Sunteți pe pagina 1din 12

Lucrare practicã nr.4 Tema: Însu ș irea ș i executarea opera țiunilor privind preg ă tirea ș i lucrul

la ma ș ina de cas ă REAL 2102 F

Scopul lecției: Formarea deprinderilor practice la maș ina de cas ă REAL 2102F

Utilaje ș i materiale didactice:

1. Instrucțiunea de exploatare a maș inei de cas ă REAL2102F;

2. Maș ina de cas ă REAL2102F;

3. Actele ce reglementează utilizarea maș inei de cas ă ș i control cu memorie fiscală; Bibliografie:

1. Feodosie Pitu ș can. Baza material- tehnică a întreprinderilor comerciale- Note de curs , Chiș inău 2005,2008.

2. Ghidul de exploatare a maș inii de cas ă ș icontrol cu memorie fiscală REAL 2102F " Fidesco" 2005.

3. Cerin țe tehnice către maș inile de cas ă ș i control cu memorie fiscală ( Monitorul oficial, 10.12.1998, nr.109-110,p.III, art.207)

4. Regulamentul cu privire la modul de înregistrare ș i exercitare a controlului asupra utilizării maș inilor de cas ă ș i control cu memorie fiscală ( Monitorul oficial, 10.12.1998,nr.109-110,p.III, art.208).

5. Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maș inilor de cas ă ș i control cu memorie fiscală (Monitorul oficial,10.12.1998,nr.109-110, p.III,art.209).

Controlul frontal al cuno ș tin ț elor:

1. Enumer ă funcțiile principale ale maș inii de cas ă ș i control cu memorie fiscală;

2. Descrie cerin țele față de maș ina de cas ă ș i control cu memorie fiscală ;

3. Descrie etapele ce cuprind modul de înregistrare a maș inei de cas ă ș i control cu memorie fiscală;

Con ț inutul lecț iei practice:

1. Descrie etapele de lucru ale casierului;

2. Preg ăteș te maș ina de cas ă către lucru, instalarea benzii de hîrtie;

3. Enumer ă elementele ș i blocurile din care este compus ă maș ina de cas ă;

4. Caracterizează funcțiile tastelor maș inei de cas ă;

5. Alege regimul de lucru;

6. Efectuează operațiuni nefiscale cu numerar: depunere în cas ă ș i plăți de cas ă;

Pentru o singur ă cump ăr ătur ă;

Cu calcularea sumei pentru mai multe cump ăr ături cu prețuri diferite;

Cu calcularea sumei pentru mai multe cump ăr ături cu acelaș i preț;

Cu calcularea sumei în prealabil pentru mai multe cump ăr ături, cu calcularea restului ș i anularea bonului;

8. Descrie con ținutul bonului de consum;

9. Imprimă raportul periodic de tip X ș i financiar de tip Z.

Descrierea lucră rii practice:

1. Descrierea etapelor de lucru ș i a obliga ț iunilor casierului:

- s ă utilizeze MCC în deplin ă conformitate cu actele legislativ-normative în vigoare;

- s ă perfecteze contracte de cump ărare -vînzare a MCC cu vînzătorii ş i de instalare, implementare, deservire tehnică ş i reparaţie cu CDT;

- s ă nu utilizeze la efectuarea achitărilor în numerar MCC modelele concrete a cărora nu

sînt incluse în Registrul unic al MCC;

- s ă utilizeze la efectuarea achitărilor în numerar cu cump ăr ătorii (clien ţii) numai MCC

în stare bun ă, sigilate ş i înregistrate (fiscalizate) de Serviciul fiscal, în modul stabilit;

- s ă organizeze perfectarea, eviden ţa, p ăstrarea ş i decontarea documentelor, privind

utilizarea, deservirea tehnică ş i reparaţia MCC, s ă numească persoane concrete

r ăspunzătoare pentru aceasta;

- s ă întrerup ă utilizarea MCC, dacă a fost violat sigiliul sau depistate alte defecte ale MCC (neîndeplinirea de către MCC măcar a unei caracteristici funcţional-tehnice

garantate de producător) ş i s ă informeze neîntîrziat Serviciul fiscal ş i CDT, documentînd faptul;

- s ă asigure condiţiile de exploatare a MCC conform celor indicate în ghidul de exploatare (paş aport);

- s ă admită lucrul la MCC numai persoanelor, care au însuş it instrucţiunea de

exploatare a MCC, în volumul minimal tehnic, modul de exploatare a MCC, stabilit de

prezentul Regulament, precum ş i regulile comercializării (prestării serviciilor), încheind cu aceste persoane contracte de răspundere materială;

- s ă asigure efectuarea operaţiei de cas ă "închiderea schimbului" pe parcursul a cel mult

24 de ore, începînd de la ora perfectării primului bon de cas ă al schimbului curent;

- s ă asigure p ăstrarea benzilor de control utilizate împachetate ş i sigilate pe parcursul a

15 zile dup ă efectuarea ş i semnarea rezultatelor ultimei inventarieri, iar în caz de

încălcări în activitatea economică ş i financiar ă - pîn ă la sfîr ş itul precăutării cazului;

- s ă asigure p ăstrarea datelor în memoria fiscală a MCC în termeni nu mai mici decît

termenii de p ăstrare a datelor garantaţi de producătorul MCC;

- s ă organizeze ş colarizarea de sine stătător sau cu participarea specialiş tilor CDT a

persoanelor, privind lucrul la MCC concretă, utilizînd instrucţiunile de exploatare ş i MCC nefiscalizată;

- s ă p ăstreze MCC de rezerv ă, pînă la implementarea lor, pe poliţe, conservate ş i

acoperite cu prelate;

- s ă scoată MCC de la eviden ţă (înregistrare), în modul stabilit, în caz că vinde sau

transmite MCC altui utilizator;

- s ă asigure accesul necondiţionat al reprezentanţilor organelor de control la MCC ş i s ă prezinte documentele necesare, privind aplicarea lor.

Pîn ă la începerea zilei de munca:

- casierul (operatorul) pîn ă a începe înregistrarea vînzărilor (serviciilor prestate) la

MCC, este obligat s ă se conving ă de starea bun ă a MCC, s ă verifice sistemul de blocare, data ş i ora în MCC, s ă antreneze benzile de bonuri ş i control;

- responsabilul de activitatea financiar ă ş i casierul (operatorul) perfectează începutul

benzii de control, fixînd pe ea modelul ş i numărul de uzin ă ale MCC, data ş i ora începerii lucrului ş i semn ăturile sale;

- casierul (operatorul), pîn ă a începe înregistrarea vînzărilor, înregistrează dou ă - trei bonuri de cas ă cu suma zero, pentru verificarea completitudinii ş i clarităţii imprimării datelor pe benzile de bonuri ş i control;

- casierul (operatorul), primind (contra semn ătur ă) de la responsabilul de activitatea

financiar ă a întreprinderii bancnotele ş i banii mărun ţi în cantitatea necesar ă pentru

achitări cu cump ărătorii, este obligat s ă pun ă banii în sertarul MCC, efectuînd totodată operaţia de cas ă "v ărs ări de serviciu";

- casierul (operatorul) începe înregistrarea vînzărilor dup ă ce instalează utilajul

ad ăug ător necesar pentru lucru, afiş ează numele de familie al s ău ş i lista cu preţuri în partea cump ăr ătorului (clientului).

În timpul zilei de munca:

- s ă asigure îngrijirea minu ţioas ă ş i utilizarea cu precauţie a maş inii, s ă o men ţin ă

curată ş i în stare bun ă;

- s ă efectueze operaţiile de înregistrare a cump ăr ărilor, vînzărilor mărfurilor (prestării

serviciilor) în corespundere cu ghidul de exploatare a MCC de modelul concret;

- s ă determine suma totală a cump ăr ăturilor (serviciilor) ş i s ă o anun ţe cump ărătorului (clientului);

- s ă primească banii de la cumpăr ător (client) pentru marf ă sau serviciile prestate în următorul mod:

a) s ă anun ţe clar suma de bani primită ş i s ă pună banii aparte în v ăzul cumpăr ătorului

(clientului);

b) s ă închid ă bonul de cas ă, adică s ă termine imprimarea tuturor p ăr ţilor necesare ş i

datelor bonului de cas ă;

c) s ă anun ţe suma restului ş i s ă o înmîneze cumpăr ătorului (clientului) împreună cu

bonul de cas ă (bancnotele ş i banii mărun ţi se înmînează concomitent);

d) dacă la înmînarea restului cump ăr ătorului (clientului) apar divergen ţe, cump ăr ătorul

este în drept s ă cear ă responsabilului de activitatea financiar ă a întreprinderii ridicarea casei;

- s ă restituie banii cump ăr ătorilor (clien ţilor) pentru mărfurile întoarse pîn ă la închiderea schimbului, adică pîn ă la imprimarea bonului d ării de seamă fiscală pe zi, numai dacă cu marfa a fost întors bonul de cas ă înregistrat în MCC dată ş i ultimul este semnat de responsabilul de activitatea financiar ă a întreprinderii.

La sfîrș itul zilei de muncă

- casierul (operatorul) este obligat s ă preg ătească încas ările b ăneş ti ş i alte documente de plată;

- casierul (operatorul) împreun ă cu responsabilul de activitatea financiar ă a întreprinderii întocmeaş te un act conform anexei nr.4, privind sumele de bani restituite cump ăr ătorilor

(clien ţilor) pentru mărfurile întoarse, anulează ş i lipeş te bonurile de cas ă restituite pe o foaie de hîrtie ş i le alătură împeună cu actul la darea de seamă, pentru a fi transmise ş i

p ăstrate în contabilitate;

- casierul (operatorul) întocmeş te darea de seamă a casei ş i pred ă suma încasată

împreun ă cu darea de seamă responsabilului de activitatea financiar ă a întreprinderii conform unui bon de intrare (livrare) (la întreprinderi mici, cu 1-2 casieri, suma încasată se predă nemijlocit încasatorului).

2.Preg ă tirea maș inii de cas ă că tre lucru, instalarea benzii de hîrtie;

Instalarea si schimbul benzii de bon se efectueaza cînd aparatul de cas ă este conectat Elementele din care sunt compuse aparatele de cas ă si de care avem nevoie cînd instalam banda de hîrtie sunt:

1.Capacul imprimantei 2.Ruloul cu hîrtie

3.Osia

4.Imprimanta

5.Hîrtia termochimică

6.Dispozitivul ce direcționează hîrtia Procesul cuprinde următorii paș i:

- Scoaterea capacului imprimantei

- Instalarea ruloului cu hîrtie pe pivot

- Ridicarea îndrumatorului cu ajutorul clapei ș i introducerea cap ătului hîrtiei, apasarea tastei de antrenare a hîrtiei ș i împingerea u ș oar ă cu mîna, instalarea hîrtiei

- Introducerea cap ătului hîrtiei în borna de ieș ire a bonului ș i închiderea capacului imprimantei, ruperea r ămăș iței de hîrtie.

3.Enumerarea elementelor ș i blocurilor din care este compus ă ma ș ina de cas ă ;

Borna de ie ș ire a bonului Tastatura cu cifre
Borna de
ie ș ire a
bonului
Tastatura
cu cifre

Indicatorul

casierului

de ie ș ire a bonului Tastatura cu cifre Indicatorul casierului Întrerup ă tor Tastatura func
Întrerup ă tor
Întrerup ă tor

Întrerup ă tor

Întrerup ă tor
de ie ș ire a bonului Tastatura cu cifre Indicatorul casierului Întrerup ă tor Tastatura func

Tastatura func țional ă

4.Caracterizează funcțiile tastelor ma ș inei de cas ă ;

0

9

Tastele cu cifre pentru introducerea datelor despre cantitatea ș i pre țul m ă rfii

+ (plus)

Depunerea de serviciu al numerarului în seratrul de bani în regimul vînz ă rilor- apel la regimul adaosului

- (minus)

Plata de serviciu al numerarului din sertarul de bani în regimul vînz ă rilor - apel la regimul reducerilor

* (înmul țire)

Tasta de introducere a cantității mă rfii ,dup ă încheierea bonului ap ă sarea duce la indica ția timpului

REG

 

Tasta pentru alegerea regimului de lucru

C

Tasta de corectare a datelor eronate

CREDIT

 

Tasta pentru achitare în credit

% ( procent)

Confirma adaosul/reducerea introdusa la marfa care se vinde

ANULARE

Tasta pentru anularea rîndului bonului sau bonului în total

COD

 

Intrarea în regimul introducerii codului marfii

 

^

Avansarea hîrtiei în imprimanta

SEC1

SEC4

Tastele sec țiilor

SubTotal

 

Subtotalul bonului

TOTAL

 

Achitarea pentru plata prin numerar

5.Alegerea regimul de lucru;

Trecerea de la un regim la altul se efectueaza prin tasta REG. Dupa fiecare apasare a acestei taste la indicator va ap ărea consecvent următoarea informație:

? - regimul de inregistrare a vînzărilor rFA? - regimul de imprimare a d ărilor de seamă de tip X (X-rapoartelor) f ăr ă anularea contoarelor rCA? - regimul de imprimare de tip Z (Z-rapoartelor) cu anularea contoarelor ș i înscriere în MF( Memorie Fiscală) PrG?- regimul de programare a casei LUC FIS?- regimul de lucru cu MF tESt?- testarea casei

Casa dispune de urmatoarele regimuri de lucru:

a) regimul de cas ă

Operațiile de casa se efectuează în acest regim. Cînd intr ăm în regimul dat la indicator apare mesajul:

?

b) regimul d ărilor de seamă f ăr ă stingere.

Regimul dat este predestinat pentru formarea documentelor de dare de seama în care se tipăresc numai datele cu valoare pozitiv ă. Cînd intr ăm în regimul dat pe indicator apare inscrip ția :

rFA

?

c) regimul darilor de seama cu stingere Regimul dat este predestinat pentru formarea documentelor de dare de seama în care se tiparesc numai datele cu valori pozitive cu intorducerea sumelor totale ale operațiilor de casa în contorul sumei acumulate ș i MF. În acest regim se efectueaza anularea sumelor b ăneș ti carea au trecut prin cas. Cînd intr ăm în regimul datla indicator se afiseaza:

rCA

?

d)regimul de programare a parametrilor casei:

Regimul dat este predestinat pentru reglarea casei în conformitate cu cerintele consumatorului concret. Cînd intram în regimul dat la indicator se afiș eaza:

PrG

?

e)regimul de lucru cu memorie fiscala Cînd intram în regimul dat la indicator se afiș ează:

LuC

FIS

?

f)regimul testării Regimul dat este predestinat pentru testarea modulelor funcționale ale maș inii ș i testarea tehnică( controlul capacității de lucru a maș inii). Cînd intram în regimul dat la indicator se afiș eaza:

tESt

?

6. Efectuează opera ț iuni nefiscale cu numerar: depunere în cas ă ș i plăț i de cas ă ;

Depunerea în cas ă Apasarea tastei <<+>> înregistreaza depunerea de serviciu a numerarului in casa, Regimul dat se foloseste pentru depunerea în casa a surplusului de numerar, depunerea în cas ă a numerarului la început de schimb, depunerea în casa a numerarului care a fost retras temporar dupa bonul de plată. Pe bon aceasta operațiune este înso țită de inscrip ția "NEFISCAL", iar raportul de încheiere a schimbului- " DEPUNERE" Pentru a efectua depunerea de serviciu ( nefiscal) a numerarului în casa procedati în felil urmator :

a numerarului în casa procedati în felil urmator : a) Introduceti cu ajutorul tastaturii cu cifre

a)Introduceti cu ajutorul tastaturii cu cifre suma de depunere în casa. b)Apasați tasta <<+>> Exemplu: efectuam depunerea in casa in suma de 25 lei. Apasam în felul urmator:

2,5,0,0,+

La indicator va aparea mesajul:

dEPun

25 00

Plățile din cas ă Apasarea tastei <<->> înregistreaza plata de serviciu al numerarului din casa. Regimul

dat se foloseste pentru plata din cas ă al numerarului, pentru incasarea in magazin. Pe bon operația data este înso țita de inscrip ția "NEFISCAL" , iar în raportul de încheiere a schimbului -"PLATA". Pentru a efectua plata de serviciu( nefiscal) al numerarului din casa procedati in felul urmator:

Daca este necesar de efectuat plata de serviciu (nefiscal) a banilor din casa , faceti urmatoarele operatii:

(nefiscal) a banilor din casa , faceti urmatoarele operatii: a) Introduce ț i cu ajutorul tastaturii

a) Introduceți cu ajutorul tastaturii cu cifre suma de platiti

din casa

b) apasati tasta <<->>

Model : efectuati plata din casa a sumei de 368 lei Apasam. Tastele in felul urmator :

3,6,8,0,0,-

La indicator apare mesajul:

PLR

36800

7.Efectuarea operaț iunilor de vînzare ș i eliberarea bonului de consum:

ț iunilor de vînzare ș i eliberarea bonului de consum: Voi efectua opera ț iunile de

Voi efectua operațiunile de vînzare incluzîndu-le în urmatoarea problemă:

Problemă: S-au cump ărat 3 pîini a cîte 3lei, 2 pachete de lapte a cîte 7lei, o sticlă de iaurt de 13 lei, o tortă de 53lei, un salam de 78lei, cump ăratorul a achitat 200 de lei dar a vrut sa anuleze un pachet de lapte. Se d ă:

Pîine-3buc.x 3 lei Lapte-2buc.x7 lei

Iaurt-1buc.x13lei

Torta-1buc.x53lei

Salam-1buc.x78lei

3.00x3 - SEC1 - 7.00x2 - SEC1 - 13.00 - SEC1 - 53.00 - SEC3 - 78.00 - SEC3 - ST - ANULARE - 7.00 - SEC1 - ST - 200.00 - TOTAL

8. Descrie con ț inutul bonului de consum;

Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal cu ocazia efectuarii de bunuri sau prestarilor de servicii si cuprinde detalierea datelor referitoare la acestea, in functie de specificul activitatii desfasurate. Un obiectiv esential il constituie respectarea structurii legale a bonului fiscal tiparit, si anume: antet, continut si parte finala.

A. Antetul bonului fiscal

se tipareste pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal si contine cel putin:

denumirea si codul fiscal/codul unic de inregistrare ale utilizatorului (agentului economic); adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal.

B. Continutul bonului fiscal

Cu exceptia celor destinate activitatilor de schimb valutar si de taximetrie, bonul fiscal emis cu aparatele de marcat electronice fiscale cuprinde:

data, ora si minutul emiterii bonului fiscal; numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru; numele sau codul aparatului; denumirea fiecarui bun livrat sau a serviciului prestat; pretul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cu indicarea cotei acesteia; valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata; valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului cota; valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata; valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul

C. Partea finala a bonului fiscal

Partea finala a bonului fiscal cuprinde logotipul si seria finala a aparatului, iar in cazul cand aceasta opereaza in cadrul unui sistem de gestiune, numarul aparatului de marcat electronic fiscal.

Colegiul Național de Comer ț al ASEM

Lucrare practicã nr.4 Tema: Însu ș irea ș i executarea operaț iunilor privind preg ă tirea ș i lucrul la ma șina de cas ă REAL 2102 F

A elevului grupei COM-111:

Mantalu ța Eugen Profesor:

Nicolai Svetlana

ș ina de cas ă REAL 2102 F A elevului grupei COM-111: Mantalu ț a Eugen

Chiș inau 2013