Sunteți pe pagina 1din 33

Cuprins:

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica..pag. 1-19 Noiuni introductive i tipologii de societi comerciale ..pag. 1-5 Elemente definitorii ale societilor comerciale pag. 6-9 Capacitatea juridic a societilor comerciale. pag. 9-12

1.1. 1.2. 1.3.

Capitolul II Lichidarea societatilor comerciale..pag.13-21 2.1. 2.2. 2. . Caracteristici Procedura generale ale lichidrii lichidrii societilor societilor

comercialepag.13-15 ..pag.15-18 !ocumentele necesare lichidarii unei societati comerciale si efectele lichidarii....pag.18-21 "tudiu de ca# .pag.22-32 $i%ilografie ...pag.33

Capitolul I

Societatea comerciala ca persoana juridica


1.1. Notiuni intoductive si tipologia societailor comerciale

Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica,in care asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri,pentru exercitarea unor fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiile rezultate.1 Cu privire la natura juridica a societatii comerciale ,doctrina juridica cunoaste mai multe teorii si anume: teoria contractuala, teoria actului colectiv si teoria institutiei. Indiferent de teoria adoptata, toti autorii sunt de acord ca la originea societatilor comerciale se afla consimtamantul individual al asociatilor2 Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica prin indeplinirea unor formalitati cerute de lege care consta in incheierea contractului de societate sau contractul de societate si statutul societatii dupa caz.Astfel,in cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni si societati cu raspundere limitata legea prevede necesitatea unui al doilea act constitutive care este statutul societatii. Tipuri de societati comerciale care functioneaza in Romania Persoanele juridice si pot desf!sura afacerile ntr"o varietate de forme, conform Legii nr. 31/1990 (publicat !n monitorul "ficial nr.1#$ % 1#& din 1& noiembrie 1990 '. #egea defineste diferitele tipuri de societ!$i comerciale ce pot fi constituite. Societ!$i comerciale se vor constitui n una din urm!toarele forme:
% 2

&adu I.'otica,(asile Popa,)rept Comercial &oman si )rept *ancar,+ditura #umina #e,,%---,p..&adu I.'otica,(asile Popa,op.cit.,p..-

a. - Societi n nume colectiv; b. - Societi n comandit simpl; c. - Societi n comandit pe aciuni; d. - Societi pe aciuni; e. - S.R.L. ( societate cu rspundere limitat). /iecare dintre acestea trebuie s! fie constituit! conform legii si este, deci, important s! n$elegem si s! recunoastem cerin0ele legale, pentru fiecare categorie de societate n parte. a. Societi n nume colectiv Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comercial ale c rei obliga(ii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societ (ii si cu r spundere nelimitat si solidar a tuturor asocia(ilor. 1r!s!turile acestui tip de societate sunt: num!rul minim de membri asocia$i este 2 " pentru a se putea ncheia contractul de societate2 capitalul social poate fi oric3t de mic si este format din aportul asocia$ilor 4 n bani si 5sau natur! 6, fiind divizat n p!r$i sociale care, n principiu, nu sunt transmisibile 4cu e,cep$ia cazurilor n care, prin contractul de asociere, s"a convenit c! pot fi cesionate62 r!spunderea asocia$ilor, pentru obliga$iile sociale, este solidar! si nelimitat!2 to$i asocia$ii au calitate de comercian$i, se consider!, n practic!, c! asocia$ii si"au acordat reciproc mandat de a administra, unul pentru cel!lalt, societatea2 fiecare din asocia$i poate fi declarat falit, ca urmare a greselilor dintre ei, ca o consecin$! a clauzei solidarit!$ii dintre asocia$i2 asocierea lor le confer! posibilitatea de a face comer$ sub nume colectiv. )enumirea unei astfel de societ!$i trebuie s! cuprind! cel pu0in numele unuia dintre asocia0i si men0iunea S.7.C., contul bancar deschiz3ndu"se pe numele firmei. 8n lista cu specimene de semn!turi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera n cont.

b.

Societi n comandit simpl

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comercial ale c rei obliga(ii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu r spunderea nelimitat (i solidar a asocia(iilor comandita(i) comanditarii r spund numai p*n la concuren(a aportului lor. #a constituirea acestui tip de societate primeaz! ncrederea reciproc! dintre asocia$i. Principala particularitate a acestui tip de societate este c! reuseste dou! categorii de asocia$i: comandita$i si comanditari.

Comanditaii au dreptul e,clusiv de a participa la conducerea firmei2 r!spund nelimitat si solidar pentru obliga$iile firmei2 numele lor este inclus n denumirea societ!$ii comerciale2 reprezint! elementul activ al societ!$ii2 au calitatea de comercian$i.

Comanditarii contribuie cu aport de capital, r!spunderea lor limit3ndu"se la nivelul acestuia2 nu au calitatea de comercian$, deci nu pot interveni n rela$iile comerciale ale societ!$ii cu ter$i si cu

b!ncile2 nu au dreptul s! participe la conducerea societ!$ii dec3t n cazuri speciale, prin procur!, n acest caz r!spunz3nd, solitar si nelimitat, cu averea, asem!n!tor comandit!$ilor2 numele lor nu poate fi inclus n denumirea firmei2 au dreptul de a e,ercita acte de supraveghere, de a cunoaste bilan$ul, contul de profit si pierderi,

registrele comerciale etc.. 7u este necesar ca toate numele partenerilor s! fie prezente n contul bacar si n cecurile emise de o societate. "bliga(iile asocia(ilor+

obliga$iile sunt garantate cu patrimoniul social2 :

comandita$ii r!spund, nelimitat si solidar, pentru datoriile societ!$ii, cu averea lor prezent! si viitoare2 comanditarii r!spund numai p3n! la concuren$a aportului lor de capital. Astfel, creditorii pot s! si recupereze datoriile nu numai din activele 4propriet!$ile6 companiei, dac! r!m3n nepl!ti$i dup! ce toate propriet!$ile au fost epuizate2 ei ar putea, n termeni legali, s! ia n posesie proprietatea personal! apar$in3nd unuia dintre comandita$i. c. Societate n comandit pe aciuni Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea al c rei capital social este !mp r,it !n ac,iuni, iar obliga,iile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu r spunderea nelimitat si solidar a asocia,ilor comandita,i, comanditarii fiind obliga,i numai la plata ac(iunilor. 7u orcine ncepe o afacere doreste s! aib! r!spundere nelimitat! pentru datoririle f!cute. Astfel de persoane vor fi atrase s! formeze o societate n comandit! pe ac0iuni. +lementul determinant al unei astfel de societ!$i este capitalul, nu persoana asocia$ilor. Capitalul social este mp!r$it n ac$iuni de valori egale. Aceast! form! de societate are tr!s!turi comune cu societatea n comandit! simpl! c3t si cu cele pe ac$iuni. Asociaii sunt comandita0i si comanditari,cu precizarea c! n acest caz, comanditarii r!spund fa$! de datoriile si obliga$iile societ!$ii numai n limita capitalului subscris sub form! de ac$iuni. Capitalul social este reprezentat prin ac$iuni. Aportul asocia$ilor poate fi n bani si5sau natur!, dar este evaluat si materializat n ac$iuni. "bliga(iile, datoriile societ ,ii !n comandit pe ac(iuni sunt garantate cu+

patrimoniul societ!$ii2 r!spunderea nelimitat! si solidar! a comandita$ilor2 comanditarii sunt obliga$i numai n limita capitalului subscris sub form! de ac$iuni.

d. Societatea pe aciuni Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea ale c rei obliga(ii sociale sunt garantate cu patrimoniul social) ac(ionarii sunt obliga(i numai la plata ac(iunilor lor.

Aceste societ!$i sunt societ!$i comerciale al c!ror capital social este divizat n ac$iuni de valori egale si negociabile 4inclusiv la bursele de valori6. Aceast! form! de societate reprezint! forma tipic! a societ!$ii comerciale, ea permi$3nd acumularea de capitaluri pentru realizarea de societ!0i mari " industriale, comerciale, bancare. Aportul de capital al func$ionarilor poate fi n bani sau natur!, fiind ns! evaluat si materializat n ac$iuni. Cerin$ele de formare a societ!$ilor pe ac$iuni sunt mult mai stricte dec3t cele de formare a altor tipuri de societ!$i, prin lege fiind stabilite o serie de cerin$e, privind modul de constituire si func$ionare a acestora. Conducerea societ!$ilor pe ac$iuni este realizat! de Consiliul de Administra$ie si de Adunarea <eneral! a Ac$ionarilor. e. Societate cu rspundere limitat S.R.L. Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comercial ale c rei obliga,ii sociale sunt garantate cu patrimoniul social) asocia(ii sunt obliga(i numai la plata p r(ilor sociale. 8n acest caz, capitalul societ!$ii este divizat n p!r$i sociale care, potrivit contractului de societae si prevederilor stipulate n statut, nu se negociaz! la bursele de valori. 'embrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai n limita sumelor depuse drept p!r$i sociale, precum si de patrimoniul societ!$ii. 1.2. lemente definitorii ale societatii comerciale ca persoana juridica

Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica din momentul constituirii cu indeplinirea tuturor formalitatilor stabilite de lege.Astfel conform art.% din # 9%5%--= pentru > efectuarea de acte de comert ,persoanele fizice si juridice se pot asocial si constitui societati comerciale cu respectarea dispozitiilor acestei legi. Societatile comerciale cu sediul juridic in -omania sunt persoane juridice romane.. +lementele constitutive ale societatilor comerciale impuse de lege sunt: "organizare de sine!statatoare" !un patrimoniu propriu" !un scop determinat. Aceste elemente evidentiaza personalitatea juridica a societatilor comerciale ,personalitate ce le confera acestora calitatea de a fi titulare de drepturi si obligatii.

Prin dobandirea personalitatii juridice ,societatea comerciala are si o vointa proprie care e,prima vointele individuale ale asociatilor ,o capacitate care ii permite sa dobandeasca drepturi si sa si asume obligatii precum si dreptul de a sta in justitie avand calitatea de reclamanta sau parata. Societatea comerciala are un anumit statut care cuprinde anumite elemente de identificare a subiectului de drept : !firma" !sediul" !nationalitatea. Aceste elemente sunt diferite de elementele de identificare a asociatilor .Societatea comerciala are propria firma,propriul sediu si propria nationalitate fara a avea vreo legatura obligatorie cu elementele de identificare a asociatilor persoanei juridice. a. #irma /irma este numele sau ,dupa caz,denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza3./irma trebuie precizata in mod obligatoriu in contractul de societate. :In cazul comerciantului individual4persoana fizica6,firma se compune din numele comerciantului,scris in intregime,adica numele de familie si prenumele,sau din nume si initiala prenumelui./irma comerciantului persoana fizica coincide ,in principiu,cu numele civil al comerciantului.7u este permisa adaugarea altor elemente ce ar putea induce in eroare asupra situatiei comerciantului. In cazul societatilor comerciale firma are un continut diferit de cel al comerciantului persoana fizica. /irma unei societati in nume colectiv este compusa din numele a cel putin unuia dintre asociati cu mentiunea >societate in nume colectiv@,scris in intregime. /irma unei societati in comandita simpla se compune din numele a cel putin unuia dintre asociati comanditati cu mentiunea >Societate in Comandita@,scris in intregime. /irma unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni se compune dintr o denumire proprie,de natura a o deosebi de firma altei societati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime >Societate pe actiuni@ sau >S.A.@. /irma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr o denumire care sa arate obiectul de activitate ,insotita de mentiune scrisa in intregime >Societate cu &aspundere #imitata@ sau >S.&.#.@. /irma trebuie sa se caracterizeze printr o noutate ,in sensul ca orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele e,istente.)aca o firma este asemanatoare cu o alta firma inmatriculata trebuie sa se
9 :

Art 9= #egea nr.2?5%--= privind registrul comertului Art 9 si art - din #egea 9%5%--= privind societatile comerciale

adauge o mentiune care sa o diferentieze de aceasta.Bficiul &egistrului Comertului are obligatia de a respinge inscrierea unei firme care poate produce confuzii cu alte firme inregistrate. Prin inregistrarea firmei comerciantul dobandeste un drept e,clusiv asupra ei./irma poate fi instrainata dar numai odata cu fondul de comert. Czurparea intentionata a unei firme folosite legitim de alt comerciant constituie obiectul infractiunii de concurenta neloiala sanctionata de art ; al # %%5%--%. Cn alt element de identificare al societatilor comerciale,reglementat de lege, este em$lema .#egea nr.2?5%--= defineste emblema ca fiind semnul sau denumirea care deosebeste o societate de o alta societate care desfasoara acelasi fel de acti/itate .)eoarece este un atribut de identificare facultativ,emblema cunoaste un regim juridic diferit de cel al firmei.Continutul emblemei poate fi un semn sau o denumire. $. Sediul Sediul societatii este menit sa situeze societatea in spatiu .;Pentru a putea fi distins de domiciliul asociatilor,mai este denumit si sediu social.Sediul se raporteaza la locul unde se exercita acti/itatea de conducere a societatii si nu la locul unde se desfasoara continutul principal al acti/itatii comercilale.Asociatii au obligatia sa arate sediul societatii in contractul de societate.+i sunt liberi in stabilirea sediului societatii.Acest loc are avantajul stabilitatii fata de locul desfasurarii activitatii comerciale ,care poate fi schimbat sau multiplicat. Stabilirea sediului societatii prezinta interes deoarece determina: nationalitatea societatii comerciale asa cum rezulta din art %,al 2 din # 9%5%--= precum si legislatia nationala care va reglementa constituirea si functionarea societatilor comerciale2 serveste la rezolvarea unor probleme procedurale24cum ar fi cele de notificare sau citare6 mai determina instanta competenta sa judece litigiile in care societatea comerciala este parte 2 locul unde,in lipsa stipulatiei e,prese ,urmeaza sa se e,ecute contractul.

Sediul social poate fi schimbat numai prin modificarea actelor constitutive ale societatii in conditiile legii asa cum reiese din art %;9 din # 9%5%--=. /iliale,sucursale,agentii #iliala este o intreprindere cu personalitate juridica apartinand societatilor comerciale in sensul ca este constituita de societate cu respectarea acelorasi proceduri.+a poseda un patrimoniu propriu

;;

Stanciu ). Carpenaru,)rept Comercial &oman,*ucuresti,%--;,+ditura All,p.%.A2&adu I.'otica,(asile Popa,op.cit,p.%==

,delimitat si incheie contracte cu tertii in nume propriu,fiind titulara unuia sau a mai multor conturi bancare proprii. Sucursala, spre deosebire,nu are personalitate juridica proprie,reprezentand o modaliate de extindere a acti/itatii societatii comerciale.Are o anumita autonomie gestionara limitata,determinata prin actul de constituire.+a incheie acte juridice in numele societatii sau in nume propriu dar pe seama societatii.Pentru constituirea sucursalei este suficienta autentificarea si publicarea in monitorul oficial a actului de infiintare. %gentia se deosebeste de filiala prin absenta personalitatii juridice ,iar de sucursala prin absenta autonomiei gestionare,putand sa e,ercite atributii fie de mandatar ,fie de comisionar. c. Nationalitatea Societatea are o nationalitate proprie care e,prima apartenta acesteia la un anumit stat si sistem de drept.7otiunea de nationalitate este folosita in sensul de statut juridic,adica de lege aplicabila constituirii,functionarii,dizol/arii si lic0idarii societatii. &ezulta ca nationalitatea societatii determina legea aplicabila persoanei juridice.#egea 9%5%--= a adoptat sediul societatii drept criteriu pentru determinarea nationalitatii societatilor comerciale.Potrivit acestei legi orice societate comerciala,daca are sediul pe teritoriul &omaniei,rezulta ca are nationalitate romana chiar si atunci cand este constituita cu nationalitate straina. Societatile cu participare straina,cu sediul in &omania avand nationalitate romana, pot dobandi in proprietate terenuri de orice fel prin acte intre vii. 1.&.C%'%CIT%T % ()RI*IC% % S+CI T%TII Ca orice persoana juridica,societatea comerciala are capacitate juridica,dispunand totodata de aptitudinea de a avea,de a si e,ercita drepturi si de a si asuma obligatii. Capacitatea juridica a societatii este de doua feluri: %. capacitate de folosinta 2. capacitate de e,ercitiu Capacitatea juridica a societatilor comerciale este reglementata de )ecretul nr.9%5%-;:,cu luarea in considerare a specificului societatilor comerciale. %.Capacitatea de folosinta

1onsta in aptitudinea societatilor comerciale de a a/ea drepturi si obligatii.Aceasta aptitudine se dobandeste din ziua inmatricularii in registrul comertului.Societatea are o capacitate de folosinta restransa de la data autentificarii actelor constitutive,cat priveste drepturile constitutive in favoarea ei,indeplinirea obligatiilor si a oricaror masuri preliminare ce ar fi necesare,dar numai intrucat sunt cerute pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil.Capacitatea de folosinta a societatilor comerciale este o capacitate specializata fiind determinata prin precizarea obiectului de activitate a societatii in contractul de societate.Societatea comerciala poate dobandi drepturi si si poate asuma obligatii patrimoniale si nepatrimoniale,indiferent de izvorul lor,in limitele stabilite de lege.B trasatura specifica a capacitatii de folosinta a societatilor comerciale o reprezinta aptitudinea de a dobandi drepturi si de a si asuma obligatii prin savarsirea faptelor de comert ?. Societatea poate incheia numai acele acte juridice care servesc la realizarea obiectului societatii.Brice act juridic care nu este facut in vederea realizarii acestui scop este lovit de nulitate.#imitarea capacitatii de folosinta a societatii este diminuata prin fi,area unui obiect de activitate foarte larg care sa poata asigura posibilitatea adaptarii la schimbarile conjucturale. 2.Capacitatea de e,ercitiu Consta in aptitudinea de a si e,ercita drepturile si de a si asuma obligatii,savarsind acte juridice.Potrivit legii persoana juridica isi e,ercita drepturile si si indeplineste obligatiile prin organele sale .Societea comerciala are organe de deliberare si decizie4adunarea societatilor6,organe de administrare4gestiune6 precum si organe de control ale gestiunii societatii4cenzorii6. Actele juridice facute de organele persoanei juridice in limitele puterii ce le au fost conferita,sunt actele persoanei juridice insasi asa cum reiese din art 9; din )ecretul nr.9%5%-;:. )reptul de reprezentare este un drept special,deosebit de dreptul general de administrare,care include numai dreptul de gestiune.&ezulta ca dreptul de reprezentare il au numai administratorii carora li s au conferit acest drept,prin acte constitutive ,ori ulterior,prin vointa asociatilor,in conditiile legii. Societatea comerciala dobandeste capacitatea de e,ecitiu de la data constituirii sale ,adica din ziua inmatricularii in registrul comertului ,cu conditia sa fi fost desemnat administratorul care reprezinta societatea. Capacitatea juridica a oricarei persoane juridice se deosebeste de capacitatea juridica a unei persoane fizice sub mai multe aspecte:
? ;

Stanciu ). Carpenaru,)rept Comercial &oman,*ucuresti,%--;,+ditura All

%=

in cazul persoanei juridice capacitatea de folosinta se dobandeste la nastere iar cea de e,ercitiu se dobandeste ulterior,in doua etape,pe cand in cazul persoanei juridice atat capacitatea de folosinta cat si cea de e,ercitiu se dobandesc si se pierd simultan2

in timp ce pentru persoana fizica capacitatea de folosinta are acelasi continut,capacitatea de folosinta a persoanei juridice este diferita dupa specialitatea fiecareia2 daca o persoana fizica poate avea o capacitate de e,ercitiu mai restransa decat capacitatea sa de folosinta ,pentru persoana juridica va e,ista o suprapunere totala a celor doua notiuni2 daca pentru persoana fizica e,ercitarea capacitatii prin reprezentant este o situatie de e,ceptie,pentru persoana juridica aceasta constituie o regula2

Capacitatea oricarei societati comerciale se caracterizeaza prin trei insusiri: generalitatea,care decurge din aptitudinea de a fi subiect de drept in mai multe ramuri ale sistemului de drept2 unicitatea,fiecare societate comerciala avand propria sa capacitate unica si individualizata2 legalitatea,aceasta capacitate e,istand si manifestandu se e,clusiv in cadrul reglementat prin lege. 'atrimoniul societatii Societatea are un patrimoniu propriu distinct de acela al asociatilor sau actionarilor,si care nu se confunda cu capitalul social. #egea recunoaste societatea comerciala ca persoana juridica ,deoarece ea intruneste toate elementele constitutive ale personalitatii juridice. Patrimoniul societatii este format din totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter patrimonial ce apartin societatii,cuprinzand activul social si pasivul social.A In activul social sunt cuprinse drepturi patrimoniale,reale sau de creanta.Aceste drepturi privesc in principal bunurile aduse de asociati ca aport la constituirea societatii,bunirile dobandite de societate ulterior constituirii,in cursul desfasurarii activitatii precum si beneficiile nedestribuite. In pasivul social sunt cuprinse obligatiile patrimoniale ale societatii contractuale si e,tracontractuale 4obligatii sociale6. )eoarece patrimoniul societatii are drept titular societatea ca persoana juridica ,rezulta ca acest patrimoniu are un caracter autonom.Pentru a evidentia acest caracter,patrimoniul societatii mai este denumit si patrimoniul social.
A

&adu I.'otica,op.cit.,p.%=22Carpenaru op.cit.,p.%-%

%%

Autonomia patrimoniului societatii fata de patrimoniile proprii ale asociatilor determina anumite consecinte juridice: %. bunurile aduse ca aport de asociati ies din patrimoniul lor si intra in patrimoniul societatii.Creditorii personali ai asociatului nu pot urmari patrimoniul social.Prin e,ceptie actiunea pauliana permite readucerea bunului in patrimoniul asociatului debitor daca toate conditiile acestei actiuni sunt satisfacute si daca se dovedeste ca toti asociatii au fost complici la frauda cunoscand atat e,istenta datoriei cat si faptul ca prin aportul adus se provoaca insolvabilitatea ascociatului debitor2in cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni debitorilor lor2 2. bunurile aduse ca aport de catre asociati,care sunt cuprinse in activul social,formeaza gajul general al creditorilor sociali.+le vor putea fi urmarite numai de catre creditorii societatii,adica pentru obligatiile asumate de catre societate ,indiferent de izvorul lor.In cazul societatilor in nume colectiv si in comandita,asociatii respectiv asocitii comanditati raspund pentru obligatiiile sociale nelimitat si solidar2 9. obligatiile societatii fata de terti nu se pot compensa cu obligatiile tertilor fata de asociati.Pentru a opera compensatia ,trebuie ca obligatiile sa e,iste intre aceleasi persoane ,care sa fie creditor si debitor in acelasi timp,una fata de alta,asa cum reiese din art.%%:; C civ.Avand patrimoniu deosebit ,societatea si asociatii sunt subiecte de drept distincte2 :. declararea in faliment a societatii priveste numai patrimoniul societatii.)eoarece societatea are un patrimoniu propriu,distinct de patrimoniul asociatilor,procedura falimentului are ca obiect e,clusiv patrimoniul societatii care a incetat platile pentru datoriile sale comerciale.In caz e,ceptional,in cazul societatilor in nume colectiv si societatile in comandita ,falimentul social se e,tinde si asupra patrimoniului asociatilor,respectiv al asociatilor comanditati.Procedura administrarii si lichidatii patrimoniului social se realizeaza separat de ceea ce priveste patrimoniul asociatilor2 ;. asociatul nu are nici un drept asupra bunurilor din patrimoniul social nici chiar asupra acelor aduse ca aport propriu,astefel ca dreptul sau real se treansforma in drept de dividente2 ?. nu se poate face compensatia intre creantele societatii si datoria proprie a unui asociat fata de o terta persoana si nici viceversa2 creditorii asociatilor pot sechestra si vinde actiunile

%2

A. mostenitorii asociatului nu pot pretinde nici un drept asupra bunurilor din patrimoniul social,care nu vor putea fi incluse in masa succesorala,nici in cota"parte. 'entionarea duratei societatii este o cerinta legala obligatorie a actului constituirii.)urata poate fi determinata sau nedeterminata.In dreptul francez durata societatii nu poate depasi -- de ani.. Consecintele determinarii duratei sunt: calculul duratei incepe cu data inmatricularii societatii in &egistrul comertului2 prelungirea duratei societatii se poate face numai cu respectarea conditiilor de forma si de publicitate prevazute pentru actul constitutiv.

Capitolul II. ,ic-idarea societ.ilor comerciale


2.1.Caracteristici generale #ichidarea reprezintD cea de"a doua etapD n ncetarea e,isten$ei unei societD$i comerciale Ei constD ntr"un ansamblu de opera$iuni ce au ca scop terminarea opera$iunilor comerciale aflate n curs la data dizolvDrii societD$ii, ncasarea crean$elor societD$ii, transformarea bunurilor societD$ii n bani, plata datoriilor societD$ii Ei mpDr$irea activului net ntre asocia$i. Ini$iativa declanEDrii procedurii lichidDrii apar$ine e,clusiv asocia$ilor, e,cluz3ndu"se dreptul creditorilor de a provoca o asemenea mDsurD2. /iind o mDsurD instituitD n favoarea asocia$ilor, procedura lichidDrii va fi supusD, aEa cum rezultD din dispozi$iile art.2:? din #egea nr.9%5%--=, clauzelor actului constitutiv al societD$ii, n mDsura n care nu sunt incompatibile cu lichidarea, cu respectarea- urmDtoarelor reguli imperative ale legii: a6p3nD la preluarea func$iei de cDtre lichidatori, administratorii societD$ii continuD mandatul lor, cu interdic$ia de a ntreprinde noi opera$iuni, cu e,cep$ia celor necesare lichidDrii patrimoniului2 b6actul de numire a lichidatorilor sau sentin$a care i $ine locul Ei orice act ulterior, care ar aduce schimbDri n persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comer$ului, pentru a fi nscrise de ndatD Ei publicate n 'onitorul Bficial al &om3niei, Partea a I("a. Bpera$iunile care fac obiectul lichidDrii sunt realizate de lic0idatori, care vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. #ichidatorii persoane fizice sau reprezentan$ii permanen$i " persoane fizice
. -

Ion 1urcu,)reptul Afacerilor,%--9,+d Chemarea,Iasi,p.%%: &adu I.'otica,(asile Popa,op.cit,p.%==

%9

ale societD$ii lichidatoare " trebuie sD fie lichidatori autoriza$i, n condi$iile legii 4art.2:A din #egea nr.9%5%--=6. Pe ntreaga duratD a procedurii lichidDrii, p3nD la terminarea ei, potrivit art.22. alin.: din #egea nr.9%5%--=, personalitatea juridicD a societD$ii subzistD. Astfel, societatea comercialD supusD lichidDrii Ei va pDstra atributele de identificare 4firmD, emblemD, sediu, na$ionalitate6. 1otodatD organele sale Ei vor continua activitatea, cu precizarea cD mandatul administratorilor va nceta odatD cu intrarea n func$ie a lichidatorilor 4art.2:? lit.a din #egea nr.9%5%--=6. Bpera$iunile de lichidare a societD$ilor comerciale sunt reglementate de art. 2:?"2?: din #egea nr. 9%5%--=, republicatD, cu modificDrile Ei completDrile ulterioare, Ei de #egea nr. ?:5%--; privind procedura reorganizDrii judiciare Ei a falimentului, republicatD, cu modificDrile Ei completDrile ulterioare. +fectul esential al dizolvarii este lichidarea persoanelor juridice. Art. := " Incetarea persoanei juridice prin dizolvare presupune trecerea ei " obligatoriu " prin lichidare. Principalele aspecte ale lichidarii persoanei juridice: %6 7otiunea de lichidare " efectul direct si obligatoriu al dizolvarii care consta in operatiunile juridice de realizare a activulni si plata a pasivului subiectului colectiv de drept civil2 26 Continutul lichidarii " lichidarea are continutul format din ansamblul operatiunilor juridice care urmaresc realizarea activului si plata pasivului persoanei juridice intrata in dizolvare. &ealizarea activului " incasarea drepturilor ce i se cuvin de la alte subiecte de drept civil. Plata pasivului " indeplinirea obtigatiilor pe care persoana juridica le are fata de subiectul de drept civil. 96 Soarta ori repartizarea bunurilor ramase dupa lichidare: " dupa lichidare,%= bunurile au soarta stabilita in actul de infiintare ori statut2 " in lipsa de prevedere in actul de infiintare ori statut, repartizarea bunuritor ramase dupa lichidare este cea hotarata de adunarea generala care a decis dizolvarea. " in lipsa criteriilor de mai sus, bunrile ramase dupa lichidare vor fi atribuite unei persoane juridice cu scop asemanator. :6 /elul transmisiunii in caz de lichidare )upa lichidare pot ramane elemente de activ concrete, determinate, bunuri Caracterul transmisiunii patrimoniale poate fi usor de stabilit, transmisiunea neputand fi decat cu titlu particular. )obanditorul unui asemenea element de activ poate fi avand cauza, dar din categoria succesorilor cu titlu particular.
%=

+ctavian C.p./n.,

>SocietD$ile comerciale@, p.9A2, +ditura All *ecF, *ucureEti, 2==%

%:

;6 Capacitatea civila a persoanei juridice pe durata lichidarii. In ceea ce priveste capacitatea de folosinta este de retinut ca principiile specialitatii capacitatii de folosinta, aplicabil si pe durata lichidarii sufera o reducere a limitelor sale. Pe durata lichidarii, persoana juridica este titulara aptitudinii de a avea drepturi si obligatii civile necesare realizarii activului si platii pasivului. Cat priveste capacitatea de e,ercitiu a persoanei juridice, pe durata lichidarii este de mentionat ca ea se realizeaza prin lichidatori, indiferent de cine sunt acestia numiti 4adunarea generala, justitie6. ?6 )ata producerii efectelor lichidarii.1eoretic, persoana juridica dizolvata inceteaza pe data ultimului act de lichidare. Practic, aceasta data se concretizeaza in moduri diferite: " inregistrarea dizolvarii, la organul competent, daca legea prevede aceasta formalitate2 " inscrierea dizolvarii si lichidarii2 " radierea din registrul persoanei juridice. 1ransformarea persoanei juridice reprezinta operatiunea juridica intervenita in cazurile si conditiile special reglementate de lege, prin care o persoana juridica isi inceteaza fiinta juridica concomitent cu infiintarea, in locul ei, a altei persoane juridice. Autonomia transformari presupune urmatorul aspect: transformarea persoanei juridice nu se confunda nici cu reorganizarea si nici cu dizolvarea persoanei juridice. 7umitorul comun al celor trei notiuni 4reorganizare, dizolvare, transformare6 consta in aceea ca toate trei inseamna moduri de incetare a persoanei juridice. Cazurile de transformare a persoanei juridice " e,ista cazul reglementat de #egea nr. %;5%--=2 " e,ista cazul reglementat de art.222 din #egea 9%5%--=2 " e,ista cazurile reglementate de #egea privatizarii societatilor comerciale nr.;.5%--%. +fectele transformarii %6 incetarea unei porsoane juridice, ca o anumita persoana juridica2 26 infiintarea, in locul ei, a altei persoane juridice, cu statut juridic diferit fata de acela al persoanei juridice incetate. 2.2.'rocedura lic-id.rii societ.ilor comerciale Lic idarea societ!ii comerciale parcur"e urm!toarele etape# a6 nlocuirea organelor de administrare ale societD$ii cu lichidatorii2 %;

b6predarea gestiunii societD$ii2 c6restr3ngerea obiectului de activitate n scopul de a se asigura plata creditorilor sociali Ei satisfacerea drepturilor asocia$ilor2 d6radierea societD$ii comerciale din registrul comer$ului. a0 1nlocuirea organelor de administrare a societ.ii. Ca urmare a dizolvDrii societD$ii, administratorii vor fi nlocui$i de lichidatori, care vor organiza Ei conduce n continuare opera$iunile de lichidare Ei care vor rDspunde ca Ei administratorii. 7umirea lichidatorilor poate fi /oluntar2, atunci c3nd sunt numi$i de adunarea generalD a asocia$ilor, n condi$ii de cvorum Ei majoritate cerute de lege pentru modificarea actului constitutiv sau judiciar2, n cazul n care nu sunt ndeplinite cerin$ele de cvorum necesare pentru desemnarea lichidatorilor. Actul de numire a lichidatorilor sau sentin$a care i $ine locul Ei orice act ulterior, care ar aduce schimbDri n persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comer$ului, pentru a fi nscrise de ndatD Ei publicate n 'onitorul Bficial al &om3niei, Partea a I("a. 7umai dupD ndeplinirea acestor formalitD$i, lichidatorii vor depune semnDtura lor n registrul comer$ului Ei vor e,ercita aceastD func$ie 4art.2:? alin.2 din #egea nr.9%5%--=6. BdatD efectuate aceste formalitD$i, orice ac$iune pentru sau mpotriva societD$ii se va e,ercita n numele lichidatorilor sau mpotriva lor. $0'redarea gestiunii societ.ii. AceastD opera$iune constD n ntocmirea unor acte de predare"primire. Conform art.2:A alin.9 din #egea nr.9%5%--=, lichidatorii sunt datori, ndatD dupD preluarea func$iei, ca mpreunD cu administratorii societD$ii sD facD un inventar Ei sD ncheie un bilan$, care sD constate situa$ia e,actD a activului Ei pasivului societD$ii Ei sD le semneze. 7e n$elegerile dintre administratori Ei lichidatori vor fi supuse spre rezolvare instan$elor judecDtoreEti competente. 8n cazul societ2(ilor pe ac(iuni 3i societ2(ilor !n comandit2 pe ac(iuni , n plus, administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seamD asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultima situa$ie financiarD aprobatD p3nD la nceperea lichidDrii. #ichidatorii au dreptul sD aprobe darea de seamD Ei sD facD sau sD sus$inD eventualele contesta$ii cu privire la aceasta 4art.2;- din #egea nr.9%5%--=6.%% #ichidatorii sunt obliga$i sD primeascD Ei sD pDstreze patrimoniul societD$ii, registrele ce li s"au ncredin$at de administratori Ei actele societD$ii. )e asemenea, ei vor $ine un registru cu toate opera$iunile lichidDrii, n ordinea datei lor 4art.2:A alin.: din lege6.

%%

+ctavian C.p./n.,

>SocietD$ile comerciale@, p.9A2, +ditura All *ecF, *ucureEti, 2==%

%?

c0Restr2ngerea o$iectului de activitate /n scopul de a se asigura plata creditorilor sociali 3i satisfacerea drepturilor asociailor. )upD intrarea n func$ie Ei sub controlul cenzorilor societD$ii, potrivit art.2:- din lege, lichidatorii vor putea: a6 sD stea n judecatD Ei sD fie ac$iona$i n interesul lichidDrii2 b6 sD e,ecute Ei sD termine opera$iunile de comer$ referitoare la lichidare2 c6 sD v3ndD, prin licita$ie publicD, imobilele Ei orice avere mobiliarD a societD$ii2 d6 sD facD tranzac$ii2 e6 sD lichideze Ei sD ncaseze crean$ele societD$ii, chiar n caz de faliment al debitorilor, d3nd chitan$D2 f6 sD contracteze obliga$ii cambiale, sD facD mprumuturi neipotecare Ei sD ndeplineascD orice alte acte necesare. 1oate opera$iunile ntreprinse de lichidatori n aceastD etapD au ca scop lichidarea activului patrimonial prin transformarea bunurilor societD$ii n bani Ei ncasarea crean$elor societD$ii. (3nzarea bunurilor societD$ii se realizeazD pe calea licita$iei publice, nu n bloc, ci individual, pentru a se asigura protec$ia creditorilor sociali mpotriva unor acte frauduloase ale lichidatorilor. 8n general, toate bunurile societD$ii trebuie v3ndute prin licita$ie, cu e,cep$ia acelor bunuri care, potrivit clauzelor actului constitutiv, se cuvin asocia$ilor dupD lichidare%. 8ncasarea crean$elor societD$ii se face la termenele stabilite, potrivit obliga$iilor asumate. Potrivit art.2;% din #egea nr.9%5%--=, lichidatorii care probeazD, prin prezentarea situa$iei financiare anuale, cD fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente sD acopere pasivul e,igibil trebuie sD cearD sumele necesare asocia$ilor care rDspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral vDrsDmintele, dacD aceEtia sunt obliga$i, n func$ie de forma societD$ii, sD le procure sau dacD sunt debitori fa$D de societate, pentru vDrsDmintele neefectuate, la care erau obliga$i n calitate de asocia$i. Pentru cD legea tace, n doctrinD se sus$ine cD este necesarD o ordine de urmDrire a asocia$ilor. Astfel, vor putea fi urmDri$i mai nt3i asocia$ii care nu au efectuat n totalitate vDrsDmintele datorate Ei apoi asocia$ii care rDspund nelimitat Ei solidar pentru obliga$iile sociale. *ine n$eles cD aceastD solu$ie nu se aplicD societD$ilor pe ac$iuni Ei societD$ilor cu rDspundere limitatD, ale cDror asocia$i rDspund p3nD la limita capitalului social subscris. Asocia$ii urmDri$i nu vor putea sD invoce compensa$ia sumelor datorate societD$ii cu sumele ce li s"ar cuveni din lichidare pentru cD, potrivit art.2;% din #egea nr.9%5%--=, lichidatorii nu pot plDti asocia$ilor nici o sumD n contul pDr$ilor ce li s"ar cuveni din lichidare, naintea achitDrii creditorilor societD$ii. 1oate sumele de bani ob$inute prin opera$iunile mai sus prezentate servesc la lichidarea pasivului societD$ii, adicD plata creditorilor Ei satisfacerea drepturilor asocia$ilor. %A

)acD numerarul este insuficient, lichidatorii au dreptul sD contracteze obliga$ii cambiale, sD facD mprumuturi neipotecare Ei sD ndeplineascD orice alte acte necesare, inclusiv ncheierea de tranzac$ii, dar nu vor putea constitui ipoteci asupra bunurilor societD$ii, dec3t cu autoriza$ia instan$ei Ei cu avizul cenzorilor. 8n temeiul legii, lichidatorii vor putea achita datoriile societD$ii cu proprii lor bani. Prin efectul subrogDrii, lichidatorii nu vor putea sD e,ercite mpotriva societD$ii drepturi mai mari dec3t acelea ce apar$ineau creditorilor plDti$i. Av3nd n vedere dispozi$iile legii cu privire la drepturile Ei atribu$iunile lichidatorilor, concluzionDm cD activitatea de lichidare a activului societD$ii Ei repartizarea patrimoniului cDtre creditori Ei asocia$i este de competen$a lichidatorilor Ei nu a instan$elor judecDtoreEti, care au doar douD atribu$ii n cadrul acestei proceduri Ei anume, n cazul formulDrii cererilor pentru numirea lichidatorilor, c3nd aceasta nu se face prin acordul asocia$ilor Ei n cazul formulDrii unor opozi$ii de cDtre asocia$i la bilan$ul de lichidare ntocmit de lichidatori.%2 2.&. *ocumentele necesare lic-idarii unei societati comerciale si efectele lic-idarii $ocumentele necesare pentru nre"istrarea meniunilor privind lic idarea societ!ilor comerciale (art. %%& alin. (') lit. c) (i e) (i art. %%) din Le"ea nr. *'+')),- republicat!- cu modi.ic!rile (i complet!rile ulterioare)# tapa I 1. Cerere de nregistrare 4original62 2. GotDr3rea judecDtoreascD irevocabilD de dizolvare n copie legalizatD de instan$D 4original62 &. Actul de numire a lichidatorilor, dacD aceEtia nu au fost numi$i prin hotDr3rea judecDtoreasca 4original62 4. )eclara$iile date pe proprie rDspundere de cDtre lichidatori precum Ei declara$iile date pe proprie rDspundere de cDtre persoanele fizice desemnate sD reprezinte lichidatorii persoane juridice din care sD rezulte cD ndeplinesc condi$iile legale pentru de$inerea acestei calitD$i 4original62 5. )acD este cazul, mputernicire specialD sau avoca$ialD pentru persoanele desemnate sD ndeplineascD formalitD$ile legale
%2

&adu I.'otica,(asile Popa,op.cit,p.%==

%.

4original62 6. )ovezile privind plata ta,elor5tarifelor legale: ! ta,a judiciarD de timbru, n original2 ! timbre judiciare2 ! ta,a de registru2 ! tariful de publicare n 'onitorul Bficial al &om3niei, Partea a I("a. tapa a!II!a 1. Cerere de radiere 4original62 2. Situa$ia financiarD de lichidare Ei de repartizare a activelor 4copie62 &. Certificatul de nregistrare Ei ane,a5ane,ele la acesta 4originale62 4. Certificatul emis de organul fiscal competent din care sD rezulte cD societatea nu are datorii la bugetul de stat Ei la contribu$iile sociale4original62 5. )acD este cazul: " darea de seamD asupra gestiunii administratorilor5membrilor directoratului Ei raportul cenzorilor5auditorilor financiari, dacD unul sau mul$i administratori din SA Ei SCA au fost numi$i lichidatori 4original62 " registrele SA Ei SCA. 6. )acD este cazul, mputernicire specialD sau avoca$ialD pentru persoanele desemnate sD ndeplineascD formalitD$ile legale 4original62 7. )ovezile privind plata ta,elor5tarifelor legale: ! ta,a judiciarD de timbru, n original2 ! timbre judiciare2 ! ta,a de registru2 ! dacD este cazul, tariful de publicare n 'onitorul Bficial al &om3niei, Partea a I("a. N+T8: Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnDturD, cu men$ionarea n clar a numelui, de cDtre persoanele care, potrivit legii, pot ntocmi Ei semna cererea. 8n cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun n original sau copii certificate Ei traducerea realizatD de un traducDtor autorizat a cDrui semnDturD sD fie legalizatD de un notar public. %-

Soluionarea cererii revine /n competena judec.torului delegat care poate cere administrarea 3i a altor acte doveditoare dec2t cele enumerate. Redactarea actelor9 o$inerea autentific.rii sau9 dup. caz9 darea de dat. cert.9 acordarea de /ndrum.ri pentru completarea corect. a cererii de /nregistrare pot fi efectuate9 contra cost9 prin serviciile de asisten. din cadrul oficiului registrului comerului de pe l2ng. tri$unal. /ormularele se distribuie la sediul B&C sau se pot prelua de pe Internet 4HHH.registrulcomertului.ro5HHH.onrc.ro6. )ocumentele se depun la B&C n raza cDruia firma Ei stabileEte sediul social, la ghiEeu sau prin coresponden$D. /.ectele lic id!rii #ichidarea are ca efect ncetarea personalitD$ii juridice a societD$ii comerciale%. 8n termen de %; zile de la terminarea lichidDrii, lichidatorii vor cere radierea societD$ii din registrul comer$ului, sub sanc$iunea unei amenzi judiciare de 2== &B7 pentru fiecare zi de nt3rziere, care va fi aplicatD de judecDtorul"delegat, n urma sesizDrii oricDrei pDr$i interesate, prin ncheiere. Aceasta este e,ecutorie Ei supusD recursului. &adierea societD$ii se poate face Ei din oficiu. )upD terminarea lichidDrii, lichidatorii ntocmesc situa$ia financiarD finalD, arDt3nd partea ce se cuvine fiecDrei ac$iuni din repartizarea activului societD$ii, nso$itD de raportul cenzorilor sau, dupD caz, raportul auditorilor financiari. Situa$ia financiarD semnatD de lichidatori se va depune, pentru a fi men$ionatD, la oficiul registrului comer$ului Ei se va publica n 'onitorul Bficial al &om3niei, Partea a I("a.%9 8n situa$ia n care, dupD ncheierea opera$iunilor de lichidare a societD$ii comerciale, au mai rDmas bunuri privite ut singuli, situa$ia lor juridicD va fi urmDtoarea: a6bunurile vor fi repartizate, n primul r3nd, n func$ie de prevederile actului constitutiv al societD$ii2 b6dacD actul constitutiv nu cuprinde clauze speciale n acest sens, repartizarea bunurilor rDmase dupD lichidare va fi stabilitD, dupD caz, de adunarea generalD care a hotDr3t dizolvarea societD$ii2 c6 n lipsa criteriilor de mai sus, bunurile vor fi atribuite unei persoane juridice cu scop asemDnDtor2

%9

+ctavian C.p./n.,

>SocietD$ile comerciale@, p.9A2, +ditura All *ecF, *ucureEti, 2==%

2=

d6c3nd cauza de dizolvare constD n caracterul ilicit sau imoral al scopului ori al mijloacelor prin care se realizeazD scopul societD$ii comerciale, bunurile trec la stat, cu titlu de pedeapsD civilD. 1. Actul de numire a lichidatorilor va con$ine: antetul firmei, nr. Ei data, semnDturile persoanelor abilitate2 n cazul n care actul modificator este un act adi$ional n formD autenticD, nu se va mai depune Ei hotDr3rea adunDrii generale n baza cDreia acesta a fost ncheiat. 2. Situa$ia financiarD de lichidare va fi certificatD de cDtre persoanele autorizate, potrivit legii2 &. )eclara$iile date pe proprie rDspundere de cDtre lichidatori pot fi fDcute n formD autentificatD de notarul public, n fa$a judecDtorului delegat sau a directorului B&C, n formD atestatD de avocat n condi$iile #egii nr. ;%5%--;, modificatD sau cu darea de datD certD prin serviciile de asisten$D din cadrul B&C2 potrivit art. 2;2 alin. 426 Ei art. 2?= alin. 426 din #egea nr. 9%5%--=, republicatD, lichidatorii au obliga$ia sD depunD la oficiul registrului comer$ului specimenul de semnDturD Ei sD cearD radierea societD$ii din registrul comer$ului2 4. 1a,ele legale pot fi achitate n numerar sau cu card bancar la casieriile B&C, precum Ei cu mandat poEtal, ordin de platD etc.2 5. )acD s"a optat pentru transmiterea documentelor, care atestD nregistrarea n registrul comer$ului, prin poEtD, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justi$iei.

2%

Studiu de caz : *izolvarea si lic-idarea SC. ;I+<TR%* S.%.


'R %=>), Actul de constituire cu privire la constituirea societD$ii pe ac$iuni SC. >;I+<TR%* @ SA denumitD n continuare >Societate@, este elaborat n conformitate cu cerin$ele Codului Civil al &omaniei conform Legii nr. 31/1990 (publicat !n monitorul "ficial nr.1#$ % 1#& din 1& noiembrie 1990 ', cu alte acte normative. C%'IT+,), I. *IS'+?I@II A N R%, /ondatori: I'opescu 'avel I Ionescu =i-ai I%ndrei *ana denumi$i n continuare JAc$ionariK *enumirea societatii : )enumirea societatii este BSocietatea Comerciala ;I+<TR%* S.%.C.Sediul social este in Strada )epozitelor ,numarul 9., <A#A1I , judetul <A#A1I, &omania . Sediul social poate fi mutat intr"o alta localitate din &omania in baza hotararii Adunarii generale. (IBL1&A)+ poate infiinta reprezentante, filiale, sucursale sau agentii in &omania sau strainatate prin decizia Adunarii generale. *urata societatii : )urata de functionare a societatii (IBL1&A)+ este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la >Camera de Comert si Industrie@. #orma juridica a societatii : Societatea comerciala >(IBL1&A)+ S.A.@ este persoana juridica romana ,avand forma juridica de societate pe actiuni, constituita in conformitate cu legislatia din &omania . (IBL1&A)+ va avea dreptul, in nume propriu, sa incheie contracte, sa dobandeasca si sa instraineze drepturi patrimoniale si nepatrimoniale, sa isi asume si sa indeplineasca obligatii, sa actioneze si sa fie actionata in judecata in instante de drept comun sau de arbitraj.

22

(IBL1&A)+ va opera un set independent de registre contabile, alcatuite in conformitate cu legislatia romana .(a fi raspunzatoare pentru indeplinirea obligatiilor sale numai in masura activelor detinute. S.C.@(IBL1&A)+ S.A.@ va avea o stampila si antet pentru corespondenta, care vor fi aprobate de Consiliul de Administratie. =anagementul si organizarea firmei : +rganele de conducere : Brganele de conducere ale societatii >(IBL1&A)+@ sunt Adunarea <enerala a Actionarilor4A<A6, Consiliul de Administratie si Comitetul de )irectie. %dunarea Aenerala: +ste organul suprem de conducere al societatii >(IBL1&A)+@.Adunarea generala a actionarilor poate fi ordinara si e,traordinara. Adunarea generala ordinara va fi convocata o data pe an la sediul social, cel mai tarziu la trei luni de la incheierea e,ercitiului financiar. Adunarea generala e,traordinara poate fi convocata ori de cate ori este necesar. Consiliul de administratie: Societatea >(IBL1&A)+ S.A.@ este condusa de un Consiliu de administratie format din cinci pana la sapte membrii numiti de Adunarea generala.Consiliul de administratie va e,ercita toate atributiile societatii pentru realizarea obiectului sau de activitate, cu e,ceptia restrictiilor ce ar putea fi prevazute de prezentul act constitutiv sau de hotararile Adunarilor generale ale societatii >(IBL1&A)+@. Administratorii pot fi actionati in instanta de catre creditorii societatii@(IBL1&A)+ S.A.@ numai dupa ce au fost initiate procedurile de lichidare. Administratorii pot fi de orice nationalitate. Administratorii vor forma un Consiliu de administratie. Consiliul de administratie va alege un presedinte si un vice"presedinte din randul membrilor sai, care vor reprezenta societatea comerciala > (IBL1&A)+ S.A. >, in mod solidar sau individual, in relatiile cu tertii, asa cum stabileste Adunarea <enerala ordinara. Presedintele Consiliului de administratie va prezida sedintele Consiliului dar in lipsa acestuia sedintele vor fi prezidate de vice"presedinte. *IR CT+RII D C)TI;I: Administratorii pot incredinta spre conducere anumite activitati ale societatii > (IBL1&A)+ S.A. > unuia sau mai multor directori e,ecutivi angajati de societate. )irectorii e,ecutivi sunt subordonati )irectorului general. )irectorii e,ecutivi nu pot fi membrii ai Consiliului de Administratie%. 29

In cadrul e,ecutarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor, directorii e,ecutivi vor fi raspunzatori pentru conducerea de zi cu zi a activitatii > (IBL1&A)+ >, incluzand: a. dezvoltarea strategiei activitatilor >(IBL1&A)+@ si obtinerea aprobarii Consiliului de administratie2 b. stabilirea si realizarea obiectivelor financiare, inclusiv profitabilitatea, flu,ul de numerar si ratele de crestere2 c. recrutarea candidatilor pentru principalele functii de conducere2 d. informarea Consiliului de administratie in legatura cu desfasurarea activitatii. )irectorii e,ecutivi vor notifica Consiliului de administratie asupra tuturor neregularitatilor gasite in e,ercitarea functiei sale de supraveghere. *iagnostic comercial. %lcatuirea activitatii9 furnizorilor si clientilor: Capitalul social al S.C. B ;I+<TR%* S.%. B : Capitalul social se ridica la %2;.=== si este impartit in ;==.=== de actiuni nominative, fiecare avand valoarea nominala 2,; ron. Actionarii, aporturile subscrise si varsate in numerar la capitalul social al S.C. >(IBL1&A)+ S.A.@, sunt dupa cum urmeaza:

> Cimus S.A. > subscrie 9=9.=== de actiuni, cu o valoare nominala de 2,; ron si o valoare totala de A;A.;== ron. Societatea de Investitii /inanciare Bltenia subscrie -;%== de actiuni, cu naloarea nominala de 2,; ron si o valoare totala de 29A.A;= ron. Alte persoane subscriu 9:.;== de actiuni, cu o valoare nominala de 2,;ron si o valoare totala de .?.2;= ron.

)in acest capital social > (IBL1&A)+ > participa la alte societati comerciale cu ;A-= ron, dupa cum urmeaza:

la S+CB7A S.A. cu 2%== ron, reprezentand :2== de actiuni2 la S+#CA S.A. cu 9;= ron, reprezentand %A== de actiuni2 la 7B&)CB S.A. cu %=;= ron, reprezentand 2%?= de actiuni2 la APA&1A'+71C# S.A. cu %9-= ron, reprezentand 2A.= de actiuni2 la I7S1A< S.A. cu 92= ron, reprezentand ?:= de actiuni2 la I7/CB7 S.A. cu ;= ron, reprezentand %== de actiuni +$ietul de activitate al S.C. B ;I+<TR%* B S.%. E structura sortimentala a produselor oferite0 2:

%ctivitatea de $aza a S.C. >(IBL1&A)+@ S.A. este urmatoarea M produse: a. *etoane si mortare2 b. Agregate formate din: balast si sorturi %ctivitatea auFiliara cuprinde: a. transport betoane 4 cu autobetoniere 62 b. transport ciment2 c. transport agregate 4cu autobasculante 62 d. pompare 4 pompe beton62 e. mentenenta 4 intretinere si reparatii 62 f. laborator 4 preparare betoane si agregate 6. %ctivitatea generala a societatii este urmatoarea: a. Sector administrativ care se compune din :

)irectia financiara si administrativa2 )irectia tehnica2 )irectia generala.

b. Sector marFeting si vanzari: S.C. >(IBL1&A)+@ S.A. a avut in profilul activitatii sectoare ca: " prestari servicii cu utilaje de constructii si mijloace de mecanizare in tara si in strainatate2

prestari servicii de transporturi marfa si tehnologii interne si internationale2 prestari servicii de transporturi de persoane2 e,tragere, prelucrare si comercializare agregate miniera de balastiera2 productie, prestari servicii si comercializare betoane si mortare2 reparatii de toate gradele si lucrari de Service pentru utilajele, mijloacele de transport, mijloacele de mecanizare, autoturismele din dotare2

" productie si comercializare utilaje de mica si medie comple,itate2

productie, prestari servicii si comercializare confectii metalice si din lemn. In urma restructurarii si privatizarii societatea a ramas cu profilul de baza si anume: fabricarea

de betoane, mortare, agregate si sorturi. Relatiile S.C. ;I+<TR%* S.%. cu furnizorii si clientii: Societatea comerciala >(IBL1&A)+@ S.A. prin profilul sau de fabricatie si prin amplasamentul pe care il are este o unitate care produce materie prima ca mortarul si betonul. Principalii clienti ai S.C. >(IBL1&A)+@ S.A. sunt: 2;

a6. %rgecom care in ultimii trei ani >(IBL1&A)+@ le"a livrat o cantitate de mortar si beton de %2.== m.c. b6. Conarg, in care (IBL1&A)+ le"a livrat beton si mortar de 2=9== m.c. c6. Instag ,care a primit o cantitate de mortar si beton de ;.== m.c. d6. %partamentul , la care (IBL1&A)+ le"a livrat o cantitate de -2== m.c. e6. Nordco ,la care (IBL1&A)+ le"a livrat o cantitate de %222= m.c., iar restul fiind persoane fizice. Societatea este prezentata pe piata interna a judetului ca una cu cel mai mare grad de seriozitate, servire ireprosabila, transport rapid si o analiza a mortarului si betonului in laborator propriu pentru calitatea produselor.% Pentru realizarea produselor S.C.@(IBL1&A)+@ S.A. se aprovizioneaza cu materie prima de la:

Cimus : Campulung " Cedru < =elan si statiile de sortare propriiE Ciumesti si ?arnesti0.

#a data de 2= ianuarie 2==A s"a hotarat dizolvarea prin lichidarea voluntara a Sc. (IBL1&A)+ Sa. in urma deciziei asociatiilor societatii. Astfel au loc urmDtoarele opera$iuni: a6. Inventarierea Ei evaluarea elementelor de activ Ei pasiv ale societD$ii, nregistrarea rezultatelor inventarierii Ei evaluDrii2 b6. 8ntocmirea situa$iilor financiare de cDtre societatea care urmeazD sD se lichideze, n func$ie de rezultatele inventarierii Ei evaluDrii2 c6.Stabilirea de cDtre A<A a opera$iunilor care urmeazD sD fie efectuate de cDtre lichidator2 d6. (alorificarea elementelor de activ2 e6.Achitarea datoriilor societD$ii comerciale cDtre: 9 : ; bugetul de stat, bugetul asigurDrilor sociale de stat, bugetul fondurilor sociale2 salaria$i2 al$i ter$i 4furnizori, creditori diverEi, etc.6

f6.Stabilirea rezultatului lichidDrii2 g6.Calcularea, retinerea Ei virarea obliga$iilor fiscale 4impozit pe profit Ei impozit pe dividende,1(A6 h6.8ntocmirea bilan$ului de partaj2 i6.+fectuarea partajului capitalului propriu.Partajul constD n mpDr$irea activului net rezultat din lichidare, ntre asocia$ii5ac$ionarii societD$ii n func$ie de prevederile actului constitutiv, hotDr3rii A<A Ei cota de participare la capitalul social. 2?

Astfel, Societatea comercialD N(IBL1&A)+@ elemente patrimoniale: " mijloace fi,e %==.=== ron " amortizarea mijloacelor fi,e :==== ron " stocuri .;=== ron " disponibilitD$i n conturile bancare 9=.=== ron " capital social %2;.=== ron. " rezerve legale consituite %=.=== ron " datorii comerciale 9=.=== ron " datorii la bugetul de stat %=.=== ron

prezintD nainte de lichidare urmDtoarele

a6. Inventarierea Ei evaluarea elementelor de activ Ei pasiv ale societD$ii, nregistrarea rezultatelor inventarierii Ei evaluDrii2 In urma inventarierii elementelor de activ Ei pasiv nu s"au constatat diferen$e2 mijloacele fi,e au fost evaluate la ?;.=== ron 0peraiuni contabile Inregistrarea diferen$elor din reevaluare ca diferen$D ntre valoarea reevaluatD Ei valoarea netD contabilD 4 ?;.=== ron."4%==.=== ron.":=.=== ron.66 2%2 'ijloace fi,e O %=; &ezerve din reevaluare " ;.=== ron

b6. 8ntocmirea situa$iilor financiare de cDtre societatea care urmeazD sD se lichideze, n func$ie de rezultatele inventarierii Ei evaluDrii2 +lement patrimonial Capital social &ezerve legale &ezerve din reevaluare 'ijloace fi,e Amortizare m.fi,e Stocuri )atorii comerciale AC1I( PASI( %2;.=== %=.=== ;.=== %=;.===

.;.=== 9=.=== 2A

)atorii cDtre buget )isponibil n bancD 1B1A#

%=.=== :;.=== %.=.=== %.=.===

c6.Stabilirea de cDtre A<A a opera$iunilor care urmeazD sD fie efectuate de cDtre lichidator2 A<A a stabilit cD lichidatorul poate ntreprinde toate opera$iunile necesare valorificDrii activelor, plata datoriilor Ei mpDr$irea activului net asocia$ilor. d6. (alorificarea elementelor de activ2 %A d%6. v3nzarea mijloacelor fi,e cu suma de A=.=== ron

:?% )ebitori diverEi

P A;.9 ::2A

" .9.9== ron " A=.=== ron " %9.9== ron

(enituri din v3nzarea activelor Ei alte opera$ii de capital 1(A colectatD

" scoaterea din gestiune a mijlocului fi, v3ndut P 2.% Am.imob.corporale ?;.9 Ch.cu activele cedate Ei alte op.de capital " ncasarea cv mijl.fi, v3ndut ;%2 Conturi curente la bDnci " v3nzarea stocurilor O :?% )ebitori diverEi " .9.9== ron " ?;.=== ron O 2%2 " %=;.=== ron " :=.=== ron

ImobilizDri corporale

"d26.v3nzarea stocurilor la pre$ul de ?=.=== ron.

2.

:%%% Clien$i

P A=% ::2A

" A%.:== ron " ?=.=== ron " %%.:== ron " ;=.=== ron

(en.din vanz.stocurilor " ?=% " ;%2 Conturi curente la bDnci e6.Achitarea datoriilor societD$ii comerciale P :=% )atorii comerciale ::. )atorii cDtre buget f6.Stabilirea rezultatului lichidDrii &ezultatul lichidDrii O (eniturile din valorificarea activelor M Cheltuielile legate de lichidare Ei plata datoriilor " " ?22 Ch.cu com.Ei onorariile stabilirea rezultatului lichidDrii : %2% O P ?;.9 ?=% ?22 2%%A.=== ron. ?;.=== ron. ;=.=== ron 2.=== ron onorariul lichidatorului este de 2.=== ron. Ei a fost achitat prin bancD4lichidatorul nu este plDtitor de 1(A62 nregistrarea cheltuielilor cu onorariul lichidatorului: O ;%2 2.=== u.m. Conturi curente la bDnci %=.=== O ;%2 " :=.=== ron Conturi curente la bDnci 9=.=== ron. descDrcarea de gestiune O 9=% Stocuri O :%%% Clien$i " A%.:== ron.

Ch.privind stocurile

ncasarea cv. stocurilor v3ndute

P A;.9 A=% "

%2%

%9=.=== ron A=.=== ron. ?=.=== ron

rezultatul lichidDrii O %9=.=== M %%A.=== O %9.=== ron

g6.Calcularea, retinerea Ei virarea obliga$iilor fiscale 4impozit pe profit Ei impozit pe dividende,1(A6 " stabilirea impozitului pe profit aferent rezultatului lichidDrii 4cota de impozitare O %?P6 %9.=== ron. , %?P O 2.=.= ron " ?-% Cheltuieli cu imp.pe profit " " ::2A O nregistrarea impozitului pe profit: O stabilirea 1(A de platD ::29 2:.A== ron impozitarea rezervei legale 4rezerva legalD a fost dedusD la calculul impozitului pe profit, ori orice rezervD legalD distribuitD participan$ilor, asocia$ilor trebuie impozitatD 4art.22, alin ;6. din Codul fiscal662 rezerva legalD %=.=== ron. , %?P O %.?== ron ?-% Cheltuieli cu imp.pe profit O ::% %.?== u.m. Imp.pe profit aferent rez.legale ::% Imp.pe profit 2.=.= ron

"impozitarea rezervei din reevaluare4art.22, alin ;6 din Codul fiscal6 rezerva din reevaluare ;.=== ron. , %?P O .== ron. ?-% " P ::% ::29 " %=; h6.8ntocmirea bilan$ului de partaj2 9= trecerea rezervelor din reevaluare la rezerve O %=?, ;.=== ron O ::% .== ron Imp.pe profit aferent rez.legale Cheltuieli cu imp.pe profit

achitarea impozitului pe profit calculat Ei a 1(A : O ;%2 2-.%.= ron. :.:.= ron 2:.A== ron

impozit pe profit total O 2.=.= Q %.?== Q .== O :.:.= ron

AC1I( )isponibil la bancD

PASI( Capital social %2;.=== &ezerve 4%=.===Q;.===6 %;.=== Profit net ..;2= 1B1A# AC1I( %:..;2= 1B1A# PASI( %:..;2= i6.+fectuarea partajului capitalului propriu.Partajul constD n mpDr$irea activului net rezultat din -9.;2= lichidare, ntre asocia$ii5ac$ionarii societD$ii n func$ie de prevederile actului constitutiv, hotDr3rii A<A Ei cota de participare la capitalul social. Capitalul propriu O 1otal activ M 1otal datorii O -%.=== ron " nregistrarea partajului: " partajul capitalului social O :;? %2;.=== ron

%=%2 "partajul rezervelor %=? "partajul profitului net %2% " :;?

:;?

%;.=== ron.

O re$inerea impozitului pe dividende O P ::?% ::?2

:;?

?.=== ron

Presupunem cD ac$ionarii sunt persoane fizice rezidente 4cota imp.pe dividende este de ;P6 %.=;= ron. A;= ron 9== u.m.

Imp. Pe dividende asupra rezervelor Imp. Pe dividende asupra profitului " P ::?, ::?R 9% virarea impozitului pe dividende O ;%2 %.=;= ron A;= ron. 9== ron

" :;?

achitarea activului net rezultat n urma lichidDrii cDtre ac$ionari O ;%2 .-.-;= ron.

Bbserva$ii : " " " " " " " " " n practica contabilD din alte $Dri este recomandatD utilizaea unor conturi particulare n opera$iunile de lichidare.+,emplu: ct.%2. N &ezultatul lichidDrii@ ct. ?A9 N Cheltuieli e,traordinare privind lichidarea@ ct. AA9 N (enituri e,traordinare privind lichidarea@ unii autori recomandD urmDtoarea nregistrare referitoare la impozitarea rezevelor care anterior au fost deduse din profitul impozabil: partajul rezervelor %=? :;? O O :;? ::% impozitarea rezervelor Impozitarea rezervelor s"a fDcut pe baza cheltuielilor cu impozitul pe profit, diminu3ndu"se astfel profitul din lichidare Ei, ca urmare profitul din lichidare care urmeazD a fi repartizat participan$ilor va fi mai mic impozitul calculat, fDrD a se modifica nsD activul net de repertizat participan$ilor.

92

>i$liografie: %. Ion >.canu9 >)izolvarea de drept a societD$ilor comerciale. Condi$iile de validitate a >SocietD$ile comerciale@, p.9A2, +ditura All *ecF, *ucureEti, 2==%,

prelungirii duratei societD$ii, n &evista de drept comercial nr.%5%--A, p.2=@ 2. +ctavian C.p./n., :. Aa$riel >oroi9 p.:=? ;. I.#.<eorgescu, op. cit., vol.II., p.A=;"A=? ?. Radu I =otica9;asile 'opa, >)rept Comercial &oman si )rept *ancar@, +ditura #umina #e,,%--A. Stanciu *.Carpenaru >)rept comercial roman@, *ucuresti, +ditura All, %--; .. Turcu Ion -. ;iorel Ro3, >)reptul Afacerilor@, Iasi, +ditura Chemarea, %--9 > )izolvarea societD$ilor comerciale.ParticularitD$i ale dizolvDrii pe cale judiciarD@, 9. ).).<erota, op. cit., p.%.A2 I.7. /in$escu, op. cit., p.9=%2 I.#.<eorgescu, op.cit., vol.II., p.A2:2 >)rept civil.Partea generalD.Persoanele@, +ditura All *ecF, *ucureEti, 2==%,

+ditura All *ecF, *ucureEti, 2==% %cte normative %.#egea 9%5%--= privind societatile comerciale 2.#egea 2?5%--= privind registrul comertului 9.#egea %%5%--% privind combaterea concurentei neloiale :.)ecretul 9%5%-;: privitor la persoanele fizice si juridice ;.Codul de procedura civila

99