Sunteți pe pagina 1din 13

COALA NA IONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE BUCURE TI FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLIC

Nivelul de armonizare al TVA n Uniunea European

Studen i: Oana ALEXANDRU Mihaela ANDREI Oana BADEA Ioana BADIU Cristina CHIVU

NOIEMBRIE, 2011

Structura lucr rii

1. Despre TVA la nivelul Uniunii Europene. 2. Acquis-ul comunitar cu privire la TVA. 3. Analiza nivelului de armonizare al TVA n UE 4. Studiu de caz: Danemarca, Romnia, Grecia, Germania i Fran a 5. Concluzii 6. Bibliografie 7. Anexe

1. Despre TVA la nivelul Uniunii Europene


Taxa pe valoarea ad ugat (TVA) este o tax general de consum aplicat activit ilor comerciale care implic produc ia i distribu ia de bunuri i prestarea de servicii. TVA-ul sau Taxa pe valoare ad ugat a fost introdus pentru prima dat de c tre Maurice Laure, un economist francez i director comun al autorit ii fiscal francez n 1954. Sistemul de impozitare TVA a fost facut vigoare din 10 aprilie n 1954. De i acest sistem de impozitare a fost aplicat pentru prima dat n Fran a, ea a fost repede adoptat de un num r de alte ri. La nivelul Uniunii Europene dispozi iile care reglementeaz introducerea sistemului comun privind TVA n Uniunea European se reg sesc n Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea ad ugat , cu modific rile ulterioare. Sistemul comun privind TVA se aplic bunurilor i serviciilor achizi ionate i comercializate n vederea consumului pe teritoriul UE. Taxa se calculeaz pe baza valorii ad ugate bunurilor i serviciilor la fiecare etap din procesul de produc ie i de distribu ie. Taxa se colecteaz prin intermediul unui sistem de pl i par iale care le permite persoanelor impozabile (firme identificate n scopuri de TVA) s i deduc din conturile de TVA valoarea taxei pe care au achitat-o altor persoane impozabile la achizi iile f cute n scopuri comerciale n etapa anterioar . Prin acest mecanism se asigur c taxa este neutr , indiferent de num rul opera iunilor. n cele din urm , TVA este suportat de consumatorul final sub forma unui procent ad ugat la pre ul final al bunurilor sau serviciilor. Acest pre final reprezint totalul valorii ad ugate la fiecare etap din procesul de produc ie i distribu ie. Furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii (persoana impozabil ) pl te te TVA achitat pentru bunurile sau serviciile n cauz administra iei fiscale na ionale dup ce deduce TVA pe care a pl tit-o la rndul s u furnizorilor s i. Sfer de aplicare teritorial TVA intracomunitar nu se aplic urm toarelor teritorii ter e: Insula Heligoland, teritoriul Bsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione dItalia i apele italiene ale Lacului Lugano (teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Uniunii), Muntele Athos, Insulele Canare, teritoriile franceze de peste m ri, Insulele land i Insulele anglo-normande (teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Uniunii). Conform Tratatului, TVA nu se aplic nici n Gibraltar sau n acea parte din teritoriul Ciprului care nu se afl sub controlul efectiv al guvernului Republicii Cipru. Aceste regiuni sunt considerate teritorii ter e. Deoarece Principatul Monaco, Insula Man i zonele Akrotiri i Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit nu sunt considerate ri ter e, TVA se aplic pe aceste teritorii.- MIKI

2. Acquis-ul comunitar cu privire la TVA.


Diferen ele dintre sistemele fiscale interne din statele membre ale Uniunii Europene au constituit par ial sau chiar total, motivul care a mpiedicat instalarea unei pie e comune nc de la nceputurile Uniunii Europene. De i conform articolului 93 din Tratatul CE, Consiliului i se cere s adopte m suri pentru armonizarea impozitelor pe cifra de afaceri, a accizelor i a altor taxe

indirecte acolo unde aceasta este necesar pentru a asigura instituirea i func ionarea pie ei interne, evolu ia procesului de armonizare fiscal a avut un ritm lent deoarece, nainte de toate, politica fiscal este un element important al suveranit ii statelor iar m surile comunitare n acest sens nu puteau trece peste suveranitatea na ional . Acest lucru a fost, de-a lungul timpului, consemnat i discutat ntens n cadrul ntlnirilor de la nivelul statelor membre. Raportul Neumark (1960-62) prevedea suprimarea impozitelor n cascad i introducerea TVA precum i un control fiscal comun prin serviciul comun de informa ii care s asigure un control fiscal eficient. Primul pas n armonizarea legisla iei statelor membre pentru eliminarea diferen elor dintre sistemele lor fiscale n materie de impozite indirecte s-a materializat n anul 1967 prin adoptarea de c tre Consiliu a dou directive, i anume: Directiva I (67/227/CEE) privind impozitele pe cifra de afaceri i nlocuirea sistemelor na ionale cu sistemul comun al TVA i Directiva II (67/228/CEE) despre armonizarea legisla iei statelor membre n privin a taxelor pe cifra de afaceri Structura i procedurile de aplicare a sistemului comun al TVA, natura opera iunilor supuse TVA, baza impozabil , cotele, exoner ri, deducerile i obliga iile contribuabililor. , Taxa pe valoarea ad ugat a fost introdus n anul 1970 n Comunitatea Economic European i a nlocuit o serie de taxe existente atunci asupra produc iei i consumului, care ngreunau schimburile comerciale ntre state. n anul 1977, prin Directiva a asea, Directiva 77/388/CEE, (principalul izvor de drept n domeniul TVA), se pun bazele armoniz rii taxei pe valoarea ad ugat n statele membre, legisla ie care a fost modificat ulterior. Directiva se aplic pe teritoriul rilor ce fac parte din comunitate (principiul teritorialit ii) i cuprinde reglement ri privind: persoanele impozabile, tranzac iile impozabile, ca i excep iile i scutirile (att pentru m rfuri, ct i pentru servicii), locul opera iunilor impozabile, cotele standard de impozitare (care sunt acelea i, att pentru m rfuri ct i pentru servicii), deducerile i modul de calculare a acestora, persoanele responsabile de plata TVA (inclusiv obliga iile persoanelor impozabile i reglement rile aplicabile unor cazuri speciale, cum ar fi fermierii sau agen iile de turism).- IOANA Directiva s-a aplicat gradual, avnd etape tranzitorii pentru fiecare stat membru i a condus la simplificarea sistemului de aplicare al TVA, facnd distinc ie ntre vnzarile ntre persoane supuse impozit rii, vnz ri c tre persoane fizice sau vnz ri c tre comercian ii scuti i de TVA. Statele membre pot aplica urm toarele tipuri de cote de TVA: o tax normal i una sau dou taxe reduse. Taxa normal de TVA nu trebuie s fie mai mic de 15%, iar taxele reduse s nu fie mai mici de 5%. Principiul de taxare al TVA-ului este cel al consumului (destina iei bunurilor), taxa urmnd a fi perceput asupra livr rilor de bunuri i prest rilor de servicii n statul n care se consum . Sunt supuse TVA-ului i importurile. Apari ia TVA la nivelul comunit ii europene a contribuit la: asigurarea neutralit ii n raport de structura circuitelor de produc ie i distribu ie; eliminarea efectului cumulativ; stimularea investi iilor societ ii europene (datorit deductibilit ii imediate a impozitului care a lovit investi iile); eliminarea distorsiunilor concuren iale ntre produse care provin din state diferite (conform principiului rii de destina ie). Al doilea pas important privind armonizarea fiscal indirect n 1985 odat cu Cartea Alb a Comisiei privind pia a unic inaintat Consiliului invocnd suprimarea tuturor barierelor economice din calea schimburilor intracomunitare i, n special, eliminarea pn n anul 1992 a barierelor fiscale existente. Introducerea pie ei comune, la 1 ianuarie 1993, a avut ca efect modificarea directivei a VIa, prin suplimentarea acesteia cu Directiva 91/680/CEE privind abolirea frontierelor fiscale. Conform noilor reglement ri (Directiva 92/77/CEE privind aproximarea cotelor de TVA), statele membre aplic o cot standard de TVA de minim 15%, (Directiva99/49/CE) i au posibilitatea de

a aplica maxim dou cote reduse (de minim 5%) pentru anumite m rfuri sau servicii de natur social sau cultural . Aceea i directiv autorizeaz statele membre s fixeze, pe timp limitat, cote zero sau sub 5% pentru anumite produse. Limitarea, ca durat , este reglementat de Directiva 2001/04/CE. Aplicarea taxei pe valoarea ad ugat unor m rfuri speciale, cum ar fi antichit ile sau anumite articole de colec ie este reglementat de Directiva 94/5/CE, iar Directiva 98/80/CE stabileste regulile de vnzare a monezilor de aur ce nu sunt de interes numismatic. Ultimele reglement ri pentru serviciile de radio i televiziune i cele de telecomunica ii se reg sesc n Directivele 99/59/CE si 2002/38/CE. Apari ia comer ului electronic (e-commerce) a condus la noi reglement ri n aplicarea taxei pe valoarea adaugat , reglement ri ce sunt cuprinse n Directiva 2000/38/CE si 2002/792/CE privind cooperarea administrativa. Ultima reglementare n materie este Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea ad ugat (cu modific rile ulterioare). De altfel, introducerea TVA este i o cerin esen ial a rilor-membre ale Uniunii Europene deoare-ce aplicarea ei faciliteaz leg turile comerciale ntre statele-membre.- OANA B

3. Analiza nivelului de armonizare al TVA n UE


De la crearea Pie ei Comune, au fost rezolvate multe neconcordan e n domeniul fiscal prin ac iunea coordonat la nivelul UE. n astfel de cazuri suveranitatea fiscal a fost limitat . Aceste situa ii sunt legate n principal de problemele transfrontaliere care reprezint obstacole pentru pia a intern sau care genereaz evaziune fiscal ilicit sau licit . n pofida ncerc rilor Comisiei Europene de a for a armonizarea fiscal , exist o oarecare lips de sprijin din partea majorit ii statelor membre. Aceasta se datoreaz n mare parte consecin elor negative ale armoniz rii n plan na ional i naturii imperfecte a regimului de adoptare a deciziilor de politic fiscal la nivelul UE. Att crearea Pie ei Comune ct i realizarea Uniunii Economice i Monetare au generat noi ini iative comunitare n domeniul fiscal. nl turarea restric iilor din calea mobilit ii capitalului a creat temeri conform c rora competi ia fiscal va eroda bazele fiscalit ii na ionale, cu efecte adverse pentru ocuparea for ei de munc i pentru protec ia social . Politicile economice sunt sugerate i implementate att la nivel na ional ct i european. ntr-adev r, politica economic este n primul rnd o responsabilitate na ional , chiar dac Tratatul UE declar c aceasta ar trebui considerat o chestiune de interes comun i coordonat de Consiliul UE. Ultimele dou extinderi ale UE au adncit disparit ile fiscale din cadrul acesteia. n acela i timp, adoptarea monedei unice n 16 state europene a facut necesar apropierea cotelor de TVA i crearea unor norme comune n domeniul impozit rii ntreprinderilor din cadrul uniunii. Atunci cnd euro a luat fiin , politica monetar a devenit responsabilitatea B ncii Centrale Europene (BCE), institu ie independent , creat n acest scop. Politica fiscal (privind att veniturile ct i cheltuielile publice) r mne n minile fiec rui guvern n condi iile n care acestea se angajeaz s respecte regulile stabilite de comun acord privind finan ele publice, reguli cunoscute sub denumirea de Pactul de Stabilitate i de Cre tere. Guvernele i asum de asemenea ntreaga responsabilitate pentru propriile politici structurale (n domeniul muncii, pensiilor i pie elor de capital), acceptnd totu i coordonarea lor n vederea atingerii obiectivelor comune de stabilitate, cre tere i ocupare a for ei de munc . - CRISTINA Exist diferen e mari n nivelurile de taxare pe teritoriul Uniunii. Aceste diferen e nu reflect doar alegerile de politic social , cum ar fi furnizarea public sau privat

de servicii, de exemplu, factori de limit de vrst , s n tate, protec ie mpotriva riscurilor, dar i tehnice: unele state membre ofer asisten social sau economic prin reduceri fiscale, mai degrab dect cheltuielile direct guvernmentale, n timp ce transferurile sociale sunt scutite de impozite i contribu ii sociale n unele state membre, dar nu i n altele , oricare din aceste alegeri afectnd nivelul raportului fiscal n PIB. Cum se poate observa n Anexa 1 exist dou grupuri de ri de nalt -fiscale, n rile nordice (Danemarca, Suedia i Finlanda), i un grup de patru state membre spre centrul UE, i anume Belgia, Austria , Italia, i Fran a. Dac n ceea ce prive te baza de impozitare, s-a realizat o oarecare omogenitate, n ceea ce prive te cotele de TVA exist diferen e semnificative privind rata standard a TVA n statele membre ale Uniunii Europene. Nici criza financiar nu a ajutat la mbun t irea situa iei, m surile de austeritate din t ri precum Portugalia (21%), Romnia(24%), Grecia(23%), Finlanda(23%), Ungaria(25%) pentru a face fa deficitului bugetar. Astfel const m c rata standard a TVA-ului variaz de la 15% la 25%. Cea mai sc zut rata o g sim n Cipru i Luxemburg iar cea mai ridicat n Danemarca, Ungaria i Suedia, la fel, deducerile de TVA variaz de la o ar la alta. n func ie de politica fiscal a fiec rui stat i de interesele acestora, n Uniunea European statele folosesc una, dou sau trei cote de TVA (normal , redus i superredus ). Astfel, 7 state folosesc dou cote de TVA, 11 state folosesc 3 cote de TVA, iar o singur cot nu folose te dect Danemarca. (a se vedea ANEXA 1) Cotele de TVA reduse i super-reduse sunt aplicate la anumite grupe de produse i servicii (alimente, ap potabil , medicamente, transport de pasageri, c r i, ziare, radio i televiziune, ngrijiri medicale i stomatologice etc) i cu toate c folosirea cotei unice reduce costurile administrative i cre te eficien a, se folosesc sisteme cu mai multe cote din ra iuni sociale. OANA A

4. Studiu de caz: Danemarca, Romnia, Grecia, Germania i Fran a


Statele membre sunt ntr-o oarecare m sur libere s stabileasc cota de TVA i, prin urmare, nivelul acesteia variaz de la o ar la alta. Aceste varia ii se datoreaz , n principal: y lipsei unui prag maxim, y aplic rii op ionale a unor cote reduse, y alegerii unor categorii de bunuri i servicii pentru care pot fi aplicate cote reduse de TVA (pot fi alese dintr-o list care include produse alimentare i medicamente), y scutirilor temporare i condi iilor speciale acordate unora dintre statele membre. n acela i timp, normele i cotele de TVA respect principiul instituit de UE, conform c ruia deciziile n probleme de natur fiscal pot fi luate doar cu acordul tuturor statelor membre. Prin aceast regul se protejeaz autonomia na ional .

a) Danemarca OANA A
n danez taxa pe valoarea ad ugat (TVA) este numit "moms". Normele daneze ale TVA-ului se bazeaz pe directivele Uniunii Europene i standardele na ionale n cadrul directivelor UE. Sistemul de TVA n Danemarca este similar cu sistemul din multe alte state membre ale UE i unele ri din afara UE. Cu toate acestea, normele daneze ale TVA-ului sunt n multe cazuri, controlate de jurispruden i standardele na ionale.

TVA se pl te te la orice livrare de bunuri sau servicii efectuate n Danemarca, n cazul n care este o livrare impozabil efectuat de o persoan impozabil . Bunuri si servici include include toate formele de bunuri si servicii. De exemplu, la acordarea de cadouri de catre o companie i utilizarea privat a bunurilor societ ii, TVA-ul este dedus atunci cnd se realizeaza achizi ionarea sau producerea cadourilor. n Danemarca TVA-ul este de 25% pentru toate serviciile i bunurile noi inclusiv medicamente, alimente i produse culturale. Nu se aplic cote reduse. Totusi exist o lista cu activit ile legate de m rfurile i serviciile de mai jos la care se reduce dreptul de deducere a TVA-ului de intrare pe costurile legate de astfel de bunuri i de servicii: Ziare. Vnzarea i nchirierea de aeronave sau nave. Reparare si ntre inerea efectuate pe aeronave i nave. Echipament furnizat pentru aeronavele i navele din comer ul exterior i serviciile prestate. Furnizarea de dispozi ii i alte necesit i pentru nave sau aeronave, care urmeaz s fie utilizate la bord sau vnz rile acestora c tre pasageri n conformitate cu Danish Customs Act si legile UE privind consumatorii. (din 2010, la ultimile 4 categorii sunt eligibile doar companiile care au operatiuni internationale de peste 55%). Exporturile. Unele activit i sunt scutite de TVA n conformitate cu Legea privind TVA-ul n Danemarca ( i Directivele UE). TVA-ul de intrare numai cu privire la cheltuielile legate de aceste activit i nu pot fi deduse. Lista de scutiri include: S n tate i bun stare. Educa ia. Abonamente la sindicate alte organisme de interes public. Sporturi non-profit, competi ii sportive i educa ie fizic . Unele activit i culturale, cum ar fi accesul la muzee, expozi ii, gr dinii zoologice furnizate de c tre organismele publice i organismele eligibile. Literatura, compozitia i alte activit i artistice. Proprietatile. Asigurari. Finante. Pariuri, jocuri de noroc i loterii. Serviciile po tale prestate de posta Danemarcii. Transport de c l tori Agen ii de turism. ngroparea i incinerare. Evenimentele de strngere de fonduri de c tre organiza ii de caritate i alte organisme de calificare. Magazinele second-hand care furnizeaz haine folosite i alte bunuri primite ca i cadou, cu condi ia ca vnz torii s nu primesc salariu. Servicii furnizate de c tre grupuri independente de membri, n anumite condi ii. Investi ii in aur. M rfurile i serviciile furnizate de c tre organiza iile caritabile sau de asocia iile i organiza iile non-profit, n anumite condi ii. De i raportul fiscal n PIB a sc zut cu peste dou puncte procentuale i jum tate 2005 la 48.1% n 2009, Danemarca nc prezint cel mai mare nivel din UE. Cu toate acestea, trebuie

remarcat faptul c raportul fiscal la PIB supraestimeaz poverile fiscale daneze oarecum n raport cu alte ri, deoarece veniturile de transfer ( pensiile) sunt impozitate i nu pl tite pe o baz net . Rata de impozitare implicit pe consum, de 31,5% (UE-27 20,9%), r mne cea mai mare dintre statele membre, datorit TVA-ului de 25% i lipsei de tarife reduse. Ca parte a reformei fiscale, determinat de criza mondial , din 2009 impozitele pe energie, cu excep ia cazului n benzin i motorin , au crescut cu 15% i, de asemenea, n afaceri i industrie se vor plati taxe de energie n viitor la o rat de DKK 15 pe GJ (2 / GJ) (care vor fi puse n aplicare pn n 2013). Impozitele pe energie au fost indexate cu infla ia din 2008 i reforma fiscal prevede continuarea de indexare ncepnd din 2016. O serie de alte taxe de mediu sau legate de s n tate sunt introduse sau au crescut, n contextul reformei fiscale.

b) Romnia - MIKI
Procesul de elaborare i aplicare a actelor normative care s reglementeze muta iile fiscale ce se nregistreaz n cadrul reformei economice generale, au n vedere, pe lng valorile tradi ionale de care dispune ara noastr , i aderarea la normele fiscale i financiar-contabile interna ionale, precum i nsu irea experien ei rilor care le aplic de mai mult vreme. Dup aplicarea actelor normative emise n vederea preg tirii introducerii noului impozit, taxa pe valoarea ad ugat a fost aplicat n Romnia prin Ordonan a de Guvern nr. 3/1992 aprobat prin legea 130/1992. Actele normative i o serie de Ordonan e, Hot rri de Guvern, ordine sau norme metodologice ale Ministerului Finan elor con in preciz ri cu privire la defini ia i sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad ugat , reguli de impozitare, opera iuni impozabile, baza de impozitare etc. Conform Ordonan ei de Guvern 3/1992, taxa pe valoarea ad ugat este un impozit indirect care se stabile te asupra opera iunilor privind transferul propriet ii bunurilor, precum i asupra celor privind prest rile de servicii1. Valoarea ad ugat este echivalent cu diferen a dintre vnz rile i cump r rile aceluia i stadiu economic. Taxa se aplic asupra valorii ad ugate la fiecare stadiu al circuitului economic si reprezint un venit al bugetului de stat2. Impozitul pe circula ia m rfurilor, mo tenit de la vechiul regim, a continuat s se aplice, n Romnia, cu unele modific ri, impuse de demararea procesului de liberalizare a pre urilor, pn n anul 1993. Prin aceste modific ri s-au facut progrese pe linia adapt rii impozitului la condi iile economiei de pia , legate, n primul rnd, de trecerea, de la stabilirea impozitului sub forma diferen ei de pre , la cote procentuale aplicate asupra pre ului sau tarifului bunurilor i serviciilor. Pn la introducerea la 1 mai 2004 a Codului Fiscal, care reprezint baza legal pentru TVA, prin m surile ntreprinse de-a lungul anilor s-au f cut pa i importan i pe linia armoniz rii modelului nostru de taxare cu cel comunitar, prevederi noi fiind nscrise n noul cod fiscal i n strategia privind politica fiscal pentru perioada de preaderare. n Acordul de asociere a Romniei la Uniunea European semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 se stipula c armonizarea legisla iei fiscale romne ti cu cea comunitar constituie una dintre condi iile fundamentale pentru integrarea Romniei n structurile europene, iar adaptarea sistemului fiscal la cerin ele mecanismului pie ei unice reprezint unul din obiectivele strategiei na ionale de preg tire a ader rii. n Romnia, TVA s-a introdus n 1993, iar n 1999 ea reprezenta peste 32% din volumul total al veniturilor bugetare, fa de numai 22,5% ct de ineau mpreun impozitele asupra salariilor i asupra profitului i 4,1% ct reprezentau veniturile din capital. S-a stins, la un
1Ordonan a de Guvern nr.3/1992 , Legea 130/1992 2Dan Vilaia,Unele considera ii privind evolu ia TVA, Impozite i taxe nr.3,4,5, pag.35, 41

moment dat n urma major rii cotelor, aberanta performan ca noua cot de 22% asupra bunurilor de consum curent s se apropie de nivelul suprataxei pe care consumatorii comunitari, cu venituri incomparabil mai mari, o datorau pentru consumul lor de lux. n perioada 2004-2006 legisla ia privind taxa pe valoarea ad ugat a fost supus n continuare unor modific ri n vederea armoniz rii cu prevederile Directivei a VI-a a Consiliului Comunit ii Economice Europene conform calendarului anexat la Documentul de pozi ie al Romniei privind Capitolul 10 Impozitarea. Instituirea TVA ca impozit indirect la 1 iulie 1993, n locul impozitului pe circula ia m rfurilor a reprezentat un pas n direc ia adopt rii legisla iei fiscale din Romnia la cea practic n rile membre ale UE. Ini ial s-a aplicat cota unica de 18% pentru opera iunile impozabile obligatorii i o cot de 0 pentru opera iunile de export de bunuri i servicii efectuate de agen ii economici. La 1 februarie 1998 cota standard a fost majorat de la 18% la 22%, iar cea redus de la 9% la 11%.Aceste cote s-au aplicat la 1 ianuarie 2000, cnd cota standard a fost stabilit la 19%, iar cea redus a fost eliminat . La 1 iunie 2002 a intrat n vigoare legea 345/2002 privind taxa pe valoare ad ugat prin care s-a introdus no iunea de persoan impozabil . La 1 ianuarie 2004 a fost eliminat scutirea de tva f r drept de deducere si s-a reintrodus cota de 9% pentru castele, muzee, trguri i expozi ii, nv mnt. La 1 ianuarie 2007 au intrat n vigoare reglement rile cu privire la includerea n legisla ia na ional a regimului tranzitoriu n TVA, care se aplicau numai n rela ie cu statele membre ale ale UE3. La 1 iulie 2010 a intrat n vigoare majorarea TVA de la 19% la 24% f r a majora i cota unic de impozitare. Exist dou situa ii generale n care operatorii economici sunt scuti i de TVA: atunci cnd opera iunile ies din sfera TVA i cnd legea prevede expres scutirea. n a doua categorie intr n primul rnd scutirile cu drept de deducere a TVA-ului aferent achizi iilor. Cu alte cuvinte, nu se aplic TVA ns se p streaz dreptul de deducere. Acest tip de scutire se ntlne te n cazul exporturilor, livr rilor intracomunitare, transportului interna ional de persoane, livr ri de bunuri aflate n regimuri vamale suspensive. Un alt tip de scutire este cel f r drept de deducere a TVA. n acest caz, operatorul economic nu are dreptul nici la aplicarea TVA, nici la deducerea TVA aferent opera iunii respective. Acest tip de scutire poate fi obligatoriu pentru opera iuni de interes general, cum sunt ngrijirea medical sau activit ile educative, i pentru opera iuni financiar-bancare i de asigurare. Scutirea este cu drept de op iune pentru taxare, n cazul opera iunilor imobiliare sau op ional pentru intreprinderile mici.

c) Grecia - CRISTINA
Structura fiscalit ii grece ti se remarc printr-o pondere mare a impozitelor pe consum i a muncii, cu precizarea c impozitarea muncii are la baz mai ales contribu ii la asigur ri sociale i mai pu in impozitul pe venitul persoanelor fizice. n plus, trebuie remarcat c dac impozitele locale elene sunt aproape nesemnificative (circa 0,3% din PIB), sursele care alimenteaz fondurile de securitate i protec ie social determin peste 10% din PIB din anul 1998 i pn n prezent. Impozitarea muncii este n tendin ascendent n ultimii ani (de la 10,1% n 1995 la
3 Dan Vilaia,Unele considera ii privind evolu ia TVA, Impozite i taxe nr.3,4,5, pag.46 -54

chiar 13,5% n anul 1999) bazndu-se mai ales pe contribu ii de acest fel, suportate att de angajatori (cu o medie de aproximativ 5,5% din PIB pentru ultima decada), ct i de angaja i (4,5% din PIB). Baza de impozitare este dat de totalitatea veniturilor indiferent de categoria acestora, respectiv venitul net total al fiec rei persoane, mai pu in deducerile legale, acestea reprezentnd venitul impozabil. Men ionez c n privin a cuplurilor c s torite nu exist avantaje prev zute de legisla ia elen , fiecare individ fiind impozitat separat pentru veniturile realizate. n cazul nereziden ilor, Grecia respect clauzele privind evitarea dublei impuneri silite n conven iile bilaterale la care este parte. Grecia a nregistrat progrese semnificative n corectarea dezechilibrelor fiscale n ultima decad . Dup ce a atins un vrf de 16% din produsul intern brut n 1990, deficitul guvernamental a sc zut pn la 1,9% n anul 1999 i pn la 1,2% n 2001. Pentru anul 1999, pozi ia politicii fiscale a fost n mod special restrns cu scopul de a con ine i presiunile infla ioniste care provin din ajustarea ratei de schimb a drahmei la intrarea n Mecanismul Ratei de Schimb n martie 1999. mbun t irea pozi iei bugetare a fost n principal rezultatul cre terii profiturilor bugetare. Raportul total impozit din produsul intern brut (indicatorul de presiune fiscal ) a crescut pn la circa 38,5% n anul financiar 2000, pentru c n anul 2001 i 2002 s se diminueze, dar n anul 2003 cuno te o u oar majorare. n ciuda cre terilor recente, raportul mai sus men ionat r mne printre cele mai sc zute din Uniune, media elen a intervalului 1990-2005 este de 34% cu mult sub media EU25 de 40,6% ntre 2004 i 2008, o serie de reforme pentru sistemele coroporative i personale impozitului pe venit au fost introduse cu scopul de a simplifica codul fiscal, de a stimula spiritual antreprenorial i de a ncuraja investi iile i inovarea, oferind o distribu ie mai echitabil sarcinii fiscale. Proiectul de lege din 2010 introduce o tax nou , o rat crescut de impozitare (rata de aplicabilitate fiind de 45%) precum i eliminarea scutirilor de impozite. Va fi o scar unic ce se va aplica tuturor surselor de venit, eliminndu-se astfel tratamentul diferit al veniturilor ocup rii for ei de munc i al pensiilor, precum i a altor venituri. Dreptul elen define te ase categorii de venituri impozabile: venituri din propriet i imobiliare, terenuri i cl diri de exemplu, venituri din bunuri mobile, din investi ii, din mediul de afaceri, de la ocuparea for ei de munc , precum i din alte activit i profesionale. Cotele de TVA au fost supuse la o cre tere generalizat n cursul anului 2010. Cota standard este de 23% (aplicabil de la 19% n 2009). Rata de aplicabilitate la bunuri, cum ar fi produsele proaspete, farmaceutice, de transport i de energie electric , precum i la anumite servicii profesionale, cum ar fi cele furnizate de hoteluri, restaurante, magazine de cafea, servicii oferite de c tre medici, se ridic la 13% ncepnd cu luna ianuarie 2011 (n 2009 fiind de 9%). n condi iile actuale impuse de criz i de creditori externi, autorit ile din Grecia au decis noi m suri pentru diminuarea deficitului, printre acestea cre terea taxei pe valoarea ad ugat (TVA) pentru restaurante, cafenele i baruri, de la 13 la 23 la sut , ct este n prezent la apa mbuteliat , b uturi r coritoare i sucuri. Tot n aceast categorie sunt incluse cafeaua i ceaiul. Anul trecut, vnz rile de b uturi r coritoare au sc zut cu 20% dup ce TVA a crescut la 13%, de la 9% ct era anterior. M sura a strnit nemul umirea proprietarilor de asemenea localuri. Uniunea Restaurantelor din Grecia, care cuprinde peste 15.000 de unit i, a avertizat c vor refuza s pl teasc TVA-ul m rit, n condi iile n are profiturile lor au sc zut n ultimul timp cu 20-40 la sut . n schimb, Uniunea solicit guvernului ncadrarea magazinelor de alimenta ie public n categoria cu cel mai sc zut TVA, respectiv 6,5%. De subliniat c Grecia este pe primul loc n Uniunea Europeana n clasamentul celei mai reduse fiscalit i n rndul primelor 15 ri UE, nregistrnd n perioada 1995-2005 o presiune fiscal cu mult inferioar fa de media Uniunii Europene de 40,9%. De altfel, cu excep ia impozitelor indirecte totale cu o medie de 14% din P1B mai mare dect media celorlate ri membre (de 14,2%), toate celelalte impozite i taxe elene sunt reduse: astfel, impozitele directe

reprezint doar 9,3% din PIB fa de 13,6% media comunitar , contribu iile la asigur rile sociale doar 10,1% fa de media Uniunii Europene de 10,8% , impozitele pe venitul din capital sunt aproximativ egale ca pondere n PIB cu cele din Comunitatea European - media elen este de 5,7%, iar cea comunitar de 5,9%.

d) Germania - IOANA
ncepnd cu 1 ianuarie 2007, rata standard a taxei pe valuare ad ugat n Germania este de 19%, dup ce a fost majorat de la 16%. Rata standard a TVA-ului de 19% este pu in sub media european . n Germania exist i produse c rora li se aplic un TVA redus, de 7%, i anume: produse alimentare primare, transport n comun, c r i i ziare, servicii hoteliere. De asemenea, exist i produse scutite de TVA, cum ar fi chiriile, servicile bancare, serviciile culturale (teatre, muzee, gr dini zoologice, etc.), serviciile de educa ie i formare profesional , serviciile non-profit i serviciile medicale, precum i exporturile. Mai mult, schimburile comerciale cu companii din alte state membre ale Uniunii Europene sunt scutite de TVA. Taxa pe valoare ad ugat este impus produselor i serviciilor autohtone, precum i produselor importate n Germania. Sistemul de aplicare al TVA-ului este urm torul: companiile adaug TVA-ul la pre ul brut al produselor, astfel clientul fiind singurul pl titor de TVA n calitatea sa de consumator final al produsului sau serviciului; apoi, anual sau trimestrial, companiile pl tesc sumele aferente TVA-ului primit de la clien i c tre autorit ile colectoare de taxe. De asemenea, companiile sunt pl titoare de TVA atunci cnd achizi ioneaz produse i servicii, taxele pl tite putnd fi amortizate prin recuperarea TVA-ului pl tit pentru anumite produse. ntreprinderile mici, cele ale c ror ncas ri inclusiv TVA nu dep esc 17.500 EUR n anul bugetar anterior i 50.000 EUR n anul curent, sunt scutite de plata taxei pe valoare ad ugat . Cu toate acestea, companiile specializate n produc ie sunt pl titoare de TVA.

e) Fran a OANA B
n Fran a TVA este un impozit general de consum, care se aplic la bunuri i servicii situate pe teritoriul acesteia. Este un impozit propor ional cu privire la taxele colectate de societ i i n cele din urm complet suportate de cump r torul final - consumatorul, deoarece acesta este inclus n pre ul bunurilor sau serviciilor. TVA (pe valoarea ad ugat de impozitare) este una dintre cele mai importante impozite n Fran a i este colectat n leg tur cu livrarea de bunuri sau prestarea unui serviciu, transfer de proprietate, import, cump rarea sau achizi ia intracomunitar . TVA se percepe la pre urile de taxe pentru bunuri i servicii, inclusiv toate taxele aplicabile i alte taxe dect TVA. Perioada impozabila i dat taxei datorate - taxele lunare sau trimestriale sunt depuse, nso ite de plata TVA datorat . ntreprinderile mici i mijlocii pot alege s pl teasc TVA n cadrul unui sistem simplificat care implic depunerea unui formular anual. ntreprinderile a c ror cifr de afaceri este sub un prag fix sunt scutite de TVA. Agricultorii pl titori de TVA depun calendaristic o cerere pe an. Contribuabilii pot ob ine o rambursare trimestrial sau anual cu privire la orice TVA pl tit n plus. Normele referitoare la domeniul de aplicare, baza de impozitare, de plata,a teritorialit ii de bunuri i servicii, precum i cerin ele de raportare sunt par ial armonizate cu legisla ia Ue, dar statul aplic dispozi ii tranzitorii n ceea ce prive te tarifele, scutirile i drepturile de deducere, ale c rui reguli sunt nc n curs de armonizare.

Rata cotei de impozitare de TVA, n general, n Fran a este de 19,6%. Cele mai multe bunuri i servicii sunt impozitate la rata general . O cot de impozitare redus este de 5,5%. Rat redus se aplic n principal la produsele agricole, cele mai multe produse alimentare, c r i i de divertisment. n Fran a mai exist o cot , foarte redus insa, aceasta fiind de 2,1%. Rat redus se aplic la produsele medicamentoase i ziare. Dreptul fiscal pe cifra de afaceri prevede o list extins de bunuri i servicii scutite de impozitul pe cifra de afaceri. De exemplu, urm toarele sunt scutite de TVA in Fran a: tranzac iile de export i echivalente activit i care fac obiectul taxei locale de divertisment (de exemplu - evenimente sportive) anumite opera iuni imobiliare importurile de un anumit fel activit i educa ionale activit i medicale i paramedicale unele opera iuni efectuate de c tre organisme guvernamentale sau de autorit ile locale anumite activit i desf urate de c tre organiza iile non-profit

5. Concluzii OANA B
De i trecerea la un sistem definitiv al TVA era prev zut pentru sfr itul anului 1996, totu i UE func ioneaz i ast zi ca un sistem al TVA considerat tranzitoriu. n anul 2000, Comisia a decis s adopte o strategie n vederea amelior rii func ion rii sistemului TVA n cadrul Pie ei interne. Aceast strategie men ine regimul actual, dar se axeaz n acela i timp pe patru noi obiective principale: simplificarea, modernizarea, aplicarea mai uniform a regulilor existente i cooperarea administrativ . Ct despre ac iunile viitoare, Comisia propune ca acestea s urmeze dou linii directoare: afirmarea principiului tax rii unice n ara de consum; simplificarea obliga iilor agen ilor economici. n acelasi timp, Comisia este de p rere ca o colaborare mai strnsa a statelor membre i cu asisten din partea acesteia ar permite un control mai bun al fraudei cu privire la TVA. La nivelul statelor membre, se recunoa te faptul c pia a unic r mne nc fragmentat din punct de vedere fiscal. Faptul c s-a renun at la controlul fiscal la frontierele dintre statele membre, n condi iile men inerii principiului pl ii TVA ladestina ie nu a condus i la nl turarea conceptului de frontiere fiscale n cadrul circula iei produselor i serviciilor ntre statele membre. Produsele i serviciile care trec dintr-un stat membru, n alt stat membru trebuie marcate, ntr-un fel sau altul, avnd un regim fiscal al TVA diferit de cel aferent produselor i serviciilor na ionale. Aceasta nseamn costuri importante pentru aplicarea procedurilor fiscale.

6. Bibliografie

1. Ordonan a de Guvern nr.3/1992 , Legea 130/1992 2. Dan Vilaia,Unele considera ii privind evolu ia TVA, Impozite nr.3,4,5, pag.35, 41 i taxe

3. Site-ul Comisiei Europene, ultima accesare 22.11.2011 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/g en_info/economic_analysis/tax_structures/2011/report_2011_en.pdf 4. Site-ul Uniunii Europene, ultima accesare 22.11.2011
http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31057_ro.htm

5. Site-ul ziarului Wall Street Romnia, ultima accesare 22.11.2011


http://www.wall-street.ro/articol/Economie/88493/Topul-statelor-cu-cea-mai-mare-cota-TVAdin-UE.html

6. Revista Tinerilor Economi ti, anul III, nr. 5, noiembrie 2005, Editura Universitar Craiova 7. Site-ul Ministerului de Finan e, Romnia, ultima accesare 22.11.2011
http://www.mfinante.ro/

8. Site-ul 9.

Crispedia,

ultima

accesare

22.11.2011

http://www.crispedia.ro/Armonizarea_nivelului_TVA_in_Uniunea_Europeana
http://www.kpmg.com/DK/da/nyheder-og-indsigt/nyhedsbreve-ogpublikationer/publikationer/tax/moms-told-afgifter/Documents/VAT%20in%20Denmark.pdf

ultima accesare 22.11.2011