".

Qheor~e atl.pop

• ••

.

-

..

-

.,

COMITETUl DE CUlTURA $' EDUCATIE SOCIALISTA AL JUDETUlUI MARAMURE$

CENTRUL DE iNDRUMARE A CREATIEI POPULARE $1 A MISCARiI ARTISTICE DE MASA

FOLCLOR MUZICAL

DIN

MARAMURES

Profesor GHEORGHE GH. POP

SOCIETATEA PROFESORILOR DE MUZICA SI DESEN FILIALA MARAMURE$
ASOCIA TIA FOLCLORISTILOR $1 ETNOGRAFILOR DIN JUDETUl MARAMURE$

1982 ­

d

Ii]

be
I'e

1 iZ,\ L\" '.[\Ii / \ I(]\"

"[:v' I:!'


___________"",-.................

______

"

"

;

~

7

J

l

"

)

l

h

,

!

!

!

I

'

~

!

!

I

I

:

r

I

l

l

l

~

=

aces!e adevarate opere de arId populara ca 0 expresic nneayoastra de a pastra portul stramosesc, obiceiu­ a merge intr-o strinsa impletlre cu ceea ce este nou, , pe ceea ce au iacut stramo$ii llO~tri in trecut, \'om cOllstrui 0 societate soclalista puternica, ~iuri1e, portul stramo$ilor n05tri care sa ramina " Yd doresc sa IlU uitaU lliciodati'i dceasta".
~ICOLAE
_ ::: '.U',

CEAUSESCU
")rd,)ul

i::',:rf':J r'.J~ti~d In 2e:u! \-izitc;l d" lu( ru

'''hell

k

'u/<)

Ctl

-~;nul

lY7 t;

'\

, - ,,\.:

,",:':: ,\

~. .'.'\:~
,"',
.,.1;'

',\
"

t

,\', \ : ,

" I,-

,
\\
\'

"

I·":'
,<:

\

­

'\',

.:<\ \\

\
\

\'

,

~

) ,

\

.

~-:

;;(1

__,~--_'i\I"
_____,' c' ',"-\ , "
,",'

'\>

.'

-'-I

, ...

,-, '\

._---q

DIN PARTEA AUTORULUI­
LucTarca de fala porne$te de 1a realitatea muzicald
(l

ca

plna in prezent

0

monograiie

acestui tinut din Depresiunea Maramure$ului, care sa cuprindd loate

genurile foJc1orice identificate Jipse$te. Nu sint absente culegeri muzicale mai vechi printre care amintim pe ceJe ale compozitorilor $i folclori$tilor Tiberiu Bredjccanu (noiembrie 1910) I$i Bela BartOk (mar lie 1913) ambii Insotiti pe teren de neobositul iolclorisl loan Bmiea. Monograiia muzicala prezenta implica astiel
~i 0

problematica deosebita ce constc'i in urmarirea melodiilor culese in urma cu

70 de ani, fapt important pentru geneza $i istoria fo1c10rului din aceasta zona. Co­
lectia Brediceanu apdmtd tlrziu (1957) nu cuprinde

un

studiu asupra folclomlui inaccesibila pubiiculLIi

muzical 01 acestui tinut. Monografia bartokiana (1923),

nostru larg, nu lng10beaza toate genurile $1 speciile folclorului muzical de aicl. La aceste constatUri se adauga $1 ImprejuraIea In care a iost cules mater1alul (1913) Clild Maramure$ul se atla inca sub stapinire strc'iinc'i.. Bartok gelsea in satele ma­ ramure$ene
0

stare de lucmr1 cu totu1 Inapoiatel, sate intregi de anaJfabeti, pro­

ductia casnica artizanaJel a mai tuturor iucrurilor de trebuinta zilnica, viaj.u cui­ tural-artistica slabel, Jipsd de mijJoace $1 co.i de comunicatie etc. Bogeltia $1 rigoarea $tiintifica a monograiiei in care Bartok ne del primele con­ sideratii privitoare la muzica popularel a acestui tinut n-au putut evita unele scd­ pdri generate de stadiul $1 conditiile Istorice de atunci, iormUJlnd teze discuta­ bile, uneori ciliar contradictorii. Asupra unora din acestea a revenit el Insu$i, iar asupra altora ne yom reieri noi pe parcursul prezentei lucrdri. Din bogatui material cules ulterior in Maramure$ $1 publicat de celtre Coml­ tctul de culturel $1 educatie socialistel prin Centrui jude/ean de indrumare a cre­ atiel populare $i a m:t$cdrii artistice de masd, Jipse$te

un studiu care sel

prezinte fol­ constatari

cloml muzical a1 acestui tinut in legatura cu evolutia faelorilor suiiciente pentru a motiva
0

social-istorici

preeum $i in legaturd cu viala de astelzi a moro$enilor. laid c1tevu cretizatd in volumul de fatel. In rastimpul anilor 1965-1979 am euprins prin

Investigatie mal amplel cum s-a dorit a Ii cea con­ cercetdri de teren 45 de concretizata in 619

sate $i eomune raspindite pe vo.ile lzei, Marel, Coselului, V i$elului $1 Tisei iolo­ sind metode moderne de imprimare $1 investigare, munco. plese de folcior muzical (departe de a Ii toale culese). Incerco.m cu modestele

contributii sel relspundem unui deziderat mai vechi exprimat lntlia oarel de D. Densu$1anu care nelzuia 1a realizarea acelui "corpus" a1 toiclorului romanesc. Folosind experienta acumu/ato. in ultimele decenii de foicloristica muzicaiel romaneasca - continuatoare a $colii etno-muzic010gice fondatd de Constantin Brdiloiu, cercetelrile noastre, fJazate $1 pe studiile Eugerliei Cernea, cercetiitor

5iiin[ific In lmtitutul de ("'rc("Wri ! In"l"

~j

l);u/t'C/ul')qic,'

Jk:·ilf,'~ti.
(1(11'(1;

wlin­
clc
C'IU­

(it l)F,bl,-mallcQ (})!)rdafd de BeJCi Tlc:rt6/t. fJelitru n n'rifica stadiui
'Lltic a [oielow}:)i Inuzical C'UIC5>i stwliat

ae

marele lnaintCl5, (1m uhl)rc/n/ t(jute
ulll

genuri)"
wwUtica

II,t':ni/,' In teren\(lU ccJe pC' ('ezie de di,<;pnri{ic',
(l

puc; \ul1
(l11ii

,)iJ~('r

l<

ziiei dc (ls/CIzi unghiurile moi pu{in

luminnte in

priml'lw d, '('eJlli

de secoluiui no ~trur mai /Julin dzi/)i/r:'
_'vJu/'~ui

1n ]u m i no fo lelo r i"i tic i i ell' dune i.

In /)(1no pGrte culegcrile nu cOl1stituil () mUllecl de ccilipQ 1n C('/ui)()[(lrl' ell: mwaInUre.5ean din Sighctu \Inrlllu(iei, r\sociotin io/ciori.)tiior {lin mUllicipiului \:jiqlwtu \jornwli(·j, unde ,';('
\luramurr'5, Socicfatca prUi('50riJ(Jr cil' IW1Zierl filiCLio ,\ lurullwrc5, Ccrqli ric' jul­

c]rJ[ de pC' linga .Scoula fit' muzicu

(j

did clepw; lllatcriniul in cop!i comtituit din benzi de maC/nelotun, [exlc p;xlicL',

i

de nh,er 1,-(ji ii ir,!r;o!i,,'
PCI!iru C('('(1 cc

om putul jIltrvprinrit- In

(1('("\1

\

ost Wrilll ue/Lie LUI Cl!(l(Hiiu

ft'­

yretutului iolclori'it Xieoloe L'rsu, (I c(lrui (/i~cipo! urn jn,;t, corc mi-uimiwlllut
primjj pO.5i ,pre nliegel<' .5i Cl'fee/me', uc7ue iil'r/Jinli 5i

,incne mUIiullliri,ck­
,)i

pjjllQ [(·cuno·5tinld coniercnti(f[uiui unil'. /Jr. [rC[inn \'1r:w (ie lu ComcrI otowI de

\Iuzico "C. /)im(l" Cluj-'\opoeQ, ('(Ire

(j

g(l\;1 limp )j

iUI

illilc1 iJllJl(lPJilll6

>i ull)(lore

111-0 ujulot

5i lndrumot.

Ne inckplinin1 ''ii 1l1clnt r )rircCl iutc1 etc eei pt'ste 8U,; iniorIlwluri {awni Iwrnici, ell firC', mfntf' 51 inimdrfes('hi.<;f', recepliri 1a inten/iilc nnnstrc )i gnta sii sClcri
iic(' din {illl[Jui I')r Jiber, ("tat mom5w1ul cinto",
li.'fpreU
sfJUl1t' ()

lindd din /)o/[j1)i), in­

lalenln{i c1ornic:i cloer

CCl

numefe jor sd fit' seris :;i auzil moi dc-purLc.

T(' nierim OCUn? (fc('(l<;f(i II/crOff' Inr 5i c('lor c(' ,'nr <:;6 cunnascd c;i <;(1 yu1f};ifice

ILinuf'atuJ io/clor nlL/zleal aJ :\jornmurc5Lliui.

,

-~-~

~p

REF 1\ TA-­
I

Lilcrarea Foldor ll1uzical din Maramure, realizala de prof. Gheorghe Pop dill Si~Jhelll IVfarmaUei, cllprinde un amplu studiu introductiv (inlreqit ell feluri­ Ie note 'ji 0 bouala biblio(jralie) ~i colecHa de foldor (nrmdta cit' ('itl>\ d alH:'­ ;;;i 0 parl(;~ si alta impuniuc!u-se alen~iei Hl e(Jala Il1dSllrcL ["lC' e\iclent Ckl 111 acC'asi21 lucrare prol. Gll(:>of()110 Pop \alorifica, intr-nll mod integrator, 0 culecwre persona!d de lolelor nnllicdl lllaramUreSPiJll, maL 111ulle"lilclii pPrsonale a.:;upra acestui lolclor ("lL.:;~jl1llle in c:adrul unoI' "t'SiUlli sliinUfiu;> rip C0ll111llici:iri, inclll'ii\ illlernatioJlale), preclllll !;Ii 0 parle din bogata sa e'periellia de indrumcilor, conducator !':ii dirijor al unoI' formani arti'ilicc' de dmatori din l11unicipiul in care l'ii desfii~oara activitatf'i:l. Cllnosc mai bine lUCl-area 1]1 forma pre;,enlala de au lor cind, In calitale clt' referent a1 ei, aralam e5 depa';i(H;;te Cll mull cerintele unci iucrari de acest fel. lot alunci, in le~Jatura ell nnele afirmatii $i consideratE din sludiul inlroducth, formll:am cHeva obsen·a(ii critice ~i. ill per'>pectha publicarii, fdceam $1 r<?CO­ l11andari concrete de imbuJl[\Uitire a continutului aceslui sludill, pe care aUlO­ rul $i Ie-a insu~H; iar in noua redacturf' a lucraril au fost Op"rtlt0 toate lnaH'p­ Uirile suswrale. \Jpntionez insit crl toale {lcestea l1U privesc malprialul folcloric c:in colectie. Pri\ita in Sill(" C()j(·ct,ia so impIIIH' ill mod deo<;eblt alen\iel slIb mal mult.;' d'>jlec:le.
Pin~i (hl~\zi, prin cele iil:) folclorice pe care Ie include ~i prin cel(' -L> localiti1ti cercolale, (Isle cea mai ma<;1\li coleciie de foielor Inll/jea] din \fa­
lillllU (e~ul

1storic.

toatc' ]epC'llori ~jellU rilt' !':ii speci i I(I role lorice 111 \I zica le e"ist('11 It' ill acesl tinl1l (usUi/_i (',>Ie' (jH'U d,> prp'>uplls Cd mai pot Ii id(mlificalp aid ~i ait(, d,>C'lllenea cate90riil­ In co]ec\ie prepolldl'](·al.~; hoUiril l1wlodiile aulentic maralllufe-;;ene, dar IlU ii[1ShC cele ajunse aiel, inca mai c1emull, din RIte \inlltmi ale tarii ~;i conside­ rale de localnici ca ale lor j lntre aceslea ninel mai ell seam a mrlodiile cinte­ ('t'!or 11('oca/ionale de 5li1 \ ('chi din ArdeaL eu acest(~ aspecle colectia este 0 ac1e\dralil mOl1ografie a lolclorului muzi~ cal din Maramllre~;;ul blode, 5i tOlOdata. 0 rcaUl contribntie' lolcloristica (tinl] "eama de fapllll c~i in cea mai mare parle a "a colectia cuprinde un materia] llledit). 'Ma l m nil d.eci l a tit, aplicarea metoc1elor mode rne in cercetarea acestui fol­ clor (inregistrarea cinlecelor cn mijloace mecanice, respectarea principiilor de lran.;,;criere a melodiilor dnpa leejile sincretic;nmlul vers---melorlie, folosirea <;;elor, (1 tlnui 9hid de anclwta elc.), confera coleC'\it'i ~i luerarii () cerU ~illutd "tiiiltiiicd. Este concludel) tel deci llliiitatea acestei lucrar i alH pentru folclorlstica lloastra muzicala cit $i pentrn mi~carea cullural-artisticd de masii. moli\' pentru C(Il(' I'd Sf' implll1P a fi publicilta.

ell princle

Conf. dr. Tr. Mirza Conservatorul "G Di111u"
Cluj·1>'h1pnca

I

-.-~.....~-----~-~--- --.~ ...

--------

-~---.-.-----

..-.------ .. - - - - - - - '

,-

/~

OR

)(

>

'/

2

AI1)nOO(JINI nlOnlS

a aeestei zone se fac numai in cca ele a Jua jUl11dtate a secolullli al XIX-lea.Le speeLacoluL prin aeeste l1lutatii virlutille ar­ listice ale ouiceiurilor din ::-..~jeL ~1aramure~ul istorie are atestale >.13. noi contumri.ea alestale do­ .icei intllnit ~i azi in cite\-a localiUHi."horia pa lUn(Jll" strabat data moro:. dar ::: ales mallifestari spirltuale caracleristi­ --=. aici gase~ti in fiecare sat. -2 pulerniea lraciitie se-mplele~le cu pre­ : aseie docnmente serbe pe hrisoa\e roa­ e: ':e \'feme. :'e acesle 10curi de Iblurie ~i lefjencJii. prisosin\a sapa.. case. spiUarea fetelor la riu ~j ".apt e texle (:".e rostesc fetele. -" abatute "Am fo' ~i-oi si". porti. Toate piesele ce alca­ U . -'-eslit pc loate Tneric1ianele pesle tot unc!e -::'~l purtat so~ii sai eei mai :lnzestrati. spatiu $1 fUllCliun8. :. obiecte. :epind din secolul al XIII-. Vorbc~te despre le­ .~~.e folclorului t11uzical in general si eel !i~ tNar in special.anului 0 fae mai jrLl~ moasa. parcd nicaieri illl <.)..Ii ale £jenezei ca ~i ale conlinuiU\\ i i -:. Revis· la "Com'orbiri" a publicat 0 seuma din elE'..? concenlraLe. in :l 18()9 maramure~eanlll Simion Botezanu ::'uDlicd in "Familia" (~.ecificitatea.o(. port..jaza printre altele legatura strinsa dintre dnlec ~i poelie.:. totul e inchegat aiei: oameni.a -.l­ murc5ului in aceastd largZl actillne i-d reye­ nit lui Ionita Scipione Biidescu.ci \-ai ca $iragul de marge~0. arhitectura. foJ_ :ja~~reaza clorul maramure)ean s-a imj)u" prin ongl­ llalilate.raramure5 Silll inzestrate ell noi fllnctii. este 0 primll. boqal.::::1Ulai nostru. cintee ~i joe iar ::::a aceasta celllia spiritllala de nepretuil ::Jartinind poporului nostru a iioutit 111 ~emuri vilrege de un milenill mentina . pe pu­ trlva e\'olut!ei mentalitatii oamenilor. vechi a$elari . Lipuri de "':. Intrea~Ja zon~i are un caracter deosebit -:: unilar. Perenitaiea ealeqoriilor folclorice ell rosturi sociale S111t ea peste tot 111 tara :in permfinenHi prefacere.i de reper~ lorii.ea folclori­ : (:. slnl supnse transfOfmariL capata noi \ alente. de infJorire.:2rea parilor din gare! dntincl yersurile ce .J. ell c:it mai mull trebuie transmisa \'iilorului.i simtCiminLeluc care-l anima.. Salele ma­ ::..B. _ . INTERESUL PEN'l'RU FOLCLORUL DIN ZONA Primele cnle~Jeri de folclor literar. aiestare a repertoriului de catanie care era des luI de numeros.la. tal moro!iianu' spuntnd Cll :' ':e in ciuda oricarei opreli!511 \ reme1­ . alalllri $i de c('lelaltc' calecjorii ale obiceiurilor.ure$ene sinl in$iraLe cle-a lungul celor :'.turile arheologice.cele Imechi­ le ca gen sau obieei ~i care ilL! mai core~­ pund. Aiel cne'atia folclorica sou .. 1n excursj­ unea ce a taCllt-O in zona a acJunal cn en­ tuziaSlll ~i sirgninta productii din mai mnHe localitati. Ja fie­ :'~2 casa.mula poetica ce se zice ell prilejul a­ ._~_:". I. -.ndile pregnant in folcJor.7. obiecte.:l:entar.Jr origini i~i ira9 seVa de la stramo~ii :::: liberi.ocio-economica a comunelor au influenlat ~i influentea'lR acesle muta! i j a.:. Cea clinlii actinne III scopul culegerii folclorului maramure5ean s-a organizat la Bucure$ti in \"ara anului 1869 in cadrul eer­ cul\li literar "Or-ientnl" inyesti~farea !'lari.Ha \eaenrilor dUPa Clllll 1\e-o clovedesc ..J. dar nnmai poezii populare.". eu alit mal mult 5e cuvine ea :::. iC(J{jllCl \ ie a gindurilol :. :"econtenitele in­ noiri in baza <.6. ce 1-('1 7i1mislit moro~Allul in deeursul 'lbueiulHatei sale existente..) articolul "Seara e Slnt-Vasli in . 5e schimha fura eOll­ tenire in timp..':". in tropo!i­ Le.e poate c1eslusi mal bine Urea ~i mentu] CR aici in lc-g5natelf' hori. de la leagdJ1 pll1a la mormint manifE's­ larile au aceea~i Wne7. alci din \femur! slrabune 1nse111­ '. omo~Jene. mai demna.. cu­ .fL: recunoa$terea parilor ale5i -de Cll searZi. LrtIchipaL in C!t'CurSlI] \cacurilor 11\lr-o 11m] liludine de caleqorii de qenuri ~. rei (>llirea tinerilor de dimineata pen­ '.ia $i \'arietalealui fara sea­ miin.strata in epoca no astra. DeSpO\'drate de 1esu] ma~lic de allac1ata 0 semna de creatii rituale specifice folclordlli obiceimilor "p rr0fac aiei suh ochii no)!ri in manifestari arLisLice sarbatore~Li in care precumpi:ine:.."1aralllure~" autorul sub­ . .c:eri care se 1nseriu in aeti\"ital. clar ori9i11e(l lor in ::. de asemenea "Foaia socielatii pentru cultura ~i literatura romfma in Bucoyina care pu­ blica sub titlul "Doine osta5e5ti din patrla lui Draqo~" .. a conceptiei lor despre lume. propriu zisa $i care atesta a$adar ince­ :):Jtul extinderii cmentului folcloric $i asu­ ). :.~~ s~ er stalornic la holarul de nord al . ~Jase$ti daUni $i obiceiuri ale ::'.clii aparitii de lexie romane~li.

1908" Tit Bud.\t1.i armonizeaza cn lalent un minullat naG· text . f: bucurie.. "va cauta cu tot dinadinsul sa afle pe cineva care va putea scrie ariile muzicale".-:.. penlru !loi.i deschide : ~:-~i:e ..n. Pin a 1a urma nu s-a 9asit nici-un localnic pentru notarea a­ rlilor muzicale lueru de care se indoia :.1...20) Atunci cind apare "Gutinul".. un ~::dragostit de creatiile arListice populare.. chiuturi.\Uharv a lost Iuat ~i de Tiberiu Bredicea­ IlU in -1910 $i publicat ill colectia acestuia.1 Tiplea. In 20 iulie s.:.J:ncllL de 0 im!-. .=. . '-fa:: tie: ofie: heri) ':ur~ t.:r. Concertul ce urmeaza :. 7 au­ gust n.ti :. Bredieeanu n-a schimbat nirnic din parti· tura originala.'?te.c. dela anul 1889 incoace" {KB. deoarece eLl­ princle prelucrari de melodii de joc clin \la­ ramme. c Jr:..i Cintari ro­ mane9ti deGicaLe llliresei sale Maria Mihaly (le Ap~a.: dans popular din satul Ap!?a de ...: 5C! iormeze cadrele de invatatori neee­ . Gl:H rlj-.lti din Transil\·ania !?i din tara. Komana" din Sigllet care it. In 1('­ -.'?eclintei Societa. ... :~::'dturi. _..4. lucrare nelerminata. publica in pa~Iini1e lor tot mai numeroase materiale 10lclorice trimise de tineri earturari mara­ lllure!.9.-ara anului 1822 Sighetul adaposte!. In .:isemnati printre care..-= : L _._ .: __ :in )'Iaramure$ doinele D. sa admire frul11usetea corurilor roma­ ne:. ell c \ca­ rea : stir.10). :"'i'i_. fiul Comite­ lui suprem Iosif ~lan din $ieu culege cu pri­ cepere :. Alec­ . 2 satiri­ -::. ~::cizare: "Hore. ii serle Tiplea lui Bianu 1a 22 septembrie 1908 va rog sa Ie supu­ neti unei crHici severe. clesclnUUuri" 2~:~ cea dinti'li precizare a termino­ '" -::-:e~::oare la folelorul lllu:zical mara­ . Incepind eu ultimele doua decenii ale secolului trecut perioclice roma­ l1e!. . I · ___ _ _. :_=. ______ -: :-::ajoritatea lor pe tema dragos­ . _:1 cintecele sale: dar in :\Jara­ . Intre altele e1 "propunea" lIc1ntarile :. dansul care s-a jucat 1a balul de 1a 1882 cu ocazia lucra­ rilor socielatii pentru fond de teatru.:lea Docenjilor Romani din Maramure9"..edintei. . Organizator . ':':-.Iaramure:.. a lacul studiile de drept !?i muziea la Budapesta) are un clans poporal "Ardcleana".'c scurta din rinclurUe celor l:!O de Imd­ :6:ori pe care i-a dat Preparandia Romand.a:e ~colilor din Maramure~. eel dintii organ de presa rOllldneasca din Nordul Transilvaniei.... el are 0 remarcablla raspin­ dire.eni" . de e1 veneau intelectuali ea sa asculte mindre­ Ie hori romane:.-...·:=:c:::_~e~··. J.'?i citi\a etintre re­ prezentantii primei generatii de culegatori .107.coa1a eondusa. fll' Bir'E nos: mar clo~ Isidor Man (1857-1878).i dan­ surile nationale". ~Ja.ile lucrarile . se deschide cu Cintecu1 Gintei Latine a lui Alecsanciri iar inceputul balului es te marca t de jocul popular IIArdeleana" joc de pere­ chi... ra ~c: ­ 1i7ee Rre. astfel ca volumul lui Bud va cuprin­ de numai texie poetice.Li... petrece­ re romaneasca n-a fost in ). unicul exem­ plar care dupa cum ne informeala Lucia . noua ne-ar placea s-o faca aeeasta vre-un [.tiin­ tei nationa1e a romanilor de dincolo de Gu­ til..l:UO).1r.]. De~i eu 0 exis­ :f::. cdi­ tia Rozsavolgyi din Budapesla.'?i sufletul ?reparandiei a fost dascalu1 Ion Bu. Scopul pe care l1i-l propunea '.1are 5i 7 de peLrecere. P( :Jr. este Potpuriul Compozitilllle (ie Arii.B. pe care Ie improvizea­ ~ .:::1tre ei s-au recrutat 0 seama de earturari .Iaramure:. pg. probabil la sugestii­ Ie lui Bianu.B. avem in fotocopii exemplarul ()rinical. A doua zi eu prilejul unei excursii 1a Slatina s-a Gansat jocul AP..tii pentru fond de tealru prezidate de 10sif Vulcan ..'?i Victor Babe.])rago~ianau ale carel statute au fost aprobate in anu1 1867 aducindu-:. atmosfera intelectuaHi ce se creazl!. ·c_.l .. 197).ilaramure~ean. Transih'ania chiar acele se n11­ _.sim de asemenea jn aceea$i biblioteca acela$i original fotograIiat pe pUici de slicla..ean Isletor )'lan (N. prelucrare pentru pian a unui dans popular facula de primul compozitor mara­ mure:.B. In bibHo­ teca familiei Sofia ).'?anescul .:-. fiindca Cll greu sa n anat partntele vicar pe cineva care sa serie precis :.0.: --:.sim in pt:rsoa­ na lui ~teidn Perianu care (naseut 1a ti ianu­ arie 1841 in Boqa l{omanb. Dealtfel se pre­ giHe~te sa vina in !vIaramure~ 1..i contributia la trezirea con:. Jocuri . "Daca eventual va trimite Bud ariile...t. Un all exemplu de inLl!reS pentru mi­ llullaLele hod ale zonei il gB. rude nrin alianta eu familia !\iIan Iosif din $ieu ~m crasH prima ediiie a ac(.. "Fir€..::-_o:~ai.. toanma anului 1862 avind menl­ :"'. Aici 1a :.'? (~. Tot 0 creatie a Asociatiunii care ia Uin­ ta in 1886 a fost :. astfeliLl nume!?­ :.'? se rasfringe ~i in p1anul activi­ ta~li folc1orice.. avem prima referinta eu privire 1a culegerea folclorului muzlcal. E yorba mal IntH de "Prepa­ ''=':::'10.: D'JC ari::E co:ec am ':" narti ca:a r' .'?itia.orldJl\d eu Lotul I-a consLiluit illIlin~area "Aso­ pentru Cultura poporului roman din . .j rna:-: '""71':7: a7' '.... Brediceanu din Sibiu tot pentru ariile aces tea.i "Societatea de lectura a romanilor maramure:.leni.. (.. In scrlsoarea lui Alexandru Tiplea di­ tre Ion Bianu.D!~ :9!i1 Ja~:..i bine acele arii".i dansurile nationale execntate de preparanzi (B. avui rara norocire sa vad petre­ cere romaneasca in . 0 al­ ta lucrare a sa nepublicata.':. prezin ta un interes deosebit. in ivlaramure. autorul yj.itia.).. cintate 1a vioara de Bu­ .ti.18}. Patriotism local! .los pe ca' re-I publica Ia Budapesta (N.sti~uiti intr-o asoeiatie proprie IIReuniu­ .Lat prill intermediul un or institutE . a ~·-ii lonita Badescu slut crea­ . ~2a~iile culese de el. datata "Biserica Alba..lectiunea sa nume!?te astfeliLl .joc fecioresc.0eaE ai folclorului.__ _ <:-:t dntece de ditanie.~ cil:Jilcl.tei lucrari.'Iihaly din Sighet.:.

1aramnres spre a euleere ariite cinte­ . Si unul si altul all fost insotiti pe teren de foJcloristul loan Birlea.0 mare sdidere a colectiunilor de poezii populare tacnte de noj pina aeum esLe lipsa aproape completa a ariilor" (B. colinde 51 hocete din Ma­ ramure~. Tzbllcnirea primului razboi mondial a de7'orqanizat ~i activitalea editorialiL iar a­ poi dificulUitile impuse de saracia ce a ur­ mat a aminat publicarea colectiei lui Bh­ lca pina in annI 1924. pe care Ie consem­ neazt! In note si tn u1osar. in sfirSit. Prin bogatia si yarie­ t. 285). Lucrarea a fosl inain taUi Academiei Romane dupa ce fllsese stabiJita pina in eele mai mici amam111te toata struetura ci (B. Peste llumai trei ani un a1t folc1orisf si muziciai' at' renlllne mondia] Bela Bart6k Se indreapta ditre tiIl11tul elf' dhcoJo de Gutii.in 13-2S noiem­ hrie 1910 in compania lui Tiberiu Bredicea­ 11n si t11 14--27 martie 1913 Cll Bela Bar­ tok reverifica ceea ce a cules ca apoi Sll rutreiere ell amhii 28 (le sate maramnrese­ ne practic intreaga 'Zona a Maramuresului T '-C'­ . Et­ le a- 1- i­ a e a ~- .parlea intii : Poezii popu1are a(111I1a­ tr~ de 1. Elrlea. Ti­ beriu Brediceaml tinar ell () insemnata cnI­ tur~ rlll1zicala.).2.Joan Birlea s-a inteJes Cll DJ. Autorul co­ lectiei este toto data eel dintii clintre cnIe­ qatorii pocziei populare maramure$ene ca­ re a avut privirile atintite si asupra impli­ ratlilor ei etnoqrafice. COl1!~ti­ ent fiind dt 0 asemenea cu]eqere trebuie sa se fadl neaparat in MaramllTe~:ml istoric "ti­ nut atH de interesant si atH (1e putin cunos­ cut" (B. profesor la A­ rademia (10 \fuzidj din' Budapesta.Vo­ 11lmul I Balade. u -I n o a 1 comparativCi a fclor trei jlloari Sf' pare insa Cd Birled a facut 0 selectie a texlelor. 17). :a ~. La 0 eercetare mai atenta rU­ lrul pe lUi­ oa­ lU­ Ull . motiv pentru care a stamit pe En­ era cu1egatori ca in publicatiunea speciala a \caclemiei sa se faca un inceput de acluna­ rE' $t a acestei parti aUt de pn:'tioasc rlin manifestarile sufletesti ale poporului\ca­ demia se preocupa inca de 111lllt de aeluna­ rea melodiilor populare romEll1csti.'.alea malerialul Jl ce-l euprinde.rrropat 0 seama rIe cle­ mente rle cultura poplliara din nocumentel(' maramuresene scrise. fapt ce a avut Uf­ mari pozith-e in ceca ce prive$te clllegerea si valorificarea muzicii noastre populare rlin tinutul de dinc010 de Gutii. Principal a aeth'itate c-arbnareasca a lui Bir10a in rastimpul petrecnt Ja lend 1909­ 1913 5e desf~soara ill dmpul folcloruJuL bo­ rratulul material ad un at anterior i se adaucya aCllm lucr1ir1 noi pentrn ca in dona rin(lnri in acelasi sat leudnl .2. Aduce in schimb un element nOll: multe texte au fast notate in timpul interpreti'irii lor simul­ tan en inre9istrarea melodiilor. pag. Ion Bianu obsen-a Cn pri1ejuJ sedintei Socielatii literaTe a Acarlemiei din 8 mai 1910 . care inca din primii ani ai 5ec01u'ui nostru incepllse s~ adune poezii populare maramuresene. s-a in­ stituit chiar un premiu. lntentia nu s-a rea1i7at asa cum am precizat deoarece nu s-a Cjasit ill aeeJe p~rti 0 persoana eu destull:l preqatire mllzi­ caUL ceea t:e I-a nemultumit pe inimosul animator al folc1oristicii rom€ m esti. Cnleqerea compJexa efeciuata de eel trei carillrari ur111a sa fie . are· meritul de a fi rle7. prima de aeest fel la noi sub tHJn) : Cin­ teeele '1oDorului Roman din Maramures" --­ care trebuia sa cuprinda contributia rieca­ mia (lintre culeqatori dupa cum unneaza : -.2f)). preCllm si din arta ehilor bis0Tici rle lemn.a ra in J>. coJectia lui Birlea. IDEEA UNEI CULEGERI COMPLEXE POETICO-MUZICALE. iar in sedinta din 8 mai 1910 a sec­ tiei literare a AcademieL Biann comunica oficiaI di . aparuta in doua "olume . totalizillr] aproape 1200 de piese.~ 13 ca­ )lio­ ude leu edi­ em­ lcia :ea­ lia. Proiectul se rea­ lizeaza in toamna ac('1niasi an cInel Tiberiu Brediceanll cutreera 18 sate maramuresene (lin care cllJerre 19(1 rle niese mll7ki11e (B. Bianu se adreseaza lui Ion Bh­ lea Cll scopul rle a reeomamla un specialisl capabil sa umple acest erol. BirJea nota texteJe literare. Volumul al TI-Iea Cintece popora­ 11e din Maramure5 se situeaza pe inttiul loc intre culegerile folclorice din acest ti­ nut. ~a$i 1. cleoarece aceslea nu coincid ell Icxlele de la coleclia Rrediceanu ori a 111i Bartok. lOAN BARLEA Referindu-se 1a volume de poezii populaTe din Maramures tiparile inainte de 1910 in coiectia "Din viata poporului Ro­ man". partea a rIoua :\rii populare arll1­ nate si notate de Dr. partea a treia ArE populare arluna­ tc si notate c1e Bela Btlrt6k. aceasta conlucrare anuntind din timp actiunile ~tiintifice ce se \-or llltreprin rle in cadrul institutelor l1loderne de folc10r. 7\fetQria se impunc> d fi in morl snccial "ubliniata. 26). Din pU11ctn] de vedere fiJologic ea ra­ mine in nrma colectiei lui Tiplea.'alorificafa coresplln­ ziHor Intr-o lucrare ampUi (Ie mari propor­ tii. Colectia asHel proieclata n-a mat aparut nicioclati3. ca acesta Sa meclT'qa peste .He s-a rd­ a1­ iu] -0- lly u­ l01 atii ul n­ in -i- 18. Tibl"rill Brediceanu . de unde se va intoarce eu 0 recoltii rlin eele mai boqate (B. 2.. o incercare propriu-zisa de cuJeqerE' a muzicii populare maramuresene are loc in anul 1908 cind Ton Biann sugereaz~ lui Tit Bud de a gasi pe dneva care sa noteze si arille textelor ce urman s~ fie cup rime in eoleetia sa.elor din acel Unut" (B. Tn timn ce cei doi marl fol­ clori$ti muzicali 1a diferenta de trei ani lJn1l1 elc aUnl inreqistra11 Pf" rilinnrl n(' fo­ nOfjraf san dllpa 8m: melorliile. Asa cum afUim cUntr-o serisoare a lui TipJea catre Bianll din 7 august 1908 "se preerateste sa vina Tn Maramure$ Tiberiu Brediceann (lin Si­ biu".

C:ORlTCI MUZICAL T.e sfinte cle tine".B.--: htentiona Brediceanu.1 1 'Ii fo1clorul \laramlFesului" .cl 20 de me­ lodii tiparite sail "aJorificaie in c11ipnl 'l11or prelucrari pentru piano solo. la 8 august 1923 BrecUceanu ':::'::e':tci din 110U aceasLa clorinja (B. 24) Ca­ pHoluI "Doine" ilustreaza doua tipuri distinc­ te din punct de . Biflea l.li 1921 (B..te pentnl :-2:'.'.'j inforllw.e'1" Volksmusik cler Rumanen .B.13. Cuvinte 1e acestea uneori In serH slnt insotite. prin lovirile de glota. La IT c' ecembrie e'. cele trei melodii populare nr. La inceput lucrarea cunrinde 3 lcori IUl1cr i vocale nu­ mite ~i "dnine" si una instru·. Ba .ca sint cOlllplect c' C: :-::. CLlline'. ':cC0~ .ui Birlea: =. 61) -.:0]ice "stlccesi\' coiectii si din alle 10": Romdniei '.. . 3 5i 9 slnt una si aceiasi . :'..i ]ipsa de hlrtie fac(' :: ~ =::':. Birlea $i materialul de la .iti .:c'. 21i:.'a refrenul de 7 silabe. In _ _ mal 1923 'coleeti a lui Birlea ::.enatori romani continua sa spp­ " -. cele 170 de piese muzicale reprezinta 1n­ tiile meloclii l1laramuresene Cll18se ce lW Slllt cunoscule.._~. an un caracter cantahil Cll multe coroane in tempo rubato. celelaltc me10dii all fost publicatc abia dupa 47 ne ani In 1957 SlI b cl enUll1 irea _.U Iacab Mure!.--::'etizeaza in toamna anului :' .:i "erie . Breclieean:.. infor­ malori 8 piese i Vi~eu (h.JTorea nriheaq1l1'li".-. Apsa de Jos 3 inform 'od 8 pie~)e .~ '7 piese . 17)....~ . cur~ul anul11i I~'()lisi rdrasese . BREmCEANU.<arianUL Din repertorilll pa.e. dui '.>3.J)" (B.-:"-a.iti 4 in­ [ormatori = 10 piese i Desc'!li 2 infor­ malori 6 pi.r::. un refren propriu-zis ca "clui clui. BARTOK.. Sub influenta cd._.Miinchen 19::.:J: :c -\'Gaslre".ei ~._a~. . -" -:-ac:he Papahagi prc~Jatq.ori = 15 piese i Leordina (:'\.a.~ rondm C111reiera insotit de _ B'r1ea 18 localiUlti mara­ '..' 19i~ Bia­ ~::-:€.4 informa­ Lori O~~ 1 I pie:'. de a­ llUmite sunete gutllrale san stluhitatc carac­ leristice pina astalj clntec1l1ui popular al fl­ restHi tinnt (B.:'C "'. ulilizabile 111 compozitie ll 1 ~ a:'ele muncH c e cercetare po ..nri :2:2 pie· 3 illfonnalori 10 plese. in tim­ .i: . La trei din ele Breciiceanll a notat dupa de­ numirea de pe teren .:i:ci.~ r rientare uenerala "asapra >:i nostru 11luzical din acesl alta parte .:.j:-. 7.~ ':::"Jre$" .l~(:'ntaHi.:'(:eJero in :tvlaramures. :ea apara dl1pa c1()j ani In colecjia ::. c'j.>a cum rozuWi c1i" :jianu la '~2 mai 1 1'~: J :~.. 103): face oferta Astrei S".e : BllCic'. La capitolul B. (". il1CepllSe 'c ' ornl muzieDl la drstiJ de Maramure$" .. -"'rile de a erasi un editor.c­ _ :.'oia sa descopere " :..: 'rC~1l]eger0a D-:2~e (~e poeliE' :: -:: -2 \ a Jneepc .lin alte tinutnri.]c . ~i 5e caracterizeaz8 prin forma preIun­ qita a melociiilor. exceptie facll. -: '-E- Sdlisle . :. 26).::o:1':oni mai nlCl. ac1ica l1luzica adunata de mine '. care ne OCllpam. ROLa\']ea 2 inforlllatori 7 friese."ea 0 experienta in domeniul '').B.::: ~:a 13-25 noiembrie cind ti­ :~-:: _. in celel caiete.' : De de 0 parte.::. :! informatori Hl piese. farli sa fie prea numeroa­ se.ti 5 illformaiori "= 7 pic'.>anll. :e. :c)~ s:-a:. c1eoarece intentio­ :. Este !lenul specific 1--1aramuresului 5i nu numai llli.4 informatori J pie~. la e1ata cincl intreprindc :-'. cleobicei.. Birsana 4 informalori .i prccfati"e C( :. RemarcalJi!ti esle mai ale" calitatea culeueriL el fiind printre primli nluzicoJoqi rom~ll1i care ulilizeaza un mij­ loc de inreqislrare llwcanic (fnnowaiul) a1 illolocliilor...storcsc nu a cllles nodi o sinql1l'a meiorlie repren~ntath'a '5i ell lar­ era rasplnrli r e 7(>1laHL melodia . 17).e. :-:>: ani.._: de la Academic ~i Bcla Bartok. La 1~!:?:) i'.dn(j si Ie-a 3~'?('iceanll a pornit 1a drum ell < ':.\ccstea se numcsc b ). "icolao Torfla. . Coledia amintiUi acopcra principalelc clomenii ale melosului popular maramure­ sean din 70na ce ne ocupam (::\f. StrImtura _ ..-.--. lnal:'.laramures tot hori ca si 111 aJte parti ale Transilvaniei. Tiberia . B. Saninta 5 informalori D piese .\JijJoc --.3 info!­ l11a'. Ct TEGEREA SI PUBLICAREA "'--'r:... dar aeeea.' . _ .:..ii-a codrului mai-mai'" Se obser­ ..23).\caclemie la sflr­ . .~'.170 de melodii populare romane$ti din . Din pacate pulerea de idlllcn\a a Cll­ leqerii cu care nc oCllpam a fost mult dimi­ nuata.:- .'!'­ ~:~:e de la D1.'~l~ui popular.>-" __ ..lIJd "acan­ .c.:'. .'or ]Jlltea tipari llllpreuna colec\ia .::: ' -".eroa sa sa ~111 poaUi fi accepta­ : :--.) informatori 1:2 piese : \foi.4 informaiori 8 plese i Botiza -. cleoarece.~ .. '~l c:e publicare 1a IICasa scoale­ _ hten'entiilor lui Chirileanll .etermina pe Rirlea sa-$i int.ii as clori sa am carti :::cepincl ell \laramure..:n'lllbrie \iitor".ese. sint cre­ alii de mai mica intinnere asem~natoare cloine1or . Cor­ ne::.'edere muzica]. "A1tE' rloillP" include 1n hori lunui evoluate si una instrumentala.'C-. clui si iara clui".'::1. Berbe~li 3 informalori 10 piese. dorea sa do­ .~ sa scot colectia in­ .) iJlfonnatori 1 c~ plese: Borsa .

.'" tearH eontrariictorii sau qresite asu­ : -" ::'clorului muzieal elaborate de foJclo­ ~ -":--itrn acest Unut. :c: \) - -1 ":d- 1 '3C . en si­ '" -.. . "jocul nepoatelor".: cea mai plauzibiHi explicatie pri"inc1 _ . ° /' i" . i i­ (1'. 1G).c cillUi II sint lllelo(lii lHO\enitc din 110reil IU.*:~! • ~·a­ .\.-:.. este muzica instrumenialil spe­ ('ifiea zol1ei culea:-. Hll 5e obsen'ij ClIm 0 yeritabila "cloina" de stiI .'arll. ::.do­ ris!idi A-B sau\-. '. Reorezentat in numar de 15 .o10 de caire compo· zitorul I. Sa 5e fi schimbat feTul df:! a cin­ ":. d P-a a I11c ' oc1iei cstc 0 melodie de :::.\-B-B. "tropotita". C Jl::U:1e ale colin(lelor de aiei . estc dat .C' C ~: (' d. Aiei se cu­ ~a faeem 0 prima remarca: allloruJ a .. ceea ec denoia posibilitatea bi.l:::. astfe1 ea din totalul : ":'0. de oriqine folclorica esie 11n dan<:. ' •..e hOLJuL c:~t(' 11u"l1'a1 ill pa~linile co­ : CCl.-ariar_te) este eapitolu] Colinde ..y C T.\ . Brecliceanll I-a :llot din co· leetia Mihaly poposinrl aiei pcnllll cite\'a cea<:.'C' i'! copJ\oJ1J I 1 TV s1nt in IlUllldr dCJ.~ ci11L('CC de l1U'1ld. c: .a de 1a Wutarli \drani din satele cutreieralc..'d'>lt cipbanuJ oile " (nr..-ariantele clasi­ .1lQd. meloclie care 111 \'ariante am qi. . "iIrdrtita". : '1l j: .. .. l_~. "c. Tn ncneralmuzica instrumcl1­ tala este pro\'eniUi di n eca " ora UL 0 a cloua influenHi a suferit-o dill 1111lziea mol­ elm'eneasea. scara mai mica ca llltil1(lerr pro\'enilii din \Iama e (1­ '"ac­ (1­ 1. .­ funcjionalila\U meiodiei.:elc ure­ Ca~put :i::1c­ ::u­ Estc :mai "un . '3i bocctele Je clasificd dupd rin­ durile meloc1ice. I 'll1tlll1im ..~ J bo­ I ~ .'0 -.':: c \. .)i t1oi._ _ . on dc tropolit e\l de-ndrtit.uri 1l11preuna cn folcloristu 1 1.c:a::5". J aro.:l f 1 liier (Lri'lc8) Ii:! carc mai liuiu . 173). E5te d~ .'arietalp ce 0 cuprinde. bocete" 11u111ite aic] "ilupa IllOl:.ulul clll1l1l..hori \'0­ . ll10durile Sllll ttrhaice ~i ell "car...cu:.\ -B-C­ \-B-C-D. Capilolul . <'is fidel si in mod firese eu situatia i: teren melorliile. . Capilolul VI "Dansuri" euprinde Ull ]]11­ I11dl' de 50 de piese c1upa denumirca "dill popor".a 11 1a earacterlstica esle urmiHoarea: 11lf\ A-B-A sau A-B-_\\' (din care Fl (. =. Man. . zOl1\!Ora 51 apoi doba.'1n[ melodii "de baul". "joeu1 babe­ lor". in"tlmo(lul (1::11 a ' ... 153 P89. singnra balad~i "Om \'Olll!C era Y(j. Cd 2E:. aclied meloclje de baut poate fi si de strigal.h-13-13k.110i am qa.! U .\ndan'tc. Asa cum se prezinta. Cinteeelc de nunUl inclll.J tempo allegretto :': = .(Jcul cezurii principale. :('-0 rl"c.!.rile mai 11oi" Ie clasifidl dupa numa­ -'--r\Jrilor meloc1ice si cezura l'HincipaJa.Ja lmpletitu1 clIllunii" :-.. Lipsese din eo]eetia Brediceanu repertoriul copiilor.[t-o inlr-o \arianlJ 1l11l­ zicala sub c1enumirea "Horen Boc:itei"..i \cchime in lana c1up~i in­ ·e~~·.l in tempo giusto) tempo dc <. :.~. colectia izllule): .i dupa tr01 ani din sate ori COlllune a­ distanta de 3-5 km. aslfel Cd trei hocete Ie il1clude 1n lila­ sura specifica de 6/8 Jl1i~care . ce­ ..ra-''a' "c G/">l..~ .ip 1('­ Iren) ritmu1 in lempo de hord apoi (jillstu.ului". "bse: \ d clar in partea I a mclodiei dIU imild.'oca· Ie: . -~ ~=:.'cchi estc preluata ~i e\oluata inlr-un joe .! ill filS 1"1 L!1l J J).:' acele C'olin(' e ncao!.:: ::a Barlok eu taaHi competenta Sa in­ ':estabila In plltillul timp petrecut 1n \fa­ -=-:':"2S (12 zi1e) nu a putut ori e11 de cre c :.".de biHllt din palmi".it-o .i<. datinUe (1e primavara si . ..\ -. Cll- ::-11 i "IC- ":81 calc ~ea din .:: de 6/8.. :.1 pcntalo\1i­ (~J care nit are nilllic eOJ1l1111 ell pcnlal(nid maqhiard. forme cl1prinse 111 61 de me­ ::::. In sistematizarea malerialu­ lui. slnt 'eritabile .lnull0'll­ talc.'2~lind la eolectia Drecliceal1u ari1tam :. .::'~ 3 ri'/uri melociiee eu for­ ric baza. "jocul 11l0~ului".aracteristic In ::r. (eea co (n[1[er<:'l aceslui instru­ \eritahili:.c cleosebec.. ..1) -­ 1 ~.ri eYe­ :a:a. Co­ Jectia se 111cheie eu clansul ApsanescLl _ . cell' mai caractcrislic(' sint:·\-B-. feciore')c prelucrat pentru piano-:-.. liHC- ::lafe 'eter jato..iti in :':'r­ ..11or1urile" de la .: : . Co"":' .ii" ~i clOUd .'\r­ rJelencscuJ". -' ': a./. . La multe din ele antoru] • nn da titlul.~ e~:l sa p~Hrnnda in firea ':ii specific1JJ a1 Hiranului din ~1arar1.. ~"..:: ~. i i .fa si ritmul earacteristic leganat.a e. ~o"­ e'. "jocul nrc. un numar de 70 cl~ melodii sint ill . una ]i] .)i un boeet instru­ mental (nr. ­ :~ () are.1ures. ~1!l t c C3 ~ ':mar doar 17 meloclii Ie llld"\1ra cle '.' '''. forma can. care cu siguranta (ne ba­ zam pc culeqerilc literare amintite1 eran pre7enle 1n teren in perioada clliegerii..' .Jropiate este qreu de presupus. r de (l-t) indusi\" . La nr. Bart6k culege _> c.:.":p8 11111l1dmJ de rlncluri melodice si . . din care C 0:'la . lean" ...-occ cri ".i lndjoritatea in miisura specifica 6/3 ". un 'ara !ser­ stea -.j Lrei in:c. cintecul r1e learran si bolejune.de batul din palmi".: ~ 1. 128 pag.lltoluJ de cinteee demlll1it "hori" .38-100..'~dt \ioara. Rirlea rlllpa efectllarea muncii din teren. Iar :--o. repertoriu1 de calanie. _ _.! ~. sa SU~lereze 0 ima\Jine qenerala asnpra fal­ clorului muzical maran1l1re')l'an ell ceea ce are e1 mai earacteristic fara sa aeopere lnsd nici pc departe llltrea9a hO(fatie> ~i .:l~l (.\ -B-B caden ta 1.e meloclii ~i doar 32 Ie include in ma­ _-. compozitorul -a I1rmat principiile finlac­ dezului llmarl K[iillll.> ta~ ~:_ ".c de cele din eateqoria enta pcntru Cd siut ereatii Cll rilm re­ Iriu. ::1oro':ienilor in numai 3 ani in sale foar­ ::.

8).'ri elaborate de eei doi mari folcloristi . alltorul sen'jl1­ riu_c. \Hilmi de act'5tia. Pf'trol. Pc baza analizei com para­ tin~ a celor dona mari culeqf:. care ]lll se referea la .eparat "oi arata felul acestor deosehiri". Cluj. rente de "ederi asupra fnlclorulni nHlzical maramure~eal'. 0 asemenea inle'ltie.1 nrle avea materia Ie ineriitE'. Pi'na la aceasta [lata a cntreierRt mai llllllte lone folclorice. Vi!jieu de los -. in:re allele si pcntru mothul Cd 5e ga­ intr-o zonti (Ie contact Cll folclorul ma­ iar si lutean.) Rllmallcn '"on 0. Pe Unqa bogaUa si rigoarea sliir'tifica en care a fost cllIes materialul se impune a fi remareat studiu] introclucli\' al colectiei in care alltoru] De cia intiile con­ sirleratii pridtoare la muzica populara a a­ ccstni tinut atit c1e boqat ~i oriqinal.P11­ nea Brediceanu.16 infor­ matori . Tiplea lJ filcu<. ca: Alba.('("\cn\a.e ell ('on<. Tdeea i-a 'en it probabil in urma aparitiej Jucrarij lui Bartok.) informatori =~ 34 piese. Glod =­ . E ade'-arat ca a recurs [Jde. paq.'Brediceanu 5i Bart6k .. precuJ1l si ac\illl1ea In­ Irf'prinsa de Tiberiu 13rediceanu ill 1910. nepu hlica­ te: petreen"e cite\"a santamini 5i In satele din jurul Beiu$ul1. o.1 infor­ mator 13 piese. femei sj Hlutari.ica (le monogra­ fie folclorica. TllHla. dinsul a luat parte eu eea mai marc bunatate la ohoselile cuJegerii.la a'. \larannuE'sn] nu putea ~ascut lipsi.a sa lucrare asupra melodiilor popularc rom. . in prefata acestei lucrarL compozi­ tom] ti.:L)3). ~i intre cele la ca­ re a ajuns Bela Bartok in aminti'. leud -. pa~I . "om 1n­ cerea )1oi sa concluzionam posibilele dife­ . 97).If) t('lcs :"ci-~i . A.Jnsemnarile la note".1 informator = 8 piese.2 informatori 23 piese.l­ ne5ti din ~1ara1l1ure~. "Exista lusa diferente intre une­ Ie conclu7ii la care am ajllns eu. 26). cit ~i pe baza studiului din teren in toale localiUHile CNcetate ce ei.1L ~i (lin boqata recolfa ClI care se reintoarce de acolo alcatuise \'0111" mu} "Cintece populare romaresti din comi­ tatul Bihor" publicat de t\caflE'mia Ro­ mflna in 1913...ori­ hr. Some~.t scris niciodata. redactia din "Hinchen "Drei ~\'lasken" i-a oferit un con­ tract dar TIll a fost prima conceptie "Fass­ un~J" pe care Bartok a dat-o sub tipar la :\caclemia Romf. ]\lcrn pe care.. ani. \m \-azut lllai inaintE' care a fost soarta eu tiparirea lucrarii complexe "Cintecele poporului Romfln din "\Iaramu­ re~"..4 informatori 34 pi ese. Timis-Torontal. PI treee de Ia analiza Ja sintezii si intoeme~te tabele care-i permit prin sis­ tematizarea materialului mnzical atincrerea lIn or plafoane sever ~tiintifice. jnainte ell :>. :l)." iari:i5i sa studie7 qramatica limbii romai)e" li seria lui Ion BU$itia. intr-un studio o.6 informatori = 34 piese. elf' 1. Colindind in perioacla 13-27 martie 1913 Cll aeelasi neobosit foklorist satele ~i comunele ~'fara­ mureSl11ui. iar in 15 martie ajunge Ia lend Ia locninta preotu­ lui !jii folcloristului roan Birlea. intoe111ai ca Buracla cu \ioara lui in escapac\ele la 1"0­ mtl11ii de pesle hotare (B. "Janesli =-. (B. pentru dll­ cerea la hun sfirsit a aeestei lucrari 0 parte a textului a fost culeasa de Dl. a apclat ~i la earlura­ rii .ea la jnl0fpreti Hirani mai ak'. Ol"]cesti 7 informatori 52 piese.nea sa precizeze: "toate aceste Ioc8­ litilti Ie-am strilbatut in to\'ara~ia D-Iui Ton Blrle.1 informatori =~ 25 piese. Retragindu-Si materialul de la Acade­ mia Romana in 1921 (N. 15:{. Dra~Jo· mire5ti . 5). L-au atras 5i clJlegerile rle poC'/ie populara ce \ ilzusera lumina tipa­ mlui (1906 $i 1908). Mures. altele dedt eele cutreierate ell Tiberiu Brediceanu. insotiti de fonograf 5i cilindri 111 corounele: Bocicoicl -. 76. Bela Bart6k a cautat sa se apropie tot mai mult de poporul roman. ~ca Bela Bartok ~i folclorul maramnr4:'$ean. Oas. . Breb . cit la introclucerc~. "Voi 1l1een'. stu­ diindu-i am graiul cit $i manifestarile spirituale oglindite in foklor 5i obiceiuri tradition ale. L Birlea" (B. 18. Fara sa fi anIt la ill cepu I.elf'ctioneze illformatnr:i. pag.Ja monoyrafia maramure5eana est0 rezuliatul unci clez\oltari hotaritoare a pri­ 111nlui stwJin. Satl! \fare.:) informalori 22 piese. Tn dorinta de a cunoaste cit mai bine ere­ atia noastrl!! muzicala pentrn care sc pa­ siona tot mai muIt.ll1a. fata de coneluziJe caruia an'a unele rezene (B. 1n annl 1922 la 15 martie. Studilll intro­ ducth. \111lte I11clo­ dji au fost notate dupa auz.faramures" cu­ ]egere apreciata (le tOli speciali~tii In una­ nimitate (. La 0 cercetare mai Bienia c" T 8 e .atc]or preoU 5i im'Zdatori. :2(i.. pac!. Cuhea (Bogdan Voda) .a . Bart6k m"ea 0 oarecare experienta pe tere­ nul folclorul1. 26) Bartok i1 face sa apara la MiindlE'n sub denumir<>a "Volk­ mnsik de.rept f) pilcla cla<.. c\utorul cule~lerii nll prec:i7eaza Yirsta informat.ea sll apeleze In deeembrie H112 ca sa-i mijloceascd le~ji:ilura en Joan Birlea (fl. Acest stu­ diu promis inca ele prin J 928 llU a mai fo<. Tapa (din care nu apare nici-un infor­ mator). Brecliceal'u a rdleetat mai tlrl'iu ~i la Ull studiu priYitor la folelorul muzical mara­ I1n1]"e~ean (B. La acec. - Tn 14 martie 1913 ajunge la Siqi1et. ci una noud mult modi­ ficata. in Slnicolaul :Mare intre romanij banateni (1881). Cll exeeptia Ieuciului.74 de piese. Coneeptia in· tiia a fost mai ml11t pO'estitoare ca si pre­ fata la "C1ntecele (lin Bill or " . primul conducator al fostei prepa­ ranc1ii romfme~ti din Sighetll Marmatiei.1i mU7kal la data dnd por­ ne~te sa lm"estiyheze MaramureSlll.o de ajutorul llliUi harmol1iu pOl"tabH eu care-i inyeselea si pc tarani. fnlclfl­ rjseul nostru ramine uneori tributar H'chilor n1etoc\c.B.

Sinqurelc piese ce fuscserH t. care all fostpublicate in 19()9 In limba maqhiarH in lucrarea "Romfm k6ltokb(H" (Din' poetH rOI11..-e trebllie pus 18 0 Jarte ..Chil­ dren. mai ales 9fOfi :'.11 '-ecINe ca concIuziile noastre pe tcmeiul mGlodiilor ac1unate ar putea sa tie eventual deosebite.bus<.-aloa­ ¥e (e in prezent 1a mine) conform unei a­ -[ecieri fU9iti'-e apro". (lar Si fata de altC' melodii. Cll traducerea 5i explicatia in 1imba Cjermanii. 10<~. ell Tiberiu Bredkeanll n-a fost de acord Cll propllllerea la care noteaza: •. r. Tntru­ -'t Hlm ajunqe (Ie acorn arRniarpil Va roq cC! mio incredin\ati mie" (B. T. .I-am raSPUl1S ca-i lllU1tumesc pentru propunerea facuta.emna1e din trimbHa (:". :\fonografia Bart6k cuprincle textele in limba romana si 111 traducere in Iimba (J8r­ mana.rehllie <.Horea pacurarului".7.iei. Textc1c. Bartok a notat astfE:!l aproximativ 33 de texte. Dans ro~ m€mesc nr.' unifidndu-$i cnlegeri1~ din "!. IV. Bocet nr. :.. probabil ca BirIea .l­ :' 0 r e: dpoan'cp ('(mare. Sonata in Fa major OP.-(l -toemim In asa fel ca 1'11 0a cereetarea :. 1. Un cronicar a1 "Gazetei 'I'. ~~ ~ " .. pre­ ntro­ cste pri· :1teza : sis­ Jerea I ~i comparativa a j e"telor din co1E~ctia 13ar­ t6k ~i Birlea in localilatile mentionate $i ti­ nlnd cont de l111mele informa~ornlui. ae '­ 2'J!·. aclica asa creel eEl ml ar trelmi des­ 'ar\ile cnleqerile noa5tre. III.:r1ea. Bart6k: Sonatina. P9. Scarlatti. a structurii ce10r trei folcloristi privind COD· tributia fiecareia.. S-a 1110)'5 pina la fh:area minu\ioasa. 84-104). . Dupa primul razboi 111011­ dial. Allegro bar­ baro.B.-ariantele piese­ 10r. 8ect11o\'en. al­ dituiesc un capifn1 aparte a1 eolectiei. "horea oilor".ari cle tiparire (1923).lnt foarte oriqinale nn mllllai fata de meloriiile populare maghifl­ re.Y si (lin compo?itiile lui pmprii. D". :t-. ~ '" .. Fst!> ac1mirator al melocliilor popn­ lare din tinnturile Bei.cll1i) a lui Bran Lanrentiu si Revay Ka­ r01. al ~faramure­ ~mlui cari afirma ca !. de mare . 0­ ':ce all ])l1nc! de H:c1e. Cind I1JN~f one 1a munte". colaboreze pentru .Naz(lraYaTml" llli·:\1e\:anclru Tiplea $i "Pintea Viteazu" din colectiu lui Bud. Rapsodie in 51 minor.uscilui.R.~" • i'-- . ~u detinem date cit a stat in Siclhetu 'I'. Brahms. Dansnri populare rom€mcsti...u 1 Imperin Habs­ 1 .1.. BurJesc nr. s Carner"). ... Dinsu1 a (lat Qm-ae1ii de 0 memorie mu­ 7irala strAsl.1aramure$cnc" din data de 24 noiembrie 1922 scria: "A$­ teptarile publicului care au mnplut sala de­ aintreC1ul 8n fost inde~)Jinite. Beethoven. cred Cd ar fi mai bine (iaca Hecare colectie 58 va publica se­ parat" . c1eoarece note1e muzicale trebuiau tiparite In striiina­ tate.1uzicR Ini Bart6k n-a nHicn 1 tlltnror. Etude In Sol Major r Debussy. Chonin Kocturne in do minor. Bela 3art6k propune(l compozitorului roman Ti­ '~eri:u Brediceanu ca sa.-it 0 piedica serioasa ill fata editarii colectinor impreunB. DIor Bartok ~i Brec1iceanu 1i soan trimis foile de note ca sa se insrrijeasdl sa fie tiparite uncle vor crede mai potri\-it. se preqiiteste ill Tin'l'] flllfl 1n interc<. volllmul cUDrincJe 27 colinde. : - -e:e 2"2~ :: ­ !-:~ ec" _:c ajutoflll prcciz~rilor ce Ie face cu :1rivire 1a modul cnm a inteles sa redea a­ c:este particulariUHi putem stabiH cu destu­ 'a Gxactitate contributia sa si eea a lui Toan ::.'l sub multiple aspec­ t(' a foJcloru1ui maramllre~ean ill circuit 11­ niYNsa1. dar avind ). o sea~a placllta qustind frumusetile mllzi­ cU. "'\vinn in yedere si . 15:{.-a incep~ nu­ mat dupa yacantfi in septembrie yiitor. Permiteti-mi ca . n. fa1­ doristul a fosl inso~it de loan Bu~itia pro­ babiJ si pentru a revedea si re"erifica ma­ !erialul cuJes inaintea llltimei retu. . ald:ituit clin 4 parti. Preludi1J. ci sa Ie cllprin­ ""nl n'" amindoua lntr-ul'a sinCjura si sa Je c··c'lj<'il11 j)e baza afinitatii meJodiilor. La mine mai slnt inca --feO 150 de melodii noi.tau tocmCli a>a.ll­ O. (din . 1.. Bianu li scria lui Birlea "CuIeoerea D-tale de poezie populara se 'I.. Jueru­ rile nu <. 28). Toate textele pun in lumi11a preocllparea autoruJui pentru redarea cH mai fidelli a parlicu1aritatilor fonetice ale uraiu1ui 10ca1 (~. . 1. Le-a execlltat cn 0 aqilitate foare marC'. 14 hocete.tjfidi sa se poaUi orienta ell mai usor. Dans111 ursului. Brahms. Tn orice caz nn lucnJ este ClOrt: ByeJl1 de-a face ell lntiia pa­ trundcre cOl1sistcnla !.lca. inrit in deems rinua Off' a dntat fAra Ril1tof1l1 not(~10r ceJe mai qre1e lmcati (]in Scarlatti._ ~ . "Horea mire­ sei" si dip-va <. alE) tinutll­ rilor romane$ti si chiar "ecine". e~as: !a-a­ e c: . De 1a lnceput s-a i. Bart6k. f.raou­ se inainte intr-o alta limba eran clOUd ba­ lade •. din care pelltru fiecare cintec vo­ cal se rian llumai '-ersurilf' de incepllt.­ am studiat sj colectia Dvs. 114 melo(Hi de joe ~t 17 11l1cati Ja (liferite instrumente muzicaJe: "dup6 mortt". Chopin.rii sa .Clnd a p:ierclul si ((asH one".:Iara­ TUre$ . Bart6k Seara la Seeni. Facem 0 parflnteza aratinrl di muzicoloCjul :)i comp07itnrul BelCl Bart6k a mai fost in Siqhet si a COllcertat ea pianbt in data de ~2 noiembric 1922 1a Palatul Culturii.. restul de 120 reprezentind con­ ~:-ibutia lui Elrlea.. cu­ una­ :lura­ )area ul sc j. 15 piese tarane$ti.27).ul stiintpi. 12 eloine (hori 1unflil 155 11Ori.ceasta zona folclorica "Am fost 1:n !'-. Detinem cloar progra­ mul recital dat de compozitor.~ 17 qa­ ma­ c de tipa­ a i.ii conti (lin fost. dici a pctrecllt." chestillnea pr1i!a.1 ('liminat "Briantele Hisind dnar te\:lele r:r:tre Ie-a qasit de cuYiintil. dici aici nu a\-em rosturi bune pentrn asemenea fel de lucru". piesn pcntru pian.'1armat.:1catllirea. a1 COll­ a a- din COll­ Fass­ ar ]a nodi ­ larile a in. intr-o scrisoare din 8 aprilie 1913."a far 0 prop. La HI12 lirlea carc )ICXe amu­ :acle­ I face :olk­ .ii scria Bartok lui Brediceanu.lmativ 6() de meJodii 'o-am culps Impreuna. unei colectii de me10dii populare ':in Maramure!.

Bart6k a ajuns totodata 1a cOllcIuzia justa dl acest stH nu are niei 0 legatura eu stilul pentatonic maghiar. RitmuI acestor melodii este de fapt bine ennoscutul ritm Dunctat din muzica populara maghiara (. Consiliul Mondial aJ Pacii i-a deeer­ nat post-mortem 111 1945 "Premiul de Onoa­ re a1 paejj". ::\"u-1 puteau suferi pE.O flrim~ constatare pc care 0 face Bartok 5i pc care si-o pl1slreaza si dnpa ce face in­ \'estiqatii mai ample in n1 ai multe zone fol­ clorice din Romanic. Tn chip inp'I. In strinsl1 leglHllr~ eu analiza muzicala aut.lanluit lmpotriYa lni Bela Bartok de eatre regimul hortysto-hitlerist din 194f). .ii p(' care Bartok la \remea sa PH 1('-0 puhlt face. 1) La cu)egerea cintecelor a procedat astfel: mai tntH a notat dup1i auz atH melodia cit si textnl. paer.Dn cunoaste dedt melodii ell ritm de dans si stnlctura foarte felurH~."plicahO lJU \'a oa j" \1aramures peste stocp1 cintecelor de co­ pii ceea ce-l Ya duce 1a constatarea eronata di aceast!! specie ar lipcj la romanii din Tran:::. popularizinc1 prin opera lui mu­ zicaUi comorile spirituale de pe aceste pIa­ iuri romanesti."3. DllP~ parerca sa "Horea lunql1" este Imprumutatli "nein­ doios u de 1a l1erainenii rlin Cohmt'iil (R.~ compozitorul care facuse eU1105cute melodiile populare ale popoarelor subjugate ~i care milita pen­ tru libertatea aeestor popoare. Luerarea lui are 0 importal1\. \Jarturia lui D.. fntr-ac1edlr ele 11U se \~erificii 1n totalitatea lor. Concluziile de in­ ceput ale folcloristuJui maghiar au fost pri lejuite ele eUl10asterea franmentara a mll­ lieii DonuJ arc romfllle5ti. '1) si de aid anume leerl1turi tntre dnteeele populare ma­ ramnresene 5i eele maahiare lB.. 1934 dupa ce-l cunoasie pe Autorul a pntut conslata mai tirziu h Constantin 1. lllai ales aCllm duel \-olumul de matNial adllnat si p'lbJicat din diferite zone folclofice ale tarii permite 0 seama de reJatii si comparal. si Ul11l1 si aUul repfPzentind . Usurinta en care nota melodiile populare era sortmi sl! cistiqe de 1a ineeput simpatia taranilor rom~ni. legat de al poporuluj roman si mai ales de-al maramu­ resenilor. dup!! CHm are meritllJ rJe-a fi cules stiintifie un material boqat pe care I-a pus in circuit universal (N. Pentru cel care merge pe llrmele sale ar fi fast de mare fo­ los ca lInO dintre informatorij care an fast sau posibiI s~ mai fie in viata. In intiTIsul studiu introdueth' al colectieL autorul Sllpune materialul muzical unei a­ iente analize. apoi tot din gura ctnUiretuJui a in­ reqistrat dntecnl 1a fonoffraf. eli aVem de-a face cu a tnriurire maahiarli venitli min intermedinl rutenilor (B. 1a . imprejurarea i-a inscris ea axiom a ne­ cesitatea de a prinde si reda dnteeul pOpll Jar intoemai cu intreaqa ltli fiziol1omie an­ tentic~ si in pIu. 18). (B. uncle trainrl in mizc­ rie.Tn starea de a7. dupa cum sint ~i eazuri cind nn se d~" nki macar nu­ mele informatorilor. 23. Sa nl1 uitam ea aeest mare ar­ tist maghiar de origine romana eu renume mondia] a fast un sincer prieten a1 tarii noastre. :\1untenia si . pa~J. namele lui flind strine.ih"ania.-ersificatie.teti6i (B. Cu felul B­ eesta de proeednra se pOCl. lueru pc cafe tinea de aItfel el 580-1 precizeze prill clI\'i11!e](> .inriuriri claca nu chiar 1mprumu­ iuri straine au pairuns si in c1ntecele de stil nou". Virsta interpretilor nu este precizat~ Intotdeauna. "de la 0 femeie u . 23.tfPl nontntea a­ ansa de Bart6k in folclorstica mnzicala. Cotitura adusa de Bart6k in folelo­ ristica muzicala se mai clatoreste apoi fap­ tului cl1 eJ a activat in yecinalatea etnogra­ filor..a Cll totu] eX­ eeptionala in ansamblul euleqerilor din fol­ clorul maramuresean. Revenim la monografia mllzicala a \1ara­ mmesulni unde autorul a utilizat pe llnga informatorii Virani $1 dtiva informatori in~ telectuali ca de exemphl Invatatorul Ion Vlad din Vi~eu de Jos. 30).te apropia cit mai :1E: mult de icoana adcvaraUi a cinteeului. '. pag. cind qenialul compozitor a fost ne\"oit sa se refugieze in S. sl1 poatl1 fi idel1tHicati..n 15 mai 1910 e"Ie e­ 10('v("ntl1: e1 sintetizeaza a<. oriqinea lui fUnd sud­ e<. Multe din aceste melodii eulese de marele muzician erau dntecc de re\"olta. de razvratire ~i ura contra eXD]oatatorilor.. posibilita1i de reascultare si re\"erificare.A. autoruJ multumindu-se s~ mentioneze ca a cules prorluctia de 1a . pg.B. 27)' lsi sustine parerea. carese minunau: "ce itlte a lnva­ tat domnul cintarile noastre" si prin aeeas­ ta uitau di 5e afla in fata l1nui domn venit tocmai din Budapesta ca sa Ie studieze dn­ teeele. MatE'fialuJ ace'ita. are meritul incontes­ tabU de-a fi inc~reat si reusH pentru intiia oara 0 sinteza asupra muzicii populare a acestui tinut. "de 18 un ligan ".. pafT. ... 29). si c('redeaz. 23. este Ca materia luI me­ lodic maramuresean se deoseheste in mare miislJra de a1 eelorlalte reqinni arnelenesti. Kiria.oru} se 0­ eupa $i de unele probleme de . Ca semn al pret. Brailoiu.U. 0 crunUi prigoand s-a dez.uirii operei 5i aetiviUitii sale puse in slujba pikit 51 infra\irii popoa­ relor.0 fat~ de 15-16 ani.\cedemia Romana in sedinta (:.i a eercetarilor". 2) --: ~ fl In ce prh'e$te ritmul: nu incadreaza melo­ dia intr-o anumWi masura d-l lasa liber .G..If! burqic.0:'1 mai \"eehi stH melodic" al acestor tinuturi. 27-28). "de 1a un omu. moare in 1945. 30). . 23. credE' e1.\foldm8. dUpa ee n sistematizeaz~ pe baza principiilor lui Ilmari Krohn.i () ZOlld mai mare din Romania ea "Horea lilnaB eli1J \Iaramurcs" este asemanatoare si ell multo afillitati sprc "Cintecul lunU din 01t(~nia".

1 (! i:rJ r<:>s" . i\COst scop. sub a carei ingrijire all fost publicate la Buda­ pesta scrisorile lui Bart6k.> pe de 0 par­ te drept qreseli <.ucces~\ de la mat multi dnHireti alesi pe categorii de Ylrste pentru a vedea si in ce masura se schimba tempoul. Astfel dupa . . influentele me­ locliilor si care slnt ele.Gind Romanesc" (1937.lin partea cule­ qatorului.·ovi7.pro I si ('pI turi.ram\1­ a'l­ ~are ! r! a CI)­ 'ata (lin . care trebuie sa corecleze in eeJe din urma pe lnsusi informatorul au­ tenUc.G datele lit.>formari. de aceea recomanda evi­ tarea lui in cll1eqeri ca unul care "briqt a­ lerlei fremde Musik heil11. Muzi:cologul ma9hiar L Dern0i"\\i. BdT­ t6k preeonizeaza si in ml1zicu astfel de ex­ perimente menite sa puna in lumina vana­ bilitatea dntecuIlli popular. In perioada inre0istrarilor. Tltl negUjeazd a Ie nota. n-a a­ tacat nicidccum problema pe tar1:111ul spe­ cia1itfijii prin analiza III inutioasa a faptelor.nia ~ ea- I . 4) Privitor Ie te'{t scd€ ' versurile asa cum se pronunHi popar.)it dupe.8. jnflorirea ei din limpuri stra­ "echi.a me1orlil­ lor maramure~ene lSi cia seama. L0 '7a rlra­ gostei lUi RarL6k stan desiqUJ' RLil fnmnse­ tile muzicii populare romanesti cit 11'Jf:atia ei neasemuila. nan. 18. taranul Jonu lui Andrei din Ieud. fol­ tes­ ltiia e a a fi inta ~tita .erie in c21e ce llT­ meazii despre 1egatnrile mare1. (B. Aeest fapt a imnresionat si SUi)jucrat sufletu] f1eniului manl1iar. usta lilul mclin­ pri­ TI1U­ )lea ..2 1a timp si sa iubE'asc~ en pasinnc TO­ man. AtHudinea sa este revizuita funda­ mental 1n colecUa postuma. 0 melodie trebuie culeasa !'.Cll sau fara intenUi (8. apoi de 1a cei maj tineri. iar Pe de alta parte.o­ :1 (!-­ fan­ :. dupa parerea lui Dragoi.a S0 explica ~i faptlll Ca BartoL a netrecut inainte de a veni in !vfaramures dteva .ite de aonotari Si semne comentionale pentru a in1esni apropierea de adevar.1 noua oara pe Bartok in Maramure~ C '.xperi­ mentul se cuvine apoi a Ii llrmdrit in timp pe qeneratii.ata pe asem~nari ca sa l)oaLa si modul. ea mai mul­ te rnelodii au 0 structura si 0 Hnie melxlica asemanatoare cn stmctura Si Enia ne]oclicii a folclorului din Africa.. De fapt. Asertiunile lui Bartok au fost interpretate ca fi'icind parte dintr-un program politic. Sabin Draqoi afirma tendentios 111 arti­ colul din . pag.. Bart6k in· fluente straine. Cll foldoristul loan Birlea. La anali7.atIe indivichaUi in l11uzica populara. 448). '[.sti Maramures san cea din Uaocea ­ Oas. !'.13-20 de ani me­ Iocliile trebuiesc urmarite mai 1nLii la cill­ taretii de la care au fast culese. Il referitoare la via1a dntecului popular. aeeste hfIuenb Sl 2see12nari J-au condus 1a ideea feaJi:erii unci )pcrari. La inceplJ t Bart6k nu avea incredere In lautaru1 Egan. . indeosebi ale mllzicienilor de a <.("'.1) lfel: ctt 1n­ : (J- mai .lr~lr'. BUsitia: .. 350­ 376) di "nomazii nu pre au arte" ~i isi fun­ damenteaza competenta pe instinct . Bart6k a leqat prie­ tenii cu populatia maramureseanii. interpretarea. La invocarea unor arqumente muziocoloqice ale lui Bre­ diceanu si Alecsici ea. Experimentul aduce 0 contri­ butie substantiala 1a predzarea rapo:-tului dintre traditie ~i imp. lngaduie inc10ielL posibilitati de clife­ rita interpretare -. 443). 2) elo1her conform inspiratiei poporului.Este cert cit 8 11 sit1R.aza. de folcIor ba:r. ." dar acimitea si "rfimlkhe A... 3) Pentru me­ lodie atul1ci cincl notatia uzuala nn este su­ ficienUi se serve!. Cind pentru unele fraqmente se prczil1Ui variante. profesor de 1sto­ ria Artelor 1a Universitatea din Cluj. Un'21e particula­ riHiti ale folcloru1ui din Africa apuseana au fost amintile 1a ( 1)T1'unicarlk Pi' :-U2 'e-a .1teri21nl m')­ zical inregistrat em reie..f ll1'lZician maghiar cu poporu1 roma" "i en 1lfietennl san r. lB. ::: '1 COrl­ tribuit mult ca Bartok sa ('n'~ni~'(.re In realitate nu exis­ tan.Te$i scurt timp in Maramure~.1 1:1 mude j11 ~'\ . cauzele inrudjrii..."a­ tiler eas­ enit c''l­ c. und mischt all­ dieses ourcheinander. pe de alia parte aspectul semnalat it ubliqc! pC' folclorhl sa consenmel. prin ea pune canat orientarilar qre~ite ale folclo~ ristilor. Tot eJ i1 insotestE: pentfl\ . Complexita tea fenomenelor folclo­ rice sincfPtismn] lor inca pu!ernic in zona de care ne ocupam impune 0 pregatire a~ rleevata multilaterala ~i mai en seama coo­ perarea strinsa a specialistilor de formatie diferita. 08ce­ dat in 1935.P­ Uirnini in Beins in compania !1!i Ton Bu.: m" ira rnpu­ lara romaneasca si 81 este c. Coriolan Petreanu.usnahme" ea lautarul din On­ ce. iar 1a me10diile instrument ale este aratat a­ corclaju1 instrumentelor cu eoarde sau su­ netul de baza a celor1alte instrumente. totu1 se reduce la "eompetenta" mu­ zician111ui '\'eao~. pag.a£1u di nolarile Dlui Bart6k nu sint intotdeauna ore­ cise.au d. p(!l'­ tr11 Cfl aid 1n '\fararnurcs din D1i. I-a '. iar buna lui eredinta pusa total sub semnul 1n­ daielii. a vorbi despre 0 forma adevarat ori­ qinaUi ". ci s-a marginit la speeulatii avocate~ti pin­ dite sofistic print re rinduri. pacr. . 97. ell aIt prilej ~i necesitatea de! a c1etecta Intrc­ quI repertariu existent lD !110mentul culege­ rii fara omiteri arbitrare. 18.in rezumat aUt ca muzica cit S1 ca versuri notaiiul1ea culeqerii este facuta cu Tl1lllta competenta si seriozitate. care i-au 'Clobi­ Jizat oal1!enii sa vina 1a ~l~rec:ic. tonalitatea.0­ coti deosebirile dintre variant.~itia care i-a dat muIte date despr? J'1Hziei) mo­ rosen easca".7: co"-. a fost eel care I-a aiulat po Bar­ t6k sa cunoasca in mod pract. Este indicata ]a inceput inaltimea reaUi a finalei cintecelor locale transpuse pe fi­ na1a Sol dupa sislemul preconizat in 1904. EJ rele\'a intH inserierea variabiliUitii nrept 11na din axiomele folc1oruhti. Bart6k scmnale. Tn afara de aceasta a­ rata silahele scmle ~i pc cele 1ungitc sau repetate cerute de simetria melodiei si a ritIlllllui.Tn "dIr ales t si arii l PC' eX­ ace.cer· tului din 22 noiembrie 1922. 11) a:.

. - sl:~"~~i::'.\ ariHal.•~R'\B G yCJTcSEtliJL UJl.ea acest:lia.. ~) . 4: a.­ fT13i IT. de unde concluzia ca I1U mai poate fi yorba de In­ riuriri. c:fe'entele c1intre categorii sint mari <:~ e-:ider:'e.'~. de ace1e asf'­ ~ • c 'are ba::llia ')i ele care a auzit rs:. 1963..te mejeagurl. iar in urma (1. Romeo Ghircoia$iu in "Contributia 1a istoria nmzicii romane$ti".racre r.varr" ':~ .~ re fu fie . (ex.. care intr-ade\ ar 11n Co -::~:tu' sl'f'-"'...::::.l Sauia -.n... reiese dl datorita va­ ::e:a~ii C:eosebite a melodii'or din Maramu­ s~:e re$. mi'Hinrlu-$i <:e . B_-\RTOK AFRIKAI -.·. l ..: Sf lIu-:i IrE? ­ be mell ma .:c ::.ul strilbun de \eaeuri pentru inedit)i autentie.. -+) lllali(j jinllli. \olut lc. mai profllnd pentrll f01 ~> \iaramures. Ulterior Bart6k a des- _'2 r a~ =-:ara ~MW • ~c: . ~ =:. Dentc: aulenticul ~j ~'-::. U _. .rnu :11 co::lE Co 3ra'.1illizelor faclli(' asupra maj multor materiale fole10­ rice a aiuns la urmiHoarea clasificarc: 1) cd 5j muzied 1)01mlara are dialect muzical pro­ priu crt 5i \orbirea diaieetiea.aramur.orea sila~ "C:'la dano cin:rc ocaz.ele an (ie Barto:"': 1il nrinli.:ce bunuri asemanatoare in conditii ~: :::.-econo111 ice ~i istoriee asemanatoare. iU " .___I_.:.U_·_-_I. "-"_::la c? sosH din Africa.z dC's St"nnnws d(>[ Bl'ni Fr>fah \us Il-Kcll1t6rd P:-in analiza concluzionam ca asemanarea posibilil deoarece popoare diferite pot :c::::'. . \aloared COl1tinutulni artlslico-estelic a1 fo1­ c]oru]lli maramureSCa!l.n :.. b) : :arii BARTOK \fARA\fAROSr GYCrrtsEBOL !Ptld IUdild Kis .a:ita. Din scrisorile purtate ell prip­ :e::l:~ "Ii-: D.r. fept ce-J determinCi 51 ~c sa pJece in Africa Sd verinee acestc consta­ tari. _.re lisa prO\: iua . 3) Inlerec. Bartok a inlimpinat qrentati In cla<:ifi­ carea materialu1ui.T. care reiese elill folcloL Dr. Kiriae.l a'listica a poporului de pe acec.:< S-d comins ]JC tero:1.. : ) .l fIno n \.\mDfl:Tnl1tnr:" aJe yeciniloL -. Ja melocliile populare roma­ _es:.'1 "e observa prea mare diferenta In­ :~e ca~ec0rii. ed..•.. Tata doua exemplecare lc pune in com­ paratie.i"teres .-::!: ce ad:ina 0 muHime de cintece Si " c:Esifica pe categorii i~i da seama ::'. arata ca: "Bart6k studiind folelorul din Maramure~ a siabilit Cd horea lunga 1'1 timpurilo \echi a fost lara indoiaHi singura melodie a mara­ mure')enilor ~i ca e1 sustinea la inceput Cd aceasia hore hm9a a fost prelllata de ro­ mani de 1a ucrainC'ni..:-: :)2rc Co l~"-'r<e (1 1. o')~e c'eosehire de cintecele slovace la -":-'" :'..~..__ ~ -. :c: 1913 f' __ .G._U_•.

60) (B.ii. Rindurile textului 51nt foarte des din G sHabe. ci l. 23 din patru rinduri de melodie. 1Va.\-Ak.aranjate pe baza rmdurilor melodice ca­ f2 5e deosebesc de obiceiurile din alie parti romane~ti. 17 din eolectie Ie-am regasit 5i noi pe teren tie in stare neschim­ haUi. a ara­ : Cd ro­ coperitii ace. -.t slil pe inlreg terilOILul ti'irii.'i de fete in grupuri.vIiinchen . !j. siaruia chlar asu­ pra unor deosebiri pe care le considera "ex­ lraordinare". 24). rlimul este de obicei conform dansuilli. pe numerele 7. Bartok arata: "Colindele din Romania all (liferente locale cu Inuit lllai mid declt melodiile de hore. de istoria aces tor locuri iar evolutia 15i spune mai greu cuvintul. deoarece aceste cintece de sar­ batori de larr:. Bartok (.:.h:. consta din doua rillduri melodice (BartokL iar cele pentru oameni batrini nr.tiluri clin cell' mai (Iiferile 5i din intreaSJ8 lara". e1 a cedat pina Ia urma lasindu-se pe depUll cumins.i llluzicologi romanl..19 Ia numar ~. pentru oameni tineri nr. pa9.i caracteru­ Illi pE'ntatonic (i:wheimitonicl.'mesc in qenuri 5i . cu acelea~i refrene. Colaborator al arhivei de lolclor 11enrl Brauner I-a insotit pe Bartok prill Bueure~ti lar oaspelelui maghiar is-au pre/. 11 $i 19. ulleorl chiar con· tradictorii. El 5nstinea Cd dceasta este 0 llIo~tenire asiatica a maghiari­ lor. (B. cl o lreapta prin care au trecut in evolutia lor mai toate (. pe care s-au cintat $i se cinta $i a5Uizi texte de balade. dar pe melodiile de colinda se mai cmia !.. (B. Scara de baza este cea in111niUi 1a 110­ rea lun9a Si ill horea locala lllai noua.. SMa remarcat apoi c.ental iXln'­ gistrari pe fonograf. In general in colindele de lume curat tarane~ti cit $i cele mioritiee sau cu teme vlnatore$ti intllnim melodia legata de acela$i text. .i presiuni morale venite din parlea unor eer­ cud retro~Jracle l-au couclus Ia formule!iii te­ :I.1 scapari. gama de haza: (ex.. un rilm parlanclo rubato eu Uf­ matoarea struclUJ a .ullurilo . ~i horea mal noua cu forma fixa ~i rltmul masurat ale Maramur~u­ lui.J. "S-a remareat insa Cd pentatonia. In schimb scarile cu "semi­ cadenta finaJa" ar da de banuit 0 lnriurire a muzicii sud-slave (N. l\lonografla Bartokiand "Volksmusik der RUlltdnen von . 21. privitoare la folclorul nostru llluzical ~i la teoriile emise de Bela BarloJ~ in necunoa~terea inteurcd~i tt cintN:lIlui fO­ m8nesc de pe inLreg tE'ritoriul tal ii.'. in luna feoruarie.iI textele de balade". A fost insa ine\'itabil ca in munea ~Liin­ Iinca pe care a 1nt1'eprin5-0 folcloristul sil do\edeasca :. Li.ut' iIt \ ('clerea lamuririii mai multor probleme: rj~m. 7. Daea 1a inceput Bartok fusese neincrezator. e1 scapa din \'edere ~a compare genuri ~i stiluri e­ volutive diferite prin modul lor de reall­ zare IDuzicala: de 0 parte doina propriu­ lisa (hoH. 1-l.te in­ dtat de dHre Societated C(Jlllpolllorilor prill secretarul ei Henerai C. fie eu u50are modificari.'i de aIte vlrste: copii. pe aceea~i metrica. ge­ nurL dialecte. .~ msta· com­ ~ =J :" 111­ . III ho­ rile mal noi illi. deosebit esteasemanalor eu eloina olteneasca". refrenurile a celor mai mulle texle slnt deosebite $i le­ gate de melodii. .isteme 5i pentato­ nia illsa5i 5e ~Jasesc In folclornl ((Jin.i nu se cint8 Humai de billeti l. Concluzia arata ca in eontinll­ are. treapt[\ prece(laUi $. Colindele romane!i>Li arata Bartok n-au nici 0 inrudire cu muzica populara maghia· ra a~a incH scara lor pentatonica nu este imprumulata. 145. pa9..la lunga de 0 forma libera im­ provizatorica.a atunci cind Bartok reliefa deosebirile "extraordinare" dintre melodiile cintecelor romane~tine­ ocazionale ale diferitelor tinuturi. iar altele au fost re­ considerale de eatre 101clorl~ti . ceea ce de· notd ca acest repertoriu estc mnit ~i tiresc legat de traclitie. A1 . 20.. 1U).Hlll :(10­ ::ide in­ ullJi Gin a la ca: ·s a :.Maramllre~" . Asupra majoritatii din acestea d revenit Bartok insu. ca de pilcla deosebirile dintre horea lung a ~i horea mal noua din :"lara­ mure~ (e greu de crezut astazi cum n-a se­ sizat e\'olutia celei clintli in toate genurile actuale). Bntiloiu sub pretextul unui concert Si a unor conrerI1\~e cle5pre llluzica populara rOmanl'dsc[i JLl Ull schimb de experinta ~i informi. In repetate rinduri Bartok sublinia ca~ racterul neunildr ~i neo111ogen al cintecelor romanel?ti neocazionale.e diseutabile ori gre~ite. mcepe ell capitollli ('olinde ~.. Bartok a renuntat sa mai crc'adii ca c(~Cl mai inserala forma a muzicii maramure­ !}ene are aUt de simplista expJicaUe. unde marele gen al cintecelor neoeazionale este reprezenlat mai lliUlt de stUuI nou. Vb. iar pe de alta parte cilliecul propriu-zis de stU vechi parlando rul)ato ~i forma siro­ fica a celorlaHe reqiuni ardelenesti. c­ :elor : eel Dro­ alai fol.B. Fa~a de folclorul magl1iar ~i slovac. nenul11draie \ariaBleal!? horel 1 ungi eulese pe intreg leriloriul tarii.1923.A.i l'u de sisteme sanore illai arhaiCt~: jar ace-siC:' '. in fata argurnen Lelor sonore de netagaduit. Colindel e lia.\larea cinste profesionala ~i com­ petetl~a care i·a c~ilauzit lntreaga activitale ~tiin~ifica I-a fa cut pe Bart6k sa-~i revizuias­ ed toLaJrnente teorille emise despre lolclorul din i\lari1mnre~.21 -~~-- . 5). batrini.l eii. spunea Banok. Anumlle imprejurari:. nil constituie 0 \rastitura nationala.Uamure'jt'l1e el \ 0 pn­ ternicc't inriurire maghiara (liJ[oriti.n:1Zicale (Ie pe glob.Bocelul prezent III colectie sub 4 numere -~ 20-23 cu mai multe variilllte fie'care. in a­ nul 1U3. Textuj principal foarte des are un contirwl biblic HI legCitura CLl Cra­ ('iunul. 28). in folclorul romdnesc $i in cele mal multe re­ Uiuni acest gen prezinta un evident carac­ ter arhaie.. Dupa cit se pare nici 0 regiune afara de cea a Maramure~ului ~i regiunile Imecinate n-a mai creal de seeole melodil noi.

La mmta $i la jocuri di­ ferite. astfel avem boeete propriu zise neincadrabile in masura. Pentru treapta de trecere yoi scrie rUm punctat san ritm triole care de­ pinde de apropierea uncia sau altpia. 24. 1a nr.odiile ~'. unchi.vocal melodies EdUet By Benjamin Suchoff.. :. ..:'4·)"" 0 despar­ tire severa Intre felurile de dans de 4 rin­ duri dntate cn text (striqat) si melodiile de hore s-a dovedit imposibila" (Bart6k). In categoria a doua s-a produs 0 oarecare evolutie cleoarece melodia este masurata ~i tempo giusto. in orice caz ina­ inte cu 50-60 (k ani au fost cunoseute. soacra. G).e. in dona masuri $i melodii de forma inchisa. CompozitoruI ma~Jhiar Ie descrie complet ~i competent pe toate eele intilnite. Horea luncra. urmeazd apoi 0 descriere a unor jocuri (B. :c~~ fC)5~ l:e \:..striHaturi sau dnta du­ pa melodiile instrumentale care in aceste cazuri se simplifica a~a de mult reJiefin­ du-se scheletul ei muzical sau chim forma ei de oricJine. . XII).il in iute in aceea$i meloclie.::" ~c'c: Melodii dE' dans ell forme nedeterminate de la nr. a doua categorie. aiei este posibil ca s-au pro­ dus !.c~:ri me­ Iodice.:1: c:e forma strofica. 613 c. T. Intr-un capitol aparte noi yom incerca sa clarificdm anumite aspec­ te ale horei eu noduri. fapt ce denota ca folcloristul ~i-a revizuit ~i ipoteza cll este 0 singura melodie de ho­ re lunga pe mai multe variante.llt dntate nu­ mai de femei in majoritatea eazurilor de rudenii apropiate ~i veeine ale mortului. horile mai noi sint de o provenienta mai recenta. Din prima categorie am gasit ~i IIbocetul la ciuma" care este 0 veritabila hore cu no­ duri transformata in boeet (vezi exemplu 138 din co1ectia noasira). recitativul a ra­ mas la fel ~i gama de baza. 12 variante la nr. tata. :-'. In Maramures melodie de hore noua se executa in ritm de dans la fel ca ~i in me­ lodiile de dans care pot fi confundale eu horile (le dans (B. soeru etc. .>i unele infiuente din zone1e limitrofe. ~fe. asHel horea lunga trece tot mai mult pe planul dol. participantii striga In iimpul masurii t'llvenite de dans . 1a : ce .1elodiile fluierului sau chiar a frunzei nu se deosebesc de cele ale cimpoiului. . ea dovada ele ])tltrund numai acum in partile L'gocei"' (Bar:6. iar in "Rumanian Folkmusik" volumu1 II . Este inca 0 dovada ca 1a baza intregl. 24).i Hlutari tarani). . ba mai multi fluiera~ii veri­ tabjJi tin in continuu un ison guturaJ pe care brodeaza melodia propril1-zisa. Mar­ Unus NiyhoH. majoritatea de 4 rb. iar a treia categoric ar Ii ver~urile de origine bisericeasea. daca 0 melodie L'sle caracterizata de U11 film mo­ le~it 0 voi nota ell tuetul de tJji3 sau 6/4.li se repeta Si nu are re:re:-:.. Cind au fosl create nu s-a pUlut stabUi.~arc ri=-_G al ~ex:U:. ABCD. inaintea lui a fost doar frunza de fag $i par. melodii de boeet cu earacter de ritual. Este ge­ nul cel mai controversat ~i dezbatut de fol­ clori!.:. Scara de baza este cea cunoseuUl peste tot in zona: (ex. de aceea Si Bar­ . iar eele mai nOi pot fj ':':e trei rh­ duri ~i un p'. urne.llui re­ pertoriu actual maramure~ean sUi nemuri­ toarea hore lunga. Noi am identifieat pe teren 0 mai mare varietate de bocete. 136-192 5e cinta de muzicanti de profesie (de obiceill tigani) (n.:e IIci:ltec bisericesc de prove­ nienta str~Una".. AAkAsAksi AABc'... grupa cea mai bogata in melodii.: 3. melodia cunoa~te in schimb 0 diversificare dupa mama. este l10tata in eoleetia bar­ tokhiana prii. For­ mele cele mai caracteristice la horilp loca­ le mai noi 51nt urmlHoarele: AABBk. ~i al doilea fapt denota Cd folcIoristul a notat de la in­ formatoare mai muIte hori lungi dar din care initial a publicat numai trei.. Este hore lunga din Viseu de Jos cintata de aeeea~i informatoare Maria Pop a lui Vasile (60). este notata 0 alta hore lunga dedI cele ga­ site in colectia bartokiana 1923. Capitolul "bucati din diferite instrumente muzicale" de la nr. au disparut insa nodurile. (B. ritm care se mole~P5te citeo­ cJat& in triola sau pe 0 treapta Intre acesle doua notatii care prin notatia noasira Cll note nu se poate reda. La acest capitol avem $i prima atestare a (l e scrierilor instrumen­ telar muzicale specifice in Maramure~. 24. .. G­ teodatii se schimba ritmul mole::. Clntcccle de hore mai noi sub numerele 24-135 din aceea~i eolectie este capitolul eel mai lutins. Aiel evolutia in linia melodica nu s-a produs doar asupra textului. AYE'm melodii de joc Intr-o forma libera care eons tau din renetarea variata de unu sau mai multe motive.ok L . :az: ...>tii nO$tri.n.:: . 111 acest caritol Bart6k arata ca a obsen at 0 anumita do­ rinta (ciiutare) in alegerea ritmului din par­ tea taranilor.-: . sora. :r. 193-209 din colectia bar­ tokiana euprinde meIodii pentru trlmbita. .. noi am ga­ sit:. :'\r. Aici con­ sideram noi eli fluierul a fost ~i ramine primul instrument si cel mai simplll con­ fectionat de taran. 10: sus nu tre me slr de to PH rna .r J. AAkBBk. pag. Au ramas pe note tinute un fel de "suspin" care aduce perfect cu nodul. _.e QCC2: Cll caracter de ritual. Hague. AsHel fiecare corouna cu­ noa~te doua feluri de bocete: dupa tineri $i b8trini {Bartok). 22 din colectie este 0 melodie c. etc. Bocetele sl. matu!i'a. Prima categorie este eea mai veche ~i fara indoiaUi cea mai arhaica din zona. "RomaUi din Maramure!. 23.eudorefren. Irate. 1967.> dnta as­ tazi textele lor epice !y)i lirice dupa aceste melodii. .

la.ie ~i anume: lui Bartok i-au cinlat din trimbita. e1 li zice como. loan Dunea din Clod 4 piese :<. 5. Du­ mUm Sereea din Dragomire. in masura de 6/8. ca la exemplele 201.. cu reveniri la notatia melodiilor pin a la perfectiune. tr. Ca structura ~i forma.i 134: stnt eompletari de melodii de joe ell silabele la. 53e. exemplu: 33a. with a Fo­ reword by Victor Bator.. Bela Bart6k "Romanian Folk Music. Concluzinam deei di nu poate fi yorba de 0 preluare a lor.preoteasa din leud. eolectii este notat8 10. bu­ dum in A. "dnd !?i-a pierdut ~i $i-a gasit paeu­ raIu oiie". stoeul de hori vocale de dans intilnit pe teren I-au de­ terminat pe Bartok sa creadi\ eft aces- l~d <iU () fHO\ ellientil lnayhiaf(i Liill doua motive: felul ue-a dnta a unor ill­ formatori ~i aiei ar~Ham di la aeele melo­ dii 1a care Bartok susUne ca sint de orl­ gine maghiara ele provin numai de 1a aceia". si )11­ ine )n­ )ar It!i ele Iri­ pe 1te af­ . 1. . de aeeea ~i modul e1 de cin­ tare a fast diferit de eel a taranilor. In general. 54ab. :ara in --.Ii 27 din eolectia Brediceanu. .30.\cela~i 1eno­ men i:I inlilnim .. la eaz 1a caz.!O:!.. Teodorescll (N.* $i sint identic acelea~i piese dIn eolectia Brediceanu.ti 2 piese.Kane. aceasta sub in­ f1uenta JJllizicii lUolc!cnenesti ~i nicidl'CUHl sub illfluenla mUilCH maghiare. noua ne-a cintal fara diferente melodiile 45 ~i 53e (Mct sculai de dimmeata).ti ~i Marie !?i Doica Vra­ gu~ din Once~ti. de 5e ne­ cu em en­ ·es. Aminlim aid ea infor­ maLor eomun la Bartok ~i Bredieeanu este tot Elena Birlea.i informatoare din Vi­ ~eu cle Jos :tvlalie Ardelean noi am identificat··() sub porecla :\1aria Ardelean ell bota . care sint scrise in masura de 2/. AJte observatii ee se impun sint urmatoa­ relc: melodia 37 din mono~rrafie se afirma cd are rindui III dublat..?". "horea oilor".i populatia maghiara este indiseutabil. "horea pacura­ rului"..) un llumar de 9 piese inslrumen­ lali'. la care nu am putut sa Ie descoperill1 provenienta in neam eu toate in­ vestigatiile facute. Avem ~i eazuri fericite de coineidellta dnd aeeea$i mel odie in eele doud.. aeeea!. rotunda. la. PaUiguta Boti~ din .555 de melodii. Trei volume impunatoare de peste 2. Melodiile .i trei infofmalori.i la nL 82. . ci mai degraba un amestec de hore propriu-zisa eu dntec \-oca1 de joe pe care Bartok 11u-1 sesiseaza. llll-i dci lllare im­ porlanla numindu-l fals. cloar doi informatori.>i Hll din Ielld. care denota 0 e\'o!ulie. adaugi­ rea l<icut.300 de pagini euprinzind 2. De altfel el afirma: "In momentul de fata se poate eOllstala chiar aeuma ea me­ lodiile tipiee maramure~ene amintite mai sus (49-88) a.. in masuracle 6/B $i nicide­ cum in 2/4. ceea ce del10ta ca ele au ev01uat prea putin. captiveaza de 10. :. fel.. Tot aici se dau 0­ caziile de ciHtat: "dupa mort". . 25). hori din fluh>r si una din cptpra.-:1nd pe C 1 ea cezura pri11cipald nu slnt cunoseute la popoarele invecinate. Vo­ lwn I: Instrwnental 0 melodies (XLVII+ 704). Moartea I-a surprins la ultima intregire a llotelor. 37. ea dupa 0 migaloasa ~lefuire artizanaHi. iHstrUm(~nt 1<1 cure Bdfl()k. dllpa expatrierea \0­ luntara la New York (B.'1 informatoare din coleetia Bartok. numai ca rlndul dublat este varianta cunoscnlci J11plodii "Cit 11 Maramure$u".prima melodie a fost imprimata ca 0 ho(c' mai noua din -+ rlnduri.A. Cele dnd mari volume "Ramanian Folk Musik" (1967) au fost preydllte pentru ti­ par in anii 1940--Hl-15. in h0fea locala mai noua de astl:lzi gasim acelea!jii tipuri ca ~i acwn 70 de ani. 110 . Posibil Cd aee$ti doi informatori n-au fost eei mai reprezentathri in me$teritul c1ntatului 1a trimbita din \Temea aeeea.la cum a gindit-o izvoditorul ei. Lucrarea e magis­ traUi sub toate aspeetele. Aeelea!?i observatii se pot face la nr. ineeput ealigrafia de ~colar con~tiindos cu care Barl6k a copiat notele melodiilor !jii textele eu litera fina.HI si 8:! ell. informatoarea Varvara Braieului din Vi~eu de Jos. sub numerele 34. 203.cind merg oile 1a munte". iar din fluier a cintat un singur informator.Ii lunger Man din On­ cesli (1. Volume II: Vocal melodies (XXXIV + 756 p). Mar­ tinus Niyhoff 1967.J:5a eoleetia Bartok cu exemple 19 !. a dirui contact eu ora~ul. de fapt esle \orba de 0 a cloua meiodie care este un veritabll cintee de joe introdus de informatoare in loc de un refren obi~. ne referim la horile autenticp maramure~ene. Ne dUe la aceasttl concluzle piesele gasite in eoleetia Bartok nr.ebuia sa Ie privim ca 0 proprietate pri­ morcliala a rornanilor din l\1aramure.. .1 2:>--­ de me­ rln­ do­ par­ tpo- )ito] :atii se \oi de­ ca 0 mo• ' C1- iute ::"or- Ka­ CD.. In investiga~lile noastre.B. 36. incH monu111entala coleetie a putut apare a!. Volume III: Texts (CVIII + ti62 p) Edited by Benjamin Suchoff.' 1a aceea.i III UflIld ell 80 di? ani este tot un IraUll1ent din melodia de joe. esle vorba de Ele­ na Bidea -.. The Hague.752 de texte poetice traduse de Dl. _-\cestQ !lucan instrument ale ell certHudi­ ne trebuiau incluse la repertoriul oeazional pac.muit. Cete 40 de melodii din coleetia Bartok notate in masura de 214 sint indiscutabil ineadrabile in masura de 6/8.56).. 9 !?i 38 notate in ma­ sura de 6/8. La aeest capitol se em'ine sa mai iaccm 0 obsen-aj. ==n late de ga­ du­ ~ste di­ urii fin­ 'ma era Inu $i o )ar . 38 care sint notate just in masura de 6/8.torese sau de Inmormintare. sotia folcloristului care i-a ein ttl t lui Bar t6k exemplele 77 ~l '7gb ambe­ Ie in ruasura de 2/4 iar in colectia Bredicea­ nu aeele piese sub nr.

urmind ca pentru a­ cestea sa fie seieetionate doar cele mai re­ prezentative l?i aspecte putin luate in sea­ mil ori nesesizate inca.111 mica masura am recurs la reconstituirea lor prin eheslionare.i de lllutatie in sfera procluctiel toldorice muzi­ cale.. . Dalinile sar­ batorilor de iarnd. de asemel1ea. PUEl\HZE MEl'ODOLOGICE. Clntece de pe1eril1aj. (10). ReperLor iul nuntE. 7. .al cercetarii. cIt ~i eele care dovedesc sintelizari cUntre local ~i a10gen. 16 slnt cunoscute in parte.. Am pus in pa­ ranteza numerele 8 ~i 10 deoarece reprezinlti in colectia Brediceann reperloriu ell 0 sin­ gura piesd. obser­ \atiile facute de eercetatorii mai 1'eeenti ai iolelorului muzical.) in caclrul categoriilor mai bogat reprezentatf'.ihologic este tenC\in~a (e D. 0 delimitare cit mai precisa a graiului muzical l1laramure~ean )i a ~Jenurilor mai putin reprezentate 'in eoJec­ tie de pina acum. clncl yariantele priveau ~Jenurile oca­ i.S. Consicleram ast­ tel ca analiza textelor poetice ~i clescrierea amanuntita a unor obiceiuri arhicunoseute pot sa lipseased clintr-un studiu de foldor lUuzical.II.atarea cinLecelor eu lolul strain\? celor din uz prin partea locului"... In prh'inta repertoriulul vocal sau instru­ menlal neocazional am cautat ca in cule­ gere sa prevaleze autenticul cintec mara­ mure~ean. obiectivele propuse fiind cele a­ ratate mai sus. Pentru toale aceslea am cautat sa cu­ princlem intreq l\faramure~ul lstoric Plna la Gutli ~i gramta eu U. dintre vechi l?i nou . a pefsonalitatii incipienle. (3 Reperto­ riu pastoresc. RepeL­ toriul de cdtanie. Am urmaril. PRECIZARI ASUPRA CULEGERII aIUZICALE. 15 care reprezinla in monouratia fle fa~a un material inedit. zical maramure~ean nu a stat ~i nici nu poale sta in atentia noastrii. 13. Rezultalul culegerii se cOllcretiJ'cazd lntr-un numar de 1-480 plese ll1uzieale eli:l 45 de sate ~i comune in­ regislrale pe banda magnetica pe calegorii rlupa cum Ufmeaza: 1. 15. folosind in prelabil pe lin­ ga mijloacele moderne de inregistrare !.leea$i melodii sau \'arianie de la lllai multi interpre\i diD acela'. participind nemijlocit la toate manifestarile folc1orice !.> . Pe cit ne-au permis imprejurarile in decur­ sul celor 14 ani de investigare. Cilltecul pro­ priu-zis de siH . urmarifea ~JeJ1u(l1or identiiicate de c. ~-am neglijat \'ariantele ori me­ 10dille eare au palruns perfect ill dialect. botejune. consideram ca 0 restrictie este indicata 5i in analiza struc­ turala a genurilor muzicale suiicient carae­ lerizate f?i CUlloscute. 11. In prezentarea diferi­ telor categorii de hori l?i melodii am proee­ dat de asemenea reslricth'. pe cele 5 viii. Repertoriu de Inmormintarei G. 16 din culegerea Bartok. colinde:e.. 5. i-am inregis­ trat )i I-am transcris. Horea 1unga. AceastCi meloda am fo1osit-o ~i 1a re­ constituirea unor fapte de folclor perene. 12.il un chestionar pentru investigarea informa­ torHor. eolindat. Cinlccul de lea~Jan $i 1J0lejllne. L. 6. indeletniciri. DatiniJe si. prilej etc.>i interpret $i clupa un allllmil intenal apoi inregistrarea dc(. Cind \ ariantele genurilor neocazlonale au prezentat micl (teosebiri intre ele. restrictia s-a rasfrin t ~l aSllpra lor dar.echi arcielenesc. 16.S. care du­ ce la 111l.\Ioul care a ptitruns ~i continua sa patrumia in zona pe toate calle am cautat sa-1 surprin­ dem in faptul de falclor ca 0 realitate \-ie (te neconteslat. 1'oate fenomenele COIn­ plexe Cd Hunta.ii lHU11ai . eatanie. dnd siluatia a ce­ rut-o ori ineditul inregistrarilor ~i obser­ \-atiilor noastre nn lipsesc. -. ]l()i am ~lclsit muit mai llluJtt. UEZULTATE ~I CONSTATARI o cercelare exhallsiva a folclorului mu. Am avut ]:l1sa in iatd dteva obiecth'e: ell110a$terea situ­ atiei (1e astazi a muzicii lorclorice mara­ mUle~eJ1e. 13. 0 pri­ ma constatare ne arata ca lipsesc din cule­ qerile anterioare numere1e 1. Dintre acestea eele ell numerele -4. 7. 3.ii sat sal! sate \e­ /I . Repprloriul copiilor. HI.t.?i mai variate. l:\alade. 2.lonale ~i a caror rasplndire a constituit chiar un oblecth. (8). 8. Joeurile Ie-am cu1es in desfa~ura­ rea sincretica eu mU:lica ~i mai rar prin re­ constituirea de la lautarii tar ani ai satefor $i numai atunci dnd a fost \'orba de unele jocuri ce nu se mai practica dedt in amin­ tire. am folo­ sit in cercelarea obiceiurilor metoda ob­ sen atiilor directe. 9. pe conjugarea citona criterii (\'lrst&. 5. Hori de l11asa. mai mult chiar.a generala ca tineretul este eel mai recepti\' la noutati ~i chiar excentrizari refuzale de restul colee­ ti\itatii 5i mobilul pc. 13. 14.R. g e nurile ~i speciUe neintilnite de ei. obiceiurile de primavara all fost urmarite. Melodii instrumentale de joc. Cintece \'0­ cale de clans. unele in mai mica masura sau tangen~ial din culegerea Brediceanu. 11. culegerea <\­ cdeea)i meiodii de la acela'. 10 11.itre eei doi marl culegalori inainta)i.lr­ biHorilor de primitvara f?i vara. 6. Inainte ue a trece 1a prezentarea catego­ riHor de cintece ~i meloclii cuprinse in a­ eest volum facem iara~l precizari: mai Intii ca Ie-am cllprins pe aees(ea intr-o sistema­ tica bazata. in111or­ mintare. exceptie facind cOll1unele cu popula~ie pre­ ponderent de limba ucraineana ~i maghiara. siste­ matizarea prive~te de regula componentul cel mal diversificat ce esLe insa \ ariabil de la 0 calefIorie la alta. iar numerele -1. factorii e\oluth-i :. Horea mal nouii1 14. \'erlficate ~i re\-erificale la fata locului pe teren in loate eomunele cercetate. cduUnd sa se diferentieze oareCUll1 de rest prin acea"ta atitudine de bra\'ada. 5. Brailoiu cOllfirmaobservati. se afirma. 3. 12. 9.

)i nu­ mai a treia oara erau imprimati la fonograf.'viunteanu Elena din Poienile Glodului. Bercea Dumitru din Dragomi­ re~ti. illvatato­ rul loan Vlad n. ("vezi exemplele 263. bocetul IlL ~la a fast reprodus cn mid deosebiri. informato­ rul Dunca Vasile de 74 de ani (1974) ince­ pe melodiile specifice Maramure~ului dupa care adauga acela~i text ~i fragment de me­ lodie din Muntenia cn adaugiri trili-li-lili. radio in casa pentru nepoti ~i cu qreu :')i-a amintit de imprimarile facute. 'alia pa­ inL~i sin­ e !. Brai­ cu ValTara nu mi-a reprodus dedt 0 sin­ gura melodie. D('~i ]a 0 \lrsta Inainlatd ~i-a amintit per­ fect de imprimarea facutu ell CO de ani in urma de fOlclori~tii B{~la Bartok ~i foan 13ir­ led. erau PLl!. dupa yorbele pe care Ie-am lis. horea lunga 23a 111i-a fost reprodusa total diferit ~i ele lInde au disparut nodurile. lucreazii ~i seline des­ tul de bine.te. doyede~te cum creatia strins legata de viata creatorului ~i a colectiviUitii se schimba in pennanenta paraiel eu data. sdrSar­ 'rto10. Che~a Irina din Boci­ coiel. Dlln­ ca Vasile din leuct. Am fosl \ecini (e \orba de informatorul lui Bartok.~ . Dupa doua saptamini. Din cOll\'orblre reiese cd ill[ollllaluarea a lost chestionala in trel reprize. ea avea 22).>it Pe Bart6k asupra Ylrstei (19 ani. am depanat Cll infor­ matori! tiecare melodie cintaUi In lllonogra­ fia bartokiana. unii au schimbat total melodia. aUHurea.~--.6.i "sa se mai 91n(\easeli pillEt-a (lona zi· imprimarile s-au nicut in casa ld ilwajatorul loan VIae! unde BE-la Bartok ~i loan 15ir1ea au fost 9azdlliti pe::.>i intr-un spirit.Tu mamuca m-ai facut" a fost repro­ dusa aidoma la fel $i melodia ilLume nu 1 w I \ .197:3. Pe aceasta mel odie a impro yizat diferite te:-.i Ie-a amintit eu wen ~i mai mult cmintele sau frinturi de lllelodii.>i 1. numal eu am cintal. a!. nn i-am cUlloscul (am arillat poza lui Bartok).. deja. dne. avem incontes~abil influente muzieale de la zonele limitrofe cit ~i de la nationali­ tatHe cu care convietuim . In treacat fie spus. in a~a-zisa "ll1ULiea curuteasea se gdsesc mul­ . . C'i de tri orL $tii ce clJ1tece al cintat '( s-ar putpa ~(Hi amilltesti '? --.~-o fo' nimeni. De 1a primul folclorist nu am gasit niei unul iar de la al dOilea din fericire am uasit in "lata pe Dunca :Mdricnta (Mureanca}. am ~i uitat ca-s Ct(:' 82 de ani. l"u mai ~tii ~i cine a mai cintat din sat? --.n. 21.. In 11. se bUCllra. tex­ tul mai putin.iillt bacll­ sama cum dul. la 82 de ani :inchipuie-1i cum sa-Ii aminte~ti late horlle ! -. informatorii erau chestionati. am einLat ~i astazi ~i am zinit !?i nllini" mi-o pHHit g1asu . dialog imprimal in anul 1971 februarie 28. rareori ca ~i in cazul infor­ matoarei Braicu Varyara.Cl:nd tp-o inregistrat ti-o pus sCi-Ii uuzi \ ueed ? ~1i-o scris acolo Domnu aiesta (se re­ iNea Ja cel din poza} ~i apoi ei mi-o cin­ tatoo dupa 91asu meu.IW3. Scopul prinCipal urmarH ~e noi a fost ~i acela de a gasi pe fo~tii informatorl a lui Tiberiu Bredieeanu ~i Bela Bartok. ca. am incercat sa depanam aminlirea acelor cintece tiparite aeum 60 de ani pc care t. Aldelean Marie.. imprumutind doar ~i adopt:i:nd doar une!e acccmte ~i mo­ duri san fommle de exprimare striHne. Cautlnd in amintirea acestor in­ formatori cintecele spuse de ei ~i tiparite inainte cu 60 de ani ei ~i Ie-au amintit Cll greu. Ta­ ranlll moro~an creeaza lnsu!. 9.ie noapl€ ' . 5i femeia lui Vlad. Samana.)i anu­ me ca in muziea magi1iara Cll deosebire in cea secuia'>ea ~iin cea \ec'he maghiara.J.AtuJlci 1a Vlad in cast! cinE'-o mai fost' cine! ai ci:ntat '? -. 265). pro­ :)[ea \0- ~ de 5. intre nanonaliHi\i. lJllr-o maniera care ria muzieii sale un co­ 10ri1 aparte. "..e elemente de muzica romaneascd din Ar­ deal" (B. 1~~ din colectie nu ~i le-a amintit.li sa dnte :. poatp cd. ('om orbited d0curnent este imprim.Numai eli 5i domnll. Aceea n-o clntat..25 . pri­ uJe­ ). 'Tean sa remarc ca inca nu ~i-a pierdut vocea.. ~i deci "numai intr-o mica.ma~Jhiari ~i rU­ teni cu care nealllUl maramure~ean a trait )i tr1iie$te.easca nota originala a muzicii maramure­ . dp \lOlld ori 1ntr-o zi :. in multe cazuri Ie-am fredo­ nat eu melodia ca sa $i-o aminleasca ~i iata 1a ce rezultat am ajuns: colindele 1. Braicu Van'ara din Vi~eu de Jos.) ~-apoi ul a :. lOa.> a cum il simte raiinat moro~anul." ­ 1 I pel­ i: 5. Ca metoda de cule~Jere care relese de-aItfel 5i din Iucrarea "Bartokiana". pe linga marele arsenal de hori lo­ cale. 64). Doar me­ lodia . mai curind se poate constata contrariul :. 2'goa­ m tii 'ma­ (erii cirul iste­ :ltul 1 de [eri­ Jce­ ast­ ~rea :ute c:or a 0 ruc­ rac­ I ace­ re­ sea­ serI Cd :i ~i ~ec- nte..ene. munce~te. A\ca. Faptul cei la unele dntece niei nu a putut Ii facuta reconstituirea. iar allele numai fragmentar. --.DraHu l11eu. pag. dti Yecini-o fo numa! dupa mine 0 trim as nu 0 data. oleacd a­ 1e5ta. ma­ sura e influentata muzica noastra populara de muzica maghiara ~i dimpotrka. La prima cheslionare din :25. De exemplu.III. d din contra. este de neCOll­ te5tat aiel. I-a informat 9re!. am gasH 0 melo­ die neschimbata... Hte. samana. nu sill: de a~a naturCi ca sa suprime ori sa cople­ i. A­ ce"le influente 1n0\ itabile ~i reciproce in­ lre popoare \ ('cine.II. trE'ccut prill filtru.Citi domni erall'l Era 5i popa Blrlea din lend? Irall doi domni. lliaJ e .. Caraeterul lneth iuuai ell speei­ I ic neao~ romanese. laUt dialogul eu informatoarea lui Bela Bar­ tok Braicu Varvara dill Vi~eu de Jos. rest !: :1(' l c: Ll­ d- si lrea mai \-e . Am obseryat Cd in zona de care ne ocupam.:ttii ~i G redau mai jos: linde aU cll1tat? La Loati a lui Vlad.

d cintt'eului Ill:' tid un:' dminl<... mp!odiile legate dt. la.rea .J - .. deoari?ce ori l1U .to .---~--- tl'-oi SUdL.gu meii. Sludierea amctnuntita a inforlUdlorilor.. llf'·au ajutat in special Ia horilE' lefJaie de pri\Pj. cit $i a materialului cuies ne-a pus 0 sea­ rna de prolJ\el11£' ef> Ie vom eludda in capi­ lolul pre:zenL In IUlllilld rolului social pe carl·-l dre ciutecul in viata satului. schimba mc'Iodiile.eu nu P()t inoda nlasu Cd mamd".. larg ~i gelloros in inte­ li:'sul lui. Faptul di majoritatea cintecelor nid nll au putut fi reconstituite. 71..a! . La descrierea obice1urilor. la un clntec de . Creatia coleetiva Sf' l1a$te aliituri d(' cea indiyidmda in munca la cla­ ca.f' J'-. vlrsta-~i spunp cuvin­ tul. transformarea stilului eu noduri in stil me­ lodk. la ~(.t rinduri: cloua din ele informatorul are text. illformatorii Hind la 0 \lrslil inaintata CJreu au inai pumt dt~slusi una­ dou£1 melodii. . ritual.dru '/er '" qe . 107 nu ~i If'-a aminlit dE'lo('. iar la ultimelt> doua reia cunoseutul refren maramurel?ean. Intensul proces ct.. Aceea:. se schimba in perma­ nenta. ! .u\ eli' crentie individuali} '. Bctlrinii informatori incurCi'i textel(>.ticilp dialectdlc'.l­ ta pind Ia doud stroft' ell la. un aelpvarat cin­ tee propriu-zis.ici irati.----~--.i dai­ nale.!'rlndu-Ie par(-"rea. De obkei glasul c'ste mult mai gf'l1eral.-u cu .i mi-alll pierdut qlu':iu"j ori dLl llicepul si. sfir!'le~te prin a gasi cllYinte potriYite. caractE'ri<.'[JlllHt' (1m putut-o observa !'li la infonna­ tOMe'a Irina Cbe'.re cin? do - rtl - 'f' hal da" ha /a co . l('~lilturd <linln' k~t '. am urmarit pro­ ('. jJpntru deslu~ired a('p~tc)r problpIllc" dis( u· tii Ie eu informatorii np-au iost de un marp folos.'1i:Hoare. Fenomenul se intimplCi ~i invers. 7) InL DU~CA \' ASILE.. In hor<~a "De-a.'cl din Bocicoipl )i DUIlCd Va<. daina.\Ii('ritd.i llf'Potii au'stora cme ill ~j['neral mi-au reprodus melodii din IPper­ Loriu CLlH'nt .>ocupa a melodic pe care 0 frpdone..j pOt-tice. \ III recurs ell prl'­ clid(~re Id copiii :-. iatci un exemplu din ho­ rea pribf'agului (ex. muzical.>i muri primiivarci" iniormatodn'a Braicu Yarvara a cintat-o lui Rna Bartok ca 0 hore lunqa. doye(\e~te ca creatia este strlns le~rata de viata informatornlui si a colecthiUi\ii. Astali horerl a suff'rit trclflstormari. .'. Supuni111<lu-le analizei scopulul cer­ cpliirii noastre.. autentic illdfilIDure!'lf'ctl1 ca­ re potentiaza sentimf>ntul de instrainare al ('Teatorului: De-a~ muri primavara I Pa5d­ rile m-ar clnta I Grangurul mi-ar clopoti I ~i cucu pop-ar si I Pupadza mi-ar fa co­ laci j ~i mi-ar da past-e salaj I Daca n-am "urod l. Ill'.ell' .ile din Jpud.i pi 111qa . 5~le a fost reprodusd totdl diferil la fel :. In general. (. clis[}arind nodurill'.: fa 1:0 .>l n)('l()dii~. 99. ocaziede dntat.i ". text slnl numai celp oc(tzionalp. Genurile cele mai gustate. Aceed~i 111(>Iodie poatp cuprinde foarte muIte texte.. De multe ori 11 P[(. cit 51 la alte rea· litati fole larke. 47 uni [pud IDr..>1 colectivd. Vai pu pe-o u .! .i 70a: nr.' creatie S8 ohserva in legatura eu tex­ tf'le )i in melodie.. horea lungiI in f'volutia f·i.. daina .'oian S~I nnte ("sint bcltrinti <. iar aItele numai partial. In­ formatorul cauta 0 melo{lie care 'ia cores­ punc!a starii lui suflett~$Ll $1 cctwia Ii impri· m[l caracLerul acestei stari. Textlll sp pZlstr"dzd idr irlt'(. 1ctr Cd f»flonwn ueneral zOl1f'i eslC' hlptul ea 0 IUP­ loclip poate vehicula mai mutt!:' texte.. care vehi­ culeaza eple mai multc melodii 51nt r:lntp­ celc de dans ~i strigaturile. '.i tenctinta de trans­ (.

J :. Inf. Am in­ tilnit in Bihor Balada "Flntina din lemn de brad" in masma de 5/8. "Horincuta".'~#. i-a fost Cd 0 sora ~. $i a. . Dam un exemplu de evolutie $i sC'himbare de> funetie clintr-o melodi(~ eu scara eromatiea de tip boC'pt: a fast pH>­ luaUi s1 transformata lntr-ull cintpc pro- priu-zis ell' lip vechi.' pe tonica Sol eu mici ex­ ceptii care datoriUi Intinclerilor Ie-am la­ sat tonica pe Re.'OCi ~~"')' l\loro~enii :ll ':::::'3 In horea locala metml este foarte largo il clnlZI intr-un spatiu muzical de la 2\1.~_ )res­ ... " (!~/I ct-' -~ ~.a au intrat in drcni­ tul national ~i universal urmatoarele melo­ dii din zona: "Cintec din tulnlc".(>$te> enul :~ '. In­ Fa . ~i :ic P<:u10a qiuslo este 0 meIodi(~ nou.-. variantele me Iodinor. Este Ulla ~i aC('e[I$i scara. Sali~te eu Bistrifa ~asauci.·---/1 . A. numai asUel am putut grupa ee1e peste 1480 de lllelodii ea sa 9asim eu aju­ toml cadentelor inleriod[c". In orele de ragaz Maria Tana­ se 0 punea pe Ana Vancea sa-i horeasca horl din satul ei. Sapinta eU Oa~. melodiile hibrid..... ..ti in anul 1952.---­ . sa a meIt:.{ are utul dai­ 'ehi­ tntp­ oces tex­ pstf> l:ltl'­ inde ho- :.---.1 --_ _--.-.a savureze ~i sa se a­ proprie aUt dE" mult de MaramureS a fost Unara FHancd Ana Vancea din Nane~ti ­ :!\[aramure~. de la cunoscutul dntec "Citu-i Ma­ ramure~ll" en intenalul caracterislic. sa-i colinde ~i sa-i spuna strigaturi de la joe..// f'. Pi.semenea exemple mai intllnim eu completari de la... "Dragu-mi unde-am intrat". DUl'iC\ \ .ltoarele precizari: datorita eelor patru mad treeatori intre localitatile de intede­ renta. Este un exem­ plu de adaptare locali'i. Cintdf()clta a lu­ al-o cu ea ~i i-a prop us sa 0 insoteascd pretutindeni In turnee... pre­ 1uate din zone1e Salaj :.}rJ {J/j: . hori batrine~ti. {~. •. melodii eu puterni­ ce illfluente ~i preluari dill aIte zone sa llP limitam la un numar de 619.1 . "Doine din Maramure~u lDui-dul) "CHu-i :\faramuresu/. "Trihu­ rihu". de nunta.fariei. in folclol'lll muzica1 se obserVE! pu­ ternic : Bor~a cu Suceava ! SaceI.m urru.. Poiana Botizei Cll Uipu~u ~i Codru. la. 40-250.------. Asupra zonelor de influenta mai facL. iar minorele eu tonica pe :\Ii. meloclie }a care Sod adaptat un text de colinde in ]\Iaramure~t timpul a1 V-lea s-a lungit ~i asUel s-a ajuns in masura 1eganata de 6 / 8.. Orl acele care nu erau maramure­ -. BoUza. ~ . HOrE'd prim6verii (ex. LID! . seCUll­ cia minita Si bemol--Do diez. . toute imprimate pe disc ~i banda vor dainui peste veacuri atH III tura cit ~i pes­ te hotare. mUllcitoare la 0 fabric a de trl­ cotaje din capitala. 8)..'] . Ca ~i mod ell' Iueru i:! prezenteilucrari majoritatea horilor majo­ re au fast i'ldus.)IIE. La melodiile instrumentale pentru a si111ti mai biDe spe­ cifleul ~i culoarea locala am respectat ga­ ma in care s-a cintat. ori sa i se dnte dupa mort. credincioasa pilld In cEpa mortii.Jaria Tanase d descopprit-o Intlmplator eu ocazia unei serbciri date de brigada artistica a fabricii in Bucure.ene.> .--.. sa .---~-- .1 J )VL/ !. sa-i horeasca de lea­ gan.--------------~ ----------~---- 27 -.~f!. 14 anI {r'ud 1974 Hilt· . u­ [laf(' cer­ c'-au 'ih'j. pe care l'. la.:(ub:J to texl Cd lTIP- iDI SL: 'Ii - r.'Iu­ ria Tanase s-a apropiat de El dindu-i inter­ prelarc artistica.~1. "Nici aef'ln nu-i fe­ dor"..He pro­ liva. Ceea ce a determinat-o pe mao rea cintareata:o. r-' C. Facem aid ~i 0 alta observatie interesan­ ta: datorita autellliciiatli ~i speciticu}ui tol­ clorului din zona. vpstita cinHireata :r-. rea­ asle cla­ Largo .- JI dwl - c(' lpri ori nea­ .----.\. . Ana Yancea care avea 0 voce frumoasa.i Bihar.. in siil ~tiilltiIic: cu resj)<!c­ larea fonetismelor re~Jionah' ~i ell ace! td­ lent indi vizibll care ii conferea unicUa­ tea. n-a dezamagit-o..:! adu­ din I\lo1do\'u Si 1ipita la 0 hore lunga (>Yoluata..~' fT). Ex.~() \.

