Sunteți pe pagina 1din 20

Universitarea de Vest Timioara Facultatea de Educaie fizic i Sport Specializarea Kinetoterapie i motricitate special

Chestionare pentru evaluarea durerii la om

Voina Ioan Tudor An III r II

Timioara !"#$

%urerea reprezint un fenomen psihofiziologic complex, declanat fie de aciunea diverilor stimuli nociceptivi(mecanici, termici, chimici) asupra terminaiilor nervoase sensitive libere, fie generat de diverse circumstane pshihopatologice Scopul evalurii durerii este de a obine un scor de durere prin care se apreciaz intensitatea durerii. n funcie de intensitatea durerii se aplic stategia terapeutic adecvat. Ulterior, se reevalueaz durerea pentru aprecierea eficienei terapeutice. Obiectivele evalurii durerii sunt urmtoarele a) detectarea prezenei durerii i a intensitii acesteia! b) estimarea impactului potenial al durerii asupra individului! c) cuantificarea succesului terapeutic. &arametrii durerii' ". #ocalizarea presupune descrierea teritoriului de distribu$ie c%t mai exact

&. 'aracterul durerii const (n descrierea acesteia sub form de arsur, lancinant, de compresiune ). *ntensitatea durerii! pentru a putea cuantifica durerea , care este descris subiectiv de ctre pacien$i se utilizeaz scale analoage vizuale +i scale de rela$ie verbal (,-S +i ,.S). /acientul este invitat s marcheze la intervale periodice de timp peo scala vertical cu repere de la 0 la "0 punctul care corespunde durerii la momentul respectiv. 1ero simbolizeaz lipsa durerii +i "0 simbolizeaz durerea maxim insuportabil. 2. 3urata 4 apare (n crize de secunde sau ore sau poate fi continu sub aspectul unui fond dureros sau crize subintrande. Uneori este necesar c pacientul s (+i fac o schem pe zile +i ore. 5. 6. 8. 9. :. *radierea durerii 7actori declan+atori 7actori care o amelioreaz 3ac exist periodicitate de apari$ie Simptome sau manifestri associate

#(Scalele unidimensionale 3up cum s;a men<ionat, scalele de evaluare a durerii trebuie s fie instrumente simple, sigure, exacte, adecvate nivelului de dezvoltare fizic, emoional i cognitiv a pacientului./entru cuantificarea intensitii durerii, exist o multitudine de msurtori unidimen; sionale. Scalele tipice folosesc descrierea numeric (ex. 0;"0), verbal (cuvinte), sau vizual (imagini).

=xemple de scale unidimensionale sunt urmtoarele Scala de evaluare numeric Scala analog vizual Scale categorice descrierea verbal, evaluarea facial.
!( )etode multidimensionale

'hestionarele multidimensionale disponibile permit evaluarea durerii prin aprecierea intensitii, frecvenei, duratei, calitii i sensibilitii durerii copilului. 3e asemenea, sunt estimate strategiile de (nvingere a durerii c%t i impactul durerii asupra activitii zilnice a pacientului. 3ei furnizeaz informaii complexe asupra caracteristicilor durerii i efectelor acesteia asupra vieii zilnice a pacientului, aceste metode nu sunt folosite at%t de des c%t ar trebui.

*.

I)% 4 Inventarul multidimensional pentru durere

'unoscut sub denumirea de *nventar >est;?aven @ale. /rezint variabile psihosociale legate de perceperea durerii cronice. =ste destinat autoadministrrii +i de$ine 5& de itemi +i "& subscale. - fost dezvoltat de Aerns, BurC, .udD (":95). 'on$ine ) pr$i ". +i propune s evalueze cum este perceput interferen$ durerii (n aspecte importante ale vie$ii. Sustragerea emo$ional a celor din Eur, interesul pe care ace+tia (l manifest pt durerea persoanei, severitatea durerii, capacitatea de control asupra vie$ii cotidiene +i tulburrile afective. &. =valueaz modalitatea (n care cei din Eurul persoanei aflate (n suferin$ rspunde la pl%ngerile acestuia legate de durere. ). =valueaz gradele de implicare (n diverse activit$i zilnice.

". 'on$ine scala =fectul durerii alctuit din urmtoarele subscale a) b) c) d) *nterferen$ 4 cu itemii &, ), 2, 9, :, "), "2, ": Sus$inere 4 5, "0, "5 Severitatea durerii 4 ", 8, "& 'ontrol asupra vie$ii 4 "", "6

e)

Bulburare afectiv 4 6, 9, &0

.ezultatele subscalelor se calculeaz astfel se adun punctaEul ob$inut la fiecare item (n parte iar suma se (mparte la numrul de itemi. *temul 6 se calculeaz invers. .ezultatul scalei se ob$ine prin sumarea rezultatelor scalelor. /unctaEul variaz (ntre 0;)0. ; ; un scor cuprins (ntre "0;&0 4 scor mediu peste &0 4 scor ridicat

&. /artea a &;a con$ine scala .eac$iei celorlal$i +i cuprinde urmtoarele subscale a) b) c) .spunsuri negative 4 ", 2, 8, "0 .apunsuri de (ngriEorare 4 &, 5, 9, "", "), "2 .spunsuri de abatere a aten$iei de la durere 4 ), 6, :, "&

/unctaEul poate varia (ntre 0;"9 puncte. ; ; un scor cuprins (ntre 6;"& 4 scor mediu peste ") 4 scor ridicat

). -ngaEarea (n activitate este a );a parte +i con$ine subscalele a) b) c) Breburi casnice F gospodre+ti 4 ", 5, :, "), "8 Gunc (n aer liber 4 &, 6, "0, "2, "9 -ctivit$i (n afar casei 4 ), 8, "", "5 d)-ctivit$i sociale 4 2, 9, "&, "6

/unctaEul poate varia (ntre 0;&8 puncte. ; ; un scor cuprins (ntre 9;"6 4 scor mediu peste "8 4 scor ridicat

/unctaEul sczut de$ine semnifica$ie negativ iar cel ridicat, semnifica$ie pozitiv. 7idelitatea scalei

-utorii au gsit indicatori de consistent intens (ntre 0.8& +i 0.:0 la partea ", 0,82 +i 0,92 la partea a &;a +i 0,80 +i 0,96 la partea a );a. ,aliditatea /e un e+antion de pacien$i cu dureri cronice, autorii au gsit corela$ii crescute ale subscalelor Bulburri afective +i 'ontrol asupra vie$ii cu anxietatea +i depresia. Scorurile pentru Severitatea durerii +i *nterferen$ au fost asociate cu alte instrumente pentru *ntensitatea durerii. /e un lot de subiec$i cu dureri cronice afla$i (n program de refacere care erau (nv$a$i s;+i (nsu+easc abilit$i de a face fa$ durerii s;au gsit (n scderi semnificative (n Severitatea durerii, .spunsuri de abatere +i *nterferen$.

II(
-re & forme ". &.

C% * Chestionarul durerii + Chestionarul )c ill

'3 4 # 4 form lung '3 4 S4 form scurt

A, C%-*ntervievatorul solicit pacientului s indice unde este localizat durerea folosind un desen anatomic (marcheaz cu H) ! apoi, i se cere pacientului s identifice acei descriptori ai durerii care indic durerea s prezen$a (fior, tremur etc.). * se cere pacientului s descrie pattemul, modelul durerii +i s indice intensitatea acesteia pe o scala de *a 0 la 5. Se calculeaz un index total al durerii prin sumarea valorilor durerii asociate cuvintelor relatate. (fior ;"p ... . .. bti puternice ;6 p) *ndicatori '3 a) 3urerea senzorial, se calculeaz prin sumarea valorilor acordate de evaluator la itemii de la " la "0. /laE de valori este cuprins (ntre 0 +i ""2 puncte =valuare ;(ntre 0;)8 puncte ; scor sczut!

;(ntre )9;86 puncte ; scor mediu! ;(ntre88;"l2 puncte ; scor ridicat. b) 3urerea afectiv, se calculeaz prin sumarea valorilor acordate de evaluator *a itemii de la "" la "5. /laE de valori este cuprins (ntre 0 +i )0 puncte =valuare ; (ntre 0;: puncte ; scor sczut! ;(ntre "0;&0 puncte;scormediu! ;(ntre &";)0 puncte ; scor ridicat. c) 3urerea evaluativ, se calculeaz prin sumarea valorilor acordate de evaluator la itemul "6. /laE de valori este cuprins (ntre 0 +i "5 puncte =valuare ;(ntre 0;2 puncte ; scor sczut! ;(ntre 5;"0 puncte ; scor mediu! ;(ntre "";"5 puncte ; scor ridicat. d) 3iverse forme de durere, se calculeaz prin sumarea valorilor acordate de evaluator la itemii de la "8 "a &0. /laE de valori este cuprins (ntre 0 +i 26 puncte =valuare ;(ntre 0;"2 puncte ; scor sczut! ;(ntre "5;)0 puncte ; scor mediu! ;(ntre )";26 puncte ; scor ridicat. *ndexul total de msurare a durerii se realizeaz prin sumarea valorilor la indicatorii prezenta$i anterior sau prin sumarea valorilor acordate de evaluator la to$i cei & - de itemi. /laE de valori este cuprins (ntre 0 +i &05 puncte. =valuare

; (ntre 0;68 puncte ; scor sczut! ; (ntre 69;")6 puncte ; scor mediu! ; (ntre ")";&-5 puncte ; scor ridicat. Se mai calculeaz un indicator suplimentar const%nd din numrul de cuvinte alese de subiect. /laE de valori este cuprins (ntre 0 +i 89 de puncte. =valuare ; (ntre 0;&5 puncte scor sczut! ; (ntre I6;5& puncte; ; scor rnediu! ; (ntre 5);89 puncte ; scor ridicat. *ndicatorul intensit$ii durerii prezente are o plaE cle valcri cuprins (ntre 0 +i 5 puncte. =valuare ; (ntre 0; * punct ; scor sczut! ; (ntre &;) puncts ; scor mediu! ; (ntre 2;5 puncte ; scor ridicat.

'3 urmre+te perceperea subiectiv a durerii. =ste utilizat pe o scar larg +i a devenit un standard (n evaluarea durerii. ., C% * S 'on$ine o selec$ie de "5 dintre cei mai frecven$i descriptivi ai durerii. -plicare +i cotare *nterviatorul roag pacien$ii s indice unde e localizat durerea folosind un desen anatomic. * se cere s prezinte, s descrie paternul durerii +i s indice intensitatea acesteia. Se calculeaz un index de msurare al durerii prin sumarea valorilor durerii la cuvintele selectate. /rimul cuv%nt din grupa are valoarea ", al &;lea &, etc. *temii de la 0;"0 permit msurarea durerii senzoriale. /unctaEul poate varia intensitatea de la 0; ""2 puncte

; un scor cuprins (ntre )0;86 puncte 4 scor mediu! ; peste 88 4 scor ridicat .

*temii de la "";"5 permit msurarea durerii afecticve. /unctaEul poate varia (ntre 0;)0 puncte ; ; "0;&0 puncte 4 scor mediu! peste &" 4 scor ridicat .

*temul "6 permite msurarea durerii evaluative. /unctaEul poate varia (ntre 0;"5 puncte ; ; 5;"0 puncte 4 scor mediu! peste "" 4 scor ridicat.

*temii de la "8;&0 perrmit msurarea a diverse forme de durere. /unctaEul poate varia (ntre 0;26 puncte ; ; "5;)0 4 scor mediu! peste )" 4 scor ridicat.

*ndexul total de msurare al durerii se realizeaz prin sumarea celorlalte msurtori. /unctaEul poate varia (ntre 0;&05 puncte ; ; 69;")6 4 scor mediu! peste ")8 4 scor ridicat.

Se mai calculeaz un indicator suplimentar 4 nr de cuvinte alese. /ot avea valori (ntre 0;89 puncte ; ; &6;5& 4 scor mediu! peste 5) 4 scor ridicat.

*ntensitatea durerii actuale poate lua valori (ntre 0;5 puncte ; ; &;) puncte 4 scor mediu! peste 2 4 scor ridic.

/entru '3 4 S, itemii de la ";"" acoper durerea senzorial +i poate lua valori (ntre 0;))puncte

; ;

"";&& puncte 4 scor mediu! peste &) 4 scor ridicat.

*temii de la "&;"5 acoper dimensiunea afectiv a durerii. ,alorile pot fi (ntre 0;"& puncte ; ; 2;9 puncte 4 scor mediu! peste : 4 scor ridicat.

*ntensitatea durerii prezint indicator de 0;5 puncte ; ; &;) puncte 4 scor mediu! peste 2 puncte 4 scor ridicat.

*ndexul vizual analog al durerii poate lua valori de la 0;"00 J ; ; ));66 J ; scor mediu! /este 68 4 scor ridicat.

Chestionarul de durere )c ill 'hestionarul de durere GcKill poate fi utilizat pentru a evalua o persoan ce se confrunt cu dureri semnificative. -cesta poate fi folosit pentru a monitoriza durerea (n timp +i pentru a determina eficacitatea oricrei interven$ii. 'hestionarul a fost dezvoltat de ctre 3r. GelzacC de la Universitatea GcKill din Gontreal, 'anada, +i a fost tradus (n mai multe limbi.

Sec$iuni ") &) )) 'um sim$i$i dumneavoastr durereaI 'um se modific senza$ia dumneavoastr de durere (n timpI '%t de puternic este durerea ce o resim$i$iI

#( Cum sim/i/i dumneavoastr durerea0

3eclara$ie Unele dintre urmtoarele cuvinte de mai Eos descriu durerea prezen$a. ncercui$i numai acele cuvinte care o descriu cel mai bine. #as;$i orice categorie care nu este potrivit. 7olosi$i doar un singur cuv%nt din fiecare categorie corespunztoare ; cel care se aplic cel mai bine.

rup "(temporal)

%escriere p%lp%itoare tremur%nd pulsatorie trepidant btaie pit " & ) 2 5 6 " & ) " & ) 2 5 " & ) " & ) 2

&(spaial)

srind intermitent tragere

)(puncte de presiune)

inepturi plictisitor foraE Eunghi intepatoare

2(presiune incisiv)

ascuit tiere sf%iat

5(presiune constructiv)

ciupit presare chinuitor crampe

zdrobitor 6(presiune de traciune) smulgere tragere durere 8(termic) fierbinte plictisitor oprit mistuitor 9(strlucire) furnictur m%ncrime usturtor (neptur :(monotonie) monoton inflamat rnit dureros greu "0(diverse senzaii) ofert (ntins aspru despicare ""(tensiune) obositor extenuant "&(autonome) greos sufocant ")(team) temtor

5 " & ) " & ) 2 " & ) 2 " & ) 2 5 " & ) 2 " & " & "

(nspim%nttor (nfricotor "2(pedeps) pedepsit istovitor crud vicios ucidere "5(afectiv;evaluativ; senzorial) mizerabil orbire "6(evaluative) enervant suprtor nefericit intens insuportabil "8(sensorial diferite) rsp%ndit radiant penetrant ptrunztor "9(sensorial diferite) str%ns amorit desenat str%ngere lacrimare ":(sensorial) rcoros rece

& ) " & ) 2 5 " & " & ) 2 5 " & ) 2 " & ) 2 5 " &

(ngheare &0(afective;evaluativ diferite) dezgusttor agonizant (nspim%nttor torturat s%c%itoare

) "

& ) 2 5

Scorul durerii L suma punctelor descriptorilor la care se aplic

!( Cum se modific senzaia dumneavoastra de durere 1n timp0 *ntrebare .spuns /uncte "

'are cuv%nt sau cuvinte continu le;a(i folosii pentru a descrie tipul de durere pe constant care il simiiI .itmic, periodic *ntermitent /e moment Brectoare

&

Urmtorele elemente cresc sau descresc gradul de durere resimitI

") &) )) 2) 5) 6)

Mutura Stimulenii cum ar fi cafeaua G%ncarea 'ldura 7rigul Umiditatea

8) Schimbarea temperaturii 9) GasaEul sau folosirea unui vibrator :) /resiunea "0) Sedentarismul "") Gicarea "&) Somnul ")) Odihn "2) 3istracia "5) Gicionarea sau defecarea "6) Bensiunea "8) #umina puternic "9) 1gomotele puternice ":) Gersul la service &0) .elaiile sexuale &") =xerciiu fizic &&) Oboseala 2( C3t de puternic este durerea ce o resimii0

3eclaraie Oamenii sunt de acord c urmtoarele 5 cuvinte (usor, discomfort, stresant, oribil, cumplit) reprezint durere de intensitate (n cretere. /entru a rspunde la fiecare (ntrebare de mai Eos scrie numrul cuv%ntului cel mai potrivit (n spaiul de l%ng (ntrebare. ntrebare .spuns /uncte "

'e cuvant descrie durerea uoar ce o simti in acest momentI

discomfort stresant oribil cumplit 'e cuv%nt descrie durerea uoar c%nd se manifest cel mai

& ) 2 5 "

tareI discomfort stresant oribil cumplit 'e cuv%nt descrie durerea uoar c%nd are un grad mai redus de manifestareI discomfort stresant oribil cumplit & ) 2 5 "

& ) 2 5

*nterpretare Scorul minim 0 (nu poate fi int%lnit la o persoan ce sufer)! Scorul maxim 89! 'u c%t scorul este mai mare, cu at%t durerea este mai mare.

III(

Chestionar de durere aplicat pacientului dup intervenia chirur4ical

, vom fi recunosctori dac a$i dori s participa$i la sondaEul nostru de opinie privind modul (n care se simte pacientul dup interven$ia chirurgical. Scopul acestui sondaE este de a (mbunt$i managementul durerii postoperatorii (n acest departament. /articiparea dvs. este voluntar, iar informa$iile pe care le oferi$i vor deveni anonime dup ce preda$i acest chestionar. -ceast (nseamn c numele dvs. sau alt form de identificare vor fi +terse din chestionar dup ce (l preda$i +i c acestea nu vor fi incluse (n eviden$ele pe care le vom avea. .spunsurile dvs. la acest chestionar nu vor fi comunicate echipei de medici +i de asistente medicale.

, asigurm c echipa medical va va trata (n acela+i mod dac alege$i sau nu alege$i s participa$i la acest sondaE de opinie. Urmtoarele (ntrebri privesc durerea pe care a$i resim$it;o (n primele &2 de ore postoperator. /". /e scala urmtoare, va rugm s indica$i cea mai mic durere resim$it (n primele &2 de ore. 0 nicio durere " & ) 2 5 6 8 9 : "0

cea mai intens durere

/&. /e scala urmtoare, va rugm indica$i cea mai intens durere resim$it (n primele &2 de ore. 0 nicio durere /). '%t de des a$i resim$it dureri mari (n primele &2 de oreI ,a rugm (ncercui$i cea mai bun estimare a procentului de timp (n care a$i resim$it dureri mari 0J "0J &0J )0J 20J 50J 60J 80J 90J :0J "00J " & ) 2 5 6 8 9 : "0

cea mai intens durere

nu am resim$it niciodat dureri mari

am resim$it tot timpul

/2. ncercui$i un singur numr de mai Eos care descrie cel mai bine modul (n care durerea v;a incomodat sau v;a (mpiedicat s a. =fectua$i activit$i (n pat precum (ntoarcere, ridicare, repozi$ionare 0 " & ) 2 5 6 8 9 : "0

nu m;a incomodat

m;a incomodat (n totalitate

/5. 3urerea ne poate afecta starea de spirit +i emo$iile.

/e urmtoarea scal, va rugm s (ncercui$i un singur numr care descrie cel mai bine c%t de mult durerea v;a determinat s va sim$i$i a. ngriEorat0 deloc " & ) 2 5 6 8 9 : "0

extrem de mult

b. 3eprimat 0 deloc

"

&

"0

extrem de mult

c. Speriat

"

&

"0

deloc

extrem de mult

d. NeaEutorat0 deloc

"

&

"0

extrem de mult

/6. -$i resim$it vreunul din urmtoarele efecte adverseI 3ac nu, (ncercui$i O0P, dac da, (ncercui$i o singur cifr care arat cel mai bine severitatea fiecruia b. Somnolen$ 0 deloc c. G%ncrime 0 deloc d. -me$eal 0 deloc " & ) 2 5 6 8 9 : sever " & ) 2 5 6 8 9 : sever "0 " & ) 2 5 6 8 9 : sever "0 "0

/8. 'u c%t vi s;a ameliorat durerea (n primele &2 de oreI ncercui$i un singur procent care descrie cel mai bine msur (n care v;au ameliorat durerea diferitele tratamente (mpotriva durerii (medicamentoase +i nemedicamentoase) 0J "0J &0J )0J 20J 50J 60J 80J 90J :0J "00J

nicio ameliorare

ameliorare complet

/9. ,i s;a permis s participa$i la decizii privind tratamentul (mpotriva durerii (n msur (n care v;a$i fi doritI

0 extrem de nemul$umit

"

&

"0

extrem de mul$umit

/:. ncercui$i o singur cifr care descrie cel mai bine gradul de satisfac$ie fa$ de rezultatele tratamentului (mpotriva durerii primit (n spital 0 extrem de nemul$umit " & ) 2 5 6 8 9 : "0

extrem de mul$umit

/"0. -$i primit informa$ii privind op$iunile de tratament (mpotriva dureriiI QQQ Nu, QQQ 3a. a. 3ac da, (ncercui$i cifra care descrie cel mai bine msur (n care v;au folosit aceste informa$ii 0 " & ) 2 5 6 8 9 : "0 extrem de folositoare

deloc folositoare

/"". -$i utilizat metode nemedicamentoase pentru a va ameliora durereaI QQQQQ Nu QQQQQ 3a. 3ac da, (ncercui$i toate metodele pe care le;a$i folosit QQQQQ aplica$ii reci QQQQQ medita$ie QQQQQ ascultat muzic QQQQQ rugciune

QQQQQ respira$ie profund

QQQQQ distragerea aten$iei (precum vizionat B,, citit) QQQQQ cldur QQQQQ relaxare QQQQQ imaginare sau vizualizare QQQQQ masaE altele (descrie$i) QQQQQ plimbri

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

/"&. '%t de des a$i fost (ncuraEat de o asisten$ sau un medic s folosi$i metode nemedicamentoaseI QQQQQ niciodat QQQQQ c%teodat QQQQQ adeseori

,a mul$umim pentru timpul acordat +i pentru informa$iile oferiteR

5i.lio4rafie

".Kligor erban; Mreviar de 7iziopatologie 'linic, =ditura /olitehnic Bimioara, &0") &. GelzacC .. Bhe GcKill /ain Suestionnaire GaEor properties and scoring methods. /ain.

":85! " &88;&::. ). Stein ' Gendl K. Bhe Kerman counterpart to GcKill /ain Suestionnaire. /ain. ":99! )& &5"; &55. 2. TTT.scribd .com 5. TTT.scribd.comFdocF"8&"88050F&edia-6r;#-!""7-Art;0:. 0:F)0F&0").

S-ar putea să vă placă și