Sunteți pe pagina 1din 13

Part II

FISCALITATEA IN LUXEMBURG

Part II FISCALITATEA IN LUXEMBURG
Luxemburgul este o ţară situată în Europa de Vest şi se î nvecineaza cu Belgia,Germania

Luxemburgul este o ţară situată în Europa de Vest şi se învecineaza cu Belgia,Germania şi Franţa. Luxemburg, capitala, este situată în centrul ţării. Suprafaţa Luxemburgului este de 2586 kmp, din care 87% este reprezentată de terenurile agricole şi silvice, 8,4% de construcţii, iar 4% este acoperită de căi ferate, autostrăzi şi căi fluviale. Luxemburgul are o populaţie totală de 511.840 locuitori. Densitatea populaţiei: 198 locuitori/kmp. MEDIUL DE AFACERI LUXEMBURGHEZ Performanţa economică a Marelui Ducat de Luxemburg în cadrul participării sale la Comunitatea Economică Europeană şi apoi la Uniunea Europeană o plasează în topul tărilor membre ale acestei organizaţii. Industria luxemburgheză s-a dezvoltat în jurul industriei siderurgice, care a dominat economia ţarii pâna la criza din anii 70, când a fost restructurată şi modernizată. Acesta a constituit şi punctul de plecare pentru diversificarea industriei prin apariţia de noi ramuri, printre care industria chimică, a cauciucului şi maselor plastice, precum şi sectorul construcţiilor. În ultima jumatate de secol economia luxemburgheză a cunoscut mari schimbări, prefigurând o serie de evoluţii ale economiei mondiale. Astfel ponderea agriculturii a scăzut continuu, deşi şi-a triplat producţia în ultimii 25 de ani, iar sectorul serviciilor a devenit principala ramură a economiei, în special prin dezvoltarea sistemului bancar, al telecomunicaţiilor, transportului aerian şi audiovizualului. Economia luxemburgheză se caracterizează în prezent printr-o largă deschidere

faţă de piaţa externă. Exporturile de bunuri şi servicii reprezintă 85 %, iar importurile cca. 75-85% din PIB. Structura sectorială a economiei luxemburgheze se prezintă în felul urmator:

activitate financiară - 48,1%; comerţ, transport şi comunicaţii 19,9%; alte activităţi în domeniul serviciilor 15,4%; industrie (inclusiv energetică) 10,7%; construcţii 5,4%; agricultură 0,5%.

Part II

Caracteristicile de bază ale economiei naţionale luxemburgheze pot fi sintetizate astfel:

- fiind un stat foarte mic are o largă deschidere spre integrare şi schimburi

comerciale; - mutaţii structurale foarte rapide în economie (evoluţiile structurale ale producţiei, utilirii forţei de muncă şi schimburilor externe reflectă anvergura schimbărilor înregistrate în ultimele două decenii);

- politica de diversificare economică;

- un standard de viaţa foarte ridicat (această situatie privilegiată se explică prin

factori diversi: existenţa unor sectoare foarte productive, activitaţile financiar - bancare, o populaţie activă relativ numeroasă, datorită şi unui aport migrator important, la care se adaugă densitatea moderată a popuiei, absenţa unor mari oraşe, rata foarte scazută a şomajului, etc.);

- piaţa financiară este un important segment al economiei

naţionale. Guvernul luxemburghez oferă o varietate de stimulente pentru investitorii străini şi localnici, constând din subsidii, reduceri de taxe, o legislie care favorizează drepturile

investitorilor şi o structură legislativă coerentă şi transparentă.

LUXEMBURG Produsul intern brut: 41,597 mil Euro (2010). PIB/locuitor: 81.270 Euro (2010). Rata inflaţ iei:

LUXEMBURG Produsul intern brut: 41,597 mil Euro

(2010).

PIB/locuitor: 81.270 Euro (2010). Rata inflaţiei: 3,6% (2011). Şomaj: 4,7% (2010) si 5,4% (2012). Salariul minim lunar (brut): 1.800 euro

(2012).

Datoria publică: 18,3% din PIB (2011) si 20,9% (2012). Deficitul bugetar: 0,3% din PIB (2011).

ROMÂNIA Produsul intern brut: 123.791 mil Euro

(2010).

PIB/locuitor: 5.780 Euro (2010). Rata inflaţiei: 4,6% (2011). Şomaj: 6,7% (2010) si 7,4% (2012). Salariul minim lunar (brut): 162 euro

(2012).

Datoria publică: 33,4% din PIB (2011) si 35,2% (2012). Deficitul bugetar: 5,5% din PIB (2011).

Part II

Sistemul de taxare şi impozitare. Luxemburgul are nivelul de impozitare cel mai redus din U.E

Luxemburgul are nivelul de impozitare cel mai redus din U.E LUXEMBURG Impozitul pe veniturile personale variază

LUXEMBURG Impozitul pe veniturile personale variază între 0% pentru veniturile mai mici de 9.750 euro şi 39% pentru venituri de peste 41.793 euro: din care contribuţia pentru fondul de pensii 16% - 8% plătită de angajator şi 8% de angajat, contribuţia pentru asigurările de sănătate 7,5% -2,6% plătită de angajator şi 4,9 % de angajat, fondul pentru şomaj 4% etc; majorarea în 2011 a taxei de solidaritate de la 2,5% la 4% pentru venituri sub 150.000 euro şi la 6% pentru veniturile peste această limită.

ROMÂNIA Impozitul pe veniturile personale este de 16%. Această rată se aplică, în general, la venituri din activităţi de muncă independentă, drepturi de autor, venituri din bunuri mobile şi imobile,etc.

LUXEMBURG

Impozitul pe profit este de 22%, taxele locale cca 7,5%. Subiecţii impozabili sunt societăţile pe acţiuni, cooperativele, asociaţiile religioase, organizaţiile fără scop lucrativ, fundaţiile şi stabilimentele de utilitate publică, fondurile speciale, asociaţiile de asigurări mutuale, serviciile publice industriale şi comerciale ale persoanelor de drept public. Societăţile nerezidente nu datorează impozit decât pentru profitul realizat în Luxemburg. Impozitul poate fi reţinut la sursă, după acest moment stingându-se orice alte obligaţii fiscale pentru impozitul pe profit. Cotele de impozitare sunt:

• 20% (dacă beneficiul anual impozabil este mai mic de 10.000 €),

• 2000 € + 26% suma care depăşeşte 10.000 € (dacă acesta se încadrează în intervalul

10.000 - 15.000 €) ,

• 22% pentru profit impozabil mai mare de 15.000 €. ROMÂNIA Impozitul pe profit este de 16%. Un impozit minim pe profit a fost introdus începand cu 1 mai 2009 şi poate varia de la 2.200 RON (550 euro) la 43.000 RON (10.750 euro) în funcţie de venitul brut. Reintroducerea din 2011 a impozitului pe venitul microintreprinderilor. La impozitul total pe profitul companiilor, România are o cotă situată sub media europeană. Pentru persoanele fizice, profiturile unei societăți comerciale la care sunt acționare sunt impozitate cu cota standard de 29,44% ( rezultat din impozitarea succesivă cu câte 16%). În cazul acționarilor persoane juridice, cota este de 24,4% ( 16% și, apoi, 10%).

persoane juridice, cota este de 24,4% ( 16% și, apoi, 10%). TVA. În Luxemburg se aplică

TVA. În Luxemburg se aplică următoarele cote de TVA: 3% (pentru produsele alimentare, băuturi, produse farmaceutice, cărţi, ziare şi la transportul de pasageri), 6% (în

Part II

cazul gazului, energiei electrice, flori şi alte servicii), 12% (taxe intermediare pentru vin şi cărbune) şi taxa generală (standard) de 15%. Ratele forfetare de 4% sau 10% se aplică în cazul agricultorilor şi silvicultorilor care fac obiectul unui regim specific.

Contribuţiile sociale sunt 29,2%. majorarea in 2011 a contributiei sociale pentru concedii medicale de la 2.95% la 3,05%.

Taxe de avere şi tranzacţii în Luxemburg.Cota de impozitare este de 0,5%. În ianuarie 2006 impozitul pe avere care se aplica persoanelor fizice rezidente a fost eliminate.

TVA. În România sunt aplicate următoarele cote de TVA: 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, 9% se aplică la bunuri cum ar fi produse farmaceutice, echipamente medicale pentru persoanele cu handicap,la cărţi, ziare; şi coata standard de 24%. Contribuţiille sociale sunt de 43,7%. În cazul clădirilor deţinute de persoane fizice, cota de impozitare este de 0,1% şi se aplică valorii impozabile a clădirii stabilită în funcţie de structură, zonă şi rangul localităţii. În cazul clădirilor deţinute de persoane juridice, cota de impozit se stabileşte de către consiliul local şi este cuprinsă între 0,25% şi 1,5% din valoarea de intrare a clădirii. În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota de impozit va fi stabilită astfel:

»» între 10% si 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii trei ani; »» între 30% si 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii cinci ani.

în ultimii trei ani; »» între 30% si 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate

Part II

Part II

Part II

Part II

Structura şi dezvoltarea veniturilor fiscale în Luxemburg

La 37,1%, ponderea impozitelor din PIB a fost peste media UE (35,6%) în 2010. Acest raport a fost mai mic decât în cele trei ţări vecine:Belgia,Franţa şi Germania.

Veniturile din impozitele directe de 14,4% ca procentaj din PIB, erau cu 3,2 puncte procentuale peste media UE în 2010, şi au fost pe o tendinţă crescătoare în ultimii ani. În ciuda ratelor relativ scăzute veniturile din impozitul pe profit (5,7%) sunt printre cele mai ridicate din UE (2,7%), care se datorează în parte importantă sectorului financiar din economie şi gradului ridicat de deschidere a economiei.

Impozitul din veniturile personale este uşor peste media Uniunii. Veniturile din impozitele indirecte, ca procent din PIB-ul global (11,9%) sunt cu 1,6 puncte procentuale sub media UE.Veniturile din TVA (6,1%) sunt printre cele mai mici din UE din cauza ratelor nominale moderate ale TVA-ului. Veniturile provenite din contribuţiile sociale plătite de angajaţi (5%) sunt relativ ridicate, în timp ce contribuţiile sociale plătite de angajatori (4,7%) sunt mici în comparaţie cu media UE (respectiv 3,3% si 6,5%).

Două treimi din prelevări sunt datorate administraţiei centrale şi peste un sfert fondurilor de asigurări sociale. La 4,4% din veniturile totale, veniturile fiscale acumulate direct de la administraţia locala sunt foarte mici în comparaţie cu 10,6% din media UE şi au scăzut aproximativ cu o cincime din 2000. În 2010 veniturile din accize şi contribuţii la asigurările sociale au scăzut, determinând impozitul-PIB să scadă în ciuda creşterii veniturilor impozitelor pe profit in continuare.

Impozitarea consumului,muncii şi capitalului;taxe de mediu.

Impozitele pe consum (9,9% din PIB) au fost cu 2 puncte procentuale sub media UE în 2010. Interpretarea ratelor impicite de impozitare privind consumul pentru Luxemburg este afectată de dimensiunea redusă a teritoriului şi de gradul ridicat de deschidere a economiei. În special, achiziţiile de bunuri supuse accizelor efectuate de non-rezidenţi sunt susceptibile (capabile) de a împinge în sus ratele impicite de impozitare asupra consumului. În general, ratele implicite de impozitare cu privire la consum sunt de 27,3% şi sunt la 6 puncte procentuale peste media UE (21,3%).

Deşi au crescut în ultimii ani, ratele implicite de impozitare asupra forţei de muncă (32%) au fost începând cu anul 2010, cu 1,4 puncte procentuale mai mică decât media UE (33,4%). Nivelul inferior al impozitului pe forţa de muncă este rezultatul nivelurilor moderate de impozitare a veniturilor personale şi un nivel relativ scăzut al contribuţiilor sociale.

Part II

Taxa de mediu a reprezentat 2,4% din PIB în 2010, fiind în scădere de la 3,1% în 2004. Această scădere, condusă de veniturile mai mici din impozitarea energiei, este cauzată de veniturile din taxa de mediu a Luxemburgului care sunt sub media UE (2,6%).