4). De (. TRADITIE SI INOVATIE IN CONTEMPORANEITATE ") Dintre toate manifestarile moro~ene!?ti dovcdese a fi celt:> mai rezistentt' in timp. cafe produce schimbarlle. seoola Ul relief \'alente adfnci umane. jmprel!11a ell cele ale Yictii de familie.l PrezentL. care prefera a~a cum am aratat horile voeale. Melodia ddusa yw scena nu mai poate Ii identiea eu llwlodiil clnti:Hil. 197& . sut..H~)t ncitate" :l 10< 26 Qe ~'r']. 8i aceas ta a fost 0 meloclie eu noduri.· de rapt mai lllult€' mod. dOUd dirN'tii lnnoirih. a mC'locliilor '1i ritmicii melodiilor.. 1 - . un mccansim ere'dtor cle culturd. Custurile variaza de lu In­ divicl 1a individ. 50 mai pastreazd ell gleu praetici mag ice unde Ie1ele i~i eauta norocul in noaptea de AnuI ?\ou.Iarumure!? cit ~i in jntrca­ ga tara.. Un alt f('nomen 1nregistrat pe raza lolclorica df~ CiHC' n0 '_~cupam est<' grefarC'(l UDor ('le­ mentl' inovatoare PC! trupul unei viguroas(~ traditii. formeazd Un sistem de complexe inlerrelatii. un meeanism aetiv al vietH soci­ ale. un sistem corelat eu viata omu]ui.. socia­ Ie cleosebite a unora dintre aeestea pre­ cum $i interesnlui 01l1ului eontemporan pentru cle. Cul­ tura populara ne ofeTCl lil tot pasul (. Omul padurii ori tata padurii se crede $i ustazi ea mo­ me~te pe unii tineri ra1aeitori prin paduri iur horea "fetel padurii" noi am gasit-o co. decL dC' pe un plan contextual pI? altul. Ele deschicl perspectivp SPIC' intelpqerpu di­ nall1ir.seme­ !H:~(l mutatii functional(~. de 1a sat 10. Prill acestea pIe se deo<.-----------------------------~----. "fn euUura 110astra tradi­ tiona la. u tonpo-ului . cOil5tient ea in eultura populara sp petrpc continuu schimbari de planuri.i illl intrat in Urupul cp]or insuratl revin ades(·a la horile traditionalt'. 15u pag. dupa e(' s-an Cflsatorit <. apar In folcIoflll obiceiurilor leqdtl' de principalpie lllome11ie dill \'iata omuiui. eorespunde eu moaf­ teu 51 re'in. pe eel ceremonial ~i apoi P(~ eel a!:tistic. -. obiceiurili>.--. cle obiceiuJ respectiv. Am constatat de pilda in zona de Cd[e ne ocupam di tinerii."€... de f<jpt credintf'i in moartf'il ~i rei. clan­ sind ~Joale in ritmu1 farti melodif' a unui dans ritual in jurul foeului in care Se arun­ eEl matragunCi. cOfl'grafill cu UC'StiCd ~i mimicd lB. trebuie Stl 1e :. Sil l1tl rctin[l llUD1<li ceea c(' ('slc sppctaetllar $i pitorese ci. in popor acum 50--60 de alIi legat8. Ca urare \a condueatorl "Tileguta".. Pentru ca sa pOilUi spune astazi ce0tl lP trebuic> Sd spuna in conC!itiile integrarii lor in (ultura contemporalld. ­ .ieu'u din miturilC' 5i ritnrilC" an­ tice..formeaztl un meecl11sim viu atlt In noi fn '\.ie: lC'a v('rhdl& S8 imbini't eu eNl muzi­ cali!. Tran:. e'e exemplu. Sl' auele tot mai rar. cleoarece locu I lor esit' luat de horiie localt' 1Ilcti noi. eu vechiul ~i noul..-­ .iarea actelor de pe un plan pe altul: de pil(:a de pe plullUI religios eolindele Iu­ me5ti.ldna ubin:iurilor. Foeul viu intretinut la sUna a ramas doar in speetaeol. au loc mu­ tdtii ~i de functii ~i de S('D'.nvie­ red naturii let inceput cI(~ f.. Obicf'iurilc. In raport eu traditia ~i eu innoirea.. cll ~i in folclorul ritual dar!?i In ace. -. ritualurile. a UlH'i \'alorificari cu sens culiural ade\'d­ rat..ieCdf(· tin. a clu:. o primd observatie estc idptul cd.:a:. Lle se realizeaza prin iran<.. ell via!a neamului ea 0 eelulli fUllctamentala a societiltii noastre traciitiona­ SP(Jl1tUIW..· !?i simpliticdrill' slnt \ izibile pE' zi ee trec(>. ~" .\cela!?i lueru I-am putut constata ~i la c("i c1'. un mecanism cwatar ~i pastrator de ordine. Ea poartd germenii nnei f'Yolutii incon1estabile.. fenomene similare cu­ noscind ~i melodiile obiceiurilor.: cpar ~t dinlre riturilC'.28 - .' intra in ea­ tegoria eelor batrini in raporturile lor eu <'(lcrul $i profanul.>i mitsurii. mutatiilp functionale sint elementul dinamie. Diitele pc care ni 10 ofer~i folclorul muzlcal arata ea eele mal vechi specii pastrat(~ in afara alterarilor !?i a pvolurei PSt'ntiale ehiar.--- 1. .. Inutatii iuneHonale etl reperctlsiuni directe ~lsupra structurii actelOi". o veritabila hore lunga. mai noi ell pre­ pOtlclerenta de dans. St' c('r cunoscutf' in profunzi­ mea lor pC'lltru Cd yalorificarea Sd llU rami­ Ott let suprafatd.l .xemplu trdllsformareu unui obicei ele primuvilfd "Tinjaua" III obiceiu d(>\nul"oli.ii inLl'fIlp d fellomC'lwlnr culturalf'.ilnp.ebesc cI(· celelalte caic'gorii ale folclorului deoarece obiceiu­ rile 5111t aete de eomunieare de' un limbaj propriu. 1H' olJJig~1 la lratau'd lor ('<1 proc{'s. A~a SE' intilnesc hod locale mal noi grefate pe horea lungli. valorii UIll. obiceiurileJll totalilatea lor eele pe care folclori$tii Ie-au Dllmit ealenclaris­ lice sau de peste an. $i duel? 1a sehimbarea sensu­ rilor lor. Asistdm asta. pl~ntru ca la realizarPC! lor contri­ bui.zi la adevilrate mutaiii functionalC' in folc10rul din ~:Iaramure5. SelU JJlOclItea $1 reillvierea caprel in srlrhatoriic> de Annl Nou cu tot ceremonlalul de 111 111ormintan' in jocurile cu ma!?ti. 159 pa~r. obiceiurile pupu­ lare tree printr-un proces eontinuu de de­ saeralizare.]. .. 3).tim bine ceea ce au spus in trefUt. Lste conditld vel loriticarii lur critice. obicpillrih~ Sf' \e" (B.. Etnologli stnl ill gen('rai de aco:ci cd.eenii.llitati de px­ prc'. prin mutatii func­ iiollale.8. Fpnoml"llui st' dd­ toreaZd !?i pluralitatii valcntplor pe care obil'C>inrile ]e pOurtd. ilsti'izi celt' mai multe ·. ina­ \Catia 0volueazd clt-stul ele lent in zona cla­ torita traditiei deosebit de putE'rnice. sa­ end privit asUizi eu alti oelli rlecit aeum cii('\'a dE. Remineseentele vpchiului cintec al fetei in primejdie cif' a-$i piercif' 'turma !?i viata.

rnptul 5tc1'pel01". arm­ mite categorii ale folclorului l1luzical cu­ nose sau au CUJ10seut 0 infIorire sau 0 schimbare de sens./. sate in care oamenii nu paraseau niciodata loeul de bat. asUizi a disparut. muned infratita.. Acea"ti:'l stare' de Iu. '\lelltionam Cd ill caclrul liricii maramurf's~'ne neocaziona If:> horea de protest social impotrivCl nedrf'ptatii ctt si hOff'a de haiducie. Tn special in Urica neocazionaHi se obser­ va uncle schimhari lntii la text apoi tran­ formari a horHor catanie si haidueesti ori de in<. Fokiorul muzical (lin zona a alimentat seif~a dc dreptatf' a taranului obidit $i sarac Si a crescut in sufletul tu­ turor :--. de imhogci'ttre ~j evolutie a repcrtoriului in­ vinge ineet ~i inevitabil cea de a dmla. !l-a vrut sa colin de. nui son p~l.it (1.. nbiceiurilf' de primavara ca tiniaua sarhatorin~a primului pluaar ee a iesit PE' "tinT.:a DC putE'lll explica. dcoan~c(' nu se eade numai atunci cind (' locul. Melodia ddtoriti:'t clntiirii in maSd f. ca am intilnit 0 inforrnaloa­ re batrlna.::un­ s::na ::~! ri i mo­ :i. de lupta im­ potriva bog.·le­ ~2aZd :oasp l$i . chiar dumi­ nica dn la ora5. deaarece a disparut si Jegatura cauzala eu realitatea cme I-a generat. vocale de clans in mtlSUra d0 2i.n11 1 cpl mal (1Cce~ihlJ nnului ~i im­ piiei! eel mal plljin C011S0[\ator.mporan s-a [deut ~i se face ~i a!-JEizi in mod lent ~i gradat.'.strat eu aproximatie> pIna dup1:\ eel de-al doilea rd. dragostea de patriE.enlimenlp ~i (. zical ~CJ in tialc' L~! L1 L ~'-. sa­ e mu­ emplu ctvara urare tea ~i Anul intare nl0cfr­ le all­ i!1vie­ )e Ull fllnc­ . tit' ino­ da­ Cl Un orica .ii cca dp 111111Jire. .le o alta obs('f\'atif' privind traditia ~i ino­ vatia: fellomel1ul de contaminare a melo­ diilor care persista Intre genurile din zona. baladelc dis'Par odata eu bdtrinii sat<~lor... ~umai d:. pa cli­ ".tff'1 (J dpa­ rut horeel lr>fjanati'l (are are Cd izyor dnle· (ul df' ]eaqHn..ntrf' cele doufi f0l'te de consen:are. Naveti~tii nti mai au timp de data folcloriea. Dam ca eX0111plu horf'B Iunga din reperto­ riul liric neocazi0nal: se mai pastreaZd doar in Sapinta ~i in doua localitati din Valea Izei datorita c('[0monialului de nunta la implptitul eUllllDiL In ~!eneral se poatp afirma ea muzica yoeala este mai rezisten­ ta Ia innoirf' Si evolutie dedt cea instru­ nwntala ell toate Cd li1utarii tarani pastrea­ zi:i multe hori dE' famUi('. Truditia estE' inca 11l'Nl putern i­ ea. apoi sarbat0rile df' iama CU co­ lindele ori jocuri1e de ma. mUllca in mina. UHf>] e categorii de hori mai ales din Si. multc din pl(~ sint n(l\'('tiste.ttiri su[letesti din care facl' parte in primu] rind strigatura.Lui . Temdtica noua (''if<: legata 111 horil0 10­ ('dIe noi df~ cintarea adusd patrini. ollier'iu] cUl1unii d.'Pl"Snrile sil11p10 dar pline de sem­ nifi( j ]1] f'lmlicp.5tplUUl obiceiurilor supra­ vietuif'sc numai prin sehimbar(' de fUDCti0. la in florituri. atradHici:'. S0 muta san se mariUi la ora~. A~a se explictl de ce Bela Bart6k noteaza.t en refrr~n(' Sl p"pudo-fP.'cf'den t..l 29 tJOfJU­ le cle­ ona de rCi a~a u pre­ ~&tnri l H'V in lueru in ca­ lor eu acum ld in (. simpl() elar Ylguroase.... MorosanuL dlrz ~i hotariL muncitor ('nN~ic si perseVNent estc pd.imburele de dreptale.triiinare si 'Pastoresti. Impotri\'a ocupatiei austro-ung are. in tensiunea di. eu loate transformarile exist0nte. Iren(' ~i adaugiri. Fetele ramase in sat clntCi numai dntecc de larga circulatie. horea Ioea­ Ia mai noua estp expresia directa a unor !'.. C-a intilnit la Ince· putul secolului nostru III ?vtaramuH'S .enSll­ mlarll anuri. Un Ioc eu tntul aparte in fo1c1 orul at lual eu raspIn­ dirf' pc j'ntregul cuprins ell 'Zonci il ocupa po(·zia muncii crerltoare deoarcce in con­ tC'xtul tematicii noi sUi omul constructor al soeiaUsmullli. in care productia easnied indestula nevoile zilnice. . lin tn clCeasta \'ii:lt~1 folclorul rnuzicdl inlra prin rilurilf? straVt'chi ~l ohiceiuri. Dupa impunc>rca masurii de fi/8 tot prin evolutie si prin contopirea tim­ pilor s-a aiuns 1(1 dntecel(. tnate hori­ II' rittwlc 5(' cintilll numdj eu prilC'jlll £:p­ rcmojliilordo care tinedu.tina. Acestea se reflecta in 1'oril(' si '. jo. I 11. Or! d pri1wayuluL ori elf' inslrainare a jucat un ro1 important in liri­ Cd neocilzionala. care n-a yrut "sa Sc dupa mort. care deyin hari de dragoste sau hori \'oea10 d(" dans si mai depclrte in hod elr' '!iaW non!1. luptd 1)('11 tru con strutrea socia lisl1lului proslavcs­ le curajul si dirzenia.Ha~ilor.­ hoi mondial. dar si sfnt cei ffitli fPceptibili. ho­ rilc' haiduce5ti de ducd.im­ prejurari minunatc". Feciorii pleaca din sat iar horiIe lungi. ll'elodia (~­ \"olueiu[1 ('va mill rJreu Si a')<l cum am mir­ tdt de Iii hO\"('ci lun~!a au dispilfut 110duri 1(' fipoi corO<llwle.­ truns de constiinta noului. Exista 0 unitatp indiscutabila intre toat" mEll1ifestdrile fo1clorice din zona deoarece l1wramureseanul isi producea sin~rur bunu­ ri Ie: de la imbracaminte lfl fluierc ~i ce­ tera. Asa cum am amintit in capi­ to luI pn.i noi ::a:1­ :. de dragoste df' tara si partid ale carei notiuni stnt deter­ rpinatr de lncrederC'a nestramutdta In vie­ Inrii'] sodalismului.ti ~i teatru popu­ lar.~uri si hori. de la hrana df' toat€' zilple la vesti· t010 porti ~i CelSt' ctin l('mn exista 0 viat5 'Slate sfnt este fo1clonCd hine inchegaUi Sl conturdta.U ioa la CHiull (lj'Pi:l nri colectivita tea Irpbuie incadnila 1n Jlwsura :'. Procpsu I de tH'eew d~~ 1<1 fo1­ dorul traditional 1a foklorul coni(. In sat se mai pastn'aZd pc alocuri sezatoarea. hori din batrllli p0 eMf' sint 'IolicHati sa lp dnte la ceren'. irecte or ')1 l'juri!.\cestc sate i-au dat eOllvingc'rea C~l in vremuri mai vechi "muzica a fost fartl in­ doiala 0 indeldnicirc 0bsteasca" numai a~a 5e poate explica numiirul mare de tarafuri de tarani carp intorcinclu-se seara de la muncile cimpului Im'eseleau coneetatenii.' si locurile natale.duri o ca :itole de mal duri. Cinteelll pribeagului ori de haiducie ras­ pindit aproape in intreaga arif' geografidL cintcc al tHei tmpotriva bocotanilor. orice rit al sistemului obiceiurilor se desfa­ 'iUl'il potrivit ml0r rp!luli SfwC'rf'.:. 1a nou.

:: melo( maCl'h rest: Goi:".­ fere. In reperLoriul copiilor Sl' obs('rva 0 inoYdt[p la text lar Ia melo(Jie Cd reaetii spoatane ale celor mid fata de mediul inconjurator.C. care invoea prin cintece formule.e5tabi1 sfC'ra inOviltiei. -\"t. Stan. acele practici ce ne clue in timp la stramo~ii dad.lenilor. Din investi9atiile folclorice [acute ill zona am inregistrat 24 productii de cintec(> de leagan.. sau cloui:l su­ nete so1-mi (bitonul) de lc1 care se twge aIaturi de horea lungd pentatonia freevent int11nit8 ill cintecele moro!. AC'0St ritm punctdt este in primuJ rind spe­ cific intregii tari $i npjipsit in ~aramurc5' Pentru aceasta ar plecla in plus 51 faptul d'i am 9Rsit In mai multe co 111une. melodii cantahile eu un substrat pentatoniC'. Ob"en'dm ritmul pxtrr-m de simplu (piricul) eu llumaratoan'a )W un sUllet. a :.§z nrE'z·' 're" '.. DUl1cd. sa cr· pro::e .m u text de leqanat care ne duce Ia eOl1eluzia ea aeest Cillt(>(' d Cost un veritabil cintpC' d. apar in [01­ clorul ritual si eel a1 obicciurilor legat(' de principalele momente dill viata omului.inc onl. CiorIla. Si acest gen lipseste in eolectia Bart6k 51 Brediceanu. "idSct (. melo­ clia raminind ace.: mu. 28).. -. ci numai in ritmu1 lega­ nat.' noi este qre­ fdrpa sigura a unor C! k~Ulell te j nova loare d~' DwIodie pp truplll line} yjquroas(~ tradi­ tii. pe cunos­ ('uta melodie "Cltu-i !\faramure~'. ~i care a fost intilnit pentru prima data in melodiile de leagan.~: ses:e :) r"~' ritrr:u C tat ':.a. Forma strofica se dovede~te a fi in strinsfl unitate eu 0chiva1entul sau de forma cla­ ~ica din intreaga tara.adevilrat ci:j mulle din elp an in­ flUelltd grddinitei sau a ~colii. in ritmul autentie maramure~ean care a evoluat din prima. cit in iexlul strigilturilor.c' si c1­ drept DOS::' del' ' t i i : ~. ' n:2t" b" z~: lIcr". Reperto­ rill! celor mid lipseste in colf'Ctlile noi cit si din colecti a Barl{)k ori Bred icea!lll. Cele mai vcchi specii dIe clntecelor pcistrdte in afara alter~irilor... unde inovdtitl nu s-a produs preCl ll1ult in melo­ die. :'\oi am (ules Wi l1utnlir cJ.te deioe ex-elus ca acesl rilm" ([iusto silabic bi­ cron cum II nume~te mareJ~ nostru folclo­ rist Cnnstantin Brailoiu sa fip arhf'tipul rit­ mului maramure~ean aetuEll (8.' If-ilCJEtn.urfl 6'8.ea~i de s(~cole. c .21 prodm:tii infdnti­ Ie. "Nu e<. dar inoyatia prodw"d constil numai in text cal'(> dsti:izi are semnifiCLltie exc!L:sh'i'i de joaed. Culegcrile recente de foklor muzical au clovedit a mare frce­ vputt! a dnteceior de ]pagan 1n care rit­ mnl punctat estc inJoC'uit cn "ritm punctat moaIc" cum ii spune Bart6k bazat pe com­ binatiiIe provenite din ma<.a~c. 8. Est. paq.:: :')ca: "'a:. gen frecvent in 'Zo­ na prin eelula ritmica iambka CLl trohen] care da nastere masurii de G/8. . Am aratdt Cd se p~istreaZfl inca in mulle comune aee12 hnri de familic Cd de (~xe1l1plu: Hored lui Curban. IIie.Si 5. Un aIt feno­ lllen obsr'rval inregistrat d. Am gasit in aeeste melodii reminiscente clare a horei eu nodurL hore care datorita mi 5earii leaganului atirnat tn grinda me~­ ter nu putea fi cintatii micutulul in acel parlando-rubato.

Ef>te drept ca acest ritm de 0 raza zonale. ~ i!1s~i :lgan.-inE> eu corOi:llW r tempo rubato.Tos care i-a cintat folcloristului Bar!6k trei variante de hori cu 1l0cluri.ant de stint Cd Bela Bartok dupci HH4 nu considera di ritmlli punciat este neaparat specific maqhiar.itA de Ii! sin0' In p\'oilltia mPlosului pri­ frau! miti\' mii. Muntenia r el este inclinat sa crea(H1 "que cd. S(' dnUi duni! 0/ . spe­ . gemeu0 de ::oina din Oltenia.cul) ! su­ . leele dad. ci a~a cum e1 inSl1$i a reYenit.tiinti­ iica constata Cd aCeh~i:l sint curat maghid­ re'" (B. Ritnml bocetelor este :.au s<.ii de instrainare. dar s(' inseala pc!liru Cd aeesle SP ana in marc parte si in muzica slovadi.­ d de acest tia. Esie interesant sa amintim 111 aeest capito] Cd aceea$i informatoare BraicH Vdf\>araclin ViSf'll de .naqhiara.I ' ' "•l .i 11lC'lodie S-ft transformat in qu­ 1'a aeelea5i i. eu alle cu\'int0 yrea sii clf'spoaie 1'Omanill1f'd de 0 marl! pClrt(~ a tezaurului muzical rOllldnpsc poporaJ. 2D1. striga un "Pen:al" asupra me­ lodiilor populClrt. rit. dntat probahil pentru prima data 18 capatiiul mieutului care a fost le­ ganat ~ir care nu putea fi Ipganat si sa. Aid melodiile cintate 111.i­ labic (perlando) eareimprellna eu sca­ m muzicala redusa ne duce eu siguranFi in timp la gf'llul din care a provenie horp() Junqa. de frunzd. D(' aseml'nca pen tdtonism u 1 fd(l~ partE' dintr-o zestre '('che.. Bela Bart6k Ja i'neeput sustinea d~ doina maramure$eana ar fi un imprnmllt do Ia ruteni en asemaninidu-se eu dumiilf' lIcrainene. inca ina­ intea erei l10astre f>e obi'5nuia 1a illmorml'n­ tarea eclor a\'11\i si mai alesi sa e-xl!ste pe linCTa hocito8l'e (praeficaif'\ tr1mbita~i (tu­ bicines) si flautist ftriste) fE. Unele s1nt !'. au disparut.'>t c)Tobablement d'origine arabo-persane u • Intinderea pc arii mai largi dedt bazinul 'Y'PclitPr<1nean plecleazil mai dp{[rdba pen!ru :'iuinea dlltohtoniHlirien-[rilC[\ '. fiindea nu ~til1l pe ce baz. Oriqinea de a dnla 1a hmormhtare 0 afl~m 1a romani. posibi1 sa fi avut un fond comnn. Ucraina. mart'. veri­ tdbUe hori propriu-zise. In rr'. din Bihor $[ Maramure~. raUL deci. $i in oCE'st gen pc lln98. In -atip . ela­ :entc :rec­ • rit­ ~rtat scste la maghiari.)('z~itodred" din F8lticeni Bartok serie: "D-1 critic buna "Camel despre ritmuJ ~ >:'110- a) qre­ oare 'ddi­ :('10 r . Nu exista hdcit()i1H' tillgaJillZl din lUllcJ. Tntewsanta ('stc si cintarea la tineri din trimhiti'i. a$a cum s-a ardial.. 'Este si aeeasta () rJovadii' a evolutiei. . melopf'ea de bocet am gasit melodii eu earacter de ritual incadrabile in rnasllra sau chiar melo­ (Iii de bocct in masura de 6/8."horea pa lungul".1 "'C:: o e in ltee€ ' ectia zo­ )henJ care lip- :ente Griti':! ::n es­ acel lega­ care tilnit onic. \stihi III ~Jenul cint. III' r. 28). fC'lul C11m cvolucazd cint('(ul popular ill qeneratii si pe qenuri. e] pllline] lua l1astp(p indC'pencient (0 () treapUi fin'HsUi i. cit ~i provenienta din genul de bazd maramure5ean --.I . OhicpiuriJe riP lnmonnintare an rtlmas in substanta pina asUizi npa1if'rate in mani­ fest. . IntN8sClnta aCPu<.'ista . de duca. iar formulele ritmic!' sint clintrcontrioJet moale (ex.-j de flui('!'. Ei cinta de obicei dintr-un hocet sau chiar fraqment dintr-o llore lunga.r·cului de leagan Aln 1l1tilnit majoritatea repertoriului di:~ hori locale mai noi sau cintece propriu-zise in masura de 6/8.\stazL prin schimbarc de functip crasim nrezPllt in c.'11 1 t eei cole i lui l::de lolo­ E"~p intQrc~.faramures se misci:i in ase­ Dlenea ritm de dans. i se si dnle in a1t ritm dedt eel de 6/8. 9 b). '" H acestpj specii muzicule Cd form!'l ]i­ hera insotitd pc aloe uri de bizare sunf'l(' :.. Prin urmare D-l cri­ tic. din lrim­ bita si actual de vioara. ca romtw. Cunoscind in yizlta de la Bueu­ ~esti din 1934 nlf>locJii similarC'. 8." . iar pentatonismul caracteristic :!nelodiiJor maramure.-d~Ie . pag. ac(>a nunta. care evolutie am c]escris-o mai sus.faramure~.:Jril(' lor lleesentiale mnddi asupra sen­ suJui Jor adine.mul pUDC­ tat s-a impus Cil ceva sppeific ~i autentic nRseut din suflctul artistic rafinat a1 mara­ mure~eanuilli.te :c bi­ )lc]o1 rit­ .llqhi tate..lf' aspece de melodie 0. :\fai de­ Pdrte 90 lei suta din melodiile cintate de poporul din }.ito­ / come<. 8 Pcl(j.ramUre~W(lll (8. care sea dezyoltat eu spedfie local in 4 mari direc­ Hi : ~\.ene drept 0 il1f1uenta . '~-~ : :(']0­ • . :\stfel Ca loyiturile dl' gIota. e!Utf'ntic maramuresciilla. as­ tali aC(. Slovacia r Ungaria.in primul rind ca 10 nri9ine este indiscutilbil voc-ak dUPti care' d fost IUdt. Iuo\'iJ­ fol­ c' de Ii.trumental $i de aicea melodia mai nou dp.) :.1 slnt toatE' dE' jalE'. Astazi in Maramures anroape toatf' Clcpstf' mani­ fp~tari f'-xista. deyin vibratii sau trE'mo}o in. 28). Obi­ ceiul de a dnta l5utari tarani la inmor­ mintar(> estc vechL participared lor estc mu1t mai restrinsa in zilele lloastre.'atia stazi crede eel sin1 "opecialitati maqhiare.nformatoare in tr-o horf' p'w­ priu-zisa.ures· ul ca no<. sau Cll mire In cazul in ('(HI' a murit fnUi.ta transformare a inmorminUlrii in nunta care se face eu mi­ reasa in cazul in care a murit b~iiat. 154).1 .1. Mortii tinNi slnt dusi cu Ce­ tE'rtl. planeaza b !lota de saera­ Jitate ehiar daca aeesta a capl\tat in une]e 10Clni yalente noi mai 1argi !7i mai profuncl umane.. 0 qiisim si 1a stra­ .' ••• ~'\ .-cnt ~rto- cit.. :iindca dUPd D-sa sint maghiare.Jf'nul cintt'c1l1ui de Iecl9an frag­ 'lwnte ale horei Cll noduri c('ea ce ii con­ fpra vef:himC'a ~i uutenticitaif'a specific ro­ md!1eaSCa. '\'oi l anti ­ in­ .ane alar.-eebea hore hmga.-lnmormintar('..C'd:. InoYatia in ceremo­ nial de inmormlntare eu imp1icatiidirect(' asupra muzieii gasim 1a moartea prematura a tinerilor. Concluzionam deci ea ritmul punctat 111aramuresean nu este im­ prumutat dupa cum afirma initiaJ Bartok.

estp si r~iminE' rnai rl"­ zistenUi Ia inovntie. (TInjal1a 'de l)~' \Tanl.Toeul aHor" etc. Snit Cf'\f" (C intra In desfa~urarea lor din spcciilcolul nf'cen?monial.j ((. sau neaT:1U<e a:. fenomene de .1r E'volutia melodic!'i ele ]a 1111 cin­ t.-mintare.. Desigur ca ~i melodiile vechi cerpmoniale stnt preJuate 5i acliJptatp ca clementE' de spectacol. pO\1oml.<..TUta de (:ontemporaneitat~ ~i nn 0 dl­ dere pe C\arta. .De-tnvirtit"."\fiorit<1 maram ure~eantl".~ k':1\e (Jcp"tui obi(('. locala n1di noud. lll{~­ lodii care nn au eYOlllat prea multo Ele au ca strudura modaM.iqur di. Se poat!' anrma ehiar Cd sub acest aspect nu s-a. mente df' urari ca: "Sd sitj uazde vesf:'­ 105i" elf'menle de legend8 ".. Inovatia este mai pregnanta Ii) horile local" rnai nnj fiincl St col" mai nu­ mer0ilSC>.'v1indru-~i eill­ ta.~. htr-o executie ferma Hira coroane. La: melodia zileJor lloastre s-a produs inovatia in stil de interpretare..il in Wl1d \i~pu .De iu­ cat". la text. bdiat mort tilldL f')te adpvarat (a.. slut nUllH. lS.. zonqora 5i doha. observindl1-se apa1'itia din ce 1n co mat deasa a pseudo-rdrenului.lrile des­ nisE' mai :sus au devt'nit astl1zi ade\'arah' l1umifestari populare de masa. dar mergind cot 1a cot (U traditia care estc· mult prea puterniCd (B.it si . unitati"i $i mai ales a vet himii poporului roman pe aceste me­ leaguri. \'pri50an:'.I)l)i­ dIe..'rOdSE'. . [h~ asenlenea.'ioa­ rEt. Constantin Brailoiu remarea din reperto­ riul folcloric a1 satuIlli romanesc. eu trifoi" . mult asupra desfa~:mrarii ](If fastuoas(\. Ele constituie un adeva. f."1\1arg oile in munte". sub aspectul flexihilitlitii limbii ~i a bonatei sale capacitiiti de metaforizare. 1<1 o lI1eloclie "ocala un text ll()'l alraqe de mnl­ te ori dupa sine si a hore naua.monia1 au dQvenit eh'mente de spectacol. Datinile strahune practicate la sarbfitori­ 10 <1" iarna In '-faramures constituie 0 do­ vada clara a etnicitatii.forta de conser­ varc a traditiei . HoH:a Jui Fralltau". Mel/)­ diu estf~ cristalizata. .. "Plee-atul oilor1a muntc "Ho~ rea ciobanilor/. b). care sint cei mai eferves­ centi creatori ai acestui fmmos tinut roma­ nesc..ee clidlrocttll vpchi liJ () hOrt..NVii 1a unelf' obicp­ im. pag. piNdut inca pe ansamblnl fo\c:I0ric al tNi­ toriullli romanesc din zona ('('rcptaliJ nid () . Obiceil.La ruptul sterpe1or". parintiL coplii.. Evolutia rle 1a colindil la balacUi esh.12 mrHt. .((. eEl muzica instrumcnta­ la.Dp hA1l1".. un final de exprimare larga $i 0 revenire aid <.. "Chcmarca oHor". . li­ {ella din trisect 1a . Pe lin(fa collndele de od­ gine religioasd. Dp<.>i nationale manifesUlrile reliqioa­ SO" au constiillit pentru maramure~eni sc­ cole de-a-rindul 0 forma de rezistenta. 111f1orire". fie el1 din frunza..: bine detr·rrnindt. pc lin~Hi. (B. secondate de doha sau vioara 5i doba. 'tn aproape toatr~ zonele tarii obiceiurile traditionale yizeazd procesul de modernizare. Din trunchiuI straY0chi ill teatrului traditional.-un cerb in codru" sau ba1ade: "Colinda pacuraru!ui". t~I1Sillnea dintn' cpIe dona forte: .t<' intern].. fllliN.:1~a si pc imas si nu l1UlIlcl la h:m(). dlim milt io<. D<. Forta de Innoire trebuie sil domino in mod incontes­ tabil dar are un proces mal lent in ZOlla de care 1H' ocupam. \felndiih in Qf"neral S]l1t cintate din flu­ ier. trimbite.""ea mulL Aid doar strigiituril Sf' schh1ba. 164). care s-au impus horile lo­ cale mai noi eu strigaturi c!i:ar legat p sau nu de priJejuri. ca: .. ca parte integranta a tezaurului folcloric rOn1dnesc. coroa­ na in exec.. pentru a po­ t(-'nta '·('selia. '\. fara PH'a mult(~ ino­ vatii me10dice ca in melodiile . "De sarit/' . Cintecele Si jocurile (0­ n'monialc direct lecrate de diferHe obie(>­ inri. ell 0'(ccpt>(l unor variatii 5i floricplo 1n(. . 447). Am arfi­ fat ctl in zona se Oh<. .oi am cales peste ann de pro­ ductH uncle princa obS01Tatie so refera. prez('ntillCl elf'­ H . .chimhat . fara. .cotilor lilutilrL mclodia nll Soil c..forta de tnnoirp de 1m­ bogatire a repertoriului Si mijloacelor de expre~ie eu mijloace 0t01'ogene.' un proces specific numai ma~ ramure~eililor.. d('\'C'nit (Ul1l"lscuta horp u"\1ocirita. "YIutatii fJasim in aceste obiceiuri unde din cen. c\ra­ tam. ce Ie laice sau lumesti ocu­ pd un 1'1(.. Horea noui:i Hn­ de astazi sa ramillct pe tonica (Sol).-: 0 h'lfP dr" j Se:U i~!s:rai:1ar~ care se c. Pentru a se ycdca c1i. !'-futatii de la earilcterul mitic la eel religios s-au produs Cll signranta $i in !eatrul folc1oric "Viflaiemul" ':'i In ctntece](> de pelerinaj. SHrla "\{mamurc'$ana. nep'Jat0. 1(1 <I. de cele mai multe ori prin mutatii fUllctionale cp nu impietNlza.~(j produs innvatiR po fundaJ11l"ntfl].Jocul caprci" a suferit pe-alocuri unele inflorituri. Jocurile eu llla!$ti slnt indi pe intreg tE'­ ritoriul '1\Jaramuresullli yii.~ tropo­ tit". a dat noi nl. Cintecele tradition ale legate dea('e~tc obic0iuri au ramas inca vii exemplI" cinta­ te din fluier.rat t('75nr folcloric.. Sint melodii de 0 veritabilii frumusete.. Am ~ja. cadenta dorica.\1ulsul oilor". trimbHi'" . Tn melocliilp . ill d0rintcl do <I da c'xnrc"ia urtisticd flin­ dllril0f si SE'nti1l1E'ntE']nr Sdk. Hord 1il Prisl)pl..\Std7i si eu taraful c:e 18utari Sf' cbtd de ja1e. pe cind sti)ul ~'pchi se caractpriza printr-o perma­ nonta taraganare a glasului illtre sunetcle principalc (lIp melodiE'i eu a1unecnrea vocii pe anumite sunpt(~ chiar imprecise 5i mai ales DC> fTartain cadenta.. Am i::tilr. dOUej exemple: (ox.ltje predsa de 2/4..'eriqil din lantul hiue strncturat al actualC'­ lor 0 biceiuri 5i cerf'monii. esti:' Ull V1er$ luat probahil $i addptat 1a un tr'xt lWU. uncle in conditiile asupririi sociale !.

/ 1..Jte~~~l.. :'>/)1 /~ )ma­ si a zan~ . f':'\ f':'\ :ves­ . b) motivul coboritor din melodia c. '1 til­ .Illd -. redarii caracteru1ui cintecului.na­ Pu s. '0._ PII ."'! )r/. :nai ~in­ !-?~().! r~ r- :~= ~~=. in­ spre cadenta. 65 de ani reud J t£'­ :hiul 0f1J 1.sal.. c) coroanele la melodia a doua sint mult mai tinutc decit pc melodia I.. Acestea sint ~i exemple foarte bUlle pentru a se vedea cit de strinsa este interdependenta intre text ~i melodie..t/ . STEFAN.~. III ~i IV variat (ex.r. La melodia I aceasta este mai scurta./. insotita de o interpretare speciala. imprima melodiei vechi 0 nota de me1ancolie. care la melodia a doua este mult mai intinsa co­ borind la rindurile I-III intre Sol-Re.'."':'I ~I -'---. "7lf?ri f[fC.3 :>[00­ .1. melodia se cinta. la si in ocele Sf'­ .'. lnele :a Ja rea mal Su pd ra If nu­ ('eO' ::lro­ "8 Ja odus cind :-."ocii.~t:JI IF flu­ ::)01'1. ' .. cO \'Yd­ .. muIt mai larg... 49 de ani Ieud me­ III ca final aid ital?i ~-~-:l-~d2... tel apare ill melodia I suitor in rindurile I !Ji II.l II-a rindurile t II. a se cin­ t~l dl I:. nota La devenind apo­ giatura notei urmatoare.r. linia melodic a putindu-se termina pe Sol de~i avem de-a face ell acela~i am­ bitus. fit rn.:{'iH~ Rubcto { J= 9 ) Jnformator HRU~CA. rp­ • ju/)'JO~1 ~ IflrL Punind fata in fat a ambele melodii ob­ servam urmatoareJe : a) in primul rind cea care d suferit 0 mai adindi schimbare e linia melodidi.i·.C . 11 c) pe 0 t&zt! 1?~ optime . iar in rindurile III ~i IV coboritor (ex.'! f F""r) . ete!e (..- 33 . i'/\ ~ ("el­ r'!!'n .-: '1(1- . . 11 a) coborirea se face u~or (ex... Z? lE~ 4.=~~~Ji f." nirii !ioa- §.:.2 r~.--'---."Suparare voie rf'a" in acela!Ji caz melodia coboara..:\ 7n ul­ =it-~-§¥j 12.Cc:F~_=~~_~~~=~~~l IJ. 'TiP..\ici 'a 1. qin­ '-R­ -~~~f§!f.'.!. i n/ rnt.'U" . lnfonnator DANCU~ JOANA.'-.!O inda l.. 11 b) ill lac de plHrime.-~' '~-'-"--"--'------""'-"--~-----'--' ''''--. necesara. in timp ce 1a melodia a II-a .(:­ elll­ AndClnt :·)o. ?. ei la rna­ /:/1 --- ! r ~. d) ideile cintecului intii "Mindru-i codru ~i-nfrunzit" ajuta ca melodia sa creasca in intensitate folosind inceputul rindului I ~i II eu melodia suitonre pe prima silaba.

Ea proriuce pentru piata $i consuma de pe pia­ Hi toate bunurile inclusiv cele foldoricf'." . In comunele Maramure$ului contempo­ ran societatea rurala devine ~i a devenit ca $i cea urbana societate de consum.':aI .flit r [. . in structura popomlni. adiea de 1a "ursa de un de au fost auzite prima oara pina 1a eel care preiau melodia. hori earC' au tat ritmul ~i alunC'­ ~i-au inUHit dia­ kctul llluzical 10c(11. f7(! ... '"':::11 ..--: () - /. Posedind 0 anume stabilitate in timp fo1clmul muzieal maramure!.:. Dosedindcapacitatea de a se adapta schimba­ rilor care au 10c in structura societatii rn­ rale maramuresene. Iud Prahol8 r tJ>- -. 0. ale Ardea­ lu lui. Jlltrind in dialectul maramure· sean aeeastEi mel odie a eapatat eontnrul melodic bazat PI" intervalele sc1'irii pE'nta­ tonice eu intorsaturile ei mr...ine spC'cificul 6 18.iean a fost ~i ('sh' deschis tuturor tendintelor innoitoan'..' -.Iodice speci­ fice.'aria a indiyidului CC' linde spr(> anumit!' "tanclarrle de ir:ierprctare. ~.raramllr('~ ~- lend - -. func­ tia lor insa este diferita ~i va ramine ca atare. -: . pptreeeri se prefeTa acompaniamentul de taraf ~i se elaboreaza chiar ~abloane in aceasta directie.Iud. fipc'are dntind-o a$Cl cum 0 aude $i cum 0 simte. grefa izvorlta din fireasca necesitate a omului de azi. COllcluzionam deci ca fol­ rloml muzieal-literar... -­ ~-.:=:: -:: ­ -:­ . cintece din toata tara ~i in primul rind din zonele limitrofe.ori. primlll prea putin producind. Procesul de ]nnoire are loc $i se produce prin intermpdiul "variantelor locale" ('a mladite ale noulni 'crescute pe trupul vigu­ TOS a1 traditiei. de ase­ menea $i ~Jlisando-urne si aponiaturile 0 inglobeaza total diale'ctului specific· Mara­ muresului. . Tn cele doua forme sub care horea locala traie~te astiizi traditia !>i inovatia stnt pregnall. Ie tntrC' aceste doua n1plodii sint urmatoare­ dr~osehiri ~i asemanari : a\ in primul rind ritmul dialectal regio­ n F) 1 (l imprimfit melodiei str1i.ii Cu puternice rezonante in istoria milenara a acestui tinut.'''" . dar !. 12 a. Pati'! df' mare'a lihf'rtate dn i'i .'ietii noastre bine an­ corat in contemporaneitate. fie adaptindu-Ie pe cele yechi la specificuI spiritual a1 prezentului. datorita mijlodcelor mass-media <":liri Ie.. pmisia specifi ca.... Datorita mijloacelor modernE'. as­ taZ! tot ceea ce se dnta la spectaeole ~i concerte radii')..0. ~' -"7.34 ppstr cintpcele di<'lkctflle vechi $i noi au fost aduse. coregrafic repre­ zinta 0 reaUtate a .'arta inferioma caracte­ ristica dialectala mardmure~eana.. lnterferenta melodiilnr acluse impreuna eu cele dialectale dau na$­ tere la meloclii noi. tv.. Tn acela~i proces trec $i au trecut ma­ ioritatea meJodiilor venite din alte zone (lUna ce au trE'eut de' faza primilor transmi­ t1'ltori. b) Linia melodicd a devenit mai larga min salturi de c. de la localizarc In uniform 1a care contribllie si fap­ tu1 ce h timp re f'intf'cul traditional . ('u noduri u care era npacompaniata. a moro~anului d!' ronne (Ie a cinta reaJitatr'i1 vie cTPlnd "alori noi. mediul rural consul11a acelasi fo1cIor ca $i medinl urban...z. 5i altar fact..Doi­ nC'. b).-- - .te ~i menite sa convietuiasca inca mult timp im­ preuna in zona pe care am cerectat-o. Tata dona exemple: (ex.

tn co prive~te ritmul punctat pe care Bart{)k il crede initial de obir~ie maghiara. In fond insa dntecul e romimes'c". Hum'daar'a. precum :<.ii silabe neaccen­ tuate. care potrivit istoriei nu desparteau cindva poporul. Ugocea. Me]odiile instnl' mentale Insa pE'ntru usurinta de notare s-au notat la inaItimea rcspectiva pentru a respecta coloritul local. sistem pe carc-l gasim in toate genu­ rile muzicii populare vocale d~ Ia horea lunga la colinde :<. iar minorele pe :\1i. VERS. totu$i un i11treg sistem ritmic bazat pe jocul a doua durate. Totodata patrimo'Jiul roma­ ncsc de cintece a sporit prin iroprumutul (acolo unde estc cert) unor roelodii slova­ ce san maghiare. care are in eonstmc­ tia lui un 'semiton. ()(\) afirmct: "CinlE-ce. Deseori la diderea pe cvarta caracteristidl.i prezenta culegere ctc)'\cedesc 0 mare frecventa a cintecului in care ritmul punctat este inlocuit de cel "moftle" cum Ii spune Bart6k: rUmul de 2/4 sau de 2/2 din . Melodii bazate pc jocul iamb-troheu intil­ nit in horea lunga in colinde.E MARAMURESENE Tiberiu Brediceanu in "Scricri" (B. Bart6k 1111 ne desluS2:. Nedu­ merirea noastra e..li Dialectologi­ ee. Mara­ mures Si Ungaria.ii Ba­ !'. se Hasesc :<. El s-a ivit. jar cele mi­ nore pe Mi eolic. l\Cf'stca mai alps in cc priveste ritmul seamana eu mu­ lied 1)aplllara slovaceasca. (Jcest ritm este inlor nit eu eel "moaIc" bazat pe com binatiile iambului eu troheul. Faplu] ca cde doud calittiti d. ritmul nu se putea sa nn penetreze dintr-o zona intr-alta. a~a cum arata si Bart6k. Mare parte a cintecelor populare slo­ vace cunosc ritmuI punctat..fC'rite ale silabei au putut germina doua durate mu­ zicale diferite.i nota sc('undara in jurul lor in care caz me­ lismele $i ornamentele se realizeaza pe in­ sa!. Este c1ar ca ill zone in­ Yecinate. $i dadl poatr: fi yorba de 0 accentuare deosebita. 13). (B. A.ceasta ne in­ deamna sa privim altfel relatla metru-ritm.a Cd structura pentato­ nidi a sdhilor din Maramure!. limba­ tii ru­ )mIni. COlia astazi 1te $i :1p tm­ func­ c:e ca 1 timp 0St $i toarr'. Nasdud. RIThi.lti independente. .. Culegerile mai recente de foldor maramu­ resean efectuate de catre cercetatorii Institu~ tului de Cercetari Etnologice!..dnri ·. a lUdt na~ten~ din me­ ca dgu­ 1\ fol­ -eprE'­ '" an­ eli e. Deseori se tntilnesc melodii care moduleaza pc parcurs.35 2./ t~ 'it dia· lodiilor :iU na$­ :e: (ex. specificul si colori­ tul autcntic. 5i ccrcetariJe lui Brailoiu stau marturie. s-a dezvoltat pe ! E'ud ¥-~- "'mpo­ eyenit lm. De fapt intreaqa mono­ grafie bartokiana $i a lui Tiberiu Bredicea­ nu au melodiile vocale cele majore Cll tonica pe Sol. di. Asupra melodiei se cudne s~ facem remarea.i boeete. S-a facut dovada. 114) e5te un pentacord cu caracteristici mi­ nom de tin hemitonic. oclnce "II Ii ". ~\lures all do­ \'edit a mare frecventa a cinteCt:~lor lJ1 ca­ H. ritm ne care da­ ca l~am accentua mai scurt $1 'mai apasat ar putea da melocHei chim colorH unqu­ resc. 30).tc pentru CQ rUronl punctat ar fi nepotrivit aUt poeticii popu­ lare romanesti cit si celei slovace. 27 pag. inseamna di cercetarile fa cute in Milfamu­ rp~ ~i in aIte parti al(' Transilvaniei de miaza·noapte Cluj. Limba romt!­ na are silabe accentuate !. cel mai tipic sunet de cadenta este SoL Trebuie sa <. melorlii in mdsura re­ quIata avel11 Si in ~faramurC'$. al caror raport este de 1i2 sau 2/1 (ex. nota treditoare sau portamento foarte frecvent. sau romanc:. r~HaJ urban.at.ti in Slovacia ~i In Ungaria. intre can' si pentatonicul.). SInt foartc frecvente aici in special in cin­ tecele vechi evoluate din horea IU119B.1''11 II) . cum 0 nU11leste Brediceanu. lunga si scurta."chi trica ~i nu se poate explica dedt i-Jtin ea. Alba !..Ea e pia­ :oric£'. acele melisme formate dintr-o nota principala :<. pastrin­ du-si pe provincii. Modurile cele mai frec­ vente intilnite in 'ZOna la melodiile vocale 5int: ionieul Cll tonica pe Sol. cn aUt mai mare eu cit limba slovaca aidoma.rumentala. nu se poate atribui 0 pa­ trie oarecare.i se observa $i Tn zonele Bihor.i in provinciile din sueiul Carpatilor. Mai mult. Bart6k precizeaz. Cadentele modale finale cele mai free­ vente sint urmatoarele: cadenta dorka $i ionid!. MEL ODIE 'lIte baze dedt imprumutul ~i insu~. TN CtNTECEl.ubJiniem Cd repertorinl ma­ ramure$ean prezinta $i 0 mare varietate de radente.li silabele versului. despartite doar de Tisa san dea­ luI Huta. insusire a limbii slo­ vace poate lesne duce spre un ritm muzi­ cal de felul celui punctat dedus din prozo· die. modulatii caracte­ ristice zoneL transpozitia cea mai frecven­ ta este la cvinta infPfioara sau superioaru. ea poate fi intllnita prntru prima data in muzica inst. analiza me­ lodiilor cu rUm punctat dovede~tc ca "ma­ joritatea lor sint evident crpatii romane!. limbii l11aghiare cu­ noaste cantitatea silabelor (silabe lungi $i silabe scurte) aceasta.-ara "'esca r:"}ului .rilc Sou lnriuririle unor popoare asupra altom.: I. . In nordul tarii a existat un fond comun care s-a dC'zvoltat 1:1 cde pa­ lm mad directii: Slmacia. $i metrul a putut sa plama­ deasdi un sistem ritmic biIzut pe aceste elu­ ratc. la 0 seama de fapte fo1clorice. Caracteru1 pentatonic <11 Dialedului de cimpie i1 punp hotarft in legatura cu mu­ zica papulara maqhiara.. di melodia in­ strumental!! are a mare asemanare eu cea \'ocala din care a provenit. Trebuie sa aratam ca am intnnit deseori melodii arhaice cu substrat prepentatonic special in bocete cu tetracord doric (ex. intre ornamente mai putin caracteristice nota dE' schimb. alunecarea nu numai de la 0 nota fixa ca~ tre 0 alta nota precisa ci ~i de Ia 0 nota imprecisa la una fixa.

te ne­ f!narat sW'cifir maqhii'1T. Combinatia JibNa il unei eeJulc de tip idmbic eu una de tip troha. Se remarca a anumlta ten· dintcl de variatie in alegeril(' riimurilor. Fste interesant Op stint ea Bart6k. fiind propriu muzicii popu­ la1'e romane~ti. q . cu Ungaria eu Ugocea.. contactu1 riireet al pnpulatici ba5tinase ell nationalitatpa maqhiara din ora5ul Siqhpt11 'farmatici. Ar pleaa in acest sens faptul ca el este raspindit in toate tinuturile ~i in toate qenuriJe. In exeeu­ tia de grup d horei vocetIc de dans sau cum o nunwsc Iocalnicii "eintece de masa" (f' yorba de pxecutia eomuna a grupului eu Ii:iut~lr~) Sf' obSCrY[l eIar cum formula hpi­ ca in interpretarea Iarga isi schimba eawc­ terul de ritm pundat dur in eazurlk de (ex.=280 s1nt hotare foarte largi care 11(' demonstreaza un repc'rtoriu variilt bine> ancorat in firea moro~('nilor localniei. .e5pnilor Ja ~dseoa· la lui Fnmeisc Rako('zi (1703-1711) de un­ de a ramas pina astazi marsul Ia eununir dnd Sf' mcra. Servicinl militar al multor tinnri din Mara­ mures prestat alaturi de ma'lhiari 0 buna bueatl§. de VTeme.­ ranimea maqhiarli. 15). 44--56) (ex. deoarece rombni din ~faramures 5i UqnCE'Cl au tot a~a de pu­ tine !egaturi eu ungurii in\'(~einati ea ~i ro­ mfmii din Bihor".tactul intelectua­ lilor maramurp5eni eu piHura. a5a cnm 11m mAi a r i:H at.--"'= .'\. cl horilor in ritmu1 punetat moale bazate toa­ t!? pe combinatiile iam buIui cu trohcul. nn considerli. prin aceea ea timpul seurt nu se precipita eatr(' eel lung. acest r1tm punctat este tipie pentru einteeu1 clelea­ gan al intregii tari ~i nelipsit in Mardmu­ re~. mal rar ritmul izoeron.. Cum am aratat.' •- 0Ju cste delac 8xclu:'> ci:i acest ritm "giusto silabic bicron" cum n nume~te I3railoiu sa fie arhetipul ritmului maramu­ re~('an actual.. du­ pa 1914 ci'i ritm1l1 pllTIetat e<. ~­ J. )c patrd combinat.' 'r I~ ~t r "\ Sint totusi mf~lodii care ar rlpnotd 0 pIasmuire ~i llU :'>1nt putine 1a nUlllur elf' sinr' statatoure ~i nieideeum de imprumut." ~ . mUDea tn zonele agri­ cole unde se venea in contact en tli. In structura horilor noi 5e obsr>rva.. fie prin (5i ni se pare cea mai plauzibiHi teorte) qra­ nita.. 191 pag. sire Ii.. cu u~urinta acch'a~i formule ritmico-melodicc ('xi:'>tente 5i in horite 111ili vc~hi (hO[('d lun­ gal.! maghiari. maghiaril. '" ~<. ritmul punctat s-a imboqatit eu un ele­ ment nou de expresie iar patrimoniul de cinteee loca18 nu s-a influentat ci a sporH la numar prin imprumutu! sau contamina­ rea unor melodii slovace Si maghtare eu eele ha5tina5c. ci are 0 stabilitate proprie. atunci comuna a celor patru tinuturi unde interferenta este posihili'i: '\"faramu­ re~ul eu Slovacia. . dialectul mclfamUfPS('an in aeeasta pri­ vinta schimbindu-se foarte putin.e eu mireasa vezi exmplu 95. ca un argument in plus.di nu ('')te yorba niei de 0 inrJurire maqhiara nemiilocita. Est(' dealt­ fpj foart<. cum presupunea Bartok.=40 si pina la \1..~ til' • :l '1• ~cr '\'" rcr . rit­ m"nr slabeste din aeeentuare 5i dcvinf' forma intermediarCi intre cele doud forme care nu poate fi notata.1.I :~ [ .. Schema ritmiea de :z! 4 suferei transformari suh lnriurirFiI ritmului PUDctClt. Pc rleasupra. Aeeasta nu inseamna cd diferiti indivizi nu pot cinta aeeea~i melo­ die Intrebuintind variat aceste formule _ti­ pice.nri. ni('i la s1r)\-(lci cn fin~il limbii... eon. probabil. ohservindu-sc' ea ritmul estc cel mai prcgncmt fdetor dialectal. Ii) ho('et morosanul se lr'dgana in ac-est ritm. Numai astfet w' putem expliea faptul di incepind eu hOH'a la leagan Si pina.! . parte tOdte cu­ lerwrile nccentp d(' folelor muzicaI din ~la­ rilmurc'~ au dovedit 0 mare freeventa.. fapt dealtfel ara­ tC:it~i dE' Bartok.J 1 5S..' .. p.colectia bartobana este de fapt ritmul rie 6 /8 hazat pe toate combinatiile iambului ell lroheul. (B. ci dimpotriva miilo­ dtii prin granita eomuna. Astfel amintim: nartiei­ narea i'JctivEi a maramu. Prin analoqie eu cintecr'lf' ma9hiare sau slovaee eu rftm punctat carf' au patruns in ~i dinspre Maramure~ fie prin ruteni. 11'­ naturile rie rudenii prill casiHorii etC'. E1 arata eEl ewest rHm atH elf" des intilnit In cintpcpje maril­ mure$ene nu S0 potrivestp nid In maqhiari si.' l " . Tempoul horilor maramurE'~ene este foar­ le largo ~'1oro~anu cinta de la M.rticiparr-'a zanei If! tira."=-­ •=-­ . Legaturi1r rnmane (maramur('~pnr) Cll popoarrlc iDy('(:inate sint mai multiplC' ric­ cit ereele Bartok. (Ex. 1ip:'>(~~t(' ru desQyj1.- ~ ~ I _J.i •.. .r cr e' . 14).c da nd~tcrc llneiformule caracteristice cintcc uIui popu­ lar maramure~ean.".M.. iHiHa Tiherill Alexan­ dru: . Pe elf' alta. 17) _~ .

lB... .' eel SCdrd pentalonicct anhemltonic&...:ica bizal1ti­ mi ~i gregoriana._ a ten­ Hilor. Brailoiu ~i Emil Rieg­ !er Dinu atribuie ~i e1 stilului liberaeeea~i urigille orientula. Acestei categorii apartin celf' mai mutte mclodii specifice ritmului de ho­ re ~i in aUe zone ale tarii..-----. El era izbit pe deoparte de deosebirea evidenta dintre for­ ma hord lungi ~i celc~lalte "hori maramu­ re~eneJi.J Bazindu-ne pe' faptu] Cd am gasH ho­ :-ed lunga ~i in dnteeul ritual al cununii. 28).-----..i pOc'te fi in ti lnit pt" 0 zona mal 1arga. In ritmul din Maramure~ distingem doud mari categorii: a) ritmul liber din horea lungCi.­ de se pot deslu~i clar fragmente evo lunL' din horel! lunga intilnite in toate gc~nanll~ Acest "vaiet contiJluu" S-B ck'z\'Q]tal ~i cl 1uat formele !.1 claca. 46 pag. Derivarea sa in toate cazurlle din forme Ie giusto silabicului s-a ajun5 Ia rUmul leganat de 6/8 iar prill e\olutie mal .~tere JOpu­ :-.iale identicc. al \iaramure~ului !. C.. cit ~i in genul ~i smul nOll..' ritm lea­ ~iimu­ :::ptul ·d la .­ cit In Orientul Mijlociu de:._. foar­ .---. CUlludt. datorita contadului mai strins pe care I-am avut Cu lumea orientaia dupa instaurarea suveranitMii turce~ti asupra fostelor Prin­ eipate Romane. Cercetarile ulterioa­ re au dovedit insa Cd dcest stil coboara prin Nasaud pe Tirnave ~i Higaralji.lldoios ca vechiul slU LUaramure~an. b) ritmul mCisurat in Cdre se impu­ ne ca unitate de timp optimea ~i patrimea sau invers. inceputul facindu-l chiar Bela Bartok. care este un veritabil :. care folose~t(' din pUn stUul improvizatoric.Lc' iaptul eli bocelul din Cimpia Dunaril. Originea ~i ve­ chimea stilului lib(~r in folclorul muzi­ cal romancsc.. cind acest stil auus de turci s-a iclCUt simtit in Europa Centf[lltl ~i sa consideram mult mai veche aparitla la tloL In aceasta preSupUnNE' n~' Intare:. B.~i niei pc aceea suficient de adine. Prezenta ritmulul punctat ~i in altt' zone fata populatie maghiara.-. putem afirmd eu certitudine Cd acest stil liber de .. .-11) ~i :argi ':ariat ~: :-lici. Do­ vada 0 avpm ~i in faptu! cei In niei <) nita parte nu trdiE'!?te mai intens dC('st stil eh.. este imprumu­ tatd de 1a ucraineni El ajunse desigur la aeeasta concluzle clatorWi faptului di la acea duta nu cuno~­ tea dedt muzica populara romaneasca din fransllvania . fHnd vE'nit pc mfdeagurile noastre He ela torita contactului direct pe calea reJatiilor (om t'r­ dale sau chiar a migratiei popoarelor.--.'siastidi :. Bartok i~i schimbii total pdrerea alir­ mind c..hJCet cit ~i in cIntecul de lcagan.'Le o foarte larga raspindire in Iolclorul romd­ nesc din toate provinciile...-. "Deosebiri aUt de adin­ ci nu soar putea intelcge --.tsiu cea l1ldi plauziblla.ttl 0 r ek' ·umut.j din care $~au dezvol­ :at toate genurile specifice actual€ ' atlt ri­ tudi': cit ~i llerituale.. popoare diferite pot crea genurl de malli­ iestari identice ~i di intre aceste hori )1 ceea ce inteleg vecinii no~tri maghlari de pilda prin "llJuZica tiganeasclL nu se poate facenici-o apropiere". Brai­ lolu. 63).>it. intrucit nu ne spune in ce epocd S-d Clrodus influenta .?i genurile ilctualt'.ii al Ugocei este cintecul ~Ullg. daed nu cumva poate> Ii vo]'­ ba de acela~i gell d(' cintare rasplndit pc 0 mare parte geografica. In conditii economico-soc. discutiile asupra dcestei probleme sint destul de recente. te tip :..l cilltecul ciumei. 46 pag... afirlll<. . de 1C''2f'a . Daca stUnl liber est(' preL('nt in folcIor ~i in l1lUZicd ('ch.--.~ ~-.-_.d e d ::1'210­ :e ti­ : D1aj . Olte­ nia ~i urea in Moldova pina in Bucovina. ti(· prin intermediul lumei eline Cll ca[(~ rY1j)u latiile din veclH'a Daele au venit in con­ tact eu mult tnaintea erei noastre". Daca totu~i prin stH libel' intel('~~l'm sU­ luI bazat pc improvizatie pornindu-s(' de 1a dnumite forme melodice.._-_.i.----. Pc . Bartok.... sau ca.afinna Bartok daca nu ar fi nel.:\m aratat Cd muzica orienldld IH'-d in fluent at direct... Nu intilnise stUul liber dedt in Ylardmure~ ~i Ugoc€ ' a..a­ cela~i stil improvizatoric. 46 pag.terpretare eminamente vocal a existat eu ':eacuri in urma Ia Daciiliberi maramure­ seni ~i a fost singurul fel de cintare de ex­ J~lmdrc' ~i exteriorizare "hored ell Hodnri" sau "horea pa lungu. iar pe de aUa parte dintre acestea . atit in genuri ~i stiluri vechi.1 cintecele din sudul 'I ransilvaniei. $i ~. rit­ 'evine Sdll forme ara­ :\1a­ i:I :e cu­ ~ ! ta toa­ :ll.. :m. ~ :~i'\Y j 'j. lrlnari 15) . gen dp cinta[(~ ca­ res-a dezvoltat in mai multe dlrectii. horea lung[l.tenire.. ---. Aparitia acestui stil in folclorul rOllldl1eSC n putem considera ca 0 mo:.i stilul (1eesta are 0 origine sud-es­ tied (perso-araba). Trebuie sa admitem Cd det... dar prin aceasta nu a rezolvat proble­ ma. afirmatie CE' () <j<..ii la alte genuri sau con­ tribuind la determinarea caracteristicilor stilistice ale genurilor in forman> pe atullci.-.f\firmatia mdi paCi'ltuie!.i­ te ~i prin aeeed ca nu tine semna de genu­ rile rHuale care. pri­ xecu­ : cum a" k Ji eu tipi­ arde­ . ~lai tirziu dupa ascultarea unor serH de doine din arhiva de folclor a Societatii Compozltorilor Romttni conclusct de C. t. in niei un caz nu pot fi mai noi dedt orea lunga" lB. iun­ §. L. nnde s-u p 15­ madit elf' fapt jusa~i muzicd cre~tina. In prezenla lucrdrt:' :onsideram ca demonstram aceasta ipote­ lJ. al XVI-lea. 27-­ h 28.r. carc nu poate fi decit foarte v('chi. ilt' fJutem re­ feri ~i itl documentele din mu. dovede~te gene­ ralitatea sa.. elemente de bilZct sint ill linii mari deelca~i in ambele cintari.~--- 37 -. [oloSE'!. acela~ lucru II putem afirma despre hauUta 0\tC'n8dscd.-.--------.-.'d eu odice .. _ .. atunej sintem indreptatiti sa mergem mai indpl)j deeit sec. Ex­ plicatia 0 gase~te Bartok In influentarea pu­ ternidi a Maramure~ului de catre folclorul ucrainean ~i maghiar.'5t stil a putuL fi largit trecind !.a mai a1('5 f)fin exeDlplelt~ lrdllscrise UI!. eei drepL Ld "eel mal vechi stU al veehiu1ui regat.

1> I ~-h r ~\ '" "1----- Ii ~.. 2/4. Sa se Ii schimbat folclorul ~i felul dp a einta a moro~anului in trei ani in acPC'a)i comuna sau sat inyecinat? Este imposibil.mea pe ce nota cade. Acest fel este unul elin cele mai caracte­ ristice semne ale dntecului popular al ro­ manUOL Concluzlonam ca folcloristul maghiar eu toata competenta profesionala incontestabi­ la..~ 3 \) Vorbim adesea despre marea bogatie de game ~i moduri a folclorului din zona. (V) sint rama~ite ale horei lungl evaluate. 2. ~ i ca 0 caracteristidi nu intotdea- una. care nu poate fi vorba de un pesimism. despre trecerea in cursul aceluia~i cintec de la un mod la altul. nu a avut timp. eu 0 cvarta. ciluneca. care prin notatia noas­ tra cu note nu se poate reda. Scctrile muzicale mai frec:vente intilnitp In folclorul maramure~ean confIrmate ~i de folclorlstlll maghiar slnt urmatoarelp: (ex. surda greu sesizabWi cade pe cvarta . Deseorl in horlle mai vechi sfir~itul melo­ diei sau a unui rind melodIc. 22 1.! 117' ! I iJJi till' f6J k ~ I ". coboara ~i iar urca. de multe ori incepuiul dar mai ales sfir­ ~itul glissando-ului in horile mai noi nu 1 se poate stabili inalti._---­ .. de la major la minor.. cit cuprinde colectia. de asemenea.---------~- departe.. a~a cum am aratat in jos. vocea alunec6. ~ . Se intilnesc. b) . la care se a­ c\clUga ~i cunoa~terea fragmentara a eelor­ lalte ZOTlC' din Romania.J. ~~) sau pc 0 treapta Jntre accste doua notatii.ca. iar Bartok din 339 ele melodii numai 31 in ma­ surd clp (J/8. inainte Cli ] anI Tlberiu Bredlccanu in perioada 13--25 noiembrle 1910 din sate foarte aproplate a cult's un numiir de 63 hori notate in masura de 6/8 din totalul dC' 170. 21).. milsura de 2/2._-. 2) . . Ca ~i in celelalte zone romime~ti in Maramure!1 la toate felurlle de cintece cu text... cu alte cuvinte tendinta de a cadenta plagal. descen­ denta insa este profilul traditional. - - -. 20). foarte multe melodii gasite ~i de nol sint incorsctate in. se ga­ sesc ~i "tacturl mole~ite. care ajuti:i pornirea melodiei sau rindul melodic la 0 deschidere de fra­ Informntorii pornesc de obicelu pe za. Daca 0 me­ lodie esle caracterizata de un ritm mole~it. credem de ho­ rea "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a gasit ciobanul oile" cawcteristica in zona cercetata) ". Mellsmele ~i portamentele sint foarte dese in horile vocale de stH vechi. Cu cit suim spre timpurile noastre.e...~nc> --_. 18 a.38 -_. o vol nota eu tactul de 6/8 sau 6/4 citeoda­ ta so schimbli ritmul mole~lt ~i lute in aceea~i melodie (este vorba. Iar astazi este tendintil de a ramine pe tonica ~i in cel mai ferlcit' caz 0 melisma.este la fel o caracteristica a evolutiei (ex. salt in jos la cvarta.- II j J@13 "·':':".. Ca orl:ament specific descriem 4 situatii mai generale (ex. in horile vocale de dans actuale. 1 . unde accentul pe ritm punctat este mal pu­ ternic ~i masura estc de 2'4 (ex. A ayut chiar unii infor­ matori care I-au elus in eroare.. (12-~27 martie 1913) sa patrunda in marele univers al spiritualitatii ~i specificului vietii Wrant!­ lui din Maramur p 5. de la 0 inaltime de tOll stabilita la al­ ta. de asemenea mersul gravitational coboritor. altfe! nu ne puU'm pxplica faptlll dl.. (9) r--":----.. :l 4).n.c .' cC'v.. me­ lodiile urca. ~i tonalitan scurte cintate cu voce. -- ~.. ci de 0 trasatura sufleteasca specifica. cvinta de jos a primului ton de melodie pe gura aproapp ipc:hi~a mole~it" m. care se adauga gli­ ssando-urile cu accentuarea specifica a su­ neteloL Profilul descendent este propriu tuturor melaeliilor arhaice de pe intreg glo­ bul.' (I J ~ Bclrtok spun(~: "ritmul amlntit mal sus (punctat) so molc~e~tp ciV~odata in trio Ie (ex. buna credinta. .

Asistam asHel la 0 adevdrata bitonie modernii ~i pLkuta la u[c·dwa maramure~eanului..i la 0 po!iritmie.. compozi­ torU acestor melodii de joc din ~laramll rr'$ slnt romani ac1evarati :.---. Se '::-.-:')minanta Re.::1e din tara. cind cu tertd mica..\Iajor.. suprapune­ rea mai multor ritmuri intr-un tot unitar. _.. ca 5e ana pt~ 0 anumita treapta ::::c.! zangara...Iaramure:.. :::::.:ii. la aI­ s sHr­ lil i se cade. ul dea lceea~i Ilc's un 3... faptul cll muzica primitiva -:: eel mai mare rol pe ritm ~i Cll doba . a~a u alte 11.i eonfect((l­ nau singuri ceterile. <-::: prezl>nta in primele formatii instru­ :::.. :.nuita) folosind de abieei scordatura eu un semiton sau un ton mill sus decit acordajul obb. al langalaului. INSTRUMENTE ~I LAuTARI DIN MARAMlJRE$ Tiberiu Brediceanu in "Scrieri" (B.)f(iaj in La ~Idjor oc:U tU t1'0i slrun(~ In La ?>. 0) ~~~~:F=i~~~~~~".-o-ilccentuate in directia contrara.i invirtite pc linga bUona­ !ism asisti'im :. al ro­ "liar cu :>?stabi· 112-27 uEiv(~rs tCiranu· i infor­ " se d­ eelor­ :mlpm '1 iberiu embri{~ Amintim.. toate acestca ne fac sa --'-~-:-:::':' Cii ritmul a jucat :. e.muit. Iar :onica surda la fel ~ :. iar ~n ma­ isite -5i de 2 /2. in rest se ciupe~te..zyoltare.1 are viata proprie. instrument nelipsit pentru acom­ :'::'::liamentul tarafului din :1-. cind eu cvartCi marita. 23 u. 60) afirma: "lllf?i~i li:iutarii..39 ----­ melodie l. croatia lor muzicalct nu poate fi ~i niei nu esto strainti".: :. poate prinde pe el cu degetul mme de . Deasupra dobei s-a . al dobei.--.::ltul. un fel de ehitara obi~nuitEt eu dona sun mill multe strune. astfel cii ritmul melodiel este dublat de cel al zongorei.ca.>i de mid nou eu putru strunp <wind nrmiHorul dc. denumire intilnita:. care-". melo­ Optimih~ accentuate se ciupesc cu pIce­ ::u din os sau lemn intr-o direclie iar cele :i. sincope ~i contratimpi.__ executia horilor. al ritmului dat de gorciuna.. b. :aracte­ . 1tllnite ~ . schim­ bindu-se aceea~i melodie chiar dupa loca­ litati f.l) . ca foarle des si in spl"cial in acompaniamentul zongorei apar in zona melodii dnd cu terta mare. La act'asta stare de Iu­ cru conlribuie din pHn ~i aeompaniamentul zongoreL care intotdeauna estc acordata in .r en trei corzi ~ Josibil. de 6/8 tia._".<ina stinga de obicei dominanta r-Ii sau _:. contratimpi sincopati. evident . Acestea la un loc formeaza. ::. subdivi­ zati.i nu tigani.ior. :aotul di dobele au jucat ~i joaca un rol . Se creaza Ull asemenea fundal ritmic de ne­ descris. Cetera$ul este tlcompclili"t til. cu accente diferite. fiecare dintrc cele trei ritmuri amintitei:. Ld-Si bc'mol sau Si.--.-. dtt un efect deosebit :>1 este de nelipsitin muzica e!e joe Cliaturi de zongora pc care taranii laulari ~tiu sa "princla" citeodata acorduri: milla dreapta bate ritmul ostillata. rareori ~i HU­ mai Ia horde lente se trage cu Qrcu~ul pc acest instrument. NU-i cunoil:..._----------_. 110influentdt prill nimic. altul la baiat ~i aHul la fata. de asemenea.= ::-. ("hiar daca horea este in minor.-.cU5 .ngora se acordeaza dupa acordan:>a ce­ :-.. Uiularul ti"iran cintii dIn Cl'terd (vludftl europeana obi:.ii informatori.1 joaca in Ma­ =-=_~eS dintru inceput un foarte insemnat :..:=___ :~ care batut in contratimp cu doba de catre un metal. 27 pag. mai rar 'lint aeei care "prind" coreet tonalita­ tea pe aeest instrument.n.[ajor (cvinta paale fi dublat. ajungem lllainted elilU­ lui 1700 la aparitia acestlli instrument h ]\Jaramure:. important in viata muzicaHi a po­ :. dar totul intr-o unitate desavir­ . acordala in cvintd Rc-Ld in ritmu! obstinat.::::::-:. iar a treia supfdpunere ar Ii ritmul pa~ilor..e. ritmul acompaniamentului.:. La tropotite :.----. \ingalau" un cinel din cupru sau i. secundat de scroaFti sau gorduna eu doua corzi.i in Olknid. (jce~tia traiese din genNiltii tntr-un m('diu curat [omimcsc.-----'.II . dar c1Up[l spusele informatorilor... tim pi dublati. (ex.tem vechimea. Inslrumentul se tine vertical cu gilul sus iar coardele libere se prine! mai rar.

Bartok l~i ex­ prima nC'siguranta asupra originii melodii­ lor executate de trimbila~ii din ::VIaramu­ re~.JU m ~l incoH'tcite de trei ori terminlndu-se eu capatuI conic. truba in Lituania. $i ucrainenii cinta melo­ dii asemanatoare din buciumil€' lor. . Exemplu: ta­ raEul lui Sllngau sau Cioata. a:-e ae·xdajul La·. ::. trlmbiia ! trimbita sau fugera in Polonia. eeea CE' c1enota catcqoric originalitdtpil melodiilor din lrunchiul ve­ chi ~i nicic1ecum 0 preluare. '­ Datorita faptului ea m aeomp~~ia:nen~ gaslm pedale ek' evinta la lautar. F ~iliel:. 0iu toa­ Le drimlJele erau acordate la fel. sau ucraineni. jocuri . Cu toate investigatiilc tacute de noi la oatr1­ nii satelor nu am putut deslu~i in aminti­ rea lor aeest instrument pc> plaiuri moro­ ~elle. S::-:5. Este pe cale de dlsparitie. exec. cavitatea bucala estc cutia de rezonanta. acordaj Sol-Re-La poale Ii ~i ell un tOil sau semiton deasupra lui Sol. daed iJ existat pe meleagurile ma­ rdmure~ene. :-':'5."a oilor". nc~ face sa credem cit acest fel de cintare este influentat de rama~itele dntatului . care SC' aSE~am[lllfi mult eu horea din fluier.: !TIa~ :n:. ill rnijloc suc\atCi 0 lim­ ba de otel eu c:apatul [neloit in unghi clrept. TilincQ cu dup. ~cu trei eorzi C::::-. Tnmbitil din metal este facuUi din tuburi cilindnce de tabla alba. :. Altele.u am pulut deslu~l eiectul clcestui proccdeu.. "porneala oi­ lor". Cimpoiul. bucin in D­ craina) din lemn. bocet. sint drepte :?l cu 0 lungime de 2.:c:c. eu dop sau iara dop. de duca.':::-.ll ciobQncse din lemn sau metal.---'-_. mai nou din tabUi.t(' un instrument eu into­ natia nestabila. ' G~.'­ tele SI-Re. lung8 de l. In :-larumure~ se cintdu din drimoli. Afara de aceste sltua­ tii se mal cinUi din instrument melo­ dille pastore~ti ..~" c. Zuna dp rCispinuire a buciumului l'sll' mare pe ling8. instrument pe care se emta ~l horea lunga. numita brad sau contra. de obicei cmd mortul a fost clOban sau fla­ cau tillar.. Slovacia. instrument disparut feHa urmc' doar inriurirea lui mai staruie in muzica instrumentala de joc din fluier (Bartok).tut) Berg­ man .... armonicel(' 6-15. Intotdeauna pc linga sunetul seos de £luler. $i aiel in melo~ie.:-C:.. 0. In 'lUele noaslre in tarafurilE' mara­ mure~enc cu pretentie s-a introdus saxofo­ nul.. este tot din lemn sau metal.'te. \ ioam de Qcompaniament." .---- .\Ii-Lal.1 cd in general instrumentele de aeompaniament de aid fo­ losesc pedale.\1i . mal nou din plastic . Drjml)(l numitii ~i c1rimboaie sau drin~J instrumentul prefcral al maramure~encC'lur.utantul include din cmd in cind eu arCit8torul minei stingi eapatul de jOs al ~e­ vii. "la ie­ ~irea din ograda". melodip eme lipse<. Executantul illiocuie~te despicatura sutlind eu bu:wle tu­ gUiate in lluierul tinut piezi~. Maramure~ : Nordul Transil­ vaniei. a pribeagului. In deeursul cintatu­ lUi.e pot scoate doar armoniee ale sunetului fundamental. Contra se folose~te de tarafurile mai mari care acom­ paniaza soli~ti Pf' scena. are la capatul subtire un mundstuck de lemn. pe iicest lllstrument se poate cln­ ta numai horea lunga. Armonicele sint intre 3-­ 16 ale sunetului fundamental. seoate 0 seara diatoniea de obieei eu tena . Coard<~le sint acordate ~i a:?e­ lat(~ in a~a chip incH sa u~ureze jocul de­ getelor pe ele in scopul obtinerii acordu­ rilor. care interpreteaza hori de stil vechi ardelenese.i septlmea neutra.de la curem eu despicatura sUbtl­ re ~i lung de vreo 80 dl.. preluata din Transi tvania arc trei eoarde inlinse pc un calu~ retezat.Ml~nta.. "dnd zin aile de la munte". ::. nu are des­ eI1izaturi pentru degete. de cvinta.5--3 m. "la mtrarea in tin tirim. interpretul tine unison nazal propriu (invatat din mo~i stramo~i) foartp asemanator eu isonul de la cimpoi de mult disparut. Sunetul fundamental se aflci dc' obicei fnlrp sun. cit ~i la prima~i care tin uneOT1 pedala pe 0 coarda libera. gaurile pentru uegete lipsese din ammdoua varietdttle de tillnea.:c.trd:::Jc.i alte melodii eu ambitus mic. dar 5e poate desprinde clar din executiil unui bun trimbi la!. "la capatul de ulitii". Dam pen­ lru aceasta doar Ull exemplu clasic: me!()­ dia "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a giisi L doba­ nul oile".i taragotul. EI cunoa~te doua dimensi­ unl eel mie ~i subtlre lung de 30-40 em eu 6 gauri. Moldova. Drimbele sinl facutp cHntr-o sinna.> fragmE'nte din horC'Cl lunga. Moro~a­ nul 0 intrebuinteaza ~i la Inmormintari "dupa morti". Melodia cintata este 0 varianta de bocet care inSd nu se deosebe~te de "fo­ ga~urile" pastore~ti.eel eu :rei eorzi Lc-. In­ strumentul se calca deodata eu degetul l?i arcu~ul obtinind in consecinta acordul de trei sunete. din pdcate este pc eale de disparitip. Tilinca iara dup are armonicile inlre 3­ 22. Ele sint: doua groase de Sol ~i und de Re. Buciumul.:':. este un Huier din lema sau metal. "clnd merg oile la munte". clc' otel ineloit In formtl dc' potcoavCl.-10 -- ------.:::5. Ce-i drept e<. inclusivgorduna. ~i 6 gcturi p(·ntru deg(. eel mare mal gros ~i l~ng~ d~ 7U-80 em. acordeonu! .---------..1. In lipsa bra­ ciului se poate face (ontra ~l cu vioan! obi~nuitd. cm. se poate vedea contaminarea intre .... eolinda.te lil maghiari. Acest instrument estc o adevarata unealta muzicala de nelipsit a pastorilor care-l folos8sc pentru semnale ~i chemarii oilor.:.ll taralll maramure~eni a c~lror zongura sustme aces~ interval.

dominanta 5i subduminantd. lama cind nu sint solieita.--._~_.y-~ '- ~"~-"-- --------_. iar mai nou ele lil radio. de5i fieeare masura l$i pastreazd exaet .... care se ocupau eu "ca­ 1 . Conlra eu tff:! cor'll tine to­ nica. doba. iar altH se prelullgcsc cu aeeea$i valoare. improvizatia l' facuta eu gust ~i cu­ ~'.. tarani :e aeest uneori general aiel fo­ :orduna.3 '.i una .. . ci de obicpi 1a doba.axofo­ lu: ta­ ::t l)faci :ia arc ·zat. 1<1 cintecp de mahala.... ..:::intare .h~ $1 eviIlla La-.. Dar/acolo unde existd a . III j oeuri u toa­ unelul sune­ sint .. De obicei ea pcndu­ leazE! pc tonicd ~i dominanta.__.wtului Se observd saHul La-Re de CYdrta carilC­ tNistic zonei ~i care rar pste umplut eu to­ nul de baza $1 mai mu It eu piC'ni.-l ~. (Rp-La)..:mpede influentd exercitata de Viranii sa­ :dor $i de oamenii meseria!'1i a instrumen­ :dor.-~.-----. Lautarii eei mai numero$i din familia Co­ vaei sint raspinditi in unele sate maramu­ re!... ~ _-_ _ _ _ .lodul $i metoda elp Invdtarc a instru­ mcnteior in zonli Cd de aJth:'! peste tot S0 face dupa auz.0. unii tim pi se seurteaza.) 1il ~ ' .~-. dring )~----Dllpa Bartok dum mal j05 5!mi/p scara cimpoiului diu Maramure~. .. are ~i ro] de tiilurd Ia horile mai Iegallate. ·. 'I' IIf =#Ii i i " .... #I ".------. . care se intilneste des in :Ma­ ramun'51a reI de des poate fi inti InWi..::J.. 41 . o caracteristied. U precum celt..1tra se ~ acom­ Ireteaza .-..Jare 10eaIa.---' . lautarui tdran i$i insu~e~te odata eu tehnica necesara ~i reperloriulde hori $i jocuri ale satului.. instruml'ntui eel mai pretentios 1a carp cinta cei mai in virsta din fallli1ie.. -. eu un 1:. In­ jetul ~i dul de ~i a!'1e­ cui de­ aeordu­ :. trece­ rea se face treptat. Se paniajJl. ruda.. Tarafurile mai mari. cinta de mul­ In ori jn toaUi zona. Acnrclajul dC's in­ tilnit la zangora eu trei warde este cPI df: Si ).. _.... zon­ gura !. Df' obicpi copiii nu clnt8 in tarat direct la cetera. iar ultilllele corespunzator mai seurte ori invers. ceea CP vdc!0:. .----~~~-~--~ -~-. :anta.----­ t's Lt· msil­ l ex­ lodii­ amu­ l:' into­ clar nente lit ell llmic VP- cimpoL in lond lpllnlcd ([t' dC(l11l­ a larafurilor siite$ti: vioara.:ninti­ moro­ mara­ . .it in o lim­ clrept.te () evolutil' ~i lar{lirpil ~Justului muzieaJ a lautarilor ta­ Hlni tiltu de ileum 60 elf' ani. conditioneaza ast­ leI ex~>eutia tipic maralllUre!'1eana.sa bra­ \'10ara }lament . zongora nu difNd prea mult ast<izi de> cea observaUi de Barlok ta fneeputut secoJu­ lui XX. Felu1 !'Ii gradul devierii de la rational.." . ~.1ajor Ulra tertii sau La ~VLlj()' eu tPTta maT(' Do cliez. exeeutia foarte ritmica. AePdsta hore bdlrim'asca.. de la CilH'Va apropiat: tata.----.n incepind Judi de la virsta de 10-12 ani. eu valori de note irationale in cadrul unor mdsuri de durata pgalii.. mai nou brad. tot in aeela$i ritm specific al").'idupa multi ani de praetica trece In cetera. idcind cddenta autentic~l ~i plagala din armonia clasica e1. Zangara sustinc 0 pedali:l invaridbiHl inclifNent de ("onti nu luI armonic iiJ llle 10­ (Eei dubli1tCi pc trepLele I $i \'...tJ . . BOf$a.. :. intr-adevar la tara­ nii laulari se poate lnUIni (leeastaexecu" tie "tigilneasdi". ?>. (ex.i ega1 dUrata.. Datorita m0todei ulilizate de aceste $coli in der liber. a ex(:cutiilor ldularilor tarani este un .----. .__ ...rubato deosebit de dudat al melodiei cu ritm de joe foarte precis.Ii 2 /4 " .." . ___ . la nunti $i la petreceri. in afara de ro­ lui sau ritmic in taraf.. Si­ ghpt (a lui Cioati:l $i Stingauj.din orasele Vi~eu. [rdte.. magnetofon.~.ii sau dorninallta acesLuia.. _..$eoald optima estC' pr Getiea­ red cinlului seura in $0zato1'i.- --._ __ pen­ melo­ . Dar am ga­ sit multe familii de tarani romani cu nume­ Ie de familie Covaci..ene.----..iIa­ ramure$ului. asHel se aU­ d(~ adeseori ceva intermediar intre 2/4 (ex. ~i in rvfoldova eu acelast fel de acompaniamC'nl ternar in 6/8.. urme :nuzica jkj.. Ace$tia crau $i mal sint meseria!'1ii sate­ lor. Ei erau aeei nomazi stabiliti in comu­ ne maramure!'1ene. 25) . 24 d. J I primele 16-imi sint mai lungi.~nt It! mai poate cll(1()(JaUi pri!1(.ioba­ Jhiari.. v!'cjni. c'. gorduna sau instrument!:'le preluate deordeon 5i tarago1. exemplul eel mai ('oncludent este satui Berbe!'1ti.... Pentru lau­ tarii tarani ." . Provenienta lor in Maramure!'1 da­ teaza diu secolul al XVIII-lea. b). pieup $i d('sigur $coaia de mu­ zidl $i $coala populara de artd. Trebuie sCi predzam din eapul 10cuIui cii in zona de care ne ocupam dnta alaturide lilutarii tarani ~i taraful de tarani neao!'1i ~i nu cum afirma Bmtok Cd numai tarafuri de tigani. icelo[. conditiolwaza impresia improvizatiei ~i In general a denaturdrii. Gorduna. Cu batri­ 3. Formatin In care se cin la PS te cpa consacrata cetera.---~ .L. zongora. Ei cinla repertorlul cerut: de la hori de masa Ja 1nvirtit0.

Uiularii din zona au aproape fil'care for­ mulele lor melodice specifiee pe care ullii te numesc "figle". . "Paticii".ii i-am pus li9h~ :. .a etc. inainte ll-am lucrat numai pc-acasa ~i cint ori de cite ori am ocazia.. mimica. . Distanta Ia care poate it acest sunet knit de eel pe care-l pwcede ('st(' de secunda. . . rar in Mi folosind 5i scordatura cu un semiton sau ell un ton mai sus... . . In bine cunoscullli ritm de 6'8 ddl' C'sle incorselata Cd sii fir' ritm vocal de dans in maSllfd dc! 2!. . Avantajul ta­ rafului maramurel?ean este aeela ca nu nece­ siUi. din mOl?i-stra­ mo:. .. . .osu '5! st:-c:ulO'>U 0 cintat din c('lic'­ rei ~ >: i:1 comUl:d. .Bunicului meu. Astfel intil­ nim apogiaturi inferioare ~i superioare la difcrite intervale. virtuozltate deo­ sebitcl. Pentru a pu­ lea fi deosebiti unul de altul deoarece poar­ tei acela~i nume.n. :6. . . .il redea diferite Buante ale vocii omene~tC lautarul taran uzeaza din plin farCi sa Ie cunoascu teoretic (foar­ te putini sint acei care eunose note muzi­ edle. ::". .i aeele ". estc cleobicei pozitia I-III mal rar IV 5i mai mutt pc (OrZilE' La l?i 1\11. . "Dodi" . . .. .­ . ". TillE'Ill sa subliniem c1:\ notatia muzicala oricit de amanuntit sa fie facuta nu poa te reda Lolul.---- 42 . fratH Pop din Sapinta.rani consUl..­ c.{ n:bnie. Tot din Vad a fost ~i tot eli IllPspria de cintat s-a ocupat ~i cu lucrul ill livadil.. Cautind ::.ti tarani dupa munea cimpului sau la paduH'. De mUlt0 ori. .e ::'2t:0::'=: . . .. schimbarile de tempo ~i de ritm..utare~ti ma­ ramure~ene glissando-urile l?i diferite orna­ mente..i. . ~~·~. dE' felul cum u simlc'.. De aCPCd prima ~i secuncla Is strunele care s~ rup eel mai des. tertii sau cvarta. Exemple avem multiple: fratii Pelnm$ loan ~i Stefan Petreu~ din din satul Glod . .oi-au formal l?i dez­ \oltat gustul pentru IDuzica odatEl cu 10­ cuilorii cOIDunei. Ir:~ : .)f aceste formule sub diferilc· 0 alta earaetPfistici't a melodiei c:u:c.... :\rev oia de (1 Sp fdeC' clUziti cit mai de­ parte. teL I::. C:~_:c. Eu "Cioata" sint muncitor la FaLnl­ ca de ~uruburi. De c Inc 51::. Dupu cit s(~ pare idealul interpretu­ luI . Ace:. dupa "IDunca pe­ Cicasci" sau la p8durt'. dnta la ceteril ? -. Aid se intlmpla 0 spun0m eu regret) deseori.' <1du­ narea".i la tel de bine dotate. £ratii Florea din Poienile Glodului.ru lnaIt in tonalitatile preferate R('-La. . . . C nele IdIDlii au fost complet asimilate.iata d.'. Ionu lui Niculai .i Anuta lui Gheorghe dill BoUza. alunecari de Ia un sunet in jos sint dese ~i specifice. gesturile. care poart8 dmprenta in­ strumentistului. . Bela Bart6k afirma printre altele Cd n-a t sa fadi pe doi cintareti populari sa :. altfpl eft "il5a eer. .a:u::l: \'cc:u L::< Gi-:. to. Eu am luat prima data de p~:pmplu "Marl?ul lui Rakoczi" !.~.va. "Dumnilru". . lautnrul pran 0 simte al?a din m05i-slra­ mo~i" dar 0 clntCi.~. . . --.:::_. Tata tot in Vad cinta l?i lucra P-dCCl­ silo I se zicea porecla "Ciotu" era mie de stalurd. "Ghiuri­ td" elc.:. . "Argi11t ziu". Se poale concluziona ca..i in jos asemenea vo­ cii desprinse din horea lunga. mare ceteral?. . tata ~i Ie intorleam cum vrE'am t'U s: mu. . . inflorituri) nu 0 mai cunnd.. liiularii satelor au dus 0 viata stabile! in COl1luna respeeliva ~i :.! uncle SUlld eu lollIl dltu. Cercetatorii temeinici ai cinteeului popu­ lar au ajuns unanim la concluzia ca fieca­ re reprodueere de hore inseamna 0 noua varianta nu numai muzicaUi ci ~i literara. .. . ."-~. .i I-am mcut mar~ul la cununie din hEltrlni.".._~_. In fp!ut cum intr<r­ ~rr·tpaza in stilul instrumpnial 0 hore vo­ caid care de obicei se face prin ornamenia­ rea pasajelor melodice. .1 in zona. La zongora $i doba bate orice pui de moro~an. ca 0 llll.:: C. . acestea con­ tribuie la specificul executiei Hl. Eu luam eitp-o hore in­ \a. la cprert'. sau dupa potcovit puneau mina pe cetera. ":"l~. \" adu lzei? s: n. fenomenul se petrece aidoma :. Intllnim dps mai ales la :. "Sali~teanu". Tine d(> pricl'p"rea fieedrui 18utar. POl. ~i in timpul liber. o Lore poale 5i cintata in mai mulie feluri del( [I eu ii pun "figle" (n.. . . de calre populatia localii... . . . Poate mai lllUlt dedt toate. . Neme:. .>Leti. nu poate reda timbrul.. sd SlllW cetera au Ideut 5i pe lauta­ rii t~!rani maramure5eni sa clute in g(. . ..-'. *=. ei ~i-au luat diferite po­ recle ca: "Ofu". toate ornamentele posibile.itiile in care cin­ ta celera~ul fdra sa l?tie despre ce este vor­ ba. . Taraturile de lautari tarani sint la tel de nUJ1wroase :. caz intUnit l?i de noi pl' terel1. "Stfngau".:::u:-ea: '.. Sas ~utu din Poipnile Izei. nervul eu care cintii interpretul lautar. Petru. numeroaSfl famllie de muzicanti lv1ihali din Bor:.unete ienile" specWee> de­ idUel 5i Olteni('i.. . . "Bulea". '':'sti-. Aiei in­ Wnim :..~~~rr~~.:.. astazi mai pas­ trindu-~i doar numple de "Covaci". .::a .. .ai Ul sci placa la cd ce 0 ascultau. . de fjJtrul sau. maramure~eana. .Sd~l.'.:" =_=-_ C . cu exceptia viodstului.'iorist popular a ramas imitarea vocii omelle~ti. puneau mina pe cetera ~i zongora pentru a in v('seli v('cinii.nf>fal in H'Hisl.lodic' sa fir' cintaUi in tf'mpo Illai reppc\e d(')t C'sl\. Privitor la horea lunga. i se :Li­ cea "Puru". .:Qt. . el?apeuri executate prin glissando.: : fraz'·. .~~~. "Boro~".Ii yirtuozitatea fieeurui vesEL Iaular taran din :'laramure:. .. .:.. "Cioa­ ta". .. .Si bunicul Dvs. . .:. Singura deosebire ul unii dintre ei erau mai dolati IDai buni ure­ chi~ti. diviziuni exceptionale cbiar glissando-urile l?i apo­ giaturile sint elemente ce tin de tehnica '.·ilor ta. . . marea majoritate slnt urechi~ti) de a purta sunetul in sus :. fratii Tudorovici din Rozav­ lea.

uu ca cei de let ora. strins eu masdu de tardni. lit 0 stroHl la dildo Conclu­ ziol1am ell citatu1 lui Bela Bartok ca "mu· 'liea ciompoierilor tlirani a ajuns pe mind tiuanilor?! Dar Cd eei mai multi dintre a­ cp~tia 1lU sin! tigani. Am vazut ca ace. " vo­ lenta­ plct 0 ca 0 ':oeal . Dealtfel . aUt de r('­ pede lncH nu aveau timp sa fie asimilate.ti IJutari tarani sinl.i cum dnHi lautaril moro.f de la un !f.-a impus pt' plan nationi:il Cd unul dill cpl<" lTIeli singulure .i la bocete.-' popu­ fic-ca­ J noua iterara.i gusturi.ti ori hori mai noi dn viata ~(ltujui izvorHc: elin obicpiuci 'jt tradi nl.. dadi au exisLat ~L in sfir!?it In Bihor ti­ ganii l(iuLari cinUI absolut la f(~l de sirnp!u ca ~i co1pgii lor ~.wtatia faeuta .. 22).eni.. Fenomenul se intilne. faeem din nou aceastu afirmatif' Cd sli de­ monstram ca lautarii tarani tr8.im horea lunga in grup vocal.i este modul Cl'l mai obi. Inscriin­ du-st> pe aceasta linie '. Lu­ crurile se petrcc aidoroa .i din Rozav1ea. ar putea sugera compo­ zitorilor modalitati de lilrgire a hd:le'! tona­ Ie.) !-.' Ii iotilnit.. care aliHuri de munea c. lueru (1! se poate afirmu !?i in :r-.n. Pe linga forroatiile de lautari amintim for­ matH deosE'bite de trimbita!?i din Strimtuftl :)ri fluiera:. foarte bogaUl.cede con­ ti roa­ orna­ pretu­ vocii :uante lzeaza [foarrouzi­ I de a ea vo­ lIltH. 4...te . rnijloace de expresie div('rse.ean.i marea Hi­ rietate de ritmuri in folosirea lor me:?te. dtl1 ~wn('ratie In generane.. Taranii lautari au jucat !?i joae.>­ lor. trimbita.1 aduce modestd contribu­ tit> la cunoa:. cl mai c1egraba de Jlle­ diu".Jotivele ritroice destul de greu <Ii> scris !?i care nu 5e afla nici intr-un tratat d(' teori(' a ritmuluL infloriturile.... Aratam Cd improvizatiile pot ti foarle puternice . Componenta formatiilor este din tarani hamici.. ar pulea sugNa modalitilti de folosirea poliritmiei la tel:. :. alunqiri :. deasupra eotidianului :. autenticitatea... :-5trd<:duldula­ ~llC'ral cl de­ fcrate ira cu lei in­ ~0 de­ late ii (..i la Hiutarii ta­ rani..Ie la prin in jos :e cin­ :e vor­ rar IV aCf~e(l 1 rup . de adapt are ~j contaminare. obiceiurik devin spec­ taeole... Este C'lementul mo)LC'nit din cell' mai vechi timpuri. V ALORIFICAREA TEZAURULUI FOLCLORIC iN CADRUL ~COLII ~I A MI$CARII ARTISTICE DE ~..i. (B.. culoarea ~i calitatea artistic a.'ni.laramluf'. tova­ r... YCuiala $i eu multe "personali­ t[iti.alizate ea lllU­ llifestari culturale.i~(' pot ObSf'lTa chicH' in tim­ put f'X(lcutlei d(. din diferite ZOlle £olclorice..i lrdosmita­ torti multor hari de familie. de creare a variant<..-: 43 --~"----' ipriU­ iodifJi :!!. A!?a slIncl lucrurile nu putc'l1I fi de acord rll dfinnatill folcioristului maghiar eli . Muzica liiutarilor Virani din \farall1urp~ prezinld P('lltru artft cuItd. I ca n-a j'ari sa dnte deoctatd 0 asenwnea piesa toclHai dill cauza formei libere improvizate a acest~~ia.i scuriCituri (''(('optionale ca diviziuoe. la care 50 mai adauga contactul ell diferiti indivizi din ora. Elem('ntul muzical d lost ~i ('stC' transmis din fwneratie in gene­ ratie fie la zongofd. care vorbe:. amhele cautind sCi ilbordeze un repertorlu local bjtrinese $i cin­ (pee pastow... ~eren. dobCi.fASA 1 ranspuse pe scend sau a.impului !?i la padure orl creseulul animalelor.nuit de realizare a creatici popu­ lare .i un sUI improvizatoric ce rar mal poal. jocuri ad(~varate care ne bucura.. de f010s1re a biroodaliUitii fara sacrifi­ carpa melodiei. folosesc me~tp~ugul de a cinta. (B.i b0~Fll(' tinuturi folclorice dill S-a eonsiatat in mod evident Cd dc€:'astii zon(i etnograficd se remared prin­ ir~o trainica Lracliti€' pnpu:arci care l~i are 0­ . III contae 1 nf'mijlocit . u care sturile. t\"·r .?i improspatare. p[lstriHorii .utari .mbrul.le se schimbau atit de des.....". e:~eana.. 1a 0 me­ lodicita te dc'osebWt ins trumC:l1 laId. sau tiEnea.it sf! recldlD la doi lliutari vestiti Cioata ..15i la TlC'cazuri $i 1a !>ucurii $i transmis copiilor.tfl lor dntecul a ajuns aiel la 0 a5d mare varieta1c eu toate sctlpuri]c> ~i pi'icatcle ]JP can~ Ie au.. numai eli noi aro reu.i(·5(. trasiituri esentiaie oricarui spec taco 1 maramure. c10l1ci dC'('vnii.t~iranil romani.. in sate.1 senina clsupra lumii. a horHor din batrini $1 clatori. pi cillta Ia vioara in­ lr-un mod suUi la sulci rc'perlo­ riul mo~tenit de ia (impoierii din ?\fdramu­ I'E'~. In afara de acestea. (11 disparitia tlui('fului eu r.u­ gita alaturi de secvente muzicale din toa­ te reie!?ind valoarea inestimabilct pe care 0 feprezintu arLa acestor lautari.11'­ pNloriul instrumlmtLlI al muzicii de dan~ ne uid('l la ura (jctuill~1 0 imc1qin0 trisU. 'ichimbari chim de masura uu due.d :p u's ell "pede ·cami ~imt('. "Stitul d(~ executie !?i de interpretare a lCluLarilor nu depinde de ra':>d. consideram ci1-::. de cliferite cerinte. ne ridica prill vigoarea.id ullii lij. de diferite nanonalilati.i FlorPC1.utar la ditUl. In ultinwh.terea . fie la fluier.te direct sufletului llcaselor . pentru compo­ :litori un nesecat izvor de melodicitate. maniere de instrumentalizarea melodiilor vocale.:i un ma­ re rol in dezvoltarea muzicii dill zontl $i d Hustului artistic al ttiranilor maramurc$i.c'C (ciompoiuluiJ muzica de dans n Cljuns din p{iCate pe mii~ nil(~ tiganilor"..l timp 0 cOllfruntare a perenitatii motive­ lor In cont('xtul coniemporan al satlllui.. 14)...ti" (cure dl' fapt nu era tigan ci t~1ran n. unde> Influ­ entr.1 valorificilrea tezauru­ lui lolcloric muzical locaL Spectacolde folclorice sint 0 reu~it2i alaturi de aUe forme diverse de yalorifica­ re a tezaurului tradit1ei populare !?i in dev­ la:. 2\raral1lure~uj :..1 ne dau incredere In virtutile eterne ale Maramure5ului. eu tot neajunsul improvizatiel care se J1ld­ nifesta intre altele prin variatie continutl.i apo­ :lica ~i :dn din ~ S. impun 0 viziuue optimista . <) interpretare aidoroa . yiziuni .>: culegerea de fata.i mare­ It" compozitor preciza CEt "exista 10tU$1 ex­ eeptii Hiudahile a!?a de E'xemplu tigallul din Onc0.. am reu...it sa insu... ceea ce cinta . 1 zona.

.i 0 r('levan' c) celor mai dclinci s(~n5uri din creatia populara. S-a dus ~i se duee inca 0 munea titanicd impotriva stilizarilor ".Cintarea Romaniei" f'ste ~i in Maramure~. prill mi~carea arlistica de amatori. "Am fost $i-oi si".tii care-:.i timp atit pro­ ductiik populare perene cu s(~mnificcltii d­ clinci in viata culturala a .i simplificctrilor. au constitnit autentice manifesUl. Festivalul national .ri de spi­ ritualilate romaneasca.·i.Cintarea Romani­ ei". Coleclivele de in­ terpreti amatori._ ..i noile e. Afirmatia nu este de loc gratuitci gindin­ du-ne la istoria acestui tinut. pdstrdre rare CITe un dublu aspect: PC' de a parte' 0 cereptare diversificaUi din punct de \'edere tpmatic. incepind de la ~colari ~i pi­ na la cei virstnici.nr-ll:l medi..:e _. ae­ telor foldorice gratuite.a:ura GaCiCd. 1a tezaurul folcloric in general.tranepotii dacilor liberi".r~id. arti$ti amatori..)(Ifj.l..1 desfa!. ~i-au creat 0 frumoasa tra­ ditiE' in \alorificarea fiecarui obicei local. pentru pastrarea IlPdltC'fatll a autenticului m ilendf. idpsnind apropiN. "Eroii de la Moisei". Spectacole Ie folclorice prezenta te in edi­ tiile Festivalului national . S-a imbinat armonios obiceiul $i horea locald traditionaHi eu creatia con­ temporana noua inchinata patriei $1 parti­ dului. in valorificarea folclorului. f'xplorind in acela:. fapt ce constitu­ ie pentru speciali:. de Herbinte patrio­ tism !. care a cCipatat noi \'a­ j('ntp in Fpstinilul nationa I "Cintan'a Ro­ mdnif'i" .ii profund umanism. muzical in special.\laramure:. ca in intreaga tara. . asLiel incH. o manifestare de 0 amploare nira prece­ dent.i d(' arta populara. pe teme din folclorul mara­ mUH~!.. punerea in scena a horBor traditionale care releva inalte virluti alp poporului roman.ului istoric. "Gene­ ze". o dtentie deosebitti d fost ~i ('ste <1­ cordata valorificarii autenticului fncre­ atia muzicala folclorica din judetul nos­ tru..iemente care au ince­ put deja sa intre in patrimoniul mtistic lo­ cal ca valori recunoscutl'. "S1nte111 <. spec­ tacole realizate. a datinilor. "Balada Pdl111ntului". cit )i sc·mni· fieathr .'ean. Exemplificam: .:\iunta tarii".l pertinpniti de sC'nsu1 profund a 1 unor pro· ductii folclorice ". cit ". matNiaiul cules..ar . vi('tii noi pe care 0 traim. pas­ lrat de-a lungul \-eacurilor. Puterni­ U' valente educativp exprimate in diverSE' genuri ale folclorului local s-au aflat la ba­ za a numeroasc> sl)ectacole rea1izate de mid !ji mari. apoi 0 selectare :r. .. cit ~i sPl'ctncolul viu sa fie aUt reprezentativ.44 [).'oara liC­ tivilateil p(~ aceste meleaguri un ft:ricit pri­ [pj de vcdorificare )i pastrarl' a luluror tra­ ditiilof ~i c1aLinilor populare.

spee­ d mara­ :>biceiul ~ia con­ i parti- B MATERIALUL FOLCLORIC AL COLECTtEI. CRITERII DE SISTEMATIZARE Sl PREZENTARE ACATEGORIILOR 'DENTIFICATE . in punerea e reI eVa Puterni­ diversE' 1t la ba­ :zate de )lificam: "Balada "Gene­ :".II i este ~ul <t­ in cre­ nos­ omaniei" aga tara. °a prece­ e in edlRomani­ iri de spi­ E' palrio­ le de in­ ari ~i pi­ oasa tra­ local.

"GHute". Repertorlul copiilor ::\eintilnit de Bartok. "Vin78­ tond de pasari". melc. ve­ chimpa l1('amlllui nostrn pc acest0 m("]C'a­ ([uri. "Tlta-mita". .De-a mieii". 16... De-Cl Pintea Viteazn". ci mai mult rit­ mice sau mimice de a folosj timpu1 E'nt.De-a ghkitu".. pietrieele.i aici. "Tn roata". Se eunose la eopii 0 sumcdenie de dntece pHisl1luite de lumea lor propice jocurilor. "De-a fIorile". Cele luate de la gradinite :. 7. cit !)i corewafic in \ariate manifestari spiritllale alp popornlui. 21. 1 si 2. Piesel e cuprinse sub nr. aceste preced unele jocuri eu 0 dctiune pentru a facilita formula de eliminare. 10. de eliminare.TTl cuci" etc.: 3. retinlndu-Ie pc formule primitive nemar­ ~Jinile la un numar foarte restrins de sune­ tE'o Dill jocnrile de copE se desprinde 1n primul rind aspectul distractiv. folclorul copiilor cste bogat 5i "iu. de eliminare din joe. functia ~i eontinutul principalelor sale c:ate~Jorii $i re­ latia structurala. . ca: "Tn vone". concretizinclu-<. oral~ $i colecti\'iL Prin cercelarea pc teren noi am putut identifica in jur de ]48 deiocuri. "DC?-a popoarelE'''. dovedindu-se a fi ~i aieL divers in ceea ce prive~te originea $i sursa creatorilol' C:0-i alcatuiesc. unitdtf'd ~i mai ales pro­ venienta. 6. "Tn haraboi". 8. 5.c raporlu­ rile copilului cu natura ~i mediul social: pentru ploaie. ]\fulte din aC0'ite jocuri nu an clec1amatii. "Tn pietricele". "DC'-a lupii eu ciinii". de seos apa din urechi (0X. Cercetindu-lc eu atentiC' observam di majoritatea sint jocuri df' mis­ nHe in aer liber imitind pc cei mari. 13. cind Sol dud Fa cliez. 17.:. I. -. avind aceeasi caracteristica fo1clnri­ ca. . Se C11nosc la copii 0 sumedenie de cintece pHismuite (:e lumea lor care Je-am inliInit in zona si In marea lor majoritale sint jocuri cinetice in mi~care si prea putine sint statice· .. "Dc'. creatH integrate unor obiceiuri pre­ (um colin dele de copii.'ti ccrcetatc 5i aproapc eu totui absent din publicatiHc de folclor maran1ure~('an de pi­ na. acul11 . manifesUirile sponta­ 11(.melodia introduce elemente tipice d(' hore lunga (recitativul) ceea ce ii confcra gcnului vechimea. . Trilsaturilf' specific(' ale jocurilor d0 (0· pii demonstrC'aza caracterul anccstral. l 7. "De-a ohiala". SISTEMUL OBICEIURILOR cleo Ei lsi scandeaza creatiile od intonea­ za. "De-a uliu si closes".De-a haic1ucii". . 19).. 15.\ce5t colt nordic de tara cuprincle 0 ga1118 C'xtrcm de \'ariali'l de jocuri pentrn copii $1 inventate de copii. "De-a cailor prin oras.c' aUt Inuzical. atentipi. 11. Folclorul lor cuprindc fonnule eli' nUn1Zi­ ratoare.. "in habisc~".einlecc fonnulc cc o~Jlinde. a) CICLUI VIETH 1. "De-a POPd gJiC?". "De-a duca". muzicale.i de scoalu nu au faeut obieclul prezentului studiu... . "De-a tupu". imaginatiei $i implicit a1 glasului. in tinuturile rOn1an!?!.). .u prinsa" . "Tn duplet". Tn foJ­ dorul copiilor maramure$eni unele jacuri circuH'i pe toate vaile in numeroase vad· antf'.e de a ajuta la dezv(J1tarea vorhirii. Id sdHdat.cintece formule din difcritc jocuri de copii integrate zonei (ex. "La fuga". buburuzd.. de acest gen sint ex. . modul de manifestare. 14. Un alt rol a1 jocurilor esl. 12. dill' au disp~rut tara urme. "De-a picu". 1-21 Ic-am inclus in urmatomelc subcategorii: numaratori ell intonatic pe un sinuur sund. scoaterea apei din urechi ~i pIlla la colin­ .. unitara din PUllct de vede_ re muzical. manif('sUiri la carf' participa atHea qf'neratii. Ei s1nt in masura s~ orchestreze jocuri rlinamice pe dialoguri vii 111 versuri sau proza.De-a turcii si ro­ manii". Posibil sa fi existat :.. Noi nu am g8sit in zona ohicciuri ale C(J­ pillor practicate in timpul secetei ca eel de paparuda. : 9. mai e\'oluate structural ~i muzical ~int ex..

tiyul din horea lunga ce-i conferil g(~. eu ritm ternar sau puncti'lt isi are originea In aceasta specie stra.-'-'~ a piitruns si aiei asa cum a piHruns $i re. _ creatia iC'rUlctunilor din ceremonialul de -~--. ceca ce vine in spri . Cu fusul si furea in minii.. Una din ocaziilc unde proccsul de Cre''' atie 5e l11fmifesta eel mai intim.3-46 care sint YPiitabile hori de baut la holec[iwlE'..e ne apare foartc -'. sinc0[ Si clin plin.\eeleasi blesteme 1a adresa "neamtului".X 57).. ca­ ractNizata prin ritmul sppdfie lin si 1eg8 .. . -­ "Dfrlaiurile CaUiIH'!..1R .dnle­ cuI de leagan.incadrabil in ma­ sura. !...tmul kaganu1ui aqatat 1:1 mp!)­ tcr-(!rinda.Wl ell "ersu! s11u tetrapodic.=. mosi\.. pere definitha cle mediul in care a erescut. Noi consideram ca in cl-. bogat. . Sp cint1'i 1a JeaqCill ~i alte (fntece ell 0 spamii de interi('ctii Sp0­ "ifiee cjPnuluL . :-. femeia lucreaza tragind eu piciorul de sfoarri legata de leaganul a­ tirnat in grind5.. fel. om de treaba ':ii lntii ill sal". ('11 melodia cal1tabi\ti $i mai millt Cit un subsirat pentatonic.. TORte cintp . pc a­ (('stt' '''lodii S(' JO(lca routa prin casa.::. ast. noro(os.: . jinuJ arqumenlarii ea 0 mel odie \'ehi­ culeazil mili muIte texte si Cd horea mai noua din Maramures.e stabBea 0 leuatura sociala care incuba anlllllile obliuatii pentru toata "iata.nen . Se o('oschpsc prin text $i substrat pcnltatonic. 1(1 fpl GP tem' dnta si sin­ gure sau in (!fUP la netreceri. ajungindu-se la formul(' slrofice.'orh(· de alinaH' adr0sate eoconului core If' eonferd cld-hoc functia de cintece de leacran. . _~. clar slnt plinc' cle sens.. Am clasifiral arest repertorhl dUP<l cum nnne(]zCi : --. fenomen c.. Ii:! n~v('nirea pardl de unde a ph'Cdt din c]oini:l propriu-ziscl. acel joc il1\'ariabil al patrimei ('11 nptirne sau i11Y('[<. Intilnim. sau Cll acul S1 ata. tul "iertaciunilor" din ritualul funNar ~i din __ . tmc1Ul masurat aetnal In ritmnl leaganuluL masufil G. Despartirea de" }) satul natal i se infatiseaza tinarului ca 0 ru. :\cest 9Cl1 din zona doy'e­ de$te inca a data in pIlls llniLatea Cll echi­ valentul S[IU d(· formci clasicil din lntn'dgd \Md..1UJui \'I'chime Si unitatc. 35 !.c 1110tjYe cunoscute si celorlalte regiuni ale . parintii.ii 41 care au aceeasi structura melo­ dicit riim si ~Jama ca !. tc'(... cest repertoriu iJ fast 0 portita de tn~cer(' de la sist('mul ncmasurat al horei lungi la sis . La 5nr~itlll capitolului am inelus exemplcle -1. "":-c :i: Horea se apropie astfel de bocct. 27 estc autenticul cintec "CHu-i Mara­ muresu". l. unde"5i petree neYesteJe.'8. 2·1 are 0 influentti moldoveneasca. folclorice l1U sint spectaculoase.." . o l11('ntiune spcciald merWi cinlpcclc de <atanie si ra:zboi adunatc de Tit Bud la un loc in colectia sa din 1905. cele elf' 1eagan au 0 melodica proprif'. o "glurat" flual la oaste). Tit Bud a inclus sf cUeva cintece haiduces. esemplele 22--23 ca­ raderistic in masura n'8 iar intreg n~citati­ vul se d('sfa$odra pe dOlltl sunde de hadi La Sol. terjcctia hei ce marcheaza de obicei ince­ putul horilor loea1e mai noi maramure~ene . [wt. -. rlf' eaUinie adunate aid "feciori ee marg in jos ca norH. fenomen de ][ltrepatrundpfP intilnit In zona (vezi ex. citeodata. In cintf'cel. S .'eche a folclorului rOl11fmeSe -.. 2!l­ 33. In viata traditionalc'i Cl satullli maramu­ resean.'. care ne cluee Cll siquranta 1a recila .r . dupa ri. a fost 0 veritabWl hore de leagan.': "::-:.c ­ fi ff'SC in cazul ace~ tei spedi. natul copilului. il putem urmdri pe viu ill lega.ii care se mi~ca in ritmu1 de hore. Cink(ul in qrup large~t(' si mai muit mf'­ 10<1li1e. UJ rit... vo­ ios $i frumos. femeile ~i copiB mositi f:.-.A treia edtegoric din repcrLoriu eu. Alexanclru Tiplea (1906). care i se face noului nascut dupa care cUe IDe petrocerea propriu-zisa. pdci c\1' ri('( (:11'(' data cind nonl l1ascui esk in fatCi unui acl ccue i Sf' intl:mpHi prima oarC! sii sdnatos. "ungurului". care Ja origine. Cuk­ w'rea 110ustrci elf! la iveala 24 cI(~ piese (e­ x t 'Jnp10k 22--. Prima urare 0 face moa­ Si] incldtci dup2i na~ter(:'a copilulul $i Sf' re . Alt dntee (Ie ctitanie contine momen.. Sint vechi melodii despre care putem i:lfirma Cd fac trecerea intre sistemul muzi­ cal n('masurat 5i eel masurat de G'S.. aduc in general .. In cdtpgoria cintecelor rle catanie. ar putea spune ea ele dnta mai mult pentru (>Ie. Pe aceste melodii ele cintec propriu-zis ~au (1(' eloina asa cum am vazut se c1ntZi in 70nd tf''\:te (If' leganat pruneii.. ca­ re se remunera in caclouri 5i chiM ill bani. numai ca in. ~: :c :L Repertoriu) de caUinie ~.. ­ ti si If'-a grupat sub tennenu] .Cintpce hai\~e: duce~ti $i voinicf'!. Ex. Desigur Cd punclul culminanl in acest obicei este botezul.: nunld..mul ~hu silahic ill form J11dsureJfcl ~i hdZelt Pf' (plula de baza caracieristicd zonet ia.Hod aulcntice. (lsHf'l c<i 58 poate ajuagc. ce i .. Cintecul de leagan 51 holegiune Cukqerilp unterioare nu-1 at0stii.tere.>.:>ti": ele situindu-se intre "::2' '. 1<1 fenol1wnul intNpreti:lrii IcHgi a unui cin­ t('e rilmat.fre­ nul "morti duinu si daina". invata t.'­ TransilYCl\1iei.ii horile locale.mbul cu troheul caracteristica Firii in­ tre9i. Ninde e:x:emplelc 42-44 ne. hlastamindu-si .Cintece formule.. Curios este faplll] ea 18 1eagan fpmeile dntd foartc tare cu "aei de piept. tIl ierarhia SClLului llloasa (j\'ca loeul pi bine 5tabilit ~i pentru implinirca riilllui ea era rlaruila. III nhiCf'illriit. mintos.. Intre ea...lc. e'(C'mpleie 2526.ul era 0 cinste ob$teasca.iti" din colectia lui "':'''.legatp de na:. iar ex.

in general .-eritabila Larina preluata ~i adap­ taUi. :llai multe "ariante (ex. iar ('x. In cas a mirelui are loc "uiaga de pe bUd". care eu si­ lui lTIaramu­ qnranFi au existat.utul steagului" -. care marebeaza tnsa lllersul la eununie.go.i mai mult te aid . ~n ta )i cu a He oCilzii. c:atauie. pe timpul acpla f!l"Cl in !lodre. .:~ectonidi ('stc asimetriea prin introduce­ a crescut. ca jo­ cuI miresei poale fi combinat eu jocul dru!. du­ pi! planul Hiutarului interpret. La arest ceremonial se cinta hod din fepertoriul de nunta obi~nuiL !ntreg reperloriul muzical a1 nuntii H pu­ tern cIasifica in patru mari categorii (4. Este vorba i (vezi ex. Un blid marc.oa libera in cadrul semifrazelor f?i fraze­ fenomen ~ =: :a una. 96.prima calegorie.at care eu siguranta 111 repertoriul de lea­ este mai \"cchi. 0 face moa­ ::lificatia marUor mrmH~nle ale vi'?tii. melodii eaza tragind eu clnna rinduri duble sau Datru. Categoria de hori 10ca­ Ie din repertoriul de caUinie poate vehicula ':-1 alte texte inruclite cu marsul in catl1nie .·iI'J vietH. Cind mirel1sa obose~te. leaganlll a­ 3-!. sillu'r ~i 3di noi DC rilm de 6/8 eu text de catanie. plin de 9riu.'btrull1entalu eu slrigaturi (ex.~ 6/8. In consecinta fraze­ Ie ~i semifrazele variaza dupa variatiile in­ strumentistuilli.i instrull1en lillele fara stri­ gaturi (ex. 53. Dcsigur "'9ata de marsul in ctitanie. au In gene­ nil ~tructura <Hatata lllai sus eu mid deo­ sebiri de la caz la caz.. . 52. (ex.. 5" rC'giu11i ale :ot in ritmul specific dar intr-un singur Jare 10arte :-:::1d melodic. plc'CiHea 1a cUloa. in a froia categoric al in(rd hori1e lo­ cale mai noi care dstiizi inlocuie. YO­ :ui militar obligatoriu.8 de pif'se reprezentative cule5e de noi) : -. care f..ertoriului. vechimii ritlllului lega­ -. "un joc al dru!?telor" pe laita la venirea cuscrilor.:(> desface ultima.III-a 5 masuri. j a unui ciu­ In conditiile lreeutului cine! scrviciul mi­ de unde a littir (k' lungil durat. ului Cd era Repertoriul de recrutare poate fi gruPdt :opiii mo:. :~{'ce hfti­ ~lelodia mai nou (exemplul 101) are 5e­ roSe iutre _ ~::-alele ega\e lntre ele. 87 $i 88). tn :'(' adue ami11tp de cea care a fost dnd­ ')CuI ei bine "cd 0 rrwlodie ie9ata de prih~j.. dOar uncle melodii lor in bani. tot pe melodia jocului miresei. nl--631 iar la mire "La cu:.itelor.tatele cintecl' vocale de dans. Astazi 58 dnta un n~­ ·)steasca.cintecul ceremoniaL horea e'l no­ dud "La impletitul cununii (e\:. 60).a treia categorie este melodia ex. ne poate cuce ~i la eOl1c]uz!a. Exemplele 79 $i 73 slnt elm \'miante ale melocliei "Dc'steapta­ te Rom~. cu horinca. ca­ :)..i poate 1S $i refre­ : luata ca un fragment de bocet. 95.in a patra categorie ami nelus muIt gu:.. ~. . fist­ :~i colinda. 48~50).fe­ aracteristica de ritual.. gasim :. a adresa "giurat" 4. 1a fel cu acela!?i prile j. Tot cu caracteristici me10dice de ceremonial gasim ~i melodiile sub ex. doua lllasuri in plus. . dar recrutare a incpput sa fie inearcala eu s(~m­ . lllai libert\.i vehkuleaza 111al multe feluri de textr'. Intere'wnt c. exemp1ul 100.ene :~imbita eu gama specifidi zonei :. IV-a = 22 mlisuri (4+ :-:aiduce$­ . 56. iu in lega­ " i a\"ein dt'-aface eu ()ceeil~i melodie ill a in min8. nu­ nascut dupa mal Cd in zilcle noastre melodii1e se mai :u-zisa. sint tn ritmu1 giusto ~i in masura d. Repertorlul nuntli :lteceir: de Bud la un a prima remardi 0 facem asupra melodi­ artirea de -'< . ina insemna pe:ltru taranul maramun'$nan .Iectia lui ::au nu.·eder~ ve~himea re­ :a in ritmu} ::.'rtoriu neceremonial.'! $i sub stdpinire stra. balada ilnim. respectiv partea I = 5r-5 masurL in general instrumel1talele eu striga­ turL (are au 0 tHhitectonidi. Dupa 0 sapta­ mina.ar $i din :c~tea I ~ 17 mas uri (de 2 /4 respectiv 4+4 ialul de -4-:-4+1...tt're. adidi sec. AsHeJ. dar nUll1ai dnd e vorba de nun­ ta~i obi$nuiti ~i nu de cei din neamul din care iese sau intra mireasa. ce-i conferl:1 genului din nou yechi· mea $i autenticitatea. elClt1pn­ scoaterea din ro"iltJ. cileac/uta. 97 0ste 0 .vl de en'­ . 65 1a "tlllpletitul cununii". un obicei ce simbolizeaza rodul bun al noii gospoddrii intemeiatc.istC')1lul de adapta­ rc~ ft melodici in zonet unde apare (lcel pSt:lu· do-refren de completar0 (n Ini--ltl--la! --.a doua categoric de melodii sint tot cu caracter de ceremonial.:ti si prc-zinta urmatoarea strudura : '.a doua categorie sint horile iocalc ~l.. p.:. faptul cil Bela Bart6k mentiona in zo: 1'8. 58).:. (ex. al XVIII-len ~: illstituirr'a serviciu­ mintos. Se cuvine sa faccnI )m de treaba () prima remarcd : noi nu am dat peste mp­ :ociii ceremoniale In repertorill. dar ell asimetrie in ]i cadrul fiediIui u . Aid avem doua as­ pocte: melodia vocala nr. unde ll1plodia are patru ~ momen­ . 67 din leud. dar noi nu I-am gasH. p II-a = 10 masuri 4+4+2) ..neil. 95 este un fragment din "Man~ul lui Francisc Rakoczi". Ele pot vc­ hicula :. Ca forma ar­ ca 0 ru­ :-. I If) mdi mult mf:'­ c:ele dintii c:ule5c din \laramure~.tot hore eu noduri eu caracter de ceremonial (ex. 56.se. care ni se pare cea mai veche. XVIII-lea. gen car" . ceea ce ii confera :. Din punct de vedere intona· mai cEl in­ ::onal ne aduce clar un caracter de ritual bicei 111ee­ ::ai ales ca esle un fragment care illlita ·amure:. o lasa sa se odihneasea. Avilld in .-l~4+4+2).>c nrima categorie de hori ceremoniale.. peste e1 un colac mare in mij~ locul caruia sUi 0 sticHI. la care s-au a­ daugat in dc-cursul timpului cele instrulllel1­ fa1(e! cu sau fara strigaturi. Gene­ ului 5i 5e r0­ za 5i inflorirea acestui repertoriu este Ie­ I naseu t cste gaUl de pN'ioada crelirii armatelor regulate impla prima din sec. J\ll1intim ell ex. colaeul este prins de eei doi $i 5e trag de e1 ~i la care se ru­ pe mai mare bucata acela '-a tr~ii mai mull.Jocul miresC'i din btHrini". este melodia obicei este . roaUi prin . melodic din care s-a Ulmlndu-$i ::>astrat doar 0 relicva..i aid melodia este fata. 97). de la care cu sigm'all­ ta au disparut nodurile. 62-64).iti :~ trei mad categorii : care incuba ~.. . Remaream in prezentul ea piLol.

.::.zut. soncra.>i ell tinerl din alt~ 'lOna si In acest caz au loc mutatE functionalc. lJU exis­ ta refren.oilea rind melodii10 ('u raracter rtf" ritual. ::. ineontestabil. 1a pd­ mirea nunta?ilor.. tOB} dntat din flu­ ier cu precizarea din partea informatorului "ea-s din anul 1913".Bk. 1a mire $i mireasCi... 100). la dru~te. . acuma este ioe n" dh'Nti<. sau trei rlnduri AI A variat 1. -:.:":. Repertorlul de InmOrmintare R€'pertoriul funehru. anncP1'lel('. care C'ste f) Iampll tatie libera a rudeniHor ~i a celor apropiat[ sufletp. -."tli bocitoorc pHHite. la prinzul cununiei. Gfisim mai multe tipuri ~i feluri de mo­ lodii dE'o~)('bite dupa oeaziilf' de dntut: -. Noi am idf'ntiflcat 0 gama co­ va mai mare de melodii privind repertoriul de lnmorl111ntare: in primul rInd rlupa oea­ 'lia tif' (in tat ~i 111 al c1. jar rindurile de obicei Sf' rel)i. It ur­ 11liire~te v('chimea probabiHi P1'('( urn !:it HlS­ frin~j€'rile in n:'pertoriul folclori('.. . Scara de::: lntilnitli e.. Spectacolul nuntii.. matu~i.. !.. ..L La fel avem bocctr' Si melodii eu ('Brader ritual. la ga­ ina. anrma com­ pozitorul. veri.A variat. tu­ rail" Situatia este asUizi tn znna cercetl:lt~ TI'ult schimbaUL tn proce~ul de indus­ tridlizare.: ­ '-:::.'-1:.. datoriUi puternicei forte a traditiei.dr. tata.>i ill ZOllfl noastra--1l10ar­ tea J11 nunta si sub. hocetuI propriu-zis si m elodii vocale eu curactN ritua1._ "a =~-.:. ... "fiecare com una cunoaste doua feluri cfe bocde care stnt limitato dr' virsia stabilita de popor sau daed aceasta grani­ Hi e stabiliUI de dlscitorif'.. interjecUe specifiea genului ~i 70nci . (ex. -fabrici. -1 :: .f' man" apropiere intre aceste doua ca tegorii de productiL tw'\'t ilfirmi'l .-'"'.te urma Loarea. fecior.. Dc 18 bun incep'Jt se cere :.-... Am indus aid ~i douli me10dii ci:ltate din fJllier (demlllt. Bartok Imparte hoceteJe in dona subgrupe dl. - . B" C I. interject1iJe ~. mai aent de­ cit 1a . unche. ~ "':':L:'" l:.~:: Se observl!\ dar aceea. earaeterstIca de secunda ma­ rita ~i pre'lenta pentatoniei caracteristica.­ ~.\mestecul ritmurilor hi­ nare ~i ternare inrlld(>~ te ritmica bocetului maramure5can eu cea anticd ~l medievaHL nnde i1cestamcsh'c or/] normal. Brailoiu disociilza pentru prima delta cele dona moth"e componenle ale inmoTmintarii.­ ment si virtuo'litatc. t: :'.a cincea categoric> ~i cea mai nume­ roasa in ceremonialul nuntii. -:.to de numai 7 silabe.~ l:'" ~ : ::. Dl' completAri dese de 51­ laM "maL lao lao dorule. ~t chiar din 4 rinduri A 1... Versul e. Tntindcrea melodica a bocptelor pste de la un rind melodic la 4 rillduri. este transnus sl scenic nnde ('st" simplifieat pentru a-I rpdure tn timp si AsUel prime~tf' eu totu1 alte semni­ HeatH: jocul miresei care odinioara.('ontin de fa!)t nn· ..ii tn cercmonialul de lluntiJ. un dutec evreiesc 1a sfir$itul nuntil (ex..(lupa tinerL fatti.titu. prin arhaismul slin si mai eu seallla prin caracterul sou conservator.ste de eel disparut .. ohi~nuitelc 5..tr L= ':':-::~ . pare cel maj apropiat de lumea IDeeputurilor folclorice maramure~e­ ne. cantine. B1. ~­ . .. 50­ (ru. (Expli­ catia: erau numero~i enci 111 zona in tim­ pul respectlv). ..rca 11nui element prin nltuJ din ceTPlnoniile fmwrare.. La {Jct'asta ('aieuori" gasim boccte $1 versuri Ia 0 granita de in­ terferenta eu horea propriu-zisil. vere. 26)..i scara eomuna eu horea lungt'l.i completarile de "i1"he Jipsesc aid ('11 d('sdvfrsire. la jocul miresei (care in zona Vi~eu I-am gasH St fara strigaturi $l. in care intrli ~i "cintec(> de masd". apoi influenta directa a Oasului (in ex. . melodia are uncle caractc­ rislici de ritual (e'l{.lp~ tineri 5i b~trini. 11 el JI. Melodiilc sint de joc ~i aduc a iz de dntec evreiesc. -..= "­ '­ = . Amilltim ca in catcgoria a III-i'] (1 horilor locale cu text legat de nunUi g~sim nwlo­ clii eu versuri de 8 ~i 7 silabe eu forma stro­ fied (lin doua rtndnri A. tn :rvfaramure~ nu c.tr> Si aceasta 0 dovada de evolutie.. B. care Ie lntilnim !. dntecul gainii (''''tf' inc de rli"tracti(l "it spectaroL Cd:'>d.\ici ni ~€ pa­ rt' intE'rescmt c('remonialul dt'sfasuriirii suh forma moarte-nunta.tfi. Astfel. . de la 0 simpli'i improvizatie carf' no <luce 1a horea lunati.. a~a cum am v1:'\. de transformclre a siltului.dupa biltrfni: mama. aceste dnb~cc slnt dntiltC' nll'TIEd de femei ~i in maioritatea cazurilordo rudenii­ If> l11ortului". nn a putut fi a­ flat. dar melodiile nu au nimic din cardcterul C'f'femonlaL sint instrumenta1ele C11 strigaturi la l1~na~i. 1a 4 rinduri intr-o mt>­ lodie masurata. Aceld!$i text ~i melodic dntat de intreaga nunta..dupa fratL surori.11k speeii ritnuIG. sau in eeJ mal bun caz Tn sat la casl! mire­ lui ~i a miresei.0 rev(ll'snre melodic~ a pdrerii de rliu" I Briiiloiu).. a fost joe ceremonial. si Bart6k gascste il'oa r. 1a nuntasL 1a ste­ gari. 1U7. De altfel. aHHuri de colinde si horea eu noduri. ±r. Boc0se rudele a­ pr()plute ale mortu1ui. disa­ toda se face 1.batut din pillmi. 82 Dantu} colacilor cu inceputul cararteristic "Ai. Ec.a prf'ciz~l1n Cel in ZOll [i d­ "em 0'" a facC' numai eu hocelul propriu­ zis intilnlt aid C'U denumireil "a S8 cinta". ina­ intea aparitiei viorii nuntn Sc flicca 1a flu­ iN ca instrument de baza dupa cum rela­ teaza informatorii). care de requld 5e face la Caminul culblral. pseudorefrenul.

ni se pare cel mai in­ :'. 111.::atii1 '\faramnrf>$111ui istoric a cu­ ~mi:::i'-:-:' : ::: 'J.::-. "Camasa se Hicea de 7 fete sau 7 femei vaduve intr-o singurii noapte.! "'. "din -~~. numele mortului s-a pierdut l?i a fost inlocuit printr-un termen general -.. dar eX.nunta la tineri S0 face cu :.ii hori. cu profil melodic boltit.ir: cloua epidemii de lungli du­ rata de duma !.i de e ruclcmH­ gaPJ8. ~" r~u" de InC­ 'htnt: --i <.~~. sa tasa._ :::.. Tn bocetul ciumei este yorba despre un tinar mort de duma. In colectia celor dona Yl)lume a lui loan Birlp(l (! r'2'~i (f~lSi ". Din ":1.at capitolul coli.Ii a pastrat 0 . 149 este veritabilul : . 0 spaJau tnconjurind epoi satul pina 5e aduna trei hotme. !a Cdsa mortului. "'-. r:"oarp(.>? cea mai evidenta... =.e. :nd ahatuta asupra ?l-faramure-.:~·.c cl provine de Ia (·pide­ %:..!.. ~ :::: .~ Ia simplul recitativ pe un sunet (ex.a mama care stie de la stra­ ~ . . joaca carti. Esle vorba de Boalu Voichitii cu­ noscuta in partea locului sub denumirea "Blestem de mama" ~i aid se observa in­ terferenta dintre bocet $i horea cu noduri.A treia categorie ar forma-o ver!. Consideram ca era $i nume­ Ie lui. Structura ar­ hib~ctonica este cea a strofei din doua Silll palru rinduri. ce­ epertoriul 4 UPd oca­ melodiilp mTe$ nu udele a­ ffielodica 'Jodic Ia 4.:a grani­ l'ltUt fi 5­ :-:1 "H>. obiceiu viu tntilnit inca pe va­ '.la era imbracata pc un par...: ~oartea s-au pastrat mai lllUlt dedt ee­ =-:-::: obiceiuri.. "'e .creatiile semiculte pe melodii de influ­ "-. 141. Repertoriul de inmormintare cuprinde 4 -ategorii din totalul de 61 de piese culese :e noL Bocetele propriu-zise (45 de piese) cu :..e pa­ rMii sub 'uieqori0 ~a de in­ '"era. .trins in zona Maramure$ului incz] mai d('!llult fa­ dnd lac celei culte introdllse de. tel ceh~ '.::'.B cst!? un triton minor arpegiat (Mi-Sol-Si) ia1' la r:ele de la nr..ita clar melodica din cinteeele ritu­ r> sau din bocete. :cre a murit in virsta de 125 rI" 'i'!:". Exemplul 138 ­ -::intecul ciumei" .)rezen\. t 3 r.± . doar ba­ trina Gasie de pe Laz de 80 de ani din Po­ iana Botizei a inceput a ingaima cite-o secvE:'nta din noduri dupa cure s-a oprit.11 celor veniU s11 privegheze.md .li discuta treburi curente.luri­ ..:'::-. incadrabile in =~5Ura !.c mare t"90rii de fart flU­ :nai variante a unei singure melodii" $i Ie £lrupeaza intr-o singura grupa. •-: :)Ic1orul nostru obiceiurile in legatu­ .'.~-!. [Ie lrebuiau sa toarca. 8 laice si 6 )'i. ':. evoluind ...-e cestinismului. -·. Hlutari.t :... . ~ :1.. Materialul S0nor la bocetul 131 /I.: noduri de la care a disparut "gijiiturile" :J)i la bitonie (ex.1lui $i ~Iarei.n­ ~ :1~. personaj mitologic.: '" intNferenta ell aceasta.moar­ 'cment [l ur­ !:il r(Is­ .~ 2'3 de ani. Demn de remarcat ca informatoarea ches­ tionatEi despre duma $i-a amintit . ded Intr-un anumit feI. 139 S1 140 sint un pentarl)rd minor.>a ciumei It. rntr-o serie de legende gasim versuri ca Hind horite si de Fata padurii.' si 6 religioasc CArc n'" dau 0 imagine asupra repertorinJui de Ia sfir$itul secolului trecut.-:-:::i se petrece. 'nutor ~i :!isparut. Datinile sarbatorilor de la. La : . iar raportul iniervalistic al ce'lurilor interioare ~i finale estc de 3-1 sau 2-1. i confera din nou provenienta din horea :.A doua categoric sint melodiile de :. -:. dnta". intrpbatu. Acosta' aduce 17 colinde din care 9 lake. ··.:::' mai nOu torogoata.:-:: C')vaci Maria din satuI Brpb. 142).:>trecerii fiind nu numai de a alun­ . 3: ..0 hore din batrini" care este 0 veritabiUi hore Cll noduri. de la cine I-a invatat.('aIllii rle ere­ clinle ~i povesti in legatura ell ciuma.la :.. dnta "de jele".ma­ <.ti in virsta de 70 de ani ne spune: "Ciuma era o femeie urUa eu mU$catura de dine care venea ~i ccrea de mincare".::. legate de viata omului.~.>:'C propriu-zis "Mocirita eu trifoi".: :-. 139­ .'51 ---~ ~.ta. Aici melodiile eu ca­ . Cepa ce fl Dublicat 'in domenIul colindelor inainte Tit Bud (1908) f:ste cu totul nesem­ nificativ. t de­ ?:nicei ~or bi­ tE-tului :evaIa.. i 7 silabe. nu am putut gasi eeva edificator. acolo faceau un foc din 7 csente de ll'mn $i cama!.. . 150-154). f'j('l'l'1.. In­ til...~(\fil melodic descendent care evolueaza ~.~~ 1816-1819. infor­ !!I' -=. so­ L vocale : matu~i. ligioase propriu-zis\:'.-·. hine rc.' '. joaca jocuri dis­ ::-:"..:: momentul de desparUre de eel 1:. "din fluier". ci si :..:_ ciumei ne-a suscitat Ull inLeres ~'': . :-:-:.:: doua rinduri melodice.5ant din mai multe rinduri melodice -:::-de interfE'renta horei lungi cu bocetul . \~Jartea. te ~i practici stravechi. 1a bun 7'~'"(i a­ :l~'opriu­ .:rim $i ritualul fara meloclie "ca. .: :-:tl:aI siat cele !ncadrabile in miisn­ "£: c ' : ' ::o'ele stnt preluate din horea propriu­ .~. sa croiasca <. 112).\Hnuel~ Colinda Iaica j)are 511 se n rr. :s:.~ a:mseana. mistice. . in cele irei nopti de priveghi.i~ltariL ..~-::('le in cadrul ceremonialului de ~:-:.A patra categorie 0 formeaza melo­ : ' :~strumentale din trimbUil sau cetera -!'~ i::-:.'.mk. ii­ narul-feciorul. in --cc-:.: = . AliHuri de structurile strict minore stau in bocetul :naramure$ean $i altele care ramin numai :a un pentacord ori tricord de multe ori eu ::-aracteristici majore.C . dar Cu timpul textul S'U indepartat de la descriptia cancreta a imprejurarilor mortH. )area.. b) CICLUL MUNCH ~l S"\RBATORIlOR DE PESTE AN 1.'. 110.i sa cOusa 0 eama$d din cinepi:i.:. eei '\'~ :. . r~·-i": ::::l~ninca!. '". Este interesant de . lclodii eu subgrupe rmii com­ 'Ste doua 0" vir:::. ie carC' ne !:1tr-o me­ o dovadil.. ultimul avind tn"apta a patra cromaU­ 'lat suitor gen caracter1stir:. 109) :. (Ex.1~ dp piese 18 sint apocrifE'.' .Ii ca 0 remarca interesanta in rit­ =::: giusto Ieganat de 6/B (ex. ospat !'.::: :3. eta rile de nu exis­ se repetR. cununa ~. In­ fonnatoarea Bud Titiana din Bude. .:egari. iar din investigatiile Iloastre ea Sd aflam $i glasul sau horea fctei padurii. (ex. eeea ce oglinde)te <::1. :~. 2 apocrifr..:':et cu curacteristici de ritual (ex. ante­ -.-:' :.::.

primordial."lllplil dc ('o\inc]" r lJ idTqd lCllLltir 'y<.iri­ Ie melodiilor de colinda slnt dlferite de cele ale melodiilor respective maghiare Si apoi fiinddi <lcest rHm nu are in colinde aproa­ pe deloe forma pnnetata... til .:.'::. a diror patrundcri in zonele b­ vecinate pot fi nrmtirite 5i delimitate.j insu. eu mici difcrente :. J ~ ! ~i.--.' . slut (IC' origine sr'mkulta.ii a subtipurilor. Caractc­ ristiea clem(~ntului structural primordial es­ tc acePCI di datorita intensiUitii pregnante i sale. Noii sacrE sint umanizati si 10calizatL ele­ mentele bibliee si personajele sint facute maramure$ene. unelr~. Pregni.. texte eu (on\inut lumesc ~i eu in­ truziuni reliuiodse 5i h'xte religioase.i Crb. 2 '" #! --. colinda "Sub tufa de malin verde" pe care 0 gasim sub diferite variante ritmice $f melodice in loa­ ta Transilvania. Am va­ zut tii refrenul poate Ii in multe cazuri di­ liUor.Ldelitate structura rcpertoriuJui mcramure:... Am grupat colindele. .:. caracteristic.. Metrul si ritmul co­ lindelor din zona este variat de la cere ne­ incadrabile in masura unde avem de-a face cu influenta directa a doil1elor neao!.te vethea grupare stabilita de 'Marh~nes­ en. De aceea. aceasti:l estt' Iegata de contu­ rul melodic. jp }. Elementul structural c€': mai pregnant. Oa:. 0 parte a Ba­ natului :. celelalte elemente structurale se deosebesc total intre ele. in primul rind. ' Intonarea nnor trepte este tntotdeauna tempewta in cinteeel(' de stea carf'. cc. el face sa se remarce inrudirea dintrf variantele apartinind unui tip dat indifp­ rent dad.1'1 • ..-: "La rO$u de n'isarit u an: urmatoarea schem1\ ritmica : :-±: . dupa caraderistl­ eile structurale ale unui tin de me10die i:: care se reliefeaza intotdeat~na 0 caracteris­ tica mai pregnanta care se manift>sta ca primordiala. }\stfel desavir­ se:. I .1 :.An Nou fericit". de asemenea.. iar dupa modelul ce­ lei muzkalp distinge 32 de subgrupc tema­ tke. • J'" '~1:11111111 !!~ .. maSUld de 6'8 sau J ~ .. .a unni tempo gil1st n In rubiJln." 3 "" ...:'lditc:] en ritmul punc­ tat aJ stilului vechi Si nou maghiar in ma­ sura de 4/4 <P' f/!/' fill .. Remarcam eli in general refrenele slnt legate de aceea~i melodie in zona. Amintim.­ Bucovina.ana.a p aiiC ~ .: este ill esenta un repertoriu de colinde ar­ delene~ti. ttl . ti­ parul ritmic aldituit din safie urmat de doi spondei (ex. . Colindele din colectia Bar­ tok sht grupate dupa criteriile impuse ex­ clusiv de continutul literar. Ritmui colbielor C~l0 ])refac('f0..i inca destul de viu.tL unde intrepatrundered cle­ mentelor lake :. care are rolul primordial S1 care define!?te tipul. MelodiiJe colindelor prefera in genere modurile biserice$ti precum si alte moduri arhaice sau orientale.mlui..: 1 ~ ~J . fl: comparatie eu aIte zone.::1 ~ :.­ linda cu toatf" stratifiC'driIe ei in timp s-a raspindit in aUd perioada de timp decit doinf! prnpriu-zisa !. '.Oi a fost supusa fl\t"7" legi. . Chiar in calindele en texte reli9ioase.. este mult mai lesnE' de depistat dedt elementele seclmdarc ca­ re definese subtlpuriIe. RepertoriuJ clf' culinde ll1dralJlUrf:'~l'r.1 religioase este un feno­ men caracteristic :. \lelodia pste 11('­ despi'irtitd de t('xtul iar in colin001p lu­ me!. ceea ce dove­ deste 0 asemanarp '.: an : :~ 1:' lee . "Sint Jon Ion". #! " ...­ . Acest element pri­ mordial trebuie sa reiasa din examinarea melodiei. i ::. 27). modal ~i candental $i apoi d.' . h T re b' sa remarcam ­ me - de la bun lnceput ea 0 oh!rsic' cOl11nDii este cu neputinta pe de 0 parte fiindc..-\m \'azut ca pen­ tatonia are (1 alta origine si 0 arie gcogra­ fica de raspindire mai marp SI este spe­ cificd si Maramuref. lIIIlIlIIIII . Analizind "ariantele ob­ servihn di ele ne tnH}ti$eaZd ca prim elE~­ ment structural..: schema ritmica.ii. Seara pentatonica nu paate fi imprumutata din lI1uzica Dopuldfii Illaghiara ell care colind<>le nu i1U df' aHf(~ 1 nki-un fel de inriurire... a­ poi stabileste 9 grupe.i particulari lat: ~pecifice locului. .. distingind trei cat(~gorii mad: texte lumE'~ti.. \It "'.. disparind nodurile ajunse la rit­ mul de 6/8 gillstO silabic (10 colinde in co­ lectie).. . deoarece un singur rind melo­ dic sau un refren nu poate fi considerat ca un element definitoriu al unui tip.lnta schemei Ct :12-:~' . .h .... respectiv a strofei melodice in intregul ei.i ma­ ramure~ene. de aeeea de definire a tipurilor J. de­ oareee conturarea tipului se obtine conco­ mitent eu apropierea variantelor. struc­ tura modaUi ~i conturul melodic imbraca­ cele mai variate forme... r \ Schema ritmica raminind constanta.ean.J _ ~ !II: .>ti rlin :vfaramnrc5 se poate 1ntlwnla ea 0 melodie sa vehiculeze doud sau mid muHe texte !. Olteni. toate pe aceea$i colinda.'. ar Il u::: nonspns dupa parerea nO<lstra ruperea ope­ ratiei de apropicre a variantelor.. Spre deosebire de horea lunga cores­ punzatoare in 1vlaramure~.'. Hunedoara.. eru­ parea estc cea mai indicaHi pentru colin­ dele romane:.]. refrene adaptate la ocazia la care se dnUi "Sara de Craciun".. . Alaturi gasim $i tematica primnlui razboi mondial ca tn colinda "Trei pastori se lntflnir8"."i .. putine 18 numar. rifmul nnw­ nar este iambul optimea + patrime<l largit c-= ~ :U:d prill pun..j l ~ ~ :lIP :-.

sosirea primtiverii in colindul . co'· .:egnant se observa acest fenomen la ho­ festa Cd ~:le vocale de dans !?i cintecele de masa.ieaza primele izvoare scrise din zona.i a textelor colindelor !1i mai ales a lsiderat Cd .trunda alaturi d. ~i un descintec Ia "matrici" sint mO$teniri direc­ te din croatia latina populara sau din epo­ ca de formare a poporului roman.:atului printre inYocatii au putut ptHrunde Jltenia. circuli! colin­ de care S8 aseamana muIt cn horile de lu­ me ca text.. Amintim de asemenea ca am gasH pe aceea!?i meloclie 9-12 variante.:lde ar­ :\lurea majoritate a variantelor maramu­ u.lor eu pseudo refrene. l. ()giin­ dind aspecle ale vietii moro:. Mai tirziu !1i astazi se colinda ordial !?i ~. tn .::-egnant el · )liudele puteau fl ~l dansate. Popovid ~i Illirion Coci!?iu. e.ii mituri stravechi.>i dragostea fetelor fata de iubit se regasesc in colinda "Sub un corci de mi'ilin verde" .:. .:ea schema <himbare a rostului genului !1i a pennis sa :. De$i nn bint prc~a multe la numar. Ele Sf' mai dnta vinatorilor amatori >lodice in :'E:.muite ale taran­ cilor noastre. : ::ld s-a interpus fondul religios la unele. Am intilnit llici un refren de coJind ca: "lung dor cn m-a ajulls.:ploatarea grf:!u :. pseudo rerrene.ntacorcl.)'Ioartea bate-o pustiu". Intreaga tematidi amintit[l din punct de vedere muzical sint variante notate in prezenta lucrare. Pntem.:::da este colindata Ia unison.ategorii sodale a~a zise colinde prC!iesio­ s:aminarea . "Na~terea lui Isus din piatra". In general se camcterizoaza prin con· centrarea epicului. Miorita cu functia de colinda circula in special in jumatatea de nord a Transilva­ niei.arit~lti ~e~ene au in loc de refrene propriu-zise 2gulate. :teristic... In melo­ dia din comuna Birsana de Ia informatorul Ungureanu Petru de 65 de ani este con­ damnat chiar razboiul eu toate ororile lui.. Agricultura '­ ocupatie prindpala a taranilor maramure­ !?eni in colinda "Cei trei pastori". ti­ Funetia colindelor nu a fost imuabila ci urmat de G fost supusa !1i aid procesului general de ':". se constata dl uu erau numai uran eazuri di­ :e lJel!?ug !. colindele au i('~it din limi~ :21e sintetismului primitiv al situatiilor ~i :.le. desprinde asp<. precum !.lti 5dU laice din ~\lar<iInure~ul is­ toric au un continut pro fund UIndll. Foarte des apare motinll mioritic in mal multe vari­ ante a baladei .ral ('pj :ri cimpoiu.:. . ci !. i 11 cul:ltiC' S:ergerea functiei stravechi a dus la 0 . De!?i se dnta in grup.:1d pe frumos.. ~ele In­ ltc.ii abruptu.' Imbraca :. Deci arte a Ba­ . horUe chiar co apar 111 sfera obiceiurilor ~i care sInt indircate de rituri !."Min· dru-~i rage un cerb in codru". exista 0 asemanare izbitoare ceea Caracte­ :e 11(' face sa presupunem originea $i fOIl­ ordia1 es­ :ul cornun a horei lungi !?i ca mdi demult .iti.ii urari pentru linda "Sub ·:::toiuele disatorii. de­ $i rltmul unor hori sau jocuri llldfi:dllU­ le conco:c:"~l~l1e. apoi vinatoarea . Amilltim aid cele trei variante "Colin­ dele lui Pintea".\1iorita". lumea me !?i tot a~i be" ne-amintesc clar de hori­ Ie de petrecere. folosirea grainlui dialectal $i a .:.. aceasta eu aUt mai mult ell cit dupii cum a observat $i Bela Bartok aici sint r:lai des \e'gale de me'lodie c1ecil de t('xt. rea dintre c:t imIne­ Unele colinde Cll tema vinatoreasca au cturale se ::jUll:> prinlr-o repartizdre <1 repertoriiin( in ?ment pri­ . dialogare dramatica !..1 genere vocal..lodie in · )lilldelor in stilul maramure!?ean. pE. Prin unele sate c(l Fere!. llltre ri tmul colindelor locd­ . Am gasit muIte apro­ gasirn sub :.l chiar braconierilor.argh in tot restuI Transilvuniei !?i chi(lf in dedt ·:. dupa parerea noas­ Icteristi­ ::d..." care au intervenit in obiceiurile ('olin­ ".::terferenta dintre genuri poate duce la \) :::himbare de functie !?i chiar la schimba­ 'iantelo 013­ prim ele­ ~:·a rostului genului.-olulie a folclorului.Jlmin: reciproc conditionaUi de forma :::cestel collnde se datore!?te strofei de trei · :nduri rnelodice.tant&. struc· :·rai tirziu. z:... miturile !?i credintele maramure~eni­ lor ca ~i 0 seama de plemenle de baza din sfer a muzicii ~i a clansurilor popu Ian> 1$i au obir)ia in traditia ducilor Hbert. In formele stravecbi · )lindele au avut in mod indiscutabil func­ :. Cercetarile au aratat ca doua dintre co­ lindele din zona: "Lupta yoinicului eu leul".anuiui cu ocu­ palille sale milenare.53 .. In general accentul ca­ 1. melodia ~dare ca~ :.. Arnintim <lid ~i un tilt tip •• (> colind(' in lIardmur(. ..cn·' :ren cunoscut "Ziurel de ziua oJ. Este acel re­ u]"e<. ca spre exemplu eu pastoritul. practicate in noptile lungi de iama.::nti. Ata!?amentul taranilor fata de animalele domestice !?i foloasele lor se des­ prind din mai multe colillde. evoe..'ctul \'lL'tii so· dale de odinioara.rilor care se fac la obkeiurile de Anul p.. scarHe 'rea ope­ <:It variate.ii vorsuri straine dl> roslurile de urare.: urarilo vechi 0 serie :e elemente noi.atl'l. Alta tema in colinde este haidu­ cia. tie ilSeml"l1ca." a schemei . co­ .". forma strofica de ar 11 un ~ rinduri pe versuri heptasilabice. lvlai raeteris­ :.! 0 epocE! ar­ haica situata de dineolo de aeeea care ne-o InHiti!. odaUi Cu schimMrile de fune:­ C. tard prin prelucnirile cornIe ale lui d f11ior =.: :. Am vu­ :--':ou. r:> contu­ :::.ai lesne ~. multe se bazeaza pc tetracord de aeeea . Oricum colindele.0 de urare $1 de felicitare iar peste acest . .. Altadata fard in­ .'~ avind circulane mp Sod . colill­ dele lumt'!.::.ii in conditiile :::tuale de viat8 schimbared functiei (olin­ >lor merge mai departe. Inlocuirea refro­ lDlar.:~Q. La 0 cercetare mai ind melo­ :. Hste un procedeu local de intregire a . BrebL Sirbi.. .rilor.ieri melodice !?i in primul rind de text 1n­ lice in toa­ ::e veehiul dntec mineresc !?i colinda...e pare di pini'i prin anul 1900 cetde de apoi de ·)lindatori din zona erau insotlti de fluier . baladele. Exista indicii potrivit carora unele din ri­ turile.u intrat in dompniui artei !. Numa­ rul lor este cu siguranta mult mai mare.i crunta a cclor saraci nevoi~i sa slugareas­ ca la bocotanii satelor in "M~o bagat sluga la capre".:ala invocatia facea parte integrantd din ')linda ~i era determinata de fUllctia ei.ii buna stare. Indeletnicirilc casnice obi~."te in general silabica.

Ii a cre!.it ma­ ramure!. lI": _ . :tvIiorita-colin­ da l~i pastreazu elementele epiee precum l?i caracterul festival melodiei eu caracter boWL Exemplarul culcs la Botiza poate fi con­ sideHlt cel mai arhaic atit Cd text ~i Cd melodic.eLtala ceruta de contemporane­ itate. Asemanarea trasaturilor stilistlce ~i compozitionale ale colindelor cu a horilor de nunta. slructura moda­ Hi. Fata de reperto­ riul vechi.eni. Evolutia de 1<1 colinda stramo. moartea-nuntl'l intilnita ~i asta'L in ceremonial de inmormintare la tineri apoi acea filozofie universala de inmormin­ tare 'n mijlocul naturH de unde am ve­ nit ~i dC' integrar(') in circnit111 etem al as­ trelor. se structureaza intr-un sistem ritmic intermediar. repertoriul nou . AIaturi de scdrile arhaice se impun sdiri modale organizate ~i aiei prin alaturarea a doua tetracorduri. Profesoaru Emilia Comi~el sustine ci:i fondul actual de colinda din Maramure~ face parte dintr-un stU mai nOll eu ritm lilrgit.. A~a cum am <1ratat 111 capitolul respectiv trimbita ala. fraza desfa­ ~urindu-se indeosebl pe versuri octosilabi­ ce. 1a pacurarii maramurel'.J''. legate de c:olinda-balada. colindl1 prin structura sa melodica I'.. este 0 construclie negre:. sint in nu­ m~r de S eu 0 gama variata.liorita spun acest lucru: Sus la verdele de munte.i textuaIa particula­ ra existentti in Maramure~. fluiere ~i ma~ti.. din el face case. Bogdan \roda. Bude~tir Breb l1i Ma­ ra).' a substratului Rutohton nu incepuse sa so? ramifice dialcctele daco-romfm. . ­ Din punet de vedere muzical Miorita-co­ linda are trasaturi care tin de stilul vechi saltul initial de evinta. istroroman. care comunica de 1a departari anumite semnale.eut l?i trimbite. hexacord doric eu substrat pentatonic:.:!\1iorita"-balada are puncte asemana­ toare eu Miorita-colinda din Maramurel?. prin ca­ racteristicile melodice se cinta eu prilejul sarMtorii sosirii primaverii !. porti. Moro!. icoane. Inlocuirea oitei nazdravane eu trimbitd nazdrayana. acela al "Testamentului" urmat de Ull dialog dintre oi ~i pacurar dupa moartea acestuia.. melodiile. de la triburile libere da­ cice care au populat aceste meleagurL Melo­ dia variantei din Breb seamana cu eea din BoUza avind ca structura modala cadenta dorica ~i in plus fata de cea din BoUza un final dl' exprimare mai larga eu revenire pe iundmr..Iilor maramure~eni. "r. la horHe de lume l1i la cde cu influenld rcligioasa. lu:. are legaturi strinse eu bulada arhietipului Ruso-Alec­ sandrL S-a nas(ut eu certitudine pe pamint maramure~ean. me­ lodia are caracter melismatic.lanul este taietor de lemne..lterii vegetatiei. Mai tirziu a fost adusa de biserica Sd se desfa!?oarp cu ocazia na!. "T1'1 pacurarei"... Pentru el lemnul este considerat ca ceva sacru (e­ xemplu "Horea bradului cind il taie. Dadi in coUnda a inlocuit oita nazdravana cu trimbita.. precum ~i foJosirea mC'trica a Y6rsurilor de 7 sHa­ be.. Nu inUmpl2­ tor . Are numai un singur episod de baza..51 terminologiei etnograiice pastore~ti.?edsca la balada estp Ull proces specific al creatiei populare mara­ mure~ene. de horile Jirice. iz­ voarele aC(~stei schimbari structural por­ nesc ointr-o conceptie autohtona a stramo­ !. instrumentele muzicale cu care ei cinta pe virfuri de munti alaturi de oi ~i cu. 'V aleni.ii dad libori pastrind ca element de U simbol acea monurnentaUi seninatate in fa­ la mortii. 1a horile cu noduri la bocete. fapt care a constituit categoric tipul colindei din Breb. Un aIt tip ori varianta ar fi Nliorita din BreiJ culcasa in 1971.. In acest stH nou care s-a nascut probabU in ultimele doua secole. . . iar forma arhitectonica ce dezvolta re­ frenele se reduce la ceea ce prive~te di­ mensiunea. Dupa 0 cercetare I'. lncepind de la structurile modale antiee.. a Hi.horea lunga care s-a difeH'ntiat ~i cli­ versificat in decursul vremurilor.. Structura epica a co­ liadei are concentrate cele 4 episoade ale baladei cu mentlunea Cd primul episod al "Oi\:ei lldzdravanc" este inloeuit eu eel al trimbitei ntizdrdvane.' s_ .leanll. care cuprindea 50--60 de me­ lodii inrudite intr-un sat. Me10diile din Iu­ crare....turi de fluier sint instrumentele de baza. In perioada sarbatorilor dionisi­ ace Anul Nou era la 1 martie. La iarba pina-n genuu­ che. stari de fapt din viata pastorala numite simbolic "La trimbita.. tem­ poul rarit ~i uneori taraganat. pwcurn !. contaminat eu sistemul distri­ butiv sau cu parlando rubato. Tubato. Melodia de~i nu-~i mai pastreaza canlCterul viu am gasit-o totu~i cintata nu­ mai de batrini ~i in alte localitati (leud. Unele tra­ salnri melodice apropie stUUl nou al colin­ delor. Miorita-colin<l~ prin caracterul sau laic ~i Illmesc.l. Ea s-a perpetual de la stru­ mOl'.i forma A-B-R. • .u!ji \"ersurile de inee­ put la }.foga~uri" iar intreruperile me­ lodiei 5e numesc "eadcnte" sint denumiri din popor.Ii pagina credin1a de a mul­ tumi pe zeul 7amolxes printr-o jertfa uma· na urunc:indu-l "intre tepu~e".largu-l1i margot.. CO:"lcluzio:larn: Miorita. initial in giusto s1­ labie. meglenoroman ~i aroman. in zOlla de care lle oeupam colinda are mal multc denumiri "Corinda pacuraruIui". iar varianta din satul Brpb eu 0 structura de balada nu a putut fi in· fluentata de tipul 'i:r1nc('an.d .tiinWica in uitimii ani se cinta in mai mulle variante ~i ehiar in citeva fragmente de variante. biserici. Aceasta inseamna ca inceputurile ei au iz­ vorit dintr-o perioada cind limba stravech. a bocetelor l1i chlar a horilor locale mai vechi tradeaza ipoteza originii comune dintr-un vechi fond unitar .lterii.

:wi veche in tfUchipare a unei spiritualitati . (eventual cintatul cu fluierul pe ima~) functia lor este precumpanitor uti­ litarista care ne duce cu siguranta la ceea ce au fost odioioara: cintece rituale. ~i cn marturie se . ori de la Hrla spre pafjiune: melo­ dii..i tirzlu . Mircea EIia­ de denumc!?te aCQasta unitate....rimul de dincol0 !?i gtisim acea con­ fluent8 intre pamint ~i univers. descoperim 0 eontinuitate na­ tionala romil. ci faptul :Ci existam inca anterior eu elemente clare ..Jodte lua "vlnatoaxea de eetb".------.. trimbita. pe care colin­ dul prin incfabiluI sau ~i ell pulerea de ~atrundere met(i. de personificare ~i ..oare. h-!xtele mai HoI. Le caracterizeaza sunul larg al frazelor ~i desele repetari ale formulelor melodice care Ie alcatuiesc. wara­ rita-co­ l vechi moda­ . i au iz­ :-ctycchp e sa s(~ )roman.. In ccle 12 zile ale calendelor. considcrind di este ne\'oie ~i de 0 alta reamate care depa~e~te reali­ tatea paminteasca. dupa strun­ ga". ~i il transcrie. Inslrumen­ tele ciobanilor.-. Elementele pCigine in colinde sint indiscutabile de origine traciea ~i geto-dacica. A merge unidimensional.te di­ ~ce se lei prin ::est stil lltimele 15to 5i­ ritmic distri­ ~le tra­ . primele in­ d0letniciri ale omenirii.mure!?. "Porneala oHor".He ~i un repertoriu bogat ~i varlat.l1eaSCd ~i 0 dainuire d noas­ :ra peste veacuri.)rnemm. Gre~im dadi nu ob­ servi1m latura care Ie unifica.::. Melodiile drumului ca ~i a pascutului sint \"t:.ii ace::. 2. Dc aeeea credem Cd trebuic sa glndim colindele ca un tot unitar inlre sacru ~i profan. ea: "De dat oile. "Cind marg oile in munte". Repertoriul pastoresc Pastoritul in r. "Cind sco­ bor oile din munte". pentru Cd horea lunga nu era Iegata de un .eanului. profanul." in fa­ . 0 importanta catego­ rie de cintari ciobane~ti in zona. omul din popor creind in intregime ~i flU partial. -colinda )fin ca­ prilejul : re!?terii dionisi­ .65 este mai surde. tem­ ~o. avind acest cadru general de referinta a colindului intelegem ~i un aIt aspect ~i anume descoperirea in aceste creatii nescrise acel cod al maramu­ re:. luah" clar din horea lun­ gl1 ca ni~te adevarate incantatH sonore. dupa moddul unitar. intre pro­ ian ~i SdCru.te cinlecul et~remonial. ceea ce prive. pastrate peste timp. ci considerat ca o (. de a gasi acele :''1odalitati cosmice de referinta asupra tu­ :Liror elementelor din colinda. aeeea de a g8si :nodalitatea de integrare in cosmos ~i nu de rupere de acest cosmos. melodia pustrind totu!iii ca[Llc turis­ tici de ritual. /tCind se mulg oile". a rupe legatura care se realizeaza intre profan ~i sacru in colinde (sacru nefiind ~i nu trehuie considerat ne­ upault misticul sau cunul. iar alte elemente pagine corespund in realitale unei structuri spe­ -::lfice societatii romane~ti. la care Ii se adaoga cintecele semnal din trimbita.Cu oile la pascut"... l.forieii. 213--215).i cadental cu melodii de stH mai nou. bogat or­ namentate. Tot ce osle in codul nescris al viptli. ~i nu din faptul di la 0 anumita da­ Ui.... "Cind stai cu oile". adica realitatea sacra­ la. "Intorsul oilor" (vezi ex. Cintece de acest gen . religioase ori eu elemente religioase sint asociate structural :.. "Cot­ codacul porcilor". colin­ eperto­ le me­ 11 nOll I I:' .fa!?oare !e inceSus lil genun­ care ddinesc spiritualitatea romaneascd....eremonial.tonic ~i aturilor :0lOr cu chidr a ipoteza I unitar ~i It tli- iondul e parte t. viata lui estc 0 realita­ tt: pamintcasea. 1n colinde exista 0 unitate indiscutabilct 111trc profem ~i sacru.. do­ " 0 vitalitate in timp ~i din aeest :mnct de vedere sintcrn superiori altor po­ :.... Lrimbita ~i fluieru: au im­ pus ~i un repertoriu ca atare. tre­ co in tc'.. Cre­ at in nemijlocita legalurcl eu munea de toa­ te zilele a eiobanUor maramure~eni. ca: "Porneala oHor".. ca exis­ tenta.tea fae trimitere la intelegerea dai­ nuirH noastre Cd neam..t fi in­ a de ld te un . asUizi tineri.'lint raspindite in toate tinuturile ~i formeaza 0 specificitate romaneascd de origine foarte veche.. petree turmele de oi in pelldularea lor de la deal la munte ~i invers.1chile hori doinite provenitc din doi­ na maramure~eanaf recent cintece propriu­ zise eu ritm ~i mi~care mai libera.. ia eolinde yin incorporate prima vlrsta a .Jaramure~ a cunoscut 0 dezvollare deosebitCi ~i cum estc Eresc .. Intreg repertoriul pastoresc eules de noi sub nr... ::Vlodul in care colinduI romanesc din Maramure~ reu~e!?te sa sacralizeze 0 rea1itate destul de materinIa. de Hi colinde la descintece :. .i hore de Iume. Sint melodii simple din motive melodice sHirultor repetate. a eau­ tat !?i aeeasta cale spre absolut considerind cd. ca popor. din diferite instrumente specifiee ciobanitului. Colindul reprezinta aid cea :.nitizare Hueorl.. reper­ toriul lor muzical cuprinde 0 seama de me­ lodii provenite din cele vocale eu un ambi­ tus nu prea mare. me­ desfa­ osilabi­ )lta re­ . au fost declarate saturnalele. Ceea ce caracterizeaza mai pre­ sus de arice asemenea creatii muzicaIe es­ te faptul ca ele prea putin au functia de divertisment. fluieruI. Ele sint neClllloscuie in folclorul maghiar... Din melodii care au luat na~tere in lumea oieritului din Maramure~ el a eules felurlte semnale ~i cilllece pastoreliti... pe carr~ Bar­ tok nu I-a inglobat intr-o categorie <iparte r de~i il sesizeaza. paleoliticul. elc~ pot fi denumite "ale drumului". ea natiuTle ~i ca specific national pe aceste meleaguri. de Inntczic creatodf('.el 0 asplri:ltie a taranului de d ataca ~i absolutul) atunci dnd intr-un co­ lind maramurc!?ean de 0 formula sacrala de cult inlruchipeaza absolutul p~ care 0 anu­ mild lllcntalitate I-a intcrzis omului de a-I pri \i. In­ tre melodille cuIese de noi 5e afla ~i une­ Ie a caror intele5 stravechi Cll functie ma­ gico-rituala ~i-a pierdut eu trecerea timpu­ lui aceasta functie in sf'l1sul strict al cu­ vlntului. normin­ 1m ve­ ::l al as­ ~ a mul­ fa uma­ 1 tlmpli:i­ -emlma­ 'l. laicul.. 203--221 il putem c1asifica in patru mari categorii: :rimbitll '~it ma­ II Brf'b .

-.::\ioartea ndzdravdllului" aceasta din urma marcin-d inceputul aetivitiltii de culegator a lui Ale­ xandru Tiplea.:. 30 publica ~i ea doua creatH din :'1ar­ matia "Cinteeul bradului". care St~ ineadreaza tipului blestemului mamei ~i se intilnesc in toate ti­ nuturile romdne~ti (B. "A oilor". """''''---''' . Cea dintii este 0 "arianta a cunoscutei balade mitice "Soarele ~i luna" (N.::..b..c. 11 pag. 11 pag... 201 tip. . jelea peutru pierderea oilor. "La Sinld '\itirie :t-.\'-8.exemplul 221 din mlectia noastra "Cind ~i-a piNdu! ciobanul nile. I "".-. Aceasta pste putem spune prototipul muzicli eu pro­ gram. .. J~I... Este 0 veritabila hore lun­ . !n eentrul baladei situindu-se dragos­ tea. CINTECE EPICE - B.:Jl!Q:l'< .1889 nr.il .1.. "AnU!l1nl ci0banilor".iII ":~~ .ite Intr-o forma apropiat<t in nici una din colectiilt~ de folclor mara· U1urei'j0on. 43 la numar.: "La sUnd dnd am plecat "Oile. Intti ea fuspse culeasa in partile Aradului !?i a fost publicata dp Atanase ~lmin('scu (B. mdodii care flduc a caracteristidi de ritu­ al. .... dstfel iIWim in nr.B.:::._~'_l~ ::rL"':::i~"·::::::. 63) mai con­ centraUi.din cetera ex 120-225. cind ~i Ie-a U:'isit ciobanul oile" este ca p(~ste tot In tara un divNtisment programatic. ale lui Teodor T\1ih­ nea. - . oile".. In paginile acelora~i reviste. -- !.L Breda printr·o mdodie elf' joe eu sau fara strigaturi. 203 tip. In Mcm:nuurf:. 178 pag. D9).l1li". hitematic ..$ezittoarea".instrumentale din trimhita cu carac­ teristici de ritual: dup(~ di~numire "Chemarea oilor".:."oeale. celuit" (8.". 2 pag. iluzia gcisirii..:i· . .~i. (B..ijt ~i":IC l~L. ~i .B) gasim balada "Cin­ teeul lui IC'na~elli culc's din partile Bise1'i­ eU Albe.. : -.ldre". !?i aYlnd un deznodamint dUerit de a celorlalte variante maramure~ene.din cetera.:. Din coleetia lui Petru Biltiu j Dancu~ amin tim baladele "Horea Pirulinei.~. care printre altele ne da o balada pe tcm a "Boala felei .lIll""..... pag. productiile de balada. ..j (B. Cealaltti balada: ..A doua bal<tda a lui Florian Daneiu .'\.::. anum !?i numele informatorului Teodor Pctreu~ din Botiza y!aramurefj.j din Bala Mare publica in eoloanele sale numeroase produqii populare. 21)0 tip. Florea Marian "un erai eu tare mare".i5-). ~ ':3:. 11 pag. ..:.~L.. Ea re­ prezinta cea mai veche m<irlurie a acestei balade pe teritoriul tinutului de care ne oeupam. 109-115). ~i-o a(lat dobanul oi­ Il~U (part0a a It-a f~st(' 0 melodie d(~ joe cu strigaturi ehiar)..ii care ~i-au schimbat eu timpul funetia ex.. 204) l tip. care nu 58 gase!'. ~. 151 pag.hlta Ctttanuta".. . Cll schema hine fixaEI.)!IJi_"::::"" . E' clasica balad6 "Cel~ugul SciU Idtd amdgitli riP tigi. (care esle o veritabWl hore eu noduri) : .-:--. Florian Danciu publica 57 de productii printre care ~i trei balade.:. IlIE:. 218 tip. 179) iata df' eele ale variantelor lui Tache Papahagi cuiese din aceea~i localltate (Berbel?ti).?vli­ reasa moarhi" este printre putilwle martu­ rii maramurefj>ene ce ne sfut cunoseute (8. IIDe-adunat o.3 Ile:J::a:.._ '". . "Joeul oHor". Coman da la iveala ~i doua halade "Pe jJ uliVi prin ora. . A redu sugesliv prllltr-o melodie de tipul doine1 lll(:ramUrE'~ene vechi.·1 J!: ::: II.. -.11 pag. 1889 zimul "Gu­ linul. 32 pag... 254) oste singura varianta maramure­ ~eana ee s-a publieat. l:i. . 11 pag. 111). 162 tip. 201 tip 246) ~i . ci ~i ca structura lllo~iyica ~i moti­ varL Printre ccle 16 poezii publicate in re­ vista "Familia" din anul 1889 (N.\ :nli.. ~J. Textul lui Mihutiu S8 apropie eel mai mult de eel ce ni I-a dat Pop Reteganul (B. ". apropliHa rind la un punet de CCd cul0asd in 1920 dl" Tadw Papahagi. Revista ilustrata II . Andronin !.'['raian ~i Idrd" varianta Upic ma­ ramurqean~1. nu numai sU­ lislic..11rg oile in H .I\LADE .. ".'" :Ill ". ex. intw anii 1886-1887. ~ Aparute intre anii 1871---1879 in revistele "Familia !'. P. In "Lu­ minatorul" (1881) nr. care in deeursul timpurilor au 8YUt un caracler cNcmonial !..: .r::. 220-225. Unele publicatti ale Heroii (1889) insereaza doua balade nuve­ listice: "Dragostea" (logodnkU nefericiii) (8.~'t!!"~" ••. 11. - JIIi.. Uct instrumr'nt<ll.~w.le la strunga" pte. pag..JC.THharului" ~i "Horea frunzei".. 11. 0 zon~i mai intinsa de raspindire. Culegerile CC' s-au facut in ::\raramure~ plrHl la acHvitatea laborioasd a lui Alexan­ ~. euprincl ~i clOUd bdlmie usHizi disparute: "Ghiralina ''. munte".64) loan P. :.•' ::tlL~':''' " '::'1.~hlo.iiII' )''''!:. J.. "Cind ~i-o pierdut.:. "J oeul oilor"...'!"ll . a Btlladei J. nascut in Vah~a Stejarului..:. Eroul ei este ca ~i in varidnta din Vatra Dornei publieat de S.ii Ilea­ na" 0 creatie ciudala care amesteca ele­ mentul superstitios eu eel pastoresc din zona. in sflri'jit ultima ba­ lada l1ln"elisUdi cunoscuta din aceasta pe­ rioada "Ledeul adevarat" (B..5te vorba de 0 varianta a bala­ dGi "Ilincnta Sandrulul" care_ cunoa~tp. Aid repertoriul este de divertisment . 247). sfir~itul veaeului al XIX-lea amintim pe Ganil Timi~. l . iI~.~:'1·· .:. 2. . ~ ~. "'il~I. "Cind stal eu oile".. IIJocui oilor".~ . l----l Balada haiduceas­ ci1 "Horea lui Pintea \'iteazu" aceasta re­ pf(~zinta in ordine cronologidi cea de a doua marturie a \wladei ('foului l1laramu­ re~ean. ... :ilIiI::.. 250) cme difera de celelalte publi­ cate ulterior (B. C. Tot in aeeasta peri­ oada. 1 Inca din primE-de numere..? reapiUf' in toule c(JlE~ctiile de folclor publkatC' ulh:'rior CN1 de a doua ba­ lada "Celuit-o. sesizata ~i de' Bartok.." r .

B. ::desc in acela~i timp.bue sUi "Draga ma­ ::._..ite d~)ar doua vari­ _:~. . 308) si11t ~i ele raritati in folelorul ::. . la ~ezatori sau la cladL Caracterul de melopee redta­ tal citeodata scara muzicaH'i folosita eu si­ militudinea unor formule ritmico-melodice. Dintre motivele de balade care apar a5tdzi mai freev€'nte amlntim "r-Iotivul iubitilor nefericiti prin moarte" r IIBleste­ muI mamei 1/ r IIVinzawa nevestei la turd". !\Hori­ ta.B. unoi' ieme larg ~::splndite in folcloruI nostru.. 151 pag. Colectia Bartokiana nu a -.'.ou~une a tdrii.i1 a circulatiei lor in acpst puut. 11 pag.G. 25 de piese apartinatodre aces­ :. AIle balade din eolectia lui -=-: plea reprezinLa \ ariante ale U110r teme ra­ :-'::. "\ici s-a Intil1lplat 0 adeyarata udaptabili­ tatC' 1a sp('!cifieul ~i filtrul s(.B.. .:: din aIte regluni romane.B.~ Oeupindu-se de balada. ~a deoareee. 4l).)[ baladei rolil~me!'. In sfir:. dintii pare sa fi avut .0.I('ne f(·prezinta iradieri din sudui DunaI'iL Din punct df' \'('dprp IHuzical aratZlln din nou (( Ulh'l..-.lC[-0 aIUi '.\firele ill Robie" reprezin­ ~. estc greu dQ detominat vc­ chinwa.. varianta pe care gasit-o ~i noi. Din­ tre acestea amintim : "Judeeata luI Pintea U. de stH vechi maramure~ean.ver al Mara­ murC>~llluL Aceca~i balada 0 putem gasi eu o linie melodica putin diferWi in }. ~.eeasta la dUerite ocazii. eu mull fniJintpa apa­ ritipi viorii.... Explicatia a('Pstor inrudiri 50 gdse~t(" dupa opinia Sil fip in . mardmure~ean. perla literaturii populare ­ "Miorita" eu motivul moartea. baladele sint tot mai rare.\Joldovll :]i in l\Iaramurel..B..e~eana a baladei "femeia ere<iillcioasa" 3. ''''stei regiul1L Balada haiduceased "Pin­ \'iteazul" fusese DOtata anterior 0 sin­ _~c. a formelor pdrlicula­ ~ . din aceeal1i eategorie vede aeum ~'8) pentm intiia oara lumina tiparului _:-.. din cart: t?X­ foarte ~panul pronuntdt(~ . "Cri~maritaU e 0 balada ~·. Aceste elemen­ te atE!5ta 111 vechimea.u. e diferita.:\'.Lu­ "Cin­ liseri­ nr: 2 ~Iar~ )artea lrcIud l Ale­ Biltiu lin~i·4J mure~ exan­ em Tiplea l1885-·193B) scosesNa la lUllli­ 14 balade idf el pune deodaUl in circ:u­ :atie scrisa. Cnele ::'.'!'>1iorita".~~--..Iaramure~ului" (1925)..itru" din colectla lui loan Bfrlea {N. unicd varianUI maramure~eand a bala­ :::~ numit8. nefiind atl~sti1te in 1. Alte balade au un fond nou.orul .it cele mai _'_:neroase slnl varidntel<. Odata eu ('volutia tircdSctl a nenului in baladci se ohservd cum ge­ nul evolueaza sprc texte epice ~i mclodii cristalizate.e in colectiile noastre: una maramure­ o . :38). data in ::-'-1aral1lure~ (N.d de 0 largEl respiratie epicd (N.:::de 0 singura balada.1 u\-e­ 'riciti) I Ilea­ ele­ din 'agos­ eodor .. de Amzulescu "Intemnitatul ~i '_c. Astazi Cd ill in BuC'ovina. pet..' haJacle ::. In J\Iaralllure~ intBnlm asUizi doar relieve de balad~· CMe au fost la ori­ glue neao:. estf~ lip­ .:d $i rareori un inter­ mezzo muzledl din fJuier.::_~ tip.:asea din care nu mai avem !lid a aWi =:::turie. Colectia T. 217 tip 291).le :lJ." (N.Gu­ 1 .ana care. "Fata cetinii" CUnOd'. De observat ell mest gen in lOUd a fost intt'fprelat doar vtlc.i mediteranian..--~-----. "Pot::zii populare din . 11 tip.:. Co.:~ :lllvelistice.im foarte mulle C'lel1lPllle comUIlf' chiar fraUlUente de hore lungb in baladp pulem concluziona eu eer­ tltudine provcnienta baladelor din ho­ red lung"1. lata .. "In Vatra pe dealu1 ~'Iare". 40).. brodat pe a tematica twditionala.:. 11 pag. Tex­ tele epice Se cinta fif~ pc melodii de hore propriu zise. . astra d ~ $i tot eu rt6k. tiirallP~tir eu un ambitus in ge­ neral mal rpstrins ~i care se inrudesc sau chim sint preluate din colillde.:: ele: /I~fizdravanul". Brediceanu eu­ :: . (B. . . 1!J8-199 tip.5ub5tlat" fie in "iru­ dierih'" ee au dVUt 10. Gdsim ~i aid urme evident ale infloririi acestui gen eintat de obicf~l de barbati ca­ re-!?i insoteau glasu1 cu fluerul ~i i:1. eu toate Cd d fost culeasa de ~~.:. Ecoul celui de a1 doilea rdzboi mondial apare aid eu 0 evidentu inrudlre etl . tipul "ntru lun­ sau pste pro­ .:. fie hore mai noua ehiar in rHm giusto. Ca ~i horea lunga balada se bazeaza pe improvizatie. 26). tu5i 0 oarecare circulatie d(~ vreme co la cza baladei lui G. precum ~i debitul parlando al cintarii a­ propie DlUlt baladele de horea lunga din care au provenit. '.Be de 1a ba­ 8 tip. "Horea _.)anul eu ciieva decenii inainte.. .::: in cursu] timpului. niei 0 ba1ada. Muntenla "au Banat. In sen"ul f\1:estCl unele bal<tde illiH<1111Ure­ !..'li. in al doilea volum de : :-:zii lllaramure~ene ddunate din popor.a. : '! de balade din care une1e inedite (N. . Mentionam in sfir~it balada pas­ : :2d5ca "Horea lui Ion Berciu" ~i aeeasta .B.!aramu­ re1? fat a de Olte-nia. libertatea formei. 243) iar J)6mna fugita de la barbat" (B..:.>.." -.?i spedi. ea: la moara.::::sticct..:::amure~H a lui Til Bud g8sim 16 bala­ . 0 indplungatd existenta in fOIdo­ '.I::ml in anul 1903. cche Papahagi in IUerarea sa IIGraiul ~i : .~.i-all pd'>traL doar con­ Unutul litpl'ilr dar nu ~i eel muziull de fond. .pului lte ti­ 2~5). a ritmului ~i a mi~earii. dar atesUi : . ii ale !.::. euprinde . dar pentru Cd ga::..-- .anele asUe! leeas­ :a re­ h raH1U­ Ie ldrtile anase ~exlul le eel J fata lahugi i). nunta ~i "Oita nald ra vdna". \ili'. prin expresin lor . In zona colinda-balada am gasit-o in 8 variante de unde putem eon­ cluziona ca.:::Li lllai vechi in evolutia lor poetiea ~i .. "Otravirea".i "Tilharul" (B.~. 09). "Fata fPlelor" Slut ::0se uniee in bibliografid cinLecului nos­ "U batrinesc. 111). . ele cOllstituind un material deo­ 5ebit de valor05 peatru cunoa~t('rea tipuri­ . Ex.alta culeasa de invatiltorul Julin Bug­ ~~u din HOfljdu-~asaud (. prin limbti ~i uncle localizdri geo­ :~:::fiee.. Cpa.-----""- e .. Papahagl m"'n­ '_: ~caz(1 unitatea ei sub raport tematic eu ba­ . (B.ita" (B.. este inca sub aeeasta fortna. un gen viu.::rior publieindu-se inca doua variante 3.. 213­ _ ~ . 288) . pag.. 151 pag.>ti ~i lrlludirih~ 0= ell Lea <l ctltor popuaru din l1alcanic :.•.1) P. eea intitulata "Mortea lui = _:::.-1 --~-.Rosman Crai" e unica varianta mara­ -_'~.

est. clui gurita dUi: eueu ba mai :7:i.: Din tim­ pul navalirii tatarilor in Maramure!i 1717.)uternic substrat ~~ purt"(l l>Il'fJenlahnic: un pi'nlcH·ord minor eu lredptH (! II-a mohil[l.!)ipal<i fonnaUi Ull£'ori dh: ma: m.. [milia Comi~el referindu-se 1<1 horea lunga maramure. De ex.. nwli<.~: "Sora !.anu (B. 2G). formula ampUl. M12 npare dnar ca apogiatura inaintea lui RE'2. FOLCLORUL MUZI(:AL ilL LIIUCEI NEOCAZIONAL~ 1. prelungirna rindului eu rerrene scur.i1 salt la l.. ornamputale 1a inceput sau numai 1:1 p(~rl('a finala a lor h.rd ftira '. mal.--~ formuJe iflii1(de a..' descoperirea uho­ rii lungi".flU en treapta a II-a mobila ell . sall on (' tr"pt. dupii B{llt6k.Vnltd sub finaHi. "Grui~or".·j :'i <.'l'T! 11itUS 1-8 (ex 31) :n$ --------'_. 5 sau V. Ret apare dour Cd anacruzd de sprijill Id fnceput tli:~ freUd cintat IW tIll ton slab.". en ~i h"'genda omului de \Iiaz2inoapte.).: "Tn culegerlle de mai tirzin am inti1nit !. exemplu: 30 ~.-------~ LfLlge moti vlll In oarte:· nunLC1. 5 tn loc de Si b sau Si natural 1a reI in . "Nevustcl vinduta c!t· bihbdt".ita \"aria· tic iJogat inflorita ~i ttl JUlina nehoHirlta a unei singure mt~ludii n(:nloduiatf' eu ca· mete'r vocal care ulterior a dev('nit instru­ m('ntdT... recitativ mt'h)liic T\lodul poate fi un pc>nto( (..~-----~--.1:. 4. construite variat.. "Nevasta Infrinta" "Slujnica ~i feciorul d.i pentru prima datil in MaranlUre~ de Tiberiu Breclin. Desigur fOdrte vecile. desen desced'!nt de 1a 8 sau 7 pina la 1 lac de Do di('z sau Do apare uneori un su­ net de infiltime mijIocie dovada ca aeeste trppte au nn caracter fluctuant. sunett:! 3.:i 4 c. Horea lungd Emil Riegler-Diuu susUne Cd horea lun­ este de origine orienta1a pusa III lega­ tura cu mflcamul perso-arab.-'-~'-.~ domn" etc._.----.--'-'----------------------­ . . I.58 ----. ..: " -I t. - . sau ca 0 alunecare a sunetului de P<' 0 finnUi (so\) la sfir~it de fraza. dul. (U puLernic substrat pr(~pf'ntdtonic: un pentacord minOT ell treapta a JiI-t! lllobila '.~-------------------------------------------------. Unul din celp mai lnsemnate succcse ale cc-rcetGrllor foIcloricc dintfl' cdi' doua faz­ boai<:. inh"rj(·ctil: . 3. ga t . ('a: c h. te a1 dhor text este dui. "Borea Valeanului". sfnt melodii care apar multe ~i in colindf'lf' din zona. Alh~ Zl1Ch:l\'(': Femf'ia necredin­ ci0asa. altermlYf~ regnlata lnplismatic{. Alte bala­ d. 3 Ill. eu care prilej el\Unlt::::r~l delailat diferentele fattl tit" dumy­ Ie ucrdin(~ne din can' nu put("a P!()vP!li.. . - . Am g&sit "i proza (legende istorice. 3.mGtic<l ill prirm:d hemi'ltili carp tncepe de !a :J b.ult(. care d(! fapt il fast culedsa $i no· taU.li tipuri melodice mai dezYoltate care contin !?i alte formu1e me­ Iodice. horea lllllCj[1 pstl' 0 nesfln. un dorian eu substrat pentatonic 5.. ii!"dJ il. iormuie mediune G. 5 etc. Fe­ tei Dcidurii.. ~optit (fluster­ auftokte). "Oita nazdravana~. (C'x.Trei pEicurarpi". 29). Alte bulade cul(~st? de noi" "Bod i- I.e6na anitt).Ii FrateIG".

imprimale in llTmd eu 20-30 de ani. cui lung oitenesc. Howa lunga rnaramuH·~eanZi ~i clnte-cul lUtlg oltem~sc au origine absolut eomund. :'.~ ~ . varia intr8 10-15. 1na­ intea versurilor apar silabe ell hei. .. ~i totu~i - Do sau R. cu ajutorul acelei consoane hH.59 "Horea !vana". Caracteristice pen­ tru aceasta 11 doua parte sint apogiaturilr> sughitate cure se repete ritmic in motive des reluate ca : (ex.lpsc trei paTp com ponente care alterneaza sau S0 repota in mod regu­ lat dupa inspiratia momentului : toouri : . ci numai de eei initiati. intrerupbdu-lf' ~iflll ba c!liar despartind euvinte. eu ca­ instru- Dupil cum Sf' f. J?) (lxisU\ ni:.textul este 5ubordonc1t melodiei. e apar .t.~ punctata foarte inflorita a carei sch01et de haza ne duce eu certitudine in schQletul actual al hori­ lor locale mai noi din mdsura de 6/8 33) • f":\ rC'ciL~!tiv ~~"4 f":\ ~ ~j!alJe de 7 pI':: Qcesip din .see impnn-izatcl liber oore­ clIm in mnniera practirii 1ll11zicale a orien­ tului cu c\eosE'bire a arabitor pC' principiul "mac'amului" dupa care fiecare cinU:ret. billa­ frinta"..'e:.... Pd ". va ea m horile lunS/i. DupZi cercetCirile nOdc. hii. 3.tbsoluUi }lli'tramlHt>­ similara eu cea olteneasca. 1 bstrat ....~~~ ·a "ho­ ~i no­ . eu neputinta de imilal sau cintat ue ori~iciIle. . Se obser­ - 1 ..i= ~.tariti:i qo ('/ .j .tH' comparative pc motive scara muzicala . 35). In par­ tea a doua a horii eu noduri 0 sHaba oar8­ care 5e transforma intr-un if i sau un t~ra­ ginat eu foarte mult "h" ~i formeaza un su­ net eu loviri de g10t8. .. san dnpa rinduri intre~1i heptasilabice 5e adaugii "rniii dainale" ori Se interealea­ za interjectii intre versnri.0 parie mlJlo(i(' bin. ~ .~j['~_~~~~~'1}i..i cad('nte interioan~ putem afirma en certitu­ dine Cb. Indi din timpuri vcchi Horea lunga a fost fara indoiaHi singura melodic a mara­ mure!jenilor pentru orice fel de texte atH Brice eil !?i epice.. Do ase­ mel1e-a se desluf.t '! ~ai in ~~ un sfir<.>tC' rC~Jtllil)illP cJ('fjnit(~ Cd­ saa un mic :::Iii la 1 i"ll ~l nu re-i dau particulnriUlto <.. numurul nodurilor era mai mare. !?i zice".it r('cital dp finnLl : srul'­ gur~a lu: 30 ~~­ :or ca ..-:-' t-~~~¥~. put de frazd (ex. hit.. "ub m!c 51 ~ I~ J tJ _taJFri~..ltie Horea lnngil l1u {If(' 0 hrma fiXB.ul tiroJez Sf' tntilEesc !?i in ctnt. 4. Sunet('le sughitate ~i gllgtite obtinute prinir-o pmisiune \'ocala [ls('manatoare eu "jQ(ller". pOLlte sa varieze dupa plac [('ma c1dt:'1. numarul lor 5e re~ cluce treptat in doua trei locuri in doina.> de foarte \'aria­ '::.· tinut Ii! lllC'::.t .. astazi este tendinta de simplificare..11 ..

CODRE DE TINE Hiiulita \Iag.:..:::. b.j ~·~s az. -..::~~~Jt. Zl (/ia! .-:~TJiic). !I . 826/526 InL POP MAF<lA 59 ani Vl:?eu de Jos '.=.. 826/689 Oltenia subcarpaUca TnL CRISTI~A P :)../ .. -- i. . . .:~:..) "-. $i dupa ce a aflat Cd melodiile de acela~i tip sint binecunoscute in Irak ~i Persia a soeotit di poate aUrma: "eel mai veehi stil melodic al Olteni.::~~.I .ir .:=-~:~'~~~~~~~.ei. 36 a. . Munteniei.~~~!~~~~:'-.} "Cine $i-ar fi putut inchipui serie 8artok eft peste 0 distanta de mai bine de 2.. _-\T:­ E '). a~a-numitul "Cintec lung".". .. .'1 " ~.=-~~_~~~~~~t~~~~_ .. frun·?:..~~~~ .: :): ---= :: ~.1 ~:."·U .. *' ~: FERICE.'! _•• l.j______ /". DE-A sARACU MINDRUCU \Iflg. (i'X.~ Il!i -.• . is .:~: ~._~~::L'E:.. Dupa vizitarea arhh'ei de folclor constata Cd "pe toata intinderea Romaniei de tnainte de razboi se gase$te 0 anume forma melodica.:: -:::-~: ! -~~~:=~ .000 km poate fi aruncatu puntea unei independente cauzale".).•. I Dam moi los dOllQ ext:!'llloie muzicu/c' cOIlclwlenie. pretutindeni aceea~i ~i de­ sigur faarte veche..:~' 5. ~~:~:i:'----~~~..'J' rn. ~- ::! )'.

l.Gorj "Zorile mircsci ('stc de ase­ nwnCd in masura dp G/8.. 00$ $i Olten!d.:J. '0.. "De duca Primul tennen !. Tn afara de zonele Mara­ mure~. 46). preeum !. Some!$. azi satul I\Iara in anul 1967 pe tema "p0v 0 stea. hlt.. \(1 lnmnrmrnlare (horeo ciumii). Aici este vorba de acele purtari de glas U'.foldova.' rHS­ trcaLa denumired Vf'C1H~ sinl in ac('asta mil­ surd provenite tot din fondul comun.lilbilit in J1lil'sUHl ck 6/3.: 11 ii. iali. c:iobanului (fire $i-a rierctut oilp" carc '. zii.I Moldovei.} mutntid sron­ lelilil intrp registrd(~ de cap si elf> piept. [volutia se produce P(! fraHmente.. In zona de care ne ocupam ~i Oa~ prepentatonic:ul este mai freevent dar coexista cu pentatonicul in timp ce ill Oltenia prepentatonicul este ca­ rae. (N.lndelungat".. Tara Bir­ sei. im· pc molintl ]pgana­ tului a (>\'oludt ~i ~-a :-.. hii. tr-o depltn~ libertabe> a mus. "De coas­ Ui". dL pe cita VH·mf~ in cintecul oltenesc de exemp1u din Pe$ti­ :.. J . 44). ·tv n CiUl vrc''11e oltenii prefer. albanezL bulgari. care au fost create separat de popoare diferite in conditii istorice si de dezvoltare istorica asemanatoare.... Deosebirea dintre horea lunga ~i cintecul hi'iuUt nu este mare dec it din punet de vedere al tehnicii vocale. Oltenia. ill rep0rtoriul pastoresc (a oilor). "De frunza". . Bucovina $i Dobrogea cerc:etarile intreprin­ se ateshi existenta doine! propriu-zlse !$i in ~asaud. hil. atHor popoare pc un spatill imens.B. 4'7).tui Gottfried Habenicht a notat 0 varianta a "Horii caprelor" din CrAcefjiti judo Mnramu­ r0$.acest stit BU are niri 0 leqdtura eu stilul penta­ tonic: maghiar. totodata."i" . :\mintim..4 ?LM_IF1 ~-. horHe rituale iJ . Deosehim alunccdn'd .. Lui Bart6k Ii datoram definirea p<'ntru prima data a pIP­ menlplor Cdn' aldituiesc stilnl cinteeclor de "Lung . Dupa unele informatii.dni -.l'lpntale. Tirnave. .Ii nu preluarea orientalA a horei lungi.'m Intllnit uneh­ doine bucovinienc [exemplu "Frunzd verd!~ de un bradau cu mult<~ elem8nte comu­ nc eu doina "La SHnL!. au'k loviri de enota spe­ cince ~i M(Jramure~ului.Prelung". la cu­ sutul sh~agului). Harea Junua s-a h(l[it pest. Loviri de ~!lota eu un substrat arhaic qi'isim ~i in "cil1l(~cul mirelui" din eomUIld MOrlaed judo Cluj-Napoca. Mure~. a dvUt un moment de inflorire care S(~ situedza la inceputul secolului al XI~XIV. (KB.. /.e tnt 1a nunUi fA mirc'sci.Ii ultimele trei ni 58 par cele mal eoncludcnh~ ~i definesc eel mai bine horea cu noduri. t (.chilor ~i steimie e­ ec je ~i ai ~i. fnrh IndoialCi el are obir­ ~ie sud-estica perso-araba ". II ii ). bocetele. .. Oa~. Tibet ~i unele regiuni din Nordul Chinei. 37). zii. "De lucru".\.--. Concluzia este Cd hOff'il lUl1g8. Urme aJe ei au fost descoperite 1n Banat ~i III tinuturile ardelene~ti invecinate mai a­ les in forme instrUl. Tara Oltului ~i Sibiu. in (int('cul de leag~tl1.:- "~~)'I J . doina sau haulihl olterlPasca Sf. Aceste constat~ri intaresc ~i mai mult ipoteza ori­ ginii orientale a doinei propriu-zisp. teristic.'du . Acceptind cu toata certitu­ dinea inrudirea !. Credem ca este vorba de 0 uria~a ri1spin­ dire a acestui gen ~i stil de a dnta.oeii jJe iJcelea~i consoane eel $\ in I\Idramure.. turci (N. dici moro7enii ~i o$enii practica mai ales 0 teh­ nica pronuntat guturala ell crispare accen· tuata a mu~cbilor din jurul organului emi­ tator $i se centreaza pe jocul dintre note· Ie Fa $i Mi cu spdjin pe Fa. .lor alunecat dar nu suglli\at SclU sacadat cu ae cent ca In :"laramure7.Ii la evreii din Ueraina (N. Rami­ ne de vazut care este filiatiunea reaUi a acestui stU cunoscut.~::=Y=. in­ mai mult pc sunctele tricordului La-Sol-:Vfi (ex. $i este forma cea mai mhaidi de cinta· f(~ cunoscuta 15 noi. Cvinta La-Re apare in Moldova ca $i in Maramure!. de aSC'lllenea. Dobrogei ~i 11aramure!)ului cu Ugocea e'ite acest "cintec lung".J-=-=:lJ :::r-!+~ fJ£ ~i intreg repertoriu actual."! an'st cxem­ .B.:ifica ele ~!lds. ori dintre Si $i La en sprijin pe La (ex. Aceasta dove­ de~te inca 0 data in plus ca acest stH me­ lodic a fost cunoscut tuturor romanilor.. 0 cintare rituala budista din Kampuchia s-a dovedit a fi uimitor de ase­ manatoare eu 0 hore lunga maramure!$ea­ na inclusiv sunetele sughitate. putem afirma ca acest gen al liricd neocazionale a fost singurul pe in­ tinderea Maramure~ului din care au prove­ nit colindele locale.~. 1 H • ~ -.B. di fokiorj<. S-a constatat. existenta unor dnUiri aselnanatoare la macedoromi:tni.. lea. de as(~meriPd.. 38).. liodle mai nui rk lll~irdin{jJ'(' Cd). ~funtenia. 45). . .. . de~i pe Cille de dispariUe in 70n<'l. melodii inrudite eu doina noastra sint cunoscute si in India. Amintim.. (''\:1:'(11 tii (u accea~i a I u need re spN. Marie Mare".'ste 0 hore lungel evoludtti".

Recitatinl1 este de regula rec­ to-tanto.. mii. I -a Solo intilnim lIne­ ori semi-diezata. .i Vi:. In aceste formule de In­ florin:! se folose!. 11 sau 1 atunci vocala "I. ca: dzlL dzl1. duinu !'.te tehnica . Sonoritatea ei este deter­ minata de 0 tehnica pr0J111ntat guturala Cll crisparea accentuata a muschiIor din jurul orqanului emitalo[ (B. cl)l1stituie lIn indiciu dar al aparte­ nen\ei 110rei lUl19i ca unn} din cele mai \e­ chi strucluri folclorice e"istente iudi in cuprinsH! patriei noastre.a melo­ dic~ a acestor formule far~ sa execute no­ durile $i in acest mod consideram ea a e\'oluat horia lunga spre genurile actuale. Audia­ ta Cll atentie lo\itma gloUi prezil1Ui 0 anumita incH\ime.fa:. de recitativ melodic e1e s1nt de obicei insotite !$i de al­ te fenomene specifice stadiului de evolutie a doinei din aceasta zona. r Silu i.ean~ 9asim cel mai adesea dona rinduri meJodice A.ccu\iei noclurilor. III timp ce In doin a maranm rc­ ~eana ~i oseneasca structura prepentatoni­ ca. recitativ 1 recto­ tanto are de obicei uHhnele doua note pre­ lnngite spre sfirsitul lui.. ell toate ca ea suna ne­ temperat muzical. Ele contin 0 pf'ndulare pe notel!:' Sol-Fa. doina !'. de 1a DacE Uberi. in OItenia subcarpatica pye­ nul Fa apare ca 0 treapl8 cOll<. . 0. T)intre s:rncturiJe modale ale cc". o alta caracteristic<i a structurU modale a horii lungi e~te aceea ca. voce de piept fiind incheicite de nota Re in cuprinsul unei formule nodale sau in afara ei. consideram Cd este lo­ gic sa noUim lllaJtlmea nodurilor prin apo­ qiaturi sal! mordente. prima inferioara iar a doua supe­ rioara notei reale.eu (s1nt multe hori cu no· duri !'. ~i cind acesta nu contine real.we. Tn doina maramure:. Executarea a doua note mid.i declansarea conDor vocale. Executia nodului necesita 0 pregatirc ante­ rioara a organului . ceea ce deseori se intlmpla. tolu$i desenul melodico-ritmic al nici un ~emn in qrafica mllzicali1 obiSl111lta care sa poata reda sonoritatea si stilul lul . iar atunci cind se ob­ sen'a aparitja un or elemente.emirliez Sf:' mai poa­ te intflni ~i nota Fa. se schimba pe par~ cursll] sllnc\lllui lntr-una din cele trei vo­ calc cO)l'. 67 pag. sau La­ Fa..B.:.>i in zona Lapu~).>i fara silabe de text.>i duinu.ere care i11 l\laramlire~ sMa pus­ 1fat i 11 mai toatc horile locale (\u tentic m (1­ ramurc"pne. "'Jodurile se aplica In formule melodice ell anumite contururi re­ lativ apropiate 1ntre ele ~i pe care 0 si'i Ie nmnim formule nodale.. care cste ~i nota fi­ naHi. caracteristic este !ipsa aproape a recitativului melodic. reprezint~ in fapt prin lovitura de g!o­ ta catre care se orienteazli atacul produs aUt fiziologfc cit ~i auditi\". Unii interpreti actuali mara­ mureseni reu~esc sa reelea doar lini. ea se executa pe un refren cunoscut.. Bogatia melodica ornamentala a horei IUl1Di se ana in for­ mule!e de inflorire si nu este nicidecum sa­ rae a C11m ar parea. este identica eu cea din Oa!$. . iar prin intensitatea ei re':oca un su­ net mai mult lovit decit nota reala al carei atac iI pregateste.. fapt remarcat indl de Bar­ t6k. unrk qasil1l cadente ale rindurilor melodice in­ terioare pe Jilai mulie trepte $i nlllnai ca­ den1a finala pc Re. in doina maraJ11ure~ea­ n8.'ocaL aceasta se produ­ ce prin atingerea altei note de abia auzite anterioare apogiaturii. 179-206). Deoareee lo\.te doina mara­ murc'"eana. tn caclrul strncturii modale aratate.recitativ i .or lrei Upt:ri wl1i'de de cioine amilltim c<i cea Jj1lii pUti]] c\'oluaLci E". iar partkularitatea e\:cclltiei 5-0 marcam prin senmu1 pus ~easu)1ra noteL Totusi nodul nu ~e rea­ lizeaza in toaUi plinatatea lui numai prin apogiatma superioara marc ala de glota.'enahUe e":. ~i mai rar pe La-Sol. Inslitutul de Etnografie Si Folelor (l adoptat s('mnul plus deasupra nodului ! +) iar noi aceot "emn care c1upa pilrerea 110flstra ~imbolizei:lza dE'schiderea quri i :.oara pe una din silabele \'ersului. ceil mai e\'ohala esjc doina una rlin voca1ele 1.titutini. care este armonicul pri­ mei. iell' cea olteneasca se aUa la mijloc..fomlUle de Inflorire.oara din doua eategorii de material muzical: . ampli­ ficarca efectuinrlu-se de obicei pe seama unor rinduri Av si Bv. "ota­ rea arestor nocluri din PUllct de Hvjere ll1U­ zieal este faMle cJificiHl deoarece nu (~xisUi bucovincana. La renumiti i11terpreti de hori Cll noduri se ohser\'a ca la inceputul piesei pina se inci:ilze~te or9a11111 \'ocaJ se intimpla de multe ori sa execute doar Hnia meJodica a formulei tara nod uri.. Carac­ terisl Ie este faptul ca ea nu posedl\ nici un aIt reI de inflorituri dedt nodul propriu~zls care. dui. pendulnre care se sprijinil clf' regula pe nota Fd. labeL ori care ar fi ea.. duinu mai. cadenteJe tuturor rindurilor 5e afla de requJa pe nota Rc san eu 0 scnrtCi didere Pc La. Bdrt6k h~-a notat prin apogialuri Sclli mordente.. Formulele nodale nu 5e seamana cu cele melismatice nici in contur melodic nici ca l"alori ritmice. ExecuUa nodurilor este 0 chestiune de virinozitate. precedate de un ha care mij1oce~te impulsionarea Ioyitmii de q]oUL etnd tn­ floritura are loc in afara textului de vers. FreC\"enta cadentarii tuturor rindll­ rilor melodicc pc Re.>i dainale.fcrioara. me­ lodia 5e de:. aeea lmpresie de nod.ituri de g]otii an licipeazel nota. cih. dui ~i iara duL etnd fnfloritura se desfa~. La fel eu cliez scm ::. De~i tehnica executiei nodurilor in zo­ nele Sighet :. pyenul r-fi aparind sub forma de nota de tn'cere in interiorul floriturilor !'. se executa de regula pe vocalele u..'ocala specifi­ ea ell lovituri de gloUi sau llodnri. spre deo-"pbire de doinele eelorlalte zone amilltite. 0 particularitate a doinE'i maramure~ene esle accea ca treapta a .

43). asUizi din gura aceluia. Ritmul fnrmulelo[ nuclalc ale doinelor culese 1n \raramun~!?ul btoric. ~ -" t . Ex. 4). . Ele sau La­ care se de piept.ariate chiar hI eadrul a­ celea~i piese !?i informa tor 111tre anii 1!:l13­ : 9-10 dedt in ultima perioada.te 10­ :l apo­ ritatea ~:' RC7ulta de aici a alta concluzie eerUi: proYenienta 10eal<1 a ritmului punctat ma­ ramure~ean care nn poate lasa dubii de infillentc straine. :nai clese ~i mai .1 unui rind melodic. 44). dupa derea ~lldia­ :1 Hi..p) I \. informator a ramas una sau doua formule nodale sau chiar de­ loe. ereclem. cu toat~ Ii­ bertatea eu care se folosesc aceste formu­ Ie in conceptia mai multor informatori. ~i 0 anumiUi diferentiere. _ ~ i: prin rea­ Prin . horea localEi maj noua). 0 ~ ~ ~ NV :a ne­ deter· jurul Sincopa 0 intilnim adesea blc (ex .orea Jungli de-a lungul \'cacurilor. iar dacd in aceea$i piesa 5int $i formule nodale prescurtate atunci acelea apar de regula in illteriorul strofei melodice sau in finallli ei. :-i care dintre fOrlnule poate Ii executata fie . m(ll ii€J"7 f. Odata..~ r~ ~ 'tl tJ .~. ori informatornl Dunca Vasile :le de mara­ a melo­ :ute no­ T'. v irlui reo sa Ie noda1e ~ nici in lice. a insotit in permanenpi . lLo}J ~ ~ ==-n j _ ipeazil su­ t direi . cap. :: ante­ proclu­ auzite a doua a supe­ :ul pri­ de glo­ produs rnpresie £ hBtJ~ Din analiza doinclor maral11ure~enc re­ :ese ca formulele nodale erau mai ample. Totu$i in Hnii mari oC poate rem area faptul ca acolo unde apar :::~ai l11ulte aspecte variate ale formulei sin­ :::lpate pe care am expus-o mai SUS. de redllcerea va­ riantelor la un singur tip cristalizat se mai produce treptat ~i destramarea tipului rit­ mic sincopat. III 5 fIE fJ ~ ?]] .. de obi­ :t!i formula nodaHi in cea mai ampH1 for- rna in care exist a ea in piesa data se ga­ se!?te imediat dupa inlerjectia anaeru­ ziea introductiva.:r)(lica a Dlidi 111 din leuel "il1l1odau" 10-12 formule nodale. Variatia fjgurii ritmice sincopate duce 1a schimbarea raporturilor de durati1 intre note1e care 0 incadreaza ~i sincopa il1sa!?i.:'). in ma­ ~ea majoritate a exemplarelor de doina ma­ ~amure5eana pe care Ie-am analizal fomm­ ~ele nodale nu au forme consacrate pentru "'Jcul in care se executa 1n slro[a melodicli. r-J~ 5 ©.1:.~j1 J r-3-. Sincopa simpIa realizata in formula nodala . p. Exemplu: to' . In timp cc in :913 informatoarea Van'ara Braieu din Vi­ "ell de Jos.'oluat.-~--- 65 ta 5i­ par­ i vo­ " ota­ :: mu­ :~isid :nuHil 11 lui i Scili olclor )dului fonnulelor nodale difcra intrucitva. Totu~i nu acela~i este drumul de e._. _ _. 0 alta forma de €\'olutie a formulelor nod ale este introdueerea unor silabe din textul .:e unde cu certitudine prin evoluUa in timp $i la interpreti s-a ajuns la formula aetuala de rEm leganat in masura de 6'8. 46). {V.3 inceplltul fie in interiorul sal! la sfir~i­ :'.'olutie a formulelor nodale la toU infonnatorii.sul unci in zo­ :i cu no­ 1\ eu cea :itmic al o alta forma de cvollljic pe care am amintit-o deja esteacea in care se exeeu­ :a numai conturul melodic al formulei no­ ::ale.-ariatic so ajuncre sl Ia 0 formula -:tmiui en sincopa dubJa (ex. noduri nil"'a se id de . . ~tJ. Aceasta dovede$te ca exista. ca a actuale. Adesea sc repeta pendula­ rea intre doua san trei trepte in forma sin­ coputa sau nE'sincopata. glota.---J~ Cll "'" \'alori du­ lUi cn -:206). ~ ~ '"' Sincopele au deseori $i a<. eliminind nodurile propriu-zise.. cu procesul de crislalizare a horei lungi se ob­ serva $i cristalizarea $i eonsacrarea formu­ leI or nodale in yariante deosebite dup~ 10­ cui pe care-I ocupa in strofa melodica. 45). Genul a e. In afara.pectul specific (1\ riimlllui ternar (ex. repetarile putind amplifica formula DodaUi (ex."ersului pe ultimul sau ultimii timpi mai inainte eonsacrat sunete­ lor $i COllsoanelor specifiee ee purtau no­ cluri (ex. for­ :-:mlil carc. cu tOota varietatea lor uimitoare este In esenta t:n ritm sincopat.

:teristica modala de instabilitate a trep­ telor III . a. desi fon­ clul qenetic este comun.. ­ . in esent~L caracteris­ tieile atribuite de fo1clorisiul maghiar aces­ tei structuri modale. :\nalizind structura modalli a doinei mara­ mure~ene Bart6k realiza una din primele clescifrari ale modurilor specifice doinei romane~ti (ex.1aramure~ 0 9a51m intot­ dcauna cabo rita.\. 49) pina ~i diftongii heL m/H. colinde. ci si una (lintre cE'le mai vechi marturii ale vietii muzicale romane5li intllnite in Carpatii din Nordul TWllsilvaniei. :. Importanta des­ cifrarii acestei strueturi modale ne vade~­ Ie 0 dafti in plus. in . Bart6k le-aapre­ ciat ca variante ale unei singure melodii. 51) . 52) deosebiri fjre~li trecute prin filirul artistic f. mo~tenire nealterata. treapta a Vf-a C011­ siderata neconslitutjvCl. prin­ tr-un glissando lent pornit de la 0 cvinta inferioara. Remarcam totodata instabilitatea trepte­ lor III si IV prill inlocuirea freevenU1 a luI Si ell Si bemol si a lui Do cu Do (liez. eu toata diferen~a de stiluri clintre exem­ plarele instrumentale ~i vaeale ale horei lungi ea !. 51). bocete. de In Dacii Jiberi (\:'. claca avem in vedere re­ zultatlll cereeti:irilor nlterioare ale doinei in lllai multo zone ale tariL spre exemplu B11­ covina ~i 01tenia subearpatica. 2 3 6 Se poatc )i asa. Cerceti:irile lui Bela Bart6k in ~Iaramu­ res ne dez"iHuie cu acest prilej nn numai maiestria inimitabili=i a uneia dintre rJenu­ rile specifice mele-agurilor 11oastre. ~i de c~Hre muzicl­ 1l1(l\'dmure~ei:ll: anul maghiar.B.(ex. :~ y 1 . care apare llumai in interiorul inflo­ riturUor si niciodata cu sDaba de text. 0 cleosehita important<1 0 prezinUi remarcarea unor fenomene intere­ sante ale vietH folcioriee in Maramure!1. 47) de Ie Fa-La-La. EJ ne reliefeaza in plus faptul ca treapta a II-a esie doar un pyen.'i dintre variantele diferililor in­ terpreti. ell toata compIcxitatea ~i particula­ rita tea formei improvizatorice neobi!. de completare intilniti des ::>i in cinteeul propriu-zis (ho­ rea locala mai noua) asa cum s-a putut ob­ serva slnt tot din provenienta horei lungi.ii rafinat al moro~anuILli.-:. Partea esentiala a melo­ diei estc cuprinsa in limitele tetracordu­ lui de cvarta Do-Si-bemol-Sol structura J110daHl de baza fiind prepentatonia pastra­ til ~i in cintece de eopii. Sunetul prelunQit de intensitate forte la care se ajunge in horea eu noduri. aeestea toate qenerind dificulUit.-ariant& prescurtata a pre­ eedentei dar en coborlrea pina 1a Re ~i ul­ tima caracteristidi pentru incheierea rindu­ lui B urmaHi de un Re prelungit (ex. b).'nuite in alte zone !?i genuri muzicale populare ro­ mane~ti. hori propriu-zise. c1ardziul1pa ~i ohi('(lhitfl\0a ol1111Jui c1e\·Ij· tal :. care tradeaza in mod va­ cHt fondul ancestral comun. 50. fe­ nomene reqasHe mai apoi de foiclori~tii 1'0­ mani in mai to ate zonele tarii.i IV notata de Bartok. Folositi pelllru prima data in folclorul t0t de Bartok ~i interpretdti ca fenomene pasagere. apoi caracteristica prin coborhea in finalul ei 0 formuHI. Ma­ terialul muzical cules ~i cercetat de noi in "laramures confirma. ell pasiunea. atH unila­ tea indiscutabila a structurii modale a doi­ nei romane~ti cit ~i micile deosebiri (\:'. (ex. consacraUi pcntru incheierea rlndului melodic. prin pu­ nerea in paranteze a acddenUlor include in cazul 'tvIaramure~ului ~i semi-accidenti. 4>\) reprezentlnd 0 ..i accentuate de identifieare.B.ii -:.:\ sall anticiparea lui B (e'\". ea­ ra<. marele ll1uzicial1 a dezyalujt penlru prima data parlicularitalile doinei 5i multe dintre observatiile sale analitice stau si asta7i Ia temelia definirii doinei mara­ muresene ~i prin extindcre a doinei rom€!­ ne5ti in Qenere. reprezinta a cateqorie melodica aparte cliferita de eea a recitaUvului Cd f.>tiintei.

horea lunqa maramnreseana nu poate fi ':orba de 0 forma tripartita.i de cea :inala fapt care ne-a dus la concluzia eei _:-!.'ariatta sub­ ~~antiala a aCf'slora. CcHe au func­ ::i bine precizate ~i pot sa apara in oriee . '---r~· .___ romil­ :-:ti'l 0 1tere­ ~~. -:e caa a formulelor de inflorire. mara· imele ioinei . 53 a. 55). ceea ce ne \ntareste -Olixingerea.'() . ·a]ui! . 1972 a dcmonstrat ca sunE'tul loviturii de glota contine.ri-..B.1.-inta Iclic~ :~ _ . :i Yd­ des­ ade$­ e re­ 1ei 1n t Bu­ nita­ doi­ fon­ :\:. Ambele au functii de sine statatoare (ex. la baza eareia stau indis­ tabil rindurile melodice.' t:u iU . ' /~~::. Cintec de stil vechi ardelene!'te).ntot· melo­ ordu­ ctura 15tra­ " . . marele folclo­ -ist 0 exemplified de fapt printr-o simpla 'ormuHi de iuflorire. dar mai flIes remardncl . 0 analiza acustica pc un aparat elec­ lronic modern melograf obtinuta ell:' Maria­ na Kahane in S..: .e intillleste mult mai rar $i nu euprinde un rind melodic iiltren.. Sub acest aspect im­ -:)Yr)\ izatoric sc ascunde un material muzical -::rnitor de unitar si 0 condllcere a melodi­ =-i neasteptat de constanta. Recitativul melodic se intilneste extrem :e rar in cloina lllaramureseana si numai ea ·.1 0 mare finete cum vocala pe care se inccpe for­ mula de inflorire nodala se transform a pe parClJrs lntr-un 1. __-' ...1 recto-tanto pe treptelCl IV si I snstine in intreqime textu] poetie si reprezinta rtndu­ rile melodlce A si B.~4-. 'ie.talat d'i forma ':-·'])rOVi7alorica a e10inei maramure~ene se -~anifesU:i 1n special prin suC'cesiunea neuni· :0rma a rinclurilor melodice $i . ea este un tip total 'n1pro\-izatoric. 54. i sau u en ajutorul caro­ ra se executa 10vituri1e de glota. cum de altf. lie. recitativul -. fe­ ii ro­ ?xem­ horei Jr In­ kula­ .ste obligatorie.. i]trui in ce prive[. trei caractere melodice cind .. e Ia Drin­ . I 'J.. . 2r-:"~ff:!:~~~=__ ~~--~~~ . de asemenea csrteR a treia desemnata de Bart6k prin­ -:-un recitativ pe nota finali'l 5e intilneste :"'ec\·ent intr-o asUel de forma dar ea nu ". Autorul "Jrimei colectii de folcJor muzical maramu­ ~esean meniiona di aceasta nota prelungi­ A po ate fi 111 locuita ell un recitativ pe a­ -ela~i sunet rie maximum 8 sHabe ~i foar­ ~e des de ? silabe. asa incH prezenta lor nu poate delimita ")artea medie de cea introductiva :. Recitativul pe Ireapta a III-a <. Tremolllrile pastrate in cintecnl \"ocal de >._________.logatite Cll formule de lnflorire in care se foloseste tehnica \·ocalCi specifieii eu 10\'ituri de gloUi "nl)­ cluri" sau "cioturi".. 11.--.----~~:---..til yechi cOl1<. El este determinat de tehnica quturaUi cn cris­ parea mn~ehilor din jo ru 1 organului emita­ tor.· c) ')rmu1e nodale de inflorire.~-~ ~.A. (N. nu an 0 functie interioara.B.icleriim ea slnt ]uate din ho­ rea frunzei care la orinine a fost tot 0 hare 11l11ga. variatiile ei producin­ aU-5e fn direetia Av sf Bv.c.:1 element de destrlhnare a ei (vezi cap.\(1jncind cercetarile in a­ :easta directie noi am con<. Horea lun­ ga maramureseana nu cunoaste mel un all fel de infJorirl? lnafara celci (11 noduri. .----. Aceste rinduri melodice sint iml. ..: ("-f). ci de una stro­ :ica incipienta.arlea llwdie foarte Inflorita.~ ill i. tn fapt recitativul pI:' =are-] avea in vedere folcloristul maghiar -u consLituia un material muzical menit sa inlocuiasca nota prelunfjita.I-:t) .___. ca el cleosebea --ei cateqorii.~l orieare sunet muzicCll contine armoni­ cuI sau la octa\-a snperioara (N. 52). Audiata eu atentie lovitura de grota prezinta 0 anummi inaltime care nu poate Ii perceputa ca un Sllnct perfect muzica1. In­ trucH nn exista in grafica mnzicala obi~­ nuita semne care sa poata recla 0 asemenea sonoritatf'.>i refrenele pe care ele se executa de­ obicei. Referitor 1a forma mll'licala propriu-zisa.~--t__ . Cer­ cetarile noastre ne-au convins ca in struc­ tura arhiteetonidi a doinei maramure~ene atit recitativlll cit si sunetul prelunHit E'X­ primat printr-o interjectie anacruziea...~lara­ fo .---- R7 :i din erata. Cu 0 marc at0ntie a urmarit Bartok exe­ eutarea acestor noduri ennmerind interjec­ tiile !.nuite re ro­ ulti'lti apre­ !lodii. ---------------.1 are 0 forma stabila.1ea.le-mi VIO ~____. Este posibiJ Cil $i dato­ rita denumirii sub care am qibit "horea frunzei II aceast~ doina sa fi fost cinta­ ttl ~i din gur1:l $i din frunza. b).. e1 putind Ii in­ tilnit ~i alaturi de aceasta nota tinuta. care nu esb? un instrument propriu-zis. .) .~.lnne. far cele trei ca­ ·eqorii de material muzical sint: a) note -:·rclullqite-. Referindu-se 1a .B. ~Irbea de5pre eele trei parti. 56). -:~uzicianul ma~Jhiar afirma di horea lunqa ::'..U..--r:u a ~i '/ ..:c.ite partea inflorita numita de 3artok "meclie" analiza numeroaselor va­ -jante actuale ne-a demol1strat ca inflori­ "JriJe pot cuprinde in Intregime structura :rhitectonica a doinei de care ne ocupam. Bart6k a notat aceste nod uri prin apoqiaturi san mordente: (ex..n UB) i:lei ~i ~ stau .. odata 1n plus. b) recitatinll reclo·tanto.

t:.. 240--277).. pag. pe tonica. Transilva­ niei intare$te con'<. Bue. DE EXPRHvlARE CA PURL\ 1'0. Cintpcul de leaqan a fost fara fndoiala printrl' primele desprinse din repertoriu si datorita ocaziei cu care se dnta. striqatul 1a fin).. minie lmpotriv(1 hocotclniJor. intilnim a­ aceasta alunecare 1a cvarta inferioara. . Din materialul cercetat d0 noi a rezultat aUt precizarea treptelor pe care se efectn­ eaza deobicei formulele nodale. fe· nomf'n cnnoscut si in lvfaramure$ (strigarea peste sat.riatura inferioara notei atacate.. aidoma Jo­ dler-uIui tiro1ez eu deosebire primavara. eonsiderind ed nu putem in­ clude intr-o seriere muzicala drept realitati sonore sunete fire~ti dar impereeptibile au­ zl1lui omenesc. a unor hori noi si In nrimul rind ritmul leq~­ Dill prov(>nit din simplifka1'ea noduriJor.1fuzica nopulara romaneasca "..: !.-...-' - ..'\­ RE A 10:THEGUUJI REPERTORJU ?\fELO­ DIC. :. --_ -.... fenomen care denota un stadiu de o incontestabiUi vechime a folclorului mu­ zical local. --.:. in horea lU1l9d gasim 0 a­ Junecare expresivd de pe 0 fundamentala pe un sunet aflat pe 0 cvarta mai jos Sol­ Re fenomen intilnit $i in nnele doine bu­ covinenp dar si 1n cinteeul autentic mara­ muresean... care Se deo­ i--i.~:-- - . "''''' . Dim­ potrh-a. toate impreuna dind imagine a all­ ditiva $i fiziologica de nod pc care noi I-am notat en semnul R . Pu­ tem adauga ca fenomenul rcmarcat de fol­ cloristuI maghiar se dovede~te a fi insotit deune1c cClrDctcristici de structuril muzica­ lEi comune d0 starlinl similar de evolutiE' l11pl()(iidl in zone difNite.:i1 tum sllstin<e ~i Tiberiu Alexanrlru (in . exceptiile fiind fOi1[tc~ rnre. La doinele oltenesti tirul melodiei poate n intrempt uneori de "haulit".:----.inqerea aSllpra existen­ tei unui asemenCi1 fcnomc:n generalizat pc teritoriul patriei noastre intr-un trecut in­ departat. ':. Vechimea re­ marcabili'i pe care Bartok 0 atribuie horei lungi maramure$ene estc confirmata de eereetarile folcloristieii l11uzicale din ulti­ mul deceniu care atesta 0 serie de fenome­ ne $i elemente comune.­ "'-'~-~ C. iar accle(]si cadentari pc (1 treapta unicd Ie lntilnim si 1a cele mai n~­ chi variante de doine din But=ovina.. Olteniei subcarpatice.-. dar $i aceasUi scrie­ re contine 0 anumita.\ . tntH' acestea pu­ tern aminti cacientarc:a tuturor rinduriIor melodice ale doinei maramuresene pe treap­ ta fundamentala.Din cercetarile noastre urn (leaUS di Jo­ vitura de gloHi anticipeaza nota atacata. cit ~1 ritnlnl lor sincopaL Dam mai jos pe doua porta­ tive schema ritmici:i a formulei nodale: (ex.. ac­ rent!? mclodice care s-au transmis tn reper­ torinT de 1'p\'o11a. POETIC.\ dedt 0 sinC/ura innoctare de alas SilU la uncle melodit deloc.. . a-. Dac~ in­ formato(lrf>n VarVi1Tn Brakului din Viseu de Jos sl Dunca VRsile din Teud au dntat lui Bpla Bartok 0 hore Innl1'8 Cll nOlla rin­ dud rTP Doduri.. inca 0 dovada in plus ca din horea cu noduri s-a dczvoltat intreg repertoriul actual maramure~ean. Pendula­ rea IpagRnului agatat in grinda a impm maSUl'a de hore 6/8. legat si nelcqat de prilej unde ad('sea.\m intllnit In repNtoriu accentc cIr H\YOTHl. 54).= ... Un nas mai dr>Dflrtf> iI constHuie plahoraroil ell <liutorni unor formule Hpice de ritmira.. (Vezi Cflpitolul .. experienta ce am facut-o $i noi..Horpn Lunqa" nr. ­ . Este dar ~i vizibH de unde a provenit rit­ mul leganat moale al masurii de 6/8 atH de controversat dar des intill1it in repertoriul local autentic maramure~ean... constituind martu­ rii ale unuj stadiu foarte vechi comun pen­ tm 1ntreaga ~ara Un important indiciu al vechimii doinei din Maramure~ ~i remarcat de folcloristul maqhiar este EXISTEf'iTA UNEI U:. Se crpde ea intr-o vreme....I~--= :"2' ' UJ.. Este oare 0 relicva clin vremurile in care s-a format poporu] nostru? Noi sustinem di da.. Est".. -­ ----.51) ca aceasta a fost melodia unica pentru cintarea versuri­ lor Hrke sau cpier> ca si a unor texte ri­ tuale ori ceremoniale. ('adentare a horei pa-Iunqn.-- .-. rn 't-faramurps acest w:n s-a transformat evoluti\' spre alte gr>nuri iar un prim semr: al acestui proces este impietrirea formei.. :. Edi tura muzicala.. Asa cum am amintit. Exemplul de evolutir din qura acelniasi informfltor rredem c-a f>stE' "dificator. ---. --­ .\ICE :\IELODIJ SAU FOR:'Lii. Cercetarea Bucovinei. Dar lovitura de glota la rindul ei este pre­ qatiUi $i de 0 apo. un incontestabil fond comun romanesc ~i 0 incontestflbila unitate $i evo­ lutie in timp $i genuri in ritmicei $i forma de exprimare legate sau nu de prilej. relativitate Unind sea­ ma de faptul ea aparatul electronic ne ofe­ ra 0 precizare in plus atingerea unor sune­ te armonice pe care nu am incercat sa Ie redam gratic. 1975. . Vorn da cloar lin singur eXf'mpiu...~ -----":' . URIC $1 EPIC. imperceptibB pentru auzul nostru dar care 5e poate bine deslu::.. :. Esenta horei p-alunqu ca $1 ethos S1 cpos nu estc pesi­ mista cum efed unli fokloristL Acestea nu sint depresive si nid demobilizatoare. ciul)a 60 rlc ani din C/ura acelorasi informatori n-am putut cle~IW'.i JW osciloseop. apoi acele doine pro­ priu-zise de stU vee-hi 1a care au displirut nodurile $i au ram as fermatele. Aici apare concomitenl $i armonicele sunetuJui fundamentaL armo­ nice $i oct ava. iC\r prin intensitatea ei produce un sunet mai inaIt decit aceasta.

i stiiruie pe su­ :. poate na Jo­ Ira. vre-o legaturd cu Virile ~i popoarele veci­ nco Intre trasaturile comune amintim: -­ materialul muzical estc aldituit din recita­ tiv ~i formule de inflorire i . forma pe care vrem s-o reliefiim in prezenta lucrare eSIe manifestarea 110rei lungi de un real 11i vel e::. fe­ 'iqarca horei .tetic ~i ca hore in­ strumentaUi._~: sau in afara lui credem Cd a generat : :-:-xistenta a dOUd aspecte variate dintre :'::':e totu~i cel mai greu a fost acela care '::'::erupe versul in desfa~urarea lui f?i care ..-.' ajunga de la doua rinduri melodice inl­ :. executind horea lunga. de cintare a mara­ muref?enilor era horea lunga vocalCi.Jetarii variate a Wlor rinduri me Iodice. In executia horei lungi. a ul lcqa­ )durilor. Am amintit deja Cd un prim seron de instrumentalizare a fost interpre­ tarea ei din frunza ~i fluier.:. Dill punet de vedere muziedl aodLll cste 0 par:~' eon­ stitutiva de celuUi motividi. s-a desprins horea lunga instrumelltala de cea vocala: din cintecul ceremonial de nuntci. i(lr pe de alta parte [.::te muzicale apartinind la doua rinduri ::.=. Cristalizindu-sc. nodurile realizindu-se ::dn crisparea mu!?chilor gitului. Tehnica de exe­ cutie a nodurilor ca ~i structura formule­ ~or nodale confera doinelor mardmure~ene. Caracteristic este faptul Cd : : arte ade. particularitate intilnita f?i in 01­ :enia subcarpatica..­ zinta instrumentalizarea in rapart eu spe­ cificul instrumentului respectiv al melodlei vocale de doina.--------------------------_..uiata a uneia din cele doud -'~duri A ~i B. Asa n () a­ -s Sol­ ie bu­ maraIus dl lntreg gat ~i lim a­ ua. oltenii pre­ :era mutatia spontana intre registrul de cap $.::-a ritmico-melodidi nodurile produc un e­ :ect sonor diferit..::lodalitatea de> executie cit ~i prin structu­ . de piept sau de cap-git-piept intr-o depli­ __ ct Libertate a mu!?chilor . s~i poala reproduce nodurile ci. Aceasta este 0 :::..2d formulelor nodale in lntervalul ver­ "-. doina miUamUr('~l'una :1u-~i consacra formulele lu intimplare dupa gustul individual al interpretilor ci in rea­ :itate interpretii se supun unor im[. In cvolutia sa doina maramuref?cand Se _anifesta pc deoparte prin extinderea unor : :: tururi melodiec de la un rind la doud : :::duri mC'lodice.nqn.xl. dupa care a aparut cea instrumentala. Acolo 1nsa atit prin .----- 09 -----.::<)tite ~i de alte elemente caracteristice "':"-:. In timp ce formulele no­ dale ale horei lungi penduleaza pe sunete­ :e Sol-Fa sau La-Fa. virtuo~ii pli­ mulul deceniu al sccolului ajungeau pina la 12-14 noduri 1ntr-o formula nodala. o alta.lcrative dictate de caracteristicile reliefate de-a :ungul intregii ei evolutii. 'Iru (in Editura asta a 'ersuri­ ~xte ri­ reUcva ::>oporul sformat semn formei.."e­ entali'i I. eu una instruroentala putem sa nc dam seall1a din capul locului ca.. s-a aratat dad! virtuo.ocala mai noua. Cintatul horei lungi eu vocea insotita de cetera ori Huier fIla impletitul cununii" a fost cindva.. prin repetarea ::opriilor lor elemente aplidnd procedeul ~-e. A~d cum. Dad! horea lunga ar fi constitult 0 imitatie a instru­ ll1entului s-ar fi putut multuroi pe deplin cu melismele sau tremolurile obi~nuite a~a cum se aud ele din £luier. coborirea cadentata. 'ac~ in­ Vi!>eu 1 cintat lua rin­ in gura deslu$i sau In "YoJutip di este :1qa nr. Pla­ :. forma horel lungi poate . de a privi ~i in sens contrar.lrin :~f)etd[(:a vi. ~ de exemplu melodizarea I'ecitativului ori _ . Si in MararoufC:? ca ~i 111 Bu­ covina forma instrumcntala a doinei repr. dezvaluind . saracia sau disparitia formu­ _-=-_:r lor nodale.sea rindurile melodice sint 1ega­ iutre elc prill formule nodale ne1asind _c: 0 eezura in interiorul strofei melodice.n care pendula­ . iar t[(:l1lolul din frunza este altcevu. prduind-o. rea recitativului in prima parte a doinei are .~ebesc prin suustantd lor melodica prea :mtin de cintecele propriu-zisfl sau horea . inferioara. tar pe de altCi parte dezvoltarea unci par­ ticularitati ale ei unilaterale chiar Hira.lutiei doillei din Trilnsilvcmia de nord. la 4 sau chiar 6 rinduri. Noi nu am gasit in zona nid-un instru­ lllent muzical care. Din analiza dainei din nordul tCirli re1e­ se. afirmatia lui Bela Bartok asupra originii instrumentale a doinei ma­ ramure~ene este nelLtell1eiata. pe de 0 parte apnrtenenta ei organica in ce privef?te trasaturile generale la genul muzical prin excelcnta romanesc al doinei. Aseme­ :'-:-0..::~odice diferite. cazuri sint insa foarte rare ~i de obicei . 0 parlicularitate ::lregnanUi.ic apoi pe doua rinduri.. instrumentul: ce­ tera. Uuierul preia elementele caracteristice cele mai pregnante ale doinel vocale: no­ durile se transforma in tremolo. avem obliga­ =. pe un rind me­ .:.ii modul imbinarii unor for­ ::. frunza sau vioa­ ra. deoare­ ce genul se ana inca atunci in perioada sa de inflorire. Punind alaturi 0 versiunc vocala. -: :losind procedeul compozitional al extin­ :~rii unui contur melodic.Jaritia lui.:. Cele doua exemple foar­ te asemanatoare prezentate in lucrare Ie con­ 5ideram edificatoare.' formele anterioare in timp pina acolo :. lndoiala ~toriu si 'endula­ a impus ine pro­ disparut ~ Se deo­ d cedat cu vremea in favoarea acelui care inCddreLtL:d Vt'lsUl.>? documentele sonore ne permit.. Urmarind involutia doinci '::'::':dmure~ene. pina aproape de pierderea ~ ~:acteristicilor ei esentiale.. Dim­ 'Dte dr )L ae­ reper­ "reme. InstituiE' e tipicf' ll :1 . la _=re se adaoga!.desfd~ur area partii esentia10 a melodiei in registru ma­ xim a unci cvinte La-Re i.=:e. uzica­ oluHp '?a pu­ udlor treap­ : fi ina pe 0 ai .<.dele tricordu1ui La-Sol-Mi. d~a cum am ari:itat deja. contur me­ lodic al formulelor nodale ~i incheierea cu un redtaUv pe nota £inala..ii horel lungi de la mijlocul seco­ lului executcu 9--10 noduri. Cum ar fl putut atunci sa reprezintc un lllodel de imitat vo­ cal in acest sens'? Este cert Cd mai multe decenii singuru forma.wada certa a unitatii dar ~i a doua moda­ _:atl de a cinta treeute prin spccificul local :ezultat din acela!?i fond ~i trunchi COlllun. dar a disparut de multo De aid consideram noi cd. la cvarta. pesi­ tea nu e.

- - - - 10
loc pe Sol-La iar desfa~urarea lui In par­ tea finala are loc pe Re i - unele rinduri melodice eu deosel:>ire cel final poarta une­ ori CadHj sau alunecari de la finala Re pt­ na la nota La: - struetura modala eu toa­ te ca yade~te 0 faza prepentatonidl, ca ~i strueturile doinelor din alte regiuni, evolu­ eaza ('{Ure modul doric cu treapta a IV-a oscilanta, modul cel mai des intilnit tn zo­ nil.; - a parcurs in evolutia sa trei faze: una de improvizatiE', una strofica ~i reper­ toriu a::tual, trecerea s-a facut treptat ~i prin umvietuire paralela a genului nou cu genuI vcehi dp traditie a horei lungi. Trasiiturile care 0 diferE'ntiaza : - tehni­ ca vocala a loviturilor de glota cultivata sub denumirea de noduri ; -- eonturul me­ lodic CI! formulelor de Illflori re adaptate nodurilor ~i in mod diferit al fonnulelor melismatice cunoscute; struetura pre­ pentatonica proprie; -- insistenta Upului recto-tcl.nto in recitativ ; - glissando-ullent de urCiire pe interjectia anacruzidi lunga; -"- cader8a pe cvarta; - diderea pe sexta inferioarc1 Fa-La caracteristica partii intro­ ductive. Toak! aceste trasaturi se intilnesc dar sub dUerite aspccte in 1ntreg reperto­ riul maramure~ean. AsemaniHile constatate de Bela Bartok ~i Tiberiu Alexandru intre doina maramure$eanii ~i cfnUirile unor po­ poare orientale ~i balcanice nu implica ideea inexist(~ntei unor trasaturi specifice nationale in structura acestor melodii. ),11­ nuind elemente muzicale cunoscute pe te­ rHorH vaste, fiecare popor Ie imbogaie~te intI-un fel i:ll sau specific dind un rezul­ lat, un proclus artistic cu caracteristici pro­ prii care se difereniiaza mai mult sau mai putln de cele ale altor po po are. Existenia acestui stH la popoare care nu cunosc in­ strumentele, precum ~i faptul demonstrat de noi di horea lunga s-a horit in Mara­ mur0~ inaintea apariiiei oridirui instrument, precum ~i elementele structurale ale melo­ diei. dovedesc eli acest gen este emina­ mente vocal dupa cum remarca ~i Constan­ tin Briiiloiu, iar unele elemente sint izvori­ te din tendinta de maxima expresivitate a intonatiei voeale ~i nu dintr-o influenta a muzicii instrumentale care a evoluat din cca vocala ~i care nu s-a conservat a~a de bine. Credem insa ca nu va fi de prisos ca in rindurile de fata (N.B. 49) sa ne expu­ nem pilrerea asupra asemanarii horei lungi cu duincle ucrainene ale caror exemplare ne-au ;,tat la Indemlna. Ccrcetind lucrarea lui Filaret Kolessa (N.B. 50), la care se refera ~i Bartok, am C0115tatat ca duinele ucrainene apartin am ca tematica, cit ~i ca reeitativ. genului epic. Dadl H(~-am gindi la compararea lor eu fol­ elorn! nostru, atune! in nici un caz nu ar trebui sa Ie comparam cu doina maramu­ re~eand care se ana mai departe de duina ucraineana dedt oricare gen liric romA­ nesc. Comparatia ar trebui facuta eu bala­ da romimeasca. Fnta de aceasta din urma ca ~i fata de doina In general, putem spu­ ne ca are Ci1 el0ment comun structUril ml)­ data doricd eu Tr. a I\C_ a ridicaUi ~i Cd H­ nia recilativului melodic urmarf'!';Ite intond­ tia vorbirii, im structura ritmica a versului f'ste subordonaUl. Dar rilmul ~i intonatia vorbirii care stau la baza duinei ucrainene sint slave. Aici gasim ritmul recitativului ternar tipic pentru genul epic slav. In exemplarele ce 5e departeaza de la speci­ neul Lt-rnar al red tati vului epic slu v gaslm mai mult" ekmel1te mplodico-ritmice care apropie duind ucraineana de balada ro­ lIHineascZl ~i d caror comparatie ~i-ar gasi locul intr-un studiu dedicat acestui gen ~i nicidecum comparatin I1U poate fi facuta cu hortoa lunga eu care nu are aproape nlmic comun, ~i care esre piesa unica, de mare valoare urtistica ~i documentara, marturla unuia dintre cele mal vechi focare de cul­ tura romaneascd, reprezentind alaturi de suo rorile ei din Oa~, Bucovina, Oltenia una dintn~ celc Dlal pretioase piese stravechi ale fo1clorului romanesc.
2. Cintecul proprlu-zis de 8til vecbl

Spre deosebire de cah!goria de cintece ~i
melodii lc'gate dt~ prilej, cintecul propriu­
zis ca ~i horea lunga din care a evoluat nu
este legat de momente sau prilejuri, ci de
viata de toate zile1e a omului. In aeest
gen. chiar daCd nu eu aceea~i profunzime,
se aUa exprimata Intreaga gama de simtiri
;;i nazuinti ale mardmure~eanului. Aceste
creath sint (;(-le mai multe !?l mai llume­
roase ~i in zona de care ne ocup8m ca ~i
pe intreg teritoriul tarii. ;'1area majoritate
a acestor "doine" sint de pro\'enienta nea­
o~ taraneasea. Noi nu ne-am propus 0 cIa­
sificare dupa tematica, cl pe categorii ~i
specii existente, iar in cadrul speciei pe
sistemul major-minor, dupa cadentele inte­
r101:ll'{:.
Rasplndirea horilor mai noi, mai ales de
forma cuplet-refren, n-a insemnat indepar­
tarea cilltecului mai vechi, ci a eonvietuit
impreuna eu horea lunga, de~i nici horile
moderne nu au ramas pe loc ci au evoluat
simplificindu-se m 0 reu, iar dupa cel de al
doilee razboi mondial schimblndu-~i in par­
te ~i continutul. Tine-m sa subliniem ca
nici horea mai noua ~i nici cintecul vocal
de dans nu au pus in circulaiie un reperto­
riu nou, ei, in primul rind, au preluat ~i
simplificat creatH din stratul mai vechi. S-a
simplificat stilul de interpretare de 1a no­
/ duri la tremolo, eoroane, masura de 6 8 ~i
/4. Aiei mijloace1e mass-media,
actualul 2 1autarii tarani au avut ~i au un cuvint de
spus tn raspinclirea ~i uniformizarea reper­
toriului.

::.

~:

: : .. LJ

71 - - - ­

bala­ urma 1 SpU­
'£1

mo­

ed H­ ntona­ 'rsulu! onatia :linene livului
:iV.

In

speci­ gasim ? care da ro­ Ir gasi gen ~i uta eu nimic mare
~rturia

ie cul­

de suo una a\'echi

hi

teee ~i :opriu­ uat nu ci de acest !.uime, simtiri .-\eeste llumc­ I ca ~i ,nitate a nea­ o da­ orU ~i iei pe :! inte­

lles de depar­ vietuH horHe voluat de al in par­ [U ea vocal !perto­ luat ~i hi. S-a 1a no­
G'8 ~i

media, 'int de reper-

Cintecul propriu-:lis de stU vcehi ardele­ upse In 't\laramure~ Cd ~i in Bihor so carac­ terizeaza prin structura inehegata neinca­ urdbila in mc'isurd, ritm parlando rubato ~i in general prin ornamentatie bogata. Inti!­ nim acest lip de melodie, In Banat, in Transi1vania, im nliii rar ~i in unele melo­ dii pentatonice maghiare ~l secuie~ti eu versuri octo-silabice. :t-.lelodica horilor rna­ ramure~ene utilizedza. scara cunoscuta. ::'felismele sint frecvente iar portamente­ k Ioarte caracteristice greu de notat. Ga­ sim caden~a melodiE·j pe cvarta sau partea a doua a melodiei, saHul la cvinta, sfir~itul melodipi c<Jde pc trNlpta a V-a. Acestea sint earacteristici locale. Mal existd ten­ ctiuta de a trans(orma finalele autenLice in finale plagalc, ceea ce cauzeaza difieu1­ tr.iti in stabilirea unor cadente: intonarea netemperatn se remarca indeosebi intre Si )i Si bemol ~i intre Do ~i Do diez cind in melodic esta prezenta secunda rna­ rilb intre treptele a III-a ~i a IV-a. Struc­ turd obi~nuitd a dntece10r acestui dialect t""te de 4 rinduri mclodice cele de trei ~i de doua ril1duri sint rare. Pormele cele mai tipice Silll A-A, B-H, A-A---B-B i A­ _\c-B~-Bf A--Ac-B--Bc, A-A-C-A-B2, forma cea mai frecventa A-B-C-D. Din doina lunga de tip vechi a evoluat un tip liproape cristalizal in forma inehegata fara masura eu fcrmat(~ lungi ~i glissando-uri, tremolo, eu toate caracteristieile structura­ le ~i melodice ale horei lungi eu exceptia nodurilor care au disparut, in primul rind, c:in cauza greuta'fii de interpretare. Cercetarea noastra. ne-a prilejuit ('onsta­ tarea di aproape intreaga zona de la Bor~a Ja Sapinta prezinta acest dntec propriu-zis de stll vechi, a cdror principali interpreti sint tJ"(~cuti de 45 de ani. Caracteristiciie -)l,~sdor i11clu5t' de noi in IUcrare, de 1a nr. :':;8--308 sint: Vel'S tetrapodic ~i rinduri melodice constituite pC' maStud aeestuia; ritm parlundo-rubato i material S;ll1or care 5(' poate reduce la 0 seara eu vadit substrat ;:>entatonic Sol-Re; strofa muzicaUi din 4 rinduri melodice inrudite motivic Intre ele aU cezuni de regula pe treapta I lSol). dnd tonica ('stc :\ii sau pe treapta a V -a Sir cind :onica este Sol, deseori este amplificat rin­ dul melodic eu interjectii caracteristice de i!lleput (hai, oil ori In sfir~it printr-un mai). De fapt aid versul a trecut prinlr-o prelun­ gire de la hepta 1a octosilabic, un mers me­ :odic in genere boItit li'i can' la sfir~it de primul rind me lodic folose~te eaderea de C\'drla cardcteristied zonei (exemplul melo­ dia IIMIndrut cum ne vajim noi") ; un mers ronal modal eu paralelism major-minot en ul.denta dorica i lipsa refrenuluL Cintecul propriu-zis de 5tH yechi 5e con­ stituie in Maramure~ ca ~i eel din eea mai mare parte a tarii ca un gen de sine sU1~

talOr, dovedind in acela,;>! timp:;;i fire~ti l11irepatrunderi structurale cu celelalte ca­ tegorii all' folclornlui muzical local, Inrudit ell horea lunna prin caracteristicile arninti­ le, dar ';Ii cu repertoriul aclual, chiar l;ii eel inslnunental ori pastore<;c !}i de colinda care confera genulHi veehimea ~i autentici­ latea. Tetratonla lntilnita Re-}.1i-Sol-La. ce constiluie substratul caracteristic penlru uproape iJltreaqa melodica a Olleniei sub­ carpaticc, in bun a parte a substratului me­ lodic nasaudE'an, bucovinedll. bihorean, clem qenlilu i nnitate straveche sub raport sonar eu m.llzicd maramllret;eana, (;ll llluzica papu­ lara romimeasca din aproape tot cuprinsul tarii. Prezenta indclunqala a triburilor cel­ lice ill Transih-ania ~i In !\ilaranmrel;j esle dmeditil arheologk. Consideram di nu pu­ te111 exclude un aport al acestora la ce s-a concrelizat &tructufa horilor vechi probd­ bil in melodii ~i \ocabule muzicale arhaice ell disponibilitCitl de clezvoHare in struclurl nuri variate, incit p(>ntalonia .',;i amlntita ~FI­ m~i ar puled Ii privite ca ale lor. Este cu­ noscuta '5i in apu::; aceasta scura muzicaUi sub numele de ,.ga11111 scotiana" (B-145 pag. (is). :-':u este t"xclus ca aceasta prezenta de Hama in melodiile \ec11i maramure~ene sa ducd 1a triburile celtice care au populat odinioara aceste meleagurl. 3. Horea lo(ala m.:d noua

tn

bogatul glosar al coleetiei lui Alexan­

elru Tiplea 1906, care explica pe 11ngl1 cu­

vintele de cirl'ulatie regionala ~i unii ter­ meni folclorici locali, giisim horea care in­ semneazi'i cintec, doina, balada. Oamenii din ~laramure~ nu fae deosebire Yntre ele. Cele mai mici cintecele "dinele" hore ~i ciirlaiuri, acest din urma termen de re9ula lnsearil na melodie (dim. horin~). In legti­ tura Cll termenul hare autorul atestii ~i un obicHiu de inmormintat"e cind moare un fe­ cior tlm3.r ori fata din sat, alunci nu-l cin­ ta (bocesc) femeile ci-l horesc fetele, adica 11 petree cu hori, cinteee pilla la groapa, de requla eu acompanierea mai multor lautari (B. 153 pag. 63-64) In colectia lui Tit Bud (1908) poezia instrainarii ofera citeva exern­ pIe de mare adincime Urica ~i putere de suuestle din repertoriul horii locale. "Pasa­ ruica pasarea" (B. 153 pag. 23), "Jelcuima-~i jelcui" (iclem pag. 24), "Bata-tp, tara stra­ ina" (idem pag. 26), "Care-~i lasa satnl lui" (idem pag. 27), "Alita mi-s de strainii" (idem pag. 26). Apare des cuvintul tara in texte care, in aceptia lui traditional a populara, re,-ine la tot pasul In lirica instrainarii ~i in cea de catanie ~i de razboi. Dezva.luind flU numai un aspect caracterislic a1 vietH ~i al mentalitatii taranului de altadata, ci ~i sursa de numeroase creatH din cele mai

1

r

72

autentice $i mai f('alizate artistic, noi nu ne-am propus 0 clasificare a repertoriului dupa tematica. Bartok afirmil cil Clcesl reperloriu are pentalonismul caracteristic melodiilor $1 de pe cimpie $1 ar Ii drept 0 influenta maghia­ ra. De asemenea pentatonismul face parte, d$a cum Clm arZltat dinlr-o zeslre straveche, el putincl lua na$tere independent ca 0 treapta fireasca j\ila de la sine in evoluPil melosullli primitiv. Afirmatiile lui sint ne­ indreptdtite din aeest punct de \'ederE~, cit $i di in dntecele maramure$ene de stil nOll ca $1 in dntecele de pe cimpie, ambele ea­ raclerizate prin a$a-zisul rilm punctat s-ar intre\"edea influenia maghiara, afirrnatii care au suscitat opoziUi \-iolente prin anii 1936--1937 (\"ezi cap. Vers, rilm, melodie in cintecele l11oro!,iene!,iti). Bartok adueea 0 analiza amanuntmi a unui material impuna.­ tor privind fenomenul pe lntreaga lui arie. Ca at are el aclmite cil. in Maramure$ influen­ ta maghiara ar fi indirecta prin intermediul rutenilor unde melodiile de acest tip sint mult mai numeroase $i mai frecvente. De asemenea, melodiile de Verbunkos care sint frecnmte ~i la rOD1anii de pe cimpie ar proveni la origine din faimoaselp melo­ dii din Kolomeika ucraineana. La romCini nu se obsen'd atit un lmpru­ mut direct de melodli eu ritm punctat ma­ ghiar, cit mai ales crearea ullui repertoriLl propriu de melodii cu astfel de ritm (vezi cap. IV P-4). S-a vazut $1 mai Urziu Ia Uiutarii loeali tarani cit era de vie con$tiin­ ta deosebirii esentiale intre "melodiile un­ gure$ti" $i cele romi.'me~ti, de~i aveau dce­ la$i ritm punctat. Emil Riegler Dinu cerce­ tind comparativ eolectia Bartok-Brediceanu sustine: "Penlatonismnl ar fi 0 rama$ita din pentatonismul tatar $i cuman, pastrat mai fidel in Transilvania, tie ea de Nord sau de Sud, pc care 0 50cote~te drept patrin ciu­ tecului popular romanesc". 1n concordanta cu ceilalti muzicoloyi intrevecle ~i el 0 evo­ lutie de la fonnele simple spre cele mai complexe, adica de la colinda, cinlec de copii !,ii bocete, pina Ia cintecul propriu-zis, indeosebi aceia de tempo giusto. Daca in timpul cind Bela Bart6k a cules muzica populara romimeasca (1908-1918). delimita­ rea regionaHl a cintecelor de stH vechi era inca posibWL evolutia care s-a pelrecut de atune!. prefacerile pe care cintecele Ie-au suferit, intrepatrunderile $1 imprumuturile tot mai insemnate intre zone foidorice $i etnografice diferite fac azi deosebit de grea, daca nu imposibila, 0 astfel de operatie. Varietatea regionala !,ii zonala a cintece­ lor $i altor categorii folclorice este inca evi­ denta dar holare precise nu se mai pot tra­ sa. 1n zona cercetata cinlecele banatene. some~ene, bihorene, nasaudene sau o$e­ nel?ti s-au impamintenit in a$a masurA in­ cit moro~enii Ie considerCi drept ale lor.

Pentru a cunoa~te spc:cificul zona] al hori­ lor propriu-zisc ~i a Ie putea identifica cele neao$ maramure$ene, dam mai jos earac­ teristicile CJenerale Si c<;entiale a lJOrilor mai noi, autenlic maramure5enf' : --- Cintecele moro$ene~li au patru rin­ cluri melodice cu cezura dupa al doilea, obiSlluit pe fundamentala san c1ominanta. en sall Uira refren ~i far~l pseudorefrell, Pormele eele mai caracteristice slnt: "\-Ac--B~-"B, A-A-B--Bc, .\--Ac--B-Be. In ullill1ele doua rincluri \ersurile pot Ii inloculte ell refrenul cu­ noseut de care am \orbit 1a ineeputul pn'­ zentului capitol. 'lrasatura de capetenie a horilor marClmurc~$("lH" ('ste ritmul lor I('­ £julat, le~janat, bazat pe libera alternanta a iambului cu troheul in toate combinatiile posibile (iamb+ iamb, iamb-Hroheu, tro­ lieu+iamb ;;i troheu+troheu). Acpst ritm cnnoscut in toate tinuturile larii, intilnit in horea lunga 3n colindc, bocete $i aproa­ p(> in toale gCllurilc r:iuzici.de rom[me$ti CUiiOa$te uici 0 form;! Cd[e IHl!11di Sf' d].HO­ pie elL- cea punctata, dar este moale. \!i!;>­ carea $i ea regulaltl, \ariaza intre limitele larc;i, sdirile sint destul de felmite. S0 1n­ tilnesc modurile diatonice de Sol-La~~Rc ~i modul cromatic de Re CD treapla IV ur­ l'ata. In substanta tuluror melodiilof, de obicei, se cieslu!?e$te simburele pentatonic care atesUi vechimea $i autenticildlN, "\ceste melodii cu caracter pentatonic s(~ H1tllnesc in toale genurile aulentic mara­ mure$ene, Cadenta £inala se face prin se­ cunda san tertii rlescendenla ori printr-o alunecare de pe fundamentala pe cyarta ei inferioara. Aceasta cadenta plagaH:i, destul de frec\'enla, estc 0 aWl caracteristica de seama. a cintecelor acestui qrai. earacteris­ tiei vaelit luate din horea lun9a. Horile lo­ cale mai Hoi sint caracterizate printr-un cl inamism la care contribuie mi$carea re­ ~lulata giusto-substituila mi~carii libere (ru­ balo) a celor mai multor cinteee de stil \echi, parasirea rilmu!lli liber (parlando) in folosul unui rUm regulat corespunzalor masurii 6 /8, melos simplu !?i foarte canta­ bil, le9anat Cll arnbitus ce se large~te me­ reu atinqind sau depa!,iind oela\'a cu dese reluari a rindurilor melodice la cvlnta Sll­ perioard, iar ornamentele sint simplificate la minimum. $i horile locale moderne cu­ nose 0 eYolutie spre hori de larga circula­ tie (Hori de masa), nstrel ca forma este arlesea dez\"oltaUi mai ales prin repetarea ul timelor doua rinduri melodice, ca ~iprin adaoqarea unor rind uri melodice nol, pse­ udo-refrene. completari de silabe. De la heptasilabicul caracteristie s-a ajuns Ia un­ decasilabicul. Refrenul esle folosit lot mai frec\~el1t, fapt deosebit de semnificati\'. Se constat~ sparge rea sectiunii sau a rin.dului melodic \'echi croit pe ml:isUfa unui rind de vers in urma amplifidirii liniei melodi­

-. ....
,

::

------------
,1­
?le ac­ lor
in­ ea,
1La,
C!l,

.-~,---,---

.-

73

nl:

-Bc,
~uri
Ct­

)1'e­

?
~a

a
rr·­
a

tii~e

tro­ ritm ilnit
·roB­

ee, ceea ce face necesara argumentarea yersului prin interjectii sau silabe de re­ fren spre a-i potrh'i noi dimensiuni potri­ ,..ite de meloclie. Eorea ll1ai noud din \raramur0~ provine probabil prin im-olulie din faza de deslra­ milTe a feud,llismului. Bart6k prpsupun0 Cd aeeasta are 0 ",echime de 150 de ani, tra­ "aturile muzicale sint: --- melodira putin :1u"llsmatica )i mai muIt silabieai -.- pre­ :er1!lta pentrll moduri dialonice \echi. ceea ce tradeaLii obir!','ia din horea lunqi:i doric mixo!idic, polic), in ('Me este inca Juternic substratul pentatonic alaturi de ocari pentatonice. anhomitonice $i hemito­ :-.ice care apar mal rar. In citc\'a melodif obsenam fenomenul ::lteresant al "metabolului pentatoniC" (COll­ s:antin Brailoiu) - portamentele sint Cel­ racteristice 1a terta, la cyinta inferioara :nterpretat de 0 inLonatie aspra; - eaden­ :e1e interioare se fac pe treptele I--Il I-V,

rar pe V iI, iar la caden~a !inala, a~a cum am aratat, so ajunge prin secunda mare descendenta, ori prin terta sau prin repe­ tarea treptei I sau alunecarea la treapta a V -a; strofa meloclica este a1c2ituita de re~ltlla din patru rinduri Cll cezura princi­ palil. dupa primele dona cu schemele arata­ le Ja care adaugam: A-A-·B-B, A····,\c­ ---B-B, c\--B-·.\--·g, :\-13 C-13 iar mal llOU .,\-~B-C-rf. Adesea ultimele dona rindllri fOfJlleaza refrenul caracteristic. RH­ H1l1\ estc elementul cel mal caracteristic a1 acestui (Jrai ,fUnd format din alternarea re­ ~Iulata sau libera a troheiului Cli iambul a~a cum am ar~l.tat. Schema ritmica. de baza
PX.

:)5

n
J

(lJ

1':

til

r-" <6i

~

I

este modificat~i

de multe ori prin interventia Hotei puncta­ te. Scurtarea sal! dublarea notel d" optime, ritmul dt' biaa liind : I.ex. :jG\

:le!iti
,pro­ :.'! i~·

)JJ
·~:e

k .) #II

• #I

:) J

~~., i l

.)) .n
t

J

.~ , .

J

.) .J
l ",

! ~

:le1e

?

tn­

--Re ,- ur­ " de :rJ)lic se

de larg~ drculatie pe ltn9d patrime "parut punctul mai muit ca sigur suh

influenta muzicii instrumentale cit si a mij­ ioacelor mass-media ex, 57
~.
I

,,,ted.

)) J •i
I=i

Ii iJ·

.l:c;Ha­

n . ,. n, .tJ··, n

.lh

de"'/.:"f:

'

. / ••

l;

k
fit'
.!

sou
so cJ

.,}.'

k

.,;)

l

J. :;

.-- 3 --, ,-- 3 '-.

J

#I~

J .h

. . ""
,..­

.h.• J.

.'

k,r"'I

~ ,;

n se­

intr-o rta ei

~.estlil

ca de

:teris­ :le 10­ ntr-un ~a re­ e (ru­ :e stil .anelo) !:zator canta­
:e me­

:::;r:tecele in parlancio rubalo sint mai pu­ ',~n raspindlle, scara caracteristicd. zonel 0 .::ilnim ~i in ace5t repertoriu frecventa aeestor melocHi in folclorul 10­ ~ 3: ne-o clovecle$te ~i cu1e~lerea prezenta ilre cuprincle un numar de 137 meloc1ii de _: est fel, ceea ee reprezinta aproape 25 % :::1 lntr09 materialul muzical a] zonei. Darn ::-.ai jos uncle siructuri melodice cele mai ~-c';Jrezentati\e ale horilor locale mai noi:

Ex. 313 = A / Ay
I 1

Ex. 317 Ex. 391 Ex. 392

A /
.;

Avli By f Bk
4 1 1

ciese su­ iificate ne cu­ :ircula­ a este )etarea ~i prin )i, pseDe la la un­ lot mai ltiy. Se -;ndului ~li rind melodi­
~ta

~

A
3

x

! B II C / Ck
321
I
I

A
J

Ay!/ B
3 3

Bv
1

Ex. 393 -- A Ex. 396
3

B
3
7
<;

if

C / Ck
Vll
7

1
I

A / B

1/ By I C
f C
1

Ex. 404 -- A /

Ex, 413 Ex. 433 .~

v A
1

A"II B
7 1

I

B Ii By! C
~

! Rf
1

A i ki; B I Be ,: A
5 ..
J

1

melodia este Romfme"

0

varianta la "Dc5teapta­

Fste uimitor simtul artbtic al adapUi.rii melodiei. Horen mai noua nm clasificat-o in cloua mari categorij : ~~ locala - de lar9.3 circulatle HorNl mai noua locala ("ste cea mai insem­ nata ~jrupa $i care are caracteristicile ara.­ tate mai sus: structura lnchegata, ritm Uiusto. melodie de aspect mixt silabic ~i melismatic, forma muzicala preelsa care va­ riaz~l de la doua la palm rlncluri. Este re­ pertoriul care a ci~tiqat cel mai mult teren ~i s-a implls cu repeziciune. ,,In mod hota­ rit, arata Bartok, sint creatH mai moderne dar date despre aparitia lor nu avem". Noi consideram ca am clarifieat proYenienta acestui repertoriu, din horea lunga. Acest repertoriu general I-am 9asit mai Cll toate ocaziile de cintat nelegat de prilej cintat de to ate virstele. in a doua categorie din acest repertoriu am lnglobat melociiile de stil nou care cireula ~i in ~1aramure!?, dar au circulatie mai larga 1n tinuturile extra­ carpatice ale I\-lolcloYei, l'-lunteniei !','i Tran­ silvaniei. Sint melodii care au sunenit in zona cu unele ,.adaptari $i u~oare transfor­ m~ri". tn acest repertoriu se pot Intilni ~i unele hori care odinioara. erau rituale ~i prin im'olutie au devenit proprill-zise ne­

le~Jale de prilej. Araldm aid "Clntecul Bra­ dului", care este 0 hore propriu-zlsa, in­ terpretat 1a rildacina bradului inainte d~' a fi UHat. Obiceiul nu se Il1ai practicd, au ramas doar fragmente din text. Lt'mnul a constituit 0 existenta vitaHi a maramure­ ~enilor. Atunci dnd copacul este Uiiat !;>i inslrajnat, 1l10ro!;>anul este cuprins de tris­ tete: lICe \'a leganaji \oi brazi I Da cum nu ne-om lCflanara / Ca zin Tauti din Bra­ !;>au ! Cu securi late la briu ! eu seemi ~i cu topoare I Pa noi ca sa ne doboare / Sii l1e-ncarce pc \'apoare i Sa ne duca-n alta tara I. Versurile sint de pro\'enienta mal nona pe 0 meloclie de cintec propriu-zis ~j este nelndoios ea la origine acest obieei care a suferit mutatii ~i transformari era un verilabil eloqiu, aclus cocirului, pastrat Cll sfintenie de la stramo$ii daci.

este cea mal rele\' anta. fot aiei intilniffi cintecf' de viata noua ~i cintecele round­
tOff,!;>ti. Schimbarile SlU\'enite in bald economica nu inseamna "sfir:;;itul oriC'arei creatiJ popu.. lare eel putin muzieale" obsen'a ill 1931 Consti.lntin Brailoiu - did "un stH popular modern s-a nascut in Romania". Stilu; acesta, in care uimitCJrul instinct de adap­ lare a eolecthitCitii a top it elemente de lot
felui intr-o sinteza nea!;iteptata, e in plina

noare azi !;ii produce in Hecare zi specime­
ne lllai mlllt sau mai pu tin fericite (~.B.
57 ).
mure~

4. Hod

dl~

masa

Sint horile locale prO\C'nite din cele au­ tentic maramure~ene, sau unele Cll u~oare preluari ciutate de li:'iutari 5i Intreaffa pe­ treCNf' ell acela~i text 5i melodic. Exem­ pIa ..1..11 ell cadere pe CTarta este eel mai lipie forma AI Avr B/s\' in masnra de (/H.
3
R

5

~

I

Alte exemple Lipice -UO, ..l4:~.

Repertoriul nu esie omogen. Gasim alCl hod adoptate din zonele limitroie eu pseudorefren, ex. 444:;;i 445, care sint Lipice moro~ene la care crec1em ca lan­ tar;i i-au adCiugat acel pseudo-refren ~i sensibile pe treapta a VII-a, \'ersul trans­ formindu-se din ~apte in nnsprezece silabe. Iste ~i aceasla un fel de forma de evolu­ tie. In horUe de masa am inclus !',ii uneJe hori vocale de dans mai cunoscute si gus­ tdte, ex. 4..17, in care intilnim iar !ipsa re­ frPIlului, melodia pstc holttta, formata din trei sau patru rinduri.
~i

5. Cintece vocale de dans
. Aceste l10ri actuale de slil nou sint lar~J dlfuzate de cintareU de meserie care Ie cin­ ta cu acompaniament instrumental, iar prin mijloacele mass-media se raspindesc. Re­ pertoriul cintecelor din acest gen este deo­ bicei in ritmul 214 (~i aiei se yede 0 evo­ lutie), rilm regulat, deseori punctat i me­ lodiile sint la obir$ie cintece de joe sau jocmi instrumentale. Nu arareori se pot in­ tllni texte poetiee cu aU metru dedt cel traditional, create din necesitatea potri\'irii lor la dimellsiollarea unor melodii instru­ mentale croile pe aIte tipare. Aici in ace-;t capitol, pe llngli eele cwlentic maramure­ ~el1e, preluarea, imprumutu! ~i contamina­ rea melodiilor ell allele din diferite zone

Cauzele care au contribuit ~i in '\1aro.­ la formarea stilului modern sint de natura economic a, sociala :;;i culturala. Spe­ cificul proeesului de evolutie a folclorului consUi in zona in faptul ca nu se manifes­ ta numai prin creatii noi ci, in primul rind, printr-o modifieare lenta ~i treptath a ho­ rilor mai vechi. Cele mai frecvente proce­ dee de transformare a unei hori \'echi in horea noua, de stU nou, de tapt 0 trbnstor­ mare a nnei hori autentice in cintec vocal de dans sint urmatoarele: adoptarea unui lext san mai multor texte noi la un frag­ ment de melodie mai veche i transformiiri ritmico-melodice sau de strnctura din rit­ mnl leganal de 6:8 In ritmul punctat mai mi~cat de 2:4 i schimbarea functiei unor ~Jenuri hori legate de ocazii care prin de­ fUl1ctionalizare palrund in repertoriul neo­ cazional de hori propriu-zise !;>i in primul rind in spectacol i preluarea unor piese din repcrtoriul altor zone !',ii asimilarea lor in stUlll local: imbogatirea reperloriului lo­ cal cu piese f;ii influentarea in diierite gra­ de a melocliilor locale, apar complectari de melodii, meloclii hibrid; preluarea citorviJ mijloace de expresie earacteristice, de exem­ plu melodii maramure~ene sau o~ene!;lti in­ terpretate in stH sud-ardelenesc i adaptarea lextelor lirice la horHe melodiilor de dans; contaminarea unor melodii locale cn unele maghiare mai cunoscute ~i trallsformarea acestor a in stil "local La aceste transfor­ mati melodia propriu-zisa sufera urmatoare­
Ie schimbari: pentatonicul se large~te cum
dealtfel se large!;lte ~i ambitusut incepe sa
se utilizeze frecvent sensibila, disparitia me­
lismelor, a coroan0101', glis<;anclou-rilor ~i In
general a broderiilor i stilltl este silabic,
dezyoltarea melodiei duce Si la dez\'oltarea
yersului de 8 sHabe f;'i clliar de 11 de adau­
~iri de pseudorefrene, interjcctii sau aUe
compictari; forma strofied ~i a rindurilor
melodice se dezvolta pe tipul cuplet refrell,
iambul ell troheul de data aeeasta alternea­
za regLllat. Pe func!alul acestor modificari
evolutionale inrlore~te in .\laramure!;> tol­
cloml nou de \'iat~ noua !?i cintecul munci­
toresc din yiala minerilor ~i a celor ce nw­
deleaz~ lemnul, ~i gustat la orice petrece­ re actuala. Posedlnd 0 allume stabilitate in

/j.

:.

z

75
timp, folc1orul muzical din zona. a fost ~i este deschis tuturor tendinte10r innoi toare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ b~irilor care au loc In structura societa­ tii~i in viata maramure~enilor. Acest proces de innoire are loc in primul rind, a~a cum am mai afirmat, prin intermediul \'ariante1or care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiu1 viqu­ ros al traditiei. Asislam astazi 1a un proces de cristalizare a unui nou stil muzical ba­ zal pe creatia folclorica traclitionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit cu procedee !';i elemente noi. :Vlaramure~enii continua sa cinte acele dl1tece care Ie-au fost Intotcieau­ na la inima, dar ei continua sa ~i creeze in spiritul lor. AsisUim astfel la 0 acle\-arata neglijare a unor ~Jenuri !;ii forme traditiona­ Ie si, in primul rind, 1a ciutecul ceremonial, in favomea abordarii a cin tt"celor de Joe:, deourece aces tea prin vigoarea ~i \-ioiciunea ritmic:a, prin forma lor ar11i­ tectonicCt ec11ilibrCltii. ~i prin optimismu1 pe care-l de~Jaja corespund mai bine ideiJor \-ersului popular nOll. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astilzi cint('cele ,-ocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin insa~i esenta lui, procesul de transformare prin variante este alil de puternic, atit de pro[und in Maramure~, ill­ cit fiecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire~te ca ~i in categoria horilor lirice s1nt L.nele grupuri tematice ce apartin trecutului )i care se gasesc, fata de receptiYitatea oa­ :-nenilor de asUizi, intr-un raport similar cu eel al cinlecelor eroice sau haiduce~ti. A­ cestea sint, mai cu seama, \'echile hori de ;.aiducie ori de instrainare ~i de catanie. De­ si~fur cintecele noi nll slnt aidoma folcloru­ :ui traditional. Este firesc ca la un tinut Cll o traditie folclorica alit de bogata ~i atit de \'ie inca, cu 0 forta creatoare alit de vigu­ ~oasa, sa apara hori noi, hori care se a~ea­ zei in continuarea traditiei, dar care inseam­ :-.Ci in evolutia istorica a folclorului muzical c noua treapta. In ele creatorii vorbesc de schimbarile ce au loc in viata lor, a sate­ j,')r despre roadele muneii lor, de ma­ r;le realizari ale industrializarii socia­ ::5te, dragostea fata de partid ~l pa­ :~ia socialista. In acest fel constata111 Cd ::oua creatie populara nu se bazeazd numai De traditia folclorica, ci preia ~i duce mai ~.epaite, functional ~i ideologic, cea mai :naintata traditie a folclorului nostru, tradi­ :ia cintecului mllncitoresc revolutionar din zona. :\larea parte a creatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile ,'ocale de ::ans, sbt absol\-enti ai ~colii generale ~:e 10 ani cel putin, astfel ea ir:.tere"~l lor .::ere., si rnuzical a ce;:)ASit !in:;:ele ora::ta­ :::. ei a'.! La: c:::-.~c:: C''';' D:'CZ:.3 c,,:::d. S: ;:;:.1­
cuno~linte ~tiintifice despre 1ume ~l socie­ tate. Orizonlul aclual al l\Iaramure~ului s-a larqit. E firesc, deci, ca toate aceste ele­ mentc' ale formatiei oInulni nou, sa se fl'flccte in cintece 5i poezii, sCi dea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzicale cOlltemporane. Este aproape uimitor cum, fara ~Jefuiri, unele creatii noi, melocili noi, all ajuns de pe acum la forme inaIte de fru­ musete aidoma creatiilor lraclitionale. Este firesc din clipa in care cultura soclalisUi atit meloelia cit ~l poezia cinta aeeea~i \-iatCi noud, fiind legate una c1e alta, sa exprime acelea!?i ginduri, idealuri ~i "cnLimente, In mono~rafia Illll.dcaja I)artokiana cin­ tenll \'ocal de clans este impartit in cioua subgrupe: - meJodii de joe inlr-o forma libera, care consta din repelari \ariate de lllllli san mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectnl unui alt ca­ pitol din lucrarea de fala i ---- melodii de joc inlr-o lonna inehisa, Cll texl sau fara text, care nu slnt altcc\ a dedt actualele hori voealc ell' joe pc carp Barlok nu Ie rleJlume~te. l\lp!odiile acestei subgrupe sint aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece, se striga in cerc sau in­ dh idual, ori toalii adunarea, ritmul e sim­ plu de :?-! (ex 58). ---.

lnim l!lCi­

.nicZl

opu­ 1931 )lilar lUlu1 dap­ e tol )lina imel~·B.

lara-

II de

Spe­ rului 1ifes­ rinci, I ho­ roce­ hi in lsfor­ ,-ocal unui frag­ rmari 1 rit­ t mai unor :1 de­ neo­ ,rimul ·8 din .or 1n 1i 10­ ~ gra­ ari rie ::orv d
~xem­

II

,.

~

,.

,.

,.

-

Ii'

".

il:

iti in­

)tarea dans; unele marea 1:1sfor­ ,toare­ '" cum ~pe sa :a meIr ~i in ;1:aoi(', )itarea adali­ alte :'urilor !"efre::,
,e~:-.ea­

=.iiicdri r "J.­ :-~
:f. ~;'.(:­
c~ n:~­

la care "e adaug/i rinduri duble, reluari de melodie la c\'inta c;uperioara, pSf'udorefrene ori comp!etari. C\oi am sistematizal acest n:pertoriu ill cioua catenoril : --- cintece yocale de clans locale i ,.-- cinlece \oeale de clans de larga circu­ !a\ie. In prima cateqorie in horile locale de clans 5e observ8. clOUd fonduri: - un fond mai \-echi autohton care 1nainte de a apar­ tine horii mai noi, moderne a Indeplinit fUl1ctia de a fi expresia unui con~inut de \lata optimist ~i practicat in ocazii de cele mai diferite: la nunti, petrecerl, botegiuni; - un fonci mai nou cu melodii mai etero­ nene ca sursa cintate in cliferlle imprejurari sint cintecele '-ocale de dans ell continut nou, cu text de \'iata noue.. Cintecul \'ocal cle dans (dlltec de joc) dau acestui termen un inteles propriu, 5int hori implicate de jocul obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicala sint cind mai aproape de stri­ gAtura cintata, cind prezentind forma sim­ plificaUi a melodiei instrumentale de dans. Primesc Ins8. aceasta denumire in lipsa unni termen mai po lri ,,;it ~i melodiile cu texte poetice desprinse de d ns cu 0 tematica adenata a::or prEejur: nunta, ~ez4toa­ re, ;=iE-treceri. ;J;e<:um ~i :l nU!Ileroase:e me­

..
75 ilnim

unci­
)llliCd

)opn­
1931

pular Stilul
aclap­

:ie tot plina cime­
(~.B.

