".

Qheor~e atl.pop

• ••

.

-

..

-

.,

COMITETUl DE CUlTURA $' EDUCATIE SOCIALISTA AL JUDETUlUI MARAMURE$

CENTRUL DE iNDRUMARE A CREATIEI POPULARE $1 A MISCARiI ARTISTICE DE MASA

FOLCLOR MUZICAL

DIN

MARAMURES

Profesor GHEORGHE GH. POP

SOCIETATEA PROFESORILOR DE MUZICA SI DESEN FILIALA MARAMURE$
ASOCIA TIA FOLCLORISTILOR $1 ETNOGRAFILOR DIN JUDETUl MARAMURE$

1982 ­

d

Ii]

be
I'e

1 iZ,\ L\" '.[\Ii / \ I(]\"

"[:v' I:!'


___________"",-.................

______

"

"

;

~

7

J

l

"

)

l

h

,

!

!

!

I

'

~

!

!

I

I

:

r

I

l

l

l

~

=

aces!e adevarate opere de arId populara ca 0 expresic nneayoastra de a pastra portul stramosesc, obiceiu­ a merge intr-o strinsa impletlre cu ceea ce este nou, , pe ceea ce au iacut stramo$ii llO~tri in trecut, \'om cOllstrui 0 societate soclalista puternica, ~iuri1e, portul stramo$ilor n05tri care sa ramina " Yd doresc sa IlU uitaU lliciodati'i dceasta".
~ICOLAE
_ ::: '.U',

CEAUSESCU
")rd,)ul

i::',:rf':J r'.J~ti~d In 2e:u! \-izitc;l d" lu( ru

'''hell

k

'u/<)

Ctl

-~;nul

lY7 t;

'\

, - ,,\.:

,",:':: ,\

~. .'.'\:~
,"',
.,.1;'

',\
"

t

,\', \ : ,

" I,-

,
\\
\'

"

I·":'
,<:

\

­

'\',

.:<\ \\

\
\

\'

,

~

) ,

\

.

~-:

;;(1

__,~--_'i\I"
_____,' c' ',"-\ , "
,",'

'\>

.'

-'-I

, ...

,-, '\

._---q

DIN PARTEA AUTORULUI­
LucTarca de fala porne$te de 1a realitatea muzicald
(l

ca

plna in prezent

0

monograiie

acestui tinut din Depresiunea Maramure$ului, care sa cuprindd loate

genurile foJc1orice identificate Jipse$te. Nu sint absente culegeri muzicale mai vechi printre care amintim pe ceJe ale compozitorilor $i folclori$tilor Tiberiu Bredjccanu (noiembrie 1910) I$i Bela BartOk (mar lie 1913) ambii Insotiti pe teren de neobositul iolclorisl loan Bmiea. Monograiia muzicala prezenta implica astiel
~i 0

problematica deosebita ce constc'i in urmarirea melodiilor culese in urma cu

70 de ani, fapt important pentru geneza $i istoria fo1c10rului din aceasta zona. Co­
lectia Brediceanu apdmtd tlrziu (1957) nu cuprinde

un

studiu asupra folclomlui inaccesibila pubiiculLIi

muzical 01 acestui tinut. Monografia bartokiana (1923),

nostru larg, nu lng10beaza toate genurile $1 speciile folclorului muzical de aicl. La aceste constatUri se adauga $1 ImprejuraIea In care a iost cules mater1alul (1913) Clild Maramure$ul se atla inca sub stapinire strc'iinc'i.. Bartok gelsea in satele ma­ ramure$ene
0

stare de lucmr1 cu totu1 Inapoiatel, sate intregi de anaJfabeti, pro­

ductia casnica artizanaJel a mai tuturor iucrurilor de trebuinta zilnica, viaj.u cui­ tural-artistica slabel, Jipsd de mijJoace $1 co.i de comunicatie etc. Bogeltia $1 rigoarea $tiintifica a monograiiei in care Bartok ne del primele con­ sideratii privitoare la muzica popularel a acestui tinut n-au putut evita unele scd­ pdri generate de stadiul $1 conditiile Istorice de atunci, iormUJlnd teze discuta­ bile, uneori ciliar contradictorii. Asupra unora din acestea a revenit el Insu$i, iar asupra altora ne yom reieri noi pe parcursul prezentei lucrdri. Din bogatui material cules ulterior in Maramure$ $1 publicat de celtre Coml­ tctul de culturel $1 educatie socialistel prin Centrui jude/ean de indrumare a cre­ atiel populare $i a m:t$cdrii artistice de masd, Jipse$te

un studiu care sel

prezinte fol­ constatari

cloml muzical a1 acestui tinut in legatura cu evolutia faelorilor suiiciente pentru a motiva
0

social-istorici

preeum $i in legaturd cu viala de astelzi a moro$enilor. laid c1tevu cretizatd in volumul de fatel. In rastimpul anilor 1965-1979 am euprins prin

Investigatie mal amplel cum s-a dorit a Ii cea con­ cercetdri de teren 45 de concretizata in 619

sate $i eomune raspindite pe vo.ile lzei, Marel, Coselului, V i$elului $1 Tisei iolo­ sind metode moderne de imprimare $1 investigare, munco. plese de folcior muzical (departe de a Ii toale culese). Incerco.m cu modestele

contributii sel relspundem unui deziderat mai vechi exprimat lntlia oarel de D. Densu$1anu care nelzuia 1a realizarea acelui "corpus" a1 toiclorului romanesc. Folosind experienta acumu/ato. in ultimele decenii de foicloristica muzicaiel romaneasca - continuatoare a $colii etno-muzic010gice fondatd de Constantin Brdiloiu, cercetelrile noastre, fJazate $1 pe studiile Eugerliei Cernea, cercetiitor

5iiin[ific In lmtitutul de ("'rc("Wri ! In"l"

~j

l);u/t'C/ul')qic,'

Jk:·ilf,'~ti.
(1(11'(1;

wlin­
clc
C'IU­

(it l)F,bl,-mallcQ (})!)rdafd de BeJCi Tlc:rt6/t. fJelitru n n'rifica stadiui
'Lltic a [oielow}:)i Inuzical C'UIC5>i stwliat

ae

marele lnaintCl5, (1m uhl)rc/n/ t(jute
ulll

genuri)"
wwUtica

II,t':ni/,' In teren\(lU ccJe pC' ('ezie de di,<;pnri{ic',
(l

puc; \ul1
(l11ii

,)iJ~('r

l<

ziiei dc (ls/CIzi unghiurile moi pu{in

luminnte in

priml'lw d, '('eJlli

de secoluiui no ~trur mai /Julin dzi/)i/r:'
_'vJu/'~ui

1n ]u m i no fo lelo r i"i tic i i ell' dune i.

In /)(1no pGrte culegcrile nu cOl1stituil () mUllecl de ccilipQ 1n C('/ui)()[(lrl' ell: mwaInUre.5ean din Sighctu \Inrlllu(iei, r\sociotin io/ciori.)tiior {lin mUllicipiului \:jiqlwtu \jornwli(·j, unde ,';('
\luramurr'5, Socicfatca prUi('50riJ(Jr cil' IW1Zierl filiCLio ,\ lurullwrc5, Ccrqli ric' jul­

c]rJ[ de pC' linga .Scoula fit' muzicu

(j

did clepw; lllatcriniul in cop!i comtituit din benzi de maC/nelotun, [exlc p;xlicL',

i

de nh,er 1,-(ji ii ir,!r;o!i,,'
PCI!iru C('('(1 cc

om putul jIltrvprinrit- In

(1('("\1

\

ost Wrilll ue/Lie LUI Cl!(l(Hiiu

ft'­

yretutului iolclori'it Xieoloe L'rsu, (I c(lrui (/i~cipo! urn jn,;t, corc mi-uimiwlllut
primjj pO.5i ,pre nliegel<' .5i Cl'fee/me', uc7ue iil'r/Jinli 5i

,incne mUIiullliri,ck­
,)i

pjjllQ [(·cuno·5tinld coniercnti(f[uiui unil'. /Jr. [rC[inn \'1r:w (ie lu ComcrI otowI de

\Iuzico "C. /)im(l" Cluj-'\opoeQ, ('(Ire

(j

g(l\;1 limp )j

iUI

illilc1 iJllJl(lPJilll6

>i ull)(lore

111-0 ujulot

5i lndrumot.

Ne inckplinin1 ''ii 1l1clnt r )rircCl iutc1 etc eei pt'ste 8U,; iniorIlwluri {awni Iwrnici, ell firC', mfntf' 51 inimdrfes('hi.<;f', recepliri 1a inten/iilc nnnstrc )i gnta sii sClcri
iic(' din {illl[Jui I')r Jiber, ("tat mom5w1ul cinto",
li.'fpreU
sfJUl1t' ()

lindd din /)o/[j1)i), in­

lalenln{i c1ornic:i cloer

CCl

numefe jor sd fit' seris :;i auzil moi dc-purLc.

T(' nierim OCUn? (fc('(l<;f(i II/crOff' Inr 5i c('lor c(' ,'nr <:;6 cunnascd c;i <;(1 yu1f};ifice

ILinuf'atuJ io/clor nlL/zleal aJ :\jornmurc5Lliui.

,

-~-~

~p

REF 1\ TA-­
I

Lilcrarea Foldor ll1uzical din Maramure, realizala de prof. Gheorghe Pop dill Si~Jhelll IVfarmaUei, cllprinde un amplu studiu introductiv (inlreqit ell feluri­ Ie note 'ji 0 bouala biblio(jralie) ~i colecHa de foldor (nrmdta cit' ('itl>\ d alH:'­ ;;;i 0 parl(;~ si alta impuniuc!u-se alen~iei Hl e(Jala Il1dSllrcL ["lC' e\iclent Ckl 111 acC'asi21 lucrare prol. Gll(:>of()110 Pop \alorifica, intr-nll mod integrator, 0 culecwre persona!d de lolelor nnllicdl lllaramUreSPiJll, maL 111ulle"lilclii pPrsonale a.:;upra acestui lolclor ("lL.:;~jl1llle in c:adrul unoI' "t'SiUlli sliinUfiu;> rip C0ll111llici:iri, inclll'ii\ illlernatioJlale), preclllll !;Ii 0 parle din bogata sa e'periellia de indrumcilor, conducator !':ii dirijor al unoI' formani arti'ilicc' de dmatori din l11unicipiul in care l'ii desfii~oara activitatf'i:l. Cllnosc mai bine lUCl-area 1]1 forma pre;,enlala de au lor cind, In calitale clt' referent a1 ei, aralam e5 depa';i(H;;te Cll mull cerintele unci iucrari de acest fel. lot alunci, in le~Jatura ell nnele afirmatii $i consideratE din sludiul inlroducth, formll:am cHeva obsen·a(ii critice ~i. ill per'>pectha publicarii, fdceam $1 r<?CO­ l11andari concrete de imbuJl[\Uitire a continutului aceslui sludill, pe care aUlO­ rul $i Ie-a insu~H; iar in noua redacturf' a lucraril au fost Op"rtlt0 toate lnaH'p­ Uirile suswrale. \Jpntionez insit crl toale {lcestea l1U privesc malprialul folcloric c:in colectie. Pri\ita in Sill(" C()j(·ct,ia so impIIIH' ill mod deo<;eblt alen\iel slIb mal mult.;' d'>jlec:le.
Pin~i (hl~\zi, prin cele iil:) folclorice pe care Ie include ~i prin cel(' -L> localiti1ti cercolale, (Isle cea mai ma<;1\li coleciie de foielor Inll/jea] din \fa­
lillllU (e~ul

1storic.

toatc' ]epC'llori ~jellU rilt' !':ii speci i I(I role lorice 111 \I zica le e"ist('11 It' ill acesl tinl1l (usUi/_i (',>Ie' (jH'U d,> prp'>uplls Cd mai pot Ii id(mlificalp aid ~i ait(, d,>C'lllenea cate90riil­ In co]ec\ie prepolldl'](·al.~; hoUiril l1wlodiile aulentic maralllufe-;;ene, dar IlU ii[1ShC cele ajunse aiel, inca mai c1emull, din RIte \inlltmi ale tarii ~;i conside­ rale de localnici ca ale lor j lntre aceslea ninel mai ell seam a mrlodiile cinte­ ('t'!or 11('oca/ionale de 5li1 \ ('chi din ArdeaL eu acest(~ aspecle colectia este 0 ac1e\dralil mOl1ografie a lolclorului muzi~ cal din Maramllre~;;ul blode, 5i tOlOdata. 0 rcaUl contribntie' lolcloristica (tinl] "eama de fapllll c~i in cea mai mare parle a "a colectia cuprinde un materia] llledit). 'Ma l m nil d.eci l a tit, aplicarea metoc1elor mode rne in cercetarea acestui fol­ clor (inregistrarea cinlecelor cn mijloace mecanice, respectarea principiilor de lran.;,;criere a melodiilor dnpa leejile sincretic;nmlul vers---melorlie, folosirea <;;elor, (1 tlnui 9hid de anclwta elc.), confera coleC'\it'i ~i luerarii () cerU ~illutd "tiiiltiiicd. Este concludel) tel deci llliiitatea acestei lucrar i alH pentru folclorlstica lloastra muzicala cit $i pentrn mi~carea cullural-artisticd de masii. moli\' pentru C(Il(' I'd Sf' implll1P a fi publicilta.

ell princle

Conf. dr. Tr. Mirza Conservatorul "G Di111u"
Cluj·1>'h1pnca

I

-.-~.....~-----~-~--- --.~ ...

--------

-~---.-.-----

..-.------ .. - - - - - - - '

,-

/~

OR

)(

>

'/

2

AI1)nOO(JINI nlOnlS

apt e texle (:".a -. :'e acesle 10curi de Iblurie ~i lefjencJii.) articolul "Seara e Slnt-Vasli in .ea alestale do­ . Aiel cne'atia folclorica sou . Salele ma­ ::. Intrea~Ja zon~i are un caracter deosebit -:: unilar. ce 1-('1 7i1mislit moro~Allul in deeursul 'lbueiulHatei sale existente. .anului 0 fae mai jrLl~ moasa. aici gase~ti in fiecare sat. :.cele Imechi­ le ca gen sau obieei ~i care ilL! mai core~­ pund. :epind din secolul al XIII-. prisosin\a sapa.Ha \eaenrilor dUPa Clllll 1\e-o clovedesc . pe pu­ trlva e\'olut!ei mentalitatii oamenilor.:.. este 0 primll.strata in epoca no astra. ell c:it mai mull trebuie transmisa \'iilorului. noi contumri. tal moro!iianu' spuntnd Cll :' ':e in ciuda oricarei opreli!511 \ reme1­ . de la leagdJ1 pll1a la mormint manifE's­ larile au aceea~i Wne7. alalllri $i de c('lelaltc' calecjorii ale obiceiurilor. dar ::: ales mallifestari spirltuale caracleristi­ --=.".clii aparitii de lexie romane~li. obiecte.J. eu alit mal mult 5e cuvine ea :::. -2 pulerniea lraciitie se-mplele~le cu pre­ : aseie docnmente serbe pe hrisoa\e roa­ e: ':e \'feme.l­ murc5ului in aceastd largZl actillne i-d reye­ nit lui Ionita Scipione Biidescu..e folclorului t11uzical in general si eel !i~ tNar in special.). a conceptiei lor despre lume. DeSpO\'drate de 1esu] ma~lic de allac1ata 0 semna de creatii rituale specifice folclordlli obiceimilor "p rr0fac aiei suh ochii no)!ri in manifestari arLisLice sarbatore~Li in care precumpi:ine:. LrtIchipaL in C!t'CurSlI] \cacurilor 11\lr-o 11m] liludine de caleqorii de qenuri ~.i simtCiminLeluc care-l anima. propriu zisa $i care atesta a$adar ince­ :):Jtul extinderii cmentului folcloric $i asu­ ). vechi a$elari . de infJorire.a aeestei zone se fac numai in cca ele a Jua jUl11dtate a secolullli al XIX-lea..~jeL ~1aramure~ul istorie are atestale >.c:eri care se 1nseriu in aeti\"ital..o(. boqal._~_:".B.jaza printre altele legatura strinsa dintre dnlec ~i poelie.. I. -'-eslit pc loate Tneric1ianele pesle tot unc!e -::'~l purtat so~ii sai eei mai :lnzestrati. Vorbc~te despre le­ ."1aralllure~" autorul sub­ . INTERESUL PEN'l'RU FOLCLORUL DIN ZONA Primele cnle~Jeri de folclor literar. parcd nicaieri illl <.e rostesc fetele. :"econtenitele in­ noiri in baza <..:. alci din \femur! slrabune 1nse111­ '.:2rea parilor din gare! dntincl yersurile ce ...J. slnl supnse transfOfmariL capata noi \ alente. obiecte.13. cu­ . -. dar nnmai poezii populare.':"..mula poetica ce se zice ell prilejul a­ . spiUarea fetelor la riu ~j ".Ii ale £jenezei ca ~i ale conlinuiU\\ i i -:.i de reper~ lorii. Toate piesele ce alca­ U .ndile pregnant in folcJor.ure$ene sinl in$iraLe cle-a lungul celor :'. 1n excursj­ unea ce a taCllt-O in zona a acJunal cn en­ tuziaSlll ~i sirgninta productii din mai mnHe localitati. de asemenea "Foaia socielatii pentru cultura ~i literatura romfma in Bucoyina care pu­ blica sub titlul "Doine osta5e5ti din patrla lui Draqo~" .~~. aiestare a repertoriului de catanie care era des luI de numeros.Le speeLacoluL prin aeeste l1lutatii virlutille ar­ listice ale ouiceiurilor din ::-.ocio-economica a comunelor au influenlat ~i influentea'lR acesle muta! i j a."horia pa lUn(Jll" strabat data moro:. cintee ~i joe iar ::::a aceasta celllia spiritllala de nepretuil ::Jartinind poporului nostru a iioutit 111 ~emuri vilrege de un milenill mentina . mai demna.6. Revis· la "Com'orbiri" a publicat 0 seuma din elE'.ea folclori­ : (:.7.ci \-ai ca $iragul de marge~0.. omo~Jene. :. case.. iC(J{jllCl \ ie a gindurilol :.raramure5 Silll inzestrate ell noi fllnctii.e poate c1eslusi mal bine Urea ~i mentu] CR aici in lc-g5natelf' hori.~~ s~ er stalornic la holarul de nord al . 5e schimha fura eOll­ tenire in timp.icei intllnit ~i azi in cite\-a localiUHi.::::1Ulai nostru. Ja fie­ :'~2 casa. Cea clinlii actinne III scopul culegerii folclorului maramure5ean s-a organizat la Bucure$ti in \"ara anului 1869 in cadrul eer­ cul\li literar "Or-ientnl" inyesti~farea !'lari.ia $i \'arietalealui fara sea­ miin. rei (>llirea tinerilor de dimineata pen­ '..fL: recunoa$terea parilor ale5i -de Cll searZi.ecificitatea. -" abatute "Am fo' ~i-oi si". _ .Jr origini i~i ira9 seVa de la stramo~ii :::: liberi.turile arheologice. in tropo!i­ Le.. foJ_ :ja~~reaza clorul maramure)ean s-a imj)u" prin ongl­ llalilate.? concenlraLe. Perenitaiea ealeqoriilor folclorice ell rosturi sociale S111t ea peste tot 111 tara :in permfinenHi prefacere.. Lipuri de "':. totul e inchegat aiei: oameni.la. clar ori9i11e(l lor in ::. in :l 18()9 maramure~eanlll Simion Botezanu ::'uDlicd in "Familia" (~. spatiu $1 fUllCliun8. arhitectura. ~Jase$ti daUni $i obiceiuri ale ::'.:l:entar. porti. port.

cintate 1a vioara de Bu­ ... In bibHo­ teca familiei Sofia ). 197). dansul care s-a jucat 1a balul de 1a 1882 cu ocazia lucra­ rilor socielatii pentru fond de teatru. ~2a~iile culese de el. ra ~c: ­ 1i7ee Rre. "va cauta cu tot dinadinsul sa afle pe cineva care va putea scrie ariile muzicale".=..9.:-. 2 satiri­ -::.. In 20 iulie s.::-_o:~ai.coa1a eondusa. . .i dansurile nationale execntate de preparanzi (B.j rna:-: '""71':7: a7' '. autorul yj. Dealtfel se pre­ giHe~te sa vina in !vIaramure~ 1. Komana" din Sigllet care it. f: bucurie.'?i Victor Babe... lucrare nelerminata.107. petrece­ re romaneasca n-a fost in ).edintei.B.1.~ cil:Jilcl. Organizator .....l:UO).:::1tre ei s-au recrutat 0 seama de earturari .20) Atunci cind apare "Gutinul". De~i eu 0 exis­ :f::.'? se rasfringe ~i in p1anul activi­ ta~li folc1orice. :_=..0eaE ai folclorului. ~Ja.'?itia. avem in fotocopii exemplarul ()rinical... se deschide cu Cintecu1 Gintei Latine a lui Alecsanciri iar inceputul balului es te marca t de jocul popular IIArdeleana" joc de pere­ chi.: 5C! iormeze cadrele de invatatori neee­ .sim de asemenea jn aceea$i biblioteca acela$i original fotograIiat pe pUici de slicla.sti~uiti intr-o asoeiatie proprie IIReuniu­ .t.tii pentru fond de tealru prezidate de 10sif Vulcan . In 1('­ -.'c scurta din rinclurUe celor l:!O de Imd­ :6:ori pe care i-a dat Preparandia Romand. sa admire frul11usetea corurilor roma­ ne:. 0 al­ ta lucrare a sa nepublicata..:... Aici 1a :.. noua ne-ar placea s-o faca aeeasta vre-un [. Intre altele e1 "propunea" lIc1ntarile :.i contributia la trezirea con:.. Gl:H rlj-.. este Potpuriul Compozitilllle (ie Arii. E yorba mal IntH de "Prepa­ ''=':::'10. ':':-.-. avui rara norocire sa vad petre­ cere romaneasca in .ilaramure~ean.Lat prill intermediul un or institutE . Pin a 1a urma nu s-a 9asit nici-un localnic pentru notarea a­ rlilor muzicale lueru de care se indoia :. . Incepind eu ultimele doua decenii ale secolului trecut perioclice roma­ l1e!. 1908" Tit Bud. pg. fll' Bir'E nos: mar clo~ Isidor Man (1857-1878). fiul Comite­ lui suprem Iosif ~lan din $ieu culege cu pri­ cepere :. fiindca Cll greu sa n anat partntele vicar pe cineva care sa serie precis :.:isemnati printre care. . . ~::cizare: "Hore.'?i citi\a etintre re­ prezentantii primei generatii de culegatori ...1 Tiplea._ .'?i sufletul ?reparandiei a fost dascalu1 Ion Bu. Transih'ania chiar acele se n11­ _. :"'i'i_. In .1r. eel dintii organ de presa rOllldneasca din Nordul Transilvaniei.B.Li.J:ncllL de 0 im!-.tei lucrari. I · ___ _ _.. Jocuri ..i armonizeaza cn lalent un minullat naG· text . Concertul ce urmeaza :. prelucrare pentru pian a unui dans popular facula de primul compozitor mara­ mure:..Iaramure:. a lacul studiile de drept !?i muziea la Budapesta) are un clans poporal "Ardcleana". chiuturi.Iaramure:.':..i dan­ surile nationale".leni. ·c_.). ii serle Tiplea lui Bianu 1a 22 septembrie 1908 va rog sa Ie supu­ neti unei crHici severe.18}.. deoarece eLl­ princle prelucrari de melodii de joc clin \la­ ramme. P( :Jr.. in ivlaramure..lti din Transil\·ania !?i din tara. Scopul pe care l1i-l propunea '.ti. toanma anului 1862 avind menl­ :"'. Brediceanu din Sibiu tot pentru ariile aces tea. pe care Ie improvizea­ ~ .tiin­ tei nationa1e a romanilor de dincolo de Gu­ til.-= : L _.'?anescul .'?eclintei Societa.orldJl\d eu Lotul I-a consLiluit illIlin~area "Aso­ pentru Cultura poporului roman din .l . ell c \ca­ rea : stir.. Tot 0 creatie a Asociatiunii care ia Uin­ ta in 1886 a fost :.: D'JC ari::E co:ec am ':" narti ca:a r' . cdi­ tia Rozsavolgyi din Budapesla. 7 au­ gust n.·:=:c:::_~e~··..: __ :in )'Iaramure$ doinele D. clesclnUUuri" 2~:~ cea dinti'li precizare a termino­ '" -::-:e~::oare la folelorul lllu:zical mara­ ...sim in pt:rsoa­ na lui ~teidn Perianu care (naseut 1a ti ianu­ arie 1841 in Boqa l{omanb. avem prima referinta eu privire 1a culegerea folclorului muzlcal.10).__ _ <:-:t dntece de ditanie. J... A doua zi eu prilejul unei excursii 1a Slatina s-a Gansat jocul AP.: --:.: dans popular din satul Ap!?a de .\t1. :~::'dturi.lectiunea sa nume!?te astfeliLl .. de e1 veneau intelectuali ea sa asculte mindre­ Ie hori romane:.ean Isletor )'lan (N. el are 0 remarcablla raspin­ dire.n. Patriotism local! ..-:. dela anul 1889 incoace" {KB.'Iihaly din Sighet. unicul exem­ plar care dupa cum ne informeala Lucia .c..4.:r.D!~ :9!i1 Ja~:.ile lucrarile . c Jr:... '-fa:: tie: ofie: heri) ':ur~ t.-ara anului 1822 Sighetul adaposte!.joc fecioresc.. prezin ta un interes deosebit. (. In scrlsoarea lui Alexandru Tiplea di­ tre Ion Bianu.]. penlru !loi.1are 5i 7 de peLrecere.. publica in pa~Iini1e lor tot mai numeroase materiale 10lclorice trimise de tineri earturari mara­ lllure!. Un all exemplu de inLl!reS pentru mi­ llullaLele hod ale zonei il gB. rude nrin alianta eu familia !\iIan Iosif din $ieu ~m crasH prima ediiie a ac(. datata "Biserica Alba. ______ -: :-::ajoritatea lor pe tema dragos­ .'? (~.itia.i "Societatea de lectura a romanilor maramure:.. "Daca eventual va trimite Bud ariile.a:e ~colilor din Maramure~.ti :. probabil la sugestii­ Ie lui Bianu. a ~·-ii lonita Badescu slut crea­ . Alec­ . _. _:1 cintecele sale: dar in :\Jara­ .'?te.B. .\Uharv a lost Iuat ~i de Tiberiu Bredicea­ IlU in -1910 $i publicat ill colectia acestuia.eni" .])rago~ianau ale carel statute au fost aprobate in anu1 1867 aducindu-:. atmosfera intelectuaHi ce se creazl!..0...:.i deschide : ~:-~i:e . un ~::dragostit de creatiile arListice populare. "Fir€.los pe ca' re-I publica Ia Budapesta (N. astfeliLl nume!?­ :. astfel ca volumul lui Bud va cuprin­ de numai texie poetice.i bine acele arii".:lea Docenjilor Romani din Maramure9". Bredieeanu n-a schimbat nirnic din parti· tura originala.i Cintari ro­ mane9ti deGicaLe llliresei sale Maria Mihaly (le Ap~a.

are· meritul de a fi rle7. ca acesta Sa meclT'qa peste . Prin bogatia si yarie­ t. motiv pentru care a stamit pe En­ era cu1egatori ca in publicatiunea speciala a \caclemiei sa se faca un inceput de acluna­ rE' $t a acestei parti aUt de pn:'tioasc rlin manifestarile sufletesti ale poporului\ca­ demia se preocupa inca de 111lllt de aeluna­ rea melodiilor populare romEll1csti. 17). Colectia asHel proieclata n-a mat aparut nicioclati3. ~a$i 1.elor din acel Unut" (B. lntentia nu s-a rea1i7at asa cum am precizat deoarece nu s-a Cjasit ill aeeJe p~rti 0 persoana eu destull:l preqatire mllzi­ caUL ceea t:e I-a nemultumit pe inimosul animator al folc1oristicii rom€ m esti.rrropat 0 seama rIe cle­ mente rle cultura poplliara din nocumentel(' maramuresene scrise. Peste llumai trei ani un a1t folc1orisf si muziciai' at' renlllne mondia] Bela Bart6k Se indreapta ditre tiIl11tul elf' dhcoJo de Gutii. profesor la A­ rademia (10 \fuzidj din' Budapesta.).0 mare sdidere a colectiunilor de poezii populare tacnte de noj pina aeum esLe lipsa aproape completa a ariilor" (B. o incercare propriu-zisa de cuJeqerE' a muzicii populare maramuresene are loc in anul 1908 cind Ton Biann sugereaz~ lui Tit Bud de a gasi pe dneva care sa noteze si arille textelor ce urman s~ fie cup rime in eoleetia sa.1aramnres spre a euleere ariite cinte­ . Aduce in schimb un element nOll: multe texte au fast notate in timpul interpreti'irii lor simul­ tan en inre9istrarea melodiilor.in 13-2S noiem­ hrie 1910 in compania lui Tiberiu Bredicea­ 11n si t11 14--27 martie 1913 Cll Bela Bar­ tok reverifica ceea ce a cules ca apoi Sll rutreiere ell amhii 28 (le sate maramnrese­ ne practic intreaga 'Zona a Maramuresului T '-C'­ . 7\fetQria se impunc> d fi in morl snccial "ubliniata. Asa cum afUim cUntr-o serisoare a lui TipJea catre Bianll din 7 august 1908 "se preerateste sa vina Tn Maramure$ Tiberiu Brediceann (lin Si­ biu". fapt ce a avut Uf­ mari pozith-e in ceca ce prive$te clllegerea si valorificarea muzicii noastre populare rlin tinutul de dinc010 de Gutii. Lucrarea a fosl inain taUi Academiei Romane dupa ce fllsese stabiJita pina in eele mai mici amam111te toata struetura ci (B. cleoarece aceslea nu coincid ell Icxlele de la coleclia Rrediceanu ori a 111i Bartok.2. u -I n o a 1 comparativCi a fclor trei jlloari Sf' pare insa Cd Birled a facut 0 selectie a texlelor.parlea intii : Poezii popu1are a(111I1a­ tr~ de 1. Tzbllcnirea primului razboi mondial a de7'orqanizat ~i activitalea editorialiL iar a­ poi dificulUitile impuse de saracia ce a ur­ mat a aminat publicarea colectiei lui Bh­ lca pina in annI 1924. Elrlea. Ti­ beriu Brediceaml tinar ell () insemnata cnI­ tur~ rlll1zicala. BirJea nota texteJe literare. Volumul al TI-Iea Cintece popora­ 11e din Maramure5 se situeaza pe inttiul loc intre culegerile folclorice din acest ti­ nut. Tibl"rill Brediceanu . colinde 51 hocete din Ma­ ramure~.. totalizillr] aproape 1200 de piese.Joan Birlea s-a inteJes Cll DJ. Si unul si altul all fost insotiti pe teren de foJcloristul loan Birlea. Et­ le a- 1- i­ a e a ~- . preCllm si din arta ehilor bis0Tici rle lemn.'. pe care Ie consem­ neazt! In note si tn u1osar.He s-a rd­ a1­ iu] -0- lly u­ l01 atii ul n­ in -i- 18.a ra in J>.Vo­ 11lmul I Balade. prima de aeest fel la noi sub tHJn) : Cin­ teeele '1oDorului Roman din Maramures" --­ care trebuia sa cuprinda contributia rieca­ mia (lintre culeqatori dupa cum unneaza : -. partea a treia ArE populare arluna­ tc si notate c1e Bela Btlrt6k. 2. Autorul co­ lectiei este toto data eel dintii clintre cnIe­ qatorii pocziei populare maramure$ene ca­ re a avut privirile atintite si asupra impli­ ratlilor ei etnoqrafice.alea malerialul Jl ce-l euprinde. :a ~. 285). La 0 eercetare mai atenta rU­ lrul pe lUi­ oa­ lU­ Ull .2f)). Ion Bianu obsen-a Cn pri1ejuJ sedintei Socielatii literaTe a Acarlemiei din 8 mai 1910 . in sfirSit.'alorificafa coresplln­ ziHor Intr-o lucrare ampUi (Ie mari propor­ tii. coJectia lui Birlea. Cnleqerea compJexa efeciuata de eel trei carillrari ur111a sa fie . iar in sedinta din 8 mai 1910 a sec­ tiei literare a AcademieL Biann comunica oficiaI di . Principal a aeth'itate c-arbnareasca a lui Bir10a in rastimpul petrecnt Ja lend 1909­ 1913 5e desf~soara ill dmpul folcloruJuL bo­ rratulul material ad un at anterior i se adaucya aCllm lucr1ir1 noi pentrn ca in dona rin(lnri in acelasi sat leudnl . Din pU11ctn] de vedere fiJologic ea ra­ mine in nrma colectiei lui Tiplea. de unde se va intoarce eu 0 recoltii rlin eele mai boqate (B. aparuta in doua "olume . care inca din primii ani ai 5ec01u'ui nostru incepllse s~ adune poezii populare maramuresene. partea a rIoua :\rii populare arll1­ nate si notate de Dr. Tn timn ce cei doi marl fol­ clori$ti muzicali 1a diferenta de trei ani lJn1l1 elc aUnl inreqistra11 Pf" rilinnrl n(' fo­ nOfjraf san dllpa 8m: melorliile. Proiectul se rea­ lizeaza in toamna ac('1niasi an cInel Tiberiu Brediceanll cutreera 18 sate maramuresene (lin care cllJerre 19(1 rle niese mll7ki11e (B. IDEEA UNEI CULEGERI COMPLEXE POETICO-MUZICALE. aceasta conlucrare anuntind din timp actiunile ~tiintifice ce se \-or llltreprin rle in cadrul institutelor l1loderne de folc10r. lOAN BARLEA Referindu-se 1a volume de poezii populaTe din Maramures tiparile inainte de 1910 in coiectia "Din viata poporului Ro­ man". Bianu se adreseaza lui Ion Bh­ lea Cll scopul rle a reeomamla un specialisl capabil sa umple acest erol. COl1!~ti­ ent fiind dt 0 asemenea cu]eqere trebuie sa se fadl neaparat in MaramllTe~:ml istoric "ti­ nut atH de interesant si atH (1e putin cunos­ cut" (B. s-a in­ stituit chiar un premiu. 26).~ 13 ca­ )lio­ ude leu edi­ em­ lcia :ea­ lia. pag.2.

la e1ata cincl intreprindc :-'. cleobicei.:'. Este !lenul specific 1--1aramuresului 5i nu numai llli. infor­ malori 8 piese i Vi~eu (h. Din pacate pulerea de idlllcn\a a Cll­ leqerii cu care nc oCllpam a fost mult dimi­ nuata.etermina pe Rirlea sa-$i int. Biflea l...>a cum rozuWi c1i" :jianu la '~2 mai 1 1'~: J :~.::: ~:a 13-25 noiembrie cind ti­ :~-:: _...a.:0]ice "stlccesi\' coiectii si din alle 10": Romdniei '. cleoarece. celelaltc me10dii all fost publicatc abia dupa 47 ne ani In 1957 SlI b cl enUll1 irea _.:- .:i "erie .'or ]Jlltea tipari llllpreuna colec\ia .:.:'C "'.e : BllCic'.e sfinte cle tine".13. Ba . La capitolul B.J)" (B.'j inforllw.r::.e'1" Volksmusik cler Rumanen .:'(:eJero in :tvlaramures.cl 20 de me­ lodii tiparite sail "aJorificaie in c11ipnl 'l11or prelucrari pentru piano solo.4 informa­ Lori O~~ 1 I pie:'.. CLlline'.i prccfati"e C( :..nri :2:2 pie· 3 illfonnalori 10 plese.'C-.U Iacab Mure!..23).. care ne OCllpam.~ r rientare uenerala "asapra >:i nostru 11luzical din acesl alta parte .' . 17). La 1~!:?:) i'. '~l c:e publicare 1a IICasa scoale­ _ hten'entiilor lui Chirileanll ._~.--...-..::o:1':oni mai nlCl.'a refrenul de 7 silabe.' : De de 0 parte.::: ' -". exceptie facll. Saninta 5 informalori D piese . :-:>: ani.JTorea nriheaq1l1'li".ei ~. Berbe~li 3 informalori 10 piese.."ea 0 experienta in domeniul ''). Cor­ ne::.. In _ _ mal 1923 'coleeti a lui Birlea ::.-:"-a.'!'­ ~:~:e de la D1. La inceput lucrarea cunrinde 3 lcori IUl1cr i vocale nu­ mite ~i "dnine" si una instru·. Ct TEGEREA SI PUBLICAREA "'--'r:. -: '-E- Sdlisle . de a­ llUmite sunete gutllrale san stluhitatc carac­ leristice pina astalj clntec1l1ui popular al fl­ restHi tinnt (B. :.>3. ':cC0~ . 21i:. ulilizabile 111 compozitie ll 1 ~ a:'ele muncH c e cercetare po . StrImtura _ . sint cre­ alii de mai mica intinnere asem~natoare cloine1or .'edere muzica].3 info!­ l11a'.iti 4 in­ [ormatori = 10 piese i Desc'!li 2 infor­ malori 6 pi..:c'.~ '7 piese .) informatori 1:2 piese : \foi.'::1. ROLa\']ea 2 inforlllatori 7 friese.. in celel caiete. B. "icolao Torfla. . :'.. BARTOK. 103): face oferta Astrei S". dui '. 17). :ea apara dl1pa c1()j ani In colecjia ::. c1eoarece intentio­ :. -"'rile de a erasi un editor.4 informaiori 8 plese i Botiza -.'~l~ui popular. Breclieean:.. _ .:n'lllbrie \iitor".'.iti . .. Birsana 4 informalori . farli sa fie prea numeroa­ se.\JijJoc --.4 informatori J pie~. La trei din ele Breciiceanll a notat dupa de­ numirea de pe teren .te pentnl :-2:'. Tiberia . 61) -. La IT c' ecembrie e'. Birlea $i materialul de la . 7.\caclemie la sflr­ . dorea sa do­ .lIJd "acan­ . Apsa de Jos 3 inform 'od 8 pie~)e .ii-a codrului mai-mai'" Se obser­ .l~(:'ntaHi.C:ORlTCI MUZICAL T.lin alte tinutnri.>-" __ .:J: :c -\'Gaslre".1 1 'Ii fo1clorul \laramlFesului" . . ("... .Miinchen 19::.'oia sa descopere " :.ui Birlea: =. Coledia amintiUi acopcra principalelc clomenii ale melosului popular maramure­ sean din 70na ce ne ocupam (::\f. un refren propriu-zis ca "clui clui.ese.li 1921 (B. clui si iara clui".~ ':::"Jre$" .e. RemarcalJi!ti esle mai ale" calitatea culeueriL el fiind printre primli nluzicoJoqi rom~ll1i care ulilizeaza un mij­ loc de inreqislrare llwcanic (fnnowaiul) a1 illolocliilor. cur~ul anul11i I~'()lisi rdrasese .: 'rC~1l]eger0a D-:2~e (~e poeliE' :: -:: -2 \ a Jneepc .~ rondm C111reiera insotit de _ B'r1ea 18 localiUlti mara­ '. il1CepllSe 'c ' ornl muzieDl la drstiJ de Maramure$" . 24) Ca­ pHoluI "Doine" ilustreaza doua tipuri distinc­ te din punct de . :c)~ s:-a:. cele trei melodii populare nr. Sub influenta cd.e.B..170 de melodii populare romane$ti din .::.~ sa scot colectia in­ .dn(j si Ie-a 3~'?('iceanll a pornit 1a drum ell < ':.c­ _ :.ii as clori sa am carti :::cepincl ell \laramure. lnal:'.ti 5 illformaiori "= 7 pic'. -" -:-ac:he Papahagi prc~Jatq._. 3 5i 9 slnt una si aceiasi . :e. in tim­ . dar aeeea. . 26).ori = 15 piese i Leordina (:'\.' 19i~ Bia­ ~::-:€.eroa sa sa ~111 poaUi fi accepta­ : :--._: de la Academic ~i Bcla Bartok. ac1ica l1luzica adunata de mine '.~'... la 8 august 1923 BrecUceanu ':::'::e':tci din 110U aceasLa clorinja (B.i: .laramures tot hori ca si 111 aJte parti ale Transilvaniei.>anll.c. ~i 5e caracterizeaz8 prin forma preIun­ qita a melociiilor. c'j. Cuvinte 1e acestea uneori In serH slnt insotite. an un caracter cantahil Cll multe coroane in tempo rubato..--::'etizeaza in toamna anului :' .--: htentiona Brediceanu.i ]ipsa de hlrtie fac(' :: ~ =::':. "A1tE' rloillP" include 1n hori lunui evoluate si una instrumentala.storcsc nu a cllles nodi o sinql1l'a meiorlie repren~ntath'a '5i ell lar­ era rasplnrli r e 7(>1laHL melodia .:i:ci.. prin lovirile de glota.ca sint cOlllplect c' C: :-::.j:-.B.:.~ . BREmCEANU.\ccstea se numcsc b ).) iJlfonnatori 1 c~ plese: Borsa . cele 170 de piese muzicale reprezinta 1n­ tiile meloclii l1laramuresene Cll18se ce lW Slllt cunoscule..]c .~ .-. :! informatori Hl piese._a~.<arianUL Din repertorilll pa.enatori romani continua sa spp­ " -.B.

cintecul r1e learran si bolejune... : '1l j: . Cll- ::-11 i "IC- ":81 calc ~ea din . Lipsese din eo]eetia Brediceanu repertoriul copiilor.*:~! • ~·a­ .. Brecliceanll I-a :llot din co· leetia Mihaly poposinrl aiei pcnllll cite\'a cea<:.(Jcul cezurii principale. .! ~. Man. Capilolul VI "Dansuri" euprinde Ull ]]11­ I11dl' de 50 de piese c1upa denumirca "dill popor".)i t1oi.a 11 1a earacterlstica esle urmiHoarea: 11lf\ A-B-A sau A-B-_\\' (din care Fl (.1 pcntalo\1i­ (~J care nit are nilllic eOJ1l1111 ell pcnlal(nid maqhiard. datinUe (1e primavara si ..Ja lmpletitu1 clIllunii" :-.de batul din palmi". Iar :--o.11or1urile" de la .:.it-o . in"tlmo(lul (1::11 a ' . Co­ Jectia se 111cheie eu clansul ApsanescLl _ .h-13-13k.uri 1l11preuna cn folcloristu 1 1. ::1oro':ienilor in numai 3 ani in sale foar­ ::.-:..'d'>lt cipbanuJ oile " (nr..e meloclii ~i doar 32 Ie include in ma­ _-.i dupa tr01 ani din sate ori COlllune a­ distanta de 3-5 km. <'is fidel si in mod firese eu situatia i: teren melorliile.e hOLJuL c:~t(' 11u"l1'a1 ill pa~linile co­ : CCl.:l~l (..Jropiate este qreu de presupus..'1n[ melodii "de baul". :c: \) - -1 ":d- 1 '3C . repertoriu1 de calanie. -' ': a..)i un boeet instru­ mental (nr. Capilolul . din care C 0:'la .i<.de biHllt din palmi".a e. 128 pag. ceea ec denoia posibilitatea bi.~ J bo­ I ~ . c: .\ -B-B caden ta 1. "joeu1 babe­ lor". . La multe din ele antoru] • nn da titlul.".. ° /' i" .:: ~. E5te d~ . "c. meloclie care 111 \'ariante am qi. Cinteeelc de nunUl inclll. ll10durile Sllll ttrhaice ~i ell "car.:' acele C'olin(' e ncao!. ce­ . ..\ .:elc ure­ Ca~put :i::1c­ ::u­ Estc :mai "un .l:::. zOl1\!Ora 51 apoi doba.[t-o inlr-o \arianlJ 1l11l­ zicala sub c1enumirea "Horen Boc:itei".rile mai 11oi" Ie clasifidl dupa numa­ -'--r\Jrilor meloc1ice si cezura l'HincipaJa. un 'ara !ser­ stea -. ~o"­ e'. ::. .':: c \...\-B-B. en si­ '" -..1ures. una ]i] .'arll. ' •.38-100. scara mai mica ca llltil1(lerr pro\'enilii din \Iama e (1­ '"ac­ (1­ 1. cell' mai caractcrislic(' sint:·\-B-... liHC- ::lafe 'eter jato.~ e~:l sa p~Hrnnda in firea ':ii specific1JJ a1 Hiranului din ~1arar1. :. "jocul nepoatelor". . Bart6k culege _> c.C' C ~: (' d.~.c cillUi II sint lllelo(lii lHO\enitc din 110reil IU. d P-a a I11c ' oc1iei cstc 0 melodie de :::.110i am qa.> ta~ ~:_ ".cu:. -~ ~=:. estc dat .. l_~.c:a::5". "bse: \ d clar in partea I a mclodiei dIU imild.ului". .1lQd.: : . i i .~ .a de 1a Wutarli \drani din satele cutreieralc.'cchi estc preluata ~i e\oluata inlr-un joe .. Rirlea rlllpa efectllarea muncii din teren. ­ :~ () are. .fa si ritmul earacteristic leganat. I 'll1tlll1im .aracteristic In ::r. 153 P89. "iIrdrtita". on dc tropolit e\l de-ndrtit.::'~ 3 ri'/uri melociiee eu for­ ric baza.~ ci11L('CC de l1U'1ld. Co"":' . Asa cum se prezinta.i lndjoritatea in miisura specifica 6/3 ".:l f 1 liier (Lri'lc8) Ii:! carc mai liuiu .. In sistematizarea malerialu­ lui.­ funcjionalila\U meiodiei.'0 -.!.j Lrei in:c.. ~". Tn ncneralmuzica instrumcl1­ tala este pro\'eniUi di n eca " ora UL 0 a cloua influenHi a suferit-o dill 1111lziea mol­ elm'eneasea.! U .. '3i bocctele Je clasificd dupd rin­ durile meloc1ice. este muzica instrumenialil spe­ ('ifiea zol1ei culea:-..iti in :':'r­ . .\.l in tempo giusto) tempo dc <. i i­ (1'.-occ cri ".:: de 6/8. Reorezentat in numar de 15 .'C' i'! copJ\oJ1J I 1 TV s1nt in IlUllldr dCJ.do­ ris!idi A-B sau\-. _ _. C Jl::U:1e ale colin(lelor de aiei . La nr. forma can. aclied meloclje de baut poate fi si de strigal.ra-''a' "c G/">l._ _ . aslfel Cd trei hocete Ie il1clude 1n lila­ sura specifica de 6/8 Jl1i~care . 173).'~dt \ioara..-ariantele clasi­ . compozitorul -a I1rmat principiile finlac­ dezului llmarl K[iillll. .ri eYe­ :a:a..'2~lind la eolectia Drecliceal1u ari1tam :. .. slnt 'eritabile . J aro.. forme cl1prinse 111 61 de me­ ::::.:: ::a Barlok eu taaHi competenta Sa in­ ':estabila In plltillul timp petrecut 1n \fa­ -=-:':"2S (12 zi1e) nu a putut ori e11 de cre c :.! ill filS 1"1 L!1l J J).'" tearH eontrariictorii sau qresite asu­ : -" ::'clorului muzieal elaborate de foJclo­ ~ -":--itrn acest Unut.c de cele din eateqoria enta pcntru Cd siut ereatii Cll rilm re­ Iriu. "jocul 11l0~ului". 1G).' . feciore')c prelucrat pentru piano-:-. singnra balad~i "Om \'Olll!C era Y(j. "jocul nrc. r de (l-t) indusi\" .. Sa 5e fi schimbat feTul df:! a cin­ ":.'\r­ rJelencscuJ". bocete" 11u111ite aic] "ilupa IllOl:./. (eea co (n[1[er<:'l aceslui instru­ \eritahili:.ip 1('­ Iren) ritmu1 in lempo de hord apoi (jillstu. Aiei se cu­ ~a faeem 0 prima remarca: allloruJ a . :..":p8 11111l1dmJ de rlncluri melodice si ..'arietalp ce 0 cuprinde. astfe1 ea din totalul : ":'0.ii" ~i clOUd .\ -.'oca· Ie: . '.1) -­ 1 ~. un numar de 70 cl~ melodii sint ill .lnull0'll­ talc.J tempo allegretto :': = .\ -B-C­ \-B-C-D. lean" .ulul clll1l1l. colectia izllule): .o10 de caire compo· zitorul I.' '''.y C T.. "tropotita". :('-0 rl"c. .lltoluJ de cinteee demlll1it "hori" . ... Hll 5e obsen'ij ClIm 0 yeritabila "cloina" de stiI .c cleosebec.i \cchime in lana c1up~i in­ ·e~~·.-ariar_te) este eapitolu] Colinde . =.\ndan'tc. care cu siguranta (ne ba­ zam pc culeqerilc literare amintite1 eran pre7enle 1n teren in perioada clliegerii.hori \'0­ . de oriqine folclorica esie 11n dan<:.: ~ 1.. ~1!l t c C3 ~ ':mar doar 17 meloclii Ie llld"\1ra cle '.: cea mai plauzibiHi explicatie pri"inc1 _ . sa SU~lereze 0 ima\Jine qenerala asnpra fal­ clorului muzical maran1l1re')l'an ell ceea ce are e1 mai earacteristic fara sa aeopere lnsd nici pc departe llltrea9a hO(fatie> ~i . Cd 2E:.

E ade'-arat ca a recurs [Jde. 26) Bartok i1 face sa apara la MiindlE'n sub denumir<>a "Volk­ mnsik de. rente de "ederi asupra fnlclorulni nHlzical maramure~eal'. elf' 1. 76. altele dedt eele cutreierate ell Tiberiu Brediceanu. jnainte ell :>. Pc baza analizei com para­ tin~ a celor dona mari culeqf:.) informatori =~ 34 piese." iari:i5i sa studie7 qramatica limbii romai)e" li seria lui Ion BU$itia. Cluj. femei sj Hlutari. Pf'trol. ~i intre cele la ca­ re a ajuns Bela Bartok in aminti'. ca: Alba. Retragindu-Si materialul de la Acade­ mia Romana in 1921 (N. cit ~i pe baza studiului din teren in toale localiUHile CNcetate ce ei.faramures" cu­ ]egere apreciata (le tOli speciali~tii In una­ nimitate (. Bart6k m"ea 0 oarecare experienta pe tere­ nul folclorul1. Glod =­ . L Birlea" (B. pac!. "Voi 1l1een'. Ol"]cesti 7 informatori 52 piese.1 informatori =~ 25 piese. - Tn 14 martie 1913 ajunge la Siqi1et. \Hilmi de act'5tia.o de ajutorul llliUi harmol1iu pOl"tabH eu care-i inyeselea si pc tarani. Studilll intro­ ducth. Pi'na la aceasta [lata a cntreierRt mai llllllte lone folclorice.:) informalori 22 piese... "om 1n­ cerea )1oi sa concluzionam posibilele dife­ .Jnsemnarile la note"..:L)3). iar in 15 martie ajunge Ia lend Ia locninta preotu­ lui !jii folcloristului roan Birlea.ea la jnl0fpreti Hirani mai ak'. Oas. "Janesli =-..8).elf'ctioneze illformatnr:i. \larannuE'sn] nu putea ~ascut lipsi. Brecliceal'u a rdleetat mai tlrl'iu ~i la Ull studiu priYitor la folelorul muzical mara­ I1n1]"e~ean (B. precuJ1l si ac\illl1ea In­ Irf'prinsa de Tiberiu 13rediceanu ill 1910. .. c\utorul cule~lerii nll prec:i7eaza Yirsta informat. nepu hlica­ te: petreen"e cite\"a santamini 5i In satele din jurul Beiu$ul1. fata de coneluziJe caruia an'a unele rezene (B. :2(i. Tapa (din care nu apare nici-un infor­ mator). Tdeea i-a 'en it probabil in urma aparitiej Jucrarij lui Bartok. intr-un studio o.'ri elaborate de eei doi mari folcloristi . 5).6 informatori = 34 piese. Mures.. primul conducator al fostei prepa­ ranc1ii romfme~ti din Sighetll Marmatiei. Dra~Jo· mire5ti .la a'. Satl! \fare.1 infor­ mator 13 piese. A.ll1a. Breb . paq. Coneeptia in· tiia a fost mai ml11t pO'estitoare ca si pre­ fata la "C1ntecele (lin Bill or " . Vi!jieu de los -.eparat "oi arata felul acestor deosehiri". Bela Bart6k a cautat sa se apropie tot mai mult de poporul roman.ea sll apeleze In deeembrie H112 ca sa-i mijloceascd le~ji:ilura en Joan Birlea (fl. (B.'Brediceanu 5i Bart6k . Pe Unqa bogaUa si rigoarea sliir'tifica en care a fost cllIes materialul se impune a fi remareat studiu] introclucli\' al colectiei in care alltoru] De cia intiile con­ sirleratii pridtoare la muzica populara a a­ ccstni tinut atit c1e boqat ~i oriqinal. \111lte I11clo­ dji au fost notate dupa auz. dinsul a luat parte eu eea mai marc bunatate la ohoselile cuJegerii. Timis-Torontal. a apclat ~i la earlura­ rii . in:re allele si pcntru mothul Cd 5e ga­ intr-o zonti (Ie contact Cll folclorul ma­ iar si lutean.. \m \-azut lllai inaintE' care a fost soarta eu tiparirea lucrarii complexe "Cintecele poporului Romfln din "\Iaramu­ re~". Colindind in perioacla 13-27 martie 1913 Cll aeelasi neobosit foklorist satele ~i comunele ~'fara­ mureSl11ui. PI treee de Ia analiza Ja sintezii si intoeme~te tabele care-i permit prin sis­ tematizarea materialului mnzical atincrerea lIn or plafoane sever ~tiintifice.74 de piese.Ja monoyrafia maramure5eana est0 rezuliatul unci clez\oltari hotaritoare a pri­ 111nlui stwJin. ~ca Bela Bartok ~i folclorul maramnr4:'$ean.4 informatori 34 pi ese. 18.l­ ne5ti din ~1ara1l1ure~. in prefata acestei lucrarL compozi­ tom] ti. L-au atras 5i clJlegerile rle poC'/ie populara ce \ ilzusera lumina tipa­ mlui (1906 $i 1908). 15:{. Some~.If) t('lcs :"ci-~i .a .atc]or preoU 5i im'Zdatori. Cuhea (Bogdan Voda) .e ell ('on<. redactia din "Hinchen "Drei ~\'lasken" i-a oferit un con­ tract dar TIll a fost prima conceptie "Fass­ un~J" pe care Bartok a dat-o sub tipar la :\caclemia Romf.nea sa precizeze: "toate aceste Ioc8­ litilti Ie-am strilbatut in to\'ara~ia D-Iui Ton Blrle. ani. ci una noud mult modi­ ficata. care ]lll se referea la . pag. insotiti de fonograf 5i cilindri 111 corounele: Bocicoicl -. La 0 cercetare mai Bienia c" T 8 e .B.a sa lucrare asupra melodiilor popularc rom.1i mU7kal la data dnd por­ ne~te sa lm"estiyheze MaramureSlll.ica (le monogra­ fie folclorica. 1n annl 1922 la 15 martie. stu­ diindu-i am graiul cit $i manifestarile spirituale oglindite in foklor 5i obiceiuri tradition ale.1 nrle avea materia Ie ineriitE'. cit la introclucerc~.16 infor­ matori . Cll exeeptia Ieuciului. alltorul sen'jl1­ riu_c. fnlclfl­ rjseul nostru ramine uneori tributar H'chilor n1etoc\c. o.1L ~i (lin boqata recolfa ClI care se reintoarce de acolo alcatuise \'0111" mu} "Cintece populare romaresti din comi­ tatul Bihor" publicat de t\caflE'mia Ro­ mflna in 1913. Fara sa fi anIt la ill cepu I. Acest stu­ diu promis inca ele prin J 928 llU a mai fo<. 26).('("\cn\a. pentru dll­ cerea la hun sfirsit a aeestei lucrari 0 parte a textului a fost culeasa de Dl.t scris niciodata. "Exista lusa diferente intre une­ Ie conclu7ii la care am ajllns eu. Tn dorinta de a cunoaste cit mai bine ere­ atia noastrl!! muzicala pentrn care sc pa­ siona tot mai muIt. in Slnicolaul :Mare intre romanij banateni (1881). .) Rllmallcn '"on 0. ]\lcrn pe care.P11­ nea Brediceanu. TllHla. La acec. pa~I . intoe111ai ca Buracla cu \ioara lui in escapac\ele la 1"0­ mtl11ii de pesle hotare (B. 0 asemenea inle'ltie.rept f) pilcla cla<.1 informator = 8 piese. leud -. Tiplea lJ filcu<. 97). :l).2 informatori 23 piese.ori­ hr.

Jueru­ rile nu <.11 '-ecINe ca concIuziile noastre pe tcmeiul mGlodiilor ac1unate ar putea sa tie eventual deosebite. mai ales 9fOfi :'.:r1ea. a structurii ce10r trei folcloristi privind COD· tributia fiecareia. dar avind ). Bart6k: Sonatina. 14 hocete.uscilui. 15:{. "'\vinn in yedere si .. Cll traducerea 5i explicatia in 1imba Cjermanii.Y si (lin compo?itiile lui pmprii. III.u 1 Imperin Habs­ 1 . Bianu li scria lui Birlea "CuIeoerea D-tale de poezie populara se 'I.Naz(lraYaTml" llli·:\1e\:anclru Tiplea $i "Pintea Viteazu" din colectiu lui Bud.-a incep~ nu­ mat dupa yacantfi in septembrie yiitor. Detinem cloar progra­ mul recital dat de compozitor. de mare . dici a pctrecllt.. piesn pcntru pian. Toate textele pun in lumi11a preocllparea autoruJui pentru redarea cH mai fidelli a parlicu1aritatilor fonetice ale uraiu1ui 10ca1 (~.. care all fostpublicate in 19()9 In limba maqhiarH in lucrarea "Romfm k6ltokb(H" (Din' poetH rOI11.l­ :' 0 r e: dpoan'cp ('(mare. (lar Si fata de altC' melodii.:Iara­ TUre$ . Brahms. ~ '" . s Carner"). 15 piese tarane$ti..lmativ 6() de meJodii 'o-am culps Impreuna. se preqiiteste ill Tin'l'] flllfl 1n interc<.Chil­ dren. 8ect11o\'en.. Rapsodie in 51 minor. 1..1 ('liminat "Briantele Hisind dnar te\:lele r:r:tre Ie-a qasit de cuYiintil. fa1­ doristul a fosl inso~it de loan Bu~itia pro­ babiJ si pentru a revedea si re"erifica ma­ !erialul cuJes inaintea llltimei retu.. ae '­ 2'J!·.'1armat. c1eoarece note1e muzicale trebuiau tiparite In striiina­ tate. a1 COll­ a a- din COll­ Fass­ ar ]a nodi ­ larile a in.. Tn orice caz nn lucnJ este ClOrt: ByeJl1 de-a face ell lntiia pa­ trundcre cOl1sistcnla !. 0­ ':ce all ])l1nc! de H:c1e. 114 melo(Hi de joe ~t 17 11l1cati Ja (liferite instrumente muzicaJe: "dup6 mortt". Dans ro~ m€mesc nr. Tntru­ -'t Hlm ajunqe (Ie acorn arRniarpil Va roq cC! mio incredin\ati mie" (B.iei. (din .R. n. . Bela 3art6k propune(l compozitorului roman Ti­ '~eri:u Brediceanu ca sa..ceasta zona folclorica "Am fost 1:n !'-.lnt foarte oriqinale nn mllllai fata de meloriiile populare maghifl­ re. Dupa primul razboi 111011­ dial. .-ariantele piese­ 10r.'l sub multiple aspec­ t(' a foJcloru1ui maramllre~ean ill circuit 11­ niYNsa1. restul de 120 reprezentind con­ ~:-ibutia lui Elrlea.bus<. Beethoven.lca.1aramure$cnc" din data de 24 noiembrie 1922 scria: "A$­ teptarile publicului care au mnplut sala de­ aintreC1ul 8n fost inde~)Jinite. S-a 1110)'5 pina la fh:area minu\ioasa. Le-a execlltat cn 0 aqilitate foare marC'. 1. 10<~. intr-o scrisoare din 8 aprilie 1913.rehllie <.ul stiintpi.tau tocmCli a>a. al­ dituiesc un capifn1 aparte a1 eolectiei. Textc1c.. 84-104). probabil ca BirIea . Bocet nr. :\fonografia Bart6k cuprincle textele in limba romana si 111 traducere in Iimba (J8r­ mana.1. inrit in deems rinua Off' a dntat fAra Ril1tof1l1 not(~10r ceJe mai qre1e lmcati (]in Scarlatti. Sonata in Fa major OP.. Un cronicar a1 "Gazetei 'I'. Allegro bar­ baro.ii scria Bartok lui Brediceanu. Etude In Sol Major r Debussy. D". Dansnri populare rom€mcsti.. alE) tinutll­ rilor romane$ti si chiar "ecine". DIor Bartok ~i Brec1iceanu 1i soan trimis foile de note ca sa se insrrijeasdl sa fie tiparite uncle vor crede mai potri\-it.:1catllirea. "Horea mire­ sei" si dip-va <. Brahms.cll1i) a lui Bran Lanrentiu si Revay Ka­ r01.B. 12 eloine (hori 1unflil 155 11Ori. Fst!> ac1mirator al melocliilor popn­ lare din tinnturile Bei.-aloa­ ¥e (e in prezent 1a mine) conform unei a­ -[ecieri fU9iti'-e apro". f.­ am studiat sj colectia Dvs. unei colectii de me10dii populare ':in Maramure!. Facem 0 parflnteza aratinrl di muzicoloCjul :)i comp07itnrul BelCl Bart6k a mai fost in Siqhet si a COllcertat ea pianbt in data de ~2 noiembric 1922 1a Palatul Culturii. Bart6k.-e trebllie pus 18 0 Jarte .Clnd a p:ierclul si ((asH one". . :.' unifidndu-$i cnlegeri1~ din "!. :t-. ~~ ~ " . ell Tiberiu Bredkeanll n-a fost de acord Cll propllllerea la care noteaza: •.-(l -toemim In asa fel ca 1'11 0a cereetarea :. "horea oilor".ll­ O.~" • i'-- . volllmul cUDrincJe 27 colinde. r.. Bartok a notat astfE:!l aproximativ 33 de texte. Dinsu1 a (lat Qm-ae1ii de 0 memorie mu­ 7irala strAsl. Chopin. .ii conti (lin fost. 28). colaboreze pentru .tjfidi sa se poaUi orienta ell mai usor. 1. T. La mine mai slnt inca --feO 150 de melodii noi. aclica asa creel eEl ml ar trelmi des­ 'ar\ile cnleqerile noa5tre. dici aici nu a\-em rosturi bune pentrn asemenea fel de lucru". Scarlatti.~ 17 qa­ ma­ c de tipa­ a i.emna1e din trimbHa (:"...27). o sea~a placllta qustind frumusetile mllzi­ cU.raou­ se inainte intr-o alta limba eran clOUd ba­ lade •.7.I-am raSPUl1S ca-i lllU1tumesc pentru propunerea facuta. Preludi1J.-it 0 piedica serioasa ill fata editarii colectinor impreunB. pre­ ntro­ cste pri· :1teza : sis­ Jerea I ~i comparativa a j e"telor din co1E~ctia 13ar­ t6k ~i Birlea in localilatile mentionate $i ti­ nlnd cont de l111mele informa~ornlui. ald:ituit clin 4 parti. Dans111 ursului. ci sa Ie cllprin­ ""nl n'" amindoua lntr-ul'a sinCjura si sa Je c··c'lj<'il11 j)e baza afinitatii meJodiilor."a far 0 prop. e~as: !a-a­ e c: . BurJesc nr." chestillnea pr1i!a. Bart6k Seara la Seeni. Sinqurelc piese ce fuscserH t. La HI12 lirlea carc )ICXe amu­ :acle­ I face :olk­ .rii sa . Permiteti-mi ca . cu­ una­ :lura­ )area ul sc j. IV._ ~ . De 1a lnceput s-a i. din care pelltru fiecare cintec vo­ cal se rian llumai '-ersurilf' de incepllt.ari cle tiparire (1923). Chonin Kocturne in do minor. cred Cd ar fi mai bine (iaca Hecare colectie 58 va publica se­ parat" . Cind I1JN~f one 1a munte". P9. ~u detinem date cit a stat in Siclhetu 'I'. .Horea pacurarului". : - -e:e 2"2~ :: ­ !-:~ ec" _:c ajutoflll prcciz~rilor ce Ie face cu :1rivire 1a modul cnm a inteles sa redea a­ c:este particulariUHi putem stabiH cu destu­ 'a Gxactitate contributia sa si eea a lui Toan ::. al ~faramure­ ~mlui cari afirma ca !.1uzicR Ini Bart6k n-a nHicn 1 tlltnror.

paer. 23. Kiria. Luerarea lui are 0 importal1\.Dn cunoaste dedt melodii ell ritm de dans si stnlctura foarte felurH~.. Cu felul B­ eesta de proeednra se pOCl. popularizinc1 prin opera lui mu­ zicaUi comorile spirituale de pe aceste pIa­ iuri romanesti. Tn chip inp'I. lllai ales aCllm duel \-olumul de matNial adllnat si p'lbJicat din diferite zone folclofice ale tarii permite 0 seama de reJatii si comparal. si Ul11l1 si aUul repfPzentind . lueru pc cafe tinea de aItfel el 580-1 precizeze prill clI\'i11!e](> .te apropia cit mai :1E: mult de icoana adcvaraUi a cinteeului.. MatE'fialuJ ace'ita. Revenim la monografia mllzicala a \1ara­ mmesulni unde autorul a utilizat pe llnga informatorii Virani $1 dtiva informatori in~ telectuali ca de exemphl Invatatorul Ion Vlad din Vi~eu de Jos. carese minunau: "ce itlte a lnva­ tat domnul cintarile noastre" si prin aeeas­ ta uitau di 5e afla in fata l1nui domn venit tocmai din Budapesta ca sa Ie studieze dn­ teeele.tfPl nontntea a­ ansa de Bart6k in folclorstica mnzicala. . Brailoiu.G. de razvratire ~i ura contra eXD]oatatorilor.-ersificatie. 29). are meritul incontes­ tabU de-a fi inc~reat si reusH pentru intiia oara 0 sinteza asupra muzicii populare a acestui tinut. Virsta interpretilor nu este precizat~ Intotdeauna.."3. 23. credE' e1. 23.ii p(' care Bartok la \remea sa PH 1('-0 puhlt face. Sa nl1 uitam ea aeest mare ar­ tist maghiar de origine romana eu renume mondia] a fast un sincer prieten a1 tarii noastre. Multe din aceste melodii eulese de marele muzician erau dntecc de re\"olta. Bart6k a ajuns totodata 1a cOllcIuzia justa dl acest stH nu are niei 0 legatura eu stilul pentatonic maghiar. apoi tot din gura ctnUiretuJui a in­ reqistrat dntecnl 1a fonoffraf. pag.U. sl1 poatl1 fi idel1tHicati. DllP~ parerca sa "Horea lunql1" este Imprumutatli "nein­ doios u de 1a l1erainenii rlin Cohmt'iil (R. 1) La cu)egerea cintecelor a procedat astfel: mai tntH a notat dup1i auz atH melodia cit si textnl. 0 crunUi prigoand s-a dez.i () ZOlld mai mare din Romania ea "Horea lilnaB eli1J \Iaramurcs" este asemanatoare si ell multo afillitati sprc "Cintecul lunU din 01t(~nia". posibilita1i de reascultare si re\"erificare. (B. 30).uirii operei 5i aetiviUitii sale puse in slujba pikit 51 infra\irii popoa­ relor. 27-28). cind qenialul compozitor a fost ne\"oit sa se refugieze in S. "de 18 un ligan ".. 27)' lsi sustine parerea. pa~J. \Jarturia lui D.If! burqic. eli aVem de-a face cu a tnriurire maahiarli venitli min intermedinl rutenilor (B. uncle trainrl in mizc­ rie. 1a . '. Ca semn al pret. In strinsl1 leglHllr~ eu analiza muzicala aut. RitmuI acestor melodii este de fapt bine ennoscutul ritm Dunctat din muzica populara maghiara (.oru} se 0­ eupa $i de unele probleme de . Pentru cel care merge pe llrmele sale ar fi fast de mare fo­ los ca lInO dintre informatorij care an fast sau posibiI s~ mai fie in viata. imprejurarea i-a inscris ea axiom a ne­ cesitatea de a prinde si reda dnteeul pOpll Jar intoemai cu intreaqa ltli fiziol1omie an­ tentic~ si in pIu. "de 1a un omu.\cedemia Romana in sedinta (:.Tn starea de a7.0 fat~ de 15-16 ani."plicahO lJU \'a oa j" \1aramures peste stocp1 cintecelor de co­ pii ceea ce-l Ya duce 1a constatarea eronata di aceast!! specie ar lipcj la romanii din Tran:::. . 1934 dupa ce-l cunoasie pe Autorul a pntut conslata mai tirziu h Constantin 1..lanluit lmpotriYa lni Bela Bartok de eatre regimul hortysto-hitlerist din 194f)..0:'1 mai \"eehi stH melodic" al acestor tinuturi. 30). Cotitura adusa de Bart6k in folelo­ ristica muzicala se mai clatoreste apoi fap­ tului cl1 eJ a activat in yecinalatea etnogra­ filor. moare in 1945. pafT. namele lui flind strine.ih"ania. Concluziile de in­ ceput ale folcloristuJui maghiar au fost pri lejuite ele eUl10asterea franmentara a mll­ lieii DonuJ arc romfllle5ti. Usurinta en care nota melodiile populare era sortmi sl! cistiqe de 1a ineeput simpatia taranilor rom~ni. '1) si de aid anume leerl1turi tntre dnteeele populare ma­ ramnresene 5i eele maahiare lB.i a eercetarilor". este Ca materia luI me­ lodic maramuresean se deoseheste in mare miislJra de a1 eelorlalte reqinni arnelenesti. In intiTIsul studiu introdueth' al colectieL autorul Sllpune materialul muzical unei a­ iente analize. Consiliul Mondial aJ Pacii i-a deeer­ nat post-mortem 111 1945 "Premiul de Onoa­ re a1 paejj".O flrim~ constatare pc care 0 face Bartok 5i pc care si-o pl1slreaza si dnpa ce face in­ \'estiqatii mai ample in n1 ai multe zone fol­ clorice din Romanic.. fntr-ac1edlr ele 11U se \~erificii 1n totalitatea lor. dup!! CHm are meritllJ rJe-a fi cules stiintifie un material boqat pe care I-a pus in circuit universal (N. ::\"u-1 puteau suferi pE. pg. 2) --: ~ fl In ce prh'e$te ritmul: nu incadreaza melo­ dia intr-o anumWi masura d-l lasa liber . 23. dUpa ee n sistematizeaz~ pe baza principiilor lui Ilmari Krohn.~ compozitorul care facuse eU1105cute melodiile populare ale popoarelor subjugate ~i care milita pen­ tru libertatea aeestor popoare.n 15 mai 1910 e"Ie e­ 10('v("ntl1: e1 sintetizeaza a<.B. .inriuriri claca nu chiar 1mprumu­ iuri straine au pairuns si in c1ntecele de stil nou". legat de al poporuluj roman si mai ales de-al maramu­ resenilor.. 18). si c('redeaz. autoruJ multumindu-se s~ mentioneze ca a cules prorluctia de 1a . :\1untenia si .a Cll totu] eX­ eeptionala in ansamblul euleqerilor din fol­ clorul maramuresean. dupa cum sint ~i eazuri cind nn se d~" nki macar nu­ mele informatorilor..A. "de la 0 femeie u .\foldm8. oriqinea lui fUnd sud­ e<.teti6i (B.

.lr~lr'. lB. Bart6k a leqat prie­ tenii cu populatia maramureseanii.lin partea cule­ qatorului. lngaduie inc10ielL posibilitati de clife­ rita interpretare -. 443). tonalitatea. taranul Jonu lui Andrei din Ieud.13-20 de ani me­ Iocliile trebuiesc urmarite mai 1nLii la cill­ taretii de la care au fast culese. Tltl negUjeazd a Ie nota.Tn "dIr ales t si arii l PC' eX­ ace.. Tn afara de aceasta a­ rata silahele scmle ~i pc cele 1ungitc sau repetate cerute de simetria melodiei si a ritIlllllui. 97.au d. iar Pe de alta parte. I-a '.erie in c21e ce llT­ meazii despre 1egatnrile mare1. Il referitoare la via1a dntecului popular.ata pe asem~nari ca sa l)oaLa si modul.aza..7: co"-.)it dupe. pacr. 08ce­ dat in 1935."a­ tiler eas­ enit c''l­ c. indeosebi ale mllzicienilor de a <. 18.·ovi7. pe de alia parte aspectul semnalat it ubliqc! pC' folclorhl sa consenmel. pag.>formari. 350­ 376) di "nomazii nu pre au arte" ~i isi fun­ damenteaza competenta pe instinct . (B. cauzele inrudjrii.re In realitate nu exis­ tan.xperi­ mentul se cuvine apoi a Ii llrmdrit in timp pe qeneratii.("'. 11) a:. ea mai mul­ te rnelodii au 0 structura si 0 Hnie melxlica asemanatoare cn stmctura Si Enia ne]oclicii a folclorului din Africa. care i-au 'Clobi­ Jizat oal1!enii sa vina 1a ~l~rec:ic. Cind pentru unele fraqmente se prczil1Ui variante. interpretarea. iar 1a me10diile instrument ale este aratat a­ corclaju1 instrumentelor cu eoarde sau su­ netul de baza a celor1alte instrumente. 18.ram\1­ a'l­ ~are ! r! a CI)­ 'ata (lin . Bart6k in· fluente straine. usta lilul mclin­ pri­ TI1U­ )lea . La anali7. dupa parerea lui Dragoi.pro I si ('pI turi. BUsitia: .a me1orlil­ lor maramure~ene lSi cia seama.. !'.atIe indivichaUi in l11uzica populara. Asertiunile lui Bartok au fost interpretate ca fi'icind parte dintr-un program politic. profesor de 1sto­ ria Artelor 1a Universitatea din Cluj. ci s-a marginit la speeulatii avocate~ti pin­ dite sofistic print re rinduri. . . iar buna lui eredinta pusa total sub semnul 1n­ daielii.1) lfel: ctt 1n­ : (J- mai . .Cll sau fara intenUi (8.2 1a timp si sa iubE'asc~ en pasinnc TO­ man..1teri21nl m')­ zical inregistrat em reie. 1 (! i:rJ r<:>s" .Gind Romanesc" (1937. La invocarea unor arqumente muziocoloqice ale lui Bre­ diceanu si Alecsici ea. 3) Pentru me­ lodie atul1ci cincl notatia uzuala nn este su­ ficienUi se serve!.in rezumat aUt ca muzica cit S1 ca versuri notaiiul1ea culeqerii este facuta cu Tl1lllta competenta si seriozitate. prin ea pune canat orientarilar qre~ite ale folclo~ ristilor. Coriolan Petreanu. L0 '7a rlra­ gostei lUi RarL6k stan desiqUJ' RLil fnmnse­ tile muzicii populare romanesti cit 11'Jf:atia ei neasemuila. ::: '1 COrl­ tribuit mult ca Bartok sa ('n'~ni~'(. apoi de 1a cei maj tineri. Aeest fapt a imnresionat si SUi)jucrat sufletu] f1eniului manl1iar.> pe de 0 par­ te drept qreseli <. AtHudinea sa este revizuita funda­ mental 1n colecUa postuma. Sabin Draqoi afirma tendentios 111 arti­ colul din .f ll1'lZician maghiar cu poporu1 roma" "i en 1lfietennl san r.cer· tului din 22 noiembrie 1922." dar acimitea si "rfimlkhe A.Te$i scurt timp in Maramure~..sti Maramures san cea din Uaocea ­ Oas.a£1u di nolarile Dlui Bart6k nu sint intotdeauna ore­ cise. 448). Astfel dupa . influentele me­ locliilor si care slnt ele.: m" ira rnpu­ lara romaneasca si 81 este c.8.o­ :1 (!-­ fan­ :.nia ~ ea- I .P­ Uirnini in Beins in compania !1!i Ton Bu. Bart6k scmnale. 2) elo1her conform inspiratiei poporului. aeeste hfIuenb Sl 2see12nari J-au condus 1a ideea feaJi:erii unci )pcrari. Un'21e particula­ riHiti ale folcloru1ui din Africa apuseana au fost amintile 1a ( 1)T1'unicarlk Pi' :-U2 'e-a . Tot eJ i1 insotestE: pentfl\ . Muzi:cologul ma9hiar L Dern0i"\\i. fol­ tes­ ltiia e a a fi inta ~tita . jnflorirea ei din limpuri stra­ "echi.. pag. Complexita tea fenomenelor folclo­ rice sincfPtismn] lor inca pu!ernic in zona de care ne ocupam impune 0 pregatire a~ rleevata multilaterala ~i mai en seama coo­ perarea strinsa a specialistilor de formatie diferita. . EJ rele\'a intH inserierea variabiliUitii nrept 11na din axiomele folc1oruhti. Este indicata ]a inceput inaltimea reaUi a finalei cintecelor locale transpuse pe fi­ na1a Sol dupa sislemul preconizat in 1904. n-a a­ tacat nicidccum problema pe tar1:111ul spe­ cia1itfijii prin analiza III inutioasa a faptelor. La inceplJ t Bart6k nu avea incredere In lautaru1 Egan. und mischt all­ dieses ourcheinander.1 noua oara pe Bartok in Maramure~ C '. sub a carei ingrijire all fost publicate la Buda­ pesta scrisorile lui Bart6k.. de aceea recomanda evi­ tarea lui in cll1eqeri ca unul care "briqt a­ lerlei fremde Musik heil11. a fost eel care I-a aiulat po Bar­ t6k sa cunoasca in mod pract. 0 melodie trebuie culeasa !'. Cll foldoristul loan Birlea. In perioada inre0istrarilor. p(!l'­ tr11 Cfl aid 1n '\fararnurcs din D1i. a vorbi despre 0 forma adevarat ori­ qinaUi ". i\COst scop. De fapt.0­ coti deosebirile dintre variant.a S0 explica ~i faptlll Ca BartoL a netrecut inainte de a veni in !vfaramures dteva . 4) Privitor Ie te'{t scd€ ' versurile asa cum se pronunHi popar. Experimentul aduce 0 contri­ butie substantiala 1a predzarea rapo:-tului dintre traditie ~i imp. de folcIor ba:r.~itia care i-a dat muIte date despr? J'1Hziei) mo­ rosen easca".. ell aIt prilej ~i necesitatea de! a c1etecta Intrc­ quI repertariu existent lD !110mentul culege­ rii fara omiteri arbitrare.ite de aonotari Si semne comentionale pentru a in1esni apropierea de adevar.ucces~\ de la mat multi dnHireti alesi pe categorii de Ylrste pentru a vedea si in ce masura se schimba tempoul.1 1:1 mude j11 ~'\ . care trebuie sa corecleze in eeJe din urma pe lnsusi informatorul au­ tenUc. totu1 se reduce la "eompetenta" mu­ zician111ui '\'eao~.usnahme" ea lautarul din On­ ce. nan. BdT­ t6k preeonizeaza si in ml1zicu astfel de ex­ perimente menite sa puna in lumina vana­ bilitatea dntecuIlli popular.G datele lit.Este cert cit 8 11 sit1R. '[.

~ =:.. iar in urma (1. - sl:~"~~i::'... c:fe'entele c1intre categorii sint mari <:~ e-:ider:'e.'~. 4: a.__ ~ -. mi'Hinrlu-$i <:e .\ ariHal. \olut lc.:-: :)2rc Co l~"-'r<e (1 1.. "-"_::la c? sosH din Africa.z dC's St"nnnws d(>[ Bl'ni Fr>fah \us Il-Kcll1t6rd P:-in analiza concluzionam ca asemanarea posibilil deoarece popoare diferite pot :c::::'.:< S-d comins ]JC tero:1.rnu :11 co::lE Co 3ra'. care intr-ade\ ar 11n Co -::~:tu' sl'f'-"'.n..a:ita.re lisa prO\: iua .ele an (ie Barto:"': 1il nrinli.•~R'\B G yCJTcSEtliJL UJl.te mejeagurl. 3) Inlerec.'1 "e observa prea mare diferenta In­ :~e ca~ec0rii.___I_..~ re fu fie ...1illizelor faclli(' asupra maj multor materiale fole10­ rice a aiuns la urmiHoarea clasificarc: 1) cd 5j muzied 1)01mlara are dialect muzical pro­ priu crt 5i \orbirea diaieetiea...n :.aramur. Kiriae. de unde concluzia ca I1U mai poate fi yorba de In­ riuriri.::::.l fIno n \. fept ce-J determinCi 51 ~c sa pJece in Africa Sd verinee acestc consta­ tari.:c ::. . ~) . iU " . b) : :arii BARTOK \fARA\fAROSr GYCrrtsEBOL !Ptld IUdild Kis .ea acest:lia. Romeo Ghircoia$iu in "Contributia 1a istoria nmzicii romane$ti".l a'listica a poporului de pe acec.:ce bunuri asemanatoare in conditii ~: :::. Ulterior Bart6k a des- _'2 r a~ =-:ara ~MW • ~c: .ul strilbun de \eaeuri pentru inedit)i autentie.racre r. Ja melocliile populare roma­ _es:.:. mai profllnd pentrll f01 ~> \iaramures.\mDfl:Tnl1tnr:" aJe yeciniloL -. Dentc: aulenticul ~j ~'-::. \aloared COl1tinutulni artlslico-estelic a1 fo1­ c]oru]lli maramureSCa!l. Din scrisorile purtate ell prip­ :e::l:~ "Ii-: D. o')~e c'eosehire de cintecele slovace la -":-'" :'.i"teres . ed. : ) . B_-\RTOK AFRIKAI -.G._U_•.·. _..varr" ':~ ...T.U_·_-_I. U _.: Sf lIu-:i IrE? ­ be mell ma .•.r. arata ca: "Bart6k studiind folelorul din Maramure~ a siabilit Cd horea lunga 1'1 timpurilo \echi a fost lara indoiaHi singura melodie a mara­ mure')enilor ~i ca e1 sustinea la inceput Cd aceasia hore hm9a a fost prelllata de ro­ mani de 1a ucrainC'ni.~. l .l Sauia -. 1963. de ace1e asf'­ ~ • c 'are ba::llia ')i ele care a auzit rs:.-::!: ce ad:ina 0 muHime de cintece Si " c:Esifica pe categorii i~i da seama ::'. (ex... ... reiese dl datorita va­ ::e:a~ii C:eosebite a melodii'or din Maramu­ s~:e re$.­ fT13i IT.orea sila~ "C:'la dano cin:rc ocaz. care reiese elill folcloL Dr. Tata doua exemplecare lc pune in com­ paratie. -+) lllali(j jinllli. Bartok a inlimpinat qrentati In cla<:ifi­ carea materialu1ui. :c: 1913 f' __ .-econo111 ice ~i istoriee asemanatoare.

ut' iIt \ ('clerea lamuririii mai multor probleme: rj~m. deoarece aceste cintece de sar­ batori de larr:.isteme 5i pentato­ nia illsa5i 5e ~Jasesc In folclornl ((Jin. deosebit esteasemanalor eu eloina olteneasca". (B. pentru oameni tineri nr. mcepe ell capitollli ('olinde ~. dar pe melodiile de colinda se mai cmia !. 24). Daea 1a inceput Bartok fusese neincrezator.\larea cinste profesionala ~i com­ petetl~a care i·a c~ilauzit lntreaga activitale ~tiin~ifica I-a fa cut pe Bart6k sa-~i revizuias­ ed toLaJrnente teorille emise despre lolclorul din i\lari1mnre~.'i de fete in grupuri. iar pe de alta parte cilliecul propriu-zis de stU vechi parlando rul)ato ~i forma siro­ fica a celorlaHe reqiuni ardelenesti. !j. iar altele au fost re­ considerale de eatre 101clorl~ti . 17 din eolectie Ie-am regasit 5i noi pe teren tie in stare neschim­ haUi. (B. 23 din patru rinduri de melodie.Uamure'jt'l1e el \ 0 pn­ ternicc't inriurire maghiara (liJ[oriti. a ara­ : Cd ro­ coperitii ace. Rindurile textului 51nt foarte des din G sHabe. Dupa cit se pare nici 0 regiune afara de cea a Maramure~ului ~i regiunile Imecinate n-a mai creal de seeole melodil noi.Hlll :(10­ ::ide in­ ullJi Gin a la ca: ·s a :.. pa9.. e1 scapa din \'edere ~a compare genuri ~i stiluri e­ volutive diferite prin modul lor de reall­ zare IDuzicala: de 0 parte doina propriu­ lisa (hoH.ii.n:1Zicale (Ie pe glob. Colindel e lia. In repetate rinduri Bartok sublinia ca~ racterul neunildr ~i neo111ogen al cintecelor romanel?ti neocazionale. pe numerele 7. A fost insa ine\'itabil ca in munea ~Liin­ Iinca pe care a 1nt1'eprin5-0 folcloristul sil do\edeasca :. un rilm parlanclo rubato eu Uf­ matoarea struclUJ a . rlimul este de obicei conform dansuilli.~ msta· com­ ~ =J :" 111­ . . El 5nstinea Cd dceasta este 0 llIo~tenire asiatica a maghiari­ lor.h:.:..'i de aIte vlrste: copii.1 scapari. 1Va. Fa~a de folclorul magl1iar ~i slovac. Bntiloiu sub pretextul unui concert Si a unor conrerI1\~e cle5pre llluzica populara rOmanl'dsc[i JLl Ull schimb de experinta ~i informi. Textuj principal foarte des are un contirwl biblic HI legCitura CLl Cra­ ('iunul. e1 a cedat pina Ia urma lasindu-se pe depUll cumins. gama de haza: (ex.i llluzicologi romanl.21 -~~-- . in luna feoruarie.'.te in­ dtat de dHre Societated C(Jlllpolllorilor prill secretarul ei Henerai C. 1U). refrenurile a celor mai mulle texle slnt deosebite $i le­ gate de melodii. ge­ nurL dialecte. In general in colindele de lume curat tarane~ti cit $i cele mioritiee sau cu teme vlnatore$ti intllnim melodia legata de acela$i text..la lunga de 0 forma libera im­ provizatorica. in fata argurnen Lelor sonore de netagaduit. cl o lreapta prin care au trecut in evolutia lor mai toate (. Li. 20. Concluzia arata ca in eontinll­ are. Bartok a renuntat sa mai crc'adii ca c(~Cl mai inserala forma a muzicii maramure­ !}ene are aUt de simplista expJicaUe.i l'u de sisteme sanore illai arhaiCt~: jar ace-siC:' '.B. Bartok (.\-Ak. pa9.tiluri clin cell' mai (Iiferile 5i din intreaSJ8 lara".. batrini. Scara de baza este cea in111niUi 1a 110­ rea lun9a Si ill horea locala lllai noua. nenul11draie \ariaBleal!? horel 1 ungi eulese pe intreg leriloriul tarii. in a­ nul 1U3. 21. -.a atunci cind Bartok reliefa deosebirile "extraordinare" dintre melodiile cintecelor romane~tine­ ocazionale ale diferitelor tinuturi. Bartok arata: "Colindele din Romania all (liferente locale cu Inuit lllai mid declt melodiile de hore.. siaruia chlar asu­ pra unor deosebiri pe care le considera "ex­ lraordinare".. consta din doua rillduri melodice (BartokL iar cele pentru oameni batrini nr. treapt[\ prece(laUi $. 60) (B. nil constituie 0 \rastitura nationala. . ~i horea mal noua cu forma fixa ~i rltmul masurat ale Maramur~u­ lui. ceea ce de· notd ca acest repertoriu estc mnit ~i tiresc legat de traclitie. III ho­ rile mal noi illi. l\lonografla Bartokiand "Volksmusik der RUlltdnen von . 28). A1 . Vb.1923. in folclorul romdnesc $i in cele mal multe re­ Uiuni acest gen prezinta un evident carac­ ter arhaie. cu acelea~i refrene.Bocelul prezent III colectie sub 4 numere -~ 20-23 cu mai multe variilllte fie'care. 145. pe care s-au cintat $i se cinta $i a5Uizi texte de balade.J. spunea Banok.e diseutabile ori gre~ite.aranjate pe baza rmdurilor melodice ca­ f2 5e deosebesc de obiceiurile din alie parti romane~ti.i presiuni morale venite din parlea unor eer­ cud retro~Jracle l-au couclus Ia formule!iii te­ :I. privitoare la folclorul nostru llluzical ~i la teoriile emise de Bela BarloJ~ in necunoa~terea inteurcd~i tt cintN:lIlui fO­ m8nesc de pe inLreg tE'ritoriul tal ii. "S-a remareat insa Cd pentatonia. In schimb scarile cu "semi­ cadenta finaJa" ar da de banuit 0 lnriurire a muzicii sud-slave (N.i nu se cint8 Humai de billeti l.ullurilo . 11 $i 19. unde marele gen al cintecelor neoeazionale este reprezenlat mai lliUlt de stUuI nou.ental iXln'­ gistrari pe fonograf.i caracteru­ Illi pE'ntatonic (i:wheimitonicl. Colindele romane!i>Li arata Bartok n-au nici 0 inrudire cu muzica populara maghia· ra a~a incH scara lor pentatonica nu este imprumulata. pe aceea~i metrica. SMa remarcat apoi c.l eii.t slil pe inlreg terilOILul ti'irii.vIiinchen . fie eu u50are modificari..'mesc in qenuri 5i . 5). 1-l. de istoria aces tor locuri iar evolutia 15i spune mai greu cuvintul. 7. Anumlle imprejurari:. ca de pilcla deosebirile dintre horea lung a ~i horea mal noua din :"lara­ mure~ (e greu de crezut astazi cum n-a se­ sizat e\'olutia celei clintli in toate genurile actuale).iI textele de balade". ulleorl chiar con· tradictorii. Colaborator al arhivei de lolclor 11enrl Brauner I-a insotit pe Bartok prill Bueure~ti lar oaspelelui maghiar is-au pre/.19 Ia numar ~. c­ :elor : eel Dro­ alai fol. ci l. Asupra majoritatii din acestea d revenit Bartok insu.A. .Maramllre~" .

T.i Hlutari tarani). "RomaUi din Maramure!. . 613 c. 12 variante la nr. Clntcccle de hore mai noi sub numerele 24-135 din aceea~i eolectie este capitolul eel mai lutins. 24.ok L . Mar­ Unus NiyhoH. 193-209 din colectia bar­ tokiana euprinde meIodii pentru trlmbita.odiile ~'. iar a treia categoric ar Ii ver~urile de origine bisericeasea. Este inca 0 dovada ca 1a baza intregl. daca 0 melodie L'sle caracterizata de U11 film mo­ le~it 0 voi nota ell tuetul de tJji3 sau 6/4. aiei este posibil ca s-au pro­ dus !.llt dntate nu­ mai de femei in majoritatea eazurilor de rudenii apropiate ~i veeine ale mortului. G­ teodatii se schimba ritmul mole::. Este ge­ nul cel mai controversat ~i dezbatut de fol­ clori!. pag. :az: .. Horea luncra. . 1967. melodia cunoa~te in schimb 0 diversificare dupa mama. 111 acest caritol Bart6k arata ca a obsen at 0 anumita do­ rinta (ciiutare) in alegerea ritmului din par­ tea taranilor. La acest capitol avem $i prima atestare a (l e scrierilor instrumen­ telar muzicale specifice in Maramure~. ~i al doilea fapt denota Cd folcIoristul a notat de la in­ formatoare mai muIte hori lungi dar din care initial a publicat numai trei. Intr-un capitol aparte noi yom incerca sa clarificdm anumite aspec­ te ale horei eu noduri. Cind au fosl create nu s-a pUlut stabUi. AAkAsAksi AABc'. Aiel evolutia in linia melodica nu s-a produs doar asupra textului. AAkBBk. Aici con­ sideram noi eli fluierul a fost ~i ramine primul instrument si cel mai simplll con­ fectionat de taran.. AsHel fiecare corouna cu­ noa~te doua feluri de bocete: dupa tineri $i b8trini {Bartok).:e IIci:ltec bisericesc de prove­ nienta str~Una". iar in "Rumanian Folkmusik" volumu1 II . asHel horea lunga trece tot mai mult pe planul dol. 1a nr. ritm care se mole~P5te citeo­ cJat& in triola sau pe 0 treapta Intre acesle doua notatii care prin notatia noasira Cll note nu se poate reda. majoritatea de 4 rb. Prima categorie este eea mai veche ~i fara indoiaUi cea mai arhaica din zona.-: . _. In Maramures melodie de hore noua se executa in ritm de dans la fel ca ~i in me­ lodiile de dans care pot fi confundale eu horile (le dans (B.:. :c~~ fC)5~ l:e \:. :r. . :-'. recitativul a ra­ mas la fel ~i gama de baza. inaintea lui a fost doar frunza de fag $i par. Bocetele sl.. Hague. 22 din colectie este 0 melodie c. . In categoria a doua s-a produs 0 oarecare evolutie cleoarece melodia este masurata ~i tempo giusto. participantii striga In iimpul masurii t'llvenite de dans . fapt ce denota ca folcloristul ~i-a revizuit ~i ipoteza cll este 0 singura melodie de ho­ re lunga pe mai multe variante.:'4·)"" 0 despar­ tire severa Intre felurile de dans de 4 rin­ duri dntate cn text (striqat) si melodiile de hore s-a dovedit imposibila" (Bart6k). Noi am identifieat pe teren 0 mai mare varietate de bocete. For­ mele cele mai caracteristice la horilp loca­ le mai noi 51nt urmlHoarele: AABBk. XII). etc. horile mai noi sint de o provenienta mai recenta. melodii de boeet cu earacter de ritual... urne... ABCD. este l10tata in eoleetia bar­ tokhiana prii.. 24. Irate. unchi. 24).li se repeta Si nu are re:re:-:. iar eele mai nOi pot fj ':':e trei rh­ duri ~i un p'.vocal melodies EdUet By Benjamin Suchoff.> dnta as­ tazi textele lor epice !y)i lirice dupa aceste melodii.1elodiile fluierului sau chiar a frunzei nu se deosebesc de cele ale cimpoiului. de aceea Si Bar­ . . . in orice caz ina­ inte cu 50-60 (k ani au fost cunoseute.::" ~c'c: Melodii dE' dans ell forme nedeterminate de la nr.r J.:1: c:e forma strofica. :'\r. .e QCC2: Cll caracter de ritual.llui re­ pertoriu actual maramure~ean sUi nemuri­ toarea hore lunga. Din prima categorie am gasit ~i IIbocetul la ciuma" care este 0 veritabila hore cu no­ duri transformata in boeet (vezi exemplu 138 din co1ectia noasira). este notata 0 alta hore lunga dedI cele ga­ site in colectia bartokiana 1923.>tii nO$tri.n.. urmeazd apoi 0 descriere a unor jocuri (B.striHaturi sau dnta du­ pa melodiile instrumentale care in aceste cazuri se simplifica a~a de mult reJiefin­ du-se scheletul ei muzical sau chim forma ei de oricJine. . G).eudorefren.~arc ri=-_G al ~ex:U:. tata. matu!i'a.il in iute in aceea$i meloclie. Au ramas pe note tinute un fel de "suspin" care aduce perfect cu nodul. Pentru treapta de trecere yoi scrie rUm punctat san ritm triole care de­ pinde de apropierea uncia sau altpia. 136-192 5e cinta de muzicanti de profesie (de obiceill tigani) (n. 1a : ce .>i unele infiuente din zone1e limitrofe. soacra. ba mai multi fluiera~ii veri­ tabjJi tin in continuu un ison guturaJ pe care brodeaza melodia propril1-zisa. Este hore lunga din Viseu de Jos cintata de aeeea~i informatoare Maria Pop a lui Vasile (60).. soeru etc.. a doua categorie. au disparut insa nodurile.: 3. ea dovada ele ])tltrund numai acum in partile L'gocei"' (Bar:6. noi am ga­ sit:. 10: sus nu tre me slr de to PH rna ..e. AYE'm melodii de joc Intr-o forma libera care eons tau din renetarea variata de unu sau mai multe motive. astfel avem boeete propriu zise neincadrabile in masura. (B. Scara de baza este cea cunoseuUl peste tot in zona: (ex.c~:ri me­ Iodice. :. in dona masuri $i melodii de forma inchisa. ~fe. 23. La mmta $i la jocuri di­ ferite. Capitolul "bucati din diferite instrumente muzicale" de la nr.:: . grupa cea mai bogata in melodii. sora. CompozitoruI ma~Jhiar Ie descrie complet ~i competent pe toate eele intilnite.

la care nu am putut sa Ie descoperill1 provenienta in neam eu toate in­ vestigatiile facute. Bela Bart6k "Romanian Folk Music. Avem ~i eazuri fericite de coineidellta dnd aeeea$i mel odie in eele doud. care denota 0 e\'o!ulie. hori din fluh>r si una din cptpra.) un llumar de 9 piese inslrumen­ lali'. cloar doi informatori.i trei infofmalori. e1 li zice como. si )11­ ine )n­ )ar It!i ele Iri­ pe 1te af­ . Concluzinam deei di nu poate fi yorba de 0 preluare a lor.. eolectii este notat8 10. numai ca rlndul dublat este varianta cunoscnlci J11plodii "Cit 11 Maramure$u". .300 de pagini euprinzind 2. loan Dunea din Clod 4 piese :<.56). . Teodorescll (N. aceasta sub in­ f1uenta JJllizicii lUolc!cnenesti ~i nicidl'CUHl sub illfluenla mUilCH maghiare.i informatoare din Vi­ ~eu cle Jos :tvlalie Ardelean noi am identificat··() sub porecla :\1aria Ardelean ell bota . incH monu111entala coleetie a putut apare a!. 25). de aeeea ~i modul e1 de cin­ tare a fast diferit de eel a taranilor.HI si 8:! ell. Lucrarea e magis­ traUi sub toate aspeetele.A. . llll-i dci lllare im­ porlanla numindu-l fals. informatoarea Varvara Braieului din Vi~eu de Jos. Cele dnd mari volume "Ramanian Folk Musik" (1967) au fost preydllte pentru ti­ par in anii 1940--Hl-15.muit. la. dllpa expatrierea \0­ luntara la New York (B. Volume II: Vocal melodies (XXXIV + 756 p). 38 care sint notate just in masura de 6/8.Ii 27 din eolectia Brediceanu. care sint scrise in masura de 2/. _-\cestQ !lucan instrument ale ell certHudi­ ne trebuiau incluse la repertoriul oeazional pac. esle vorba de Ele­ na Bidea -. Melodiile . sub numerele 34.* $i sint identic acelea~i piese dIn eolectia Brediceanu. In investiga~lile noastre.. 203.. de 5e ne­ cu em en­ ·es. cu reveniri la notatia melodiilor pin a la perfectiune. tr.ti 2 piese. ceea ce del10ta ca ele au ev01uat prea putin. . Ne dUe la aceasttl concluzle piesele gasite in eoleetia Bartok nr. Tot aici se dau 0­ caziile de ciHtat: "dupa mort".ebuia sa Ie privim ca 0 proprietate pri­ morcliala a rornanilor din l\1aramure.-:1nd pe C 1 ea cezura pri11cipald nu slnt cunoseute la popoarele invecinate. bu­ dum in A.. . ea dupa 0 migaloasa ~lefuire artizanaHi. stoeul de hori vocale de dans intilnit pe teren I-au de­ terminat pe Bartok sa creadi\ eft aces- l~d <iU () fHO\ ellientil lnayhiaf(i Liill doua motive: felul ue-a dnta a unor ill­ formatori ~i aiei ar~Ham di la aeele melo­ dii 1a care Bartok susUne ca sint de orl­ gine maghiara ele provin numai de 1a aceia".. ineeput ealigrafia de ~colar con~tiindos cu care Barl6k a copiat notele melodiilor !jii textele eu litera fina. ca la exemplele 201.ie ~i anume: lui Bartok i-au cinlat din trimbita. La aeest capitol se em'ine sa mai iaccm 0 obsen-aj. Vo­ lwn I: Instrwnental 0 melodies (XLVII+ 704). De altfel el afirma: "In momentul de fata se poate eOllstala chiar aeuma ea me­ lodiile tipiee maramure~ene amintite mai sus (49-88) a.. 54ab. 36. PaUiguta Boti~ din . Aeelea!?i observatii se pot face la nr. 9 !?i 38 notate in ma­ sura de 6/8.i populatia maghiara este indiseutabil. de fapt esle \orba de 0 a cloua meiodie care este un veritabll cintee de joe introdus de informatoare in loc de un refren obi~. noua ne-a cintal fara diferente melodiile 45 ~i 53e (Mct sculai de dimmeata). with a Fo­ reword by Victor Bator.?". a dirui contact eu ora~ul. Trei volume impunatoare de peste 2. 37.preoteasa din leud.J:5a eoleetia Bartok cu exemple 19 !.i III UflIld ell 80 di? ani este tot un IraUll1ent din melodia de joe. iHstrUm(~nt 1<1 cure Bdfl()k. 110 . AJte observatii ee se impun sint urmatoa­ relc: melodia 37 din mono~rrafie se afirma cd are rindui III dublat. :. Moartea I-a surprins la ultima intregire a llotelor.prima melodie a fost imprimata ca 0 ho(c' mai noua din -+ rlnduri. "horea pacura­ rului". adaugi­ rea l<icut.Ii lunger Man din On­ cesli (1. captiveaza de 10. aeeea!. "dnd !?i-a pierdut ~i $i-a gasit paeu­ raIu oiie".Kane. Posibil Cd aee$ti doi informatori n-au fost eei mai reprezentathri in me$teritul c1ntatului 1a trimbita din \Temea aeeea.cind merg oile 1a munte". ci mai degraba un amestec de hore propriu-zisa eu dntec \-oca1 de joe pe care Bartok 11u-1 sesiseaza. :ara in --.752 de texte poetice traduse de Dl. rotunda.. Aminlim aid ea infor­ maLor eomun la Bartok ~i Bredieeanu este tot Elena Birlea. Mar­ tinus Niyhoff 1967.1 2:>--­ de me­ rln­ do­ par­ tpo- )ito] :atii se \oi de­ ca 0 mo• ' C1- iute ::"or- Ka­ CD. 1. In general..' 1a aceea. Ca structura ~i forma. la. la eaz 1a caz. iar din fluier a cintat un singur informator. in masuracle 6/B $i nicide­ cum in 2/4.>i Hll din Ielld. "horea oilor". ne referim la horile autenticp maramure~ene.\cela~i 1eno­ men i:I inlilnim .555 de melodii. sotia folcloristului care i-a ein ttl t lui Bar t6k exemplele 77 ~l '7gb ambe­ Ie in ruasura de 2/4 iar in colectia Bredicea­ nu aeele piese sub nr. The Hague.'1 informatoare din coleetia Bartok.. in masura de 6/8. exemplu: 33a. Cete 40 de melodii din coleetia Bartok notate in masura de 214 sint indiscutabil ineadrabile in masura de 6/8.B. 5.i la nL 82.ti ~i Marie !?i Doica Vra­ gu~ din Once~ti. in h0fea locala mai noua de astl:lzi gasim acelea!jii tipuri ca ~i acwn 70 de ani...!O:!.. Volume III: Texts (CVIII + ti62 p) Edited by Benjamin Suchoff.30. 53e. Du­ mUm Sereea din Dragomire.i 134: stnt eompletari de melodii de joe ell silabele la. fel. ==n late de ga­ du­ ~ste di­ urii fin­ 'ma era Inu $i o )ar .la cum a gindit-o izvoditorul ei..torese sau de Inmormintare.

urmind ca pentru a­ cestea sa fie seieetionate doar cele mai re­ prezentative l?i aspecte putin luate in sea­ mil ori nesesizate inca.>i interpret $i clupa un allllmil intenal apoi inregistrarea dc(. culegerea <\­ cdeea)i meiodii de la acela'. ReperLor iul nuntE. UEZULTATE ~I CONSTATARI o cercelare exhallsiva a folclorului mu. PRECIZARI ASUPRA CULEGERII aIUZICALE. 8. unele in mai mica masura sau tangen~ial din culegerea Brediceanu.lr­ biHorilor de primitvara f?i vara. folosind in prelabil pe lin­ ga mijloacele moderne de inregistrare !. Am urmaril.leea$i melodii sau \'arianie de la lllai multi interpre\i diD acela'. exceptie facind cOll1unele cu popula~ie pre­ ponderent de limba ucraineana ~i maghiara. In prezentarea diferi­ telor categorii de hori l?i melodii am proee­ dat de asemenea reslricth'. Repertoriu de Inmormintarei G. l:\alade.II. HI. L. obser­ \atiile facute de eercetatorii mai 1'eeenti ai iolelorului muzical. Inainte ue a trece 1a prezentarea catego­ riHor de cintece ~i meloclii cuprinse in a­ eest volum facem iara~l precizari: mai Intii ca Ie-am cllprins pe aees(ea intr-o sistema­ tica bazata. 15 care reprezinla in monouratia fle fa~a un material inedit. Cintece \'0­ cale de clans. 5. ]l()i am ~lclsit muit mai llluJtt. participind nemijlocit la toate manifestarile folc1orice !. siste­ matizarea prive~te de regula componentul cel mal diversificat ce esLe insa \ ariabil de la 0 calefIorie la alta. 9. 16 slnt cunoscute in parte. eolindat. Rezultalul culegerii se cOllcretiJ'cazd lntr-un numar de 1-480 plese ll1uzieale eli:l 45 de sate ~i comune in­ regislrale pe banda magnetica pe calegorii rlupa cum Ufmeaza: 1. obiceiurile de primavara all fost urmarite. eatanie.. ~-am neglijat \'ariantele ori me­ 10dille eare au palruns perfect ill dialect. (10). in111or­ mintare.?i mai variate. zical maramure~ean nu a stat ~i nici nu poale sta in atentia noastrii. Cilltecul pro­ priu-zis de siH . Brailoiu cOllfirmaobservati. Am pus in pa­ ranteza numerele 8 ~i 10 deoarece reprezinlti in colectia Brediceann reperloriu ell 0 sin­ gura piesd.t. Hori de l11asa. 11. 5.. 13. Consicleram ast­ tel ca analiza textelor poetice ~i clescrierea amanuntita a unor obiceiuri arhicunoseute pot sa lipseased clintr-un studiu de foldor lUuzical. In prh'inta repertoriulul vocal sau instru­ menlal neocazional am cautat ca in cule­ gere sa prevaleze autenticul cintec mara­ mure~ean. 3. Melodii instrumentale de joc. 5. -.a generala ca tineretul este eel mai recepti\' la noutati ~i chiar excentrizari refuzale de restul colee­ ti\itatii 5i mobilul pc. 11. AceastCi meloda am fo1osit-o ~i 1a re­ constituirea unor fapte de folclor perene. PUEl\HZE MEl'ODOLOGICE. RepeL­ toriul de cdtanie.\Ioul care a ptitruns ~i continua sa patrumia in zona pe toate calle am cautat sa-1 surprin­ dem in faptul de falclor ca 0 realitate \-ie (te neconteslat. Horea 1unga. 3. dnd siluatia a ce­ rut-o ori ineditul inregistrarilor ~i obser­ \-atiilor noastre nn lipsesc. indeletniciri. pe conjugarea citona criterii (\'lrst&. Dalinile sar­ batorilor de iarnd. 12. cduUnd sa se diferentieze oareCUll1 de rest prin acea"ta atitudine de bra\'ada.ii lHU11ai . pe cele 5 viii. factorii e\oluth-i :. se afirma.al cercetarii.S. Am avut ]:l1sa in iatd dteva obiecth'e: ell110a$terea situ­ atiei (1e astazi a muzicii lorclorice mara­ mUle~eJ1e. Dintre acestea eele ell numerele -4.111 mica masura am recurs la reconstituirea lor prin eheslionare. consideram ca 0 restrictie este indicata 5i in analiza struc­ turala a genurilor muzicale suiicient carae­ lerizate f?i CUlloscute.) in caclrul categoriilor mai bogat reprezentatf'. 16 din culegerea Bartok. 2. cIt ~i eele care dovedesc sintelizari cUntre local ~i a10gen. . care du­ ce la 111l. Cind \ ariantele genurilor neocazlonale au prezentat micl (teosebiri intre ele. DatiniJe si. (8). Horea mal nouii1 14. iar numerele -1. 15. 6. botejune. Pentru toale aceslea am cautat sa cu­ princlem intreq l\faramure~ul lstoric Plna la Gutli ~i gramta eu U. am folo­ sit in cercelarea obiceiurilor metoda ob­ sen atiilor directe. 0 delimitare cit mai precisa a graiului muzical l1laramure~ean )i a ~Jenurilor mai putin reprezentate 'in eoJec­ tie de pina acum.. clncl yariantele priveau ~Jenurile oca­ i.atarea cinLecelor eu lolul strain\? celor din uz prin partea locului"..itre eei doi marl culegalori inainta)i. g e nurile ~i speciUe neintilnite de ei. Cinlccul de lea~Jan $i 1J0lejllne. i-am inregis­ trat )i I-am transcris. 13.S.i de lllutatie in sfera procluctiel toldorice muzi­ cale. . colinde:e. obiectivele propuse fiind cele a­ ratate mai sus. 14. Repprloriul copiilor.R. prilej etc.il un chestionar pentru investigarea informa­ torHor. 0 pri­ ma constatare ne arata ca lipsesc din cule­ qerile anterioare numere1e 1. a pefsonalitatii incipienle.. Clntece de pe1eril1aj. restrictia s-a rasfrin t ~l aSllpra lor dar.ihologic este tenC\in~a (e D. (3 Reperto­ riu pastoresc. 6. 16.ii sat sal! sate \e­ /I . 12. dintre vechi l?i nou .echi arcielenesc. urmarifea ~JeJ1u(l1or identiiicate de c. 1'oate fenomenele COIn­ plexe Cd Hunta. \'erlficate ~i re\-erificale la fata locului pe teren in loate eomunele cercetate.> . mai mult chiar. Pe cit ne-au permis imprejurarile in decur­ sul celor 14 ani de investigare. 10 11. 13. 9.lonale ~i a caror rasplndire a constituit chiar un oblecth. 7. de asemel1ea. 7. Joeurile Ie-am cu1es in desfa~ura­ rea sincretica eu mU:lica ~i mai rar prin re­ constituirea de la lautarii tar ani ai satefor $i numai atunci dnd a fost \'orba de unele jocuri ce nu se mai practica dedt in amin­ tire.

Aldelean Marie. Braicu Van'ara din Vi~eu de Jos. Am fosl \ecini (e \orba de informatorul lui Bartok. lOa. dialog imprimal in anul 1971 februarie 28. 21.e elemente de muzica romaneascd din Ar­ deal" (B. intre nanonaliHi\i. am gasH 0 melo­ die neschimbata.i Ie-a amintit eu wen ~i mai mult cmintele sau frinturi de lllelodii. dne.. Ta­ ranlll moro~an creeaza lnsu!. deja. am einLat ~i astazi ~i am zinit !?i nllini" mi-o pHHit g1asu . poatp cd. ~i deci "numai intr-o mica. ma­ sura e influentata muzica noastra populara de muzica maghiara ~i dimpotrka.IW3. a!. Caraeterul lneth iuuai ell speei­ I ic neao~ romanese. la 82 de ani :inchipuie-1i cum sa-Ii aminte~ti late horlle ! -.. . dp \lOlld ori 1ntr-o zi :. In 11.DraHu l11eu. doyede~te cum creatia strins legata de viata creatorului ~i a colectiviUitii se schimba in pennanenta paraiel eu data.Cl:nd tp-o inregistrat ti-o pus sCi-Ii uuzi \ ueed ? ~1i-o scris acolo Domnu aiesta (se re­ iNea Ja cel din poza} ~i apoi ei mi-o cin­ tatoo dupa 91asu meu. l"u mai ~tii ~i cine a mai cintat din sat? --.easca nota originala a muzicii maramure­ . rest !: :1(' l c: Ll­ d- si lrea mai \-e . lliaJ e . ea avea 22). 9. Brai­ cu ValTara nu mi-a reprodus dedt 0 sin­ gura melodie. 64). nn i-am cUlloscul (am arillat poza lui Bartok).>i intr-un spirit.. Am obseryat Cd in zona de care ne ocupam." ­ 1 I pel­ i: 5.. numal eu am cintal.25 ...n. 2'goa­ m tii 'ma­ (erii cirul iste­ :ltul 1 de [eri­ Jce­ ast­ ~rea :ute c:or a 0 ruc­ rac­ I ace­ re­ sea­ serI Cd :i ~i ~ec- nte.te.) ~-apoi ul a :. In treacat fie spus. 5i femeia lui Vlad. 'alia pa­ inL~i sin­ e !. 265). Ca metoda de cule~Jere care relese de-aItfel 5i din Iucrarea "Bartokiana". ("vezi exemplele 263. La prima cheslionare din :25. pag. avem incontes~abil influente muzieale de la zonele limitrofe cit ~i de la nationali­ tatHe cu care convietuim . ". erau PLl!. se bUCllra.ie noapl€ ' .i "sa se mai 91n(\easeli pillEt-a (lona zi· imprimarile s-au nicut in casa ld ilwajatorul loan VIae! unde BE-la Bartok ~i loan 15ir1ea au fost 9azdlliti pe::.III. Faptul cei la unele dntece niei nu a putut Ii facuta reconstituirea. pro­ :)[ea \0- ~ de 5. 1~~ din colectie nu ~i le-a amintit.. iar allele numai fragmentar.Numai eli 5i domnll. lJllr-o maniera care ria muzieii sale un co­ 10ri1 aparte. dti Yecini-o fo numa! dupa mine 0 trim as nu 0 data. bocetul IlL ~la a fast reprodus cn mid deosebiri.~ .> a cum il simte raiinat moro~anul. 'Tean sa remarc ca inca nu ~i-a pierdut vocea.AtuJlci 1a Vlad in cast! cinE'-o mai fost' cine! ai ci:ntat '? -.Citi domni erall'l Era 5i popa Blrlea din lend? Irall doi domni. dupa yorbele pe care Ie-am lis. radio in casa pentru nepoti ~i cu qreu :')i-a amintit de imprimarile facute. Bercea Dumitru din Dragomi­ re~ti. Scopul prinCipal urmarH ~e noi a fost ~i acela de a gasi pe fo~tii informatorl a lui Tiberiu Bredieeanu ~i Bela Bartok. Doar me­ lodia . imprumutind doar ~i adopt:i:nd doar une!e acccmte ~i mo­ duri san fommle de exprimare striHne. in a~a-zisa "ll1ULiea curuteasea se gdsesc mul­ . pri­ uJe­ ). informato­ rul Dunca Vasile de 74 de ani (1974) ince­ pe melodiile specifice Maramure~ului dupa care adauga acela~i text ~i fragment de me­ lodie din Muntenia cn adaugiri trili-li-lili. trE'ccut prill filtru. A\ca. am ~i uitat ca-s Ct(:' 82 de ani. Samana. Hte. am incercat sa depanam aminlirea acelor cintece tiparite aeum 60 de ani pc care t.197:3. tex­ tul mai putin. ca.~-o fo' nimeni. Din cOll\'orblre reiese cd ill[ollllaluarea a lost chestionala in trel reprize. I-a informat 9re!.J. aUHurea. mai curind se poate constata contrariul :..6..iillt bacll­ sama cum dul. unii au schimbat total melodia. Cautlnd in amintirea acestor in­ formatori cintecele spuse de ei ~i tiparite inainte cu 60 de ani ei ~i Ie-au amintit Cll greu. Dupa doua saptamini. sdrSar­ 'rto10. A­ ce"le influente 1n0\ itabile ~i reciproce in­ lre popoare \ ('cine. Che~a Irina din Boci­ coiel.li sa dnte :. munce~te. am depanat Cll infor­ matori! tiecare melodie cintaUi In lllonogra­ fia bartokiana.)i nu­ mai a treia oara erau imprimati la fonograf. pe linga marele arsenal de hori lo­ cale. illvatato­ rul loan Vlad n. De 1a primul folclorist nu am gasit niei unul iar de la al dOilea din fericire am uasit in "lata pe Dunca :Mdricnta (Mureanca}.ma~Jhiari ~i rU­ teni cu care nealllUl maramure~ean a trait )i tr1iie$te. rareori ca ~i in cazul infor­ matoarei Braicu Varyara. lucreazii ~i seline des­ tul de bine. Aceea n-o clntat. informatorii erau chestionati.'viunteanu Elena din Poienile Glodului.. nu sill: de a~a naturCi ca sa suprime ori sa cople­ i. horea lunga 23a 111i-a fost reprodusa total diferit ~i ele lInde au disparut nodurile. d din contra.>i 1.)i anu­ me ca in muziea magi1iara Cll deosebire in cea secuia'>ea ~iin cea \ec'he maghiara.>it Pe Bart6k asupra Ylrstei (19 ani.:ttii ~i G redau mai jos: linde aU cll1tat? La Loati a lui Vlad.Tu mamuca m-ai facut" a fost repro­ dusa aidoma la fel $i melodia ilLume nu 1 w I \ . Pe aceasta mel odie a impro yizat diferite te:-.II.~--. --. ('om orbited d0curnent este imprim. C'i de tri orL $tii ce clJ1tece al cintat '( s-ar putpa ~(Hi amilltesti '? --. D('~i ]a 0 \lrsta Inainlatd ~i-a amintit per­ fect de imprimarea facutu ell CO de ani in urma de fOlclori~tii B{~la Bartok ~i foan 13ir­ led. oleacd a­ 1e5ta. Dlln­ ca Vasile din leuct. laUt dialogul eu informatoarea lui Bela Bar­ tok Braicu Varvara dill Vi~eu de Jos. este de neCOll­ te5tat aiel. samana. in multe cazuri Ie-am fredo­ nat eu melodia ca sa $i-o aminleasca ~i iata 1a ce rezultat am ajuns: colindele 1.ene. De exemplu.

. cit 51 la alte rea· litati fole larke. Bctlrinii informatori incurCi'i textel(>. illformatorii Hind la 0 \lrslil inaintata CJreu au inai pumt dt~slusi una­ dou£1 melodii. '.dru '/er '" qe .J - . \ III recurs ell prl'­ clid(~re Id copiii :-. am urmarit pro­ ('.i pi 111qa .j pOt-tice. 1ctr Cd f»flonwn ueneral zOl1f'i eslC' hlptul ea 0 IUP­ loclip poate vehicula mai mutt!:' texte.! ..f' J'-. la. schimba mc'Iodiile.i ".'1i:Hoare..ici irati. .i llf'Potii au'stora cme ill ~j['neral mi-au reprodus melodii din IPper­ Loriu CLlH'nt . De multe ori 11 P[(. cit $i a materialului cuies ne-a pus 0 sea­ rna de prolJ\el11£' ef> Ie vom eludda in capi­ lolul pre:zenL In IUlllilld rolului social pe carl·-l dre ciutecul in viata satului.'[JlllHt' (1m putut-o observa !'li la infonna­ tOMe'a Irina Cbe'... caractE'ri<.----~--.i tenctinta de trans­ (.. La descrierea obice1urilor.>l n)('l()dii~.. ! ... text slnl numai celp oc(tzionalp. 5~le a fost reprodusd totdl diferil la fel :.\Ii('ritd. In general. horea lungiI in f'volutia f·i. autentic illdfilIDure!'lf'ctl1 ca­ re potentiaza sentimf>ntul de instrainare al ('Teatorului: De-a~ muri primavara I Pa5d­ rile m-ar clnta I Grangurul mi-ar clopoti I ~i cucu pop-ar si I Pupadza mi-ar fa co­ laci j ~i mi-ar da past-e salaj I Daca n-am "urod l. Aceea:. Astali horerl a suff'rit trclflstormari. ocaziede dntat.'cl din Bocicoipl )i DUIlCd Va<.-u cu . In­ formatorul cauta 0 melo{lie care 'ia cores­ punc!a starii lui suflett~$Ll $1 cctwia Ii impri· m[l caracLerul acestei stari.re cin? do - rtl - 'f' hal da" ha /a co . sfir!'le~te prin a gasi cllYinte potriYite.. Vai pu pe-o u . Creatia coleetiva Sf' l1a$te aliituri d(' cea indiyidmda in munca la cla­ ca. ritual. 7) InL DU~CA \' ASILE. iatci un exemplu din ho­ rea pribf'agului (ex. .d cintt'eului Ill:' tid un:' dminl<. un aelpvarat cin­ tee propriu-zis.. (. Ill'. daina. Supuni111<lu-le analizei scopulul cer­ cpliirii noastre. deoari?ce ori l1U . Faptul di majoritatea cintecelor nid nll au putut fi reconstituite. Intensul proces ct.: fa 1:0 . Aceed~i 111(>Iodie poatp cuprinde foarte muIte texte.i dai­ nale.gu meii. muzical.!'rlndu-Ie par(-"rea.a! . iar la ultimelt> doua reia cunoseutul refren maramurel?ean. jJpntru deslu~ired a('p~tc)r problpIllc" dis( u· tii Ie eu informatorii np-au iost de un marp folos.ile din Jpud. la un clntec de .t rinduri: cloua din ele informatorul are text.eu nu P()t inoda nlasu Cd mamd". daina . 71. larg ~i gelloros in inte­ li:'sul lui. llf'·au ajutat in special Ia horilE' lefJaie de pri\Pj.ticilp dialectdlc'.ell' .to ..l­ ta pind Ia doud stroft' ell la. Fenomenul se intimplCi ~i invers. l('~lilturd <linln' k~t '.---~--- tl'-oi SUdL.rea . 47 uni [pud IDr..u\ eli' crentie individuali} '. De obkei glasul c'ste mult mai gf'l1eral.>ocupa a melodic pe care 0 frpdone.. iar aItele numai partial. In hor<~a "De-a. Sludierea amctnuntita a inforlUdlorilor.'oian S~I nnte ("sint bcltrinti <. transformarea stilului eu noduri in stil me­ lodk.>i muri primiivarci" iniormatodn'a Braicu Yarvara a cintat-o lui Rna Bartok ca 0 hore lunqa.i mi-alll pierdut qlu':iu"j ori dLl llicepul si. care vehi­ culeaza eple mai multc melodii 51nt r:lntp­ celc de dans ~i strigaturile. 107 nu ~i If'-a aminlit dE'lo('. Genurile cele mai gustate.' creatie S8 ohserva in legatura eu tex­ tf'le )i in melodie. mp!odiile legate dt. clis[}arind nodurill'. 99. se schimba in perma­ nenta.'. Textlll sp pZlstr"dzd idr irlt'(. la ~(. doye(\e~te ca creatia este strlns le~rata de viata informatornlui si a colecthiUi\ii.i 70a: nr. vlrsta-~i spunp cuvin­ tul..>1 colectivd.

seCUll­ cia minita Si bemol--Do diez.}rJ {J/j: .Jaria Tanase d descopprit-o Intlmplator eu ocazia unei serbciri date de brigada artistica a fabricii in Bucure.// f'. la.He pro­ liva. .. in siil ~tiilltiIic: cu resj)<!c­ larea fonetismelor re~Jionah' ~i ell ace! td­ lent indi vizibll care ii conferea unicUa­ tea.(>$te> enul :~ '. sa . in folclol'lll muzica1 se obserVE! pu­ ternic : Bor~a cu Suceava ! SaceI. Ana Yancea care avea 0 voce frumoasa. A. Asupra zonelor de influenta mai facL.----. r-' C. rea­ asle cla­ Largo . de la cunoscutul dntec "Citu-i Ma­ ramure~ll" en intenalul caracterislic. ~i :ic P<:u10a qiuslo este 0 meIodi(~ nou. numai asUel am putut grupa ee1e peste 1480 de lllelodii ea sa 9asim eu aju­ toml cadentelor inleriod[c". In­ Fa .m urru.---.. credincioasa pilld In cEpa mortii. ori sa i se dnte dupa mort. Orl acele care nu erau maramure­ -. . "Horincuta".1 --_ _--. " (!~/I ct-' -~ ~. Am in­ tilnit in Bihor Balada "Flntina din lemn de brad" in masma de 5/8....~_ )res­ ..:(ub:J to texl Cd lTIP- iDI SL: 'Ii - r. sa-i horeasca de lea­ gan.'~#. . "Doine din Maramure~u lDui-dul) "CHu-i :\faramuresu/..' pe tonica Sol eu mici ex­ ceptii care datoriUi Intinclerilor Ie-am la­ sat tonica pe Re.·---/1 .{ are utul dai­ 'ehi­ tntp­ oces tex­ pstf> l:ltl'­ inde ho- :.~() \. pre­ 1uate din zone1e Salaj :. "Dragu-mi unde-am intrat".a au intrat in drcni­ tul national ~i universal urmatoarele melo­ dii din zona: "Cintec din tulnlc". iar minorele eu tonica pe :\Ii. pe care l'... 8). melodiile hibrid. melodii eu puterni­ ce illfluente ~i preluari dill aIte zone sa llP limitam la un numar de 619.. Ex. HOrE'd prim6verii (ex.~1.ltoarele precizari: datorita eelor patru mad treeatori intre localitatile de intede­ renta. Sapinta eU Oa~. meloclie }a care Sod adaptat un text de colinde in ]\Iaramure~t timpul a1 V-lea s-a lungit ~i asUel s-a ajuns in masura 1eganata de 6 / 8.)IIE.> .'Iu­ ria Tanase s-a apropiat de El dindu-i inter­ prelarc artistica. .:! adu­ din I\lo1do\'u Si 1ipita la 0 hore lunga (>Yoluata. •. u­ [laf(' cer­ c'-au 'ih'j...- JI dwl - c(' lpri ori nea­ . sa a meIt:. hori batrine~ti..ti in anul 1952. LID! .fariei.--------------~ ----------~---- 27 -. toute imprimate pe disc ~i banda vor dainui peste veacuri atH III tura cit ~i pes­ te hotare. DUl'iC\ \ . n-a dezamagit-o. i-a fost Cd 0 sora ~. BoUza.1 J )VL/ !. Inf. sa-i colinde ~i sa-i spuna strigaturi de la joe. Ceea ce a determinat-o pe mao rea cintareata:o. In orele de ragaz Maria Tana­ se 0 punea pe Ana Vancea sa-i horeasca horl din satul ei.'] . Este un exem­ plu de adaptare locali'i..\.a savureze ~i sa se a­ proprie aUt dE" mult de MaramureS a fost Unara FHancd Ana Vancea din Nane~ti ­ :!\[aramure~. "Trihu­ rihu".J :.semenea exemple mai intllnim eu completari de la.'OCi ~~"')' l\loro~enii :ll ':::::'3 In horea locala metml este foarte largo il clnlZI intr-un spatiu muzical de la 2\1.---~-- .. ~ . Ca ~i mod ell' Iueru i:! prezenteilucrari majoritatea horilor majo­ re au fast i'ldus. Pi.... Poiana Botizei Cll Uipu~u ~i Codru.1 .i Bihar. $i a. "Nici aef'ln nu-i fe­ dor".~' fT)..ene.------. La melodiile instrumentale pentru a si111ti mai biDe spe­ cifleul ~i culoarea locala am respectat ga­ ma in care s-a cintat.--. Sali~te eu Bistrifa ~asauci. la. Dam un exemplu de evolutie $i sC'himbare de> funetie clintr-o melodi(~ eu scara eromatiea de tip boC'pt: a fast pH>­ luaUi s1 transformata lntr-ull cintpc pro- priu-zis ell' lip vechi.. de nunta. Facem aid ~i 0 alta observatie interesan­ ta: datorita autellliciiatli ~i speciticu}ui tol­ clorului din zona. Este Ulla ~i aC('e[I$i scara. {~. Cintdf()clta a lu­ al-o cu ea ~i i-a prop us sa 0 insoteascd pretutindeni In turnee.~f!.-.---­ .-. variantele me Iodinor. mUllcitoare la 0 fabric a de trl­ cotaje din capitala. 40-250. 14 anI {r'ud 1974 Hilt· . vpstita cinHireata :r-.

· de rapt mai lllult€' mod. un meeanism aetiv al vietH soci­ ale. Prill acestea pIe se deo<.ii inLl'fIlp d fellomC'lwlnr culturalf'.. Asistdm asta.l . care prefera a~a cum am aratat horile voeale.--. obiceiurile pupu­ lare tree printr-un proces eontinuu de de­ saeralizare. cle obiceiuJ respectiv.Iarumure!? cit ~i in jntrca­ ga tara. 15u pag. mai noi ell pre­ pOtlclerenta de dans. Ele deschicl perspectivp SPIC' intelpqerpu di­ nall1ir.. ell via!a neamului ea 0 eelulli fUllctamentala a societiltii noastre traciitiona­ SP(Jl1tUIW. $i duel? 1a sehimbarea sensu­ rilor lor.ldna ubin:iurilor. a mC'locliilor '1i ritmicii melodiilor. apar In folcIoflll obiceiurilor leqdtl' de principalpie lllome11ie dill \'iata omuiui. Diitele pc care ni 10 ofer~i folclorul muzlcal arata ea eele mal vechi specii pastrat(~ in afara alterarilor !?i a pvolurei PSt'ntiale ehiar.. o veritabila hore lunga. Sil l1tl rctin[l llUD1<li ceea c(' ('slc sppctaetllar $i pitorese ci. dOUd dirN'tii lnnoirih.."€. a UlH'i \'alorificari cu sens culiural ade\'d­ rat. 159 pa~r. Ea poartd germenii nnei f'Yolutii incon1estabile. Pentru ca sa pOilUi spune astazi ce0tl lP trebuic> Sd spuna in conC!itiile integrarii lor in (ultura contemporalld. A~a SE' intilnesc hod locale mal noi grefate pe horea lungli.i illl intrat in Urupul cp]or insuratl revin ades(·a la horile traditionalt'.ebesc cI(· celelalte caic'gorii ale folclorului deoarece obiceiu­ rile 5111t aete de eomunieare de' un limbaj propriu. Inutatii iuneHonale etl reperctlsiuni directe ~lsupra structurii actelOi". obicpillrih~ Sf' \e" (B. au loc mu­ tdtii ~i de functii ~i de S('D'..ilnp. 197& . ­ . obiceiurileJll totalilatea lor eele pe care folclori$tii Ie-au Dllmit ealenclaris­ lice sau de peste an. 1 - .. . TRADITIE SI INOVATIE IN CONTEMPORANEITATE ") Dintre toate manifestarile moro~ene!?ti dovcdese a fi celt:> mai rezistentt' in timp.\cela!?i lueru I-am putut constata ~i la c("i c1'. ina­ \Catia 0volueazd clt-stul ele lent in zona cla­ torita traditiei deosebit de putE'rnice. sut. 3). clan­ sind ~Joale in ritmu1 farti melodif' a unui dans ritual in jurul foeului in care Se arun­ eEl matragunCi. e'e exemplu. cleoarece locu I lor esit' luat de horiie localt' 1Ilcti noi.>i mitsurii. decL dC' pe un plan contextual pI? altul.. cOfl'grafill cu UC'StiCd ~i mimicd lB. dupa e(' s-an Cflsatorit <. sa­ end privit asUizi eu alti oelli rlecit aeum cii('\'a dE.-----------------------------~----.' intra in ea­ tegoria eelor batrini in raporturile lor eu <'(lcrul $i profanul. u tonpo-ului .. trebuie Stl 1e :. cafe produce schimbarlle. in popor acum 50--60 de alIi legat8. eorespunde eu moaf­ teu 51 re'in.xemplu trdllsformareu unui obicei ele primuvilfd "Tinjaua" III obiceiu d(>\nul"oli. Lste conditld vel loriticarii lur critice.. ~" . mutatiilp functionale sint elementul dinamie. SelU JJlOclItea $1 reillvierea caprel in srlrhatoriic> de Annl Nou cu tot ceremonlalul de 111 111ormintan' in jocurile cu ma!?ti.seme­ !H:~(l mutatii functional(~. Fpnoml"llui st' dd­ toreaZd !?i pluralitatii valcntplor pe care obil'C>inrile ]e pOurtd. formeazd Un sistem de complexe inlerrelatii.8. prin mutatii func­ iiollale. Lle se realizeaza prin iran<. Remineseentele vpchiului cintec al fetei in primejdie cif' a-$i piercif' 'turma !?i viata.· !?i simpliticdrill' slnt \ izibile pE' zi ee trec(>.. pl~ntru ca la realizarPC! lor contri­ bui. un mecanism cwatar ~i pastrator de ordine. Cul­ tura populara ne ofeTCl lil tot pasul (.l PrezentL.--- 1.llitati de px­ prc'.zi la adevilrate mutaiii functionalC' in folc10rul din ~:Iaramure5. -. Foeul viu intretinut la sUna a ramas doar in speetaeol. cOil5tient ea in eultura populara sp petrpc continuu schimbari de planuri. socia­ Ie cleosebite a unora dintre aeestea pre­ cum $i interesnlui 01l1ului eontemporan pentru cle. "fn euUura 110astra tradi­ tiona la.ie: lC'a v('rhdl& S8 imbini't eu eNl muzi­ cali!. Etnologli stnl ill gen('rai de aco:ci cd.ieu'u din miturilC' 5i ritnrilC" an­ tice.ieCdf(· tin. Un alt f('nomen 1nregistrat pe raza lolclorica df~ CiHC' n0 '_~cupam est<' grefarC'(l UDor ('le­ mentl' inovatoare PC! trupul unei viguroas(~ traditii. eu vechiul ~i noul. seoola Ul relief \'alente adfnci umane. ritualurile. Am constatat de pilda in zona de Cd[e ne ocupam di tinerii. In raport eu traditia ~i eu innoirea.formeaztl un meecl11sim viu atlt In noi fn '\. 8i aceas ta a fost 0 meloclie eu noduri. 50 mai pastreazd ell gleu praetici mag ice unde Ie1ele i~i eauta norocul in noaptea de AnuI ?\ou. fenomene similare cu­ noscind ~i melodiile obiceiurilor.-­ . Custurile variaza de lu In­ divicl 1a individ.nvie­ red naturii let inceput cI(~ f.iarea actelor de pe un plan pe altul: de pil(:a de pe plullUI religios eolindele Iu­ me5ti. un mccansim ere'dtor cle culturd. Sl' auele tot mai rar. Obicf'iurilc.. valorii UIll..eenii. Omul padurii ori tata padurii se crede $i ustazi ea mo­ me~te pe unii tineri ra1aeitori prin paduri iur horea "fetel padurii" noi am gasit-o co.. cll ~i in folclorul ritual dar!?i In ace. .. St' c('r cunoscutf' in profunzi­ mea lor pC'lltru Cd yalorificarea Sd llU rami­ Ott let suprafatd.. 4). -. a clu:. ilsti'izi celt' mai multe ·... pe eel ceremonial ~i apoi P(~ eel a!:tistic. 1H' olJJig~1 la lratau'd lor ('<1 proc{'s.. Ca urare \a condueatorl "Tileguta". obiceiurili>. Tran:. un sistem corelat eu viata omu]ui.H~)t ncitate" :l 10< 26 Qe ~'r']. jmprel!11a ell cele ale Yictii de familie.:a:.].: cpar ~t dinlre riturilC'. de 1a sat 10. De (.tim bine ceea ce au spus in trefUt. de f<jpt credintf'i in moartf'il ~i rei. o primd observatie estc idptul cd.28 - . Melodia ddusa yw scena nu mai poate Ii identiea eu llwlodiil clnti:Hil.

A~a se explictl de ce Bela Bart6k noteaza.:a DC putE'lll explica. Tn special in Urica neocazionaHi se obser­ va uncle schimhari lntii la text apoi tran­ formari a horHor catanie si haidueesti ori de in<. Truditia estE' inca 11l'Nl putern i­ ea.l 29 tJOfJU­ le cle­ ona de rCi a~a u pre­ ~&tnri l H'V in lueru in ca­ lor eu acum ld in (. irecte or ')1 l'juri!..i noi ::a:1­ :.duri o ca :itole de mal duri. ho­ rilc' haiduce5ti de ducd.n11 1 cpl mal (1Cce~ihlJ nnului ~i im­ piiei! eel mal plljin C011S0[\ator.. vocale de clans in mtlSUra d0 2i. luptd 1)('11 tru con strutrea socia lisl1lului proslavcs­ le curajul si dirzenia. ll'elodia (~­ \"olueiu[1 ('va mill rJreu Si a')<l cum am mir­ tdt de Iii hO\"('ci lun~!a au dispilfut 110duri 1(' fipoi corO<llwle. Acea"ti:'l stare' de Iu. atradHici:'.. chiar dumi­ nica dn la ora5. in care productia easnied indestula nevoile zilnice. eu loate transformarile exist0nte.. tnate hori­ II' rittwlc 5(' cintilll numdj eu prilC'jlll £:p­ rcmojliilordo care tinedu. .mporan s-a [deut ~i se face ~i a!-JEizi in mod lent ~i gradat.ttiri su[letesti din care facl' parte in primu] rind strigatura.'Pl"Snrile sil11p10 dar pline de sem­ nifi( j ]1] f'lmlicp. '\lelltionam Cd ill caclrul liricii maramurf's~'ne neocaziona If:> horea de protest social impotrivCl nedrf'ptatii ctt si hOff'a de haiducie. Dupa impunc>rca masurii de fi/8 tot prin evolutie si prin contopirea tim­ pilor s-a aiuns 1(1 dntecel(. de dragoste df' tara si partid ale carei notiuni stnt deter­ rpinatr de lncrederC'a nestramutdta In vie­ Inrii'] sodalismului. in tensiunea di. Exista 0 unitatp indiscutabila intre toat" mEll1ifestdrile fo1clorice din zona deoarece l1wramureseanul isi producea sin~rur bunu­ ri Ie: de la imbracaminte lfl fluierc ~i ce­ tera.~uri si hori.'. Feciorii pleaca din sat iar horiIe lungi.Ha~ilor. asUizi a disparut.enSll­ mlarll anuri. dcoan~c(' nu se eade numai atunci cind (' locul. Fokiorul muzical (lin zona a alimentat seif~a dc dreptatf' a taranului obidit $i sarac Si a crescut in sufletul tu­ turor :--.ti ~i teatru popu­ lar. MorosanuL dlrz ~i hotariL muncitor ('nN~ic si perseVNent estc pd.5tplUUl obiceiurilor supra­ vietuif'sc numai prin sehimbar(' de fUDCti0./. UHf>] e categorii de hori mai ales din Si. 1a nou. de la hrana df' toat€' zilple la vesti· t010 porti ~i CelSt' ctin l('mn exista 0 viat5 'Slate sfnt este fo1clonCd hine inchegaUi Sl conturdta. zical ~CJ in tialc' L~! L1 L ~'-. Asa cum am amintit in capi­ to luI pn. dar si sfnt cei ffitli fPceptibili. deaarece a disparut si Jegatura cauzala eu realitatea cme I-a generat. I 11.\cestc sate i-au dat eOllvingc'rea C~l in vremuri mai vechi "muzica a fost fartl in­ doiala 0 indeldnicirc 0bsteasca" numai a~a 5e poate explica numiirul mare de tarafuri de tarani carp intorcinclu-se seara de la muncile cimpului Im'eseleau coneetatenii. Or! d pri1wayuluL ori elf' inslrainare a jucat un ro1 important in liri­ Cd neocilzionala. Melodia ddtoriti:'t clntiirii in maSd f. mUllca in mina.it (1.strat eu aproximatie> pIna dup1:\ eel de-al doilea rd.ii cca dp 111111Jire.im­ prejurari minunatc". Dam ca eX0111plu horf'B Iunga din reperto­ riul liric neocazi0nal: se mai pastreaZd doar in Sapinta ~i in doua localitati din Valea Izei datorita c('[0monialului de nunta la implptitul eUllllDiL In ~!eneral se poatp afirma ea muzica yoeala este mai rezisten­ ta Ia innoirf' Si evolutie dedt cea instru­ nwntala ell toate Cd li1utarii tarani pastrea­ zi:i multe hori dE' famUi('.' si locurile natale.. rnptul 5tc1'pel01". nui son p~l. Cinteelll pribeagului ori de haiducie ras­ pindit aproape in intreaga arif' geografidL cintcc al tHei tmpotriva bocotanilor. S0 muta san se mariUi la ora~. Fetele ramase in sat clntCi numai dntecc de larga circulatie. arm­ mite categorii ale folclorului l1luzical cu­ nose sau au CUJ10seut 0 infIorire sau 0 schimbare de sens. la in florituri. jo. muned infratita.. orice rit al sistemului obiceiurilor se desfa­ 'iUl'il potrivit ml0r rp!luli SfwC'rf'. hori din batrllli p0 eMf' sint 'IolicHati sa lp dnte la ceren'..ntrf' cele doufi f0l'te de consen:are..·le­ ~2aZd :oasp l$i .triiinare si 'Pastoresti.enlimenlp ~i (..Lui . ca am intilnit 0 inforrnaloa­ re batrlna.­ truns de constiinta noului.­ hoi mondial. Impotri\'a ocupatiei austro-ung are.le o alta obs('f\'atif' privind traditia ~i ino­ vatia: fellomel1ul de contaminare a melo­ diilor care persista Intre genurile din zona. de imhogci'ttre ~j evolutie a repcrtoriului in­ vinge ineet ~i inevitabil cea de a dmla. Iren(' ~i adaugiri. lin tn clCeasta \'ii:lt~1 folclorul rnuzicdl inlra prin rilurilf? straVt'chi ~l ohiceiuri.'cf'den t. !l-a vrut sa colin de. tit' ino­ da­ Cl Un orica . apoi sarbat0rile df' iama CU co­ lindele ori jocuri1e de ma. horea Ioea­ Ia mai noua estp expresia directa a unor !'.::un­ s::na ::~! ri i mo­ :i. multc din pl(~ sint n(l\'('tiste. Naveti~tii nti mai au timp de data folcloriea. sate in care oamenii nu paraseau niciodata loeul de bat. care n-a yrut "sa Sc dupa mort. baladelc dis'Par odata eu bdtrinii sat<~lor. ~umai d:. Acestea se reflecta in 1'oril(' si '.tina.. . nbiceiurilf' de primavara ca tiniaua sarhatorin~a primului pluaar ee a iesit PE' "tinT. pa cli­ ".U ioa la CHiull (lj'Pi:l nri colectivita tea Irpbuie incadnila 1n Jlwsura :'. simpl() elar Ylguroase. sa­ e mu­ emplu ctvara urare tea ~i Anul intare nl0cfr­ le all­ i!1vie­ )e Ull fllnc­ .t en refrr~n(' Sl p"pudo-fP. Temdtica noua (''if<: legata 111 horil0 10­ ('dIe noi df~ cintarea adusd patrini. In sat se mai pastn'aZd pc alocuri sezatoarea.:. Procpsu I de tH'eew d~~ 1<1 fo1­ dorul traditional 1a foklorul coni(. care deyin hari de dragoste sau hori \'oea10 d(" dans si mai depclrte in hod elr' '!iaW non!1. ollier'iu] cUl1unii d. de lupta im­ potriva bog.tff'1 (J dpa­ rut horeel lr>fjanati'l (are are Cd izyor dnle· (ul df' ]eaqHn. Un Ioc eu tntul aparte in fo1c1 orul at lual eu raspIn­ dirf' pc j'ntregul cuprins ell 'Zonci il ocupa po(·zia muncii crerltoare deoarcce in con­ tC'xtul tematicii noi sUi omul constructor al soeiaUsmullli. dragostea de patriE. C-a intilnit la Ince· putul secolului nostru III ?vtaramuH'S .imburele de dreptale.

c' si c1­ drept DOS::' del' ' t i i : ~.a~c.m u text de leqanat care ne duce Ia eOl1eluzia ea aeest Cillt(>(' d Cost un veritabil cintpC' d. sa cr· pro::e .ea~i de s(~cole. 28). gen frecvent in 'Zo­ na prin eelula ritmica iambka CLl trohen] care da nastere masurii de G/8. acele practici ce ne clue in timp la stramo~ii dad. "idSct (.. -. Stan.. Un aIt feno­ lllen obsr'rval inregistrat d. Cele mai vcchi specii dIe clntecelor pcistrdte in afara alter~irilor.­ fere.. care invoea prin cintece formule.inc onl. Am aratdt Cd se p~istreaZfl inca in mulle comune aee12 hnri de familic Cd de (~xe1l1plu: Hored lui Curban. IIie.C. In reperLoriul copiilor Sl' obs('rva 0 inoYdt[p la text lar Ia melo(Jie Cd reaetii spoatane ale celor mid fata de mediul inconjurator..§z nrE'z·' 're" '. -\"t. Est.lenilor. cit in iexlul strigilturilor.:: :')ca: "'a:. Culegcrile recente de foklor muzical au clovedit a mare frce­ vputt! a dnteceior de ]pagan 1n care rit­ mnl punctat estc inJoC'uit cn "ritm punctat moaIc" cum ii spune Bart6k bazat pe com­ binatiiIe provenite din ma<.te deioe ex-elus ca acesl rilm" ([iusto silabic bi­ cron cum II nume~te mareJ~ nostru folclo­ rist Cnnstantin Brailoiu sa fip arhf'tipul rit­ mului maramure~ean aetuEll (8. Ob"en'dm ritmul pxtrr-m de simplu (piricul) eu llumaratoan'a )W un sUllet.~: ses:e :) r"~' ritrr:u C tat ':. unde inovdtitl nu s-a produs preCl ll1ult in melo­ die. apar in [01­ clorul ritual si eel a1 obicciurilor legat(' de principalele momente dill viata omului.21 prodm:tii infdnti­ Ie. CiorIla.urfl 6'8.: mu. AC'0St ritm punctdt este in primuJ rind spe­ cific intregii tari $i npjipsit in ~aramurc5' Pentru aceasta ar plecla in plus 51 faptul d'i am 9Rsit In mai multe co 111une. melodii cantahile eu un substrat pentatoniC'.' noi este qre­ fdrpa sigura a unor C! k~Ulell te j nova loare d~' DwIodie pp truplll line} yjquroas(~ tradi­ tii. ~i care a fost intilnit pentru prima data in melodiile de leagan. in ritmul autentie maramure~ean care a evoluat din prima. sau cloui:l su­ nete so1-mi (bitonul) de lc1 care se twge aIaturi de horea lungd pentatonia freevent int11nit8 ill cintecele moro!.e5tabi1 sfC'ra inOviltiei. Din investi9atiile folclorice [acute ill zona am inregistrat 24 productii de cintec(> de leagan. Forma strofica se dovede~te a fi in strinsfl unitate eu 0chiva1entul sau de forma cla­ ~ica din intreaga tara. dar inoyatia prodw"d constil numai in text cal'(> dsti:izi are semnifiCLltie exc!L:sh'i'i de joaed.Si 5.:: melo( maCl'h rest: Goi:". ' n:2t" b" z~: lIcr". Am gasit in aeeste melodii reminiscente clare a horei eu nodurL hore care datorita mi 5earii leaganului atirnat tn grinda me~­ ter nu putea fi cintatii micutulul in acel parlando-rubato. Reperto­ rill! celor mid lipseste in colf'Ctlile noi cit si din colecti a Barl{)k ori Bred icea!lll. a :. "Nu e<. paq. Si acest gen lipseste in eolectia Bart6k 51 Brediceanu. ci numai in ritmu1 lega­ nat.' If-ilCJEtn.a. melo­ clia raminind ace. 8.adevilrat ci:j mulle din elp an in­ flUelltd grddinitei sau a ~colii. :'\oi am (ules Wi l1utnlir cJ. pe cunos­ ('uta melodie "Cltu-i !\faramure~'. DUl1cd. .. c .

sau Cll mire In cazul in ('(HI' a murit fnUi. Slovacia r Ungaria. e] pllline] lua l1astp(p indC'pencient (0 () treapUi fin'HsUi i. Aid melodiile cintate 111. Cunoscind in yizlta de la Bueu­ ~esti din 1934 nlf>locJii similarC'. veri­ tdbUe hori propriu-zise. InoYatia in ceremo­ nial de inmormlntare eu imp1icatiidirect(' asupra muzieii gasim 1a moartea prematura a tinerilor. Mortii tinNi slnt dusi cu Ce­ tE'rtl. . eu alle cu\'int0 yrea sii clf'spoaie 1'Omanill1f'd de 0 marl! pClrt(~ a tezaurului muzical rOllldnpsc poporaJ.ene drept 0 il1f1uenta .lf' aspece de melodie 0.i­ labic (perlando) eareimprellna eu sca­ m muzicala redusa ne duce eu siguranFi in timp la gf'llul din care a provenie horp() Junqa. rit.ane alar. In rr'. planeaza b !lota de saera­ Jitate ehiar daca aeesta a capl\tat in une]e 10Clni yalente noi mai 1argi !7i mai profuncl umane..nformatoare in tr-o horf' p'w­ priu-zisa. Unele s1nt !'. S(' dnUi duni! 0/ . dar s(' inseala pc!liru Cd aeesle SP ana in marc parte si in muzica slovadi. a$a cum s-a ardial. \stihi III ~Jenul cint.1. 28). '" H acestpj specii muzicule Cd form!'l ]i­ hera insotitd pc aloe uri de bizare sunf'l(' :. Prin urmare D-l cri­ tic. ~ i!1s~i :lgan.in primul rind ca 10 nri9ine este indiscutilbil voc-ak dUPti care' d fost IUdt. Oriqinea de a dnla 1a hmormhtare 0 afl~m 1a romani.1 "'C:: o e in ltee€ ' ectia zo­ )henJ care lip- :ente Griti':! ::n es­ acel lega­ care tilnit onic. :\stfel Ca loyiturile dl' gIota. :iindca dUPd D-sa sint maghiare.I . cit ~i provenienta din genul de bazd maramure5ean --. Astazi in Maramures anroape toatf' Clcpstf' mani­ fp~tari f'-xista. care evolutie am c]escris-o mai sus. care sea dezyoltat eu spedfie local in 4 mari direc­ Hi : ~\. ci a~a cum e1 inSl1$i a reYenit. $i in oCE'st gen pc lln98. spe­ . dntat probahil pentru prima data 18 capatiiul mieutului care a fost le­ ganat ~ir care nu putea fi Ipganat si sa.ures· ul ca no<. 154). D(' aseml'nca pen tdtonism u 1 fd(l~ partE' dintr-o zestre '('che.)('z~itodred" din F8lticeni Bartok serie: "D-1 critic buna "Camel despre ritmuJ ~ >:'110- a) qre­ oare 'ddi­ :('10 r .-lnmormintar('.-d~Ie ..mul pUDC­ tat s-a impus Cil ceva sppeific ~i autentic nRseut din suflctul artistic rafinat a1 mara­ mure~eanuilli.ito­ / come<. 8.ii de instrainare.'atia stazi crede eel sin1 "opecialitati maqhiare. Ei cinta de obicei dintr-un hocet sau chiar fraqment dintr-o llore lunga.r·cului de leagan Aln 1l1tilnit majoritatea repertoriului di:~ hori locale mai noi sau cintece propriu-zise in masura de 6/8. OhicpiuriJe riP lnmonnintare an rtlmas in substanta pina asUizi npa1if'rate in mani­ fest."horea pa lungul". din Bihor $[ Maramure~. 8 Pcl(j.llqhi tate. 2D1. mart'. Iuo\'iJ­ fol­ c' de Ii.ant de stint Cd Bela Bartok dupci HH4 nu considera di ritmlli punciat este neaparat specific maqhiar..­ d de acest tia.te :c bi­ )lc]o1 rit­ . 28). melopf'ea de bocet am gasit melodii eu earacter de ritual incadrabile in rnasllra sau chiar melo­ (Iii de bocct in masura de 6/8.'ista . '\'oi l anti ­ in­ . de duca.-cnt ~rto- cit.\stazL prin schimbarc de functip crasim nrezPllt in c.naqhiara.faramures se misci:i in ase­ Dlenea ritm de dans.'11 1 t eei cole i lui l::de lolo­ E"~p intQrc~.-eebea hore hmga.Tos care i-a cintat folcloristului Bar!6k trei variante de hori cu 1l0cluri. Esie interesant sa amintim 111 aeest capito] Cd aceea$i informatoare BraicH Vdf\>araclin ViSf'll de . Nu exista hdcit()i1H' tillgaJillZl din lUllcJ.tiinti­ iica constata Cd aCeh~i:l sint curat maghid­ re'" (B. 0 qiisim si 1a stra­ . striga un "Pen:al" asupra me­ lodiilor populClrt. Concluzionam deci ea ritmul punctat 111aramuresean nu este im­ prumutat dupa cum afirma initiaJ Bartok.trumental $i de aicea melodia mai nou dp.'>t c)Tobablement d'origine arabo-persane u • Intinderea pc arii mai largi dedt bazinul 'Y'PclitPr<1nean plecleazil mai dp{[rdba pen!ru :'iuinea dlltohtoniHlirien-[rilC[\ '. pag. posibi1 sa fi avut un fond comnn. fiindea nu ~til1l pe ce baz. . i se si dnle in a1t ritm dedt eel de 6/8. :\fai de­ Pdrte 90 lei suta din melodiile cintate de poporul din }. leele dad.:Jril(' lor lleesentiale mnddi asupra sen­ suJui Jor adine.. ca romtw. Ritnml bocetelor este :. III' r. as­ tali aC(. din lrim­ bita si actual de vioara. gemeu0 de ::oina din Oltenia. 9 b). deyin vibratii sau trE'mo}o in.1 slnt toatE' dE' jalE'. Ucraina.itA de Ii! sin0' In p\'oilltia mPlosului pri­ frau! miti\' mii." .ta transformare a inmorminUlrii in nunta care se face eu mi­ reasa in cazul in care a murit b~iiat. ac(>a nunta.I ' ' "•l . e!Utf'ntic maramuresciilla. au disparut. IntN8sClnta aCPu<.-j de flui('!'. Bela Bart6k Ja i'neeput sustinea d~ doina maramure$eana ar fi un imprnmllt do Ia ruteni en asemaninidu-se eu dumiilf' lIcrainene. de frunzd.. Ef>te drept ca acest ritm de 0 raza zonale. Muntenia r el este inclinat sa crea(H1 "que cd.au s<.cul) ! su­ .-inE> eu corOi:llW r tempo rubato.ramUre~W(lll (8.C'd:. inca ina­ intea erei l10astre f>e obi'5nuia 1a illmorml'n­ tarea eclor a\'11\i si mai alesi sa e-xl!ste pe linCTa hocito8l'e (praeficaif'\ tr1mbita~i (tu­ bicines) si flautist ftriste) fE. 'Este si aeeasta () rJovadii' a evolutiei. '~-~ : :(']0­ • .faramure~..1 . fC'lul C11m cvolucazd cint('(ul popular ill qeneratii si pe qenuri.' ••• ~'\ .) :. In -atip . raUL deci. ela­ :entc :rec­ • rit­ ~rtat scste la maghiari. iar formulele ritmic!' sint clintrcontrioJet moale (ex.. Tntewsanta ('stc si cintarea la tineri din trimhiti'i. Obi­ ceiul de a dnta l5utari tarani la inmor­ mintar(> estc vechL participared lor estc mu1t mai restrinsa in zilele lloastre.i 11lC'lodie S-ft transformat in qu­ 1'a aeelea5i i.Jf'nul cintt'c1l1ui de Iecl9an frag­ 'lwnte ale horei Cll noduri c('ea ce ii con­ fpra vef:himC'a ~i uutenticitaif'a specific ro­ md!1eaSCa. iar pentatonismul caracteristic :!nelodiiJor maramure.

eEl muzica instrumcnta­ la. care s-au impus horile lo­ cale mai noi eu strigaturi c!i:ar legat p sau nu de priJejuri.... Evolutia rle 1a colindil la balacUi esh. t~I1Sillnea dintn' cpIe dona forte: .: bine detr·rrnindt. La: melodia zileJor lloastre s-a produs inovatia in stil de interpretare.. fie el1 din frunza.-mintare..forta de conser­ varc a traditiei ."\fiorit<1 maram ure~eantl". 447). unitati"i $i mai ales a vet himii poporului roman pe aceste me­ leaguri.monia1 au dQvenit eh'mente de spectacol.Toeul aHor" etc. lll{~­ lodii care nn au eYOlllat prea multo Ele au ca strudura modaM.-un cerb in codru" sau ba1ade: "Colinda pacuraru!ui". estp si r~iminE' rnai rl"­ zistenUi Ia inovntie. fara. . pO\1oml. ell 0'(ccpt>(l unor variatii 5i floricplo 1n(. Datinile strahune practicate la sarbfitori­ 10 <1" iarna In '-faramures constituie 0 do­ vada clara a etnicitatii.. cadenta dorica.~ k':1\e (Jcp"tui obi(('. de cele mai multe ori prin mutatii fUllctionale cp nu impietNlza.:1~a si pc imas si nu l1UlIlcl la h:m(). Constantin Brailoiu remarea din reperto­ riul folcloric a1 satuIlli romanesc.. . Cintecele Si jocurile (0­ n'monialc direct lecrate de diferHe obie(>­ inri.ltje predsa de 2/4. "Plee-atul oilor1a muntc "Ho~ rea ciobanilor/. Sint melodii de 0 veritabilii frumusete. mente df' urari ca: "Sd sitj uazde vesf:'­ 105i" elf'menle de legend8 ". slut nUllH. ca parte integranta a tezaurului folcloric rOn1dnesc. c\ra­ tam. Pentru a se ycdca c1i..t<' intern].Jocul caprci" a suferit pe-alocuri unele inflorituri. dlim milt io<..rat t('75nr folcloric. Dp<.\1ulsul oilor". pc lin~Hi. !'-futatii de la earilcterul mitic la eel religios s-au produs Cll signranta $i in !eatrul folc1oric "Viflaiemul" ':'i In ctntece](> de pelerinaj. pe cind sti)ul ~'pchi se caractpriza printr-o perma­ nonta taraganare a glasului illtre sunetcle principalc (lIp melodiE'i eu a1unecnrea vocii pe anumite sunpt(~ chiar imprecise 5i mai ales DC> fTartain cadenta.""ea mulL Aid doar strigiituril Sf' schh1ba. htr-o executie ferma Hira coroane."1\1arg oile in munte".. pentru a po­ t(-'nta '·('selia.TUta de (:ontemporaneitat~ ~i nn 0 dl­ dere pe C\arta... Am arfi­ fat ctl in zona se Oh<. (B.. f. (TInjal1a 'de l)~' \Tanl. uncle in conditiile asupririi sociale !. '\. b). Obiceil. prez('ntillCl elf'­ H . Se poat!' anrma ehiar Cd sub acest aspect nu s-a. locala n1di noud. pag.. Am i::tilr.\Std7i si eu taraful c:e 18utari Sf' cbtd de ja1e. sau neaT:1U<e a:. Din trunchiuI straY0chi ill teatrului traditional. d('\'C'nit (Ul1l"lscuta horp u"\1ocirita. zonqora 5i doha. li­ {ella din trisect 1a . nep'Jat0..12 mrHt.De-tnvirtit". \'pri50an:'.. Am ~ja.1r E'volutia melodic!'i ele ]a 1111 cin­ t. ill d0rintcl do <I da c'xnrc"ia urtisticd flin­ dllril0f si SE'nti1l1E'ntE']nr Sdk. esti:' Ull V1er$ luat probahil $i addptat 1a un tr'xt lWU. fara PH'a mult(~ ino­ vatii me10dice ca in melodiile . parintiL coplii.. ce Ie laice sau lumesti ocu­ pd un 1'1(. D<.'rOdSE'. coroa­ na in exec. Snit Cf'\f" (C intra In desfa~urarea lor din spcciilcolul nf'cen?monial..'ioa­ rEt. Ele constituie un adeva.'eriqil din lantul hiue strncturat al actualC'­ lor 0 biceiuri 5i cerf'monii.forta de tnnoirp de 1m­ bogatire a repertoriului Si mijloacelor de expre~ie eu mijloace 0t01'ogene. Jocurile eu llla!$ti slnt indi pe intreg tE'­ ritoriul '1\Jaramuresullli yii. Desigur ca ~i melodiile vechi cerpmoniale stnt preJuate 5i acliJptatp ca clementE' de spectacol. Inovatia este mai pregnanta Ii) horile local" rnai nnj fiincl St col" mai nu­ mer0ilSC>.~(j produs innvatiR po fundaJ11l"ntfl]. Pe lin(fa collndele de od­ gine religioasd.>i nationale manifesUlrile reliqioa­ SO" au constiillit pentru maramure~eni sc­ cole de-a-rindul 0 forma de rezistenta. "De sarit/' .-: 0 h'lfP dr" j Se:U i~!s:rai:1ar~ care se c. . a dat noi nl. \felndiih in Qf"neral S]l1t cintate din flu­ ier. Forta de Innoire trebuie sil domino in mod incontes­ tabil dar are un proces mal lent in ZOlla de care 1H' ocupam.Dp hA1l1".. 'tn aproape toatr~ zonele tarii obiceiurile traditionale yizeazd procesul de modernizare. Hord 1il Prisl)pl. 1(1 <I. . 164).~.<.De iu­ cat".oi am cales peste ann de pro­ ductH uncle princa obS01Tatie so refera.. dar mergind cot 1a cot (U traditia care estc· mult prea puterniCd (B. secondate de doha sau vioara 5i doba.~ tropo­ tit". Horea noui:i Hn­ de astazi sa ramillct pe tonica (Sol). 1<1 o lI1eloclie "ocala un text ll()'l alraqe de mnl­ te ori dupa sine si a hore naua.'v1indru-~i eill­ ta.lrile des­ nisE' mai :sus au devt'nit astl1zi ade\'arah' l1umifestari populare de masa. sub aspectul flexihilitlitii limbii ~i a bonatei sale capacitiiti de metaforizare. trimbite. "Chcmarca oHor". Tn melocliilp .' un proces specific numai ma~ ramure~eililor.. care sint cei mai eferves­ centi creatori ai acestui fmmos tinut roma­ nesc..iqur di. eu trifoi" . .. . bdiat mort tilldL f')te adpvarat (a. fenomene de .La ruptul sterpe1or". [h~ asenlenea. la text.il in Wl1d \i~pu . ca: . trimbHi'" . HoH:a Jui Fralltau". .ee clidlrocttll vpchi liJ () hOrt. observindl1-se apa1'itia din ce 1n co mat deasa a pseudo-rdrenului. fllliN.it si .I)l)i­ dIe. mult asupra desfa~:mrarii ](If fastuoas(\.. . SHrla "\{mamurc'$ana. .j ((. un final de exprimare larga $i 0 revenire aid <. piNdut inca pe ansamblnl fo\c:I0ric al tNi­ toriullli romanesc din zona ('('rcptaliJ nid () . "YIutatii fJasim in aceste obiceiuri unde din cen.NVii 1a unelf' obicp­ im. Mel/)­ diu estf~ cristalizata.. 111f1orire".cotilor lilutilrL mclodia nll Soil c. lS.((.chimhat . Cintecele tradition ale legate dea('e~tc obic0iuri au ramas inca vii exemplI" cinta­ te din fluier. dOUej exemple: (ox.

\ici 'a 1.l II-a rindurile t II. STEFAN. iar in rindurile III ~i IV coboritor (ex."'! )r/. i'/\ ~ ("el­ r'!!'n . ete!e (. care la melodia a doua este mult mai intinsa co­ borind la rindurile I-III intre Sol-Re.'U" .. 11 c) pe 0 t&zt! 1?~ optime .. 49 de ani Ieud me­ III ca final aid ital?i ~-~-:l-~d2.... qin­ '-R­ -~~~f§!f.. La melodia I aceasta este mai scurta. 'TiP./ 1. cO \'Yd­ . f':'\ f':'\ :ves­ .1. d) ideile cintecului intii "Mindru-i codru ~i-nfrunzit" ajuta ca melodia sa creasca in intensitate folosind inceputul rindului I ~i II eu melodia suitonre pe prima silaba.(:­ elll­ AndClnt :·)o. '0.sal.=~~~Ji f. :'>/)1 /~ )ma­ si a zan~ .. 65 de ani reud J t£'­ :hiul 0f1J 1. ' . redarii caracteru1ui cintecului.r. rp­ • ju/)'JO~1 ~ IflrL Punind fata in fat a ambele melodii ob­ servam urmatoareJe : a) in primul rind cea care d suferit 0 mai adindi schimbare e linia melodidi. melodia se cinta. imprima melodiei vechi 0 nota de me1ancolie._ PII . "7lf?ri f[fC.."Suparare voie rf'a" in acela!Ji caz melodia coboara. in­ spre cadenta.:\ 7n ul­ =it-~-§¥j 12.Cc:F~_=~~_~~~=~~~l IJ. . muIt mai larg. tel apare ill melodia I suitor in rindurile I !Ji II. nota La devenind apo­ giatura notei urmatoare..:{'iH~ Rubcto { J= 9 ) Jnformator HRU~CA.3 :>[00­ ..'! f F""r) .--'---... III ~i IV variat (ex." nirii !ioa- §.~t:JI IF flu­ ::)01'1. insotita de o interpretare speciala. fit rn. :nai ~in­ !-?~().'-.Jte~~~l./.:.- 33 .i·. c) coroanele la melodia a doua sint mult mai tinutc decit pc melodia I. Z? lE~ 4. in timp ce 1a melodia a II-a ..'.'. b) motivul coboritor din melodia c..r.. Acestea sint ~i exemple foarte bUlle pentru a se vedea cit de strinsa este interdependenta intre text ~i melodie. a se cin­ t~l dl I:. ei la rna­ /:/1 --- ! r ~.t/ ."':'I ~I -'---.2 r~.. '1 til­ .Illd -.-~' '~-'-"--"--'------""'-"--~-----'--' ''''--. lnele :a Ja rea mal Su pd ra If nu­ ('eO' ::lro­ "8 Ja odus cind :-.!O inda l.! r~ r- :~= ~~=."ocii.!.na­ Pu s. necesara.~.-: '1(1- . i n/ rnt. la si in ocele Sf'­ .'. ?. linia melodic a putindu-se termina pe Sol de~i avem de-a face ell acela~i am­ bitus.C . 11 b) ill lac de plHrime.. lnfonnator DANCU~ JOANA. 11 a) coborirea se face u~or (ex.

Iodice speci­ fice. pptreeeri se prefeTa acompaniamentul de taraf ~i se elaboreaza chiar ~abloane in aceasta directie.. ale Ardea­ lu lui.'arta inferioma caracte­ ristica dialectala mardmure~eana. a moro~anului d!' ronne (Ie a cinta reaJitatr'i1 vie cTPlnd "alori noi.'ietii noastre bine an­ corat in contemporaneitate.. Iud Prahol8 r tJ>- -. 5i altar fact. Posedind 0 anume stabilitate in timp fo1clmul muzieal maramure!.-- - ..Iud. b).:. mediul rural consul11a acelasi fo1cIor ca $i medinl urban.raramllr('~ ~- lend - -. dar !. de ase­ menea $i ~Jlisando-urne si aponiaturile 0 inglobeaza total diale'ctului specific· Mara­ muresului. coregrafic repre­ zinta 0 reaUtate a ." .:=:: -:: ­ -:­ . -: . ~. .. func­ tia lor insa este diferita ~i va ramine ca atare.z. 12 a.Doi­ nC'. -­ ~-.ine spC'cificul 6 18.. Ea proriuce pentru piata $i consuma de pe pia­ Hi toate bunurile inclusiv cele foldoricf'. ('u noduri u care era npacompaniata.. Jlltrind in dialectul maramure· sean aeeastEi mel odie a eapatat eontnrul melodic bazat PI" intervalele sc1'irii pE'nta­ tonice eu intorsaturile ei mr. Tn acela~i proces trec $i au trecut ma­ ioritatea meJodiilor venite din alte zone (lUna ce au trE'eut de' faza primilor transmi­ t1'ltori. In comunele Maramure$ului contempo­ ran societatea rurala devine ~i a devenit ca $i cea urbana societate de consum.. Datorita mijloacelor modernE'.--: () - /. COllcluzionam deci ca fol­ rloml muzieal-literar. datorita mijlodcelor mass-media <":liri Ie.. hori earC' au tat ritmul ~i alunC'­ ~i-au inUHit dia­ kctul llluzical 10c(11. Procesul de ]nnoire are loc $i se produce prin intermpdiul "variantelor locale" ('a mladite ale noulni 'crescute pe trupul vigu­ TOS a1 traditiei..' -. Tata dona exemple: (ex. 0.34 ppstr cintpcele di<'lkctflle vechi $i noi au fost aduse.iean a fost ~i ('sh' deschis tuturor tendintelor innoitoan'. de la localizarc In uniform 1a care contribllie si fap­ tu1 ce h timp re f'intf'cul traditional . Ie tntrC' aceste doua n1plodii sint urmatoare­ dr~osehiri ~i asemanari : a\ in primul rind ritmul dialectal regio­ n F) 1 (l imprimfit melodiei str1i. b) Linia melodicd a devenit mai larga min salturi de c.flit r [.ori. pmisia specifi ca. Dosedindcapacitatea de a se adapta schimba­ rilor care au 10c in structura societatii rn­ rale maramuresene. primlll prea putin producind. '"':::11 .'aria a indiyidului CC' linde spr(> anumit!' "tanclarrle de ir:ierprctare.. fipc'are dntind-o a$Cl cum 0 aude $i cum 0 simte. Tn cele doua forme sub care horea locala traie~te astiizi traditia !>i inovatia stnt pregnall.te ~i menite sa convietuiasca inca mult timp im­ preuna in zona pe care am cerectat-o...'''" .. adiea de 1a "ursa de un de au fost auzite prima oara pina 1a eel care preiau melodia. as­ taZ! tot ceea ce se dnta la spectaeole ~i concerte radii'). in structura popomlni.. . grefa izvorlta din fireasca necesitate a omului de azi. tv. f7(! .0..':aI . ~' -"7.. cintece din toata tara ~i in primul rind din zonele limitrofe. lnterferenta melodiilnr acluse impreuna eu cele dialectale dau na$­ tere la meloclii noi. fie adaptindu-Ie pe cele yechi la specificuI spiritual a1 prezentului. Pati'! df' mare'a lihf'rtate dn i'i ..ii Cu puternice rezonante in istoria milenara a acestui tinut..

i nota sc('undara in jurul lor in care caz me­ lismele $i ornamentele se realizeaza pe in­ sa!. analiza me­ lodiilor cu rUm punctat dovede~tc ca "ma­ joritatea lor sint evident crpatii romane!.ceasta ne in­ deamna sa privim altfel relatla metru-ritm. insusire a limbii slo­ vace poate lesne duce spre un ritm muzi­ cal de felul celui punctat dedus din prozo· die. Ugocea.ti in Slovacia ~i In Ungaria. Modurile cele mai frec­ vente intilnite in 'ZOna la melodiile vocale 5int: ionieul Cll tonica pe Sol. Me]odiile instnl' mentale Insa pE'ntru usurinta de notare s-au notat la inaItimea rcspectiva pentru a respecta coloritul local.). $i dadl poatr: fi yorba de 0 accentuare deosebita. cum 0 nU11leste Brediceanu. Bart6k 1111 ne desluS2:. r~HaJ urban. s-a dezvoltat pe ! E'ud ¥-~- "'mpo­ eyenit lm. Este c1ar ca ill zone in­ Yecinate. di melodia in­ strumental!! are a mare asemanare eu cea \'ocala din care a provenit.fC'rite ale silabei au putut germina doua durate mu­ zicale diferite. ritmul nu se putea sa nn penetreze dintr-o zona intr-alta. Trebuie sa aratam ca am intnnit deseori melodii arhaice cu substrat prepentatonic special in bocete cu tetracord doric (ex.i boeete. intre can' si pentatonicul.ii Ba­ !'.a Cd structura pentato­ nidi a sdhilor din Maramure!. acele melisme formate dintr-o nota principala :<. tn co prive~te ritmul punctat pe care Bart{)k il crede initial de obir~ie maghiara. totu$i un i11treg sistem ritmic bazat pe jocul a doua durate. COlia astazi 1te $i :1p tm­ func­ c:e ca 1 timp 0St $i toarr'. nota treditoare sau portamento foarte frecvent.li silabele versului. Faplu] ca cde doud calittiti d. 27 pag./ t~ 'it dia· lodiilor :iU na$­ :e: (ex.. Hum'daar'a. TN CtNTECEl.. nu se poate atribui 0 pa­ trie oarecare.. la 0 seama de fapte fo1clorice.rumentala.ii silabe neaccen­ tuate. 13). RIThi. ~\lures all do­ \'edit a mare frecventa a cinteCt:~lor lJ1 ca­ H.. ()(\) afirmct: "CinlE-ce. MEL ODIE 'lIte baze dedt imprumutul ~i insu~. Deseori la diderea pe cvarta caracteristidl.Ea e pia­ :oric£'. 114) e5te un pentacord cu caracteristici mi­ nom de tin hemitonic. inseamna di cercetarile fa cute in Milfamu­ rp~ ~i in aIte parti al(' Transilvaniei de miaza·noapte Cluj. a lUdt na~ten~ din me­ ca dgu­ 1\ fol­ -eprE'­ '" an­ eli e. se Hasesc :<. S-a facut dovada.: I.E MARAMURESENE Tiberiu Brediceanu in "Scricri" (B. Nasdud. Cadentele modale finale cele mai free­ vente sint urmatoarele: cadenta dorka $i ionid!. Caracteru1 pentatonic <11 Dialedului de cimpie i1 punp hotarft in legatura cu mu­ zica papulara maqhiara. modulatii caracte­ ristice zoneL transpozitia cea mai frecven­ ta este la cvinta infPfioara sau superioaru.li Dialectologi­ ee.35 2. Mai mult. specificul si colori­ tul autcntic. Deseori se tntilnesc melodii care moduleaza pc parcurs.at. oclnce "II Ii ". A. cel mai tipic sunet de cadenta este SoL Trebuie sa <. Culegerile mai recente de foldor maramu­ resean efectuate de catre cercetatorii Institu~ tului de Cercetari Etnologice!. limba­ tii ru­ )mIni. Alba !.ubJiniem Cd repertorinl ma­ ramure$ean prezinta $i 0 mare varietate de radente. Asupra melodiei se cudne s~ facem remarea. di. Nedu­ merirea noastra e. sistem pe carc-l gasim in toate genu­ rile muzicii populare vocale d~ Ia horea lunga la colinde :<. ritm ne care da­ ca l~am accentua mai scurt $1 'mai apasat ar putea da melocHei chim colorH unqu­ resc. despartite doar de Tisa san dea­ luI Huta. Bart6k precizeaz. limbii l11aghiare cu­ noaste cantitatea silabelor (silabe lungi $i silabe scurte) aceasta.rilc Sou lnriuririle unor popoare asupra altom.. Totodata patrimo'Jiul roma­ ncsc de cintece a sporit prin iroprumutul (acolo unde estc cert) unor roelodii slova­ ce san maghiare.1''11 II) . lunga si scurta. In fond insa dntecul e romimes'c". Melodii bazate pc jocul iamb-troheu intil­ nit in horea lunga in colinde. Mara­ mures Si Ungaria. precum :<.dnri ·. El s-a ivit.i prezenta culegere ctc)'\cedesc 0 mare frecventa a cintecului in care ritmul punctat este inlocuit de cel "moftle" cum Ii spune Bart6k: rUmul de 2/4 sau de 2/2 din .i in provinciile din sueiul Carpatilor. intre ornamente mai putin caracteristice nota dE' schimb. care are in eonstmc­ tia lui un 'semiton. pastrin­ du-si pe provincii. sau romanc:. 30). care potrivit istoriei nu desparteau cindva poporul.lti independente. melorlii in mdsura re­ quIata avel11 Si in ~faramurC'$. (Jcest ritm este inlor nit eu eel "moaIc" bazat pe com binatiile iambului eu troheul. VERS. .-ara "'esca r:"}ului . Limba romt!­ na are silabe accentuate !. cn aUt mai mare eu cit limba slovaca aidoma. alunecarea nu numai de la 0 nota fixa ca~ tre 0 alta nota precisa ci ~i de Ia 0 nota imprecisa la una fixa.i se observa $i Tn zonele Bihor. a~a cum arata si Bart6k. iar minorele pe :\1i. al caror raport este de 1i2 sau 2/1 (ex.. $i metrul a putut sa plama­ deasdi un sistem ritmic biIzut pe aceste elu­ ratc. 5i ccrcetariJe lui Brailoiu stau marturie. SInt foartc frecvente aici in special in cin­ tecele vechi evoluate din horea IU119B. (B. De fapt intreaqa mono­ grafie bartokiana $i a lui Tiberiu Bredicea­ nu au melodiile vocale cele majore Cll tonica pe Sol.tc pentru CQ rUronl punctat ar fi nepotrivit aUt poeticii popu­ lare romanesti cit si celei slovace. l\Cf'stca mai alps in cc priveste ritmul seamana eu mu­ lied 1)aplllara slovaceasca."chi trica ~i nu se poate explica dedt i-Jtin ea. . jar cele mi­ nore pe Mi eolic. ea poate fi intllnita prntru prima data in muzica inst. In nordul tarii a existat un fond comun care s-a dC'zvoltat 1:1 cde pa­ lm mad directii: Slmacia. Mare parte a cintecelor populare slo­ vace cunosc ritmuI punctat.

. '" ~<. ohservindu-sc' ea ritmul estc cel mai prcgncmt fdetor dialectal. (Ex. rit­ m"nr slabeste din aeeentuare 5i dcvinf' forma intermediarCi intre cele doud forme care nu poate fi notata.' •- 0Ju cste delac 8xclu:'> ci:i acest ritm "giusto silabic bicron" cum n nume~te I3railoiu sa fie arhetipul ritmului maramu­ re~('an actual..nri.--"'= .. Astfel amintim: nartiei­ narea i'JctivEi a maramu. Combinatia JibNa il unei eeJulc de tip idmbic eu una de tip troha. 44--56) (ex. ..I :~ [ .M. du­ pa 1914 ci'i ritm1l1 pllTIetat e<.. 191 pag. Ii) ho('et morosanul se lr'dgana in ac-est ritm. Prin analoqie eu cintecr'lf' ma9hiare sau slovaee eu rftm punctat carf' au patruns in ~i dinspre Maramure~ fie prin ruteni. Fste interesant Op stint ea Bart6k. ni('i la s1r)\-(lci cn fin~il limbii.te ne­ f!narat sW'cifir maqhii'1T.- ~ ~ I _J..! maghiari. Ar pleaa in acest sens faptul ca el este raspindit in toate tinuturile ~i in toate qenuriJe.' l " . .. Pc rleasupra. q . atunci comuna a celor patru tinuturi unde interferenta este posihili'i: '\"faramu­ re~ul eu Slovacia. ~­ J.c da nd~tcrc llneiformule caracteristice cintcc uIui popu­ lar maramure~ean.colectia bartobana este de fapt ritmul rie 6 /8 hazat pe toate combinatiile iambului ell lroheul. acest r1tm punctat este tipie pentru einteeu1 clelea­ gan al intregii tari ~i nelipsit in Mardmu­ re~.. Aeeasta nu inseamna cd diferiti indivizi nu pot cinta aeeea~i melo­ die Intrebuintind variat aceste formule _ti­ pice. Tempoul horilor maramurE'~ene este foar­ le largo ~'1oro~anu cinta de la M. 17) _~ . cum presupunea Bartok. fie prin (5i ni se pare cea mai plauzibiHi teorte) qra­ nita. E1 arata eEl ewest rHm atH elf" des intilnit In cintpcpje maril­ mure$ene nu S0 potrivestp nid In maqhiari si. dialectul mclfamUfPS('an in aeeasta pri­ vinta schimbindu-se foarte putin.rticiparr-'a zanei If! tira. parte tOdte cu­ lerwrile nccentp d(' folelor muzicaI din ~la­ rilmurc'~ au dovedit 0 mare freeventa.. mal rar ritmul izoeron. )c patrd combinat. sire Ii.. eon. 11'­ naturile rie rudenii prill casiHorii etC'.1. probabil.". Se remarca a anumlta ten· dintcl de variatie in alegeril(' riimurilor. cl horilor in ritmu1 punetat moale bazate toa­ t!? pe combinatiile iam buIui cu trohcul..~ til' • :l '1• ~cr '\'" rcr . Pe elf' alta.e5pnilor Ja ~dseoa· la lui Fnmeisc Rako('zi (1703-1711) de un­ de a ramas pina astazi marsul Ia eununir dnd Sf' mcra.. Schema ritmiea de :z! 4 suferei transformari suh lnriurirFiI ritmului PUDctClt. cu u~urinta acch'a~i formule ritmico-melodicc ('xi:'>tente 5i in horite 111ili vc~hi (hO[('d lun­ gal. a5a cnm 11m mAi a r i:H at. contactu1 riireet al pnpulatici ba5tinase ell nationalitatpa maqhiara din ora5ul Siqhpt11 'farmatici. nn considerli.=280 s1nt hotare foarte largi care 11(' demonstreaza un repc'rtoriu variilt bine> ancorat in firea moro~('nilor localniei. maghiaril.r cr e' .i •. fapt dealtfel ara­ tC:it~i dE' Bartok.e eu mireasa vezi exmplu 95. ci dimpotriva miilo­ dtii prin granita eomuna.­ ranimea maqhiarli.' 'r I~ ~t r "\ Sint totusi mf~lodii care ar rlpnotd 0 pIasmuire ~i llU :'>1nt putine 1a nUlllur elf' sinr' statatoure ~i nieideeum de imprumut. Cum am aratat.J 1 5S. ci are 0 stabilitate proprie. 14)."=-­ •=-­ . Est(' dealt­ fpj foart<. Numai astfet w' putem expliea faptul di incepind eu hOH'a la leagan Si pina. mUDea tn zonele agri­ cole unde se venea in contact en tli.! . Servicinl militar al multor tinnri din Mara­ mures prestat alaturi de ma'lhiari 0 buna bueatl§.. 15). fiind propriu muzicii popu­ la1'e romane~ti. (B. prin aceea ea timpul seurt nu se precipita eatr(' eel lung. de VTeme.'\.=40 si pina la \1.tactul intelectua­ lilor maramurp5eni eu piHura. ritmul punctat s-a imboqatit eu un ele­ ment nou de expresie iar patrimoniul de cinteee loca18 nu s-a influentat ci a sporH la numar prin imprumutu! sau contamina­ rea unor melodii slovace Si maghtare eu eele ha5tina5c. Legaturi1r rnmane (maramur('~pnr) Cll popoarrlc iDy('(:inate sint mai multiplC' ric­ cit ereele Bartok. In exeeu­ tia de grup d horei vocetIc de dans sau cum o nunwsc Iocalnicii "eintece de masa" (f' yorba de pxecutia eomuna a grupului eu Ii:iut~lr~) Sf' obSCrY[l eIar cum formula hpi­ ca in interpretarea Iarga isi schimba eawc­ terul de ritm pundat dur in eazurlk de (ex. deoarece rombni din ~faramures 5i UqnCE'Cl au tot a~a de pu­ tine !egaturi eu ungurii in\'(~einati ea ~i ro­ mfmii din Bihor"." ~ . iHiHa Tiherill Alexan­ dru: . p. 1ip:'>(~~t(' ru desQyj1. ca un argument in plus.di nu ('')te yorba niei de 0 inrJurire maqhiara nemiilocita.. cu Ungaria eu Ugocea.' .. . In structura horilor noi 5e obsr>rva.

elemente de bilZct sint ill linii mari deelca~i in ambele cintari.1 cintecele din sudul 'I ransilvaniei.--. dovede~te gene­ ralitatea sa.lldoios ca vechiul slU LUaramure~an.­ de se pot deslu~i clar fragmente evo lunL' din horel! lunga intilnite in toate gc~nanll~ Acest "vaiet contiJluu" S-B ck'z\'Q]tal ~i cl 1uat formele !. CUlludt.-..:\m aratat Cd muzica orienldld IH'-d in fluent at direct. In ritmul din Maramure~ distingem doud mari categorii: a) ritmul liber din horea lungCi.. in niei un caz nu pot fi mai noi dedt orea lunga" lB.. ti(· prin intermediul lumei eline Cll ca[(~ rY1j)u latiile din veclH'a Daele au venit in con­ tact eu mult tnaintea erei noastre".. "Deosebiri aUt de adin­ ci nu soar putea intelcge --. intrucit nu ne spune in ce epocd S-d Clrodus influenta . horea lung[l. Prezenta ritmulul punctat ~i in altt' zone fata populatie maghiara. cit ~i in genul ~i smul nOll. lrlnari 15) .r. acela~ lucru II putem afirma despre hauUta 0\tC'n8dscd.a mai a1('5 f)fin exeDlplelt~ lrdllscrise UI!. daed nu cumva poate> Ii vo]'­ ba de acela~i gell d(' cintare rasplndit pc 0 mare parte geografica. popoare diferite pot crea genurl de malli­ iestari identice ~i di intre aceste hori )1 ceea ce inteleg vecinii no~tri maghlari de pilda prin "llJuZica tiganeasclL nu se poate facenici-o apropiere".i stilul (1eesta are 0 origine sud-es­ tied (perso-araba).1 claca... Olte­ nia ~i urea in Moldova pina in Bucovina.J Bazindu-ne pe' faptu] Cd am gasH ho­ :-ed lunga ~i in dnteeul ritual al cununii.tsiu cea l1ldi plauziblla. sau ca. Brailoiu ~i Emil Rieg­ !er Dinu atribuie ~i e1 stilului liberaeeea~i urigille orientula. discutiile asupra dcestei probleme sint destul de recente. este imprumu­ tatd de 1a ucraineni El ajunse desigur la aeeasta concluzle clatorWi faptului di la acea duta nu cuno~­ tea dedt muzica populara romaneasca din fransllvania ..terpretare eminamente vocal a existat eu ':eacuri in urma Ia Daciiliberi maramure­ seni ~i a fost singurul fel de cintare de ex­ J~lmdrc' ~i exteriorizare "hored ell Hodnri" sau "horea pa lungu._.f\firmatia mdi paCi'ltuie!. pri­ xecu­ : cum a" k Ji eu tipi­ arde­ . eei drepL Ld "eel mal vechi stU al veehiu1ui regat. foar­ . Brai­ lolu. atit in genuri ~i stiluri vechi. :m.i. [oloSE'!.?i genurile ilctualt'. Daca totu~i prin stH libel' intel('~~l'm sU­ luI bazat pc improvizatie pornindu-s(' de 1a dnumite forme melodice.. lB. Originea ~i ve­ chimea stilului lib(~r in folclorul muzi­ cal romancsc.-----..ii al Ugocei este cintecul ~Ullg. ilt' fJutem re­ feri ~i itl documentele din mu.--------._-_.:ica bizal1ti­ mi ~i gregoriana.i pOc'te fi in ti lnit pt" 0 zona mal 1arga. El era izbit pe deoparte de deosebirea evidenta dintre for­ ma hord lungi ~i celc~lalte "hori maramu­ re~eneJi. 28).. afirlll<.-11) ~i :argi ':ariat ~: :-lici. ~ :~i'\Y j 'j. Aparitia acestui stil in folclorul rOllldl1eSC n putem considera ca 0 mo:... putem afirmd eu certitudine Cd acest stil liber de .l cilltecul ciumei.. iun­ §. Cercetarile ulterioa­ re au dovedit insa Cd dcest stil coboara prin Nasaud pe Tirnave ~i Higaralji. cind acest stil auus de turci s-a iclCUt simtit in Europa Centf[lltl ~i sa consideram mult mai veche aparitla la tloL In aceasta preSupUnNE' n~' Intare:... C. In conditii economico-soc.d e d ::1'210­ :e ti­ : D1aj .-. dar prin aceasta nu a rezolvat proble­ ma.j din care $~au dezvol­ :at toate genurile specifice actual€ ' atlt ri­ tudi': cit ~i llerituale.'d eu odice .. 46 pag.. care folose~t(' din pUn stUul improvizatoric.---.tenire... gen dp cinta[(~ ca­ res-a dezvoltat in mai multe dlrectii.a­ cela~i stil improvizatoric.'Le o foarte larga raspindire in Iolclorul romd­ nesc din toate provinciile. atunej sintem indreptatiti sa mergem mai indpl)j deeit sec.~i niei pc aceea suficient de adine.. 27-­ h 28. al \iaramure~ului !. Do­ vada 0 avpm ~i in faptu! cei In niei <) nita parte nu trdiE'!?te mai intens dC('st stil eh.ttl 0 r ek' ·umut. 46 pag. de 1C''2f'a .' ritm lea­ ~iimu­ :::ptul ·d la . fHnd vE'nit pc mfdeagurile noastre He ela torita contactului direct pe calea reJatiilor (om t'r­ dale sau chiar a migratiei popoarelor. _ ... ..-..--. Daca stUnl liber est(' preL('nt in folcIor ~i in l1lUZicd ('ch. b) ritmul mCisurat in Cdre se impu­ ne ca unitate de timp optimea ~i patrimea sau invers. ~lai tirziu dupa ascultarea unor serH de doine din arhiva de folclor a Societatii Compozltorilor Romttni conclusct de C..>it.'5t stil a putuL fi largit trecind !.-.' eel SCdrd pentalonicct anhemltonic&.iale identicc.~ ~-. Nu intilnise stUul liber dedt in Ylardmure~ ~i Ugoc€ ' a.-----..ii la alte genuri sau con­ tribuind la determinarea caracteristicilor stilistice ale genurilor in forman> pe atullci._ a ten­ Hilor.'siastidi :.-_. $i ~.. B. In prezenla lucrdrt:' :onsideram ca demonstram aceasta ipote­ lJ.~tere JOpu­ :-. Ex­ plicatia 0 gase~te Bartok In influentarea pu­ ternidi a Maramure~ului de catre folclorul ucrainean ~i maghiar..afinna Bartok daca nu ar fi nel. Bartok.. care este un veritabil :.i­ te ~i prin aeeed ca nu tine semna de genu­ rile rHuale care.hJCet cit ~i in cIntecul de lcagan. afirmatie CE' () <j<. datorita contadului mai strins pe care I-am avut Cu lumea orientaia dupa instaurarea suveranitMii turce~ti asupra fostelor Prin­ eipate Romane. Pc .Lc' iaptul eli bocelul din Cimpia Dunaril. t... carc nu poate fi decit foarte v('chi. Trebuie sa admitem Cd det.----. rit­ 'evine Sdll forme ara­ :\1a­ i:I :e cu­ ~ ! ta toa­ :ll. Acestei categorii apartin celf' mai mutte mclodii specifice ritmului de ho­ re ~i in aUe zone ale tarii. 63).-...­ cit In Orientul Mijlociu de:. te tip :. inceputul facindu-l chiar Bela Bartok.~--- 37 -. 46 pag. Derivarea sa in toate cazurlle din forme Ie giusto silabicului s-a ajun5 Ia rUmul leganat de 6/8 iar prill e\olutie mal . Bartok i~i schimbii total pdrerea alir­ mind c. iar pe de aUa parte dintre acestea . al XVI-lea. . nnde s-u p 15­ madit elf' fapt jusa~i muzicd cre~tina. . L. ---.

Cu cit suim spre timpurile noastre.. (12-~27 martie 1913) sa patrunda in marele univers al spiritualitatii ~i specificului vietii Wrant!­ lui din Maramur p 5.38 -_.este la fel o caracteristica a evolutiei (ex.~ 3 \) Vorbim adesea despre marea bogatie de game ~i moduri a folclorului din zona.. care se adauga gli­ ssando-urile cu accentuarea specifica a su­ neteloL Profilul descendent este propriu tuturor melaeliilor arhaice de pe intreg glo­ bul. ~i tonalitan scurte cintate cu voce. care prin notatia noas­ tra cu note nu se poate reda... surda greu sesizabWi cade pe cvarta . 2) . in horile vocale de dans actuale. de la 0 inaltime de tOll stabilita la al­ ta. descen­ denta insa este profilul traditional.e.n. 1> I ~-h r ~\ '" "1----- Ii ~. inainte Cli ] anI Tlberiu Bredlccanu in perioada 13--25 noiembrle 1910 din sate foarte aproplate a cult's un numiir de 63 hori notate in masura de 6/8 din totalul dC' 170. milsura de 2/2. iar Bartok din 339 ele melodii numai 31 in ma­ surd clp (J/8. :l 4).c . o vol nota eu tactul de 6/8 sau 6/4 citeoda­ ta so schimbli ritmul mole~lt ~i lute in aceea~i melodie (este vorba. 20). ~~) sau pc 0 treapta Jntre accste doua notatii. se ga­ sesc ~i "tacturl mole~ite. ciluneca. la care se a­ c\clUga ~i cunoa~terea fragmentara a eelor­ lalte ZOTlC' din Romania. altfe! nu ne puU'm pxplica faptlll dl.' (I J ~ Bclrtok spun(~: "ritmul amlntit mal sus (punctat) so molc~e~tp ciV~odata in trio Ie (ex. (V) sint rama~ite ale horei lungl evaluate. 1 . ~ .. 18 a. vocea alunec6.ca. care ajuti:i pornirea melodiei sau rindul melodic la 0 deschidere de fra­ Informntorii pornesc de obicelu pe za... .. unde accentul pe ritm punctat este mal pu­ ternic ~i masura estc de 2'4 (ex. de asemenea. despre trecerea in cursul aceluia~i cintec de la un mod la altul. Se intilnesc. Ca orl:ament specific descriem 4 situatii mai generale (ex. cvinta de jos a primului ton de melodie pe gura aproapp ipc:hi~a mole~it" m. ~ i ca 0 caracteristidi nu intotdea- una. -- ~..' cC'v. A ayut chiar unii infor­ matori care I-au elus in eroare. Acest fel este unul elin cele mai caracte­ ristice semne ale dntecului popular al ro­ manUOL Concluzlonam ca folcloristul maghiar eu toata competenta profesionala incontestabi­ la.. 21). Daca 0 me­ lodie esle caracterizata de un ritm mole~it.mea pe ce nota cade. .~nc> --_. cu alte cuvinte tendinta de a cadenta plagal. (9) r--":----. credem de ho­ rea "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a gasit ciobanul oile" cawcteristica in zona cercetata) ".. 2. eu 0 cvarta.! 117' ! I iJJi till' f6J k ~ I "._---­ .- II j J@13 "·':':"._-.---------~- departe.. a~a cum am aratat in jos. buna credinta. Scctrile muzicale mai frec:vente intilnitp In folclorul maramure~ean confIrmate ~i de folclorlstlll maghiar slnt urmatoarelp: (ex. Ca ~i in celelalte zone romime~ti in Maramure!1 la toate felurlle de cintece cu text. de la major la minor. de asemenea mersul gravitational coboritor.. b) .. Deseorl in horlle mai vechi sfir~itul melo­ diei sau a unui rind melodIc. - - -. ci de 0 trasatura sufleteasca specifica. Sa se Ii schimbat folclorul ~i felul dp a einta a moro~anului in trei ani in acPC'a)i comuna sau sat inyecinat? Este imposibil.. Iar astazi este tendintil de a ramine pe tonica ~i in cel mai ferlcit' caz 0 melisma. cit cuprinde colectia.J. coboara ~i iar urca. nu a avut timp. care nu poate fi vorba de un pesimism. Mellsmele ~i portamentele sint foarte dese in horile vocale de stH vechi. 2/4. salt in jos la cvarta. 22 1. de multe ori incepuiul dar mai ales sfir­ ~itul glissando-ului in horile mai noi nu 1 se poate stabili inalti.. me­ lodiile urca. foarte multe melodii gasite ~i de nol sint incorsctate in.

..r en trei corzi ~ Josibil.::ltul. NU-i cunoil:. schim­ bindu-se aceea~i melodie chiar dupa loca­ litati f. al ritmului dat de gorciuna. altul la baiat ~i aHul la fata. Deasupra dobei s-a .muit...-o-ilccentuate in directia contrara. denumire intilnita:. poate prinde pe el cu degetul mme de . \ingalau" un cinel din cupru sau i. instrument nelipsit pentru acom­ :'::'::liamentul tarafului din :1-. care-".. <-::: prezl>nta in primele formatii instru­ :::. acordala in cvintd Rc-Ld in ritmu! obstinat.:.ii informatori._----------_.-.:ii.1 joaca in Ma­ =-=_~eS dintru inceput un foarte insemnat :. astfel cii ritmul melodiel este dublat de cel al zongorei.. dtt un efect deosebit :>1 este de nelipsitin muzica e!e joe Cliaturi de zongora pc care taranii laulari ~tiu sa "princla" citeodata acorduri: milla dreapta bate ritmul ostillata. iar a treia supfdpunere ar Ii ritmul pa~ilor.)f(iaj in La ~Idjor oc:U tU t1'0i slrun(~ In La ?>. la aI­ s sHr­ lil i se cade..ca. melo­ Optimih~ accentuate se ciupesc cu pIce­ ::u din os sau lemn intr-o direclie iar cele :i.<ina stinga de obicei dominanta r-Ii sau _:.[ajor (cvinta paale fi dublat. rareori ~i HU­ mai Ia horde lente se trage cu Qrcu~ul pc acest instrument. 27 pag.--. dar c1Up[l spusele informatorilor. La tropotite :. _. Acestea la un loc formeaza. Se creaza Ull asemenea fundal ritmic de ne­ descris. cind eu cvartCi marita. ajungem lllainted elilU­ lui 1700 la aparitia acestlli instrument h ]\Jaramure:.zyoltare.-----'.i eonfect((l­ nau singuri ceterile. :aotul di dobele au jucat ~i joaca un rol .i la 0 po!iritmie. INSTRUMENTE ~I LAuTARI DIN MARAMlJRE$ Tiberiu Brediceanu in "Scrieri" (B.ior.. Se '::-._".II . Ld-Si bc'mol sau Si.1 are viata proprie. un fel de ehitara obi~nuitEt eu dona sun mill multe strune. ca 5e ana pt~ 0 anumita treapta ::::c.>i de mid nou eu putru strunp <wind nrmiHorul dc. :..Iaramure:. Cetera$ul este tlcompclili"t til. subdivi­ zati.--. sincope ~i contratimpi.::::::-:.i invirtite pc linga bUona­ !ism asisti'im :. :::::. dar totul intr-o unitate desavir­ .tem vechimea. ul dea lceea~i Ilc's un 3.:=___ :~ care batut in contratimp cu doba de catre un metal. al langalaului. contratimpi sincopati.ngora se acordeaza dupa acordan:>a ce­ :-... iar ~n ma­ isite -5i de 2 /2.::1e din tara..! zangara... Inslrumentul se tine vertical cu gilul sus iar coardele libere se prine! mai rar. croatia lor muzicalct nu poate fi ~i niei nu esto strainti".---. secundat de scroaFti sau gorduna eu doua corzi. 0) ~~~~:F=i~~~~~~". 60) afirma: "lllf?i~i li:iutarii.i in Olknid.. evident . cind cu tertd mica.\Iajor.. suprapune­ rea mai multor ritmuri intr-un tot unitar. a~a u alte 11. toate acestca ne fac sa --'-~-:-:::':' Cii ritmul a jucat :.: :.l) . in rest se ciupe~te. (ex. Asistam asHel la 0 adevdrata bitonie modernii ~i pLkuta la u[c·dwa maramure~eanului.e.cU5 .-:')minanta Re.. al dobei. tim pi dublati. ("hiar daca horea este in minor.__ executia horilor. ritmul acompaniamentului.. Uiularul ti"iran cintii dIn Cl'terd (vludftl europeana obi:. al ro­ "liar cu :>?stabi· 112-27 uEiv(~rs tCiranu· i infor­ " se d­ eelor­ :mlpm '1 iberiu embri{~ Amintim. faptul cll muzica primitiva -:: eel mai mare rol pe ritm ~i Cll doba .i nu tigani. compozi­ torU acestor melodii de joc din ~laramll rr'$ slnt romani ac1evarati :..= ::-. 23 u. de 6/8 tia. ca foarle des si in spl"cial in acompaniamentul zongorei apar in zona melodii dnd cu terta mare. 110influentdt prill nimic. mai rar 'lint aeei care "prind" coreet tonalita­ tea pe aeest instrument. b. Iar :onica surda la fel ~ :. La act'asta stare de Iu­ cru conlribuie din pHn ~i aeompaniamentul zongoreL care intotdeauna estc acordata in . cu accente diferite.39 ----­ melodie l.-. e.nuita) folosind de abieei scordatura eu un semiton sau un ton mill sus decit acordajul obb.. (jce~tia traiese din genNiltii tntr-un m('diu curat [omimcsc. ::. 1tllnite ~ . important in viata muzicaHi a po­ :..n.----.. de asemenea. fiecare dintrc cele trei ritmuri amintitei:. :aracte­ .

Ele sint: doua groase de Sol ~i und de Re.e pot scoate doar armoniee ale sunetului fundamental. Slovacia.> fragmE'nte din horC'Cl lunga. clc' otel ineloit In formtl dc' potcoavCl.eel eu :rei eorzi Lc-. care interpreteaza hori de stil vechi ardelenese. bocet.:-C:.:c.\1i .1. Drimbele sinl facutp cHntr-o sinna. nc~ face sa credem cit acest fel de cintare este influentat de rama~itele dntatului .---- .t(' un instrument eu into­ natia nestabila.---'-_. de duca.\Ii-Lal.i septlmea neutra. Drjml)(l numitii ~i c1rimboaie sau drin~J instrumentul prefcral al maramure~encC'lur.. S::-:5. Cu toate investigatiilc tacute de noi la oatr1­ nii satelor nu am putut deslu~i in aminti­ rea lor aeest instrument pc> plaiuri moro­ ~elle.. Executantul illiocuie~te despicatura sutlind eu bu:wle tu­ gUiate in lluierul tinut piezi~. mal nou din plastic . eolinda. "clnd merg oile la munte". acordaj Sol-Re-La poale Ii ~i ell un tOil sau semiton deasupra lui Sol. Sunetul fundamental se aflci dc' obicei fnlrp sun. "porneala oi­ lor". truba in Lituania. sau ucraineni. :-':'5. jocuri . Zuna dp rCispinuire a buciumului l'sll' mare pe ling8. nu are des­ eI1izaturi pentru degete.. Este pe cale de dlsparitie. "la mtrarea in tin tirim.JU m ~l incoH'tcite de trei ori terminlndu-se eu capatuI conic. Buciumul. "la ie­ ~irea din ograda".~" c. In 'lUele noaslre in tarafurilE' mara­ mure~enc cu pretentie s-a introdus saxofo­ nul. daed iJ existat pe meleagurile ma­ rdmure~ene.:::5.te lil maghiari. Exemplu: ta­ raEul lui Sllngau sau Cioata. eel mare mal gros ~i l~ng~ d~ 7U-80 em.." . $i ucrainenii cinta melo­ dii asemanatoare din buciumil€' lor.utantul include din cmd in cind eu arCit8torul minei stingi eapatul de jOs al ~e­ vii.. cm. sint drepte :?l cu 0 lungime de 2..:':. acordeonu! . In lipsa bra­ ciului se poate face (ontra ~l cu vioan! obi~nuitd.-10 -- ------. Contra se folose~te de tarafurile mai mari care acom­ paniaza soli~ti Pf' scena. seoate 0 seara diatoniea de obieei eu tena .5--3 m. ' G~. Armonicele sint intre 3-­ 16 ale sunetului fundamental. care SC' aSE~am[lllfi mult eu horea din fluier. Cimpoiul.trd:::Jc. instrument disparut feHa urmc' doar inriurirea lui mai staruie in muzica instrumentala de joc din fluier (Bartok). \ ioam de Qcompaniament."a oilor". Dam pen­ lru aceasta doar Ull exemplu clasic: me!()­ dia "Cind ~i-a pierdut ~i ~i-a giisi L doba­ nul oile".---------. Maramure~ : Nordul Transil­ vaniei. interpretul tine unison nazal propriu (invatat din mo~i stramo~i) foartp asemanator eu isonul de la cimpoi de mult disparut. Melodia cintata este 0 varianta de bocet care inSd nu se deosebe~te de "fo­ ga~urile" pastore~ti.1 cd in general instrumentele de aeompaniament de aid fo­ losesc pedale. In :-larumure~ se cintdu din drimoli.tut) Berg­ man .ll ciobQncse din lemn sau metal. gaurile pentru uegete lipsese din ammdoua varietdttle de tillnea. ~cu trei eorzi C::::-. exec. '­ Datorita faptului ea m aeomp~~ia:nen~ gaslm pedale ek' evinta la lautar. eu dop sau iara dop.u am pulut deslu~l eiectul clcestui proccdeu. ::. este tot din lemn sau metal. Ce-i drept e<.. a:-e ae·xdajul La·. In deeursul cintatu­ lUi.':::-. eeea CE' c1enota catcqoric originalitdtpil melodiilor din lrunchiul ve­ chi ~i nicic1ecum 0 preluare. bucin in D­ craina) din lemn. este un Huier din lema sau metal. Bartok l~i ex­ prima nC'siguranta asupra originii melodii­ lor executate de trimbila~ii din ::VIaramu­ re~. ::. instrument pe care se emta ~l horea lunga. "la capatul de ulitii". 0iu toa­ Le drimlJele erau acordate la fel. Intotdeauna pc linga sunetul seos de £luler. preluata din Transi tvania arc trei eoarde inlinse pc un calu~ retezat.. cit ~i la prima~i care tin uneOT1 pedala pe 0 coarda libera. $i aiel in melo~ie.: !TIa~ :n:. . a pribeagului..Ml~nta.. Altele. In­ strumentul se calca deodata eu degetul l?i arcu~ul obtinind in consecinta acordul de trei sunete.ll taralll maramure~eni a c~lror zongura sustme aces~ interval.. cavitatea bucala estc cutia de rezonanta. pe iicest lllstrument se poate cln­ ta numai horea lunga.'te. "dnd zin aile de la munte".. ~i 6 gcturi p(·ntru deg(. Moldova. Moro~a­ nul 0 intrebuinteaza ~i la Inmormintari "dupa morti". mai nou din tabUi.i taragotul. Tilinca iara dup are armonicile inlre 3­ 22.de la curem eu despicatura sUbtl­ re ~i lung de vreo 80 dl. TilincQ cu dup.i alte melodii eu ambitus mic. Afara de aceste sltua­ tii se mal cinUi din instrument melo­ dille pastore~ti . F ~iliel:. :. ill rnijloc suc\atCi 0 lim­ ba de otel eu c:apatul [neloit in unghi clrept. numita brad sau contra. din pdcate este pc eale de disparitip. lung8 de l.. de obicei cmd mortul a fost clOban sau fla­ cau tillar. se poate vedea contaminarea intre . dar 5e poate desprinde clar din executiil unui bun trimbi la!.'­ tele SI-Re. Coard<~le sint acordate ~i a:?e­ lat(~ in a~a chip incH sa u~ureze jocul de­ getelor pe ele in scopul obtinerii acordu­ rilor. are la capatul subtire un mundstuck de lemn. EI cunoa~te doua dimensi­ unl eel mie ~i subtlre lung de 30-40 em eu 6 gauri. inclusivgorduna. trlmbiia ! trimbita sau fugera in Polonia.:. Acest instrument estc o adevarata unealta muzicala de nelipsit a pastorilor care-l folos8sc pentru semnale ~i chemarii oilor. melodip eme lipse<.. armonicel(' 6-15. Tnmbitil din metal este facuUi din tuburi cilindnce de tabla alba. de cvinta. 0.:c:c.

asHel se aU­ d(~ adeseori ceva intermediar intre 2/4 (ex. eu valori de note irationale in cadrul unor mdsuri de durata pgalii. . Conlra eu tff:! cor'll tine to­ nica. (ex.. .sa bra­ \'10ara }lament . ___ . ..----. Dar am ga­ sit multe familii de tarani romani cu nume­ Ie de familie Covaci.wtului Se observd saHul La-Re de CYdrta carilC­ tNistic zonei ~i care rar pste umplut eu to­ nul de baza $1 mai mu It eu piC'ni. ?>.. Datorita m0todei ulilizate de aceste $coli in der liber.------. Ei erau aeei nomazi stabiliti in comu­ ne maramure!'1ene. Felu1 !'Ii gradul devierii de la rational. :anta. . III j oeuri u toa­ unelul sune­ sint ..n incepind Judi de la virsta de 10-12 ani. dominanta 5i subduminantd. Df' obicpi copiii nu clnt8 in tarat direct la cetera.1tra se ~ acom­ Ireteaza . care se ocupau eu "ca­ 1 ... pieup $i d('sigur $coaia de mu­ zidl $i $coala populara de artd. .... exemplul eel mai ('oncludent este satui Berbe!'1ti.0. ~ _-_ _ _ _ ..it in o lim­ clrept." ..din orasele Vi~eu.. conditiolwaza impresia improvizatiei ~i In general a denaturdrii. Dar/acolo unde existd a . tot in aeela$i ritm specific al"). urme :nuzica jkj. conditioneaza ast­ leI ex~>eutia tipic maralllUre!'1eana.----­ t's Lt· msil­ l ex­ lodii­ amu­ l:' into­ clar nente lit ell llmic VP- cimpoL in lond lpllnlcd ([t' dC(l11l­ a larafurilor siite$ti: vioara.---~ . zon­ gura !.----.Jare 10eaIa.ii sau dorninallta acesLuia.) 1il ~ ' ... Pentru lau­ tarii tarani . Cu batri­ 3.. Si­ ghpt (a lui Cioati:l $i Stingauj.ene.:mpede influentd exercitata de Viranii sa­ :dor $i de oamenii meseria!'1i a instrumen­ :dor. a ex(:cutiilor ldularilor tarani este un . in afara de ro­ lui sau ritmic in taraf. b). 1<1 cintecp de mahala.lodul $i metoda elp Invdtarc a instru­ mcnteior in zonli Cd de aJth:'! peste tot S0 face dupa auz.1ajor Ulra tertii sau La ~VLlj()' eu tPTta maT(' Do cliez.:ninti­ moro­ mara­ . U precum celt. In­ jetul ~i dul de ~i a!'1e­ cui de­ aeordu­ :. ~i in rvfoldova eu acelast fel de acompaniamC'nl ternar in 6/8.tJ . 'I' IIf =#Ii i i " . Acnrclajul dC's in­ tilnit la zangora eu trei warde este cPI df: Si ). Trebuie sCi predzam din eapul 10cuIui cii in zona de care ne ocupam dnta alaturide lilutarii tarani ~i taraful de tarani neao!'1i ~i nu cum afirma Bmtok Cd numai tarafuri de tigani. BOf$a. Ace$tia crau $i mal sint meseria!'1ii sate­ lor.'idupa multi ani de praetica trece In cetera.. iar ultilllele corespunzator mai seurte ori invers. la nunti $i la petreceri. 25) . mai nou brad.. exeeutia foarte ritmica._~_. de5i fieeare masura l$i pastreazd exaet .. #I "... intr-adevar la tara­ nii laulari se poate lnUIni (leeastaexecu" tie "tigilneasdi"." . Ei cinla repertorlul cerut: de la hori de masa Ja 1nvirtit0.----~~~-~--~ -~-. lama cind nu sint solieita.L. 24 d.h~ $1 eviIlla La-.. Gorduna.. Formatin In care se cin la PS te cpa consacrata cetera.. zongora.. :..ioba­ Jhiari.y-~ '- ~"~-"-- --------_. .. idcind cddenta autentic~l ~i plagala din armonia clasica e1. J I primele 16-imi sint mai lungi. v!'cjni..te () evolutil' ~i lar{lirpil ~Justului muzieaJ a lautarilor ta­ Hlni tiltu de ileum 60 elf' ani.. lautarui tdran i$i insu~e~te odata eu tehnica necesara ~i reperloriulde hori $i jocuri ale satului... care se intilneste des in :Ma­ ramun'51a reI de des poate fi inti InWi.. icelo[. dring )~----Dllpa Bartok dum mal j05 5!mi/p scara cimpoiului diu Maramure~. magnetofon. de la CilH'Va apropiat: tata._ __ pen­ melo­ .---' . _..axofo­ lu: ta­ ::t l)faci :ia arc ·zat.rubato deosebit de dudat al melodiei cu ritm de joe foarte precis. iar mai nou ele lil radio. instruml'ntui eel mai pretentios 1a carp cinta cei mai in virsta din fallli1ie. eu un 1:. .-----. ruda. (Rp-La). 41 .. o caracteristied. De obicei ea pcndu­ leazE! pc tonicd ~i dominanta... zongora nu difNd prea mult ast<izi de> cea observaUi de Barlok ta fneeputut secoJu­ lui XX. unii tim pi se seurteaza.. _.. Zangara sustinc 0 pedali:l invaridbiHl inclifNent de ("onti nu luI armonic iiJ llle 10­ (Eei dubli1tCi pc trepLele I $i \'... -.-l ~..--. AePdsta hore bdlrim'asca." . tarani :e aeest uneori general aiel fo­ :orduna.. .~-...~. Provenienta lor in Maramure!'1 da­ teaza diu secolul al XVIII-lea. are ~i ro] de tiilurd Ia horile mai Iegallate. Lautarii eei mai numero$i din familia Co­ vaei sint raspinditi in unele sate maramu­ re!.Ii 2 /4 " . Se paniajJl.----. [rdte. c'.~nt It! mai poate cll(1()(JaUi pri!1(.$eoald optima estC' pr Getiea­ red cinlului seura in $0zato1'i.iIa­ ramure$ului.-..3 '. ci de obicpi 1a doba. trece­ rea se face treptat.:::intare .i una .__ . ceea CP vdc!0:. Tarafurile mai mari.. improvizatia l' facuta eu gust ~i cu­ ~'.. ~.__. doba.- --... gorduna sau instrument!:'le preluate deordeon 5i tarago1.. cinta de mul­ In ori jn toaUi zona.i ega1 dUrata.. iar altH se prelullgcsc cu aeeea$i valoare.-~. ·.::J..

.. sau dupa potcovit puneau mina pe cetera. numeroaSfl famllie de muzicanti lv1ihali din Bor:. :6. Tine d(> pricl'p"rea fieedrui 18utar.:" =_=-_ C . . Ace:.. . inflorituri) nu 0 mai cunnd.)f aceste formule sub diferilc· 0 alta earaetPfistici't a melodiei c:u:c. Dupu cit s(~ pare idealul interpretu­ luI . cu exceptia viodstului. schimbarile de tempo ~i de ritm. . "Paticii". "Stfngau".ai Ul sci placa la cd ce 0 ascultau. . .! uncle SUlld eu lollIl dltu. Aiei in­ Wnim :.'iorist popular a ramas imitarea vocii omelle~ti. "Dodi" . ". .. Aid se intlmpla 0 spun0m eu regret) deseori. TillE'Ill sa subliniem c1:\ notatia muzicala oricit de amanuntit sa fie facuta nu poa te reda Lolul.:::_. :\rev oia de (1 Sp fdeC' clUziti cit mai de­ parte. . £ratii Florea din Poienile Glodului. puneau mina pe cetera ~i zongora pentru a in v('seli v('cinii. alunecari de Ia un sunet in jos sint dese ~i specifice. .. De aCPCd prima ~i secuncla Is strunele care s~ rup eel mai des.:::u:-ea: '.. . .. "Cioa­ ta". ..: : fraz'·.e ::'2t:0::'=: . . nu poate reda timbrul. . Privitor la horea lunga. de fjJtrul sau. . . i se :Li­ cea "Puru". . sd SlllW cetera au Ideut 5i pe lauta­ rii t~!rani maramure5eni sa clute in g(. De mUlt0 ori. "Sali~teanu". Petru.Si bunicul Dvs.. Avantajul ta­ rafului maramurel?ean este aeela ca nu nece­ siUi. . ca 0 llll. tertii sau cvarta.~.ru lnaIt in tonalitatile preferate R('-La. liiularii satelor au dus 0 viata stabile! in COl1luna respeeliva ~i :.va. .. . maramure~eana. Pentru a pu­ lea fi deosebiti unul de altul deoarece poar­ tei acela~i nume. . dE' felul cum u simlc'. mare ceteral?. "Bulea". Exemple avem multiple: fratii Pelnm$ loan ~i Stefan Petreu~ din din satul Glod ..~.:. .. . . "Dumnilru".. Eu "Cioata" sint muncitor la FaLnl­ ca de ~uruburi. .~~~. De c Inc 51::. \" adu lzei? s: n. . Distanta Ia care poate it acest sunet knit de eel pe care-l pwcede ('st(' de secunda. . el?apeuri executate prin glissando. . ~i in timpul liber. . .osu '5! st:-c:ulO'>U 0 cintat din c('lic'­ rei ~ >: i:1 comUl:d. Ionu lui Niculai . La zongora $i doba bate orice pui de moro~an._~_. Singura deosebire ul unii dintre ei erau mai dolati IDai buni ure­ chi~ti. Sas ~utu din Poipnile Izei. Intllnim dps mai ales la :. . Cautind ::..itiile in care cin­ ta celera~ul fdra sa l?tie despre ce este vor­ ba.. Tot din Vad a fost ~i tot eli IllPspria de cintat s-a ocupat ~i cu lucrul ill livadil. la cprert'. . . .1 in zona."-~. "Boro~".. Tata tot in Vad cinta l?i lucra P-dCCl­ silo I se zicea porecla "Ciotu" era mie de stalurd. . Cercetatorii temeinici ai cinteeului popu­ lar au ajuns unanim la concluzia ca fieca­ re reprodueere de hore inseamna 0 noua varianta nu numai muzicaUi ci ~i literara. caz intUnit l?i de noi pl' terel1.. ... . lautnrul pran 0 simte al?a din m05i-slra­ mo~i" dar 0 clntCi. *=.n.. Se poale concluziona ca. gesturile. In fp!ut cum intr<r­ ~rr·tpaza in stilul instrumpnial 0 hore vo­ caid care de obicei se face prin ornamenia­ rea pasajelor melodice. . In bine cunoscullli ritm de 6'8 ddl' C'sle incorselata Cd sii fir' ritm vocal de dans in maSllfd dc! 2!. . Astfel intil­ nim apogiaturi inferioare ~i superioare la difcrite intervale. to. teL I::. care poart8 dmprenta in­ strumentistului. tata ~i Ie intorleam cum vrE'am t'U s: mu. . .. . C:~_:c.a:u::l: \'cc:u L::< Gi-:.. virtuozltate deo­ sebitcl. . .i la tel de bine dotate.il redea diferite Buante ale vocii omene~tC lautarul taran uzeaza din plin farCi sa Ie cunoascu teoretic (foar­ te putini sint acei care eunose note muzi­ edle. . ::". ei ~i-au luat diferite po­ recle ca: "Ofu". . "Argi11t ziu". .:.­ . Poate mai lllUlt dedt toate. acestea con­ tribuie la specificul executiei Hl. . dnta la ceteril ? -. . Bela Bart6k afirma printre altele Cd n-a t sa fadi pe doi cintareti populari sa :. . o Lore poale 5i cintata in mai mulie feluri del( [I eu ii pun "figle" (n. dupa "IDunca pe­ Cicasci" sau la p8durt'. .nf>fal in H'Hisl. '':'sti-. . .­ c.utare~ti ma­ ramure~ene glissando-urile l?i diferite orna­ mente.:. Taraturile de lautari tarani sint la tel de nUJ1wroase :.oi-au formal l?i dez­ \oltat gustul pentru IDuzica odatEl cu 10­ cuilorii cOIDunei. "Ghiuri­ td" elc.~~~rr~~.. . Ir:~ : .a etc. de calre populatia localii. Eu luam eitp-o hore in­ \a. fratH Pop din Sapinta.---- 42 .:: C.. .i in jos asemenea vo­ cii desprinse din horea lunga. .-'. toate ornamentele posibile. .ti tarani dupa munea cimpului sau la paduH'.:Qt. . .'.Bunicului meu..{ n:bnie. C nele IdIDlii au fost complet asimilate.. . . din mOl?i-stra­ mo:.. inainte ll-am lucrat numai pc-acasa ~i cint ori de cite ori am ocazia. Eu am luat prima data de p~:pmplu "Marl?ul lui Rakoczi" !. mimica.. POl.. . . nervul eu care cintii interpretul lautar.ii i-am pus li9h~ :.'. Uiularii din zona au aproape fil'care for­ mulele lor melodice specifiee pe care ullii te numesc "figle".lodic' sa fir' cintaUi in tf'mpo Illai reppc\e d(')t C'sl\. .unete ienile" specWee> de­ idUel 5i Olteni('i. . ... rar in Mi folosind 5i scordatura cu un semiton sau ell un ton mai sus.·ilor ta. fenomenul se petrece aidoma :. Neme:. . fratii Tudorovici din Rozav­ lea.i. marea majoritate slnt urechi~ti) de a purta sunetul in sus :. ":"l~. diviziuni exceptionale cbiar glissando-urile l?i apo­ giaturile sint elemente ce tin de tehnica '.::a .iata d.' <1du­ narea".:.rani consUl. ~~·~.Sd~l. altfpl eft "il5a eer.. .".i aeele ".>Leti. estc cleobicei pozitia I-III mal rar IV 5i mai mutt pc (OrZilE' La l?i 1\11.i I-am mcut mar~ul la cununie din hEltrlni. . astazi mai pas­ trindu-~i doar numple de "Covaci".i Anuta lui Gheorghe dill BoUza. --. .Ii yirtuozitatea fieeurui vesEL Iaular taran din :'laramure:.

ean. in sate.. deasupra eotidianului :.wtatia faeuta .i FlorPC1.i marea Hi­ rietate de ritmuri in folosirea lor me:?te. 14). Muzica liiutarilor Virani din \farall1urp~ prezinld P('lltru artft cuItd.. de cliferite cerinte...nuit de realizare a creatici popu­ lare ...utar la ditUl. impun 0 viziuue optimista .ti" (cure dl' fapt nu era tigan ci t~1ran n.'ni. ar pulea sugNa modalitilti de folosirea poliritmiei la tel:. strins eu masdu de tardni. III contae 1 nf'mijlocit .fASA 1 ranspuse pe scend sau a. de adapt are ~j contaminare. t\"·r .i gusturi. Este C'lementul mo)LC'nit din cell' mai vechi timpuri. folosesc me~tp~ugul de a cinta.. numai eli noi aro reu. foarte bogaUl. u care sturile.utari .... Fenomenul se intilne. consideram ci1-::...-a impus pt' plan nationi:il Cd unul dill cpl<" lTIeli singulure .i b0~Fll(' tinuturi folclorice dill S-a eonsiatat in mod evident Cd dc€:'astii zon(i etnograficd se remared prin­ ir~o trainica Lracliti€' pnpu:arci care l~i are 0­ ..?i improspatare. Dealtfel .. de f010s1re a biroodaliUitii fara sacrifi­ carpa melodiei. amhele cautind sCi ilbordeze un repertorlu local bjtrinese $i cin­ (pee pastow.. cl mai c1egraba de Jlle­ diu". sau tiEnea.u­ gita alaturi de secvente muzicale din toa­ te reie!?ind valoarea inestimabilct pe care 0 feprezintu arLa acestor lautari. jocuri ad(~varate care ne bucura.i lrdosmita­ torti multor hari de familie..1 valorificilrea tezauru­ lui lolcloric muzical locaL Spectacolde folclorice sint 0 reu~it2i alaturi de aUe forme diverse de yalorifica­ re a tezaurului tradit1ei populare !?i in dev­ la:..eni.t~iranil romani. trimbita..:i un ma­ re rol in dezvoltarea muzicii dill zontl $i d Hustului artistic al ttiranilor maramurc$i. ~eren.1 senina clsupra lumii.-: 43 --~"----' ipriU­ iodifJi :!!. alunqiri :. dadi au exisLat ~L in sfir!?it In Bihor ti­ ganii l(iuLari cinUI absolut la f(~l de sirnp!u ca ~i co1pgii lor ~. Inscriin­ du-st> pe aceasta linie '.. ceea ce cinta .i un sUI improvizatoric ce rar mal poal. Elem('ntul muzical d lost ~i ('stC' transmis din fwneratie in gene­ ratie fie la zongofd. <) interpretare aidoroa . In ultinwh. :-5trd<:duldula­ ~llC'ral cl de­ fcrate ira cu lei in­ ~0 de­ late ii (.. a horHor din batrini $1 clatori. 2\raral1lure~uj :. lueru (1! se poate afirmu !?i in :r-.. Aratam Cd improvizatiile pot ti foarle puternice .i din Rozav1ea.laramluf'. 1 zona. am reu.te direct sufletului llcaselor ..n. pi cillta Ia vioara in­ lr-un mod suUi la sulci rc'perlo­ riul mo~tenit de ia (impoierii din ?\fdramu­ I'E'~. ne ridica prill vigoarea..f de la un !f.. obiceiurik devin spec­ taeole. Componenta formatiilor este din tarani hamici.. unde> Influ­ entr. la care 50 mai adauga contactul ell diferiti indivizi din ora..terea ..ti ori hori mai noi dn viata ~(ltujui izvorHc: elin obicpiuci 'jt tradi nl. faeem din nou aceastu afirmatif' Cd sli de­ monstram ca lautarii tarani tr8.c'C (ciompoiuluiJ muzica de dans n Cljuns din p{iCate pe mii~ nil(~ tiganilor". yiziuni .i apo­ :lica ~i :dn din ~ S.>­ lor. culoarea ~i calitatea artistic a. rnijloace de expresie div('rse. I ca n-a j'ari sa dnte deoctatd 0 asenwnea piesa toclHai dill cauza formei libere improvizate a acest~~ia.1 aduce modestd contribu­ tit> la cunoa:.it sa insu... care aliHuri de munea c.) !-.. Taranii lautari au jucat !?i joae.tfl lor dntecul a ajuns aiel la 0 a5d mare varieta1c eu toate sctlpuri]c> ~i pi'icatcle ]JP can~ Ie au. aUt de r('­ pede lncH nu aveau timp sa fie asimilate.le se schimbau atit de des.mbrul. Lu­ crurile se petrcc aidoroa . :.i este modul Cl'l mai obi. care vorbe:.i mare­ It" compozitor preciza CEt "exista 10tU$1 ex­ eeptii Hiudahile a!?a de E'xemplu tigallul din Onc0. V ALORIFICAREA TEZAURULUI FOLCLORIC iN CADRUL ~COLII ~I A MI$CARII ARTISTICE DE ~. din diferite ZOlle £olclorice.. e:~eana.cede con­ ti roa­ orna­ pretu­ vocii :uante lzeaza [foarrouzi­ I de a ea vo­ lIltH. 'ichimbari chim de masura uu due.. tova­ r. 1a 0 me­ lodicita te dc'osebWt ins trumC:l1 laId. dobCi.it sf! recldlD la doi lliutari vestiti Cioata .i. " vo­ lenta­ plct 0 ca 0 ':oeal .11'­ pNloriul instrumlmtLlI al muzicii de dan~ ne uid('l la ura (jctuill~1 0 imc1qin0 trisU.id ullii lij. fie la fluier.alizate ea lllU­ llifestari culturale. (B. autenticitatea.15i la TlC'cazuri $i 1a !>ucurii $i transmis copiilor.i(·5(.te . YCuiala $i eu multe "personali­ t[iti.". ar putea sugera compo­ zitorilor modalitati de lilrgire a hd:le'! tona­ Ie.' Ii iotilnit. uu ca cei de let ora.. maniere de instrumentalizarea melodiilor vocale.i scuriCituri (''(('optionale ca diviziuoe...impului !?i la padure orl creseulul animalelor. A!?a slIncl lucrurile nu putc'l1I fi de acord rll dfinnatill folcioristului maghiar eli .i la bocete..i~(' pot ObSf'lTa chicH' in tim­ put f'X(lcutlei d(.-' popu­ fic-ca­ J noua iterara.. de creare a variant<.im horea lunga in grup vocal. (B.>: culegerea de fata.1 ne dau incredere In virtutile eterne ale Maramure5ului. "Stitul d(~ executie !?i de interpretare a lCluLarilor nu depinde de ra':>d. eu tot neajunsul improvizatiel care se J1ld­ nifesta intre altele prin variatie continutl.. de diferite nanonalilati. Pe linga forroatiile de lautari amintim for­ matH deosE'bite de trimbita!?i din Strimtuftl :)ri fluiera:. dtl1 ~wn('ratie In generane. 22).Jotivele ritroice destul de greu <Ii> scris !?i care nu 5e afla nici intr-un tratat d(' teori(' a ritmuluL infloriturile.... pentru compo­ :litori un nesecat izvor de melodicitate. p[lstriHorii .l timp 0 cOllfruntare a perenitatii motive­ lor In cont('xtul coniemporan al satlllui.Ie la prin in jos :e cin­ :e vor­ rar IV aCf~e(l 1 rup .. (11 disparitia tlui('fului eu r.d :p u's ell "pede ·cami ~imt('. In afara de acestea. lit 0 stroHl la dildo Conclu­ ziol1am ell citatu1 lui Bela Bartok ca "mu· 'liea ciompoierilor tlirani a ajuns pe mind tiuanilor?! Dar Cd eei mai multi dintre a­ cp~tia 1lU sin! tigani.i la Hiutarii ta­ rani..ti IJutari tarani sinl..i cum dnHi lautaril moro. c10l1ci dC'('vnii. Am vazut ca ace. 4. trasiituri esentiaie oricarui spec taco 1 maramure.

. "Eroii de la Moisei".. incepind de la ~colari ~i pi­ na la cei virstnici.ii profund umanism.ar . Exemplificam: .. Festivalul national . de Herbinte patrio­ tism !. f'xplorind in acela:.tranepotii dacilor liberi". Puterni­ U' valente educativp exprimate in diverSE' genuri ale folclorului local s-au aflat la ba­ za a numeroasc> sl)ectacole rea1izate de mid !ji mari. "Balada Pdl111ntului". cit ".i d(' arta populara..i 0 r('levan' c) celor mai dclinci s(~n5uri din creatia populara.i simplificctrilor. vi('tii noi pe care 0 traim.i noile e. "Am fost $i-oi si".Cintarea Romaniei" f'ste ~i in Maramure~. pdstrdre rare CITe un dublu aspect: PC' de a parte' 0 cereptare diversificaUi din punct de \'edere tpmatic. idpsnind apropiN. pas­ lrat de-a lungul \-eacurilor.. Afirmatia nu este de loc gratuitci gindin­ du-ne la istoria acestui tinut..iemente care au ince­ put deja sa intre in patrimoniul mtistic lo­ cal ca valori recunoscutl'. o manifestare de 0 amploare nira prece­ dent. muzical in special.ului istoric.tii care-:. S-a imbinat armonios obiceiul $i horea locald traditionaHi eu creatia con­ temporana noua inchinata patriei $1 parti­ dului.·i.. cit ~i sPl'ctncolul viu sa fie aUt reprezentativ. Spectacole Ie folclorice prezenta te in edi­ tiile Festivalului national . "Gene­ ze".1 desfa!. asLiel incH. o dtentie deosebitti d fost ~i ('ste <1­ cordata valorificarii autenticului fncre­ atia muzicala folclorica din judetul nos­ tru. punerea in scena a horBor traditionale care releva inalte virluti alp poporului roman.Cintarea Romani­ ei"..:e _.\laramure:. in valorificarea folclorului.ri de spi­ ritualilate romaneasca. "S1nte111 <.44 [)._ . . arti$ti amatori.nr-ll:l medi.a:ura GaCiCd. Coleclivele de in­ terpreti amatori. a datinilor.'oara liC­ tivilateil p(~ aceste meleaguri un ft:ricit pri­ [pj de vcdorificare )i pastrarl' a luluror tra­ ditiilof ~i c1aLinilor populare. pe teme din folclorul mara­ mUH~!. matNiaiul cules. ~i-au creat 0 frumoasa tra­ ditiE' in \alorificarea fiecarui obicei local. ae­ telor foldorice gratuite.r~id. au constitnit autentice manifesUl.i timp atit pro­ ductiik populare perene cu s(~mnificcltii d­ clinci in viata culturala a . pentru pastrarea IlPdltC'fatll a autenticului m ilendf. apoi 0 selectare :r.'ean. cit )i sc·mni· fieathr . spec­ tacole realizate.l pertinpniti de sC'nsu1 profund a 1 unor pro· ductii folclorice ". prill mi~carea arlistica de amatori.)(Ifj. 1a tezaurul folcloric in general.:\iunta tarii". care a cCipatat noi \'a­ j('ntp in Fpstinilul nationa I "Cintan'a Ro­ mdnif'i" . fapt ce constitu­ ie pentru speciali:.. ca in intreaga tara. . S-a dus ~i se duee inca 0 munea titanicd impotriva stilizarilor ".l.

spee­ d mara­ :>biceiul ~ia con­ i parti- B MATERIALUL FOLCLORIC AL COLECTtEI. CRITERII DE SISTEMATIZARE Sl PREZENTARE ACATEGORIILOR 'DENTIFICATE . °a prece­ e in edlRomani­ iri de spi­ E' palrio­ le de in­ ari ~i pi­ oasa tra­ local. in punerea e reI eVa Puterni­ diversE' 1t la ba­ :zate de )lificam: "Balada "Gene­ :".II i este ~ul <t­ in cre­ nos­ omaniei" aga tara.

i de scoalu nu au faeut obieclul prezentului studiu. de acest gen sint ex. scoaterea apei din urechi ~i pIlla la colin­ .c raporlu­ rile copilului cu natura ~i mediul social: pentru ploaie. ci mai mult rit­ mice sau mimice de a folosj timpu1 E'nt.. 19).c' aUt Inuzical.\ce5t colt nordic de tara cuprincle 0 ga1118 C'xtrcm de \'ariali'l de jocuri pentrn copii $1 inventate de copii. Folclorul lor cuprindc fonnule eli' nUn1Zi­ ratoare. dovedindu-se a fi ~i aieL divers in ceea ce prive~te originea $i sursa creatorilol' C:0-i alcatuiesc. 8. Un alt rol a1 jocurilor esl. De-Cl Pintea Viteazn".. "DC'-a lupii eu ciinii". . mai e\'oluate structural ~i muzical ~int ex. Ei s1nt in masura s~ orchestreze jocuri rlinamice pe dialoguri vii 111 versuri sau proza. "De-a tupu". imaginatiei $i implicit a1 glasului. 13. muzicale. "De-a duca". de seos apa din urechi (0X. "Tn haraboi". .De-a haic1ucii". Cele luate de la gradinite :. 14. "Tn duplet". Trilsaturilf' specific(' ale jocurilor d0 (0· pii demonstrC'aza caracterul anccstral.: 3. "La fuga". cit !)i corewafic in \ariate manifestari spiritllale alp popornlui. 15. .. .). "De-a cailor prin oras. ]\fulte din aC0'ite jocuri nu an clec1amatii.einlecc fonnulc cc o~Jlinde. Repertorlul copiilor ::\eintilnit de Bartok. a) CICLUI VIETH 1. in tinuturile rOn1an!?!. concretizinclu-<. creatH integrate unor obiceiuri pre­ (um colin dele de copii.melodia introduce elemente tipice d(' hore lunga (recitativul) ceea ce ii confcra gcnului vechimea. avind aceeasi caracteristica fo1clnri­ ca. "Tlta-mita".De-a ghkitu". "De-a uliu si closes". retinlndu-Ie pc formule primitive nemar­ ~Jinile la un numar foarte restrins de sune­ tE'o Dill jocnrile de copE se desprinde 1n primul rind aspectul distractiv.. 11. folclorul copiilor cste bogat 5i "iu. Noi nu am g8sit in zona ohicciuri ale C(J­ pillor practicate in timpul secetei ca eel de paparuda. 7.i aici. . "in habisc~".. 6. "GHute"... "DC?-a popoarelE'''. unitara din PUllct de vede_ re muzical.u prinsa" . ve­ chimpa l1('amlllui nostrn pc acest0 m("]C'a­ ([uri. acul11 . melc. "De-a POPd gJiC?".cintece formule din difcritc jocuri de copii integrate zonei (ex. 16.TTl cuci" etc.. oral~ $i colecti\'iL Prin cercelarea pc teren noi am putut identifica in jur de ]48 deiocuri.De-a turcii si ro­ manii". cind Sol dud Fa cliez. Se eunose la eopii 0 sumcdenie de dntece pHisl1luite de lumea lor propice jocurilor. 12. de eliminare. "De-a fIorile". Id sdHdat. . modul de manifestare. Se C11nosc la copii 0 sumedenie de cintece pHismuite (:e lumea lor care Je-am inliInit in zona si In marea lor majoritale sint jocuri cinetice in mi~care si prea putine sint statice· .:. . aceste preced unele jocuri eu 0 dctiune pentru a facilita formula de eliminare. "Tn pietricele". de eliminare din joe. ca: "Tn vone". functia ~i eontinutul principalelor sale c:ate~Jorii $i re­ latia structurala. Cercetindu-lc eu atentiC' observam di majoritatea sint jocuri df' mis­ nHe in aer liber imitind pc cei mari. buburuzd. l 7. ..'ti ccrcetatc 5i aproapc eu totui absent din publicatiHc de folclor maran1ure~('an de pi­ na. unitdtf'd ~i mai ales pro­ venienta. "Tn roata". 21. atentipi. I. Posibil sa fi existat :. "Dc'. 1 si 2. "De-a picu". 1-21 Ic-am inclus in urmatomelc subcategorii: numaratori ell intonatic pe un sinuur sund.. pietrieele. : 9. "Vin78­ tond de pasari".De-a mieii".. manifesUirile sponta­ 11(.e de a ajuta la dezv(J1tarea vorhirii. -. 5. manif('sUiri la carf' participa atHea qf'neratii. Tn foJ­ dorul copiilor maramure$eni unele jacuri circuH'i pe toate vaile in numeroase vad· antf'. 17.. dill' au disp~rut tara urme. "De-a ohiala". SISTEMUL OBICEIURILOR cleo Ei lsi scandeaza creatiile od intonea­ za. 10. Piesel e cuprinse sub nr.

27 estc autenticul cintec "CHu-i Mara­ muresu". Desigur Cd punclul culminanl in acest obicei este botezul. sau Cll acul S1 ata..'­ TransilYCl\1iei. ('11 melodia cal1tabi\ti $i mai millt Cit un subsirat pentatonic.Cintece formule. Sp cint1'i 1a JeaqCill ~i alte (fntece ell 0 spamii de interi('ctii Sp0­ "ifiee cjPnuluL . !.r .X 57).ii 41 care au aceeasi structura melo­ dicit riim si ~Jama ca !. 2!l­ 33.nen .ii care se mi~ca in ritmu1 de hore. Alexanclru Tiplea (1906). Tit Bud a inclus sf cUeva cintece haiduces. Prima urare 0 face moa­ Si] incldtci dup2i na~ter(:'a copilulul $i Sf' re . [wt. noro(os. Una din ocaziilc unde proccsul de Cre''' atie 5e l11fmifesta eel mai intim. _~.fre­ nul "morti duinu si daina". Sint vechi melodii despre care putem i:lfirma Cd fac trecerea intre sistemul muzi­ cal n('masurat 5i eel masurat de G'S. aduc in general .iti" din colectia lui "':'''.legatp de na:. dupa ri.. In cintf'cel.Hod aulcntice. Intilnim. Cintecul de leagan 51 holegiune Cukqerilp unterioare nu-1 at0stii. parintii. citeodata. .lc. il putem urmdri pe viu ill lega. om de treaba ':ii lntii ill sal". femeile ~i copiB mositi f:. terjcctia hei ce marcheaza de obicei ince­ putul horilor loea1e mai noi maramure~ene .. femeia lucreaza tragind eu piciorul de sfoarri legata de leaganul a­ tirnat in grind5.tmul kaganu1ui aqatat 1:1 mp!)­ tcr-(!rinda.. iar ex..Wl ell "ersu! s11u tetrapodic.Cintpce hai\~e: duce~ti $i voinicf'!.: nunld. .. natul copilului. Cink(ul in qrup large~t(' si mai muit mf'­ 10<1li1e.mbul cu troheul caracteristica Firii in­ tre9i. Pe aceste melodii ele cintec propriu-zis ~au (1(' eloina asa cum am vazut se c1ntZi in 70nd tf''\:te (If' leganat pruneii. tiyul din horea lunga ce-i conferil g(~. ast. pere definitha cle mediul in care a erescut.e ne apare foartc -'. rlf' eaUinie adunate aid "feciori ee marg in jos ca norH.. cest repertoriu iJ fast 0 portita de tn~cer(' de la sist('mul ncmasurat al horei lungi la sis . :\cest 9Cl1 din zona doy'e­ de$te inca a data in pIlls llniLatea Cll echi­ valentul S[IU d(· formci clasicil din lntn'dgd \Md. Ex.e stabBea 0 leuatura sociala care incuba anlllllile obliuatii pentru toata "iata. invata t. tul "iertaciunilor" din ritualul funNar ~i din __ . care i se face noului nascut dupa care cUe IDe petrocerea propriu-zisa." . UJ rit. sinc0[ Si clin plin. In cdtpgoria cintecelor rle catanie. mosi\... hlastamindu-si ... pdci c\1' ri('( (:11'(' data cind nonl l1ascui esk in fatCi unui acl ccue i Sf' intl:mpHi prima oarC! sii sdnatos.=. Am clasifiral arest repertorhl dUP<l cum nnne(]zCi : --.. III nhiCf'illriit. Se o('oschpsc prin text $i substrat pcnltatonic. tmc1Ul masurat aetnal In ritmnl leaganuluL masufil G. unde"5i petree neYesteJe.A treia edtegoric din repcrLoriu eu. care Ja origine. tIl ierarhia SClLului llloasa (j\'ca loeul pi bine 5tabilit ~i pentru implinirca riilllui ea era rlaruila. e'(C'mpleie 2526..'eche a folclorului rOl11fmeSe -.. a fost 0 veritabWl hore de leagan.\eeleasi blesteme 1a adresa "neamtului".'. Ii:! n~v('nirea pardl de unde a ph'Cdt din c]oini:l propriu-ziscl.': "::-:.dnle­ cuI de leagan... ~: :c :L Repertoriu) de caUinie ~.'orh(· de alinaH' adr0sate eoconului core If' eonferd cld-hoc functia de cintece de leacran. jinuJ arqumenlarii ea 0 mel odie \'ehi­ culeazil mili muIte texte si Cd horea mai noua din Maramures.3-46 care sint YPiitabile hori de baut la holec[iwlE'.. pc a­ (('stt' '''lodii S(' JO(lca routa prin casa.1R . ce i . -­ "Dfrlaiurile CaUiIH'!. Noi consideram ca in cl-.: . clar slnt plinc' cle sens. o l11('ntiune spcciald merWi cinlpcclc de <atanie si ra:zboi adunatc de Tit Bud la un loc in colectia sa din 1905.ul era 0 cinste ob$teasca. 1<1 fenol1wnul intNpreti:lrii IcHgi a unui cin­ t('e rilmat. eu ritm ternar sau puncti'lt isi are originea In aceasta specie stra..-. Cuk­ w'rea 110ustrci elf! la iveala 24 cI(~ piese (e­ x t 'Jnp10k 22--. "":-c :i: Horea se apropie astfel de bocct. care ne cluee Cll siquranta 1a recila . Intre ea. Curios este faplll] ea 18 1eagan fpmeile dntd foartc tare cu "aei de piept. TORte cintp .incadrabil in ma­ sura. esemplele 22--23 ca­ raderistic in masura n'8 iar intreg n~citati­ vul se d('sfa$odra pe dOlltl sunde de hadi La Sol... mintos.::.'8. . tc'(.. ajungindu-se la formul(' slrofice. folclorice l1U sint spectaculoase. vo­ ios $i frumos..ii horile locale.mul ~hu silahic ill form J11dsureJfcl ~i hdZelt Pf' (plula de baza caracieristicd zonet ia. ca­ re se remunera in caclouri 5i chiM ill bani. o "glurat" flual la oaste). Cu fusul si furea in minii. 2·1 are 0 influentti moldoveneasca.-'-'~ a piitruns si aiei asa cum a piHruns $i re. (lsHf'l c<i 58 poate ajuagc. 35 !. S . Ninde e:x:emplelc 42-44 ne.1UJui \'I'chime Si unitatc. l. numai ca in.c ­ fi ff'SC in cazul ace~ tei spedi. Despartirea de" }) satul natal i se infatiseaza tinarului ca 0 ru. 1(1 fpl GP tem' dnta si sin­ gure sau in (!fUP la netreceri. acel joc il1\'ariabil al patrimei ('11 nptirne sau i11Y('[<. cele elf' 1eagan au 0 melodica proprif'. La 5nr~itlll capitolului am inelus exemplcle -1...>.. In viata traditionalc'i Cl satullli maramu­ resean.tere. fenomen c.. ­ ti si If'-a grupat sub tennenu] . bogat.. ceca ce vine in spri . Alt dntee (Ie ctitanie contine momen. ar putea spune ea ele dnta mai mult pentru (>Ie.:>ti": ele situindu-se intre "::2' '... "ungurului". -. _ creatia iC'rUlctunilor din ceremonialul de -~--..c 1110tjYe cunoscute si celorlalte regiuni ale . fel. ca­ ractNizata prin ritmul sppdfie lin si 1eg8 . fenomen de ][ltrepatrundpfP intilnit In zona (vezi ex. :-.

in general .. 56.8 de pif'se reprezentative cule5e de noi) : -. plin de 9riu.. p II-a = 10 masuri 4+4+2) . 97). Exemplele 79 $i 73 slnt elm \'miante ale melocliei "Dc'steapta­ te Rom~.oa libera in cadrul semifrazelor f?i fraze­ fenomen ~ =: :a una. ne poate cuce ~i la eOl1c]uz!a. fist­ :~i colinda. este melodia obicei este . La arest ceremonial se cinta hod din fepertoriul de nunta obi~nuiL !ntreg reperloriul muzical a1 nuntii H pu­ tern cIasifica in patru mari categorii (4.a doua categorie sint horile iocalc ~l. plc'CiHea 1a cUloa. du­ pi! planul Hiutarului interpret. Cind mirel1sa obose~te. nl--631 iar la mire "La cu:. melodic din care s-a Ulmlndu-$i ::>astrat doar 0 relicva. ca jo­ cuI miresei poale fi combinat eu jocul dru!. Repertorlul nuntli :lteceir: de Bud la un a prima remardi 0 facem asupra melodi­ artirea de -'< . Intere'wnt c. unde ll1plodia are patru ~ momen­ .. Ca forma ar­ ca 0 ru­ :-.~ 6/8. Tot cu caracteristici me10dice de ceremonial gasim ~i melodiile sub ex. care eu si­ lui lTIaramu­ qnranFi au existat.Iectia lui ::au nu.at care eu siguranta 111 repertoriul de lea­ este mai \"cchi. ce-i conferl:1 genului din nou yechi· mea $i autenticitatea. "un joc al dru!?telor" pe laita la venirea cuscrilor. Se cuvine sa faccnI )m de treaba () prima remarcd : noi nu am dat peste mp­ :ociii ceremoniale In repertorill.:.iti :~ trei mad categorii : care incuba ~.III-a 5 masuri. :llai multe "ariante (ex. vechimii ritlllului lega­ -.'btrull1entalu eu slrigaturi (ex.i aid melodia este fata.in a patra categorie ami nelus muIt gu:. (ex. dOar uncle melodii lor in bani.ene :~imbita eu gama specifidi zonei :. YO­ :ui militar obligatoriu.neil. 62-64). 5" rC'giu11i ale :ot in ritmul specific dar intr-un singur Jare 10arte :-:::1d melodic. .. dar nUll1ai dnd e vorba de nun­ ta~i obi$nuiti ~i nu de cei din neamul din care iese sau intra mireasa. roaUi prin . ina insemna pe:ltru taranul maramun'$nan . iar ('x. peste e1 un colac mare in mij~ locul caruia sUi 0 sticHI. 58)..'! $i sub stdpinire stra. cileac/uta. colaeul este prins de eei doi $i 5e trag de e1 ~i la care se ru­ pe mai mare bucata acela '-a tr~ii mai mull. 52. In consecinta fraze­ Ie ~i semifrazele variaza dupa variatiile in­ strumentistuilli. Remaream in prezentul ea piLol. pe timpul acpla f!l"Cl in !lodre. ceea ce ii confera :.tot hore eu noduri eu caracter de ceremonial (ex. IV-a = 22 mlisuri (4+ :-:aiduce$­ .se. 87 $i 88)...·iI'J vietH. ului Cd era Repertoriul de recrutare poate fi gruPdt :opiii mo:.-l~4+4+2). Ele pot vc­ hicula :. dar ell asimetrie in ]i cadrul fiediIui u .:~ectonidi ('stc asimetriea prin introduce­ a crescut. .ertoriului. au In gene­ nil ~tructura <Hatata lllai sus eu mid deo­ sebiri de la caz la caz.i mai mult te aid .ar $i din :c~tea I ~ 17 mas uri (de 2 /4 respectiv 4+4 ialul de -4-:-4+1.. (ex. al XVIII-len ~: illstituirr'a serviciu­ mintos. tot pe melodia jocului miresei. melodii eaza tragind eu clnna rinduri duble sau Datru. Un blid marc.a treia categorie este melodia ex. 0 face moa­ ::lificatia marUor mrmH~nle ale vi'?tii.go. nu­ nascut dupa mal Cd in zilcle noastre melodii1e se mai :u-zisa.a doua categoric de melodii sint tot cu caracter de ceremonial. ~. Din punct de vedere intona· mai cEl in­ ::onal ne aduce clar un caracter de ritual bicei 111ee­ ::ai ales ca esle un fragment care illlita ·amure:. In cas a mirelui are loc "uiaga de pe bUd".. . gasim :. in a froia categoric al in(rd hori1e lo­ cale mai noi care dstiizi inlocuie.'rtoriu neceremonial. ca­ :). Dupa 0 sapta­ mina.cintecul ceremoniaL horea e'l no­ dud "La impletitul cununii (e\:. la care s-au a­ daugat in dc-cursul timpului cele instrulllel1­ fa1(e! cu sau fara strigaturi. lllai libert\. ~n ta )i cu a He oCilzii. sint tn ritmu1 giusto ~i in masura d. 53.. gen car" . :~{'ce hfti­ ~lelodia mai nou (exemplul 101) are 5e­ roSe iutre _ ~::-alele ega\e lntre ele. Gene­ ului 5i 5e r0­ za 5i inflorirea acestui repertoriu este Ie­ I naseu t cste gaUl de pN'ioada crelirii armatelor regulate impla prima din sec. 65 1a "tlllpletitul cununii". care marebeaza tnsa lllersul la eununie.istC')1lul de adapta­ rc~ ft melodici in zonet unde apare (lcel pSt:lu· do-refren de completar0 (n Ini--ltl--la! --. cu horinca. a adresa "giurat" 4. p.utul steagului" -. Este vorba i (vezi ex.fe­ aracteristica de ritual. o lasa sa se odihneasea. balada ilnim. 60). 96.·eder~ ve~himea re­ :a in ritmu} ::. j a unui ciu­ In conditiile lreeutului cine! scrviciul mi­ de unde a littir (k' lungil durat. adidi sec. .. care f. leaganlll a­ 3-!. J\ll1intim ell ex. Aid avem doua as­ pocte: melodia vocala nr. de la care cu sigm'all­ ta au disparut nodurile. dar recrutare a incpput sa fie inearcala eu s(~m­ .:ti si prc-zinta urmatoarea strudura : '.tatele cintecl' vocale de dans.tt're. 1a fel cu acela!?i prile j..i vehkuleaza 111al multe feluri de textr'. respectiv partea I = 5r-5 masurL in general instrumel1talele eu striga­ turL (are au 0 tHhitectonidi.vl de en'­ . Avilld in .i poate 1S $i refre­ : luata ca un fragment de bocet. Dcsigur "'9ata de marsul in ctitanie.-eritabila Larina preluata ~i adap­ taUi. 67 din leud. iu in lega­ " i a\"ein dt'-aface eu ()ceeil~i melodie ill a in min8. Categoria de hori 10ca­ Ie din repertoriul de caUinie poate vehicula ':-1 alte texte inruclite cu marsul in catl1nie . AsHeJ. 56. 48~50). sillu'r ~i 3di noi DC rilm de 6/8 eu text de catanie..i instrull1en lillele fara stri­ gaturi (ex. . doua lllasuri in plus.Jocul miresC'i din btHrini".>c nrima categorie de hori ceremoniale. faptul cil Bela Bart6k mentiona in zo: 1'8. elClt1pn­ scoaterea din ro"iltJ. care ni se pare cea mai veche. exemp1ul 100. 95 este un fragment din "Man~ul lui Francisc Rakoczi". un obicei ce simbolizeaza rodul bun al noii gospoddrii intemeiatc. tn :'(' adue ami11tp de cea care a fost dnd­ ')CuI ei bine "cd 0 rrwlodie ie9ata de prih~j. dar noi nu I-am gasH. I If) mdi mult mf:'­ c:ele dintii c:ule5c din \laramure~.:(> desface ultima.:.. XVIII-lea.prima calegorie. 95. Astazi 58 dnta un n~­ ·)steasca.itelor. 97 0ste 0 . c:atauie.

hocetuI propriu-zis si m elodii vocale eu curactN ritua1.dupa fratL surori.. lJU exis­ ta refren.. . melodia are uncle caractc­ rislici de ritual (e'l{. a fost joe ceremonial. este transnus sl scenic nnde ('st" simplifieat pentru a-I rpdure tn timp si AsUel prime~tf' eu totu1 alte semni­ HeatH: jocul miresei care odinioara. Spectacolul nuntii. 1a mire $i mireasCi. 1a pd­ mirea nunta?ilor..a prf'ciz~l1n Cel in ZOll [i d­ "em 0'" a facC' numai eu hocelul propriu­ zis intilnlt aid C'U denumireil "a S8 cinta". anncP1'lel('.. 1a 4 rinduri intr-o mt>­ lodie masurata.­ ~.-. pseudorefrenul.. de transformclre a siltului. Gfisim mai multe tipuri ~i feluri de mo­ lodii dE'o~)('bite dupa oeaziilf' de dntut: -. B. disa­ toda se face 1. 26). Brailoiu disociilza pentru prima delta cele dona moth"e componenle ale inmoTmintarii. (Expli­ catia: erau numero~i enci 111 zona in tim­ pul respectlv)...::.A variat.0 rev(ll'snre melodic~ a pdrerii de rliu" I Briiiloiu)..f' man" apropiere intre aceste doua ca tegorii de productiL tw'\'t ilfirmi'l . veri. .~ l:'" ~ : ::. 1a nuntasL 1a ste­ gari. un dutec evreiesc 1a sfir$itul nuntil (ex. soncra. interjecUe specifiea genului ~i 70nci . Ec.. (ex.. ~­ . Aceld!$i text ~i melodic dntat de intreaga nunta. tn :rvfaramure~ nu c. fecior.('ontin de fa!)t nn· . . De altfel.. la ga­ ina. aceste dnb~cc slnt dntiltC' nll'TIEd de femei ~i in maioritatea cazurilordo rudenii­ If> l11ortului". Amilltim ca in catcgoria a III-i'] (1 horilor locale cu text legat de nunUi g~sim nwlo­ clii eu versuri de 8 ~i 7 silabe eu forma stro­ fied (lin doua rtndnri A. tu­ rail" Situatia este asUizi tn znna cercetl:lt~ TI'ult schimbaUL tn proce~ul de indus­ tridlizare.\mestecul ritmurilor hi­ nare ~i ternare inrlld(>~ te ritmica bocetului maramure5can eu cea anticd ~l medievaHL nnde i1cestamcsh'c or/] normal. a~a cum am v1:'\.:":.te urma Loarea. .dupa biltrfni: mama. t: :'.rca 11nui element prin nltuJ din ceTPlnoniile fmwrare. ::.\ici ni ~€ pa­ rt' intE'rescmt c('remonialul dt'sfasuriirii suh forma moarte-nunta. ina­ intea aparitiei viorii nuntn Sc flicca 1a flu­ iN ca instrument de baza dupa cum rela­ teaza informatorii). tOB} dntat din flu­ ier cu precizarea din partea informatorului "ea-s din anul 1913".to de numai 7 silabe. -.zut. acuma este ioe n" dh'Nti<. Noi am idf'ntiflcat 0 gama co­ va mai mare de melodii privind repertoriul de lnmorl111ntare: in primul rInd rlupa oea­ 'lia tif' (in tat ~i 111 al c1. -fabrici. aHHuri de colinde si horea eu noduri.batut din pillmi..a cincea categoric> ~i cea mai nume­ roasa in ceremonialul nuntii. ohi~nuitelc 5. la dru~te.i scara eomuna eu horea lungt'l. !.titu.dr. vere.. -:. Bartok Imparte hoceteJe in dona subgrupe dl. sau trei rlnduri AI A variat 1. datoriUi puternicei forte a traditiei..tr L= ':':-::~ .Bk. ineontestabil.... nn a putut fi a­ flat.oilea rind melodii10 ('u raracter rtf" ritual.."tli bocitoorc pHHite. in care intrli ~i "cintec(> de masd".. la prinzul cununiei. Tntindcrea melodica a bocptelor pste de la un rind melodic la 4 rillduri...tfi. ..>i ell tinerl din alt~ 'lOna si In acest caz au loc mutatE functionalc. Dl' completAri dese de 51­ laM "maL lao lao dorule.:. tata. Dc 18 bun incep'Jt se cere :.lp~ tineri 5i b~trini. cantine. B1. La {Jct'asta ('aieuori" gasim boccte $1 versuri Ia 0 granita de in­ terferenta eu horea propriu-zisil. care Ie lntilnim !.= "­ '­ = . Versul e. unche. anrma com­ pozitorul. care de requld 5e face la Caminul culblral. Melodiilc sint de joc ~i aduc a iz de dntec evreiesc. interject1iJe ~. apoi influenta directa a Oasului (in ex.. la jocul miresei (care in zona Vi~eu I-am gasH St fara strigaturi $l.­ ment si virtuo'litatc.>i ill ZOllfl noastra--1l10ar­ tea J11 nunta si sub.i completarile de "i1"he Jipsesc aid ('11 d('sdvfrsire. Scara de::: lntilnitli e. sau in eeJ mal bun caz Tn sat la casl! mire­ lui ~i a miresei. 1U7._ "a =~-.~:: Se observl!\ dar aceea. ~t chiar din 4 rinduri A 1.L La fel avem bocctr' Si melodii eu ('Brader ritual.. matu~i.(lupa tinerL fatti. earaeterstIca de secunda ma­ rita ~i pre'lenta pentatoniei caracteristica. -. It ur­ 11liire~te v('chimea probabiHi P1'('( urn !:it HlS­ frin~j€'rile in n:'pertoriul folclori('..ste de eel disparut . pare cel maj apropiat de lumea IDeeputurilor folclorice maramure~e­ ne..11k speeii ritnuIG. - . 100).ii tn cercmonialul de lluntiJ. . "fiecare com una cunoaste doua feluri cfe bocde care stnt limitato dr' virsia stabilita de popor sau daed aceasta grani­ Hi e stabiliUI de dlscitorif'. ±r. 50­ (ru.'-1:. jar rindurile de obicei Sf' rel)i.. -:... ~ "':':L:'" l:. prin arhaismul slin si mai eu seallla prin caracterul sou conservator.. dntecul gainii (''''tf' inc de rli"tracti(l "it spectaroL Cd:'>d. Repertorlul de InmOrmintare R€'pertoriul funehru... care C'ste f) Iampll tatie libera a rudeniHor ~i a celor apropiat[ sufletp.-'"'. . de la 0 simpli'i improvizatie carf' no <luce 1a horea lunati.: ­ '-:::. mai aent de­ cit 1a .tr> Si aceasta 0 dovada de evolutie. Boc0se rudele a­ pr()plute ale mortu1ui. B" C I. 82 Dantu} colacilor cu inceputul cararteristic "Ai. -1 :: . si Bart6k gascste il'oa r. . Astfel. dar melodiile nu au nimic din cardcterul C'f'femonlaL sint instrumenta1ele C11 strigaturi la l1~na~i. 11 el JI. Am indus aid ~i douli me10dii ci:ltate din fJllier (demlllt.

ded Intr-un anumit feI. ce­ epertoriul 4 UPd oca­ melodiilp mTe$ nu udele a­ ffielodica 'Jodic Ia 4. Tn bocetul ciumei este yorba despre un tinar mort de duma. In­ fonnatoarea Bud Titiana din Bude. te ~i practici stravechi.::'. ie carC' ne !:1tr-o me­ o dovadil. ..~~. Structura ar­ hib~ctonica este cea a strofei din doua Silll palru rinduri. :cre a murit in virsta de 125 rI" 'i'!:".. cununa ~. :s:. La : .~ 2'3 de ani.:a grani­ l'ltUt fi 5­ :-:1 "H>.. numele mortului s-a pierdut l?i a fost inlocuit printr-un termen general -.. sa tasa..\Hnuel~ Colinda Iaica j)are 511 se n rr. -·. :~.. Demn de remarcat ca informatoarea ches­ tionatEi despre duma $i-a amintit . ':.1lui $i ~Iarei.>a ciumei It.: = . tel ceh~ '.'51 ---~ ~. ultimul avind tn"apta a patra cromaU­ 'lat suitor gen caracter1stir:. iar raportul iniervalistic al ce'lurilor interioare ~i finale estc de 3-1 sau 2-1.:-:: C')vaci Maria din satuI Brpb..ir: cloua epidemii de lungli du­ rata de duma !.~ Ia simplul recitativ pe un sunet (ex.C . 142).: :-:tl:aI siat cele !ncadrabile in miisn­ "£: c ' : ' ::o'ele stnt preluate din horea propriu­ .i sa cOusa 0 eama$d din cinepi:i.::: :3.-·.t :.. Hlutari. In­ til. In colectia celor dona Yl)lume a lui loan Birlp(l (! r'2'~i (f~lSi "..'. iar din investigatiile Iloastre ea Sd aflam $i glasul sau horea fctei padurii. dar Cu timpul textul S'U indepartat de la descriptia cancreta a imprejurarilor mortH. 109) :.~-::('le in cadrul ceremonialului de ~:-:. Datinile sarbatorilor de la.~-!.0 hore din batrini" care este 0 veritabiUi hore Cll noduri.>? cea mai evidenta.ti in virsta de 70 de ani ne spune: "Ciuma era o femeie urUa eu mU$catura de dine care venea ~i ccrea de mincare".:: doua rinduri melodice.. incadrabile in =~5Ura !._ :::..~.. Acosta' aduce 17 colinde din care 9 lake. Este interesant de .at capitolul coli.c mare t"90rii de fart flU­ :nai variante a unei singure melodii" $i Ie £lrupeaza intr-o singura grupa. .:'::-... dar eX.::atii1 '\faramnrf>$111ui istoric a cu­ ~mi:::i'-:-:' : ::: 'J.A treia categorie ar forma-o ver!.>:'C propriu-zis "Mocirita eu trifoi"..A doua categoric sint melodiile de :.. =. dnta "de jele".e pa­ rMii sub 'uieqori0 ~a de in­ '"era.1~ dp piese 18 sint apocrifE'. Cepa ce fl Dublicat 'in domenIul colindelor inainte Tit Bud (1908) f:ste cu totul nesem­ nificativ.li discuta treburi curente. ospat !'. (Ex. 'nutor ~i :!isparut. r:"oarp(. ligioase propriu-zis\:'. •-: :)Ic1orul nostru obiceiurile in legatu­ . Consideram ca era $i nume­ Ie lui..n­ ~ :1~. :nd ahatuta asupra ?l-faramure-. . 0 spaJau tnconjurind epoi satul pina 5e aduna trei hotme.B cst!? un triton minor arpegiat (Mi-Sol-Si) ia1' la r:ele de la nr. "din fluier". "Camasa se Hicea de 7 fete sau 7 femei vaduve intr-o singurii noapte. ante­ -.. \~Jartea. sa croiasca <. Aici melodiile eu ca­ . "'-.'. b) CICLUL MUNCH ~l S"\RBATORIlOR DE PESTE AN 1.!. '".nunta la tineri S0 face cu :. joaca carti..: '" intNferenta ell aceasta. t de­ ?:nicei ~or bi­ tE-tului :evaIa.ni se pare cel mai in­ :'.ii hori. 8 laice si 6 )'i. 1a bun 7'~'"(i a­ :l~'opriu­ .ita clar melodica din cinteeele ritu­ r> sau din bocete.. ~ :::: . ~ :1..e.::-..! "'.Ii a pastrat 0 . AliHuri de structurile strict minore stau in bocetul :naramure$ean $i altele care ramin numai :a un pentacord ori tricord de multe ori eu ::-aracteristici majore. 3: .-:-:::i se petrece. de la cine I-a invatat.md .a mama care stie de la stra­ ~ .::..: :-. so­ L vocale : matu~i.:>trecerii fiind nu numai de a alun­ .. doar ba­ trina Gasie de pe Laz de 80 de ani din Po­ iana Botizei a inceput a ingaima cite-o secvE:'nta din noduri dupa cure s-a oprit. eta rile de nu exis­ se repetR.~(\fil melodic descendent care evolueaza ~. 2 apocrifr.:rim $i ritualul fara meloclie "ca. acolo faceau un foc din 7 csente de ll'mn $i cama!.i de e ruclcmH­ gaPJ8.::. intrpbatu. . r~·-i": ::::l~ninca!.ma­ <.la :.creatiile semiculte pe melodii de influ­ "-. (ex. nu am putut gasi eeva edificator.: ~oartea s-au pastrat mai lllUlt dedt ee­ =-:-::: obiceiuri. ii­ narul-feciorul. 139 S1 140 sint un pentarl)rd minor.la era imbracata pc un par.' '.: noduri de la care a disparut "gijiiturile" :J)i la bitonie (ex. legate de viata omului. i 7 silabe. infor­ !!I' -=.± . .A patra categorie 0 formeaza melo­ : ' :~strumentale din trimbUil sau cetera -!'~ i::-:. ci si :. lclodii eu subgrupe rmii com­ 'Ste doua 0" vir:::. obiceiu viu tntilnit inca pe va­ '.' si 6 religioasc CArc n'" dau 0 imagine asupra repertorinJui de Ia sfir$itul secolului trecut.:. eei '\'~ :.Ii ca 0 remarca interesanta in rit­ =::: giusto Ieganat de 6/B (ex. cu profil melodic boltit. )area. 110. i confera din nou provenienta din horea :.:egari. . t 3 r.~.moar­ 'cment [l ur­ !:il r(Is­ .~~ 1816-1819.ta..11 celor veniU s11 privegheze. :-:-:.)rezen\.5ant din mai multe rinduri melodice -:::-de interfE'renta horei lungi cu bocetul .luri­ . evoluind . 149 este veritabilul : . ~" r~u" de InC­ 'htnt: --i <. in --cc-:. [Ie lrebuiau sa toarca. Din ":1. Materialul S0nor la bocetul 131 /I.:~·. Exemplul 138 ­ -::intecul ciumei" .'.. 141. 111. Repertoriul de inmormintare cuprinde 4 -ategorii din totalul de 61 de piese culese :e noL Bocetele propriu-zise (45 de piese) cu :.:: momentul de desparUre de eel 1:. Esle vorba de Boalu Voichitii cu­ noscuta in partea locului sub denumirea "Blestem de mama" ~i aid se observa in­ terferenta dintre bocet $i horea cu noduri. joaca jocuri dis­ ::-:".('aIllii rle ere­ clinle ~i povesti in legatura ell ciuma.:_ ciumei ne-a suscitat Ull inLeres ~'': . dnta".mk.:::' mai nOu torogoata. 139­ . hine rc.-e cestinismului. . f'j('l'l'1. 112)..trins in zona Maramure$ului incz] mai d('!llult fa­ dnd lac celei culte introdllse de. personaj mitologic. -:. rntr-o serie de legende gasim versuri ca Hind horite si de Fata padurii.i~ltariL .' .. mistice. eeea ce oglinde)te <::1.. "'e . in cele irei nopti de priveghi. !a Cdsa mortului.c cl provine de Ia (·pide­ %:. 150-154).-:' :. ..~ a:mseana. "din -~~. ··.:':et cu curacteristici de ritual (ex.

iri­ Ie melodiilor de colinda slnt dlferite de cele ale melodiilor respective maghiare Si apoi fiinddi <lcest rHm nu are in colinde aproa­ pe deloe forma pnnetata. texte eu (on\inut lumesc ~i eu in­ truziuni reliuiodse 5i h'xte religioase..i particulari lat: ~pecifice locului. .. jp }. aceasti:l estt' Iegata de contu­ rul melodic.­ linda cu toatf" stratifiC'driIe ei in timp s-a raspindit in aUd perioada de timp decit doinf! prnpriu-zisa !..'. Elementul structural c€': mai pregnant.. RepertoriuJ clf' culinde ll1dralJlUrf:'~l'r. . Pregni. celelalte elemente structurale se deosebesc total intre ele. de­ oareee conturarea tipului se obtine conco­ mitent eu apropierea variantelor. . Analizind "ariantele ob­ servihn di ele ne tnH}ti$eaZd ca prim elE~­ ment structural.h .­ Bucovina.' . Am grupat colindele..tL unde intrepatrundered cle­ mentelor lake :. .Ldelitate structura rcpertoriuJui mcramure:. lIIIlIlIIIII .. \It "'. este mult mai lesnE' de depistat dedt elementele seclmdarc ca­ re definese subtlpuriIe.>ti rlin :vfaramnrc5 se poate 1ntlwnla ea 0 melodie sa vehiculeze doud sau mid muHe texte !. Chiar in calindele en texte reli9ioase. Caractc­ ristiea clem(~ntului structural primordial es­ tc acePCI di datorita intensiUitii pregnante i sale. . . Olteni. rifmul nnw­ nar este iambul optimea + patrime<l largit c-= ~ :U:d prill pun.' .. respectiv a strofei melodice in intregul ei. r \ Schema ritmica raminind constanta. \lelodia pste 11('­ despi'irtitd de t('xtul iar in colin001p lu­ me!." 3 "" ... a diror patrundcri in zonele b­ vecinate pot fi nrmtirite 5i delimitate. toate pe aceea$i colinda. Metrul si ritmul co­ lindelor din zona este variat de la cere ne­ incadrabile in masura unde avem de-a face cu influenta directa a doil1elor neao!.::1 ~ :. #! " .."i . ceea ce dove­ deste 0 asemanarp '.i Crb. MelodiiJe colindelor prefera in genere modurile biserice$ti precum si alte moduri arhaice sau orientale. a­ poi stabileste 9 grupe.lnta schemei Ct :12-:~' .: 1 ~ ~J . Ritmui colbielor C~l0 ])refac('f0. Alaturi gasim $i tematica primnlui razboi mondial ca tn colinda "Trei pastori se lntflnir8". disparind nodurile ajunse la rit­ mul de 6/8 gillstO silabic (10 colinde in co­ lectie).Oi a fost supusa fl\t"7" legi. Noii sacrE sint umanizati si 10calizatL ele­ mentele bibliee si personajele sint facute maramure$ene. el face sa se remarce inrudirea dintrf variantele apartinind unui tip dat indifp­ rent dad. putine 18 numar. refrene adaptate la ocazia la care se dnUi "Sara de Craciun". care are rolul primordial S1 care define!?te tipul....:.j l ~ ~ :lIP :-.. i ::.­ . fl: comparatie eu aIte zone. deoarece un singur rind melo­ dic sau un refren nu poate fi considerat ca un element definitoriu al unui tip.ean....An Nou fericit".. ' Intonarea nnor trepte este tntotdeauna tempewta in cinteeel(' de stea carf'. cc.. de aeeea de definire a tipurilor J..i ma­ ramure~ene.: este ill esenta un repertoriu de colinde ar­ delene~ti.mlui. • J'" '~1:11111111 !!~ . distingind trei cat(~gorii mad: texte lumE'~ti. caracteristic. maSUld de 6'8 sau J ~ .. primordial. h T re b' sa remarcam ­ me - de la bun lnceput ea 0 oh!rsic' cOl11nDii este cu neputinta pe de 0 parte fiindc. }\stfel desavir­ se:. in primul rind. I . Oa:. 2 '" #! --. eru­ parea estc cea mai indicaHi pentru colin­ dele romane:. unelr~. 27). 0 parte a Ba­ natului :.. slut (IC' origine sr'mkulta. struc­ tura modaUi ~i conturul melodic imbraca­ cele mai variate forme.1 religioase este un feno­ men caracteristic :....te vethea grupare stabilita de 'Marh~nes­ en.1'1 • .a unni tempo gil1st n In rubiJln.ii a subtipurilor.. .. til .ii.'::. De aceea.. ..:.]. ti­ parul ritmic aldituit din safie urmat de doi spondei (ex... iar dupa modelul ce­ lei muzkalp distinge 32 de subgrupc tema­ tke.. eu mici difcrente :. "Sint Jon Ion".-: "La rO$u de n'isarit u an: urmatoarea schem1\ ritmica : :-±: . Seara pentatonica nu paate fi imprumutata din lI1uzica Dopuldfii Illaghiara ell care colind<>le nu i1U df' aHf(~ 1 nki-un fel de inriurire.--..:'lditc:] en ritmul punc­ tat aJ stilului vechi Si nou maghiar in ma­ sura de 4/4 <P' f/!/' fill ."lllplil dc ('o\inc]" r lJ idTqd lCllLltir 'y<. modal ~i candental $i apoi d.: an : :~ 1:' lee .a p aiiC ~ .J _ ~ !II: . Remarcam eli in general refrenele slnt legate de aceea~i melodie in zona. Hunedoara. '. dupa caraderistl­ eile structurale ale unui tin de me10die i:: care se reliefeaza intotdeat~na 0 caracteris­ tica mai pregnanta care se manift>sta ca primordiala. Colindele din colectia Bar­ tok sht grupate dupa criteriile impuse ex­ clusiv de continutul literar.-\m \'azut ca pen­ tatonia are (1 alta origine si 0 arie gcogra­ fica de raspindire mai marp SI este spe­ cificd si Maramuref. colinda "Sub tufa de malin verde" pe care 0 gasim sub diferite variante ritmice $f melodice in loa­ ta Transilvania. Am va­ zut tii refrenul poate Ii in multe cazuri di­ liUor. Spre deosebire de horea lunga cores­ punzatoare in 1vlaramure~. de asemenea.'. J ~ ! ~i. ttl .1 :..: schema ritmica. Acest element pri­ mordial trebuie sa reiasa din examinarea melodiei..i inca destul de viu.. ar Il u::: nonspns dupa parerea nO<lstra ruperea ope­ ratiei de apropicre a variantelor.j insu. Amintim.ana.

atl'l.ii in conditiile :::tuale de viat8 schimbared functiei (olin­ >lor merge mai departe.trunda alaturi d. ci !. scarHe 'rea ope­ <:It variate.ii urari pentru linda "Sub ·:::toiuele disatorii.::terferenta dintre genuri poate duce la \) :::himbare de functie !?i chiar la schimba­ 'iantelo 013­ prim ele­ ~:·a rostului genului. e.i a textelor colindelor !1i mai ales a lsiderat Cd . Altadata fard in­ . In general se camcterizoaza prin con· centrarea epicului.Jlmin: reciproc conditionaUi de forma :::cestel collnde se datore!?te strofei de trei · :nduri rnelodice. melodia ~dare ca~ :.::nti. ti­ Funetia colindelor nu a fost imuabila ci urmat de G fost supusa !1i aid procesului general de ':"..cn·' :ren cunoscut "Ziurel de ziua oJ. Am intilnit llici un refren de coJind ca: "lung dor cn m-a ajulls.ategorii sodale a~a zise colinde prC!iesio­ s:aminarea . co­ .1 genere vocal. tn .:::da este colindata Ia unison.:~Q.::.: :.ieri melodice !?i in primul rind de text 1n­ lice in toa­ ::e veehiul dntec mineresc !?i colinda. ~i un descintec Ia "matrici" sint mO$teniri direc­ te din croatia latina populara sau din epo­ ca de formare a poporului roman. evoe. Miorita cu functia de colinda circula in special in jumatatea de nord a Transilva­ niei. BrebL Sirbi.\1iorita".lodie in · )lilldelor in stilul maramure!?ean..ral ('pj :ri cimpoiu. colindele au i('~it din limi~ :21e sintetismului primitiv al situatiilor ~i :. z:.lor eu pseudo refrene.>i dragostea fetelor fata de iubit se regasesc in colinda "Sub un corci de mi'ilin verde" .iti.::-egnant el · )liudele puteau fl ~l dansate. r:> contu­ :::. horUe chiar co apar 111 sfera obiceiurilor ~i care sInt indircate de rituri !.rilor care se fac la obkeiurile de Anul p.rilor.:ploatarea grf:!u :.ii buna stare.. aceasta eu aUt mai mult ell cit dupii cum a observat $i Bela Bartok aici sint r:lai des \e'gale de me'lodie c1ecil de t('xt.anuiui cu ocu­ palille sale milenare. ca spre exemplu eu pastoritul.. folosirea grainlui dialectal $i a .53 . "Na~terea lui Isus din piatra". .tant&.. In formele stravecbi · )lindele au avut in mod indiscutabil func­ :." care au intervenit in obiceiurile ('olin­ ". de­ $i rltmul unor hori sau jocuri llldfi:dllU­ le conco:c:"~l~l1e. De$i nn bint prc~a multe la numar. Cercetarile au aratat ca doua dintre co­ lindele din zona: "Lupta yoinicului eu leul".". dupa parerea noas­ Icteristi­ ::d. desprinde asp<.lti 5dU laice din ~\lar<iInure~ul is­ toric au un continut pro fund UIndll. Agricultura '­ ocupatie prindpala a taranilor maramure­ !?eni in colinda "Cei trei pastori".. Mai tirziu !1i astazi se colinda ordial !?i ~.ntacorcl. ()giin­ dind aspecle ale vietii moro:..:.ii mituri stravechi..ii vorsuri straine dl> roslurile de urare.ii abruptu.:ea schema <himbare a rostului genului !1i a pennis sa :.. ~ele In­ ltc. Am gasit muIte apro­ gasirn sub :. exista 0 asemanare izbitoare ceea Caracte­ :e 11(' face sa presupunem originea $i fOIl­ ordia1 es­ :ul cornun a horei lungi !?i ca mdi demult .:. sosirea primtiverii in colindul .. :teristic.! 0 epocE! ar­ haica situata de dineolo de aeeea care ne-o InHiti!. Intreaga tematidi amintit[l din punct de vedere muzical sint variante notate in prezenta lucrare.e pare di pini'i prin anul 1900 cetde de apoi de ·)lindatori din zona erau insotlti de fluier .. .:atului printre inYocatii au putut ptHrunde Jltenia.. Deci arte a Ba­ . In general accentul ca­ 1.:egnant se observa acest fenomen la ho­ festa Cd ~:le vocale de dans !?i cintecele de masa. Ata!?amentul taranilor fata de animalele domestice !?i foloasele lor se des­ prind din mai multe colillde. Amilltim aid cele trei variante "Colin­ dele lui Pintea". tie ilSeml"l1ca. Pntem. Oricum colindele. Hste un procedeu local de intregire a . Alta tema in colinde este haidu­ cia. Numa­ rul lor este cu siguranta mult mai mare. multe se bazeaza pc tetracord de aeeea .l chiar braconierilor. Exista indicii potrivit carora unele din ri­ turile. apoi vinatoarea .:. Popovid ~i Illirion Coci!?iu. Prin unele sate c(l Fere!.le. tard prin prelucnirile cornIe ale lui d f11ior =. : ::ld s-a interpus fondul religios la unele. .arit~lti ~e~ene au in loc de refrene propriu-zise 2gulate.:ala invocatia facea parte integrantd din ')linda ~i era determinata de fUllctia ei.'~ avind circulane mp Sod . Este acel re­ u]"e<. La 0 cercetare mai ind melo­ :." a schemei .' Imbraca :..u intrat in dompniui artei !. Inlocuirea refro­ lDlar. .:lde ar­ :\lurea majoritate a variantelor maramu­ u..: urarilo vechi 0 serie :e elemente noi. se constata dl uu erau numai uran eazuri di­ :e lJel!?ug !. pseudo rerrene. Amintim de asemenea ca am gasH pe aceea!?i meloclie 9-12 variante. lumea me !?i tot a~i be" ne-amintesc clar de hori­ Ie de petrecere. colill­ dele lumt'!. struc· :·rai tirziu.i crunta a cclor saraci nevoi~i sa slugareas­ ca la bocotanii satelor in "M~o bagat sluga la capre". lvlai raeteris­ :. llltre ri tmul colindelor locd­ . pE."Min· dru-~i rage un cerb in codru". precum !.'ctul \'lL'tii so· dale de odinioara. De!?i se dnta in grup.-olulie a folclorului. dialogare dramatica !..argh in tot restuI Transilvuniei !?i chi(lf in dedt ·:.:1d pe frumos.. Am vu­ :--':ou. forma strofica de ar 11 un ~ rinduri pe versuri heptasilabice. l. baladele. Indeletnicirilc casnice obi~..ieaza primele izvoare scrise din zona. miturile !?i credintele maramure~eni­ lor ca ~i 0 seama de plemenle de baza din sfer a muzicii ~i a clansurilor popu Ian> 1$i au obir)ia in traditia ducilor Hbert. Foarte des apare motinll mioritic in mal multe vari­ ante a baladei . i 11 cul:ltiC' S:ergerea functiei stravechi a dus la 0 . circuli! colin­ de care S8 aseamana muIt cn horile de lu­ me ca text.muite ale taran­ cilor noastre. In melo­ dia din comuna Birsana de Ia informatorul Ungureanu Petru de 65 de ani este con­ damnat chiar razboiul eu toate ororile lui.. co'· . practicate in noptile lungi de iama.."te in general silabica.ai lesne ~. .0 de urare $1 de felicitare iar peste acest . odaUi Cu schimMrile de fune:­ C.. Arnintim <lid ~i un tilt tip •• (> colind(' in lIardmur(. rea dintre c:t imIne­ Unele colinde Cll tema vinatoreasca au cturale se ::jUll:> prinlr-o repartizdre <1 repertoriiin( in ?ment pri­ .)'Ioartea bate-o pustiu". Ele Sf' mai dnta vinatorilor amatori >lodice in :'E:..

fraza desfa­ ~urindu-se indeosebl pe versuri octosilabi­ ce. pwcurn !.. care cuprindea 50--60 de me­ lodii inrudite intr-un sat. colindl1 prin structura sa melodica I'.ii dad libori pastrind ca element de U simbol acea monurnentaUi seninatate in fa­ la mortii. In acest stH nou care s-a nascut probabU in ultimele doua secole.lanul este taietor de lemne. 1a pacurarii maramurel'. iar forma arhitectonica ce dezvolta re­ frenele se reduce la ceea ce prive~te di­ mensiunea. • .eni. care comunica de 1a departari anumite semnale. .. Nu inUmpl2­ tor . Structura epica a co­ liadei are concentrate cele 4 episoade ale baladei cu mentlunea Cd primul episod al "Oi\:ei lldzdravanc" este inloeuit eu eel al trimbitei ntizdrdvane. Bude~tir Breb l1i Ma­ ra). lncepind de la structurile modale antiee.. acela al "Testamentului" urmat de Ull dialog dintre oi ~i pacurar dupa moartea acestuia. melodiile. repertoriul nou .J''.?edsca la balada estp Ull proces specific al creatiei populare mara­ mure~ene.i forma A-B-R. Miorita-colin<l~ prin caracterul sau laic ~i Illmesc. Bogdan \roda. "T1'1 pacurarei".turi de fluier sint instrumentele de baza.u!ji \"ersurile de inee­ put la }. icoane. Evolutia de 1<1 colinda stramo. hexacord doric eu substrat pentatonic:. biserici. Un aIt tip ori varianta ar fi Nliorita din BreiJ culcasa in 1971. de horile Jirice. initial in giusto s1­ labie. stari de fapt din viata pastorala numite simbolic "La trimbita.Iilor maramure~eni. are legaturi strinse eu bulada arhietipului Ruso-Alec­ sandrL S-a nas(ut eu certitudine pe pamint maramure~ean. lI": _ .. .lterii..' s_ ..Ii pagina credin1a de a mul­ tumi pe zeul 7amolxes printr-o jertfa uma· na urunc:indu-l "intre tepu~e". iar varianta din satul Brpb eu 0 structura de balada nu a putut fi in· fluentata de tipul 'i:r1nc('an. 'V aleni. :tvIiorita-colin­ da l~i pastreazu elementele epiee precum l?i caracterul festival melodiei eu caracter boWL Exemplarul culcs la Botiza poate fi con­ sideHlt cel mai arhaic atit Cd text ~i Cd melodic. istroroman. meglenoroman ~i aroman. din el face case. Me10diile din Iu­ crare.liorita spun acest lucru: Sus la verdele de munte. Melodia de~i nu-~i mai pastreaza canlCterul viu am gasit-o totu~i cintata nu­ mai de batrini ~i in alte localitati (leud. ­ Din punet de vedere muzical Miorita-co­ linda are trasaturi care tin de stilul vechi saltul initial de evinta. "r. este 0 construclie negre:..' a substratului Rutohton nu incepuse sa so? ramifice dialcctele daco-romfm. me­ lodia are caracter melismatic. Are numai un singur episod de baza.. Tubato.eLtala ceruta de contemporane­ itate. In perioada sarbatorilor dionisi­ ace Anul Nou era la 1 martie. contaminat eu sistemul distri­ butiv sau cu parlando rubato. A~a cum am <1ratat 111 capitolul respectiv trimbita ala. moartea-nuntl'l intilnita ~i asta'L in ceremonial de inmormintare la tineri apoi acea filozofie universala de inmormin­ tare 'n mijlocul naturH de unde am ve­ nit ~i dC' integrar(') in circnit111 etem al as­ trelor.. prin ca­ racteristicile melodice se cinta eu prilejul sarMtorii sosirii primaverii !..i textuaIa particula­ ra existentti in Maramure~. instrumentele muzicale cu care ei cinta pe virfuri de munti alaturi de oi ~i cu.. Ea s-a perpetual de la stru­ mOl'..l. Moro!. se structureaza intr-un sistem ritmic intermediar. Profesoaru Emilia Comi~el sustine ci:i fondul actual de colinda din Maramure~ face parte dintr-un stU mai nOll eu ritm lilrgit.it ma­ ramure!. Dupa 0 cercetare I'. precum ~i foJosirea mC'trica a Y6rsurilor de 7 sHa­ be..51 terminologiei etnograiice pastore~ti. Aceasta inseamna ca inceputurile ei au iz­ vorit dintr-o perioada cind limba stravech. de la triburile libere da­ cice care au populat aceste meleagurL Melo­ dia variantei din Breb seamana cu eea din BoUza avind ca structura modala cadenta dorica ~i in plus fata de cea din BoUza un final dl' exprimare mai larga eu revenire pe iundmr. Pentru el lemnul este considerat ca ceva sacru (e­ xemplu "Horea bradului cind il taie. AIaturi de scdrile arhaice se impun sdiri modale organizate ~i aiei prin alaturarea a doua tetracorduri.Ii a cre!. fluiere ~i ma~ti. in zOlla de care lle oeupam colinda are mal multc denumiri "Corinda pacuraruIui". Fata de reperto­ riul vechi. Asemanarea trasaturilor stilistlce ~i compozitionale ale colindelor cu a horilor de nunta. slructura moda­ Hi. 1a horile cu noduri la bocete..foga~uri" iar intreruperile me­ lodiei 5e numesc "eadcnte" sint denumiri din popor. a bocetelor l1i chlar a horilor locale mai vechi tradeaza ipoteza originii comune dintr-un vechi fond unitar . sint in nu­ m~r de S eu 0 gama variata. CO:"lcluzio:larn: Miorita. .tiinWica in uitimii ani se cinta in mai mulle variante ~i ehiar in citeva fragmente de variante. legate de c:olinda-balada.lterii vegetatiei.d . a Hi..horea lunga care s-a difeH'ntiat ~i cli­ versificat in decursul vremurilor. lu:. Inlocuirea oitei nazdravane eu trimbitd nazdrayana. Unele tra­ salnri melodice apropie stUUl nou al colin­ delor. Mai tirziu a fost adusa de biserica Sd se desfa!?oarp cu ocazia na!.:!\1iorita"-balada are puncte asemana­ toare eu Miorita-colinda din Maramurel?.leanll.. porti.largu-l1i margot. La iarba pina-n genuu­ che.eut l?i trimbite. Dadi in coUnda a inlocuit oita nazdravana cu trimbita. fapt care a constituit categoric tipul colindei din Breb.. la horHe de lume l1i la cde cu influenld rcligioasa. iz­ voarele aC(~stei schimbari structural por­ nesc ointr-o conceptie autohtona a stramo­ !.. tem­ poul rarit ~i uneori taraganat..

.. ~i cn marturie se . 203--221 il putem c1asifica in patru mari categorii: :rimbitll '~it ma­ II Brf'b . intre pro­ ian ~i SdCru..." in fa­ . Cintece de acest gen . Melodiile drumului ca ~i a pascutului sint \"t:. avind acest cadru general de referinta a colindului intelegem ~i un aIt aspect ~i anume descoperirea in aceste creatii nescrise acel cod al maramu­ re:. pe care colin­ dul prin incfabiluI sau ~i ell pulerea de ~atrundere met(i. paleoliticul. au fost declarate saturnalele. colin­ eperto­ le me­ 11 nOll I I:' .He ~i un repertoriu bogat ~i varlat. asUizi tineri. melodia pustrind totu!iii ca[Llc turis­ tici de ritual. Repertoriul pastoresc Pastoritul in r. Dc aeeea credem Cd trebuic sa glndim colindele ca un tot unitar inlre sacru ~i profan. descoperim 0 eontinuitate na­ tionala romil. ci considerat ca o (... reper­ toriul lor muzical cuprinde 0 seama de me­ lodii provenite din cele vocale eu un ambi­ tus nu prea mare.nitizare Hueorl.rimul de dincol0 !?i gtisim acea con­ fluent8 intre pamint ~i univers. ~i il transcrie. Sint melodii simple din motive melodice sHirultor repetate. laicul. "Cind marg oile in munte". pe carr~ Bar­ tok nu I-a inglobat intr-o categorie <iparte r de~i il sesizeaza. petree turmele de oi in pelldularea lor de la deal la munte ~i invers. h-!xtele mai HoI. ceea ce prive. ori de la Hrla spre pafjiune: melo­ dii. de Inntczic creatodf('.eremonial.tonic ~i aturilor :0lOr cu chidr a ipoteza I unitar ~i It tli- iondul e parte t. do­ " 0 vitalitate in timp ~i din aeest :mnct de vedere sintcrn superiori altor po­ :.-.. In­ tre melodille cuIese de noi 5e afla ~i une­ Ie a caror intele5 stravechi Cll functie ma­ gico-rituala ~i-a pierdut eu trecerea timpu­ lui aceasta functie in sf'l1sul strict al cu­ vlntului. Tot ce osle in codul nescris al viptli.:wi veche in tfUchipare a unei spiritualitati . considcrind di este ne\'oie ~i de 0 alta reamate care depa~e~te reali­ tatea paminteasca.. A merge unidimensional.t fi in­ a de ld te un .. -colinda )fin ca­ prilejul : re!?terii dionisi­ . "Cind stai cu oile". Intreg repertoriul pastoresc eules de noi sub nr. ci faptul :Ci existam inca anterior eu elemente clare . Colindul reprezinta aid cea :.. omul din popor creind in intregime ~i flU partial.'lint raspindite in toate tinuturile ~i formeaza 0 specificitate romaneascd de origine foarte veche. tre­ co in tc'. ca: "Porneala oHor". wara­ rita-co­ l vechi moda­ . de Hi colinde la descintece :. ea: "De dat oile. a eau­ tat !?i aeeasta cale spre absolut considerind cd. (eventual cintatul cu fluierul pe ima~) functia lor este precumpanitor uti­ litarista care ne duce cu siguranta la ceea ce au fost odioioara: cintece rituale. Elementele pCigine in colinde sint indiscutabile de origine traciea ~i geto-dacica. de a gasi acele :''1odalitati cosmice de referinta asupra tu­ :Liror elementelor din colinda. a rupe legatura care se realizeaza intre profan ~i sacru in colinde (sacru nefiind ~i nu trehuie considerat ne­ upault misticul sau cunul. ea natiuTle ~i ca specific national pe aceste meleaguri.l1eaSCd ~i 0 dainuire d noas­ :ra peste veacuri. luah" clar din horea lun­ gl1 ca ni~te adevarate incantatH sonore. normin­ 1m ve­ ::l al as­ ~ a mul­ fa uma­ 1 tlmpli:i­ -emlma­ 'l. In ccle 12 zile ale calendelor. din diferite instrumente specifiee ciobanitului.. /tCind se mulg oile". "Cot­ codacul porcilor". ca popor.. 213--215)... adica realitatea sacra­ la.tea fae trimitere la intelegerea dai­ nuirH noastre Cd neam. "Cind sco­ bor oile din munte". Ele sint neClllloscuie in folclorul maghiar. Ceea ce caracterizeaza mai pre­ sus de arice asemenea creatii muzicaIe es­ te faptul ca ele prea putin au functia de divertisment. l. pastrate peste timp.te cinlecul et~remonial.. ::Vlodul in care colinduI romanesc din Maramure~ reu~e!?te sa sacralizeze 0 rea1itate destul de materinIa. . ia eolinde yin incorporate prima vlrsta a .. Din melodii care au luat na~tere in lumea oieritului din Maramure~ el a eules felurlte semnale ~i cilllece pastoreliti.1chile hori doinite provenitc din doi­ na maramure~eanaf recent cintece propriu­ zise eu ritm ~i mi~care mai libera.ii ace::... pentru Cd horea lunga nu era Iegata de un .i hore de Iume. profanul. Gre~im dadi nu ob­ servi1m latura care Ie unifica..------. elc~ pot fi denumite "ale drumului". Inslrumen­ tele ciobanilor.... "Porneala oHor". i au iz­ :-ctycchp e sa s(~ )roman.eanului. 2.fa!?oare !e inceSus lil genun­ care ddinesc spiritualitatea romaneascd... 0 importanta catego­ rie de cintari ciobane~ti in zona. la care Ii se adaoga cintecele semnal din trimbita.i tirzlu .. dupa strun­ ga".65 este mai surde.Cu oile la pascut"..::.... Mircea EIia­ de denumc!?te aCQasta unitate. trimbita. de personificare ~i . me­ desfa­ osilabi­ )lta re­ . fluieruI.te di­ ~ce se lei prin ::est stil lltimele 15to 5i­ ritmic distri­ ~le tra­ . iar alte elemente pagine corespund in realitale unei structuri spe­ -::lfice societatii romane~ti.)rnemm.Jodte lua "vlnatoaxea de eetb". viata lui estc 0 realita­ tt: pamintcasea.forieii. tem­ ~o. ~i nu din faptul di la 0 anumita da­ Ui.i cadental cu melodii de stH mai nou. primele in­ d0letniciri ale omenirii. 1n colinde exista 0 unitate indiscutabilct 111trc profem ~i sacru. bogat or­ namentate. "Intorsul oilor" (vezi ex.oare.Jaramure~ a cunoscut 0 dezvollare deosebitCi ~i cum estc Eresc . aeeea de a g8si :nodalitatea de integrare in cosmos ~i nu de rupere de acest cosmos.. Cre­ at in nemijlocita legalurcl eu munea de toa­ te zilele a eiobanUor maramure~eni. ca exis­ tenta..mure!?. Le caracterizeaza sunul larg al frazelor ~i desele repetari ale formulelor melodice care Ie alcatuiesc... Lrimbita ~i fluieru: au im­ pus ~i un repertoriu ca atare. dupa moddul unitar. religioase ori eu elemente religioase sint asociate structural :..el 0 asplri:ltie a taranului de d ataca ~i absolutul) atunci dnd intr-un co­ lind maramurc!?ean de 0 formula sacrala de cult inlruchipeaza absolutul p~ care 0 anu­ mild lllcntalitate I-a intcrzis omului de a-I pri \i..

~i-o a(lat dobanul oi­ Il~U (part0a a It-a f~st(' 0 melodie d(~ joe cu strigaturi ehiar). 11 pag. 43 la numar..I\LADE . "AnU!l1nl ci0banilor". 218 tip. ex.:Jl!Q:l'< . "Cind stal eu oile". jelea peutru pierderea oilor. ~.A doua bal<tda a lui Florian Daneiu .1..::\ioartea ndzdravdllului" aceasta din urma marcin-d inceputul aetivitiltii de culegator a lui Ale­ xandru Tiplea. Intti ea fuspse culeasa in partile Aradului !?i a fost publicata dp Atanase ~lmin('scu (B..: .:::. ". "Cind ~i-o pierdut.. pag. IlIE:.ite Intr-o forma apropiat<t in nici una din colectiilt~ de folclor mara· U1urei'j0on.·1 J!: ::: II. care St~ ineadreaza tipului blestemului mamei ~i se intilnesc in toate ti­ nuturile romdne~ti (B. Uct instrumr'nt<ll. 2..?vli­ reasa moarhi" este printre putilwle martu­ rii maramurefj>ene ce ne sfut cunoseute (8. -- !. .. 1889 zimul "Gu­ linul. . intw anii 1886-1887. Este 0 veritabila hore lun­ . care nu 58 gase!'. productiile de balada.. !n eentrul baladei situindu-se dragos­ tea.:. - JIIi. - .:.. 32 pag. Revista ilustrata II . "La Sinld '\itirie :t-.~w.~hlo. IIDe-adunat o. . oile".l1li". sfir~itul veaeului al XIX-lea amintim pe Ganil Timi~.. ."oeale.hlta Ctttanuta"..11 pag. 247). J.din cetera. CINTECE EPICE - B.::..ijt ~i":IC l~L. nu numai sU­ lislic.. ~ ':3:. !?i aYlnd un deznodamint dUerit de a celorlalte variante maramure~ene. a Btlladei J..:.. 11 pag.:i· .din cetera ex 120-225..? reapiUf' in toule c(JlE~ctiile de folclor publkatC' ulh:'rior CN1 de a doua ba­ lada "Celuit-o. 111).JC. 11 pag. Din coleetia lui Petru Biltiu j Dancu~ amin tim baladele "Horea Pirulinei. munte". 204) l tip.exemplul 221 din mlectia noastra "Cind ~i-a piNdu! ciobanul nile.c. . (care esle o veritabWl hore eu noduri) : . Cll schema hine fixaEI.ii care ~i-au schimbat eu timpul funetia ex.. E' clasica balad6 "Cel~ugul SciU Idtd amdgitli riP tigi. iI~. Andronin !.B) gasim balada "Cin­ teeul lui IC'na~elli culc's din partile Bise1'i­ eU Albe. :.. .. celuit" (8. 11.instrumentale din trimhita cu carac­ teristici de ritual: dup(~ di~numire "Chemarea oilor"...:.B.. ~ ~. In paginile acelora~i reviste. ale lui Teodor T\1ih­ nea.. Eroul ei este ca ~i in varidnta din Vatra Dornei publieat de S.b. cind ~i Ie-a U:'isit ciobanul oile" este ca p(~ste tot In tara un divNtisment programatic..-.1889 nr. 201 tip... . 11 pag.64) loan P. """''''---''' ..THharului" ~i "Horea frunzei".. 30 publica ~i ea doua creatH din :'1ar­ matia "Cinteeul bradului".3 Ile:J::a:. Florea Marian "un erai eu tare mare". euprincl ~i clOUd bdlmie usHizi disparute: "Ghiralina ''. "Joeul oHor". 220-225.. 203 tip. 250) cme difera de celelalte publi­ cate ulterior (B.:. Coman da la iveala ~i doua halade "Pe jJ uliVi prin ora.iII ":~~ .'" :Ill ". Florian Danciu publica 57 de productii printre care ~i trei balade. : -. Aid repertoriul este de divertisment ...~i.le la strunga" pte.-:--..~:'1·· ..11rg oile in H .\ :nli..: "La sUnd dnd am plecat "Oile. hitematic .'\._ '".$ezittoarea". 1 Inca din primE-de numere. Unele publicatti ale Heroii (1889) insereaza doua balade nuve­ listice: "Dragostea" (logodnkU nefericiii) (8. A redu sugesliv prllltr-o melodie de tipul doine1 lll(:ramUrE'~ene vechi.".r::. ~i . 2 pag. 109-115).. "A oilor". dstfel iIWim in nr.~'t!!"~" ••.:. 151 pag.'['raian ~i Idrd" varianta Upic ma­ ramurqean~1.\'-8.:.~ .lIll"".. apropliHa rind la un punet de CCd cul0asd in 1920 dl" Tadw Papahagi.i5-). IIJocui oilor". l----l Balada haiduceas­ ci1 "Horea lui Pintea \'iteazu" aceasta re­ pf(~zinta in ordine cronologidi cea de a doua marturie a \wladei ('foului l1laramu­ re~ean.:.. 179) iata df' eele ale variantelor lui Tache Papahagi cuiese din aceea~i localltate (Berbel?ti). anum !?i numele informatorului Teodor Pctreu~ din Botiza y!aramurefj... (B. In "Lu­ minatorul" (1881) nr. 0 zon~i mai intinsa de raspindire. .. ~J.il . :ilIiI::. J~I.j din Bala Mare publica in eoloanele sale numeroase produqii populare. iluzia gcisirii. Textul lui Mihutiu S8 apropie eel mai mult de eel ce ni I-a dat Pop Reteganul (B. P._~'_l~ ::rL"':::i~"·::::::. 11... ." r .ldre". ~ Aparute intre anii 1871---1879 in revistele "Familia !'. ci ~i ca structura lllo~iyica ~i moti­ varL Printre ccle 16 poezii publicate in re­ vista "Familia" din anul 1889 (N. Ea re­ prezinta cea mai veche m<irlurie a acestei balade pe teritoriul tinutului de care ne oeupam. C.j (B. Aceasta pste putem spune prototipul muzicli eu pro­ gram. mdodii care flduc a caracteristidi de ritu­ al. sesizata ~i de' Bartok.::. Cea dintii este 0 "arianta a cunoscutei balade mitice "Soarele ~i luna" (N. .ii Ilea­ na" 0 creatie ciudala care amesteca ele­ mentul superstitios eu eel pastoresc din zona. 201 tip 246) ~i .. 63) mai con­ centraUi.. Cealaltti balada: . ".'!"ll . I "". In Mcm:nuurf:. 254) oste singura varianta maramure­ ~eana ee s-a publieat.-.iiII' )''''!:. Tot in aeeasta peri­ oada. "J oeul oilor". nascut in Vah~a Stejarului. Culegerile CC' s-au facut in ::\raramure~ plrHl la acHvitatea laborioasd a lui Alexan­ ~. in sflri'jit ultima ba­ lada l1ln"elisUdi cunoscuta din aceasta pe­ rioada "Ledeul adevarat" (B.)!IJi_"::::"" . . pag.. 178 pag. 21)0 tip..~. "'il~I. care printre altele ne da o balada pe tcm a "Boala felei ... .~L.. -. l:i. D9).. care in deeursul timpurilor au 8YUt un caracler cNcmonial !. 162 tip.5te vorba de 0 varianta a bala­ dGi "Ilincnta Sandrulul" care_ cunoa~tp.•' ::tlL~':''' " '::'1. l .L Breda printr·o mdodie elf' joe eu sau fara strigaturi.

bue sUi "Draga ma­ ::. din cart: t?X­ foarte ~panul pronuntdt(~ .im foarte mulle C'lel1lPllle comUIlf' chiar fraUlUente de hore lungb in baladp pulem concluziona eu eer­ tltudine provcnienta baladelor din ho­ red lung"1. Aceste elemen­ te atE!5ta 111 vechimea.•. ii ale !. Tex­ tele epice Se cinta fif~ pc melodii de hore propriu zise. e diferita..:asea din care nu mai avem !lid a aWi =:::turie. Cpa.Gu­ 1 . . ea: la moara. . baladele sint tot mai rare.u. Colectia T. un gen viu.lC[-0 aIUi '.:. nefiind atl~sti1te in 1.:.orul .5ub5tlat" fie in "iru­ dierih'" ee au dVUt 10.~ Oeupindu-se de balada. 4l).d de 0 largEl respiratie epicd (N. data in ::-'-1aral1lure~ (N.' haJacle ::. . pag.B. ''''stei regiul1L Balada haiduceased "Pin­ \'iteazul" fusese DOtata anterior 0 sin­ _~c. la ~ezatori sau la cladL Caracterul de melopee redta­ tal citeodata scara muzicaH'i folosita eu si­ militudinea unor formule ritmico-melodice.'!'>1iorita".:\'. Papahagl m"'n­ '_: ~caz(1 unitatea ei sub raport tematic eu ba­ .. a formelor pdrlicula­ ~ ..B. In zona colinda-balada am gasit-o in 8 variante de unde putem eon­ cluziona ca. 40).G. Alte balade au un fond nou.. ::desc in acela~i timp. unoi' ieme larg ~::splndite in folcloruI nostru._.ita" (B. 11 pag.B.B. ele cOllstituind un material deo­ 5ebit de valor05 peatru cunoa~t('rea tipuri­ . De observat ell mest gen in lOUd a fost intt'fprelat doar vtlc. '. libertatea formei. Cnele ::'. "Fata fPlelor" Slut ::0se uniee in bibliografid cinLecului nos­ "U batrinesc..itru" din colectla lui loan Bfrlea {N.-- .--~-----. din aceeal1i eategorie vede aeum ~'8) pentm intiia oara lumina tiparului _:-.i-all pd'>traL doar con­ Unutul litpl'ilr dar nu ~i eel muziull de fond. eea intitulata "Mortea lui = _:::.>. fie hore mai noua ehiar in rHm giusto.Be de 1a ba­ 8 tip.:.\Joldovll :]i in l\Iaramurel. ~a deoareee..>ti ~i lrlludirih~ 0= ell Lea <l ctltor popuaru din l1alcanic :. . 09). estf~ lip­ .1) P.Iaramure~ului" (1925). tipul "ntru lun­ sau pste pro­ .ver al Mara­ murC>~llluL Aceca~i balada 0 putem gasi eu o linie melodica putin diferWi in }. (B.?i spedi... . AIle balade din eolectia lui -=-: plea reprezinLa \ ariante ale U110r teme ra­ :-'::. 26).pului lte ti­ 2~5). eu mull fniJintpa apa­ ritipi viorii. de stH vechi maramure~ean.::.. 151 pag... Muntenla "au Banat. \ili'.a. mardmure~ean. Ca ~i horea lunga balada se bazeaza pe improvizatie.. . Ecoul celui de a1 doilea rdzboi mondial apare aid eu 0 evidentu inrudlre etl .:: ele: /I~fizdravanul". lata . 0 indplungatd existenta in fOIdo­ '.::: in cursu] timpului.ana care.i mediteranian. 288) .:::de 0 singura balada.e in colectiile noastre: una maramure­ o .. Mentionam in sfir~it balada pas­ : :2d5ca "Horea lui Ion Berciu" ~i aeeasta .. dar atesUi : . "Cri~maritaU e 0 balada ~·.B. tiirallP~tir eu un ambitus in ge­ neral mal rpstrins ~i care se inrudesc sau chim sint preluate din colillde.'. 151 pag. 25 de piese apartinatodre aces­ :. prin limbti ~i uncle localizdri geo­ :~:::fiee..)anul eu ciieva decenii inainte. cche Papahagi in IUerarea sa IIGraiul ~i : . de Amzulescu "Intemnitatul ~i '_c. . 11 tip. 11 pag.B. "Fata cetinii" CUnOd'.. .alta culeasa de invatiltorul Julin Bug­ ~~u din HOfljdu-~asaud (. Din­ tre acestea amintim : "Judeeata luI Pintea U.. In J\Iaralllure~ intBnlm asUizi doar relieve de balad~· CMe au fost la ori­ glue neao:. "In Vatra pe dealu1 ~'Iare".::_~ tip.. 213­ _ ~ .:. euprinde ..\firele ill Robie" reprezin­ ~. este inca sub aeeasta fortna. 217 tip 291). pet.i1 a circulatiei lor in acpst puut. in al doilea volum de : :-:zii lllaramure~ene ddunate din popor.:: din aIte regluni romane. perla literaturii populare ­ "Miorita" eu motivul moartea." (N. eu toate Cd d fost culeasa de ~~. Astazi Cd ill in BuC'ovina. !\Hori­ ta. prin expresin lor .. . "\ici s-a Intil1lplat 0 adeyarata udaptabili­ tatC' 1a sp('!cifieul ~i filtrul s(. Dintre motivele de balade care apar a5tdzi mai freev€'nte amlntim "r-Iotivul iubitilor nefericiti prin moarte" r IIBleste­ muI mamei 1/ r IIVinzawa nevestei la turd".. .-. dintii pare sa fi avut .:::Li lllai vechi in evolutia lor poetiea ~i .::rior publieindu-se inca doua variante 3. Odata eu ('volutia tircdSctl a nenului in baladci se ohservd cum ge­ nul evolueaza sprc texte epice ~i mclodii cristalizate. nunta ~i "Oita nald ra vdna". dar pentru Cd ga::.. "Pot::zii populare din . 1!J8-199 tip.-----""- e .. Explicatia a('Pstor inrudiri 50 gdse~t(" dupa opinia Sil fip in .e~eana a baladei "femeia ere<iillcioasa" 3.-1 --~-.. :38).I('ne f(·prezinta iradieri din sudui DunaI'iL Din punct df' \'('dprp IHuzical aratZlln din nou (( Ulh'l.:::amure~H a lui Til Bud g8sim 16 bala­ .'li.. Colectia Bartokiana nu a -. niei 0 ba1ada. 111)..ou~une a tdrii. Ex. In sfir:..~. varianta pe care gasit-o ~i noi.:d $i rareori un inter­ mezzo muzledl din fJuier. brodat pe a tematica twditionala.le :lJ.~~--. "Otravirea".:~ :lllvelistice.~. ~. "Horea _. : '! de balade din care une1e inedite (N.it cele mai _'_:neroase slnl varidntel<.::::sticct.1 u\-e­ 'riciti) I Ilea­ ele­ din 'agos­ eodor .. astra d ~ $i tot eu rt6k. unicd varianUI maramure~eand a bala­ :::~ numit8..0. a ritmului ~i a mi~earii. Brediceanu eu­ :: .. 308) si11t ~i ele raritati in folelorul ::. estc greu dQ detominat vc­ chinwa.I::ml in anul 1903. Co. Gdsim ~i aid urme evident ale infloririi acestui gen eintat de obicf~l de barbati ca­ re-!?i insoteau glasu1 cu fluerul ~i i:1. In sen"ul f\1:estCl unele bal<tde illiH<1111Ure­ !.anele asUe! leeas­ :a re­ h raH1U­ Ie ldrtile anase ~exlul le eel J fata lahugi i). 243) iar J)6mna fugita de la barbat" (B. (B.ite d~)ar doua vari­ _:~.:. precum ~i debitul parlando al cintarii a­ propie DlUlt baladele de horea lunga din care au provenit. tu5i 0 oarecare circulatie d(~ vreme co la cza baladei lui G.eeasta la dUerite ocazii.)[ baladei rolil~me!'." -.Lu­ "Cin­ liseri­ nr: 2 ~Iar~ )artea lrcIud l Ale­ Biltiu lin~i·4J mure~ exan­ em Tiplea l1885-·193B) scosesNa la lUllli­ 14 balade idf el pune deodaUl in circ:u­ :atie scrisa.Rosman Crai" e unica varianta mara­ -_'~.!aramu­ re1? fat a de Olte-nia.i "Tilharul" (B.

: Din tim­ pul navalirii tatarilor in Maramure!i 1717. 2G). 29).li tipuri melodice mai dezYoltate care contin !?i alte formu1e me­ Iodice. sfnt melodii care apar multe ~i in colindf'lf' din zona.Ii FrateIG". Alh~ Zl1Ch:l\'(': Femf'ia necredin­ ci0asa.".·j :'i <. iormuie mediune G.' descoperirea uho­ rii lungi". horea lllllCj[1 pstl' 0 nesfln. dul.: " -I t. 5 tn loc de Si b sau Si natural 1a reI in .. . en ~i h"'genda omului de \Iiaz2inoapte. sau ca 0 alunecare a sunetului de P<' 0 finnUi (so\) la sfir~it de fraza.--'-'----------------------­ .~: "Sora !.. - .'l'T! 11itUS 1-8 (ex 31) :n$ --------'_. clui gurita dUi: eueu ba mai :7:i.----.anu (B. formula ampUl. exemplu: 30 ~.58 ----. [milia Comi~el referindu-se 1<1 horea lunga maramure.--~ formuJe iflii1(de a. sunett:! 3.. 3.: "Tn culegerlle de mai tirzin am inti1nit !. De ex. sall on (' tr"pt.~-------------------------------------------------. recitativ mt'h)liic T\lodul poate fi un pc>nto( (. care d(! fapt il fast culedsa $i no· taU. inh"rj(·ctil: .Trei pEicurarpi". ('a: c h. "Nevasta Infrinta" "Slujnica ~i feciorul d. ga t . desen desced'!nt de 1a 8 sau 7 pina la 1 lac de Do di('z sau Do apare uneori un su­ net de infiltime mijIocie dovada ca aeeste trppte au nn caracter fluctuant. "Grui~or". 4. Ret apare dour Cd anacruzd de sprijill Id fnceput tli:~ freUd cintat IW tIll ton slab.-------~ LfLlge moti vlll In oarte:· nunLC1. Alte bala­ d.1:... (C'x. te a1 dhor text este dui.!)ipal<i fonnaUi Ull£'ori dh: ma: m. - . nwli<.i1 salt la l.).flU en treapta a II-a mobila ell .mGtic<l ill prirm:d hemi'ltili carp tncepe de !a :J b. dupii B{llt6k. ornamputale 1a inceput sau numai 1:1 p(~rl('a finala a lor h.. un dorian eu substrat pentatonic 5. 5 sau V. prelungirna rindului eu rerrene scur. 5 etc.. mal.-'-~'-. Am g&sit "i proza (legende istorice.. eu care prilej el\Unlt::::r~l delailat diferentele fattl tit" dumy­ Ie ucrdin(~ne din can' nu put("a P!()vP!li.)uternic substrat ~~ purt"(l l>Il'fJenlahnic: un pi'nlcH·ord minor eu lredptH (! II-a mohil[l.~-----~--..ult(. Horea lungd Emil Riegler-Diuu susUne Cd horea lun­ este de origine orienta1a pusa III lega­ tura cu mflcamul perso-arab.i pentru prima datil in MaranlUre~ de Tiberiu Breclin.Vnltd sub finaHi.. Fe­ tei Dcidurii. 3. (U puLernic substrat pr(~pf'ntdtonic: un pentacord minOT ell treapta a JiI-t! lllobila '.. . "Nevustcl vinduta c!t· bihbdt".rd ftira '. Unul din celp mai lnsemnate succcse ale cc-rcetGrllor foIcloricc dintfl' cdi' doua faz­ boai<:._. 3 Ill. . "Oita nazdravana~. construite variat. ~optit (fluster­ auftokte). "Borea Valeanului". Alte bulade cul(~st? de noi" "Bod i- I. I.e6na anitt). FOLCLORUL MUZI(:AL ilL LIIUCEI NEOCAZIONAL~ 1. ii!"dJ il. Desigur fOdrte vecile.:i 4 c.ita \"aria· tic iJogat inflorita ~i ttl JUlina nehoHirlta a unei singure mt~ludii n(:nloduiatf' eu ca· mete'r vocal care ulterior a dev('nit instru­ m('ntdT. altermlYf~ regnlata lnplismatic{. est.~ domn" etc.. M12 npare dnar ca apogiatura inaintea lui RE'2.

> de foarte \'aria­ '::.t . put de frazd (ex.textul este 5ubordonc1t melodiei.. .0 parie mlJlo(i(' bin. Indi din timpuri vcchi Horea lunga a fost fara indoiaHi singura melodic a mara­ mure!jenilor pentru orice fel de texte atH Brice eil !?i epice.. ~i totu~i - Do sau R.ltie Horea lnngil l1u {If(' 0 hrma fiXB. pOLlte sa varieze dupa plac [('ma c1dt:'1..tariti:i qo ('/ .tH' comparative pc motive scara muzicala . hii.. eu neputinta de imilal sau cintat ue ori~iciIle. Sunet('le sughitate ~i gllgtite obtinute prinir-o pmisiune \'ocala [ls('manatoare eu "jQ(ller".i= ~... "ub m!c 51 ~ I~ J tJ _taJFri~. 3.j . Se obser­ - 1 . varia intr8 10-15.>tC' rC~Jtllil)illP cJ('fjnit(~ Cd­ saa un mic :::Iii la 1 i"ll ~l nu re-i dau particulnriUlto <..· tinut Ii! lllC'::. hit.. intrerupbdu-lf' ~iflll ba c!liar despartind euvinte.. billa­ frinta"..tbsoluUi }lli'tramlHt>­ similara eu cea olteneasca. DupZi cercetCirile nOdc.. e apar .. numurul nodurilor era mai mare.t '! ~ai in ~~ un sfir<.. ~ . .~ ~ .-:-' t-~~~¥~. 1na­ intea versurilor apar silabe ell hei. Do ase­ mel1e-a se desluf.. cu ajutorul acelei consoane hH.t.it r('cital dp finnLl : srul'­ gur~a lu: 30 ~~­ :or ca . eu ca­ instru- Dupil cum Sf' f.'e:.~ punctata foarte inflorita a carei sch01et de haza ne duce eu certitudine in schQletul actual al hori­ lor locale mai noi din mdsura de 6/8 33) • f":\ rC'ciL~!tiv ~~"4 f":\ ~ ~j!alJe de 7 pI':: Qcesip din . Pd ".. numarul lor 5e re~ cluce treptat in doua trei locuri in doina... va ea m horile lunS/i. 1 bstrat . .i cad('nte interioan~ putem afirma en certitu­ dine Cb. In par­ tea a doua a horii eu noduri 0 sHaba oar8­ care 5e transforma intr-un if i sau un t~ra­ ginat eu foarte mult "h" ~i formeaza un su­ net eu loviri de g10t8. san dnpa rinduri intre~1i heptasilabice 5e adaugii "rniii dainale" ori Se interealea­ za interjectii intre versnri.59 "Horea !vana". astazi este tendinta de simplificare. ci numai de eei initiati. cui lung oitenesc.11 . 35). imprimale in llTmd eu 20-30 de ani.see impnn-izatcl liber oore­ clIm in mnniera practirii 1ll11zicale a orien­ tului cu c\eosE'bire a arabitor pC' principiul "mac'amului" dupa care fiecare cinU:ret..ul tiroJez Sf' tntilEesc !?i in ctnt. Caracteristice pen­ tru aceasta 11 doua parte sint apogiaturilr> sughitate cure se repete ritmic in motive des reluate ca : (ex.~j['~_~~~~~'1}i. !?i zice". Howa lunga rnaramuH·~eanZi ~i clnte-cul lUtlg oltem~sc au origine absolut eomund.~~~ ·a "ho­ ~i no­ . :'. J?) (lxisU\ ni:.lpsc trei paTp com ponente care alterneaza sau S0 repota in mod regu­ lat dupa inspiratia momentului : toouri : . 4..

} "Cine $i-ar fi putut inchipui serie 8artok eft peste 0 distanta de mai bine de 2. 826/526 InL POP MAF<lA 59 ani Vl:?eu de Jos '. Zl (/ia! . -. _-\T:­ E ').'J' rn.=."... $i dupa ce a aflat Cd melodiile de acela~i tip sint binecunoscute in Irak ~i Persia a soeotit di poate aUrma: "eel mai veehi stil melodic al Olteni. 826/689 Oltenia subcarpaUca TnL CRISTI~A P :). . CODRE DE TINE Hiiulita \Iag.:~' 5. Munteniei.. b. a~a-numitul "Cintec lung". DE-A sARACU MINDRUCU \Iflg.ei.=-~~_~~~~~~t~~~~_ .~~~!~~~~:'-. (i'X.•../ .: :): ---= :: ~..::~~~Jt.:=-~:~'~~~~~~~..) "-.ir ..I . pretutindeni aceea~i ~i de­ sigur faarte veche..1 ~:. I Dam moi los dOllQ ext:!'llloie muzicu/c' cOIlclwlenie. .:. .000 km poate fi aruncatu puntea unei independente cauzale". .j______ /". 36 a.• . .:::..~~~~ .. is . !I . *' ~: FERICE.:: -:::-~: ! -~~~:=~ . ~- ::! )'.j ~·~s az."·U . -- i. ~~:~:i:'----~~~.-:~TJiic).... frun·?:.:~:._~~::L'E:.'1 " ~. ..'! _•• l.:~: ~. Dupa vizitarea arhh'ei de folclor constata Cd "pe toata intinderea Romaniei de tnainte de razboi se gase$te 0 anume forma melodica.).::~~.~ Il!i -.

Concluzia este Cd hOff'il lUl1g8.B. :\mintim. existenta unor dnUiri aselnanatoare la macedoromi:tni. im· pc molintl ]pgana­ tului a (>\'oludt ~i ~-a :-. teristic. bocetele.Gorj "Zorile mircsci ('stc de ase­ nwnCd in masura dp G/8. azi satul I\Iara in anul 1967 pe tema "p0v 0 stea.:- "~~)'I J . de aSC'lllenea.tui Gottfried Habenicht a notat 0 varianta a "Horii caprelor" din CrAcefjiti judo Mnramu­ r0$. . In zona de care ne ocupam ~i Oa~ prepentatonic:ul este mai freevent dar coexista cu pentatonicul in timp ce ill Oltenia prepentatonicul este ca­ rae. 0 cintare rituala budista din Kampuchia s-a dovedit a fi uimitor de ase­ manatoare eu 0 hore lunga maramure!$ea­ na inclusiv sunetele sughitate. Aceasta dove­ de~te inca 0 data in plus ca acest stH me­ lodic a fost cunoscut tuturor romanilor.'ste 0 hore lungel evoludtti".. Acceptind cu toata certitu­ dinea inrudirea !. Tibet ~i unele regiuni din Nordul Chinei. /. Rami­ ne de vazut care este filiatiunea reaUi a acestui stU cunoscut.Ii ultimele trei ni 58 par cele mal eoncludcnh~ ~i definesc eel mai bine horea cu noduri.lndelungat".lor alunecat dar nu suglli\at SclU sacadat cu ae cent ca In :"laramure7. totodata. . atHor popoare pc un spatill imens..I Moldovei.'du .~. Lui Bart6k Ii datoram definirea p<'ntru prima data a pIP­ menlplor Cdn' aldituiesc stilnl cinteeclor de "Lung . a dvUt un moment de inflorire care S(~ situedza la inceputul secolului al XI~XIV. in­ mai mult pc sunctele tricordului La-Sol-:Vfi (ex.dni -. ~funtenia. . horHe rituale iJ .. turci (N.foldova. Cvinta La-Re apare in Moldova ca $i in Maramure!.. Harea Junua s-a h(l[it pest.: 11 ii..l. 38)."i" .Prelung".' rHS­ trcaLa denumired Vf'C1H~ sinl in ac('asta mil­ surd provenite tot din fondul comun. S-a constatat.. Amintim. lea.. Tara Oltului ~i Sibiu.Ii la evreii din Ueraina (N. 1 H • ~ -.. fnrh IndoialCi el are obir­ ~ie sud-estica perso-araba ". Aceste constat~ri intaresc ~i mai mult ipoteza ori­ ginii orientale a doinei propriu-zisp. 45). Tirnave. Tara Bir­ sei.4 ?LM_IF1 ~-. $i este forma cea mai mhaidi de cinta· f(~ cunoscuta 15 noi..Ii nu preluarea orientalA a horei lungi. au'k loviri de enota spe­ cince ~i M(Jramure~ului. "De duca Primul tennen !. zii. Some!$. (''\:1:'(11 tii (u accea~i a I u need re spN.} mutntid sron­ lelilil intrp registrd(~ de cap si elf> piept. Dupa unele informatii. la cu­ sutul sh~agului). Mure~. hlt. 46). (N.\.:J.~::=Y=..--. putem afirma ca acest gen al liricd neocazionale a fost singurul pe in­ tinderea Maramure~ului din care au prove­ nit colindele locale. Deosehim alunccdn'd . 4'7). "De frunza". Deosebirea dintre horea lunga ~i cintecul hi'iuUt nu este mare dec it din punet de vedere al tehnicii vocale. in (int('cul de leag~tl1. . dL pe cita VH·mf~ in cintecul oltenesc de exemp1u din Pe$ti­ :. \(1 lnmnrmrnlare (horeo ciumii).lilbilit in J1lil'sUHl ck 6/3.. hil. Marie Mare". hii.. zii. de as(~meriPd.'m Intllnit uneh­ doine bucovinienc [exemplu "Frunzd verd!~ de un bradau cu mult<~ elem8nte comu­ nc eu doina "La SHnL!.B. dici moro7enii ~i o$enii practica mai ales 0 teh­ nica pronuntat guturala ell crispare accen· tuata a mu~cbilor din jurul organului emi­ tator $i se centreaza pe jocul dintre note· Ie Fa $i Mi cu spdjin pe Fa. preeum !.oeii jJe iJcelea~i consoane eel $\ in I\Idramure. de~i pe Cille de dispariUe in 70n<'l. c:iobanului (fire $i-a rierctut oilp" carc '. Oa~.. ·tv n CiUl vrc''11e oltenii prefer.. melodii inrudite eu doina noastra sint cunoscute si in India. ill rep0rtoriul pastoresc (a oilor).. liodle mai nui rk lll~irdin{jJ'(' Cd). [volutia se produce P(! fraHmente. ori dintre Si $i La en sprijin pe La (ex. "De lucru".. (KB. Loviri de ~!lota eu un substrat arhaic qi'isim ~i in "cil1l(~cul mirelui" din eomUIld MOrlaed judo Cluj-Napoca. II ii ). 00$ $i Olten!d. iali.chilor ~i steimie e­ ec je ~i ai ~i. .. Urme aJe ei au fost descoperite 1n Banat ~i III tinuturile ardelene~ti invecinate mai a­ les in forme instrUl. tr-o depltn~ libertabe> a mus. Dobrogei ~i 11aramure!)ului cu Ugocea e'ite acest "cintec lung"... doina sau haulihl olterlPasca Sf."! an'st cxem­ . Bucovina $i Dobrogea cerc:etarile intreprin­ se ateshi existenta doine! propriu-zlse !$i in ~asaud.acest stit BU are niri 0 leqdtura eu stilul penta­ tonic: maghiar. 37). J . '0. 44). Tn afara de zonele Mara­ mure~.e tnt 1a nunUi fA mirc'sci. di fokiorj<. albanezL bulgari. care au fost create separat de popoare diferite in conditii istorice si de dezvoltare istorica asemanatoare.J-=-=:lJ :::r-!+~ fJ£ ~i intreg repertoriu actual. . t (. Aici este vorba de acele purtari de glas U'. . Oltenia...:ifica ele ~!lds. "De coas­ Ui".B. Credem ca este vorba de 0 uria~a ri1spin­ dire a acestui gen ~i stil de a dnta.l'lpntale.

Unii interpreti actuali mara­ mureseni reu~esc sa reelea doar lini. 11 sau 1 atunci vocala "I. Deoareee lo\.eu (s1nt multe hori cu no· duri !'.. in OItenia subcarpatica pye­ nul Fa apare ca 0 treapl8 cOll<.ean~ 9asim cel mai adesea dona rinduri meJodice A. tn caclrul strncturii modale aratate. ampli­ ficarca efectuinrlu-se de obicei pe seama unor rinduri Av si Bv. dui ~i iara duL etnd fnfloritura se desfa~.. duinu !'. I -a Solo intilnim lIne­ ori semi-diezata.te tehnica . ea se executa pe un refren cunoscut.>i dainale.te doina mara­ murc'"eana. Recitatinl1 este de regula rec­ to-tanto.B.ccu\iei noclurilor. se executa de regula pe vocalele u.:. pyenul r-fi aparind sub forma de nota de tn'cere in interiorul floriturilor !'.. Bogatia melodica ornamentala a horei IUl1Di se ana in for­ mule!e de inflorire si nu este nicidecum sa­ rae a C11m ar parea. Audia­ ta Cll atentie lo\itma gloUi prezil1Ui 0 anumita incH\ime.. tolu$i desenul melodico-ritmic al nici un ~emn in qrafica mllzicali1 obiSl111lta care sa poata reda sonoritatea si stilul lul .we. unrk qasil1l cadente ale rindurilor melodice in­ terioare pe Jilai mulie trepte $i nlllnai ca­ den1a finala pc Re. iar partkularitatea e\:cclltiei 5-0 marcam prin senmu1 pus ~easu)1ra noteL Totusi nodul nu ~e rea­ lizeaza in toaUi plinatatea lui numai prin apogiatma superioara marc ala de glota. Formulele nodale nu 5e seamana cu cele melismatice nici in contur melodic nici ca l"alori ritmice. aeea lmpresie de nod.titutini.. o alta caracteristic<i a structurU modale a horii lungi e~te aceea ca. La fel eu cliez scm ::..or lrei Upt:ri wl1i'de de cioine amilltim c<i cea Jj1lii pUti]] c\'oluaLci E". ell toate ca ea suna ne­ temperat muzical. caracteristic este !ipsa aproape a recitativului melodic.fomlUle de Inflorire. 0. precedate de un ha care mij1oce~te impulsionarea Ioyitmii de q]oUL etnd tn­ floritura are loc in afara textului de vers. Inslitutul de Etnografie Si Folelor (l adoptat s('mnul plus deasupra nodului ! +) iar noi aceot "emn care c1upa pilrerea 110flstra ~imbolizei:lza dE'schiderea quri i :. De~i tehnica executiei nodurilor in zo­ nele Sighet :. cih. ca: dzlL dzl1. T)intre s:rncturiJe modale ale cc".fa:. spre deo-"pbire de doinele eelorlalte zone amilltite.>i duinu. recitativ 1 recto­ tanto are de obicei uHhnele doua note pre­ lnngite spre sfirsitul lui.. iar atunci cind se ob­ sen'a aparitja un or elemente. ExecuUa nodurilor este 0 chestiune de virinozitate. ~i mai rar pe La-Sol.oara pe una din silabele \'ersului. Ele contin 0 pf'ndulare pe notel!:' Sol-Fa. labeL ori care ar fi ea. "'Jodurile se aplica In formule melodice ell anumite contururi re­ lativ apropiate 1ntre ele ~i pe care 0 si'i Ie nmnim formule nodale.'ocaL aceasta se produ­ ce prin atingerea altei note de abia auzite anterioare apogiaturii. se schimba pe par~ cursll] sllnc\lllui lntr-una din cele trei vo­ calc cO)l'.recitativ i . FreC\"enta cadentarii tuturor rindll­ rilor melodicc pc Re. cl)l1stituie lIn indiciu dar al aparte­ nen\ei 110rei lUl19i ca unn} din cele mai \e­ chi strucluri folclorice e"istente iudi in cuprinsH! patriei noastre. reprezint~ in fapt prin lovitura de g!o­ ta catre care se orienteazli atacul produs aUt fiziologfc cit ~i auditi\".ituri de g]otii an licipeazel nota.'enahUe e":. Tn doina maramure:.fcrioara.. in doina maraJ11ure~ea­ n8. me­ lodia 5e de:. . iell' cea olteneasca se aUa la mijloc.emirliez Sf:' mai poa­ te intflni ~i nota Fa. Bdrt6k h~-a notat prin apogialuri Sclli mordente.i declansarea conDor vocale. iar prin intensitatea ei re':oca un su­ net mai mult lovit decit nota reala al carei atac iI pregateste. cadenteJe tuturor rindurilor 5e afla de requJa pe nota Rc san eu 0 scnrtCi didere Pc La. . "ota­ rea arestor nocluri din PUllct de Hvjere ll1U­ zieal este faMle cJificiHl deoarece nu (~xisUi bucovincana. pendulnre care se sprijinil clf' regula pe nota Fd. ceil mai e\'ohala esjc doina una rlin voca1ele 1. 179-206). de 1a DacE Uberi..>i fara silabe de text. duinu mai. 67 pag. prima inferioara iar a doua supe­ rioara notei reale.a melo­ dic~ a acestor formule far~ sa execute no­ durile $i in acest mod consideram ea a e\'oluat horia lunga spre genurile actuale. 0 particularitate a doinE'i maramure~ene esle accea ca treapta a . este identica eu cea din Oa!$. . fapt remarcat indl de Bar­ t6k. Executarea a doua note mid. r Silu i. In aceste formule de In­ florin:! se folose!.'ocala specifi­ ea ell lovituri de gloUi sau llodnri. voce de piept fiind incheicite de nota Re in cuprinsul unei formule nodale sau in afara ei. ceea ce deseori se intlmpla.ere care i11 l\laramlire~ sMa pus­ 1fat i 11 mai toatc horile locale (\u tentic m (1­ ramurc"pne. Executia nodului necesita 0 pregatirc ante­ rioara a organului .oara din doua eategorii de material muzical: . III timp ce In doin a maranm rc­ ~eana ~i oseneasca structura prepentatoni­ ca.i Vi:. Carac­ terisl Ie este faptul ca ea nu posedl\ nici un aIt reI de inflorituri dedt nodul propriu~zls care. consideram Cd este lo­ gic sa noUim lllaJtlmea nodurilor prin apo­ qiaturi sal! mordente... mii.>i in zona Lapu~). La renumiti i11terpreti de hori Cll noduri se ohser\'a ca la inceputul piesei pina se inci:ilze~te or9a11111 \'ocaJ se intimpla de multe ori sa execute doar Hnia meJodica a formulei tara nod uri. doina !'. Sonoritatea ei este deter­ minata de 0 tehnica pr0J111ntat guturala Cll crisparea accentuata a muschiIor din jurul orqanului emitalo[ (B. care cste ~i nota fi­ naHi. dui. ~i cind acesta nu contine real. de recitativ melodic e1e s1nt de obicei insotite !$i de al­ te fenomene specifice stadiului de evolutie a doinei din aceasta zona. sau La­ Fa. care este armonicul pri­ mei.

in ma­ ~ea majoritate a exemplarelor de doina ma­ ~amure5eana pe care Ie-am analizal fomm­ ~ele nodale nu au forme consacrate pentru "'Jcul in care se executa 1n slro[a melodicli. 0 ~ ~ ~ NV :a ne­ deter· jurul Sincopa 0 intilnim adesea blc (ex . ~ ~ '"' Sincopele au deseori $i a<.pectul specific (1\ riimlllui ternar (ex. Ex. for­ :-:mlil carc. Genul a e. iar dacd in aceea$i piesa 5int $i formule nodale prescurtate atunci acelea apar de regula in illteriorul strofei melodice sau in finallli ei. m(ll ii€J"7 f.:e unde cu certitudine prin evoluUa in timp $i la interpreti s-a ajuns la formula aetuala de rEm leganat in masura de 6'8. de obi­ :t!i formula nodaHi in cea mai ampH1 for- rna in care exist a ea in piesa data se ga­ se!?te imediat dupa inlerjectia anaeru­ ziea introductiva. ereclem. Ele sau La­ care se de piept. p. Ritmul fnrmulelo[ nuclalc ale doinelor culese 1n \raramun~!?ul btoric.~j1 J r-3-.-ariatic so ajuncre sl Ia 0 formula -:tmiui en sincopa dubJa (ex. repetarile putind amplifica formula DodaUi (ex.1 unui rind melodic. 45). Odata. Exemplu: to' .. ori informatornl Dunca Vasile :le de mara­ a melo­ :ute no­ T'..3 inceplltul fie in interiorul sal! la sfir~i­ :'. 43). ~tJ. dupa derea ~lldia­ :1 Hi. {V. Adesea sc repeta pendula­ rea intre doua san trei trepte in forma sin­ coputa sau nE'sincopata. glota.. ca a actuale. :-i care dintre fOrlnule poate Ii executata fie . cu procesul de crislalizare a horei lungi se ob­ serva $i cristalizarea $i eonsacrarea formu­ leI or nodale in yariante deosebite dup~ 10­ cui pe care-I ocupa in strofa melodica. III 5 fIE fJ ~ ?]] . r-J~ 5 ©. cap.1:. lLo}J ~ ~ ==-n j _ ipeazil su­ t direi .~.te 10­ :l apo­ ritatea ~:' RC7ulta de aici a alta concluzie eerUi: proYenienta 10eal<1 a ritmului punctat ma­ ramure~ean care nn poate lasa dubii de infillentc straine. noduri nil"'a se id de . _ ~ i: prin rea­ Prin ."ersului pe ultimul sau ultimii timpi mai inainte eonsacrat sunete­ lor $i COllsoanelor specifiee ee purtau no­ cluri (ex. cu tOota varietatea lor uimitoare este In esenta t:n ritm sincopat. _ _.. . Variatia fjgurii ritmice sincopate duce 1a schimbarea raporturilor de durati1 intre note1e care 0 incadreaza ~i sincopa il1sa!?i.~ r~ ~ 'tl tJ .---J~ Cll "'" \'alori du­ lUi cn -:206). In afara. Totu$i in Hnii mari oC poate rem area faptul ca acolo unde apar :::~ai l11ulte aspecte variate ale formulei sin­ :::lpate pe care am expus-o mai SUS. In timp cc in :913 informatoarea Van'ara Braieu din Vi­ "ell de Jos.ariate chiar hI eadrul a­ celea~i piese !?i informa tor 111tre anii 1!:l13­ : 9-10 dedt in ultima perioada. horea localEi maj noua)._. a insotit in permanenpi . v irlui reo sa Ie noda1e ~ nici in lice. 4). informator a ramas una sau doua formule nodale sau chiar de­ loe. cu toat~ Ii­ bertatea eu care se folosesc aceste formu­ Ie in conceptia mai multor informatori. 46).:r)(lica a Dlidi 111 din leuel "il1l1odau" 10-12 formule nodale.orea Jungli de-a lungul \'cacurilor. Aceasta dovede$te ca exista.'olutie a formulelor nodale la toU infonnatorii.p) I \. :: ante­ proclu­ auzite a doua a supe­ :ul pri­ de glo­ produs rnpresie £ hBtJ~ Din analiza doinclor maral11ure~enc re­ :ese ca formulele nodale erau mai ample. .sul unci in zo­ :i cu no­ 1\ eu cea :itmic al o alta forma de cvollljic pe care am amintit-o deja esteacea in care se exeeu­ :a numai conturul melodic al formulei no­ ::ale.:'). eliminind nodurile propriu-zise. ~i 0 anumiUi diferentiere. 44).'oluat. de redllcerea va­ riantelor la un singur tip cristalizat se mai produce treptat ~i destramarea tipului rit­ mic sincopat. Sincopa simpIa realizata in formula nodala . Totu~i nu acela~i este drumul de e. asUizi din gura aceluia. :nai clese ~i mai . ~ -" t . 0 alta forma de €\'olutie a formulelor nod ale este introdueerea unor silabe din textul .-~--- 65 ta 5i­ par­ i vo­ " ota­ :: mu­ :~isid :nuHil 11 lui i Scili olclor )dului fonnulelor nodale difcra intrucitva.

ii -:. hori propriu-zise.1aramure~ 0 9a51m intot­ dcauna cabo rita.'nuite in alte zone !?i genuri muzicale populare ro­ mane~ti.B. ell toata compIcxitatea ~i particula­ rita tea formei improvizatorice neobi!. Sunetul prelunQit de intensitate forte la care se ajunge in horea eu noduri. ci si una (lintre cE'le mai vechi marturii ale vietii muzicale romane5li intllnite in Carpatii din Nordul TWllsilvaniei. 51) . c1ardziul1pa ~i ohi('(lhitfl\0a ol1111Jui c1e\·Ij· tal :. mo~tenire nealterata. colinde. a. treapta a Vf-a C011­ siderata neconslitutjvCl. consacraUi pcntru incheierea rlndului melodic. reprezinta a cateqorie melodica aparte cliferita de eea a recitaUvului Cd f.(ex.. in . ­ . prin­ tr-un glissando lent pornit de la 0 cvinta inferioara. 4>\) reprezentlnd 0 . bocete. (ex. 47) de Ie Fa-La-La.'i dintre variantele diferililor in­ terpreti. 2 3 6 Se poatc )i asa.ii rafinat al moro~anuILli. care apare llumai in interiorul inflo­ riturUor si niciodata cu sDaba de text. ea­ ra<. Remarcam totodata instabilitatea trepte­ lor III si IV prill inlocuirea freevenU1 a luI Si ell Si bemol si a lui Do cu Do (liez. :\nalizind structura modalli a doinei mara­ mure~ene Bart6k realiza una din primele clescifrari ale modurilor specifice doinei romane~ti (ex. ~i de c~Hre muzicl­ 1l1(l\'dmure~ei:ll: anul maghiar. 50. 0 cleosehita important<1 0 prezinUi remarcarea unor fenomene intere­ sante ale vietH folcioriee in Maramure!1.-:.-ariant& prescurtata a pre­ eedentei dar en coborlrea pina 1a Re ~i ul­ tima caracteristidi pentru incheierea rindu­ lui B urmaHi de un Re prelungit (ex. :~ y 1 . marele ll1uzicial1 a dezyalujt penlru prima data parlicularitalile doinei 5i multe dintre observatiile sale analitice stau si asta7i Ia temelia definirii doinei mara­ muresene ~i prin extindcre a doinei rom€!­ ne5ti in Qenere. :. atH unila­ tea indiscutabila a structurii modale a doi­ nei romane~ti cit ~i micile deosebiri (\:'. apoi caracteristica prin coborhea in finalul ei 0 formuHI. eu toata diferen~a de stiluri clintre exem­ plarele instrumentale ~i vaeale ale horei lungi ea !. ell pasiunea.>tiintei. Folositi pelllru prima data in folclorul t0t de Bartok ~i interpretdti ca fenomene pasagere. de In Dacii Jiberi (\:'. claca avem in vedere re­ zultatlll cereeti:irilor nlterioare ale doinei in lllai multo zone ale tariL spre exemplu B11­ covina ~i 01tenia subearpatica.:\ sall anticiparea lui B (e'\".i accentuate de identifieare.B. 52) deosebiri fjre~li trecute prin filirul artistic f. aeestea toate qenerind dificulUit. in esent~L caracteris­ tieile atribuite de fo1clorisiul maghiar aces­ tei structuri modale. Bart6k le-aapre­ ciat ca variante ale unei singure melodii. EJ ne reliefeaza in plus faptul ca treapta a II-a esie doar un pyen. prin pu­ nerea in paranteze a acddenUlor include in cazul 'tvIaramure~ului ~i semi-accidenti. desi fon­ clul qenetic este comun.\. Importanta des­ cifrarii acestei strueturi modale ne vade~­ Ie 0 dafti in plus. Ma­ terialul muzical cules ~i cercetat de noi in "laramures confirma. 51)..:teristica modala de instabilitate a trep­ telor III . Partea esentiala a melo­ diei estc cuprinsa in limitele tetracordu­ lui de cvarta Do-Si-bemol-Sol structura J110daHl de baza fiind prepentatonia pastra­ til ~i in cintece de eopii. care tradeaza in mod va­ cHt fondul ancestral comun. 49) pina ~i diftongii heL m/H.i IV notata de Bartok. de completare intilniti des ::>i in cinteeul propriu-zis (ho­ rea locala mai noua) asa cum s-a putut ob­ serva slnt tot din provenienta horei lungi. b). fe­ nomene reqasHe mai apoi de foiclori~tii 1'0­ mani in mai to ate zonele tarii. Cerceti:irile lui Bela Bart6k in ~Iaramu­ res ne dez"iHuie cu acest prilej nn numai maiestria inimitabili=i a uneia dintre rJenu­ rile specifice mele-agurilor 11oastre.

_________. Recitativul melodic se intilneste extrem :e rar in cloina lllaramureseana si numai ea ·. 1972 a dcmonstrat ca sunE'tul loviturii de glota contine. -:~uzicianul ma~Jhiar afirma di horea lunqa ::'. far cele trei ca­ ·eqorii de material muzical sint: a) note -:·rclullqite-. Bart6k a notat aceste nod uri prin apoqiaturi san mordente: (ex..--r:u a ~i '/ .· c) ')rmu1e nodale de inflorire.. 54..>i refrenele pe care ele se executa de­ obicei..n UB) i:lei ~i ~ stau . __-' .~ ill i.. Horea lun­ ga maramureseana nu cunoaste mel un all fel de infJorirl? lnafara celci (11 noduri..~lara­ fo .' t:u iU .) .'ariatta sub­ ~~antiala a aCf'slora.1 are 0 forma stabila.icleriim ea slnt ]uate din ho­ rea frunzei care la orinine a fost tot 0 hare 11l11ga.B. odata 1n plus. Sub acest aspect im­ -:)Yr)\ izatoric sc ascunde un material muzical -::rnitor de unitar si 0 condllcere a melodi­ =-i neasteptat de constanta. In­ trucH nn exista in grafica mnzicala obi~­ nuita semne care sa poata recla 0 asemenea sonoritatf'. 'ie. ~Irbea de5pre eele trei parti. 2r-:"~ff:!:~~~=__ ~~--~~~ . El este determinat de tehnica quturaUi cn cris­ parea mn~ehilor din jo ru 1 organului emita­ tor. ca el cleosebea --ei cateqorii. 11. :i Yd­ des­ ade$­ e re­ 1ei 1n t Bu­ nita­ doi­ fon­ :\:. marele folclo­ -ist 0 exemplified de fapt printr-o simpla 'ormuHi de iuflorire. tn fapt recitativul pI:' =are-] avea in vedere folcloristul maghiar -u consLituia un material muzical menit sa inlocuiasca nota prelunfjita.e intillleste mult mai rar $i nu euprinde un rind melodic iiltren.___. fe­ ii ro­ ?xem­ horei Jr In­ kula­ .. 0 analiza acustica pc un aparat elec­ lronic modern melograf obtinuta ell:' Maria­ na Kahane in S.ri-. nu an 0 functie interioara. ceea ce ne \ntareste -Olixingerea..~l orieare sunet muzicCll contine armoni­ cuI sau la octa\-a snperioara (N.~4-. ea este un tip total 'n1pro\-izatoric.arlea llwdie foarte Inflorita. de asemenea csrteR a treia desemnata de Bart6k prin­ -:-un recitativ pe nota finali'l 5e intilneste :"'ec\·ent intr-o asUel de forma dar ea nu ". . recitativul -. .1 0 mare finete cum vocala pe care se inccpe for­ mula de inflorire nodala se transform a pe parClJrs lntr-un 1.___ romil­ :-:ti'l 0 1tere­ ~~.ste obligatorie..--.ntot· melo­ ordu­ ctura 15tra­ " ..logatite Cll formule de lnflorire in care se foloseste tehnica \·ocalCi specifieii eu 10\'ituri de gloUi "nl)­ cluri" sau "cioturi".~--t__ .:1 element de destrlhnare a ei (vezi cap.B. Cu 0 marc at0ntie a urmarit Bartok exe­ eutarea acestor noduri ennmerind interjec­ tiile !.. asa incH prezenta lor nu poate delimita ")artea medie de cea introductiva :.B.A. dar mai flIes remardncl . lie. i sau u en ajutorul caro­ ra se executa 10vituri1e de glota.----. ---------------. Tremolllrile pastrate in cintecnl \"ocal de >. mara· imele ioinei .----~~:---. Referitor 1a forma mll'licala propriu-zisa.lnne.til yechi cOl1<. '---r~· . .: . Este posibiJ Cil $i dato­ rita denumirii sub care am qibit "horea frunzei II aceast~ doina sa fi fost cinta­ ttl ~i din gur1:l $i din frunza..le-mi VIO ~____. I 'J. b). 52). . la baza eareia stau indis­ tabil rindurile melodice..talat d'i forma ':-·'])rOVi7alorica a e10inei maramure~ene se -~anifesU:i 1n special prin suC'cesiunea neuni· :0rma a rinclurilor melodice $i . e Ia Drin­ .c.---- R7 :i din erata. variatiile ei producin­ aU-5e fn direetia Av sf Bv.1 recto-tanto pe treptelCl IV si I snstine in intreqime textu] poetie si reprezinta rtndu­ rile melodlce A si B. Referindu-se 1a .. CcHe au func­ ::i bine precizate ~i pot sa apara in oriee .~. Cer­ cetarile noastre ne-au convins ca in struc­ tura arhiteetonidi a doinei maramure~ene atit recitativlll cit si sunetul prelunHit E'X­ primat printr-o interjectie anacruziea. b) recitatinll reclo·tanto. 53 a.ite partea inflorita numita de 3artok "meclie" analiza numeroaselor va­ -jante actuale ne-a demol1strat ca inflori­ "JriJe pot cuprinde in Intregime structura :rhitectonica a doinei de care ne ocupam..\(1jncind cercetarile in a­ :easta directie noi am con<..:c. . ·a]ui! . (N. Aceste rinduri melodice sint iml. -:e caa a formulelor de inflorire. 55). Ambele au functii de sine statatoare (ex. Audiata eu atentie lovitura de grota prezinta 0 anummi inaltime care nu poate Ii perceputa ca un Sllnct perfect muzica1.i de cea :inala fapt care ne-a dus la concluzia eei _:-!.~-~ ~. Autorul "Jrimei colectii de folcJor muzical maramu­ ~esean meniiona di aceasta nota prelungi­ A po ate fi 111 locuita ell un recitativ pe a­ -ela~i sunet rie maximum 8 sHabe ~i foar­ ~e des de ? silabe.I-:t) . trei caractere melodice cind ... horea lunqa maramnreseana nu poate fi ':orba de 0 forma tripartita. cum de altf.: ("-f). ci de una stro­ :ica incipienta. i]trui in ce prive[.nuite re ro­ ulti'lti apre­ !lodii. care nu esb? un instrument propriu-zis.1ea. Cintec de stil vechi ardelene!'te).-inta Iclic~ :~ _ . Recitativul pe Ireapta a III-a <. e1 putind Ii in­ tilnit ~i alaturi de aceasta nota tinuta.. ' /~~::.'() . 56).1.U.

Din cercetarile noastre urn (leaUS di Jo­ vitura de gloHi anticipeaza nota atacata. relativitate Unind sea­ ma de faptul ea aparatul electronic ne ofe­ ra 0 precizare in plus atingerea unor sune­ te armonice pe care nu am incercat sa Ie redam gratic. experienta ce am facut-o $i noi. striqatul 1a fin). care Se deo­ i--i.inqerea aSllpra existen­ tei unui asemenCi1 fcnomc:n generalizat pc teritoriul patriei noastre intr-un trecut in­ departat... a unor hori noi si In nrimul rind ritmul leq~­ Dill prov(>nit din simplifka1'ea noduriJor... ­ . legat si nelcqat de prilej unde ad('sea. 1975..riatura inferioara notei atacate. :. ':. intilnim a­ aceasta alunecare 1a cvarta inferioara. URIC $1 EPIC. Pu­ tem adauga ca fenomenul rcmarcat de fol­ cloristuI maghiar se dovede~te a fi insotit deune1c cClrDctcristici de structuril muzica­ lEi comune d0 starlinl similar de evolutiE' l11pl()(iidl in zone difNite. pe tonica. pag.-.t:. 54). Se crpde ea intr-o vreme. imperceptibB pentru auzul nostru dar care 5e poate bine deslu::. Din materialul cercetat d0 noi a rezultat aUt precizarea treptelor pe care se efectn­ eaza deobicei formulele nodale. ciul)a 60 rlc ani din C/ura acelorasi informatori n-am putut cle~IW'. inca 0 dovada in plus ca din horea cu noduri s-a dczvoltat intreg repertoriul actual maramure~ean.\m intllnit In repNtoriu accentc cIr H\YOTHl. Exemplul de evolutir din qura acelniasi informfltor rredem c-a f>stE' "dificator.'\­ RE A 10:THEGUUJI REPERTORJU ?\fELO­ DIC.. DE EXPRHvlARE CA PURL\ 1'0. minie lmpotriv(1 hocotclniJor... iar accle(]si cadentari pc (1 treapta unicd Ie lntilnim si 1a cele mai n~­ chi variante de doine din But=ovina.1fuzica nopulara romaneasca ". tntH' acestea pu­ tern aminti cacientarc:a tuturor rinduriIor melodice ale doinei maramuresene pe treap­ ta fundamentala.~:-- - . eonsiderind ed nu putem in­ clude intr-o seriere muzicala drept realitati sonore sunete fire~ti dar impereeptibile au­ zl1lui omenesc.. Vechimea re­ marcabili'i pe care Bartok 0 atribuie horei lungi maramure$ene estc confirmata de eereetarile folcloristieii l11uzicale din ulti­ mul deceniu care atesta 0 serie de fenome­ ne $i elemente comune. (Vezi Cflpitolul ..\ ... :..:. . apoi acele doine pro­ priu-zise de stU vee-hi 1a care au displirut nodurile $i au ram as fermatele.= . "''''' .-- .-' - . Un nas mai dr>Dflrtf> iI constHuie plahoraroil ell <liutorni unor formule Hpice de ritmira. cit ~1 ritnlnl lor sincopaL Dam mai jos pe doua porta­ tive schema ritmici:i a formulei nodale: (ex... Transilva­ niei intare$te con'<. un incontestabil fond comun romanesc ~i 0 incontestflbila unitate $i evo­ lutie in timp $i genuri in ritmicei $i forma de exprimare legate sau nu de prilej. -­ ----. Dar lovitura de glota la rindul ei este pre­ qatiUi $i de 0 apo. dar $i aceasUi scrie­ re contine 0 anumita.. Esenta horei p-alunqu ca $1 ethos S1 cpos nu estc pesi­ mista cum efed unli fokloristL Acestea nu sint depresive si nid demobilizatoare. La doinele oltenesti tirul melodiei poate n intrempt uneori de "haulit".. .i JW osciloseop. a-. fenomen care denota un stadiu de o incontestabiUi vechime a folclorului mu­ zical local. fe· nomf'n cnnoscut si in lvfaramure$ (strigarea peste sat. Este dar ~i vizibH de unde a provenit rit­ mul leganat moale al masurii de 6/8 atH de controversat dar des intill1it in repertoriul local autentic maramure~ean.\ dedt 0 sinC/ura innoctare de alas SilU la uncle melodit deloc.I~--= :"2' ' UJ. 240--277). Dim­ potrh-a.:----. ('adentare a horei pa-Iunqn.. ---.­ "'-'~-~ C. Este oare 0 relicva clin vremurile in care s-a format poporu] nostru? Noi sustinem di da.. exceptiile fiind fOi1[tc~ rnre. Pendula­ rea IpagRnului agatat in grinda a impm maSUl'a de hore 6/8.-.. in horea lU1l9d gasim 0 a­ Junecare expresivd de pe 0 fundamentala pe un sunet aflat pe 0 cvarta mai jos Sol­ Re fenomen intilnit $i in nnele doine bu­ covinenp dar si 1n cinteeul autentic mara­ muresean. Bue.. Cintpcul de leaqan a fost fara fndoiala printrl' primele desprinse din repertoriu si datorita ocaziei cu care se dnta..:i1 tum sllstin<e ~i Tiberiu Alexanrlru (in .\ICE :\IELODIJ SAU FOR:'Lii. iC\r prin intensitatea ei produce un sunet mai inaIt decit aceasta. Aici apare concomitenl $i armonicele sunetuJui fundamentaL armo­ nice $i oct ava. ac­ rent!? mclodice care s-au transmis tn reper­ torinT de 1'p\'o11a. --_ -.. Vorn da cloar lin singur eXf'mpiu.. --­ . Est"..Horpn Lunqa" nr. rn 't-faramurps acest w:n s-a transformat evoluti\' spre alte gr>nuri iar un prim semr: al acestui proces este impietrirea formei.. .51) ca aceasta a fost melodia unica pentru cintarea versuri­ lor Hrke sau cpier> ca si a unor texte ri­ tuale ori ceremoniale.. :. Asa cum am amintit.. constituind martu­ rii ale unuj stadiu foarte vechi comun pen­ tm 1ntreaga ~ara Un important indiciu al vechimii doinei din Maramure~ ~i remarcat de folcloristul maqhiar este EXISTEf'iTA UNEI U:. POETIC. --. Dac~ in­ formato(lrf>n VarVi1Tn Brakului din Viseu de Jos sl Dunca VRsile din Teud au dntat lui Bpla Bartok 0 hore Innl1'8 Cll nOlla rin­ dud rTP Doduri.. aidoma Jo­ dler-uIui tiro1ez eu deosebire primavara. Cercetarea Bucovinei...: !. toate impreuna dind imagine a all­ ditiva $i fiziologica de nod pc care noi I-am notat en semnul R ....~ -----":' . Edi tura muzicala. Olteniei subcarpatice..-.

deoare­ ce genul se ana inca atunci in perioada sa de inflorire. uzica­ oluHp '?a pu­ udlor treap­ : fi ina pe 0 ai .dele tricordu1ui La-Sol-Mi. s-a aratat dad! virtuo. poate na Jo­ Ira. lndoiala ~toriu si 'endula­ a impus ine pro­ disparut ~ Se deo­ d cedat cu vremea in favoarea acelui care inCddreLtL:d Vt'lsUl. nodurile realizindu-se ::dn crisparea mu!?chilor gitului.. la _=re se adaoga!. Pla­ :. Dill punet de vedere muziedl aodLll cste 0 par:~' eon­ stitutiva de celuUi motividi. dupa care a aparut cea instrumentala. s~i poala reproduce nodurile ci. tar pe de altCi parte dezvoltarea unci par­ ticularitati ale ei unilaterale chiar Hira. 0 parlicularitate ::lregnanUi. In timp ce formulele no­ dale ale horei lungi penduleaza pe sunete­ :e Sol-Fa sau La-Fa. Tehnica de exe­ cutie a nodurilor ca ~i structura formule­ ~or nodale confera doinelor mardmure~ene. Noi nu am gasit in zona nid-un instru­ lllent muzical care. vre-o legaturd cu Virile ~i popoarele veci­ nco Intre trasaturile comune amintim: -­ materialul muzical estc aldituit din recita­ tiv ~i formule de inflorire i . contur me­ lodic al formulelor nodale ~i incheierea cu un redtaUv pe nota £inala. pesi­ tea nu e.:. de cintare a mara­ muref?enilor era horea lunga vocalCi. Uuierul preia elementele caracteristice cele mai pregnante ale doinel vocale: no­ durile se transforma in tremolo. a ul lcqa­ )durilor. Cum ar fl putut atunci sa reprezintc un lllodel de imitat vo­ cal in acest sens'? Este cert Cd mai multe decenii singuru forma. la cvarta. particularitate intilnita f?i in 01­ :enia subcarpatica.=:e. In cvolutia sa doina maramuref?cand Se _anifesta pc deoparte prin extinderea unor : :: tururi melodiec de la un rind la doud : :::duri mC'lodice. afirmatia lui Bela Bartok asupra originii instrumentale a doinei ma­ ramure~ene este nelLtell1eiata. pe un rind me­ . d~a cum am ari:itat deja.tetic ~i ca hore in­ strumentaUi. 'ac~ in­ Vi!>eu 1 cintat lua rin­ in gura deslu$i sau In "YoJutip di este :1qa nr. A~d cum.. Cintatul horei lungi eu vocea insotita de cetera ori Huier fIla impletitul cununii" a fost cindva. Aseme­ :'-:-0.Jetarii variate a Wlor rinduri me Iodice. instrumentul: ce­ tera.' ajunga de la doua rinduri melodice inl­ :. Cele doua exemple foar­ te asemanatoare prezentate in lucrare Ie con­ 5ideram edificatoare. forma horel lungi poate . prin repetarea ::opriilor lor elemente aplidnd procedeul ~-e."e­ entali'i I.­ zinta instrumentalizarea in rapart eu spe­ cificul instrumentului respectiv al melodlei vocale de doina.:.nqn. Dim­ 'Dte dr )L ae­ reper­ "reme. cazuri sint insa foarte rare ~i de obicei . de piept sau de cap-git-piept intr-o depli­ __ ct Libertate a mu!?chilor .. coborirea cadentata.. eu una instruroentala putem sa nc dam seall1a din capul locului ca. Am amintit deja Cd un prim seron de instrumentalizare a fost interpre­ tarea ei din frunza ~i fluier.----- 09 -----.lcrative dictate de caracteristicile reliefate de-a :ungul intregii ei evolutii. inferioara.desfd~ur area partii esentia10 a melodiei in registru ma­ xim a unci cvinte La-Re i.i stiiruie pe su­ :.. Cristalizindu-sc. Si in MararoufC:? ca ~i 111 Bu­ covina forma instrumcntala a doinei repr. Punind alaturi 0 versiunc vocala..ii modul imbinarii unor for­ ::. i(lr pe de alta parte [.=.. saracia sau disparitia formu­ _-=-_:r lor nodale.::te muzicale apartinind la doua rinduri ::. dezvaluind .lutiei doillei din Trilnsilvcmia de nord.:. InstituiE' e tipicf' ll :1 . Caracteristic este faptul Cd : : arte ade.' formele anterioare in timp pina acolo :.::~odice diferite. prduind-o.>? documentele sonore ne permit. frunza sau vioa­ ra.::lodalitatea de> executie cit ~i prin structu­ . doina miUamUr('~l'una :1u-~i consacra formulele lu intimplare dupa gustul individual al interpretilor ci in rea­ :itate interpretii se supun unor im[. executind horea lunga.-. avem obliga­ =.Jaritia lui. ~ de exemplu melodizarea I'ecitativului ori _ .xl. Acolo 1nsa atit prin . iar t[(:l1lolul din frunza este altcevu..n care pendula­ .. de a privi ~i in sens contrar. dar a disparut de multo De aid consideram noi cd. o alta.2d formulelor nodale in lntervalul ver­ "-.<.--------------------------_. rea recitativului in prima parte a doinei are .lrin :~f)etd[(:a vi.~ebesc prin suustantd lor melodica prea :mtin de cintecele propriu-zisfl sau horea . virtuo~ii pli­ mulul deceniu al sccolului ajungeau pina la 12-14 noduri 1ntr-o formula nodala.sea rindurile melodice sint 1ega­ iutre elc prill formule nodale ne1asind _c: 0 eezura in interiorul strofei melodice.ic apoi pe doua rinduri.uiata a uneia din cele doud -'~duri A ~i B. Asa n () a­ -s Sol­ ie bu­ maraIus dl lntreg gat ~i lim a­ ua. fe­ 'iqarca horei . oltenii pre­ :era mutatia spontana intre registrul de cap $.. la 4 sau chiar 6 rinduri. Din analiza dainei din nordul tCirli re1e­ se.::-a ritmico-melodidi nodurile produc un e­ :ect sonor diferit. Dad! horea lunga ar fi constitult 0 imitatie a instru­ ll1entului s-ar fi putut multuroi pe deplin cu melismele sau tremolurile obi~nuite a~a cum se aud ele din £luier. Urmarind involutia doinci '::'::':dmure~ene. s-a desprins horea lunga instrumelltala de cea vocala: din cintecul ceremonial de nuntci.ii horel lungi de la mijlocul seco­ lului executcu 9--10 noduri..::<)tite ~i de alte elemente caracteristice "':"-:.. forma pe care vrem s-o reliefiim in prezenta lucrare eSIe manifestarea 110rei lungi de un real 11i vel e::. 'Iru (in Editura asta a 'ersuri­ ~xte ri­ reUcva ::>oporul sformat semn formei. Aceasta este 0 :::. -: :losind procedeul compozitional al extin­ :~rii unui contur melodic.wada certa a unitatii dar ~i a doua moda­ _:atl de a cinta treeute prin spccificul local :ezultat din acela!?i fond ~i trunchi COlllun. In executia horei lungi.ocala mai noua._~: sau in afara lui credem Cd a generat : :-:-xistenta a dOUd aspecte variate dintre :'::':e totu~i cel mai greu a fost acela care '::'::erupe versul in desfa~urarea lui f?i care .. pe de 0 parte apnrtenenta ei organica in ce privef?te trasaturile generale la genul muzical prin excelcnta romanesc al doinei. pina aproape de pierderea ~ ~:acteristicilor ei esentiale.

- - - - 10
loc pe Sol-La iar desfa~urarea lui In par­ tea finala are loc pe Re i - unele rinduri melodice eu deosel:>ire cel final poarta une­ ori CadHj sau alunecari de la finala Re pt­ na la nota La: - struetura modala eu toa­ te ca yade~te 0 faza prepentatonidl, ca ~i strueturile doinelor din alte regiuni, evolu­ eaza ('{Ure modul doric cu treapta a IV-a oscilanta, modul cel mai des intilnit tn zo­ nil.; - a parcurs in evolutia sa trei faze: una de improvizatiE', una strofica ~i reper­ toriu a::tual, trecerea s-a facut treptat ~i prin umvietuire paralela a genului nou cu genuI vcehi dp traditie a horei lungi. Trasiiturile care 0 diferE'ntiaza : - tehni­ ca vocala a loviturilor de glota cultivata sub denumirea de noduri ; -- eonturul me­ lodic CI! formulelor de Illflori re adaptate nodurilor ~i in mod diferit al fonnulelor melismatice cunoscute; struetura pre­ pentatonica proprie; -- insistenta Upului recto-tcl.nto in recitativ ; - glissando-ullent de urCiire pe interjectia anacruzidi lunga; -"- cader8a pe cvarta; - diderea pe sexta inferioarc1 Fa-La caracteristica partii intro­ ductive. Toak! aceste trasaturi se intilnesc dar sub dUerite aspccte in 1ntreg reperto­ riul maramure~ean. AsemaniHile constatate de Bela Bartok ~i Tiberiu Alexandru intre doina maramure$eanii ~i cfnUirile unor po­ poare orientale ~i balcanice nu implica ideea inexist(~ntei unor trasaturi specifice nationale in structura acestor melodii. ),11­ nuind elemente muzicale cunoscute pe te­ rHorH vaste, fiecare popor Ie imbogaie~te intI-un fel i:ll sau specific dind un rezul­ lat, un proclus artistic cu caracteristici pro­ prii care se difereniiaza mai mult sau mai putln de cele ale altor po po are. Existenia acestui stH la popoare care nu cunosc in­ strumentele, precum ~i faptul demonstrat de noi di horea lunga s-a horit in Mara­ mur0~ inaintea apariiiei oridirui instrument, precum ~i elementele structurale ale melo­ diei. dovedesc eli acest gen este emina­ mente vocal dupa cum remarca ~i Constan­ tin Briiiloiu, iar unele elemente sint izvori­ te din tendinta de maxima expresivitate a intonatiei voeale ~i nu dintr-o influenta a muzicii instrumentale care a evoluat din cca vocala ~i care nu s-a conservat a~a de bine. Credem insa ca nu va fi de prisos ca in rindurile de fata (N.B. 49) sa ne expu­ nem pilrerea asupra asemanarii horei lungi cu duincle ucrainene ale caror exemplare ne-au ;,tat la Indemlna. Ccrcetind lucrarea lui Filaret Kolessa (N.B. 50), la care se refera ~i Bartok, am C0115tatat ca duinele ucrainene apartin am ca tematica, cit ~i ca reeitativ. genului epic. Dadl H(~-am gindi la compararea lor eu fol­ elorn! nostru, atune! in nici un caz nu ar trebui sa Ie comparam cu doina maramu­ re~eand care se ana mai departe de duina ucraineana dedt oricare gen liric romA­ nesc. Comparatia ar trebui facuta eu bala­ da romimeasca. Fnta de aceasta din urma ca ~i fata de doina In general, putem spu­ ne ca are Ci1 el0ment comun structUril ml)­ data doricd eu Tr. a I\C_ a ridicaUi ~i Cd H­ nia recilativului melodic urmarf'!';Ite intond­ tia vorbirii, im structura ritmica a versului f'ste subordonaUl. Dar rilmul ~i intonatia vorbirii care stau la baza duinei ucrainene sint slave. Aici gasim ritmul recitativului ternar tipic pentru genul epic slav. In exemplarele ce 5e departeaza de la speci­ neul Lt-rnar al red tati vului epic slu v gaslm mai mult" ekmel1te mplodico-ritmice care apropie duind ucraineana de balada ro­ lIHineascZl ~i d caror comparatie ~i-ar gasi locul intr-un studiu dedicat acestui gen ~i nicidecum comparatin I1U poate fi facuta cu hortoa lunga eu care nu are aproape nlmic comun, ~i care esre piesa unica, de mare valoare urtistica ~i documentara, marturla unuia dintre cele mal vechi focare de cul­ tura romaneascd, reprezentind alaturi de suo rorile ei din Oa~, Bucovina, Oltenia una dintn~ celc Dlal pretioase piese stravechi ale fo1clorului romanesc.
2. Cintecul proprlu-zis de 8til vecbl

Spre deosebire de cah!goria de cintece ~i
melodii lc'gate dt~ prilej, cintecul propriu­
zis ca ~i horea lunga din care a evoluat nu
este legat de momente sau prilejuri, ci de
viata de toate zile1e a omului. In aeest
gen. chiar daCd nu eu aceea~i profunzime,
se aUa exprimata Intreaga gama de simtiri
;;i nazuinti ale mardmure~eanului. Aceste
creath sint (;(-le mai multe !?l mai llume­
roase ~i in zona de care ne ocup8m ca ~i
pe intreg teritoriul tarii. ;'1area majoritate
a acestor "doine" sint de pro\'enienta nea­
o~ taraneasea. Noi nu ne-am propus 0 cIa­
sificare dupa tematica, cl pe categorii ~i
specii existente, iar in cadrul speciei pe
sistemul major-minor, dupa cadentele inte­
r101:ll'{:.
Rasplndirea horilor mai noi, mai ales de
forma cuplet-refren, n-a insemnat indepar­
tarea cilltecului mai vechi, ci a eonvietuit
impreuna eu horea lunga, de~i nici horile
moderne nu au ramas pe loc ci au evoluat
simplificindu-se m 0 reu, iar dupa cel de al
doilee razboi mondial schimblndu-~i in par­
te ~i continutul. Tine-m sa subliniem ca
nici horea mai noua ~i nici cintecul vocal
de dans nu au pus in circulaiie un reperto­
riu nou, ei, in primul rind, au preluat ~i
simplificat creatH din stratul mai vechi. S-a
simplificat stilul de interpretare de 1a no­
/ duri la tremolo, eoroane, masura de 6 8 ~i
/4. Aiei mijloace1e mass-media,
actualul 2 1autarii tarani au avut ~i au un cuvint de
spus tn raspinclirea ~i uniformizarea reper­
toriului.

::.

~:

: : .. LJ

71 - - - ­

bala­ urma 1 SpU­
'£1

mo­

ed H­ ntona­ 'rsulu! onatia :linene livului
:iV.

In

speci­ gasim ? care da ro­ Ir gasi gen ~i uta eu nimic mare
~rturia

ie cul­

de suo una a\'echi

hi

teee ~i :opriu­ uat nu ci de acest !.uime, simtiri .-\eeste llumc­ I ca ~i ,nitate a nea­ o da­ orU ~i iei pe :! inte­

lles de depar­ vietuH horHe voluat de al in par­ [U ea vocal !perto­ luat ~i hi. S-a 1a no­
G'8 ~i

media, 'int de reper-

Cintecul propriu-:lis de stU vcehi ardele­ upse In 't\laramure~ Cd ~i in Bihor so carac­ terizeaza prin structura inehegata neinca­ urdbila in mc'isurd, ritm parlando rubato ~i in general prin ornamentatie bogata. Inti!­ nim acest lip de melodie, In Banat, in Transi1vania, im nliii rar ~i in unele melo­ dii pentatonice maghiare ~l secuie~ti eu versuri octo-silabice. :t-.lelodica horilor rna­ ramure~ene utilizedza. scara cunoscuta. ::'felismele sint frecvente iar portamente­ k Ioarte caracteristice greu de notat. Ga­ sim caden~a melodiE·j pe cvarta sau partea a doua a melodiei, saHul la cvinta, sfir~itul melodipi c<Jde pc trNlpta a V-a. Acestea sint earacteristici locale. Mal existd ten­ ctiuta de a trans(orma finalele autenLice in finale plagalc, ceea ce cauzeaza difieu1­ tr.iti in stabilirea unor cadente: intonarea netemperatn se remarca indeosebi intre Si )i Si bemol ~i intre Do ~i Do diez cind in melodic esta prezenta secunda rna­ rilb intre treptele a III-a ~i a IV-a. Struc­ turd obi~nuitd a dntece10r acestui dialect t""te de 4 rinduri mclodice cele de trei ~i de doua ril1duri sint rare. Pormele cele mai tipice Silll A-A, B-H, A-A---B-B i A­ _\c-B~-Bf A--Ac-B--Bc, A-A-C-A-B2, forma cea mai frecventa A-B-C-D. Din doina lunga de tip vechi a evoluat un tip liproape cristalizal in forma inehegata fara masura eu fcrmat(~ lungi ~i glissando-uri, tremolo, eu toate caracteristieile structura­ le ~i melodice ale horei lungi eu exceptia nodurilor care au disparut, in primul rind, c:in cauza greuta'fii de interpretare. Cercetarea noastra. ne-a prilejuit ('onsta­ tarea di aproape intreaga zona de la Bor~a Ja Sapinta prezinta acest dntec propriu-zis de stll vechi, a cdror principali interpreti sint tJ"(~cuti de 45 de ani. Caracteristiciie -)l,~sdor i11clu5t' de noi in IUcrare, de 1a nr. :':;8--308 sint: Vel'S tetrapodic ~i rinduri melodice constituite pC' maStud aeestuia; ritm parlundo-rubato i material S;ll1or care 5(' poate reduce la 0 seara eu vadit substrat ;:>entatonic Sol-Re; strofa muzicaUi din 4 rinduri melodice inrudite motivic Intre ele aU cezuni de regula pe treapta I lSol). dnd tonica ('stc :\ii sau pe treapta a V -a Sir cind :onica este Sol, deseori este amplificat rin­ dul melodic eu interjectii caracteristice de i!lleput (hai, oil ori In sfir~it printr-un mai). De fapt aid versul a trecut prinlr-o prelun­ gire de la hepta 1a octosilabic, un mers me­ :odic in genere boItit li'i can' la sfir~it de primul rind me lodic folose~te eaderea de C\'drla cardcteristied zonei (exemplul melo­ dia IIMIndrut cum ne vajim noi") ; un mers ronal modal eu paralelism major-minot en ul.denta dorica i lipsa refrenuluL Cintecul propriu-zis de 5tH yechi 5e con­ stituie in Maramure~ ca ~i eel din eea mai mare parte a tarii ca un gen de sine sU1~

talOr, dovedind in acela,;>! timp:;;i fire~ti l11irepatrunderi structurale cu celelalte ca­ tegorii all' folclornlui muzical local, Inrudit ell horea lunna prin caracteristicile arninti­ le, dar ';Ii cu repertoriul aclual, chiar l;ii eel inslnunental ori pastore<;c !}i de colinda care confera genulHi veehimea ~i autentici­ latea. Tetratonla lntilnita Re-}.1i-Sol-La. ce constiluie substratul caracteristic penlru uproape iJltreaqa melodica a Olleniei sub­ carpaticc, in bun a parte a substratului me­ lodic nasaudE'an, bucovinedll. bihorean, clem qenlilu i nnitate straveche sub raport sonar eu m.llzicd maramllret;eana, (;ll llluzica papu­ lara romimeasca din aproape tot cuprinsul tarii. Prezenta indclunqala a triburilor cel­ lice ill Transih-ania ~i In !\ilaranmrel;j esle dmeditil arheologk. Consideram di nu pu­ te111 exclude un aport al acestora la ce s-a concrelizat &tructufa horilor vechi probd­ bil in melodii ~i \ocabule muzicale arhaice ell disponibilitCitl de clezvoHare in struclurl nuri variate, incit p(>ntalonia .',;i amlntita ~FI­ m~i ar puled Ii privite ca ale lor. Este cu­ noscuta '5i in apu::; aceasta scura muzicaUi sub numele de ,.ga11111 scotiana" (B-145 pag. (is). :-':u este t"xclus ca aceasta prezenta de Hama in melodiile \ec11i maramure~ene sa ducd 1a triburile celtice care au populat odinioara aceste meleagurl. 3. Horea lo(ala m.:d noua

tn

bogatul glosar al coleetiei lui Alexan­

elru Tiplea 1906, care explica pe 11ngl1 cu­

vintele de cirl'ulatie regionala ~i unii ter­ meni folclorici locali, giisim horea care in­ semneazi'i cintec, doina, balada. Oamenii din ~laramure~ nu fae deosebire Yntre ele. Cele mai mici cintecele "dinele" hore ~i ciirlaiuri, acest din urma termen de re9ula lnsearil na melodie (dim. horin~). In legti­ tura Cll termenul hare autorul atestii ~i un obicHiu de inmormintat"e cind moare un fe­ cior tlm3.r ori fata din sat, alunci nu-l cin­ ta (bocesc) femeile ci-l horesc fetele, adica 11 petree cu hori, cinteee pilla la groapa, de requla eu acompanierea mai multor lautari (B. 153 pag. 63-64) In colectia lui Tit Bud (1908) poezia instrainarii ofera citeva exern­ pIe de mare adincime Urica ~i putere de suuestle din repertoriul horii locale. "Pasa­ ruica pasarea" (B. 153 pag. 23), "Jelcuima-~i jelcui" (iclem pag. 24), "Bata-tp, tara stra­ ina" (idem pag. 26), "Care-~i lasa satnl lui" (idem pag. 27), "Alita mi-s de strainii" (idem pag. 26). Apare des cuvintul tara in texte care, in aceptia lui traditional a populara, re,-ine la tot pasul In lirica instrainarii ~i in cea de catanie ~i de razboi. Dezva.luind flU numai un aspect caracterislic a1 vietH ~i al mentalitatii taranului de altadata, ci ~i sursa de numeroase creatH din cele mai

1

r

72

autentice $i mai f('alizate artistic, noi nu ne-am propus 0 clasificare a repertoriului dupa tematica. Bartok afirmil cil Clcesl reperloriu are pentalonismul caracteristic melodiilor $1 de pe cimpie $1 ar Ii drept 0 influenta maghia­ ra. De asemenea pentatonismul face parte, d$a cum Clm arZltat dinlr-o zeslre straveche, el putincl lua na$tere independent ca 0 treapta fireasca j\ila de la sine in evoluPil melosullli primitiv. Afirmatiile lui sint ne­ indreptdtite din aeest punct de \'ederE~, cit $i di in dntecele maramure$ene de stil nOll ca $1 in dntecele de pe cimpie, ambele ea­ raclerizate prin a$a-zisul rilm punctat s-ar intre\"edea influenia maghiara, afirrnatii care au suscitat opoziUi \-iolente prin anii 1936--1937 (\"ezi cap. Vers, rilm, melodie in cintecele l11oro!,iene!,iti). Bartok adueea 0 analiza amanuntmi a unui material impuna.­ tor privind fenomenul pe lntreaga lui arie. Ca at are el aclmite cil. in Maramure$ influen­ ta maghiara ar fi indirecta prin intermediul rutenilor unde melodiile de acest tip sint mult mai numeroase $i mai frecvente. De asemenea, melodiile de Verbunkos care sint frecnmte ~i la rOD1anii de pe cimpie ar proveni la origine din faimoaselp melo­ dii din Kolomeika ucraineana. La romCini nu se obsen'd atit un lmpru­ mut direct de melodli eu ritm punctat ma­ ghiar, cit mai ales crearea ullui repertoriLl propriu de melodii cu astfel de ritm (vezi cap. IV P-4). S-a vazut $1 mai Urziu Ia Uiutarii loeali tarani cit era de vie con$tiin­ ta deosebirii esentiale intre "melodiile un­ gure$ti" $i cele romi.'me~ti, de~i aveau dce­ la$i ritm punctat. Emil Riegler Dinu cerce­ tind comparativ eolectia Bartok-Brediceanu sustine: "Penlatonismnl ar fi 0 rama$ita din pentatonismul tatar $i cuman, pastrat mai fidel in Transilvania, tie ea de Nord sau de Sud, pc care 0 50cote~te drept patrin ciu­ tecului popular romanesc". 1n concordanta cu ceilalti muzicoloyi intrevecle ~i el 0 evo­ lutie de la fonnele simple spre cele mai complexe, adica de la colinda, cinlec de copii !,ii bocete, pina Ia cintecul propriu-zis, indeosebi aceia de tempo giusto. Daca in timpul cind Bela Bart6k a cules muzica populara romimeasca (1908-1918). delimita­ rea regionaHl a cintecelor de stH vechi era inca posibWL evolutia care s-a pelrecut de atune!. prefacerile pe care cintecele Ie-au suferit, intrepatrunderile $1 imprumuturile tot mai insemnate intre zone foidorice $i etnografice diferite fac azi deosebit de grea, daca nu imposibila, 0 astfel de operatie. Varietatea regionala !,ii zonala a cintece­ lor $i altor categorii folclorice este inca evi­ denta dar holare precise nu se mai pot tra­ sa. 1n zona cercetata cinlecele banatene. some~ene, bihorene, nasaudene sau o$e­ nel?ti s-au impamintenit in a$a masurA in­ cit moro~enii Ie considerCi drept ale lor.

Pentru a cunoa~te spc:cificul zona] al hori­ lor propriu-zisc ~i a Ie putea identifica cele neao$ maramure$ene, dam mai jos earac­ teristicile CJenerale Si c<;entiale a lJOrilor mai noi, autenlic maramure5enf' : --- Cintecele moro$ene~li au patru rin­ cluri melodice cu cezura dupa al doilea, obiSlluit pe fundamentala san c1ominanta. en sall Uira refren ~i far~l pseudorefrell, Pormele eele mai caracteristice slnt: "\-Ac--B~-"B, A-A-B--Bc, .\--Ac--B-Be. In ullill1ele doua rincluri \ersurile pot Ii inloculte ell refrenul cu­ noseut de care am \orbit 1a ineeputul pn'­ zentului capitol. 'lrasatura de capetenie a horilor marClmurc~$("lH" ('ste ritmul lor I('­ £julat, le~janat, bazat pe libera alternanta a iambului cu troheul in toate combinatiile posibile (iamb+ iamb, iamb-Hroheu, tro­ lieu+iamb ;;i troheu+troheu). Acpst ritm cnnoscut in toate tinuturile larii, intilnit in horea lunga 3n colindc, bocete $i aproa­ p(> in toale gCllurilc r:iuzici.de rom[me$ti CUiiOa$te uici 0 form;! Cd[e IHl!11di Sf' d].HO­ pie elL- cea punctata, dar este moale. \!i!;>­ carea $i ea regulaltl, \ariaza intre limitele larc;i, sdirile sint destul de felmite. S0 1n­ tilnesc modurile diatonice de Sol-La~~Rc ~i modul cromatic de Re CD treapla IV ur­ l'ata. In substanta tuluror melodiilof, de obicei, se cieslu!?e$te simburele pentatonic care atesUi vechimea $i autenticildlN, "\ceste melodii cu caracter pentatonic s(~ H1tllnesc in toale genurile aulentic mara­ mure$ene, Cadenta £inala se face prin se­ cunda san tertii rlescendenla ori printr-o alunecare de pe fundamentala pe cyarta ei inferioara. Aceasta cadenta plagaH:i, destul de frec\'enla, estc 0 aWl caracteristica de seama. a cintecelor acestui qrai. earacteris­ tiei vaelit luate din horea lun9a. Horile lo­ cale mai Hoi sint caracterizate printr-un cl inamism la care contribuie mi$carea re­ ~lulata giusto-substituila mi~carii libere (ru­ balo) a celor mai multor cinteee de stil \echi, parasirea rilmu!lli liber (parlando) in folosul unui rUm regulat corespunzalor masurii 6 /8, melos simplu !?i foarte canta­ bil, le9anat Cll arnbitus ce se large~te me­ reu atinqind sau depa!,iind oela\'a cu dese reluari a rindurilor melodice la cvlnta Sll­ perioard, iar ornamentele sint simplificate la minimum. $i horile locale moderne cu­ nose 0 eYolutie spre hori de larga circula­ tie (Hori de masa), nstrel ca forma este arlesea dez\"oltaUi mai ales prin repetarea ul timelor doua rinduri melodice, ca ~iprin adaoqarea unor rind uri melodice nol, pse­ udo-refrene. completari de silabe. De la heptasilabicul caracteristie s-a ajuns Ia un­ decasilabicul. Refrenul esle folosit lot mai frec\~el1t, fapt deosebit de semnificati\'. Se constat~ sparge rea sectiunii sau a rin.dului melodic \'echi croit pe ml:isUfa unui rind de vers in urma amplifidirii liniei melodi­

-. ....
,

::

------------
,1­
?le ac­ lor
in­ ea,
1La,
C!l,

.-~,---,---

.-

73

nl:

-Bc,
~uri
Ct­

)1'e­

?
~a

a
rr·­
a

tii~e

tro­ ritm ilnit
·roB­

ee, ceea ce face necesara argumentarea yersului prin interjectii sau silabe de re­ fren spre a-i potrh'i noi dimensiuni potri­ ,..ite de meloclie. Eorea ll1ai noud din \raramur0~ provine probabil prin im-olulie din faza de deslra­ milTe a feud,llismului. Bart6k prpsupun0 Cd aeeasta are 0 ",echime de 150 de ani, tra­ "aturile muzicale sint: --- melodira putin :1u"llsmatica )i mai muIt silabieai -.- pre­ :er1!lta pentrll moduri dialonice \echi. ceea ce tradeaLii obir!','ia din horea lunqi:i doric mixo!idic, polic), in ('Me este inca Juternic substratul pentatonic alaturi de ocari pentatonice. anhomitonice $i hemito­ :-.ice care apar mal rar. In citc\'a melodif obsenam fenomenul ::lteresant al "metabolului pentatoniC" (COll­ s:antin Brailoiu) - portamentele sint Cel­ racteristice 1a terta, la cyinta inferioara :nterpretat de 0 inLonatie aspra; - eaden­ :e1e interioare se fac pe treptele I--Il I-V,

rar pe V iI, iar la caden~a !inala, a~a cum am aratat, so ajunge prin secunda mare descendenta, ori prin terta sau prin repe­ tarea treptei I sau alunecarea la treapta a V -a; strofa meloclica este a1c2ituita de re~ltlla din patru rinduri Cll cezura princi­ palil. dupa primele dona cu schemele arata­ le Ja care adaugam: A-A-·B-B, A····,\c­ ---B-B, c\--B-·.\--·g, :\-13 C-13 iar mal llOU .,\-~B-C-rf. Adesea ultimele dona rindllri fOfJlleaza refrenul caracteristic. RH­ H1l1\ estc elementul cel mal caracteristic a1 acestui (Jrai ,fUnd format din alternarea re­ ~Iulata sau libera a troheiului Cli iambul a~a cum am ar~l.tat. Schema ritmica. de baza
PX.

:)5

n
J

(lJ

1':

til

r-" <6i

~

I

este modificat~i

de multe ori prin interventia Hotei puncta­ te. Scurtarea sal! dublarea notel d" optime, ritmul dt' biaa liind : I.ex. :jG\

:le!iti
,pro­ :.'! i~·

)JJ
·~:e

k .) #II

• #I

:) J

~~., i l

.)) .n
t

J

.~ , .

J

.) .J
l ",

! ~

:le1e

?

tn­

--Re ,- ur­ " de :rJ)lic se

de larg~ drculatie pe ltn9d patrime "parut punctul mai muit ca sigur suh

influenta muzicii instrumentale cit si a mij­ ioacelor mass-media ex, 57
~.
I

,,,ted.

)) J •i
I=i

Ii iJ·

.l:c;Ha­

n . ,. n, .tJ··, n

.lh

de"'/.:"f:

'

. / ••

l;

k
fit'
.!

sou
so cJ

.,}.'

k

.,;)

l

J. :;

.-- 3 --, ,-- 3 '-.

J

#I~

J .h

. . ""
,..­

.h.• J.

.'

k,r"'I

~ ,;

n se­

intr-o rta ei

~.estlil

ca de

:teris­ :le 10­ ntr-un ~a re­ e (ru­ :e stil .anelo) !:zator canta­
:e me­

:::;r:tecele in parlancio rubalo sint mai pu­ ',~n raspindlle, scara caracteristicd. zonel 0 .::ilnim ~i in ace5t repertoriu frecventa aeestor melocHi in folclorul 10­ ~ 3: ne-o clovecle$te ~i cu1e~lerea prezenta ilre cuprincle un numar de 137 meloc1ii de _: est fel, ceea ee reprezinta aproape 25 % :::1 lntr09 materialul muzical a] zonei. Darn ::-.ai jos uncle siructuri melodice cele mai ~-c';Jrezentati\e ale horilor locale mai noi:

Ex. 313 = A / Ay
I 1

Ex. 317 Ex. 391 Ex. 392

A /
.;

Avli By f Bk
4 1 1

ciese su­ iificate ne cu­ :ircula­ a este )etarea ~i prin )i, pseDe la la un­ lot mai ltiy. Se -;ndului ~li rind melodi­
~ta

~

A
3

x

! B II C / Ck
321
I
I

A
J

Ay!/ B
3 3

Bv
1

Ex. 393 -- A Ex. 396
3

B
3
7
<;

if

C / Ck
Vll
7

1
I

A / B

1/ By I C
f C
1

Ex. 404 -- A /

Ex, 413 Ex. 433 .~

v A
1

A"II B
7 1

I

B Ii By! C
~

! Rf
1

A i ki; B I Be ,: A
5 ..
J

1

melodia este Romfme"

0

varianta la "Dc5teapta­

Fste uimitor simtul artbtic al adapUi.rii melodiei. Horen mai noua nm clasificat-o in cloua mari categorij : ~~ locala - de lar9.3 circulatle HorNl mai noua locala ("ste cea mai insem­ nata ~jrupa $i care are caracteristicile ara.­ tate mai sus: structura lnchegata, ritm Uiusto. melodie de aspect mixt silabic ~i melismatic, forma muzicala preelsa care va­ riaz~l de la doua la palm rlncluri. Este re­ pertoriul care a ci~tiqat cel mai mult teren ~i s-a implls cu repeziciune. ,,In mod hota­ rit, arata Bartok, sint creatH mai moderne dar date despre aparitia lor nu avem". Noi consideram ca am clarifieat proYenienta acestui repertoriu, din horea lunga. Acest repertoriu general I-am 9asit mai Cll toate ocaziile de cintat nelegat de prilej cintat de to ate virstele. in a doua categorie din acest repertoriu am lnglobat melociiile de stil nou care cireula ~i in ~1aramure!?, dar au circulatie mai larga 1n tinuturile extra­ carpatice ale I\-lolcloYei, l'-lunteniei !','i Tran­ silvaniei. Sint melodii care au sunenit in zona cu unele ,.adaptari $i u~oare transfor­ m~ri". tn acest repertoriu se pot Intilni ~i unele hori care odinioara. erau rituale ~i prin im'olutie au devenit proprill-zise ne­

le~Jale de prilej. Araldm aid "Clntecul Bra­ dului", care este 0 hore propriu-zlsa, in­ terpretat 1a rildacina bradului inainte d~' a fi UHat. Obiceiul nu se Il1ai practicd, au ramas doar fragmente din text. Lt'mnul a constituit 0 existenta vitaHi a maramure­ ~enilor. Atunci dnd copacul este Uiiat !;>i inslrajnat, 1l10ro!;>anul este cuprins de tris­ tete: lICe \'a leganaji \oi brazi I Da cum nu ne-om lCflanara / Ca zin Tauti din Bra­ !;>au ! Cu securi late la briu ! eu seemi ~i cu topoare I Pa noi ca sa ne doboare / Sii l1e-ncarce pc \'apoare i Sa ne duca-n alta tara I. Versurile sint de pro\'enienta mal nona pe 0 meloclie de cintec propriu-zis ~j este nelndoios ea la origine acest obieei care a suferit mutatii ~i transformari era un verilabil eloqiu, aclus cocirului, pastrat Cll sfintenie de la stramo$ii daci.

este cea mal rele\' anta. fot aiei intilniffi cintecf' de viata noua ~i cintecele round­
tOff,!;>ti. Schimbarile SlU\'enite in bald economica nu inseamna "sfir:;;itul oriC'arei creatiJ popu.. lare eel putin muzieale" obsen'a ill 1931 Consti.lntin Brailoiu - did "un stH popular modern s-a nascut in Romania". Stilu; acesta, in care uimitCJrul instinct de adap­ lare a eolecthitCitii a top it elemente de lot
felui intr-o sinteza nea!;iteptata, e in plina

noare azi !;ii produce in Hecare zi specime­
ne lllai mlllt sau mai pu tin fericite (~.B.
57 ).
mure~

4. Hod

dl~

masa

Sint horile locale prO\C'nite din cele au­ tentic maramure~ene, sau unele Cll u~oare preluari ciutate de li:'iutari 5i Intreaffa pe­ treCNf' ell acela~i text 5i melodic. Exem­ pIa ..1..11 ell cadere pe CTarta este eel mai lipie forma AI Avr B/s\' in masnra de (/H.
3
R

5

~

I

Alte exemple Lipice -UO, ..l4:~.

Repertoriul nu esie omogen. Gasim alCl hod adoptate din zonele limitroie eu pseudorefren, ex. 444:;;i 445, care sint Lipice moro~ene la care crec1em ca lan­ tar;i i-au adCiugat acel pseudo-refren ~i sensibile pe treapta a VII-a, \'ersul trans­ formindu-se din ~apte in nnsprezece silabe. Iste ~i aceasla un fel de forma de evolu­ tie. In horUe de masa am inclus !',ii uneJe hori vocale de dans mai cunoscute si gus­ tdte, ex. 4..17, in care intilnim iar !ipsa re­ frPIlului, melodia pstc holttta, formata din trei sau patru rinduri.
~i

5. Cintece vocale de dans
. Aceste l10ri actuale de slil nou sint lar~J dlfuzate de cintareU de meserie care Ie cin­ ta cu acompaniament instrumental, iar prin mijloacele mass-media se raspindesc. Re­ pertoriul cintecelor din acest gen este deo­ bicei in ritmul 214 (~i aiei se yede 0 evo­ lutie), rilm regulat, deseori punctat i me­ lodiile sint la obir$ie cintece de joe sau jocmi instrumentale. Nu arareori se pot in­ tllni texte poetiee cu aU metru dedt cel traditional, create din necesitatea potri\'irii lor la dimellsiollarea unor melodii instru­ mentale croile pe aIte tipare. Aici in ace-;t capitol, pe llngli eele cwlentic maramure­ ~el1e, preluarea, imprumutu! ~i contamina­ rea melodiilor ell allele din diferite zone

Cauzele care au contribuit ~i in '\1aro.­ la formarea stilului modern sint de natura economic a, sociala :;;i culturala. Spe­ cificul proeesului de evolutie a folclorului consUi in zona in faptul ca nu se manifes­ ta numai prin creatii noi ci, in primul rind, printr-o modifieare lenta ~i treptath a ho­ rilor mai vechi. Cele mai frecvente proce­ dee de transformare a unei hori \'echi in horea noua, de stU nou, de tapt 0 trbnstor­ mare a nnei hori autentice in cintec vocal de dans sint urmatoarele: adoptarea unui lext san mai multor texte noi la un frag­ ment de melodie mai veche i transformiiri ritmico-melodice sau de strnctura din rit­ mnl leganal de 6:8 In ritmul punctat mai mi~cat de 2:4 i schimbarea functiei unor ~Jenuri hori legate de ocazii care prin de­ fUl1ctionalizare palrund in repertoriul neo­ cazional de hori propriu-zise !;>i in primul rind in spectacol i preluarea unor piese din repcrtoriul altor zone !',ii asimilarea lor in stUlll local: imbogatirea reperloriului lo­ cal cu piese f;ii influentarea in diierite gra­ de a melocliilor locale, apar complectari de melodii, meloclii hibrid; preluarea citorviJ mijloace de expresie earacteristice, de exem­ plu melodii maramure~ene sau o~ene!;lti in­ terpretate in stH sud-ardelenesc i adaptarea lextelor lirice la horHe melodiilor de dans; contaminarea unor melodii locale cn unele maghiare mai cunoscute ~i trallsformarea acestor a in stil "local La aceste transfor­ mati melodia propriu-zisa sufera urmatoare­
Ie schimbari: pentatonicul se large~te cum
dealtfel se large!;lte ~i ambitusut incepe sa
se utilizeze frecvent sensibila, disparitia me­
lismelor, a coroan0101', glis<;anclou-rilor ~i In
general a broderiilor i stilltl este silabic,
dezyoltarea melodiei duce Si la dez\'oltarea
yersului de 8 sHabe f;'i clliar de 11 de adau­
~iri de pseudorefrene, interjcctii sau aUe
compictari; forma strofied ~i a rindurilor
melodice se dezvolta pe tipul cuplet refrell,
iambul ell troheul de data aeeasta alternea­
za regLllat. Pe func!alul acestor modificari
evolutionale inrlore~te in .\laramure!;> tol­
cloml nou de \'iat~ noua !?i cintecul munci­
toresc din yiala minerilor ~i a celor ce nw­
deleaz~ lemnul, ~i gustat la orice petrece­ re actuala. Posedlnd 0 allume stabilitate in

/j.

:.

z

75
timp, folc1orul muzical din zona. a fost ~i este deschis tuturor tendinte10r innoi toare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ b~irilor care au loc In structura societa­ tii~i in viata maramure~enilor. Acest proces de innoire are loc in primul rind, a~a cum am mai afirmat, prin intermediul \'ariante1or care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiu1 viqu­ ros al traditiei. Asislam astazi 1a un proces de cristalizare a unui nou stil muzical ba­ zal pe creatia folclorica traclitionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit cu procedee !';i elemente noi. :Vlaramure~enii continua sa cinte acele dl1tece care Ie-au fost Intotcieau­ na la inima, dar ei continua sa ~i creeze in spiritul lor. AsisUim astfel la 0 acle\-arata neglijare a unor ~Jenuri !;ii forme traditiona­ Ie si, in primul rind, 1a ciutecul ceremonial, in favomea abordarii a cin tt"celor de Joe:, deourece aces tea prin vigoarea ~i \-ioiciunea ritmic:a, prin forma lor ar11i­ tectonicCt ec11ilibrCltii. ~i prin optimismu1 pe care-l de~Jaja corespund mai bine ideiJor \-ersului popular nOll. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astilzi cint('cele ,-ocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin insa~i esenta lui, procesul de transformare prin variante este alil de puternic, atit de pro[und in Maramure~, ill­ cit fiecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire~te ca ~i in categoria horilor lirice s1nt L.nele grupuri tematice ce apartin trecutului )i care se gasesc, fata de receptiYitatea oa­ :-nenilor de asUizi, intr-un raport similar cu eel al cinlecelor eroice sau haiduce~ti. A­ cestea sint, mai cu seama, \'echile hori de ;.aiducie ori de instrainare ~i de catanie. De­ si~fur cintecele noi nll slnt aidoma folcloru­ :ui traditional. Este firesc ca la un tinut Cll o traditie folclorica alit de bogata ~i atit de \'ie inca, cu 0 forta creatoare alit de vigu­ ~oasa, sa apara hori noi, hori care se a~ea­ zei in continuarea traditiei, dar care inseam­ :-.Ci in evolutia istorica a folclorului muzical c noua treapta. In ele creatorii vorbesc de schimbarile ce au loc in viata lor, a sate­ j,')r despre roadele muneii lor, de ma­ r;le realizari ale industrializarii socia­ ::5te, dragostea fata de partid ~l pa­ :~ia socialista. In acest fel constata111 Cd ::oua creatie populara nu se bazeazd numai De traditia folclorica, ci preia ~i duce mai ~.epaite, functional ~i ideologic, cea mai :naintata traditie a folclorului nostru, tradi­ :ia cintecului mllncitoresc revolutionar din zona. :\larea parte a creatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile ,'ocale de ::ans, sbt absol\-enti ai ~colii generale ~:e 10 ani cel putin, astfel ea ir:.tere"~l lor .::ere., si rnuzical a ce;:)ASit !in:;:ele ora::ta­ :::. ei a'.! La: c:::-.~c:: C''';' D:'CZ:.3 c,,:::d. S: ;:;:.1­
cuno~linte ~tiintifice despre 1ume ~l socie­ tate. Orizonlul aclual al l\Iaramure~ului s-a larqit. E firesc, deci, ca toate aceste ele­ mentc' ale formatiei oInulni nou, sa se fl'flccte in cintece 5i poezii, sCi dea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzicale cOlltemporane. Este aproape uimitor cum, fara ~Jefuiri, unele creatii noi, melocili noi, all ajuns de pe acum la forme inaIte de fru­ musete aidoma creatiilor lraclitionale. Este firesc din clipa in care cultura soclalisUi atit meloelia cit ~l poezia cinta aeeea~i \-iatCi noud, fiind legate una c1e alta, sa exprime acelea!?i ginduri, idealuri ~i "cnLimente, In mono~rafia Illll.dcaja I)artokiana cin­ tenll \'ocal de clans este impartit in cioua subgrupe: - meJodii de joe inlr-o forma libera, care consta din repelari \ariate de lllllli san mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectnl unui alt ca­ pitol din lucrarea de fala i ---- melodii de joc inlr-o lonna inehisa, Cll texl sau fara text, care nu slnt altcc\ a dedt actualele hori voealc ell' joe pc carp Barlok nu Ie rleJlume~te. l\lp!odiile acestei subgrupe sint aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece, se striga in cerc sau in­ dh idual, ori toalii adunarea, ritmul e sim­ plu de :?-! (ex 58). ---.

lnim l!lCi­

.nicZl

opu­ 1931 )lilar lUlu1 dap­ e tol )lina imel~·B.

lara-

II de

Spe­ rului 1ifes­ rinci, I ho­ roce­ hi in lsfor­ ,-ocal unui frag­ rmari 1 rit­ t mai unor :1 de­ neo­ ,rimul ·8 din .or 1n 1i 10­ ~ gra­ ari rie ::orv d
~xem­

II

,.

~

,.

,.

,.

-

Ii'

".

il:

iti in­

)tarea dans; unele marea 1:1sfor­ ,toare­ '" cum ~pe sa :a meIr ~i in ;1:aoi(', )itarea adali­ alte :'urilor !"efre::,
,e~:-.ea­

=.iiicdri r "J.­ :-~
:f. ~;'.(:­
c~ n:~­

la care "e adaug/i rinduri duble, reluari de melodie la c\'inta c;uperioara, pSf'udorefrene ori comp!etari. C\oi am sistematizal acest n:pertoriu ill cioua catenoril : --- cintece yocale de clans locale i ,.-- cinlece \oeale de clans de larga circu­ !a\ie. In prima cateqorie in horile locale de clans 5e observ8. clOUd fonduri: - un fond mai \-echi autohton care 1nainte de a apar­ tine horii mai noi, moderne a Indeplinit fUl1ctia de a fi expresia unui con~inut de \lata optimist ~i practicat in ocazii de cele mai diferite: la nunti, petrecerl, botegiuni; - un fonci mai nou cu melodii mai etero­ nene ca sursa cintate in cliferlle imprejurari sint cintecele '-ocale de dans ell continut nou, cu text de \'iata noue.. Cintecul \'ocal cle dans (dlltec de joc) dau acestui termen un inteles propriu, 5int hori implicate de jocul obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicala sint cind mai aproape de stri­ gAtura cintata, cind prezentind forma sim­ plificaUi a melodiei instrumentale de dans. Primesc Ins8. aceasta denumire in lipsa unni termen mai po lri ,,;it ~i melodiile cu texte poetice desprinse de d ns cu 0 tematica adenata a::or prEejur: nunta, ~ez4toa­ re, ;=iE-treceri. ;J;e<:um ~i :l nU!Ileroase:e me­

..
75 ilnim

unci­
)llliCd

)opn­
1931

pular Stilul
aclap­

:ie tot plina cime­
(~.B.

'.lara­ lit de .. Spe­ orului Inifes­ rind, a ho­ Jroce­ :hi in :1510r­ yocal I unui frag­ nmari i:l rit­ It mai unor in de­ l neo­ Drimul se din lor in ui 10­ e gra­ tari de .itorvi.l exem­ ~ti in­ ptarea dans; unele 'marea :U1sfor­ Hoare­ e cum epe sa tia me­ H !?i in ,ilabic, Jltarea ~ adau­ 'J al te durilor refren, [erne a­ jificari e5 fol­ munci­ ce mu­ etreee­ tate in

timp, folclorul muzical din zona a fost ~i este deschis tuturor tendintelor innoitoare, posedind capacitatea de a se adapta schim­ bllrilor care au loc In structure societa­ tii!'ii in viata maramure~enilor. Ace:'>t proces de innoire are loc in primul rind, a$8 cum am mai afirmat, prill intermediul variantelor care se nasc sub ochii no~tri, dupa procedeele enumerate mai sus, ca mla­ dite ale noului crescute pe trnnchiul \'i~lU­ ros al tradiHei. AsisUim asUizi la un proces de cristalizare a unul nou stil muzieal ba­ zat pe creatia folclorica lraditionala mara­ mure!;ieana, dar imbogatit ell procedee !;ii elemenle noi. ':'laramure!?enii continua sa clnte aeele cinl~:ce care Ie-au fost intotc1eaU­ 11a la inima, dar ei continua sa $i creeze in spiritul lor. Asisiam astfel la 0 adevarala ne9lijare a unor genuri ~i forme traditiona­ Ie si, in primul rind. la cinlecul ceremonial, in favomea abordarii a c:intecelor de joe, deoarece ac:C'slea prin vigoarea $i \-ioiciunea ritmica. prin forma lor arhi­ tectonicli echilibrata!'ii prill optimislllul pe care-l deflaja corespund mai bine ideiJor versului popular nou. Categoriile cele mai vii ale folclorului traditional sint astazi cintecele vocale ~i instrumenta­ Ie de dans. Prin Jnsa~i esenta lui, procesul de transfonnare prin variante este alil de puternic. atit de profund In Maramure~, in­ cH Hecare noua \-arianta este un nou cintec. Fire$te ca !;ii in categoria horilor lirice slut unele grupuri tematice ce aparUn trecutului <;;i care se gasesc, fat a de receptivitatea oa­ menilor de astAzi, intr-un raport similar Cll cel al cinlecelor eroice sau haiduce$tLA­ cestea sint, mai cu seama, vechile hori de haiducie orl de instrtiinare $1 de catdnie. De­ sinur clntecele noi nu sint aidoma folcloru­ lui traditional. Este firesc ca 1a un tinut cu o traditie folclorica alit de bOHata $i atH de vie inca, eu 0 forta creatoare atit de vigu­ raasa, sa apara hori noi, hori care se a$ea­ zll in continuarea traditiei, dar care inseam­ na in evolutia istorica a folclorului muzieal o noua treapta. In ele creatorii vorbese de schimbarile ce au loc in Yiata lor, a sate­ lor despw roadele muncii ·10r, de ma­ rile realizari ale induslrializarii socia­ liste, dragostea fata de partid ~i pa­ tria socialista. In acest fel constalam ca noua crea\ie populara nu se bazeaZd numai pe traditia folclorica, ci preia !7i duce mai clepaite, functional ~i ideologic, eea mai inaintata traditie a folclorului nostru, lradi­ tia dntecului muncitoresc revolutionar din zona. }'farea parte a ereatorilor populari, autorii poeziilor noi din horile \"ocale de dans, s1nt absolventi ai ~colii generale de 10 ani cel putin, astfel Cd interesul lor literar $i muzical a depa.!jiit limitele oraliUi­ tii, ei au luat contact cu poezia culta ~i mu­ zica de diferite genuri, sint eititori ai pre­ sei, l~i formeazil 0 cultura nOlld, bazata pe

cuno:;;linte $lilntifice despre lume !'ii socie­ tate. OriZOl1 LuI actual al Maramure~ului s-a 1arqit. E fire'>c, deci, ca toate aceste ele­ menlo ale formaiiei omului nou, sa Sf' rdlecte in cintece $i po(:zii, sCi elea 0 fizio­ nomie noua creatiei folclorice muzieale contemporane. Este aproape uimitor CUIll, [aId $lefuiri. unele creatii noi, meloclii nol, all ajuns c1e pe aeum la forme inalte de fru­ musete aidoma creatiilor lraditiolwle. Este firesc din clipa il1 care cullura soc;ialist2i atit melodia cit ~i poezla eintd aeeea~i \'ia\a noua, fiind legate una de aHa, sa exprirne aceleal;ii ginduri, ic1ealuri :;;i ::-.cntimellte. In mOllografia muzicaH:i barlokiana cln­ tecu) \"ocal de dans este impar\it in doua subgrupe: me10011 de joe intr-o forma libera, care cOhsta din repelari variate de llnul sau mai multe motive. Sint joeurile propriu-zise care fac obiectul unui alt ca­ pitol din lucrarea de fata; --- melodii de joe 10tr-o forma inchisa, cn text sau Hira text, care IHI stnl 1.I11e/':'\a deeit actualele hod vocale ell· joe pe care Biirt6k nu Ie del1umc$te . .\lelodiile acestei subgrupe s1nt aproape de 4 rinduri, pe aceste melodii se cinta, se petrece. se striga in cerc sau in­ dh 1dual, ori toatli aclunarea, rilmul e slm­ plu de 2-1 (ex 58).

........,

!' fII
---...!
III III

! 1/1

'"

!II'

.,

............

la care "e aclaug~ ril1duri duble, reluari de melodie 1a c\'inta superioara, pseudorefren€ ori com plelari. 2\:01 am sistemaliza.l acesl rept?rtoriu HI doua catenorii : cilllece \"e)eale de clans locale; --. cinteC0 \oeale de dans de larga eircu­ la\ie. 1n primd cale~jorie ill horile locale de dans se observa. doua fonduri: '- un fond mai \'eehi autohton care inainte de a apar­ tine horB mai noi, moderne a Indeplinil funetia de a fi expresia ullui continut de \iata optimist 5i practicat 111 ocazii de cele mai diferite: la nunti, petreceri, botegiunii un fond mai nOll cu melodii mai etero­ ~lene ca sursa eintate in diferile imprejurari slnt cintecele yocale de dans ell contlnut nou, cu text de viap:! noua.. Cintecul \ocal de dans (dntee de joe) dau acestui term en un inteles propriu, sint hori implicate de joclli obi~nuit ~i care ca reali­ zare muzicaUi sint dnd mai aproape de stri­ giHura cintata, dnd prezentind forma sim­ plificata a melodiei instrumentale de clans. Primesc insa aceasta denumire in lipsa unui termen mai polrivit ~i melodUle eu texle poetice desprinse de clans cu 0 tematicti aden'ata altor prilejuri: nun ta, ~ezAtoa· re, petreceri, precum $i in numeroasele me­ lodii ce sint exponentul adecvat muzieal al unei bogate tematici din domeniul liricH

-----------"----"-----­
illdeplinind uceea~i funetle ::'orea propriu-zisa. Aici 5e produce s='::oza de alta data dintre muzica, dans, :=:s:::aie, batai din palme, picioare ~i textul a::en-at. Sub raport structural, aspectul eel mai uni,ar al horilor induse in aceasta catego­ rie rezida In ritmul lor - ritm punctat ­ prO\-enit din combinatiile iambu]ui cu tro­ heul (analizat de noi) evident pliat pe rit­ mu] dansului local. '\1elodiile sint strict vo­
: 1

_",.:.:~_ ':'::ai,:: ~i

s:

cale ca intindere, exceptie doar eX. 455 partea a II-a pe carp-o gasim cea mai re­ prezentativa melodie de dans. );umarul rin­ rlurilor variaza de la 2 1a 4 iar tematica di­ \ersa pe care 0 abordeaza nu face obiectul ana1izei prezeniei lucrari. In cea de a doua eate~Jorie, horHe voeale de joc de larga cir­ culatie am indus exemplele 514--536. Sint melodii cunoscute 1n zona mai mare a Tran­ silvaniel, vehicuJate de mijloacele mass-me­ dia, de lautari.

:: '":'.E'"
<:~:';l :::

IV. MEIJODII INSTRUMENTALE DE JOe
inca mai demult pc linga rostul lor de a insoti dansuL melodiile instrumentale de joc au dobindit ~i calitatea de a Ii doar melodii de ascultat din instrumentele traditionale: cetera, fluier. Putem astfel privi aeest gen cind in aspectul sau primar ca fapt sincretic ee~i implica deopotriva 0 latura coreicd !;ii una muzicaUi, carora li se aclaoga !;ii aUe componente specifice ale dansului maramu­ re;>ean, dnd in ipostaza autonomiei muzica!\.'. Melodiile instrumentale de joe maramure­ ~ene sint strins legate de strigatura. Ori9i­ nea maramure!;,eana a strigaturilor din co­ lectia lui Alexandru liplea (1006) 5e Ydde!;>­ te in expresia lor linfl\-blica precum !;ii in formulele cu care debuteaza: "Hei tu min­ drulica mea", sau "Tura, tura, feciora;>. / DacB n-ayeti ~Jritara~i / Ca sa dati la cete~ ra~i /, sau: Tu mindruco, pui~or i Tinara te-ai dat la dor ' (B.B. 153 pg. 83). "Chiotiturile" in schimb sint mai pu~ine 1a numar in colectia amintita. Izbesc insa prin \ ioiciunea, energia lor atit de adeC\'a­ ta jocurilor populare maramure~ene, jocuri lipsite de amplitudinea celor de pe Some~, Nlisaud sau S&laj. Culegatorul a apelat se pare la 0 riguroasa selectie a materialului acestei specii, retinincl in deosebi acele stri­ gaturi care prin earacterul umoristic se in­ caclreaza perfect specieL Caracteristic pentru dan suI maramure­ !;iean, ca ~i pentru cel o~enesc ~i bihorean, ~i in general penlru dansul popular roma­ nesc de mare veehime este desfa~urarea sa mai mult pe Yerticala, la care se adauga preponderenta hotarita a mi~earii picioare­ lor ~i, in general, a mi~carilor concretizate sonor, de unde ~i pronuntatul sau earaeter de ritmicitate. Conceput ~i realizat ca un tot sintetizant ~i intr-o poliritmie perfecta pen­ tru care colaboreaza domeniul coreie, me­ lodia ~i acompaniamentul instrumental, iar ill anumite l110mente slrigatura, ritmul devi­ ne un determinant stilistic din cele mai im­ portante pentru dansul maramure~ean. Fata de alte tinuturi ale tariir unde acest element apartine mal nmltor sisteme (intre care }i eel aksak iar pe alocurl ~i eel apusean), in Maramure~ e1 apartine unui ritm orchestric sau de clans, propriu de altfel tuturor cate­ noriilor folelorice ce implica dansul, ca ~i celor ce amintesc de 0 legatura de odinioara eu e1 cum ar fi colinda l?i dovedind cu aceasta o toarte mare \-echime. lar prin formulele sale mai simple ctovedind a fi in aceIa~i timp ~i un sistem universal. Forma cea mai comuna a aceslui sislem rHmic este cea ca­ re reprezinta ca principala unitate morfolo­ gica 0 valoare totala de 'd/8, opt optimi, ~i in al dirui oadru citeva pulsatii ritmice, de regula bicronc (optime !;ii patrime) se con­ stituie in fonnule de esenfa binara dar eu 0 HZionoll1ie diferita. ~lasura jocurilor popu­ lare e in general cea de 2!..! dar tempoul Yariaza, toate in sehimu au perioada de 8 masuri. Ritmul atil de elegant de 618 a ho­ rilor din vechiul re9at 1?i Hucovina, am de des intnnit in t-.Iaramure~, a fost transfor­ mat in ritm binar punctat de 214. Melodiile sint de obicei motiviee in forma deschisa. Dacd Ie simplifidim putem scoate gam a ca­ racteristicil zoneL ceea ce ne duce la COll­ duzia eel ele deriva din horite vocale pe care lautarii tarani Ie-au inH~rit, schimbat, inclusiv finalul, eu 0 formula caracteristica de cadentare, dupa gustul ~i rafinamentul fiecaruia. 1endinta de a surprinde folclorul in ma­ nifestarea lui sincretidi 5e manifesla pro­ gresiv in culegerile lui Bartok, E nea~tepta­ la stradania lui de a nota dansurile popu­ lare, dnd in genere muzicologii credeau culegerea suficienta nUlllai Cll eonsemnarea melocliilor !;'i determinarea ritmurilor aces­ teia - In monografie Bartok schiteaza dan­ surile maramure~ene ~i ce au ele mai ea­ raeteristic, eategoria, iormatia, mi~carea generala ~i tempoul. Se pare ca la dansuri influenta sud-dunareana are 0 contributie ce dlmine sa fie clnUirita amanuntit de vii­ toarele cercetari comparatiye ale coregra­ filor. Este neindoios ca aIci 5e juca odinioara clupa fluier sau dupa cimpoi, astazi insa ex­ clusiv dupa muzica tarafului in care nu poa­ te lipsi cetera, cu intorsaturile ei melodice Ce intrezare~te uneori parea aievea glasul fluierelor sau at cimpoaielor, semn ca odata

-

-

_.
-

... =. -

-- .­

.: ",--;

. o alta trasi:Hnra a dansurilor maramure­ ~ene este manicra de eorelare inl.. b).Iaramu­ re~ului. Caracle­ risUe este intervalul La~Re umplut. 60 a.ul eunoaste $i joeuri de forma fixa.i fi9urile de clalie. Scara l1luzicalil a joenrilor instrnmentale cuprindc armoniccle 8--U. Deobieei pOliritmia are..ro­ . foarte rar de note de pasaj $i niciodata de note reale.?ul este regiunea in care struetura pasului metge in primul rind pe acompa­ niamentul riLmic.i combati\'.lo­ ~i eu repertoriul melodic ea a preluat ~i Ce\-a din intonatiiIe specifice bill rinclor instlll.-arleta a ullui moth' sau grup moti­ \'ic intr-un tot unitar.Tocul propriu-7is este earacteriz..~------ 77 -l55 re­ -jn­ di­ -illl >lia ~ir­ . uo pu­ oul ~ 8 ho- .l de impro­ vizatie. Pe melodiile de joe clar nu numai pe ele dansatorii stfiga adesea versuri hazlii de 7-8 sHabe in ritnml muz-icii care se impIe­ tE'SC pe 0 interesanta eterofollie ~i in1r-un \eritabi! eontrapunet.te versuri de 2-4 rinduri. In joeurile de baut. ba­ liB $i dans. Maramure. iar mesenii strigli ~i bat din palmtC'. . ochiulul satiric al taranlllui nimic uu-i seapa. Aceasta lehnica este eo­ muna atH joeurilor mixte cil $i joeurilor barbate~ti sau femeie~li eLI fran-eute baUii din palme la barbati.1 viciile prin ace<.jnt an­ ne­ lte­ .ta 0 lega1u­ rtl intre forma muzicii r..at8o .re melo­ die. (ex. unde Ie zice "De 5trigat".orate r0lona11­ tei naturale ~i se 5Wmie lntr-un pitoresc amestee-modal-tonaL Tn zona Yictuiese in­ strum('ntal jocuri ell forma libN. Sea rile ce­ Ie mal des intilnite sint urmatoarele: (ex. asUel 59 al~tura melodici misearile ritmice ale eorpului si palmelor ea un ele­ ment coregrafie clegcnerat. de asemenea.. AU Up A-A--B-Be cu rindul al IV-lea diferit la cadentare de al III-lea. StrigcHura este "cin­ laUt" pe 0 forma simplifieata a meloc1. dar mai ales clefeetele :.tipatEt" unde nu poate fi vor­ bi} de 0 intonatie precisa. deJ. melocl ia detinind un rol seeundar ~i mili mult eu rolnI de a tine min­ te loeurile unde se sehimba figurile $i ba­ taile care $i ele pot sa '-arieze. in cer{'. moti" de a Ie aHHura joe-urilor propriu-zbe. deobicei din 4 rinduri eu structura cea mai caracieristidi B-Bc ell rindu 1 al cloilea diferlt la cadent are de rindul prim. pi­ eioare.sa. se adu­ 118. idi ltul Aeeste insu~iri corespund intru totul joeu­ lui "Ardeleana" din Vestul Transihaniei si de aiei presupunerea $i legatura jocurilor moro~ene de forma fixa ell celelalte joeuri din lara. Spre exem­ plu in timpul unei invirtite 0 pereehe tropo­ te~te alta invirte$te la dreapta ~i la stinga.a. multe mclo­ dii de petreeere inrudite ell jocurile din ~a­ saud l?i Bihor. 0 ade\'arata croniea a sa­ tului. eOll­ tinua ell strigatura pe vers de 7-8 silabe eu respeetarea optimilor conform metrului na­ . eeea ee coincide es1e numai rilmul pasului eu timpul masurii ~i n11 cu masura intreana. Aceasta ar do\'edi originea cimpoie­ reasdi a melodiilor de aeest tip. Ele ineep ell interjeetiile hei.iei in5trumentale de joe ell care se impletesc aicloma "descintecelor" bihorene sau a <rti­ puriturilor o$ene$ti". sall ei. ritmul este totul "fara doba eu tingalau nu 5e poate face joe" . Iautarul Je cintii ]a ma!'. 59 II de 5Z :>11­ se aseamana eu scara cimpoiului. rnaltimea su­ nelelor Ie-am reclat eu multa a proximatie. Ma­ ramure.ta­ pu­ ~au rea :es­ an­ ea­ rea . bat din pic-ioare rilmmile bar­ bCite. StrigaturiIe oeupa un loe important dalorita earaclerului lor 5im­ plu :-.afirma informatorul Sidau Pi:1tru din Botiza.lata e~le deosebit de \'igllroa~a. pa')i Si strigatura. jar llluzieal nmnai pe moth'c $1 sec\cnte melodice ne putem ria seama de fen0111cnul corellirii perfeetc inlre rHm.sta ele a~i nai ea­ .>i noi nu am gasit nid 0 urma de amintire a exis­ tentei accstui instrument in zona 1'. iar rindul al IV-lea dt' ascme­ nea c1iferit de eadentare de rinclul al III-lea. In general nu 5e poate vorbi des­ pre 0 coneordan\a perfecta intre fraza illU­ zicala sf fraza core~!rafiea. Oclata ell aees­ Ie structllri modale a jocurilor mai vechi nu 8Tareori rd~Una t011uri dat. tropolitL pUl1eta\. scoate ~i vede toate ealitatile.i din loc in Joe de balai puternice intr-ul1 ritm \'iguros ~i totodata subtil.ca uncle se simt mai bine cele afirmate mai sus. de or­ iile ea­ 011­ pe )at.)ti. Gasim. in sensul ea fraza muzieala de ()bicl'i coinci­ de eu figura (oregrafica. Femeiie nu­ mai mimcaza.uri Itie \-ii­ ITa­ ara ex­ oa­ Ike lsul . Dansul evoluea­ za liber in rilmlll melodiei rara sa tina sea­ mil cle a1ci:!tuin>a frazeolo9idi d strigaturii. batai din palme. Strigatura poa­ te fi $i . Exemplificam joeul "hanqll" de pro­ nmienta molcloH"nea<. Aiei exi:. Zona 0St(' carac­ teri7ata prinlr-nn numar relativ mlc de dan­ suri.i ar~ . baiuta din pdlmi.­ mente. oi. In general ele Sf! b(lZea7d pe re­ petarea . Despre strigaturi.at prin pa~i marunti. Exemplu in melodid de joe "hai-hai".

cind un qrup sau a1tul vor sa se in­ treadi prin joe: rolul de eomanda a1 fiquri­ Jar este inrleplinit de striqatura in toatejo­ emile Cll () on'1ine {\ fiqmilor bine inradaci­ . 73) Credem ca autorul S8 refera la cintece1e voeale de dans deoa­ reee aetualmente la tot pasul 5e poate ob­ sen"a eum aeeste strigaturi "cintate" in afara danslllui S8 pot pU\madi pe melodii de cintee vocal. voio~ia.ii sint absolut necesare pentru eoloritul. 61 a b) Pe yalea Vi:.'oee alba $i fa1set.. Strig~Hurile "dntate" apartin unui stadiu intermediar in­ lre horDe de joe $i strigatul peste sat pro­ priu-zis. c ell Sapinta - ex. sc intilnC'5t(: . 61. Caraeteristica pen­ tm t:. iar ritmul.. 61.ufle­ tese pc jueatori. b mJ. in­ sufletirea participantilor. .1 celelalte elemente ajutatoa­ re: rolul euritmic apare in leg~Hura dintre accente1e versului l.tmile stir­ nesc ye~e]i a prin glum e bine ticluite. d edror executie este supusa unor re­ quli de desHi$urare.. strigalura pastreaza ritmul mu­ zieH. de regula.. Intonatia strigata se deosebe~.:erva ~i umorul savuros. . care este deosebiUi de Ardeal $i apropiata in multe privinte de Moldova de Nord. iar registrul .lata. d).. muzi­ cal este aproape aeeea~i. - -.. Stri­ gaturiIe in zona pot fi gasite strigat.. fie femeie sau blir­ bat. De poarti'i semnu] sponlaneiti:itii l. 61 at b t ('. me­ ]()clizat pe unnatoarele sctiri: (ex.melv(:lel (:e dans.ii ritmica pa. Strig~. . a) Pe \' alea Izei ex... Strigatura este specia fol­ cloried cea mai scurta ~i treee eel mal ra­ pid printr-lIn proces de aclllali7are. interjec:tiiie.'ocal predominant este eel aeut. . respectlndu-se ~i imbina­ rea silabelor din text ~i a optimilor de me­ l()die eu neqlijarea qranHelor masurilor. fluieraturile ~i exclamatii1e lTIsotesc striglHurile interca­ lindu-se printre "ersuri sau incheindu-Ie des. . r l . con­ tratimp sau sineopli: ralu1 animator este \810ros pentru atmosfera de petreeere. Este momentul in eare instrumen­ te1e muzicale soan a1aturat qlaslllui dansa­ torilor. -- -:: _. tem­ poul pa$ilor este aeela$i eu a strig~. doua masuri llluzicale. dis­ treaz(l uri::-.carile. La inceput versul unei strigi:ituri poale cuprinde...­ . Pe fieeare silaba este d­ te 0 optime.turilor. 61. trairea i?i semnifieatia pe care 0 cap~­ ta momentele joeu1ui ~i au multiple ro­ Juri de anunt a1 joeuIui. Ile oglinde5e mentalitatea sana­ toasa si dragostea de muned $i viata a ti­ nerilor si Ylrstnicilor. stimuleazd ambitia !Si tem­ neram enlu1.. 6 pg. ceon a1 \ ieUi de azi a1 moro$anului. d StriOuturile fae parte inte9ranta din dansu­ rile care 5e desfai?oara eu diferite oea­ zii. C) .--~ :::..: . in. strigatura enunta figura si 1111l11ara m1:.. te dupa eolorit de la un sat la altu!. rolul de emulatie se rele\'a prin pro. Chiuilurile. illYeselire.. atrag atentia 'prin sclipirea satirica $i improviza­ tiile pline oc spirit. L'neori emulatia capatli un caracter eo­ leeth'.: :.)te satisfaetia in {:''Uvintul ritmat a1 strigaturii care are aecente pe timp. /tEste posi­ bil. Jucalorii ataed pe Inceputu1 fragmentului muzieal pe timpul unu a1 masurii eu sau ni­ ra anaeruzii. interpretu1ui de dUerite forme gaSel'.. se ating trepte inalte in . comanda numeric a esle foarte importanla pentru socotilu1 mi~­ earil or.. hal ?B ha .ilor....eu1ui ex. Vlata noud 5e rasfringe in con­ tinutul de idei a multor striq~Huri in care "e exprimi:1 optimismul. rareori eel mediu. ea din ase­ mellea strigaturi dntate sa se Ii dezvol­ tat cinte-ee1e graiului muzical din 1\1a­ ramure$" (H.:1 yiitor. .triqaturile maramure$ene este mal in­ lii inlonatia dialeetala..'oearile pc care participantii Ie aruneli unul aHuia. ari:ita Tiberiu Alexandru. Increderea .i 0 retinere earacteristica in- stantanee a \'ocii la sftr~itul melodiei. este eategoria . dubUndu-le dntarea.= Bocieoiel ex..:. pun eel mai bine in c\identa \"iqoarea folclorului contemporan. Strigt'itura indepline$te mai multe roluri im­ portante pentru intelegerea eorelatiei din­ tre miseare :.

:ciorica cea ll1ai . B(irbiJ~ j . Ortacul "-ili ave a obiceiul ca ]a petreceri sa joace :-:e unu1 singur printre stic1ele de vin ori . kci ore<"C\1 r1. :ar partea a II-a a joculUi este aeeeasi pre­ :·:tinrleni in zona Maramure~ului. 0 p\ltem intilni ca joe ne barbati sau clliar mixt. 180-200 I\. .lJUat lupta cu poterele grofilor. c.-. lnvirtita este ioe mixt de virtuozitate cu hattii tropotite din picioare pe care Ie exe­ catii Miatul in dreapta sf stinqa felef in timp ce aceasta se plimba us or si plutit san se roleste pe tfOpotita in jurll] . Batrinescul sau Batrineasca este j ocnI ~.De sarH..iitati de lnnoire. ~. sirba (I. 3.oml eoa· ob­ in lodii fol­ i ra­ \ll a1 ~()ria 'c.. Jocu1 lui ':iIi fiind solistic fiecare interpret barbat -ieidecum femeie C11m afirma Bela Barl6k) ':. la boteginne.:neste mai bine dupa tehnica personal a.'l:e.~ie. PC melodic de indrtita.iii dansului b~rhi. :.telor se executa de fapt ca si jocu! miresei. Pintenii cei mai frumor.. ::::1L s(!\rituri si tropotitu] specific ell stri­ -"tl1ri. sail ciliar 3.jn-200 !\'ftvL (optimea).tesc al ba... ~. apoi din nou lent. Pa'.ustine d\ pentm meloc1iile de dans " Ilrlita" si ".:.j Pintea S1 dupa moartea haiducului a con­ '.(".i 0 optime. ('ste "arianta sir­ hel in Irel ciocanc.trinilor. Jocurl mixte n. falll de jllpinit~ r Grphlll nn si fae ..>if:' jOClli lura rica 11 is­ ~i rca­ u-Ie )atc ale.ilor f. cind moa~a satului isi adunii llepoatele. Joclll Drur.. Se aseamana ell jocul ursului '-. La joe participa barbati trecuti :e 40 de ani. de ~arit Sirba e'>to un joe de laraa circulatie in t"atd tara 5i so joaca ~i III Maramure~ in va­ lori de patrime.ltrinescn desi in zona Viseu melodia Ja . l. Bart6k <.-identa ritlill1l n10r~llllli r1C' trcll care <. Structura muzl­ eant dinamica tempou1ui invirtitei intrunesc calilatile oriqinaliUJtii S1 autenticitatii fn]­ clorului mClrammesean.eenU! in partea I batliile pe care Ie sta­ . bihbllle"cu 1'.. . d. c. SCllrta. pinleni eu sarituri mari spre c1reClpta " stinqa precum Si bat2ii din palme pc 0 :::.1 tn difcrite forme are ro] prerlominalli.le]e atunci cind obose~te mi­ reasa. e.elor" "Joeul rlnl)telor" "a nepoaLc!or" rum am sratal.e hate in lllvirtituri. ea Hicinc1 -arte din pa~iI pe care Viii ii exec1lta sarine1 -hIre sticlele ell tuica mat nOll )(>ste pa­ . j()f:ul hi Viii (jo('ul dracl1hli) R~rhdt0<'Cll a~a 2.i fac c]ai (lin fln ! .. optima.'alori mici de 2 saisprezecimi r. !fa· uzi­ jen­ in­ bitl1 : de ! d­ mu­ este epte uile r in­ pro· nen· nsa­ >osi­ ase­ ~1a· :\'01­ . tn partea a II-a a jocului asisUlm 1a ~)a!i>i tropol. joacQ si striaa pe acest tempo.umitli constructie ritmicli in care dohmia­ ".. De invirtit De tropotit Dc baut 1n cere De striqat in cerc Jurelu] (Ciurela) .e ! C1H vMba si despre mine! Dar nu-s ~"d (le illnln ! Grehlll c.. h. Jocul babelor sau a1 nepoatelor la carc se referea Bartok in col€'ctia sa llU este altce\' a dec-it YC'ritabillll obieei "Strinsul n0poate­ lor" de pe Tza..'ente eele de tip anapestic pe . d.cioriIor din \faramurE'S si are diferitc de· ':miri -.eLl J hiHrinil or este alta dedt ced de bar­ 1:(':-.!)c ob­ sen-a 0 inlerferenta mai mare cu jo­ (:uri1e moldovene~ti.'i in comuna Ieud..-li a estc cea r'lin colectia noa<.Joe fcciores('".. este specia fokJoric8 cca . JOC111 lui ViIi Vili a ramas crcelindo.i faca uneJe comunicari. Printre celu­ ]e ritmice ale bat1Hlor baiatului sint frec­ . strucLura ritmko-motivicd. uneori si pa5ii fetei capata accente si atund se scoa­ te clar in e.1 la Bar­ batesC'.. de butut din palm... Feciorescll. UrmeaZB c1ansul proprill-zis c1inamic ~i eu pasi complkati. in cere Cll bra­ :-2:1' pe tllneri si in linie.a..Jocuri femeiesH a. .iti pe care ii inUlnim 1a inceputul Indrtitei cit ..arbl!. !ntr-arle"-ar ca in cere prin casa femeile.tni): ::':riqa Viii clc pc fune ! Hai mindra ell -:ne-n lume ! Striqa Vi1i (le pe sfoara I -:":a1 mlndrli Cll mine-n tarli ! AuzIt-am ViIi ':.--.\ habelor 1a botegiune" "Dc baut a nen:>s\.7f1 . acest joc contine ca :igura ritmica de baza formula punctata :'lnoscntli.. -'xu] (>ste numal rie barbati.~1inca flirli a rasturna vreuna. iar stilul local se face si mai evident in aceasta sinte­ Zd dintre cele doua zone. 11 jaaed si dru:. Perechile danseaza la illcepnt lent de incalzire. dnd poporu11up­ :a eu arma tn mlna impotriva asupriril.i sint execu­ ·i3. pasi mai simp1i care permit dansatorilor sa se odihneasca si sa--:.: c. introduc pin.Hesc cuprind tro­ . batrincscu san a i11o:.!\Jeloc1ia are tempo : . Dlim mai ios sub forma rlocumcntara ~'~iClatlHa . Bl1trinii po\'estesc :a-si amintesc de striglituri ramase de pe ":emea lui Pintea Viteazll. c. ului be~.J ocuri barbiitrsti a. h.[\f.- tri­ ne-­ I. biHatului in ritm contrapunctic (imitatul rDtiJor de tren sau a modi) in zona Borsa .ocu]lli culeasa din Bllclesti de la -'nrmatoarea Tnporan Ana de 58 de ani (mc­ .'i\-ace cu multiple posi­ _.:: 'J" ct. ('..

? Dermanentei noastre pe aeeste meleaqun.~aza prb strigiUuri in CNC pnn casa: bAta] de palmi si de picioare deci 11ng8. asa cum se po ate 'I. pentru dl noi am qiisit bine separate melodii pentm fiecare.) nu se poate face despar­ tire severa".lerea \"ieW materiale 5i spi­ rituale a maramuresenilor. fUnd in acela:. Barahoilll.\lul1clul din ~Iaramure}.anesti cIccit batliile. 4 Sal! 8.pa cc fatfl a faeut cite. muzicantul cinta 0 tnvirtita si din nou re­ "ine 1a Jurel. Folclorul muzical este "in ea viata omului in continna miseare si transformare. Sint dansuri Mrba­ testi aduse in sat de peste 50 de ani proba­ bil de feciorii care facusera armata in alte parti ale tarii."edite de sLadiile e. Osendoeul' Bihoreanca ca la P~Hrova. a dan Sll­ lui molcloyenesc care s-a ineetaten it repede 111 hora satului. ea "intre felurile .ii bati:ii.-edea.'a contribui credem la cunoas­ terea $i mai amilnnntita a cintecului nostrn popular. Ea . do­ .i timp expresia instinctiVi. apoi re­ . pasii fiinc influentati de jocllrile locale.n.:e c. El face parte din fondul traditional de jocuri moldovenesti aduse aict prin proeesul de circulatie. Alunelul din Maramure~: Satni ~ilnest: nesti.te 5ubqrllpe se den­ sebesc numai prill ritm Si nu in caractcr111 muzical". 1mbbate cu elemente coregrafice. Este foarte raspindit in zonele subcarpatice. ci~­ pului sau 1a paclure. Jocul Ardelenese (ardele­ neste) se joadi de MrbatL ritmu1 de joe este eel cunoseut in tot Ardealul cu sau fa­ ra batai pe picior aiel 5e joaea cu figuri ]a[(1i 5i slirituri tempo 100--108 \:[\1. tind numa! maramure~eana ~i a zonelor imediat invecinate. a modului de a grndi si crea.1 a medilllni unde trM(\~t(~ 5i ac.de dans de patru rlnduri cintate (ori strigate n. dar la oriqine aces: te dansuri au melodii eu ritmica-tempo SI earacterislici melodice deosebite cn 0 for­ mnJa specinea de sfirsit de frazel. apartin aeestei catcgorii rlatorita caracle~'isticii ~ de . era un pllternic centru coreqrafic. asa cum afirmil Bartok. la mijloc se intilne5te cu cealaltli fata Cll care se poate roti san nu. Ardelcanca Rilehiteau(l (Roaia steIelor).ll. In repertoriul obj~nui: de jocuri al satlllui Se Int11nea si dansu: amintit. la baiat aiunsa Se in\lrte5te in sens irwers. In acelasi timp fo1c10ml muzical de aiei prezinta S1 inerente aspecte innoitoare. de la horea lunga pina la in­ treg repertoriul actual. fiecare bliiat indrte fata oda­ fa. Jocuri preluate a.ste aHHurata ~i melOOia. dar nn aceeasi. in abordarea unor genuri noi. ." ponturilor ardelene)ti pe formule ritmice trisilabice de tip anapestic: b. sau cei pleeati la mUl1ca..'oluthre din cadrul ge­ nurilor . Denumirea arata ea apartinlnd vechiului repertoriu pastoresc cu versuri care pe 0 melodie simpllt insoteau jocul dnd lipsea fluierul ciobanu1ui.'inc la partener. Ficcare 50list so strc­ duie<. Influenta cea mal \a­ nitli este.. cuprinzlnd eele 619 melodii la care se adaogi:\.te sa reprocillcll pilliPllii !. Este ade'. a horei maramuresenc. tempo = 130--150 M~1. Comparativ eu ceea ce s-a cules muzical din zon. Jurelul (Ciurelal am ariHat ca se joacd pe doua linii atunci dnd sint mai nlulte pe­ rechi. si multe va­ riante. s-a obsenrat 0 eYolutie indiscutabiI grefaUl pe puternicul fond tra­ ditionaL e\-olutie in texte. in zona eonslruetia jocului este alta (ledt in ~Iuntenia. in stilul de in­ ierpretare. de 1a 1910 pina in prezcnt. m!sca. Batuia oin palmi sau de bliut: eu toate ca acesle meloclii nu sint joeuri sail clansuri arle. Din mi~carile "echil:­ Jui joe de .\lunel n-au mal ramas In varian­ ta de 1a ). In Sapi!1\a dl1. pe valea rlului Ila. ceea ee creclem ca I-a si derutat pc folcloristul maqhiar.a. Rata i PAduretul.pirl'i popoml dill acest colt nordic de tara rom&neasdL 4.) si melo­ cliile de hora mai noi (este yorba de yoca· lele de dans n. dl1pa care aceasta alcarqa la biiiatul de vis-avis. Culegerea de fata constituie un docu­ ment in cunoa:. Bat~ta este dans [recvent pe Valea Izei.'echi.a. Am llltilt1it ~j Ardelenesctll ca joe soli'­ tic ell mici nniatii. CioMna~ul poate fi intilnit jn doua ipos­ taze: Joe de barbati sau joc de perechi. Aceasta afirmatie cstc numai 11l parte adevarata. BarMte~ti: Ardelenescu cu ponturi: B1Huta sau Calu­ semI: Coasa: Ciobanasul: Roata i Tirleses­ cuI.rat cli 0 melodie de bant poate fi clll lata mai repede si poate Ii transformata in TnvirUUi. '\ fixte : . dind 0 ima­ Cline certa despre eonceptia artisticil asU­ pra vietii. tempo-til fiincl acela5i.'a plin. Acest fond afirma totodata si di­ ferite grade de specificitate stilistica ce este dnd comuna intregului nostru folclor muzical.. batute eu sin­ eopa $i pintel1i In aer specific zollci 11oas­ t re cit si Ivfoldovei.80 tesc" ~i "De taut" ace:. Iste perfect adevarat.blhi de 1a un baiat Ia altul. plus gestunle ntnllce.:ara­ te si se danseaza dupa ele. Concluztt : Am putnt constata di pastrarea pina in zilele noastre a llnui important fond folclo­ ric muzical autohton de mare vechime se verifica in toate qenurile muzicale din Ma­ ramures.

Tmediat dupl'i aceasta. dnd mijloacelo de impri­ mart' '-.ica ce foldor ~i a a :. ajungindu-se astfel la crearea unor in~titutii de specialitate. GaniI ~lusicescu ~i Ion Vidu.ta C()lllOara. Constantin Brailoiu. Breazul.e aici re.0110ra au dobindit 0 l''(tindere :ji 0 utilizare lllai larna si prill parUle !loastre..:i trehnie propagatintotrk'auna. Brailoiu.. aces tea clOUd fiind pll blicaie 5\1 b E'sricla [nsti tll t u lui de lolclor din Bueu­ re~ti. Gheorghe Ciobal1u. iar ca membri G. conclusa de C. $i 0 apreeierG c1eosebila si din partea fadarilor de inaltii cultura a nemii. penlru ca aeesta poate fi constatat din pare urge rea pauinilor ei. Cll rostul de a cereeta si transerie intreacja noa:-. Traian \!Mza. preeum si de eatro predecesorU aeestora. de Traian MtUZ8. A$8 se explica faptlll ea. de ciHre George Dima. G."iunea ~i de in­ lri noi. --_.solis­ stra­ ataile tmicc anea.. ~ieolac Ursll. in 1 initiata de G. Kiriac. a caror pilda si stradanie au fost urmate de Tiberiu Alexanclru. BreazuJ ~i avlnd 0 comisie prezidata rie Tiberiu Brec1iceanu. L ine~ti. Fire~te Cd 0 \'olutic :1d tra­ astfel de oJ'9C:lnizare ~tijn\ifica. Kiriae. s-a eonstitllit si Arhi\'a dE folclar a So­ cielatii Compozitorilor Romani. ~-a tE:rnic d511uit :!ansul este arian­ fiind sin­ 11oas­ . Desig~lr. com.. Tiberiu Brediceanu._-p 0 S TFAT Icieea de a consemna creatia dnonima a poporului a fost desigur generata de frumusetea lexlului poetic $i a melodiei. Fire~t0 Cd 0 astfel de idee ~i llobil5 ciorilltCi a existat in toate limpurile Si manifestat in cliYerse feluri. cinlecelE noas­ tre populare au dlpatat 0 raspinclire mai lar98. Emilia Comi~eL Elisabeta \101do\eanu.-. s-a treeul la 0 aetivitate . Ilario'l Cod­ siu. mai ales eli folda­ . de la sporaclicile notari Si annonizariale unoI' melodii populare.:estor doua organisme au fast cal1C'entrate 1Il il1stitutul de Folclor. omului pelenta cerceUitorilor de '>pecialitate si-a de)\'edit rostn] Y. c]e\-enit apoi Institutul de Etnografie ~i Dialectologie. do­ ~ul ge­ l 1a in­ 'u ceea 1910 I Ac1use de 1a sate $i prezentate in concerte pc scenele oraselor. 200 Cintece $i Doille san 100 Melodii de Jocurl din Ar­ deal.i transmite peste \-eactIri ilcca<. D. a 'leaquri.1 afirma ~ patru melo­ \'oca­ esp~ir- ina in foldo­ me se [n hla­ ~i cli­ . pentru di ceea ee este fw­ !110S :.. din lllai multe lOne. precuDI ~i de inteleapta dorintade a pastra :. in care se cnvine sli amintim JHunele si ('ontributia unor muzicieni de frunte. im j prelent Tnslilutul de CerceUiri Elnologice 5i DialecloJo9ic0. Gheor­ 911e Breazul. IlU esle necesar sa-l prezclll8m continulul. de Sabil1Draqoi. ocul .ii roadele nu doeu­ si spi­ nd cele lIte va­ cunoas­ : nostru ~ 0 ima­ Cd asu­ crea. suceedat ):1 anu] url1lstor de Sabin Dra­ goi.ustinutti Sf ell pa. ca D. lacob ~lure~eanu. Aehim Stoia.PH' sflr'5itul secoluilli XIX ~i inceputul seeolului XX. G. Sabin Dragoi. $i al­ tpie. eu limpuL atributiile a<.. dar mal en seama dinir-o parcurgere dntaUL Sacotim insli necesar sa-i precizam anumite \-alente. cmn '>lnt lucrarile 303 Colinde eu text . lctiva a poporuI l o asHel de Inerare este ~i cartpa pe care 0 d\-em in tata. Asa a luat fiinta Arhiva fonoqrafidi a ~1il1blerului\rtelor.i me­ lodie.i pli:icut mE-rita :. ci si prin publicarea lui pc j)arcur5nj aniloL lnlr-ul1 lei (1p mono~Falii ale unui anumit gen folcloric.istematica ~i In acest domeniu cultural. . Gheorghe CUCll. loan ~icola $i altii. llllllla! prin adllnarea si p~lstrarea folclorului din cliferite lOne ale tarii noastre. ins a realizarea ei s-a conereHzat mai eu seama .lra co­ llloara falcloridi. in anul 1928. sau ctlm este Incrarea Folclor muzical din Bihor.

cunostea hine si limba lloa.'olum mai multe doine. pe linqa allelE'. 111 1923. ajungtnd sa complmti melodii originale. 1n 19n. Sll b ti tlu 1 Volkmuslk der Rumanten von Maramure. aceac.i etl altii. fOrll111lind 11nele teze \'a1abile ~i asta7i. 8utornl acestei ]lIcrari a folosit miiloacf>le morif'Tlle c. asa cum (. a fost efectuata h lfll0.c in oricar(' formi:l ric cllltllra orali:l san crntata. Brediceanu s-a limitat doar la eercetarea a 18 sate.-a­ loros. a fost posibil s~ pastrarea sau modifidirile iyite in te'xtu) Dlll7kal rw parcursu1 rleceniilor ce separ~ aceastfl colectie cte ceTe pretE-dentE'. Din totalul cJlltecelor imprimatE' pe benzi1e de maqnetofon a selectat pe eele mai interesante. desi 0 alta ]llcrare a lui Bart6k . Dupa aeeasta succinUi prezentare a lIllor aspecte esentiaJe {lin luerarea de fai~. completati in.tra. His'lnd la I) parte unele exemple mai putin caracteristice si ('xplicatiile ce intregul material ~. fisc de ancheUt imprimarea rlirec­ tao pe feren .lir. Asa 5e explidi si faptn1 ea nn a cuprins In acest volum absolut toale qenurile muzicale existente in }.iaramnres. car in specinl de Cd­ tre (loi nmzideni de mare pre<. secondat de 8cplasi folclori<.a tradusi'l si tipi'l­ rWi in Jimba romfma. deci exista un precedent in ('olaborarea ell acest mUZlClan care.. cm:ine-se a grlH Si despre eel ee s-a oslrduit Intru realizarea ei~ pentru ca "aloarea unei lucrari indica ~i meritele Hiptuitornllli ei.i ric dntecul \"()Cal de dans. Din rE'latilri1e eela:' Ce all rerceta~ lucrarea lui Barl6k tiparita ]a "iii I1ch'211 . Pc lingl1 pasiunea de cu­ l . plitrundere a spiritului fo]cloric. care de mlllte ori sint considerate de prove!1ienti'l fo1clo­ rica. Renumitul compozitor '5i folclorist m Be!a Bart6k. fapt CE' indid1 0 rlocumentare atenUi. cintece propriu-zise. c\ceasta l1Jnare I1lJ a fost in~. Ea cllprinde toa­ te qenurile foldorice exislente aici in prpzP'1!. dovedita 1nsa nu numai prin culerrerea $i publiearea lui.. prezenta lucrare. ('olinde. In 1913.ta zona. mai tineri. din jns~rcinarea . ar:llnind hIr-un .in merlin] si:ltesc. merltn1 d~ a fl cea mal ('ompleta. prin grija '\cademiei Romane.faramures. "\e­ adnd inten\ia de a face 0 monoqrafie ampl~ si eli explieatiile coresplln7~itoare. e]aborati:i profesoml Glworqhe Pop. Bart6k da acolo .\carl0T11ir:i 'Ro­ mane de la Bucure~ti.pre fo1c1l"Jrnl !l1uzicaJ din \. dntece de nunUL hocc!e. ClllE'oerea Iu i Bart6k a fost pn blicati'\ 1a "Hinch en.ilie $i din propria lui marturisire. dar a\-jml Si 1aClIl1(' de~ terminate de conceotii:e social-politice al(' epocii in care a lucrat. balade ~i dansurL Desi aceasta colee~iet intitulata no Melodil pOpUlaTE:' TOma­ ne~ti din Maramure~. ea nu a . Tn felul acesta. tntr-ade\'. Tiberiu Breoiceanu a cutT('!ierat si aceasHI lOna.!.pcci­ fiee ('uleqerilor folc1oricc: henzi magne~ice. Fata de colectii1e mention ate mai sus.. obUninrl astfel nn material n11lzical autentic '3i .rnl muzical din "faramnre~ a mai fast q.ene si folosind uneori aceeasi informa­ tori ca si Brediceanu si Bart6k.L mentionat mai sus.rcc:tat ~i de altii. de<.afara de folclorul copiilor <. oirectoru 1 $eolii generale de muzica din Si9helu "farmatiei.. rf>71Jjla ca ea cuprinde aproapc loote (Tenmile 11l1l7icale din \{araml1rcs. DUPH cum 5e .a ::.i primele considera!ii 5tiintifice asupra folcloru­ lui arcstei 'lnnE'. Ca metodolonie.. probabil eele sugerate de folcloristul din zona.":e' fir('c.c.int facule' d1]pe\ criteriile arioptatr' lfl noi S1 de c~itre ccilaIti specialisti.. a ceJcctat de ase­ l'l1enea.Cintece popora1e roma­ ne$ti din comltatul Bihor a fost tiparita la Rucuresti. Brediceanu avea 0 mare pasiune pentrll fol­ clorul nostru. cercetind toate subzonele maratnllre!:.liqill: Tiheriu Brediceanu si Bela Bartok. are. cornpletinc! astfel si omisiunil(' predecesorilor amintiti. in prezentarea folclorului muzic'al din aceasta zona. Autorul ei a cules peste 800 melodiC pc parcursul a 14 ani.'azut lumina tiparului c1ecil abia In lD-37. ci si prin tr-o adtndi. In primlll rhd.. toan Barlea.. personate.

" unoI' programe artbtice (ell cO~ltinnt folcloricl.tea llu scad \'aloarea ei in ansamblu. Prin lot. cit 5i a coorrj(m.i do\eclesle . c1in ace... profe':.i ccnl1m.te hotan:-.tirea em'enila autorului prezentei lllcrari. (.1rii acthitatilor artistice ale formaliilor ell care lllcreilza..>i (1] \nsamblul folcloric . elIte reqiulli din tara noastril. prel(~nla lucrare consliluic nn docUJ11c:nt de cllllllr(i rOnJ(lllea'iCd de mare \aloare.. preclIJ1l 5i din explicatiile inso\iloare. dr. " leqator a1 folclorulu i mUlled].1 [ormajia .("Jr'l Ii. dar ace<.Ul'. VOl' fi exL"linc1 In aceasta lucrare ~i lmelt.>i sp!endoarea.' hfltare. Prin rderate :.or al (lc('stuia.\idrd" al Casci ell' cuE~. prCCU!1l $1 factorilor de cullurci carl' au sprijillit lipdrirea eL Prof..i datinile mararnurc<.dupa cum nici petala incloiUi la 0 floare llll-i schil1lDa parfumul .r(. uni'\'. d(' pildi.orul G:lcorghe Pop estc '.\lll~jlnt:]U" a Casei pionimiior elin S:· rjhelll \larma\icL prcculll <. ell astfel de glndurl ne exprimam pre(uirea ~i cin<.:. ('Me Ya conlribni ~i mai mult li) ra~­ plndirea frumoaselor cilltece maralllIIre'jclH~ln tara noaslrCi ~i pestE. ce contine.a$i ora<.>elle.... ~i chiar pe-. lUI nurnai in IOl1d lJl1de aclin'aza ci ~i . at in privln!a a!egerii ~i a interpretdrii pronramului Inuzical. sau prin realildrc. re~Jblrul \'C)Cal dificil al unor melodiL sall arlHlHa prea incarcata a altord.· [ollica IX' care () conduce. impreuna cn orchestra :)cmhi". ca text ~i mE'Jodie. auloru] l.inloLC:eanna pricepen:'d <. )tiintitice pri\'itoare Ja foklorLl! . lOAN !>ERI'EZI Consen'aloru] de muzicd "Ciprian Porumbescu" Bncuresti .>1 harnicia. aspec!e dhcutabile.>1 un neclr'}c ')"­ paqaLor ~i \alorifica!.

-

lV)IZn~

~Ol)lO:J

30 VI1)310)

SISTEMUL OBICEIURILOR

..
~
'.

-

-

­

--­

• ~-ti
~-~

.... - ­ :. -,
~

..

-----­

87 ---------.­

CICLUL~

VIETII •

Repertor iu I copiilor

1. NUMARATOARE
tIIr':; ::: '6/25!3

.P= 280
{j

Inf SidfJu /ieana-l! ant J dec. 1975 POlenile 12ei

nu:

2. NUMARATOARE
w:; 816/2497
lof Bobocea Vos!ie-?7 Oni J dec i9?5

J! ­ 260

- SCI/!
0;'[1

Poieniie

V/Cl.

In

DOUG trinuri

Au I.init sa stingd caS(l Pompieri de 10 fk;cQU

(H.'€'lasi timp ce mO(1Hl SE' ciocnea Pompieri df' 10 Banea.';(l

mdea

Au aprjlls,o

.,1

mai rau

La rn;Il€-fI frunle selie thm sutd lei

Hi

iei

pa

cine IIrei.

1 VINE PLOAIA

Nag. B16/2509

-180; J= 90

inf lJofon Maria .J7 ani ] dec 1975 fzei

!Ii

/;;e,,"})/

_:n' -- "e

----- 88 -----------~----------~-------------------------------

4. MELe, MELe
Mag. B1612505

Inf Sidau Ileana -11 ani J dec. 1975 Polenile lzef

co- do

bele

JeOd

Ji 1; ,

DJ
'

1-01 d8 ';~ol ba7'-01

Ie

a

- reD'l; vechl

- Ie - Ie

Hag.

~

1412190

5. cfRTi. CiRTI, VRANIT• A ••

~f7~]cc-t211
-;It
"

.P= 208 ; J :: 104
.- ce
do!

Allegretto

In! Herbl/ Anufa -62 ani marfle 1971. . Vodu Izei

elr - Il
17,";} -

vra

/71 - /::;

J

;778

{J-C}. 1 -

0.1

Pt/I

de

/rih du ..

cea

n-:"9

Ca HOi

Oei mil .m/ e pas Ie Pe'la H/ Ie

ma· ma rnea
0 - i Ie
va i-Ie.

6.ANE LI PANE

B 1612501
In! Florea Gavrilo 11 an 3 dec. 1975 Poienile Izef

Z iN PIETRICELE
NUMARATOARE
M~

B lJI529

D1t~~F--.---,-±~~:~---t-~ '1lTI$r~~--J--~ JT#-;f ~ ~ ~
v

)~252;

Allegro

In!. Te/epfean Heana 18 C.­ februarie 19'1'J Vadu lzef

.J =126

-

/a lie - bt.-, - /7u la . - 1/01 ______ .
/7e-/78 J'U

E=j

Jlru-/li

in.. - am .Jor P6l.. d0' Ca- lu -.>V

Ie

/7e

-- /7/1

,

eel bgr-

Jus pc1 n8 do U,9 zec c5 Iu - /0 Ie d pa re-,:::= Jus pa ~77t /7;} /7{} - /77Cl ze - e

m?·

/7)1

bU-/7/ le __ r( /e /7//7·-ca-o-v8z_

'--­

=1
.

89 - - - ­

8. BUBURUzA RUZA
-::; B 16/2504

.,110 Be ~ ~~ ~ .~ . ?6 I E.. f:+SEt . a=d1i~.~. .~ . =$t-4=. .---=.= ________.___.____ _ . .'.~ . ~.~==-~. ~ ~. -.-~-=:lI
It

In! Sidau Ileana, Fiorea Gavrilli-ll ani ] dec. 1975 Poienile fzei

bu-

ru -

za

de

/ zbu-ra

A

co - 10 m-Ol

In-su- re;

9. CUCIUMALU MANU

,,:::: 815/2318

*H
--

~~-280;.J 140

II: J =;:=~~
ma - lu JIJ-jl/l7 jJler-dul J'u CuClu-

~

~
1778 -

fnt Dunca faana-ll ani ]0 noiemb.1975 feud

~
nu
nu

)-/.

~

me;

51 J

In 9(oa
1-0

flal

cu

m/

du ....

!u
lU,

10. DU"TE DEAL DUPA DEAL

to::; B 15/llJ
;- 224;.1:: 112

Int Hachima Maria-Nani; Trifai Ioano-14 ani;Brumar Ana-II. ani; Ungur Vaslle-!4 ani,Munfean Iaon-14 ani 16 noiemb, 1975 - Bofiza

"
_ _ _ .i'

t=?i2lt.Jl[J.J=fJ }=~~1=1
du taL mar- pc:

'!.

dec;l_ deal -ll Ca-s mal mul - Ie
2(

[Ju - Ie

na.

pa

ghl - 0

deaL._ Ie ce- Ie

h'a/7-jt-rt

pa/7-t­ fe.

11. LUNA NOUA, CRAI NOU

•.:; B1'5/120
idem-IO

,; =110

LU-l7if 170 -

ua

CreH

nou

ne-al 2 JT ­ 17;:)-­

JT- ;7;)

sii ne

.= ,-­
'3
.,.. 871/2498

12. PITlGAIE GAlE
I

1

~Oder~t~ . ..Lt;. ~'= 200, .1- 100J5L~: § J-=ii-'=A=-+'BE ~r3 r= -=$c-~ :x-.~. ~
if g II'." ] ~ f . ~JL. . _,
,....., .
§t. --

Inf.B6butlloan-]8anl
100.1974
Vodu lzei

,:::"=':'_

- __ •

.

-

___ ' ______, _

It

Ii,; - II - 9;:) Ce !fUCI Tn

Ie
fl -

98 - Ie

tin

pI -

dor de

92 oa

Ie Ie'

Jt. u '[) ne Po - PC} Ou - ',08

J!'

U

I7U I7U

de-a! /au

de-d/ meu

8e-

Durn- ne-ziiu!

dal

g/7eu
ca pu mneu

13. LA SCALDAT
Nay. B il /2507
lleajj~J ~,-:8 eni

197'r

(/ .­ ne

14. LA PIER DEREA UNUI OBIECT
Nag B I] /250]

IOC ­

15. LA PlOAIE
,Mag B 74 ifflZ Allegr'o }J:: 280; ,,L 140
JOt

JOIl
liHlrti!3

·25.?1il 1974

Vaali lzei

m¥1~t~~I~i~~'~ff~~j:-j}I:l:~
@)

---'-"-

-----"

,
91

1

16. LA BUBURUZA

Mog. 8 11, /2196
Allegro

)::232;.) =116
,.........-..,

Inf Herbi! Anura-52 ani aprilie 197t. Val/U Izei

ru

za

Ju

Ie

ma-n

dj

ru -

fa

- ru

2.'8

ru

ru

-

tao

1Z LA LUNA

Mag 81/,/2185

Inl Herbi! Anu!ii-62 ant
febr. 1971, Vadu Izei

no -

ua
t/

lu

no

ua

Lu - nil

no -

ua

eral in

dj

I!)

Te-a/ vo - If

pe

ne

Vo -

Ie - rna

JI

pe

m!

ne

=--~ -- -J
--:- :j

18. COLINDA DE COPII

In!. Tomo/ago Gheorghe
Mag. 11 / J5
=100

a lui Alo-I,J ani aprilie 1977 V/~eul de los

19. DIN· PALME

Mag 813/561,
Inf 86buti loan- J8 ani febr. 197t.

Vadu lzel

frl/-mos fru-mos

II - .re - be

A

na ca

/7t, ca

rum-ba hlm--ba - sa .

j

J

[u cu - Ii - Iv 08 nil Ie Cd -.be fe. -. Hario-20 ani..Ie . 17 /25 Recitind J::68 Inf.Florea Haricuta-25 ani ]0 noiemb.... 21. CHIRALEXA Hag.r F F fJ I r r F Irl~£]g cu cu cu un It r I j r FJ I r r I j F FJ I r r.va li-n c. (u un r F I j-.PU CTntecul de leagan 22. ~m ~ 1 mal pal r . Chindri:. J~ a r::::"1 J J Ii u Inf Tomoiaga Gheorghe a lui Alo ..1= 60 be fe.. Chiralexa doamne eifj carbuni 1n vatTa Autia pe1itori 1a lata Chiralexa doamne. 3a - Rar . HAIA.ra -Ie :11 J: 5rlu de . cu - ~ I ~ ~ 1 0 nu - lUi fa Ie ca -pu dom-I7U lUi. pn-ma . Braicu Virvara. HAIA./7al. i7J Ir r 12 r r ba . -. PUIU MAMII Hag. BABETE Hog 11/1 £~! J)?lzr u .~/ Iv lu MI. II -. Chiralexa doamne Cite pe ne pe COCO$ AUtio coconi burduho!Ji Chiralexa doamne.717 pfeaf.4J ani Viseul de los ' aug. 1975 leud /171 Pi na jor . . 1970 e_ r rI tu Jcoa -Ie pa dm re -.ra-a xa doam-ne Chha1exa doamne -Grhl de primaVQra In pod ~l·nCQmaTii $i pa pteatra·afaTa. Cu. B 15/2]1] Moderato }J= 150 Inf Plesu Anufo-20 ani.92 --~--------------~------------~--------------------------- 20.j­ Chiralexa doamne Cili ciirbuni in vatiC'! Atltia petitori 1a iota Chiralexa doamne.82 or aprilie 1971 VIJeul de Jos pFJ C/7/.

e 'e ­ 'e 'e e llw-ew 17( -fld 'e - Ie e (e .waPI r C( I y [\$ F\$Bt OcL =<f OlDJdPOlAl 090Z 1 '1/ 8 'DOW NV9V31 30 J31NIJ "£Z - S6 ./O! -..r :lod e-u I 'r r c. JO.11 I/o./0/ nf- .(SIQ) los1U1Q DWDW m !WlOa [UllOa Iosn !WWa owow n:J (S!q) Ios!nd OfDI.e II .IJ ew 'e e-e e .V t c( LI .rE r~ <f r f I mo "r r t( I r . d f .j dP Ifld el .e 'e ...{ 'O!"H I If :Jt7d - e-u If Ujo e..Ot. 8[5Z19/8 '{ioW HOSlnd 'VIVH 'VIVH "~Z r- t:: -­ l!iL/ FUi nl - fld Ie e e 'e .el.. (.fIW fe'UI is' I-:!f' .ell (~ hit r f r (r ~# 86L =€( dPdddti !aZI allUalod 5L61 'lap [ IUD LI-DjnuV SnaJlad 'Iul .e (U II' .flo' I! .. .ieoo 'e e e e'-- e-e e .:J ap el.

.. Cd flaia pui de cerb Eu ell tine ma desmierd ati/a ti-oi hOlj Plna ce le-oi adurni. B 16/1676 Inf Balea Marie -79 ani 30 no/emb..130 Inf Fforea Vasile Citetu-1. culc(i·te puiu mamii (bis) Nu te·am Idcut cu /iganii (bis) L . .soara.5j rna dw:: (1 sec"w Sa te pot Vedf! imbl1nd ptitd de griu {i-oj fa Cd m(ln1a mere 10 moara .Jor .8 ani 30 nOlemb. te culca (bis) '. Dii-i ell mama $... Pascu Marifica a lui Steapan-25 ani Viseu! de 105 febr 7970 ha . VARIANTA I Mag_ B16/1106 Moderato jJ ...GNag 77/71.ia /7.:}. CiNTEC DE LEAGAN Mag..(1 lai. 1975 feud I' . .... In!. twia tu I ie{l Cd mama Ie-a /egana $-apoi haio pui:.Jar .. II] /(1 /(1 }a /a (bis) Va-.1975 feud • /JU fla ..... HAIA.>1 t-a lace scovcrgioard. .Id /fa la pu~ . ......na-I I te rna n - . J! Rdlele din asia lume (bis) Stiu cd nu Je-am pl1S eu nume (his) DoinG. daina fii doina (bis) M-o VQzut la mama dol (bis) U nu marii ~i unul }01 U I1U harnic lingd -noL 27 HAIA /HAIA. Sa mai fae altu 10 rind Cd mama Mra de prunci 1 co nucu Mra nuci.. PUISOR ..­ 25..!II ha !a -• Hoio.... HAIA TU ILEA vezi l.....oara PJnd-j crel)te mc'iri.94 . • -... 26.. Maguta I l!i~c6 -20 ani.tY ......

. . . --~~-~ ~ .•3':8'~~'"--~--tc----~F_:!wL~. .:'-'. -. -Fa flO!(t JUlia $i-l dLL (L (bi. . .'J '!filA t1._ (.\fe/ica··]? ani dec.om prune de ('iupait De cinr 0" :): prdrddit p(.1-1If. •.I r'.. . 111-0 Jegdnat Nllma na!oc nu mi-o dot Clnd 0 io sa am nOrGe L-o Opal moica po [<Je. . siu cit de supdrata Pruncu mamii rna desmeardd.. ~C! : Inf Jus r: n AnutD··ZJ am 30 nO/8mb 7975 j)-~ J{~-.~_•..-*·..L):! t_ -..~- /- c-a G/Il . A ~:~~:~==~~'~J~I~i' r.-----.>r.. bani $i mo.Ji=-_~:':~=. 2q . . ~ J-\ ~l In! 'C7(! 877/717 [v1odei UL'_) .tj (1\/e.1 uilJ d.-:.> ~------------~----.-. .'ciclnte)J~ lF3 '."f.Jdf7I_. 1ro ..Ii- tat SLlparat S6 Ii.. _. .7} __ .-~~J.-~. ~~:::=~t~=.---... ".~U.-~-g..~-.8 .{' q8 ("'1 Ie.:.-~ --- ---~.:'qdno[ D~CU Ml!e·a~ I[iii .i po stiliga L)e~(J(J{~ f gas esc .. PUIU MAMI ..~le '. .::::I______ _=.-._.:: eu f-/(lia hWci pui.-. Liul..:::-:kJ -t-~:::::=:-_ /.- ...nl/.. . Wl't:..=: -­ I---~---w.h:~=---::. ~. (ofs) t1pat-o n1aica-n pard (bis) o ce rn· tacut nln:l~. I / I. Eu te Jeogan til now snfnn Haw.o~I. J A..los -==::::J ~ ! ::::::=::j :i~*~gL~1J . ~ .<~-. ~ P'U'I'SOIJ . ·=!:. ".f~/ oor ~ -. '. HAIA. .. w.'\. f\ ..:-J:~2':~::::.~-:-~~---. pu. { I . .~. ¥. HAIA. :~nutc {] lUi J- . 875/L. -.l.--~-#t.)lSj Eu te JC(j<Jan :.. 7CJ70 Vfjf.~rCcf:~~~~t~!c'~~K~~~.7-=tiii-·--uJi'-=+~-::.~~:-==:-~:=':.1:f~~'f'dffE'i~:··~:~~-~~--M~~~:f:=~ . PUIU MAMII .J ~~=:t-~:.f " ?) iJ.1 (j .s} Pinfi iJ:. -.~:=t. :~~~.-----.~.) .---. i lii/. "1 !/. (i'e cue (._ ._L_ J':"J: ..95 28.. -.ii=I:_-q---..~..t--=t=.~ ~ = m ~ I .-.--Il<llP..'.---.(1 S.~~?~~_::~c~11"i.)c (bis) I I . . ta! i 11£.----~~~~./ 1"0 ...rJ=~ ~.w. _ . Sd L->uf1J Pi.'~~---:'~"~---. .~·7 .. hwtl. 3D.f 'Ce"':~.~ \J ~ !Ie Ie·· .:.~~~~~~ ~ ~_t:~~~~Cc=t!-··. . 'Jw.-'..1// LL ••. leud =m=~-- ::£I=*. -}=!:ZO=._.>. HA!A. BAIA .i:..-::~ -=r~~~2~l-~~::~.fj (! II tau eJUi C L i1' ce 1116 foe jJ e'a btl tr) r LCUl-U .-_: "F "'R­ !J .] mali$o[ jj 81 (bis) [bin he..·-l()cic"(:.• ~C]S'".' ~_ "if I . -.~ <.. Clnd 0 io sa am tihnenJ6._--.?llU i-'o llni (Dis) "] u PUiWl 11 durni (bis) Pin. . di_ .: .-:f:+:-j~--~::'f·~~ ~a-~/'.--------.-=-~ __ :~3 ~ ~1 I --fIr.ler!!·· LL. .~ie FaiC} prunci casa-i pustie So.._~~_7~~. rl~{~ q!\IA.. M-o iacut. '".1/ =~~=~=:=:±~=:.".w __u __ •• -r -_._ .:_ ' --=f=:-:--~t:w-E3 IL_.~}-i~~-::-El~·C-~~~~L~::f~=:::E~~==~~1-=~1t11t~~~ -=-.! .>i "d cireoptc r..

. ma m-o~_ /e 9a . Mne-o cintat de dor .____ t-a ma ma 170 n_'_ eFt i> J J vre8..LIN CU MAMA Hag. j II Un lin-lin pui de domn Mult Ie leagan . 1966 Birsana ~ § P fie. cfn. de primavara Si din easel $i de-alara.5 ani iunie 1978 Sdpfnta 32. ~ Ir p F /i/Ci -- cind r .ml .18 ani ian.b J ! l j J. II 1.0 ma de dor mne-o tat. • ia r £1 hil178 _ __ P I~ J 1m cu ~ " U. Birsan lteanii-25 ani ian. HAIA LlN.tj l!. B 21..faf mal I r F ..ra Cd-s micutd sd cresc mare (bis) S-o mlngli la supdrare (bis) I j) gu J j.Ii r IJ !lu . B 15/2372 Andante ) :120 Wi @~ ~ Inf. A w ~ • Inf Husar Ileana a Cionchi-1. .si nici la dna. B241 1.96 A _ 31.J.g8 . Si de iarna $i de vare De loamnd.si n-a1 somn Leganlndu-te pd tine Mull lucru mie·mi ramine. MAMA CIND M-O LEGANAT Hag.71 t» Ie Andante )0118 • Inf. /329 Moderato )= 140 .liu pr ma de dar mne.. MAMA CIND M-O LEGANAT Hag. Borodi Ilean6.!7d:.8( Ma-ma __ dnd!77-o Ie - ga- naL~_ Ma-ma_~crnd m-o /e .s-a plins (bis) DOTU de mine s-o prins (bis) De cind s-o prins la inima (bis) Nu mai am nici·o hodina .0 cin._J J1 @ ¢- tdtJ I k2i1 J) 4 G I J) !i. Nici la prinz .J IIi Q E p IF g . l S' . 1975 B1rsana OJ Ala JJ . tal II 7Bf dlil ra mnj· 0 cln - 33. ~ • .. ~ Ii Ip Ei E Ii Ir F U. Si din easa $1 de-alara..

40 ani dec. /77a l71a Oal__ /la Cd___ CU /TId fe-o IT =t ~ ma (bis) Ie !}8 -- n8 /TId ~ I . ~ J) J - //{} /uc ru 1~77/ /lld/ rj' mF' ne '''if @~ J1 J Du! dUl £lj JJ !7CJ - I J. cle~te mari~or. 001 *' I Jl J gJ H iTlil a Pu . k I c[j " J71 :!@ I)) W J) J ] '.. 001 g.'..~ iiiioo-" IW~ - :J /TId =t :11 r p r f.pI ~@IJ..7 CJ A 1 - CJ ~." . A .J {l1.nfn. PUISOR • ::::::j Nag. /. D//}_ 71 '- 1ti. 36.___ de un . /.! J/ .. LIN LIN. B 71/726 Rar )= 128 Inf Bora Nas/oca a lui Con/rate.de-o Ie .mu ~ B OU!. B lJ /7121 Lento J>= 125 t:'I In!. .. BOI ani Nag B74/ 2799 Allegretto )::216. . DUl.du /1 ~~ lJ te j 4 pe J "" IJ Mulf 11l W I J) .h J Ie .piI /TIIC L-a lasat rna-sa durnind $.Iu . DAI HAIUCA ~ &§ru?r @ 0 ~ @) Mag.J=10B Idem-17 =$g J~nJI a.. gu . HAIA. dUI_ 4 dui___"_ (/(J /10/ na _~ ca ___ ~ /' . i J. II da _ OUl CUI na - da__ /1 ~ 35. --t ~. II le-o g8 DiJ. flol I j) J 4J j J I J.-. 97 34.. fTi!C=_-~.!- de_ co- -. I-a allot doina zjcjnd.. 4 J. !7a . NA DA BOI. 1970 Vi~eul de ios ~ IU - et I p .' ma dul !7CJ E CJ ~ d d a Dul cui na-dCJ lJt9 4: i j. OCI. I3S lj j) J Le !}B . 001 -:J. ~. 001 LJUI '.. Tamas lIeana-24 ani ian./ld tIJdl lt4i J-=h$-h!§ DOl Bor~a fa /)il7 de un .ra____ co .. DUI.de-o Ie na.] .i haiuca pUi~Ol Pina·.. 1976 ~ ~ @) j {}i=j) -pJs-l1 001.

..'......:.so te v [E' Mare cit-U TibJI".. {Juiu mamii MO!.}ica a.....~~~__~.. ... i 98 .......rn ~___....... haia. haio. . Sa-ti lie W$U obraztr Pe bunici .......w Neeazu de fe-a-ncerca Pe bunici CQ-i in/reha. ........ PUW MAMII Mag B 7969 -Halo.....~.... ...0 a{1l 7968 Dragomire~ti fJra Zl / (1:7 Brozilo( va adwwli Norilor va-npIQ!. .............}iiatl fiodini soare-11 dfUmu/ tau Si·Qscultafi cjniecul meu 5(1 te feci co bradu-n illunte Sd iii hamic $i CUllHn $i sa flU euno..li nec(!......... ho/a. BRAZILOR VA AOUNATI • Mag 2918 Lento. ia Mdmuca te·Q !egdnQ 38.... poco ['ubo to #~ -134 in!... HAIA.. haia puiu mamii Nu te-am Meui eu /iganii HQia...___... Turcus f (aaree -::.$tl Om co Pintea V itenzll..­ 37...... HAIA..Ii pe lw Haia.. .....

1. :----=1 ~j L·Q-nf(i$<1-n scutec de in Si }·o adormi 1a s1n 40..:. F T ! - do b/'n dlf • Am Qvut :. J-p? -~--t= JJEi=M I lie') la h.32 ani 7958 Viseul de Jos #-f¥r~---F-l#1~ ~ ~] I @' 8 ®Jd ~plAW J.'. 5/. nani..1' ~3 <7rn pe lu ~ ~=Jt~:. nani._~~~-'~~~~~:+===j (TIe-un fc ClOF___________ [Jo /'iJ t: ~!l I I"~~~ . ~"u/J~)scu //{?DnO zaon/ 19SfJ Drcg[)mi'~?-?ti -....ld pU-lul (TId-mil Nani..:-. UNa r-r"r'·o"''''''·' /'~...99 :~o ~~ .. - I(] h. S-apol hala puiuJ momjj Cd rnd duc a secera Sf pita de grlu ti-oj fa Cd mama mere 10 mOGld S1 tj·a face scovcrgioard Cd md duc a sec era Hula haia tu IJea S-apoi haja puifjoQrd P1nd·j cre$te mdri$oQnl Hala haia pui de cell» Eu ell tine md dezmierd .:c. Mit ~'('.dPOI /Jd·. . Ale mama-un ieciOIa$ Dragu mamii ingero$ A.Si cWo Ii-of hOlf Find ce fe-oi adormi..co::. fJd - nI fJd--/7/ l7a -.=iE~IE'~ i Am :... ~ '".£:~~~'~q~J.!'icr~~'"-. 12 /Ie.~!. HA lA..' -.. ...-r F'" v itUPii£t.. -- Id /w - /(] /7c. ~ S-:J irn.-___ I re C/OI' ../7/ .{'?~. nani.~~~-=fi--"*=-'~-::=--==-jj .~. vul eu 1. ..~ ~ ~ i<.a daca-a veni }'v1Qmuca J-a ciupai..· /(] /?a - /3 ha - ICJ k9 - rJ.li eu un dOl Sa am pe lume-un fecior DOTU mt SaO lmpiinft .. . .5i-un fecior am doblndit. ~ ~ t'\ In Mag 23/]:.0 1/ (7!/~ ______ ~==-r~~~~p-.) ~ n ~ !".J J---' =-::J f... TU ILEA VEZI 25 inf Pop ~ Mag. II /3420 Moderato _~: 140 Ana . . HAIA.

Jor. .fa D jdBl-.p _ _~ ~===:E _.----. /fa ia ha-.ri--(v: ____ . · . II De tiff I In! Visovan Harie -6J an.. Vodu Izei - ::( ~ • t .5/ mal m8 -./9 17a--. mO$ie Fdrd prune./la-. HAIA PUISOR • Hag. 1971. poco rubato »::120 A Int Huban Ileana 26ani 1968 Dragofflire~ti f~~j@ .~_~~. HAIA.h Ha.''? flU fl de am /e 98 na)-3' 11/ a. ian. avea bani $. pus tie.­ ~==-:31 -.~~-==~~.·· .61 Allegretto ()::110) ~ frjl7JriJtjr}J ~:--t~ .r/ ..a pU.~ ~ . B1]/1.i P/-od-i sl ma! m8..... .--2)l i1Y:~ lid fa pu-. FARA PRUNel CASA-I PUSTIE Mag. pa Sa n·am prune de legdnat Mi-a$ trdi tot eu bUnat Sa n-am prune de eiupdit De dor m-a$ si prapadit De-a$i Ii cit de supdrata Pruneu mamiJ rna deslaM $1 zOQard din rnihurele Eu rld printre lderimele.Id .a flU - $)l 0 ru flU .@ cu biJ nat '+ II -"J.100-------------------------------------------------------41.0 Lento.b-+~i¥tt~··~~). ~gj i lid-Ia ha. 42.i L Pi /73--1 Sf ma/ m<5 ri Pt-. Ira I faf Ii) t..4~b=E~ -JF--·~. 29/]1.J =tJ P/ -/ .=¥:-t~}~. D-a$d un pruncut drag Pentru el aCusd-m trag Pot.p*~_)) . easa-...1)8-1 5/ mal m.i - 8..-ri - I iQ. ! ].J~r)~JrT=~_~..

._. _t4 • (i~ti tJ r --~. ':.j. FP --~ co - '~~ co ) si'..Ii0~__~__~:~b~=-:-J:-~~=-"'~~~~. . ~~ ~ · 0 _____ Int lust ·36 cor Mag 28/39 Wf) 7970 S'f'-"~~/11' u Rubato ) .--­ @ rl ))_J-= r:... * . .--~--. .IU ma iid . -~ ... EU TE -AM FACUT. /t -----~-. : : 1 1 8 ' u.._.:-=: '====F-§A -+-~ ::::j .~i mel due 44.. iJ~~.}.(/ ..' .. Haia.. haia $i-j dormi Pind mIni ce s-a fa zi Haia. ~ --- -:..-.'-: .. -- ca ~-. t":'\ . ~.. .__ ~ I "1 . . halo cu mama Cd mama te-a Jegelna Si coconu s-a cuica Halo halo pui de pe$te Eu te-am fdcut...... ~~ . fe·o := -: ~'1J1C._--r--. s._- ~~§~1_t:' cui.. F 5- ! l~ "'-- j~ :.5/2601 GodJa PaJaga. HAIA. f!2~!} ---.e.! ~ I! '... /78 I a pu..-~~- - n~soi' ~ Haia haia ell mama Haia hala eu mama Cd mama te-a Jegana Hoi eu mine pui de eue Hai eu mine pui de cue Eu te Jeagdn . "".-~ /1 ':.c ¥J -~-~ =: ill 5 3tJ 3:.. k J U ~ 3- .' ) ~ .~~~~~.p... Cd _ _ _ _ _ 31 ct==-=== ~ --)- Haia. ~...." :--.?=S7ii§iB) co nul 5-0__ .~:4-FJ uF ~92 ~. _F==-=1\.i sf ~I ttf -~ /a.~:::t. HAIA PUIU MAMII Mag B 1. ~ .:=~-:.L. d:. J~ ~~=-P=f.-c---~ 'c:.r .h.JLJEit~=~llLliffi~~mJ4J 1 . (_fI .-~'!~.__ .I • -)~'.55 ani mar/Ie 1965 75ani l.1111 101 43. fa IU ==::=J ma mil. eu te-oj cre$te. EU TE -01 CRESTE ..."U ~~ Ji)11i~-. . ~~!: . haia pui de cuc Eu te iegdn $1 mel duc $i rna fac slugel 10 cue Foc $i apa sel-/iaduc.--­ r:: J i l.

•. c'. BOTEJUNE DE FEMEI Int he "[aria .Lir.:.24 ani mil! lie 1968 t r 1." ijrCJg7mfrestf :i:fj~:. . e~ti beteagd ? j\. ~1.."1 ~?f1 { his} 46.~ :$ :(~. "d.DE cue 1: :.~-'~/ ~ ~ =.ff~=~J! .i 'btllbotu mirat te-ntreabd tu Jemeie./ .1(ii Mrbate eu dreptate Nu-mi cata Jeacurj de moarte Cd am to la botejune $i-o 10 neveste nebune Plnd Loolalt-am petrecut ~perld ne-am Idcut L .--..:. • --.a (bis) ..'-~.. '~f:~~~~~~~~~:....\> .. ~'.. .j . --• ..'1 i . ~.'/ ~ ::y ~..1l'.

~t. J.. tt f"-· EJUNE In! 8' 16//44 ~ r­ " ~ 0' ~1 d.O/ c/. Ii f~ -" ELOR ~~. 7971 Vi. Hai. ma. Hai Pleac4 trenu fuierind R4min mlndrele pllnglnd..~. gald sord Cd m-a~teaptd trenu-n gar4 t.-'-'.ll "/ C::J oS-am vCizut pa Si m-am dL!s~i i5.------~-..l Nag E7i/ IN CATANE COi.·J~l:j {bis} /In{J~ Repertoriui t:ctdnie instrum~id(J~~: t:T 48.--..t.:j . gol meri c1telin C1nd efti pJinut de c4tane Tu atuncia me. DE PETRECUT F 'd. .". . StrigAturi: P6i Gald mamd. tare. mli M1nce--te locu de trin Clnd eft.---- W::J----. ~. 1-7 A +-.:.

... tarat. -• 50.J Eu cdtana $1 cu strut $f mindra·j cu 1eganut Eu catana 1a-mpdrat Mlndra-i cu 1eagan 1a pat. Cum md fugaresc gradatii Si tu te iubel>ti cU altii. nu te-a$ da.prima~} contro:[ovaci loan-29ani. .= In!. HaL· IDth Urcd mlndra sus pe deal Sd vezi cum 1s militar. mlii Sa mal seap din tine-odatd S6 port clop ell pana latd Cum I-am mai purtat odatii In catane n-am de mars Numa cu mindra pe $clS In cdtane daed-oi mere $i-acolo-s mlndrele mck l . I " " I • Hai. zongura:[ovaci Marie-51 ani stngaturi: Pascu Simian a lui Sfeopau-30 ani . • ~ I i . DE PETRECUT FECIORII IN ARMATA In!.. Mindrd primavara zine NU-j ave parte de mine C-a ave parte armata Tirnacopu $i lopata.. stngotun: PO!?W SimlOn -]0 am nOiemb 7971 Viseu! de los " ~ i 4 ::::.0E MERS IN CATANIE Hag B 77 /29] IVlorCIO e • A " -­ 'I ~JiO---Et--~ ..febr 1977.. .n grddind $i cu 1acrimj te·Q$ uda $j-n armata. tarat Cavad Grigare-54 ani -prima:. [ovaci Grigore -57 anl.Viseul de los .Fr-=*c=-@=c~+~-=t21l !lj '90 .104 ----~---------------------------- 49. Cdtanie bldstamata Hai. . " Mai mlndrut viole pUnd Eu te·a$ r(1sddi.

did­ -Y' ~ .==--:±C:=! .18 ani mar tie 7974 Vadu lze/ .? spa SpaId $i cdma$a mea Cd rdu oj catunii cu ea.'. la. .. spa}Q-n ..51 SPd ..rdelean loan-I) ani - ()l =180 ) r£:1.1-.< '- v ~~~-Fi=~~§-+~-=H==~?7:lf!~~~~JfiJF 1::3 r/i-mil Si _____ siJd-Ir-J ~t w Tu -~ ~~ Tu =ti----­ hal-ne.'~oflOneJe . EU MA DUe MINDRA-N CAlANE In! l.. F/orea Vasile J Ci!C!u!U!-1.'. la. (bis) $i trimite po stele (bis) Pd $uieru vlntului (bis) Ai la.'_I/ t _ ' rie.flf'.' . tu .r)!? _ fLl s/ :spa i:l if.. EU MA Due MINDRA-N eAlANE Mog B 14 / 1894 (JJ:194) . 5JJ / 2450 52. 1a (bis) .< 51.1{)5 ... la. rd·mi' d ________ . fd il..)i 0 0 ia spa/d-n sdpuneJe (bis) Spaid $i came$a me maJ (bis) eu-care am hi/teit eu ie.'. ~~-==sFf=.i mi-o fa /1111 ft"· .U Ie uscd-n foe $1 jele (bis) De doru inimii mele (bis) Gatd-mi mamd cufdru (bis) Cd mi-o sosH ordinu (bis) Nu-mi pare rdu cd md due (bis) Pare-m rdu capS tiniir prune (bis) Gatd·mi mamd valiza (bis) Cd mi-i musai a pleca (bi:.- ­ In! Ardelean Maria. la./ ­ febr 1971. Vadu IZe! . . A • ~ Mag.ITi. EU MA DUe MINDRA-N CAlANE A - - ~ ":19< B 16 / 774 r : 140 Inf (urea Jaana a Petrea{)ulu' -65 ani.} 0~rJ-r} Cl:J /ie Tu I r­ t.8 (In! 3D noiemc 1975 leud Eu :n'-I due rrl!!7 .)i-oi jeJi-o eu cu jeJe. 53.

::. _____ ..4nu!c (/ ~..:' l:a/~):.... C:lf~ ...: _ .~:~~~-'h.iult!i-2J ani X' i!).__ Eu md due mlndrd de-aeasd (bis) In cdtane nu 1a coasd. - A "" """ /c!em·· 55 ~-p:~~ J=~tL~~."2Q:..'// ~~. :. !1E~: ~ -sf :!:= -"-~ . ~§k=~. :-. . c-. (Uhi ciopu dst eu :1'[[lQ strut {bis1 ~:nd ti ..:-. EU MA DUe.. MINORA..t.~ d' /·~EJ F'u '/'3 _ .. .." .:~. ~~~#~.'ii#-~--~~~~~~~ t in Cd - /::7 '7f: nu /a _ ~/D/ug. Turda G'~forg. "fiff-'--'. ill ~"-:..t .ae .(1.{'mc 7975 . ~.J!?:'~~---'--·.~t-~~+j· J) ~ W ca-/a.. T" $i-mi spaN! camesa me (bis) Care-am hoJteit eLl ie (bis) Si mi-o spaJd-n idcrimioare (bis) Sj mne-o trimite pa stele.~-·=:~::~::':=~~..~II ..r..!- .~.f..i "ld .Ai ..~~I~JE)"~. - .:<t~.72". a si dor sao! saruti (bis) lot fuseD .-_..-­ -~---~-.::. (bis) 56. .~..~e-JO on: /TIOri'rf 7976 Stipirda .""- r:1? 1 lO Si oatist(1 mea (b!Si p·om feciorit ell (. MA Due g 76/ Ji..~·. (bis) Noapte bund.. J§. .CAlANE !nt. mdi leud (bis) Cd eu din tine md due (bis) .=I~~:~·~·:~~::JT-+)~J~m~~.~. ------.>~--- +Ti~.<:.

~.t. rnar!'!.----..4 i Due Dunca VriSlle . (bis) 58. .!'t f title i71ln - -/(j '--'>:7/-­ [5 ~j/ :_~1:7 r'!l U If! ... .-.'" . i$j. "'u UA b\.":..1 L .N CATANE f{.~-"'" - .--~..f iC H~~.-+."".--~. B 1611869 Moderato jI:: ~7S /fai d:a c..::::::...... •.noD A . mdi (bis) Eu md due mindrd-n cdtane (bis) Tu rdmii ~i spaJd haine (bis) Si Ie spaJa-n lacrdmele (bis) $1 Je uscd-n dor $1 jeJe.85 OnC£!. • A - ..65 {Wi febr 1970 Vi~eul de los c" ~ ~ ~ ~~ ~. --.._-------... nu la plug.:--'-."'" {ji. EU MA Nag 815/2586 niH' '~~hlrR". / .~---::::r-~.oi ldcrima (bis) Stit! cd·l de 1a draguta (bis) .----.~..:..'t. ..5t/ " '.r7in"'''~--.~·il'..'- In catane.-.. ["u. c!r-.) fJ -~ '?7Drt!E -~.£' MOderato )J 180 -65 .5i-o trimite prin nOll Cu Jaerimi din och190ri .< '_" -- ._.~: ~ =-= -~-:.r~ i'\ $. '..v ~. ~...g Br/·2. t IVI ·111(' 'iV' '''RA~ 59.--~-~. DIl-o spald-fl Mcromele (bis) $1-0 trimile-n jos pa steie (his) C-oi primi-o fil cu jeJe (bis) eu j""/./["'~'· .JI Tit ."..'_..'::g!::-:::".r. Inf.--'-.' ~~'. .. ~.-. EU MA DUe MINDRA.t~===+-~~~~ ~. f-~~-~==-~ r ?Et-~ Jr41·--~dt4==~:::r-.:! r.l· j ~~~'lU .8/":'7! nOlembJ975 feud -] MClg. 57..~.r/j rna due .~~' /._. =:J.-...'--. Nirja Narie a lui Purice . v i~ ~.

muma mlnioasd Stiu cd nu..tii c-am pJecat eeltand. A MNIRESI .108 . • Nu s. Repertoriul nuntii Vocale -• A 61. -.Ii las nord.­ 60.. Numa cJopu mneu eu strut Clnd (i-a sl dor sd-l sdruti Numa clopu mneu eu strut Clnd Ii-a 81 dar sa-l sdruti.fag.n easel Numa elopu mneu cu pand Sel !.'­ "­ " L ." 1/// J.... MI N -I PANA CLOPULUI ORA /.DiN BATR!N! -0..// _ 1-. f.. B 27/199J - A Inf Pe/reus ~tefan -36 ant --- ..

109--­ ::= ~1=JF1-~~~-t:' ~ :i '~7 j.~./Tid/ . . .> /11/ 1> ~ [:.7:: /7" II..~-- nu z/ "- I7U mal ----- '$ tL jFjE-}l l.... ~ :(> le :. .~--------.. he./1 .----~--- .i r:-.. -..11_ -_ /71/ ___. ~f r:-.\> IF-s . .-----. rna-" [. . ra tKJ.~ /1 poi nu mill mai. Jlj -t}-tj J:JL]2jF-m~~j)~-Jl }lk}l ]8 --./-0 rJes-grd-U! Ie /Vu rn. ~ rna! ___ D' d ntl" md . __ _ L FlU .rca sa de~'d lTlU na .if if~\~ ..-~---. _ 17ff ~ . =t! .-.t. ~j) ~ ~ ~ ~-=iEjf ..ru lui __ _ ." .. lEla.'fu lu /17e h . /lei hi! hit' ~ fJ)It2~~#4f#(T J5_~p Ai du du du i SI lar ·-·)25 1 f-a do -.t /7// - ~ =j~~l%i~.g !I-s zj /7U- rnai Ca ... h7l m •• _ /7ii' pOI au mal mal 1"':\ Ga ('­ mnl.9.: Ll _ ~ ~~~ _~~:. Ca La Da ·"l" .tur -. 1. f" .. -.. ~ tf/el _ _ _ ---------"-----.'"'.c-jl =r ~ib=b .n" "--. ~- 7' llr.~ I fun 5: fJ gra _ ~ UI - c.~ .in +e it? J) j) Jj ] ~ff-rr~1r.. [-.:. hti h)~: --___ _ ---~.-' f'.. /Ie. ~ -==r=m .- --. ' I/! " Z! ..

[ea l u i _ ~~: . 62.i du I hii ill! [U'­ J -O-i r du. OUI mm . flu -mal mh. /a ma-ma d-Il'-o-da-IJ:---_ Z!i hfi __ /7/'.I. ~ - p-a do.ru-Iu/_ lllli71 ..Va .' __ lui' hi. HORE DIN GRUMAZ .ro eu la vre-. $.. r.re aJ -Ia mai.rea .62 or.sa pI iar dui mal . . Jan -• 7974 Vadu lze! - . b . I Jlar ) 4 du .: eel i// - fu flu-i_ a .A STEAGULUI LA MIRE­ In! Herbll Anuta.i l !IF f !If)-cijp np ~ · du.110---------------------------------------------------------­ f/ jJ ]l ]l Jl JJ Jl J2 Jl ill ri .

.: 1.t~~~r-·':i€" .'-' . Nu -rna :7irna.-fll .---~---------- 111 .-::::.. .:. C' _ 1/1 W rna Sij Cli hit' __ . //ii.. == ~ lUI' .. hii.__ :i: :ac--. hi!.-.----.-~ -) jl <. .•.: rc:::--" .. hli numa mdi La I1ntind dupd apd Hil. f1U rna -. hli.~"C' ~-. .' '" . Cd ~i fa mdta clteodotd Hdi. h1i. $i doina. hii. numa-ni mcii.. I iii! HiI..: iia '----~ ._~-A. ..' h" II pri I"":'> ] . .. hU...c. hU. hit Hai numa-ni mdi..~'~-~.:-'--'. -4. hii.. ­ --~. . ~'-"'. Sap/ilIa hit 7~ -- . hil..J 7"--' ~ mai Cd Mni-rca-sJ . 'f~u::c:tT~=H ~i'-"-.::j. . hil.:iL·-q G 453 . LA MNIREASA Hog B 201673 Molto rubato) ll4 =­ . ::2 63.~I ::2::3 /111.­ . ~ :-­ ~ '-- - '--­ In grddind dupd ceapd Ai pdl nu mai ni mw HU. "'~ -­ ~- -. hii... hU. --.. hii.___ " .t. hit..' _ fJ( ." Inf Stan j/eanj-40 am apo/lf' 1965 (i::: ~ " =l :i. hU. hii ii=== -i '" §I Gurita mlndra.t1~ ~ i ... numa mdl Pdi c1nd 1i si mai supdratd Hii. hU.. Mi'_ ".

Nu-i lJai rl!Wll. 160 Tudorov/ci N:CuiC!-20 COil voce :.'. MNIREASA DIN DOl PARINTI .6B.20 ani lunie 1976 leordina 1 • [e g/f?­ .J.Q sa mti dai Stiu co lI-aJ mai mere-n raf Nu-i bai mama cd ma vinzi ./1124 Moderato 160 fnt. AM TRIMIS MAICUjA CARTE LA MIREASA ORFAN/\. (bis) 69.mos raspuns (bis) Sd md pregdtesc de dus (bis) Cd de unde-i ie culcatQ (bis) Nu sd·ntoarna niciodatd.! i.ROZC. voce SI zongo'· dec197S. .'fr.:':-:~~ "f-~' • ~ ?t~p~p~f~~~~?l -t=~~J fi~-[]~' " /-. ludoroviCi !1rma-J8 ani. ___ _ • MnireSLlCQ JIIindrQ e$ti lV-ai oglindd sa te vezl Sd te vezi cum e$ti gatata AJtu IHIi si suporatd.11...$i nu Ii-I-oi do mai multo Hai mama sa rna petreci (bis) Batdr uJita rna treci (bis) - 7 . Urda Marisea . J>:.. Hag B .lffC -- .itiu cd dOTU nu-J cuprinzi Doml de J-aj cdpdta (bis) N-o trebuit a rna da (bis) Da mdmucd te-aj temul (bis) C-oi zlni dupa-mprumut .3 r r: lti .rnitS Pd aT/po vlnui tn fundu pdmmti11ui (bis) Carte alba CG vie (bis) La mine Ja cunume (bis) Carte aJM scrisd-n pJic (bis) Sa vie numai de elf (bis) • so C-am 0 floare de-aJbi$or (bis) eu care asti'izi ma-nsor (bis) Mama mni-o tri.. I Nag B 20/1782 Moderato &# ~ pJ"_~\~-¥ic:cf~-fc:¥~-~~~j FrljfJ ?f:.

:-. cu-:' flU .. ce paartd te-ai intrat (bis) Fold bund (i-ai fuat (bis) Fota bund de neam bun (bis) Cu Qiddind lingO.-L·~r-it·.---. ~ ':e IJ wi}) J] IJ £j ~ (111 .rpa -__ ... J) .--::t.::::-T.0 D c' [·ldi m're CQ $i-un bujar (bi8) Amor e$ti In:jeldtor (bis) e-ai zlni cu minciuna (bis) 5i m-oi ceJuil vara (bis) PC.~ .0' < ".__ :::.U 1_ .. ' ' ~. ./ it/.fla I II ~ Cd-i legatd cu curele (bis) -Si-i plind de dor !Ii Jele (bis) Si·i lcgatd cu Jegdri (bis) :)i-.?2 ~MOderQtG ~ »=135 CU flU fla ca inf Trifoi Maria ..r"l/Y..-/ j it-.=:'=====-~-::::=l==~-:~--:--==:::::~~-::l~-:::~=<:':·· J) 1 :t=±l==~~~ff~=-_L..-/ U ~I/ ~ ~ -..J '':!/ ~..>J ~ 25/ SRI.di cu Mi . I-" flt3 . ~ "..-- i IJ.. r' ~~ "j} 1$-7' I ~:'j. ~ J J) I j) 41J l) J I J 1))1 bJ I.ma-fl . drum (bis) Fald buna de neam mare (bis) C'u qrddindl1ngd vale.=t. MAl MIRE MNIREASA TA /rj..­ 70.su cu ___ &0. ~.__....tli· rf' f ...... piiml de supdrdri (bis) Miresucd dupd tine (bis) Pare-i rdu la oricine (bis) Mireasd.. '-. MIRESUcA CU CUNUNA .10cJerot 0 1 r--l. '=. --.::1 :!-:':::'~::':~l 7i -...-..&:::*=l-+=g j~¥ksc:::-:i~i~ .. n* ! _.67 ani 26 noiemb.. O.I ---- ~ "i J J ''''...-o . bu - na _ '"' I - f7! . mire/e tdu (bis) La multe Ie pare rdu (bis) Si la-Ii mireasd cununa 0 dd de-a roUta Pin grddina mUle-ta (bis) Unde-a sta cununa-fl loc (bis) Sd rasaie busuioc (bis) una Jetele or juca (bis) Tu 1i sta ~i-i legdna (bis) S-apoi daina ~i daina Si iara daina daina.. 7975 Bofiza . :-:. -..-"-d-"iP-1i6r~ '/--:a I~ . / .:.:i· II 1'....115 .. . ~.:i.Ie .'--~ *Fj J ill I .-.:/a/ [/1/ 'P i-:-Ji ~ ~+f -.j 'i' 2 15/ 6.f. '­ t~= ~ (* r. ·~=L~~. J"iJ--j ..Lib flO'.-::- )r": . -:J'lJ . j)~~.(f'lj... ~ --. . I' -~~/ .i'. .'if .. su .I »: 145 r:.·j-{ ..:iir----' .=:±.: . .'fr '.' .... (bis) 71..~r-> -e. =E.

la I . C /1:. ~1:l.cu Afi .re . Jt ie via I J...> ~- jr I @ J . ..j Ff CDr-nu me .fi-i pDr .­ ¥I 8-+~' p+=~d-==-f=--=.re - CI 17l' Miresuca tucur dulce Uita-te mdi mire bine (bis) Tu de aicea nu te duce Cine $ode l1nga tine (bis) Ca·i trece gordu cu stini Sade-o floare di pa rit.ie tt4j J ~Fs:p:i·~J-P ~! "'<:::::. t.. .lu Mln-dru_ sa-Ii sf .nQ-n loc (bis) Sa rdsard busuioc (bis) Daino mlndrd $1 daina (bis) Si iara mlndra daina (bis) .flu_me-sl.re . . . JjJl J 31 '--' Sii ho rim /10 .... F4 g1l ercl· ·b4 @ WAll $ € ii ~. 120 Miiri$ca-J9 ani dec.r-a roni re st Sa ho . MAIERAN " CORNU MESEI IN Mag 876/3430 Int Tom~a ~ Andante). Mi - rea -sa min drJ //-! fa fa Mrn -. mdi Co sa n·o Iii cu nacaz. Las' sa plingd ceJeJaJte (bis) Pin griidina Ja mata.sa min dru . mai Sj·j da mina cu straini.. B 18/1417 int Costin Viore{ . J. 818/1970 - A " ott [¥tfu F11-. MIRESUCA 0U TINE pA Mag. 73.tf:-¥i.24 c· dec 1975 ±..116-----------------------------------------------------------­ 72.~ I ~.130 Idem-72 F I JJ a a no-ro . ~·lO J) J g lvIi-ie rafl __ Ifl cor.rim__ l7o - ra __ mni -.s/.P ::.b l'I~ Moderato .t G . .st ..pi! II 17E:' Lento)1= 108 SarDsau su Pa re-i ___ (au /8 oa -. . . . ~ .rea . C-au ramas nemdlitate (bis) Si unde-o sta cunu. ~.~¥----~-lI du .. drJ sa-Ii Maieran in patm $ire Nu si suparat meii mniTe Cd t-ai mpt creanga din tidm Si din sat ce-o fo mai mlndru 74.---+-+.WLr==F~~~= ca . MIREASA MINDRU TI-I PORTU Mag. 7975 Poienile lzef ~ =$J . Co s-o fere$ti de urH Sade-o Hoare di pa Iaz.

. - I . I):. . I r/ . :::: ..( .1 I·... I: il\. Jfi­ t i . Ii .

I ---- fa · --• /773i (~ind :.'tji du r _.) "cn I'll cinld --• f\. dolio! maio 79.----. dupd ie (bis) Nici oj minc(1.6 Nici (J liFlritd C~t:f1 hldd f!)i. hai NumG m·oi uita fa ie (bis) Hoi doml!:' hai.jl{jgufd· 67 Drll retto tII~ ~ 180 ian. nici oi be.".(~. mo! (bis) Hili I Nurna-j tme banuit He! doruit:.24 ani dec. CiND 01 ~!E' DUPA MNIREASA .'1a!] B i8/ 1662 Andantino • inf Costin VlOrel.SE MARITA MINORA ·TE Mag 825/527 fnl j[]f'! P.'C'! . 7975 5arasdu [J!ld oi in!? rea Sd 0/ mE OU mal rt?d ~ u. C'iND. 1966 Blrsona /71'::. h • .118------------------------------­ '" 78.r/c Clnd oi me.' 1"'1<1.' " Cd f.

a /0 la la.'1 :J r~\i .' .~- At) UIDEfI(}' ~.... [] G-1d. /a la N unlO ..indra tii nl!-ll\~atatd Si barbalu multe 0~teapt6.. • "A \i-\ ."1 . 10 la .. la 10 Nu sHu numa-m ouzit La /(1 la la. J~.[.1:< 10 la la. la 10 10 Am zinit 1a tine-acasa La la la la..f{~ . . la 10 10 Numa-j tare bci.\Juma-! tall' bdnuit l. nici mjncc'im 1. hai.t TinQrd m-oi marilat ... io 10. la 10 Neve. --~-- .::' l.11.' .)_.a /0 la.roe ~ : .~.~'~.J l. 1}7_ -~ :. . tu mnireasd La la 10 la. la Ja ...:'.' fa barba: 'la'/o-J la la la 10 /0 Caci ('u e: ie-oj ('ununal Hai.} 818/57. Wa-J port cinstit La fa la. .·c . sa sa Hai I Cum dol portu din fetie La 10 10 la.f .nuit La 10 la la. tid!: .!)-' .. Ja fa. '\ ~ J-1! _'.119 -.Vuma te intrebam La la la. ' ..~- .--..) " . ~: . 1(1 10.} r. Si 0-1 pUnt.7.j tare JQcramos I.. Lr>f1"" 1. /vldmucd i-a si pdco. ..k~~ ~~L~ IVI I' ...-'.'Vic! sd bern. _L". 10 10 10 P-ocela de nevestiie La /a la la.1 ~ ~'cr/ .. ''''''''­ 51. hai.I . Hai. ott /1. t.: '!"J. Hai I Tu mnircasa.. la la NevestJa-j port frumos l a /(1 1a /0. -.

?'!' }+:1 f'~nu U:._'.cl"s C(l fh_Hih~ fiUi~) Mn.....iri-s pwttitorik TUTa·i sf iarfj .l1ta I Plac21' Ca.r . 01 Co f Plna nu jj da<. tural hop oS! iard.·i C--=olrJ.:(I::: (bis) (bis) ILOR lieu. j Hei. no nu t. turai! .lCi...·j d.Gf\ 10 t.

V1\11 IS (~'!lj. .­ .~. ..:.' !)S.DJ U"...i(£ .t~ .finUpz!)6 . • ~...)S'-}!1)Ji ~.IS' n-J (un:) IU[lll pd .. '.ft).) l-ru}Jt. aup .i0... ij': f~.tu-D·jpdWI1.:. }.nl a{J 'i'..!q) ". .U. j . .i ..) Of Jnp [}!!J ID. J rL) i 0.)i!UUl !'.).' IOUl rl :a/SOd P~D'l iJ. -i .(.1(. (~. I .Uj pd 3P!!\ : ··r PiPl ../J':'i f \ :ou.11-. .:.:.?molt! (i'.'t .~} U [~'tfI) au: (S.lQ) pW'iap .'PJ!~ c.:j(!.J .)[JI/\ "I:.

lJt:.1r.. .. $1 de tea gre$i 0 suM Stringe-o-n brata $-0 sdrutO.... c/'a flu rtd d_ la-Ii mireasQ ziuQ build De Ia mama ta cea aUf/a De la grddina cu ilori De 10 irati de 1a SUTOrj De 10 i/ori de 1dmiita De la lete din uJitd VeniU Irati veniti surorl De md-mpodobiti cu fJOI( fv1<l·mpodobiti eu verdeata Nt. Da de t-a g[e~j vTeodatc1 Stringe-o-n brotd !ji 0 laTtO Slrlnge-o"!l brate ~j 0 jarfa. despdrtim pe viatd !Vld-nvdliti cu rozma/in Cd md due $1 nu mal yin Pune-ti mamd mae ln prag Cd a-01 mere sd tl-I calc Sii tdtucd sdndtos Co un trandaUr flumos C-amu md due de la voi Si n-am sd vin.." Rujd albel di pd 1az Sa n-o alii cu ndcaz Nici cu lacrim1 pa obraz.. VENITl FRATt VENITI SURORI :oem-80 .i . Strlnge-o-n bratd $-0 sdrutd. In.napoi. 86a..'~ . '.. C I ~ " ..122 . l' '. =="A$ .i 50djo ..-bO I-:lJrtic3 Jr:' !JiS' ti r~' .. MNIRE BIN E B IS /243[.

}(li. r y '"~ _ 0 /8 _.. de 10... iai. 17'/-· hi .$j r-.n. H ilg / .~ !" ! i: . la 10 10 10 .". $i iar hoi (iJis) lvUi-np0l..d ja. In strumentohl. Idem-SO ~ . 10 J(I If! 10 . t. gl'i1tiifla ell flori I. irzi.­ iar hai (bis) =-­ Cdriiri!e ti-s oprite La.. [ovon Gheorghe a ioanei-53ani.ll.lobiti ca verdeafa Nc despaljim pd viola La.!"I... Ai hoi. oi hai {Ii Jar hai De 10. la. !ji jar hai (bis) Cdrdrile tj·s opIile Numa tri ti-s mlpustite La moara !ji dupd cpa $f 10 mdla citeodatd. fa ia la la . NlHEASA ZIUA BUNA VAR!. . )/ fla ·utd.r hoi.mmti lk: 1'1..ieud . la.l975 . la. I I 11= _. /of. c::: Ai hai. I . Ai twf . Ai hai. lOllQora:Boron 6am//i-2{) ani 3D noiemb.~\H"'}~ - A ­ U 1409..===l J~ -1~)C . Veniti irati veniti surori iJe md·npodobifj eu 110rl ta. ·utd.. la.." 8~ ::140 lnt tarat. Tl ~~..123--­ 8Sb.. . 10 10 10 la ..! I'-­ 87 nA LA B 76/ 12iS AndGnlt" qnJn~"l . $i iar hoi (bis) Mireosd de-amu-naime Ai hai.. Ja.

.. tj[1 if -- ..~. ­ \".

.~ .. .1-' lord '! I w' "' I ~ -i ." J \1 T t .:. U ~1 ....

Cavaei Teodora. Cavaei faJn .}li. tyat. Sd porti pdru eu per~uni Da Da Bine-li :}cde sCi cununi Sd poTti 10 grumaz cortez Sd cumwi $1 so. Mag.](1 ani . feb 1971'-V!seu deJD' • . PRIMIREA NANASILOR . Ndno$Q ni-i diamant Ndno$u aur cuwt Ndna$Q ni~j rujmalin Hai Si ndna~u tran. Simron Steopdu-JO Pascu Mo.JO ani .-jscii-2S on.126 --------------------------------------------­ 92.. botezi. Ini. Pd La u~i eu mlndre fUji Adusc tocmai din Cluj. Hai Pd La ut~i cu fUji domnc$ti Aduse din Bucure~ti Ndndfiucd sd trdit~$ti. I l 1 .zangara Sfngdfu/7 . • • • Sa Sa Hai traje~ti nana~ule suce~ti mustatiJe • • Hai Sa Ie suce~ti clf de bine Sa ma saruti ~i pe mine Sa trQiasca nana~a Sa mai eunune una Pa mine eu Sa saruti n€veste/e pa mlndra Mai Ndna~ule mlndru C$ti Optzeci de ani sa iraie.)ti mare Mindrd-i casa dumitoJe.. ndna~a Hai Sd tnJie.contra. B 11/563 Baius iaan 63 Jni.iafir.prima~..

_CC ~ . "1­ ~~ ~---- .::-~::::=r:~-.:"" ..]=~~~~_~ .' 4' ~ . -___._-Q~-. PRIM/REA NUNTASflOR . .• • --. .-.II'. ....~_.__ -::l Itl --- :=l ~ £~r' ~ ~....=~-tSiCF. . e .: '~.. _ 'it. . _ _ _ ..E~M~M_ ­ . . . ...~ " . d.. B ll/5JI. 1Ii ~ ~.. t= ~ cn'"--!"-l:'(--?i'~~1 C" ::f =C.fjr .. . .. .._----..." " . ...II'-.. ==...§.­ 93. .. ' I" _ . N -am baut tare de multo Mai Hoi mindruJe scl-/i lnchin Cu pclJinca $1 eu zin Ca opal ne despclrtim....-:..i . ...•.~.'~ J. ~ =t t:!!J ... rr-- &r.t'. . f t: Jq7 I" .. . Mag. _~. -=? .' 01 Maoei..--~.r' ---j ...._ ..J.~ . '§ E:f m d . ~. ... ." ~ ~..7 • _L ___ =-=-J__ ~ ~ _____ . .' II'- 1> -1"(-: -I uf! j os . ~~ . ~.fE· i5 ~. :(%2:0 ...'-'---1 .e.. ~"'!: -~__ -----~=-+-:=--- ~ #1/ a: =!'- ..~...___.­ ' -c ~ -~ if} ~ ~ '~"1 =J d ~~-:r-rc:=_-~~=tf-"~ . .[ i. ~ . Aliearo Inf.... _!-~~~:t:j ~.f=. ..• ' iI. :=:::=------ :§... ~_ _ _____ ..111.. . ti¥k.. . ' . ~#'=~ .~ L1 Cd ~L:oJ ~.. .. ' ~~. .nlseu 1 if ~ g t: d -Y ]2g:d ..127 ..fi ~fI! .. ~ Hai rotH Zi eetera$ flumai mnie Cd rnerem 10 eununie Zj cetera~ de baul.-.:t +ffiir=~133] • • .. . C' ~~£-¥==_~---(gi1tLP-&~~~~·_!~ -J -::±::t== _______ ----moo. AI.. ..11!::~~=-T1==... 1'~~~ zawJ I __ : : ....UI Gheorglii.) rat ... -..______ :=.-'--­ ~ if . tJrof: Idem-91 stngatu(!:Nii::. .~ ~ :a ::~~ E'r0J~=~ -~ (-~~=Jl~~-- J ~ ·~H~~ ..~-~~. :II Sid ±.0 aceastcl veselie Tat nome $1 bueurie.----- ! : Ljils3 ~m:!~======='=f @.. ' .'..--+--~~-r:C=~' _~'1!j-J . Etc CJ I C'! C~: J l._ . l!. ' --.. Hal mdl lume dOT [.JOan. ' ~ ". . :.::E.' .

L r" t t j .

:.' .'.

=:::=ttJ."](jc:..:" . Ei Saman grlu ~i nu taciuni Mnirele·j de oameni buni.F[ F~R :i~~' .JE IJ!7 !971.](! rWi =5E~1·~~::~I§C~t~~b~F~-E[@~~~d·~---= =!fL.. Moderato .!dtFCC0 C:ri43IEJ'r jjEr e' ~.. .: . ' .-~: 180 . b-c c =:::'~ Ei Saman griu din fdriurie Mnireasa nj·j de·omenie Sj mnjrele-a~a sa fie. -~~~~-E sf IT" EJ~. ca-~--±:=t. /~ ~~. • - l • 1. .:F r.f=~i-::::~f~.-e-----.: ~-=-~~#--=t~ Ei Saman Jioa[ea grluJui Zife bune mnireiui ma Ei Saman griu ales pa masa Zile bune la mnireasa Ei Saman grlu sa lnfloreasca Mnirii sa gazdd/uiascd. Nu tu . .130------------------------------------------------------------­ 98. » is .PetrovC' ~j:r'r£L£t. t/# J :il : t ~!fft4 ri F"t a W=fl u t DJ t g ((Er .. 1>' c'i F [.] F#f i rr'~-~ ~=::"-~tiliF - .~ . -.---:..~... .. - . PRIMIREA MIRILOR IN CASA DUPA CUNUNIE ~~ C.:.~: -J~~=-~~:C==¥i:.-it rEi rc.J Co..

~ .a- ~-r -~ • / ...-.r~"'------~'-"'-" '~-----".-~~::~-~ -­ ==-'--e±= ' =t.. t5t -T'.. .fll':. Pelrecvf7ulul-66 .~' ...~.-'?~~.~ "~ -'.-..~ .-:~=.. ..•-=-f!!--1':-.. II . .:."..: 280 iii 5T lJ t~E NTA L R A In! tarat Idem-91 ian.~.-:-====... -11~~"~' --._ ~ . . ..:::pT':""''''''·'!:f=.)l <7'~) J ..---~. i :r-=+~' ..leu'! ~. Allef1ro ' DupA MNIREASA :f /::f tJ.~~:=t:e--. 100.- .==:=.r~=f~==t=&. . JOCU MNIRESI ":::.. '~ '. Cind oi mere dupd ie Nici-oi mlnca. .... .--".. I'!. i I . ).'..-"'-"-'" -:-. d·:.".-:"~-:f'!. 'E~1e ~f: r ..­ 99.~ . __ . .esto ). ~ --..~L--..=1E¥~=:--r=4-. __~.~_L. '."1__ J= •·. moder-atc..fL-_-l-".r Cur>: faan 17em-87 J 1 c= ~. ...'. ~ ___­ I L~=~~=::.==~~ =-~~ ~ ':...-=Ft:J::::r::::=~I-..- Hoi.~~~]ii~~=~~~t~~="f~i~~~g=:~=E=J=-~·"f-.\!=::=.t== ~~-"=f==-_:.'1~~ . B 1l190L~ P.==~:. --'.Y't -~'-. 1971 Vi~eu de los • ~ "---+~~~~~f=~~~~?=~1Ff.j) .~~~=~~:f_.-.~:.. DE MARS Mag.-n .=5#ti-i..If#.. . 7----..r=---==b""'.i a:::=E! l-1Fra= ~ • ~---~-. E:-4L* '. Eu de aicea n-oi pJecare Pln-oi mere po carare.­ • '-­ ~ .' -0Fsf~i· . Hai.:=~~-~ 7~:..­ tft.f T "-E~.--' • +- I I L-.~~=..'-~~*'--. . . ".-~ . .--.0(' 1071' . ~' ..131 .~ ~..~ ~.~. Eu de aicea nu ma due Pind nu mcYduc la pJug. {I :4 "'~"' . nici-oi be Numai m-oi uita Ja ie.-f--!L=f~_-i-1_-.~~.--~'~. ~-:::"'-:::"'-=:-:7=~ .. 'f~~-J!~_:r:_... t::: Ln·_--:-=:-~~I < .-J~ ---'-~--:.:=''Jf ~~~ • ... .-.-. '. -(~!t&"%~~tll w.~'.--::!!:--..-f·f=Fi'5:=i'_~· ._~~ . Hai. "-'-. . ---J!. . :·4[* rr--=e:t ttl 1 ~=r=-~-."""-~. ±1. v .r:~=~-~~'~. B 15 I i391..:1'-=r?~-# '=c-.=::r:.L'·-T1""---e··_..~c~ .3::=:.! .. . --_...-IIIH~~"---' 'bi-..

- .T ~ til : . ~ ." ~ ~ I.: r_.c~ .~ !l" ~ It ~. L .~'.

20 ani Curea loan.zangara strigaturi. .I 1! . 103. 1 ~ .Vi$eul de 105 r f fst r IE:f r IT t J=tt tf 51{:!:.t E= 16 r4fH Uk (frr r =r~~~·~[4=--Jf--~ ~J ~ ~ ~..I ~ t) 'I~ I" J:: 140 1 ' ­ tj 3 112. B71/ 81.' Pop lieana a (tJUon~50f!ni Pop Harte ':'16 ani ian.2.~.'-­ r 102.t J IfF r r Ja &~ fl' ~~~ I r -~ ~ If ~ ~ &JJ J n 1 IE r F Fr :11 a j t k"6. J=150 I f '.! £I~ r r r. LA GAINA Hag B 76/7352 Allegro ~ .' J . . ~ ... Hai M-am uitat po partea stlngli Instrutatd-i cu pldcintd.S IT r c~ . 1971. ~ ~ E 133.-# ~ . r r tit r :!--=1bC C Phd b G j Fe. ani-prima)) Cavoei loan-57 ani-contra Covae! Harie. ~. a loane! -53 ani... LA GAl NA Hag._ ru Inf taraf: Covae! Gh.cetera Baran Gavrila-20ani-zangoro strigdturi: Pop Haricu/a.880 lnf taraf:Cavaci Grigore-51. Hai ndna~uJe-n grddind $-om pune pret 1a gdipa. a Petreanei-66 ani Ion.·. \. '1'5 r. B~rbat: Hai Frumd verde $i una Frumoaso t1-i grddina.. I 976'jeud Femeie: ZI cetera Q!ai cu drag Sd md pot sui pd prag. ~ ~f:~fJLt=£.

.. E • Hine-mi pure l11m€-amu C-am ceiuit ndnasu i-um dol () gainii SQcd E! mi-o del bani de.134 ----_. clNTECUL SOCACITEI.. Hai De nu·j seartd gdina 1 fa bine $1-1 ierta Cd lemnele-s In piJdure $1 noi n-am avut sdcure.:. • • Hai PddwClfil-s oamem ral $1 sa Pen~ru-n dau dupci Jemei miez de taietura 0 I rtiusw sa-i dai Hdi gura..---- Hai Da Ai sa/eaeQ ndnasa Cum uitd ca vulpea Sa-mi apuce gaina. sa . LA NUNTA I :nf Gh Cio.]td '... Placa nanasd S1 1e GOina din mina me. .Sll pd it: soter 104. Hai Faceti-mi Joe feciorasi Sd rna due lncetinas Poi cu quina 10 nana.':w$ O! rneT:::: 10 or(1$ lr!Dt()[~el{j [\·1n-oi lUG rnchj{:t })().5i. -~-. . l .0 vacd Hal eu lv1 t lr tJ fiGnii de lc n.seta lVd aa$ulu~ ivlotcl{etd cu Tn i ill" I ]\'('iPU.­ Hai Hai Cd am fripl-o numa-n unt Cd unsoare n-am avut Cd nu·j Jumea de nacaz Pun unsoarea pe obra:.

(• . mniresii Mult md uit pa-ici prin CQ. 1977. __ '~_'. :~. cununat. s-u topi.. . L -. Mniresuca mindru strut HaL mAi Inchinarea mnirelui Hai.'._~L-::...::::+~.jtun : Pascu Simian :. Hai. \W "Ie L: I =: . mai Sa traiasco foata /umea Mniresuca. . ~ ==_ -­ m~ -=::'!!.te c-o ..: -..--~---'$I-~-./: [0 vec I Joan-30 ani.r f-===~J!f:~.rea.j .t -:\ j t =~ £1i.. . .~[--. 'j {'T' HaL mili Inchina. .. lUi Sfeopau .. .:=t' .!-. : : : : : .'Jl!..di. s-c usca.. .. 806 tJi =iE 0 ~ • ~~ 5 ~ . .:. . Hai De-j si bun bt!mbu~ca-o .:~~~i~~Jf~~~~~:=~~:] r I _ _ _• • • •_ _ _ __ s. III. ~ ~ :. g~-'- L L. . -'-~~~~"1 '=--~~.. Hai Mnireasa mnirele tau Sa cunoor.. mAi A"a zice mnire/e Pdntru el e binele Binele $1 vjata Sa md culc eu mnireasa.=l ==~~-~~.. r i • I .:..plim~ Bcias Joan-53 am . . rnai._ Err [:. .si rau Sd cunoa~te pd uita' C-a si rou $1 blestemat. . _.=J: i ~ ~ T .. Hai Hai PiE Uitd-Ie mai mire bine Cine-a ~Qde l1ngd tine.. . --!. mnireasa bat-o zlna Sd traiasca tata casa Mnire/e ~i eu mnireasQ. .135--­ 105.:~~~1:. fI'- JI' _+:\7 j. leoti glndu de 1a dragut Si fl-) pune la bdrbat Co eu el Ie-oj cununat. .: :.--. verde..•~f...:-­ .- - _.:~~'~Ji:it."ri...----.U Nu vad ochi co la mnireasa $. rna 0 bumbu$cd mohorlta $ohan nu t-a sl mIld mdi Mdi mnire de nu-j si bun Punete-oi de punte-II drum.'.c . . .:....cont!: [ovaei Teodora-JO ani-zangara Poteac Stefan-20 am -garduna s fng. mlli Sa trdiasco mnire/e Pentru el e binele..fag B11/751. bumbu~cd-a sf De flU verde. . r'"--_f/'____ i·"..cu Hiln~cj TamolOgo Vasile Pardon ian. 11'. MiH Hai.... '!"!":. DE STRIGAT LA MIRI /nft::r::. De·] sj bun. ?a.Vi~eui de jD~ )c ..-e -':-.!.. ~ ..----- _ "." . ca 0 tIoare la-ti glndu din $ezdtoare Si 0-1 pUlie la bdrbat Ca cu el fe-a.__ r ~ £:**t~.>ta De nu. . .____ I~m_: ---#.t:. == ~..."'.}.

J =192 In! Bobaeea Vasife-8I.~- 136 ----------'~----- 106.fluier dec. CiNTEC DE NUNTA EYREIESC Hag.1 J . l­ 107.ra J. ~. oi laaneidJ oni.2. t~~Lpgj!~ ...cetera Boron GovriliJ-20ani-zongora 20 noiembr1975-leud f'? i t. B16/ 3318 Presto ~ttL*~~~ 41) . B 16/ 1291. .¥J @¥S:a ~ J=lfd. DIMINEATA DupA NUNTA Hag.N JJ=-fiL-jIJrfJE~~~"1i-p· ~ . W j J¥¥l ~-~ OFjj. lnl Cavae! Gh.W W a IJ 1 ~==±=-~ff~ ~@ ~ (I Nffr:r±Jti e i 1~up r Im=t Aft! ~ ~ fiW .l975-Paienile lzei "TIFn-EtlP4 ~ W~--=-=l ~l .-ij4:~l¥]B. ~b E~ I#:. tQ~ 1[£3 E!~ .oni.

fiuier dec. 10/ mmnucd casa me Nime n-o poate ave.i/ 'lie-a.' the rEt£tt~ /tI}==~ ~ .@ ~%ti~~~::j ~'~:t@@. Vai mdmucd buna-i lost S-ai murit lntiie-n post.60 ani marfie 1965-0ncestr .'. Anuta-17 am J dec. /8~ - sat o o cdsucc1 slngure cdsucd sJngure 110.f-~Lkl .J975-POIemte lzel ~.lie hi.0 4¥*~4t1f ~~1 ti!. M~ .ma- V8J~ Mir mCl CiT bu ~ Prill. 'cum fer:/IJqi . CiNTEC EVREIESC SPRE SFtRSITUL NUNTII .tli me Or. Inf. ma/. UA.3/ de ml.Dupii mama- Int GodjO Anuta.' rna. Vai. UA. ~~ Repertoriul de inmormintare Socefe 109.. Inf Bobocea Vasile-84 ani. Petreu.137~---- 108.CUTA.. BOeET . Vai.eu ..:160 I: .. "']9· 87613313 Allegro J" 11. uA.i.MAI. 1975-Poienife fzei Ua uti Ii. . .J . ":. 81612551 Parlondo ):.

:::e murita de Cui 1i clnta cucu . L . Ba ­ f/ir Parlando .AI PUTUT LUCRA Mag 8 251629 In! {)1](ie. 30 (lolt:mbr 1975-leud . ' Supdrat-H taU! V '1. Dr: "i:i Mnie sara mni-o ('HIW! TUtu vara-s supc. DupA VAR P20165 Quosi rubJto ..\ 195 (T. J. BoeET .. 114.20 an. 3 .\180 Inf Ci'lincim Maria.. va N-am Sa Se va.u. I.UA BAT AR N.flU 112. 8i51665 " Puriondo .Ie pupa d ca ..hir - lut /1/ Cf'J 113."! lUlU n-am uV) :nt' .zu! dE' as np ta pt> fa rna .40 cpo/Ie i965- .()i tJ _.. IP8-/t'ud ua BD .. it.Dupo fJla M:.Fte.-\ m • • Val n - ca Yair Vai r Noi ell pdTU despJetit Noi eu pdru despJeW $i pe line de jam.138--------------------------------------------------------------­ 111.[tIl5-70 f~ ~a .r.1 NI!:'! /.rat.. BOCET tiu­ ! nf ::tJfl lIeema .sa I u(Ji cu ... .A ~t. r [:".).

:{t-)t.­ 115. UA TU VECINucA ME '.'t··-...1'-~'1 ti t.e Unde cint.. ----~---."}· :/l....Ia. TU MOARTE HAMNISA ESTI in.[Jrfi( j}~4 -~.}u: IZi . stdtuit (bis) 117.l. r .1I $j nopoi n-oi lnturnat Doamne mu/t te-am ogodlt $i·napoi n-ai ma.l '* Tu ~ C 18~ Int !iroza Mar/wlri a lui Chi f -70 lIn I marfle !97E -Ieud . Firtatii fe-au ingropat In strunguta oilor In Jocu gdietilor.------"---- . /1. lIf!}/1 lp'd/lJ__ . _ :/ .1 vt.1161. Al meu glas pd unde clntcl Cu dT<lg lumea 11 ascultd. ..__ $ohan eu nu le-oi vide (bis) La tine.. rr.. " Ij(i~ 1...."-. (bis) 116. ~ lie liP CI fill . .01/ elp /71/ ..'j 'Ia rf lU -t>. ------------ 13!:J .0 Parlandc }> :169 c· Jnf iU-j. ..}.). /"703r. m':ii_"_ lU." "'" ..::-/' ~'{.c/'~'t.-...liP /JO.clnd am zinit (bis) Cu slat bun m-a.."_.'nne-50 an'! :" " _ 104 ~irsunc ~ .te lId!?) /r.. . ­ . laci sardcie. Sd nu sel sperie omu Cind mel due eu Ia dinsu (bis) ~ Du·te moarte in pustie Al tdu gJas nu-mi tihne m. zinit $i in loe sd vii in sat.lJ r-o:C'!.-1.:rn l'4or..il\.(l...!~ t.t:l/ .a -- }-~ t. ::~i . VAl DE MI N MAl MIHA! E tlnt'l - Mag B11.' nu·- ell l7/i!_..:. mdi cucu Hoi sel ne schimbdm glasu..Jti Mere cucu cu moarlea Tat pel drum aJdturea (bis) Zice moartee cclUJ cue Meli cucuJe.! !.~_.

La fata - ..mu 1"'.'~· do rll - j).leud I 19 de_ as.) ~ 1 111 j ma era' -=-dl=y if. ~ Sa tV Erg J z/ .140 --------------------------------------------------------------­ 118.pa a . dupd dumneata Cd m-ai ldsat singurea Nu-ma eu $i-o SUlore. Chindri? Horio-20 oni 30 noiembr 1975. sa~ po . mm de J dl1m . (bis) J .ca - Sa' 0 _ ell - nu . Cd te-o pus in copir$du (bis) De unde nu poti scdpa.o-vdta-t (bis) Ua.­ Do ru mn/ de rna .50 ani marfie 1978.nea .~ }I )ilIai dE' lj. UA DE MINE MAMA ME Hag B25/633 Poriondo ).J )j J~_¢ - 1"'.feud Ua de rnl - fiB rna-rna me fiB rnii/-fna me Mlndru mamii.ne pci ma sa . SOCET Hag.\ mi ca ne ce-ai hal' ma J) )5 J--. -€J.".\ In! Dunca laana.fa fa ua N-am va - zul va ~. BO CET ..nea fa II -:. +JF. dum .fa J Mni se rumpe inima (bis) Mamd.La mama Hag.39 ani 30 noiembr 1975 -feud .$1 k¥J: l1f i­ tJ )l =181 In!. I lji.Ie •*". =160 In! Gorza Hdriculd ­ 68 oni 80leo luliona. Da ceatdcut moarfea (bis) Ua. 816/1790 !luasi rubato» =170 . 876/674 Recitativa . • 120. 0 strigat (bis) Doamne bine m. ­ 119.

Tu ruJd Intide U$Q (bis) din casd n-o Idsa (bis) Cdaltun-a inturna (bis) va Cine mere p-a est drum (bis) Nu zine··napoi nicicum Nu ie$) ain cas-alard (bis) Nu tl-i bdga-napoi iard (bis) 123/0. Uii UA U4 .sa la Uli ! So him flU fl-. $1 iard sd due aeasd.ne_.. 122.l7t' fu SD ru Nu /13 . 17lJ por. Clf pd lume tu-ai da Mamd-n 11rg nu poti alIa. Ua de mine ~i de mine (bis) Ua de mine tu sorucd (bis) ScoaJiJ·te $1 ie~i alard (bis) Fost-ai mindrd ca olloare U6 cd zine de primdvard Si te-ai topit pd picioare.50 ani martle 1978 -Ieud Vi it' dtn~_ sa nu por . . Ud zin ~i lntrd plnd·n casd Nu vdd mnire $i mnireasd.'!. '" J1gff ~ '4~ - Idem 120 (lI/ . ~! ~i de mWt: UB. Uii Te-o mlncat mare ndcaz Ua Cd n-am to sord la tine Te-ai topit de n-al rdmas. SI .7(1 ani Gorza Ma ricu ta-' 68 ani Balea luliano. (bis) lnchisd t-a si.141--­ 121. Nu si sord supdratd (bis) Plntru coal lost strdinatd (bis) Cln' ai lola noi In sat (bis) Sd stai c1t de supdrat. SOCET Mag.(bis) Nu este-n Urg de vlndut (bis) -~. B 251597 Andante ossa'i ~ =150 ca - Inf Darie Nita a lui Chis .n/.. Uii Cd nime nu poate $ti (bis) Cd greu i a vdduvi. Rdmlne u$e-nchuietd eu plnd la tine In casd Jdle bughetd... fe - Ie /8 nun - ta~.184 0/. SOeET "ag 825171. SCI te vdd c1nd t-asi bine.I Idem 112 rT?/ . te fa Cum i'li_ VI/7 .i de tnine ee-am pierdut.go Clte r~le te-o mlncat (bis) De e1nd ai ie~it din sat (bis) -~-Il de Mine tu so rued (bis) C-atnu te dud strdinied (bis) '. Sl iard sd due aeasd.. Supdratd-s dupd tine C-am vdzut cd nu Ii-I blne.u l)e mine ce-am scdpat (bis) In Urg nu·i de cumpdrat (bis) ' j Ai CU In lume ai pldti Momd-n tirg nu poti gdsi. BOCET La scoaterea mortulul din caso "fag. lumen tare-amart'!. de mine $i de mine (bis) De mine ce doamne-a si Dacd nu·i s1 tu Mdr.La frate - I Ea=t!{=1 ~ -F-13f=Ege mat' Va--s/ ::i1 @.ne (sD - ru Yill' dt' mi. de mine Mere-a~ '~! de mine tu sorucd de mine ~i de mine. A. ca 58. 051 fl·.m _. (bis) . Co 0 tloare de sansiu U6 de mine ~i de mine (bis) Te-ai topit plnd la brlu. Recite live ._ Tu SCOB fa - ~fe __. B16 1 678 .. (bis) Diled de-aici 11 porni (bis) U~a UB.S.____ ua 5/ dlil .(iF -"11 d/17 ca .. . mal .3 VAl DE MINE 1U SORUCA Var.

ua Ua U6 • ua Ua Ui Ua ua Ua Ua Ua . t I). Cd n-ai lola . sord cu bdnat Doamne bine te-o cdlat C-al 0 nord desJdtatd Te-o edtat ca $. 142 ---------------------------------------­ ---- ~-- .ine-n sat (bis) Tdt a$a glnde omu Cd lui nu-i zine rindu. Uil Uil Ua De mine tu sowed Cine-n sintir. Nici ii ninge nici jj ploaie La inimd sd ne doaje De mine tu sowed.-------­ 123/b.. 0 fatd.... nici ninge Da la inimd ne Irige. A zidi zidur.t Cite nopli nu le-o durnit (bis) Mdri. .eum. OE CINO S-O DUS DE MNIREASA Vcr II Mag 825/850 ij..-ai ales In eeia lume de mdrs (bis) Nici ploud..m sd mutd Pd'aicl altu nu se uitd (bis) Cine mere aiesta dwm Nu zine-napoi nie. Vdduvd ~i-n altu sat (bis) N-ai la cine cere-un slat (bis> Nu s. a~tept sel zie-acasd Pel mormlnt 11 jarM grasd. Ua Uil Ua U6 Ua Ua Ua Cine me-p-aiastd cale Inapoi edrare n-are De mine tu sowed MindrQ vreme . $i eumva de t-a gre~it lart-o cd te-a doic. ¥i=:-: EJ~-==§ 1/-0 21 . de te-o supdrat lartd-o ed te-o cdtat. (bis) On seoald-te ~i bunued (bis) De mine $i de mine Am zlnit sord la tine. ulne mine UI Coo ~i de mine Zl ~j noapte n-am dumit N iciodatd n-o zlnit. n-a mUli niciodatd. de piatro $.

\ ~::~. K Inf.- ...ar In vlrJutu munte/ui In bdtaia vjntuJui ~i in loe sd zli in sat Vdru-tu-te-o inglOpat In strunguta oi/or In bdtaia flori/or.J}) ~~::i~ ------r -----.143 . B "/9[8 - ~ ~) P:riGnjo ~'~121 -. . . 1(:/.. ~.'c:ndQ :J= i69 dt" 1m Id2m lJ7 tal flP _ Ineil ..} .~ • ? c:: . lillJF£)J ~ [" o· ~ .. BOCET DUPA UNCHES • He. ~ -• I - un UP _ _ _ £. (bis! ~ohan Cine lntr-adata-n tine (bis) lnapoi nu zine (bis) Cd nu-i cheie sd-I descui (bis) Cd·i Idcatd ~i-I incui. Jij) ftw j fa..'/FI-~1 .. • M_. ----. L. ~ . (bis) 125. -. VAl DE MINE MAl MIHA y.1 .­ 124. -j .. ] l . J I/-u #( fJ j J 10 . . . :::t § : lj J :'.I _ /fJ­ :78. • :::'··-5!.J M/ ha 1". J Aista i-on drumut mare (bis) Inapoi n-are cdrare (bis) Ardd-te Jocu pdmlnt (bis) Multi aameni ai amdgit._. - ~ J../r ~ ~ I.} '·d.'JariQntd 10 Mi orila ­ £. . t.Poplieana c iu! ion mertie '971 Viseu! de ios I J .. • . ==:D mr.C/lt: JtH ~I ~ to) .'~:'. un ...:d.i-f:!_ .

Ua dv - va~ sj'. Mai Stefc'inuc Hoi deschide poarta larg Ua Cd zine cine ti-i drag. Ua De mine $1 de mine (bis) FcJ. BOeET LA VADUVA Idem'116 • Va.me.ma ." hoi-Ie -if 1i:am fa .cui 11~ . ca.144----------------------------------------~-------------------- 126.if of Ioi Ioi Ioi l I :J g J ! " {if g.\ lu lJ de r: J J Ira.Ifl_~ Ua Ua Ua. sowed ROQgd-te cui U-i ruga ROQgd-te catcJ.du - va II sf'-n sat sfra . (bis) Cine In pamlnt sd bagd (bisJ Sohan nu mai z.cui ca-·mE's/ .dB J J J ~ fra . ud. BoeET Oupo fiuMag.111.tigai. 814/2210 §~ 4 J j J I J € Ma . ) 01 Ma-ma 1/-0 fii .teptQt (bis) -Si tlrziu te·o ci!. (bis) . Kfl Fd Gheorghitd cum ji fa Fa Gheorghita ce ti-. Va . Nu-j 1a cine cere-un stat (bis) Daca n-o Qvut barbQt (bis) Ua De mine tu../ n-a! vrut_ I Si III n-al f'. (bis) De mine !. ta Da-n groapa nu te beiga. popd TQre sd nu sdpdzd Clf este zluQ de mare Si Qvem vreme a mere Este vreme Q sosi V reme e Q putrezi. _ .Ie - "1 ! J g/ Jt:am fd-cul de jm lJ.d.rd veste mOQrteQ zine.n saf sfra . hoi .ne-acasa.! vrllf 01 . (bis) Cd eJ de mult te-a doru (bis) Ua $i tirziu te-o mniwit (bis) Ua Cd de mult te-o Q!..1/-0 fa cui Porlondo ~= 188 Int Herbil Anuta-62 ant' marfie 1974" Vodul Izei JJ J .i de mine Nu te duce cu banQt C-amu Ie dud Ja barbat (bis) Ua.5/ . (bis) 127.

Ua T-aj bdgat me:.. • al .... 131-a.1975 -feud NV' .La mama­ "fag.rna Fni ."... ~ ..J.ne (.Nu du - rna - fa Frii . BOeET . j -~ Q .' I Mfll . &' J 1iJ J 1&J 6' :J.!' (fJ (..-...vul 3/-a....teri din sat Sa-Ii laco alta de brad.. ~=144 fdem 116 de_ mi .". nu_ '/-0 pM.rna-fa ~ 129.9 J "-.ti Ua Pa noi sa nu ne mai vezi.. ..\ de _ mt' ne ~_ ~~ v j mal Mni _ ha J J € du .i.\ f@ J ~~ 1~2lt@. lara iere:.CE_ ..".ha Vai_ (. BoeET DupA FRATE liNAR Mag...iBBla ~~ rna. fusea Anura.nl-ma n/ . 825/71.. _ .\ ~\.. . t! 0/ de_ mi (. Ua Fara w.cuI ~ UB. r.b- ~ti J Va..5 ne_ h'81 ma-nla­ l tIJ j Do .\ j ea tJj j.. B 16/689 Recitativo)l 132 "'.Nu ..) 145 .23 ani 30 noiembr.0 Andante ~ ~ .Va r....pi ~ pt J)') J) Rau ma doa-re I jJ -J) - J Ray ma doa-re I . .­ 128.. fnt.if til ~ J II a ... tj ££j7 ~ Ml'n-dra-_ ca ji:i_ j J) 13 (j.

O._ Sfp fa~·- nul' Sf/ //0 -- 1)'1! -) J) .' Dupa babol- . Ooam J) J) ).Jlt/i).M f tj ua de rm - ne f"":\ hi'- ma~ _.146---------------------------------------------------------­ 130.re -• Tu m-ai Jasat slngure Numai cu 0 surore. B16/ 1786 Quosi ruboto .:.. :.. - u. B 76//872 mjtu~d- var. It/a __ - 2) til) (i.: J . BOCET Hag. . i2i) .•<. noiembr 1975-1eu... B0C T E La Hag....> .1.­ tu .l - ! nf Dunca Ioanj· 7'} Jr..1 lei ":'> J .: -: • t :::of -i . l 2: J. J cle ne he. me lEI o Nu te las cu coconi (bis) Tu te-ai dus $i m-ai ldsat te-ai dus $i m·ai Jasat amar $i de banal.:! ''':'> £IJ~ j It Assai andante) j Va/ . o Tu o De 131/0.• __.:r ]0 nOIl:?mc 7]75-:i: .t.gu re £iJ J IJ /II" j. tu Tv m-a. r'l M " It' -.. ] J Sin . • . . -----# J SU ro .~ ~174 In! BJ!EJ .­ ~ Ind .' J..':: .. .1_'1'.

~ ~ tl.tll Cdtd sard pd-nsdratu (bis) Tn grddind te-a..~ sri /\11m ca lill __ _ ~f .': ······---------- yk> j .._-- - .78 oni nO/~mbr 1975-80tizo :'.~. .~~--~+~-:. .._. Is J. .iI di: JUS • . < i fL:[~)0'" ~~f .'..ViSBl.l ~ Var 10 bOll! pentru femei -vaL no - Inf Stan Pa/ago .----+ . ... ~ . .___ ------.) U6 Mdmucd dupd tine (bl.. .::i::~...) U6 Rdu md doore la in/md(bl.g::j ta. (1'-... (II~:.j:*~:{5i t: '::"::':::'='':::':-'-r:± .-. y...••-=J . : -~__=:..-.i bunucd (bi.1...­ 131 lb.-1 . ---~..:: ' .. ..'11' . BOCET m=tlJ'~J-v::Jr 1IIn! Pascu .'.... al mil . ....' ("~ fa () -.$ . • ~ .~:=:::==~::t:""t==~::::..Ji-. j.:C ~ . BOCET ::..\ fi"(it' (j if ...-----.11 j.. . --.... . fil{k?r If' III era -. . : ·. (.liP.·----v-. (bls) U6 Mdmucd .:.-~ ===t. bdgatu (bis) HoriJe mi le.--J:. Inf.~-. .) Ui Sl grdle cu noi orice.-'7' 0 cIa I J.::: '..~. !':... ~.ben! fe/Jr. ~ ......·=-f:~-=I... .-::L "= _ I'llil hi"_.1 te scoa/d (bi...--1j---r-:.-=J • .----~~~.. ~.a.rtf W· -~ I /1 t /. #:~~·:y=~. (bls) .. /." rJIJotG iii : :41 1965-Sripi'nro "':'\ ~ • Ja~ 'p Int (IE' ~ ~ ~ #!±. 1977.._ ~~==t~:-}'~~}===F¥+ T•. ... De-cII' ."':'\ ~ J II It' .-=.­ ~.. ...) U6 In td bine . .) U6 Cum te-ai dus di paia Jume (bis) U6 $1 te-aj dus "I ne-ai ltJsat (bis) Ui $.~ ! >.·'i. ~. ne-ai ItJsat de biJnat.:. 0 DE MINE 51 DE MIHE • V'1 -:J' . .:11 4..~=·-=gg· ·4=1) #~~ W Ji J . ...' U6 MdmuC'd.• I IILI :".__ "':'\ f77ci <::::!' tu ~ '1' ...m4muca me U6 Rilu md doare la Inlmd U6 Mdmuca me ceQ bund (bi.ca ~ ~ 6 . "- {:.:( ~·--··-·--.. De-ai-si-avut 0 eoconitd (bis) Sd despJete la eoditd fe-or si cintat pd ulitd. c1ntatu (bis) 133..U . (' rdr Iv.-... • Nlln . "'=' ~T::l ua 1 u:t."=~::.~ ~:_~~~4:::i:=.flI ~I de rnt . Ma" 177U -c~Y cind../1 ~. Perta Floare de pf: Laz..~f .. .<4f.• 147 .38 ani IOn ..... 132..Jf. b• ~ Munsca () lUi 5tfupjn.

. de mine vdrucu/e.S6pFn!a Va De ml-Ile nv_p'D 9a Mdmucd.. BOeET Mag. 135.Oupii mamfl3 Quasi rubato)l =141 t:'\ In!..148-----------------------------------------------------------~----- 134. Pop Marie 1. 820/1. dus in tinUrlm De-acala oameni nu zin. Cum mne-o.8 ani apnhe 7965.. dus $1 ne-ai Idsat (bis) Tu ne-af lasat de banat (bis) Mdmucd si bunuca (bis) UB._ • ko qa­ J Ua Ua Ua Oi Oi Oi Uti Uti Cum te-a1 dus di p-aia lume (bis) Si te-a. (bis) flU __. ua varucule Va.- tp-ar fa - ClI. aOCET -Dupo vor Mag E • ml IU! t:'\ L 1IL2.cu I Ttl moar Ie ar da.02 . S(J puie pd'el 0 glic De-acolD sa nu mal ziie Va. Tu maar - fe ar dJ - fe-ar fa . ud. mdmuco me Rau md doore 10 inimd Mdmuca noapte bund. lLW( !')(J varucu (bis) Cd I-a. (bis) . Rdu rna doare 10 inimd (bis) Mamuca do dupa tine (bis) In fa bine $1 te scoaM (bis) Sf graie cu noi orice (bis) Oi Oi Uti De mine $1 de mille Uti Ce-a1 fdcut lI-ai fdcut bine Uti Mdmucd s1 bunucd.

ii (bis) Tdt aj zls mdtu. BOeET La bdtnno Mag. .­ Il ca IJ Sa hai a - I /1/ - mioa . J):J t.1/ Dru roll f/ I-as .a~d Taei tu loa ~i trude (bis) $Ui motu bugi1t de bine (bis) elnd ai zlnit pd la mine. .rna !T!E IJ..1LJ rr .--­ 137.li cu dor de la inimd. Cd 1i musa. " mD ma me " ---." ~ L ~. .n .: Ha/ Ille. (bis) --.If.rF Ii Da Da Cu $indiJd de mQtasd (bis) De la groapd pin-acasa (bis) Ina mamucd noaptea (bis) Clnd doarme tald lumea 10 cu drag te-oi a$tepta Da Da Cu cind $i cu lumind :..i ha.. sm . hai motu (bis) Vai bine m-oi sldtuit (bis) Vai b'ne m-ai sti1tuit (bls) Pa lume elf oj trdit (bis) .136.·. ". BOCET ~ Dupe mama­ Mag B241507 ).. .ra-f/ 177/ . de pJecat (bis) Eu p-aici cind-oj zini (bis) Cu cine m-oi sidt·l.i1....1 !i A .'1 £.____ . B251508 /f. ma mu­ ina ." a cas Hcil~ nia mu·- ('. n/U c...ne-I ar - sa Nime-n lume sa nu zlie (bis) PO mine sd md mlnglie (bis) Momucuta drogo me (bis) Pa drumu care-ai pJecat (bis) NU-i vreme de lntutnat (bis) Ua De mine.d/ .

1~)----------------------------------------------------------------------------------- 138. BOCET • La ciuIT!J Mag B27/ JOI :]In 'i8~1- Lurgo rr.--.Cito rubalo )=130 In!... • Da - ca Ii -. nci ru IP . [avaci /18anc -36 ani act. .: vi .fa !li!!' -.!o r7' • .a . .kt! /1/ - hu. 1971 Br(.-<1 .'al _____ -• ca sa flu-/rll IE' 1/1 Ca Sri IIU-Im if.ru CUIII flU 51! (.CU H - ila ..ru Or! - IJla .'1:'-1 A /[J Pap ._.-- am dot' co !)ff mt' .cult'. .­ Ne-am s§ -z/ ~ f..na .'2-1 Itn {:'"(I A - IU pup - J\J/ - /1/ eu -_. rna.' • .d tdt/ pll Cd .SeT Val Dar sa - .>11/ (..

:'.. nu sd hodinea {jd. • . j !·C. ~~~}~?i:ifjf_. /c:'~ 5l ~ 2~~ ~:T! POS ....-:".~i Melodii cu caracteristici de ritual 139."""""". ~. -.i .~~:..re.j . rlh"! ? cu -- - I 1111 td ~~./.seu JE los ~l-~ tJa. ammel Ca moartea de prima:vard. mdi VasWcd (his) Nici-o moarte nu-.'.:. Ud... ill A IU SI pup :...-ra-(u Ii I/Il i U i)d . ("(1 / f-_~ "'T" . )'] fet-r . ' .=~..'" . ... ud._: 1L:=.1 f'. .__ ... =-:-:::.". -1 ~=~X...' {j . ..~~ ':.t.c.1 /1.....J.. .'f "'" "" -1 -:~'">.:!.I .-:~~. .::IL. r!la Va 51 J/ca-. mal uii.__.":. Vasi.rjl --. Pd cJntotu cucului Pd oratu plugului Pd. t ' -=.~j ua. ud.:-~' --: .___ Md. ua..! . <if fJ lIl' t.ill'..nirunz1tu codrului (his) .-. Va SI /t'ca-. BIII 1079 lit? . ~.'(._=" .1/ C!//! Ih /nOd.. .---' :. It /:d /'0 ( : 1 * .. :~ ~. .~*-: .~ am rioi (0 />11 0._.t .7)/" . • _3" ._. ''7'.. drdguta ta Moard.... -----.1:e ­ Hag...._."J sfi - Td - cu ____. BOCET DUPA FEelOR VJr..

......70 c: 1971. .· ' Ard-o focu cale lungd (bis) .. BOeET .­ 140.Ii -Ie mneu______ iit=tw p~t:1f I g:Pi--: Un....__ ml7f-iJ ~J rau t7' ~ 'L . Mal r $p rip F @{'W I .. BII 1 1074 Grave ~ =46 Int. Sd-fjdeie-un pahar deapd (bis) Clnd t-a fost gura uscatd.. HoeET OUPA TiNAR VOL 128 Mag. (bis) Meli Iii gazda cdsi (bis) S·apol taUiloanii (bis) Val ~i-amar de-aceie casa (bis) Vnde-J gazdoaie de gazda (bis) Mdl 1Ji a tai cuconi (bis) De mult s-or uita cu dor Unde·a si gazdd-n ocol..Visful de los - maf__ f77a f8_... . M{mcufa lui Mond616u.de-i_ ..~ Poco rubato )=134 Idem 136 ~ r"'...__ ru gaff -• - maf_ m8 - 18 __ 5-0 ru gaff Vd..5/ dnd. B241421 .._ 5-0_.... mdi Ionuc (bis) Numa mdta s-o rugat La doftorii din Banat Sd te Jege-n peliori (his) Sd nu te lase sd moTi (bis) Si sd-Ii deie leacuri bune (bis) Sd rdml1 ~i tu 1n lume.........Dupa frate Mag." ~ ~.Ii Ira .·.. ud. Cum n-o putut sd ajungd 10i a ta nevastd scumpd..152 . ud.. (his) 141.

fa' hun __ drag __ Ta-f Mu .._- 5ci-:. ~I slnil .Dupa tato Idem 136 De-ar Hiit' ia - SI fa . RAMII SI TE HODINE f I nt Pricap Justina./519 Moderato)1 =124 .• 153 . ani oct. vln -de-a .pa I-a/ ell­ CO /7/1-/7 drum Iki/ fo he fa - .Ie ve - rI /e_ {5i s-vr .. lea_ Iv z/ .cit - (18 'I~JlllJhi'.fa cit lu .ve . d/ Ie ~ • 7}§11 II Mui!/ domn.IT/a cif de /a rea mOB -..rt' - le.Q r-::. lu .821. 1978. .geas ca z/ 143.)1 s-or VITI rJe-a .?! mt.31. l '.Ii le_ 5a-~'/ fun .na"" .. ~d ~.4Jdfl lim -0 ______ 3 floil .­ 142.Saviisiiu U/It-hli - 0 floa rt' pI(1 gra. BOeET Mag.'fa s-~r - I£' _)rC'R .qe doam pin ne ..ca- de fa .~/ - Ii . re 1':\ t=1h .t" fun­ zt . ~ GtJ) J) r--3-.

e 1978 '. ­..' fIj.'. tere$ti (bis) graie!$ti (tis) aila (blsj l\ime'ntl te·(j supdra (!)is..'_. "'ij.111 ".~-~~'- i' ~.. ( . " " " ' _ _ "_M _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ w_ L_. _ _.'j jj if)c.""f'i­ - ~A'.. !T:~ moo! fa. ­• N' casa iI sa $lde (bis) fl[l FGitl w.1 HI i ..)1 de.1 . L L • '* ~" .lilllt' 5l sltlqurd L·! PASARICA .. (bis i ..' f(] rw'imUd] n: (1-1 fa. ~ .fI. " i' 1i.ut/a vinl de vorO ..i i!1rd. lei i/II/ Eu vni spune cit de him'! (inf:' m(~f(' nu mai zlne .\iel rlU '/int~tlQPoj lara (bis) Nj('jin put /IV sUi CU1cCli !\fun1a pdmintu uscat. nlei 1n para ~._"..Sinfju: i 1 [!Hi lasa (bis) C>. in Cu ... .. ~ Ii rdrL'. I I 1// /It:.\ /.'!. . niei ii Jumin/l( i)!~j h:'iro it pc1millt ~i tina. Iff" - ~ .-. (In~) ._.__ " _ _ • ______ .'U 1au Inl I '" I MUCA SI HAl in! Pett:( 48 ent IUn.~-.. . 1\ I'. . .{Jcosa nu piece (biSi . • 1JI" "~ I...• I"~ = ~ .

. Vers Mog.128 -~ Mag 824/453 Poco iento./ .'It:' ..!>a . . B 2J /736 Recltalivo . B20 /623 Par lando Inf. 147..__ /J/ua-/e .155 .J Ie . Po.md /. . 11/.'.. OAMENI PLINGETI I ... 'IWd U' t-'/ ' 11k !. il .ru --Ia Iii.J/ /-~<I .._ .__________./IIt.i7 .____ sa.irl_ l.... lu .. un nor de p/oaie caldd Nu pot mere cd-s beteagii. .1 (iO.1 Pi uti !lur ck ..'.- I!~i!. MAl ill... . TRIMAS~ MNE-O MAMA ME Hag.! . so-n de 148.): 13 2 Idem 136 5-a - ". COCO N TAl II Var.seT lflf7e-o __.)/ VUI a - {lid ru _.. ..onon n-(! si.Stan loan.44 ani aprill£' J965-Sdptn!iJ da . eu mQmii i-am trimas. __ !'Iv (!Id i rd. $1 anume I· am trimds mdj (bis) un nor de ploaie des Nu pot merE' cit traiesc..­ 146.5-opoi lrunzo rc'Jchitii . .~=132 Idem 744 Tri.ma.<I.)-d/t'______ . /r/j. (bis) Po.chi F I J/ e so - han 17-d 51 / k co co 11il t. 111(..rTlI7E?-O ... ­ ffJd . $.' P' /ld J.La rJ .I - '/0 fiJ C/if{.1.._ ma-fTld Tr/ ma .

149. .Vadul Izei J II -­• . Trimbi\d .nama supdratd (bis) Itl!wt r. . Vasile (bIS) 11H~i nu mai zine (bis) .f u .0 ani iulie 1973.C.hi". HOREA LUI FRANTAN • Idem 139 /0 h~} .J ::94 Inf Arba Vasile -27 ani Hirb Grigore .rea fut' Fran-jan mal' As .<1' (1 ':.­ 151. A MO RTULUI Mag 613/1360 f. (bis) • Instrumentale 150.oxQ·n CQsCi (his) mesa fbisj cui Tj·am Jtisat eaii-n oco! (bis} Sa rlneheze de-a! mneu dot (bis) Ti-am ldsat caw-ncareat (bis) Dor la fetile din sat. ~%W bt FUr IQ'@-f ~-C'-p-0_1 g---=-7 Andonfmo . OliPA MORTI . .g.!an~ ne 4':'. no-rea lui Fran ..fa-.32 ani Nus loan -1. (his) Ti·am spus pre tim: N icoard (bis) C-oi mud din draguclOard (bis) Ti-am spus pretlne Nicoa (bis) Din Marie mnie moartea.50 han..

.' • ~ . .aatr ~ ~ ModerotoJ\.La tineri "'::: 876/7428 - .Vaduf lui ~ • ~/~_. a. DupA MORT ~ _' .­ 152.."1 • 153. Ir ~.I­ 157 . Covac. t".. feb. dec.. 7973.7975-feud In" WI#df Eg If­ [~ IsgSf E j II' .­ (iT) r7JE} Or W (::r E r j' i att r=t:: r rfJr 1".-. rit" ~ 14::t (" ~ I~~r E ~ I #§? II " §t 6· ..::._ -------.­ t ~ ~ E" g 1~1f fk:! I *tit E tilt&" C" .~ ~.. oupA MORT .. " 154. .1 1".. ~ .... t.\ 'itr ~ (t t."11"."1 -----~ I . A MORTULUI .. m' .­ . 3'J / 2080 Trfmbito J Inf Hihnea Ian -32 an..132 In!. loonei-53 ani-cefera Bovan Gavrila-10ani-zongara . ~ . ~ -_.._ .. . Gh..

158 -------------------------------------------------------------- CICLUL MUNCII ~I SARBA TORILOR DE PESTE AN Datin!le sar6atorilor de lorna Colinde strabune -• iSS.'.'-(1 leru}ui doamne Ori so-I [Ju.I mdrg(lritar Din cununo fete/f)r . f\'~arul De lllineGt Ir:-o dowit Marui maruariiar De mincat le-u daruil. Dill cununCl fete/or Maru. .d-ntoorna mnei. Din pana biitrinelor Pacurarii Je-o auzitu j\hirul rndrydritur . Hog 820/ Wig J" f 01)(".~' ~ ~i PO wine riU ma-Ilpu'. Din strulu ieciori/or MaruI margoritnr Din strulu ieciorilor.-u lemiu! dcomne Numo capu 011-1 laio/i. (. GRE IERNITA .· i .------.!.'. ./p ori sa-/ lair:. SC(1((l de sfinto ceorQ /\1dru/ mdrqdrilur Sd c[lleagd flori de vara f'o /(J.-0 galal Lcruiui ..r - ru -­ hi/ 3-0 I {nic dintrf' 2i Jr' r (1 i" d ()(1 lnn~.. 156. I'd mine sa md-Ilgropa(i LPfUllli ~-a INui doamne Tn slaulu oilor.icu!i Lcrului ..<.sc .__ u/ /~~..: .ii }u efe-u cotmritu. TREI rACURAREI DE MUNTE /'f)f 5tcn PJtras-6!J" rJ76 Sip/ilia -­ fe i.{'gel[ lui i <.~.)/Ci de slng(>rdi Po margaritar Sd cuJeagd stJnjenei Mawt Marui margaritar Din pana btltr1ne/or.::~: ___ =- Oile la/c-o zduqtu marqc]ri!ur Oi/t' 16Ie·() Nlerotu.

1971./Inesfi PIO ltd n 1. Domnului domn Sa vlnezc capnoQre.rJtJ co Po." il Lit rd ~)d ril Uom -.n Sf tJoi('rii uti·" (iC(!SQ. 158. I nf ArdeieJn IleaoJ-J9 ani dec.159--­ 82011212 15Z NOI UMBLAM 51 COLINDAM .'UIi It .Jiadilll ell irunzucii de-acoperitu Phltea ('in grai !$'O groitu Care din voi $-0 oilare Sd coboard-n Baja . Domnului domn Coo plf:.GCCl)..1 de ra S<3 01.'1.. 17Z4 ~C8 159. . I)orn nulul (1(311. 'CoO p1ecat 10 vina/oare. COLINDA PINTII BalJJ3 MOG2rtJte .'CCli }('I vlndtoore. mere Pin/en eu De mi-j cia murgu/u tau DE' mj·i do murgu(u vilJtu eu C()UHl(l pinu-n pamintu Cu potcoav(J de orgin/u EI p{i cal o-nca/eca/u .'1 /'0 - 5(.' 1.-0 suitu . /u lie'! Iii I 1/- I/i' 1<7 1'(1 I! '/(1 lY/il! Old It ~ME're-()i L/j I. Udf:: 1­ curti ete bojen mmi Domnulu i dUlnn Pd J(l curti de boiel! mari .':)/ co ft'n Odm~ ! - I1U tl. S4 vineze caprioore .1Qre Dupd praf !~i dupd sare Dupd praf nmi mlnin/e!u Sd·mpuste Pin/f:Q ell elu [\! iei ww' nu s-n aflatu Numa lu Pintea far/a/u. }n II. Idem 155 No/ Im-~ .Ji do cit jj in lllme.'.) 84-C.1 Pintea-I1 muntt" .-­ ~~---- ..8Ntesfl LC} ro . MJ.) I .' t - I ~~ .lInrlro cur/p-() zuyrQvitu eu catufIe d':'-()-il<.. Si la Baia () pleco/u Burdi sara Sara buna Spune-ml moartea Pin/irii Moar/eo Pintii nu oi spune De mj.lI.-)f.)i /)o/f' j i i ill).".~'. nu-Iut' III.' . LA ROSU DE RAsARIT . In! Bt}f'CIU Pdtru-ZC oni :969~ (.

i coJcd $-a sulla FJuiera !. Cei rna.Mlorlta Hag. SUS' iN ViRFUL MUNTELUI . or sa-l taie Or sa-J pule-nlre fartaie De s-a va}1 sa mor eu In locut de cop1r!.lui.' Ii nu-i__ La cru. S1 pa mine m-oslupati Si pa mine m-astupati. pui scoarla de buhdu In Joc de pinza pd obraz Beliti scoarla de buha!.te. 161. lu mun .leud Sus In vi'. mari 1s veri primari. (bis) b .Miorito Moderato )l =134 vtr lu tu/_ _ _ __ mu/1 idem 134 if 1 J ¥mJ In • ~~-~~~~--~~~ Hat' // . Mdrgu-~i tri pdcurdrei Hai linu-i. (bis) Trlmbdituca de-a dreaptale Fluiera!.u de-a st1ngale Vintu-!.~i_-~n~u~-/~·~h~i__ -__~n~u~-I------ Sus rn vIr lu mUIl-le-lut' La crud/a braduJui (bis) Slnt tati trl pacurdrei (bis) Cu aile dupd ei (bis) aile SaO rdtacit ma.du .eu Sa pui scoarta de buhau So. '"IN VIRFUTUL MUNTELUI Hog..160 " 160.ci - bra . 1975. Florea Vasile Clteu . Cel mai mic jj strdinic Pd eJ numa 1·0 mlnatu Dupd apd-ntre izvoard SaO VOlOvit sd-J omoard SaO VOlOVit sd-l omoara SaO VOlOVit sa-l omoard Or sa-J taie. Jinu-i Cu oile dupd ei. or sa-J pU$te Or sa-J puie-ntre tdpu$te Sa-/ 1mpu!.i-a $u1era Tr1mbdituca-o prinde-a zice Codru $1 frunzele-or plinge.nu-. B 75/ 1357 . In strunguta oiJor In Jocu gdleliJor In tlrcutu mieilor. B 16/ 1018 Moderato j =128 Int.Ie lut' iu lIa/ ~I.48 ani Curea loon a Petreanului -66 ani dec.

In!.Batiza '­ f:lo . $i pd-at1tea sdptdmini. Co.Poienife Izei 70! i i4-4FD JQ1m ~ 11//1 dru-fi ra - mIn .dn. Mdndstiri de~tide-cnni-oi Mdndstiri de$tide-cnni-oi Mdn4stiri dr ytide-mni-oi Clopot gaJben trage-mni-oi C/opot galben trage-mni-oi Slujbe sfinte trage-mni-oi.de ma ru oe de ma .clru-st' dnf ­ ~ c. co I!l I 6' '­ p~#-~i4 I@~ .36 ant' dec..rt' - d. Moderato j.be .:. Numa-o daJbd-npdrdteasa. scobGrlse Jos 1a taro.ru Mtn . Jos 1a taro.catu.ge Dom ffI'~ nu . Di po tabJd de fereastra Di po tabM de fereastra Da-mparate stinatate N -auzi tu ce aud eu.161 162.lut' r ~ j. SId6u Palru .. B 76/2936 Larghetto J..5-a . ~ 130 Ie #­ Int. Nime-n Jume nu-J audc FJorile daJbe de mdru Nfrne-n Jume nu-J aude. MiNORU -51 CfNT .ca-n spate $-0 luat La codru $-0 aJergat ailat cerbu du~manu Sub creangd de rujmaJinu o idrta nu mcl-npu$ca Cd eu nu-s dne ginde$ti. Ca nu-s fjara codrioara..dru. domn__ Ml'n - dn.~ .o'ru.ca-n spate $i-o luatu $f Ja cerb ~-o o/etgatu $f Jo cerb ~-o aJergatu Sub tufd de rujma/inu Sub tufd de rujmaJinu. 170051 jll .~-o strigat Impdlatu s-o gatat S-o Juat. . Cd nu-s fiora codrioora. Sf pa-at1tea sdptdmini. Pefreu~ laana.COLINOA . s-o pteptdIlat.s-o '1 .1975.62 ani noiembr 7975 .UN CERB iN CODRU I ='5/45/ .I-r / mu. .'11 . scoborise./f7 cerb ih co p . Slujbe sfinte trage-mni-oi. maica moo bJastamatu Noua ani $f noua Juni. Tins-o PWjCO sd-J impu$te Tins-o pu~ca sa-/ Impu$te Hop a$a nu ma-npU$Catu. gl?-un C'erh_ Nime:n Jume nu-l aude DomnuJui $-a nost domn Numa-o doamnd-mpdrdteasd Dintr-o daJmd de fereaslrd Numa ie co.l-s/ ra .. Pw. $1 mlndru-$i cint-un cerb in codru Mindru-$i cin-un cerb in codru.: 64 ge . Numa-o daJbd-npdrdteasa. $1 impdratu s-o scuJatu Pw. . Hop a$a nu ma-npw.

Coborlto-n poienitd./in . COBORiT-O COBORiT -MlonlaMa!].42 ani Dudas Joan 39 ani Duda~ Vasile-!1. Trifoi Vasile . B 13 /792 16~ la. de nu ni-Ii da Hai linu fOsmalin Altu nu yom colinda. Mag. Si nimic nu cdpdtdm Hai linu fOsmalin Si nimic nu cdpdtdm.rna r ktt //n __ I p t 7J p La sa Ci!J bo r j II gt!1 -Iv /v/. 1976 . NOI UMBLAM 51 COLINOAM • £ti g • Allegretto J) fJJ - )l 141 In!.bo r eJ) - J..1-0 co - iJ i3 bo :c.-Vadul Izei J) mm £jj co .dim j I r y j // I7V Nt. ri ~ ) I !2) . De ni-ti da.Ie dill­ tJ] r" mil de F rv ! co .!971../m blain s/_ _ -• &' t!. - • l .J/ I. Trei pdcurarei din munte FIorile dalbe de mdru Trei pdcurdrei din munte.5avos6u Co - bo A rI - 1-0 (0 - bo - rt" - f 0 £i E11 . be __ - r/ . FIorile dalbe de mdru Coborlto-n poienitd.J p ros.2 On! dec.r -----. Cu iarM pdnd-n genunte FIorile dalbe de mdru Cu iarM plnd-n genunte.162-------------------------------------------------------------- T 'Ii :1 164. ani dec. B2J / 471 In! Dudo? Vcslle .----: - rtf.1.

lu -----~---- Dam .a . ._. B2814DI Andante 1671a.rI-rr:.' .. 1966. 166...-i.. /17 r f? p-ith± (iru fi..lu 'ug.35 ani naiembr. uNto satu/ui La casu sdracu/ui po. nu-i dp voi Du-i de boieTi co $1 noi :. M/f7-Jru '" . NOI IMBlAM 51 E281 J7J Andante )) =168 .fn - bid-ill 51 /1117 ---- /. iJogat mare Gala-i cina 8-0 cinam Cino-i go/a. fa "" ~ Zll/l • de __ nu-i mud - ('(j_ /3 a- I/U_~.rm BunQ sora samc tarE: Gala-i cillo s-o cinam Cina-i gata putin Hoi cu toti s-o isluim Si cu cit nu ne-om ajunge Slnt veeini .163--­ I 165/b... Cldln_ I ~ Po u/ita satu/ui Hai linu rosmalin La coso bogutuiui Bund sara. Ivanciuc Maria-22 ani ion.Birsana ~~ D r~~~~ ...Batiza £5 - IUflfJ :..nu -.- CORiNOAf~ lnt.UN CiMP iN lUNG ~I LATU 8751262 ModerGto .___ 51 _ 1'1 rrllJ/lt' ! . Mono}'] ani ­ !J75 - " No. ESTE.l/:!-Il COli - /u .)-f/ h -..a/ Po... MiNDRU eiNT -UN CERB IN [ODRU J =72 In!. '.i de-aealo s-o Iu. 011 -/d-U/t' ___ ~ cerb ..lu" De (J .1975 .~ 0] em - .5-or mai aduce Ramii gazdd sanatos Ramii gazeW sandtos C-ai ajuns craciun irumos Si gazdoaia vese/oQsd Coo ajuns zjJe irumoasQ. Inl Perla Mia .~ =144 fe-um CfillP /r.7 !Vo/ //// co -.

Sup'in!a M/h-dru-yidnf-un___ M!'n-dru-si dnl.Ip-o-m rm_~_..F· J) J) Pin-lea fa "._ - • ~ • a rlU 51 _ _ _ _ _. le-~/fi r -f~JJ O--tIJ-f!Htf~¥~= p/ n-a fa - gaz-de ____ ni le-flfi flaz. MiNDRU.SI CiNT .e bo.VI~eu' de los le-o 5U _. / tv M/'/l-drJ cur .un bi - J : 76 In!.23 D·-' Miirgu!a IIi~c6-17 or 8ilt loana .l. in co pEZ?tE?lgf dru __ I· [ ] ra iJ9 J J¢j. A LUI PINTEA Mag. venit (bis) Trj tu{me de 0.!!.. I do lu flo ri .12 Moderato £1 i po - r p [JrzEIJd=r.UN CERB iN CODRU M28/500 Andante I . 1971.ere~ti Nime*n Jume nu-i vdzurd (bis) Num-o latd boiereascd Din curte de dupd masd. I §tJ[i j.: ~' --Fy+~c-=±___ iP Jrrr=~==~ l1a fa ra~.164-------------------------------------------------------- 167/b. . 820/812 r p/ Andante . Pop Miiricurii-70 rr 1975 . domne~ti (bis) Printre flold.J : 68 cerb in co dru Inf.18 an dec.__ la mu(t/__ ant_ V d uitati in rdsdrit (bis) Tri turme de 0. As fa-/ sa' 16B/b. 168/a..Ie .IESITl GAZDE PiN.J = 64 Idem 156 i iJ j). B11 / 11.AFARA . Coman Ileana a lui Cas fica. Mag.de .un ._' dal be de roar.

-----.lin --y-_..'11__ r: .J : . ~ fv11ndru-$i cinLQ de nu-i modru (bis) Linu-i lin sl rozmaJin jVime-n lume nu-l aude (bis) Numa-o dalbQ-lmpardteasQ (bis) Din curle de dupa mosa_ (bis) II . 72 cerb _ fn_ co .lin. mininteJ. B29/590 In!.... -.. . tt J J EJ r=f IE~f~JqJ)j-a~.1::::::3 i F ~(J cerb .E£J-L-..~ ?Ci=+~=4t . ~ •• Ft p~rfi]J I tl' ffF~tJ-=~ fun9_ SI } /qf _ _ _ __ Co· lin -ria. u Flo - =i= . ~. i suif..- dal ..-.-.-. F e~ I[ f 9' ~c:flT3%l Es fe-un dm-put_ .. MiNDRU-SI CiNT -UN CERB IN CODRU t Hag.k~~ Min drll-yl ci'17 I-un ___ Ror . =H" ~. . ==:j~. Rednic $fefan-30 ant' &. . Radu Petru -34 ani - ~I ~ ~! ~. si_ :7 laf ____. .~.171._----­ ma .Ie -~---.J :68 - 3---.dru __ M/n-dru-~/ ('in-i-un ___ :1:. Cind cu tJuierul z1ce Turma tat i so strlnge Cind cu fJuiera$u tace TotO turma-i se-n/oarce.165 ..$u-ntintelat Cu t/uier inferecat Si pe-atita de-nflorat Cu bdJtag incolturat Si suman imbaierat.da-. _ Es-fe-undin .' ~-=t==:t:::= lin .-- be de Mlndra curte-o zugravit Cu catane o-ngradit Cu 0 suta $i cincizeCi De yoinici.put :.. Pin Ie a AndantE' .dru_ 51____ roz .bcf .. .- ma dal .--.-._--fiU-. 170.t.::::=::::tI co .. Care volnic da s'aila Sa $i aJerge la Baia Dupa pita. de eei p-aJe~j. ~-:tJ---gf .. sa traio! ...l4 . :=£~ -=--J=::--jJ-=~ Li ---_ --._----.­ 169. '975-Berbe~ti lunl7_ . --.. B 29/ 513 :: Inf. . ==B~-~---+---==. dupa sare Dupa pratu cel mai tare Dupa pecie de miel Dupa prof rna. ------~"~.- De oi1e-nconjurat ~ La oite cine $ede Tot fonu-sin-fonu Cu briu ro. _. :r Andantino .. ~-.if Pin fea la mun ­ ._ . B28/ 563 Idem J55/b -'J .Once~fi ~1 - E mun fe-o fea fa su . ~ -~------..co .11 i Jj J. . . A LUI PINTEA Hag.J =64 1975 .. COLINDA OILOR Hag.~ ~~--:_== mar_ ri .-_. CoJinduta nu-i mai multd Sa traia cine-o ascu/ta Colindita-i atita Cine-o ascu/td.

.. 0 sQ-J·mpuste (bis) sa-} pule-nile tdpu:. Moo 15/829 173.Mlndru-.~! -­• . I~oderoto r n~ [OORU In!.te (bis) Daca-i 0. Nime-n lume nu-I oude (bis) Linu-i /in $i rozmG/in. LA CRUellA 8RADUlUI . L/ flU-I /.te..-~----- 172. 0 sa·J taie (bis) sao} pule-nile idrtaic (bis) sa-J tale. Cu oile dupa ieiu (bis) Cei mal mari is veli primali (bis) 'Cel mal mic ii straine/ui (bis) Pd ceJ mic-a J-o mlnalu (bis) Sa-$i intoarcQ oile (b1s) aile s1 }e·onturnatu (b1s) Gre POlUnCa i-a plicatu (bis) sa-J pw. . Andante oJ =64 La au.fa ___ (J{j La cru bra rV2 - Ind fmb}d-~j tri pocurarei (bis) Unu-1 lin $1 rozmaJin.U!~ I .i cintd de flu-i modru (bis) Linu-i lin ~i rozmajin.Df!-~~/ J =78 cu or-u_~ .<.. ~1!1 iNORU -SI CNT. (bis) o a a o t . Pop dec J9i6 .$0 si-i a$diu (bis) Pd mine nu m·astupatiu (bis) In eeJ sieltu tintirimu (bis) Acolo Intre strQiniu (bis) N iei in daJbu timiteu (bis) Vol pe mine m-astupatiu (bis) in strunguta oiJor (bis) Tn Jocu strunguti/ol.c/.

Ca-s vatavu oilor. mie viata Cd nu-s siara sereJor .rno 1/17 /Pr -- de fr'u mos.5ca Lasd-m.g sA SITI GAZOE VESELOSU Idem 126 B1411874 AII egretto ..:. 7971.rllU. 5a s~'f/ . V:. MINDRU-SI CINT -UN CERB IN CODRU .Bogdan Vodri Sub fu-fa de ___ ma- I/o ver.mos. De pe vlrful muntiJor MuntiJor caruntilor.167--­ 174. SUB TUFA DE MALIN VERDE Mag.-:mo - ///7 ver dE' fru . 1 .de___ Sub fu-fa de ma .hi? J?oz.lIt. _ _ t 175. B 25 I 389 Inf. Mag.J : 108 da-__ ve 5'f:? --. Goei /leana-2B ani ian. 176. B 1417701 Allegretto '" ~ A J ::11]8 fa CeT·~ Uu~n __ co Idem 717 /'1il7-drv-. Dupa cerb $i-o a/ergatu Sus in munte 1-0 ailatu Sial ilr/a nu ma-npu.i elf! - dru MiTt - drtJ~5/~_ ern dIJ rlU-/ rno - Roz .CjiiZ ve S8 - /a SCI r~05 -'--) . V inaiorii s-o sculatu PU$ca-n mind $1-0 luatu RozmaUlI verde fwmas.

$i nimic nu ciipiitiim (bis) . yo.. An nov Ie .J'\': 126 Idem 165/b. h • 7lRZ=m . An nou fericit Alta-i umblii nu colindii (bis) An nou fericit De nH da de nu ni-t da (bis) Annou felicit Altu nu yom colinda (bis) An nou iericit $tiu co. Andante)J:::142 as­ . NOI IMBLAM SI CDUNDAM Mag. nu mi·i serls un frunte (bis) An nou fericit So. Noi va zicem sa trditi lntru multi ani fericiti An nou iericit. CINE SADE-N ASTA CASA • Idem 765 b..r/ c~Y::.¥~Qf}lpr*~ Ie sa__ B/ .::l ~~ __ Sd fij gazdd veselos Coal ajuns un an frumos An nou iericit.168 [' t: 177.sif . 828/622 178.. colin dam mal multe (bis) An nou fericit $i-n frunte de ne-ar fi selis (bis) An nou fericit Mal multe nu y-am Ii zis (bis) An nou fericit Mag.ne nu ma/__ ia . B 28/619 Poco ruboto . $1 co pomnii sa roditi Tdt ca ei sd-nMtrlniti An nOLl fericit. ::b.

.nu 170U_ SOB - re a nu nov. 169 ... Ie .TU Flo - da/ be. 180. "~ : .ca .:" - Ie fa fe-I) zde -ra . ri -.bo .ori de zi.bo . Bfedea Viorel-14 ani Btedea loan -14 ani dec. B15/2098 Moderato) ~128 Inf fuseo Oumitru-57 ani fuseo Ste fon -55 ani noiembr.Itl In!.ri .) ~­ (Ja ..­ ~ 179.re un . I' .rlf Mrn. FLORILE DALBE Hag B23/901 Allegretto jl :: 148 p}/. COBO RiT -AU COBORiT Hag.au co -ho 20 -ri . .ri'1.Ie c!i!L=-" o . Pa scara mindra de ceara Sa cuJeagd flori de varu Fiorile do/be. ~ f/ .Fere~ti t f Gre-ier Flo -e/'.de pa pa. COBORiT-AU COBORiT Mag.976.1-0 co .- m/'nf Zo . Pacurarii 0 auzit Drept /0 ele-o coborlt Fiorile da/be.rt - Or! de ZI 161. B20 / 395 Idem 153 t':"I -#------ ) =160 It! Co .1975-leud .dru-i a .

Ca-i vremea de isiuif Zor iar i de zlua lB2/b.5i C-am aJuns All gou frumo. sa lP.Va. SCULATI GAZDE NU DURNITI .183.~. . Cd md ploud de md valsd Pd hainele de mdtasd An nou ferid' Intru multi af sd trdltl.' at"__ I~ .fI gaz-cle nu dur- Z(} rt - lor .33ani Visovan Maria . 8/6/3084 Quasi ruboto)=148 Idem 163 -t Sa ma trdin iji pa mine Batdr n-am colindat bifle La multi ai cu bine Sa sUi gazde veseio. Ira_ if/~ II :.s La multi aj cu bi ne .ua ___ n' -lor de ZI .r 170--------------------------------------------------------­ 182/0. Hag 823/555 MOderato) =158 Inf Visovan loon . 1976. Si mni-i murgu dmpoit Si mni-i musai potcovit An nou Jerkit Tntru multi ai sa trditi. CIUCUR VERDE DE MATASA Mag 8241205 Idem 136 if F W~_JL=~~*-4=1JJ_---~=l.28 ani Visovan C6/ina-23 ani dec.8reb Scu-Ia. Cu potcoqve de colaci $i cu cuie de clrnati An nou iericit Tntru multi a1 sa traiti. ___ Ca nu-i vremea de durnit 20riari de ZlUQ. L .cil in - tru mull. An /lOU _. COLINDITA NU-I MAl LUNGA • Mag.__ /p r/ -.-.

It.nu nou £ .­ .14 ani Trita 1 loana .._ . 1971.___ R02-m8 -it'n _ _ vel' fru mos...It. ani Ungur Vasile 14 ani Huntean loan 14 ani nOlemb.'(:.__ E sfe sa ..64 lnf.80111a co Ii ~ M/'Il-dru-st' r.. 184.ra de-a . .'rJl ) (ill ____.• 171 --_._ /II co oru I . 815128 Andante ~ .. Hoch/ma Haria .{jiule~ti . B 25 1895 Linisht J> 128 Int Balis Harta-1._. 185. t !i Hag. CE SARA-I AIASTA SARA Nag. Ce sa ra-/ d ias fa _ _ sa ra ell sa . MiNORU-SI tiNT-UN CERB IN COORU .ra-/ 51-a las /8- 58 !'d .sle sa - ra de-a nu__ nou. 1975. ani Grum05 Ana.8 am dec. .r' fru mOL.

me de oi II /e . . 4PJ ! =t=f=V Tre/ paCtI ra - reI Tret" fur-. M= 1?--=tL 19=ra 1ffl Eslt:' /)11 J> =148 Inf. (bis) Flujeru mneu drag. 823/781 All eg retto Miorito .fi Ingropa. 823/587 AlleQretto .rut' doam . Mni·l puneti sub cap. LATU Mag. de mioti Impu~ca Voi mj. /al 1 cl'm-puj lung -?/ /al__ £51e un din-put lung o i De J fa-:'o-coo La oita de pastor (bis) Sade un brad de pastor. 0 - j) 0$1 I J.UN CIMPUT LUNG SI . SAO suit La munte Sa sie mai multe Hai linu-i. • 18Z ESTE. TREI PACURAREI Hag. linu-j doamne In jocurj de mnej. linu-i doamne Cu gal ben taior. In mina dreapta Pune-ti trlmbita. {bis} Sa In tIr1e de oi In jocuri de mnei Hai linu-i. fur • me de oi.ne Tre. Daca SAO ludm Gata s-o-npu~cam. . (bis) .C6line$fi :i . .P =149 l Idem 179 &f+ ..172 186.1976 . I J J I]. (bis) F luieru de-alune Mnj-] puneti de cruce.. Mlorlra . linu-i doamne sie mai multe. S-acol0 vdzurd FaW de maior Hai linu-i.. Tinfa$ Haria-30ani dec . (bis) Voi.

osa·J taie a sd·/ puie·ntre fdrtaie U nde focu J-ongropatu .de _ __ raz . COBORiT .J M~.' -. 1975'Poienile Ize.60 .J ~ /fi-ura Allegretto ~ 154 Idem 179 J~ rna~ _ _ __ fur EfiWr de 01 ~t:\ "i me re r ++8 SI J_ ?tt!2' ~ F ma_ _ I r r:t {J) rJj J W=:J ~ [JJ4 ~ ~ F l·~z.bo-rt"-I-o co -bo . 8231828 .91 . . iSQa I Mtn-dra furde oi lfie - re __ Li .)) f.bo.-:- 188/b. ~.riT aC1I1l IP F ? F P 0 J. Plesa Anufa-20ani Chindri$ Harfa -20 ani Florea HfJricuffj.~!~_ .60-ri . 1975-ieud ~ ~ Co .I - ~ J II ~. Si t-or pune /a mormlntu Tdt un fJuiera$ de vlntu Clnd vlntutu Q sui/au Fluieru rnlndru·a clnta...: .) I fE. ~lf. doam:-ne Pi! -:::"ce._.60 ..iP..r l f _ ~ ~ ~ ~.rtf • gl' vE F Jl @ Ltld) I ~ @ F ps.ce s~. AZDta Florentina-13 ani Petrus Haria.ani =:::J Moderato) =120 ~~ l.rtf Co. Da Ja e/e cine $ade Sadu-$i tri pdcurarei. 1i strdinicu. bu-cu .173--­ l88/a. Tn strunguta oilor.riO .ma //11. Inf.1-0 Co- Moderato ~ =128 ~» F A nu_ nou_ a it a )l-n t:ti jl @ lj FSf14lH ClI_ 00 . Doi is mari $i-s veri primarj Unu-i mic.1-0 co -bo . Tat 11 mind $i-I adund Sa lntoarcd oile. .I hu- rle f)!.0 COBO RIT Hag. Inf. Co.2t.. .h ~ ~ F r ~ rz=t ~. ~ dec. o sa·l pU$te. 0'.'poam -. g. 1":'\ ~ I~F E V F gy prJ. aile clnd /e-ntorceau Si ei Jegea i-a gatau.9 ~» !lJl ~p P Co . }>. CO BORiT-O COBORfT Hag.ri 189/a.ne pa . 8 1611.. Mioritd £~ ~ i ..rn J \ CI. MINORA TURMA DE 01 MERE Hag.ri I-a co .-:::-:.J2'!U JI. 8161221.nu·/ lin ~ la - ra-'-- It'n ___ Fran-za ver.130ni 3dec..

UN CEHB iN CODRU Hog B29170l Int. Cu aile La tintina. (bis) 189/c. SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag. Dfn curte de dupd masa lmpdcate ce vdd eu Eu vdd cerbul hodinind Sub tutci de lozmalin.. MiNDRU-$1 CiNT. I' .. ...174 ----------------------------------------------------------------­ 189/b. .ma kn ver -• Roz La iarba pind-n genunte (bis) Margu-~i tri pacurarei (bis) Cu oile dupa ei (bis) • Cei mai mari is veri primari (bis) eel mai mie ii strdinic (bis) Tat 11 mina i$i-l aduna (bis. 8291707J Poco rubato J 64 Inf Norrs /00170-26 0171 1971..17 Frun .. Nime-n Jume nu-l aude Numa doamna-mparitteasa.) .DrogomirE's tl ver FflUf1 Ie V!!I ­ mUll .zit' lIer roz .- fflCi - lin.2nntJ r7 In/ 4-M~' Andante r cboto J :: 64 In co A sa de flU-I InO - ra-j - ----. i..

. de nu-i modru Nime-n /ume Jlu-1 (lude Numa-o da/bel-npardteasQ. ani ~ I co dro da L/ un cerb I'n -·--T·-------·-·-----··--·----·-----. Si dupcl cerb 0 plecat Pe urmuta cerbului AfId cerbul hodinind Sub un corc.---- -~--.1-~/ mirg 0 i-len mUfl fe CI.Ie Har--!JI.i marg 0 / - leI) mun . 190/o.)=ifF--~-Ji~~~~ -!~~f=3 ~-+. . -'1 *' I Inf Ardelean loan-290m.ba pt na:n ge nun -c ge-nun Cum locutu n-om zdiera (bis) Coo grdit te-omoard (bis) Dacd-j a~d ~i·i a~d (bis) Aco/o md astupati (bis) tn. Mag. Din curte de dupa masd Ie de-acolo s-o luat.-1Ii'~--~ ~~. MINORU-SI CINT. de IOzmalin Pu~ca·ntinse sd-J Impu~te Stai Idrta nu md-npu$ca Cd-s lonu slntionu Mama me moo bli'fstdmat Sd siu fiard de pdduri N Dud ani !$i noud zi/e Dacd astea primi-Ie-ai La mdmucd vini-oi. strunguta oiJor (bis) Tn umdru de-a dreapta (bis) Puneti-mi Irati trimbita (bis) De-a umdru de-a stlllga (bis) Punefj-mi Irati I/uieru (bis) Si In Joe de copjr~du (bis) Puneti scoartd de buhdu (bis) Si de plm:d pe obraz (bis) 8eJiti scaQrtd de buha$. B2BI J2!'J ~tt c .. 72 r Berbe~ti 1 I : da un cerb ~_ In ___.J-~f __ ._ _ ru da ___ Il(Ill: - drl.1-.-~ .U CERB iN COORU N .MARGU-SI MARG OILE-N MUNTE I Mag 81612123 MIOfltO Idem 18Bb !1ar·.1 far./ ..r 175--­ • 189/d.91. Mi'frgu-$i trl pdcurdrei (bis) Cu oile dupd ei (bis) Cel mai mari 18 veri primari (bis) eel mai mlc Ii strelinic (bis) Dupd apd 1-0 mlnat (bis) Dupd apel-ntre izvoare S-o greW ca sa-I omoare C1nd de-aco/o s-onturnat (bis) Oile tdte-o zdierat (bis) Oi/e. J. /~ j~' M/n-dru-s/6'.. aile me/e (bis) Ce zdierati a~e cu la/e (bis) sa . ~. Mlndru-$i clntel-uncerb III codru Mlndru-i mlndru.' ~ Andantino .--~- roz ma li'n.--_+_ flU-I //n sl /a ra ___ lin da Frun-za ver de ----..

_.iJ 1? .. .... COllNOllA ell CDOITA .. Hag. ==:3 i/::-.. ...ni-j scurtd gubuta $j md tern c-om lngheta. de nu nj-tida Mal mult nu vom colinda Cd ...fa ra~ =:j:.. - ce dh fr/'rt/... DE ANU NOU Hag.. ! Hag..-lj - f/ Ce vat' a -• 19i..U Jj )J f r-:7 Es-fe-o pftf-ca~ IJ .az..td.Vi~eul de Jos ..176 . De ni-ti'da....SI .. SCULAll GAZOE NU DURNlll .J :: nou cu idem 136 -­ iii bu - CIJ - ri - e DB Doam ne Pm .ph -. 824/179 -­ It Andante . B11/1323 Inf.­ 190/b.: IF. /a po- .. /f! . 191. B16 /601 Idem 1880 Moderato }::140 p 1.mm ~_.. Coman Mane a lui Pavilon-74 ani Moderato J : 78 cu co­ Pop Ileana a lui lon-53 ani deel97!.. Sculati gazde flU durmiti ScuJati gazde flU durmJti Cd nu-i vreme de durmit Cd-i vremea de-npodobit.l$ ta WID lE J9:¥M ~~-d -?-Ull efr na/___ Scu-/aji _c.de ~/ 171:/ daft: '.

Urea iri pdeuri1rei (bis) Cu oile dupd el (bis). Nid unu nu SaO allat (bis) Numa-a lui Pintea lartat.fe ~i-o gci.de mun Ie lar ge ­ nun fe LiT iar biT pI - na-17 ge nun fe.~ 823/528 Lin'I~l:t Idem 182a z:= : J =70 s-o su ~ Jus la mun- drci' cur .---------------------------------------------. (bis) .Ie SI-O ga - si - fu Min-dni cur. 193/0.si . (bis) ~ 193/b.tu. SUS LA VERDELE DE MUNTE Hag.-----------.177 ----­ ~'. Cu IdrtatU s-ontllnitu (bis) Celld el UfO gtiJUu (biB) Care dlntre Vol s-aJlare (biB) Sd coboare-n Bola Mare (bi. eel mat mali 1s veri primari (bls) eel mw mle 11 strifinic. GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo .) Dupd pral ~i dupd sore (bis) Dupd eolbut m1nlnteJ Si:l-npu~te Pintea cu eJ. 82J /510 IdEm 182a ver ­ mun Sus ver .

. Nag 823 / 1. n? ____ - • $i gdzdoaia veseloasa l.32 an I Ian 1966.. co ..i IrUlfwG.5 193/c.. . 194/a. NOI iMBLAM SI CORINOAM • j) Idem 1820 159 Moderato . vreo zece fete Are ce le do 10 tdte./ 181.4 zile mari . SA SIT! GAZDE VESELOSI • .nej"-n jos _ _ DI pC' rlU pe Ro .178 .~€~f2£P~F:!~~I F~F~f~5§g~··--··~_1Egpk-a¢b=f-. IIT..91.. L 1 . acasd (bis) e-au plecat 10 vlndtoare Sd vlneze cilprloare.BFrsano m6'/..t-~· Lu-a f() $-0 J> : 172 Int: Cizmar ffeana ... Hag 828/1149 194/b.18___ Lua-Iu...dntem vreo doudzeci.. Gdzdoaia-.­ Nag B11. Pd /8 C()f"j/ tie oo-/en"-_ mari__ Pci' /a cur!1 de Dar ba/erU nu-..J =96 Idem 117 Moderato . ~ t 1. - .s-o __ mat'.C4I ..{)Jd/7] 51 . cu doud ca~i Are ce ne do la tdti Plngd no.c() ...na-n jos.fa f)/ pa nu Pi' Ro . LUATU-S-O MAleUT• A Andante ..sa Cd are ce do 10 tdti ell ...

]) ~ F r1l' Es. 816/601 .oe pa. De ni-ti'da.la.le-o pTls_ca > v I~ S-UI7 .Irt''n/. DE ANU NOU Mag 821.0/ .116--------------------------------------------~--------~---- 190/b.J97J. i Jo J) if " if V~-#.t/ Scll-/~t/ gaz de nu dur. oni Pop Ileana n lui lon-53 ani dec.b/am o - bl - ce IV d'fl ba~ -. Mag.. de nu nHi. -• Sculati gazde nu durmiti Scu/ati gazde nu durmifj Cd nu-j Vleme de durmit Ci. CO LI N . err 1781_ _ . SCULATI GAZDE NU DURNITI • j Mag. .r· V F Ip~--== tJ Modera to j>:: 140 Idem 18Ba 5cu.H vremea de-npodobit. 191. 811/1323 Moderato J :: 78 CU In!' Coman Marte a lui Pavifon-71.f/ gaz - de.j/ ~f feP R ar' ­ VOl 19L.da Mai mull nu vom colinda Cani·i scurtd gubuta Si md tern c-om Ingheta.Viseul de los co­ $" .A CU CO DlT A OIT . /lU dvr-l7t" - . . /179 idem 136 A - nu /lOU cv bu - Cif - ri - e jJ§ Doam .

a lui Plntea IClrtat.Ie de mun Ie La lar - 6a p/ - l7a~-n ge nun Ie La iar ba pI - 178-0 ge nun fe.Ie SI-O c9a .Ie f: M/17.fu. 82] 1510 Idem 1820 ver - mun Sus ver . (bis) .:70 3-0 SlJ ­ Idem 1820 Sus /a rnun . eu IdriaJij s-ontJJnitu (bls) C(JUJ el QfU gliUtu (bis) Care dintre voi l-aJlare (bIs) Sd eoooa. Nici unu nu 8-0 allot (biB) Numa. SUS LA VEROELE DE MUNTE Mag. (bis) 193/b.drci cur .si lu /l1ln-dni cur.de . eel mai mari 18 veri primari (bis) Cel mal rule II strdinic.171-­ 193/a.re-n Baia More (bII) Dupd pral ~i dupd sare (bis) Du:piJ colbut mlnlntel Sd-npufjte Pintea eu el. GRIG LA MUNTE S-O SUIT A lui Pinteo Linl~tl! J :.si . Ured tri pdewdrei (bis) Cu oile dupd ej (bis).Ie ~/-o gii.

"--cil-fa . • 19 4/b. LUA TU-S-O MAl CUT. 159 • No/ tm-blcim -1/ co ri/l.u I pe Ro - OO--fl jos _ _ [)/ pe pe ____ Ro . NOI IMBLAM 51 CORINOAM • Idem 7820 .P :.----­ Hag B 14/7845 193/c. Pii fa cw// de Dar boierli nu-s acasd (bis) C -au plecot 10 vlndfoare Sd v1neze cdprioare.96 Idem 177 Moderato fie ____ $i gdzdoaia veseloa:sa LQ zile marl Ji Irumoo. Lua-Iu-s-o__ rmi/-cu ) fa =J1=-1f*rr===a F ~~~. Gdzdoaia-j eu doud ca~j Ate ce ne da la t<lti Plngd noi VI eo zece ft!te Are ce Ie da la UJJc. . Hag BZJ / 494 194/a.na-n jos.dafTi _____ ('0 - dcim-­ -• I'd Ia cud/ de . nu . A Hag B28/1749 Andante.J /J/ pa r..Birsan:: ~-H E=£:· IE P2EiHI'~¥:f!----~~iiL-• Lu-a fu s-o m'.172 Inf: Cizmar lIeona 32 c Ian 1966...sA SITI GAZOE VESELOSI . . J :. ­ Madero to )1 :.178-------------------------------.·Q CiJ are ce da la Idel Cd s1ntem vreo dowlzeci.

~. celmic 1-0 mlnat Dupe) apd-ntre izvoard."-.cui ce . fdrtalilor... LA M\J LO CUL CE RUL UI . Oile tate-o zdierat (bis) Oile..a. Coo grdit sd te omoard (bis) Fratilor. .-. SI MARG OILE-N MUNTE . Miorita f:~ :S/ ]~99 VOL 10 i9Z o.". .MARGU . POlen/Ie ! ZE'I u IE- II InU17' it • le-n mUI7 flU • Mclrgu·..119----­ 195...d 1'1 Tom. 1':175. veri primari (bls) Cel mai mie Ii Btrdinic. ­ al ra ­ IU lu/_ _ P. TU Iv/ r-~.l trl p4eur4rei (bi..) .'1IiA.?a Mcriscj·J9 an dec. - ----:.C} HerDi! Anufa.-. 10 ..a cu Jele (bis) Cum focutu n·om zdiera.. 196/a..b.62 oni Orza Axenic: 58 ani J971.-Vadu/ lzei -----. -­ .c. (It' (lUIl- Ie Dacd-acolo 0 sOBit PiI. Ce zdierati a. Pd mine mi·ti omori Pd mine md astupafj. Tn strunguta oilor (bis) Tn locu gdletilor.c . .. Cu oIle dupd el eei mai mari 1._ Si 10 virt 1i aurit Si 10 poole poleitu Dar ocolo cine ~ede Sedu-~i doud pifsarele. Daca-i a.----------------------------------------...Jf17 IU - IU/~. oile mele. S-o grdlt co sd-fomoara (bis) Clnd cu apa s-onturnat. .

Numa pdmlntu sunlnd (bis) $. ~.. cloam-ne J) j fur- a ver-o'e OJ IJ'.. Cu lluier lnJermecat (bia) Fluier zice cum or pllnge (bls) Fluler tace oi lntoarce. de ~U OJ r zl IJ.180------------------------------------------~-------------- 196/b. 816/3169 Moderato ~I! i J> : 129 Idem 163 OJ De lri fun! Q j CI I r F de_ ci'nd A I 4~ ). ee pi dlJ-n~ ver-de Pa~ sub ce bS pa IFF dU-rl? )J Jl I ~II f ~SplF F k::Jf I. PA SUB CE PADURE VERDE Mioritii Mag.DE TRI lUNI DE CiND ZiNIM Mag.n/rn_ j I r J• J j 12 s-a . j domn N-a - U - zt'rn co . p r r Q Ir p f. ZI De tn funt' . ntrn 7 n~ yom dg nosl . Nne/.gJndu sd te vlnd (bis) Pd mine ad flU rnd dai . .) Ce-ai tu oaie de'riu-ntorci 'I o ti-i. pd cei 1ffl juJefl1nd . Nu-mi dau limbo romaneascd (bi~) Cd e limbd afrdrnolleascd J 197. bz 1 .de t Da Ja eJe cine ~c'Jde (bis) Sddea Petrea bun bdrbat. \ . 823/813 Allegretto jl ::174 Idem 179.il o doam-ne. JJ 01 JI (} rna'" 0'12__ 56 ve . Jj IFF Pa sub .£JJ I2 cos 7 ci'n 4· II . . eFne! nu - lUI • . Numa-p oaie nu vre-ntoarce (bi..cu balfag lncoJturat..

:--i f! -- loi' OB = ~- r OIDJapoH 168/[/8 "DOH pHJ/a] .-.(lU} . 'lONIlOJ "66l ~~~===::= -:~~~~t=:..~~~t-=j..:~=2~. wap! L9'lll" B 5::" VH'lOIA NID VONI10J "96l l -----.njct:i:F nC=n-~i=~~..'.---­ . ...::!:·J_· "r--f ~ --:/ =r..:=-:':}~r=~~-.::'~~j ""=::t-:-:J"--::=:=:-:~-·-r:.:~" :"~~~~~E~+-----~J"'·-.E~~ ~ :.IUD D).1 iC(jIN i II}! d .-f ~ 11" [0{ • • ZL j iljUOpUV .~ .

Bll 12299 Ruboto J= 88 .~ ~ I..-li:T~t:1:-~~.q--PPJ'-=t.Cc:+""C:)tC .184 -->----­ ~.~cr=.±~~ Repertoriul pastoresc Din trimbita 203. CH EM AREA 01 LOR Hag...

­ g&.[ .'.J'!'li'.t~_--~~::-:.j COl UJ2PI 's- 7 I 8 (i" HOllO lnSlnrJ 'SOl ~-"f.~ l" • :~...~ L "' tOl wapI ..

....­ 206.27 ani dl () irFmblt mDlI97~-Vadul a Jlei .... >.N MUNT E H~l:7 B 7]/ i C In! Arba Vas!le.- UJ 3 ... PLECATUL OILOR LA tv1UNTE NO..186 . B '} / 2 c.....Q. Cl' Ic.'em 203 =98 I' ~ '­ It ..~ (It'- I ~ i '­ ---. 207...... MAqG OILE..r" . ~: ~ .

=iFr=:L:r-.~. I _ ~~4~t*q~:C~~f"L.me:f V-.~-: .: . f) ~- ~- :7::-::::f::==t==-l.::--... . -------..~. --:~ . -. .----~- _____ t:"\ ~ ~ . .-__ :~-..-~ t ~"-ti. -==::7=!t-:__ ~i::=.:9 9 ~ .:::.=t=" .k=-=-·::=----===-s=h:-::::-'EEl:-:E::::-: i E: U.. t-_. 1". ...-~~t'--f!"~.... t"':' =w. . .- --.:E: . Ir'i'.t:=r4-:--t-tt ._..___ t:"I. "~"'.·-t-~----- -- oj) _::::!!::=:-. t.__ ._ .--- ==== .---.... II -~--:::---:---=--::-==::::---=="-=-=:-I-_-=~ .=-I#-~----:~~t=-.-M-=l=...1\128 . __--. : .:· ..DE AGUNAT OllE LA STRUNGA v:..-:::--:::t=~~--==t=-~ t._..: -~~-£ :~~:·JLg:~=r:#Elf--·-m--r ~_M :t::::&t:= -"1=-..... -.-. -.:::::r.:::":-.:i :=F~::~:::::-:.~:-::7: ._ -----+-~-·T----·--- I nf NiisL.=i.t=-:--.71.:.~~:~:-=!J::'~~~_ .-::t-~::_=_Ft..j) 11 Jdem lOr: mT.. t:"\ ~-~-E J ~." ':-..-==+=--=-±::::: =~:F¥-:. if--. ".=~-T1 .-~-~ -~.J t# 111­ V -( ~=:i::::+~~:t::::::t···::~Ef:=:?=·~/{f.. ~ ___ ~=-::---:-: wi -~ I . •• ~ ~ t!= -~-t:"\----M------~--.". . i C+--R:::::-J::~:==-..r:. -] f)~._"r~.-~---~.:-''''t:r-.-.¥]r~--='I'.. .~- . "" .~_ 1":".'..::i I i-~.=l==:.-.-.-.f 0I~= ~:!::-*&::. PORNEALA OILOR Hag e 7711237 Rubato .fI-----~-:.:fi~E:-: . -..:'" ~:=!~~~f=~::~f-=-=f!fi~~r::'--ii=i::::'~. --·--:r.. 187 --------­ 208. --.--F·· ---·r·----. -:«f"·~L...!J 210._.......~-i_=:= -. a 9 3 ....1='~·':.:'T 11-#11 ' ' .."J-:= .-~"'II .. _~~Jf:~ __ i 1---ET3----. T::tr-1f!=-~-~""----'-~--. - ----- 120 ?:"'i '3 .&.:.I11III .__ 9 3..~. ' ' . ':c-ji:--.=fC=.· :--c.c==::::. . -:::: . ::-..k~Tll-"n-. .r 209. ____...f-?3_=~Ft--=r~HE::-f---tr~r.---:====---=--.'1 Stefan POletu-68 om din trr'mDltd !ulie 1970-Vlseul de JDs .".-...---. .= :p:-J::~T=-~~=... i .A:=~:h=:E' .:3 !fJ:::1!..#-.="=:~:~:~~-:. ~.T=f==f!=·-. .:::J:=:~:~= =--- ~h::-:-tfJ'. ~-.. 8711 J23Z Rubato 01= 99 ~-= i-. :. f.] __ ... COBORiTUl OILOR DE LA MUNTE '101j BlJ / 2150 Rubato iderT' 2i/...c-. __ .-::t''''::~-:~:Il!=::J /l=--~~-. -.. __ . ..:t-:J:=:-~~~~:::f~oE~'_~~-....~·.~-....--~.-=--· . 't7'==-"cWfti~.·-"=:¥::~$:=f~~:~~l:E:!Y·--l=:::.:.'.~cc= -----..===-- '.~ .

".=: -~. (":'0.. .. ~ -~ r~ -- <~-.~:L. ~J-.~.r:'!i~~'· ..Oani -t... .~-. COBORITUL OILDH L' .-". i\ MUNTE ldpm ZlJ7 ...' i1'~:.. Ci... " '1 . <Ii '" {11 •. " . .~~/ij~=m~ i::-'~:r------~ ==±I loan-I.j' Ifi 213 A OILOR '.~~-.'.~ .~-. . f.:r" ~ ~ ~.• ... trt mb: tfl in f H'hnea ! en .------------ .C F=--. i!!i' ". /..._" "." i ?~~=4 it ~ (~ ! J''l11'1'l1$d"~ Jj j .-'-~.-6Cj i:J -IS-F'.. _.J2 ani RU5 ~Ji~l·:E•..it.. --' --..=e= t r. r"ol"" . ani - Hirh [jrigure .~£.....I -tI ..:~ ~: '~." .. . /-- (":'0. " -------_$' .:1?:±~~t~~~ .. F: i) / 21Lla' .--~ - .~~~=:c-:.. IfF Ii1 i~~ ___~L f.21.~ .. ...•. ~ .::@l~-~i~j!---n:~f~ .IDO V:Js/if: ..__• • ~ 212.. -~=t~'~-~#€l~'~H~~~§~?J~~~~...~ .---e~ ~ ~ .211 COBORITUL OILOR OE LA MUNTE Idem 20J h'ut: .'41' .:~~~ .J2 anr /J.I L. f"JrJ ~. ~...-.l:I·~-:-i':=l~ :::·W~'''-e~.'.f .n~ ! ~ I.

! o~E:'qntl0llof\i Dil]NB MOllO ~3HOH '9ll Lez wapI tOl UJilPI 801[/[/8 DDr.')i!)I.-.Ij.U f?25111 lUDl~- 96=1{ /[. 681 . MOllO V '~tl ---.

..J 0. C· Cr=~..b €2........co1C2 7I1e/eanuiu. jUlie 1970 /:.~ :~ E. .... .. ~ • ~~-i. --"--~-------- ..---. • t . . ...1'gt:E1~:r-F~rr' ~ I __... ­ .r.....<!.. }~g=~ ~' ~V " .._-------_.seul. /J'..­ .. . )1 .~~"-"-i!! --+­ ..-.F~~~~I··:. 218. ~ t.-----_.: ~. ~ . f .'e 82 jn/ Blli N. t f • ~ '.I..INVIRTITA OlllJR _ ...217 A OllOR Flu j Er . @ t .8 jcs r:"I. " ·~.:2f:cc£t~fc~f~c:=~~.-.... .=.-J5 an."".. f ~ --c '.EEJ==ci>~·~f~-= .J'··. f. .-.:.'i=--=:... l: 219 CINO STAi CU OllE F<~'L":ltc ~:~ .­ ~ . .­ ~ '.... ~. ...'-wI'..­ -i tAfi..t.. " g .'-J~t1- --~~--.-~- .II ~ :2 • ~ .. .". ----­ l"{ .~ to. ..

- Jq2j 9./9 oJ JUI I[!Z / n9 --[6l .001) i3i. U6! IUD zr.j6JofJI.laZ! .nfJDJ.

. B7111291.1 . .. .J . fefero Mag.~~~- '::."iJem zongora floif?!nt.'r' - .... ... r b .( 19l.. Mag.'... CiNO 5-0 PIEROUT OILE . ..7 '[en Gu /liiiJ .1' -...] leud ~~ .) /e..t ..t. CiNO S-O AFLAT OllE (II . s:~ !}U. - .­ " 221.192 .....·t .. "j . 222.. ..1.nnp. A OILOR ~ ':]. B 16111.

._........ ... ---­ L . fJIOOl] '1....._------_..- p....G6C ---------------------_./9 "luI HOllO lOJOr '£ll ...

~II -"­ ~ • ~ II. H OREA 0ILO R . .Ceier5 - lnl Gil Stfng6u-60 oni BorsG.. ~ :'!.794 I ~ • ~ ::.. 82S /lOOi 224. • I L .:: ~ • III :'1 I I. I I - • t ri"ffJg. ~ . I " ~ '.V!seu ...

±:--~--u-. ~::-:-~~~t3 __.6 en. OllE !" in!. " jEfT! ZL-J -£..'VV t:""I i1~·*ff:Y}{'J[fI1tF=Hts-rn=tg~=t~c-qj -q {/ {/ -n . '::' 8J6/7i69 i:"\legrc~tto 1$ 22iOE Bt{UT lA RUPTUl STERPElOR l.. . _ ! I..1--3--1 f ' ~~ ~. .:i l .1 -.)- .: _~. . .--+..r .: ..§~rl"·=. .=I:. ~A ~=~j[i~\tkld·cc1·W=~-f~}'~~i==ti¥Ef} r~···~:jj ~ ~-- 1 f28/21.r.795--­ i.~~~./(-' / J (:] •j't.~-.' . r".• ~} !L •• J': ......:C=-i-E= 6' '-fL _ i! ..4-. 0 i e .J? Rubato ~' t 226._.'iJt/ -.'IJ~~~..~.~~:.-~ -srI ~ §iW*~~.-'+~'" . .. :3 _.=-=~-t::-:-.~!} ... i JT). :jl .· __ f!~_~..~ •• Yc ~ ~r . r It.• II!...-~.'---. ""*:.~*!.:t~T. r. ""'.. . Rod..::H. .'7a.--_::: -=~t::-~~..j1.-..:::~[~~~~ =-.__ ..JJ-=-~-.~f-~"inff~~J--~ f~cL~L=f~-:ic~--f"-~=:~ ~ .~ _-4~=~~~____~::::=~"""'~~~_ l~---~:::""~ '~3~_~~ ::::.:~:i::-~::r:::::=~~:~~J~:~:.:-~_:-:=:.­ l. q::~. ~f>~ ~=--:1 ' --l-~:::f.".' ._.:' ~ .::::. " 0 - ~ ~ . Vlc/orlLl. -:.-.. . '~~."i. ... /a 5H-n2. J.4 ______ -'---­ ~ r II!.~1~*~~EJtXjf~ o ! - IE..]1 Lo·· Ie.""\.]1 _~-=j: Ip ~-h'.~~ ... ."*:::'~:~~ ~~+::-f~:---~'''' ..==t':~-b---4----=t-f-=~--~=r-~-:f-:=-y~ ==~--=J. .1. ( h-~~~h~+~'1:.i:.. ~": ­ -~ ~::t...___--' .J--~-=T~~==~·-::. hEn .VrJ1eni·Harcmures ~~1=Lf£-F&£:C:~ffi:*. ' .t=1.~. ~'7'i"C'=-'cc-=c '! ·. ._____. ' At.:~~ -It... -~j . -++-H=. ---3'-~-""'. ..!~~-P jJ __lY 4~ r:.. . ~..·.' sei. "+. OllE.~I"C:fffi~~~~cC~~£~Tr~~L=1_~ .. Fr.c.-==~ii.=:=. . »1t~:Jt~=jl~1tjJf~:i~=-~i:1=~~-cK~~:J~~~' Ca v/-ne fur-fu-ni (3 v:--oe f~/I-~I+j-/'c.. ~ '.

£=&Mt~=tl 8Fr 0 i b/'r /a rnuo ...76 *~~~~-~.ne .. 227....E1~. mal tv li-un -- fe miH f ! f . MARG OllE . t I3fr 0 - i fa du-pa ml-ne rnt nc--_ mal tfLf?~1:ciitl~~:'iJ'.~..zeu /e-a -­ I & !j i ~ )1 I JJ] J£Jt£J~ Jh:J'_~ .-."g@C3~t!jt?~e...=~:m_~"~~::~¥t'~:-~=.• ~ ~ ~ ~====L ~" ~:!:4 b@ -.-~=!::-~---~ Margo -- Rubato »= 192 / Idem 207 Marg 0 -..196 .N MUNT E Mag.Ie .'EI!'.. B IJI 71./e-n 177un-feJlarg__ Dum.be.

j:)ld3 j:)31NI:) v nn : ! .

re-o! lJle niur --gu [v [00 ­ rna pt na-/? pa .1nufa Nunteonu-t8[7o/ sot .rna Me ie·o/ led./2 \ie S8 k e. [Ju--pa [alb ra nI-me nu 5-0 a . PINTEA VITEAZU Hog B 2fJ/8!9 ..1 s-au ? - pu­ cat de Joe Oe joC ). _ __ [0 lo-n l'a - Ie Pe '.mInt. _ .om raci 01-. sare.J\:.f/cd ______________ t:"I NU.re.198 Balad 228.ne-/ lea iVU M / cu _____ :le.' Rubato . '182 Budest )lv-­ Pe sa ca . In! . me.i £.Vu/ef). Ruba~o Ca- re VOl S-8 a-­ t:o-bOB-ren !3a d Ma -.

ef (/J :.L' .-@i~~~~~i:jlt~p!~*. -~"---.iUi /0.::)] -i --_ ...U/j j.. ./ --J !~.. f!i --s§:!4/ diU /".~ e.7 . e:.c <Ii --dtT r • eUj ~ ./.i.

.I """"'" /.Yul de ju.re Pen-fru-a lui Pin-tea vln-za re 229. IJtt.~. hit. hi'. miJ re -II cea . 17/1.Q m )§ 43 ell nu-mc.. p ~ . hii . r-8~ ~-~ ~I J!~ ~ "j ti9 -..de ca . t I !!/. ¥E~ 14==j¥:§)i= ~ ~ O-a-po/ pre lin. nu L . eu co-o'rul ~ h1i~ llfi~ II/.1/. ev co. p ¥~{j tQ iJ]I hfl. hli. f)-a-pol pre-lin ev co-dm. hll.200---------------------------------------------------------­ na VI - va 21 - ua ..r/i-u ZJ: h1i. PIHTEA VITEAZU :J .. r7'I .

----LOG .

rOMO/AGA 11CC 8 i1 / ]]12 L ~ .. 230....----.-.202 .

1 ew eu -IiU -/{u er If T1U ~~~m~~~~~~:-~:::=t~~~~f~3~:?§~F~~~~-'~~....(~ ~ '1)0' if. f{?UJ \.W '" J .. t~~ ~ ~~ .

.. (ie 0 zis :) "E-n-auzi frdtiueu Cum lti elntd pasdreo" - "Las-o.. (ie 0 zis :) - -- "Sid in eapui podului Std dOTUI mindrulUi Std doru eu banat Nu md losd sd intru in sat-. pe co/ea Cd eu md due pe dineoa Calu mneu e lnvdtat Tdt eu flori din tintirim Sf ell apd din tfi fintlni".. 0 xis edtd ie :) "Du·te.. - . sord 10 foeu­ Cd a~o-i c1nteeu". (ic 0 zinit ]0 pod $1 0 zis _ ) ~i-o c1nfal - "A]ungutu icstui codru Mere-un ziu eu unu mortu" (ic 0 zls.. sord 10 bdiata - Las-o.. frdtiuc sd-Ii cat in cap Ce-i eu pdru mucezit Glnde~ti coal fost in pdmlnt 1" - ... eJ mort) . (0 mdrs pind la poartd la ma-sa toti 0 murit .. sord.. pooria Cd ti-o zinit Bodita (md-sa 0 z1s :) "Du-fe ciumd la bd/ata Tdt ~a m·o...) "Deseuie.:. el 0 mdrs sd se boge for in mormlnt.. (No gala). In$clat Tdti ieciorii mm-af luat· S-o strigat $-a doua oard "Desehide. tu ind$eii mnei Prindeti murgu ]a hlntei Sd-mpu~edm eu zdieiuriJc Sd sosim ea glndurile Sd-m~edm 'cu zdiciutu Sd merem ea v1ntutu Sd sosim ea glndutu" (0 treeut printr-un codru o pasdre:) - "Nu mi-e pdru mueezit Do mni-e pdru edruntit De e1nd tu nu oj zlnit (dupd ee 0 zlnit pind-n capdtu] podu]ul.. mamd..Hei. sord 10 bdiato Cd o~o-i horieeoua Los-o.206 .-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ - "Gatd-te cu ce-j ave Si zlnd ]a maica me" (atund ie 0 z1s :) "Stdi.uiot) Si anto s-o sarulat Inima-n c/e· 0 crapat Sf atUa s>o riragostlt Inima-n ele-o pleznit Sf altu n-o mai trdit. (md-so 0 zis) "Du-te ciumd la foeu Tdti ieciorii ml-o murit" (Si-o trigat $I-a treia oard . numa md·sa 0 rdmos) - "Deseuie.. mamd . 1$. poarta Cd ti-o xinit Bodita De nu-mi cuno~ti euvlntu Sd·ti Olilt eu onelu De tot onelu tirganc]1l Din degetu pitite]u Cumpdrat de tata mneu'" ( 0 erezut ma-sa ~l 10 des. mamd paarla Cd Ii-o zlnit Bod/ta..

'...____ •+L-'J':.: J .. ""'J' =-~11:~+=-± 'Ie .. soo/a.. c ... ma Ce .ne drag? .ta La mIne-n casd noo intrat De clnd tu ai pl~cat Mu·lo 0 bogal-o-n I>urd" (elo a/ergot la l>uId) (:u pticlOr 1n poarla 0 dat 51 j Fi "apie s-n despicat .:r de -------1 !Ill iii.. - ·J:tru$=-~·-··::~U_-~~ -.. =-- ..: I'me"mJ bme neVQsta Cu colac 1n Japte dulce d ia ma-. rnd-sQ a ij ~:t1rd ... '(1':(1 (Ie era intmsa pe un perete paian.-.PoIl:ntIe lze! :.''' '.--.~ Fo. tf·· /l..~_~ ~:~rIj --+---+. T~. ..:e 'l...: .-------~"- ?' rL' iii-I/.j1.:t:...i L tu mdmu/ucQ m.~i cie mJoc(lt IlU i-o dat) 1 tit ('ojica ceo mai alsa Care pUca de pe masd ).ada laUi lumeG ~i sa vada batch cine Sa flU foCl"i co :)1 rine" 231 HOREA LUI VALEAN ~ "..it>...---.t:- ~ -ff~t~£t~~~=..ta bine te-o Jdcut 51mbi:1ta te-o botezat Duminicd te-o-nSulat Clad ai Jo 10 cununie o zlmt 0 vesterie De piecat 1n cdtdnie [SI <1poi 0 zis caMma-sa :) t'\1di "Uhde-i soacld nevasta ?" . sotuea me Ce moarte mamei i-ai vre Daed 0 facui al>e~.. t.-'d -. ..--~--+ .-. ... ..n.­ ·t-·J'-.vLe soaCfQ .. llml rnd-sa .'up sa nu In! poruncea LasQ· on lum€ ' sa sle .. lu/ ( ')r.·::fI __.::t=..O rea Va - l'e:.':-'.'.an verde) "Hai.pj SoQ dus.. t. __ !1 ~-f ~...) Las !naLEQ nevaS/(i mn-sa me . -..''~ .. 1.. . nlins peste-un {vvdt am 0 cQtunit 'I apnj jor 0 zlnit :. ie .1 hilbe de pe vase Lt..-+~r----:~'::-:'::='::=-=. . 1).I:=-==~. /'. mamuJuca me Paguba de Dumnezeu Cd (i-am supt peptucu tau De viner. Va Ie ...: 1i~5 inf Maoe 18 anI J dec 1975 . ....<fA -4 . Cr. -.sa nu... . 207--­ Gheorghie~ puiut de gre.. ioame )1 de sete S· (} Meut pomojen verde ....ld (.} ..11 la ma.1­ t:·~-· r . In:-onjmo Sa .w mnw-ud!(l[ ([nd tu QJ plecat" Fi -Cl dus apollo soacHl'su) "Hel.. dimineata Pma slmbdtd sara Df: murgut PU te·a~ Lrgu IcQ:..$ 'vjQ. tu. "Eu IIU i-OJ vre n/d 0 maarte 0 n lume sa tIQia (..Q nu s-a ('u turtitd eu mien: r~l1 i(1 ma-:w flU s-a cere u. 1 . tJe u (ei 0 lis atunej.m.' i A '''-T~1..

fra min-dru.. ~ _ __ V dlean clnd valea trece (bis) AsUl hare 0 hore Si nime nu-I auze Ce scHi iac. 828/1313 Poco rubato it !~. V dlene drag. V dlene drag? Nu moo scoita de nevast6 (bis) Baga capu pe fereastra Strlga pa V dlean in casa "Or sa moaro. hurii. (e J8 lac Va - Ie ne Tdt cre. Cd eu nu i-oi Ii sotie (bis) Dupo mine so nu staie (his) Co eu nu i·oi Ii lemeie Do se duco·n alta parte (bis) Cd /a mine flU so poate.~TIE§~§~~~~M--===tI J) Oe fur-ca co. tu.ste ~i so Jeagino (bis) Mindru dupd mine vina De tri ori po soptamino Da ce so lac. . La le reas .Once~tl 0(.. mamale l'rlmbitd zburatu aile bietele Plinga pd vdlceJe.Ira mfn- lUI.Iv fa .Jj:J. !P ~ JllT4-=t±~~ AI. i la Ii: ras . or sa ptieie (biS) Or po mine sa mo ieie" (bis) No Irecut mai mult de·o oro (bis) Si Va/eanu sta so moara (bis) "A$terne mamapalu (bis) C-amu rna doare capu (bis) Hoi $i-mi Ira $i cizme/e (bis) Mnl sa scurtii ziJele (bis) Hai $j-mi ira $i curaua (bis) Cd mi-sa scurta viata. mo (bis) "Ce ai nevastuica-n poaJa (bis) Samlnta de Mm1ioaro Sd·i dau lui Valean so moaro" . Ei.be.___ u _ ul Ai. hurii huratu Tatdle.. Dragomiresfi Pr. pribegii HUe Ie-or tdiatu aile iuratu De ei ma rugatu Mina dezlegatu Ai. mamdle Oile bietele Prin pietre pornirii Pribegii bucura Si-o. 815/2516 Quasi rubato Inr God/a Anura-50 martie 1965...208 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.ni.lu ~fJ~I~I: ~)5~J>~Ji~j)~jhIt~:1~·.lui bf @f1. AI.J') -= 180 Inf Berciu Iocn· 70 ani com.. hurU huratu Pribegii.. =1I2I2::~==F===jj Felru-lul..L-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . HURII. huratu Tatdle. HURATU Hag. crenga tidrului Du·te spune mlndrului Dupa mine sa nu miie. sa 235.nil miN 11_ u_ u~ u__ u_./I-bii In spa-Ie-Ie sli. flu-ni flu . {ref-fe crean-ga__ 08. HOREA VALEANULUI Hag.i1e gasira Ai..lu ne le-ga.gii zi .ra .la --Ie ma-mil-Ie Pe ml . 234..

56 ~\ 134 r:'\ ~~m~~~~~ -~~=f me Ie dtn Ar.~it~} Iv me Pcii. Idem 208 " = 220 VI 11/.209---­ 236. PE SUB POALE DE pADURE Mag. ~ 237.· rubato 1'.ce la ma . "- = 154 "-lv "(V ""'" lnf Perla luria 35 ani 26 naiEmbr. a .fui-cJ-1I Iv.sub poa .da re.• ---------------------------------------------------------.le_ de- pa J2!Bl =Ji=J.ni Pe min! /77-0 Ie ./1 ) r:'\' ta-n-t-un deal__ ... ~~~~ ca - su Ilii' . B 15/219 Rubato ~.~~li~~k h ~.deal A . )jJF@-~)5-~---u . 9 r:'\ .gf~ du re flal ~:i~~~*."/'I da/__ pJ - ':eJ 're_ m$~~ Ha/I du ~~E ~ r:'\ rEEf j r#E ~·. ~\..ve do - fa va 9 co .9t:-o ne-vas .re lnf leordean Mari~c6-25ant ian..co 171 . 7975 -Baflza =~~r:'\ "-IV ~ Tt: tJt~~ I J J11JiJ Hall PJ sub pOB-Ie.re fer be iil cJI .-. HOREA FET EI MARl Nag 8ll/7224 Parlanl1c...~ r:'\~ 1'7' .. H Mer ge-o lie vas~ fu/~CJ-/7 Mer.ga /<1 8er.me. 7971.be. j 238. . ) .na 1f"II-ga u .. C-o ve-1I1f fa! IJa.fe. ""+V . ~...Iv ..Leardino """r:'\ v=F c@:# .0 FEM EIE DIN ARDEAL Mag B27/ 21.

bir Turma pal$te pe coline Bade. SUS IN ViRFUL MUNTELUI Mag 82817&79 Molto rubato !":"I ttl') = 146 t':'\ Inf Maris loana ~ 26 com Dragomirecfi -/974 JU ) - $ade iJoarea iJorilor Mlndreata ciobanilor Blr. doru mi-i de tine Blr. oita. Du-te spunei ei al$a Sa nu-i tlhnea de cunund Dupa cit 0 fost de bund Pd ie mama 0 ibdit Da po mine moo siddit Haiduce eu fe-ar) ruga Du-te spune-.Am vazut-o eu 1a luna fmpletindu-~i ei cununa . .~orumnea ? recital. Po. Si haiducu mni-o zis mie : "El.erda Pa ceo mic-o blastama reciLat -. bir. din ciripit Ei amlncjoi s-o iubdit . biT. bit. te-a$ in/reba. oita. ~ N-ai vazut pe .~uier pin pelduri. maicd-mea Dupd mine nu pornea S/-n codru sa pribegea 2iua cinta pasare~te Noaptea-n ~uier hajduce~te Nimeni nu sa nadae. Pin pad uri cll am imbl(1/ Eu ca tine n-am afJat Ziua sa sii pasore Noaptea sa sii mindra me".>/e Ce paso.re-n codru este Num-on cine de pu~ca~ f nti nde pu~ca s-o-mpu~te "Stai.210 cintat : Pa cea mare-o desm. draga me Mdrie Trebul! sa-mi sii solie.. cintat : Haiducu atit-o umblat Pin a pel ie 0 ailat Din clntat. (bis) 239. bir. tu. mine nu mi-i aila Ziua-s blana 1a rifuri Noaptea. b1r. pu~ca~ nu ma-mpul$ca Ca ~j eu-s ca dumneata BJQstamata-s de mama $apte aj sa nll-mpJinesc $i-n codru sa pribegesc Haidllce.

jlVNOIZV~OjN 13~1~ll lV lV~IZnW ln~Ol~lOj I "1:' I' .

III hr. ii nu numai (bis) Coo crescut rlnduri de pui E zice cd $i-amu i-a nimdnui Hai. ii . pule Hai de dUI. A _ 241. de dui. de dui 1i. . Ii. de dui.. lice cd mai In jos pd cea trupfina Cint-o pasdre bdtrlncl Hai. dui nu numai Ei.i cintd-$i doud pdsere1e Hai. li..1>- Jl Jll.. .~tG tdm-l2 zi·· fIP._. 1i numai Ei. 1i 1i numai Ei zice $i-amu 1a sJdbdia me Sa md tu de 0. numai Ei zice. B15/152 Parlando em-fa • +_. I . pU. de dui.----. de dui.zr hl ___ Ill_ #J tl@@ >~. ii. numai Si da nu c1ntd cd-i bdtrlnd Ei zice cd eo clntcl cd-.' 0/ . Ii nu $i iar nu Ai. de dui ii.. lar nu Ai. DORU BADII-I SCRIS IN GRINDA Mag.~ z/ 2t£!TIl~f¥'~ u~j~~ ill W j~J)+J~ F ~ ~ ~ tl.'1: 154 IJ . J 7 . dui ui 1i ii numai Ei zice. $-am cu1es sdmandturcl Hai de dUI... de dui 'li.. de dUi..--- ~"" >-> ~ $> ~-. $i v-am dat Ja tdti in gura Hai. Hai.' jar dui Si dragii mamii pui$ori.. ii.i-n virtutunucului Hai.~ ~-.U/.~ lar nu :. ui.:. 'dui.hi'.212-----------------------------------------------------------­ t .:f- '*" --- - lit.__ inf.IU eu- CU-. 8arad! ileana·6l. dui nu nu $i iar nu :. ii. de. de duj. de dUI 11 11 guritd $i jarcl-a$e . ii. clnd ati to vol mititei Ei de dui. ...ani _-----_~ __8ude$fi e - / __ /t r' ei . cd zice mai duios pd crlngurete Hai de dui. ~ . ii. ~=_~~-------------- ~'_~"iD ---­ nu . 828/7399 Rubato . d-ati zburat poldturei Hai de dui. gurltd. li. :' Horea lunga Vocole 240.. de dui. strdind Hai. nu $. z/ *- $> $> 0\ j J. _~ ~ . '*"----­ !J?~ ht_ 0/ II: ~J!#dQ1V~.. CfNT A PUIU CUGU LU I Mag. 1i.

..$" .if.c:cc. ~' .:"... '~... ~J:.....9' r" ..' . - .J t! --4. ?6l =q- oieqntJ 6L1f18 6D H I eLi' /J..~l!4#."..Jt" ../1 ...j.l_." # "..::L..')} '.~ V '<..... t h~ .e :.~ ~i . .~j..'~1 5· '-.~ ~''1'. 'IAL. ..!. 17p /dif /'...~ :It: ... ..• -..

. lido! . ~ I • ..'z .j f " .."t .

~..1'..yc} I nimO 5updrdclOasa Ce 8d-ti dau sd fil vOioasa? Sd·mi dol binele de-un an Cum mi-o to..• . -jiJ. B J8/9 !nf Nitwit Tit/ana..fTie _ .... '.21. ..-.. _ .._.' - ~ / ..-. __ ~ e--.Z~.-'.::~.. ~+: ~+j~~~~~~~. s& 'I . INIMA SUpARAclOASA Hag.-----.-.?-:f~:=~'-'~·~~~ :t!'.m.­ 245." .... .t:! fEa .J~= 198 t7\ t7\ """ =~#ifljf¥~l=-f:llal ra-rea ba·-fe-o daam·ne gi£jt. ---.._ .-. ne doar.-.-..- ---­ "I> ra t:. ani Parlando ruba10 _._. t. ~-+--~---..­ ..~ . .._______ - sa!..~~ /---"."~-..... .....E-tl J.._____.~-f# : __--~=::=:::-~=-. -====+ VD-iCJC} J.. -. ~ .. ..--#----. ~--:i:~.... 2 . -..a~ ~i n-am cui M-oi jdlui codrului. . 246. .=~~~=:-' ~-~--~~>---' ~ '~:... '" ~ I~ !!E~W-%-JF~=~~-:-. mdi. ---+-. SUpARAREA BATE-O OOAMNE Nag.--::(> ~ *' oct.fT1!r:~~*~-=fi-..'...*--#--#. '*-L~ /i/ ~----..~. da Codw"i verde. ~. ...!elL' ____.------. HI..a=1 -~ ._ . . ---" ~itJ:.':8 ve 1'77'-__ /1lJ"-_ hii Li Hai... " .197t.------:. i ..J ~_.__ vo· ·"ca .m. hii hH hli hl1 El rnd vede ~i·ncljngot Md tern cd rnd spune-n sat... BlJ /3003 Rubato )'!::: 189 ~. nu mi·j sohon Sd-mi doi binele Il1mil Cum mj·o fo nu m Am dwere plnt -un S TIl Cd mi-o ldsot lega ut ... -5 ' _. inf Trifol Huno-i8 ani Vadu{ {zei ___ -~ ..~ .~ 1> ::.J /1 "--- -----'-"c·+-:l}·d·r-::t-··­ ---. ...---=---­ Jj?E:t: K~§~~=~:~·~~=$=*:·r:::-:J· CIOd- g ""-~.9-:".. ~ .... 3 ..-~....::: t~ -~" .-:-. _. _.. jdluj. ..~-=' ..-.. -- . "'~-'-'~~:4="+-= t. ~ .t::iJ:::"JJt-*"" ..:: i ~ .=. l~~ i l l .---..- - '" ~ ~~~9------.. cu rn.-'~_~~ r""\ f'f .____ .... .215 . nu md vede Z1i. __ _ Su-pa (... t . =... --" .--~-:::Stt ~:i..

DOUA FET.. (ii:n t\nrd lost :n.'" _z!.• fj2J / 29~ .~i iara.jlu~lt. .shlr[!:l! raamu tntI-o rW..rti Cu biQstarn de inerea Cu hldstdrn de \/int::Jea SaDoru rnneu l]Q~U uncle. Motto rUf)atc d ~ 19. plecH:d Nu·j past"'Jre sd·.~ Dore:. j'''./ )1\.] u.~· ".j .iil Intt-o TfltJ. ' j dt":bo·{}rd..- t~ ) I.·oi rnoi . tWa m·o bJo.I intreao] tnnt"}:) und\. E B i61]49C L:n [10(0 fLbcnc< .(Jur. Sd·mi Sd-rni dol (~urn Q!il binele lumii f.

J:IS •••: .{fIJ .ra _______ ..e ct. .:: 1~-3(~ ''':' y~..f # ..C'77/ :y . .. ''.J -" '~"--- r:~ H-':l.J.. v4J .----. tJJ . _ . ')~n l._.Ie: .lU' ­ mt'1 ~ ~'.._ • " J. j . !:Jem 2~S Po /~ k.'.:'ne ind 11 ch.' 6'..:::'..:".. rnl1!.­ ~ ~ 'j t-: i· I Cc7 ~~ . -r­ '.t ~ ~ u'~PE 1'1 f<lt 1\ • " r'NE 11. va ... - vor .:...: • r f­ b).. b::~.--~-. ..••.-! R -i. ~-r t ~...A~'4~.r-_' _ _ _ _ ... i 1< C!Hi !Ji aIde inima CJmi Hi intra dom-n sin Din finar ie laci bdtdn 4. ""..-----.' (.."7"1 ./ (~}_._­ !.. () ~:: ...~.._---._-.--. Ui\d 'flf\l!.. !":"'I ~."'--.2 (t -------­ .[} sot Vj/(Jni on! DD -... nn..-­ . p L.. Rtlt)atc.. - ~ -:~ r llj .'/.':-L_..._"'. IT.." <Ill' ..'Ot'U h:tldJ] ...J'). .. ~ :j.._. ..l /.. .. FU b-a ._Ina t._~ ._.erni q£unci raJ \line dt)ru de ja rnlndra !\J n-apuci bine-(J·! cIH:.?8· l:j -5.-.• ----------.. -"..... ~ . -rR-.')!! ..-:-...... ~'" "'::..--.. -. ~-- . C .-/ t-{ cJ· '"L~ ~ ...-­ CD ­ ::lF~.-_.I'lA8 I.{jriE t. prl lT OR TRiMBITA .Iff ]1d ' ._" _ _ _ . . 1£~ jn! Mfrrnee i..

dru. . eu ee-oi vre.lui 1 3 t':'. 252.1 f)a mal mliJ ­ r. c.i GLASUL MEU . MiNORA-I FLOAREA CODRULUI I l.J22LJ ~l~ ~ ~ ~ 11 I' J1 dui dui dul d) Fff" dul ftZG 5 g-~ dul dul dui dui dul dui si I JI J) jiJ£) J) J) ] ."\ ~J-:.J~ =134 Vi~euf de los Alu A Amorlitd-j gwo me Nu pot hor. li i .oar i. Nag BII/3043 Rubato In! PCD Titiono 40 ani .• 251AMORTITU.i_ Alu-I fe . co .

\t~ 1 .SjiJe: m.1 (np iTt::! :~.'n:po.up IV mp /l.' .) :5 . :: q" qeqnCl '1[5: /'ll 8 fi DH IIYLd lfW.'.r ~- c:q ~() SB.tl.i !IiU.P . .l .p'J(>. UI(.)O IL~ 'Dr' ma .

(1rf~ pfL 1)c. ~~i .'.. de 10 inima zae Pdl da. I J flU hii.. ...r.J .-J'J mm prji do. da.r > fl... OAINA PRIN BIRSANA Idem 249 '''7 . .~-.: -? p{j lurn~~~ Ii Cd sin! orr. DAINA.int' f\i ~ n. de 1'1 !'. p..:-~ r·.. ~ !'.!~" .. --. ~ Lid! na_ If' '" ii. ----.'.UcU t ~ ..Clt zic co mi-i dOT..\. Eu tot zie cl nu mi-i drag.". mdi Pai do.... . zoe. c. C.-~~-::"'-.'. .~"'" ".1 .-. BIL !.:. .~. t !::j ' .. de ornenie.dI t-:" Cine !\ill-.p ..! lt~_~· j\'1urie . de in if/fmo mOT Pdi do. .~1 '--' Ii.Ginn pin Blrsono $i pana nl~(}r'~ It. mai Ci (i'J.'~'" ...'.~-'" ~ VARA Idem 246 B . . mdi f'~'."-..-"" ." . ----. de fa inima. . ".

.. Stan /feana-1.: ~ .' !..1 -. .. ..t~-~. ~ Cd eu am departe dar {Vlerg/a po~td cind mo seal De cind bddit.--- rp ~o' -_.r:.re .i:'-l::::i::l rJ::'r::=~~=-::~ ::~~:~! ". 59 t .'Or..­ 1 . -""~..=T:'--'=-:· -:.. -'.J"._'es= .....': ~ ·....~~J:. cu . . 't - ... ' .!. . rna .ARE OOR OEPARTE Hag. .....~ ~ b.-t~~if'::-:_._..1: ~_:~~~~}f!lf!~~'-1tiut~B¥i:~~::-"~~~f~-~~:=::-·~f=.~.22. ~ i .'...--.~ <+ "-" = (':'\ 11 m ~ @) .. .. Ji"'L~---.::. ~ ··triCI·: :srrft-t::=._.=:-:-.±.::..-" ."-.:"0' .' t . ~ .i±__ m~..~-1:::~-~-1'~ .-~C:::_----'. '._.i:_' ···f -~ ub '~~.. !-).. ne ------- -.:::~'~ ~t-.(J. '::::::'t~::-=: ' . " t._. /Ie n-CJ . :. -:"1.g.tj:-...:::IIt:~~-}l.~~1.'.-(:> ._ n7! . .. ~U ---"r'. J2€ . .­ 257. . ''''~~~~iijlJ...':.. .J.U~J"-! Cfl 7 / .:::_:~:~: _!t~...t::::-:::::. ...nt: .:.::'= • --. ..III • . __ . PACURARITA M-OI FA' I MogB 29 / 'SO? Moderato . -.1 ~u::+~'_=?':~::t~=_ . . 0 ·.3' ____ .. . .re m .LJ-l:~:::::~L__­ I. ' ·i--t--:f'--' r . .e .. I 1= _ u .~~: ~:~f=-+::=~=i):' .'~.:.____rna. .. ______ )/::.1.----·t:L"---·~~-~-m3 I-Et'3:tt::~u::+t-:-----~:~ tttrr~l"'T:':::':::::::+E~:t. . 3 ca . .~:::~·::~·j-~_~···: {u .._.--f!-tI:_lL!''' -#__ri .. . 'i-~ " •• J. H'C-.: 232 . 7...'...m ____'_"'="____~ . ... CINE N. 258."->~ -..c:. Covaci Ana . ' u .". ··:-r_m-. .r i :> r . "t. .I -. de . [. .":.'~-0-'J... h.:fi-: ~+-:-f.... .._..tJi :~=--~. : ./-)0 ~ Pelcurdri/el m-oi fa Alaturea de badea Si-oi tlori ~j-oi tot strigo Sa s-audd-n Saplnto .= 199 In!..---b»--:-#~m--.--.)). H .ar!! 1970.__ Im .8ertd'j Ii i 1 ~ ~ ~ A .' .- .pcl ' ­ Y. .II... .J /7)31 ~ I i~=~I?tJ-·:-..par - '' -.-. ~.' -~ '-~~i~:+~~rJ~'-fi ~l:: ..a s-o dus Negurd po sat s-o pus ._ FI-!..::.: 116 In!..-it:':. .u:i.'L:._ . · · ...~.si pel 1I0riJe-n gradino Si 10 mine po inimo.: j nl rne II-a -. fJ i . '. B28 /1821 Rubato -F-"""-" f""'oi---'~--"-'~~ ~--~' ~: ~. /0'...... '-" -.r"'" _____ '. • .r.90ni 1968-Sapinta :::t:~: . . _t'_ (.'tllJi"......m _'M'. --."J::'~:~~~1!.."' /e-"--- . -.:..~.. t .iJJ. .:f)- ..../ ---. .. 7"7'" J3~. --. Vb ~-·-~--.::i T ---~. D. ~:Il:::iJ.... . u .

. doinG._____ ...c. _~_..ce-ra-/) bri'u._. aw Hag B2811539 Ad Ii biturn 260.... .-----------.- JI /u - se.::::. . - " " iC oriJ !. -_. de mle. dainu.>. MINORU._.-----..fL--­ _ ..___ I _.lml ..._ dul .=~ -===--=_. ol fio .'u.__.--:f.du _ . . )l DRAGU~ MH MIE-A LUeRA !dem 21.--.i se. de cio-ba-ne/ &J) jttj@I~~il...!. A5 mu g ..____. du ----___ 1(. .. ._....~~~j~~~ (}~ PI .._.222 !-fag 829/' d i it rn J 259. be.Cd . /'l/l~ /7 o !--Io!Oo mjndrd sa rasarQ bun de pTlHlQVQnl da Dw clui dui damn riainQ da C () zmH pnmGv:JG (J7 Po l:w i$! pd MalO tJd dui. n lu Ai do CoO zinil primdvara A I da PO i za $1 po fvla{Q f\1indru-/ glasuucuiui Cd 11 Vlemea pluguJu' Ai da Dusu-/ badea cu Ai da Co s6 are paminlu._==.. ..__.____.Jei 8a.'____.ce.--..../u'-..ra sa /eg Sl)Op) j'-as-culf glas tq-UJ~~~~~~-~~~~.9 = 232 J = 116 u _. =:==========-=_..__ ~ !-c9m por·-mf .. co _.Si CINTA PASARILE ..

r. no Ei mult te-ai suferit Plnd mare n..-ij dUI m§I___ dVI dVI . "'~~ ~~ "'~ p t -=i-§£~E1¥~f]. t:? _F ZCi- ~ J1 J) J II ver--de-n9ru/ -~ _. De*a~ ~ r-­ Ai..cu-Ie mal Hal ~ t) t..._-------------------- 223 . Telt ziu vara sd vd clnt Hai.. £::.wi ::-::i 3 Ai.-------------------------­ t:'\ "'" dul dVI dvi (7'. Ai. na. dUl..ai gdsu' . lama de7af mlnoo pdmint lorna de*a$ minco pdmlnt.~ ~~. f'run--Zd pro nan! frun - Mc'1i.. no..Ie.. rll 'J (7'... CUCULE Mag 819/2419 J :: 96 • ...­ Hag 810 J9J7 Ad libitum 261.­ --­ ~ J1 ~ i ~~ Parlando ru bato . no..#~ ~ Va ra z/i va .ra ' a.1974 .= 1.Iii m-ai fa. MAl CUCULE.181. mdj De-a~ mlnca frunzd din tag Tdt clnd codrului cu drag Tdt clnt codrului cu drag.". HORE LUNGA DIN APSA DE JOS • J~ ".J 105 Gheorghe 1973 SIgnet - Olw dUI dv/ .Waf t&1---i-~ =t pV-J~--V~JtL-?F~J~tII E! l---""" _____________~_~~u__ ~~ .PF' ~3~!£ Mg /i.I dui___ mal ..-------------------------------_. mai Ai. cu-cu- cu.40 ani febr. . meli - >--­ .. TU MAICUT AM-AI FACUTU • Idem 243 =--:1 E#=ih )J pa CiS J flU j) )) j) J Tv ma/--cv-. ! -t§'_ ". Miff cu cu-/e.""" """--:::-­ -~ .J'l :: i92 Inf Bdrbuti Ileana . ~ cv ~ cv ~ Ie 9 na ce ma-- Hai. dUl. g te_duc/ Ha/_ _ __ Ma ~ g::J!} J) ?Ii ~~ ..fiMf ~ lIa-ra z/I va-ra Ie ducl rt1#f ~1f~* '" _q:p~'. no. ------:7'-'=~ mlr /i91~- t. De*o$ minco frunzd din tag.210 :: Inf Nun '-­ ~=llQij~-dQ[i~1!@fj--S~-F£tU ' t. mai Ai. 263. $1 iareJ dui mdl DuJ dui dUl dw dui dui mdi Morti$oril tal buliu (bis) Mull umbli de rlndul mneu Mult umbli de rlndul mneu Sd md sco1i din satul mneu (bis) 262..Vaduf Izei ~ p$~g. cu-cu.p- la. minco frunzd din fag Tdt dnt codrului cu drag.

. ZIS"O B 16/2872 Quasi rubato )..­ ~f8 C'oricind mni-oJ prindc Cd ie-f)! hor! GUeudoid Clnd oj ira} :mpdwtd fbi'!) to fa 10 !o fa la ia.-.224 .! rAe Nog B26/7041 Ruba to :~ " '" i54 :.. . MAICUTA [INO M-A.. 308 Ai.... mdi his) _ _ A 265.­ 264. 1'e-o duw! inima Mid (rns) . da DacQ :11-01 vdzUl coos jatO.' JeacQ /Q ptlcior • C ·oi glndit cd faci fec ior (bis) Ai..::_ '~:Jj-~--~~Ii~'~~rr'--"'''~+'-'-'''' . ~~AICA [AlA MiNE " ciJ mi /7.. do NunH.

dal 1rullUl mUi duinu $i ciaim1 $i jQlea.~."/·._ .. duinu.-----...-.1 ~ I i: 1: lr J.-. hli... duinu..--.~~-4..•..~~:.-.. dUllm. duinu $1 duina .---.__ ~ __ '~ '~.. D-opo.. duinu. mnie dom Df! duinu. 257.-. :: F:.~···1.[. i Ii j J e· .-~. prieten cu doru Este Pintea Viteazu iiei..U _ I'!Ll ~ 17U ..~~~"~-.:._ _ e"/' .. __ .=J:':=·~F-:"~::-== :tdJ Pl-] 4 . 'Hu~ ( * PRif. flu' Vr. ~ ".--. _~---~.... duinu $i doina Ei da. .:jr Af!ULIII' "flRFA 1 ilL.... dUj.-E-.. .Q--.•... ... . ..:.""_0'''_..~Ii ...l~ i .______ ---~"'---..---- 225 ---~~ .".. dui ![Ii dui mdi.-. mtii duinu sf dnina Si codrului j·a1 dot ruginr'i mdl De duinu.~--------.... 5 on! It.~ inl Stan 19(: ( 1 -:.. <-".~j :~g--g:Y1~~~~~~------.__________~~___.:-::::=: ..'. liJi.. hJi. CiNTEC SATRiNESC i~~~i~~i~:~t~~==~:=1~~~~~-=~~~:t~::::~-f~::~~~~~8J1#~=t7 ../ ..']. hii.._-- He' hJi hii hli Aude inwzQ piclndu (aJ jandarmii ell rna prins/) hil..-11' co -­ t:\ da:-na $i Codwilli i-af De duiru..!LHU \.-.111171. =::~ i. -"" R"hato r _ 132 inf SJ(Tion Norte !.------.' .-.--::iJ::. mnie dor peste mdsura De duinu.in ?r' ifi 1. _ 'ti_u'~...--.L) -.. ('I e- ______ \.~-.::=_~_--+:::J=::::::L:=r=:-=-.~-T v " .. hii. E1 dCI.:l:__ t- .. hli gwitc'1.~.....

hJi mdi.7 Da Hai. j ! i 268. hli. hii. 269. z1i hji hli CJnl-o pasilre straina. b . 826120 Inf {aporon Haste/uta-58 ani 1966. $-a.TE BIETUCA BINE Idem 21.r-. hJi mai hli Cd am parte de mit HJi.sa c1nld de eu ZU. hji hli hii mai mni jole de OblQZ He. dui flli dui hJi hii mai $1 de lacrimj pe pamint Hei. A LUl PtHTEA Hag. zjj hji hii Cinta puiu cucului I-un C{/C sa a-moa Mai 1n los ia radacInQ Zli.. BATA.Budesfl en La truptina nucului Zii. hii. Zll. Z1I hii hU Cd Pm/eo rILl poore mere.OIS . hH. hll hii mal. cd r6mlne fript $i. hii mai. hIi. hJl hll Co de focdm} po obraz ZiL l11i. eu am parte de nacaz Hil.

.--.9' .=..~ ..__ "--'" _.. ~.-. ~gi':r... .--- " :~l !1 rubedo J) 154 tr ~ In! Gh Sfmgdu-cetero Borsa 1~~~~~~~§~§~~0~~~ti~._"-_.. ...._ . ~. . Dr fJ (1' '~~~~'~-:~='=. ... •­ .'#~----­ 1. _ _ _ _ •• ......f~~~¥:I~::==~~~~t~~ li.=. 0 1.:~~-. ..>I'! ~~""!'~""'" ~... ~- .o~::=r-~"---C~ ±- ._. ...' F~.____..(i}·r•. ~...-.~~ ­ ...~ ~.¥.. -. ..f.....•.... 'u··--t ~.:::--t=~~j:t--Trf t~::E:::1:iTtF3~....~. .•.. ~'~}..~."""..- -- ---------~­ 227 ..n... . f:i'1~ ~"i ~ ·t..·'J ~ifiJ~~ ' .. -.~..­ }!--?t=~~ .~ .-.iii.... . "':" .t=t7=E:=:3"::·-·l...J '::r . 9 dc. . . 5 ..... .1 it .. .'.--.". ~ ...--..'>-.j.. '~'. .=s=it=3 '-p. ...I r_ " : ani -...... HOREA LUNGA DIN BORSA • B 28/23 i2 M ..... !!:=fI~~~====:J~ ..___ .JIO'--jJ!~'I!iJ .~...!<A>. Ld."'-' "".~f:~-~. ...iIi!... ---.•... _~ i .. ~j ..!1=._~~::l~::. .___ __:_::.. -.--I"'.. ---.<c-~:~ -_-_~~__ _ .. .•..-::... ..:..---­ ... •. ~"' .i"_c::::c_E:3::f::E:E-::"1.. .._jM... .­ 1'=tJ . ".:If~=~·l!~:~.-.... .._.: :.-.:~:._-_ .. 1tr ~ ...-. i 2il HOREA lNUGA DIN POIENILE BOR~II F1 79 ~...... ....:~.4I>. ---.._......-....l~{:t~'$fj[fr. " _ ... ::=~':1I!"tf:e==~:t. .#.- '-_~:__ ~~-:~~:... L·'_~::p=_ ~ C'-:=r- :::::::~ .-. ~ 1 ~ .... ' . ~:~-~:-::===:::.."'V'IV . ~>~.­ r±:... ¥i::!!==:f:=!?~r:::::. s....--. ---~~~!! ~"'-f --=l===f=1~--+-=B=: ! 1.. .'..f'.~*-lE:JIl.........\·~~~t:!=f~·t:lL.-'...· '" ~..•-----. .....j:::z £-~~r=t=. :T+:b:f-·~~-t...*{1::tJ.~ t-.r:::t~:tif-ff=~~f---­ W.' 270.r.•. : .. •-~ ~ ~ ~ :'.. .....::::! . -.::~=b3:= Ttl *-£J. .~~~ /Jr w r. ..-==-:"':f'· t._km __ : . ... . . ~ ·trr _.~.....~:~-··~:-=:~g=f. . .~:::...•....i.cr r j f!' ~.1l t =~.'. ~ . ':.~-: -+-.- .r::-_-. .a=::.Lmttt-~._~ . --¥ ~:=-~:~~~~T::t=! =_~: i I tr . l:r / .•-..fI ..... .'-:i:-::::r-::::T.=~f-=f-==~*t:­ .::::-~4-=~=l~..~ f--J!-.'-:'-~~-:-. P-~. J rub d t 0 :: 1 ~ Idem 270 ~ ~~F::~'~~--=--=~:~=~~~:f.:::g~gt\. -:::= z ~ r....P.~. .. ..iI'f.--*.... 'l!:::::: I "!:::=.­ Instrumento!e :t:::== '-­ ._ _ _____ i-E· t:t. 7.'~~~~:-=-tf~'i1iJ£'-~W':f.F:·~i:=...:~r"':l'~~~~F.. -~---.:-...' .-..~r_-.-_' _ ----==-~:::= .~ "'A..:.

! .11.. ..­ I. Cioato-52 ani 1971... J -(111 t: i! r~r iii 272..--~- 228 .. HOREA LUNGA DE PE MARA Nag.. v .Vadul Jzei 7 ... B28 /2ll2 Jnf [ovaei Gh...

. _......:......~_::r"""-!:~"""" -- : ~F . ...P?q " j Ol lOW sor 30 ln3SIA NIO Y9Nnl .~ fL' 7 '­ ... ! - .-n. IUD ..-.~"~~' -'"" ._. 861/018 DOH '13~OH 'ELl - '----6ll ...._------------- ....

89 . BJI.fr 9 rr A 9 P r g r r dt r Err d 9 a 6 61 iJ== 9 #Pt DilCapo~ . HI Nt'! $ J a 9 {:E p. HOREA LUNGA DIN VAD Hag. Rubato Vor. 10 ceQ voco!a Cetera J = 94 Idem 272 tmF in reB @) @~ 9 9 9 a 1I 9 EE:.I 21.--230 274.

HOREA FRUNZII Hag.~ .---.-'=V ti=__~~ .132 ~ "' ".~ ...._ r r b! r .--. --- -----~ ~ . g ~ ~f ~ ~1-=i==-~~:::~t~ #~U )J J )J bF:: Ebt === :::C. .~ ~ l' = 98 Inf Pefreu~ ~t.-4f1if+tfEl .c::. .-JI ~===F=:' '... .--. 815/2762 Moderato }1 =146 ~~E:: .~=t=! .. MELODIE DE LA CIMP Cetera Hag.=})M "L= . W==!f-~=I£1d~~::~=~tt:2liBJ .f/uier iulie -'976 ~ _a~' t-~ ~ .~ =~. Negrea l!ie-60ani-fluier mart{e 1965-0nce~ti ~.f:r4$=~~:-~~J.---C"-I#-ttr.~# ~l. m. # p • #r _ ~~ ~___ :=.' 7: --" tJ 7 ~ 276. 0.oIlEr=-. B14 /3039 h Moderato J ---"...-c--~~'~~i~~J1j ~-:? iJp}qLThbF~-¥M~~g=~ _ . -6J'== .": ' _ _ . ii~' r JJiOt4J J] ..-~""u_ '4£"".-36 ani._ 0. 821/ 1701 Mol to ruba t 0 27Z HORE DIN FLUIER i== ::::f!::= >s ~ ~ ~-':~13J'~T1r~~:¥0~q 0 ~_t:\.p:>GI -t.!* 275. --::=:--.= -­ @g ') ~l~--· r.~ ~ 9 '72 Mag. .l.~=1=t'£Tr nag ~ .A­ ~ == <==:: ~.. Idem 272 tr ~ ~~~ l -'-=--." Inf. ~ ~=teflflID mJ ' tL:J=:(y bt!P@ rn S'II • -­ .ctlc=-...231----­ A ---~ .[r~tfL' fiFijff~.=nJtj W t in . ::::apo i$ ~ ~ -­ J-=~~~:~=~. ~ ..-----------------------------------------------------------.-..

-=1' .dr~..$i rna pooltd-n slnuJ tdu le··ma mindrul de U-s dragd Nu e(Ho ca-! Jumeo Jargd De ti s-o tJrll cu mine Fel-mel brju pe Iingel tine De li-e pare briul greu Fdrna Jumnind de seltJ 279.... -_. 280. MINORIOR Hag. 815/21...9 eu cU~MA NEAGRA Idem 278 ~ De in secerc\ ~ • -i~ft4~~@@ W··. -. bade-a leaa L-amindoi ni-i Jumea dIago ...0.'u<... c(Ji-ma nea.. drago8tecl... i' . VAl SARACU PRIBAGU 8 'I.j(..gra . /IU[19 Idem 126 .... .t ." rne.0RAGU MI LA SACERAT /Iv!] BI5 / 2560 in!..232---­ C intecul propriu-zi s de stil vechi 278. " /JiJ - "...'! ~i bGdeG ieagd Cu (/orl1 ..Once~ Ii Eu sclcer ~j bade-Q leaa 1: u sacer ~i !._. Gaja Anu!a 60 ani rna rfie 1965. ..5..-"-.. leugd Eu sdcel $... de .

....~~J)~#:::~-==~~~~t _ de r5 /~I Dr'"./iUr - -' ~ uoI-IlU.... MUL T MA M DE TIN E CUCU IR Mog. .--=j ~ H../1 L)(J. 283. I "-1-'7 r la .. . 1.:~.:. ¥ . c9 "" ... - t .i...'.. peneJe tale Le-am visat de-a moi in va...::t .: .. 1. lasd mdi Ai..t'.ieud ~::.~'jCI::.. -I ~ :.~.... ?'. .+:~:::. '.' c'. ~e-a .:.- . ··t ..'0: .lt .. :J -.J ~ 282....)c.X . _ ------ 9 nun ...drl..:::=. ".~ i AI I ~ iK&bEH~-QjFn~ij~ Nu sf mill ..i IlK! minie Ai! Blastama-} strdin sa sie Ai! S-apoi.. ~ . ~.=:. ' f ..] OIClufUl-I.:. J U nn-c/tj-If... t""< .cu .' Po mlndra llnga izvor Ai 1 Bldstdmindu·te cu dor Ai! S-QPoi /asd mlndrd..~.. =148 ._..~w ~~.CUCULE PASARE BUNDA "fag 8761707 &./-I" v...:. J. . b:.---.. i.j..F~=~ =. :j. .. Inf Grigor Anura 38 ani mai 1965-0ncesft-nr.fra-ie.~ Urn dli .E': -'-==f. -"@:.1:f.tJ ~=jJ ...Ie __ ..... tJ "­ Molto rubato J '= 132 1nf Florea Vasile. '.~/.. ~ .~...Saprn!a . ..Ef .. NU IUBI CE NU-I PLACUT "fag.. ~. rnal V· M _ mne-ol.1..' -_:p..~--=::..... f H -' '..~:.... .J*.: .. .~.. - i .·t:==i==-_n.' /..1 . -._ ..:::::. (. ~-... m ba - rJ() - i~ ---=mal '" 4~ I If) ') j _ Jl tJ 9 .233 _.. Ai! Si pd mlndra l1ngd ele Ai! B/dsWmindu-Je cu idle Ai! S-apoi lasd mindrd. lasa mlndrd...' CUlT..:==+==- ::..l.. r r:-..... Or fJ ffl8 ffli de r ~ cu cu (um . ~.I.:LiJ:.--~-... .--. '~1$~~'J" ' _ .. 82012021 i --1 Rubato".l-e7 . " -J.~ =156 In! Stan Alaria dec }976.422 ~.8201615 Rubato :. Jasd rnd. mal_ .. Ai! Pd cine.. I '..stJ ' ___ me. 281. on·. -­ ~ ~ ).:.I.'...._ SI .. .....­ . . '8 ... . Iv - J-L.::::~:~!=J./.l'#~-~~-sI. .Bani )0 noiemb 1975 ..==-.:t ...le Ai I S-apoi lasa mindru. ~~ -====+:...~ 1= P ~ :::--:3. lasd md.-. --ltf . . •••• :..:: ~ ~ :--W~~~·.. ~ .::'~-:--"-11 • • .::::...-~±.{. ­ ~ • A./ ..J) --~~-~~ !l'V SI ' Ei hal _ _.. . ail [1..~ ___ :ji.ifJ'p Ji cF~ ~ Li'~~ f='=±'~=~~ pa­ """ ·· -.fl fa . m •... lasd mdi Ai! Cucu/e.

vezi urma pin oeol mdi s-auzi a mneu gldseior md.1 ba $1 moo vdzut di piJ $atrd (bl.Ie ra ­ . _. bate-o Doamne (bis) Tat In pat cu mine doarme . c-oi mere dupd-mprumut Si nu ti J-oi da mai muIt mai r -a si ~i tie maied dor mdi Si Hai.dea Frun-zu-I/ .-Hoisei ptn .) Tu eodrule m-ai vindut md. (ill FrUfl-ZU // . Sd md vez1 ~ezlndpcl pIag miJi S-auzi ~i sd md vezi eu drag md.OrtigU$ Haria -46 an/ marfie 1965 . Hag.nat. ma/_ Co - dro . -a sf tie mafed drag mdi Hai.."I = 168 I nf 'imi$ Ileano. numa sd md vezi pribag mdi Pd elnd pribag m-am tiJeut (bi.ku mi ne ~m::::a/~' ==== Sa ma dai saf la It' ne D-ai tinut ·zile legate Hoi. a f de Ii It L Ef F' de fri .29 ani noiembrie 1971.. hai.Oncesfi . B18/393 Rubato .AM SPUS MAICUTA BINE . r 285. CODRULE RAcATANAT Mag. 286. EU TI. hoi.234----------------------------------------------------------­ 284.J18_ 1[)) J la nOI r. Perla Floare -35 am noiembrie 1975 . . la v-dar II ca-m-naf T§f8-se J fe-oj mat' Cd mi-i fa Jeagdn $1 pat mdi (bis) Hai. hai. B 15/379 Partando In!. 0 ZiNIT BADEA LA NOI Int.~ }I )Jpcu-mnQ? m9! 81s1 _ __"_ 1lf)~fmt~lJiJ].fo! "r/ fOI mal l I) C1mmm mi}! IJ 0 'j: J ~ nif zl .J ..80fila [0 - tiru - Ie ra ca fa . Sil mil dal maiccl departe Din leud in altd parte mdi Tu de-aceea te-aJ temut mdi Hai. da.) CU eram de supiJratd SupiJrarea. hai. Sd-m.

e ani iunie 1978. mcU Plnella mama-n mormint PInel la mama-n mormlnt Sd-j rdd. mc'll $.235 . B15/2821.mcU CUe rdle m·o mincat mal Clte rale moo mincat mdi. sd-1 spun eu necazu.fa/ ~ sa vezl pri. da j j el --.rn . 't sa .--Ie IIru.bCJ9-... mcU $. sa zbor pe sub pdmlnt. mdi.me-n sat N·o mincat pd n..re ~ ¥ ~ /Je-·a -lei ~ @~~ CJ·~A./JU du ." .c coplr$elu $. ~ to "j~ ~J. spun ~·a mneu ndcQz.]I.. NUMA EU $1 CU MINDRU Hag. na /a se "'-.1 ~ r -r./ Imlfliu pJa--liU '1/ gin-du mJ_ '--. mdl.. jll Jl Jr!J I }J }J jg. Pa - ~ .me-n sat N -0 mincal pd nime-n sat. ~t da ~qJ. .---j ..I J .4r:~-==-~ . B20/103 Parlando rubato ~. spun $-a mneu ndcaz Mamel de cind aj plecat Mama de clnd ai plecat. mdl $i plnza di pel obraz. plnza di pd obraz md. mc'll IV ~ 289._ (': \. sd-.m2i *1Bft£O J' .­ 28Z MAl CODRULE BLASTAMAT . 'U . mel. Rubato molto Inf.J + j3 I j2 J Jj f7'I. Idem 278 P I FE _ ~)l ~-=l cu mln-dru _ma _ _ da ~ . sel zbor pa sub pelmlnt. f7'I. .L- Ruba to )1 =128 Nu-ma eu fi cu m1n-dru r . sel-. Peter Haria-I.'-' PDf ztu-ra_ -- pl - ma-ma mal. mdi N·o mincat pe n. FA-MA "DOAMNE CE MI-I FA MagB23171. )1: 128 I f7'I.J CI- I('::\.. Idem 278 f7'I.Jf I ~ *F)J jl CD ldiJ J J b/as-t~-maf__ ] ~ dn.j) y/ gtn - ~ -~W mal ~ 1ffljJi F-P J4:¥. $. mdi./ L Nu-ma eu .. mill..I-ai sa ma vezi pri--bag mal 288.g. tJ ma" J- _1 $. . mdi $.ne ce m/~! fa mal L dCJ Fa-ma Ooam-ne )jJjJ=. J'U3 u SI . :lm< i/u pJa. 142 • Vru.~aras6u t el r: 3 I I j '~i j~ t -­ t cW ce mI-l i! ca ma Ooam. ( Hag.

l!biiito )'1:: 128 inf Tamsa HiiriscrJ-J9 ani dec.:' Cd tu dupa ei nu ft!ori Clad /eCiorii te-or cumpti NuroriJe Ie-or sfddi mdi Clnd ieciorii Ie-or lema mdi Nurorile te-or Opa 291. CODRULE BATUT DE PLOI Idem 285 hal da Tle cd·ti p~j::x hwza TIe ciH. MAlERAN DE PE POIANA .. Mie cel-mi tIeee vremea. Mie cel-mi trece vremea. ':'975-PoI~nile i zei NU-j bolund iocu sel·l tie Cu horiIe sel minglie Nu·j bolund toeu sel-l batel Ct·. -~- • Fata 1a caSQ nu·i ::'~riy Ca fjru de mdtrii(). . CINE HORESTE MULl N'ar. pric. mel.mza.. 81613471.(. md. : i'l. horne sd desmeardel 292.:. ri Lasd ai marr:(1~t>:..290. mdl .

_.'):: 210 lnU1aricu~a/ui Mondoiau-70 ani lan. '-~'""-'-+--'--"- .·_··1::::::t·'T-···-'·· /t'S~sa ·~·J=-I~-=-~-:::::m--:::.=:-------'-=g .: _../972 ViseuldeJos ". :_i:ii!~:-:-::. m C l-I ' "n' __ -:.!!2. ~)-~4J. :<75' B/rsana Ji "'.­ ..•~ "o::r==~!.":·le mamd·n sat Sd nu pI1ngi di ti le-aJ dat ._. .. "'.y=t-i...£!:_~:c==_~::-~-:=: r:-.-:.rnaidor ..''''f:..:'~'PE.. Bill 1926 1\ .le.'-..'-:~. ===_. '" "" ~j ·3 .o·ngrddeased eu rqste.. ~:~=f-""~-:±=.~ c-~ ~ _~ i tmc.v ". mamd-n sat cu tine Sd Ie vezi clnd le·a si bine Do-Ie mamd·n sqtu tdu !(>~f.al_~_~_.. ::... Cl i.- - ~-~:.) .lCl . CINO IMI ZINE OORU-N GINO . .~' .. '•... e ~.."'.'9'9 ___ ~ .l7\ -t29 IW~:·~~it::~:~!':~··:~·-~·~:. ---. Dd..:..f"'!\ ~ tti----..1..e La strdini sd nu 0 ddie Cd strdinU·s tare rdJ Sj· I greu df' trtlit cu ei Marnel. . ~~ .231 293.-'/ Numa dol meri aUoiti. "'-"~"-"""'~"-~ -._.} Bill 1876 Par!andc rubato In! Bora Nastacii a /UI [ondrak-51 ant .·. . 2 ~'" ··::=-=~=g. . nOI.~. ~···".O ani d2:.771 mal -!r~ ru ginO: rna..i12IF. tind /m!z/··ne do-ru-ngll7o'.===:) ~l-k=-B-~-mai___..~-::::t= 2 ~ !l4lh .t:..7..'.' ____ ..'.. ':t:::v==~~'~ .. ~.··.~.t=-ftii=k=Eji mal M<~. 1:') :""i .. . k. mO.017 ..__ ~ 0*jt-ts4r=-~=F~ i:\~ -" . -. JJ J -'.. -iU-fer .. '. .. I ..-'.-.:....".8! Tot !7.. -".~81-=::-=:~""?-.).~ J... _. '--..--:~-:. -" . .jI ma/ci'nf.. . !'':. 3 .==:. ~ ~ ~4:.~ (7\.1971-V/~eul deJos -~-~ ~'-*-~::=~ hf!!..~ ____ .MAMA CARE ARE FATA V--7 ·'s #t'. n 0" .. douo fete ai La stIdini sd nu Je doi. !i f=1d.--' __ __-:==::. s.:. ._" .'] ..y·-a---·-.":"\ ~ - drul_ __ ~ ~-+-'- ~ .. If':. . ._ '" m~1 '""'--~-':" ~' Iv k va -jese Je vi>-JeJC -- -- - /". ~f£~ .JUti c1nd Ie-a 81 greu Mlirit. ···_"".. .)J J. mal S.lr. .c.'''a '" •..i.~ :.':~~. _ ~ cum ai-IN =~~ii.!'" Parlando rubato .. 294...__ .. MINORUT CUM tiE VAJIM NOI ....~f~. J.~ .ranl _ _ _.' -.~~--=.iu . '"'.:7.:t.~ @ J) J5 tfi44 Pj 4t . .:.' .. .r-'=140 ian. '---­ ~ ie·.~:L---'~ --===F=~=-:::±::-'-''::::6:F-~'==: ... l !Of ivcnclUc Rodlca-I. ~ . CaWl 9 Ire do mih LUl?Yc'(1 Clnd Imi vine mnie-n minte (Ins) me de mal' nainte duce aeparte-n tard (bis) iu f.~ ~_-= ~tt-~~~~~~=r=:·--st= I ne~--~a=:~.U tata iard (bis) Pdr.. .!.. .".) ~ £ . ill J) ru din ~ J J g. mdj (bis) lntr-o grddind-ngrdditi (bis) oS-apol hai mdi puiut drag (bis) Nu te uit pine ce dzae (bis) S-apoi hai mai pui40r (bis) Nu te uit plna ce mor (bis) 295Al.dru/ cum ne va 'C'lma: .. !· '. ttl .....::::...:JDrinde ~. ~!J~ UedJ ...Y .

re _ a .seul de ios Parlando TU bato J'> =180 . 1$.MAMA CARE ARE FATA Hag. B11/1191.$eul de ios F' Pp p As. 811/1897 c-o 1*:'\ FO IARNA Inl Pop Anurii Hihii~-1. Parlando rubato t':'I.ne_ Ma-ma ca .I J- 1> = 230 Inl Hihnea FlfXJre a lui Aurel august 1971.J ~ r<=ixp Cl.18__ N-o-n-slr~.AST A IARNA Hag.re'sc__ pa val_ rind zl.Ie mal 2961n.re min-dra mal A-sla 0_ nD. .i nici D - da tkP Sa D-n-gra-deas..ne de-a p'u-ne da/~ mal Asta-i hor:ea mlndIuJui t . P E j 11 . AST A 0 HORE MiNORA Hag..I»] JiJ Ja n-o @jl)i 18_ brT fa II da. - ~J).1970. c-apoi hai Uoale galblnd (bis) Rdu 1i cu dOl la inimd (bis) Hai. ~.V..fa 0 r F bit fr ~ Itr t':'I... r r rg .re fa.r 1 238------------------------------~--------------------- 29S/b.c~ f r ®~st!.! _ _ .5ani dec. ~~rYl Pp P ltp r~ J-ti ~~ ~-- E1 r ge de_ con-ce-ne mal II Mdi.V. 818/1766 Rubato W' J'>= 210 Idem 295 Jll) jJ PP GJl . I 1*:'\ W@( f51 170. cine n-ale nici un dor Mult trdieJte po uJor Da eu am doud Ji tli Da cum locu mni-oi tIdi i• 296/b. Vor.31S ..

. te suduie Si de mine rClu grClie 298.. Mai co-dru Ie cu ffun-za-__ J J "---" I (. fost-am UnClr ca lazu (bis) Ei... mal 4bJ..l pil mine sCI mCllafi Te mustrCl.gp' Dfr f/ai.' Rau m-o be.trlnit mlndre/e (bis) Ai. Pefreus ~fefan .t-amJ(lh k ?is J - rcas-fa voas-f~_ "'la 0'1 Jlih.r ca frage/e (bis) Ei hai. :J frfJn-ZB. J>p Jpv-nr:-mi ce fe-of l'n ...n~mi ce k-oi In-lre..fd-nlf mln-dru .. PP r' ) 2 ' ) r. ~ p f~p ~ J) ~ .c!ri-or cu ca - sa-n COaJ'- fa ~ ~ 1)7] J)J)' !§£JJjJ II Jfa-f-amsub fe-reas.. J) Fos-f-am tf-nar ca t":"I J) J) ~ ~ ~ S 1St j ~ l73 J B I. fost-am Und.5apin!a t':'I t':'I *{ P I . MINDRIOR CU CASA -N COAST A Hag.gu -. md... 8-"" 1 Rau mo • bJ-1rf-nif mfn-dru- Ai.. ~ . Hag.--... M-o-nbtltrlnit necazu (bis) 297/b.. !t. fre-~ ma/_ .. .----------------------------------------------------------.. 8201540 p::::::::: :7 A ­ Rubato ~')= Idem 281 154 t':'I t':'I t':'I ~ 'j Mii'J-dri-or cv ca-. B201372 ..fa I Rubato . 37 ani marfie 1976.Ip' PP 01 r g.ba. Stan Po/ago -34 ani aprilie 1965..-ta un ceas Td.fa _ t':'I ca ~ f:'\ ~ I.. I f§i. lare (bis) .'=146 Inf.\. ~ ~ ~p ff " iNJ. J 11. hal Il if' ~ '"' JI ~ J) ~ J I itt 1)'.Paienile Ize...1la...fou.fa_ '" I 1:: ~'.rel Te mustrd.239----­ - 297/a... mal_'_ r' ~ ft' !J kJ JI N·o trecut p-aici mlndra (bi&) De-o trecut sCI mClrg ma. t':'I _ ~ ~ Mai Co-dru -- Ie cu t':'I J>J.. MAl CODRUlE CU FRUNZA Jos t':'I inf.. ~ ...@fr fra-gu .sa-n coO's ~t· . pHp H' ~ FaJ-l-am fl'-nJ #a .. hai.. FOST -AM TiNAR CA FRAGUTA . '" I@· JJp. .fa_ voas. rClu m-o-nbd.

Cd tu eJti bugdt de blne (bis) Ctl-i mai Undr co !ji tine (bis) D ..i' 4...iaed mnll.r:=.Cj i It' !.. 815/4'4 Rljbato ~ #'l::: 194 Af'-' w==J5... Ai grijd !ji nu-J stddi (bis) ...<""1 docd mnie nu-mi Un'·' .. ma . HEI MAl CUCULETULE . ('lnta cuel::' cili ii \1t...7!i Ii)"....cu cu .......J ~l' . . lv-Ie --­ Hel mal (...~J /n/ 'Vuma-n tlHnWeCi..' nU . ...Ie f"':'....''': mc. f...­ 299.plnd mlndru s-o cuminti. MiNORU MAMII ~TEFANICA Inf Cozma Mihal oiHuroaie-25cf) mai 1971....Vi~eul de Mijloc Ol( Shear - ghl.. Mag.tc ...e_mcJJ ~ _ (. mili (bis) Oi..t 300... ...­ 240 .C8 Ai Oi....

~-+-....~~r~:=:_t~1'f~~~j:~~~.....__~<~ !'0#--I~=:i==-~::+' . L-==:_:..==:===E--=._...=-.~$~~ ~~. rrra---.--t:P~~¥!:f-\-:. <___ . r::==­ -­ ~l:~~~~~~~~~==f·~~¥~~~. RAu 11 PARE COORULUI \i:::g 8 JI / /926 Idem 300 Parlando molto .. miti (bis) Eu cu cinste te-am pur tat.~=:=:. -~'-{:~.:.'2 /J Du ...~ --­ 4!~ /.. ' _ -.. "'. '-'"' ~.z.81._C> itt .-=--t'~=:~::. --~ 0Y.. ~. BINE MNI.."-'- .@~·:'..::/X ..~~===-~~--=-=-==I1~ .6/ JEtD ""t. J . ---..". mjji D>' ! ) - IJClU II --. .._-'-_'..~ r..C4 ioIiiiiIl rc=-...:t:t-..'~::: -::==-!..._lt~~·PI' 301 SARACA INIMA ME ..~ ¥~.---.o. -~:.."_ .~=-l=-==J=~==-~~~.. t_*.' - t:::::=: ~ ~"--------~~-~ -= '17ic-E £ .. ~ m~=~=~ J~ ~:~31 ~--i=:... ..'!> <> __ _ '7a.. ""'-" ~~ ":-:J! '..241--­ 301.-­ . ___. m81 Oi...I~ /i' ~' //''13/ ~-.el·:J! - za luI. clntec lin.. .. -~-®J-~-~ f • --------.-...le -174 -r"':'\ "':"'I '-'C<' lIe'. ..Ii t--... .e ...r. CJ/ -J ._.-~ ·E-~==f--~=-:f~---t:~~J=~:~==~~=-::?=$~.~ .": A/ r'::\ ~1t$::.....:-e co dru ..L.E~:~~.:::::.-:*:-"iJ= ._.>i zice . me /":". /F. .J'... 4. -.-#... ...-.-:J ':p It.}) = 210 .ni Afjnsco-J9 on.d! .lf'-'::'-{.... crinule mult couta'. = r _-=-=--~ __ ~____~____:...'8 .--.. '~"/I 'tat ¥_~:~-~~'*~~fE -~1t~~~~"Y-=±-!====il_~:~~~~~~~~~-==i:9 t -_ .0 MAl FOST OOATA "::g B1£1 '908 ~~-Jd-~t~_ =-~=~--:-. miti (bis) Oi.L_ F·J:::F=~~---+=~E pa ver­ . ---"~--r--~-I. 1975 -feud . 81 - ne /lmi-o rodi losl 0 - -' ua f... .l .---. lnvdtaUi nit cu apel tilburata :.._ _ . inf DunCD Vc 5fie ... "rl/a .':] o t1lbure !.. -Ico /nu ______ ra' .' _~_ e"l..8 ~ 'vag 8.. • ... _~~ .---~ 0 ~..-apoi be (bis) c·a~d·i tihne Zice c-a$d·.\:1t:~)J:~~~X=I~~_-~. = _ .. >. . on f1oiembrie.lUi mch ----_ 0.- '-'1):')' t')sr e"ud d:¥ __ ..'.__ ~? ::di=J===./. ieciorie. t:'I Rav "''''' .__ ./' Rubato .....:~~.tZZ:]t " eo f "" ).":'\ --'--'--­ F-~~-::--~:-="i1-ff:---~:~1.-!".. J::§ 0" :.=~::---:=--' ~ .Ir·I{O~.8/_.....-- .I fr' ~"'e /t: .~~ c:...___ . miti (bis) Eu te asemdn cu un crin (bis) Oi. '. _________..=-~~~··· ~.-::::::.' ~ £d! I ~s=Y~~r-F~ig~ >~e CO~ drv~/v' =rr G-f > ~ "~=152 1C= '-···-L--'-~'f!.~.·. --.::..> ... .. miti (bis) 302. # .--. da mal rau 1mi pare mnie (bis) Dupa scurta-mi ieciorie./ e " • 8! rp r" . e7.

.sd iube.fIe Nu ra . de bra d':4.. ce I-a~ lace Te-a$ aduna la un loc .. Rubato malta 304. Te-a$ zoli 'Ii I·a~ da foe (bis) .mu ___ cel_ _ i!!. .J /":'\ 3 d • Ccl rdsare l1ngCl Utu.h ~ No IV Rubato molto -I) =194 t:".... .J1[JJ f/~ r. de te-a$ prinde.242---------------------------------------------------------­ Hog..i J__ JJ]J '""""-­ /":'\ Ei cd nu md·Jasd a iubi. I uJ· [8-i !lEi /":'\ IVv-i din zi.sc Cu cine md porr/vesc.h mal .' /":'\ P/i'n .91.-..)) 10 . Timis Ileana -19 ani naiembrie 871..b a . B181231. noroace. MiNORA FlOARE -I NAROCU Hog.q.! .. i =f =l' J 'fF1 --:Z7? t J:Z:.. mal J1 J) cren.§u - )l ti.5 ~¥ In eel vrr­ fu!_ de de.fa . 305. ma. B1811. mCli noroace Mil.nfJ ma.) ~ v -_ _ _ __ i> cu lIu )F..:.b J din ZI J . la mine-o rClsClrit Numa nu I-am prelCllit (bis) Mil.sa re Itn-ga drum _______________ » J) 0 - Ja-I mv ~ _ffl ) ~~~ '4~ J8-1 i!)- cel_ bun fIe 0 '-. I1ngd tClu Si-I allCl omul eel rClu J mCli S. nu md lasd .cv J) /":'\ /":'\ j ra .u ..g8 /":'\ J t.n8_ _ . mdi Cu cine m-(J$ potlivi Hal.Iv!. Inf.Hoi!tei p j) I ~. mai_ it> tb ..~ .gea_ crean .. noroace.'\ f'!'\ . iN CEl ViRVUT DE oElUT • • j) = 210 Idem 21.:1 J»>.

~ ~ ----' Cd.rea_ ~ if R ij t. I P p~1JJ p ~=+ C-a fau glas Ii ras. 1975' Sarasiiu EE~ ~ p ~ Jt~b j)J~ f":\l f':'.243----­ 306./.. Hei.da - mc}! ie.--------------------------------------------------------. o mal I Clntd ~i-n grddina me Cd f$i eu·s cu vole rd. mai He.~r. mal.... Costin Viorel-21. md.. pe un tdrmut de apd Hei. A da . B1811923 Rubato . .cal..lIe-m1 pla·-ce gla -su___ tat.ru ca de )J =128 1nT. rdu 1-0 dorut sutletu.fe-o mal a- fJ j j) 4iiiiiifl! tJ a -JI [um IS h da r8-18 _ _ __ Ie . da rdu 1-0 dorut sutletu Hei.~ ~_EFJ 9 J eu f":\ l7el _ _ da . doina mi-o to horea me Doina mi-o Ii horea me.:./ .~I . L1 La ci. ~ f':'\ fa - pa. Ir f":\ he! g I [1 (11 Ie me. I is sl eu J c/ . cd cine-o zls dorut daina.. mdi D-arsd io to inima.II .~ )1:£] de. de Cl:l pruncd tinere Do.1913 Parlando rubato .dl _ _. sd se-nnece tdte-odaM. da."./a E fJ fa ~ ~ su- C£if t:J la lJ2Jl) 3==j pa ra .gl n8 - MtfJ-ddj-i ho-rea M/fi-dra-i ho. mdl 307/a. f':'.. elne-o Zls dorut daina.raf. sd se strlngd la un loc Da. cine-o zis dorut duinu He/. md. sd-mi treacd de la inimd . ~ ~ jj J.". Arsd io to lnima.pa-ral.. . liD IJ da hell tftr F E! f})) Cum fLU] j fa. e su._ mal f':'\ ~ mu *-' }j l ~ ~) J2 ~ r. c1ntd ~i·n a me grddin<f Sd-mi treacd de la inimd Hai. sd se strlngd la un loc Hei.tau 81. ~ ~~~ sa.". de cu pruncd tinere Hel.J~= 148 Idem 126 r. B11. cite tete n-au nomc Cite tete n-aU nomc. da.me . rna Hai. mal_'__ ~ :f~~~ _$ e /.~~ ~ ~ ~ ~ k£±JiZV"t I J)t:J)) J) Ji Bun de__ o-mu itt J5 }J 4ttJ ~. MiNORA-I HOREA TRiGANATA /45 Hag. cine-o zis dorut duinu Da. . ani dec. mdl Da. mdi Hei.ia rssu - ~ . mdi Hei. Bun de 0 - su-pa .fe-o . n tra-gtLa R fJa-~ IItj r pa F c:r PJ lZ!tijl friJ. PASARICA OE PA TAu Hag.

..ra-c! ne ___ /vIa:: co .'\ 2~5 rrun-zil ver-de ma.:==~~~bE=~1 -w. mdi Pc'1~6rile addposte$ti.:.=+=-. eli Jumea nu·htineresc. -=-~~. pasdnJe adaposte$ti.l ..-..._1= ~-.~_=_==_.dre de-as si C.'1 = 128 1':'\ .... mai AI. maf Cit iumea nu-ntineresc. 'it.-. --.=~~~ccc~. moi .. RAu M~ 0 BLAST AMAT MAICA I r:! lo.:. "t' Da eu dacd-mbdtrlncsc Da eu dacd-mbdtrlnesc. t=gz~ -'c==E. B /8/ 7Q 3071b.----II Cd tu toamoo·nbatrl11e~ti Cd tu toamna-nbdtrine$tl. mc'ii • 30B/a. mal Ai. lard mor $i putrezesc...i.244-----------------.'..----... .. >:0.-----~: ... miH Ai. . prjmdvarQ·ntineie~ii. -#. mai Ai. idem f..MAI CODRE DE ­ AS Sf CA TINE • Molto rubato tt-~=H~TI' I 2 g -p is ~~.....-------------------------------________ Hag.::::-===E::L:::::.

= -- L-o oJ .JgJ ... I. MAl CUTA NAROCUL MNEU . de-oi ajunge mama rau.rzdune' mai (bis) Asia varo-nt-o vdIce./c} . mai Ei..::==-. da..sara Ei.. mdi Ei.ro -.ca __ mo (I .1 marll dl I rTJI - i7ea - '. da.. cu blastdm de vinerea. f. da.1.. ~ ::~-~-.I') =128 Idem 308/a (':\----::=-K:::--=:.cu mneu. mai.t.¥ el ~ :117' F1-=-~9 el .::j j -=j=­ ~--lt~==~~~ ~ '" -~ • :. ~i sa-nconJor tata tara. mdi Ei.=*. da.' ~ ei da ~.cu- -3 :~_~~=~1J .n 309. sa-nconjor tata lumea Ei. .._-~. pI1nge-i ~i pare-t-a rau. ~i. mai Ei..!tc'i Nu rna bldstama makutd Ei. mdi Ei.~ ~ nee. da.--j'J 1-0 __ ~ J (':t:-?lI \ ba. mai Ei. mai Ei. mai. frau m-o bl§J' .~ --:./a_____ ) ¥J Im-I-o l Jl Jt::~"'iccf::--ft ~ "-".' : : . mdi Ei.~ beu-- mal ~ f. de-oi ajunge mama rale Ei. =$ Ff7T i ) " y .. mai (bis) o bdut -0 ...C.. ~ Cj "1" >-. pI1nge-i ~i pare-t-a rau._.C=-.'.Js . mai Horea mai nOUQ (CTntecul propriu-zis) Locala -..cu diasl. ~i moo blastamat in ~aga ~i moo blastdmat in ~aga Ei. -E. mal (':\ AI Mal. ~-amar de mine s-o prins.--- t. mdi .uf un cur - cu beu.. maj Ei.ut un cur cu ­ . da. da. Ei. cu bJc.'Heran cu diasa frunzi. mai..cu.- Astd vara-ntr-un pirlu.. .. ca nu ~tii ca ce-oi ajungc Ei..245--­ 308/b. .ca. mai Da. mc.:jJ ~~r' . Rt)) . ~i moo bldstamat in rls. mai.. F= ~. da..f8-mal mai ... nu rna bUlstama malC!. ca nu ~tii ca ce-oi ajunge. de-oi ajunge mama rau. mal Ei. mai. mal ____ da &~ J) 1F15.>'< ~ "I- .:: _£.T'_l!1za Ei. ~ J). mai (bis) Da-altu nu J-oi ave eu (bis) Maicuta tihneala me. maj Ei.mal mal. mdi.:~=--=s2 -. ~-amar de mine sa..rJ7/'- J..-­ frau m-o b/. na.(ag B16/ 919 Poco rubato _::-t.~. ~ . da... mai. pI1nge-i ~i parecf-a jdle.J-~ tt'f4htl . da. t.~ J) da in .mal . cu blastam de vineri.1 --i~ ~~~-=: --.. da.RAU M-O BLASTAMAT MAICA Hog.leud t=J= /a -*"-::--------­ ~-. it. da. maieran.1-0 18 __ _ } tII-'---". leaga ~-amar de mine sa leaga. sa-nconJor tata lumea.'1stam de vinerea. dl. mai Ei. mai. ~ ~a € t.# $:==tF~ ~ ~ ~ ~=90 Inf Florea Vaslil:! Cflciu-48 enl noiembrie 1975." =v~I.~hJt 1 'ti.§ na --ro -.:.:JJ=*=. mai. B2J / 194 Molto rubato .cu mn8U mal J ih '11 p>fE-m--Ms 81 Mal.

sara lmi del gurita Tdtd ziua-j Ja edpitd (bis) Si .!a.ra-mi ri . t':\ re min-dra __ ~_.=·===j 6u .chii-mi piing Tnima mi se lopte (bis) DoIU tau md omoara (bis) Bade de elf dor iti due (bis) Go/blnd-s co frunza-n nuc (bis) o .c/liI. de tat (bis) Sd vadd cd $. ASTA 0 HORE MiNORA Vor. mdi (bis) Ai.FOST -AM PACURAR LA 01 .._ mal r':'\[rnd VI- ne de-8 ___ ! • mal A5 - fa 0 /]0 rt:sc ttnd ziu de /d lu·­ cru gFt:U _____ mal Dragd mi-i mindruta me. B2112088 Poeo ru b Cl t 0 :ff ~t~f~tfi~-'-:c~:f~jE=T1~As.ra-mi rF 61/ . Mag.mi oltng Bade de cit dor iti 'rag (bis.ll) Sd vada cd si eU')tiu (bis) 312/a.N GiND .v/~eui de los I p r P~--=rB'=rq:r~E¥P-ra find ifni zii ba . ciND iMI ZII BAolT A... eu vdd (bis) Mdnince-J zermii de ziu (bi.fa 0 170 . telM ziuo sdcero Ai..= '. €• Fost-am pdcuror la 01 N-am durmit pe mU$.246------------------------------------------------------------­ 310. Ir= 14' ·gEi( -~~~ff~_I~=~F.cl/ -.roi Ce-um durmil pd perinitd Tremeasa de 10 mindrutd .299n b Mag. ) 311.de_ 0 . dd guritd (bi.sam 1m.n gtnd {inc/ /m/ zii M -o~'- flail !a-fl gino' .. 98 lnfN65ui F(oore a lui Haurel 1971 Viseu( de los .. B121136 Rar :fBi E J =80 lnf Pascu H6risca·-27ani 1971. Galb1nd-s co fruma-n fag (bis) Du-md doomne-n dealu Gherlii (bis) La baden cu ochU negrii M-o iubil manince-l zermii !V1on'lnce-1 zermi.

:J A u zl··· f-am '~:.::... Irag. 811/2151 Andante 1>= 120 Idem 21.....::... .-m.... . ..:.:..==:. ·.Husar Ileana a Cionchif~45 Gni iunie 1978...Ie $=' .ca__ do ru _..::=-r-:--====:---v=· . '=11:1=1:::-'..­ 312/b. .. .:.' .247 ..5(.-.<w/eresc ~.Ca-I be - feag ba - ded de moar.16 ani 1971..56pinta Sa am gla-.. tile/e le-a~ numdra Gindurile.nea-fa J Pe neyurd !)i pd ceald (bis) Pdntru tine mindrul drag Ibis) Du... ~-==...J s/ do/. 816/ lOCI Vor II Repejor "'~ = 180 Idem 312/0 &' I ~ F r~~$~~_ ~::-1._____ . --~_ '~ si.::~::= .It...-=:::::-..:::::--..._~±-=-.Ie poa..(.:. -::::::::==±..m/ .~~'-==--=-Ii!-. Ala sell .' ~ ~f-t-==:Jt=FC3==F-4r~·~~=1'.j f! I ~-f2fJL~=~~m .: --~.. Inf 81edea Haria.dea de mOdr- le. AUZIT -AM SI SE POATE .ce__ ca n-am mC/ un gif?v' DB. M... :.-..=:'=lc~cc·1 ~~.AM SCUlAT DE DlMINEATA ift-~ 11 )1 ~4~cF IrQ' ih Q I ~:):<)fJ. ~ 314..=#--.r===)J..m cucului nu-I am Pa i DOiCQ 10 dor de-un an OO.__.1 Ma scu-Is/ d~ Hag."Iuieresc $. mu/le-mi . Pai.. sute 313._.u de /10 . . Hag B28/2719 Andante)l: 120 ~ ~1c-"tc:~'::'~:_p~~~t=4.:i=--_.=±=E._ ..tE &. muUe Da.nfl..p' I'm ..:.. ... fie sint-un ~n Ir. .=.--~ ~-- A (j z/ ..Ju cU-CU - lUi: rna. J ~Fi: BI C/ . ./..fa am g/a-..··g ·.-. ...:.':. _.cINE M-AUDE HORIND Hag.....1 cu-cu .. G/osu cucului nu-} am Glu. _.. .i':.//~ mat' In/..Ie-Iu vFn lu-/UI~ ma/~=-: N-B.I-am si se poa-Ie Ca-i be· leag b<J .Ie 315. eu ginduri am ma.. . '1' ..C(I 10 dor de-un an i .-../385 Rar )=124 :::n! /.. Ba eu aWea ginduri am ClIe zUe-s inlr-un an Ai. SA AM GlASU CUCUlUi Hag 821. mlndruta Ai.Is/ de_ di-m.~-=--=. _.r .nea-fa . "--I~::::'=-==~ '':'--=a-1@t-=-1:::::-¥:'==~:~'::·:::::--./ Zi ..NC=l =r·T-_...nC'_ m-8 . ///.:~'-.-mi Irag Multe-mi . ) -:::1....) di .-lapa r~ff$= l1li.

. g f1 co ./UI__ Dm mU· 10 -cuI un ru - Es.dru-Iu/__ do ru/u/..~ mi ne _ _ m-o_ iii sal__ p/]_ lTIl - ne _ _ lTI-O la saf. 248­ 316./1996 Allegro 1> =150 Inf. Cd eu Ie-am lasat po tine Co eu te-wn losot po tine N -are moma zece fete (bis) Sa nu Ie mdrite tate (bis) Poi S-are mamn numa tTi Si-are mamCl numa tr.fe-un mar a Moru-i mindry ~i-nllorit (bis) Mie-mi pare cd-i clungif (bis) Mdru-i tare rdmurat (his) Pagubo de Ii U3CC1t (his) co 1 f it . ] co . 811.ARE MAMA ZEeE FETE Mag. Da.20 ani marfie 1974.. N. 31Z DIN MIJLOCU CODRULUI Nag.~ .. r ..cui ~. Vlrsfa Haria . $1 ~i-alege ginerii $1 ~i-alege gineIii pai..dru.Vadul Izei ~-~~Om[[" W~®_I=Jl @ di J fa-n_ I . 871/2164 Moderato J>= 115 Idem 243 tJ E5- tflE mu Dm p pm~=p 10 . __ Pai.... zis bine Pai. j b . Md are numo pd mine M<1 are numa pd mine Da $1 m-o do sd-mi s1e bine $1 m-o do sd-mi sie bine. ]vIai bddita f/-oj zis bine Mdi bddita 11-0...

apritie 7971.~= 150 idem 126 IJa) Ct.fa ml-am If7 trals .("'~'~gj var-saf Aiu' fe_ /a Crlml::.fa mi-am In . B11.cai. vara ploiJe (bis) Pel unde bombe-o picatu (bis) Da. La spital lingd cutitu La spital I1ngo cutitu Si gustare pusd-n bUd (bis) Da.. Si ni-s musai de fugH De bombe so md ascund Da.J de.249--­ 318.c1 u:. Da" Co-a$o-o picat bombeJe (bis) Ca $.w Si-am vdzut capuri sarHe .i Teleptean lieD". Do mereu la destupatu .ACAS' ciNn AM PLECAT Hag. Nici un prinz eu voie bund (bis) Pd dnd am fost Ja gustare Fabricile-o sunat tare (bis) Cd este aJarmd mare (bis) Da.Vadul 1m -&J§£ ppc to.fe_ la cnm! a~m tGJmf#S~ I~.Sf picioarele-negrite (bis) 319.cir. Nici 0 cino n-am cinat Nici 0 cino n-am dnat Nici 0 cino eu hodino Da.in Irais. B 73/369 J Allegro )J =138 Inf 86rbut flforw-1.oIe-caf g ~ ~ CYWJ).a .l1lf Mul. Lut cu singe-o mestecatu (bis) Alarmo dae-o-ncetatu (bis) Ciocan Jopato ne-o datt' (bj.. Nu $tiu Inedtrou sd fug (bis) Co nu pot treee plin fum..10 DE. i.m am var-saf Da. Toote bundtdtiJe (bis) Ca so-mi petree oile (bis) .) ~ I Sf's.. LA STrNA CIND AM PLECAT Mag.<.!~w -I p r am pie caL__ sft CCl1'_ La .) Da.? 18 :".cas__ clnd am pie - ca f [u de-a cas__ dnd am ./2071 Moderato .JH-na ctnd na am ple-ca! .

va J. n·am ~tiut (his) Tlndrd.lu -. PASARICA oA pA GRUI /Ju .'.31 ani marfiel976-Poiemle G/odului r fu m/ - I E P (' fa fa - F t~ I.7in. n-am priceput (his) ..ru tf Eu doru I·am invd'al (bis) 'Tdt pd brate legdnat Sian guritd sdrutot Cine·o zis -doru/ui dor (bis) N· 0 zJ..) Cd cu mine nu sa poale De.. Fe - ! ~ E ~ ('/0- Inf. CINE SCUTURA ROUA Hog. I&J Ji J. CINE NU $TII CE-I DORU Hog. Turda Gheorghe-JOani marfie 1973.dru - lu! Da.. 321.. aceie jo.B ~± [Jo. l& do-ru Ci .817/203 Rar }'i:130 In!. me noap-fea___ ca pu I() [)(o·ui $tii m1ndrd ell dor due Ti-ai lace un cdrut de nue CU mtite/e de lag Si-oi porn.. Poat€' co s-o !>i putut (his) Am lost mica.ti cu cuvint u~or (bis) ~) l Qf ElIU) ~ ----~.r . (bis) Sa flU merg m1ndrii /(1 voi (bis) Nu·. ri/ II d neFf Roua trebe scuturatc'J (bis) Si mlndruta sc'Jrutatc'J (bis} Nu·i aceie saul io. Petreu$ Sfefon-36 ani PefrelJ$ loan. d flU 1'/- ce-I do. :. ua ra ro . D-ne scu. sam Sa flU mNg pin' IQ mlndro Si sa ziu dimineala 322. I [ PP r. ibdeascd-n alta parle (hi.2~------------------------------------------------------------320.Ie spu ne.SfIptn/a .' J J.. B.7/ 5]7 Andante jJ =124 .ne p E).!".----. 10 min' cu drag.

i Ie card (bis) Ce-ai zinit bade acu (bis) leoti dorutu $# Ie du (bis) Unde-ai lost bade oseora (bis) N-ai a/unge sd meri iard (bisi Unde-ai la.:.reas-Ira Mf'n-dri .: A::.ci . ~ ~I!~...v:.. UNDE-AI FOST BADE ASEARA .am F rumii veld.irfi Ce-ai zi nit 10 80de ce-ai zlnit aseard (bis) le-ti dorutul .~t bdditd ieri (bis) N-n. r­ 325..lpune tu pu.rl fcl c:. DRAGU MN-I UNOE.oYr" !Jra-JN mm· . .o fost gJlO de miere." '" ~'.r....ie-am -~ ::170 Inf lubO$CU Harie-23 ani oct.j t ..fOJ"-. ~~oaerar() . MOelRITA CU TRIFOI Mag B 14/ ]I.luseD Anuta-2J ani noiembrie 1975.. duce Cd .:'0 . 1/1 . B 28/2541..LtiJ Inf. &~ (2J L'"'. /vf.sa noas.rul la _ _ rna-rna dOl.ml 18 Cd - MFn-dr/ or de sub fe ..ut de cue Dupa care sd ma due i-lei tu suriaara me' Du-te dupa care·i vre' -.. Hag.de-am zi .:s==-~~-==-.10 .fOI_' :t=1I:~ J..i una (bis J 10-s faUi di p6 Mara (bis) .. ma 1.. ma-m:..~j~ if...:.leud ~ we~IFlF~~'=tZi F J I F f2 r Ji t V! P E '-P J de sub fe-reas-ira ca .IUf ~ ~'<~.Jr]===rlE IDtk sip ~ ..:=. J -~~·=tt-~· in .t8 cu In" .~ :.Jr. $I dip' care ti-a pUke' Dupd eel trumos m-a. LED Ce--ai ZI .:.------------------------------251---­ 323. ~~~~=rJ:fd?~:r-3(-lt( ]Jltr(JfllJ :1.:..mi Ora .1 ..o cc-rul I..<.or sa noas.-:-oi FlOri horile late (bis) Oi hOTi .I ::92 .1978-Dragomire sfi rE--==:il r --eLI C/ I~ r r' 3 niT dI ii..I .=t::r::::::±:r:":-T:::':=:±=:~.?. ajunge sd mai meri (bi.... /r"e··.E+-::~~··:~Ji-T-!':=·::~~~::=E~ ~~~ J±::ih:_T_.gu mni-/ un ..nd I 0· ~ ~ ~ ~ in ..It! - 1/1 _ ry.t=·::...1/-0 ce .) do! .AM ziNIT ~.Ir§.l Moderato J...''! "J!:' '.~ .{/: -I') • • ' I ModNato .J1Jgg~~ 4~p~j ~ _.. :.-0 iost gmita dulce Dupa eel frutf:os 0$ mere Co !... .. .. .d 1a moarte (bis) 324. ~ W au Idem 322 .ci .

.'. MOSULE BARBA CARUNTA . Cum oj uvea g1as de cuc (bis) Cd tnt pJing plnd cu1c (bis) Nu. ba pe-n joe (:u . nici nu strlgd Numal tot be ~i mdnlncd Asta-l hOle bdtrineascd. MULT MA.si eu joc ca ceila/ti (1)15) Focu/ui te bald lume (bis) Ei Sf pe cine (-a pus nume'(bis) Cine too pw.S. }J: 161 InfPefreu:.1(1 - - JU­ ) run lit· ['e-a! a -- dus IJa ba /a nun la Ce-al a- ba nun - la N lci nu joacd. nume lJ(. " ':J.' sf .JI.~ ='52 I nf Rednic Stefan-JJ am 1977:" Berbe~tl Cu.NTREABA CUCUTU .::! !- . 815/287 ~I= 140 Inf Sidon Petru -62 am 1975.ne rI-8 re pa. cine too zis flom.J .. Daco e$ti de $ugubdtr1~ (~- .s1 eu n-om fdr' doud vaci (bis) . 327. Ai. Cd mal Ole p-olicine (bls) Hay 829/2935 Moderato 326/b.Botiza D. Mog 816/3201 .elre fbis) . CINE-N-ARE PATRU BOI Hag.JU__ n-am ca - . loan 1975 Glod - * ­ 1. Cine-o zice sd trdiascd o hore $i tald1 meu 2init de la /ucru greu.cu -­ tu ) .fru bor: ei Nu sa ba ge-n joe eu no.252------------------------------------------------------------­ 326/a. u 1/.Uu c1nta ca cucu (bis) Nu-mi pot spune amoru (bis) ma Supdrat co mine nu-i (bis) Numai puiu cucului (bis) Nici ocela nu-i ca mine (bis.

'2f f. = 135 in! U!Of2iJr' MOfl9-ca-22ani 7975..' ca Ce ml-81 dal:___ -~}~~:-:-~E~~.Je rc­ vO'r. -~:::. t & .. B1JIS12 Allegro )l =138 t.~..() am Biirbut loan -38 am Ardeiean Mihai-2l ani Jelepteanlleana-17 am marfJe·197t..··... A$u beu eare-s Co noi De s.1mbdtd plnd joi.'..idI ±._..'" . ...P ~.AI OAT Mag 828127J3 Moderato ). /7]8 dor )):' cu ·..-:f.sri .Leordina ~ N~.. 1 i .~..'" C.I.\.Vodul Ize.. de muIt (bis) Numa' nu ne-am prieeput (bis) Dragd mi-i veseJia (bis) Intr-o easd eu badea (bis) DragU mi-.'. J.-:/ :!: ~i/i.·· ~ Mag.. i' ..'. mulo$agu (bis) Intr-o easd eu mlndru (bisJ. ~·..X=t~J=J..253 .--1):t'~:-=:j .. ASA BEAU OAMENII BUNI • Mag.ard-s bat.' J//77-bJ-1a pt .la ptfunic :y=1d- .?::::t...-.F:::· J"::::.J . . t ..ua__ .J - ~".j se re VOIr . ._":'_A___ ==+:_~:_~--=:~~~"--_.ZORI DE ZluA SE REVARSA ·.me-iJr da mJrs Vre·me-ar da_ 13 I FJ·­ ~).a~. VEZI MAMUcA CE MI.. Hal.t'/.---.~ . Hal. ..-I pune bine Si-J pune deasupra-n ladd (bi!» Si-J mai caICl elteodatd De-a si doTU cum J-aj pus (bis) Eu-s Ja fata cum m-am dus De-a si doru ve$te jit La fatd-am ingdJbenit (bisJ " -c ::::. . A$a beau oamenii dragi De slmbdtd pina mart. '::f)'.77/ a/ meu sal CUe rt>/e m·o mineat Ar Ii ajuns /a un sot (bis) Ar fi aJuns $i-ar Ii ramas Tat nu sedpdm de necaz (bis) Md duc mama de la II ne Doru mneu tie-ti rdmlne (bis) Ie-I mamd $i.. VeL/ i~' .--~-..=­ :t---:-.nii bun! r=d1 r ~4._...J-a In!.7/:. ~. De n-ar si horined-n sat Nieiodatd n-a$ si bat HaL Dar a$a horined este Si-s la lume de poveste Cd md povestese in sat C-am bdut $." V • u ' Of:. ~ ~ .· t ..-~. . --.. .. B2111129 § 3l &! e ~d -sa A ) Moderato ~ "I =120 ~m J W~ oa beau me. 329/b.:-!.. 3291a..-. . .s§ II mars a ­ I' Vreme·o lost $i rna. Barbut Ileana -I.. CC}. ca·· -'li I j)J sa_ . "..JiJ-~l_~a~~~=_-=~=::=: _ . ..' ~ '11 &m u ~ {'ZF-3¥F SI Q!r d -. . bee 02 - me -nil bunl li flltl F:l '+'--k ...l::-k ..•:t}: II na_ He!. ~ ---~.j:= si Jlre.\.ni}_ fum De slm .£~-~::--:~:::7'S-:::···=::::::"-==fa. ...~.­ 328..j A .bi!i ..~-. ~ __ =:-E_=~==±J?·:~:£_:g~tt:=:~a_~==.~.Zon de z-t -!.=g.sa Zori de z/ . .IC.

• ./"(~ . ~( .for. . ~ I noap-fe f)e-o r·r~1J. mdj La inimd este-un leac Cetera !ii omu drag.l] cn..lut" s(!r /J/.:~~!~~~:: . . MARE PLOAIE. ne-o zis do ru.. 332..-~~-f-~·~·E!·~-=~:l~~='~F~. . ·J··. . {) /O.... .'l . _."'. SARACA INIMA MEA Mc:] aJr.:·'y. md La inirnd este-un tidru Cetera $i omu mlndru. ~~'§..""" 130 lnfAzat6 Fiorentino.Glad 1# .~ r'~:""--" ..' ..i~1.fj~.. ':::= fit! '•.eacuri la inimd nu-s. doru Doarme noaptea ca puiu (bis) Eu cu doru-s impdcat Si nu dorm neJegdnat (bis) 331. #'. cv for cc Ie· La dottor ~i 10 poticd Sf n·am hdznuit nimica P()ticard~ii mj-o spus l.'.i' " ". ~ .9 Ie Numa una 0 rdmas La care-am fost eu de Da-o-ar V-zeu sd deie Toate mlndrile sd pieie Numa una sd rdmlie.(..0 FOST At NOAPTE In!.=t.. /199q Mcderat .~ .. Sd-mi lie drclguld mie Da-o-ar D-zeu 10 mJndra Sd·j ardu coso ~i tinda Sd rumlie numa scara Sd pot mere la ie sara.CINE.J. i . der 1975-PQfeniie lle! 'fl. . 4. .==:: J Oe-o ml nal min ~ ~"' . r 3" t/lj' i . • . PetrEU? ~t-36 or: 1969 .0 ZIS DORULUI DOR Idem 321 C...ar i DU- lea dur nl u. :7. . dri ~ Ie 10. # ­ Nici po cergd. nici pd tal Numai pd pdmlntul gal (bis) Cine-a z1s dorului bun (mble prin pdduri nebun (bis) Cine-o z1s dorului drag 1mble prin pdduri pribeag (bis) Cine nu ~tie ceo. i ~. =t=:"::~-::-:::::.~~~~'~7j.~~ ·l~. " '--. ·~~:~h":f-12:~~:. ! t': " "1" '*..

_M<.ne scum-pe .=r-=L=:~. . flU Ie lJal .N TRII \J::. 6' J f~~~t=~~~~~ . +- r ..fe Ie ~ r .. ~ hal .v-a.--./ 8up.-t. .::.<..1£ ---------.Botiz[) -::=!I ..g.' -- lu ob ..qu..13 4 _ I/up . -:.- .. 81511090 Int.:. __ __ .ne =~ =:::::3 '.. . ..U fni" .'urn-pe Pur.e LI.-F--~_:i=rt -i --~. -'- 6=P-=Jt·~t-j!j~_-FF~-· j --~:3 . -:: 334.. - .. cI £1. bo rind do­ mi'n - """--ali! .€ TIt I J?i:JSfJ J I) F-F m T8 .i:::.. Ii ..II! '8 VI.~. r-:±=---­ /3a-frt .V no fII.-..-tv 8a-/rF .. -.rt.:. .fa fe cio fe . -~:t::p ~ ... ~=t]J--±i$t=1t=+-~-=F+ . .. -__ . Str1nge-o.------.:::r~±· J.---..''.d.---~:f=--~ ~=::~:::=:. da Cf-fe f?or/ si'nt_ DJ IZ vorl t . (bis) .!r-Ia. j ~r=~---=-==4=·~ .1 .::-t-=1' ./0 !"D :lv .. . Rupl.:.-­ ---~~ {I J)= "'-iii ..fy:~~..--. nu I"'as ruiTJ-Di"1.--< ~- •• . !ri· to .: -----.~·~~±=-.:~-::::.~ _ c(..'. CiTE FLORI SINT PA IZVOR ":.L. .:. Nici locu nu·mi arde-n vatro.. _ _ ¥ I ~----.~.. B75/733 .~.ne .v-a. ~..=.. Perta Floare.j'l =120 idem 322 ._~ ~'. ~.5-oi fa' giugu di f1 lemn verrb:::.fa.f-o ~ Idem 32! '1 _ ii . ' --./ gu-n _.0 BOll DJUGU..-..--.o boij tlnjaua (bis) Co/)o[ind de fa mlndrn (his) Fi.fe__ le_poaf ...~ . (bis) Eu silesc sa mi-I aprind Si ('u lacrimile-I sting Mdrg 10 pdhar sd beau apel (bis) Ldcramile rna adapd (bis) Cd trdiesc tot supdratd Bdtrineteie md gold Nu rna gold cd moo pus (his) Numai cit 1s umhra-n sus (his) . ~ ~... ----~.. '~ _)--=:::±----:-- . F A. -:=~. • ': t t. dragutefe tate (/Jis) .~~ -#¥t.~ .r. De bdtrln ce sint odata .'.-8 -­ Cl Ie _ flori sin! pa iz vor poar . :. ... ~ • f!1! ~ ~-:~-'=~=W=L P F -h----.fa (.da -r~~_::#:~'jlc-c__'1_ __ BZil7281 MOde~ ./71. Bf7 --' -­ !B {..- Jg 'ntl.---.~~:--..'=i==t':'=t= TJ.!e I ·L .J . Ra" ..:-.78 ant nOiembrte-1975. RUPT . BATRiNETE HAIN E SCUMPE ":.. $:~.do rti 335..255--­ 333.. JJ J 11-.

s-o so-cru mni-a da ~ I C/u-ju y! 0 ra ..MAICA DE-OI ZACE DE DOR H BlB JaIl.ce la dof­ 10 dol. =168 In' Tomsa Maria .~ ~ ro zr ca . Andante )..r~ de.ce de ~ dar Mal ca de. SpiC de 1'08. 338..2~--------------------~------------------------------------ 336.:: 192 fg j_r=1ttE~'f~-.(.01__ Z8 .39 ani dec.Leoral!an Nulu -36 or ian 1971.a.dI a. B2112567 Alleg retto zis-o SOCRU CA MI-O DA Int.dI'.JU {I 0 ra . 337. mal lata Moina sa 0 umpJe stinii Bali sa-i-mlnlnce cUnii (bis) Boii i-am mlnat in munle (bis) S-o venit cu coarne ruple Moina a bdtut-o ptiatra Mlndra mni-o mincat via/a Luati seama leciori bine S-ascultati-md po mine Averea mincau-ar focu La multi mlnlncd norocu Cd averea. 81613584 Moderato J.1975-Poien'Me Izei r:-. Cd vecinii strlng sUIceJe (bis) Si moor face vorbe reJe (bis) Zind mindml pd din dos (bis) Este-o poartd de rogoz Cum pui mina cade los Si ne-om sdmta I mmos Cu tlOni de pipirig Sod nu scirtiie nimic.:: 150 InfBerc/U Petru-20 1968. $ 2 r__ v-r-. ma C/u.L1m:=llLt . Numa ca saRi eu lara (bis} Mni-a da boH din' po/atd Si moina careR.~U mm'-a da___ zi. bal-o para La multi manlncii tihneala. Mag.J p--{[f p r _I)j J j) J -In) J).Ie ver.de spic de griu Jpu nt' __ min .-leordina J.lor '­ . mal foa ie_ ver.01 Z8 du . FOAIE VERDE SPIC DE GRiU Mag. s-o so . grlu.ce ce de dar #u ma du .dra cii'ld sa ziu Mai devreme-or mai tlrziu (bis) Nu zlni mlndm( devreme Cind vecinii taie Jemne.Slcit!Or.at..

A.=-:-h lc~c=":~-:T"'i-=j=::::l-c-=jJ Ok 1: ~~ .'o »=130 #l t. .. :'JI·· ne.1 . M1NCATA-S OOAMNE DE RELE :-r..::::::::.-·-······-·---f~ 4 ~~ p~LE-=t=f===F~-:~·~~=:~ ...~r~:~~t~:f·0~~t~=--=i:=~ lea-nu Ie j'I = 120 Inf Pop Anutd Hihiies-1.. a - ~ o- ~ ~~ .! Doino mmdrci :)/ dawu Cu greu 1m.tl ./ ~/e _..Parlando r u bato ~ § r ~ -.da pg--sa .J cnif_ mei nu fe-of' v i " " n ~ Mlnurile nu te-or tra' Gurita me I-a da pa' Du·te bade-n nebunit Nu scorn..fii-s eoam ..i .r~ Jl § ' .cea ..'_ til' -=> ~ I Rar J = 60 Inf Hircea Fforec .. klln.i . .:~. re . _ ..' .. cd ne-am iubit Cd-n botjocord am grdit (iJis.B 20/102 ~ l. ii. /~ . ..257 .· ira· lese *' sa • ~~t~~:i.. !/:Jg B121 J93 339/a... I p r.V!.C.B1912392 .1\ ­ ..~·~: ~~1 r.' :.)i IiU creste vee.le_ Mln. _ 'M" """"''''f-c1lc3'-c.~jngurea (bis). singurd (bis) Ce sd lac dacd-i a~a (bis) Si-a me gUTd-i .. in sus.. ·t '-ii.... nici ldsatd (bis) Numa-n picioaTe cdlcatd (bis) S-apoi cu-a me guro (bis) Ce sd lac daed-....ag.Dragomir/2 sf.--=:::~' .. u n! sa . - -~--------.-"± .s de strdini (bis) Co laTba de doi bdtTlni (bis) Nici mlncato..­ -. ··.~ «.'l:' /r. petree lumen C·a-me zied-i de neghind $i se-nt..- .. t. fac voita me Attii-s tacd daed-or vre (bis) 340. . Hai ma mF'n-dru - Da - ca-/ a ... an! apnile '976...' ~.r::­ ..~: ':31 '--" . :ct ~-re .A ICEA MA VESELESC . -..I Hag.: ·/a-s dOCJm ne de re Ie ._.. ma ve· St -t#:-O' . ~3'':_.ne de --~ pr r Q' I P F r "1..'/.Jd .. _________ '-=--q_ ... ~_._. DOINA MINORA SI OOiNA • !1 1'1 :'1' • .21. I Pr j J j ACd - Mode. 339/b..r r­ .113_ Cd hoi ­ Ma.:.5/-/ .re" I" Ca hol. 11 "'11 da pa sa .nde pe grddincj $i-a 10 zitd-i de horbuz . mlncatd.../:' /..eul de i(75 ~ i.CCJ...':~ J) f *j-=:··~~t-}. ~ -..5 ani mart/e-J971-V/seul de ias j "I it t.. Inf Grupu! de hortfocrt:' Bodnar Jfeana.~ }."­ r i~ I ~ r4·· . ...:.:~ Aicea voi(a-mi fac Aicea v(}Jla-mi iaC' Acasd-mi trdiese pe p/ac (bis) Eu 1m.··r U""~-T1-"~'£ t:=.J9 ani oprtile 1970..

. . J Ilari I cu A~Q-mi zine citeodatd (bis) S6 rna ure p6 rnunti de piatr6 (bioS) 343..J It - la.u vuiutu nucului puiu cucuJui I'v1w in jos po Ja 'uJpin6 r:'..._ A~am " ie ylf sea ra -r. I .N JOS PA LA HOT ARA Ilag B is/ JJ29 I.ore .ASE." /:.. I1(Q·n pa.I rai n6. .. l . -1~"~~-Y-~ J fa hF~·l:·i~ ~=~~~~~~~]:§ -}­ j til· _. COLO. CII/((j Mag 815/101. De clnd Ie-a..d/..AI DUS MAl BAOIT A I Mag B28/31 Inf Pop Noria-35 ani Oragomire~fi ..<.341.: /f> muntt" ) J.. ICir @I De dhd . ra re ­ on I JJ ..6 342. 1n jos Doc-oi vedea am irumos Sinl Irumo~j pesle mdsurd Nu-i u mlndruJui idpturd. uitai in sus.~e·a/ !:j.. .MI liNE RAREORI . S6 vdd ducd vii bdd/td :\10.i/} ~ JJ ma sr. DE ciND TE. dus mai bddita N-um ie$it seara-n ulitd Nurno-odaUi 10 portitd. It.. Idem 321.

~.'....ra'::=:I __ .-----. J -- .. "~"-- ...:.~of Cu ~tergu[d de luior. .--.~. .~lr~ Brin .. ! .... + . --'''11' ­ ... J/g -j /.tl} J~3l$-l f .. ZI-n/ ~'f' po ~ mOl" " va.'" ..! =::. mln-Oru.J)ll:~>...--.----. ___ --cj . ~ $BU..! I' r/_...i Moderato)1 = 125 BetlZiJ ..~-'-.. "O".' _.. :1 ' . .L ..- ) ".. . ..Ii-Ie-a /[..2·59 -.:C­ Ie pJo -pu • '.:.]-.::::..----~=I=. i i .--/ '.trt''''iJ:-.-.~.~·--"-~l{t'-E-i--". 't----1-\<' t j .. ~ Moderato . --~- Inl Boboreo Joana..---.." +.:.0 Jj jj 5< I JJ.I d _ _ J - .'" ~ .---~.. ._ u_ ~ - [m .~=i(~~~~:':'::::i .J -#=..Lt_ --t-·· ___ . MARA PE MARGINEA TA inf P. ~ J Ji}1 £Ii I J Jl tld $ Tal CJ- =120 op(lfuJ..j . -"'----.TAT OMATU S-A TOPIT 'lag B2511031 Inf Hoteo Anuta-51 on! _' 4. ---! 17ld... •1 • ...-'''. f- . -.---=to la__ J .- .fa Ma 1ft ra rf/(. I J~-:Jli '-' ~~.-.----------...~.~. ~ ..-.:190 . ·-1---­ .~#=:-::~ ::jEr-".. -~---t--~ VI . #- .. H..-~.._.-~~. s-o to. un. > ~- il ~..~ . ..... "-j -:~: _ "' H --- . --' • ~ Om ara c1mpu cu flori Dimineata-n mlndre wri In mud de dimineata Ne-om spdJa mindrut pc iata Mard pe marginea ta Preumbla-m-oi cu barca 35 ani 'estl Cu teleaga numa-n fJori Cd 1i primu-ntre leciori Noi pd tatd I-om spdla Mard tot din apa to Si te-am ~terge bdd.::!! .~_. . "'-f' (re..~---~-----~~-'¥"----.::::. a .--. ..~--~ .IN::b' fa ~ ~ ----.J972· Hotfnl ma.:... :-r'. ~~. (". -') .J. ~~ '*: .ilunl /96B"BotllD '"-~-.. . (j ['(n- Ma ra mU-Fe-SU ) -J III .-~"-~>-.'--1 ... -.7'- • --=±-:::-+'" l-. i. zc..­ 344.~." .oe -_...Ie .-. '.."-. ~ CPn - p...: =. .*-.du. ...81 FjLi .r '_.-·~-.:.. - S(.! Mltle::-}6 ani ~ fa.fu -j1 jr.. r..fa j "lag 82511977 3~~b.--~~-.- " ~ s ~I .- "_ J.lIt_~ .SU_::='_ ' 3451a...."~B :-=tJ •• i\1ora eu te-a~ intreba C-am parte de fJine-or be .~.- C?~--.'..---~-~----.ptl____ r-=-1 ¢: J C.------. B29 13221 Repejor )1..-J Ja==$»r5Ff=Jt=JCC:Jt~}Hr~-~ r::.Je lltd. ....1 r!.r·. CiNTA IZA VISEU J34 "'ag.----_. "-.--!'.. ~ I .. ~ .~---..I-e . Ma +--~~. 11 .~ --. Z8.~-. .r--"..-----~-~.

34Z N-ARE MAMA ZEeE FETE Mail B.260--------------------------------------------------------------­ 346. vOU: J-Q II Pc1i. ie-a. - ~ - "I ~ ~ I Pdi.J'.16 ani 1975. rna. m·a da sd·mi fie bine (bi!' . md are numa pd mine (bis) Peli..7'i--~~:>Pfr ~!-d- t . . Pdi. Mag BlO/ JI. Pdi.-$i aJege ginerii (bis) Pdi. Pdi. bciditd n-ai zis bine (bis) cd eu te-am Jdsat pe tine (bis) n-are mama zece fete (bis) sc1 flU Ie marite tdte (bis) i -. /eganat (DIS) Cit aj fost instfdinat (bis) Imma tH astdzi pJind De beJ$ug I>i de lumina..'n/!'~' IdemJ22 ft:. are mama numai trii (bis) Pdi~ I>. Inf Blendea Marte.lapa Co-n lacrim. MARAMURES VIATA NOUA .

_ ~ ~'" Ie m-am 16 - dlf--_ ..­ !I Ai.Ii.Dese~ti i== -_'::] $w=l].+4E3 Nu _ _ fii__ min ~~ Iii mFn·· druf pa ruf > ~ ~ ~1 ~ pa fTt ral_ __ ~ ~ f)in do ne-am sJ I Ji jca fa Hal drul > - i#t2J2l@ j ~ l J ~J J-am Ire ce -:tit.-sa nu___ ne-o-n va-il. Ai. mi-o dea Plna-j toarce cinepa Si de vara $i de toamna Co s-o"mbrace co pe-o doamnd.g~ . . ani 7975-Desesti J1LJ . . J2.261 . mal. le.JJ ?J € Jo cu__ min . Ie. 349.Iu - »:: 130 ~-) Inf Hotea VicfarlO-]1.:. daina.=.J Nu t=W.. dui ~i do ina do 5i iard dGina. 10 CU MINORA M-AM IBDIT --"""""~ Mao 87811251 Moderato )l =145 ~ In!.if_____ /JB'm. Nici de mama nief de tata N iei de nimeni niciodntii Hoi dui5i doina do 5i iara c/oina. Ie. .Ie ~:breE ~ f$Jj@¥~%tL~l!LJJI ma j}iJ) sa nI. 81811590 f: Modera to . Mal blne nu soar s1 data Asta dragoste-niocatcl Asta dragoste-ntre noi De ncicaz 10 omindo.j is ra dBi dai .n vo . NU SE DESPART INIMI DRAGI Hag. Doc6 n-o voir momo Doed n·o voil mama Sa (f(jiese cu dumneata (bis) Hai. iara doina. Je. Md'-sa nu vre sa ~ ~ 9-' § 01.@d J) J . Hafeo Nic%e . pes I-JLJ Ie de fur j --­ a dui ru/ _ __ £tj ~ nB.~~ . ie./ ~ 11 . P-m! . do Si iard daina.dra nu un pIC.b. daino Si protap din ruj de moc (bis) Sa-Ii fie mindrul pe ploc (bis) Hoi dui $i doina do $.­ 348.I__ ne.na dal - Cu rotite de Jemn verde (bis) Spitele din mdghiran Osie din odoleon Hai dui $i daina. doino .0. Je.-. doina Floricica dintre fagi Nu SI? desporl ioimi drag.36 ani dec1975 . ~.Iu- bPAblJ' J .. 11' iIQ ~ da .p.

'neau Obr6/of/..-lIli-i ud(]u n:(J.II t i fie s-o-apri ns Dill guntd mne-oi einlat PO mine tot m-G! umbrit (bis) Dj n m-ai iegana I (b.. ~ I Suarele le-[j doqOJi/ Cd m. furda Gheorgte-JO ani marNe .cuto Inca . d era t 0 1'0'10 351/b.ne rut.sau s-o rm - ne. cu mea.B/rsana du .-. ::: 160 inf Ardefean Mario 15 ant 197J..'.262 -. 11 14" :.-.Iu! Ie re ~- le m-o - TU - Ie Mag.re min laf__ /.-.Sara.7970.tn-a/ cuI.. B17/ 27B . In!..--. pAOURE MINORA DE BRAD " Q fnl Ivane/uc Rodica-35 ani 1976 .181­ ::u­ .------... do .-.u(o mea maicll/a mea Cilld nerOZLlI: le-Qfljunqenu (t}1 ) L(Joimlle Ie {i').---.Sapln!a /.-----..----. ZiS-O .-.~-..- 350.-.1no 171-0j legdllQt Sulletu.-----.---.-----.rui ~ I /~/a! hi . cu ­ fa cind ) MSI p:5 .-~-.--~-.s) mtilc.MAICUT A CiNO M-AI FAcUT <II::.------...ru &' ru B jfj /539 351/a. ------...--.

>­ [ M: 73I'P' .Sorasau E1ff u - P fg fe-as eu Ira ~ t &.Ie fe-as cul. ma.ra-n bra .------------------------------------------------------------.cal j Pl1 j nea­ fa Ir fe-as gr~tU j u mal IlW J J1 I )fuk t2J 5a.. dOTu/e. - Ie.===­ . jT.Pan-fru e le-s__ va I ~ I~)t] mai___ t~ ::r_ Ie Mal.a f fe-at . B18/1860 353.. mai (bis) mai (bis) mdi (bis) mdi (bis) ~ Mag. do rule. dorule.. ______________________ Te-ai 1 j .5a. do rule..le _ __ t I·) J.. ...di floc. fi 2 r F I »': 144 Min . do ru Ie.ea·j vese/ia Mai..ias-ca o .dru .j] M§t' _ _ _ fe-at cuI .263----­ 352.ca ca___ IJ/ maf ________.E Pan-fru e le-s va - I Ie do n.ra-n bra - ~ r r ml Pr ) I fa 2 F J )51 J. nea. F ~ I j) ~ F. 7975. sA TRAIAscA OllE E 5a I ~ ff wtg do ru- tra.. Pclntru .sa trdiosca oi/e Mai.:. Sd tTQiOSCa ooche$a Mai.reds-Ira DI - m. miit' ! J.- r I pm' I rC77fr' bas - Inf Costin Viorel-24 ani dec. I C ~F ~~ -.. MINDRUTA FlOARE' AlBASTRA • JO ani ~nta Moderato . Pentru e/e-s vaile Mai. IV din fe .

f In.g-mln s/ a co Ie-or Sf ~_. ~- . ___ .~. OUCU~SE CATAHELE Mag 820/518 Moderato lriem J4J 154 <_.ne /a De rni-i vide mori in tine! i>i:sj ..BDrsa an! Cd omu loin so deoote (bis) Or! pote plicd-n pacnle SdrQcu ornu frurnos eel 'Ii dragostos $1 nonpteo $1 ta lumi no Nu·i mal . iN -_.:.~ roa·· ni -­ vt's . m!1fcil cd mni-i nine (bis) De Inj~i \/1(1(''.">" 154 /1t!Gna -. Cl':~- Je.' .~. ___~___~_..hi nirne de zino Omll fain eLi hwne [c1le Tat Ii sto btne eLi ele Gmu hId cu h(lJne tmne Nu sa duce-n Illf)W. COORU LE ORICE ~'I VIDE Hag._ Moderato .mi f ru nza de· nvelif Crenqiie..~ . c-om rTIurit Lnw'i. .~. 8'6/ QIJasi iub:at() J". PA LUME T-OI TRAI .354. i971. liO idem 337 spu -._. __ 355.spune·. . df·-acop::>ril.te ne bu - nl.g GCt.

.arn io nirnfCQ (bis) PotJeord!.:. ..... iJocf Anuto. ..~ __ Oli:. /-a/rJ doc cu Ie.r :I?d __ me.---..>.-.. [croul iOT! -38 un! kCefe£lfi /1lhOl·-27 ani 1971..: 110 Int. mal Cd ieocuf/ de-westea l!U S to inima este·un ienc Cetei(l f)fn*1 dfUQ ~ 358/u AVUT -·AM BINE-N VIATA .­ ~ tt{..-...rn Lh1 bJnc' n10re (bj'..u doi!lJr :.-.-----.: ..~ Vaaul lzei § ca i -~ n/.\f ! 10 cin{j.265 ----..J // ria r .i7!a __.'. ~~ en/ r'ADdeu~tc: ~"-]:: 120 !.SARACA INIMA ME . ------.5 .. --..'1f Bdrbut lleono-40 on... 10 prinz 51 ... mdi rbJs} C6 !(:(lOlrt fie-oieslf:'a nu-... '"j' . 8.... ITlfii___...--.f!.'ut-(1. . /J 2~... mi-o spus../)92 AHegretto idem 2/..---.:... ~.".J/"ot' d~'a_q s..J..c.~~')sl . .-----.--.11ol {lIn hodind . -~ .i fa potu'a (bis) SI fl... dliC.1976-Bogcfan Veda :'1e-n ___" \// ­ d ~" fi~ aFh .t..-.--.u..----­ 3571aJ·1AI MINDRULE FLOARE ALBA /\(J~q..---.-..V!~..-.: ) -li-6m fosf dra-­ 3571b../8 an. jT}d'!! bra ~ 3m /a ma-ma-n bra -/a.--.-----.-----. '\...3/ .. Nwno rior Si (bis) De Cilid pOI! do!!v lIi!n(/ ZiL!-O nu J. ..::: 1130 t. ma! -i$L-­ C(J­ .

mdi (bis) Di /0 prieteni de la tdti. Cd ie/e mni-or prinde bine. 359. ZIS-O MAMA CATRE MINE . rna (ois) Coon orata /a bddita.<.ra. clnd si cind Oi mere pd pod de-aroma Si de tate oi da sarna Oi mere pd pod de piatrd 5i tdte le-oi spune-odatd Ma grdie Jumea prin sat.) Ca /a badeo pe genunehe (ibiS) De-oi mere pd punte-oi sta. 8211 2380 . Mii.mu. mdi (tJis) C-oi mud $i-ol mere-n iad (bis) Si de-oi mere-of sta pe punt€! (bl.de . .J. De-oi mere-n casd strdind. 4Jp J a -t@ I J no ri ca Ire mi-ne.ne ce-am fa cuf la lv-me $L~ jJ j?J) -­ w== ~ .:loam $uierat De mama n-am aseultat Bine vdd cd n-am 1mb/at Bine vdd cd n-am imbJat. Meg 821/2422 Idem 328 f fJ Rar ).tv.Ie .MULT MA JUDECA LUMEA Hag.fea )1 )l J a.----.ne V orbe rOJe $1 mineiuni. dra - ga ma-mii ~-~ Sl.e.--~ I F var. J @ Jl I } J l ca . mal Ca ml_ mni bv - na min . 82112300 Mod. HoriJe moor ajuta (bis) Si strdind de mi da (bis).~) Poole or uitCl de mine (bis) . Oi mere pd pod de-argint.me 4J J J I •b 3 nu f .: 114 § T :1ddTj-iffi~H rt~ih± J~ IJ nu Zi· s-o ma-ma Alu su .be bu.266--------------------------------------------------------------­ 358/b. '. 360. I]. De 10 prietiniJe me/e (bis) Do eu din sufletu mneu mai Nu Ie doresc nici un rau mdl Do /e doresc numai bine (bi.-a J) J"­ II " • Am horit . rna Si tdte Ie-oj spune rind Clte una. mai De la prletenii eei buni mal Vorbe ra/e si pove$ti.mea. Rari~or Idem 328 )l =120 '" r II II! . Tu.: 150 Idem 328 IJoam-ne ce-am fa .m-(} :11 ma Ju-de ca ma Jv de jv .ri .cvt la lv-me IJoam . DOAMNE CE -AM FACUT LA LU ME Mag. m6i (bisj Tot minciunisi vorbe rait· (bis) J P II Oe nv mi-avor-be bv ne._ 8/ ne-n_ /u.\Iv ~ ]JJ J rna_iv-de Mvll ppE I J ~ :n ca_ Iv .erato j. rnd Lasd-md mamd pd mine Ca sd-nvd/ horile /)ine. .

l . ('(1:. fl . --------r- 267 --.'\ / ..-iCC UUiU nu . l hadeu clnd :. fbl... '.(1 lGC fnlr-o qrartind ell :nne c. .fa 1:.' pilJud un (Ie :lIngi? .' ne . --..1(1 \tinge strrnqc . ~.'. · I-atn '""i e.\/in'jf<..!'Q [l)i./". ..----­ <)l=.. .. . (. 1£. ·-------·-·------·---~-- .""1 t ..R VRE SA MOR ~ a Mag.Ie ba-- /.:: sa n ieu SCi vada taW lu n'. I\/urnai (.in nic:i f h::diru] !o . -e. AUZiT -A~1 BADE EU Hag 8251724 ".0rt t~5ti rut !:If [nf:U is.{J $i n1. cinu .. f j ci../....tnt .1ATA LUMEA ./8 /i_F me-. su ­ '..\ .r vre rr.r vre 'i7 (}/~~ IJ /u -·rne-d.u iilit' dupe.'~ li~O ..AS "I ~ .>i ner:n:u ldu (his) (. '-.Z} ~ ~"1 .wd. Bmieu I()[ C'c1 de rom ie [·~j~nin./ I) J. h Ir-o m{jI i ... '\.C ~ la- we 05' T.. pa-n' .J '-" "I TARE .. j:)):' ~l ~ \ • . ­ 362.. J 8 Co [)1-cm iubit eLI hwLo 1 i)is j ~ 363..'..g .or Sa-I ra ITI! Ie ra . 813 1649 Allegretto Idem 322 .) cJnd (lin dur ir.re-81 /770/" ~ "'.j.------------- -·---·-. B131626 "j::..{ r:!( .. :: BADE SA MOR fe/ern J'Li " ""1 Mog.-.../- lorl:'-([5 vre boffe '..-. ne-.}.. lnlB!f:}ndec! SorCSDU §I A -­ u-z/ ... .lJ:: 160 ~ T. lu. (11 i vndd . (iJis..

fe-oi__ - Iv va-.fa-rna ce sa (ae __ In " t. AICEA Neg 87112571 Allegro MA.lesc A.B-ma v min ...I . S-om trece Iza-n inot (bis) C-aicen vezl cd nu-i mod (bis) Parintii nu ne-nvoiesc (bis) Oamenii-n sat ne grdiesc (bis) .268 ---------------------~--------- .. 365..= Idem 350 155 Co -. CODRULE RAcATANAT Nag. ma.> dealu la Banai (bis) -Eu de n-(l!> ave copU (bis) T rece-a::.Ie ra ea -.tin) Ie _ _ ra ea .-----------------------------­ 364. .--mal _ .? Qveo barbal (bis) Trece-al..­ 366.naf.NVESELESC Idem 357/b . mai (bis) I-'rUflZQ-n tine-o-ng61benii Codrule te-oi bJestema. mal PloUe sa nu te ude V infui sa flU te mai sufle. INVATA-MA CE SA FAC ~ I Hag 878/740 Moderato Idem 245 )l =118 in .ve . .drvf drag_ j) ~v tv drag in va .# e Allegretto cl wt!#'ZJl I Fr?J I ~ 1 ./ 7250 .. II ­ j) =140 A I - cea_ ma-n '-' ve se .fa-- (!J .va.fa. ~J j) J1tmI fbi. ma} V(!zi codrule c-aj mintit.lese j) 4h J Aicea voifa-mi toe (bis) $i-ClCaSQ-mi·traiesc pe pJac (bis) Eu de (l-a.naf___ Ct:J l77/- ne_ fe-eN Co tu ti-j tine trunza.cea_ ma-n . B71.se . dealu Jo Gutli (bis).. mai (bls) Toamncl ca primavara.fa .----.I """" r Jeff ) hal ne --Ie ~ Ji J I j) Sf > J W­ II ha/ da. mdi Codmle fe-oi bJeslema $i-n bJestem tu Ij pica. Co: drv.

. .l 697 • }l.17 am ian. LI. I I. J .iL Vad 3 V'ad (.fu I b J . ~~b' . 10 - II Cum al da cu 10 ..5Q md leaga doru (bis) Cum legi roata cu iieru $i ma leagd dragostea (bi!. iecior CQ $i tu N ici orO$ ca Sighetu Cite J/ori pe lza-n sus Tate cu mlndra Ie-am pus Cite Ie-am pus plna-n lOri eu Tate-s mlndre Si-s cu iloli Cite Ie-GIll pus plna-n prinz '[dte-~ mlndre Si s-a/1 prins..Vodul Izei j) L £1.ne_ be a . ~ ~ . lu ___ IVu-i fe - (lor [2 eu Si ) fv _ _ __ Cit-i Maramure$U Nu·..su_____ ... 368. J)j)J ~ J2 ~ f. -rar=-.pJ d.ge 3 J I-al jJ &-:=I~~j ~ Nu 'I ~ Ii )/u sau saf_ _ maL lra-ge i-a! sau sal Da.moo mi'n.. . : - 369. 'il '.fa .JJ - ru . CitE' ie-am pus plna-n cino S-au usc(Jt din rdddcind.~ ) ~F=*=]fl$-.Iv >- *"::::::. Mag.J-€ 3'1 6.ne be a pa dm Moderato .P=:dr~~lrg rtf. i ghw mal'. ciunti virfurile (bis).hJ J...su_ _ J ~ i1 ~ lIu-/ J $)#3) Ie . " m~ .pa . . 197!'. ~~' .) Cum legi cam cu [unea (bis} . Eu am sdrutat po ie (bis) Cum ai da eu 0 nuie.lv-I Ma -ra . BIl.--­ ] -0 eu SI .) N/1 1/0.269-----­ 367.fa . CiT 11 MARAMURESU' .. (bis) Mdieran in tri erenguta (bis) M-o mU$catmlndra de buza (bJs) M-o muscat $i moo durut 'Geaba. Eu oi be de pd $ugdu (bis) S-oi mai tra' fa satu meu (bi!.fa (da) Cum ai da eu pa - la.mu-re .) Cresteti flori si infloriti (bis) Cd mie nu-mi trebuifi (bis) Cr~steti fIori cll garduriIe (bi!. BIOI 798 Moderato )l =124 Idem 35210 1"':'1 ~ ~ § 1P.Ira . r I i f=a }l r±4-3¥I=¢t-f=i~~.dra moo min .dra fda) .J=~~f-'. 821 11861 Moderato )J= 130 Idem 3JO ~ I &er¥pr I P F ~) I J &JJl J •b I P F rCTtr [)) J • Jci ru .---------------------------.dar ca J .>' '"7 If.Jft-J+~E~J=4=1IT4f J--j.h = 108 In! Arba Marta . CINE BE APA DIN VAD Mag. SARUTATU-M-O MINDRA ~ ~ Mag. fj ± . lvIa-ra - mu-re . mnie mni-o pJdcut (bis) Cincl rna uit peste crangutd Nu-i asa verde frunzutd Ca 1a mlndra-n grddinutd (bis) A.

Poienlfe Izei h 1#{JttiJ )) J rJ $$1__ H?-£jJrgzJ FPI5J:~::fJ r Am {osf ga... Tomsa Marie 18 ani J dec1975.. ar vre sd ard in IDe (bis) De trdiesc sd n-qm nome (bis) Tdtd lumea ardd-n pard (bis) De bddita n-om tihneold (bis).. ma IF Am du . 371. da' J?] W J) I lJ j 1l~ mar vreu_.rt}- fosf_ du 1:/P J sa -- I P J j. mai 1965.I J /a Dnd .re-un dtJ0 ma j Ta-fa Ta . ma (his) Am fost dusa-a sdcera (bis) La altii le-o dat cu caru (bis) Numa' mnie cu paharu (bis) Nici aeela n-o fost plin (bis) Jumdtate-o fost sustin (bis) Nici acela n·o lost ras (bis) Jumatate-o lost ndcaz (bis).eu " Nu Jq3r Andante j)= 105 Inf Oragu!!> Maria-55 an. Clnd s-o-mpdrtit tihneala. /u .mea '(}. 370. B16/ 2588 Andante )-.fa "'--" /u . B20/309 Andante Int Stan Marie -48 ani ).fii ra-ca i - ni-ma me ~ /a.pe-a p F F P I lJ j ms_du @ I#J¥ r F p I lJ J J.r-o-m-pJr-ttf na ro-eu.le_ .B20/183 .ma me 1 .re-un dtJl PiP' vreu mlli.S6pin!a Sa - ra-eli i ni ..ra-Il . SARACA INIMA ME Hag.----- 270----------------------------~--------------------------- Hag. /a /u cru. ma unds-o-m-par-trt_ na-ro . . 372..O-MPARTIT NOROCU • = 110 ("':'\ J. ­ In!.cu_ :b th j lu-cru.ra Tdt. CIND S.ce .mea l a.Once~tl J. dI -la ra-n ce-pe-a ma_du re. .! greu. TATA LUMEA ARE-UN DOR Hag..= 110 april/e 1965. da' sa_ mor f] r\ssl J) Nu mni-i greu.

"t? .p ev_fal ~" ? I .§) J '" . 30 noiembrie-1975. daina. mlnilrd $i daina $i iard mindrd. SHu ca nu Ie-am pus eu nume (bis) Si pd mine m-o-nvalal (bis) Mama c1nd moo legdnat (bis).. .Jrl_ fa . INIMA DE PUTREGAI tI:.g 820/337 Idem 372 J>::: 100 ~ ----­ I . I~~ F ~ I ~p rea din fF-ie r js.Ii .leud Zori va sa_fa l ce 20ri de_zi va .D sa - ..J.cv-re ~ IjoJ sa v #.ni-ma de J .. Zori de ziua se revarsa (bis) Da.sa.5" ~ I (e J) .re - m pv-lre-gai I Jl J J !I sa Ie tai.Jl /a 4lJj J --- min. J .-. horind (bis) rna-sa durne (bis) horea hare (bis) Horile din asta lume (bis) '-e. lasat allat lasat aflal Jl J!J I J Jill] F.)5] 9 tin CO-pI! mic .rea din . CINE-O zis HOREA DINTIIE Hag.ce ' . J J~D N-am I. B21/1096 Allegro Idem 330 J> = 150 . z/s ho 00 Ci-ne-o .. Cd lmi laci aUta bai (bis) Daina.ni ma de ~ ~ t..--. gJ )1 J! J e '48 an -S6pin!:: ~ tln co-pit mic m ~ [I .. fa .@!Q) I ~ la.p eu fat la mm-dra-n bra ) fa.ie m :. ZORI DE ZIUA SE FAcEA o.ie .. 876/980 Allegretto J> =150 zi InfCurai loan a Petreanului-66an.la I r ~ J )l I J) f)~ W. Si eu tot la mlndra-n casa (bis) 375/0.271--­ 373.dra-n_ bra - J) . AI-am cv .ne-o ziJ' ho I (/Ifl_-_ £.e L-o L-o L-o L-o rna-sa dormind (bis) horeq.l #.P II ./ag.J .sF.:: --­ ~ =. 374.

[amin Ja pragu yost' Mdieran pradat pd masa Ramii mama sanato(1sa.. _----------_..u- Ie . Cine-nvata l!Ori/e Uito supdro[jitc Cd Si eu Ie-am invdtat De supdrare-am uitot Apoi no .ma [h. NUMA! EU DE-AS STI HORI » ._-------­ 375/b.. /." A­ Numa eu de-a~ $ll clntu (bis) Pa mindru J-a~ olinta Cu ocllii ~i ('U gU[..:. r:lmln fa COS() voastl'd Si eu (-oj pllnge ieleCl . Alu--m.~j iara no P1na ce-o zlni [)(Idea ce-a zr 376.\1die[an pradat po jos Rdmii tatd santitos Daca n-ai fo' bUCur(J8 Sa..61 Andante . PREGATE.Qsa-rna c-oi pl1nrJE' eu Dumata-I pilnge fucw $i eu {-()i pflnge dow Dumuto-i pllngc munC£l Sa Dacd n-ai fost /)UCU(()OSU..81 mTI7·dru I~¢'. - I. . De (am to' <:lndvQ de taU .. PJ1nge-md mumd pd minI::' De (-am to' cinc1va de him.. Mag 818/1...MA MAMA SINE Mag_ 810/612 Idem 358/h • ' = 130 Zongora f• fT)a -­ ff!a ne Pre. loa Nu ma ell 0(._------------------_•.272 • ---------_..] Apoi no si JQrd lUi Pind ce·() Zilli hadeo Cine nu ~tie hori Nu stie nici a iubi Cine flU sUe ('into ~tie ca nu-j slmbatG Apoi na $i iara na Pind ce-Q zlni bodeD.l?l?e zeu. OJ gu ra eu de-as -1./ .h :: 90 i_..ga - Ie ce / d --.

eI~= 120 ~-~~: ['U (C/f!7 e." Ie m-ar ~ B· ce Gran /lu -.ce./t'1) ca ~~~­ mFn-dru n-oi mB/ sf. a ce .­ 371 STIU CA f'.le nu Ie vdd (bis) l'vld mlndruie._ mni-ar sa @) I p3 __ ~-j.'i. ~ Atunci om si bdditdle (hiS) Cind or 8i po pomlnt ste!e (lJIS) 37B. _" E78/296 Moderato ... Cu gura .g..i ell oci1il (bis) Celuita-s eu bugdt. de-! ZI' ~ . Creunga de moUd }(1 cap (bis) C-Qm trait tdt cu bana' (bis) (v\amu('Q de-oi mud eu (bis) Pune-mi pd mormjntu mneu (bis) Pd mormlnl sa-nIl sameni i10ri (bis) C-am lost drag6 10 feciori (bisl 3i9. mindriol (bis) Lasd coasa 1n privdor (bis) $i zind /0 noi eu dor (bis) . Mocierato .. mai Iv'o ma fiH a ce - Iv i. ZINA MINORUT DE-I ZINI .mm-IV.Ii =124 I. OE.lu - I. Jdem 356 --~~#~JL~I r= p .'8. fi i.ru___ " cu pa .nf>' .. mai (bis) ::.___ ce.ra ((I - cu groa-pa.ru f7}n-e-ar pu ./ 7D2 ~-=­ -. '"' ~.AS MURI PRIMAVARA " .' ffl E flJy mln-d-u _ '. ~/ Idem 322 ~3 "''''-. __ cu * B Idem 331.J II Gum e.dfEt~ "-0' mal " '" Ji J ~. I II J J. ~=--=lT-y-- r ~ .__ ce .ru___" p5-mln-ru _.±L2ms~=v f-J I jl d .J-0I MAl 51 CU M1NDRU . :~-tij::~0~~~4"Iii.6 mlndru. fti?lP J q.ne cru .m ~ I IV(I ma _.---~-"--"--------------"'~-------~--------'-------------- 273 .

jO.dro . S5.doi_ de-a-min./ Moderato }l = 110 r nOI_' Co. CODRULE BATUT DE PLOI Idem 3511b t£. B 17111 381.rio N Ici pe cergd..pa.' I Jq Fos.I JlJ ~@ so . Tie cd-ti plicd Irunza (bis) Mnie cd-mi trece Vleme. rea.o'oi.h()n fea mv . .ca su ..han n-ar pu -: Ie-a mu - n /0 . II Fos.ma. B 1312540 "e Idem 3571b Allegro )l: 142 ab C/ - ne_ m-o dal:.ne m-o dal dra . nici pe t01 Numa pa pamintu go} (bis) N iei pd tol.l-a so-ra I ).mIn . [ Pr Rau j.ra rea Sa . a cv ma-ma.pJ-ra:.Ie M ._ dra-gos-fli giiielM J LIE blp r n·ar pv C/ .ra ­ ca su .ra .a (bis) Tie cd-ti plied virtu (bis) /Vlnie cd-mi trece rlndu (bis).tvl de ~ ~ bJ @@IJi de_ BtU I~~ ~@Ijd J. Rau 'k de_ nOI_' 3 ~ de-a. 382.fu f de aI PEI plo! rLp F ~ I Pr r' Ie plol (0 - dro - b8 .f. i!.ra cu ma .' pd iarbd in gradina. J J. SARACA SUPARAREA Idem 334 '* IlW J Jil )J b ) J. nici pd tarina Fd. • Hag.gos ­ hi_ _ . eu toto trait-o bine (bis) $1 nu salasa nici de mine (bis) . CINE M-O OAT DRAGOSTI-1 Hag.---- 274------------------------------------~------------ 380.

pe earare. Unde oamenii nu-mi pJoc (bis) N iei in easd nu md bag Nici In vole nu Je foe.ce-mi mi. Dragu-mi-.r " ~ @ § ho .. Nici-i coasa.ba. /0 veseJie (bis) Da..gem cr.!lem cf . I 61 bj b J [)e_diu!_ nu 1771-1 j? ( ) W.ne .de-om fa' m ~ Ma La za. ..rin.fre . I )] di8 - ~ 9 gos.n .Ie pa-re a . B 1312197 Allegretto .e ~ ~ ~ 10-1 Ie C-a - j. ::::.tea iTJd-re. 35'1: Mag. cu.j ~ I)) J gJ )J I J) J &~ J @~ 0n :u J iJ] oJ I L. VeseJia-i tare bund (bi8) De-ar tine baMr 0 lund (bis) Da.. .If: ~ V8 ~ co - :h~ ~I .I VIDE l Idem J50lb ~ 2-). PLACE .f/ gu - &u ~ PIa. ~a/ . VeseJia-i tare dragd (bis) De-or tine 0 Jund-ntreageJ (bis) Cu oameni de omenie (bis) Da. ".275--­ "fog B 21/2535 ::­ Moderato .e - :10 ~ rea § Un de-om fa" 'lin ./a mFn- 1J '17/- I'. 1971. . niei mlnca Fdr' pJ1nge ~i sus tina Dupd mine ti-i uita. &U I J) J 1> J I P r er ttr· I P I' La-sa ma-1778 ca-/ fJJ.Vadul Izei J) I ]la. LASA MAMA CA. Mag.pa ~ J' @ J Jl I b] J Ie . Herbil Anura .fa W r Irr p ppJg > ..~:: 136 385.la I ib J JlJ :11 la gu . ciND CULEGEM CiNEPA J571b ~ § Wd lJ1lliJ 6l (ji In!. a Ie ciort ne.de vi de.tat' ne-n .MI MIE HORJNCUT A I Idem 3511b " ~ ~ J.de.e PIa .. mdi Doarci rna vezi undeva In odor /ooareeare Doara md vez.ba ~ 11 ~ _-=::.ne ­ ir j? 8 I· J. rna.r ur.clor.9 pes. I J) J !la.e ra.Ie . Vin ~ !t find cu . J La Marie-n iundu vdii (blS) C·aeolo se strIng fec10rii (bis) Uita-te mindrule bine (bis) Cine ~ade llngd tine (bis).. '""­ i- 383.ra_ de_ /a mi"n-drv-ja. ')1 Da c1nd m-oi duee din sat. 8211 2J03 Moderato )l: 104 384.I> =112 j) J ~ J) J I ~r flo .cu.ce-mi mi. j »I pc. I~) ca-/ vi .1m . 4P mat" La-sJ ma-mi!J 01 ~ ¢=a 0 J'j Si IJ fa ~.loa ­ n .: ~ " Iii ~ lJll1> J ~ . miii Do clnd m-oi duce din sat Te-C/ mInco numa bdnaf (bis) Ii ~ede cu zlua-n prag cu siTU tras in ac.le.ve.52 ani febr.rin ClI. 9 (l1--de_it:' .

prin. _ _ .$i uUta eu ochii (bis) Sa rna vezi cind oj zlni (bis) NU-i pdcat cd m1-s hatrln (bi. prin Ie-oj a .de_ M#i co.276·-----­ 386.AM MINDRA EU Meg. B 28/220 Allegretto .s) Cool s. eu.frl.de.IrF.~ :: 144 IJ mIn dra. &~ Jl1::7Jt$ .t. MAl CODRUlE NU MA VINDE Mag.nar. tue pa baba-n gUIa.. 821/1591.dru.Ie a a I ~ r t PI(SF ~ iii ~ 1 nu rna vin. BATRINIT . . bun vara La fin $i .lira. Ba . I-am mIn . Iv /au. string f1n di piJ.'Vlai codrule nu md de (bis) Cd-s t1mlr si ie-oi DnIda (bis) Mai codrule.~ L~ .ni. Sa string f1n de pe finatd $i sa /eagan baboon bratd sa.arna lingo leagin..0/ a .L¥ ~p p ~ 8<: .1 fe. n/.::: 140 Idem 330 .ju .Ind co - :5i lu mindni·j batrlni Bdtlnd masa cu bobdij .llra-ju .nar sl ) Ca~·s If . . flU ma vinde Cd-s lindr si te-oi aprinde Codlllle judecator (bis) Nu rna judE'cQ s6 mor (bis) Judeca-mi-i s-oj zace Om co mine nu-i ave (bis) Judeca-mi-i $i-oi murl (bis) PHnge-i $j ti-i banul (biS) 387. Idem 321 l f::i Allegretto ~ ~g £.de J@J "--' 1]3 de Ca-s If .Ind 0 -. :i co . eo. )) D I J - )J j. magura $i so.f-am 0 6a. dra.~ )'1 ~ ~ Ji lEg Alai co-dru-Ie ~I no ma_ vln .lu lau.

_ .:r:=_ /nu .'-----··--4J~=:.---v t) ...:..noai.~--.=tI a -.1...~ F--··--·F-..-:-..m mu. j -- 196B-BottlC . '--1······· ··-="'i=-·-··=·. rdsutld cu suspin lnimioato-i bate rar Coo iubit ~-o lo'n zadQr Si trdie$le cu amar.'.:::~jJ._-~~..Ie re-var-sa ~: ~::--:'j) S~ r~- var-sa ZOn . '- ......=t~--.:. ga - dau_.=----./-0'1 c-am eu . -till.-' .... .. J t~F~~FF5t~~ .(() . -> ~ft:t::::==JIJ~€f£=£~4l~~~:tJt~~·~¥E~_·~E_f-~~J~~t=j~~}:=~~ ~ . ._· J' _Ial ..Once~ti ~ .::=.me·a 31 de mars a ....--···-! .. MORTII TAl DE FOGOOAU I ~]JO Mag..t:rJl'···l:·"·""T~ ..---:.-.-.mJi4:-_~-=t. .t :::y=.~-:.t'. --~---. --r--'-+---" .# .. banii i-a$ sl bdul (bis). -..c--·-#~:::.IU o - mu ca.. JT:t!. --.B 1512[82 Moderato ).. Do eu una n-am murir (bls) Cd-s in Jume pribegit (bis) Fllgdddu eu u~a-n drum (bi. iJ. -. --...=:===H..d. .le pe t.......=:__= tJ (. ... ZORI DE ZIUA SE REVARSA Mag..---:!:-: ...=.J/ - fat Omu care-. . .i..-=== :-.1-':.unge-o noapte-nfreogcJ....:::=~·.::...-.... _..rll GIn . . .~:::. -. :..!or- fat' ct> /j­ '~' --::-4~~:·:..-~ Yre .rJ.-::-:-::=-=:::ti .._ _ ... 389.--~ )! ~ =IT -'::¥fi p=f=-1!:':-' r -­ de zt-uJ . 120 In! [lrd. -r··j--······'" y_ ..'-~' .ral__ 0 ..--.. .....JJI Vre ..~~=--1 .:~·-~ 1 --¥~-'J----''''?'--~>.jj: tJ Moderato i-. ~ . 1.fal Je cu .va -. fil.. ..1 .... . . . supdral Sd cunoa~le pd uilal Se uitd bllnaut $i lin $..mu ca..cd-sa ~ i.) Faca·le D-zeu serum (bis) De cind Ii pdlined-n tine (bis) Eu n-am avut bani la mine (bis) Numa' eu sd sl ~tiut (bis) Cd mni-a sl bdrbalu mul (bis) Palru boi mi-a~ si vindut (bis) $.. _-­ ~ de --. -=I ~:~-~~~~~t:--:~:::g~~f-.:Jj - ral Je cu.-.-. - --- -_.)y ... -. 1 f: .__ Mar - de f:J.Ie pe ui . -..B29/2696 Moderato tI"': 109 _ InfPerf.1 c-c... I. dragd Nu·mi a.·-·'-±~---~~#-=---fl¥f:k-.i Vremea-o to' $..ud se preface (bis) Cinld eueu... 817/916 Idem 325/0 II: ~~...u~ Huria· ~5 ani mar/if 7965.::.+::= -'...re-i.. 390.re-i__ su - pa ...~ ·-'-·::'::=:=i===:. :--:::::r-:-r~::::.0MUL CARE -I SUPARAT Mag... ' .!7()a.---..-.---::t. de z... mai demult (bis) Numa nu ne-am prieepul (bis) Zor. ~.----...!.:Ie -..: i:'7Cn­ b§~:cOCA~. .:::. nu-mi dd pace (bis) Taei eueuJe nu c1nta (bis) Cd moo apueat zlua Coborlnd de la m1ndra Pintru mlndra care-mi place (bis) /VIinleno~ zjud se face Plnlru mindra cd mi-. ~.+ ... 110 ]21 il a" ~:.:':..~..-. -±-j7E~. '' :::t.. . -'!iiiii...> Zori de zf... #-~'-....a S1 ~1_~_1 ~~: :-~ ::tr:::.= ~::E' ~iF5 ~A +-#~:J de mar.. .=+...271--­ 388..

I'

\.

'}

"'i' ',":"

''-i

i

l

'.

". :.t

---_....._-------_._---_ ..... _..
i,

"'~

"I' ~!"\A MNI
"' ( .. {,.z I >}-~ ;-..<~u, ~ ....

-

...

CR!S~1A " ,

"

;~

\~

tJ

.-..-: ....

.,

-~:'

~ !l)'

··:g~~~~~~~~J=t-::·::
~~

-J"
·,.f

'-';;"

~-

,re

£r8~'

J{.C,

.. ':~>'--,

De se-ntlmplcJ so. ma-nOdi (bis) lVumai crengile mil vad (bis) Face-m!;j-i.J;; rjnUnioara (bi.~·) 1n padure-ntr" V0(1J(j (bis).

395 . SU - R' f\ ,_! ''; PA A",'"
';," j...;-'>

'... ·'!r"(\~:~I!ootr:i

i'"

L ~l ~ j") ,... 1-., \ M I \ :...

,--';.:"<-:~

-,;:,

.fi

'- \ '

• ":.I'"

~.

~;.

/)1:/

,,-','e_,__

ta omu

eLl

supdror,e

fie

Gpa-G~ ,~'J ·)(~U£

Nu sa vede nici de soart Mindru sa vede de luna La omu eu vole hunii Maieute cznd m-o; f;'!::ut
scHi sf ii/co! fvIai bin€'

:~ind p-aC();()~i'

.s-w

si :r,·'.:'.;
Apoi Qr Sj 0d',,~i' iD~
si grait fun;i)';

slIpdrd:-;}~

Iwla-j

DOlla flntineie reci Tnlre doua d~'':;''1Ji'i(}Ci

Coo fueut iJni'::-il·,
Flntlnele cu-a!~d
Cine ben de 0:,' ".­

...
~::;t1;'~)~)If:,

.. ~'Y'~i r - AM 1 1
~'I
' .,

,.

~

i

~i~ ~ 1~.\ 0~:. :~. .

"

­

~: L

W,'J/LL"tv

_~/
I'

~*--'t----.--::;:-.. ' ..--tu.- .. ·
·-~

---"-::k;;;??j-r -,­ _=, __~~=--:-:-·iJf --,1f~~:~_:::~T::=-'~.._.. ~_::t-~-.- .-:
.. ---:~::-it=
·.J-

Ra r •

I;:

1-,

--+---;..- ., .. - -- c -,

-

.~. M~£ •..;~

..

8a- fr/- n: . /-,:;m

min-- dra_ eu_ r ; i
--.


I .

~.- :. ~~_ f-: •
.. ...

-------..- .. --,,~-_---

...--.,
(.1.' . - -

,,,,,,,,j'-'*'__ ~:,I- - .. ' n:~r!':..=_ J

~--~ ..u_--.

~.:..:~f-~..:_J_.'-

ni

.-

II'

J~/r§·-

/i.

au

Jfra - J~ ­
Unde-or si 1.1ule. mai ~ I Barbato so. uirl::, mdi ((;.5_ Unde-or Sri); "e ":t!;€, rrI.'2i (l:Jj.~; Harbatii ~o. Sic . ,',:j: r

$i

fU .inn:d i :)(Hrln~'! j:1U:< ;':)/~. Batlll(; InO,,,,, I'U bnbdii, m:)! i.'; Drumu' larii CU ocl-Jii. mei ('ji::; ,(' 1.'10 vez; dnd oi ,jni ',,).]; : ;',j,'
1

280-------------------------------------------------------------­

39Z ASA-MI
Hag 8281 Z/37

zie
ali

TATI OAMENII
,
Inf.Nosui Hario-2iar Socel

I; )J
.P-[8
/0 slric

Moderato

)":: 124

A-fa-mt' ztc to/

oa- me -

m~i

;1 -

Oil - me -

nil

tt~ 1~:(J¥t __ !4~J~~·
ca
.. SCi

Cm;a badi; nu i·o strie

Pdr' mal tare j-o ridie Nu-i iau dranitci, nic; cui Numa tocu doruJui Nu iau cui, nu iau dranit6 N umo-mi place-a lui guritd

396. COORULE FACE ­ TE-AI NOR
Mag 829191

ell£rn=~_f~:LJ~-g-~m~~~§ t- ,tQ Ii GJtiflfiff'- ~ ~ J
AI~'

t

Larghetto

JI:: 80
CU
.if!

Inl Florea Hana-26 1969- Razavlea

:7"

co - dru - Ie

Z.:

1/;:/~

co - dru- Ie

..[.au ­ nc- mi ce k· 01

,

.
,

.-~

"

'"

Dc·(J /[ccut, sa merg mal tc:.'" Df' flU, sa-I m;iept in cole CO(Jrule face-ie·ai nor Sa eurgd din tine dor So umpJe cararile Piara supararile.

399. eUCULE PASARE BLINOA
Mag Bi61 1078

0(.1

f

,'C'

\.,

.

~

':11 ;

eTn

Po Cine·; ave minie (bis) Hlastd·mel·/ .\lrQin sa sie (01S) S(I-U /reb!;' rnai marl' iunc (bl~) Co _,Irdill ~j dw. ir, i;I[f,<' i bisj ,\, u· Ii ! rebe nw i IllW t",h(!H} (ill \ I

Co

\lr<lITi51

rlus In

[aN) : i)ls

I

281 - - ­

400. SUBT UN CORCI DE ROZMALIN
"Jr;- 81412348
. A ndant,n,_
'sui Horia-2;;­
('>

..~- 89 _

Idem 385

Sticel

,

~::pcccJ._ ~5-:::'-:=----:J}='~· .. _fI' .-- -_. -- ------.... --·-·---1--·--... - _---. __ ,·_-j-----r-·-- -~
-.-~::-=--.-~'-----'­ t" · ----+=-,- ',,,.>-__ --'" - ---t";:.; I - - --r·-t ·-- -I--:'=E--~'~-=t~:~··:--r~-=£::F~=H'· -r t~-

1 --

-j'"

_J_ -

-

~-.-.-

'tLj.}-_.._ ...__ .__

~

Few:

~.::

08,

ju!Jf un [orC!

de

res - rnB·lin mal

.fubi

Ill?

corei ce

ras-ma - k'7_

n/l

~~~=-~-===--~---:=+T·" -:---I--~-------.

..

_-.i.-~.-_ .

j---:;" . ----. 3
.:>

-

Je -- de mii?-d~
,)

{'

be zln

~---

ma/~

Je - de mtn- diu

Ji
"

be

,em.

jll.

lllQ cheama sa-j lnchin md cheama sa-j inchin $i sa-j desfac ce-am fdcuf Cd eJ nu traie moi mull Da, Mdi tu mlndruJutule M{ji tu mlndruJu/uJe Ce-am fdcul nu pOf destace C -aj zls cd de mi ne- /l place

Da, $i

Si

Da, Lui din urma (i-am Juaf OJis) Trei lire de par din cap (bis) DcL $i-n rnar rO$U Ie-am bQgat (bis) Si I-am aruncat pe apa Ca sa nu te-nsori de-ngraba

401. CETERUcA MINDRU ziel
Nag. B211 1510
i:: Hana-26

Idem 321

an
!of Ci! ..-

'] - Roza vlea

;rejJ,;
<::::> ......,

&

~ ~~_~~ __ ~____ ._ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _~+_~ ~
..~ .--i----.-::: -------:1".:-- -1*=:-----------£---..--= _-. -"1:::---_ __ --=L_::~=~-I:,~=--=-£:=..::: :04~s:;,:;:- =-- ::: ----=~=-=-~_~===_,==::l_

Allegretto

)'J =150

-:::l===.p-

-

<:::::>

al

Ce - Ii> - ru - ca

mFn- dru :?,rci

(e

-

Ie - r{)- c;;

-,.'n- ZCJ __

-::;:-
• y

Je:; __ ,,_.

--

~ B

~

~--=-~ ==--=- ·'L--=--------===--~t="-::===+~::::=-=:t:=1':~~-:·£~=--==::::JL.". I --~------------~:-:..q::::......T---1---- -....- -------- --- mfi7 - rir{) .l1c!
Ai,

$= ti-§:;-j=-~-=~-----'------------"ff-J==*~~ ~
La / - ni-ma
rau ma sfr/c/~ fa / - n/-mifl Ceteruca mlndru tragi (bis) La inirna rau rna arzi (bis) Mai, De-ar si cetera-n laget S-acolo trebe sd $ed Cu mlndra sa rna desmerd MaL De-ar si cetera-n Gut1i (bi.~)

---­ J 9 J5 ft-iJ

rau m~ slriCl

.';i-acolo trcbe sa mii Cu mlndra sa ma mlngii Vai saraca cetera (bis) Unde focu a ierna (bis) In camara 10 mlndra (bis) Pd laita cu horinca (bis)

402. MAR AM U • TAR A V C RES • E HE
Mag. 8101714

'::nd-5Jani-viocr: Ilj-2fJ ani-zangar:. rea Vasile-48 ani 7brie -1975-leud

Fp F
,wa ra

Andante

)'J =90

Inf. Birlea Petru - 24 ani
Sl1listea de Sus

~
'C:'

mu-res J

P rM~~A#=-;2Ef r==+--f

J

fa-

ra

ve - che___ Ma -ra

-mu- res
J

,)

fa -

ra

ve - che

blFrN7a

, J
c{)

@ ~ t'2l-~-4§k~~~ J :_~l
tJa men;

II

~-===--~::~-..c70
~:§,

"[~

fa - :a

pe -- re -- i:he_ Lv

oa - men;'

/,/ -

r5

.l'C' - r{'(','1e

Ai crescut gradina-n S()(IrE'- (f.>i,\j
f..'laromure.5 mindrd fJoare (/);,<;)
LepOl1Q-rn-(J;. I~qr)nn (bi.';)
in I'ndru /w-o rQ1Ptlf"fI rbi,,)

'V'_(I ·-ill! i:(ll"(l ",'(I !l1ni IH"'!I fIll',)

. '.1;' 11"'1~"; \'lr(~/' ,I,'

'f,'rld

(fJi.~1

',j

" .

_~~.

_

11
i

~

I

1\

~.. ,;""'1,

l'

; '.. C'/1

:r57/'~

;;-'

"--:-~l~
f!I<'

"t- _ _~,.zr

t_~;t

~·.LC

.0,

!-:ir:c[(

\,

.~[.':JraOI ill..: :!:~(

5"':

~~

('< :.
.;'-~'~

J\ \"1'


/'
--,

:·~3
J

: :-; -

','

"',

,',.:

,_; !fi.;­

'"
,!"

IlU

!':o

_~(':r(jC(! '.'~

i.dtn·- .;;i Ie
>;_(!.·j1

potjc(~

J;'rf!il r:i-;.. . '";.:,

u;;)-~·,;

.

" .: :J i;.J.~ ~., :;:J 1_

P;)i}

O"'':Ut:: D\.::jU!UI l!JrJ' ~'.·i "i?U Q1DJV ,L.J! t."
.Lirp ,l::~: :."Ii:)S !,~.
:..3(C/___

P}"i!U ]W-dU'I pdt:
DJlJ;~';\

nu OJ -P~,~:l
-;;Cj

~?~)f.i(J

'f~~~- l~;?;)DP

~'s.: OJ

;,,'

:'. . '

--

/

..'"'­

- - - - 2[;,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­

408. ULlTA, UllT A LATA
I
I

AlIegr21to -::; 140

"

I'

~ •
nt1;10-

Cd m-oi duce de p-aici (bis)
Co roua de pe urzici (bi:;)
Di p-aicea duce-m-oi (bis)
Co roua c:li (xl lrilol
DI p-aicco ;0 m-oi duce (bis,
Co-,i roua d, po trunza.

.
409. CiTU-1 MUNTELE DE SUS
MU'i. 51';,'/ jJ7

In! fuseo MDfW-27 ani feud
-,"

~ L··­

.:'/.'
DOTU $i cu dragostea N iciodatd nu s-or Jua Cd s-o pus cu-a$czdmint Nu .,>-or IUa pind-j pifmlnl

Cd s-o pus cu mare drag Nu s-or Jua plnd ce zae Cd !li-O pus eu mare dor Nu s-or Jua p1nd ce mOT.

,-.-.---------------.----.-~.

?Hh

~,-~~~-.-~

410. AVUT - AM 0
Hag. B1711360
Moderatd

[t~RARUSA
.I,", ,,- :-,
~~4

~

-

-

.J= 105

t&r-i~~;;Ji::~:~._ ·.:-:::.. r _ -_:-. '::::1 . ···r=---~~
.)

• y

1.....:
I

..... . ..
.-.~, -~

'

-~.

;

,

-, ., .
r
~'}

A -- V&'

i-8m

0

c')rj

,

~=3

~

~.~=t::_~· Y=--I"'-::•..Dt .. nJ
.~il

'''''. -

------~-.··t---l=-h :-.:.=:r.--=~-1':- •. ---- =:J,
-~::==-':::.:

.=.de,;,

-... ~ "..

-.........1/1

J
i

Iff

"i'

== .. ~\)J
''-..,
...f ~.,

.-",

:"

..

t

~

I

CJ

·-~-~t_

,

I

~J

~

;c

-R
·,--Ii

I

j

-]

~.

b;;

-"

n./

.Ie. '

Fard pari, Mra nuieJe (bis) Mili doruJe, mai
Numai din vorbeJe meJe (his)
Mili doru/e, mdi
Nu ~tiu cine s-o gdsH (bis) Mdi daruJe, mai

Cdrilru$a mni-o-ngrddit (his)
Mdi doru/e, mdi
Nici cu pari, nie; cu nuie/e (bis) Mil; doru/e, md; !\'amai de euvinte gre/e
Mdi dorule, mai

411. INMAD l t' U REG LI I T
1-1\10.

..

8111 Z2!JJ
Andante
....__i!::::

~

t&. . -l·-···-·--···-·· ----.. t.
-j~. . ..-.--------.-.--.---·.------r·
::r.:
j

1/1)::

100

-~

- --

:...~.=-.t..'::i}::

...=.::_. -j--r-L-- .

/ -Ill-ma

#I

.,.

",..

i'

, .,
'.

"" .,

.
,""""

I::2rn 3?9/J
i ".;

·15.3 . ~~:.....: :;;-..••.~::.j
•• " . f

, i..

,.......-::",.
-,

.,,~-.~

....

de

i~ . _,'d

9.1/
J,., J f

"> /d!
.'

-:f!!F'=~~J:fii}·ij-=.~J:::-::Ifft:

~.::::Ekf;.-:~eJ~-£T ...... ~· 'R.. ~

.---..=:-;, == =:rs
"-' ,

.•-

"

., .. Iff

j. + "')]" t":'" ~ --II: .. .. ,."'1' + ; . " 1 . ~':.:.. '~ .:'.-1' #I ­
~
,<---.-

jpu-ne ct' ~! -- .re-rt:j'l 31

jiJ::Hll? CE ,~,

,F_> .,

':1

/T/Cil

~~'

I

L

.-.

,

t:"~

=;j
;;-~

Am durere de un dor. mili (bis) C1nd m-ajunge stau sil mor (bis) Hoi Lenutil ma; departe Am durere de un drag (bis) Clnd m-ajunge stau sil zae (bis) In/mil stricatil e$ti (bis)

Ct, t-a$

da sa te tomne$U (bis)

Sd-mi dai binele lumU

Cum am lost $ohan n-oJ sl (bis)
Sd-mi dai bineJe din taril (bis)
Cum am lost, n-oi mal sl iaril (bis).

412.IS FATA DE PE MARA

Hog. 62911130
In!
CC,'~CI

:=j]
t;

t~¥~t"=:... ~~."'¥' ­ r~ -" . r'.. ., - ..
~'

Moderato

.'1 =128

. . .' r

r"; 1 r·---....- I

J~

"'

II

:,.1, ,
I:..'"'

~

.

;::::

"*'.; ~~~
.j

b

f"run-z8

fa

l>~"-c't'

f£t- g: is
~.

ii

riO-' .-/~,< J.,~ 3~~':

';t__ ~

-" . . .

.' ...

~
i
f
.C>

Ana - 19 ani ;]68- Bertesli
___ i::::~::--:
#I ..

. r:'
."
! ,

-.--.----~

UJ? JJ:1!~i;' l h 'd-'I...;;.Jt._~--- J ___• . ffU- moa - .sa .;'
~.'

-.1--­ ....p-~,;,;~ .--.....,7~-~
ml
('1./

I

41---' ~.
..
. d_.__ .
1.-"

==

w.'~,,,)·

• •
..

k

i

.. --' ... ~~-.
I-n

t:::=

~':.!fI

-----..

Id

.,'

raJI

c'ra -- gv

t;..-fJ;J=~·L -""-"~ -""-"-~-

""!"t'

-f'

"

h .,

.--

J

t

·Ii I.
~.,I

,--Jr.. ,t
I, ;
.3

..

-.'
, ,
'<;7

.~ -.:

.:;

Frunzd verde fl una Is fatil de pe Mara Mi-am Ii1cut cununi de Ilori Sil fiu dragilla lec;or;

Frunzd verde mdieran !;Ii bdditami-i J'vIdran Nu-i inaJt da-j $ade bine Ca se potrive cu mine.

(](J - It - r /Jor..:r::~--::a ------"--------­ Ie ce In. TATUcA CINO PLECI LA MU NT E Nag..fe. 18 . dar.rurl !T7U!- k La~i acasd dol copii (bis) :>1 mai iel daTU mamii (bis).ca -sa do . dOT.~ mun .. dorutule Eu cu mlndra-ncflp sa clnt Dor. dorutule V d cade toald frunza Dor.J3 do .t~:' &~ ~ u Rar ~= 98 --. dar. ob - ru lu -to - M-al mingliot $i pe mine Dor. vA MiNORIT i . dor.gf - it!.rur/ mu/ . dar.Ie a .]r /971. ctnd pled la m(J/7. dorutuJe .le " a.ARZA-TE FOCU GUTIIU Idem 348 - ~ }Jj)J r(J. dar. dorutule Astdzi Ii co primdvora Dor.fu .~..ru-­ '~:'-:-il~:'-d_::-! l¥Jb:±~=W .lor i'~tSEL~=*~~¥1~~:Sjrttf:==~~:-.!= kjf-j=i=-:=::. /(J. ~l~J~I~r~y~-.Ie dh {1 -.286-----------------------------------------------------------­ 413.ra sir) ­ Ie.­ vol /T7frl fjra. dorutuie 414/b.. dorutllie Tu lti Jeagdni frunza-n vint Dor. do . 8761871.zi . BR AZILOR VOl Hag. dar. V6ieni ca. j) ~* -rI*-gj[jji . lIa ..ca . dOTUtule :>i-ti era frunza co para Dar. 414/o. dor.li--­ lardclnd vine loamna Dar.. 82817500 Moderato jft~~§J§?J)§J~)J. Gogo/a Jieana-JO .-=Jr--~:= -:­ ~ Ta /(J - J1= 110 in!.-.p~-f~~=J~:::' In.~-++~~~-. dOTUtule Clnd umblam singur prin tine Dor.c~ dna' pled . ~-:-+ Mul -.

In'JD~~\i­ ~:i. V . / !t 8 .1 '!liT! _4. . ' £571/6!f: ...::pr}[ _:.../U .J~b rr.)1 (1. .-" ~r . OCL=.. <'.-' " " .) 1:.1 .Ll/8! 8 I ------------.'" " . ~ r­ .J I-IW ~ .1J')/U/ _7. 3M'll . ## .: •.---­ .Ji... : .~-.')/{5 [ waPI ! r. till l)'"l t:.

:~. 1964· Sfrbi ±t=:::-~1Jfd.. ji fir 1 1 • Unde·a si apa rnai lina C ·arn rdmas lata batrlnd Ai..te·ar do fI. -.:1 ~+ ~~-~~:-"~-f'··~·.gIl: Cd-Ii era Irunza uscatd (bisJ Azi e verde ~."rie' a lUi Purc.. hai.JJ.Jla rt- n. LA LAsATU SACULUI Inf Nirp !1!.ne:.___ le . la. ~~Ji:JR~~"&IM-cc~.E IJ Ar . =EO ~3_ y. Alt/! . .E: -­ ffl. Mul Ie _ ch Ie ce In . la. 828/I71J !rlf_ Opris PalagutfJ.-' 117{l· k:t}UI"" 2i - fit: ma .. 'i • -p fl.[eT)J ~ ~. --­ • • 420. Int HartJ Dpos . ARZA ..r:. rotaid (bis) Si-ti era QlRU ca sara (bis) Astdzi e ea primdvara (bis).. la.. D. .'..~~ . la.ne .N GOSPO OARI E Hag. coslm lln ~... ~: -. 419.21 am feud e La hoi . la.26 ani .. la... .•. i == ~ . 828/2228 larghetto .k cFh .Ie . la.. coslmt1nu pe roud Tn gospod(flia noud N 01 coslni Unu pe coastd Tn gospod(frla noastrd No.. . .1 '---" . la..c':/ I> ~ No. olavd Si lumea ni·j tare dragd Cd muncim toti lmpreund Si ne lacem viola bund.Z8 .. ~. ..ce ~ • /hg/i ma~.. la.· .• . LA HOLDA .:-...TE OORU GUTii Hag...I crt r' fiu //'/ .1.288--------------------------------------------­ 41B.

..~1s . -.' ..1 ~./e cu ~ -~. 3d r}j . mdj (bis) ~i·n armatd oliteri (bis) Si-n eomund ~el de post (bis) Stl iMsc ce·j mai Irumos (bjs). ViNTULE CU SUIER LIN • Hag 828/1201 't) '-"'li'-' ' ":"':::+~¥"" ..".:1:-:::::: .g 815/271._.+:-...~r:::l=_J~ .1.. . .'. Moderato . ..1.~·'r T ... -I ~ I .JH---I-.. •. ))'"--+"" ..j a sj boieri. .lin . • 11 na em..-~. _.cl. ....-..='. '" -..._ .'....--· -. _ i.. ' l v ' --'fj' ...r. rnd/ AI.. ....-=::::---... -.. " '" t . ....~_.'.-:+ :_~--=-!1::'fI:. :/' i... ..3 ·-:::t=¥-i:. nil SOU ne mfi.. ...:.""d.~.. 821. l ~.:'U:: . !i . . . . negri's norii (bis) Toamna clnd se due leeiorii (bis) Dragu-mj. ----~'. ~-AII.-..J.~ ::ru - de mine.J~.--. ~i£=€-t=-~J-fi la-Ia ro'-s flui~.:-. mu. ---- -~-f- -. .. .. ~~::1i-::.. . lfai r! -...'-':.--. ~--. . + .---...·}·. 289 ...".' t.J fd ' I...=~J~~.::j5. ~::IIi:..' ... ~~ t. t....1 . din ~ " .'--..' JJL f"t .. -.~. M:.....____.. -+_.. ..~~. lu. ne .. f".. .-' r.'-~'!' ~"". ~.S MUNT II Hag..I:::~~" . VAl DE MINE.-k -...... ..... ".. .. /1:>3 .rr'1!L..')f: =100 In! Negrea lIie-60ant~fJuier 51 voce rnortif 1965./ . ' f#-­ J:i . ±:...fer . me. -.I' h!J¥.. . :-.- "~'1 .:-::=:::3 H' 1":"1 /1ij de ml-ne .~it'-~=C':::::-==~l.-_. ... ' t 1 " .:: '" fdem JJ8 105 .::---.~ '•..Fe -{' (3 -- ! ­ . --.... "-f ne 5FJ-S (nun /// . ' ..-.::-1 .. ..II • 'J:~t... .gri.ref .'" . .cru Voj . . lastl e-oi murj (bis) SI de omenle-oi sl (bis).:'::'T '~...7J .. .. . ~-- lOam na drx/ sa ra . ~ ...' T03m J._JL...-..E:jf.. ":"i "".... .... it:::: 1==:E. -- ---.' " 1tI-. 1...----- 1~ u r " .. .-..-'." ~'! '" "k. ".... .....~ '~'1 t. ":'-::-'-:li'~" ...~ roa fa lna/ mal 423.. :1 !*.. C' om & r r/e 0- rne . --.­ 421 HORE pA IMAS . .=:?=:::::I~~f. ~'d:{~ ...::::-:::I==-:. .C3 V:fI !i..-.. -..... ~. ." _:5:'.+ .t ( i '...1 291... " ... Andante IdemJ75 }1=98 -==-=-'.. ~ ~ .._ . ~=~.. :...Ie su-..)111 ==jb .--~:J::::.. - ..1 • .-."•. ." Lume. ... . ~ F=i II J I' ~. f ...:.:.mea-ll]! ..:-::-~f.. f')f J _~f:~--r----+::'=::::::::' .. .. . : . . 422.".#I. Ma ra mu rB-.._....r-:-*=::::'1: 1 · t'¥:~~'------...!= .':' ::1:_:"...--. .-. ----j. . '.-~:::. '. 1 .:::E~E-=:r:='=:J'-:':ir· =j ''---_..•---._. . ....f!j1~..3 mun-!II.~__=±. NEGRI...Oncestl "IIi' i'if.. L:J: . :"j ~ f.::--~ ~~. ....•'-.. u::'::t.---- ... -.. ~..... ··.. :§. I !..L .. ·iI· ... -. ra t -~ Ur .' . k.1. J'. -.!!::_..'~ ~::::J!y_::i!....Ie ml' 1'1e ..... . . .::__ : . ---.~. :::j ~ Moderato ..fu .~...::' -:':':~t~'::l=:=-~:l ~ /-.· {".. ~-!': j ~ Vin . I" =:.'-+::.

' Ei. ."1-0 adus domtu. Mtsrie (bis) ./2Ijj 425.:~~fri'-.=_ <# --II _~.:~4'~~ p--.·cliat eel maj hun it>fwr cUn .?-. ornenic· SHi Tu mal rupe un simj caM aItu (]ri:qu. ':iUlIet plnd-n Vi~eu. __ .. . {~ . 4LC CUI NU I-S DRAGI HORILE :7'-:'. dus Ue 10 Sighet rna. FRUNTASA .:1 ~..Sieu . ~ ii' '! ':.... -.290--------------------------------------------------------­ Meg 82812512 424. .'' i# .'<~.') = 100 DIN /10 r I. l'.-::. ~ Larghetto ~ Int P6iiQuT:.~ tI!:. . _..~ S~··· C'"1E =~...N GOS POOt1 RIE . mi SIT... . M-o adus doru-ntr-o sala La MurioarQ.~'..1 azi horile lZ(I n(irih~. =60 I • ~-:f~::=-rcc-. ~ir.­ 1:: . J7j~~:J:~. t . l?ednic.qi ..:... Rupe floare albii"n clop Sl nu-Ii bdnui de 10e l)jrrtr-o lrtl\~.. re hore horesc eu .~i df" .. in sus Lu /""'(}]ie '\1(irioQrQ. --::. cu ~'1.J../ Muneila! $i in-.'''''!.: 'tlnra~d-n gospc(Wri>:' I bis..' -.i . *~#i..'tl :711f_~ Fruolu"''je! .23 ani -1954 . .:~=-. "".:J Modera to \...CEL MAl BUN . • ~ 'f . l'.

mdi dorule De boalQ m-Q vindeca .. -~..---~ .::. mdi dorule (bis) .· \j. . Maria Floare.(' :) t77!..-tf. -- ._ _ Lea -.=-~=~s= -~_~___ _~-L-.. i .'v~o La rghet10 ~ . dorotoie Cit ai(05f In5/rainal Dor._ 1--------.. J=.c..(' pirie! mline mor (bis) Sj-i pdeat sd mor a~a (bis) Clnd tu md pofj vindeca (bis) NU-j dottor pd asia /ume (bis) Sd md vindeee pez mine (bis) Leae nu e de boala m~ (bis) Care sd md vindece Ci numa gurita ta.H= -.•~1i~ ~ ­ " #::711-:::. CODRULE.~.. -~_ -..)01).. ':'~!' .). •• ' '--'" .. /2 nm.. I mal ..-r=-~~· -~=:-~t{Jthd:j~-~--J~~:f~~~-~:i~~:-~j !t·~ ~ ..1-:--.r....J".>tJJ#TJ. mdi dorufe (bis) Clnd . .30 ani Sri/isfe .-.:..~ .L#Jf. - Miil. .·-~l~~~~~ii::~f=f~~=:~f~(:..t-·:~.'(..~:'T-:-+·.. .".. .231 _ _ . -. " f.:.. il ~j ''..-.7{>. s(J-l Cl$tept in cole (bis) Codrule lace-Ie-ai nor Sd curgd din tine dor Sd umple cdrdrile md Piard supdrdrile. In!. 1':'.ga -na -11:-17 = :::'3 •. HAIDA BADITA LA NOI • Idem JIi = 70 I ~~ :J *: fi' ¥~.:..7~· ~i""'..:::~~:::.:: -':~~~. /1'.--.ru -/e . md dorule (bis) ':':01 Mdit<1 cd mi·j dor.-':~E." . .. 72 ~ ..Dragomire§fi ~ Ii '_ {t-l. mai (bis) nUlla odata-n zl (bis) (:ina soe:rele-o rasdri. ~ J7Bi dB.-- ---------------------------------------------~ 291----­ 42Z MAl.. j. 7.9 ""'" 4 co !i-un-zd."_. .wareic-o rdsdri.. . ...4 ­ c1 • .-.. t.-_·t ~~~-.- Ie ~ '.=. .. -' . l' ~~o ..:~-~:~~~~9 ! 'j .. Lt..I _ mgJ/ .J .tr'c". f -.../ ~'"wj de fiO -- va Or!..-r s-a pare pe mult.2 ..-----= ~:. sfrDpi /e Iii Cd-n !ocr/mi tpo/ /egonot /)or.. "<:::'. __ co-tlru-/e..-.Ire bal - ma ~ De-o tre-ciJl pe-a - J iCl ba ­ dea De-o trecut sd merg mal tare (bis) De nu. MARAMURES VIATA NOUA . dor..-~---..~ ~:L~ .8 _./ (!'lett: clnd a sfintJ.-.---~ . ~t .: ~' tv:00era ~'.~_:-' F):J - -..'. ba·ol -- J la.!_~. in . ~.__.J~c...o!ole. - F-' ]I-ha~--' '"""'-1~:~E··-~-'-·~--I-~·-~~~t~.tF=F5-~:.(bis) .' .. -- ~'l =98 _ .~·.~·~=-r:~~~:~::~.t-~:~-:·!~~~3£~ .:' A ~ ~~_-~~---~~ tE ~ ~ . dor. CU__ !run .~¥#:~.{£:r:. . om 1964 . CU FRUNZA .1.'nf Rlp6 lfEona 3<.. 428..--..'. " . ~~r-r21 J}+':.fjjij==g~:::a :C-..~ rel VI d - /a /70.= . do.:=-:Y--.. ~~-=:. A/..--.J II> 429.-1·~--:~-..~~~~*H ~-=€.~~1tL S ' .~'='i. .:) poco rubato .(i./ /J no.

!.." = 88 Inl Hotea Victoria. . do rule mdi. tu nu fe-a. MAl MiNORULE. PAOURE MINORA DE BRAD M.p .'= 79 t . da mal $. 4 @ Andante . . noapte n-am lost culcat Mdj do rule mdi. . am ajuns riUe Dolule.ra-n -Ie - .Ie.. da Sa bat drumu cu ochii Sa Mdi dorule mdi da..e'::j. fa . 1962. .. 820/1682 'i". I dar C-am fa' prunca oarecui S-amu nu-s a nimlJnui Am lost prunca mamii mele Ce slJ lac.r ---t::t-~ . Moderato . bine Md do rule mdi Pare-H-a rdu dupd mine Mdi dorule mdi.30 Gr. da mdi Az.re • .. te vesele~ti Mell dorule mdi..dlJ ." w"'t..-~~. rna. ~·• . CLOP CU FLORI ~Jt 1 ___ l::=F==l=: . da Mlndrule eu m-oi hrdn.~.'.le.iJ:r:::j Jla/~ do rv . da $1 la mine nil ginde~ti Mdi dorule mdi. Mdi dorule mai. • ·~~i~Wl~~~~C¥-f=-...-. te vdd cind ai zlni Mdi dorule mel.A J!!!.t... lndurat Md.. ..drv .292· 430.' / r" Idem 351/0 !I' . za mal: lori :#~~~r~==···~m==l I do rt! ___ tJa Tu te dud.Sighef clop cv_ f/ori_ 11l!-=~?5. da mdi Bine mindrul bine. da mal . __ ~"iJ..' . 431.~_ ~ ==== brad. {'e me'!}i sa ..'::r~-=~::::~'~E~=V~~-~----=Y 4/cJ/ mill .

Doamne nu md-nbdtrini.a. la Melieran In car cu iarbd (bis) Peli.at-. .>fa _ _-.met' ca·n J. la J t I' '___ Sa .1 --. .'fa .. 'n ­ cr - h'u-s fe.' t tx==u'.as c/'n fa la lv-mea clra-ga .L -cu NL! ff1. la.z~ mal jJ: tc: -~. la. DE -AS STII CiNTA CA 51 CUCU ..' --= -::w § III . 811/2542 'J '" 433. . la. 1 .i omu de treabd (bis) $1. -~#J :11 'P' PV Fp' Jla. la. la.j. la... la.-: ::E ~-. C'I. . la Pai. la.I.eru .. mdi (bis) $1. Dragu-mni-i omu bdtr1n.rna. eel mn. Dragu-mni.e der:. ZbU . la Mdieran in car cu I1n. mdl (bis) Pili. torn .J.ra ~ din crea.v! Sfv :-.-i draga mult lumea $1.J. la. la. la.. mdi (bis} $1.Ej:. la. la. $i·a~ $i-a~ zbura din codru-n codru (bis) cinta la omu mlndru (bis) Lai. la. la. ~ &# P . s l l - Rar J =60 In! NdsUi Har. CITU-I MARA 51 IZA . Tine-rna doamne a$a mCii (bis} Pai. JH J) J._ _lalla_ /a Alu-s Ie .-. /a Peli. ~ ~ ITJ_____il J . £J tTIl)J £?¥~~=-t}iI~¥n-¥1 . la.n-ga-n crean.mei eiM Ja-pln - ====:::::J ~ tb J) th 1@pE=j} ~j}ltJl~~4t~2Jl.=J 1·30 OM Sighef ~ "'--" Hag. f:900-=it~~ be-a._ lalla ma.fa _ 'i ~F~F=r-=-. la. Hag 821.J' dn ) J - 10'--- la__ /(/-me3 tire. la.JI J . . . Sel mlndreascd tori/e. mal (bis) Mal. la Peli.ra . '"~-~ A~ zbura din $-a~ dnta la fag In fag (bis) omu drag Lai. mal (bis) Lasd-md sel pot ibdi.293-­ 432. Ill. ca s. la.1':JIl./130 Moderato Idem 315 &~ ill: r J = 70 /V. mdi (bis) $i. Sa _ __ ~""~ ~-=-. ce tJ J j r-" ' la ~-i- Cln .i.. Sel lucru cu cergile.

.r.tierat.14 Gni 1975 feud la la £t. 43o. I AI F Jrtf.::$<1 mlndrui'Ui (bis). mai LA RA M1NORULUi sa leaganil (bis) dupa mine mlliQ (/::I1.. Hei. mdi (bi3) Cil glndu la·nsurat P(l mine de mlf mill .~j } {his! Te cunosc . MAl sAonA TU . mdl Te prdaci CQ iarba-n lln Co iarba te vesteJe§ti imbmrlne~ti.'Iti ". tu c{eanga tidwlui (bisj Spur!i-i . 16 an! ..s) ."'OVfJCI f\fcf /£.'0indm dupd mine m1nCl (bis) Oe tti OIi po s(lptamlnd ( Tal ~'.Ideo1 245 Djn ilndr ajungj Mtr1n.. t..Ctt:.11ndrlJ.

.':'1' S(. d/ ". .C'I'.. 7" u ('r .TOt"!~· ..{.~. . f . I Rar *=60 LA ANU )""(1 jJ f .i D fhu!e (his) $j m-o dus sa rna o..-=-~:U ---_.::Lici i 1J. '~ [ )Ofnma 1\ "*'.~ ...~ I . TRAG Nag.i !..:.. f .:'.nt~." r<.~ :r. '-' ' u''''--..J e-* '. c .'.J -.- ~ ~..>(} c'.u" L .. ... :. U'ag cd eli fYi-iF'.. .. s. ~£ . '''-1 . ' ··..."" "..) .n.' --3 ---~ 50 ...n I . . .U'.r./. ~:.::: - l. .1r~ i\·E·ve. .:' .-_ r.1.. .i f~ >.' i. .. <:s: ."'r-+-...:..' . _":":::r '..~~ ~7/. ' "'.. ~ ~ "f i r~ At\ i"-'!<~" tJhL~L .~. I.7/' ('I -. !tt.' (~~J' '~.. .~···mr..: .. _..y r~uq .ref - aa of) no - Jd --_.. .~~:~]tl~"b. J"/ to..1.i.'.­ pos-Iu mB-re A SU . .--=I ..J' '~:~ii:t~~'~::=-=iI ­ ".::.-(. FRUMUSEL Nag BIl/ 254{j ..." . IJ.r .... '-' JUP/. :':: 439. ._ j § ..J -~ ~.. i /.:..J( (:d lctd-.} .. ~ cit .___.20) ----­ 437. _ .. IIJ".~~*~~~~.~' .·<' ..8JI/21.. v/.'r I-}~ ~£E~~~i~~~~=.~J: ~ Frumu!$eJ co ~.. ~. C'I.e Ja bine Ja neccz {i)isj...~:tt~!!~~y..l-jJOI. z:.'·" jek D( finere(ile rne!f-' t1 C ...Ji . -!'C... ' fI:--/r. " .'IJ pr. !'..? .r.t :-[)F C" .. .e/ . "..ste C'U (<'Jpj.~~~f1t::=-.. JC rormn ..' re.10 - 01-/.[.:. . 'U 1("1 I '.J ~. {J 1:~·!"f. / '.) )i ('I').. . " 3 P4E~~t~...J~~:~~~:~ In d . oj"e-n blG~(~ cint"'~i .\ iN I\MU LJ4 14~' J4~'~~ j' I< ! i' ! •i th {lit. .) Dd Las so.:: .. J " DAn r' ..' :~.. ..!'~l.){)/ ~./..__.S~-~~tt{N~ Cd!7U tJ-..:f:=::c~~iI. ¥-~. lnir-o miercure la zece Cu (urlin gaJbcn sd pJece Sa pIece 10 concentrare La cimpu de recru/are Nni ia tTin nt:-om imlJu[c(1t ~ 438.70 Andante J:.".o ( Mdi neamtuie.i.'­ ·f. ' ..U=~~~:a"~1"~~T'~. ~.SPff: UfGni{d aill piec(tl (his} Spre graniia ungureascd Dumnezeu sd-i pedeapscascd : bis) Grea alalma mi s-a dat Noi 1(1 ator de pJcco! (bisJ. _ _.~t--f. mnd'e ~" .)lTl ¥~:!' •.:::c~=:f~~qj f) ~ _ _ _.-=j6:k~=-:C~ff]-....:.. .B I OC!.... "u.. nu t.~t)~·~··· 111-0 .-(. ' ~.:.../Ii! I.___.\. "I-' JUS .. .'r·. _./ r.pd a l)i}~gc' f.~'ltjn:·.t fn !67~bo~(u ..nal :./ :-..:~l m fiji ~ I C'" a af ~( -.: n ~ i~_f ~. .

48 an..~<. Prinde-m-a$ de gdzdu~ag Ori luau-a~ )umea-n cap. Sap/nra i1-I~_:~~lJ:~-.• . de mor miine (bis) Mlndra lor nu Je rdmine (bis) Cd de mOl 0 jeu eu mine (bis) $1-1 fac coplr~du de nue (bis) $i-n pdm1nt eu mine-o due (bis) . TATA lUME-AR VRE SA MOR ('f._L l: . . De mor astdzi.. INIMA.••. MARG IN LUME.[~=t~"~If~=~~ Andante _~ =100 Inf Pop Mihoi-2B oni Desesti Marg /'n lu me nu ml-i bl . Viseul de ias M-a1 durul odata bine (bis) Si mne-Q si p-a meJe zile M-aj durut odata rau (bis) $i mne-Q si po traiu mneu (bis) 441. • 442.B25/14 r ~j'::i:=JIl4':~fi. -. INIMA ME .J':: 93 fnf [cmon foan.ne 17-arl? la (I - ne Marg in Jume. J. NU MNI-I BINE Mog. ll·am 10s09 lin acasa n·am om drag Nu ~tiu Doamne ce sa lac._ 7:9- k-med-ar we sa mor ma/ tn/fl- clra lor.296----------------------------------------------------------------­ 440.Sfan Ion Pafros. 110 _.-~ -)~. 825/321.58 ani Ii::.c. Moderato inf.

445. Moy 82511203 Moderato 444.~ /7U ne ve.-~.u ..:::.: -.. 1-:•. ..!I. .. ...: L -~- -­ ' .. .. ~. '. . pU.._~ lit" la '1 J~J !iI.: . J'a -.-am dUB dor Blne-om vdzut cd nu mor Cd .5tJu- - dina :fa __ --:~ Sd culcdm iarbd cu roud Sd prindem dragoste noud Sd culcdm iarbd curatd Sd ne mal iubim odatd Numai no. '~:=j~Wi~~~~~~~~ ...~f{]g. . : 4)JJt:l .[ r .~ /0 lSi l? _""...~=::..::':':L.ra-n -... ' -ll.jf@! At/ /:~J3-:J . 1=.I eu de n· am dUB drag Blne vdd cd n-am ad dzac. ~" J=~~~~~~~2F12-...:.( . - T._ . .. '==. .S. ."f'" --iJ.__ ~_ ~-.::..i eu de J. • . 49 ar:: f '(]marrEI.. r ... 1 )l::: 120 . =::. _:-=~:~~~~=j:-==~~. J) 1 .re Ie.L . /a -- ~ ___ . C1 l II ".-. ~ .. ~~~~~.•..fa . ... :i!!--=::::-/'''1' "_-. .::£ 3:::-3 ma du -.:'?::::: '-:.:=t::=· r:·fI'-t... ____ 'i.ce . H-~-' -.a /lal.'. /a.(.a ". y . "..::=-../. .~ t apln.• t...r)/.-eoriore . rrye 0 L.. !1't'1 . ..=. ..'''' VJ. J'a.... ea . J.-...:::::.- )Into 58 ani ~._" kJ IP r-) I J.. --=T::J Lr-u~~~4~=:±=i l..I 17' ".___ la ··-·~~·-- .ne.---=:--=:! t" :::~-::~~=~::::~=:=±===:. ....-.L~~.. '" '::::.ci' .. ~.:::.__ .. -. ·. ~ . . ma du -. .._. - ..: ::=&~-=:::L::-==:E~:==iL± -~~~ §1...--'r-t· ..."---..' . me -~ ...-::::::: ::::*:"~t-:::::~=~_.297 443.~' r .ra·.: rJe) --.= I--. clru VC'i. e25/1424 Moderato J\:110 Idem 356 ~ra....._..~. ...fi~l~_:-_#_.--."..r T ··t u ji-"""". 17/" ma me miH la ~~::~.. I .•. .. . .Dj Zd.··t ··tfJ:·~~:··:1E~~~~1~=K==r .tJ-·~/Ta Ci.al' o iel IiU ~j:$~~t~·.. JI" V. CU/ .. . ' /7ie I nf f/{ita ..:...~ ~f-f'+ . '0-' 0 '/.....~_.. ::::..re 0 - Ejtj mu/ ma.. ·"..~. -:jJ:t:=-:j/~ jH1 'iJ==!:::. ~a....:==F:::. 'r~ . 8771Jl24 /ean. mln·drii /'n me.:j..·-=t--E.0 la... .··"fC r : : r : ' F . ·...re. .. : ""'-'.lb.._"-~==:~=~=+_~1 -•.~:=:.~=-=k·t:··)j)...!~ 1-. .'-1f'~.!t._rL...:. HAl MINORA TN CODRU VERDE "far. de ne·am iubi Codru lama $J·a-nJrunzi Si iarba .~-::.re '·1 :k~' ::::::~=-:::::.:t...fC'--. .... SARACA INIMA ME . ." r~.=. Cd . iJ= #1) I L y.....-.. . "" .J!...kl--ra·/J -.: ... co.:: .. t. rA n: . 1' V.l·a rdsdri De ne-am gdsJ dragostea Cri$md·n codru cd ne-am la Pd iarbd negii ar si Be-om lSI ne·om veseli.. =====-. _~: =~'-.=. Moderato .:...... • =====.:!!":.r i{ ·iJ..-.~/. ·k I . ..::::::::::~ . · · 1..::lf::::'!!=_+'':...pe-.--" " ...?:. 4J: . J~: --..':":"'. e'e ? ~.. -::-:: ..---~ .... A. . ..t a..p''..:~ t> ~.~> .·sa z/ J ce ~=~ . .... _ _ ..J'­ ._ ______ _ ..0fflhlt-:jrJ ·:~E·g{j·=t= -r/77'''''_./B ~...... -..~.... .ce· ..==:::=:~-:. ~Dr ". :f.. -... TAT AsA ZICE DORU • Idem 356 "'hai-28 ani Dese sfi ~ ne ~::~l:.48 ani de los ::1!.'A-I-· .De·a '::"'. ~. 100 t~-::~-::-:t====E~'::- _·t.::::::'h:-+=:'" . '-~ c/}' 'p' /1/- ma me mal ~ r t.« .h~ rv ca 51-un cf.==-:_~__...i Ca cle iel moa . .J" _ ~ ~ ....:...-:J:L.

- - - 298

--.--------.-----~-

Do, w.s,i·(Jm lei doHor ell Ie (his) 1l.1 doitor,;! !~i i-,ollcd (hi.s) .':;i n-tJ(:1 !J(17m.it nimicQ Ibis)

mn;·o

SPtlS

(his)

r£{J('wi 1Q iilimii nu·s (bis) !\ii,-! (lI.:eo, nic/ fa Cluj (his) r.e; :nimu ,'Sle'Vf' icqc (bis) C>!I::;J:;;I t1lU dt(]~ (flisl

rG

,inU,"!{l

"'tit}

tldru
(bis)~

{~'e ti?[~l ."$i

(-,rnu rr;indru

.~

446, SLOBDZI- MNI-! DOAMN E GLASU
',I;"

;:d90
Moderato

/ d2m 402

J) = 92

-

Sklfwzi-mni doamne gl(lsU (bis) '';(] nl:-.u!H: 8ighetu (bis)

I

'" L.l\ MINORA CINO MA DUe
f1~c;

"

­

77/ JC!,]
Moder.. to
~_CL
~;

Idem 32610

-lJ.~--<'T'

J'I=

104

UII-

de-a-puc.

Eu la mlndro clod rna trag (his)
Am carare pl1 sui) fag (his)
Si drurnul pc) unde-[ I(lc (bis)

Clnd ma due la tine Lu.$ca (bis) ;'''lief-un cine nu rna mu~ca (his). Clnd md due 10 tine, Floare

,sat cJinii

sa rna cmoare,

I, t, n !~, ..,"'iv. J
II
j

C

r,*:<i ("';'
U',' ' " '

iJ' "J, -

- Ai'!l

~

i.

i!

! i\ L!~

II 1"1"'" L\ s......

\~'n

!I

~j

i~

B17/e'78
iVlode r ;; tG
'i1:;

VAR·

o
~""f1fn rOIllQS

fiira nintnicd r6.rnas cu cnpl1/ ( oi,,; J

::.,/ .. arc IJe (":He oFf

'.

r

~

m11.j~,o

dat !}ut:l

kl un pticior

(bi:,)

De

scura-n

1'" uma
!;l{",.
n F; ~ I'
!) .:' ! /

cu nO(Jic () c:..}Jce bOtlla..

i

j

qi

i j..l,

DA

ULlTt:;

f

'" MiMn~!I··!J ~ ':f & ~1
t
¥
0>,,,",

t

! t

"1-/

\

. -

fv1ock-"cra.to

4

::

~-......:

~

/'

HilL da, Pii ulitO, mindrii meie }\/ ... rllJ? cit: C!~(ifs~ do tol {fi .f'fH.,:r~~ liai. ca. Pd mlndrii·i tine: Mmnie Hu-mj [reb/! hlm;na fid! rill, Pli unto lTllndrii·j tau

ELi. ;''''~t1 tit,'-­

rJa, Pll1ifU ,- ,

Plnd !o ffllml!Q

QCDsa.

:'T' 450, UllT A u llA !, n ,
"1' "
'

~

J

,.• H

/"',

1\

811/
~,

.1

l'1:2

~

De mlndmta cHeodatd (bis)

C'lnd a zlni sa .mil veda (bis)

Pa

ul;'ta,!}uSani (hisj

OQre (lSi".-i ullin (his)
Inlndra (bi:.: eli sa \l~~de C().';:G mlrlr!rU wIde

ptetrii !Ii ptetriceie $i cocoane irurnu§E'lE: (his)

1

----300---------------------------------------------------­
451. DE HORIT

Hog. B1611605
Rar

J = 70

Idem 106

Rdlile m2ndril m-or bate Cd eu Ie-am Idcut pif tdte AJte rdle n-om liJcut.

Numo·am mincot $i·om bdut SI-am iubit ce mi·o pldcut.

452. HOREA FLOREANULUI

Moderato cetera

J = 80

I- i J.

g! I#~ I r~F I ~ ~[ 16Jf!@ I
I

Inf COV(W Ion - 33 ani - prima~ Boia$ Joan-63 ani- contra Covaei Teodora-31 an/.-zongorii Po/eae $tefan-10 ani- garrJuro Pascu Simian-JOan; ion.' 1972-Viseul de los

r
t)

,- ( ric l if:
r-·-Jg ill t ..i€f-.l-i[b!J
Hai, md Jume, da ! Clnd a sf nunta mlndrii Eu m-oi culca ~j-ol durn; In lata bisericii Sd vdd cine m-a trezi.

IJ

II; J jJ I ;/l J

f

r- :=j4~--r gr.~.A;:.:=IF@

I14l.J I J

Hai, md luine, da! Te-am iubit mlndruta dragd Dol ani .,j-o vard-ntreagd Clnd 0 10 de catre toamna, Te-am lasat sd Ie laci doamna Sa iii doamnd la liceu Sa te ia un techergheu.

453. DE HORIT

".fag. B1611576 Idem 106

Ii C1 if

Moderato ceterA

J

= 60

I ~t:: tY4if il

U I14J gJ
dJ

iJ t'V~1Jt~~J~Blo

NV

-----------------------------------------------------301---­

454. VESELIA NU MNI-I DRAGA
,~

'I:.

Idem JJO

tJ

............

Jle-.Je

//...

""'""" IfiL-L­ d _ _ flU fll/}/~i_

W:P:'f" 2Jli=FFFA
rlra-.9a tie - se - 11- a
n(J

mni-i dra- ga

~

I

tij1J. -J. @ljtl'~F+W~~-J
Alv-ma
l

9
ga

JC9,p ... fa ... ml'- na-n - frea ... g8,

Alv... ma'

.JJp ... fa

mf- na-n-Ired

ma f

ntra

I

Veselia nu nmi-i bund De-ar tine bator 0 luno Hori-oi $i-oi I>uiera. Impreund cu mindra Veseli-m-oi $;-0; trdi In caso cu oamenii.

'Igora mJura

os

~
~
~
~
Hag. 8171659 Moderato
~
Solo voce

C intece vocale de dans
locale

455. PENTRU MiNORA DIN IEUD
Idem 330

J> =130

(I ! p' , P -]Tt# 1t!- - £$' ~Jyq ))

)J J
k ... vd ma vd

~

f Ell =eli r F r E 6 r f~£ ~ ~.--- ~ • & 0 bf t f ~ ----..J;J ~ .---.......
I [ E F err ~E=ii::,3-=dr q[ n p F7]

;i~

"

li"ec,Pm a...

l'in- In; min-rlra

pa

din k ... vt! n{! ma (ld

li"ec 'pIn a ...

P;n - 1m min-rlra

pa

tf;iJ
/1(/

au:

~

Plniru mlndra din BoUza (bis) De tri ori am trecut Iza (bis) Nu-mo-datd de-oi rna; tre (bis) Tdtd Botiza-; a me' (bis) Mdi dorule ldsate-oi (bis) Sdrile descuJta-m-oi (bis) M(1J doruJe ie-oj ldsa (bis) Si sara m-oi desculta (bis) Si n·o; mere la mlndra (bis).

~

302 ­

Mog.8J7/t.O Allegro

"Ii :; 100

i

Cd
Hai!
(~1d

copWi

Sf lTIel e doru marnii
ne
dOT

Cu

Ie, 0 s{iptanlJna n1(](E' la jnimil

lint i ie, Ie. Mtuca de sus
dOTU

tau
la

:!/Q USC.

Hai f
TtHl~ieptam

C:1 dwg 10 cina

l/(lj ! Ie. Je,

Si.. j fmmo(l.'\o simbdi(1

T'r:.1'iUCrl t:U
cfUlrtoi(f..

457. MINOFWLEANt\ ~1'!NOR ARA.
Hag. B 27 /171,1 Moderaio

160

Ta, ie, It', Ie, Ie, ie
Tu, mlndruta pui$or
TJflQrd te"ai dat 10 dor. Tlmi1ra CQ -';Ii hunza, Cd H-o placut gurita,

MJndrutcl cu. oeni co mUla,
TlnUlQ (j-oi vlndut gu.m.
eu mlndr(l n·om ~tiUl,
Cd oj gura de vlndut.

$i eu Q$ sf cumpiirat fV11nrlm/d de mi-ai sf dot Ca-.~i si cwnpdrat .~j eu, Mindrut!'i hator de un Jeu,

-----------------------------------

303 - - - "

458 CIND BEU BAUTURA

/1eg. B771 370
Moderato

,

~ i~~'f-t-,it-··
-L-

tI~

'"

140

"-!"r:ran 39 ani marfie 1976- Slot/cera

['}

.,

J'/

/Je

.beu

oj) -

(j

-

f

,,7

Oe oi-Jd' beu

1).9

U

':~I

.-

Fa

~~

tt"

yi/

/'0'

ma!

Tat oi lJe cite-un pUcut Plna.-i soan' pd delllJ.

459. MOSULE BARBA CARUNTA
,

I
,I: 'I·.:,

Mag. B201216

idea: 276

.J :: 70
C'l

,'"

lk·.je!

/t:

A1~(}-, jIJ
}

-

r':'\
,


Cth;;/;:; --

ab

0;; ;;g

.

/if.//}-

;)

Li.:)

..

;'~

N rei joacQ, nid (oi!» Numa tiit be,~i mlnlnca (his}.

'"":i:::::-: -.
-~-+--~---

6--­

460. STIU CA NU MI-AM OAT ClOPU
Hag. 829151,4
Allegretto
IV -

:;~~~~
-.,'

L' J = 100
-. - "...

YAR.448
---

In!. Hotea 6h.- Jf, ani }9U' Hofen!
-" ­

~~~_cW'==--'E~=:E;l-~--;gg --$:-:::~.: --- =t::::::::::---=:.f::-=-- '-~_f8
.JI;(, ca
flU

/n!~am

dar

c/o ..

jJU

J'f;u
)

ca

n(j mi.·am

da! do -

&~

_ "#0 =i.- i li=:-~c==='E-J-::=1~=~::~-¥f=. · m::::=t=:----=11 ~===-==--.- .~-~ .4=:.:~...:::=::t:.:::::::-==--:::.-=~--.l:.~--. -::---- -_.. ~
La ens- mil •pin ,/
Iru zi
Til.!

'~

BJ./

La

ens - ma
.J

~

j)//i

-

1m

d -

f7U.

MindlU na t;>-o dat $f:rillca. La Cll$mii pentru horinca Dacii vezi mlndra cd beau Nu m-astepta te eu

sa

(bis)

Dacd vezi ca-s bautori .Nu m-u$tepta 10 cheotori Nici sma in sezdt0li
(his)

----- 304--------------------------------------------------------­
461. AICEA MA VESEL ESC

Hag. 818/189B Moderato

Idem 307/a
I

iJ

., ; U· f'~~==tt~~¥E- ~f~
A / - ced m9 ve -se lese/ A- ca s} b!
:,e·m i

=98

/;-a- iesc

iili:~)~h~.~F~Jf~::t£l~·:~~]lt:t[~:.~~\-.·Jt. _L .·)!.·M=--=:JI
Y-d- i
cea vo -

in!a·. ITiI
Stiu ca nu-s din neam mutase Sa nu rid, sa nu grdiesc Da, pd mlndra sa n-o ibesc Si sd nu md vesalesc.

De horincQ nu mnj·j dor Am acasQ puti~or Am acasa uiegi bogdte Pina·j lume·s goale tate

462.TAT MA UIT PA DRUM IN JOS

Hag. B18/ 122
Allegretto

Jdem 245

,

t. 2

:j

E7=.. ._===±---=t= . . [.:. -.·.~ r .a.. _-'-.rl-=r--·-·::t'----=-:~~ _..:.:. : ...3 ~.-~==:-::_~=.~:_~_::_-~·:·:...:..·f.:.·:._:~.· -... ±= -(_ '~.' -T:~~--:~-·-:8--·:..::=!
. ....·:=-.:ft:.:.-.1t_

J

= 100

7al mB

1.///

drum

III

lOS, ---.

Cu oc!?/

176' -

pr.'

se -­ ml-' ne

Hai, pd drumu lmpdratului Altu-n sat ca badea nu-i (bis}

Ca badita·j albinet Tdt fecior cu pdru cret.
(bis)

463. CETERUCA DRAGA MNI

Hag. 818/1976 Moderato

'S
~.

'* lef
i
IId//

Idem J07/a

J

= 98

=gf~:~~.TH~~cftfjJ:-~ rJ'1f~

Ce-Ie IV

ca

ora-pJ

mn!,

{J(j.-ra.f!

. ~.~. == ~. 1f.l -g=iF#-~.-.-..:::=-. FJIf~.-=.~·-..::f·--K.1t. .'t':~} --:-:::::E::t=:::.-=.=~!ty===;::.E:.E.:·~:--:.:t::::- -: Vy
chii mi''a-ohi Ce-Ie - rv ­ ca d1a-g8 !Tin,',

~:tt=--#1L=:
tJ -

.... ·F~. ==h-:-*-:Jj:=:? ,..~;~~
c/}ii min dill

,- ;b);C~~~*J-'f·:C:~: }t I ;: p. #~. ~ J!~~=Jr~"~
Ce Ie fa gt

-

neil;

ca
Glasu tau md leagdna (bis)

ci-ne-mi

de

Hai, Ceterucd galband
Da, CeterucQ cu tri strune Glasu tdu ma duce·n lume.

T

'I

305--­

464. MAl MiNDRUT CU pAR TOMNIT
I

Mag. 82011830
I

Allegretto

,;
~

r~~ !~~g~~~~~~§*~~~*~~

I/a/
- mnif,

.J

= 105

Inl TudorOVlC1 Nlculol-20 ant-cetera Tudorovici Mano-18 ant-zangara dec.1975- Rozavelea

-~~~:-l==§hEl)?
['.;;-/
.

"t

ZI -

~

/71 (

J

- - "---~

Ie

Hai tura-i Sdrutd-md mlndrior,
Sdrutd-ma de tri or;, Tare-mi-i de tine dor La, la, 1a mdi mlndrior. Du-te mlndre, fd-ti armata Cd nu md mdritd tata. De, le, le, mIndrut, de, leo $i iara mindrut de, 1e Cd daca m-a mdrita Dupd tine nu m-a da Tra, la, 1a la, la, le, le, le, ~i iard mindrul, Ie, le,

---=:::j

--~=-3

~e

~
Mag. B131359
Moderato

465 DE - A~ MURI, CIND
J =96

A~

DURNI
Idem t,{]6

IJ

:]

~

~
~"8

JJ; ; £=.- -=·-·~i=f-=l jJ~:~= -E' :i=I=fr$=-p"Efj .---.---- ±----.---- .:J a §1~ ~ - ~ ~ =7(]~-~ ~ -~€ij:~i.~~~U--~~~~~2:K~q;=lI
p

--

ft-B.J

m(/

17

dod

our

n;~

mal -

De-as mu - ri
)

clno

as d(/r>

/7/; mg;
__

M-mlc

I7t/ m-~ >

/;8-/7(/-

M -miC

/7(/

m-as T

ba-

/7(/-

I.

de-a~

..~

muri clnd a~ si bat, de-a$ muri clnd a~ si bat, nimic n·a~ s1 supdrat (bis) de-aj arde 1ume cu foe de-ai arde 1ume cu foc pel margini $1 pel mij10c (bis) 'dacd-n fille n-am ndroc,
po mij/oe, pd margini iard (bis) daco-n tine n-om tihnea1d (bis) tree ilorile cimpu1u1, mdi (bis) tree z11e/e allului (bis) tree zlle1e, tree noptlle (bis) si ell ma tree ell dinse/e (bis)

1

ci sf bot.1 (1f!aiLl ()rn ce ne ... ca nu1 door?: j Jeagd ('u :.~oi rnai h.1 Po mine roa doofe caplL Crl. beteag de bQutura.l romJne Pina..-i uiega 10 (ljii. (. mni 8-0 .:> capu. bdut serra la luna. k6Z ATiTA HORINCk~ 1.>.. .(.01 BE Allegro C-OI de be ie 08 - me - /Jii h l)t~ de ce-1 iJun(i. mni S-(J .ind HOiincd 'cTrde-Glll bdul Brit [1m 10S1.nm'iritd lei€: floar.~~i·.::..(.)erie ( bis) j)jnd· i uiag(j 1([ mine Beu din eo de nl.5Qzui Ffntinc(j Ferd. t'Gre-i nf:b!. De ..tergunl Ca·. rlespreunntu.~Tn MAl BADE CE lICEAl Idem J5tJ '/f.i h{~dE~3 cd S-.

\"flffi j(~ele l Si minarutc1 irumul}iile (bis) O'-ue as/a-i uli(a ? (his) p..0R L. > ~.. ".{)lut.~: _.tue..1'S[} .17 Moderato ./"a/ u F J fa la . .:. /um. 1 .n MERG LA JOe . !luiL Wfln!T I idem 3511b B?7/..'[a re . • r)? 4.307 B nR . "' ~ J.::!r ~-::~fI1~ ______ --.. I' i 7ri..-t~f mi-O riot crept (his..--. 1:.....--+--=f---'--~-.C.:int:':> pril1Hlvara \1<1 co !$! irunza (bis) don.l.].1. ..i susuni {'bi. lurai.lui =--:JI ~~ .sJ 5.Vadui Ilsi mu .:-=t4- iJ ~ Ilii --:-::~--::: .'}J if/I: Bdbut Jacm 38 an. Ardele/:m MillO! -}7 ani iC!l.lnd '.•• :::."/TI 9rf .. I"IUO 469. De dow bdriilului. . pirr'ului. tUiQi. turni. l/J-ma - flUI.:::-.fii. .--'#--+r_ ..1 bnlc.rd. .Sarost7u bY.c.t j ./ [)l. ~ C. f1F .t. III i l.. care $(lde mlndra (bis) Pare-mi-se cd sc vede (bis) Cc.: ..~. -- l'm --ptf. IT/i _ /~l{.! i ..l. C INTECUl Ftf"r!oP!!'-.(.)i· .".\ " 1 " A BJI/25.ervan Hdrie.974. ­ I ----fi-· ==:1 -~ ~-..F· tV ie i .: J.$ ~_ '.. ~i!~ ~ '.1 .:<:a mlndrii Ilnde ~ade (bis)...' nu-·j SI cal ca /ii De Po Tal It/i O~(~t. . 'I''' r r~ut ~'~. ~.

.ie. sa dra ­ cu ~ lui sa ne be ­ ie &ta P P P P I fa d.' ...gr8- dra .Ie. (bis) 4711b..308 ...CJ' 1-=t. zac/ .... j) j) . te.TU FEMEIE. zt./ (8 de eL_moa re 0 - .tinti3lJc r r do .. TU NEVASTA SI~A ME DRAGA ...!la.se rlJ J_ s mu _ _ fa de el moa - ec.. 80 Idem JJO pp s-a me dra . ne .It} COillp .. TU FEMEIE Hag.8.pa-I coap ne . 82111789 "! ~p TU t Moderato ~ ::. Mag.' ' ..f/ Ti.. 472.rl.ga (jet.... pa_ ~ Cb II ~ P I •0 lu .vas . fe .~ Allegretto )J =154 Idem 302 ~ft i l J) J) - tJ) l I~ tu...ga.me.de lu tJ Jl mea l J) de l nOl~~ )) ~ I tum j) IV )i I sa bar do - h J5 J lJa II - voi.MI BINELE • Mog.. ce do 1£)13 I J J Tal I r F C .ne-pa-i .. TeJ-n 0 !lra .. La - Tu.3 Allegretto " ~)::. 81611861. #.jI lu zae.v~ . Minte doru ca $-un cline Cel de el nu moare nime Cel $i eu n-am dus dor Bine veld cd n-am sd mor Du-te dor $j-n alta parte Nu-mi dunta ziJele tdte.tea-gao Meli barbate p-a me lege Du·te tu de 0 culege Ca de boalel poate-mi trece (bis) Tu nevasta cutrel.t..ASTEPTiNDU. II re 0 .me. nuiele oi lua Si de boala te-oi scdpa.b. 0 . .­ 471/a. 131 paf be tea ... 160 ..:::.. ~=± W I ~ II ...J a .ne.'1a-n i-a me .mlJ. ~. B?I J53 Idem 21. hai Tn pddurc duce-moi Tr.J 0.oJ pill! be . cr ..CIa.

. Cd horea plugarului Este glasul cucuJui SclrtJituJ pJugului $i-nfrunzitul codrului Ai. mai (bis) ftl 475/0. ~ ~' 1':.I' i/­ • . __ !lu-ma nu ne-am pn-ce . - '-"l" . Eu de aicea n-oi pJeca Plnd nu-mi aud 110rea .sa. " ~' . 825/82 Vioi ====1 309-­ ) ------ =.. Mag B10/501 A . ¢ lvlii-la-I/ ) I.Itiu ca am barbat (bisj 474. EU DE AICEA NU MA DUC Idem JJO Mag. Ai.ca . J =102 /fa! ~ mln .!'! I . Jl j' 2] nu mJ due PF- de-a . min ~ (.) Eu aCQsa dac-oj mere Tate botiJe-s a mele Tate boWe din gard Ca sa :..17 ani 1977.':.Iapa Ma!~ ~ ~a "1~. ani ian..ra = 110 Inf Toporan Marioara. SARA PESTE SAT SE LASA Hag. . Inl Tivadar Rad/co. Leganai 1n legaflut nu-mi sii mnie dragut la Sa te legine po line Sa flU zii ')aTa fa mine Sa ( his) ~f>( i (bis) . . MAl MfNDRUT DIN LEGANUT . B il. :5i aWa mni-oi petrece Plnd-'oi arde frunza verde.i - cea na 17-01 me re la plug !"(}! pt- na 17-01 me re la plug ~ Ai.).~. 7970.p mal.put -~i I f. I 5AocI1s Jt · J.sa ~ flre-me-o fos/ maj de mull. . 473.-In1. ~ I Eu de-a-I-cea nu mJ o'uc/ Eu ~ 'IJ1rg r--~p kffi-n1l.l1814 Moderato ~ = 84 ? ~J J j r++t A / • I Jl£1jjJ."' 'f 1 .[a ) -~Q -I )1.~ ~l J /)...L: . Vre·me·ar sl o'e~ mars a .21. 1I.druf .:::::j t:nm'~=-~*biig@ I ~ p' . bl Jd. '~Ii 1.Bude~fi pes·· Ie sat S8 la .

.::l par gal-binI Ou .<E±t#Ltt@d' Cu s/ . ¥ c::r . Clnd 0 Ca ~j de paWn vlntu lin de cire$ vlntu des. la l la. -­I j 1 -~.MAI MINDRUT CU PAR GALBIN ... ia doruI eel eu foe Ca $i frunza de stejar $i ja doTU eel de jar.. la Jfo - i() - fd-17u s·o-n-va. [TNT A' MARAMURESU . I. par gal .fat ma/ I of ~~B. B1011321 Allegretto Idem 372 ~ =110 .. (bis) . la f7"l8 lea . (bis) frunza cea de plop $. Petru·20 ar Allegretto ~ = 108 1968.fUtiler £J mu.z () u. Mlndru is ed-s moro~an Cu cheme$6. la..!':::t:.pJ IJ ne ma led . Bert. (bis) Ca ~i 476.Sldtioara ail-fJ Ma . $i suman Ca feciorii de 10 noi Nu sa dau pe opt ca vo.. mal Ira l I@ .. mv.re ma/ Ira. 47S/b. Mag 8291777 $~ tJ E F-kt=-~-g@'ELLg-U 'Ii Int..fo mat mal fa.j.--310----------------------------­ ./ ..Q £j la fra- iU-Cl- Ia.gJn la. i EZCr Ha/____ ?I?FF B ~ ]------.bin .. I Mag.gan /a hunza sullo Ca ~i irunza C'ind 0 sufl6. la l la. la IEIF pi Ca mi-! al tv fa.ra r:J r y'ltJ . klal min dru!cf._ _ _ _ _ _ __ rEFB~-I~=rRa Mal min-oru! CI/ l .

tura Clnd aud cetera-n sat Nu trebe sa s1u mlncat Cetera clnd 0 aud (bis) (bis) (tis) . FRUNZA VERDE DE TRIFOI _ -il".ne-n fa ra.Fa ~ Il! Tro I PO . tura. S-am fost Unar ~j bolund Turai ~i turaI./ ~ a ~ It) .Ii - la cu__ mi"l7- dra.de lor.' ele Sc-(} moa ..~ i> Hal Auzita-ti bine.10 Ca-i fartat de-a 11. Victoria Darvai Va/eni '"""" I. /r.1' Pintea 478. -~ ::1"" Mag. tura Tate ralile Ie uit. Turai ~i turai.0 I Idem 3071a J Allegretto =-.. niei una Cd Ie-am bdut ell mindra Le-am biiut cd mni-o pliicut Turai ~i turai.-----------------------------------------------------------311 ----­ 47Z HOREA LUI VILl Mag.. . - JI J2JB Min- frun-za ver. I) . tura N -am nici gubd./~!l8 ~ ~ VI . tura Jocu nost moro~dnesc rurai ~i lurai.'>1 foe capita. Hal mFa-tiro cu ml . Turai ~i tUTai. j) I lJ t? J 9 Ts fata de pe Mara Numa una 10 mama Grice lueru oi /ucra lama ~i toata vaw Si cu V iIi m-oi 11. bine Ca-i vorba ~j despre mine Eu nu-s fata de jupln Greblu ~j fac dai de fln Nu-s fata de jupinita Greblu fin . 8291J81. .ra.1 272 Inf. tura.ra Prunzuca de busuioc Hoi ~i tu Mdri 10 joe Sa te Joc sa te-nvlrtesc rurai ~i turai.cu pa la no! Pa_ J za l' pa Ma. dru-i )0 . ~ ~p J~ ~-' = 109 JEI35 de jr=t. I J) Jj --. B 18/ 151. I ~ €a 10 .== :+t== &r.I. ~ --~~~f@=J I iEP' ..J/..

dt-a 58 ma iv.cu.)i mni-a fa cojoc cu ilori Sd siu mindru-n sarbdtori (bis) Cine-o idcut jocu-n lume r\iba numai zile bune (bis) ea eu ia joe mii-ntilnesc eu mlndra care-o iubesc (lJis) 4BO.5 j) l It .Iv I lJ2Ji) mal _ _ _ __ II s-o ru-pe-om fa haL hai.9 . mai . = 99 t=?Tbj p #§' P CU_ ar. B 181 1550 idem J07/0 VtY- de ~~===r=-¥ ~.Ie .61. FRUNZA VERDE SI UNA .Cler /77(}/-/ 0'1 3. hai.beJC. ~ sa p ho . ) Il:g)jIT~ /Je hdi. zT CETERAS CU ARCU • Mag.ora ~i~~ J! ) mrl(-i draQ ~ sa ho -- fOCI [U min . 820/7757 Moderato iti#~r @. JI. ~ 10-. mdi pi Facuta-j de simbata La fecioli duminec(J to ieciot1 dU'11inecQ. r I 7} J) [v ]J sa mIn .i J idem 1. tv1nicula.wJ Iu ma/ _ _ __ [8 /-0 hi-cui mes .312-------------------------------------------------------------------­ 479.resc. cetera ta Facuta-i de simbdta. HOi}. Si sa vezi 1n sarbatori Plin cu fete si feciori (bis) eu cojoacele-nstrutate Vuma trebuie jucate (bis) :$-0 zis mama ca mni-a fa lestrc cind n1-oi InSUla ( bis) !. mai @Fr a/ .J _9b!g C2 __ Cd ____• J! v - na. tv1nie nu-mi trebe pd popa ilj Numa cetera si doba Mnie ml-mi trebe l7Cinas Far Mniculai ceteras Far tv1niculai ceteras.ru.'u ) ca flU 1-81_ :8 -.

p' ~x-14 cu ~ _-c j tf* Ii ))J)-j)-rJ¥=E=f¥Eh=fr¥itt¥~ J1I1r§. do .. cd urUa-i m1nioasd Cd urlta-i minioasd ~i pa mdmuca tismoasa Dice m-o flicut frumoasd.'_' .:::.Ie.J :::113 :t=:::===t::===---:.1) )).-lltiln!! cu doru-n cale Doru prinde-a md·ntreba Dow-ti-! de cineva ? /VIai dowie. I ~ ~~ m !L-~ ___ .: !ilL '--' 18. . la. la. Hai. {i ma-()-c.-0-' ?~ ~ ~ . ____.ru-n_ ca .f/ fe-o rum-.' l Te--o rum-pe u rF .. la.._81. cd nu-m pasd (b i Ct'l. m vb( q@? at? . la..__ Hai.-----------------------------------------------------------. .I.guri slru -gurl bUfJ~ L¥J ~ mai__~_ hai -~ p1JEIW=r===:~~~-P._ mal _.-/ '-. 1t1 M(it/ In tn .. MAl MINRULE STRUGURI DULCI .#±J~ "j} $bmJy rtl 1i± Js }l j) £J V p bl p I it j) JJ J):t£ -€ii!¥IJ(7"-~~ Je-as fa -.~ NZaz:s.fal mal._._ _ .!_ _. MA.____.ni-l :J~ ~iJ ~ la.f!W~ -F . mal nebune Mal vazutQ-i om pe lume Sa nu-i fie dor de nime Moi vazuta-i om de treabd Sa nu-i fie lumea draga Mai vo.L ..fa.Ia/. Hai 1. ­ § ~ :4= 12 .Ki-n-fiY. doruri multe.... 5=$--­ ~=k'e .. ra ----:"jL.J : : 92 __ ~ .s t1nt'lrd ~i frumoasd r: <" .. :==fity ____ §¥.--"':.rF.8I:==--'3i~J--=": ~..zula-i om frumos Sd nu fie pacQtos ? Cd ~i muntele ca-i munte 51 e/ are.~~ ~ .._ Hai la. £U~ J jl n Ii ~~~d}:----J.. 482. _ .sa ) l?um-pe-ItNJ )' r/ fl-/ lIS -- ca ___ @. ~ -' ~ ~'~~' @) f ~) Jp IJ)j deal__ /11_ lI8 .Ie.?u ma-n-dur I?um.drL: ­ fI/I :defr " ~ "dl_ fl8i /..'--_. ' .__.p do . bunt..: Coborind din deal in vale Mo. mln-dru.. __L __ _ _.._.rU-II ca ...oe u .-Ea.) PaL__ [0 - bo.Ie sfrv -..rind d/II 1 Co bo ~ rlnd dm _ tF¥ p r "IDd_ deal ~r-3.Ie:. ~ I~ 3~_ _11... .NTiLNI CU OORU-N CALE ...~77 /a Mag B2913233 Moderato Idem '''L' .. J) [j (u_ 1/8 Ie Ma-n-IFI-n/~/ .. Las-sa zica. .' pe-le-a.313----­ 481.

8741890 Allegretto idem 385 ~ ! e-=.lJjJ~¥ Jtjr.ct. ..E33::~ ~~1t=:. Sa graiesc cu colonelu Sa mni-l Jasa dragucior. SCRIS Mag.sId.gu! ""-" o'uI_ fn lume. MIERLA liCE Mag..5aptnto ' * j) j}-=+. Cit-avere am avut C1t-avere am avut IntI-un ceas mni-am vlndut Intr-un ceas mni-am vlndut 484/b. Fa-md doamne ce mt-j fa Pasdre sa pot zbura Da.mil me-Ie.7 Moderato ~ = 90 idem 119 f.--~i2g.o ttl I = 80 -71_-.. Cu_ car-lJu . B2017527 II DRUMU CU CARBUNE inf lite Anura 25 ani oct.~-l.. ~ :=2= t!J • M o dera.bu .314 ----------------------------------------------------------­ 483.Ie. 816179/. 7975..------.cu cin mier. __ vol ni ..~~:--:=k=r=~£ ~~ .. j :l eu-. 484/0.la zl ce Cv .Ie Ce sa fac am a -juns ra . Da.~$=~:.u Da.~-fl= fJ Cu.ce #u_ .. cucu CiNTA.N¥:]J ma.. /101- nl .18_ - m/er -Ia z/.:..--_-~-.k d juns ra .ne Ycnj Ii dru mu Jcris fi ~~~~§~~F~~-·~~~-~hI~A-5b~ Am un_ ora .ce Alu_ sid .---=~!=~~~£-:7t-fr-=iE=:l --" oru . Ca banii ti-or trebui (bis) Pa clnd ti·i casdtori (bis) .~..+------.:. Sa nu-l puie de planton Cd li linerel $i-i somll.ne.mu cu_ car-. Sa due cartea letilor Deasupra cazarmiJor. SI EU AM FOST A MAMII MELE I Mag.m fosl a ma -mil me..ca_!Ja - nil. Am un_ drJ gu! '-.cv J =108 cin.? dus_ fn lume Da.ca bC} nli.t?r£ . 4 ~ F~ ..-. ~ ii~* """'iJJi=:= ~ .

0 MiNORA mFn-cira C-B zf 171.---------------------------------------------------------.84 ani noiembrie 1975 .leud . Cum Ie .. i ±f3.Ie /. bel ma! m~1 (um Ie !Jol 08 me - ml ill ~~~-~-~ J.pi J pti It La . lip ~ P P l'p F r ZiZlc-a zf ..315----­ 1 485.0 - /II - 0 - re rin.§) La s1t1. me .ju Wil - 171 p~ ju Celuiascd-o jiindarii (his) Cum mni-o ce/uit gritarii ! 486.._ _ _ _::. doruJe (his) Pdhdrutu-i cit un cui C'lnd 1/ pui /a gura nu-i (his) Si Piiharutu-i lndungat voie~te rdsturnat rna.fJV § Jlra .18 J J = 120 ~=* ~ p I P4!~ ~ Ba . Hag.:. Bata-va bdeata ieciori Bine va std-n sarMtori Cu horinca plna-n zori mdi doru/e (bis) Si voi vre-o doua iemei AU Mut ~apte Uirtdj (bis) . j EJ~ . CA ZiNI In! Duncn Vasile .'i-..:-~-. ij F: lIeil &1$ It! f3 a lip ~ Un! p ~. FRNZULlTA.'$i v-ati graft pa 1a spate Ca-ti mai he 0 jumdtate rna..Ii .-=t---===-~ ~~ . 818/1625 A lIeg retto idEm J07/0 '~i g P==W t:::f=F=IF F rr(jn-zu .r/.5-0 J = 114 mTn-cira n.ci} re 'JJ n -~-~. 816//886 Allegretto ozis. dorulc (his) .C ..5-0 .nil' r _ /"u.ou .fa .001 08 . VIORE' I Hag.

e .. 810/412 Allegretto Idem 372 J::: 108 ! [e .de-al las/ a we me~ Ufl.+ ~I{j) )J*t 8/ ne t41 le De sa maritd cea hlda Nici 0 cetera nu cintQ Cetewcd Iemn de nuc Vine vreme sa rna duc Cu cdme$a de bumbac La mlndruta mea din sat Ceteruca lemn cinesc Dupd ti ne rna topesc Dupd badea-nebunesc.Ie .de-81 Ios1 .ne nu ...----.7L'__ 1711-81 clf7._Cl CeterucQ din tri lemne Unde·ai fost ai1ta vreme ? U nde-af fost $i ce-ai lUcrat De mni·e nu mn{-ai cintat ? Hai tura $i tura Bine zice cetera Bi ne zice cetera C1nd se mdritd mlndra .____ _ f_·-_-_-<t_lI_-_r.Ie ru ca [e ..me? !/n.fal '-...Ja­ Cine nu $tie de dor Trdie$te-n lume U$or Nici eu de dor nu a$ $ti Dar mni-o pldcut a iubi DowIe bo}ovan greu Fugi de 10 sufletu mneu Du-te dowle-n pddure La i nimd nu te pune Si te du :si la mlndra Si mai stlica-. B18/ 1780 Allegretto Idem 307/a ~ i wg~ __g==r:~~.-.lu_-___. _Ifill ___ ... - fle flU .. inima 488.Jk J r/nm jJUS-­ ta-./1_'- '---' al_'- lu .Ill ) r/rum jJW - Ii.___~ Ooar-me fJoajJ-lea lu_ _ [. CINE NU STI CE-I OORU I Hog. CETERUCA DIN TRI LE MNE Hag...316 --------------------------------------------------------­ 487. D .rv - ca If fa - If fa we ./ ~ J jr.=r~~-:IH·-~ [i-fie J :: 104 ce-i r/o mcJl .cral? [}e_ ml .

. N -am fdcut la nime rau Cd m·am dus din satu mneu 2 . Dmq kJ2M . hai.. B 18 / 2462 Idem 245 J = 1'0 .ra m~' [@h.. -'" I J) AI_. Si nu-ti trebe alto.IfJ . lunie Cd omu strain po lume Ai. . Pd mine m-ai bJdstomat So. mlndra.~ II: j t t l I -J. mindra.e B/as-fa-ma~ sfra .Ia.g qj .ma /a (1m . t~ti t) Allegretto ~ A... n·am parte de-a mneu sat De care m-am-strdinat Pdrintii mnei i-am Idsat Ai. me a - ~3 '--' La-sa . CUCULE PASARE MiNDRA Hag.. ~ pi Ala rat mm[(/ mFI7 o'ra s· ...i vao'l7oarfea ce-a vi ..0'(1 gj I J) J) 4J Jj I J) .fu ./1-' erl7 - !J(I- fe-fJ .. mindra. I )J..______ 'OJ) Ie pa.C(I - 0(1 fe-fJ ----.. me De-i visa un vis de rau. ---j ==-::J re .11 e ____ ~ Ai. mfl7-dra me gJ mi'17 lira !Jal la.----------------------------------------------------------. hai Lasa-ma cu dOTU mneu. s<l-re mTn-dra j) j J) -I -d(l [(I . B18/1885 idem 307/a :.bta_ fa.Ie 01 r ~ ~ J =100 ~ i I T J! .re f! ctfJ ===:l .z:-~ ~~- -----..317----­ ''-1 489.. .##)l @JdgH£§J Ai o--l1c·i a ve m! . I J mfh-dra /1al II De-i visa un vis de bine. 490.18 . TID RULE DE PE MARA :e Hag. mindra .171.t­ L . Ca nu·ti trebe alta ata Ca omu strdin pd viata Co omu strain pd via to.. n-am parte de-a mneu sat So.. me Sd te tli mIndrd de mine. Ih Jl I )j)J 5.t)·~ 17-&(1.

. Tal 01 be c7 n J r!. m-a I &)l.Ita - n II U$or ij doamne pelhaw SHu cd nu-/ ridic cu paTU Si cu paw sa-1 ridic Tat oj be cUe un ptic (his) (bis) .5 Allegretto i f ~~f Tal oi be cl ~ = 100 j U' 0 I Ef f U' i ~.5 Moderato . Nu-mi dau mintea din caput (bis) Pint-un cine de dragut (bis). __ .01 ZINI .. Idem 21.nn - ca-n pa . Allegretto "if ng~':Elf . pIn jos de sat.ELE . Hag.P' n-ol zt lJu ­ ce-m-oi .J8 0 zf.JH a.UN PICUT HagBI81217 r Idem 21. $i de dor m-oi ineca (bis) Eu ln opel suparat Pd /0 noi.ll fe.c@ I rn p UtFI fJd de - /1. ~ ~ J. = 80 Tat ~. TAT ASA A zis BAOEA • Hag 818197 'l .. ill J jn II c!e la - Ja j na-pol /'I-a fur.ni I )5.22 ani ian. ~ ~~. BI81131.318----------------------------------------------------------­ 491.r no .5 ba ~ deal Taf a-sa 0 zFs i ba dea. )J Jl. ]i.I - ~ = 110 Inf leordean Nufu -38 ani l eardeon Man:sca .li.£P' ~ f~' =1 f ~m.1.un pit . }1 J Ja vat/ ci-ne m-a do - ri Ja vad ci .na. fe-un pfl-cui ./'Ie (Ti-a do .1976·leordina ce-m-fJl.1/-__ .loa re )l.)J Pi .nJ. I ~HFt. De m-a dori cineva Zinioo-o~i ~I n-<l?cinta Moo dori hunza de nuc Cd ie zice sa md due /'''1-0 dori frunza de tidw Cd ie $ti unde mnj·e glndu (bis) (bis) (his) 493. .ri.i . TAT 01 BE clTE. 492. n-ol zf. DUCE-M-ol SI N.frill).p' fJ!. Alu ma el 'f*EM.cu/1 _ _.

1 gura cu dulceata De-amu plna dimi neata E1 hai ~-a doruluj Daina mlndra ~j jar dui (Retren 10.. B1811518 495. In) J .b I ~ de u~ ~ P CI I z. Palincuta ~i pdharu Stlmpara doru ~-amaru (bis) Dorurl ~j amaruri multe Pa la inima trecute. Jl J) A') ji I La Jj J mes -Ie .. Va sa de ba. l Ii) C(I - J) . Mag... Ie ~ nu e.cal mes . 1/1-' C(I - raf bli co ura.~ j I " ll '. da.. I (j J) J F Jl \'i ~ ~ II: j) J) ~ bii ~ J) J) - n :h E. ).cu-a ~ J..dill ne...a . due a Ai. ARCULE NU ESll CURAl I Idem 30710 .. (bis) ]01 Ai.li eu I J) J.. dra .-. da.feea~ '1' 'j e....Y1I .:::::.. urma) (bis) ==i j ~ Mag..18-1_ sa-ma piC.1 A lIeg retto J = 104 I Pv p ZI: Va.(It /Jru-mu-IJ co-dro /1.. B181900 zi vAsALI DE BAul Idem 3511b Iii rtf Hai _ _ __ t.ne vre-me Ja-/ a - sa ma duc_ jJUC/_ If f)il!- mtl-n co ..vie me ..~ - I C(l ra! ~ Ceterucd m1ndru glas Scoate pa mlndra-n prilaz Scoate pa mlndra-n prilaz Sa-l dau gurd ~i 0 las. Ar - Grabit J = 120 C(I ) J) J) J) I J) J) Ar Ie n(l ~ n -.. Pdlincuta de ceo] bund De bOut sara pe luna Cu mlndra care-i nebuna Tucu. JU .- Jj I ).319--­ 494... cu ­ J.i • I £' i . (bis) De n-ar s1 cetera-i1 lume Ai vede tete nebune Ai vede tete nebune Si neveste dusa-n lume Si neveste dusa-n lume (bis) .sa - @! I p P p. .C(I. J/ p ~ if..

.lei To Ie-am spUS..co. or§. maf (bis) Nu moo $liut oamenii (bis) $-amu am numa una $f rna $tii tata lumea.... ei nu m-asculUi Tat dupd frurilo$i sd uitd Badea ce nu-mi pJQce mie Nicf fa mOQlte sa nu-mi sfe.mel.... B18/J46fJ ~ Idem J07/a = 104 i7U· Ie v§a: mih . Aflii zlc cd laiu-i stint Eu vdd laiu pa pdmlnt Astd fume nu-j a me Ceo/alta nici a$e.__ ~~~Jgj§§~~~M=:i:=E~ It} ~ II: J J J ... 49Z SPUSU-LE-AM OCHILOR MEl Hag.._.___ IJu - 08 men/ Iru .CO mel. 813/668 Allegro Idem 322 '~i -j f~~:~~ft~ e flU J = 140 5/ la . ou md: ZI Ie$i aiald tu Mali Sa-Ii vad gUIa $i oehU mcli (bis) Sa vad gum 1$i ochii $-apoi sii a cui 1i si. . maj (bis) Care is ca 1$f mum $-apoi sii a mine-to mal (bfs) Avut-am dlCigutd tIi Patru cu tine Mali.mu . mai (bis) Sci-fi wid oehU $1 gura Care 1s ca $1 mura. maj..320 . .­ 496.J.__./ ItU 1=1-=3+4 s/ e ._ o'ru Ala i//( min~._. .. . MARG PA DRUM Hag.

" /7Jt7i- 0 i /71 /8 jJ/'~9 ====1 Nici trl zile Jl-O frecut Nici tTj zVe n-o trecut lard 10 prag I· am vawt (his) Din ligare fum trdgind (bis) $i cdta mine rlzlnd (bis).NGUST A Hag 821/ 1067 Allegro Idem 330 'II ~ ~ ~-~~~.§ .re nu Ie-of be/ PV-J-am gihrl C8_ nu fe-o! be.§ . PUS-O BAOEA RAMASAG ! 7/0 Mag B20/1568 Moderato I Idem ~8J '" '" 90 'pIJ .s-o bOi-dea r.fa. i'Vjal bddita de ti-s dragd Hai.1772- (1a /'u. . Drumu J·o idcut mlndra (bis) Clnd moo petrecut sara (bis) $i de aWa petreeut (bis) Cinei pdrechi de cizme-o rupt (bis) .. Pus-am mina po pahar (bis) $1 po tine dar $-omar (bisj Pus-am mino po uiaga (bis) .ca re/ flo rm . merem 1n Iumea Iarga $-om traj co doi iubiti Ford zestre de parinti.--.l-O bB-riea . 500.~. 1975.CQ badea be (bi. HORINCUT A SACARE • Hag.uT drum pa pw lac D fle-o fa-cui drum pit /JUS -.Poienile Izei ~ ca s.NTREABA FRUNZA.. 499.. .. strIng po mlndra-n bwtd (bis) 322 ~ -. D-am VQzut po mlndru bind (bis) $i m-am pus $i eu 1a rind (bis) D-om vowt.I '...'..tF114 J::: ---=-~T==:t.ell sa ea. B 16/2568 inf Petreu9 Anuta .­ 498..~~ lifo/I md-lJ-!n:a-oa '{/u/l ma-/J-!n.MUlT MA. t 321 .!a-ba ffU/}-za-ll-yUJ frvn-za-l7-gus-la U-/7e-o -(.17 ani dec.ma-lO'g CJ _=-:1 /7(/ mn/-o i /·'1 /~ Lo I'.5i-ncQ·o zis ca m-o petrece (bis} Pina mpe cizme zece (bis) Nu da mlndra buze moi (bis) Plntru zace cizme noi (bis) PasarieQ di pa munte (biS) Auzit-am cd $Ui multe (bis) De $tii muJte hoi md-nvatd (bis) Cum so.:: .~) ·5-am focut :>i eu a~o (bis). 0a==t=--=-­ P p fd jf)i.)i po tine lump drago (bis) 1 .

. urit (bis) f.. -0 fosl u - rtf cu m! - ne. "Ivil ma-n-Irea.vO'-r..IreO' . 814/1615 Allegretto ~ idem 350 :: 100 Pa-Ja-re de_ pl7-ma .:...d 1V11ndra me s-o idudal C-aff> pat lmperinat M-am dus aseard 1a ie S-C/m dormit pe guba me M-am suit fa mlndra-n 1>0pru Si mi-o ros I}oarecii c/opu. Da..68 JJU-s-am tia. io liard nu am pus (bis).ra Mull ma-17 . $1 iecricu jumQtate $-af/1u n-am ee lua-n spate C)nepa mindrii s-o tors CobOllnd po scard-n jos Si cu.ne. MiNORA ME S-A LAUDAT Mog 828/813 Allegretto .n dra_ me .a .oJ pU-J-O'm liO' .pe - 17 n. oala. Si eu poa/a Numa sa 0 calee boala.pe - fI naf r. N-am nici spatd.r~ ra..__ A!.0/.. De c1nd am 1mbdtrlnil (bis) Vad lume cd m-a. de Ii . Nu 1-0 !os! u rlt ru m. .. a . PiN' AM FOST LUME DE TINE Mog. Ifn' am /051. idem /.re-un pal 1m . _ _ .322-------------------------------------------------------------- SOl PAsARE 'DE PRIMAVARA Mag. ." am Iv me..ri1. '-.1-0 Ii - u- da~_ --- c. 503.# Jlu 1 . 818/273 Atlpgretto idem 2/. cind 0 iost iusal eu iusd (bLs) 10 am iost la crll}mo dusd (bis) Clnd 0 iost spdtar cu spete (bis) la-am fost baM sub pdreh (bis) 502.vo'..IC'-U/7 pat fro .' dra me /a u .dal.sa re de_ pri-ma .liaj tinola clnd eram (bisj Cite tli draguti aveam (bis) Unu-n deal I>i unu-n vale (bis) AJtu la mi i/oc de cale (bis) .nt. ~ =108 J-O JI.. n-am £liei ius (bis) Si..5 J fos~ = 110 j>.

I ~..pin .4/u mCi eu nu ma pol du ceo Fost-am a'sara-ntr-un Inc $-am zinit fard de clop Si des~ar(j.------------------~--~--~--------------------------------. . ~ p' ~ m J = 110 I ti a r CB.). . B281JIJ Allegretto J = 114 Inl Rednic Petru 71.ca ~Jrq @ flal.lf J= 1@ ca ma ra!JIl.ne.-_ I ~:.ung iute 1a ea fbis). JOCUL MARENILOR Hug./a._ ma 0 - J mor.mi place-a t ropnti. Jd Ie ra Cd - re nu il/u a_ ju ./e.1 ]) ).8- Cind mi-i dor de mlndruta (bis) Rdu md slrlnge cureaua (bis) Opincile Ie-at> tipa (bis) Ca 8-a.ma zu ee . k2]J .ee m/n.J1 SUE? I 'J5 11 Jir/n-gu ma_ de. (bls) HQJ tura :ji iara tri Bine-mi place-a tropoti.ml fVlindru-i jocu de sarit Co t>i cela de.ma de )x ~Ja ~.£ 1>. ..Ie. Hag B /81/875 ::em 1. ..rg pin . JtF 11 11 ma {} tJ mor.nc Joa - j Irt. 504/b. _"'" " ..ra·.dac-oj mere Oi zlni fr}ra obdele (bis) (bis) 50S/a.1-:g~~1 ) Jl W g 81 .01..rii Ie.:. ca ~ ma .5 Idem J071a &' . ~JEli es - Ie _1' mdi du/ eel . ani ian. 1966-BJrsana I' !' -•.Ie . ) lu . .j) @) A lIeg retto )l =110 .18_ :11 A- fd z/ .cl . II '.. EEt=~p' !~ I V-a ~ cFno' 177/-/ dor. ../:.". /vii cu ce =¥@ -JJ ) Jl=t:. ___ 0 .. dem 21... KjE lfl :f:j E ha) j) :J ~ ~ /J-n~ . Allegretto Idem J071a &» i Gu - Jr·jEt~=4E[=FJL4±=_~ . cind_ ml-I_ dor . r ~JFr=1.. J ra.ra F-'- m ra ia- 7.1JjJ jJF.323----­ 504/0 OPINellE CiNO MI-I OOR ~ J50 Mag. B181/951. ASA ZICE MiNORA ME .rii..i gl it> o Jlrin-gu .CI ...nvlrtit S-apoi tura VasaJi Bi ne.elra me) Ca 17L1-i gu .ne joa Jub gru.Q ) 8/ .

me. hai.me.ne - rc. Cintat: f\1indru-j jocul Turdenesc (bis) Ca cela Ardelenesc (bis J JocU-J m/ndru de saril Hai sa batem p6. ./u _ __ . ho Do-oj mud $i nu i-oj !iIi Doamne rdu oj nimeri . dec.::::::-E. hai.39 or. hop.VAI SARACU PRISEGELU Hag 876/3620 Moderato ~ ~# :Ij 2 ~ . . l ¥==F . Perinita sub cap Rddacina unui fag Si cerguta de-nvelit (bis) Crengilc unui molid (bis) PribegeJu-o aduInit ~i jandarmii 0 zinit Da-te mai pribeag legat. daea vrei (bis) Ai la. SINE JOACA TURDENII Strigal : Ai. iJop.Iff - J": 98 In!. la. Jub fa -- gv cd Ii -. ha Atita cunosc cd-! vala Plnd-i patu mindlii aiara Ai. ha Mindru-i jOCll Strigat : Ai.. Tomsa Maria..$i ma seoate. DacQ mlndru-!. mal (bis) De mini $i de pticioare La Dottana la-nehisoare.lmile Sa ne-auda mlndre/e Clntat : Din Sdpinta-i mindruta (bi8) eu 1i cint cu gura (bis) Cd-s Turdean din tatd-n fiu. =t=~--~-. ..~ __ =:l== /fal. ta (bis). ae Prinde mlndrd pa Joiana (bis) $i ma scoate din Doitana (bis) Ai la. ha.! eel !/ !.cu prt'.In -. Ja (bis) $i inelu di pa mind (bis) Si IDa seoate 1a lumina (bis) Ai la. Arda-I focu Ai. hai.de daar.~.Ii mutd patu Stiu cd vara \i-O gdtatu hop.K ~ ~! de War .'}) Prinde mlndra boH tai (bis) .=1£=*+j~~==±~~. la.hop. . la.ge -.324-----------------------------------------------------------­ 50S/b./u.. Ja (bi. Si 506. Tot eu elntecuJ ma $UU Nepol de-a lui Stan Patms Nu departe de Oa$. ]I ()n Jl A]FnbijlJt~L±EAij:.be -. val de e lUI Jub fa gt. hoi.7975-Paienile lzei ra -.

I )2_l£~p )J If))) j Nu.ma pa min cJra s-t} vad HaL Pintru tine mlndrQ hdi. 8181 1819 Alleg ro Idem3071b ani ~.ma jJa mIn dra .na un .• ~ I v .re mi-/ drag ml e.~~jf:~ji .l .23 ani 1962. md Sirisau-i cu motor Umple inima cu dor (bis).. md. flop.~::~r-*~ ~:::: "::=~_~--~~-l::::~¥=~:. la.: I~ ~ If ~ cru 11 - mu pa Ito! /a - sal /u .~$~~cC£@-j£----~F· . mdi Rasund Vi~eule. - v . 8 ~ .­ mal Cu ffn . rt . h"u .:.:-±==r----. i r~--~-l-:-1£-~~-=:Eu. mdi Cd m1ndru-j acol0 dus La bulin.ku min - dra cu do . la.i meri 1n tlrg la V i~eu Sd-ti iei clop ~i jopcdnddu Cumpdrd-ti cJopu cu pand Mie sugnd # ndtrama Jopcdnddu cu tloricele to dow inimH meIe (bis) 508.u . .-12 kJr=._ '.1­ ljiitf_ A/ Ic.ri .p ~r-----m---~--~-----~~ ~.ferl.~~-.!.. f€1 i --t. Cinta sirisdule. I vael. '\ .Viseu Mlfl-dru eel . la ~ if)) k flo cit .--~~ .l:: 120 ""v Inf Victoria Nosui.--JE jJ .cra-n f.. ~~Mffl .G !i .era-n mun/i ~ n.. t I~.>)31 vv Ani m:. ~ ft TI /<1_ ~ t- ~ . (bis) Mj-am ldsat iarbd pd vdl (bis) Sj polog de noua cIdi (bi.lei ~ Ii :..u . 325--­ 50Z RASUNA VISEULE I ~ ~ Hag 81212971..--~.5'-0 de -lao'.=:r--c"'Ck":CC-3C"-=fi-~fE--==i SI a'ra . :··.. Mai Gheorghita. . dragu meu Str1nge banii 1n soigdu :.cru a mv la. '~-'---'------./ ::= J :: 104 . ~ t! i ¥U!~I~~fi=-tdrJ p ~ ~·. )r-~¥.a mun... PiNTRU MIN DRA CU DORU Hag. la Vaser sus (bis) Mindru meu e sirizas.::~~-::_--E::::.e-n can =I:±~Wdf::. md :..-=::==-=~ =f~"F~~-====-_--5L t flal- P/'n .-===-~~~~~. £jJJ la - ~-~ t .to . AI".e..J'u meul _ !.!) ~ .fau t....fl -.a'ru ca r~ fa - la -.Iru m/'n-dra do - ru 4-111 sat 11. - sau__ .ru..Ii pe mine Gheorghela~.)~~"::~=~:==~E:::-::-__~ -~ ¥ <.o.. r)\ 4@jfH~= ~]-Jh:{jjb .1"· .

.. Tu mlndrutd din zavf)i (bis) Nll te-am sdrutat de /01 (bis) Da nici nu te-oi selITlil'.rtF) /a k-Zd . HaC PetleU$ cetela ta Facutd-.7if}'.....t.: de rna . bade (bis) eel de dOl imma-ml aIde (bis) S{jIl~~tu·m.-±:::::h #I ..c '" ! Idem 2~5 'T~~ :±::f-:.i ~ ~ ~I "'t: Ci 0'/ .... - ~~t..~~ J ....­ PETREUS CETERA TA • Nag. da.~:-:-J:':. Hai.:-r:_~J--r~~ -l'. de slmMta md (bis) La fecioli dumineca (bis) • 510.-~-- 326 . MAl OESEARA DUCE-M-OI J8- ra __ -= T·-t . (bis) Pina simbdtd::ara (bls) Hal da..Jil tV hor-nOI cu .-70- /. B 78/766 Mcds-ra·.:~~':£--T~~-~ ca . SelIUta-mel bade.t: (bis) C-afara m··a$teapta tli (bis) .:::--1·­ =90 ca nu .j~ .0.1-\t:~_ ..:' L. c# J-OI .

­ 4/ ~:.. 8 l81 776 Jdem 245 J .-: l!)ft *':.~ ~. 10 D-apOl dU ...{·-J . la. ~" .. :". Cum do:u sa nu m..'.11 ...~. Plnd mi-i uioga pJind Tri. r.~:: t . la $1 tdt are daruri multe La. =r::..-. Ci1 § --.fIf' I.- -. la./> I .. N.'..Ilt: k. . . --. . . la..t. J:a~~=f '.--.~ •.~ ~ . '" . PINA MI. ------. . "" .ru~:_. rtt: (..."~":=-==---*~-~= •• E:::=:j~ .. -~~) h'? f LJ) . La. Fl' :i J.:]If Ila.. ­ 512. ..io. -~ '~---k--f. -- ~ ~r. _ .J ....:FjjJ. .. 11 ' b::d. .·JI #... F ~'/' :..-~.-'-.. la..--. 1a SCI nu-i sie dar de nime La. - .. Ja.' --~_..lC.:~::r .::..~.:: -=.---"...:. Jai. ...3 ~·a~ ._. ~..... iT'..."~..1 ~ '~i (f t ~ ~." *.liIP ".. la.J ..~-" r< . J. .:.~. ­ . la.... ~.-- ."J?~' .t~ b.. 3 -=---'..1.. iCf-"~· lJ)J- i j". ~ la !a ..::. ! .•. .:. . .• _'-_./v sil 0'0 1')171-1 ru a iii -. la.. 'j ~<. .'n.!II . f'..·. _¥L_ ¥Jt-il:PL__ na Tn"')':. 1a =l :::j .Q'. /0' /0' la /a l~'7/-'o Ie /Ji) -...~ =-.. i /:r:.:.• _ .i . la ~ ~i muntele cd-i munte La. !-.h=.." •.. r .: __ =:'=:'~/'..~~0~::t~~~-::~ =-:u~ _ J-la it···· #1 - L_.> Ai. 18 .. '. ~:. ' •'---. 1ai.~. /77( ~=E::-=::r~~. . III' '-. J. . . .1" ..J: .'}. "_~ "~ .. .__ . 1ai. .-:..h=-f··········.:.7'"- lr 'fI" . la... 327 -----­ 511 COBORil DIN DEAL IN VALE Nag.-'~"-- ~- mal la:.. hai.•.... ..:.···K=·· .- . 1ai. 1a.'g • ...'-.... ..w t'/ D~ r Poco allegretto J =104 na ~ ~/fa ~I :. . 1If· . (7)1-: "'Y'eil. ::p:~ ft~ ::. ."_.~'~y. . til :..' ~ -j • ~.. la. =~~ }d /'"'to". mJ tin .ina . la.. (J ia ::r " == fL... .=:jfJ=. la. . __ . '.---~ ~~ #4) Is 10' /ai_~_ _p ne - =Jl. . l . ..~ PI'..._.' . . i!i :."'~~'. L...~ . c/Y . {j.. ·K~rF. . patm ma tin de mind Dac-uiago gole Du-te dar de-acoU~ Horincutcl de pe mese sa Nebunjt·ai jupinese $1 femei din ceJe alese Horincut~ ('I~ lCNle-n Nef::Ii.!f--::. la. .::.--. & . ~_~._ . la.:0 .. ­ '-"~~:':g:t~E~[~1i~:~?~I~ ___ _ III #m=~_~~~=! .__._ ..:'i i1 i'_/. Ja.Jnit-ai cap de ltomn Do' 1'~ mine-un CIOl de em.it7 ·::::tir. am prms a JPU .*f}ll Fe"A.I UIAGA PLiNA Nag 81112693 In! (jilt. .i~fi3~~::r~:.'5 ~ .--- Fl· · ]· · .:=4J+·-JL •. /a.-~f~'----~J:--~)t---~j) bu rte j::::~ ~ . ..~.'l.::::==tt: . . .. Mai vClzuta-i am pd lume 'lai. ltli. ~:-..J 10 ~ <iii' '" .. )0..::re:~ .r- ...iJ k· ..~ )"<~.. '.~" ..)[ La.~ briid La.f3J . .-- _.. '.. 10. la.~ de __ ~ ib ~ ~~t.'". - . /a /al /0' . 0'0 -~-"' ..

la.'~"'·" :p'~V'·--t.i:::.'(3 Leagdna-te Immd tu (bis) Cd mni s-o schimbat traiu (bis) Cd $i pd lzamni-i dragd Y letd noud. De ma-ntreba cineva (bis) De ce-mi horesc eu tara (bis) Eu i-oi spune cd mni-i dragd S-o.:'.re .. -. MAMA NU ~TIE Mag. · i .~.al~V. hori 0 viatd-ntreagd. la. I /d 'd. Gagota Valerico.31 ~:::--J::::t::~.. 1a Co 01 meu drdgut nu vezi La.-'-'-t.' ' :"'J''..--~=3. .. C intece vocale de dons De largo circulatie 514.".-.I_'_ 8a-la-1 dOa-ml?t':.JU ) .. tJ -.f} * -_. 821/1.u /1111. la. la.9 Allegro J =114 "" =."'.I 328----------------------------------------~~------------- 513.' I J J1 .'~t}:.±~'y.'_ Am -.f-tf~~j5~. . la.V"-jJ'j.mu -.~-~ tJ ."'-' /TId -!lid rlii Am ora..:..-.~----.1/.:~-·-t~ .~~~t.~:-..- -- -----~-- ---~~----~. - ­ #t··i-'-~-=-::..----. . CiNTA IlA.ra -. )1Jt-~. - In! Han Ggheorghe.tfa. lai.~.'".ma flU . · }1J..y:1/ -P-. l~f'~ J1 JrJll J .:~i '~i*L -.. .1. la.'=~~' '. '''' .-=~.' --.i cu ochii verzi (bis) Co 01 meu drdgut nu vezi (bis} La.~:-: "- -" . ~=-:.~-~ ~==&~::~~~.I cloa-mne. ------- . ~''-:::I """--""'-I --.' ['tfl.:Y-=... -----. "'_.d 1- rCl . i~'::.Y... ...· . De-a$ hori $1 zi $i ncapte (bis) Tdt nu pot sd Ie spun tate (bis). ~ ma .. AM DRAGUT.vlOor. VI~EU Hag.91.-::.Id :w= "a _."'_.::--/t-=--l-" Jt. c!~a /1:1 mm-!_.' l am.-.-.'=.. la.... lnall !..""--':.fi Clfl -- fa J fa .0' " Hai. . . .!O ani-zangara Lutol lrina·lOani-doba voce iunie 1978-Bac/coel I ~ t .}1 ~ ~ i If} la__ la 8a-IJ.nbel$ugatd. 10.J)~¥:ct=)i)Jc:)J.1691 Allegretto ~ =99 ~!U§... 821..

.·./ :..---.r . lao 516. r..---. la. vide Tu ca mine nu-i ave Eu ca tine-qm mai vdzut la.r3-/ ~ C]. -. ~~-l:':j)-=~~'~t:. It.. '" ---.7(). daina da Mlndrd-i astdzi Sdplnta Ai hai. ~ lP·r . ----. -".re ~.+ _:F~·=~~'::..:": ---~.'0' J~ "--.}zl__ -.--. ::::-~=~ Ro ma - /II .::-:···::.41 ..:iZI '0-1 )'l~. ma. hai. astdzi taea mea._­ - ...::'::#' -_.t::-tT·_. Bi6/ !V( ~l.J-! .' ~ ..'·. ..".ral mal la la la '-/ ~J J..:...}l...r . •.-.-j')).. f" --" .'J..:~····. F.5 .329--­ 515.~.-... la.­ ·3 -~ . la..J. la./ r 20i/~ . - ~. la.. .• · . . lai.fo . . .'·f···i.J'_rdk BAol TA TU AI FOST . .. pA SUB LUNA. - --~ dCi.pPP ~ IP [a .".- a RO$ie.ref. t) .~a/ ~ I/.rai mal lal la Cd fl-i gindu de-nsurat.:··:+rJ. .-:====:-r -~::-:Ji.r:· 1 P 1 jJ .. .=:..F . -< ---".-q~'. M/n fa ..: f . }lJ ppp{..lori -~" ~ ~--..le-n cu. ~.. daina da Mlndrd-i astdz. I ~. =90 :3 -·.'-i. SCiplnta Ai..-~----.j '.bI·· ······:t f..:.·'1·· ~...re A'u 98.---.~:..J:==:-:--~ Iri . ( .. ~ or/i.- . -~--..j1[~-=!=~~:=::=:3 ·. Ai .--. • . pA SUB SOARE Hag.J .. la.t-. .nose pa {U /e ..:. AstCizi Maramure$u InfloTe ca sansiu $i comuna Sdplnta Mlndrd-i ca 0 vioeea Ai. tid ~. la.­." .. la....ra mea .. daina da Mlndrd-i astdzi tara mea. ..--------. .1 .. l' i .~~~.'.-J ... daina da Minded-.. galbine $-albastre Este-s culoriJe noastre $i noi romani ne numim $i ni·j drag unde trd/m Ai hai.!::-.7/.._.. J/d~(.t:-:+'l.. Tu ca mine n-a.. hai..:-!T!.re cu . ..----....j.. .fl J ot I )J ~~. idem 16810 .(r' l _ . k:J.. la. .".~ Jub JOd tJa -.vioore -zangora rJJo voce . :. .1.:. ..~~·:J·=:Iu -~-( • . . i·f. ~ a!i nl'~-r ~ '-..JtjE··) I ~ .:tI :··.leael Eu ca tine 0. c: • - -.Jeff. mdi Lasd-md nu-mi bdnuiesc la. Ja Eu ca tine mai gdsesc I f'cj Ju!J ~. mdi ~a.J )J:Jf4I~...: .•.':::"::= ____ .=~ f J' .. MAl He g.I ra la . Ji (. $1 pd mine de Idsat. B231358 I Allegretto " Idem 1.J'".-- --- • • •.·:·l'. :t-""Jj"'-j:-~-'~':. t) j) l:i-F=t-r-·~t'::~~-···-· ==t" :::::k:·:t=:-::':'d~--·-:::::::..:~ ..f d/ r rost' _ A -" Ja ~-"' . /a '~ cIe-!) -Ju . dal f.8J =104 t l P pp P IP Iv-- p..··. mal mi'n.1 l .fa .n I r '----'" nd iff .:-:aJ ~~~ ft·...:. t til' ~ I .. avut. " . .r:1.~ ~). ~ . ·t . •. . ==::::":' ....dra floa . ~ .

. ~.~L:_::.~: _..:::l. cui /a lu ...~fj.' ma ." ·.-ffi=-~:=~'1jl~=~.-lJ6' ~/ .. .....r.dru-. :' -.: .iJ..-:=-g~.. _." .G I AIL.---... /e till I r ~ I D. de unde ai veni (bis) Nu vad locuri ca p-a-i (bis) Ai daina $i duinu 51 B.-·ie ~-+::=F~~.:=--·E·S::=-::E-::~±=:·~-I...me do ._.'j.. Marlmure$U Or...~ ce·.­ 51Z MARAMURES PLAI CU FLORI Mag....!.' Ala-ra mu ..!- /78 .~_J.za Fiecare sat i-o floOfe (bis) In bratd mirositdare (bis) Ai daina $i duinu Mlndru-.re// p/al ({j l/o17.-. Ma ra..1if~.=t. NU S C ./ jJ..:.0 ---.' ~II rlo..:.~~'F-jt~-~ Jj./ ~'. f·:].._ ...·f:"~ ~~...:..::..-" '.3'3\) ...../ la ''!-I7i/ Jau co mori_ _..-Jt.:... __ ....' la -- flU tau co - mori _ _ I "'~*~._. ttla·· ra - 1fJ'. :J·)fi::..}fTJ fa .:::=E=-~~~~::-:.==::::j A...b··Ji:J1tJl.. .-----..=4lt:@ . f'~~=~~1'3 1'-.f! da(.' sllu ) ---..d.. ror!.]~i~·f~~~l·J~'~JtF) l·..Tj.. .:-=. .. plat' CtJ flort _ _ =&~-..AM FA CUT LA L ME T/U E U • Idem 3t. .. Mfn ___ !!C4:.1'!::s./'u Ie do - n.:y: l ! ) ' J = 89 '.~:=-.J' .)2: -jj~. -3 :3 r!.-::::T~·=--~· h...!!. Min .::~ 4/ ~:~~-·~~:..:~:h:. 824/595 Moderato Idem 514 ~~~~.--~-' tWa ra-f770'·....~£=:~~~~~~-=1·.

.. . . OR 8/lJ.. t::::::= -'­ "" ~ r .". k '" ¥."'. f/IJ' fI' " : ~ fI' L . ! t·· 7­ _. . e> .--'f!' --.cru I< r-.' ..~ til --0 ­ ~ -1 -= ". c1nta 1a ainU drag (bis) .! 1-'.l t· M<).' ~ .cru mi:} ~.:.-. 1Ii­ ...- . it­ . DE"' AS STI fiNTA CA CUCU . r. r t­ I • a ::. r. {//I iJ . r ~tr .I/.--­ ..-+ -~-L+--~ I!I~ . Toatd tara romaneascd.~" j. ~:l ! ! It I. till' #£1 m-8y: .. r.... .. ..~3 (.it:... - ..... ~ p ~ . 1 t' '// . ::.'3 . ~.. " II till . t:::: /l'{'.fIII f" "" II ill . :e ~ III '" IfIj r' I.I .r-­ P /a " . .··P . . {//I !IT -­ h t -1.S-ul. " ii. '­ ---:.p " ==-­ " ~ . I "i-­ -. ~. _~l_. -1 1/1' - -C-r­ -:""'\ i:... "" Mag....'.: ~-~.s-a~ S·a~ zbura din fag in fag (bis) zbuUl din Udru-n tidru (bis) cinta Ja OinU mlnd:u . til "" r fill' t:::._ ~f. ~ it r .. • ~~.". r ". !D­ -... .J '" I. . ~ ~ t:~ . Sa trdiascd VasaUe Cd-i fruntea fii-n hilrmcie Sa trcliasca sd trdiascd Toatcl veselia noastla.­ . c.. . -~ . fII' .!' y< ..:.~.4!1_ J. !II "­ ~r . * .. ~Jtd ~ til '".331 519.:.I ~~ 1.. - la . .- r fitI . F' J f' <fi III.fj " .:.s-U$ 520. tii - !~ .. ~~ 'II'i"... .... .' ::.778 Omu care·i Iwrilur $i 10 lucru are spor Cineol hamic fii horefite !n lume bine traiefite. '. g 'J!' . AndantE' fI.-. -./2". !II ~ ~- .-'.:i .. ..e. . 70 ~-1 p • U:: ~~-~ -. B16/ 335' ~ Jdem 506 . '~ ~ .. lu. ­ '4 f-. ( ~ r r/ fit I' r f!i r ~ ..j.. ../ .

-.·· f'-:f:CT'Jl::=Jiilck...dru cii. . PENTRU UN CiNE DE DOR Hag."'.----- 332--------------~--------------------------------------- 521.__ ce de .----. 522.mult .. 8161219 Idem 325 . TU MiNDRU-CA DE DEMULT Idem J071a liJ. mFn.. De te vdd ziua lucrlnd (bis) Noaptea te visez durmind (bis) Eu Ie strlg de pd plrdu (bis) Cd nu pot de doru Idu (bis).t"0:~:E==::::{.-. fa fa fa la /a /a la Sd md calee cardle (bis) Mlndra cu pticioarele (bis) Sd md calee cdruta (bis) Si mindra cu gurita (bis)..- 4·~~-'. Eu te striS ca vai de mine (bis) Cd nu pot scdpa de tine (bis).ru Ie.~1'=::~ pol Ui - la Oe nu Ie mal pol Ui - la dQ . !JO IU /e ~-~~--.

) /ia -t' ) /7unlt J .------ =E ee . .--:::===----=4:= --­ -~-- = 114 A~ :~-~:-t'~ Jlal de mi - /7e __ mull...-~~L~-:#::£:--1"t-=:~~--~--:--7'.------J J :}.-... mdl . jt .-.JJ// > §I I ~ --. /a II cu- /i d..-.~--- -./r ~t: -­ ../Ie -=H--.-.-----.. .. Mag 81B/1582 Allegretto'.-=. .-----. . pa me._-----------_.Ja lia.1lEill de___ (e . ~ ~~-~--.. ~ lese ..Q+ic:==:. .-~.)1--::-----iii: --..--:--~--~:=gg~~~~ ---=-~i:-:: -------~ -~-----..Ie J8 '''''.. ~~_ ..-----~~-~---H---~---I-~--¥---~--------~-----~ ---:-.io.•~I ¥fL .J .-.08 U ./e-a .-. pi -#L /a 05 --:.J-# -..._ .--- '--... .e . ~~ ....-=. :: 120 OJ PA MESA Idem 307/0 :tticy.Jor . j}lIo ~ ril? - .-p-~ --... .j /a -- t:::Ff:Jf ~-iJJ ----~ ---k - --f-..----.---- ----. t I tII-- - ....l .~=-~~:=:f~==f --~:~--:--::==:J1--jf.~=~-~~= -8u /l..-:::=:::-:-:-iE!i-.--:: -=---=-=--y-----.tJ ---------.~---ifJ--~~---~-------~--~-----i. /..1 --f: •_j...f _.__ ~ Cel Ou_~_ IU - beJe pa . VAl DE MINE MULl II BINE Mag 820/1853 A lIeg retto Idem 1.Lj I V y ~ J~ I #~J...)i ltj)JJ)'f'=:::=j la. . I~ /a ~ la /:J 1 /.80 .-=-=.~ ­ p c.~ .---../a .J....1)~-t~-..------r----J':-.): ..nd de bdut (bis) HOrincutd bete~a~ tare (bis) Nu te-a~ be ca sie care (bis) Horincutd be-te-a~ bine (bis) ..---------­ --­ --- ---------­ --~---------- :=£I ::=31 -=::~~~::-:--~ -:-4 ------=::h:::~¥ ~.._---­ -~--- ------t ---'-- - ------. '8 __ !a/~ /8 __ /a_~_ 18 .----.-~ /a..--.t...----1"-:-.--T -=1!--.---..- -~~ 'a 7-- .~t~:---~---~~ft---~----~-==:=---f--J=-----~~---~--=¥-..-----..Jed t-. la /a . ~ .~:':-g£~·~--:-V--~~~±~:~~ ---V-~ --tf-.·.--. j.. ..--- -- -.~-- -= -- ----+------ .7_ -T':.. ~ -I __­ • ."""! ----------------------------------------------------------333----­ 523.bP--=-..--~--- /e. HORINCUlA .:-...-- -- ---- -------- ~ - -..¥u~ .---~:--::====-: ~----~~~----- Ca ei flU au Ol- CI-UO dor_~ la /a- Iii! tt1EJFCCPI~~-F-::E~=-~q~=gijI ~I .. /a _ _ - /al__ /a _ . Horincuta cu tarhon (bis) Culh te be oricare om (bis) Si maj tare ~i mai mult (bis) Cd e~ti bu..-~iJ~=-=)./<J ' - ~ Cel ce a iubit odatd Nu-i cu inima-npdcattl Am iubit de doud ori Si era gala sd mor.-r:::-=---+:---~tal -::~~:::~~~~~---=. ~ 524.- /a ~.) .k.=>'-----------.-=tt-.. - -)j-t -----I -.

.--- ». .-a$ da rna.. .B'ir sar_' •• ?/ • '--- ...'0 -­ -­ '---- II _hJ run .7Jd me-/ CiJ do ... • 526.-ra cu J IJJ 15__ .)1e fill DUmnf'zt:LJ Caei sdracu "trainu NU-i ti('nt=~.:1)(5 .h . :" ' • L_ - . -(I da aJtu doud Ell .---. legatd cu lanturi (bis) Dar flU ~tiu cin soar afla (bis) Sa-mi de!)/ege in. .--------.-(1$ da cu cinc. ~.--.sle fllCi 80Dlnu Clnci ~a pune pd hodlnQ /(lima lui Ii suspinG Clnd po pat eJ sa Q.-334------------------------------------------------------------~ 525. ··t_.J l. )-'73 I. mai rnuJte $. • :./.------4 _ -::-J-:------- ----- -. ~- • ~f h )t J '8 . .. / nima me-i cu doruri (bis) $1-.run./rd/ I 1 L~ -. mult cu nouii.7}(o(. -.- -------II .. ~ .Ie. IralPste dor de caso.----.ru. ?.•.JE:.-. _..- /--m -- ma me-! cu 10 -- do .---­ ---------<!) -=-i T.---..­ ._.-".-----.r ~L f" .d CIIII:' ~dde-n S(ltu sal! If)J~! $i spune rO-i este rdu Gril!.J-~ ~ '-Jt. de . _ . i til} ~--:-:::---.~./" -- /}/--.ma (bis) Cd mul/e-n /ume i-a~ do (b. CUM M-APROP!I OE--AL MNEU SAT -(' _' 'r!copc l joan . " mai .s) Df' i-ar do (Jitu tri sutt' Eu . :..SQza Inima lui /ocrimeazo L' po nnt clnd sa se 10510 T.. :. # : .~ 10.-j7-=Ili. ­ ~:~ -~±=. . L ... INIMIOARA CU DORURI idem 519 .t/:..I *~ ~.

..'./.1: j~'n r "cjj .' ... " r ... nebumt d·· crU) (bis) [j! '.-".!{:.1 ~ _ . .}:- -~-).: "­ .') • II . EU LA MiNDRA CiND MA Due 519 MJ.'2· Lu ia mlndra cind rnd trag. lJ(Jlu-rnne·(lj !mtLi ri! mac..~ II " \... ....1..--. t. .-::: '''.-" . -­f .::" f!i '" ~ ..$! (/I . • == .. . 'r~' J ~. t " '.. N.tI " :. :¥1__. -'­ ...../\'-~ . . L.~.-- --"''''' .i moo.~....~ :.". C/: De io iflim.:uJt i hi-)) '~](Ke (bis) ti place (biS} .-. " ":" t #Ii .]{] .'fii '.J.. .6 an...MI VOlE [ Ai"y R.m. " !I r ~~ .. .'f'ui linle (bisi ( ' I ' :1)'. ---'-j.1 J t'." 4f!! !1ft *' .. . • tI .. (his) fVln-i cdrareo pel sub lag.. "F' .I i.:.' ). '" .. mai (his) r. .-.'-..".. (...' ~'y. Ji ~tr.:: . ~~ r :: .. '?'j' 528.----. d. 1') L .. .~' 5.~ - ' :. :. . i)_.~ II'. .. " M!~ r .." ... ~ j~. J ..:·[..' F 1: ~ . ~ .r.11-' L L # .-. .-.. ~ .. ~ j..-.. 335 . 527. nte (bisJ ~ .. .. mai (bis} C..or -~ :. . J ~y -f{ • -'-' .. .Ie :1 :1 • if:." 1.. fI1 . .. Jf :.}1 .{' I' f/{./. . ..'Jtf 6(r5. • • -~ Fac!)-mi V!. ~...' ...""""Ill --------------------.~ '"~ • '­ # '" '" • . mai $i drumu po unde·/ lac.}- .'. '* . t~ A MARA I~L --- 1 . i. . f' . !Ii . V i-. ~ ../·:'(f . 529. " .... 41~J: Inet: ~--. V ~~~" ~ oj .1> j. _ =.." 8 "-. (f C . __:::1 ~3 . . md..' .-:. FACU. GURt\ "" .]....r . ~..5/['.... 5. ..-r. I fit .. '..' .. i)!. 1o.. "... * ~ I/Iil .Lt.- . .~. f"... --. ~ t·V " II . i:. .: ~ E•. • tit": '" -. ..'.\:' ( .: r .L. " !"'"""'-.. t "r r t--' ..

. rt 1<. /cJn..D.._ ". _ It) .fa /a /a_...! !)e A.j.' .~". t· .. nu·i bai linele <!e I Qm (l..lt (b.. " l~ L r 1­ 1" it­ ..rJ!:[ovJC.~e /t de /lIf}/-0.:. HOREA lUI GURBAN in! !... Heg 821110 Rar texl.:fL-'l·t. j /8 .» mu It Am to bill blf)• . .. B 11 / 2606 Idem 5JO ..J = 80 A"dante /8 /..'. f2 IV J -:l ~-~..re(l rr-e ..~c ~ i: ~ = 70 !Jf'i97(! VISdul ~it. 7'1·0. .'"/ fl "..51 rJu_." '" -­ • Pagubd ca-mbcitrinesc.. HOREA LU I PARDON Hag.y '.tJ J....\!ut (bis) Ie/4 Mine ."eli f Be-ot "It' .'.i~e ~i trai (bis) 51 de fTl"f~q Sj 1411.(l-Ol JF.F.... /a_ rju n--o'! ~+-~=~-J"-~.pmr.'".I JQJJ~·-~=li--:~~::::f*~~ ~~.tlbiS) p j nc '" tJ ". T..jJ je .-o1recl. pute (I>tll D~ ilJl11~l'dftl ..} 1= j D. ~ -J.'e: P .336-----------------------------------------------------------­ 530.) Bdt 1ni"of.. md1 Si vad feWe cum cresc Stiu cd nu mnj·am bdtrinit De coarne de plug tHud 531.. JjJ~/~ --."1-' #-.... . !.

. .:. -.1"-':: 288 ~ .. ~.:.'.F.~- ""'-H":... t -til " ..::-. /8 /<:7". ~.. .. /8 :11 J/.:.. f=·· .' f .1" (. ·t r ~.~~~::*·:~-rJ£Ji p ]'l ----I....:-i" J. MAl BADITA BUZE DULCI ..== -~ ~ -~ :. .p~ ta -J~ :w:*===ti:~H"~·...-L~~~ ~-:."'. . la Care-or si rna. mititei I-oj pune...ist~~~1f~·~- ."..'- Hel.mmil. la/ /a.• Ie ~-h-~~-.za -. = 89 idem 2Bt.rJ/ [d J~ .~ /77U/f" do . jJ J . FOICICA FOI TRIFOI Mag 8131692 idem 322 J = 144 AII e-g ro .'" _:. ~~~~)J . .. ..Pc-' '"51 . . " ~" ~ .. a do fuseei Care-or s1 maj de~irat.' .. ~. .~J. ··~-h----as:-a~--.'-. sa I.).' j'I ."'" 1.. .ii-.~-=f.!:$tl:fg::~?T~~~U EQ A ~.~---~~-=:.bol..~ .. I-oj pune 10 depanat. 1 Fi J {/ l!4.e "m •• . .jar./ .te ~.' n-~~:::J ~ / 171.. . ... ~ ~ -ti.::. . tese eu la pinza.--------- ...··1· ··11. ..-------~--." . -~ E-[~Q (f~v1 !I-alia 171.4' . )J~:j) J:)J'" -.!! k - :10.~.j:==k-:J ~=:: =:1i~."..men! ere - mt!!. ~!Jf:--. I ·1J. . " .!Ia" . _~_-:t. ~~ . Care-or si mai dlagu~ei $1 ml-o... .. ~ . .... do... .:"J • . 1'- ~'h-::.mlOd -jJ tJ .J raz..<-----r-~-::tJf ~.. ~ bu ze dub _.. -----------------------------------------------337---­ M...> '.li. r . la" la. /e •. mal do - ru Ie ere - za -mlnf '-~~-- t) ---- -t-£~~:::. '--1 .rv /UI__ I Inimii supdrdcioQsa (bis) Ce sa-fj dau.. _~f I '---. J! 'd L " . Jlm~ u ageD £#$Fo I - (1- [8 101 In - 101. (bis) Cd la mine-i tot 01 tau Bade dragd tal mereu $i eu in inimd-1 due (bis) $i-/ cute ell mine-n pc'1tuc (bi. t' ...~~ '" -~ ~."JcI.lj:·J~· do n.d.:.~ ~ .f jJ/) ju.'. .'*1I" ~ ~ ~ JT J. .. '."'.. m~ fra. .~~ mal ~ /a m .. ~!i ...i~:~a~J~==~~~~~E~~~. sa sii voioasii (bis) DC1-t-Q~ Cum am fast n-o bine1e 1umnii (bis) sa mai sii (bis).- ~. 4J. h .~?t~J)~ 7e. = )P..men! --. 1..j~~-.-m~mV p~ / -~ m~mIOd-ra tu dor mv/ I #-. /0 ~ .. NJ:l 817/i19 M oljerato 533.9 .'~~r" "'--'" .-.~. rt/ '.~ l 1'.. --. -._ ..._ ma Ig . -m--':-:)]-l g.".'~ " ..~ : c ~~~3 -71 Oare a cui dar if due.. "'" Mi ~.. . .' " 532. . .7...:r~£ . -:"~'11 f":<:'f' ==== I.Dcd -.-~~---....:::::..'r. .. f /-am jJlI..rv .. INIM IOARA CU DOR MULT II idem 3511b ~ .".sl mal drag di ei I-oj pune sa elnte-n hunza Pln-o. 534. h· ~ ~.. .:::~--.J! ."_ .filtJ{3=g I To.--=Z ~h ~ ~ '~.. ~ ~ "-j1"~ ~~.fea !" F ra 3m jJU..~.

): J' ) /e Ip :t pL. Hag.. bo/und BoJund nu-i. supdrat De mulle Idle m1nal..]/ AsrA lUME Idem 307/. ..be raJ mal $1 pdrilltU md silesc Ca sd md cdsdtoresc Eu l<:>-am spus pdrintilo[ Sd rnd mai lasa fecior.'. mdi. HORIL£ PE Mag B 18/}t. t --- . 82112259 Mc). TlNERETE MiNORA FlOARE ...:cr a t· ~ = 104 ~t r ~c.. as~· /'" /u-·me~ !Tle zjl {!Ie} me. cd-.. lor porintH mnj·o rdspuns Cd am iecioril de-ajuns Tn.. Nu·ibo/und pd cum sd ~tie Cd cu e/e sd mlnglie Bo/und nu-i.r ~. . 536.oard-te rnoi loane Plnd e~ti srag la cocoane Tnsoard-/e mdi Vasile Pilld e~t i drag 10 copile Dupd ce li·mbiitrini Celt:' fainft Ie-or url..338 -------------------------------------------------------------­ 535.Q). Me· . locul sd-l batd Cu de-ace/e se de~teaptd.juato til '" Idem 3J6 :: 110 ~f-U~ :11 jj Ii . Care om hore~te mull Zice lumea cd-.

:)or 30 jl\llN~Wn~lSNI IIOOl3W L .

. Allegro assai ~ @ g~! It r' - Sf ~r __ ==-1· rr I ..r--::.. r8r b'~ ~-.-----. J =138 4lt """"" r?! r" ~ UC ~==IL:r~· I ~ ~:.---340~----------------------------------- Jocuri bdrbdte~ti Borbotesc 537/a.:~f~r til p r a I 'f r fr ( g \I ...~.. 1I"!. B 2 8 / J J J 2 ... a rr e1 a IFF :11 537 lb..-.-58ani Dragamiresti ' I err rf? tJ:-' ±=.. BAR BATESCU DE LA PETROVA .--- ~ ~ Int COf/aei Gh.BARBATESCU DIN CUHEA Hag..

.1:~_.3iiV QJOOII1-IUCS[ . OJ5.'! O'1A NIO JS31'18H\f8 .LJ~31=£::-~ @ fazl inr'~1 Ii -196! }JOIlO} !J01l0] GEL =" ~ :=~..~~~ " • '" :::::: IUD.• i ~~{gJ ...PJOOf] Duaz-luD 51 -9Joo1J 15 'lJg IU! O'1A '11 30 nJS31 YSHYS '6E5 .If'£ l j . #I • :-": ­ .

ani-zong... -31.. Cavad Sf. 1961....... 112.3 4 2 .---..Sopfn!o .... 541.. BARBATESCU DE LA SA PiNTA • Hog..­ 540.. BARBA TESCU Jdem 223 11..... 8141J031 inf....50ani-cet Cavaci Gh.

­ ...@ I G] ~:JJllb' 5-tT'tl tiE' I Jj .../soli g60!OUJO l qunpJ06-IUD fJl-UDjaiS :JDa/od fJJ05UOI-lUD {[-DJopoal !JDtlOJ PJIUOJ .. -S96l"UDJ OGL = ....... ----£p£ ...'1 AU 9 I JB)~ lAV ~~ ...a~ y finn I ~ Qp/] iH) I J i3JJlltli ij............ ~ WrfJE~ca I ·0 I ....[ F ~g J I €J@ I oJ J~jjIjjHj~ ~wt ' .....~ sor ap ..IIJi} f9 .. E£ih!fi i £lU4J I ~]'11 "B D D I ~ p.tU~lr~IJDOI PDt. I i ..pfiIJJS-lUO 'It -a...W t -¥JJ--------­~ J trn I W J UJ J tW ~ ~..UDOI 5DIgB ~DUJ/Jd....OJ JUI [8tlllB ·fjDH nJS31 V8HV8 'l~S + + ..

.J :!O!u~ C"it1! ~ U i.nq Hiil r(1 ae da' uP f' fdcui a:'.:-"::1!"?ii.:'. ..-.. ...1ir?ift: ... .~lfu cj.. " ___ A-...i(...~.. • . -. '_. ilif ..'~..•..:. -. ~.* - .. • t ~ .<-(~r'. ~- ----- . !)aip~j Dumne"ze.A. p(ii':: {lo' .•.: ria! tUfa de G•• :\Jumni dsto !Oc jl Joe ~d md bag ir.!.!~~ .." . _ . t ----... {1.. :neif'" .::- ... . .)."J'i.:' uc. • ....tCl-! fOeL! bQ!')rJre... ilfl!" 11_ ..~. ...1I!-. .'-~ _..344 ..\!' _~1It"..-. "._T. • ...:.. --~. " ._~ .. ut !t. .... .L·~.iIi'... ..~­ . -. __ ..~~i:..A -'...-. •.1 S.... - :Il=:.'f'~ d/r:cu-r~tr'-: t::J.--- ---.~:'.')~h (:lji!. .--_.'. -/: .s·luf /....-.... ..: .1Ii@i ".--~--- . _~ •."...".. -~....---~ - ~~~TJ:-I:f'F-i~~-·t~¥t:~:=~­ r.')\' Nici oela/d n!: ures!:'sr.. tum de dc' A...... !C~('!r 543.

.I 'on PW ldaJp I-rw nwnIp 'wnIp ad DIPW !nupw!1J o(po WD-Il 1$ ll1(nWnJp noun( 0 OJ!)W ...... H} 1.. -_~. ~- 11S3N1N h ..--.'7 --' _:::.~:: ~-..-> • •••• i: • ::. -­ ~ " :: .. ~OlIHOIJ3~ 10J31NIJ 'S~5 ._.i lpar. -. -. lUi Jor '11 9U3W ONIJ .¥.' . J [I'"" "--+-----".'. .~~ ._.t..:.._­ " .P(M dl nu 'PJPU!tJ..~::.

.346 .. -I. drag Dragu-mni-i fa veselie eu omu care-mi place rnnie S46/b...""'" i ~ V" ...... ~ f!:.:--...... Covoe! Ion .{} ani. unde-am venit Ai mai! Vas..BI6/2912 ~ Allegro assai ..leud ~ L err -.vioara Encus Gh-J6ani-zongora ' 1961.. t @a~i~:rt hELf! ~.... ~"i~ ....... FECIORESCU DE LA IEUD Man ... o$a-o..~--...JOont'. =150 I ~ .. ! eu cine m-am inti/nit Dragu-mni-i unde-um intrat Cu cine m-om adunat IDai Dragu-mni-i 10 mu/d~Qg Grigo! Cu omu care-mni-.:p- q Inf.....> de po lza Gheo' cum ii z1ce..­ Zi-mi cetero~ de bout Ste' ! Nu mi-ai lis tare demuJi De clnd nu te-am auz1t Glasu' mni s-o amortit Cetera!..".... B$jj=fri ~ *~ (!"'~ tl y.vioora Covaci Gh. juca Cum ii twge ClI areLi Aso-oi da eu pticioru Drugu-mn-i..

p .._..'If --------------------------------- ~~47 --­ 54Z FECIORESCU DE LA PETROVA In!..'~ ~ J~~.r '1' bI It! I i gE. .Petrova (f u -- ~"_ ­ ~ Sf .. t t=id ~ P =.. ..1 ~:et--.zr~l€pF~2ff~ ~2-." .:M:-'F~~~:-.IIJ -132 f' n".l 51 ~2=. ~1?.J"=.~~ ='F..±=:E. Hag.I~-'=T.. .~~~..8 ~ ~~ (I) ­ I r-: .-.3 -+...i . . _. ~ '---. /000 .' ~_j_ . J ~ • . --____ ~ ~~. p ~~::~:'j ---~-~~o:==::~ I':'L -'­ .-====---=:'--==:j ~ :----'-b~ iJT aJee=--=t bid =l--loj __.::t--=Y=i:' t ~~ r f g.) 549.':::J::-:_t~_l-=q_-+ . ____ q " e Lalor f -270m vlOorc Petreus 1 21 ani-zonQ Covoel' Cn. "'0. I I ' 1::= ~ __ _ ---. -_ 548.. fIlIL-1iJi . "'-~~ ~.' I cr ct:. j. : YlbtjJ. ~ '"". bf [bra "" r\ I ~' jj.. ~ ii~ .41_:± it=:± I & .. ~_ -~~-"-11' ~t =~=..__" ~.----i-'~ " ~~ P 1 n qq n 'k @ I tl !.:=. r--- ­ -'-='--i. 149 - / . = R r rft:=r bt r+=F~t-~~:L+~±:=~~ .::::::. ..'~.. ~ ~ WJ 'j IH -. I ~ IDC ..' -=i=­ .. 1'_ -t.-. _~___ _ = ~ #~ ~ ¥ I .. "Q_ bt4=5_~tffi=t~C=9:E--=:o. /"". FECIORESC Hag 8 J7 / J20} Idem J2.3i --r-+r-_if:t:::~'..=.: :. FECIORESC Hog_ 8J8/872 Giusto Idem 32} ). iL 6d ~~ Allegro..t:~" ~ (f 8: $. I C L ~ ~ .-'ll. • . ~. ) c--.J.=. ::J....20 on/-tobe 196 J. ....'..~f~:'~!~.. ~& ~J I urEEr EE __ . B11IJ094 -..'i: '~ @@nJ:III:nltVllb.. C!t1 E . if II· = . iJJ> __ II : - - ·r····­ /""".. 'r=-=t.::=1 ... . -I ~~iJlb-==...¥c. ! W· C .. . :::L-+---:=. . # .a=-=== £1I~6tF ..- r-. _-?-.. Ill. f Allegro '*= '~~'--:J!lu·~1·---. ~·q£?i IW ~..a= --EiF~--J _ .=-..

.1 I1T : !\II.• 1 i I I I I ' . ! t ! {. I" . I.._!. : II: j I: :! : '-i'f I .' ~ j " :1 i "' " i j 11 .! I . IH-+ I. "..I "I .. . wql I! l 'I . . "~..I.C'"l L. :.. ~. I: . ~ . i /~. III ~ '1 i' (I L.~l\ ! In (~..1 ~!u: ~ljl: :1:. . ~ ~Ttt.t I ".• ii {Ittt~ ~i\ ~'Il.11. .' ~IIWt ~'k. :'.~ . I I:.~ !: I .·I~I. .<:( ex:::: I c..ti J' Ill!: 1'.L.'tL III • I .' ' i: 1 i . ' 111\ '!ir!~ . j -' .I i .. I• .i.! . 'l'i.~" 11' ' " ' .1 . f. ~ 'i. .:"'i~I 'l''I t1 il.....1.!l~.i . ~ .\i..'. \.:. .• ) i.1~. '''1 H11: I! .(i I .1. ! '.":.t..t.I~I. I . .! c' i.: .1.liJ 'I. ~.q~. I. H 0\ .I.' 1i i i 1i i '>.I I J. " ~tt1 1W 1f I' ..." I "..'.'' . ~ ....1 I. "i I I uU tH I . II (~I I I I rI-I.' ' .r <") t.1 I ft.:.J U- IIiir'~. .1 ~~.... It..'I~' I! ~( Ie ..1 flRi . t l.t. ~ ~ili\ ... !: :' . l !.J c.I ... II II lJ t' .1 1 !i~ i (~i~ ilf~1 .. I :. I ­ I.1 . ++. ij U. : j'.' . ' W.: I~I. . \'i:~11i i I. '." . i! ' I ' IHI LC'> LC'> 0\ '\f -. " I " t I: .1 '.: i j t-­ c:::> L.n.. ~ <f! I~ .~ .: """ ~ ' 'I I' .. .. I'~'I r-'.I: I ~: I.1! j 1 jl~ ~'~r+I~iJ -rl : j .lIiii.~ II! II I ~ ...~ '" "i .\\ I ~'IIJ' ~Ij !~!'i : .'.L.". • i ..I .. II ill. 'I'. ~ Il' ( Ii i. .J.1.I i:\1 . .' I f I i .11"f " ri I I.1 il'll l Itllt! (''\.l l II I .. '! : ... . I ._"...1 r i 'i i '"..: . 1rHl ..ii. .H lI~~1 'I. I /'-1 1[ [ II:' i..']:. 'I .I [Ill! '~'ii! '~"'. "...T I \ .11..~1 I~j" IIJ ~! ~ \j. i 11'1 1 1 j .' . ~ t . . ~.j: I~ 'II \1 ! ' I IEH.C'"l \'.i . : ~I' II 'III :' "~I· I!_ i..r.: \iL.! "'\! II [ I l k '-t'rTl . ji ~ .-.' .J c::: L. III . I '{J \ I ...I"II1 . 0::> '<.J c:::l : i c:::> L.: I.illil "IJ. ' \Illl.: Jt.: ". i : ' I i '.!! 1..r' ..' Jilli I ~Il' i lHH I! I'1' I'.I ~J' I . 1"1 I I. "I'll.! ..III.. iii I! I'.~ ~1~ 1.. !" '. ~. I ~l l "'1. .' "'.." . I. .:!! '. I .n (. J i _: \: [' ii. . I la1 iii! " '\1 II IJI i i'I'1 • • il IIi 'I i 'I! i'HI I! :. .I.i t .n 1.: 'I. I ~! J . . j t . ~ r"1H '1llJ II I r.ffi~ . I~ '~1~1' . ( ...i~. !" '. "I j :11 " ~I. IJ Iii ~ ' I! !~II' II til i~i ill i liiU "l.. I .1: . .1'1' i It1l L~ I ' I I.I' :.. /l-. . -".. ." ). q. 1 ' 'I II ~t!. i 1111 II! ..f .' i' il'I . it:.1"II II til'!. ~I" I ~[Ii ~ -.. i .1 j. -". 1 HI.I..-"! oJ' i. . . \ =:::\ <. ..ljl! !' I ~" I!II ~!! I_ "I .. J' I . l·u J \ II ~rl.. " .d& I "I~III '!Il~: ' rt' . II J. J ' : . ~ U { II~ 1 "jh i. iif·~:~: \r~i. j~1 1'1 " ...i ' t ~~ij I : 4Wl· \!j ~~. t.'H" 1 !t'. ~" . '.:: i '~lLj j ' !i I . I11I ll1 c.!'I l ~ t I I 'MIl "'1"1I lJ I I .i ~ I) f " ' I : i "I·i . :1 !tliH L'lUi ~.: ' . ..: I.I 1I i .:~ . I .1 I. I I' I­ ... ! I I ~ ~ ~:: .L. r ' ~..1.I' ~1 ". .li .~ .' ..~ ~'". i~ll. " I II.. ~I I''.. \ '-'.~. t! tr I Ht tII ~'I '. . .) .II~' .!.".. "! I <.' ~ i~"11 1I . Ji l~r . !.

. .¥ _ _". (i IIM~S 30 )0 r ·l5S -..". .-.".~­ . . . ~. -"~".:-... ._ " . . _ .... _ .''. . . • .._ --­ . _ .­ ..- II '. j • ..::~. -.111>_..11.­ -. --_.. . .. -~-... .-----­ ···'=~~~'~~=~f~i:c~i:z~~¥". ..~ -­ .I::--:-:':~'-­ _. 4' • . " .. ..I . -. ­ -.-+ -~-..i'' /.. • ....- ...~ ... . . ) --ii.1IIf 1fT.. II / .. _ ..-. . ~=-::-::•...~::'-::... .. ._----­ --.~-.. r. ..._-.--~ ._4W >~ " ' .... ...... _ ._--_. ..._..

#--~~ ~ i I b£ i \ _1 J ::155 Idem 105 -f4==dE± ~-.~ set 1m mIDIII: mREa rere ~~~ $1! r r GfJ u Et I J]j J = 164 .?:. BATRiNESCU DE LA VISEU . DE SAR IT Hag...~~ f'IL u ~tf--~ ifF I t: I ~ " II 554.350---·---­ 553.~ i .. B76/ /537 ±~'" . DE SARIT Hag B77/1077 Aiiegro vivace Idem 32J m I u a I r . I i .# mM1r glmtm IOOEW'lmm IJ J :~ 555.

.....­ e ...... ...~Cf: .. .- .......

-. '" • /i....-:-: I • r .. -...!!:." ...~ ...... ~~ hr. .......111. . "'it. . ~~~... !'" ~:.." _ _"!i... "'f ... ry: :. '" .... ..... ..". ..:10:}-: b· . !er r ..:.~~:i.. . ... ::.... ill >'.. -.---...:.:~:. "..: ~. • _ .. ..---""". < ••.. .. . ....._=. ... ~ . '... .. BATRINESCU DIN IEUD ......_.~-~~.i:.... .. .. . "..... ...-~- ~- .... .S . . ·. _ ..'" '" ~. " ~1·::'---·--== ..l.... == --. " _-r'_"''_""'.. ./ 558.. . +' ---~-.. .-iS."''4~ip..

.~L:...".=::::-. ~ .' .1 :.~ _ _ _OL ~_ C...--- ... =-II. " •" .. . . ...4 ..~ " to nql~: '" '­ 1· :. . .~ • IlS3NVN Vl ]U V8HIS qr.­ ." .. ..Jj. .... • '.... .. :". ~". - =­ ~ ---~-----." ­ -- .l~~ .. .::.. " -.-·L .== . T"" - " " ­ L ...L-. ~ '. 1 " :.•..:. -.. - :. .- _'.• fIT...-= - :~'...'" . • ':': :".....~- -to _ --:" _. . ~.. ~ . ~ "--= . •• filii· "7: I .• --...-~--:--:-. II. " -- #I ill -• - .. " " . .. tlr . 7C:'.. .... . .­ .11.... -'1-­ ~~-~t~~: ... . # - " . ... .- .. . . .' :. .#:= - ....:4:. . ." fI..- .. :~~ • ." .. ... -...-: .• . .

Mag.. r?l nT! fJ Idem 557 I ~ • I. ..g! II 1 563. SI R DIN VIS EU BA . .. sa umble pdlmiJe Co /0 dine tdlciJe .---354--~------------------------------~---- 562. B 12/320 Vivace J =180 .:.. '" 564.­ v r1l (if :11 \12.-- . ~ FYi E. Hai.. SiRBA NouA Mag B 74/2586 Allegro J =142 Idem 545 oJ .. JOCUL LUI VILI . ~ • Focu vost de cisme noi Cum v-oi rnuie eu po vo.

t>J ~ ~ ..! ot .1 -£~ ~--. NU CATA CA.) sa 5~d du .ft) Ii~.2 [ae rT!! _'7 . I _ o n t i n o (JJ'40) Un-de fsi pc ..\jiwl. bf pf=.@.5 MARUNTEA Hag. ... C-asa-i rindu-n 60tejune Neves/e/e sa s-ariune.Iii v nu s-a - re - If __ C..- fY7iJ- fhi' Cr._.:t~~Jk=t2 9#~ ).355 565.:-~==jitJ'=={.nf.. ~. ~.. cop tf . k-¥i::=:-_A~ "--# run fpB _~ ___ (nt Blrsan Maria .)Sa nfoQrce In leIsure n Cd i~i(irb(Jtu-i "0 Cd mwnelf: ndcaie:w .J -l I Hag. Sa s -adu ne sa pEl rconi VOla buno sa ~I-O i(w(} pfuncIi rnar.~ . UNDE-SI PETREe NEVESTE • Idem 343 bY I ? ? ~rEftj .:/ a tor? --~.free ne - ~i~"..'e-fe -- ju --- - nf? __ . Hag BIWBII J tmJ1 reF 113 J" 184 Presto rf m . JOCUL LUI VIL! ..u Se duce-n lurne 10 I~Gosd (l(j ~6. .ves Unde i!$i petree neveste BarLJatif sa nu s-mete Ie If:> P~n.--l..38 ani ian.~-) t :..sa &tt~i C:Jfl#. iL~E±l~~±~=~~5lEfE=F :/u {/f·ta -..l966-Birsana ~~ 1­ ea-. o !.'--~ + Ne . B28/3314 l Jocuri femeie~t..7 -. ~=F--t::------~::---:-"-------..-a. 4±:. ese­ cucu Se rJuce Si-i porti dOI. tFgi?r ves - ~ - fe Bir-ba ..'.p ~ff Eff4$/ J JJ E=jI Jdem 545 3 .. Ca /a cap ts eLf .min ..s2-i --. ­ ~ --=:::::::::c--.: 567.JJtf CF~ ..r.----"-.. 566. . ~'.o(~ . ~ q.. :nd ti~i ~dru rn{--. t) J ::120 '--"-'-" ~"-~. 874/3290 Allegretto ~.

.': •.. ~_.I.·. Co pe I: t'(.. q).l/("UCI!"" $'(1/.} Co pf'treci iJU(I.~ ell lai.' j )--tl.1} \0 -.. j'f.L~ III .'-. S"dL 1(1' ic. c.i(-'tift: in '-i"'. }a. ". ia..i ·'U l-'e\dj.'Q .".'.~:\!(/ \. {··ant hli'ffii JUt i > f:. <. f~i. {If I.-0:T1 luera' ". 1llUlI.5.0E SAUT LA BOTEJUNE Idem 1'.'.568.' ia I · om 11W.'.:-. - r .>i. d )di !. lu. ~ • ~- .' ~'. >~uj. Unde-or sj Bdrbatii sd Unde-or si Bdrbatii sa I .· I(i. • -- • ..' [lUI/uk '(1 :.uI1H?:'n.: :~._ ...4 ~ • .. .. lu '.. lLt • w! mi·GJ (int U:. lai.upIJi dute-n sarc'kie .'f(' j i . rnuilc JUC'fU!1 .""l! 16 .U ':.d S-oi. :)'d' IG fino? nu sa "iiI:' -• la.' l .)!!"-!": /!)/.rot lUCfUri }i mnie it)i.. 569.. _'!. la. ." ~ ./d/e'(1I:"Q. LA CASA !""iE.. /0 Tln. r~. ()m('n i . ..)·w I. }j{:..· L\:dd"/f~ io(":p h·lrt:H11 : !)I~: un ni. /n Cd petreci /)w. • i111 i.>U de (.. bdrbate calicut Lasd-ma so-mi tin drdgut Eu drdgut de mi·oi tine Scirbd·n casd n-om ave."d.. (a iit"I:t:~f:j btiqdtl~ :r.J _ i1ME dE' •.t"·le..:. . 1'0/. ­ -• babe bdute nu se uite babele bete se deperte -• /VIa.-ilf lolt iiJ Vt·'dli:. !c< ~ -• ..n~ j".~{ . !)G.sale..- ..'e\:·:' i. E J · r.'(" I'"~ nit'.. la . {)(l.

EB I r J r-. ~!'!I AJJ . I~~.5tt I £' ! Ii'..)1 J J r a! J Jj J I r. VS~08 Vl 30 VIllH .~'&} . W 1 ~ 3 [ fs7T II.e I t: '/ /.r J r. .IAN . .I 'OLS ---£9£--------------------------------------­ I l • . a I . ~ 7?Z waPI If: .

' .-~... ~ -. '..4--~ • . ....i-::.. ._­ 3 .. !I C:*.--. ' .~£~~~~~~~.'" '. "'~"" m· 4ft .::=--== '--r----:--­ .~~..~~~=-~=~~ -~..' ..

m'VIIIH!ANl 'liS .

---360----------------------------------­ S72.INViRTIT A DE LA VISEU I .

: 10 Ji±~ I ~ J J I] iEi L I Ji.::-=~=±~~::::aI:W If':--:~:-.~ R. Ii r JF" . ~ll r Htl I H n I D Hid I a J ~ J I n lOa #. II. G¥jiJ tJ I P ID I tr at i r' ® I L~ 00 =. '1..J' ..? a t: .] n 2I ~-.- t~:~ 3---.~ ~P@ is I e! ... - (9[­ .:. .FG t-ti-m: I I Zf ! eim I h9~@ 3 =. _ 51 tj ~aS I 4 j J t~~ • E:'(j ~E I -¥ I t. ! U ro ~. .gj I r J. . . '­ BE ~ 1"1 ? ~. 3.-(:~--..\.-----. 'I " ~ (t ~U.t~:rJ-:ng! -.i .J' Hlij I' ~ t.~ _~.'ti J j J '....? ~: 1 QJ t 1 I ~ ._ .IJ24¥4jfkF].. ~ r '<.3 I ~ SO 2 I U..-. :. .:r.*...:. - @ £)~! na]3 ~11~ t Vl11HIANI 'ElS v .~i~ I WnJ ~..:. b'..~I!I]: r J Ji] a.1F...::.. \j h ~ ~~ Ire 4!.N-&J fj 11 .-. I .' '''-. """" ill £J m i pm iiji n 1@ ~? r '.

..':fv f ~ . ~ f ~ . . E • f ~ • 817/7[11 ~... • ~ • . t ~ f ~ .:' I ~-. 1....r .362 .

[75/ila ..'JDN . • ....• !Zf UJiJPf ltVLI86DN '1111HIANI ZLS y .

194 - ~ :~t==~-i Q5 ~ ~--23 "- F r fl! fli I ~.. ".~-~-==E:ti~-&. l I f f .... iNViRTITA He...:c~·. iNViRTITA DIN IEUn j - fi-?:-. ~ . -i • ! r ~-I r­ --t--:­ -iHIIf- ! ' l .Efi~-=:=--f'i~~~~~~~~~~~~~~~§~ ~~-:-'c~8.g~.' J - t:t:t 579.:r=~~~~==.:JC}~~~~:.~*:~III:~(J~t~rrl:i§I~EJ~-?-~t~j~l. 58D. iNViRT ITA b 17/ 5JD Allegro giocoso Idem 32 J J . ti_·~~~~~-3CI--~~~_ '~I[§U~Y~rj~r~I }d:~' :J~a§j~J~I~EJE·§Et~I~68~..• · =- ..364-------------------------------------------------------­ 578. li!7/~97 Idem J21 • : M • *~~~E}S~¥fiT~[r!El~l~jJ~.~{~---%~ " ~ .~btI~: ---..

S9€' ... .fJ~l f I i1 dO 1 . ........... ...... 3M091H9 Inl 'l111MIANI'l9S ..... L . 7Ll wapI i.. ........ ...

..­ • :J 3 3.1 582./186 Idem 271. .............--~ 366 ....1NVIRTIT A Hog B 71.

a! j~! l '" --f .. ._A __ ·~_~· [l { WJj!f VZI108 HiD til' 11' H j f'l ~! i .

.80tlzu ­ [3 I ~ L il f: fL '~ * II. Q: ....~ • .. Canto Toader-41 ant -cetf:r Hos P6tru.: I Li tI C ~ I J f! 'i' ~ ------.8 anl-cetE": Htflfi Vastle-20 ant-lor: leordean Nutu-36 om-str.!fT bl bPI Ef tt J :!II: '@lit rB ' - lir 1 .. ~ tt tt .ZOll" Bobocea Vasile.c 585. % i ~j L J l' . J:: 184 Itt+=+ ~::r Eff L ftt] I [1 ' C . 584..lOne ' 1961.. In!..19 Ont.41 ani-ceter_ Canto loan .----368-------------------------------------------­ A .I joO ~ J:.-.. r -• Hag 821/ 25Z6 A lIeo ro Inf Hittll loan -1..: '" ~-~. LfJ ~ .'JI jJ< +t pm e .. iNViRTITA DE LA BOTIZA Hag 83DI1724 Presto (3.. ~ "C ¥ 343: UE=f#5l1 "C 586. 0E INV IRTlT Hag 816/1589 Allegro Idem 106 (0 H. . f!. ~ ~ .. I L If Cr rJ I F t 1 1 rfi r :II :Iff ::It: . 1974 -Leordlna ~' ~ tVEtTTita.. . lon.II Ont.."/ II- . iNVIRT ITA J: 190 "'v." . 214 f!.1/1 1'.~E g lit ~E '1 ~1 Lf£~r f 1 t. .. ?'. .~.

I$i mal . I ~a :1 /-.cetera Boran Gavrifo-20 ant-zang Flarea Vasile Cilcu-I. . I IE .... -----i ~ I-cefer: -zan.j =210 "Zl..sfng JO nOlembne 1975-ieud rFt1 J til I H& ~ :~ .. ' . .... Cd se uitd. . . ~~ ~ ~j #elfi gar I Ui .j ~ ~ .:.I pe mine .-­ .-. Hag. z )r~/ .'.. •• .. ..zong @f~ i # 1 R . I .. (• < = in!. - md! i Ei! U nde aud striglnd Ilea Tot acolo lmi sid mintea Cd al$a a eheamd pe mlndra Ei I Unde aud striglnd Mdr.o pus . 8161 1190 Allegro ~ !> J'• ... COVOCI Gh a iaanei. :2 tr:r ~.. md/ == 587.. ~ -. m-5tn{. rucl nevastd Clnd oj bate la leleastrd 8d nu md-nt1poastd-n eaBd.i.. --. Ei! CJnd eram In vremea me' Ceterd nu-mi tlebuie Cd era gurita me... la mine Ei I Mi-e rUl$ine de leme. 369--- Hai mlii! Plaee-mi mie a juea Cu drdguta altuia Cu a me nu Joaee nime Cd mle nu-mi pare bine Hai mAi! Lume dar Dragu-mi-i cu cine joe Cd miroasd-a bU8Uioc " Ei! Jueau-a~ ~j eu mal bine MJe IUl$ine de eopile Cd sd uild-n och. I r" 57 i ! . Tot aeolo lmi stau ochii C-al$a-i numeJe mlndrii mdl Ei I Nu vM laid. .M N-am Bilrutat de cJnd-us MJndrutd cu dlnte puB Dar amu-ol siJruta 71 inC Cd . DE iNViRT IT ::r!td. f ~ EEr IT? I § ' E.g--" .. .5J ani. I O1j E! I sf? r r IJ=# W E) lID rfll biJ L.'-••> A/V • ---~.~ ~ < /~ §J AI! Bu pe mJndrd clnd a vdd $1 mallueru.B ani . ~ F =.n ochii me. .. I ~~p~~ r.I mJndruta AI astd mJndrd joaed blne $1 rod lnvatd . md I Ei I La eeterd trebuie strune Si la Joe pieioale bune U ite a~a.

:':'.­ .-­ •.s:r.3'10 o r. ---.. Z. ..~i1JR': ~ .=::::.

. ~ ~- .\1/. -.. tUI/O!:U VZL108 HIO V 11lOdOHl 165 lit! waPI 111HIANI 30 '06S '1/ v ---llf: .'Ii~~JJcif[~i~~cfil<~1Eii~ I j i .~-.J .# . ---­ -­ ~~--­ '" [ _..::1)8. • de l-.. __ ~_<f_ .

"'--J/I ..1966-Bi(sana "" CJt. TROPOTITA DE LA SALISTE • Ill' Hag B301 51.: •..19 oni-zong. pdlincutd minte bund Te-am belut seara pe lund Cu mlndra care-i nebund Hai mdi. . i _.. tE •.. • b5 !i •• II IF I j id' . E§@ I 'j -. bdditd.52 ani .'­ .----. 'I Ie. bddi$or Nu-mi trimite aUta dor Si pd tren ~i pd vapor Hai mdi lume dar Zi-i cetdra$ de bdut N -am bdut tare demult Cu mlndra care mi·o pJelcut Hai.·ovuci P6tru. mdi! am a mlndra tinere Si mi-i tare dar de ie.. pdlincutd De te-or chema Mdricutd Te-a$ purta 1a curelutd Si te-a~ be dimineata Sd-mi astimpdr inima A$a md.1..372--------------------------------------------------------------­ 592. lume dar Eu la mlndra dnd md due Mi-i cdrarea pd sub nuc Si drumu pel unde apuc I I Hai mdi. • . -.~-.l. Hai.viaora . Int [ovecl A/px. . I am a mindra $1 sa sie Si 0 cheamel drac Melrie. idem 221.. Am 0 mlndrd $i mH dragd Cu ochii ca mum neagra Hai md.~ [= 593. 'A)'G­ -• ~ t9:~ • Ai ieoro t m1 I !! j i j IDn. • 3 3 ~J ] Hai mdi lume dar Pdlincutd.. _ .. ~ . i .. TROPOTITA Hag B301 J321.

..i'i.. .._ ~:~~~~~~~~~~~£...!~~~~~~~~~~~~(~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~ NIO 10V8 30 '565 .---. _ . -- . ...------.. _.--_..Y r·-·-~--:.­ .- -- .•.1 "'C 7:':J .......

.374---­ '* "rEEe r-=t@fL$lEc n ~ Ettr1igr-r~ ] DC 01 FINE 596. !~@~ .. DE BAUl £'~ jfir~17I· :t@ ~Tru-· v _ ­ ~~F Ef 5' I-E!t@ lUg.

. rif.. .~~-. ..~' ­".~" "".. hoi E hai dowie! hoi Zongora oj bate-I) eu Sc'i s-alldd prin Hai doruJe .._ ..7fL . .....~ ~ • ~ / "--------'" L-A !'-~. . ~ ~...st rig IOn 1976· Jeud - ci!f n:c~:pW ¥<Fb-f"j +!..-='::T~:J-~. ~ ~..... hai.'-:=JIIL... s trio IUnie~ BoeicolI?! '978.-' ~ ~-~-s£r·=!T¥fE:ff-urjfti~. I I I . -!-g~f£r:-p-i·-r-F=. Hai dorule $. -~ / '..:._ r.' ..~~ fMa¥ ..£6 1-. II -..-r-=-r==E=F=------~~~·JL ~: -----~ ...~-+---t----. 'i. .---.....~' .'. ~ . =. t T ! =. .. ...~ . _.. ~ . '-p --._. --... -IfIJ.~~. m'_ _ " --- '. .. . . ~. _ . +_. .~ = -#- .. "-.-f!!". -fIlL. . :f!:' ' " ~ 3·~-=1-. .' • .ct::::-qJ ~ * ~~~e. ...a@:f32=lL~ 11/1' /~ J' ... -­ .____ ~ ...:::. OE BAUT ~ =-~ " . 824/2799 rV'jr'-nfMIVt.4 1 .----'..... . .. I r~ .-. .--. " . .=tt&ftf:t-tF:tt=tJf-T~~-~.--...=:.= .~ .f/I....-::. - . ---'----r... . ).~. T ·-·--~-·=:t:.'r:. . ' .' tv __ ~'" Inf Nan Gli " Zt ani Vicaro Gopatd lalerio-100ni.:.. . . /"":.i t t I . ..~i ..'..--\--..11'~ ~__ _ _.--.... .. ~ __ r9 J fFi==Y:-~~. '~ ~ .. !l .= i20 I /nf.- .QE~~~:~3_~1'=~---·1 .. cit + ... ". ..:f 598.------r--~ . ¥>fll' ... n7 [j .~~~'-~~'~~~=rf!! C f=Ti==t ~ "':.~~' .~-=t=LT=ttLi:rqc:~ = ..__..j fIE . ......r=-==+-_:=+_ .~ !.::aJd.::t-T-1~· . L .. . -'f/I--" .. s-audc'i peste tarc'i Ha. --.-.....J=:~··:·: u_u:==u . .5trig Florea Vasile a Ci'I clulU! ..~ ~~ ~ efr...JI!.._u~~~. J~. l d " f ..--..r---r"1 .---".--. J.a::.. a= '.. ~Iof. hai Hai domle ~i hai.. A leg r etta ~ t.. . .:::t:':::l:a ..~ ~~f/I..j . dowJe hai Noi om bate doba lara So. DE BAUl .JJ'--:'. --r---r• .. ·····-=+~~~~±.. ---. Mincam carne de mnie l Si sdrutam frumu$eJ. ~ . ...:fI':'" .. '=:1 ~ :~-... .. ~.~..$i mjni dimineatd jara Hai.' . -F I ±. -a: . ' r-r-=t=:..:r:~'----.. ---:-~'-f/I!.. . . ~ I I. J"~"[ r rf' 6: Lf--r rtT. -=t::~·===:~f=='::--=-~ .::::.L~~-+-.. clnd eram eu tinereJ Hai.~. .....~ ­ ....t\ ~~ ~--b' '. __u_-.r-:.. -.' / f/I. ma Hai mlndrd sd vedem Jo('u IJ nde t-ai mlncat nOlOell..' ~ __~__..j . doruJe si hai. hal.....~=-. --r•.L_""m. "\. .:-... Covaei Gh a ioanei-5J Oll! cetera Boron Gavril6·2C anl-zong Curea Joon a PetreonU!Ui . hai Dau pe daM ca po SQC Sd s-audc'i.. . E hai..Jr:..~ ~ !0~... stng LUgO! Jnno-JO am-doba .-~~ ~/-''JIll _ ... . .... OJ:: Hai s-o Judm dupa zi.zong.. ~..\~.... ------------------. .. .___ ~..1lJ • . 597.j ...::. w . ~ C 3 '~"'T-.. Cd ne z1ce pind-nsara ...J :J?R . ~. .--. 375 ----~. .• .11'~ ~.=::j r ...~ -:I'::~.--... ~ ~ 1 + -.::::"..~''lI ?~ ~j it-' -&!~~r+ri tfg.=t:~~" lJ r=r:_!fff~-~j-"·T=i=~I~-~. -~--._-. peste sat Hai doruJe ~i hai. _ • • .r' ---. .. Er . . _ ~_ .---" ·-....---.-.~-~--.. "~M~f!!"'" '~..... . J/! _ I !2....~. .. ~.+-...~ .--t:'l "".:::'-+-+~--------'-t:.---=~1£~~'0-=Jii'" .ti ~F4'---=r=t:::3=3=f4=1 g G"{S~~tIff=F...~..

. ~ !'- EI ! L jet r 11: Elf ' In!.~ .376-----------------------------------------------------------­ 599. L .­ -ill. . 197J Vlseu de los tit fit t!.~ .>loara Nerghe!? M6rie-69 ani zangara Nosul Gh of Hartel-30 Dnt. DE SAUl 600. 11 ~"L" r !. Nerghe~ O-tru-70 ani .sfrigoturi ~ ian. BCltrlni-oi.J ~~q ctftW:gg EW e I Efif Hai I Am sCl beu binele tot PinCl-s tinerel ~i pot.----. n-oi pute' $-or be altii partea me Hai! Am 0 mlndrCl ca ~i-o cruce La ]ucru nu 0 pot duce Clnd 11 cold se-mpiedicCl DacCl pJoud JunecCl. . .: jl l :Ftt t Q.:120 (6". HORE DE SAUl Mug 8121553 Allegl-ett? .fl ..

:---. Alleg retto u l~em ) C'B7 ~.0 J 124 (~:::t i ~ I· ./ J: 120 "-~ . -------------------------------------------------------------.. ~ iPH' ~I~ ~I~ II Hai. Hoi.377----­ 601 DE BAUT DIN BAT RINI ?rj Mag 812/ 5/. Hane. fdrd lumnintJ Ai. 1ume. ~ ~ 01!: ~. eu. md duc. pureei. Tomoio96 Vasife Pardon· 2~ ant-sIno Ian.' ret I J." ~ IIT r' If' 6{1 !~..l t bE F[ bE E I rcrt Elf r I eLIt! @ Ai.t~rrJt btf I~. dor N -am sdrutat de c1nd 1s Gudta cu dinte pus Mlndro de pd di ntil tdi Poti tine vre-o tre.. 1970· Viseu de /os int Nerghe~ ~~~~ J ! ~J' It bftlC=Q"Mt.long. ~ ~~. po uIita mindri-i find Ai. po ulita mlndrii-j tdu Ai.: r' br·1 g: ~ 0..'~ . 1ume. HOREA MUREANULUI HLJ 81617501.. ~~..:" I btE Hi ~~ ~ ~ ecutnt l~aJJn) in 3JJJLJJla~ "---' ::. eu md due Idrd lompdu . mai.Iru -70 ani vlOarrj N£!rghe:. c :$J ..J U1J~r «=t r: r t1. 602.~ i $" t: C' ELI ~ -~t r 1= f[ tT PI bE FG ii'~ R. mai. 1a mlndruta lingo rlu Mdderanu-i plno-n brlu Dar 1a cee l1ngo vaJe Modoreanu-amu rdsare.69 ani. dor Hoi.

i±fFJt. . or pd 7i Zj mdl. • "---­ '-. ~ - • ~WrpF§l"~~·tE rf~l-~~tb . $i tu mlndrd-j bdtrlni Bdtlnd masa cu bobdii Drumu tdrii cu ochii Zl mdi..b pi . ~ . -iti--W ft1~~···~IE5fmi~W$i3 t£f~F:zjJ_~~··~~~. Q:L./----­ . Hai..378 -~----~--- Nag BJ6/l4B5 601 HORE BATR1NEAScA Idem 598 -• -• Hal... Sd md vezi dnd 01 zlni Or pd noapte.£rvr~ru=~birf.-~~~~~~-~fi~~t ..h=L·il~~-bFtJfr~~ *~~ 3'J aiEL IT BMJ'=-=-t=W ~-F J... 'j . Hai. Bdtrlnit·am mlndrd eu Strifjulnd ocoJu tdu Turd.. ~ ~~~---~ 1!Jiii' ~~~~~~ @~ ~=g+:....

.~ . ~ .i . . ~ b-)::.J I I ~ r-.. !! ~4r' =r::.. rna. .-. 4V::: if _..__..~~·~=Ett=e£::·f:E-~I=~g~====E·· --...tm IT i r til ~ ....f"' - idem 600 •.r:-~.... ~ 1-- -----...i:ftf=G == . L !~~ ::@--dtt--~ftff. . -: ~~jj ~-~~~ " 1Et~ . . .51 ani-long Nasu.".1':: ." . feb 1972..~ _. Vai sdracu hangutu Aista mni-j sufletu Hai._ . .! Lume dor... md! Lume dor. ':': 605.1-=n-:=EGrsu-~~li[ E~ tg. HANGU Hag. Gh. Covaci Grigore-54 ani-prrmC5 ClJvael loon .. • ~ -. ...-~ .: ..379 -----­ :. +-l. t-~ 2. c .----.C! . ~' .. ".b-­ /~'. .--~~--J =-==j ..r::r. dal drumu sd iubeasc(l Ca sa nu sd-mbolndveascd. 8121570 - - .l: 100 In!..--­ ~ Hai. al Hariei -]0 onl-sfr.Viseu de las -jt4¥4@ i~ ..-. mdi! De hangut eu nu md las De mAar hrdni cu ovdz Cu ovdz de-a cailor Cu gurd de-a mlndrelor Hai.~'-~ '¥! * ~-r'~_ --f t gp~if=Ll. .~:r=-~~--~ ~ itP--Ef g-n ···ljJ_jlEi@=~a tj II . .~2 606. tt. Nevasta care-j irumoasd 1 pacat SAO tii la casd Sa-. _ -..29 ani contrc Covaei Harie.bij} E t--=¥ttri~~-f'FJ~F~E3=T=t±ftt~£F=... DE ST R IGAT !. ~~ --.8 ~ I . zini d 7i j. ~ .~ ____. -. E::J.... .-.J -t::. :~E kt. ~~~ ~ -' ~ 1.-# . ~Ht:·:: t i "._ 5) Hai! Asta vara-ntr-o pdrere V rut-am sd md las de rdle S-amu nu ma lasd eJe .__.. " . .r:p'3':-.fr.I! ~4=--.

JU EUJ.. JURELUL Idem 585 1 .111 - 60 g. R ie/ciry 5'.~~ :.l UE STRIGAT lderr Zig :1 .5 610.

. 'lBJ!''l{8 l~DW IIS2UPN 196t . .~ -"....Tf~~ 0 .... ...-:. iUO!....'/\)/'./'W OGlJ) IV [ .~'f i....lDI.~ ._-. . \..L 09L· f' -)::O:.[ ..... '-~ • -~ . '+"~""'J.

:l -• . ­ ~I.' . ALUNELUL OE LA MARAMURES .--382 614. Idem 539 I '~' \i ~! ~: · -• . -::l - ­ ·.i 616. I ! ~I I.. 1! . CIOB-ANASUL . ROATA Bi4/5!' Idem 545 . -• - • 615.

t!:=~~-..I .u.•• -.::.-i.~ oiL'5! 8 71 /"11" . ­ ... ~~~ =ti~} -"~ :~:€!f-r=·fFZ.'. 618.' r rj'r g" tr C~-! " ­ r.-_-=~=t_: ~ n=:.f'!-'. ~.=-t d·... .".- .... • . .. ' :' '._. .~ ~ I' b: F[r-btl !~~..-.:I i. 4) _ -.--~-iII'~~--Jir~-~""'-----· .. -'"'------" trr­ ~ .. ~g ~:. br_~ ____ -... ~ .'.. . III ' .-. ~~.--. ""'_ .:. ____.':-rl :rl:.---~-.-..:-___ =f i " e..---'--~'1'"'- .'1.-=! ./ -':1' . J-72 Andantlno.:=. _ _ _ _ .".-~ .. RACH IT EAUA I ~~ ~ . ". -'...~.-.....--u-. .::j~ .2f. ~r·::.-----r-. I .·~=.-. . ~ . _ ----L T • ~." Ifl~ .: . .~ b ~ '-+--=YttT . --r... -. v::~e a _J JINE ~::::n ~1!--~~ ¥RE'Y.=--~ if.. . --------------------------~3---- 617 ALUNELUL DE LA MARAMURES I :39 B:1. "'..-g=r---=--.-~ ...:. a::-J ~ =-' :.g.-. +-=e i:S:..--=--=::::::3 ..'-" 1 -!--.______ . =!.. . i-l. _ /-"'- --~~-- --~..~. '!./~ .__ . "'" •." .r~ -J" :u8r:: :..'_.t=-&--Fgt=F.'r .Ft-.---+--==-=--±.'.r g: 1. ---.."-. _ _ ~~- /1 ..'L--. ~ .....-------. -..' -~ "---'-~3 ::t::~:e--r-t·! -. fJr . .--~-- . ~ I t·"H+~~---=·rfET~~-miW= ~ ~~. ~ ....::!'!:.tfft~~.'-.=1: -~~ =¥+ E"f'~~" .. r:..-L- .'.f~-t=. _ ..'.~:C~fC. j -_.- .-.• ---~-~----.::f.~T::~-·---: 1~==.--::= .::::....-.':. . ~t ----:jjict:~:f:--_=_::~:==~ T·=r---""----­ --'-. ~~ ~#:~ '~~.. ~ i~=f:=. I c:.... i /--"".-:.....i.' /-~ .~ .r=l'=:':::. _ -'" Jr.==r=m=~~-~--f%f~=:--t:r-=·. ~'.../'~. _41:-----____.:" I~~ .-:--=-===--L _-::::-...r·~·~ ------/"_.$i1=. r~.:..-.. ..'­ .--~ .._!!_-!...' "1'.'~' =..-' } Jdem 545 ~k[t I Cd Ifl..~.-----.c tz ' . .=~LE3 .-. ~~_ ....' iii 0'" --III-...-...'" -.--:----:-~.:~-. ETiT~c:1=-=~~~~--=~-=~~ ~ ~ .---..j ~ "" . /--...'=~. .. ~.---. '.----..~. ~. ----. . . .J: 126~. . ~-'M_ __ -~" ~. U . ~-..'.----+..:. ~ ..----.lCjif#--::::"-~iP-~--==------3 pt-::=--:::=3 '+" ~- ' I I ' . .. I ..:=. C'-.~ 2'.:=ri=r=£:=~JE:r.. _.--. " t. ~.£4..~ ..' ..".--:~:--±. . a /--'. ~.~L l t.{~-+-.~-1 "~ -1=...+~:=f§=T-:::-P. ::¥..:JlI...._ . Ili--r++---~l§1·--L~~~ !7 W -l::::C..-'. t :t .r'-. idem 545 ....__ .. .1 .­ 1 ...d~~rtf:t!~¥-=i -&t~+ tt=~FI i . '. . ARDELEANCA .--­.:h.#.:--·.. .' ..7C£. 1.'" .+-.0 to $: H.t . ."'''' _ -til-' r" ". ~ • . --~ . .JI!:~·~_.__ _ 619.. .. : ~ /. - A 'ilrn. _____-/ . .=t=~'~=~... : .-J Nag 813/1716 .

t iu 1 . La pierc!erpn u ploaie La bubiHUi(J La [una Colindct de 130Uza Vadu rlOi 11 i j J ".~).N ·51 ')' } • ~. Vactll Izei Vadu Izei Va(\11 . tu Ilea Cintec de leagan Haia. 34. haia. haia puiu mame! Hala. 31. . boi DiU haiuca ell mama Haia lin. 30. . 29.yi \ 7i seu cl0 os lend 1.t 231 .. } In Bubun1zil Lo:·i Polenile llei \'adu [lei . . erai :. lin ell mama DuL clui na da boi. ' ) r"~ CINTECUL DE LEAGA. 3L 33.los Bor~a Vi~eu 11 If) 16 11 15 ·17 1676 1106 117 15 15 24 24 14 11 13 2330 2285 2372 329 471 2199 126 1121 . BOTEGIUNE Haia.:u mi:irLt lOiH t' '\.) JJ.14 14 1I ."'L .. .. mek Poif!nile Izpi HI 1t~ . ­ 36. haia.1 . haia.'1 35 564 2..'--' ') .. Vadll Izei Vi:. Du-te deal ~:ea.~ . p'lisor Haia.)~ . puin mamei Mama cind moo ieganat Mama dnd moo leganat Haia lin. '. ') rtli{l BOLiz~ :~ 1 . hala pui~(Jr Baia.?50.') :?50'1 250~~ 14 .... .ior lellcl '\/arin lzej Poif:nile I:t!.I. i. Jin pui'. 26.. ~'... :'18. 1:3 1211 249U PulenHe lz(::1 Yd(lU t.. '2501 52 iJ .O'Ll \ I J i Pitiqaie.) l·.' [lPl 16 2:)O~} '219(..u1llaratoan' Vine plonia \Ieic. " ! i . Vadu !zc>.."} 2182 21gb rzel Dill palme Chiralexd Babete Vadu Izei Vi~ell de ju. 2310 :?O()O 2538 leud de J os Ieud lend Birsana Sapinta Birsana Vadu lzei Vi~eu de .. SISTEMIJt OBICEIURILOR .l. .pu de Jo: Vi$Pll C:(> Jo'.i H.NDIC £ DE CINTECE 1. Luna nona. haia puil! lHdiil Cil1tec de leagan Baia. '-~7 ~!3.>~~Il Poienile [zei Poienilf. 1 ~·.} I! II .'J!:) ~'. . haia pUiSDf Baia. .

7. La cusutn steagului 0.'iO. 1 34 2586 ':)/).1) 59. Mireasa cununa ta 76. .\~m ·lB. P .80 /b fl. . Eu 1113 due mindri'i ma due En ma due rninclra md due Eu ma due mindra-n dHaBi.. )1. t"l. 4'~. de J o:~ j) . 1':' .ieu de 471 1244 4iW S4P ."'" . Mnireasa din doi p~rintj 70.tU I~O . .: En ma due mindra ma due MjndriH palla C'lopn In i Eu rna due mlndrll-n Ultane Hi 16 15 1(1. ')2.. Clnd oi me dupa mireasa 80/a.~ .. Miresud1 dupa tine Mireasa mindru~ti·i portu I".a bote~filllH' l. 46. 1'7.\rf' ]!ccl1d<J: Caline$ti Dwgom :~H ..") Vi[. 77. A colaeilor 83. En ma clue mlndrtl-ll dHane Ell IDa due mindri'i-n dHane Ell ma due mlndra-n ci:Han(~ Eu rnti due 11lLndra-n catane De petre cut feciorn hi Ct.trc'$li \.3. Cintecu cununii 67. 1 Vadu Tzei Vadu IlPi leud ).)0.j~eu de Jo" Dra~lomire~ti > • " )"'f L. Hei tu dragc:i. de Jos de Jrl. 260 ?74 '.ld cA . LiJ. :> t. 52.!tdrJ8 De petrecu t feciorii jn armata De mNs in ditanie Cle Jos Vi~eu Vi~ell } ~ I . .. :')J.! 1 lHGP qg~l 4. nmireasa 66. pui do clIe de {GInei [\ babt'~or .1(1. Maieran in cornu mese. 51..'-. Cintecu miresei 78. ~ 1601 3U 12~ Sarasa" Bude~. haw : <i!U iu mallie] nrazi'c:' . Am trimis maicutii carte 1}9. ... : iiI.ri~€1} (In La cusutu steafJu]lIi 'J 1.du Izel 1n [·t 1~:i :!:299 67~~ Sapillta Saptnta Vadu Izei Vi$eu de Jos Ieud Rozavied Leordina Birsana Botiza Sarasau Sarasau Poienile Izei Botiza Poienile Izei Vadu Izei Birsana Sarasau Bon~a 20 24 14 11 -102 225~:l 16 365 857 1782 20 11 ' J 25 15 1tl 1124 584 632 1417 1910 ~'l430 18 16 IS 16 1154 2900 2319 14 25 18 18 521 1662 573 Vadu Izei Saplnta Glad lend Oncesti BorSH 14 17 492 178 2! 1 In 1'1 2048 74 2430 724 591 1218 Borsa leud Vi~e!l 18 16 11 i6 I I • 1 ! . La:a fE1iU JilfHilCi [11 te-am facnt. :n ·HI.>ii 1 CJ ~ ~GJ :.".~utu cUilUIiil ~') ~') 61.) -" 1~ 14~ Tpl. A cununii BH. Mai mnire. Cind se mariti1 mlndra 79.".1­ ?vfaieran in cornu mesH 75.~9:l de Jo:.. Para Dragolll..0 g ~ ':! eci()rd~ lJaia. Sapinta VCl. clca.'<1 ac nati . Cintecu gainii 82.1ireasa cununa ta 81. 60. REPERTORIUL NUNTJI Cintecul ceremoni<'II Vocale A mirt2~ei A steagu1ui la mire (hore din grumaz) 63.f/. Mniresuea eu cununa 84.i UY}l 1:3 Hi 2450 774 ~4:{ Sapinta leud [eud Once~ii 56. '. Cino se impletea CUlJuna HP. lend Glod JI 1f\ . Ramas bnn mama ~i tat':. Haia.l ti I ea jl. marg fechrii r:q)6 nalld~l Yi'. La mireasa 134.J c[lSa-i crf::~:e 4<144. REPERTORIULDE Vadu 1ze1 Once!. 1 . MiresuctS eu cununi'l t ~. Pe drullm care mjrg eu 68. mnireasa ta 71. De jucat la cu:. ":'(1 • i. 49. 85 TJiUi~te miii mnJre bine Veniii frati veniti smori fH)lh le-ti mirf'asfi 'l1na bnna b) InstrumentaJe 87.c.ti nragomir('s~. Hala.. ell te-oi CueB.t. 53.~ Ieud .icU de J 0'..

h) Sapinta Botiza Saplnla Sapinta Teud Breb Vi~eu de . dupa mnireasti Joell mire<el Vi~ell de . 100. 146. . Ieud leur! Vi5en de Jos Vadu Izei Vadu Izei Iend leud feud 674 678 597 743 250 968 661 2210 684 740 689 1726 1:31Ia. Vai de mine l1lui Miha Bocet dupa fiu Bocet 1a vaduya Bocet dupa frate tinar Bocet la mama Bocet dupa barbat Bocet 1a matm. 144. 141.t. 149. 134.Ios Vi.eu de Jos 278 1181 501 402 508 lOt melodU eu caracter de ritual Bocet dupa [ecior Bocet clupa tinar Bocct dupa Irate Bocet dupa taUi I({lmii si de hodiEE'a [oi rnamuca $i hai rna Pasarica fara nume Trimise-mi-o mama l1i(' Oameni plingeti Miii IIi cuconii till Hort:>a lui Frantan 11 la9.. 137.. ud maicuta me Bocet mama Bocet dllpa fata Uil. ::'. 129.a. btltar n-aj putut litera Dupa . !J. Vh. tOB. 12.los Vi$eu de . 114. 142.t.el1 de Jos 20 24 11 623 453 1123 1 . lOG. lend Ieud Vi$eu de . 1·17. J02. 11 :'i.. lW. Varlt! Izei l(. Bocet 1a matu$a Bocet o de mine ~i de milw Bocet dupa var Bocet dupa mama Bocet dupa mama Bocet la batrini Bocet la duma din 1817 Poienile Izei Once5t1 Ieud lene! Once~li 109. lOlO 140. ~n.386 . 123ft.Tos VI::.los de Jos feud ')elrovd 11 !1 11 11 t1 16 563 534 131 r'85 710 1303 2220 UD4 902 21 16 11 !1 leud Jos Jeud I fll. 1~3/a... 560 1640 1"0. Cintecu so:cacHei 1a nunla De striqat la miri Dimineata dupa nunta Cintec evreiesc de nunta Cintec evreiesc spre nunlii 5. 127.'1. 148.­ D2. J 12. 13fi.>ud leur! feud 1ettcl [eu(1 633 1790 122.107. 1~30.Tos BoUza 1821 995 l227 "1:. 9'1. t 19..i '16. 104. 99. 11 Sapin~a Sapinta Sarasdll 24 24 28 23 1074 421 519 214 381 Sarasau Ieud Sarasau 23 2~i 660 136 Sapinta Sapinta. 138.'ar Bocet dupa fill Tn moar!e h Ua tu vecinuca mE' Vai de mine mai ~1iha '(fa de mine mama me Bocet Ja mama Bocct la fata Bocet 1a f Bocet la scoaterea l110rtului Bocei De dnct so dus de mnireasa Bocet dupa unche::. J2[). 103.Iocu mnires(~j La giHna La 9~liIla 92G 1:J52 3~12 Hi de . 145.551 2824 665 629 65 7::12 224 Saplnta Blrsana lend 116. 131/b. ! 13. 126. 1:21. 143. 118. 9. 11 r. REPERTORIUL DE INMORMTNT ARE a) iG J() 1~94 Poienile Izei Poienile Izei HI :l318 :J313 Bocete lia.J 1eud 11 105. 111. 135. 125. 110. .' " "i' 133. 98. Primirca ndna~ilor Primirea nnnta$i1or La prinzu eununiel Ue mer" 1a cUDunie \Jarsu lil cununie Primirea mirilor dupa CllllltniG \lar$ll la Cl1I111nie De mar::.eu de Jos de .

line~ti 23 16 587 491 2249 82B 101:3 701 1381a.. . .14.-. 167fb. 1931c. MarUlH~i n1 arq oiJe-n munte Colindita eu cod ita Sculati gazde nu durmiti De a1111 nou Griq la munte s-o suiL 1f) 25 23 28 895 781 Fere!$ti Ca.. 184. !v1indru-~i dnt-un cerb in..n Sapin1a Vi~eu 28 20 'lB 11 20 29 40] 812 500 1412 de Jos Once~ti Berbe~ti 513 590 563 Tapa Oese.. 181. 165/a. 171.J '124 1:557 1068 160. 168fb. 166. IS!. Botiza Vadn Izei Vadu Izei Bogdan Voda 829 1814 Iapa Sarasau Sirbi leur! Sarasliu Breb 14 2. 156.-un cerb in codru le~iti gazde pin-afara Mindru-:. 313 '20 20 ~!9 ')~ _.>i dnj-un cerh. 172. 175. Ce sara-i asta sara Trei pacurarei Este-un dmput lung 1.') ti:'I?r! ieud Vi~eu Dupa m(ll" de Jos 11 B. 185. Teud Poienile Izei Sirbt Oragomire~ti W 23 ~!q 192. 189/a.ii J y . I 88/b.ll}l H 23 4::H i j . 191. 'Soi imblam Si colind. 152. 173.trumentale 1:10.. 170. 189fb. Poienile Izei Sapinla Botiza Giule~ti 3084 205 24 Mindru·si dnta-un eerb.... 178.. Dupa :\ mor:u:ui \ Illor:'"i. 177. de oj mere Sus la verdele de munte Mindru-!.5 28 23 23 15 1701 389 619 722 901 180. 165fb.. 174.. 158.. Botiza 15 16 15 162. 183. 164. 169. ISqlh. 161.u de rasarit In varnltu munteiui Sus in virfu Il1untelui Mindru-$i cint-un cerb in.ti 28 23 15 14 614 176. 159. Sub tufa de malin verde Nol imblam $i corindam Cine !. 187. .'~)n :0 de .... 193/b.li colindarn Corinda Pintii La ro:-..!(l/ 1 Im. 157. DATINILE SARRA TORILOR DE IAHX\ aj Collnde strabulle Tri pacurarei de munte Grea iemita Noi umblam !.U 155. Ciclul muncH 151 sarbiHorilor de peste an 1..'i latu Coborit-o coborit Coborit-n eoborit Mindra turma. A lui Piniea A lui Pintea Colinda oilor Mlndf1l~si dnt-un cerb in. 151.los Vadu Izei Vaclu Izei 11 t:J 1:\ J(i 1176 1360 'WHO 1-l2B 118. 299 IlSB 12L!.m Este un dmput lung ~i lal Mindru dnta.. 2098 182ia 20 23 16 395 555 182ib. Mtllrlru-si dnt-un cerb. 163.lede-n ast~ cas a Florile dalbe Coborit-o coborit Coborlt-o coborit Seulati gazde nu durmiti Colindita nu-i mai lunga Ciucur verde de matasa Sapinta Sarasau Sarasau Giline~ti Berbe~ti '')u _. leud Botiza Poienlle Iziei Sarasau Vadu Izei Tapa Botiza Birsana ttl 23 13 451 2936 471 792 2B 373 262 15 168/a. 179. Colinda eel blllui Coborit-o coborH 'Joi nmblam $icolin<iam Noi irnblam ~i eorinda. 167!a. IgO/a. ~ 1 \.i cint-nn cerb Ill . 193!a.. 190/b. 'Ylara 13reb Poienile Izei Vi$eu de Jos leud Sapinta Breb Vadu he! Breb ::n 2fl 3243 22~~ H\ 11 16 1323 601 17fl 24 ~J. 186.. I 80!c.3 S~ Sus Ia verdele de nnlllte siti 9azde veselosi 510 1845 194!a. J. La crucita bradnIui Sa siti gazde veselosll Mtndru·~i cint-un eerb in .j Vi~eu DUj)d . Sarasa.

Ooile. ". 230. 211. 22. VJ~(.. 2. muntf' Dc tri 1UDi rie cine! zi.iti Sapinta Vi.QL :~02. 208. 1<)5 19ti!d. 209.BALADE n8. '219. Anuntul ciobanilor rvfulsu oUor Plecatu oil or 1a munte Mlrg oiIe-n munie Porneala ollor De-adunat oile 1a stnmga Coboritu oHor de 1a munte CoborJtl] oHm de 1a munte Coborltu ollor de 18 muntG A oilor .35.U de Jo:c Vadu Izei Vadu lzei V(Jelu Izel 993 1041 Varin Izei 1:3 l'~ ~ "--' 1141 REPERTORIUL pASTORESC 203. HOREA LUNGA a) VocaliJ ~·40. :)07.. 239.. I:~O. 214.·.. d' Horea oiIor De baut 1a ruptul sterpelor Vocale Vadu Izei Borsa lend Valeni Vacht lzei 28 H5 226. 237. 225.oile ~1~rg oile-n munte 28 13 1416 II. Pintea Viteilltl Pintea Viteazll Tomoiaga Tudor $I Palaga Balada Boditii Horea lui Valean Horea Valeanulul .> ill ViftC1\t. 14 16 16 3499 3W9 813 1467 831 23 11 P. '227. Chemarea aUor Xl4...~lL)l. CINTECE EPICE .cil Cind !.fn S2i siti ~1azde V(~~·.194fb.\i hurL huratu Pa sub poale de paclure Horea felei mari o femeie din Ardeal Sus in vlrful munlell1: Bude!. ~18.'\ oilor din trimhitf) Borea allot :\ oilor Invirtild uilO! Cind staj en oil.t ~. Colinde inslrumenlale Colind~i din ViOdl6 Colindil ora!.ii-o pierdllt . Clnta puiu cucultli Dorn badii scrie II: BotizE1 152 Rudest! 1399 . 20(1. ?.. 17 ::18.) 1. 21G. 210. :W5. '.:-. 234. Viseu de Jm: Vadu JZei leud feud 17 9B 1251 2131 :l22.)0.212. I.i-() aflat dobanu uile A oiJor Jocul oilor Vadu lzei Vuelu Izei Vaclu Izei Vacln 1zei Vadu I:wi Vi!WLl de Jos Vi~ell elf:' Jos Vaclu Izei Vadu Izei Vadu Izei Vadu Izei 13 22 2322 2376 13 13 2339 1299 1237 1232 13 11 11 13 13 13 13 2350 2285 1340 2075 2108 2060 2003 Vadu Izei Vadn lzei Dra90miresti Vaciu Iz(~j Vadu 17ei 13 13 28 . 232. 1" 13 11 13 .3. Luat-o -so lndicu\. 16 11 13 1447 1294 3111 2001 1469 2413 224.ldm Pa sub ce padure v(~rrlp ~lar(]u-Z. 233. 229. " 1 197. POLCLORUt MUZICAI..eu de Mijloc Dragomire~ti 28 29 Sir) 713 11 3312 931 28 11 de Jos Poienile Jzei Once$ti Dragomiresti BoUza Vi~eu de los Leorc1ina Draqomire1.i1..u~i .a Bl. cl. Dallsll nrsului 199..J 1::\ 13 h.C[O'. 1149 753 Vaclu Izei PoIenile [zei Poienil<:' I. 195ft. 231. 20f).. ZH}. At UR1CII NEOCAZIONALF 1.:' Jocul oilar din tri:..0(1 .rsand L_O »t'J La mijIocul cerulu! marg oile 1a.. 215.>ti Vi~eu 1592 2617 2516 1313 16 15 28 15 11 219 11 1224 2456 1679 28 III.

) ."1]...1 Cli ell Ie WT '}()·L Sapinta Hoteni \Taleni Skrhet Vadu 1/el V'i.. ')0"1 . :180 ') l ) 1.17 rl 1. ditro ini r: ')(i. . (l\ 'j d rei Vi..11 lis-o nlilicd i:. d ' .. '..-i ial"1d co f..164 O'lcesti Sa rusa Onces' ~~~ln .c BaU'i-te bi("'lC'fl hi.::~() :r~1. 1Ja:il-' Dor~: . .":rpahd elleu \dra \1:'1: ]1'd.:)(lr(lCi()a~ii I') . 1 '~ ..' f' '. .. 'H·'..f' 26 2fi G.i C1 mlw:r': ..) J .:" •. :)9. ~ .: :'>94 3490 1998 1694 :~O43 men Vi::.I I..t."'.".' -+. l ". 297/a. r \ . \·iseu de Jos <:..)/' r: I)().en 28 ?Sl 1(\ . \'hen de Jos Visen) ric Bi rsar.i \16icutct cinc] lll-ai f<in:t .) 1 . ra'.in~ ~-... 103Q :2762 1701 :?1 VfCHf .. P<.(-n V:~C\l \111]t n:a-..'niJ(. Vai saran! pribeqe]q \111 It ma mir rie tine ('le..ca bile ·l··tn. 297fb. re~l(: )0 It) 10 n 1" I...Ui nas.(. :~06Ia. o lillit bac:ea 1a ''. . _'. Varin T/ci T7ei Once:~ti :? 11 :~ Ing :.ea "'heu (._I" • DraCfu-mi la Ol1cesti Oncesli \'aelL! he! O"cesti ] . :'(l):b.~ de iJ~ lir~(~ c:or~:-~.. ".eu ('(. L).d. ')~'.'j3!1 14 11 1:-. ¥)~J teor('i Br/iza cl 10::l f't '2824 13f) 1 J" Ciue C~j ]101'(>:.1 IniJrc.. .. ". I11-oi fc: \linu I'll-S] c'.-'O \[inclrior eu Cl:. Poie:1L" !7C i 3474 1315 1926 1816 ..)8. ')65...... a J()<.ti '"~.)87. a c ucl r lllu i Din G·: " :)::.[\p1)1\a :~815.if) "f 13rm.5€ U (le J 0'0 jf") ... h£-it.C '\ ~~ . :.:. 255. Dragu-mi mi-a lucra (il.j " {II cJ S. . "-..To'. . 'lS-4.fI 1539 1931 10 Tu maicuta In-ai [ciC..0 . '~7. \-fi cun~ 1'.')60 100'1 GIS 707 1372 :~9:1 ~)7q :>83.~\re blip a '-:~i illhi co nu-i l"u ti-al11 spus m~dc':t.li­ Borca (jil' flllier ~.: lmfrumentalc )'7f). t JOO.'. '21<31 153cj 1794 1714 1821 150] 142·1 :)'J ') -(..J. '~8.:cesti 11 11 20 Mindrior ell coasa-n c.. . Horea Horea lunga din (lill BC'i:?d Bor:. 296'b.(") t . Stipillta BO~Jrlall VUdil Sarasau Hucie$ti 1:) 11 1G "f) 1419 1803 . Cueul".j1e .C )q. l'oieni:(:' I/ci Vi.J. ''tH~J" lTorea pril)('aqlJJ1Ji CiJ1tpc bciu·ine-:.) .) :24/. '·t ~l. C~o(:rll!c m"i.a Bor:.). ') . :"}'. '1i.ia "n .~ . ') "'""">t'> Pcic"..i " 1.Tf). prin Bir"ana i'c' or cieparl(' Pilcnniri'8.ll :..'.):Jia~~f~ \ ldiera di \loisei Boliz" )nce:. <..aplrlta O. .)t). .8 :~n :!. r.arna "'-\sta 0 hore mi!lClra Fosl-am their Cd frl1(:uta 1633 1766 1897 1194 372 Roza\'.l]lLc '·.1pinjd 21 1J } i :.. . _0.i. .Tnc.. c: 1 n!·)i~E< \1110 i.._.0 V81eni Berbesti 28 70 "\1 ~ ')ll:! .r:l '-lama care drc foUl \lami:l. 'ml. ')\j'l. '~l().a \7 acl u Ilei l:l I.q..)i :~~'(r f<. 1041 '(:if.-)l1Ei seCPl'a l n('.. '). .I ~._' )1)..s 5: _-a~ : • ~ -. Daina Cine ..-o::.. carc are fa~a Ast.>cn de Jos Scipillia 1)o['.G.-(1 ro.-' 'i~_~llnitd il 1Ii ~!8 . Horea JU]1Cr8 din Va(! \l01odk ele ]a cimp Horea frUll'li (a prib(>c1~rull..') 1:'i 2() 2:1 Li 18 16 15 11 11 20 18 2.~rei:lba ellCll \'ard Drauomire::..'j \ lui Pill~~'c1 :'f'i r)fi 155 :24n ::>n '-::312 ~'.1~J:j. ...:.:~.asta 20 540 . CT:-JTEC'lT PROPRIC-ZIS DE STIL 27(. Hore \rcii din \p:.iei Horea lUl1Qd de pe -'fMcl Horoa lunqa din Vi::. .')0.)~'L 260. 'illld\arCl :'fl ig '):.ti iJragomiresti Vaell! I/ei Vaelu Tzei It ')8 20n4 28 14 14 ')') ..) ~Z449 "~G0..eu de Jo') . ' ) ":'" Sarasdu roicl1i \'uleni [zei 'Y) . . "'aull Glod Vaelu Izei Viseu de . BOJ':. . _. ').oi :--Tili coclrule bla~U\maj Pu-md dnamne ee mi ia '-:lllllai E. \ Ii ' ~ r "G . :Fi7. C:oc1rule r21ditand. J'~d ('1.a "f' .1'lfcl .l.l r a: 2d :'u i cl oa lIl"1(' . .

3'26/8. 340. 336. Y18 i b. Cine '-. 111 ::1-1-. 345/b 34fi. :11 ::/b.1 118. 343.{arti pe marnil1E'a ta \. Vi::. 11 1-1 13 Sap:j1! a 17 17 IS 203 6<17 :l?2. '\sa-m' li]1(' rarN)ri De cinrl tt'-ai dus mai lJRrli(a Cinti'! In.21. ~i()(l.ni dol' Vaela Izei Glod Glod t 129 1646 331. . (. pli la hntard Poienile Tzei Glod Botizl:1 Botiza Glod Leordina Poienile Iz. 33'? 333. :107ia.ci SlE1tioara 21 16 1999 2998 28 Ei 15 733 1090 31S.\'on \ lend Viscu ele Jos "heu (k Jo. si ea tine Rail m-o blastamat maica Ran m-o blastamat maiea Poienile Glodului BoUza Vi~eu 1.1aramllrPs vidla )lOlla N-are mama lece fete Eu ell mindra m-am ihclit Nll Sf' de<. :124.atil Saraca inima llW(l III eel dntl! de (: e:n1 \lilldra fJome-j n~irocu l\l1ndra-i hored lr' d ~fii n a U.\ }'fAI tI) 1.\foisei Vadll Izei Sarasdu Borf.3. :?1 12 Hi 1G 11 ~8 DEl 2088 13('i 1-1-38 1001 ') I . :-~t)9.nclra Cil1c1 lrni Iii bacliHi-n glnrl Fosta-m n6clTrar Ja oi (ill(' m-a!lde horincl \.part inimi drarli 2is-o mama dlia mine Parhue ml1lClra de brad \.) 1 :'>719 38. Saraca inirna me Mare ])loaie 0 fo a7i noapte Batrine1e haine scumpe Ute flori sin!. L. 334. 329 1b. 339!a. \Hii codrule Cll frunLd 1 lei ma cl1culetuJe \ f'mlru mami Slcfanic~i lUlU i1 pi:Jre codrului Hine mni-o mai fn" l o(.l PEhclrica de pa t ci \l Mai eodre de-a::. 120. pe iz"or Rllpt-o boii jll~m-n tri Zis-o soem mi-o cia Foaie \-errle "'pic de <Trill \1aic'a de-oi zacea de dor \11ncata-s doamnp elf' rple l\icea rna veselesc Daina mlndra si daina Colo-n io<.\Iijloc Oncc::.---~ 390 ---~~ :~ml. 347..ell Tit omatu s-o topit \. 28 12 20 19 15 13 \Tisen de Jo s Drat{omiresti V i sell dE' . 349.la 11 1I Li II. 3::5. 350. Vi<. ~!O~{. 3511a.Ins Botiza BoUza nragomirpsli Bo!iza 3014 193 H22 2392 1329 11')16 31:1:1 3:>21 3·t2. 311­ \Hlicu!a l1o]'ocui men . :ml. I" 18 () 192() :!. f-am sClllat de climinc. ea 21 21 tf'i 1231 2567 3584 338.1 1031 1977 342 641 Vanu Izei Dese$ti Desesti Desesti 25 10 10 18 18 18 1251 1251 1590 2001 SarasE\a Blrsa11a 10 ">8.) ~J' It i 414 :_~o:m de Jo<. 3::3.U'licuta c1nd m-ai flieut ?8 ?9 ')­ Hoteni BoUza Tapa _. Cin(' . ~n7.en de .ocaUi . 34·t 345. :In:z.. Vezi m~mllca 28 13 21 :no.J\d ·\ulit-arll ~i Sf> poate am (dasu cllcuilli '\:'-a\'0 mama Ieee fetc Din IOCl! codrului de-acas dnd am p1cea! La "tina dnd ('1111 pIecaL CiJ1p !lll !)ti ce-i C~l)rll 31 ::!a.l-are paifll hoi 15 2Cf35 ")87 2733 512 328. 341. 326/\1.> lend I cud Visell de J 0" IaDa 16 ]09.('\1 tu ra roll a Pastirica de pe Grui DraQu-mi linde-am zkil \focirita en trifoi Uncle-a! fost bacle-asara MuH ma-ntrcaba cueutu \fo$1l1e harh~l Poienile I/c] Botiza Draqom irC'sti Vadn Izei Ieuc] Berbesti Glod Botin Leordina 20 14 580 2544 3401 12 3201 16 16 2fl carnnta ce 111i-ai elal 327. Zori de ziua se revarsa \sa be oamenii bnni Cine-o lis c!om. '! "1 \.T!O ]lilin ~3-1 -1-94 D13 1 ~1~3 74:~ 14 IH tB Sarasan Sarasan 23 ?:3 681 ) 94 3.ti Poie 11ile 17('i Bor5a .ta 0 hnrea lP. 339/b.9 f a.:ei I/ei 319. 1539 . 348. HOREA LOC\I. 3StllJ. ]08/a.Irq :m. ~.} 19!JG 216-1 2071 36!l '3i Sapl11ta Vadn Vi!)e ll Vadu Vaell! 1/ei de Jo" :11 f) :~17.'a. ~qS. :307fb.\<.. 30f). 310. T'.

387.)(.. Saeel Roza\·k·a Tend Vadu T1C'i Glod Sali<.00.1n9 331 08(1 lont) 20 20 16 21 18 Place-mi mie horincuta Lasa mama dH \Cic1e ~1i1i 385. 373: 3-17.a nita mine \Iult ma j eeil Iumea Doamne ce-am faent la lumc Tare-a') ne bade sa mar TaW 11ll112-ar \fea sa mor Auzit-am . 361. :36G. -lO. 357/b.d:-l::e floare alhtl Saraca i:. 392.1 620 2·t22 2380 2300 23 ~1 21 21 13 . . 407.. mamd bine $till ca n-oi mai sj eu mindru De-asi muri prima\'ara Zina mindrut c1e-i zini Saraea supararea Codrule baiut de plai Cine moo dat dragosti Co(~:. Ie7: 5afll('a j i!!ld 11:(' \1ai prif?l(' . .-.:~: . 371.2 : 'are alba'-.rd. ' 386. 405.)arie en Codrule raea tanat . ~\"ut-am 0 earallSc Jn1ma de plltn~qai .j Slatioar a Glad Oncesti In 15 18 15 4Gl 612 110:1 140 1. 15 14 17 11 1226 33~ Ieud Tapa Vi~eu 20 t360 412. 365. 406. ~Q2.inc'c Batrinit-am mindra eu ..). -t08.:/.\01..riU8 Lmne BU le-oi sudui Cuelile pica-t-ar limba Draga mi-i cri~ma-n padure Suparare. suparare Batrinit-arn rnindr& eu A~a-mi zie UHi oamenii Codru!e facc-te-ai nor Cueule pasare blinda Su ht 1] n corei de [01 n' idin CetC'rur:d 1111l"'r1rll zid \1aran111rt's. :103.ima me A\ut-am:Jine-n \'iata Zis-o man.!:! a -104/1>.trcl :\. 378. 375'a Tr5!l:>. 360. d"J. Is fat~ do pe Mara c:e J os Berbesti 2203 113() 29 . 377. 368.:: ell DC.- :c:~i? c :356. 393. rice-i videa ti-oi tri'H ~!a mi. tara \'cche se Glad Moisei Leordind Botiza Borsa Botiza Botiza Saptnta Vaelu Tzei Saplnta Petro.. 381.\'fortii tai de foC/odau lori de ziua revarsa Omu care-i suparat Zori de .:-C.. Sa. 402. 394.J.. 411. 1520 11 10 It 714 1322 403. !1 13 1540 ':?636 2183 11 21 13 2HJ7 2243 1594 2682 916 28 21 15 Glad BoUza -Viseu de J os \lisen (ie J as \liseu de J05 Glod SaPlnta Viseu de J oc.-. 357/a.-a Vactu IZ(.(. . .. 388.:. ''In:­ 396.W!J 410. 362. .r::C Sapin1 a Vaoll Izei Sarasa71 Sa pinta Poienile Izei Borsa Borsa Vadu Izei Bogdan Voda Leordina Leordina Petrova Vadu Izei Sarasau Vadu Jzei Vaeln Izei Borsa Sarasau Vaelu Izei Glod Poienile I zei 17 n 278 . 369 370.":J ')~ 626 724 14 11 18 10 1250 2511 140 14 21 16 20 798 691 1861 2588 Oncesti Sapinta Sapinta leud 183 .)34 1860 . Cind calegem cinepa codrnle nil Inti ".. 367.X' '.. ---"-~-"'-------'--------'----"-'-"----.391 .ti \ loisei Vadll I7ei BoUza \'aell. 1 Mai mindrlljp Hoare alh':] DliHL lllita lata Citll-l l111'ntele de "Uo. TrpcP-Il1: dor" . 339.­ :352.. ('\! sj : : Sci :ei ell (Jln 11 ('1) r: or Lllli1t' "I. 379.')4.5 17 70::! 134.<.'i8 18 20 16 13 18 2069 353 192 13 24. 380. ~~84.\icea ma \Pselesc lm'ala-m<: ce sa fae CH-ii :"faramure!. 383.:. 398. 390. :L59.. 391. . ~lle \li.a :)f)clrtll Sapinta \liseu de JI"~ Ber. 382. 358/b. '.le 17 29 11 2696 2413 11 11 2178 2320 954 17 17 11 28 29 80 2246 2737 91 16 14 1078 234. 376. 399. 363..ltl Cine bea apa din Vael Saru~(l::i-!11-0 mindra Cind s-o-mpar\it noro(''l Tata lumea'are-un dol' Saraca ini11la llle hima de putregai Zor de "lUi:! se facea Cine-o ZlS horea dintiie ""ul11ai eu rle-a~i ~ti hori Pregate-mii. 358'a. 397.) -­ T)tlc:_:-~a '. :364. 11 ')8 ~28 229-1 289­ 3'?19 :199 773 t('-oi <!lc!ui .

. inima me ~nircr in lumc nn mi-i bine Tl!He-lume-ar vrea sl1 mor Bai mindra-n codru verde T~t a<. mjncrujir'''lri'i Clndhean hiluturiJ '!vi o1$ule. 419.141. L HORT DE \'L\sA Inima. 421. 435. "Vi <. 463. 416."r lin Vai de mine neqri-s Frunta~ in gcsporlar:o Cel mai bun fedor ctin sat Cui nu-i-s dragi horHe Mai coc1rule en frunza Maramure~.l. mindruJe. 430. ('11 rJ?' .:.132. Birsana Siqhet Sanlnta \-.Tos 16 1'" 16 1254 1576 Teud Glod 524 1576 17 848 tocalp Pintru mil1drfl din Teu ri Cintec din Oas \11n rl ru leana.rza-te don'1 Guit'li Hore pc imas Vintule ClI S11i. 423. ·139. 436.10" \7 i<. 454. 458. viata nOlla Vt!]eni De<. 461.'lea Vadu Tzei Sarasau Glod Sarasa.:iu Bor~a :':0 29 18 18 Cetemca. 460. T~tuca drd pleci 1.ta Borsa Borsa Berbe1$ti Glad Glod Glod Slatioarc Tend Vi~eu 25 17 25 ')~ _::1 1124 1203 1424 29 17 17 21 21 2890 1043 878 1173 de .a zice darn Saraca inima me Slobozi-mi doamne qlasu En 1a mindra dnd ma du(..los Dec..t55.LW. dragu-mi Mai mindrut ('u par tocmit De-asi muri dnd a-si dormi Sti roa bade ee ziceai Atlta horinc-oi be Dragu-mi a stringe fin Sarasau Roza. 411'1) 415.or~il 20 to ~4 Jo~' 11 18 1f) Poienilc r.<.('~U 2R 18 1SilO 1101 814 1751 1497 2~4 In R07avlea IB 2D 12 12 28 l3erbe<. 465. .n ~'. Hoteni Saras. 420. 437.ti Vis(>u de . clop ell flori Citu-i '-iara si 17i) De-a!. 418. 428. :1. 44P.. 431. 449. Z(.l(irlti Dragli-mi-i veselia \fic ta:e mi-o pJaCll\ Horea vi'itayului La Hlsatu secului La hoJdll-n qosporiari(' A. '1. be rba dirunta Stiu di nu mi-am dat c~(""p~J A icea rna vesclese Tat ma uit pe drum tJ:l jos [lp . 453. 447. 438. eu (\(:' . CJ!\. 452. 457. badita.~5f. 433. leud Vi~e1J de . 427. 462. 1a noi Paoure mindrE rie brad Mi1i.To" Vi~c1] dn J.u 18 20 13 10 370 216 544 1898 122 1976 1830 359 1214 14 1395 772 23 .1:11 d(' r. 425.\ CHIn Doamne. 417. 450. .10<" Vi5011 de Jos SaH~tea Sirbi Once~ti 28 1!'i 234 2228 1713 2741 1201 294 Slutioara S~pinta 28 Sieu Birsana Sighet Sa}j~te . 464. munte Ana-Ie focu G'ltf\i Bra7i1or voi Yil mi.onnl Pi:i ulita minrlri-l': sus UJitEi.. uJi1a .f 0 2512 2131 879 29 10 28 29 12 2636 Draqomiresti Vj~eu 2377 56 1682 1001 130 b) De larqa circula11e Haide. 467.esti 2542 667 2517 165(1 111 11 11 21589 2470 '2640 11 .BlVa. 426.22..i sti dnta ca <. 434. 4JI).. Glod Sapinta Glori SUitioara Once~ti 17 1 1 '7 i 659 40 1741 71 1". 444. 44L 442. 468. 466.TTECE VOCALF DF DA~S a) 25 29 14 890 324 Sapinta Sani:. 45(. 429. . 424."" tiC' Joc. 459.j1li De horit 5. tu ai fost La anll 39 Traq in rAu ca aItu-. nnsu-m-am 1a mindra-n <. ..413. rloamn(' rau-ii ~0nl La fNGastra mindrului Mal Mdita.at:l De horit H0rca F10f('a'1.. 448. bin'] Fr\lmu$el ~i thaT' 1)[11r.

. 482..:-..C . 48 I. VaGU ize. cetera ta '\fai deseara duce-moi Coborii din deal in \ale P1:1a mi uiaga plina AJ... 511. _. .3 ~-:C 166 160 b) De larga circulatie :')14.:.0 bdut ArcuIe.cr __ . / i.. '.zo-. '.:~ ..'C - ~..:.w .. 504.lza \ercle de lrJru.:~ . 1-_ " .. 507.\larar. .:.~' 48b.a:.a 5a::J. 50S/a. Co? i:'.:..:.----~---~--. 4/l/a.-iec...:~.._ Rc.l 'rlib.. 504a. ) Draga.·. struguri Ju:c: Serb Ii drumn eLl cCirbu.. ~i Ciutf!(U fE'cicrilor cind n:t?r. 499..--~---.iauaJe Pcintru minclra Cll doru Petreu~.. Pei. ::la s.~:Il . ­ : :. ·188.to lU 18 18 11) 1527 1941 (:190 1886 1625 1780 412 L46~ Sa.€ .j\Jl.. -lBo.1. . _=-_:: ~~12 ~i:-.6 2c':.ag r.C..au cior. -iS/'. 52!.~ S.·111") .).!84i b... .0. :lO~. 1 1.:U.c: a5 =.lea Sarasau 18 17 18 • 'J l~ :.: . :-J! 1.: .". . .. ::iL).tiu ce-a:a: :aC". minc1ra mea Jocul mareniior Bine joaccl lurdenii Val silracu pribegelu Rasuna Vi!..a Bor~a Sara". !-. .."\ Sarasau Sarasdu Vadn Izei Sapin~a 18 W 1J ~O 668 1568 5ec.::'-: ::' .---= -~:3: ~~~. Ci ieut. p_t~ c ____ -_ -"u <..."" .:.:!CC. ....'r) .ile de pe \lara 1 at a:'~a-o zis badea Dure m-oi ~i n-()j Zllil Tat oi be cite-ill piett\ Zi Va!'aij (.'1 ...u:. .Jult mfi-ntreaba frunza<gusUl Horincllta saean:: Pasdre fle prima\yara s-o laur1at Pina-m fost ll.:'..:... \Iindra Gloci Poienile Izei Vadu I:cei Berbe!'jti Bor~a 21 16 14 106.. Bor$a Sapinta 18 18 217 900 518 1~60 ·!9f'...::.>a Leordina 1885 97 344 18 49-t 495. ..s.c:u . 524. 4U6.~.)i eu-am fa a mamei mel". .:nese Vai (:e mite n:u:: ii :>l'::e lnii)]oara ell doruri . 470.6~ 8~ :61~ . .­ ~c.".~"" .- 1a joe De horH ~\~teplinclu-mi iJinele r: ....'. -F::' l>...so. 510. Opincile cind mi dor A~a zice.a:c. ::~ 3400 '~ . jI8... 523. :..b.:c~~:..' Birsana Sarasau :2t1 18 1lJ 21 16 12 10 1875 1954 2603 Sarasau Sapinta Poienile Izei Vi~eu 3620 2974 SarasClu 1819 Bor$a Glod Bor$a RGza\..:. 50G.-.:ec. :::. ·j!)3.. lS·it 15-10 1560 1751 :::'aC2. lli 18 .u Harea lui Vili Fru.­ ~ 253 "e~:.. 13 323:.- -----~----- ~~J +>. Horbcuta cipa ..Sa_ R~za \. 4H13.. ·fi2.U .) . 4~G.. ... Tn femeie.:i dUe' ~""lui mindrut din leganu\ .:>in.-. C:'~_.l =-.--.....50 _ : J 501 1C' _3 1321 rFF ... -W4la.tj 1..). -m:l. ..:r. Pi.. -1 ~il).1.: jc-::::~~ -::.\ rai badi td tt! ai ~.. ·175 a.~ £j~. 500..(i illia Ii CE![l'r cl~ ell aret! '\Hl-ntllni-i ell doru-:l cale M~i mllldrule..u . fnmza n~rde . c.a S_c:.: -.-::.\..i Eu de-ain~il lHl m...-1 .. 519.:...L'.i-a me dragc Sara peste sal <'l:' last. ..\jai mindruL ell pih gaJbeG ClnUi Maramure:. :) 1:J. .:..0 ::. let:G Sarasau Sarasau :. C ueu cinta... mlerla zice ]>Zis-o minard e-a zi"j Frunzulita dorea Cine nu ~ti ce-i dOTU Celeruca din trl 1el11£>­ Cucule pa"Cire mbdra l idr. 4H:1.me de tirw 11)(. sub h:._'=" :'..:. -hl:~. :'0: 0.­ -. Vi~e. nu e~ti cural \tdrSJ pe drum :064 :'.c':. 505/b. 51:1...L .. 1ti.._ .t.:. 2568 lUIS 28 18 813 213 313 509.. ~2(). Poienile fzei :C1 16 . SOL Spusil-le-am oellilor Lit~j Pus-o badea r(ima-:..:: _c De-asi s:: C:::-•• E ca =:. Clnta Iza._ !J.­ ... tLl femoie I'u nevastii .:.l dragut mamd .:.:...> 72 be:..l.

563.. Barbateseu din Cuhea Barbateseu de la PetroYd Joe barbalese din Vad Bdrbatescu de In Vad Barbatescn BarhaiesC'tl dE' la SZlpJllta Barbalesell l:Hirbatescu cie la ~ane~Li Barbate.3.eu de Jos Visen de J as Bor!}a Sapinta Vadu lZei Sarasau Petrova :i. JOCURI 566. 57b. MELODII INSTRUMENTALE DE JOe 1. 571. 575. 577.lrin8<. JOCURI MIXTE LOCALE Saplnta de . 547. 532. 527. 556.526. 558. 557. Cum m-apropi-i de-al meu sat Eu la mlndra dnd ma due Faeu-mi voie en gura Mlndruta de pe Mara Horea lui Gurban Hora lui Pardon '\H1i badita buze dulci Inimoara ell dol' mult Foicica rai trifoi Horile di p-asta lume Tinerete mindra floare Blrsana Bogdan Voda Birsana Glad Vil. bvirtita Glod lr 497 7 1 . 534. 529 530. 554.' " :: 1 Hi 21 18 Vadu fzei Glod 1480 2912 309-1 872 1201 leud Petrova Strimtura Glad Birsana Vadl! Izei Vadu Izej 1eud Glod Bor~a Bor~a an 17 3122 1984 2001 1531 1077 14 14 16 17 Vh.53.>ti 11 l-l 283 1904 H: 178G :W) 1'.Cll de la Bor~a Balrlnesclt 13alrinescn c:in leud Din bdtrlni Din batrini Sirba de la !':ar1e$ti Sirba nOlla Sirba din \liseu Jocul lui Vill Jocul1u[ Vili FHv1ElE~Tl Dragomire<. 560. 555. 565. 5-J.los Bor~a Bor~a Bor~a 28 14 24 11 30 :~O 33U 3290 345 :~OO 573. 568. 559. . 537/b.tl 2:j 15~3ll 551 28 21 21 11 1:3 I 1694 1951 10 280C 11. 570.370. Invirtita de la Bor~a !nvirtita din Cuhea Invlrtita de 1a VL~eu Invlrtita Invirtita Invirtita Invirtila !rl\~irtita 3011 491 Glod Strimtura Glod Glod GloG 30 If 18 If :! 1 J'j 401 625 883 381 943 512 . JOCURI BARBATE~TI LOCALE 531ia. 548. 551. 539.:19 :1031 Jos Vaelu llei \:ane.ieu Ba. 549. 569.12 31Y 69:! 1492 IJ 18 ::1 2259 IV. 541. 535. :.>ti Petro\a Vaclu Lrei Vadu I:zei Vadu Izei Vadu ILei Vi~ell de :' 1 1·.)52. 5-16/b. 538.. 561­ 562. 54Gid. 544. 545. 536. 574. 564. 54U.ut la botegiune 3.ieu de J os Draqomire~li 30 30 12 2B 114 178 Sighetu Marmatiei Sighetn ~ifarmatiei Var!u rzel Vaclu hei Vi!}eu de J as "iane~ti 20 20 14 14 12 345 3261 1460 1476 2030 1586 320 14 3141 2821 Vadu hei Dragomire 5t i Birsana Vi~eu 14 567. 14 14 17 3112 2901 1340 189-1 '!3. 512. 528. 2. 533. 550. Unde 5e petrec neveste Nu cata ca-s maruntea La casa de omenie De ba. 53!. 542.scn de la ~lmE'5ti Cintecul feciorilor cind luerg la joe Fedorese Fecioreseu dE:' la leucl Fecioreseu dE' la Petroy d Feciorese Feciorcse Fecioresc De sarit Joe de "arH De sarH De slhit BiHrlnescu de la Vi!.

. 592. 58!. 1:L31 :)(1 Vi:. 1" " 11 1~~ I:' GC\:) .:. G15. GL{.> Tropotitd De baut De bd!lt (lin l). ..:'~) .eu de .CU.\ " :a Im.:a d:.). JOCLJU PRELUATE :$n j. 616. ~i~ : :-)B~J.ti \Tadu IZei 130tiza 1(.J 54 198~ 13n }'O~ll J 7111 .c<1 De iJ1\'lrtit De imiLii 1ropolita C!in Botil.:~.)8:).14t.."ud J JraqoJlllft':. ijO(l. :inO. Ardelenesru Hatula Coasa Ciobanasui Roala Alunelul de 1<1 \laraIllures Alullelul de la \faramure$ I\rdeleanca Rachiteaua NaneC.i..eu de Jos Viseu de Jos leud :q If) J6 Hi Hi :!743 :ltiH1 3.(\! De strigat De stri9at Han9u De strigat De siri~Ji.los Viseu de Jos Vic. f) Ieud Vaclu Izei Vi~eu de .eu de Jos Vhell l~e JO:i BoUia Bor~a J'J :311 :111 : \(1 544­ 3~{24 Birsana BoUza JO .89::: . 11911 I I (11 ·1:21l .1.O 6~ti I O. :r:l~ C. G]<I.jUb.)~'·L 5~F. 5H2. . ') 1:') 14 275:. Ill .(. Jurellll Jurelul 4.1 2810 ~)R. . 12 12 :.0-1 J ·W.ti Vadu Izei Nanec. i \.t. . Hore de bdut De baut din batrini Horea 1\Iureanultti Hore bH trinefl<. f..(i WI..ti \'aelL! Izei Vaelu lzei 1i ')t) _"' J . . (jIB.~).llrinj De baut I hi :'::>:'1.')\lD.:!l (. t.:l'..00 DD~) 1337 :1..:a l'P i. . Poienile lwi PoieniJe IZei 597.' :JOLI. De bdut De baut De bant fiOI. G04.1u.1 I ·1 I .d Tropotita de Ja Saii:. "1:::<1 Im.: leud ir~i~a l:j Gri90re BoUza jfJ. jiJ.53 540 1::. )~JI) :nl4­ 13~r! 1~) 14 1Sh Dracfomiresti Ieuci Botizd Leordina leud Bor~a :_:B 1Ii J(i :~ J:3q·l I . 614..E:'i Vi:.." BOUZd I ).n::a ::li De In'.lI Bocicoiel Bocicoiel Poienile IZ.inn. . 'W 1..395---­ j .los Once:. :)98.ti Vadu Izei Vacln Izei Vadu lzei Vadu Izei Vadu Izei 2600 ::684 14HO :~n4 14 14 14 14 1-1 1". 617.)U. {iO:2.> ~!9:)7 GOn. :iD 1. .1 GIL 'i.i '" \}-~ 1m ir:.)H~J l. . l'mir:i:a I)€ L:\ ir:iL In drli ca ciu[):mea'.)\13..t1 Nanec. fi05.

j xj NY G .

Tib0fiu Ceia. Va plae emisiunile folclorice ce :8 :C a) Da X b) 0111 . . L Care. Ce anume cHiti'? a) Carti \. ::': '..l1i(( ('oel c. :\u e cazu! I Cite discuri a\eti? mulle ::-Iuzicd: a) Populara X bj L':. POP CliEOH. f) Casetoion"\. :1.Cl~E O. c) ::---:edec:. O('upatia princip<:ilfl : (i..r Cod general' I -r . L(.L. Date generale asupra mijloacelor de infonnare : hj Pikap c: Rcc 0 X cl I\. POP \L\RL\ .. ..-lnlormalo[ :--Iaqnetoful1 Bailc'R. Fratii ?".' :J.._'IODEL FI~E DE ANCHETA FI$A DE ANCHETA asupra viE'tii muzic'11-folclorice. "\..e '.. :\umc'Ip.t! : lapa tnf"rrll(t:'Ji : \ :\u:J.. Data: 1970---1D7lJ S~uhelll :\t Cllleo.naliei B...lu[.j J\lcieluJ: \!aramure<. >::­ (L Obisnuiti sa cHili'? Da X ~Ii Ct. b~ Zia...lIJiJn~ anp.Cul lla$terii: lapa 5.Or . Stare-a ci\ila : casatori.U :\ 11.:i:! '.eneral II.\.itor ..(~: Locuj (1(> mUlled: c. 6. c CL. 1.)el11. X e) \Iagnelofoil \.itil de lIluzica popu:ara J!'0fera::'. Paceti l1i:l\eta? Da ..· '::='> a) Rar X b) Des c} La tca:e I)e. Scolari Laten : Iicen ~l. j .) Pored a : a hli Ticala :L Anu[ na$i('rii (\ irstal' ['1.sint soli!. xo!.:~ce\· c .1 ('.. r L DatE' personate: 1..a 10. 'f n ce localiiate a-ti mai 10(. Ora5: :--lanlld\if..\Iergeti la film in ~at'? a) Rar X b) Des C! La toati:_ :::le. Siqiwtll '.:.0ara \.·-c: c.. OCl1patii nWj1C..\ _~. c e. In ce fei? 12.s:(. d:i place sa a'SCLda'i 7 ~IllZidi: a) Populara X b) Usoara . L\Y{'\i: Difu7nr al Ion Daltmescu.j pretlUlllele infc·rrllutoruilli ... Ce fel de nn171C6.P. cdlUer Tdpa Cod Sat:.c-'..<.hj: . '\Ier~JE'ti la spectacolele tolclorice:.t.

. disc etc... Obi:ili\liti -... .i? Bote(liu­ .... g.nn(a X Inmormintare ...... Da X ~n ..~Lec!'le L Sf' mai cinld in :-.3 12... conspmnate. Dar la surbatori? Dn X :\u i.....\:U Ii.. dllZitf' .1..implll lncruiui? Da X .. De Ja cinc' '}tili dntecul? bllnica II. Obhnuiti S<1 cJnla\i In i. .w ...llta Cinta .·\cum... Nu.. Tinerli necasiHoriti . :~.at 'J \{'chi i)atriw:~ti'? Vii. ._ . Date asupra activitalii llnrzical·folclorlce a subiectului : 1.. l....... 1n sat aVl'ti formdtii artistlce? Da X ):u 2....-. t.int cei care fae speclacolele folclorke 1n sat? [levii de 5('oal8.. Care :-. in c(' f[·[ dl' formaiip? Gfllp \ocal X Cor X Dansuri ""_" Taraf.. Cind I-aU in\'a~at? copiH~ria tfn[~(> aC(1.. .. linear] .. ell ct:' ocazii? p~.. Alte oca- :\auta X lnmormintare ) Carp sint ocaziilc i:l care s(> dnUi eel mai mult c1ntecele \'(>c1i.. " ... nac~i da...cllrsii lO...ati mai calatorit'? in toatii tara 'I.ad. 1\ Opinllli:' subii:'ctulul : c..a frpc\f'ntcdi petrpcHile dill :-. ell care Sf' dnta eel mai mull? Bo- .. carE' a) OricE' cintec X b) Cintece Ce s('3mdna cLHIle noastre c) Cele pe cart' ie-am au. Ce cedep aslazi oamenii mai Inult asculUi sau mai mult einta m1.~--..! In sat . . Va fllCJam ~a l1e spuneti !)i alte lucruri despre care nu am discutat )i carE' nedeti ca ar merita sa fip.. . CUi atJ mai cintat1 .. Ci:iianie. Cnia 51 asculta X :\ E'df'cis .\ciivitati J11 carlrul Hnor aspm('lwa lormatH? Da X '\\1 .. Ditca HU ..icti PGfJU­ lara? Ascl. Uneori . ......... .17....... 5di Co Alt(· fonnatii 4... neori 1a radio.... I JU( Da "\u .. ..l... Bihba\ii $i femeile .....')._Uneori Obi~nlliii s8 cinlaji (sa reproduc('li) clntpce]e l. In zilele 11oa')tre care slnt ocaziile La Iii hor~i. Cod general: 9. La !lora :'. Dact:l cia. ------­ III.. -1. Alte oca- Partial X Deloe 7..at'z Da X Nil :j.........-1\i dori sa acUvilati? Da .......

)r':l·'li: STt"GXc: GHEORGHr: 1..""on-illforma\or: Magnetofon . FdCCti r.lnt J. 9... Date pcrsonale: 1.. Merqeti la film in sat? a) Rar X b) Des ......>oani 4. . :cal? a) Rar ..c : mum i:... Operator "1.. " bJ Des X c) La toate De:oc .~ Casa (:0 cultura Bor~d 3..)'. b '\'11 . '\.. ". I) Casetofvn X g) ?\:u e c:alul 40 t:~oard :\fuzicii.. Date generate asupra mtjloacelor de iniormare . \fcr(ren Ie spectacoJe folclorice eli". Ocupa\1i ane...cr!. Locd] elf' lllU.. c) La ~oate B. :\ntJ1 na~j.. Cod general: ...u X 11....­ . Obi~nuiti sa cititi? Da """" '""u X c) Altce'l:a .'.. )colarjjatea: clase II StMca ci\'jl. T\'.L I . In ce fel? .lCd: . P. X e) ~Iannetofoll ... Satul Comura : Bor~a Judetul: :--faramur.. c Culegaior . (. ...1.ftn 1 d~t·tI· d \ FISA Df ANCHETA jem muzkdl-folclorice it ("OntHllei nor~il .. Cite discuri aV(~ti? b) Pikap X c) Radio X d) Tv. Porcc l a: StLHJdU ~..i : c... Locul ...-.. a) Populara X b) ~:. reyiste ..m'da? Pa ..J... 0.. na~tQfij : Bor~a Ocnpatia prinC"ipi.. ·~:a:.' . ..h .cisiHoril 10... Care s.. Vi! ~olj$tii 10)) de tllU:dCd populara prcferati'? Dragoi Uta Boiorca..-ir~ta'~ .? a) da \... 9'~!leral : 1. Banda ..id : L"·...11ara X))) l. " De:oc r. plac emisiunUc folclorin: de 1a rddiu... . Cc fel de muzka :--iuzkii: \'u place ~il d'cul!ati? X CJ CUltd al PO.IA. .. b) Ziare... ~f I)Or CLIE'(~!~('u... Aleti: a Difuzor ......~ Data: 1970-·1978 Inform aior : X ...or j.. Ce anume cititi? a) Carti ".". in ce:oca:Hate ati maj locuit'? Cod II.. X c) Culta .:'ilr I. .-}~ ............ 12.. 1.... c) '\'edecis [.""u111("e 'i: pre'!llmeic ':..

. lCdiru \: fnrllla\. ..... <..... Daca ii. ."irbCltori? Da '\ '\:11 Obisnu (~. ' Cod genera~ : 9.iII...t. Ce:e pc care k-dm au/it h sat .' Da Cor drill \ ~.l \CIiTdti in cadmj 11l1or dsemCilC'd lormatii'. ..ii \ '\: II _ ati dori sa activati Da .lati (sa rcprod'lccti) cintccele auzite la raeiio. care al ariee (iniee X b) Cintece ce seami.1 zUcle noastre care :sj'nt ocaziile co care se cinta cel mai malt? La hora ' '\:unli3 X.. [)aed c\a. I. L neori Da X '\:u .. <-!:' cl....\cum.\:. 'J in ~al u\E'\i fonna\!i artic.. Sc . :1. . Dar ]a ....ii dSClllti:i . .' CaUinie. }.. ty" disc .1Oasttc \.J.dcti aslaz.. llC'i' cine 1 "U\i Ci'l\QCUJ? j)drintii I' J• C'inrl I-a i'. Va rugal1l ~a ne spuneti $i aIte lueruri despre care nu am discutat $i care c::edeti eli ar merita sa fie consemnate. 0:eclecis . '\:u :111. Cui ali lllal cintal? la tOiltij JlImea IV. S('lllai rC5pecta \-echile ohiceiuri? III 1l1treqime Partial \. udmenii mai mult a"cuiLa '>au mai m'. Obl:.l\ a\al 7 12... ). " Obi~nuiti sa ci1. Delnc ~at'{ Care [)('\ii ~Inl (oi care rae spctacolele lolclorice in ~coala de Tinerii l1('c<1saloriti Al Iii \ g.-\ltf' ocazii X G.. \ Ite ocazii X Inmormintarc Bote~Jjllne CHanie La hora tnmormilltarc . Opiniilc 5ubicrJului 1..ll1a eu-alE' ..illlliti '>~) cinla\i in timpul lucrului'{ J)a :\.d freC\eillaji petrcct'rilp cli'l sat? ri Unde ati mai cdlaiori? In loatil Ca c(' !)ca/ii? s1K'ciacoic teUd 111...lice? Da -' '\:1... Botegiune .]! dnld muzicd pf)pn- Gnta !. I>wo ri '\( etc.. Ddte asupra aclivita\li muzkdl-foJclorkc a subiectului .

I : ill >d' 3. . nCIH. :1.J. c) La [oa:( 7.Ul1r i. Locltl"il)iE'!ii : Iov' ...(-..'jJd : CrlSdtorit 10.:': ) Cite discuri d\'c\i? \luzidl: a) Poplllar<i :1.'"oa. i.'a 8 1....'il: 11'.pectacole folcloricc ciin .furIetl!l \lara iii.·m3 ~--~. 6.7') .\.. Locu! dc' n. Mergett ]a film in sat? a) Rar :: hi Des '.i li t (: r 'll (j ~ () r \ [a(j1lC' toifm '\: 0 Bandi] '\1 Culec. \nnl ill. In ce fc1 ? "u X (. Ce anl11110 dti~i'? a) Carti . ] rl~l!Jrmd.' baq de seam a pe ]ljci linu] ... ::l}.\n'ti: DifulOr fOll b) Pikap UI "Li I Re-::~ c: 'I. Tn ce lacolitati at! mal locuit1 II. ". Faccli na\'eta'? Da .:. '\ufllt'I(' ~j iJ PI(''''iJ11'..". Date pf'rsona 11> : I.J. ~ L_~ :3.c­ e place ">a 'e \juzicil: aJ Populara hi l". • . 1 '17~\ n . 01 \. bJ '\'u c) '\'edecb ...a lor Opcral0r prnf. cHili'? Da :'\:u h'. Oc:uPiJ[ja Drindpa:tl: S:'d~- li...()r : '''" [cur C()!lllll1d ..c i'bCIJ .d (I I a : ')2 B. Care sint ~ojhtii. Ocupati i ai~exc:.iA DE r\:\"CHEL\ dSUprtl \i"tii ll1uliccll-iolclorice c1 comullci leud f) Ii ~dll. a) Rar .. Ce fe! dE.') Della: 1:. \1ergeti 1a <.. '_0" fl Cdsetoton lJ) c 2. ')co 1 aritaled : ~). Obi511UW.' muzica \0 (.l'a: 12. Stared ci. ] 1. !ltl-l de mUllea po)mlard .J. ~a Va plac C'misiullile 1<l]CJorice r:l' c: aJ Da .( \ \\SlI r ') Porcel. Date genC'rale asupra ll1ijloacelor de iniormare: I. b) Des . POP Ci ironer If I. H:. )k1d 1~2' l~(~")ieri] \\ rstcl: :{~')i: 4..

Ceo: . Undc ali mai cali'itorill' nicaicri I I. \ d rugcim sa 1W . .! (lill.(11111. OpinHlf' suhicctului "':It -.I eaLru '<u g. pUlleti '.)"1111'a'c ..<~.1 carp credeti Cd ar mcriia ~2i fie con. IlCCd~i1l()ri\i \jlij (ldmel1ii ll1ai ('P CI(.. ­ .c cinta cel mal mull? Do- OCBlii Ii i rii ll. " \.tdl'i illlill (!~CI!it(i Sd'l 11 1 . i :2. CUt dti mai cintat? Iil mai multi IY.j aHc ~unuli r:c.] L1l1ll. in zi1eic lI::)asire care "illL OCilliik c.]('ti a:-. I::! trp 1.prr:' care !1U d1n dic. c .Cur ·. care ~. ..C'ltat -:.Ji Illll.ica ))01111­ ('intci ~l.". .

Obi~r1Uiti sa cititi? a) Carti . U~oara ::.'.i \larrnC'(iei J. Ce fel de muzici1 y{i place sa asrcd:ati? \hllica: ai Populara X bJ c) CulUi . Carc slnt solh... DE ANCHETA asupra vietH Illul.. :Scolaritatea : 4 cl{l..Locn1 de llHH1cj : Ftlbrica do:' ~uruburi '-....? a) Har X b) Des t:) La '..ta) HnG 4.\.... facC'ii nan:>\a? Da \: "\!J 1 I. T'. Date personaic 1.d·C Z:c. Date gcncrale asupra mijloacelor de informare : \\.tii de Il1uzica poplliara Pf"ferd:l( 1011 X Dragoi. Porecla : Cioata :. Tiberiu Ceia. Anu] na5terii (\:ir:'..:C 8.~::: :C.'. Cu!eqator Opercltor : prof.. X e) \Iagnetofon X Caseto[oll X g) Nll e cawl Cit(~ discun aveti? 70 Muzica: aJ Populara X bi C$oara c) CuUa . T.ce C) t-. . Ocupalii .io \. Locnl na.. In ce localitate ati mai locuit'? .t..C' 9. Ocnpa(ia pri.e-.....1. X b) ~u c) 1'\edecis folc~(!r.· f. Starea ciyila: cascHorit 10. ~ullleic $i prenumele jnfofrtlatorului: (O\.lagnetofO:i Banda .. 111 ce '? au... Gher)rphel ur::a ~a.ical-folclorice a comunci Vadu! Izei FI~A Corl SaL'lll eomuna: Vad111 Izc-i Judetul :\laramure:. \leryeti 1a film in sal.trJL~U:') 12.or Li.. ~r. POP GHEORGI:IE I. d.)." ·10':.terii : Vaclul 1zei •. Da ta : 1970---1979 Inlortlldlor: \ r\' oll-infonlla tel! t-.. Va place emisiunile folclorice de la ...': c) Altce\'a C~)d (if'neral ...:..\(r GHLORGHF ?.: ..(. Cod general. IT.ti : 81 Difnzor f) I b) Pikap X Ci Rac.)(:ipalil: Hiular dW\(' : li1ill1cit..Ierqe\i 1a spectacole a) Hal' b) Des X ~:i' "a: ~ ~)e ~'. La :r)a.. f aJ na I).

.!re X c) Cele pc care le-am auzH in sat. :\:u ... L\'" Da X Nt! ""'" 1'. "eciecis . La hora :-:ulltii X 11ll110rmlntare .\lte oCdl'ii ' ". JU[ Da' . 4... 11.. 5e mai respecta ... lara? AscuJta X Cinta '3j 8.. Cind l-aH lmatat? copilarie Unde 12.. care aj oriee cinlec h) Cintece co . Ohi:. Activati in cadruJ unor asemcnea forma\Ji? Pa ~t Daca Cor Sat Tarat X TCdtru. mai dnta in·at dntecC'Je "echi batrlne~ti? Da .. Care sinl eei care fae spectacolele folcloricc in sat? £levil de "coala X Tinerii necasatoriti tii . Dale asupra activita1ii muzical-folcloricc a subiectului : I.itiU cintecul? tata 3.1. Daca (~.. i:lti formalji . TIU..... Acum..('amana ell-ale noa.. Peste lot F. Obk.. Cui aU mai dntat? TV. Partial X DeIce .muiH s<i frec\cnlali pei reG" ilc c: i 1] Uneori Da X "iu c~a t? 'J .. in zl1ele noastrp care sinl ocaziile en care Bote~Jiune 5e dnta eel mai mult? ' CaUlnie "q".III. ~u "leori 2. ..:I1('ori ". IV.. disc etc ....). De 1a cine !'." Uncle ati mai calatorir? Tn toata 10. Sarbatoritii femeile 7.muiU sa dnLlti ]') timplll lucrului? Da '\ "iu Dar la sarbatori? Da X'\"u . IT' sat an"ti formatii artistice? Da X '\"u da! in ce feJ de f01"lnatie'? (~rlJP vocal A1t(~ 2.:echile obiceiuri? Tn lntreqime".. Radio. E . Daell da.. 3. Care sint ocaziile in care se dnta eel mai mnlt cintecele vechi? ne zii Catanie La hora "unta X tnmormintare Boteqiu­ Alte oca­ 6. Va rugam sa ne spuneti ~i aIte lucruri despre care nu am discui at si car~' credeti ca ar meritd sa fie consemnale. Ce credeH astazi oamenjj mai mult asculta sau mai mult dnta muzica popu­ Cinta si asculti'i "ledecis Cod qellcla : 6 9.. Opiniile suhieduluf : 1. Pn00ri c'~· (iori sa activati? Da. Obhimuiti sa cintati (sa reproduce\i) cintecele amite 1a l'c1oio..

... Faceti na\/eta? Da ~lJ Tn ce fel? 1:d. OcupaUa principala: taranCB 6. Loeul nasterii: Viseul de Jos 5.. Tn ee localitate J l. A"eti: a) Difuzor netofon ~~.. asC'.C B... Locul de munca : in sat 8. Mergeti 1a film in sat? a) Rar b) Des ('I ~..I.~::a< Cite disCllfi aveli? .nu Hi s~i citili'? Da . Muzica.­ -.:E:: ~ 6.:".. popu:a.. Va plae emisiunile folclorice c:. AIlU! nasterii (v1r5ta) 1890 (86) 4. :'-:''': e car. Ocupatii anexe: ...E _~E'-=-~a::7 C ·"'*. Culeu alor .. Date generale asupra mijloacelor de informare : 1. 407 . T_' 5:-a . -"~ .. POP GHEORGHE L Date persona Ie : L ~lll11ele si pr811UmeJe informatornlui: BRAICU VARVARA 2.. b' Fi:".. Operator : plat.eneral : .. e) Mag­ f) G:asetofon (. Obi::... Ce anume cititi? a) Carli Cr\c t. lui Bela Bart6k) 3. 7..~:: . StClfea eh'La : cd'"Horita J U..' .:::02-\"0 H.. Poreda (inf... b)!\'u .. ~[ergeti la. Care slnt solistii de muzie&..<! .. cl :"a : ::' -\. NT. a) Populara -: Cuita a. _ Banda .... Ce fel de muzica va place sa \luzica: a) Populara b'l l"SC(!.... b) Des . FISA DE ANCHETA asupra yietii muzical-folclorice a comunet Vi$eul de Jos Cod Saiul COD1llna: Viseul de Jos Jlldetu 1 : ::V1aramures ])(lta : 1970-1976 Informalor: X ~oll-informator : Magnetofon .(i pa S.. a~i maj locuit? Cod general: II. Radio d) T. c) ~edec:...'. Scolaritatcd : S)..e a) Da ....C 4.'dD ' c. nici unn nu-1 bag in 5eama ..e.. ""'!.. 7.pectacole folclorice a) Rar :. X ...:: \: b.

Daca rIa.. l. ActivWJti in cadrul llllor asemenea formatii? Da .a muzica popn­ lara'? .le nOdstre 3. Dadi nu. Dar la sarhat..).. Opiniile subiectului : 1. Unde aU mai calatorit'? nicilieri 9. Ce credeti astazi oarnenii maj rnul1... Taraf In CE' "oJ tel (![' f(lrma\ie 7 Grnp \ ora] \ltc f nrma l i i Cor Da'1suri Tcatru 4.a eel mai mult? Bo­ teqiUllf' Ci:itanic La bora .:nUl \ InmormintarC' A]tro ocazii 5. Acum. Dac~ dar care a) orice cintec c) cele pe care ]e-am ellUii in c. <J.r etc.sculta Cintil Cinta )i aselllPi :"-:edeci~ X Cod general: 9. De la cine cintecul? de la mamfl 11. Care sint eei care rae speclaeolele folclnrice in sat? Elevii (Ie scoala Xl inerii necasat0ri\i Barbatii 5i femeilE' tii Al­ 8.ai 4. t. Date asupra activitiitii muzkal-folclorice a suhiectului : L Tn sat a\'cti formatij articticf'? [)a "(1] 2. Cu Cf' ocazii'? ~5iili 10. Cui ati mai cintat? la mai multi. Ohi~nlliti :\'cdc-cis sci cintati In timpul lnefti luE TIn 6.'.AI? 8.ori? Da )\ :"U 7. .). Obj~nui1i Da "U :\ Sf] frervenia!i pctrercrile (lin Uncori <. ~i car'? ... IV. Care sint ocaziilc tn carc~C' cinta cel TlIai mull cint'?cele "echi? Boteqin­ "iunti'l X Inmorminturp Alt.. . Se mai cinta in sat ri:1lecele \('chi Da ~u Uneori X Da ~ll b5tri:10~ti2 2.\. Va rU9arn sa ne spuneti ~i aIte lucruri clespre carE' nu am discutat credeti ca ar rnerita sa fie consemnate. ati dori sa activati? Da ..408 III.nc1e 12.e oca­ ne zii Cati:inie La hord 6. Cind I-ati invatat? in lineretc. in zilele noastre care "lnt OCdliilE' (11 cme ~[' cint.sculta san mai mutt ci!lt.'" di::. Uneorj b) cintece ce seamana cll-c. Se mai respecta "echile obiceiuri? In intre9ime Partial X Deloc 7. Obi~nlliti sa cintati (sa reproducetil c1ntec-ele auzite la radio..

. :L':'. :cp8tat m t:lIlpui cxecutjei .ilata In '.qnptoion or.2':: pe 1111qd fal)tul eli aeoperi:i 0 parte il1senmut8 a LemaUcii einLec. iiuslred7a cE.·r :.:le. sunet nes:c- .'.cris .i interpretared tara9anatij aSC'T1lcllli'itoare celeia d .j 7 l-am recla> prin z : C.... f. din acea ('])()CEI.[·o prin C' \'oie. jntrucit estc folo~it alit eu valoare e d ci: <.:rmele sum.Cc l'1 infinili\' lut1\J) care h: imprilllCl lI'" I.~' J. je>]uinl. 0\ 'J Cl.\1t) m. ~. reclumale de me:u(~it CG . ji.'rcC...lluiat t~·'.ti.cd jos '.ta Sid . rujita. :'':'::0. Sonel Duo \~'i2)1. am .or mcloc1 ..: ~~:~~=-- -:e 1 a sa:] pina 10 un "ullet nedef 'i j~i~~±~~~ ~-- . '-Ct._c.J 1 C_"l 'laC' '.nta luerare sa de05ebiu realitatea fOlleticd de sinm:a f0rn~'-.c ~.'c!ea •. LJenzii c:e maqlletofon 'ii nr. formule rie iJlceput ale poeziiloI'. ..e. in sensu] acesta "ocala a in ell\ inle ca \oj8 :.c· .jlat!~)c.adente.:\..e.­ tie.evieci .:. _':'.· 1a grafica..tcce Lc lit trim iJ it':L . rugita..' :::)c':c:e:::e.rupul cudnt(~ Cd fris.:':'::.ine c" 1 lnniat tle\-in(~ li· n nudat de'\'jnt ~~i: t rnuidt d<2\-il~e ti . Grupu[ sci I-am tran. eu " e::. ::a' .:.:::. su.NOTE ~I ABUEVIERI LA MONOGRAFIE Graiul \aranulul de dincol0 de GUlli CIl inflexiunile lui speeitice C'_ a:. dfi1aic.-""~ X sune: btonat pulin mdi sus 'h. :ec::· . i Jll cu\'inLe ca ~:':]Uilll. semnul elL.::'G· .-.form inc:icatorului magnetofonului Tesla.::. Je-am tra:~· '.:-. e . t ~c.'lc mai rie seamCi Cd/actt'!'e stilbti([· a v .:: _ .:.:ce-" .rc. Am incercal ~i In prezc. :-2L r".lexdllf'ru Tiplea rEi08) intr-o mare di'ler"i:a:". ce::·.. Ah. clnteclllui pe banda co:.. <:.::c: plltic ll. ::: C:~ ~'e-c. ".J Aih.. mai eYidenlC' aDa!':a ..:. 'C.14 t.e. imagini simool.jat prin je.:. tal.... i:l.--. .:. heC\ el...l ~ ~ H .cri" intoldeali!1a contorm norrnelur urcoqrafin: iJ~ \i~lo(He prin slnt: (~ ..triqiHura. i: primile lui atH de $oeallle uneori pentru locuitorii altor tinuturi. J-anl redat prin ge fri-r[e' <J -(>.oHll.

aceste sint separate prin punct si virgula. 6-12. 79. 17. 203-206. 1909. Unicul exemplar cunos­ cut I-am gasit la sura rile Mihalyi Sofia ~i Lucia de Ap~a din Sighet care mi-au permis fotografierea oriqinalului tiparit. se vor citi in va. Din Sighetu :~vlarmatiei in "Obset­ vatorul V" 1882 nr.4. Ziarlll "Gutinul" II Hl~)O nf. fost coleg Cli Tiplea. localitatea. annl calenclaristic. Textu] scrisorii din "Folcloristica Maramure~uluiu de Dumitru Pop eel. 17. 225. p. 3. 18. Doine ~i Hore din MaramUie~. in "Poporul" 1899 VI POE'zii populare din l\'Iiifamure~ nr. Revista "Ungaria" -. 5. Textul a fost public at ~i studiat pentru intiia oara de Gh. 20. 19'21 . 49. Cind trimiteri1e 5e fac la nota bibliografiei aces tea se fac in felu] urmdtor: (0'. Manuscrisul a fost studiat de Ion Breazu in versuri populare in Manuscrise Ardelene vechi. \Jiner­ va Buc. Cind sint doua numere separate printr-lll1 punet.i898 nr. 13. Melltio nam dl tOoLe noticeicJe llll Ie-Hnt plltuL (ranserie gra­ tic. iar al doilea reprezinta pagina: ex. In fata acestei comune spre Nord­ Est pe malul drept al Tisei se poate obser­ va ~i astazi mienl platou unde odinioara exista manastirea Perii. Cind dupa punctul ce urmeaza cifra bibliografici:1 5e indica mai multe pagini acestea 51nt separate doar prin virgu]a. "Obsen'atoml V" 1882 nr.B. 5 p. 1970 pp. indicatiile metronomi­ ceo Sunetele notate cu note mai mici. 476-478. (B. acesta reprezinta Incrarea la care ne referim indicata Ia Jista biblioqrafica ex. 12. primul reprezinta lucrarea ci­ tata in numarul de ordine a bibliografiei. 15. 180. dar se \'or scadea din valoarea Hotelo r d e baza. (Graiul $i Folclorul Maramure~ului p. 9 p. 1m pp. 278. Autorul NOTE LA BIBLIOGRAFIE 1. 14. nr.Jnsernnari din bisericile Maramure~ului" Buc. 265--266. 405-406. 111'" revistei Si pagina. Caperta acestei prelucrari pentru pian poarta tHJul maghiar "Az Apsai Olith" piesa este epnizata. 380-. Re\-ista "Familia" din 1872 nr. "Foaia SocieUltii pentru enltura ~i literatura rom€ma in Bucoyina" 1869 nr.381. 2. 19.170 de "tI-Jelodii populare din Maramure~" de Tiberiu Brecliceanu pp. (B. vol. 4. 11. 64 p. fam ta in decembrie 1966 la sectia din Cluj a Imtitutulni de I::tnoqrafie si Fol­ clor 1ntr-o ~edinta de comemorare a lui Alex. pg. sau liniuta intre paqinat. 25 pp. 24 pg. T. 30 pp. Fiul acestuia Nicolaie ajunge in 1865 primul profesor de muzica la Preparan­ dia Rom€ma din Sighet. Am desprins datele din cOl11unica­ rea prof. Alexandrll Borza.prin cUre. 1913 p. in "Anuarul arhivei de fol­ clor V". In cazul reyisielor dupa cifra hiblio­ grafica se indica si anul de aparitie. 42). -125. arheologie si filolo­ gie. Partitura muzicaHi pentru pian in . a carei melodie a notat-o de la Hiutarii din Berbe~ti lIe reda ta Si in Apsanescu. Cincl estp un singur numar in­ tre paranteze.ie. data imprimarii salt anul.$ezato:area" IV 1878 nr. Tot in bi­ blioteca lor personaJa se afla acest dans fo­ tografiat pe placi de sticHI. Alexici in Mate­ rial de limb a din "Codicele de Petrova" in Revista pentru Istorie. 28). Tiplea. 36 p. 6. in . 1939 p. 10. 1.Poezii popu­ lare din ~faramure~ VII . nr.410----------------------------------- Trimiterile slnt facute in stndiu introducth.oared lor [eala. 32. 7. 3 pg. In cazul trimiterii la dona sau mai multe lucrari.. Papahagi apreciaza Cd cea de-a cloua parte a cintecului "Sa bem" din colec­ tia sa de folclor maramure~ean pp. 16. 8. "Familia" 1869 nr. pp.. Buc. (0) AmintilTl de asemenea ca in sllnga fieedrui cinlt·c la partea mllzicaJa se aWi l1UlTld­ rul benzii ~i ordinea pe banda. 31---32. Vezi scrisoarea lui Birlea dHre Chirilieanu din 2] Ian. Textul la Ion Blrlea . 396-397. 69. de Isidor ':-'1an u. 21. XIII partea I-II 1912. 176).

celelalte Je-a publicat mai tirziu pentru pian In eaietul Jocuri romane$ti 19fi5. 120-12:? .----'.. Cf. St.2. 35. "Tinereata OJ.. 26.. "de biiuL".fJan')ul lui loan".::~ :}:. 31. 111 1uet'a rea "rvIikrokoszmos. I. "B81a~oaiaJj ibidem Hr. cinte'ce" -.::a: nitimele sale scrier!..a· mures. 10:. [uliu BlIljlWrll "ill .:In'~ 40.:" . .-\prelenchi Zavod Nr.:a locuitorilor (lin Comitatul \farmatiei".i "c1ntecului lung oltel1Psc". Crisa:a . 703 (9.. Cintecul 5e ana imprimat in E. copie de pe Fnr. gUO p. Se pare eli editia germana a JLlcnl­ rii a fost l)feq~Hita pentru tipar inainte ca Bartok sa-)i Ii retras cle ia Academic ma­ tPrialul. co­ iectia lui Bart6k din Maramure$ totalizea­ za: 19 colinde..lnure~" 6. \ Ibania (Huler. 1. 274).tri. 116. 42). 1 -Ii. "a mO$ului" etc.j (Cintec de cirum) informator Useim Bolzod0.. :r9ula..?~. 1929) illiormatorul mai nume!)te melodia Doina romancasca saC! Doina pacmarului.:: '. 32. [f)maneasca "de duca" data horii IUI1CJi ma­ ~all1uresene sub care se lntilne!. 1943.feciorC'<. "de batut din palmi". PreaCll)ldrea aceasla irebuie pusu in lC(Jatura eu largul curent de \'alorifkare a melowlui popular in creatia compozitori­ lor no:.ircolacii" HJ43 lJr.101 ha\osi (einter de drum) in­ formator Suliman I\icun. p. procodeu Pathe (Z.d l1l'pek nE'pzeneje" Budapes~ 1J'i:. l(' 41.. -16.. :\1archeaza palatalizarea labialelor si dentalelor d. :)r(. ~. . 36 3 pg. pp. 42..:c.::-..xe· _·. )!1lunica­ . Tutuianu "Maramure~ul Voie­ \oda" ist'Oric ~i ecor:omic" Bue... lrumcntale.Inqur sat anate" BrdSO\ 1907 p IJ :i8.. Pop p.:=-=:~.:.):1'­ s(. Tn roma:'e~:e ':' -': --:. :. "De la Romanii din :--fa.ite !. d:ante par tv1r. II. "Balauri si ._>:'f-:: r nifestarile '}~: nut la Sig:. nil p. -'" . Ernest Bernea . Filipescu. 29.ma­ "GIlli­ cadea e lIra­ lU:-e~. = moara sa:e>: ~ 33. nr.C() suI.>i melodie cu ho­ :--ea 1'. . 45...:"" \-eclere a lui BdrtoK (l g-i:':-~ ~i-4: . ..a.ia rec . 190B ( in Folcloristica :\laramtde~u­ lui D. rltve: bouc:igue. exe­ :::c t·:.. Tiberiu Brediceanu a eules 190 de m{~Iodii din :\laramure:. !J8).(>sera culese din !v1aramures.\ laramurel?ul Tara Romaneasea U Buc. r'1 arhi\-a lnstitulului de Folclol melodiile . Vidu. Joe bt'itrinesc din ~Iaramure~ (1911).:\c!plenek (. In afara de cele 170 pub1icale in eCJleetia din 1957. 32 pg..c. 30. 23. () copie a materia]ului.. 19-*2. Rabinovici disc 1917 1.:':. Ganil Mu­ sicescu.:·3:. 0 se­ me'1ea pozHie creclem ca trek.:::qa a miresei din Maramure~. a arH din ~e Isidor ure!. 193b) aduce aminte de terminolo(!ie. :2. 6 (din "Fol cloristioa ~laramure:.iului ~ ditre 22.ii astaz: l: t -:. 20 de ani din '\Iacika ITrehizonda. Ra­ koskareszlllr 191K. Soar fi pulu: fo!osi insusi T':_ . 1885 pp. disc 517 r. 34 pp.----~---. T~=:-_'. 29 Si 17 meloclii in ... J)elHlmirea . s:·: 0e=. orieJinal din Frisani . loristica . 24." a "1.1eg Cll a sectia !.. asupra ci:-_:ec. ::::. "Lcttri­ Ile$ti". H.Arde­ lean a V. . . fiind ilustrat de nume prestigioase ca: Ion Vidu. . pp. pp. r'_ "Timpul Transilvaniei". pentru J palatal $i . Pinescu. meLoclii de 28.: pp.t la imelitul miresei 1:1 seara . z..ului" de Dumiiru Pup. Sta­ 1(. .: ~lio­ ]. :\ liner­ pian in :l. ~(.Or in .4.c-:e drum" a acestor cintece lungi turcesti c:­ :ese de Constantin BriHioiu la Istaml)'. este fol05it pentru a marca muierea lui n $i x. ~audene". "Familia" '(XVIII nr. 119-·122. -478­ ii popu­ !'.. 9.. (urent ce se cristalizeaza in acea epoci1. ~!-~ "Transil\ania" 16.:a este aproape aceea!. rafica 'ea ci­ i].:c a:' amblnlni e\-reiesc de muzica pOD:':'­ .\1ex. Tn arhiva Institutului de folclor 3ze:ss eli Kale (invelirea miresei) cintec de :-_1. 1a$i Filologie XIII 1953 Fase. Music ~ew ~-ork 1942 5: :-e::::. Da!1SllrUe Ie-a Impartlt dupa dent: mirea din popor "de invirtit"." \~ =-:::::. Din parcet de 11mzieal $i neluind in considerare niei 0 varianta. ta influentelor a"a cum a fos: .e­ raLa.iea<. 1.SibiL.c..':: i 5. L: a:c-'" dc:~ ::. 60) . D(~h1\ irU din :\Iaramures r ~i II. 5190--519' _.4 p. e yorba de Corduneanu ale carei lnreqlstrari au in­ tral in vo:umul P. In arhiva lnstitutului de FoJclor: Doina fir!.:-:. CompoLitoru] a\€ a asu­ pra so.·:r.\iama arsa de \i8". 114 care nn me: lL~'. Inainte de el :.:--IUt $i de lua­ intr-un c.iene in Transilvania" 1944. 25. a s1nt .ianu. in Poezii 80-·381. 36. "Via\a Hierara". In 1ucrarea . in piese ca: .. 1944 . De exemp:u "Pacurarul ~ii fata Pd­ durii p. 411 ~-­ .ii Fol­ e a lui .ierotului . Tiberiu MoraIU "Emi~Jrari maramli­ re!.:-"-:. p. "Balta lezefu'uj" 1943 llr. ::::-c.c' a com­ torullll ma~jhiar celule il:ctj\'ice luate din colinrlul maranlllresean. 109.:\iuLa Some­ )(~antiol. ~--:::~ .:. 31. 10.:-.i de 1. 39.. 3436 In discoteca Insti­ . Hara din Cartal Bllc. So. \ldicoli Geurye . 8~1 . locuri.~:" \1.~'e::e~ . . cintare inregistrata pe disc de Institutul de Fonetica a Unl\'ersitatii (:in Paris (1913) proCt:deu Pathe 11I. '.Gpra lui e pentru diftongu: lui ea.~ =". ar pu­ tea fi mentionat un singur nllme. 180. PIlchanh \fear "Chant c~ntrE: \lara".~ ~: . Ziarul "GulinnJ 1. 91~­ 110. ~..:'-J. 0 hore ILlnqa. :ea de-a n colee­ . Oameni.. -13. lacob Mure!. 1269-1:. loan ). lin "Popo~ _ . Race Purity.ti " . 4:2 rle ani din Ca­ racoceni Fgr· olGOi' $i Jo] ha\-o-. Subdialeetul maramUH:'Se>an in S. 51? gases!e ' .. "Tribuna IIi" 1886 nr..informalor Baba Chita 20 uni.': . 27.~r~ :18. ~l bocete.i:e»~" $i 34. 38.. 1944. .!. 6.. deoarece prefata este dalata.

:\leaqu. J ()70.ca are la bala l.a frun7a de jil~r.p--. Glwrl(1 J 9('.­ Je-mi place mie. VI. Bartok Bela "Volksmusik der Ru­ l11i:inen yon Mdfamurc7". (iiI 54. ~(}de 52. ! l Re\ ic. 1 . G.. InformalcJ' loan Dancill 63 de ani Sacel-.-~(> Frs'L :\.i ait i i.?tracorclul pentatonic dE'scendent Re. Informatoarea ::\i:islaco '(as\lj cIu­ lm'0stic!atiiJe noasLre nu eslc' din 1 eordi· 1111. Jarcia.u proElis. 1. nr. 75. "\"\"\TJ Bli(:urp~tj 1!)()f) ·1. Kahane . Ion Blrlea "PoE'lii populare \faramnres" 1.-Do (ijpz Si bemol --. 18 PC[. ~) 60.>i Polclor-rom. 59. Doina moro'il~n0a'. 65. 191D.\fara!llllfe7.'[!l')ures nr. Borlan. Cil1<'-a qhici horile. (celC' nld: lnlll!P) .1/1972 pp. . I.(d. T. 51.Sol.. 53. ·n. ...\l \li{rin:l:c.i'.ub nr.. Timi. sau 0 dez\oHare mo:i\'id'l.>i Falcior nr. T\ ascanu rSui· t.Brailoiu al'llla 111s1. n1'. ' 56. gr .-­ h:aholle \JarianlJa TrasiHllri specificc: alo Dolnei din Oltenia su1)CarpaLieC.1: . dupa care obliqatoriu lH'buie <:. .t:lCliu] parLieu:arilatilor C'ompozitionale <. \iinclra ee.> nr. Dupa zece ani (1978) aeea$i edi­ turti Bel~jamin Sl1choff The Ha~jue a seas dalorita imporLantei r1c'osebite a jucrcirilor !)artokiene urm8toarele yo!ume : -. ina­ intea lui (1010) a cu.i A . dar fctrZi c~: ut!.1 ora a lui Bart6k asupra fokloru!lli mara­ muresean. 48.nlelf' ]a f\mZlliC'scl pp. 16 pg. 19 P~j. I D70 pag.liJ de Etnowafie . de E~':ogrdic <. lar COd Bu­ ('0\ inean~i c!l:ar in variantele ei e('I(' mai \'eclli arc" structura modala cliatonica cu­ prinsa In aceea5i stare si in acela5i ambitm ca ~j ce1e cloua amintile mai sus fara a su­ qera vreun substrat pentatonic Cernea [!l~!enitl "Despre ('. 62. F. trebuie sa amintim numf'roaselp preluC'n1ri corale de inspiratie folcloli­ ca maramure~eana ole compozitorilor: C.' folcloriee de uHim. e('a oltelleasci'i H. 201. lom.. 66. in "Boabe de (]fiu" lL 4.. culeCldlor Emilia Comi­ ~el 1 9 5 0 .\Iaricu\a Ca1cUiraru ( ?) Boudan Voda :tvIaramure'. p.".>i FOlc!or :3'1 %7. 50. :?~~3. P08zii pop111are din \la.\lare.i ('orald cii!i . Paceag.'1sul clask forma lripartHii cuprLlde 0 prima parte compusa dintr-o fra/d muzieala sall nll period C\. Citat din EEuenia Cerr.U. nr. '\hsik the Rouma­ nian Maramurp<:.i euleqiHor Ti­ beriu Alexandru 1()35.'ollltia r/oinei buco\'inic­ ne" in HeyisiE. l07---1()U P~J.:lG90 (:? 1O. 175.ea "Doina riin '\ordul Tramih·aniei··.ti­ lisLice" in Stuclii de \l11Zicologie \01.. in Re\'ista de Etno9rafie .\nalele.es primuJ hori lUJl(ji Tiberiu Bredicearm dar nll a LipariL ('u!pc­ (ia niei sLudiu! prom is oeC'il in Hl57 llO de melodii din \fararnnre~. :"fcllurioti do ukrail'skoi etllo\oohi . Vancu. "Contribulii ]a <. G:'--o:J. 17 11:-. 2.un 13.\:IIl-X [\. L12..\1.\ceasta. 1931. 15. Cintec de cociru.\-ario. the H. .. Barbu. .. :\rdnte (celt' nai l11uEe).i\farial1a "Orienliiri ~i as­ peete ale corecti:irii folclorulul 5n S. Balade si eloine din '\[aramure<.\cademiei ROIl1c1ne s!?ria aU-a. B. pa 61. 36-··37.>. Informatoarea . 17.volume IV: \felodIC'<. Bartok a seris-o ell c"arta mai SLlS ~i in direelie ascendenta.j)o----La-Sol (\'ezi pentru Ollenia -. C. Pop <.OllllJ2:.. tip. ell certitudine ea este din Vi~ell de Joe.\c(>sl(' ultime dO:ld \'olumeincd nil ne-au parvenil si eu refIret nu putem face refe­ rinte la ele. 63. '\liinchen 1923. \la[lHi de cllleqerile de folclor e. BIBLIOGRAFIA 1.a llrmeze r('­ prj/a. fX Bucuresti Ern pq. 199. V. 55. '(pquJescll. Pe din jns de Baia-. pp. coiilldd de pron'nien1d mai nOlla a fost pllblicat~\ in gazela Roma­ :1P(l'Ta "Sfatul" anal r. Vezi lex luI eunrins la numarul b i). b l'(>('enzia a"~:pra ('o]pC'\iei de ('0­ iintlc. 6. Gh. Buc. pg. L. :\nalelt· \sociatiC'j pelllill cuJLura po­ porului roman dill \iafill1lllrr)<.'is. .'lre~Jistrare Tiberi . 1-1 L ) . .1.­ m{maLoare ell hon~a lUiHld "Pina traiam ell codru'" informator Griguta Zaharia 45 de ani din Houdan Vodi1 f.'1)(1. Probabil c. ~ico!. BOfCu.. liep-a:. 0 pacte a!­ ctHuiLa dintr-o repetare \ ariata a primei pih\.re". Li:} 5\ torn.A. apar revizuite coneeptliJ(.i in volumul V. nr.\lexandru.-\laramure5.tntulUi ele P()lclor ::.(5 pp. Briiiloiu C')lhlantin Schi~d unei me­ de fdclor rnuzical. fl]. compo:tiLorii locali: L. :2023 I loarte a'i(.."citate.'\r ramine clQ \ dzul dacd finalele ae(>slor scari pol Ii ll­ telese nllmai ca sernicadente ~i dadl afla­ rea llnuia si ilc:elllia~i [apt in mai muilp locllri rlo\-('d('ste neclrcsit IlHlllri.. 49. Ch. \lelodjj llkrainskih noron ill dum L\O\ 1910. :57. T.L1 Co\inc~e volume V: [ol. [)erie­ tia:w. in s(. Gazeta popor{llni ]1.

Alexalldru liberiu: Bela Barl6k ~i lOl­ conti rOlildl1esc ill \{e\ista de folclor 1956 nr.emnari a:>"pra :: .L Bartok Bela: Scrieri me . IV..ea'-'c. : Ldularii.:ii:. 368-<376.. C. _.1. :... ~'. Brediceanu Tiberiu: Scrit'ri. Bucure$ti 19117. Editllra ~Juzicala HJ65. Breazul G.-III.i notatiei me]o. 1--'::" -l" Brauner Harry: De"pre 1H1tiJ. Re\'ista . ~ '-:1:. Re\i'·ta (!P IO.\ oltarii poporu]ui roman. .. Edi~ura muzi· calci Hucuresti 1965 pp. Pauini din isLo.~".'(: Stur. Brediceanu Tiberiu: ' JOCllri populare romdne~li.~i I 1!148 Idilllfa de '3:at. ~ de joe romanesc.-<~5. :~:.mt':· :1:. 1D. lnstrnmenta] .e dill _~J£:! .)""":' -1 : • :~i.' '< \~aramure'i.'.\.e ('0­ 'e de i ~.e.. 1969.I. if). -1/1 \.J: .-.e 1':­ 'C~(}I ::r. Birlea Ovidiu: \1etoda de cercetare a Folc!oruiui. .. l\luzica 1963 nr. Piano solo eaiet 1---\11. Uni':ersal Edition 1~35.ti J'Jd9.. Gherla 1895.: Jncereare de isloria rr)rli.lc. nr. :ien td nr.l1:c:e:iti.. 'J! Bartok Bela: In<.:ltd· f::: . i·.~sti( dl jucie"'dui \Jf!rdn'il)r~~~.P. t fU.)Gpll­ -c' :o:clor :::-1.\. :3li .: zica IX (1950) nr. Editura TllllZ:caiC!.. Bud Tit: Inscmndri ~i dale despre in­ fiintarea parolde i greco-catolico-roma­ lla (~Ll Sighetu \[arma\iei..< a~a HUCD­ re:. "::.. 1-'-~) P. 57-BO.l \" Alexancfll Tiberiu: \: . \iarf'. Bucure!7ti 1956.. Bucure5ti E.':.~.: L. Gher­ 1a lOb 1 jJ. 1I i ~)GB. 31. e.'..rl. 13. <.:t:' (1bpt(· muzica populara r0P\d:.:"a instru­ ment poplilar. Bartok Bela: Volk. J3. "I :285 p.:1easca Idltura Hluzicala Bucuresti 19fG.. Breazu I.S. . 19 i.:..!(l.. 12.)cal Melodies. foreward by Victor Balory'1 he Ba~Jue 1~j(57.slic 1\:it.2"C.~"'------~"""'-'~"'-'---. I 1957.\1eloetii popu­ lare romane~ti din :\IaramlHc!3. Birlea Ovidin: Folclorn] ~i unele pro­ bit'llle ale ele/. II. Acaciemia Homana.e mll­ S. r. :18.1. BuC ~i re$ Ii j 9:-r. 20. Editu[a '5 edi­ sCOs :~iI..'l..lI. . Bucuro~ti. ~r:1 Bentoiu Pascal: Clte\'a consiueraL asupra ritmuiui :. hereusnegeben yon D. 1D. 1b3.r:)riI(:ll C. los.iloiu Constantin: Le 9iusto s'!'labi­ qUe bichrome db La nnisiqtlE~ popuJai­ re ROllmair:p Paris 19.rc:.C. \(i.. Benko Andrei: Concertele lui Bela Bar­ [6k in l~omania. 7D­ 110. Bucure5li 19.. Sludii de mllzicolo~Jie I.L.a nWlidi romc'mestl. L'JO---lsn. Re\ ista de Folclor . (.. \'. ~lusik. 16.. Alexdadru Tiberiu: care Bela Barto. Alexandru Tiberiu: \" . :1..i legaluriie sale ell :\'laramure.InB nr. Birlea Ovidiu: Istoria folcloristicii romane$Li Ec::lura enciclopcdica rOHlana..-1 66.)0 r:r. (1957) iH. aspecie ale ar­ moniei in mULieR populard din\rcleal. P~' . XXX: !:In' :a:[" \lardlllljre~ <II jL.L. luie­ i .1.\Iaramu­ rO$. Edl'. Bartok Hela: Hllmanian )'Oil" .t traduse de C.ei me­ ~". Bartok Bela ~i )'Iuzica Roma.. 147-214. . :'a:i.-\. Alexandru '1 iberlu : BCa [iar:6k desprp folclorul romanesc 1. . Br5. 19C. Id. yolume III Ip'. C.Hefata de /p.PL.. I pp...U. 1:~. Alexandru Titeriu: . Bud Tit : Poezii populare dill . h!itl1ra muzicdld 197G ']H. Bence Szabolcsi : Bela Bartok! Vidta '>i opera. Oficial oartea i._e "i poii. 157---158.. Alexandru Tiberiu : Rece!1Lie la B(~­ la Bartok. Rumanl\3I1 Folk._' nr.:( Vancea.l 0raitOtu. <>. E. . ~l.>i '.B ia 118'':> pp.\lusic \ UllW I. 3f). Bucure:. GiL._.90. . afiu. Birlea Ion: Baiacie. ?\~. 3-1. 21.L. :-J::.S.).r1uH J. :l3. 1J-. Hunea I. '. Uitio \fuzsica Budapest 19G6. ~O­ :" L19(0) A.\lll. ~l. Rumanen . (Sui· Cd­ . 22. din sec.. j}r.ti 1905.::e.. -I.:.:ts translations by E. lara romaneasc.-. \Iu­ . 19. XXX: Brp\ jaml s'a:. 107 . 1--2 p. ::l' (( ~jmt) ')i 10e in c:nteclll popllla. Bellloiu Pascal: Citen.-~ ~11 ~i . 'J'} .. 8. 1-111 BlICllfi?$ti I. i 95 .?. Bidea Ion: Ucla Bartok :.lelodies \'0­ [lilll0 11. 1J. Rc~\'isla de etnowafie 5i tolelor n. all "E:fe­ ::par ::mti ara· 1-1. \\ einachstliE'(ierJ \\ ie:l.icarii romani din ~laramure~.lCurl'$tL Lnilll­ ra nltlzicald 19]6.C: 1:1. XXX: tL.-::'.J'.n .C populara romc'measC(1.P.:etc" Pop .'.~ i.. : Versuri populare 511 manus· nbC' ardelene \echi: Anuarul arhivei de Polclor V.ll fa'" .Ci()( :'. Alexandru Tiberiu : L zicale ale popofll:i r. 'rolc1or Jaseip clori­ iOllie in cin:ecul p0. 2(.~ Roma­ . Brailoiu Constantin: Ie yers popllJairc' Roumaine ehan:e Paris 195{). -. ~~-37 ._.)r -. Bncure5ti l!1L-i. 30.. . Benko Andrei: :\ reloclii romanesti in­ tr-o colectie mu::. _~0· eulllj popular.. .J. Brailoiu Constantin: Operp 1... .J. -1 eodores­ CU.d ~.. nucurp~ti 19G6 pp..~G8 pp..5~" hen colincl2 !. \0­ [umn} I.smusik cler \0:1 '\laramure~. Bud 1 it : Diserta\illne despre episcopii .>5. 1. Bciintan Valentin: Tinjalla obicei :ra­ . 4 (I \J59) Hr. Re\ i"ta I. :a. ~. J pp.' c. 1 afla· :1111 itp cl el­ '0 [(Ii­ .. XVIII­ lea. Bartok Bela: t-Ielodien cler rum~i. l1luzica18. \'0[. eu 0 .:>.icald. Bncllre5ti 193n :. Edited by Benjamin Suchoff.)..:: .w arilll 1:171. 19. With i:..li 1974.: . ':. Bifled Ion: Insemnarj din bisericiie :\laranllllC$lllui. Hucuresti 1fJG2. Brediceanu Tiberiu: 170 . 1008. eolinde ~i boce~0 dill :\Iaramure. ). \'. 24 .dtl' .?u SLucUi de l\ IGzico­ logie IlL 6/1£)57 pp.':. : :6 (II): lH.: \ 9--7. "rc:~ ~. 3. Bucllre:.P... :5. Amzulescu Alexandru: Balacie popu­ inre romalle~ti.10. !. 29-5-4.)t).

549-:183. Ciobanu Gheorghe: lmudirea dint:. pp. Ciobanu Gheorghe: Sanonal $i unln:r­ sal in muziea] roma1l8sc. 41-61. Edi­ lura muzicala Bucure~ti 1960. . Comi~el Emilia: Preliminarii Ja stuoiu) ~tiintific at doinei. Cristian Vasile: Comemorarea a 5 ani de la moartea marelui compozitor ma­ ghiar B('la BarLok. BllCnrf>. 6. 239---'251. :13-f)i). Cernea Eugenia: "UcUHorul" Versiu­ nea maramure~ana a obiceiului agrar lllchinat plugarului Cdre jese cel dintii la arat. lfl-·-J:2 maj 1[167. Re­ vista ele etnourafie ~i foIcIor X (1 [I6:'1! nr. IX 19G·1 11 r.i~l.. Cernea Eugenia: Contributil 1a tipolo­ 9izarea m uzicH colindeJor rom<'H1e~tj (observalii asupra (olinde/or dinMa­ ramnres) Revista de etnografie 5i fol­ cIor 14 (1969) nr.ulii la studiul particulariLatilor compozHionale ~i sti­ lislice --. Cernea Eugenia: Doina dill nordul fransii\ aniei. Editura TI111zicaia.\larp a editat: n. 58. 179. C.\fara­ mure~ 1U()3. Giobanu Gheorghe: f)espre faclorii Cd­ re il!lesnesc e\ olutia ll1uzicii puputarc'. fiR-lOS. in Re\ hta mllzi­ Cd III (1953) nr.:1Psurilor si al colindelor. ContributH la cerce­ tarea folclorului copiilor.i \'alorificare ale cinteeului popular de \'iata noua Re­ \ista de Einoqrafic ~i Folclor IB (1973) nr. . RE:'­ \ista de etnogra $1 foiclor. 3 pp. pp. 4 pp. Cernea Eugenia. 135-177. Hl---tn. 2 februaril' 1951 pp. 1-2. emisiunea \-OCa­ la a cintaretilor ardeleni: StudE de Muzicologie II (19S('l) pp. 4-5: pp. 70.ia Bart()k::.Cintece din Oa~u!ui. Cosma Viorel: Figuri de lautari. 163-·. 40---41. 3-·-20. 123--146. Comi~el Emilia: ['raditie ~i inovatie 1n lolcloruJ mUliea[ romanesc. Studii de muzicologie VI (1970) pp. 67. Eclitura Tnt! zicalil Bucu resti 1966. 7·1. 99---113 5{. Cernea Eugenia: Din problemeie 73. XXX.. lm. In cerce­ tari muzicologice nr. crari corale.j fo1clo[ 11 1957 pp. Comi~el Emilia: Genurile muzicii popu­ lare romanE'-.. circulatie :. 19G7.. 170---206. 1 pp. 59. Revisla de foldor IV 1959 nr. Comi$el Emilia: Despre forma arhHec­ lonica a llluzicii 11Opuiare. GO. 7--<!4. [dilura muzicalci Bucure~ti 19(51. 51. 399---414. 301--<~15.131. 55. uLi.\ntoloqie. Coniril. 5tructura si lehnica mi~ca­ [ii.ji pu­ blicarea folclorului mUliea) romanE'sc Re\'ista de etnognafie ~i foldor. Ciobanu Gheorghe: Raportu] structu­ ral clintre \'ers -. 7r. 75. 2 pp. Carp Paula: Notarea silabica a melo­ diilor populare pe baza inte~Farii lor inLr-un sistem Revista de Fol­ clor Y (1960) nr> 1-2 pp. Hedsta de lolc-hr 19:')G nr. Revista lIluzka XII (1962) nr. Jocuri popnlare din Oa~ !. Comes Uvju: Conlributii la sLuciill! procesului de creatie in cinteeul popu­ lar rOllldnesc. Bralulescu Monica. in Revistamuzica nr. 4 pp. 47. 147--174. 2 pp."i(l. ~Jllzica XVII (1967) Hr. Revista de foldor IV 1959 nr.. 71. Cernea Eugenia. 53.1971 PH. (. Nicolescu Vasile: Clntece si strigiHuri populiHc noi .:' ritmu] d. Ciobanu Gheorghe: Lautarii din C1e­ jani. --. Ciobauu Gheorghe: Culegerea f. 1969 pp. f~4. 1 '2 pn. i7-'n. 1 pp. 54.zicolo~Jice VI (1970) pp. 30-·12. Ciohanu Gheorghe: Clntecul nOll in creaUa populara. prelu­ 80. pp. . Revista de Et­ nonrafie ')i Foldor 18 (1973) nr. 1960. Comi~el Emilia: C ontributie la cunoa5­ terea formei arhitectonke a muzicii pop\liare :\lelodii ell refren : Cinie­ CUI propriu-zis. Cosma Viorel: Bart6k ~i incepulurile cule9eriJor de folclor romanesc. Stu­ dB Cercetari de Istoria ArteL XVIIL (197!) nr. Ciobanu Gheorghe: Despre a$a numi­ ta qama tiganeascd.>iu Ilarion.Sturlii n1L. 7S. -19. 61.i melodie in cintecui popular rOH1anesc. 225--242. Cosma Viorel: B{. 2 pp. 2. ZamHr: Tibe!'in Brediceanu octogo­ nar in Redsta de ctnografie !. 279-298.. . Pagini maramure~el1e - 1964.li Doina: Studii de mu­ zicologie V.. COllli)el Emilia: Folclorul mmical. de creatie. 44-·-47. Comi~el Emilia: Structura melodica a dansurilor populare (Contributii 1a stu­ diul structurii lllUZicii populare). Cg Cernea Eugenia: SistE>mu] popular de cintare acompaniala \·oca1.169.5.?ti 1969. 4tl. 3. 1 p p.. :'jG. pp. --. Coci!. Costea Constantin: Jocuri feciore~ti din Ardeal.illnii stiintitice a caehelor di­ Bucure$ti. 1 pp. 1963. 13--18. Lu­ crarile Sec. Re\'lsta de Folclor VIII 1963 :H. 63. 79---122. 7:1. Re\ista de etnograiie ~i folcior Ll (1968) nr. 3.ii . 2 pp..__. Centrnt judetean cleindrumare a CTPd­ tiei populare Baia . 12.1 croatia populara romaneasca. rvluzica VI 195G nr. Pc marqinea unor docnmente inedite. Reyista de etnourafie '}i folcicr X (1965) nr. X 1965 nr. Edi­ tura didactica ~i pcdafjogica Bllcure~ti. 40.h1ara pc mar9inea ta.

:.' .:ura mu­ :a cerce­ ista de Et­ :1f.. Bncure.- '.. liIC.._. 11 i. Filipascu Alexandrn: hceputuri '" trei In '\iaramures. . 11 (J~:.. 4 pp.>ti [ din .r:i durilor populare. .:. Chircoia-.s. ~3? 347. \c!9.. l\laramure~. Francisc Nistor : Or!lam~~Platii in Jenm . si folclor . articol publicat in re\'isla . Con­ ceptie ~i meioda 111 cercetarea folclori­ ca. . e­ di~ie ingrijiUi :.\farmatiei 1924 p.:. 227-241.. Tancred Banateanu: (reatii . (1971) pp.~3 de lib rete folc:orice. Bucure!'. 1U9. -_ : . ~1i30.i stiVI (1970) ..:. Comu­ l11care !'.'. : ScrisoriJe lui Bela Bart6k in Romania.. 7(). Ripa lsidor: Ce~era. . 415 .:c.ltiiniifica pe teme de folclor.lj -·1969... :::".".i 101­ --242.. Habenicht Gottfried: E\ ia ::-r-::-' de eercetare a folclorului ll1:lzicc~. 5 . Dancu$ Mihai: Nandor Katz._. -.. terar II.:-~. pp. 9-1. Dragoi Sabin: Simetrie 5i asimetrie in cintecul popular )'omanesc.... tipu~. Re\'ista I\fu­ zica 10 (1960) nr. Habenicht Gottiri::-c: i.i folc~or 15 ' : : nr. Arvinte C-Un: Cintare ~raranmr('sllli. 84. 153. Etnografie.. ::.. * Re'. Hurmuzachi: Docu­ mente prh·itoare Ja istoria Romanilor 1. ') '-:'1 Cnll~qere 8 J. :. Prpiu­ crari corale.. 97. Tancred Banateanu : \ r'a popuJaril din ~ordul Transih'anit'i J 0()(). Culegere de cinte­ ce pentru so1i:.. 10-1954 p. 10! \. e\'olntie. 17. 101..c c: c 1..ti vocaiL 93.. Habenicht Gottfried : Cc~E:::-:f:~. Georgescu norin: Oespre '.ansi. Re\'ic..::e . :r:r.. f~<}_'_ -I ! 17. Datini .. ::..: re:>JuJu\' Bucmesti 1\)40..: Ilului care 5i-c.::. Cule­ gere de folclor literar nOU. 1a Lipolo­ romane!. 95.. a melo­ farii lor de Fol­ -:24. Bucure~li pp..di. pp. 120. comori ale tirtc"i pupu"drt' -·191j7. COlllullicari sUinllfice pe tE:'me folclori­ (e-1973.:­ lare instrumentale. 1 t 97. Diplome !\faramure~ene din se colul XIV 5i XV. 11 pD. --. 155-180. 11 (I. 127·-143..:c-'::­ le inmatoare in practica :1L:zicii .-Li 1929. II.T.:.. Filipa:. . <. 1Ir ~' " ""r 4 'J.= 0'i :n \ olul1lul comemorati\' Tra>i.' sij\ania \01.triqaturl :. 92..>i creatorI populari 1967 .Dular de t2':ista de :U. Densu$iauu N..ta ·2 E:-~ . 261--276.J .. Sighetu . :. 113-~~n'. 1H68. 38. (1965) pp.. 96. VI. Habenicht GOttiried.. II BUCLlf(~Sti LP. 2.. Tancred Banateanu: PC~~Ul pcpuiar db regillnea ~faramures 1. Banatlll.:... Fmpa~cu Alexandru : Folclor (j:' . Tradiiii maramurese:1'lbi. 103. ..Jdii de ~I).' L 1%0. Arvinte C-tin. 118. Rp\!sta de E" ='. 11 :>. Versiu­ ului agrar cel clintii . 102. lemnut Cl dor 1963. ..L pp. -1 p:.) CuJegp­ re de librete folclorieE.'-::-'. pp.)t3·L 87.. In . 85.) ani zitar ma­ l muzica IT. Lucrari :-vluzico.. Georgescu Corneliu : ContrituUe.1 \faram. IOn.. ::lD. Dancu~ Petre Billiu : Viflaimul Dra­ ma religioasd . 13. I.i 1 108. "7 . Foiclor 1'::: 4 pp. Rt.'es_ \01..:-. :. 163.1mllff'$ 19G7.-------_. 89. Cri:.:-· vista de Etlloqrafie ::.lara­ prell!­ 164. Baia ~ilare 1973 p.> "-) CllleqNP U_. Re\'ista ce FC:·. ~laramure~. 11f . HUsti loan: Criteriile clasifica.:vI a­ lfie :. Emil Riegler-Dinu: Bora Transi> a:-. Etnografie. . 122. Dinu Vasile: lraclitie :. de ale ila--. . 107. 113.. [ 1~f 71 ~~ r.c 75 (19.0.. .1ihali de }\P50. 20-23.. 7. 109.. 24~27 .. . ·Re\~s·.'l~ie 1900.14) nr. Jistice zonale ale semna. data nOlla . ::'0::_ :-"- -:e ~ 2ciore:. 85·-100.:­ diu! [ormej libele.:ra­ fie Foklor nr.'.lti. Dr. lOa.i obiceiuri I -.Re­ 18 (JD7J) :mele Monica. 4!!i¥-¥ 2·.:.... Maramures.19G5. -2.: ~ :.:::e:e C<. ~iO. 104.iu Romeo: Con tr:lh tii F r~ c_c toria nmzicii BUCllleSli 1963. E. le~lere ~.::~=-­ fie !'. 247. (W6fJ)p.ti a mi:.ana .::'. ". 122. tu] :c. Cu­ de librele spec:a=~.l. 1%1.: :. 1('B. -----. Dateu Iordan: Introducerea la Ion Birlca Literaturlt populara din Maramure:.ii evnlutiei cintecului pOl)ular propriu zis : CerceUiri :t'vluzico­ logice 3.\luzled supliment la nr..a .:. Maf<.e~0r ::e ~ _ . 86. Ghenea Cristian: Din trecutu.. Ripa Isidor: Citu-i :-la­ ramuresul 1971. 12 pp.L Rev.:" Foldor 1~i (1 qi': O 119.~ ->. Habenicht Gottfr~ed: ~ a .:\i .1969. Aninte C-tin. nr. Culegere pen­ tru soJi~ti instrumenlisU. Demenyi L.----. 105.i e:1\ Ji1t l'1ainte de '\1ihai Pop.1 nordul a siudiul ale :..r: : --39­ 114 ... Datini $i obice:iuri III . . \ I'" . _. 13 11968) ::r.'. 340 ~~541. a nia. 121. 3 pp. * . CerceUiri de :-111Zicologie :2 (1970) pp. '-' __ .cu Alexandru: 1storia \ia~c:.'".E'a \'oca­ . ~. Hi.li Foiclor (1970.: :. Z !lluzilii romi'!nes: Bun. Ceas pe ceas se a Clegere de folclor 1970. Hertea losH: Cite\a particulada:: s:. 123.'ista ::e c>~=-: ~ ~ 115.'.i inovatie in procesul genezei l'.· listice ale mu:dcii de joe o$enes::... p.-::­ pertoriului folcloric ~:::. Sighetll Marn~. Falclor 11 (1966) .­ la Sluciill! eeul popu­ lzka XII HI. -: a CfQa­ a' .: actoge­ ')1 foleiof 1 *. Datini si obiceiuri II de librete folcloriee. Dinu Vasile: Conslantin Brailoiu.-a=--.

1-10. Lucnlr. 5 pp. Mina Traian: SilllcAria j()('uriie Cll [ll<hili din \la~'HnLlre'. I!.aclel lui Pintea Viteazu. I~--? -A .iti. Lucani el0 :-.i lenea Of]! :nc1ite in folchru1l1ld" ra\1lUrC~al1. Bdid !\Iare IHf3. (lOG. 19G~. Craciun 51 collnde (iin:--laramurp!).i Folclor 15 (1D70) nr.:<. l~j(l. Baia \ lare 197~L i . Cc. un. ( pp.IUlico!oCJip 7. pp. Kahane Mariana: De 1a Clll tecnl de leagan 1a doine.) (1955) nr.Revi<.. j 3. :1J 7--.a de Etnografie <. lJL Pop Reteganul loan: !)[[. 1. [d .\Jaramu . Ed. Ilia. Revista de Folclor H..C. 19'). Pop Mihai: Rcalizari ~i perspecti\'t:' ill folcioristica romaneasca. ReYista de folclor :! (1957) llf..J. Pop Mihai: De la obiceiltri sLrihechi la c()remoniale ~~i 1a speclacole conte111­ porane. 'Nikola loan. C . Re\ista de anografie !?i pp. Mirza Traian: (. Nisior Fraucisc: ~~m!... Mirza Traiau: Caden~e modale iimlle in clLltecul popular romilnesc..ui. 22---:!5. specie cerel1loniala dislinclj\a. 1963 partpi1 1. Elno~Jrafie.c. Pop Mihai: :'\oi orienLiirj in stlldiile de toldoL Re\'jsta ete folclor nr.-\. Kahane Mari<wa: Trdsatllri specwee ale doiuei Clill Oltcnia Subcarpalicd.licologie nr . i (jt)S6) i'Lr.\1aralllllI85 196:1. J{). 116. ('o:hena"nul G. Inst.i !!epoatelor.l cUllua:. Co:nunicarf> 1:)7.J. de Cercet. .P.-Folclel[ nr. e:. J. I :.p. (19GB) pp. rE"..i. 153. 1 L:. Ltnologice $i Dialectolo~]ice. ~.­ nicart' lUi:\.. IUulicoloqie t.\l. Dacia CJuj-:\upoca 1975. BueuresU.\ni(>j \oi. Re. 13..'ti ::. 1'.i Folc.P.ll \er!jcilLluL REnista de Etno­ (lrafie . Mirza Tralan: Folcloru I mUllea! din Bihor. Revista de Elnografie ?i Folclor 10 (1965) nr. BUClI­ re<. Ibu. \01. 16~. 87--. ~J9. Si· ~Jhetu j\·larmatiei I D3B. i:31. nom. pp.: Jocuri popu]are din Oa!j ~i \laramure5 . 70fi·-708. cie.. Koda1y Zoltdll: :\I!1licd pOpUlilfd si IHuzica culti:i. 1:lD. :'. ". Mirza Tra­ ian: Curs (if' folclor HHl. Mirza TraiaIl: Rillllul de dans 1I11 si-.Li.eall.. 477-489. 129--·131. LiB. Prichici Gheorghe: Gcneza melodica a IJo. . Bucuresti Hl70. Mirza Traiall: Pelrescu CinLec:. \lwarul :\lUIPtlll1i Etl1()(jrafic til lr<:usi!\tdlic·i. parted If..·~~ IJ:.. 7-26.211. J (J q:'if:i) nr. :?fi4·-309.i l·n. CS. 'onlril)[ll i l<.udii (.C.'-iinena. Casa RC.3JO. Hii. pp. 13~J. l.26:.·1 p. '. 1. I 'Xi.1(. ni!1nr de joe de pc' 19GB. Kahane Mariana: loriul ele $e­ zdtoare.. I. lenghel IzallU Petre: Unirea Transit­ \aJ1iei en Palria "famii. 7--28. Gcnud ~. EeL lji('. CUllSHvatorU\ c.tnullenlc' :llulicdJp . I :i.---149. 15ti.'-.i·L Potra George: ConLributiuni la istori­ cui ~itjanilor din ROnl(lnla. 3 pp.. (1970j pD. pp.· tem distinct al ritmicii pOl)uJare romit­ ne~ti.) nr.ical.j:). Szenik Ileana.[E'd \.li:1 i'riliisih. 0 "pecie riislincld a ]iricii oed­ . l'23-~j··lD tell. Il'L.icdl part.ta \l11zica.: (o\l"lltH:LUCi i wnatol i dE' i. E~lC. Fase.\lnzicolo(111:' 1.ionale. Pop Mihai: Obiceiuri lrac1iiionale Ro­ mane'. Kahane Marland: OOillP din Oilpoia Subcarpatica. 4 l)P. 11.P.IJ-L • " * htnria ROiU'. Papahagi Tach!~: Graiu) si folcloru! \Iarcnnur(l'.C. Bue.\carl. 1:3fi. l\Urzil Traian: Ob'>enatij pridnd ge­ nela citecultli pnJi)riu-zlc. . l19Gtl) pp.i-~ 109. Edi:ma \luzicaUI.. J I~. 151. Lellghel lzanu Petre: 1:n Slr2\ celli Gbi­ cpin maraJll~lre. Lucrari dc. I-IG..i melouii 'iii: C. 1:U. 4 pp. Bucuret. 12.. 2()]. l. liB. . Papahagi T dche: Cr0alitll1ea poetic" popl11ara i GWi si ')uflet.?­ terea prineipiilor sLrtlcturaJe ale dnte­ cului popular romanesc \'Celli. Bucuresli 1977. H PH63) nr.rism. 12H.1.. Popescu Jude. .]) pp.>tik populare -. JD2:'i--192G). (1917 1) pp. Lenghel Izanu Petre: Sari>cltoriie IJd­ be!. LJ.P. 1-11.)­ ?fkl.104_ I-Li. Luerari dC' \1:1. Comunicari ~tiil1tifice. l\J:\D. S:.:-] d!.ti.ti lU62. Lucrari de MUlicoloUie ::l (1907) pp. Stri~1sld ii:l('ior .'. 1)1:nd e l l (If)9.i folc!or !1r. II.or nr.h.ti 1975. 3 (1958) nr.:1. COHlunican:' 1\)77. 1--1 .l.!. Mina Tra1all: Cinlccu! de c~itanie din Bihor. Bucure. Nistor rranclsc: Poaria Dlaram~lreseanu Ed.. Hra~o\ I Li. B7--~lO(}. 1(>']'--20\l 1-)--1. : (iiti:\ ::1 li­ ficd poplliard ruaTdlllllH'seaJ:u cd!l1:. Sport-h. Luerari de muzico· logie 2. le1l9hel JUI1U Petre: \fono~Fa[ia co­ n)llnei Bihdna. p. folclor 13 (I :J(8) nl. Revista de Eillogratie <. 1.:I. Pop Mihai: Probleme !?i perspectivele lolclorsilicii noastre. ~1ir2a Traiau-Ileana Swnik: C rs de foklor mUl. oqlil1<!a! ill l'o!cloru] romane"c. 126.'01. Cluj Hl:'i'l·19()J. 1~ (1 grin) nr.iO. '2. 142. Milza Traian: l'Il cintece-:. Vol." \llllicolo~Jie 7 (19.. Lenghel Izanu Petre: Oi)iceiuri (1<:. Nicold loan k.iului. ilNllLLl Lil..1· 174. Pop Dumitru: folclorislica .i re­ perlorii. l" Mirza TIiJian: Obi(ciuri juicioric•. Pop Mihal: Inc1rt'plar penlru cule9erea lolclorului.. 163. 1976. Porumb Marius: [coalle din :-luralllu· re).

Cn'1slalari ({cneralC'.ansurilor popu."': .e.e. II? pp. '"e In :l de . ro!.. 141 15L :!():!. a Tra­ 3rt. Vrabie Gheorghe: Fe) c· .>:-:­ 1!'lEi.: . Szenik Ileana: \mpJiticclrea <I"".8 ~j 211--227.. Poezii n0pulare din \ faramu.P.L ]9flR.]": ' r:u1c ' n.'-. Pop Gheorghe: Traditi(JI1 and il10\'a. :-: eologice 3n qraiul marunmre~ean Ed. Solomon Adrian : '\lono~frafid ::-':7. S:·~". Dima Cluj.>i Fo:clor 11'1 ':)6f: 1 pp. alion ill f'j:0l1l0i1'pmanY Rot]. Q3. :c·:a :!. 133-147.' > • " ­ n[. Szenik Ileana: \1elorliilC' ritualu]l1i de inmorm\ntare rlin til11ltll1 "'\Jasal1(lnllli.c.P..L Innrrlirc si c\·olutie. 1H3.(i(.ranlU­ 1970. .:=. r :--.P.c. ~dlllll 1\ eelli l:lem­ Baia e Ru­ iCe ~i IB(I.. *' * * Poe7ji pOp'j]arc rom2J:1c.':e· folklore Jlrnal LF. Suliteanu Ghizela: Fcctorii e' c mmicii si (. . cii 111n a \1aranll1re)ul11i IfJ7·L Co­ mUllicare.micare 1978. \ 1 p. \' it"azn p..ll. 10.n.}2. :re. lamflr Constantin: \"pectc alt' . H14.)t \laramures..LC.J 'j~.e. 136.. '. ai din j 1975. . :lOH.ti. 4. . Un.'.. IRS. a cOI1l11l'ei Bogda" \'oel.fl Szenik Ileana: Strllct. Revista de Itno~lrafie si F. Timi5 N'icoara: "S~rigare Di?~:e '-c: cOn1unicari <.tzico­ ~L1U{17­ 164. Ursu l\'lcolae : ~ monolfrafia c~_· ra 1(J:N. 111 12-1. Baia '\fare 1973.'"' l-rsu '\:( o:aE­ 'c' ..J inlie~ 1967. Lllcrari ric "hl7i· colooiC' !1 (l96q) n. 173 "Jet ic(.:. ~'.c'c popular din comll'1a 7 e·. J :l'~. :l." .are.e : Prhcipi11 1 maka111 in mnzica pOPlllar1. f'~.tempora­ . Suliteanu Ghizela: . dc e . =':'.c:..~). 8--9. Vann'a Zeno: Coptrihl:\ii ia ~t':"· armoniel muzicii noastre pO])111a r e.. Szenik Ileana: Tn~llrliri tipoloCIicc in dntecul propriu-zis. Bud \kac]0­ miai kia(lC).3--46. 92...­ lare Bana\ene eli. ComunicarE' 1977.­ ne~ti.q :CiOfli t :lresti "eJ!uL liL t 7.i si c111Ui . Luerari c1e muzico­ 10gie 4 (1968) pp. n.: in ('!"eatia lui B{.: a '<-J J:.. j 88. 1:lO. 1. Ll1Crdri dc' lll:1!!colo­ 9ie r (1965) pp.1.·: ~.1:. Vieol Adrian: Premi7e tE'oretice .. 1l1i popular \'ocal si instrumental... Cons.c. p.-. Rc\istil "till. Bra<jm' c. Cerna.cris.a.L \Ianllscris.. \fa::'. <(llL. 1015.Llcrari 1(. '\ [anu<.~.tiintifice 1)0 '. . . <:>c . :::::. 15 (1970) nT. Vancea Zeno: Rollll 1l!Tlic..a Fribm£f. fl. :< . Lucrari d(~ ml1li pp. lion in cbar'te populair(> r1u departa­ me. Hl/S... Gh. i~tori­ 177.-I 1951 p. -104.\i=oi2" 1a . Pop Gheorqhe : \1 1).'j.L II. atr)fUi 170.::" >:c n r.' 'c: "oara . Ina. diot i t \ d­ <.~.1h. lcm. Paraschiv Nico]ae: \ro:o~irafia muzi­ cald a C01rUllei Vad 1{l~. ('ElJ .11. * . 1 ~ (H. ca fOlclornllli Cl):)':::. Pop Gheorghe: flemer::(. Pop l\fihai: Traclitio:' a' . lli limba frallc P 7d lin1.'a Bartok.)... Szabolcsi Bencze: i\ x'\"n S71l'lad ma­ rrvar vilaqi clallamai. 178..! . de de 1958) ti\ele 103. . ~05. Suliteanu Ghizc]a: Y. Sbarcea Georqe: Tiheriu Brc-diceant! Editura muzicala.! :)()().. Stancu Natalia: Tai::a :-:'e~:( . 108-" 1:!·L 1P. Ll1crari (1(' \fllZico\oqie 7 (1971) p. I'L.cJ: 13. Lucrari cle lllll/ico ' 11 !lii7) pp. RCI. 1). COllllln:cari stUn­ tificc pC' [('mE' (1" folc1or.Iare 1Q7:i.. COi1lunicare 1976. £'" P Llll d 167.. ele (li­ plo111a I ()i3. Poezia popl1]ara..:' ·eC:e7. mclocliCl:' in uncle tir}llri a'e propriu·zis. Pop Gheorghe: T-Ion:-a lu"!c/i.1!.~: R". .. Suliteanu Ghiz(']a: 11010(lia flllclorului nFii'ica.31:-. C:c· /'J jl1"lnmwntalil (l '\!a:-. Re":"a " qrafie Si Fo.>.e 'Ii coro'-\? Brasoy T \'i211a 1RA7. Szabolcsi Bencz.'. uli 1873 p. rc~ T. Pop i\'fihai: Pr('~a <: elor poetic nou··.1)3 nr.. 1. ~ 'i'5. H In'l. Dacia 1971. 19.. 1B-·. ~n:. 1r-. Pop Gheorghe: Ritmul p1111('la~ mara­ mure~ean... ! W'.e:. 201. c ~ C r:-':'-a'. 1<11. 195~ D'J.::J"-:~' fca cj~~tece~cr ::'.?nJ. L ~'()G.. F. Szenil.:'>. 1975.Ii rr 1.it2 '~Ji-:' ( 1fl:ifi) nr.. . dnte­ . Balade cu. :~2"'e 1 ~l:l.1nq'"afic! lllP7ical<'i (l comllllei Tel'll..'\lu7ica VI. 107--119. . * * .c tipo]o(rie lT1117 i Ca18 a colinzilor . popular Stan patras. Cn:ll\1:·ical·c tip..: C ":::'.').19\'..a .'iC. El­ vetia '26 at:q'lst 197(i I)op Gheorqhe: \Ionografia nnzicala a comnnei 1 (le Jo's. ::~­ n din R. Crsu Nicolae: ..~:. 341-<3.~a c:ica a de 1'.J. 176. Pop Gheorqhc: \folloqrafia mll7icill~ a comllnei Su))lnta. 17. Re" \~. tn4. Re.'). C'" RC'!'.'if 11"i ill '.' zica 3. Szenik Ileana: Strllctma formej in cil1leclll pOpJ\]ilr. Pop Gheorqhe: Din istoria folcloristj. 1S!.-'.' i H171) nr 5. Pop Mil!di: rClle :c:. Rue. c. Ileana :\nar[pnen!a tinoloclica a llllor melodii de colinr15.-.:1. :-')'clor 16 neila i. n8. nr.e:-'e "c­ c'or Baia :'>.~lU(l. Ursu !'Jico]ae: C"".. cOl11'.a {.' . Ire 51 :dUH'!. .".7.)"t. . ! Kr. 135. lllllzicoloqie 9 (F~73) p..' nr .'::c:" ~. Ripa Isidor: Balada \1iorita st colin­ dele maramllreSE'l'p. 13.~~~f . pp.1.ura ri:n~iCG m0(e~:' 5: cintecul propriu-zis de p I. . 'eCCe: .

f­ .. de Folclor Buc. ZamHr Constantin: ContributE la cu­ noa'... " .\..~ # r:~ . 211.r-~ ----. REVISTE. .. 21 D. * Stuciiu de cercetarc a istoriei ar­ .. iamiir Constantin. I­ ~ " "Cutinul" I.'07..:t--..faramures" din anii HI76--­ 1979. . .lar­ matia" pe anii 1974··-1978.. COMUNICARI :!09. Sesiunile de comunidiri pe terne de etnografie $i folcior eli ocazia fes­ tivaiului de datini laice de iarna "f'. t'l! ~ \'I! 1.• " . . 218. (11 !l4) din '27 IV 1978.'Jasaud."1 L .11 J. In')!. 220.pi a!lii 1Q70 197:3. - . . 19513. . 4 pp..OB.: . " " " Re\'ista de Etnoqrafie :. <> • Studii rip m 117. + :'. 212. Victoria Moldovea­ nu Nestor: 132 clntecE~ $1 jocuri din '"idS[lUd.'­ ..if Foldor pe anii J964-1978.'-. '­ ! " I . I-­ ZfARE. II 1980. " * ""Flacara"llr.• • .. :2 lb.Crain] ~Iaramure~\llui" anii 1--­ xvrn (1 n:~2--1949).iterea istoriei ll1uzicii poporului roman. " . :m:3~-3T3. " * * Revista de Foldar 1956-1960.-'1 uzeu 1 Maramure~ean _. 11..ii Hi70--J 9/~J. Rcvista de Etnoqrilfie . liarul "Pentru Socialism" db i>.i cologie vol. Muz.. Despre periodizarea unor melo­ dii de doina din . sec~ia de etnografie Siqhetu Marma1iei.. ~ - t': \ ! ! J .. Sllpliment al ziarului Pentru So­ cialism .\1117cica anii 1O. 1889.--41 H '.• * * Re\'isla . • L'Jcrari de Il11Jzicologie vol..:1~ ..j2-1D7B. " .. Ed.ii Folclor 10 (1965) ur. oJ.. :ZlO. "1.

::: 3. ri!m.. Rt::per"t.( ~.es€ n e lnstrulllcnte si Idut~Hi din :\faranuHt::S L \-a](Jrifica:'0B tezaurului lole !<lric in cadrul sr0lii t i~tj r 'C' mas.. \'er5. . L ! (:~ (' 1. ": :~. mc!odie :. 4.rc'~ .1'.1 5i publicdl (!.]t(i 7 ~. C c> de l"::d --.1 CVPRI~S L)~!l parted aLl ")r~. Hc)!" :.'i 'u BI('.: Ci:_:7~_ :-. L I.jC':' _.:o IV. R0Pl:i.-.L ">1 PREIE~ I-\R~. Ho. criilstdtitri '.du: j • Prt~f.1.' -') Cintec ~ 4. . -" )n 3n <: I~" :-'L\TEHL\Llf FOLCLORIC At COLEC!. L>atfRt:D'?~~ Colir:de:r'· ]! Cin:"~c- lIL FoJ(: .! -: .-::·. 11 1') .. !~f'P\:-'" R·~'pe: -'::::1'- s: ~'~'~f:.(~_r." 5.d:»-:9if"" fL l{ .: :').f::oli{ 'J·~rnuzira!e.. J: _ -.l. Mdoc:' L Joc. .~ ~-: .\ TEGORliLOR lDf~TIFlC"'\ Tr'. /·\Rc C.iclf)rll! din ZODit I.\ Sl~tl_'nlU ~ S':-:"-:::~_'.- -.:dune 1. prt"l11 ':.\1 ")ITD1U !1\JTRO!>UCTTV.:-~ I.~'. HEdd Bdrtok [kid Bile!6K 1t 1. vechi H(.:~:.' ' ''.'::~.l'rcet(lt~> (1 IIar!d lucaUtcitiiof .!i("<II:u.:' ).~~ .'! :->•.ul flelltru (c.-cl.1 dntccele 1lli'i'amu.T c··r~ :.· 2. Cintee. inar­ CUleqel('i. in contenlp~)rdllc~tat.JEl.. 3.0 71 f"o 7-1 _ ~:~S:~ 79 . Jtc .( dl~ljnal~ . CRITE?Ii l.kre.1'-" $i folclr)]'ul maramnre" 0:0 . ~ ':~ 1.d fnlclnrultll l~iUhr'di. Traditie :>1 illOYdti(.uitn:c iZdri (l:--uprtt culc'yc:-ii !11t1zicale. Tib.-1-:'..'. IdcPd unei culegt!fi cornpk·xe p(. [.. pe::~tc: l.

­ i:lb..) \.. de fbe dp.. C OR Mt71C.Khetil 1'\0\[: ~l -.1 Jocu.c ".:evierl lel mOl1"(ti <if.tru:··. i-ll'. d" IT . ('d <L.. d.tru~>_'ntdl~_') rnelodH cu i de 1 I Cir:h'( ul pr.."fod("..ute.l'. lrltecll! prep! 1 Gldi HiJUd ( lar(1~i r 10t"I. indicf' dt? cln'f!f...< I CdYd( t('ri·.. '" ' -:"""'"''''~'"~-- r .... DE FO..J':ic nunti~ (i."l'l.. t" :'. ('.-. R»p.'" .'p<. ('hlc'nil (I<' cit­ 'u! H('pcrtnriu I R..\. co: [eTl . .' blhlioqTilfk nihlioc!ltlfi'j L" .. '.'~=~t(::-\·()(..i prell1cl~i.h(.iCatt\ in!.i. !. in II ({t'm..~.d.'ui ((It(.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful