-'-~~~~"1

'=--~~.: -- -e -':-,!-, L -;:,::::+~- ~[--.----,--- " , ... .:. '!"!":._~L-::;:=t' . : : : : : ; ;:-

."'.-----

_ ",.;:;"ri;c ....

11', ;'Jl!. __ '~_'- ____ I~m_: ---#- .. ,

...

.. ... _. . . . . .. . r'"--_f/'____ i";';.--~---'$I-~-.... 'j

{'T'

HaL mili

Inchina.rea. mniresii Mult md uit pa-ici prin CQ.'.U Nu vad ochi co la mnireasa
$; mnireasa bat-o zlna Sd traiasca tata casa Mnire/e ~i eu mnireasQ.

MiH

Hai, mai Sa traiasco foata /umea

Mniresuca. ca 0 tIoare la-ti glndu din $ezdtoare Si 0-1 pUlie la bdrbat Ca cu el fe-a; cununat. Mniresuca mindru strut

HaL mAi Inchinarea mnirelui Hai, mAi A"a zice mnire/e Pdntru el e binele
Binele $1 vjata
Sa md culc eu mnireasa. Hai, mlli
Sa trdiasco mnire/e Pentru el e binele, rnai.

leoti glndu de 1a dragut Si fl-) pune la bdrbat Co eu el Ie-oj cununat.


Hai
Mnireasa mnirele tau Sa cunoor,te c-o .si rau Sd cunoa~te pd uita' C-a si rou $1 blestemat.

Hai Hai
PiE

Uitd-Ie mai mire bine Cine-a ~Qde l1ngd tine, rna 0 bumbu$cd mohorlta $ohan nu t-a sl mIld mdi

Mdi mnire de nu-j si bun Punete-oi de punte-II drum.

Hai De-j si bun bt!mbu~ca-o .>ta De nu, verde, s-c usca, De] sj bun, bumbu~cd-a sf De flU verde, s-u topi.

~-

136

----------'~-----

106. DIMINEATA DupA NUNTA


Hag. B 16/ 1291,

lnl Cavae! Gh. oi laaneidJ oni- cetera Boron GovriliJ-20ani-zongora 20 noiembr1975-leud

f'? i
t.

107. CiNTEC DE NUNTA EYREIESC


Hag. B16/ 3318 Presto

~ttL*~~~
41) .

J =192

In! Bobaeea Vasife-8I.oni- fluier dec.l975-Paienile lzei

"TIFn-EtlP4 ~ W~--=-=l ~l .2.J @S:a ~ J=lfd- 1 J . W j Jl ~-~ OFjj;N JJ=-fiL-jIJrfJE~~~"1i-p


~

,. ..

~b E~ I#:;ra J. tQ~ 1[3 E!~

~;W

a IJ 1 ~===-~ff~ ~@

~
(I

Nffr:rJti e i 1~up r Im=t Aft! ~ ~

fiW .-ij4:~l]B; t~~Lpgj!~

137~----

108. CiNTEC EVREIESC SPRE SFtRSITUL NUNTII . ,


"']9 87613313
Allegro

J" 11.0

4*~4t1f ~~1
ti!.'

the rEttt~ /tI}==~

Inf Bobocea Vasile-84 ani- fiuier dec.J975-POIemte lzel

~,i.@ ~%ti~~~::j
~'~:t@@- f-~Lkl . ~~

Repertoriul de inmormintare
Socefe

109. uA, UA.. UA,MAI,CUTA; M~ ,


":; 81612551 Parlondo ):.:160
I:

. Inf. Petreu,; Anuta-17 am J dec. 1975-Poienife fzei

Ua uti

Ii,';

ma/- eu - ,tli

me

Or,

'cum fer:/IJqi

,i/

'lie-a; /8~ -

sat

o cdsucc1 slngure

cdsucd sJngure

110. BOeET
- Dupii mama-

Int GodjO Anuta- 60 ani marfie 1965-0ncestr

;;3/

de

ml- lie

hi,'

rna- ma-

V8J~

Mir mCl

CiT

bu ~

Prill.

Vai,
Vai,

Vai mdmucd buna-i lost S-ai murit lntiie-n post. 10/ mmnucd casa me Nime n-o poate ave.

,J

138--------------------------------------------------------------

111. BoeET
- Dupo fJla
M:;u. 8i51665 " Puriondo .,\180
Inf Ci'lincim Maria- 20 an, 30 (lolt:mbr 1975-leud
;,

va

N-am Sa Se

va- zu!

dE'

as np

ta
pt>

fa
rna

- Ie

pupa

ca - sa

I
u(Ji

cu - flU

112.UA BAT AR N- AI PUTUT LUCRA


Mag 8 251629

In!

{)1](ie,.1 NI!:'! /;.),r- [tIl5-70

f~ ~a

., 3 . J;
Ba f/ir

Parlando .;\ 195

(T,Fte; IP8-/t'ud

ua

BD - hir

lut

/1/

Cf'J

113. DupA VAR


P20165
Quosi rubJto .-\ m

Val

ca

Yair Vai r

Noi ell pdTU despJetit Noi eu pdru despJeW

$i pe line de

jam.

114. BOCET
tiu

! nf ::tJfl lIeema - 40
cpo/Ie i965-

;;()i

tJ

_. r

[:";

I,,"!

lUlU

n-am uV)
:nt'

;A

~t,,:::e

murita de

Cui 1i clnta cucu . . ' Supdrat-H taU! V '1. it.

Dr:
"i:i

Mnie sara mni-o ('HIW! TUtu vara-s supc.rat.

..
----~---."-.------"----

..

------------

13!:J - -

115. TU MOARTE HAMNISA ESTI


in.! !...c/'~'t;t:l/

,'nne-50

an'!

:" "

104

~irsunc

.,
/"703r- te lId!?) /r,'j

'Ia

rf

lU -t>.Jti

Mere cucu cu moarlea


Tat pel drum aJdturea (bis)

Zice moartee cclUJ cue


Meli cucuJe, mdi cucu
Hoi sel ne schimbdm glasu.

Sd nu sel sperie omu


Cind mel due eu Ia dinsu (bis)

Dute moarte in pustie Al tdu gJas nu-mi tihne m;e Unde cint; laci sardcie. Al meu glas pd unde clntcl Cu dT<lg lumea 11 ascultd. (bis)

116. UA TU VECINucA ME
'.1'-~'1

ti

t..::-/' ~'{;lJ

r-o:C'!.il\,l

'*
Tu

~
C

18~

Int !iroza Mar/wlri a lui Chi f -70 lIn I marfle !97E -Ieud

lie

liP

CI

fill

;};'t-,~_.

"

Ij(i~

1..1

vt, _ :/ ..,;,.'

nu-

ell

l7/i!_,"_,__

$ohan eu nu le-oi vide (bis) La tine- clnd am zinit (bis) Cu slat bun m-a; stdtuit (bis)

117. VAl DE MI N MAl MIHA! E


tlnt'l -

Mag B11.1161.0 Parlandc }> :169 c

Jnf iU-j.:{t-)t.;:,:rn l'4or.;a --

}-~

t.

..."

"'"

.,
m':ii_"_
lU.

, ...

.,

rr;[Jrfi( j}~4 -~,Ia,}u:

IZi

,-,

/1;01/

elp

/71/ - liP

/JO,l."}

:/l.. , lIf!}/1 lp'd/lJ__

,-1,;)- (l,!~

t,1I

$j nopoi n-oi lnturnat Doamne mu/t te-am ogodlt $inapoi n-ai ma; zinit $i in loe sd vii in sat.

Firtatii fe-au ingropat In strunguta oilor In Jocu gdietilor.

::~i

140 --------------------------------------------------------------

118. UA DE MINE MAMA ME


Hag B25/633 Poriondo ). =160
In! Gorza Hdriculd 68 oni 80leo luliona- 50 ani marfie 1978- feud

Ua de

rnl

fiB

rna-rna

me

fiB

rnii/-fna

me

Mlndru mamii, 0 strigat (bis) Doamne bine m.o-vdta-t (bis) Ua, Da ceatdcut moarfea (bis)
Ua, Cd te-o pus in copir$du (bis)

De unde nu poti scdpa. (bis)


J

...
119. BO CET

- La mama Hag. 816/1790 !luasi rubato =170

,~ }I )ilIai dE'
lj;J

)j J~_
-

1"';\

In! Dunca laana- 39 ani 30 noiembr 1975 -feud

,",)

111

j
ma era'

-=-dl=y if; +JF. -J.


Do ru mn/ de

rna - mu
1"';\

mi

ca

ne

ce-ai

hal' ma

J)

)5

J--.

I lji.'~
do rll -

j).
mm
de

J
dl1m - nea
fa

II
-:;

dum - nea - fa J

Mni se rumpe inima (bis) Mamd, dupd dumneata Cd m-ai ldsat singurea Nu-ma eu $i-o SUlore.

120. SOCET

Hag. 876/674 Recitativa

- La fata -

,$1 kJ: l1f i


tJ

)l =181

In!. Chindri? Horio-20 oni 30 noiembr 1975- leud

19
de_ as- fa
fa

ua

N-am

va -

zul

va

~. ~
Sa

tV Erg J
z/ - Ie

*".
sa~

po - pa a - ca -

Sa'

0 _ ell -

nu - ne pci ma

sa

141--

121. SOCET
Mag. B16 1 678

- La frate -

Ea=t!{=1 ~ -F-13f=Ege mat' Va--s/ ::i1


@.,

Recite live ;, ,184


0/;

'"

J1gff ~
'4~
-

Idem 120

(lI/ - ne_._

Tu

SCOB

fa -

~fe __.

SI

te

fa

Cum i'li_ VI/7 ,

fe

Ie

/8

nun -

ta~.

Ud zin ~i lntrd plndn casd Nu vdd mnire $i mnireasd.

Sl iard

sd due aeasd.

$1 iard sd due aeasd.

122. BOCET

La scoaterea mortulul din caso


"fag, B 251597 Andante ossa'i

~ =150
ca -

Inf Darie Nita a lui Chis - 7(1 ani Gorza Ma ricu ta-' 68 ani Balea luliano- 50 ani martle 1978 -Ieud

Vi it'

dtn~_

sa

nu por - m _.____

ua

5/ dlil .. .., ca

58..

17lJ

por- n/.

Uii UA U4

.S;

Tu ruJd Intide U$Q (bis) din casd n-o Idsa (bis) Cdaltun-a inturna (bis)

va

Cine mere p-a est drum (bis) Nu zinenapoi nicicum Nu ie$) ain cas-alard (bis) Nu tl-i bdga-napoi iard (bis)

123/0. SOeET
"ag 825171,3
VAl DE MINE 1U SORUCA

Var.I

Idem 112

rT?/ - ne

(sD -

ru

Yill'

dt'

mi- l7t'

fu

SD

ru

Nu /13 - (iF
-"11

d/17

ca - sa

la
Uli

So

him

flU

fl-; mal

- go

Clte r~le te-o mlncat (bis) De e1nd ai ie~it din sat (bis) -~-Il de Mine tu so rued (bis) C-atnu te dud strdinied (bis) ';'!.i de tnine ee-am pierdut.(bis) Nu este-n Urg de vlndut (bis) -~.u l)e mine ce-am scdpat (bis) In Urg nui de cumpdrat (bis) ' j Ai CU In lume ai pldti Momd-n tirg nu poti gdsi. Clf pd lume tu-ai da Mamd-n 11rg nu poti alIa.
A.
~!

~i de mWt: UB. Rdmlne u$e-nchuietd eu plnd la tine In casd Jdle bughetd. Ua de mine ~i de mine (bis) Ua de mine tu sorucd (bis) ScoaJiJte $1 ie~i alard (bis) Fost-ai mindrd ca olloare U6 cd zine de primdvard Si te-ai topit pd picioare. 051 fl; lumen tare-amart'!. Co 0 tloare de sansiu U6 de mine ~i de mine (bis) Te-ai topit plnd la brlu. Supdratd-s dupd tine C-am vdzut cd nu Ii-I blne. Uii Te-o mlncat mare ndcaz Ua Cd n-am to sord la tine Te-ai topit de n-al rdmas. SCI te vdd c1nd t-asi bine.

de mine

Mere-a~

'~!

de mine tu sorucd
de mine ~i de mine.
Nu si sord supdratd (bis)

Plntru coal lost strdinatd (bis)

Cln' ai lola noi In sat (bis) Sd stai c1t de supdrat. (bis) Diled de-aici 11 porni (bis)
U~a

UB. de mine $i de mine (bis)

De mine ce doamne-a si Dacd nui s1 tu Mdr;,


Uii Cd nime nu poate $ti (bis) Cd greu i a vdduvi. (bis)

lnchisd t-a si. (bis)

,
142 ---------------------------------------

----

~--

..-------

123/b. OE CINO S-O DUS DE MNIREASA

Vcr II
Mag 825/850
ij,..,; t

I); i=:-: EJ~-==


1/-0
21

ulne mine
UI Coo

~i de mine Zl ~j noapte n-am dumit N iciodatd n-o zlnit.


a~tept sel zie-acasd Pel mormlnt 11 jarM grasd.

Uil Uil
Ua

De mine tu sowed Cine-n sintir;m sd mutd Pd'aicl altu nu se uitd (bis) Cine mere aiesta dwm Nu zine-napoi nie;eum.

Ua Uil Ua U6 Ua Ua Ua

Cine me-p-aiastd cale Inapoi edrare n-are De mine tu sowed MindrQ vreme ,-ai ales In eeia lume de mdrs (bis) Nici ploud. nici ninge Da la inimd ne Irige. Nici ii ninge nici jj ploaie La inimd sd ne doaje De mine tu sowed. (bis) On seoald-te ~i bunued (bis) De mine $i de mine Am zlnit sord la tine. Vdduvd ~i-n altu sat (bis) N-ai la cine cere-un slat (bis> Nu s; sord cu bdnat Doamne bine te-o cdlat C-al 0 nord desJdtatd Te-o edtat ca $; 0 fatd. $i eumva de t-a gre~it lart-o cd te-a doic;t Cite nopli nu le-o durnit (bis) Mdri. de te-o supdrat lartd-o ed te-o cdtat. Cd n-ai lola ,ine-n sat (bis) Tdt a$a glnde omu Cd lui nu-i zine rindu. A zidi zidur; de piatro $; n-a mUli niciodatd.

ua

Ua U6

ua
Ua Ui Ua

ua
Ua Ua Ua

143 - -

124. BOCET DUPA UNCHESHe; B "/9[8

~
~)

P:riGnjo ~'~121

-;
,

. K

Inf.Poplieana c iu! ion

mertie '971 Viseu! de ios

I J ; ] l
..,_.
1(:/.-

....
:::t

: lj J
:'.:d, t.J})
~~::i~

------r -----.
:::'-5!../r

I.}

'd,

un - C/lt:

JtH

~I ~
to)

;.,

M_;

-j ;~ ?
c::

~ J.

-; lillJF)J ~
["
o

,i-f:!_ . .} ,I _

/fJ

:78..

Aista i-on drumut mare (bis) Inapoi n-are cdrare (bis) Ardd-te Jocu pdmlnt (bis) Multi aameni ai amdgit. (bis!

~ohan

Cine lntr-adata-n tine (bis) lnapoi nu zine (bis)

Cd nu-i cheie sd-I descui (bis) Cdi Idcatd ~i-I incui. (bis)

125. VAl DE MINE MAl MIHA


y.

- 'JariQntd 10 Mi orila
;'/FI-~1

~.

L,'c:ndQ

:J= i69
dt"
1m

Id2m lJ7

tal

flP _

Ineil
.J

M/

ha
1";\

~::~.'~:'. ~ -

un

UP _ _ _

- ;

J
I/-u

#( fJ j J
10
,

----,

Jij)
ftw

j
fa.

==:D

mr;ar

In vlrJutu munte/ui In bdtaia vjntuJui ~i in loe sd zli in sat

Vdru-tu-te-o inglOpat In strunguta oi/or In bdtaia flori/or.

..

;1

144----------------------------------------~--------------------

126. BoeET
Oupo fiuMag, 814/2210

~ 4 J j J I J
Ma - ma ,1/-0 fa cui

Porlondo

~= 188

Int Herbil Anuta-62 ant' marfie 1974" Vodul Izei

JJ J
. _ , )

01 Ma-ma 1/-0 fii - cui ca-mE's/ ,


ca- me,5/ .
hoi - Ie -
"1
!

J
g/
Jt:am fd-cul de

jm
lJ.!
vrllf

01 ."

hoi-Ie -if

1i:am fa - cui

11~ ,dB J J J
~

fra - if

of
Ioi Ioi Ioi

l I :J g J
!

"
{if

g./
n-a! vrut_

Si

III

n-al
f';\

lu

lJ

de

r: J

J Ira- - d.

Kfl

Fd Gheorghitd cum ji fa Fa Gheorghita ce ti-; ta


Da-n groapa nu te beiga. (bis) Cine In pamlnt sd bagd (bisJ Sohan nu mai z;ne-acasa. (bis)

127. BOeET LA VADUVA


Idem'116

Va- Ua

dv -

va~

sj'..n saf sfra - Ifl_~


Ua Ua Ua,

Va - du -

va

II
sf'-n sat sfra - 111.

Nu-j 1a cine cere-un stat (bis) Daca n-o Qvut barbQt (bis)

Ua De mine tu, sowed


ROQgd-te cui U-i ruga ROQgd-te catcJ. popd TQre sd nu sdpdzd
Clf este zluQ de mare Si Qvem vreme a mere Este vreme Q sosi
V reme e Q putrezi.
Ua De mine $1 de mine (bis) FcJ.rd veste mOQrteQ zine. (bis)

De mine !;i de mine


Nu te duce cu banQt
C-amu Ie dud Ja barbat (bis)
Ua, ud, Mai Stefc'inuc
Hoi deschide poarta larg

Ua Cd zine cine ti-i drag, (bis) Cd eJ de mult te-a doru (bis) Ua $i tirziu te-o mniwit (bis) Ua Cd de mult te-o Q!;teptQt (bis) -Si tlrziu teo ci!;tigai. (bis)

145 - -

128. BoeET DupA FRATE liNAR


Mag, 825/71,0 Andante
~
~

- Va r. 131-a,b-

~ti J
Va;

~=144

fdem 116

de_ mi - ne
(.\

f@

J ~~ 1~2lt@;iBBla ~~
rna;'

Mfll - ha

Vai_
(.\

de _

mt'

ne ~_

~~
v

j
mal

Mni _ ha

J J
du - pi

~ pt J)') J)
Rau ma doa-re
I

jJ -J)
-

J
Ray ma doa-re
I - nl-ma

n/ - rna

Fni - Nu

du -

rna -

fa

Frii - Nu

- rna-fa

129. BOeET
- La mama
"fag. B 16/689 Recitativo)l

132
"'....

fnt. fusea Anura- 23 ani 30 noiembr.1975 -feud


NV'
,."...;

&' J 1iJ J 1&J


6' :J. ;9 J "-...J;
al

,.

t!

0/

de_ mi
(.\

~\.......5 ne_ h'81 ma-nla

tIJ j Do .. ~
,."...;

r.-,

-~
Q
,."...;

tj j7 ~ Ml'n-dra-_ ca ji:i_

J) 13
(j,!'

(fJ

(.\

j
ea

tJj

j. ,if til
~

II

a - vul

3/-a- CE_ ,

nu_ '/-0

pM- cuI

UB. Ua
T-aj bdgat me:;;teri din sat
Sa-Ii laco alta de brad.

Ua Fara w;i, lara iere:;;ti


Ua Pa noi sa nu ne mai vezi.

...

146---------------------------------------------------------
130. BOCET

Hag. B16/ 1786 Quosi ruboto

,t.'

Dupa babol-

.~ ~174

In! BJ!EJ .1.1_'1'.':: .<.:r ]0 nOIl:?mc 7]75-:i: . . :.'

J.
Ooam

J) J) ), .Jlt/i);: J ..... ~
Ind . __._

Sfp

fa~-

nul'

Sf/

//0 --

1)'1!

-) J) ,: -:
t

:::of

-i

...

..
-

u.

r'l

"

It' -. me

lEI

Nu te las cu coconi (bis) Tu te-ai dus $i m-ai ldsat


te-ai dus $i mai Jasat amar $i de banal.

o Tu o De

131/0. B0C T E
La
Hag. B 76//872
mjtu~d-

var.l -

! nf Dunca Ioanj 7'} Jr.

noiembr 1975-1eu..:!
''':'>

IJ~ j
It

Assai andante)

j
Va/
.,:,> ,

J
cle
ne

he; tu .

i2i)
;1
lei
":'>

,M f
tj

ua

de

rm

ne
f"":\

hi'-

ma~

_. tu

Tv

m-a;

Sin

- gu

re

iJ

IJ
/II"

j.
It/a __

2)

til)
(i...

2: J.
O.

-----#

J
SU

ro - re

Tu m-ai Jasat slngure Numai cu 0 surore.


147 - -

131 lb. BOCET


m=tlJ'~J-v::Jr

1IIn! Pascu

.
b
~

Munsca ()

lUi 5tfupjn- ben!

fe/Jr. 1977- ViSBl.iI di: JUS

....~.___ ------- .~. ~- --1j---r-:;Ji-- -~ ===t. . ~ .


: -~__=:.-::L "=
_

I'llil

hi"_..__
"':'\

f77ci

<::::!' tu

~
'1' . - ca

~
~
6 ..

"'='

~T::l

ua 1 u:t.

(.. ..

..... .
.... ._

~~==t~:-}'~~}===F+ T.. ---~,----~~~... .

, ,/1

~.
De-cII' ,\
fi"(it'

(j if ... I
IILI

:".11

j,'

("~

fa

()

--

~..-=J

.-=J

.....

......_--

...

.;.~-.:C ~
;1.;',
j,

~ ,,"=~::,-=,j:*~:{5i t:
'::"::':::'='':::':-'-r: - .
(II~:;U ,~f

;-'7'

0
cIa

I J;
Is

J,g::j
ta,

De-ai-si-avut 0 eoconitd (bis)


Sd despJete la eoditd
fe-or si cintat pd ulitd,

132. BOCET

::..--J:..-..-----.. --.. ~.-.----+ ..- -..~~--~+~-:;:( ~-----,----v-.::i::~., ~.


<

fL:[~)0'"

~~f
.. : . . .

Inf. Perta Floare de pf: Laz- 78 oni nO/~mbr 1975-80tizo

:'.. .

!':.

#:~~:y=~;;=-f:~-=I.;~:=:::==~::t:""t==~::::..::: ';';;:.Jf.~
! >.':

----------

yk> j .<4f.
.~ ~
tl.
(1'-,'11'

."':'\ ~

II

It'

,'i;

/;; .. ('

rdr

Iv.

fil{k?r

If'

III

era -- tll

Cdtd sard pd-nsdratu (bis) Tn grddind te-a; bdgatu (bis) HoriJe mi le.a; c1ntatu (bis)

133. 0 DE MINE 51 DE MIHE


V'1

-:J' , "-

{:;::

'

,$

.l

Var 10 bOll! pentru femei -vaL

no -

Inf Stan Pa/ago - 38 ani


IOn

...

."

rJIJotG iii : :41

1965-Sripi'nro

"':'\

Ja~

'p

Int

(IE'

~ ~ ~ #!;~ ~:_~~~4:::i:=.~=-=gg 4=1) #~~ W Ji J ........Nlln - flI

~I

de

rnt - liP.,

Ma"

177U -c~Y

cind..._. al

mil - rtf

W
-~

/1

t /.

y,~

sri

/\11m

ca

lill __ _

~f

.:.:11

4..-1

.,'

U6 MdmuC'd, .m4muca me U6 Rilu md doare la Inlmd U6 Mdmuca me ceQ bund (bi.)


U6 Cum te-ai dus di paia Jume (bis) U6 $1 te-aj dus "I ne-ai ltJsat (bis) Ui $; ne-ai ItJsat de biJnat. (bls)

U6 Mdmucd ,i bunucd (bi.) U6 Rdu md doore la in/md(bl.) U6 Mdmucd dupd tine (bl.) U6 In td bine ,,1 te scoa/d (bi,) Ui Sl grdle cu noi orice. (bls)

148-----------------------------------------------------------~-----

134. aOCET

-Dupo vor
Mag E

ml IU!

t:'\

1IL2.....

Tu maar -

fe

ar

dJ -

fe-ar

fa - cu I

Ttl

moar

Ie

ar

da- -

tp-ar

fa

ClI.

Cum mne-o. lLW( !')(J varucu (bis)


Cd I-a; dus in tinUrlm
De-acala oameni nu zin.

S(J puie pd'el 0 glic


De-acolD sa nu mal ziie
Va, ud, ua varucule
Va, de mine vdrucu/e.

135. BOeET
Mag, 820/1,02 - Oupii mamfl3

Quasi rubato)l =141


t:'\

In!. Pop Marie 1,8 ani apnhe 7965- S6pFn!a

Va

De

ml-Ile

nv_p'D

9a
Mdmucd, mdmuco me Rau md doore 10 inimd Mdmuca noapte bund. (bis)

flU __._

ko qa
J

Ua
Ua

Ua
Oi Oi Oi
Uti Uti

Cum te-a1 dus di p-aia lume (bis) Si te-a; dus $1 ne-ai Idsat (bis)

Tu ne-af lasat de banat (bis) Mdmucd si bunuca (bis)

UB.

Rdu rna doare 10 inimd (bis) Mamuca do dupa tine (bis)


In fa bine $1 te scoaM (bis)
Sf graie cu noi orice (bis)

Oi Oi

Uti De mine $1 de mille Uti Ce-a1 fdcut lI-ai fdcut bine Uti Mdmucd s1 bunucd. (bis)

136. BOCET
~

Dupe mama

Mag B241507
).,

..
ma mu ina - rna !T!E
IJ..;

"
mD ma me

"

---,

..

."

~;n

- d/ - 1/

Dru

roll

f/

I-as ,

sm .- rF

Ii

Da Da

Cu $indiJd de mQtasd (bis)


De la groapd pin-acasa (bis)

Ina mamucd noaptea (bis) Clnd doarme tald lumea 10 cu drag te-oi a$tepta

Da Da

Cu cind $i cu lumind :;li cu dor de la inimd.

",--

137. BOeET
La bdtnno
Mag. B251508
/f.1LJ rr

;If;:

Ha/

Ille,

n/U

c;i

ha;" a

cas

Hcil~

nia

mu-

('.'1

. J):J
t;

- ____ - - - -

Il
ca

IJ
Sa

hai a

/1/ -

mioa - ra-f/

177/ - ne-I

ar

sa

Nime-n lume sa nu zlie (bis) PO mine sd md mlnglie (bis) Momucuta drogo me (bis) Pa drumu care-ai pJecat (bis) NU-i vreme de lntutnat (bis)

Ua

De mine, hai motu (bis) Vai bine m-oi sldtuit (bis)

Vai b'ne m-ai sti1tuit (bls) Pa lume elf oj trdit (bis) .

Cd 1i musa; de pJecat (bis)


Eu p-aici cind-oj zini (bis) Cu cine m-oi sidtl.ii (bis)

Tdt aj zls mdtu.,i1.a~d Taei tu loa ~i trude (bis)


$Ui motu bugi1t de bine (bis) elnd ai zlnit pd la mine. (bis)

--.1

!i

1~)-----------------------------------------------------------------------------------

138. BOCET

La ciuIT!J Mag B27/ JOI


:]In 'i8~1-

Lurgo rr.Cito rubalo )=130

In!. [avaci /18anc -36 ani act. 1971 Br(;!o


r7'

,
nci
ru
IP ....'

.;>11/
(.'2-1

Itn

{:'"(I

IU

pup -

J\J/ -

/1/

eu

-_._,

Da

ca

Ii -- na - ru

Or!

IJla

,,
Ne-am s -z/ ~ f,d

tdt/ pll Cd - SeT

Val

Dar sa -

,-<1 - CU

H -

ila - ru

CUIII flU

51!

(.'1:'-1

/[J

Pap - kt!

/1/

hu,

rna.

;'al _____

ca

sa

flu-/rll

IE'

1/1

Ca

Sri

IIU-Im

if.:

vi - a - fa

!li!!' -.--.--

am

dot'

co

!)ff

mt' - cult'. ,

rjl --,._..

.,t .,. ~.:!,-:"- ~*-:


.. t
'

-=.

~,~

am rioi

(0

/>11

0.1/

C!//!

Ih

/nOd- re.

rlh"!
?

cu --

I
1111

td

~~. ~~~}~?i:ifjf_., . ,
_3"

.-:~~;';~~:._=" . =-:-:::.=~.;t,_: 1L:=,:-~' --:


,-,

''7',

-----.,---'

:,c;-ra-(u

Ii

I/Il

i U

i)d ., ,1

/1,'(,

,;":.J.

("(1

/ f-_~

"'T"
..

.,

-..
<if

fJ

lIl'
t;

:'."J sfi -

Td

cu ____.

It

/:d

/'0

: 1

.'
{j

.~~

':.::IL..,__,_,,__ .. '

:~

~."""""",

,ill',

ill

IU

SI

pup

:;1

f','f

"'"

""

-1 -:~'">.~i

Melodii cu caracteristici de ritual

139. BOCET DUPA FEelOR


VJr.1:e

Hag. BIII 1079

lit? ,:,'"

,",i

..

/c:'~

5l

~ 2~~ ~:T!

POS ... j !C;! .. )']

fet-r ,7)/" ;/.seu JE los

~l-~
tJa,

-1 ~=~X;~j
ua,
mal

uii,

ua,

Ud,

r!la

Va

51

J/ca-.

Va

SI

/t'ca-. ..._....,___

Md; Vasi, drdguta ta Moard, nu sd hodinea

{jd, ud, ud, mdi VasWcd (his) Nici-o moarte nu-; ammel Ca moartea de prima:vard. Pd cJntotu cucului
Pd oratu plugului Pd.nirunz1tu codrului (his)

.I

.......j

- - - - 152 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

140. HoeET OUPA TiNAR


VOL 128

Mag. BII 1 1074

Grave

~ =46

Int. M{mcufa lui Mond616u- 70 c:


1971- Visful de los

maf__

f77a

f8_._

5-0_.__

ru

gaff

maf_

m8

18 __

5-0

ru

gaff

Vd, ud, ud, mdi Ionuc (bis)


Numa mdta s-o rugat
La doftorii din Banat
Sd te Jege-n peliori (his)
Sd nu te lase sd moTi (bis)
Si sd-Ii deie leacuri bune (bis)
Sd rdml1 ~i tu 1n lume. (his)

141. BOeET
- Dupa frate Mag. B241421

,~

Poco rubato )=134

Idem 136
~

r"';"
~
~.

Mal

r $p rip F @{'W
I - Ii Ira - Ii -Ie mneu______

iit=tw p~t:1f I g:Pi--:


Un- de-i_ .5/ dnd.__
ml7f-iJ
~J

rau t7'
~

'L
..
'

Ard-o focu cale lungd (bis) , Cum n-o putut sd ajungd 10i a ta nevastd scumpd. Sd-fjdeie-un pahar deapd (bis) Clnd t-a fost gura uscatd. (bis) Meli Iii gazda cdsi (bis) Sapol taUiloanii (bis) Val ~i-amar de-aceie casa (bis) Vnde-J gazdoaie de gazda (bis) Mdl 1Ji a tai cuconi (bis) De mult s-or uita cu dor Undea si gazdd-n ocol.


153 - -

142. BOeET
Mag,821,/519
Moderato)1 =124

- Dupa tato
Idem 136

De-ar

Hiit'

ia -

SI

fa - fa

cit

lu - ca-

de fa - fa'

hun __

drag __

Ta-f

Mu - ~/ -

Ii - pa
I-a/

ell

CO

/7/1-/7

drum
Iki/

fo

he

fa -

.,?!

mt, - IT/a

cif

de
/a

rea
mOB -,

lu

.,Q

r-::,

d/

Ie

7}11

II

Mui!/

domn;

~I

slnil - qe
doam

pin
ne

,'fa
s-~r

I'
_)rC'R

..)1

s-or

VITI

rJe-a

- Ie

ve -

rI

/e_

{5i

s-vr ,

vln -de-a - ve - rt' -

le._-

5ci-:;t"

fun

zt - Ii

le_

5a-~'/

fun - geas

ca

z/

143. RAMII SI TE HODINE


f

I nt Pricap Justina- 31, ani oct, 1978- Saviisiiu

U/It-hli -

floa

rt'

pI(1 gra- cit -

(18

'I~JlllJhi';4Jdfl
lim
-0 ______

floil .. re
1':\

t=1h

GtJ) J)
r--3-,
l

'.

~d

~.

lea_ Iv z/ - na""

1 ,'U 1au Inl


I

'"

MUCA SI HAl
in! Pett:( 48 ent IUn,e 1978

'.,

"
i'

1i,
;""f'i

~A';;~-~~'-

i'

~.

, .111

".fI,

1JI" "~

I, in
Cu

.';'!;

"'ij.,

1//

/It:.

N'

casa iI
sa

$lde (bis)
fl[l

FGitl w;i i!1rd. tere$ti (bis)

graie!$ti (tis) aila (blsj l\ime'ntl te(j supdra (!)is;' f(] rw'imUd] n: (1-1 fa, ( ,)1 de,,{Jcosa nu piece (biSi .Sinfju: i 1 [!Hi lasa (bis) C>,' fIj,;, !T:~ moo! fa, (In~)
;lilllt'

5l sltlqurd

L!

PASARICA
,~-,
Iff"

L
L

'* ~"
,;

... "

" " ' _ _ "_M _ _ _ _ _ _ ' _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w_

L_.-, _ _,,_,__

" _ _ ______ ..'_._".

I"~

lei

i/II/

Eu vni spune cit de him'! (inf:' m(~f(' nu mai zlne ;\ /. ~ Ii rdrL', nlei 1n para ~,,; ,,1 HI i ,;ut/a vinl de vorO
,\iel rlU '/int~tlQPoj lara (bis) Nj('jin put /IV sUi CU1cCli !\fun1a pdmintu uscat. 1\ I','j jj if)c, niei ii Jumin/l( i)!~j h:'iro it pc1millt ~i tina. (bis i

155 - -

146. TRIMAS~ MNE-O MAMA ME


Hag. B 2J /736 Recltalivo

.,;~=132

Idem 744

Tri- ma- seT lflf7e-o __.._

ma-fTld

Tr/

ma .'.____

sa- rTlI7E?-O

...

ffJd - md /,.1. .._ ..

111(.,1

Pi

uti

!lur ck .__________.__ /J/ua-/e .

...

..

,irl_

l,

- ..

11/,1

(iO.'

P'

/ld

J,J

Ie - - - -

I!~i!.! .

$; eu mQmii i-am trimas.


un nor de p/oaie caldd Nu pot mere cd-s beteagii. (bis)

Po.

Po.

$1 anume I am trimds mdj (bis)


un nor de ploaie des
Nu pot merE' cit traiesc.

147. OAMENI PLINGETI


I

..

Vers Mog. B20 /623 Par lando


Inf.Stan loan- 44 ani

aprill' J965-Sdptn!iJ

da

;)/

VUI

a -

{lid

ru _. __

!'Iv

(!Id

i rd, il - 'It:'
,I

'/0

fiJ C/if{./IIt.)-d/t'______

.!>a - ru --Ia

Iii,.

so-n

de

148. MAl ill, COCO N TAl II


Var.128

-~

Mag 824/453

Poco iento,): 13 2

Idem 136

5-a -

",,<I.

/r/j.i7 - La

rJ - chi

J/

so -

han

17-d

51

co

co

11il

t.J/

/-~<I

,/

.';,

lu .

'IWd

U'

t-'/ '

11k !,onon n-(! si.

.5-opoi lrunzo rc'Jchitii

149. HOREA LUI FRANTAN


Idem 139

/0

h~}

- rea

fut' Fran-jan mal' As - fa-; no-rea

lui Fran - !an~

ne
4':'.<1'
(1 ':.

.50

han.

.hi";;.C.

Vasile (bIS)

11H~i

nu mai zine (bis)

.f u . ;nama supdratd (bis) Itl!wt r;oxQn CQsCi (his) mesa fbisj

cui

Tjam Jtisat eaii-n oco! (bis} Sa rlneheze de-a! mneu dot (bis) Ti-am ldsat caw-ncareat (bis)
Dor la fetile din sat. (his)
Tiam spus pre tim: N icoard (bis) C-oi mud din draguclOard (bis) Ti-am spus pretlne Nicoa (bis) Din Marie mnie moartea. (bis)

Instrumentale

150. OliPA MORTI ,


Trimbi\d

.
151. A MO RTULUI
Mag 613/1360

f;g. ~%W bt FUr IQ'@-f ~-C'-p-0_1


g---=-7

Andonfmo

.J ::94

Inf Arba Vasile -27 ani Hirb Grigore - 32 ani Nus loan -1.0 ani iulie 1973- Vadul Izei

II

157 - -

152. A MORTULUI
,.::; 3'J / 2080 Trfmbito J Inf Hihnea Ian -32 an; dec. 7973- Vaduf lui

~/~_._ -------.1

1";"11";"1

153. oupA MORT


- La tineri "'::: 876/7428

,~ ~,aatr ~
~

ModerotoJ\;132

In!. Covac; Gh. a; loonei-53 ani-cefera Bovan Gavrila-10ani-zongara . feb.7975-feud

In" WI#df Eg If
[~ IsgSf E j II'

.-,

m'
,
t

~
~

E"

g 1~1f

fk:! I *tit E tilt&" C" ; Ir ~,., , rit" ~ 14::t (" ~ I~~r E ~ I #? II " t 6

"

154. DupA MORT

_'
...

.'

~ ,
,...

~
... t._

....

t";\ 'itr

~ (t
t.

~ ,

(iT) r7JE} Or W (::r E r j' i att r=t:: r


rfJr
1";"1
-----~

I
...
~

-_.

158 --------------------------------------------------------------

CICLUL MUNCII ~I SARBA TORILOR


DE PESTE AN

Datin!le sar6atorilor

de

lorna

Colinde strabune

iSS. TREI rACURAREI DE MUNTE

/'f)f 5tcn PJtras-6!J" rJ76 Sip/ilia

- fe

i.r -

ru -

hi/

3-0
I

{nic dintrf' 2i Jr' r (1 i" d ()(1 lnn~., i ,',d-ntoorna mnei. (.{'gel[ lui i <;-0 galal Lcruiui .;'-(1 leru}ui doamne Ori so-I [Ju.<;;/p ori sa-/ lair:;
,~' ~ ~i

PO wine riU ma-Ilpu';icu!i


Lcrului ;;-u lemiu! dcomne
Numo capu 011-1 laio/i.
I'd mine sa md-Ilgropa(i
LPfUllli ~-a INui doamne Tn slaulu oilor.

156. GRE IERNITA ,


Hog 820/ Wig
J" f 01)(".:

- ------,sc

.~.!.__

u/

/~~,::~:

___ =-

Oile la/c-o zduqtu


marqc]ri!ur Oi/t' 16Ie() Nlerotu.
f\'~arul

De lllineGt Ir:-o dowit Marui maruariiar De mincat le-u daruil.


Dill cununCl fete/or Maru.I mdrg(lritar
Din cununo fete/f)r . Din strulu ieciori/or MaruI margoritnr Din strulu ieciorilor. Din pana biitrinelor

Pacurarii Je-o auzitu


j\hirul rndrydritur .';ii }u efe-u cotmritu.
SC(1((l de sfinto ceorQ /\1dru/ mdrqdrilur Sd c[lleagd flori de vara f'o /(J.)/Ci de slng(>rdi

Po

margaritar Sd cuJeagd stJnjenei

Mawt

Marui margaritar
Din pana btltr1ne/or.

159--

82011212

15Z NOI UMBLAM 51 COLINDAM .


Idem 155

No/

Im-~

;':)/

co

ft'n

Odm~

! -

I1U

tl.-)f,rJtJ

co
Po.
}n

II.'

Udf::

curti ete bojen mmi

Domnulu i dUlnn Pd J(l curti de boiel! mari .)i /)o/f' j i i ill)- GCCl);'1. I)orn nulul (1(311.n Sf tJoi('rii uti" (iC(!SQ.

'CoO p1ecat 10 vina/oare.


Domnului domn
Coo plf:.'CCli }('I vlndtoore.

S4 vineze caprioore .

Domnului domn
Sa vlnezc capnoQre.

158. COLINDA PINTII


BalJJ3
MOG2rtJte .,

In!

Bt}f'CIU

Pdtru-ZC oni

:969~ (,~';/Inesfi

PIO

ltd

1,,'UIi

It

.) I .

/u

lie'!

Iii I

1/-

I/i'

1<7

1'(1

I!

'/(1

lY/il!

Old

It
~ME're-()i

L/j

I.'

I
~~

;.1

Pintea-I1 muntt" .';-0 suitu .".lInrlro cur/p-() zuyrQvitu eu catufIe d':'-()-il<;Jiadilll ell irunzucii de-acoperitu Phltea ('in grai !$'O groitu Care din voi $-0 oilare Sd coboard-n Baja ,lI.1Qre Dupd praf !~i dupd sare Dupd praf nmi mlnin/e!u Sdmpuste Pin/f:Q ell elu [\! iei ww' nu s-n aflatu Numa lu Pintea far/a/u.

mere Pin/en eu
De mi-j cia murgu/u tau
DE' mji do murgu(u vilJtu
eu C()UHl(l pinu-n pamintu
Cu potcoav(J de orgin/u
EI p{i cal o-nca/eca/u .

Si la Baia () pleco/u
Burdi sara Sara buna Spune-ml moartea Pin/irii Moar/eo Pintii nu oi spune De mj.Ji do cit jj in lllme.

MJ.) 84-C, 17Z4


~C8

159. LA ROSU DE RAsARIT .


I nf ArdeieJn IleaoJ-J9 ani dec. 1971- 8Ntesfl

LC}

ro

." il

Lit

rd

~)d

ril

Uom -,-

~~----

..

nu-Iut'

III.'

1.'1

/'0

5(.1

de

ra

S<3

01.

160

" 160. '"IN VIRFUTUL MUNTELUI


Hog. B 75/ 1357

- Miorito

Moderato

)l =134
vtr lu
tu/_ _ _ __
mu/1

idem 134

if 1 J mJ
In
~~-~~~~--~~~

Hat'

// - nu-;'

Ii

nu-i__

La

cru- ci -

bra - du - lui,

Mdrgu-~i tri pdcurdrei Hai linu-i, Jinu-i Cu oile dupd ei. Cei rna; mari 1s veri primari. Cel mai mic jj strdinic Pd eJ numa 10 mlnatu Dupd apd-ntre izvoard SaO VOlOvit sd-J omoard SaO VOlOVit sd-l omoara SaO VOlOVit sa-l omoard Or sa-J taie, or sa-J pU$te Or sa-J puie-ntre tdpu$te

Sa-/ 1mpu!;te, or sa-l taie Or sa-J pule-nlre fartaie De s-a va}1 sa mor eu In locut de cop1r!;eu Sa pui scoarta de buhau So. pui scoarla de buhdu
In Joc de pinza pd obraz
Beliti scoarla de buha!;
S1 pa mine m-oslupati
Si pa mine m-astupati.
In strunguta oiJor
In Jocu gdleliJor
In tlrcutu mieilor. (bis)

Trlmbdituca de-a dreaptale Fluiera!;u de-a st1ngale Vintu-!;i coJcd $-a sulla FJuiera !;i-a $u1era Tr1mbdituca-o prinde-a zice Codru $1 frunzele-or plinge.

161. SUS' iN ViRFUL MUNTELUI


- Mlorlta
Hag. B 16/ 1018

Moderato

=128

Int. Florea Vasile Clteu - 48 ani Curea loon a Petreanului -66 ani dec. 1975- leud

Sus In

vi',.

lu

mun - Ie

lut'

iu

lIa/

~I.~i_-~n~u~-/~~h~i__ -__~n~u~-I------

Sus

rn

vIr

lu

mUIl-le-lut'

La crud/a braduJui (bis) Slnt tati trl pacurdrei (bis) Cu aile dupd ei (bis) aile SaO rdtacit ma. (bis)

161

162. MiNORU -51 CfNT - UN CERB iN CODRU


I

='5/45/
;

Moderato

j, ~ 130
Ie
#

Int. SId6u Palru - 62 ani noiembr 7975 - Batiza

'

f:lo - rt' -

d.'11 - be - de

ma

ru

oe

de

ma - ru

Mtn - clru-st' dnf

~
c./f7

cerb

ih

co

p
- dru.

Nime-n Jume nu-J audc FJorile daJbe de mdru Nfrne-n Jume nu-J aude. Numa-o daJbd-npdrdteasa. Numa-o daJbd-npdrdteasa. Di po tabJd de fereastra Di po tabM de fereastra Da-mparate stinatate N -auzi tu ce aud eu. $1 mlndru-$i cint-un cerb in codru Mindru-$i cin-un cerb in codru. $1 impdratu s-o scuJatu Pw;ca-n spate $i-o luatu $f Ja cerb ~-o o/etgatu $f Jo cerb ~-o aJergatu Sub tufd de rujma/inu Sub tufd de rujmaJinu.

Tins-o PWjCO sd-J impu$te


Tins-o pu~ca sa-/ Impu$te
Hop a$a nu ma-npU$Catu.
Hop a$a nu ma-npw;catu.
Cd nu-s fiora codrioora.
Ca nu-s fjara codrioara.
Co. maica moo bJastamatu
Noua ani $f noua Juni.
Sf pa-at1tea sdptdmini.
$i pd-at1tea sdptdmini.
Jos 1a taro. scobGrlse
Jos 1a taro. scoborise.
Mdndstiri de~tide-cnni-oi
Mdndstiri de$tide-cnni-oi
Mdn4stiri dr ytide-mni-oi
Clopot gaJben trage-mni-oi
C/opot galben trage-mni-oi
Slujbe sfinte trage-mni-oi.
Slujbe sfinte trage-mni-oi.

.COLINOA
.,:; B 76/2936
Larghetto

J;;: 64
ge

In!. Pefreu~ laana- 36 ant' dec.1975- Poienife Izei

70! i i4-4FD JQ1m


~

11//1 dru-fi ra -

mIn - dn..I-r /

mu- ge

Dom

ffI'~ nu - lut' r ~
j.
co
I!l

6'
'

p~#-~i4 I@~
,5-a ,
170051

jll
- o'ru.

domn__

Ml'n -

dn..l-s/ ra ,

gl?-un C'erh_

Nime:n Jume nu-l aude DomnuJui $-a nost domn Numa-o doamnd-mpdrdteasd Dintr-o daJmd de fereaslrd Numa ie co. .~-o strigat Impdlatu s-o gatat
S-o Juat, s-o pteptdIlat.

Pw;ca-n spate $-0 luat La codru $-0 aJergat ailat cerbu du~manu Sub creangd de rujmaJinu o idrta nu mcl-npu$ca Cd eu nu-s dne ginde$ti.

.s-o

'1

..~

------ 162--------------------------------------------------------------

T
'Ii
:1

164. COBORiT-O COBORiT


-MlonlaMa!]. B2J / 471

In! Dudo? Vcslle - 42 ani Dudas Joan 39 ani Duda~ Vasile-!1. ani
dec. 1976 - 5avos6u

Co -

bo

rI

1-0

(0

bo -

rt"

i E11 ...
be __

r/ - Ie

dill

tJ] r" mil de

F rv

co - bo

r eJ)
-

J.
ri

~ ) I !2) - 1-0 co -

iJ i3
bo

:c,----:

rtf.

Trei pdcurarei din munte FIorile dalbe de mdru Trei pdcurdrei din munte.
Cu iarM pdnd-n genunte FIorile dalbe de mdru Cu iarM plnd-n genunte.

Coborlto-n poienitd. FIorile dalbe de mdru Coborlto-n poienitd.

Mag. B 13 /792

16~ la. NOI UMBLAM 51 COLINOAM

ti g

Allegretto

J)

fJJ
-

)l

141

In!. Trifoi Vasile - 1.2 On! dec.!971,-Vadul Izei

J)
mm

jj
co - /in .dim

y j
// I7V

Nt.J/ I./m

blain s/_ _

&'
t!.J

ros- rna

r ktt
//n __

I p t 7J p La sa
Ci!J

bo

II

gt!1 -Iv

/v/.

Si nimic nu cdpdtdm Hai linu fOsmalin Si nimic nu cdpdtdm.


De ni-ti da, de nu ni-Ii da Hai linu fOsmalin Altu nu yom colinda,

163--

165/b. NOI IMBlAM 51


E281 J7J
Andante )) =168

,,-

CORiNOAf~
lnt.
Mono}'] ani

!J75 -

"

No;'

;fn -

bid-ill

51

/1117 ----

/;;7

!Vo/

////

co -- rm
BunQ sora samc tarE: Gala-i cillo s-o cinam Cina-i gata putin Hoi cu toti s-o isluim Si cu cit nu ne-om ajunge Slnt veeini ,5-or mai aduce Ramii gazdd sanatos Ramii gazeW sandtos C-ai ajuns craciun irumos Si gazdoaia vese/oQsd Coo ajuns zjJe irumoasQ.

Cldln_

Po u/ita satu/ui
Hai linu rosmalin
La coso bogutuiui Bund sara, iJogat mare Gala-i cina 8-0 cinam Cino-i go/a, nu-i dp voi Du-i de boieTi co $1 noi :;;i de-aealo s-o Iu,a/ Po. uNto satu/ui La casu sdracu/ui

po.

'.

166. ESTE- UN CiMP iN lUNG ~I LATU


8751262

ModerGto

.~ =144
fe-um CfillP /r;

Inl Perla Mia - 35 ani naiembr.1975 - Batiza

5 -

IUflfJ :,)-f/

h -- lu

-----~----

Dam - nu -- lu"

De

(J

,l/:!-Il

COli -

/u

,a - lu

'ug. B2814DI
Andante

1671a. MiNDRU eiNT -UN CERB IN [ODRU


J =72
In!. Ivanciuc Maria-22 ani ion, 1966- Birsana

~~ D r~~~~ ....
M/f7-Jru
'"
,...

011 -/d-U/t' ___

cerb

... /17

r f? p-ith
(iru
fi,-i,rI-rr:;
,,~

0]

em -

...

fa

""

~
Zll/l

de __

nu-i mud -

('(j_

/3

a-

I/U_~._.___

51 _

1'1

rrllJ/lt'

164--------------------------------------------------------

167/b.IESITl GAZDE PiN- AFARA , ,


Mag. 820/812

r
p/

Andante

.J = 64

Idem 156

i iJ j),
le-~/fi

r -f~JJ O--tIJ-f!Htf~~=
p/
n-a fa -

gaz-de ____

ni

le-flfi flaz- de

;: ~' --Fy+~c-=___ iP Jrrr=~==~


l1a fa
ra~.l.!!..._

rlU

51 _ _ _ _ _.__

la mu(t/__ ant_

V d uitati in rdsdrit (bis)


Tri turme de 0; venit (bis)

Trj tu{me de 0; domne~ti (bis)


Printre flold,e bo;ere~ti
Nime*n Jume nu-i vdzurd (bis)
Num-o latd boiereascd
Din curte de dupd masd.

168/a. MiNDRU- SI CiNT - UN CERB iN CODRU


M28/500
Andante
I

.J : 68
cerb in co dru

Inf. Pop Miiricurii-70 rr 1975 - Sup'in!a

M/h-dru-yidnf-un___

M!'n-dru-si dnl- un ,

in co

pEZ?tE?lgf
dru __

I [ ]
ra

iJ9

J Jj.

As fa-/ sa'

16B/b. A LUI PINTEA


Mag. B11 / 11,12
Moderato

1 i
po -

r p [JrzEIJd=r- F
J) J)
Pin-lea fa
",un
bi -

J : 76

In!. Coman Ileana a lui Cas fica- 23 D-' Miirgu!a IIi~c6-17 or 8ilt loana - 18 an dec. 1971- VI~eu' de los

le-o

5U _. /

tv

M/'/l-drJ cur - Ip-o-m

rm_~_.. I tJ[i j._'


dal be de
roar.

do

lu

flo

ri - Ie

165 - -

169. A LUI PINTEA

Hag. B 29/ 513


::

Inf. Radu Petru -34 ani

~I
~

~! ~.
Pin
Ie a

AndantE'

.J =64

1975 - Once~fi

~1

mun fe-o

fea fa

su - if

Pin

fea

la

mun

- EJ-L-;t;l4 .~. ~-:tJ---gf - -. ==:j~. =H" ~. i


suif. u
Flo -

=i= .~ ~~--:_==
mar_

ri - Ie

-~---.-.-

dal ... ..
,

~-.--

be

de

Mlndra curte-o zugravit Cu catane o-ngradit Cu 0 suta $i cincizeCi De yoinici, de eei p-aJe~j.

Care volnic da s'aila Sa $i aJerge la Baia Dupa pita, dupa sare Dupa pratu cel mai tare Dupa pecie de miel Dupa prof rna; mininteJ.

170. COLINDA OILOR


Hag. B29/590 In!. Rednic $fefan-30 ant'

&.11 i Jj J. F e~ I[ f 9' ~c:flT3%l


Es fe-un dm-put_ ,
:r

Andantino

.J :68

3---....

'975-Berbe~ti

lunl7_ , si_ :7

laf ____. _

Es-fe-undin - put :;

~ Ft p~rfi]J I tl' ffF~tJ-=~


fun9_
SI
}

/qf _ _ _ __

Co lin -ria. -----,-...

------~"~.-

ma

dal - -.. ._----.. .co . - lin --y-_.bcf . --. - da-.


~ -~------,-

De oi1e-nconjurat

La oite cine $ede Tot fonu-sin-fonu Cu briu ro.$u-ntintelat Cu t/uier inferecat Si pe-atita de-nflorat Cu bdJtag incolturat Si suman imbaierat.

Cind cu tJuierul z1ce Turma tat i so strlnge Cind cu fJuiera$u tace TotO turma-i se-n/oarce, CoJinduta nu-i mai multd Sa traia cine-o ascu/ta Colindita-i atita Cine-o ascu/td, sa traio!

.171. MiNDRU-SI CiNT -UN CERB IN CODRU


t

Hag. B28/ 563

Idem J55/b
-'J ..

tt J J EJ r=f IE~f~JqJ)j-a~;k~~
Min drll-yl ci'17 I-un ___

Ror

.J : . 72

cerb _

fn_ co - dru __

M/n-dru-~/ ('in-i-un ___

:1:.1::::::3 i F ~(J
cerb
;'11__

r:

.~

?Ci=+~=4t .. . ~. :=~ -=--J=::--jJ-=~


Li ---_ --._--fiU-;'

~-=t==:t:::=
lin ..
... -,_ .. _...-_..

==B~-~---+---==.::::=::::tI

co - dru_

51____

roz - --._---- ma - lin.

fv11ndru-$i cinLQ de nu-i modru (bis) Linu-i lin sl rozmaJin jVime-n lume nu-l aude (bis) Numa-o dalbQ-lmpardteasQ (bis) Din curle de dupa mosa_ (bis)

II

.-~-----

172. ~1!1 iNORU -SI CNT- U!~ I ,


I~oderoto

n~ [OORU
In!. Pop
dec J9i6 - Df!-~~/

J =78

cu

or-u_~

L/

flU-I

/;~!

,Mlndru-.<;i cintd de flu-i modru (bis)


Linu-i lin ~i rozmajin.
Nime-n lume nu-I oude (bis)
Linu-i /in $i rozmG/in, ...

Moo

15/829

173. LA CRUellA 8RADUlUI .

Andante oJ =64

La

au- c/- fa ___

(J{j

La

cru

bra

rV2 -

Ind

fmb}d-~j tri pocurarei (bis)


Unu-1 lin $1 rozmaJin.
Cu oile dupa ieiu (bis)
Cei mal mari is veli primali (bis)
'Cel mal mic ii straine/ui (bis)
Pd ceJ mic-a J-o mlnalu (bis)
Sa-$i intoarcQ oile (b1s)
aile s1 }eonturnatu (b1s)

Gre POlUnCa i-a plicatu (bis) sa-J pw;te, 0 saJ taie (bis)
sao} pule-nile idrtaic (bis)
sa-J tale, 0 sQ-Jmpuste (bis)
sa-} pule-nile tdpu:;;te (bis)
Daca-i 0.$0 si-i a$diu (bis)
Pd mine nu mastupatiu (bis)
In eeJ sieltu tintirimu (bis)
Acolo Intre strQiniu (bis)
N iei in daJbu timiteu (bis)
Vol pe mine m-astupatiu (bis)
in strunguta oiJor (bis)
Tn Jocu strunguti/ol. (bis)

o a a o

167--

174.
V:;g

sA SITI GAZOE VESELOSU

Idem 126

B1411874 AII egretto

.J : 108
da-__
ve 5'f:? --,

5a

s~'f/ .CjiiZ

ve

S8 -

/a

SCI

r~05

-'--)

- rllU- lIt;

175. MINDRU-SI CINT -UN CERB IN CODRU


,
Mag. B 1417701 Allegretto

'"

J ::11]8
fa
CeT~ Uu~n __ co

Idem 717

/'1il7-drv-;;i elf! -

dru MiTt -

drtJ~5/~_

ern

dIJ

rlU-/

rno -

Roz - rno

1/17

/Pr --

de

fr'u

mos.

V inaiorii s-o sculatu


PU$ca-n mind $1-0 luatu RozmaUlI verde fwmas. Dupa cerb $i-o a/ergatu Sus in munte 1-0 ailatu Sial ilr/a nu ma-npu,5ca Lasd-m; mie viata Cd nu-s siara sereJor . Ca-s vatavu oilor. De pe vlrful muntiJor MuntiJor caruntilor.

176. SUB TUFA DE MALIN VERDE

Mag. B 25 I 389

Inf. Goei /leana-2B ani ian. 7971- Bogdan Vodri

Sub fu-fa

de ___

ma-

I/o

ver- de___

Sub fu-fa

de

ma - hi?

J?oz.-:mo -

///7

ver

dE'

fru - mos.:.

- - - 168

['

t:

177. NOI IMBLAM SI CDUNDAM

Mag. B 28/619

Poco ruboto

.J'\': 126

Idem 165/b.

$i nimic nu ciipiitiim (bis) .

An nou fericit
Alta-i umblii nu colindii (bis)

An nou fericit

De nH da de nu ni-t da (bis)

Annou felicit
Altu nu yom colinda (bis)
An nou iericit

$tiu co. nu mii serls un frunte (bis)


An nou fericit
So. yo. colin dam mal multe (bis)
An nou fericit
$i-n frunte de ne-ar fi selis (bis)
An nou fericit
Mal multe nu y-am Ii zis (bis)
An nou fericit

Mag. 828/622

178. CINE SADE-N ASTA CASAIdem 765 b.

Andante)J:::142

as

.~Qf}lpr*~
Ie sa__
B/ - ne nu ma/__ ia - sif . An nov Ie - r/
c~Y::.

::b.::l

~~

__

Sd fij gazdd veselos Coal ajuns un an frumos An nou iericit.

Noi va zicem sa trditi lntru multi ani fericiti An nou iericit.


$1 co pomnii sa roditi

Tdt ca ei sd-nMtrlniti An nOLl fericit.

7lRZ=m

169 - - - -

179. FLORILE DALBE


Hag B23/901

Allegretto

jl :: 148
p}/- ca - Itl

In!. Bfedea Viorel-14 ani Btedea loan -14 ani dec. ;976- Fere~ti

t
f

Gre-ier

Flo

-e/'; ri -. Ie

.Ie

c!i!L=-"

o - :" -

Ie

fa

fe-I) zde -ra - TU

Flo

da/

be.

Pacurarii 0 auzit Drept /0 ele-o coborlt Fiorile da/be.

Pa scara mindra de ceara Sa cuJeagd flori de varu Fiorile do/be.

180. COBORiT-AU COBORiT


Mag. B15/2098 Moderato)

~128

Inf fuseo Oumitru-57 ani fuseo Ste fon -55 ani noiembr.1975-leud

- ri'1- au

co -ho

20 -ri - ori

de

zi.

I' . ~
f/

.)

(Ja - re

un - de

pa

pa- -

m/'nf

Zo - rt -

Or!

de

ZI

161. COBO RiT -AU COBORiT


Hag. B20 / 395 Idem 153
t':"I
-#------

) =160

It!

Co - bo - ri - 1-0

co - bo - rlf

Mrn- dru-i a - nu

170U_

SOB -

re

nu

nov.

"~

170--------------------------------------------------------

182/0. SCULATI GAZDE NU DURNITI . .


Hag 823/555 MOderato) =158

Inf Visovan loon - 33ani Visovan Maria - 28 ani Visovan C6/ina-23 ani dec. 1976- 8reb

Scu-Ia,fI gaz-cle

nu dur-

Z(}

rt -

lor

- ua ___

n' -lor

de

ZI - Va. ___

Ca nu-i vremea de durnit 20riari de ZlUQ, Ca-i vremea de isiuif Zor iar i de zlua

lB2/b. COLINDITA NU-I MAl LUNGA


Mag. 8/6/3084 Quasi ruboto)=148 Idem 163

-t

Sa ma trdin iji pa mine Batdr n-am colindat bifle La multi ai cu bine

Sa sUi gazde veseio.5i C-am aJuns All gou frumo.s La multi aj cu bi ne

- 183. CIUCUR VERDE DE MATASA

Mag 8241205 Idem 136

if F W~_JL=~~*-4=1JJ_---~=l. sa
lP;

An

/lOU _.__

/p r/ -- cil

in

tru mull;' at"__


I~ ,~,

Ira_ if/~

II

:.-.

Cd md ploud de md valsd Pd hainele de mdtasd An nou ferid' Intru multi af sd trdltl.

Si mni-i murgu dmpoit Si mni-i musai potcovit


An nou Jerkit Tntru multi ai sa trditi.

Cu potcoqve de colaci $i cu cuie de clrnati An nou iericit Tntru multi a1 sa traiti.

171 --_.

..,

184. MiNORU-SI tiNT-UN CERB IN COORU ,

t
!i

Hag, 815128

Andante ~ ;64

lnf. Hoch/ma Haria - 14 ani Trita 1 loana - It. ani Grum05 Ana- It. ani Ungur Vasile 14 ani Huntean loan 14 ani nOlemb. 1975- 80111a

co

Ii
~

M/'Il-dru-st' r,'rJl
)

(ill ____._._

/II

co

oru

,'(:;r'

fru

mOL.._ ..___

R02-m8 -it'n _ _

vel'

fru

mos.

185. CE SARA-I AIASTA SARA


Nag. B 25 1895
Linisht

J>

128

Int Balis Harta-1,8 am dec. 1971- {jiule~ti

.,.
Ce sa ra-/
d

ias

fa _ _

sa

ra

ell

sa - ra-/

51-a

las

/8-

58

!'d .__

sfe

sa - ra

de-a - nu

nou

- sle

sa -

ra

de-a

nu__ nou.

172

186. TREI PACURAREI

Hag. 823/781
All eg retto

Miorito

.P =149

Idem 179

&f+ ;
4PJ

! =t=f=V
Tre/ paCtI

ra -

reI

Tret" fur-- me de

oi

II
/e - rut' doam - ne Tre; fur

me de

oi.

SAO suit La munte

Sa sie mai multe

Hai linu-i, linu-i doamne


sie mai multe.
S-acol0 vdzurd
FaW de maior
Hai linu-i, linu-i doamne
Cu gal ben taior.
Daca SAO ludm
Gata s-o-npu~cam. (bis)
Voi, de mioti Impu~ca
Voi mj.fi Ingropa. {bis}

Sa

In tIr1e de oi

In jocuri de mnei
Hai linu-i, linu-j doamne
In jocurj de mnej.
In mina dreapta
Pune-ti trlmbita. (bis)
F luieru de-alune
Mnj-] puneti de cruce. (bis)
Flujeru mneu drag.
Mnil puneti sub cap.

18Z ESTE- UN CIMPUT LUNG SI


. . LATU
Mag. 823/587
AlleQretto

,.

Mlorlra

; ; M= 1?--=tL 19=ra 1ffl


Eslt:'
/)11

J> =148

Inf. Tinfa$ Haria-30ani dec .1976 - C6line$fi

:i

...

J J I].
,
0 -

j)
0$1

I J.
/al

cl'm-puj lung

-?/

/al__

51e un din-put lung

De

fa-:'o-coo

La oita de pastor (bis)


Sade un brad de pastor. (bis)

173--

l88/a. CO BORiT-O COBORfT


Hag, 8 1611.91 .'
-...,

Inf. Plesa Anufa-20ani Chindri$ Harfa -20 ani Florea HfJricuffj.2t.ani

=:::J

Moderato) =120

~~ l;h ~ ~ F r
~

rz=t
~.
.

1":'\

~ I~F E V F gy prJ.
~

dec. 1975-ieud

Co - 60-ri - 1-0 co -bo - rtf

Co- bo-rt"-I-o co -bo - rtf

gl'

vE F Jl @ Ltld) I ~ @ F ps,iP;rn J
\
CI.I -

J II
~.

~lf...J2'!U JI.I hu-

rle

f)!,'poam -.ne

pa - ce

s~.-:::-:;_.~!~_ ..-:-

188/b. COBORiT - 0 COBO RIT


Hag. 8161221.9

~ !lJl ~p P
Co - bo- riO - 1-0
Co-

Moderato ~ =128

~ F

A nu_ nou_

a it a )l-n t:ti jl @ lj FSf14lH


ClI_

00 - riT

aC1I1l IP F ? F P 0 J;:
.. g.
0'; doam:-ne Pi! -:::"ce.,
~.

Inf. AZDta Florentina-13 ani Petrus Haria- 130ni 3dec. 1975'Poienile Ize;

Co- 60 - ri I-a co - 60 - r l f _

~
~

~
~.

bu-cu - ri

189/a. MINORA TURMA DE 01 MERE


Hag. 8231828 .

Mioritd

~
~

i . }>.)) f;J
M~.J ~ /fi-ura

Allegretto ~ 154

Idem 179

J~
rna~ _ _ __

fur

EfiWr
de
01

~t:\ "i
me

re

r ++8
SI
J_

?tt!2' ~ F ma_ _ I r r:t {J) rJj J W=:J ~ [JJ4 ~ ~ F l~z;) I fE; iSQa I

Mtn-dra furde

oi

lfie

re __

Li - nu/

lin

la -

ra-'--

It'n ___

Fran-za

ver- de _ __

raz

- ma

//11.

Da Ja e/e cine $ade Sadu-$i tri pdcurarei.

o sal pU$te, osaJ taie a sd/ puientre fdrtaie


U nde focu J-ongropatu . Tn strunguta oilor. Si t-or pune /a mormlntu Tdt un fJuiera$ de vlntu Clnd vlntutu Q sui/au Fluieru rnlndrua clnta.

Doi is mari $i-s veri primarj Unu-i mic, 1i strdinicu. Tat 11 mind $i-I adund Sa lntoarcd oile. aile clnd /e-ntorceau Si ei Jegea i-a gatau.

174 ----------------------------------------------------------------

189/b. SUS LA VERDELE DE MUNTE

Hag. 8291707J

Poco rubato

64

Inf Norrs /00170-26 0171 1971, - DrogomirE's tl

ver

FflUf1

Ie

V!!I

mUll

- ma

kn

ver

-
Roz
La iarba pind-n genunte (bis) Margu-~i tri pacurarei (bis)
Cu oile dupa ei (bis)

Cei mai mari is veri primari (bis)


eel mai mie ii strdinic (bis)
Tat 11 mina i$i-l aduna (bis,
Cu aile La tintina. (bis)

189/c. MiNDRU-$1 CiNT- UN CEHB iN CODRU

Hog B29170l Int.

i.2nntJ r7 In/
4-M~'

Andante r cboto

J :: 64
In

co

sa

de

flU-I

InO -

ra-j

----;.,;;.,)

;;17

Frun - zit' lIer

roz

.-

fflCi

lin.

I'

Nime-n Jume nu-l aude Numa doamna-mparitteasa. Dfn curte de dupd masa lmpdcate ce vdd eu Eu vdd cerbul hodinind Sub tutci de lozmalin.

r
175--

189/d. MINORU-SI
CINT- U CERB iN COORU N .
Mag. B2BI J2!'J

~tt c

.'

Andantino

. . J,)=ifF--~-Ji~~~~ -!~~f=3 ~-+- -~ .-1Ii'~--~ ~~. ~. /~


j~'
M/n-dru-s/6';;/ ,
-'1

*'

Inf Ardelean loan-290m.

72

Berbe~ti
1

da

un

cerb

~_

In ___.._ _

ru

da ___

Il(Ill: -

drl.J-~f __

ani

I
co
dro da
L/

un

cerb

I'n

---T------------------------.,--_+_

flU-I

//n

sl

/a

ra ___

lin

da

Frun-za ver

de ----.----

-~--.--~-

roz

ma

li'n.

Mlndru-$i clntel-uncerb III codru Mlndru-i mlndru, de nu-i modru Nime-n /ume Jlu-1 (lude Numa-o da/bel-npardteasQ. Din curte de dupa masd Ie de-acolo s-o luat. Si dupcl cerb 0 plecat Pe urmuta cerbului AfId cerbul hodinind

Sub un corc; de IOzmalin Pu~cantinse sd-J Impu~te Stai Idrta nu md-npu$ca Cd-s lonu slntionu Mama me moo bli'fstdmat Sd siu fiard de pdduri N Dud ani !$i noud zi/e Dacd astea primi-Ie-ai La mdmucd vini-oi.

190/o.MARGU-SI MARG OILE-N MUNTE


I

Mag 81612123

MIOfltO

Idem 18Bb

!1ar,91.1-.;;i marg

/ -

leI) mun - Ie

Har--!JI.1-~/ mirg 0

i-len

mUfl

fe

CI.1

far- ba

pt

na:n ge

nun

-c

ge-nun
Cum locutu n-om zdiera (bis) Coo grdit te-omoard (bis) Dacd-j a~d ~ii a~d (bis) Aco/o md astupati (bis) tn, strunguta oiJor (bis) Tn umdru de-a dreapta (bis) Puneti-mi Irati trimbita (bis) De-a umdru de-a stlllga (bis) Punefj-mi Irati I/uieru (bis) Si In Joe de copjr~du (bis) Puneti scoartd de buhdu (bis) Si de plm:d pe obraz (bis) 8eJiti scaQrtd de buha$,

Mi'frgu-$i trl pdcurdrei (bis) Cu oile dupd ei (bis) Cel mai mari 18 veri primari (bis) eel mai mlc Ii strelinic (bis) Dupd apd 1-0 mlnat (bis) Dupd apel-ntre izvoare S-o greW ca sa-I omoare C1nd de-aco/o s-onturnat (bis) Oile tdte-o zdierat (bis) Oi/e, aile me/e (bis) Ce zdierati a~e cu la/e (bis)

sa

176 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

190/b. COllNOllA ell CDOITA . ,


Hag. B11/1323

Inf. Coman Mane a lui Pavilon-74 ani

Moderato

J : 78
cu co

Pop Ileana a lui lon-53 ani


deel97!- Vi~eul de Jos

. /a

po-

,U

Jj )J

r-:7

Es-fe-o pftf-ca~

IJ .l$ ta WID lE J9:M ~~-d


-?-Ull efr
na/___ Scu-/aji _c;az- de
~/

171:/ daft:

'.

De ni-ti'da, de nu nj-tida Mal mult nu vom colinda Cd .ni-j scurtd gubuta $j md tern c-om lngheta.

Sculati gazde flU durmiti


ScuJati gazde flU durmJti
Cd nu-i vreme de durmit
Cd-i vremea de-npodobit.

191. SCULAll GAZOE NU DURNlll


, !

Hag. B16 /601

Idem 1880

Moderato }::140

p 1;iJ 1? ;td;: IF- fa ra~

=:j:.

==:3
i/::-- SI

/f! - -lj -

f/

Ce vat' a

19i. DE ANU NOU


Hag. 824/179

-
It

Andante

.J ::
nou cu

idem 136

-
iii

bu -

CIJ

ri

DB

Doam

ne

Pm - ph -- mm ~_._.

ce

dh

fr/'rt/.

-----------.---------------------------------------------- 177 ----

~',

193/0. GRIG LA MUNTE S-O SUIT

A lui Pinteo
.~

823/528
Lin'I~l:t

Idem 182a

z:=
:

J =70
s-o su

Jus la mun-

drci' cur - Ie

SI-O

ga -

si

fu

Min-dni cur- fe

~i-o

gci- si - tu.

Cu IdrtatU s-ontllnitu (bis)


Celld el UfO gtiJUu (biB)
Care dlntre Vol s-aJlare (biB)
Sd coboare-n Bola Mare (bi,)

Dupd pral ~i dupd sore (bis)


Dupd eolbut m1nlnteJ
Si:l-npu~te Pintea cu eJ.
Nid unu nu SaO allat (bis)
Numa-a lui Pintea lartat. (bis)

193/b. SUS LA VERDELE DE MUNTE


Hag. 82J /510 IdEm 182a

ver

mun

Sus

ver - de

mun

Ie

lar

ge

nun

fe

LiT

iar

biT

pI

na-17

ge

nun

fe.

Urea iri pdeuri1rei (bis) Cu oile dupd el (bis).

eel mat mali 1s veri primari (bls) eel mw mle 11 strifinic. (bis)

178 - - - - - - - - - - - - , - - - -

Nag B11,/ 181,5

193/c. SA SIT! GAZDE VESELOSI


.J =96
Idem 117

Moderato

.. n? ____

$i gdzdoaia veseloasa l.4 zile mari ,i IrUlfwG.sa Cd are ce do 10 tdti ell .dntem vreo doudzeci.
Gdzdoaia-; cu doud ca~i Are ce ne do la tdti Plngd no; vreo zece fete Are ce le do 10 tdte.

Nag 823 / 1,91,

194/a. NOI iMBLAM SI CORINOAM


j)
Idem 1820
159

Moderato

~ t 1. IIT;- {)Jd/7] 51

co ..

Pd

/8

C()f"j/

tie

oo-/en"-_ mari__

Pci' /a cur!1 de

Dar ba/erU nu-, acasd (bis) e-au plecat 10 vlndtoare Sd vlneze cilprloare.

Hag 828/1149

194/b. LUATU-S-O MAleUT A

Andante

;~~f2P~F:!~~I F~F~f~5g~--~_1Egpk-ab=f-;t-~
Lu-a
f()
$-0

J> : 172

Int: Cizmar ffeana - 32 an I Ian 1966- BFrsano

m6'/- C4I - ,18___

Lua-Iu- s-o __

mat'- c() ,fa

f)/

pa nu Pi'

Ro - nej"-n jos _ _

DI

pC'

rlU pe

Ro - na-n jos.

116--------------------------------------------~--------~----

190/b. CO LI N .A CU CO DlT A OIT ,


Mag. 811/1323

Moderato

J :: 78
CU

In!' Coman Marte a lui Pavifon-71, oni Pop Ileana n lui lon-53 ani dec.J97J- Viseul de los

co

$" ;]) ~ F r1l'


Es- le-o pTls_ca >
v

I~
S-UI7
,

err

1781_ _ ,

-
Sculati gazde nu durmiti
Scu/ati gazde nu durmifj
Cd nu-j Vleme de durmit
Ci.H vremea de-npodobit.

De ni-ti'da, de nu nHi.da Mai mull nu vom colinda Canii scurtd gubuta Si md tern c-om Ingheta.

191. SCULATI GAZDE NU DURNITI


j

Mag. 816/601

,. i Jo J) if " if V~-#.r V F Ip~--==


tJ

Modera to

j>:: 140

Idem 18Ba

5cu- la,f/ gaz -

de.

/lU

dvr-l7t" -

,t/

Scll-/~t/ gaz

de

nu dur- 0/ - j/

~f feP R ar'

VOl

19L. DE ANU NOU

Mag 821, /179 idem 136

A -

nu

/lOU

cv

bu -

Cif

ri

jJ

Doam - oe

pa.

- b/am

o -

bl

ce

IV

d'fl

ba~

-- Irt''n/.

171-

193/a. GRIG LA MUNTE S-O SUIT


A lui Pinteo
Linl~tl!

J :.:70
3-0 SlJ

Idem 1820

Sus /a rnun - Ie

f:

M/17- drci cur - Ie

SI-O

c9a - si

lu

/l1ln-dni cur- Ie

~/-o

gii- si - fu.

eu IdriaJij s-ontJJnitu (bls)


C(JUJ el QfU gliUtu (bis)
Care dintre voi l-aJlare (bIs)
Sd eoooa,re-n Baia More (bII)

Dupd pral ~i dupd sare (bis)


Du:piJ colbut mlnlntel
Sd-npufjte Pintea eu el.
Nici unu nu 8-0 allot (biB)
Numa.a lui Plntea IClrtat. (bis)

193/b. SUS LA VEROELE DE MUNTE


Mag. 82] 1510

Idem 1820

ver -

mun

Sus

ver - de

- Ie

de

mun

Ie

La

lar

6a

p/ -

l7a~-n

ge

nun

Ie

La

iar

ba

pI

178-0

ge

nun

fe.

Ured tri pdewdrei (bis)

Cu oile dupd ej (bis).

eel mai mari 18 veri primari (bis) Cel mal rule II strdinic. (bis)

178-------------------------------- ----

Hag B 14/7845

193/c.sA SITI GAZOE VESELOSI


. ,
J :.96
Idem 177

Moderato

fie ____

$i gdzdoaia veseloa:sa LQ zile marl Ji Irumoo.,,Q CiJ are ce da la Idel Cd s1ntem vreo dowlzeci.
Gdzdoaia-j eu doud ca~j Ate ce ne da la t<lti Plngd noi VI eo zece ft!te Are ce Ie da la UJJc.

Hag BZJ / 494

194/a. NOI IMBLAM 51 CORINOAM


Idem 7820

,.

Madero to )1 :. 159

No/ tm-blcim -1/

co ri/l- dafTi _____

('0 -

dcim-

I'd

Ia cud/ de ,

Pii fa cw// de
Dar boierli nu-s acasd (bis) C -au plecot 10 vlndfoare Sd v1neze cdprioare.

19 4/b. LUA TU-S-O MAl CUT, A


Hag B28/1749

Andante.P :.172

Inf: Cizmar lIeona 32 c Ian 1966- Birsan::

~-H E=: IE P2EiHI'~:f!----~~iiL- Lu-a fu s-o m';"--cil-fa , Lua-Iu-s-o__ rmi/-cu


)

fa

=J1=-1f*rr===a F ~~~. nu
.J
/J/

pa r;u

pe

Ro -

OO--fl

jos _ _

[)/

pe

pe ____

Ro - na-n jos.

----------------------------------------- 119----

195. LA M\J LO CUL CE RUL UI


,C}

HerDi! Anufa- 62 oni Orza Axenic: 58 ani J971.-Vadu/ lzei

-----,.,.-,

... 10 - cui

ce ..

TU

Iv/

r-~;c

,"-,

..

----:..-..",'1IiA- .

al

ra

IU

lu/_ _

P;Jf17

IU -

IU/~.~._

Si 10 virt 1i aurit Si 10 poole poleitu


Dar ocolo cine ~ede Sedu-~i doud pifsarele.

196/a.MARGU .. SI MARG OILE-N MUNTE .


Miorita
f:~

:S/

]~99

VOL 10

i9Z o,b,c,d
1'1 Tom,?a McriscjJ9 an dec. 1':175, POlen/Ie ! ZE'I

IE-

II

InU17'

it

le-n

mUI7

flU

Mclrgu,l trl p4eur4rei (bi,) .


Cu oIle dupd el
eei mai mari 1. veri primari (bls)
Cel mai mie Ii Btrdinic.

(It'

(lUIl-

Ie

Dacd-acolo 0 sOBit
PiI. celmic 1-0 mlnat
Dupe) apd-ntre izvoard.
S-o grdlt co sd-fomoara (bis)

Clnd

cu apa s-onturnat.

Oile tate-o zdierat (bis)

Oile, oile mele.


Ce zdierati a.,a cu Jele (bis)

Cum focutu nom zdiera.


Coo grdit sd te omoard (bis)
Fratilor, fdrtalilor.
Daca-i a.,a, Pd mine miti omori
Pd mine md astupafj. . .
Tn strunguta oilor (bis)
Tn locu gdletilor.

180------------------------------------------~--------------

196/b.DE TRI lUNI DE CiND ZiNIM


Mag, 816/3169

Moderato

~I! i

J> : 129

Idem 163

OJ

De lri fun!

Q j CI I r F de_
ci'nd
A

I 4~ );
- n/rn_

I r J J j
12
s-a ,

ZI

De tn funt' . de

~U

OJ

r
zl

IJ.
ntrn

7
n~ yom

dg
nosl .

eFne!

nu -

lUI

,. j
domn

N-a -

U -

zt'rn

co

.JJ

I2
cos 7

ci'n

II
. Nne/.

Numa pdmlntu sunlnd (bis) $; pd cei 1ffl juJefl1nd . Nu-mi dau limbo romaneascd
(bi~)

Cd e limbd afrdrnolleascd

197. PA SUB CE PADURE VERDE


Mioritii
Mag, 823/813 Allegretto jl ::174 Idem 179.

,. ~; p r r Q Ir p f; Jj IFF
Pa sub

ee pi

dlJ-n~

ver-de

Pa~

sub ce

bS pa

IFF
dU-rl?

)J

Jl I

~II

f ~SplF F k::Jf I.il


o
doam-ne, cloam-ne

J) j
fur-

ver-o'e
OJ

IJ'; JJ
01

JI

(}

rna'"

0'12__

56

ve - de

Da Ja eJe cine ~c'Jde (bis)

Sddea Petrea bun bdrbat.


\

.cu balfag lncoJturat.

Cu lluier lnJermecat (bia)


Fluier zice cum or pllnge (bls) Fluler tace oi lntoarce.

Numa-p oaie nu vre-ntoarce (bi,) Ce-ai tu oaie de'riu-ntorci 'I

o ti-i,gJndu sd te vlnd (bis)


Pd mine ad flU rnd dai ...

bz

'.

;::'~~j ""=::t-:-:J"--::=:=:-:~--r:...,,::!:J_ "r--f ~ --:/ =r.:~" :"~~~~~E~+-----~J"'-- njct:i:F nC=n-~i=~~;:~=2~;E~~ ~

:.1 iC(jIN
i
II}!
d ,

:--i

f!

--

loi'

OB =

~-

r OIDJapoH
168/[/8 "DOH

pHJ/a] - IUD D)- (lU} .

'lONIlOJ "66l

~~~===::= -:~~~~t=:- :=-:':}~r=~~-;~~~t-=j;~ .-f ~


11"
[0{

ZL j

iljUOpUV

wap!

L9'lll" B 5::"

VH'lOIA NID VONI10J "96l

------ ..-.---

- - - 184

-->----

~.~ ~ I;~cr=- Cc:+""C:)tC

;q--PPJ'-=t;-li:T~t:1:-~~,~~

Repertoriul pastoresc
Din trimbita

203. CH EM AREA 01 LOR

Hag, Bll 12299

Ruboto

J= 88

COl UJ2PI

's-

7
I

(i"

HOllO lnSlnrJ 'SOl

~-"f.J'!'li'..';~

l"

:~;t~_--~~::-:- ~
L

"'

tOl wapI

- - - g&,[

186 - - - - - - - - - - - - - - -

206. PLECATUL OILOR LA tv1UNTE


NO.Q. B '} / 2

c;
>.
Cl'

Ic.'em 203

=98

I'

~ '
It

,
~:

~
.r"

.~
(It'-

'

---- - - - - - - - -

UJ
3 .

207. MAqG OILE- N MUNT E


H~l:7 B 7]/ i C

In! Arba Vas!le- 27 ani


dl () irFmblt
mDlI97~-Vadul

Jlei

I11III

..

~.-.

"~"'.-.-,..~,

187 --------

208. PORNEALA OILOR

Hag

e 7711237
Rubato .1\128
. t-_,_"r~. .'. -- -~-~ -~; . . "" ._
-----+-~-T-------

I nf NiisL.'1 Stefan POletu-68 om din trr'mDltd


!ulie 1970-Vlseul de JDs

,~,,~-.-~

~"-ti.]r~--='I';= :p:-J::~T=-~~=- -.-- =~-T1 ,~cc= -----.---. --:~ .-::t''''::~-:~:Il!=::J /l=--~~-. :--c,,-__ :~-- -~~t'--f!"~. . ;~-: . ~-.] __ . __ .-,_. __--.:E: .. -.--F ---r----, . .
f...

~ ~ t!= -~-t:"\----M------~--- -~---~.- . -. 1";. ____,.c-..- ___ t:"I._ .. T::tr-1f!=-~-~""----'-~--- . ----:r.=-I#-~----:~~t=-;,..:'T 11-#11 ' ' - -~"'II - .... -] f)~- -==+=--=-::::: =~:F-:- -"=:::~$:=f~~:~~l:E:!Y--l=:::- me:f V-;#-- J
t#

111

V -(

~=:i::::+~~:t::::::t::~Ef:=:?=~/{f;f-?3_=~Ft--=r~HE::-f---tr~r.r
209.DE AGUNAT OllE LA STRUNGA
v:; 8711 J23Z
Rubato 01= 99
~-=
i-,

.j)

11

Jdem

lOr:

mT,,=i;:t-:J:=:-~~~~:::f~oE~'_~~-,,&,,:fi~E:-: .

f)

~-

~-

:7::-::::f::==t==-l;;;-:::--:::t=~~--==t=-~
t. ..
-.~-

. --- =fC=.t=-:--,c==::::.---:====---=--.,fI-----~-:.T=f==f!=-.-=-- . ~ ___ ~=-::---:-:


wi
-~
I - .

t:"\

~-~-E J

~. .....

- - -t-~-----

--

oj) _::::!!::=:-..: .!J

210. COBORiTUl OILOR DE LA MUNTE


'101j

BlJ / 2150
Rubato

iderT' 2i/.f

0I~=

~:!::-*&::;k=-=-::=----===-s=h:-::::-'EEl:-:E::::-: i E: U.A:=~:h=:E' .:::..;:.:'" ~:=!~~~f=~::~f-=-=f!fi~~r::'--ii=i::::'~. ".,~. ::-;.~-i_=:= -- - - -::t-~::_=_Ft.: ..;r:,,:


-~~- :~~:JLg:~=r:#Elf---m--r ~_M :t::::&t:= -"1=-- - =t=" ....
-

-----

120

?:"'i

'3

."..

-------.----~-

_____ t:"\

~
~

. t;---

==== .~~:~:-=!J::'~~~_ - ., _~~Jf:~


__

i 1---ET3----, : , i .::i I i-~, if--.1='~':.:;;:::::r,=iFr=:L:r-.:;::--- -M-=l=;t:=r4-:--t-tt . -==::7=!t-:__ ~i::=- ="=:~:~:~~-:;:-''''t:r-.:::J:=:~:~=

=---

~h::-:-tfJ'.k~Tll-"n-;,. Ir'i'. 't7'==-"cWfti~."- ;"J-:= ., ' ' ; i C+--R:::::-J::~:==-;;:3 !fJ:::1!..=l==:,,~- ~:-::7: . -:::: - ~ . -:f"~L...:i :=F~::~:::::-:,71.

.__

..- _..-

--.---._.

t"':'

=w- '. -.:9 9

.__

3.

__ .~_

1":".
I

_ ~~4~t*q~:C~~f"L. II

-~--:::---:---=--::-==::::---=="-=-=:-I-_-=~ .--~.===--

'. :.:::":-.

':c-ji:--," ':-...

211 COBORITUL OILOR OE LA MUNTE


Idem 20J
h'ut: ,
",'41' .. .

"

'1

...

--'

--,~,~-. "

... ...,,--~

.,_" "."

.'.-'-~.------------

."
i
?~~=4
it ~

(~

! J''l11'1'l1$d"~ Jj j .n~ ! ~
I;f

,.:r" ~ ~

~.:~~~
;I

-tI ..

f"JrJ ~.~~-.~;~ .~~~=:c-:;-6Cj i:J -IS-F'- r:'!i~~' ..-.


.- . <Ii '"
{11 ......__

212. COBORITUL OILDH


L' ; /.I

L. i\

MUNTE
ldpm ZlJ7

,~-,C

F=--.=: -~.~ ;,:~ ~: '~.'.

.it.

f,-", i!!i' ",'

i1'~:;;

r"ol""

..

~,.., ~ .. _. ~ -~

r~
--

<~-.~

. ..
IfF Ii1
i~~ ___~L

f;j'

Ifi

213 A OILOR
',; F: i) / 21Lla'

. trt mb: tfl

in f

H'hnea ! en - J2 anr
/J,IDO V:Js/if: - 21, ani

Hirh [jrigure - J2 ani


RU5

~Ji~l:E.::@l~-~i~j!---n:~f~
.~:L;l:I~-:-i':=l~ :::W~'''-e~- =e= t r- ---e~ ~ ~ .. -~=t~'~-~#l~'~H~~~~?J~~~~.:1?:~~t~~~ . ~J-.~~/ij~=m~ i::-'~:r------~ ==I

loan-I,Oani

-t........

(":'0.

/--

(":'0.

Ci.

"

-------_$'

f?25111
lUDl~-

96=1{
/[.Ij,')i!)I;!

o~E:'qntl0llof\i

Dil]NB

MOllO

~3HOH

'9ll

Lez

wapI

tOl UJilPI

801[/[/8 DDr;

MOllO V '~tl

---.-. 681

217 A OllOR
Flu j Er .
-i

tAfi;:..t.~ :~ E.
~

,.."..,.---,,,-...,

--"--~--------

Cr=~.F~~~~I:;.J 0;'-J~t1-

--~~--.""...

----

l"{ -

~ .,
~.

f .. ...........

- '-wI'- -~-

. .<!. ........,

... )1

...

.'i=--=:,:
~.I;.

/J'. . .. "

~.b
2.~~"-"-i!!

--+

"

g ,-.

t .

.~

to.

@
t ..

218.INVIRTITA OlllJR
_ ..

..

~~-i;=;1'gt:E1~:r-F~rr'

~
I

__.,-----_._-------_.

~ '.
t

~ '.
f

~ --c
'.
,II
~

:2

l:

219 CINO STAi CU OllE


F<~'L":ltc

~:~ . . }~g=~
~' ~V

" .'e

82

jn/ Blli N;co1C2 7I1e/eanuiu;-J5 an, jUlie 1970 /:.seul,r;8 jcs r:"I.

.,

t.-.J'.. f;:2f:cct~fc~f~c:=~~.EEJ==ci>~~f~-= ;

laZ! ;nfJDJ.

U6!
IUD

zr;-

Jq2j 9;001)

i3i.j6JofJI./9

oJ

JUI

I[!Z /

n9

--[6l

192 - - - - - - - - - - -

" 221. CiNO 5-0 PIEROUT OILE

.
CiNO S-O AFLAT OllE
(II

....1

.) /e;nnp;

s:~ !}U,

fefero

Mag, B 16111,1,7

'[en Gu /liiiJ ,"iJem zongora


floif?!nt;( 19l;] leud

~~
.~~~-

'::.t

..
;

..

,'r'

.t
,1'

-,..,',t...,

..

222. A OILOR
~

':].

Mag. B7111291,

"j

.J ,

p.

fJIOOl]

'1./9 "luI

HOllO lOJOr 'll

- - - - G6C

---------------------_._------_..._.........

........

---

- - - 794

::;::

III :'1

I
I,
I

"

~ '.

ri"ffJg. 82S /lOOi

224. H OREA 0ILO R


- Ceier5 -

lnl Gil Stfng6u-60 oni BorsG- V!seu

,
,~II
-"

~
II.

:'!;;

795--

i;:~:i::-~::r:::::=~~:~~J~:~:; __ f!~_~;'IJ~~~- --_::: -=~t::-~~- !~~-P jJ __lY 4~ r:; ~::-:-~~~t3 __.:--~--u-.r..: _~.~.i:.==t':~-b---4----=t-f-=~--~=r-~-:f-:=-y~ ==~--=J. .___--' , ---3'-~-""'; -:.J--~-=T~~==~-::.t=1.. ,,:C=-i-E= 6'
'-fL _
i!

.";1--3--1

f ' ~~ ~.r ,-..

~'7'i"C'=-'cc-=c '! ;.~f-~"inff~~J--~ f~cL~L=f~-:ic~--f"-~=:~

,.:'

,'VV

t:""I

i1~*ff:Y}{'J[fI1tF=Hts-rn=tg~=t~c-qj

-q {/ {/

-n

..

r It.

,""\. ,

r".

'::' 8J6/7i69
i:"\legrc~tto
1$

22iOE Bt{UT lA RUPTUl STERPElOR


l,

" jEfT!

ZL-J

-;~~ ,j1.... ~": -~ ~::t.~ Yc ~ ~r .~, r.:t~T. ~f>~ ~=--:1 ' --l-~:::f.-==~ii..~rl"=..c.."*:::'~:~~ ~~+::-f~:---~'''' . -~j .~ _-4~=~~~____~::::=~"""'~~~_ l~---~:::""~ '~3~_~~ ::::.:-~_:-:=:.=-=~-t::-:-.::::..:::~[~~~~

=-.

~}

!L

J': - ' ,

""*:;

~A

~=~j[i~\tkldcc1W=~-f~}'~~i==tiEf} r~~:jj

~
~--

1
f28/21.J?
Rubato
~'
t

226. OllE. OllE


!"

in!. Vlc/orlLl. Rod- 1,6 en;' sei- VrJ1eniHarcmures

~~1=Lf-F&:C:~ffi:*,~1~*~~EJtXjf~

o
! -

IE,

i e , ; ' .. .' - : ;

/a 5H-n2,

~ '.
~,

1t~:Jt~=jl~1tjJf~:i~=-~i:1=~~-cK~~:J~~~'

Ca
v/-ne fur-fu-ni
(3

v:--oe

f~/I-~I+j-/'c;

hEn

,,4 ______

-'---

~ r
II!.

Fr;~I"C:fffi~~~~cC~~~Tr~~L=1_~
,:i l
._..,

.. J,

:jl

,'7a, _
! I.

l.-~

-srI

~ iW*~~.~!} ..
II!.

JT).
,"i;]1

_~-=j:
Ip

~-h';JJ-=-~-- -~,=I:.-. ( h-~~~h~+~'1:;--+, . .,..'---..::H.. . "+, .4-..........1 -.. -++-H=.. . . . q::~.-'+~'"


.

:3 _._.._____.__

;]1

Lo

Ie;

""'.. ' At.)-

.~~~..~-..'iJt/ -- /(-' / J
(:]

j't- ~*!.=:=.~~:..:~~ -It. '~~. .


"

0 -

- - - 196 - - - - - - ,

227. MARG OllE - N MUNT E


Mag. B IJI 71,76

*~~~~-~- "g@C3~t!jt?~e;=~:m_~"~~::~t'~:-~=;~;E1~,. ~ ~ ~ ~====L ~" ~:!:4 b@ -- -~=!::-~---~


Margo
--

Rubato

= 192
/

Idem 207

Marg 0 -- ,-- /e-n 177un-feJlarg__ Dum- ne - zeu

/e-a -

& !j i
~

)1

I JJ] JJtJ~ Jh:J'_~

,
t

I3fr

0 -

fa

du-pa ml-ne

rnt

nc--_

mal

tfLf?~1:ciitl~~:'iJ';=&Mt~=tl

8Fr
0

b/'r /a rnuo - Ie

.'EI!'- be;

mal tv li-un

--

fe

miH

j:)ld3 j:)31NI:)

nn

198

Balad
228. PINTEA VITEAZU

Hog B 2fJ/8!9

In! ;.1nufa Nunteonu-t8[7o/


sot - Vu/ef).'

Rubato ,J\:; '182

Budest

)lv-

Pe

sa

ca ,om
raci

01-- ne-/

lea

iVU

M /

cu _____
:le. _ __

[0

lo-n

l'a -

Ie

Pe

';1 s-au

? -

pu

cat de Joe

Oe

joC

),i

./2

\ie

S8

e.

Ruba~o

Ca-

re

VOl S-8

a-

t:o-bOB-ren !3a

Ma -.re,

sare,

[Ju--pa [alb

ra

nI-me nu

5-0

a - f/cd ______________

t:"I

NU- rna

Me

ieo/

led,

me- re-o!

lJle

niur --gu

[v

[00

rna

pt na-/? pa - mInt, _

ef

(/J

:.i./..7

,::)]

-i --_ .

-~"---.

e:.L' .,

f!i --s:!4/

diU

/";/

--J

!~;-@i~~~~~i:jlt~p!~*,,~

e- c
<Ii

--dtT

eUj
~

- U/j

j;iUi

/0.

200---------------------------------------------------------

na

VI -

va

21 -

ua . miJ

re

-II cea - .Yul

de ju- de

ca - re

Pen-fru-a lui Pin-tea

vln-za

re

229. PIHTEA VITEAZU

:J

!!/;I

""""'"

/;1/;

IJtt.
r7'I ,

f)-a-pol pre-lin ev co-dm, eu co-o'rul ~ h1i~ llfi~

II/;; hit, hll,

hii

.~...

E~ 14==j:)i= ~ ~
O-a-po/ pre lin,

p ~ , p ~{j tQ iJ]I
hfl;

r-8~ ~-~

~I J!~ ~

"j

ti9

-- Q
m

) 43

ell nu-mc; ev co- r/i-u ZJ: h1i;

hi';;

hli;

17/1;

nu

----LOG

-- ----- 202 - - - - .

230. rOMO/AGA

11CC

8 i1 / ]]12

(~
~

'1)0' if.
t~~
~ ~~

, f{?UJ

\,,;.,1

ew

eu

-IiU

-/{u

er

If

T1U

~~~m~~~~~~:-~:::=t~~~~f~3~:?~F~~~~-'~~;W

'" J

206 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

"Gatd-te cu ce-j ave

Si zlnd ]a maica me" (atund ie 0 z1s :)

"Stdi, frdtiuc sd-Ii cat in cap Ce-i eu pdru mucezit Glnde~ti coal fost in pdmlnt 1"

.,Hei, tu ind$eii mnei Prindeti murgu ]a hlntei Sd-mpu~edm eu zdieiuriJc Sd sosim ea glndurile Sd-m~edm 'cu zdiciutu Sd merem ea v1ntutu Sd sosim ea glndutu" (0 treeut printr-un codru o pasdre:)

"Nu mi-e pdru mueezit Do mni-e pdru edruntit De e1nd tu nu oj zlnit (dupd ee 0 zlnit pind-n capdtu] podu]ul, el 0 mdrs sd se boge for in mormlnt, 1$; 0 xis edtd ie :)
"Dute, sord. pe co/ea Cd eu md due pe dineoa
Calu mneu e lnvdtat
Tdt eu flori din tintirim Sf ell apd din tfi fintlni". (ic 0 zinit ]0 pod $1 0 zis _ )

~i-o

c1nfal

"A]ungutu icstui codru Mere-un ziu eu unu mortu" (ic 0 zls, eJ mort) ; (ie 0 zis :)

"E-n-auzi frdtiueu Cum lti elntd pasdreo" - "Las-o, sord 10 bdiata - Las-o, sord 10 bdiato Cd o~o-i horieeoua Los-o, sord 10 foeu Cd a~o-i c1nteeu".
(ie 0 zis :)

-- "Sid in eapui podului Std dOTUI mindrulUi Std doru eu banat Nu md losd sd intru in sat-, (0 mdrs pind la poartd la ma-sa toti 0 murit ; numa mdsa 0 rdmos)

"Deseuie, mamd, pooria Cd ti-o zinit Bodita (md-sa 0 z1s :) "Du-fe ciumd la bd/ata Tdt ~a mo; In$clat Tdti ieciorii mm-af luat S-o strigat $-a doua oard "Desehide, mamd paarla Cd Ii-o zlnit Bod/ta. (md-so 0 zis) "Du-te ciumd la foeu Tdti ieciorii ml-o murit" (Si-o trigat $I-a treia oard ;) "Deseuie, mamd , poarta Cd ti-o xinit Bodita De nu-mi cuno~ti euvlntu Sdti Olilt eu onelu De tot onelu tirganc]1l Din degetu pitite]u Cumpdrat de tata mneu'" ( 0 erezut ma-sa ~l 10 des;:;uiot) Si anto s-o sarulat Inima-n c/e 0 crapat Sf atUa s>o riragostlt Inima-n ele-o pleznit Sf altu n-o mai trdit. (No gala).

...

207--

Gheorghie~ puiut de gre.$ 'vjQ,ta bine te-o Jdcut 51mbi:1ta te-o botezat Duminicd te-o-nSulat Clad ai Jo 10 cununie o zlmt 0 vesterie De piecat 1n cdtdnie [SI <1poi 0 zis caMma-sa :)

t'\1di

"Uhde-i soacld nevasta ?"

,,11 la ma- ta La mIne-n casd noo intrat De clnd tu ai pl~cat Mulo 0 bogal-o-n I>urd" (elo a/ergot la l>uId) (:u pticlOr 1n poarla 0 dat 51
j Fi

"apie s-n despicat

.i L tu mdmu/ucQ m;: I'me"mJ bme neVQsta Cu colac 1n Japte dulce d ia ma-.';Q nu s-a ('u turtitd eu mien: r~l1 i(1 ma-:w flU s-a cere u. ,pj SoQ dus, rnd-sQ a ij ~:t1rd ,~i cie mJoc(lt IlU i-o dat) 1 tit ('ojica ceo mai alsa Care pUca de pe masd ); Cr.1 hilbe de pe vase Lt, ioame )1 de sete S (} Meut pomojen verde ... 1). nlins peste-un {vvdt am 0 cQtunit 'I apnj jor 0 zlnit :;ld (; llml rnd-sa
,it>;
'(1':(1

(Ie era intmsa pe un perete

paian;an verde) "Hai. soo/a, sotuea me Ce moarte mamei i-ai vre Daed 0 facui al>e~.

"Eu IIU i-OJ vre n/d 0 maarte 0 n lume sa tIQia (,,'up sa nu In! poruncea LasQ on lum ' sa sle ;vLe soaCfQ .sa nu,m; tJe u (ei 0 lis atunej.)

Las

!naLEQ

nevaS/(i

mn-sa
me ;w mnw-ud!(l[
([nd tu QJ plecat"
Fi -Cl dus apollo soacHl'su)

"Hel, tu, mamuJuca me Paguba de Dumnezeu Cd (i-am supt peptucu tau De viner; dimineata Pma slmbdtd sara Df: murgut PU tea~ Lrgu IcQ:;; In:-onjmo Sa ,ada laUi lumeG ~i sa vada batch cine Sa flU foCl"i co :)1 rine"

231 HOREA LUI VALEAN

~ ";

;;, ;;: 1i~5

inf Maoe 18 anI J dec 1975 - PoIl:ntIe lze!

:; t;
t;..:

J
,,':-'.
..

""'J' =-~11:~+=-
'Ie
,-'d

-;~_~ ~:~rIj --+---+.,

/'.. .
ie
.t:-

-ff~t~t~~~=- ~
Fo.-..,:e
'l,,:r

de
-------1

!Ill

iii;'

i A '''-T~1.''~ - ,'.. =--

.....::t=.: . .

tf
/l;,;;

..... c ... -- .I:=-==~;'''


',

t-J'-- -,:t:.--~--+ .......

-,} ....<fA

-4
.1

t:~-

r . . T~.____ +L-'J':,
lu/

')r.;.--- ;.

1.

..,j1. __ !1

~-f

~... -

J:tru$=-~-::~U_-~~ -- -+~r----:~'::-:'::='::=-=.::fI
__, Va Ie - ne drag?
.---.-------~"-

?'

rL'

iii-I/;O

rea

Va -

l'e:;n,

ma

Ce

- - - 208 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;.L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..

_ __

V dlean clnd valea trece (bis) AsUl hare 0 hore Si nime nu-I auze Ce scHi iac, V dlene drag? Nu moo scoita de nevast6 (bis)
Baga capu pe fereastra Strlga pa V dlean in casa

"Or sa moaro, or sa ptieie (biS)


Or po mine sa mo ieie" (bis)
No Irecut mai mult deo oro (bis)
Si Va/eanu sta so moara (bis)

"A$terne mamapalu (bis)


C-amu rna doare capu (bis)
Hoi $i-mi Ira $i cizme/e (bis)
Mnl sa scurtii ziJele (bis)
Hai $j-mi ira $i curaua (bis)
Cd mi-sa scurta viata, mo (bis)

"Ce ai nevastuica-n poaJa (bis) Samlnta de Mm1ioaro Sdi dau lui Valean so moaro"

.. .

234. HOREA VALEANULUI


Hag, 815/2516 Quasi rubato

Inr God/a Anura-50


martie 1965- Once~tl

0(,;

la

Ii:

ras - Ira mfn-

lUI;

La

le

reas - fra

min-dru- lui

bf

@f1- Jj:J; =1I2I2::~==F===jj


Felru-lul,

{ref-fe crean-ga__

08,

(e

J8 lac

Va -

Ie

ne

Tdt cre,ste ~i so Jeagino (bis) Mindru dupd mine vina De tri ori po soptamino Da ce so lac, V dlene drag, Ei, tu, crenga tidrului Dute spune mlndrului
Dupa mine sa nu miie.

Cd eu nu i-oi Ii sotie (bis)


Dupo mine so nu staie (his)
Co eu nu ioi Ii lemeie

Do se ducon alta parte (bis)


Cd /a mine flU so poate.

sa

235. AI, HURII, HURATU


Hag. 828/1313 Poco rubato

it

!~. !P ~ JllT4-=t~~
AI;
flu-ni flu - ra - Iv
fa - la --Ie ma-mil-Ie Pe ml

.J') -= 180

Inf Berciu Iocn 70 ani


com. Dragomiresfi

Pr;- be- gii zi - ni- lu ne le-ga- lu

~fJ~I~I: ~)5~J>~Ji~j)~jhIt~:1~.~TIE~~~~~M--===tI J)
Oe fur-ca co- /I-bii In spa-Ie-Ie sli- nil miN 11_

u_

u~

u__ u_.___ u _

ul

Ai, hurii huratu Tatdle, mamdle Oile bietele Prin pietre pornirii Pribegii bucura Si-o.i1e gasira Ai, hurU huratu Pribegii, pribegii
HUe Ie-or tdiatu
aile iuratu

De ei ma rugatu

Mina dezlegatu
Ai, hurii, huratu
Tatdle, mamale
l'rlmbitd zburatu
aile bietele
Plinga pd vdlceJe.

---------------------------------------------------------- 209---

236. PE SUB POALE DE pADURE


Mag, B 15/219
Rubato
~.
"-

= 154
"-lv
"(V ""'"

lnf Perla luria 35 ani 26 naiEmbr. 7975 -Baflza

=~~r:'\
"-IV

~ Tt: tJt~~ I J J11JiJ


Hall PJ sub pOB-Ie.,

r:'\

.-.Iv ,"/'I

da/__

pJ

':eJ
're_

m$~~
Ha/I

du

~~E

r:'\

rEEf j

r#E ~.~it~}
Iv me Pcii;

""+V

- - - - - - - - - sub poa - le_ de-

pa

J2!Bl =Ji=J;gf~
du re
flal

~:i~~~*;~~li~~k h ~;. H
Mer ge-o lie vas~ fu/~CJ-/7 Mer- 9t:-o ne-vas - fui-cJ-1I Iv- me.

237. HOREA FET EI MARl


Nag 8ll/7224
Parlanl1c. rubato
1',

Idem 208

" = 220

VI

11/;

C-o

ve-1I1f fa!

IJa- ni

Pe min!

/77-0

Ie - ga

/<1

8er- be- ce

la

ma - re

fer

be

iil

cJI - da

re.

238.0 FEM EIE DIN ARDEAL


Mag B27/ 21,56
~\

134
r:'\

~~m~~~~~ -~~=f
me Ie dtn Ar- deal
A - re

lnf leordean Mari~c6-25ant ian. 7971, - Leardino """r:'\

v=F c@:# . ~. ~~~~

ca -

su

Ilii'
.~

r:'\~ 1'7' . )jJF@-~)5-~---u - na 1f"II-ga


u - /1
)

r:'\'

ta-n-t-un deal__

.;

~\,
a - ve do -

fa

va

9
co - co 171 - fe.
)

210

cintat :
Pa cea mare-o desm.erda
Pa ceo mic-o blastama

reciLat

-- Am vazut-o eu 1a luna
fmpletindu-~i ei cununa .
Pin pad uri cll am imbl(1/
Eu ca tine n-am afJat
Ziua sa sii pasore
Noaptea sa sii mindra me". Du-te spunei ei al$a Sa nu-i tlhnea de cunund Dupa cit 0 fost de bund Pd ie mama 0 ibdit Da po mine moo siddit Haiduce eu fe-ar) ruga Du-te spune-; maicd-mea Dupd mine nu pornea

S/-n codru sa pribegea


2iua cinta pasare~te Noaptea-n ~uier hajduce~te Nimeni nu sa nadae.,>/e Ce paso.re-n codru este Num-on cine de pu~ca~ f nti nde pu~ca s-o-mpu~te "Stai, pu~ca~ nu ma-mpul$ca Ca ~j eu-s ca dumneata BJQstamata-s de mama $apte aj sa nll-mpJinesc $i-n codru sa pribegesc Haidllce. te-a$ in/reba. ~ N-ai vazut pe .~orumnea ?

recital.
Po. mine nu mi-i aila Ziua-s blana 1a rifuri Noaptea- ~uier pin pelduri.

cintat :
Haiducu atit-o umblat Pin a pel ie 0 ailat Din clntat, din ciripit Ei amlncjoi s-o iubdit . Si haiducu mni-o zis mie : "El. tu, draga me Mdrie Trebul! sa-mi sii solie, (bis)

239. SUS IN ViRFUL MUNTELUI


Mag 82817&79
Molto rubato
!":"I

ttl')

= 146
t':'\

Inf Maris loana ~ 26 com Dragomirecfi -/974

JU
)

$ade iJoarea iJorilor


Mlndreata ciobanilor Blr, bir, bir, oita, bir Turma pal$te pe coline Bade, doru mi-i de tine Blr. biT, bit, oita, b1r.

jlVNOIZV~OjN

13~1~ll

lV

lV~IZnW

ln~Ol~lOj

I
"1:'

I'

----- 212-----------------------------------------------------------

t ,
:'

Horea lunga
Vocole

240. CfNT A PUIU CUGU LU I


Mag, B15/152 Parlando

em-fa

+_.

pU- IU

eu-

CU-,U/,

~=_~~--------------

~'_~"iD ---
nu

.~ lar nu

:;;i-n virtutunucului Hai, de dui, dui nu numai Ei, cd zice mai duios pd crlngurete Hai de dui, dui nu nu $i iar nu :;;i cintd-$i doud pdsere1e Hai, de dui, 'dui, li, ii, 1i numai Ei, lice cd mai In jos pd cea trupfina Cint-o pasdre bdtrlncl Hai, de duj, ii, ii . .. numai Si da nu c1ntd cd-i bdtrlnd Ei zice cd eo clntcl cd-; strdind Hai, de dUi, ii, ii nu numai (bis) Coo crescut rlnduri de pui E zice cd $i-amu i-a nimdnui

Hai, de dui, de dui 'li, 1i, gurltd,,' jar dui Si dragii mamii pui$ori. Hai, de, ui, Ii, ii, numai Ei zice, clnd ati to vol mititei Ei de dui, de dui 1i. .. nu $; lar nu Ai, d-ati zburat poldturei Hai de dui, dui ui 1i ii numai Ei zice, $-am cu1es sdmandturcl Hai de dUI, de dui, li, ii, Ii nu $i iar nu Ai, $i v-am dat Ja tdti in gura Hai, de dui, de dui ii, 1i 1i numai Ei zice $i-amu 1a sJdbdia me Sa md tu de 0; pule Hai de dUI, de dUI 11 11 guritd $i jarcl-a$e

241. DORU BADII-I SCRIS IN GRINDA


Mag, 828/7399
Rubato ...'1: 154

IJ
.~
z/

2t!TIl~f'~ u~j~~ ill W j~J)+J~ F ~ ~ ~


tl.__

inf. 8arad! ileana6l.ani


_-----_~ __8ude$fi

/ __

/t

r'

ei - hi';' 0/

.zr

hl

___ Ill_

#J tl@@

>~.:.1>-

Jl Jll.~tG tdm-l2
zi
fIP._.
.~ ~-.---

~""

>->

$>

~-.

'*"----
!J?~

ht_

0/

II:

~J!#dQ1V~. ~

.:f-

'*"

---

lit. _~
~

.....

III

hr...

z/

*-

$>

$>

0\ j

J.

'~1

'-.9'

r"

.j, -

,~

:It: ,,')}

';Jt"

. -."........., ..
.'
,~

~''1',

~'

,
t
h~

17p

/dif

/';;/1

,:";;~l!4#.c:cc,~j.~ V
'<;;l_......::L....$" .

?6l

=q-

oieqntJ
6L1f18 6D H

eLi'

/J..J

t! --4." # ",.,..

,if. 'IAL,e
:,,,!..

'~,

~J:,~
~i

'z

...."t

.j

"

,
lido!


.------. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 215 - - -

245. SUpARAREA BATE-O OOAMNE

Nag. B J8/9 !nf Nitwit Tit/ana- 21, ani


Parlando ruba10 _.

,J~= 198
t7\ t7\ """

=~#ifljf~l=-f:llal
ra-rea ba-fe-o daamne

gijt;E-tl J;; 3 - --::(>


~

*'

oct.197t.

.....

~,.

HI,

cu rn; ... ne doar- fTie _ .._._. __ _

Su-pa

(,9-:".':8

ve

1'77'-__ /1lJ"-_ hii

Li

Hai, jdluj.m.a~ ~i n-am cui M-oi jdlui codrului, mdi, da Codw"i verde, nu md vede Z1i, hii hH hli hl1 El rnd vede ~incljngot Md tern cd rnd spune-n sat.

246, INIMA SUpARAclOASA


Hag. BlJ /3003
Rubato

)'!:::

189

~. -.~.____ .

~
..

2 ;J

~_._ .-'~_~~
r""\

f'f - -........ l~~ i l l ...fT1!r:~~*~-=fi-.m.a=1 -~ ;~-f# : __--~=::=:::-~=-.------:.::~;.-.-

'" ~ ~~~9------.1'... - ,. , . " . ~--:i:~.- '. . -5


'

_.

__

e--...

inf Trifol Huno-i8 ani Vadu{ {zei

___
-~

,. ." .

---+-- .

~-+--~---.--#----. '*-L~

/i/

~----.---.-.-.-.--~-:::Stt ~:i;.-:-.:: i ~ .~ . '" ~ I~ !!E~W-%-JF~=~~-:-;~-=' ; ~+: ~+j~~~~~~~. . "'~-'-'~~:4="+-=


t.' -

..~ 1> ::;..~~

/---",-

---
"I>

ra

t:;
t..

-jiJ.~.. =- ;Z~.?-:f~:=~'-'~~~~ :t!'.=~~~=:-' ~-~--~~>---' ~ '~:. ..~ .t:! fEa . '. _.---=--- Jj?E:t: K~~~=~:~~~=$=*:r:::-:J
CIOd-

""-~.

s&
'I

. _
.

t .

---"

~itJ:.=..

. -...:::
t~

-~"

-====+

VD-iCJC}

J;J /1

"---

-----'-"c+-:l}dr-::t- ---,t::iJ:::"JJt-*"" .. _- ... ---.-'.-~.-----..-.-....*--#--#.


."~-.

--"

..!elL' ____._______ -

sa!;

--

.. i

.._ ......_____.__ vo "ca .yc}

I nimO 5updrdclOasa Ce 8d-ti dau sd fil vOioasa?

Sdmi dol binele de-un an

Cum mi-o to, nu mij sohon


Sd-mi doi binele Il1mil Cum mjo fo nu m Am dwere plnt -un S TIl Cd mi-o ldsot lega ut

fj2J / 29~

,
Motto rUf)atc
d
~ 19;~

".-

t~
)

I;,

tWa mo bJo.shlr[!:l! raamu tntI-o rW,iil

Intt-o

TfltJ.rti

Cu biQstarn de

inerea

Cu hldstdrn de \/int::Jea

SaDoru rnneu
l]Q~U

uncle. plecH:d

Nuj past"'Jre sd.I intreao]

tnnt"}:)
und\,~

Dore:.
j'''./
)1\,'"

_z!;(Jur,]

u.j
,

'

dt":bo{}rd.

DOUA FET, E

B i61]49C
L:n
[10(0

fLbcnc< .,

Sdmi
Sd-rni dol
(~urn Q!il

binele lumii

f;jlu~lt; (ii:n t\nrd lost :n..oi rnoi .~i iara,


----------- _._- ._---.- - -----.--~-.~.----...--.--- - .._-.- 2 (t -------

.,

nn;')!! .?8 l:j -5;


p L; b::~; ()
~::

..., Ui\d

'flf\l!.-! R
-i.A~'4~.,t ~ ~

u'~PE 1'1 f<lt 1\

" r'NE 11,_


!..,

1~

jn! Mfrrnee i.{jriE t,[} sot Vj/(Jni

on!

DD -.. FU

b-a

.
.

:j;C'77/ :y

.:".l

/.:

b).:::';':-L_..;
""._~

.f

.....;

tJJ

..._"',r-_' _ _ _ _

...._" _ _ _

."

<Ill'

."'--......

~--

..-... -,.

.J

-"
'~"---

r:~ H-':l.
-

-:~

llj ..
,Iff

]1d
' ... -",

'';' (.lU'

mt'1

~',

rnl1!,e ct.:'ne ind 11 ch,erni qunci raJ \line dt)ru de ja rnlndra !\J n-apuci bine-(J! cIH:;_Ina
t.,'Ot'U h:tldJ] .. i
1<

C!Hi !Ji aIde inima CJmi Hi intra dom-n sin Din finar ie laci bdtdn

4. _
, j ..

')~n

l,. -rR-,I'lA8 I;, . prl lT

OR TRiMBITA ,
!:Jem
2~S

Po

/~

k,

Rtlt)atc;

,; ,::

1~-3(~

''':'

y~.-_.{fIJ

,,;:.'.J'). -

vor
;;;

C .- ,..-

CD ::lF~,/

(~}_.

-r

'- J:IS : ,;-:-,._

"

J.
va .- Ie: ,ra _______
,"7"1
,J.
IT;'/.

~
~ 'j

t-:

i I

Cc7

~~

.'

6',

.. v4J

,_.,

~-r t
~.

!":"'I
~.

~'" "'::..-/

t-{

cJ

'"L~

251AMORTITU- i GLASUL MEU ,


Nag BII/3043 Rubato

In! PCD Titiono 40 ani

.J~ =134

Vi~euf

de los

Alu

Amorlitd-j gwo me
Nu pot hor; eu ee-oi vre.

252. MiNORA-I FLOAREA CODRULUI

l,
c;i_ Alu-I fe - oar
i,

li

.1

f)a mal mliJ r."\

~J-:;J22LJ

~l~ ~ ~ ~ 11 I' J1

dui

dui

dul

d)

Fff"

dul

ftZG 5

g-~

dul dul dui

dui

dul dui

si

I JI J) jiJ) J) J) ]

co - dru- lui

1 3

t':'.

~-

c:q

~()

SB, ::

q"

qeqnCl

'1[5: /'ll 8 fi DH

IIYLd lfW.i !IiU.l

;SjiJe: m,'n:po,) :5

,up IV
mp

/l;P

,1

(np

iTt::! :~.p'J(>;

UI(.)O IL~

'Dr'

ma

,\t~

,',

,tl.'

,~"'"

",;UcU

~ .~-'"

VARA
Idem 246
B

,
t
!::j ' .... ----..-~~-::"'-."
,-.~-.

J
flU

hii, da, BIL !.Clt zic

co

mi-i dOT, mai

Ci

(i'J.

Eu tot zie cl nu mi-i drag, mdi

Pai do, de in if/fmo mOT Pdi do, de 1'1 !';;-J'J mm

prji do, de 10 inima zae Pdl da, de fa inima. zoe,

mdi

f'~';'~'"

, .

,"-.

DAINA, OAINA PRIN BIRSANA


Idem 249

'''7

..!~" ;

".

.
~
!'.

.J ,:-~

r,\, p..'.

..~.:.p

...

Lid!

na_

If'
'"

ii.~1 '--' Ii. ----..


--,.-""

.dI

t-:"

Cine !\ill-;
C.int'
f\i ~
n.,(1rf~ pfL

1)c..
,',1

,.r;

c.',.';,

~~i

,",Ginn pin Blrsono $i pana nl~(}r'~ It.! lt~_~ j\'1urie


.
,r
>

fl,: -?

p{j lurn~~~ Ii

Cd sin! orr. de ornenie.

III

- - 22.1 -,--,

257. CINE N- ARE OOR OEPARTE


Hag, B28 /1821 Rubato
-F-"""-"

f""'oi---'~--"-'~~ ~--~' ~: ~;~-1:::~-~-1'~ - - m ____'_"'="____~ ..-; 'i-~ " J. .. ~ - '~-0-'J....;..::i T ---~- - ' -~ '-~~i~:+~~rJ~'-fi ~l:: ; ~U ---"r'..:::~'~ ~t-, .. ' ,

.":;: 232 ;; :;: 116

In!. Covaci Ana ,ar!! 1970- 8ertd'j Ii

i
1
~

A - (J- 3' ____

[;

-,

/Ie

n-CJ - r"'" _____ ', ~

i ,'Or...

de - par

''

-,

1
.1:

~_:~~~~}f!lf!~~'-1tiut~Bi:~~::-"~~~f~-~~:=::-~f=;::'= --- '~. '-" -- ",J",,_ .., '::::::'t~::-=: ' ,- ::,.i:'-l::::i::l rJ::'r::=~~=-::~ ::~~:~!
".1; .. "
t,J
/7)31

i~=~I?tJ-:-;~~1.:,,:fi-: ~+-:-f, !-).' !.,'tllJi",I -.tj:-,- LJ-l:~:::::~L__ I., t .. h,::- ,,=:-:-,', -:"1,t~-~,--f!-tI:_lL!''' -#__ri
, ______ )/::; "t;:f)-

J2 ..

,~,

D- nt:

...

... __

,_ FI-!;;

7,

',---

rp

~o' -_.- r

:> r - pcl

' Y,"'

/e-"---

. . - -~C:::_----';"->~ -, -'.;~;-

.II,

.::..

''''~~~~iijlJ.____rna;
't

..

Cd eu am departe dar {Vlerg/a po~td cind mo seal De cind bddit.a s-o dus Negurd po sat s-o pus .si pel 1I0riJe-n gradino Si 10 mine po inimo,

258. PACURARITA M-OI FA'


I

MogB 29 / 'SO?
Moderato ,,'- = 199

In!. Stan /feana-1.90ni 1968-Sapinta

:::t:~: .': ~

,.

,,__ Im

.... Vb ~--~--.i:_' f -~ ub '~~. 7"7'" J3~,----t:L"---~~-~-m3 I-Et'3:tt::~u::+t-:-----~:~ tttrr~l"'T:':::':::::::+E~:t.-t~~if'::-:_- .' t ... _t'_ (,.'L:. I 1= _ u .., H'C-. u ._.m _'M'.U~J"-!

Cfl 7 / . 59

t
.~

~ b. -,J...: ~ , '..!. . . : . . ' u .. ,=T:'--'=-: -:.':,,))- ..-" ..1 ~u::+~'_=?':~::t~=_ ..~~: ~:~f=-+::=~=i):' .. .' . --.-it:':..... . Ji"'L~---.t::::-:::::.g,---b--:-#~m--,.iJJ,:,:::_:~:~: _!t~., ~:Il:::iJ.:::IIt:~~-}l.: j nl rne II-a -- re ... /0', . . cu .r:,,,,r._.,,, - ... H . . ..c:. . . . :-r_m-.'."-.. . -""~.- i__ m~. ' i--t--:f'--' r . ~.~ <+ "-" = (':'\ 11 m

~
@)

,:"0'

..;-(:> ._,

rna - - re

m .
3 ca ._,._._ n7! .
...

ne

-------

-.--.

--./

---,

triCI: :srrft-t::=,~:::~::~j-~_~:
{u . ...
0

,u:i..tJi

:~=--~;~,"J::'~:~~~1!.:,~~J:.

._'es= . . . ._. . .

fJ

,e .

- /-)0

Pelcurdri/el m-oi fa
Alaturea de badea
Si-oi tlori ~j-oi tot strigo Sa s-audd-n Saplnto

------ 222

!-fag 829/'
d i
it rn
J

259, MINORU- Si CINTA PASARILE ,


ol fio ..
-

"

" iC oriJ
!...'u.

A5

mu g .. n

lu
Ai do CoO zinil primdvara A I da PO i za $1 po fvla{Q f\1indru-/ glasuucuiui Cd 11 Vlemea pluguJu' Ai da Dusu-/ badea cu Ai da Co s6 are paminlu.

co _.

/'l/l~

/7

!--Io!Oo mjndrd sa rasarQ bun de pTlHlQVQnl da Dw clui dui damn riainQ da C () zmH pnmGv:JG
(J7

Po l:w i$! pd MalO tJd dui, doinG, dainu.

aw

Hag B2811539
Ad Ii biturn

260.
)l

DRAGU~

MH MIE-A LUeRA

!dem 21,9

= 232

J = 116

u _.____..__..

_~_.

.___

_.____. -_._..__..._._- - - . - - - - - - - . - - -

JI

/u -

se- ce- ra

sa

/eg Sl)Op) j'-as-culf glas

tq-UJ~~~~~~-~~~~.~~~j~~~
(}~
PI - Cd

.--:f,>,-----------.--...

de cio-ba-ne/

&J) jttj@I~~il.=~
-===--=_._
dul .fL-- _ .lml - c;i se- ce-ra-/) bri'u, be;
du ----___

1(; de mle,,/u'-,Jei

8a.--- du

_ ..

.. ;

=:==========-=_..::::._==.. ._;'____._____ ..!.__ ~ !-c9m por-mf

-------------------------------_._--------------------

223 - -

Hag 810

J9J7
Ad libitum

261. HORE LUNGA DIN APSA DE JOSJ~ ",210
::

Inf Nun

'-

~=llQij~-dQ[i~1!@fj--S~-FtU '
t;
!

-t'_ ",
,Waf

t&1---i-~ =t pV-J~--V~JtL-?F~J~tII E! l---""" _____________~_~~u__ ~~ - """ """--:::- -~


,J

105

Gheorghe 1973 SIgnet

Olw dUI

dv/ ,p-

la- -ij dUI mI___ dVI dVI ,------------------------- t:'\ "'"

dul

dVI

dvi
(7',

t:? _F
ZCi-

J1 J) J II

ver--de-n9ru/

-~
_,I

dui___ mal

f'run--Zd

pro nan! frun -

Mc'1i, dUl, dUl, $1 iareJ dui mdl DuJ dui dUl dw dui dui mdi Morti$oril tal buliu (bis) Mull umbli de rlndul mneu Mult umbli de rlndul mneu Sd md sco1i din satul mneu (bis)

262. MAl CUCULE, CUCULE


Mag 819/2419

J :: 96

....

--

~ J1 ~ i ~~

Parlando ru bato .J'l :: i92

Inf Bdrbuti Ileana - 40 ani febr.1974 - Vaduf Izei

~ p$~g;

"'~~ ~~ "'~
p t -=i-~E1~f]- PF' ~3~! Mg
/i.,
Miff cu cu-/e,

::.=

1.181; cu-cu- Ie,

cu-cu-

cu- cu-Ie

mal

Hal

~
t)

t;fiMf
~

lIa-ra z/I va-ra Ie ducl

rt1#f ~1f~* '" _q:p~'- #~ ~


Va

ra z/i va - ra

' a.r.

rll 'J
(7',

te_duc/

Ha/_ _ __

Ma

g::J!} J) ?Ii ~~ , ------:7'-'=~


mlr
/i91~-

t...~

~~,.."...,

~
cv

~
cv

~
Ie

na

ce

ma--

Hai, lama de7af mlnoo pdmint


lorna de*a$ minco pdmlnt, mai Ai, Telt ziu vara sd vd clnt Hai, De*o$ minco frunzd din tag, mai

Ai,
Ai.

De*a~

~ r-

Ai,

minco frunzd din fag Tdt dnt codrului cu drag, mdj De-a~ mlnca frunzd din tag Tdt clnd codrului cu drag Tdt clnt codrului cu drag, meli

>--

......

263. TU MAICUT AM-AI FACUTU


Idem 243

=--:1

E#=ih )J
pa CiS J flU

j) )) j)

Tv ma/--cv-- ,Iii m-ai fa- wi

::-::i

Ai. no, no, no, na, no Ei mult te-ai suferit Plnd mare n.ai gdsu'

- - - - - 224 - -.. - - - -

264, ZIS"O
B 16/2872
Quasi rubato ),

~~AICA

[AlA MiNE

"

ciJ

mi

/7.::_

'~:Jj-~--~~Ii~'~~rr'--"'''~+'-'-'''' .
~f8

C'oricind mni-oJ prindc Cd ie-f)! hor! GUeudoid


Clnd oj ira} :mpdwtd fbi'!)
to fa 10 !o fa la ia, mdi

his)

265. MAICUTA [INO M-A,! rAe


Nog B26/7041
Ruba to
:~

" '" i54

:; 308

Ai, do NunH.' JeacQ

/Q

ptlcior

C oi glndit cd faci fec ior (bis)

Ai, da DacQ :11-01 vdzUl coos jatO. 1'e-o duw! inima Mid (rns)

...
- - -..

~
".-----.".~.~-.-.---.--.""_0'''_,______

---~"'---.-- .- ~~~"~-.--.-~.-..:.:....~--------......,.....----

225

---~~

..

'Hu~ ( * PRif.:jr Af!ULIII' "flRFA


1

ilL....!LHU

\.

,.;

:: F:;l~ i ;~

inl Stan
19(: (

-:;[;' .in
?r'

ifi

1,-,

.~Ii
.1
~

I
i:
1:

lr

J,

Ii

j
J

..~..._ .:-::::=: ..::=_~_--+:::J=::::::L:=r=:-=-,--.

=::~

i.'].~~-4.-.--::iJ::..=J:':=~F-:"~::-== :tdJ

Pl-] 4

.....Q--._--

He' hJi hii hli Aude inwzQ piclndu (aJ jandarmii ell rna prins/) hil, hii, hJi. liJi.

D-opo; prieten cu doru Este Pintea Viteazu

iiei.

dUj,

hli, hii, hli

gwitc'1. dui ![Ii dui mdi.

257. CiNTEC SATRiNESC

i~~~i~~i~:~t~~==~:=1~~~~~-=~~~:t~::::~-f~::~~~~~8J1#~=t7

;.... ,',L) -,;

_ 'ti_u'~.~~:;;~1.-E-.------- ~-T
v " ... -""

R"hato

132

inf SJ(Tion Norte !, 5 on!

It;/

. _~---~.-- _ _
e"/' , __

....__________~~___. .:l:__ t-

.__

__

'~ '~.
flu'

Vr."/; <-",U

I'!Ll

17U

.~j :~g--g:Y1~~~~~~------- 111171. ('I

e- ______

\......-11' co -
t:\

da:-na

$i Codwilli i-af De duiru, duinu, E1 dCI, mnie dom Df! duinu, dUllm,

dal 1rullUl mUi duinu $i ciaim1 $i jQlea, mtii duinu sf dnina

Si codrului

ja1 dot ruginr'i mdl De duinu, duinu, duinu $i doina Ei da. mnie dor peste mdsura De duinu, duinu, duinu $1 duina

r-.,

j
!

268. BATA- TE BIETUCA BINE

Idem 21,7

Da
Hai, hJi mai hli Cd am parte de mit HJi, dui flli dui hJi hii mai $1 de lacrimj pe pamint Hei, eu am parte de nacaz Hil, hJl hll

Co

de focdm} po obraz ZiL l11i, Zll, hji hli hii mai


mni jole de OblQZ He, cd r6mlne fript $i.OIS

269. A LUl PtHTEA


Hag. 826120
Inf {aporon Haste/uta-58 ani

1966- Budesfl

en
La truptina nucului Zii, hii, hii, hii mai, zjj hji hii
Cinta puiu cucului

I-un

C{/C

sa a-moa

Mai 1n los ia radacInQ Zli, hIi, hli, hJi mdi, z1i hji hli CJnl-o pasilre straina.

$-a.sa c1nld de eu
ZU. hH, hll hii mal, Z1I hii hU Cd Pm/eo rILl poore mere,

_._- ....- ....

~-

..-----..

..

---..

-~---.-

..- .. ---.-- ...

-._-_ ......... -....

... ....-

--

---------~

227 - -

Instrumento!e

:t:::==

'-

..

.'

270. HOREA LUNGA DIN BORSA


B 28/23 i2
M

.........

"':"

,,---

"

:~l
!1

rubedo

J)

154

tr
~

In! Gh Sfmgdu-cetero Borsa

1~~~~~~~~~~0~~~ti~.~ f--J!-- r- . . ~'~},:~:..;,J '::r


."'V'IV

. r:.;f~~~:I~::==~~~~t~~

li.'~~~~:-=-tf~'i1iJ'-~W':f.l~{:t~'$fj[fr; . . . . ...____..___ ..._ . " _ . _~ i ,.=.i"_c::::c_E:3::f::E:E-::"1.!1=. ..

'~'...,

..-,

-:::= z

~
r. '"

~..

.~. ---~~~!!

~"'-f --=l===f=1~--+-=B=:
!

1.'#~----
1- .~r_-.

....~.---

, P-~,

~"'

.....~,.

f:i'1~ ~"i ~ t,'J ~ifiJ~~


'

,',

9
dc.

Dr fJ (1'

'~~~~'~-:~='=;cr r j
f!'

~.~~~
/Jr

r;

1tr ~

.-.--*.4I>.#.,.. ~.-..-::..",,~ ,....~ ~."'-' ""..JIO'--jJ!~'I!iJ ... . .!<A>,P.~*-lE:JIl.'-:'-~~-:-,--.-.~~ ...... !!:=fI~~~====:J~


.. ,.............- .... -.~.--.--I"'..r::-_-.--- . . Ld.' ......... .fI ......... .-...' F~;(i}r.. ~.-.... . -~ ~

~ :'.F:~i:=.:::--t=~~j:t--Trf t~::E:::1:iTtF3~.~:::.a=::; ~.::~=b3:= Ttl

*-J...

l:r

/ .....:-..

... ---.-......, . . - ; . - . - _ _

_____

i-E

t:t.=s=it=3
'-p,.,

~:~-~:-::===:::- ::::!
.1 it .,.""".. . ._jM, 7,...iI'f.iIi!.>I'! ~~""!'~""'"
~,..,
--

~:=-~:~~~~T::t=! =_~:
i I

tr .-, .-', . L'_~::p=_ ~


C'-:=r-

:::::::~
..

1'=tJ .~

t-,

.;.I

r_

"

: ani

-.-

'-_~:__ ~~-:~~:.<c-~:~ -_-_~~__ _

- . 'l!:::::: I

"!:::=..

-- '>-;*{1::tJ.:~r"':l'~~~~F;1l t
=~.i;o~::=r-~"---C~

2il HOREA lNUGA DIN POIENILE BOR~II


F1

79
~,f. 0 1.
J

rub d t 0

:: 1

Idem 270

~~F::~'~~--=--=~:~=~~~:f;:If~=~l!~:~;~:~-~:-=:~g=f.=~f-=f-==~*t:
.

~j ..... ':... ::=~':1I!"tf:e==~:t;;'-:i:-::::r-::::T.-==-:"':f' t.:.. . .: :. 'u--t ~. ~ trr _, ".,..__ "--'" _._"-_.,, ,.._~ .
,j;';;;iii,9' .... : . ' - _km __ : ... _ _ _ _

~ 1 ~ ;j:::z

-~~r=t=;::::-~4-=~=l~;:~.;:::g~gt\..r:::t~:tif-ff=~~f--- W- .--,-.. s- .. ,_~~::l~::._..___ __:_::.-_' _ ----==-~:::=


.:.~.\~~~t:!=f~t:lL.:~~-.~. ~gi':r.~f:~-~. ~>~.f'.~ "'A.~ .'. i::!!==:f:=!?~r:::::.=.t=t7=E:=:3"::-l; , :T+:b:f-~~-t;;~-: -+-.. .. . .
5 ..

;n,Lmttt-~.

}!--?t=~~

--~-

228 - - - . - - - - - - - -

I.
!

, v

.11.
J

-(111

t: i!

r~r
iii

272. HOREA LUNGA DE PE MARA

Nag. B28 /2ll2

Jnf [ovaei Gh. Cioato-52 ani 1971,- Vadul Jzei

-..:.-n..~"~~'

-'""

,~_::r"""-!:~""""

--

~F

.....,;

IUD ....,~

fL' 7
'

;P?q " j Ol lOW

sor 30 ln3SIA NIO Y9Nnl

861/018 DOH

'13~OH

'ELl

'----6ll

- - - - - - - - - - _..

_._-------------

. !

--230

274. HOREA LUNGA DIN VAD

Hag. BJI,I 21,89 . Rubato

Vor. 10 ceQ voco!a


Cetera

= 94

Idem 272

tmF
in reB
@)

@~
9 9

1I

EE:; HI Nt'! $ J
a
9

{:E

p.fr
9

rr A
9

P r g r r dt r Err d
9

6 61 iJ==
9

#Pt

DilCapo~

------------------------------------------------------------ 231----
A

---~

.!*

275. MELODIE DE LA CIMP

Cetera

Hag. B14 /3039

h
Moderato
J

---"..A
~

==

<==::

~.~# ~l.[r~tfL' fiFijff~.=})M "L= .~ ;l,-~""u_ '4""- ~ =~, ii~' r JJiOt4J J] ,-JI ~===F=:' '- -'=V ti=__~~ . # p #r _ ~~ ~___ :=;- . g ~ ~f ~ ~1-=i==-~~:::~t~ #~U )J J )J bF:: Ebt === :::C,--,": ' _ _ ._ r r b! r .
0;

.132

"'
",.

Idem 272
tr ~ ~~~

-'-=--,

---

-----~

- ---- -c--~~'~~i~~J1j ~-:? iJp}qLThbF~-M~~g=~ _ - p:>GI -t. m,oIlEr=-;,;~ ,ctlc=-.c::;-.= - @g ') ~l~-- r. -6J'== .- ---C"-I#-ttr.~=t=! .- ,_
0;'

7:

--"

tJ

276. HOREA FRUNZII

Hag. 815/2762
Moderato }1

=146
~~E:: ,"

Inf. Negrea l!ie-60ani-fluier mart{e 1965-0nce~ti

~.
~

;=nJtj W t in - ~=1=t'Tr nag


~
.

W==!f-~=I1d~~::~=~tt:2liBJ
.--. ..

.~

'72
Mag. 821/ 1701
Mol to ruba t 0

27Z HORE DIN FLUIER

i==

::::f!::=
>s

~-':~13J'~T1r~~:0~q 0
~_t:\,,~ ~

l' = 98

Inf Pefreu~ ~t.-36 ani- f/uier iulie -'976

~ _a~'

t-~
~ . ..

::::apo

i$ ~ ~ - J-=~~~:~=~;f:r4$=~~:-~~J;-4f1if+tfEl

.. --::=:--..
~

~=teflflID mJ ' tL:J=:(y bt!P@ rn S'II


-

- - - 232---

C intecul propriu-zi s de stil vechi

278. MINORIOR
Hag. 815/21.;.9

eu

cU~MA NEAGRA
Idem 278

De in secerc\

-i~ft4~~@@ W- -"-..... ... -_. -=1' ......... -.... .


i'

c(Ji-ma

nea- gra

... " /JiJ

"." rne._.. de .$i rna pooltd-n slnuJ tdu


lema mindrul de U-s dragd

Nu e(Ho ca-! Jumeo Jargd

De ti s-o tJrll cu mine


Fel-mel brju pe Iingel tine De li-e pare briul greu Fdrna Jumnind de seltJ

279.0RAGU MI LA SACERAT
/Iv!]

BI5 / 2560

in!. Gaja Anu!a 60 ani rna rfie 1965- Once~ Ii

Eu sclcer

~j

bade-Q leaa

1: u sacer

~i !;0.dr~,

leugd

Eu sdcel $; bade-a leaa


L-amindoi ni-i Jumea dIago

,;'u<;j(,,'! ~i bGdeG

ieagd

Cu (/orl1 .5; drago8tecl.

280. VAl SARACU PRIBAGU


8 'I. /IU[19

Idem 126

233 _._- .....

281. MUL T MA M DE TIN E CUCU IR


Mog,8201615
Rubato :;,

=148
.--. '.=:- ._ .......... ~.
1;.... ..

Inf Grigor Anura 38 ani mai 1965-0ncesft-nr.422


~.~. '..
. ...:.- ~:...:.~--=::.:..:::=.:.==-.:

.... ~~ -====+:.::

~ ~ :--W~~~.:LiJ:. .J*.:::::.:~;.~,t:==i==-_n- Ef ..- . - - - - - - - - - ' c'. .... ?'.:t


.....~

1= P ~
:::--:3., r
r:-.
i. (..

Or

fJ

ffl8 ffli de
r

cu

cu

(um ,fra-ie;fl fa ..

'8

..~~J)~#:::~-==~~~~t _ de
r5
/~I Dr'",'

CUlT;

~e-a

,.~;;;

Iv -

J-L.

~
A.

;J

282.CUCULE PASARE BUNDA


"fag 8761707

&- ifJ'p Ji cF~ ~ Li'~~ f='='~=~~ pa """ -. f H -' '. t . .' -_:p. . . .
--ltf .
tJ

" Molto rubato J '= 132

1nf Florea Vasile;] OIClufUl-I.Bani )0 noiemb 1975 - ieud


~::.:==+==-

::....+:~:::..1:f..: ..-...:.--~-;;-~..

ail

[1.1- cu - Ie __ .
t""<

. ,{;'

/,~

Urn

dli

,;;/1

L)(J- l-e7

......

.. ~. -.........

:.~'jCI::. '~1$~~'J"
'
_ ..

~-.-

...- - .

m . '

;t'.

. b:.::::~:~!=J.- ::'~-:--"-11 . :j,'; 1.~ ___ :ji.::::.E': -'-==f.l'#~-~~-sI.l.--=j ~


H,_

SI

on.. . c9

""

./. .....

,.~/;/

, :J

-,)c;::t

,.;;

,. I

"-1-'7
r

la - stJ ' ___

me;

",j,---.

.1
- tJ
~=jJ .

Ai! Pd cine.i IlK! minie Ai! Blastama-} strdin sa sie Ai! S-apoi. lasa mlndrd. lasd mdi Ai! Cucu/e, peneJe tale Le-am visat de-a moi in va.le Ai I S-apoi lasa mindru, lasd md; Ai! Si pd mlndra l1ngd ele Ai! B/dsWmindu-Je cu idle Ai! S-apoi lasd mindrd. lasd mdi Ai;' Po mlndra llnga izvor Ai 1 Bldstdmindute cu dor Ai! S-QPoi /asd mlndrd. Jasd rnd;

283. NU IUBI CE NU-I PLACUT


"fag. 82012021

--1

Rubato";~ =156

In! Stan Alaria dec }976- Saprn!a

.'.~

i
AI

~ iK&bEH~-QjFn~ij~
Nu sf mill - drl..lt

.~w ~~.~. ~ .... ~.

. ~ .
-

~ ); -"@:;F~=~ =.; -I ~ :;J) --~~-~~


!l'V SI
'

Ei hal _ _.. _ ------

nun - i./iUr

-'

uoI-IlU- I;;

J..X

...

rnal

M _ mne-ol- ,'0: ; " -J. I '.I. mal_ . J U nn-c/tj-If./-I"


v.

m
ba -

rJ() -

i~

---=mal
'"

4~ I If) ') j
_

Jl tJ 9

234----------------------------------------------------------

284. EU TI- AM SPUS MAICUTA BINE


, ,
Hag. B18/393
Rubato .."I

= 168

I nf 'imi$ Ileano- 29 ani noiembrie 1971.-Hoisei

ptn - ku

mi ne ~m::::a/~'

====

Sa

ma dai

saf

la

It'

ne

D-ai tinut zile legate Hoi, hoi, Sil mil dal maiccl departe Din leud in altd parte mdi Tu de-aceea te-aJ temut mdi Hai, hai, c-oi mere dupd-mprumut Si nu ti J-oi da mai muIt mai

r -a si ~i tie maied dor mdi


Si
Hai, hai, Sd-m; vezi urma pin oeol mdi s-auzi a mneu gldseior md; -a sf tie mafed drag mdi Hai, hai, Sd md vez1 ~ezlndpcl pIag miJi S-auzi ~i sd md vezi eu drag md;

285. CODRULE RAcATANAT


Mag. B 15/379
Partando

In!. Perla Floare -35 am noiembrie 1975 - 80fila

[0

tiru -

Ie

ra

ca

fa - nat; ma/_

Co -

dro - Ie

ra

,~

}I

)Jpcu-mnQ?
m9! 81s1
_ __"_

1lf)~fmt~lJiJ],
la
v-dar

II

ca-m-naf

Tf8-se J

fe-oj

mat'

Cd mi-i fa Jeagdn $1 pat mdi (bis)


Hai, da, numa sd md vezi pribag mdi
Pd elnd pribag m-am tiJeut (bi,)
Tu eodrule m-ai vindut md;

286. 0 ZiNIT BADEA LA NOI


Int.OrtigU$ Haria -46 an/ marfie 1965 - Oncesfi ,

(ill

FrUfl-ZU

// , a f

de
Ii

It L Ef F'
de
fri - fo!

"r/

fOI

mal
l I)

C1mmm
mi}!

IJ
0

'j:

J ~ nif zl

,J
- dea

Frun-zu-I/ - J18_

1[)) J
la
nOI

r,..

_.1

ba

$1 moo vdzut di piJ $atrd (bl.) CU eram de supiJratd SupiJrarea, bate-o Doamne (bis) Tat In pat cu mine doarme

235 - -

28Z MAl CODRULE BLASTAMAT


." ....
;
(

Hag. B20/103 Parlando rubato

~.

)1: 128
I

f7'I.

Idem 278 f7'I. f7'I.

jll

Jl Jr!J
I

}J }J

jg;Jf I ~ *F)J jl
CD

ldiJ J J
b/as-t~-maf__

dn.;--Ie

IIru- fa/

~
sa

vezl pri- bCJ9-- m2i

*1BftO J'
.]I; 142

Vru- I-ai

sa ma

vezi pri--bag

mal

288. FA-MA "DOAMNE CE MI-I FA


MagB23171. Rubato molto Inf. Peter Haria-I.e ani iunie 1978- ~aras6u

t
el

r:

I
I j
'~i j~

t - t cW
ce mI-l
i!

ca

ma Ooam- ne

ce

m/~!

fa

mal
L

dCJ

Fa-ma Ooam-ne

)jJjJ=;J
CI-

I('::\,
da

j
el

--- ---j ;

~t
da

~qJ.
Pa -

~ ; .g;J

+ j3 I j2 J

Jj f7'I.
't

sa - re

~ /Je-a -lei

~ @~~ CJ~A.
na
/a

se

"'-- '-' PDf ztu-ra_

--

pl -

ma-ma

mal;_

(': \, tJ ma" J-

_1

$; sa zbor pe sub pdmlnt, mcU $; sel zbor pa sub pelmlnt, mill, mcU Plnella mama-n mormint PInel la mama-n mormlnt Sd-j rdd;c coplr$elu $; sd-1 spun eu necazu, mdl, mdl $i plnza di pel obraz, mdi $; plnza di pd obraz md;, mc'll $; sel-; spun ~a mneu ndcQz, mel;

$; sd-; spun $-a mneu ndcaz Mamel de cind aj plecat Mama de clnd ai plecat, mdi,mcU CUe rdle mo mincat mal Clte rale moo mincat mdi, mdi No mincat pe n;me-n sat No mincat pd n;me-n sat N -0 mincal pd nime-n sat, mdi, mc'll

IV

289. NUMA EU $1 CU MINDRU


Hag. B15/2821.

'U ,I J .; J'U3 u
SI ..L-

Ruba to

)1

=128

Nu-ma eu

fi

cu m1n-dru

r
.

Idem 278

P I FE
_

~)l ~-=l

cu mln-dru _ma _ _ da
~

;/
L

Nu-ma eu ;1

r -r- rn .
~

to

"j~ ~J- j)
y/
gtn -

~ -~W
mal

~ 1ffljJi F-P J4:.4r:~-==-~ .


.;/ Imlfliu pJa--liU '1/ gin-du mJ_
'--.

:lm< i/u pJa- /JU

du

290. MAlERAN DE
PE POIANA

-~-

Fata 1a caSQ nui ::'~riy Ca fjru de mdtrii();. ri Lasd ai marr:(1~t>:;(,:' Cd tu dupa ei nu ft!ori

Clad /eCiorii te-or cumpti NuroriJe Ie-or sfddi mdi Clnd ieciorii Ie-or lema mdi Nurorile te-or Opa

291. CINE HORESTE MULl


N'ar;. 81613471,
;:;; l!biiito

)'1::

128

inf Tamsa HiiriscrJ-J9 ani dec. ':'975-PoI~nile i zei

NU-j bolund iocu sell

tie

Cu horiIe sel minglie


Nuj bolund toeu sel-l batel Ct, horne sd desmeardel

292. CODRULE BATUT DE PLOI

Idem 285

hal

da

Tle cdti p~j::x hwza


TIe ciH; pric; : i'l.mza, mel;

Mie cel-mi tIeee vremea, md;


Mie cel-mi trece vremea; mdl

231

293. CINO IMI ZINE OORU-N GINO


.. ::; Bill 1926

1\

,.

'"

""

~j

3
, !i

f=1d;~f~.y=t-i.~.i12IF.."',- -'. ttl ;)J

J, I ,. , ---.. ~~ .!'"
Parlando rubato .'):: 210

lnU1aricu~a/ui Mondoiau-70 ani

lan.1971-V/~eul deJos

-~-~ ~'-*-~::=~

hf!!,

tind /m!z/ne do-ru-ngll7o',!!2.8! Tot !7;al_~_~_._. -iU-fer ,jI ma/ci'nf,rnaidor

.~

@ J) J5 tfi44 Pj
4t

e ~.~

c-~ ~

_~

i tmc,t=-ftii=k=Eji
mal
M<~;

ill J)
ru din

J J
g;~

(7\.

'"','-;771 mal -!r~

ru

ginO: rna,
CaWl

Ire do

mih

LUl?Yc'(1

Clnd Imi vine mnie-n minte (Ins) me de mal' nainte

duce aeparte-n tard (bis) iu f;U tata iard (bis)

Pdr,'] ,,:7.iu .i.,lr,;:JDrinde


~.

294. MINORUT CUM tiE VAJIM NOI .


If':;}

Bill 1876
Par!andc rubato

In! Bora Nastacii a /UI [ondrak-51 ant


,r-'=140
ian./972 ViseuldeJos

",

,. ,... _

~
cum
ai-IN

=~~ii.";~' . ~:~=f-""~-:=.~81-=::-=:~""?-;:'~'PE.~:L---'~

--===F=~=-:::::-'-''::::6:F-~'==:
,)

.''''f:,

~'"

::=-=~=g,,==:,:t.~-::::t=

~
!l4lh ,)

,017 - dru/ cum ne

va

'C'lma:

....~

~_-=

~tt-~~~~~~=r=:--st=
I

ne~--~a=:~,!:_~:c==_~::-~-:=:
r:-.
nOI, m C l-I
'
"n' __ -:,--' __

__-:==::..~ ____ ,

"'-"~"-"""'~"-~

-. _"",,_1::::::t'T--'
/t'S~sa

~J=-I~-=-~-:::::m--:::- . ._.
'-~'""-'-+--'--"-

.":"\

drul_ __

~-+-'-

~ ._. _.__

0*jt-ts4r=-~=F~ i:\~ -" .~ "o::r==~!,=:-------'-=g ,===:) ~l-k=-B-~-mai___._ '" m~1 '""'--~-':" ~' Iv
k

va

-jese

Je vi>-JeJC

--

--

/",-'/

Numa dol meri aUoiti, mdj (bis) lntr-o grddind-ngrdditi (bis) oS-apol hai mdi puiut drag (bis)

Nu te uit pine ce dzae (bis) S-apoi hai mai pui40r (bis) Nu te uit plna ce mor (bis)

295Al.MAMA CARE ARE FATA


V--7

's

#t'.!, ,.
~
~

~4:.

~)-~4J..~. :_i:ii!~:-:-::; -- ,'''a

'" .. J....::::; .".


1:')
:""i ;
l

!Of ivcnclUc Rodlca-I.O ani d2:. :<75' B/rsana

Ji

"'.

'.~ :,;.'-:~.: _.~ ...1.. ..t:;:.', '.- __ .:.-

~-~:.,':~~.:..--:~-:;..~~--=- .. ~.~
J.Y ,7.'9'9 ___

~
,f"'!\

tti----.-. -";y-a----.... ~".l7\ -t29 IW~:~~it::~:~!':~:~-~~:. JJ J -'.. . . . . . "'. . . . ===_. ~


.... . ~f~ . ':t:::v==~~'~ ., .
k.......
!'':; .. n 0"

..

~!J~ UedJ

.',

-"

,.,;' .... Cl

i.v

",'

____

,,;:;' -.lCl ..

'._" .c,
,)..

..-:;,

'--,

'---

ie,., s.ranl _ _

_. mal

S.ongrddeased eu rqste;e La strdini sd nu 0 ddie Cd strdinUs tare rdJ Sj I greu df' trtlit cu ei Marnel, douo fete ai La stIdini sd nu Je doi, mO.;

Dd.le, mamd-n sat cu tine Sd Ie vezi clnd lea si bine Do-Ie mamdn sqtu tdu !(>~f;JUti c1nd Ie-a 81 greu Mlirit,":le mamdn sat Sd nu pI1ngi di ti le-aJ dat

238------------------------------~---------------------

29S/b.MAMA CARE ARE FATA


Hag. 818/1766 Rubato

W'

J'>= 210

Idem 295

Jll) jJ
PP

GJl ;J ~ r<=ixp
Cl.! _ _

...

P E j 11
- ne_

Ma-ma ca - re _ a - re fa- 18__

N-o-n-slr~- i

nici

D -

da

tkP
Sa

D-n-gra-deas- c~

r ~st!;I] JiJ
Ja n-o

@jl)i
18_

brT

fa

II

da- Ie

mal

2961n.AST A IARNA
Hag. 811/1897

c-o
1*:'\

FO IARNA
Inl Pop Anurii Hihii~-1,5ani
dec.1970- V;seul de ios

Parlando

TU

bato

J'> =180

, ~~rYl Pp P ltp r~

J-ti ~~

~--

E1 r

ge de_ con-ce-ne mal

II
Mdi, c-apoi hai Uoale galblnd (bis) Rdu 1i cu dOl la inimd (bis) Hai, cine n-ale nici un dor Mult trdieJte po uJor Da eu am doud Ji tli Da cum locu mni-oi tIdi

296/b. AST A 0 HORE MiNORA


Hag. B11/1191, Parlando rubato t':'I.

Vor.31S

,I
J-

1> = 230

Inl Hihnea FlfXJre a lui Aurel


august 1971- V;$eul de ios

F' Pp p
As- fa
0

r F bit fr

Itr

t':'I.

r r rg
,., 1$.

~J).

~...

1*:'\

W@(

f51

170- re min-dra

mal

A-sla 0_ nD- re'sc__ pa val_

rind zl- ne

de-a

p'u-ne

da/~

mal

Asta-i hor:ea mlndIuJui

----------------------------------------------------------- 239----

297/a. FOST -AM TiNAR CA FRAGUTA .


Hag, B201372

.... .....

~ ~p ff " iNJ. pHp H' ~ FaJ-l-am fl'-nJ #a - gu -- ,fa


I

Rubato ;'=146

Inf. Stan Po/ago -34 ani aprilie 1965- 5apin!a


t':'I

t':'I
*{

P I ,Ip' PP
01

r g- @fr
fra-gu - fa _

t':'I

ca

f:'\ ~ I,gp' Dfr


f/ai, hal

Il if'

~ '"' JI ~ J) ~ J I itt 1)'. J)

Fos-f-am tf-nar ca t":"I

J) J)

~ ~

~ S 1St j ~

l73 J B
I,'

Rau m-o be- fd-nlf mln-dru - , 8-"" 1

Rau mo

bJ-1rf-nif

mfn-dru-

Ai, fost-am Und.r ca frage/e (bis)


Ei hai, rClu m-o-nbd.trlnit mlndre/e (bis)
Ai, fost-am UnClr ca lazu (bis)
Ei, hai, M-o-nbtltrlnit necazu (bis)

297/b. MINDRIOR CU CASA -N COAST A


Hag. 8201540
p:::::::::
:7

Rubato

~')=

Idem 281
154
t':'I t':'I t':'I

'j

Mii'J-dri-or

cv ca-..sa-n

coO's

~t . ~ p f~p ~ J) ~
.1la- t-amJ(lh k

?is J

rcas-fa voas-f~_

"'la
0'1

Jlih..c!ri-or

cu ca -

sa-n COaJ'-

fa

~ ~ 1)7] J)J)' !JJjJ II


Jfa-f-amsub fe-reas- fa_ voas- fa_

'"

I
1::
~'.rel

Te mustrd. md.-ta un ceas Td.l pil mine sCI mCllafi Te mustrCl, te suduie
Si de mine rClu grClie

298. MAl CODRUlE CU FRUNZA


Jos
t':'I

inf. Pefreus ~fefan .. 37 ani marfie 1976- Paienile Ize;

~ .. ~

,
I

fi.

Mai co-dru

Ie

cu ffun-za-__

J J
"---"

I (. PP r' ) 2 ' )
r.\...--....
t':'I _

Mai

Co-dru

--

Ie

cu
t':'I

J>J. '" I@ JJp,. !t. :J


frfJn-ZB, mal

4bJ. J 11,
............

J>p

Jpv-nr:-mi ce fe-of l'n ... fre-~ ma/_

..fou- n~mi ce k-oi In-lre- ba, mal_'_

r' ~ ft' !J kJ JI

No trecut p-aici mlndra (bi&) De-o trecut sCI mClrg ma; lare (bis)

- - 240 - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

299. HEI MAl CUCULETULE ,


Mag, 815/4'4
Rljbato
~

#'l:::

194
Af'-'

w==J5.r:=;;J ~l'
- cu cu - Ie

f"':',..,.,.,.

lv-Ie --

Hel

mal

(.Cj

It'

!. ,e_mcJJ
~

(;~J

/n/

'Vuma-n tlHnWeCi.tc ,''': mc; ('lnta cuel::' cili ii \1t, ma ,<""1 docd mnie nu-mi Un'' .;i'

4. ,iaed

mnll;' nU .. f.7!i Ii)",t

300. MiNORU MAMII ~TEFANICA


Inf Cozma Mihal oiHuroaie-25cf) mai 1971- Vi~eul de Mijloc

Ol(

Shear

ghl- C8

Ai
Oi, Ai grijd !ji nu-J stddi (bis) .plnd mlndru s-o cuminti, mili (bis) Oi, Cd tu eJti bugdt de blne (bis) Ctl-i mai Undr co !ji tine (bis)

241--

301. RAu 11 PARE COORULUI


\i:::g 8 JI / /926

Idem 300
Parlando molto

- :-e co dru - lUi mch ----_ 0,-, , ;":'\ --'--'-- F-~~-::--~:-="i1-ff:---~:~1.=-~~~ ~. --~ 0Y._C> itt ... -~:._. <___ ;/- __ ~? ::di=J===;d!

.'

d! I ~s=Y~~r-F~ig~
>~e CO~ drv~/v' =rr G-f
>

"~=152

1C=

'--L--'-~'f!. L-==:_:;;o;;;;;C4 ioIiiiiIl rc=-.....

t:'I Rav

"'''''

.. ~. = r _-=-=--~ __ ~____~____:- .'~::: -::==-!...:,;;",z.__~<~ !'0#--I~=:i==-~::+' - . --. ---"~--r--~-I.---~ 0 ~;;;L_ FJ:::F=~~---+=~E


pa ver - ---.
.

4.

mjji

D>'

IJClU

II

--.---.-

.-::::::...-:*:-"iJ= - - ; ;

........

J .........

_________.__

..

'-'"'

~.

""'-"

~~

":-:J!

';'2

/J

Du

,el:J!

za

luI. m81

Oi, da mal rau 1mi pare mnie (bis)


Dupa scurta-mi ieciorie, miti (bis)
Oi, ieciorie, clntec lin, miti (bis)
Eu te asemdn cu un crin (bis)
Oi, crinule mult couta', miti (bis)
Eu cu cinste te-am pur tat, miti (bis)

302. BINE MNI- 0 MAl FOST OOATA


"::g B11 '908

~~-Jd-~t~_ =-~=~--:-.=~::---:=--' ~ ;:::::;;r;~~===-~~--=-=-==I1~


.~

~.-~ E-~==f--~=-:f~---t:~~J=~:~==~~=-::?=$~..=-..~ --
4!~
/;8/_. ___.
---..,/'

Rubato .}) = 210

inf DunCD Vc 5fie - 81, on

f1oiembrie. 1975 -feud

81 -

ne

/lmi-o

rodi

losl 0

-' ua

f.'!>

<> __ _

'7a;'

_~_

e"l.::/X

... r::==
-

~l:~~~~~~~~~==f~~~~~.~$~~

~~..L.._-'-_';'
-

t:::::=:

~ ~"--------~~-~ -= '17ic-E .. , ~ m~=~=~ J~ ~:~31 ~--i=:;~=-l=-==J=~==-~~~- --t:P~~!:f-\-:.. . -. -~-J-~-~


f --------.... ....::..,./
e "

8!

rp

r"

;,"-'-

,-

'-'1):')'

t')sr

e"ud

d: __ ,

-Ico

/nu ______

ra' - e

,~~

c:;- --

,., CJ/

-J ,

"rl/a

,8

~
'vag 8;6/ JEtD
""t,,~.~ r,J',,,;,
"'..
._lt~~PI'

301 SARACA INIMA ME

,ni Afjnsco-J9 on,


','.~ , '~"/I

'tat

_~:~-~~'*~~fE -~1t~~~~"Y-=-!====il_~:~~~~~~~~~-==i:9 t -_ , ' _ -.-.,..==:===E--=.--.,.:t:t-....


,_._. # ..,.-#- ___ ,_ _ ..

_~~

.Ii

t--,-!",..lf'-'::'-{.IrI{O~,le

-174 -r"':'\

"':"'I

'-'C<'

lIe',

>.l

.-=--t'~=:~::.~-+-,

e7,,"_ ....

me
/":",

J::

0"

:,'8

,,> .. rrra---.

/F,":

A/
r'::\

~1t$::..~~r~:=:_t~1'f~~~j:~~~;E~:~~. t_*,@~:';~=:=:,:~~;;\:1t:~)J:~~~X=I~~_-~.tZZ:]t
" eo

f ""

),

= _

....--- I~

/i'

~'

//''13/

~-,I

fr'

~"'e

/t: .

-~'-{:~.-:J

':p

It,':]

t1lbure !;-apoi be (bis) ca~di tihne Zice c-a$d; lnvdtaUi nit cu apel tilburata

:;>i zice

242---------------------------------------------------------
Hog. B181231,
Rubato malta

304. iN CEl ViRVUT DE oElUT


j) = 210
Idem 21,5

~
In

eel vrr fu!_ de de- Iv!, ma;'


/":'\

P/i'n - gea_ crean - g8


/":'\

t.'\

f'!'\

,.

de

bra

d':4.

mal

J1 J)
cren- u -

)l ti,J1[JJ
f/~

r.-.

I uJ
[8-i

!lEi /":'\

IVv-i din

zi- n8_ _

;b J
din
ZI

J ;h

mal

- nfJ ma.,.u - .q,i

J__ JJ]J '""""-

/":'\

Ei cd nu mdJasd a iubi, mdi Cu cine m-(J$ potlivi Hal, nu md lasd .sd iube.sc Cu cine md porr/vesc.

305. MiNORA FlOARE -I NAROCU


Hog, B1811,91,

;:1 J>;h ~
No IV

Rubato molto -I) =194 t:".

Inf. Timis Ileana -19 ani naiembrie 871,- Hoi!tei


p

j) I ~, i

=f =l'

'fF1 --:Z7?
t

J:Z:;)

~
v -_ _ _ __

i>
cu lIu

)F;;~ ... ,))


10 - cv

J)

/":'\

/":'\

ra

.fa

.,

mai_

it> tb ;b
a - fIe

Nu ra - sa re Itn-ga drum _______________

J)
0 -

Ja-I

mv

~ _ffl )

~~~

'4~
J8-1
i!)-

cel_ bun

fIe 0

'-.:.......! - mu ___

cel_ _

i!!;J

/":'\

3 d

Ccl rdsare l1ngCl Utu, I1ngd tClu

Si-I allCl omul eel rClu J mCli

S; la mine-o rClsClrit

Numa nu I-am prelCllit (bis)


Mil; noroace, mCli noroace
Mil; noroace, de te-a$ prinde, ce I-a~ lace
Te-a$ aduna la un loc .
Te-a$ zoli 'Ii Ia~ da foe (bis)

--------------------------------------------------------- 243----

306. MiNORA-I HOREA TRiGANATA


/45

Hag, B11,1913 Parlando rubato .J~= 148

Idem 126
r.".

,~ )1:]
de;

A
da
.

n
tra-gtLa

R
fJa-~

IItj

r
pa

c:r PJ lZ!tijl
friJ- gl
n8 -

MtfJ-ddj-i ho-rea

M/fi-dra-i ho- rea_

~ if R ij
t,

f':'.

Ir
f":\ he!

g I [1 (11
Ie me- ia

rssu -

,. L1
La ci- fe-o

mal

a-

fJ

j j)

4iiiiiifl!
tJ
a
-JI
[um IS

h
da

r8-18 _ _ __

Ie - me - /a

E fJ
fa

~ ~
su-

Cif t:J la lJ2Jl) 3==j pa


ra
- ./

.~

~_EFJ
9

J
eu f":\

l7el _ _ da

,~I ;~r.". liD IJ


da
hell

tftr F E! f}))
Cum

fLU] j
fa,

is

sl eu J

c/ - fe-o - da -

mc}!

ie,

~
~
----'

Cd, doina mi-o to horea me Doina mi-o Ii horea me, mdi Hei, de Cl:l pruncd tinere Do, de cu pruncd tinere Hel, cd cine-o zls dorut daina, mai He;, elne-o Zls dorut daina, mdi D-arsd io to inima, md; Arsd io to lnima, md; . Hei, cine-o zis dorut duinu
Da, cine-o zis dorut duinu

He/, da rdu 1-0 dorut sutletu Hei, rdu 1-0 dorut sutletu, mdl Da, cite tete n-au nomc Cite tete n-aU nomc, mdi Hei. da, sd se strlngd la un loc Da, sd se strlngd la un loc Hei, da, pe un tdrmut de apd Hei, sd se-nnece tdte-odaM. mdl

307/a. PASARICA OE PA TAu


Hag, B1811923 Rubato

,.

~ ~ jj J; ~ ~~~
sa- ru ca
de

)J =128

1nT, Costin Viorel-21, ani dec. 1975' Sarasiiu

EE~ ~ p ~ Jt~b j)J~


f":\l

f':'.

f':'\

fa -

pa- tau

81- lIe-m1 pla-ce gla -su___ tat./., mal_'__

:f~~~ _$ e
/;dl _ _.

I P p~1JJ p ~=+
C-a fau glas Ii ras- II - cal,
.:.....~~

~ ~ ~ ~ kJiZV"t I J)t:J)) J) Ji
Bun de__ o-mu

itt J5 }J 4ttJ
~,

e su- pa-ral,_ mal

f':'\

~
mu

*-'

}j

l ~ ~) J2

r.".

Bun de

su-pa - raf, mal;

o mal

Clntd ~i-n grddina me Cd f$i eus cu vole rd, rna Hai, c1ntd ~in a me grddin<f Sd-mi treacd de la inimd Hai, sd-mi treacd de la inimd

244-----------------.----.-------------------------------________

Hag. B /8/ 7Q

3071b.MAI CODRE DE AS Sf CA TINE


Molto rubato

tt-~=H~TI' I 2 g -p is ~~;;:;
t=gz~ -'c==E,,,=~~~ccc~.:.:==~~~bE=~1
-w- ,.,-- ..... --.,~_=_==_...::::-===E::L:::::.=+=-,_1= ~-- ...-,-----~: .. -=-~~,----II
Cd tu toamoonbatrl11e~ti Cd tu toamna-nbdtrine$tl, miH Ai, prjmdvarQntineie~ii. mdi Pc'1~6rile addposte$ti, mai AI, pasdnJe adaposte$ti, moi

.'1 = 128

1':'\

idem f.'\

2~5

rrun-zil ver-de

ma- ra-c!

ne ___

/vIa::

co - dre de-as si

C;;i,

"t'

Da eu dacd-mbdtrlncsc
Da eu dacd-mbdtrlnesc, mai Ai, eli Jumea nuhtineresc, maf Cit iumea nu-ntineresc, mal Ai, lard mor $i putrezesc, mc'ii

30B/a. RAu M~ 0 BLAST AMAT MAICA


I r:!

lo..

>:0;., .
'it.'.

-#.

.l

245--

308/b.RAU M-O BLASTAMAT MAICA


Hog. B2J / 194 Molto rubato .I') =128

Idem 308/a

(':\----::=-K:::--=:.::j j -=j= ~--lt~==~~~ ~ '"


-~
:.;;;>'<

"I-

. =$ Ff7T i ) " y - '


~

ei

da
~.

frau m-o blJ' - /c} - mal mal- ca,

mal ____

da

&~ J) 1F15.
t..

Rt)) . ~ Cj
"1" >-,
el

~ :117'

F1-=-~9
el

.~

J)
da in - 1-0 18 __ _
}

tII-'---",-

frau m-o b/;Js - f8-mal mai - ca __

mo

(I

.....,

~a

t..

f, ~

,. ~ J);
dl,rJ7/'-

J; ,~ ~
nee; - /a_____
)

Im-I-o l Jl Jt::~"'iccf::--ft ~ "-",,,=*,,,,_,,1


marll dl I

rTJI -

i7ea -

'.

Ei, ~i, cu bJc.'1stam de vinerea, mdi Ei, cu blastdm de vinerea, mai, mai Ei, da, sa-nconJor tata lumea, mai Da, sa-nconjor tata lumea Ei, da, cu blastam de vineri,sara Ei, da, ~i sa-nconJor tata tara, mai, mai Ei, da, ~i moo bldstamat in rls, mai Ei, ~-amar de mine s-o prins, mai, mai Ei, da, ~i moo blastamat in ~aga ~i moo blastdmat in ~aga Ei, da, ~-amar de mine sa. leaga ~-amar de mine sa leaga, mdi, mai

Ei, da, maieran- cu diasl; ,T'_l!1za Ei, mc.'Heran cu diasa frunzi.1, mai, mdi Ei, da, nu rna bUlstama malC!.!tc'i Nu rna bldstama makutd Ei, da, ca nu ~tii ca ce-oi ajungc Ei, ca nu ~tii ca ce-oi ajunge, mai, mdi Ei, da, de-oi ajunge mama rau, mal Ei, de-oi ajunge mama rau, mai, maj Ei, da, pI1nge-i ~i pare-t-a rau, maj Ei, pI1nge-i ~i pare-t-a rau, mai, mdi Ei, da, de-oi ajunge mama rale Ei, pI1nge-i ~i parecf-a jdle, mai, mai

Horea mai nOUQ (CTntecul propriu-zis)


Locala
-- C,n

309. MAl CUTA NAROCUL MNEU ,


I.(ag B16/ 919
Poco rubato

_::-t,,::
_.~

--:.,1

--i~

~~~-=:
--.J-~

tt'f4htl ,:JJ=*=," =v~I;# $:==tF~


~
~ ~

~=90

Inf Florea Vaslil:! Cflciu-48 enl


noiembrie 1975- leud

t=J=
/a

-*"-::--------
~-.---

t..

F= ~- ~hJt 1 'ti,
na- ro
-- cu mneu; mal
(':\

AI

Mal- cu- t,

na --ro -- cu mn8U mal


J

ih '11

p>fE-m--Ms
81

Mal- cu-

-3
:~_~~=~1J

..

it;JgJ
,~

beu--

mal

f.', ~ ::~-~-;:jJ ~~r' - ' : : - - = --

L-o

oJ - ut un

cur

cu
;.

-E,_-~.::==-- C=-.~;;:~=--=s2 -- :;;--j'J


1-0

__

(':t:-?lI \

ba- uf un cur -

cu

beu- mal - - - -

Astd vara-ntr-un pirlu, mai (bis) Da-altu nu J-oi ave eu (bis) Maicuta tihneala me, mai (bis)

bdut -0 ,;rzdune' mai (bis) Asia varo-nt-o vdIce, mdi

246------------------------------------------------------------

310. ASTA 0 HORE MiNORA


Vor.299n b

Mag. B2112088
Poeo ru b Cl t 0

:ff ~t~f~tfi~-'-:c~:f~jE=T1~As- fa 0
170

,,=

'. 98

lnfN65ui F(oore a lui Haurel 1971 Viseu( de los

t':\

re

min-dra __ ~_.._ mal

r':'\[rnd

VI-

ne de-8 ___

mal

A5 -

fa

/]0

rt:sc

ttnd ziu de

/d

lu cru gFt:U _____ mal

Dragd mi-i mindruta me, mdi (bis)


Ai, telM ziuo sdcero
Ai, sara lmi del gurita
Tdtd ziua-j Ja edpitd (bis)
Si .sam 1m; dd guritd (bi... )

311. ciND iMI ZII BAolT A- N GiND .


Mag. B121136 Rar

:fBi E

J =80

lnf Pascu H6risca-27ani 1971- v/~eui de los

I p r P~--=rB'=rq:r~EP-ra
find ifni zii ba - cl/ -- !a..n gtnd {inc/ /m/ zii M -o~'-

flail

!a-fl gino'

.; Ir=

14' gEi( -~~~ff~_I~=~F;====j


6u - ra-mi rF

61/ - ra-mi ri - de_ 0 - chii-mi piing


Tnima mi se lopte (bis) DoIU tau md omoara (bis) Bade de elf dor iti due (bis) Go/blnd-s co frunza-n nuc (bis)

o - c/liI- mi oltng

Bade de cit dor iti 'rag (bis;


Galb1nd-s co fruma-n fag (bis)
Du-md doomne-n dealu Gherlii (bis)
La baden cu ochU negrii
M-o iubil manince-l zermii !V1on'lnce-1 zermi; de tat (bis) Sd vadd cd $; eu vdd (bis) Mdnince-J zermii de ziu (bi.ll) Sd vada cd si eU')tiu (bis)

312/a.FOST -AM PACURAR LA 01

Fost-am pdcuror la
01

N-am durmit pe mU$;roi

Ce-um durmil pd perinitd


Tremeasa de 10 mindrutd

247 - -

312/b.cINE M-AUDE HORIND


Hag. 816/ lOCI

Vor II

Repejor

"'~ = 180

Idem 312/0

&' I
~

F r~~$~~_ ~::-1;tE &; J ~Fi: BI

C/ - nC'_ m-8 - u de
/10 - nfl,/

Zi - ce__ ca n-am mC/ un gif?v'


DB, eu ginduri am ma; muUe Da, tile/e le-a~ numdra
Gindurile, mlndruta

Ai, Ba eu aWea ginduri am ClIe zUe-s inlr-un an

Ai. fie sint-un

~n

Ir; sute

313. M- AM SCUlAT DE DlMINEATA

ift-~ 11 )1 ~4~cF IrQ' ih Q I ~:):<)fJ, . ;1


Ma
scu-Is/
d~

Hag. 811/2151 Andante

1>= 120

Idem 21,)

di - m/ - nea-fa ,

Ala

sell - Is/ de_ di-m; - nea-fa


J

Pe neyurd !)i pd ceald (bis) Pdntru tine mindrul drag Ibis) Du, mu/le-mi ."Iuieresc $;-mi Irag Multe-mi ,<w/eresc ~;-m; Irag.

314. AUZIT -AM SI SE POATE ,


Hag B28/2719 Andante)l: 120

~1c-"tc:~'::'~:_p~~~t=4;,NC=l

=rT-_.:i=--_... _.. ._____ ._. ...._~-=-..:.....__._ ....... :J


A u zl f-am
'~:.

Inf 81edea Haria- 16 ani


1971,-lapa

r~ff$= l1li. '1' . . .i':...


--~_
'~

si.Ie poa- Ie

$=' ....... ) -:::1.' .(.=.:.........

"--I~::::'=-==~

'':'--=a-1@t-=-1:::::-:'==~:~':::::::--.r===)J.-..
.g . .=#--- ..... '=11:1=1:::-'. _. - ... ...::.:..... _. ....
~-==.:.-=:::::-- :~'-.: --~.-.-...:.--~ ~--

(j

z/ - I-am

si se poa-Ie

Ca-i be leag

b<J - dea de

mOdr-

le- Ca-I be -

feag

ba -

ded de

moar- Ie

315. SA AM GlASU CUCUlUi


Hag 821,/385 Rar )=124
:::n!
/;j

f! I ~-f2fJL~=~~m
.fa am g/a-.5(.1
cu-cu - It.//~ mat'

In/.Husar Ileana a Cionchif~45 Gni


iunie 1978- 56pinta

Sa am gla-.Ju

cU-CU -

lUi: rna;'

~f-t-==:Jt=FC3==F-4r~~~=1',=:'=lc~cc1
~~- -- ':.:.~-=--=.r . :....==E.==:....::.... -::::::::==..:::::--.::=-r-:--====:---v= ...~~'-==--=-Ii!-.::~::= .p' I'm - /;Ie-Iu vFn lu-/UI~ ma/~=-: N-B.J s/ do/- ca__ do ru _. ///.
Pai. G/osu cucului nu-} am Glu.m cucului nu-I am Pa i DOiCQ 10 dor de-un an OO;C(I 10 dor de-un an

248

316. N- ARE MAMA ZEeE FETE


Mag. 811,/1996 Allegro

1> =150

Inf. Vlrsfa Haria - 20 ani marfie 1974- Vadul Izei

~-~~Om[[" W~_I=Jl @
di
J

fa-n_

I
,~

mi

ne _ _

m-o_ iii

sal__

p/]_

lTIl

ne _ _

lTI-O

la

saf. __

Pai, ]vIai bddita f/-oj zis bine Mdi bddita 11-0; zis bine Pai, Cd eu Ie-am lasat po tine Co eu te-wn losot po tine N -are moma zece fete (bis) Sa nu Ie mdrite tate (bis) Poi S-are mamn numa tTi Si-are mamCl numa tr;

Da. $1 ~i-alege ginerii $1 ~i-alege gineIii pai, Md are numo pd mine M<1 are numa pd mine Da $1 m-o do sd-mi s1e bine $1 m-o do sd-mi sie bine.

31Z DIN MIJLOCU CODRULUI


Nag. 871/2164
Moderato

J>= 115

Idem 243

tJ
E5-

tflE mu
Dm

p pm~=p
10 - cui

~.~ ...........

r
.

g f1
co - dru-Iu/__
do ru/u/.

co - dru- /UI__

Dm mU

10 -cuI

un

ru -

Es- fe-un mar a

Moru-i mindry ~i-nllorit (bis) Mie-mi pare cd-i clungif (bis)


Mdru-i tare rdmurat (his) Pagubo de Ii U3CC1t (his)

co

1 f it

.
j

249--

318.10 DE- ACAS' ciNn AM PLECAT


Hag. B11,,/2071 Moderato .;~= 150

idem 126

IJa) Ct.J de- a - cas__ clnd

am pie -

ca f

[u de-a

cas__ dnd am ,oIe-caf

g
~

~ CYWJ).l1lf
Mul- fe_ la cnm!

a~m tGJmf#S~ I~,("'~'~gj


var-saf Aiu'
fe_ /a Crlml::;m

am

var-saf

Da, Nici

0 cino n-am cinat Nici 0 cino n-am dnat Nici 0 cino eu hodino Da, Nici un prinz eu voie bund (bis) Pd dnd am fost Ja gustare Fabricile-o sunat tare (bis) Cd este aJarmd mare (bis)

Da. La spital lingd cutitu


La spital I1ngo cutitu

Si gustare pusd-n bUd (bis) Da, Si ni-s musai de fugH De bombe so md ascund Da, Nu $tiu Inedtrou sd fug (bis) Co nu pot treee plin fum.
Da" Co-a$o-o picat bombeJe (bis) Ca $; vara ploiJe (bis)
Pel unde bombe-o picatu (bis)

Da, Lut cu singe-o mestecatu (bis)


Alarmo dae-o-ncetatu (bis) Ciocan Jopato ne-o datt' (bj,<;) Da, Do mereu la destupatu ; i.w Si-am vdzut capuri sarHe ,Sf picioarele-negrite (bis)

319. LA STrNA CIND AM PLECAT


Mag. B 73/369

Allegro

)J =138

Inf 86rbut flforw-1,c1 u:;i Teleptean lieD".? 18 :"; apritie 7971,- Vadul 1m

-&J ppc
to,)

Sf's,,!~w -I p r
am pie caL__
sft
CCl1'_

La

.JH-na ctnd

na

am ple-ca!

.in

Irais- fa ml-am

If7

trals - fa mi-am

In - cir- cai.

Toote bundtdtiJe (bis)


Ca so-mi petree oile (bis)

----- 2~------------------------------------------------------------320. CINE NU $TII CE-I DORU

Hog,817/203

Rar }'i:130

In!. Turda Gheorghe-JOani marfie 1973- SfIptn/a

, I [ PP r..... l&
do-ru
Ci - ne

p E). I&J Ji J, d
flU

1'/-

ce-I

do- ru

tf
Eu doru Iam invd'al (bis) 'Tdt pd brate legdnat Sian guritd sdrutot Cineo zis -doru/ui dor (bis) N 0 zJ.ti cu cuvint u~or (bis)

~)

Qf ElIU) ~ ----~. :- B
~

[Jo.;;r .. me noap-fea___

ca pu

I()

[)(oui $tii m1ndrd ell dor due

Ti-ai lace un cdrut de nue CU mtite/e de lag Si-oi porn; 10 min' cu drag.

321. CINE SCUTURA ROUA

Hog. B;7/ 5]7


Andante

jJ =124

,
Fe -

! ~ E ~
('/0-

Inf. Petreu$ Sfefon-36 ani PefrelJ$ loan- 31 ani marfiel976-Poiemle G/odului

r
fu
m/ -

I E P (' fa fa
-

F t~ I;' J J.
D-ne
scu- lu -.

ua

ra

ro - va

J.
ri/

II

neFf

Roua trebe scuturatc'J (bis)


Si mlndruta sc'Jrutatc'J (bis}
Nui aceie saul io; (bis)
Sa flU merg m1ndrii /(1 voi (bis)

Nu; aceie jo; sam

Sa flU mNg pin' IQ mlndro


Si sa ziu dimineala

322. PASARICA oA pA GRUI

/Ju - Ie

spu

ne- !",7in- dru -

lu!

Da, ibdeascd-n alta parle (hi.';) Cd cu mine nu sa poale De. Poat' co s-o !>i putut (his) Am lost mica, nam ~tiut (his) Tlndrd, n-am priceput (his)

------------------------------251---
323. DRAGU MN-I UNOE- AM ziNIT
~;.;.?;r,:.

Hag. B 28/2541,.

&~
(2J
L'"'.l

Moderato

J, J -~~=tt-~
in - ,ie-am

-~ ::170

Inf lubO$CU Harie-23 ani


oct.1978-Dragomire sfi

rE--==:il r
--eLI
C/

I~

r r' 3

niT

dI

ii- E+-::~~:~Ji-T-!':=::~~~::=E~ ~~~ J::ih:_T_...:=.t=::.=t::r:::::::r:":-T:::':=:=:~.:s==-~~-==-.


/r"e,oYr"

!Jra-JN mm

- mi

Ora - gu mni-/ un - de-am zi - nd

I 0 ~ ~ ~ ~
in - It! -

1/1 _ ry,''!

"J!:'

';:;- am

F rumii veld,~ :,;i una (bis J 10-s faUi di p6 Mara (bis)

;-:-oi FlOri horile late (bis) Oi hOTi ;:,Jr;d 1a moarte (bis)

324. MOelRITA CU TRIFOI


Mag B 14/ ]I,{/:

-I') ' I

ModNato

.I

::92

.. :.:
A::;;IUf

~'<~. ~~~~=rJ:fd?~:r-3(-lt( ]Jltr(JfllJ :1,:'0 - ci - rl fcl c:.; 1/1 - fOJ"-. ma 1.10 - ci - ,I - t8 cu In" - fOI_' :t=1I:~ J;J1Jgg~~ 4~p~j ~ _,j t ...
,

W au

Idem 322

............~

....

/vf.o

cc-rul

I;:;

ma-m:;) do!

,1/-0

ce - rul

la _ _

rna-rna

dOl,

;lpune tu pu;ut de cue Dupa care sd ma due


i-lei tu suriaara me' Du-te dupa carei vre' -. $I dip' care ti-a pUke' Dupd eel trumos m-a., duce Cd ;-0 iost gmita dulce Dupa eel frutf:os 0$ mere Co !.o fost gJlO de miere.

325. UNDE-AI FOST BADE ASEARA

." '" ~'. ,., ~~oaerar() .v:;; .LtiJ


Inf.luseD Anuta-2J ani noiembrie 1975- leud

we~IFlF~~'=tZi F J I F f2 r
Ji

V! P E '-P J
de
sub fe-reas-ira
ca - sa noas- Ir.

~I!~;.~j~ if,Jr]===rlE IDtk sip ~ ... LED


Ce--ai ZI - ml 18
Cd -

MFn-dr/

or

de

sub fe - reas-Ira

Mf'n-dri - or

sa

noas- irfi

Ce-ai zi

nit 10

80de ce-ai zlnit aseard (bis) le-ti dorutul ,i Ie card (bis) Ce-ai zinit bade acu (bis) leoti dorutu $# Ie du (bis)

Unde-ai lost bade oseora (bis) N-ai a/unge sd meri iard (bisi Unde-ai la.~t bdditd ieri (bis) N-n; ajunge sd mai meri (bi.<;.1

252------------------------------------------------------------

326/a. MULT MA- NTREABA CUCUTU ,


Mog 816/3201

,,~ ='52

I nf Rednic Stefan-JJ am 1977:" Berbe~tl

Cu- cu - tu
)

- .JU__

n-am

ca

.JI.J

Cum oj uvea g1as de cuc (bis) Cd tnt pJing plnd cu1c (bis) Nu,Uu c1nta ca cucu (bis) Nu-mi pot spune amoru (bis)

ma

Supdrat co mine nu-i (bis) Numai puiu cucului (bis) Nici ocela nu-i ca mine (bis, Cd mal Ole p-olicine (bls)

Hay 829/2935 Moderato

326/b. MOSULE BARBA CARUNTA .


}J: 161
InfPefreu:; loan 1975 Glod

1;1(1 -

JU
)

run
lit

['e-a! a

--

dus IJa

ba

/a

nun

la

Ce-al

a-

ba

nun -

la

N lci nu joacd, nici nu strlgd Numal tot be ~i mdnlncd Asta-l hOle bdtrineascd, Cine-o zice sd trdiascd o hore $i tald1 meu 2init de la /ucru greu.

327. CINE-N-ARE PATRU BOI


Hag. 815/287

~I= 140

Inf Sidon Petru -62 am 1975- Botiza

D- ne

rI-8

re

pa- fru

bor:

ei

Nu

sa

ba ge-n

joe

eu

no;'

sf

, u

1/,

ba pe-n

joe (:u

.s1 eu n-om fdr' doud vaci (bis) .si eu joc ca ceila/ti (1)15)
Focu/ui te bald lume (bis) Ei Sf pe cine (-a pus nume'(bis)

Cine too pw; nume lJ(,elre fbis)


,'.

Ai, cine

too zis flom,::!

!-

"

':J;S;

Daco e$ti de

$ugubdtr1~ (~-

253 - -

328. VEZI MAMUcA CE MI- AI OAT


Mag 828127J3
Moderato ); = 135

in! U!Of2iJr' MOfl9-ca-22ani 7975- Leordina

~
N~.J -

~";'2f

f,t'/.... i'

. '::f)',---,'"

C.-:/

:!:

~i/i- :-!.

VeL/

i~' ,7/:.;'

ca

Ce ml-81 dal:___

-~}~~:-:-~E~~- X=t~J=J.idI , t - ..
/7]8

dor )):'

cu

.77/

a/ meu sal

CUe rt>/e mo mineat


Ar Ii ajuns /a un sot (bis)
Ar fi aJuns $i-ar Ii ramas
Tat nu sedpdm de necaz (bis)
Md duc mama de la II ne
Doru mneu tie-ti rdmlne (bis)

Ie-I mamd $i.-I pune bine Si-J pune deasupra-n ladd (bi! Si-J mai caICl elteodatd De-a si doTU cum J-aj pus (bis) Eu-s Ja fata cum m-am dus De-a si doru ve$te jit La fatd-am ingdJbenit (bisJ

" -c ::::..J
..

3291a.ZORI DE ZluA SE REVARSA


..'.'..

Mag. B1JIS12 Allegro )l =138

t.

t
,

~- JiJ-~l_~a~~~=_-=~=::=: _ - ~. .~- . ~ ---~.--1):t'~:-=:j .. . ~ __ =:-E_=~==J?:~:_:g~tt:=:~a_~==.-~....._- a~. .- Zon de z-t -!.I;j se re VOIr - sa Zori de z/ - ua__ ..Je rc vO'r- J-a

In!. Barbut Ileana -I.() am Biirbut loan -38 am Ardeiean Mihai-2l ani Jelepteanlleana-17 am marfJe197t.- Vodul Ize;

t
& ..'.' ~
'11

&m
u

~
{'ZF-3F
SI

Q!r
d -. ca

-'li I j)J
sa_

.j:=
si

Jlre- me-iJr

da

mJrs

Vreme-ar

da_

13 I FJ

~);
CC}- s

II

mars a

I'

Vremeo lost $i rna; de muIt (bis) Numa' nu ne-am prieeput (bis) Dragd mi-i veseJia (bis)

Intr-o easd eu badea (bis) DragU mi-; mulo$agu (bis) Intr-o easd eu mlndru (bisJ.

329/b. ASA BEAU OAMENII BUNI


Mag. B2111129

3l

&! e ~d -sa
A
)

Moderato

~ "I =120

~m

J W~
oa

beau

me- nii

bun!

r=d1 r ~4.?::::t;P ~.. J.j


A - sri , bee
02 -

me -nil

bunl

li

flltl F:l '+'--k . ,..~-~::--:~:::7'S-:::=::::::"-==fa. ~,F::: J"::::,-:f;l::-k .= :t---:-.-.. ~ ~ . . . ......IC,'" .. ".=g.~.-.\,;\- ,_":'_A___ ==+:_~:_~--=:~~~"--_... -~:::..~-.- - - --~-- _. , - - ~- . --.- ~ - " V u ' Of:.' J//77-bJ-1a pt - ni}_ fum De slm - bi!i - la ptfunic

:y=1d-

. , ...

.:t}:

II

na_

He!, A$a beau oamenii dragi


De slmbdtd pina mart; Hal, A$u beu eare-s Co noi De s.1mbdtd plnd joi. Hal. De n-ar si horined-n sat

Nieiodatd n-a$ si bat

HaL Dar a$a horined este Si-s la lume de poveste Cd md povestese in sat C-am bdut $; ;ard-s bat.

CINE- 0 ZIS DORULUI DOR


Idem 321

C;

ne-o zis do

ru- lut"

s(!r

/J/- ar

DU-

lea dur

nl

u- for.

~ ..

Nici po cergd, nici pd tal Numai pd pdmlntul gal (bis) Cine-a z1s dorului bun (mble prin pdduri nebun (bis) Cine-o z1s dorului drag

1mble prin pdduri pribeag (bis)


Cine nu ~tie ceo; doru
Doarme noaptea ca puiu (bis)
Eu cu doru-s impdcat
Si nu dorm neJegdnat (bis)

331. SARACA INIMA MEA

Mc:]

aJr; /199q
Mcderat ,;""" 130

lnfAzat6 Fiorentino,l] cn, der 1975-PQfeniie lle!

'fl.
#'.

~~'.~~~~'~7j,~~ l~;fj~.i~1;-~~-f-~~E!~-=~:l~~='~F~,,~ r'~:""--" .'.


..

:7."'.' , ~(

....

':::= fit! '.


cv

for cc

Ie

La dottor ~i 10 poticd Sf nam hdznuit nimica


P()ticard~ii mj-o spus l.eacuri la inimd nu-s, mdj

La inimd este-un leac Cetera !ii omu drag, md La inirnd este-un tidru Cetera $i omu mlndru.

332. MARE PLOAIE- 0 FOST At NOAPTE


In!. PetrEU? ~t-36 or: 1969 - Glad

1#

, ,

! t': "
"1"

'*.

,~

,.

"

'--..
i

~.

,.
i
,

.. 4.(.; _. ,/"(~

.'l

.. {)

/O.J,i'

"

",.

r
3"

t/lj'

i ,

noap-fe

f)e-o

rr~1J.:'y. J.. ~~:~h":f-12:~~:.:~~!~~~:: . =t=:"::~-::-:::::.=t.==:: J


Oe-o ml nal min

~
~"'

..

dri ~

Ie

10.9 Ie

Numa una 0 rdmas La care-am fost eu de Da-o-ar V-zeu sd deie Toate mlndrile sd pieie Numa una sd rdmlie.

Sd-mi lie drclguld mie Da-o-ar D-zeu 10 mJndra Sdj ardu coso ~i tinda Sd rumlie numa scara Sd pot mere la ie sara.

255--

333. BATRiNETE HAIN E SCUMPE


":; B75/733

- . .~~~=-.:.i:::.~- ~
.

Ra"

,j'l =120

idem 322

~...... ':
t

t.1

.=r-=L=:~...:..=.:::r~

J,J

.V
no

fII..

~, Ii

... r-:=---
/3a-frt - ne - !e
I

L .------.-.---~:f=--~ ~=::~:::=:.::-t-=1' .. ~
hal - ne scum-pe

.-tv

8a-/rF - ne

=~ =:::::3

'.. $:~. 6' J f~~~t=~~~~~ .. :..-t.~~:--- . . -:. '~ _)--=:::----:-- .~. -:=~..:~-::::..,:;;:-.fy:~~.L. F
A.!r-Ia- v-a;
flU

Ie

lJal

,';<.''.,/71,:;e

LI,~~ -#t. JJ J 11-. -.- ---~~


{I

J)=

"'-iii ,'urn-pe

Pur- fa- v-a;

nu I"'as

ruiTJ-Di"1. ,

De bdtrln ce sint odata .


Nici locu numi arde-n vatro. (bis)
Eu silesc sa mi-I aprind
Si ('u lacrimile-I sting
Mdrg 10 pdhar sd beau apel (bis)
Ldcramile rna adapd (bis)
Cd trdiesc tot supdratd
Bdtrineteie md gold
Nu rna gold cd moo pus (his)
Numai cit 1s umhra-n sus (his)

.....
-::

334. CiTE FLORI SINT PA IZVOR


":;;. 81511090

Int. Perta Floare- 78 ant

nOiembrte-1975- Botiz[)

-::=!I
, -'- 6=P-=Jt~t-j!j~_-FF~-
j

--~:3

da

Cf-fe

f?or/ si'nt_ DJ IZ

vorl

.'=i==t':'=t=
TJ- fe Ie

r .
TIt

J?i:JSfJ J I) F-F m
T8 - fe__ le_poaf - fa

(;-8 -

Cl

Ie _

flori sin!

pa iz vor

poar - fa fe

cio

fe - do

rti

335. RUPT - 0 BOll DJUGU- N TRII


\J::;g.

' --.. ..~ .. ~


f!1!
~

~-:~-'=~=W=L P F -h----.-F--~_:i=rt -i --~;';---;/ gu-n _. _ _ I ~----- da -r~~_::#:~'jlc-c__'1_


__

BZil7281

MOde~
.._~

~'- 13 4 _
I/up - f-o

Idem 32!

'1 _
ii

.,~

c(,U

fni"

----~._M<, __

__ ,d.

~.::.-

..~.:
-----.--<

~-

- . . . . . -

.... j

~r=~---=-==4=~ . ~=t]J--i$t=1t=+-~-=F+ .-,---.1 ---------.--- --,,--.. -~:t::p ~


,rt./

8up- /0

!"D

:lv - qu- r;

!ri

to .. bo

rind

do

mi'n -

"""--ali! . -__

+-

.-

Jg
'ntl.

Bf7
--'

!B

{,II!

'8

VI;'

--

lu

ob .. cI

1, Rupl.o boij tlnjaua (bis)


Co/)o[ind de fa mlndrn (his)

Fi, Str1nge-o; dragutefe tate (/Jis)

,5-oi fa' giugu di f1 lemn verrb:::. (bis)

2~--------------------~------------------------------------

336.
Mag, B2112567
Alleg retto

zis-o

SOCRU CA MI-O DA
Int.Leoral!an Nulu -36 or ian 1971.-leordina

J,:: 192

fg j_r=1ttE~'f~-.L1m:=llLt ,~ ~ ro zr ca ... $ 2 r__ v-r-- J p--{[f p r _I)j J j) J -In) J).


s-o so - (,~U mm'-a da___
zi- s-o
so-cru
mni-a da

C/u-ju

y!

ra - dI

a, ma

C/u- JU

{I

ra - dI'- a,

Numa ca saRi eu lara (bis} Mni-a da boH din' po/atd Si moina careR; mal lata Moina sa 0 umpJe stinii Bali sa-i-mlnlnce cUnii (bis)

Boii i-am mlnat in munle (bis) S-o venit cu coarne ruple Moina a bdtut-o ptiatra Mlndra mni-o mincat via/a Luati seama leciori bine S-ascultati-md po mine Averea mincau-ar focu La multi mlnlncd norocu Cd averea, bal-o para La multi manlncii tihneala.

337. FOAIE VERDE SPIC DE GRiU


Mag, 81613584
Moderato

J, =168

In' Tomsa Maria - 39 ani dec,1975-Poien'Me Izei

r:-..
SpiC de

1'08- Ie

ver- at;

grlu,

mal

foa

ie_ ver- de

spic

de

griu

Jpu nt' __ min - dra

cii'ld

sa

ziu

Mai devreme-or mai tlrziu (bis) Nu zlni mlndm( devreme


Cind vecinii taie Jemne. Cd vecinii strlng sUIceJe (bis) Si moor face vorbe reJe (bis)

Zind mindml pd din dos (bis) Este-o poartd de rogoz Cum pui mina cade los Si ne-om sdmta I mmos Cu tlOni de pipirig Sod nu scirtiie nimic.

338.MAICA DE-OI ZACE DE DOR


H BlB JaIl.
Andante ),:: 150

InfBerc/U Petru-20 1968- Slcit!Or.;r~

de- 01__ Z8 - ce de

dar

Mal

ca de- 01 Z8
du - ce

ce de

dar

#u

ma

du - ce

la dof

10 dol- lor

'

257 - -

-.
!/:Jg B121 J93

339/a. M1NCATA-S OOAMNE DE RELE

:-r- '_

til'

-=>

~
I

Rar

= 60

Inf Hircea Fforec ..J9 ani oprtile 1970- V!.;eul de i(75

i.

,
t..

klln- CCJ- fii-s eoam - ne de


--~

pr

r Q' I P F r "1...' ~. I p r...r~ Jl ' .. :ct


~-re - le_

Mln- C;: /a-s dOCJm

ne de

re

Ie

..... -

-~--------.-

...

-.r:: .....

-.~

}, 11 "'11
da
pa sa - re"
I"

Ca hol- da

pg--sa .. re

- 113_ Cd hoi

Ma; mlncatd.,s de strdini (bis) Co laTba de doi bdtTlni (bis) Nici mlncato, nici ldsatd (bis) Numa-n picioaTe cdlcatd (bis)

S-apoi cu-a me guro (bis)


Ce sd lac daed-; singurd (bis)
Ce sd lac dacd-i a~a (bis)
Si-a me gUTd-i .~jngurea (bis).

339/b.A ICEA MA VESELESC


.ag.B 20/102

l;

ii, I Pr
j J j
ACd -

Mode,.'o

=130

#l
t...

A- i - cea

, .... ~_._. _ 'M" """"''''f-c1lc3'-c.. ~3'':_......." r i~ I ~ r4 .-" ., - r r .

Inf Grupu! de hortfocrt:' Bodnar Jfeana- 21, an! apnile '976- Dragomir/2 sf;' .. _________ '-=--q_

ma

ve

St

-t#:-O'

.~

.,

.'/,./

~/e

_,/:'

/;:.;..:.,':~

J) f *j-=:~~t-},
:'JI ne- tl , ira lese

*'

sa

~~t~~:i._.~~: ~~1
r;'l:' /r..' :;
/~ ...:~

Aicea voi(a-mi fac


Aicea v(}Jla-mi iaC'
Acasd-mi trdiese pe p/ac (bis)
Eu 1m; fac voita me
Attii-s tacd daed-or vre (bis)

340. DOINA MINORA SI OOiNA


!1
1'1
:'1'

.1\

,I

Hag.B1912392 .Parlando r u bato

~ -.------f~ 4 ~~ p~LE-=t=f===F~-:~~~=:~ .~r~:~~t~:f0~~t~=--=i:=~


lea-nu
Ie

j'I = 120

Inf Pop Anutd Hihiies-1,5 ani mart/e-J971-V/seul de ias

j
"I

it
t..

Hai ma mF'n-dru -

Da -

ca-/ a

- Jd
;1

.5/-/
;;.

a -

~
o-

~ ~~ ..::::::::.:~. .,=-:-h lc~c=":~-:T"'i-=j=::::l-c-=jJ Ok 1: ~~ - r U""~-T1-"~' t:=. t '-ii.--=:::~' .~: ':31


'--" ,
u n!

sa
,J

cnif_ mei

nu

fe-of' v i " "

Mlnurile nu te-or tra' Gurita me I-a da pa' Dute bade-n nebunit Nu scorn; cd ne-am iubit Cd-n botjocord am grdit (iJis,!

Doino mmdrci :)/ dawu

Cu greu 1m; petree lumen


Ca-me zied-i de neghind $i se-nt,nde pe grddincj $i-a 10 zitd-i de horbuz .)i IiU creste vee; in sus,

..i

341. COLO- N JOS PA LA HOT ARA


Ilag B is/ JJ29

I.u vuiutu nucului puiu cucuJui I'v1w in jos po Ja 'uJpin6 r:'; I1(Qn pa.<;ore ,I rai n6.
CII/((j

Mag 815/101,6

342.ASE- MI liNE RAREORI .

It.

Idem 321,

ra re on

I JJ
," /:.i/} ~

JJ

ma sr.,:

/f>

muntt"
)

J. J Ilari I cu

A~Q-mi zine citeodatd (bis)


S6 rna ure p6 rnunti de piatr6 (bioS)

343. DE ciND TE- AI DUS MAl BAOIT A


I

Mag B28/31

Inf Pop Noria-35 ani


Oragomire~fi .

ICir @I
De dhd
,~ea/

!:j- d/,
-1~"~~-Y-~

fa

hF~l:i~ ~=~~~~~~~]: -} j til _.. - .... - - ......_


A~am

"

ie

ylf

sea

ra -r,

.J

It -

la.

De clnd Ie-a; dus mai bddita


N-um ie$it seara-n ulitd Nurno-odaUi 10 portitd, S6 vdd ducd vii bdd/td :\10.

uitai in sus, 1n jos

Doc-oi vedea am irumos


Sinl Irumo~j pesle mdsurd Nu-i u mlndruJui idpturd.

...~---.,--~~-.--.----------.---,,---~-~----.-----.-.~.,~---~-----~~-'"----- ------.--..-----~-~.-~"-~>-- 259

-,.-,---~,~.

344. CiNTA IZA VISEU


J34
"'ag, B29 13221 Repejor

)1;:190
.~--~

.
-., --~-

Inl Boboreo Joana- ilunl /96B"BotllD


'"-~-,,-

"

~
s

~I ,

$BU,,-J Ja==$r5Ff=Jt=JCC:Jt~}Hr~-~
r::.J..:;; un- I d _ _ J -

,.

CPn -

p;;
Z8,

~~.~--"-~l{t'-E-i--".-~-. -"'----.~-'-. . . - r--".--- -- ,'" ,,-'''- ---=to


la__ J
.:. zc,-

C?~--- ~ --,,~-,,-~~,,~#=:-::~ ::jEr-".----_.


~.-. -~---t--~

VI - ..Ie ,

(j

['(n-

Ma

ra

mU-Fe-SU
)

-J

III . -

S(;-

"- _ u_

~ - [m - fa Ma

1ft ra rf/(.1 r!;~- SU_::='_ '

3451a.TAT OMATU S-A TOPIT


'lag B2511031
Inf Hoteo Anuta-51 on!

_' 4. ..,.

:1 ' ,

Moderato ;

~ J Ji}1 Ii I J Jl tld $
Tal
CJ-

=120

op(lfuJ- J972 Hotfnl

ma- fu

-j1 jr;J)ll:~>,~lr~
Brin - du- Ii-Ie-a
/[,

s-o

to- ptl____

r-=-1

: J
C- 0

Jj jj 5< I JJ.
ZI-n/

~'f'

po

~ mOl"

" va- ra'::=:I __

;tl} J~3l$-l f
,81

FjLi
,:.
11

.. ,

"~"--

.. --'''11'
..
,~ ,...,~,

H.. mln-Oru- I-e . ~ I , --'

Om ara c1mpu cu flori


Dimineata-n mlndre wri In mud de dimineata Ne-om spdJa mindrut pc iata Mard pe marginea ta Preumbla-m-oi cu barca

35 ani
'estl

Cu teleaga numa-n fJori Cd 1i primu-ntre leciori Noi pd tatd I-om spdla Mard tot din apa to Si te-am ~terge bdd;~of Cu ~tergu[d de luior.

~
- fa
j

"lag 82511977

3~~b. MARA PE MARGINEA TA


inf P.';! Mltle::-}6 ani

~
fa, >

~-

il
~.
-,.

a - ~. (";]-. ~~ '*: .~. '.! =::,: =.J -#=- ... ,--!'.::!! ..


"O",i

Moderato)1 = 125

BetlZiJ

.trt''''iJ:-- .:..... . J --
.

+ ... "-,- ~_......Lt_ --t- ___


.::::;.7'-

--=-:::-+'" l-.......
___
--cj .

"-j -:~:
_ "'
H

---

.;.lIt_~
.,
!

,L .. ." +,

-1---
. 1
,

Ma +--~~,----.

r;j

,oe
-_._, . ---!

17ld,r

'_,'--1

;!

I' r/_,-~,

J/g

-j

/.Je

lltd,'

_;';- IN::b'

fa

~ ~ ----.----~=I=.. "'-f'
(re.;-

,~=i(~~~~:':'::::i

. ,
~

;::::;.

i..'"
~

,;, :-r'."

,
I

J~-:Jli
'-'

~~.:C

Ie pJo -pu

',.."-. . i i .

#-

- --/

'.r.-

"_ J.*-.:, 't----1-\<' t j

, ;.
-')

,.,..;.

f-

.."~B :-=tJ

i\1ora eu te-a~ intreba C-am parte de fJine-or be

260--------------------------------------------------------------

346. MARAMURES VIATA NOUA


. .
Mag BlO/ JI,; Inf Blendea Marte- 16 ani

1975- lapa

Co-n lacrim; ie-a; /eganat (DIS)


Cit aj fost instfdinat (bis)
Imma tH astdzi pJind
De beJ$ug I>i de lumina.

34Z N-ARE MAMA ZEeE FETE


Mail B,'n/!'~' IdemJ22

ft:;7'i--~~:>Pfr
~!-d-

.J'..

vOU:

J-Q

II
Pc1i. Pdi, Pdi, Pdi, rna; bciditd n-ai zis bine (bis)
cd eu te-am Jdsat pe tine (bis)
n-are mama zece fete (bis)
sc1 flU Ie marite tdte (bis)

i -;

"I

Pdi, are mama numai trii (bis)


Pdi~ I>;-$i aJege ginerii (bis)
Pdi, md are numa pd mine (bis)
Peli, ma da sdmi fie bine (bi!'

261 - -

348. 10 CU MINORA M-AM IBDIT


--"""""~

Mao 87811251 Moderato )l =145


~

In!. Hafeo Nic%e - 36 ani dec1975 - Dese~ti

i== -_'::]

$w=l]- p- JJ ?J
Jo cu__ min - dra nu un
pIC,_

~
~'"

Ie

m-am

16 - dlf--_

- Ie

~:breE ~ f$Jj@~%tL~l!LJJI
ma j}iJ)

sa

nI.I__

ne- 0- n vo - if_____

/JB'm;;-sa

nu___ ne-o-n va-il, mal.

J2,
!I

Ai, Je, le, ie, Mal blne nu soar s1 data Asta dragoste-niocatcl Asta dragoste-ntre noi De ncicaz 10 omindo; Ai, Je, Ie, Ie, mi-o dea Plna-j toarce cinepa Si de vara $i de toamna Co s-o"mbrace co pe-o doamnd.

Md'-sa nu vre

sa

~
~

9-'

01,

349. NU SE DESPART INIMI DRAGI

Hag. 81811590
f:
Modera to

,/

11 .
~,

,~~
.Iu -

:: 130
~-)

Inf Hotea VicfarlO-]1, ani 7975-Desesti

J1LJ .,=;J
Nu

t=W;b;g~ . P-m!
.Iu-

bPAblJ' J .+4E3
Nu _ _ fii__ min

~~

Iii mFn druf

pa
ruf >

~ ~1 ~
pa

fTt
ral_ __

~ ~
f)in

do

ne-am

sJ I Ji jca
fa
Hal

drul >

i#t2J2l@

l J ~J
J-am Ire
ce

-:tit;
pes

I-JLJ
Ie de
fur
j --

a
dui

ru/ _ __

tj

~
nB.

11' iIQ

~
da

.-.@d J) J - :;j
is ra
dBi

dai - na

dal -

Cu rotite de Jemn verde (bis) Spitele din mdghiran Osie din odoleon Hai dui $i daina, do Si iard daina, daino Si protap din ruj de moc (bis) Sa-Ii fie mindrul pe ploc (bis) Hoi dui $i doina do $; iara doina, daina.

Doc6 n-o voir momo Doed no voil mama Sa (f(jiese cu dumneata (bis) Hai, dui ~i do ina do 5i iard dGina, doina Floricica dintre fagi Nu SI? desporl ioimi drag; Nici de mama nief de tata N iei de nimeni niciodntii Hoi dui5i doina do 5i iara c/oina, doino .

.Ii.

- ..-----.- 262 -.-----.------..-.------..-~-.-..--.--.---...--~-. ------..-.---.-.----.-----.-.-.~-,-

350. ZiS-O
..;'; ::: 160

inf Ardefean Mario

15 ant

197J- Sara.sau

s-o

rm

ne,

do - ru

&'

ru

B jfj /539

351/a. pAOURE MINORA DE BRAD

"

fnl Ivane/uc Rodica-35 ani

1976 - B/rsana

du - re min

laf__

/;Iu!

Ie

re

~-

le

m-o

TU

Ie

Mag, B17/ 27B


.. d era t 0 1'0'10

351/b.MAICUT A CiNO M-AI FAcUT


<II::;

11

14" :.

In!. furda Gheorgte-JO ani marNe - 7970- Sapln!a

/.181 ::u

.tn-a/

cuI,

cu fa cind
)

MSI

p:5 - rui

~
I

/~/a!

hi - ne

rut;

cu

mea.

~
I

Suarele le-[j doqOJi/ Cd m.1no 171-0j legdllQt Sulletu- II t i fie s-o-apri ns Dill guntd mne-oi einlat PO mine tot m-G! umbrit (bis) Dj n m-ai iegana I (b;s) mtilc.u(o mea maicll/a mea Cilld nerOZLlI: le-Qfljunqenu (t}1 ) L(Joimlle Ie {i').'neau Obr6/of/,-lIli-i ud(]u
n:(J;cuto Inca

------------------------------------------------------------- 263----

352. sA TRAIAscA OllE

E
5a
I
~

ff wtg
do
ru-

tra- ias-ca

- le _ __

t I) J. F ~ I j) ~ F. I C ~F ~~ -.Pan-fru e
le-s__ va
I

~ I~)t]

mai___

t~
::r_

Ie

Mal.

do

ru Ie,

jT- E
Pan-fru

le-s

va -

Ie

do

n.; -

Ie,

ma,===

.sa trdiosca oi/e

Mai, do rule, Pentru e/e-s vaile Mai, do rule, Sd tTQiOSCa ooche$a Mai, dorule, Pclntru .eaj vese/ia Mai, dOTu/e,

mai (bis)

mai (bis)
mdi (bis)
mdi (bis)

~
Mag. B18/1860

353. MINDRUTA FlOARE' AlBASTRA

JO ani
~nta

Moderato

, fi 2 r F
I

':

144

Min - dru - di floc;-

r I pm' I rC77fr'
bas -

Inf Costin Viorel-24 ani dec. 7975- Sorasau

E1ff
u -

P fg
fe-as eu

Ira

t
&;
IV

din

fe - reds-Ira

DI

m;

nea- ,a f

fe-at

..5a- ra-n bra -

~ r
r
ml

Pr
)

fa

2 F J )51 J........
miit'

! J.
;:;>

[ M: 73I'P' .j]
Mt' _ _ _

fe-at cuI - cal

j Pl1 j
nea fa

Ir
fe-as

gr~tU j
u
mal

IlW J J1 I )fuk t2J


5a- ra-n bra - Ie fe-as cul- ca ca___

IJ/

maf ________. ______________________

Te-ai

354, OUCU~SE CATAHELE


Mag 820/518 Moderato lriem J4J
154

<_.

iN -_.
Cl':~-

Je.

.~.~.

___~___~_,~

,~,g-mln

s/

co
Ie-or

Sf ~_, ___ ._.~

roa ni -

vt's - te

ne

bu -

nl. __

355. COORU LE ORICE ~'I VIDE


Hag. 8'6/
QIJasi iub:at()
J";:;; liO

idem 337

spu -.ne

/a

De rni-i vide mori in tine! i>i:sj

.spune; m!1fcil cd mni-i nine (bis)


De Inj~i \/1(1(''; c-om rTIurit Lnw'i- mi f ru nza de nvelif
Crenqiie. df-acop::>ril.

PA LUME T-OI TRAI


,
, f In,_

Moderato

.,;">" 154

/1t!Gna -;g GCt. i971,' - BDrsa

an!

Cd omu loin

so

deoote (bis)

Or! pote plicd-n pacnle SdrQcu ornu frurnos

eel 'Ii dragostos $1 nonpteo $1 ta lumi no


Nui mal ,hi nirne de zino Omll fain eLi hwne [c1le Tat Ii sto btne eLi ele Gmu hId cu h(lJne tmne Nu sa duce-n Illf)W,

~-

... -~ ..... - ..-----..- ..- .. ------..---.....-.-.... ~- ...-.-.--.--- . .--..-----.

.-----.-.---..-----... --.---.--.-..- . - - - 265 ----.----

3571aJ1AI MINDRULE FLOARE ALBA


/\(J~q,

8,f!./)92
AHegretto

idem 2/,5

.J;::: 1130
t.3/ .

tt{;J/"ot'

d~'a_q

s,,:

-li-6m fosf

dra-

3571b.SARACA INIMA ME
. ~~

en/
r'ADdeu~tc: ~"-]:: 120

!.'1f Bdrbut lleono-40 on; [croul iOT! -38 un!


kCefelfi /1lhOl-27 ani
1971,~

Vaaul lzei

ca
i
-~

n/- i7!a __,~ __ Oli:;r

:I?d __

me, ma!

-i$L-

C(J - ...

ITlfii___.

/-a/rJ

doc

cu

Ie.

.u doi!lJr :;i fa potu'a (bis) SI fl,..arn io nirnfCQ (bis) PotJeord!;u. mi-o spus, mdi rbJs} C6 !(:(lOlrt fie-oieslf:'a nu-.>, mal
Cd ieocuf/ de-westea
l!U S

to inima esteun ienc


Cetei(l
f)fn*1

dfUQ

358/u AVUT -AM BINE-N VIATA ,


/J 2~;J //
ria r
..

'"j' ,c...:

;t,:.: 110

Int. iJocf Anuto- /8 an; dliC.1976-Bogcfan Veda

:'1e-n ___" \// d ~" fi~

aFh

.~~')sl

;V!~,:;

jT}d'!!

bra ~

3m

/a

ma-ma-n bra -/a.

'\..",'ut-(1.rn Lh1 bJnc' n10re (bj';;'; Nwno rior Si (bis) De Cilid pOI! do!!v lIi!n(/ ZiL!-O nu J.11ol {lIn hodind ;\f ! 10 cin{j. 10 prinz 51

----- 266--------------------------------------------------------------

358/b. ZIS-O MAMA CATRE MINE


, Meg 821/2422 Idem 328

f fJ

Rar ),: 114

T :1ddTj-iffi~H rt~ih J~
IJ
nu

Zi s-o ma-ma

Alu

su - Ie - ra, ,

4Jp J

a -t@ I J
no
ri

ca

Ire mi-ne,

Tu,

Mii- ri - e,

dra

ga ma-mii
~-~ Sl._

8/

ne-n_ /u- me

4J J J

I b 3
nu
f ,-a

J) J" II

"

Am horit ,:loam $uierat

De mama n-am aseultat


Bine vdd cd n-am 1mb/at Bine vdd cd n-am imbJat, rnd Lasd-md mamd pd mine

Ca sd-nvd/ horile /)ine.


Cd ie/e mni-or prinde bine.
De-oi mere-n casd strdind,
HoriJe moor ajuta (bis)
Si strdind de mi da (bis).

359.MULT MA JUDECA LUMEA


Hag. 8211 2380 . Rari~or Idem 328

)l =120

'" r II
II!
;\Iv

]JJ J rna_iv-de Mvll ppE I J


~

:n

ca_ Iv - mea, mal Ca

ml_ mni bv -

na min - fea

)1 )l J
a- mu,

I];

J @ Jl I } J l
ca - m-(}

:11

ma Ju-de

ca

ma

Jv de

jv - de - tv.

Oi mere pd pod de-argint, rna

Si tdte Ie-oj spune rind


Clte una, clnd si cind Oi mere pd pod de-aroma Si de tate oi da sarna Oi mere pd pod de piatrd 5i tdte le-oi spune-odatd

Ma grdie Jumea prin sat, mdi (tJis)


C-oi mud $i-ol mere-n iad (bis)
Si de-oi mere-of sta pe punt! (bl,<;)
Ca /a badeo pe genunehe (ibiS)
De-oi mere pd punte-oi sta, rna (ois)
Coon orata /a bddita.

360. DOAMNE CE -AM FACUT LA LU ME


Mag. 82112300
Mod,erato j,: 150

Idem 328

IJoam-ne ce-am fa - cvt

la lv-me

IJoam - ne ce-am fa

cuf

la lv-me

$L~ jJ j?J) - w== ~ - --~ I F


var- be bu- ne
V orbe rOJe $1 mineiuni, mai De la prletenii eei buni mal Vorbe ra/e si pove$ti, mdi (bis) Di /0 prieteni de la tdti. m6i (bisj Tot minciunisi vorbe rait (bis)

J P II
Oe nv mi-avor-be bv ne.
De 10 prietiniJe me/e (bis)

Do eu din sufletu mneu mai


Nu Ie doresc nici un rau mdl
Do /e doresc numai bine (bi.~)
Poole or uitCl de mine (bis)

'.J.

-------------

-----....

-----------------~--

. --------r-

267 --.-.-.----

<)l=;. ,J '-"

"I TARE ,- AS
"I

. j:)):'
~l
~

,\ ...

. ::

BADE SA MOR
fe/ern
J'Li
" ""1

Mog. B131626
"j::.
~,

1.C

~
la-

we

05'

T;.}- ,re-81

/770/"

~
"',
h

Ir-o

m{jI

i ..../

I)

J.'

ne

.. su '.
fl ......
(./-

lorl:'-([5 vre boffe ';(1 lGC fnlr-o qrartind ell :nne

c;u

iilit'

dupe;

('(1:,)

cJnd (lin dur ir,;wd, fbl. l ; I\/urnai (;in nic:i f h::diru] !o ...,.{ r:!( . lu. cinu . ; f j ci,' pilJud un (Ie :lIngi?
,\/in'jf<;-iCC
UUiU

nu . . l hadeu clnd

:;1(1

\tinge strrnqc

;g

. 362.1ATA LUMEA - R VRE SA MOR

Mag. 813 1649 Allegretto

Idem 322

.,lJ:: 160

T;j- /8
/i_F

me-,,;r

vre

'i7 (}/~~

IJ

/u -rne-d,r

vre

rr,or

Sa-I ra

ITI!

Ie

ra - tnt - Ie

ba--

/;/",

(iJis;
(11 i vndd ,,>i ner:n:u ldu (his)
(;{J $i n1.0rt t~5ti rut !:If [nf:U is;

Bmieu I()[ C'c1 de rom

ie

[~j~nin.::

sa

n ieu

SCi vada taW lu n'.!'Q

[l)i.'; J

Co [)1-cm iubit

eLI

hwLo 1 i)is j

363. AUZiT -A~1 BADE EU


Hag 8251724
";.'~ li~O

lnlB!f:}ndec! SorCSDU

A - u-z/ . I-atn
'""i

e.

--.Z}

~ ~"1 ... '\.'\ / . -e;/.',

ne-- fa 1:. pa-n' ,

'-,""1

t ..

'.,

----- 268

---------------------~---------

.-----------------------------

364. CODRULE RAcATANAT


Nag. B71./ 7250

,# e

Allegretto

cl

wt!#'ZJl I Fr?J I ~
1

,,=

Idem 350
155

Co -- tin) Ie _ _

ra

ea - fa- naf,

ma;--mal _ ...

Co: drv- Ie ra

ea -- fa - naf___ Ct:J

l77/-

ne_ fe-eN

Co tu ti-j tine trunza, mai (bls) Toamncl ca primavara, ma} V(!zi codrule c-aj mintit, mai (bis) I-'rUflZQ-n tine-o-ng61benii

Codrule te-oi bJestema, mdi

Codmle fe-oi bJeslema


$i-n bJestem tu Ij pica, mal PloUe sa nu te ude V infui sa flU te mai sufle.

365. AICEA
Neg 87112571
Allegro

MA- NVESELESC
Idem 357/b

.
., II

j) =140

cea_ ma-n

'-'

ve

se - lesc

A.- I - cea_ ma-n - ve - se - lese

j) 4h

J
Aicea voifa-mi toe (bis) $i-ClCaSQ-mitraiesc pe pJac (bis) Eu de (l-a,? Qveo barbal (bis) Trece-al;> dealu la Banai (bis) -Eu de n-(l!> ave copU (bis)
T rece-a::; dealu Jo Gutli (bis).

- 366. INVATA-MA CE SA FAC


~
I

Hag 878/740
Moderato

Idem 245

)l =118

in - va- ,fa-rna

ce

sa

(ae __

In

"
t.,

~J

j)

J1tmI fbi.
fe-oi__

Iv va-;B-ma
v

min - drvf drag_

j)

~v tv drag

in

va - fa--

(!J - I """" r
Jeff
)

hal ne --Ie

Ji J I

j)
Sf
>

II

ha/ da.

S-om trece Iza-n inot (bis) C-aicen vezl cd nu-i mod (bis)
Parintii nu ne-nvoiesc (bis) Oamenii-n sat ne grdiesc (bis)

---------------------------- 269-----

367. CiT 11 MARAMURESU' ,

Mag. BIOI 798 Moderato )l =124

Idem 35210

1"':'1

~ 1P.J=~~f-';; ~~' . ~~b' ,~


) ~F=*=]fl$-;P=:dr~~lrg
rtf;;

lvIa-ra

mu-re - su_____
,

LI- lv-I Ma -ra - mu-re - su_ _


J

i1 ~

lIu-/

$)#3)

Ie - dar ca

J . -rar=-;Jft-J+~E~J=4=1IT4f J--j,-- ] -0
eu
SI

lu ___

IVu-i

fe -

(lor

[2

eu

Si
)

fv _ _ __

Cit-i Maramure$U Nu; iecior CQ $i tu N ici orO$ ca Sighetu Cite J/ori pe lza-n sus Tate cu mlndra Ie-am pus Cite Ie-am pus plna-n lOri

eu

Tate-s mlndre Si-s cu iloli Cite Ie-GIll pus plna-n prinz '[dte-~ mlndre Si s-a/1 prins,
CitE' ie-am pus plna-n cino S-au usc(Jt din rdddcind.

368. CINE BE APA DIN VAD


Mag, BIl,l 697
}l,,>'

'"7 If...

, , r I
i

f=a }l r4-3I=t-f=i~~.J- 3'1


6- ne be a pa dm

Moderato

.h = 108

In! Arba Marta - 17 am


ian. 197!'- Vodul Izei

j) L 1. fj
- pJ d;iL Vad

V'ad

(; - ne_ be a

,;
,.,

ghw
mal'- Ira - ge

3 J
I-al

jJ

&-:=I~~j ~
Nu

'I
~

Ii

)/u

sau saf_ _

maL lra-ge

i-a! sau sal

Da, Eu oi be de pd $ugdu (bis)

S-oi mai tra' fa satu meu (bi!;)


Cresteti flori si infloriti (bis)
Cd mie nu-mi trebuifi (bis)
Cr~steti fIori cll garduriIe (bi!;)
N/1 1/0; ciunti virfurile (bis).

I
I;
'il

',.
"

m~ ,
:

- 369. SARUTATU-M-O MINDRA


~

Mag, 821 11861 Moderato )J= 130

Idem 3JO

&erpr I P F ~) I J &JJl J b I P F rCTtr [)) J


Jci ru - fa - Iv
>-

*"::::::.

J)j)J
~ J2 ~

f;hJ J. J
- moo mi'n- dra

moo min - dra

fda)

.JJ -

ru - fa - fu

I b J ;.
10 -

II

Cum al

da

cu

10 - pa - fa

(da)

Cum ai

da eu

pa -

la,

Eu am sdrutat po ie (bis) Cum ai da eu 0 nuie, (bis) Mdieran in tri erenguta (bis) M-o mU$catmlndra de buza (bJs) M-o muscat $i moo durut 'Geaba, mnie mni-o pJdcut (bis)

Cincl rna uit peste crangutd Nu-i asa verde frunzutd Ca 1a mlndra-n grddinutd (bis) A.5Q md leaga doru (bis) Cum legi roata cu iieru $i ma leagd dragostea (bi!;) Cum legi cam cu [unea (bis}

-----

270----------------------------~---------------------------

Hag. B16/ 2588


Andante )-,

370, CIND S- O-MPARTIT NOROCU= 110
("':'\ J,...

,.

In!. Tomsa Marie 18 ani J dec1975- Poienlfe Izei

h 1#{JttiJ )) J rJ $$1__ H?-jJrgzJ FPI5J:~::fJ

r
Am {osf

ga- I J
/a

Dnd ,r-o-m-pJr-ttf

na ro-eu, ma

unds-o-m-par-trt_ na-ro - cu_

:b th j
lu-cru, ma

IF
Am

du - ,rt}-

fosf_ du

1:/P J
sa

--

I P J j.
/a /u

cru,

Clnd s-o-mpdrtit tihneala, ma (his) Am fost dusa-a sdcera (bis) La altii le-o dat cu caru (bis) Numa' mnie cu paharu (bis) Nici aeela n-o fost plin (bis) Jumdtate-o fost sustin (bis) Nici acela no lost ras (bis) Jumatate-o lost ndcaz (bis).

371. TATA LUMEA ARE-UN DOR

Hag.B20/183

,eu
" Nu Jq3r

Andante

j)= 105

Inf Oragu!!> Maria-55 an, mai 1965- Once~tl

J.
/u - mea '(}- re-un dtJ0 ma

Ta-fa

Ta - fa
"'--"

/u - mea
l

a- re-un dtJl

PiP'
vreu

mlli..! greu, da'

sa_ mor

f] r\ssl J)

Nu mni-i greu, da'

J?] W J) I lJ j

1l~
mar

vreu_,ra

Tdt; ar vre sd ard in IDe (bis)


De trdiesc sd n-qm nome (bis)
Tdtd lumea ardd-n pard (bis)
De bddita n-om tihneold (bis).

372, SARACA INIMA ME

Hag. B20/309
Andante

Int Stan Marie -48 ani

),= 110

april/e 1965- S6pin!a

Sa -

ra-eli i

ni - ma

me
1

..fii

ra-ca i

ni-ma me

/a- ra-Il - ce - pe-a

p F F P I lJ j

ms_du

@ I#J r F p I lJ J J. dI -la ra-n ce-pe-a ma_du re. - le_

271--

373. INIMA DE PUTREGAI


tI:;g

820/337

Idem 372

J>::: 100
~

----

I - ni-ma de

J - ni ma de

~
t.

J J~D
N-am

I.sa- cv-re ~

IjoJ
sa
v

#;@!Q) I ~
la;

J .D
sa -

,"t?

.J.

AI-am

cv - re -

pv-lre-gai

I Jl J J !I
sa
Ie

tai.

Cd lmi laci aUta bai (bis) Daina, mlnilrd $i daina

$i iard mindrd, daina.

374. ZORI DE ZIUA SE FAcEA


o./ag. 876/980
Allegretto

J> =150
zi

InfCurai loan a Petreanului-66an; 30 noiembrie-1975- leud

Zori

va

sa_fa
l

ce

20ri de_zi

va .Jrl_ fa - ce

'

- -.,;;;.:: --

~ =.5"

~ I (e J) ;) J
'"
,p
ev_fal

~" ? I .Jl
/a

4lJj J

---

min- dra-n_ bra -

J) ,la

I r ~ J )l I J) f)~ W,,--,P II
,p
eu fat

la

mm-dra-n bra

fa.

Zori de ziua se revarsa (bis)

Da, Si eu tot la mlndra-n casa (bis)

375/0. CINE-O zis HOREA DINTIIE


Hag. B21/1096 Allegro

Idem 330

J> = 150

, gJ

)1 J! J

e '48 an -S6pin!::

tln

co-pit mic

m
~

[I - ne-o ziJ'

ho

(/Ifl_-_

I~~ F ~ I ~p
rea din
fF-ie

js;
z/s ho

00

Ci-ne-o

- rea din - Ii - ie

m
:.

fa - sF- ie ,
lasat allat lasat aflal

Jl J!J I J Jill] F.l #.J ;;)5] 9


tin
CO-pI!

mic

;e

L-o L-o L-o L-o

rna-sa dormind (bis) horeq. horind (bis) rna-sa durne (bis) horea hare (bis)

Horile din asta lume (bis)

'-e.

SHu ca nu Ie-am pus eu nume (bis)


Si pd mine m-o-nvalal (bis)
Mama c1nd moo legdnat (bis).

- - - - 272

---------_._------------------_.. _----------_.._-------

375/b. NUMA! EU DE-AS STI HORI


,

Mag 818/1,61
Andante

.h :: 90
i_.

loa

Nu

ma ell 0(;..81 mTI7dru I~';

Alu--m.:;; OJ gu

ra

eu de-as

-1;"

A
Numa eu de-a~ $ll clntu (bis) Pa mindru J-a~ olinta Cu ocllii ~i ('U gU[;] Apoi no si JQrd lUi Pind ce() Zilli hadeo Cine nu ~tie hori
Nu stie nici a iubi
Cine flU sUe ('into ~tie ca nu-j slmbatG Apoi na $i iara na Pind ce-Q zlni bodeD. Cine-nvata l!Ori/e Uito supdro[jitc Cd Si eu Ie-am invdtat De supdrare-am uitot Apoi no .~j iara no P1na ce-o zlni [)(Idea

ce-a

zr

376. PREGATE- MA MAMA SINE


Mag_ 810/612

Idem 358/h

' = 130
Zongora

fT)a -

ff!a

ne

Pre- ga -

Ie

ce

--;u-

Ie - ma

[h./ ... /,l?l?e

zeu,

;\1die[an pradat

po

jos

Rdmii tatd santitos Daca n-ai fo' bUCur(J8 Sa. [amin Ja pragu yost' Mdieran pradat pd masa Ramii mama sanato(1sa.

PJ1nge-md mumd pd minI::' De (-am to' cinc1va de him; De (am to' <:lndvQ de taU

.. -

I.Qsa-rna c-oi pl1nrJE' eu Dumata-I pilnge fucw $i eu {-()i pflnge dow


Dumuto-i pllngc munCl

Sa

Dacd n-ai fost /)UCU(()OSU. r:lmln fa COS() voastl'd

Si eu (-oj pllnge ieleCl

---~-"--"--------------"'~-------~--------'--------------

273 - - -

371 STIU CA f',J-0I MAl 51 CU M1NDRU .

~=--=lT-y--

r ~ , :~-tij::~0~~~4"Iii,;' ffl E flJy mln-d-u


_ ';/t'1) ca ~~~ mFn-dru
n-oi mB/ sf, __ cu

Idem 331,
Mocierato

.eI~= 120

~-~~:
['U

(C/f!7

e,___ ce- ru___"

p5-mln-ru

_. fti?lP J q.dfEt~
"-0'

mal

"

'"

Ji J
~.J

II

Gum e,__ ce - ru___


"

cu pa - mm-IV,
~

Atunci om si bdditdle (hiS) Cind or 8i po pomlnt ste!e (lJIS)

37B. OE- AS MURI PRIMAVARA " ,


_" E78/296
Moderato
.Ii =124
I,

Jdem 356

--~~#~JL~I r= p
- ra
((I -

cu groa-pa,_ mni-ar

sa

@) I
p3 __

~-j- L2ms~=v f-J I jl d


- nf>' .'8." Ie m-ar

ce

Gran

/lu -- ru f7}n-e-ar pu - ne

cru - ce,

Creunga de moUd }(1 cap (bis) C-Qm trait tdt cu bana' (bis) (v\amu('Q de-oi mud eu (bis) Pune-mi pd mormjntu mneu (bis) Pd mormlnl sa-nIl sameni i10ri (bis) C-am lost drag6 10 feciori (bisl

3i9. ZINA MINORUT DE-I ZINI ,


'"' ~;g. fi i,'i./ 7D2
~-= -,
~/

Idem 322

~3
"''''-,

I II J J.
de-!
ZI'

- m

IV(I

ma

_.

ce - lu -

I,

mai

Iv'o

ma

fiH a

ce -

Iv

i.

Cu gura .,;i ell oci1il (bis) Celuita-s eu bugdt, mai (bis) ::;6 mlndru.le nu Ie vdd (bis) l'vld mlndruie, mindriol (bis) Lasd coasa 1n privdor (bis) $i zind /0 noi eu dor (bis)

----

274------------------------------------~------------

380. SARACA SUPARAREA


Idem 334

'*

IlW J Jil
)J

b ) J- I JlJ ~@
so - ra cu ma - ma,

S5- ra ca su - pa- ra

rea

Sa - ra - ca su - pJ-ra:.. rea, i!.'

I Jq
Fos- l-a so-ra

I );

J J.

II

Fos- f.. a

cv ma-ma.

eu

toto trait-o bine (bis) $1 nu salasa nici de mine (bis) .

Hag. B 17111

381. CODRULE BATUT DE PLOI


Idem 3511b

t. [ Pr
Rau
j,/

Moderato }l = 110

r
nOI_'

Co- dro - Ie

M - fu f de

aI PEI
plo!

rLp F ~ I Pr r'
Ie plol
(0 -

dro -

b8 - tvl de

~ bJ @@IJi
de_

BtU

I~~ ~@Ijd J.
Rau 'k
de_
nOI_'

de-a- mIn - doi_

de-a-min- o'oi.

Tie cd-ti plicd Irunza (bis) Mnie cd-mi trece Vleme.a (bis) Tie cd-ti plied virtu (bis) /Vlnie cd-mi trece rlndu (bis).

382. CINE M-O OAT DRAGOSTI-1

Hag. B 1312540

"e

Idem 3571b
Allegro )l: 142

ab
C/ -

ne_ m-o dal:._ dra-gos-fli

giiielM

LIE

blp r
nar pv

C/ - ne m-o dal

dra - gos hi_ _

.jO- han n-ar pu -: Ie-a mu -

/0 - h()n

fea mv - rio

N Ici pe cergd, nici pe t01 Numa pa pamintu go} (bis) N iei pd tol, nici pd tarina Fd,' pd iarbd in gradina.

275--

"fog B 21/2535
::
Moderato

".
~a/

.
'""

i-

383. PLACE - MI MIE HORJNCUT A

Idem 3511b

"

~ ~

J, I J) J
!la,

.I> =112

j)

J ~ J) J I ~r
flo - rin ClI- fa

W r Irr p

ppJg
>

..:

"
Iii ~ lJll1> J ~
.f/ gu -

&u

PIa- ce-mi mi- e

PIa - ce-mi mi- e

ra- de- /a mFn-

1J
'17/-

I';
.;r

"

~ @

ho - rin- cu- la

I ib J JlJ :11

la

gu - ra_ de_ /a mi"n-drv-ja.


Dragu-mi-; /0 veseJie (bis)

Da, VeseJia-i tare bund (bi8) De-ar tine baMr 0 lund (bis) Da, VeseJia-i tare dragd (bis) De-or tine 0 Jund-ntreageJ (bis)

Cu oameni de omenie (bis)


Da, Unde oamenii nu-mi pJoc (bis) N iei in easd nu md bag Nici In vole nu Je foe.

35'1:

Mag. 8211 2J03 Moderato )l: 104

384. LASA MAMA CA- I VIDE

Idem J50lb

~ 2-); &U I J) J 1> J I P r er ttr I P I'


La-sa ma-1778
ca-/

fJJ. I~)
ca-/ vi - de

vi

de,
4P

mat"

La-sJ ma-mi!J

01

=a 0 J'j

Si

IJ
fa

~.

I 61 bj b J
[)e_diu!_ nu
1771-1

j? ( ) W.
rna;

(l1--de_it:' - Ie

pa-re

a - ve.

')1

Da c1nd m-oi duee din sat, miii Do clnd m-oi duce din sat Te-C/ mInco numa bdnaf (bis)
Ii ~ede cu zlua-n prag cu siTU tras in ac, Nici-i coasa, niei mlnca

Fdr' pJ1nge ~i sus tina Dupd mine ti-i uita, mdi Doarci rna vezi undeva In odor /ooareeare Doara md vez; pe earare.

Mag. B 1312197 Allegretto ..~:: 136

385. ciND CULEGEM CiNEPA

J571b

Wd lJ1lliJ 6l
(ji

In!. Herbil Anura - 52 ani febr. 1971.- Vadul Izei

J) I ]la,j ~ I)) J gJ )J I J) J

&~ J @~
0n

:u J iJ]
oJ
I L. ::::;;;r

ur, cu- le- gem cr- ne

ir j?
8

I J; j

pc;
Vin

!t

find

cu - Ie - !lem

cf - ne - pa
~

J' @ J Jl I b] J
Ie - clor;
a

Ie

ciort

ne- n - 1m - ba;tat'

ne-n - fre - ba

~
11

~
_-=::.9
pes- If:

~
V8

~
co -

:h~ ~I
.;e -

:10

~
rea

Un de-om fa"

'lin - de-om fa'

m ~ Ma
La

za- loa

n - e

~ ~ ~ 10-1
Ie
C-a -

j; I )]
di8 -

gos- tea iTJd-re.

La Marie-n iundu vdii (blS) Caeolo se strIng fec10rii (bis) Uita-te mindrule bine (bis) Cine ~ade llngd tine (bis).

276-----

386. MAl CODRUlE NU MA VINDE


Mag, B 28/220 Allegretto .t.,::: 140

Idem 330

,~ )'1 ~ ~ Ji lEg
Alai co-dru-Ie
~I

no ma_ vln - de_ M#i co- dru- Ie

a a I ~ r t PI(SF ~ iii ~ 1
nu

rna

vin- de

J@J
"--'

1]3
de
Ca-s If - nar sl
)

Ca~s

If - nar;1

fe- 0/

a . prin

Ie-oj a - prin- de.

,'Vlai codrule nu md de (bis)

Cd-s t1mlr si ie-oi DnIda (bis)

Mai codrule, flU ma vinde


Cd-s lindr si te-oi aprinde
Codlllle judecator (bis)
Nu rna judE'cQ s6 mor (bis)

Judeca-mi-i s-oj zace

Om co mine nu-i ave (bis)


Judeca-mi-i $i-oi murl (bis)

PHnge-i $j ti-i banul (biS)

387. BATRINIT - AM MINDRA EU


Meg, 821/1591, Idem 321

f::i

Allegretto

~ ~g .L ~p p ~
8<: - IrF. n/. I-am
mIn

.,~ :: 144

IJ
mIn

dra, eu,

Ba - frl- ni- f-am


0

6a.
dra, eo,

&~ Jl1::7Jt$ .~ L~
.llra-ju - Ind
0 -,

)) D I J
-

)J j.
Iv /au.

:i

co - lu

lau, _ _ .lira- ju - Ind

co -

:5i

lu mindnij batrlni Bdtlnd masa cu bobdij .$i uUta eu ochii (bis) Sa rna vezi cind oj zlni (bis) NU-i pdcat cd m1-s hatrln (bi.s) Cool s; bun vara La fin $i ;arna lingo leagin.

Sa string f1n de pe finatd $i sa /eagan baboon bratd

sa.

string f1n di piJ. magura

$i so. tue pa baba-n gUIa.

271--

388. MORTII TAl DE FOGOOAU


I

~]JO

Mag.B 1512[82 Moderato ),; 120

In! [lrd;;u~ Huria ~5 ani mar/if 7965- Once~ti

~
- :Ie

-. -=I ~:~-~~~~~t:--:~:::g~~f-...:::~jJ;i;.:::=~.. :--:::::r-:-r~::::..~-:;:':.~~=--1 .---v


t)

...... --... --.. -

---

-_. ~.---:!:-: ..--.-.:::.::.


fil._ J' _Ial

. '--1 -="'i=--=.t:rJl'l:"""T~ ..... --r--'-+---" .,.. -rj--'" y_ .... _-

~
de

--.. . . :.=t~--.-'-~---~~#-=---flf:k-.~--- .-,. ~ .mJi4:-_~-=t...~,._ .- +::= -'.=+..:..-=== :-.:;,;.::=.-.=----.,-::-:-::=-=:::ti

.---:.=.'-------4J~=:.~:::.::.c---#~:::.=:__= tJ
(;t', -- d- 1-':;1 c-c;m mu- rll GIn - rJ; -- /-0'1 c-am eu
- . - # - .__

Mar -

de

f:J. _.

ga -

dau_..

I.!or-

fat' ct>

/j

'~'

--::-4~~::.~

-'-::'::=:=i===:.:r:=_
/nu .. ;-.,;1.!;,)y

.=:===H.,

Do eu una n-am murir (bls) Cd-s in Jume pribegit (bis) Fllgdddu eu u~a-n drum (bi.) Facale D-zeu serum (bis) De cind Ii pdlined-n tine (bis)

Eu n-am avut bani la mine (bis) Numa' eu sd sl ~tiut (bis) Cd mni-a sl bdrbalu mul (bis) Palru boi mi-a~ si vindut (bis) $; banii i-a$ sl bdul (bis).

389. ZORI DE ZIUA SE REVARSA


Mag. 817/916 Idem 325/0

II:

~~. J t~F~~FF5t~~ . . 1- jj:


tJ

Moderato

i-..

110

]21

il

a" ~:..._-~~.-~
Yre ..
JT:t!- a S1

~1_~_1 ~~: :-~ ::tr:::.= ~::E' ~iF5 ~A +-#~:J


de
mar..>

Zori de zf- va

-,

-.---..-..--~ )! ~ =IT -'::fi p=f=-1!:':-' r -


de zt-uJ .Ie
re-var-sa
~:
~::--:'j)

S~

r~-

var-sa

ZOn

.. -.=tI

a -- (() - .JJI

Vre - mea

31

de

mars

a - cd-sa

i.i

Vremea-o to' $; mai demult (bis) Numa nu ne-am prieepul (bis) Zor; de z;ud se preface (bis) Cinld eueu, nu-mi dd pace (bis) Taei eueuJe nu c1nta (bis) Cd moo apueat zlua

Coborlnd de la m1ndra Pintru mlndra care-mi place (bis)


/VIinleno~ zjud se face
Plnlru mindra cd mi-; dragd
Numi a;unge-o noapte-nfreogcJ,

390.0MUL CARE -I SUPARAT

Mag.B29/2696 Moderato tI"': 109


_

InfPerf;.:

i:'7Cn

b~:cOCA~- .. #-~'-. --j7E~.:~-~ 1 --~-'J----''''?'--~>- .-'


., iJ. -till- ........ ......-:-, . '' :::t.- ---::t.;;.;t :::y=- '- -.. . - - . ' - '-~' .~ F----F-.. .---! .. ... . -'!iiiii....-..1 .,
j --

196B-BottlC

...,.. - . .----. . ....


- + - - .......

--~---.

'-

...

~.

-.

->

~ft:t::::==JIJ~f=~4l~~~:tJt~~~E~_~E_f-~~J~~t=j~~}:=~~
~
,IU

o -

mu ca- re-i__

su -

pa - ral__

0 - mu ca- re-i._ _

,:Jj -

ral

Je cu- noai- Ie

pe ui - fal

Je cu - !7()a.;- le

pe

t.J/ -

fat

Omu care-; supdral Sd cunoa~le pd uilal Se uitd bllnaut $i lin $; rdsutld cu suspin

lnimioato-i bate rar


Coo iubit ~-o lo'n zadQr
Si trdie$le cu amar,

f:

I'

\.

'}

"'i' ',":"

''-i

'.

". :.t

---_....._-------_._---_ ..... _..


i,

"'~

"I' ~!"\A MNI


"' ( .. {,.z I >}-~ ;-..<~u, ~ ....

...

CR!S~1A " ,

"

;~

\~

tJ

.-..-: ....

.,

-~:'

~ !l)'

:g~~~~~~~~J=t-::::
~~

-J"
,.f

'-';;"

~-

,re

r8~'

J{.C,

.. ':~>'--,

De se-ntlmplcJ so. ma-nOdi (bis) lVumai crengile mil vad (bis) Face-m!;j-i.J;; rjnUnioara (bi.~) 1n padure-ntr" V0(1J(j (bis).

395 . SU - R' f\ ,_! ''; PA A",'"


';," j...;-'>

'... '!r"(\~:~I!ootr:i

i'"

L ~l ~ j") ,... 1-., \ M I \ :...

,--';.:"<-:~

-,;:,

.fi

'- \ '

":.I'"

~.

~;.

/)1:/

,,-','e_,__

ta omu

eLl

supdror,e

fie

Gpa-G~ ,~'J )(~U

Nu sa vede nici de soart Mindru sa vede de luna La omu eu vole hunii Maieute cznd m-o; f;'!::ut
scHi sf ii/co! fvIai bin'

:~ind p-aC();()~i'

.s-w

si :r,'.:'.;
Apoi Qr Sj 0d',,~i' iD~
si grait fun;i)';

slIpdrd:-;}~

Iwla-j

DOlla flntineie reci Tnlre doua d~'':;''1Ji'i(}Ci

Coo fueut iJni'::-il,


Flntlnele cu-a!~d
Cine ben de 0:,' ".

...
~::;t1;'~)~)If:,

.. ~'Y'~i r - AM 1 1
~'I
' .,

,.

~i~ ~ 1~.\ 0~:. :~. .

"

~: L

W,'J/LL"tv

_~/
I'

~*--'t----.--::;:-.. ' ..--tu.- ..


-~

---"-::k;;;??j-r -, _=, __~~=--:-:-iJf --,1f~~:~_:::~T::=-'~.._.. ~_::t-~-.- .-:


.. ---:~::-it=
.J-

Ra r

I;:

1-,

--+---;..- ., .. - -- c -,

.~. M~ ..;~

..

8a- fr/- n: . /-,:;m

min-- dra_ eu_ r ; i


--.

)
I .

~.- :. ~~_ f-:


.. ...

-------..- .. --,,~-_---

...--.,
(.1.' . - -

,,,,,,,,j'-'*'__ ~:,I- - .. ' n:~r!':..=_ J

~--~ ..u_--.

~.:..:~f-~..:_J_.'-

ni

.-

II'

J~/r-

/i.

au

Jfra - J~
Unde-or si 1.1ule. mai ~ I Barbato so. uirl::, mdi ((;.5_ Unde-or Sri); "e ":t!;, rrI.'2i (l:Jj.~; Harbatii ~o. Sic . ,',:j: r

$i

fU .inn:d i :)(Hrln~'! j:1U:< ;':)/~. Batlll(; InO,,,,, I'U bnbdii, m:)! i.'; Drumu' larii CU ocl-Jii. mei ('ji::; ,(' 1.'10 vez; dnd oi ,jni ',,).]; : ;',j,'
1

280-------------------------------------------------------------

39Z ASA-MI
Hag 8281 Z/37

zie
ali

TATI OAMENII
,
Inf.Nosui Hario-2iar Socel

I; )J
.P-[8
/0 slric

Moderato

)":: 124

A-fa-mt' ztc to/

oa- me -

m~i

;1 -

Oil - me -

nil

tt~ 1~:(Jt __ !4~J~~


ca
.. SCi

Cm;a badi; nu io strie

Pdr' mal tare j-o ridie Nu-i iau dranitci, nic; cui Numa tocu doruJui Nu iau cui, nu iau dranit6 N umo-mi place-a lui guritd

396. COORULE FACE TE-AI NOR


Mag 829191

ellrn=~_f~:LJ~-g-~m~~~ t- ,tQ Ii GJtiflfiff'- ~ ~ J


AI~'

Larghetto

JI:: 80
CU
.if!

Inl Florea Hana-26 1969- Razavlea

:7"

co - dru - Ie

Z.:

1/;:/~

co - dru- Ie

..[.au nc- mi ce k 01

.
,

.-~

"

'"

Dc(J /[ccut, sa merg mal tc:.'" Df' flU, sa-I m;iept in cole CO(Jrule face-ieai nor Sa eurgd din tine dor So umpJe cararile Piara supararile.

399. eUCULE PASARE BLINOA


Mag Bi61 1078

0(.1

,'C'

\.,

':11 ;

eTn

Po Cine; ave minie (bis) Hlastdmel/ .\lrQin sa sie (01S) S(I-U /reb!;' rnai marl' iunc (bl~) Co _,Irdill ~j dw. ir, i;I[f,<' i bisj ,\, u Ii ! rebe nw i IllW t",h(!H} (ill \ I

Co

\lr<lITi51

rlus In

[aN) : i)ls

281 - -

400. SUBT UN CORCI DE ROZMALIN


"Jr;- 81412348
. A ndant,n,_
'sui Horia-2;;
('>

..~- 89 _

Idem 385

Sticel

~::pcccJ._ ~5-:::'-:=----:J}='~ .. _fI' .-- -_. -- ------.... ------1----... - _---. __ ,_-j-----r--- -~


-.-~::-=--.-~'-----' t" ----+=-,- ',,,.>-__ --'" - ---t";:.; I - - --r-t -- -I--:'=E--~'~-=t~:~:--r~-=::F~=H' -r t~-

1 --

-j'"

_J_ -

~-.-.-

'tLj.}-_.._ ...__ .__

Few:

~.::

08,

ju!Jf un [orC!

de

res - rnBlin mal

.fubi

Ill?

corei ce

ras-ma - k'7_

n/l

~~~=-~-===--~---:=+T" -:---I--~-------.

..

_-.i.-~.-_ .

j---:;" . ----. 3
.:>

Je -- de mii?-d~
,)

{'

be zln

~---

ma/~

Je - de mtn- diu

Ji
"

be

,em.

jll.

lllQ cheama sa-j lnchin md cheama sa-j inchin $i sa-j desfac ce-am fdcuf Cd eJ nu traie moi mull Da, Mdi tu mlndruJutule M{ji tu mlndruJu/uJe Ce-am fdcul nu pOf destace C -aj zls cd de mi ne- /l place

Da, $i

Si

Da, Lui din urma (i-am Juaf OJis) Trei lire de par din cap (bis) DcL $i-n rnar rO$U Ie-am bQgat (bis) Si I-am aruncat pe apa Ca sa nu te-nsori de-ngraba

401. CETERUcA MINDRU ziel


Nag. B211 1510
i:: Hana-26

Idem 321

an
!of Ci! ..-

'] - Roza vlea

;rejJ,;
<::::> ......,

&

~ ~~_~~ __ ~____ ._ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _~+_~ ~


..~ .--i----.-::: -------:1".:-- -1*=:--------------..--= _-. -"1:::---_ __ --=L_::~=~-I:,~=--=-:=..::: :04~s:;,:;:- =-- ::: ----=~=-=-~_~===_,==::l_

Allegretto

)'J =150

-:::l===.p-

<:::::>

al

Ce - Ii> - ru - ca

mFn- dru :?,rci

(e

Ie - r{)- c;;

-,.'n- ZCJ __

-::;:-
y

Je:; __ ,,_.

--

~ B

~--=-~ ==--=- 'L--=--------===--~t="-::===+~::::=-=:t:=1':~~-:~=--==::::JL.". I --~------------~:-:..q::::......T---1---- -....- -------- --- mfi7 - rir{) .l1c!
Ai,

$= ti-:;-j=-~-=~-----'------------"ff-J==*~~ ~
La / - ni-ma
rau ma sfr/c/~ fa / - n/-mifl Ceteruca mlndru tragi (bis) La inirna rau rna arzi (bis) Mai, De-ar si cetera-n laget S-acolo trebe sd $ed Cu mlndra sa rna desmerd MaL De-ar si cetera-n Gut1i (bi.~)

--- J 9 J5 ft-iJ

rau m~ slriCl

.';i-acolo trcbe sa mii Cu mlndra sa ma mlngii Vai saraca cetera (bis) Unde focu a ierna (bis) In camara 10 mlndra (bis) Pd laita cu horinca (bis)

402. MAR AM U TAR A V C RES E HE


Mag. 8101714

'::nd-5Jani-viocr: Ilj-2fJ ani-zangar:. rea Vasile-48 ani 7brie -1975-leud

Fp F
,wa ra

Andante

)'J =90

Inf. Birlea Petru - 24 ani


Sl1listea de Sus

~
'C:'

mu-res J

P rM~~A#=-;2Ef r==+--f

fa-

ra

ve - che___ Ma -ra

-mu- res
J

,)

fa -

ra

ve - che

blFrN7a

, J
c{)

@ ~ t'2l-~-4k~~~ J :_~l
tJa men;

II

~-===--~::~-..c70
~:,

"[~

fa - :a

pe -- re -- i:he_ Lv

oa - men;'

/,/ -

r5

.l'C' - r{'(','1e

Ai crescut gradina-n S()(IrE'- (f.>i,\j


f..'laromure.5 mindrd fJoare (/);,<;)
LepOl1Q-rn-(J;. I~qr)nn (bi.';)
in I'ndru /w-o rQ1Ptlf"fI rbi,,)

'V'_(I -ill! i:(ll"(l ",'(I !l1ni IH"'!I fIll',)

. '.1;' 11"'1~"; \'lr(~/' ,I,'

'f,'rld

(fJi.~1

',j

" .

_~~.

11
i

1\

~.. ,;""'1,

l'

; '.. C'/1

:r57/'~

;;-'

"--:-~l~
f!I<'

"t- _ _~,.zr

t_~;t

~.LC

.0,

!-:ir:c[(

\,

.~[.':JraOI ill..: :!:~(

5"':

~~

('< :.
.;'-~'~

J\ \"1'

,
/'
--,

:~3
J

: :-; -

','

"',

,',.:

,_; !fi.;

'"
,!"

IlU

!':o

_~(':r(jC(! '.'~

i.dtn- .;;i Ie
>;_(!.j1

potjc(~

J;'rf!il r:i-;.. . '";.:,

u;;)-~,;

" .: :J i;.J.~ ~., :;:J 1_

P;)i}

O"'':Ut:: D\.::jU!UI l!JrJ' ~'.i "i?U Q1DJV ,L.J! t."


.Lirp ,l::~: :."Ii:)S !,~.
:..3(C/___

P}"i!U ]W-dU'I pdt:


DJlJ;~';\

nu OJ -P~,~:l
-;;Cj

~?~)f.i(J

'f~~~- l~;?;)DP

~'s.: OJ

;,,'

:'. . '

--

..'"'

- - - - 2[;,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

408. ULlTA, UllT A LATA


I
I

AlIegr21to -::; 140

"

I'

~
nt1;10-

Cd m-oi duce de p-aici (bis)


Co roua de pe urzici (bi:;)
Di p-aicea duce-m-oi (bis)
Co roua c:li (xl lrilol
DI p-aicco ;0 m-oi duce (bis,
Co-,i roua d, po trunza.

.
409. CiTU-1 MUNTELE DE SUS
MU'i. 51';,'/ jJ7

In! fuseo MDfW-27 ani feud


-,"

~ L

.:'/.'
DOTU $i cu dragostea N iciodatd nu s-or Jua Cd s-o pus cu-a$czdmint Nu .,>-or IUa pind-j pifmlnl

Cd s-o pus cu mare drag Nu s-or Jua plnd ce zae Cd !li-O pus eu mare dor Nu s-or Jua p1nd ce mOT.

,-.-.---------------.----.-~.

?Hh

~,-~~~-.-~

410. AVUT - AM 0
Hag. B1711360
Moderatd

[t~RARUSA
.I,", ,,- :-,
~~4

.J= 105

t&r-i~~;;Ji::~:~._ .:-:::.. r _ -_:-. '::::1 . r=---~~


.)

1.....:
I

..... . ..
.-.~, -~

'

-~.

-, ., .
r
~'}

A -- V&'

i-8m

c')rj

~=3

~.~=t::_~ Y=--I"'-::..Dt .. nJ
.~il

'''''. -

------~-.t---l=-h :-.:.=:r.--=~-1':- . ---- =:J,


-~::==-':::.:

.=.de,;,

-... ~ "..

-.........1/1

J
i

Iff

"i'

== .. ~\)J
''-..,
...f ~.,

.-",

:"
.

..

CJ

-~-~t_

~J

;c

-R
,--Ii

-]

~.

b;;

-"

n./

.Ie. '

Fard pari, Mra nuieJe (bis) Mili doruJe, mai


Numai din vorbeJe meJe (his)
Mili doru/e, mdi
Nu ~tiu cine s-o gdsH (bis) Mdi daruJe, mai

Cdrilru$a mni-o-ngrddit (his)


Mdi doru/e, mdi
Nici cu pari, nie; cu nuie/e (bis) Mil; doru/e, md; !\'amai de euvinte gre/e
Mdi dorule, mai

411. INMAD l t' U REG LI I T


1-1\10.

..

8111 Z2!JJ
Andante
....__i!::::

t&. . -l----- ----.. t.


-j~. . ..-.--------.-.--.---.------r
::r.:
j

1/1)::

100

-~

- --

:...~.=-.t..'::i}::

...=.::_. -j--r-L-- .

/ -Ill-ma

#I

.,.

",..

i'

, .,
'.

"" .,

.
,""""

I::2rn 3?9/J
i ".;

15.3 . ~~:.....: :;;-...~::.j


" . f

, i..

,.......-::",.
-,

.,,~-.~

....

de

i~ . _,'d

9.1/
J,., J f

"> /d!
.'

-:f!!F'=~~J:fii}ij-=.~J:::-::Ifft:

~.::::Ekf;.-:~eJ~-T ...... ~ 'R.. ~

.---..=:-;, == =:rs
"-' ,

.-

"

., .. Iff

j. + "')]" t":'" ~ --II: .. .. ,."'1' + ; . " 1 . ~':.:.. '~ .:'.-1' #I


~
,<---.-

jpu-ne ct' ~! -- .re-rt:j'l 31

jiJ::Hll? CE ,~,

,F_> .,

':1

/T/Cil

~~'

.-.

t:"~

=;j
;;-~

Am durere de un dor. mili (bis) C1nd m-ajunge stau sil mor (bis) Hoi Lenutil ma; departe Am durere de un drag (bis) Clnd m-ajunge stau sil zae (bis) In/mil stricatil e$ti (bis)

Ct, t-a$

da sa te tomne$U (bis)

Sd-mi dai binele lumU

Cum am lost $ohan n-oJ sl (bis)


Sd-mi dai bineJe din taril (bis)
Cum am lost, n-oi mal sl iaril (bis).

412.IS FATA DE PE MARA

Hog. 62911130
In!
CC,'~CI

:=j]
t;

t~~t"=:... ~~."'' r~ -" . r'.. ., - ..


~'

Moderato

.'1 =128

. . .' r

r"; 1 r---....- I

J~

"'

II

:,.1, ,
I:..'"'
I

;::::

"*'.; ~~~
.j

f"run-z8

fa

l>~"-c't'

ft- g: is
~.

ii

riO-' .-/~,< J.,~ 3~~':

';t__ ~

-" . . .

.' ...

~
i
f
.C>

Ana - 19 ani ;]68- Bertesli


___ i::::~::--:
#I ..

. r:'
."
! ,

-.--.----~

UJ? JJ:1!~i;' l h 'd-'I...;;.Jt._~--- J ___ . ffU- moa - .sa .;'


~.'

-.1-- ....p-~,;,;~ .--.....,7~-~


ml
('1./

41---' ~.
..
. d_.__ .
1.-"

==

w.'~,,,)


..

.. --' ... ~~-.


I-n

t:::=

~':.!fI

-----..

Id

.,'

raJI

c'ra -- gv

t;..-fJ;J=~L -""-"~ -""-"-~-

""!"t'

-f'

"

h .,

.--

Ii I.
~.,I

,--Jr.. ,t
I, ;
.3

..

-.'
, ,
'<;7

.~ -.:

.:;

Frunzd verde fl una Is fatil de pe Mara Mi-am Ii1cut cununi de Ilori Sil fiu dragilla lec;or;

Frunzd verde mdieran !;Ii bdditami-i J'vIdran Nu-i inaJt da-j $ade bine Ca se potrive cu mine.

286-----------------------------------------------------------
413. TATUcA CINO PLECI LA MU NT E
Nag. 82817500
Moderato

jft~~J?J)J~)J;~,~-++~~~-. ~l~J~I~r~y~-,-=Jr--~:= -: ~
Ta /(J -

J1= 110

in!. Gogo/a Jieana-JO ;]r /971, V6ieni

ca,

ctnd

pled la

m(J/7- fe,

18

- fu - c~ dna'

pled

,~

mun - Ie

a - ca - J3

do - rur/

mu/ - le

"

a- ca -sa

do - rurl

!T7U!-

La~i acasd dol copii (bis)


:>1 mai iel daTU mamii (bis),

414/o.ARZA-TE FOCU GUTIIU


Idem 348

}Jj)J
r(J, (](J -

It -

r
/Jor,

/(J,

do - ru-
'~:'-:-il~:'-d_::-!

lJb:~=W .-. ~-:-+


Mul -- Ie dh

{1 -- != kjf-j=i=-:=::.:r::~--::a
------"--------

Ie

ce

In- gf -

it!;

ob

ru lu -to -

M-al mingliot $i pe mine Dor. dar, dOTUtule Clnd umblam singur prin tine Dor. dar, dOTUtule :>i-ti era frunza co para Dar. dar, dorutule

Astdzi Ii co primdvora Dor, dar, dorutllie Tu lti Jeagdni frunza-n vint Dor, dOT, dorutule Eu cu mlndra-ncflp sa clnt Dor, dar, dorutuie

414/b. BR AZILOR VOl


Hag, 8761871,

vA MiNORIT i
,t~:'

&~ ~ u

Rar

~= 98

--,

j)

~*

-rI*-gj[jji
........
vol
/T7frl

fjra- zi - lor

i'~tSEL~=*~~1~~:Sjrttf:==~~:-.p~-f~~=J~:::'
In, lIa - ra sir) Ie;li--
lardclnd vine loamna Dar, dor, dorutule

V d cade toald frunza


Dor, dor, dorutuJe

J~b

rr.1J')/U/

_7,,-" ~r , / !t 8

;::pr}[

_:.In'JD~~\i ~:i;

till l)'"l

t:;

<';: . ,

'

571/6!f: .

3M'll
;)1 (1.1

'!liT! _4.,..
~

r
;;1 - /U

.)

1:,-'

"

"

..

.J
I-IW

~ .Ji.. : , ##

OCL=,'"
"

,')/{5 [ waPI

! r;Ll/8! 8

I
------------.~-.---

288--------------------------------------------
41B. LA LAsATU SACULUI
Inf Nirp !1!..."rie' a lUi Purc,E: - ffl.-' 117{l k:t}UI""

2i -

fit:

ma - ne:.

~: -;. .... -. .... ~.,:-.'.~~


..

. 'i

-p

fl..

ji

fir 1
1

Undea si apa rnai lina C arn rdmas lata batrlnd Ai, hai, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

419. LA HOLDA - N GOSPO OARI E

Hag. 828/2228 larghetto ;;

=EO

~3_ y- 1.......:1 ~+

~~-~~:-"~-f'~.1 '---" .r:;:~. i == ~ ,JJ.


D- ne ..___ le
. .Jla rt-

n.
....

Int HartJ Dpos - 21 am feud

La hoi - c':/
I>

~
No; coslmt1nu pe roud Tn gospod(flia noud N 01 coslni Unu pe coastd Tn gospod(frla noastrd No; coslm lln ~; olavd Si lumea nij tare dragd Cd muncim toti lmpreund Si ne lacem viola bund.

--

420. ARZA - TE OORU GUTii


Hag. 828/I71J
!rlf_ Opris PalagutfJ- 26 ani , 1964 Sfrbi

t=:::-~1Jfd. .E IJ
Ar - Z8 - tear do fI.I

crt r'
fiu //'/

,.

~~Ji:JR~~"&IM-cc~;[eT)J ~ ~.
Alt/! - k cFh - Ie - ce

/hg/i

ma~.

Mul

Ie _ ch Ie

ce

In - gIl:

Cd-Ii era Irunza uscatd (bisJ Azi e verde ~; rotaid (bis)

Si-ti era QlRU ca sara (bis) Astdzi e ea primdvara (bis).

; I
!.1 .~.

289 - -

421 HORE pA IMAS ,


M:;g 815/271.1

~,

:::j

Moderato
....

J',
din

" , . ~i=-t=-~J-fi
la-Ia
ro'-s

flui~.r.~~,..... .~'r
T
,')f:

=100

In! Negrea lIie-60ant~fJuier 51 voce rnortif 1965- Oncestl

"IIi'
i'if."

~'!

'"

"k.'

JJL f"t
;; '.

I"

=:;-k -.- ". . t.::--~ ~~. '.J.:::E~E-=:r:='=:J'-:':ir =j ''---_,:-::-~f,_., .~1s ,_., "
,.,

lu- mea-ll]! ..; :/'

i;

~~::1i-::.::' -:':':~t~'::l=:=-~:l ~ /-.. :.::::-:::I==-:..;~it'-~=C':::::-==~l. {".;. f ., --../ ;.....-'


r;;

F=i
II

I'

~;II

'J:~t;-;.=~J~~.)111 ==jb
.......

me,:;,

nil

SOU

ne

mfi;

C'

om &

r/e

0-

rne .,;,"

Lume, lastl e-oi murj (bis) SI de omenle-oi sl (bis).

422. ViNTULE CU SUIER LIN


Hag 828/1201
't)

'-"'li'-' ' ":"':::+~"" .;. ; .='.'~ ~::::J!y_::i!..... :. ..;. l ~. ;;:;.-=::::---.rr'1!L.


",' , 1
,

Moderato

.,1,::

'"

fdem JJ8

105
, :1
!*.

" '" t
,#I,

~'d:{~ ,,' " 1tI-.......... ~-!':


j

Vin - fu - /e

cu

-~. ~~ t.
/1:>3 - Ie

su-- fer ,
. ~=~.'. ..~__=.::__ : - ,-,,----

,'"

,lin

.~,

":"i
"",t

( i '.
))'"--+""

,.~
'~'1

t. -

. . . : , .::-1 ,-,'

...

rnd/

AI.;;
~,

", -+_. . -. ----~'.':' ::1:_:".'. -. - ,.}.""d,1 . :. ,. ":'-::-'-:li'~" , mu- ref - ____,~_,

~.. . it:::: 1==:E;;=:?=:::::I~~f;-- L .f!j1~,J~.,-;--~:J::::..:.-...::j5, . .., ..'-.;...7J . .- f')f J _~f:~--r----+::'=::::::::' . u::'::t- . .1.- ,,-~. ..'--.
Ma ra
mu rB-;

--- -----

1~

u r

" , '
t

1
"

. ..:-..- '-':;.:1:-:::::: .,. ,.., .. ~::IIi:._JL, . _._,


,Fe -{'
(3 --

,..1.,
,

ra
t

-~

Ur - C3

V:fI

!i.J

fd
'

I, ---,cl,.-- -.. -.- .---, ... .-_.

....~.
~--,.~

roa

fa

lna/

mal

423. VAl DE MINE, NEGRI- S MUNT II


Hag. 821.1 291.

:"j

~
f.,.

Andante

IdemJ75
}1=98

-==-=-'- '.-~:::,.!= .~r:::l=_J~ .".. f",--. iI .' t..E:jf- ..... ~.---;,-... -. ..~,-:+ :_~--=-!1::'fI:.,..I:::~~" ... :-... - '-~'!' ~""." _:5:'.::---,-,3 -:::t=-i:;:'::'T '~. ;;;;".;;r-:-*=::::'1: 1 t':~~'------.'-+::- ".--.;.;-'.+:-..:-::=:::3
H'

1":"1

/1ij

de ml-ne
..... ' l v '
--'fj' .....~ '....
~

~ .. .
----

-~-f-

-- ........ ----j..,
-..

-- . --

---- ,... + - . . ' . - -

"~'1

. . . ;JH---I-- I' h!J- + .


'" -.

ne - gri.3 mun-!II,
,;
-. -. . . .,

...,.

,_ ...

,--.

~--

lOam

na drx/

sa

ra - cru
Voj

..

.
1.

lfai

r! -.Ie ml'

1'1e . "-f

ne

5FJ-S

(nun ///

L:J: . k..'
T03m

J.' . !i .._
.. -I

~
I
..

~-AII.......... _
i..:'U::

. ' f#-

J:i ....!!::_,

11

na em.; 3d

r}j .~ ::ru -

de mine, negri's norii (bis)


Toamna clnd se due leeiorii (bis)
Dragu-mj.j a sj boieri, mdj (bis)
~in armatd oliteri (bis)
Si-n eomund ~el de post (bis)
Stl iMsc cej mai Irumos (bjs).

290--------------------------------------------------------
Meg 82812512

424. FRUNTASA - N GOS POOt1 RIE .


=60
I

~-:f~::=-rcc-;:~4'~~
p--.?-..
--::;
~

Larghetto ~

Int P6iiQuT:; l?ednic- 23 ani -1954 - Sieu

,-::..'

-,

*~#i.,

.~

tI!:.:~=-,i

,"1-0 adus domtu. dus Ue 10 Sighet rna; in sus

Lu /""'(}]ie '\1(irioQrQ.

M-o adus doru-ntr-o sala

La MurioarQ, Mtsrie (bis) ;: 'tlnra~d-n gospc(Wri>:' I bis,J.

-;/2Ijj

425.CEL MAl BUN


..') = 100

DIN

/10 r I,:J

Modera to

\,

ii'

'! ':,;.;~'. '

Ei. Rupe floare albii"n clop Sl nu-Ii bdnui de 10e

l)jrrtr-o lrtl\~, ~ir;'tl :711f_~


Fruolu"''je! .~i df" . . ornenic

SHi

Tu mal rupe un simj caM aItu (]ri:qu./

Muneila! $i in-,cliat
eel maj hun it>fwr cUn

.'<~,

4LC

CUI NU I-S DRAGI HORILE


:7'-:';
~ 'f .

{~ ,

l'. ..

__ ;

_.

1:: ,=_
<# --II

_~.~
S~

C'"1E
=~. ""... ,'''''!..'' i#

........:.:~~fri'-.

J7j~~:J:~;
cu
~'1;;;:1

~.

':iUlIet plnd-n Vi~eu. re hore horesc eu . l',qi .. mi SIT.1 azi horile


lZ(I n(irih~,

"_.,-,,

--

,.-.-~---.--

---------------------------------------------~ 291----

42Z MAl, CODRULE. CU FRUNZA


,,1,;, .'v~o La rghet10
~

,.", , ; ; --

~'l =98
_

In!. Maria Floare- 30 ani Sri/isfe


,

~~-=:.tF=F5-~:..~~~~*H ~-=- ,~;~~1tL S ' ,:::~~:::;{:r:;,:=-:Y--.H= -- --- --.:,=-~=~s= -~_~___ _~-L-.


t,..
A/;.),'. Lt.7~ ~i""'..:'

~~_-~~---~~ tE ~ ~
.9 ""'"

co !i-un-zd,_
1--------. -

Miil; __ co-tlru-/e,

CU__ !run - 231 _ _

..;

;J~c,;tr'c",~ . "<:::'; f -. ~~r-r21 J}+':- fjjij==g~:::a :C-.:: -':~~~..;~:'T-:-+.L#Jf;!_~. ~. J=. ,-_t ~~~-,--.. -~_ -. il ~j '';- , . - - 4
c1

,7{>,

in - Ire

bal

ma

~ De-o tre-ciJl pe-a -

iCl ba

dea

De-o trecut sd merg mal tare (bis) De nu, s(J-l Cl$tept in cole (bis)
Codrule lace-Ie-ai nor Sd curgd din tine dor Sd umple cdrdrile md Piard supdrdrile.

428. MARAMURES VIATA NOUA .


,.' ,'(;2 ,,(i.r,,:)

poco rubato

,,;; 72
~

,'nf Rlp6 lfEona 3<; om 1964 - Dragomirefi

~
Ii
'_

{t-l- -':~E;'. -~.~.-1~--:~-.-r=-~~ -~=:-~t{Jthd:j~-~--J~~:f~~~-~:i~~:-~j


!t~

- .(' :)

t77!.J .~

rel

VI d

/a
/70- c.-tf;
l'

~~o
,---~ .---~

-,

F-' ]I-ha~--' '"""'-1~:~E-~-'-~--I-~-~~~t~;.;t-~:~-:!~~~3~ . ':'~!'


,J",

' '--'"

,....... 1':',

.~

~:L~

,8 _.__._ _

Lea -- ga

-na -11:-17

= :::'3 .

sfrDpi

/e

Iii

Cd-n !ocr/mi tpo/

/egonot

/)or. dor, dorotoie Cit ai(05f In5/rainal Dor, dor, do,o!ole,

7;: ~'
tv:00era ~'.J
II>

429. HAIDA BADITA LA NOI


Idem JIi

= 70
I
~~

:J

*:
fi'

~.,,..~_:-' F):J -

-.-- .. -'
...
j,.,"
; " ,-,-,

;;:.t-:~.-~l~~~~~ii::~f=f~~=:~f~(:.=;~#:~;:~-~:~~~~9
!

'j

./

/J

no;I

mgJ/ ..
~

J7Bi

dB, baol --

la,

/2

nm;
I

mal

~t ,

"

f. \j.::;~~=-r:~~~:~::~.~1i~ ~ " #::711-:::. - >tJJ#TJ..1-:--..:..-----= ~:;;=


- ru -/e
;~'='i./

~'"wj

de

fiO --

va

Or!.

/1';-

Ie

';-r s-a pare pe mult, mai (bis) nUlla odata-n zl (bis) (:ina soe:rele-o rasdri, mdi dorufe (bis) Clnd ,wareic-o rdsdri, mdi dorule (bis) ./ (!'lett: clnd a sfintJ, md dorule (bis) ':':01 Mdit<1 cd mij dor,(bis)
;)01);('

pirie! mline mor (bis)

Sj-i pdeat sd mor a~a (bis) Clnd tu md pofj vindeca (bis)


NU-j dottor pd asia /ume (bis)
Sd md vindeee pez mine (bis)
Leae nu e de boala m~ (bis) Care sd md vindece Ci numa gurita ta, mdi dorule De boalQ m-Q vindeca

292

430. PAOURE MINORA DE BRAD


M,,!,

820/1682

'i"..'. ~ . 4
@

Andante

.;'= 79
t

.'

. . .'
/ r"

Idem 351/0
!I'

..

;."
w"'t;~_

==== brad,

fa - dlJ - re

, I

dar
C-am fa' prunca oarecui S-amu nu-s a nimlJnui Am lost prunca mamii mele Ce slJ lac, am ajuns riUe Dolule.

431. MAl MiNORULE, CLOP CU FLORI

~Jt 1 ___ l::=F==l=: - - - - ~- -~~- . ....t,'::r~-=~::::~'~E~=V~~-~----=Y


4/cJ/
mill - drv - Ie,

Moderato

." = 88

Inl Hotea Victoria- 30 Gr. 1962- Sighef

clop

cv_ f/ori_

11l!-=~?5;e'::j- p - r ---t::t-~ - ,-,iJ:r:::j


Jla/~

do

rv - le, __

~"iJ.. ~~i~Wl~~~~C-f=-;A
J!!!..
{'e me'!}i sa - ra-n -Ie -

.
.

za

mal:

lori

:#~~~r~==~m==l I
do rt! ___

tJa

Tu te dud, te vesele~ti Mell dorule mdi, da $1 la mine nil ginde~ti Mdi dorule mdi, da mdi Az; noapte n-am lost culcat Mdj do rule mdi, da mal $; tu nu fe-a; lndurat Md; do rule mdi, da Mlndrule eu m-oi hrdn; Mdi dorule mai, da

Sa bat drumu cu ochii Sa

Mdi dorule mdi da, rna; te vdd cind ai zlni Mdi dorule mel, da mdi Bine mindrul bine, bine Md do rule mdi Pare-H-a rdu dupd mine Mdi dorule mdi. da mal

293-

432. CITU-I MARA 51 IZA ,


.'fa

,.

Hag 821./130 Moderato

Idem 315

&~ ill: r

J = 70
/V.;'

t tx==u'. -~#J :11 'P' PV Fp'


Jla- ra
.JI
J - z~ mal

jJ:
tc:
-~.

'n

cr -

h'u-s fe- mei eiM Ja-pln -

====:::::J

tb J) th 1@pE=j} ~j}ltJl~~4t~2Jl. JH J) J.
/a
Peli, Sel lucru cu cergile, mdl (bis) Pili, Sel mlndreascd tori/e, mdi (bis) $1, la, la, la Mdieran in car cu I1n, mal (bis) Mal, Dragu-mni-i omu bdtr1n, mdi (bis} $1, la, la, la Melieran In car cu iarbd (bis) Peli, Dragu-mni.i omu de treabd (bis) $1, la, la, la Peli, Doamne nu md-nbdtrini, mal (bis) Lasd-md sel pot ibdi, mdi (bis) $i, la, la, la Pai, Tine-rna doamne a$a mCii (bis} Pai, eel mn;-i draga mult lumea $1, la, la, la

J t

I'

'___ Sa - - _ _lalla_ /a

Alu-s Ie - met' can J;j.. torn - >fa _ _-,-,_ lalla ma, Sa _ __

~""~ ~-=-.1

--- =J

130 OM

Sighef

~ "'--"
Hag. 811/2542

'J

'"

433. DE -AS STII CiNTA CA 51 CUCU , , ,

~ ITJ_____il J . f:900-=it~~
be-a; s l l -

Rar

J =60

In! NdsUi Har,e der:.1':JIl- v! Sfv

:-; .-:
::E
~-,

&# P
. ce
tJ
J
j

r-" '
la

~-i-

Cln - fa _
'i

~F~F=r-=-- Ej:.
.

ca

s;

C'I.L

-cu

NL!

ff1.at-- rna.'

--=

-::w

III - eru

,I; ZbU - ra
~

din

crea,n-ga-n crean- i;

,. J tTIl)J ?~~=-t}iI~n-1

.J..as c/'n fa

la lv-mea clra-ga

.J.a.J' dn
)

10'---

la__

/(/-me3 tire; '"~-~

A~ zbura din $-a~ dnta la

fag In fag (bis) omu drag Lai, la, la, Ill,. la, la.
$ia~ $i-a~

zbura din codru-n codru (bis) cinta la omu mlndru (bis) Lai, la, la, la, la, la.

Ideo1 245

Djn ilndr ajungj Mtr1n, mdl Te prdaci CQ iarba-n lln

Co iarba te vesteJeti
imbmrlne~ti.

mai

LA

RA M1NORULUi

sa leaganil (bis) dupa mine mlliQ (/::I1.s) ;'0indm dupd mine m1nCl (bis) Oe tti OIi po s(lptamlnd (
Tal
~',11ndrlJ.

Hei, tu c{eanga tidwlui (bisj Spur!i-i ,::$<1 mlndrui'Ui (bis),

43o. MAl

sAonA TU
, I

AI F
Jrtf.
t.."'OVfJCI

f\fcf /..., 16 an! - 14 Gni 1975 feud

la la

t;Ctt:.~j

} {his!

Te cunosc ,r,.'Iti ",tierat, mdi (bi3) Cil glndu lansurat


P(l mine de mlf
mill

20) ----

437.
f - B I OC!;y r~uq ... J"/ to,.
. I Rar *=60

LA

ANU

)""(1

jJ
f ,r,/.
JC

rormn ,TOt"!~ .,~~ ~7/;/ r;. 'U 1("1 I '. . . / '. ,., mnd'e ~" . v/,C'I', "I-' JUS ." ,."" "..~.u"
L .;) . .J

-."'r-+-.J

-~

~;--=I

.,~~*~~~~,-=j6:k~=-:C~ff]-;J~~:~~~:~

In
d - /Ii! I,ref -

aa

of)

no

Jd --_....___,,,__._

,- U=~~~:a"~1"~~T'~,~~~f1t::=-.:f:=::c~~iI;:::c~=:f~~qj

f)
~

_ _ _- -

pos-Iu

mB-re

A SU - nal :;10

01-/,' ,. z:,;'

re. _ _.___... _.. _... _ ...


.SPff: UfGni{d aill piec(tl (his}
Spre graniia ungureascd
Dumnezeu sd-i pedeapscascd : bis)
Grea alalma mi s-a dat

Noi 1(1 ator de pJcco! (bisJ,

lnir-o miercure la zece Cu (urlin gaJbcn sd pJece Sa pIece 10 concentrare La cimpu de recru/are Nni ia tTin nt:-om imlJu[c(1t

438. TRAG
Nag.8JI/21.70
Andante
J:;;;
J

"

DAn r' .\ iN I\MU LJ4

14~' J4~'~~
j'

I<

i'

th {lit..
'-' JUP/,} .: .:;,,:

n ~ i~_f ~.'

--3
---~

50
. -!'C. .

" 3

P4E~~t~.~mr.,-_
r;:; _":":::r ';r;.>(} c'.J'

'~:~ii:t~~'~::=-=iI
".J

e-* ',:~l

m fiji

C'" a

af ~(

-.

I,

"u,n
I

..... '

.'r

I-}~

~E~~~i~~~~=.~t--f;S~-~~tt{N~

Cd!7U tJ-;l-jJOI......

. ,::.~ ..

:.-=-~:U
---_. ~

;:; ./., ' fI:--/r;e/ . IIJ", !';/

:-.. . . ' ~,,,:; '-' ' u''''--;){)/


~,

.. d/
".~

:r.?

.7/'

('I

-,'r.)

Dd Las so. U'ag cd eli fYi-iF', ,;U'; ;' i,';'; IJ.e Ja bine Ja neccz {i)isj.

!tt; :'::

439. FRUMUSEL
Nag BIl/ 254{j
, '~ [ )Ofnma 1\ "*',, 7" u

('r

.J

~..

"f i r~ At\

i"-'!<~"

tJhL~L

..

-~,~~:~]tl~"b,,~t)~~

111-0 ,;{., ~ cit


.nt~;)lTl

~:!' .~:tt~!!~~y,,,,. ",.

'''-1

,'

f;.-

~;i

f~

>- .
~, "

.. ~:;

..Ji

;~.

<:s:
.i

!;:::

l.~

.
~.

'

"',:'

,.
.~J:

Frumu!$eJ co ~;i D fhu!e (his) $j m-o dus sa rna o;n,,:,:,.o ( Mdi neamtuie, nu t;'" jek D( finere(ile rne!f-'

t1 C
.\.,1; ' ..

..i;;<' .,.'
:~.

;"

r<.1;"; .., ; ;

s;'
(~~J'

'~;-(;t
:-[)F

C"

/,,':'1' S(.!'~l;.1r~

i\Eve.ste C'U (<'Jpj; .::Lici i 1J;:';)

)i ('I'),[,'IJ pr;pd a l)i}~gc' f,r .. oj"e-n blG~(~ cint"'~i .~'ltjn:,J( (:d lctd-,i.;-(; {J 1:~!"f..~' ,t

fn

!67~bo~(u

, C'I,::

296----------------------------------------------------------------
440. INIMA, INIMA ME
.J'::

93

fnf [cmon foan- 48 an; Viseul de ias

M-a1 durul odata bine (bis) Si mne-Q si p-a meJe zile M-aj durut odata rau (bis) $i mne-Q si po traiu mneu (bis)

441. MARG IN LUME, NU MNI-I BINE


Mog.B25/14

r ~j'::i:=JIl4':~fi.[~=t~"~If~=~~
Andante

_~ =100

Inf Pop Mihoi-2B oni Desesti

Marg /'n

lu

me

nu

ml-i

bl - ne

17-arl? la

(I

ne

Marg in Jume. llam 10s09 lin acasa nam om drag Nu ~tiu Doamne ce sa lac. Prinde-m-a$ de gdzdu~ag Ori luau-a~ )umea-n cap.

442. TATA lUME-AR VRE SA MOR


('f,~<.

825/321.
Moderato

inf.Sfan Ion Pafros- 58 ani

Ii::;

110
_.c.

Sap/nra

i1-I~_:~~lJ:~-;-~ -)~. -,,;

. . J._L l:

.._

7:9-

k-med-ar

we

sa

mor

ma/

tn/fl-

clra

lor.

De mor astdzi, de mor miine (bis)


Mlndra lor nu Je rdmine (bis)
Cd de mOl 0 jeu eu mine (bis)
$1-1 fac coplr~du de nue (bis)
$i-n pdm1nt eu mine-o due (bis)

-.--- 297

443. HAl MINORA TN CODRU VERDE


"far;

8771Jl24

/ean- 48 ani de los

::1!..'-1f'~- J!..-~.. .~/......!I. - -- - ~.::lf::::'!!=_+'':.fC'--.~ ~f-f'+


..............

Moderato

,,/.=

I--.

100

t~-::~-::-:t====E~'::-

_t..:,:=t::=

r:fI'-t.. H-~-' -. .~> ...[ r .. ... --=T::J Lr-u~~~4~=:=i l....,:j.r T t


u

ji-"""",

JI"

V. ..' .. . : ""'-'. '

/7ie

I nf f/{ita .-eoriore . 49 ar:: f '(]marrEI.lb- S- ~ t apln.a

/lal; mlndrii /'n


me,

co.. clru VC'i- ci'

,r)/.~

/7U

ne ve.. e'e

~.=.~:=:.~=::- fi~l~_:-_#_. J~: --.,J" _ ~ ~


.
'.

_:-=~:~~~~=j:-==~~. _~: =~'-,u


...
A.tJ-~/Ta
Ci.: -,. CU/

T.

pU- Dj

Zd..

..~,"

r~.r

i{

iJ..:
rJe)

--..=.::=-.; : 4)JJt:l .. 4J: - jf@!

At/

/:~J3-:J

.5tJu-

dina

:fa __

--:~

Sd culcdm iarbd cu roud Sd prindem dragoste noud Sd culcdm iarbd curatd Sd ne mal iubim odatd Numai no; de neam iubi Codru lama $Ja-nJrunzi

Si iarba .,la rdsdri


De ne-am gdsJ dragostea Cri$mdn codru cd ne-am la Pd iarbd negii ar si Be-om lSI neom veseli.

Moy 82511203
Moderato

444. TAT AsA ZICE DORU


Idem 356

"'hai-28 ani
Dese sfi

~
ne

~::~l:,::':':L.:~
t>
~,

,p'';. . ._"-~==:~=~=+_~1 -... _


_
.~_._ ..:!!":. .. . ..__ .:==F:::.~'

r .. .:t;::::::'h:-+=:'" .. ~. 1

)l::: 120

. '
-ll.. ~"

J=~~~~~~~2F12-.i
Ca cle
iel moa - re
0 -

Ejtj
mu/ ma.

/a,

.,.-;-,t

a,sa z/
J

ce

~=~

- ne.

~~~~~,

.. 1-:..

~a.~-::.==-:_~__,,_~
lit"

la

'1 J~J
!iI;h~

rv

ca

51-un cf- al' o

iel

IiU

~j:$~~t~.0fflhlt-:jrJ :~Eg{j=t= -r/77'''''_;'''' VJ,,_"

kJ IP r-) I J. ____
'i,::, :i!!--=::::-/'''1' "_-.!~ 1-, C1

II

",~.

rrye
0

L.a

",... ..... "" .,;",

",

,,,I

17' ",(

'0-' 0

'/....

rA

n: .. me -~ ;

Cd ,i eu de J,-am dUB dor Blne-om vdzut cd nu mor

Cd ,I eu de n am dUB drag
Blne vdd cd n-am ad dzac.

445. SARACA INIMA ME

,~f{]g.

e25/1424
Moderato J\:110

Idem 356

~ra;;-

)Into

58 ani

~.~=-=kt:)j).t tfJ:~~::1E~~~~1~=K==r . iJ= #1) I L y. r .,;. ~. .-:J:L... ~ . . ..._.;;:...,. -:jJ:t:=-:j/~

jH1 'iJ==!:::.

~Dr

".. 1=.
-..

J'a- ra,

ea
.

,.

17/" ma

me

miH

la

~~::~. t.--'r-t . ...... y ...

=::..............!t.

'r~
.(.

!1't'1 . 1'

V..
..

"."fC r : : r : ' F . '~:=j~Wi~~~~~~~~

. ..

J'a -- re;
'-~

c/}'
'p'

/1/-

ma

me

mal

~ r t.:

. -.::
. -::-:: .:::.: L

-~-

'

.. ..

.kl--ra/J -- ce .Dea
'::"','. k
I

.,,: ::=&~-=:::L::-==:E~:==iL -~~~ 1;---=:--=:! t" :::~-::~~=~::::~=:====:. . =====- ':":"'. =====-.:.:: 3:::-3 ma du -- re Ie; -- ra-n -- ce - pe-;; ma du -- re

'1 :k~' ::::::~=-:::::.: .:'?::::: '-:;.-::::::: ::::*:"~t-:::::~=~_. ;==:::=:~-:. ::::.. ~ ... '==. .::::::::::~ . ._rL.?:._..__ ~_ ~-.:::::."f'" --iJ.L~~...:.:::.-, ..... '" '::::.=..--" "
,0 la.
/a

--

~
___
,L

.:.- .. . :f. J) 1 .. - . J. .. t.J'


.fa

... ...

~.---~

......'A-I- . ..
1,;,___ la

-~~--

. .,-=t--E.,/B

~."---.~

/0

lSi

l? _""...._

______ _

- - - 298

--.--------.-----~-

Do, w.s,i(Jm lei doHor ell Ie (his) 1l.1 doitor,;! !~i i-,ollcd (hi.s) .':;i n-tJ(:1 !J(17m.it nimicQ Ibis)

mn;o

SPtlS

(his)

r{J('wi 1Q iilimii nus (bis) !\ii,-! (lI.:eo, nic/ fa Cluj (his) r.e; :nimu ,'Sle'Vf' icqc (bis) C>!I::;J:;;I t1lU dt(]~ (flisl

rG

,inU,"!{l

"'tit}

tldru
(bis)~

{~'e ti?[~l ."$i

(-,rnu rr;indru

.~

446, SLOBDZI- MNI-! DOAMN E GLASU


',I;"

;:d90
Moderato

/ d2m 402

J) = 92

Sklfwzi-mni doamne gl(lsU (bis) '';(] nl:-.u!H: 8ighetu (bis)

'" L.l\ MINORA CINO MA DUe


f1~c;

"

77/ JC!,]
Moder.. to
~_CL
~;

Idem 32610

-lJ.~--<'T'

J'I=

104

UII-

de-a-puc.

Eu la mlndro clod rna trag (his)


Am carare pl1 sui) fag (his)
Si drurnul pc) unde-[ I(lc (bis)

Clnd ma due la tine Lu.$ca (bis) ;'''lief-un cine nu rna mu~ca (his). Clnd md due 10 tine, Floare

,sat cJinii

sa rna cmoare,

I, t, n !~, ..,"'iv. J
II
j

r,*:<i ("';'
U',' ' " '

iJ' "J, -

- Ai'!l

i.

i!

! i\ L!~

II 1"1"'" L\ s......

\~'n

!I

~j

i~

B17/e'78
iVlode r ;; tG
'i1:;

VAR

o
~""f1fn rOIllQS

fiira nintnicd r6.rnas cu cnpl1/ ( oi,,; J

::.,/ .. arc IJe (":He oFf

'.

m11.j~,o

dat !}ut:l

kl un pticior

(bi:,)

De

scura-n

1'" uma
!;l{",.
n F; ~ I'
!) .:' ! /

cu nO(Jic () c:..}Jce bOtlla..

qi

i j..l,

DA

ULlTt:;

'" MiMn~!I!J ~ ':f & ~1


t

0>,,,",

! t

"1-/

. -

fv1ock-"cra.to

::

~-......:

/'

HilL da, Pii ulitO, mindrii meie }\/ ... rllJ? cit: C!~(ifs~ do tol {fi .f'fH.,:r~~ liai. ca. Pd mlndriii tine: Mmnie Hu-mj [reb/! hlm;na fid! rill, Pli unto lTllndriij tau

ELi. ;''''~t1 tit,'-

rJa, Pll1ifU ,- ,

Plnd !o ffllml!Q

QCDsa.

:'T' 450, UllT A u llA !, n ,


"1' "
'

,. H

/"',

1\

811/
~,

.1

l'1:2

De mlndmta cHeodatd (bis)

C'lnd a zlni sa .mil veda (bis)

Pa

ul;'ta,!}uSani (hisj

OQre (lSi".-i ullin (his)


Inlndra (bi:.: eli sa \l~~de C().';:G mlrlr!rU wIde

ptetrii !Ii ptetriceie $i cocoane irurnuE'lE: (his)

----300---------------------------------------------------
451. DE HORIT

Hog. B1611605
Rar

J = 70

Idem 106

Rdlile m2ndril m-or bate Cd eu Ie-am Idcut pif tdte AJte rdle n-om liJcut.

Numoam mincot $iom bdut SI-am iubit ce mio pldcut.

452. HOREA FLOREANULUI

Moderato cetera

J = 80

I- i J.

g! I#~ I r~F I ~ ~[ 16Jf!@ I


I

Inf COV(W Ion - 33 ani - prima~ Boia$ Joan-63 ani- contra Covaei Teodora-31 an/.-zongorii Po/eae $tefan-10 ani- garrJuro Pascu Simian-JOan; ion.' 1972-Viseul de los

r
t)

,- ( ric l if:
r--Jg ill t ..if-.l-i[b!J
Hai, md Jume, da ! Clnd a sf nunta mlndrii Eu m-oi culca ~j-ol durn; In lata bisericii Sd vdd cine m-a trezi.

IJ

II; J jJ I ;/l J

r- :=j4~--r gr.~.A;:.:=IF@

I14l.J I J

Hai, md luine, da! Te-am iubit mlndruta dragd Dol ani .,j-o vard-ntreagd Clnd 0 10 de catre toamna, Te-am lasat sd Ie laci doamna Sa iii doamnd la liceu Sa te ia un techergheu.

453. DE HORIT

".fag. B1611576 Idem 106

Ii C1 if

Moderato ceterA

= 60

I ~t:: tY4if il

U I14J gJ
dJ

iJ t'V~1Jt~~J~Blo

NV

-----------------------------------------------------301---

454. VESELIA NU MNI-I DRAGA


,~

'I:.

Idem JJO

tJ

............

Jle-.Je

//...

""'""" IfiL-L d _ _ flU fll/}/~i_

W:P:'f" 2Jli=FFFA
rlra-.9a tie - se - 11- a
n(J

mni-i dra- ga

tij1J. -J. @ljtl'~F+W~~-J


Alv-ma
l

9
ga

JC9,p ... fa ... ml'- na-n - frea ... g8,

Alv... ma'

.JJp ... fa

mf- na-n-Ired

ma f

ntra

Veselia nu nmi-i bund De-ar tine bator 0 luno Hori-oi $i-oi I>uiera. Impreund cu mindra Veseli-m-oi $;-0; trdi In caso cu oamenii.

'Igora mJura

os

~
~
~
~
Hag. 8171659 Moderato
~
Solo voce

C intece vocale de dans


locale

455. PENTRU MiNORA DIN IEUD


Idem 330

J> =130

(I ! p' , P -]Tt# 1t!- - $' ~Jyq ))

)J J
k ... vd ma vd

f Ell =eli r F r E 6 r f~ ~ ~.--- ~ & 0 bf t f ~ ----..J;J ~ .---.......


I [ E F err ~E=ii::,3-=dr q[ n p F7]

;i~

"

li"ec,Pm a...

l'in- In; min-rlra

pa

din k ... vt! n{! ma (ld

li"ec 'pIn a ...

P;n - 1m min-rlra

pa

tf;iJ
/1(/

au:

Plniru mlndra din BoUza (bis) De tri ori am trecut Iza (bis) Nu-mo-datd de-oi rna; tre (bis) Tdtd Botiza-; a me' (bis) Mdi dorule ldsate-oi (bis) Sdrile descuJta-m-oi (bis) M(1J doruJe ie-oj ldsa (bis) Si sara m-oi desculta (bis) Si no; mere la mlndra (bis).

302

Mog.8J7/t.O Allegro

"Ii :; 100

Cd
Hai!
(~1d

copWi

Sf lTIel e doru marnii


ne
dOT

Cu

Ie, 0 s{iptanlJna n1(](E' la jnimil

lint i ie, Ie. Mtuca de sus


dOTU

tau
la

:!/Q USC.

Hai f
TtHl~ieptam

C:1 dwg 10 cina

l/(lj ! Ie. Je,

Si.. j fmmo(l.'\o simbdi(1

T'r:.1'iUCrl t:U
cfUlrtoi(f..

457. MINOFWLEANt\ ~1'!NOR ARA.


Hag. B 27 /171,1 Moderaio

160

Ta, ie, It', Ie, Ie, ie


Tu, mlndruta pui$or
TJflQrd te"ai dat 10 dor. Tlmi1ra CQ -';Ii hunza, Cd H-o placut gurita,

MJndrutcl cu. oeni co mUla,


TlnUlQ (j-oi vlndut gu.m.
eu mlndr(l nom ~tiUl,
Cd oj gura de vlndut.

$i eu Q$ sf cumpiirat fV11nrlm/d de mi-ai sf dot Ca-.~i si cwnpdrat .~j eu, Mindrut!'i hator de un Jeu,

-----------------------------------

303 - - - "

458 CIND BEU BAUTURA

/1eg. B771 370


Moderato

~ i~~'f-t-,it-
-L-

tI~

'"

140

"-!"r:ran 39 ani marfie 1976- Slot/cera

['}

.,

J'/

/Je

.beu

oj) -

(j

,,7

Oe oi-Jd' beu

1).9

':~I

.-

Fa

~~

tt"

yi/

/'0'

ma!

Tat oi lJe cite-un pUcut Plna.-i soan' pd delllJ.

459. MOSULE BARBA CARUNTA


,

I
,I: 'I.:,

Mag. B201216

idea: 276

.J :: 70
C'l

,'"

lk.je!

/t:

A1~(}-, jIJ
}

r':'\
,

i
Cth;;/;:; --

ab

0;; ;;g

/if.//}-

;)

Li.:)

..

;'~

N rei joacQ, nid (oi! Numa tiit be,~i mlnlnca (his}.

'"":i:::::-: -.
-~-+--~---

6--

460. STIU CA NU MI-AM OAT ClOPU


Hag. 829151,4
Allegretto
IV -

:;~~~~
-.,'

L' J = 100
-. - "...

YAR.448
---

In!. Hotea 6h.- Jf, ani }9U' Hofen!


-"

~~~_cW'==--'E~=:E;l-~--;gg --$:-:::~.: --- =t::::::::::---=:.f::-=-- '-~_f8


.JI;(, ca
flU

/n!~am

dar

c/o ..

jJU

J'f;u
)

ca

n(j mi.am

da! do -

&~

_ "#0 =i.- i li=:-~c==='E-J-::=1~=~::~-f=. m::::=t=:----=11 ~===-==--.- .~-~ .4=:.:~...:::=::t:.:::::::-==--:::.-=~--.l:.~--. -::---- -_.. ~


La ens- mil pin ,/
Iru zi
Til.!

'~

BJ./

La

ens - ma
.J

j)//i

1m

d -

f7U.

MindlU na t;>-o dat $f:rillca. La Cll$mii pentru horinca Dacii vezi mlndra cd beau Nu m-astepta te eu

sa

(bis)

Dacd vezi ca-s bautori .Nu m-u$tepta 10 cheotori Nici sma in sezdt0li
(his)

----- 304--------------------------------------------------------
461. AICEA MA VESEL ESC

Hag. 818/189B Moderato

Idem 307/a
I

iJ

., ; U f'~~==tt~~E- ~f~
A / - ced m9 ve -se lese/ A- ca s} b!
:,em i

=98

/;-a- iesc

iili:~)~h~.~F~Jf~::tl~:~~]lt:t[~:.~~\-.Jt. _L .)!.M=--=:JI
Y-d- i
cea vo -

in!a. ITiI
Stiu ca nu-s din neam mutase Sa nu rid, sa nu grdiesc Da, pd mlndra sa n-o ibesc Si sd nu md vesalesc.

De horincQ nu mnjj dor Am acasQ puti~or Am acasa uiegi bogdte Pinaj lumes goale tate

462.TAT MA UIT PA DRUM IN JOS

Hag. B18/ 122


Allegretto

Jdem 245

t. 2

:j

E7=.. ._===---=t= . . [.:. -..~ r .a.. _-'-.rl-=r---::t'----=-:~~ _..:.:. : ...3 ~.-~==:-::_~=.~:_~_::_-~::...:..f.:.:._:~. -... = -(_ '~.' -T:~~--:~--:8--:..::=!
. ....:=-.:ft:.:.-.1t_

= 100

7al mB

1.///

drum

III

lOS, ---.

Cu oc!?/

176' -

pr.'

se - ml-' ne

Hai, pd drumu lmpdratului Altu-n sat ca badea nu-i (bis}

Ca baditaj albinet Tdt fecior cu pdru cret.


(bis)

463. CETERUCA DRAGA MNI

Hag. 818/1976 Moderato

'S
~.

'* lef
i
IId//

Idem J07/a

= 98

=gf~:~~.TH~~cftfjJ:-~ rJ'1f~

Ce-Ie IV

ca

ora-pJ

mn!,

{J(j.-ra.f!

. ~.~. == ~. 1f.l -g=iF#-~.-.-..:::=-. FJIf~.-=.~-..::f--K.1t. .'t':~} --:-:::::E::t=:::.-=.=~!ty===;::.E:.E.:~:--:.:t::::- -: Vy


chii mi''a-ohi Ce-Ie - rv ca d1a-g8 !Tin,',

~:tt=--#1L=:
tJ -

.... F~. ==h-:-*-:Jj:=:? ,..~;~~


c/}ii min dill

,- ;b);C~~~*J-'f:C:~: }t I ;: p. #~. ~ J!~~=Jr~"~


Ce Ie fa gt

neil;

ca
Glasu tau md leagdna (bis)

ci-ne-mi

de

Hai, Ceterucd galband


Da, CeterucQ cu tri strune Glasu tdu ma ducen lume.

'I

305--

464. MAl MiNDRUT CU pAR TOMNIT


I

Mag. 82011830
I

Allegretto

,;
~

r~~ !~~g~~~~~~*~~~*~~

I/a/
- mnif,

.J

= 105

Inl TudorOVlC1 Nlculol-20 ant-cetera Tudorovici Mano-18 ant-zangara dec.1975- Rozavelea

-~~~:-l==hEl)?
['.;;-/
.

"t

ZI -

/71 (

- - "---~

Ie

Hai tura-i Sdrutd-md mlndrior,


Sdrutd-ma de tri or;, Tare-mi-i de tine dor La, la, 1a mdi mlndrior. Du-te mlndre, fd-ti armata Cd nu md mdritd tata. De, le, le, mIndrut, de, leo $i iara mindrut de, 1e Cd daca m-a mdrita Dupd tine nu m-a da Tra, la, 1a la, la, le, le, le, ~i iard mindrul, Ie, le,

---=:::j

--~=-3

~e

~
Mag. B131359
Moderato

465 DE - A~ MURI, CIND


J =96

A~

DURNI
Idem t,{]6

IJ

:]

~
~"8

JJ; ; =.- -=-~i=f-=l jJ~:~= -E' :i=I=fr$=-p"Efj .---.---- ----.---- .:J a 1~ ~ - ~ ~ =7(]~-~ ~ -~ij:~i.~~~U--~~~~~2:K~q;=lI
p

--

ft-B.J

m(/

17

dod

our

n;~

mal -

De-as mu - ri
)

clno

as d(/r>

/7/; mg;
__

M-mlc

I7t/ m-~ >

/;8-/7(/-

M -miC

/7(/

m-as T

ba-

/7(/-

I.

de-a~

..~

muri clnd a~ si bat, de-a$ muri clnd a~ si bat, nimic na~ s1 supdrat (bis) de-aj arde 1ume cu foe de-ai arde 1ume cu foc pel margini $1 pel mij10c (bis) 'dacd-n fille n-am ndroc,
po mij/oe, pd margini iard (bis) daco-n tine n-om tihnea1d (bis) tree ilorile cimpu1u1, mdi (bis) tree z11e/e allului (bis) tree zlle1e, tree noptlle (bis) si ell ma tree ell dinse/e (bis)

~Tn

MAl BADE CE lICEAl

Idem J5tJ

'/f.~~i.i h{~dE~3

cd

S-.,(.1

(1f!aiLl

()rn ce ne .. (;, rlespreunntu.

k6Z ATiTA HORINCk~ 1- 01 BE


Allegro

C-OI

de

be ie

08 -

me -

/Jii

h
l)t~

de ce-1 iJun(i, bdut serra la luna, t'Gre-i nf:b!.ind

HOiincd 'cTrde-Glll bdul Brit [1m 10S1, mni 8-0 .5Qzui Ffntinc(j Ferd.(;~oi rnai h.::.>, De .. ci sf bot, mni S-(J ,)erie ( bis) j)jnd i uiag(j 1([ mine Beu din eo de nl..l romJne Pina.-i uiega 10 (ljii.1 Po mine roa doofe caplL

Crl;nm'iritd lei: floar.:> capu, ca nu1 door?: j Jeagd ('u :;;tergunl Ca; beteag de bQutura.

307

B nR
.,.. >

~.

~i!~ ~ ';:

J.l,

~,

'I''' r r~ut

~'~.",!
i

1:;/ [)l,ervan Hdrie- 17


Moderato
,~:

_.

- Sarost7u

bY.:; --

l'm --ptf.'[a re
. ;t;--'#--+r_ ...:-=t4-

iJ ~

Ilii

--:-::~--::: - --+--=f---'--~-. I ----fi- ==:1 -~ ~-;--.::!r ~-::~fI1~ ______ --. :::.:::-.:


- rd.

~
C;lnd '..:int:':> pril1Hlvara \1<1 co !$! irunza (bis) don; pirr'ului, lurai. /um; De dow bdriilului, tUiQi, turni.

I"IUO 469, C INTECUl Ftf"r!oP!!'-- 0R L.n MERG LA JOe .... 1 ,\ "


1

"

BJI/25.'}J

if/I: Bdbut Jacm 38 an; Ardele/:m MillO! -}7 ani iC!l.l.974- Vadui Ilsi

mu - lui

=--:JI
~~

.,)i

,,].1;;

;..F
tV ie i

.;- C;"/TI 9rf


.

l/J-ma -

flUI.

",{)lut.(;tue;-t~f mi-O

riot crept (his;

III

i l,
I'

i 7ri. f1F . "'


~

J,,$

~_

';

!luiL

Wfln!T I
idem 3511b

B?7/..1'S[}

./"a/ u

fa

la - fii,

r)? 4.1 ....

IT/i _

/~l{;'

nu-j

SI

cal

ca

/ii

De

Po
Tal
It/i
O~(~t.t j ,~;i

susuni {'bi.sJ
5;1 bnlc,\"flffi
j(~ele

Si minarutc1 irumul}iile (bis) O'-ue as/a-i uli(a ? (his) p,c. care $(lde mlndra (bis) Pare-mi-se cd sc vede (bis) Cc;:<:a mlndrii Ilnde ~ade (bis).

- - 308 - - - - - - - - - - - - - - ' ' - - - - - - - - - - - - - - - -

471/a.ASTEPTiNDU- MI BINELE
Mog. B?I J53

Idem 21,3

Allegretto

" ~)::;

160

,tinti3lJc r r
do - rl./
(8 de eL_moa re
0 -

. zt. ce do 1)13 I J J
Tal

I r F C .CJ' 1-=t;8- J
a - se
rlJ

J_ s

mu _ _

fa

de

el

moa

ec;:::.

II

re

0 - mlJ.

Minte doru ca $-un cline Cel de el nu moare nime Cel $i eu n-am dus dor Bine veld cd n-am sd mor Du-te dor $j-n alta parte Nu-mi dunta ziJele tdte.
(bis)

4711b.TU FEMEIE. TU FEMEIE


Hag. 81611861,
#.~
Allegretto )J =154

Idem 302

~ft

i l J) J)
-

tJ)

I~

tu,
fe - me- ie, La -

Tu, te- me- Ie,

sa

dra cu ~

lui

sa
ne

be ie

&ta P P P P I fa d- de lu
tJ

Jl
mea

J)
de

nOl~~

)) ~ I tum

j) IV )i I sa bar do -

h J5 J
lJa

II

voi.

472. TU NEVASTA SI~A ME DRAGA ,


Mag. 82111789

"! ~p
TU
t

Moderato

~ ::; 80

Idem JJO

pp
s-a me dra - ga, TeJ-n 0 !lra - CIa,

cr - ne- pa-I coap

ne - v~ - t;J

0- ne-pa-i
.f/

Ti;

ne - vas - It}

COillp - '1a-n

i-a

me

,. ~. ~= W I ~ II
..jI
lu zae;'

;b.

pa_

~ Cb II ~ P I 0
lu

0 - gr8-

dra - ga
(jet.

j) j) . 131

paf

be

tea - !la,

zac/ ,oJ

pill! be - tea-gao

Meli barbate p-a me lege Dute tu de 0 culege Ca de boalel poate-mi trece


(bis) Tu nevasta cutrel, hai Tn pddurc duce-moi Tr; nuiele oi lua Si de boala te-oi scdpa.

..
473. SARA PESTE SAT SE LASA
Hag. 825/82
Vioi
====1

309-

------

=.:::::j

t:nm'~=-~*biig@ I ~ p' - ~. bl
Jd- ra

= 110

Inf Toporan Marioara- 21, ani ian. 7970- Bude~fi

pes Ie

sat S8

la - sa,

Vremear sl

o'e~

mars a - ca - sa

flre-me-o

fos/

maj de

mull, __

!lu-ma

nu ne-am

pn-ce - put

-~i

I
f.)

Eu aCQsa dac-oj mere Tate botiJe-s a mele Tate boWe din gard Ca sa :;Itiu ca am barbat (bisj

474. EU DE AICEA NU MA DUC


Idem JJO

Mag. B il.l1814 Moderato ~ = 84

~J

J j r++t
A /

I Jl1jjJ. I 5AocI1s Jt J; ~ I
Eu de-a-I-cea nu mJ o'uc/
Eu

'IJ1rg r--~p kffi-n1l;[a ) -~Q -I )1. Jl j' 2]


nu mJ due
PF-

de-a - i

cea

na 17-01 me

re

la plug !"(}!

pt-

na

17-01

me

re

la plug

Ai, Cd horea plugarului Este glasul cucuJui SclrtJituJ pJugului $i-nfrunzitul codrului

Ai, Eu de aicea n-oi pJeca Plnd nu-mi aud 110rea . Ai, :5i aWa mni-oi petrece Plnd-'oi arde frunza verde, mai

(bis)

ftl

475/0. MAl MfNDRUT DIN LEGANUT ,


Mag B10/501 A

.
Inl Tivadar Rad/co- 17 ani 1977- Iapa
Ma!~

~
~a
"1~.

J =102
/fa!

mln - druf .p

mal; min
~ (;-In1.

lvlii-la-I/
)

I;;),
Leganai 1n legaflut nu-mi sii mnie dragut

la

Sa te legine po line Sa flU zii ')aTa fa mine

Sa
( his)
~f>(

(bis) .
,~ ~l
J /);

1I; "
~'

'~Ii
1.

,':,,"'

'f

- !'!

,L: ,
~

~'

1':,

'-"l"

- I'

i/

...

--310----------------------------
. 47S/b.MAI MINDRUT CU PAR GALBIN
.,.
I

Mag. B1011321
Allegretto

Idem 372

=110

, i EZCr
Ha/____

?I?FF B ~ ]------- j. -I j 1 -~.. ... klal min

dru!cf./

. par gal - bin ._ _ _ _ _ _ __

rEFB~-I~=rRa
Mal min-oru!
CI/

.::l

par gal-binI

Ou - pJ

IJ

ne

ma led - gJn

la, la

la, la

f7"l8

lea - gan

/a

hunza sullo Ca ~i irunza C'ind 0 sufl6. Clnd


0

Ca

~j

de paWn
vlntu lin de cire$ vlntu des. (bis)

frunza cea de plop $; ia doruI eel eu foe Ca $i frunza de stejar $i ja doTU eel de jar.
(bis)

Ca

~i

476. [TNT A' MARAMURESU


,
Mag 8291777

$~ tJ E F-kt=-~-g@'ELLg-U

'Ii

Int. Bert; Petru20 ar

Allegretto

~ = 108

1968- Sldtioara

ail-fJ Ma - ra

r:J r y'ltJ .fUtiler J


mu- re ma/ Ira, I;;, mv; mal Ira
l

I@
. la

IEIF pi
Ca mi-!
al tv

fa, la,

c::r ;Q j
la

fra-

iU-Cl-

Ia,

la

la,

la

Jfo -

i()

fd-17u

so-n-va- fat ma/

I of ~~B,!':::t:.<Et#Ltt@d'
Cu s/

,.;z ()

u- fo mat mal

fa.

Mlndru is ed-s moro~an Cu cheme$6. $i suman Ca feciorii de 10 noi Nu sa dau pe opt ca vo;. (bis)

-----------------------------------------------------------311 ----

47Z HOREA
LUI VILl
Mag. 8291J81,1

272

Inf. Victoria Darvai Va/eni

'""""
I.

I) ;; I

a 10 ., ., I J) Jj
--../

~
a

~
It)

.J/;/~!l8

~
~

VI - I;'

ele

Sc-(}

moa - ra,

Hal mFa-tiro cu

ml - ne-n

fa

ra,

~ --~~~f@=J
I iEP' .~ i>

Hal
Auzita-ti bine, bine
Ca-i vorba ~j despre mine
Eu nu-s fata de jupln
Greblu ~j fac dai de fln
Nu-s fata de jupinita
Greblu fin ,'>1 foe capita.

j) I

lJ t? J

Ts fata de pe Mara Numa una 10 mama Grice lueru oi /ucra lama ~i toata vaw Si cu V iIi m-oi 11.10 Ca-i fartat de-a 11.1' Pintea

478. FRUNZA VERDE DE TRIFOI

_ -il",
-~

::1""

Mag. B 18/ 151,0


I

Idem 3071a
J

Allegretto

=-.== :+t==

&r.; ~ ~p J~
~-'

= 109

JEI35
de

jr=t.
/r; -

JI J2JB
Min-

frun-za ver- de

lor;

dru-i

)0 - cu

pa

la

no!

Pa_ J

za l'

pa

Ma- Fa

Il!

Tro

PO - Ii -

la

cu__ mi"l7-

dra,
Turai ~i tUTai, tura Tate ralile Ie uit, Turai ~i turai, tura N -am nici gubd, niei una Cd Ie-am bdut ell mindra Le-am biiut cd mni-o pliicut Turai ~i turai, tura. S-am fost Unar ~j bolund Turai ~i turaI, tura.

- ra

Prunzuca de busuioc
Hoi ~i tu Mdri 10 joe

Sa

te Joc sa te-nvlrtesc rurai ~i turai. tura Jocu nost moro~dnesc rurai ~i lurai, tura Clnd aud cetera-n sat Nu trebe sa s1u mlncat Cetera clnd 0 aud

(bis)

(bis)

(tis)

312-------------------------------------------------------------------

479. FRUNZA VERDE SI UNA


,
HOi}. B 181 1550

idem J07/0

VtY-

de

~~===r=-
~.J

_9b!g
C2 __
Cd ____

J!

na,
~

10-.5
j)
l

It - Cler

/77(}/-/

0'1 3.9

~
sa

ho - resc,

I 7} J)
[v

]J
sa

mIn - ora

~i~~
J!
)

mrl(-i

draQ
~

sa

ho --

fOCI

[U

min - dt-a

58

ma

iv- beJC.

Si sa vezi 1n sarbatori Plin cu fete si feciori (bis)

eu

cojoacele-nstrutate Vuma trebuie jucate (bis)

:$-0 zis mama ca mni-a fa lestrc cind n1-oi InSUla


( bis)

!;)i mni-a fa cojoc cu ilori Sd siu mindru-n sarbdtori


(bis) Cine-o idcut jocu-n lume r\iba numai zile bune (bis) ea eu ia joe mii-ntilnesc eu mlndra care-o iubesc (lJis)

4BO. zT CETERAS CU ARCU


Mag, 820/7757 Moderato

iti#~r
@.i

idem 1,61,

= 99

t=?Tbj p #' P
CU_

ar- cu,

JI;'u
)

ca

flU

1-81_

:8 -- wJ

Iu

ma/ _ _ __

[8

/-0

hi-cui

mes - Ie - ru,
)

Il:g)jIT~
/Je
hdi, hai. tv1nicula, cetera ta Facuta-i de simbdta, mdi pi Facuta-j de simbata La fecioli duminec(J to ieciot1 dU'11inecQ, mai

@Fr
a/ - Iv

lJ2Ji)
mal _ _ _ __

II

s-o

ru-pe-om fa

haL hai, tv1nie nu-mi trebe pd popa


ilj

Numa cetera si doba Mnie ml-mi trebe l7Cinas Far Mniculai ceteras Far tv1niculai ceteras, mai

------------------------------------------------------------ 313----

481. MA- NTiLNI CU OORU-N CALE


;~77 /a

Mag B2913233
Moderato

Idem

'''L'

.J : : 92
__ ~

. ..

~ -'
~

~'~~'
@)

~) Jp IJ)j
deal__ /11_ lI8 - Ie,

.~~

.-0-'

?~
~

;)

PaL__

[0 -

bo- rind d/II


1

Co

bo
~

rlnd dm _

tF p r "IDd_
deal

~r-3....,

p' ~x-14
cu

~
_-c

tf* Ii ))J)-j)-rJ=E=fEh=fritt~ J1I1r;


U~ J jl n Ii ~~~d}:----J;- --"':;8I:==--'3i~J--=":
~.
do - rU-II ca - Ie:,

vb( q@? at? ;p


do - ru-n_ ca - Ie, la, la, Hai

1.1) )).

J)

[j
(u_

1/8

Ie

Ma-n-IFI-n/~/

,Ki-n-fiY- ni-l

:J~

~iJ

~
la, _

,_

Hai

la,

la,

ra

----:"jL..-Ea,.-/

'-....:

!ilL

'--'

18,.

la, ~

I~ 3~_

_11._81.__. .L .._.____... ____. __L __

_ _.._ _ .'--_...!_ _..:::....:

Coborind din deal in vale Mo.-lltiln!! cu doru-n cale Doru prinde-a mdntreba Dow-ti-! de cineva ?

/VIai dowie, mal nebune

Mal vazutQ-i om pe lume

Sa nu-i fie dor de nime


Moi vazuta-i om de treabd

Sa nu-i fie lumea draga


Mai vo.zula-i om frumos

Sd nu fie pacQtos ?
Cd
~i muntele ca-i munte 51 e/ are. doruri multe,

482. MAl MINRULE STRUGURI DULCI


.J
:::113 :t=:::===t::===---:.

~ ~~ m !L-~ ___ ...


' .'_' ..

:==fity

____

._.
bunt,

5=$--

~=k'e . 1t1
M(it/ In tn - drL:
fI/I

:defr "

~
"dl_

fl8i

/.Ia/;

mln-dru- Ie

sfrv -- guri

slru -gurl bUfJ~

LJ ~
mai__~_ hai

-~ p1JEIW=r===:~~~-P;f!W~
-F
,?u ma-n-dur I?um.' pe-le-a; {i
ma-()-c..

:4= 12 .~ NZaz:s- I;;#J~ "j} $bmJy rtl 1i Js }l j) J V p bl p I it j) JJ J):t -ii!IJ(7"-~~


Je-as fa -- sa
)

l?um-pe-ItNJ

)'

r/

fl-/

lIS --

ca ___

@.'

Te--o rum-pe

rF - fal

mal,

.f/

fe-o rum-;oe

u - rF- fa,_

mal _,__

Hai, cd urUa-i m1nioasd


Cd urlta-i minioasd ~i pa mdmuca tismoasa

Dice m-o flicut frumoasd.

Hai, Las-sa zica, cd nu-m pasd (b i Ct'l.s t1nt'lrd ~i frumoasd r:

<"

314 ----------------------------------------------------------

483. SCRIS
Mag. B2017527

II

DRUMU CU CARBUNE

inf lite Anura 25 ani oct. 7975- 5aptnto '

* j) j}-=+; ~
:=2=
t!J

M o dera,o

ttl

= 80

-71_-, ~ ii~* """'iJJi=:= ~ .......


Cu_ car-lJu - ne,

,~- E33::~ ~~1t=:.~~:--:=k=r=~ ~~

- ---=~!=~~~-:7t-fr-=iE=:l --"

oru - mu cu_ car-- bu - ne

Ycnj Ii dru mu

Jcris fi

~~~~~~F~~-~~~-~hI~A-5b~

Am

un_ ora - gu!

""-"

o'uI_ fn

lume,.

Am

un_ drJ gu!

'-...,,?

dus_ fn

lume

Da, Fa-md doamne ce mt-j fa Pasdre sa pot zbura Da, Sa due cartea letilor Deasupra cazarmiJor.

Sa graiesc cu colonelu Sa mni-l Jasa dragucior.u Da, Sa nu-l puie de planton Cd li linerel $i-i somll.
Da,

484/0. SI EU AM FOST A MAMII MELE

Mag. 816179/,7 Moderato ~ = 90

idem 119

f; 4

~ F~ ;lJjJ~ Jtjr.:.N:]J
ma- mil me-Ie,

:l

eu-;:;m fosl a

ma -mil me- k

juns ra - Ie

Ce

sa fac

am

a -juns

ra - Ie.

Cit-avere am avut C1t-avere am avut IntI-un ceas mni-am vlndut Intr-un ceas mni-am vlndut

484/b. cucu CiNTA. MIERLA liCE


Mag. 8741890
Allegretto

idem 385

~ ! e-=;~-l.--_-~-,------.--~i2g;+------- - ~$=~:;.t?r .-- ~-fl= fJ

Cu- cu cin mier- la zl ce Cv - cv

=108

cin- 18_
-

m/er -Ia

z/- ce

Alu_ sid - ca_!Ja

nil; __ vol ni - ce

#u_ .sId- ca bC}

nli,

/101-

nl - ct.

Ca banii ti-or trebui (bis) Pa clnd tii casdtori (bis)

---------------------------------------------------------- 315----

485.
Hag. 816//886 Allegretto

ozis- 0 MiNORA
mFn-cira
C-B zf
171;

CA ZiNI
In! Duncn Vasile - 84 ani
noiembrie 1975 - leud

,. ij F:
lIeil

&1$
It!

f3

lip ~ Un! p ~.. lip ~ P P l'p F r ZiZlc-a zf


.5-0 .5-0

= 114

mTn-cira

n;

EJ~
.
i

f3;)
La s1t1- fJV

Jlra - pi J

pti
It

La ,r/;'i-,ou - ju

Wil -

171

p~

ju

Celuiascd-o jiindarii (his)


Cum mni-o ce/uit gritarii !

486, FRNZULlTA, VIORE'


I

Hag. 818/1625 A lIeg retto

idEm J07/0

'~i g P==W t:::f=F=IF F


rr(jn-zu - Ii - 18
J

J = 120

~=* ~ p I P4!~ ~
Ba - fa - Ie
/;0 -

/II -

re

rin- ci}

re

'JJ n -~-~.
bel ma!

m~1

(um

Ie

!Jol

08

me

ml

ill ~~~-~-~ J.-=t---===-~ ~~ .:-~-;C - ;


Cum Ie
,001 08 . me - nil'
r _ /"u._ _ _ _::...:..

Bata-va bdeata ieciori Bine va std-n sarMtori Cu horinca plna-n zori mdi doru/e

(bis)

Si

voi vre-o doua iemei


AU Mut ~apte Uirtdj

(bis)

.'$i v-ati graft pa 1a spate

Ca-ti mai he

0 jumdtate rna; doruJe

(his)

Pdhdrutu-i cit un cui


C'lnd 1/ pui /a gura nu-i

(his)

Si

Piiharutu-i lndungat
voie~te rdsturnat
rna; dorulc

(his)

----- 316 --------------------------------------------------------

487. CINE NU STI CE-I OORU

Hog. B18/ 1780


Allegretto

Idem 307/a

~ i wg~ __g==r:~~;=r~~-:IH-~
[i-fie

J ::

104

ce-i r/o

mcJl ..........___~

Ooar-me fJoajJ-lea

lu_ _

[; -

fle flU

..Ill
)

r/rum

jJW -

Ii;

D - ne nu .Jk J

r/nm jJUS- ta-.Ja


Cine nu $tie de dor Trdie$te-n lume U$or Nici eu de dor nu a$ $ti Dar mni-o pldcut a iubi DowIe bo}ovan greu Fugi de 10 sufletu mneu Du-te dowle-n pddure La i nimd nu te pune Si te du :si la mlndra Si mai stlica-; inima

488. CETERUCA DIN TRI LE MNE

Hag. 810/412
Allegretto

Idem 372

J:::

108

[e - Ie ru ca

[e - Ie - rv -

ca
If
fa

If

fa

we - me?

!/n- de-al las/ a

we

me~

Ufl- de-81

Ios1 ./1_'-

'---'

al_'-

lu - cral?

[}e_ ml - e

,7L'__

1711-81 clf7- fal

'-../

~ J

jr.+

~I{j) )J*t
8/
ne

t41
le
De sa maritd cea hlda
Nici 0 cetera nu cintQ
Cetewcd Iemn de nuc
Vine vreme sa rna duc
Cu cdme$a de bumbac
La mlndruta mea din sat
Ceteruca lemn cinesc
Dupd ti ne rna topesc
Dupd badea-nebunesc.

_Ifill ___ .-.lu_-___.____ _ f_-_-_-<t_lI_-_r._Cl


CeterucQ din tri lemne Undeai fost ai1ta vreme ? U nde-af fost $i ce-ai lUcrat De mnie nu mn{-ai cintat ? Hai tura $i tura Bine zice cetera Bi ne zice cetera C1nd se mdritd mlndra

----------------------------------------------------------- 317----
''-1

489. CUCULE PASARE MiNDRA


Hag. B 18 / 2462 Idem 245

J = 1'0
;z:-~
~~-

-----.
-'"

I J)
AI_.______

'OJ)
Ie
pa- 0'(1

gj I J) J) 4J Jj I J) ..........

s<l-re mTn-dra

j) j J) -I
-d(l

[(I - C(I -

0(1 fe-fJ

----,

---j

==-::J

re

./1-' erl7 -

!J(I-

fe-fJ

- re

f!

ctfJ

===:l

,~ II: j t t l I -J; Dmq kJ2M .##)l @JdgHJ


Ai o--l1ci a ve m! - 171- e
B/as-fa-ma~ sfra - IfJ

.18 .11

e ____

Ai, Ca nuti trebe alta ata Ca omu strdin pd viata Co omu strain pd via to. Si nu-ti trebe alto. lunie Cd omu strain po lume

Ai. Pd mine m-ai bJdstomat So. n-am parte de-a mneu sat So. nam parte de-a mneu sat De care m-am-strdinat
Pdrintii mnei i-am Idsat

Ai. N -am fdcut la nime rau Cd mam dus din satu mneu

..

490. TID RULE DE PE MARA

:e
Hag. B18/1885 idem 307/a

:;.

t~ti
t)

Allegretto

~ A.t)~
17-&(1- Ie 01

~ ~

J =100

~ i I T J! . ..t
L ....

pi Ala rat

mm[(/ mFI7 o'ra

s ..
me
a -

~3
'--'

La-sa - ma /a

(1m - bta_ fa,

mfl7-dra

me

gJ
mi'17
lira
!Jal

la- fu - ra

m~'

[@h. Ih Jl I )j)J
5,i vao'l7oarfea
ce-a vi

.g qj
.Ia,

I )J. I J
mfh-dra
/1al

II

De-i visa un vis de bine, mlndra, me


Sd te tli mIndrd de mine, mindra , me
De-i visa un vis de rau, mindra, hai
Lasa-ma cu dOTU mneu, mindra, hai.

318----------------------------------------------------------
491. TAT ASA A zis BAOEA

Hag 818197

'l ;

Idem 21,5

Moderato ; = 80

Tat

~. ~ ~~. I ~HFt- P' ~ f~' =1 f ~m,JH


a- J8
0

zf.5 ba ~ deal

Taf

a-sa

zFs

ba

dea, __

,. ]i. )J Jl;li.
Alu ma el

'f*EM,ELE ;frill).
m-a

I &)l. ill J
jn

II

c!e

la

Ja

na-pol /'I-a

fur- na.

$i de dor m-oi ineca (bis)

Eu ln opel suparat
Pd /0 noi, pIn jos de sat.
Nu-mi dau mintea din caput (bis)
Pint-un cine de dragut (bis).

492. DUCE-M-ol SI N- 01 ZINI ,


Hag. BI81131,1,
Allegretto

"if ng~':Elf .p'


fJ!.I -

~ = 110

Inf leordean Nufu -38 ani l eardeon Man:sca - 22 ani ian.1976leordina

ce-m-fJl.P'

n-ol zt

lJu ce-m-oi .

n-ol

zf- ni

I )5. }1 J
Ja vat/ ci-ne
m-a do -

ri

Ja

vad ci - /'Ie

(Ti-a

do - ri.

De m-a dori cineva


Zinioo-o~i ~I n-<l?cinta

Moo dori hunza de nuc

Cd ie zice sa md due /'''1-0 dori frunza de tidw Cd ie $ti unde mnje glndu

(bis) (bis)

(his)

493. TAT 01 BE clTE- UN PICUT


HagBI81217

Idem 21,5

Allegretto

i f ~~f
Tal oi be cl

~ = 100

j U'

I Ef f U' i ~.
Tal
01 be c7

n
J
r!.ll

fe.un pit - cu/1 _

_. fe-un pfl-cui

,. ~ ~ J;)J
Pi - nJ- i .loa re

)l;;c@ I rn p UtFI
fJd de -

/1.1/-__

;r no - nn -

ca-n

pa - Ita -

II

U$or ij doamne pelhaw

SHu cd nu-/ ridic cu paTU Si cu paw sa-1 ridic


Tat oj be cUe un ptic

(his)

(bis) .

319--

494.
Mag. B181900

zi vAsALI DE BAul
Idem 3511b

Iii rtf
Hai _ _ __
t,.1

A lIeg retto

J = 104

Pv p
ZI: Va- sa -

@! I p P p;;b I ~
de u~

P CI

z;; Va sa

de

ba- (It

/Jru-mu-IJ co-dro

/1- ne vre-me

Ja-/ a -

sa ma duc_
jJUC/_

If
f)il!-

mtl-n co - dill

ne- vie me

.18-1_

sa-ma piC. due a

Ai. da, Palincuta

~i pdharu Stlmpara doru ~-amaru (bis) Dorurl ~j amaruri multe Pa la inima trecute.

(bis)

]01

Ai, da, Pdlincuta de ceo] bund De bOut sara pe luna Cu mlndra care-i nebuna Tucu- 1 gura cu dulceata
De-amu plna dimi neata E1 hai ~-a doruluj Daina mlndra ~j jar dui (Retren 10. urma) (bis)

==i j

~
Mag, B1811518

495. ARCULE NU ESll CURAl


I

Idem 30710

,~
j

I
"

ll

',i

' i
...,
Ar -

Grabit

J = 120
C(I

) J) J) J) I J) J)
Ar Ie
n(l

n
-.-.:::::;-

Jj

I ), Jl J)
A')

ji

I La Jj J
mes -Ie - cal
mes - feea~

'1' 'j

e.Y1I ,
1/1-'

C(I

raf

bli co ura- C(I- a ,

...,

l Ii)
C(I -

J) ...
Ie

~
nu e.. J/ p

~ if.
cu

J, ), I (j J) J
F Jl

\'i

~
~

II: j) J) ~
bii
~

J) J) -

n :h

E.;li eu

I J) J;

dra - cu-a ~ J.

In) J ..........

JU - ~ -

C(l

ra!

Ceterucd m1ndru glas Scoate pa mlndra-n prilaz Scoate pa mlndra-n prilaz Sa-l dau gurd ~i 0 las.
(bis)

De n-ar s1 cetera-i1 lume Ai vede tete nebune


Ai vede tete nebune

Si neveste dusa-n lume Si neveste dusa-n lume


(bis)

320 - - - - - , , - - - - - - - -

496. MARG PA DRUM


Hag. B18/J46fJ
~

Idem J07/a

= 104

i7U

Ie

va:

mih .__._._._

o'ru

Ala

i//(

min~,

or,

ou

md:

ZI

Ie$i aiald tu Mali Sa-Ii vad gUIa $i oehU mcli (bis) Sa vad gum 1$i ochii $-apoi sii a cui 1i si, mai (bis) Sci-fi wid oehU $1 gura Care 1s ca $1 mura, maj (bis) Care is ca 1$f mum

$-apoi sii a mine-to mal (bfs)


Avut-am dlCigutd tIi

Patru cu tine Mali, maf (bis)


Nu moo $liut oamenii (bis)
$-amu am numa una
$f rna $tii tata lumea, maj.

49Z SPUSU-LE-AM OCHILOR MEl


Hag. 813/668
Allegro

Idem 322

'~i -j f~~:~~ft~ e
flU

= 140

5/

la - CO

mel, .__

~~~Jgj~~~M=:i:=E~ It} ~ II: J J J


.J;/
ItU

1=1-=3+4

s/

- co- mel, .___

IJu -

08 men/

Iru - mu - lei

To Ie-am spUS, ei nu m-asculUi Tat dupd frurilo$i sd uitd Badea ce nu-mi pJQce mie Nicf fa mOQlte sa nu-mi sfe.

Aflii zlc cd laiu-i stint Eu vdd laiu pa pdmlnt Astd fume nu-j a me Ceo/alta nici a$e,

I
'.
t

321 - -

498, PUS-O BAOEA RAMASAG


!

7/0

Mag B20/1568
Moderato
I

Idem

~8J

'" '" 90

'pIJ

.l-O

bB-riea

- ,1772-

(1a

/'u- s-o bOi-dea

r; - ma-lO'g

CJ
_=-:1

/7(/

mn/-o i

/'1

/~

Lo

I';;"

/7Jt7i-

/71

/8

jJ/'~9

====1

Nici trl zile Jl-O frecut Nici tTj zVe n-o trecut lard 10 prag I am vawt (his) Din ligare fum trdgind (bis) $i cdta mine rlzlnd (bis),

i'Vjal

bddita de ti-s dragd Hai, merem 1n Iumea Iarga $-om traj co doi iubiti Ford zestre de parinti.

499.MUlT MA- NTREABA FRUNZA- NGUST A


Hag 821/ 1067
Allegro

Idem 330

'II ~ ~ ~-~~~. 0a==t=--=- P p fd jf)i;:: - ,tF114

J:::

---=-~T==:t. .~.~~
lifo/I md-lJ-!n:a-oa

'{/u/l ma-/J-!n;!a-ba

ffU/}-za-ll-yUJ

frvn-za-l7-gus-la

U-/7e-o

-(,uT

drum pa

pw

lac

fle-o

fa-cui

drum pit

/JUS -- fa,

Drumu Jo idcut mlndra (bis) Clnd moo petrecut sara (bis) $i de aWa petreeut (bis) Cinei pdrechi de cizme-o rupt (bis) .5i-ncQo zis ca m-o petrece (bis} Pina mpe cizme zece (bis)

Nu da mlndra buze moi (bis)


Plntru zace cizme noi (bis)
PasarieQ di pa munte (biS)
Auzit-am cd $Ui multe (bis)
De $tii muJte hoi md-nvatd (bis)
Cum so. strIng po mlndra-n bwtd (bis)

322

~ -.....

- --, 500. HORINCUT A SACARE


Hag. B 16/2568

inf Petreu9 Anuta - 17 ani dec. 1975- Poienile Izei

~
ca

s. - ca re/

flo

rm - ell

sa ea- re

nu Ie-of be/

PV-J-am gihrl C8_

nu fe-o!

be.

D-am VQzut po mlndru bind (bis) $i m-am pus $i eu 1a rind (bis) D-om vowt,CQ badea be (bi.~) 5-am focut :>i eu a~o (bis).

Pus-am mina po pahar (bis) $1 po tine dar $-omar (bisj Pus-am mino po uiaga (bis) .';)i po tine lump drago (bis)

322--------------------------------------------------------------

SOl PAsARE 'DE PRIMAVARA


Mag. 814/1615
Allegretto

idem 350
:: 100

Pa-Ja-re de_

pl7-ma - vo'- r~

ra- sa

re de_

pri-ma - vO'-r,;

"Ivil ma-n-Irea- oJ

pU-J-O'm liO' - ra

Mull ma-17 - IreO' - 68

JJU-s-am tia- ri1.

Da. io liard nu am pus (bis).


N-am nici spatd, n-am liei ius (bis)

Si. cind 0 iost iusal eu iusd (bLs) 10 am iost la crll}mo dusd (bis) Clnd 0 iost spdtar cu spete (bis)
la-am fost baM sub pdreh (bis)

502. MiNORA ME S-A LAUDAT


Mog 828/813
Allegretto

..
idem /,0/,;:.

=108
J-O

JI;;'

dra

me

/a

u - dal,__

A!;n

dra_ me

.1-0

Ii -

u-

da~_

---

c- a - IC'-U/7

pat fro - pe -

fI

naf

r; a - re-un pal 1m - pe -

17

n;d

1V11ndra me s-o idudal C-aff> pat lmperinat M-am dus aseard 1a ie S-C/m dormit pe guba me M-am suit fa mlndra-n 1>0pru Si mi-o ros I}oarecii c/opu.

$1 iecricu jumQtate $-af/1u n-am ee lua-n spate C)nepa mindrii s-o tors CobOllnd po scard-n jos Si cu. oala, Si eu poa/a Numa sa 0 calee boala.

503. PiN' AM FOST LUME DE TINE


Mog. 818/273
Atlpgretto

idem 2/,5

J
fos~

= 110

j>;;"

am

Iv

me, de

Ii - nt,

Ifn' am

/051,

'-...,.;

... _ _ .#

Jlu

1 , -0 fosl u

rtf cu

m! -

ne,

Nu 1-0

!os! u

rlt ru

m, - ne.

De c1nd am 1mbdtrlnil (bis) Vad lume cd m-a; urit (bis) f..liaj tinola clnd eram (bisj Cite tli draguti aveam (bis) Unu-n deal I>i unu-n vale (bis) AJtu la mi i/oc de cale (bis)

------------------~--~--~--------------------------------- 323----

504/0 OPINellE CiNO MI-I OOR


~

J50

Mag. B281JIJ
Allegretto

= 114

Inl Rednic Petru 71. ani ian. 1966-BJrsana

I'

!' -.. .

,- i gl it>
o
Jlrin-gu - ma
de

)x

~Ja ~. EEt=~p' !~ I V-a ~


cFno' 177/-/ dor; ___ 0 - pin - CI .:- Ie,

- ,/a- rg

pin - cl - /e,

cind_ ml-I_ dor

; J
ra.

~. ;1 ]) ). JtF 11 11
ma {}

tJ
mor;-_

I ~:.J1 SUE? I 'J5 11


Jir/n-gu ma_ de- _
ma
0 -

J
mor.

II

',8-

Cind mi-i dor de mlndruta (bis)


Rdu md slrlnge cureaua (bis)
Opincile Ie-at> tipa (bis)
Ca 8-a;ung iute 1a ea fbis).

504/b. ASA ZICE MiNORA ME .


Hag B /81/875 ::em 1.01,/:;
Allegretto

Idem J071a

& i
Gu -

JrjEt~=4E[=FJL4=_~ . ~ p' ~
m

= 110

ti a r
CB- 18_

:11

A-

fd

z/ - ee

m/n- elra

me)

Ca

17L1-i

gu - rii

Ie.

~JEli

es -

Ie

_1'

mdi

du/

eel

,4/u

mCi

eu

nu

ma pol du

ceo

Fost-am a'sara-ntr-un Inc $-am zinit fard de clop Si des~ar(j;dac-oj mere Oi zlni fr}ra obdele

(bis)

(bis)

50S/a. JOCUL MARENILOR


Hug. B181/951. dem 21.5 Idem J071a

&' . 1>.j)
@)

A lIeg retto

)l =110

;),1JjJ jJF;lf J= 1@
ca
ma
ra!JIl,

KjE lfl :f:j


E
ha)

j) :J

~
/J-n~

...

k2]J .......
_"'" " - ne.

r ~JFr=1- 1-:g~~1 ) Jl W g
81 - ne joa

Jub gru- ma zu

ee - Ie - rii.

Jd
Ie ra

Cd -

re

nu

il/u

a_ ju - ca

~Jrq @
flal;
)

lu - ra

F-'-

m ra
ia-

7;";,

/vii

cu

ce

=@ -JJ ) Jl=t:;Q )
8/ - nc Joa -

Irt,

ca

ma - ra- ml

fVlindru-i jocu de sarit Co t>i cela de- nvlrtit S-apoi tura VasaJi Bi ne- mi place-a t ropnti.
(bls)

HQJ tura :ji iara tri Bine-mi place-a tropoti.

...

324-----------------------------------------------------------
50S/b. SINE JOACA TURDENII

Strigal :
Ai, hoi, ha Mindru-i jOCll

Strigat :
Ai, hai, ha Atita cunosc cd-! vala Plnd-i patu mindlii aiara Ai, hai, ha, DacQ mlndru-!;Ii mutd patu Stiu cd vara \i-O gdtatu hop, iJop,

Arda-I focu Ai, hai, ho Do-oj mud $i nu i-oj !iIi Doamne rdu oj nimeri

,hop, hop,

Cintat:
f\1indru-j jocul Turdenesc (bis) Ca cela Ardelenesc (bis J JocU-J m/ndru de saril Hai sa batem p6.lmile Sa ne-auda mlndre/e

Clntat :
Din Sdpinta-i mindruta (bi8) eu 1i cint cu gura (bis) Cd-s Turdean din tatd-n fiu. Tot eu elntecuJ ma $UU Nepol de-a lui Stan Patms Nu departe de Oa$.

Si

506.VAI SARACU PRISEGELU

Hag 876/3620
Moderato

~#

:Ij

~ - =1=*+j~~==~~. =t=~--~-... . l ==F - . .~.::::::-E.~ __ =:l==


/fal,
.Iff -

J": 98

In!. Tomsa Maria- 39 or. dec.7975-Paienile lzei

ra -- cu

prt'- be -- ge -- /u _ __

,. ]I
()n

Jl A]FnbijlJt~LEAij:.K ~ ~!
de War - me,
val

de e

lUI

Jub

fa

gt.!

eel

!/

!.In -- de daar- me,


Perinita sub cap Rddacina unui fag Si cerguta de-nvelit (bis) Crengilc unui molid (bis) PribegeJu-o aduInit ~i jandarmii 0 zinit Da-te mai pribeag legat, mal (bis) De mini $i de pticioare La Dottana la-nehisoare,

Jub

fa

--

gv

cd

Ii -- ne -

rc- /u.

ae

Prinde mlndrd pa Joiana (bis)


$i ma scoate din Doitana (bis)
Ai la, la, Ja (bi.'})
Prinde mlndra boH tai (bis)
.$i ma seoate, daea vrei (bis)
Ai la, la, Ja (bis)
$i inelu di pa mind (bis)
Si IDa seoate 1a lumina (bis)
Ai la, la, ta (bis).

8 ~

..,
325--

50Z RASUNA VISEULE


I
~ ~

Hag 81212971,

t! i U!~I~~fi=-tdrJ p ~ ~.>)31
vv

Ani m:;o.to

.l:: 120

""v

Inf Victoria Nosui- 23 ani 1962- Viseu

Mlfl-dru

eel - re

mi-/ drag

ml

e,

AI",

.ferl- e-n can

=I:~Wdf::.~$~~cC@-j----~F - --JE jJ .~~jf:~ji .. '~-'---'------- . ~~Mffl - a'ru ca r~

fa -

la -- ri - e,

ft TI
/<1_

t- ~ .--~~ ,--~;::~~-::_--E::::.)~~"::~=~:==~E:::-::-__~ -~ <. . )r-~,=:r--c"'Ck":CC-3C"-=fi-~fE--==i


SI

a'ra - J'u

meul _

!.u - era-n

mun/i

n. -

sau__ - _

'-

I v ,u - cra-n

f,!.a mun;l

...fl

-.......:;

rt

v .fau

t,
'\

. flop,

t
I~;

Cinta sirisdule, mdi Rasund Vi~eule, mdi Cd m1ndru-j acol0 dus La bulin, la Vaser sus (bis) Mindru meu e sirizas, md :;Ii pe mine Gheorghela~, md Sirisau-i cu motor Umple inima cu dor (bis).

Mai Gheorghita, dragu meu Str1nge banii 1n soigdu :;;i meri 1n tlrg la V i~eu Sd-ti iei clop ~i jopcdnddu Cumpdrd-ti cJopu cu pand Mie sugnd # ndtrama Jopcdnddu cu tloricele to dow inimH meIe (bis)

508. PiNTRU MIN DRA CU DORU


Hag. 8181 1819
Alleg ro

Idem3071b

ani

~. i r~--~-l-:-1-~~-=:Eu- ~::~r-*~ ~:::: "::=~_~--~~-l::::~=~:.-===-~~~~~.;:-==r----./ ::=

J :: 104

;lei

~
Ii
:,
:.1" .

f1 i --t,p ~r-----m---~--~-----~~ ~- -=::==-=~ =f~"F~~-====-_--5L


t

flal-

P/'n - ku

min

dra

cu

do

- ru,

jJJ
la -

~-~

, r)\ 4@jfH~= ~]-Jh:{jjb - G !i -


mal
Cu

ffn - Iru

m/'n-dra

do -

ru

4-111

sat

11.1

ljiitf_
A/
Ic;;:
I~

If
~

cru

11 -

mu
pa

Ito!

/a -

sal

/u - cru a mv
la, la, la, la
~

if)) k
flo cit - na
un

,-12 kJr=.~~-. I )2_l~p )J


If))) j
Nu- ma
jJa
mIn
dra
.5'-0

de -lao';

vael,

h"u - ma

pa min

cJra

s-t}

vad

HaL Pintru tine mlndrQ hdi, md; (bis) Mj-am ldsat iarbd pd vdl (bis) Sj polog de noua cIdi (bi.!)

-~-- 326 - - - - - - - - - -

PETREUS CETERA TA

Nag. B 78/766
Mcds-ra;c '"
!

Idem

2~5

'T~~
:::f-:.:::--1

=90

ca

nu

,i

~
~I

"'t:
Ci

0'/

.~~

HaC PetleU$ cetela ta Facutd-; de slmMta md (bis)


La fecioli dumineca (bis)

510. MAl OESEARA DUCE-M-OI

J8-

ra
__ -=

T-t .1-\t:~_ - -:::::h


#I ..,;.

.t. -

~~t.~:-:-J:':;:-r:_~J--r~~

-l'- :~~':--T~~-~
ca - Jil
tV hor-nOI

cu

,-70-

/;0,:'

L.,

c#

J-OI .j~ - rtF)

/a

k-Zd

.7if}',

Hai, da, Tu mlndrutd din zavf)i (bis) Nll te-am sdrutat de /01 (bis) Da nici nu te-oi selITlil'. (bis) Pina simbdtd::ara (bls)
Hal da, SelIUta-mel bade, bade (bis) eel de dOl imma-ml aIde (bis) S{jIl~~tum.: de rna ;.t: (bis) C-afara ma$teapta tli (bis)

327 -----

511 COBORil DIN DEAL IN VALE


Nag. 8 l81 776

Jdem 245

J .-:

l!)ft

*':;:]If
Ila;
Fl'

:i
J,

/:r:,'
;

-=---';it7 ::::tir;- iJ k .... ------.,=:jfJ=.i ;_ .-- . ,~.~~0~::t~~~-::~ =-:u~ _ J-la

it
#1
-

L_.~. ~
la
!a

...--...., .. -~

'~---k--f.-

. !
.

/0'

/0'

la /a

l~'7/-'o Ie /Ji) -- /v

sil 0'0
1')171-1

ru
a

iii
-. rtt:

(,3
~a~

;~

de

__

ib ~ ~~t;:~::r . {j- J: .;
/a /al /0'

. .'}.'-."J?~' .~. .;~::


t ,
"_~ "~

.fIf'
I.

'-"~~:':g:t~E~[~1i~:~?~I~
___ _

III #m=~_~~~=! .
..

&

.:'i

i1 i'_/;

18
,

c/Y
. :".1.
~.

am

prms a

JPU - Ilt:

k. -~~)
h'?

LJ) . J,
.J
10

<iii'

'"

'"

..:..J ;
0'0
-~-"'

.. r ,,~-" r<

. i!i :. ~:.: __ =:'=:'~/'.


.
--.-~.

f';

'.

.:;t~

b.---~

~~ #4)

Is

10'

/ai_~_

_p
ne -

=Jl;-~f~'----~J:--~)t---~j)
bu rte

j::::~
~ . . . . . ;/>
I .

'j

~<.~" ........... !-... - ---".


~.-.---

Fl ] ... .'... .
.--.

- - --

_. - _."_.
-

.-'~"--

~-

mal

la:.>

Ai, hai, Mai vClzuta-i am pd lume

'lai. Ci1

--.

La, la, Jai, Ja, 1a SCI nu-i sie dar de nime La, la, 1ai, la, la, la, 10 D-apOl dU ,ina ;Q',)[
La, la, 1a,io. ,'n, )0.
Cum do:u sa nu m,~ briid La, 10, ltli, la, Ja, L, la

~i muntele cd-i munte La, la, 1ai, la, la, /a, la $1 tdt are daruri multe La, la, 1ai. la, la, la, 1a

=l

:::j

. 512. PINA MI- I UIAGA PLiNA


Nag 81112693

In!

(jilt.;'l.1

~
'~i

(f t ~ ~.~ =-,~'~y,w
t'/
D~

Poco allegretto

J =104
na
~

~/fa
~I

:.t.~;.;"~":=-==---*~-~= E:::=:j~ .'".~ ~. ~" .... '.::::==tt: ,:: -=..::re:~


- -

-- . --
~
~r..
(7)1-:

"'Y'eil;;:.J

," . ~:-- "'~~'. =r::;


.,

=~~
}d
/'"'to",

1If .... "" .'. .11 , ... _ .......... ..

. '- .
III'
'-,

'

'---. .. 4/

~:,~

PI','

--~_.!II

,.

... r... N,JI #.1" ..-:..


,
,~,

;liIP ",

iCf-"~

lJ)J-

i
j"..

(J

ia

::r

"

==
fL,

11 ' b::d. .~

~ .. . ::p:~ ft~ ::.h=-f.K=


..:0 . /77(

~=E::-=::r~~.:=4J+-JL
.

_L_ Jt-il:PL__

na Tn"')':; mJ tin , K~rF.i~fi3~~::r~:.:FjjJ.;{-J . '. . ."~. J:a~~=f '. F


~'/' :...::;.!f--::..::;r-

.~ )"<~.' ~ -j ~- ,--.~ ... .


til
:.:.7'"-

lr

'fI"

..

..
.'5
~

,-'-.~ ... J. ... iT'.

~_~;:;..ru~:_," *.,::..*f}ll

Fe"A- h=.f3J

,'g . _ .._.:......__.lC.. __ . _'-_..._ .__ .

Plnd mi-i uioga pJind Tri, patm ma tin de mind


Dac-uiago gole Du-te dar de-acoU~ Horincutcl de pe mese

sa

Nebunjtai jupinese $1 femei din ceJe alese


Horincut~ ('I~

lCNle-n Nef::Ii.Jnit-ai cap de ltomn Do' 1'~ mine-un CIOl de em.

328----------------------------------------~~-------------

513. AM DRAGUT, MAMA NU ~TIE


Mag, 821/1.1.9 Allegro

J =114
"" =.31

~:::--J::::t::~.:Y-=,--~=3.Y.----- , tJ -,. ------ ~----.~-~

~==&~::~~~,-::.~'y,'=.-.i:::.::--/t-=--l-" Jt..'~t}:,~~~t.al~V,:,,'~"'" :p'~V'--t. )1Jt-~;:~i '~i*L -- ' I J J1 ., , ~''-:::I """--""'-I --, -

#ti-'-~-=-::,-=~;f-tf~~j5~,:~--t~ ,V"-jJ'j;Id :w= "a _,'_ Am -- y:1/ -P-."'-'


/TId
-!lid
rlii

Am

ora- 91.1/,

ma - ma

flU

.;I_'_

8a-la-1

dOa-ml?t':, c!~a

/1:1

mm-!_,

i~'::;

/d

'd,

~=-:;J)~:ct=)i)Jc:)J.}1 ~ ~ i
If} la__ la 8a-IJ..I cloa-mne;
.:';u
/1111.

l~f'~ J1 JrJll J
.d

1-

rCl

;-,

,0' "

Hai, lnall !;i cu ochii verzi (bis) Co 01 meu drdgut nu vezi (bis}
La, la, lai, la, la, la, 1a Co 01 meu drdgut nu vezi La, la, la, la, 10.

C intece vocale de dons


De largo circulatie

514. CiNTA IlA, VI~EU


Hag, 821.1691 Allegretto ~ =99

~!U;;~:-..~,~,'=~~' ','", i ,~-~


tJ
,;, "'_,,"'_,' ['tfl- f}

* -_. -

In! Han Ggheorghe....' l am- vlOor; Gagota Valerico,!O ani-zangara Lutol lrinalOani-doba voce iunie 1978-Bac/coel

~ t

.tfa- ra -- mu -- re - .JU
)

,-'-'-t, }1J;.' ' :"'J''."'.""--':..~:-:


"-

-"

..'

--,

-,.,.
''''

,-.

,,-..

,",,-

--

-----~--

---~~----~.

-------

.fi

Clfl

--

fa

fa ..

,'(3

Leagdna-te Immd tu (bis)


Cd mni s-o schimbat traiu (bis)
Cd $i pd lzamni-i dragd
Y letd noud- nbel$ugatd.
De ma-ntreba cineva (bis)
De ce-mi horesc eu tara (bis)
Eu i-oi spune cd mni-i dragd
S-o; hori 0 viatd-ntreagd,
De-a$ hori $1 zi $i ncapte (bis)
Tdt nu pot sd Ie spun tate (bis).

329--

515. MAl
He g. Bi6/ !V(
~l.J'_rdk

BAol TA TU AI FOST ,
idem 16810

.,

=90

:3

-. .'.'1 ~....- r ,.
.. t

til'

~ I .",. f" --" .r: 1 P 1


jJ

..... if- 'fi.+ _:F~=~~'::.j1[~-=!=~~:=::=:3 .!::-.:.:.:.t:-:+'l.~~~.~~:J=:Iu


-~-(
.,,",

J/d~(;

c:
-

-.f

d/

r rost' _

A -"

Ja
~-"'

- I ra la
,

3
-~

.....

lPr
,

l'
i

- ,.

t . .j '. .J'"- -j'))- .. k:J..---.,J-! ._- . ----- ...... .. - ::-:::..t::-tT_..JtjE) I ~ .., -- r .t-.:l',:~,::+rJ.---.--------- .---- . ..
~
,... '" ---.-. .--. -< ---",
-~--.--

---

- .

~,.

..

..

...

. ...

-";;::'::#'

-_.

It;,
t)

,-q~'.-

,7().-,.J.

,re cu - nose pa

{U

/e - ral

mal

la

la

la

'-/ ~J

J..-J
.

.~, t) j) l:i-F=t-r-~t'::~~-- ==t" :::::k::t=:-::':'d~---:::::::.=:;:tI :.. F.r:1.-:====:-r -~::-:Ji;'-i.':::"::= ____ .:.:..=~ f J' . ~ ...
tid
~.: f
.

/a

'~

cIe-!) -Ju - rai

mal

lal

la

Cd fl-i gindu de-nsurat, $1 pd mine de Idsat, mdi Lasd-md nu-mi bdnuiesc la, la, la, la, la, Ja Eu ca tine mai gdsesc

I
f'cj Ju!J
~,- vioore -zangora rJJo voce ;leael

Eu ca tine 0; ma; vide Tu ca mine nu-i ave Eu ca tine-qm mai vdzut la, la, la, la, la, la, Tu ca mine n-a; avut, mdi ~a, lai, lao

516. pA SUB LUNA, pA SUB SOARE


Hag. B231358 I Allegretto " Idem 1,8J

=104

t l P pp P IP
Iv--

p.'J. }lJ ppp{.J )J:Jf4I~.~


Jub
JOd

tJa

-.re

A'u

98- Jeff;

mal

mi'n- dra

floa - re

~.pPP ~ IP
[a

.F

,fo

.7/;

~
a!i

nl'~-r ~ '-,/ r
20i/~ ...

. r. ~~-l:':j)-=~~'~t:..:~ .'. .".:-!T!.: .


,.J:==:-:--~
Iri
.

:;1

..

~.~

~).
Ai

,~a/

I/;
dal

f;n I r
'----'"
nd

iff - fa - ref- le-n

cu- lori
-~"

~
~--;r3-/

~
C].5

.bI :t
f;}zl__

-..----,." .. :t-""Jj"'-j:-~-'~':,~:. ==::::":' ..:": ---~. ._


-

..

.-~----.,

--~

dCi.

M/n

fa - ra

mea

- :-:aJ
~~~

ft..;
"

,41

,fl

J ot

I )J
~~;.

Ji
(,'0'

J~ "--.--.j.
./ :;1.

I ~,
(
,(r' l _

..
~
or/i.,'

~
.:iZI

'0-1 )'l~.,}l,J . ::::-~=~

Ro

ma -

/II ,-

RO$ie, galbine $-albastre Este-s culoriJe noastre $i noi romani ne numim $i nij drag unde trd/m Ai hai, daina da Mlndrd-i astdzi Sdplnta Ai hai, daina da Mlndrd-i astdzi tara mea.

AstCizi Maramure$u InfloTe ca sansiu $i comuna Sdplnta Mlndrd-i ca 0 vioeea Ai, hai, daina da Mlndrd-i astdz; SCiplnta Ai, hai, daina da Minded-; astdzi taea mea.

.1

,_.. _,_ ..- 3'3\) ," - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51Z MARAMURES PLAI CU FLORI


Mag. 824/595 Moderato

Idem 514

~~~~;]~i~f~~~lJ~'~JtF) l.f:"~ ~~,:.~~'F-jt~-~ Jj.=4lt:@ .:y:


l ! ) '

J = 89

'.---.--~-'

tWa

ra-f770'.re//

p/al

({j

l/o17.. __ ..,'

Ala-ra

mu - ,Tj,

plat' CtJ

flort _ _

=&~-.1if~,~=:~~~~~~-=1.-Jt.-:=-g~.)2: -jj~. f'~~=~~1'3


1'-./

jJ.:;;r;/

la ''!-I7i/

Jau co

mori_ _.

ror!;'

la

--

flU

tau co -

mori _ _

"'~*~;-ffi=-~:=~'1jl~=~;.bJi:J1tJl,,:::l,,==::::j
A.'

~II

rlo.-lJ6' ~/

,:;0 ---.!...iJ.-----..

Min - dru-;

ttla

ra -

1fJ'.-ie

~-+::=F~~.:=--ES::=-::E-::~=:~-I.~:=-..:-=.::~
4/

~:~~-~~:;~fj.=t;,- :::=E=-~~~~::-:.1'!::s;;;;-::::T~=--~ h. f:];:~:h:.- ~L:_::.

.-"

',." .. :J)fi::.~: _.
Ma ra.

-3 :3

r!..::;!-

/78

.f!

da(._.!!.d..

Mfn ___ !!C4:.~_J- za

Fiecare sat i-o floOfe (bis) In bratd mirositdare (bis)

Ai daina $i duinu Mlndru-; Marlmure$U Or; de unde ai veni (bis) Nu vad locuri ca p-a-i (bis) Ai daina $i duinu

51 B. NU S C - AM FA CUT LA L ME T/U E U
Idem 3t.G

I
AIL,' sllu
)

---,'j.:, :' -,,~

ce;}fTJ fa

.. cui /a

lu - me

do - /'u

Ie

do -

n;

/e
till

I r ~ I
D;:

..

~,

..J'
,-,;;/

~'.

.'

ma

331

519., DE"' AS STI fiNTA CA CUCU . , ""


Mag. B16/ 335'

Jdem 506
.. ::; 70

~-1 p U::
~~-~
-.

AndantE'

fI.
(

r/

fit

I'

f!i

.~"

j.

t:~ .--'f!' --.-

fitI .

;,r-

P
/a

" ,. r
t
I

a
::;

./

,~3

(,

"
ii,
g

'J!'
.:;J

'"
I,

tii
-

!~

.,
k

'"

.~

til

--0

-1
-=
"...... -

la

. ,I
- cru
I<

r-.

~.

r,

till'

#1 m-8y:

.,' .
{//I

!IT -

h t -1.,-- ,it:- -+ -~-L+--~


I!I~

.-;;' ::."',,,,

lu- cru mi:}


~.

~Jtd
~

til
'",

{//I

iJ

.'
~

,.

"

II

till

..

I "i-

-;I

~~

1,-,

,s-a~
Sa~

zbura din fag in fag (bis) zbuUl din Udru-n tidru (bis) cinta Ja OinU mlnd:u

,S-ul; c1nta 1a ainU drag (bis)

,s-U$

520, OR
8/lJ,/2"..l

M<);j,_

~f; !D -., .
~.
..
'
---:;-

.,
1
t'
'// ;:i

..
r
~tr

.,
;fj

"
,
e> .".
~:l

! ! It

I...! 1-'.

it

,,:;:...

.fIII

f"

""

II

ill

- - ~,.

-~

.
~

..
F'
J

f'

<fi

III.
!II

~-

,P

it r .

.,
f/IJ'

fI' " : ~

fI' L
,'3

,I/.!'
y< ,

fII'

.;

r
".

c;

r;:
~-~.

r.
'4

f-,

1Ii

.. !II

"

~r

.. ,
~~

'II'i",

..

:e

III

'"
IfIj

r'

I.

*
,p

" ==- "


~
.",

~~.

_.4!1_ J..., _~l_.e. -- - . ; -

. t::::::=

-'

"" ~
r

,';-'.

t::::
/l'{',.

til

"" r

fill'

t:::.;

';:,

-1

1/1' -

-C-r

-:""'\

i:.

,778

Omu carei Iwrilur $i 10 lucru are spor


Cineol hamic fii horefite !n lume bine traiefite. Sa trdiascd VasaUe Cd-i fruntea fii-n hilrmcie Sa trcliasca sd trdiascd Toatcl veselia noastla. Toatd tara romaneascd.

. '~

-----

332--------------~---------------------------------------

521, PENTRU UN CiNE DE DOR


Hag. 8161219 Idem 325

....

fa

fa

fa

la

/a

/a

la

Sd md calee cardle (bis)


Mlndra cu pticioarele (bis)
Sd md calee cdruta (bis)
Si mindra cu gurita (bis).

522. TU MiNDRU-CA DE DEMULT


Idem J071a

liJ,

mFn- dru

cii,__

ce

de - mult

- -...

!JO

IU

/e

~-~~--.----."'.-.-

4~~-'. f'-:f:CT'Jl::=Jiilck,t"0:~:E==::::{.~1'=::~

pol
Ui -

la

Oe

nu

Ie mal

pol

Ui

la

dQ - ru

Ie.

Eu te striS ca vai de mine (bis) Cd nu pot scdpa de tine (bis).


De te vdd ziua lucrlnd (bis) Noaptea te visez durmind (bis)

Eu Ie strlg de pd plrdu (bis) Cd nu pot de doru Idu (bis).

"""!

----------------------------------------------------------333----

523. HORINCUlA ,
Mag 81B/1582 Allegretto'; :: 120

OJ

PA MESA
Idem 307/0

:tticy.,u~ .~I fL ,t, jt . j}lIo ~


ril? -

.)i ltj)JJ)'f'=:::=j
la, /a
II

cu-

/i

d;

pa

me.Ja

lia;

.~

,~:':-g~~--:-V--~~~~:~~ ---V-~ --tf-- -~- f _,;1)~-t~-- -~iJ~=-=);~=~-~~= -8u


/l.;l
.JJ// >

I ~

--.

pi
-#L

/a

05

--:;e

/,j

/a

--

t:::Ff:Jf
~-iJJ

----~

---k -

--f-,

~ -I __ - ,J-# -- ~ p c..,../r
~t:
-

,;,io..1 --f:

_j,
.Jed

t-...

I tII--

- - k- ----- .)1--::-----iii: --- - ------J J :}. -

-)j-t

-----I

-,

~~ . . . j;
.J; )

/ia

-t'

)
/7unlt
J

.Lj I V y ~ J~ I #~J,Q+ic:==:.1lEill

de___ (e - /e-a - ,Ie J8


'''''.
I~

/a

la

/:J

/;;;

Horincuta cu tarhon (bis) Culh te be oricare om (bis) Si maj tare ~i mai mult (bis) Cd e~ti bu.nd de bdut (bis) HOrincutd bete~a~ tare (bis) Nu te-a~ be ca sie care (bis) Horincutd be-te-a~ bine (bis)

,.

524. VAl DE MINE MULl II BINE


Mag 820/1853 A lIeg retto

Idem 1,80

.J

- -- -- bP--=-;~=-~~:=:f~==f --~:~--:--::==:J1--jf;~t~:---~---~~ft---~----~-==:=---f--J=-----~~---~--=-- _ - -=- -=-=- -:::=:::-:-:-iE!i-- ---- :-- ----1"-:-- -=- - -=tt-- - - --:: -=---=-=--y------ ------ --:::===----=4:= -- -~--

= 114

A~

:~-~:-t'~

Jlal de

mi -

/7e __ mull;;

.): - /Ie
-=H--- -

/a
~.-~

/a; ~~_
,~---

-..

~~-~--- ~---ifJ--~~---~-------~--~-----i.-----~~-~---H---~---I-~-----~--------~-----~ ---:-- ------ --- - ---- - --T -=1!--- -p-~ --- -- tJ
---------- ------

=E
ee

- - -- =>'------------ ---

--

-- - -- ----

----- ----,--~---

/e; la /a ._-----------_._---

-~---

------t ---'--

------- - - - - - - - - - - - - - ------ - ~--

-= --

----+------

- - ---

'--..) - - --

--

----

--------

-- - --- ---------
--

---

---------
--~----------

:=I

::=31

-=::~~~::-:--~ -:-4 ------=::h:::~ ~- .. .-- --:--~--~:=gg~~~~ ---=-~i:-:: -------~ -~------ ------r----J':-- - __


~

Cel

Ou_~_

IU

beJe

pa

.7_ -T':;

'8 __

!a/~

/8 __ /a_~_

18

.-~~L~-:#:::--1"t-=:~~--~--:--7'.-

-~~
'a

7--

.-r:::-=---+:---~tal

-::~~:::~~~~~---=- ---~:--::====-:
~----~~~-----

Ca

ei

flU

au

Ol-

CI-UO

dor_~

la

/a-

Iii!

tt1EJFCCPI~~-F-::E~=-~q~=gijI
~I
.

lese

mdl

.08

.Jor

/a _ _

/al__ /a _ ..,/a - - - - - - - /<J ' -

Cel ce a iubit odatd Nu-i cu inima-npdcattl Am iubit de doud ori Si era gala sd mor.

-334------------------------------------------------------------~

525. INIMIOARA CU DORURI


idem 519

.-- r ~L
f" ,
.,/, -,7}(o(;-ra cu

J IJJ 15__ ,-".

~:~ -~=- J-~ ~ '-Jt. ._. t_. _

- - ----- ---

- -j7-=Ili.h
- '0 - -

'----

II

_hJ
run
.t/:;;-

/--m --

ma

me-!

cu 10

--

do - ru- Ie,
~,
"

mai

; :. :. .,
~

; i til}

~--:-:::---- - ---.- .. _- --- ---------<!) -=-i T.- - ---- --- ------ --------- ------4
_

-::-J-:-------

-----

-- -

-------II

./" --

/}/--,7Jd

me-/

CiJ

do - run,

/ nima me-i cu doruri (bis)


$1-; legatd cu lanturi (bis)
Dar flU ~tiu cin soar afla (bis)
Sa-mi de!)/ege in;ma (bis)

Cd mul/e-n /ume i-a~ do (b;s) Df' i-ar do (Jitu tri sutt'


Eu ;-(1$ da cu cinc; mai rnuJte $; de ; -(I da aJtu doud Ell ;-a$ da rna; mult cu nouii.

?;

526. CUM M-APROP!I OE--AL MNEU SAT


-(' _' 'r!copc l joan - ~,.~
10;:1)(5 - B'ir sar_'

?/
'---

,.

:.

:" '
L_

,- I *~
~,
)-'73
I, .J

l,

.,
~-

~f

)t J
'8 - /rd/

1
L~ -.

;;d

CIIII:'

~dde-n

S(ltu sal!

If)J~!

$i spune rO-i este rdu


Gril!;JE:.)1e fill DUmnf'zt:LJ

Caei sdracu "trainu


NU-i ti('nt=~.sle fllCi 80Dlnu

Clnci

~a

pune pd hodlnQ

/(lima lui Ii suspinG Clnd po pat eJ sa Q,SQza Inima lui /ocrimeazo L' po nnt clnd sa se 10510 T, IralPste dor de caso,

""""Ill

--------------------,,-,--,.

335 - - - -..

527, EU LA MiNDRA CiND MA Due


519
MJ.~' 5.:.5/[';,'
," 1,1
J

t',]{] ..

Jf

:,.;'fii

'; Ji

~tr. .~
II

"
\.

. "F' ,,'
F 1:

,,11-'

L
#

.~

II',

f";

41~J:
Inet:

~--..-.~.

"
!"'"""'-..

'r~'
J
~,

. ,')

II , t "r r
t--'

.'
~'y,

;;, ;1: j~'n

r "cjj

.}:-

-~-).
",.Ie

:1
:1

if:,r.
.
~

,.

tI ..

tit": '"

-. .' .-,
....
~,

---'-j.:

. "
r
,

,,;.

~ j;-

;;

==
.tI "
:... J

.-"
,
~

j~,
. i)!./\'-~

.}1

..,;'2

Lu ia mlndra cind rnd trag, md; (his)


fVln-i cdrareo pel sub lag, mai

$i drumu po unde/ lac.

'?'j'

528. FACU- MI VOlE [


Ai"y R.-r.:[;

GURt\
"" - ~,6 an;
i:.;,'Jtf 6(r5,];';

:1__... t.,

:./.~ :.;,L.
~.

V ~~~" ~

oj .~,

"

!I

~~

. ~ tV
"

II ,.

,,;----..
--..::"

f!i

'"
~

.:
"

.'
).

,
~

1o,J;- r - ". J
~y

-f{
-'-'

.1. ..

..

"

.-:.:: .}-

.. N,{'

I'

f/{.

f'

,"

,.

V i-.......-::: '''; L...


- ,'-./;

..
I

fit

-~

Fac!)-mi V!.",\:' (

. i)_.,
C/:

De io

iflim;./:'(f

.. 5..'.1

,!{:,,:
~

E. ;,
... i,~
-

'

:.I

i;

529.

" M!~

r ..

t~

A MARA
I~L

---

*
~
I/Iil

.,
'"

.' .- .1>
j...

_ =,
.

1')

,--

--"'''''
,$!

(/I

."

"-;or
-~

:.Lt.

~~

::

.
t

"

'.

.. '*

. ..
fI1

.,'
,

-' ,
!Ii

."

4f!!

!1ft

*'

.
-f
..
"

":"

t
#Ii

.~

'"~

'

'" '"

...

..... __:::1 ~3

lJ(Jlu-rnne(lj !mtLi ri! mac, mai (bis} C;i moo; nebumt d crU) (bis) [j! ',m;'f'ui linle (bisi ( ' I ' :1)'.', nte (bisJ
~

,,

(f

C .,-",-; '; . (;

d.

mai (his) r.:uJt i hi-)) '~](Ke (bis) ti place (biS}

336-----------------------------------------------------------

530. HOREA lUI GURBAN


in! !.;rJ!:[ovJC, /cJn- pmr;.;
Heg 821110
Rar
texl- F.;~c ~
i:

~ = 70

!Jf'i97(!

VISdul ~it;'e:

P
,y ', "

l~
L

1"

it

," '"

Pagubd ca-mbcitrinesc, md1

Si vad feWe cum cresc


Stiu cd nu mnjam bdtrinit
De coarne de plug tHud

531. HOREA LU I PARDON

Hag, B 11 / 2606

Idem 5JO
.J = 80

A"dante

/8

/;;

_ It)

, . f2
IV

J -:l ~-~.tJ J- j. t
............,

j
/8

.jJ
je

.fa

/a

/a_. /a_

rju

n--o'!

~+-~=~-J"-~- "1-' #-.,' - :,:fL-'lt. ~ -J,} 1= j D,D., T,.,I JQJJ~-~=li--:~~::::f*~~


~~- _ ",',.
JjJ~/~ --- ~e

/t de

/lIf}/-0,51

rJu_, - (l-Ol

JF.!

!)e

A....'". !,i~e ~i trai (bis) 51 de fTl"f~q Sj 1411, nui bai linele <!e I Qm (l.\!ut (bis) Ie/4 Mine ,-o1recl.lt

(b;',

mu It Am to bill blf) .,.tlbiS) p j nc '" tJ ",'"/ fl ",. rt 1<;) Bdt 1ni"of, 7'10, pute (I>tll
D~ ilJl11~l'dftl ,"eli
f

Be-ot

"It' ....re(l rr-e ,~",

-----------------------------------------------337---
M,.,

Fi J {/ l!4,'


"

532. MAl BADITA BUZE DULCI .


= 89

idem 2Bt.

;'r,.jar;te

~., ~

-ti- .. "
~"

~ - --=Z ~h ~ ~ '~. ~~ . _~_-:t;:"J

t'

,.. -:"~'11 f":<:'f'

====
I.

4J.'*1I"
~

JT J;-L~~~ ~-:,~~~::*:~-rJJi p ]'l ----I,... - . . . . - '~~r" "'--'"


.!Ia" ..7,9 - d;
/8

:11

J/,:r~

.."JcI- ","'"
1.., ~

bu ze dub _._

,,'~ " ,~-

""'-H":..

.~J;"_

, r

.~?t~J)~
7e.....
,","',:.,

~.,.

J!
'd

L "

,.'

f .4' .. ~.:... _~f I '---.>


';1"
(;

h ~
~.

1'-

~'h-::- .. I 1J.j~~-,

~.::-.~
l

1'.'" _:.:.. ~!i . " ,. .."',


"'"

Mi

~,

jJ
J

.Pc-'

'"51

.'

1...,

-til

"

,J!

..- . .. .1 11. .
~ ~
"-j1"~ ~~.

/0

~
.. ....

rt/
'.

/e

... . . - - -

~.lj:J~

do n./

.-;:-i" J, ."
,e

"m

.:::~--. -.~
:

~~~3

-71

Oare a cui dar if due; (bis) Cd la mine-i tot 01 tau Bade dragd tal mereu

$i eu in inimd-1 due (bis) $i-/ cute ell mine-n pc'1tuc (bi.';).

NJ:l 817/i19 M oljerato

533. INIM IOARA CU DOR MULT


II

idem 3511b

~
,

= )P; h .

, ~~~~)J .. ~ ... ; .' j'I . .. '.' n-~~:::J ~


/ 171- mlOd -jJ
tJ

...~ ~ .

)J~:j)

J:)J'"

-;;". .
Ie

~-h-~~-.-m~mV p~
/ -~ m~mIOd-ra tu dor mv/
I

#-..::..ist~~~1f~~-

. -m--':-:)]-l g.mmil.-------~--- -~~---.~

/77U/f"

do - rv

-~

E-[~Q (f~v1
!I-alia
171- men!

--. '--1 . -- . ... --- F.'-..... ~!Jf:--.~---~~-=:.:::::- za -- ii-- ".. ~-h----as:-a~--- ~~


'"
-~ ~- ~.---------

mal

do -

ru

Ie

ere -

za -mlnf
'-~~--

t)

----

-t-~~:::;;,j:==k-:J ~=:: =:1i~.<-----r-~-::tJf ~.~.~.

f= ,,~-=f;== -~

~ -~

:- ~

. ~- ~~
mal

/a

m - men! ere -

mt!!;'-

Hel,

do- rv

/UI__

Inimii supdrdcioQsa (bis) Ce sa-fj dau, sa sii voioasii (bis)

DC1-t-Q~

Cum am fast n-o

bine1e 1umnii (bis)


sa mai sii (bis).

534. FOICICA FOI TRIFOI


Mag 8131692

idem 322

J = 144

AII e-g ro
.1"-'::

288

,- Dcd -; Jlm~ u ageD #$Fo


I -

(1-

[8

101 In -

101,_ ma

Ig

,- !:$tl:fg::~?T~~~U EQ
A ~..fea

!" F

ra 3m

jJU.J

raz- bol;

m~

fra, la/

/a,

/-am

jJlI.f jJ/)

ju- p~ ta -J~

:w:*===ti:~H"~.i~:~a~J~==~~~~~E~~~;;filtJ{3=g I
To,!!

k -

:10- rJ/

[d J~

,';:;

sa

I,li,

/8

/<:7",

la"

la,

la

Care-or si rna; mititei I-oj pune, a do fuseei Care-or s1 maj de~irat; I-oj pune 10 depanat.

Care-or si mai dlagu~ei $1 ml-o,sl mal drag di ei I-oj pune sa elnte-n hunza Pln-o; tese eu la pinza.

- - - - - 338 -------------------------------------------------------------

535. HORIL PE
Mag B 18/}t,]/

AsrA lUME

Idem 307/,;

Me .:cr a t

= 104

~t

~c.r ~.Q); ): J' )


/e

Ip
:t

pL....

as~

/'"

/u-me~

!Tle

zjl

{!Ie}

me.

Care om hore~te mull Zice lumea cd-; bo/und BoJund nu-i, cd-; supdrat De mulle Idle m1nal, mdi. Nuibo/und pd cum sd ~tie Cd cu e/e sd mlnglie Bo/und nu-i, locul sd-l batd Cu de-ace/e se de~teaptd.

536. TlNERETE MiNORA FlOARE ,


Hag. 82112259
Mc);juato
til

'"

Idem 3J6
::

110

~f-U~
:11

jj

Ii - be

raJ

mal

$1 pdrilltU md silesc Ca sd md cdsdtoresc Eu l<:>-am spus pdrintilo[ Sd rnd mai lasa fecior. lor porintH mnjo rdspuns Cd am iecioril de-ajuns Tn.';oard-te rnoi loane Plnd e~ti srag la cocoane Tnsoard-/e mdi Vasile Pilld e~t i drag 10 copile Dupd ce limbiitrini Celt:' fainft Ie-or url.

t ---

:)or

30

jl\llN~Wn~lSNI

IIOOl3W

---340~-----------------------------------

Jocuri bdrbdte~ti
Borbotesc

537/a.BARBATESCU DIN CUHEA


Hag. B 2 8 / J J J 2 ,
Allegro assai

~ @ g~!
It

r' -

Sf ~r __ ==-1 rr I
..,...-...,
1I"!.~.r--::;;

J =138

4lt

"""""

r?! r" ~ UC ~==IL:r~


I
~

~:...-----.---

Int COf/aei Gh.-58ani Dragamiresti


'

I err rf? tJ:-' =;:~f~r

til p r a I 'f r fr ( g
\I ;

r8r

b'~ ~-.

a rr e1 a IFF

:11

537 lb. BAR BATESCU DE LA PETROVA

i ~~{gJ ;LJ~31=::-~ @
fazl
inr'~1

Ii

-196!
}JOIlO} !J01l0]

GEL

="

~ :=~,

OJ5.3iiV

QJOOII1-IUCS[ - PJOOf]

Duaz-luD 51 -9Joo1J 15 'lJg

IU!

O'1A '11 30 nJS31 YSHYS '6E5

.;;1:~_;~~~
"

'"

::::::
IUD,

#I

:-":

.'!

O'1A NIO JS31'18H\f8

- - - If'

---- 3 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

540. BARBA TESCU

Jdem 223

11.

112.

541. BARBATESCU DE LA SA PiNTA


Hog. 8141J031

inf. Cavad Sf.- 50ani-cet Cavaci Gh. -31, ani-zong. 1961- Sopfn!o

~g J I J@ I

oJ J~jjIjjHj~ ~wt
'

...

Eih!fi i lU4J I ~]'11 "B D D I ~ p;a~ y finn I ~ Qp/] iH) I J i3JJlltli ij.W t -JJ--------~ J trn I W J UJ J tW ~ ~, I i
.~

sor ap

..

-S96l"UDJ

OGL =

;pfiIJJS-lUO 'It -a,/soli g60!OUJO l

qunpJ06-IUD fJl-UDjaiS :JDa/od


fJJ05UOI-lUD {[-DJopoal !JDtlOJ
PJIUOJ - IIJi} f9 - UDOI 5DIgB

~DUJ/Jd- tU~lr~IJDOI PDt.OJ JUI

[8tlllB fjDH

nJS31 V8HV8 'l~S

+
+

~ WrfJE~ca I 0 I .@ I G] ~:JJllb'

5-tT'tl tiE' I

Jj

;'1 AU 9

I JB)~

lAV ~~ ,

----p - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

344

.;; ".iIi'..
.. ilfl!"

11_ .

:Il=:.

~;".'~......'.*

.......... .........,.,
,,-.'-~

_,

tum de dc' A.,tCl-! fOeL! bQ!')rJre,')\' Nici oela/d n!: ures!:'sr.: ria! tUfa de G :\Jumni dsto !Oc jl Joe ~d md bag ir; ;"J'i,),nq Hiil r(1 ae da' uP f' fdcui a:'.. !)aip~j Dumne"ze;J :!O!u~
C"it1!
~ U

i,,,

{1.:'

uc.
:neif'"

,')~h (:lji!.~lfu cj,,:'.~~i:.1

S,i(;'f'~ d/r:cu-r~tr'-: t::J.L~.!~~

; p(ii':: {lo'
;:;:.1ir?ift: ,.;sluf
/,._~ ,<-(~r'; !C~('!r

543.
-~,. --~.,\!' _~1It",!,1Ii@i

".A, ut !t.A

-'. -/:

._T.1I!-.

. _~ ., .. ilif

.,

-..::-

. ..

...
.

_ .

. " ___ A-. .


t

----.

~-

-----

..

;" ......... '_;:-"::1!"?ii.~:'..:


..-.~...-......,

,",--_.-. __ .. . -.... -.---~

~~~TJ:-I:f'F-i~~-t~t:~:=~ r, ..

"

.---

---.~

.~.--~---

..

P(M dl nu 'PJPU!tJ.I 'on PW ldaJp I-rw nwnIp 'wnIp ad DIPW

!nupw!1J o(po WD-Il 1$ ll1(nWnJp noun( 0 OJ!)W

..

"

:: .

-_~.

H}

1,'7

--' _:::. -,.i lpar,

lUi

Jor '11 9U3W ONIJ ...

~OlIHOIJ3~

10J31NIJ 'S~5 .,.'

. -.~::.:.~:: ~-..t;;->

i:
::,
.,~~

......',--._.
J

[I'"" "--+-----",_._

"
,

~-

11S3N1N

346 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zi-mi cetero~ de bout Ste' ! Nu mi-ai lis tare demuJi De clnd nu te-am auz1t Glasu' mni s-o amortit Cetera!,> de po lza Gheo' cum ii z1ce, o$a-o; juca Cum ii twge ClI areLi Aso-oi da eu pticioru

Drugu-mn-i, unde-am venit Ai mai! Vas; ! eu cine m-am inti/nit


Dragu-mni-i unde-um intrat

Cu cine m-om adunat IDai


Dragu-mni-i 10 mu/d~Qg Grigo! Cu omu care-mni-; drag Dragu-mni-i fa veselie eu omu care-mi place rnnie

S46/b. FECIORESCU DE LA IEUD


Man .BI6/2912
~

Allegro assai .. =150

~ ...~--. t @a~i~:rt hELf!

~.......,;;:--.. ~"i~ .". ~ f!:..:p-

Inf. Covoe! Ion - JOont'- vioora Covaci Gh. -I,{} ani- vioara Encus Gh-J6ani-zongora ' 1961- leud
~

err

-.

B$jj=fri

*~ (!"'~ tl

y,""'"

V"

'If

---------------------------------

~~47

--

54Z FECIORESCU DE LA PETROVA In!.


Hag. B11IJ094

-;

.....,

-I

~~iJlb-==- r '1' bI It! I i gE;::t--=Y=i:' t ~~ r f g; _-?-.'~.. iL


6d

~~

Allegro.IIJ -132

f'

n",
,-

r-;. "'-~~ ~. "Q_ bt4=5_~tffi=t~C=9:E--=:o; I C L ~ ~ . ____


q "
e

Lalor f -270m vlOorc Petreus 1 21 ani-zonQ Covoel' Cn- 20 on/-tobe 196 J- Petrova

(f
u

--

~"_ ~ Sf . _~___ _ = ~ #~ ~ I ; = R r rft:=r bt r+=F~t-~~:L+~:=~~


." . if II = . . ~ '"",-, --____ ~ ~~- ----i-'~ " ~~ P 1 n qq n 'k @ I tl !;l 51 ~2=.c,,=, t t=id ~ P =. J ~
.
#

,i ...

c--, /"";. . . .

'---.-'ll.

r---

-'-='--i.'

-=i= .
iJJ> __

II

: -
-

/""".p

.. fIlIL-1iJi

., /000

'

1::=

~ __ _
---,'.8

~~ (I)

r-:

....

.. -_

548. FECIORESC

Hog_ 8J8/872
Giusto

Idem 32}
);

j;

~1?;~~~.~f~:'~!~;zr~lpF~2ff~ ~2-;:M:-'F~~~:-,
~& ~J I urEEr EE __

.)
549. FECIORESC

Hag 8 J7 / J20} Idem J2.'


I

cr ct:.;.;;a= --EiF~--J _ , _.., 1'_ -t.. .=-. "'0.-.'i: '~ @@nJ:III:nltVllb; C!t1 E ,=:E, 'r=-=t.I~-'=T, ~ ~

WJ

'j

IH
-,

bf [bra
"" r\

~'

jj;'

~_j_ .;. p ~~::~:'j

---~-~~o:==::~
I':'L -'

.::=1

- ':::J::-:_t~_l-=q_-+ , :::L-+---:=.3 -+;::::::.1 ~:et--.3i --r-+r-_if:t:::~',

~ ii~ , f

Allegro

'*=

'~~'--:J!lu~1---;'~ ~ J~~.J.-====---=:'--==:j ~ :----'-b~ iJT aJee=--=t bid =l--loj __.__" ~.


149

/ - _,

Ill,

~_ -~~-"-11' ~t =~=- ~~
='F.
::J,.

~.. ~q?i IW ~. ! W C .:=.t:~" ~


(f

8:

$...;,.......J"=.=....:

:;a=-===

1I~6tF .
:

YlbtjJ. I ~

IDC

- 41_: it=: I &

" ,;

"

,~

.,~

",

,,,,.r'

,,"

, "I'll,
..

I'

, i~ll.

~ <f! I~

,I~I. "~,.
;T I \ . . : ~I' II
'III :'

"~I
I!_
i.

'I', ! I I

~
~

~::

,.
i

,: I.

it:,

I :.
,.
, i

,!

c'
i.'

,. ,I...
,';
" I

"

t I: ,I'

~1 ",: ,1
'.

'I .'
, ; !"
',']:,'

,~ '" "i , ~
,,;
..,t,_",:

""" ~ ' 'I I' ,i,~"


11' ' " ' ,

. ~.',.'.1
r
i 'i i

'",":.' ~ i~"11 1I . ) i,:,. , 'l'i;'H"


1

!t'.:~

,ii,!!

1.

I:
,

:1

!tliH
L'lUi ~.(i

I .' 1i i i 1i

'>.,

t- ,

!"

'.'

i' il'I
,

;i ,
I

;_!; \

=:::\

<...J

c:::

L.L.J

c.n
(....,)

.I' :. , ~; :'. J i _: \: [' ii,'

"',' ;~

.: ,
!
t

! {,i

.,

\'i:~11i i
I,

t ; ;

, I

',:!!

'.: i
j

t-

c:::>
L.L.J
U-

IIiir'~; iii I!
I',

r"1H '1llJ II I r.

q,!
I

.<:(

ex::::

c.n

1.1!
j 1

jl~ ~'~r+I~iJ -rl


:
j

,1

.;:: i

'~lLj j ' !i I
,-"!

oJ'

i.

I:,'
I

I i ,I

[Ill! '~'ii! '~"'.li .:"'i~I 'l''I t1


il, -".;: 'I, "
I II,I 1I
i .

lu J \ II ~rl.\\

I ~'IIJ'

~Ij !~!'i :

,.j: I~ 'II
\1 ! '

IEH. ."

),. :.ti J'

Ill!:

1'." I

".1:
,

III
.. i : ' I
i

'.;'
'

i: 1 i . '! : ; I la1

iii!

" '\1 II

IJI

i i'I'1

il IIi 'I i

'I! i'HI I! :,

IJ Iii

~ ' I! !~II'

II

til

i~i ill i liiU


"l.1. .I.! . ~I"
I

~[Ii

~ -,;,.i~.i .1 il'll l Itllt!


(''\. iif~:~: \r~i. .
wql I! l 'I
,t,1
I.
I, "I j :11

" ~I, i

/~.I i:\1 .

'. ii

{Ittt~

~i\

~'Il. l !,'I~'
I! ~(
Ie

..."., I"
.1'1' i

It1l L~
I '

I, ~

'i,1 I1T : !\II.. f.1~.

",III, III ~

'1 i' (I

L.L.J c:::l
: i

c:::>
L..C'"l L..C'"l

\'.1.: I. Ji l~r ,q~,~


II!

II I

, i!
'

I
'

IHI

LC'> LC'>

0\ '\f

-,~

~'", ji
~
.,
0::>
'<;r
<")

t.lIiii, ~ ~Ttt,,1

flRi ,
I,

It.

IH-+
I.

t
..

H 0\ , ij U; ~ Il'
(

Ii i,'
~
j

"

:1

"' " i j
11 ..

!: :'

,
I11I

ll1

c,-,

~ ~ili\ ;: \iL,~l\ ! In (~. " ~tt1 1W


1f

I' , , I'~'I r-'.,' ' , r ' ~,:.,'' , ~I I''.H lI~~1 'I,~1 I~j" IIJ ~! ~ \j,d& I "I~III '!Il~: ' rt' .: ".1, 1 HI, , I ~l l "'1.. II ill,1 ~!u: ~ljl: :1:,,1 1 !i~ i (~i~ ilf~1 .' ~IIWt ~'k. ,.~.l l II I . ,I

"I
,.,

t! tr
I

Ht

tII ~'I ',: ' ,.


,I: I
~:
I,:

I~I..
' 111\

'!ir!~ .ljl! !'


I

~" I!II
~!! I_

"I ;11"f

"
ri I
I,

J' I
.t

".!'I l ~ t

I
I

'MIl "'1"1I lJ
I
I

; II (~I
I

I
I

rI-I;, I /'-1
1[ [

II:' i.,I"II1 .;J.!l~.1"II II til'!, t l; \ '-', I~ '~1~1' .r; ~..!, II II lJ t' ,' Jilli I ~Il'
i

lHH I! I'1' I'.t.liJ 'I,


!

'.

\,
:

j'.I., '''1

H11:
I!
,i

~ I)

"

' I

"Ii

,!

i I

I '

, : II: j I:

:!

: '-i'f I , i 1111

II!

, ,I ; j -' , "i I

I uU tH

.11. J

' :

.1 ~~,1 j;
I

I...'tL III

I .1.1
I

ft.ffi~

; 1

'

'I

II ~t!.~ !:

, ++, 1"1 I

I;

!,.1

I..

11'1 1 1

,f . I '{J \

. .,.1 . /l-.

"! I

<,.
~..,.

' \Illl,
~"

;,

II

J.

.~ ~1~
1.11.1..

,i '

t ~~ij

I :

4Wl

\!j

~~.

.\i.illil

"IJ.

I.

j~1
1'1

" ,n.

;,: Jt,I.! "'\! II [ I l k


'-t'rTl .. 1rHl

, .I~I.I
i
,.

.".II~' ,I
I

J.

' W.I

,I

~J' I .
-",;.

II~
1

"jh

i, I

~!

-----

'=~~~'~~=~f~i:c~i:z~~";::~;_4W

>~ " ' . .~

...~::'-::.
-.~-.

II

,.'';.,i''

/; (i

IIM~S

30 )0 r l5S

-,I

. ~=-::-::. -.. ._
"
. . . . . . . , . . . . _ . _ , _ . - ,,:-.-+

-~-. ~,,-

..... .

--_._--_.

,I::--:-:':~'-

_._ --
,._---- --.

"
...

...-

II

';111>_,,,",,,_.
-~-.-.

r;--~
.,
..

..

. .1IIf

1fT.

--

,..,..
)

--ii- .....~ .

-.
.

_ _",,_-,-,..,.. 4'

..",

..

-"~".,,,..~

.11. _ ..

- - 350------

553. DE SAR IT

Hag. B76/ /537

~'" .?:.. #--~~ ~ i I b i \


_1

J ::155

Idem 105

-f4==dE

~-- ~~

f'IL

u ~tf--~ ifF I t: I ~

"

II
554. DE SARIT

Hag B77/1077 Aiiegro vivace Idem 32J

m I u a I r .~ i ,~ set 1m mIDIII: mREa rere ~~~


$1! r r GfJ u
Et I J]j

J = 164

,# mM1r glmtm IOOEW'lmm IJ J :~


555. BATRiNESCU DE LA VISEU ,

- - - ~Cf:

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

,
-.
!'"
~:.,

< ,

~~

hr.

. ... ry:

:;;.

.l,.,.

ill

>'."

_ _"!i,.

,.."''4~ip.

"
~1::'-----==

.....
.,.
+'

---~-,.

",.,

",---""",~

.. ....
,.;.

~~~."

.......... ........
::...

==
--.-~-

~-

...

...

.".

.......

" _-r'_"''_""',,, "'f

- ...............

. -.... ,'" '"


~.

"'it. . . . . . . . . .

_ .---.
....
,.

'"

..

-- . .
',_.S

'"

/i,-iS,:. !er r ;:10:}-:

./

558. BATRINESCU DIN IEUD


.111..

.:.~-~~.~~:i.: ~,;i:;!!:..:~:..;_=.-:-:
I

:,..

. -

=
~

---~-----.

." ...
7C:'. :".

':': :".

- ... ..
~

..

=-II.

,'

:.-

_'.~L:;.#:=
-

. .. --.......

:.11. .

..

'.Jj.,~

_ _ _OL

~_

C.~-

-to

_ --:" _. :~~ . ~

'.l~~

.......

tlr

.' ..
.::.... .....

. -'1-

~~-~t~~:
,,~

IlS3NVN Vl ]U V8HIS qr, .


~

.
.,.- .'"
.4

.:4:- ... -.=::::-.

- .-:

.. ..
...",

.,

....

filii

"7:
I

, ,.
~

"--=
, " " , ,
"

--

#I

ill

- -

.~

"
to

nql~:
'"
'

1 :.. . "

"

..

~.L-;.-=

:~'.-~--:--:-.

II.

"
:..

..== .. .
fIT.

.;

" ...

."

fI,-L .. ~".:.---

."

.-

.. -.
"

-."

--

.-

..
T""

" "

---354--~------------------------------~----

562. SiRBA NouA

Mag B 74/2586 Allegro

J =142

Idem 545

oJ -

r1l (if
:11
\12.
...

r?l nT!
fJ
Idem 557

~
I.:.

~ FYi E.g!

II

563. SI R DIN VIS EU BA ,


Mag. B 12/320 Vivace

J =180

.....

Focu vost de cisme noi Cum v-oi rnuie eu po vo; Hai, sa umble pdlmiJe Co /0 dine tdlciJe

'"

564. JOCUL LUI VILI

.--

355

565. JOCUL LUI VIL!


, Hag BIWBII

tmJ1 reF 113


J" 184

Presto

rf m

;p

~ff Eff4$/ J JJ E=jI


Jdem 545
3 .

....J

-l

I
Hag. B28/3314

Jocuri femeie~t;

566. UNDE-SI PETREe NEVESTE


Idem 343

bY I ? ? ~rEftj .sa &tt~i C:Jfl#;@;ft) Ii~; 4:;:t~~Jk=t2 9#~ );r, I

_ o n t i n o (JJ'40)
Un-de fsi pc ,

bf pf=- JJtf CF~


.free ne
-

~i~";,..

tFgi?r
ves -

~
-

fe

Bir-ba

,Iii

nu s-a

re

If __

C.-a- s2-i

--,'.'e-fe

--

ju
---

nf? __

...

~. ~ q,t>J ~ ~ ;! ot . ~'._- --l.:-~==jitJ'=={- 1 -~ ~--.; ~- ----"-.. ~ --=:::::::::c--. - ~-)


t
:. .'--~

Ne - ves
Unde i!$i petree neveste
BarLJatif sa nu s-mete

Ie

If:>
P~n;)

sa

5~d

du - nf.

C-asa-i rindu-n 60tejune


Neves/e/e sa s-ariune. Sa s -adu ne sa pEl rconi
VOla

buno sa

~I-O i(w(}

pfuncIi rnar; ese cucu Se rJuce Si-i porti dOI,u Se duce-n lurne 10 I~Gosd (l(j ~6,\jiwl; cop tf .. o !.)Sa nfoQrce In leIsure

Cd

i~i(irb(Jtu-i "0

Cd mwnelf: ndcaie:w

,o(~

, :nd

ti~i

~dru

rn{--;:

567. NU CATA CA- 5 MARUNTEA


Hag. 874/3290
Allegretto

~.
t)

J ::120
'--"-'-"
~"-~......,

iL~El~~~=~~5lEfE=F
:/u
{/fta

-. ~=F--t::------~::---:-"-------.- ~

.. k-i::=:-_A~ "--#
run fpB _~ ___

(nt Blrsan Maria - 38 ani ian.l966-Birsana ~~ 1

ea-.,-

fY7iJ-

fhi'

Cr.7 -- :/

a tor? --~.

Ca

/a cap ts

eLf - min

,2

[ae

rT!! _'7

568. LA CASA

!""iE- _ . i111 i.J _ i1ME

dE'

. ",.
~_.L~

III

...

}j{:;

.',,>U

de (;uI1H?:'n; q),'
~';.'(" I'"~

nit';' l

,>i.:-;

L\:dd"/f~

io(":p hlrt:H11 : !)I~:

un ni.i 'U l-'e\dj,,~{ .)w I,.;, c. ia. lu


';',";1} \0 -,. r~,"d.:;'e\::'
i.,': . ;

!)G. rnuilc JUC'fU!1 ;-0:T1

luera'

";""l! 16 .
()m('n i ,

I(i,

lLt

w! miGJ (int
U:;' j

)--tl;. f~i.I.
{)(l.

j'f.

_'!.-ilf lolt iiJ

Vt'dli:..;t"le, 1llUlI.'f(' j i .. (a iit"I:t:~f:j btiqdtl~ :r.'.'-. S"dL 1(1' ic; Co pe I: t'(.' [lUI/uk '(1 :,.
{If I.
>~uj, 1'0/,

{ant hli'ffii JUt

> f:.:
:~. d )di

!;n~ j".U ':,'Q ,i(-'tift:

in
'-i"'.~:\!(/

\. <,sale.)!!"-!":

/!)/,'

ia
I om 11W.rot lUCfUri
}i

mnie it)i.,}

Co pf'treci iJU(I,l/("UCI!"" $'(1/, }a, lu, /n Cd petreci /)w./d/e'(1I:"Q,d S-oi, lai, /0

Tln,
:)'d'

IG fino? nu

sa "iiI:'

la. la, la

,5,upIJi dute-n sarc'kie


.~ ell lai. !c<

~ -

,.

569.0E SAUT LA BOTEJUNE

Idem 1';4

,.

~
~-

, .

r .-

.
Unde-or sj Bdrbatii sd Unde-or si Bdrbatii sa

I
,

E J

r.." ~

...

..

babe bdute

nu se uite
babele bete se deperte

/VIa; bdrbate calicut Lasd-ma so-mi tin drdgut Eu drdgut de mioi tine Scirbdn casd n-om ave,

--

J r;)1 J J r a! J Jj J I r; a I ; EB I

r-.

,~'&}

,e

I t: '/

/. I~~. W
1

~ 3 [ fs7T

II. ~!'!I AJJ . .5tt


I

'

Ii',

~
7?Z waPI

If:
,

VS~08

Vl 30 VIllH .,IAN .I 'OLS

---9--------------------------------------

,~~~~~~~~.~~~=-~=~~ -~.;.

'.'

!I C:*- .,

"'~""

4ft

,,'"

'.

'

....

-,

.~~.-~,

._ 3
...
'

.i-::;::=--== '--r----:--
,--.4--~

m'VIIIH!ANl 'liS

---360----------------------------------

S72.INViRTIT A DE LA VISEU
I

1F.::-=~=~~::::aI:W If':--:~:-- :r- .:..-----.-;:;,:;-

t~:~ 3---- IJ244jfkF];gj I r J..~I!I]: r J Ji] a. ~


r

'<...'

'''-.J'

Ii

r JF" ;\,~i~ I WnJ ~, GjiJ tJ I P ID I tr at i r' I L~ 00 =,~ R- FG t-ti-m: I I Zf ! eim I h9~@ 3 =,~
~P@ is
I

e!

,-.

,
'I

"

(t

~U;]

n 2I
~-.

""""

ill J

m i pm iiji n 1@ ~?
r '.

: 10 Ji~ I ~ J J I] iEi L I Ji; '


BE
~

1"1

~.

~ll

r Htl I H n I D Hid I a J ~ J I n lOa #.? ~: 1 QJ t 1 I ~ ; '1;3 I ~ SO 2 I U;; 3;; II.?

t: .::. . . . :.-(:~--.i .

b';N-&J

fj 11 .......,
I ; .*- 'ti J
j

J '._ . _ 51 tj ~aS I

4 j J t~~

E:'(j ~E I

- I t;J' Hlij I' ~ t;; ! U ro ~,~


_~.
\j

h ~ ~~ Ire 4!.t~:rJ-:ng! -. -

@ )~! na]3 ~11~


t

Vl11HIANI 'ElS
v .,

(9[

- - - - 362

,
1;:'
I

~-,.

..

~
f

817/7[11

~;;r

;':fv

~ ,
t

~
f

!Zf UJiJPf

ltVLI86DN

'1111HIANI ZLS

y ..,

...

[75/ila .'JDN

364-------------------------------------------------------
578. iNViRTITA
He;;
li!7/~97

Idem J21

*~~~E}S~fiT~[r!El~l~jJ~.~*:~III:~(J~t~rrl:iI~EJ~-?-~t~j~l;g~;

ti_~~~~~-3CI--~~~_ '~I[U~Y~rj~r~I }d:~' :J~aj~J~I~EJEEt~I~68~.~btI~:

---,
~

=-
.,'

t:t:t

579. iNViRT ITA


b 17/ 5JD Allegro giocoso
Idem 32 J

J ,,194

~ :~t==~-i Q5
~ ~--23
"-

F r fl! fli

~.

-i ! r ~-I r
--t--: -iHIIf-

! '
l

58D. iNViRTITA DIN IEUn

fi-?:-;:r=~~~~==;Efi~-=:=--f'i~~~~~~~~~~~~~~~~

~~-:-'c~8.:JC}~~~~:;:c~.~-~-==E:ti~-&,~{~---%~

"
~

,.....

",.

I
f

fJ~l

i1

dO

.....
7Ll wapI
i.

3M091H9 Inl 'l111MIANI'l9S ., .,.


- - S9' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . , . .

--~ 366 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

:J

3.1

582.1NVIRTIT A

Hog B 71,/186

Idem 271,

._A __

~_~

[l { WJj!f

VZI108 HiD

til' 11' H j f'l ~! i , , a! j~!


l

'"

--f

----368-------------------------------------------
A ..

584. 0E INV IRTlT


Hag 816/1589
Allegro

Idem 106

(0 H.. % i ~j L J l'
;.I
joO

J:; 214
f!.,1/1

1'.

.c

585. iNViRTITA DE LA BOTIZA


Hag 83DI1724 Presto

(3; LfJ

.. ~ tt tt ." . - ; . f!- ~,

J:: 184

Itt+=+ ~::r Eff L ftt]


I [1 ' C
..~

,.

~ ~ ;-. ..

In!. Canto Toader-41 ant -cetf:r Hos P6tru- 41 ani-ceter_ Canto loan - II Ont- ZOll" Bobocea Vasile- 19 Ont- lOne ' 1961- 80tlzu

[3 I

~ L il f:

fL

'~

* II;~E g lit ~E '1 ~1 Lf~r f


1

t;

Q: .:

'"
~-~;: I Li tI

C
~

f!

'i' ~ ------. I L If Cr rJ I

t 1
1

rfi r
:II

:Iff

::It: .. ~

"C

343: UE=f#5l1 "C


586. iNVIRT ITA
J: 190
"'v,
?'.."/

II-

.'JI

jJ<

+t

pm e
.......

Hag 821/ 25Z6


A lIeo ro

Inf Hittll loan -1,8 anl-cetE":


Htflfi Vastle-20 ant-lor:
leordean Nutu-36 om-str;
lon, 1974 -Leordlna

~' ~

tVEtTTita.!fT bl bPI Ef tt J :!II: '@lit rB '

lir

..,
369---

Hai mlii! Plaee-mi mie a juea Cu drdguta altuia Cu a me nu Joaee nime Cd mle nu-mi pare bine Hai mAi! Lume dar Dragu-mi-i cu cine joe Cd miroasd-a bU8Uioc
"

Ei! Jueau-a~ ~j eu mal bine


MJe IUl$ine de eopile
Cd sd uild-n och; la mine
Ei I Mi-e rUl$ine de leme; Cd se uitd.n ochii me; -

md! i

Ei! U nde aud striglnd Ilea Tot acolo lmi sid mintea Cd al$a a eheamd pe mlndra Ei I Unde aud striglnd Mdr; Tot aeolo lmi stau ochii C-al$a-i numeJe mlndrii mdl Ei I Nu vM laid. rucl nevastd Clnd oj bate la leleastrd 8d nu md-nt1poastd-n eaBd,

;;..

Ei! CJnd eram In vremea me' Ceterd nu-mi tlebuie Cd era gurita me, md I Ei I La eeterd trebuie strune Si la Joe pieioale bune U ite a~a, md/

==

587. DE iNViRT IT
::r!td. :2 tr:r ~;

Hag. 8161 1190 Allegro


~
!> J'

. z )r~/ ,- zong

@f~ i # 1 R
,;

.,-..
. . . . ~ -;-

.j =210

"Zl; I r" 57 i !
.,'-> A/V

---~.

~~
~

~j

#elfi gar I Ui
.
--.,

.'.

I
.

I ~a :1
/-.

I ~~p~~ r, I IE .g--" . (
<

in!. COVOCI Gh a iaanei- 5J ani- cetera Boran Gavrifo-20 ant-zang Flarea Vasile Cilcu-I.B ani - sfng JO nOlembne 1975-ieud

rFt1 J

til I H& ~
:~
. '

......

-----i

~
I-cefer: -zan;; m-5tn{;

f ~ EEr IT? I ' E, I O1j E! I sf? r r IJ=# W E) lID rfll biJ L; ~ F =- :;


.~ ~
<

/~

AI! Bu pe mJndrd clnd a vdd $1 mallueru, I$i mal ,M N-am Bilrutat de cJnd-us MJndrutd cu dlnte puB Dar amu-ol siJruta

71

inC

Cd ,i..o pus ,I mJndruta AI astd mJndrd joaed blne $1 rod lnvatd ,I pe mine

.,- j

3'10

o
r;

Z;;=::::;:':'.~i1JR':
~

, - - .s:r,

---.,

.~-- .. ~
~-

..

-, ---

~~--

'"

_. __ ~_<f_

.,'Ii~~JJcif[~i~~cfil<~1Eii~
I
j

de l-;#

.::1)8;\1/,

tUI/O!:U

VZL108 HIO V 11lOdOHl 165

lit! waPI

111HIANI 30 '06S

'1/

---llf:

----- 372--------------------------------------------------------------
592. TROPOTITA DE LA SALISTE
Ill'

Hag B301 51,1,

idem 221,

.~-;.

i _.

b5 !i

II

IF

I
j

id' ,: . tE . ..
~ .~
[=

593. TROPOTITA

Hag B301 J321.

Int [ovecl A/px.- 52 ani - viaora ,,ovuci P6tru- 19 oni-zong.


'A)'G

~ t9:~

Ai ieoro

m1

I !! j i j

IDn.1966-Bi(sana "" CJt. ,"'--J/I .;..

'I

Ie; E@

I
'j

-,

~J

Hai mdi lume dar Pdlincutd, pdlincutd De te-or chema Mdricutd Te-a$ purta 1a curelutd Si te-a~ be dimineata Sd-mi astimpdr inima A$a md...

Hai, pdlincutd minte bund Te-am belut seara pe lund Cu mlndra care-i nebund Hai mdi, lume dar Eu la mlndra dnd md due Mi-i cdrarea pd sub nuc Si drumu pel unde apuc

I
I

Hai mdi, bdditd. bddi$or Nu-mi trimite aUta dor Si pd tren ~i pd vapor Hai mdi lume dar Zi-i cetdra$ de bdut N -am bdut tare demult Cu mlndra care mio pJelcut Hai, mdi! am a mlndra tinere Si mi-i tare dar de ie. Am 0 mlndrd $i mH dragd Cu ochii ca mum neagra Hai md; I am a mindra $1 sa sie Si 0 cheamel drac Melrie.

_ ..l.

-.'

--

- ., - , .Y

r--~--:,i'i,._

~:~~~~~~~~~~~;!~~~~~~~~~~~~(~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~
NIO 10V8 30 '565

.1

"'C

7:':J

. _.

--

,,------.---.--_.... _ - - - - - - - - - -

- - 374---

'* "rEEe r-=t@fL$lEc n

Ettr1igr-r~

DC 01 FINE

596. DE BAUl

'~ jfir~17I :t@ ~Tru-


v _

~~F Ef 5' I-E!t@ lUg. !~@~

..
------------------.. - - - .
- - - - - - - -.. 375
----~.-

...,

597. OE BAUT
~ =-~
"

824/2799 rV'jr'-nfMIVt.--t:'l "",,\~.'

-~ / ',--,'

tv __ ~'"

Inf Nan Gli " Zt ani Vicaro Gopatd lalerio-100ni.zong. stng LUgO! Jnno-JO am-doba , s trio IUnie~ BoeicolI?! '978- ,~

,;t\

~~

~--b' '.'
.... --r.--,~"

"". .. --.---.--,---;=:..--\--..- ....+-.---".....~-+---t----.;:-....~' "; ",;JJ'--:'. ~Iof. .f/I.~ -:I'::~.7fL .. -'f/I--" ..~-~--.--.--.- ___ ~.r---r"1 .. . -~--.- ._u~~~. ' . .-;:::'-+-+~--------'-t:;;;;j .'-:=JIIL. --. t T
!

=.. . . ...
-,--._ r..

---~-=:t:.::t-T-1~ .

-a: .a::.J
:J?R

.. '

r-r-=t=:.._-,,= .. ~ __
r9

fFi==Y:-~~;;;::::;;-r-=-r==E=F=------~~~JL ~: -----~ .r=-==+-_:=+_ . =.. ,-::,.;:::. -=t::~===:~f=='::--=-~ . -=+~~~~. .__,~~-.L~~-+-.QE~~~:~3_~1'=~---1 .-; ..--,------r--~ .'

__~__...____

~ .. J~.

.;;;:,.~

.~

~ !0~.

.~ ~~ ~ efr- i t t I .=t:~~" lJ r=r:_!fff~-~j-"T=i=~I~-~;j fIE . . . ..,~ ~~f/I. ~.~.- ---=~1~~'0-=Jii'" ... J"~"[ r rf' 6: Lf--r rtT; -!-g~fr:-p-i-r-F=.J=:~:: u_u:==u
.. -IfIJ.. .....
~

..

m'_ _ "

---

'.

..... ---:-~'-f/I!,L_""m. __u_-,

"-,

Hai dorule $; hai, hal.

E hai, dowJe hai


Noi om bate doba lara

So. s-audc'i peste tarc'i


Ha; doruJe si hai, hai

Hai domle ~i hai. hai Dau pe daM ca po SQC Sd s-audc'i, peste sat Hai doruJe ~i hai, hoi

E hai dowie! hoi


Zongora oj bate-I) eu
Sc'i s-alldd prin
Hai doruJe .:;:f

598. DE BAUl
,- 'r:; ,', n7
[j . l d "
f .

A leg r etta

~
t.

);6

1-- - . , . "~M~f!!"'" '~.:fI':'" .. ~. ~ ~, cit + .j .....----'. I r~


, ... ..Jr:.. , . - _ . _ . _
~_

,,= i20

/nf. Covaei Gh a ioanei-5J Oll! cetera Boron Gavril62C anl-zong Curea Joon a PetreonU!Ui - 5trig Florea Vasile a Ci'I clulU! - st rig IOn 1976 Jeud
-

ci!f n:c~:pW <Fb-f"j +!. . a=


'.

"\,

---. . " .. .::::".....-~~

~/-''JIll

_ ..,...- r' ---.... ---'----r-

..';JI!..

~,
~

+
-.

~.~=-, _;~' ..~~ fMa . . ~ C 3 '~"'T-..;~-=t=LT=ttLi:rqc:~ = ,::.=::j


r ..

.~

=
-#-

. ~.. Er ...~~' .-f!!".11'~


~__

_ _,
J..
/"":;

II

-.~ ..~.

w .

..

. '-p --;---"

-.-='::T~:J-~- ~~~'-~~'~~~=rf!! C f=Ti==t ~


"':;1lJ

.~
!.

>fll'

..

'~

, .. ..:::t:':::l:a

. .. - ' / f/I.
L

... !l . .. :f!:' ' "

3~-=1-..r-:.:r:~'----- ~ ..... I I I - j - - - - - ~... . -

... .. .

-F I ;~i
.-'

~-~-sr=!TfE:ff-urjfti~;a@:f32=lL~

11/1'

/~

J' ..... ~

I.

...,,_.

J/! _

!2,

.. 'i,ti ~F4'---=r=t:::3=3=f4=1 g G"{S~~tIff=F.ct::::-qJ ~ * ~~~e- ~.11'~ ~.~''lI ?~


~j

it-' -&!~~r+ri tfg.. rif;=tt&ftf:t-tF:tt=tJf-T~~-~.~


~

"--------'"

L-A

!'-~. ~ ~..~~. +_. -fIlL. , --r---r .....

. .. . . .4 1 - ' - - - - .

'=:1

:~-- ~..
...

OJ::

Hai s-o Judm dupa zi;::aJd, Cd ne z1ce pind-nsara .$i mjni dimineatd jara Hai, clnd eram eu tinereJ

Hai, Mincam carne de mnie l Si sdrutam frumu$eJ, ma

Hai mlndrd sd vedem Jo('u IJ nde t-ai mlncat nOlOell.

----- 376-----------------------------------------------------------
599. DE SAUl

600. HORE DE SAUl


Mug 8121553 Allegl-ett? , - :120

(6";: jl l :Ftt
t

Q- ~

11 ~"L"

r !;;;

~ !'-

EI

L jet r 11: Elf


'

In!. Nerghe~ O-tru-70 ani - >loara Nerghe!? M6rie-69 ani zangara Nosul Gh of Hartel-30 Dnt- sfrigoturi ~ ian. 197J Vlseu de los tit fit t!- fl .~
.

-ill- J

~~q

ctftW:gg EW

e I Efif

Hai I Am sCl beu binele tot PinCl-s tinerel ~i pot, BCltrlni-oi, n-oi pute' $-or be altii partea me Hai! Am 0 mlndrCl ca ~i-o cruce La ]ucru nu 0 pot duce Clnd 11 cold se-mpiedicCl DacCl pJoud JunecCl.

,
-------------------------------------------------------------- 377----

601 DE BAUT DIN BAT RINI


?rj

Mag 812/ 5/,0

124

(~:::t i ~

.'~

.;:---,.

~~." ~ IIT r' If' 6{1 !~. ~ ~~.' ret I J.: r' br1 g:

0- Iru -70 ani vlOarrj N!rghe:, Hane- 69 ani- long. Tomoio96 Vasife Pardon 2~ ant-sIno Ian. 1970 Viseu de /os

int

Nerghe~

~~~~ J ! ~J' It bftlC=Q"Mt,


~

iPH' ~I~ ~I~

II

Hai, 1a mlndruta lingo rlu Mdderanu-i plno-n brlu Dar 1a cee l1ngo vaJe

Modoreanu-amu rdsare.
Hoi, mai, 1ume, dor Hoi, mai, 1ume, dor N -am sdrutat de c1nd 1s Gudta cu dinte pus Mlndro de pd di ntil tdi Poti tine vre-o tre; pureei.

602. HOREA MUREANULUI


HLJ 81617501,
Alleg retto

u l~em

) C'B7

~.;
~
~ 01!: ~. c

:$J ;t~rrJt btf I~.J U1J~r =t r: r t1;:" I btE Hi


~~ ~ ~

ecutnt l~aJJn) in 3JJJLJJla~


"---'
::..../

J: 120

"-~

.~
i

$" t: C'

ELI

~ -~t r 1= f[ tT PI bE FG ii'~ R;l t bE F[ bE E I rcrt Elf r I eLIt! @


Ai, po uIita mindri-i find Ai, eu. md duc, fdrd lumnintJ Ai, po ulita mlndrii-j tdu Ai, eu md due Idrd lompdu

378

-~----~---

Nag BJ6/l4B5

601 HORE BATR1NEAScA

Idem 598

- -
Hal, Bdtrlnitam mlndrd eu Strifjulnd ocoJu tdu Turd... Hai, $i tu mlndrd-j bdtrlni Bdtlnd masa cu bobdii Drumu tdrii cu ochii Zl mdi... Hai, Sd md vezi dnd 01 zlni Or pd noapte, or pd 7i Zj mdl...

Q:L;.. . ~ ~~~---~ 1!Jiii' ~~~~~~ @~ ~=g+:;ifFJt.rvr~ru=~birf;h=Lil~~-bFtJfr~~

*~~ 3'J aiEL IT BMJ'=-=-t=W ~-F J,b pi . ~

.
~

~WrpFl"~~tE rf~l-~~tb . -iti--W

ft1~~~IE5fmi~W$i3

tf~F:zjJ_~~~~~.-~~~~~~-~fi~~t
. 'j .

"---

'-..../----

379 -----

:;8
~
I , .... ':':

605. DE ST R IGAT
!.,f"' -

idem 600
. c . . . .: . .

~Ht:::
t

",.

!~~

::@--dtt--~ftff;C! .i
..J

-t::;,

-:

~~jj
~-~~~

" 1Et~ . tt.." . :~E kt;r:p'3':-- i:ftf=G ==


...... _ -.. +-l.r::r- r:-~.~'-~ '! * ~-r'~_ --f t gp~if=Ll;tm IT i r til ~ ,.
~ b-)::.~ ____.__.__,
",
4V::: if _.
~'

.~

_..

!! ~4r' =r::...". ~~~ ~ -' ~ 1- J I I

r-,

zini
d 7i

j;fr. E::J.
" ,.~~~=Ett=e::f:E-~I=~g~====E
--; .. . -- .
~~

--...

~ 1--

------ b- /~'. ,-- . .I! ~4=--.-.. ...-.-~ , ,1':: ..._ ._

5)

Hai! Asta vara-ntr-o pdrere

V rut-am sd md las de rdle


S-amu nu ma lasd eJe

.- ~2

606. HANGU
Hag. 8121570

-
-

,--~~--J

=-==j

,-# .1-=n-:=EGrsu-~~li[ E~
tg. .bij} E t--=ttri~~-f'FJ~F~E3=T=tftt~F=;
t-~ 2;; ~ .~ .----.~:r=-~~--~ ~

itP--Ef g-n ljJ_jlEi@=~a


tj
II

.l: 100

In!. Covaci Grigore-54 ani-prrmC5 ClJvael loon - 29 ani contrc Covaei Harie- 51 ani-long Nasu; Gh, al Hariei -]0 onl-sfr;; feb 1972- Viseu de las

-jt44@

i~

.,

~ -.--
~

Hai, mdi! De hangut eu nu md las De mAar hrdni cu ovdz Cu ovdz de-a cailor Cu gurd de-a mlndrelor

Hai, md! Lume dor, Vai sdracu hangutu Aista mni-j sufletu Hai, rna;! Lume dor, Nevasta care-j irumoasd 1 pacat SAO tii la casd Sa-; dal drumu sd iubeasc(l Ca sa nu sd-mbolndveascd.

l UE STRIGAT
lderr Zig

:1
,~~ :.111

60 g. JU EUJ..
R
ie/ciry 5';5

610. JURELUL
Idem 585

09L

f'

-)::O:.'/\)/'.

'+"~""'J.._-,-:.,.;~

-",~ ..... \....,...~'f

i.,Tf~~
0 ....
'-~

-~ .

'lBJ!''l{8 l~DW

IIS2UPN

196t
.
.

iUO!,[ - lDI./'W OGlJ) IV [

. .,

--382

614. CIOB-ANASUL
,

-
-

615. ROATA
Bi4/5!'

Idem 545

-::l -

I
!
~I

I,

:l
-

~I,;

1!

,i

616. ALUNELUL OE LA MARAMURES ,


Idem 539

I
'~' \i
~!
~:

.'

--------------------------~3----

617 ALUNELUL DE LA MARAMURES


I

:39

B:1,.
v::~e

a _J
JINE
~::::n

~1!--~~

RE'Y,;
t

:t

.'

.-~ .. ~

.-'

Jdem 545

~k[t I

Cd

Ifl,-L-

,=1:

-~~ =+ E"f'~~" , ~ i~=f:=.

a::-J
~

=-' :.:.:h.-i;-- ~T::~----: 1~==.~-1 "~ -1=. =!,_!!_-!,:.JI!:~~_. ~~~ =ti~} -"~ :~:!f-r=fFZ;t .; I c:;t=-&--Fgt=F.+~:=f=T-:::-P; :

.
,

/;{~-+-,.~. .
' :'
',.-

.4..'

r rj'r g" tr C~-!


"

r,

,~ ~

I' b: F[r-btl !~~,-,7C.lCjif#--::::"-~iP-~--==------3 pt-::=--:::=3


'+"

~-

'

'

,'-,

618. ARDELEANCA
,~ oiL'5! 8 71 /"11"
;:
.~

4)

-,;-_-=~=t_: ~ n=:.:-___ =f i
" e;;;::::,,-,
,'.______ ,__
.
-

A 'ilrn,,0 to

$: H, _41:-----____,' ,/ -':1' .,
~;' iii 0'" --III-,

.,J: 126~,

----L T ~,', .:" I~~

. .",." Ifl~ ,1 ,'L--....

r~,'~'

=.
,j
~ ""

,r~ -J" :u8r:: :; j

-_.

~',

~t

----:jjict:~:f:--_=_::~:==~ T=r---""----
--'-.
i
/--"".

/--',

III '

, ....,
~

.,"''''
_

-til-'
r"

",f'!-', -'.,'" - ',,'r

,','" --

-.---~-,-., C'-;---'--~'1'"'-

;.

~-. ,-:.'1.-'.. , ,--~--

"', ", ::,':...-,,',t!:=~~-,:~-,::j~ ,~ 2',2f,=--~ if;f~-t=,=t=~'~=~,--:~:--,~,~:C~fC,,',::!'!:.'=~,-.::,--::= ,;-:--=-===--L _-::::-.::f.:.-=! ,c tz ' . ,'-" 1 -!--,=-t d;i,--u-;r~~
------/"_..

~
.".
_

/-"'-

--~~--

--~.

, br_~ ____

-.".

./'~.. "'" ,.'_.. ~. ~,#.:JlI,.--~-iII'~~--Jir~-~""'----- .' ,


~-'M_ __

-~"
~;

. . '....----.--.. -- :I i. .+-.----+- ~;---+--==-=--- .$i1=.. '. ~r::.-----r-..--:----:-~.r'-.u- . ---.' -~ "---'-~3


::t::~:e--r-t! -. +-=e i:S:.. -,':-rl :rl:;:=.........
~~_
. . _ _ _ _ ........ _ . _ _

~~-

/1

.. ~

....,....-~

..,- --.. _

-'"

Jr.

~ ,

"

t. ,/~ ... -'"'------" trr ~ .. --r- -- _. _____-/ - -.' "1'. ... ,. - ---~-~----- -----.--~ ..
1

- ..

~~

~#:~ '~~,;r g: 1..tfft~~.~=.:=ri=r=:=~JE:r;=~LE3 .,==r=m=~~-~--f%f~=:--t:r-=.:..-.:=.:--.g.r=l'=:':::.--=--=::::::3 .


--~
.'

/-~ . - ~. ,....-.---, /--- . ""'_ .. i-l,., . . .

r:;----.---.-------,

1."-.-

.~ ....__ ,I , ____._ .. _..__ _

619. RACH IT EAUA


I
~~
~ ..-.-J

Nag 813/1716 . J-72 Andantlno..--...


~;

fJr .,~ b ~ '-+--=YttT . ~, ----;Ft-.~L l t..d~~rtf:t!~-=i -&t~+ tt=~FI i .


idem 545

...

I .

."

t"H+~~---=rfET~~-miW= ~ ~~- -g=r---=--. ~g ~:;. '!. Ili--r++---~l1--L~~~ !7 W -l::::C; ~~. ; ETiT~c:1=-=~~~~--=~-=~~


~ ~

l.NDIC DE CINTECE

1. SISTEMIJt OBICEIURILOR

, ,

~'...:u mi:irLt lOiH t' '\.u1llaratoan' Vine plonia \Ieic, mek

Poif!nile Izpi

HI
1t~

,'J!:)
~'.>~~Il

Poienile [zei
Poienilf;' [lPl

16

2:)O~}
'219(, '2501 52 iJ .?50,t 231 ; , 1:3 1211 249U

PulenHe lz(::1
Yd(lU

t;
,t iu
1 .. }

In Bubun1zil

Lo:i Polenile llei \'adu [lei

')

rtli{l
BOLiz~

:~
1 ..~

.,
.
"

! i ,

Du-te deal ~:ea, Luna nona, erai :,O'Ll

\
I

J
i

Pitiqaie,
La pierc!erpn u ploaie
La bubiHUi(J La [una Colindct de

130Uza Vadu rlOi

11
i
j

J ".

Vadu !zc>; Vactll Izei Vadu Izei


Va(\11

,
'.')

:?50'1
250~~

14
.14 14 1I
.1 ,"}

2182
21gb

rzel

Dill palme

Chiralexd
Babete

Vadu Izei Vi~ell de ju,; Vadll Izei Vi:;;pu de Jo: Vi$Pll C:(> Jo',;

:'18.'1

35

564
2,}

I! II

...
1
~,I,.,,,
, ' ) r"~

CINTECUL DE LEAGA.N

51

')' }

~,'--'

')

,"'L
.)~

i.;~).

26.
'-~7

~!3,

29,

30.
31.

3L 33.
34.
.)

JJ.

36.

BOTEGIUNE Haia, haia puil! lHdiil Cil1tec de leagan Baia, haia pUiSDf Baia, haia, tu Ilea Cintec de leagan Haia, hala pui~(Jr Baia, haia puiu mame! Hala. haia, p'lisor Haia, haia, puin mamei Mama cind moo ieganat Mama dnd moo leganat Haia lin, lin ell mama DuL clui na da boi, boi DiU haiuca ell mama Haia lin. Jin pui';ior

lellcl '\/arin lzej Poif:nile I:t!.yi \ 7i seu cl0 os lend

1;)
l,i H;

2310 :?O()O
2538

leud
de J os Ieud lend Birsana Sapinta Birsana Vadu lzei Vi~eu de ,los
Bor~a

Vi~eu

11 If) 16 11 15

17

1676 1106
117

15 15
24

24 14 11
13

2330 2285 2372 329 471 2199


126

1121

.1(1,'-,

.f/. : iiI,

:n
HI.

haw : <i!U iu mallie] nrazi'c:' ,,'<1 ac nati


.\rf'
]!ccl1d<J:

Caline$ti
Dwgom

:~H

;0
g
~

':!

eci()rd~

lJaia. LiJ;c.l ti I ea

jl.
4'~.

Para

Dragolll.trc'$li \,j~eu de Jo"


Dra~lomire~ti

>

" )"'f

L.tU
I~O
,",",.J

c[lSa-i
crf::~:e

4<144.
t"l. 46. 1'7,

Hala, Haia. La:a fE1iU JilfHilCi [11 te-am facnt, ell te-oi CueB.. clca, pui do clIe
de {GInei [\ babt'~or ;a bote~filllH'
l. REPERTORIULDE

Vadu 1ze1
Once!;>ii

1 CJ
~

~GJ

:;
~

1601
3U
12~

Sarasa"
Bude~,ti nragomir('s~;

. 1':'
.. P
.)

-"

1~
14~

Tpl.ld

cA

.\~m

lB,
49.

.'iO,
51. ')2.

53.
)1.
:')J.

En ma clue mlndrtl-ll dHane Ell IDa due mindri'i-n dHane Ell ma due mlndra-n ci:Han(~ Eu rnti due 11lLndra-n catane

De petre cut feciorn hi Ct.!tdrJ8 De petrecu t feciorii jn armata De mNs in ditanie

Cle Jos
Vi~eu Vi~ell

} ~
I ,
1 .

260
?74
',~9:l

de Jo:, de J o:~

j)

; 1

Vadu Tzei Vadu IlPi


leud

).i

UY}l

1:3
Hi

2450 774
~4:{

Sapinta
leud [eud
Once~ii

56.
:> t.
.)0.
":'(1

i.1)

59. 60.

Eu 1113 due mindri'i ma due En ma due rninclra md due Eu ma due mindra-n dHaBi;: En ma due mindra ma due MjndriH palla C'lopn In i

Eu rna due mlndrll-n Ultane

Hi
16 15

1(1, 1

34 2586
':)/);."'" ,,~ ..t.,.")

Vi[;icU de J 0',

lend
Glod

JI 1f\ . '.! 1

lHGP
qg~l

4. REPERTORIUL NUNTJI Cintecul ceremoni<'II

Vocale
A
mirt2~ei

A steagu1ui la mire (hore din grumaz) 63. La mireasa 134, La cusutn steagului 0;3, Hei tu dragc:i. nmireasa 66, Cintecu cununii 67. Pe drullm care mjrg eu 68. Am trimis maicutii carte 1}9, Mnireasa din doi p~rintj 70. Mai mnire, mnireasa ta 71. MiresuctS eu cununi'l t ~.. Miresud1 dupa tine Mireasa mindru~tii portu I". 7,1 ?vfaieran in cornu mesH 75. Mireasa cununa ta 76, Maieran in cornu mese; 77. Cintecu miresei 78. Cind se mariti1 mlndra 79. Clnd oi me dupa mireasa 80/a,80 /b fl.1ireasa cununa ta 81. Cintecu gainii 82. A colaeilor 83. Mniresuea eu cununa 84. Ramas bnn mama ~i tat':; 85 TJiUi~te miii mnJre bine Veniii frati veniti smori fH)lh le-ti mirf'asfi 'l1na bnna b) InstrumentaJe 87. A cununii BH, Cino se impletea CUlJuna HP. De jucat la cu:.~utu cUilUIiil
~')
~')

61. 52.

Sapinta
VCl.du Izel

1n
[t

1~:i
:!:299
67~~

Sapillta Saptnta Vadu Izei Vi$eu de Jos Ieud Rozavied Leordina Birsana Botiza Sarasau Sarasau Poienile Izei Botiza Poienile Izei Vadu Izei Birsana Sarasau
Bon~a

20
24 14 11

-102
225~:l

16

365 857
1782

20
11 ' J

25
15
1tl

1124 584

632
1417 1910
~'l430

18

16 IS
16

1154

2900
2319

14 25
18 18

521
1662
573

Vadu Izei Saplnta Glad lend Oncesti


BorSH

14
17

492
178

2!
1

In
1'1

2048 74 2430
724
591 1218

Borsa
leud
Vi~e!l

18 16 11 i6
I I
1
! ,

de Jos
de
Jrl,~

Ieud
,ri~1}

(In

La cusutu steafJu]lIi

'J 1.

marg fechrii r:q)6

nalld~l

Yi';ieu de

471 1244 4iW S4P

..

386 - -

D2.
~n.

!J.t. 9.i '16. 98.


9'1. 99. 100.

Primirca ndna~ilor Primirea nnnta$i1or La prinzu eununiel Ue mer" 1a cUDunie


\Jarsu lil cununie

Primirea mirilor dupa CllllltniG \lar$ll la Cl1I111nie De mar::; dupa mnireasti


Joell mire<el

Vi~ell de .los Vi$eu de .Ios Vi;;;eu de Jos de .los de Jos feud ')elrovd

11 !1 11 11 t1
16

563

534

131
r'85
710

1303

2220
UD4 902

21
16 11 !1

leud

Jos
Jeud

I fll. J02. 103. 104.

.Iocu mnires(~j La giHna


La 9~liIla

92G
1:J52
3~12

Hi

de .J
1eud

11

105.
lOG. .107. tOB.

Cintecu so:cacHei 1a nunla De striqat la miri Dimineata dupa nunta Cintec evreiesc de nunta Cintec evreiesc spre nunlii
5. REPERTORIUL DE INMORMTNT ARE

a)

iG
J()

1~94

Poienile Izei Poienile Izei

HI

:l318 :J313

Bocete

lia, lW. ud maicuta me Bocet mama Bocet dllpa fata Uil. btltar n-aj putut litera Dupa ,'ar Bocet dupa fill Tn moar!e h Ua tu vecinuca mE' Vai de mine mai ~1iha '(fa de mine mama me Bocet Ja mama Bocct la fata Bocet 1a f Bocet la scoaterea l110rtului Bocei De dnct so dus de mnireasa Bocet dupa unche::; Vai de mine l1lui Miha Bocet dupa fiu Bocet 1a vaduya Bocet dupa frate tinar Bocet la mama Bocet dupa barbat Bocet 1a matm;;a. Bocet 1a matu$a Bocet o de mine ~i de milw Bocet dupa var Bocet dupa mama Bocet dupa mama Bocet la batrini Bocet la duma din 1817
Poienile Izei Once5t1 Ieud lene!
Once~li

109. 110. 111.


J 12. ! 13. 114. 11 :'i.

::'.551

2824 665 629


65 7::12 224

Saplnta Blrsana
lend

116.
11 r. 118. t 19.

560
1640

1"0.
1:21.

Varlt! Izei l(.>ud leur! feud 1ettcl


[eu(1

633
1790

122.
1~3/a.

123ft.

12.t. 125.

126. 127.
J2[).

129.
1~30.

Ieud leur! Vi5en de Jos Vadu Izei Vadu Izei Iend leud feud

674 678 597 743 250 968


661

2210 684 740 689


1726

1:31Ia,
131/b.

lend
Ieud Vi$eu de ..Tos BoUza

1821
995 l227
"1:,,'1,'

"
"i'

133.
134. 135.

13fi. 137. 138.


h)

Sapinta Botiza Saplnla Sapinta Teud Breb


Vi~eu de .Tos VI::;eu de Jos

278
1181

501 402 508


lOt

melodU eu caracter de ritual


Bocet dupa [ecior Bocet clupa tinar Bocct dupa Irate Bocet dupa taUi I({lmii si de hodiEE'a [oi rnamuca $i hai rna Pasarica fara nume Trimise-mi-o mama l1i(' Oameni plingeti Miii IIi cuconii till Hort:>a lui Frantan
11

la9.

lOlO

140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 117. 148. 149,

11

Sapin~a

Sapinta Sarasdll

24 24 28
23

1074 421
519 214 381

Sarasau
Ieud Sarasau

23
2~i

660
136

Sapinta Sapinta. Vh;el1 de Jos

20
24 11

623 453
1123

!(l/

Im,trumentale
1:10. 151.

152. IS!. J.14.

Dupa :\ mor:u:ui \ Illor:'"i,ii


J y ...
~

\.j

Vi~eu

DUj)d ;,'~)n

:0

de .los Vadu Izei Vaclu Izei

11

t:J
1:\
J(i

1176 1360
'WHO 1-l2B 118;')

ti:'I?r!

ieud
Vi~eu

Dupa m(ll"

de Jos

11

B. Ciclul muncH 151 sarbiHorilor de peste an

1. DATINILE SARRA TORILOR DE IAHX\


aj

Collnde strabulle Tri pacurarei de munte Grea iemita Noi umblam !;li colindarn Corinda Pintii La ro:-;;u de rasarit In varnltu munteiui Sus in virfu Il1untelui Mindru-$i cint-un cerb in... Colinda eel blllui Coborit-o coborH 'Joi nmblam $icolin<iam Noi irnblam ~i eorinda,m Este un dmput lung ~i lal Mindru dnta.-un cerb in codru le~iti gazde pin-afara Mindru-:;;i cint-nn cerb Ill ... A lui Piniea A lui Pintea Colinda oilor Mlndf1l~si dnt-un cerb in.. . !v1indru-~i dnt-un cerb in.. . La crucita bradnIui Sa siti gazde veselosll Mtndru~i cint-un eerb in ... Sub tufa de malin verde Nol imblam $i corindam Cine !;lede-n ast~ cas a Florile dalbe Coborit-o coborit Coborlt-o coborit Seulati gazde nu durmiti Colindita nu-i mai lunga Ciucur verde de matasa Sapinta Sarasau Sarasau
Giline~ti Berbe~ti
'')u _,-,U

155. 156.
157. 158. 159.

299
IlSB
12L!. 313

'20

20
~!9
')~

_.J

'124
1:557
1068

160.
161.

Botiza

15
16 15

162. 163. 164. 165/a. 165fb. 166. 167!a. 167fb.

leud Botiza Poienlle Iziei Sarasau Vadu Izei Tapa Botiza Birsana

ttl

23
13

451 2936 471 792

2B

373
262

15

168/a.
168fb. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175.

Sarasa.n Sapin1a
Vi~eu

28 20
'lB 11 20 29

40]
812

500
1412

de Jos

Once~ti Berbe~ti

513

590
563

Tapa
Oese.;;ti

28 23
15
14

614

176.
177. 178.
179.

Botiza Vadn Izei Vadu Izei Bogdan Voda

829
1814

Iapa Sarasau
Sirbi leur! Sarasliu Breb

14 2.5 28 23 23
15

1701

389
619
722
901

180.
181.

2098

182ia

20 23
16

395 555

182ib.
183. 184. 185. 186.
187.

Poienile Izei Sapinla


Botiza
Giule~ti

3084
205

24

Mindrusi dnta-un eerb... Ce sara-i asta sara Trei pacurarei Este-un dmput lung 1,'i latu
Coborit-o coborit Coborit-n eoborit Mindra turma. de oj mere Sus la verdele de munte Mindru-!,>i dnj-un cerh...
Mtllrlru-si dnt-un cerb, ..
MarUlH~i n1 arq oiJe-n munte Colindita eu cod ita Sculati gazde nu durmiti De a1111 nou Griq la munte s-o suiL

1f)
25
23

28
895
781

Fere!$ti
Ca.line~ti

23
16

587
491 2249 82B 101:3
701

1381a. I 88/b. 189/a. 189fb. I 80!c. ISqlh. IgO/a, 190/b.


191.

Teud Poienile Izei


Sirbt
Oragomire~ti

W 23
~!q

192. 193!a.
193/b. 1931c.

'Ylara 13reb Poienile Izei Vi$eu de Jos leud Sapinta


Breb Vadu he! Breb

::n
2fl

3243
22~~

H\
11
16

1323

601
17fl

24
~J.3

S~

Sus Ia verdele de nnlllte siti 9azde veselosi

510
1845

194!a.

'Soi imblam Si colind;ll}l

H 23

4::H
i

194fb. 1<)5 19ti!d, 195ft;,

Luat-o -so lndicu\.a

Bl.rsand

L_O

t'J

La mijIocul cerulu!
marg oile 1a. muntf' Dc tri 1UDi rie cine! zi.ldm Pa sub ce padure v(~rrlp
~lar(]u-Z;

1149
753

Vaclu Izei PoIenile [zei Poienil<:' I.u~i


..~lL)l. " 1

197.
I. ~18.

14 16 16

3499 3W9
813
1467 831

23
11 P.J 1::\ 13

h. Colinde inslrumenlale Colind~i din ViOdl6


Colindil ora!;> ill ViftC1\t.,fn S2i siti ~1azde V(~~;C[O';.i1. Dallsll nrsului

199,

20(1,
?,QL
:~02.

VJ~(,U de Jo:c Vadu Izei Vadu lzei V(Jelu Izel

993
1041

Varin Izei

1:3
l'~ ~ "--'

1141

REPERTORIUL pASTORESC
203,

Chemarea aUor

Xl4. :W5. 20f), :)07. 208, 209. 210. 211. ',212.


214. 215. 21G. cl, 17 ::18. '219.

Anuntul ciobanilor rvfulsu oUor Plecatu oil or 1a munte Mlrg oiIe-n munie Porneala ollor De-adunat oile 1a stnmga Coboritu oHor de 1a munte CoborJtl] oHm de 1a munte Coborltu ollor de 18 muntG A oilor .'\ oilor din trimhitf) Borea allot :\ oilor
Invirtild uilO! Cind staj en oil;.:'
Jocul oilar din tri:;;cil Cind !;ii-o pierdllt ;;t ~;i-() aflat dobanu uile A oiJor Jocul oilor

Vadu lzei Vuelu Izei


Vaclu Izei Vacln 1zei Vadu I:wi Vi!WLl de Jos Vi~ell elf:' Jos
Vaclu Izei Vadu Izei Vadu Izei Vadu Izei

13

22 2322
2376

13
13

2339
1299 1237
1232

13

11 11
13

13 13
13

2350 2285
1340

2075
2108 2060 2003

Vadu Izei Vadn lzei Dra90miresti


Vaciu Iz(~j Vadu 17ei

13 13 28 ;, 1"
13 11 13

..) 1.

I:~O.

Viseu de Jm: Vadu JZei


leud feud

17 9B 1251
2131

:l22,
22,3.

16
11
13

1447 1294
3111 2001 1469 2413

224. 225.
d'

Horea oiIor De baut 1a ruptul sterpelor


Vocale

Vadu Izei Borsa lend Valeni Vacht lzei

28
H5

226.

'227.

Ooile.oile ~1~rg oile-n munte

28
13

1416

II. CINTECE EPICE ..- BALADE


n8. 229. 230. 231. 232. 233. 234.
2.35. ZH}. 237.
".0(1

,.:-.)0.

239.

Pintea Viteilltl Pintea Viteazll Tomoiaga Tudor $I Palaga Balada Boditii Horea lui Valean Horea Valeanulul .,\i hurL huratu Pa sub poale de paclure Horea felei mari o femeie din Ardeal Sus in vlrful munlell1:

Bude!;iti Sapinta Vi;;eu de Mijloc


Dragomire~ti

28
29

Sir)
713

11

3312
931

28
11

de Jos Poienile Jzei Once$ti Dragomiresti BoUza Vi~eu de los Leorc1ina Draqomire1;>ti

Vi~eu

1592
2617 2516
1313

16
15

28 15
11

219

11

1224 2456
1679

28

III. POLCLORUt MUZICAI. At UR1CII NEOCAZIONALF


1. HOREA LUNGA a) VocaliJ
~40.

Clnta puiu cucultli Dorn badii scrie II:

BotizE1

152

Rudest!

1399

,
:180
') l )
1._.

:"}'.;-o::.
r \ .... .s 5:
_-a~

-; 1 '~ ,j "

{II cJ

S,1pinjd

21
1J

} i :;,

(l\
'j

rei

Vi,;>cn de Jos

Scipillia 1)o[';,a
\7 acl u Ilei

l:l I, .)i
:~~'(r f<;

'1i. . L).
'~l().

'illld\arCl

:'fl
ig

'):. P<.l r a: 2d :'u i

cl oa lIl"1('

,I

I.l]lLc '.;:)(lr(lCi()a~ii

I')

.)

:24/.

1Ja:il-'
Dor~:

;
','

f'

',ca bile

ltn. 't ~l,


:;,')0,
' ) ":'"

Sarasdu

roicl1i \'uleni [zei

'Y) ... ,1

IniJrc., c:
1
n!)i~E< \1110 i.';-' 'i~_~llnitd
il

1Ii
~!8

, BOJ':;;8

:~n

:!.) J , - ,) .. ,
t

JOO;: :'>94 3490 1998 1694


:~O43

men

Vi::;eu de Jo')

.:."1].

_'.J,t, 255.
')
. - (.... ".~ .,)t).

\ Ii ' ~ r "G - , . d ' ,. a c ucl r lllu i Din G: " :)::;(-n V:~C\l \111]t n:a-,":rpahd elleu \dra \1:'1: ]1'd- ~rei:lba ellCll \'ard

Drauomire::;ti
iJragomiresti Vaell! I/ei
Vaelu Tzei

It ')8

20n4

28
14 14
')') ,d,

'21<31
153cj 1794 1714 1821 150] 1421

:)'J
')
-(.

Daina Cine

.._' )1).

').)~'L

260, ')65,

prin Bir"ana i'c' or cieparl(' Pilcnniri'8. I11-oi fc: \linu I'll-S] c',Ui nas;'niJ(, Dragu-mi mi-a lucra
(il; ,0

V81eni

Berbesti

28
70
"\1
~

')ll:! .

Hore \rcii

din

\p:;,a

"f'

.1

Cli ell Ie

WT
'}()L

Sapinta
Hoteni
\Taleni
Skrhet
Vadu 1/el

V'i,5 U (le J 0'0

jf")

,fI

1539
1931

10

Tu maicuta In-ai [ciC;11


lis-o
nlilicd

i:,

ditro ini r:

')(i;i

\16icutct cinc] lll-ai f<in:t

. ";G,

l'oieni:(:' I/ci
Vi,:.eu ('(, .To'.

Stipillta
BO~Jrlall VUdil
Sarasau
Hucie$ti

1:) 11 1G
"f)

1419 1803
.(") t ...

'),,"',.,
1041

'(:if, ...)/' r: I)(),


''tH~J"

lTorea pril)('aqlJJ1Ji
CiJ1tpc bciuine-:,c

BaU'i-te bi("'lC'fl hi,",f'

26 2fi

G;'j

\ lui

Pill~~'c1

:'f'i

r)fi

155 :24n

::>n
'-::312
~'.17 rl

1,: lmfrumentalc
)'7f),

Horea
Horea lunga

din
(lill

BC'i:?d

Bor:;;a
Bor:;ia

"n ...::~()

:r~1.
') "'""">t'>

Pcic",j1e

,I

~,
"-. . .

,if)
"f

13rm;iei Horea lUl1Qd de pe -'fMcl

Horoa lunqa din Vi::;en

28
?Sl
1(\

.' -+,
'~7,i.

Horea JU]1Cr8 din Va(! \l01odk ele ]a cimp


Horea frUll'li (a prib(>c1~rull.li Borca (jil' flllier
~, CT:-JTEC'lT PROPRIC-ZIS DE STIL

27(;, :Fi7.

"'aull
Glod

Vaelu Izei
Viseu de .Tf), Varin T/ci T7ei
Once:~ti

:? 11 :~
Ing
:.'j3!1

14

11
1:-;

103Q
:2762 1701

:?1

VfCHf
,';-(1

ro.

r,-'O

\[inclrior

eu

Cl:,-)l1Ei
seCPl'a l

n(',1'lfcl

,_I"

DraCfu-mi la

Ol1cesti
Oncesli

\'aelL! he!

O"cesti

] ,)
1 ,..
l ",)

~Z449

"~G0.

Vai saran! pribeqe]q


\111 It ma mir rie tine ('le,.; Cueul", ra',~\re blip a '-:~i illhi co nu-i l"u ti-al11 spus m~dc':t,i "

1.;

'ml.
')0"1 , _0,..

re~l(:

)0 It)
10 n 1" I;') 1:'i 2() 2:1 Li 18 16
15 11 11 20
18

2;')60 100'1

GIS
707
1372
:~9:1
~)7q

:>83, 'lS-4.
'H',,,:" . _,).J.

<;;[\p1)1\a

:~815.

;)87.
'~8;:~.
')~',q.

C:oc1rule r21ditand;
o lillit bac:ea 1a ''.oi

:--Tili coclrule bla~U\maj


Pu-md dnamne ee mi ia
'-:lllllai E;ll :;;i C1 mlw:r':
;):Jia~~f~
\ ldiera di

\loisei
Boliz"

)nce:;;ti

'"~,164

O'lcesti
Sa rusa

Onces'

~~~ln .
)~J

teor('i
Br/iza

cl

10::l f't '2824 13f) 1

J"

Ciue
C~j

]101'(>:;;

')\j'l,

C~o(:rll!c

m"i;
h-it.~ de iJ~
lir~(~ c:or~:-~,

Poie:1L" !7C i

3474
1315 1926 1816

, .1~J:j.

. J'~d

('1. ,C

)q,l,
:)9;)8,

\'hen de Jos
Visen) ric Bi rsar. a
J()<;

:'(l):b,
:~06Ia,

296'b,

297/a.
297fb,

\-fi cun~ 1'.C '\ ~~ ;in~ ~-.r:l '-lama care drc foUl \lami:l. carc are fa~a Ast;-i ial"1d co f;) ;arna "'-\sta 0 hore mi!lClra Fosl-am their Cd frl1(:uta

1633
1766 1897 1194 372

Roza\';ea "'heu (;0 .Tnc., \iseu de Jos


<:;aplrlta O,:cesti

11 11 20

Mindrior ell coasa-n c,,,,asta

20

540

---~

390

---~~

:~ml.
:-~t)9.
~i()(l.

:In:z.
~!O~{.

:ml.

;Irq

:m.3.
30f).

:107ia.

:307fb. ]08/a. Y18 i b.

\Hii codrule Cll frunLd 1 lei ma cl1culetuJe \ f'mlru mami Slcfanic~i lUlU i1 pi:Jre codrului Hine mni-o mai fn" l o(;atil Saraca inima llW(l III eel dntl! de (: e:n1 \lilldra fJome-j n~irocu l\l1ndra-i hored lr' d ~fii n a U;l PEhclrica de pa t ci \l Mai eodre de-a::; si ea tine Rail m-o blastamat maica Ran m-o blastamat maiea

Poienile Glodului
BoUza
Vi~eu

1,.
(.)

~J' It i

414
:_~o:m

de

Jo<;

Vi::;;en de .\Iijloc Oncc::;ti

Poie 11ile 17('i


Bor5a

.\foisei Vadll Izei


Sarasdu Borf;la

11 1I Li II; I" 18
()

192() :!.T!O

]lilin
~3-1

-1-94
D13
1 ~1~3
74:~

14
IH tB

Sarasan
Sarasan

23

?:3

681 ) 94

3. HOREA LOC\I,\ }'fAI


tI) 1,ocaUi

;\'on \
lend Viscu ele Jos "heu (k Jo,> lend I cud Visell de J 0" IaDa
16

]09. 310.
311

\Hlicu!a l1o]'ocui men


;\<;ta 0 hnrea lP;nclra Cil1c1 lrni Iii bacliHi-n glnrl Fosta-m n6clTrar Ja oi (ill(' m-a!lde horincl \, f-am sClllat de climinc,J\d
\ulit-arll ~i Sf> poate am (dasu cllcuilli '\:'-a\'0 mama Ieee fetc Din IOCl! codrului de-acas dnd am p1cea! La "tina dnd ('1111 pIecaL CiJ1p !lll !)ti ce-i C~l)rll

31 ::!a. :11 ::/b. 111 ::1-1-.


~qS.

:?1 12 Hi
1G 11
~8

DEl 2088 13('i

1-1-38
1001 ') I ;) 1

:'>719
38;,} 19!JG 216-1 2071 36!l

'3i

Sapl11ta
Vadn Vi!)e ll Vadu Vaell! 1/ei de Jo"

:11 f)
:~17.

'! "1 \,1

118.

L;:ei
I/ei

319.
120.
~;21.

11 1-1 13

Sap:j1! a

17
17 IS

203
6<17

:l?2. 3::3. :124, 3::5, 3'26/8.


326/\1.

Cine '-,('\1 tu ra roll a Pastirica de pe Grui


DraQu-mi linde-am zkil

\focirita en trifoi
Uncle-a! fost bacle-asara MuH ma-ntrcaba cueutu
\fo$1l1e harh~l

Poienile I/c] Botiza Draqom irC'sti Vadn Izei


Ieuc] Berbesti Glod Botin Leordina

20
14

580 2544
3401
12 3201

16 16
2fl

carnnta ce 111i-ai elal

327.

Cin(' ;l-are paifll hoi

15

2Cf35 ")87
2733
512

328. T'.9 f a. 329 1b.

Vezi

m~mllca

28
13
21

:no.

Zori de ziua se revarsa \sa be oamenii bnni Cine-o lis c!om;ni dol'

Vaela Izei
Glod Glod

t 129
1646

331. 33'? 333.


334.

Saraca inirna me Mare ])loaie 0 fo a7i noapte Batrine1e haine scumpe Ute flori sin!. pe iz"or
Rllpt-o boii jll~m-n tri Zis-o soem mi-o cia Foaie \-errle "'pic de <Trill \1aic'a de-oi zacea de dor \11ncata-s doamnp elf' rple l\icea rna veselesc Daina mlndra si daina Colo-n io<; pli la hntard

Poienile Tzei
Glod Botizl:1 Botiza Glod Leordina Poienile Iz.ci
SlE1tioara

21 16

1999
2998

28
Ei 15

733
1090

31S. 336.
~n7.

ea

21
21
tf'i

1231 2567
3584

338.
339!a. 339/b.
340. 341.

28
12 20 19 15
13

\Tisen de Jo s Drat{omiresti V i sell dE' .Ins Botiza


BoUza nragomirpsli Bo!iza

3014 193
H22 2392 1329
11')16 31:1:1 3:>21

3t2. 343. 34t


345,'a.

345/b 34fi. 347. 348. 349. 350. 3511a. 3StllJ.

'\sa-m' li]1(' rarN)ri De cinrl tt'-ai dus mai lJRrli(a Cinti'! In. Vi<;ell Tit omatu s-o topit \.{arti pe marnil1E'a ta \.1aramllrPs vidla )lOlla N-are mama lece fete Eu ell mindra m-am ihclit Nll Sf' de<;part inimi drarli 2is-o mama dlia mine Parhue ml1lClra de brad \.U'licuta c1nd m-ai flieut

?8
?9
')

Hoteni
BoUza Tapa

_.1

1031
1977 342 641

Vanu Izei
Dese$ti Desesti
Desesti

25 10 10 18 18
18

1251 1251 1590


2001

SarasE\a
Blrsa11a

10
">8,

1539

-. ---"-~-"'-------'--------'----"-'-"----- - - 391 - -

:352.
:103.

Sa.

'.rd,<.:-C,-, ~lle

\li;:~:

,:.2 : 'are alba'-,trcl

:\.')4.
, ,J.).
,)

T)tlc:_:-~a

',-

:c:~i?

:356. 357/a.
357/b.

358'a. 358/b. :L59. 360. 361. 362. 363. :364. 365. :36G. 367. 368. 369 370. 371.
~Q2.

373:

3-17.
375'a Tr5!l:>.

376.
377..

378. 379. 380. 381. 382. 383.


~~84.

rice-i videa ti-oi tri'H ~!a mi.,d:-l::e floare alhtl Saraca i:,ima me A\ut-am:Jine-n \'iata Zis-o man;a nita mine \Iult ma j eeil Iumea Doamne ce-am faent la lumc Tare-a') ne bade sa mar TaW 11ll112-ar \fea sa mor Auzit-am ;)arie en Codrule raea tanat .\icea ma \Pselesc lm'ala-m<: ce sa fae CH-ii :"faramure!;ltl Cine bea apa din Vael Saru~(l::i-!11-0 mindra Cind s-o-mpar\it noro(''l Tata lumea'are-un dol' Saraca ini11la llle hima de putregai Zor de "lUi:! se facea Cine-o ZlS horea dintiie ""ul11ai eu rle-a~i ~ti hori Pregate-mii. mamd bine $till ca n-oi mai sj eu mindru De-asi muri prima\'ara Zina mindrut c1e-i zini Saraea supararea Codrule baiut de plai Cine moo dat dragosti
Co(~:,::

ell

DC.r::C

Sapin1 a Vaoll Izei Sarasa71 Sa pinta Poienile Izei Borsa Borsa Vadu Izei Bogdan Voda Leordina Leordina Petrova Vadu Izei Sarasau Vadu Jzei Vaeln Izei Borsa Sarasau Vaelu Izei Glod Poienile I zei

17

278
;)34
1860 ,'i8

18

20
16 13
18

2069 353 192

13

24,1
620 2t22 2380
2300

23
~1

21 21

13
,,":J
')~

626
724

14 11
18 10

1250
2511 140

14 21 16
20

798 691 1861


2588

Oncesti Sapinta Sapinta


leud

183
,1n9
331 08(1 lont)

20 20
16
21 18

Place-mi mie horincuta Lasa mama dH \Cic1e


~1i1i

385. ' 386. 387.


388.

339. 390. 391. 392. 393. 394.


d"J.

''In:

396. 397. 398. 399. ..:/.00. .\01. 402.


-lO.!:! a -104/1>. 405. 406. 407. -t08. .W!J 410. 411.

Cind calegem cinepa codrnle nil Inti ",inc'c Batrinit-am mindra eu ,\'fortii tai de foC/odau lori de ziua revarsa Omu care-i suparat Zori de ;riU8 Lmne BU le-oi sudui Cuelile pica-t-ar limba Draga mi-i cri~ma-n padure Suparare, suparare Batrinit-arn rnindr& eu A~a-mi zie UHi oamenii Codru!e facc-te-ai nor Cueule pasare blinda Su ht 1] n corei de [01 n' idin CetC'rur:d 1111l"'r1rll zid \1aran111rt's, tara \'cche

se

Glad Moisei Leordind Botiza Borsa Botiza Botiza Saptnta Vaelu Tzei Saplnta Petro,-a Vactu IZ(,j Slatioar a Glad Oncesti

In
15 18 15

4Gl 612
110:1 140

1.5
17

70::! 134,:; !1

13

1540
':?636
2183

11
21
13

2HJ7
2243 1594 2682 916

28
21
15

Glad
BoUza -Viseu de J os \lisen (ie J as \liseu de J05 Glod SaPlnta Viseu de J oc.; Saeel Roza\ka Tend Vadu T1C'i Glod Sali<;le

17 29
11

2696
2413

11 11

2178
2320 954

17
17 11

28
29

80 2246 2737
91

16
14

1078
234;;
1520

11
10 It

714
1322

403.

TrpcP-Il1: dor"

;X' ',a :)f)clrtll

Sapinta
\liseu de JI"~ Ber;)(,,,ti \ loisei
Vadll I7ei

BoUza
\'aell; Ie7:

5afll('a j i!!ld 11:(' \1ai prif?l(' ,(, ('\! sj : : Sci :ei ell (Jln 11 ('1) r: or

Lllli1t' "I.

11
')8
~28

229-1

289
3'?19 :199
773

t('-oi

<!lc!ui

,; 1

Mai mindrlljp Hoare alh':]


DliHL lllita lata
Citll-l l111'ntele de "Uo;
~\"ut-am 0 earallSc

Jn1ma de plltn~qai

..
15
14 17
11

1226
33~

Ieud
Tapa

Vi~eu

20

t360

412.

Is fat~ do pe Mara

c:e J os Berbesti

2203
113()

29

413. ,BlVa.
411'1)

415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. :1.22.

423.
424.

425. 426. 427. 428.


429. 430.
431. ,132.

T~tuca drd pleci 1., munte Ana-Ie focu G'ltf\i Bra7i1or voi Yil mi;l(irlti Dragli-mi-i veselia \fic ta:e mi-o pJaCll\ Horea vi'itayului La Hlsatu secului La hoJdll-n qosporiari(' A,rza-te don'1 Guit'li Hore pc imas Vintule ClI S11i,"r lin Vai de mine neqri-s Frunta~ in gcsporlar:o Cel mai bun fedor ctin sat Cui nu-i-s dragi horHe Mai coc1rule en frunza Maramure~, viata nOlla

Vt!]eni
De<;('~U

2R
18

1SilO

1101
814
1751
1497

2~4

In

R07avlea

IB
2D
12 12 28

l3erbe<;ti Vis(>u de .10<" Vi5011 de Jos


SaH~tea

Sirbi
Once~ti

28
1!'i

234
2228
1713
2741

1201
294

Slutioara
S~pinta

28

Sieu Birsana Sighet


Sa}j~te

.,n
~',

'1..f
0

2512

2131

879

29
10 28 29 12

2636

Draqomiresti
Vj~eu

2377
56
1682
1001

130

b) De larqa circula11e Haide. badita, 1a noi Paoure mindrE rie brad Mi1i, mindruJe, clop ell flori Citu-i '-iara si 17i) De-a!;;i sti dnta ca <;\ CHIn Doamne. rloamn(' rau-ii ~0nl La fNGastra mindrului Mal Mdita, tu ai fost La anll 39
Traq in rAu ca aItu-;, bin'] Fr\lmu$el ~i thaT' 1)[11r.""
tiC' Joc;

433. 434. 435. 436. 437. 438. 139.

Birsana Siqhet Sanlnta \-;<;1:11 d('


r;or~il

20 to
~4

Jo~'

11
18 1f)

Poienilc r, Z(,l. leud Vi~e1J de .10" \7 i<; ('11 rJ?' .To" Vi~c1] dn J,,:;
"Vi <; eu (\(:' .los Dec;esti

2542
667
2517

165(1

111
11 11

21589

2470

'2640

11

.LW. 44L 442. ,141. 444.


44P;.
4JI).

447.
448.

449. 450. 45(. 452. 453. 454.

L HORT DE \'L\sA Inima. inima me ~nircr in lumc nn mi-i bine Tl!He-lume-ar vrea sl1 mor Bai mindra-n codru verde T~t a<;a zice darn Saraca inima me Slobozi-mi doamne qlasu En 1a mindra dnd ma du(, nnsu-m-am 1a mindra-n <;onnl Pi:i ulita minrlri-l': sus UJitEi. uJi1a ;at:l De horit H0rca F10f('a'1;,j1li De horit
5. CJ!\,TTECE VOCALF
DF DA~S

a)

25
29

14
890

324

Sapinta

Sani:,ta
Borsa Borsa Berbe1$ti Glad Glod Glod Slatioarc
Tend
Vi~eu

25
17 25
')~

_::1

1124
1203
1424

29
17
17
21 21

2890

1043

878

1173

de ,Tos

16 1'"
16

1254
1576

Teud Glod

524
1576

17

848

tocalp
Pintru mil1drfl din Teu ri Cintec din Oas \11n rl ru leana. mjncrujir'''lri'i
Clndhean hiluturiJ '!vi o1$ule, be rba dirunta Stiu di nu mi-am dat c~(""p~J A icea rna vesclese Tat ma uit pe drum tJ:l jos
[lp

,t55.
,~5f;.

457.
458.

Glod Sapinta Glori SUitioara


Once~ti

17
1

1 '7
i

659
40

1741

71 1";

459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468.

Hoteni Saras;:iu
Bor~a

:':0 29
18 18

Cetemca. dragu-mi Mai mindrut ('u par tocmit De-asi muri dnd a-si dormi Sti roa bade ee ziceai Atlta horinc-oi be Dragu-mi a stringe fin

Sarasau Roza,'lea Vadu Tzei Sarasau Glod Sarasa.u

18

20 13
10

370
216
544
1898
122
1976
1830

359

1214

14

1395

772

23

-.----~---~--- ..

- ...--~---.--- ..- - - - - - -

-----~-----

~~J

+>.1.
470. 4/l/a. ..l 'rlib.
fi2.
~i

Ciutf!(U fE'cicrilor

cind n:t?r,
~c.-

1a joe De horH
~\~teplinclu-mi

iJinele
r: .. '......... _. ......l
=-...:c~~:..
!-....;"" .... -
~

253
"e~:.

1-_ "

.L

,L'.t.

175 a.
-F::' l>.
4~G.
/ i.

,1;:U. .-1 ;".

-lBo. 48 I. 482.

4H:1.
-W4la.

.!84i b.
',0.).
1 1.'1 ,~'

48b.
-iS/',

188.
-m:l. -1 ~il). .~:Il .
-hl:~. j!)3.

Tn femeie, tLl femoie I'u nevastii ;;;i-a me dragc Sara peste sal <'l:' last.i Eu de-ain~il lHl m.:i dUe' ~""lui mindrut din leganu\ ;\jai mindruL ell pih gaJbeG ClnUi Maramure:;;u Harea lui Vili Fru,lza \ercle de lrJru. fnmza n~rde ,,(i illia Ii CE![l'r cl~ ell aret! '\Hl-ntllni-i ell doru-:l cale M~i mllldrule, struguri Ju:c: Serb Ii drumn eLl cCirbu;w .)i eu-am fa a mamei mel", C ueu cinta, mlerla zice ]>Zis-o minard e-a zi"j Frunzulita dorea Cine nu ~ti ce-i dOTU Celeruca din trl 1el11> Cucule pa"Cire mbdra l idr,ile de pe \lara 1 at a:'~a-o zis badea Dure m-oi ~i n-()j Zllil Tat oi be cite-ill piett\
Zi Va!'aij (;0 bdut ArcuIe, nu e~ti cural \tdrSJ pe drum

:064
:';6~

8~ :61~

.c':.a 5a::J.:..::.;a
S_c:.:.;:.
.. c.. ..... :'0: 0.50 _

: J

501

1C'
_3

1321

rFF
.C
.0

::;.a:c.Sa_
R~za \- .:ec.

lSit 15-10

1560
1751

:::'aC2,

.c:u ,\..
13

323:.>
72

be:- so. :::. Co? i:',; Ci ieut.:. VaGU ize. let:G Sarasau Sarasau

:.u
.tj

1... lli

18 ,. .to
lU 18
18
11)

1527 1941 (:190 1886 1625 1780


412
L46~

Sa.;:>in;a
Bor~a

Sara",au
cior;,>a Leordina

1885

97
344

18

49-t 495.
4U6.

Bor$a Sapinta

18
18

217

900
518
1~60

!9f'.

4H13. 499. 500. SOL

Spusil-le-am oellilor Lit~j Pus-o badea r(ima-:;ag r..Jult mfi-ntreaba frunza<gusUl Horincllta saean:: Pasdre fle prima\yara
s-o laur1at Pina-m fost ll;me de tirw
11)(;"\

Sarasau Sarasdu Vadn Izei


Sapin~a

18
W
1J
~O

668 1568

5ec.
504a. 504,b. 50S/a. 505/b. 50G. 507.
;111")
,j\Jl.).

:lO~.

\Iindra

Gloci Poienile Izei Vadu I:cei Berbe!'jti


Bor~a

21
16
14

106, 2568
lUIS

28
18

813
213 313

509. 510.
511.

::iL). 51:1,

Opincile cind mi dor A~a zice, minc1ra mea Jocul mareniior Bine joaccl lurdenii Val silracu pribegelu Rasuna Vi!;iauaJe Pcintru minclra Cll doru Petreu~, cetera ta '\fai deseara duce-moi Coborii din deal in \ale P1:1a mi uiaga plina AJ,l dragut mamd ,.U .:..'

Birsana Sarasau

:2t1 18
1lJ 21 16 12
10

1875
1954
2603

Sarasau
Sapinta Poienile Izei
Vi~eu

3620
2974

SarasClu

1819

Bor$a Glod Bor$a RGza\,lea Sarasau

18
17 18
'J l~

:,6
2c':;,3
~-:C

166 160

b) De larga circulatie
:')14,

Clnta Iza,

Vi~e,~

j~.:!CC;C- ..
.,;.:';'C

~.

:) 1:J.
:; 1ti. :-J! 1.

.\ rai badi td

tt! ai ~.

jI8.

519.
~2().

Pei. sub h:;'.~. ::la s,:~ .. .:.~"" .\larar,:.u:;:,s. p_t~ c ____ -_ -"u <;tiu ce-a:a: :aC".:: _c De-asi s:: C:::- E ca =:.:.~

S.:.: .:..:.a:.:
jc-::::~~

-::.::'-:
::' - -::,,",---=
-~:3:
~~~.

52!. .- 'r) .......-. 523.


)

Draga.;:-,: -. C:'~_. Pi,,:,_ !J;_ .. _=-_::


~~12 ~i:-.cr __ .:~

._'="
:',;: ..:,

-;) .. .:r;..l.

524.

Horbcuta cipa ;:nese Vai (:e mite n:u:: ii :>l'::e lnii)]oara ell doruri

;:,c: a5 =._

Rc.zo-,-iec. Poienile fzei

:C1
16

- .. : :..:~.. ::~ 3400


'~

526. 527.

528. 529 530. 53!.


532, 533.

534. 535. 536.

Cum m-apropi-i de-al meu sat Eu la mlndra dnd ma due Faeu-mi voie en gura Mlndruta de pe Mara Horea lui Gurban Hora lui Pardon '\H1i badita buze dulci Inimoara ell dol' mult Foicica rai trifoi Horile di p-asta lume Tinerete mindra floare

Blrsana Bogdan Voda Birsana Glad Vil;;eu de Jos Visen de J as Bor!}a Sapinta Vadu lZei Sarasau Petrova

:i.tl
2:j

15~3ll

551

28
21
21 11 1:3 I

1694
1951

10

280C
11.12

31Y
69:!
1492

IJ 18

::1

2259

IV. MELODII INSTRUMENTALE DE JOe 1. JOCURI BARBATE~TI LOCALE 531ia. 537/b. 538. 539.
54U.
541.

542.

5-J.3.
544. 545.
54Gid.

5-16/b. 547. 548. 549. 550.


551.

;)52. :;53. 554. 555. 556. 557. 558. 559.

560.
561

562. 563. 564. 565. 2. JOCURI


566.

Barbateseu din Cuhea Barbateseu de la PetroYd Joe barbalese din Vad Bdrbatescu de In Vad Barbatescn BarhaiesC'tl dE' la SZlpJllta Barbalesell l:Hirbatescu cie la ~ane~Li Barbate;scn de la ~lmE'5ti Cintecul feciorilor cind luerg la joe Fedorese Fecioreseu dE:' la leucl Fecioreseu dE' la Petroy d Feciorese Feciorcse Fecioresc De sarit Joe de "arH De sarH De slhit BiHrlnescu de la Vi!;ieu Ba.lrin8<;Cll de la Bor~a Balrlnesclt 13alrinescn c:in leud Din bdtrlni Din batrini Sirba de la !':ar1e$ti Sirba nOlla Sirba din \liseu Jocul lui Vill Jocul1u[ Vili
FHv1ElE~Tl

Dragomire<;>ti

Petro\a Vaclu Lrei Vadu I:zei Vadu Izei Vadu ILei


Vi~ell de

:' 1 1; 14 14 17

3112 2901

1340
189-1 '!3.:19 :1031

Jos

Vaelu llei
\:ane,;>ti

11 l-l

283
1904 H:
178G

:W)
1'.' " :: 1 Hi 21 18

Vadu fzei Glod

1480
2912 309-1 872 1201

leud Petrova Strimtura Glad Birsana Vadl! Izei Vadu Izej 1eud Glod
Bor~a Bor~a

an

17

3122
1984 2001 1531
1077

14 14 16 17

Vh;ieu de J os
Draqomire~li

30 30 12
2B

114
178

Sighetu Marmatiei Sighetn ~ifarmatiei


Var!u rzel Vaclu hei Vi!}eu de J as
"iane~ti

20
20 14
14 12

345 3261 1460


1476 2030 1586
320

14

3141
2821

Vadu hei
Dragomire 5t i Birsana
Vi~eu

14

567. 568. 569. 570. 571.


512.

Unde 5e petrec neveste Nu cata ca-s maruntea La casa de omenie De ba.ut la botegiune 3. JOCURI MIXTE LOCALE

Saplnta de .los
Bor~a Bor~a Bor~a

28 14 24
11
30
:~O

33U 3290 345


:~OO

573. 574.
575,

57b.
577.

Invirtita de la Bor~a !nvirtita din Cuhea Invlrtita de 1a VL~eu Invlrtita Invirtita Invirtita Invirtila
!rl\~irtita

3011
491

Glod Strimtura Glod Glod


GloG

30 If
18 If :! 1
J'j

401
625

883 381
943 512

;370.

bvirtita

Glod

lr

497

395---

j ,:'~) ,

:inO. 58!. 5H2.


;)8:).

Ill . . "1:::<1 Im.:- ,;:a d:.: leud


ir~i~a

l:j Gri90re
BoUza

jfJ,1.
;.)U.).
'W

1,,\ " :a Im;n::a ::li De In', :r:l~

C;"ud J JraqoJlllft':;;ti \'aelL! Izei Vaelu lzei

1i
')t) _"' J

; )~JI)

:nl4
13~r!

1~)
14

1Sh

Dracfomiresti
Ieuci Botizd Leordina leud
Bor~a

:_:B
1Ii
J(i
:~

J:3ql
I ;)H~J
l;:~;i

'"

\}-~

1m ir:;:a

l'P

i."

BOUZd

I ),'

:JOLI.

~i~ :
:-)B~J, jiJ,~).

,inn,

:iD 1.

592, ;)\13.
;)~'L
5~F;.

l'mir:i:a I) L:\ ir:iL In drli ca ciu[):mea'.c<1 De iJ1\'lrtit De imiLii 1ropolita C!in Botil.d Tropotita de Ja Saii:;;t;;> Tropotitd De baut
De bd!lt (lin l).llrinj De baut

I hi

:'::>:'1;
11911 I I (11 1:21l ,14t;
1:L31

:)(1

Vi:;;eu de Jos Vhell l~e JO:i


BoUia
Bor~a

J'J
:311

:111
: \(1

544
3~{24

Birsana
BoUza

JO

;jUb.

Poienile lwi
PoieniJe IZei

597. :)98.
,')\lD. f,i.1u.

De bdut

De baut
De bant

fiOI. {iO:2.
;CU. G04, fi05.
i

\;(,(i

WI.
ijO(l,

Hore de bdut De baut din batrini Horea 1\Iureanultti Hore bH trinefl<;(\! De strigat De stri9at Han9u De strigat
De
siri~Ji.lI

Bocicoiel Bocicoiel Poienile IZ,E:'i Vi:;;eu de Jos Viseu de Jos


leud

:q
If) J6

Hi Hi

:!743 :ltiH1

3,00
DD~)

1337 :1.89:::

, t,

12 12

:,53 540
1::;0-1 J W;>
~!9:)7

GOn.
f)

Ieud Vaclu Izei Vi~eu de .los Viseu de Jos Vic;eu de .los Once:;;ti
\Tadu IZei 130tiza

1(; 1" " 11 1~~ I:'

GC\:)
.:l';O
6~ti

I O.

Jurellll Jurelul
4. JOCLJU PRELUATE

:$n
j.1 I 1 I ., ')

1:') 14

275:.1 2810
~)R.:!l

(;1

GIL 'i. GL{.

614,

G15, 616. 617. (jIB.


G]<I,

Ardelenesru Hatula Coasa Ciobanasui Roala Alunelul de 1<1 \laraIllures Alullelul de la \faramure$ I\rdeleanca
Rachiteaua

NaneC;t1 Nanec;ti Vadu Izei Nanec;ti Vadu Izei Vacln Izei Vadu lzei Vadu Izei Vadu Izei

2600
::684
14HO
:~n4

14 14 14 14 1-1 1", .J

54
198~

13n
}'O~ll

J 7111

xj

NY

_'IODEL

FI~E

DE ANCHETA

FI$A DE ANCHETA
asupra viE'tii muzic'11-folclorice, cdlUer Tdpa

Cod
Sat:.t! : lapa

tnf"rrll(t:'Ji : \
:\u:J.-lnlormalo[ :--Iaqnetoful1
Bailc'R..

Ora5:

:--lanlld\if.j J\lcieluJ: \!aramure<; Data: 1970---1D7lJ

S~uhelll

:\t

Cllleo,itor . xo!. POP CliEOH.Cl~E O;)el11,Or . r

L DatE' personate:
1. :\umc'Ip,j pretlUlllele infcrrllutoruilli . POP \L\RL\
.) Pored a : a hli Ticala
:L Anu[ na$i('rii (\ irstal' ['1.1 ('.hj:
..t. L(.Cul lla$terii: lapa

5. O('upatia princip<:ilfl :
(i. OCl1patii

nWj1C;lIJiJn~

anp,(~:

Locuj (1(> mUlled: c.P.L. Siqiwtll '..lu[;naliei


B. Scolari Laten : Iicen
~l. Stare-a ci\ila : casatori;a
10. Paceti l1i:l\eta? Da .. "\;U :\ 11. In ce fei? 12. 'f n ce localiiate a-ti mai 10(,l1i((
('oel c;eneral

II. Date generale asupra mijloacelor de infonnare :


hj Pikap c: Rcc 0 X cl I\. X
e) \Iagnelofoil \. f) Casetoion"\. :\u e cazu!
I Cite discuri a\eti? mulle
::-Iuzicd: a) Populara X bj L':;;0ara \. c e,... ::': '.
:1. Ce fel de nn171C6. d:i place sa a'SCLda'i 7
~IllZidi: a) Populara X b) Usoara .\.. c CL.:i:! '.
L Care- sint soli!;itil de lIluzica popu:ara J!'0fera::';'

:J,

L\Y{'\i: Difu7nr al

Ion Daltmescu, Tib0fiu Ceia, Fratii ?",-c: c.<;


Va plae emisiunile folclorice ce :8 :C a) Da X b) 0111 .......... c) ::---:edec:..:.
6. '\Ier~JE'ti la spectacolele tolclorice:. '::='>
a) Rar X b) Des c} La tca:e I)e.
1. .\Iergeti la film in ~at'? a) Rar X b) Des C! La toati:_ :::le. >:: (L Obisnuiti sa cHili'? Da X ~Ii
Ct, Ce anume cHiti'? a) Carti \. b~ Zia;e ',c-'. ;s:(- .\
_~;..:~ce\ c
,r

Cod general'

-r

~--.

------

III. Date asupra activitalii llnrzicalfolclorlce a subiectului :


1.

1n

sat aVl'ti formdtii artistlce? Da X ):u

2. ;\ciivitati J11 carlrul Hnor aspm('lwa lormatH? Da X '\\1 .


:~. nac~i

da, in c('

f[[

dl' formaiip? Gfllp \ocal X Cor X Dansuri ""_"

Taraf.

5di Co

Alt( fonnatii 4. Ditca HU ,-1\i dori sa acUvilati? Da .......


I

JU(
Da

"\u

.'). Obhnuiti S<1 cJnla\i In i.implll lncruiui? Da X .\:U


Ii. Dar la surbatori? Dn X :\u

i.

.... linear] .

Uneori .

Obi:ili\liti

-,a

frpc\f'ntcdi petrpcHile dill :-,at'z Da X Nil

:j. l;ad,- ati mai calatorit'?

in toatii tara

'I. ell ct:' ocazii?

p~.cllrsii

lO. De Ja cinc' '}tili

dntecul? bllnica

II. Cind I-aU

in\'a~at? copiH~ria tfn[~(> aC(1;3

12. CUi atJ mai cintat1 .

1\

Opinllli:' subii:'ctulul :
c;~Lec!'le

L Sf' mai cinld in :-,at


'J

\{'chi

i)atriw:~ti'?

Vii.
dllZitf'

. .... Nu..

...._Uneori

Obi~nlliii

s8 cinlaji (sa reproduc('li) clntpce]e


l. neori

1a radio, t,,-, disc

etc,

Da X

~n

;.1. Dact:l cia, carE' a) OricE' cintec X


b) Cintece Ce s('3mdna cLHIle noastre

c) Cele pe cart' ie-am au,.l.! In sat ............................._ ..................

-1. ,\cum, In zilele 11oa')tre care slnt ocaziile


La
Iii

hor~i.
ell

care

Sf'

dnta eel mai mull? Bo-

.. Alte oca-

:\auta X lnmormintare

) Carp sint ocaziilc i:l care s(> dnUi eel mai mult c1ntecele \'(>c1i.i? Bote(liu

;w ... " ... Ci:iianie......... La !lora

:';nn(a X Inmormintare ............ Alte oca-

Partial X Deloe

7. Care :-,int cei care fae speclacolele folclorke 1n sat? [levii de 5('oal8.
Tinerli necasiHoriti .. ... .. Bihba\ii $i femeile .....
g. Ce cedep aslazi oamenii mai Inult asculUi sau mai mult einta m1.17.icti PGfJU

lara? Ascl.llta

Cinta

. Cnia 51 asculta X :\ E'df'cis .....

Cod general:

9. Va fllCJam

~a l1e

spuneti !)i alte lucruri despre care nu am discutat )i carE'

nedeti ca ar merita sa fip. conspmnate.

ftn 1

d~ttI d \

FISA Df ANCHETA
jem muzkdl-folclorice it ("OntHllei

nor~il

, ....

Satul Comura : Bor~a Judetul: :--faramur;~


Data: 1970-1978

Inform aior : X ,""on-illforma\or: Magnetofon .......... Banda ............


Operator

"1. "......,.
c

Culegaior

. ~f I)Or CLIE'(~!~('u,' . P, 0.. .,IA.h .L I ..

1. Date pcrsonale:
1. ,""u111("e

'i:

pre'!llmeic

':, ~:a:.)r':l'li: STt"GXc: GHEORGHr:

1,-}~

., Porcc l a: StLHJdU

~.;.

:\ntJ1

na~j,cr!;

(,-ir~ta'~

.1. Locul
.J.

na~tQfij

Bor~a

Ocnpatia prinC"ipi;id : L".:'ilr

I;. Ocupa\1i ane,c : mum i:.or

j.

Locd] elf'

lllU;lCd:
.~

Casa (:0 cultura

Bor~d

3. )colarjjatea:

clase

II StMca ci\'jl,i : c;cisiHoril

10.

FdCCti

r,m'da? Pa

. '\.u X

11. In ce fel? . . . . ,.. 12. in ce:oca:Hate ati maj locuit'?

Cod
II. Date generate asupra mtjloacelor de iniormare ;

9'~!leral

1. Aleti: a Difuzor
.', Cite discuri
aV(~ti?

b) Pikap X c) Radio X d) Tv. X e)

~Iannetofoll

............

I) Casetofvn X g) ?\:u e c:alul


40

t:~oard

:\fuzicii; a) Populara X b)
~:.

X c) Culta .

Cc fel de muzka
:--iuzkii:

\'u

place

~il

d'cul!ati?

X CJ CUltd

al

PO;)'.11ara

X))) l.-,>oani

4. Care s.lnt
J. Vi!

~olj$tii
10))

de tllU:dCd populara prcferati'?

Dragoi

Uta Boiorca.

plac emisiunUc folclorin: de 1a rddiu, T\'.?

a) da \. b '\'11

... c) '\'edecis

[, \fcr(ren Ie spectacoJe folclorice eli", :cal?

a) Rar ... "

bJ Des X c) La toate

De:oc ....
" De:oc

r. Merqeti la film in sat?

a) Rar X b) Des ............. c) La ~oate

B. Obi~nuiti

sa

cititi? Da """" '""u X c) Altce'l:a ........

9. Ce anume cititi? a) Carti "........"., b) Ziare, reyiste ...

Cod general:

iII. Ddte asupra aclivita\li muzkdl-foJclorkc a subiectului ;


I.
'J

in

~al u\E'\i fonna\!i artic;lice? Da -' '\:1.l

\CIiTdti

in

cadmj

11l1or

dsemCilC'd

lormatii'.' Da

Cor

drill \
~.

lCdiru

\:

fnrllla\.ii \

'\:
II
_ ati dori sa activati Da . ). Obl:;illlliti '>~) cinla\i in timpul lucrului'{ J)a :\. '\:u

:111,

Daca

ii, Dar ]a ..."irbCltori? Da '\

'\:11

Obisnu
(~.
.J.

<;d freC\eillaji petrcct'rilp cli'l sat?

ri

Unde ati mai cdlaiori? In loatil


Ca c(' !)ca/ii? s1K'ciacoic

teUd

111. llC'i' cine


1

"U\i

Ci'l\QCUJ?

j)drintii

I'

C'inrl I-a

i'.l\ a\al 7

12.. Cui ali lllal cintal? la tOiltij JlImea

IV. Opiniilc 5ubicrJului


1. Sc

,\:,;

I>wo ri '\(
etc.

"

Obi~nuiti

sa ci1,lati (sa rcprod'lccti) cintccele auzite la raeiio, ty" disc . L neori

Da X '\:u ...

:1.

[)aed c\a, care al ariee (iniee X


b) Cintece ce seami.ll1a eu-alE' ;1Oasttc \.

Ce:e pc care k-dm au/it h sat ......


,t,

.\cum,

};1

zUcle noastre care :sj'nt ocaziile co care se cinta cel mai malt? La hora ' '\:unli3 X.

Botegiune .....,....' CaUinie,,,.


\ Ite ocazii X

Inmormintarc

Bote~Jjllne

CHanie

La hora

tnmormilltarc

,-\ltf' ocazii X

G. S('lllai rC5pecta \-echile ohiceiuri?


III 1l1treqime

Partial \. Delnc
~at'{

Care
[)('\ii

~Inl

(oi care rae spctacolele lolclorice in


~coala

de

Tinerii l1('c<1saloriti

Al

Iii \

g. <-!:' cl,dcti aslaz, udmenii mai mult a"cuiLa '>au mai m',;]! dnld muzicd pf)pn-

Gnta !;ii

dSClllti:i

.........

0:eclecis .. ' Cod


genera~

9. Va rugal1l

~a

ne spuneti $i aIte lueruri despre care nu am discutat $i care

c::edeti eli ar merita

sa

fie consemnate.

m3

~--~..

H:;iA DE r\:\"CHEL\ dSUprtl \i"tii ll1uliccll-iolclorice c1 comullci leud


f)

Ii

~dll; ]

rl~l!Jrmd;()r : '''"
[cur

C()!lllll1d

.furIetl!l \lara iii,') Della: 1:,7') ., 1 '17~\

n - i li t (: r 'll (j ~ () r \ [a(j1lC' toifm


'\: 0

Bandi]

'\1

Culec;a lor
Opcral0r

prnf. POP Ci

ironer If

I. Date pf'rsona 11> :


I. '\ufllt'I('
~j
iJ

PI(''''iJ11'. .

::l},J;;'il: 11',,( \

\\SlI

') Porcel,;
:1. \nnl

ill; )k1d 1~2'

l~(~")ieri]

\\ rstcl:

:{~')i:

4. Locltl"il)iE'!ii : Iov'

.J,

Oc:uPiJ[ja Drindpa:tl:

S:'d~-

li,

Ocupati i

ai~exc:.

i.

Locu! dc' n,Ul1r i.I : ill >d'

3. ')co 1 aritaled :

~).

Stared ci,'jJd : CrlSdtorit

10. Faccli na\'eta'? Da .


] 1. In ce fc1 ?

"u X
(,(-,:.; nCIH;l'a:

12. Tn ce lacolitati at! mal locuit1

II. Date genC'rale asupra ll1ijloacelor de iniormare:


I, ,\n'ti: DifulOr
fOll

b) Pikap
UI "Li

Re-::~

c:

'I,

01

\.

'_0"

fl Cdsetoton
lJ)

c 2;:':

) Cite discuri d\'c\i?

\luzidl: a) Poplllar<i
:1. Ce fe! dE.' muzica
\0

(.'"oa;c
i'bCIJ

- c
e

place

">a

'e

\juzicil: aJ Populara

hi l",'a 8

1. Care sint

~ojhtii.
!ltl-l

de mUllea po)mlard .'

baq de seam a

pe ]ljci linu]
.J.

~a

Va plac C'misiullile 1<l]CJorice r:l'

c:

aJ Da

. bJ '\'u

c) '\'edecb .\.

6. \1ergeti 1a <.pectacole folcloricc ciin .".

a) Rar .......... b) Des .... ", c) La [oa:( 7. Mergett ]a film in sat?

a) Rar
::

hi Des
',d

(I I a : ')2

B. Obi511UW,

cHili'? Da

:'\:u
h';

L_~

:3. Ce

anl11110 dti~i'?

a) Carti

Cur

.. . c . Ceo:

.I eaLru

'<u
g, Undc ali mai cali'itorill' nicaicri

I I.

i :2. CUt

dti mai cintat?

Iil

mai

multi

IY. OpinHlf' suhicctului

"':It

-.

I::!
trp

1.

.".(11111.

in zi1eic lI::)asire care "illL

OCilliik

c; care

~,c

cinta cel mal mull? Do-

OCBlii

Ii i

rii
ll.

IlCCd~i1l()ri\i

\jlij
(ldmel1ii
ll1ai

('P CI(,,]('ti

a:-,tdl'i

illlill (!~CI!it(i

Sd'l

11 1 ;Ji Illll;!

(lill,]

L1l1ll.ica ))01111

('intci

~l.

\ d rugcim sa 1W . pUlleti

',j

aHc ~unuli r:c,prr:' care !1U

d1n dic,C'ltat

-:;1 carp

credeti Cd ar mcriia

~2i

fie con,)"1111'a'c .

"

\..<~.

"

10':;

DE ANCHETA asupra vietH Illul.ical-folclorice a comunci Vadu! Izei

FI~A

Corl
SaL'lll

eomuna: Vad111 Izc-i Judetul :\laramure:;; Da ta : 1970---1979

Inlortlldlor: \ r\' oll-infonlla tel! t-.lagnetofO:i Banda .............. ~r. Cu!eqator Opercltor : prof. POP GHEORGI:IE

I. Date personaic
1. ~ullleic $i prenumele jnfofrtlatorului: (O\.\(r GHLORGHF

?, Porecla : Cioata

:.\. Anu] na5terii (\:ir:'.ta) HnG


4. Locnl na;;terii : Vaclul 1zei
.1.

Ocnpa(ia pri,)(:ipalil: Hiular

dW\(' : li1ill1cit.or

Li, Ocupalii

- Locn1 de

llHH1cj :

Ftlbrica do:'

~uruburi '-,i

\larrnC'(iei

J. :Scolaritatea : 4

cl{l;,C'

9. Starea ciyila: cascHorit


10. facC'ii nan:>\a? Da \:
"\!J

1 I, 111 ce

'?

au.trJL~U:')

12. In ce localitate ati mai locuit'? ............ Cod general,

IT. Date gcncrale asupra mijloacelor de informare :


\\,(;:,ti : 81 Difnzor
f)
I

b) Pikap X

Ci

Rac.io \. d, T,', X e) \Iagnetofon X

Caseto[oll X g) Nll e cawl

Cit(~

discun aveti? 70

Muzica: aJ Populara X bi C$oara

c) CuUa ...

U~oara

::. Ce fel de muzici1 y{i place sa asrcd:ati? \hllica: ai Populara X bJ


c) CulUi .

.t, Carc slnt solh,tii de Il1uzica poplliara Pf"ferd:l(

1011

Dragoi, Tiberiu Ceia, Gher)rphel ur::a

~a,.'.:

,), Va place emisiunile folclorice de la

T'. f

aJ na
I),

X b) ~u

c) 1'\edecis

folc~(!r;ce
C)

t-.Ierqe\i 1a spectacole
a) Hal'
b) Des X

~:i'

"a: ~

~)e ~'.

La :r)a.,

f,

\leryeti 1a film in sal,?

a) Har X b) Des
t:) La '.dC
Z:c.~:::

:C.:C

8. Obi~r1Uiti sa cititi? a) Carti

,e-..':

c) Altce\'a

C~)d

(if'neral

III. Dale asupra activita1ii muzical-folcloricc a subiectului :


I,

IT' sat an"ti formatii artistice? Da X '\"u


da! in ce feJ de f01"lnatie'? (~rlJP vocal
A1t(~

2, Activati in cadruJ unor asemcnea forma\Ji? Pa


~t Daca

Cor

Sat

Tarat X TCdtru, 4, Daca


(~,
TIU, i:lti

formalji .... :\:u ... "eciecis .


Pn00ri

c'~

(iori sa activati? Da,

JU[

Da'

,), Ohi:;muiU sa dnLlti ]') timplll lucrului? Da '\ "iu

Dar la sarbatori? Da X'\"u ...


Obk;muiH s<i frec\cnlali pei reG" ilc c: i 1] Uneori
Da X "iu
c~a t?

'J ." Uncle ati mai calatorir? Tn toata

10. De 1a cine !',itiU cintecul? tata

3,

11. Cind l-aH lmatat? copilarie Unde


12. Cui aU mai dntat? TV, Radio, Peste lot
F.

IV. Opiniile suhieduluf :


1,
mai dnta inat dntecC'Je "echi batrlne~ti?

Da ..........
~u

"leori

2. Obhimuiti sa cintati (sa reproduce\i) cintecele amite 1a l'c1oio, L\'" Da X Nt! ""'" 1'..:I1('ori ",,,,
3, Daell da, care aj oriee cinlec
h) Cintece co ,,('amana ell-ale noa,,!re X

c) Cele pc care le-am auzH in sat,

disc

etc

.1. Acum, in zl1ele noastrp care sinl ocaziile en care


Bote~Jiune

5e

dnta

eel mai mult?

'

CaUlnie

"q",,,

La hora

:-:ulltii X 11ll110rmlntare

.\lte oCdl'ii '

", Care sint ocaziile in care se dnta eel mai mnlt cintecele vechi?
ne zii
Catanie La hora "unta X tnmormintare

Boteqiu Alte oca

6. 5e mai respecta ,:echile obiceiuri?

Tn lntreqime".. ,

Partial X DeIce
... Sarbatoritii
femeile

7. Care sinl eei care fae spectacolele folcloricc in sat?


levil de "coala X Tinerii necasatoriti tii ,..
lara? AscuJta X Cinta
'3j

8, Ce credeH astazi oamenjj mai mult asculta sau mai mult dnta muzica popu Cinta si asculti'i "ledecis

Cod qellcla :

9. Va rugam sa ne spuneti

~i

aIte lucruri despre care nu am discui at si

car~'

credeti ca ar meritd sa fie consemnale.

,
407 - -

-,
FISA DE ANCHETA
asupra yietii muzical-folclorice a comunet Vi$eul de J