'.lara­ lit de .. Spe­ orului Inifes­ rind, a ho­ Jroce­ :hi in :1510r­ yocal I unui frag­ nmari i:l rit­ It mai unor in de­ l neo­ Drimul se din lor in ui 10­ e gra­ tari de .itorvi.l exem­ ~ti in­ ptarea dans; unele 'marea :U1sfor­ Hoare­ e cum epe sa tia me­ H !?i in ,ilabic, Jltarea ~ adau­ 'J al te durilor refren, [erne a­ jificari e5 fol­ munci­ ce mu­ etreee­ tate in

timp, folclorul muzical din zona a fost ~i este deschis tuturor tendintelor innoitoare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ bllrilor care au loc In structure societa­ tii!'ii in viata maramure~enilor. Ace:'>t proces de innoire are loc in primul rind, a$8 cum am mai afirmat, prill intermediul variantelor care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiul \'i~lU­ ros al tradiHei. AsisUim asUizi la un proces de cristalizare a unul nou stil muzieal ba­ zat pe creatia folclorica lraditionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit ell procedee !;ii elemenle noi. ':'laramure!?enii continua sa clnte aeele cinl~:ce care Ie-au fost intotc1eaU­ 11a la inima, dar ei continua sa $i creeze in spiritul lor. Asisiam astfel la 0 adevarala ne9lijare a unor genuri ~i forme traditiona­ Ie si, in primul rind. la cinlecul ceremonial, in favomea abordarii a c:intecelor de joe, deoarece ac:C'slea prin vigoarea $i \-ioiciunea ritmica. prin forma lor arhi­ tectonicli echilibrata!'ii prill optimislllul pe care-l deflaja corespund mai bine ideiJor versului popular nou. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astazi cintecele vocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin Jnsa~i esenta lui, procesul de transfonnare prin variante este alil de puternic. atit de profund In Maramure~, in­ cH Hecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire$te ca !;ii in categoria horilor lirice slut unele grupuri tematice ce aparUn trecutului <;;i care se gasesc, fat a de receptivitatea oa­ menilor de astAzi, intr-un raport similar Cll cel al cinlecelor eroice sau haiduce$tLA­ cestea sint, mai cu seama, vechile hori de haiducie orl de instrtiinare $1 de catdnie. De­ sinur clntecele noi nu sint aidoma folcloru­ lui traditional. Este firesc ca 1a un tinut cu o traditie folclorica alit de bOHata $i atH de vie inca, eu 0 forta creatoare atit de vigu­ raasa, sa apara hori noi, hori care se a$ea­ zll in continuarea traditiei, dar care inseam­ na in evolutia istorica a folclorului muzieal o noua treapta. In ele creatorii vorbese de schimbarile ce au loc in Yiata lor, a sate­ lor despw roadele muncii ·10r, de ma­ rile realizari ale induslrializarii socia­ liste, dragostea fata de partid ~i pa­ tria socialista. In acest fel constalam ca noua crea\ie populara nu se bazeaZd numai pe traditia folclorica, ci preia !7i duce mai clepaite, functional ~i ideologic, eea mai inaintata traditie a folclorului nostru, lradi­ tia dntecului muncitoresc revolutionar din zona. }'farea parte a ereatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile \"ocale de dans, s1nt absolventi ai ~colii generale de 10 ani cel putin, astfel Cd interesul lor literar $i muzical a depa.!jiit limitele oraliUi­ tii, ei au luat contact cu poezia culta ~i mu­ zica de diferite genuri, sint eititori ai pre­ sei, l~i formeazil 0 cultura nOlld, bazata pe

cuno:;;linte $lilntifice despre lume !'ii socie­ tate. OriZOl1 LuI actual al Maramure~ului s-a 1arqit. E fire'>c, deci, ca toate aceste ele­ menlo ale formaiiei omului nou, sa Sf' rdlecte in cintece $i po(:zii, sCi elea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzieale contemporane. Este aproape uimitor CUIll, [aId $lefuiri. unele creatii noi, meloclii nol, all ajuns c1e pe aeum la forme inalte de fru­ musete aidoma creatiilor lraditiolwle. Este firesc din clipa il1 care cullura soc;ialist2i atit melodia cit ~i poezla eintd aeeea~i \'ia\a noua, fiind legate una de aHa, sa exprirne aceleal;ii ginduri, ic1ealuri :;;i ::-.cntimellte. In mOllografia muzicaH:i barlokiana cln­ tecu) \"ocal de dans este impar\it in doua subgrupe: me10011 de joe intr-o forma libera, care cOhsta din repelari variate de llnul sau mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectul unui alt ca­ pitol din lucrarea de fata; --- melodii de joe 10tr-o forma inchisa, cn text sau Hira text, care IHI stnl 1.I11e/':'\a deeit actualele hod vocale ell· joe pe care Biirt6k nu Ie del1umc$te . .\lelodiile acestei subgrupe s1nt aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece. se striga in cerc sau in­ dh 1dual, ori toatli aclunarea, rilmul e slm­ plu de 2-1 (ex 58).

........,

!' fII
---...!
III III

! 1/1

'"

!II'

.,

............

la care "e aclaug~ ril1duri duble, reluari de melodie 1a c\'inta superioara, pseudorefren€ ori com plelari. 2\:01 am sistemaliza.l acesl rept?rtoriu HI doua catenorii : cilllece \"e)eale de clans locale; --. cinteC0 \oeale de dans de larga eircu­ la\ie. 1n primd cale~jorie ill horile locale de dans se observa. doua fonduri: '- un fond mai \'eehi autohton care inainte de a apar­ tine horB mai noi, moderne a Indeplinil funetia de a fi expresia ullui continut de \iata optimist 5i practicat 111 ocazii de cele mai diferite: la nunti, petreceri, botegiunii un fond mai nOll cu melodii mai etero­ ~lene ca sursa eintate in diferile imprejurari slnt cintecele yocale de dans ell contlnut nou, cu text de viap:! noua.. Cintecul \ocal de dans (dntee de joe) dau acestui term en un inteles propriu, sint hori implicate de joclli obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicaUi sint dnd mai aproape de stri­ giHura cintata, dnd prezentind forma sim­ plificata a melodiei instrumentale de clans. Primesc insa aceasta denumire in lipsa unui termen mai polrivit ~i melodUle eu texle poetice desprinse de clans cu 0 tematicti aden'ata altor prilejuri: nun ta, ~ezAtoa· re, petreceri, precum $i in numeroasele me­ lodii ce sint exponentul adecvat muzieal al unei bogate tematici din domeniul liricH

-----------"----"-----­
illdeplinind uceea~i funetle ::'orea propriu-zisa. Aici 5e produce s='::oza de alta data dintre muzica, dans, :=:s:::aie, batai din palme, picioare ~i textul a::en-at. Sub raport structural, aspectul eel mai uni,ar al horilor induse in aceasta catego­ rie rezida In ritmul lor - ritm punctat ­ prO\-enit din combinatiile iambu]ui cu tro­ heul (analizat de noi) evident pliat pe rit­ mu] dansului local. '\1elodiile sint strict vo­
: 1

_",.:.:~_ ':'::ai,:: ~i

s:

cale ca intindere, exceptie doar eX. 455 partea a II-a pe carp-o gasim cea mai re­ prezentativa melodie de dans. );umarul rin­ rlurilor variaza de la 2 1a 4 iar tematica di­ \ersa pe care 0 abordeaza nu face obiectul ana1izei prezeniei lucrari. In cea de a doua eate~Jorie, horHe voeale de joc de larga cir­ culatie am indus exemplele 514--536. Sint melodii cunoscute 1n zona mai mare a Tran­ silvaniel, vehicuJate de mijloacele mass-me­ dia, de lautari.

:: '":'.E'"
<:~:';l :::

IV. MEIJODII INSTRUMENTALE DE JOe
inca mai demult pc linga rostul lor de a insoti dansuL melodiile instrumentale de joc au dobindit ~i calitatea de a Ii doar melodii de ascultat din instrumentele traditionale: cetera, fluier. Putem astfel privi aeest gen cind in aspectul sau primar ca fapt sincretic ee~i implica deopotriva 0 latura coreicd !;ii una muzicaUi, carora li se aclaoga !;ii aUe componente specifice ale dansului maramu­ re;>ean, dnd in ipostaza autonomiei muzica!\.'. Melodiile instrumentale de joe maramure­ ~ene sint strins legate de strigatura. Ori9i­ nea maramure!;,eana a strigaturilor din co­ lectia lui Alexandru liplea (1006) 5e Ydde!;>­ te in expresia lor linfl\-blica precum !;ii in formulele cu care debuteaza: "Hei tu min­ drulica mea", sau "Tura, tura, feciora;>. / DacB n-ayeti ~Jritara~i / Ca sa dati la cete~ ra~i /, sau: Tu mindruco, pui~or i Tinara te-ai dat la dor ' (B.B. 153 pg. 83). "Chiotiturile" in schimb sint mai pu~ine 1a numar in colectia amintita. Izbesc insa prin \ ioiciunea, energia lor atit de adeC\'a­ ta jocurilor populare maramure~ene, jocuri lipsite de amplitudinea celor de pe Some~, Nlisaud sau S&laj. Culegatorul a apelat se pare la 0 riguroasa selectie a materialului acestei specii, retinincl in deosebi acele stri­ gaturi care prin earacterul umoristic se in­ caclreaza perfect specieL Caracteristic pentru dan suI maramure­ !;iean, ca ~i pentru cel o~enesc ~i bihorean, ~i in general penlru dansul popular roma­ nesc de mare veehime este desfa~urarea sa mai mult pe Yerticala, la care se adauga preponderenta hotarita a mi~earii picioare­ lor ~i, in general, a mi~carilor concretizate sonor, de unde ~i pronuntatul sau earaeter de ritmicitate. Conceput ~i realizat ca un tot sintetizant ~i intr-o poliritmie perfecta pen­ tru care colaboreaza domeniul coreie, me­ lodia ~i acompaniamentul instrumental, iar ill anumite l110mente slrigatura, ritmul devi­ ne un determinant stilistic din cele mai im­ portante pentru dansul maramure~ean. Fata de alte tinuturi ale tariir unde acest element apartine mal nmltor sisteme (intre care }i eel aksak iar pe alocurl ~i eel apusean), in Maramure~ e1 apartine unui ritm orchestric sau de clans, propriu de altfel tuturor cate­ noriilor folelorice ce implica dansul, ca ~i celor ce amintesc de 0 legatura de odinioara eu e1 cum ar fi colinda l?i dovedind cu aceasta o toarte mare \-echime. lar prin formulele sale mai simple ctovedind a fi in aceIa~i timp ~i un sistem universal. Forma cea mai comuna a aceslui sislem rHmic este cea ca­ re reprezinta ca principala unitate morfolo­ gica 0 valoare totala de 'd/8, opt optimi, ~i in al dirui oadru citeva pulsatii ritmice, de regula bicronc (optime !;ii patrime) se con­ stituie in fonnule de esenfa binara dar eu 0 HZionoll1ie diferita. ~lasura jocurilor popu­ lare e in general cea de 2!..! dar tempoul Yariaza, toate in sehimu au perioada de 8 masuri. Ritmul atil de elegant de 618 a ho­ rilor din vechiul re9at 1?i Hucovina, am de des intnnit in t-.Iaramure~, a fost transfor­ mat in ritm binar punctat de 214. Melodiile sint de obicei motiviee in forma deschisa. Dacd Ie simplifidim putem scoate gam a ca­ racteristicil zoneL ceea ce ne duce la COll­ duzia eel ele deriva din horite vocale pe care lautarii tarani Ie-au inH~rit, schimbat, inclusiv finalul, eu 0 formula caracteristica de cadentare, dupa gustul ~i rafinamentul fiecaruia. 1endinta de a surprinde folclorul in ma­ nifestarea lui sincretidi 5e manifesla pro­ gresiv in culegerile lui Bartok, E nea~tepta­ la stradania lui de a nota dansurile popu­ lare, dnd in genere muzicologii credeau culegerea suficienta nUlllai Cll eonsemnarea melocliilor !;'i determinarea ritmurilor aces­ teia - In monografie Bartok schiteaza dan­ surile maramure~ene ~i ce au ele mai ea­ raeteristic, eategoria, iormatia, mi~carea generala ~i tempoul. Se pare ca la dansuri influenta sud-dunareana are 0 contributie ce dlmine sa fie clnUirita amanuntit de vii­ toarele cercetari comparatiye ale coregra­ filor. Este neindoios ca aIci 5e juca odinioara clupa fluier sau dupa cimpoi, astazi insa ex­ clusiv dupa muzica tarafului in care nu poa­ te lipsi cetera, cu intorsaturile ei melodice Ce intrezare~te uneori parea aievea glasul fluierelor sau at cimpoaielor, semn ca odata

-

-

_.
-

... =. -

-- .­

.: ",--;

.)ti. se adu­ 118. pi­ eioare. iar rindul al IV-lea dt' ascme­ nea c1iferit de eadentare de rinclul al III-lea. bat din pic-ioare rilmmile bar­ bCite. Oclata ell aees­ Ie structllri modale a jocurilor mai vechi nu 8Tareori rd~Una t011uri dat.a. Spre exem­ plu in timpul unei invirtite 0 pereehe tropo­ te~te alta invirte$te la dreapta ~i la stinga. ba­ liB $i dans.re melo­ die. AU Up A-A--B-Be cu rindul al IV-lea diferit la cadentare de al III-lea.tipatEt" unde nu poate fi vor­ bi} de 0 intonatie precisa. Aceasta ar do\'edi originea cimpoie­ reasdi a melodiilor de aeest tip. o alta trasi:Hnra a dansurilor maramure­ ~ene este manicra de eorelare inl. ritmul este totul "fara doba eu tingalau nu 5e poate face joe" . Zona 0St(' carac­ teri7ata prinlr-nn numar relativ mlc de dan­ suri. In general ele Sf! b(lZea7d pe re­ petarea . melocl ia detinind un rol seeundar ~i mili mult eu rolnI de a tine min­ te loeurile unde se sehimba figurile $i ba­ taile care $i ele pot sa '-arieze. moti" de a Ie aHHura joe-urilor propriu-zbe. batai din palme. StrigcHura este "cin­ laUt" pe 0 forma simplifieata a meloc1. pa')i Si strigatura. Iautarul Je cintii ]a ma!'. Dansul evoluea­ za liber in rilmlll melodiei rara sa tina sea­ mil cle a1ci:!tuin>a frazeolo9idi d strigaturii.at prin pa~i marunti.ca uncle se simt mai bine cele afirmate mai sus. unde Ie zice "De 5trigat".i ar~ . de or­ iile ea­ 011­ pe )at. Despre strigaturi.i din loc in Joe de balai puternice intr-ul1 ritm \'iguros ~i totodata subtil.iei in5trumentale de joe ell care se impletesc aicloma "descintecelor" bihorene sau a <rti­ puriturilor o$ene$ti". Scara l1luzicalil a joenrilor instrnmentale cuprindc armoniccle 8--U. b).. dar mai ales clefeetele :.. in sensul ea fraza muzieala de ()bicl'i coinci­ de eu figura (oregrafica..ro­ .>i noi nu am gasit nid 0 urma de amintire a exis­ tentei accstui instrument in zona 1'. eeea ee coincide es1e numai rilmul pasului eu timpul masurii ~i n11 cu masura intreana.1 viciile prin ace<. ochiulul satiric al taranlllui nimic uu-i seapa. Ma­ ramure. deobicei din 4 rinduri eu structura cea mai caracieristidi B-Bc ell rindu 1 al cloilea diferlt la cadent are de rindul prim. baiuta din pdlmi.?ul este regiunea in care struetura pasului metge in primul rind pe acompa­ niamentul riLmic. deJ. tropolitL pUl1eta\.Iaramu­ re~ului.te versuri de 2-4 rinduri. multe mclo­ dii de petreeere inrudite ell jocurile din ~a­ saud l?i Bihor.uri Itie \-ii­ ITa­ ara ex­ oa­ Ike lsul . StrigaturiIe oeupa un loe important dalorita earaclerului lor 5im­ plu :-. rnaltimea su­ nelelor Ie-am reclat eu multa a proximatie.ul eunoaste $i joeuri de forma fixa.jnt an­ ne­ lte­ . (ex.-arleta a ullui moth' sau grup moti­ \'ic intr-un tot unitar. Strigatura poa­ te fi $i .. de asemenea. scoate ~i vede toate ealitatile. oi.~------ 77 -l55 re­ -jn­ di­ -illl >lia ~ir­ . In general nu 5e poate vorbi des­ pre 0 coneordan\a perfecta intre fraza illU­ zicala sf fraza core~!rafiea. Gasim.. foarte rar de note de pasaj $i niciodata de note reale. 59 II de 5Z :>11­ se aseamana eu scara cimpoiului. Pe melodiile de joe clar nu numai pe ele dansatorii stfiga adesea versuri hazlii de 7-8 sHabe in ritnml muz-icii care se impIe­ tE'SC pe 0 interesanta eterofollie ~i in1r-un \eritabi! eontrapunet. asUel 59 al~tura melodici misearile ritmice ale eorpului si palmelor ea un ele­ ment coregrafie clegcnerat.i fi9urile de clalie.ta­ pu­ ~au rea :es­ an­ ea­ rea . iar mesenii strigli ~i bat din palmtC'. Exemplu in melodid de joe "hai-hai". Ele ineep ell interjeetiile hei. Aceasta lehnica este eo­ muna atH joeurilor mixte cil $i joeurilor barbate~ti sau femeie~li eLI fran-eute baUii din palme la barbati.i combati\'. Exemplificam joeul "hanqll" de pro­ nmienta molcloH"nea<.lata e~le deosebit de \'igllroa~a.Tocul propriu-7is este earacteriz. sall ei. Aiei exi:. jar llluzieal nmnai pe moth'c $1 sec\cnte melodice ne putem ria seama de fen0111cnul corellirii perfeetc inlre rHm. Sea rile ce­ Ie mal des intilnite sint urmatoarele: (ex. in cer{'.sta ele a~i nai ea­ .sa. Deobieei pOliritmia are.afirma informatorul Sidau Pi:1tru din Botiza.. Femeiie nu­ mai mimcaza.orate r0lona11­ tei naturale ~i se 5Wmie lntr-un pitoresc amestee-modal-tonaL Tn zona Yictuiese in­ strum('ntal jocuri ell forma libN. eOll­ tinua ell strigatura pe vers de 7-8 silabe eu respeetarea optimilor conform metrului na­ . Maramure. idi ltul Aeeste insu~iri corespund intru totul joeu­ lui "Ardeleana" din Vestul Transihaniei si de aiei presupunerea $i legatura jocurilor moro~ene de forma fixa ell celelalte joeuri din lara.ta 0 lega1u­ rtl intre forma muzicii r. Caracle­ risUe este intervalul La~Re umplut. 60 a.l de impro­ vizatie.at8o . uo pu­ oul ~ 8 ho- .­ mente.lo­ ~i eu repertoriul melodic ea a preluat ~i Ce\-a din intonatiiIe specifice bill rinclor instlll. 0 ade\'arata croniea a sa­ tului. In joeurile de baut.

c ell Sapinta - ex. con­ tratimp sau sineopli: ralu1 animator este \810ros pentru atmosfera de petreeere. este eategoria . 61. sc intilnC'5t(: .. /tEste posi­ bil.: . se ating trepte inalte in . ea din ase­ mellea strigaturi dntate sa se Ii dezvol­ tat cinte-ee1e graiului muzical din 1\1a­ ramure$" (H. .ii ritmica pa. muzi­ cal este aproape aeeea~i. Chiuilurile. C) .ilor. Vlata noud 5e rasfringe in con­ tinutul de idei a multor striq~Huri in care "e exprimi:1 optimismul. Strigatura este specia fol­ cloried cea mai scurta ~i treee eel mal ra­ pid printr-lIn proces de aclllali7are. . iar registrul .. Jucalorii ataed pe Inceputu1 fragmentului muzieal pe timpul unu a1 masurii eu sau ni­ ra anaeruzii. tem­ poul pa$ilor este aeela$i eu a strig~.tmile stir­ nesc ye~e]i a prin glum e bine ticluite.turilor... 61. stimuleazd ambitia !Si tem­ neram enlu1. -- -:: _. voio~ia.. Intonatia strigata se deosebe~.. rolul de emulatie se rele\'a prin pro. d StriOuturile fae parte inte9ranta din dansu­ rile care 5e desfai?oara eu diferite oea­ zii. interpretu1ui de dUerite forme gaSel'.carile. cind un qrup sau a1tul vor sa se in­ treadi prin joe: rolul de eomanda a1 fiquri­ Jar este inrleplinit de striqatura in toatejo­ emile Cll () on'1ine {\ fiqmilor bine inradaci­ .lata.triqaturile maramure$ene este mal in­ lii inlonatia dialeetala. trairea i?i semnifieatia pe care 0 cap~­ ta momentele joeu1ui ~i au multiple ro­ Juri de anunt a1 joeuIui.melv(:lel (:e dans. fluieraturile ~i exclamatii1e lTIsotesc striglHurile interca­ lindu-se printre "ersuri sau incheindu-Ie des.:. pun eel mai bine in c\identa \"iqoarea folclorului contemporan.. . De poarti'i semnu] sponlaneiti:itii l. fie femeie sau blir­ bat...'ocal predominant este eel aeut.... 61 a b) Pe yalea Vi:. Ile oglinde5e mentalitatea sana­ toasa si dragostea de muned $i viata a ti­ nerilor si Ylrstnicilor.: :.... 61 at b t ('.­ . - -. . Este momentul in eare instrumen­ te1e muzicale soan a1aturat qlaslllui dansa­ torilor. 61. iar ritmul.:1 yiitor.. ari:ita Tiberiu Alexandru. r l . Strigt'itura indepline$te mai multe roluri im­ portante pentru intelegerea eorelatiei din­ tre miseare :. illYeselire..'oearile pc care participantii Ie aruneli unul aHuia.:erva ~i umorul savuros. 73) Credem ca autorul S8 refera la cintece1e voeale de dans deoa­ reee aetualmente la tot pasul 5e poate ob­ sen"a eum aeeste strigaturi "cintate" in afara danslllui S8 pot pU\madi pe melodii de cintee vocal. dubUndu-le dntarea. b mJ. hal ?B ha .= Bocieoiel ex. L'neori emulatia capatli un caracter eo­ leeth'. de regula. Strig~. in. strigatura enunta figura si 1111l11ara m1:. Increderea . in­ sufletirea participantilor. me­ ]()clizat pe unnatoarele sctiri: (ex.ufle­ tese pc jueatori. a) Pe \' alea Izei ex. care este deosebiUi de Ardeal $i apropiata in multe privinte de Moldova de Nord. respectlndu-se ~i imbina­ rea silabelor din text ~i a optimilor de me­ l()die eu neqlijarea qranHelor masurilor. Strig~Hurile "dntate" apartin unui stadiu intermediar in­ lre horDe de joe $i strigatul peste sat pro­ priu-zis. ..eu1ui ex. te dupa eolorit de la un sat la altu!. d edror executie este supusa unor re­ quli de desHi$urare. rareori eel mediu.i 0 retinere earacteristica in- stantanee a \'ocii la sftr~itul melodiei.. d). Pe fieeare silaba este d­ te 0 optime. strigalura pastreaza ritmul mu­ zieH. doua masuri llluzicale. interjec:tiiie. atrag atentia 'prin sclipirea satirica $i improviza­ tiile pline oc spirit. 6 pg.ii sint absolut necesare pentru eoloritul. Caraeteristica pen­ tm t:. La inceput versul unei strigi:ituri poale cuprinde. .1 celelalte elemente ajutatoa­ re: rolul euritmic apare in leg~Hura dintre accente1e versului l. Stri­ gaturiIe in zona pot fi gasite strigat...'oee alba $i fa1set. comanda numeric a esle foarte importanla pentru socotilu1 mi~­ earil or.)te satisfaetia in {:''Uvintul ritmat a1 strigaturii care are aecente pe timp. ceon a1 \ ieUi de azi a1 moro$anului. dis­ treaz(l uri::-..--~ :::.

Joe fcciores('". Pintenii cei mai frumor. de ~arit Sirba e'>to un joe de laraa circulatie in t"atd tara 5i so joaca ~i III Maramure~ in va­ lori de patrime. ea Hicinc1 -arte din pa~iI pe care Viii ii exec1lta sarine1 -hIre sticlele ell tuica mat nOll )(>ste pa­ .7f1 . . bihbllle"cu 1'. ('ste "arianta sir­ hel in Irel ciocanc.. Se aseamana ell jocul ursului '-. . ~.- tri­ ne-­ I. ~. la boteginne.1 la Bar­ batesC'. c. h...[\f.!)c ob­ sen-a 0 inlerferenta mai mare cu jo­ (:uri1e moldovene~ti.~ie.a.: c.iti pe care ii inUlnim 1a inceputul Indrtitei cit .'l:e.i fac c]ai (lin fln ! . l.ltrinescn desi in zona Viseu melodia Ja . Perechile danseaza la illcepnt lent de incalzire. iar stilul local se face si mai evident in aceasta sinte­ Zd dintre cele doua zone.!\Jeloc1ia are tempo : .eenU! in partea I batliile pe care Ie sta­ .ilor f. apoi din nou lent.i faca uneJe comunicari..umitli constructie ritmicli in care dohmia­ ".le]e atunci cind obose~te mi­ reasa.\ habelor 1a botegiune" "Dc baut a nen:>s\. JOC111 lui ViIi Vili a ramas crcelindo. strucLura ritmko-motivicd. este specia fokJoric8 cca . j()f:ul hi Viii (jo('ul dracl1hli) R~rhdt0<'Cll a~a 2. h. tn partea a II-a a jocului asisUlm 1a ~)a!i>i tropol. Feciorescll. La joe participa barbati trecuti :e 40 de ani.--. :ciorica cea ll1ai . lnvirtita este ioe mixt de virtuozitate cu hattii tropotite din picioare pe care Ie exe­ catii Miatul in dreapta sf stinqa felef in timp ce aceasta se plimba us or si plutit san se roleste pe tfOpotita in jurll] . !fa· uzi­ jen­ in­ bitl1 : de ! d­ mu­ este epte uile r in­ pro· nen· nsa­ >osi­ ase­ ~1a· :\'01­ . UrmeaZB c1ansul proprill-zis c1inamic ~i eu pasi complkati. . Jocul babelor sau a1 nepoatelor la carc se referea Bartok in col€'ctia sa llU este altce\' a dec-it YC'ritabillll obieei "Strinsul n0poate­ lor" de pe Tza. Jocurl mixte n. joacQ si striaa pe acest tempo.1 tn difcrite forme are ro] prerlominalli.tni): ::':riqa Viii clc pc fune ! Hai mindra ell -:ne-n lume ! Striqa Vi1i (le pe sfoara I -:":a1 mlndrli Cll mine-n tarli ! AuzIt-am ViIi ':.. !ntr-arle"-ar ca in cere prin casa femeile. ului be~. in cere Cll bra­ :-2:1' pe tllneri si in linie.. Jocu1 lui ':iIi fiind solistic fiecare interpret barbat -ieidecum femeie C11m afirma Bela Barl6k) ':. 11 jaaed si dru:. Structura muzl­ eant dinamica tempou1ui invirtitei intrunesc calilatile oriqinaliUJtii S1 autenticitatii fn]­ clorului mClrammesean. 180-200 I\.:: 'J" ct. c.:.iitati de lnnoire.e hate in lllvirtituri. :.trinilor.ustine d\ pentm meloc1iile de dans " Ilrlita" si ".iii dansului b~rhi.'i in comuna Ieud.oml eoa· ob­ in lodii fol­ i ra­ \ll a1 ~()ria 'c. dnd poporu11up­ :a eu arma tn mlna impotriva asupriril. ::::1L s(!\rituri si tropotitu] specific ell stri­ -"tl1ri..-.'i\-ace cu multiple posi­ _. PC melodic de indrtita.tesc al ba.ocu]lli culeasa din Bllclesti de la -'nrmatoarea Tnporan Ana de 58 de ani (mc­ .>if:' jOClli lura rica 11 is­ ~i rca­ u-Ie )atc ale.-identa ritlill1l n10r~llllli r1C' trcll care <.. sirba (I. Ortacul "-ili ave a obiceiul ca ]a petreceri sa joace :-:e unu1 singur printre stic1ele de vin ori .. c. e. 0 p\ltem intilni ca joe ne barbati sau clliar mixt..j Pintea S1 dupa moartea haiducului a con­ '. pasi mai simp1i care permit dansatorilor sa se odihneasca si sa--:. d.cioriIor din \faramurE'S si are diferitc de· ':miri -.. De invirtit De tropotit Dc baut 1n cere De striqat in cerc Jurelu] (Ciurela) .J ocuri barbiitrsti a.. batrincscu san a i11o:.telor se executa de fapt ca si jocu! miresei. SCllrta...'alori mici de 2 saisprezecimi r.i sint execu­ ·i3.Hesc cuprind tro­ . sail ciliar 3. d.lJUat lupta cu poterele grofilor. kci ore<"C\1 r1. Printre celu­ ]e ritmice ale bat1Hlor baiatului sint frec­ .-li a estc cea r'lin colectia noa<.:neste mai bine dupa tehnica personal a.~1inca flirli a rasturna vreuna.(".jn-200 !\'ftvL (optimea).. biHatului in ritm contrapunctic (imitatul rDtiJor de tren sau a modi) in zona Borsa . 3. acest joc contine ca :igura ritmica de baza formula punctata :'lnoscntli. cind moa~a satului isi adunii llepoatele. Bart6k <. uneori si pa5ii fetei capata accente si atund se scoa­ te clar in e.i 0 optime.Jocuri femeiesH a...De sarH..arbl!. Bl1trinii po\'estesc :a-si amintesc de striglituri ramase de pe ":emea lui Pintea Viteazll.elor" "Joeul rlnl)telor" "a nepoaLc!or" rum am sratal.eLl J hiHrinil or este alta dedt ced de bar­ 1:(':-. Pa'.e ! C1H vMba si despre mine! Dar nu-s ~"d (le illnln ! Grehlll c. introduc pin. Dlim mai ios sub forma rlocumcntara ~'~iClatlHa . :ar partea a II-a a joculUi este aeeeasi pre­ :·:tinrleni in zona Maramure~ului. B(irbiJ~ j . de butut din palm.'ente eele de tip anapestic pe .. Joclll Drur. pinleni eu sarituri mari spre c1reClpta " stinqa precum Si bat2ii din palme pc 0 :::.. optima. ('.. -'xu] (>ste numal rie barbati. Batrinescul sau Batrineasca este j ocnI ~. falll de jllpinit~ r Grphlll nn si fae .

de dans de patru rlnduri cintate (ori strigate n. tempo = 130--150 M~1. a dan Sll­ lui molcloyenesc care s-a ineetaten it repede 111 hora satului. asa cum afirmil Bartok. Ea . asa cum se po ate 'I. tempo-til fiincl acela5i."edite de sLadiile e. Comparativ eu ceea ce s-a cules muzical din zon. ea "intre felurile . BarMte~ti: Ardelenescu cu ponturi: B1Huta sau Calu­ semI: Coasa: Ciobanasul: Roata i Tirleses­ cuI. Este ade'. era un pllternic centru coreqrafic. ceea ee creclem ca I-a si derutat pc folcloristul maqhiar. dar nn aceeasi.a. in zona eonslruetia jocului este alta (ledt in ~Iuntenia. Sint dansuri Mrba­ testi aduse in sat de peste 50 de ani proba­ bil de feciorii care facusera armata in alte parti ale tarii. a modului de a grndi si crea. a horei maramuresenc. Am llltilt1it ~j Ardelenesctll ca joe soli'­ tic ell mici nniatii.80 tesc" ~i "De taut" ace:.-edea. Jocul Ardelenese (ardele­ neste) se joadi de MrbatL ritmu1 de joe este eel cunoseut in tot Ardealul cu sau fa­ ra batai pe picior aiel 5e joaea cu figuri ]a[(1i 5i slirituri tempo 100--108 \:[\1. Denumirea arata ea apartinlnd vechiului repertoriu pastoresc cu versuri care pe 0 melodie simpllt insoteau jocul dnd lipsea fluierul ciobanu1ui. plus gestunle ntnllce. de la horea lunga pina la in­ treg repertoriul actual. in stilul de in­ ierpretare. Jurelul (Ciurelal am ariHat ca se joacd pe doua linii atunci dnd sint mai nlulte pe­ rechi. 4 Sal! 8." ponturilor ardelene)ti pe formule ritmice trisilabice de tip anapestic: b. Ficcare 50list so strc­ duie<. Barahoilll.'echi. CioMna~ul poate fi intilnit jn doua ipos­ taze: Joe de barbati sau joc de perechi. dind 0 ima­ Cline certa despre eonceptia artisticil asU­ pra vietii. sau cei pleeati la mUl1ca. In acelasi timp fo1c10ml muzical de aiei prezinta S1 inerente aspecte innoitoare. Bat~ta este dans [recvent pe Valea Izei. pe valea rlului Ila. fUnd in acela:.'a contribui credem la cunoas­ terea $i mai amilnnntita a cintecului nostrn popular. Iste perfect adevarat.pa cc fatfl a faeut cite. In Sapi!1\a dl1. in abordarea unor genuri noi.) si melo­ cliile de hora mai noi (este yorba de yoca· lele de dans n.\lunel n-au mal ramas In varian­ ta de 1a ).a. do­ . dl1pa care aceasta alcarqa la biiiatul de vis-avis. '\ fixte : . muzicantul cinta 0 tnvirtita si din nou re­ "ine 1a Jurel.. Jocuri preluate a. Acest fond afirma totodata si di­ ferite grade de specificitate stilistica ce este dnd comuna intregului nostru folclor muzical. El face parte din fondul traditional de jocuri moldovenesti aduse aict prin proeesul de circulatie. batute eu sin­ eopa $i pintel1i In aer specific zollci 11oas­ t re cit si Ivfoldovei. la mijloc se intilne5te cu cealaltli fata Cll care se poate roti san nu. dar la oriqine aces: te dansuri au melodii eu ritmica-tempo SI earacterislici melodice deosebite cn 0 for­ mnJa specinea de sfirsit de frazel. ? Dermanentei noastre pe aeeste meleaqun. apartin aeestei catcgorii rlatorita caracle~'isticii ~ de . Folclorul muzical este "in ea viata omului in continna miseare si transformare.) nu se poate face despar­ tire severa". la baiat aiunsa Se in\lrte5te in sens irwers.. fiecare bliiat indrte fata oda­ fa.~aza prb strigiUuri in CNC pnn casa: bAta] de palmi si de picioare deci 11ng8.:ara­ te si se danseaza dupa ele. 1mbbate cu elemente coregrafice. Rata i PAduretul. In repertoriul obj~nui: de jocuri al satlllui Se Int11nea si dansu: amintit.\lul1clul din ~Iaramure}. si multe va­ riante.n. Este foarte raspindit in zonele subcarpatice.anesti cIccit batliile. apoi re­ .te sa reprocillcll pilliPllii !.'inc la partener. m!sca. Aceasta afirmatie cstc numai 11l parte adevarata. pentru dl noi am qiisit bine separate melodii pentm fiecare.'oluthre din cadrul ge­ nurilor .te 5ubqrllpe se den­ sebesc numai prill ritm Si nu in caractcr111 muzical". Ardelcanca Rilehiteau(l (Roaia steIelor). Din mi~carile "echil:­ Jui joe de . tind numa! maramure~eana ~i a zonelor imediat invecinate.ii bati:ii. Influenta cea mal \a­ nitli este.ste aHHurata ~i melOOia. cuprinzlnd eele 619 melodii la care se adaogi:\. pasii fiinc influentati de jocllrile locale.'a plin. Concluztt : Am putnt constata di pastrarea pina in zilele noastre a llnui important fond folclo­ ric muzical autohton de mare vechime se verifica in toate qenurile muzicale din Ma­ ramures. Alunelul din Maramure~: Satni ~ilnest: nesti. s-a obsenrat 0 eYolutie indiscutabiI grefaUl pe puternicul fond tra­ ditionaL e\-olutie in texte. de 1a 1910 pina in prezcnt. Batuia oin palmi sau de bliut: eu toate ca acesle meloclii nu sint joeuri sail clansuri arle. Culegerea de fata constituie un docu­ ment in cunoa:.rat cli 0 melodie de bant poate fi clll lata mai repede si poate Ii transformata in TnvirUUi.blhi de 1a un baiat Ia altul.1 a medilllni unde trM(\~t(~ 5i ac.pirl'i popoml dill acest colt nordic de tara rom&neasdL 4.lerea \"ieW materiale 5i spi­ rituale a maramuresenilor. ci~­ pului sau 1a paclure. Osendoeul' Bihoreanca ca la P~Hrova.:e c.i timp expresia instinctiVi. .ll..

Emilia Comi~eL Elisabeta \101do\eanu. ~-a tE:rnic d511uit :!ansul este arian­ fiind sin­ 11oas­ .PH' sflr'5itul secoluilli XIX ~i inceputul seeolului XX. c]e\-enit apoi Institutul de Etnografie ~i Dialectologie. lctiva a poporuI l o asHel de Inerare este ~i cartpa pe care 0 d\-em in tata. lacob ~lure~eanu.ica ce foldor ~i a a :. ca D. precuDI ~i de inteleapta dorintade a pastra :. A$8 se explica faptlll ea. preeum si de eatro predecesorU aeestora.e aici re.. de Traian MtUZ8. Brailoiu. BreazuJ ~i avlnd 0 comisie prezidata rie Tiberiu Brec1iceanu.1 afirma ~ patru melo­ \'oca­ esp~ir- ina in foldo­ me se [n hla­ ~i cli­ . cmn '>lnt lucrarile 303 Colinde eu text . 200 Cintece $i Doille san 100 Melodii de Jocurl din Ar­ deal.i pli:icut mE-rita :. mai ales eli folda­ .:i trehnie propagatintotrk'auna. dar mal en seama dinir-o parcurgere dntaUL Sacotim insli necesar sa-i precizam anumite \-alente. Breazul. s-a treeul la 0 aetivitate .ta C()lllOara. dnd mijloacelo de impri­ mart' '-. IlU esle necesar sa-l prezclll8m continulul. D.:estor doua organisme au fast cal1C'entrate 1Il il1stitutul de Folclor."iunea ~i de in­ lri noi. Ilario'l Cod­ siu. Cll rostul de a cereeta si transerie intreacja noa:-. Tiberiu Brediceanu. do­ ~ul ge­ l 1a in­ 'u ceea 1910 I Ac1use de 1a sate $i prezentate in concerte pc scenele oraselor.. Traian \!Mza. in 1 initiata de G. ins a realizarea ei s-a conereHzat mai eu seama .ii roadele nu doeu­ si spi­ nd cele lIte va­ cunoas­ : nostru ~ 0 ima­ Cd asu­ crea.. $i al­ tpie. pentru di ceea ee este fw­ !110S :. aces tea clOUd fiind pll blicaie 5\1 b E'sricla [nsti tll t u lui de lolclor din Bueu­ re~ti. Gheorghe CUCll. ci si prin publicarea lui pc j)arcur5nj aniloL lnlr-ul1 lei (1p mono~Falii ale unui anumit gen folcloric. Kiriac.solis­ stra­ ataile tmicc anea._-p 0 S TFAT Icieea de a consemna creatia dnonima a poporului a fost desigur generata de frumusetea lexlului poetic $i a melodiei. cinlecelE noas­ tre populare au dlpatat 0 raspinclire mai lar98.lra co­ llloara falcloridi. com. Asa a luat fiinta Arhiva fonoqrafidi a ~1il1blerului\rtelor. Fire~te Cd 0 \'olutic :1d tra­ astfel de oJ'9C:lnizare ~tijn\ifica. in care se cnvine sli amintim JHunele si ('ontributia unor muzicieni de frunte. omului pelenta cerceUitorilor de '>pecialitate si-a de)\'edit rostn] Y. de la sporaclicile notari Si annonizariale unoI' melodii populare. --_.istematica ~i In acest domeniu cultural.i transmite peste \-eactIri ilcca<. . llllllla! prin adllnarea si p~lstrarea folclorului din cliferite lOne ale tarii noastre. Tmediat dupl'i aceasta. eu limpuL atributiile a<. suceedat ):1 anu] url1lstor de Sabin Dra­ goi. in anul 1928.. Constantin Brailoiu. Sabin Dragoi.i me­ lodie. G. ~ieolac Ursll. penlru ca aeesta poate fi constatat din pare urge rea pauinilor ei. Fire~t0 Cd 0 astfel de idee ~i llobil5 ciorilltCi a existat in toate limpurile Si manifestat in cliYerse feluri.0110ra au dobindit 0 l''(tindere :ji 0 utilizare lllai larna si prill parUle !loastre. Aehim Stoia. de Sabil1Draqoi. a 'leaquri. G. ajungindu-se astfel la crearea unor in~titutii de specialitate.. conclusa de C. $i 0 apreeierG c1eosebila si din partea fadarilor de inaltii cultura a nemii.ustinutti Sf ell pa. s-a eonstitllit si Arhi\'a dE folclar a So­ cielatii Compozitorilor Romani.. loan ~icola $i altii. Gheor­ 911e Breazul. L ine~ti.-. GaniI ~lusicescu ~i Ion Vidu. de ciHre George Dima. din lllai multe lOne. a caror pilda si stradanie au fost urmate de Tiberiu Alexanclru. Gheorghe Ciobal1u. sau ctlm este Incrarea Folclor muzical din Bihor. iar ca membri G. Desig~lr. ocul . Kiriae. im j prelent Tnslilutul de CerceUiri Elnologice 5i DialecloJo9ic0.

balade ~i dansurL Desi aceasta colee~iet intitulata no Melodil pOpUlaTE:' TOma­ ne~ti din Maramure~. Pc lingl1 pasiunea de cu­ l .!.afara de folclorul copiilor <.pcci­ fiee ('uleqerilor folc1oricc: henzi magne~ice.liqill: Tiheriu Brediceanu si Bela Bartok. care de mlllte ori sint considerate de prove!1ienti'l fo1clo­ rica.tra. Fata de colectii1e mention ate mai sus. ea nu a . in prezentarea folclorului muzic'al din aceasta zona. Brediceanu avea 0 mare pasiune pentrll fol­ clorul nostru. obUninrl astfel nn material n11lzical autentic '3i . Bart6k da acolo . prezenta lucrare. de<. tntr-ade\'. are.. ar:llnind hIr-un .i primele considera!ii 5tiintifice asupra folcloru­ lui arcstei 'lnnE'.i etl altii. Asa 5e explidi si faptn1 ea nn a cuprins In acest volum absolut toale qenurile muzicale existente in }. c\ceasta l1Jnare I1lJ a fost in~. probabil eele sugerate de folcloristul din zona.L mentionat mai sus. a fost posibil s~ pastrarea sau modifidirile iyite in te'xtu) Dlll7kal rw parcursu1 rleceniilor ce separ~ aceastfl colectie cte ceTe pretE-dentE'. 8utornl acestei ]lIcrari a folosit miiloacf>le morif'Tlle c. din jns~rcinarea .lir. fisc de ancheUt imprimarea rlirec­ tao pe feren . ClllE'oerea Iu i Bart6k a fost pn blicati'\ 1a "Hinch en. dovedita 1nsa nu numai prin culerrerea $i publiearea lui.c in oricar(' formi:l ric cllltllra orali:l san crntata.i ric dntecul \"()Cal de dans.rcc:tat ~i de altii. pe linqa allelE'.in merlin] si:ltesc.'olum mai multe doine. In primlll rhd.'azut lumina tiparului c1ecil abia In lD-37. a fost efectuata h lfll0. merltn1 d~ a fl cea mal ('ompleta. ci si prin tr-o adtndi.ilie $i din propria lui marturisire. cunostea hine si limba lloa. completati in. Din rE'latilri1e eela:' Ce all rerceta~ lucrarea lui Barl6k tiparita ]a "iii I1ch'211 . prin grija '\cademiei Romane. His'lnd la I) parte unele exemple mai putin caracteristice si ('xplicatiile ce intregul material ~. toan Barlea.\carl0T11ir:i 'Ro­ mane de la Bucure~ti.rnl muzical din "faramnre~ a mai fast q. desi 0 alta ]llcrare a lui Bart6k . a ceJcctat de ase­ l'l1enea.a ::. Autorul ei a cules peste 800 melodiC pc parcursul a 14 ani. 111 1923.ene si folosind uneori aceeasi informa­ tori ca si Brediceanu si Bart6k. deci exista un precedent in ('olaborarea ell acest mUZlClan care. Tiberiu Breoiceanu a cutT('!ierat si aceasHI lOna..ta zona..iaramnres.. cintece propriu-zise. cornpletinc! astfel si omisiunil(' predecesorilor amintiti. 1n 19n. In 1913. aceac.faramures.-a­ loros.int facule' d1]pe\ criteriile arioptatr' lfl noi S1 de c~itre ccilaIti specialisti. e]aborati:i profesoml Glworqhe Pop. dntece de nunUL hocc!e. oirectoru 1 $eolii generale de muzica din Si9helu "farmatiei.. plitrundere a spiritului fo]cloric. "\e­ adnd inten\ia de a face 0 monoqrafie ampl~ si eli explieatiile coresplln7~itoare. ajungtnd sa complmti melodii originale.pre fo1c1l"Jrnl !l1uzicaJ din \. DUPH cum 5e . personate. Tn felul acesta. Ca metodolonie. secondat de 8cplasi folclori<.. Brediceanu s-a limitat doar la eercetarea a 18 sate. Renumitul compozitor '5i folclorist m Be!a Bart6k.. Ea cllprinde toa­ te qenurile foldorice exislente aici in prpzP'1!. car in specinl de Cd­ tre (loi nmzideni de mare pre<. ('olinde.. Din totalul cJlltecelor imprimatE' pe benzi1e de maqnetofon a selectat pe eele mai interesante.Cintece popora1e roma­ ne$ti din comltatul Bihor a fost tiparita la Rucuresti. mai tineri.":e' fir('c.c. Dupa aeeasta succinUi prezentare a lIllor aspecte esentiaJe {lin luerarea de fai~. cm:ine-se a grlH Si despre eel ee s-a oslrduit Intru realizarea ei~ pentru ca "aloarea unei lucrari indica ~i meritele Hiptuitornllli ei. fapt CE' indid1 0 rlocumentare atenUi. dar a\-jml Si 1aClIl1(' de~ terminate de conceotii:e social-politice al(' epocii in care a lucrat.a tradusi'l si tipi'l­ rWi in Jimba romfma. rf>71Jjla ca ea cuprinde aproapc loote (Tenmile 11l1l7icale din \{araml1rcs. cercetind toate subzonele maratnllre!:. Sll b ti tlu 1 Volkmuslk der Rumanten von Maramure. fOrll111lind 11nele teze \'a1abile ~i asta7i. asa cum (.

.1rii acthitatilor artistice ale formaliilor ell care lllcreilza. elIte reqiulli din tara noastril.. ('Me Ya conlribni ~i mai mult li) ra~­ plndirea frumoaselor cilltece maralllIIre'jclH~ln tara noaslrCi ~i pestE.>i sp!endoarea. lOAN !>ERI'EZI Consen'aloru] de muzicd "Ciprian Porumbescu" Bncuresti .\lll~jlnt:]U" a Casei pionimiior elin S:· rjhelll \larma\icL prcculll <.a$i ora<.or al (lc('stuia.tirea em'enila autorului prezentei lllcrari.i ccnl1m.\idrd" al Casci ell' cuE~. re~Jblrul \'C)Cal dificil al unor melodiL sall arlHlHa prea incarcata a altord. ce contine. prel(~nla lucrare consliluic nn docUJ11c:nt de cllllllr(i rOnJ(lllea'iCd de mare \aloare.i datinile mararnurc<. ell astfel de glndurl ne exprimam pre(uirea ~i cin<. " leqator a1 folclorulu i mUlled]. preclIJ1l 5i din explicatiile inso\iloare. ca text ~i mE'Jodie.tea llu scad \'aloarea ei in ansamblu. c1in ace.. Prin lot. dr. auloru] l. uni'\'. at in privln!a a!egerii ~i a interpretdrii pronramului Inuzical." unoI' programe artbtice (ell cO~ltinnt folcloricl. lUI nurnai in IOl1d lJl1de aclin'aza ci ~i .:.Ul'.>1 un neclr'}c ')"­ paqaLor ~i \alorifica!. profe':.· [ollica IX' care () conduce.orul G:lcorghe Pop estc '....>elle.te hotan:-. VOl' fi exL"linc1 In aceasta lucrare ~i lmelt. dar ace<. cit 5i a coorrj(m. d(' pildi. impreuna cn orchestra :)cmhi". Prin rderate :.' hfltare.>i (1] \nsamblul folcloric . )tiintitice pri\'itoare Ja foklorLl! .. sau prin realildrc. ~i chiar pe-. prCCU!1l $1 factorilor de cullurci carl' au sprijillit lipdrirea eL Prof.1 [ormajia .inloLC:eanna pricepen:'d <.>1 harnicia.("Jr'l Ii.dupa cum nici petala incloiUi la 0 floare llll-i schil1lDa parfumul ..r(.i do\eclesle . (. aspec!e dhcutabile.

-

lV)IZn~

~Ol)lO:J

30 VI1)310)

SISTEMUL OBICEIURILOR

..
~
'.

-

-

­

--­

• ~-ti
~-~

.... - ­ :. -,
~

..

-----­

87 ---------.­

CICLUL~

VIETII •

Repertor iu I copiilor

1. NUMARATOARE
tIIr':; ::: '6/25!3

.P= 280
{j

Inf SidfJu /ieana-l! ant J dec. 1975 POlenile 12ei

nu:

2. NUMARATOARE
w:; 816/2497
lof Bobocea Vos!ie-?7 Oni J dec i9?5

J! ­ 260

- SCI/!
0;'[1

Poieniie

V/Cl.

In

DOUG trinuri

Au I.init sa stingd caS(l Pompieri de 10 fk;cQU

(H.'€'lasi timp ce mO(1Hl SE' ciocnea Pompieri df' 10 Banea.';(l

mdea

Au aprjlls,o

.,1

mai rau

La rn;Il€-fI frunle selie thm sutd lei

Hi

iei

pa

cine IIrei.

1 VINE PLOAIA

Nag. B16/2509

-180; J= 90

inf lJofon Maria .J7 ani ] dec 1975 fzei

!Ii

/;;e,,"})/

_:n' -- "e

----- 88 -----------~----------~-------------------------------

4. MELe, MELe
Mag. B1612505

Inf Sidau Ileana -11 ani J dec. 1975 Polenile lzef

co- do

bele

JeOd

Ji 1; ,

DJ
'

1-01 d8 ';~ol ba7'-01

Ie

a

- reD'l; vechl

- Ie - Ie

Hag.

~

1412190

5. cfRTi. CiRTI, VRANIT• A ••

~f7~]cc-t211
-;It
"

.P= 208 ; J :: 104
.- ce
do!

Allegretto

In! Herbl/ Anufa -62 ani marfle 1971. . Vodu Izei

elr - Il
17,";} -

vra

/71 - /::;

J

;778

{J-C}. 1 -

0.1

Pt/I

de

/rih du ..

cea

n-:"9

Ca HOi

Oei mil .m/ e pas Ie Pe'la H/ Ie

ma· ma rnea
0 - i Ie
va i-Ie.

6.ANE LI PANE

B 1612501
In! Florea Gavrilo 11 an 3 dec. 1975 Poienile Izef

Z iN PIETRICELE
NUMARATOARE
M~

B lJI529

D1t~~F--.---,-±~~:~---t-~ '1lTI$r~~--J--~ JT#-;f ~ ~ ~
v

)~252;

Allegro

In!. Te/epfean Heana 18 C.­ februarie 19'1'J Vadu lzef

.J =126

-

/a lie - bt.-, - /7u la . - 1/01 ______ .
/7e-/78 J'U

E=j

Jlru-/li

in.. - am .Jor P6l.. d0' Ca- lu -.>V

Ie

/7e

-- /7/1

,

eel bgr-

Jus pc1 n8 do U,9 zec c5 Iu - /0 Ie d pa re-,:::= Jus pa ~77t /7;} /7{} - /77Cl ze - e

m?·

/7)1

bU-/7/ le __ r( /e /7//7·-ca-o-v8z_

'--­

=1
.

89 - - - ­

8. BUBURUzA RUZA
-::; B 16/2504

.,110 Be ~ ~~ ~ .~ . ?6 I E.. f:+SEt . a=d1i~.~. .~ . =$t-4=. .---=.= ________.___.____ _ . .'.~ . ~.~==-~. ~ ~. -.-~-=:lI
It

In! Sidau Ileana, Fiorea Gavrilli-ll ani ] dec. 1975 Poienile fzei

bu-

ru -

za

de

/ zbu-ra

A

co - 10 m-Ol

In-su- re;

9. CUCIUMALU MANU

,,:::: 815/2318

*H
--

~~-280;.J 140

II: J =;:=~~
ma - lu JIJ-jl/l7 jJler-dul J'u CuClu-

~

~
1778 -

fnt Dunca faana-ll ani ]0 noiemb.1975 feud

~
nu
nu

)-/.

~

me;

51 J

In 9(oa
1-0

flal

cu

m/

du ....

!u
lU,

10. DU"TE DEAL DUPA DEAL

to::; B 15/llJ
;- 224;.1:: 112

Int Hachima Maria-Nani; Trifai Ioano-14 ani;Brumar Ana-II. ani; Ungur Vaslle-!4 ani,Munfean Iaon-14 ani 16 noiemb, 1975 - Bofiza

"
_ _ _ .i'

t=?i2lt.Jl[J.J=fJ }=~~1=1
du taL mar- pc:

'!.

dec;l_ deal -ll Ca-s mal mul - Ie
2(

[Ju - Ie

na.

pa

ghl - 0

deaL._ Ie ce- Ie

h'a/7-jt-rt

pa/7-t­ fe.

11. LUNA NOUA, CRAI NOU

•.:; B1'5/120
idem-IO

,; =110

LU-l7if 170 -

ua

CreH

nou

ne-al 2 JT ­ 17;:)-­

JT- ;7;)

sii ne

.= ,-­
'3
.,.. 871/2498

12. PITlGAIE GAlE
I

1

~Oder~t~ . ..Lt;. ~'= 200, .1- 100J5L~: § J-=ii-'=A=-+'BE ~r3 r= -=$c-~ :x-.~. ~
if g II'." ] ~ f . ~JL. . _,
,....., .
§t. --

Inf.B6butlloan-]8anl
100.1974
Vodu lzei

,:::"=':'_

- __ •

.

-

___ ' ______, _

It

Ii,; - II - 9;:) Ce !fUCI Tn

Ie
fl -

98 - Ie

tin

pI -

dor de

92 oa

Ie Ie'

Jt. u '[) ne Po - PC} Ou - ',08

J!'

U

I7U I7U

de-a! /au

de-d/ meu

8e-

Durn- ne-ziiu!

dal

g/7eu
ca pu mneu

13. LA SCALDAT
Nay. B il /2507
lleajj~J ~,-:8 eni

197'r

(/ .­ ne

14. LA PIER DEREA UNUI OBIECT
Nag B I] /250]

IOC ­

15. LA PlOAIE
,Mag B 74 ifflZ Allegr'o }J:: 280; ,,L 140
JOt

JOIl
liHlrti!3

·25.?1il 1974

Vaali lzei

m¥1~t~~I~i~~'~ff~~j:-j}I:l:~
@)

---'-"-

-----"

,
91

1

16. LA BUBURUZA

Mog. 8 11, /2196
Allegro

)::232;.) =116
,.........-..,

Inf Herbi! Anura-52 ani aprilie 197t. Val/U Izei

ru

za

Ju

Ie

ma-n

dj

ru -

fa

- ru

2.'8

ru

ru

-

tao

1Z LA LUNA

Mag 81/,/2185

Inl Herbi! Anu!ii-62 ant
febr. 1971, Vadu Izei

no -

ua
t/

lu

no

ua

Lu - nil

no -

ua

eral in

dj

I!)

Te-a/ vo - If

pe

ne

Vo -

Ie - rna

JI

pe

m!

ne

=--~ -- -J
--:- :j

18. COLINDA DE COPII

In!. Tomo/ago Gheorghe
Mag. 11 / J5
=100

a lui Alo-I,J ani aprilie 1977 V/~eul de los

19. DIN· PALME

Mag 813/561,
Inf 86buti loan- J8 ani febr. 197t.

Vadu lzel

frl/-mos fru-mos

II - .re - be

A

na ca

/7t, ca

rum-ba hlm--ba - sa .

j

J

HAIA. CHIRALEXA Hag. 1975 leud /171 Pi na jor ..be fe. (u un r F I j-.PU CTntecul de leagan 22. Chiralexa doamne eifj carbuni 1n vatTa Autia pe1itori 1a lata Chiralexa doamne. cu - ~ I ~ ~ 1 0 nu - lUi fa Ie ca -pu dom-I7U lUi.ra -Ie :11 J: 5rlu de . II -. J~ a r::::"1 J J Ii u Inf Tomoiaga Gheorghe a lui Alo . Braicu Virvara..../7al. i7J Ir r 12 r r ba . 3a - Rar .va li-n c.r F F fJ I r r F Irl~£]g cu cu cu un It r I j r FJ I r r I j F FJ I r r.j­ Chiralexa doamne Cili ciirbuni in vatiC'! Atltia petitori 1a iota Chiralexa doamne.717 pfeaf.. -. -.Ie .92 --~--------------~------------~--------------------------- 20. 1970 e_ r rI tu Jcoa -Ie pa dm re -. 17 /25 Recitind J::68 Inf. .1= 60 be fe. HAIA. B 15/2]1] Moderato }J= 150 Inf Plesu Anufo-20 ani. ~m ~ 1 mal pal r . pn-ma ..4J ani Viseul de los ' aug. Chiralexa doamne Cite pe ne pe COCO$ AUtio coconi burduho!Ji Chiralexa doamne.82 or aprilie 1971 VIJeul de Jos pFJ C/7/. Cu. BABETE Hog 11/1 £~! J)?lzr u . Chindri:. PUIU MAMII Hag.Florea Haricuta-25 ani ]0 noiemb.ra-a xa doam-ne Chha1exa doamne -Grhl de primaVQra In pod ~l·nCQmaTii $i pa pteatra·afaTa.~/ Iv lu MI. Hario-20 ani. [u cu - Ii - Iv 08 nil Ie Cd -. 21.

IJ ew 'e e-e e .11 I/o.ieoo 'e e e e'-- e-e e . (.e 'e ­ 'e 'e e llw-ew 17( -fld 'e - Ie e (e ...(SIQ) los1U1Q DWDW m !WlOa [UllOa Iosn !WWa owow n:J (S!q) Ios!nd OfDI.e (U II' .e 'e .. JO.{ 'O!"H I If :Jt7d - e-u If Ujo e.Ot..fIW fe'UI is' I-:!f' ./O! -. ..e II .V t c( LI ..flo' I! .rE r~ <f r f I mo "r r t( I r .r :lod e-u I 'r r c.waPI r C( I y [\$ F\$Bt OcL =<f OlDJdPOlAl 090Z 1 '1/ 8 'DOW NV9V31 30 J31NIJ "£Z - S6 ./0/ nf- .ell (~ hit r f r (r ~# 86L =€( dPdddti !aZI allUalod 5L61 'lap [ IUD LI-DjnuV SnaJlad 'Iul .j dP Ifld el .:J ap el.el. d f . 8[5Z19/8 '{ioW HOSlnd 'VIVH 'VIVH "~Z r- t:: -­ l!iL/ FUi nl - fld Ie e e 'e .

.. • -. Sa mai fae altu 10 rind Cd mama Mra de prunci 1 co nucu Mra nuci...ia /7.tY . Pascu Marifica a lui Steapan-25 ani Viseu! de 105 febr 7970 ha ...94 ..GNag 77/71. B 16/1676 Inf Balea Marie -79 ani 30 no/emb. 1975 feud I' . VARIANTA I Mag_ B16/1106 Moderato jJ ..1975 feud • /JU fla . culc(i·te puiu mamii (bis) Nu te·am Idcut cu /iganii (bis) L .. HAIA TU ILEA vezi l.. In!. . HAIA. . Cd flaia pui de cerb Eu ell tine ma desmierd ati/a ti-oi hOlj Plna ce le-oi adurni. daina fii doina (bis) M-o VQzut la mama dol (bis) U nu marii ~i unul }01 U I1U harnic lingd -noL 27 HAIA /HAIA..Id /fa la pu~ ..Jar .. . Maguta I l!i~c6 -20 ani. te culca (bis) '. CiNTEC DE LEAGAN Mag......8 ani 30 nOlemb. Dii-i ell mama $. twia tu I ie{l Cd mama Ie-a /egana $-apoi haio pui:.....5j rna dw:: (1 sec"w Sa te pot Vedf! imbl1nd ptitd de griu {i-oj fa Cd m(ln1a mere 10 moara .oara PJnd-j crel)te mc'iri.. PUISOR ....­ 25.Jor ........soara.130 Inf Fforea Vasile Citetu-1. J! Rdlele din asia lume (bis) Stiu cd nu Je-am pl1S eu nume (his) DoinG.(1 lai. 26.na-I I te rna n - .. II] /(1 /(1 }a /a (bis) Va-..:}.... ..!II ha !a -• Hoio.>1 t-a lace scovcrgioard.

---."f. J A. .--~-#t. . .95 28.~. .)lSj Eu te JC(j<Jan :.'\. . .-.•3':8'~~'"--~--tc----~F_:!wL~.f~/ oor ~ -...1-1If. ¥.7} __ .-~. ..s} Pinfi iJ:. :~~~.• ~C]S'"..Jdf7I_. --~~-~ ~ .?llU i-'o llni (Dis) "] u PUiWl 11 durni (bis) Pin.<~-.(1 S.: ..~..:._ . rl~{~ q!\IA.>.t--=t=.. w. -Fa flO!(t JUlia $i-l dLL (L (bi. :~nutc {] lUi J- .~_•.om prune de ('iupait De cinr 0" :): prdrddit p(..I r'.- .. "1 !/.1/ =~~=~=:=:±~=:. .~:=t..ii=I:_-q---.-----._ .. -.8 .:'-'. HAIA.rJ=~ ~. ~ .---.:.. ._. ~ J-\ ~l In! 'C7(! 877/717 [v1odei UL'_) .::::I______ _=..~. { I .-~~J. . 2q ..-'. ·=!:.1 uilJ d.Ii- tat SLlparat S6 Ii.tj (1\/e.-~ --- ---~. Wl't:. _ . -..fj (! II tau eJUi C L i1' ce 1116 foe jJ e'a btl tr) r LCUl-U . ~. ta! i 11£.~-.> ~------------~----.i:. A ~:~~:~==~~'~J~I~i' r.>i "d cireoptc r.~}-i~~-::-El~·C-~~~~L~::f~=:::E~~==~~1-=~1t11t~~~ -=-. f\ . -.~le '.\fe/ica··]? ani dec._~~_7~~. •.~U.".L):! t_ -.. Sd L->uf1J Pi.~ ~ = m ~ I .J ~~=:t-~:.:: eu f-/(lia hWci pui.~~~~~~ ~ ~_t:~~~~Cc=t!-··. BAIA .-:f:+:-j~--~::'f·~~ ~a-~/'. di_ .. Clnd 0 io sa am tihnenJ6. _.. PUIU MAMI .o~I.'J '!filA t1..~~:-==:-~:=':. ".-:.' ~_ "if I . .. I / I.1 (j .---..'~~---:'~"~---.1// LL ••. PUIU MAMII .-----. bani $i mo.~~?~~_::~c~11"i.. 875/L.>r.:::-:kJ -t-~:::::=:-_ /. M-o iacut.~-:-~~---. '. leud =m=~-- ::£I=*. ~~:::=~t~=. . -.f 'Ce"':~._--.) .{' q8 ("'1 Ie.-::~ -=r~~~2~l-~~::~. 3D.-=-~ __ :~3 ~ ~1 I --fIr.-.! .. . Liul./ 1"0 .'.--Il<llP.·-l()cic"(:. .~rCcf:~~~~t~!c'~~K~~~. ..~·7 .:_ ' --=f=:-:--~t:w-E3 IL_.w.Ji=-_~:':~=.los -==::::J ~ ! ::::::=::j :i~*~gL~1J .~ie FaiC} prunci casa-i pustie So.-..-~-g.ler!!·· LL. -.'ciclnte)J~ lF3 '.:'qdno[ D~CU Ml!e·a~ I[iii ..----~~~~. ".:-J:~2':~::::. -}=!:ZO=.--------.)c (bis) I I ._.. 111-0 Jegdnat Nllma na!oc nu mi-o dot Clnd 0 io sa am nOrGe L-o Opal moica po [<Je.. hwtl. ~ P'U'I'SOIJ . i lii/. Eu te Jeogan til now snfnn Haw.-*·.h:~=---::..nl/._L_ J':"J: . siu cit de supdrata Pruncu mamii rna desmeardd. 1ro .1:f~~'f'dffE'i~:··~:~~-~~--M~~~:f:=~ ..~ \J ~ !Ie Ie·· ... .-_: "F "'R­ !J ... '".f " ?) iJ._ (. HAIA.~ <.. HA!A.i po stiliga L)e~(J(J{~ f gas esc .. . (ofs) t1pat-o n1aica-n pard (bis) o ce rn· tacut nln:l~.] mali$o[ jj 81 (bis) [bin he. . (i'e cue (.w __u __ •• -r -_. 7CJ70 Vfjf.-. pu.7-=tiii-·--uJi'-=+~-::.. 'Jw.l. ~C! : Inf Jus r: n AnutD··ZJ am 30 nO/8mb 7975 j)-~ J{~-.=: -­ I---~---w. ..~- /- c-a G/Il .

.J. 1975 B1rsana OJ Ala JJ .0 cin..tj l!. MAMA CIND M-O LEGANAT Hag.si nici la dna. MAMA CIND M-O LEGANAT Hag. HAIA LlN. tal II 7Bf dlil ra mnj· 0 cln - 33. Nici la prinz .s-a plins (bis) DOTU de mine s-o prins (bis) De cind s-o prins la inima (bis) Nu mai am nici·o hodina . B 21. ~ • . Si din easa $1 de-alara.faf mal I r F . ~ Ii Ip Ei E Ii Ir F U. A w ~ • Inf Husar Ileana a Cionchi-1.liu pr ma de dar mne.0 ma de dor mne-o tat. .96 A _ 31. de primavara Si din easel $i de-alara.____ t-a ma ma 170 n_'_ eFt i> J J vre8.8( Ma-ma __ dnd!77-o Ie - ga- naL~_ Ma-ma_~crnd m-o /e .si n-a1 somn Leganlndu-te pd tine Mull lucru mie·mi ramine.... /329 Moderato )= 140 . • ia r £1 hil178 _ __ P I~ J 1m cu ~ " U. Borodi Ilean6._J J1 @ ¢- tdtJ I k2i1 J) 4 G I J) !i. j II Un lin-lin pui de domn Mult Ie leagan . Si de iarna $i de vare De loamnd.71 t» Ie Andante )0118 • Inf. l S' . II 1. Birsan lteanii-25 ani ian.18 ani ian.ml .!7d:.5 ani iunie 1978 Sdpfnta 32. B241 1.LIN CU MAMA Hag.ra Cd-s micutd sd cresc mare (bis) S-o mlngli la supdrare (bis) I j) gu J j. cfn.J IIi Q E p IF g . ma m-o~_ /e 9a .Ii r IJ !lu . ~ Ir p F /i/Ci -- cind r .g8 . 1966 Birsana ~ § P fie..b J ! l j J. B 15/2372 Andante ) :120 Wi @~ ~ Inf.. Mne-o cintat de dor .

-.du /1 ~~ lJ te j 4 pe J "" IJ Mulf 11l W I J) . A .. Tamas lIeana-24 ani ian.nfn. B 71/726 Rar )= 128 Inf Bora Nas/oca a lui Con/rate. flol I j) J 4J j J I J.. 1970 Vi~eul de ios ~ IU - et I p . LIN LIN.. . ~.. fTi!C=_-~.' ma dul !7CJ E CJ ~ d d a Dul cui na-dCJ lJt9 4: i j./ld tIJdl lt4i J-=h$-h!§ DOl Bor~a fa /)il7 de un .. PUISOR • ::::::j Nag.ra____ co . cle~te mari~or.] . 001 *' I Jl J gJ H iTlil a Pu . 1976 ~ ~ @) j {}i=j) -pJs-l1 001.mu ~ B OU!. 97 34. .. DUI. i J. I-a allot doina zjcjnd. II le-o g8 DiJ.de-o Ie .40 ani dec." .!- de_ co- -.piI /TIIC L-a lasat rna-sa durnind $.___ de un .! J/ .. k I c[j " J71 :!@ I)) W J) J ] '.pI ~@IJ.. 001 -:J. ~ J) J - //{} /uc ru 1~77/ /lld/ rj' mF' ne '''if @~ J1 J Du! dUl £lj JJ !7CJ - I J. DAI HAIUCA ~ &§ru?r @ 0 ~ @) Mag. 4 J. I3S lj j) J Le !}B . /77a l71a Oal__ /la Cd___ CU /TId fe-o IT =t ~ ma (bis) Ie !}8 -- n8 /TId ~ I . D//}_ 71 '- 1ti. BOI ani Nag B74/ 2799 Allegretto )::216. 001 LJUI '. gu .de-o Ie na.~ iiiioo-" IW~ - :J /TId =t :11 r p r f.J {l1. NA DA BOI. --t ~. 001 g. II da _ OUl CUI na - da__ /1 ~ 35. DUl.i haiuca pUi~Ol Pina·. /.Iu . !7a .'.J=10B Idem-17 =$g J~nJI a.7 CJ A 1 - CJ ~. /. B lJ /7121 Lento J>= 125 t:'I In!. OCI. HAIA.. dUI_ 4 dui___"_ (/(J /10/ na _~ ca ___ ~ /' ... 36.h J Ie .

..­ 37.:.... . haia... HAIA.... {Juiu mamii MO!. haio..~..... PUW MAMII Mag B 7969 -Halo. Sa-ti lie W$U obraztr Pe bunici .... .. . ..... .. poco ['ubo to #~ -134 in!..... HAIA............ haia puiu mamii Nu te-am Meui eu /iganii HQia.... ho/a..Ii pe lw Haia.___.........0 a{1l 7968 Dragomire~ti fJra Zl / (1:7 Brozilo( va adwwli Norilor va-npIQ!...... ..rn ~___.so te v [E' Mare cit-U TibJI".'.....~~~__~...}iiatl fiodini soare-11 dfUmu/ tau Si·Qscultafi cjniecul meu 5(1 te feci co bradu-n illunte Sd iii hamic $i CUllHn $i sa flU euno............ Turcus f (aaree -::...$tl Om co Pintea V itenzll.. BRAZILOR VA AOUNATI • Mag 2918 Lento.. i 98 ...li nec(!..... ia Mdmuca te·Q !egdnQ 38.......}ica a.w Neeazu de fe-a-ncerca Pe bunici CQ-i in/reha...

_~~~-'~~~~~:+===j (TIe-un fc ClOF___________ [Jo /'iJ t: ~!l I I"~~~ .dPOI /Jd·.:c.li eu un dOl Sa am pe lume-un fecior DOTU mt SaO lmpiinft ..... TU ILEA VEZI 25 inf Pop ~ Mag.. . ~ '".!'icr~~'"-. ~"u/J~)scu //{?DnO zaon/ 19SfJ Drcg[)mi'~?-?ti -. HAIA. II /3420 Moderato _~: 140 Ana .5i-un fecior am doblndit..a daca-a veni }'v1Qmuca J-a ciupai. ...co::. Ale mama-un ieciOIa$ Dragu mamii ingero$ A.:-... 12 /Ie. ~ ~ t'\ In Mag 23/]:..:.'..£:~~~'~q~J..1' ~3 <7rn pe lu ~ ~=Jt~:..32 ani 7958 Viseul de Jos #-f¥r~---F-l#1~ ~ ~] I @' 8 ®Jd ~plAW J.) ~ n ~ !"..~. .~!.Si cWo Ii-of hOlf Find ce fe-oi adormi. .J J---' =-::J f..{'?~.' -. nani. J-p? -~--t= JJEi=M I lie') la h...=iE~IE'~ i Am :.· /(] /?a - /3 ha - ICJ k9 - rJ..-r F'" v itUPii£t. S-apol hala puiuJ momjj Cd rnd duc a secera Sf pita de grlu ti-oj fa Cd mama mere 10 mOGld S1 tj·a face scovcrgioard Cd md duc a sec era Hula haia tu IJea S-apoi haja puifjoQrd P1nd·j cre$te mdri$oQnl Hala haia pui de cell» Eu ell tine md dezmierd . nani. Mit ~'('.99 :~o ~~ ..0 1/ (7!/~ ______ ~==-r~~~~p-. 5/. .. UNa r-r"r'·o"''''''·' /'~.-___ I re C/OI' . - I(] h. HA lA. 1..~ ~ ~ i<. ~ S-:J irn. . -- Id /w - /(] /7c. F T ! - do b/'n dlf • Am Qvut :.. nani. :----=1 ~j L·Q-nf(i$<1-n scutec de in Si }·o adormi 1a s1n 40. vul eu 1.~~~-=fi--"*=-'~-::=--==-jj .ld pU-lul (TId-mil Nani./7/ . fJd - nI fJd--/7/ l7a -.

.~ ~ . ian.''? flU fl de am /e 98 na)-3' 11/ a. HAIA. mO$ie Fdrd prune.a flU - $)l 0 ru flU .p _ _~ ~===:E _..a pU.Id . ! ].4~b=E~ -JF--·~. II De tiff I In! Visovan Harie -6J an.100-------------------------------------------------------41...r/ . 1971. /fa ia ha-. · . B1]/1. 29/]1..J =tJ P/ -/ .61 Allegretto ()::110) ~ frjl7JriJtjr}J ~:--t~ .----.fa D jdBl-.0 Lento. avea bani $. FARA PRUNel CASA-I PUSTIE Mag. Ira I faf Ii) t. HAIA PUISOR • Hag.·· .--2)l i1Y:~ lid fa pu-.b-+~i¥tt~··~~).i - 8. poco rubato »::120 A Int Huban Ileana 26ani 1968 Dragofflire~ti f~~j@ ./9 17a--. . .@ cu biJ nat '+ II -"J..J~r)~JrT=~_~.1)8-1 5/ mal m.i L Pi /73--1 Sf ma/ m<5 ri Pt-.Jor.5/ mal m8 -.h Ha. 42. pa Sa n·am prune de legdnat Mi-a$ trdi tot eu bUnat Sa n-am prune de eiupdit De dor m-a$ si prapadit De-a$i Ii cit de supdrata Pruneu mamiJ rna deslaM $1 zOQard din rnihurele Eu rld printre lderimele.i P/-od-i sl ma! m8.~~-==~~. ~gj i lid-Ia ha. Vodu Izei - ::( ~ • t ./la-..ri--(v: ____ .. easa-.-ri - I iQ.­ ~==-:31 -..p*~_)) .=¥:-t~}~..~_~~. pus tie.. D-a$d un pruncut drag Pentru el aCusd-m trag Pot.

..:-=: '====F-§A -+-~ ::::j . eu te-oj cre$te. d:. ~ --- -:.IU ma iid ."U ~~ Ji)11i~-...' ) ~ . . /78 I a pu.._. FP --~ co - '~~ co ) si'._--r--.. _F==-=1\.--­ @ rl ))_J-= r:. halo cu mama Cd mama te-a Jegelna Si coconu s-a cuica Halo halo pui de pe$te Eu te-am fdcut. Haia.' . ~~ .e. EU TE -AM FACUT.I • -)~'. ':..Ii0~__~__~:~b~=-:-J:-~~=-"'~~~~. HAIA PUIU MAMII Mag B 1. . iJ~~.j.c ¥J -~-~ =: ill 5 3tJ 3:.5/2601 GodJa PaJaga. . F 5- ! l~ "'-- j~ :..'-: . fa IU ==::=J ma mil.. haia $i-j dormi Pind mIni ce s-a fa zi Haia. HAIA. "".i sf ~I ttf -~ /a.r ..-~ /1 ':. fe·o := -: ~'1J1C.h.~:::t. . f!2~!} ---.__ .~i mel due 44. * .~:4-FJ uF ~92 ~...L.-c---~ 'c:. EU TE -01 CRESTE . .~~~~~..--­ r:: J i l.--~--..JLJEit~=~llLliffi~~mJ4J 1 . k J U ~ 3- .. _t4 • (i~ti tJ r --~.! ~ I! '.1111 101 43.?=S7ii§iB) co nul 5-0__ .p.55 ani mar/Ie 1965 75ani l.-._. (_fI . ~ ..:=~-:.-~~- - n~soi' ~ Haia haia ell mama Haia hala eu mama Cd mama te-a Jegana Hoi eu mine pui de eue Hai eu mine pui de cue Eu te Jeagdn .. /t -----~-. haia pui de cuc Eu te iegdn $1 mel duc $i rna fac slugel 10 cue Foc $i apa sel-/iaduc...}.-~'!~... ~~!: . J~ ~~=-P=f. Cd _ _ _ _ _ 31 ct==-=== ~ --)- Haia.. t":'\ ._- ~~§~1_t:' cui.. ~. ~.. ~~ ~ · 0 _____ Int lust ·36 cor Mag 28/39 Wf) 7970 S'f'-"~~/11' u Rubato ) .(/ ..__ ~ I "1 . -- ca ~-.. -~ ... s.... : : 1 1 8 ' u.." :--.

.:.. "d.~ :$ :(~..ff~=~J! .j ..'1 i .DE cue 1: :. ~1.a (bis) ..\> ." ijrCJg7mfrestf :i:fj~:. '~f:~~~~~~~~~:.~-'~/ ~ ~ =.1(ii Mrbate eu dreptate Nu-mi cata Jeacurj de moarte Cd am to la botejune $i-o 10 neveste nebune Plnd Loolalt-am petrecut ~perld ne-am Idcut L . • --.i 'btllbotu mirat te-ntreabd tu Jemeie. ../ .'/ ~ ::y ~. BOTEJUNE DE FEMEI Int he "[aria .Lir. ~'..24 ani mil! lie 1968 t r 1.:..1l'.. e~ti beteagd ? j\. --• ... . ~.•.--.'-~."1 ~?f1 { his} 46. c'.

Hai Pleac4 trenu fuierind R4min mlndrele pllnglnd. mli M1nce--te locu de trin Clnd eft. 1-7 A +-. J. gol meri c1telin C1nd efti pJinut de c4tane Tu atuncia me.·J~l:j {bis} /In{J~ Repertoriui t:ctdnie instrum~id(J~~: t:T 48. ~t.:j .ll "/ C::J oS-am vCizut pa Si m-am dL!s~i i5.t.-'-'. . tare..~.------~-. ~. gald sord Cd m-a~teaptd trenu-n gar4 t.--. Ii f~ -" ELOR ~~.".---- W::J----. 7971 Vi. Hai.. ma..:. DE PETRECUT F 'd.O/ c/. StrigAturi: P6i Gald mamd.l Nag E7i/ IN CATANE COi. . tt f"-· EJUNE In! 8' 16//44 ~ r­ " ~ 0' ~1 d..

.febr 1977.. tarat. • ~ I i .0E MERS IN CATANIE Hag B 77 /29] IVlorCIO e • A " -­ 'I ~JiO---Et--~ .= In!. HaL· IDth Urcd mlndra sus pe deal Sd vezi cum 1s militar. . stngotun: PO!?W SimlOn -]0 am nOiemb 7971 Viseu! de los " ~ i 4 ::::.Fr-=*c=-@=c~+~-=t21l !lj '90 . Mindrd primavara zine NU-j ave parte de mine C-a ave parte armata Tirnacopu $i lopata. -• 50. " Mai mlndrut viole pUnd Eu te·a$ r(1sddi..... mlii Sa mal seap din tine-odatd S6 port clop ell pana latd Cum I-am mai purtat odatii In catane n-am de mars Numa cu mindra pe $clS In cdtane daed-oi mere $i-acolo-s mlndrele mck l . [ovaci Grigore -57 anl.prima~} contro:[ovaci loan-29ani. I " " I • Hai. nu te-a$ da.104 ----~---------------------------- 49.n grddind $i cu 1acrimj te·Q$ uda $j-n armata. Cdtanie bldstamata Hai.. tarat Cavad Grigare-54 ani -prima:. DE PETRECUT FECIORII IN ARMATA In!. .J Eu cdtana $1 cu strut $f mindra·j cu 1eganut Eu catana 1a-mpdrat Mlndra-i cu 1eagan 1a pat. . zongura:[ovaci Marie-51 ani stngaturi: Pascu Simian a lui Sfeopau-30 ani . Cum md fugaresc gradatii Si tu te iubel>ti cU altii.Viseul de los .

rd·mi' d ________ .' .8 (In! 3D noiemc 1975 leud Eu :n'-I due rrl!!7 .rdelean loan-I) ani - ()l =180 ) r£:1. A • ~ Mag.1-.)i 0 0 ia spa/d-n sdpuneJe (bis) Spaid $i came$a me maJ (bis) eu-care am hi/teit eu ie./ ­ febr 1971.< '- v ~~~-Fi=~~§-+~-=H==~?7:lf!~~~~JfiJF 1::3 r/i-mil Si _____ siJd-Ir-J ~t w Tu -~ ~~ Tu =ti----­ hal-ne.'.'_I/ t _ ' rie. 1a (bis) .18 ani mar tie 7974 Vadu lze/ . la.flf'.. F/orea Vasile J Ci!C!u!U!-1.'..)i-oi jeJi-o eu cu jeJe... la. EU MA DUe MINDRA-N CAlANE In! l.- ­ In! Ardelean Maria.< 51.r)!? _ fLl s/ :spa i:l if..'. Vadu IZe! . . EU MA Due MINDRA-N eAlANE Mog B 14 / 1894 (JJ:194) .ITi. ~~-==sFf=.i mi-o fa /1111 ft"· .? spa SpaId $i cdma$a mea Cd rdu oj catunii cu ea. fd il.==--:±C:=! . la. 5JJ / 2450 52. (bis) $i trimite po stele (bis) Pd $uieru vlntului (bis) Ai la. spa}Q-n .51 SPd . .. tu .} 0~rJ-r} Cl:J /ie Tu I r­ t. did­ -Y' ~ . EU MA DUe MINDRA-N CAlANE A - - ~ ":19< B 16 / 774 r : 140 Inf (urea Jaana a Petrea{)ulu' -65 ani. 53.U Ie uscd-n foe $1 jele (bis) De doru inimii mele (bis) Gatd-mi mamd cufdru (bis) Cd mi-o sosH ordinu (bis) Nu-mi pare rdu cd md due (bis) Pare-m rdu capS tiniir prune (bis) Gatd·mi mamd valiza (bis) Cd mi-i musai a pleca (bi:. la...1{)5 .'~oflOneJe .

.~ d' /·~EJ F'u '/'3 _ ..:' l:a/~):.. .iult!i-2J ani X' i!).'ii#-~--~~~~~~~ t in Cd - /::7 '7f: nu /a _ ~/D/ug.""- r:1? 1 lO Si oatist(1 mea (b!Si p·om feciorit ell (. c-..t.!- .::. (bis) 56.>~--- +Ti~. ..~:~~~-'h. mdi leud (bis) Cd eu din tine md due (bis) . ~~~#~.. - A "" """ /c!em·· 55 ~-p:~~ J=~tL~~. Turda G'~forg.. (Uhi ciopu dst eu :1'[[lQ strut {bis1 ~:nd ti . - ." . :-...4nu!c (/ ~.:-..~-·=:~::~::':=~~.. !1E~: ~ -sf :!:= -"-~ ... ~.~.~II .=I~~:~·~·:~~::JT-+)~J~m~~.. ~§k=~. ::.'// ~~... .-_..~.__ Eu md due mlndrd de-aeasd (bis) In cdtane nu 1a coasd. .-­ -~---~-.. ------. C:lf~ .<:.~·.: _ .i "ld ... MINORA. a si dor sao! saruti (bis) lot fuseD .r.f.J!?:'~~---'--·. ill ~"-:..CAlANE !nt.~t-~~+j· J) ~ W ca-/a.. T" $i-mi spaN! camesa me (bis) Care-am hoJteit eLl ie (bis) Si mi-o spaJd-n idcrimioare (bis) Sj mne-o trimite pa stele.:~.. EU MA DUe..ae . :.:<t~. MA Due g 76/ Ji.t .{'mc 7975 . J§. _____ .~~I~JE)"~.(1.~e-JO on: /TIOri'rf 7976 Stipirda .72".~."2Q:.Ai . (bis) Noapte bund. "fiff-'--'.

'--. EU MA Nag 815/2586 niH' '~~hlrR".::::::...85 OnC£!.) fJ -~ '?7Drt!E -~..N CATANE f{..~. nu la plug.'" .--~. '.----.. DIl-o spald-fl Mcromele (bis) $1-0 trimile-n jos pa steie (his) C-oi primi-o fil cu jeJe (bis) eu j""/.'- In catane..noD A ..----.-. • A - .r~ i'\ $.8/":'7! nOlembJ975 feud -] MClg. ~..4 i Due Dunca VriSlle .r...~.~-"'" - .5t/ " '.._-------.g Br/·2...r7in"'''~--. t IVI ·111(' 'iV' '''RA~ 59. B 1611869 Moderato jI:: ~7S /fai d:a c.--~.v ~. c!r-.:! r...65 {Wi febr 1970 Vi~eul de los c" ~ ~ ~ ~~ ~.":.1 L ..r/j rna due .~: ~ =-= -~-:./["'~'· . v i~ ~. •...--~-~."". ~. ["u.'t.'::g!::-:::".-+.:. EU MA DUe MINDRA... f-~~-~==-~ r ?Et-~ Jr41·--~dt4==~:::r-. rnar!'!..-.:--'-. ..~~' /..oi ldcrima (bis) Stit! cd·l de 1a draguta (bis) . (bis) 58.-.£' MOderato )J 180 -65 . .t.-.~·il'. ..--'-. ..5i-o trimite prin nOll Cu Jaerimi din och190ri ._.l· j ~~~'lU . "'u UA b\.JI Tit . i$j..".~---::::r-~. --.!'t f title i71ln - -/(j '--'>:7/-­ [5 ~j/ :_~1:7 r'!l U If! . Nirja Narie a lui Purice . ~.. / . 57. =:J."'" {ji.f iC H~~._..'_. Inf.t~===+-~~~~ ~.< '_" -- .. mdi (bis) Eu md due mindrd-n cdtane (bis) Tu rdmii ~i spaJd haine (bis) Si Ie spaJa-n lacrdmele (bis) $1 Je uscd-n dor $1 jeJe.' ~~'.

108 ." 1/// J.­ 60. A MNIRESI .'­ "­ " L ..tii c-am pJecat eeltand.DiN BATR!N! -0... muma mlnioasd Stiu cd nu.// _ 1-. • Nu s. MI N -I PANA CLOPULUI ORA /.. B 27/199J - A Inf Pe/reus ~tefan -36 ant --- .. f.Ii las nord..n easel Numa elopu mneu cu pand Sel !.. -.. Repertoriul nuntii Vocale -• A 61. Numa cJopu mneu eu strut Clnd (i-a sl dor sd-l sdruti Numa clopu mneu eu strut Clnd Ii-a 81 dar sa-l sdruti.fag.

'fu lu /17e h .c-jl =r ~ib=b .~.. _ 17ff ~ .: Ll _ ~ ~~~ _~~:.t.-' f'.. Jlj -t}-tj J:JL]2jF-m~~j)~-Jl }lk}l ]8 --.in +e it? J) j) Jj ] ~ff-rr~1r. . ~ -==r=m . -.7:: /7" II.\> IF-s .. /lei hi! hit' ~ fJ)It2~~#4f#(T J5_~p Ai du du du i SI lar ·-·)25 1 f-a do -.ru lui __ _ .11_ -_ /71/ ___..109--­ ::= ~1=JF1-~~~-t:' ~ :i '~7 j.- --. rna-" [. f" .~-- nu z/ "- I7U mal ----- '$ tL jFjE-}l l./-0 rJes-grd-U! Ie /Vu rn.-----. Ca La Da ·"l" . lEla.~ /1 poi nu mill mai. ~f r:-. h7l m •• _ /7ii' pOI au mal mal 1"':\ Ga ('­ mnl. =t! .-./Tid/ . [-.> /11/ 1> ~ [:...rca sa de~'d lTlU na .9.. ra tKJ. /Ie..~ I fun 5: fJ gra _ ~ UI - c. 1.g !I-s zj /7U- rnai Ca .." . ~ :(> le :.if if~\~ . .. __ _ L FlU . ~- 7' llr.~--------..'"'.----~--- .-~---. ~j) ~ ~ ~ ~-=iEjf ..~ . .tur -.. he.t /7// - ~ =j~~l%i~. ~ rna! ___ D' d ntl" md . ./1 .i r:-. ' I/! " Z! .n" "--.:.. hti h)~: --___ _ ---~.... ~ tf/el _ _ _ ---------"-----. -. .

I.i l !IF f !If)-cijp np ~ · du. $.re aJ -Ia mai.: eel i// - fu flu-i_ a . HORE DIN GRUMAZ .rea . I Jlar ) 4 du .ro eu la vre-. OUI mm .[ea l u i _ ~~: .ru-Iu/_ lllli71 .110---------------------------------------------------------­ f/ jJ ]l ]l Jl JJ Jl J2 Jl ill ri . .62 or. b . flu -mal mh.A STEAGULUI LA MIRE­ In! Herbll Anuta.i du I hii ill! [U'­ J -O-i r du.. ~ - p-a do. r. Jan -• 7974 Vadu lze! - . /a ma-ma d-Il'-o-da-IJ:---_ Z!i hfi __ /7/'.' __ lui' hi.Va ..sa pI iar dui mal . 62.

---~---------- 111 .­ . numa-ni mcii..c. hit. . Mi'_ "..." Inf Stan j/eanj-40 am apo/lf' 1965 (i::: ~ " =l :i.. hii ii=== -i '" §I Gurita mlndra. hU. "'~ -­ ~- -. Sap/ilIa hit 7~ -- .:-'--'.~"C' ~-. hli. ..-fll . == ~ lUI' . hit Hai numa-ni mdi. //ii. hii.J 7"--' ~ mai Cd Mni-rca-sJ . hU. hil. LA MNIREASA Hog B 201673 Molto rubato) ll4 =­ ..: rc:::--" . ­ --~.t.. f1U rna -.----..'-' .. -4. I iii! HiI. ::2 63. numa mdl Pdi c1nd 1i si mai supdratd Hii. Nu -rna :7irna. hU. . hii. .' '" . Cd ~i fa mdta clteodotd Hdi. hU. hU..___ " .. $i doina.: iia '----~ ..:iL·-q G 453 ... ..._~-A. h1i.. hli numa mdi La I1ntind dupd apd Hil..:.. hii. ~'-"'. ~ :-­ ~ '-- - '--­ In grddind dupd ceapd Ai pdl nu mai ni mw HU.' h" II pri I"":'> ] . hii.' _ fJ( . --.-. C' _ 1/1 W rna Sij Cli hit' __ ..~I ::2::3 /111.::j.-~ -) jl <.t~~~r-·':i€" .•.t1~ ~ i .: 1. 'f~u::c:tT~=H ~i'-"-.__ :i: :ac--.-::::. hii.~'~-~. hi!. . . hil..

ROZC.$i nu Ii-I-oi do mai multo Hai mama sa rna petreci (bis) Batdr uJita rna treci (bis) - 7 . AM TRIMIS MAICUjA CARTE LA MIREASA ORFAN/\. voce SI zongo'· dec197S.6B.'fr.! i. ___ _ • MnireSLlCQ JIIindrQ e$ti lV-ai oglindd sa te vezl Sd te vezi cum e$ti gatata AJtu IHIi si suporatd. MNIREASA DIN DOl PARINTI .lffC -- . 160 Tudorov/ci N:CuiC!-20 COil voce :. Hag B .rnitS Pd aT/po vlnui tn fundu pdmmti11ui (bis) Carte alba CG vie (bis) La mine Ja cunume (bis) Carte aJM scrisd-n pJic (bis) Sa vie numai de elf (bis) • so C-am 0 floare de-aJbi$or (bis) eu care asti'izi ma-nsor (bis) Mama mni-o tri.itiu cd dOTU nu-J cuprinzi Doml de J-aj cdpdta (bis) N-o trebuit a rna da (bis) Da mdmucd te-aj temul (bis) C-oi zlni dupa-mprumut .. Urda Marisea ...Q sa mti dai Stiu co lI-aJ mai mere-n raf Nu-i bai mama cd ma vinzi . Nu-i lJai rl!Wll. I Nag B 20/1782 Moderato &# ~ pJ"_~\~-¥ic:cf~-fc:¥~-~~~j FrljfJ ?f:. (bis) 69.. .3 r r: lti . ludoroviCi !1rma-J8 ani.20 ani lunie 1976 leordina 1 • [e g/f?­ .'.J.:':-:~~ "f-~' • ~ ?t~p~p~f~~~~?l -t=~~J fi~-[]~' " /-.mos raspuns (bis) Sd md pregdtesc de dus (bis) Cd de unde-i ie culcatQ (bis) Nu sd·ntoarna niciodatd./1124 Moderato 160 fnt. J>:.11.

. . cu-:' flU .-.-"-d-"iP-1i6r~ '/--:a I~ .: .r"l/Y..?2 ~MOderQtG ~ »=135 CU flU fla ca inf Trifoi Maria .-L·~r-it·.:..&:::*=l-+=g j~¥ksc:::-:i~i~ . MAl MIRE MNIREASA TA /rj..'--~ *Fj J ill I .=t. piiml de supdrdri (bis) Miresucd dupd tine (bis) Pare-i rdu la oricine (bis) Mireasd.0' < ".. '=..fla I II ~ Cd-i legatd cu curele (bis) -Si-i plind de dor !Ii Jele (bis) Si·i lcgatd cu Jegdri (bis) :)i-. n* ! _.:i.di cu Mi . drum (bis) Fald buna de neam mare (bis) C'u qrddindl1ngd vale..::1 :!-:':::'~::':~l 7i -.'if .-.. ce paartd te-ai intrat (bis) Fold bund (i-ai fuat (bis) Fota bund de neam bun (bis) Cu Qiddind lingO./ it/.. -.---.. '­ t~= ~ (* r..0 D c' [·ldi m're CQ $i-un bujar (bi8) Amor e$ti In:jeldtor (bis) e-ai zlni cu minciuna (bis) 5i m-oi ceJuil vara (bis) PC.' . ~ ".·j-{ . MIRESUcA CU CUNUNA .115 . '-.~ .. ~.U 1_ ...I »: 145 r:.:-.su cu ___ &0.::::-T....-- i IJ.=:'=====-~-::::=l==~-:~--:--==:::::~~-::l~-:::~=<:':·· J) 1 :t=±l==~~~ff~=-_L..rpa -__ .__ :::.:iir----' .-::- )r": . ~.=:±.67 ani 26 noiemb. J"iJ--j .'fr '..~r-> -e.>J ~ 25/ SRI..-o .-/ U ~I/ ~ ~ -. 7975 Bofiza .--::t. I-" flt3 ..... su .­ 70..f.__. r' ~~ "j} 1$-7' I ~:'j. ~ ':e IJ wi}) J] IJ £j ~ (111 .. J) .i'.. -:J'lJ ..I ---- ~ "i J J ''''... bu - na _ '"' I - f7! .:i· II 1'.ma-fl ..Ie . O. ·~=L~~.(f'lj. =E. mire/e tdu (bis) La multe Ie pare rdu (bis) Si la-Ii mireasd cununa 0 dd de-a roUta Pin grddina mUle-ta (bis) Unde-a sta cununa-fl loc (bis) Sd rasaie busuioc (bis) una Jetele or juca (bis) Tu 1i sta ~i-i legdna (bis) S-apoi daina ~i daina Si iara daina daina.10cJerot 0 1 r--l.tli· rf' f . ~ --. (bis) 71... ~ J J) I j) 41J l) J I J 1))1 bJ I. . ' ' ~.J '':!/ ~.. ..-/ j it-..:/a/ [/1/ 'P i-:-Ji ~ ~+f -. --. :-:...Lib flO'.. . / ...j 'i' 2 15/ 6. j)~~. I' -~~/ .. ..

MIRESUCA 0U TINE pA Mag. Mi - rea -sa min drJ //-! fa fa Mrn -.b l'I~ Moderato .lu Mln-dru_ sa-Ii sf ..rea . JjJl J 31 '--' Sii ho rim /10 . 73. t. MIREASA MINDRU TI-I PORTU Mag. ~ .j Ff CDr-nu me .rim__ l7o - ra __ mni -. 818/1970 - A " ott [¥tfu F11-. Las' sa plingd ceJeJaJte (bis) Pin griidina Ja mata. .WLr==F~~~= ca .~ I ~.~¥----~-lI du . .24 c· dec 1975 ±.s/. .sa min dru . Co s-o fere$ti de urH Sade-o Hoare di pa Iaz. C /1:..pi! II 17E:' Lento)1= 108 SarDsau su Pa re-i ___ (au /8 oa -.flu_me-sl. ~1:l.re .. ~·lO J) J g lvIi-ie rafl __ Ifl cor. 7975 Poienile lzef ~ =$J .re .ie tt4j J ~Fs:p:i·~J-P ~! "'<:::::. J. 120 Miiri$ca-J9 ani dec. F4 g1l ercl· ·b4 @ WAll $ € ii ~. .116-----------------------------------------------------------­ 72.---+-+. ~.t G .nQ-n loc (bis) Sa rdsard busuioc (bis) Daino mlndrd $1 daina (bis) Si iara mlndra daina (bis) ... C-au ramas nemdlitate (bis) Si unde-o sta cunu.. B 18/1417 int Costin Viore{ .. MAIERAN " CORNU MESEI IN Mag 876/3430 Int Tom~a ~ Andante).> ~- jr I @ J .­ ¥I 8-+~' p+=~d-==-f=--=.tf:-¥i.fi-i pDr . . la I ..cu Afi .130 Idem-72 F I JJ a a no-ro . ...P ::. Jt ie via I J.. drJ sa-Ii Maieran in patm $ire Nu si suparat meii mniTe Cd t-ai mpt creanga din tidm Si din sat ce-o fo mai mlndru 74. .r-a roni re st Sa ho . mai Sj·j da mina cu straini. mdi Co sa n·o Iii cu nacaz.re - CI 17l' Miresuca tucur dulce Uita-te mdi mire bine (bis) Tu de aicea nu te duce Cine $ode l1nga tine (bis) Ca·i trece gordu cu stini Sade-o floare di pa rit.st . .

1 I·. I r/ .. I: il\. - I . .. :::: . Jfi­ t i ... I):. Ii .( .

mo! (bis) Hili I Nurna-j tme banuit He! doruit:.".6 Nici (J liFlritd C~t:f1 hldd f!)i. 1966 Blrsona /71'::.r/c Clnd oi me. nici oi be.'tji du r _. I ---- fa · --• /773i (~ind :.(~.jl{jgufd· 67 Drll retto tII~ ~ 180 ian. CiND 01 ~!E' DUPA MNIREASA .' 1"'1<1.----. 7975 5arasdu [J!ld oi in!? rea Sd 0/ mE OU mal rt?d ~ u.'C'! . hai NumG m·oi uita fa ie (bis) Hoi doml!:' hai.24 ani dec. h • .118------------------------------­ '" 78.) "cn I'll cinld --• f\. dolio! maio 79.'1a!] B i8/ 1662 Andantino • inf Costin VlOrel.SE MARITA MINORA ·TE Mag 825/527 fnl j[]f'! P. C'iND. dupd ie (bis) Nici oj minc(1.' " Cd f.

.·c .) " . . sa sa Hai I Cum dol portu din fetie La 10 10 la.' .} r.f{~ . '\ ~ J-1! _'.' ... Si 0-1 pUnt. . .~. ott /1.11.} 818/57..'Vic! sd bern. .::' l.. la 10 Nu sHu numa-m ouzit La /(1 la la. la 10 10 Numa-j tare bci. Hai.:'.. Hai I Tu mnircasa.... tu mnireasd La la 10 la. la 10 10 Am zinit 1a tine-acasa La la la la. ''''''''­ 51."1 . hai.. tid!: . Lr>f1"" 1.. 1(1 10.roe ~ : .j tare JQcramos I. la la NevestJa-j port frumos l a /(1 1a /0..)_.119 -...!)-' .. 10 la .I . • "A \i-\ . J~.nuit La 10 la la.' fa barba: 'la'/o-J la la la 10 /0 Caci ('u e: ie-oj ('ununal Hai.~- At) UIDEfI(}' ~. hai. 1}7_ -~ :. t.: '!"J. la Ja . _L".--.J l. ' .7.. 10 10 10 P-ocela de nevestiie La /a la la. Wa-J port cinstit La fa la.1 ~ ~'cr/ .f . -. nici mjncc'im 1.a /0 la la.a /0 la.. la 10 Neve. Ja fa. /a la N unlO .[.'1 :J r~\i .t TinQrd m-oi marilat .. --~-- ..k~~ ~~L~ IVI I' . /vldmucd i-a si pdco. io 10.1:< 10 la la.\Juma-! tall' bdnuit l.Vuma te intrebam La la la.~- . ~: .-'. [] G-1d.~'~..indra tii nl!-ll\~atatd Si barbalu multe 0~teapt6.

iri-s pwttitorik TUTa·i sf iarfj .?'!' }+:1 f'~nu U:._'..·j d. turai! . 01 Co f Plna nu jj da<..l1ta I Plac21' Ca. tural hop oS! iard. j Hei..Gf\ 10 t.cl"s C(l fh_Hih~ fiUi~) Mn.·i C--=olrJ...lCi.. no nu t.:(I::: (bis) (bis) ILOR lieu.r .

?molt! (i'.. J rL) i 0.finUpz!)6 . .lQ) pW'iap .nl a{J 'i'..:.. -i .DJ U". j .). • ~.i . }..!q) "..:.) Of Jnp [}!!J ID.U. aup .' IOUl rl :a/SOd P~D'l iJ.:.i0.:j(!.J ..(.)i!UUl !'.:..tu-D·jpdWI1.11-.~.) l-ru}Jt.'t . .t~ . '..~} U [~'tfI) au: (S./J':'i f \ :ou. ij': f~.Uj pd 3P!!\ : ··r PiPl .1(.i(£ ...IS' n-J (un:) IU[lll pd .­ . (~. .. .)[JI/\ "I:.' !)S. . V1\11 IS (~'!lj.ft). I .)S'-}!1)Ji ~.'PJ!~ c.

In.. . Strlnge-o-n bratd $-0 sdrutd..napoi. VENITl FRATt VENITI SURORI :oem-80 .i .122 . '." Rujd albel di pd 1az Sa n-o alii cu ndcaz Nici cu lacrim1 pa obraz. $1 de tea gre$i 0 suM Stringe-o-n brata $-0 sdrutO.lJt:. despdrtim pe viatd !Vld-nvdliti cu rozma/in Cd md due $1 nu mal yin Pune-ti mamd mae ln prag Cd a-01 mere sd tl-I calc Sii tdtucd sdndtos Co un trandaUr flumos C-amu md due de la voi Si n-am sd vin.1r.'~ . Da de t-a g[e~j vTeodatc1 Stringe-o-n brotd !ji 0 laTtO Slrlnge-o"!l brate ~j 0 jarfa..... c/'a flu rtd d_ la-Ii mireasQ ziuQ build De Ia mama ta cea aUf/a De la grddina cu ilori De 10 irati de 1a SUTOrj De 10 i/ori de 1dmiita De la lete din uJitd VeniU Irati veniti surorl De md-mpodobiti cu fJOI( fv1<l·mpodobiti eu verdeata Nt. 86a... MNIRE BIN E B IS /243[.... C I ~ " . =="A$ .i 50djo . l' '..-bO I-:lJrtic3 Jr:' !JiS' ti r~' .

. 17'/-· hi . c::: Ai hai. I ." 8~ ::140 lnt tarat. la.n... Ja. Ai twf . !ji jar hai (bis) Cdrdrile tj·s opIile Numa tri ti-s mlpustite La moara !ji dupd cpa $f 10 mdla citeodatd.mmti lk: 1'1. irzi.~\H"'}~ - A ­ U 1409.".. r y '"~ _ 0 /8 _..123--­ 8Sb.!"I. Veniti irati veniti surori iJe md·npodobifj eu 110rl ta.. In strumentohl. Ai hoi. $i iar hoi (bis) Mireosd de-amu-naime Ai hai. la 10 10 10 .~ !" ! i: . [ovon Gheorghe a ioanei-53ani. Ai hai. NlHEASA ZIUA BUNA VAR!.r hoi.! I'-­ 87 nA LA B 76/ 12iS AndGnlt" qnJn~"l .ieud .ll. oi hai {Ii Jar hai De 10.. gl'i1tiifla ell flori I. .. /of. }(li.. t.===l J~ -1~)C .... 10 10 10 la .$j r-. la. ·utd. la. 10 J(I If! 10 . Idem-SO ~ . Tl ~~..­ iar hai (bis) =-­ Cdriiri!e ti-s oprite La.. H ilg / . iai. la. fa ia la la .d ja. lOllQora:Boron 6am//i-2{) ani 3D noiemb.l975 . $i iar hoi (iJis) lvUi-np0l. )/ fla ·utd. I I 11= _.. . de 10.lobiti ca verdeafa Nc despaljim pd viola La.

tj[1 if -- ..~. ­ \"...

.1-' lord '! I w' "' I ~ -i ." J \1 T t .. .~ .. U ~1 .:...

contra. Pd La u~i eu mlndre fUji Adusc tocmai din Cluj.)ti mare Mindrd-i casa dumitoJe. Simron Steopdu-JO Pascu Mo. • • • Sa Sa Hai traje~ti nana~ule suce~ti mustatiJe • • Hai Sa Ie suce~ti clf de bine Sa ma saruti ~i pe mine Sa trQiasca nana~a Sa mai eunune una Pa mine eu Sa saruti n€veste/e pa mlndra Mai Ndna~ule mlndru C$ti Optzeci de ani sa iraie. Sd porti pdru eu per~uni Da Da Bine-li :}cde sCi cununi Sd poTti 10 grumaz cortez Sd cumwi $1 so.126 --------------------------------------------­ 92. botezi.zangara Sfngdfu/7 .. Mag. feb 1971'-V!seu deJD' • . Cavaei faJn . ndna~a Hai Sd tnJie. Ini. B 11/563 Baius iaan 63 Jni. Hai Pd La ut~i cu fUji domnc$ti Aduse din Bucure~ti Ndndfiucd sd trdit~$ti. Cavaei Teodora.iafir. tyat.](1 ani .prima~.}li. I l 1 ..JO ani . Ndno$Q ni-i diamant Ndno$u aur cuwt Ndna$Q ni~j rujmalin Hai Si ndna~u tran. PRIMIREA NANASILOR ..-jscii-2S on.

C' ~~£-¥==_~---(gi1tLP-&~~~~·_!~ -J -::±::t== _______ ----moo..II'-.....~. ' I" _ . _ _ _ .f=. ... -.. tJrof: Idem-91 stngatu(!:Nii::. .' II'- 1> -1"(-: -I uf! j os ...J.fE· i5 ~.. ... ' . . ~ =t t:!!J .11!::~~=-T1==.. Hal mdl lume dOT [.::-~::::=r:~-.JOan. 1Ii ~ ~. e . -___... ti¥k. ..[ i.. .'..i .: '~..111. .-..=~-tSiCF..~_... d.'~ J. .­ ' -c ~ -~ if} ~ ~ '~"1 =J d ~~-:r-rc:=_-~~=tf-"~ . . t= ~ cn'"--!"-l:'(--?i'~~1 C" ::f =C. _ 'it.-'--­ ~ if .... _!-~~~:t:j ~. ~.~ L1 Cd ~L:oJ ~. :.II'.. . Etc CJ I C'! C~: J l._----. . ~~ .fi ~fI! .• • --.'-'---1 . . .:"" . _~.t'.. ._-Q~-.::E.' 01 Maoei. B ll/5JI.0 aceastcl veselie Tat nome $1 bueurie.." ~ ~._CC ~ . . -=? .. . .~-~~. ' --. rr-- &r....-...127 .. . ~ Hai rotH Zi eetera$ flumai mnie Cd rnerem 10 eununie Zj cetera~ de baul..UI Gheorglii... ~"'!: -~__ -----~=-+-:=--- ~ #1/ a: =!'- .._ . .' ... . ~ . ....7 • _L ___ =-=-J__ ~ ~ _____ .nlseu 1 if ~ g t: d -Y ]2g:d .~ . :II Sid ±.___...--+--~~-r:C=~' _~'1!j-J .. ' ~~. ~. .. Aliearo Inf.­ 93... :=:::=------ :§.]=~~~~_~ .. . ' ..----- ! : Ljils3 ~m:!~======='=f @....:t +ffiir=~133] • • .. '§ E:f m d .~.~ " . . ._ .______ :=..fjr ... f t: Jq7 I" .__ -::l Itl --- :=l ~ £~r' ~ ~.• ' iI. "1­ ~~ ~---- ... 1'~~~ zawJ I __ : : .. .. PRIM/REA NUNTASflOR .E~M~M_ ­ ..) rat . ==.-:.. l!.." " . ' ~ "..r' ---j . . ~_ _ _____ .§. :(%2:0 .. AI.~ ~ :a ::~~ E'r0J~=~ -~ (-~~=Jl~~-- J ~ ·~H~~ ...' 4' ~ . ~#'=~ . .--~.. Mag. .e. N -am baut tare de multo Mai Hoi mindruJe scl-/i lnchin Cu pclJinca $1 eu zin Ca opal ne despclrtim....•.

L r" t t j .

:.' .'.

.=:::=ttJ.~: -J~~=-~~:C==¥i:. ..: . PRIMIREA MIRILOR IN CASA DUPA CUNUNIE ~~ C.-it rEi rc. . » is . .:. Ei Saman grlu ~i nu taciuni Mnirele·j de oameni buni.:F r.J Co. b-c c =:::'~ Ei Saman griu din fdriurie Mnireasa nj·j de·omenie Sj mnjrele-a~a sa fie.-e-----..JE IJ!7 !971.-~: 180 . - .130------------------------------------------------------------­ 98. Moderato ... t/# J :il : t ~!fft4 ri F"t a W=fl u t DJ t g ((Er .PetrovC' ~j:r'r£L£t..](! rWi =5E~1·~~::~I§C~t~~b~F~-E[@~~~d·~---= =!fL...!dtFCC0 C:ri43IEJ'r jjEr e' ~.F[ F~R :i~~' .---:..~ . ca-~--±:=t. 1>' c'i F [. .] F#f i rr'~-~ ~=::"-~tiliF - .f=~i-::::~f~. • - l • 1.:" .: ~-=-~~#--=t~ Ei Saman Jioa[ea grluJui Zife bune mnireiui ma Ei Saman griu ales pa masa Zile bune la mnireasa Ei Saman grlu sa lnfloreasca Mnirii sa gazdd/uiascd. -. Nu tu .~."](jc:. ' . /~ ~~. -~~~~-E sf IT" EJ~.

esto ).:=''Jf ~~~ • . Hai.-.:.-f--!L=f~_-i-1_-.~~:=t:e--. .If#.~.~:.L'·-T1""---e··_.-:"~-:f'!.. JOCU MNIRESI ":::.-~ . 1971 Vi~eu de los • ~ "---+~~~~~f=~~~~?=~1Ff.=5#ti-i.. . t5t -T'. ..­ 99. .~_L. .. :·4[* rr--=e:t ttl 1 ~=r=-~-.~~=.. ).. --_.. -11~~"~' --. .--".­ • '-­ ~ .~~.r~=f~==t=&..--~'~....-.. .~.. i I . --'.'-~~*'--.! .. .-"'-"-'" -:-.~L--.. ±1..~ ~.~ "~ -'. {I :4 "'~"' . .­ tft.r Cur>: faan 17em-87 J 1 c= ~.' -0Fsf~i· .-IIIH~~"---' 'bi-. .leu'! ~.. Eu de aicea nu ma due Pind nu mcYduc la pJug. ". .-:~=.'. 7----.-f·f=Fi'5:=i'_~· . '. .--' • +- I I L-.--::!!:--. moder-atc.:=~~-~ 7~:.."""-~... ---J!.. 'E~1e ~f: r ..-....-=Ft:J::::r::::=~I-.fL-_-l-". nici-oi be Numai m-oi uita Ja ie.:::pT':""''''''·'!:f=. ...j) .. .~' .. Eu de aicea n-oi pJecare Pln-oi mere po carare.. '~ '. 100. ~-:::"'-:::"'-=:-:7=~ .r~"'------~'-"'-" '~-----". DE MARS Mag. __ . Allef1ro ' DupA MNIREASA :f /::f tJ. Hai. "-'-. ~' . -(~!t&"%~~tll w..~. B 15 I i391.r=---==b""'. ~ --..i a:::=E! l-1Fra= ~ • ~---~-. 'f~~-J!~_:r:_.fll':. Cind oi mere dupd ie Nici-oi mlnca._~~ ...t== ~~-"=f==-_:.-:-====..Y't -~'-...~~~=~~:f_.-.~c~ .---~.)l <7'~) J ..==:=.==~:."1__ J= •·..131 .- Hoi. i :r-=+~' .==~~ =-~~ ~ ':.-'?~~. ~ ___­ I L~=~~=::.."..-J~ ---'-~--:.3::=:.=1E¥~=:--r=4-. t::: Ln·_--:-=:-~~I < . II .- .f T "-E~.". '.. E:-4L* '. . ...~'. v . I'!.. Pelrecvf7ulul-66 .. .=::r:..•-=-f!!--1':-. d·:. B 1l190L~ P.~ ~.: 280 iii 5T lJ t~E NTA L R A In! tarat Idem-91 ian...~ ._ ~ .. __~..a- ~-r -~ • / .~~~]ii~~=~~~t~~="f~i~~~g=:~=E=J=-~·"f-.~ .~ .0(' 1071' . .:1'-=r?~-# '=c-.-~~::~-~ -­ ==-'--e±= ' =t.-.r:~=~-~~'~.\!=::=.-n .--.'.'1~~ .

" ~ ~ I.~'. L .c~ .: r_.~ !l" ~ It ~. ~ .- .T ~ til : .

' Pop lieana a (tJUon~50f!ni Pop Harte ':'16 ani ian.! £I~ r r r.2. a loane! -53 ani. 103.·.I 1! . B71/ 81. .S IT r c~ . ._ ru Inf taraf: Covae! Gh. '1'5 r.. ~ ~f:~fJLt=£. ~ ~ E 133. Hai M-am uitat po partea stlngli Instrutatd-i cu pldcintd. r r tit r :!--=1bC C Phd b G j Fe.Vi$eul de 105 r f fst r IE:f r IT t J=tt tf 51{:!:.'-­ r 102....cetera Baran Gavrila-20ani-zangoro strigdturi: Pop Haricu/a. \. 1 ~ .t J IfF r r Ja &~ fl' ~~~ I r -~ ~ If ~ ~ &JJ J n 1 IE r F Fr :11 a j t k"6.zangara strigaturi. LA GAl NA Hag. Hai ndna~uJe-n grddind $-om pune pret 1a gdipa. B~rbat: Hai Frumd verde $i una Frumoaso t1-i grddina.880 lnf taraf:Cavaci Grigore-51.20 ani Curea loan. ~. 1971. ~ .' J .~. a Petreanei-66 ani Ion... LA GAINA Hag B 76/7352 Allegro ~ . I 976'jeud Femeie: ZI cetera Q!ai cu drag Sd md pot sui pd prag.t E= 16 r4fH Uk (frr r =r~~~·~[4=--Jf--~ ~J ~ ~ ~.I ~ t) 'I~ I" J:: 140 1 ' ­ tj 3 112.-# ~ . ani-prima)) Cavoei loan-57 ani-contra Covae! Harie. J=150 I f '.

Placa nanasd S1 1e GOina din mina me...:.­ Hai Hai Cd am fripl-o numa-n unt Cd unsoare n-am avut Cd nu·j Jumea de nacaz Pun unsoarea pe obra:.134 ----_.0 vacd Hal eu lv1 t lr tJ fiGnii de lc n..':w$ O! rneT:::: 10 or(1$ lr!Dt()[~el{j [\·1n-oi lUG rnchj{:t })(). E • Hine-mi pure l11m€-amu C-am ceiuit ndnasu i-um dol () gainii SQcd E! mi-o del bani de.seta lVd aa$ulu~ ivlotcl{etd cu Tn i ill" I ]\'('iPU.]td '. Hai Faceti-mi Joe feciorasi Sd rna due lncetinas Poi cu quina 10 nana.5i.Sll pd it: soter 104.. sa . l .. • • Hai PddwClfil-s oamem ral $1 sa Pen~ru-n dau dupci Jemei miez de taietura 0 I rtiusw sa-i dai Hdi gura. .---- Hai Da Ai sa/eaeQ ndnasa Cum uitd ca vulpea Sa-mi apuce gaina. . Hai De nu·j seartd gdina 1 fa bine $1-1 ierta Cd lemnele-s In piJdure $1 noi n-am avut sdcure. -~-. LA NUNTA I :nf Gh Cio. clNTECUL SOCACITEI..

.>ta De nu...:~~~i~~Jf~~~~~:=~~:] r I _ _ _• • • •_ _ _ __ s.'. .----. s-u topi.- - _. III."ri.U Nu vad ochi co la mnireasa $.Vi~eui de jD~ )c . 806 tJi =iE 0 ~ • ~~ 5 ~ . == ~.. DE STRIGAT LA MIRI /nft::r::.cu Hiln~cj TamolOgo Vasile Pardon ian..__ r ~ £:**t~. .. :~.. . .-e -':-.•~f.cont!: [ovaei Teodora-JO ani-zangara Poteac Stefan-20 am -garduna s fng. bumbu~cd-a sf De flU verde.t -:\ j t =~ £1i. .:=t' .._~L-::. \W "Ie L: I =: . fI'- JI' _+:\7 j.plim~ Bcias Joan-53 am ..:-­ . ?a.:~~~1:.jtun : Pascu Simian :. ca 0 tIoare la-ti glndu din $ezdtoare Si 0-1 pUlie la bdrbat Ca cu el fe-a.. r'"--_f/'____ i·". cununat. . Hai Mnireasa mnirele tau Sa cunoor. rnai.!-. leoti glndu de 1a dragut Si fl-) pune la bdrbat Co eu el Ie-oj cununat.si rau Sd cunoa~te pd uita' C-a si rou $1 blestemat. . Mniresuca mindru strut HaL mAi Inchinarea mnirelui Hai. L -.te c-o . ... 'j {'T' HaL mili Inchina.. ~ ~ :. .. ~ ==_ -­ m~ -=::'!!. s-c usca..=l ==~~-~~. mniresii Mult md uit pa-ici prin CQ.:.:. .::::+~. verde.rea. mlli Sa trdiasco mnire/e Pentru el e binele.: :.!. lUi Sfeopau .--.=J: i ~ ~ T .fag B11/751. : : : : : . 1977.'Jl!... mnireasa bat-o zlna Sd traiasca tata casa Mnire/e ~i eu mnireasQ. _.... Hai. .. . '!"!":.. r i • I . mAi A"a zice mnire/e Pdntru el e binele Binele $1 vjata Sa md culc eu mnireasa.j .t:.(• ."'.'. . ./: [0 vec I Joan-30 ani. . g~-'- L L.. ." . . rna 0 bumbu$cd mohorlta $ohan nu t-a sl mIld mdi Mdi mnire de nu-j si bun Punete-oi de punte-II drum..di._ Err [:. . De·] sj bun.. 11'... __ '~_'.c .. MiH Hai.. ~ .:. Hai Hai PiE Uitd-Ie mai mire bine Cine-a ~Qde l1ngd tine. -'-~~~~"1 '=--~~.. mai Sa traiasco foata /umea Mniresuca.. Hai De-j si bun bt!mbu~ca-o . . --!..r f-===~J!f:~..135--­ 105. .--~---'$I-~-.:~~'~Ji:it. ..----- _ ".~[--.: -.}..____ I~m_: ---#.

.1 J . DIMINEATA DupA NUNTA Hag. .-ij4:~l¥]B. CiNTEC DE NUNTA EYREIESC Hag. B 16/ 1291.2. J =192 In! Bobaeea Vasife-8I.¥J @¥S:a ~ J=lfd..~- 136 ----------'~----- 106. W j J¥¥l ~-~ OFjj.fluier dec.l975-Paienile lzei "TIFn-EtlP4 ~ W~--=-=l ~l . lnl Cavae! Gh.ra J. t~~Lpgj!~ . l­ 107. ~b E~ I#:.oni. B16/ 3318 Presto ~ttL*~~~ 41) . ~.W W a IJ 1 ~==±=-~ff~ ~@ ~ (I Nffr:r±Jti e i 1~up r Im=t Aft! ~ ~ fiW . tQ~ 1[£3 E!~ . oi laaneidJ oni.cetera Boron GovriliJ-20ani-zongora 20 noiembr1975-leud f'? i t.N JJ=-fiL-jIJrfJE~~~"1i-p· ~ .

0 4¥*~4t1f ~~1 ti!..137~---- 108.f-~Lkl . ":.. Vai. ~~ Repertoriul de inmormintare Socefe 109.CUTA. 1975-Poienife fzei Ua uti Ii. . BOeET .' rna..i/ 'lie-a.tli me Or. Petreu. Inf.J .ma- V8J~ Mir mCl CiT bu ~ Prill. UA.'. 'cum fer:/IJqi .:160 I: .fiuier dec. Anuta-17 am J dec.' the rEt£tt~ /tI}==~ ~ .J975-POIemte lzel ~. . CiNTEC EVREIESC SPRE SFtRSITUL NUNTII .i. Inf Bobocea Vasile-84 ani.@ ~%ti~~~::j ~'~:t@@.lie hi. ma/.. Vai. "']9· 87613313 Allegro J" 11. uA.3/ de ml. UA. M~ .MAI. Vai mdmucd buna-i lost S-ai murit lntiie-n post.60 ani marfie 1965-0ncestr . 81612551 Parlondo ):.eu . 10/ mmnucd casa me Nime n-o poate ave. /8~ - sat o o cdsucc1 slngure cdsucd sJngure 110.Dupii mama- Int GodjO Anuta.

. J. va N-am Sa Se va. 3 .Ie pupa d ca .. 8i51665 " Puriondo .-\ m • • Val n - ca Yair Vai r Noi ell pdTU despJetit Noi eu pdru despJeW $i pe line de jam.UA BAT AR N. 114.()i tJ _.1 NI!:'! /. BoeET ..u.\180 Inf Ci'lincim Maria.\ 195 (T."! lUlU n-am uV) :nt' .:::e murita de Cui 1i clnta cucu ...Fte. it. IP8-/t'ud ua BD .).138--------------------------------------------------------------­ 111.zu! dE' as np ta pt> fa rna .. 30 (lolt:mbr 1975-leud .AI PUTUT LUCRA Mag 8 251629 In! {)1](ie. r [:". Ba ­ f/ir Parlando . I.A ~t..sa I u(Ji cu .flU 112.rat..hir - lut /1/ Cf'J 113.[tIl5-70 f~ ~a . L ..r.Dupo fJla M:. ' Supdrat-H taU! V '1. Dr: "i:i Mnie sara mni-o ('HIW! TUtu vara-s supc. DupA VAR P20165 Quosi rubJto ..40 cpo/Ie i965- .20 an. BOCET tiu­ ! nf ::tJfl lIeema .

-1.Ia..1161..liP /JO. . (bis) 116.c/'~'t. VAl DE MI N MAl MIHA! E tlnt'l - Mag B11.il\.. ----~---. /"703r. stdtuit (bis) 117. zinit $i in loe sd vii in sat.l.}u: IZi . Al meu glas pd unde clntcl Cu dT<lg lumea 11 ascultd. TU MOARTE HAMNISA ESTI in..01/ elp /71/ . ..1I $j nopoi n-oi lnturnat Doamne mu/t te-am ogodlt $i·napoi n-ai ma.0 Parlandc }> :169 c· Jnf iU-j. UA TU VECINucA ME '.. ­ . mdi cucu Hoi sel ne schimbdm glasu. " Ij(i~ 1.:{t-)t.). ~ lie liP CI fill .:.::-/' ~'{.."-. Sd nu sel sperie omu Cind mel due eu Ia dinsu (bis) ~ Du·te moarte in pustie Al tdu gJas nu-mi tihne m. Firtatii fe-au ingropat In strunguta oilor In Jocu gdietilor. lIf!}/1 lp'd/lJ__ . ::~i .te lId!?) /r.[Jrfi( j}~4 -~..'j 'Ia rf lU -t>. m':ii_"_ lU. r .1 vt. /1.clnd am zinit (bis) Cu slat bun m-a."}· :/l.1'-~'1 ti t. ..!~ t..lJ r-o:C'!. rr. laci sardcie..}....__ $ohan eu nu le-oi vide (bis) La tine.------"---- ..t:l/ ..'nne-50 an'! :" " _ 104 ~irsunc ~ .a -- }-~ t."_.'t··-.." "'" ..­ 115..e Unde cint.Jti Mere cucu cu moarlea Tat pel drum aJdturea (bis) Zice moartee cclUJ cue Meli cucuJe. _ :/ . ------------ 13!:J .. .! !.(l..~_.l '* Tu ~ C 18~ Int !iroza Mar/wlri a lui Chi f -70 lIn I marfle !97E -Ieud ...' nu·- ell l7/i!_.-.:rn l'4or..

pa a .nea fa II -:.50 ani marfie 1978.". mm de J dl1m .ca - Sa' 0 _ ell - nu .­ Do ru mn/ de rna . UA DE MINE MAMA ME Hag B25/633 Poriondo ).fa J Mni se rumpe inima (bis) Mamd.J )j J~_¢ - 1"'. SOCET Hag.'~· do rll - j).mu 1"'.o-vdta-t (bis) Ua.Ie •*". (bis) J . Chindri? Horio-20 oni 30 noiembr 1975. 816/1790 !luasi rubato» =170 .feud Ua de rnl - fiB rna-rna me fiB rnii/-fna me Mlndru mamii.$1 k¥J: l1f i­ tJ )l =181 In!. =160 In! Gorza Hdriculd ­ 68 oni 80leo luliona.39 ani 30 noiembr 1975 -feud .\ mi ca ne ce-ai hal' ma J) )5 J--. BO CET . sa~ po .) ~ 1 111 j ma era' -=-dl=y if.fa fa ua N-am va - zul va ~.~ }I )ilIai dE' lj. +JF. ­ 119.ne pci ma sa . 0 strigat (bis) Doamne bine m. Da ceatdcut moarfea (bis) Ua. ~ Sa tV Erg J z/ .nea . -€J.. • 120..140 --------------------------------------------------------------­ 118. I lji.\ In! Dunca laana. dum . Cd te-o pus in copir$du (bis) De unde nu poti scdpa.La mama Hag. dupd dumneata Cd m-ai ldsat singurea Nu-ma eu $i-o SUlore.leud I 19 de_ as.La fata - . 876/674 Recitativa .

. de mine Mere-a~ '~! de mine tu sorucd de mine ~i de mine. SI . ca 58.ne (sD - ru Yill' dt' mi. $1 iard sd due aeasd.I Idem 112 rT?/ . Ud zin ~i lntrd plnd·n casd Nu vdd mnire $i mnireasd. SOeET "ag 825171.____ ua 5/ dlil . Tu ruJd Intide U$Q (bis) din casd n-o Idsa (bis) Cdaltun-a inturna (bis) va Cine mere p-a est drum (bis) Nu zine··napoi nicicum Nu ie$) ain cas-alard (bis) Nu tl-i bdga-napoi iard (bis) 123/0. Uii Te-o mlncat mare ndcaz Ua Cd n-am to sord la tine Te-ai topit de n-al rdmas.ne_. ~! ~i de mWt: UB.(iF -"11 d/17 ca .. (bis) lnchisd t-a si. SOCET Mag. Nu si sord supdratd (bis) Plntru coal lost strdinatd (bis) Cln' ai lola noi In sat (bis) Sd stai c1t de supdrat. Rdmlne u$e-nchuietd eu plnd la tine In casd Jdle bughetd.m _.141--­ 121.7(1 ani Gorza Ma ricu ta-' 68 ani Balea luliano. Co 0 tloare de sansiu U6 de mine ~i de mine (bis) Te-ai topit plnd la brlu._ Tu SCOB fa - ~fe __.. Recite live .l7t' fu SD ru Nu /13 .. SCI te vdd c1nd t-asi bine. 122. mal . 051 fl·.. (bis) Diled de-aici 11 porni (bis) U~a UB.sa la Uli ! So him flU fl-. Supdratd-s dupd tine C-am vdzut cd nu Ii-I blne. lumen tare-amart'!. . 17lJ por.i de tnine ee-am pierdut. Uii UA U4 . te fa Cum i'li_ VI/7 .50 ani martle 1978 -Ieud Vi it' dtn~_ sa nu por . BOCET La scoaterea mortulul din caso "fag. Ua de mine ~i de mine (bis) Ua de mine tu sorucd (bis) ScoaJiJ·te $1 ie~i alard (bis) Fost-ai mindrd ca olloare U6 cd zine de primdvard Si te-ai topit pd picioare. Sl iard sd due aeasd.'!.. A. Uii Cd nime nu poate $ti (bis) Cd greu i a vdduvi. B 251597 Andante ossa'i ~ =150 ca - Inf Darie Nita a lui Chis . fe - Ie /8 nun - ta~. (bis) . B16 1 678 .184 0/.(bis) Nu este-n Urg de vlndut (bis) -~. Clf pd lume tu-ai da Mamd-n 11rg nu poti alIa.n/. '" J1gff ~ '4~ - Idem 120 (lI/ .3 VAl DE MINE 1U SORUCA Var.go Clte r~le te-o mlncat (bis) De e1nd ai ie~it din sat (bis) -~-Il de Mine tu so rued (bis) C-atnu te dud strdinied (bis) '. de mine $i de mine (bis) De mine ce doamne-a si Dacd nu·i s1 tu Mdr. .S.u l)e mine ce-am scdpat (bis) In Urg nu·i de cumpdrat (bis) ' j Ai CU In lume ai pldti Momd-n tirg nu poti gdsi.La frate - I Ea=t!{=1 ~ -F-13f=Ege mat' Va--s/ ::i1 @..

ua Ua U6 • ua Ua Ui Ua ua Ua Ua Ua . t I). sord cu bdnat Doamne bine te-o cdlat C-al 0 nord desJdtatd Te-o edtat ca $. ulne mine UI Coo ~i de mine Zl ~j noapte n-am dumit N iciodatd n-o zlnit. de piatro $. Uil Uil Ua De mine tu sowed Cine-n sintir. n-a mUli niciodatd. $i eumva de t-a gre~it lart-o cd te-a doic.-ai ales In eeia lume de mdrs (bis) Nici ploud... de te-o supdrat lartd-o ed te-o cdtat. . ¥i=:-: EJ~-==§ 1/-0 21 . nici ninge Da la inimd ne Irige..t Cite nopli nu le-o durnit (bis) Mdri. Cd n-ai lola .. (bis) On seoald-te ~i bunued (bis) De mine $i de mine Am zlnit sord la tine. Ua Uil Ua U6 Ua Ua Ua Cine me-p-aiastd cale Inapoi edrare n-are De mine tu sowed MindrQ vreme .ine-n sat (bis) Tdt a$a glnde omu Cd lui nu-i zine rindu. a~tept sel zie-acasd Pel mormlnt 11 jarM grasd..m sd mutd Pd'aicl altu nu se uitd (bis) Cine mere aiesta dwm Nu zine-napoi nie. 0 fatd. Vdduvd ~i-n altu sat (bis) N-ai la cine cere-un slat (bis> Nu s. 142 ---------------------------------------­ ---- ~-- ..eum. OE CINO S-O DUS DE MNIREASA Vcr II Mag 825/850 ij. Nici ii ninge nici jj ploaie La inimd sd ne doaje De mine tu sowed. A zidi zidur.-------­ 123/b.

i-f:!_ . lillJF£)J ~ [" o· ~ . ~ .:d. -j . • :::'··-5!.'JariQntd 10 Mi orila ­ £. -. .. J I/-u #( fJ j J 10 .J}) ~~::i~ ------r -----.J M/ ha 1". ..~ • ? c:: .. Jij) ftw j fa..- .­ 124. VAl DE MINE MAl MIHA y.. ] l .143 . J Aista i-on drumut mare (bis) Inapoi n-are cdrare (bis) Ardd-te Jocu pdmlnt (bis) Multi aameni ai amdgit. ..\ ~::~.. K Inf. L. ~._.ar In vlrJutu munte/ui In bdtaia vjntuJui ~i in loe sd zli in sat Vdru-tu-te-o inglOpat In strunguta oi/or In bdtaia flori/or.. • ..} '·d. un .. (bis! ~ohan Cine lntr-adata-n tine (bis) lnapoi nu zine (bis) Cd nu-i cheie sd-I descui (bis) Cd·i Idcatd ~i-I incui.'~:'.Poplieana c iu! ion mertie '971 Viseu! de ios I J . B "/9[8 - ~ ~) P:riGnjo ~'~121 -. 1(:/. ==:D mr.} . :::t § : lj J :'.1 .'c:ndQ :J= i69 dt" 1m Id2m lJ7 tal flP _ Ineil . . ~ -• I - un UP _ _ _ £.I _ /fJ­ :78. (bis) 125./r ~ ~ I. . ----.'/FI-~1 .C/lt: JtH ~I ~ to) . • M_. - ~ J.. BOCET DUPA UNCHES • He. t..

sowed ROQgd-te cui U-i ruga ROQgd-te catcJ.ne-acasa.cui 11~ .Ie - "1 ! J g/ Jt:am fd-cul de jm lJ. (bis) De mine !.dB J J J ~ fra .\ lu lJ de r: J J Ira. (bis) Cine In pamlnt sd bagd (bisJ Sohan nu mai z. ta Da-n groapa nu te beiga.Ua dv - va~ sj'.teptQt (bis) -Si tlrziu te·o ci!.. Nu-j 1a cine cere-un stat (bis) Daca n-o Qvut barbQt (bis) Ua De mine tu. Kfl Fd Gheorghitd cum ji fa Fa Gheorghita ce ti-.! vrllf 01 . 814/2210 §~ 4 J j J I J € Ma . BoeET Oupo fiuMag. (bis) 127. ) 01 Ma-ma 1/-0 fii .n saf sfra . ca.if of Ioi Ioi Ioi l I :J g J ! " {if g. (bis) ." hoi-Ie -if 1i:am fa .tigai. Va .5/ .me.du - va II sf'-n sat sfra .rd veste mOQrteQ zine.1/-0 fa cui Porlondo ~= 188 Int Herbil Anuta-62 ant' marfie 1974" Vodul Izei JJ J .144----------------------------------------~-------------------- 126. (bis) Cd eJ de mult te-a doru (bis) Ua $i tirziu te-o mniwit (bis) Ua Cd de mult te-o Q!.Ifl_~ Ua Ua Ua. popd TQre sd nu sdpdzd Clf este zluQ de mare Si Qvem vreme a mere Este vreme Q sosi V reme e Q putrezi.i de mine Nu te duce cu banQt C-amu Ie dud Ja barbat (bis) Ua. BOeET LA VADUVA Idem'116 • Va. Mai Stefc'inuc Hoi deschide poarta larg Ua Cd zine cine ti-i drag. Ua De mine $1 de mine (bis) FcJ. hoi ./ n-a! vrut_ I Si III n-al f'. _ ..ma .d. ud.cui ca-·mE's/ .111.

\ j ea tJj j.5 ne_ h'81 ma-nla­ l tIJ j Do . B 16/689 Recitativo)l 132 "'..) 145 .vul 3/-a. Ua T-aj bdgat me:.1975 -feud NV' .. .nl-ma n/ .-.CE_ .. .. t! 0/ de_ mi (.i.\ de _ mt' ne ~_ ~~ v j mal Mni _ ha J J € du .Nu du - rna - fa Frii . &' J 1iJ J 1&J 6' :J. nu_ '/-0 pM.. Ua Fara w.. BOeET . r..ne (.23 ani 30 noiembr.Nu .ti Ua Pa noi sa nu ne mai vezi...pi ~ pt J)') J) Rau ma doa-re I jJ -J) - J Ray ma doa-re I . lara iere:... fusea Anura....rna Fni .teri din sat Sa-Ii laco alta de brad. _ ..rna-fa ~ 129.".iBBla ~~ rna.\ f@ J ~~ 1~2lt@. ~=144 fdem 116 de_ mi .".". j -~ Q .cuI ~ UB.­ 128...ha Vai_ (. .\ ~\.J...' I Mfll .La mama­ "fag.... • al .0 Andante ~ ~ . BoeET DupA FRATE liNAR Mag. tj ££j7 ~ Ml'n-dra-_ ca ji:i_ j J) 13 (j.b- ~ti J Va. 825/71... ~ .... 131-a.!' (fJ (.Va r.if til ~ J II a .. fnt...9 J "-.

: J . - u..t. ] J Sin .. r'l M " It' -.' J.. B16/ 1786 Quosi ruboto .:! ''':'> £IJ~ j It Assai andante) j Va/ .:r ]0 nOIl:?mc 7]75-:i: .: -: • t :::of -i ...• __.­ tu .. It/a __ - 2) til) (i.l - ! nf Dunca Ioanj· 7'} Jr. . O. noiembr 1975-1eu. BOCET Hag.•<.> .M f tj ua de rm - ne f"":\ hi'- ma~ _.146---------------------------------------------------------­ 130...1_'1'.. l 2: J.1. o Tu o De 131/0.re -• Tu m-ai Jasat slngure Numai cu 0 surore.':: . B 76//872 mjtu~d- var. . B0C T E La Hag. i2i) .' Dupa babol- . tu Tv m-a. me lEI o Nu te las cu coconi (bis) Tu te-ai dus $i m-ai ldsat te-ai dus $i m·ai Jasat amar $i de banal.:.gu re £iJ J IJ /II" j.1 lei ":'> J . :.Jlt/i).~ ~174 In! BJ!EJ . . -----# J SU ro .­ ~ Ind ._ Sfp fa~·- nul' Sf/ //0 -- 1)'1! -) J) . J cle ne he. • ... Ooam J) J) ).

1.. .• 147 . y. Perta Floare de pf: Laz.i bunucd (bi..:: ' ... ." rJIJotG iii : :41 1965-Sripi'nro "':'\ ~ • Ja~ 'p Int (IE' ~ ~ ~ #!±..g::j ta. ne-ai ItJsat de biJnat.j:*~:{5i t: '::"::':::'='':::':-'-r:± . fil{k?r If' III era -.Ji-.~=·-=gg· ·4=1) #~~ W Ji J .'.~ ! >.a.·----v-..~ ~ tl. ~._-- - ... 132..': ······---------- yk> j . .) U6 Rdu md doore la in/md(bl... BOCET m=tlJ'~J-v::Jr 1IIn! Pascu .'11' ... .38 ani IOn .~ ~:_~~~4:::i:=. .:C ~ .-.~~--~+~-:.·'i. ~..~.~-..liP.­ 131 lb..m4muca me U6 Rilu md doare la Inlmd U6 Mdmuca me ceQ bund (bi..:( ~·--··-·--. ."=~::...::i::~.:11 4.• I IILI :"...) U6 In td bine .. BOCET ::...ben! fe/Jr.••-=J ... /.--1j---r-:. (' rdr Iv. ..-=.ViSBl.. .~f . "- {:.-'7' 0 cIa I J.----+ .. #:~~·:y=~.-=J • ... c1ntatu (bis) 133..-.' ("~ fa () -.......~..' U6 MdmuC'd.11 j.:. . < i fL:[~)0'" ~~f .. Is J...iI di: JUS • . .78 oni nO/~mbr 1975-80tizo :'._ ~~==t~:-}'~~}===F¥+ T•.-1 . Inf.<4f.."':'\ ~ J II It' .. . 1977.. ~ . De-cII' . (II~:. ---~.~:=:::==~::t:""t==~::::.___ ------.tll Cdtd sard pd-nsdratu (bis) Tn grddind te-a. . • Nlln .­ ~.·=-f:~-=I. (1'-.:. : ·. (bls) .. al mil ...--J:....-.1 te scoa/d (bi.::: '.Jf.__ "':'\ f77ci <::::!' tu ~ '1' ... (bls) U6 Mdmucd .) Ui Sl grdle cu noi orice. bdgatu (bis) HoriJe mi le.. De-ai-si-avut 0 eoconitd (bis) Sd despJete la eoditd fe-or si cintat pd ulitd.ca ~ ~ 6 . .. --.) U6 Mdmucd dupd tine (bl... (. j. ~. ._. .-::L "= _ I'llil hi"_. Ma" 177U -c~Y cind.----~~~. .-----.....U . : -~__=:.~ sri /\11m ca lill __ _ ~f .. b• ~ Munsca () lUi 5tfupjn.l ~ Var 10 bOll! pentru femei -vaL no - Inf Stan Pa/ago ....-~ ===t.. ~ .. .) U6 Cum te-ai dus di paia Jume (bis) U6 $1 te-aj dus "I ne-ai ltJsat (bis) Ui $.. .\ fi"(it' (j if .. 0 DE MINE 51 DE MIHE • V'1 -:J' . "'=' ~T::l ua 1 u:t.'.rtf W· -~ I /1 t /./1 ~.$ . ..flI ~I de rnt . !':. • ~ .

8 ani apnhe 7965. ud.. dus in tinUrlm De-acala oameni nu zin.Oupii mamfl3 Quasi rubato)l =141 t:'\ In!.. Tu maar - fe ar dJ - fe-ar fa . 135. (bis) flU __. (bis) .. BOeET Mag. de mine vdrucu/e.. lLW( !')(J varucu (bis) Cd I-a.S6pFn!a Va De ml-Ile nv_p'D 9a Mdmucd.148-----------------------------------------------------------~----- 134. Rdu rna doare 10 inimd (bis) Mamuca do dupa tine (bis) In fa bine $1 te scoaM (bis) Sf graie cu noi orice (bis) Oi Oi Uti De mine $1 de mille Uti Ce-a1 fdcut lI-ai fdcut bine Uti Mdmucd s1 bunucd. aOCET -Dupo vor Mag E • ml IU! t:'\ L 1IL2._ • ko qa­ J Ua Ua Ua Oi Oi Oi Uti Uti Cum te-a1 dus di p-aia lume (bis) Si te-a. 820/1. mdmuco me Rau md doore 10 inimd Mdmuca noapte bund. ua varucule Va. S(J puie pd'el 0 glic De-acolD sa nu mal ziie Va. Pop Marie 1. dus $1 ne-ai Idsat (bis) Tu ne-af lasat de banat (bis) Mdmucd si bunuca (bis) UB.cu I Ttl moar Ie ar da.02 . Cum mne-o.- tp-ar fa - ClI.

ma mu­ ina .'1 £.n .1LJ rr ..1/ Dru roll f/ I-as ." a cas Hcil~ nia mu·- ('.ra-f/ 177/ . n/U c.rna !T!E IJ.--­ 137. . " mD ma me " ---. hai motu (bis) Vai bine m-oi sldtuit (bis) Vai b'ne m-ai sti1tuit (bls) Pa lume elf oj trdit (bis) .i1..1 !i A .·. de pJecat (bis) Eu p-aici cind-oj zini (bis) Cu cine m-oi sidt·l..rF Ii Da Da Cu $indiJd de mQtasd (bis) De la groapd pin-acasa (bis) Ina mamucd noaptea (bis) Clnd doarme tald lumea 10 cu drag te-oi a$tepta Da Da Cu cind $i cu lumind :." ~ L ~.ii (bis) Tdt aj zls mdtu... sm . . Cd 1i musa..If. BOeET La bdtnno Mag..ne-I ar - sa Nime-n lume sa nu zlie (bis) PO mine sd md mlnglie (bis) Momucuta drogo me (bis) Pa drumu care-ai pJecat (bis) NU-i vreme de lntutnat (bis) Ua De mine.a~d Taei tu loa ~i trude (bis) $Ui motu bugi1t de bine (bis) elnd ai zlnit pd la mine. (bis) --..d/ . J):J t. ".i ha.­ Il ca IJ Sa hai a - I /1/ - mioa .____ .136.li cu dor de la inimd.: Ha/ Ille. . BOCET ~ Dupe mama­ Mag B241507 ). . B251508 /f..

ru Or! - IJla .' • .'al _____ -• ca sa flu-/rll IE' 1/1 Ca Sri IIU-Im if. • Da - ca Ii -.­ Ne-am s§ -z/ ~ f. .a . BOCET • La ciuIT!J Mag B27/ JOI :]In 'i8~1- Lurgo rr. ..SeT Val Dar sa - . .kt! /1/ - hu.'1:'-1 A /[J Pap .>11/ (.fa !li!!' -.d tdt/ pll Cd .-- am dot' co !)ff mt' ._.-<1 .'2-1 Itn {:'"(I A - IU pup - J\J/ - /1/ eu -_.na .: vi ..--.. 1971 Br(. nci ru IP ..cult'..Cito rubalo )=130 In!. [avaci /18anc -36 ani act. rna.CU H - ila .!o r7' • .1~)----------------------------------------------------------------------------------- 138.ru CUIII flU 51! (.

..."J sfi - Td - cu ____."""""".":._. ud...'(.....J. nu sd hodinea {jd.t .._.~j ua.:-~' --: . BOCET DUPA FEelOR VJr.1/ C!//! Ih /nOd.. t ' -=..1 f'. r!la Va 51 J/ca-... ill A IU SI pup :. Va SI /t'ca-. drdguta ta Moard.i .'. j !·C.___ Md.::IL.c.-ra-(u Ii I/Il i U i)d ... Pd cJntotu cucului Pd oratu plugului Pd.~ am rioi (0 />11 0.1 /1. )'] fet-r . -1 ~=~X.~*-: . ud. . -.=~.:. It /:d /'0 ( : 1 * .. -----. /c:'~ 5l ~ 2~~ ~:T! POS ./. .._.~i Melodii cu caracteristici de ritual 139..I .~~:..7)/" ..:!. rlh"! ? cu -- - I 1111 td ~~.... =-:-:::.rjl --.__. .'f "'" "" -1 -:~'">. <if fJ lIl' t. ammel Ca moartea de prima:vard.. . ''7'. Vasi.t._: 1L:=. BIII 1079 lit? .re. • . . ua. :~ ~.. ' ... Ud.".-.---' :. ~. mdi VasWcd (his) Nici-o moarte nu-.! . mal uii. • _3" .j . .ill'..'" ..' {j .seu JE los ~l-~ tJa.~~ ':.. ~. .nirunz1tu codrului (his) .__ .. ("(1 / f-_~ "'T" .1:e ­ Hag. :'.-:~~. ~~~}~?i:ifjf_..-:"._=" ..

5/ dnd. Sd-fjdeie-un pahar deapd (bis) Clnd t-a fost gura uscatd....Dupa frate Mag...­ 140.~ Poco rubato )=134 Idem 136 ~ r"'.. mdi Ionuc (bis) Numa mdta s-o rugat La doftorii din Banat Sd te Jege-n peliori (his) Sd nu te lase sd moTi (bis) Si sd-Ii deie leacuri bune (bis) Sd rdml1 ~i tu 1n lume.__ ru gaff -• - maf_ m8 - 18 __ 5-0 ru gaff Vd. Mal r $p rip F @{'W I .Visful de los - maf__ f77a f8_...... M{mcufa lui Mond616u. . Cum n-o putut sd ajungd 10i a ta nevastd scumpd. ud.. B241421 ... . HoeET OUPA TiNAR VOL 128 Mag.152 ..· ' Ard-o focu cale lungd (bis) .__ ml7f-iJ ~J rau t7' ~ 'L . (bis) Meli Iii gazda cdsi (bis) S·apol taUiloanii (bis) Val ~i-amar de-aceie casa (bis) Vnde-J gazdoaie de gazda (bis) Mdl 1Ji a tai cuconi (bis) De mult s-or uita cu dor Unde·a si gazdd-n ocol... BOeET ........de-i_ ... (his) 141.Ii Ira . BII 1 1074 Grave ~ =46 Int." ~ ~.Ii -Ie mneu______ iit=tw p~t:1f I g:Pi--: Un...·..._ 5-0_... ud...70 c: 1971.

pa I-a/ ell­ CO /7/1-/7 drum Iki/ fo he fa - . lea_ Iv z/ .t" fun­ zt .cit - (18 'I~JlllJhi'.fa cit lu .. lu . d/ Ie ~ • 7}§11 II Mui!/ domn. RAMII SI TE HODINE f I nt Pricap Justina.geas ca z/ 143.fa' hun __ drag __ Ta-f Mu ..­ 142. ~d ~.821.rt' - le.?! mt..Dupa tato Idem 136 De-ar Hiit' ia - SI fa . . l '.ve .31.4Jdfl lim -0 ______ 3 floil . re 1':\ t=1h .Ii le_ 5a-~'/ fun .na"" . vln -de-a .Ie ve - rI /e_ {5i s-vr .. ~I slnil .)1 s-or VITI rJe-a .Saviisiiu U/It-hli - 0 floa rt' pI(1 gra./519 Moderato)1 =124 .• 153 .~/ - Ii .'fa s-~r - I£' _)rC'R . BOeET Mag.ca- de fa .Q r-::. ~ GtJ) J) r--3-.IT/a cif de /a rea mOB -._- 5ci-:. ani oct.qe doam pin ne .. 1978.

"'ij.. " " " ' _ _ "_M _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w_ L_.\ /.\iel rlU '/int~tlQPoj lara (bis) Nj('jin put /IV sUi CU1cCli !\fun1a pdmintu uscat.~-. . lei i/II/ Eu vni spune cit de him'! (inf:' m(~f(' nu mai zlne . ...fI..'!.~-~~'- i' ~. ( .111 ". ­.'j jj if)c. 1\ I'.. ~ .' fIj. • 1JI" "~ I.. Iff" - ~ .Sinfju: i 1 [!Hi lasa (bis) C>.. in Cu . ­• N' casa iI sa $lde (bis) fl[l FGitl w.'_.e 1978 '..• I"~ = ~ . ~ Ii rdrL'.. (bis i .i i!1rd..._".. " i' 1i.'U 1au Inl I '" I MUCA SI HAl in! Pett:( 48 ent IUn.'.' f(] rw'imUd] n: (1-1 fa.lilllt' 5l sltlqurd L·! PASARICA . L L • '* ~" . . I I 1// /It:. niei ii Jumin/l( i)!~j h:'iro it pc1millt ~i tina.1 HI i ..__ " _ _ • ______ . tere$ti (bis) graie!$ti (tis) aila (blsj l\ime'ntl te·(j supdra (!)is. . !T:~ moo! fa.ut/a vinl de vorO . (In~) .{Jcosa nu piece (biSi . . nlei 1n para ~.)1 de..-.""f'i­ - ~A'. _ _._..1 .

chi F I J/ e so - han 17-d 51 / k co co 11il t.1 (iO.)/ VUI a - {lid ru _.)-d/t'______ .I - '/0 fiJ C/if{. eu mQmii i-am trimas. B20 /623 Par lando Inf.~=132 Idem 744 Tri. lu . __ !'Iv (!Id i rd..J Ie ... . MAl ill.__ /J/ua-/e .J/ /-~<I . 'IWd U' t-'/ ' 11k !..La rJ .md /.<I.i7 .irl_ l.ma. un nor de p/oaie caldd Nu pot mere cd-s beteagii.Stan loan.__________. Vers Mog.. . $1 anume I· am trimds mdj (bis) un nor de ploaie des Nu pot merE' cit traiesc.1.. /r/j. so-n de 148..- I!~i!..): 13 2 Idem 136 5-a - "...44 ani aprill£' J965-Sdptn!iJ da ._ . 147.' P' /ld J. TRIMAS~ MNE-O MAMA ME Hag./ .ru --Ia Iii.!>a .. .. $.. COCO N TAl II Var.____ sa._ ma-fTld Tr/ ma . OAMENI PLINGETI I . ­ ffJd .155 . il ....'It:' ....! .5-opoi lrunzo rc'Jchitii . .1 Pi uti !lur ck .seT lflf7e-o __.'.­ 146.rTlI7E?-O .onon n-(! si../IIt.'. B 2J /736 Recltalivo . 111(. . 11/.128 -~ Mag 824/453 Poco iento. (bis) Po.. Po. .

!an~ ne 4':'.149. A MO RTULUI Mag 613/1360 f. no-rea lui Fran .32 ani Nus loan -1.<1' (1 ':.0 ani iulie 1973.fa-. OliPA MORTI .hi". . ..rea fut' Fran-jan mal' As ..oxQ·n CQsCi (his) mesa fbisj cui Tj·am Jtisat eaii-n oco! (bis} Sa rlneheze de-a! mneu dot (bis) Ti-am ldsat caw-ncareat (bis) Dor la fetile din sat. HOREA LUI FRANTAN • Idem 139 /0 h~} .g. (bis) • Instrumentale 150.C. ~%W bt FUr IQ'@-f ~-C'-p-0_1 g---=-7 Andonfmo .Vadul Izei J II -­• . (his) Ti·am spus pre tim: N icoard (bis) C-oi mud din draguclOard (bis) Ti-am spus pretlne Nicoa (bis) Din Marie mnie moartea. .f u .J ::94 Inf Arba Vasile -27 ani Hirb Grigore . Vasile (bIS) 11H~i nu mai zine (bis) . Trimbi\d .nama supdratd (bis) Itl!wt r.50 han.­ 151.

I­ 157 . Gh.::.. t. " 154."1 -----~ I . m' . t". ~ ...~ ~.. Ir ~.­ t ~ ~ E" g 1~1f fk:! I *tit E tilt&" C" . oupA MORT .' • ~ . ..7975-feud In" WI#df Eg If­ [~ IsgSf E j II' . ~ .132 In!.. loonei-53 ani-cefera Bovan Gavrila-10ani-zongara ..aatr ~ ~ ModerotoJ\.La tineri "'::: 876/7428 - .. feb._ -------. dec. Covac. .. A MORTULUI . 3'J / 2080 Trfmbito J Inf Hihnea Ian -32 an.\ 'itr ~ (t t.Vaduf lui ~ • ~/~_."11". DupA MORT ~ _' . .-.._ . rit" ~ 14::t (" ~ I~~r E ~ I #§? II " §t 6· ...1 1"...."1 • 153. 7973.­ (iT) r7JE} Or W (::r E r j' i att r=t:: r rfJr 1". ~ -_.­ 152..­ . a.

· i . Dill cununCl fete/or Maru.icu!i Lcrului .sc .'.------./p ori sa-/ lair:.'-(1 leru}ui doamne Ori so-I [Ju.{'gel[ lui i <.)/Ci de slng(>rdi Po margaritar Sd cuJeagd stJnjenei Mawt Marui margaritar Din pana btltr1ne/or.d-ntoorna mnei.-u lemiu! dcomne Numo capu 011-1 laio/i.ii }u efe-u cotmritu.<.__ u/ /~~. (. .. Hog 820/ Wig J" f 01)(".~' ~ ~i PO wine riU ma-Ilpu'. TREI rACURAREI DE MUNTE /'f)f 5tcn PJtras-6!J" rJ76 Sip/ilia -­ fe i. SC(1((l de sfinto ceorQ /\1dru/ mdrqdrilur Sd c[lleagd flori de vara f'o /(J.!. .'.r - ru -­ hi/ 3-0 I {nic dintrf' 2i Jr' r (1 i" d ()(1 lnn~.I mdrg(lritar Din cununo fete/f)r .-0 galal Lcruiui .::~: ___ =- Oile la/c-o zduqtu marqc]ri!ur Oi/t' 16Ie·() Nlerotu. Din pana biitrinelor Pacurarii Je-o auzitu j\hirul rndrydritur ..~. Din strulu ieciori/or MaruI margoritnr Din strulu ieciorilor. 156.: .. GRE IERNITA .158 -------------------------------------------------------------- CICLUL MUNCII ~I SARBA TORILOR DE PESTE AN Datin!le sar6atorilor de lorna Colinde strabune -• iSS. f\'~arul De lllineGt Ir:-o dowit Marui maruariiar De mincat le-u daruil.. I'd mine sa md-Ilgropa(i LPfUllli ~-a INui doamne Tn slaulu oilor.

rJtJ co Po. /u lie'! Iii I 1/- I/i' 1<7 1'(1 I! '/(1 lY/il! Old It ~ME're-()i L/j I./Inesfi PIO ltd n 1.1 de ra S<3 01. . LA ROSU DE RAsARIT ..'1.' .' t - I ~~ . mere Pin/en eu De mi-j cia murgu/u tau DE' mj·i do murgu(u vilJtu eu C()UHl(l pinu-n pamintu Cu potcoav(J de orgin/u EI p{i cal o-nca/eca/u . S4 vineze caprioore .'1 /'0 - 5(.159--­ 82011212 15Z NOI UMBLAM 51 COLINDAM .-0 suitu . 'CoO p1ecat 10 vina/oare. Domnului domn Sa vlnezc capnoQre." il Lit rd ~)d ril Uom -.. Udf:: 1­ curti ete bojen mmi Domnulu i dUlnn Pd J(l curti de boiel! mari .Jiadilll ell irunzucii de-acoperitu Phltea ('in grai !$'O groitu Care din voi $-0 oilare Sd coboard-n Baja . 17Z4 ~C8 159.'UIi It .) 84-C.'. I nf ArdeieJn IleaoJ-J9 ani dec. Si la Baia () pleco/u Burdi sara Sara buna Spune-ml moartea Pin/irii Moar/eo Pintii nu oi spune De mj.~'.". }n II.lI.':)/ co ft'n Odm~ ! - I1U tl. I)orn nulul (1(311. In! Bt}f'CIU Pdtru-ZC oni :969~ (.) I .'CCli }('I vlndtoore.1 Pintea-I1 muntt" .GCCl).8Ntesfl LC} ro .n Sf tJoi('rii uti·" (iC(!SQ. Domnului domn Coo plf:..-)f.lInrlro cur/p-() zuyrQvitu eu catufIe d':'-()-il<..' 1.Ji do cit jj in lllme.-­ ~~---- . 158.)i /)o/f' j i i ill). nu-Iut' III. 1971. MJ. COLINDA PINTII BalJJ3 MOG2rtJte . Idem 155 No/ Im-~ .1Qre Dupd praf !~i dupd sare Dupd praf nmi mlnin/e!u Sd·mpuste Pin/f:Q ell elu [\! iei ww' nu s-n aflatu Numa lu Pintea far/a/u.

' Ii nu-i__ La cru. Jinu-i Cu oile dupd ei. or sa-J pU$te Or sa-J puie-ntre tdpu$te Sa-/ 1mpu!. Mdrgu-~i tri pdcurdrei Hai linu-i. S1 pa mine m-oslupati Si pa mine m-astupati. lu mun . Cel mai mic jj strdinic Pd eJ numa 1·0 mlnatu Dupd apd-ntre izvoard SaO VOlOvit sd-J omoard SaO VOlOVit sd-l omoara SaO VOlOVit sa-l omoard Or sa-J taie.Mlorlta Hag. mari 1s veri primari.nu-.leud Sus In vi'.te.i coJcd $-a sulla FJuiera !.lui. Florea Vasile Clteu .du .Miorito Moderato )l =134 vtr lu tu/_ _ _ __ mu/1 idem 134 if 1 J ¥mJ In • ~~-~~~~--~~~ Hat' // .eu Sa pui scoarta de buhau So.u de-a st1ngale Vintu-!. 161. SUS' iN ViRFUL MUNTELUI .48 ani Curea loon a Petreanului -66 ani dec.~i_-~n~u~-/~·~h~i__ -__~n~u~-I------ Sus rn vIr lu mUIl-le-lut' La crud/a braduJui (bis) Slnt tati trl pacurdrei (bis) Cu aile dupd ei (bis) aile SaO rdtacit ma. 1975. or sa-l taie Or sa-J pule-nlre fartaie De s-a va}1 sa mor eu In locut de cop1r!. In strunguta oiJor In Jocu gdleliJor In tlrcutu mieilor.ci - bra . B 16/ 1018 Moderato j =128 Int..i-a $u1era Tr1mbdituca-o prinde-a zice Codru $1 frunzele-or plinge.Ie lut' iu lIa/ ~I. (bis) Trlmbdituca de-a dreaptale Fluiera!. Cei rna.160 " 160. (bis) b . '"IN VIRFUTUL MUNTELUI Hog. B 75/ 1357 . pui scoarla de buhdu In Joc de pinza pd obraz Beliti scoarla de buha!.

.Poienife Izei 70! i i4-4FD JQ1m ~ 11//1 dru-fi ra - mIn . . scoborise. Co. Pefreu~ laana.~-o strigat Impdlatu s-o gatat S-o Juat. Pw./f7 cerb ih co p .ge Dom ffI'~ nu . s-o pteptdIlat.1975. Mdndstiri de~tide-cnni-oi Mdndstiri de$tide-cnni-oi Mdn4stiri dr ytide-mni-oi Clopot gaJben trage-mni-oi C/opot galben trage-mni-oi Slujbe sfinte trage-mni-oi.161 162. B 76/2936 Larghetto J. . Di po tabJd de fereastra Di po tabM de fereastra Da-mparate stinatate N -auzi tu ce aud eu.'11 . Numa-o daJbd-npdrdteasa.Batiza '­ f:lo . Sf pa-at1tea sdptdmini. scobGrlse Jos 1a taro.. Numa-o daJbd-npdrdteasa.de ma ru oe de ma .: 64 ge .I-r / mu. Cd nu-s fiora codrioora.lut' r ~ j. 170051 jll . Ca nu-s fjara codrioara.dru.rt' - d..clru-st' dnf ­ ~ c.:.ca-n spate $i-o luatu $f Ja cerb ~-o o/etgatu $f Jo cerb ~-o aJergatu Sub tufd de rujma/inu Sub tufd de rujmaJinu. maica moo bJastamatu Noua ani $f noua Juni.s-o '1 . domn__ Ml'n - dn. Slujbe sfinte trage-mni-oi.~ . Jos 1a taro.UN CERB iN CODRU I ='5/45/ . SId6u Palru .ca-n spate $-0 luat La codru $-0 aJergat ailat cerbu du~manu Sub creangd de rujmaJinu o idrta nu mcl-npu$ca Cd eu nu-s dne ginde$ti.36 ant' dec.o'ru.be ..5-a . gl?-un C'erh_ Nime:n Jume nu-l aude DomnuJui $-a nost domn Numa-o doamnd-mpdrdteasd Dintr-o daJmd de fereaslrd Numa ie co.catu. Moderato j. $1 mlndru-$i cint-un cerb in codru Mindru-$i cin-un cerb in codru. MiNORU -51 CfNT .62 ani noiembr 7975 . co I!l I 6' '­ p~#-~i4 I@~ .. Tins-o PWjCO sd-J impu$te Tins-o pu~ca sa-/ Impu$te Hop a$a nu ma-npU$Catu. Nime-n Jume nu-J audc FJorile daJbe de mdru Nfrne-n Jume nu-J aude.ru Mtn . Hop a$a nu ma-npw. ~ 130 Ie #­ Int. $1 impdratu s-o scuJatu Pw.dn. .COLINOA .l-s/ ra . $i pd-at1tea sdptdmini. In!.

de nu ni-Ii da Hai linu fOsmalin Altu nu yom colinda.Ie dill­ tJ] r" mil de F rv ! co .162-------------------------------------------------------------- T 'Ii :1 164. - • l ./in .42 ani Dudas Joan 39 ani Duda~ Vasile-!1. be __ - r/ . B2J / 471 In! Dudo? Vcslle .----: - rtf./m blain s/_ _ -• &' t!. FIorile dalbe de mdru Coborlto-n poienitd.. COBORiT-O COBORiT -MlonlaMa!]. Mag. B 13 /792 16~ la.1.5avos6u Co - bo A rI - 1-0 (0 - bo - rt" - f 0 £i E11 . Trei pdcurarei din munte FIorile dalbe de mdru Trei pdcurdrei din munte.J p ros.bo r eJ) - J.-Vadul Izei J) mm £jj co . NOI UMBLAM 51 COLINOAM • £ti g • Allegretto J) fJJ - )l 141 In!.2 On! dec.r -----. Cu iarM pdnd-n genunte FIorile dalbe de mdru Cu iarM plnd-n genunte. Coborlto-n poienitd.dim j I r y j // I7V Nt.!971. ri ~ ) I !2) . ani dec. Si nimic nu cdpdtdm Hai linu fOsmalin Si nimic nu cdpdtdm.rna r ktt //n __ I p t 7J p La sa Ci!J bo r j II gt!1 -Iv /v/.J/ I.1-0 co - iJ i3 bo :c. Trifoi Vasile . De ni-ti da.. 1976 .

)-f/ h -..___ 51 _ 1'1 rrllJ/lt' ! ... iJogat mare Gala-i cina 8-0 cinam Cino-i go/a. Cldln_ I ~ Po u/ita satu/ui Hai linu rosmalin La coso bogutuiui Bund sara.. fa "" ~ Zll/l • de __ nu-i mud - ('(j_ /3 a- I/U_~. M/f7-Jru '" .Batiza £5 - IUflfJ :. /17 r f? p-ith± (iru fi.- CORiNOAf~ lnt.a . 166.7 !Vo/ //// co -. Mono}'] ani ­ !J75 - " No.~ 0] em - ..fn - bid-ill 51 /1117 ---- /.. nu-i dp voi Du-i de boieTi co $1 noi :.~ =144 fe-um CfillP /r. '.35 ani naiembr..rI-rr:.a/ Po.i de-aealo s-o Iu.. ESTE.1975 .lu 'ug..lu" De (J . Ivanciuc Maria-22 ani ion.5-or mai aduce Ramii gazdd sanatos Ramii gazeW sandtos C-ai ajuns craciun irumos Si gazdoaia vese/oQsd Coo ajuns zjJe irumoasQ.l/:!-Il COli - /u .rm BunQ sora samc tarE: Gala-i cillo s-o cinam Cina-i gata putin Hoi cu toti s-o isluim Si cu cit nu ne-om ajunge Slnt veeini .163--­ I 165/b.. uNto satu/ui La casu sdracu/ui po. Inl Perla Mia . 011 -/d-U/t' ___ ~ cerb .' .Birsana ~~ D r~~~~ . 1966. NOI IMBlAM 51 E281 J7J Andante )) =168 . B2814DI Andante 1671a.-i._..UN CiMP iN lUNG ~I LATU 8751262 ModerGto ... .. MiNDRU eiNT -UN CERB IN [ODRU J =72 In!.nu -.lu -----~---- Dam .

A LUI PINTEA Mag. MiNDRU.23 D·-' Miirgu!a IIi~c6-17 or 8ilt loana ._' dal be de roar. . As fa-/ sa' 16B/b.!!.IESITl GAZDE PiN..de . Mag.un . Coman Ileana a lui Cas fica.Ip-o-m rm_~_. venit (bis) Trj tu{me de 0.12 Moderato £1 i po - r p [JrzEIJd=r.UN CERB iN CODRU M28/500 Andante I .J : 68 cerb in co dru Inf..J = 64 Idem 156 i iJ j).164-------------------------------------------------------- 167/b. I §tJ[i j.AFARA .. 168/a. 1971. le-~/fi r -f~JJ O--tIJ-f!Htf~¥~= p/ n-a fa - gaz-de ____ ni le-flfi flaz.e bo.un bi - J : 76 In!.__ la mu(t/__ ant_ V d uitati in rdsdrit (bis) Tri turme de 0. / tv M/'/l-drJ cur .F· J) J) Pin-lea fa ".Sup'in!a M/h-dru-yidnf-un___ M!'n-dru-si dnl.: ~' --Fy+~c-=±___ iP Jrrr=~==~ l1a fa ra~. I do lu flo ri .ere~ti Nime*n Jume nu-i vdzurd (bis) Num-o latd boiereascd Din curte de dupd masd. in co pEZ?tE?lgf dru __ I· [ ] ra iJ9 J J¢j. B11 / 11. domne~ti (bis) Printre flold._ - • ~ • a rlU 51 _ _ _ _ _. 820/812 r p/ Andante .Ie . Pop Miiricurii-70 rr 1975 .l.18 an dec.VI~eu' de los le-o 5U _.SI CiNT .

MiNDRU-SI CiNT -UN CERB IN CODRU t Hag.Once~fi ~1 - E mun fe-o fea fa su .-.-. i suif. . . ------~"~._----­ ma .-- be de Mlndra curte-o zugravit Cu catane o-ngradit Cu 0 suta $i cincizeCi De yoinici.lin --y-_.~ ?Ci=+~=4t .1::::::3 i F ~(J cerb .- dal .bcf . ._----._ .--.. si_ :7 laf ____.11 i Jj J. _ Es-fe-undin . 170.E£J-L-. 72 cerb _ fn_ co .::::=::::tI co . Care volnic da s'aila Sa $i aJerge la Baia Dupa pita..-_. .J =64 1975 . Rednic $fefan-30 ant' &. . ==B~-~---+---==..­ 169.- De oi1e-nconjurat ~ La oite cine $ede Tot fonu-sin-fonu Cu briu ro..-.~ ~~--:_== mar_ ri .dru __ M/n-dru-~/ ('in-i-un ___ :1:. COLINDA OILOR Hag. :=£~ -=--J=::--jJ-=~ Li ---_ --. ~ -~------.k~~ Min drll-yl ci'17 I-un ___ Ror .Ie -~---..co ._--fiU-... ~-:tJ---gf ....165 .l4 .171.. =H" ~.- ma dal . u Flo - =i= . Pin Ie a AndantE' . _.J :68 - 3---. --. tt J J EJ r=f IE~f~JqJ)j-a~.put :..da-. A LUI PINTEA Hag. Radu Petru -34 ani - ~I ~ ~! ~.lin. mininteJ. ~-. dupa sare Dupa pratu cel mai tare Dupa pecie de miel Dupa prof rna.. de eei p-aJe~j. Cind cu tJuierul z1ce Turma tat i so strlnge Cind cu fJuiera$u tace TotO turma-i se-n/oarce. .J : .. . sa traio! .t.. ~ •• Ft p~rfi]J I tl' ffF~tJ-=~ fun9_ SI } /qf _ _ _ __ Co· lin -ria.-.'11__ r: ... . :r Andantino . -----..$u-ntintelat Cu t/uier inferecat Si pe-atita de-nflorat Cu bdJtag incolturat Si suman imbaierat. ~. ~ fv11ndru-$i cinLQ de nu-i modru (bis) Linu-i lin sl rozmaJin jVime-n lume nu-l aude (bis) Numa-o dalbQ-lmpardteasQ (bis) Din curle de dupa mosa_ (bis) II . CoJinduta nu-i mai multd Sa traia cine-o ascu/ta Colindita-i atita Cine-o ascu/td..dru_ 51____ roz . -. '975-Berbe~ti lunl7_ .if Pin fea la mun ­ . B 29/ 513 :: Inf.. B29/590 In!. F e~ I[ f 9' ~c:flT3%l Es fe-un dm-put_ .~. B28/ 563 Idem J55/b -'J . ==:j~.' ~-=t==:t:::= lin .

Nime-n lume nu-I oude (bis) Linu-i /in $i rozmG/in.~! -­• .i cintd de flu-i modru (bis) Linu-i lin ~i rozmajin. LA CRUellA 8RADUlUI . ~1!1 iNORU -SI CNT.te (bis) Daca-i 0. Andante oJ =64 La au.. 0 sQ-J·mpuste (bis) sa-} pule-nile tdpu:.fa ___ (J{j La cru bra rV2 - Ind fmb}d-~j tri pocurarei (bis) Unu-1 lin $1 rozmaJin.-~----- 172.Df!-~~/ J =78 cu or-u_~ .c/.. .$0 si-i a$diu (bis) Pd mine nu m·astupatiu (bis) In eeJ sieltu tintirimu (bis) Acolo Intre strQiniu (bis) N iei in daJbu timiteu (bis) Vol pe mine m-astupatiu (bis) in strunguta oiJor (bis) Tn Jocu strunguti/ol. Pop dec J9i6 .<.U!~ I .Mlndru-. Moo 15/829 173..te. (bis) o a a o t . I~oderoto r n~ [OORU In!. Cu oile dupa ieiu (bis) Cei mal mari is veli primali (bis) 'Cel mal mic ii straine/ui (bis) Pd ceJ mic-a J-o mlnalu (bis) Sa-$i intoarcQ oile (b1s) aile s1 }e·onturnatu (b1s) Gre POlUnCa i-a plicatu (bis) sa-J pw.. L/ flU-I /. 0 sa·J taie (bis) sao} pule-nile idrtaic (bis) sa-J tale.

de___ Sub fu-fa de ma . De pe vlrful muntiJor MuntiJor caruntilor. Dupa cerb $i-o a/ergatu Sus in munte 1-0 ailatu Sial ilr/a nu ma-npu.5ca Lasd-m. 176. B 25 I 389 Inf.rllU. mie viata Cd nu-s siara sereJor . SUB TUFA DE MALIN VERDE Mag.hi? J?oz.mos. 7971. B 1417701 Allegretto '" ~ A J ::11]8 fa CeT·~ Uu~n __ co Idem 717 /'1il7-drv-.. 5a s~'f/ .167--­ 174. V inaiorii s-o sculatu PU$ca-n mind $1-0 luatu RozmaUlI verde fwmas.:. _ _ t 175. Goei /leana-2B ani ian. V:.Bogdan Vodri Sub fu-fa de ___ ma- I/o ver. Ca-s vatavu oilor.CjiiZ ve S8 - /a SCI r~05 -'--) .J : 108 da-__ ve 5'f:? --.g sA SITI GAZOE VESELOSU Idem 126 B1411874 AII egretto .i elf! - dru MiTt - drtJ~5/~_ ern dIJ rlU-/ rno - Roz . MINDRU-SI CINT -UN CERB IN CODRU . Mag. 1 .rno 1/17 /Pr -- de fr'u mos.-:mo - ///7 ver dE' fru .lIt.

CINE SADE-N ASTA CASA • Idem 765 b. Noi va zicem sa trditi lntru multi ani fericiti An nou iericit. NOI IMBLAM SI CDUNDAM Mag. 828/622 178. $1 co pomnii sa roditi Tdt ca ei sd-nMtrlniti An nOLl fericit. colin dam mal multe (bis) An nou fericit $i-n frunte de ne-ar fi selis (bis) An nou fericit Mal multe nu y-am Ii zis (bis) An nou fericit Mag. $i nimic nu ciipiitiim (bis) .J'\': 126 Idem 165/b.r/ c~Y::.sif .¥~Qf}lpr*~ Ie sa__ B/ . ::b. Andante)J:::142 as­ . h • 7lRZ=m . An nov Ie .ne nu ma/__ ia .::l ~~ __ Sd fij gazdd veselos Coal ajuns un an frumos An nou iericit... yo.168 [' t: 177.. B 28/619 Poco ruboto . nu mi·i serls un frunte (bis) An nou fericit So. An nou fericit Alta-i umblii nu colindii (bis) An nou fericit De nH da de nu ni-t da (bis) Annou felicit Altu nu yom colinda (bis) An nou iericit $tiu co.

bo .TU Flo - da/ be..ri'1.ca .rlf Mrn.ori de zi. B20 / 395 Idem 153 t':"I -#------ ) =160 It! Co . Ie .Ie c!i!L=-" o ..de pa pa.976. ~ f/ .- m/'nf Zo . B15/2098 Moderato) ~128 Inf fuseo Oumitru-57 ani fuseo Ste fon -55 ani noiembr. COBORiT-AU COBORiT Mag. .rt - Or! de ZI 161.bo . Bfedea Viorel-14 ani Btedea loan -14 ani dec. FLORILE DALBE Hag B23/901 Allegretto jl :: 148 p}/.au co -ho 20 -ri .Itl In!.) ~­ (Ja .Fere~ti t f Gre-ier Flo -e/'.:" - Ie fa fe-I) zde -ra .nu 170U_ SOB - re a nu nov. COBO RiT -AU COBORiT Hag.­ ~ 179. 169 .1975-leud .ri .re un . ri -. I' . 180.. Pacurarii 0 auzit Drept /0 ele-o coborlt Fiorile da/be.. Pa scara mindra de ceara Sa cuJeagd flori de varu Fiorile do/be.dru-i a .1-0 co . "~ : .

SCULATI GAZDE NU DURNITI . Si mni-i murgu dmpoit Si mni-i musai potcovit An nou Jerkit Tntru multi ai sa trditi. COLINDITA NU-I MAl LUNGA • Mag.' at"__ I~ . . 8/6/3084 Quasi ruboto)=148 Idem 163 -t Sa ma trdin iji pa mine Batdr n-am colindat bifle La multi ai cu bine Sa sUi gazde veseio.~. L .__ /p r/ -.8reb Scu-Ia. Ira_ if/~ II :.s La multi aj cu bi ne .-.5i C-am aJuns All gou frumo. An /lOU _.r 170--------------------------------------------------------­ 182/0.183.cil in - tru mull.fI gaz-cle nu dur- Z(} rt - lor .33ani Visovan Maria . Cd md ploud de md valsd Pd hainele de mdtasd An nou ferid' Intru multi af sd trdltl. CIUCUR VERDE DE MATASA Mag 8241205 Idem 136 if F W~_JL=~~*-4=1JJ_---~=l. ___ Ca nu-i vremea de durnit 20riari de ZlUQ. Hag 823/555 MOderato) =158 Inf Visovan loon . Cu potcoqve de colaci $i cu cuie de clrnati An nou iericit Tntru multi a1 sa traiti.Va. Ca-i vremea de isiuif Zor iar i de zlua lB2/b.ua ___ n' -lor de ZI . sa lP.28 ani Visovan C6/ina-23 ani dec. 1976.

815128 Andante ~ .• 171 --_.nu nou £ ... MiNORU-SI tiNT-UN CERB IN COORU . 184.14 ani Trita 1 loana .sle sa - ra de-a nu__ nou...ra de-a ._ /II co oru I . . 1975. Hoch/ma Haria .It.ra-/ 51-a las /8- 58 !'d .It. 1971. t !i Hag. ._ ..80111a co Ii ~ M/'Il-dru-st' r.8 am dec.. Ce sa ra-/ d ias fa _ _ sa ra ell sa . CE SARA-I AIASTA SARA Nag.___ R02-m8 -it'n _ _ vel' fru mos.'(:._. B 25 1895 Linisht J> 128 Int Balis Harta-1.{jiule~ti .r' fru mOL.64 lnf.'rJl ) (ill ____. 185. ani Grum05 Ana. ani Ungur Vasile 14 ani Huntean loan 14 ani nOlemb.__ E sfe sa .­ .

P =149 l Idem 179 &f+ . S-acol0 vdzurd FaW de maior Hai linu-i. TREI PACURAREI Hag.. (bis) F luieru de-alune Mnj-] puneti de cruce. . de mioti Impu~ca Voi mj. /al 1 cl'm-puj lung -?/ /al__ £51e un din-put lung o i De J fa-:'o-coo La oita de pastor (bis) Sade un brad de pastor. • 18Z ESTE.UN CIMPUT LUNG SI . . 4PJ ! =t=f=V Tre/ paCtI ra - reI Tret" fur-. Mni·l puneti sub cap. linu-j doamne In jocurj de mnej.me de oi II /e . M= 1?--=tL 19=ra 1ffl Eslt:' /)11 J> =148 Inf. In mina dreapta Pune-ti trlmbita. 823/781 All eg retto Miorito . Mlorlra . {bis} Sa In tIr1e de oi In jocuri de mnei Hai linu-i. 823/587 AlleQretto . linu-i doamne sie mai multe. (bis) Flujeru mneu drag. (bis) .rut' doam .1976 . (bis) Voi.ne Tre. Tinfa$ Haria-30ani dec . fur • me de oi. linu-i doamne Cu gal ben taior. 0 - j) 0$1 I J.fi Ingropa.172 186.. .. Daca SAO ludm Gata s-o-npu~cam. LATU Mag. I J J I]. SAO suit La munte Sa sie mai multe Hai linu-i.C6line$fi :i .

bo-rt"-I-o co -bo .. Inf.91 . Inf. iSQa I Mtn-dra furde oi lfie - re __ Li .1-0 Co- Moderato ~ =128 ~» F A nu_ nou_ a it a )l-n t:ti jl @ lj FSf14lH ClI_ 00 . Da Ja e/e cine $ade Sadu-$i tri pdcurarei. Tn strunguta oilor.60-ri . 8 1611._.ani =:::J Moderato) =120 ~~ l.0 COBO RIT Hag.173--­ l88/a. 1i strdinicu..h ~ ~ F r ~ rz=t ~. Mioritd £~ ~ i .iP. CO BORiT-O COBORfT Hag.-:::-:. aile clnd /e-ntorceau Si ei Jegea i-a gatau.de _ __ raz .. ~ dec.~!~_ . Doi is mari $i-s veri primarj Unu-i mic.'poam -. Co. AZDta Florentina-13 ani Petrus Haria.rn J \ CI. . 1975'Poienile Ize. ~.bo. g.riT aC1I1l IP F ? F P 0 J.J M~.60 .nu·/ lin ~ la - ra-'-- It'n ___ Fran-za ver. COBORiT . 1":'\ ~ I~F E V F gy prJ.rtf Co. Tat 11 mind $i-I adund Sa lntoarcd oile.r l f _ ~ ~ ~ ~.ne pa .J2'!U JI. }>.)) f. 8231828 ....ce s~.ma //11.rtf • gl' vE F Jl @ Ltld) I ~ @ F ps. ~lf. .I - ~ J II ~.2t.ri I-a co .-:- 188/b. Plesa Anufa-20ani Chindri$ Harfa -20 ani Florea HfJricuffj.) I fE. 0'. bu-cu . osa·J taie a sd·/ puie·ntre fdrtaie U nde focu J-ongropatu . 8161221.1-0 co -bo . o sa·l pU$te..: .9 ~» !lJl ~p P Co .riO ..J ~ /fi-ura Allegretto ~ 154 Idem 179 J~ rna~ _ _ __ fur EfiWr de 01 ~t:\ "i me re r ++8 SI J_ ?tt!2' ~ F ma_ _ I r r:t {J) rJj J W=:J ~ [JJ4 ~ ~ F l·~z.60 .130ni 3dec. . 1975-ieud ~ ~ Co . doam:-ne Pi! -:::"ce.' -. MINORA TURMA DE 01 MERE Hag.I hu- rle f)!. Si t-or pune /a mormlntu Tdt un fJuiera$ de vlntu Clnd vlntutu Q sui/au Fluieru rnlndru·a clnta.ri 189/a.

. Nime-n Jume nu-l aude Numa doamna-mparitteasa.UN CEHB iN CODRU Hog B29170l Int... Cu aile La tintina.) .DrogomirE's tl ver FflUf1 Ie V!!I ­ mUll .174 ----------------------------------------------------------------­ 189/b. . (bis) 189/c.. Dfn curte de dupd masa lmpdcate ce vdd eu Eu vdd cerbul hodinind Sub tutci de lozmalin. I' ..ma kn ver -• Roz La iarba pind-n genunte (bis) Margu-~i tri pacurarei (bis) Cu oile dupa ei (bis) • Cei mai mari is veri primari (bis) eel mai mie ii strdinic (bis) Tat 11 mina i$i-l aduna (bis.zit' lIer roz .- fflCi - lin.. 8291707J Poco rubato J 64 Inf Norrs /00170-26 0171 1971. SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag. i. MiNDRU-$1 CiNT..17 Frun .2nntJ r7 In/ 4-M~' Andante r cboto J :: 64 In co A sa de flU-I InO - ra-j - ----. .

strunguta oiJor (bis) Tn umdru de-a dreapta (bis) Puneti-mi Irati trimbita (bis) De-a umdru de-a stlllga (bis) Punefj-mi Irati I/uieru (bis) Si In Joe de copjr~du (bis) Puneti scoartd de buhdu (bis) Si de plm:d pe obraz (bis) 8eJiti scaQrtd de buha$. /~ j~' M/n-dru-s/6'.1-. Mag. 190/o.J-~f __ . MINORU-SI CINT. de nu-i modru Nime-n /ume Jlu-1 (lude Numa-o da/bel-npardteasQ. Mi'frgu-$i trl pdcurdrei (bis) Cu oile dupd ei (bis) Cel mai mari 18 veri primari (bis) eel mai mlc Ii strelinic (bis) Dupd apd 1-0 mlnat (bis) Dupd apel-ntre izvoare S-o greW ca sa-I omoare C1nd de-aco/o s-onturnat (bis) Oile tdte-o zdierat (bis) Oi/e.-1Ii'~--~ ~~. Mlndru-$i clntel-uncerb III codru Mlndru-i mlndru.---- -~--. de IOzmalin Pu~ca·ntinse sd-J Impu~te Stai Idrta nu md-npu$ca Cd-s lonu slntionu Mama me moo bli'fstdmat Sd siu fiard de pdduri N Dud ani !$i noud zi/e Dacd astea primi-Ie-ai La mdmucd vini-oi. aile me/e (bis) Ce zdierati a~e cu la/e (bis) sa .. ~.MARGU-SI MARG OILE-N MUNTE I Mag 81612123 MIOfltO Idem 18Bb !1ar·.--_+_ flU-I //n sl /a ra ___ lin da Frun-za ver de ----. .i marg 0 / - leI) mun .--~- roz ma li'n./ .)=ifF--~-Ji~~~~ -!~~f=3 ~-+..91.' ~ Andantino .1 far... Din curte de dupa masd Ie de-acolo s-o luat. 72 r Berbe~ti 1 I : da un cerb ~_ In ___.. ani ~ I co dro da L/ un cerb I'n -·--T·-------·-·-----··--·----·-----. Si dupcl cerb 0 plecat Pe urmuta cerbului AfId cerbul hodinind Sub un corc. J.r 175--­ • 189/d.Ie Har--!JI._ _ ru da ___ Il(Ill: - drl.1-~/ mirg 0 i-len mUfl fe CI.U CERB iN COORU N . B2BI J2!'J ~tt c . -'1 *' I Inf Ardelean loan-290m.ba pt na:n ge nun -c ge-nun Cum locutu n-om zdiera (bis) Coo grdit te-omoard (bis) Dacd-j a~d ~i·i a~d (bis) Aco/o md astupati (bis) tn.-~ .

Coman Mane a lui Pavilon-74 ani Moderato J : 78 cu co­ Pop Ileana a lui lon-53 ani deel97!. 191.mm ~_. ... de nu nj-tida Mal mult nu vom colinda Cd ..-lj - f/ Ce vat' a -• 19i. De ni-ti'da..ni-j scurtd gubuta $j md tern c-om lngheta....de ~/ 171:/ daft: '. ==:3 i/::-. /f! . /a po- . DE ANU NOU Hag.ph -.SI ..td. B16 /601 Idem 1880 Moderato }::140 p 1. Hag.fa ra~ =:j:. ! Hag..... COllNOllA ell CDOITA .. 824/179 -­ It Andante ..: IF.­ 190/b.l$ ta WID lE J9:¥M ~~-d -?-Ull efr na/___ Scu-/aji _c...176 . Sculati gazde flU durmiti ScuJati gazde flU durmJti Cd nu-i vreme de durmit Cd-i vremea de-npodobit.U Jj )J f r-:7 Es-fe-o pftf-ca~ IJ .J :: nou cu idem 136 -­ iii bu - CIJ - ri - e DB Doam ne Pm .az... ....._. SCULAll GAZOE NU DURNlll . B11/1323 Inf... - ce dh fr/'rt/.iJ 1? .Vi~eul de Jos ..

Ie SI-O ga - si - fu Min-dni cur.fe ~i-o gci.tu.si . (bis) ~ 193/b. SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag. (bis) . GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo .177 ----­ ~'. Urea iri pdeuri1rei (bis) Cu oile dupd el (bis).) Dupd pral ~i dupd sore (bis) Dupd eolbut m1nlnteJ Si:l-npu~te Pintea cu eJ.de mun Ie lar ge ­ nun fe LiT iar biT pI - na-17 ge nun fe.~ 823/528 Lin'I~l:t Idem 182a z:= : J =70 s-o su ~ Jus la mun- drci' cur . 82J /510 IdEm 182a ver ­ mun Sus ver . Nid unu nu SaO allat (bis) Numa-a lui Pintea lartat.---------------------------------------------. eel mat mali 1s veri primari (bls) eel mw mle 11 strifinic. Cu IdrtatU s-ontllnitu (bis) Celld el UfO gtiJUu (biB) Care dlntre Vol s-aJlare (biB) Sd coboare-n Bola Mare (bi. 193/0.-----------.

sa Cd are ce do 10 tdti ell .178 ..J =96 Idem 117 Moderato .s-o __ mat'. co .~€~f2£P~F:!~~I F~F~f~5§g~··--··~_1Egpk-a¢b=f-..t-~· Lu-a f() $-0 J> : 172 Int: Cizmar ffeana .{)Jd/7] 51 . Hag 828/1149 194/b.18___ Lua-Iu.­ Nag B11. 194/a.. SA SIT! GAZDE VESELOSI • .. .fa f)/ pa nu Pi' Ro ..BFrsano m6'/. L 1 .. Nag 823 / 1. acasd (bis) e-au plecat 10 vlndtoare Sd vlneze cilprloare.C4I .... IIT...91. NOI iMBLAM SI CORINOAM • j) Idem 1820 159 Moderato ..5 193/c. n? ____ - • $i gdzdoaia veseloasa l. - .32 an I Ian 1966. ~ t 1. LUATU-S-O MAleUT• A Andante . Gdzdoaia-..na-n jos..i IrUlfwG..dntem vreo doudzeci.. Pd /8 C()f"j/ tie oo-/en"-_ mari__ Pci' /a cur!1 de Dar ba/erU nu-.. vreo zece fete Are ce le do 10 tdte.4 zile mari .c() .nej"-n jos _ _ DI pC' rlU pe Ro ./ 181.. cu doud ca~i Are ce ne do la tdti Plngd no..

De ni-ti'da.da Mai mull nu vom colinda Cani·i scurtd gubuta Si md tern c-om Ingheta.0/ .116--------------------------------------------~--------~---- 190/b.b/am o - bl - ce IV d'fl ba~ -. DE ANU NOU Mag 821. Mag.oe pa.f/ gaz - de.J97J. .r· V F Ip~--== tJ Modera to j>:: 140 Idem 18Ba 5cu. 816/601 .Viseul de los co­ $" . oni Pop Ileana n lui lon-53 ani dec.]) ~ F r1l' Es. . 191. 811/1323 Moderato J :: 78 CU In!' Coman Marte a lui Pavifon-71.j/ ~f feP R ar' ­ VOl 19L..le-o pTls_ca > v I~ S-UI7 .Irt''n/. CO LI N . de nu nHi. i Jo J) if " if V~-#.A CU CO DlT A OIT . SCULATI GAZDE NU DURNITI • j Mag.la. /179 idem 136 A - nu /lOU cv bu - Cif - ri - e jJ§ Doam . -• Sculati gazde nu durmiti Scu/ati gazde nu durmifj Cd nu-j Vleme de durmit Ci.H vremea de-npodobit. err 1781_ _ .t/ Scll-/~t/ gaz de nu dur. /lU dvr-l7t" - .

re-n Baia More (bII) Dupd pral ~i dupd sare (bis) Du:piJ colbut mlnlntel Sd-npufjte Pintea eu el.drci cur . (bis) . eu IdriaJij s-ontJJnitu (bls) C(JUJ el QfU gliUtu (bis) Care dintre voi l-aJlare (bIs) Sd eoooa. Ured tri pdewdrei (bis) Cu oile dupd ej (bis). (bis) 193/b.a lui Plntea IClrtat.171-­ 193/a. GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo Linl~tl! J :.si .de .Ie ~/-o gii.si lu /l1ln-dni cur. Nici unu nu 8-0 allot (biB) Numa.Ie f: M/17.Ie SI-O c9a . eel mai mari 18 veri primari (bis) Cel mal rule II strdinic.Ie de mun Ie La lar - 6a p/ - l7a~-n ge nun Ie La iar ba pI - 178-0 ge nun fe. 82] 1510 Idem 1820 ver - mun Sus ver .:70 3-0 SlJ ­ Idem 1820 Sus /a rnun . SUS LA VEROELE DE MUNTE Mag.fu.

A Hag B28/1749 Andante.. ."--cil-fa ..dafTi _____ ('0 - dcim-­ -• I'd Ia cud/ de .. nu . .P :.172 Inf: Cizmar lIeona 32 c Ian 1966.J /J/ pa r. NOI IMBLAM 51 CORINOAM • Idem 7820 . LUA TU-S-O MAl CUT.u I pe Ro - OO--fl jos _ _ [)/ pe pe ____ Ro . Lua-Iu-s-o__ rmi/-cu ) fa =J1=-1f*rr===a F ~~~. Gdzdoaia-j eu doud ca~j Ate ce ne da la t<lti Plngd noi VI eo zece ft!te Are ce Ie da la UJJc. Pii fa cw// de Dar boierli nu-s acasd (bis) C -au plecot 10 vlndfoare Sd v1neze cdprioare. 159 • No/ tm-blcim -1/ co ri/l.·Q CiJ are ce da la Idel Cd s1ntem vreo dowlzeci.na-n jos.178-------------------------------. • 19 4/b. ­ Madero to )1 :.96 Idem 177 Moderato fie ____ $i gdzdoaia veseloa:sa LQ zile marl Ji Irumoo.----­ Hag B 14/7845 193/c.sA SITI GAZOE VESELOSI .Birsan:: ~-H E=£:· IE P2EiHI'~¥:f!----~~iiL-• Lu-a fu s-o m'. J :. Hag BZJ / 494 194/a.

SI MARG OILE-N MUNTE .. . celmic 1-0 mlnat Dupe) apd-ntre izvoard.119----­ 195. 10 . Pd mine mi·ti omori Pd mine md astupafj.) .'1IiA. 196/a.?a Mcriscj·J9 an dec..d 1'1 Tom.-Vadu/ lzei -----. S-o grdlt co sd-fomoara (bis) Clnd cu apa s-onturnat.. ­ al ra ­ IU lu/_ _ P.. - ----:.~. (It' (lUIl- Ie Dacd-acolo 0 sOBit PiI. TU Iv/ r-~.-.----------------------------------------.b.. Miorita f:~ :S/ ]~99 VOL 10 i9Z o. Tn strunguta oilor (bis) Tn locu gdletilor. POlen/Ie ! ZE'I u IE- II InU17' it • le-n mUI7 flU • Mclrgu·.. -­ . veri primari (bls) Cel mai mie Ii Btrdinic. Ce zdierati a.-.a cu Jele (bis) Cum focutu n·om zdiera..". LA M\J LO CUL CE RUL UI . ..."-. .cui ce .C} HerDi! Anufa.MARGU . ._ Si 10 virt 1i aurit Si 10 poole poleitu Dar ocolo cine ~ede Sedu-~i doud pifsarele. Daca-i a..a. oile mele.. Oile tate-o zdierat (bis) Oile. fdrtalilor. Cu oIle dupd el eei mai mari 1.. 1':175.c..c . Coo grdit sd te omoard (bis) Fratilor.l trl p4eur4rei (bi.62 oni Orza Axenic: 58 ani J971.Jf17 IU - IU/~.

\ . Cu lluier lnJermecat (bia) Fluier zice cum or pllnge (bls) Fluler tace oi lntoarce. PA SUB CE PADURE VERDE Mioritii Mag.DE TRI lUNI DE CiND ZiNIM Mag. Jj IFF Pa sub . Numa pdmlntu sunlnd (bis) $. Numa-p oaie nu vre-ntoarce (bi. bz 1 .) Ce-ai tu oaie de'riu-ntorci 'I o ti-i..n/rn_ j I r J• J j 12 s-a . Nne/. de ~U OJ r zl IJ.de t Da Ja eJe cine ~c'Jde (bis) Sddea Petrea bun bdrbat. eFne! nu - lUI • . ZI De tn funt' . .. 823/813 Allegretto jl ::174 Idem 179. ntrn 7 n~ yom dg nosl .. .180------------------------------------------~-------------- 196/b. j domn N-a - U - zt'rn co .£JJ I2 cos 7 ci'n 4· II . JJ 01 JI (} rna'" 0'12__ 56 ve .gJndu sd te vlnd (bis) Pd mine ad flU rnd dai ..il o doam-ne. ~. Nu-mi dau limbo romaneascd (bi~) Cd e limbd afrdrnolleascd J 197.cu balfag lncoJturat. pd cei 1ffl juJefl1nd . p r r Q Ir p f. 816/3169 Moderato ~I! i J> : 129 Idem 163 OJ De lri fun! Q j CI I r F de_ ci'nd A I 4~ ). cloam-ne J) j fur- a ver-o'e OJ IJ'. ee pi dlJ-n~ ver-de Pa~ sub ce bS pa IFF dU-rl? )J Jl I ~II f ~SplF F k::Jf I.

..::'~~j ""=::t-:-:J"--::=:=:-:~-·-r:..---­ .~ .-f ~ 11" [0{ • • ZL j iljUOpUV . wap! L9'lll" B 5::" VH'lOIA NID VONI10J "96l l -----.~~~t-=j. 'lONIlOJ "66l ~~~===::= -:~~~~t=:.-.'.:~=2~.. :--i f! -- loi' OB = ~- r OIDJapoH 168/[/8 "DOH pHJ/a] ...IUD D).:=-:':}~r=~~-.:~" :"~~~~~E~+-----~J"'·-.njct:i:F nC=n-~i=~~.(lU} .::!:·J_· "r--f ~ --:/ =r.E~~ ~ :..1 iC(jIN i II}! d .

.~cr=..q--PPJ'-=t. Bll 12299 Ruboto J= 88 ..±~~ Repertoriul pastoresc Din trimbita 203.184 -->----­ ~. CH EM AREA 01 LOR Hag.~ ~ I.-li:T~t:1:-~~.Cc:+""C:)tC .

~ l" • :~..J'!'li'.~ L "' tOl wapI .[ ..j COl UJ2PI 's- 7 I 8 (i" HOllO lnSlnrJ 'SOl ~-"f..t~_--~~::-:.'.­ g&.

....- UJ 3 .N MUNT E H~l:7 B 7]/ i C In! Arba Vas!le.186 . MAqG OILE. Cl' Ic.r" ..... ~: ~ ....~ (It'- I ~ i '­ ---..Q....'em 203 =98 I' ~ '­ It ... PLECATUL OILOR LA tv1UNTE NO.27 ani dl () irFmblt mDlI97~-Vadul a Jlei . B '} / 2 c.. >.­ 206... 207..

. -==::7=!t-:__ ~i::=. t-_.:::::r..._"r~. __--.. II -~--:::---:---=--::-==::::---=="-=-=:-I-_-=~ . 8711 J23Z Rubato 01= 99 ~-= i-.-=--· ...---:====---=--. ".. __ .c-.J t# 111­ V -( ~=:i::::+~~:t::::::t···::~Ef:=:?=·~/{f. a 9 3 ...._ -----+-~-·T----·--- I nf NiisL. ...=l==:.f-?3_=~Ft--=r~HE::-f---tr~r..-==+=--=-±::::: =~:F¥-:. .-..===-- '. f.-~---~..!J 210... 187 --------­ 208.~- .- --.. ..1='~·':...:i :=F~::~:::::-:.= :p:-J::~T=-~~=. --..:fi~E:-: .:3 !fJ:::1!.-~"'II . ' ' . if--...-__ :~-.._. PORNEALA OILOR Hag e 7711237 Rubato .="=:~:~:~~-:. .=i.----~- _____ t:"\ ~ ~ ..... -.:t-:J:=:-~~~~:::f~oE~'_~~-. -:«f"·~L.. . COBORiTUl OILOR DE LA MUNTE '101j BlJ / 2150 Rubato iderT' 2i/..me:f V-..] __ .-.".. -] f)~.r 209._. -.f 0I~= ~:!::-*&::. I _ ~~4~t*q~:C~~f"L.. -.-~-~ -~.: -~~-£ :~~:·JLg:~=r:#Elf--·-m--r ~_M :t::::&t:= -"1=-. -------.#-. i . __ .=-I#-~----:~~t=-. ._.---.'1 Stefan POletu-68 om din trr'mDltd !ulie 1970-Vlseul de JDs .~ .-M-=l=.=iFr=:L:r-.. t"':' =w. ._ .:::.. ~-.k~Tll-"n-.r:. .=fC=... "" .:. -..:9 9 ~ .A:=~:h=:E' ..:::":-. :. t:"\ ~-~-E J ~.~.-~ t ~"-ti.:-''''t:r-. . -:::: .::i I i-~..:.-.:E: .~cc= -----. "~"'...: ..1\128 .fI-----~-:.:.___ t:"I.-~~t'--f!"~.~.-::t-~::_=_Ft.. •• ~ ~ t!= -~-t:"\----M------~--.--F·· ---·r·----."J-:= ..:'T 11-#11 ' ' .::--.. .=t=" .j) 11 Jdem lOr: mT...---.'.'.-:::--:::t=~~--==t=-~ t...~-i_=:= -.__ ... : .&.~:-::7: . .... - ----- 120 ?:"'i '3 .-::t''''::~-:~:Il!=::J /l=--~~-.. --·--:r. T::tr-1f!=-~-~""----'-~--..I11III .:::J:=:~:~= =--- ~h::-:-tfJ'..·-t-~----- -- oj) _::::!!::=:-.c==::::..·-"=:¥::~$:=f~~:~~l:E:!Y·--l=:::. ~.-. 1".--- ==== . ____.".. ::-.. _~~Jf:~ __ i 1---ET3----.. -. --:~ .T=f==f!=·-.t:=r4-:--t-tt .-. 't7'==-"cWfti~.¥]r~--='I'.__ 9 3.--~.:· .~_ 1":".=~-T1 ." ':-..k=-=-·::=----===-s=h:-::::-'EEl:-:E::::-: i E: U.~·.~-: . f) ~- ~- :7::-::::f::==t==-l. t. Ir'i'.-.~-.. .~.· :--c.t=-:--.. .~~:~:-=!J::'~~~_ .DE AGUNAT OllE LA STRUNGA v:. ':c-ji:--.:'" ~:=!~~~f=~::~f-=-=f!fi~~r::'--ii=i::::'~. ~ ___ ~=-::---:-: wi -~ I ... i C+--R:::::-J::~:==-.71.

trt mb: tfl in f H'hnea ! en . . IfF Ii1 i~~ ___~L f..j' Ifi 213 A OILOR '... --' --.l:I·~-:-i':=l~ :::·W~'''-e~.f .~ ...::@l~-~i~j!---n:~f~ ..-'-~.~-. . ani - Hirh [jrigure .:~~~ .~£. ~ . _.• . -~=t~'~-~#€l~'~H~~~§~?J~~~~.------------ .-.~~/ij~=m~ i::-'~:r------~ ==±I loan-I..~~-.. Ci." .. .21. ~. f"JrJ ~.~-.. " ..I -tI . ~J-..__• • ~ 212..'41' ." i ?~~=4 it ~ (~ ! J''l11'1'l1$d"~ Jj j .._" ".J2 anr /J...'.. f.--~ - .J2 ani RU5 ~Ji~l·:E•. " -------_$' .211 COBORITUL OILOR OE LA MUNTE Idem 20J h'ut: ..n~ ! ~ I...~..C F=--. <Ii '" {11 •. .. COBORITUL OILDH L' . " '1 .•..:1?:±~~t~~~ .r:'!i~~'· ..IDO V:Js/if: .=: -~.it..:~ ~: '~.:r" ~ ~ ~.=e= t r.' i1'~:. (":'0.~ .~ .Oani -t.~:L. i!!i' "... r"ol"" .-".'. . F: i) / 21Lla' . i\ MUNTE ldpm ZlJ7 ..... /...-6Cj i:J -IS-F'. ". ~ -~ r~ -- <~-. . /-- (":'0.---e~ ~ ~ .I L.~~~=:c-:...

Ij.-.! o~E:'qntl0llof\i Dil]NB MOllO ~3HOH '9ll Lez wapI tOl UJilPI 801[/[/8 DDr. MOllO V '~tl ---. 681 .U f?25111 lUDl~- 96=1{ /[.')i!)I.

• t .217 A OllOR Flu j Er .­ ~ '....'-wI'. ..1'gt:E1~:r-F~rr' ~ I __. . .-...I... @ t .-J5 an.-~- .'-J~t1- --~~--.8 jcs r:"I... ­ ... ...­ ~ .J 0..b €2. ..'i=--=:.. }~g=~ ~' ~V " .. ....II ~ :2 • ~ ... f.­ . .F~~~~I··:. jUlie 1970 /:.J'··.r.:. ..-.EEJ==ci>~·~f~-= .. .. ~ • ~~-i. " ·~._-------_.~ to.=.... .. f ~ --c '.. f .seul. 218.. C· Cr=~.t. ~ .."."". l: 219 CINO STAi CU OllE F<~'L":ltc ~:~ . --"--~-------- . ..:2f:cc£t~fc~f~c:=~~. ----­ l"{ .---.~~"-"-i!! --+­ . ..co1C2 7I1e/eanuiu.<!. " g . /J'..-.. )1 . ~ t.INVIRTITA OlllJR _ . t f • ~ '..: ~....~ :~ E... ~.­ -i tAfi...'e 82 jn/ Blli N.-----_..

nfJDJ.- Jq2j 9.001) i3i.j6JofJI. U6! IUD zr.laZ! ./9 oJ JUI I[!Z / n9 --[6l .

s:~ !}U.. .192 ..( 19l.nnp."iJem zongora floif?!nt.) /e. - .. Mag.1' -. CiNO 5-0 PIEROUT OILE ... A OILOR ~ ':].. r b . CiNO S-O AFLAT OllE (II . .. fefero Mag..t .] leud ~~ .'.J ..·t .t. ....1..­ " 221. "j . ..'r' - ... 222.1 ... B 16111.~~~- '::.. .7 '[en Gu /liiiJ .. B7111291...

......_..- p..G6C ---------------------_.._------_./9 "luI HOllO lOJOr '£ll ....... ---­ L .. .. fJIOOl] '1....

H OREA 0ILO R .Ceier5 - lnl Gil Stfng6u-60 oni BorsG. ~ . ~ :'!. .:: ~ • III :'1 I I. I I - • t ri"ffJg. 82S /lOOi 224...794 I ~ • ~ ::..~II -"­ ~ • ~ II.V!seu . I " ~ '. • I L ..

~~~. ~::-:-~~~t3 __. r. r It.. .r.i:.6 en..-==~ii../(-' / J (:] •j't. ~.~!} . q::~. . . ""'. ---3'-~-""'..... .. . r". -~j .§~rl"·=.J? Rubato ~' t 226. Rod.VrJ1eni·Harcmures ~~1=Lf£-F&£:C:~ffi:*..___--' .1 -. ( h-~~~h~+~'1:.:t~T. ..4-.'VV t:""I i1~·*ff:Y}{'J[fI1tF=Hts-rn=tg~=t~c-qj -q {/ {/ -n .=I:. ~": ­ -~ ~::t. hEn .~1~*~~EJtXjf~ o ! - IE.­ l. "+.' .. .:::~[~~~~ =-.=-=~-t::-:-. '~~.• ~} !L •• J': .. . ' .:C=-i-E= 6' '-fL _ i! .~~:."... " 0 - ~ ~ .]1 _~-=j: Ip ~-h'. ~f>~ ~=--:1 ' --l-~:::f.· __ f!~_~. .~...:~~ -It..)- . i JT).'IJ~~~.=:=.JJ-=-~-. OllE. '::' 8J6/7i69 i:"\legrc~tto 1$ 22iOE Bt{UT lA RUPTUl STERPElOR l.""\...r .~ •• Yc ~ ~r ... :3 _.==t':~-b---4----=t-f-=~--~=r-~-:f-:=-y~ ==~--=J.'---.: . ' At.~ _-4~=~~~____~::::=~"""'~~~_ l~---~:::""~ '~3~_~~ ::::.:~:i::-~::r:::::=~~:~~J~:~:. ~ '.]1 Lo·· Ie. . .' sei.. Vlc/orlLl..~-._..:i l .~.: _~.-~. .4 ______ -'---­ ~ r II!.."i.~*!.--_::: -=~t::-~~.__ .--+. J.:' ~ .._____.-'+~'" .~f-~"inff~~J--~ f~cL~L=f~-:ic~--f"-~=:~ ~ . " jEfT! ZL-J -£. :jl .795--­ i. Fr.:-~_:-:=:... -:.. -++-H=. 0 i e . /a 5H-n2.~~ . ~A ~=~j[i~\tkld·cc1·W=~-f~}'~~i==ti¥Ef} r~···~:jj ~ ~-- 1 f28/21.' .. .. »1t~:Jt~=jl~1tjJf~:i~=-~i:1=~~-cK~~:J~~~' Ca v/-ne fur-fu-ni (3 v:--oe f~/I-~I+j-/'c.1..!~~-P jJ __lY 4~ r:.._..-.::::. .t=1. ""*:.·.'iJt/ -..j1.::H.• II!. OllE !" in!..J--~-=T~~==~·-::.1--3--1 f ' ~~ ~.'7a.c.±:--~--u-. _ ! I..-..."*:::'~:~~ ~~+::-f~:---~'''' . .~I"C:fffi~~~~cC~~£~Tr~~L=1_~ . . ~'7'i"C'=-'cc-=c '! ·..-~ -srI ~ §iW*~~.

B IJI 71..196 ...zeu /e-a -­ I & !j i ~ )1 I JJ] J£Jt£J~ Jh:J'_~ ..be. MARG OllE .'EI!'. mal tv li-un -- fe miH f ! f .ne .N MUNT E Mag.Ie ..£=&Mt~=tl 8Fr 0 i b/'r /a rnuo ...76 *~~~~-~.=~:m_~"~~::~¥t'~:-~=... t I3fr 0 - i fa du-pa ml-ne rnt nc--_ mal tfLf?~1:ciitl~~:'iJ'. 227.-.• ~ ~ ~ ~====L ~" ~:!:4 b@ -.E1~./e-n 177un-feJlarg__ Dum.~...-~=!::-~---~ Margo -- Rubato »= 192 / Idem 207 Marg 0 -."g@C3~t!jt?~e.

j:)ld3 j:)31NI:) v nn : ! .

sare. In! . _ __ [0 lo-n l'a - Ie Pe './2 \ie S8 k e. Ruba~o Ca- re VOl S-8 a-­ t:o-bOB-ren !3a d Ma -.ne-/ lea iVU M / cu _____ :le. '182 Budest )lv-­ Pe sa ca .re-o! lJle niur --gu [v [00 ­ rna pt na-/? pa .Vu/ef). [Ju--pa [alb ra nI-me nu 5-0 a . PINTEA VITEAZU Hog B 2fJ/8!9 .mInt.' Rubato .rna Me ie·o/ led.om raci 01-..f/cd ______________ t:"I NU.1nufa Nunteonu-t8[7o/ sot .re.i £.1 s-au ? - pu­ cat de Joe Oe joC ). _ .J\:.198 Balad 228. me.

i.c <Ii --dtT r • eUj ~ . e:. ../ --J !~.~ e. ef (/J :.::)] -i --_ . -~"---..iUi /0..7 .-@i~~~~~i:jlt~p!~*.U/j j..L' . f!i --s§:!4/ diU /"./.

p ¥~{j tQ iJ]I hfl. hi'.I """"'" /.~. miJ re -II cea . ev co.Yul de ju. p ~ . 17/1. hii . r-8~ ~-~ ~I J!~ ~ "j ti9 -. hll... f)-a-pol pre-lin ev co-dm..re Pen-fru-a lui Pin-tea vln-za re 229. r7'I . nu L .de ca .r/i-u ZJ: h1i. t I !!/.200---------------------------------------------------------­ na VI - va 21 - ua . IJtt. hit. ¥E~ 14==j¥:§)i= ~ ~ O-a-po/ pre lin...1/. eu co-o'rul ~ h1i~ llfi~ II/.Q m )§ 43 ell nu-mc. PIHTEA VITEAZU :J . hli.

----LOG .

202 .-. 230. rOMO/AGA 11CC 8 i1 / ]]12 L ~ ...----...

. t~~ ~ ~~ . f{?UJ \.(~ ~ '1)0' if.W '" J ..1 ew eu -IiU -/{u er If T1U ~~~m~~~~~~:-~:::=t~~~~f~3~:?§~F~~~~-'~~...

mamd paarla Cd Ii-o zlnit Bod/ta... poarta Cd ti-o xinit Bodita De nu-mi cuno~ti euvlntu Sd·ti Olilt eu onelu De tot onelu tirganc]1l Din degetu pitite]u Cumpdrat de tata mneu'" ( 0 erezut ma-sa ~l 10 des.... frdtiuc sd-Ii cat in cap Ce-i eu pdru mucezit Glnde~ti coal fost in pdmlnt 1" - . (ie 0 zis :) - -- "Sid in eapui podului Std dOTUI mindrulUi Std doru eu banat Nu md losd sd intru in sat-.. sord...) "Deseuie.. tu ind$eii mnei Prindeti murgu ]a hlntei Sd-mpu~edm eu zdieiuriJc Sd sosim ea glndurile Sd-m~edm 'cu zdiciutu Sd merem ea v1ntutu Sd sosim ea glndutu" (0 treeut printr-un codru o pasdre:) - "Nu mi-e pdru mueezit Do mni-e pdru edruntit De e1nd tu nu oj zlnit (dupd ee 0 zlnit pind-n capdtu] podu]ul..206 . sord 10 bdiato Cd o~o-i horieeoua Los-o. eJ mort) . (md-so 0 zis) "Du-te ciumd la foeu Tdti ieciorii ml-o murit" (Si-o trigat $I-a treia oard . pe co/ea Cd eu md due pe dineoa Calu mneu e lnvdtat Tdt eu flori din tintirim Sf ell apd din tfi fintlni"...uiot) Si anto s-o sarulat Inima-n c/e· 0 crapat Sf atUa s>o riragostlt Inima-n ele-o pleznit Sf altu n-o mai trdit. (ic 0 zinit ]0 pod $1 0 zis _ ) ~i-o c1nfal - "A]ungutu icstui codru Mere-un ziu eu unu mortu" (ic 0 zls. 1$...:.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ - "Gatd-te cu ce-j ave Si zlnd ]a maica me" (atund ie 0 z1s :) "Stdi. sord 10 foeu­ Cd a~o-i c1nteeu". numa md·sa 0 rdmos) - "Deseuie. sord 10 bdiata - Las-o. (ie 0 zis :) "E-n-auzi frdtiueu Cum lti elntd pasdreo" - "Las-o.. In$clat Tdti ieciorii mm-af luat· S-o strigat $-a doua oard "Desehide. mamd... 0 xis edtd ie :) "Du·te.. (No gala). - . pooria Cd ti-o zinit Bodita (md-sa 0 z1s :) "Du-fe ciumd la bd/ata Tdt ~a m·o. (0 mdrs pind la poartd la ma-sa toti 0 murit . mamd . el 0 mdrs sd se boge for in mormlnt.Hei.

ma Ce .ld (. /'.:e 'l.<fA -4 . . .::t=.·::fI __.' i A '''-T~1...m.-'d -.. In:-onjmo Sa .. Cr. t..vLe soaCfQ .t:- ~ -ff~t~£t~~~=... . -...-+~r----:~'::-:'::='::=-=. 1 ... soo/a.: . ""'J' =-~11:~+=-± 'Ie .: I'me"mJ bme neVQsta Cu colac 1n Japte dulce d ia ma-. sotuea me Ce moarte mamei i-ai vre Daed 0 facui al>e~.''~ .. ioame )1 de sete S· (} Meut pomojen verde .ta bine te-o Jdcut 51mbi:1ta te-o botezat Duminicd te-o-nSulat Clad ai Jo 10 cununie o zlmt 0 vesterie De piecat 1n cdtdnie [SI <1poi 0 zis caMma-sa :) t'\1di "Uhde-i soacld nevasta ?" ..:r de -------1 !Ill iii. rnd-sQ a ij ~:t1rd ....) Las !naLEQ nevaS/(i mn-sa me . tu.-.w mnw-ud!(l[ ([nd tu QJ plecat" Fi -Cl dus apollo soacHl'su) "Hel.. Va Ie .an verde) "Hai.pj SoQ dus.---..____ •+L-'J':. . 207--­ Gheorghie~ puiut de gre.. c ..sa nu..n.-------~"- ?' rL' iii-I/.. mamuJuca me Paguba de Dumnezeu Cd (i-am supt peptucu tau De viner.. .. 1. ie .. __ !1 ~-f ~.ne drag? ........O rea Va - l'e:..~i cie mJoc(lt IlU i-o dat) 1 tit ('ojica ceo mai alsa Care pUca de pe masd ). =-- . t.ada laUi lumeG ~i sa vada batch cine Sa flU foCl"i co :)1 rine" 231 HOREA LUI VALEAN ~ ". .'... '(1':(1 (Ie era intmsa pe un perete paian. tf·· /l.­ ·t-·J'-...--. llml rnd-sa ..~ Fo.....: 1i~5 inf Maoe 18 anI J dec 1975 ... tJe u (ei 0 lis atunej...1 hilbe de pe vase Lt.I:=-==~. T~. .''' '.'.ta La mIne-n casd noo intrat De clnd tu ai pl~cat Mu·lo 0 bogal-o-n I>urd" (elo a/ergot la l>uId) (:u pticlOr 1n poarla 0 dat 51 j Fi "apie s-n despicat . ...'up sa nu In! poruncea LasQ· on lum€ ' sa sle .} .':-'.1­ t:·~-· r ..: J . lu/ ( ')r.j1.$ 'vjQ.-. "Eu IIU i-OJ vre n/d 0 maarte 0 n lume sa tIQia (..:t:. 1).11 la ma.PoIl:ntIe lze! :.Q nu s-a ('u turtitd eu mien: r~l1 i(1 ma-:w flU s-a cere u. -.~_~ ~:~rIj --+---+. - ·J:tru$=-~·-··::~U_-~~ -.--~--+ .i L tu mdmu/ucQ m.it>... nlins peste-un {vvdt am 0 cQtunit 'I apnj jor 0 zlnit :. dimineata Pma slmbdtd sara Df: murgut PU te·a~ Lrgu IcQ:..

. V dlene drag? Nu moo scoita de nevast6 (bis) Baga capu pe fereastra Strlga pa V dlean in casa "Or sa moaro.. crenga tidrului Du·te spune mlndrului Dupa mine sa nu miie.Iv fa .ra .J') -= 180 Inf Berciu Iocn· 70 ani com. Dragomiresfi Pr. . HURATU Hag. ~ _ __ V dlean clnd valea trece (bis) AsUl hare 0 hore Si nime nu-I auze Ce scHi iac.la --Ie ma-mil-Ie Pe ml . 828/1313 Poco rubato it !~. mamdle Oile bietele Prin pietre pornirii Pribegii bucura Si-o. 815/2516 Quasi rubato Inr God/a Anura-50 martie 1965. (e J8 lac Va - Ie ne Tdt cre.nil miN 11_ u_ u~ u__ u_. =1I2I2::~==F===jj Felru-lul.. !P ~ JllT4-=t±~~ AI. HURII.___ u _ ul Ai. pribegii HUe Ie-or tdiatu aile iuratu De ei ma rugatu Mina dezlegatu Ai. sa 235. AI.208 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.Ira mfn- lUI. mamale l'rlmbitd zburatu aile bietele Plinga pd vdlceJe.lui bf @f1.L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . or sa ptieie (biS) Or po mine sa mo ieie" (bis) No Irecut mai mult de·o oro (bis) Si Va/eanu sta so moara (bis) "A$terne mamapalu (bis) C-amu rna doare capu (bis) Hoi $i-mi Ira $i cizme/e (bis) Mnl sa scurtii ziJele (bis) Hai $j-mi ira $i curaua (bis) Cd mi-sa scurta viata.. i la Ii: ras .be. V dlene drag. Cd eu nu i-oi Ii sotie (bis) Dupo mine so nu staie (his) Co eu nu i·oi Ii lemeie Do se duco·n alta parte (bis) Cd /a mine flU so poate.. hurii huratu Tatdle. HOREA VALEANULUI Hag. 234. mo (bis) "Ce ai nevastuica-n poaJa (bis) Samlnta de Mm1ioaro Sd·i dau lui Valean so moaro" .Jj:J./I-bii In spa-Ie-Ie sli.ni.. flu-ni flu .Once~tl 0(. {ref-fe crean-ga__ 08.ste ~i so Jeagino (bis) Mindru dupd mine vina De tri ori po soptamino Da ce so lac.gii zi . hurii... huratu Tatdle..lu ne le-ga. Ei.i1e gasira Ai. La le reas .lu ~fJ~I~I: ~)5~J>~Ji~j)~jhIt~:1~·.~TIE§~§~~~~M--===tI J) Oe fur-ca co. tu. hurU huratu Pribegii.fra min-dru..

~it~} Iv me Pcii. )jJF@-~)5-~---u . ""+V .gf~ du re flal ~:i~~~*.Iv . ~~~~ ca - su Ilii' ..-. H Mer ge-o lie vas~ fu/~CJ-/7 Mer.re fer be iil cJI ..re lnf leordean Mari~c6-25ant ian.~ r:'\~ 1'7' .0 FEM EIE DIN ARDEAL Mag B27/ 21. . 7971. "- = 154 "-lv "(V ""'" lnf Perla luria 35 ani 26 naiEmbr. C-o ve-1I1f fa! IJa.le_ de- pa J2!Bl =Ji=J.56 ~\ 134 r:'\ ~~m~~~~~ -~~=f me Ie dtn Ar.sub poa ... ~..ve do - fa va 9 co . Idem 208 " = 220 VI 11/.• ---------------------------------------------------------. B 15/219 Rubato ~.9t:-o ne-vas .· rubato 1'.co 171 .na 1f"II-ga u .~~li~~k h ~. ~\.fui-cJ-1I Iv.fe.Leardino """r:'\ v=F c@:# ."/'I da/__ pJ - ':eJ 're_ m$~~ Ha/I du ~~E ~ r:'\ rEEf j r#E ~·. 7975 -Baflza =~~r:'\ "-IV ~ Tt: tJt~~ I J J11JiJ Hall PJ sub pOB-Ie.ga /<1 8er..da re... ~ 237. 9 r:'\ .me..be. HOREA FET EI MARl Nag 8ll/7224 Parlanl1c. ) . PE SUB POALE DE pADURE Mag. j 238..ce la ma .ni Pe min! /77-0 Ie .deal A .. a ./1 ) r:'\' ta-n-t-un deal__ .209---­ 236.

~uier pin pelduri.210 cintat : Pa cea mare-o desm. oita. bir. b1r.~orumnea ? recital. mine nu mi-i aila Ziua-s blana 1a rifuri Noaptea. (bis) 239. . oita. tu. ~ N-ai vazut pe . din ciripit Ei amlncjoi s-o iubdit . biT. draga me Mdrie Trebul! sa-mi sii solie. maicd-mea Dupd mine nu pornea S/-n codru sa pribegea 2iua cinta pasare~te Noaptea-n ~uier hajduce~te Nimeni nu sa nadae. Pin pad uri cll am imbl(1/ Eu ca tine n-am afJat Ziua sa sii pasore Noaptea sa sii mindra me". bir. bit. Du-te spunei ei al$a Sa nu-i tlhnea de cunund Dupa cit 0 fost de bund Pd ie mama 0 ibdit Da po mine moo siddit Haiduce eu fe-ar) ruga Du-te spune-.erda Pa ceo mic-o blastama reciLat -. Si haiducu mni-o zis mie : "El.re-n codru este Num-on cine de pu~ca~ f nti nde pu~ca s-o-mpu~te "Stai. pu~ca~ nu ma-mpul$ca Ca ~j eu-s ca dumneata BJQstamata-s de mama $apte aj sa nll-mpJinesc $i-n codru sa pribegesc Haidllce. te-a$ in/reba.. doru mi-i de tine Blr.>/e Ce paso. cintat : Haiducu atit-o umblat Pin a pel ie 0 ailat Din clntat. Po.Am vazut-o eu 1a luna fmpletindu-~i ei cununa . SUS IN ViRFUL MUNTELUI Mag 82817&79 Molto rubato !":"I ttl') = 146 t':'\ Inf Maris loana ~ 26 com Dragomirecfi -/974 JU ) - $ade iJoarea iJorilor Mlndreata ciobanilor Blr. bir Turma pal$te pe coline Bade.

jlVNOIZV~OjN 13~1~ll lV lV~IZnW ln~Ol~lOj I "1:' I' .

1>- Jl Jll. de. d-ati zburat poldturei Hai de dui. cd zice mai duios pd crlngurete Hai de dui.~tG tdm-l2 zi·· fIP. Ii. 1i numai Ei.212-----------------------------------------------------------­ t . ii.:f- '*" --- - lit.' 0/ . III hr. ii nu numai (bis) Coo crescut rlnduri de pui E zice cd $i-amu i-a nimdnui Hai. de dui 'li. 'dui..U/.. de dui. strdind Hai. Hai.. ii. ii. . numai Ei zice. 828/7399 Rubato . ~=_~~-------------- ~'_~"iD ---­ nu .. de dui.--- ~"" >-> ~ $> ~-. A _ 241.. de dUI 11 11 guritd $i jarcl-a$e .' jar dui Si dragii mamii pui$ori..ani _-----_~ __8ude$fi e - / __ /t r' ei . de dui. I . de dui. de dui 1i.__ inf. dui nu numai Ei. 8arad! ileana·6l. de dui. de dUi.'1: 154 IJ . Ii nu $i iar nu Ai.:. _~ ~ . lar nu Ai. dui nu nu $i iar nu :... clnd ati to vol mititei Ei de dui.hi'. pule Hai de dUI. pU. $-am cu1es sdmandturcl Hai de dUI..i cintd-$i doud pdsere1e Hai. li. $i v-am dat Ja tdti in gura Hai. ii.~ z/ 2t£!TIl~f¥'~ u~j~~ ill W j~J)+J~ F ~ ~ ~ tl. ui. . J 7 . CfNT A PUIU CUGU LU I Mag. 1i 1i numai Ei zice $i-amu 1a sJdbdia me Sa md tu de 0.zr hl ___ Ill_ #J tl@@ >~..IU eu- CU-. DORU BADII-I SCRIS IN GRINDA Mag. li. :' Horea lunga Vocole 240.. dui ui 1i ii numai Ei zice. . gurltd. nu $. numai Si da nu c1ntd cd-i bdtrlnd Ei zice cd eo clntcl cd-. ii. de dui ii. lice cd mai In jos pd cea trupfina Cint-o pasdre bdtrlncl Hai._. 1i. z/ *- $> $> 0\ j J.~ ~-. '*"----­ !J?~ ht_ 0/ II: ~J!#dQ1V~... de duj.~ lar nu :.i-n virtutunucului Hai. ii . ~ . B15/152 Parlando em-fa • +_.----.

')} '.l_. 17p /dif /'. 'IAL.. - ..:"..~ :It: .........j.~ V '<..$" .J t! --4..". ~' ..... .. ." # "..e :./1 . ~J:.~ ~i ..• -..Jt" .. . '~.' ..!.~ ~''1'.~l!4#......if. ?6l =q- oieqntJ 6L1f18 6D H I eLi' /J.~j.::L..c:cc..9' r" . t h~ .'~1 5· '-.

'z .. lido! .j f " .."t . ~ I • ..

­ .':8 ve 1'77'-__ /1lJ"-_ hii Li Hai.... ---.-'~_~~ r""\ f'f ." .------.. .a~ ~i n-am cui M-oi jdlui codrului. -. t.. -.E-tl J.--#----.-...~ ...9-:"... s& 'I . .. nu mi·j sohon Sd-mi doi binele Il1mil Cum mj·o fo nu m Am dwere plnt -un S TIl Cd mi-o ldsot lega ut ... _ ..::~.J /1 "--- -----'-"c·+-:l}·d·r-::t-··­ ---.a=1 -~ . nu md vede Z1i. . ..t:! fEa . .- - '" ~ ~~~9------.fTie _ ...-----..' - ~ / .-~.~ 1> ::.._______ - sa!.. t . ani Parlando ruba10 _.. -====+ VD-iCJC} J....--::(> ~ *' oct.. inf Trifol Huno-i8 ani Vadu{ {zei ___ -~ . ~ . ne doar. ~ ..... 2 .=~~~=:-' ~-~--~~>---' ~ '~:. BlJ /3003 Rubato )'!::: 189 ~.. l~~ i l l .J~= 198 t7\ t7\ """ =~#ifljf¥~l=-f:llal ra-rea ba·-fe-o daam·ne gi£jt. -jiJ... '.m._____.Z~. hii hH hli hl1 El rnd vede ~i·ncljngot Md tern cd rnd spune-n sat.~. _.~-=' .1'. .... =..__ vo· ·"ca .-... ..197t.-. jdluj.-.21.- ---­ "I> ra t:._ ._.. .... -- . __ _ Su-pa (. 3 .~~ /---"...... _. . -5 ' _..------:.-.____ .?-:f~:=~'-'~·~~~ :t!'..=. '" ~ I~ !!E~W-%-JF~=~~-:-. ..:: i ~ . 246.... ~.m. '*-L~ /i/ ~----.yc} I nimO 5updrdclOasa Ce 8d-ti dau sd fil vOioasa? Sd·mi dol binele de-un an Cum mi-o to._ . B J8/9 !nf Nitwit Tit/ana.­ 245.'.. ~-+--~---.~.::: t~ -~" ..-. " ... mdi....t::iJ:::"JJt-*"" . i . ~+: ~+j~~~~~~~.-.~-f# : __--~=::=:::-~=-.--~-:::Stt ~:i. cu rn.. .._...• .."~-. "'~-'-'~~:4="+-= t. HI. ---" ~itJ:..-'.215 .. ...*--#--#.~ . INIMA SUpARAclOASA Hag.---=---­ Jj?E:t: K~§~~=~:~·~~=$=*:·r:::-:J· CIOd- g ""-~...!elL' ____. __ ~ e--. --" .---. ---+-.. ~ . ~--:i:~.fT1!r:~~*~-=fi-...-:-...J ~_. da Codw"i verde.. SUpARAREA BATE-O OOAMNE Nag.

I intreao] tnnt"}:) und\.j .'" _z!. Sd·mi Sd-rni dol (~urn Q!il binele lumii f. Motto rUf)atc d ~ 19.~ Dore:.iil Intt-o TfltJ.rti Cu biQstarn de inerea Cu hldstdrn de \/int::Jea SaDoru rnneu l]Q~U uncle./ )1\. tWa m·o bJo.- t~ ) I.] u..(Jur. (ii:n t\nrd lost :n. .shlr[!:l! raamu tntI-o rW..~· "..jlu~lt.·oi rnoi .• fj2J / 29~ . plecH:d Nu·j past"'Jre sd·. ' j dt":bo·{}rd. DOUA FET.~i iara. j'''. E B i61]49C L:n [10(0 fLbcnc< .

tJJ ._..:'ne ind 11 ch._ • " J... !":"'I ~.. . ''.{jriE t.ra _______ .--.-­ ..l /. FU b-a ._---....:: 1~-3(~ ''':' y~.._Ina t.J./ (~}_. - vor .'...­ ~ ~ 'j t-: i· I Cc7 ~~ .:.lU' ­ mt'1 ~ ~'. i 1< C!Hi !Ji aIde inima CJmi Hi intra dom-n sin Din finar ie laci bdtdn 4...Iff ]1d ' .----. rnl1!. ~ ... Rtlt)atc.._"'. 1£~ jn! Mfrrnee i..':-L_.-/ t-{ cJ· '"L~ ~ .." <Ill' .. ~'" "'::.. -rR-.C'77/ :y .--~-.. ')~n l.. _ . ""..-:-.--. b::~._-.. prl lT OR TRiMBITA .f # .'/... . va .••.:"... ... ~-r t ~.I'lA8 I. ~ :j.')!! ..[} sot Vj/(Jni on! DD -. C .-­ CD ­ ::lF~..' (...-_._.."'--... -r­ '._. !:Jem 2~S Po /~ k..• ----------.t ~ ~ u'~PE 1'1 f<lt 1\ • " r'NE 11..J:IS •••: .-----. nn.: • r f­ b).A~'4~... . () ~:: .J -" '~"--- r:~ H-':l.J')...e ct. ... ~-- ._­ !.{fIJ .' 6'._" _ _ _ ..... .~.erni q£unci raJ \line dt)ru de ja rnlndra !\J n-apuci bine-(J·! cIH:.2 (t -------­ .-..r-_' _ _ _ _ .'Ot'U h:tldJ] . v4J ...?8· l:j -5.:::'.. -"."7"1 .._~ . p L.. -.-! R -i.. j .Ie: . - ~ -:~ r llj .. . IT. Ui\d 'flf\l!..

eu ee-oi vre. c. co . li i . MiNORA-I FLOAREA CODRULUI I l. Nag BII/3043 Rubato In! PCD Titiono 40 ani .dru.• 251AMORTITU.J22LJ ~l~ ~ ~ ~ 11 I' J1 dui dui dul d) Fff" dul ftZG 5 g-~ dul dul dui dui dul dui si I JI J) jiJ£) J) J) ] . .i_ Alu-I fe .i GLASUL MEU .lui 1 3 t':'. 252.oar i.1 f)a mal mliJ ­ r.J~ =134 Vi~euf de los Alu A Amorlitd-j gwo me Nu pot hor."\ ~J-:.

P .tl.1 (np iTt::! :~.SjiJe: m. UI(.i !IiU.'n:po.' .'. :: q" qeqnCl '1[5: /'ll 8 fi DH IIYLd lfW.) :5 . .r ~- c:q ~() SB.\t~ 1 .l .up IV mp /l.)O IL~ 'Dr' ma .p'J(>.

. .int' f\i ~ n. . p. BIL !. ~ Lid! na_ If' '" ii.. mdi Pai do. .(1rf~ pfL 1)c. ~~i .. c. t !::j ' .!~" ."-... .:-~ r·..'. OAINA PRIN BIRSANA Idem 249 '''7 .-~~-::"'-.dI t-:" Cine !\ill-. zoe. I J flU hii.UcU t ~ .-"" .." .1 .r.. de 1'1 !'.J ..-.. DAINA. ----. . ----... mai Ci (i'J... .~-. de in if/fmo mOT Pdi do.-J'J mm prji do....p .: -? p{j lurn~~~ Ii Cd sin! orr.Clt zic co mi-i dOT..! lt~_~· j\'1urie .\.~1 '--' Ii. ~ !'. de ornenie.'.~"'" ".~.:.'. .~-'" ~ VARA Idem 246 B ..r > fl.'~'" . mdi f'~'. C.'. de fa inima.". . da.Ginn pin Blrsono $i pana nl~(}r'~ It. Eu tot zie cl nu mi-i drag. de 10 inima zae Pdl da. --. ".

III • . .si pel 1I0riJe-n gradino Si 10 mine po inimo.:. /Ie n-CJ .--f!-tI:_lL!''' -#__ri . .g. PACURARITA M-OI FA' I MogB 29 / 'SO? Moderato .m _'M'...ar!! 1970. ··:-r_m-. --.'Or. 258...":.'L:.iJJ. D."-.: j nl rne II-a -.r:.. --.::i T ---~...ARE OOR OEPARTE Hag...:fi-: ~+-:-f.-" .._.: 116 In!. . CINE N.: 232 . .._... cu .m ____'_"'="____~ .::'= • --. : ..J".. -. . . 'i-~ " •• J.u:i..'. "t. ~:Il:::iJ. . -.::..r i :> r .._. /0'. H .': ~ ·..---b»--:-#~m--.::.-t~~if'::-:_.~. -""~. " t..r.. • .:.:"0' . .':. 't - . 59 t . h.----·t:L"---·~~-~-m3 I-Et'3:tt::~u::+t-:-----~:~ tttrr~l"'T:':::':::::::+E~:t.... · · .--- rp ~o' -_..."->~ -.. __ .t~-~.::. ..-.~. 0 ·.."' /e-"--- .c:.J.'~.i:'-l::::i::l rJ::'r::=~~=-::~ ::~~:~! ". ~U ---"r'. Covaci Ana . .'tllJi".' -~ '-~~i~:+~~rJ~'-fi ~l:: .r"'" _____ '. -'.. rna .t::::-:::::.:::~'~ ~t-."J::'~:~~~1!.- ... . !-).re . .~ ~ b.!.re m ._. ..par - '' -. fJ i . .e .(J._.90ni 1968-Sapinta :::t:~: .tj:-.22... ~ ··triCI·: :srrft-t::=.. [.:.±.= 199 In!... .­ 257. ' ·i--t--:f'--' r .nt: .-it:':..I -. .. Vb ~-·-~--. -:"1.' .a s-o dus Negurd po sat s-o pus . .. Ji"'L~---..pcl ' ­ Y..J /7)31 ~ I i~=~I?tJ-·:-. I 1= _ u ..~-1:::~-~-1'~ . t .~~: ~:~f=-+::=~=i):' . ...1 ~u::+~'_=?':~::t~=_ ..-(:> .)).~ <+ "-" = (':'\ 11 m ~ @) ....~. :....LJ-l:~:::::~L__­ I.i:_' ···f -~ ub '~~. ..._ FI-!. ' u ./-)0 ~ Pelcurdri/el m-oi fa Alaturea de badea Si-oi tlori ~j-oi tot strigo Sa s-audd-n Saplnto . ~ i .1 -.:::_:~:~: _!t~. '::::::'t~::-=: ' .=T:'--'=-:· -:..=:-:-.--. _t'_ (.. '.. . ne ------- -.:::IIt:~~-}l.... 7.. . ._ n7! . 7"7'" J3~.. . . J2€ .. ..3' ____ .. .­ 1 ..' t ._ ..____rna.. u .i±__ m~. ~ . 3 ca . ....../ ---.8ertd'j Ii i 1 ~ ~ ~ A .'.. ..--. .. B28 /1821 Rubato -F-"""-" f""'oi---'~--"-'~~ ~--~' ~: ~.tJi :~=--~... ...: ~ . ~..~:::~·::~·j-~_~···: {u .II. de . Stan /feana-1..1.. H'C-.-~C:::_----'.__ Im ..:f)- ._'es= . '-" -. ~ Cd eu am departe dar {Vlerg/a po~td cind mo seal De cind bddit. ''''~~~~iijlJ.' !.U~J"-! Cfl 7 / .. ' .. '..~~J:. .'~-0-'J.'.._. ______ )/::.1: ~_:~~~~}f!lf!~~'-1tiut~B¥i:~~::-"~~~f~-~~:=::-·~f=.".~~1. .

.::::. be.lml . _~_._._. A5 mu g .--.9 = 232 J = 116 u _..-----------.fL--­ _ ..._==.- JI /u - se.. du ----___ 1(. ..~~~j~~~ (}~ PI .._____ .>... de mle..ce-ra-/) bri'u.'____.____. - " " iC oriJ !.'u./u'-. =:==========-=_. MINORU.Si CINTA PASARILE ... doinG....Cd . .. .du _ .. ol fio . /'l/l~ /7 o !--Io!Oo mjndrd sa rasarQ bun de pTlHlQVQnl da Dw clui dui damn riainQ da C () zmH pnmGv:JG (J7 Po l:w i$! pd MalO tJd dui. .c. .Jei 8a.. ...!. -_.___ I _. dainu.ce.ra sa /eg Sl)Op) j'-as-culf glas tq-UJ~~~~~~-~~~~.. co _.=~ -===--=_.. )l DRAGU~ MH MIE-A LUeRA !dem 21._. de cio-ba-ne/ &J) jttj@I~~il. n lu Ai do CoO zinil primdvara A I da PO i za $1 po fvla{Q f\1indru-/ glasuucuiui Cd 11 Vlemea pluguJu' Ai da Dusu-/ badea cu Ai da Co s6 are paminlu....__.222 !-fag 829/' d i it rn J 259..i se._.__ ~ !-c9m por·-mf ._ dul .__...--.--:f.-----. aw Hag B2811539 Ad Ii biturn 260.____.

. rll 'J (7'.J 105 Gheorghe 1973 SIgnet - Olw dUI dv/ . CUCULE Mag 819/2419 J :: 96 • .r.. Ai. HORE LUNGA DIN APSA DE JOS • J~ ". ! -t§'_ ". meli - >--­ .fiMf ~ lIa-ra z/I va-ra Ie ducl rt1#f ~1f~* '" _q:p~'.. MAl CUCULE. minco frunzd din fag Tdt dnt codrului cu drag.PF' ~3~!£ Mg /i.. $1 iareJ dui mdl DuJ dui dUl dw dui dui mdi Morti$oril tal buliu (bis) Mull umbli de rlndul mneu Mult umbli de rlndul mneu Sd md sco1i din satul mneu (bis) 262.Vaduf Izei ~ p$~g. De*a~ ~ r-­ Ai..ai gdsu' . Miff cu cu-/e. Telt ziu vara sd vd clnt Hai._-------------------- 223 ..-------------------------­ t:'\ "'" dul dVI dvi (7'.-------------------------------_.".. no... dUl.ra ' a. ------:7'-'=~ mlr /i91~- t.40 ani febr. g te_duc/ Ha/_ _ __ Ma ~ g::J!} J) ?Ii ~~ .I dui___ mal . lama de7af mlnoo pdmint lorna de*a$ minco pdmlnt..wi ::-::i 3 Ai.cu-Ie mal Hal ~ t) t.Iii m-ai fa. De*o$ minco frunzd din tag.. . "'~~ ~~ "'~ p t -=i-§£~E1¥~f]. no. no Ei mult te-ai suferit Plnd mare n. mdj De-a~ mlnca frunzd din tag Tdt clnd codrului cu drag Tdt clnt codrului cu drag.p- la.-ij dUI m§I___ dVI dVI . £::.. f'run--Zd pro nan! frun - Mc'1i. ~ cv ~ cv ~ Ie 9 na ce ma-- Hai..210 :: Inf Nun '-­ ~=llQij~-dQ[i~1!@fj--S~-F£tU ' t..­ Hag 810 J9J7 Ad libitum 261. no.181.1974 ..Ie. mai Ai.#~ ~ Va ra z/i va ... cu-cu- cu. dUl.Waf t&1---i-~ =t pV-J~--V~JtL-?F~J~tII E! l---""" _____________~_~~u__ ~~ . 263.J'l :: i92 Inf Bdrbuti Ileana .""" """--:::-­ -~ .. na. TU MAICUT AM-AI FACUTU • Idem 243 =--:1 E#=ih )J pa CiS J flU j) )) j) J Tv ma/--cv-. cu-cu.­ --­ ~ J1 ~ i ~~ Parlando ru bato .~ ~~. t:? _F ZCi- ~ J1 J) J II ver--de-n9ru/ -~ _.= 1. mai Ai.

ZIS"O B 16/2872 Quasi rubato ). . da DacQ :11-01 vdzUl coos jatO.­ ~f8 C'oricind mni-oJ prindc Cd ie-f)! hor! GUeudoid Clnd oj ira} :mpdwtd fbi'!) to fa 10 !o fa la ia....' JeacQ /Q ptlcior • C ·oi glndit cd faci fec ior (bis) Ai.­ 264. mdi his) _ _ A 265.::_ '~:Jj-~--~~Ii~'~~rr'--"'''~+'-'-'''' . ~~AICA [AlA MiNE " ciJ mi /7. 308 Ai...-. MAICUTA [INO M-A..224 .. do NunH... 1'e-o duw! inima Mid (rns) .! rAe Nog B26/7041 Ruba to :~ " '" i54 :.

. hii.~ inl Stan 19(: ( 1 -:. i Ii j J e· ..::=_~_--+:::J=::::::L:=r=:-=-.--.--.:-::::=: .U _ I'!Ll ~ 17U ..L) -.. dUj. hli gwitc'1..•..:.._-- He' hJi hii hli Aude inwzQ piclndu (aJ jandarmii ell rna prins/) hil..in ?r' ifi 1.~···1.~j :~g--g:Y1~~~~~~------. :: F:..-E-. CiNTEC SATRiNESC i~~~i~~i~:~t~~==~:=1~~~~~-=~~~:t~::::~-f~::~~~~~8J1#~=t7 .-. duinu.:jr Af!ULIII' "flRFA 1 ilL. __ ._ _ e"/' ./ ....... D-opo.~--------.~. mnie dor peste mdsura De duinu...."/·. 'Hu~ ( * PRif. ..".... ('I e- ______ \._ . mnie dom Df! duinu.______ ---~"'---.~-T v " . hli.~~~"~-.=J:':=·~F-:"~::-== :tdJ Pl-] 4 ..•....""_0'''_.~-. duinu $i doina Ei da.Q--. flu' Vr. hJi...-----.:. duinu..~~:.:l:__ t- .-. ~ ".---..' .-~. liJi.... <-".-11' co -­ t:\ da:-na $i Codwilli i-af De duiru.'. 257. mtii duinu sf dnina Si codrului j·a1 dot ruginr'i mdl De duinu. _~---~. duinu. dal 1rullUl mUi duinu $i ciaim1 $i jQlea. -"" R"hato r _ 132 inf SJ(Tion Norte !. _ 'ti_u'~.--::iJ::...'].__ ~ __ '~ '~.!LHU \. ... ....------...-. duinu $1 duina .---- 225 ---~~ . E1 dCI. .-.111171..-. .-.--.__________~~___.~.l~ i .~~-4.. hii. 5 on! It.. dUllm. dui ![Ii dui mdi.. =::~ i..[...-..~Ii .. prieten cu doru Este Pintea Viteazu iiei.1 ~ I i: 1: lr J.

j ! i 268. 269. hji hli hii mai mni jole de OblQZ He. Zll.Budesfl en La truptina nucului Zii. A LUl PtHTEA Hag. hii. cd r6mlne fript $i. $-a. BATA. 826120 Inf {aporon Haste/uta-58 ani 1966.7 Da Hai. b .r-. dui flli dui hJi hii mai $1 de lacrimj pe pamint Hei. hli. hJi mai hli Cd am parte de mit HJi.OIS .TE BIETUCA BINE Idem 21. eu am parte de nacaz Hil.sa c1nld de eu ZU. hll hii mal. hii. zjj hji hii Cinta puiu cucului I-un C{/C sa a-moa Mai 1n los ia radacInQ Zli. hH. hJl hll Co de focdm} po obraz ZiL l11i. Z1I hii hU Cd Pm/eo rILl poore mere. hJi mdi. hii mai. hIi.. z1i hji hli CJnl-o pasilre straina.

.-. ~ ·trr _.' . HOREA LUNGA DIN BORSA • B 28/23 i2 M . _~ i . ..JIO'--jJ!~'I!iJ .~-: -+-.. •.."'V'IV ... ~ ....____.~ "'A. . -~---.. -.. !!:=fI~~~====:J~ .. : .Lmttt-~..""". ~.*{1::tJ. -..'#~----­ 1. ¥i::!!==:f:=!?~r:::::..:~.~~~ /Jr w r..~ .~.--.t=t7=E:=:3"::·-·l. s.'~~~~:-=-tf~'i1iJ£'-~W':f. ~- ...­ 1'=tJ .'._jM..1l t =~.•... .-::. ..r::-_-. ... ~.'..f'. ..:::g~gt\.".... " _ .-.-'. ...1 it ...'-:'-~~-:-....--*.--I"'. ... P-~.--- " :~l !1 rubedo J) 154 tr ~ In! Gh Sfmgdu-cetero Borsa 1~~~~~~~§~§~~0~~~ti~.'>-.. .~..9' .. ..-.... ..f.---­ ..... ".!1=. ---.j:::z £-~~r=t=.. J rub d t 0 :: 1 ~ Idem 270 ~ ~~F::~'~~--=--=~:~=~~~:f......•.~:~-··~:-=:~g=f. . l:r / ... ..___ .-.. . 5 . ...:~r"':l'~~~~F.~....j....-_' _ ----==-~:::= ..-._~ ..•-----.P.. '~'..~r_-.~*-lE:JIl.. 'l!:::::: I "!:::=. ....4I>. .-.~ t-.<c-~:~ -_-_~~__ _ . i 2il HOREA lNUGA DIN POIENILE BOR~II F1 79 ~.....--.fI . ::=~':1I!"tf:e==~:t.•. ._ _ _____ i-E· t:t.­ }!--?t=~~ . _ _ _ _ •• . .. ':. •-~ ~ ~ ~ :'.­ Instrumento!e :t:::== '-­ ._km __ : . ..=~f-=f-==~*t:­ .¥... .>I'! ~~""!'~""'" ~.~:::.--.. ~"' ..___ __:_::.. Ld.~...._..~.=...'.~~ ­ .cr r j f!' ~..i.. ~ 1 ~ .~..•....-.. .. --¥ ~:=-~:~~~~T::t=! =_~: i I tr . . :T+:b:f-·~~-t...r:::t~:tif-ff=~~f---­ W. .=. ---. ..•-..~ ~.~f:~-~.•. .r..... -:::= z ~ r.- '-_~:__ ~~-:~~:..i"_c::::c_E:3::f::E:E-::"1...!<A>.. L·'_~::p=_ ~ C'-:=r- :::::::~ ....._"-_..... 'u··--t ~..a=::.F:·~i:=..­ r±:. Dr fJ (1' '~~~~'~-:~='=._~~::l~::.....- .\·~~~t:!=f~·t:lL.. .."'-' ""._.._-_ .. ~>~.n. . "':" .~ f--J!-.:-. ...iI'f...._ ..~ .o~::=r-~"---C~ ±- .:~:. ~j . •­ ...- -- ---------~­ 227 .I r_ " : ani -.. 0 1.J '::r . ...__ "--'" _.. .. . ...... ~ ...:~~-.....:. ~:~-~:-::===:::. ' ..... f:i'1~ ~"i ~ ·t... .(i}·r•. ..... .=s=it=3 '-p. .. ---~~~!! ~"'-f --=l===f=1~--+-=B=: ! 1.::~=b3:= Ttl *-£J.· '" ~.:If~=~·l!~:~.' 270..iIi!.•...f~~~¥:I~::==~~~~t~~ li.-. ~'~}. ~....:::--t=~~j:t--Trf t~::E:::1:iTtF3~.:..·'J ~ifiJ~~ ' .l~{:t~'$fj[fr....::::-~4-=~=l~. ~gi':r._... ---....: :.::::! . -...-==-:"':f'· t.--.. 9 dc.. .... ...' F~. -..'-:i:-::::r-::::T.iii.-. 7... 1tr ~ .#.

.­ I.Vadul Jzei 7 ... J -(111 t: i! r~r iii 272... B28 /2ll2 Jnf [ovaei Gh. HOREA LUNGA DE PE MARA Nag... .. Cioato-52 ani 1971. v .. ! ...--~- 228 .11.

.. 861/018 DOH '13~OH 'ELl - '----6ll .-.....~ fL' 7 '­ .~_::r"""-!:~"""" -- : ~F . ..:._------------- ..._..... ! - .P?q " j Ol lOW sor 30 ln3SIA NIO Y9Nnl . _...... IUD .-n..~"~~' -'"" ....

HOREA LUNGA DIN VAD Hag. BJI. 10 ceQ voco!a Cetera J = 94 Idem 272 tmF in reB @) @~ 9 9 9 a 1I 9 EE:.fr 9 rr A 9 P r g r r dt r Err d 9 a 6 61 iJ== 9 #Pt DilCapo~ . HI Nt'! $ J a 9 {:E p.--230 274. Rubato Vor.89 .I 21.

.=nJtj W t in .~ . --::=:--.f/uier iulie -'976 ~ _a~' t-~ ~ . ii~' r JJiOt4J J] ." Inf. 0...---.. m. --- -----~ ~ ..~=1=t'£Tr nag ~ .-36 ani.ctlc=-. -6J'== .A­ ~ == <==:: ~. MELODIE DE LA CIMP Cetera Hag. Idem 272 tr ~ ~~~ l -'-=--.c::.. HOREA FRUNZII Hag.p:>GI -t. # p • #r _ ~~ ~___ :=.-JI ~===F=:' '..---C"-I#-ttr. 815/2762 Moderato }1 =146 ~~E:: . . W==!f-~=I£1d~~::~=~tt:2liBJ .132 ~ "' ".._ 0.~ .. ~ .~ =~.": ' _ _ . Negrea l!ie-60ani-fluier mart{e 1965-0nce~ti ~.. 821/ 1701 Mol to ruba t 0 27Z HORE DIN FLUIER i== ::::f!::= >s ~ ~ ~-':~13J'~T1r~~:¥0~q 0 ~_t:\.-'=V ti=__~~ . B14 /3039 h Moderato J ---".-----------------------------------------------------------.~ ~ l' = 98 Inf Pefreu~ ~t.!* 275.-..._ r r b! r .-c--~~'~~i~~J1j ~-:? iJp}qLThbF~-¥M~~g=~ _ .~=t=! .[r~tfL' fiFijff~. g ~ ~f ~ ~1-=i==-~~:::~t~ #~U )J J )J bF:: Ebt === :::C.--.' 7: --" tJ 7 ~ 276.oIlEr=-. ::::apo i$ ~ ~ -­ J-=~~~:~=~.= -­ @g ') ~l~--· r.-4f1if+tfEl .231----­ A ---~ . . .=})M "L= .~ ~ 9 '72 Mag. ~ ~=teflflID mJ ' tL:J=:(y bt!P@ rn S'II • -­ .l.f:r4$=~~:-~~J.--...~# ~l..-~""u_ '4£"".

232---­ C intecul propriu-zi s de stil vechi 278.dr~.0. 280._.j(...Once~ Ii Eu sclcer ~j bade-Q leaa 1: u sacer ~i !. -=1' .. i' ..... MINORIOR Hag." rne. leugd Eu sdcel $.5.... de . drago8tecl. VAl SARACU PRIBAGU 8 'I. bade-a leaa L-amindoi ni-i Jumea dIago .gra . 815/21... ...t . Gaja Anu!a 60 ani rna rfie 1965... /IU[19 Idem 126 . -_.$i rna pooltd-n slnuJ tdu le··ma mindrul de U-s dragd Nu e(Ho ca-! Jumeo Jargd De ti s-o tJrll cu mine Fel-mel brju pe Iingel tine De li-e pare briul greu Fdrna Jumnind de seltJ 279. .9 eu cU~MA NEAGRA Idem 278 ~ De in secerc\ ~ • -i~ft4~~@@ W··.0RAGU MI LA SACERAT /Iv!] BI5 / 2560 in!.'! ~i bGdeG ieagd Cu (/orl1 .-"-.... -.. " /JiJ - "...... c(Ji-ma nea.'u<..

.·t:==i==-_n. '.. -... ~~ -====+:.'..J*.Saprn!a .~~J)~#:::~-==~~~~t _ de r5 /~I Dr'".. :j.- . . ~.. b:.:.fl fa . '8 ... mal_ .~ ___ :ji... lasd mdi Ai! Cucu/e. 82012021 i --1 Rubato"...Ie __ ...1 .._ ...t'.X .---.:LiJ:.1...~. . Jasd rnd. .. Ai! Si pd mlndra l1ngd ele Ai! B/dsWmindu-Je cu idle Ai! S-apoi lasd mindrd.:::::...+:~:::.­ . J U nn-c/tj-If. . . Iv - J-L./iUr - -' ~ uoI-IlU. " -J.J) --~~-~~ !l'V SI ' Ei hal _ _. ¥ .J ~ 282.tJ ~=jJ .l...)c.::'~-:--"-11 • • ...'0: ... ?'.--.:. . ­ ~ • A.. ./.drl...l-e7 . on·..=:. ..:==+==- ::.fra-ie.. ail [1. c9 "" .. 1..Bani )0 noiemb 1975 .ifJ'p Ji cF~ ~ Li'~~ f='=±'~=~~ pa­ """ ·· -.~. ~e-a .E': -'-==f..._.:. 281. t""< .j....: . . - i .. -­ ~ ~ ).1:f.==-..' /.~/...:~. rnal V· M _ mne-ol.' Po mlndra llnga izvor Ai 1 Bldstdmindu·te cu dor Ai! S-QPoi /asd mlndrd.~'jCI::..--~-.:. -I ~ :.. m •. ··t .. '~1$~~'J" ' _ .~ =156 In! Stan Alaria dec }976..~--=::.... ~..::t .] OIClufUl-I.i. ..I.-. J..' c'.233 _.lt .I... peneJe tale Le-am visat de-a moi in va. -"@:...:::=. 283. '. ~ .._ SI .. tJ "­ Molto rubato J '= 132 1nf Florea Vasile.... NU IUBI CE NU-I PLACUT "fag. "..'...' CUlT..~w ~~..::::~:~!=J..::::..~ i AI I ~ iK&bEH~-QjFn~ij~ Nu sf mill ...:.Ef ..~:..cu .... .{. lasd mdi Ai. 1...CUCULE PASARE BUNDA "fag 8761707 &. •••• :. ~ .~. i.. . I "-1-'7 r la .F~=~ =. f H -' '...../ . Or fJ ffl8 ffli de r ~ cu cu (um .le Ai I S-apoi lasa mindru. _ ------ 9 nun .~ Urn dli ./-I" v....:: ~ ~ :--W~~~·.:t ...' -_:p..8201615 Rubato :.. ' f .~ 1= P ~ :::--:3. :J -... Ai! Pd cine.-~±. .: ...~.. r r:-. lasa mlndrd. I '..i IlK! minie Ai! Blastama-} strdin sa sie Ai! S-apoi. Inf Grigor Anura 38 ani mai 1965-0ncesft-nr../1 L)(J. ... ~. (... lasd md.422 ~.. .. ~ . - t .l'#~-~~-sI. =148 . MUL T MA M DE TIN E CUCU IR Mog.--=j ~ H.. m ba - rJ() - i~ ---=mal '" 4~ I If) ') j _ Jl tJ 9 .. ~-. --ltf .ieud ~::...stJ ' ___ me..

nat. Perla Floare -35 am noiembrie 1975 .J18_ 1[)) J la nOI r. Sd md vez1 ~ezlndpcl pIag miJi S-auzi ~i sd md vezi eu drag md.) Tu eodrule m-ai vindut md. hai.1 ba $1 moo vdzut di piJ $atrd (bl. la v-dar II ca-m-naf T§f8-se J fe-oj mat' Cd mi-i fa Jeagdn $1 pat mdi (bis) Hai. r 285. _.AM SPUS MAICUTA BINE . 286. da. hoi.J .fo! "r/ fOI mal l I) C1mmm mi}! IJ 0 'j: J ~ nif zl . Sd-m. . c-oi mere dupd-mprumut Si nu ti J-oi da mai muIt mai r -a si ~i tie maied dor mdi Si Hai.OrtigU$ Haria -46 an/ marfie 1965 .Oncesfi . (ill FrUfl-ZU // . EU TI. a f de Ii It L Ef F' de fri . ma/_ Co - dro . 0 ZiNIT BADEA LA NOI Int.) CU eram de supiJratd SupiJrarea.Ie ra ­ .234----------------------------------------------------------­ 284.ku mi ne ~m::::a/~' ==== Sa ma dai saf la It' ne D-ai tinut ·zile legate Hoi.dea Frun-zu-I/ . hai.80fila [0 - tiru - Ie ra ca fa . hai. -a sf tie mafed drag mdi Hai. vezi urma pin oeol mdi s-auzi a mneu gldseior md. numa sd md vezi pribag mdi Pd elnd pribag m-am tiJeut (bi.."I = 168 I nf 'imi$ Ileano.. bate-o Doamne (bis) Tat In pat cu mine doarme .~ }I )Jpcu-mnQ? m9! 81s1 _ __"_ 1lf)~fmt~lJiJ]. CODRULE RAcATANAT Mag. B18/393 Rubato . Sil mil dal maiccl departe Din leud in altd parte mdi Tu de-aceea te-aJ temut mdi Hai.-Hoisei ptn . B 15/379 Partando In!.29 ani noiembrie 1971.. Hag.

spun $-a mneu ndcaz Mamel de cind aj plecat Mama de clnd ai plecat. mill._ (': \. 142 • Vru. spun ~·a mneu ndcQz.4r:~-==-~ .. NUMA EU $1 CU MINDRU Hag.. mdl. na /a se "'-.I J . sel zbor pa sub pelmlnt. mdi N·o mincat pe n. sd-1 spun eu necazu./ L Nu-ma eu .fa/ ~ sa vezl pri. f7'I. $.j) y/ gtn - ~ -~W mal ~ 1ffljJi F-P J4:¥. tJ ma" J- _1 $. plnza di pd obraz md.ne ce m/~! fa mal L dCJ Fa-ma Ooam-ne )jJjJ=. mc'll $.Jf I ~ *F)J jl CD ldiJ J J b/as-t~-maf__ ] ~ dn.me-n sat N -0 mincal pd nime-n sat. 'U .rn . mdi. .. da j j el --. ~t da ~qJ./ Imlfliu pJa--liU '1/ gin-du mJ_ '--..--Ie IIru.. ( Hag. .c coplr$elu $. mcU $.'-' PDf ztu-ra_ -- pl - ma-ma mal.re ~ ¥ ~ /Je-·a -lei ~ @~~ CJ·~A.J + j3 I j2 J Jj f7'I.. ~ to "j~ ~J. Peter Haria-I.~aras6u t el r: 3 I I j '~i j~ t -­ t cW ce mI-l i! ca ma Ooam. sa zbor pe sub pdmlnt. sel-." . FA-MA "DOAMNE CE MI-I FA MagB23171. B15/2821..I-ai sa ma vezi pri--bag mal 288./JU du . jll Jl Jr!J I }J }J jg. mdl $i plnza di pel obraz.235 .L- Ruba to )1 =128 Nu-ma eu fi cu m1n-dru r .­ 28Z MAl CODRULE BLASTAMAT .J CI- I('::\. mdi $.g. Rubato molto Inf.. :lm< i/u pJa. mc'll IV ~ 289. B20/103 Parlando rubato ~. . J'U3 u SI .m2i *1Bft£O J' . sd-. Idem 278 P I FE _ ~)l ~-=l cu mln-dru _ma _ _ da ~ .. mdi.e ani iunie 1978.1 ~ r -r. )1: 128 I f7'I. Pa - ~ . 't sa . Idem 278 f7'I.bCJ9-.]I.me-n sat N·o mincat pd n. mcU Plnella mama-n mormint PInel la mama-n mormlnt Sd-j rdd.mcU CUe rdle m·o mincat mal Clte rale moo mincat mdi.---j . mel.

MAlERAN DE PE POIANA .. pric.290. : i'l. Mie cel-mi trece vremea. md.mza. mdl ..(. ':'975-PoI~nile i zei NU-j bolund iocu sel·l tie Cu horiIe sel minglie Nu·j bolund toeu sel-l batel Ct·. mel..:' Cd tu dupa ei nu ft!ori Clad /eCiorii te-or cumpti NuroriJe Ie-or sfddi mdi Clnd ieciorii Ie-or lema mdi Nurorile te-or Opa 291. horne sd desmeardel 292. Mie cel-mi tIeee vremea. . 81613471. l!biiito )'1:: 128 inf Tamsa HiiriscrJ-J9 ani dec. -~- • Fata 1a caSQ nu·i ::'~riy Ca fjru de mdtrii(). CINE HORESTE MULl N'ar. CODRULE BATUT DE PLOI Idem 285 hal da Tle cd·ti p~j::x hwza TIe ciH. ri Lasd ai marr:(1~t>:.:.

./972 ViseuldeJos "..·_··1::::::t·'T-···-'·· /t'S~sa ·~·J=-I~-=-~-:::::m--:::.MAMA CARE ARE FATA V--7 ·'s #t'.' ____ . nOI...'):: 210 lnU1aricu~a/ui Mondoiau-70 ani lan. .':~~.i.~ :.y·-a---·-..lr.c.7.t=-ftii=k=Eji mal M<~. '---­ ~ ie·.-'.'] .....:JDrinde ~. '•.•~ "o::r==~!. .~' . !i f=1d.~ ____ .!'" Parlando rubato . ~.i12IF.~ .' -. 1:') :""i .. s..lCl .~ @ J) J5 tfi44 Pj 4t . .jI ma/ci'nf. If':. JJ J -'..~.l7\ -t29 IW~:·~~it::~:~!':~··:~·-~·~:.. ill J) ru din ~ J J g..~.. mO.==:..!.. ~ .iu .:'~'PE. I . m C l-I ' "n' __ -:. tind /m!z/··ne do-ru-ngll7o'. :<75' B/rsana Ji "'.~ ~_-= ~tt-~~~~~~=r=:·--st= I ne~--~a=:~.".} Bill 1876 Par!andc rubato In! Bora Nastacii a /UI [ondrak-51 ant . ::.. ~~ . !'':.:. ~:~=f-""~-:±=.. ~···"._" .__ ~ 0*jt-ts4r=-~=F~ i:\~ -" .. -..:. .ranl _ _ _..... 2 ~'" ··::=-=~=g. ···_"".. ..f"'!\ ~ tti----.--:~-:. douo fete ai La stIdini sd nu Je doi.":·le mamd·n sat Sd nu pI1ngi di ti le-aJ dat .":"\ ~ - drul_ __ ~ ~-+-'- ~ .!!2. .. n 0" ..y=t-i. k.dru/ cum ne va 'C'lma: .~ (7\. -".....U tata iard (bis) Pdr..-.­ .::::.. ."'.- - ~-~:. . .' . ---. ':t:::v==~~'~ ...''''f:.. ~f£~ .-:...JUti c1nd Ie-a 81 greu Mlirit.. l !Of ivcnclUc Rodlca-I. -" ..v "..·.rnaidor .'''a '" •.r-'=140 ian.).231 293. ===_. _. .8! Tot !7.) ...=:-------'-=g .===:) ~l-k=-B-~-mai___.. '-~'""-'-+--'--"- ..'9'9 ___ ~ . :_i:ii!~:-:-::.:7.~ J.. .Y . -iU-fer .:..._ '" m~1 '""'--~-':" ~' Iv k va -jese Je vi>-JeJC -- -- - /".. '"'. 3 .o·ngrddeased eu rqste.) ~ £ .~f~..~~--=. mamd-n sat cu tine Sd Ie vezi clnd le·a si bine Do-Ie mamd·n sqtu tdu !(>~f. Cl i... MINORUT CUM tiE VAJIM NOI . .'..1971-V/~eul deJos -~-~ ~'-*-~::=~ hf!!.:.'-. Bill 1926 1\ . '. 294. _ ~ cum ai-IN =~~ii. ..'-:~..._..e La strdini sd nu 0 ddie Cd strdinU·s tare rdJ Sj· I greu df' trtlit cu ei Marnel..)J J. !· '.~-::::t= 2 ~ !l4lh .t:.··. ttl .1.~:L---'~ --===F=~=-:::±::-'-''::::6:F-~'==: . ~ ~ ~4:.. '" "" ~j ·3 .. ... CaWl 9 Ire do mih LUl?Yc'(1 Clnd Imi vine mnie-n minte (Ins) me de mal' nainte duce aeparte-n tard (bis) iu f. ~!J~ UedJ . "'.". .__ . ~)-~4J. J.~81-=::-=:~""?-.017 .771 mal -!r~ ru ginO: rna. .'. Dd. ..:t.£!:_~:c==_~::-~-:=: r:-...--' __ __-:==::. CINO IMI ZINE OORU-N GINO . e ~. "'-"~"-"""'~"-~ -._.: _.al_~_~_.O ani d2:. '--.le.~ c-~ ~ _~ i tmc.-'/ Numa dol meri aUoiti. mal S. mdj (bis) lntr-o grddind-ngrdditi (bis) oS-apol hai mdi puiut drag (bis) Nu te uit pine ce dzae (bis) S-apoi hai mai pui40r (bis) Nu te uit plna ce mor (bis) 295Al...._.

seul de ios Parlando TU bato J'> =180 .31S ..ne de-a p'u-ne da/~ mal Asta-i hor:ea mlndIuJui t .ne_ Ma-ma ca . ~~rYl Pp P ltp r~ J-ti ~~ ~-- E1 r ge de_ con-ce-ne mal II Mdi.5ani dec.c~ f r ®~st!. Parlando rubato t':'I. I 1*:'\ W@( f51 170..J ~ r<=ixp Cl. AST A 0 HORE MiNORA Hag. cine n-ale nici un dor Mult trdieJte po uJor Da eu am doud Ji tli Da cum locu mni-oi tIdi i• 296/b.! _ _ .I»] JiJ Ja n-o @jl)i 18_ brT fa II da.re fa.V.MAMA CARE ARE FATA Hag.. .. 818/1766 Rubato W' J'>= 210 Idem 295 Jll) jJ PP GJl . - ~J).r 1 238------------------------------~--------------------- 29S/b.i nici D - da tkP Sa D-n-gra-deas.Ie mal 2961n. r r rg . 1$. P E j 11 .. 811/1897 c-o 1*:'\ FO IARNA Inl Pop Anurii Hihii~-1.V.AST A IARNA Hag. B11/1191..18__ N-o-n-slr~.re'sc__ pa val_ rind zl. c-apoi hai Uoale galblnd (bis) Rdu 1i cu dOl la inimd (bis) Hai.re min-dra mal A-sla 0_ nD. ~.re _ a .1970.fa 0 r F bit fr ~ Itr t':'I.$eul de ios F' Pp p As. Vor.I J- 1> = 230 Inl Hihnea FlfXJre a lui Aurel august 1971.

.. lare (bis) . rClu m-o-nbd. te suduie Si de mine rClu grClie 298.--.c!ri-or cu ca - sa-n COaJ'- fa ~ ~ 1)7] J)J)' !§£JJjJ II Jfa-f-amsub fe-reas. !t. :J frfJn-ZB... ~ p f~p ~ J) ~ . fost-am UnClr ca lazu (bis) Ei...ba. md.fa I Rubato .5apin!a t':'I t':'I *{ P I . fost-am Und. mal_'_ r' ~ ft' !J kJ JI N·o trecut p-aici mlndra (bi&) De-o trecut sCI mClrg ma.. MINDRIOR CU CASA -N COAST A Hag..gp' Dfr f/ai.... Mai co-dru Ie cu ffun-za-__ J J "---" I (. 8-"" 1 Rau mo • bJ-1rf-nif mfn-dru- Ai.n~mi ce k-oi In-lre. Stan Po/ago -34 ani aprilie 1965.rel Te mustrd..fa_ '" I 1:: ~'.-ta un ceas Td.. I f§i.' Rau m-o be. hai.sa-n coO's ~t· .----------------------------------------------------------. J 11..trlnit mlndre/e (bis) Ai. t':'I _ ~ ~ Mai Co-dru -- Ie cu t':'I J>J..'=146 Inf. mal 4bJ.fa _ t':'I ca ~ f:'\ ~ I..gu -. pHp H' ~ FaJ-l-am fl'-nJ #a .. Hag.. Pefreus ~fefan . M-o-nbtltrlnit necazu (bis) 297/b..\.r ca frage/e (bis) Ei hai. MAl CODRUlE CU FRUNZA Jos t':'I inf... J) Fos-f-am tf-nar ca t":"I J) J) ~ ~ ~ S 1St j ~ l73 J B I. PP r' ) 2 ' ) r... . ~ ~ ~p ff " iNJ.fa_ voas. '" I@· JJp. fre-~ ma/_ . .l pil mine sCI mCllafi Te mustrCl..fou. hal Il if' ~ '"' JI ~ J) ~ J I itt 1)'. 37 ani marfie 1976...t-amJ(lh k ?is J - rcas-fa voas-f~_ "'la 0'1 Jlih..fd-nlf mln-dru . ~ . 8201540 p::::::::: :7 A ­ Rubato ~')= Idem 281 154 t':'I t':'I t':'I ~ 'j Mii'J-dri-or cv ca-.Ip' PP 01 r g.. ~ ...1la.. J>p Jpv-nr:-mi ce fe-of l'n ..@fr fra-gu . B201372 . FOST -AM TiNAR CA FRAGUTA .Paienile Ize.239----­ - 297/a..

Mag.....cu cu . mili (bis) Oi..... 815/4'4 Rljbato ~ #'l::: 194 Af'-' w==J5..r:=....... .. .Vi~eul de Mijloc Ol( Shear - ghl..C8 Ai Oi..''': mc...­ 299.Ie f"':'...i' 4..tc ....t 300..e_mcJJ ~ _ (.... lv-Ie --­ Hel mal (. ..plnd mlndru s-o cuminti... Cd tu eJti bugdt de blne (bis) Ctl-i mai Undr co !ji tine (bis) D .' nU . ('lnta cuel::' cili ii \1t..J ~l' ....~J /n/ 'Vuma-n tlHnWeCi.. HEI MAl CUCULETULE .­ 240 .. ma ...<""1 docd mnie nu-mi Un'·' . Ai grijd !ji nu-J stddi (bis) ..iaed mnll... f.7!i Ii)". MiNORU MAMII ~TEFANICA Inf Cozma Mihal oiHuroaie-25cf) mai 1971.Cj i It' !.

_________..Ir·I{O~... --..._C> itt ....".. • .. ~ m~=~=~ J~ ~:~31 ~--i=:...':] o t1lbure !.-­ .:::::. rrra---.. -~:..=~::---:=--' ~ .241--­ 301...~~r~:=:_t~1'f~~~j:~~~.. mjji D>' ! ) - IJClU II --.~~===-~~--=-=-==I1~ .~=:=:.... .. _~~ .~ .. .=-.. 81 - ne /lmi-o rodi losl 0 - -' ua f.I fr' ~"'e /t: .. on f1oiembrie... L-==:_:.C4 ioIiiiiIl rc=-. miti (bis) Eu te asemdn cu un crin (bis) Oi./ e " • 8! rp r" ."_ ..}) = 210 .. >.---~ 0 ~../' Rubato . J::§ 0" :. '-'"' ~."-'- .~~ c:. r::==­ -­ ~l:~~~~~~~~~==f·~~¥~~~..-. ___.@~·:'.>i zice . da mal rau 1mi pare mnie (bis) Dupa scurta-mi ieciorie. = _ ._. "rl/a .._ _ . ieciorie.~=-l=-==J=~==-~~~.-#. me /":".-::::::..> . e7.el·:J! - za luI.--.-.. . "'. .o.6/ JEtD ""t. '~"/I 'tat ¥_~:~-~~'*~~fE -~1t~~~~"Y-=±-!====il_~:~~~~~~~~~-==i:9 t -_ .__~<~ !'0#--I~=:i==-~::+' ._-'-_'..'...-apoi be (bis) c·a~d·i tihne Zice c-a$d·...le -174 -r"':'\ "':"'I '-'C<' lIe'. ---... ""'-" ~~ ":-:J! '..~ r. .-:J ':p It...... t:'I Rav "''''' . clntec lin..l .' _~_ e"l.tZZ:]t " eo f "" ).__ .::/X .": A/ r'::\ ~1t$::.' - t:::::=: ~ ~"--------~~-~ -= '17ic-E £ .L. -~-®J-~-~ f • --------._lt~~·PI' 301 SARACA INIMA ME . lnvdtaUi nit cu apel tilburata :.. ' _ -. BINE MNI. miti (bis) 302. 4..___ . = r _-=-=--~ __ ~____~____:..'2 /J Du ..' ~ £d! I ~s=Y~~r-F~ig~ >~e CO~ drv~/v' =rr G-f > ~ "~=152 1C= '-···-L--'-~'f!.:-e co dru .r.'~::: -::==-!... m81 Oi. ~. . ---"~--r--~-I. -Ico /nu ______ ra' ...8 ~ 'vag 8.-:*:-"iJ= .=-~~~··· ~... -.--. RAu 11 PARE COORULUI \i:::g 8 JI / /926 Idem 300 Parlando molto .L_ F·J:::F=~~---+=~E pa ver­ ..":'\ --'--'--­ F-~~-::--~:-="i1-ff:---~:~1..- '-'1):')' t')sr e"ud d:¥ __ .81.8/_. miti (bis) Eu cu cinste te-am pur tat._.__ ~? ::di=J===.\:1t:~)J:~~~X=I~~_-~....e . -~'-{:~.~ ¥~.... crinule mult couta'......Ii t--. inf DunCD Vc 5fie . --~ 0Y.'8 .:....-~ ·E-~==f--~=-:f~---t:~~J=~:~==~~=-::?=$~.ni Afjnsco-J9 on.. CJ/ -J .~$~~ ~~. miti (bis) Oi.. # . . t_*.---...==:===E--=. 1975 -feud ._.z..-=--t'~=:~::./.--t:P~~¥!:f-\-:.::.·. '.. .lf'-'::'-{. .. J . .....lUi mch ----_ 0..d! .....-- .~.J'.:~~. <___ .-!".---. /F..~-+-.I~ /i' ~' //''13/ ~-.~ --­ 4!~ /..0 MAl FOST OOATA "::g B1£1 '908 ~~-Jd-~t~_ =-~=~--:-.:t:t-...E~:~~.'!> <> __ _ '7a..

h ~ No IV Rubato molto -I) =194 t:".sd iube..i J__ JJ]J '""""-­ /":'\ Ei cd nu md·Jasd a iubi..242---------------------------------------------------------­ Hog. ce I-a~ lace Te-a$ aduna la un loc .sa re Itn-ga drum _______________ » J) 0 - Ja-I mv ~ _ffl ) ~~~ '4~ J8-1 i!)- cel_ bun fIe 0 '-. MiNORA FlOARE -I NAROCU Hog.:..fa . iN CEl ViRVUT DE oElUT • • j) = 210 Idem 21. noroace.. mdi Cu cine m-(J$ potlivi Hal.sc Cu cine md porr/vesc.u .. I1ngd tClu Si-I allCl omul eel rClu J mCli S.b J din ZI J . mCli noroace Mil.gea_ crean .§u - )l ti. Inf.n8_ _ . de bra d':4.mu ___ cel_ _ i!!.! . 305.. .nfJ ma.fIe Nu ra .~ ...' /":'\ P/i'n . ma. Te-a$ zoli 'Ii I·a~ da foe (bis) .cv J) /":'\ /":'\ j ra ..J /":'\ 3 d • Ccl rdsare l1ngCl Utu. noroace..h mal . de te-a$ prinde. Rubato malta 304.J1[JJ f/~ r.. i =f =l' J 'fF1 --:Z7? t J:Z:.:1 J»>.'\ f'!'\ .b a .Iv!.Hoi!tei p j) I ~. I uJ· [8-i !lEi /":'\ IVv-i din zi.q. B181231..5 ~¥ In eel vrr­ fu!_ de de.. B1811..)) 10 . Timis Ileana -19 ani naiembrie 871.) ~ v -_ _ _ __ i> cu lIu )F. mal J1 J) cren. mai_ it> tb .-. . la mine-o rClsClrit Numa nu I-am prelCllit (bis) Mil. nu md lasd ..g8 /":'\ J t.91.

I is sl eu J c/ .pa-ral.. ~ ~~~ sa. da._ mal f':'\ ~ mu *-' }j l ~ ~) J2 ~ r. mdl 307/a. PASARICA OE PA TAu Hag.me . Arsd io to lnima. de cu pruncd tinere Hel. rna Hai.dl _ _. rdu 1-0 dorut sutletu.tau 81. . . de Cl:l pruncd tinere Do. mdl Da. sd se strlngd la un loc Da. B11.rea_ ~ if R ij t. cite tete n-au nomc Cite tete n-aU nomc. mdi Hei. ~ ~ ----' Cd./a E fJ fa ~ ~ su- C£if t:J la lJ2Jl) 3==j pa ra ... pe un tdrmut de apd Hei.ru ca de )J =128 1nT. sd-mi treacd de la inimd . c1ntd ~i·n a me grddin<f Sd-mi treacd de la inimd Hai./ .243----­ 306.~~ ~ ~ ~ ~ k£±JiZV"t I J)t:J)) J) Ji Bun de__ o-mu itt J5 }J 4ttJ ~. ~ f':'\ fa - pa. md./.gl n8 - MtfJ-ddj-i ho-rea M/fi-dra-i ho.1913 Parlando rubato . liD IJ da hell tftr F E! f})) Cum fLU] j fa. e su.J~= 148 Idem 126 r..:.~ ~_EFJ 9 J eu f":\ l7el _ _ da . mal.. mdi Hei. .lIe-m1 pla·-ce gla -su___ tat. ~ ~ jj J.raf. sd se strlngd la un loc Hei. sd se-nnece tdte-odaM.. da. o mal I Clntd ~i-n grddina me Cd f$i eu·s cu vole rd.cal..". cine-o zis dorut duinu Da. elne-o Zls dorut daina.".. Bun de 0 - su-pa . n tra-gtLa R fJa-~ IItj r pa F c:r PJ lZ!tijl friJ. mal_'__ ~ :f~~~ _$ e /. 1975' Sarasiiu EE~ ~ p ~ Jt~b j)J~ f":\l f':'.fe-o .da - mc}! ie. Ir f":\ he! g I [1 (11 Ie me.~r.II .~I . f':'.fe-o mal a- fJ j j) 4iiiiiifl! tJ a -JI [um IS h da r8-18 _ _ __ Ie . mai He. md.ia rssu - ~ . Hei. I P p~1JJ p ~=+ C-a fau glas Ii ras. Costin Viorel-21. da rdu 1-0 dorut sutletu Hei. A da . cine-o zis dorut duinu He/. B1811923 Rubato ..~ )1:£] de. MiNORA-I HOREA TRiGANATA /45 Hag. ani dec. cd cine-o zls dorut daina. doina mi-o to horea me Doina mi-o Ii horea me. mdi D-arsd io to inima.--------------------------------------------------------. L1 La ci.".

.----II Cd tu toamoo·nbatrl11e~ti Cd tu toamna-nbdtrine$tl. t=gz~ -'c==E. mai Ai.. idem f. "t' Da eu dacd-mbdtrlncsc Da eu dacd-mbdtrlnesc.MAI CODRE DE ­ AS Sf CA TINE • Molto rubato tt-~=H~TI' I 2 g -p is ~~. 'it.. RAu M~ 0 BLAST AMAT MAICA I r:! lo. prjmdvarQ·ntineie~ii. mdi Pc'1~6rile addposte$ti. --... maf Cit iumea nu-ntineresc.~_=_==_.ra-c! ne ___ /vIa:: co . miH Ai..::::-===E::L:::::.'..-. mai AI..244-----------------.. mal Ai.-..'\ 2~5 rrun-zil ver-de ma. B /8/ 7Q 3071b...l . .----.i..dre de-as si C.=~~~ccc~. eli Jumea nu·htineresc. moi .-----~: . lard mor $i putrezesc.=+=-.'1 = 128 1':'\ ..:==~~~bE=~1 -w. -=-~~._1= ~-... mc'ii • 30B/a.. >:0.-------------------------------________ Hag. pasdnJe adaposte$ti... -#..:...:. .

mai. maj Ei. mal ____ da &~ J) 1F15.=*. mai (bis) Da-altu nu J-oi ave eu (bis) Maicuta tihneala me.--- t.~ beu-- mal ~ f.§ na --ro -.. pI1nge-i ~i pare-t-a rau. cu blastdm de vinerea. pI1nge-i ~i parecf-a jdle..~ ~ nee.~hJt 1 'ti.¥ el ~ :117' F1-=-~9 el . mai Ei. mdi Ei. ~ J).t.:JJ=*=.J-~ tt'f4htl . I. nu rna bUlstama malC!. mdi Ei. ~ ~a € t. mai.cu mn8U mal J ih '11 p>fE-m--Ms 81 Mal.JgJ . ~-amar de mine s-o prins.1-0 18 __ _ } tII-'---". da.Js ... de-oi ajunge mama rau.ut un cur cu ­ ._-~. da. ~ ::~-~-.:jJ ~~r' .cu.cu- -3 :~_~~=~1J . mai. mai Horea mai nOUQ (CTntecul propriu-zis) Locala -. mai Ei.T'_l!1za Ei." =v~I.. da. mai.-­ frau m-o b/. maieran.' ~ ei da ~.C..'1stam de vinerea.mal mal./a_____ ) ¥J Im-I-o l Jl Jt::~"'iccf::--ft ~ "-".= -- L-o oJ .n 309. MAl CUTA NAROCUL MNEU .ca..~. f. ~ ... ca nu ~tii ca ce-oi ajungc Ei. da. da. mai.:: _£... ca nu ~tii ca ce-oi ajunge.. mai (bis) o bdut -0 .--j'J 1-0 __ ~ J (':t:-?lI \ ba.uf un cur - cu beu.. leaga ~-amar de mine sa leaga.!tc'i Nu rna bldstama makutd Ei..::==-. ~ Cj "1" >-.:. de-oi ajunge mama rau.~ J) da in .~ --:..1. mal (':\ AI Mal. na. pI1nge-i ~i pare-t-a rau./c} . mai Ei. mdi Ei. mal Ei.1 marll dl I rTJI - i7ea - '. da. ~i moo bldstamat in rls. maj Ei.:~=--=s2 -. mai.# $:==tF~ ~ ~ ~ ~=90 Inf Florea Vaslil:! Cflciu-48 enl noiembrie 1975.. da. ~-amar de mine sa.cu mneu.::j j -=j=­ ~--lt~==~~~ ~ '" -~ • :.f8-mal mai . da. ~i moo blastamat in ~aga ~i moo blastdmat in ~aga Ei... .. da.. mc. sa-nconjor tata lumea Ei.. mai.ro -. mai Ei.>'< ~ "I- ..1 --i~ ~~~-=: --.sara Ei.C=-..- Astd vara-ntr-un pirlu. mai Ei. da.leud t=J= /a -*"-::--------­ ~-.._. F= ~. ~i.(ag B16/ 919 Poco rubato _::-t.rJ7/'- J. .. mdi. mai Da.I') =128 Idem 308/a (':\----::=-K:::--=:.'. de-oi ajunge mama rale Ei. mai.mal . =$ Ff7T i ) " y .245--­ 308/b. t.'Heran cu diasa frunzi. da. it. -E..' : : . da. B2J / 194 Molto rubato . sa-nconJor tata lumea.cu diasl.. mdi Ei. cu bJc. mdi .ca __ mo (I . Rt)) .. ~i sa-nconJor tata tara. .RAU M-O BLASTAMAT MAICA Hog. cu blastam de vineri. dl. frau m-o bl§J' . Ei.rzdune' mai (bis) Asia varo-nt-o vdIce.

ra-mi rF 61/ . B2112088 Poeo ru b Cl t 0 :ff ~t~f~tfi~-'-:c~:f~jE=T1~As.. Mag..299n b Mag.chii-mi piing Tnima mi se lopte (bis) DoIU tau md omoara (bis) Bade de elf dor iti due (bis) Go/blnd-s co frunza-n nuc (bis) o .N GiND .ll) Sd vada cd si eU')tiu (bis) 312/a.. telM ziuo sdcero Ai. B121136 Rar :fBi E J =80 lnf Pascu H6risca·-27ani 1971. ASTA 0 HORE MiNORA Vor. 98 lnfN65ui F(oore a lui Haurel 1971 Viseu( de los .n gtnd {inc/ /m/ zii M -o~'- flail !a-fl gino' .246------------------------------------------------------------­ 310._ mal r':'\[rnd VI- ne de-8 ___ ! • mal A5 - fa 0 /]0 rt:sc ttnd ziu de /d lu·­ cru gFt:U _____ mal Dragd mi-i mindruta me. sara lmi del gurita Tdtd ziua-j Ja edpitd (bis) Si . €• Fost-am pdcuror la 01 N-am durmit pe mU$.FOST -AM PACURAR LA 01 . Ir= 14' ·gEi( -~~~ff~_I~=~F.mi oltng Bade de cit dor iti 'rag (bis.=·===j 6u . de tat (bis) Sd vadd cd $.fa 0 170 .de_ 0 .cl/ -.c/liI. eu vdd (bis) Mdnince-J zermii de ziu (bi.roi Ce-um durmil pd perinitd Tremeasa de 10 mindrutd . ciND iMI ZII BAolT A. Galb1nd-s co fruma-n fag (bis) Du-md doomne-n dealu Gherlii (bis) La baden cu ochU negrii M-o iubil manince-l zermii !V1on'lnce-1 zermi. mdi (bis) Ai. ) 311.sam 1m.ra-mi ri .= '.!a. t':\ re min-dra __ ~_.v/~eui de los I p r P~--=rB'=rq:r~E¥P-ra find ifni zii ba .. dd guritd (bi...

J s/ do/."Iuieresc $..~~'-==--=-Ii!-.cINE M-AUDE HORIND Hag.-=:::::-.m cucului nu-I am Pa i DOiCQ 10 dor de-un an OO.NC=l =r·T-_.p' I'm ..::.(.. . ///.-.. ....-.' ..56pinta Sa am gla-..... ) -:::1..~-=--=.nea-fa ..:.-lapa r~ff$= l1li.. .··g ·.:.Ie 315.=±=E..::~::= . . J ~Fi: BI C/ . :. :J A u zl··· f-am '~:.-. sute 313. Irag./ Zi .. muUe Da.. G/osu cucului nu-} am Glu.:~'-.Ie poa... .fa am g/a-.j f! I ~-f2fJL~=~~m .I-am si se poa-Ie Ca-i be· leag b<J .:.m/ ... '1' ...=:'=lc~cc·1 ~~.--~ ~-- A (j z/ . '=11:1=1:::-'. tile/e le-a~ numdra Gindurile..//~ mat' In/.-..1 cu-cu ..... _. Inf 81edea Haria. Hag B28/2719 Andante)l: 120 ~ ~1c-"tc:~'::'~:_p~~~t=4..dea de mOdr- le.Ca-I be - feag ba - ded de moar..::=-r-:--====:---v=· .Ie-Iu vFn lu-/UI~ ma/~=-: N-B. ·. -::::::::==±... fie sint-un ~n Ir.<w/eresc ~.5(./. 816/ lOCI Vor II Repejor "'~ = 180 Idem 312/0 &' I ~ F r~~$~~_ ~::-1. _._.-mi Irag Multe-mi .It._____ ... .­ 312/b.16 ani 1971........::.._ . . ~-==. ~ 314. .) di . Pai.. Ala sell .:::::--... ._~±-=-.i':.r===)J. ..247 .tE &.nC'_ m-8 . M.AM SCUlAT DE DlMINEATA ift-~ 11 )1 ~4~cF IrQ' ih Q I ~:):<)fJ..u de /10 .==:.. .:.Ie $=' .1 Ma scu-Is/ d~ Hag.. AUZIT -AM SI SE POATE .C(I 10 dor de-un an i ..nea-fa J Pe neyurd !)i pd ceald (bis) Pdntru tine mindrul drag Ibis) Du. --~_ '~ si.r ./385 Rar )=124 :::n! /.__.:i=--_.: --~. .ce__ ca n-am mC/ un gif?v' DB.. mlndruta Ai.Ju cU-CU - lUi: rna.. "--I~::::'=-==~ '':'--=a-1@t-=-1:::::-¥:'==~:~'::·:::::--... SA AM GlASU CUCUlUi Hag 821..=#--.-m.:.:..nfl.. 811/2151 Andante 1>= 120 Idem 21..':.. Ba eu aWea ginduri am ClIe zUe-s inlr-un an Ai. _.ca__ do ru _.Husar Ileana a Cionchif~45 Gni iunie 1978.' ~ ~f-t-==:Jt=FC3==F-4r~·~~=1'...=. mu/le-mi ..Is/ de_ di-m.... eu ginduri am ma.

Vlrsfa Haria ./1996 Allegro 1> =150 Inf. Da.dru-Iu/__ do ru/u/. ]vIai bddita f/-oj zis bine Mdi bddita 11-0.. ] co .Vadul Izei ~-~~Om[[" W~®_I=Jl @ di J fa-n_ I .fe-un mar a Moru-i mindry ~i-nllorit (bis) Mie-mi pare cd-i clungif (bis) Mdru-i tare rdmurat (his) Pagubo de Ii U3CC1t (his) co 1 f it ./UI__ Dm mU· 10 -cuI un ru - Es...20 ani marfie 1974.~ .. __ Pai... $1 ~i-alege ginerii $1 ~i-alege gineIii pai.. j b .ARE MAMA ZEeE FETE Mag.cui ~. 811.... 31Z DIN MIJLOCU CODRULUI Nag. 871/2164 Moderato J>= 115 Idem 243 tJ E5- tflE mu Dm p pm~=p 10 .dru. g f1 co . Cd eu Ie-am lasat po tine Co eu te-wn losot po tine N -are moma zece fete (bis) Sa nu Ie mdrite tate (bis) Poi S-are mamn numa tTi Si-are mamCl numa tr. zis bine Pai.. N. r .~ mi ne _ _ m-o_ iii sal__ p/]_ lTIl - ne _ _ lTI-O la saf. Md are numo pd mine M<1 are numa pd mine Da $1 m-o do sd-mi s1e bine $1 m-o do sd-mi sie bine. 248­ 316.

Nici 0 cino n-am cinat Nici 0 cino n-am dnat Nici 0 cino eu hodino Da.fa ml-am If7 trals .m am var-saf Da.cas__ clnd am pie - ca f [u de-a cas__ dnd am .!~w -I p r am pie caL__ sft CCl1'_ La .cir.i Teleptean lieD". Toote bundtdtiJe (bis) Ca so-mi petree oile (bis) .249--­ 318.. Si ni-s musai de fugH De bombe so md ascund Da. B11.l1lf Mul.) Da. B 73/369 J Allegro )J =138 Inf 86rbut flforw-1. Lut cu singe-o mestecatu (bis) Alarmo dae-o-ncetatu (bis) Ciocan Jopato ne-o datt' (bj.JH-na ctnd na am ple-ca! .10 DE..ACAS' ciNn AM PLECAT Hag.) ~ I Sf's.cai. apritie 7971. i. Nici un prinz eu voie bund (bis) Pd dnd am fost Ja gustare Fabricile-o sunat tare (bis) Cd este aJarmd mare (bis) Da. La spital lingd cutitu La spital I1ngo cutitu Si gustare pusd-n bUd (bis) Da.? 18 :"./2071 Moderato .w Si-am vdzut capuri sarHe . Nu $tiu Inedtrou sd fug (bis) Co nu pot treee plin fum.fa mi-am In .Sf picioarele-negrite (bis) 319. vara ploiJe (bis) Pel unde bombe-o picatu (bis) Da. LA STrNA CIND AM PLECAT Mag.("'~'~gj var-saf Aiu' fe_ /a Crlml::.Vadul 1m -&J§£ ppc to.. Da" Co-a$o-o picat bombeJe (bis) Ca $.in Irais.a .~= 150 idem 126 IJa) Ct.<. Do mereu la destupatu .oIe-caf g ~ ~ CYWJ)..J de.c1 u:.fe_ la cnm! a~m tGJmf#S~ I~.

.ru tf Eu doru I·am invd'al (bis) 'Tdt pd brate legdnat Sian guritd sdrutot Cine·o zis -doru/ui dor (bis) N· 0 zJ. :. I&J Ji J. ri/ II d neFf Roua trebe scuturatc'J (bis) Si mlndruta sc'Jrutatc'J (bis} Nu·i aceie saul io.ne p E).7/ 5]7 Andante jJ =124 ..Ie spu ne. l& do-ru Ci . Petreu$ Sfefon-36 ani PefrelJ$ loan.B ~± [Jo.'. sam Sa flU mNg pin' IQ mlndro Si sa ziu dimineala 322. n·am ~tiut (his) Tlndrd.817/203 Rar }'i:130 In!. ibdeascd-n alta parle (hi.va J. (bis) Sa flU merg m1ndrii /(1 voi (bis) Nu·.r .SfIptn/a . 321..) Cd cu mine nu sa poale De.ti cu cuvint u~or (bis) ~) l Qf ElIU) ~ ----~.. PASARICA oA pA GRUI /Ju . ua ra ro .31 ani marfiel976-Poiemle G/odului r fu m/ - I E P (' fa fa - F t~ I. CINE SCUTURA ROUA Hog. aceie jo. Poat€' co s-o !>i putut (his) Am lost mica. n-am priceput (his) . Turda Gheorghe-JOani marfie 1973.!".. D-ne scu. 10 min' cu drag.----.dru - lu! Da..7in. B. me noap-fea___ ca pu I() [)(o·ui $tii m1ndrd ell dor due Ti-ai lace un cdrut de nue CU mtite/e de lag Si-oi porn.. Fe - ! ~ E ~ ('/0- Inf. d flU 1'/- ce-I do. CINE NU $TII CE-I DORU Hog.2~------------------------------------------------------------320. I [ PP r.' J J.lu -.

.sa noas. ajunge sd mai meri (bi.. J -~~·=tt-~· in . :.------------------------------251---­ 323.{/: -I') • • ' I ModNato .. . MOelRITA CU TRIFOI Mag B 14/ ]I.o fost gJlO de miere.IUf ~ ~'<~.~t bdditd ieri (bis) N-n. . &~ (2J L'"'.lpune tu pu.leud ~ we~IFlF~~'=tZi F J I F f2 r Ji t V! P E '-P J de sub fe-reas-ira ca .AM ziNIT ~..I ...... ~~~~=rJ:fd?~:r-3(-lt( ]Jltr(JfllJ :1.:...~ .d 1a moarte (bis) 324.: A::..v:..irfi Ce-ai zi nit 10 80de ce-ai zlnit aseard (bis) le-ti dorutul .:. ~ ~I!~.:=.ci ...l Moderato J..?." '" ~'. Hag. LED Ce--ai ZI ...:. B 28/2541.J1Jgg~~ 4~p~j ~ _.nd I 0· ~ ~ ~ ~ in .''! "J!:' '..ci .) do! .1/-0 ce ..rl fcl c:.. r­ 325..gu mni-/ un .ie-am -~ ::170 Inf lubO$CU Harie-23 ani oct.reas-Ira Mf'n-dri .o cc-rul I...mi Ora .It! - 1/1 _ ry.LtiJ Inf.~ :..am F rumii veld.1 ..:s==-~~-==-.-0 iost gmita dulce Dupa eel frutf:os 0$ mere Co !.luseD Anuta-2J ani noiembrie 1975. $I dip' care ti-a pUke' Dupd eel trumos m-a.Ir§...r..rul la _ _ rna-rna dOl.Jr]===rlE IDtk sip ~ .fOI_' :t=1I:~ J..i una (bis J 10-s faUi di p6 Mara (bis) .:'0 .i Ie card (bis) Ce-ai zinit bade acu (bis) leoti dorutu $# Ie du (bis) Unde-ai lost bade oseora (bis) N-ai a/unge sd meri iard (bisi Unde-ai la. 1/1 .t8 cu In" ..1978-Dragomire sfi rE--==:il r --eLI C/ I~ r r' 3 niT dI ii.10 .or sa noas. .de-am zi .j t . ma 1.oYr" !Jra-JN mm· .. /vf.Jr. DRAGU MN-I UNOE. /r"e··.:.=t::r::::::±:r:":-T:::':=:±=:~.. ~~oaerar() . ma-m:... ~ W au Idem 322 .~j~ if. UNDE-AI FOST BADE ASEARA ..<. duce Cd . .-:-oi FlOri horile late (bis) Oi hOTi .E+-::~~··:~Ji-T-!':=·::~~~::=E~ ~~~ J±::ih:_T_..ut de cue Dupa care sd ma due i-lei tu suriaara me' Du-te dupa care·i vre' -.fOJ"-.I ::92 .t=·::.ml 18 Cd - MFn-dr/ or de sub fe .

JU__ n-am ca - .J . Daco e$ti de $ugubdtr1~ (~- .JI.1(1 - - JU­ ) run lit· ['e-a! a -- dus IJa ba /a nun la Ce-al a- ba nun - la N lci nu joacd.si eu joc ca ceila/ti (1)15) Focu/ui te bald lume (bis) Ei Sf pe cine (-a pus nume'(bis) Cine too pw. Cum oj uvea g1as de cuc (bis) Cd tnt pJing plnd cu1c (bis) Nu.ne rI-8 re pa. Mog 816/3201 . Cd mal Ole p-olicine (bls) Hay 829/2935 Moderato 326/b.cu -­ tu ) . ba pe-n joe (:u .'.~ ='52 I nf Rednic Stefan-JJ am 1977:" Berbe~tl Cu. nume lJ(. u 1/.Botiza D.fru bor: ei Nu sa ba ge-n joe eu no.Uu c1nta ca cucu (bis) Nu-mi pot spune amoru (bis) ma Supdrat co mine nu-i (bis) Numai puiu cucului (bis) Nici ocela nu-i ca mine (bis.' sf . MULT MA. }J: 161 InfPefreu:. Ai.252------------------------------------------------------------­ 326/a. 815/287 ~I= 140 Inf Sidon Petru -62 am 1975. CINE-N-ARE PATRU BOI Hag.. 327. nici nu strlgd Numal tot be ~i mdnlncd Asta-l hOle bdtrineascd.s1 eu n-om fdr' doud vaci (bis) . MOSULE BARBA CARUNTA .::! !- . loan 1975 Glod - * ­ 1.S.elre fbis) . " ':J. cine too zis flom.. Cine-o zice sd trdiascd o hore $i tald1 meu 2init de la /ucru greu.NTREABA CUCUTU .

. .. ~ ~ .=­ :t---:-.-:f.IC.me-iJr da mJrs Vre·me-ar da_ 13 I FJ·­ ~).la ptfunic :y=1d- .Vodul Ize.ua__ ...•:t}: II na_ He!. 1 i .. CC}. .?::::t...~..' ~ '11 &m u ~ {'ZF-3¥F SI Q!r d -.. ~·.l::-k .nii bun! r=d1 r ~4. Hal.._.." V • u ' Of:. B1JIS12 Allegro )l =138 t.-:/ :!: ~i/i. VeL/ i~' . A$u beu eare-s Co noi De s.J - ~". ...P ~.~.'.-..£~-~::--:~:::7'S-:::···=::::::"-==fa.. De n-ar si horined-n sat Nieiodatd n-a$ si bat HaL Dar a$a horined este Si-s la lume de poveste Cd md povestese in sat C-am bdut $...\.'" . ~ __ =:-E_=~==±J?·:~:£_:g~tt:=:~a_~==. .I. i' . /7]8 dor )):' cu ·..~.-~.--~-.--1):t'~:-=:j . ca·· -'li I j)J sa_ .·· ~ Mag. t . ..· t .ni}_ fum De slm ... t & .. mulo$agu (bis) Intr-o easd eu mlndru (bisJ..Leordina ~ N~.t'/. A$a beau oamenii dragi De slmbdtd pina mart.~ .'" C.JiJ-~l_~a~~~=_-=~=::=: _ .. . B2111129 § 3l &! e ~d -sa A ) Moderato ~ "I =120 ~m J W~ oa beau me. .ZORI DE ZluA SE REVARSA ·.ard-s bat. .253 .J ...sri .. '::f)'...··.Zon de z-t -!..s§ II mars a ­ I' Vreme·o lost $i rna. --...AI OAT Mag 828127J3 Moderato ). bee 02 - me -nil bunl li flltl F:l '+'--k . ASA BEAU OAMENII BUNI • Mag.=g.:-!._":'_A___ ==+:_~:_~--=:~~~"--_. 3291a.---.­ 328. Barbut Ileana -I..j:= si Jlre.... 329/b.F:::· J"::::.'2f f.\. de muIt (bis) Numa' nu ne-am prieeput (bis) Dragd mi-i veseJia (bis) Intr-o easd eu badea (bis) DragU mi-...idI ±.' J//77-bJ-1a pt .. ~. .X=t~J=J. VEZI MAMUcA CE MI.' ca Ce ml-81 dal:___ -~}~~:-:-~E~~. -~:::...-. ".77/ a/ meu sal CUe rt>/e m·o mineat Ar Ii ajuns /a un sot (bis) Ar fi aJuns $i-ar Ii ramas Tat nu sedpdm de necaz (bis) Md duc mama de la II ne Doru mneu tie-ti rdmlne (bis) Ie-I mamd $i.Je rc­ vO'r. .sa Zori de z/ . .j se re VOIr . .j A .J-a In!. . J. Hal..-I pune bine Si-J pune deasupra-n ladd (bi!» Si-J mai caICl elteodatd De-a si doTU cum J-aj pus (bis) Eu-s Ja fata cum m-am dus De-a si doru ve$te jit La fatd-am ingdJbenit (bisJ " -c ::::.'.~.7/:.a~. ~ ---~._.1mbdtd plnd joi.'.bi!i ..~-.() am Biirbut loan -38 am Ardeiean Mihai-2l ani Jelepteanlleana-17 am marfJe·197t. = 135 in! U!Of2iJr' MOfl9-ca-22ani 7975.

dri ~ Ie 10. :7.fj~.. ·J··.CINE. PetrEU? ~t-36 or: 1969 . • . ne-o zis do ru. ':::= fit! '•..~~~~'~7j..l] cn.'l .9 Ie Numa una 0 rdmas La care-am fost eu de Da-o-ar V-zeu sd deie Toate mlndrile sd pieie Numa una sd rdmlie. ·~~:~h":f-12:~~:. MARE PLOAIE.0 FOST At NOAPTE In!. /199q Mcderat . SARACA INIMA MEA Mc:] aJr. .-~~-f-~·~·E!·~-=~:l~~='~F~.'. . #'.Glad 1# ..i~1."'. {) /O. cv for cc Ie· La dottor ~i 10 poticd Sf n·am hdznuit nimica P()ticard~ii mj-o spus l.for..lut" s(!r /J/.. .:·'y.~ r'~:""--" .. mdj La inimd este-un leac Cetera !ii omu drag.==:: J Oe-o ml nal min ~ ~"' .:~~!~~~:: .=t.~~ ·l~. .0 ZIS DORULUI DOR Idem 321 C. .ar i DU- lea dur nl u. . der 1975-PQfeniie lle! 'fl. =t=:"::~-::-:::::.. 4.. r 3" t/lj' i .~ . ../"(~ .' .i' " ". _.. ! t': " "1" '*. # ­ Nici po cergd. ~ ...eacuri la inimd nu-s. 332. ~ I noap-fe f)e-o r·r~1J.(. md La inirnd este-un tidru Cetera $i omu mlndru. ~~'§. Sd-mi lie drclguld mie Da-o-ar D-zeu 10 mJndra Sd·j ardu coso ~i tinda Sd rumlie numa scara Sd pot mere la ie sara. doru Doarme noaptea ca puiu (bis) Eu cu doru-s impdcat Si nu dorm neJegdnat (bis) 331. i ~. i . • . ~( .. . " '--.""" 130 lnfAzat6 Fiorentino... nici pd tal Numai pd pdmlntul gal (bis) Cine-a z1s dorului bun (mble prin pdduri nebun (bis) Cine-o z1s dorului drag 1mble prin pdduri pribeag (bis) Cine nu ~tie ceo.J.

.255--­ 333.€ TIt I J?i:JSfJ J I) F-F m T8 ..~. RUPT ..i:::.U fni" . ~.e LI. ~ • f!1! ~ ~-:~-'=~=W=L P F -h----. -~:t::p ~ ._~ ~'.~ .v-a./ gu-n _.- . F A.~. ...------./0 !"D :lv .--< ~- •• .:.=.f-o ~ Idem 32! '1 _ ii . nu I"'as ruiTJ-Di"1.0 BOll DJUGU.. Rupl. da Cf-fe f?or/ si'nt_ DJ IZ vorl t . ~ hal .- Jg 'ntl..---. ~ ~. (bis) .fe__ le_poaf ..ne =~ =:::::3 '.::. ----~./71... dragutefe tate (/Jis) . _ _ ¥ I ~----. ~....--.:~-::::.<.-tv 8a-/rF . B75/733 .II! '8 VI./ 8up.....-t. ~=t]J--±i$t=1t=+-~-=F+ . j ~r=~---=-==4=·~ .qu.~~:--.78 ant nOiembrte-1975. - .1 .13 4 _ I/up .-­ ---~~ {I J)= "'-iii ... bo rind do­ mi'n - """--ali! .v-a... '~ _)--=:::±----:-- . BATRiNETE HAIN E SCUMPE ":.-. -. .:-..fa (._M<.~ _ c(.rt.. r-:±=---­ /3a-frt .:.-. 6' J f~~~t=~~~~~ .fe Ie ~ r .. __ __ ..--...~. Ii .fy:~~. -__ . Bf7 --' -­ !B {.. cI £1.fa fe cio fe .-F--~_:i=rt -i --~. !ri· to . . Ra" .=r-=L=:~. -:=~.~~ -#¥t. +- r .L.j'l =120 idem 322 .: -----. -'- 6=P-=Jt·~t-j!j~_-FF~-· j --~:3 .~·~~±=-.da -r~~_::#:~'jlc-c__'1_ __ BZil7281 MOde~ .'.'=i==t':'=t= TJ.... Str1nge-o.. (bis) Eu silesc sa mi-I aprind Si ('u lacrimile-I sting Mdrg 10 pdhar sd beau apel (bis) Ldcramile rna adapd (bis) Cd trdiesc tot supdratd Bdtrineteie md gold Nu rna gold cd moo pus (his) Numai cit 1s umhra-n sus (his) .. De bdtrln ce sint odata .'urn-pe Pur.1£ ---------. Perta Floare..N TRII \J::.fa. Nici locu nu·mi arde-n vatro.r.5-oi fa' giugu di f1 lemn verrb:::. . -:.. 81511090 Int.:::r~±· J. $:~.:.:.Botiz[) -::=!I . • ': t t.. ' --.d.!e I ·L ..V no fII.~ .---~:f=--~ ~=::~:::=:. .. . .::-t-=1' .. . :.-8 -­ Cl Ie _ flori sin! pa iz vor poar .o boij tlnjaua (bis) Co/)o[ind de fa mlndrn (his) Fi.' -- lu ob .. JJ J 11-. flU Ie lJal .do rti 335. CiTE FLORI SINT PA IZVOR ":.!r-Ia.---.''.ne .g.'.. . -:: 334.J .ne scum-pe .--..

. 337.Ie ver.(. =168 In' Tomsa Maria .r~ de. mal foa ie_ ver. Numa ca saRi eu lara (bis} Mni-a da boH din' po/atd Si moina careR.Leoral!an Nulu -36 or ian 1971..01__ Z8 ..JU {I 0 ra .Slcit!Or.-leordina J. Cd vecinii strlng sUIceJe (bis) Si moor face vorbe reJe (bis) Zind mindml pd din dos (bis) Este-o poartd de rogoz Cum pui mina cade los Si ne-om sdmta I mmos Cu tlOni de pipirig Sod nu scirtiie nimic. SpiC de 1'08.L1m:=llLt .39 ani dec.dra cii'ld sa ziu Mai devreme-or mai tlrziu (bis) Nu zlni mlndm( devreme Cind vecinii taie Jemne. grlu. mal lata Moina sa 0 umpJe stinii Bali sa-i-mlnlnce cUnii (bis) Boii i-am mlnat in munle (bis) S-o venit cu coarne ruple Moina a bdtut-o ptiatra Mlndra mni-o mincat via/a Luati seama leciori bine S-ascultati-md po mine Averea mincau-ar focu La multi mlnlncd norocu Cd averea. bal-o para La multi manlncii tihneala. Mag. $ 2 r__ v-r-.ce ce de dar #u ma du .ce de ~ dar Mal ca de.J p--{[f p r _I)j J j) J -In) J).a..~ ~ ro zr ca .2~--------------------~------------------------------------ 336.MAICA DE-OI ZACE DE DOR H BlB JaIl. 338.dI a.dI'. ma C/u.1975-Poien'Me Izei r:-. 81613584 Moderato J.01 Z8 du . B2112567 Alleg retto zis-o SOCRU CA MI-O DA Int.s-o so-cru mni-a da ~ I C/u-ju y! 0 ra . s-o so . FOAIE VERDE SPIC DE GRiU Mag.~U mm'-a da___ zi.:: 150 InfBerc/U Petru-20 1968.ce la dof­ 10 dol.:: 192 fg j_r=1ttE~'f~-. Andante ).at.lor '­ .de spic de griu Jpu nt' __ min .

u n! sa ... t. ii..r r­ . ~_..:.J cnif_ mei nu fe-of' v i " " n ~ Mlnurile nu te-or tra' Gurita me I-a da pa' Du·te bade-n nebunit Nu scorn. in sus.. ~3'':_. fac voita me Attii-s tacd daed-or vre (bis) 340. A.'o »=130 #l t._.B 20/102 ~ l."­ r i~ I ~ r4·· .fii-s eoam ..:~. singurd (bis) Ce sd lac dacd-i a~a (bis) Si-a me gUTd-i .:..CCJ..~r~:~~t~:f·0~~t~=--=i:=~ lea-nu Ie j'I = 120 Inf Pop Anutd Hihiies-1.eul de i(75 ~ i. ... .._. Inf Grupu! de hortfocrt:' Bodnar Jfeana.. .... _ 'M" """"''''f-c1lc3'-c.::::::::.:~ Aicea voi(a-mi fac Aicea v(}Jla-mi iaC' Acasd-mi trdiese pe p/ac (bis) Eu 1m.B1912392 .Jd ..··r U""~-T1-"~'£ t:=.' :. !/:Jg B121 J93 339/a.. :ct ~-re . a - ~ o- ~ ~~ . Hai ma mF'n-dru - Da - ca-/ a .5/-/ ..' . klln. DOINA MINORA SI OOiNA • !1 1'1 :'1' • .~·~: ~~1 r.­ -.-·-······-·---f~ 4 ~~ p~LE-=t=f===F~-:~·~~=:~ .V!..Parlando r u bato ~ § r ~ -.le_ Mln..J9 ani oprtile 1970..: ·/a-s dOCJm ne de re Ie .da pg--sa .~ «.r::­ . ··.tl ..)i IiU creste vee..cea ..../:' /. ma ve· St -t#:-O' . re .. -./ ~/e _.~: ':31 '--" . /~ ...nde pe grddincj $i-a 10 zitd-i de horbuz . - -~--------.5 ani mart/e-J971-V/seul de ias j "I it t.=-:-h lc~c=":~-:T"'i-=j=::::l-c-=jJ Ok 1: ~~ . I Pr j J j ACd - Mode..~ }.ne de --~ pr r Q' I P F r "1.. 339/b. ·t '-ii. petree lumen C·a-me zied-i de neghind $i se-nt.. ..ag.... cd ne-am iubit Cd-n botjocord am grdit (iJis..257 ....s de strdini (bis) Co laTba de doi bdtTlni (bis) Nici mlncato. :'JI·· ne. ~ -..~jngurea (bis).i . _________ '-=--q_ .I Hag.'l:' /r.' ~... nici ldsatd (bis) Numa-n picioaTe cdlcatd (bis) S-apoi cu-a me guro (bis) Ce sd lac daed-. an! apnile '976..1 .1\ ­ . I p r.i .· ira· lese *' sa • ~~t~~:i... M1NCATA-S OOAMNE DE RELE :-r. _ .'/.21.':~ J) f *j-=:··~~t-}. 11 "'11 da pa sa .. mlncatd.--=:::~' .r~ Jl § ' .A ICEA MA VESELESC ..! Doino mmdrci :)/ dawu Cu greu 1m. ..re" I" Ca hol..Dragomir/2 sf.C.- .-"± ..'_ til' -=> ~ I Rar J = 60 Inf Hircea Fforec .113_ Cd hoi ­ Ma.

J It - la. .u vuiutu nucului puiu cucuJui I'v1w in jos po Ja 'uJpin6 r:'... S6 vdd ducd vii bdd/td :\10. .341. Idem 321. I1(Q·n pa. DE ciND TE.~e·a/ !:j.: /f> muntt" ) J. CII/((j Mag 815/101. 1n jos Doc-oi vedea am irumos Sinl Irumo~j pesle mdsurd Nu-i u mlndruJui idpturd.. COLO.<._ A~am " ie ylf sea ra -r...... ICir @I De dhd ..ASE. -1~"~~-Y-~ J fa hF~·l:·i~ ~=~~~~~~~]:§ -}­ j til· _..d/. l ." /:. uitai in sus..I rai n6. dus mai bddita N-um ie$it seara-n ulitd Nurno-odaUi 10 portitd. De clnd Ie-a.i/} ~ JJ ma sr..MI liNE RAREORI . It. J Ilari I cu A~Q-mi zine citeodatd (bis) S6 rna ure p6 rnunti de piatr6 (bioS) 343.AI DUS MAl BAOIT A I Mag B28/31 Inf Pop Noria-35 ani Oragomire~fi .N JOS PA LA HOT ARA Ilag B is/ JJ29 I. ra re ­ on I JJ . I .. .6 342.ore .

.! I' r/_.--.L .."~B :-=tJ •• i\1ora eu te-a~ intreba C-am parte de fJine-or be .:...--!'..2·59 -. ·-1---­ . i i ..-.. -.J)ll:~>.~=i(~~~~:':'::::i .Lt_ --t-·· ___ .J -#=.~---......-~.SU_::='_ ' 3451a.. B29 13221 Repejor )1. . ~ Moderato .. "-.~.j .-..fa Ma 1ft ra rf/(..ra'::=:I __ .r--".~lr~ Brin .. "'-f' (re.J972· Hotfnl ma.-J Ja==$»r5Ff=Jt=JCC:Jt~}Hr~-~ r::.Ii-Ie-a /[.~.. > ~- il ~. J -- .oe -_....J.]-..--. ._. -"'----.... ~ I .. zc.:190 .- C?~--. ~. un.----------.---~. ~ J Ji}1 £Ii I J Jl tld $ Tal CJ- =120 op(lfuJ.du...~-'-. --' • ~ Om ara c1mpu cu flori Dimineata-n mlndre wri In mud de dimineata Ne-om spdJa mindrut pc iata Mard pe marginea ta Preumbla-m-oi cu barca 35 ani 'estl Cu teleaga numa-n fJori Cd 1i primu-ntre leciori Noi pd tatd I-om spdla Mard tot din apa to Si te-am ~terge bdd. . ~ $BU._ u_ ~ - [m ...0 Jj jj 5< I JJ. ...~. ~ ...:..trt''''iJ:-.~ . ~~ '*: .! =::." +.::::.I d _ _ J - .--.*-. -') .~ --.:.IN::b' fa ~ ~ ----.:C­ Ie pJo -pu • '. . CiNTA IZA VISEU J34 "'ag..------.. :-r'.-----.~of Cu ~tergu[d de luior.. 11 .fa j "lag 82511977 3~~b..: =.. (j ['(n- Ma ra mU-Fe-SU ) -J III ..... :1 ' . -.---=to la__ J .." .'--1 ... .ilunl /96B"BotllD '"-~-. •1 • .tl} J~3l$-l f . "~"-- .~--~ .-...TAT OMATU S-A TOPIT 'lag B2511031 Inf Hoteo Anuta-51 on! _' 4. H. ! . ... ..----. Ma +--~~..-·~-.:.. ..~---~-----~~-'¥"----...Je lltd.-~~.'" ~ .. f- ..ptl____ r-=-1 ¢: J C.~..lIt_~ .-~"-~>-..--/ '..'" . J/g -j /.! Mltle::-}6 ani ~ fa. mln-Oru.~-.r·.7'- • --=±-:::-+'" l-. ___ --cj . #- .- ) ". --'''11' ­ . ZI-n/ ~'f' po ~ mOl" " va..' _.----~=I=. . I J~-:Jli '-' ~~. "-j -:~: _ "' H --- .. ---! 17ld.-----~-~. . "O".- " ~ s ~I . .r '_....'.i Moderato)1 = 125 BetlZiJ . r.:.- "_ J.. MARA PE MARGINEA TA inf P.~. Z8. + ."-...1 r!...fu -j1 jr. i.I-e .. --~- Inl Boboreo Joana. 't----1-\<' t j ... '.. a .---~-~----.Ie ..~_. .- .--~~-.'.::::. .---.::!! ..----_.-.-'''.~·--"-~l{t'-E-i--".. ~~. ~ CPn - p.­ 344. ~ . -~---t--~ VI .81 FjLi . (". s-o to.~#=:-::~ ::jEr-". - S(.~.

m·a da sd·mi fie bine (bi!' . rna. 34Z N-ARE MAMA ZEeE FETE Mail B. Pdi.260--------------------------------------------------------------­ 346..lapa Co-n lacrim.16 ani 1975. Mag BlO/ JI. . are mama numai trii (bis) Pdi~ I>.-$i aJege ginerii (bis) Pdi. vOU: J-Q II Pc1i.7'i--~~:>Pfr ~!-d- t .'n/!'~' IdemJ22 ft:. Inf Blendea Marte. bciditd n-ai zis bine (bis) cd eu te-am Jdsat pe tine (bis) n-are mama zece fete (bis) sc1 flU Ie marite tdte (bis) i -. Pdi. ie-a. - ~ - "I ~ ~ I Pdi.. /eganat (DIS) Cit aj fost instfdinat (bis) Imma tH astdzi pJind De beJ$ug I>i de lumina. MARAMURES VIATA NOUA . Pdi. md are numa pd mine (bis) Peli.J'.

81811590 f: Modera to .­ !I Ai. daina.n vo .Ii. ani 7975-Desesti J1LJ .Iu- bPAblJ' J . Ie. daino Si protap din ruj de moc (bis) Sa-Ii fie mindrul pe ploc (bis) Hoi dui $i doina do $.J Nu t=W.I__ ne. 11' iIQ ~ da .na dal - Cu rotite de Jemn verde (bis) Spitele din mdghiran Osie din odoleon Hai dui $i daina.Iu - »:: 130 ~-) Inf Hotea VicfarlO-]1. mal.JJ ?J € Jo cu__ min . ie. ~.b. Ie. iara doina.:. Je. Hafeo Nic%e .g~ .dra nu un pIC. mi-o dea Plna-j toarce cinepa Si de vara $i de toamna Co s-o"mbrace co pe-o doamnd.Ie ~:breE ~ f$Jj@¥~%tL~l!LJJI ma j}iJ) sa nI. Doc6 n-o voir momo Doed n·o voil mama Sa (f(jiese cu dumneata (bis) Hai.36 ani dec1975 . le.-sa nu___ ne-o-n va-il.+4E3 Nu _ _ fii__ min ~~ Iii mFn·· druf pa ruf > ~ ~ ~1 ~ pa fTt ral_ __ ~ ~ f)in do ne-am sJ I Ji jca fa Hal drul > - i#t2J2l@ j ~ l J ~J J-am Ire ce -:tit. . Mal blne nu soar s1 data Asta dragoste-niocatcl Asta dragoste-ntre noi De ncicaz 10 omindo. Ai. doina Floricica dintre fagi Nu SI? desporl ioimi drag. .@d J) J . dui ~i do ina do 5i iard dGina. Nici de mama nief de tata N iei de nimeni niciodntii Hoi dui5i doina do 5i iara c/oina. Je.0.Dese~ti i== -_'::] $w=l].j is ra dBi dai ._ ~ ~'" Ie m-am 16 - dlf--_ ... 349.=.261 . .~~ . 10 CU MINORA M-AM IBDIT --"""""~ Mao 87811251 Moderato )l =145 ~ In!. doino . pes I-JLJ Ie de fur j --­ a dui ru/ _ __ £tj ~ nB.-. NU SE DESPART INIMI DRAGI Hag.p. J2. Md'-sa nu vre sa ~ ~ 9-' § 01.if_____ /JB'm. P-m! . do Si iard daina.­ 348../ ~ 11 .

sau s-o rm - ne.---..--. cu ­ fa cind ) MSI p:5 .--.rui ~ I /~/a! hi .181­ ::u­ ..-lIli-i ud(]u n:(J. d era t 0 1'0'10 351/b.. cu mea.------. ------.1no 171-0j legdllQt Sulletu..-. furda Gheorgte-JO ani marNe .Sara.-.Sapln!a /...cuto Inca .-----.--~-.-.tn-a/ cuI.Iu! Ie re ~- le m-o - TU - Ie Mag....-----. In!.-----.s) mtilc. ::: 160 inf Ardefean Mario 15 ant 197J.- 350.-.7970.---. ~ I Suarele le-[j doqOJi/ Cd m.u(o mea maicll/a mea Cilld nerOZLlI: le-Qfljunqenu (t}1 ) L(Joimlle Ie {i'). 11 14" :.. do .-~-.ru &' ru B jfj /539 351/a.~-.'. B17/ 27B ..------.-.ne rut.MAICUT A CiNO M-AI FAcUT <II::..'neau Obr6/of/.re min laf__ /..II t i fie s-o-apri ns Dill guntd mne-oi einlat PO mine tot m-G! umbrit (bis) Dj n m-ai iegana I (b.262 -. pAOURE MINORA DE BRAD " Q fnl Ivane/uc Rodica-35 ani 1976 .----.-. ZiS-O .B/rsana du .

F ~ I j) ~ F..E Pan-fru e le-s va - I Ie do n. do rule.dru .Ie fe-as cul.>­ [ M: 73I'P' . - Ie. IV din fe .ias-ca o .5a.cal j Pl1 j nea­ fa Ir fe-as gr~tU j u mal IlW J J1 I )fuk t2J 5a.:. 7975..263----­ 352.===­ . Pclntru . mai (bis) mai (bis) mdi (bis) mdi (bis) ~ Mag. I C ~F ~~ -. miit' ! J. dOTu/e.le _ __ t I·) J.ea·j vese/ia Mai.. . sA TRAIAscA OllE E 5a I ~ ff wtg do ru- tra. Sd tTQiOSCa ooche$a Mai. B18/1860 353.Pan-fru e le-s__ va I ~ I~)t] mai___ t~ ::r_ Ie Mal.....Sorasau E1ff u - P fg fe-as eu Ira ~ t &. fi 2 r F I »': 144 Min . ______________________ Te-ai 1 j . do ru Ie.------------------------------------------------------------.ca ca___ IJ/ maf ________.ra-n bra - ~ r r ml Pr ) I fa 2 F J )51 J.. Pentru e/e-s vaile Mai. jT. ma.sa trdiosca oi/e Mai.- r I pm' I rC77fr' bas - Inf Costin Viorel-24 ani dec.di floc.reds-Ira DI - m.ra-n bra . dorule. MINDRUTA FlOARE' AlBASTRA • JO ani ~nta Moderato .. nea.j] M§t' _ _ _ fe-at cuI . do rule..a f fe-at .

~._._ Moderato . ___ ... 8'6/ QIJasi iub:at() J".. . COORU LE ORICE ~'I VIDE Hag. i971.~. c-om rTIurit Lnw'i.hi nirne de zino Omll fain eLi hwne [c1le Tat Ii sto btne eLi ele Gmu hId cu h(lJne tmne Nu sa duce-n Illf)W. __ 355. .~ . ___~___~_.:. Cl':~- Je.">" 154 /1t!Gna -.te ne bu - nl. f In. m!1fcil cd mni-i nine (bis) De Inj~i \/1(1(''.ne /a De rni-i vide mori in tine! i>i:sj .mi f ru nza de· nvelif Crenqiie.spune·.~.354.BDrsa an! Cd omu loin so deoote (bis) Or! pote plicd-n pacnle SdrQcu ornu frurnos eel 'Ii dragostos $1 nonpteo $1 ta lumi no Nu·i mal . ~- .g-mln s/ a co Ie-or Sf ~_. PA LUME T-OI TRAI .~ roa·· ni -­ vt's .' .g GCt. OUCU~SE CATAHELE Mag 820/518 Moderato lriem J4J 154 <_. iN -_. liO idem 337 spu -. df·-acop::>ril.

:. ~~ en/ r'ADdeu~tc: ~"-]:: 120 !.~ Vaaul lzei § ca i -~ n/.-....'.f!. iJocf Anuto...\f ! 10 cin{j. /-a/rJ doc cu Ie.­ ~ tt{.. mdi rbJs} C6 !(:(lOlrt fie-oieslf:'a nu-.--.J/"ot' d~'a_q s.-----..----­ 3571aJ·1AI MINDRULE FLOARE ALBA /\(J~q.3/ .r :I?d __ me.. .: .. 8..--. ..J // ria r .-----.: 110 Int. [croul iOT! -38 un! kCefe£lfi /1lhOl·-27 ani 1971.SARACA INIMA ME . '\..---.u.u doi!lJr :.. ma! -i$L-­ C(J­ .1976-Bogcfan Veda :'1e-n ___" \// ­ d ~" fi~ aFh ..:.::: 1130 t.-. ~..--...~ __ Oli:. mal Cd ieocuf/ de-westea l!U S to inima este·un ienc Cetei(l f)fn*1 dfUQ ~ 358/u AVUT -·AM BINE-N VIATA .-... -~ .265 ----. .. jT}d'!! bra ~ 3m /a ma-ma-n bra -/a...~~')sl .-----.....i fa potu'a (bis) SI fl../8 an.---. ...arn io nirnfCQ (bis) PotJeord!. dliC.V!~.--.'ut-(1.J..rn Lh1 bJnc' n10re (bj'..-..>. /J 2~. mi-o spus.: ) -li-6m fosf dra-­ 3571b.---....t.-----.11ol {lIn hodind .5 . ------.-.. 10 prinz 51 ... Nwno rior Si (bis) De Cilid pOI! do!!v lIi!n(/ ZiL!-O nu J. '"j' .... ITlfii___.i7!a __.."./)92 AHegretto idem 2/... .-..'1f Bdrbut lleono-40 on. --....c.

mdi (tJis) C-oi mud $i-ol mere-n iad (bis) Si de-oi mere-of sta pe punt€! (bl.: 150 Idem 328 IJoam-ne ce-am fa . 360.266--------------------------------------------------------------­ 358/b.~) Poole or uitCl de mine (bis) .<. Mii. Oi mere pd pod de-argint.m-(} :11 ma Ju-de ca ma Jv de jv .e. rna (ois) Coon orata /a bddita. '.me 4J J J I •b 3 nu f .: 114 § T :1ddTj-iffi~H rt~ih± J~ IJ nu Zi· s-o ma-ma Alu su .ra.:loam $uierat De mama n-am aseultat Bine vdd cd n-am 1mb/at Bine vdd cd n-am imbJat. mai De la prletenii eei buni mal Vorbe ra/e si pove$ti.MULT MA JUDECA LUMEA Hag. dra - ga ma-mii ~-~ Sl.de . mdi (bis) Di /0 prieteni de la tdti. m6i (bisj Tot minciunisi vorbe rait· (bis) J P II Oe nv mi-avor-be bv ne.mu.cvt la lv-me IJoam . rnd Lasd-md mamd pd mine Ca sd-nvd/ horile /)ine. . J @ Jl I } J l ca .\Iv ~ ]JJ J rna_iv-de Mvll ppE I J ~ :n ca_ Iv . De-oi mere-n casd strdind. ZIS-O MAMA CATRE MINE .erato j.----. .be bu.tv. clnd si cind Oi mere pd pod de-aroma Si de tate oi da sarna Oi mere pd pod de piatrd 5i tdte le-oi spune-odatd Ma grdie Jumea prin sat._ 8/ ne-n_ /u.fea )1 )l J a. 359. Tu.-a J) J"­ II " • Am horit .--~ I F var.) Ca /a badeo pe genunehe (ibiS) De-oi mere pd punte-oi sta.ne ce-am fa cuf la lv-me $L~ jJ j?J) -­ w== ~ . HoriJe moor ajuta (bis) Si strdind de mi da (bis). mal Ca ml_ mni bv - na min . Meg 821/2422 Idem 328 f fJ Rar ).Ie . 8211 2380 . I]. DOAMNE CE -AM FACUT LA LU ME Mag. De 10 prietiniJe me/e (bis) Do eu din sufletu mneu mai Nu Ie doresc nici un rau mdl Do /e doresc numai bine (bi. 82112300 Mod. Rari~or Idem 328 )l =120 '" r II II! . Cd ie/e mni-or prinde bine. rna Si tdte Ie-oj spune rind Clte una.mea.J.ne V orbe rOJe $1 mineiuni. 4Jp J a -t@ I J no ri ca Ire mi-ne.ri .

tnt . su ­ '..{J $i n1... j:)):' ~l ~ \ • . l hadeu clnd :. (iJis. ·-------·-·------·---~-- .-.r vre 'i7 (}/~~ IJ /u -·rne-d....'\ / .fa 1:.{ r:!( .u iilit' dupe... (11 i vndd .'. ('(1:.' pilJud un (Ie :lIngi? . l . .----­ <)l=. '.. 813 1649 Allegretto Idem 322 .. B131626 "j::./8 /i_F me-.""1 t .in nic:i f h::diru] !o . · I-atn '""i e.(1 lGC fnlr-o qrartind ell :nne c.C ~ la- we 05' T.0rt t~5ti rut !:If [nf:U is. h Ir-o m{jI i ...'.. :: BADE SA MOR fe/ern J'Li " ""1 Mog. --------r- 267 --. . .\/in'jf<.}..:: sa n ieu SCi vada taW lu n'.Z} ~ ~"1 . -e.re-81 /770/" ~ "'. cinu .lJ:: 160 ~ T. lu. J 8 Co [)1-cm iubit eLI hwLo 1 i)is j ~ 363.wd.. ~.... fbl.... fl . '\. f j ci..j. I\/urnai (.-. AUZiT -A~1 BADE EU Hag 8251724 ".\ .J '-" "I TARE . 1£.Ie ba-- /..>i ner:n:u ldu (his) (. (.R VRE SA MOR ~ a Mag.------------- -·---·-. Bmieu I()[ C'c1 de rom ie [·~j~nin.or Sa-I ra ITI! Ie ra ./"... ... --.. pa-n' . lnlB!f:}ndec! SorCSDU §I A -­ u-z/ .r vre rr../. ne-.1(1 \tinge strrnqc .. ­ 362./- lorl:'-([5 vre boffe '.g .) cJnd (lin dur ir. '-.' ne ./ I) J...AS "I ~ .!'Q [l)i. .'~ li~O .1ATA LUMEA .-iCC UUiU nu .

I . ma.NVESELESC Idem 357/b .. S-om trece Iza-n inot (bis) C-aicen vezl cd nu-i mod (bis) Parintii nu ne-nvoiesc (bis) Oamenii-n sat ne grdiesc (bis) . ma} V(!zi codrule c-aj mintit.tin) Ie _ _ ra ea . INVATA-MA CE SA FAC ~ I Hag 878/740 Moderato Idem 245 )l =118 in . CODRULE RAcATANAT Nag. 365.se . AICEA Neg 87112571 Allegro MA.--mal _ .----.ve .lese j) 4h J Aicea voifa-mi toe (bis) $i-ClCaSQ-mi·traiesc pe pJac (bis) Eu de (l-a. ~J j) J1tmI fbi./ 7250 .> dealu la Banai (bis) -Eu de n-(l!> ave copU (bis) T rece-a::.­ 366. mal PloUe sa nu te ude V infui sa flU te mai sufle..cea_ ma-n .naf___ Ct:J l77/- ne_ fe-eN Co tu ti-j tine trunza.fa. fe-oi__ - Iv va-...I """" r Jeff ) hal ne --Ie ~ Ji J I j) Sf > J W­ II ha/ da.-----------------------------­ 364. mdi Codmle fe-oi bJeslema $i-n bJestem tu Ij pica. dealu Jo Gutli (bis).? Qveo barbal (bis) Trece-al. .= Idem 350 155 Co -.268 ---------------------~--------- .Ie ra ea -.. Co: drv.fa-- (!J .B-ma v min .fa .lesc A. mai (bis) I-'rUflZQ-n tine-o-ng61benii Codrule te-oi bJestema. mai (bls) Toamncl ca primavara. . B71.naf.va.fa-rna ce sa (ae __ In " t.. II ­ j) =140 A I - cea_ ma-n '-' ve se ..# e Allegretto cl wt!#'ZJl I Fr?J I ~ 1 .drvf drag_ j) ~v tv drag in va .

~ ~ .>' '"7 If. 10 - II Cum al da cu 10 .J=~~f-'.moo mi'n.su_____ .Jft-J+~E~J=4=1IT4f J--j. J .ge 3 J I-al jJ &-:=I~~j ~ Nu 'I ~ Ii )/u sau saf_ _ maL lra-ge i-a! sau sal Da.. Eu oi be de pd $ugdu (bis) S-oi mai tra' fa satu meu (bi!.fa (da) Cum ai da eu pa - la. Mag.Vodul Izei j) L £1. " m~ . CINE BE APA DIN VAD Mag.) Cum legi cam cu [unea (bis} ..pa .pJ d....fu I b J . lu ___ IVu-i fe - (lor [2 eu Si ) fv _ _ __ Cit-i Maramure$U Nu·. mnie mni-o pJdcut (bis) Cincl rna uit peste crangutd Nu-i asa verde frunzutd Ca 1a mlndra-n grddinutd (bis) A.dra fda) .Ira .h = 108 In! Arba Marta .ne be a pa dm Moderato .fa . 368.dra moo min .dar ca J . BIOI 798 Moderato )l =124 Idem 35210 1"':'1 ~ ~ § 1P. 821 11861 Moderato )J= 130 Idem 3JO ~ I &er¥pr I P F ~) I J &JJl J •b I P F rCTtr [)) J • Jci ru .269-----­ 367.) Cresteti flori si infloriti (bis) Cd mie nu-mi trebuifi (bis) Cr~steti fIori cll garduriIe (bi!.~ ) ~F=*=]fl$-. CitE' ie-am pus plna-n cino S-au usc(Jt din rdddcind.JJ - ru .17 am ian.--­ ] -0 eu SI ..su_ _ J ~ i1 ~ lIu-/ J $)#3) Ie . LI.P=:dr~~lrg rtf..Iv >- *"::::::. SARUTATU-M-O MINDRA ~ ~ Mag. ciunti virfurile (bis). J)j)J ~ J2 ~ f.l 697 • }l. lvIa-ra - mu-re . . BIl..) N/1 1/0. 197!'. CiT 11 MARAMURESU' ..fa .J-€ 3'1 6.. -rar=-.ne_ be a .hJ J. fj ± .mu-re .iL Vad 3 V'ad (.---------------------------. Eu am sdrutat po ie (bis) Cum ai da eu 0 nuie. r I i f=a }l r±4-3¥I=¢t-f=i~~. (bis) Mdieran in tri erenguta (bis) M-o mU$catmlndra de buza (bJs) M-o muscat $i moo durut 'Geaba. ~~' . . ~~b' . 'il '.5Q md leaga doru (bis) Cum legi roata cu iieru $i ma leagd dragostea (bi!. . : - 369. i ghw mal'.lv-I Ma -ra . iecior CQ $i tu N ici orO$ ca Sighetu Cite J/ori pe lza-n sus Tate cu mlndra Ie-am pus Cite Ie-am pus plna-n lOri eu Tate-s mlndre Si-s cu iloli Cite Ie-GIll pus plna-n prinz '[dte-~ mlndre Si s-a/1 prins. I I.

fa "'--" /u .----- 270----------------------------~--------------------------- Hag.ma me 1 .. /u .mea '(}. 371.= 110 april/e 1965. mai 1965.. /a /u cru..mea l a. ma (his) Am fost dusa-a sdcera (bis) La altii le-o dat cu caru (bis) Numa' mnie cu paharu (bis) Nici aeela n-o fost plin (bis) Jumdtate-o fost sustin (bis) Nici acela n·o lost ras (bis) Jumatate-o lost ndcaz (bis). da' J?] W J) I lJ j 1l~ mar vreu_.rt}- fosf_ du 1:/P J sa -- I P J j. Clnd s-o-mpdrtit tihneala. ... 372..B20/183 . ar vre sd ard in IDe (bis) De trdiesc sd n-qm nome (bis) Tdtd lumea ardd-n pard (bis) De bddita n-om tihneold (bis). Tomsa Marie 18 ani J dec1975.re-un dtJl PiP' vreu mlli.. 370.le_ . da' sa_ mor f] r\ssl J) Nu mni-i greu. dI -la ra-n ce-pe-a ma_du re.pe-a p F F P I lJ j ms_du @ I#J¥ r F p I lJ J J. TATA LUMEA ARE-UN DOR Hag. ­ In!.eu " Nu Jq3r Andante j)= 105 Inf Oragu!!> Maria-55 an.ra Tdt. SARACA INIMA ME Hag.fii ra-ca i - ni-ma me ~ /a.Poienlfe Izei h 1#{JttiJ )) J rJ $$1__ H?-£jJrgzJ FPI5J:~::fJ r Am {osf ga.r-o-m-pJr-ttf na ro-eu. CIND S.Once~tl J. .! greu.I J /a Dnd . ma unds-o-m-par-trt_ na-ro .O-MPARTIT NOROCU • = 110 ("':'\ J.ra-Il . B16/ 2588 Andante )-.S6pin!a Sa - ra-eli i ni . B20/309 Andante Int Stan Marie -48 ani ).ce .cu_ :b th j lu-cru.re-un dtJ0 ma j Ta-fa Ta . ma IF Am du .

re - m pv-lre-gai I Jl J J !I sa Ie tai. horind (bis) rna-sa durne (bis) horea hare (bis) Horile din asta lume (bis) '-e.p eu fat la mm-dra-n bra ) fa.J.Jl /a 4lJj J --- min.ni ma de ~ ~ t.dra-n_ bra - J) .. 30 noiembrie-1975.p ev_fal ~" ? I . SHu ca nu Ie-am pus eu nume (bis) Si pd mine m-o-nvalal (bis) Mama c1nd moo legdnat (bis)."t? . mlnilrd $i daina $i iard mindrd... gJ )1 J! J e '48 an -S6pin!:: ~ tln co-pit mic m ~ [I .ce ' . Si eu tot la mlndra-n casa (bis) 375/0. z/s ho 00 Ci-ne-o .J .271--­ 373. lasat allat lasat aflal Jl J!J I J Jill] F.rea din .leud Zori va sa_fa l ce 20ri de_zi va .ne-o ziJ' ho I (/Ifl_-_ £.)5] 9 tin CO-pI! mic .-.ie .. J .ie m :.. fa .Ii .la I r ~ J )l I J) f)~ W.g 820/337 Idem 372 J>::: 100 ~ ----­ I .ni-ma de J . CINE-O zis HOREA DINTIIE Hag..5" ~ I (e J) .§) J '" .Jrl_ fa .@!Q) I ~ la.sa. B21/1096 Allegro Idem 330 J> = 150 .P II .:: --­ ~ =.cv-re ~ IjoJ sa v #. I~~ F ~ I ~p rea din fF-ie r js.D sa - . ZORI DE ZIUA SE FAcEA o. daina.e L-o L-o L-o L-o rna-sa dormind (bis) horeq. AI-am cv .--.l #. Cd lmi laci aUta bai (bis) Daina. 876/980 Allegretto J> =150 zi InfCurai loan a Petreanului-66an.sF. J J~D N-am I. INIMA DE PUTREGAI tI:. Zori de ziua se revarsa (bis) Da.. 374./ag. .

.l?l?e zeu.ma [h. r:lmln fa COS() voastl'd Si eu (-oj pllnge ieleCl .. loa Nu ma ell 0(...ga - Ie ce / d --. . - I.u- Ie . Mag 818/1. PJ1nge-md mumd pd minI::' De (-am to' cinc1va de him._------------------_•.:." A­ Numa eu de-a~ $ll clntu (bis) Pa mindru J-a~ olinta Cu ocllii ~i ('U gU[.Qsa-rna c-oi pl1nrJE' eu Dumata-I pilnge fucw $i eu {-()i pflnge dow Dumuto-i pllngc munC£l Sa Dacd n-ai fost /)UCU(()OSU..81 mTI7·dru I~¢'. [amin Ja pragu yost' Mdieran pradat pd masa Ramii mama sanato(1sa.._-------­ 375/b..h :: 90 i_.] Apoi no si JQrd lUi Pind ce·() Zilli hadeo Cine nu ~tie hori Nu stie nici a iubi Cine flU sUe ('into ~tie ca nu-j slmbatG Apoi na $i iara na Pind ce-Q zlni bodeD. OJ gu ra eu de-as -1.~j iara no P1na ce-o zlni [)(Idea ce-a zr 376. _----------_.\1die[an pradat po jos Rdmii tatd santitos Daca n-ai fo' bUCur(J8 Sa. Cine-nvata l!Ori/e Uito supdro[jitc Cd Si eu Ie-am invdtat De supdrare-am uitot Apoi no .MA MAMA SINE Mag_ 810/612 Idem 358/h • ' = 130 Zongora f• fT)a -­ ff!a ne Pre. /.272 • ---------_. NUMA! EU DE-AS STI HORI » . Alu--m... PREGATE.. De (am to' <:lndvQ de taU .61 Andante .../ .

fti?lP J q. I II J J. __ cu * B Idem 331. :~-tij::~0~~~4"Iii.J II Gum e.6 mlndru.." Ie m-ar ~ B· ce Gran /lu -. ~/ Idem 322 ~3 "''''-.i ell oci1il (bis) Celuita-s eu bugdt.AS MURI PRIMAVARA " . Mocierato .'i. _" E78/296 Moderato .'8. de-! ZI' ~ . Cu gura .­ 371 STIU CA f'. mai (bis) ::.m ~ I IV(I ma _.Ii =124 I. ~=--=lT-y-- r ~ .±L2ms~=v f-J I jl d . Creunga de moUd }(1 cap (bis) C-Qm trait tdt cu bana' (bis) (v\amu('Q de-oi mud eu (bis) Pune-mi pd mormjntu mneu (bis) Pd mormlnl sa-nIl sameni i10ri (bis) C-am lost drag6 10 feciori (bisl 3i9.dfEt~ "-0' mal " '" Ji J ~.ne cru . mindriol (bis) Lasd coasa 1n privdor (bis) $i zind /0 noi eu dor (bis) . OE.eI~= 120 ~-~~: ['U (C/f!7 e.ce.le nu Ie vdd (bis) l'vld mlndruie.mm-IV. Jdem 356 --~~#~JL~I r= p .ru f7}n-e-ar pu . a ce .. fi i.ra ((I - cu groa-pa.J-0I MAl 51 CU M1NDRU . mai Iv'o ma fiH a ce - Iv i._ mni-ar sa @) I p3 __ ~-j. ZINA MINORUT DE-I ZINI .g.' ffl E flJy mln-d-u _ '..---~-"--"--------------"'~-------~--------'-------------- 273 .ru___" p5-mln-ru _./t'1) ca ~~~­ mFn-dru n-oi mB/ sf../ 7D2 ~-=­ -.ru___ " cu pa .___ ce.nf>' . '"' ~.lu - I..__ ce . ~ Atunci om si bdditdle (hiS) Cind or 8i po pomlnt ste!e (lJIS) 37B.

ma. J J.f._ dra-gos-fli giiielM J LIE blp r n·ar pv C/ . CINE M-O OAT DRAGOSTI-1 Hag. B 1312540 "e Idem 3571b Allegro )l: 142 ab C/ - ne_ m-o dal:.dro .ne m-o dal dra ..ca su .pJ-ra:.pa. eu toto trait-o bine (bis) $1 nu salasa nici de mine (bis) .l-a so-ra I ). nici pd tarina Fd.' I Jq Fos.gos ­ hi_ _ .a (bis) Tie cd-ti plied virtu (bis) /Vlnie cd-mi trece rlndu (bis).' pd iarbd in gradina.rio N Ici pe cergd. nici pe t01 Numa pa pamintu go} (bis) N iei pd tol..o'oi.I JlJ ~@ so .doi_ de-a-min. CODRULE BATUT DE PLOI Idem 3511b t£.---- 274------------------------------------~------------ 380.ra ­ ca su . rea. SARACA SUPARAREA Idem 334 '* IlW J Jil )J b ) J. 382. II Fos.jO. Tie cd-ti plicd Irunza (bis) Mnie cd-mi trece Vleme.mIn .ra .Ie M . [ Pr Rau j.ra rea Sa . Rau 'k de_ nOI_' 3 ~ de-a./ Moderato }l = 110 r nOI_' Co.h()n fea mv .ra cu ma . • Hag.tvl de ~ ~ bJ @@IJi de_ BtU I~~ ~@Ijd J. B 17111 381. a cv ma-ma. i!.han n-ar pu -: Ie-a mu - n /0 . S5. .fu f de aI PEI plo! rLp F ~ I Pr r' Ie plol (0 - dro - b8 .

ve.. ~a/ .e - :10 ~ rea § Un de-om fa" 'lin . a Ie ciort ne.. .MI MIE HORJNCUT A I Idem 3511b " ~ ~ J. ".fre .ce-mi mi.e PIa .gem cr. Nici-i coasa. pe earare.cu./a mFn- 1J '17/- I'. B 1312197 Allegretto . rna. LASA MAMA CA.f/ gu - &u ~ PIa..!lem cf .rin.r ur.Ie .275--­ "fog B 21/2535 ::­ Moderato . Unde oamenii nu-mi pJoc (bis) N iei in easd nu md bag Nici In vole nu Je foe.fa W r Irr p ppJg > .rin ClI. ciND CULEGEM CiNEPA J571b ~ § Wd lJ1lliJ 6l (ji In!.If: ~ V8 ~ co - :h~ ~I .ba.I VIDE l Idem J50lb ~ 2-)..ne ­ ir j? 8 I· J.tat' ne-n . Herbil Anura . PLACE .de.52 ani febr. VeseJia-i tare dragd (bis) De-or tine 0 Jund-ntreageJ (bis) Cu oameni de omenie (bis) Da.9 pes.I> =112 j) J ~ J) J I ~r flo .j ~ I)) J gJ )J I J) J &~ J @~ 0n :u J iJ] oJ I L.r " ~ @ § ho .tea iTJd-re. I 61 bj b J [)e_diu!_ nu 1771-1 j? ( ) W.de vi de.le.de-om fa' m ~ Ma La za.pa ~ J' @ J Jl I b] J Ie . '""­ i- 383.clor. I~) ca-/ vi . I J) J !la. J La Marie-n iundu vdii (blS) C·aeolo se strIng fec10rii (bis) Uita-te mindrule bine (bis) Cine ~ade llngd tine (bis).ce-mi mi. cu. Mag. I )] di8 - ~ 9 gos. VeseJia-i tare bund (bi8) De-ar tine baMr 0 lund (bis) Da.. .la I ib J JlJ :11 la gu ..Ie pa-re a . 9 (l1--de_it:' . .Vadul Izei J) I ]la.1m .ba ~ 11 ~ _-=::. miii Do clnd m-oi duce din sat Te-C/ mInco numa bdnaf (bis) Ii ~ede cu zlua-n prag cu siTU tras in ac. /0 veseJie (bis) Da.n . 4P mat" La-sJ ma-mi!J 01 ~ ¢=a 0 J'j Si IJ fa ~. Dragu-mi-. Vin ~ !t find cu . 1971. mdi Doarci rna vezi undeva In odor /ooareeare Doara md vez.~:: 136 385. 8211 2J03 Moderato )l: 104 384. 35'1: Mag. niei mlnca Fdr' pJ1nge ~i sus tina Dupd mine ti-i uita.ra_ de_ /a mi"n-drv-ja.ne .. ::::.loa ­ n .e ra. &U I J) J 1> J I P r er ttr· I P I' La-sa ma-1778 ca-/ fJJ. j »I pc.e ~ ~ ~ 10-1 Ie C-a - j. ')1 Da c1nd m-oi duee din sat.: ~ " Iii ~ lJll1> J ~ .

_ _ . I-am mIn ..~ L~ .Ind 0 -.lu lau. Iv /au.nar sl ) Ca~·s If . Sa string f1n de pe finatd $i sa /eagan baboon bratd sa.nar. &~ Jl1::7Jt$ . magura $i so.Ie a a I ~ r t PI(SF ~ iii ~ 1 nu rna vin. n/. . tue pa baba-n gUIa. bun vara La fin $i .s) Cool s.~ :: 144 IJ mIn dra.prin. eo. string f1n di piJ.::: 140 Idem 330 .~ )'1 ~ ~ Ji lEg Alai co-dru-Ie ~I no ma_ vln . )) D I J - )J j. .arna lingo leagin.Ind co - :5i lu mindni·j batrlni Bdtlnd masa cu bobdij .IrF. Idem 321 l f::i Allegretto ~ ~g £.$i uUta eu ochii (bis) Sa rna vezi cind oj zlni (bis) NU-i pdcat cd m1-s hatrln (bi.'Vlai codrule nu md de (bis) Cd-s t1mlr si ie-oi DnIda (bis) Mai codrule.276·-----­ 386.de J@J "--' 1]3 de Ca-s If . 821/1591.0/ a . flU ma vinde Cd-s lindr si te-oi aprinde Codlllle judecator (bis) Nu rna judE'cQ s6 mor (bis) Judeca-mi-i s-oj zace Om co mine nu-i ave (bis) Judeca-mi-i $i-oi murl (bis) PHnge-i $j ti-i banul (biS) 387.frl.L¥ ~p p ~ 8<: .llra-ju .ni. eu. Ba ..dru.f-am 0 6a.lira.de_ M#i co.ju .t. B 28/220 Allegretto . BATRINIT . MAl CODRUlE NU MA VINDE Mag. dra. :i co . prin Ie-oj a .AM MINDRA EU Meg.de.1 fe.

..Ie re-var-sa ~: ~::--:'j) S~ r~- var-sa ZOn .le pe t. '- ....~..... . :--:::::r-:-r~::::..-=== :-.+ . -±-j7E~.1-':..---::t....-.:':.:::.-. 817/916 Idem 325/0 II: ~~.c--·-#~:::. ... -=I ~:~-~~~~~t:--:~:::g~~f-.. '--1······· ··-="'i=-·-··=·.---:!:-: .=tI a -.. .Once~ti ~ . ..J/ - fat Omu care-._-~~..m mu... ~.. I. ZORI DE ZIUA SE REVARSA Mag. ... . banii i-a$ sl bdul (bis)...1 ..t:rJl'···l:·"·""T~ .::=..-. -. .:::=~·.. ...-....... ..= ~::E' ~iF5 ~A +-#~:J de mar. -r··j--······'" y_ .i. -.. --~---.... fil.--~ )! ~ =IT -'::¥fi p=f=-1!:':-' r -­ de zt-uJ .t'.=t~--.1 c-c. - --- -_. #-~'-. rdsutld cu suspin lnimioato-i bate rar Coo iubit ~-o lo'n zadQr Si trdie$le cu amar. -.:~·-~ 1 --¥~-'J----''''?'--~>.. nu-mi dd pace (bis) Taei eueuJe nu c1nta (bis) Cd moo apueat zlua Coborlnd de la m1ndra Pintru mlndra care-mi place (bis) /VIinleno~ zjud se face Plnlru mindra cd mi-. -till.. -.. --.) Faca·le D-zeu serum (bis) De cind Ii pdlined-n tine (bis) Eu n-am avut bani la mine (bis) Numa' eu sd sl ~tiut (bis) Cd mni-a sl bdrbalu mul (bis) Palru boi mi-a~ si vindut (bis) $.va -.cd-sa ~ i. J t~F~~FF5t~~ .mu ca..t :::y=../-0'1 c-am eu .u~ Huria· ~5 ani mar/if 7965.a S1 ~1_~_1 ~~: :-~ ::tr:::.1.----. 120 In! [lrd..--···-! .....B 1512[82 Moderato ).-.271--­ 388. ga - dau_.....jj: tJ Moderato i-. . .. ~ . -> ~ft:t::::==JIJ~€f£=£~4l~~~:tJt~~·~¥E~_·~E_f-~~J~~t=j~~}:=~~ ~ ..'-~' ...rll GIn ..i Vremea-o to' $.. j -- 196B-BottlC ..=+.~~=--1 .'. .:Ie -...=...-~ Yre .me·a 31 de mars a .-.# ...:Jj - ral Je cu..... 1 f: ..~-:.IU o - mu ca.. supdral Sd cunoa~le pd uilal Se uitd bllnaut $i lin $. dragd Nu·mi a.!..---v t) . .'-----··--4J~=:.mJi4:-_~-=t.d.rJ..=----. mai demult (bis) Numa nu ne-am prieepul (bis) Zor. MORTII TAl DE FOGOOAU I ~]JO Mag. Do eu una n-am murir (bls) Cd-s in Jume pribegit (bis) Fllgdddu eu u~a-n drum (bi...noai.)y .ud se preface (bis) Cinld eueu...B29/2696 Moderato tI"': 109 _ InfPerf... . .~ F--··--·F-. ~..---:.. 389.--.: i:'7Cn­ b§~:cOCA~.unge-o noapte-nfreogcJ.!7()a.JJI Vre ..ral__ 0 . JT:t!..~ ·-'-·::'::=:=i===:._· J' _Ial . -'!iiiii.-:-.fal Je cu . iJ. --. _-­ ~ de --..:r:=_ /nu .~--. _. 110 ]21 il a" ~:.~:::._ .> Zori de zf....Ie pe ui .. --r--'-+---" . .---....0MUL CARE -I SUPARAT Mag. 390..!or- fat' ct> /j­ '~' --::-4~~:·:.-' ._ _ ..re-i__ su - pa .(() . de z..-..::.__ Mar - de f:J.::... -. '' :::t....=:__= tJ (.:..=:===H..:..+::= -'.. 1..re-i.. :...·-·'-±~---~~#-=---fl¥f:k-.-::-:-::=-=:::ti .:::~jJ. ' .

I'

\.

'}

"'i' ',":"

''-i

i

l

'.

". :.t

---_....._-------_._---_ ..... _..
i,

"'~

"I' ~!"\A MNI
"' ( .. {,.z I >}-~ ;-..<~u, ~ ....

-

...

CR!S~1A " ,

"

;~

\~

tJ

.-..-: ....

.,

-~:'

~ !l)'

··:g~~~~~~~~J=t-::·::
~~

-J"
·,.f

'-';;"

~-

,re

£r8~'

J{.C,

.. ':~>'--,

De se-ntlmplcJ so. ma-nOdi (bis) lVumai crengile mil vad (bis) Face-m!;j-i.J;; rjnUnioara (bi.~·) 1n padure-ntr" V0(1J(j (bis).

395 . SU - R' f\ ,_! ''; PA A",'"
';," j...;-'>

'... ·'!r"(\~:~I!ootr:i

i'"

L ~l ~ j") ,... 1-., \ M I \ :...

,--';.:"<-:~

-,;:,

.fi

'- \ '

• ":.I'"

~.

~;.

/)1:/

,,-','e_,__

ta omu

eLl

supdror,e

fie

Gpa-G~ ,~'J ·)(~U£

Nu sa vede nici de soart Mindru sa vede de luna La omu eu vole hunii Maieute cznd m-o; f;'!::ut
scHi sf ii/co! fvIai bin€'

:~ind p-aC();()~i'

.s-w

si :r,·'.:'.;
Apoi Qr Sj 0d',,~i' iD~
si grait fun;i)';

slIpdrd:-;}~

Iwla-j

DOlla flntineie reci Tnlre doua d~'':;''1Ji'i(}Ci

Coo fueut iJni'::-il·,
Flntlnele cu-a!~d
Cine ben de 0:,' ".­

...
~::;t1;'~)~)If:,

.. ~'Y'~i r - AM 1 1
~'I
' .,

,.

~

i

~i~ ~ 1~.\ 0~:. :~. .

"

­

~: L

W,'J/LL"tv

_~/
I'

~*--'t----.--::;:-.. ' ..--tu.- .. ·
·-~

---"-::k;;;??j-r -,­ _=, __~~=--:-:-·iJf --,1f~~:~_:::~T::=-'~.._.. ~_::t-~-.- .-:
.. ---:~::-it=
·.J-

Ra r •

I;:

1-,

--+---;..- ., .. - -- c -,

-

.~. M~£ •..;~

..

8a- fr/- n: . /-,:;m

min-- dra_ eu_ r ; i
--.


I .

~.- :. ~~_ f-: •
.. ...

-------..- .. --,,~-_---

...--.,
(.1.' . - -

,,,,,,,,j'-'*'__ ~:,I- - .. ' n:~r!':..=_ J

~--~ ..u_--.

~.:..:~f-~..:_J_.'-

ni

.-

II'

J~/r§·-

/i.

au

Jfra - J~ ­
Unde-or si 1.1ule. mai ~ I Barbato so. uirl::, mdi ((;.5_ Unde-or Sri); "e ":t!;€, rrI.'2i (l:Jj.~; Harbatii ~o. Sic . ,',:j: r

$i

fU .inn:d i :)(Hrln~'! j:1U:< ;':)/~. Batlll(; InO,,,,, I'U bnbdii, m:)! i.'; Drumu' larii CU ocl-Jii. mei ('ji::; ,(' 1.'10 vez; dnd oi ,jni ',,).]; : ;',j,'
1

280-------------------------------------------------------------­

39Z ASA-MI
Hag 8281 Z/37

zie
ali

TATI OAMENII
,
Inf.Nosui Hario-2iar Socel

I; )J
.P-[8
/0 slric

Moderato

)":: 124

A-fa-mt' ztc to/

oa- me -

m~i

;1 -

Oil - me -

nil

tt~ 1~:(J¥t __ !4~J~~·
ca
.. SCi

Cm;a badi; nu i·o strie

Pdr' mal tare j-o ridie Nu-i iau dranitci, nic; cui Numa tocu doruJui Nu iau cui, nu iau dranit6 N umo-mi place-a lui guritd

396. COORULE FACE ­ TE-AI NOR
Mag 829191

ell£rn=~_f~:LJ~-g-~m~~~§ t- ,tQ Ii GJtiflfiff'- ~ ~ J
AI~'

t

Larghetto

JI:: 80
CU
.if!

Inl Florea Hana-26 1969- Razavlea

:7"

co - dru - Ie

Z.:

1/;:/~

co - dru- Ie

..[.au ­ nc- mi ce k· 01

,

.
,

.-~

"

'"

Dc·(J /[ccut, sa merg mal tc:.'" Df' flU, sa-I m;iept in cole CO(Jrule face-ie·ai nor Sa eurgd din tine dor So umpJe cararile Piara supararile.

399. eUCULE PASARE BLINOA
Mag Bi61 1078

0(.1

f

,'C'

\.,

.

~

':11 ;

eTn

Po Cine·; ave minie (bis) Hlastd·mel·/ .\lrQin sa sie (01S) S(I-U /reb!;' rnai marl' iunc (bl~) Co _,Irdill ~j dw. ir, i;I[f,<' i bisj ,\, u· Ii ! rebe nw i IllW t",h(!H} (ill \ I

Co

\lr<lITi51

rlus In

[aN) : i)ls

I

281 - - ­

400. SUBT UN CORCI DE ROZMALIN
"Jr;- 81412348
. A ndant,n,_
'sui Horia-2;;­
('>

..~- 89 _

Idem 385

Sticel

,

~::pcccJ._ ~5-:::'-:=----:J}='~· .. _fI' .-- -_. -- ------.... --·-·---1--·--... - _---. __ ,·_-j-----r-·-- -~
-.-~::-=--.-~'-----'­ t" · ----+=-,- ',,,.>-__ --'" - ---t";:.; I - - --r·-t ·-- -I--:'=E--~'~-=t~:~··:--r~-=£::F~=H'· -r t~-

1 --

-j'"

_J_ -

-

~-.-.-

'tLj.}-_.._ ...__ .__

~

Few:

~.::

08,

ju!Jf un [orC!

de

res - rnB·lin mal

.fubi

Ill?

corei ce

ras-ma - k'7_

n/l

~~~=-~-===--~---:=+T·" -:---I--~-------.

..

_-.i.-~.-_ .

j---:;" . ----. 3
.:>

-

Je -- de mii?-d~
,)

{'

be zln

~---

ma/~

Je - de mtn- diu

Ji
"

be

,em.

jll.

lllQ cheama sa-j lnchin md cheama sa-j inchin $i sa-j desfac ce-am fdcuf Cd eJ nu traie moi mull Da, Mdi tu mlndruJutule M{ji tu mlndruJu/uJe Ce-am fdcul nu pOf destace C -aj zls cd de mi ne- /l place

Da, $i

Si

Da, Lui din urma (i-am Juaf OJis) Trei lire de par din cap (bis) DcL $i-n rnar rO$U Ie-am bQgat (bis) Si I-am aruncat pe apa Ca sa nu te-nsori de-ngraba

401. CETERUcA MINDRU ziel
Nag. B211 1510
i:: Hana-26

Idem 321

an
!of Ci! ..-

'] - Roza vlea

;rejJ,;
<::::> ......,

&

~ ~~_~~ __ ~____ ._ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _~+_~ ~
..~ .--i----.-::: -------:1".:-- -1*=:-----------£---..--= _-. -"1:::---_ __ --=L_::~=~-I:,~=--=-£:=..::: :04~s:;,:;:- =-- ::: ----=~=-=-~_~===_,==::l_

Allegretto

)'J =150

-:::l===.p-

-

<:::::>

al

Ce - Ii> - ru - ca

mFn- dru :?,rci

(e

-

Ie - r{)- c;;

-,.'n- ZCJ __

-::;:-
• y

Je:; __ ,,_.

--

~ B

~

~--=-~ ==--=- ·'L--=--------===--~t="-::===+~::::=-=:t:=1':~~-:·£~=--==::::JL.". I --~------------~:-:..q::::......T---1---- -....- -------- --- mfi7 - rir{) .l1c!
Ai,

$= ti-§:;-j=-~-=~-----'------------"ff-J==*~~ ~
La / - ni-ma
rau ma sfr/c/~ fa / - n/-mifl Ceteruca mlndru tragi (bis) La inirna rau rna arzi (bis) Mai, De-ar si cetera-n laget S-acolo trebe sd $ed Cu mlndra sa rna desmerd MaL De-ar si cetera-n Gut1i (bi.~)

---­ J 9 J5 ft-iJ

rau m~ slriCl

.';i-acolo trcbe sa mii Cu mlndra sa ma mlngii Vai saraca cetera (bis) Unde focu a ierna (bis) In camara 10 mlndra (bis) Pd laita cu horinca (bis)

402. MAR AM U • TAR A V C RES • E HE
Mag. 8101714

'::nd-5Jani-viocr: Ilj-2fJ ani-zangar:. rea Vasile-48 ani 7brie -1975-leud

Fp F
,wa ra

Andante

)'J =90

Inf. Birlea Petru - 24 ani
Sl1listea de Sus

~
'C:'

mu-res J

P rM~~A#=-;2Ef r==+--f

J

fa-

ra

ve - che___ Ma -ra

-mu- res
J

,)

fa -

ra

ve - che

blFrN7a

, J
c{)

@ ~ t'2l-~-4§k~~~ J :_~l
tJa men;

II

~-===--~::~-..c70
~:§,

"[~

fa - :a

pe -- re -- i:he_ Lv

oa - men;'

/,/ -

r5

.l'C' - r{'(','1e

Ai crescut gradina-n S()(IrE'- (f.>i,\j
f..'laromure.5 mindrd fJoare (/);,<;)
LepOl1Q-rn-(J;. I~qr)nn (bi.';)
in I'ndru /w-o rQ1Ptlf"fI rbi,,)

'V'_(I ·-ill! i:(ll"(l ",'(I !l1ni IH"'!I fIll',)

. '.1;' 11"'1~"; \'lr(~/' ,I,'

'f,'rld

(fJi.~1

',j

" .

_~~.

_

11
i

~

I

1\

~.. ,;""'1,

l'

; '.. C'/1

:r57/'~

;;-'

"--:-~l~
f!I<'

"t- _ _~,.zr

t_~;t

~·.LC

.0,

!-:ir:c[(

\,

.~[.':JraOI ill..: :!:~(

5"':

~~

('< :.
.;'-~'~

J\ \"1'


/'
--,

:·~3
J

: :-; -

','

"',

,',.:

,_; !fi.;­

'"
,!"

IlU

!':o

_~(':r(jC(! '.'~

i.dtn·- .;;i Ie
>;_(!.·j1

potjc(~

J;'rf!il r:i-;.. . '";.:,

u;;)-~·,;

.

" .: :J i;.J.~ ~., :;:J 1_

P;)i}

O"'':Ut:: D\.::jU!UI l!JrJ' ~'.·i "i?U Q1DJV ,L.J! t."
.Lirp ,l::~: :."Ii:)S !,~.
:..3(C/___

P}"i!U ]W-dU'I pdt:
DJlJ;~';\

nu OJ -P~,~:l
-;;Cj

~?~)f.i(J

'f~~~- l~;?;)DP

~'s.: OJ

;,,'

:'. . '

--

/

..'"'­

- - - - 2[;,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

408. ULlTA, UllT A LATA
I
I

AlIegr21to -::; 140

"

I'

~ •
nt1;10-

Cd m-oi duce de p-aici (bis)
Co roua de pe urzici (bi:;)
Di p-aicea duce-m-oi (bis)
Co roua c:li (xl lrilol
DI p-aicco ;0 m-oi duce (bis,
Co-,i roua d, po trunza.

.
409. CiTU-1 MUNTELE DE SUS
MU'i. 51';,'/ jJ7

In! fuseo MDfW-27 ani feud
-,"

~ L··­

.:'/.'
DOTU $i cu dragostea N iciodatd nu s-or Jua Cd s-o pus cu-a$czdmint Nu .,>-or IUa pind-j pifmlnl

Cd s-o pus cu mare drag Nu s-or Jua plnd ce zae Cd !li-O pus eu mare dor Nu s-or Jua p1nd ce mOT.

,-.-.---------------.----.-~.

?Hh

~,-~~~-.-~

410. AVUT - AM 0
Hag. B1711360
Moderatd

[t~RARUSA
.I,", ,,- :-,
~~4

~

-

-

.J= 105

t&r-i~~;;Ji::~:~._ ·.:-:::.. r _ -_:-. '::::1 . ···r=---~~
.)

• y

1.....:
I

..... . ..
.-.~, -~

'

-~.

;

,

-, ., .
r
~'}

A -- V&'

i-8m

0

c')rj

,

~=3

~

~.~=t::_~· Y=--I"'-::•..Dt .. nJ
.~il

'''''. -

------~-.··t---l=-h :-.:.=:r.--=~-1':- •. ---- =:J,
-~::==-':::.:

.=.de,;,

-... ~ "..

-.........1/1

J
i

Iff

"i'

== .. ~\)J
''-..,
...f ~.,

.-",

:"

..

t

~

I

CJ

·-~-~t_

,

I

~J

~

;c

-R
·,--Ii

I

j

-]

~.

b;;

-"

n./

.Ie. '

Fard pari, Mra nuieJe (bis) Mili doruJe, mai
Numai din vorbeJe meJe (his)
Mili doru/e, mdi
Nu ~tiu cine s-o gdsH (bis) Mdi daruJe, mai

Cdrilru$a mni-o-ngrddit (his)
Mdi doru/e, mdi
Nici cu pari, nie; cu nuie/e (bis) Mil; doru/e, md; !\'amai de euvinte gre/e
Mdi dorule, mai

411. INMAD l t' U REG LI I T
1-1\10.

..

8111 Z2!JJ
Andante
....__i!::::

~

t&. . -l·-···-·--···-·· ----.. t.
-j~. . ..-.--------.-.--.---·.------r·
::r.:
j

1/1)::

100

-~

- --

:...~.=-.t..'::i}::

...=.::_. -j--r-L-- .

/ -Ill-ma

#I

.,.

",..

i'

, .,
'.

"" .,

.
,""""

I::2rn 3?9/J
i ".;

·15.3 . ~~:.....: :;;-..••.~::.j
•• " . f

, i..

,.......-::",.
-,

.,,~-.~

....

de

i~ . _,'d

9.1/
J,., J f

"> /d!
.'

-:f!!F'=~~J:fii}·ij-=.~J:::-::Ifft:

~.::::Ekf;.-:~eJ~-£T ...... ~· 'R.. ~

.---..=:-;, == =:rs
"-' ,

.•-

"

., .. Iff

j. + "')]" t":'" ~ --II: .. .. ,."'1' + ; . " 1 . ~':.:.. '~ .:'.-1' #I ­
~
,<---.-

jpu-ne ct' ~! -- .re-rt:j'l 31

jiJ::Hll? CE ,~,

,F_> .,

':1

/T/Cil

~~'

I

L

.-.

,

t:"~

=;j
;;-~

Am durere de un dor. mili (bis) C1nd m-ajunge stau sil mor (bis) Hoi Lenutil ma; departe Am durere de un drag (bis) Clnd m-ajunge stau sil zae (bis) In/mil stricatil e$ti (bis)

Ct, t-a$

da sa te tomne$U (bis)

Sd-mi dai binele lumU

Cum am lost $ohan n-oJ sl (bis)
Sd-mi dai bineJe din taril (bis)
Cum am lost, n-oi mal sl iaril (bis).

412.IS FATA DE PE MARA

Hog. 62911130
In!
CC,'~CI

:=j]
t;

t~¥~t"=:... ~~."'¥' ­ r~ -" . r'.. ., - ..
~'

Moderato

.'1 =128

. . .' r

r"; 1 r·---....- I

J~

"'

II

:,.1, ,
I:..'"'

~

.

;::::

"*'.; ~~~
.j

b

f"run-z8

fa

l>~"-c't'

f£t- g: is
~.

ii

riO-' .-/~,< J.,~ 3~~':

';t__ ~

-" . . .

.' ...

~
i
f
.C>

Ana - 19 ani ;]68- Bertesli
___ i::::~::--:
#I ..

. r:'
."
! ,

-.--.----~

UJ? JJ:1!~i;' l h 'd-'I...;;.Jt._~--- J ___• . ffU- moa - .sa .;'
~.'

-.1--­ ....p-~,;,;~ .--.....,7~-~
ml
('1./

I

41---' ~.
..
. d_.__ .
1.-"

==

w.'~,,,)·

• •
..

k

i

.. --' ... ~~-.
I-n

t:::=

~':.!fI

-----..

Id

.,'

raJI

c'ra -- gv

t;..-fJ;J=~·L -""-"~ -""-"-~-

""!"t'

-f'

"

h .,

.--

J

t

·Ii I.
~.,I

,--Jr.. ,t
I, ;
.3

..

-.'
, ,
'<;7

.~ -.:

.:;

Frunzd verde fl una Is fatil de pe Mara Mi-am Ii1cut cununi de Ilori Sil fiu dragilla lec;or;

Frunzd verde mdieran !;Ii bdditami-i J'vIdran Nu-i inaJt da-j $ade bine Ca se potrive cu mine.

dOTUtule Clnd umblam singur prin tine Dor. dar. dorutuie 414/b. do . ctnd pled la m(J/7.ca .~-++~~~-.. lIa . dor. j) ~* -rI*-gj[jji .ra sir) ­ Ie.~ mun . TATUcA CINO PLECI LA MU NT E Nag. BR AZILOR VOl Hag. 82817500 Moderato jft~~§J§?J)§J~)J.. dor.rur/ mu/ .­ vol /T7frl fjra.!= kjf-j=i=-:=::. dar. dorutule Astdzi Ii co primdvora Dor.:r::~--::a ------"--------­ Ie ce In. 8761871.le " a. dar... dar. (](J - It - r /Jor.J3 do ..ru-­ '~:'-:-il~:'-d_::-! l¥Jb:±~=W . 18 .t~:' &~ ~ u Rar ~= 98 --. ob - ru lu -to - M-al mingliot $i pe mine Dor.lor i'~tSEL~=*~~¥1~~:Sjrttf:==~~:-.ARZA-TE FOCU GUTIIU Idem 348 - ~ }Jj)J r(J.. dorutllie Tu lti Jeagdni frunza-n vint Dor.c~ dna' pled . vA MiNORIT i .ca -sa do .p~-f~~=J~:::' In. dorutule Eu cu mlndra-ncflp sa clnt Dor.zi .]r /971. Gogo/a Jieana-JO . /(J.~.-=Jr--~:= -:­ ~ Ta /(J - J1= 110 in!. dorutuJe . dOTUtule :>i-ti era frunza co para Dar. ~-:-+ Mul -.li--­ lardclnd vine loamna Dar. V6ieni ca.-. ~l~J~I~r~y~-.fu .gf - it!. dOT.rurl !T7U!- k La~i acasd dol copii (bis) :>1 mai iel daTU mamii (bis). 414/o. dar.fe.286-----------------------------------------------------------­ 413. dorutule V d cade toald frunza Dor.Ie a ..Ie dh {1 -.

.'" " .-" ~r .::pr}[ _:.1J')/U/ _7.Ji.. <'.: •.. OCL=..) 1:. V . : .~-. ## . ' £571/6!f: .Ll/8! 8 I ------------. ~ r­ ..1 '!liT! _4..In'JD~~\i­ ~:i. 3M'll .J I-IW ~ .J~b rr.-' " " . ./U .')/{5 [ waPI ! r..)1 (1. / !t 8 ..1 . till l)'"l t:.---­ .

Z8 .gIl: Cd-Ii era Irunza uscatd (bisJ Azi e verde ~. . la.E IJ Ar ..I crt r' fiu //'/ .N GOSPO OARI E Hag.288--------------------------------------------­ 41B. coslm lln ~.26 ani ."rie' a lUi Purc. la.. coslmt1nu pe roud Tn gospod(flia noud N 01 coslni Unu pe coastd Tn gospod(frla noastrd No. la.• . la.. LA HOLDA .E: -­ ffl.. 419..21 am feud e La hoi ...[eT)J ~ ~. ~~Ji:JR~~"&IM-cc~. D. ~: -. ARZA . la. la...Jla rt- n.. la.k cFh .1 '---" .. =EO ~3_ y. olavd Si lumea ni·j tare dragd Cd muncim toti lmpreund Si ne lacem viola bund.~~ .:1 ~+ ~~-~~:-"~-f'··~·...•. 1964· Sfrbi ±t=:::-~1Jfd. 'i • -p fl.. . .· ..ne . 828/I71J !rlf_ Opris PalagutfJ. --­ • • 420.. la..Ie .___ le . . .-' 117{l· k:t}UI"" 2i - fit: ma . . la. -..r:.te·ar do fI.ne:. Alt/! . 828/2228 larghetto .c':/ I> ~ No.. Int HartJ Dpos .:-.. Mul Ie _ ch Ie ce In . i == ~ .TE OORU GUTii Hag.'. hai..:~. ~.. ji fir 1 1 • Unde·a si apa rnai lina C ·arn rdmas lata batrlnd Ai.. LA LAsATU SACULUI Inf Nirp !1!.ce ~ • /hg/i ma~. rotaid (bis) Si-ti era QlRU ca sara (bis) Astdzi e ea primdvara (bis).1.JJ.

f"..... 3d r}j ...=:?=:::::I~~f. ..."... ...-=::::---.:-::-~f. -I ~ I .. it:::: 1==:E.'~ ~::::J!y_::i!. ~-- lOam na drx/ sa ra . t. rnd/ AI.~~... --. . ---- -~-f- -.. Moderato . " . NEGRI.. ~--.:-... -. ))'"--+"" .' . din ~ " .--~:J::::. • 11 na em...:-::=:::3 H' 1":"1 /1ij de ml-ne .. ~::IIi:...~ '•.. :-...3 mun-!II..".~. . ". me.!= . ~....... . -.---..' " 1tI-..-~.....-. .. ViNTULE CU SUIER LIN • Hag 828/1201 't) '-"'li'-' ' ":"':::+~¥"" .... _ i..Oncestl "IIi' i'if. .'-':."•..... J'.#I. -.~ '~'1 t.--./e cu ~ -~. .. -+_. ~ . "-f ne 5FJ-S (nun /// .. 289 . /1:>3 ._.-k -....~it'-~=C':::::-==~l.r-:-*=::::'1: 1 · t'¥:~~'------. :/' i.... lastl e-oi murj (bis) SI de omenle-oi sl (bis).. ~ ~ .::--~ ~~. ":"i "".:.II • 'J:~t. ..~__=±..•---. :§.t ( i '.--· -. .mea-ll]! . ~'d:{~ .. 422..~ roa fa lna/ mal 423.. .Ie ml' 1'1e .1... . ne .f!j1~..-.. ~=~.-'. I !. ±:. . ~ F=i II J I' ~.gri. .E:jf.. . negri's norii (bis) Toamna clnd se due leeiorii (bis) Dragu-mj. -.' JJL f"t ..-~:::..'... . k. u::'::t..:: '" fdem JJ8 105 ... mu. .' T03m J. .J~....... .. VAl DE MINE...:.. ----j..~_.r. .lin .=~J~~..--. .'-+::.. .. _.~·'r T . . --.='...:::E~E-=:r:='=:J'-:':ir· =j ''---_.'-~'!' ~"".::j5. .. ._ . ··.. . lfai r! -. ' f#-­ J:i ....-... :1 !*.... ' l v ' --'fj' ..­ 421 HORE pA IMAS . 1...... ~. .1. .S MUNT II Hag.. - .·}·. .)111 ==jb ..1 .-.____... ----~'......cl.1 291....•'-. mdj (bis) ~i·n armatd oliteri (bis) Si-n eomund ~el de post (bis) Stl iMsc ce·j mai Irumos (bjs). -....1... : .'--. l ~... . + .. ~~ t..!!::_...... M:.· {"..rr'1!L..' ..I:::~~" .g 815/271..~.fer .. L:J: . -.+ . ·iI· .-..Ie su-.::-1 .-_.7J .....cru Voj .JH---I-. 1 .::' -:':':~t~'::l=:=-~:l ~ /-.. ~i£=€-t=-~J-fi la-Ia ro'-s flui~... .1 ~......L .. ---...- "~'1 ... .J.fu ...-.::---. -....::__ : .. C' om & r r/e 0- rne .._. I" =:.. . ":'-::-'-:li'~" .-.' ..._JL. ... ~-!': j ~ Vin .. .~ ::ru - de mine. .. " '" t .-. •.:1:-:::::: .ref .----- 1~ u r " .:'::'T '~. Ma ra mu rB-.. ." Lume.. :._. ... ra t -~ Ur .~..---- ...""d.Fe -{' (3 -- ! ­ . '.~1s . ~-AII.. .-:+ :_~--=-!1::'fI:." ~'! '" "k.." _:5:'. f')f J _~f:~--r----+::'=::::::::' .::::-:::I==-:. ~~::1i-::. .--..~. .-' r.1 • . !i ..~r:::l=_J~ ...3 ·-:::t=¥-i:. '" -..J fd ' I. .'. .I' h!J¥. . :::j ~ Moderato . .. 821.':' ::1:_:". ". f .:.' t.')f: =100 In! Negrea lIie-60ant~fJuier 51 voce rnortif 1965.. -- ---..:'U:: .. ' t 1 " . Andante IdemJ75 }1=98 -==-=-'.C3 V:fI !i.'" . .../ .+:-. ... -.....'...". nil SOU ne mfi.j a sj boieri. lu. . ~.. '._ . ' ..... :"j ~ f.

. *~#i.. ':iUlIet plnd-n Vi~eu.:.:~~fri'-. mi SIT. FRUNTASA . t . {~ . _.. Rupe floare albii"n clop Sl nu-Ii bdnui de 10e l)jrrtr-o lrtl\~.' -."1-0 adus domtu. .i . J7j~~:J:~. . ~ Larghetto ~ Int P6iiQuT:. ..~i df" . Mtsrie (bis) .'<~.:~4'~~ p--.. "". ' Ei. .Sieu .CEL MAl BUN . -...~ S~··· C'"1E =~..?-..N GOS POOt1 RIE .. M-o adus doru-ntr-o sala La MurioarQ. =60 I • ~-:f~::=-rcc-.qi . l'. ~ir.·cliat eel maj hun it>fwr cUn . re hore horesc eu . ... ornenic· SHi Tu mal rupe un simj caM aItu (]ri:qu.:1 ~.'' i# . l?ednic.:J Modera to \.~'..~ tI!:.1 azi horile lZ(I n(irih~.:~=-. dus Ue 10 Sighet rna.'tl :711f_~ Fruolu"''je! .'''''!. __ .. l'./ Muneila! $i in-... . cu ~'1.-::.23 ani -1954 . in sus Lu /""'(}]ie '\1(irioQrQ.­ 1:: .: 'tlnra~d-n gospc(Wri>:' I bis. ~ ii' '! ':. --::.J.../2Ijj 425.. • ~ 'f ..') = 100 DIN /10 r I. 4LC CUI NU I-S DRAGI HORILE :7'-:'.290--------------------------------------------------------­ Meg 82812512 424.=_ <# --II _~..

.' ..· \j. mai (bis) nUlla odata-n zl (bis) (:ina soe:rele-o rasdri.231 _ _ . 1':'. CODRULE. ~.. .:...•~1i~ ~ ­ " #::711-:::. 428.-.J .c. CU__ !run . do.~~~~*H ~-=€. -~_ -. J=.. Lt..{£:r:.. .:' A ~ ~~_-~~---~~ tE ~ ~ . ..= .wareic-o rdsdri. -- ~'l =98 _ .(bis) . il ~j ''..'v~o La rghet10 ~ ._ _ Lea -. -' .J~c..-':~E.. f -.8 _.::.-tf..--.7{>...t-~:~-:·!~~~3£~ .o!ole.ga -na -11:-17 = :::'3 •.~.~ ~:L~ .:.r.-_·t ~~~-.. ... - F-' ]I-ha~--' '"""'-1~:~E··-~-'-·~--I-~·-~~~t~.'(.~ rel VI d - /a /70. mdi dorule (bis) . ~~-=:.1..:: -':~~~.---~ . MARAMURES VIATA NOUA . md dorule (bis) ':':01 Mdit<1 cd mi·j dor.-.-.J II> 429.7~· ~i""'.:) poco rubato ..~~1tL S ' . .:=-:Y--.fjjij==g~:::a :C-..ru -/e . sfrDpi /e Iii Cd-n !ocr/mi tpo/ /egonot /)or. . ..~ . mdi dorufe (bis) Clnd . 7.~·~=-r:~~~:~::~.. - Miil. " . 72 ~ . t.- Ie ~ '.~·. •• ' '--'" . I mal .. -- .--. ':'~!' .J". dor.-r=-~~· -~=:-~t{Jthd:j~-~--J~~:f~~~-~:i~~:-~j !t·~ ~ ... i .. A/.-- ---------------------------------------------~ 291----­ 42Z MAl.-.!_~. "<:::'._ 1--------.:::~~:::.Dragomire§fi ~ Ii '_ {t-l.'nf Rlp6 lfEona 3<." ..:~-~:~~~~9 ! 'j .>tJJ#TJ.4 ­ c1 • ..--..-----= ~:.·-~l~~~~~ii::~f=f~~=:~f~(:. HAIDA BADITA LA NOI • Idem JIi = 70 I ~~ :J *: fi' ¥~.. mdi dorule De boalQ m-Q vindeca .tF=F5-~:. __ co-tlru-/e. .=..-1·~--:~-. " f.:..-~---.30 ani Sri/isfe .(' :) t77!.=-~=~s= -~_~___ _~-L-. -~.. ~t .-. Maria Floare."_.. dor..H= -. dorotoie Cit ai(05f In5/rainal Dor. /2 nm.. .. l' ~~o ..2 ..~'='i.Ire bal - ma ~ De-o tre-ciJl pe-a - J iCl ba ­ dea De-o trecut sd merg mal tare (bis) De nu. in .(i. ~ J7Bi dB...-r s-a pare pe mult.'.)... CU FRUNZA . ..... j..'... .(' pirie! mline mor (bis) Sj-i pdeat sd mor a~a (bis) Clnd tu md pofj vindeca (bis) NU-j dottor pd asia /ume (bis) Sd md vindeee pez mine (bis) Leae nu e de boala m~ (bis) Care sd md vindece Ci numa gurita ta.~:'T-:-+·. In!.L#Jf.1-:--.9 ""'" 4 co !i-un-zd. -. ~~r-r21 J}+':.~¥#:~./ /J no. s(J-l Cl$tept in cole (bis) Codrule lace-Ie-ai nor Sd curgd din tine dor Sd umple cdrdrile md Piard supdrdrile. /1'.)01).---~ .~_:-' F):J - -./ ~'"wj de fiO -- va Or!..tr'c". . om 1964 . ba·ol -- J la..".t-·:~../ (!'lett: clnd a sfintJ.I _ mgJ/ .: ~' tv:00era ~'.__..

4 @ Andante ..-.. tu nu fe-a.-~~. . do rule mdi...drv .. I dar C-am fa' prunca oarecui S-amu nu-s a nimlJnui Am lost prunca mamii mele Ce slJ lac. rna.Sighef clop cv_ f/ori_ 11l!-=~?5. da mdi Bine mindrul bine. Moderato .A J!!!. da Mlndrule eu m-oi hrdn.'. 431.~_ ~ ==== brad. CLOP CU FLORI ~Jt 1 ___ l::=F==l=: ...iJ:r:::j Jla/~ do rv . . fa .p . • ·~~i~Wl~~~~C¥-f=-. noapte n-am lost culcat Mdj do rule mdi.' .. da mdi Az. lndurat Md. Mdi dorule mai. da Sa bat drumu cu ochii Sa Mdi dorule mdi da. ~·• . da $1 la mine nil ginde~ti Mdi dorule mdi... PAOURE MINORA DE BRAD M.!. 820/1682 'i".re • .~. te vdd cind ai zlni Mdi dorule mel. am ajuns riUe Dolule.'= 79 t .dlJ .r ---t::t-~ ..." = 88 Inl Hotea Victoria.30 Gr. MAl MiNORULE..Ie. {'e me'!}i sa . da mal .ra-n -Ie - .292· 430.' / r" Idem 351/0 !I' . bine Md do rule mdi Pare-H-a rdu dupd mine Mdi dorule mdi.t. . za mal: lori :#~~~r~==···~m==l I do rt! ___ tJa Tu te dud. te vesele~ti Mell dorule mdi... da mal $. __ ~"iJ." w"'t.'::r~-=~::::~'~E~=V~~-~----=Y 4/cJ/ mill . 1962.e'::j.le. . .

j.i. la.. la Pai. la. Tine-rna doamne a$a mCii (bis} Pai. f:900-=it~~ be-a. $i·a~ $i-a~ zbura din codru-n codru (bis) cinta la omu mlndru (bis) Lai. la. la. .J' dn ) J - 10'--- la__ /(/-me3 tire..I. mdi (bis) $i. la. mdi (bis} $1. Sel lucru cu cergile._ lalla ma. ~ ~ ITJ_____il J . JH J) J.mei eiM Ja-pln - ====:::::J ~ tb J) th 1@pE=j} ~j}ltJl~~4t~2Jl.' t tx==u'.=J 1·30 OM Sighef ~ "'--" Hag. Dragu-mni.JI J . C'I. la..i omu de treabd (bis) $1./130 Moderato Idem 315 &~ ill: r J = 70 /V. mal (bis) Lasd-md sel pot ibdi.L -cu NL! ff1. '"~-~ A~ zbura din $-a~ dnta la fag In fag (bis) omu drag Lai..met' ca·n J. Dragu-mni-i omu bdtr1n. la. torn .a.-.. mdi (bis) $1.293-­ 432. ZbU . £J tTIl)J £?¥~~=-t}iI~¥n-¥1 .' --= -::w § III .. la.eru . s l l - Rar J =60 In! NdsUi Har. . la. Sa _ __ ~""~ ~-=-. mdl (bis) Pili.rna. la. la. Hag 821. la. /a Peli. la. . la. .J. Doamne nu md-nbdtrini.e der:.fa _ 'i ~F~F=r-=-.-: ::E ~-. la. Sel mlndreascd tori/e. 1 .J.ra . la Mdieran in car cu I1n.1 --. ~ &# P .1':JIl. la.Ej:. la Peli.z~ mal jJ: tc: -~. CITU-I MARA 51 IZA . la Melieran In car cu iarbd (bis) Peli. ca s.>fa _ _-.ra ~ din crea. la. 'n ­ cr - h'u-s fe. -~#J :11 'P' PV Fp' Jla.v! Sfv :-.. la J t I' '___ Sa . la. eel mn._ _lalla_ /a Alu-s Ie .at-. Ill. .'fa . DE -AS STII CiNTA CA 51 CUCU . mal (bis) Mal. la.-i draga mult lumea $1. . ce tJ J j r-" ' la ~-i- Cln .n-ga-n crean. 811/2542 'J '" 433.as c/'n fa la lv-mea clra-ga .

~j } {his! Te cunosc .. t..tierat..s) . Hei. mdl Te prdaci CQ iarba-n lln Co iarba te vesteJe§ti imbmrlne~ti.::$<1 mlndrui'Ui (bis). mai LA RA M1NORULUi sa leaganil (bis) dupa mine mlliQ (/::I1..14 Gni 1975 feud la la £t. 43o.. 16 an! .Ctt:."'OVfJCI f\fcf /£. MAl sAonA TU . mdi (bi3) Cil glndu la·nsurat P(l mine de mlf mill .Ideo1 245 Djn ilndr ajungj Mtr1n.11ndrlJ.'0indm dupd mine m1nCl (bis) Oe tti OIi po s(lptamlnd ( Tal ~'.'Iti ". tu c{eanga tidwlui (bisj Spur!i-i .r. I AI F Jrtf.

..'r I-}~ ~£E~~~i~~~~=. i /. / '...... v/.J~~:~~~:~ In d .. ..."" ".) )i ('I').~J: ~ Frumu!$eJ co ~.[.~' . :':: 439.':'1' S(.n. ~..J' '~:~ii:t~~'~::=-=iI ­ ".B I OC!. c . .::: - l. "....-=-~:U ---_.U=~~~:a"~1"~~T'~.TOt"!~· .10 - 01-/.SPff: UfGni{d aill piec(tl (his} Spre graniia ungureascd Dumnezeu sd-i pedeapscascd : bis) Grea alalma mi s-a dat Noi 1(1 ator de pJcco! (bisJ.1r~ i\·E·ve.. IIJ".1../ r.\....:... ... _ ..'.y r~uq . .. . s.U'.::Lici i 1J. ~ cit . ' "'.S~-~~tt{N~ Cd!7U tJ-..i.. ~ ~ "f i r~ At\ i"-'!<~" tJhL~L ./. .'.~~:~]tl~"b./ :-.e/ . " 3 P4E~~t~. _.' (~~J' '~. 'U 1("1 I '.r.-(.... .~'ltjn:·..:f:=::c~~iI....~~*~~~~.~t)~·~··· 111-0 .70 Andante J:. '-' JUP/.. ... U'ag cd eli fYi-iF'. <:s: ..~~~f1t::=-. -!'C.~ . ' .-=j6:k~=-:C~ff]-.. IJ.J ~. f . "I-' JUS . '-' ' u''''--.:. '~ [ )Ofnma 1\ "*'.\ iN I\MU LJ4 14~' J4~'~~ j' I< ! i' ! •i th {lit.pd a l)i}~gc' f." . C'I."'r-+-..n I .J -~ ~.nt~.t fn !67~bo~(u .!'~l.'r·.? .' i.~ :r..--=I .t :-[)F C" ..i. JC rormn .:..i !.:.:.r .. :.) Dd Las so. . .r. !tt. " .:' .20) ----­ 437.:.. . mnd'e ~" ../Ii! I.. . ~£ ...e Ja bine Ja neccz {i)isj.::..- ~ ~. ' ~..~ I .. .. .-_ r.___. . . _":":::r '. _ _.. "u.' :~..>(} c'.: .'IJ pr. _.l-jJOI. .: n ~ i~_f ~.) .:~l m fiji ~ I C'" a af ~( -.o ( Mdi neamtuie..1.. FRUMUSEL Nag BIl/ 254{j .J e-* '.:::c~=:f~~qj f) ~ _ _ _. TRAG Nag.8JI/21.~:tt~!!~~y..' --3 ---~ 50 ." r<._ j § .~~ ~7/. J"/ to. ~.. z:.} ..ref - aa of) no - Jd --_.___.J( (:d lctd-.' .·<' .i f~ >. I. .{..){)/ ~. 7" u ('r . .7/' ('I -. . .~. ' ··.J -.~t--f..ste C'U (<'Jpj... .' re. oj"e-n blG~(~ cint"'~i . ¥-~. ' fI:--/r.-(.C'I'./.)lTl ¥~:!' •. d/ ".. '''-1 .'·" jek D( finere(ile rne!f-' t1 C ...~.. lnir-o miercure la zece Cu (urlin gaJbcn sd pJece Sa pIece 10 concentrare La cimpu de recru/are Nni ia tTin nt:-om imlJu[c(1t ~ 438...~···mr...:: .__. {J 1:~·!"f..i D fhu!e (his) $j m-o dus sa rna o.nal :..'­ ·f.... ~:.". J " DAn r' .. nu t.:'. f ..­ pos-Iu mB-re A SU .... I Rar *=60 LA ANU )""(1 jJ f .u" L .Ji . !'.

• 442.[~=t~"~If~=~~ Andante _~ =100 Inf Pop Mihoi-2B oni Desesti Marg /'n lu me nu ml-i bl . 110 _.-~ -)~.ne 17-arl? la (I - ne Marg in Jume.58 ani Ii::._ 7:9- k-med-ar we sa mor ma/ tn/fl- clra lor. 825/321.296----------------------------------------------------------------­ 440.••. Moderato inf. INIMA ME ..48 an. TATA lUME-AR VRE SA MOR ('f. .c._L l: .B25/14 r ~j'::i:=JIl4':~fi. Prinde-m-a$ de gdzdu~ag Ori luau-a~ )umea-n cap. De mor astdzi.• .~<. ll·am 10s09 lin acasa n·am om drag Nu ~tiu Doamne ce sa lac. INIMA. -. Sap/nra i1-I~_:~~lJ:~-. NU MNI-I BINE Mog.J':: 93 fnf [cmon foan. J. de mor miine (bis) Mlndra lor nu Je rdmine (bis) Cd de mOl 0 jeu eu mine (bis) $1-1 fac coplr~du de nue (bis) $i-n pdm1nt eu mine-o due (bis) . MARG IN LUME.Sfan Ion Pafros.. Viseul de ias M-a1 durul odata bine (bis) Si mne-Q si p-a meJe zile M-aj durut odata rau (bis) $i mne-Q si po traiu mneu (bis) 441.

= I--.... "" ..r i{ ·iJ.:~ t> ~. Moy 82511203 Moderato 444. .:... t.._.tJ-·~/Ta Ci..._~ lit" la '1 J~J !iI.[ r .__ .::=-.al' o iel IiU ~j:$~~t~·. . !1't'1 .. r ..:j. ~ .. -... 17/" ma me miH la ~~::~.::£ 3:::-3 ma du -. clru VC'i.. -::-:: . ..(. C1 l II ". . - . e'e ? ~.!t.. .: .. CU/ .~=-=k·t:··)j). ma du -. ·. de ne·am iubi Codru lama $J·a-nJrunzi Si iarba . =::..."f'" --iJ. : ""'-'.:: ...=. SARACA INIMA ME .:...__ ~_ ~-._..jf@! At/ /:~J3-:J ...J" _ ~ ~ ...~ t apln.h~ rv ca 51-un cf. ~Dr ". e25/1424 Moderato J\:110 Idem 356 ~ra. --=T::J Lr-u~~~4~=:±=i l... ~a. ~~~~~.... ."---.~ /0 lSi l? _"".Dj Zd. . .--" " . . J. J) 1 .-~.-. ...... ·k I . /a. ' -ll. .==-:_~__._"-~==:~=~=+_~1 -•.p''..-:J:L..48 ani de los ::1!. J'a -. /a -- ~ ___ . :f.=.ne....re.5tJu- - dina :fa __ --:~ Sd culcdm iarbd cu roud Sd prindem dragoste noud Sd culcdm iarbd curatd Sd ne mal iubim odatd Numai no....fC'--. .~:=:.·sa z/ J ce ~=~ .. 1-:•.··"fC r : : r : ' F .re Ie.u . '" '::::. .lb..S.0 la.. J~: --. mln·drii /'n me.:==F:::.. 1=.--'r-t· .( .. .-am dUB dor Blne-om vdzut cd nu mor Cd .... 49 ar:: f '(]marrEI... 1' V... ..ra-n -.---=:--=:! t" :::~-::~~=~::::~=:=±===:. . • .....l·a rdsdri De ne-am gdsJ dragostea Cri$md·n codru cd ne-am la Pd iarbd negii ar si Be-om lSI ne·om veseli. - T.:'?::::: '-:.?:..___ la ··-·~~·-- .. JI" V.:=t::=· r:·fI'-t.··t ··tfJ:·~~:··:1E~~~~1~=K==r .' ... '0-' 0 '/.i eu de J. rrye 0 L.: . ea .. TAT AsA ZICE DORU • Idem 356 "'hai-28 ani Dese sfi ~ ne ~::~l:.• t..ra·... ·". =====-.:::. ~.ci' .: L -~- -­ ' .. -:jJ:t:=-:j/~ jH1 'iJ==!:::.L ..De·a '::"'. I ... pU.~. 8771Jl24 /ean. ' /7ie I nf f/{ita . ·.a /lal. co.".._" kJ IP r-) I J.. J'a... rA n: ... -.. .~f{]g. ::::.: -.. ..:...-::::::: ::::*:"~t-:::::~=~_....~=::.._ ______ _ . iJ= #1) I L y.I 17' ". .. 4J: .: rJe) --.t a.r T ··t u ji-""""..-..::::::::::~ . .. _~: =~'-.....'. 'r~ . me -~ ....'A-I-· .I eu de n· am dUB drag Blne vdd cd n-am ad dzac./.•.-eoriore ...=..-.... :i!!--=::::-/'''1' "_-... -..:::::. H-~-' -.::lf::::'!!=_+'':..•.:t.J'­ .~/. '==.~ /7U ne ve. : 4)JJt:l .::::::'h:-+=:'" .'''' VJ.fa ...ce· .!I./B ~." r~.a "..J!..- )Into 58 ani ~._rL....r)/.. ... ~. . 445.ce ..: ::=&~-=:::L::-==:E~:==iL± -~~~ §1..L~~.:::.. .~. y .~> ..':":"'.297 443. _:-=~:~~~~=j:-==~~.!~ 1-. ____ 'i.. '. 100 t~-::~-::-:t====E~'::- _·t. .~_...« .i Ca cle iel moa .---~ .kl--ra·/J -. . ... .:.--. ". . '~:=j~Wi~~~~~~~~ ... Cd .. • =====. ~ . 1 )l::: 120 . ...~ ~f-f'+ . .. _ _ .. · · 1.::.pe-.·-=t--E..~.::':':L. .. ~. A..~-::...==:::=:~-:.-._ .... HAl MINORA TN CODRU VERDE "far. Moderato . .~' r ..-.:.. '-~ c/}' 'p' /1/- ma me mal ~ r t..0fflhlt-:jrJ ·:~E·g{j·=t= -r/77'''''_...re 0 - Ejtj mu/ ma.re '·1 :k~' ::::::~=-:::::... .... ~" J=~~~~~~~2F12-.'-1f'~.fi~l~_:-_#_.. .:!!":.

- - - 298

--.--------.-----~-

Do, w.s,i·(Jm lei doHor ell Ie (his) 1l.1 doitor,;! !~i i-,ollcd (hi.s) .':;i n-tJ(:1 !J(17m.it nimicQ Ibis)

mn;·o

SPtlS

(his)

r£{J('wi 1Q iilimii nu·s (bis) !\ii,-! (lI.:eo, nic/ fa Cluj (his) r.e; :nimu ,'Sle'Vf' icqc (bis) C>!I::;J:;;I t1lU dt(]~ (flisl

rG

,inU,"!{l

"'tit}

tldru
(bis)~

{~'e ti?[~l ."$i

(-,rnu rr;indru

.~

446, SLOBDZI- MNI-! DOAMN E GLASU
',I;"

;:d90
Moderato

/ d2m 402

J) = 92

-

Sklfwzi-mni doamne gl(lsU (bis) '';(] nl:-.u!H: 8ighetu (bis)

I

'" L.l\ MINORA CINO MA DUe
f1~c;

"

­

77/ JC!,]
Moder.. to
~_CL
~;

Idem 32610

-lJ.~--<'T'

J'I=

104

UII-

de-a-puc.

Eu la mlndro clod rna trag (his)
Am carare pl1 sui) fag (his)
Si drurnul pc) unde-[ I(lc (bis)

Clnd ma due la tine Lu.$ca (bis) ;'''lief-un cine nu rna mu~ca (his). Clnd md due 10 tine, Floare

,sat cJinii

sa rna cmoare,

I, t, n !~, ..,"'iv. J
II
j

C

r,*:<i ("';'
U',' ' " '

iJ' "J, -

- Ai'!l

~

i.

i!

! i\ L!~

II 1"1"'" L\ s......

\~'n

!I

~j

i~

B17/e'78
iVlode r ;; tG
'i1:;

VAR·

o
~""f1fn rOIllQS

fiira nintnicd r6.rnas cu cnpl1/ ( oi,,; J

::.,/ .. arc IJe (":He oFf

'.

r

~

m11.j~,o

dat !}ut:l

kl un pticior

(bi:,)

De

scura-n

1'" uma
!;l{",.
n F; ~ I'
!) .:' ! /

cu nO(Jic () c:..}Jce bOtlla..

i

j

qi

i j..l,

DA

ULlTt:;

f

'" MiMn~!I··!J ~ ':f & ~1
t
¥
0>,,,",

t

! t

"1-/

\

. -

fv1ock-"cra.to

4

::

~-......:

~

/'

HilL da, Pii ulitO, mindrii meie }\/ ... rllJ? cit: C!~(ifs~ do tol {fi .f'fH.,:r~~ liai. ca. Pd mlndrii·i tine: Mmnie Hu-mj [reb/! hlm;na fid! rill, Pli unto lTllndrii·j tau

ELi. ;''''~t1 tit,'-­

rJa, Pll1ifU ,- ,

Plnd !o ffllml!Q

QCDsa.

:'T' 450, UllT A u llA !, n ,
"1' "
'

~

J

,.• H

/"',

1\

811/
~,

.1

l'1:2

~

De mlndmta cHeodatd (bis)

C'lnd a zlni sa .mil veda (bis)

Pa

ul;'ta,!}uSani (hisj

OQre (lSi".-i ullin (his)
Inlndra (bi:.: eli sa \l~~de C().';:G mlrlr!rU wIde

ptetrii !Ii ptetriceie $i cocoane irurnu§E'lE: (his)

1

----300---------------------------------------------------­
451. DE HORIT

Hog. B1611605
Rar

J = 70

Idem 106

Rdlile m2ndril m-or bate Cd eu Ie-am Idcut pif tdte AJte rdle n-om liJcut.

Numo·am mincot $i·om bdut SI-am iubit ce mi·o pldcut.

452. HOREA FLOREANULUI

Moderato cetera

J = 80

I- i J.

g! I#~ I r~F I ~ ~[ 16Jf!@ I
I

Inf COV(W Ion - 33 ani - prima~ Boia$ Joan-63 ani- contra Covaei Teodora-31 an/.-zongorii Po/eae $tefan-10 ani- garrJuro Pascu Simian-JOan; ion.' 1972-Viseul de los

r
t)

,- ( ric l if:
r-·-Jg ill t ..i€f-.l-i[b!J
Hai, md Jume, da ! Clnd a sf nunta mlndrii Eu m-oi culca ~j-ol durn; In lata bisericii Sd vdd cine m-a trezi.

IJ

II; J jJ I ;/l J

f

r- :=j4~--r gr.~.A;:.:=IF@

I14l.J I J

Hai, md luine, da! Te-am iubit mlndruta dragd Dol ani .,j-o vard-ntreagd Clnd 0 10 de catre toamna, Te-am lasat sd Ie laci doamna Sa iii doamnd la liceu Sa te ia un techergheu.

453. DE HORIT

".fag. B1611576 Idem 106

Ii C1 if

Moderato ceterA

J

= 60

I ~t:: tY4if il

U I14J gJ
dJ

iJ t'V~1Jt~~J~Blo

NV

-----------------------------------------------------301---­

454. VESELIA NU MNI-I DRAGA
,~

'I:.

Idem JJO

tJ

............

Jle-.Je

//...

""'""" IfiL-L­ d _ _ flU fll/}/~i_

W:P:'f" 2Jli=FFFA
rlra-.9a tie - se - 11- a
n(J

mni-i dra- ga

~

I

tij1J. -J. @ljtl'~F+W~~-J
Alv-ma
l

9
ga

JC9,p ... fa ... ml'- na-n - frea ... g8,

Alv... ma'

.JJp ... fa

mf- na-n-Ired

ma f

ntra

I

Veselia nu nmi-i bund De-ar tine bator 0 luno Hori-oi $i-oi I>uiera. Impreund cu mindra Veseli-m-oi $;-0; trdi In caso cu oamenii.

'Igora mJura

os

~
~
~
~
Hag. 8171659 Moderato
~
Solo voce

C intece vocale de dans
locale

455. PENTRU MiNORA DIN IEUD
Idem 330

J> =130

(I ! p' , P -]Tt# 1t!- - £$' ~Jyq ))

)J J
k ... vd ma vd

~

f Ell =eli r F r E 6 r f~£ ~ ~.--- ~ • & 0 bf t f ~ ----..J;J ~ .---.......
I [ E F err ~E=ii::,3-=dr q[ n p F7]

;i~

"

li"ec,Pm a...

l'in- In; min-rlra

pa

din k ... vt! n{! ma (ld

li"ec 'pIn a ...

P;n - 1m min-rlra

pa

tf;iJ
/1(/

au:

~

Plniru mlndra din BoUza (bis) De tri ori am trecut Iza (bis) Nu-mo-datd de-oi rna; tre (bis) Tdtd Botiza-; a me' (bis) Mdi dorule ldsate-oi (bis) Sdrile descuJta-m-oi (bis) M(1J doruJe ie-oj ldsa (bis) Si sara m-oi desculta (bis) Si n·o; mere la mlndra (bis).

~

302 ­

Mog.8J7/t.O Allegro

"Ii :; 100

i

Cd
Hai!
(~1d

copWi

Sf lTIel e doru marnii
ne
dOT

Cu

Ie, 0 s{iptanlJna n1(](E' la jnimil

lint i ie, Ie. Mtuca de sus
dOTU

tau
la

:!/Q USC.

Hai f
TtHl~ieptam

C:1 dwg 10 cina

l/(lj ! Ie. Je,

Si.. j fmmo(l.'\o simbdi(1

T'r:.1'iUCrl t:U
cfUlrtoi(f..

457. MINOFWLEANt\ ~1'!NOR ARA.
Hag. B 27 /171,1 Moderaio

160

Ta, ie, It', Ie, Ie, ie
Tu, mlndruta pui$or
TJflQrd te"ai dat 10 dor. Tlmi1ra CQ -';Ii hunza, Cd H-o placut gurita,

MJndrutcl cu. oeni co mUla,
TlnUlQ (j-oi vlndut gu.m.
eu mlndr(l n·om ~tiUl,
Cd oj gura de vlndut.

$i eu Q$ sf cumpiirat fV11nrlm/d de mi-ai sf dot Ca-.~i si cwnpdrat .~j eu, Mindrut!'i hator de un Jeu,

-----------------------------------

303 - - - "

458 CIND BEU BAUTURA

/1eg. B771 370
Moderato

,

~ i~~'f-t-,it-··
-L-

tI~

'"

140

"-!"r:ran 39 ani marfie 1976- Slot/cera

['}

.,

J'/

/Je

.beu

oj) -

(j

-

f

,,7

Oe oi-Jd' beu

1).9

U

':~I

.-

Fa

~~

tt"

yi/

/'0'

ma!

Tat oi lJe cite-un pUcut Plna.-i soan' pd delllJ.

459. MOSULE BARBA CARUNTA
,

I
,I: 'I·.:,

Mag. B201216

idea: 276

.J :: 70
C'l

,'"

lk·.je!

/t:

A1~(}-, jIJ
}

-

r':'\
,


Cth;;/;:; --

ab

0;; ;;g

.

/if.//}-

;)

Li.:)

..

;'~

N rei joacQ, nid (oi!» Numa tiit be,~i mlnlnca (his}.

'"":i:::::-: -.
-~-+--~---

6--­

460. STIU CA NU MI-AM OAT ClOPU
Hag. 829151,4
Allegretto
IV -

:;~~~~
-.,'

L' J = 100
-. - "...

YAR.448
---

In!. Hotea 6h.- Jf, ani }9U' Hofen!
-" ­

~~~_cW'==--'E~=:E;l-~--;gg --$:-:::~.: --- =t::::::::::---=:.f::-=-- '-~_f8
.JI;(, ca
flU

/n!~am

dar

c/o ..

jJU

J'f;u
)

ca

n(j mi.·am

da! do -

&~

_ "#0 =i.- i li=:-~c==='E-J-::=1~=~::~-¥f=. · m::::=t=:----=11 ~===-==--.- .~-~ .4=:.:~...:::=::t:.:::::::-==--:::.-=~--.l:.~--. -::---- -_.. ~
La ens- mil •pin ,/
Iru zi
Til.!

'~

BJ./

La

ens - ma
.J

~

j)//i

-

1m

d -

f7U.

MindlU na t;>-o dat $f:rillca. La Cll$mii pentru horinca Dacii vezi mlndra cd beau Nu m-astepta te eu

sa

(bis)

Dacd vezi ca-s bautori .Nu m-u$tepta 10 cheotori Nici sma in sezdt0li
(his)

----- 304--------------------------------------------------------­
461. AICEA MA VESEL ESC

Hag. 818/189B Moderato

Idem 307/a
I

iJ

., ; U· f'~~==tt~~¥E- ~f~
A / - ced m9 ve -se lese/ A- ca s} b!
:,e·m i

=98

/;-a- iesc

iili:~)~h~.~F~Jf~::t£l~·:~~]lt:t[~:.~~\-.·Jt. _L .·)!.·M=--=:JI
Y-d- i
cea vo -

in!a·. ITiI
Stiu ca nu-s din neam mutase Sa nu rid, sa nu grdiesc Da, pd mlndra sa n-o ibesc Si sd nu md vesalesc.

De horincQ nu mnj·j dor Am acasQ puti~or Am acasa uiegi bogdte Pina·j lume·s goale tate

462.TAT MA UIT PA DRUM IN JOS

Hag. B18/ 122
Allegretto

Jdem 245

,

t. 2

:j

E7=.. ._===±---=t= . . [.:. -.·.~ r .a.. _-'-.rl-=r--·-·::t'----=-:~~ _..:.:. : ...3 ~.-~==:-::_~=.~:_~_::_-~·:·:...:..·f.:.·:._:~.· -... ±= -(_ '~.' -T:~~--:~-·-:8--·:..::=!
. ....·:=-.:ft:.:.-.1t_

J

= 100

7al mB

1.///

drum

III

lOS, ---.

Cu oc!?/

176' -

pr.'

se -­ ml-' ne

Hai, pd drumu lmpdratului Altu-n sat ca badea nu-i (bis}

Ca badita·j albinet Tdt fecior cu pdru cret.
(bis)

463. CETERUCA DRAGA MNI

Hag. 818/1976 Moderato

'S
~.

'* lef
i
IId//

Idem J07/a

J

= 98

=gf~:~~.TH~~cftfjJ:-~ rJ'1f~

Ce-Ie IV

ca

ora-pJ

mn!,

{J(j.-ra.f!

. ~.~. == ~. 1f.l -g=iF#-~.-.-..:::=-. FJIf~.-=.~·-..::f·--K.1t. .'t':~} --:-:::::E::t=:::.-=.=~!ty===;::.E:.E.:·~:--:.:t::::- -: Vy
chii mi''a-ohi Ce-Ie - rv ­ ca d1a-g8 !Tin,',

~:tt=--#1L=:
tJ -

.... ·F~. ==h-:-*-:Jj:=:? ,..~;~~
c/}ii min dill

,- ;b);C~~~*J-'f·:C:~: }t I ;: p. #~. ~ J!~~=Jr~"~
Ce Ie fa gt

-

neil;

ca
Glasu tau md leagdna (bis)

ci-ne-mi

de

Hai, Ceterucd galband
Da, CeterucQ cu tri strune Glasu tdu ma duce·n lume.

T

'I

305--­

464. MAl MiNDRUT CU pAR TOMNIT
I

Mag. 82011830
I

Allegretto

,;
~

r~~ !~~g~~~~~~§*~~~*~~

I/a/
- mnif,

.J

= 105

Inl TudorOVlC1 Nlculol-20 ant-cetera Tudorovici Mano-18 ant-zangara dec.1975- Rozavelea

-~~~:-l==§hEl)?
['.;;-/
.

"t

ZI -

~

/71 (

J

- - "---~

Ie

Hai tura-i Sdrutd-md mlndrior,
Sdrutd-ma de tri or;, Tare-mi-i de tine dor La, la, 1a mdi mlndrior. Du-te mlndre, fd-ti armata Cd nu md mdritd tata. De, le, le, mIndrut, de, leo $i iara mindrut de, 1e Cd daca m-a mdrita Dupd tine nu m-a da Tra, la, 1a la, la, le, le, le, ~i iard mindrul, Ie, le,

---=:::j

--~=-3

~e

~
Mag. B131359
Moderato

465 DE - A~ MURI, CIND
J =96

A~

DURNI
Idem t,{]6

IJ

:]

~

~
~"8

JJ; ; £=.- -=·-·~i=f-=l jJ~:~= -E' :i=I=fr$=-p"Efj .---.---- ±----.---- .:J a §1~ ~ - ~ ~ =7(]~-~ ~ -~€ij:~i.~~~U--~~~~~2:K~q;=lI
p

--

ft-B.J

m(/

17

dod

our

n;~

mal -

De-as mu - ri
)

clno

as d(/r>

/7/; mg;
__

M-mlc

I7t/ m-~ >

/;8-/7(/-

M -miC

/7(/

m-as T

ba-

/7(/-

I.

de-a~

..~

muri clnd a~ si bat, de-a$ muri clnd a~ si bat, nimic n·a~ s1 supdrat (bis) de-aj arde 1ume cu foe de-ai arde 1ume cu foc pel margini $1 pel mij10c (bis) 'dacd-n fille n-am ndroc,
po mij/oe, pd margini iard (bis) daco-n tine n-om tihnea1d (bis) tree ilorile cimpu1u1, mdi (bis) tree z11e/e allului (bis) tree zlle1e, tree noptlle (bis) si ell ma tree ell dinse/e (bis)

1

. (.(. t'Gre-i nf:b!.~oi rnai h. ci sf bot..ind HOiincd 'cTrde-Glll bdul Brit [1m 10S1.i h{~dE~3 cd S-.1 Po mine roa doofe caplL Crl. beteag de bQutura.01 BE Allegro C-OI de be ie 08 - me - /Jii h l)t~ de ce-1 iJun(i.~Tn MAl BADE CE lICEAl Idem J5tJ '/f... bdut serra la luna. mni 8-0 . . ca nu1 door?: j Jeagd ('u :. mni S-(J ..(.)erie ( bis) j)jnd· i uiag(j 1([ mine Beu din eo de nl.::.1 (1f!aiLl ()rn ce ne .tergunl Ca·.-i uiega 10 (ljii.>.l romJne Pina.5Qzui Ffntinc(j Ferd.. rlespreunntu. De . k6Z ATiTA HORINCk~ 1.:> capu.nm'iritd lei€: floar.~~i·.

/um.{)lut.tue. lurai.~: _. 1 ..Sarost7u bY. • r)? 4.•• :::.0R L.:-=t4- iJ ~ Ilii --:-::~--::: . ".l. f1F .! i .:.. turni.1.". ..:::-. Ardele/:m MillO! -}7 ani iC!l.fii.1 .307 B nR . . .--+--=f---'--~-./ [)l. III i l.:<:a mlndrii Ilnde ~ade (bis). ~i!~ ~ '. "' ~ J.~. . ~.F· tV ie i . tUiQi. 'I''' r r~ut ~'~."/TI 9rf .'[a re . IT/i _ /~l{./"a/ u F J fa la .' nu-·j SI cal ca /ii De Po Tal It/i O~(~t. ..Vadui Ilsi mu .ervan Hdrie. De dow bdriilului.. I"IUO 469. l/J-ma - flUI....974.\ " 1 " A BJI/25. pirr'ului. ... 1:.--'#--+r_ .t j .)i· .::!r ~-::~fI1~ ______ --...$ ~_ '. > ~.: ...-t~f mi-O riot crept (his.sJ 5.. ~ C..(. care $(lde mlndra (bis) Pare-mi-se cd sc vede (bis) Cc.C.i susuni {'bi.1'S[} .. !luiL Wfln!T I idem 3511b B?7/. ­ I ----fi-· ==:1 -~ ~-.1 bnlc.:int:':> pril1Hlvara \1<1 co !$! irunza (bis) don..c.: J..rd. -- l'm --ptf. I' i 7ri.l. C INTECUl Ftf"r!oP!!'-.\"flffi j(~ele l Si minarutc1 irumul}iile (bis) O'-ue as/a-i uli(a ? (his) p.lui =--:JI ~~ .].--.'}J if/I: Bdbut Jacm 38 an.n MERG LA JOe .17 Moderato ...lnd '.t.

.ne-pa-i .ga (jet. ~.8. 472. ce do 1£)13 I J J Tal I r F C . 160 ..J a ... La - Tu..pa-I coap ne ..se rlJ J_ s mu _ _ fa de el moa - ec..t.. cr . ~=± W I ~ II .3 Allegretto " ~)::.me..tea-gao Meli barbate p-a me lege Du·te tu de 0 culege Ca de boalel poate-mi trece (bis) Tu nevasta cutrel.de lu tJ Jl mea l J) de l nOl~~ )) ~ I tum j) IV )i I sa bar do - h J5 J lJa II - voi.. #.!la.ga...v~ .' . te... B?I J53 Idem 21.Ie. 82111789 "! ~p TU t Moderato ~ ::.rl.vas ... zt. fe . j) j) .~ Allegretto )J =154 Idem 302 ~ft i l J) J) - tJ) l I~ tu..ie... . Minte doru ca $-un cline Cel de el nu moare nime Cel $i eu n-am dus dor Bine veld cd n-am sd mor Du-te dor $j-n alta parte Nu-mi dunta ziJele tdte.CIa. TU FEMEIE Hag. pa_ ~ Cb II ~ P I •0 lu . ne .oJ pill! be ..mlJ.b.. nuiele oi lua Si de boala te-oi scdpa. TeJ-n 0 !lra .me.... 81611861. sa dra ­ cu ~ lui sa ne be ­ ie &ta P P P P I fa d. (bis) 4711b..TU FEMEIE.jI lu zae.ASTEPTiNDU. TU NEVASTA SI~A ME DRAGA . hai Tn pddurc duce-moi Tr.tinti3lJc r r do .ne.. Mag.J 0.. 0 .It} COillp ... II re 0 .MI BINELE • Mog...:::..'1a-n i-a me ./ (8 de eL_moa re 0 - .f/ Ti.308 .CJ' 1-=t.­ 471/a. 131 paf be tea . 80 Idem JJO pp s-a me dra .' ' .gr8- dra . zac/ .

.[a ) -~Q -I )1. 1I. Cd horea plugarului Este glasul cucuJui SclrtJituJ pJugului $i-nfrunzitul codrului Ai. ~ ~' 1':. __ !lu-ma nu ne-am pn-ce ."' 'f 1 . Vre·me·ar sl o'e~ mars a . 825/82 Vioi ====1 309-­ ) ------ =.). MAl MfNDRUT DIN LEGANUT . Eu de aicea n-oi pJeca Plnd nu-mi aud 110rea . ..ca .. ~ I Eu de-a-I-cea nu mJ o'uc/ Eu ~ 'IJ1rg r--~p kffi-n1l... min ~ (. I 5AocI1s Jt · J. '~Ii 1.17 ani 1977. - '-"l" .druf .) Eu aCQsa dac-oj mere Tate botiJe-s a mele Tate boWe din gard Ca sa :.I' i/­ • .ra = 110 Inf Toporan Marioara. mai (bis) ftl 475/0.. Leganai 1n legaflut nu-mi sii mnie dragut la Sa te legine po line Sa flU zii ')aTa fa mine Sa ( his) ~f>( i (bis) . :5i aWa mni-oi petrece Plnd-'oi arde frunza verde.Bude~fi pes·· Ie sat S8 la . bl Jd. SARA PESTE SAT SE LASA Hag.!'! I . 7970. EU DE AICEA NU MA DUC Idem JJO Mag.~ ~l J /). Mag B10/501 A . Ai.p mal.:::::j t:nm'~=-~*biig@ I ~ p' . J =102 /fa! ~ mln .':.~. . B il..l1814 Moderato ~ = 84 ? ~J J j r++t A / • I Jl£1jjJ.Iapa Ma!~ ~ ~a "1~.put -~i I f.sa ~ flre-me-o fos/ maj de mull.i - cea na 17-01 me re la plug !"(}! pt- na 17-01 me re la plug ~ Ai. ¢ lvlii-la-I/ ) I.21.-In1.Itiu ca am barbat (bisj 474. Inl Tivadar Rad/co. ani ian. 473. Jl j' 2] nu mJ due PF- de-a .sa. " ~' .L: .

la.re ma/ Ira. la IEIF pi Ca mi-! al tv fa.pJ IJ ne ma led .MAI MINDRUT CU PAR GALBIN . (bis) . Clnd 0 Ca ~j de paWn vlntu lin de cire$ vlntu des. 47S/b.--310----------------------------­ . Mlndru is ed-s moro~an Cu cheme$6. Petru·20 ar Allegretto ~ = 108 1968..fUtiler £J mu.. I Mag.gJn la. Mag 8291777 $~ tJ E F-kt=-~-g@'ELLg-U 'Ii Int.j. -­I j 1 -~.!':::t:. [TNT A' MARAMURESU . ¥ c::r .. .... Bert. (bis) Ca ~i 476.<E±t#Ltt@d' Cu s/ .ra r:J r y'ltJ .. klal min dru!cf. mv.Sldtioara ail-fJ Ma .. par gal . mal Ira l I@ . B1011321 Allegretto Idem 372 ~ =110 . la l la./ ._ _ _ _ _ _ __ rEFB~-I~=rRa Mal min-oru! CI/ l . la f7"l8 lea . ia doruI eel eu foe Ca $i frunza de stejar $i ja doTU eel de jar. la Jfo - i() - fd-17u s·o-n-va..::l par gal-binI Ou .z () u.Q £j la fra- iU-Cl- Ia.fo mat mal fa. la l la.gan /a hunza sullo Ca ~i irunza C'ind 0 sufl6.bin .. (bis) frunza cea de plop $. $i suman Ca feciorii de 10 noi Nu sa dau pe opt ca vo. I. i EZCr Ha/____ ?I?FF B ~ ]------.fat ma/ I of ~~B.

Turai ~i tUTai. -~ ::1"" Mag. I ~ €a 10 .== :+t== &r.1 272 Inf. tura. j) I lJ t? J 9 Ts fata de pe Mara Numa una 10 mama Grice lueru oi /ucra lama ~i toata vaw Si cu V iIi m-oi 11... /r.. Hal mFa-tiro cu ml .0 I Idem 3071a J Allegretto =-. I) ./~!l8 ~ ~ VI . tura Tate ralile Ie uit. tura N -am nici gubd.-----------------------------------------------------------311 ----­ 47Z HOREA LUI VILl Mag.. 8291J81. tura Jocu nost moro~dnesc rurai ~i lurai.de lor.'>1 foe capita.ne-n fa ra. ~ ~p J~ ~-' = 109 JEI35 de jr=t. - JI J2JB Min- frun-za ver. niei una Cd Ie-am bdut ell mindra Le-am biiut cd mni-o pliicut Turai ~i turai. tura Clnd aud cetera-n sat Nu trebe sa s1u mlncat Cetera clnd 0 aud (bis) (bis) (tis) . B 18/ 151.' ele Sc-(} moa . I J) Jj --.~ i> Hal Auzita-ti bine.ra Prunzuca de busuioc Hoi ~i tu Mdri 10 joe Sa te Joc sa te-nvlrtesc rurai ~i turai.1' Pintea 478. dru-i )0 . tura.10 Ca-i fartat de-a 11.ra. Victoria Darvai Va/eni '"""" I.Ii - la cu__ mi"l7- dra./ ~ a ~ It) .Fa ~ Il! Tro I PO . . bine Ca-i vorba ~j despre mine Eu nu-s fata de jupln Greblu ~j fac dai de fln Nu-s fata de jupinita Greblu fin . ~ --~~~f@=J I iEP' .cu pa la no! Pa_ J za l' pa Ma.J/. Turai ~i turai.I.. . FRUNZA VERDE DE TRIFOI _ -il". S-am fost Unar ~j bolund Turai ~i turaI.

~ sa p ho .ora ~i~~ J! ) mrl(-i draQ ~ sa ho -- fOCI [U min .5 j) l It .J _9b!g C2 __ Cd ____• J! v - na.i J idem 1.wJ Iu ma/ _ _ __ [8 /-0 hi-cui mes . HOi}. tv1nicula. FRUNZA VERDE SI UNA .ru.312-------------------------------------------------------------------­ 479.9 . r I 7} J) [v ]J sa mIn .Ie .beJC. 820/7757 Moderato iti#~r @. mai @Fr a/ . cetera ta Facuta-i de simbdta. Si sa vezi 1n sarbatori Plin cu fete si feciori (bis) eu cojoacele-nstrutate Vuma trebuie jucate (bis) :$-0 zis mama ca mni-a fa lestrc cind n1-oi InSUla ( bis) !. B 181 1550 idem J07/0 VtY- de ~~===r=-¥ ~.cu.dt-a 58 ma iv. tv1nie nu-mi trebe pd popa ilj Numa cetera si doba Mnie ml-mi trebe l7Cinas Far Mniculai ceteras Far tv1niculai ceteras.resc. ) Il:g)jIT~ /Je hdi. ~ 10-. JI.Iv I lJ2Ji) mal _ _ _ __ II s-o ru-pe-om fa haL hai. hai.Cler /77(}/-/ 0'1 3.61. zT CETERAS CU ARCU • Mag.)i mni-a fa cojoc cu ilori Sd siu mindru-n sarbdtori (bis) Cine-o idcut jocu-n lume r\iba numai zile bune (bis) ea eu ia joe mii-ntilnesc eu mlndra care-o iubesc (lJis) 4BO. mdi pi Facuta-j de simbata La fecioli duminec(J to ieciot1 dU'11inecQ.'u ) ca flU 1-81_ :8 -. mai . = 99 t=?Tbj p #§' P CU_ ar.

Ia/. la...rF.I. .ru-n_ ca . mln-dru.rU-II ca . ' .fa..Ie sfrv -. .-/ '-.f/ fe-o rum-. Hai.8I:==--'3i~J--=": ~._ Hai la..~77 /a Mag B2913233 Moderato Idem '''L' .J :::113 :t=:::===t::===---:.. J) [j (u_ 1/8 Ie Ma-n-IFI-n/~/ .._81.... la.:::..#±J~ "j} $bmJy rtl 1i± Js }l j) £J V p bl p I it j) JJ J):t£ -€ii!¥IJ(7"-~~ Je-as fa -.-Ea.sa ) l?um-pe-ItNJ )' r/ fl-/ lIS -- ca ___ @..__ Hai.. p' ~x-14 cu ~ _-c j tf* Ii ))J)-j)-rJ¥=E=f¥Eh=fr¥itt¥~ J1I1r§._ _ . do . mal nebune Mal vazutQ-i om pe lume Sa nu-i fie dor de nime Moi vazuta-i om de treabd Sa nu-i fie lumea draga Mai vo.Ie.. m vb( q@? at? .oe u . la.guri slru -gurl bUfJ~ L¥J ~ mai__~_ hai -~ p1JEIW=r===:~~~-P. bunt.zula-i om frumos Sd nu fie pacQtos ? Cd ~i muntele ca-i munte 51 e/ are.L . 482.'--_.____.313----­ 481.'_' .__.' l Te--o rum-pe u rF . ____. .-lltiln!! cu doru-n cale Doru prinde-a md·ntreba Dow-ti-! de cineva ? /VIai dowie.--"':. Las-sa zica.Ki-n-fiY.. _ .Ie. £U~ J jl n Ii ~~~d}:----J.. ra ----:"jL._.J : : 92 __ ~ . {i ma-()-c.. Hai 1. la.: !ilL '--' 18.~ NZaz:s. MA. . 5=$--­ ~=k'e . ­ § ~ :4= 12 . cd nu-m pasd (b i Ct'l.....?u ma-n-dur I?um. ~ I~ 3~_ _11. I ~ ~~ m !L-~ ___ .: Coborind din deal in vale Mo.!_ _. doruri multe.f!W~ -F .-----------------------------------------------------------..drL: ­ fI/I :defr " ~ "dl_ fl8i /.p do ....-0-' ?~ ~ ~ . :==fity ____ §¥.' pe-le-a.rind d/II 1 Co bo ~ rlnd dm _ tF¥ p r "IDd_ deal ~r-3..Ie:. ~ -' ~ ~'~~' @) f ~) Jp IJ)j deal__ /11_ lI8 .NTiLNI CU OORU-N CALE .) PaL__ [0 - bo. __L __ _ _.1) )).~~ ~ .fal mal.. 1t1 M(it/ In tn . MAl MINRULE STRUGURI DULCI .._ mal _.ni-l :J~ ~iJ ~ la. cd urUa-i m1nioasd Cd urlta-i minioasd ~i pa mdmuca tismoasa Dice m-o flicut frumoasd.s t1nt'lrd ~i frumoasd r: <" ._.

7975. 4 ~ F~ . ~ :=2= t!J • M o dera.t?r£ .mu cu_ car-. Sa nu-l puie de planton Cd li linerel $i-i somll.~$=~:..ct.E33::~ ~~1t=:.la zl ce Cv .N¥:]J ma.~.. cucu CiNTA...7 Moderato ~ = 90 idem 119 f.~-l...---=~!=~~~£-:7t-fr-=iE=:l --" oru .314 ----------------------------------------------------------­ 483.gu! ""-" o'uI_ fn lume.:.ca_!Ja - nil.+------.o ttl I = 80 -71_-.cv J =108 cin..~-fl= fJ Cu.:. Cit-avere am avut C1t-avere am avut IntI-un ceas mni-am vlndut Intr-un ceas mni-am vlndut 484/b.lJjJ~¥ Jtjr. 484/0.--_-~-. SI EU AM FOST A MAMII MELE I Mag.ce #u_ .mil me-Ie. Cu_ car-lJu .~~:--:=k=r=~£ ~~ ..5aptnto ' * j) j}-=+.k d juns ra . SCRIS Mag.ne Ycnj Ii dru mu Jcris fi ~~~~§~~F~~-·~~~-~hI~A-5b~ Am un_ ora .ca bC} nli. 8741890 Allegretto idem 385 ~ ! e-=. __ vol ni . Sa due cartea letilor Deasupra cazarmiJor.bu .Ie Ce sa fac am a -juns ra ..ce Alu_ sid .. /101- nl .-..ne.. .Ie. Am un_ drJ gu! '-.18_ - m/er -Ia z/. 816179/. Sa graiesc cu colonelu Sa mni-l Jasa dragucior.--~i2g.m fosl a ma -mil me..------.u Da.sId. Ca banii ti-or trebui (bis) Pa clnd ti·i casdtori (bis) .cu cin mier.? dus_ fn lume Da. ~ ii~* """'iJJi=:= ~ . Fa-md doamne ce mt-j fa Pasdre sa pot zbura Da. j :l eu-. MIERLA liCE Mag. Da. B2017527 II DRUMU CU CARBUNE inf lite Anura 25 ani oct.

_ _ _ _::. j EJ~ .84 ani noiembrie 1975 . bel ma! m~1 (um Ie !Jol 08 me - ml ill ~~~-~-~ J.315----­ 1 485.. VIORE' I Hag. CA ZiNI In! Duncn Vasile ..ou . i ±f3.pi J pti It La .nil' r _ /"u.5-0 . lip ~ P P l'p F r ZiZlc-a zf .---------------------------------------------------------.ju Wil - 171 p~ ju Celuiascd-o jiindarii (his) Cum mni-o ce/uit gritarii ! 486.fa .0 MiNORA mFn-cira C-B zf 171. ij F: lIeil &1$ It! f3 a lip ~ Un! p ~.001 08 .'i-. Cum Ie .Ii .fJV § Jlra .C .§) La s1t1.18 J J = 120 ~=* ~ p I P4!~ ~ Ba .:-~-.. me .:.Ie /. 818/1625 A lIeg retto idEm J07/0 '~i g P==W t:::f=F=IF F rr(jn-zu .leud .'$i v-ati graft pa 1a spate Ca-ti mai he 0 jumdtate rna. doruJe (his) Pdhdrutu-i cit un cui C'lnd 1/ pui /a gura nu-i (his) Si Piiharutu-i lndungat voie~te rdsturnat rna. 816//886 Allegretto ozis. dorulc (his) . FRNZULlTA. Bata-va bdeata ieciori Bine va std-n sarMtori Cu horinca plna-n zori mdi doru/e (bis) Si voi vre-o doua iemei AU Mut ~apte Uirtdj (bis) .-=t---===-~ ~~ ...r/..0 - /II - 0 - re rin. Hag.ci} re 'JJ n -~-~.5-0 J = 114 mTn-cira n.

-.316 --------------------------------------------------------­ 487..----.lu_-___.Ie .___~ Ooar-me fJoajJ-lea lu_ _ [.rv - ca If fa - If fa we ...me? !/n..Ja­ Cine nu $tie de dor Trdie$te-n lume U$or Nici eu de dor nu a$ $ti Dar mni-o pldcut a iubi DowIe bo}ovan greu Fugi de 10 sufletu mneu Du-te dowle-n pddure La i nimd nu te pune Si te du :si la mlndra Si mai stlica-.+ ~I{j) )J*t 8/ ne t41 le De sa maritd cea hlda Nici 0 cetera nu cintQ Cetewcd Iemn de nuc Vine vreme sa rna duc Cu cdme$a de bumbac La mlndruta mea din sat Ceteruca lemn cinesc Dupd ti ne rna topesc Dupd badea-nebunesc.____ _ f_·-_-_-<t_lI_-_r. - fle flU .7L'__ 1711-81 clf7.=r~~-:IH·-~ [i-fie J :: 104 ce-i r/o mcJl . B18/ 1780 Allegretto Idem 307/a ~ i wg~ __g==r:~~../1_'- '---' al_'- lu . CINE NU STI CE-I OORU I Hog.. D . _Ifill ___ . 810/412 Allegretto Idem 372 J::: 108 ! [e ..Ill ) r/rum jJW - Ii.fal '-..cral? [}e_ ml . CETERUCA DIN TRI LE MNE Hag.Jk J r/nm jJUS-­ ta-./ ~ J jr.de-al las/ a we me~ Ufl..e ...de-81 Ios1 . inima 488.Ie ru ca [e ._Cl CeterucQ din tri lemne Unde·ai fost ai1ta vreme ? U nde-af fost $i ce-ai lUcrat De mni·e nu mn{-ai cintat ? Hai tura $i tura Bine zice cetera Bi ne zice cetera C1nd se mdritd mlndra .ne nu .

ma /a (1m .11 e ____ ~ Ai. hai Lasa-ma cu dOTU mneu.. hai.. Ih Jl I )j)J 5.. . me Sd te tli mIndrd de mine..i vao'l7oarfea ce-a vi . mlndra.______ 'OJ) Ie pa. -'" I J) AI_.~ II: j t t l I -J.0'(1 gj I J) J) 4J Jj I J) ...317----­ ''-1 489.. B18/1885 idem 307/a :.. ...Ia.t­ L .bta_ fa. n-am parte de-a mneu sat So.C(I - 0(1 fe-fJ ----. mindra . me De-i visa un vis de rau.re f! ctfJ ===:l .Ie 01 r ~ ~ J =100 ~ i I T J! ..e B/as-fa-ma~ sfra . Si nu-ti trebe alto..171. lunie Cd omu strain po lume Ai. N -am fdcut la nime rau Cd m·am dus din satu mneu 2 . Dmq kJ2M .##)l @JdgH£§J Ai o--l1c·i a ve m! . TID RULE DE PE MARA :e Hag..ra m~' [@h.18 .t)·~ 17-&(1. mindra. mfl7-dra me gJ mi'17 lira !Jal la.----------------------------------------------------------. me a - ~3 '--' La-sa . ~ pi Ala rat mm[(/ mFI7 o'ra s· . ---j ==-::J re . t~ti t) Allegretto ~ A./1-' erl7 - !J(I- fe-fJ . 490. I J mfh-dra /1al II De-i visa un vis de bine. mindra. I )J.IfJ .. n·am parte de-a mneu sat De care m-am-strdinat Pdrintii mnei i-am Idsat Ai. B 18 / 2462 Idem 245 J = 1'0 . Ca nu·ti trebe alta ata Ca omu strdin pd viata Co omu strain pd via to.fu .. s<l-re mTn-dra j) j J) -I -d(l [(I ..z:-~ ~~- -----.g qj . CUCULE PASARE MiNDRA Hag. Pd mine m-ai bJdstomat So.

. De m-a dori cineva Zinioo-o~i ~I n-<l?cinta Moo dori hunza de nuc Cd ie zice sa md due /'''1-0 dori frunza de tidw Cd ie $ti unde mnj·e glndu (bis) (bis) (his) 493. 492. fe-un pfl-cui .frill).na.J8 0 zf.r no . ]i. m-a I &)l./'Ie (Ti-a do . Nu-mi dau mintea din caput (bis) Pint-un cine de dragut (bis).li. .un pit .)J Pi . TAT 01 BE clTE.loa re )l.cu/1 _ _.1976·leordina ce-m-fJl.P' n-ol zt lJu ­ ce-m-oi . }1 J Ja vat/ ci-ne m-a do - ri Ja vad ci . pIn jos de sat.ni I )5..1.5 ba ~ deal Taf a-sa 0 zFs i ba dea.ll fe. BI81131. ~ ~ J.UN PICUT HagBI81217 r Idem 21. = 80 Tat ~.22 ani ian.i .5 Allegretto i f ~~f Tal oi be cl ~ = 100 j U' 0 I Ef f U' i ~. ill J jn II c!e la - Ja j na-pol /'I-a fur. Alu ma el 'f*EM.ELE .I - ~ = 110 Inf leordean Nufu -38 ani l eardeon Man:sca . $i de dor m-oi ineca (bis) Eu ln opel suparat Pd /0 noi.Ita - n II U$or ij doamne pelhaw SHu cd nu-/ ridic cu paTU Si cu paw sa-1 ridic Tat oj be cUe un ptic (his) (bis) . ~ ~~. DUCE-M-ol SI N.£P' ~ f~' =1 f ~m.01 ZINI .JH a. Idem 21.p' fJ!. )J Jl. Hag.5 Moderato . __ . TAT ASA A zis BAOEA • Hag 818197 'l .318----------------------------------------------------------­ 491. n-ol zf.nJ. Allegretto "if ng~':Elf .c@ I rn p UtFI fJd de - /1. Tal 01 be c7 n J r!.nn - ca-n pa . I ~HFt.ri..1/-__ .

Palincuta ~i pdharu Stlmpara doru ~-amaru (bis) Dorurl ~j amaruri multe Pa la inima trecute. Va sa de ba..b I ~ de u~ ~ P CI I z.Y1I . Jl J) A') ji I La Jj J mes -Ie . cu ­ J. I (j J) J F Jl \'i ~ ~ II: j) J) ~ bii ~ J) J) - n :h E.cal mes . JU ..dill ne.. urma) (bis) ==i j ~ Mag..ne vre-me Ja-/ a - sa ma duc_ jJUC/_ If f)il!- mtl-n co ... B181900 zi vAsALI DE BAul Idem 3511b Iii rtf Hai _ _ __ t.18-1_ sa-ma piC. (bis) ]01 Ai. ARCULE NU ESll CURAl I Idem 30710 . Pdlincuta de ceo] bund De bOut sara pe luna Cu mlndra care-i nebuna Tucu...vie me .C(I. dra .. da.cu-a ~ J. In) J ..1 gura cu dulceata De-amu plna dimi neata E1 hai ~-a doruluj Daina mlndra ~j jar dui (Retren 10.(It /Jru-mu-IJ co-dro /1. da. J/ p ~ if.:::::..1 A lIeg retto J = 104 I Pv p ZI: Va.. Ar - Grabit J = 120 C(I ) J) J) J) I J) J) Ar Ie n(l ~ n -..- Jj I ).~ - I C(l ra! ~ Ceterucd m1ndru glas Scoate pa mlndra-n prilaz Scoate pa mlndra-n prilaz Sa-l dau gurd ~i 0 las.i • I £' i . ).~ j I " ll '.a .....-.. Ie ~ nu e.319--­ 494. B1811518 495. l Ii) C(I - J) . . (bis) De n-ar s1 cetera-i1 lume Ai vede tete nebune Ai vede tete nebune Si neveste dusa-n lume Si neveste dusa-n lume (bis) . due a Ai. 1/1-' C(I - raf bli co ura..li eu I J) J.sa - @! I p P p. Mag.feea~ '1' 'j e....

___ IJu - 08 men/ Iru . 813/668 Allegro Idem 322 '~i -j f~~:~~ft~ e flU J = 140 5/ la . . .­ 496.lei To Ie-am spUS..._..J./ ItU 1=1-=3+4 s/ e . ou md: ZI Ie$i aiald tu Mali Sa-Ii vad gUIa $i oehU mcli (bis) Sa vad gum 1$i ochii $-apoi sii a cui 1i si... B18/J46fJ ~ Idem J07/a = 104 i7U· Ie v§a: mih . 49Z SPUSU-LE-AM OCHILOR MEl Hag.. MARG PA DRUM Hag._. mai (bis) Sci-fi wid oehU $1 gura Care 1s ca $1 mura. .__. ei nu m-asculUi Tat dupd frurilo$i sd uitd Badea ce nu-mi pJQce mie Nicf fa mOQlte sa nu-mi sfe.mel..co.. Aflii zlc cd laiu-i stint Eu vdd laiu pa pdmlnt Astd fume nu-j a me Ceo/alta nici a$e.. ._ o'ru Ala i//( min~. maj (bis) Care is ca 1$f mum $-apoi sii a mine-to mal (bfs) Avut-am dlCigutd tIi Patru cu tine Mali.__ ~~~Jgj§§~~~M=:i:=E~ It} ~ II: J J J .CO mel. maj.320 .mu . maf (bis) Nu moo $liut oamenii (bis) $-amu am numa una $f rna $tii tata lumea.. or§. ...

uT drum pa pw lac D fle-o fa-cui drum pit /JUS -.. B 16/2568 inf Petreu9 Anuta . 0a==t=--=-­ P p fd jf)i..tF114 J::: ---=-~T==:t.'.:: .1772- (1a /'u..!a-ba ffU/}-za-ll-yUJ frvn-za-l7-gus-la U-/7e-o -(. 500. PUS-O BAOEA RAMASAG ! 7/0 Mag B20/1568 Moderato I Idem ~8J '" '" 90 'pIJ . 1975.)i po tine lump drago (bis) 1 ." /7Jt7i- 0 i /71 /8 jJ/'~9 ====1 Nici trl zile Jl-O frecut Nici tTj zVe n-o trecut lard 10 prag I· am vawt (his) Din ligare fum trdgind (bis) $i cdta mine rlzlnd (bis).17 ani dec.§ .. HORINCUT A SACARE • Hag.l-O bB-riea . .fa. t 321 .ell sa ea.~. strIng po mlndra-n bwtd (bis) 322 ~ -. Drumu J·o idcut mlndra (bis) Clnd moo petrecut sara (bis) $i de aWa petreeut (bis) Cinei pdrechi de cizme-o rupt (bis) .ca re/ flo rm .Poienile Izei ~ ca s... merem 1n Iumea Iarga $-om traj co doi iubiti Ford zestre de parinti.§ .CQ badea be (bi. 499.. .I '.5i-ncQ·o zis ca m-o petrece (bis} Pina mpe cizme zece (bis) Nu da mlndra buze moi (bis) Plntru zace cizme noi (bis) PasarieQ di pa munte (biS) Auzit-am cd $Ui multe (bis) De $tii muJte hoi md-nvatd (bis) Cum so.s-o bOi-dea r. i'Vjal bddita de ti-s dragd Hai..re nu Ie-of be/ PV-J-am gihrl C8_ nu fe-o! be. D-am VQzut po mlndru bind (bis) $i m-am pus $i eu 1a rind (bis) D-om vowt. Pus-am mina po pahar (bis) $1 po tine dar $-omar (bisj Pus-am mino po uiaga (bis) .­ 498.~) ·5-am focut :>i eu a~o (bis).ma-lO'g CJ _=-:1 /7(/ mn/-o i /·'1 /~ Lo I'.MUlT MA.NTREABA FRUNZA.--.~~ lifo/I md-lJ-!n:a-oa '{/u/l ma-/J-!n.NGUST A Hag 821/ 1067 Allegro Idem 330 'II ~ ~ ~-~~~.

Nu 1-0 !os! u rlt ru m.r~ ra. $1 iecricu jumQtate $-af/1u n-am ee lua-n spate C)nepa mindrii s-o tors CobOllnd po scard-n jos Si cu. 814/1615 Allegretto ~ idem 350 :: 100 Pa-Ja-re de_ pl7-ma ..liaj tinola clnd eram (bisj Cite tli draguti aveam (bis) Unu-n deal I>i unu-n vale (bis) AJtu la mi i/oc de cale (bis) . . . ~ =108 J-O JI.. cind 0 iost iusal eu iusd (bLs) 10 am iost la crll}mo dusd (bis) Clnd 0 iost spdtar cu spete (bis) la-am fost baM sub pdreh (bis) 502. oala..' dra me /a u .IreO' ..:. io liard nu am pus (bis). urit (bis) f.1-0 Ii - u- da~_ --- c.vo'.# Jlu 1 .pe - fI naf r.. PiN' AM FOST LUME DE TINE Mog. "Ivil ma-n-Irea.ne. n-am £liei ius (bis) Si. idem /.__ A!..ri1. 503.0/." am Iv me.n dra_ me .nt.. Ifn' am /051. -0 fosl u - rtf cu m! - ne.IC'-U/7 pat fro .sa re de_ pri-ma .vO'-r.ra Mull ma-17 .oJ pU-J-O'm liO' .pe - 17 n. de Ii ... a . Si eu poa/a Numa sa 0 calee boala.5 J fos~ = 110 j>.68 JJU-s-am tia. De c1nd am 1mbdtrlnil (bis) Vad lume cd m-a.d 1V11ndra me s-o idudal C-aff> pat lmperinat M-am dus aseard 1a ie S-C/m dormit pe guba me M-am suit fa mlndra-n 1>0pru Si mi-o ros I}oarecii c/opu.. Da. '-.322-------------------------------------------------------------- SOl PAsARE 'DE PRIMAVARA Mag. 818/273 Atlpgretto idem 2/..dal. MiNORA ME S-A LAUDAT Mog 828/813 Allegretto .re-un pal 1m . _ _ .. N-am nici spatd.a ..

Q ) 8/ .. .elra me) Ca 17L1-i gu . ) lu .------------------~--~--~--------------------------------.pin .1 ]) )..ca ~Jrq @ flal..ne joa Jub gru. 1966-BJrsana I' !' -•. _"'" " .rii.CI .. ani ian. k2]J .ml fVlindru-i jocu de sarit Co t>i cela de. /vii cu ce =¥@ -JJ ) Jl=t:.ra·. ___ 0 . ..:. .J1 SUE? I 'J5 11 Jir/n-gu ma_ de.. ASA ZICE MiNORA ME .". ca ~ ma ._ ma 0 - J mor.Ie .dac-oj mere Oi zlni fr}ra obdele (bis) (bis) 50S/a.ma zu ee . JtF 11 11 ma {} tJ mor.323----­ 504/0 OPINellE CiNO MI-I OOR ~ J50 Mag.01.1-:g~~1 ) Jl W g 81 . Hag B /81/875 ::em 1./:. .rg pin .5 Idem J071a &' .1JjJ jJF.Ie.ma de )x ~Ja ~.. cind_ ml-I_ dor . II '. EEt=~p' !~ I V-a ~ cFno' 177/-/ dor. I ~.ee m/n.. J ra. Allegretto Idem J071a &» i Gu - Jr·jEt~=4E[=FJL4±=_~ .mi place-a t ropnti.ra F-'- m ra ia- 7. ~ p' ~ m J = 110 I ti a r CB.8- Cind mi-i dor de mlndruta (bis) Rdu md slrlnge cureaua (bis) Opincile Ie-at> tipa (bis) Ca 8-a./e.. dem 21.i gl it> o Jlrin-gu ..nvlrtit S-apoi tura VasaJi Bi ne.-_ I ~:. r ~JFr=1./a.£ 1>.rii Ie...j) @) A lIeg retto )l =110 .ung iute 1a ea fbis). Jd Ie ra Cd - re nu il/u a_ ju .18_ :11 A- fd z/ . JOCUL MARENILOR Hug.. . 504/b.lf J= 1@ ca ma ra!JIl. (bls) HQJ tura :ji iara tri Bine-mi place-a tropoti.ne.cl . . B181/951. KjE lfl :f:j E ha) j) :J ~ ~ /J-n~ .4/u mCi eu nu ma pol du ceo Fost-am a'sara-ntr-un Inc $-am zinit fard de clop Si des~ar(j..nc Joa - j Irt. B281JIJ Allegretto J = 114 Inl Rednic Petru 71. ~JEli es - Ie _1' mdi du/ eel .).

39 or./u _ __ . DacQ mlndru-!. ae Prinde mlndrd pa Joiana (bis) $i ma scoate din Doitana (bis) Ai la. hai.hop.In -.de daar. Ja (bis) $i inelu di pa mind (bis) Si IDa seoate 1a lumina (bis) Ai la.=1£=*+j~~==±~~. dec. Jub fa -- gv cd Ii -.Ii mutd patu Stiu cd vara \i-O gdtatu hop.lmile Sa ne-auda mlndre/e Clntat : Din Sdpinta-i mindruta (bi8) eu 1i cint cu gura (bis) Cd-s Turdean din tatd-n fiu. ..::::::-E. ha Atita cunosc cd-! vala Plnd-i patu mindlii aiara Ai..'}) Prinde mlndra boH tai (bis) .! eel !/ !. Tomsa Maria. SINE JOACA TURDENII Strigal : Ai. Arda-I focu Ai. mal (bis) De mini $i de pticioare La Dottana la-nehisoare.Iff - J": 98 In!. Si 506. l ¥==F .$i ma seoate.be -. ho Do-oj mud $i nu i-oj !iIi Doamne rdu oj nimeri . ha. la. Tot eu elntecuJ ma $UU Nepol de-a lui Stan Patms Nu departe de Oa$. la.324-----------------------------------------------------------­ 50S/b..VAI SARACU PRISEGELU Hag 876/3620 Moderato ~ ~# :Ij 2 ~ .K ~ ~! de War . hai. Cintat: f\1indru-j jocul Turdenesc (bis) Ca cela Ardelenesc (bis J JocU-J m/ndru de saril Hai sa batem p6.cu prt'. Perinita sub cap Rddacina unui fag Si cerguta de-nvelit (bis) Crengilc unui molid (bis) PribegeJu-o aduInit ~i jandarmii 0 zinit Da-te mai pribeag legat. hop./u.ne - rc. ]I ()n Jl A]FnbijlJt~L±EAij:. . hoi.. =t=~--~-. ta (bis).~.ge -. ha Mindru-i jOCll Strigat : Ai.me.me. iJop.7975-Paienile lzei ra -. val de e lUI Jub fa gt. daea vrei (bis) Ai la. Ja (bi.~ __ =:l== /fal. la. hai. . .

.ru.p ~r-----m---~--~-----~~ ~.a'ru ca r~ fa - la -.ferl.--JE jJ .Ii pe mine Gheorghela~. h"u .l:: 120 ""v Inf Victoria Nosui. md :. i r~--~-l-:-1£-~~-=:Eu. )r-~¥. '~-'---'------.. t I~.to .lei ~ Ii :.a mun.e.~~-. I vael.::~~-::_--E::::. 8 ~ .• ~ I v . Mai Gheorghita.na un .u ..Viseu Mlfl-dru eel .~$~~cC£@-j£----~F· . la Vaser sus (bis) Mindru meu e sirizas.re mi-/ drag ml e.-=::==-=~ =f~"F~~-====-_--5L t flal- P/'n ..-===-~~~~~.!.5'-0 de -lao'. ....23 ani 1962.l . I )2_l£~p )J If))) j Nu. - sau__ .--~. r)\ 4@jfH~= ~]-Jh:{jjb . .J'u meul _ !../ ::= J :: 104 .o. la.: I~ ~ If ~ cru 11 - mu pa Ito! /a - sal /u .u .1­ ljiitf_ A/ Ic.. :··.)~~"::~=~:==~E:::-::-__~ -~ ¥ <.._ '.G !i .~::~r-*~ ~:::: "::=~_~--~~-l::::~¥=~:. PiNTRU MIN DRA CU DORU Hag. mdi Cd m1ndru-j acol0 dus La bulin.. ~ ft TI /<1_ ~ t- ~ . AI".era-n mun/i ~ n.>)31 vv Ani m:.:..1"· .--~~ .­ mal Cu ffn .. 325--­ 50Z RASUNA VISEULE I ~ ~ Hag 81212971.cra-n f.fl -. rt . md.~~jf:~ji .!) ~ . mdi Rasund Vi~eule. £jJJ la - ~-~ t .. ~~Mffl . la.i meri 1n tlrg la V i~eu Sd-ti iei clop ~i jopcdnddu Cumpdrd-ti cJopu cu pand Mie sugnd # ndtrama Jopcdnddu cu tloricele to dow inimH meIe (bis) 508. 8181 1819 Alleg ro Idem3071b ani ~. '\ . Cinta sirisdule.ma jJa mIn dra . flop. md Sirisau-i cu motor Umple inima cu dor (bis)..cru a mv la. - v .ma pa min cJra s-t} vad HaL Pintru tine mlndrQ hdi. la ~ if)) k flo cit ..ri .:-±==r----. dragu meu Str1nge banii 1n soigdu :.Iru m/'n-dra do - ru 4-111 sat 11.ku min - dra cu do .fau t.-12 kJr=.e-n can =I:±~Wdf::. f€1 i --t. (bis) Mj-am ldsat iarbd pd vdl (bis) Sj polog de noua cIdi (bi. ~ t! i ¥U!~I~~fi=-tdrJ p ~ ~·.=:r--c"'Ck":CC-3C"-=fi-~fE--==i SI a'ra .

... B 78/766 Mcds-ra·.j~ .. MAl OESEARA DUCE-M-OI J8- ra __ -= T·-t .1-\t:~_ . bade (bis) eel de dOl imma-ml aIde (bis) S{jIl~~tu·m.­ PETREUS CETERA TA • Nag.-70- /. Hai. - ~~t.~~ J . Tu mlndrutd din zavf)i (bis) Nll te-am sdrutat de /01 (bis) Da nici nu te-oi selITlil'.i ~ ~ ~I "'t: Ci 0'/ ....c '" ! Idem 2~5 'T~~ :±::f-:.rtF) /a k-Zd ... da.: de rna .Jil tV hor-nOI cu .0..-~-- 326 .:~~':£--T~~-~ ca . HaC PetleU$ cetela ta Facutd-.. de slmMta md (bis) La fecioli dumineca (bis) • 510.:' L.~:-:-J:':.7if}'.t.:-r:_~J--r~~ -l'..t: (bis) C-afara m··a$teapta tli (bis) .:::--1·­ =90 ca nu .-±:::::h #I .. (bis) Pina simbdtd::ara (bls) Hal da. . c# J-OI ... SelIUta-mel bade.

.Q'.·. la. N.~ ~ . (J ia ::r " == fL. 10 D-apOl dU ."~.ru~:_.7'"- lr 'fI" . Ci1 § --. '... ltli. .--. ."J?~' . ...'. hai.i .... ~_~.~:: t . 1ai. ..{·-J . ~.-- . - .. la.·JI #.:FjjJ..it7 ·::::tir. ~:. ./> I .i~fi3~~::r~:..1.--- Fl· · ]· · .-.."_.- -.~. .:... mJ tin .. la.h=..~... 1a =l :::j .~ briid La.io. ... J.__ .:.'".~ =-...• _ .. F ~'/' :.._ . la.'5 ~ . . 10.J 10 ~ <iii' '" . Jai. 18 .. f'.:: -=." •...•. /0' /0' la /a l~'7/-'o Ie /Ji) -. patm ma tin de mind Dac-uiago gole Du-te dar de-acoU~ Horincutcl de pe mese sa Nebunjt·ai jupinese $1 femei din ceJe alese Horincut~ ('I~ lCNle-n Nef::Ii. Ja. ::p:~ ft~ ::..--.. r." *. '.:.> Ai. la.~ •.~ . J. . ..__. i /:r:. . . 11 ' b::d.iJ k· .. . 1a.~ ~. PINA MI. Plnd mi-i uioga pJind Tri. .. ~ la !a . {j.' . .Jnit-ai cap de ltomn Do' 1'~ mine-un CIOl de em... -- ~ ~r..liIP ". ..... 0'0 -~-"' ._.. !-.. 8 l81 776 Jdem 245 J . . .'g • . Fl' :i J. ' •'---.I UIAGA PLiNA Nag 81112693 In! (jilt.:.' ~ -j • ~... -~ '~---k--f.---".'.1" . 3 -=---'. iCf-"~· lJ)J- i j". "" ..~-" r< .J .:=4J+·-JL •..:]If Ila..lC. ­ 512.. c/Y . r ..~ )"<~.Ilt: k.::. la.1 ~ '~i (f t ~ ~.~~0~::t~~~-::~ =-:u~ _ J-la it···· #1 - L_. la.- .::::==tt: .. =~~ }d /'"'to". Ja. til :.'n. Cum do:u sa nu m.. __ . la.. (7)1-: "'Y'eil.. -~~) h'? f LJ) .. ------..... ~:-. la $1 tdt are daruri multe La.~ PI'."'~~'.-: l!)ft *':. _¥L_ ¥Jt-il:PL__ na Tn"')':. rtt: (.-~. '... .=:jfJ=./v sil 0'0 1')171-1 ru a iii -..t~ b. la.-~f~'----~J:--~)t---~j) bu rte j::::~ ~ . la. la. L. ..~.."~":=-==---*~-~= •• E:::=:j~ . . . la.' --~_.t.. ­ '-"~~:':g:t~E~[~1i~:~?~I~ ___ _ III #m=~_~~~=! ....• _'-_.~.. . la.f3J ..'-. la..'}. 327 -----­ 511 COBORil DIN DEAL IN VALE Nag. .h=-f··········..J: .ina ..11 . 1ai.. 1a SCI nu-i sie dar de nime La. /a.:~::r .::. ..J . . i!i :.... =r::. /a /al /0' .)[ La. l .--. "_~ "~ ... iT'. la ~ ~i muntele cd-i munte La... 1ai. ~" ..'l.. & .:'i i1 i'_/. . .. . :".w t'/ D~ r Poco allegretto J =104 na ~ ~/fa ~I :.. ­ ._ ..-:.: __ =:'=:'~/'.. 'j ~<.. ·K~rF. - ..fIf' I.•... .!II .-'-. --.~'~y. ~. ! .:. '.---~ ~~ #4) Is 10' /ai_~_ _p ne - =Jl..*f}ll Fe"A.:. 1If· .3 ~·a~ ..~" . _ .-'~"-- ~- mal la:..!f--::. '" .-- _.::re:~ ..:0 . . am prms a JPU ._. . . )0. La. Mai vClzuta-i am pd lume 'lai. /77( ~=E::-=::r~~.. ­ 4/ ~:. . .···K=·· .::. ..r- ...~.~ de __ ~ ib ~ ~~t. III' '-. . J:a~~=f '.

. la.:~-·-t~ .f} * -_.'~t}:.i cu ochii verzi (bis) Co 01 meu drdgut nu vezi (bis} La.. tJ -. la. "'_...'=~~' '..-.'=. -----.."'. De-a$ hori $1 zi $i ncapte (bis) Tdt nu pot sd Ie spun tate (bis).· . VI~EU Hag. · i .:.'~"'·" :p'~V'·--t. la.".fi Clfl -- fa J fa . lnall !.~-~ ~==&~::~~~. ------- .----. AM DRAGUT. -.re .91.- -- -----~-- ---~~----~.~.ma flU . '''' . - ­ #t··i-'-~-=-::. CiNTA IlA.' --... .I_'_ 8a-la-1 dOa-ml?t':.I cloa-mne.-::..Y. i~'::.-. ~=-:. . c!~a /1:1 mm-!_. . l~f'~ J1 JrJll J . MAMA NU ~TIE Mag.' l am...' ' :"'J''.9 Allegro J =114 "" =. ..:~i '~i*L -.. ~ ma . la. 821/1.1691 Allegretto ~ =99 ~!U§.. la. ."'-' /TId -!lid rlii Am ora.0' " Hai.'_ Am -. I /d 'd.-.'". 821.. C intece vocale de dons De largo circulatie 514...-'-'-t.al~V.~----.~-~ tJ .JU ) .I 328----------------------------------------~~------------- 513.--~=3.f-tf~~j5~.'(3 Leagdna-te Immd tu (bis) Cd mni s-o schimbat traiu (bis) Cd $i pd lzamni-i dragd Y letd noud. · }1J.1.:'. 10....ra -.~:-..y:1/ -P-.~.!O ani-zangara Lutol lrina·lOani-doba voce iunie 1978-Bac/coel I ~ t .V"-jJ'j.' I J J1 . lai.1/. la.""--':. .tfa..31 ~:::--J::::t::~.J)~¥:ct=)i)Jc:)J.-=~. )1Jt-~.vlOor."'_.nbel$ugatd. .~~~t. - In! Han Ggheorghe. Gagota Valerico.' ['tfl.-. la..::--/t-=--l-" Jt.. . 1a Co 01 meu drdgut nu vezi La.u /1111.Id :w= "a _...:Y-=. ~''-:::I """--""'-I --. hori 0 viatd-ntreagd.d 1- rCl .i:::.±~'y.~:-: "- -" .mu -. De ma-ntreba cineva (bis) De ce-mi horesc eu tara (bis) Eu i-oi spune cd mni-i dragd S-o.}1 ~ ~ i If} la__ la 8a-IJ.

J .­ ·3 -~ ..~~~.Jeff.re A'u 98.:~ . ..J )J:Jf4I~.r ." . ~. hai. la. It.. . -". ~ lP·r . .-- --- • • •.leael Eu ca tine 0.-~----.~ ~).:~····.'·.. pA SUB LUNA.:..:tI :··.F ..-j')).329--­ 515. ~ .(r' l _ .- . =90 :3 -·.fl J ot I )J ~~.}zl__ -.re ~. . i·f... tid ~.: f .1 l . Ai ..t:-:+'l..----.·:·l'.J-! .:··:+rJ. • .re cu ...=:..':::"::= ____ ... ::::-~=~ Ro ma - /II . . ~ or/i..r:· 1 P 1 jJ .J'_rdk BAol TA TU AI FOST . la. /a '~ cIe-!) -Ju .:iZI '0-1 )'l~.' ~ . t til' ~ I .../ :. hai._­ - . daina da Mlndrd-i astdz..J.'J.dra floa . la. Ji (. ~~-l:':j)-=~~'~t:..'·f···i.... .'-i.··..I ra la . c: • - -.rai mal lal la Cd fl-i gindu de-nsurat. .--------. ~ . .. galbine $-albastre Este-s culoriJe noastre $i noi romani ne numim $i ni·j drag unde trd/m Ai hai..---. daina da Minded-. ma. Tu ca mine n-a. ----../ r 20i/~ .. Bi6/ !V( ~l.J'". I ~.5 .'0' J~ "--.}l.~. '" ---.:. .. . daina da Mlndrd-i astdzi tara mea.. }lJ ppp{.n I r '----'" nd iff . ..1. •.lori -~" ~ ~--..:-!T!.---. Ja Eu ca tine mai gdsesc I f'cj Ju!J ~. avut. SCiplnta Ai.j '.-q~'.---.. la.ref. mdi Lasd-md nu-mi bdnuiesc la. r. .::-:···::.... - ~...... . . f" --" ..~~·:J·=:Iu -~-( • .+ _:F~·=~~'::. J/d~(.·. la. ( . B231358 I Allegretto " Idem 1...:.-J . la. $1 pd mine de Idsat. ·t . .=~ f J' . .ral mal la la la '-/ ~J J.. la.t-..:": ---~.JtjE··) I ~ . dal f.'..!::-..- a RO$ie.. mdi ~a.". " .·'1·· ~. astdzi taea mea.~ Jub JOd tJa -.7/.. lai.j1[~-=!=~~:=::=:3 ·.::'::#' -_. -< ---". mal mi'n.vioore -zangora rJJo voce .. la. daina da Mlndrd-i astdzi Sdplnta Ai hai.J:==:-:--~ Iri . idem 16810 .-. l' i . . :. ....le-n cu.-:====:-r -~::-:Ji.. :t-""Jj"'-j:-~-'~':.nose pa {U /e .--... vide Tu ca mine nu-i ave Eu ca tine-qm mai vdzut la..t::-tT·_... t) .r . AstCizi Maramure$u InfloTe ca sansiu $i comuna Sdplnta Mlndrd-i ca 0 vioeea Ai.. ==::::":' ._.•.ra mea . •.r:1...f d/ r rost' _ A -" Ja ~-"' .1 .~a/ ~ I/.-.pPP ~ IP [a .­..".7().j.8J =104 t l P pp P IP Iv-- p.41 .: .bI·· ······:t f. M/n fa .• · .r3-/ ~ C].~:.:-:aJ ~~~ ft·. ~ a!i nl'~-r ~ '-. . pA SUB SOARE Hag... -."...fo . lao 516. F. -~--. la. k:J. MAl He g.fa .:....:. t) j) l:i-F=t-r-·~t'::~~-···-· ==t" :::::k:·:t=:-::':'d~--·-:::::::.. - --~ dCi.--.

/ jJ.::..-" '.---...... -3 :3 r!.--~-' tWa ra-f770'·.:=--·E·S::=-::E-::~±=:·~-I..==::::j A.!!.. /e till I r ~ I D..!.. cui /a lu ... Marlmure$U Or.:.:.~£=:~~~~~~-=1·.r. .. Min ..G I AIL...-----....Tj.. ~./'u Ie do - n..~:=-. :J·)fi::..~fj./ ~'..}fTJ fa ..~: _..3'3\) .. NU S C .~ ce·.:-=./ la ''!-I7i/ Jau co mori_ _.·f:"~ ~~.=4lt:@ . _. de unde ai veni (bis) Nu vad locuri ca p-a-i (bis) Ai daina $i duinu 51 B...' la -- flU tau co - mori _ _ I "'~*~..:.:y: l ! ) ' J = 89 '.-:=-g~. :' -..-::::T~·=--~· h.:.: .-Jt...-ffi=-~:=~'1jl~=~..b··Ji:J1tJl.d.." ·.:::l. ..1'!::s.iJ. ...'j._ .:~:h:._.. ror!.me do .­ 51Z MARAMURES PLAI CU FLORI Mag. plat' CtJ flort _ _ =&~-..~L:_::. ttla·· ra - 1fJ'..=t.. Mfn ___ !!C4:.f! da(.)2: -jj~.. f'~~=~~1'3 1'-...." ..' ~II rlo..1if~.dru-.J' . Ma ra.' Ala-ra mu .~_J...-...-·ie ~-+::=F~~...]~i~·f~~~l·J~'~JtF) l·.. .. ..' sllu ) ---.::~ 4/ ~:~~-·~~:.za Fiecare sat i-o floOfe (bis) In bratd mirositdare (bis) Ai daina $i duinu Mlndru-..0 ---.:::=E=-~~~~::-:._.. 824/595 Moderato Idem 514 ~~~~..AM FA CUT LA L ME T/U E U • Idem 3t. __ .' ma .re// p/al ({j l/o17..-lJ6' ~/ . f·:].~~'F-jt~-~ Jj.!- /78 .

r.. . '­ ---:. • ~~..- ..··P .. ! t·· 7­ _. {//I !IT -­ h t -1.. Toatd tara romaneascd.cru mi:} ~. e> ..--­ ._ ~f. tii - !~ . c.fj " . -~ ..I/. OR 8/lJ..s-a~ S·a~ zbura din fag in fag (bis) zbuUl din Udru-n tidru (bis) cinta Ja OinU mlnd:u .:.. .. .:i . !D­ -. ~ p ~ .-. -1 1/1' - -C-r­ -:""'\ i:..-.­ .j.r-­ P /a " . ~~ 'II'i".s-U$ 520. .J '" I...~. till' #£1 m-8y: .~" j.cru I< r-.it:. - . !II "­ ~r . ~:l ! ! It I.". .778 Omu care·i Iwrilur $i 10 lucru are spor Cineol hamic fii horefite !n lume bine traiefite. .fIII f" "" II ill ... t::::::= -'­ "" ~ r . _~l_... * . r. . ::.."'. it­ .. 1Ii­ . ~.4!1_ J.... .! 1-'. '~ ~ . {//I iJ .. 70 ~-1 p • U:: ~~-~ -. lu. . r ~tr . - la .: ~-~...~ til --0 ­ ~ -1 -= ".- r fitI . r t­ I • a ::. ­ '4 f-./2".!' y< .' ::. til "" r fill' t:::. ( ~ r r/ fit I' r f!i r ~ . !II ~ ~- . . r ".'3 .I .. '. 1 t' '// . . ...'. fII' ..S-ul. ../ .:..... DE"' AS STI fiNTA CA CUCU . B16/ 335' ~ Jdem 506 . ..l t· M<). AndantE' fI.. ~Jtd ~ til '". g 'J!' .:.331 519.p " ==-­ " ~ . Sa trdiascd VasaUe Cd-i fruntea fii-n hilrmcie Sa trcliasca sd trdiascd Toatcl veselia noastla. F' J f' <fi III.-'. " ii.I ~~ 1.". I "i-­ -. ~ it r . t:::: /l'{'...' ~ . r..~3 (. k '" ¥.. -.. .. .:. "" Mag. :e ~ III '" IfIj r' I. f/IJ' fI' " : ~ fI' L .e. ~. ~ ~ t:~ . c1nta 1a ainU drag (bis) .-+ -~-L+--~ I!I~ ..' .. " II till .--'f!' --.

----. 522.__ ce de .mult ..-.·· f'-:f:CT'Jl::=Jiilck.t"0:~:E==::::{...ru Ie.-. De te vdd ziua lucrlnd (bis) Noaptea te visez durmind (bis) Eu Ie strlg de pd plrdu (bis) Cd nu pot de doru Idu (bis). TU MiNDRU-CA DE DEMULT Idem J071a liJ. PENTRU UN CiNE DE DOR Hag..- 4·~~-'. fa fa fa la /a /a la Sd md calee cardle (bis) Mlndra cu pticioarele (bis) Sd md calee cdruta (bis) Si mindra cu gurita (bis).~1'=::~ pol Ui - la Oe nu Ie mal pol Ui - la dQ .----- 332--------------~--------------------------------------- 521. 8161219 Idem 325 . . Eu te striS ca vai de mine (bis) Cd nu pot scdpa de tine (bis)."'.dru cii. mFn. !JO IU /e ~-~~--..

08 U . ._ .~ .--- -- -...-=.-=tt-.1lEill de___ (e .-~iJ~=-=).-. pi -#L /a 05 --:...--- '--.7_ -T':...1)~-t~-..-----. pa me. '8 __ !a/~ /8 __ /a_~_ 18 .------r----J':-.-.---~:--::====-: ~----~~~----- Ca ei flU au Ol- CI-UO dor_~ la /a- Iii! tt1EJFCCPI~~-F-::E~=-~q~=gijI ~I .... jt .-~.---- ----.JJ// > §I I ~ --. mdl . . ~ lese ..~ ­ p c..----1"-:-. :: 120 OJ PA MESA Idem 307/0 :tticy.. ~~ ..): .nd de bdut (bis) HOrincutd bete~a~ tare (bis) Nu te-a~ be ca sie care (bis) Horincutd be-te-a~ bine (bis) . . j}lIo ~ ril? - . Mag 81B/1582 Allegretto'.--:--~--~:=gg~~~~ ---=-~i:-:: -------~ -~-----. t I tII-- - .l . ~ ~~-~--.1 --f: •_j.-=-=.. - -)j-t -----I -.t. ~~_ ..---./a ....k...-~~L~-:#::£:--1"t-=:~~--~--:--7'... HORINCUlA . Horincuta cu tarhon (bis) Culh te be oricare om (bis) Si maj tare ~i mai mult (bis) Cd e~ti bu.Ja lia..bP--=-.-- -- ---- -------- ~ - -.---. ...~---ifJ--~~---~-------~--~-----i.../r ~t: -­ .J . VAl DE MINE MULl II BINE Mag 820/1853 A lIeg retto Idem 1.Ie J8 '''''.- -~~ 'a 7-- .-.=>'-----------.-~ /a. ..-.)i ltj)JJ)'f'=:::=j la.J-# -. ...:-.J..- /a ~...-r:::-=---+:---~tal -::~~:::~~~~~---=.Q+ic:==:.¥u~ .-----.----..--..~=-~~:=:f~==f --~:~--:--::==:J1--jf.--:::===----=4:= --­ -~-- = 114 A~ :~-~:-t'~ Jlal de mi - /7e __ mull./Ie -=H--..-. ~ 524.--:: -=---=-=--y-----.-... ~ -I __­ • .-:::=:::-:-:-iE!i-...j /a -- t:::Ff:Jf ~-iJJ ----~ ---k - --f-./<J ' - ~ Cel ce a iubit odatd Nu-i cu inima-npdcattl Am iubit de doud ori Si era gala sd mor.... .~--- -._-----------_..80 ...·....)1--::-----iii: --.~-- -= -- ----+------ . . ~ .--.•~I ¥fL .----. la /a .-p-~ --.tJ ---------.-----~~-~---H---~---I-~--¥---~--------~-----~ ---:-.. /../e-a .--~--- /e...~t~:---~---~~ft---~----~-==:=---f--J=-----~~---~--=¥-.~:':-g£~·~--:-V--~~~±~:~~ ---V-~ --tf-..__ ~ Cel Ou_~_ IU - beJe pa .Lj I V y ~ J~ I #~J.------ =E ee . j."""! ----------------------------------------------------------333----­ 523.------J J :}.-----.io.-=. .. /a II cu- /i d.) .e .Jor ._---­ -~--- ------t ---'-- - ------. I~ /a ~ la /:J 1 /.---------­ --­ --- ---------­ --~---------- :=£I ::=31 -=::~~~::-:--~ -:-4 ------=::h:::~¥ ~. ) /ia -t' ) /7unlt J .f _.--T -=1!--.~=~-~~= -8u /l.Jed t-. /a _ _ - /al__ /a _ ..

de . ..I *~ ~..'0 -­ -­ '---- II _hJ run .-a$ da rna.SQza Inima lui /ocrimeazo L' po nnt clnd sa se 10510 T. # : .- /--m -- ma me-! cu 10 -- do . ~.--- ». ··t_...-..7Jd me-/ CiJ do .)1e fill DUmnf'zt:LJ Caei sdracu "trainu NU-i ti('nt=~. i til} ~--:-:::---.-ra cu J IJJ 15__ . INIMIOARA CU DORURI idem 519 ... ­ ~:~ -~±=.h .. _ .r ~L f" . CUM M-APROP!I OE--AL MNEU SAT -(' _' 'r!copc l joan . legatd cu lanturi (bis) Dar flU ~tiu cin soar afla (bis) Sa-mi de!)/ege in. :" ' • L_ - .---­ ---------<!) -=-i T.Ie. L ./" -- /}/--.s) Df' i-ar do (Jitu tri sutt' Eu .--.----.J-~ ~ '-Jt._. ~ ..­ ..ma (bis) Cd mul/e-n /ume i-a~ do (b.7}(o(.B'ir sar_' •• ?/ • '--- .t/:.:1)(5 ..J l.-----./rd/ I 1 L~ -. . " mai . / nima me-i cu doruri (bis) $1-. • :.•..d CIIII:' ~dde-n S(ltu sal! If)J~! $i spune rO-i este rdu Gril!.-(1$ da cu cinc.-334------------------------------------------------------------~ 525. -.- -------II .run..---. _. mai rnuJte $. IralPste dor de caso./.sle fllCi 80Dlnu Clnci ~a pune pd hodlnQ /(lima lui Ii suspinG Clnd po pat eJ sa Q. .-".~ 10. . ?. mult cu nouii.------4 _ -::-J-:------- ----- -. ..-j7-=Ili. ~- • ~f h )t J '8 .ru.~.JE:.--------. • 526. )-'73 I. . :.---. :. -(I da aJtu doud Ell .

. !Ii . mai (his) r.:uJt i hi-)) '~](Ke (bis) ti place (biS} . " !I r ~~ .i moo.' . '" ../·:'(f . .'Jtf 6(r5.. GURt\ "" .1 J t'.-.:.. "..".I i..]{] ... i. "F' .!{:.: "­ . .. " ":" t #Ii ... . . 5.L.6 an. V i-.Lt.~ :. " !"'"""'-. Ji ~tr. mai (bis} C. t. ..' F 1: ~ . ~ .'f'ui linle (bisi ( ' I ' :1)'. " r .. 'r~' J ~.r . L.----.MI VOlE [ Ai"y R...:·[.~. -'­ .}:- -~-). f' . 527. t " '. md.. ~ ...-r..1 ~ _ .{' I' f/{. ~ . ...1> j. . nte (bisJ ~ . V ~~~" ~ oj .'-. 41~J: Inet: ~--. . (f C .. t~ A MARA I~L --- 1 .' . 335 .'.. mai $i drumu po unde·/ lac.-::: '''." 8 "-...'fii '. . ~. .. C/: De io iflim...-- --"''''' .. FACU... nebumt d·· crU) (bis) [j! '.' ~'y.}1 ..r.J... • tI . .." 4f!! !1ft *' . • == ..5/['. ---'-j...~' 5.Ie :1 :1 • if:.1." .. . " M!~ r . I fit . -­f .].~ II " \... _ =.tI " :.$! (/I ..-.-" . . ~ j~. . i:....: ~ E•.'2· Lu ia mlndra cind rnd trag. . ..'..' ). EU LA MiNDRA CiND MA Due 519 MJ. ~ t·V " II . N.... ~ j.:: ... --.. (..m. 1') L .~... . d. . '?'j' 528. :¥1__....~ - ' :... fI1 . lJ(Jlu-rnne·(lj !mtLi ri! mac.-".. " ...: r .-:..-.or -~ :..~.~ II'..--."..}- . t "r r t--' ...' ./. . * ~ I/Iil . '. :. .. J .') • II . • • -~ Fac!)-mi V!.." 1. Jf :.11-' L L # . .' .... • tit": '" -.-./\'-~ . ~~ r :: .. .- ... . i)!. ~.\:' ( . i)_..1: j~'n r "cjj ... 1o. '* ..-.""""Ill --------------------.::" f!i '" ~ .~ '"~ • '­ # '" '" • .. . f"./. 529.'. J ~y -f{ • -'-' . (his) fVln-i cdrareo pel sub lag.. __:::1 ~3 .

nu·i bai linele <!e I Qm (l.......336-----------------------------------------------------------­ 530. JjJ~/~ --. . _ It) ..(l-Ol JF.'".lt (b.fa /a /a_..~"..F. Heg 821110 Rar texl.re(l rr-e . rt 1<.} 1= j D._ ".jJ je . t· .. !.. " l~ L r 1­ 1" it­ ... j /8 ..'.» mu It Am to bill blf)• ...'"/ fl "."1-' #-.tlbiS) p j nc '" tJ ".." '" -­ • Pagubd ca-mbcitrinesc.D.. f2 IV J -:l ~-~. .:..'e: P .~c ~ i: ~ = 70 !Jf'i97(! VISdul ~it.:fL-'l·t..rJ!:[ovJC.i~e ~i trai (bis) 51 de fTl"f~q Sj 1411. .51 rJu_.) Bdt 1ni"of.\!ut (bis) Ie/4 Mine . ~ -J.. HOREA lUI GURBAN in! !. /cJn..' ."eli f Be-ot "It' .tJ J. /a_ rju n--o'! ~+-~=~-J"-~.~e /t de /lIf}/-0.pmr. pute (I>tll D~ ilJl11~l'dftl .. B 11 / 2606 Idem 5JO ...J = 80 A"dante /8 /.I JQJJ~·-~=li--:~~::::f*~~ ~~.y '.. 7'1·0.-o1recl. T.j.. HOREA LU I PARDON Hag. md1 Si vad feWe cum cresc Stiu cd nu mnj·am bdtrinit De coarne de plug tHud 531..! !)e A.'....

. h· ~ ~..~~~::*·:~-rJ£Ji p ]'l ----I. ."'" 1.li.j~~-. -m--':-:)]-l g.~ ~ .::-.:"J • .--=Z ~h ~ ~ '~.:-i" J. ·t r ~.... -:"~'11 f":<:'f' ==== I. .).....J raz.e "m •• .<-----r-~-::tJf ~.!Ia" . " ~" ~ . -~ E-[~Q (f~v1 !I-alia 171.> '..9 . .:. t' . = )P...'r. .. INIM IOARA CU DOR MULT II idem 3511b ~ . .. . ..··1· ··11.. mititei I-oj pune..rv .!:$tl:fg::~?T~~~U EQ A ~."_ .'~~r" "'--'" ..mlOd -jJ tJ . . ~ ~ -ti."'...-------~--.' n-~~:::J ~ / 171. .. mal do - ru Ie ere - za -mlnf '-~~-- t) ---- -t-£~~:::..:::::.~J.7. . ~~ .Dcd -.ii-.. .• Ie ~-h-~~-. .men! --.."JcI. . '. do.. . la/ /a...~?t~J)~ 7e.f jJ/) ju.:..-m~mV p~ / -~ m~mIOd-ra tu dor mv/ I #-..'.~-=f. Jlm~ u ageD £#$Fo I - (1- [8 101 In - 101..~---~~-=:.--------- .j:==k-:J ~=:: =:1i~. ~!Jf:--. MAl BADITA BUZE DULCI .~~ '" -~ ~. 1.. . J! 'd L " .. f=·· . sa sii voioasii (bis) DC1-t-Q~ Cum am fast n-o bine1e 1umnii (bis) sa mai sii (bis).. f /-am jJlI.. tese eu la pinza.'*1I" ~ ~ ~ JT J..~ l 1'.. .~~ mal ~ /a m ."'.te ~.fea !" F ra 3m jJU. /8 /<:7". -..F.. t -til " .!! k - :10..jar. ~. I ·1J..'. --. la" la.rJ/ [d J~ ...i~:~a~J~==~~~~~E~~~.. jJ J .Pc-' '"51 .:.~ . la Care-or si rna..'-.-L~~~ ~-:. . NJ:l 817/i19 M oljerato 533./ .ist~~~1f~·~- . '--1 . _~f I '---. (bis) Cd la mine-i tot 01 tau Bade dragd tal mereu $i eu in inimd-1 due (bis) $i-/ cute ell mine-n pc'1tuc (bi._ .~.. _~_-:t. ~.~.... . h .- ~.'- Hel.~- ""'-H":.". -----------------------------------------------337---­ M.'" _:. . ~ bu ze dub _. "'" Mi ~. ··~-h----as:-a~--..1" (. 534. -. m~ fra.....za -.:::~--. = 89 idem 2Bt.-.. .~. ..sl mal drag di ei I-oj pune sa elnte-n hunza Pln-o.." . ~ ~ "-j1"~ ~~. /0 ~ . ~!i .". ..:r~£ . .. ~.' f . ~~~~)J .. . " .".'~ " ..lj:·J~· do n..... 1 Fi J {/ l!4.bol.men! ere - mt!!. Care-or si mai dlagu~ei $1 ml-o..' .:.. .' j'I . r . 4J.. rt/ '.mmil.. . /8 :11 J/. 1'- ~'h-::.::.-~~---. I-oj pune 10 depanat.J! . FOICICA FOI TRIFOI Mag 8131692 idem 322 J = 144 AII e-g ro .. )J~:j) J:)J'" -.. a do fuseei Care-or s1 maj de~irat..p~ ta -J~ :w:*===ti:~H"~·.._ ma Ig .rv /UI__ I Inimii supdrdcioQsa (bis) Ce sa-fj dau.== -~ ~ -~ :.d. ..filtJ{3=g I To.' " 532.1"-':: 288 ~ .4' .". /e •.~ : c ~~~3 -71 Oare a cui dar if due.~ /77U/f" do . ~ . sa I.

]/ AsrA lUME Idem 307/.oard-te rnoi loane Plnd e~ti srag la cocoane Tnsoard-/e mdi Vasile Pilld e~t i drag 10 copile Dupd ce li·mbiitrini Celt:' fainft Ie-or url. supdrat De mulle Idle m1nal. Care om hore~te mull Zice lumea cd-..be raJ mal $1 pdrilltU md silesc Ca sd md cdsdtoresc Eu l<:>-am spus pdrintilo[ Sd rnd mai lasa fecior.juato til '" Idem 3J6 :: 110 ~f-U~ :11 jj Ii . cd-. as~· /'" /u-·me~ !Tle zjl {!Ie} me.. Me· ... locul sd-l batd Cu de-ace/e se de~teaptd. 82112259 Mc). TlNERETE MiNORA FlOARE . .. lor porintH mnj·o rdspuns Cd am iecioril de-ajuns Tn.338 -------------------------------------------------------------­ 535. HORIL£ PE Mag B 18/}t. bo/und BoJund nu-i. t --- .r ~. ): J' ) /e Ip :t pL. mdi.:cr a t· ~ = 104 ~t r ~c. ..Q)..'. 536. Hag. Nu·ibo/und pd cum sd ~tie Cd cu e/e sd mlnglie Bo/und nu-i...

:)or 30 jl\llN~Wn~lSNI IIOOl3W L .

.---340~----------------------------------- Jocuri bdrbdte~ti Borbotesc 537/a. J =138 4lt """"" r?! r" ~ UC ~==IL:r~· I ~ ~:.:~f~r til p r a I 'f r fr ( g \I .-..r--::.... r8r b'~ ~-.. BAR BATESCU DE LA PETROVA ..--- ~ ~ Int COf/aei Gh. 1I"!..BARBATESCU DIN CUHEA Hag. a rr e1 a IFF :11 537 lb. B 2 8 / J J J 2 ..~.-58ani Dragamiresti ' I err rf? tJ:-' ±=.-----... Allegro assai ~ @ g~! It r' - Sf ~r __ ==-1· rr I .

OJ5.'! O'1A NIO JS31'18H\f8 ...3iiV QJOOII1-IUCS[ .If'£ l j . #I • :-": ­ ...1:~_.• i ~~{gJ .PJOOf] Duaz-luD 51 -9Joo1J 15 'lJg IU! O'1A '11 30 nJS31 YSHYS '6E5 .~~~ " • '" :::::: IUD.LJ~31=£::-~ @ fazl inr'~1 Ii -196! }JOIlO} !J01l0] GEL =" ~ :=~.

BARBATESCU DE LA SA PiNTA • Hog........ 1961.---... 8141J031 inf.....50ani-cet Cavaci Gh.. ani-zong. 541... BARBA TESCU Jdem 223 11. -31...Sopfn!o . Cavad Sf.­ 540.. 112.....3 4 2 .

...... ----£p£ ...pfiIJJS-lUO 'It -a..... -S96l"UDJ OGL = ......[ F ~g J I €J@ I oJ J~jjIjjHj~ ~wt ' .W t -¥JJ--------­~ J trn I W J UJ J tW ~ ~. I i ....OJ JUI [8tlllB ·fjDH nJS31 V8HV8 'l~S + + . E£ih!fi i £lU4J I ~]'11 "B D D I ~ p....tU~lr~IJDOI PDt./soli g60!OUJO l qunpJ06-IUD fJl-UDjaiS :JDa/od fJJ05UOI-lUD {[-DJopoal !JDtlOJ PJIUOJ ...'1 AU 9 I JB)~ lAV ~~ .IIJi} f9 .....a~ y finn I ~ Qp/] iH) I J i3JJlltli ij.~ sor ap ...UDOI 5DIgB ~DUJ/Jd..... ~ WrfJE~ca I ·0 I .@ I G] ~:JJllb' 5-tT'tl tiE' I Jj .......­ ...

:. ~.. __ .1Ii@i ".. • .. :neif'" .... -... . -/: . ..)..i(.. p(ii':: {lo' .. -...-. .... ".J :!O!u~ C"it1! ~ U i.')~h (:lji!. •. • ..--- ---. ilfl!" 11_ .--~--- ...-. ~- ----- ....-.')\' Nici oela/d n!: ures!:'sr. ..'~.--_.nq Hiil r(1 ae da' uP f' fdcui a:'...A. " .~.'-~ _. • t ~ . ."J'i.. . .:'." .: ..~.: ria! tUfa de G•• :\Jumni dsto !Oc jl Joe ~d md bag ir.. tum de dc' A.'. !)aip~j Dumne"ze..A -'. -. -~.........~lfu cj...•.L·~.. ..s·luf /.._T.* - .1ir?ift: .1 S.. • .~­ .. .-.tCl-! fOeL! bQ!')rJre.::- ..•.". t ----..\!' _~1It".'f'~ d/r:cu-r~tr'-: t::J. " ___ A-..~~i:...........1I!-.~:'.<-(~r'.. . _ . !C~('!r 543... ut !t. _~ •. ..".. - :Il=:. '_.!~~ .. --~.... ilif .!..iIi'.:.---~ - ~~~TJ:-I:f'F-i~~-·t~¥t:~:=~­ r.:' uc..:-"::1!"?ii._~ .344 . . {1..

'..:.~::.. lUi Jor '11 9U3W ONIJ .-> • •••• i: • ::.. -.I 'on PW ldaJp I-rw nwnIp 'wnIp ad DIPW !nupw!1J o(po WD-Il 1$ ll1(nWnJp noun( 0 OJ!)W .._.P(M dl nu 'PJPU!tJ.¥.t._.._­ " . -­ ~ " :: .~:: ~-..i lpar. -.'7 --' _:::. . J [I'"" "--+-----"... H} 1... ~OlIHOIJ3~ 10J31NIJ 'S~5 . ~- 11S3N1N h ..--.~~ .' ... -_~.

unde-am venit Ai mai! Vas... Covoe! Ion ...:--. drag Dragu-mni-i fa veselie eu omu care-mi place rnnie S46/b..> de po lza Gheo' cum ii z1ce... B$jj=fri ~ *~ (!"'~ tl y... FECIORESCU DE LA IEUD Man ...... ~"i~ .~--.JOont'."....:p- q Inf. -I..vioara Encus Gh-J6ani-zongora ' 1961..BI6/2912 ~ Allegro assai ... t @a~i~:rt hELf! ~.. ~ f!:. ! eu cine m-am inti/nit Dragu-mni-i unde-um intrat Cu cine m-om adunat IDai Dragu-mni-i 10 mu/d~Qg Grigo! Cu omu care-mni-....vioora Covaci Gh... o$a-o......­ Zi-mi cetero~ de bout Ste' ! Nu mi-ai lis tare demuJi De clnd nu te-am auz1t Glasu' mni s-o amortit Cetera!. juca Cum ii twge ClI areLi Aso-oi da eu pticioru Drugu-mn-i.. =150 I ~ .346 .{} ani.....leud ~ L err -.""'" i ~ V" ......

. 1'_ -t. ._..'~...~~~.=-.::::::. # .IIJ -132 f' n". -_ 548.r '1' bI It! I i gE..' ~_j_ . Hag..'If --------------------------------- ~~47 --­ 54Z FECIORESCU DE LA PETROVA In!.J"=.t:~" ~ (f 8: $.I~-'=T. .. • . bf [bra "" r\ I ~' jj. ! W· C .20 on/-tobe 196 J. ~1?.. I ~ IDC ..Petrova (f u -- ~"_ ­ ~ Sf . FECIORESC Hag 8 J7 / J20} Idem J2. --____ ~ ~~... 149 - / . . p ~~::~:'j ---~-~~o:==::~ I':'L -'­ . FECIORESC Hog_ 8J8/872 Giusto Idem 32} )... "'0.41_:± it=:± I & ...-... ) c--.±=:E..~~ ='F.' -=i=­ .. ::J. _.__" ~. I C L ~ ~ .=.i .----i-'~ " ~~ P 1 n qq n 'k @ I tl !.3 -+.-====---=:'--==:j ~ :----'-b~ iJT aJee=--=t bid =l--loj __.::=1 . .. . Ill.. : YlbtjJ.. _~___ _ = ~ #~ ~ ¥ I . /000 .:M:-'F~~~:-.8 ~ ~~ (I) ­ I r-: . ~_ -~~-"-11' ~t =~=..:=...~f~:'~!~. . iJJ> __ II : - - ·r····­ /""".::t--=Y=i:' t ~~ r f g.'i: '~ @@nJ:III:nltVllb.p .. if II· = ." . r--- ­ -'-='--i.- r-.. t t=id ~ P =. = R r rft:=r bt r+=F~t-~~:L+~±:=~~ . fIlIL-1iJi . "'-~~ ~. .J. :::L-+---:=.'. J ~ • . f Allegro '*= '~~'--:J!lu·~1·---..-'ll. -I ~~iJlb-==. ____ q " e Lalor f -270m vlOorc Petreus 1 21 ani-zonQ Covoel' Cn.zr~l€pF~2ff~ ~2-..=.a= --EiF~--J _ . /"".) 549. I I ' 1::= ~ __ _ ---. j. .-. ~ '---.. _-?-.' I cr ct:.. ~·q£?i IW ~. "Q_ bt4=5_~tffi=t~C=9:E--=:o..3i --r-+r-_if:t:::~'.¥c.. B11IJ094 -..a=-=== £1I~6tF .. 'r=-=t.l 51 ~2=. ~ ~ WJ 'j IH -.. ~..: :. ~& ~J I urEEr EE __ .':::J::-:_t~_l-=q_-+ . .... ~ ii~ .. ~ '"". iL 6d ~~ Allegro.1 ~:et--.. C!t1 E .'~ ~ J~~.

. J ' : . ' 111\ '!ir!~ .. !" '. -".. II ill.11. H 0\ . I.. .j: I~ 'II \1 ! ' I IEH.1 il'll l Itllt! (''\..! c' i... ! I I ~ ~ ~:: .. I'~'I r-'.. IJ Iii ~ ' I! !~II' II til i~i ill i liiU "l.<:( ex:::: I c. "! I <.' 1i i i 1i i '>...f .II~' .1 I1T : !\II.. "I'll. ~I" I ~[Ii ~ -. i : ' I i '.ti J' Ill!: 1'. I. ~ <f! I~ .'.. it:. I '{J \ I .1 ~~.: . . ' \Illl. I /'-1 1[ [ II:' i.-"! oJ' i. ( .i ' t ~~ij I : 4Wl· \!j ~~.I ~J' I .) . Ji l~r .I.1 ..I [Ill! '~'ii! '~"'.". " ...~" 11' ' " ' . .1~. . 1 HI.']:. '.1 I. .' ' . :. r ' ~. j t .:: i '~lLj j ' !i I . II (~I I I I rI-I.. III ~ '1 i' (I L.\i.I' ~1 ".1! j 1 jl~ ~'~r+I~iJ -rl : j . !. 0::> '<.i .I i . ~ ~Ttt. " I " t I: .. I~ '~1~1' .":..i t .i.~ II! II I ~ . ~I I''. ~ . '! : ... . ". I .. ~ U { II~ 1 "jh i.~ ~'".-. ~.1." I "..J c:::l : i c:::> L. .' i' il'I ..'.ii. .1. ! t ! {.1. ._!.t I ". l !.. It.:.·I~I.!.' Jilli I ~Il' i lHH I! I'1' I'..(i I ..11.". I .T I \ .• ) i. . : ~I' II 'III :' "~I· I!_ i..I i:\1 ... I ~! J .'I~' I! ~( Ie . .I.1 .. . '." . j~1 1'1 " .'H" 1 !t'. j -' . .~ .' .!l~.ljl! !' I ~" I!II ~!! I_ "I . ~ ~ili\ ." ... i~ll.I "I ..~.' ' i: 1 i . I :. .t. /l-.I . IH-+ I.li . ... i 1111 II! .. ~ Il' ( Ii i.. \. • i . ~ .I' :. ~.! I .' ..I~I.'. I ­ I..I... I• ..: ".L.~ '" "i ..1 '. ~" .' I f I i .. q.: Jt.. ji ~ .1"II II til'!. ~ 'i.C'"l L.' "'.t.'' .J.. I . 1rHl .. I la1 iii! " '\1 II IJI i i'I'1 • • il IIi 'I i 'I! i'HI I! :.~l\ ! In (~.: I. ..." ).. i 11'1 1 1 j . "i I I uU tH I . wql I! l 'I . :1 !tliH L'lUi ~. . I" .: ' . 'l'i.! . J' I . I11I ll1 c. .I"II1 .illil "IJ. i .! "'\! II [ I l k '-t'rTl .:"'i~I 'l''I t1 il.I ..L..: i j t-­ c:::> L. t. !" '.1. !: :' . t l. ~. \ =:::\ <.1 flRi . ' W. III . 'I'.lIiii.: ...I: I ~: I.. '''1 H11: I! .1 I ft. II J. " I II.i ~ I) f " ' I : i "I·i ...t. \'i:~11i i I.' ~IIWt ~'k. ij U. .. -". . 1"1 I I. II II lJ t' .liJ 'I. \ '-'. .. I: ..i~.: \iL.\\ I ~'IIJ' ~Ij !~!'i : . 1 ' 'I II ~t!.q~. iii I! I'.l l II I . i! ' I ' IHI LC'> LC'> 0\ '\f -.r' . I I:.i .:~ .~ ..J c. . ++..1 j. I I' I­ .. ~ .:!! '. ~ t .11"f " ri I I. : II: j I: :! : '-i'f I . ~ r"1H '1llJ II I r.' .~ . . ! '.n. .• 1 i I I I I ' ... 'I ..J U- IIiir'~.. l·u J \ II ~rl. f._".1 I.n (.J c::: L. iif·~:~: \r~i.1.. I .I. .: I~I. "~..'tL III • I ..:. . ~.H lI~~1 'I.1 r i 'i i '".d& I "I~III '!Il~: ' rt' . .' ~ j " :1 i "' " i j 11 .I I J.r. I...! . : j'.n 1. .III.1 ~!u: ~ljl: :1:. I ~l l "'1.~ !: I .!! 1.I 1I i .C'"l \'. .L.~ ~1~ 1.. :'... " ~tt1 1W 1f I' .1: .r <") t. J i _: \: [' ii. "I j :11 " ~I..1'1' i It1l L~ I ' I I. I .~1 I~j" IIJ ~! ~ \j. .' ~ i~"11 1I .ffi~ .• ii {Ittt~ ~i\ ~'Il..: """ ~ ' 'I I' . "..: I.: 'I.' . i /~.1 1 !i~ i (~i~ ilf~1 . t! tr I Ht tII ~'I '.!'I l ~ t I I 'MIl "'1"1I lJ I I ..

-----­ ···'=~~~'~~=~f~i:c~i:z~~¥". 4' • .. -.."...-+ -~-.. . ...._ --­ .. -~-.­ -..''. _ .--~ .. • . -..- II '.- .:-._.-.. . -"~". ­ -. _ ..". .~­ . ~=-::-::•. • .I ..111>_. . .. r...-. ......¥ _ _".i'' /. .~ -­ ._-.. " ... ...1IIf 1fT.. . .. ._ " . . (i IIM~S 30 )0 r ·l5S -. .. .11. . ) --ii.::~...... --_.. _ .~-. . _ ...I::--:-:':~'-­ _.. . .~ .._4W >~ " ' . ~..­ . j • ... .. II / .._----­ --. . _ ..~::'-::._--_...

. DE SARIT Hag B77/1077 Aiiegro vivace Idem 32J m I u a I r .350---·---­ 553.. I i .~ set 1m mIDIII: mREa rere ~~~ $1! r r GfJ u Et I J]j J = 164 . DE SAR IT Hag.~~ f'IL u ~tf--~ ifF I t: I ~ " II 554.# mM1r glmtm IOOEW'lmm IJ J :~ 555.?:. #--~~ ~ i I b£ i \ _1 J ::155 Idem 105 -f4==dE± ~-. B76/ /537 ±~'" . BATRiNESCU DE LA VISEU .~ i ..

.- ........­ e .. .....~Cf: ..... ...

.---....-~- ~- . ::....: ~. ." _ _"!i. !'" ~:... ~~~. ... " _-r'_"''_""'..l. "'it. " ~1·::'---·--== ..:.... ...---""".... -.~ ..... ill >'.. ...... "'f ."... '.:~:.'" '" ~..."''4~ip. ..i:. .... .. . .... '" ...-iS...... . . '" • /i. . +' ---~-. ~ . -.. . .._.. ... "....:.. . < ••..... . !er r ./ 558.~~:i.!!:. ry: :..... ... _ .. .... == --. ...-:-: I • r .S .. • _ ." .. ~~ hr. ..:10:}-: b· .111. "...~-~~.. . BATRINESCU DIN IEUD ... -._=.. .. ·...

. " " . .. . ~ "--= . ... " •" . . ~... ."." fI. .• fIT. -.. •• filii· "7: I .. ..Jj. .=::::-.. • ':': :".~ " to nql~: '" '­ 1· :... .#:= - .. II." ....:4:.l~~ . . • '. ..-: ...­ .-= - :~'. 1 " :.1 :..~- -to _ --:" _.. - :..• .. # - " .~ _ _ _OL ~_ C. ~ '." ­ -- . " -... ..- . 7C:'.== ..•. . . -... " -- #I ill -• - .. .. ......­ ." . .. =-II..11.-·L ... .--- . . .. tlr . ..~L:. - =­ ~ ---~-----.. :".. .. ...- _'... -'1-­ ~~-~t~~: . ~ ... . :~~ • .-~--:--:-.::..~ • IlS3NVN Vl ]U V8HIS qr..L-.... ~ ..:.' :. ...4 . T"" - " " ­ L ..• --. .- .' . ~".'" ..

­ v r1l (if :11 \12. r?l nT! fJ Idem 557 I ~ • I. Hai. '" 564..---354--~------------------------------~---- 562.:. sa umble pdlmiJe Co /0 dine tdlciJe ..-- .. .g! II 1 563. ~ • Focu vost de cisme noi Cum v-oi rnuie eu po vo. SiRBA NouA Mag B 74/2586 Allegro J =142 Idem 545 oJ . JOCUL LUI VILI . . SI R DIN VIS EU BA . B 12/320 Vivace J =180 .. Mag.. ~ FYi E..

.o(~ .355 565. ~. Sa s -adu ne sa pEl rconi VOla buno sa ~I-O i(w(} pfuncIi rnar.l966-Birsana ~~ 1­ ea-.... ~ q.)Sa nfoQrce In leIsure n Cd i~i(irb(Jtu-i "0 Cd mwnelf: ndcaie:w .:-~==jitJ'=={.~ .\jiwl. ..u Se duce-n lurne 10 I~Gosd (l(j ~6.JJtf CF~ . k-¥i::=:-_A~ "--# run fpB _~ ___ (nt Blrsan Maria . ese­ cucu Se rJuce Si-i porti dOI.. . I _ o n t i n o (JJ'40) Un-de fsi pc .-a. 874/3290 Allegretto ~.ft) Ii~.5 MARUNTEA Hag..p ~ff Eff4$/ J JJ E=jI Jdem 545 3 . NU CATA CA..: 567..1 -£~ ~--. o !. 4±:. . ~=F--t::------~::---:-"-------. ­ ~ --=:::::::::c--.~-) t :.:/ a tor? --~.nf.. C-asa-i rindu-n 60tejune Neves/e/e sa s-ariune.'e-fe -- ju --- - nf? __ . :nd ti~i ~dru rn{--.Iii v nu s-a - re - If __ C. ~'. bf pf=._... B28/3314 l Jocuri femeie~t. t) J ::120 '--"-'-" ~"-~.sa &tt~i C:Jfl#.. Ca /a cap ts eLf ..:t~~Jk=t2 9#~ )..7 -. tFgi?r ves - ~ - fe Bir-ba .) sa 5~d du .'..free ne - ~i~".min ...@.s2-i --..'--~ + Ne .t>J ~ ~ .! ot .2 [ae rT!! _'7 .. cop tf .J -l I Hag.38 ani ian. iL~E±l~~±~=~~5lEfE=F :/u {/f·ta -.r. Hag BIWBII J tmJ1 reF 113 J" 184 Presto rf m .--l.ves Unde i!$i petree neveste BarLJatif sa nu s-mete Ie If:> P~n. ~.- fY7iJ- fhi' Cr. JOCUL LUI VIL! . 566.----"-. UNDE-SI PETREe NEVESTE • Idem 343 bY I ? ? ~rEftj .

".: :~..- . >~uj. E J · r.rot lUCfUri }i mnie it)i... }a.. r~. (a iit"I:t:~f:j btiqdtl~ :r. la.'. - r . lLt • w! mi·GJ (int U:.>i. ~ • ~- .. c. {)(l."d.. ...J _ i1ME dE' •.-0:T1 luera' ".· I(i.·. ()m('n i .I..>U de (. ..~{ .' ia I · om 11W.' [lUI/uk '(1 :./d/e'(1I:"Q. • -- • ..'f(' j i .upIJi dute-n sarc'kie .d S-oi. 1llUlI. lai..'(" I'"~ nit'.n~ j".4 ~ • .. Co pe I: t'(..sale.' j )--tl. ".L~ III .. q). • i111 i.'-..~:\!(/ \. /n Cd petreci /)w.': •.~ ell lai.'Q .l/("UCI!"" $'(1/.'.)!!"-!": /!)/. lu '.uI1H?:'n.i ·'U l-'e\dj.:-. {··ant hli'ffii JUt i > f:.'..-ilf lolt iiJ Vt·'dli:. :)'d' IG fino? nu sa "iiI:' -• la. la ._ .i(-'tift: in '-i"'.568.5. !c< ~ -• . !)G. f~i.t"·le.." ~ . Unde-or sj Bdrbatii sd Unde-or si Bdrbatii sa I ..' l . <.1} \0 -.. . _'!.U ':. bdrbate calicut Lasd-ma so-mi tin drdgut Eu drdgut de mi·oi tine Scirbd·n casd n-om ave.""l! 16 . d )di !.' ~'. ~_. .} Co pf'treci iJU(I. 1'0/.. j'f. ia. .· L\:dd"/f~ io(":p h·lrt:H11 : !)I~: un ni.. rnuilc JUC'fU!1 .'e\:·:' i. {If I.)·w I.0E SAUT LA BOTEJUNE Idem 1'. /0 Tln. lu. ­ -• babe bdute nu se uite babele bete se deperte -• /VIa. 569. S"dL 1(1' ic. LA CASA !""iE.:. }j{:.

. ~!'!I AJJ .I 'OLS ---£9£--------------------------------------­ I l • .r J r.~'&} . VS~08 Vl 30 VIllH . . a I .e I t: '/ /.IAN . EB I r J r-. ~ 7?Z waPI If: . W 1 ~ 3 [ fs7T II.5tt I £' ! Ii'. I~~..)1 J J r a! J Jj J I r.

'" '. "'~"" m· 4ft .i-::. !I C:*.._­ 3 .--. ' . '.4--~ • .' .. ~ -.~£~~~~~~~. ' . .::=--== '--r----:--­ ....~~..-~..~~~=-~=~~ -~. .....

m'VIIIH!ANl 'liS .

---360----------------------------------­ S72.INViRTIT A DE LA VISEU I .

IJ24¥4jfkF].J' Hlij I' ~ t.:.? ~: 1 QJ t 1 I ~ ..~I!I]: r J Ji] a. - @ £)~! na]3 ~11~ t Vl11HIANI 'ElS v .3 I ~ SO 2 I U..\. II.i . . ~ll r Htl I H n I D Hid I a J ~ J I n lOa #. ! U ro ~. - (9[­ .? a t: .-.'ti J j J '.*.. \j h ~ ~~ Ire 4!._ .t~:rJ-:ng! -.::-=~=±~~::::aI:W If':--:~:-.::.:.~ ~P@ is I e! . '­ BE ~ 1"1 ? ~. G¥jiJ tJ I P ID I tr at i r' ® I L~ 00 =.N-&J fj 11 ...~ _~..~i~ I WnJ ~. . b'.FG t-ti-m: I I Zf ! eim I h9~@ 3 =. :.. : 10 Ji±~ I ~ J J I] iEi L I Ji. 'I " ~ (t ~U..' '''-.1F..-. ~ r '<. """" ill £J m i pm iiji n 1@ ~? r '. Ii r JF" .] n 2I ~-. .:.-(:~--.... . I . 3.J' ..... _ 51 tj ~aS I 4 j J t~~ • E:'(j ~E I -¥ I t. '1..:r.- t~:~ 3---. .gj I r J.~ R.-----.

.. 1. E • f ~ • 817/7[11 ~. ~ f ~ .r . • ~ • .:' I ~-.':fv f ~ .362 ... . t ~ f ~ ....

[75/ila ...'JDN ..• !Zf UJiJPf ltVLI86DN '1111HIANI ZLS y . • ..

iNViRTITA DIN IEUn j - fi-?:-.364-------------------------------------------------------­ 578. -i • ! r ~-I r­ --t--:­ -iHIIf- ! ' l .... ~ . li!7/~97 Idem J21 • : M • *~~~E}S~¥fiT~[r!El~l~jJ~.Efi~-=:=--f'i~~~~~~~~~~~~~~~§~ ~~-:-'c~8. ti_·~~~~~-3CI--~~~_ '~I[§U~Y~rj~r~I }d:~' :J~a§j~J~I~EJE·§Et~I~68~.' J - t:t:t 579. ".~-~-==E:ti~-&. l I f f .:c~·.g~...~btI~: ---.194 - ~ :~t==~-i Q5 ~ ~--23 "- F r fl! fli I ~.. iNViRTITA He.~*:~III:~(J~t~rrl:i§I~EJ~-?-~t~j~l.~{~---%~ " ~ .:r=~~~~==.. iNViRT ITA b 17/ 5JD Allegro giocoso Idem 32 J J . 58D.• · =- ...:JC}~~~~:.

....S9€' ........... L .........fJ~l f I i1 dO 1 ... . . ....... . 7Ll wapI i. .. 3M091H9 Inl 'l111MIANI'l9S .

....--~ 366 ......1NVIRTIT A Hog B 71..1 582./186 Idem 271... ....­ • :J 3 3...

._A __ ·~_~· [l { WJj!f VZI108 HiD til' 11' H j f'l ~! i . . a! j~! l '" --f .

.. ?'. LfJ ~ . 214 f!.I joO ~ J:.. Q: .c 585. lon....19 Ont."/ II- . ~ tt tt .~.. . I L If Cr rJ I F t 1 1 rfi r :II :Iff ::It: .. Canto Toader-41 ant -cetf:r Hos P6tru. .lOne ' 1961..----368-------------------------------------------­ A . . 584. 1974 -Leordlna ~' ~ tVEtTTita.'JI jJ< +t pm e ." . iNVIRT ITA J: 190 "'v. r -• Hag 821/ 25Z6 A lIeo ro Inf Hittll loan -1...1/1 1'.80tlzu ­ [3 I ~ L il f: fL '~ * II.8 anl-cetE": Htflfi Vastle-20 ant-lor: leordean Nutu-36 om-str. .II Ont.~ • .: I Li tI C ~ I J f! 'i' ~ ------. ~ "C ¥ 343: UE=f#5l1 "C 586.. f!. ~ ~ ... 0E INV IRTlT Hag 816/1589 Allegro Idem 106 (0 H..ZOll" Bobocea Vasile.!fT bl bPI Ef tt J :!II: '@lit rB ' - lir 1 .~E g lit ~E '1 ~1 Lf£~r f 1 t.41 ani-ceter_ Canto loan .. iNViRTITA DE LA BOTIZA Hag 83DI1724 Presto (3. % i ~j L J l' .. In!.-.: '" ~-~. J:: 184 Itt+=+ ~::r Eff L ftt] I [1 ' C .

-. --. 369--- Hai mlii! Plaee-mi mie a juea Cu drdguta altuia Cu a me nu Joaee nime Cd mle nu-mi pare bine Hai mAi! Lume dar Dragu-mi-i cu cine joe Cd miroasd-a bU8Uioc " Ei! Jueau-a~ ~j eu mal bine MJe IUl$ine de eopile Cd sd uild-n och. I . m-5tn{.. la mine Ei I Mi-e rUl$ine de leme. rucl nevastd Clnd oj bate la leleastrd 8d nu md-nt1poastd-n eaBd. Cd se uitd. z )r~/ . .... md I Ei I La eeterd trebuie strune Si la Joe pieioale bune U ite a~a. :2 tr:r ~. ~~ ~ ~j #elfi gar I Ui . I ~~p~~ r.g--" . I ~a :1 /-. •• ...:.. I IE .n ochii me. Tot aeolo lmi stau ochii C-al$a-i numeJe mlndrii mdl Ei I Nu vM laid..i.5J ani. .j ~ ~ .. ... I r" 57 i ! . 8161 1190 Allegro ~ !> J'• .'-••> A/V • ---~. ~ -.I pe mine .I mJndruta AI astd mJndrd joaed blne $1 rod lnvatd . .zong @f~ i # 1 R ... . - md! i Ei! U nde aud striglnd Ilea Tot acolo lmi sid mintea Cd al$a a eheamd pe mlndra Ei I Unde aud striglnd Mdr. ...cetera Boran Gavrifo-20 ant-zang Flarea Vasile Cilcu-I..'.M N-am Bilrutat de cJnd-us MJndrutd cu dlnte puB Dar amu-ol siJruta 71 inC Cd .. I$i mal ..j =210 "Zl. (• < = in!.-­ .~ ~ < /~ §J AI! Bu pe mJndrd clnd a vdd $1 mallueru. md/ == 587. Hag.B ani ..sfng JO nOlembne 1975-ieud rFt1 J til I H& ~ :~ . COVOCI Gh a iaanei.o pus .. ' . -----i ~ I-cefer: -zan. I O1j E! I sf? r r IJ=# W E) lID rfll biJ L. ~ F =. DE iNViRT IT ::r!td. . Ei! CJnd eram In vremea me' Ceterd nu-mi tlebuie Cd era gurita me. .. f ~ EEr IT? I § ' E.

Z.. . ---.­ .=::::.s:r..-­ •.:':'.3'10 o r.~i1JR': ~ .

tUI/O!:U VZL108 HIO V 11lOdOHl 165 lit! waPI 111HIANI 30 '06S '1/ v ---llf: .~-.\1/... • de l-.::1)8. ---­ -­ ~~--­ '" [ _.# ... -. ~ ~- .J . __ ~_<f_ .'Ii~~JJcif[~i~~cfil<~1Eii~ I j i .

• ...372--------------------------------------------------------------­ 592. tE •. -. mdi! am a mlndra tinere Si mi-i tare dar de ie.viaora ... idem 221. i .~ [= 593. 'I Ie... pdlincutd De te-or chema Mdricutd Te-a$ purta 1a curelutd Si te-a~ be dimineata Sd-mi astimpdr inima A$a md. ~ . TROPOTITA Hag B301 J321. . pdlincutd minte bund Te-am belut seara pe lund Cu mlndra care-i nebund Hai mdi. • 3 3 ~J ] Hai mdi lume dar Pdlincutd.~-.1. lume dar Eu la mlndra dnd md due Mi-i cdrarea pd sub nuc Si drumu pel unde apuc I I Hai mdi.19 oni-zong.1966-Bi(sana "" CJt. bdditd. I am a mindra $1 sa sie Si 0 cheamel drac Melrie. Int [ovecl A/px.'­ . • b5 !i •• II IF I j id' .. TROPOTITA DE LA SALISTE • Ill' Hag B301 51.: •. Am 0 mlndrd $i mH dragd Cu ochii ca mum neagra Hai md.52 ani . Hai.. ."'--J/I . 'A)'G­ -• ~ t9:~ • Ai ieoro t m1 I !! j i j IDn.·ovuci P6tru. i _. _ ..l.. E§@ I 'j -. bddi$or Nu-mi trimite aUta dor Si pd tren ~i pd vapor Hai mdi lume dar Zi-i cetdra$ de bdut N -am bdut tare demult Cu mlndra care mi·o pJelcut Hai.----.

Y r·-·-~--:...._ ~:~~~~~~~~~~~£...i'i.!~~~~~~~~~~~~(~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~ NIO 10V8 30 '565 .....- -- . .1 "'C 7:':J .------.. _ . -- .. _.­ .--_..---...•... .

. DE BAUl £'~ jfir~17I· :t@ ~Tru-· v _ ­ ~~F Ef 5' I-E!t@ lUg.374---­ '* "rEEe r-=t@fL$lEc n ~ Ettr1igr-r~ ] DC 01 FINE 596.. !~@~ .

.~. ..$i mjni dimineatd jara Hai. _ • • . .. E hai.~ = -#- .._ r.1lJ • .. ..~' ­".\~. ~ I I.::aJd..... ---:-~'-f/I!. Mincam carne de mnie l Si sdrutam frumu$eJ.j . . -­ . doruJe si hai. . Covaei Gh a ioanei-5J Oll! cetera Boron Gavril6·2C anl-zong Curea Joon a PetreonU!Ui ..ct::::-qJ ~ * ~~~e. hai Hai domle ~i hai... --r•.-..... . -~--.' / f/I. -!-g~f£r:-p-i·-r-F=. .. .. -=t::~·===:~f=='::--=-~ ..---".. ....~" ""..L~~-+-.------r--~ .' tv __ ~'" Inf Nan Gli " Zt ani Vicaro Gopatd lalerio-100ni.... ~Iof... /"":.=:.....JI!.'-:=JIIL... rif..'.. 597.--.. ..4 1 .~..---..-='::T~:J-~.. .r' ---...~~..j .. -F I ±.. ". . '=:1 ~ :~-.Jr:.. - . . ¥>fll' .---.j fIE . .. ..L_""m.._ ....+-..:fI':'" . hal...' . ..QE~~~:~3_~1'=~---·1 ..~~-.. --... __u_-. ' . .___ ~.-. "~M~f!!"'" '~.~ ... ~ ~ 1 + -.:f 598.~ .~-+---t----.'. ..'r:.. L . . .--.r=-==+-_:=+_ .:::.. Hai dorule $. ..i t t I . .7fL .11'~ ~. II -. 824/2799 rV'jr'-nfMIVt. ~ ~. !l . .-f!!".r-:..:.j . OE BAUT ~ =-~ " ....J=:~··:·: u_u:==u . .::t-T-1~· . ~ __ r9 J fFi==Y:-~~.= . ~. Cd ne z1ce pind-nsara . .~.--.--.. T ·-·--~-·=:t:. --. .11'~ ~__ _ _.. ·····-=+~~~~±.. peste sat Hai doruJe ~i hai.JJ'--:'.:::'-+-+~--------'-t:. n7 [j .. .= i20 I /nf. m'_ _ " --- '... s-audc'i peste tarc'i Ha. OJ:: Hai s-o Judm dupa zi. 375 ----~. -'f/I--" .~ !..~ ~ !0~.. J/! _ I !2..a::..~~ fMa¥ ..--. ~ .~-~--.~ -:I'::~.' . . '~ ~ .~~~'-~~'~~~=rf!! C f=Ti==t ~ "':. .~=-.____ ~ . ~ C 3 '~"'T-.. -~ / '.. clnd eram eu tinereJ Hai.. ~.. stng LUgO! Jnno-JO am-doba . Er ..' • ..=::j r . " .~i ... ---'----r.. -. ..-::.. I r~ .... -fIlL. . ..=tt&ftf:t-tF:tt=tJf-T~~-~. .' ~ __~__... DE BAUl . . . .----'.---" ·-. .. s trio IUnie~ BoeicolI?! '978. a= '. hoi E hai dowie! hoi Zongora oj bate-I) eu Sc'i s-alldd prin Hai doruJe ... --r---r• ... J"~"[ r rf' 6: Lf--r rtT....:::t:':::l:a .. ------------------..... .--\--. cit + .~' . hai Dau pe daM ca po SQC Sd s-audc'i... J~..__. ---. =.~ ~ • ~ / "--------'" L-A !'-~.~. dowJe hai Noi om bate doba lara So...~. '-p --.f/I.~ ­ . -a: ...• ._u~~~. ... ... t T ! =. ~ ~..... _ ...::::..=t:~~" lJ r=r:_!fff~-~j-"·T=i=~I~-~.. ~. "-...~ ~~f/I.._.--. l d " f .5trig Florea Vasile a Ci'I clulU! . :f!:' ' " ~ 3·~-=1-.. .. . ~ .--.-' ~ ~-~-s£r·=!T¥fE:ff-urjfti~..-r-=-r==E=F=------~~~·JL ~: -----~ ._-...~''lI ?~ ~j it-' -&!~~r+ri tfg.... .t\ ~~ ~--b' '. _ ~_ . ma Hai mlndrd sd vedem Jo('u IJ nde t-ai mlncat nOlOell.J :J?R ..a@:f32=lL~ 11/1' /~ J' ...--t:'l "". ~ . ).:r:~'----. ~.~-=t=LT=ttLi:rqc:~ = ..-..~~' . . J.£6 1-.~ ~~ ~ efr. -IfIJ. _...::.---=~1£~~'0-=Jii'" . .-~~ ~/-''JIll _ ..:-.. w ..::::". 'i. ~... "\.. ' r-r-=t=:...... . +_. . ..~ ... hai..ti ~F4'---=r=t:::3=3=f4=1 g G"{S~~tIff=F. A leg r etta ~ t.:..zong.- .st rig IOn 1976· Jeud - ci!f n:c~:pW ¥<Fb-f"j +!. I I I .r---r"1 ...

197J Vlseu de los tit fit t!.----. n-oi pute' $-or be altii partea me Hai! Am 0 mlndrCl ca ~i-o cruce La ]ucru nu 0 pot duce Clnd 11 cold se-mpiedicCl DacCl pJoud JunecCl. ~ !'- EI ! L jet r 11: Elf ' In!. HORE DE SAUl Mug 8121553 Allegl-ett? .: jl l :Ftt t Q..J ~~q ctftW:gg EW e I Efif Hai I Am sCl beu binele tot PinCl-s tinerel ~i pot.fl . ..:120 (6".sfrigoturi ~ ian.~ . BCltrlni-oi. L . DE SAUl 600.~ . Nerghe~ O-tru-70 ani .­ -ill.376-----------------------------------------------------------­ 599.>loara Nerghe!? M6rie-69 ani zangara Nosul Gh of Hartel-30 Dnt. . . 11 ~"L" r !.

1ume. Alleg retto u l~em ) C'B7 ~. ~~.0 J 124 (~:::t i ~ I· .Iru -70 ani vlOarrj N£!rghe:.: r' br·1 g: ~ 0. dor N -am sdrutat de c1nd 1s Gudta cu dinte pus Mlndro de pd di ntil tdi Poti tine vre-o tre. 1970· Viseu de /os int Nerghe~ ~~~~ J ! ~J' It bftlC=Q"Mt.. mai. ~ ~~.J U1J~r «=t r: r t1. 602. fdrd lumnintJ Ai.:" I btE Hi ~~ ~ ~ ecutnt l~aJJn) in 3JJJLJJla~ "---' ::. Tomoio96 Vasife Pardon· 2~ ant-sIno Ian." ~ IIT r' If' 6{1 !~.. mai. c :$J .long.. 1a mlndruta lingo rlu Mdderanu-i plno-n brlu Dar 1a cee l1ngo vaJe Modoreanu-amu rdsare. Hane.:---.. po uIita mindri-i find Ai... po ulita mlndrii-j tdu Ai.' ret I J. Hoi. HOREA MUREANULUI HLJ 81617501. pureei. 1ume.l t bE F[ bE E I rcrt Elf r I eLIt! @ Ai.69 ani. md duc.~ i $" t: C' ELI ~ -~t r 1= f[ tT PI bE FG ii'~ R./ J: 120 "-~ . eu md due Idrd lompdu . eu.. ~ ~ 01!: ~. dor Hoi.t~rrJt btf I~.377----­ 601 DE BAUT DIN BAT RINI ?rj Mag 812/ 5/.'~ . ~ iPH' ~I~ ~I~ II Hai. -------------------------------------------------------------.

. ~ . • "---­ '-. $i tu mlndrd-j bdtrlni Bdtlnd masa cu bobdii Drumu tdrii cu ochii Zl mdi./----­ ..... ~ ~~~---~ 1!Jiii' ~~~~~~ @~ ~=g+:. Hai.i±fFJt.-~~~~~~-~fi~~t .. Sd md vezi dnd 01 zlni Or pd noapte. -iti--W ft1~~···~IE5fmi~W$i3 t£f~F:zjJ_~~··~~~. Bdtrlnit·am mlndrd eu Strifjulnd ocoJu tdu Turd.h=L·il~~-bFtJfr~~ *~~ 3'J aiEL IT BMJ'=-=-t=W ~-F J.. or pd 7i Zj mdl.b pi .. Hai... .£rvr~ru=~birf..378 -~----~--- Nag BJ6/l4B5 601 HORE BATR1NEAScA Idem 598 -• -• Hal. Q:L. 'j . ~ - • ~WrpF§l"~~·tE rf~l-~~tb .

tt._ . ':': 605.51 ani-long Nasu.~ ..--~~--J =-==j ... -..__. ~~~ ~ -' ~ 1.. c .29 ani contrc Covaei Harie.~:r=-~~--~ ~ itP--Ef g-n ···ljJ_jlEi@=~a tj II ." .r::r. • ~ -. . Covaci Grigore-54 ani-prrmC5 ClJvael loon .fr. . ~ 1-- -----. t-~ 2.. Gh.-.C! ... Vai sdracu hangutu Aista mni-j sufletu Hai.. !! ~4r' =r::. _ -.l: 100 In!. feb 1972.bij} E t--=¥ttri~~-f'FJ~F~E3=T=t±ftt~£F=. ..~2 606.379 -----­ :. ".. mdi! De hangut eu nu md las De mAar hrdni cu ovdz Cu ovdz de-a cailor Cu gurd de-a mlndrelor Hai..! Lume dor. ~~ --._ 5) Hai! Asta vara-ntr-o pdrere V rut-am sd md las de rdle S-amu nu ma lasd eJe .--­ ~ Hai..8 ~ I .-~ ... . :~E kt.1-=n-:=EGrsu-~~li[ E~ tg.~ _... 8121570 - - . . +-l..b-­ /~'.. ~ b-)::.f"' - idem 600 •.1':: . .. ~ . E::J. .. 4V::: if _.-.: .Viseu de las -jt4¥4@ i~ .r:-~. Nevasta care-j irumoasd 1 pacat SAO tii la casd Sa-.-# .r:p'3':-.~ ____.. zini d 7i j.J I I ~ r-.. ~' .J -t::. " ..----. al Hariei -]0 onl-sfr..-. HANGU Hag.~~·~=Ett=e£::·f:E-~I=~g~====E·· --. ~Ht:·:: t i ". .i:ftf=G == . rna.. .. L !~~ ::@--dtt--~ftff..".. dal drumu sd iubeasc(l Ca sa nu sd-mbolndveascd. -: ~~jj ~-~~~ " 1Et~ . . md! Lume dor.~'-~ '¥! * ~-r'~_ --f t gp~if=Ll. ..i ..I! ~4=--..tm IT i r til ~ .__. DE ST R IGAT !. ~ . ..

JURELUL Idem 585 1 . R ie/ciry 5'.111 - 60 g.5 610. JU EUJ.~~ :..l UE STRIGAT lderr Zig :1 .

. ./'W OGlJ) IV [ .~'f i.Tf~~ 0 ... '+"~""'J.. \.~ .lDI...~ -".L 09L· f' -)::O:.-:..... iUO!. 'lBJ!''l{8 l~DW IIS2UPN 196t .[ . ._-. '-~ • -~ .... .......'/\)/'..

I ! ~I I.' . ROATA Bi4/5!' Idem 545 . :l -• . 1! .--382 614. -::l - ­ ·. Idem 539 I '~' \i ~! ~: · -• . CIOB-ANASUL . ­ ~I.i 616. -• - • 615.. ALUNELUL OE LA MARAMURES .

::..7C£.. ""'_ .. .-J Nag 813/1716 ... . br_~ ____ -. ~t ----:jjict:~:f:--_=_::~:==~ T·=r---""----­ --'-..---'--~'1'"'- .:I i.£4.--~-iII'~~--Jir~-~""'-----· .. _ _ _ _ .-.--~-- . ~~~ =ti~} -"~ :~:€!f-r=·fFZ.+-..'~' =. . .-. _ /-"'- --~~-- --~..--:----:-~. ~. . .'.1 .-g=r---=--. r~. ­ . "'. ____.-' } Jdem 545 ~k[t I Cd Ifl..:~-. -.• ---~-~----.'.~L l t. ~../ -':1' ." .----+. ._!!_-!.-./'~..--:~:--±..+~:=f§=T-:::-P. _ _ ~~- /1 ..:.=t=~'~=~..=--~ if.. ..::j~ .Ft-. v::~e a _J JINE ~::::n ~1!--~~ ¥RE'Y. U . " t. ----..::f.-'.... --r...' r rj'r g" tr C~-! " ­ r.tfft~~.--u-. ~~ ~#:~ '~~..'-... ~. ~ i~=f:=. ~ • .==r=m=~~-~--f%f~=:--t:r-=·.0 to $: H.. _.' . . • . ..r~ -J" :u8r:: :.'..-~ ..lCjif#--::::"-~iP-~--==------3 pt-::=--:::=3 '+" ~- ' I I ' .. +-=e i:S:.-------.'=~.---~-. . i-l.".2f.::!'!:. J-72 Andantlno. ' :' '. 4) _ -. --~ .J: 126~.-~ ..'. fJr .~:C~fC..r g: 1.d~~rtf:t!~¥-=i -&t~+ tt=~FI i .-... ~ .'-" 1 -!--. '._..~..=1: -~~ =¥+ E"f'~~" .. ~'. idem 545 ..".. . ~~..JI!:~·~_.. _ -'" Jr.:=ri=r=£:=~JE:r.c tz ' .. ..:" I~~ ..-----.-=! ..----.t=-&--Fgt=F.. . .j ~ "" . ~ I t·"H+~~---=·rfET~~-miW= ~ ~~./~ . '!.-.- . - A 'ilrn.~T::~-·---: 1~==.. 1.. Ili--r++---~l§1·--L~~~ !7 W -l::::C.. ETiT~c:1=-=~~~~--=~-=~~ ~ ~ .....---+--==-=--±. ~g ~:. -.' /-~ .--~ ..':-rl :rl:. I .r'-. j -_. III ' ...~ . 618.•• -..-L- . ---.'L--.~..' .-.:-___ =f i " e...i.-..I . ~ ..: ..' "1'.:=.__ .'.­ 1 .." Ifl~ .-.-...--.·~=.---. -'"'------" trr­ ~ . RACH IT EAUA I ~~ ~ . ~-'M_ __ -~" ~..$i1=.f'!-'.:h. ~ .'r . /--. ~.'" .#. r:. : ~ /. =!.--. .' -~ "---'-~3 ::t::~:e--r-t·! -. "..__ _ 619..:JlI. ::¥.----.-----r-. C'-.-.~ ..g. ~ . . _41:-----____."-.f~-t=..~ oiL'5! 8 71 /"11" .:.. ~-.- ..r=l'=:':::.'­ ."'''' _ -til-' r" ".______ .~ 2'..:--·. t :t .'_..~ ~ I' b: F[r-btl !~~.--­.'1. .~. _ ----L T • ~.:=.:.....-:.._ . --------------------------~3---- 617 ALUNELUL DE LA MARAMURES I :39 B:1.--::= .....~.. I c:. .. . '.::::. _____-/ .' iii 0'" --III-.'. ...'" -.:.~ b ~ '-+--=YttT .u. . .=-t d·. ... ..--=--=::::::3 ..':. .. "'" •..---.-..~-1 "~ -1=. i /--"". ~ ..r·~·~ ------/"_. a::-J ~ =-' :. I ...=~LE3 . ~~_ . : .....{~-+-.. ARDELEANCA .. -'. ~r·::. ~.. _ .-:--=-===--L _-::::-.t!:=~~-. a /--'... .-_-=~=t_: ~ n=:.-i.__ .."..t ..

.1 . 1:3 1211 249U PulenHe lz(::1 Yd(lU t.. Vadu !zc>. . ­ 36. erai :. . ' ) r"~ CINTECUL DE LEAGA. .'1 35 564 2...NDIC £ DE CINTECE 1. 2310 :?O()O 2538 leud de J os Ieud lend Birsana Sapinta Birsana Vadu lzei Vi~eu de .. BOTEGIUNE Haia. " ! i ... haia. i. hala pui~(Jr Baia. .t 231 .:u mi:irLt lOiH t' '\. 31.I.. .pu de Jo: Vi$Pll C:(> Jo'.N ·51 ')' } • ~..t iu 1 . .yi \ 7i seu cl0 os lend 1.. haia. p'lisor Haia.i H. :'18."'L .. haia pUiSDf Baia."} 2182 21gb rzel Dill palme Chiralexd Babete Vadu Izei Vi~ell de ju.) JJ. tu Ilea Cintec de leagan Haia.' [lPl 16 2:)O~} '219(. ') rtli{l BOLiz~ :~ 1 . '2501 52 iJ . Vadll Izei Vi:.~ .) l·. . La pierc!erpn u ploaie La bubiHUi(J La [una Colindct de 130Uza Vadu rlOi 11 i j J ".} I! II . Vactll Izei Vadu Izei Va(\11 .?50. Luna nona. Jin pui'. haia puil! lHdiil Cil1tec de leagan Baia...~). 29. } In Bubun1zil Lo:·i Polenile llei \'adu [lei .los Bor~a Vi~eu 11 If) 16 11 15 ·17 1676 1106 117 15 15 24 24 14 11 13 2330 2285 2372 329 471 2199 126 1121 . Du-te deal ~:ea. haia.'--' ') .)~ .14 14 1I . ~'..u1llaratoan' Vine plonia \Ieic..') :?50'1 250~~ 14 . boi DiU haiuca ell mama Haia lin.'J!:) ~'.>~~Il Poienile [zei Poienilf. puin mamei Mama cind moo ieganat Mama dnd moo leganat Haia lin. 26. . 30. mek Poif!nile Izpi HI 1t~ . lin ell mama DuL clui na da boi. SISTEMIJt OBICEIURILOR . haia puiu mame! Hala. 3L 33. 34.ior lellcl '\/arin lzej Poif:nile I:t!.l. '-~7 ~!3.O'Ll \ I J i Pitiqaie. 1 ~·. '.

49.i UY}l 1:3 Hi 2450 774 ~4:{ Sapinta leud [eud Once~ii 56.) -" 1~ 14~ Tpl.ti nragomir('s~.f/. )1. Mireasa cununa ta 76. De jucat la cu:.\~m ·lB. La cusutn steagului 0. : iiI.c. . 1 34 2586 ':)/).t.a bote~filllH' l. 46. Cind se mariti1 mlndra 79. A colaeilor 83.l ti I ea jl. 7. 260 ?74 '. pui do clIe de {GInei [\ babt'~or . Ramas bnn mama ~i tat':. Pe drullm care mjrg eu 68.~utu cUilUIiil ~') ~') 61.. 60.. REPERTORIUL NUNTJI Cintecul ceremoni<'II Vocale A mirt2~ei A steagu1ui la mire (hore din grumaz) 63.ri~€1} (In La cusutu steafJu]lIi 'J 1... . 1'7. Hei tu dragc:i.du Izel 1n [·t 1~:i :!:299 67~~ Sapillta Saptnta Vadu Izei Vi$eu de Jos Ieud Rozavied Leordina Birsana Botiza Sarasau Sarasau Poienile Izei Botiza Poienile Izei Vadu Izei Birsana Sarasau Bon~a 20 24 14 11 -102 225~:l 16 365 857 1782 20 11 ' J 25 15 1tl 1124 584 632 1417 1910 ~'l430 18 16 IS 16 1154 2900 2319 14 25 18 18 521 1662 573 Vadu Izei Saplnta Glad lend Oncesti BorSH 14 17 492 178 2! 1 In 1'1 2048 74 2430 724 591 1218 Borsa leud Vi~e!l 18 16 11 i6 I I • 1 ! . :n ·HI.1(1. Cintecu gainii 82. Eu 1113 due mindri'i ma due En ma due rninclra md due Eu ma due mindra-n dHaBi.. 85 TJiUi~te miii mnJre bine Veniii frati veniti smori fH)lh le-ti mirf'asfi 'l1na bnna b) InstrumentaJe 87.\rf' ]!ccl1d<J: Caline$ti Dwgom :~H . lend Glod JI 1f\ . P . nmireasa 66.1­ ?vfaieran in cornu mesH 75. de Jos de Jrl. 52.~ .0 g ~ ':! eci()rd~ lJaia.80 /b fl. .trc'$li \.'iO. :')J.)0.ld cA .. '. :> t. t"l. mnireasa ta 71.icU de J 0'. ~ 1601 3U 12~ Sarasa" Bude~. clca."'" . 4'~. La:a fE1iU JilfHilCi [11 te-am facnt. Am trimis maicutii carte 1}9. Hala. La mireasa 134.".tU I~O . Sapinta VCl.~9:l de Jo:. 1 Vadu Tzei Vadu IlPi leud ). Haia.. Cino se impletea CUlJuna HP. 1 . ":'(1 • i. Mniresuea eu cununa 84. . ell te-oi CueB.! 1 lHGP qg~l 4.j~eu de Jo" Dra~lomire~ti > • " )"'f L. Cintecu cununii 67. Maieran in cornu mese. En ma clue mlndrtl-ll dHane Ell IDa due mindri'i-n dHane Ell ma due mlndra-n ci:Han(~ Eu rnti due 11lLndra-n catane De petre cut feciorn hi Ct. REPERTORIULDE Vadu 1ze1 Once!. 1':' . Miresud1 dupa tine Mireasa mindru~ti·i portu I".. 53.>ii 1 CJ ~ ~GJ :.3.'<1 ac nati . . Cintecu miresei 78.J c[lSa-i crf::~:e 4<144.". MiresuctS eu cununi'l t ~. A cununii BH. LiJ.~ Ieud . Clnd oi me dupa mireasa 80/a.. Mai mnire. marg fechrii r:q)6 nalld~l Yi'. 77.ieu de 471 1244 4iW S4P . ')2.1ireasa cununa ta 81.'-. haw : <i!U iu mallie] nrazi'c:' . 51.: En ma due mindra ma due MjndriH palla C'lopn In i Eu rna due mlndrll-n Ultane Hi 16 15 1(1..") Vi[.!tdrJ8 De petrecu t feciorii jn armata De mNs in ditanie Cle Jos Vi~eu Vi~ell } ~ I . de J o:~ j) . Mnireasa din doi p~rintj 70.1) 59... Para Dragolll.

386 . Varlt! Izei l(. REPERTORIUL DE INMORMTNT ARE a) iG J() 1~94 Poienile Izei Poienile Izei HI :l318 :J313 Bocete lia. lOG. h) Sapinta Botiza Saplnla Sapinta Teud Breb Vi~eu de . 129.. 114. 126. 1:21. 560 1640 1"0. .el1 de Jos 20 24 11 623 453 1123 1 .eu de Jos 278 1181 501 402 508 lOt melodU eu caracter de ritual Bocet dupa [ecior Bocet clupa tinar Bocct dupa Irate Bocet dupa taUi I({lmii si de hodiEE'a [oi rnamuca $i hai rna Pasarica fara nume Trimise-mi-o mama l1i(' Oameni plingeti Miii IIi cuconii till Hort:>a lui Frantan 11 la9. tOB. 110. ud maicuta me Bocet mama Bocet dllpa fata Uil.Iocu mnires(~j La giHna La 9~liIla 92G 1:J52 3~12 Hi de . 125. 118. 142.a. 137. Vh. J02. 127. ::'. 11 :'i.los Vi$eu de . Bocet 1a matu$a Bocet o de mine ~i de milw Bocet dupa var Bocet dupa mama Bocet dupa mama Bocet la batrini Bocet la duma din 1817 Poienile Izei Once5t1 Ieud lene! Once~li 109. J 12. btltar n-aj putut litera Dupa . 12. 1~30. 143. 104. !J. Vai de mine l1lui Miha Bocet dupa fiu Bocet 1a vaduya Bocet dupa frate tinar Bocet la mama Bocet dupa barbat Bocet 1a matm. 149.Tos BoUza 1821 995 l227 "1:.. Cintecu so:cacHei 1a nunla De striqat la miri Dimineata dupa nunta Cintec evreiesc de nunta Cintec evreiesc spre nunlii 5.Tos VI::. 11 Sapin~a Sapinta Sarasdll 24 24 28 23 1074 421 519 214 381 Sarasau Ieud Sarasau 23 2~i 660 136 Sapinta Sapinta. lOlO 140. 11 r. Ieud leur! Vi5en de Jos Vadu Izei Vadu Izei Iend leud feud 674 678 597 743 250 968 661 2210 684 740 689 1726 1:31Ia. 99.'ar Bocet dupa fill Tn moar!e h Ua tu vecinuca mE' Vai de mine mai ~1iha '(fa de mine mama me Bocet Ja mama Bocct la fata Bocet 1a f Bocet la scoaterea l110rtului Bocei De dnct so dus de mnireasa Bocet dupa unche::. 141. 135. 148. 9'1..'1.t.eu de Jos de . 13fi. 98.' " "i' 133. Primirca ndna~ilor Primirea nnnta$i1or La prinzu eununiel Ue mer" 1a cUDunie \Jarsu lil cununie Primirea mirilor dupa CllllltniG \lar$ll la Cl1I111nie De mar::. lW. J2[). ! 13.. ~n. 1~3/a. 111.Ios Vi. 1·17. 103. 145. 134.los de Jos feud ')elrovd 11 !1 11 11 t1 16 563 534 131 r'85 710 1303 2220 UD4 902 21 16 11 !1 leud Jos Jeud I fll. 146. 138.i '16. 131/b..­ D2.. . 9.107. t 19. 100.551 2824 665 629 65 7::12 224 Saplnta Blrsana lend 116.t. 144. lend Ieud Vi$eu de .J 1eud 11 105. 123ft. dupa mnireasti Joell mire<el Vi~ell de .>ud leur! feud 1ettcl [eu(1 633 1790 122.

.line~ti 23 16 587 491 2249 82B 101:3 701 1381a.. 184. A lui Piniea A lui Pintea Colinda oilor Mlndf1l~si dnt-un cerb in. Teud Poienile Izei Sirbt Oragomire~ti W 23 ~!q 192. 151. Sarasa. 177. 174...u de rasarit In varnltu munteiui Sus in virfu Il1untelui Mindru-$i cint-un cerb in. 191.li colindarn Corinda Pintii La ro:-.J '124 1:557 1068 160. 175. 170. !v1indru-~i dnt-un cerb in. La crucita bradnIui Sa siti gazde veselosll Mtndru·~i cint-un eerb in .trumentale 1:10.. 156. Colinda eel blllui Coborit-o coborH 'Joi nmblam $icolin<iam Noi irnblam ~i eorinda... 193!a..U 155. DATINILE SARRA TORILOR DE IAHX\ aj Collnde strabulle Tri pacurarei de munte Grea iemita Noi umblam !. 179.ii J y . 186.') ti:'I?r! ieud Vi~eu Dupa m(ll" de Jos 11 B.. 152.-un cerb in codru le~iti gazde pin-afara Mindru-:. Dupa :\ mor:u:ui \ Illor:'"i. 163. IS!. 185.. 167!a. Botiza Vadn Izei Vadu Izei Bogdan Voda 829 1814 Iapa Sarasau Sirbi leur! Sarasliu Breb 14 2. de oj mere Sus la verdele de munte Mindru-!.m Este un dmput lung ~i lal Mindru dnta.5 28 23 23 15 1701 389 619 722 901 180.14..!(l/ 1 Im.n Sapin1a Vi~eu 28 20 'lB 11 20 29 40] 812 500 1412 de Jos Once~ti Berbe~ti 513 590 563 Tapa Oese. 193/b. Ce sara-i asta sara Trei pacurarei Este-un dmput lung 1. Sub tufa de malin verde Nol imblam $i corindam Cine !.. 313 '20 20 ~!9 ')~ _. 189fb. 158.ti 28 23 15 14 614 176. 172. 178... . . Botiza 15 16 15 162. Poienile Izei Sapinla Botiza Giule~ti 3084 205 24 Mindru·si dnta-un eerb.'i latu Coborit-o coborit Coborit-n eoborit Mindra turma. J. 166. 1931c. 171.i cint-nn cerb Ill . 299 IlSB 12L!. 164. Mtllrlru-si dnt-un cerb. 161. 'Soi imblam Si colind.. ~ 1 \..>i dnj-un cerh. leud Botiza Poienlle Iziei Sarasau Vadu Izei Tapa Botiza Birsana ttl 23 13 451 2936 471 792 2B 373 262 15 168/a. 190/b.. 173. 167fb..'~)n :0 de . 159. 181. 'Ylara 13reb Poienile Izei Vi$eu de Jos leud Sapinta Breb Vadu he! Breb ::n 2fl 3243 22~~ H\ 11 16 1323 601 17fl 24 ~J. I 88/b.lede-n ast~ cas a Florile dalbe Coborit-o coborit Coborlt-o coborit Seulati gazde nu durmiti Colindita nu-i mai lunga Ciucur verde de matasa Sapinta Sarasau Sarasau Giline~ti Berbe~ti '')u _.-. ISqlh. 2098 182ia 20 23 16 395 555 182ib. 189/a. Ciclul muncH 151 sarbiHorilor de peste an 1.. 183. 187. I 80!c.ll}l H 23 4::H i j .los Vadu Izei Vaclu Izei 11 t:J 1:\ J(i 1176 1360 'WHO 1-l2B 118.3 S~ Sus Ia verdele de nnlllte siti 9azde veselosi 510 1845 194!a. 165fb. 157. . MarUlH~i n1 arq oiJe-n munte Colindita eu cod ita Sculati gazde nu durmiti De a1111 nou Griq la munte s-o suiL 1f) 25 23 28 895 781 Fere!$ti Ca.j Vi~eu DUj)d . 168fb. 165/a.. IgO/a. 169.

20(1.fn S2i siti ~1azde V(~~·. ?.3. :W5. Ooile. '.35. d' Horea oiIor De baut 1a ruptul sterpelor Vocale Vadu Izei Borsa lend Valeni Vacht lzei 28 H5 226. Anuntul ciobanilor rvfulsu oUor Plecatu oil or 1a munte Mlrg oiIe-n munie Porneala ollor De-adunat oile 1a stnmga Coboritu oHor de 1a munte CoborJtl] oHm de 1a munte Coborltu ollor de 18 muntG A oilor . 229. :)07.ii-o pierdllt . 1" 13 11 13 .BALADE n8.eu de Mijloc Dragomire~ti 28 29 Sir) 713 11 3312 931 28 11 de Jos Poienile Jzei Once$ti Dragomiresti BoUza Vi~eu de los Leorc1ina Draqomire1. cl. Luat-o -so lndicu\.. 2. 1<)5 19ti!d.iti Sapinta Vi.> ill ViftC1\t..t ~.cil Cind !.. '219. VJ~(. Clnta puiu cucultli Dorn badii scrie II: BotizE1 152 Rudest! 1399 . CINTECE EPICE .a Bl.i-() aflat dobanu uile A oiJor Jocul oilor Vadu lzei Vuelu Izei Vaclu Izei Vacln 1zei Vadu I:wi Vi!WLl de Jos Vi~ell elf:' Jos Vaclu Izei Vadu Izei Vadu Izei Vadu Izei 13 22 2322 2376 13 13 2339 1299 1237 1232 13 11 11 13 13 13 13 2350 2285 1340 2075 2108 2060 2003 Vadu Izei Vadn lzei Dra90miresti Vaciu Iz(~j Vadu 17ei 13 13 28 . I:~O...QL :~02. ". 20f).>ti Vi~eu 1592 2617 2516 1313 16 15 28 15 11 219 11 1224 2456 1679 28 III.:' Jocul oilar din tri:.. I. " 1 197. 195ft.. HOREA LUNGA a) VocaliJ ~·40. Pintea Viteilltl Pintea Viteazll Tomoiaga Tudor $I Palaga Balada Boditii Horea lui Valean Horea Valeanulul .u~i .:-. 17 ::18.rsand L_O »t'J La mijIocul cerulu! marg oile 1a... 22. Colinde inslrumenlale Colind~i din ViOdl6 Colindil ora!. 211.U de Jo:c Vadu Izei Vadu lzei V(Jelu Izel 993 1041 Varin Izei 1:3 l'~ ~ "--' 1141 REPERTORIUL pASTORESC 203. '227. 225.0(1 .194fb. ~18. 233. 21G. 16 11 13 1447 1294 3111 2001 1469 2413 224. Dallsll nrsului 199. muntf' Dc tri 1UDi rie cine! zi. ZH}.) 1. 231.. 214. At UR1CII NEOCAZIONALF 1. 237. 239. Viseu de Jm: Vadu JZei leud feud 17 9B 1251 2131 :l22.ldm Pa sub ce padure v(~rrlp ~lar(]u-Z.\i hurL huratu Pa sub poale de paclure Horea felei mari o femeie din Ardeal Sus in vlrful munlell1: Bude!..C[O'. 209. 1149 753 Vaclu Izei PoIenile [zei Poienil<:' I.oile ~1~rg oile-n munte 28 13 1416 II.'\ oilor din trimhitf) Borea allot :\ oilor Invirtild uilO! Cind staj en oil..~lL)l. POLCLORUt MUZICAI. Chemarea aUor Xl4.. 210. 232.212.·. 14 16 16 3499 3W9 813 1467 831 23 11 P. 208.J 1::\ 13 h. 230. 234.)0.i1. 215.

' ) ":'" Sarasdu roicl1i \'uleni [zei 'Y) . 1 '~ . o lillit bac:ea 1a ''. \ Ii ' ~ r "G .a "f' .) ..(") t .-i ial"1d co f.d. 1041 '(:if.Tf)... .1 IniJrc.j " {II cJ S.' f' '. :)9. "-.(.)i :~~'(r f<.')0. Varin T/ci T7ei Once:~ti :? 11 :~ Ing :.I I.Tnc..f' 26 2fi G. :~06Ia. Horea Horea lunga din (lill BC'i:?d Bor:..J.~ .'. Dragu-mi mi-a lucra (il.-' 'i~_~llnitd il 1Ii ~!8 ..._' )1).arna "'-\sta 0 hore mi!lClra Fosl-am their Cd frl1(:uta 1633 1766 1897 1194 372 Roza\'.iei Horea lUl1Qd de pe -'fMcl Horoa lunqa din Vi::.ia "n .0 .en 28 ?Sl 1(\ .in~ ~-. 297fb.oi :--Tili coclrule bla~U\maj Pu-md dnamne ee mi ia '-:lllllai E.5€ U (le J 0'0 jf") .:. _.. 1Ja:il-' Dor~: .l]lLc '·. Vai saran! pribeqe]q \111 It ma mir rie tine ('le.)t). 'lS-4. '1i. _'. J'~d ('1.'. \'hen de Jos Visen) ric Bi rsar. :'(l):b. l'oieni:(:' I/ci Vi. I11-oi fc: \linu I'll-S] c'.t. '~7. a c ucl r lllu i Din G·: " :)::.. CT:-JTEC'lT PROPRIC-ZIS DE STIL 27(.ti '"~.J. .. ')\j'l.ti iJragomiresti Vaell! I/ei Vaelu Tzei It ')8 20n4 28 14 14 ')') . . :.. l ".:~.eu ('(.):Jia~~f~ \ ldiera di \loisei Boliz" )nce:. '21<31 153cj 1794 1714 1821 150] 142·1 :)'J ') -(.)/' r: I)()... . d ' .~ de iJ~ lir~(~ c:or~:-~..fI 1539 1931 10 Tu maicuta In-ai [ciC. ') "'""">t'> Pcic". h£-it.. .Ui nas.) ~Z449 "~G0. .if) "f 13rm.a \7 acl u Ilei l:l I.-(1 ro..":rpahd elleu \dra \1:'1: ]1'd. ')~'. ')65. prin Bir"ana i'c' or cieparl(' Pilcnniri'8. BOJ':. C~o(:rll!c m"i. \-fi cun~ 1'. .-o::.1 Cli ell Ie WT '}()·L Sapinta Hoteni \Taleni Skrhet Vadu 1/el V'i.. a J()<..' -+.. ra'. 'illld\arCl :'fl ig '):.asta 20 540 .i C1 mlw:r': .l.G.) 1 .. :180 ') l ) 1... ditro ini r: ')(i.:.).) :24/....1~J:j. P<. .. 255. ')0"1 .164 O'lcesti Sa rusa Onces' ~~~ln .8 :~n :!. (l\ 'j d rei Vi..1pinjd 21 1J } i :. 'ml. :"}'.. 296'b. . .s 5: _-a~ : • ~ -.ca bile ·l··tn."1].~rei:lba ellCll \'ard Drauomire::.I ~.(-n V:~C\l \111]t n:a-.[\p1)1\a :~815.i \16icutct cinc] lll-ai f<in:t .: :'>94 3490 1998 1694 :~O43 men Vi::.i.::~() :r~1. ~ .c BaU'i-te bi("'lC'fl hi.'j3!1 14 11 1:-.'niJ(. r.'j \ lui Pill~~'c1 :'f'i r)fi 155 :24n ::>n '-::312 ~'.)8. <.)87. :Fi7._I" • DraCfu-mi la Ol1cesti Oncesli \'aelL! he! O"cesti ] . r \ .To'.) . Cueul". ". .17 rl 1.. '~8. re~l(: )0 It) 10 n 1" I.') 1:'i 2() 2:1 Li 18 16 15 11 11 20 18 2.1'lfcl . \·iseu de Jos <:... Daina Cine .C '\ ~~ .0 V81eni Berbesti 28 70 "\1 ~ ')ll:! .. '~l().) J .:)(lr(lCi()a~ii I') . ').eu de Jo') . '·t ~l."'.a Bor:..')60 100'1 GIS 707 1372 :~9:1 ~)7q :>83..".ea "'heu (...-'O \[inclrior eu Cl:.. .~\re blip a '-:~i illhi co nu-i l"u ti-al11 spus m~dc':t. Stipillta BO~Jrlall VUdil Sarasau Hucie$ti 1:) 11 1G "f) 1419 1803 .. .. 103Q :2762 1701 :?1 VfCHf .C )q. 'H·'. t JOO. .li­ Borca (jil' flllier ~. . "'aull Glod Vaelu Izei Viseu de ..._...q. carc are fa~a Ast..r:l '-lama care drc foUl \lami:l. Horea JU]1Cr8 din Va(! \l01odk ele ]a cimp Horea frUll'li (a prib(>c1~rull. c: 1 n!·)i~E< \1110 i. Poie:1L" !7C i 3474 1315 1926 1816 . _0..ll :. ') .:" •. L). '.>cn de Jos Scipillia 1)o['.... . ¥)~J teor('i Br/iza cl 10::l f't '2824 13f) 1 J" Ciue C~j ]101'(>:..:cesti 11 11 20 Mindrior ell coasa-n c. .)~'L 260. . Hore \rcii din \p:.aplrlta O. ''tH~J" lTorea pril)('aqlJJ1Ji CiJ1tpc bciu·ine-:..-)l1Ei seCPl'a l n('.: lmfrumentalc )'7f). C:oc1rule r21ditand.l r a: 2d :'u i cl oa lIl"1(' .i " 1.11 lis-o nlilicd i:. ').. 297/a..j1e . ".

3'26/8. Vi<. si ea tine Rail m-o blastamat maica Ran m-o blastamat maiea Poienile Glodului BoUza Vi~eu 1. :In:z. 341. 1539 .1 1031 1977 342 641 Vanu Izei Dese$ti Desesti Desesti 25 10 10 18 18 18 1251 1251 1590 2001 SarasE\a Blrsa11a 10 ">8.('\1 tu ra roll a Pastirica de pe Grui DraQu-mi linde-am zkil \focirita en trifoi Uncle-a! fost bacle-asara MuH ma-ntrcaba cueutu \fo$1l1e harh~l Poienile I/c] Botiza Draqom irC'sti Vadn Izei Ieuc] Berbesti Glod Botin Leordina 20 14 580 2544 3401 12 3201 16 16 2fl carnnta ce 111i-ai elal 327. 334.. ~n7.\<.ell Tit omatu s-o topit \. Y18 i b. ~!O~{.ta 0 hnrea lP. 311­ \Hlicu!a l1o]'ocui men .1 118.\Iijloc Oncc::.\foisei Vadll Izei Sarasdu Borf. 349.. ea 21 21 tf'i 1231 2567 3584 338. 34·t 345. f-am sClllat de climinc. 11 1-1 13 Sap:j1! a 17 17 IS 203 6<17 :l?2. 3::3.ocaUi . 28 12 20 19 15 13 \Tisen de Jo s Drat{omiresti V i sell dE' . :11 ::/b. :107ia. '\sa-m' li]1(' rarN)ri De cinrl tt'-ai dus mai lJRrli(a Cinti'! In.Irq :m. ]08/a. T'. :ml.atil Saraca inima llW(l III eel dntl! de (: e:n1 \lilldra fJome-j n~irocu l\l1ndra-i hored lr' d ~fii n a U. Zori de ziua se revarsa \sa be oamenii bnni Cine-o lis c!om. 345/b 34fi.'a. 336. ~i()(l. 3::5.\ }'fAI tI) 1. \Hii codrule Cll frunLd 1 lei ma cl1culetuJe \ f'mlru mami Slcfanic~i lUlU i1 pi:Jre codrului Hine mni-o mai fn" l o(. 347. pli la hntard Poienile Tzei Glod Botizl:1 Botiza Glod Leordina Poienile Iz.J\d ·\ulit-arll ~i Sf> poate am (dasu cllcuilli '\:'-a\'0 mama Ieee fetc Din IOCl! codrului de-acas dnd am p1cea! La "tina dnd ('1111 pIecaL CiJ1p !lll !)ti ce-i C~l)rll 31 ::!a. 343.:ei I/ei 319.) ~J' It i 414 :_~o:m de Jo<.{arti pe marnil1E'a ta \. Cine '-. ~. 120.la 11 1I Li II. '! "1 \. (.U'licuta c1nd m-ai flieut ?8 ?9 ')­ Hoteni BoUza Tapa _.> lend I cud Visell de J 0" IaDa 16 ]09. Saraca inirna me Mare ])loaie 0 fo a7i noapte Batrine1e haine scumpe Ute flori sin!.\'on \ lend Viscu ele Jos "heu (k Jo.part inimi drarli 2is-o mama dlia mine Parhue ml1lClra de brad \. 340. Cin(' . Vezi m~mllca 28 13 21 :no. :307fb. HOREA LOC\I. 329 1b.ni dol' Vaela Izei Glod Glod t 129 1646 331.l-are paifll hoi 15 2Cf35 ")87 2733 512 328.l PEhclrica de pa t ci \l Mai eodre de-a::.3.---~ 390 ---~~ :~ml. 350.) 1 :'>719 38.en de . L. 348. 3StllJ. 33'? 333. 30f). 339/b.1aramllrPs vidla )lOlla N-are mama lece fete Eu ell mindra m-am ihclit Nll Sf' de<. Vi::.nclra Cil1c1 lrni Iii bacliHi-n glnrl Fosta-m n6clTrar Ja oi (ill(' m-a!lde horincl \. I" 18 () 192() :!. 3511a.Ins Botiza BoUza nragomirpsli Bo!iza 3014 193 H22 2392 1329 11')16 31:1:1 3:>21 3·t2.T!O ]lilin ~3-1 -1-94 D13 1 ~1~3 74:~ 14 IH tB Sarasan Sarasan 23 ?:3 681 ) 94 3. 310. ~qS. 111 ::1-1-.ci SlE1tioara 21 16 1999 2998 28 Ei 15 733 1090 31S. :124. :-~t)9. . pe iz"or Rllpt-o boii jll~m-n tri Zis-o soem mi-o cia Foaie \-errle "'pic de <Trill \1aic'a de-oi zacea de dor \11ncata-s doamnp elf' rple l\icea rna veselesc Daina mlndra si daina Colo-n io<. :?1 12 Hi 1G 11 ~8 DEl 2088 13('i 1-1-38 1001 ') I . 339!a.21.ti Poie 11ile 17('i Bor5a . 326/\1.9 f a.} 19!JG 216-1 2071 36!l '3i Sapl11ta Vadn Vi!)e ll Vadu Vaell! 1/ei de Jo" :11 f) :~17..

!:! a -104/1>. 398. .. 390. 393.a :)f)clrtll Sapinta \liseu de JI"~ Ber.. TrpcP-Il1: dor" . ''In:­ 396. 411. Sa.ltl Cine bea apa din Vael Saru~(l::i-!11-0 mindra Cind s-o-mpar\it noro(''l Tata lumea'are-un dol' Saraca ini11la llle hima de putregai Zor de "lUi:! se facea Cine-o ZlS horea dintiie ""ul11ai eu rle-a~i ~ti hori Pregate-mii. .rd.d:-l::e floare alhtl Saraca i:. 377.\icea ma \Pselesc lm'ala-m<: ce sa fae CH-ii :"faramure!.'i8 18 20 16 13 18 2069 353 192 13 24.\01..- :c:~i? c :356.J. suparare Batrinit-arn rnindr& eu A~a-mi zie UHi oamenii Codru!e facc-te-ai nor Cueule pasare blinda Su ht 1] n corei de [01 n' idin CetC'rur:d 1111l"'r1rll zid \1aran111rt's.inc'c Batrinit-am mindra eu .1 620 2·t22 2380 2300 23 ~1 21 21 13 . 357/a. 15 14 17 11 1226 33~ Ieud Tapa Vi~eu 20 t360 412. 405. 382. 358/b. ~\"ut-am 0 earallSc Jn1ma de plltn~qai .":J ')~ 626 724 14 11 18 10 1250 2511 140 14 21 16 20 798 691 1861 2588 Oncesti Sapinta Sapinta leud 183 .r::C Sapin1 a Vaoll Izei Sarasa71 Sa pinta Poienile Izei Borsa Borsa Vadu Izei Bogdan Voda Leordina Leordina Petrova Vadu Izei Sarasau Vadu Jzei Vaeln Izei Borsa Sarasau Vaelu Izei Glod Poienile I zei 17 n 278 . . 376.j Slatioar a Glad Oncesti In 15 18 15 4Gl 612 110:1 140 1. 360. '. 369 370. mamd bine $till ca n-oi mai sj eu mindru De-asi muri prima\'ara Zina mindrut c1e-i zini Saraea supararea Codrule baiut de plai Cine moo dat dragosti Co(~:. 1 Mai mindrlljp Hoare alh':] DliHL lllita lata Citll-l l111'ntele de "Uo. :36G. :364. 361. Is fat~ do pe Mara c:e J os Berbesti 2203 113() 29 . 399. 357/b. :L59.:.. 1520 11 10 It 714 1322 403..5 17 70::! 134.)arie en Codrule raea tanat . 407.)(. .trcl :\. 358'a.391 .1n9 331 08(1 lont) 20 20 16 21 18 Place-mi mie horincuta Lasa mama dH \Cic1e ~1i1i 385. 363. 367..(.00. 375'a Tr5!l:>. 380.')4. ' 386. 388. 379.:~: . 391.-a Vactu IZ(.:: ell DC. 362. 387. :103.a nita mine \Iult ma j eeil Iumea Doamne ce-am faent la lumc Tare-a') ne bade sa mar TaW 11ll112-ar \fea sa mor Auzit-am .:. Ie7: 5afll('a j i!!ld 11:(' \1ai prif?l(' .W!J 410. . ---"-~-"'-------'--------'----"-'-"----.. 339.<.­ :352.le 17 29 11 2696 2413 11 11 2178 2320 954 17 17 11 28 29 80 2246 2737 91 16 14 1078 234.\'fortii tai de foC/odau lori de ziua revarsa Omu care-i suparat Zori de .. 381.:/..) -­ T)tlc:_:-~a '.. 368.ima me A\ut-am:Jine-n \'iata Zis-o man.:-C. ~~84. 402.2 : 'are alba'-. 392. 373: 3-17. 11 ')8 ~28 229-1 289­ 3'?19 :199 773 t('-oi <!lc!ui . ('\! sj : : Sci :ei ell (Jln 11 ('1) r: or Lllli1t' "I.. rice-i videa ti-oi tri'H ~!a mi.). !1 13 1540 ':?636 2183 11 21 13 2HJ7 2243 1594 2682 916 28 21 15 Glad BoUza -Viseu de J os \lisen (ie J as \liseu de J05 Glod SaPlnta Viseu de J oc.ti \ loisei Vadll I7ei BoUza \'aell. tara \'cche se Glad Moisei Leordind Botiza Borsa Botiza Botiza Saptnta Vaelu Tzei Saplnta Petro. 365.-. ~Q2.. 394.-. . 383.X' '. Saeel Roza\·k·a Tend Vadu T1C'i Glod Sali<.riU8 Lmne BU le-oi sudui Cuelile pica-t-ar limba Draga mi-i cri~ma-n padure Suparare. 406. Cind calegem cinepa codrnle nil Inti ". 397. -t08. 378. 371.)34 1860 . -lO.. d"J. ~lle \li.

436. 465. Hoteni Saras. :1. 437.. 458. .Tos 16 1'" 16 1254 1576 Teud Glod 524 1576 17 848 tocalp Pintru mil1drfl din Teu ri Cintec din Oas \11n rl ru leana. uJi1a . 459.a zice darn Saraca inima me Slobozi-mi doamne qlasu En 1a mindra dnd ma du(.BlVa. leud Vi~e1J de .ti Vis(>u de . 450. 433. 462. 418.To" Vi~c1] dn J. eu (\(:' .u 18 20 13 10 370 216 544 1898 122 1976 1830 359 1214 14 1395 772 23 . 463.:. 417. 428.\ CHIn Doamne.'lea Vadu Tzei Sarasau Glod Sarasa.10<" Vi5011 de Jos SaH~tea Sirbi Once~ti 28 1!'i 234 2228 1713 2741 1201 294 Slutioara S~pinta 28 Sieu Birsana Sighet Sa}j~te . dragu-mi Mai mindrut ('u par tocmit De-asi muri dnd a-si dormi Sti roa bade ee ziceai Atlta horinc-oi be Dragu-mi a stringe fin Sarasau Roza.los Dec.. clop ell flori Citu-i '-iara si 17i) De-a!..l. 1a noi Paoure mindrE rie brad Mi1i. 430. 466. Glod Sapinta Glori SUitioara Once~ti 17 1 1 '7 i 659 40 1741 71 1".onnl Pi:i ulita minrlri-l': sus UJitEi. L HORT DE \'L\sA Inima.j1li De horit 5. '1. bin'] Fr\lmu$el ~i thaT' 1)[11r."" tiC' Joc.l(irlti Dragli-mi-i veselia \fic ta:e mi-o pJaCll\ Horea vi'itayului La Hlsatu secului La hoJdll-n qosporiari(' A. CJ!\. . be rba dirunta Stiu di nu mi-am dat c~(""p~J A icea rna vesclese Tat ma uit pe drum tJ:l jos [lp . 4JI). 468.or~il 20 to ~4 Jo~' 11 18 1f) Poienilc r..rza-te don'1 Guit'li Hore pc imas Vintule ClI S11i. rloamn(' rau-ii ~0nl La fNGastra mindrului Mal Mdita. 44P. 423. 448.esti 2542 667 2517 165(1 111 11 11 21589 2470 '2640 11 .10" \7 i<. mindruJe.<.t55. Birsana Siqhet Sanlnta \-.f 0 2512 2131 879 29 10 28 29 12 2636 Draqomiresti Vj~eu 2377 56 1682 1001 130 b) De larqa circula11e Haide.TTECE VOCALF DF DA~S a) 25 29 14 890 324 Sapinta Sani:. Z(.. 467. T~tuca drd pleci 1.:iu Bor~a :':0 29 18 18 Cetemca. inima me ~nircr in lumc nn mi-i bine Tl!He-lume-ar vrea sl1 mor Bai mindra-n codru verde T~t a<. 431. 447. 449.141.. 411'1) 415. ('11 rJ?' . 444. 460. 457.22. 454. 45(. 464. 419. 452.1:11 d(' r. tu ai fost La anll 39 Traq in rAu ca aItu-. 426.. 421.n ~'. 453. "Vi <. ·139. badita. . 416. viata nOlla Vt!]eni De<. 435. . mjncrujir'''lri'i Clndhean hiluturiJ '!vi o1$ule. nnsu-m-am 1a mindra-n <. 44L 442.LW. 434. 438. 424.ta Borsa Borsa Berbe1$ti Glad Glod Glod Slatioarc Tend Vi~eu 25 17 25 ')~ _::1 1124 1203 1424 29 17 17 21 21 2890 1043 878 1173 de . munte Ana-Ie focu G'ltf\i Bra7i1or voi Yil mi.."r lin Vai de mine neqri-s Frunta~ in gcsporlar:o Cel mai bun fedor ctin sat Cui nu-i-s dragi horHe Mai coc1rule en frunza Maramure~. 461.413.i sti dnta ca <. 425. 420.~5f..132.('~U 2R 18 1SilO 1101 814 1751 1497 2~4 In R07avlea IB 2D 12 12 28 l3erbe<. 429. 427.at:l De horit H0rca F10f('a'1.

minc1ra mea Jocul mareniior Bine joaccl lurdenii Val silracu pribegelu Rasuna Vi!.. 505/b. 4U6.)i eu-am fa a mamei mel". :'0: 0.:!CC.cr __ .. . let:G Sarasau Sarasau :... VaGU ize.tj 1.:.--~---. lli 18 .­ . '. 510. -F::' l>. -iS/'. ·188. Bor$a Sapinta 18 18 217 900 518 1~60 ·!9f'..'C - ~..i-a me dragc Sara peste sal <'l:' last. . _.:.'1 .a Bor~a Sara". 1ti. / i..€ . 4H13. lS·it 15-10 1560 1751 :::'aC2."" . ...._ .. _=-_:: ~~12 ~i:-.:.C.. Vi~e.a:..U .j\Jl.a:c.·111") .·..b. 482.. .' Birsana Sarasau :2t1 18 1lJ 21 16 12 10 1875 1954 2603 Sarasau Sapinta Poienile Izei Vi~eu 3620 2974 SarasClu 1819 Bor$a Glod Bor$a RGza\.. -hl:~....~ S.>a Leordina 1885 97 344 18 49-t 495.~ £j~.:. ) Draga.C . tLl femoie I'u nevastii ...50 _ : J 501 1C' _3 1321 rFF .L'..\jai mindruL ell pih gaJbeG ClnUi Maramure:.. :.~' 48b.iauaJe Pcintru minclra Cll doru Petreu~.....Sa_ R~za \. . .-..:. ::iL).Jult mfi-ntreaba frunza<gusUl Horincllta saean:: Pasdre fle prima\yara s-o laur1at Pina-m fost ll.:.­ ~ 253 "e~:.­ ~c. ::~ 3400 '~ .:._ Rc.- -----~----- ~~J +>..l. 504.:c~~:..: jc-::::~~ -::.:.:... 4/l/a.:~ .-iec..:. Poienile fzei :C1 16 .. 511. ­ : :...:~.-::.)..to lU 18 18 11) 1527 1941 (:190 1886 1625 1780 412 L46~ Sa..a 5a::J.) ...t.. . 524.::'-: ::' . p_t~ c ____ -_ -"u <. . :-J! 1.. mlerla zice ]>Zis-o minard e-a zi"j Frunzulita dorea Cine nu ~ti ce-i dOTU Celeruca din trl 1el11£>­ Cucule pa"Cire mbdra l idr.:>in.:i dUe' ~""lui mindrut din leganu\ . Clnta Iza.:r.. 51:1. 1 1. ::la s..au cior.----~---~--.s..'.. 48 I.ag r.. 52!. 523. C ueu cinta.. 499. Ci ieut..::.: -. Co? i:'.\larar..ile de pe \lara 1 at a:'~a-o zis badea Dure m-oi ~i n-()j Zllil Tat oi be cite-ill piett\ Zi Va!'aij (.. ·j!)3.l =-.0 bdut ArcuIe.u Harea lui Vili Fru....6 2c':..l 'rlib.- 1a joe De horH ~\~teplinclu-mi iJinele r: .: . 519._'=" :'. .w . !-.l dragut mamd .:'.6~ 8~ :61~ . fnmza n~rde ...". -lBo... SOL Spusil-le-am oellilor Lit~j Pus-o badea r(ima-:.0 ::...(i illia Ii CE![l'r cl~ ell aret! '\Hl-ntllni-i ell doru-:l cale M~i mllldrule..u:.:ec.c:u .> 72 be:.zo-. .. 500. 50S/a... struguri Ju:c: Serb Ii drumn eLl cCirbu.i Eu de-ain~il lHl m.:...:-. .. ."\ Sarasau Sarasdu Vadn Izei Sapin~a 18 W 1J ~O 668 1568 5ec.a S_c:. :::.. Opincile cind mi dor A~a zice.:nese Vai (:e mite n:u:: ii :>l'::e lnii)]oara ell doruri .\.lea Sarasau 18 17 18 • 'J l~ :. '. -1 ~il). 504a.1..:U. c. ·fi2. Horbcuta cipa ..~. Pi.-1 ..so.:. .lza \ercle de lrJru.. 13 323:.L .:. Tn femeie.-. 507.:.... -m:l. . ~i Ciutf!(U fE'cicrilor cind n:t?r.:: _c De-asi s:: C:::-•• E ca =:.~"" ..".c: a5 =.. .­ -..1..: .3 ~-:C 166 160 b) De larga circulatie :')14.:~ .. 4H:1. jI8.:.). :) 1:J. 4~G.u .---= -~:3: ~~~. -W4la. 1-_ " .'r) . C:'~_. cetera ta '\fai deseara duce-moi Coborii din deal in \ale P1:1a mi uiaga plina AJ. 470..0.!84i b.--.. nu e~ti cural \tdrSJ pe drum :064 :'... 2568 lUIS 28 18 813 213 313 509. sub h:. :lO~.~:Il . Pei..c':. 50G... .me de tirw 11)(.. ~2().\ rai badi td tt! ai ~..tiu ce-a:a: :aC". \Iindra Gloci Poienile Izei Vadu I:cei Berbe!'jti Bor~a 21 16 14 106. ·175 a._ !J.

544. 554. 53!. 564. 542. 14 14 17 3112 2901 1340 189-1 '!3. 575. 565. 549.3. JOCURI 566. 536. 528.370.526.. 555. 547.eu de Jos Visen de J as Bor!}a Sapinta Vadu lZei Sarasau Petrova :i. 551.53. 574.ieu Ba. 54Gid. 541. 532. 557. 556. 533. 570. 568. 534. 571. Unde 5e petrec neveste Nu cata ca-s maruntea La casa de omenie De ba.scn de la ~lmE'5ti Cintecul feciorilor cind luerg la joe Fedorese Fecioreseu dE:' la leucl Fecioreseu dE' la Petroy d Feciorese Feciorcse Fecioresc De sarit Joe de "arH De sarH De slhit BiHrlnescu de la Vi!. 538.:19 :1031 Jos Vaelu llei \:ane. Barbateseu din Cuhea Barbateseu de la PetroYd Joe barbalese din Vad Bdrbatescu de In Vad Barbatescn BarhaiesC'tl dE' la SZlpJllta Barbalesell l:Hirbatescu cie la ~ane~Li Barbate.)52. JOCURI BARBATE~TI LOCALE 531ia.los Bor~a Bor~a Bor~a 28 14 24 11 30 :~O 33U 3290 345 :~OO 573. MELODII INSTRUMENTALE DE JOe 1. 539. 569. 577. 5-J. 561­ 562.>ti 11 l-l 283 1904 H: 178G :W) 1'. 57b. 535. 563. 54U. 5-16/b.tl 2:j 15~3ll 551 28 21 21 11 1:3 I 1694 1951 10 280C 11. 548. 559.ieu de J os Draqomire~li 30 30 12 2B 114 178 Sighetu Marmatiei Sighetn ~ifarmatiei Var!u rzel Vaclu hei Vi!}eu de J as "iane~ti 20 20 14 14 12 345 3261 1460 1476 2030 1586 320 14 3141 2821 Vadu hei Dragomire 5t i Birsana Vi~eu 14 567.ut la botegiune 3. 527. 2. 512. bvirtita Glod lr 497 7 1 . .12 31Y 69:! 1492 IJ 18 ::1 2259 IV.>ti Petro\a Vaclu Lrei Vadu I:zei Vadu Izei Vadu ILei Vi~ell de :' 1 1·. 560.Cll de la Bor~a Balrlnesclt 13alrinescn c:in leud Din bdtrlni Din batrini Sirba de la !':ar1e$ti Sirba nOlla Sirba din \liseu Jocul lui Vill Jocul1u[ Vili FHv1ElE~Tl Dragomire<. 545. JOCURI MIXTE LOCALE Saplnta de .lrin8<. :. 537/b.. 558. Cum m-apropi-i de-al meu sat Eu la mlndra dnd ma due Faeu-mi voie en gura Mlndruta de pe Mara Horea lui Gurban Hora lui Pardon '\H1i badita buze dulci Inimoara ell dol' mult Foicica rai trifoi Horile di p-asta lume Tinerete mindra floare Blrsana Bogdan Voda Birsana Glad Vil. 529 530. Invirtita de la Bor~a !nvirtita din Cuhea Invlrtita de 1a VL~eu Invlrtita Invirtita Invirtita Invirtila !rl\~irtita 3011 491 Glod Strimtura Glod Glod GloG 30 If 18 If :! 1 J'j 401 625 883 381 943 512 . 550.' " :: 1 Hi 21 18 Vadu fzei Glod 1480 2912 309-1 872 1201 leud Petrova Strimtura Glad Birsana Vadl! Izei Vadu Izej 1eud Glod Bor~a Bor~a an 17 3122 1984 2001 1531 1077 14 14 16 17 Vh.

614.:l'.)~'·L 5~F.(\! De strigat De stri9at Han9u De strigat De siri~Ji.> Tropotitd De baut De bd!lt (lin l).1 I ·1 I . "1:::<1 Im. {iO:2.los Once:.. ijO(l..eu de Jos Viseu de Jos leud :q If) J6 Hi Hi :!743 :ltiH1 3.. f.ti \'aelL! Izei Vaelu lzei 1i ')t) _"' J . (jIB. :)98.. .O 6~ti I O.')\lD. 616.J 54 198~ 13n }'O~ll J 7111 . . Poienile lwi PoieniJe IZei 597.)\13.. :iD 1.t.1 2810 ~)R.inn.> ~!9:)7 GOn. 12 12 :.. .llrinj De baut I hi :'::>:'1.ti \Tadu IZei 130tiza 1(. ') 1:') 14 275:. G04.(. 58!.). t. fi05. De bdut De baut De bant fiOI.1..d Tropotita de Ja Saii:..:'~) .1 GIL 'i.c<1 De iJ1\'lrtit De imiLii 1ropolita C!in Botil." BOUZd I ).53 540 1::. G]<I. .0-1 J ·W.\ " :a Im..:~. )~JI) :nl4­ 13~r! 1~) 14 1Sh Dracfomiresti Ieuci Botizd Leordina leud Bor~a :_:B 1Ii J(i :~ J:3q·l I .00 DD~) 1337 :1.jUb.: leud ir~i~a l:j Gri90re BoUza jfJ. :r:l~ C.t1 Nanec.eu de Jos Vhell l~e JO:i BoUia Bor~a J'J :311 :111 : \(1 544­ 3~{24 Birsana BoUza JO . l'mir:i:a I)€ L:\ ir:iL In drli ca ciu[):mea'. G15. 1:L31 :)(1 Vi:.)U. ~i~ : :-)B~J.(i WI. 1" " 11 1~~ I:' GC\:) .i.ti Vadu Izei Vacln Izei Vadu lzei Vadu Izei Vadu Izei 2600 ::684 14HO :~n4 14 14 14 14 1-1 1"."ud J JraqoJlllft':.eu de .' :JOLI. .)H~J l.ti Vadu Izei Nanec.14t.lI Bocicoiel Bocicoiel Poienile IZ. . 617. Jurellll Jurelul 4. .395---­ j .:!l (...los Viseu de Jos Vic.)8:). JOCLJU PRELUATE :$n j.:a d:. Ardelenesru Hatula Coasa Ciobanasui Roala Alunelul de 1<1 \laraIllures Alullelul de la \faramure$ I\rdeleanca Rachiteaua NaneC. 5H2.n::a ::li De In'.:a l'P i. 11911 I I (11 ·1:21l . :inO. f) Ieud Vaclu Izei Vi~eu de . i \. GL{. 'W 1. 592.CU.89::: .i '" \}-~ 1m ir:.~). . jiJ.1u. Ill .:. Hore de bdut De baut din batrini Horea 1\Iureanultti Hore bH trinefl<.E:'i Vi:. ..

j xj NY G .

::': '... xo!..)el11. b~ Zia. r L DatE' personate: 1.... :\u e cazu! I Cite discuri a\eti? mulle ::-Iuzicd: a) Populara X bj L':. Ce fel de nn171C6._'IODEL FI~E DE ANCHETA FI$A DE ANCHETA asupra viE'tii muzic'11-folclorice.<. "\. O('upatia princip<:ilfl : (i. X e) \Iagnelofoil \.Or .c-'..j pretlUlllele infc·rrllutoruilli .sint soli!.. 6..itil de lIluzica popu:ara J!'0fera::'.\Iergeti la film in ~at'? a) Rar X b) Des C! La toati:_ :::le. Stare-a ci\ila : casatori. Paceti l1i:l\eta? Da ..1 ('.. '\Ier~JE'ti la spectacolele tolclorice:.0ara \. d:i place sa a'SCLda'i 7 ~IllZidi: a) Populara X b) Usoara .s:(. POP CliEOH. In ce fei? 12.:.Cl~E O..) Pored a : a hli Ticala :L Anu[ na$i('rii (\ irstal' ['1.l1i(( ('oel c. >::­ (L Obisnuiti sa cHili'? Da X ~Ii Ct.itor .U :\ 11. 'f n ce localiiate a-ti mai 10(. c e. OCl1patii nWj1C.naliei B. Ora5: :--lanlld\if.\. L Care.j J\lcieluJ: \!aramure<..L.hj: .eneral II. .. L(..:~ce\· c . Scolari Laten : Iicen ~l. POP \L\RL\ . Fratii ?". j .· '::='> a) Rar X b) Des c} La tca:e I)e. Date generale asupra mijloacelor de infonnare : hj Pikap c: Rcc 0 X cl I\. :\umc'Ip. Data: 1970---1D7lJ S~uhelll :\t Cllleo...' :J.t. Ce anume cHiti'? a) Carti \.\ _~. L\Y{'\i: Difu7nr al Ion Daltmescu.e '. Tib0fiu Ceia.a 10..·-c: c. :1. cdlUer Tdpa Cod Sat:. 1.P. c) ::---:edec:.Cul lla$terii: lapa 5.lu[.:i:! '. f) Casetoion"\..(~: Locuj (1(> mUlled: c. .-lnlormalo[ :--Iaqnetoful1 Bailc'R. c CL.t! : lapa tnf"rrll(t:'Ji : \ :\u:J...lIJiJn~ anp. Va plae emisiunile folclorice ce :8 :C a) Da X b) 0111 .r Cod general' I -r .. Siqiwtll '.

dllZitf' .. . ....int cei care fae speclacolele folclorke 1n sat? [levii de 5('oal8.. CUi atJ mai cintat1 .3 12........-.\ciivitati J11 carlrul Hnor aspm('lwa lormatH? Da X '\\1 .... 5di Co Alt(· fonnatii 4..... Cnia 51 asculta X :\ E'df'cis .. ...at'z Da X Nil :j. carE' a) OricE' cintec X b) Cintece Ce s('3mdna cLHIle noastre c) Cele pe cart' ie-am au.. Nu.l.w ..1. Ce cedep aslazi oamenii mai Inult asculUi sau mai mult einta m1.. De Ja cinc' '}tili dntecul? bllnica II.ati mai calatorit'? in toatii tara 'I._ . I JU( Da "\u .llta Cinta ..implll lncruiui? Da X ....'). Va fllCJam ~a l1e spuneti !)i alte lucruri despre care nu am discutat )i carE' nedeti ca ar merita sa fip.ad.. ell ct:' ocazii? p~..! In sat . Bihba\ii $i femeile .~Lec!'le L Sf' mai cinld in :-... Ditca HU . :~.. in c(' f[·[ dl' formaiip? Gfllp \ocal X Cor X Dansuri ""_" Taraf.. l. ...... Care :-.... .. 1n sat aVl'ti formdtii artistlce? Da X ):u 2..cllrsii lO... ... " .. 1\ Opinllli:' subii:'ctulul : c._Uneori Obi~nlliii s8 cinlaji (sa reproduc('li) clntpce]e l..-1\i dori sa acUvilati? Da ... Cind I-aU in\'a~at? copiH~ria tfn[~(> aC(1. . ..17..... Date asupra activitalii llnrzical·folclorlce a subiectului : 1....~--. Ci:iianie.... linear] .. Obi:ili\liti -.........a frpc\f'ntcdi petrpcHile dill :-.. La !lora :'...... neori 1a radio. In zilele 11oa')tre care slnt ocaziile La Iii hor~i.. ell care Sf' dnta eel mai mull? Bo- . Dar la surbatori? Dn X :\u i. ------­ III. -1..i? Bote(liu­ ...... .. Dact:l cia..nn(a X Inmormintare . Obhnuiti S<1 cJnla\i In i. conspmnate... Alte oca- Partial X Deloe 7. Tinerli necasiHoriti ..·\cum.. Cod general: 9.. t... Alte oca- :\auta X lnmormintare ) Carp sint ocaziilc i:l care s(> dnUi eel mai mult c1ntecele \'(>c1i.. Da X ~n . disc etc...at 'J \{'chi i)atriw:~ti'? Vii. nac~i da.\:U Ii..icti PGfJU­ lara? Ascl.. Uneori .. g.

Ce anume cititi? a) Carti ".~ Data: 1970-·1978 Inform aior : X .cr!.-ir~ta'~ .L I . a) Populara X b) ~:..11ara X))) l. b) Ziare..J... In ce fel? .. 9'~!leral : 1..? a) da \. " De:oc r....u X 11. Porcc l a: StLHJdU ~... reyiste . :cal? a) Rar ... Date generate asupra mtjloacelor de iniormare . Cite discuri aV(~ti? b) Pikap X c) Radio X d) Tv...cisiHoril 10.-}~ ...h .. '\... 0. plac emisiunUc folclorin: de 1a rddiu. Satul Comura : Bor~a Judetul: :--faramur. . . .. Locd] elf' lllU. ~f I)Or CLIE'(~!~('u... " bJ Des X c) La toate De:oc ...""u111("e 'i: pre'!llmeic ':.m'da? Pa .....or j. . 9. Vi! ~olj$tii 10)) de tllU:dCd populara prcferati'? Dragoi Uta Boiorca.lCd: . Locul .. c Culegaior .)'. FdCCti r.. 12.. ... Ocupa\1i ane.. b '\'11 .. X e) ~Iannetofoll .-.i : c.. \fcr(ren Ie spectacoJe folclorice eli"... ".... Cc fel de muzka :--iuzkii: \'u place ~il d'cul!ati? X CJ CUltd al PO....­ . c) '\'edecis [. (.. Date pcrsonale: 1... 1..1... Banda ........~ Casa (:0 cultura Bor~d 3.. Operator "1. Care s.c : mum i:. P.. Obi~nuiti sa cititi? Da """" '""u X c) Altce'l:a ...lnt J.... X c) Culta .ftn 1 d~t·tI· d \ FISA Df ANCHETA jem muzkdl-folclorice it ("OntHllei nor~il .......:'ilr I. c) La ~oate B..>oani 4... ..'. Merqeti la film in sat? a) Rar X b) Des .""on-illforma\or: Magnetofon . )colarjjatea: clase II StMca ci\'jl.)r':l·'li: STt"GXc: GHEORGHr: 1. Cod general: .....". T\'. ·~:a:.. Aleti: a Difuzor ... in ce:oca:Hate ati maj locuit'? Cod II. na~tQfij : Bor~a Ocnpatia prinC"ipi.IA. I) Casetofvn X g) ?\:u e c:alul 40 t:~oard :\fuzicii..' . :\ntJ1 na~j....id : L"·.

. Va rugal1l ~a ne spuneti $i aIte lueruri despre care nu am discutat $i care c::edeti eli ar merita sa fie consemnate.iII...\cum.d freC\eillaji petrcct'rilp cli'l sat? ri Unde ati mai cdlaiori? In loatil Ca c(' !)ca/ii? s1K'ciacoic teUd 111. ty" disc . <.J.' CaUinie.lice? Da -' '\:1. .. '\:u :111.ii \ '\: II _ ati dori sa activati Da . Opiniilc 5ubicrJului 1. I.\:.. Sc ..' Da Cor drill \ ~. . Ddte asupra aclivita\li muzkdl-foJclorkc a subiectului .... care al ariee (iniee X b) Cintece ce seami. " Obi~nuiti sa ci1....ll1a eu-alE' . udmenii mai mult a"cuiLa '>au mai m'.. Dar ]a .. [)aed c\a.1 zUcle noastre care :sj'nt ocaziile co care se cinta cel mai malt? La hora ' '\:unli3 X.dcti aslaz... llC'i' cine 1 "U\i Ci'l\QCUJ? j)drintii I' J• C'inrl I-a i'.ii dSClllti:i . \ Ite ocazii X Inmormintarc Bote~Jjllne CHanie La hora tnmormilltarc .illlliti '>~) cinla\i in timpul lucrului'{ J)a :\. Botegiune .t.1Oasttc \. Ce:e pc care k-dm au/it h sat .. .. Daca ii. ). L neori Da X '\:u . .. :1.."irbCltori? Da '\ '\:11 Obisnu (~.-\ltf' ocazii X G..]! dnld muzicd pf)pn- Gnta !.. }. S('lllai rC5pecta \-echile ohiceiuri? III 1l1treqime Partial \. 0:eclecis .. lCdiru \: fnrllla\.... Obl:.l \CIiTdti in cadmj 11l1or dsemCilC'd lormatii'. Delnc ~at'{ Care [)('\ii ~Inl (oi care rae spctacolele lolclorice in ~coala de Tinerii l1('c<1saloriti Al Iii \ g..lati (sa rcprod'lccti) cintccele auzite la raeiio. Cui ali lllal cintal? la tOiltij JlImea IV. I>wo ri '\( etc... <-!:' cl... ' Cod genera~ : 9. 'J in ~al u\E'\i fonna\!i artic.. ..l\ a\al 7 12.

(-.c i'bCIJ . \nnl ill..d (I I a : ')2 B.. • .Ul1r i. POP Ci ironer If I. Ce fe! dE. '\ufllt'I(' ~j iJ PI(''''iJ11'.i li t (: r 'll (j ~ () r \ [a(j1lC' toifm '\: 0 Bandi] '\1 Culec. Mergett ]a film in sat? a) Rar :: hi Des '... . \1ergeti 1a <. c) La [oa:( 7.'a 8 1. 6. Locu! dc' n.:': ) Cite discuri d\'c\i? \luzidl: a) Poplllar<i :1. bJ '\'u c) '\'edecb .pectacole folcloricc ciin . Date pf'rsona 11> : I.. Locltl"il)iE'!ii : Iov' .. H:.iA DE r\:\"CHEL\ dSUprtl \i"tii ll1uliccll-iolclorice c1 comullci leud f) Ii ~dll..J. Obi511UW. Care sint ~ojhtii.J.. ] 1. 01 \.\n'ti: DifulOr fOll b) Pikap UI "Li I Re-::~ c: 'I.. ')co 1 aritaled : ~). nCIH..·m3 ~--~. !ltl-l de mUllea po)mlard .'il: 11'. ] rl~l!Jrmd. Stared ci.:.. b) Des . Ocupati i ai~exc:.J.. :1.\.7') .c­ e place ">a 'e \juzicil: aJ Populara hi l". ~a Va plac C'misiullile 1<l]CJorice r:l' c: aJ Da .a lor Opcral0r prnf. i.') Della: 1:.I : ill >d' 3.. ~ L_~ :3. Ce anl11110 dti~i'? a) Carti .l'a: 12.. '_0" fl Cdsetoton lJ) c 2.' muzica \0 (..". Tn ce lacolitati at! mal locuit1 II.. cHili'? Da :'\:u h'... 1 '17~\ n .' baq de seam a pe ]ljci linu] . Oc:uPiJ[ja Drindpa:tl: S:'d~- li.'jJd : CrlSdtorit 10.'"oa. In ce fc1 ? "u X (.furIetl!l \lara iii. a) Rar . Date genC'rale asupra ll1ijloacelor de iniormare: I. Faccli na\'eta'? Da . )k1d 1~2' l~(~")ieri] \\ rstcl: :{~')i: 4.( \ \\SlI r ') Porcel. ". ::l}.()r : '''" [cur C()!lllll1d .

c cinta cel mal mull? Do- OCBlii Ii i rii ll.] L1l1ll.Cur ·.Ji Illll.ica ))01111­ ('intci ~l.. care ~.<~.1 carp credeti Cd ar mcriia ~2i fie con. " \. I::! trp 1. ­ . Ceo: . .]('ti a:-.". \ d rugcim sa 1W .C'ltat -:.j aHc ~unuli r:c. CUt dti mai cintat? Iil mai multi IY.prr:' care !1U d1n dic.I eaLru '<u g. IlCCd~i1l()ri\i \jlij (ldmel1ii ll1ai ('P CI(.tdl'i illlill (!~CI!it(i Sd'l 11 1 . .)"1111'a'c . Undc ali mai cali'itorill' nicaicri I I.! (lill. in zi1eic lI::)asire care "illL OCilliik c.. OpinHlf' suhicctului "':It -.. . i :2. pUlleti '. c .(11111.

\.. d.'... X e) \Iagnetofon X Caseto[oll X g) Nll e cawl Cit(~ discun aveti? 70 Muzica: aJ Populara X bi C$oara c) CuUa .... facC'ii nan:>\a? Da \: "\!J 1 I. ~ullleic $i prenumele jnfofrtlatorului: (O\.t. Obi~r1Uiti sa cititi? a) Carti .ti : 81 Difnzor f) I b) Pikap X Ci Rac. Da ta : 1970---1979 Inlortlldlor: \ r\' oll-infonlla tel! t-. Carc slnt solh..ical-folclorice a comunci Vadu! Izei FI~A Corl SaL'lll eomuna: Vad111 Izc-i Judetul :\laramure:.trJL~U:') 12. Ocupalii .terii : Vaclul 1zei •. Tiberiu Ceia.? a) Har X b) Des t:) La '. In ce localitate ati mai locuit'? .. POP GHEORGI:IE I... Cu!eqator Opercltor : prof. Ocnpa(ia pri. Porecla : Cioata :.io \.. Gher)rphel ur::a ~a.· f. La :r)a. 111 ce '? au... f aJ na I). Starea ciyila: cascHorit 10.or Li.Locn1 de llHH1cj : Ftlbrica do:' ~uruburi '-.:C 8. Date gcncrale asupra mijloacelor de informare : \\.(. Locnl na.1.)(:ipalil: Hiular dW\(' : li1ill1cit.'.~::: :C.\(r GHLORGHF ?.ce C) t-.lagnetofO:i Banda .: .....tii de Il1uzica poplliara Pf"ferd:l( 1011 X Dragoi..': c) Altce\'a C~)d (if'neral .).. :Scolaritatea : 4 cl{l. .. Cod general. T'....e-. DE ANCHETA asupra vietH Illul.Ierqe\i 1a spectacole a) Hal' b) Des X ~:i' "a: ~ ~)e ~'... Va place emisiunile folclorice de la . X b) ~u c) 1'\edecis folc~(!r. Ce fel de muzici1 y{i place sa asrcd:ati? \hllica: ai Populara X bJ c) CulUi ..i \larrnC'(iei J." ·10':. Anu] na5terii (\:ir:'.d·C Z:c.... \leryeti 1a film in sal. IT.ta) HnG 4. U~oara ::.. ~r.:.C' 9.. T.. Date personaic 1.

muiH s<i frec\cnlali pei reG" ilc c: i 1] Uneori Da X "iu c~a t? 'J . . Daca (~. 4. Obhimuiti sa cintati (sa reproduce\i) cintecele amite 1a l'c1oio. JU[ Da' . 3. mai dnta in·at dntecC'Je "echi batrlne~ti? Da . Dale asupra activita1ii muzical-folcloricc a subiectului : I. care aj oriee cinlec h) Cintece co . Ce credeH astazi oamenjj mai mult asculta sau mai mult dnta muzica popu­ Cinta si asculti'i "ledecis Cod qellcla : 6 9.. L\'" Da X Nt! ""'" 1'..:echile obiceiuri? Tn lntreqime"....1. Partial X DeIce .." Uncle ati mai calatorir? Tn toata 10. Care sint ocaziile in care se dnta eel mai mnlt cintecele vechi? ne zii Catanie La hora "unta X tnmormintare Boteqiu­ Alte oca­ 6.. IT' sat an"ti formatii artistice? Da X '\"u da! in ce feJ de f01"lnatie'? (~rlJP vocal A1t(~ 2.\lte oCdl'ii ' ". Activati in cadruJ unor asemcnea forma\Ji? Pa ~t Daca Cor Sat Tarat X TCdtru. Care sinl eei care fae spectacolele folcloricc in sat? £levil de "coala X Tinerii necasatoriti tii .itiU cintecul? tata 3. 11.....III.... disc etc .. Acum.. Ohi:.. Obk.:I1('ori ". ~u "leori 2. Sarbatoritii femeile 7. i:lti formalji . in zl1ele noastrp care sinl ocaziile en care Bote~Jiune 5e dnta eel mai mult? ' CaUlnie "q". TIU. Radio.. Daell da. Pn00ri c'~· (iori sa activati? Da. Cui aU mai dntat? TV. "eciecis . :\:u . Peste lot F. Opiniile suhieduluf : 1. Va rugam sa ne spuneti ~i aIte lucruri despre care nu am discui at si car~' credeti ca ar meritd sa fie consemnale.muiU sa dnLlti ]') timplll lucrului? Da '\ "iu Dar la sarbatori? Da X'\"u . 5e mai respecta . IV....!re X c) Cele pc care le-am auzH in sat... E .. Cind l-aH lmatat? copilarie Unde 12. De 1a cine !'.. La hora :-:ulltii X 11ll110rmlntare ... lara? AscuJta X Cinta '3j 8..('amana ell-ale noa.)..

nici unn nu-1 bag in 5eama . Radio d) T..... A"eti: a) Difuzor netofon ~~..<! . b' Fi:". Operator : plat.'dD ' c.:::02-\"0 H. Obi::..pectacole folclorice a) Rar :.... Ce fel de muzica va place sa \luzica: a) Populara b'l l"SC(!. a~i maj locuit? Cod general: II. e) Mag­ f) G:asetofon (.e.... 7. 7.C B...~::a< Cite disCllfi aveli? .:E:: ~ 6.~:: .I. a) Populara -: Cuita a.:". Tn ee localitate J l...... POP GHEORGHE L Date persona Ie : L ~lll11ele si pr811UmeJe informatornlui: BRAICU VARVARA 2. ~[ergeti la. Ce anume cititi? a) Carli Cr\c t. Loeul nasterii: Viseul de Jos 5. Va plae emisiunile folclorice c:.C 4.. cl :"a : ::' -\. AIlU! nasterii (v1r5ta) 1890 (86) 4.. StClfea eh'La : cd'"Horita J U. Ocupatii anexe: ..(i pa S.E _~E'-=-~a::7 C ·"'*. ""'!.... Date generale asupra mijloacelor de informare : 1.. Poreda (inf. T_' 5:-a .. Scolaritatcd : S). Locul de munca : in sat 8. X .'. b)!\'u . FISA DE ANCHETA asupra yietii muzical-folclorice a comunet Vi$eul de Jos Cod Saiul COD1llna: Viseul de Jos Jlldetu 1 : ::V1aramures ])(lta : 1970-1976 Informalor: X ~oll-informator : Magnetofon ... popu:a. Culeu alor .. -"~ . :'-:''': e car. asC'.. Faceti na\/eta? Da ~lJ Tn ce fel? 1:d.­ -...eneral : . Muzica. Mergeti 1a film in sat? a) Rar b) Des ('I ~. _ Banda ....:: \: b.' . OcupaUa principala: taranCB 6. 407 . b) Des ...... Care slnt solistii de muzie&..e a) Da .nu Hi s~i citili'? Da . NT.. c) ~edec:.. lui Bela Bart6k) 3..

r etc. Va rU9arn sa ne spuneti ~i aIte lucruri clespre carE' nu am discutat credeti ca ar rnerita sa fie consemnate.e oca­ ne zii Cati:inie La hord 6.a muzica popn­ lara'? . Date asupra activitiitii muzkal-folclorice a suhiectului : L Tn sat a\'cti formatij articticf'? [)a "(1] 2.'" di::.ai 4.. Se mai cinta in sat ri:1lecele \('chi Da ~u Uneori X Da ~ll b5tri:10~ti2 2.ori? Da )\ :"U 7. ati dori sa activati? Da .nc1e 12. t. Unde aU mai calatorit'? nicilieri 9.)... in zilele noastre care "lnt OCdliilE' (11 cme ~[' cint. Ohi~nlliti :\'cdc-cis sci cintati In timpul lnefti luE TIn 6. ActivWJti in cadrul llllor asemenea formatii? Da . Care sint eei care rae speclaeolele folclnrice in sat? Elevii (Ie scoala Xl inerii necasat0ri\i Barbatii 5i femeilE' tii Al­ 8. Cu Cf' ocazii'? ~5iili 10.sculta san mai mutt ci!lt.:nUl \ InmormintarC' A]tro ocazii 5. Cind I-ati invatat? in lineretc. Opiniile subiectului : 1. Acum. Cui ati mai cintat? la mai multi. Obj~nui1i Da "U :\ Sf] frervenia!i pctrercrile (lin Uncori <. <J.).'.. .AI? 8.. Obi~nlliti sa cintati (sa reproducetil c1ntec-ele auzite la radio.408 III.. Uneorj b) cintece ce seamana cll-c. Dac~ dar care a) orice cintec c) cele pe care ]e-am ellUii in c.. l. ~i car'? .. Daca rIa.\. IV. De la cine cintecul? de la mamfl 11.sculta Cintil Cinta )i aselllPi :"-:edeci~ X Cod general: 9.. Taraf In CE' "oJ tel (![' f(lrma\ie 7 Grnp \ ora] \ltc f nrma l i i Cor Da'1suri Tcatru 4.. Ce credeti astazi oarnenii maj rnul1. Dadi nu.a eel mai mult? Bo­ teqiUllf' Ci:itanic La bora .le nOdstre 3. Dar la sarhat. . Care sint ocaziilc tn carc~C' cinta cel TlIai mull cint'?cele "echi? Boteqin­ "iunti'l X Inmorminturp Alt. Se mai respecta "echile obiceiuri? In intre9ime Partial X Deloc 7.

'.:. formule rie iJlceput ale poeziiloI'. 'C.jlat!~)c.triqiHura.: ~~:~~=-- -:e 1 a sa:] pina 10 un "ullet nedef 'i j~i~~±~~~ ~-- .:ce-" .. :L':'..adente.J Aih... t ~c. .ilata In '. ji. rujita.. ::a' .or mcloc1 .:. heC\ el.e. Sonel Duo \~'i2)1. am .'rcC. ~.ta Sid . Je-am tra:~· '. clnteclllui pe banda co:.:\. imagini simool.. :-2L r".' :::)c':c:e:::e.[·o prin C' \'oie.._c.-.evieci .. in sensu] acesta "ocala a in ell\ inle ca \oj8 :.~' J.:: _ .lexdllf'ru Tiplea rEi08) intr-o mare di'ler"i:a:"..:rmele sum. dfi1aic. :cp8tat m t:lIlpui cxecutjei .form inc:icatorului magnetofonului Tesla.'lc mai rie seamCi Cd/actt'!'e stilbti([· a v .:le. je>]uinl. e .c· .NOTE ~I ABUEVIERI LA MONOGRAFIE Graiul \aranulul de dincol0 de GUlli CIl inflexiunile lui speeitice C'_ a:. Ah. 0\ 'J Cl. tal. '-Ct.lluiat t~·'. su.ine c" 1 lnniat tle\-in(~ li· n nudat de'\'jnt ~~i: t rnuidt d<2\-il~e ti . ce::·.rupul cudnt(~ Cd fris. iiuslred7a cE..qnptoion or.\1t) m.--. jntrucit estc folo~it alit eu valoare e d ci: <.·r :.:. LJenzii c:e maqlletofon 'ii nr. J-anl redat prin ge fri-r[e' <J -(>. i:l. _':'. Am incercal ~i In prezc..:.ti. Grupu[ sci I-am tran.e.cri" intoldeali!1a contorm norrnelur urcoqrafin: iJ~ \i~lo(He prin slnt: (~ .'c!ea •. eu " e::.cd jos '. :ec::· .tcce Lc lit trim iJ it':L . ::: C:~ ~'e-c. rugita. f.j 7 l-am recla> prin z : C..l ~ ~ H . :'':'::0.::'G· . semnul elL.:-..:::.­ tie. <:. mai eYidenlC' aDa!':a . i: primile lui atH de $oeallle uneori pentru locuitorii altor tinuturi.nta luerare sa de05ebiu realitatea fOlleticd de sinm:a f0rn~'-.J 1 C_"l 'laC' '..2':: pe 1111qd fal)tul eli aeoperi:i 0 parte il1senmut8 a LemaUcii einLec.jat prin je.::.c ~.cris ... .· 1a grafica. reclumale de me:u(~it CG .:':'::. ". sunet nes:c- . i Jll cu\'inLe ca ~:':]Uilll.14 t.e.Cc l'1 infinili\' lut1\J) care h: imprilllCl lI'" I.:.:... din acea ('])()CEI..::c: plltic ll.oHll.rc..i interpretared tara9anatij aSC'T1lcllli'itoare celeia d ..-""~ X sune: btonat pulin mdi sus 'h.

1939 p. 111'" revistei Si pagina.Poezii popu­ lare din ~faramure~ VII . se vor citi in va. Autorul NOTE LA BIBLIOGRAFIE 1. Manuscrisul a fost studiat de Ion Breazu in versuri populare in Manuscrise Ardelene vechi. 3 pg.ie. 21. 25 pp. localitatea. nr. 31---32. Cind dupa punctul ce urmeaza cifra bibliografici:1 5e indica mai multe pagini acestea 51nt separate doar prin virgu]a. 8. (0) AmintilTl de asemenea ca in sllnga fieedrui cinlt·c la partea mllzicaJa se aWi l1UlTld­ rul benzii ~i ordinea pe banda.381.. 49. 2. sau liniuta intre paqinat. 6-12. In fata acestei comune spre Nord­ Est pe malul drept al Tisei se poate obser­ va ~i astazi mienl platou unde odinioara exista manastirea Perii. 1. 69. in "Anuarul arhivei de fol­ clor V". 5 p. Fiul acestuia Nicolaie ajunge in 1865 primul profesor de muzica la Preparan­ dia Rom€ma din Sighet. 1970 pp. Papahagi apreciaza Cd cea de-a cloua parte a cintecului "Sa bem" din colec­ tia sa de folclor maramure~ean pp. vol. 396-397. Alexici in Mate­ rial de limb a din "Codicele de Petrova" in Revista pentru Istorie. 10. \Jiner­ va Buc. 36 p. 20. 203-206. "Familia" 1869 nr. Din Sighetu :~vlarmatiei in "Obset­ vatorul V" 1882 nr. 405-406. 9 p. a carei melodie a notat-o de la Hiutarii din Berbe~ti lIe reda ta Si in Apsanescu. 1m pp. 11. Doine ~i Hore din MaramUie~. Caperta acestei prelucrari pentru pian poarta tHJul maghiar "Az Apsai Olith" piesa este epnizata. in "Poporul" 1899 VI POE'zii populare din l\'Iiifamure~ nr. data imprimarii salt anul. Tiplea.B. fam ta in decembrie 1966 la sectia din Cluj a Imtitutulni de I::tnoqrafie si Fol­ clor 1ntr-o ~edinta de comemorare a lui Alex. 476-478. In cazul reyisielor dupa cifra hiblio­ grafica se indica si anul de aparitie. 4. in . pp. XIII partea I-II 1912. arheologie si filolo­ gie. 225. 15. aceste sint separate prin punct si virgula. Cind sint doua numere separate printr-lll1 punet. indicatiile metronomi­ ceo Sunetele notate cu note mai mici. p. Buc. 42). Cincl estp un singur numar in­ tre paranteze. Vezi scrisoarea lui Birlea dHre Chirilieanu din 2] Ian.. 14. Cind trimiteri1e 5e fac la nota bibliografiei aces tea se fac in felu] urmdtor: (0'. Unicul exemplar cunos­ cut I-am gasit la sura rile Mihalyi Sofia ~i Lucia de Ap~a din Sighet care mi-au permis fotografierea oriqinalului tiparit. 19. "Obsen'atoml V" 1882 nr.$ezato:area" IV 1878 nr. 13. acesta reprezinta Incrarea la care ne referim indicata Ia Jista biblioqrafica ex. 17. fost coleg Cli Tiplea. -125.410----------------------------------- Trimiterile slnt facute in stndiu introducth. Textu] scrisorii din "Folcloristica Maramure~uluiu de Dumitru Pop eel. T. de Isidor ':-'1an u. Re\-ista "Familia" din 1872 nr.Jnsernnari din bisericile Maramure~ului" Buc. 5. Partitura muzicaHi pentru pian in . pg. Textul a fost public at ~i studiat pentru intiia oara de Gh. 380-. Tot in bi­ blioteca lor personaJa se afla acest dans fo­ tografiat pe placi de sticHI. 180. 265--266. Melltio nam dl tOoLe noticeicJe llll Ie-Hnt plltuL (ranserie gra­ tic. 16.4. 1913 p.prin cUre. 3. nr. "Foaia SocieUltii pentru enltura ~i literatura rom€ma in Bucoyina" 1869 nr. Alexandrll Borza. 6. primul reprezinta lucrarea ci­ tata in numarul de ordine a bibliografiei.oared lor [eala. Revista "Ungaria" -. Textul la Ion Blrlea . 1909. 176). In cazul trimiterii la dona sau mai multe lucrari. 18. 64 p. 24 pg. iar al doilea reprezinta pagina: ex. Am desprins datele din cOl11unica­ rea prof.170 de "tI-Jelodii populare din Maramure~" de Tiberiu Brecliceanu pp. 28). 278. annl calenclaristic.i898 nr. 17. (B. 19'21 . Ziarlll "Gutinul" II Hl~)O nf. (B. 30 pp. (Graiul $i Folclorul Maramure~ului p. 12. 79. 7. 32. dar se \'or scadea din valoarea Hotelo r d e baza.

e­ raLa. ~l bocete. Inainte de el :. 9.::-.iului ~ ditre 22. 4:2 rle ani din Ca­ racoceni Fgr· olGOi' $i Jo] ha\-o-. 36 3 pg. "Balta lezefu'uj" 1943 llr. "Tinereata OJ.:·3:. 25.c' a com­ torullll ma~jhiar celule il:ctj\'ice luate din colinrlul maranlllresean.. 30. (urent ce se cristalizeaza in acea epoci1..:c. 1269-1:..SibiL..\iama arsa de \i8". in piese ca: . rafica 'ea ci­ i]. 193b) aduce aminte de terminolo(!ie. Pop p. locuri. "Lcttri­ Ile$ti". -16..~r~ :18. 109. 29. 5190--519' _.Inqur sat anate" BrdSO\ 1907 p IJ :i8. Joe bt'itrinesc din ~Iaramure~ (1911). ...iea<. \ Ibania (Huler. :)r(.:.:::qa a miresei din Maramure~. Pinescu.:-:..t la imelitul miresei 1:1 seara . J)elHlmirea .. 38. 120-12:? .:: '. = moara sa:e>: ~ 33.----'. 20 de ani din '\Iacika ITrehizonda.. 1929) illiormatorul mai nume!)te melodia Doina romancasca saC! Doina pacmarului. [uliu BlIljlWrll "ill .i:e»~" $i 34. Music ~ew ~-ork 1942 5: :-e::::.):1'­ s(. disc 517 r. pp.:In'~ 40. Cf. 1. II. . :2.c-:e drum" a acestor cintece lungi turcesti c:­ :ese de Constantin BriHioiu la Istaml)'. a arH din ~e Isidor ure!. In arhiva lnstitutului de FoJclor: Doina fir!.·:r. 6. pp. pentru J palatal $i . 111 1uet'a rea "rvIikrokoszmos. . exe­ :::c t·:..::~ :}:. 114 care nn me: lL~'. "Via\a Hierara". Soar fi pulu: fo!osi insusi T':_ . .. -478­ ii popu­ !'.iene in Transilvania" 1944.fJan')ul lui loan".:\iuLa Some­ )(~antiol. In afara de cele 170 pub1icale in eCJleetia din 1957. fiind ilustrat de nume prestigioase ca: Ion Vidu. Rabinovici disc 1917 1. 35.:'-J. 8~1 . 190B ( in Folcloristica :\laramtde~u­ lui D. copie de pe Fnr. 32 pg.ii Fol­ e a lui . z. 116. ~audene".\ laramurel?ul Tara Romaneasea U Buc. 39. Se pare eli editia germana a JLlcnl­ rii a fost l)feq~Hita pentru tipar inainte ca Bartok sa-)i Ii retras cle ia Academic ma­ tPrialul.----~---. T~=:-_'.\1ex.:a este aproape aceea!. In 1ucrarea .: ~lio­ ]..2...:a locuitorilor (lin Comitatul \farmatiei". 51? gases!e ' ..i "c1ntecului lung oltel1Psc".ia rec ." a "1.(>sera culese din !v1aramures. ~--:::~ . 27.j (Cintec de cirum) informator Useim Bolzod0. in Poezii 80-·381.. 411 ~-­ ._>:'f-:: r nifestarile '}~: nut la Sig:.~ =". 26..feciorC'<. Da!1SllrUe Ie-a Impartlt dupa dent: mirea din popor "de invirtit"...~'e::e~ . 703 (9.': . Ganil Mu­ sicescu.Or in . a s1nt . 3436 In discoteca Insti­ . 274). ta influentelor a"a cum a fos: .ierotului . Ziarul "GulinnJ 1.1eg Cll a sectia !. -'" . r'_ "Timpul Transilvaniei". Hara din Cartal Bllc. 1.-\prelenchi Zavod Nr. "de biiuL". Tutuianu "Maramure~ul Voie­ \oda" ist'Oric ~i ecor:omic" Bue. nil p.:c a:' amblnlni e\-reiesc de muzica pOD:':'­ .tri.. 6 (din "Fol cloristioa ~laramure:.. . r'1 arhi\-a lnstitulului de Folclol melodiile .:=-=:~.. . . deoarece prefata este dalata. Race Purity. loristica . !J8). :r9ula. Cintecul 5e ana imprimat in E. De exemp:u "Pacurarul ~ii fata Pd­ durii p.ircolacii" HJ43 lJr. 23. "B81a~oaiaJj ibidem Hr.ti " . Filipescu. este fol05it pentru a marca muierea lui n $i x. So.. -13. co­ iectia lui Bart6k din Maramure$ totalizea­ za: 19 colinde.4 p.a. 32.c. 10.?~.i de 1. 119-·122.. )!1lunica­ . ar pu­ tea fi mentionat un singur nllme.. :ea de-a n colee­ . rltve: bouc:igue.:-"-:. 0 se­ me'1ea pozHie creclem ca trek.:':. 10:.. :.ite !. '.:" . nr.xe· _·. 0 hore ILlnqa. Subdialeetul maramUH:'Se>an in S. gUO p.~:" \1. CompoLitoru] a\€ a asu­ pra so..: pp. e yorba de Corduneanu ale carei lnreqlstrari au in­ tral in vo:umul P. PreaCll)ldrea aceasla irebuie pusu in lC(Jatura eu largul curent de \'alorifkare a melowlui popular in creatia compozitori­ lor no:.c. . 91~­ 110..:-. orieJinal din Frisani . D(~h1\ irU din :\Iaramures r ~i II. 60) . Tiberiu Brediceanu a eules 190 de m{~Iodii din :\laramure:. "Balauri si . "a mO$ului" etc. p. pp. H.a· mures.ianu. procodeu Pathe (Z. ~!-~ "Transil\ania" 16. "Tribuna IIi" 1886 nr. ::::-c. :\ liner­ pian in :l. Din parcet de 11mzieal $i neluind in considerare niei 0 varianta.:"" \-eclere a lui BdrtoK (l g-i:':-~ ~i-4: . 19-*2.d l1l'pek nE'pzeneje" Budapes~ 1J'i:.Gpra lui e pentru diftongu: lui ea. s:·: 0e=. Tn arhiva Institutului de folclor 3ze:ss eli Kale (invelirea miresei) cintec de :-_1.informalor Baba Chita 20 uni. "Familia" '(XVIII nr.:\c!plenek (..C() suI. Vidu. Oameni. .~ ~: . St." \~ =-:::::. () copie a materia]ului. 42. I. [f)maneasca "de duca" data horii IUI1CJi ma­ ~all1uresene sub care se lntilne!.!. 1943. . cinte'ce" -. celelalte Je-a publicat mai tirziu pentru pian In eaietul Jocuri romane$ti 19fi5... lrumcntale. 1 -Ii.ului" de Dumiiru Pup.lnure~" 6. Tiberiu MoraIU "Emi~Jrari maramli­ re!. Sta­ 1(. ~.4. l(' 41. 36. Ra­ koskareszlllr 191K.:--IUt $i de lua­ intr-un c. 1a$i Filologie XIII 1953 Fase. 1885 pp.>i melodie cu ho­ :--ea 1'. ~(. PIlchanh \fear "Chant c~ntrE: \lara". p. \ldicoli Geurye .:. 1944. ~. 34 pp..':: i 5. Tn roma:'e~:e ':' -': --:. ::::.ma­ "GIlli­ cadea e lIra­ lU:-e~. L: a:c-'" dc:~ ::. 31. Crisa:a . 29 Si 17 meloclii in . lacob Mure!. "de batut din palmi".::a: nitimele sale scrier!. asupra ci:-_:ec. 45..101 ha\osi (einter de drum) in­ formator Suliman I\icun. lin "Popo~ _ . "De la Romanii din :--fa. 42)..ii astaz: l: t -:. 24.. 180.Arde­ lean a V. 1944 . d:ante par tv1r. Ernest Bernea . :\1archeaza palatalizarea labialelor si dentalelor d. cintare inregistrata pe disc de Institutul de Fonetica a Unl\'ersitatii (:in Paris (1913) proCt:deu Pathe 11I. loan ). 31. meLoclii de 28.

dupa care obliqatoriu lH'buie <:. 49.> nr.p--. . "\"\"\TJ Bli(:urp~tj 1!)()f) ·1. :\leaqu. in Re\'ista de Etno9rafie . Pe din jns de Baia-. ~) 60.ca are la bala l.. I.liJ de Etnowafie . Li:} 5\ torn. :\nalelt· \sociatiC'j pelllill cuJLura po­ porului roman dill \iafill1lllrr)<. \lelodjj llkrainskih noron ill dum L\O\ 1910. 66.'[!l')ures nr. 17 11:-.\cademiei ROIl1c1ne s!?ria aU-a. '(pquJescll. (iiI 54. ~(}de 52.(5 pp.ti­ lisLice" in Stuclii de \l11Zicologie \01. V. b l'(>('enzia a"~:pra ('o]pC'\iei de ('0­ iintlc. Informatoarea . 62. Cintec de cociru. G. 1.>.L1 Co\inc~e volume V: [ol.-­ h:aholle \JarianlJa TrasiHllri specificc: alo Dolnei din Oltenia su1)CarpaLieC. T. Pop <. InformalcJ' loan Dancill 63 de ani Sacel-. Kahane ."citate.:lG90 (:? 1O. Paceag.'1)(1..i'. Balade si eloine din '\[aramure<.. . 51. Ch. ·n. Barbu. .t:lCliu] parLieu:arilatilor C'ompozitionale <. Doina moro'il~n0a'.1/1972 pp. 59. l07---1()U P~J.j)o----La-Sol (\'ezi pentru Ollenia -.\fara!llllfe7.-~(> Frs'L :\. ' 56. liep-a:. P08zii pop111are din \la.Sol.Brailoiu al'llla 111s1. 53. Informatoarea ::\i:islaco '(as\lj cIu­ lm'0stic!atiiJe noasLre nu eslc' din 1 eordi· 1111. lar COd Bu­ ('0\ inean~i c!l:ar in variantele ei e('I(' mai \'eclli arc" structura modala cliatonica cu­ prinsa In aceea5i stare si in acela5i ambitm ca ~j ce1e cloua amintile mai sus fara a su­ qera vreun substrat pentatonic Cernea [!l~!enitl "Despre ('. 1931. Gazeta popor{llni ]1..?tracorclul pentatonic dE'scendent Re.\lexandru. pp. sau 0 dez\oHare mo:i\'id'l. Cil1<'-a qhici horile. Borlan. ! l Re\ ic.ub nr.\lare.". Bartok a seris-o ell c"arta mai SLlS ~i in direelie ascendenta.­ Je-mi place mie. nr. \iinclra ee.1 ora a lui Bart6k asupra fokloru!lli mara­ muresean. nr. tip. L. :\rdnte (celt' nai l11uEe). p.'is. 16 pg. in "Boabe de (]fiu" lL 4.'ollltia r/oinei buco\'inic­ ne" in HeyisiE. e('a oltelleasci'i H. 17. BIBLIOGRAFIA 1. fX Bucuresti Ern pq.. \la[lHi de cllleqerile de folclor e..\1.1. apar revizuite coneeptliJ(. culeCldlor Emilia Comi­ ~el 1 9 5 0 . 19 P~j. dar fctrZi c~: ut!.>i FOlc!or :3'1 %7. ina­ intea lui (1010) a cu. G:'--o:J.>i Falcior nr. pg.u proElis.\Iaricu\a Ca1cUiraru ( ?) Boudan Voda :tvIaramure'.A. 1-1 L ) .i euleqiHor Ti­ beriu Alexandru 1()35. pa 61. . compo:tiLorii locali: L.\l \li{rin:l:c. trebuie sa amintim numf'roaselp preluC'n1ri corale de inspiratie folcloli­ ca maramure~eana ole compozitorilor: C. in s(. "Contribulii ]a <.>i Polclor-rom. . J ()70. 63.'\r ramine clQ \ dzul dacd finalele ae(>slor scari pol Ii ll­ telese nllmai ca sernicadente ~i dadl afla­ rea llnuia si ilc:elllia~i [apt in mai muilp locllri rlo\-('d('ste neclrcsit IlHlllri. 55. I D70 pag. Gh. Probabil c.i ('orald cii!i . fl]. lom.i\farial1a "Orienliiri ~i as­ peete ale corecti:irii folclorulul 5n S. Timi.. 65.\:IIl-X [\. de E~':ogrdic <. Glwrl(1 J 9('.nlelf' ]a f\mZlliC'scl pp.. :57.i A . T. L12.a llrmeze r('­ prj/a. (celC' nld: lnlll!P) . 50. [)erie­ tia:w. Jarcia. 15.\-ario. 36-··37.tntulUi ele P()lclor ::. 75.-\laramure5.i in volumul V. Vancu. :"fcllurioti do ukrail'skoi etllo\oohi . ~ico!.. n1'.. the H. 199. :?~~3. 18 PC[..-Do (ijpz Si bemol --.. 48..\ceasta.es primuJ hori lUJl(ji Tiberiu Bredicearm dar nll a LipariL ('u!pc­ (ia niei sLudiu! prom is oeC'il in Hl57 llO de melodii din \fararnnre~. Dupa zece ani (1978) aeea$i edi­ turti Bel~jamin Sl1choff The Ha~jue a seas dalorita imporLantei r1c'osebite a jucrcirilor !)artokiene urm8toarele yo!ume : -.a frun7a de jil~r. nr.\nalele. Ion Blrlea "PoE'lii populare \faramnres" 1. BOfCu. Briiiloiu C')lhlantin Schi~d unei me­ de fdclor rnuzical.' folcloriee de uHim. 191D. :2023 I loarte a'i(. T\ ascanu rSui· t. coiilldd de pron'nien1d mai nOlla a fost pllblicat~\ in gazela Roma­ :1P(l'Ta "Sfatul" anal r. B.re". '\liinchen 1923.U. 0 pacte a!­ ctHuiLa dintr-o repetare \ ariata a primei pih\.­ m{maLoare ell hon~a lUiHld "Pina traiam ell codru'" informator Griguta Zaharia 45 de ani din Houdan Vodi1 f. VI.1: .un 13. C. Vezi lex luI eunrins la numarul b i).ea "Doina riin '\ordul Tramih·aniei··. 175. . 2.'1sul clask forma lripartHii cuprLlde 0 prima parte compusa dintr-o fra/d muzieala sall nll period C\. Buc..i ait i i.volume IV: \felodIC'<. 201. gr . . Bartok Bela "Volksmusik der Ru­ l11i:inen yon Mdfamurc7".OllllJ2:. Citat din EEuenia Cerr. F.(d.'lre~Jistrare Tiberi .. 6. 1 .\c(>sl(' ultime dO:ld \'olumeincd nil ne-au parvenil si eu refIret nu putem face refe­ rinte la ele. ell certitudine ea este din Vi~ell de Joe. '\hsik the Rouma­ nian Maramurp<:.

12. eolinde ~i boce~0 dill :\Iaramure. 19C.\.~sti( dl jucie"'dui \Jf!rdn'il)r~~~.C: 1:1..ei me­ ~".. Re\ i"ta I.. 22. Bud 1 it : Diserta\illne despre episcopii . Rc~\'isla de etnowafie 5i tolelor n. afiu. nr.?u SLucUi de l\ IGzico­ logie IlL 6/1£)57 pp. 368-<376. 1-111 BlICllfi?$ti I.li 1974. ~. :1.n . E. (1957) iH. 1... luie­ i . Bartok Bela: Volk. L'JO---lsn. t fU. "::. l\luzica 1963 nr.:t:' (1bpt(· muzica populara r0P\d:. Uni':ersal Edition 1~35. -I.)t). Birlea Ion: Baiacie.ea'-'c. . 20. 16.l1:c:e:iti. Br5.' '< \~aramure'i. Uitio \fuzsica Budapest 19G6. :~:. \'0[. lnstrnmenta] . 7D­ 110. Bucllre:. GiL.InB nr.PL.U..e 1':­ 'C~(}I ::r.. if).lI. . : Versuri populare 511 manus· nbC' ardelene \echi: Anuarul arhivei de Polclor V.2"C.. Bifled Ion: Insemnarj din bisericiie :\laranllllC$lllui.!(l.)r -..-. Edited by Benjamin Suchoff.?. Birlea Ovidiu: \1etoda de cercetare a Folc!oruiui. <>. . :.P.: zica IX (1950) nr. 1D. 107 . :18. 13. \(i. \Iu­ .-1 66.. BuC ~i re$ Ii j 9:-r.e mll­ S. :'a:i.Ci()( :'.icarii romani din ~laramure~.: .. 1J-.lelodies \'0­ [lilll0 11. "I :285 p..e ('0­ 'e de i ~..S.< a~a HUCD­ re:. 1b3. Id. 1-'-~) P. aspecie ale ar­ moniei in mULieR populard din\rcleal. \iarf'.:ts translations by E.)Gpll­ -c' :o:clor :::-1...:ii:. .e.w arilll 1:171. : :6 (II): lH.I. ~lusik.P.1. Benko Andrei: :\ reloclii romanesti in­ tr-o colectie mu::. ~l. Breazul G. . .Hefata de /p. 29-5-4. (. Alexandru Tiberiu : Rece!1Lie la B(~­ la Bartok.t traduse de C._' nr.C populara romc'measC(1. XXX: tL. foreward by Victor Balory'1 he Ba~Jue 1~j(57.: L. Alexandru Titeriu: . :3li .~ i.B ia 118'':> pp. 30.: \ 9--7. Editura TllllZ:caiC!.r1uH J. Bucure$ti 19117. Alexandru '1 iberlu : BCa [iar:6k desprp folclorul romanesc 1. ~~-37 .~.P.-::'. 1008. Edl'. ~l. l1luzica18. 57-BO. . "rc:~ ~. -1/1 \.l \" Alexancfll Tiberiu: \: . 1:~.. i·. \'. Brailoiu Constantin: Ie yers popllJairc' Roumaine ehan:e Paris 195{).\Iaramu­ rO$. Edi~ura muzi· calci Hucuresti 1965 pp. J pp. Bartok Bela ~i )'Iuzica Roma. yolume III Ip'.:ltd· f::: .~". Editu[a '5 edi­ sCOs :~iI. Bence Szabolcsi : Bela Bartok! Vidta '>i opera. Bidea Ion: Ucla Bartok :.a nWlidi romc'mestl.dtl' ... 19..::e. 2(.. _~0· eulllj popular.rc:. Re\i'·ta (!P IO.. I 1957. Re\ ista de Folclor .1. 1 afla· :1111 itp cl el­ '0 [(Ii­ . :l3.ti 1905.'(: Stur. Birlea Ovidin: Folclorn] ~i unele pro­ bit'llle ale ele/. \0­ [umn} I.. ~ de joe romanesc. I pp. 19. 8. ). 'J! Bartok Bela: In<. Alexalldru liberiu: Bela Barl6k ~i lOl­ conti rOlildl1esc ill \{e\ista de folclor 1956 nr. Bciintan Valentin: Tinjalla obicei :ra­ .-.:1easca Idltura Hluzicala Bucuresti 19fG. With i:..-III.'. Bucure!7ti 1956.'l.C. : Ldularii.: Jncereare de isloria rr)rli.~i I 1!148 Idilllfa de '3:at.J'. IV. 3. j}r. eu 0 .>5.'.:etc" Pop . e. Gher­ 1a lOb 1 jJ. nucurp~ti 19G6 pp.smusik cler \0:1 '\laramure~.L. all "E:fe­ ::par ::mti ara· 1-1.icald.rl. Rumanen .~"'------~"""'-'~"'-'---. '.10. :ien td nr.\.' c. Brediceanu Tiberiu: ' JOCllri populare romdne~li. Alexdadru Tiberiu: care Bela Barto. . Bucuro~ti.L.mt':· :1:. Amzulescu Alexandru: Balacie popu­ inre romalle~ti..1.. Hunea I. r.)0 r:r. C.-<~5. Gherla 1895. Alexandru Tiberiu : L zicale ale popofll:i r..L. :a.slic 1\:it. Re\'ista . 24 . 1J. 1--'::" -l" Brauner Harry: De"pre 1H1tiJ. i 95 .~ Roma­ . Bucure:. hereusnegeben yon D. :-J::. Brediceanu Tiberiu: 170 .)cal Melodies.'.lc.l 0raitOtu. Benko Andrei: Concertele lui Bela Bar­ [6k in l~omania. ~r:1 Bentoiu Pascal: Clte\'a consiueraL asupra ritmuiui :. ~O­ :" L19(0) A. 3f). ::l' (( ~jmt) ')i 10e in c:nteclll popllla.5~" hen colincl2 !.. Breazu I.\ oltarii poporu]ui roman.-\. ':. Bncure5ti l!1L-i.S. XXX: !:In' :a:[" \lardlllljre~ <II jL. Editllra ~Juzicala HJ65..ll fa'" .\1eloetii popu­ lare romane~ti din :\IaramlHc!3.:. Brailoiu Constantin: Operp 1.d ~. :5.ti J'Jd9.~G8 pp. 'J'} .:( Vancea.:>. Piano solo eaiet 1---\11.90.:. ?\~. P~' .emnari a:>"pra :: . Brediceanu Tiberiu: Scrit'ri. Bartok Hela: Hllmanian )'Oil" . . .i legaluriie sale ell :\'laramure..iloiu Constantin: Le 9iusto s'!'labi­ qUe bichrome db La nnisiqtlE~ popuJai­ re ROllmair:p Paris 19. Birlea Ovidiu: Istoria folcloristicii romane$Li Ec::lura enciclopcdica rOHlana. Acaciemia Homana..\lusic \ UllW I.lCurl'$tL Lnilll­ ra nltlzicald 19]6. _. .. ~ '-:1:._. Bucure5li 19.r:)riI(:ll C. -. 1--2 p.>i '. -1 eodores­ CU. 157---158. Bucure5ti E.). ~'. 1I i ~)GB._. 1D. Bartok Bela: t-Ielodien cler rum~i. !.. XVIII­ lea.:: .-~ ~11 ~i . XXX: Brp\ jaml s'a:.). Rumanl\3I1 Folk.i notatiei me]o...)""":' -1 : • :~i.e dill _~J£:! .J.':. (Sui· Cd­ . h!itl1ra muzicdld 197G ']H. 'rolc1or Jaseip clori­ iOllie in cin:ecul p0.J: . 1969. 19 i. Alexandru Tiberiu: \" . <.. Oficial oartea i. los. Sludii de mllzicolo~Jie I.L Bartok Bela: Scrieri me . Hucuresti 1fJG2...:"a instru­ ment poplilar. din sec.. lara romaneasc. 3-1.\lll.. Pauini din isLo. Bellloiu Pascal: Citen... C. 21.. 4 (I \J59) Hr. II. Bncllre5ti 193n :. \'. \\ einachstliE'(ierJ \\ ie:l.. 147-214. 31.J. J3.':.. Bud Tit : Poezii populare dill .._e "i poii. Bud Tit: Inscmndri ~i dale despre in­ fiintarea parolde i greco-catolico-roma­ lla (~Ll Sighetu \[arma\iei..

Ciobanu Gheorghe: Lautarii din C1e­ jani... 53. ZamHr: Tibe!'in Brediceanu octogo­ nar in Redsta de ctnografie !. Comi~el Emilia: C ontributie la cunoa5­ terea formei arhitectonke a muzicii pop\liare :\lelodii ell refren : Cinie­ CUI propriu-zis. 44-·-47.?ti 1969. In cerce­ tari muzicologice nr. 1 pp. . C. Revista de Et­ nonrafie ')i Foldor 18 (1973) nr. 51. Comi~el Emilia: Genurile muzicii popu­ lare romanE'-. 61. 1 p p.. 399---414. uLi. Ciobauu Gheorghe: Culegerea f. Cernea Eugenia: "UcUHorul" Versiu­ nea maramure~ana a obiceiului agrar lllchinat plugarului Cdre jese cel dintii la arat. 75. 1963. 5tructura si lehnica mi~ca­ [ii. fiR-lOS. 7S. (. Pagini maramure~el1e - 1964.ii . Revista lIluzka XII (1962) nr. 7r.illnii stiintitice a caehelor di­ Bucure$ti.Sturlii n1L. Lu­ crarile Sec.. Edi­ lura muzicala Bucure~ti 1960. Re\ista de etnograiie ~i folcior Ll (1968) nr.Cintece din Oa~u!ui. Hl---tn. pp.:1Psurilor si al colindelor. [dilura muzicalci Bucure~ti 19(51.. 3. Pc marqinea unor docnmente inedite.131. Ciohanu Gheorghe: Clntecul nOll in creaUa populara.j fo1clo[ 11 1957 pp. Jocuri popnlare din Oa~ !.li Doina: Studii de mu­ zicologie V.169. Revista de foldor IV 1959 nr. Costea Constantin: Jocuri feciore~ti din Ardeal. 301--<~15. Cosma Viorel: B{. :'jG. 225--242.1 croatia populara romaneasca.. COllli)el Emilia: Folclorul mmical. Comi$el Emilia: Despre forma arhHec­ lonica a llluzicii 11Opuiare. Cernea Eugenia. ~Jllzica XVII (1967) Hr. Hedsta de lolc-hr 19:')G nr. 2 pp. 6.ji pu­ blicarea folclorului mUliea) romanE'sc Re\'ista de etnognafie ~i foldor. 4tl. pp. 41-61. Ciobanu Gheorghe: Despre a$a numi­ ta qama tiganeascd. 58. 135-177. RE:'­ \ista de etnogra $1 foiclor. BllCnrf>. Ciobanu Gheorghe: Sanonal $i unln:r­ sal in muziea] roma1l8sc. Cernea Eugenia: Din problemeie 73. 1969 pp. 13--18. 549-:183.__. 70. Ciobanu Gheorghe: Raportu] structu­ ral clintre \'ers -. 123--146. 3. 4 pp. rvluzica VI 195G nr. 2 pp. 179. --. Cristian Vasile: Comemorarea a 5 ani de la moartea marelui compozitor ma­ ghiar B('la BarLok. 59. Centrnt judetean cleindrumare a CTPd­ tiei populare Baia . Cernea Eugenia.. Cernea Eugenia: Doina dill nordul fransii\ aniei. 2 pp.ia Bart()k::. IX 19G·1 11 r. i7-'n. 55.\fara­ mure~ 1U()3. 2 februaril' 1951 pp.5. lm. Revisla de foldor IV 1959 nr. Giobanu Gheorghe: f)espre faclorii Cd­ re il!lesnesc e\ olutia ll1uzicii puputarc'.>iu Ilarion. in Re\ hta mllzi­ Cd III (1953) nr. 54.ulii la studiul particulariLatilor compozHionale ~i sti­ lislice --. crari corale. 4 pp. Cg Cernea Eugenia: SistE>mu] popular de cintare acompaniala \·oca1. 3 pp. emisiunea \-OCa­ la a cintaretilor ardeleni: StudE de Muzicologie II (19S('l) pp. de creatie. 1 pp. Studii de muzicologie VI (1970) pp. Cosma Viorel: Figuri de lautari. 1960. Comi~el Emilia: Structura melodica a dansurilor populare (Contributii 1a stu­ diul structurii lllUZicii populare). -19.i~l. 7:1. 147--174. 2. pp. f~4. 7--<!4.i melodie in cintecui popular rOH1anesc.i \'alorificare ale cinteeului popular de \'iata noua Re­ \ista de Einoqrafic ~i Folclor IB (1973) nr. Re­ vista ele etnourafie ~i foIcIor X (1 [I6:'1! nr. 79---122. 170---206. Coniril. 3-·-20. ContributH la cerce­ tarea folclorului copiilor. 163-·. 19G7. . 47. Carp Paula: Notarea silabica a melo­ diilor populare pe baza inte~Farii lor inLr-un sistem Revista de Fol­ clor Y (1960) nr> 1-2 pp. 63. Nicolescu Vasile: Clntece si strigiHuri populiHc noi . Bralulescu Monica. . GO. 30-·12. X 1965 nr."i(l.h1ara pc mar9inea ta. Re\'lsta de Folclor VIII 1963 :H. 1-2.1971 PH. Cernea Eugenia: Contributil 1a tipolo­ 9izarea m uzicH colindeJor rom<'H1e~tj (observalii asupra (olinde/or dinMa­ ramnres) Revista de etnografie 5i fol­ cIor 14 (1969) nr. 99---113 5{. Ciobanu Gheorghe: lmudirea dint:. in Revistamuzica nr. Eclitura Tnt! zicalil Bucu resti 1966. Edi­ tura didactica ~i pcdafjogica Bllcure~ti. 12. 71. 1 pp. :13-f)i). 239---'251. pp. 7·1. Comi~el Emilia: ['raditie ~i inovatie 1n lolcloruJ mUliea[ romanesc. lfl-·-J:2 maj 1[167.zicolo~Jice VI (1970) pp.. 2 pp. 1 '2 pn. 40.\ntoloqie. 40---41. Stu­ dB Cercetari de Istoria ArteL XVIIL (197!) nr. XXX. 67. Comes Uvju: Conlributii la sLuciill! procesului de creatie in cinteeul popu­ lar rOllldnesc.. prelu­ 80. 279-298.\larp a editat: n. Comi~el Emilia: Preliminarii Ja stuoiu) ~tiintific at doinei. Reyista de etnourafie '}i folcicr X (1965) nr. . Editura TI111zicaia. 4-5: pp. --. Coci!.:' ritmu] d. Cosma Viorel: Bart6k ~i incepulurile cule9eriJor de folclor romanesc. circulatie :.

­ la Sluciill! eeul popu­ lzka XII HI.1 \faram. 11 (J~:. .:::e:e C<.~ ->. tu] :c. Maramures. Georgescu Corneliu : ContrituUe. Emil Riegler-Dinu: Bora Transi> a:-. 17. 227-241.\luzled supliment la nr... Re\'ista ce FC:·. Densu$iauu N.Jdii de ~I).lara­ prell!­ 164..::~=-­ fie !'. 122.:. Etnografie. 38. 415 .' sij\ania \01.>ti [ din . 155-180.i 101­ --242. 86. 127·-143. Versiu­ ului agrar cel clintii .ltiiniifica pe teme de folclor..lj -·1969. Re\'ic.l.:-. Ghenea Cristian: Din trecutu.. lemnut Cl dor 1963. I.li Foiclor (1970.-------_.iu Romeo: Con tr:lh tii F r~ c_c toria nmzicii BUCllleSli 1963.r: : --39­ 114 . 163.- '. ::'0::_ :-"- -:e ~ 2ciore:. ._. pp. Datini $i obice:iuri III .'. Ceas pe ceas se a Clegere de folclor 1970. 97. -.. --. Maf<.1969. \ I'" .cu Alexandru: 1storia \ia~c:. Hi. 107. Falclor 11 (1966) . Dinu Vasile: lraclitie :. Cule­ gere de folclor literar nOU.. Fmpa~cu Alexandru : Folclor (j:' .'-::-'. Datini si obiceiuri II de librete folcloriee. ') '-:'1 Cnll~qere 8 J.i stiVI (1970) . II. -: a CfQa­ a' .ti a mi:. Tradiiii maramurese:1'lbi.' . Rt.:­ diu! [ormej libele.ta ·2 E:-~ . 1a Lipolo­ romane!. 20-23. Francisc Nistor : Or!lam~~Platii in Jenm . IOn. Re\'ista I\fu­ zica 10 (1960) nr. 1 t 97.T.:. terar II..di.0. 1('B. ::.. 24~27 . 2.:\i .. ..· listice ale mu:dcii de joe o$enes::. le~lere ~. pp.::'. Dancu~ Petre Billiu : Viflaimul Dra­ ma religioasd . 113-~~n'. Tancred Banateanu : \ r'a popuJaril din ~ordul Transih'anit'i J 0()().~3 de lib rete folc:orice.. : ScrisoriJe lui Bela Bart6k in Romania. Etnografie... Aninte C-tin.. 95. Habenicht Gottfried : Cc~E:::-:f:~. Lucrari :-vluzico. Tancred Banateanu: (reatii ..: re:>JuJu\' Bucmesti 1\)40. 10! \.ti vocaiL 93. Habenicht Gottiri::-c: i. 1U9.... ~3? 347.. In . 118..)t3·L 87.::. de ale ila--. a melo­ farii lor de Fol­ -:24. Z !lluzilii romi'!nes: Bun.ii evnlutiei cintecului pOl)ular propriu zis : CerceUiri :t'vluzico­ logice 3. ~.'".. Comu­ l11care !'. Prpiu­ crari corale... :..:. ~1i30.c 75 (19. . 4 pp.'. :r:r. Con­ ceptie ~i meioda 111 cercetarea folclori­ ca. CerceUiri de :-111Zicologie :2 (1970) pp.. 11 :>. 11 pD. (1965) pp. 11f . Dancu$ Mihai: Nandor Katz. Ripa Isidor: Citu-i :-la­ ramuresul 1971. Baia ~ilare 1973 p.i obiceiuri I -.:ra­ fie Foklor nr.: ~ :.r:i durilor populare. liIC. 3 pp.'. Rp\!sta de E" ='..ansi.. Chircoia-.. 121. 247..::e .. Hertea losH: Cite\a particulada:: s:.. 7. II BUCLlf(~Sti LP.'l~ie 1900. Filipascu Alexandrn: hceputuri '" trei In '\iaramures.:" Foldor 1~i (1 qi': O 119..i e:1\ Ji1t l'1ainte de '\1ihai Pop..1 nordul a siudiul ale :.:.:.:ura mu­ :a cerce­ ista de Et­ :1f..-Li 1929.:. . ".s. 11 i. -1 p:. E. Cri:. Habenicht Gottfried: E\ ia ::-r-::-' de eercetare a folclorului ll1:lzicc~. "7 . 104.. Dinu Vasile: Conslantin Brailoiu. 120. pp.:-· vista de Etlloqrafie ::. Hurmuzachi: Docu­ mente prh·itoare Ja istoria Romanilor 1. a nia. Filipa:. . . 9-1. 10-1954 p. lOa. Culegere de cinte­ ce pentru so1i:.a .-::­ pertoriului folcloric ~:::.._. -----. Culegere pen­ tru soJi~ti instrumenlisU. Banatlll.-a=--. 84. Arvinte C-Un: Cintare ~raranmr('sllli.E'a \'oca­ .\farmatiei 1924 p.:. Demenyi L.i inovatie in procesul genezei l'. f~<}_'_ -I ! 17. p. l\laramure~.. 5 .. :::". e­ di~ie ingrijiUi :.: Ilului care 5i-c. Ripa lsidor: Ce~era. 1H68.:vI a­ lfie :.19G5.. :. 4!!i¥-¥ 2·..: actoge­ ')1 foleiof 1 *. '-' __ .. Arvinte C-tin. 123..> "-) CllleqNP U_..'es_ \01.: :... comori ale tirtc"i pupu"drt' -·191j7.lti. 85. ::lD..14) nr. .) ani zitar ma­ l muzica IT..:c.e~0r ::e ~ _ .. 102. _. 101. . * Re'. Bucure!'.----. 92.:c-'::­ le inmatoare in practica :1L:zicii . 13. Bncure. HUsti loan: Criteriile clasifica.. Bucure~li pp. nr. 122. 113.. ~laramure~. * . Tancred Banateanu: PC~~Ul pcpuiar db regillnea ~faramures 1. 89. Sighetu . .Dular de t2':ista de :U.L Rev.c c: c 1. 1Ir ~' " ""r 4 'J.:-~. Foiclor 1'::: 4 pp.i 1 108.) CuJegp­ re de librete folclorieE. 1%1..". tipu~.triqaturl :. \c!9. 13 11968) ::r...>i creatorI populari 1967 . 96.:­ lare instrumentale.1mllff'$ 19G7. 261--276.'ista ::e c>~=-: ~ ~ 115. Sighetll Marn~... e\'olntie. si folclor . :. 11 (I..= 0'i :n \ olul1lul comemorati\' Tra>i. Datini .L pp. articol publicat in re\'isla . data nOlla . Georgescu norin: Oespre '. 109. 105. Habenicht Gottfr~ed: ~ a . [ 1~f 71 ~~ r. (1971) pp. Diplome !\faramure~ene din se colul XIV 5i XV. ~iO. Dr. 7(). COlllullicari sUinllfice pe tE:'me folclori­ (e-1973...Re­ 18 (JD7J) :mele Monica. 340 ~~541. ::. . VI. 153.. ·Re\~s·. Dragoi Sabin: Simetrie 5i asimetrie in cintecul popular )'omanesc.'. -_ : . <. -2.J .ana . Habenicht GOttiried. . Cu­ de librele spec:a=~. Jistice zonale ale semna. 12 pp. 103.1ihali de }\P50.' L 1%0.i folc~or 15 ' : : nr. Dateu Iordan: Introducerea la Ion Birlca Literaturlt populara din Maramure:. 85·-100. (W6fJ)p. :.: :.

.ical. pp.C..P.aclel lui Pintea Viteazu.C. 1(>']'--20\l 1-)--1.!.3JO.i-~ 109. Sport-h.Revi<.udii (. J{).tnullenlc' :llulicdJp .'01.ti 1975. l~j(l. Stri~1sld ii:l('ior .eall. Lucrari dc. 163. Mirza TraiaIl: Rillllul de dans 1I11 si-. Ilia.li:1 i'riliisih. Comunicari ~tiil1tifice. l. Bue. Bucuresli 1977. i (jt)S6) i'Lr. \lwarul :\lUIPtlll1i Etl1()(jrafic til lr<:usi!\tdlic·i.i lenea Of]! :nc1ite in folchru1l1ld" ra\1lUrC~al1.l cUllua:.. Il'L.i folc!or !1r. 1~ (1 grin) nr.licologie nr . Baia \ lare 197~L i . Revista de Eillogratie <.IJ-L • " * htnria ROiU'.\lnzicolo(111:' 1. Ed. '.i re­ perlorii. CS. Pop Mihai: :'\oi orienLiirj in stlldiile de toldoL Re\'jsta ete folclor nr. Pop Mihal: Inc1rt'plar penlru cule9erea lolclorului.P. pp. Hii. Co:nunicarf> 1:)7. lenghel IzallU Petre: Unirea Transit­ \aJ1iei en Palria "famii. Mirza Tralan: Folcloru I mUllea! din Bihor. Papahagi Tach!~: Graiu) si folcloru! \Iarcnnur(l'. 3 pp.iti.c.ti.\1aralllllI85 196:1. Mirza Traiall: Pelrescu CinLec:.1..?­ terea prineipiilor sLrtlcturaJe ale dnte­ cului popular romanesc \'Celli. 1'.ionale. j 3. : (iiti:\ ::1 li­ ficd poplliard ruaTdlllllH'seaJ:u cd!l1:. 13. Mirza Traiau: Caden~e modale iimlle in clLltecul popular romilnesc.·~~ IJ:. 22---:!5.. Ibu. (lOG. Pop Mihai: De la obiceiltri sLrihechi la c()remoniale ~~i 1a speclacole conte111­ porane. Kahane Mari<wa: Trdsatllri specwee ale doiuei Clill Oltcnia Subcarpalicd. Mina Traian: SilllcAria j()('uriie Cll [ll<hili din \la~'HnLlre'.:<. ReYista de folclor :! (1957) llf. B7--~lO(}. Dacia CJuj-:\upoca 1975. Bucuresti Hl70.i melouii 'iii: C... Lenghel Izanu Petre: Oi)iceiuri (1<:.. parted If. un. l'23-~j··lD tell." \llllicolo~Jie 7 (19.ui. Porumb Marius: [coalle din :-luralllu· re). BUClI­ re<. Pop Mihai: Probleme !?i perspectivele lolclorsilicii noastre.) (1955) nr.J. Si· ~Jhetu j\·larmatiei I D3B. IUulicoloqie t. Edi:ma \luzicaUI. Mirza Tra­ ian: Curs (if' folclor HHl.rism. Lucrari de MUlicoloUie ::l (1907) pp.104_ I-Li. LJ. ~. LiB.) nr. I!. EeL lji('. Lenghel Izanu Petre: Sari>cltoriie IJd­ be!.iului.---149. Fase. I. '2.Li. Nistor rranclsc: Poaria Dlaram~lreseanu Ed. Revista de Elnografie ?i Folclor 10 (1965) nr.. Lucani el0 :-. BueuresU. 19'). 16~. ~J9.. ni!1nr de joe de pc' 19GB.211. Hra~o\ I Li. Mina Tra1all: Cinlccu! de c~itanie din Bihor. Pop Mihai: Rcalizari ~i perspecti\'t:' ill folcioristica romaneasca. 'onlril)[ll i l<.i !!epoatelor.J. Milza Traian: l'Il cintece-:. Mirza Traian: (. . 1-11. Pop Mihai: Obiceiuri lrac1iiionale Ro­ mane'. (1970j pD. l19Gtl) pp.'ti ::.. 12H.­ nicart' lUi:\.ta \l11zica. 1:lD.. 3 (1958) nr. Nisior Fraucisc: ~~m!. 12. Re. le1l9hel JUI1U Petre: \fono~Fa[ia co­ n)llnei Bihdna.: Jocuri popu]are din Oa!j ~i \laramure5 .j:).:-] d!.: (o\l"lltH:LUCi i wnatol i dE' i. 142. 87--.· tem distinct al ritmicii pOl)uJare romit­ ne~ti. Craciun 51 collnde (iin:--laramurp!).:1. C . i:31.'-. 129--·131. de Cercet.. :'. JD2:'i--192G).\Jaramu . \01. Lellghel lzanu Petre: 1:n Slr2\ celli Gbi­ cpin maraJll~lre. 1 L:.. ".i l·n. 153. Prichici Gheorghe: Gcneza melodica a IJo. 1)1:nd e l l (If)9. liB.1· 174. p. Gcnud ~. Revista de Folclor H. :?fi4·-309.-Folclel[ nr. Popescu Jude. Casa RC.'. Nicold loan k. J. Kahane Mariana: loriul ele $e­ zdtoare. I~--? -A . I-IG. 4 l)P. e:.. 11. 1976. .a de Etnografie <. 13~J. 116.-\. E~lC. Luerari de muzico· logie 2. Koda1y Zoltdll: :\I!1licd pOpUlilfd si IHuzica culti:i. Cluj Hl:'i'l·19()J. 1. 1:3fi. Vol.ll \er!jcilLluL REnista de Etno­ (lrafie . l" Mirza TIiJian: Obi(ciuri juicioric•.>tik populare -. 15ti.i Folc. oqlil1<!a! ill l'o!cloru] romane"c. 1:U. Kahane Mariana: De 1a Clll tecnl de leagan 1a doine. 4 pp. rE". 7-26. :1J 7--. ('o:hena"nul G.C. Lucnlr. J (J q:'if:i) nr.P.26:.i. II. ~1ir2a Traiau-Ileana Swnik: C rs de foklor mUl. ( pp.i·L Potra George: ConLributiuni la istori­ cui ~itjanilor din ROnl(lnla...\ni(>j \oi. I :. S:. Bucuret. Luerari dC' \1:1. 7--28. Cc. specie cerel1loniala dislinclj\a. Pop Dumitru: folclorislica . 1-10. Elno~Jrafie. Szenik Ileana.IUlico!oCJip 7. H PH63) nr.h. Bdid !\Iare IHf3.i Folclor 15 (1D70) nr. I 'Xi.1(.. Bucure.[E'd \. 0 "pecie riislincld a ]iricii oed­ .P. l. CUllSHvatorU\ c. lJL Pop Reteganul loan: !)[[. l\Urzil Traian: Ob'>enatij pridnd ge­ nela citecultli pnJi)riu-zlc.\l.. cie..or nr. I :i. Papahagi T dche: Cr0alitll1ea poetic" popl11ara i GWi si ')uflet.p. nom. .)­ ?fkl.l.. Ltnologice $i Dialectolo~]ice. 5 pp. 2()]. (19GB) pp. Re\ista de anografie !?i pp.]) pp. ilNllLLl Lil.. 1. 70fi·-708.ti lU62. folclor 13 (I :J(8) nl. 1--1 . 477-489. 19G~. . 1963 partpi1 1.\carl. (1917 1) pp. 1. [d . Inst.'-iinena. 151.·1 p. 'Nikola loan. l\J:\D. Kahane Marland: OOillP din Oilpoia Subcarpatica. pp. 126..iO. COHlunican:' 1\)77. pp. J I~..:I.icdl part.

I'L. Un. ~'.' > • " ­ n[.P. c.: in ('!"eatia lui B{.~.a Fribm£f. 13. Sbarcea Georqe: Tiheriu Brc-diceant! Editura muzicala. 19.31:-. Ina.~lU(l.7. -104.: C ":::'.c tipo]o(rie lT1117 i Ca18 a colinzilor .' 'c: "oara . Ursu !'Jico]ae: C"". Szenik Ileana: \mpJiticclrea <I"". Timi5 N'icoara: "S~rigare Di?~:e '-c: cOn1unicari <.: a '<-J J:. 1.-I 1951 p. Ursu l\'lcolae : ~ monolfrafia c~_· ra 1(J:N.cris. 133-147.a..P. mclocliCl:' in uncle tir}llri a'e propriu·zis.·: ~. ComunicarE' 1977. Pop l\fihai: Traclitio:' a' .' nr . IRS. 201.e:-'e "c­ c'or Baia :'>.ll. 1975. cii 111n a \1aranll1re)ul11i IfJ7·L Co­ mUllicare.). Cn'1slalari ({cneralC'.­ ne~ti. Vrabie Gheorghe: Fe) c· . COllllln:cari stUn­ tificc pC' [('mE' (1" folc1or. Ire 51 :dUH'!. .. ('ElJ .! :)()()..c. n... c ~ C r:-':'-a'. :c·:a :!. Bra<jm' c. Solomon Adrian : '\lono~frafid ::-':7. 108-" 1:!·L 1P. Dima Cluj. Cerna.. lllllzicoloqie 9 (F~73) p. 107--119. '\ [anu<.e.-'.are. Vieol Adrian: Premi7e tE'oretice .1)3 nr.1:. F. 1015.c:.e.~: R". '"e In :l de .: .J 'j~. Szenik Ileana: Tn~llrliri tipoloCIicc in dntecul propriu-zis.(i(. Baia '\fare 1973.1!. 'eCCe: . :< .1.:' ·eC:e7. Gh.]": ' r:u1c ' n. Q3..'iC. de de 1958) ti\ele 103. Bud \kac]0­ miai kia(lC). ! W'. . 15 (1970) nT. Ripa Isidor: Balada \1iorita st colin­ dele maramllreSE'l'p. Suliteanu Ghizela: Fcctorii e' c mmicii si (.:=. Luerari c1e muzico­ 10gie 4 (1968) pp. diot i t \ d­ <..' zica 3. ~dlllll 1\ eelli l:lem­ Baia e Ru­ iCe ~i IB(I.. rc~ T. lion in cbar'te populair(> r1u departa­ me.~).'a Bartok..ansurilor popu. . Re" \~.Ii rr 1. :re.>:-:­ 1!'lEi.c. dc e . fl.. £'" P Llll d 167..'j.tempora­ . Ileana :\nar[pnen!a tinoloclica a llllor melodii de colinr15. ~n:.Iare 1Q7:i.11. Pop Gheorghe: Traditi(JI1 and il10\'a. Ll1Crdri dc' lll:1!!colo­ 9ie r (1965) pp. :-')'clor 16 neila i.J inlie~ 1967.-.Llcrari 1(. S:·~"... Szenik Ileana: \1elorliilC' ritualu]l1i de inmorm\ntare rlin til11ltll1 "'\Jasal1(lnllli.a . . nr.:'>. ca fOlclornllli Cl):)':::.. . alion ill f'j:0l1l0i1'pmanY Rot]. 1r-. 4. :lOH. L ~'()G. Revista de Itno~lrafie si F. *' * * Poe7ji pOp'j]arc rom2J:1c. \' it"azn p.c.)"t.19\'. 341-<3. ! Kr.1.'"' l-rsu '\:( o:aE­ 'c' .LC. H14..'::c:" ~. <:>c . RCI.c'c popular din comll'1a 7 e·.':e· folklore Jlrnal LF.~.e 'Ii coro'-\? Brasoy T \'i211a 1RA7..L Innrrlirc si c\·olutie. Suliteanu Ghizc]a: Y.~~~f . Re":"a " qrafie Si Fo. 141 15L :!():!. a Tra­ 3rt. =':'. . 176.ranlU­ 1970. Pop Mil!di: rClle :c:..'). 8--9.::J"-:~' fca cj~~tece~cr ::'.. lli limba frallc P 7d lin1. Pop Gheorghe: T-Ion:-a lu"!c/i. 1 ~ (H.?nJ.3--46. . i~tori­ 177. COi1lunicare 1976. \fa::'.1nq'"afic! lllP7ical<'i (l comllllei Tel'll. * .'.L ]9flR. j 88. 111 12-1. Ll1crari (1(' \fllZico\oqie 7 (1971) p. Pop Gheorghe: flemer::(. Poezia popl1]ara.ti.P. :~2"'e 1 ~l:l. Pop Gheorghe: Ritmul p1111('la~ mara­ mure~ean.'-. El­ vetia '26 at:q'lst 197(i I)op Gheorqhe: \Ionografia nnzicala a comnnei 1 (le Jo's. 173 "Jet ic(.ura ri:n~iCG m0(e~:' 5: cintecul propriu-zis de p I.J. H In'l. Vann'a Zeno: Coptrihl:\ii ia ~t':"· armoniel muzicii noastre pO])111a r e. 1:lO. Vancea Zeno: Rollll 1l!Tlic..micare 1978. <(llL. uli 1873 p.! . C:c· /'J jl1"lnmwntalil (l '\!a:-.. 195~ D'J. J :l'~. ro!. Szenik Ileana: Strllctma formej in cil1leclll pOpJ\]ilr... 135. Szabolcsi Bencze: i\ x'\"n S71l'lad ma­ rrvar vilaqi clallamai. Poezii n0pulare din \ faramu... Pop Gheorqhe: Din istoria folcloristj. .>..e:. Balade cu. lamflr Constantin: \"pectc alt' ..tzico­ ~L1U{17­ 164. 1l1i popular \'ocal si instrumental. .'if 11"i ill '... 1.. atr)fUi 170.it2 '~Ji-:' ( 1fl:ifi) nr.cJ: 13. lcm..e. Rue.q :CiOfli t :lresti "eJ!uL liL t 7. Suliteanu Ghizela: . Suliteanu Ghiz(']a: 11010(lia flllclorului nFii'ica.. .tiintifice 1)0 '. ::~­ n din R. Paraschiv Nico]ae: \ro:o~irafia muzi­ cald a C01rUllei Vad 1{l~. 10.'\lu7ica VI.n. \ 1 p. :::::.i si c111Ui . Lllcrari ric "hl7i· colooiC' !1 (l96q) n. f'~. Hl/S. Crsu Nicolae: . ... Dacia 1971. Cons. r :--. 1H3.. ele (li­ plo111a I ()i3. Pop Gheorqhe : \1 1).~a c:ica a de 1'. 136. a cOI1l11l'ei Bogda" \'oel.-. . Szabolcsi Bencz. '..L II. Lucrari d(~ ml1li pp. Szenil. Rc\istil "till. 1<11. Lucrari cle lllll/ico ' 11 !lii7) pp.. :-: eologice 3n qraiul marunmre~ean Ed. 178.. 1B-·.1h.>i Fo:clor 11'1 ':)6f: 1 pp.. .. tn4. ~05. dnte­ .a {. Cn:ll\1:·ical·c tip. * * . 92.:.\i=oi2" 1a .:1.' . pp. ai din j 1975. Re.e : Prhcipi11 1 maka111 in mnzica pOPlllar1.}2. Pop i\'fihai: Pr('~a <: elor poetic nou··. Pop Gheorqhc: \folloqrafia mll7icill~ a comllnei Su))lnta. Stancu Natalia: Tai::a :-:'e~:( . II? pp." ."': .~:. 1). p.fl Szenik Ileana: Strllct. cOl11'.L \Ianllscris.".' i H171) nr 5. 17. C'" RC'!'. popular Stan patras.::" >:c n r. n8. 1S!.').8 ~j 211--227. ~ 'i'5. :l.'.)t \laramures..­ lare Bana\ene eli.

. '­ ! " I .r-~ ----. " " " Re\'ista de Etnoqrafie :.'-. . 4 pp.. - . Victoria Moldovea­ nu Nestor: 132 clntecE~ $1 jocuri din '"idS[lUd.:1~ .ii Folclor 10 (1965) ur.. In')!. Muz.Crain] ~Iaramure~\llui" anii 1--­ xvrn (1 n:~2--1949).'Jasaud.• " . de Folclor Buc. Rcvista de Etnoqrilfie . :m:3~-3T3.iterea istoriei ll1uzicii poporului roman.. oJ. iamiir Constantin. 212.-'1 uzeu 1 Maramure~ean _.• • . " .\1117cica anii 1O.. 1889.11 J. :ZlO.lar­ matia" pe anii 1974··-1978. 211."1 L .: . . Sllpliment al ziarului Pentru So­ cialism .. .\. I­ ~ " "Cutinul" I.• * * Re\'isla . " * ""Flacara"llr.. :2 lb. * Stuciiu de cercetarc a istoriei ar­ . ZamHr Constantin: ContributE la cu­ noa'.ii Hi70--J 9/~J. " * * Revista de Foldar 1956-1960. ...faramures" din anii HI76--­ 1979..:t--.j2-1D7B.if Foldor pe anii J964-1978. • L'Jcrari de Il11Jzicologie vol.--41 H '. . 11. f­ .OB. "1. COMUNICARI :!09.. t'l! ~ \'I! 1..i cologie vol. + :'. liarul "Pentru Socialism" db i>. " . 218. Ed... " ... I-­ ZfARE. <> • Studii rip m 117. REVISTE. Sesiunile de comunidiri pe terne de etnografie $i folcior eli ocazia fes­ tivaiului de datini laice de iarna "f'.'­ . II 1980. Despre periodizarea unor melo­ dii de doina din . 21 D. (11 !l4) din '27 IV 1978. . 220... 19513.'07. ~ - t': \ ! ! J .~ # r:~ .pi a!lii 1Q70 197:3... sec~ia de etnografie Siqhetu Marma1iei.

L I.:o IV.~~ .-::·..'i 'u BI('.!i("<II:u.::: 3. prt"l11 ':.d fnlclnrultll l~iUhr'di.' -') Cintec ~ 4.\ Sl~tl_'nlU ~ S':-:"-:::~_'. criilstdtitri '. ri!m.d:»-:9if"" fL l{ .. Ho. .'::~. -" )n 3n <: I~" :-'L\TEHL\Llf FOLCLORIC At COLEC!.-. Hc)!" :. pe::~tc: l.-1-:'.iclf)rll! din ZODit I. ~ ':~ 1. IdcPd unei culegt!fi cornpk·xe p(. ": :~. R0Pl:i. 11 1') .1'. inar­ CUleqel('i. 3.'! :->•. in contenlp~)rdllc~tat.T c··r~ :.]t(i 7 ~.~ ~-: .:dune 1..rc'~ ..- -. /·\Rc C. Traditie :>1 illOYdti(.jC':' _.0 71 f"o 7-1 _ ~:~S:~ 79 ..L ">1 PREIE~ I-\R~. \'er5.:~:. .\ TEGORliLOR lDf~TIFlC"'\ Tr'.1 5i publicdl (!.'.kre. Jtc . Cintee. L ! (:~ (' 1. !~f'P\:-'" R·~'pe: -'::::1'- s: ~'~'~f:. mc!odie :.l'rcet(lt~> (1 IIar!d lucaUtcitiiof . HEdd Bdrtok [kid Bile!6K 1t 1.-cl.1 CVPRI~S L)~!l parted aLl ")r~. CRITE?Ii l.:' ).(~_r.' ' ''. vechi H(.! -: . Tib.du: j • Prt~f. [. 4. Mdoc:' L Joc.~'.1. L>atfRt:D'?~~ Colir:de:r'· ]! Cin:"~c- lIL FoJ(: .ul flelltru (c.: :').es€ n e lnstrulllcnte si Idut~Hi din :\faranuHt::S L \-a](Jrifica:'0B tezaurului lole !<lric in cadrul sr0lii t i~tj r 'C' mas. .\1 ")ITD1U !1\JTRO!>UCTTV.( ~.JEl.. Rt::per"t.· 2." 5.:-~ I..l.: Ci:_:7~_ :-.1'-" $i folclr)]'ul maramnre" 0:0 .f::oli{ 'J·~rnuzira!e.1 dntccele 1lli'i'amu.( dl~ljnal~ .uitn:c iZdri (l:--uprtt culc'yc:-ii !11t1zicale. J: _ -. C c> de l"::d --.

'ui ((It(.Khetil 1'\0\[: ~l -. lrltecll! prep! 1 Gldi HiJUd ( lar(1~i r 10t"I."l'l... indicf' dt? cln'f!f...ute. C OR Mt71C. i-ll'..:evierl lel mOl1"(ti <if.) \.1 Jocu. d. ('hlc'nil (I<' cit­ 'u! H('pcrtnriu I R.i prell1cl~i. '. ('.'" .~.tru:··.iCatt\ in!. !.h(."fod(".tru~>_'ntdl~_') rnelodH cu i de 1 I Cir:h'( ul pr.... .'~=~t(::-\·()(.. ('d <L.­ i:lb. d" IT .'p<.\.. t" :'.l'.... co: [eTl ..J':ic nunti~ (i.. '" ' -:"""'"''''~'"~-- r . R»p...< I CdYd( t('ri·.. in II ({t'm.-.i.d. de fbe dp.c ".' blhlioqTilfk nihlioc!ltlfi'j L" . DE FO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful