Sunteți pe pagina 1din 51

~ ~

I
!I

PRO

I. 0 'G.,:" :.~.; ::

II
II

Ii I;

personajele :

~ ~ ,

Aurel
Platon Victor Mama Gilda Octavia Veturia Elizeu Ion Tudor Livia

I
il

Pet1'eeeTea e fn toi. AUTel, UTcat pe ,un sccun, eu 0 fUTeulita in mfna, diTijeaza; toti il pTivesc $i dnta Traviata act. 1). Zorile pe eel' se-araHi, Este vrernea de plecare. Multumim, preascumpa doamria, De serbarea ce ne-ati dat. Zorile pe cer se-arata, Munca in oras incepe Si noi nici nu ne-arn culcat. Este vremea de odihna Ca sa prindem noi puteri, $i, astfel vorn fi in stare .Sa reincepem noi placeri ... PLATON (preeunt AlfTedo):

Amor, amor ce farmeca


Si-mi staplneste fiinta mea mtreaga, Tainica vraja, tainica suterinta. AUREL: De ce dnti pina nu-ti dau intrarea ? VICTOR: Mai bine jucam "capra din insula", e 0 piesa care pe mine ilntotdeauna rna amuza. AUREL: Mama, de ce nu imparti ell noi bueuria noastra ? 221

MAiMA : Aurel, ~tii foaote bine ca eu n-am urech muzicala.; GILDA: Nu-i adevarat, cu tata obisnuiai sa cinti.; MAMA; Lasa, cl;n.bati voi, eu sint muil4umi'ta dad. v-aud, OCTAVLA ~i VETUiRM. (Troavi<8lba, act. II): Noi sintem ti,ganJcu~e venite de departe, In mina, ca-ntr-o carte, citim in viitor, La fel citim in stele, Nimic nu ni se-ascunde Od~~dnd l1i oriunde, prezicem tuturor. VICTOR: Zau, "ca<pr.a.in. ins:dlll" e mult mai amuzanca decilt Trauiaia ... Sau sa auzim maximele unchiului iEJlizeu... "As'ta-vla-ra am prins loa mare un cal de, ffi'are si-acum e Ia uscat'' ... ELIZEU: Nu ... ,,$i-.a'Cum e loa caILc1a1t.", NU-i 0 rna xsm a, e un prooedeu de a formula paradoxal 0.... AUREL (se pi.apto.no.,in 1l'l<Lna sti'r-go. tini~td 0. o.glinda 1nica): Irstotdeauna eind ji auld pe unil fHozo.find "iii spunind prostii sau maxime cu. cai verzi de mare pe pereti, zie dupa fieeare yorba a lor: cu izrnene, fara izmene, cu castraveti, f~ra castraveti, cu nasturi... Si e foarte amuzant. ELIZEU : E amuzaef sa rizi de mine? . AUREL : Nu de tine, in prbncipiu ... Uite, redta dumneata a poezie, oricare, sl eu 00 dis'lirug prin pateu .vOl'be:." Hai, din Hamlet, brmalO'a!ra... . ELtIZEU : "A Ii sau a nu :Ili... ". ') AUREL : ...cu izmene. (Ride eu ho.ho.te.) E un joe, 'dar e ieribi'l. Tatarl nostr.u eoa;r,e'le e~lti in .cea'lllt'i,eu nasturi, da.... n noua, HiTa nas>turi... (Ride singur, distrat.) GILDA (rui Platon, aro.tindu-i saco$ape CaTeacesta. o.' tine me,'etL.legatO. de mLna): Oe-"cli in saco~a, de n-o pui jos ? PLATON : Am 0 pisidi ... 222

GILDA: 8-'0 vad. .. PLATON : Nu, ea e beata cui.; I-am dat coniac eu pilnia, sa simta ~i ea in noaptea de Am.ul nou ibirnefarcerile alcooiului. .. $i sa viseze, AUREL : ...cu Izmene ... (Ride CtLho.hote. In fata lui Piaton, pisicii.) Dansati ? PLNI'ON: Cirre, eu? AURlEL: Nu, pisica ... (Ia SaCo.$a din ?n'i,nalui Platoii $i .tncepe sa danseze cu ea.) ION: Paoca miroase ceva, nu curnva pisioa.; , PLATON: Ea viseaza acurn Sa-i cintam din Travwta. AUREL : OIllllta, S-'O dlseram (Di11ijeaza, dansfnd.) PLATON (pl'ecu?n Gaston, din Traviata) : Din Madrid au sosit matadorri, Cei mai strasnici dintre toti toreadorri, Vetl vedea cum Parisul petrece in iubire, Nimeni nu ne-ntrece,

Eo. poveste'' ...


(Ia sccosc de LaAurel $i juge 'in bucatuTi.e.) V,ICTOR : Liniste ! Jucarn "Oapra din 1ns-uJa". Prolog : In. tr-o insu1la se aflau trei lnsl. Aveau 0 capra, care I.l.e da'Cleialapte ; ii h;ran'ela. 0 pazeau pe rind. 0 mulgeau pe rind. .Ail>alltaielrinnw - ' ooU, . bunana-ra -, ill'i, ailtul - Ion, bunaoara -, azi, el - Aurel, buna'OalJ."a.$i Aurel, seara, vine de la drop. (IL face pe Aurel sa 1lz,imeze co. int1'a pe U$a, venind de la cimp.) Eu n vad ~i~l irntreib : Unde este laptele ? Si Aurel imi raspunde : A UREL : Oare lta,pte ? VTOfOR : $i Ion : ION: La:pltele c.aprei. VICTOR: $i Aurel : AUREL: Care calpfa? VICTOR: $i Ion: 223

Capra oe-'O avem noi si cu care ai plecat azi de dimineata 108. pascut. Iti arnlrrtesti ? VICTOR (lui AurE?J., ~optitJ: Zici : da. AUREL : Zic : da, . VICTOR (lui Ion, $optit): Tu intrebi : Ei, atunci unde e capra ? ION: Ei, abunci unde capra ? A UREL ! Care capra ? VICTOR: N-am avut nici 0 capra ? ION: Ba da. VICTOR: Nu tu, el dlspunde. Deci .. n-am zis noi Iieoare sa duca Ia pascut capra inJbr':':o zi iii s-o mulga, sa avem lapte si s-o pazeasca sa nu ne-o manince lupul, sau sa .ne-o .ture cineva ? Este ? AUREL : Este. VICTOR: Nu m-arn dus. eu cu. capra la pascut in prima zi ? AUREL : Ba da. VICTOR: Nu s-a dus el (il arat/i pe Ion) a doua zi cu capra la pascut, si-a venit seara cu laptele ? AUREL: Ba da. VICTOR: $i a treia zi nu trebuia tu sa te dud cu capra la pascut ? AUREL: Ba da. ION: $i te-al dus, azi ... AUREL: Da. VICTOR: Ei, atunci unde este laptele ? AUREL: Care lapte ? VICTOR: Laptele caprei. AUREL: Care capra ? . PLATON (intra. Pre cum contI toreadotiior] : In Biscaya a fost odata un tinar matador temut Bratul tare, ochiul agel', iar in lupte neintrecut. ' De 0 tinara andaluza ca un nebun s-a-ndragostit.;

ION:

VICTOR: PLATON:

Ai

voce!...

Mal bine al cinta pe

Eu nu stiu ce te distreaza

capra. ELIZEU : Nu fabula in sine il amuza, ci Iimbajul GILDA (precum corul toread07'ilor): Dar frumoasa lui, ursuza, lata, astfel i-a vorbit : Vreau sa vad de poti rapune Patru tauri intr-o zi. Ca rasplata i\i voi spune : Mina mea a ta va fi I PLATON : Da, raspunde el pe data, $i-n arena s-a 1?idus ; Patru tauri dintr-o data Bratul sprinten i-a rapus. VICTOR: Mama, nu te distreaza deloc noap-tea aeeasta,

ca

te gilI1de*ti cumva la tata ? ..


PLATON : Plin de llau:ri, el, pe data, Catre mindra-i s-a-ndreptat ; Ea atuncea, drept rasplata, Inima cu drag i-a dat. AUREL (dirijor): Sa raluam de la ... llzorile pe eer se-'la-: n:'ata..." VICTOR: Mama, cia ?...

Luminile se sting suu se a,prind .ciudat, ca intr-o coborire in interior. Moment de Lini$te. Un: fel de stopcadru cinematografic. In atentia regizorilo7' : se poate .juca piesa $,i Jara prolog. Sou. se poate, prin pantomima, subLinia proZogul. Las reqizoriior libertatea sa faca exact cum, doresc.
225

224

Seara Anului nou. 0 inciipere cu mai muite u$i. Intr-un colt, un brad. Barbciii pun vin in sticle, din dami-' gene. 0 u$a e mereu solicitatif: da in buciitiirie. Se aude zgomotos apa trasii la w.e. Lumina se stinge in spaiele usii de unde vine zgomotul. Aceasta u$a se deschide $i apare, in halat alb, Platon.

(Vrea Sa puna mina pe 0 damigeanii. dar renunta, cum renunta sa ajute $i la impodobi"ea bradului. Evident, nU-$i gase$te locul.) Bardon (ii spune $i lui Victor, cind vrea sa ia damigeana). Pardon... {zice $i cind vrea sa agate 0 bomboana in brad, $i bomboana cade). OCTAVIA: Se vede di e~ti indragostit ... (Scuipii in batistii, $i va scuipa mereu.) PLATON : De ce ? OCT AVIA: Nu-ti gase~ti locul, incurot borcanele ...
PLATON: Pardon! PLATON: Care borcane? VICTOR (striga): Gilda! Gilda! (Apare Gilda din bucatarie.) Ia~l pe otlinpitul asta de-aiel ~i .du .. ] la bucatarie sa Jriga curcanul. PLATON (aude): Dar nu sint timpit... VICTOR : ~tiu, e~ti inddigos,tit de Gilda. Dar toti indragostitii sint timpiti. PLATON : Dar nu sint nici indragostit de Gilda ...
226

ELIZEU : E~ti timid, de n-ai curajul sa marturlsesti? 'I'e ~til(lm am Coli umor. .. PLATON: Am umor, dar asta nu tnseamna di trebuie sa fiu indralgostit de Gi1da:. VICTOR: Atunei imi .r.ertTagouvintele : mu ~ti timpit, Eu, de :falpt, am spus : cine este lruh'agostilt de Gilda e tirnpit. Rerpert: de Gilda! Dar dladi spui di nu ~i, atunci e altceva. Totusl, du-te eu ea si frige1i eurcanul. Nu te supara, ne cunoastem de loa rugby, am jucat imjpl'eun8... AJtuniCi tineam la tine, acum nu te pot suponba. De dnld ai devenit director, nu \te pot iiIl,ghi~i. Nu inghlt dlrectorii. PU\.TON: Dar eu sint dlrectorul spitalului de nebuni, VICTOR: Dad rna iubesti, du-lte doef!l'ige cureanul.; PLATON : Cu plaeere. Eu gust spirrtele ... Gilda, te urmez.; (Pleacii in buciiiiirie. Desctiizindu-i u$a, zice, . precaui.} Pardon ... AUREL: Am terminat ! Acuma ce-o sa facem pina la miezul noptii ? E de-albia sapte. Vreti sa batem 0 oarte ? (Se asazii la masii, impreuna eu Elizeu.) Septid? (Lui Victor.) Nu [oei ? VICTOR: N-am timp. AUREL : Dar ce fad ? VICTOR: NuIac nimic : stau. AUREL : Spkirtutalu1e ! De ee nu-i suferi tu pe dlceotorl ? Asba-nseamna ea nici pe mine nu rna suferi, ca ~i eu sl<nt director. VICTOR: ~u : doar ai cump1iJr<at doi brazi. Unul pentru Mos Craciun, ~i altul pentru Mos Gerilla. La Craciun, cit timp mama ~i matusile au faout pomul de Craciun, tu ai pus bradul celalalt in baleen, sa vada lumea di nu tii CraciunlUl, d'i a~'be'Pti Anu'! nou. Hai, joaca ~e'Ptici ou unooiul Fl1i:zeu, ~tiu ea uu poti sta nki un mornoot: tu mereu e~i activ,
227

. mereu trebuie sa Iacl ceva. De pare-at avea limbrici. (Se aude soneria de la intrare.) ION (intra; e zn pantaloni scurii}; Am vorbit cu eel de Ia Teatrul de papusi.. Mi-au promis .ca ne trimjt !li noua asta-seara pe Mos Gerila, Am si pJatit. Ca sa fiu sigur. UREL: Ce distractie stuplda : sa chemati pe Mos Ge. rila intr-o casa unde nu sint copii, numai adudti. ION: A fost dorinta Gildei. . . AtJREL: Sper ca Gilda' n-o sa se in<cur.oe in noaptea asta chiar eu MOi? Gerila. Mos Gerila de la Teaerul de papusi. NU-i ajunge dlrectorul spitalului de nebuni ? MAMA : Aural nu vorbi asa ! AUREL: De ce, mama? Glumese ... (Lui Ion.) Joci ? (Ion
,

:A

MAMA: De ce ma-ntrebi ? VICTOR: FiiJndca te-am mai intrebat ~i niciodata nu rni-al raspuns precis : da sau ba ? MAMA: Fiimdca n-am ~tiuL. VICTOR: Tu Intotdeauna ne-al rninpt, mama.; Dar ne-al mintit frumos, oa sa au ne faci sa suferim ... Eu nu d-arn cunoscut, eram prea mic... $:tiu doar de 1a voi cii purta mustata ~i avea sase degeee La mtna srtifU-

.ga.; AUI'el zice ca e marL.

. .

aprobii.)

MAMA:

E sora ta ... VICTOR: Glumeste ! Oulmea! Frati-meu glumeste l In . sfirsit, am Inceput sa inYeleg ~i eu cum stam au . absurdul in literature ! (Lui Eiizeu.] Unchiule, cum e .eu Kafka, eu Joyce, cu Prous.t ? Hai, da~ne 0 lectie de snobism! Trebuie sa fim "ii noi la curent, sintem oameni subtirl.; Director! .., ELIZEU : Mai bine .ne-ai aduce niste yuica ... :AUREL: Aduc eu ... (Merge in bucatarie $i reuin cu. 0
, sticlii.)

MAMA : 0 fi... Au trecut foa\l'te multi acii., Cei cere-au fest la pru~ca['ie ca el au fost eliberati si-au V IIl1irt aeasa .., El n-a venit ... 0 fi mort... . VICTOR: 0 fi... Dar Aurel e sigur ca e moot. De unde are el certitudinea asta? (Lui Aurel.) Directore, te ooupi de spirrrisrn ? AUREL : Sapte ! Am ol~tigart; ~ V-'am bagat robi. VICTOR : Exoelenta-voastra JlU aude ? AUREL: Nu aude toate obrazmlciiie l (Se aude soneria .
Victor deschide.)

VIOl'OR: Ioane, fratl-mou cred ca are limbrlci j Tu, ca doctor, ce-i recomanzl ? Vanitosii sper sa aita niste Iimbrici speciali, asa di al grija! (Aurel toarnii paharele tuica. ?i apoi se a$aza la masii.) Beti, mincati, jucati ~aptici ! (Face 0 cruce asupra lor.) Ca sa .'nu se spuna c-ati terminat de porn ana invatamintul superior! (Merge linga brad.) Mama, spune drept, tataa murit ?
22&

OCTAVIA: Tu, rnindru-I Tom Jom afisrba VETURIA : Ie. (Au intrat amirulouii pline. oar AVIA (tuturor): $i n -'aTe decit 35 de de-l strtmb asa de sale, e coeosat ? VETURIA : Dsapoi ell de undo sa stiu ? OCTAVIA (Lui Victor) : E cocosat ? VICTOR: [ntl'eai):Xl-l pe director (n aratii

la televrtorl ! cu pachetele.) ani ! Dar ee-l

, pe Aurel),

el

in

stle totul.
OCTAVIA (lui Aurel) : E cocosat ? AUREL: Nu e.. OCTAVIA: Nu e, da-r ci~tiga ~p>te mii pe luna, ca face 9i p1aci. ION (Octaviei): Cum e afara, frig? OCTAVIA: Nu-i frig, da-i piin de militaoi, de paoc-all' fi ie9it toti 1a biseridi. Acuma sintt, sa;ra, dt ii vade
229

lumea, di la noapte parca vad ca te poate omort hotii ~i nu e nici uri. sfint de mflitian pe fl'Ola~tar ... (Trece Zinga brad, 'cu Veturia.) Auzi, tu, trecu peste ilUlIlia~feTaJta 0 femeie cu pita Intr-o cosarca. Si-a izblt-o tram si i -.;a desfigul'at ava. VETURIA: Ie. OC'I\AVIA : A uni.tit-e. MAMA : Si-s murit ? OCTA.VIA: A murlt. Pai, e l}i normal, daca te ,izbe~te

trenu. AUREL : Dar era tilnaora sau oot:rlna ?


OCT:AVIA : Tina,ra, avea ciri'zeci Ide ani. V10WR : Livia, rievasta-iba, unde e ? AUREL: La buealtarie. VICTOR: N -am va'zUlt-o cind a venit. Unchlule, de ce te-al mutat 118. Bucuresti ? ELlZElU : Acolo sint mai multe sanse pentru un Iiterat = l(Jittl.llrile, revlstele, televiziunea, radioul. loON: Ald1ca silnrt mal multe .graUtn~e... ELIZEU : Da, dad. vrei, Si-apoi : soepi de birfa provlnciei, Buourestiul e maee, te pierzi.; Sint multi rechini, lirt1e:rrati vreau sii spun, care se maru<nca Intre ei... M'va nm-l itnlpiedka sa fie buni amid. Pe cind an provincie slpiriltu[ e mai provincial : dak:!a te ralzhoi~i cu unul, tre.bui'e sa nloi nu mal VOT~lti eu el l In Bucurestl e un al't spirit, mai european. ION: Vald ea puib[ici mlfeu, eti actiiV. ELIZEU : Chi-ar ciJt~ti ce scriu? ION: NIU. Eu nu dtes,c revisltele, Ie :ralSfoiesc. Oa sa fiu la eurent. Pe tine de ee sa te mai cites{\ doar te ounosc. VICTOR: Eu il ciJteiSc.E Un cr<i<tile cane s-a, impiUS ... ELIZEU : Ma magule~ti...
230

Nici vorba. Critioa fiill1d un ofieiu - cum zi-. ceti vel, oficiul critic -, un oftciu, cum zic eu, de .i'mpartiIt injul['ii l}i laude, te-al irnpus ! E~ti galii.gios. Sl eritlca e galagioasa, 00 '0 funfara. Parazltezt, UJnchiule, paraeitezl, faci carlera l Te-al ~i i:ngJ.a~at. parca ! A~a-i sta bine unui tobosar : gras ~i frumos ! iN'll de pomana crltioa e fanfaJrla lirte!l'art;ur'ii! Fa bUT\ta, nu te lasa I Un om eu burta intotdeanna e un om fericilt !! U'i1a-Ite la flfiati-meu ! AUREL: Mama, trlmbte-l pe Z'Llr!bagiuJ asrta Ia bucatane ! MAMA: Viictore, ce fad? VIOTOR: DJs'Cu1t,mama. ~i rna simt Ioarte bine. Cine nu se slrrute, sa se duca ella b'uCaitarie ! ION (lui Elizeu),' Am aueit ca te-al dus 118. Bueuresti ~i fiitndca te-ai inlOureait ell 0 jutna ... ELlZEU : A, '0 famezie de vara ... ION: 0 jUJna studenta, nu ? ELIZEU: Da... Am fost cu ea la munte, la mare, in delta ... VICTOR : ~i C -lati falCUlt ? ELIZElU : Am falOUlt imptr'eUtn<l UIn copll din filo1'l1. VETURIA (la brad),' Barbatu-meu, Costachel, cl!?tiga foaete bine Ita C.F.R. VIl'OOdoua mii. Tocmai ziceam sl eu sa rna doc la scoala lor de impiegatl. E bitne Ia C.F.R. Tie plimbi eu brennil de pomaria, prin toata tara. M-~ plimba eu Costaiche prin toata ~ar>a ... Eu lucrez lla po~a ... Pe vretID'U'ri erlam pTO<astta, in oonoediu ma dtl!ceam la mama aaasa, in sat, !?i stJam roata vrura eu ochii in maredni. NicilO:dtaltan'Llm..;am dus La maJTe. AeU:lTIIa n1ci n'U pot sa mai mer-g, smt bO'lnava de nerrvi. OCT AVIA: Te lei dupa doctori ? Ni~te mincino~i. VETURLA: Ba nlU, s'int bo1nav<l de nervi. Am astenie. ~a mi-a spus : astenie!
231

MAMA: Trebule sa nu t~ enervezi, Veturio. VETURIA: De vreo luna sirrt foaa.~'e calma. Sotul meu, Costaiche, e foarte taciturn. Cind sint sup~,nata, sau mcita, skrrt ea trnl fug ochii, Mai ales stlngul ) $i rna uit crucis. . PLArrON (vine din buciiiiirie}: Uncle e telefonul? A, da. (M~Tge la telefon.) VE'I'URIA : Asta cine e ? OCTAVIA: Un domn mare: e directorul spitalului de nebuni. VETURIA: $i ce cauta aici ? OCTAVIA: Ii face ourte Gildei. VETURIA : N ebunei aleia ? VICTOR {care a auzit, zice pentru el): Da, nebun Ia nebun cu bucurie. PLATON (la aparat}: Garda? Sint aiel, deslgur.; Daca e ceva grav, rna anuntati.; Nu, deocamdata, nirnic ... Am sa va chem, eventual.; Acasa 0 sa merg mal spre ziua, Da ... Depinde ... Cu masina ... Sa fiti pregatiti, noi n-avem niciodata liber... Cazurile nil tin cont de sarbatort., La revedere. (lnchide.) ION': De ce-ai venit in halat ? PLATON: Ftindca sint de serviciu in noaptea aceasta ~i oricind pot fi chemat... $i halatul e alb, nu-l plin , de microbi... La noi nu sint microbi... Si spitalul nostru e atit de aproape ... VICTOR: El e mereu in exercitiul functiuillii. $i dnd doarme e director. N-aVieti "microbi", dar ave-ti ceva mai grav ... $i Aure1 e director I?i cillld joaca ~eprti.cd. EI trebuie sa cil?tige... Sa ne bage robi. Cum cil?Uga '9i dnd are accideJIlite mOl'tale in combinat. La tine, ,Platon, clud mo~re cine-Via, nimeni n'l1-i vinovat. '$i 1a frati-meu e la fel. Alaitaieri a murit un mU'Il232

citor, si al4:Ju.il a ramas falra 0 mina. Nimeni nu e vinovat. Destinul ! VETUJ;tIA (lui Ptaion}: Ored ea daiCa nm rna casatoream, nidodialta nu ma imlbollna{\7leam.Flu DuSleiSeIn1 sanatoasa, Nu ma durea oapul deloc, Si ride-am de alea pe care le durea. Acuma ma doare dadi stau ,jill curent. Mi-a intlJ:'.altun reumatism iIn tot organlsmul. Am mel'S in rochita pe motccioleta. Cu Coswiehe. ~i mi-au iel?H bal?1Ci la nas, de curent. Ei, rna casawll'ism, si eu rru ~tiam ce-i aia durere de cap. Pe urrna rn-a durut. VICTOR: Fratl-meu joadi septici, oe-i pasa. A omorrt un om, l-a ingropalt ae:i frumos, cu prima de la sindioat ~i cu f'anfara, si tD'art;a lumea a zis : ce director bun avem, sa-! dea Dumnezeu sanaltalte! AUREL: ba' ce, l-am ornorjt eu ? Accidente de munca sinlt in toata lumea. VICTOR: Trebuia facuta 0 gtr'oopa de cirrrent unde sa se faca proba agregatului. Nu s-la faClUt. S-'au faoot economii, Oa sa se depaseasca plamrl ! Si-a murit un aID. Omul nu conteaza, el nu-l trecut tn planul de economii. AUREL : Inginerul de sector n-a faC'Ut groapa de clment,

nu eu.
. VICTOR: V;a sa zidi, nu tu l-ai omoric, mgtneeul l Perfeci. Dar aeuncl de ce l-ai lngropalt tu, de ce te-al simtit tu responsalbH sa-i "realbil:itbezi memoria"? De ce nu-ll tlf'8lgd la roopuinrle-re pe ingill1lr? MUI?18maUZezi tdtull. CIa sa nu se rasn-inga l1i asupm ta vina, sa nu se s.prma ca 1a tin'e iln comibill1ait se in'tim'Plii aoomenoo fupte ... Pentru gilio:riam... IlJDA (a intmt ~i-a auzit) : Gata, tga:ba, lata! M-am satur rat de voi ! Tl'eiCeti "1i 'prmeti masa, hai, voi, ibal'lbata ! Miilcar in noapJtea Anului nou sa nu va ffi/ai aud! 233

fi greu de spus care nebun a fost sau e mal ?~'bun ca milne! A1didi vreau sa spun ell, dirt; rri.Qonent ftoti nebunrl sIDit paeienti! mel, eu silnlt ~~i" putin mebur; ca ei. Daca-l in'te'llg,~i-iS'lIipOJrit. VETURIA : 0 Iubestl pe Gilda? GIlJDA : Sau mai nebun ca ei. Din moment oe ei dlrecPLATON : N..,oiubesc proprlu-zis numai ca femeie, 0 iuItornl 10:r. Te-em vazlUt ~i cilIla am frtpt CUI"OOlIlull... besc sl ca paclenta. Cred ca-l 0 erotomana care ... VIOTOR : MalCa!l:' l-\a~ifript btne ? GILDA: Taci din gura, Platen, toa't~ Iumea te stie cit GILDA: Tu ri-al de umde sa ~tii daca l-am fript blne estl de timpit! Nu nebun, timpit. Sau daea e cisau nu, nu te prieepi ! neva nebun aid, tu e~ti t VICTOR: In fam'H11a noastra, toe prioepl tu ~i pemtru mine . MAMA: 0, Doamne, nlci 0 zl nu e curata, nici una ... .,',::'.,.",.".,,':., ....PLAJI'ON : Ca sa va-rn:piiJca1i, sa He 0 atmosfera cordlata, (Pleacii in buciitiirie, foarte iristii.) va pot oilIli{;laceva la fluter ... GILDA (lui Platon): Ai venit aici, te-am primit, 0 sa AUREL : Cinlta, cinJta ! ENen,tUlal, 0 S{Jlll'aJta I maninci bine, sarma le, curcan, 0 sa bei yin si-o PLATON : De oe ruu ? (Seoatefluie<rul si ineepe sa citue.) sa ne cinti din fluier. Asta e programul tau, resION: Nu dnlta ! N..;aivole sa cilIlti i'll casa. ipecta-l! PLAJI'ON : De ce ? OCTAVIA: Gilda, nu vorbi asa eu un cavaler ... ION : Trehulie i'l1'tii sa plMei taxa pentru compozidori. GILDA: Vorbesc cum Imi place. El stie ca n-a venit iNid' ~n bale nu mal ai vole sa fJUill'i,daca n-ai la mine ca un cavaler, a venit ca la 0 Urfa, asa plM.itttaxa pendru compozirtori... E lege. ca-l vorbesc ca 0 tirfa... Asia sint, ~i altfel nu ADREL : De-lam asoubta de legi, am da r8Jlimenlt. vorbesc, ION: Eu ~iu d'i tu nidlOdaitB. n-ascultl de legi, d-aia esti OCTAVIA: Gilda draga ...

VICTOR: A!;a sa strigi la Platon, nu la mine! Eu am .'. ureche muzicala si aud foarte bine. OCTAVIA (lui Platon): De ee sa strige la tine, te ma-" riti en ea ?

ce

PLATON : Lasati, eu nu rna supar ... Eu am oxperlenta, am vazut multe ... Gilda e suparata, desi nu stiu de ce... GILDA: Nu sint cumva nebuna ? Tu, ca director ... PLATON: Eu am umor. Am vazut multi nebuni auteritici ~i ~tiu sa-i depistez pe nebunii fal~i. Caci sint ~i nebU\nifali;;i,cum slut ~i bani fallji ! VICTOR: Uite un intelepi ! ELIZEU: Eu rna due sa pun faduriile! Mi-e foame!
(lese.)

Ulll :flalimelll'i ...

AiUREL:

PLATON : Daca vl'ei, orice nebun e un intelept. In feJ.u~ sau. Eu am supravietuit multor nebuni, a~a c-ar
234

Noll rid de ,gJumel'e tale illl pantaloni scurti., PLATON : Sa oi'llit 0 SOIll'alta? .AIm vole ... VICTOR: Sigur, ~ti diredtoruil. ... GILDA: E compozltor, are vole. E memoru. A,uREL : Sigur c-al voie sa oilIlti,fiecare are voie sa fa.di ce vrea. ION : DaT nousa~i uddll tatal. A:UREL : NU-'llVeil:eg. ION : IIIl~'81regi Ifoarte biJne. T<e-1a [lIltrebat I17i Vic,boc ~i nu i-ai raspuniS... De un,de ai ItJu lOOlitiltUidiillea iCa ta'ta~ tau Ie mOX'lt? 235

AUREL (ride): A, da, de-acolo ... l-am ucis, :&;ti multumit ? ION: Nu Iride, Aurel : ti-ai ucis ttatiH ! AUREL: De ce? Pentru eli IIlU J-am ICwtat? Unde ? Mortii cu mortii, oed vii eu !Ceii vii. Lasa-ma-m pace, iar ~e !TlU vrei, du-te acasa, putem sa petrecem ~i fara insultele tale ... ION: Daca rte consider! nevinovat, de ce rte enerveaza ? PLATON: Sa clrrt 00 sonata? AUREL : Cinta. (Ptaion. dnta.) Nu poti minca ~l'laturi de un mort, nu poti bea, rru poti etnta Nu-l poti iubi pe un mort, chiar de-ar fi tatal ,tau Fiinddi rnortii nu exista, Tatal meu nu exists, Ioane, ~i a~ fi un dobltoc sa-l pIing in fiecare clipa, sa nu pet bea un pahar de Yin, sa rru pot ride rnclodata ... EI nici lIl-a existat, nu l ... am ounosout ... ION: Nu rrumai ca d~i omortt, Aurel, dar acum fad un lucru ~i mai lngrozi tor: ~i Insulti cadavrul ! AUREL : Sint un prost, rn-am mfUiriat ia1JUtil,auQll1du-te in seama ... Esti un biet mascarici .00 pantaloni seurti, lun dootoras ratat ..; Ma. insulti 'in propria mea cas a fiindca ti se pare di n-o iubesc destul pe sore ta ... InsuHa-ma, dar llllanl!I1ca. Qa masa mea, sa nu te sfiesti... ll1... oO sa Icad lIn oapcana, cum iti inchipui, sa .~ecunosc oOe-l(imsavill'f/i't: di Illli-am IUcis tata!. Nu puteam sa ulCtd pe cineva care nu exista! VICTOR (lui Platon): Cinta, f&ioLte Platon ... (Lui Au,.. rel.) 9i to tll9i , daca IIlU l ... ai uds, Il-ai ,insulital!;. iN!U .cadavrul lui, I8minltirea Itatalui )!1Iostru 00 insulti CIU orgO'Hull tau ... MoaO'tea eXis<la, Aurel, eu () s'imt in mine ... AUREL : Mai bine ai round ~i ti .... ai df/tiga singur piinea ... VICTOR: Ci'l11a, feridte PJalton, vreau sa fiu IllllUstrat in acordul muzicii...
236

ca

AUREL: Silfllbeti miste cretin! fara numar, care weti sa-mi stricati noaptea de Anul nou... Dar am sa va accept '8f/8cum sinrteti. .. (Ride.) Siiflltgeneros. VICTOR: Regele e generos, i~i aocepta mascaridi... GILDA: Platen, cinlti:'i, ipa.cilntii 'tai sini(; cam nervosi. .. AUREL (lui Ion); Hai, spune-mi pe cine-am mai sugrumat, CD ce-am g~i1 ? . ION: Gre~a Iva oapHa,la .este ICii ~i corrvins ca orice f'aptta se sfk~~e ,odaota ou infapltuilJ.'ea ei : ca oriee crima se ,termitna d)nd ai ucis ... AUREL : Si 'bu, iIIlteUl ''plbe Solomon, spui ca mu-i asa : ci ca apoi ~Iti prfns f/i pedepsjt ... ION: Nu, Eu spun I8IJiti'dl : di fapta n'll fie ItermalUa '00 pedeapsa ; sau, mal precis : ca. pedeapsa este : sa mal corrrlti 0 orima. AUREL: Nu-nteleg. ION; Cime si ... a ucis 0 dalta ,baltal, illlva mal ucide D datiL AUREL : Nu-mteleg. ION : ~i iinca I() d!3!ta, 1118infimit. Moaritea nu este 0 sea ... pare de ceva, chiar de '0 ruda.; Moartea nu .8(:0peril rtotu:l, cum vrei t'll : nu aoopera miel viata celui UiCLs, riici moartea Uui, lIlioC'itbrecultu1l, nici vildorul otatii'lui tau ... tAttit rt'imp oit rt;u e~i viu, 6Il potrti in !time pe ttaJtiil ~i pe aTI18m3 Ita, 'a~ ICUlm ei ,be-'8U ,pur ... ... Ital!;1m. caro18 lor ci'rud Itu IJ1~U eTa[ lVl IIIlit ipe lume ... ,..AiUREL (aplauda) ; B:reiV'o ... iION : ~i Ill-<l saA poti sugI'tunna an tioIl' '' ~i oIl-'O o5a-l poti . opri sa vorheas.ca 1111 rtine, IChioarde l-ai I()moriIt ... ; AUREL (aplauda): Ex,ceWelllt! Nu wei sa ICln1i ocum din :illuier ? (Ii da fluierul lui Platon.) TON: Nu. Fluierul, nu! E un proveI'tb : sa nU-li im;prum'l1'ti n' ovaslUa., s.t110uJ~i flluierul... : ';>i tu cum Ill-'ai dec-itt :fil.uier... : Va ,);ot cilntJaun Bach ...
237

AUREL : Oi'llta ! PLATON : Nu, rrrai bime '0 [n;\l!wtiitade iJ.aGor]. (Cinta.) AUREL (dexhirle U$a de la .bucatarie): Mama, Elizeu, 'Ve- .'. ni,ti! Direotorul druta Ia ,tri'~cli... (Elizeu apure,' llU1llTta nu.) VETURI,A (OCtaviei): 9tii ce trebuie sa !fad in concediu ? Curatenie. In toata casa, Sotul meu si-a luat anul trecut concediul iarna. Ca lciea era prea gel'. 9i ll1-1avea chef sa mearga la serwiciu, ca-l 1ll1gheva nasu . OC'I'lAVIA : Pss! Aseulta Ice mindru ihor~te directoru . VETURIA: Sotul meu, Costaiche, asa Ide mult 'tine la somn l... Mai rnult ca la mincare. Nu-i bine. Dar el zice ca sa nu-ti !para niciodata diu dace. .donmi :prea multo [)ar eu nu pot sa dorm, De ICesa dorrni ? o via,ta are omul, ~i Ipe-,aia s-o donmi ? C-a~a e viata, trece, si odata :mori. (Doctorui a terminat. ApZauze. Unele ironi.ce, bineinteZes,) OOTlA VIA : Bravo, bravo! Fain, tare !fain! Vino sa ,tUJC. iti sa1'Utape jrunte.) ELIZ,E}U: Cinti :foarte Ifrtun6s, nu stiam. PLATON: Cintecul Iinisteste spiritele, e concluzia mea ... .. iNu stnt un talent, dar 'am cintat de foarte cnulte ori bucata aceasta ... Mi s-au oferit I'?i ocazii., (Ride Vedeti, dornnule Elieeu, eu cint la fluier cum cinta oricine, dar mie nu mi se admite ... asta multi rna considera ... ELIZEU : 1nte1eg, lnrteleg... .' PLATON : Dar ;fluierul e 'pentru mine, iCum sa" 'Va spun ... le violon d'Ingres... V:FITURIA : Ce zice ? VIA: ZilCe tfiecare om e ICU pasarioa lui... VETURllA : .oar de ICe nu o:nai ICinta? Cinta a~a mns, ca un inger.

OeM

ca

TON: Odata au venit cinci eontabili in control la spital, pentru niste sume din care construisem laboratorul eel !!lOU, desi banii lfusesera destinati pentru construirea unui alt pavilion ... Le-arn explicat. Inutil, nu ma-ntelegeau, A : Si-atunci, le-al ctnbat din !fluier ... PLATON: Da. VICTOR: Si te-au tnteles. TON: Nu, Am constatat ca de fapt contabilii n-au ureche muzicala, ,CJ.l..J,J.J.,""U : Si. pina la unme cum te-al Inteles cu ei ? : Le-arn spus lCa nu puteam lucra fara noul laborator. El, totusi, nu an-au Inteles. Domnilor, Ie-am spus, dar n-am Iba.gat banii in buzunar, tot in folosul spitalului i-am dat ... Ei - nimic 1 Le-arn repetat 0 data! Nimic. IDe trei ori ! Nimic. De cinci ori ! Nimlc. De douasprezece ori ! Nimic ! Si-atunci, am ia.cut un numar de telefon, calm, si-am sunat ;poarta : sa vina {~al'dienii de serviciu ! Si-au venit. Luati-i, le-arn spus, aratindu-i !pe contabili, luati-i, ,din~ii sint nebuni, nu intele,g nimic l Doua saptarntni i-am tinut pe contabili in socuri electrice. : V-am spus : e scrintit ! : Dnaga mea, azi toata lumea e scrmtita. (deschide usa}: Veniti, masa e gata. (Se tndreapta eu totii spre bucatarie.) Poftiti, pottiti, in sufragerie e oald., Aid. insa e pre.a lCald... Gilda, deschide tu pu1in fereastra ... (Gilda a ramas singura. Deschide jereastra. Se aude soneria. Gilda deschide,) (intra) : Buna seam ... : Sa traie~ti, mo~ule .., Dar a~a vii, nemachiat, neinve~intat? iNoi n..,avem eu .ce sa te masdim ... : Nu sint chiar mo~...
239

238

rl ji H .,.

I:

l'
:~

~.

GILDA: Nu, nu ... Dar din moment ce fad pe Mos Gerila, esti. TUDOR: iNu sint M09 Gerila. GILDA: Ma reg, MOl? Craciun, Daca vrei alia. Mie mi-e inditerent. Intre noi, poti sa-ti spui oricum, nu te

reclamam ...
-;

TUDOR: Nu rna cunosti, Gil:da ? GILDA: Nu, Ai mai fost pe la noi? Nu esti de Ia Teatrul Ide papusi ? TUDOR: Nu, Gilda ... GILDA: [mi spui pe nume.; Te-ai culcat cumva cu mine? ~ posibil, sa stii.; Eu nu-mi mai amintesc, alia ca nu te supara. Ar trebui sa am 0 memorie de creier electronic ea sa-mi amintesc ton Jbarbatii care ... TUDOR : Gilda, eu sint.; GILDA: Hai, da-mi un detaliu ... Poate-mi amintesc, Dealtfel, batrinii imi .plac, sint sentimentali ~i platesc bine. Si nu te obosesc ... prea multo Hai, mosulica, indrazneste, spune cum te cheama, cine esti, unde ... Ori vrei sa-ti dau un pupic, ca sa prinzi curaj ? saruta pe fmnte.) TUDOR: Gilda, eu sint tatal tau. GILDA: Ei! ... .Asta-i buna !... 'I'atal meu e mort. Ti-ai gasit sa faci bancuri iproaste chiar in seara de' revelion. Tatal nostru ... ce straniu ... Tatal nostru credeam ca e in ceruri. $i nu e nici acolo, nici pe pamtnt, opel' ea glumesti, ibatrine 'actor angajat la Teatrul de papusi.; Dar nu te-am platit sa-l joei pe tatal nostru, ci pe MOl? GeriliL. Sau nu e mort tata ?!... Nu-mi mai amintesc precis ... Mama spunea ceva ... Chiar e~ti tatiH meu? (Intra Victor.) Omul acesta spune ca e tatal nostru ... 11 recU1l1o~ti ?

tn

VICTOR: Nu.; nu, Iiindca eu eram prea mic cind a Iplecat el... TUDOR: N-am plecat,am fost dus... GILDA: Si de unde vii acuma ? TUDOR: De loapuscarie. VICTOR (luindu-i m'ina stf.ngii): Da, da., Tata avea sase degete la mina stinga ... iBine-ai venit, tatiL. TUDOR : Cine esti tu ? Vidor? VICTOR: Da, fiul dumitale eel rnic. Aveai mustata, ~i ochi albastri, si glasul... Mustata nu mai porti.; Dar ochii si tglasul... Scuza-ma, nu pot sa te sarut.; Inca nu-mi vine sa cred ... Desi intotdeauna am stiut :;;i am crezut ea traiesti ! GILDA (deschizind U$a ce da spre suiraqerie) : Mama, Aurel... A venit tata! (Intra toti brei in sufragerie.) VETURM. (apare ,din buciiiiirie, urmata de Octavia, in miini cu platouri pLine cu minciiruri}: Mincaruri prea muIte nu-s ibune, ca se urea la cap, ca tuica. Eu stiu de cind am fost 1a niste prieteni... Apropo, tu ai vazut nebunii de la Fintinele ? IDe la marginea orasului ? OCTAVIA: Nu. VETURIA: Ai pierdut mult. Erau foarte dulci. Dar acuma nu mai stnt. I-a desfiintat. OCTAVIA: S-au mutat la spitalul centraL. Lasa-i, ce 2ke de curcan ?... VETURIA.: Am avut ~i eu un vecin nebun. Striga: Ia Universul! Curentull Ziareee! Universul l OCTAVLA: Si cum innebunit? VETURIA : A irmebunit deodata eu nevasta-sa, In aceeasi zi. Era foarte dulee ea, 0 chema Iolanda. Tinara ~i draguta. $i el era dragut. Au citit 0 lCarte bisericeasca. fji-au innebunit. Zicea catre Iolanda : Te tai ~i te pun in oala !

241

\~

..

ff

. L.

~!

()CTA VIA: Vai de mine l! VETURIA: 0 carte din care Inveti sa vorbesti cu morti. A vorbit el ~i cu maica-sa. 'OCTAVIA: Nu rna bolunzi! VETURIA : Domnule Dragos - Il striga lumea intr-o zi, cind a plecat .de acasa, cu trei copii dupa el. Acuma e la Sibiu, la nebuni.; Acolo sint multi nebuni. $i cind a ajuns in padure cu copiii, a adunat frunze ... o saltea, asa le-a pus. 9i-a culcat copiii pe frunze. Le-a fiicut linguri din lemn. OCTAVIA: Tulai, Doamne ! VI!1TURIA : Si le-a gatit '0 ciorba din buruieni, urzici, QCTA VIA: Hai, 'Cane-asteapta la rnasa ... VETURIA: Umbla -eu securea la spinare prin sat. Si zicea : Traiasca nu stiu cine ! OCTAVIA: $i Iolanda ? VETURIA : Ea nu. s-a dus la Sibiu, l1i-a revenit ... Se zice di la muieri, nebunia tre.ce mai repede. Ori nu trece deloc. S-a dus pe la el, la Sibiu, cu mincare. L-a gasit gras! Gras lji f.rumos! Ea a vrut sa-l ia acasa. Dar el n-a vrut. I-a zis: Nevasta, eu nu mai vin acasa, ca nu te mai iubesc, ram in aici ~i rna casatorese cu una de teapa mea . OCT AVIA : Si cum sa bolunzasti dintr-o carte? VETURIA: A9a spun batrini! : cartea aia cine 0 citeste, gata, la Sibiu. OCT AVIA: Eu nu m-ating de d~rti nici rnoarta l De niei una. Stiu eu care e blastemata ? 'TUDOR (vine din suiraqerie urmat de Mama, Victor, Gilda etc.): Uite-o ~i pe Victoria ! Ai incaruntit ... Ce bine-mi pare ca arati bine, vecina, ce bine... (0

stringe in brate.)
.;i.

VETURIA: Una a innebunit din dragoste. Acuma fluiera pe strazi. $i umbla eu 90~oni ~i vara. $i se intilne~te 242

1: l

cu unu pe care-I cheama Preda Buzescu, unu gras, tot nebun 9i el. Si discuta toata ziua sl se plimba prin pare ca doi porumbei cu pene. Preda Buzescu are 0 basca pusa a la smecherie. Ea nu e inalta, e cam ca. mine. Si el are 0 for~a in ibra~e si antebrate !... ell ne- bunii au 0 foria extraondinaral 'I'ot pe brate 0 poarta ~i pe antebrate prin pare si-i recita 'Poezii personale .._ TUDOR (clitre Ion) : Maica-ta e... ? ION: !De aproape zece ani... TUDOR: Si cine-o lngrijeste ? Soru-ta, Livia? ION: iNu, sta ICU mine ... Livia, Ide cind s-a casatorit cu Aurel, are ~i ea treburile ei.. . Dar mama e pasnica, . gateste, spala., MAMA : Nu estl obosit ? Nu .vrei sa te speli ? E apa calda..; TUDOR: Nu ... Am un prieten cu care-am venit ... L-am lasat in oras, la 0 circiuma ... M-a9 duce sa-l iau .... VICTOR: Te duce Aurel cu rnaslna.; Masina e jos, la soara, ~i el e un sorer excelent ... TUDOR: Nu ... Merg pe jos ... ill: mai ibine... Vin repede(lese.) VICTOR: Aurele, parca nu te ibucuri c-a 'Venit tata .._ AUREL: 'fi se pare ... Ma bucur ... iDar ce vrei, sa tip, sa rna tavalesc ? ELIZEU : Se 4ine bine, chiar foarte bine ... Eu nu credeam ca mai seapa ... MAMA: Aprindeti luminarile ... Bradul.; Aprindeti fiecare cite 0 luminare ... Sa 1umineze oradul eind s-o rein toarce ... A titia ani... VETURIA (Octaviei) : Dragos tot timpul striga : Traiasca nu ~tiu cine ! ELIZEU : Asti.'i-serua_ m-a 1nvitat la el ~i doctorul Paladescu... M-lli? duce 1a el, sa flU va deranjez ... rON : [)~-l dracului, e un escroc. 243

ELIZEU (glumind): Ti-e set, ~i-a9 putea sa te spun, .. (Serios.) Cred exagerezi ! E un chirurg de talie europeana ! Un savant! ION: Un escroc. MAMA: Nu, nu poti sa pled ... E cea mai mare bucurie a mea ... >$i tu esti fratele meu, .. ELIZEU : 0 sa vin miine. Voi aveti atitea sa va iPovestiti... Zau, ar trebui sa va lasam singuri, pe tine 9i pe Tudor ... MAMA: Nu te-mbraca, rna superi... ION : $i Paladescu e un escroc, cum sa-tl petreci revelionul cu un seroc ? ELIZEU : E eel mai bun oncolog din tara ... Operatiile lui asupra cancerului mamar au fost apreciate si in strainatate ! Stiu ca 0 anumita ,gelozie exista si intre doctori, nu numai intre literati, dar adevarul nu se poate ascunde. Eu am citit cu ochii rnei 0 revista straina in care era foarte apreciat.; Sa operezi sini bolnavi de cancer 9i sa ai un procentaj de aproape suta la suta de vindecare, nu e putin l Eu nu rna pricep in medicina, dar ca profan cred 'ca... ION: E un escroc, asculta ce-ti spun eu! ELIZEU: EI mi-a vorbit tot tirnpul ,frumos des pre tine. Ati luerat impreuna.:. ION: La ineeput... ELIZEU : Spunea ca ai 0 siguranta deosebita in mina ... Te vedea urmasul lui. ION : Fereasca-ma Dumnezeu ! TUDOR [surui, Gilda ii tlesciiuie, Apare urmat de un ins. Bradul are toaie lumisuirile aprinse) : EI este prietenul meu ... Dati mina cu e1... GILDA (dil mina eu el): Gilda ...

ea

TUDOR: Nu astepta raspuns ... Nu vcrbeste. E mut. (Mutul dii mina eu toti,) A intrat im puscarle La saptesprezece ani, dupa rebeliunea legionara ... AUREL : E prietenul dumitale ? TUDOR: Da, e prietenul meu. AUREL : Ma rog, rdumneata, acolo, ai avut fel de fel deprieteni... MAMA: AJd~ca ce vrei sa spui, Aurele? Sa-I fi Iasat. afara ? AUREL: Nu, mama ... Dar asa, poate lCa mai are si altii.; TUDOR (Mutulu'i) : Stai jos, aid, nu pleca ... naca pleci tu, plee si eu. AUREL: Dar nu se. pune problema asa, tata. .. Unde sa pleci dumnoata ? Eu zic sa ramina, n-am zis nirnic, dar poate ea omul ar vrea sa mearga acasa la el. TUDOR: N-are unde sa mearga ... MAMA: Si e noaptea de Anul nou ... Tudore, du-l sa se spele in baie ... Apoi punem masa... (Tudor il tiuce
pe Mut in baie.) ELIZEU (Mamei): Nu te supara, Aurel are

dreptate ...

Aduce in casa un legionar ... Miine 0 sa aduca pe altcineva, (Tudor a iesit. incet din baie $i aude.) Oricum,
Aurel e inginer-sef la combinat, are
0

responsabi-

Iitate si.;
VICTOR: Si prietenii tatei 0 sa-i strice reputatia ! MAMA: GiLda, du-te cu Veturia ~i Octavia ~i puneti rnasa ... ELIZEU: Sa nu credeti ca ,~aca ei au fost eliberatl de la puscarie nu sjnt unmartti.; Eu n-as vrea ea pentru un capriciu allui Tudor sa plateasca Aurel... TUDOR: Adica, 'Va incurc ... AUREL: Nu, dar ... ELIZEJU: Tudore, trebuie sa iii intelegator ... Sint alte 'Vremi...
2450

244

~.~.:

.. t.
~:

_. i:

1=. _. r..

. ~~:.

TUiDOR : Ce vremi ? AlCliica, cum : voi, cei liberi, va terneti de mine? IDe cei care-au fost tnehis! ? lOiN: Nu se tame nimeni, nea Tudore. Atunci ce Iibertate-am mai avea noi, Idd ne-am teme de ea ? IDe propria noastra libertate ? ELIZE)U: Sigur, nu-i verba Ide teama ... Dupa mine poate sa ram ina Mutu, ca sa-i zic asa, fiindca nu stlu nici maoar cum n cheama.; 'TUDOR: Mutu, zi-l asa.; E eel mai singor ~i nefericit om lJ)e care l-am intilnit. iN-o sa te eheme la Securitate sa-i spui numele, nu-ti fie fricii. -EUZEU : De ce crezi ca n-o sa rna oheme ? -VICTOR: Dac-ar fi sa eheme pe cineva, l-ar ohema pe Aurel, care e gazda ... Sau .pe mine ... 'TUDOR: iN':'osa te cheme, fiinldca ai sa te dud tu sa spui, (Intra Mutu.) Stai [os, omule. 'ELIZEJU : Te rog sa nu jLgneliti, Tudore. 'TUDOR : Te simt;i [ignit ? ELIZE>U : Nu sint agent de securibate. -TUDOR: Posibil. Dar ai fire de agent AUREL : iN-are rost s'a ne eertam pentru un ileac. Omul ramine cu noi la masa in noaptea asta, ~i gata. 'TUDOR: Dar U:1.l ne certarn. VI()I1bim.Ann spus ca are fire de agent. Ce e neadevarat il>nesta ? La ora aceasta toata lumea stle adevarul despre mine, despre Mut, despre altii ... Si-am 'pUitit. Toti. Asa ca nu e nici o jignire daca mie mi se spune ce-am facut tnainte ... Am facut, am platit. i$i-acuma nu rna mai tern de ce-am ,fii.cut atunci... lEUzeu Ide ce sa se simta jignit? Doar nu se teme de niJffih~.Pentru ,ce""'.(l facut, a pHitit Il?i el. Ci,ti aniai stat la pu'Carie, Eli;zeu? ~ELIZEJU ; N-am stat, ide ICesa stau ? 'TUDOR (ride): Cum sa nu s.tai... Rai, spune, cit ? V1CTOR : Urwhiul Elizeu n"'a fost la iPull-carie.

ma

TUDOR: Aha ... Ins~.amna ea ti-e frica ... 0, atunci avern multe sa discutarn ... AUREL : C~ rost ail' sa mai dezgropat! mortli ?... Unchiul chiar daca n-a 'avut 0 orientare de sttnga mai demult,. nu-i 0 greseala ... Au fost alte timpuri... Acuma s-a lsmurit.; VICTOR.: Da-o dracului, nu ne tine a '1l~dinta chiar in noaptea Anului nou ! Hai la masa ! TUDOR : -$i unde lucrezi acurna ? ELIZEU : Sint in Bucuresti, la 0 . TUDOR: Bucurestt.. Oras mare Acolo te pierzi ... Era sa rna ratacesc in el acuma, c-ern trecut 9i prin Bucuresti. .. Nu l-am mai recunoscut ... VICTOR : A9a, tata, !fa reclarna regimului ! TUDOR: Nu fac nici 0 reclama., A9a e. VICTOR: Spune, spune, uite ce fericit e Aurel cind teo aude l 0 sa spuns la toti : Tata s-a restructurat t L-au uianit realizartle noi ! AUREL : Nu fi cabotin ! VICTOR: Da, e adevarat, pardon; n-o sa spui : Tata a. fast uimit ... Sa spui : Pina 9i puscariasli eliberati au ramas uimiti de realizarile noastre ! TUDOR: LinJga Sala P.alatului, CUlm rna plimoam, am vazut un om cii se uita la mine, Avea ochelari fumurii. Si se tinea dupa mine ... De-abia fusesem eli- berat... Mi-am zis : ornul acesta cu siguranta rna va aresta din nou. Dar nu voiam sa rna las arestat.. .. Voiarn macar sa va 1\700pe voL. Dad rna areste.aza,. mi-am \Zis, am sa 0bat, :;;i-am sa strig : Totul e 0 minduna! liNe-au oat liberbate doar ca sa se s-crie in ziare ! $i ei ne culeg imediat, pe alta ,parte. Voiam sa dau in el eu cirja, eu .cirja asta. El s-a apropiat de mine. Nu te cunosc, i-am spus. Nici

rna

::246

247'

:':

i:

daca-rni spun numele ? llTl-aIntrebat el. Nici, i-am zis eu convins, Hindea nu puteam tine minte nurnele fiecaru! anchetator. Sint Dragu Iosif, mi-a zis .. Ii cunosteam numele. Era un fost prieten ... De frica cred ca nu I-I8m recunoscut. Sau am imbatrinit amindoi cu douazeci de ani. MAMA: Dragu losif? Mai traieste ? N-am mai auzit de el. Ce face ? "TUDOR: 'I'raiesc, rni-a raspuns, dud. l-am intrebat ce iace. 'I'raieste. Da. Asta face. Tdiie9te. :MAMA : Fusese amestecat in ... 'TUDOR: Totul s-a uitat, mi-a spus el. Aici, in Bucuresti, mi-a spus, te pierzi. .. Nu te urmareste nimeni cu biografia ... Cu denunturi., Si ai mai multe variante de incercat, ca sa traiesti ... Dad nu reusesti in una, reusesti in a doua, sau intr-a treia ... In provincie n-ai variante ! $i te stie tot tirguL ! :MAMA: Era un barbat scund, negricios ... Si earn gainar. 'TUDOR: Da ... Nurnai Elizeu n1.1 ~i-l aminteste ... ELIZEU: Eu am cunoscut sute de oameni de-atunci... 'TUDOR : Pe el poti sa ti-l amintesti, doar erati amindoi informatori Ia Siguranta ... ELIZEU: N-am fost in viata mea agent de siguranta. 'TUDOR: Am spus informator ... Erai inteleetual inca de-atunci, sl intelectualii nu sint agenti., ELIZEU : Nu stiu de ce tii sa rna jigne9ti neaparat. 'TUDOR: Daca nu-i adevarat, de ce nu iei totul ca pe-o gluma ? ri-e teama de eeva ? Hai, 1'i21,Elizeu, doar eu si lnainte glumeam ... Hai sa mincam ... (It ia pe Mut de minii.) Hai, batrine l (Intrii in sufragerie. Suna telefonul.) . 'VICTOR: Ala! Cine e ?... Domnul paladescu ... Sa vad daeii este aieL. (Lui Ion.) Un oarecare Paliidescu intreaba dadi e9ti aicL.
:248

ION: Spune-i ,ca nu sint aicl.,; VICTOR: Nu pot sa mint: spune-i tu ";;'~::::~.~:-'" ION: Atunci spune-i ca sint aid, dar sinti~ (Intrii la toaletii.) . VICTOR: Alo, domnul Paladeseu ? Ion e aid, dar e . la closet. (lnchide.) GILDA (deschideglasvandul ce separii sufmge1'iade camera in care se afla bradul $i in care s-a peirecut pinii acum actiunea): Victors, ajuta-ma., Sintem multi sl trebuie sa mai punem 0 masa., VICTOR: Cu placere, surioara. Ei, ce placed fizice ai mai avut in aceasta ultima zi a anului ? GILDA: Ada scaunele, lasa gargara. Altceva nu faci, numai vorbesti.. VICTOR: Eu vorbesc si tu fad. Diviziunea rnuncii. Ei, ce bucurii fizice sau fiziologice ai mai avut? Intelectuale nu te Intreb, Iiindca nu poti avea. Unde nu e cap, nu da nici Dumnezeu. (Lui Elizeu.) Unchiule, , nu te mai invirti atita, Iasa paltonul, aici nu e frig '9i de ple cat nu te lasam sa pled. Unde vrei sa fugi ? ELIZEU : Macar sa tree zece minute pe Ia Paladescu ... VICTOR: Treci dupa ora zero ... Dupa ora zero, libertate depliniL. (Lui Ion, cere a iesit de la toaleta.) Paladescu voia sa-ti ureze noroc I?isanatate ! ION : E a rusine sa primesti asernenea urar i de la un

~~':';tt:(~4trkl(!{'
:Ci6s~t.

,.;> ..

escroc.
ELIZEU : Totusi, e ourare, De la oricine ar veni. ION: Nu e din inima. Din interes. Personalitate ! Rahat! Is-a amorit pe copilul pictorului Stanca, alaltiiieri, din prostie. 0 operatie simpla, hernie ... Si copiluI suferea -de inima ~i el n-a ~tiut asta deeit dupa deces... Functionar, nu medic! SUbtil! Are legaturi eu picto1'ii, cu actorii, e amic cu criticul Elizeu Pe'dest1'u... Cunoa~te pictu1'a, literatura, muzica. To-

249

I.',

ii..

~~ ..

tul potl discu ta cu el, afara de medicina. Eu macar spun sincer : nu citesc nici 0 carte, rrirnic, decit ruorica de box din "Sportul popular". ELIZEU : Ai :fost boxer, te-al luptat in ring ... Dar elinica nu-i un ring., Da-i un telefon lui Paladescu, te rog eu, si-o sa-ti mearga bine ... De ce sa-ti periclitezi postul dintr-o ambitie de baietandru ? ION: Nu suport gloria! Nu vreau glorie pliitita cu rahat.. cu lasitatl. Mi-e sila, ziiu cind tmi amintesc de Paliidescu. 9i in cllnica lui, tot timpul imi vine sa vars : clinica lui pute ca un closet. ELIZEU : Are faima unei elinici foarte curate. $i foarte calduroase, la propriu ~i la figurat... ION: CiHduroase, poate, tntr-un feI... Caldute. ELIZEU : Tu umbli si iarna prin clinics In pantaloni scurtl ? Umblu in pantaloni scurti ~i pe strada, ~i-aeuma sint in pantaloni scurti. ELIZEU: Extravagante ... Cum extravagante sint si baile pe care le fad iama in apa di:n lac, taind gheata ~i... GILDA: De ce nu fad ~i tu la fel? Extravagant ... Adica si tu ai putea, dar nu vrei ? De ce nu vrei ? A~ vrea sa te vad in pielea goala pe gheata .. MAMA: Gilda, vorbeste mai frumos. GILDA: Lasa, mama, ca l-am mai vazut eu in pielea ION: VICTOR (rizitui}: Ma mir ... Eu credeam ca unchiul l?i cind face baie se-ascunde dupa un neologism ... Asa serie critics, altfel de cum manindi... In fieeare traza, cinci neologisme. PLATON: Asta semnifidi un bagaj mare de ... GILDA: Lasa, draga, oamenii sa vonbeasea ! VICTOR: Traduce pardi din romfme~te in frantuzellte~ in italiana, in neologisme. De fapt, Ie utilizeazu ca
250

:sa ascunda faptul ca nu spune mmic. Nici 0 idee. Exc1uzind perieturile. sau injuriile, dar aici tot nu jpoate fi verba de idei.; Tot ce scrie ~ 0 apa chioaxa. Aova l . . . EL:rzE)U : Tu niciodata nu rna citesti, asa ca ma amuzi... VICTOR: Ba da. La inceput in iata neologismelor am ramas speriat, Te-am crezut ifoarte inteligent. $i altii ored di sint COIl!Vi~i si-aouma ... Au complexe, Unohiule, 'zau, ai :fiicut cariera bazindu-te pe com'Plexele altora ... Zau, cit rna pricep, ~i eu Slnt sincer 11i cu Dumnezeu, n-ai nici un pic de har. TUDOR: Nici inainte, sub burghezie, n-a avut... ELIZEU: Acuma v-ati pus top. pe mine ... Bine, n-am ... MAMA (ridicind ponarui, masa fUnd gata): La multi ani... Sanatate ~i ferieire! (Ciocnesc. Uriiri. Manincii.]

goala ...

TUiDOR : Si tu, Gilda, cum 0 duci ? GILDA: Sint sora medicala ... Nu-mi iubesc meseria, dar sint pUitita ca s-o iubesc ... Atja ca primesc banii de la spital si-mi urasc .meseria ... Asta-mi da libertatea sa nu primesc bani pe ce iubesc. TUDOR: Adica ? GILDA: Adica sa ma culc eu cine vreau, fars. onorariu. MAMA: Gilda! GILDA: Mama, pina la urrna tata tot 0 sa afle cine sint. De ce sa nu afle de la mine? E mai cinstit... Nu mai am nici nouasprezece ani, a11aca IIlU se pune proolema di rnai sint fecioara, OCTAVIA: Eu sint. MAMA : Gilda a fost ~i maritata ... GILDA : ~i miiritata . .nar nu on-am maritat fecioara. I-am lasat placerea asta lui tanti Octavia. Am f8icut 0
251

casatorie de proba, tata, cu un ins de peste patruzeci de ani. Doctor. VICTOR: $i fiindca era doctor l-a bagat in spital. .GILDA: Era doctor de meserie, dar de fapt facea regie de teatru ... AUREL : Se mai maritii lumea ~i din interese. GILDA: Pe mine rna oheama Gilda, nu AU'I'el...Era un om foarte bun... Dar nu-i placea sa munceasca., S-a facut regizor. Nu actor. E mai greu actor, trebuie sa Indeplinesti ce zic altii, sa joci cum zic ei ... E mai usor sa dai tu indicatii, ca regizor, mi-a spus el. Era foarte sincer cu mine, rna iubea teribil. Plus banii, prestigiul, zicea el... Actori sint multi... Dad. ei se achita bine in roluri, e meritul tau ca regizor, scrie presa. De nu, spui di n-ai avut actori, ca n-ai piesa ... Era un baiat foarte sincer cu mine. A murit de inima. AUREL: N-a rezistat probei de foc... Gilda e 0 femeie fatala, l-a mai bagat pe unul in puscarie, a delapidat, sarmanul. Cind si-a facut practica intr-un sat, presedintele sfatului a divortat. GILDA: Nu raspund de toti timpitii care se tin dupa mine. AUREL: Prin sat mergea in sareta in picioare, mina calul la trap fji lumea spunea : Uite-o pe Teodora ! Rulase filmul Theodora ... ION: E 0 sora rnedicala foarte buna, cu toate ca nu-sl iubeste meseria. 9i e dificil sa iubesti medicine ... Cine spune c-o iubeste prea bare, pute ... Paladescu o iubeste. Trebuie s-o iubeasca ; are casa grea : doua Volgi, servante ... ELIZEU: Nu te supara, dar .bunurile materiale acuroulate nu sint un argument ea el ar fi un medic prost. E normal ca un om sa aibi'i ma~ina, casa... 252

.t:

: Da, dar el profita de durerea omului :;;i-l curata d bani. Ia bani pentru durere, intelegi? El nu opereaza pe nimeni gratis. : ELIZEU : Daca cineva Ii aduce un cadou in semn de recunostinta, sa-l dea pe ufja afara ? Doar l-a scapat de moarte l ION : II cunosc bine, lasa ... ELIZEU : Tu n-ai luat niciodata bani de lei nimeni ? Ori cadouri ? Spune sincer. ION : Dac-as fi Iuat, nu l-a~ injure pe el. ELIZEU : Poate-l injuri pentru oi.i el ia, firesc, mai multo La gloria lui... 0, la gloria lui ~i invidia ta, careia-i zici principiu, e fireasca.; ION: Dar nu pot fi invidios pe un criminal! Pentru gloria asta a lui el mutileaza oameni! Mutileaza, intelegi ? ELIZEU : Orice operatie e 0 mutilare ... ION: Nu, nu ... Ai citit .ca el a avut suocese in operatiile de .cancer mamar ... Da, A operat zed de femei, Ie-a taiat srnii, ~i aceste femei s-au iacut sanatoase ... El a inregistrat cazurile ~i le-a publicat ... Cazuri rezolvate, cancer vindecat ! Uimitor, nu ? VLCTOR : Bineinteles, Ioane, uimitor ! ION: U1mitor? Nu l Fiindca acele femei carora Ii s-au taiat sinii nu fusesera bolnave, li s-au taiat sinii, dar nu fusesera bolnave de cancer! N -avusesera cancer mamar, ci mid afectiuni benigne ... Aceste minciuni el a avut taria sa le fji publice ! Si pe ele sa-~i cladeasca gloria! E un escroc care rna inspaimfnta ! ELIZEU: Dar ~i tu ai operat cu el... Ori zici ca nu ?1 Te-am vazut trecut eu numele in revista ... ION: Am operat ... Dar n-am stiut, Am erezut in el. Acum fjtiu. Totu1 era prea frurnas, asta m-a pus pe gin253

Ii
I'
!- ~

':',".'.':""", '; .::::. ,:

. :. :. ."':.::'..:" '; :. ~ ::',:':, \," :.:

:::: :": ~~".: ~ .. . .. '<';5::'; :.:~ -.,

':'.::..' ::.:.::::: :' ... :'.:.:..... :........ : : .... : .... : ....:':: ....:.:.....
.:

''.: '.'
....

.'. '

...

_,n

duri.; Prea simplu rezolvam noi cancerul.; Si l-am spus ... Bineinteles, n-a recunoscut ... VICTOR: Si-l da zor eu feHcital'ile de A'O!ua nou ... AURELIA (Veturiei): Hai s-ascultam la radio. GIlJDA : Cum sa iubesti medieina, cind ea e profesata de medici? ION: .$i Paladescu e libel'. ELIZ8U : Daca l-ar aresta, te-ar aresta ~i pe tine, 1}i pe drept cuvint : ai operat "}i tu. ~ti vinovat Iii tu. TUDOR: Nu toti vinovatii fac pu,,?carie. Dar Ion e nevinovat, Elizeu, tu 'prea usor n .gas~ti vinovat ... Te-ai obisnuit sa-i vezi pe aitii pacatuind, vinovati, VICTOR: E critic literal' ! lEIintotdeauna cade in pieioare, ca hopa-Mitica l Hopa-Mitica, cade-n fund .[ji se ridid, nu se sparge, nu se striea ! Oricum, criticii sint cei rnai nesuferiti paraziti. Dupa opinia mea. Intotdeanna strica cheful tuturor, ~i scriltorilor, si cititcrilor. Cum are cineva 0 bucurie, hop [ji critlcul de meserie ! Vine "ii-~i impra'9tie duhoarea ! ELIZffiU : Eu iti apreciez umorul, Victore. Dar am dreptate. De ce nu-l reclarna Ion pe Paladescu, dad se simte curat ? ION: Fiindoo n-o sa rna creada nimeni. ELIZE)U : Vezi, are ~i arguments ... ION: Deocamdata, n-o sa rna creada. ELIZEU: Te temi si tu de puscarie, daca-i adevarat ce sustii, Asta-i adevarul. $i acum e iarna, 9i Ia pUIi.carie n-o fi chiar Ikltit de cald ca aiei... Chit di tu eqti antrenat, tot umbHnd in pantaloni seurti. TUDOR: La pU[jcarie nu. frigul e inspeiminti'itor ... Uite, eea mai mare bueurie a mea, dnd ill-au eliberat, a fost dnd am vazut verdele ... Culoarea. verde ... ELIzmu : Legionar n-ai fost, dupa cite 9tiu.
254

TUDOR: Sigur di nu, n-am fost cu tin~.;.:g~iK~~W:tk~~~;):< .. adica iarba, copaeii... .$i cerul cat pe iaI1bii, pe spate, la inarglrtea ~i-o . dupa-arniaza Intreaga am privit cerul albastru. Pe saturate. La puscarie ... Prin curtea inchisorii trebuia sa ne plimbam cu f,ata in pamtnt. Sa nu vezi cerul, sa simt! cli esti in puscarie ... Si eurtea n-avea fir de iarba .... MAMA: Inseamna ca te-al eliberat mal demult? O1'i i:n partea aia de ~ara n-a nins incii 1... Spune ... TUDOR: Alta data ... Vreau sa rnai spun insa c-am stiut c-o sa ne <lea drumul. Cind VOl' deveni foarte tari. Si-au devenit, Voi, adica. Tara. >5i acuma stiu ca sintern urmaritl.; E ~i normal. Dar sintem liberi. $i yom munci ... ELIZEU : N-o sa spui ca voi 0 sa deveniti cei mai aprigi rnuncitori ~i aparator! ai tarii. 'TUOOR : Nu., Dar eu am crezut in Romania, in independente ei, in neatirnarea ei... ELIZEU : Romania este 0 {ara independenta si trebuie sa fie asa, TUDOR : Degeaba-mi spui tu mie asta acuma, cind eu am spus asta mai dernult . .$i pentru e-arn spus asta am fost ares tat. ELIZEU : Si pentru altceva, nu fa pe eroul! Si pentru tradars ! TUDOR: Vezi ca-<tiamintestl ? . ELlZEU: Credeai ea numai Apusul ne poate. salva . N-aveai incredere in tfortele 1l10astre propriL Apusul! Dar dad Apusul instaura din nou :burghezomo~ierimea la noi? Tu spuneai ca numai din Apus lI1e-'aven:irt j.rutolldeauna tot ce-i bun. Pina ~i marxismul. 255

a1bast'fu~:'A:rii<~t~ttiiiL:<: "b'ra4~iuf;

.d ...

TUDOR: iNll1maireligia a venit din Hasa:rit... Ai 0 mcrnorie formidabila. Asa sustineam.; Eram profesor de Iiceu, de istorie Tu erai de limba romana.; Exact asa sustineam Da, tradare, daca vrei... Am scris niste scrisori, am pur tat corespondents cu cineva, nu conteaza cu cine, din Apus ... Eram tinar si naiv, sau prost, de credeam ca eu singur pot sa ... Adica nu singur ... Am scris amindoi, Elizeu... Tu mai mult dictai, eu scriam, practic ..: $i 'm-au prins ... Adica te-au prins si pe tine ... roar tu ai negat. Intrasem amindoi in capcana, ca niste prosti, Elizeu ... Sau eu, mai bine zis, ca un prost. Tu n-ai scris eu mina ta nimic ... A~a ai declarat. $i in loc sa iii alaturi de mine, ca acuzat, ai devenit martor. Impotriva mea. MAMA: Elizeu ?! Dar nu ne-a spus ... TUDOR: Procesul s-a judecat inchis ... Erau mai multi... Si-al scapat, Elizeu ... De vinovat erarn vinovat, daca vrei sa recunosc acest lucru ... Nu pe asta sint suparat ... Ci pentru ci'i ai depus impotriva mea. Sperai c-am sa mor ~i n-o sa se afle. ELIZEU : Nu-i adevarat 1 TUDOR: E adevarat, ';;i Iosif Dragan a fost rnartor. Dar el, asa gainar cum era, a tacut. Fimdca, de Iapt, n-a stint nimic. Erarn coleg cu el de liceu, aproape prieten, dar prieten de sprituri. EI a fost martor. $i te-a auzit. Si mai poate fi martor. ELIZEU: Acuma vezi in toti cei care n-au fost inchis! numai dusmani.; De ce sa-tl fi facut eu tie faU? TUDOR: Ca sa-ti aperi pielea. Poate cineva ti-a oferit ~ansa ~a scapi, eu pretul asta, poate ... Sau poate ai oferit tu pretul... Tu ~i scrisesel?i inainte... Era 0 epoca tulbure, spuneai tiei vorbe Iii stateai cinei ani la zdup. $i-acum am sosit, Elizeu ... N-am murit.
256

Si, vazindu-te in fiecare zi, 0 sa-mi aduc aminte de ce-am faeut ... Dar ~i tu 0 sii-ti aduci. aminte. ELIZEU : Ce vrei, sa rna sinucid ? TUDOR : De ce t Eu i1i spun adevarul, cred ca-mi dai aeest drept. L-am platit. GILDA: Unchiul acuma a ajuns ~i membru de partid t Cine-l mai litis cine fusese? S-a debarasat, s-a purificat, s-a transformat, unehiul Elizeu ... ELIZEU: Numai tu e11tibuna, Gilda, in familia noastra.. Tu esti oaia noastra buna ! TUDOR: Toate au un timp al lor, Elizeu, nu trebuie sa te super! pe Gilda ... Cei de seama noastra s-au Imprastiat, unii au rnai murit ... Noi doi ne stiam foarte bine. $i eu n-am murit. Asta poate te enerveaza ... Eu am platit, tu te-ai ascuns, fiind Iiber, ai trait mat ascuns ca mine, ca sa nu platesti.; Dar nu te gaseso vinovat pentru ce-ai facut atunci, pentru ce-ai gfn-' dit atunci, ci pentru ca ai depus ca martor ... Tu' m-ai condamnat. Si-atunci, pentru mine, tu te-al condamnat singur. $i prietenia, ~i faptul ca eram rude, tu le-ai aruncat, ca sa scapi! Pentru asta nu te iert. ELIZEU : Nu-i adevarat nimic ... Mil invidiezi, rna invidias sl atunci, pe ascuns, ca scriam, ca aveam succes la fete ... Si tu erai casatorit si cu copii., Simteam ... TUDOR: M-ai tradat ca sa devil 0 glorie a scrisului? De . teama c-o sa te ratezi in puscarie m-ai tradat ? Ori c-o sa devil impotent? Ai si-acuma succes Ia.fernei ? .ELIZEU: Am. 9i nu te-am tradat. .. Imi pare rau ca m-ai jignit, mai .bine plecam la Paladescu ... TUDOR: Te-l8m jignit? lea ti..,am spus adeva.rul? Dar eu c-:am stat douazeci de ani ... ? Te-am jignit? t GILDA: Ce sa cauti la Paladescu? VICTOR: Dar e frate de spirit eu Paladescu, ~i asta, pentru gloria lui, taie in carne vie ...
257

,I

"

."

.:

,..... ::.:;.: ..:..:.:.':.\:.::::':'::.:'.::::'.,':.:.::.:'::,:,,::,:.:;.....

ELIZEU: Nu e Q ora propice pentru explicatii.; Fiecare a baut destul alcool. Spirrtele o&titate de aleool., PaIadescu, repet, e cinstit... A suferjt 9i el destul pin~a ajuns ce este ... VICTOR: Teate drumurile sint presarate cu jertfe, a zis un tntelept, Cu suferintele altora, credo ELIZEU : Cu suferinte personale ... Nici eu n-am trait pe roze. Si e:uam suferit. TUDOR: Tu n-ai suferit. 'I'e-ai adaptat. Chiar fara sa crezi, da, da, fara sa crezi, te-ai adaptat. Altfel, nu ti-ar fi fra de mine. Eu sint 0 oglinda, iti pun in fata aceasta oglinda.; Dar de ce nu te recunosti ? De ce nu recunosti ? Altceva nu ti-am cerut, decit

sa recunosti 1
EJ.IZEU: Sa recunosc fanteziile tale?! Miine 0 sa rna obligi sa reeunosc altceva ! La infinit. TUDOR: Deci niei acuma nu vrei sa suferi, matale, orgoliul nu te lasa ... Si frica ... Te-ai adaptat ... Dar chiar daca oamenii mor, nu toate rnor cum am dori noi sa moara. Fantezii? Nici asta nu-ti amintesti, cum am jucat Intr-o dupa-amiaza fotbal, cind eram studenti, 'ii tu m=ai lovit la dreptul de n-am mai jucat aproape 0 luna? ELIZEU: Ba da, mi-amintesc ... Te-am lovit asa, din joaca ... La un meci se-ntimpla.; Nu te-am lovit fimdca erai mai bun ca mine, cum ai sustinut tu, doar amindoi jucam prost ... TUDOR: Nu eram mai bun, dar poate a9 fi putut fi. In orice caz, te deranja jocul meu ... ELlZEU : Fleacuri tinere;;ti! Te-am lovit din joaca, nici macar nu credeam c-o sa 9chioapeti... GILDA: $i pe mine tot din joaca ai vrut sa rna pasezi lui Pallldescu ieri ? ELIZEU : Tee-amprezentat. L-am intilnit intimplator i... 258

.GILD~~i~~~~~~ t:~ .~.st~~~;~t~~~~~ii:~c~ld;F,~;>,. vintul, mi-a spus-o el, cind s-a casatorlt; cu.\miil~~L: .:." S-a-ndragostit de mine ~i mi-a spus <:UIn de fapt . la inceput a .vrut numai sa se cuke cu mine. $i tu, pentru 0 sticla de sampanie mi se pare, in joaea, ai zis c-o sa fiu a lui... ELIZEU : Mortul e mort, poti sa pui orice pe seama lui. GILDA: E mort, dar eu sint vie. Ce spun eu nu conteaza ? ELIZEU : Stie toata lumea ce fel de fiint;a esti. GILDA : Ce fel de poama, a:dica... ELIZEU : Poama, daca vrei. 'I'oata ziua ... Nu te mai inte~ reseaza nimic altceva, nu mai citesti nici macar 0 carte. GILDA : La virsta mea? De ce sa mai citesc in carp ce fac altii, eind ee fat: ei pot sa fae ~i eu? Sint 0 poama, da, dar care-a fost primul ins care s-a culcat cu mine? Din [oaca ? Cine a venit Intr-o zi de vara 118 mine in camera ~i s-a bagat sub plapuma, zicind oa-i este frig ? Si-a tnceput sa rna mingiie cu palmele peste sini ~i peste coapse, ~i sa rna sarute din [oaca pe urechi si pe buze ... Cine m-a sarutat . intre stni, din joaca, ~i din joaca mi-a atins eu mina chilotii, cine? Cine, unchiule Elizeu ? Nu tu? (Elizeu se 'indreapta spre tooleiii.} lata cum am ajuns poama, din scirba fata de acest unchi pocait, de-asta am fugit de-acasa 9i rn-am culcat cu cine-am vrut, sa nu te rnai vad. (ELizeu intra Ia iooletii.} Din joaca., Dar din joaca poti sa 9i mori, auzi, nu te-ascunde! OCfA VIA (intra UTnwta de Vetu7-ia): A vorbit regele la radio. Chair acuma! Ne-a urat sanatate! (Se in259

:l~::~~;~:or

11.
.;.i

I~=1

china.) Doamne, regele cred ca e nebun! Numai prostii a vorbit. Zicea ca se-ntoarce, dragutu ! VETURIA : $i Dragos striga : Traiasca nu stiu cine! OCTAVIA: Hai mai bine sa clntam "Multi ani traiasca". Tot n-am cintat... Timpu nu se-ntoarce, ca nu e fus, asa a spus ~i Dr<li~, este ? VETURIA : Care Dragos ? OCTAVIA: Dragos, grasul ! De la Sibiu l VETURIA: N-am auzit de el. OCTA VIA: Lasa, ca-tl amintost] tu. (Cinta Multi ani traiasca l impreunii eu Veturia.) . GILDA : Aeuma de ce s-a ascuns acola? ION: Acolo, la Paladescu, totuna e. TUDOR: Elizeu, nu te-escunde, vino afara ! VICTOR: Toata viata ~i-a ascuns sl numele, tot timpul a semnat in reviste nu eu numele lui, a semnat Elizeu Pedestru. Rina sl noi Ii spunem Elizeu, nu-l .mal spunem pe numele adevarat, ION : Series, ce-o face acolo ? VJQTOR: Serle critica ljterara ! Numai aeolo se poate eoncentra. (Octavia ~i Veturia dnta Multi ani traiasca l Ion forf;eaza u$a de la toaieta si o deschide,

ACTUL II

Dupii putin timp. In scenii sint numai citiva dintre

,p7J>tagoni$ti,
VICTOR: A murit ea sa ne strice petreeerea de revelion. Si oa sa nu se mai bucure nimeni de venirea tatei, A mai fast un caz. La Galati, bmeinteles. Elizeu mi I-a povestit. Daca nu rna-nsel, Doi vecini de apartament nu se-ntelegeau in ruptul capului. Intr-o zi unul se casatoreste. Si, bineinteles, nu-si invita vecinul la nunta, Trebuie sa spun ca aveau un hof cornun. Seara, la nunta, in camerele fericitului sot. gaUigie, dans, cintece ... Vecinul batea cu pumnul in perete ! Dar nu-l lua nimeni In seama, 9i atunci el s-a razbunat pe vecin : s-a spinzurat in hol. $i le-a stricat toata petrecerea. ION: Sinistru. Un idiot. VICTOR: Ce sa Iacem cu el ? Chemam procuratura? AUREL : Cred ca nu e cazuL. 0 sa inceapa imediat ancheta. VICTOR: Da, sa mai aminam, sa-l rnai Iasam pe Elizeu sa se bucure ea noi n-o sa putern minca curcanul i c-o sa discutam numai despre el... Pe mine nu rna deranjeaza nici mort, cum nu rna deranja nici viu.: Daca Elizeu ar fi vrut sa vada un procuror, nu intra: dincolo ... Sa-l mai lasam acolo, daca n-a dorit sa
261

Se vad picioarele lui Elizeu, aiirnind, S-a spinzurat.)


VICTOR: Ce ti-e cu criticil a~tia, intotdeauna buna dispozl tie !

iti

strica

i;:;.

vada un proeuror ... (Sunil telefonul.) Alo! (Lui Ioti.] Paladescu ... ION: Nu sint aici. VICTOR: Nu este aici., Nu, nu eu va comunic asta, el... EI spune ea nu-i aiei. Nu e beat, de ce sa fie beat? Sa-l felicit ? Sa-i spun ea sintetl eu inima 9i sufletul linga el? Ii cornunic, sigur. Dar mai bine ati fi eu inima ~i sufletul linga Elizeu! Sigur, stnteti prieteni ... Da, salut... (Inchide.) Are 0 voce dulceaga.; ~i un Iimoaj de servitoare slugarnica ... (Bate in U$a de la tooletii.) Elizeu, Paladescu e eu inima ~i sufletul alaturi de tine! VETURIA : Elizeu un de-a plecat ? OCTAVIA (care-a intrat odatii cu Veturia): Lasa-l in plata Domnului... Mai bine sa-ti explic cum se [oaca twist-ul. (Au ramas ele situnire in scenii.) Te lasi eu toata greutatea pe un picior ~i cu vir.ful celuilalt picior fad asa ca si cum ai strivi un virf de tigara .. Iar miinile ti le rnisti ea ~i cum te-ai freea pe spate eu un prosop ... VETURIA : Trebuie sa-l irwiit ~i pe Costaiche hora asta . Costaiche nu stie decit sinba, nici tangoul nu-l stie . Cind pleca adineaori la gadi, nu uita sa thea 0 Buta de luidi, nu uita niciodata tuica. Dar pasii Ia tangou ii 'lli-ta. OCTlAVI!A (se rujeaza, se piaptiinil) : Tu, Veturie, :toMe Ie tii minte. Ioai, tucu-ti memoria ta! (0 sarutCi, apoi iara.$ise piaptana.) GIL'OA. (intra) = V-am spus sa nu mai s;ba1ismgure ... Of, tara arde ~i dumneata te piepteni. OCTAVIA: Miine dimineata rna intilnescu cu... cu el... GILDA: ell... cu cine? A ... ~i unde va-ntHniti ? OCTAVIA: Pe floa~tar. Fato, parea era vOI1basa te mariti ~i tu eu unu' din Belgrad.
262

: Cu un pictor. Avea casa, masina, bani. AVIA: Dac-avea, nu se ducea Gilda?! La Belgrad? 1. \N-avea nimica, nici casa, nici Ibllnuti, niei taxi... GILDA: E adevarat. Avea. Era din Belgrad, avea casa, avea masina, avea bani, dar avea Iii nevasta, PLATON (intra eu Victor) : Pe Elizeu pot s8.-1due eu 1a morga. E aproape. n iau in brate, sau pe spinare, 9i-1transport. Stnt obisnuit. Era nebun, eu U suspectam de multo Si cu nebunii procuratura e mai

larga ...
VICTOR: Lasa-l aici. Af;a vrea Aurel, nu stiu de ceo Atdid1 sper ca de teama de scandal. E bine unde stii Elizeu. "Pe critici, istoriei... la umolatoare !" OCTAVIA: Ioai, Victore, nu ti-e rusine de Dumnezeu '! VICTOR: Marele Flauoert a zis, nu eu. Flaubert, clasic al Iiteraturii universale, OCTAVIA : Multe porcarii mai spun ~i clasicii ii9tia. Mai rni-ai spus tu, Victore, de un clasic d-asta care atita 0 samalit singur cum e eu lumea si atita tot 0 judeeat, pina hapt! 0 bolunzit de cap! VICTOR: Elizeu n-o bolunzit. El era demult tlmpit. Valsa prin literatura terioil. Si eel mai timpit obicei e sa sustli niste lucruri pe care toata lurnea Ie !jtie altfeL El mintea cu patos ... PLATON : Era neibun ... TUOOR (din u$a, auzind uitimele replici): Crezi? PLATON : Sint eonvins. GILDA: Tu pe toata lumea 0 eonsideri nebuna .. PLA-TOiN: Din asta traiesc., Din nebunia lumii, ~i daca - n-a~ crede in ea, m-a:!}faee stomatolog. AUREL: Elizeu nu era nebun. Se temea de faptele lui ... L~! Trebuie mel'S pina la eapat... eu orire risc~ cind ineepi 0 batalie.
263

PLAT ON : Era nebun. VETURIA (Octaviei) : Si-i spun in diecare dimineata Iul Costaiche : izmene groase, pe picior, cum are Rigoletto, c-a~a poarta toa1;8 lumea acuma - Rigoletto, el nu. Ma, li spun, e frig, ca regiunea noastra e Intre muntl si aid soarele e scurt. Rasare tirziu 9i apune devreme, soare scurt ... PLATON (lui Tudor] : Vedeti, fiecare om e nebun in felul sau (1-0 arata pe Veturia.) Dinsa are mintile ratacite Mereu plutesta in ferieire, mereu vorbeste eu Costaiehe, totul in mintea ei e ferrnecator clnd vorbeste despre Costaiche, uita toate mizeriile, uit1i frigul, munca, si e fericitiL. Mintea dinsei rataceste fertcita prin amintiri... Ea crede ca traieste Costaiche, c~ a vorbit adineaori eu el. TUDOR: Crede ? PLATON: Da, crede ca i-a pregatit indispensabili Rigoletto ... TUDOR; Costaiehe a murit? mincarea, i-a dat

.:.

.:.

AUREL: A fost impuscat, in rnunti, de niste banditl. Era !?ef .de statie ... N-a vrut sa opreasca un tren important.i. L-au lichidat, Era iarna ... (Tudor merge la Yeturia.) OCTAVIA: Nu se pricepe Ia fotba1 Veturia ... (Lui Tudor.) Deloc. $i doar a vazut cu mine 1a televisor toate meciurile, 1?1Romfmia-Portugalia, ~i Internazionale-Dinamo ... In minutuI unu, Veturio, nu-ti amintesti.? Pircalah a 1uat mingea, a ti~nit pe extrema ca un bolid 9i dintr-un unghi dificil a tras puternic facind inutila interventia portarului portughez: 1 ; 0 pen tru noi., PLATON: In ce minut a marcat Mateianu clnd era la $tiinta-Cluj golul vietoriei in poarta Farului?
264

.. CTAVIA: ln rninutul 73, dintr-o pasa prrmita de la Petru Emil ... ILDA : Stie tot, iii totusi e virgina. O.C1\AVIA: Sint. 9i rna mlndresc cu asta. (Veturiei.) Imi iface un contabil curte ... (Sint singure.) Ce zici, sa rna las pingarita de el? Sa ma .dau lui? GIlJDA {neiturebaiii) : Nu, Mai a1btine-te. Dac-al stat atita timp, mai ai rabdare pina gas~ti pe cineva sa te ia de sotie, OOT AVIA: Trebuie sa vina . GILDA: Vine! Vine! Fat-Frumos ... OCTAVIA: Cavalerul visat de. mine e ca Fat-Frumos ... Vreau sa dIu pura si intacta in noaptea nuntii. Si fecioara l PLATON (lui AureZ): $tie toate .fo~ma~iile de fotbal din tara. $i citeste ,iSportul popular" zilnic ... AUREL: 9i Ion citeste "Sportul popular" zilnlc. OCT.AVIA: Imaculata ... (lese cu Veturia.) GIIJDA (lui Platon) : 0 Se-O ia mubu ! Nenorocita ! S-a ginnit toata viata la 0 prostie : sa fie imaculata I Femeia trebuie sa !fie la nivelul secolului, La nivelul bcmbei atomice, Sa atraga, sa subjuge, sa distruga, Femeia tre:buie sa ie radioactive. Hai, Platon, sa te-nvat cum se maninca curcanul ! PLATON : Nu, mersi, stnt satul.; A~ dori un vin ... GILDA: Hai sa-:-ti dau vin ! (ll trage de mitui dupa ea. les.} TUDOR : ilngrozitor ! AUREL : Ce-i ingrozitor? TUDOR: Totul s~a schimbat. Totul e altfel decit m-am

asteptat.
AUREL : Ce voiai ? Gilda e tirfa, voiai sa fie fecioara ? Trebuia sa fi dimas acasa, sa ai grija de ea. TUDOR :' Oricum, atita vreme cit Elizeu ... 265

.... .".

;.!

AUREL : Te poti Iua dupa spusele Gildei ? Daca a mintit ? TUDOR : Daca mintea, Elizeu nu ... AUREL : Nu din cauza ei... Din cauza dumitale ! Da, da, a amenintarilor dumitale l Omul 0 fi avut pacate ... Posibil. Dar pentru meritele de-acuma i-au fost iertate. TUDOR: Atunci inseamna ea ~i pe mine m-ar fi iertat,. acum, dac-as fi fost liber. (Intra, discret, cu un pahar in minii, Victor.) AUREL: Fiecare ins e dator sa aiba grija de Iibertatea sa. TUDOR: Dar ctnd ea nu mai depinde de el ? De-a mea a avut grija Elizeu ... Daca Elizeu ... Nu v-a.c; Ii gasit a9a, fiindca n-a.c;fi plecat ... AUREL : Lasa-l pe Elizeu, nu numai eL.. Si-apoi n-are rost sa faci pe dezamagrtul.; Barbatul a venit acasa, dar nu dintr-un razboi unde s-a sacrificat apartndu-sl tara, si familia, ci dintr-o puscarie unde-a fost trimis pentru eli voia sa distruga tara, si-acasa nu si-a gasit sotia traind eu noul rege, ea in tragedii, tradindu-I, ci si-a gasit aceea9i sotie fidela, care a tinut familia pe umerii ei, sacrificindu-si viata, tine minte! A9a s-ar putea incepe povestea ... Nu ca in tragedii. Deci, sa nu f'acern "tragedii", tata, daca zici ca-mi esti tata. . TUDOR: Am gasit un fiu ostil, .c;iasta e mai rau ... Cli e din singele meu. AUREL: Dar nu .c;1din convingerile tale. Nu am niei 0 .idee reactionara, sl nu sint dusmanul aeestui timp. TUDOR: Vrei sa rna dai pe U98. afara ? AUREL : Am spus doar rca nu sint dusmanul., TUDOR: Din moment ce-am fost eliberat, statuI a COnsiderat convingerile mele inofensive, chiai' daca ele 266

ar mai exista ... $i ar &~~~. nu la convingeri noi.; In tatea sa fiu om, sa traiesc in lilh,ri"I~ .... +~ curca Iibertatea mea? ! AUREL: Ca sa fiu sincer, am trait ~i fadi dumneata, pe jprapriHe noastre picioare, de ce ne-at mcurca ? .0 bucata de pilnenu-i 0 problema astazi.: TUDOR: Pot sa muncesc, n-o sa cersesc de la nimeni... .Am ~i un Ioe de munca asigurat ... AUREL: Deei esti fericit ! Atunei de ce zlceai ea e in. grozitor ? O1'i vrei sa ne terorizezi eu ideile dumitale pe tott ? TUDOR: Cum sa va terorizez ? GILDA (intra, strigind) : In genunchi, in genunchi! (11pare Platon, mergind in' patru labe.) A~a, daca zici ea rna Iubesti l A9a-ti trebuie ... AUREL: S-a-mibatat? ! GILDA: Platon nu se-rnbata niciodata ! E nebun ! PLATON (se ridica. Lui Tudor): Fiecare e nebun, in felul sau, cum v-am mai spus. Gilda n-are mintea zmintita, caci vedeti ce orgolioasa e si cum rna punc sa merg in patru labe. Ea simturile Ie are sarite din titini, deplasate - ca sa nu zic ne!bune. GILDA: De-aceea sint ."setoasa" de iubire, tntelcptule ? PLATON : Sete, Ida, sete, 0 sete organiea, 0 sete fara voia ei, ca vara setea de apa Intr-o zi eu ar.c;ita cumplita, AUREL : De ce nu-i este sete de invatatu1'a ? PLATON : Ea e bintuita de soare, de dragoste, e nebuna - daca vreti.; MAlMA (din prag) : Tudore, nu stiu ce vrea mutuL. (Tudor 0 urmeaza.) PLATON (lui Aurd): $1 eu nu sint pentru ea ca apa, potabil. 267

~::!J
~;:i:. ::i~i .: ;.

Et ~l'

GILDA: Apa care rna astimpara, dar odata bauta, vreau 'alta apa, caci. apa n-are nume pentru mine, cum n-au niei b~I.1batii.Apa chioera. Alpa, pentru arsita ce rna omoara 1 PLATON: Ard simturile in . ea ca-ntr-o lupoaica. Daca s-ar fi facut artista de teatru, poate ar fi ars ca o faclie pentru tntreaga lume ! AUREL : Dar asa arde ca 0 femeie oarecare, Sl .asta din cauza tatei. (Tudor a intrat U1'matde Mut, $i-a auzit.) Apa, materie prima 1 (Gildei.) Si te mai ~i lauzi. GILDA: Ma laud, rna Laud cu bambatii! Ma laud eu. Eu eu banii dati pentru raclaje mi-as fi cumparat de mult masina, eu asta rna laud! Ma laud, fiindca sint tnsarcinata l Pentru prima data! Si voi fi mama l Port in pintece un copil, Pentru el l-am chemat pe Mos Gerila, vreau sa fie Iericit din noaptea asta de revelion! Am un copil, Aurele ! :N-o sa mai fiu singltN'ala batrinete. Si n-am sa mai stau eu tine in casa, Si daca te mai aud ca pe mama copilului meu o faei tirfa, iti ard oehii ell vitriol! (lese.) AUREL : Fis! Are dreptate Platen, are nervii. deplasati. Sint satul de pisiei aflate in calduri ! Vreau Iiniste ! Asta vreau, sa pot trai macar 0 [umatate de ora in Iiniste, rnacar in noaptea Anului nou. VICTOR : Liniste l Pentru burta fratiorului, faceti liniste! Sa aiba ~i el placeri, sarmanul. Fratiorul ~i-a pierdut echilibrul, de striga: lini~te! Te temi de ceva? AUREL : Ma tern de prostia ta ... De ce sa rna tern ? VICTOR: Daca vrei li:ni~te, inseamna ca nu-ti place ceva... Poa,te nu-tJ. oonvin-e ca a 'Vern;t tata mn ... S-ar putea sa te dea afara de la combinat... N-ai scris in autobiografie di tata e la inchisoare ...
268

: N-am ~tiut ca traie~te~;,,/'AIri:ifi :6ii'~"\ilidft;U', '. ~:'.i.\.:;.:':.'(< (~:\:': i a spus marna ::::::, -, :::::. ,... '.' :'"::::~i,:::::'':,'... ~a.: l~~a ti-a spus, 'dar ~ti~i . spus ca e mort, ca sa n-ai neplaceri, th'fa~ultafuL;:~:~\:.::.AUREL: Mama, rni-ai spus sa scriu .eli e mort ?: MAMA: Da. AUREL (lui Victor): hum ce mai dor~ti? ~i ma.l1~aa divortat in acest timp odetata, ca sa n.... riba mel ea nepIa~eri Ia slujba. Este, mama? MAMA: Da. . . ., . u VICTOR: Dar ea ~tia ca tata n-a' murit. $1 ~tIa~ .!?l t .precis. Ai scris : mort, ca sa uiti 9i atit cit 9:1~1d:spre el, sa ai libertatea tntreaga, sa. nu. te rr;al ~m~l~dice el ! Si acum el e viu, a v.arut ~l <tie Impledlca, de aceea ceri liniste. Nu din cauza Gildei. AUREL: N-am de ce sa rna tern pentru gregelile tatei. Nu eu Ie-am sa'Vir!?it. VICTOR: Nu te temi ? Sa zicem. Dar te temi ca te VOl' da afara pentru nesinceriteteAUREL : Ce fel de nesineeritate? ! Aiurezi I ~ VICTOR: Oare.?! Aminte9te-ti pentru ce l-ati dat afara din facultate pe colegul vostru Luchian? Pentr~ ca taica-sau fusese ohiabur ? Nu, ca nu se mal purta chiaburia ... L-ati dat afara pentru. :a el nu declarase ca taica-sau a fost chiabur, adica pentru nesinceritate. Tu ai inventat cuvintul asta, nu-ti aminte!?ti ee mind~'u erai de el? Pentru ne~inceritate vei fi dat ~i tu afara, d-easVatte ternl. Vrea . t 1 i\dl''Canoi sa ne tinem limba,. ~i tata even, ~ 1Im~e.n! tual sa faea aripi, sa umblam plini de rahat ca fratiorului sa-i mearga bine ! Asta-nseamna lini~te : ~a taca toti ori sa crape. tDegealba spui ca Gilda dm , . ? cauza tatei s-a ratat. Tu de ce nu te-al ratat .
A
. ... " -, ''':' :.:, \,:.":,';: ',::."": ':;:,::\:':: ::':-. ','" i:.;:.::':.:i.::.;~:'.i.::'.:::,.~,v

c~:hJ\;~~f~i.:~~.~J?;tl~'~ .~.

269

AUREL : Eu am muncit. VICTOR: Tu ai ajuns illiginer, te-ai realizat, esti cineva, dar oa om ei de-o rnie de ori mai IrIaItart decit .Gilda: Tu ai mintit tot tirnpul. De ce l-ai acuzat pe Luchian de nesinceritate fata de U.T.C.? De ce t Ca sa vada to~i cii tu e~ti sincer atasat comunismului ~i ca .tu n-ai putea Sa1V111\,?i 0 asemenea murdarie. AUREL : Luchian ~i furase din camin fis-fis-uri. VIOTOR : 'I'rebuia judecat numar pentru furt., AUREL: Tu nu rna po~i judeca, esti invidios pe mine ca mi-am .te:~navt studiile ... Ai imbiHrinit degeaba, vorbestl !faa-asa foci nimie ... Eu nu rna tern de nimen~. Imi fac datoria zilnic, muneese pentru oamern, pentru stat, ca un soldat... . VICTOR: Ca un soldat platit, Nu con-vim ea poate murl in lupta. Lupti, dar fara sa rist] 0 moarte. AUREL : Ce moarte ? Bazaconii. VICTO~: 0 credinta, adica. Nu te face ci'i nu intelegl. Cei care se angajeaza intr-o Iupta in. care cred se gin~es~ ~i la 0 moarte 'posibiUi... Comunistii, luptind, crezi ca nu s-au gtndit la moarte ? AUREL: Sa Iasam Tu n-ai de unde sa cunosti asemenea problems Eu mUD'CSIC, Iupt ca oamenilor sa le fie mai. bine. VICTOR : Lu~ti, d~r fara sa ri~ti; {ininrl Ia viata ta, Ia postul tau. Sa nu te dea afara. Ca un soldat care nu va muri niciodata in lupta, oaci nu-I intereseazii cauza ei, ci ce prim~te, I}idaca are ma~ina Ia seara... Tu e9ti un burghee; care traie9te in socialisM . linil}tit, satisfacut, uitind ca toata bunastar.ea ti-~ datorezi muncii altora, bunurilor produse de' un combinat socialist. . AUREL : De ce rna ponegre'1ti, ca sa vada tata, ~i to~i,
1/~1:

di esti bun I}i drept ca un sfint? De ce rna urasti, Victore ? De ce minti ? V1C'I'OR : Nu mint. Ei convins sl tu ca riu mint. Pentru mine, minciuna e moarte, Am cancer, AureIe, ~i stit ca eu nu mint, di de cind am cancer nu mai mint pe nimeni, nici macar pe mine nu rna mal mint. TUOOR: Vietore, poate nu e adevarat..; Ai auzit ce-a spus Ion despre Paladescu.; Poate vreun doctor.i. . VICTOR: Am. Zace in mine, creste ca 0 floare. $i atita timp dt mai itraiesc, trebuie sa spun adevarul. N-am nimic de pierdut I}i as fi las daca ~i in aceste roomente ri-as spune ICe credo Daea ~i IOUmoartea in mine as fi mincinos, conformist, lingusitor ... Nu, n-ai nici 0 teams, nu mi-e frica de moarte ... $i nici de boala. Ea rn-a ajutat sa-ml regasesc propria fire, propria mea fiin~ ... Am renuntat Ia toate conven1iile morale, sociale, ~i mi-am gasit propria mea matca, autenticitatea mea: care e un imens pustiu, o imensa Sahara ! TUDOR: Poate chiar boala te .face sa te simtl pustiit, dezamagit ...
VICTOR: Dar nu sint dezamagit, nu. Cancerul m-a faeut sa fiu om intreg, cum m-am nascut, fara. la~Witi, fara ambitii ca Aurel... Cind nu mai ai nici 0 sansa, niei 10 speratnJia in Iurnea asta, etnd ai in fa1;<1 sigura moartea, nu mai ai nici un motiv sa te lupti, cum zice Aurel d se lupta, sa minti, cum ne-a mintit mama ca sa nu disperam, sa triidezi, cum a tradat Elizeu ... (Intra Ion.) Cit timp traie~ti, sinceritatea c o prostie, dacii nu chiar 0 piedica in drum, sau 0 crima. Traind, speri sa te-aranjezi, ~i nu poti fi intreg ... Sint sil1JCerca in iata ultimei spove:danii. ION: Adica poti Ii om numai eu dteva Iuni sau clipe inainte de a muri ?
271

.:iij::r:

;.:;",;.;.;;..

I~tl ' '.


l .O~,.'.

270

~f
~:~. !
-"i

::" ...j. " ::;

:,::

;.

AUREL : Sinceritates ta e neputinta, e teama de-a te ~ ocupa series de ceva. Te-ascunzi in spatele bolii ca sa nu fad nimic. Boala ti-a dlat motiv ca sa fii lenes ~i obraznie eu toata lumea. Cine-tt poate raspunde, cine poate jign! un bolnav ? Te bazezi pe faptul ea toata lumea se teme de ea, cum se temea inainte de tuberculoza. Ah, melodramele astea cu moartea l Darna cu camelii si-ar face azi penicilina l Si-ar rezolva totul. Miine n-o sa mal fie nici canccrul' o problema. Si, la urrna urmei, chiar daca esti bolnav, de unde crezi ea ai dreptul sa jign89ti pe toata lumea .facind pe omul care spune adevarul, care e obligat sa spuna "adevarul", ca sa fie si.ncer ell el

tnsusi ?
:::.:':'

~;:: :::

VICTOR: Dar eu nu te jignesc pe tine, Aurele. Tu te simp jignit. Daca un lucru nu-i adevarat, nu poate fi jignitor. IE un cuvint de lauda. tDaea eu spun: Aurel e om oinstdt - 1Ju te simti jignit, fidndcii ~tii ea nu ei cinstit, lDacii spun : Ion e cretin _ el ride o ia ea 0 gluma, fiindca nu se simte jignit. .' AUREL: Dar tu spui: Aurel e necinstit! Ion nu e ere. ,tin! Spui ce gi'lldei tu, nu .ce~am erede noi. VICTOR: Adevarat, spun ee credo Si daca e adevarat ec spun, te superi. Vezi, tur.bi ~i-acuma de suparare I Inseamna ea degeaba Dama eu camelii si-ar face penicilina, ea s-ar putea vindeca, tu nu. . AUREL: Mai bine sanato~i, puternici Iili la~i. Sintem m&i utili lumii decit cei bolnavi ~i sineeri. Sineeritat;:;a ta nu-i deeit un fel de la~itate care nu mai da randament. Inainte de-a fi bolnav, tot neispravit erai, tot fara mci 0 meserie erai, ca ~i...:aeum.Dar atunei rna tapai de bani ~antajindu-ma ca un eseroc, spunindu-mi pe fata eli dadi nu-ti dau un pol, sau 0 suUi, sau 0 mie, cum ti-era cheful, ma spui neve<;-

,'.... ".;, .. ~,",., ..

ti-rni ea m-ai vazut e-o nemtoaica, torl1i,': la cadre ca tata e in puscarie ~i traie~t'e.:::j:V~;ziV 'din: . tata tu ai fa;cut un motiv de santa]. ... Si-acuma-I Iacl rpe Cristos care spune ad-warul. .Tn.... De cine ti-e frica, Aurel? : De nimeni, nu te lua dupa aiurelile lui Victor. place sa faca pe cavalerul sinceritatii I : Vedeti, pe vrernuri ~i eu seriam... Nu stiu dac-as fi ajuns cineva. Dar era 0 posibilitate. Citiva eolegi de-ai mei de facultate, nu dintre cei mai stralueiti, au fugit in Franta, Si unii dintre ei s-au rea,lizat. Unul e ohiar 0 mare personalitate 1 AUREL : Tu de ce n-ai fugit? TUDOR: Va aveam pe voi. ~i nu ma temeam de nimic, credeam ea totul se va sehimba. S-a schimbat, dar' poate prea trrziu pentru mine, Nu m-am temut, Cei care se tern, se pare cii se realizeaza mai bine ... Tu, Aurel, se pare ca vei realiza fapte .nemaipomenite, VICTOR: Poate-o sa ajunga director general, ori 0 sa. descopere eeva. Premiul Nobel n asteapta, acum se da si eelor din Hirile soclaliste, mai ales in ~tiin~a... AUREL :' Si totusi, ci~d te temi, nu e bine ... Inseamna e9J poti face oriee, ca sa... ti ajungi scopul. . PLATON (intrind. CU Gil.da) : Sau poti ajunge la nebuni. Cine are ginduri prea multe este clientul meu. TUDOR: E bine sa ai gin:duri... Uite, '1a pUgearie nu mai ave-am nici un gind. rrotul em asigurat, totul ~iut~ Nu mai ave am niei gln:duri c-o sa pathn ceva. Nu ne mai temeam. AUREL: Dar nirci nu mai spera? ... TUDOR: Nu, sperantii arveam, speranta nu se pierde. Dar tu te terni, Aurele, prea tare te temi, de parca n-ai fi liber. (Mama iese, scirbita..)
r\'O :

bAb~'~'ni~

272

27:>

: TaUi, nu te lua dupa eL 'De-ar '..." VICTOR: Nici nu e, tata, Fata de el nu e Iiber, ir,tii .... nu ne-ar r~cunoa~te ca irati, iF, ' si-ntii. prestigiul. Ell, mal ales. . . :.:. ,> . : Nu trebuie sa te superi... Nu: ..... <U .:ll..... ;}.:.' . ,.: .: ". ," :.: .::,; ... : AUREL : Numai prostii sint liberi eu desavirsire ~i Ieriunul din noi la infa~i~are, la fizic.i. : $L ..".::.: . citi. Prostii sau cei care fae pe bolnavii. Eu nu sint fericit, e bine? (Intra Mutul, urmat de Ociaria $i escroci astazl, de te poti astepta ~i ca. unul sa s~:~ Veturia.) El e fericit ! drept tatal tau., Ar mai ciupl bam, ~r avea. calx Iiniste ... Plus di-~i mai a\dulCe )H-un prieten, TUDOR: Nu ride, Aurele ! dura, 1 't ~ ~ biti .. x A' precautie ca sa nu spuna naz 1 11 !?l 5~ AUREL : EI e fericit! S-a jertfit pentru 0 cauza, poate, pe care \.1m . , . 'I l "; se demaste eumva, il prezinta drept mut .. 1ltu It de ee n-ar fi fericit? Poate e un martir! face .semn lui Tudor eli vrea sa p~ece.) $1 dupa ce TUDOR: Nu-ti bate joe, Aurele, ca te plesncsc ! se satura face lid nazuri sl vrea sa piece. AUREL : In oasa mea ? Dar cu ce drept ? In primul rind , ~ t scat:.n) .. (fYlutului, fadndu-i .sernn sa s ea ~e . nici nu stiu sigur daca-rni esti tata sau nu. Peate Stai, nu pled n~caieri. Nu uita, Aur~l:, ca p~t ple~as esti doar un ibovnic de-al mamei din tincrcte. definitiv. Dar attta timlp cit stau aici, eu slnt staTUDOR: N-o jigni pe mama, Aurel! pinul de drept al acestei case. AUREL: Dar n-o jignese. Imi spun 0 parere. Daca Victor are dreptate sa-~i spuna parerile, eu n-arn ? AURJEL: Sta:p'in, ce-i aia stapin ? e VICTOR: TaUi, nu te enerva, asa eel, siciit, 11. 5.coat~ P , Poate mamei i s-a urtt sa traiasca singura sl ne pre.' toti din riilbdari, ea sa aiiba ultimul cuvmL. se zinta asta-seara pe-o cunostinta a ei din tinerete, 'i~puna, sa se tearna toti de el. Vrea sa a~b~ Ul:1ffiul zicind ca e tatal nostru .. Cine-ar putea spune c~ nu cuvint, asa s-a In'vatat, asa face si la eombma,. Ule ? Doar noi nu-l cunoastsm. VICTOR: Elizeu n cunostea ... timul euvint e al celui care are dreptate. ' .. t tal meu I (Vetuna OciaAUREL : Elizeu era fratele mamei. Putea sa spuna el alt'. AUREL : Eu nu cred ea esti 1 a a . , ceva decit mama? Intrebati-I ! Elizeu, cine est.e "'v;:.:c,.,.,,,,,........ via, Platon ies.) . bitul . GUIDA: Plat~n, nu ple:ca. Nu vrel sa-l consultl pe III omul acesta? Tacere. E tatiH nostru, Elizeu ? Iara~j taeere! Daca mama 0 sa ne spuna ca Mutul e tatal . nostru direICtor ? . :."" .... .. c... .:"'". PLbTON (ie$ind) : lInutil ! Gunosc fii boa~a ast~. De (fa.pt,: nostru, Mutul e! Poate s-a saturat ~i mama sa fit> ..I>d U.... il de aJ:tii c:i int1:a'eel sltabl~eSlccinar singura la batrinete. ill:b unn 111 u , '1 E GILDA: Dar actele ... grade. Exista ~i 1a ei 0 ierarhie ~i 0 disiCl\plma. AUREL : I-a cerut cineva actele? Dar aetele se p~t aranmai greu pina se instaureaza. Apoi nebu~ul cel . p""c:tele eel mare il Inghite pe eel mle ... Sau. ja, sint sute eu numele nostru in tara. lar de n-are mare... ~"( (I ) cum se mai spune in popor, Ii face al1x:eva... e~e. acte, 0 sa spuna ca de fapt el e tatal nostru adcvarat, nu cel din acte. AUREL: Las~i-l dracului de idiot! (Lui Tudor, senDS" TUDOR: Mai bine nu intram in casa asta.

.0\

,'"

'"

s~

.'

2750

274

lit

cc intre barbati.) N-ai niei 0 marturie ea esti tatal nostru ! TUDOR: Va am pe voi. AUREL: Dar noi nu te recunoastem, ~i nu-ti ssmanam, GILDA: Eu Il reeunosc ! AUREL: Mersi! Se vede ca-l cunosti de minune! Cind a intrat, te-al ~i dat la el ca 0 tirfa ! TlUDOR (urLirrrl) : Sio:1tetioopiirl. mei ! AUREL : Toti slntem niste cirnati ! Nu-ti semanam, chiar de-am fi din singele tau. Ctrnati l 'I'impul e 0 ma~ina de tocat, nimic n-a mai ram-as din pretinsii tai fii, toti sintem cirnati, Timpul ne toaca si personalitatea, daca 0 avem, ne amesteca ~i iesim in rind, aliniati, piperati, afumati si utili! Buni de pus in galantar! Buni de mincat, de catre altii ! De aceasta viata, pe care 0 slujim ca pe-o curva ! GILDA: Nu te stiam filosof, te stiam doar cirnatar l poate-asa vrei tu sa fad eu oamenii ce-i ai in subordine. Pe mine n-o' sa rna toace nici 0 masina. AUREL : Esti tocata gata! Te-au tocat sute de barbati, d'i de le-ai ~ti macar numele, ai avea in cap 0 enciclopedie! Ai imbatrtnit, nu te uiti in oglinda, esti batrina .9i n-ai realizat nimic ~i cind mergi pe strada lumea te arata eu degetul ~i chicoteste ! GILDA: $i spune : E sora directorului! De aeeea nu-ti oonvine ! Ei, mai biue .ce-<am foslt eu, decit ce ~ti.tu ! Eu n-a9 goni pe nimeni din easa mea in noaptea de revelion, in eea mai sflnta noapte din an, n-a~ da 'pe nimeni afara ! Pe nirrnen:i! Dar pe bat~Hm~u, sau pe unul care are eurajul, chiar de-ar fi escroe, sa ne-aduca bucuria in casa spunind ca e tatal nostru - in nici un caz ! Da~ ~tii ~i tu cii pu~ariile s-au goUt...
vorbind

: S-au golit demult;:.: .:.: .. u.~u ... ~c noi In ziare ! Marea gratiere' . ". .'\ ,;: : E ~devarat." Dar 1ntii am fost ... :- u' ~.':(J,""""> .v ''''.':'.''. om casa, neamurile ... aratii pe Mutr

tn

. .. :,.:,"

sit pe nimeni. . : Nu I-a recunoSicut nimeni ? : Nimeni. . d' . N-a avut nimeni nevOle e e 11 . . . ~. ? : Cine are p.evOle de un puseanas ', . . : $i-atunlCi te-ai gasit bun ~i I-al lu:t cu tll1~. chiar de nu rna recuno~tl. . Spune-ffil. d"""""'eaOO. uu.,.=< , 'ta~X S1'11t doar mai blitrin ... L-am luat eu rome. ca ? ., ? Sa-l due din nou la pu~ane . Ce voiai . . nt u el in UREL : Nu CTOOca nu se gasea un toe ~l pe r
\,<1, ~

tara asta. ul fara dildura . : Loc, da, dar nu caIdura. $d. om '" . ameneasca nu poate trai. ai gasit mai AUREL: 0 sa-mi spui ea ~i .1a p~arlaf1l .... multa ealdura decit in rmma mea. .. TUDOR: Mai mul~.. . . dmit escroche'.. UREL' Fiindca smt mtransl-gent ~l nu a t l _ riil~' Vrei sa sun militia? (Se indreapta spre / e . Vrei sa Ie spun ea doi in&vizi fac specu a cu . ? f on.) '.: sentimente paterne f1ieu umamsm . . ? D t ar '. . . fime e e...... GILDA: Nu dai nici un telefon, nu tl~e ru .' .. . mama . aUZl . , ar imbatrlni eu . 0 suta de am.
v

.,..' UREL' Mama e buna, e miloasa... . . '" A . . .' t d -aceea s-a smUClS. '.'GILDA: Dar Elizeu 11 cuno!} ea, e . ~ d .. . . Ca l-al ia"Cut e riS. AUREL' Din cauza ta s-a Sll1UClS. . b .' 'b'I un literat fin ~i PUdIC, un urEra un om senSL 1, . . il . . putut rezista invmUlr or lac eonvins, dar care n-a tale stu'Pide care-l dezonorau. , : Dar e-ade<Varat ee-am spus . 277

: t~: L:

276

'. : ".:'."" :!./(:'):!:/'i: ::. ':':,'.


AUREL: N-am auzit' niciodata o tirfa sa spuna cumva .eli minte ... VICTOR: . Sa ne striee noua oheful s-a sinueis, ~i poate temindu-se de ce stia tata despre el... . AUREL: Nu tata, acest om I Po ate-l cunostea demult; ca pe un escroc fara scrupule l Vreti sa dau telefon? 'TUDOR: Nu da, plecam noi. A UREL : Vedeti ?! (Lui. Tudo7.)$i unde-o sa mai mergeti ? TUDOR : La hotel, unde-avem bagajele .., In noaptea asta parasirn orasul, nu va. mai deranjarn .., AUREL : Deci recunosti ea ~ti lliIl escroc ? ! 'TUDOR : Da, recunosc ... AUREL: Poate c-a'ti fost ~i la puscarie. .. Poate acolo l-ati cunoscut pe tata ~i-ati auzit de noi. 'TUlDOR : Da ... AUREL : Si ati orezut d'i a disparut cumva mama, sau poate 0 cunosteati ~i pe ea ... Ati venit sa ne escrocati.,; Ei bime, oa sa nu par rau, va dau bariii aia, s-aveti de drum. (n baga in buzumar banii.) Sint doua sute, v-ajunge ... 'TUDOR: Da, ne-ajunge. AUREL : Dac-ati scapat de la puscario, sa va para bine iCa trliiti. TUDOR: Ne pare, dar nu asta e totul, ca traim ... 'Ci ee-am fiilCut,traind ? Eu, nirnic !... AUREL : $i Mutu ? 'TUDOR: 0, el e intr-adevar nefericit. Intr-adevar, e mut! A frnth'at ,in. ipu~carie hliiat de ~lP'te~rezec~ ani, dupa rebeliunea legionarilor. Au fost luati mai multi din judete, nevinO'Vati, doar ca sa-i aiM la numar ... El era orlan, .cioban la un legionar... L-a predat, in locullui fiu-sau ... Antonescu i-a mentinut
:278

~~~i t;t ~:~~t,r~~~:!~;:ifaii=~;~~~~~:~:.-~:\:::;;; .., giuit, di si-a rupt eorzile vocale ... De dur~t~;:'; 'Dfri: : ':::':': . Ibatai a ramas mut. Nu stie nici carte, nu stie. sa. '.. vorbeasca, nu stie sa se apere ... E ca un dine lepa-:- dat ... N-a avut nimeni timp .pentru el..; UREL : Povestea asta sa le-o spui a1t01'8. ~i inainte dea-tl da bani. Eu te-am platit, nu trebuie sa rna mai

:r:~~~.~~~
minti.

c_ . ~, ..... ,... :

'Pe cuvintul meu ea e adev1kat ce povestesc des-

pre el. UREL : De ce nu l-au eli:berat in '44 ? : Crezi cli era asa de simplu? In acte scria ~ legionar! A fost mentmut. Cine avea timp de el sa-i revizuiasca procesul ? Vremuri tulouri.; AUREL: N-o sa iei !'lpa'l."area legionarilor ... ..TUlDOR: Nu vorbesc de ei, vorbesc de omul acesta .... De-abia acuma l-au eliberat, comumstii.. A intrat. pusti ~i a Ieslt om batrin. Uita-te la el : nu stie riimic des-pre viata ooevarata, ~i nici n-a stiut. Si cinee de vina ? AUREL: Istoria ... . AVIA (intra, urmatii de Veturia): ~ vrea - sa nejucam de-a baba-oerba ... VETURIA : ~i eu, ~i eu ... Sa strtg : Unde esti, Chimita ?' .$i tu sa raspunzi.; OCTAVI:A : Aid, aici ... Baba-oarba, aista-i joe. . .... .v::,..,',,:,:: .. VETURIA: Uooe este, Chimitii ? (Ies rizind.) TUDOR: Istoria... Fe istorie te PO? supara ? Ce-i aia istorie ? Timpul ? Dar pe timp, pe istorie nu te poti supara, ea nu se mai intoaJ.'ICe ... .$i daca omul acesta n-a fost fericit, n-o fie inlCintat dac-o s3-i spui ill urm~ii, poate chiar ai lui, 0 fie fer~eiti. .. Ell ,

sa

sa

n-a fost...

9i ce vrei aeuma, sa va mai dau niste sute? . TUDOR: Nu ... Spuneam doar rea dintr-o greseala omul acesta 'l1U este ce-ar Ifi IPutut ofi azi... Poate chiar director in loeul tau ... AUREL: Ai umor ... 'l'UDOR: iN-am. Priveste-l : e om batrin ! A trait 'de pomana! ~i nici acest lucru nu-I stle ! Elizeu, in schimb, a [ost legionar ~i n-a patit nirnic, . .AUREL : Gata cu insultele ! iNu stiu, nu rna intereseaza ce-a fost eu Elizeu, 'TUDOR: Niciodata n-a crezut eu nimic in ceva. El nurnai a aderat, s-a mulat, ca muschiul, sa tratasca. .AUREL: Am spus: gata! Nu uita cine esti I Sl cine ai spus ca esti ! Substituire de persoana, santa], cred ca ~tii ce euprind decretele pentru aceste delicte. 'TUDOR : Stiu. Plee. ,GILDA: iNu .fpate pleca fara sa dea ochi cu mama! .AUREL: Bine, sa dea. (Lui Tudor.) Vii lasam singuri, pe tine I?ipe mama, dar sa nu incerci s-o santajszt, chiar de te cunoaste cumva... Spune-i Mutului sa
AUREL: plece ...

TUDOR [uorbeste ceva eu Mutu, p7'in semne. Mutu pleacal : S-a dus la hotel... ..AUREL: Mama, vino te rog ... (Ies toii, in aiara de TudOT. Mama apare. Mamei.) Noi trecem dincolo, sa bem un vin ... [lese $i el.) ~AMA : Tu de ce nu mergi dincolo, ,Tudore ? "TUDOR : Plec... ~:MAMA: Unde sa pled? Unde e Mutu? De ce-a plecat ? "TUDOR: A plecat Ia .gara sa-~i ia bilet ... 'MAMA : Dar nu putea pleca miine ? "TUDOR: Intotdeauna e bine sa pleci Ia timp ... ~:MAMA: $i unde ,vrea sa mearga ?
::280

: LNu~tiu ... Undeva se va gasi Iii pentru el 0 stea ... Trebuie sa vorbesc cu el, nu-l pot lasa singur, Ideaceea plec, .. u...~.-.-: Du-te, sau mai bine sa te dUiCa Aurel cu masina... Va intO!a!I'>Ceti mal repede sl poate-I convingi sa nu plece chiar in noaptea asta... Nu-i bine sa te ,pri'l1ldaprima zi a anului calatorind, Inseamna ca tot anul n-o sa stai pe-acasa, si-ar fi bine sa~i .gaseasca il?iel 0 casa ... 0 sa te duea Aurel eu maslna ... TUDOR: 0 sa merg singur, iau un taxi, sa nu-i stric petrecerea ... Si n-as vrea cind 0 sa vorbesc cu Mutu . sa rnai fie elneva de fata. MAMA (privind ceasul): Primul tren e peste vreo ora ~i jumatate, mai ai timp ... TUDOR: N-a~ vrea sa-l las singur in gara ... (Luindu-i miiniZe.) Nu stiu cum sa-ti multumesc ... MAMA : Pentru ee, 'I'udore ? TUDOR: Pentru tot ce-ai facut... Ai fost 0 martira, mama ... MAMA: Nu mi-am ialCutdecit datoria de mama. TUDOR (ingenunehe in fata ei $i-i siiruui mina}: Iti multumesc, mama. MAMA: Tudore, scoala.; TUDOR: Sa nu rizi de mine ... Tot timpul m-am gindit la aceasta clips ... Vezi, poate Aurel ar ride ... N-ru;; vrea sa intre acum, vreau sa fim numai noi doi acum .., Doar putin timp, foarte putin, atita timp cit sa-ti pot multumi., Nu, nu, e adevarat, tu ai dus ~i crucea mea de bar1bat, odata cu crueea ta de nevasta., Poate ei ar zice -eli am un limbaj demodat, poate il9a 0 fL. Dar eu am fost crescut la internat, ne du,ceau mereu Ia biseridi ~i doar ou atita am ramas ~i eu din reHgie, eu un lucru in .care cred : ea fiecare' avem de purtat in viata 0 cruce ...
281

AUREL (intra, e surprins): ca-n filme !

0, ridica-te, omule, nu fa

MAMA: Aurele, vrei sa-l duci cu maslna pina la gara? ' AUREL: III due, mama, ~i pina la capatul pamtntului l Dar cit mai repede, eli imediat trecem in noul an! MAMA: Bine, te chem eu ... Du-te, Aurele ... (Aurel iese.) Nu te supara pe el, i-am crescut cum am putut... Nu sint manierati. Erau mid, atunci... Aurel avea o tricicleta verde, iti amintesti ? EI niciodata n-a mers pe trotineta, nici cind a fast mai mare, ametea, didea, nu-si pastra echilibrul pe doua roate .., Nici pe bicicleta nu stie ,sa mearga, niel acuma... Tricicleta i-a pla cut grozav ! Iar Victor, Victor nlci nu stia sa vorbeasca atunci... TUDOR: Tot timpul te-am iubit... N-ai fast niciodata ifericita, nicicdata regina in casa asta ... Cum tl-am promis... lti amintesti ? Am sa te fac regina; iti spuneam, tu 0 sa fii regina mea, fericita, si falnica, regina acestei case, regina lumii, nimeni n-o sa fie rnai fericita ca tine .., MAMA: Da, regina, tmi amintesc... Si-apoi imi cintai 1'0rnante ... Chitara p-am vindut-o demult, clnd a intrat AurelIa facultate. Stiu di tineai foarte mult la ea, dar ... Nu, tot am vindut, tot ce ramasese de la tine. Nu din rautate, nu ca sa nu-rni mai aduca ceva aminte de tine ~i sa ma-nfurie ... Desi, intr-o , vreme, stiloul ~i basca pentru asta le-am vindut, sa nu-mi mai aduca aminte de tine, tantos cum stateai pe cap cu basca ~i cintai romante batind masurile cu stiloul... Dar acum sint fericita, Tudore, acum Ii am la masa pe toti ai mei, ,pe voi toti, acum sint ,ca 0 regina ... Bine c-ai venit, Tudore ...
282

: In fieeare noapte de an nou rna visam acasa $i-mi .do1'eam,treaz, maear 0 ora sa vin, ,sa va vad ~i sa plec., ' IVLrWV,LOo : Hi amintesti ? (Cinta incet.) Te-~tept pe-acel~i drum De altadat' Ca tu sa ma-ntelegi Ca n-am uitat ... : Uneori ma gtndeam la copii si-mi ziceam: o~ ei, desigur, i'~i iubesc tatal, dar el fiind plec:at, e: ~i-au faurit 0 alta viata ... Si-au tnceput sa-l uite, sa nu-l mai amestece de fapt in biografia lor, sa-l creada mort ...
w'"
w

MAMA (it ascuUa,.cintind) :

Si caut urma visu1ui pierdut Sa-1 gasesc $i sa-l mai sarut.; TUDOR: $i rna vedeam venind acasa... Ei se bucura la tnceput, dar deddata in-cepe sa-! .cuprinda 0 iriea. Frica ... MAMA: Tad, Tudor, nu aiura, aseulta.. TUDOR : Asa rna girrdeam... Se vor teme ... Daca eu tra. iesc, Ie stric viata, hiografia, eu biografia mea... Eu sint pentru ei alt timp, ce-a fost, ra:dacina putreda ... Eu sint pentru ei un strigoi... . MAMA: Nu vorbi prostii... Ef1ti tatal lor, tu Ie-ai da~ viata, n-o sa e:idi nimeni asa, sint alte vremuri acum... TUDOR: 'I'atal lor, dar ei au crescut altfel... $i-atunci as Ii plecat, v-al? fi vazut ~i-a~ fi plecat in lume, sa nu va tulbur ... MAMA : Vai ce prostii spui, Tudore ! TUDOR : ~~ ma gindeam... lar daca ei s-ar fi infuriat ~i-ar fi vrut sa rna .dea eu forla afara, ori nu m-ar
w ~
w

283

:',1

fi reeunoseut... ori ar fi vrut sa cherne militia, socotindu-rna UIl1 esaroc ... MAMA (ride): Vai, Tudore, Tudore ... TUDOR : A~ fi plecat atunci singur, decit sa constate : militia di sint tatal lor ... MAMA (rizind eu hohote): Vai, tot cu capul plin de pasari esti, Tudore ... TUDOR: Mi-ar fi fast rusine pentru ei si-as fi plecat, ca ~i cum n-a~ fi fast niciodata ... Si n-a~ mai fi re'Venit... Sa nu-si Inchipuie ca tatal lor S-ar fi Iasat. attt de adinc jignit, dat afara ... MAMA (siirutiiuiu-l, rizind): Nu te-ai schimbat deloc, Tudore, tot eu capul plin de pasarl esti., TUDOR: Mai bine sa par in ochii lor un escroc , decit propriul lor tata, aut de adinc ... Mai bine sa fie mindri de un tata pe care nu l-au cunoscut, cum fiecare e mindru ca are un tata, oricine ar fi el. .. MAMA: Pasari, pasari, 0 padure cu pasari e in capul tau ... Romanta ta ... Tad, taci ... Azi toate s-au schimbat, Doar vechiul tei Mai are flori Ia fel Ca ochii taL (/L saruta.) Dar in zadar astept, Tu n-ai sa treci, N-am sa-ti vad Pasii pe poteci... TUDOR: Tu vrei sa reiei, sa Iegi totul de-atunei ... Atitea fire au fast...

.TUDOR: Atita tirnp ... Daca ar vrea sa ma omoare ? . MAMA : Cine? Ce vorbesti, cine? (Total senimbata.) TUDOR: Sa scape de mine ... Asa-rni tnchipuiem ... Sa-mi zica : Eu nu te CUrlOSC, nu stiu daca esti tatal meu sau stiam estl mort ! $i vii acum 9i ceri drepturi, loc ~i casa, 10'C,loc, Ia rnasa, peste tot, sa ne strici viata, viitorul, pe care ni l-am fikut singuri, fara tine ... MAMA (iara$i ride eu hohote}: Vai, ai capul plin cu lpasari, cu milioane de pasarl., TUDOR: Daca nu ~ti tatal roeu, dad esti altcineva ? Poate marna te-a uitat, poate ... MAMA: Tad, tad, pacatost1ile ! (Ii astupa gura eu palma. li cinta.) Te acornpaniai eu chi tara 9i cintai... Hai, cinta, ctnta ceva I Rasfoind in oartea vietii, Dau de fila unde-am scris Gindurile tineretii Si ma-ntorc la vechiul vis ... Hai, cinta, vreau sa te-aud : ."...0, vine, nu pleca ..." Hai, Tudore, de ce ~ti prost ? TUDOR (cinta $i ea iZ secotuieasdi}: 0, vino, nu pleca, ramii, Ca tu-mi ~ti dragostea dintii ; Ai mila, nu pleca, te-ador, Ca tu estl pr:imul meu armor... AUREL (intra, ti vede, apZauda): Bravo, bravo! (Prive$te

ca

ceasul.)
TUDOR: Plec irnediat ... MAMA: Hai sa~ti dau niste mincare, sa aiba pe drum ... (1Z traqe de mina in bucdiiirie.) GILDA (intra im]ireuna CU Victor $i Ion): Dar unde plece ? De ee sintetl lasi ? Victore, parc-ai spus ea tata are sase degete Ia mlna., De ce taci, Vic tore ?

MAMA:
Anii tree, se duc-nainte $i din tot ce-a fost iubiri $i din Iacrima fierbinte Se desprind doar amintiri.;
284

sa

285

VICTOR: las

sa plece ...

Tata nu s-ar fi lasat dat atara, n-ar fi fest .

GILDA: Dar l-a umilit, Victore, I-a urnilit atit de groaz- .. nic... L-a dus pina acolo unde omul if?i ia lumea in cap. AUREL: E .un escroc, ~i el a recunoscut. Lasat! melodrama stupida. Sper sa nu cintatl ~i voi romante cu el. ION: !Nu e escroe ... TUDOR (apare eu Mama. Are un paehet): La revetiere... (Da mina eu Gilda, ctz Vido?'. Fe Ion 'il sarutCi. pe jrunte. Dii mina cu AU1el.) Merg singur, iau un taxi... (Vrea sa o siirute pe Mama.) MAMA {siiruiiruiu-l, il bate pe umiir}: Hai, repede, repede, sa-l ajungi, .. (Tudor iese. Mama intra in buciitiirie, tredonind romania cintata mai inainte.) A UREL: Mama s-a ramolit. Au inceput sa-l placa rornantele. ION: Nu e escroc, nu sint escroci, nu ... Dac-ar fi fost, nu plecau eu citeva sute... Cite stiu ei !... Puteau sa te . santajeze, Aurele, tie ti-a fost frica.; Cereau sume . rnari daca erau escroci.; AUREL: Da, Escroci l Inseamna c-au plecat ca miine sa Inceapa adevaratul atac ] (Se imbraca jUrios.) GILDA: Uncle te dud? AUREL : Sa-1 ajung ! GILDA: Nu pleca, e zapada, polei, masina aluneca ! AUREL: Am sa-l prind ! (lese.) GILDA: Sa nu-l calei, Aurel ! E tata ! Mama! (Mama intra.) 0 8a-1 omoare ! n stiu l Vrea sa se scape de el, cum vrea sa se scape de noi toti.; n calca ! MAMA: Gilda, ce-i eli tine? (Ion juge ajara.) VICT-OR : Mama, tata avea intr-adevar sase degete la ... ?
286

ACTUL

III

)';GILDA (intra. Lui Victor) : Nva venit?


: Nu .
.... u ..LI.LJ:n. :

~. t~.
_.;:

:>1,,'

. i;;
Nu dupa mutt timp in sc $i Victor', 'ena ~ .

::;;:cr~:i~::: :~.~ipa
. sa nu-l incurce ...
slabesc.

pleaca .., Era in stare sa-i propuna $a plece undeva departe de aid, 9i sa-i trimita '0 suma lunar, numai

Stia ea e tata ... Si s-a bazat pe mindria lut, .ca

mereu in bati,~): Nu mal

se ajia Veturia, Octavia


w

. '> OCTtA VIA:

VETURIA . . Ratele sint fericite Ie deranjeaza biziitul ' zau, ele n-aud nimic nu ae motoarelo A .' urna, stau in eotet fii n 1 r. Vem cinct rate garaj, camioane. Pleaca u. e ~asa ... In CUrteaVem u~ clamat. L1", r C .'<;1 VIn toata ziua A ~U'J. e, au ZIS numa" '" m recum sa nu te sesizezi ? ' 1 nOI ne sesizalll ? PiH OCT>A.VIA , .' Deasu,pra noastra e f " tot t1lllpu, Se bat mai a1 0 am1he, 0 stii., Se bat vror mUierii e tiibiicita fearte ~~ noaptea. Cred ea pielea '-.lOR: Cred ine ... o ca S-a obi9 it OTAVIA : Eu inte1eg sa ~a,n~~~! (Stii la jereastra.) Se rna] bam dar SW 1 .at a 0 familie discutii si ~ 'a se mal sl h di . '( sa S e bat in parte '1 0 Ineascii intre bataw, , nu pob' sti. I... seaUnele se bat Q' '. eare-1 mai tare S :D . ."l-am un vec' . . 1 CU ~ e patru or] se-mbata e' 10 care bea. Rupe! larna, in pivnita D P zi. 11 cu1ca nevasm-sa ' ~ .' ar n-are ni '. ' '<;1 zefite, urla ca un nebun 11111C, $1 ctnd se treVETURIA'L' . . , Inlfitea e totu. Ratel . Ie trebuie? Ianb e, e1e smt fericite r C OCTAVIA' Q1'"t a, graunte si apaw ' e 'y CI e-un pei'te eiteod " r ,A nevesti-si: Rata 0"'0' 'w a a, 1a beat ii spune VICTOR "..L mara nUm 'd : 0 s-ajunga amindoi i~ iad,al Upa pe.<;tiumbli".
W

De ce sa-ml fie sciI'lba? Nu mi-e. Dar lac eura de slaoire. Mi-a spus un doctor ca daca seuip mult,

'. " VICTOR: Scuipa, scuipa. .. .....GILDA: Mama pllnge tntruna ... Ma tern sa nu faca cine _ stie ce,.. VICTOR: Mama e tare ... j' . GILDA: Dar acum nu mai are mci 0 speranta... 91 l-a asteptat atita, si-acuma... Iti amintesti cum ii spunearn mamei? VICTOR: Capra cu trei iezi.; .. GILDA: Da, capra cu trei iezi, Si ea nu. se supara. 0 ~teptam sa vina din oras ea pe capra din ;povE;~~i:.~ Si-c eautam prin buzunare, prin geanta ... Ce n~:ai adus de mincare ? ' .. ':. : .
\oJ

VICTOR:

Mizerie... .

,....~

GILDA: Luera la

0 magazie, irrrparjea mincare muncito.~r'ilor .., Avea o sticla de-o : jumatate de kilogrant:.

~.

288

In geanta aducea bucatele de carne, fasole, ee putea: .. Si-acasa "Ie lungea'' cu apa, a9a am trait mai . demult, ~a am crescut ... VICTOR: De fapt, din ce fura ea de-aeolo ... GILDA: Nu din ce fura; din ce raminea de 1a altii.., VICTOR: Nu, n"are de ce sa fie vesela' capra noastdi... Niciodata n-am 'lTazut-o rizind ... Pardi e facuta nu289

mai din oase sl din tristete. Sl-acuma Aurel umpl paharul. OCT AVIA (gasind muzicii Laradio) : Si twist ... (Domseazii Asa mi-a spus doctorul : ca sa-ti merrtii silueta, tre-

buie

sa

scuipi 9f sa joci twist.

VICTOR (Gildei, tiespre Octavia): Nu e nebuna, n-are ,'. dreptate Platon ca toata lumea Innebuneste ... Ca sa mnebunesti, trebuie tntti sa iii om intreg. minte, sa aibii ce innebuni. Ea asa a fost deauna, nu e deloc licnita. De cind 0 stiu, stiu : 0 rata., Da, asta-i cuvintul : rata. $i ratele ' n-au cum sa te enerveze. Ele, yorba lui tanti Ve- . turia : iarba, graunte si apa. OCT AVIA: Ai spus ceva ? VICTOR: Da : am spus : gura nebunului adevar graieste. OCT AVIA: Dar e vreun nebun pe-aici ? . GILDA: Unul singur : Platon. Dar acum doarme dincoIo, beat. OCTAVIA: Estl tare Indragostita de el, Gilda, daca-l alinti asa. Platon, nebun, asta-i aHnt... Esti indragostita de el ! GILDA: Turb .! OCTAVIA: Dar Mos Gerila de la Teatrul de papusi mai vine? GILDA: 0 sa vina, 0 sa vina, ca l-am platit ! VICTOR: Asta-noapte am visat ea muream de foame ... (Intra, neobservat, Jon. Riimine linga u$a, tiicut.) .$i urcam 0 scara perpendiculara pe sol, alaturi de sute de mii de insi, catre gura. unei oale cu mincare ... Ajuns sus' am vazut ca oala era adinca, enorma ca o groapa, 9i trebuia sa-ti dai drumul pe fund, tiri~, sau pe burta, pe marginea interioadi a grbpii, ca s-ajungi Ia mincare ... Od sa' sari in pi290

cioare ca s-ajun.gi mai repede l~ aHau 9i alti in9i, mi9dndu-se ca 1~tr-un. Cineva mi-a explicat di JOS - 91 se 91 vedea ~. .. . . rnincare se face un fel de sos 9i ca intre oamem ~1 .. t nu-i dedin cauza iIllghesuielii unn mor, dar as a . ~t 1 1 c: ~ fiecare .dupa ce s...a sa uranjeaza pe restu ... ..,,1 ca . ~ dar ori nU re~e1}te t .cauta sa urce la lumina, .' ra , . flaminzel?te pe drum q1 revme din cauza altora, OCl . . b" burtii A.care ... Un soi de mit, ell niste 1'0 1 ai ~' 1a mIn ~ . . 1X o"''''''eni inal~ndu-se pe-o sc-ara, ~ntreaga almeali:l. """.... Y'" 1 ~ ~al cada intr-un virte) de fiin~e ce, inful~ca: trou Anful . ~ Si am re!fuzat sa sar In oala ~l a~ p 1 eca ... .." it atele ~ ind d la gura ei si m-am trezi cu m y cat HallUm e 'incasem seara... $i chiodiinidu-mi de. foarne ... Nu m . i dar a fi uitat timpenia asta cu oala, cu scara VIe : ' . ~ ._, adus aminte de ea. El era acolo, J~s, 91 Aurel mi a f . vlerme era aut de sMul, eli se facuse rota ei, ca un . buhait... .' l-a dus la spital GILDA: poate numai I-a Iovit usor, 91 .

e~:~

29l

VICTOR: Po ate. E puternic. E ser, E ambitios. Si Iiniste. Zap ada e ideala, Cea mai mare liniste e. iarna, n-ai .observat ? Din cauza zapezil. Ea stinge:

toate tipetele, toate cintecele, absoaroe totul, inghite totul, zapada... Aurel e puternio .fiindca e foarte slab: se teme de Iiecare pas; pe care I-a facut .. Cacl n-a fost cinstit. E descoperit, e in pielea goala, fata de el in' primul rind, stie cum a ajuns unde-a -ajuns, ~i de-aceea e in stare de orice... " VETURIA: $i Dragos striga : Traiasdi nu stiu cine! VICTOR: Nu, nu-l conduce nimenl spre dezastru, se mina singur... Singur 0 sa cada in propria-i plasa, orbeste .... Se [oaca de-a soarecele eu pisica. Ii da soarecelui speranta ca va scapa, .ca sa-l rapuna cu plaeere, sl cu cruzime... Sigur, .Aurel fiind ~i soarecele ~i pislca, faTa sa stie Se distreaza pisica inainte de-a-l minca pe soarec El e sl tare ca pisica, ~i fricos ca soarecele... 0 sa-sl rontaie singur capul. ION: Dar mainte de asta 0 sa-l rontaie pe multi. Inceplnd cu propriul sau tata ... Vrea sa-i Inlature pe cei . ee-l cunosc, ca Paladescu., Cind nu mai esti sluga lui, devii dusrnanul lui ~i te vineaza... Aurel vineaza, vad, eu mat;lina ... AUREL (intra): Ce vinez eueu ma~ina ? GILDA: Unde e tata ? AUREL (lui Ion): IntH sa-mi 'raspunzi ! Pe cine vinez eu eu ma~ina? ION': Te-am vazut dnd 1-a1calcat... lAUREL: Mi-a ie$it a pisidi neagdi in fata; am frinat, dar omul fUnd beat, s-a bagat sub roti... Ei, ~i? " Intatdeauna ,sint vinavati nUIDai ~oferii? Pietonii n-au nid 0 vina ? VICTOR: L-ai dus Ia morga ?
292

fiu casi. . .1 ruuncia insulta cu adevaru ... : Nu co . .' ea' eu adevaruU" .' Nu coruunda SUSPIClun . Ai'plocat de-aid.eu ginduri rele. . .. dupi gin.. . Nu tiam ca poti condamna oaroenll . z"; '. p~ care le crezi tu ca sint rele ... (Se de " dUIl,.. e . d ' a pe' tine .pentru -) E' te-as putea con amn braca. u '""I .' e Pila!des<!U ... Dare tapte ... Nu l-ai denun\at, zici, p_ . - eu eI7 nu de teama c-o sa intri Ia apa impreuna . ? . :....... ...,,,,u . Unde e tata . 1 putea REL (lara so.-t ia in seamli, lui Ion): Eu e-~ . , spune ee1 or in drept despre faptele tale. .
(lui)on): . : E viu ? ~_ . . '. . E marl. (Sec. Intra in bucatane.) .:. ' . ~Id raiul : .plin-de 'fotbah~tI. 'foa
0

Nu suport

sa

ta

~~ 'l?i albastru, adversari~..


";,.~",",'nn :

: Eu lGI~a 'Va .' . t . lb .'. bat labda prin rai, in ecln<pamen a,

Dar

eUlID '0.

. . daca sint in sa be ei adversan,


.."..... ' .

-"

tabara, .'.

ral . _. - e punete, joaca armOCTAVIA: Nu conteaza, nu JoaiCa P ,. ... . . cal. . _ 1 n teO din faptele lui . GILDA (aproape strig'ind): Ra~ por e.'} _ /'. a e1 1~ . . b te asupra lui l (AureL e 1.n U$ , ,
': .

.?

ffi1.na.!. -_ ~ rlites<! _ ? E .sa Zlcem ca a sa p UREL: $i-,\i pare rau. . U... __ .... .' '. i l.e
a.cest ac;cMent...O' sa rami~etl fara aJutor, ca n l} rime. El, nu ... (n arata pe Vwtor:) .... ar: Eu 0 sa mol' relpede, n~-<t;l fal!e grl]l din P

!?l se va ao a _ .. ~ . pahaT $i 0 praJ.1.tu. Tn tn


A

..'

.::::11,:':::""""'::':'"

~L:<:':\'::::

tea mea. . AUREL (jara sa-l a~cuLte): $~tu :~ti a... GILDA: Nu siht ce vrei tu sa SpUl~.. n AUREL : Nid nu ~tii ce-am vrut sa spu . GILDA: Atund spune!
293

AUREL:: Estio tirtfa ... GILDA: Aiurea ! Sint 0 frlgida. AUBEL: Alia se numesc acuma ? .. GIIJDA: Sint 0 frig:i.da. Si n-am gasit mmic interesant la barbati, de aceea am schimbat mai multi... AUREL (moore de ris): Nimic interesant ... ION : Unde e ? AUREL (sec): La militie. M-am dus si-am spus ce

: Terroina odata ! : Platon a spus asa, nu eu. : Platon a spus altfel. : E acelasi lucru. : Ai ajuns la putere ca un rege : . . . . t Ti-ai asasinat propriul tata ... Nu de~acum~: sma iltJ . omorit in tine ... D~i ai uitat ea mortl: ,demu -31 ad""'Ta~rat decit eind mori ~i tu, pina

nu mor cu

I'_"

s-a-nttmplat.
VICTOR: Atunci, n-a murit ?! AUREL : Ba Ida... L-au dus la rnorga ... V!LCTOR: Va sa zidi, totul 0 sa se aranjeze ... Mortii cu mortll, viii cu viii... Dar asoulta, Aurele, de ce ti-e ifrica tot n-o sa scapi ... 'I'u vrei sa ocolesti ceva, cu orice pret., 0 sa ocolestl trecutul tatei, dar preiul o s8.-1 platestl alta data cu vim ~i indesat ... De fapt, amii data pHi-tii, nu c~tigi nimic ... 0 s-ajungi odata la contrariul scopului ce ti l-ai propus... Ascunzi, ascunzi.; dar nu veal cit esti de neputincios ? Nimic nu se poate mdrepta, sintem totl neputinciosi.; A!HRiEL : De fapt, ce vrei tu ? VICTOR : Nimie. Oedip si-ar fi scos ochii de rusine... Dar tu n-ai ochi de mult, ~i ohiar de i-ai avea ... AUREL: Te-am tntrebat, ce vrei? VICTOR : V~d ca estl putemic : pui intrebari ca un rege. Nu suporti sa ti se puna rntrebari.; AUREL : Nu! Stiu : tu nu vrei sa minti, ~i...,~a ti-ai gasit propria-'t;i esenta... Ai' renuntat la conveniente sodale, ti-ai regasit autenticitatea ... Etc., etc.! Dar, de ifapt, ce-ai gash in tine? ICTOR ; TJn pustiu, 0 imensa Sahara ... AUREL ; Perfect! Te felicit! Tu n-asculti de disd-; plina simturilor, ea mine, nki de decrepitudinea lor, ca Gilda ...

atunci te urmarese in glnd ~i in ... . Pe mine nu rna U1;maresc .. . T' . asasinat : ~ti un rege adevarat. .1-a1

s,i pro-

pria- \i con~tiin1a .., . Ce cuvinte bombastice ! . .. :_ .....,.n"'u. Deloc. Con~tiinta, asta e regele pe care. l-~l .om~rlt ca sa de'Vii rege. Acum urrneaza sa ne 11!chl. ~l . pe noi , ca sa fii totalliber ... .d ezr .'. A : Unde e tata? ..... A'UREL : Nu 1-ai auzit pe Victor: l-am ~o~lt. 0 sa te elibereze : ION: L-ai omorit inutil. Moar t ea 1Ul n. de .propriaAi frica. . ' la te ,; OCTAVIA: Intr-o eoh:iJpa 0 sa ]oac.e Pe1e, care bea p , " . .r.... St f Kopa Derus Law ... '...... Iasin, u.Jl eano, , 'VETURIA: Nu rna bolunzi! ... ~ VlA' $i in' alta Garil1lcha, eel cu 9apte fetlte, ca A . . Z mora Masopust, n-are nici un prune, Suarez, ai , . Mazzola tatal ~i fiul, Mateianu si tandemul IonescuDumitriu II. VETURIA : Dar ee-s 8J9tia, sfinti ? . . aCTA VIA: JuJCatori,' draga! Adica, tot un fel .de s~mtl. .m:::::::'::GILDA: Pe tata l-ai gasit vinovat pentru propna 1m nenorocire ... UREL : Hai, spune, spune... . A . x t~ tob' GILDA: $i-aicuma vrei sa ne facl s", acem ... ' '.""''':::':::::: AUREL: Da.

mei

294

GILDA: Fiindca, complici,

ori sintem marten,

,daca vorbim, . O'l,

: Cu groaza nu potl conduce.. nici

tu~ma de

AUREL : Vezi ca esti inteligenta ? .. , VI0rOR : Dar nu-nte1egeti ? Nlmio nu .se poate ascunde.: .. AUREL: In Sahara ta, ca sa devil om, trebuie sa pui ; ".flori, altfel e~ti un mort viu ... Flori, ca sa justifier ,';! " ca, triHe~ti... A,ltfel e inutil sa traie~ti... Asa, pustiu, Inconstlent ~f, pur ... Trebuie sa 'intelegi .. o situatie. trebuie sa ma intelegi... 0 oaza vreau in Sahara! VICTOR: Oazele aduc ~i camile" sl camilelo fac baligi. VETURIA: $i ei stau acolo fara femei, cii nu e voie... Dar ce fac ei in rai fara femei ? OCTAVIA: Joaca fotbaL VICTOR: Pamrntul, 1a inceput, a fost pustiu. Apoi au .aparirt monstr]. Nu cultiv riimlc, nici 0 floare, ca sa nu apara brontozauriis_o mantncs. AUREL: Stai ros de ~inceritatea asta pacatoasa pe care o nume~ti 'caneer', :stai" sl te usuci, te casectizezi ~i mort in fiecare zi cite uri pic. VICTOR: '" traind., Dar iremediabil sortit mortll.. Tu vrei sa te inteleg, vrei cumva sa tac, asta inte1egi prin flori, ori sa am mila ... Eu n-am decit scirba, Aurele ... Tu te mintl, ca sa iii fericit ... ~ti ticalos mare, nu un gc'Hnarcare fura 0 bicicleta. AUREL: Eu n-o sa fac ce-a fi'i.cutElizeu. VICTOR: Decit sa crapi tu, mai bine pot~pul... Vrei sa fim fara aparare ~i docHi .ca ni~te -morti. Ca sa-ti ,menpi coroana ta de rahat. Rege peste mortL De parc-ai fi moartea, ca numai eiH plac 'le~urile ... VETURIA (Octaviei, ariitl.ndu-i pe ceilalti) ,: Ce. fac, se cearta? , "
..' .! .

'1\ Dar oCllll1em . Cu groaza .,spern, nu rmpui .., .

sa depui lmpotriva mea?, ' ', Din ~uierea ce-o ai ti-ai facut un scut., , Care 11desparte de oameni, . ',...1 da.1' Ca raminem pe . Vrei sa ne intimidezi, <lru~uri daca vorbim, da ? , Da.: 0 sa fi"'}fericiti. .... t 1 ~Ce nerusinat ~ti !'" Asta-i fericire . '. A tu trai~ti lntr-o be-tie a glandelor !l a~ta ti feridre ... De asa .fericire se lburcura on~e n'llJIlle!l . . aleasa , m ipisicii de citeva ori pe an... Tu, specre fiecare noapte. . ~M ) propui sa tacem ca Ia tirg, da ? (Intra ama. : Da. .1 Sper ea n-o sa-i pretinzi asta lli mamei . Mama e dsvortata de el, s-a lepadat de el de0

.Ailica

:'~e

multo . E 1 am asMAMA: Fat.1ide 1ume, dar nu fata de ml~e. ~u . teptat 'tot tirnpul... Am divortat ca sa va pot creste .... '. pe vol. ~ ~ .... AUREL : Mie mi-ai spus odata ca e m~rt.. bil de . E. ad evar. ~ at . Ca sa nu te sirnti responsa 1 . MAMA. .;., _ nu . ';fa tele lui. Si ca sa poti deveni am intreg ~l ~~ . ~ cumva pe seema lui eventuala ta ner.e~lta m pui '.' '1' post , bam . tvia ,a. Acuma ai totul, fam] Ie, tOO t '. . . ION: Un singur lucru ii Iipseste ~cons nn,.a. MAMA : ioane, nu..:ti dau voie sa .vOl'be~tI a~a despre el.
',' . ,E copilul meu. '. De-aJCi-eean-are nici ION: Am falCut 0 constatare : n~are_!

OCTAVIA: Da. Hail ca n1a enerveaza, ~i am tensiune ~i nu vreau Sa mol' din cauza lor' (Ies.)
296

remu~ari. ." , ~ .. 1 lui ' UREL' N-am N-o sa pOt fi pe plocul tau" mCI a ~ A nid ma.... Victor. (Uui Victor.) Nu pot sa flU Oed'p 1, car HamIeL. Eu atn vointii ...
. .,.. V

297

MAMA: Unde e Tudor? AUREL: Care Tudor ? .. Omul acela ? MAMA: Tudor, pe care din greseala I-ai atins cu din fata a masinii.i. AUREL : A murit ... MAMA: Nu, nu, nu se poate, glumesti.; ciitiirie.] (Intra in

rea ... CanceruL.. $i voi toti slnteti cancerosi, dar 'Vreti sa recunoa~teti, va amagiti ! .; , : Fi~are sa raspunda de faptele sale. : Tu esti un romantic desuet, Inane ... Totul este dar :' nimic nu se pierde, nimic nu se creeazji, to-

AUREL: u glumesc! Hai, Victore, ia telefonul ~i denunta-ma I N-am fost la militie. L-am aruncat in'tr-un sant, la marginea orasului, in padure in zapada ..: Ningea teribil... Hai, pune mina pe telef'on ! Hai, curaj, fii uman, apara un mort, da-ma pe mine pe mina celor in drept, (l1U te uita ca._ti slnt frate. Hai! . VICTOR: Nu, eu nu te denunt ... AUREL: Ti-e fri'ca de mine, de coroana mea de rahat ? VICTOR: Nu. Dar ori spun, ori nu spun, nirriic nu se indreapta. AUREL': Ia lent ...
0

:r

tuI se transforrna I : Orice lasltete l;;i mcropeste o motivare. : Numai f1iJciJnJd orice cred imi oapat adevarata
libertate ... : Libertatea de a nu face nimic, : Libertatea de a fi sctrbit., Nu exista Iibertate fara putere. : Asta a spus-o Baleescu. Dar se referea la un popor, La natiune, rni se pare. : Fiecare om e un popor. : Asta (l1U stiu cine-a mai spus-o, Nu, Ioane, totul e zaidarnie t Smtem ziditi in propria noastra netputinta. Sa nu crezi di vintur idei reactionare, referindu-ma Ia UlIl tianp social al omului.; Nu, Fundamental omul e zidit in aceasta lume, in propria lui tpiele, in propria lui moarte. Neputincios. Decit sa strige poete, D<N'~i stlrigatul e inutil. Crueinu te-aude nimeni. Nici miiloar un Dumnezeu. Ziduri, Ioane, ziduri, ziduri.i. N-o sa rna iau nici dupa Aurel, nici dupa tine ... N'-am idoli. Fiecare sustine ce vrea. Si ca. numai el are dreptate. Uite, relitgiile... Crestinii sustin ca a lor este i,mparatia cerurilor. Numai ei .au dreptul la cer. Budistii - oh! budistii a~tia! sustin ea numai ei, mahamedanii... Etc., etc. eel'! Cer! Fiecare. pentru .religia ~i adevarul lui. De-aceea nu cred in nimeni.; ION: Tu din faptul di exista mai multe religii tragi conduzia ea nu exista nici una? Asta e logica de am
299

foaie de' hirtie atuner si.; Stiam ca:'ai .ta-

VICTOR: N-am scris in ultimul timp nimic, nici un rind, nici macar stihuri - pe care Ie scriu toti timpitli, Nu ,seriu, fiindca n-are nici un rost. Nu te denunt. Nimic nu se rezolva, E 0 lege teribila it materiel, a vietii, v-o arnirrtiti ? Nimic nu se pierde, nirnic nu se creeaza, totul se transforma., Si in fata acestei legi stiintifice totul e zadarnic, Tot ce pot face e sa. nu fiu de aeord eu tine... Sil .riu rna. mint pe mine. Dar de ce sa te reclam? Facind un bine, implicit faci un rau ... Faci injectli ca sa-ti ajut( ficatul, imbolnave~ti rinichiul. Este, Ioane ? Tu esti medic. Cind organismul e bolnav, totul e inutiL $i noi toti sintem bolnavi de moarte, ..~i toatii omeni293

beat. (Lui Platon.) Unde ti-e pisica, as vrea 5-0 filozofind. VICTOR: Nu exista cer ... Nu exista progres ... Totul e rnai aparenta., Omenirea sta pe loc... 0 sa c-am mers in cosmos ... Ei, si ? Ce s-a facut pentru ca omul sa nu mai sufere? Durerea omului ... aici.: ce progrese ? Cuceriri in chimie, in fizica ... Dar ,puteti omului sa-i scoateti nici macar 0 masea fara durere, Ziditi ~i neputinciosi.; MAMA: Ce copil ai ramas, Victore. Tot timpul te-au: 'durut maselele si ai urlat. Dar de ce nu vrei sa: iritelegi durerea, ~i sa treci dincolo de ea? E nor-: . mal sa suferi, altfel n-am fi oameni, Doar pietrele nu sufera ... VICTOR: Daca rna dar maselele, urlu, nu ascund ea rna dar! AUREL . (pieptanindu;..se,intr-o mina cu oqliruia mica): Urla, draga, VICTOR: Urlu! ION; Victore, tu te cheltuiesti de pomaria, te cheltuiesti in gal, fad eforturi teribile sa pari cinstit, toata energia ti-o cheltuiesti pentru aceasta stralucire ... In lac sa fii cinstit cu adevarat, ~i in fapte. Te cheltuiesti inutil. VICTOR: Ftindca totu1 se cheltuieste inutil... Soarele 19i risipeste caldura inutil, paminul inverzeste inutil, totul e 0 perpetua cheltuiala fara rost... AUREL (il siirutii pe Victor) : Bravo! Nu te credeam atit de de~tept. Ai din partea mea, hi vara, 0 excursie prin O.N.T. eu autocarul, 1a Proga. VICTOR: Dar nu vreau excursie; .. AUREL : Vrei sa-1i cum par l?i motocicleta? lti cumpih~~ VICTOR: Nu pentru asta am spus ce-<am spus ...
300

. L - Iasa te-nteleg ... Tu ai problemele tale de . asa, , '. _ . p rasul de .. t~a Dar nu strica sa vezi raga; 0 ~ ". cons tlID, . . aur... dat spectacol! : Aurele, esti ingrozitor. N-am . $tiu, dragii. :. .. +.:t V';"";bore si lumea . Fu ems U1, ><v ,.., . .: Victor e foarte einstit. .victor.) _

en
A

~ Al'"f 1 sa vada. e ... pe sarutii dtn nou m muri , Arn rnuri . ' ~i soirba,

R de rusine, trasm\l... UR~:"O

r e)' 0 daca n-arn uri, a . ( P 'Lng ', '.. D - -ar fi dispretul


a.ca n

sa mori intelept fli scirbit. Ca Socrate.,. (~iC:


t

tor tn ra

. : t - 'n sufr~gerie.) Eu il p1atese sa spuna ca

rna uraste ... : Ce de.!7tetpt e9ti... t btrrta Ia gudi, nu : In orioe caz, eu nu sin cu en.... a fraierit nimeni... GILDA: Nu rn-a "frraierit" ntmeni. AUREL: $i .capilul al cui e? GIlJDA : Al meu:. ? CinJd 0 sa-1 rsasti, ce-o sa spui ? AUBEL: Darv cu erne v"1: OOiUS barza l (Intra Octavia $i GILDA: 0 sa spun ca -a Livia.). . b 1 si la noi in fieeare an vm erze e, 'f AUREL: Vezi ea pe . . vin cam multe. .. d' .llagoste 0 sa-1 . 0 - Da'c 0 mie ide copn m IU , GILDA. sa . a fad nici macar unuL. .. fae, daca tu nu ~tl In stare s . .
w v A

LIVIA' Gilda... sa nu-l GILDA' Nu-i vina ta, el nU vrea sa a~ba ~OPll, . CIa incurce. urn - inourtCat "'i .., viata tatel ...
v ..

LIVIA: Gilda, nu-.l supal'a pe Aur~l... l.... Pardi r ut din tme 0 utnJura... GILDA: Nu vezi ce-a <l,e . '1 l' Casatoria nici n-ai fi femeie, umbra 1m, s uga Ul ...
v

voastra e

timpenie ...
301

,,.

LIVIA: Eu iubesc, Gilda. GILDA: Dar el ? Vai, Doamne, 'proaste sint femeile ! yin roabe dim. dragoste, se mlir1ta... Divorteaza, via! Altfel 0 sa te stingt.; Fa copii, ei sint memoria .. parintilor, copiii. .. Chiar si cei cu suflet corcit, ca al lui Aurel, Oricum, fara copii viata noastra n-are nici un rost. Si de un coreit n-are rost sa ne ternem ... Lasa-I, Livia ... Voi Ie dati barbatilor tihna famihei, confootul, siguranta, ~i de-aceea va dis pre- . ~uiesc. Pe tine el ~tie ca oricind 0 sa te gaseasca acasa, Are 0 garantie, Cas8.itoria Ii da garantia de fidelitate, si atunci nu dii doi lei pe tine. Nu-i iubiti, femei, nu fiti roaibele lor, si-o sa stea ei in genunc-hi ... Ei cauta aventura, coeosii 8.9tia slabi ~i inifumura~i, si daca vaid ca-i iUlb~ti... Lasa-l Livia ... ION : Lasa-l, Livia, nu veei di Unga. el ~ti ca si moarta ? [)alCa el, tatal si l-a ... AUREL : Ma consideri criminal f'iindca ti se pare ca nu rna Inteleg bine eu Livia, nu pentru tata ... $j la urrna urmei de unde ~tii tu ea l-am omorit intr-adevar ? ION: F'iindca esti irugrozitor de batrin. Si ura e boala batrtnilor, $i nemaiputmd sa fii Unar ~i sa iubesti, ura,~ti. Urasti eu placere, AUREL : N-i8'ffifost irivatat sa iubese. IaN : Oopilul rim tine a murilt, ,~i IllU mai ;v~:eimpii... $i fara copii nu l?'tii ee inseamnl:i sa fii parinte, e~ti ,ca un trun'Chi retezat, fika roo8.lcina ~i fara eoroana ~i flori. AUREL : 0, siut satul de tiNe filosoaife l?i de medici criminali care fae pe umani?tii. Dar cei care au scris iill autobiografii ca Ie-au murit tatii, ca sa nu mai raspunda pentru ei, nu i...au arnorit? Numai eu? Altii nu? Mama nu l...a omorit, divortind? (Mama
302

intra.) Ei bine, eu l~am'UJ."""~.~ clndu-l cu ma~ina ... Dar am ',. , pentru tine, Gilda, sa nu te:i:ri~d' . de oariera ta inceputa eu Ehze~,.n""'nTT'l.' ..... . de zile nu i-ai mal pomemt. n care d e anI .

in.dJcal-ai uitat... .. : N'u-1i pune vilruape seama n~as~~ ... 'nd""""nat noL.. $1 mci el, tata. : Nu te-am I : Tata, tata, bata ! ~. ilul . oate face nirnic cu el, e batnn, cop . ::: :~ ~a~~rit, geniul ~opilariei din el a munt.
,=u

. "/'. i:/; ,Y.,

. Ion.) Eu rn-am nascu ann,.. ' ...LlV1A . Hai mai bine sa judim ~E\ptiCl. b . b' TO~ : Tot Aurel 0 sa d~tige ~i-O.s~ ~e age 1'0 : ..~ VIC te-al plictisit sa tot pierzi Juemd cu el ~ p Tu nu e-al tid? LIVIA: M-affi obtsnuitGILDA: De ee nu-l parase~ti ? LIVIA: M-am obi~nuit... . . . eu un b1lrbat, totul GILDA: Cu el ? Cino te Obl9nlilel?tl e mort. LIVIA: ..' Cu el, ICU voi, cu 'toate... . ica cum Zlce mama. GILDA' Cu s:eirnaIVla,ca PIS! , ." . nu b" .o<Mi ci;nrl n -m copn ~l LiVIA' E greu sa nU te 01 Ieynuh .. ,?u, v . ? S' '. . aproape pe nimeru ... Sint la~a, ee vrel. ,~ mal al . t' a sa puteti a obi~nuiti. eu el ~I-Osa tace,1, c ~. 'VOl0 sa v . flo sa-l apatriH ! ~i chiar de n-O sa face.tl ce ace e ,
v v v v
v

t copllane! ",'tga UREL : Dar eu rnci n-la~ ~~. auzi ? Batrin ! (lese.)

Arnin ! (Intra in sujragene.)

. .

. ~.

(S...

duPa.

rati tadnd. GILDA': Te-n'!?eli, Uvia. LIVIA: Eu intotdeauna asta.

ml:i-ns,el, shit

l-. 't O\uil?nul a


V

o::i C.l
'f

303

I~!!f

!,.

1'1

IJ if

s.

: ~; . ~: .~

OCTAVIA (Liviei) ; Eu m-am putulit, slnt mai mindra ~i"' am de. -ce fiu nea1c~e ... P:U'VUle~te-te ~i tu, hai, ." putule~te-te. (Livia n-o ascuua, intra in sujrageTie .. "" Octavia, dupa ea.) Vrei sa nu te .vada barbatu-tau' . ctnd te putule~ti, bine ... (0 urmeaza, AUrel revine.) MAMA: Aurele, adica e adevarat? AUREL : Da. Omul acela nu mai este. MAMA; Omul acela era natal tau, Aurele. AUREL : Nimeni nu ~tie ca era sau nu ... MAMA : Stiu eu.

sa

AUREL: Nimeni nu stie ce-a patit ... (IntTa Vid07.) Victor nu stie, n-ars ce povesti niTnanui, pe Gilda n-o ia nimeni in series ... MAMA : Dar eu stiu... A UREL : N -ai vazut nimic, mama ... GILDA: Nu te iubel?te' nici ope tine, mama ... Cum traim in casa cu un criminal ? ,
0

sa

AUREL : A~a cum traim ~i c-o tirfa ~i e-un bolnav. MAMA: Nu-l ascultan, Aurel a baut ~rglumests, vrea sa ne neci:ljeasca... . AUREL: Nu glumesc. Singura pe noi, era sa dispara. GILDA: Eu n-arn sa taco salvare,

ca sa ne salveze

AUREL: Cu tine e foarte simplu : daca-t] umbla gurita cum ai faima ee-o ai, teointernez Ia nebuni. $i-acol0

.,

crapi.

GILDA:

sa vorbeasca

Mutu ...

AUREL : Mutu nu vorbe~te. Si-apo], ce mentor] are? A fest aid? Ei si ? El n-are de unlde sa ~tie ce s-a intimplat ... Mortul 0 sa fie gasit la marginea ora~ului, de unde sa ~tie el cine l-a ... ? Dar daca I-a omorit Mutu ? VICTOR: Cum ? ' ...

i\UREL: Am pus 0 intJrPih:arp::~::: de Mut? Peate stta lpentru ce? VICTOR : Vorbesti prostii. ... i\UREL: Dad Mutu vorbeste, as Putea' barea : nu cumva el... ? GILDA: Ne .inchizi gurile, dar pe-a lui Ion n-o s~o chlzi ... AUREL: E gata inchisa : a distrus vieti !_C~ :aladesc~: $i-o las ~i pe sora-sa, pe L~vi.a... s~ram~na c~o ~oIa . ,v8lduva pe cap si. c-o mama nebuna. 0 sa taca ~l. el.. MAMA: Ce .prostie ... 'I'oata .viata mea a f?st 0 prostie ... tN-am fost nici frumoasa, nici nu rm-am petr~cut, n-am mai dansat de douazeci de ani, sau ~al _de . It Am fost 0 fata saralCa ~i 0 marna tsaraca ... mu ... .. a 'Dar v-am avut pe voi '~i n-am .ais eli- toa a mrm. niciodata ea Sll!lt nefericita ... (Ride.) Capr: c~ ~re! iezi... Ce rost mai are viata pentru 0 capra ~ tn~a ea mine? Iezli sint mari, nu i-a mincat mmem ... Capra trebuie sa taca., Capra' a raspuns prea. mu~t pentru faptele altora ... S-a dus ~i Turdor ... 0, ~: Elizeu ... Ce prostie, de ce i-o fi placut numele asta? Vietore, tu spuneai ca nu-i placea sa epara in lu~e cu propriul sau nume, rrume. sau caracter, cum ziceai ? VICTOR: Unde vrei s-ajungi, mama? . . MAMA : Ce prostie ... Via'ta asta nu mi-a dat mmrc... To~ mi-a cerut sa tac, sa tac ... Si copiii mei slnt oamem oblsnuiti.; . . AUREL :. Ai 0 fata celebra! Unde vrei s-aJun~l ? . MAMA : CaaJra a obosit ... Dar nu nuri:lai pe tata: tau.l~al omorit, Aurele, ai omol'it un om caruia, tme n~mte , un om caruia i se di'iduse libertatea. Un am lertat pentru ce facuse.
30~

AUREL : Nu uita di din cauza lui unehiul Elizeu ... . MAMA: Elizeu a dat referinte, ca sa se puna bine ... AUREL: Poate l-au obligat s-o scrie ... MAMA: Nu te obliga nirneni sa mori daca ... Am obosit, dar n-o sa uit, asta nu, Aurele ... Si n-o sa tac ... Ar insemna ea viata mea a fost o pros tie ~i ca nu m-am zbatut deloc sa va vad oameni. Prostii, rrrai pot sta in picioare, n-am murit ... N-o sa rna las doborlta de niei 0 nenoroeire ... Inca mai bate inima mea de capra batrtna. AUREL : ~i ce-o sa-ti foloseasca dad rna spui? MAMA: La mine nu te gindesti deloc ? Daca tac, eu mine nu te intereseaza ce-o sa fie? Ai vrea sa ingropam totul aici ~i sa uitam ? Asa face l?i pisica. Isi mgroapa scirnavia in pamint. Si pleacii mai departe lini~tita. Dar eu n-am fost niciodata pisica, auziti ? Eu am fost capra, sa ~titi. Si nu pot fi mindra de copiii mei murdari, (Intra Ion.) AUREL: 0 sa rna distrugi, adica ! Dar sint din stngele tau fiicut, singele tau e stricat atunci ... MAMA (calma): Prostii. E!lti un om eu carte; destept, trebuie sa gilllde!?ti ICe Iaci ... Nu eu raspund pentru tine, ca esti -din singele meu. Cit te-am. purtat in mine, am raspuns, cit te-am dus in brate, am raspuns, cit te-am crescut... Acuma sa raspunzi tu. (Aurel ride.) De ce rizi ? AUREL : Pentru .ce faci toate astea? Pentru un ins care chiar de-ar trai e ca Un mort? MAMA: Era un om frurnos ~i puternie 9i viu ! AUREL : Vorbe~ti fara sa judeci, parc-ai juca baba-oarba 9i-ai fi legata 1a oehi. MAMA: L-am iubit, .ce vreti? E cineva care sa rna condamne pootru di I-am iubit ;pe Tudor? GILDA: Nu, mama ... (Aurel ride.)
:306

(~:~~~b~~Z;-o:O ;O:;tc.;(:~~i~~~j~ :;,i .


. : rna denunti ? Pentru 0 gluma pro as . , ce vrel sa, iat Dar n-a 1 vit U90r, '9i el s-;a sperra ." ' d:e~t, ~-a:n 01 rna~ina ne-am impaoat ... L-am' dus nlmlC.., n y ~l'nX lup a +1t ~ 'M t Venisera c-o may i:1, ~i s-a int'ilmt cu u u.; . sint sofen ... .creaza pe' un santier y , GILDA: Ce ,glume stupide 1 ~ ~ riici unul dintre AUREL: Nu-s stupide delae. V~d ca M-ati crezut criiuoeste eu adevarat, .. . VOl nu rna 1 , minal. ~ te? . t ION: T rale!1' . . . -am lamurit: Ai ms eAUREL: Da. Dar in pnvmta ta ~ pareri ingrozitoare d~spre mine.
v v , v

ION: Eu tmi roen~in parer:le ..: d ., Dar eu n-am omorit. b' e ! E~t1 mm ru i ILl . d AUREL : Foart~ :n. i eu a:nindria sa-i pot !pretin :pe nimem 91 ,a~ f?l, de miine sa rna celui care m-a Jlgmt sa inceteze mai salute. hi din acest moment... T) ION :'Pot c tar ...... 1 tii] (n saruta pe AUTe~.' GILDA: Terrnina\l ell pros ,n ~... apa seaea, f;)i cind gar esti ne-a! 'flert rn Mare rna " se-napoiaza ? -. ta poate miine, h in noaptea aceas , . AUREL: poate c iar Trebuie sa-l lase acolo pe Mut, sau mai tirziu ..,.
v

in miini bune... 0 sa se lnaipOieze MtAMA: Inainte de-a :pl\Caa sp~s ca telptte nimen~. . clnd n-'O sa se ~ ca intr-un VIS, . ut ca g1ume9te oa . Si eu am ,erez . ..sau ca un ~orOl,.., 'e oa ul plin ,eu ,pasari... altadata ~i I-am spus ~a aI ~ ~p, . I pul plin de pasan.,. Asa era e , ,cu,ca . ~ b I Of noaptea , " hare)' Sa em . , GIlJDA (toarna vm 1.71. pa . ~e-am lepadat de .pe noi asta a fost un ICo9mar ...
v v

301

,~t .,

sapte piei... Lasam totul in anul care-o sa se duca, ~i de rniine smtem curati ~i Iumtnatt., A UREL.: Prea usor uiti ICemi-ai zis ... GILDA.: Nilci tu nu rni-ai spus rnai putine. AUREL: Bine, bine, dar ce ti-am spus eu, ,ti-am rnai spus-o ~i altooata. V .... ati le'paKIatt de mine sau erati gata s-o Jia:ce-ti, daca eu nu va aminteam cine sinteti, daca nu va santajam nitel : pe tine, Gilda, l}i pe tine, Ioane, ~i pe tine, mama ... V--am tnfrint necinstit, s-ar putea spune, dar de fapt cinstit, cad n-am omortt.; Asa di rna bucur, si chiar de-as omort, va cunosc l1istiu cum puteti fi Infrrnti - sau nu, nu infrinti, pusi cu botul pe labe. Mama, nu-ti inteleg, zau, pretentlrle.i. Doar e stiut ca de n-as ii eu, n-ati exista. NUlIDai Victor, inversunatul, a fost baiat de comitet : el ne teroriza cu sinceritatea, dar em a fost 1a 0 adilca, a 1inut mai mult la mine . ~i 1a fumilie decit 1a un SUiOOeS ieiitin prin care sa ma fadi de risu1 lUlIDii... VICTOR: M-ai in!\Je1es g!'e9it: nu pentru tine, pentru mine am foout ce-alm fiilcut... ION: Aldka ai S[)US ca tad ... VLCTOR : Da. Destui slint cei care fae fapte pe care ei i~~i nu Ie a'prOiba. Eu iia:c numai ce gindSJC,9i-am zis cii ~-o sa te denunt, nu de d>ragul tau, .ci fiindca eu creel ci asta n--ar rezolva nimk. AUREL: Poate n-ai nid call1C1'... Boala tpentru tine un moft, oa sa ne insulti in numele ei, l}ica sa te COIDpatimim. Da, v-em vazut! Cind imparatul e inlVins, cum pare-am eu, in multe capete se tr.eze~te dragostea de adevar... Voi tOti m-ati jignit, 11imai ales tu, Ioane... Thata lumea se Ibaga :i111 via-ta mea, crede ca are acest drept .. Victor VTea sa fie hber, in felul lui, Ion, in felul Lui, dar eu n-am vDie in felul meu ?

." ad'evaraot,i? >.';. .,Xi;,~ ..,.."ii:'nlE'' Vreti sa fit1 "oaroem ....... . ' ea nu pirindu-ma pe . . ..t:l:.~ ..'~.-!:. ~.! ~!::;.~:.~tti;:!it sp1narea m , . ., Vidore nue "..,:<:;': teti toti nil}te la~l.:. NICl tu, '
i .... i

VICTOR:

. a t umai cind dorm. Treaz. Eu sint on: adev ra nell ind nu pot, din mod~i doresc sa flU, se ~e . . ment ce chiar tu rna lauzi.
;un om ..

AUREL : Laurla mea te ji'~9te. VICTOR: Nu lIlla ~oreaz~ ... noreaza 'ignirile voastre? Ei AUREL: Dar pe mine a 0 t tot L"""tul sa-l calc ou t' '-tl~ fl avu U'J.~r ibine, af 1 an c ~ -1- 't de nimenl, prefer . N - ma las ca an . ma~lna... -0 sa .. D numiti asasinat dormta . lXres'" p altn... aICa, G'1...1a sa-1 ea i:1 ". N -0 sa fiu ca 1 IU deIVem VllOt:mna. . mea de a. nu ea mult de ales, ori e~ti sus, on saltea ... ~l nu e .pr 1'. dectt in doi: unul. ul nu se rea lZeaoza d "t [os, progres .... r viitorul nu rezulta eel. in circa altuia. Copm chla. ' fae acest joc stra.: dintr-un ba!lbat l}i 0 femele .car: . .. ubesc fiindca-i . vtnd im-presla ca se 1 , . lucit - uneori a 1 . i: rO'C1n care fiecare ., zic iubire acestei exploatan ree P .

rr:

'

t . 1-l8i omont, ION : Eu ered t0 Wll C '.

e 1'ege cite

d treeutul te inaca . nU crezi f1i doca _. rezent m oarnem .. . 1 cur'ca, daca ill p. . al tu pnvesti vlltoru uraqti copiii 91 viltorul lor f11 a. '.
0

zi...

eu ura. AUREL: Privesc,

fiindd f1tlu ca
v ..

'ntotdeauna
1 r

in fata se'
.

afla sirr~itul, moartea.


.

ION: On pentru ea , a? ,func.tioruar? De ce atlta ur. '. . e n011IllaL rica ... Totl munro, t' eu mutrele voastre,. to+i ma enerva 1 da. AUREL: Pe-ntru ca y. <lorinba asta stUpl .' '. ervezl mama, cu . .', . ~i tu ma e~ . <l~-a avea ni\i.ca fericire $1 . de a supravletu1, ". sa perpetueze:. . / .. eu tim-penia ei de-a face copn, .' ............

--ti cere sa fll to

t tim;nu! om?

~i nu. _ Ai des copent Arne . .

308

"'::

.,

,." ;.

Victor cu nebilnia lui, tu, tot;i! Nimeni, nicl Dumnezeu nu :Illl.'Sellimna nfunic pentru mine. Eu n-am avut tata, altH au avut. Dar eu ce vina aveam j Ei rnergeau eu steaguri Ia saDbatori, eu nu, eu erarn privit ea un dusman, ei rnengeau la mare in vacanta, in tahere, eu nu, n-aveattn dreptul. Si-ntr-o vara, cind i-lam vazut pe eolegii ~i colegele mele plednd cu un tren Ia munto, am jurat sa rna razbun.: sa fac oriee, treleil1Jdpeste mice, ,00 sa aiung mai sus ca ei, ~i sa-l st8lpineSIC. Si eeum, cind acest gind al meu e illlltPlinit, bucuria vieti] mele, cind am ajuns ce-em ajuns, vine ohiar 'eI, tata, pentru care . 001 suferit, vine el sa-mt strice totul, sa rna aduoa iar sub ei, un oareoare fara drepturi, fara "munte", fara "mare". Dar acum taba e inutil, vreau marea ! A intirziat, m~ina a pornit ~i nu se mai poate opri ! $i-~ dovedi ca sint un neputincios daca m-as opri. MAMA: Deci e adevarat : I-ai caleat ... AUREL : Copil, din causa lUi n-am avut putere, sl-acum, tot din cauza lui s-o pierd ? ,MAMA: Lumea e enulta, lOa iarba, nu poti dillca toata iaI1ba... Nu ef1ti delcit 0 'pisiica care zgirie ~i se zgirie singura, :erezini({ca scarpa din gl'oapa 'lInde S-a aruncat singura ... ,GILDA: Mama, lasa-I in palce, nu vezi ca lar vrea sa-,~;i lbata joe de .noi? Vrea sa ne prinda in cursa, sa '\nada ee parere a'vem despre el... S-a imbatat, mama, lasa-l in paICe ... JON: Tot ee fa~i, faci ea un Iprotest, de par~a lumea te-ar fi impied:iJcat sa ajUl1igi un om cinstit... Puteai sa ajungi unde-ai ajuns ~i ca om cinstit... _AUREL : N-a~ fi putut. De..Ja9 fi fost cinstit, nu m-a~ fi insuDat cu soru-ta, cu Livia, care nu-mi inspira

,_ - taica. - toriglne ';"., Am luat-o fiindca au avea s-,.a mai nllll"o.-". . xi-o : e ea nu - era vazut bine, 91 luin -0 . p , buna, I '1; t nirneni 1a origrnea mea; .. .u:u a .. indit Ia asta. GluDA : Ea te .... a ~eZi totul I-am cladit pe: .AlUREL: Msam g ru 1, ' -Jter;dre .de-a nu-mi ' h' proprIa mea nt:IL.Ii , caleul, alar a fost un oa 1 bi t' leu1 ... Ca pot. a treapta,. .iul 1 so ,la,. . 1 _ GUillA: Ioane, erne I'j,tle ce g uma mai seorneste iaras],

lU~l~.:~~~

.:hai in sufl"age~ie .<;;i las~-l, ::~. smgurul reazem ION: l-ai inselat smgura ei cr . '. sa te lauzi? de-a fi fericita... Si nu ti-e. rusme I-ai luat tot .ce... . A UREL : Dar voi nu mi-ati luat rrne tot? ION: Care ~i ? .. rietenii tai.; Totul! Hai.: du-teAUREL: VOl, t~ 91 p tid da un telefon la Seeuritate, .!ii piraste-ma la pal' It , . . ION : Oamenii

spune-Ie ! au treburi ' . mai man . deci't sa - se Oicupede


voroeste ,_ d nu-tl prostii;. ar t '.

o lepatdatura .ca tine. . A ure 1 e, beat MAMA : Ioane,

,. .,.
1"

;:,. ~.

::;

(:.:
;

::310

'Permit sa-ti bati joe de e1.. . Ibilrtate de a fi AUR E L' Voi mi-ati l'llat tot, OrI~e 'Pos p~''''''int . - , - lega de ceva pe <w.u . fer1icit pe pammt, de a rna . 1 meu Totul sa lie ' . tX are sa fie numa1 a . ., 1n VIa,Ct, e - lupt nentru f er 1 'rea tuturor! $1 VOl al tuturor, sa 11" h ti' De rna cert eu ' . ta ea nee ean,a., . dati buzna m VIa, m . . . ind di de dragul ' hop Rl voi ell sfatun, .z1C . _. nevasta .. ' 1 'tr&.prindere, 1arai?1 meu rna ajuta~i : de gr~eS!C . am, " l' n-~'''' it'IU RR -fl '0 mo.mue '!? -. rna ,ajutatl, de pallca 'eU -r . t'nidu-'""a-" Sani desfi- . t . gur Tot aJu 1 ...., tea sa rna aJu sm. litate tot crLtilC'in. . . fariima de ;peDSOIlra, . lU'tJc* '01'l'Ce . _ eti.de ris, nu numal m dU-<llla Iconstructw rna f~ , AnJdu-mi la inifata oamenilor 'Pe iCare-i 'CO~uc, ?'t~~ln fa'ta 'proprii~ doiala capadtatea, Cl rna batJocon . ,1 ,1 ,
lJC'

;t'

..

311

;. t:

lor mei ochi, rna dezgustaji de mine, rna striviti ca pe 0 musca. Eu IIlU pot avea un camin el meu - rna bambardati cu telefoane, ou sedinte, nu mai am un timp al meu - vi l-am dat voua l Confort, fericire, nu, di e ceva mic... burghez, nu am nimic, n-am un petec de pamint al rneu, un petec, nimic de care sa fiu leg-at pe Iumea asta. Caci nu rna pot. Iega de tot .piilrnilIltul, de tot colectivul, n-am atitea inimi. N-.am nirriic. $i atunci pe ce sa. rna sprijin ca sa fiu :drept? . lION : Pe nimie. AJdi.ca pe crima ... .AUREL: Pe niei un fel de iertare, .pentru mine nu rnai exista nimic sttnt, nici prieteni, nici voi, nu iert pe nimeni. Stnt nemilos, da, dar de-aceea merge .tntreprinderea .bine ~i sint Iaudat, ca nu pun' pile, " ea nu dau nimanui ajutor, cii nu iert, eli mereu comand, $i productia creste ... JON :.$i oamenii se tern, nu te iubesc. _AUREL: Temindu-se, rna respecta : de m-ar iubi, m-ar . stinjeni.. . _MAMA: Le-ai distrus mindria, sufletul, mai diu decit pe Tudor .. ,ION: Ca un veehil, am auzit, a~a te portio _AUREL.: Ii platesc bine. .lON: Ii dispretuieliti lii-i vezi ea pe ni~te maliini. .:MAMA : A~a ne vede ~i pe noi. .AUREL : De i-a~ bate pe umar ~inu i-a~. plati bine, ar spune ea sint prost, nataflet. :ION : $i n~ ti-e scinba sa te lauzi ea e~ti 0 seil'lbii? ,AUREL: Nu. Singurul meu reazem, pe pamint, e sa rna mentin eu orice pret ! Am razbit singur l1inu vreau . s-ajung caHirit... N-am n1ci un altar diruia sa rna lnchin ... ION; : Decit tie insuti.: ..
;312

, . Dumnezeu nici'iubire, . ic nlCl ' AUREL: Daea n-am nrml,~. 1 total! Gol! Gol! sa n-arn nici tata: Sa flu go ~ vada cum poate .? Ar 'putea S(1 "GILDA: Platon un de-l. . . . innebuni cineva la be~le.:. . . ~ era un frantuz, un S~ a spun un 'vit . ciea ., ~. OCTAViA: a v. . 'se i~or.ceau pe obM]l. ..,..~ neamt !ii un tigan. Totl p.. vede $i-l intreaba vine dra.guW de nun:ne:e~r~l;~ rna frantuzule, da' oe frantuz : Bag sama ca p In , f""""eie '~i vecinul 1:" t eu n-lam cuu "t de ce ? Pai, Z1ce a1Sa, ~ t' . da si tie una, zice . irnic ca 1-01 "t. I" meu are. N u-i m '. .t se opri din p ms. duronealui din cer, !il f~an.~zU frantuzu. $i-i zice . ~? MuitUlmt, Zlse, . MultUffilt,. rna , .'. Mai 17vabule,sau sas ce esti, dumnealu1 nearotulu1 . .' C ~ nu dau zice . ~ 1 ~oarecl? urn sa . de ce dai apa a t' cu patru roate ~l ~ . meu are mo or . . aista ca veClnU dragutu di tl-Ol , N" bai zice Dumnezeu ," , eu n-am. U-l" . it ? Mu1tarn fain, Zlce t obll Multurru .. . " da ~i tie au ornoou.~. ' zice tiganului: Tu . u mai plinse. ..,..1-1 ". ". . neam\u, ~l n . I di ~? Baciule rasp1.lnse tlgade ce pUngi, barag a ma . ' ..' cu lapte. Nu-i . I meu are 0 oaie nul, pling ea vecm,u . E ti ulturnit? Nu, \UCU. . ci . tle oa1e ~ 1 m . x nimie, \1-01. a ~l y '. ? Mai bine sa-i moar(1 . t' ganu1 Dar ce vrel . . te-a!j, Zlse .1 . lui oaia, zise \iganul. . r.vt'URIA . $i care-i .vitu? , " VU:1. .. t"u c-am Ultat. . AVIA' Mai departe nu !? 1 , " OCT . 1 sta e . e...aiuitat morala . AUREL: Mora a a. . arOR : Tiganul e nemaipomerut. .'", Tilffipul\ VI . ., . . ~ Dumnezeu! Lumea . ' Nu e el de Vlna. '. '1" REL .... AU. d~ si muien oarneUl OI, !il ma. >Uracu\ Dumnezeu a .

MAMA : Dar prostla nu . . 'f

.' ' ~ini...

llleat eu roatotn Nu I-am c AUREL: Ma plictH\l,l eu .' ~... noi sa.,..iucise nasC pann\n ca. . ~ina... Dar care nU .
,1 . 3,1.3

t" -0 da. clmenL

fI~s~.)

d.em ? Pe umerii lor ne ridicam . A A ' ' ~l cmd smtem sus :, ,11 uCem la . T ' e moarte e plicti 1 cimi ir. Moartea lor lsea a no t 1 . fata de ei Atunci as ra, ehamitea noastra , . 1 mor ei Ad' odraslele mor de sT ,cm simt ca-si plictisesc . .' 1 a, nu de batrtn t B~ mer nu existli... _ ete., atrtnete

si ne plictisim A. d
, !

~;:::~:r{~:~' ~~:!!~ !n!~~~:~t~ -'-,


adios! (Mama 7evine.)

, ' " , ::,"" , '

' .,

AVIA: Mi-am amintit. VETURIA ,: Ce? OCTAVIA: Am uitat. VETVRIA: A ! Mi-am amintit.

;,'

ILDA : Tu de-asta n-ai co ii iubesti pe nimenl ni ,P ~ ?a sa traleljb vesnic. Nu . ' lCI parlnti! " f .. . priii tai copii . t ,mcl ratii, mci pro, pe care-l due' , nul tau, Ii porti si-i a . 1 m carnea ta ~i in SOlID,,( UZl cum vor treci noaptea in pat 1 .. sa se nasca. Si nu u sotiei sa EL : Nu pot SV f .." a ac COPll cu 0 cretinu se nasca ei AUR rna-sa e dilie '1' V ' ma ... Priviti-o pe , ,1 viseaza pe P l' ' ION: Vrei sa d" e e ... ?' ivortezi de sora n-o umili in f t mea. Divorteaza dar a ,a noastra C umilesti, si nici pe rni '" ti aCl ruel pe .' ea n-o y, rmne P sora mea este ne t ... e ne te urnilesti ! Cad , vas a ta. Q..,. " decit 0 sora N' ' ' ..,..1 o sotie e mai mult . 01 ne-am t singe. VOl, din singele nasc~ doar din acelasi , 'viata ... Puteti crea 0 lu~osltruolI~preunat puteti da creezi nimic Aici esti e : ,rl tu nu vrei sa , a 1 singelui din om A Y 1 meschin V'rata t e acest drum .' , m om din tata t f' acest drum de ace ' a in iu, ~i tu curmi , ea esti . gas : 0 data ca . .: ucigas, de doua ori ucin-al COpll apoi ti , REL : Si inainte d "Ot ca-n dlstrugi tatal e-a vem din ul .. . AU minal. $i toata lum V s arci m-ai facut criea a vazut c-ai .. .. n-a sees 0 yorba CIAt1 ai mintit ! $1 nimeni , ,e a stat ak' mat. Acuma, reincep' T ,1, ca m-al calomION: Nu ma-ntelegi N 1. e repeti, dragul meu. A ' . u pentru asta te amont. Asta e treab a JUS ' t'ltiei EtA aeuz, ca . 1-ai pentru de acea stV " u e mVilluiesc a mo~rte nut .. iponsabil. Crezi c-a!':a t b . e conslden res y re ma fiicut d . altcmeva. 8i _ nu d'm vma . ' e tme ' crezi c a ta fV' sau de a tora. De S-a' ajuns ". s-a acut, ci a alcl nu te consideri responsabil. I
V

OCTAVIA: Ce? AUREL: Ai uitat 1 poftim de cine trebuie eu sa rna shut responsabil... VETURIA : Dar !?tiu ce mi-am amintit, !ltiu ce .vreau sa spun. AUREL: Ce? . VETURIA : De domnlU IDralglo~. S-a 'dUGla spital ~i docto: :' rul i-a spus : Ar trebui sa te mai spell din dnd ' ':: in cind. ~i Drago!? : Ma spal in fiecare zi. Sl doc;. torul: Atunei trebuie sa mai schimbi din cind in ' ' . cind apa. AUREL: poftim ! Udisc ma:;;inaria asta care :;;tie ce vrea, dar 0 slujese cu ura, ca s-o distrug. Slujind-o, eu . ' : ' " ' ,. " ", :. '.
'.

...

V'

'

",

o distrug eel mai bme, caci 0 eunosc. MAMA: Chiar prost nu te cre-de-am, Aurele, dar daca. ginde:;;ti asa, e!?ti tare naiv.. Uita-te 'in oglinda 1 Cine se teme de tine? Vai, bietul de tine, nu trebuia atita teorie ca sa ne arati c-ai fost 1a9 ~i I-ai calcat pe Tudor ... GILDA: Nu I-a omorit, mama ... MAMA: L-a calcat fara mila, :;;i l-oa dUS, afla cum a spus, 1a margine a ora9u1ui 9i I-a Uisat in zapadlL .. ~i cind a vazut di eu nU vreau sa tac, a mintit di nu I-a caleat, ca sa ci!?tige tirnP, ca Tudor sa moara sigur, ingheyat, chi'ar de nU murise calcat ... $i sa faca inutila orice cercetare, sa fie totu1 prea tirziu ... $i va315

ca

314

zind faptu] implinit, sa-l iert ... Si sa uit, Nu, Aurele.: . IChiardaca Tudor e mort, eu nu shit pisi-ca... GILDA. (lui AUl'el) : E adevarat, I-a] ICMeat,e mort ? AUREL : Da, e mort. GILDA: Victore, 11 auei ?

VICTOR: Da. Dar ee pot eu sa fac ? Cel mult pot scriu 0 piesa despre noo.ptea aeeasta, d.l3cavrei, delji . n-are nici 0 impor,tanta piesa ...-, Dar mal mult nu pot sa fac, decit ~--mi S;pun parerea ... Dar .eu .nu . srnt institutie juridl1ca... 9i nici n-o sa ma due la miIitie Inutil : nfunic nu se rezolva, materia se eonserva 9i adevarul intotdeauna vine mai tirziu, .. iN u, nimic nu se rezollva, Gi1d~... MAMA : Pe cine am crescur, Doamne, pe cine am iubit ... ' (Int7(i Veturia, Octavia, Li~ia. Mama se imbraca.) OCTAVIA: Am tras un pui de somn sl-am visat e-arn mincat ci1..ljperei bolunzele ... VETURItA : ~-i la petre:ceri, bei prea mult, maninci pre-a mult, ti Se incarlCa stoanacu Iji ti se intuneca mi I1tea, a'iQ-mi spune.a Oostaiohe de oioo ne-am ounoscut... OCTAVIA: Parca nUmai eu am baut? Toti ati baut! Eu . I-am visat Iji pe TUdor... 9i pe Elizeu, am visat ~i dovlOOK! copt, ~i Dunare tu1bure, Ijl eeas eu cue! AUREL (Mamei): Unde vrei. sa te duel? MAMA. : Lasa-miL. rON : Vin Iji eu OU dUllilneata ... VTea sa dansez cu pisi-ca! Ea e singura treaza dintre voi ! (Ia saco9a in brate.) GILDA: Mica ta fericire, mi,ca ta proprietate de fericire. Liniljtea ! Tacerea noastra ,
AUREL (pieptanindit._se): ~

~ -0 sa ot fi obligat de c~n~va : Nimeni. Nu ~a tern c aseunde fa1a de mme sa spun ce stiu, dar nu p? " t eu sint 0 pisica !.... d .n u mal SIn '. . ..) ICestiu, De un, . Poftim !... (Nu cade ntml.c,. UREL (rasto(Lrna, sceosc) . de nimic aici, Iii mci . . . a Nu se ascun. 'U . ~ Nu e nici 0 PISIC ... d urdaria ... Nu exista .. . f" d nu-si ascun ern .. t ! 0 pisica, ne nn-1a.rn , n omorit-o eu .. Nici n-a exista . <:!' ,.

. . .A

:se

~ ~. vinuitl e-am omorrt ~l PISl . GILD sa rna In . .. -ai omorit un om. . _ A Nu doar pentru e. tl-ai ornorit tatal. .n. ., 1 d "t un am 1 . I ON' Ai omorit mal mu t 'este parte din . . ult decit un om, . :ratal este.:1l1 81 mi l' fugit de el... ca de un . i deoartat de e , a1 . x tioe. 'I'e-ai ru ~~ " diferent, mal 1'aU oa strain, lovindu-l cu m~~lil1a, tIn moartea asta te-as t Dar ~l pen ru un necunoscut., . frina .. esti un + lege-o! Dar tu n-.al , . ierta, dec-al l11~e . . _ ti t.n.mun soop te rupl Ie Sl ca sa1 a mgi . . f' ins fih'a scrupu , .' teO -a~ ierta, ea a1' . 1 D . mtelege crrma, y de orice. e-a! 1 t ., . ~ . un moment de de. id t 0 negliJenta, sau , un acci end '" .. . de oriice control.. Un mo. d menta, cin omul i~l .y pien ba de un accident e ' D 1 tine nu-i von t t ment ! ar a. 1- . lovit eu ma~ina, tu 0 llllla9ina,fiindca ~l ~e nu }\ ci~e nu .intelege ee,..a 1-ai UlCis.. Cad nu mtelegl, ~ . .. 1 osiJbil.Tu I-ai .. r t e un cflminalumea ,p . . facurt sau ICeu-a alCu A-I sa nu se ul ~ ramma pe oc, . d ueis .ca tot schimbe, totul se:.. sa fIe fIX, mol't .. Ceea ,ce este wbsur ,

pisica !

..,,1

.."..

'!CIa

00:

'

AUREL: Cu ee drept nIa condamni? (LUi Ion.) Spune! Cine te obliga?


316

ca'~iviitorul exista. 's'" AJCumae spre - t tuI a fost un VI . AUREL: Dar daca 0 ~ ult? (Se att4e apa dimineata ... Dac-ati baut prea m . . ~) C' e acolo ? . l(1, toaZeta. me 1 'C~ . pe e1 I-am visat. OCTAVIA: Poate necuratu. a ~l . GILDA POiatee sufletullui Elizeu. ~ . ? . t ~ traga apa . OCTAVIA : Dar sufletul po~. e sa la . reze~orul .eu a,pa. . 0 ii vreo deirotnme .. ., VICTOR. . u$a.la . toa l e t~ (Deschide a.) Elizeu nu e aIel.
317

AUREL : Vedett, a fast un vis! (Lui Ion.) De ce vrei tu sa pled? ION: De ce vrei tu sa scapi, n-o sa scapi: mortii revin mereu, {!U tot trecutu] ler, ~i ei traiesc, ~i daca ne-am face ca nu-l .eunoa~tam ar insemne ea nu vrem sa ne ounoa~tem nici pe noi. AUiREL (rtzind): Stiu Q oe-l aped, ~tiu de ee te-a pupat cind a plecat : e tatal tau! Cind socru-meu Costaiche era plecat la puscarie, inaill1te de razboi, atunci ai aparut tu ... Uita-te in buletin ~i mtreab-o I~i pe mama... E 0 :i,poteza destul de hazoasa !... ION: Chiar de-ar fi asa, ~i ehiar de n-ar fi, asta nu-rni schimba parerea despre tine ... AUREL: Dar treze.c;;te-te,' omule! N-a fost nimeni aici, nici el, nici EHzeu:.. Privests, Elizeu nu exista l OOTAVIA : 0 fi facut picioara ... GILDA: Ci,t am fost noi dincolo, 1-0 fi luat Platorr-s] 1-0 1'i dus la morga. AUREL: Chiar de-i asa, tot avea simptome de nebun, daea s-a sinucis ca un nebun .., N-o sa ne rnai intrebe nirneni... Platon unde e ? o.OTAVLA : Sforaie dineolo. Cred ca acurna viseaza ~i el ceasul eu cue, AUREL: S-au mal pilit oamenii, am mai donmit, lji-acurna top sint eu mintea tu1bure. (Intra Platon.) Ei, ce-ai visat ? PLATON' : Multe, l-am visat si pe Elizeu ... OOrA VIA: Dunare n-ai vis at ? PLArrON : Am visat Dunike mare, dovleac copt ~i ceas eu cue. AUItEL: Marna, treze.c,;te-te! Ioane, lasa prostiile! Hei, Livio, ada paharele lji vinuI! (Livia aduce paharele # Aurel le umpZecu vin.) Sa ne dregem ! MAMA : De~acuma ~tiu ce-am sa fac ... '
318

. _ ui di s-a intimplat: ceVa : AUREL : Ce-ai sa fl~:l.? 0 sa s~ ttmplat ? S-a mtimplatcare de fapt ruci nu s-a In hi . a ta a noastra ... doar in me lIpUlr ' .~ 'mic Nu trebuie. MAMA : Nu se poate ascunne m .., . . ie de ascuTIS. AUREL :'NU-l m~ . _ de-a aseunselea? 00rAVLA : Vreti sa ne jueam . inucide Ne pierzi . e . cum te-at SI . AURJEL: Daca SpUl, ca si "t , pe toti. ... ? JON: De ce-o ~lantaJezl . . Ca totul fie . '_ mor ~l eu ? MAMA: Ti-a'l' eonvem sa ~'f' plin de morminte, un tOOere... In casa asta sa Ie tCimitir.
A

sa

OCTAVIA: Eu rna :Dale p~ima b~~a-f~:l"~:~'a deodata ... (Se VETURIA : Si eu tot prrma... a ' !eaga la vis urit, un cosmar. AUREL : N-a fost mrmc ... U~ LIVIA: Poftim paharele, beti. .? GILDA: Tu nu bei :
v

=: ,

LIVIA: Eu nu beau mciodata. . tu nu traiesti GILDA: Tu nu bei, tu nu vorbe:rtI, odata. LIVIA (surizznd): M-am ~bi~~U;t... OCTAVIA: Unde esti, Chimita . VETURIA : Aici, aid ...
V

nici-

MAMA: Da, e foarte, f~arte c~ar~~ea e nebuna, ~i treaza, PLATON : Vise, nebunie, toata 1. i Nebunia ... . in VIS... . De ce ti-e fnca nu scapi, l11 .. GILDA: Tu esti singurul nebun d~-alCll~.. 'e ic un pa_ 11 At' face he pacer ... PLATON : Da, daca. a~ a 1,1 Z telefon face un numar har plin in mma, merge a rta / Gat1da ?! Aveti . b ste incet.) Alo... Poa . . S1. vor e. . D a, venit.i, aid avem 0 droaie de nebum ... grija,..
v

Luati-i...
319

AUREL : La multi ani! PLATON: Sa bem:tot paharel.l bea.) A9a, dar sa ~titi ca asta a fost numai proba, adevarul de-abia de-acum 0 sa se arate. (Suna soneria.) Poftim! A sosit ~i M09 Gerila l Sa bern, did lntotdeauna trecutul e schirnbator, numai viitorul e fix ! (Bea alt ponar, Soneria continua.) OCTA VIA : Vezi sa nu te faci fix turta! (Pe u~a intra. Tudor, urmat de Mutu. Mutul 'merge oiiiiuri de et, ,parcasprijinidu-se unul de altul. Stupoare.) VETiURIA : Unde esti, Chimita? OCTA.VIA : Aiei, aici.; TUDOR: Buna seara ...

tn

BALADA PIDNTRU NOUA CERBI,

pADURE CU PUPEZE, 37 PITICUL DIN GRADINA DE VARA, 137 PI SICA IN NOAPTEA ANULUI NOU, 219

..,'

S-ar putea să vă placă și