Sunteți pe pagina 1din 9

unitate

Procedura Sistemului de Control Managerial PROCEDURA OPERAIONAL privind CONCEDIILE DE ODIHNA

Ediia: 1 Nr. de ex.: 1 Revizia: Nr. de ex. : 1

Re!ur!e u"ane

C#d: PL$1%

Pa&ina 1 din 11 Exe"p'ar nr.: 1

1.

Li!ta re!p#n!a(i'i'#r )u e'a(#rarea* veri+i)area ,i apr#(area ediiei !au* dup- )az* a reviziei .n )adru' ediiei pr#)edurii: E'e"ente privind re!p#n!a(i'ii / #peraiunea Elaborat Verificat Aprobat

Nr. )rt. 1.1. 1.%. 1.2. %. Nr. )rt. %.1.

Nu"e'e !i prenu"e'e

0un)ia Responsabil resurse umane, salarizare Preedinte Comisie Director

Data

1e"n-tura

1ituaia ediii'#r ,i a revizii'#r .n )adru' ediii'#r pr#)edurii Ediia !au* dup- )az* revizia .n )adru' ediiei Ediia C#"p#nentrevizuitElaborarea ediiei iniiale 3#da'itatea reviziei Conform !M"P #$%&'(() cu modific*rile i complet*rile ulterioare Data 'a )are !e ap'i)prevederi'e !au reviziei ediiei Data aprob*rii prin decizia Directorului

2. Nr. )rt. 2.1.

Li!ta )uprinz4nd per!#ane'e 'a )are !e di+uzeaz- ediia !au* dup- )az* revizia din )adru' ediiei pr#)edurii 1)#pu' Di+uz-rii Aplicare Exe"p'ar nr. + C#"parti"ent Resurse umane, salarizare Comisia de monitorizare, coordonare i -ndrumare metodologic* a dez.olt*rii sistemului de control managerial Ar/i.* Director 0un)ia ,ef compartiment Nu"e ,i prenu"e Data pri"irii 1e"n-tura

2.%.

nformare

'

Preedinte comisie

2.2. 2.5.

Ar/i.are Aprobare

0 $

Ar/i.ar Director

5. 1COP Prin aceasta Procedura se documenteaz* modul in care se face planificarea si e.identa CONCEDIILOR DE ODIHNA Concediile de odi/na se acorda anual si se planifica pentru a asigura minimul de personal necesar pentru buna desf*urare a acti.it*ilor 6. a1 DO3ENIU Procedura se aplica de c*tre Compartimentul Resurse 2mane, Salarizare

unitate

Procedura Sistemului de Control Managerial PROCEDURA OPERAIONAL privind CONCEDIILE DE ODIHNA

Ediia: 1 Nr. de ex.: 1 Revizia: Nr. de ex. : 1

Re!ur!e u"ane

C#d: PL$1%

Pa&ina % din 11 Exe"p'ar nr.: 1

b1 7. a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 /1 i1 31 >1 9.

Procedura se aplica -ntregului personal anga3at al nstituiei colare, indiferent de compartiment sau de forma de anga3are1 DOCU3EN8E DE RE0ERIN8A 4egea nr1+&'(++ 5 legea educaiei naionale1 Codul muncii1 67 ')(8+##' 5 pri.ind concediul de odi/na si alte concedii ale salariailor din adm1 publica, regiile autonome, cu specific deosebit si din unit*ile bugetare !RD 9 nr1 0')+&+##0 pentru aprobarea 9ormelor metodologice pri.ind efectuarea concediului de odi/na al personalului didactic din -n.**m:nt, emise in aplicarea art1 +(0 din 4egea nr1 +';&+##< si a 6ot*r:rii 7u.ernului nr1 ')(&+##', republicata 4 +';8+##< 5 Statutul personalului didactic cu modific*rile si complet*rile ulterioare Contractul colecti. de munca Contractul indi.idual de munca !rdonanele pri.ind salarizarea PC in .igoare la data aplic*rii Procedurii !1M1"1P1 nr1 #$%&'(() pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinz:nd standardele de management&control intern la entit*ile publice i pentru dez.oltarea sistemelor de control managerial, republicat= !rdinul +$'0 din 0( octombrie '(+' pri.ind modificarea !rdinului ministrului finanelor publice nr1 #$%&'(() pentru aprobarea Codului controlului intern&managerial, cuprinz:nd standardele de control intern&managerial la entit*ile publice si pentru dez.oltarea sistemelor de control intern&managerial1 Regulament de !rganizare i "uncionare DE0INIII :I A;RE<IERI :

9.1. De+iniii ,i a(revieri a'e ter"eni'#r uti'izai Definiii8

Nr. )rt. 9.%.

8er"enu' Procedur*

De+iniia ,i/!au* da)- e!te )azu'* a)tu' )are de+ine,te ter"enu' Prezentare -n scris a pailor ce trebuie urmai, a metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat necesare -ndeplinirii atribuiilor i sarcinilor, a.:nd -n .edere asumarea responsabilit*ilor= P1 ?Procedur* de sistem@ A procedur* care descrie o acti.itate sau un proces care se desf*oar* la ni.elul tuturor compartimentelor din cadrul nstituiei colare= Compartiment A compartiment, etc1= Conduc*torul compartimentului A director, etc1= PO ?Procedur* !peraional*@ A procedur* care descrie o acti.itate sau un proces care se desf*oar* la ni.elul unuia sau mai multor compartimente din cadrul nstituiei colare= PL ?Procedur* de lucru@ A procedur* care descrie o acti.itate sau un proces care se desf*oar* la ni.elul unui singur compartiment din cadrul nstituiei colare= Reprezint* o acti.itate funcional*, independent* i obiecti.* care d* asigur*ri i consiliere conducerii pentru buna administrare a .eniturilor i c/eltuielilor

9.2.

Auditul public intern

unitate

Procedura Sistemului de Control Managerial PROCEDURA OPERAIONAL privind CONCEDIILE DE ODIHNA

Ediia: 1 Nr. de ex.: 1 Revizia: Nr. de ex. : 1

Re!ur!e u"ane

C#d: PL$1%

Pa&ina 2 din 11 Exe"p'ar nr.: 1

9.5. 9.6. 9.7. 9.9. 9.=. 9.>. 9.1 . 9.11. 9.1%. 9.12. 9.15.

Audit Criterii de audit Sistem de control managerial 9econformitate Do.ad* obiecti.* !bser.aie Corecie Eficacitate Eficien* Analiz* Comisia

publice, perfecion:nd acti.itatea entit*ii publice1 A3ut* entitatea public* s*5i -ndeplineasc* obiecti.ele printr5o abordare sistematic* i metodic*, care e.alueaz* i -mbun*t*ete eficiena i eficacitatea sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului i a proceselor de administraie Proces sistematic, independent i documentat -n scopul obinerii de do.ezi obiecti.e i de e.aluare a lor cu obiecti.itate, pentru a determina m*sura -n care sunt -ndeplinite criteriile de audit Ansamblu de politici, proceduri sau cerine utilizate ca referin* Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilit*i, proceduri, procese i resurse ce are ca scop implementarea controlului managerial 9e-ndeplinirea unei cerine Date care susin c* ce.a eBist* sau este ade.*rat ! constatare a faptelor, efectuat* pe durata desf*ur*rii unui audit i susinut* prin do.ezi obiecti.e Aciune de eliminare a unei neconformit*i detectate M*sur* -n care sunt realizate acti.it*ile planificate i sunt obinute rezultatele planificate Relaie -ntre rezultatul obinut i resursele utilizate Acti.itatea de a determina potri.irea, adec.area i eficacitatea subiectului -n cauz*, -n ceea ce pri.ete -ndeplinirea obiecti.elor stabilite Comisia de monitorizare, coordonare i -ndrumare metodologic* a dez.olt*rii sistemului de control managerial

9.%. a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 /1 i1 =.

A(revieri : 4 C 4ege 67 C 6ot*r:re de 7u.ern C!R 5 Clasificarea !cupaiilor in Rom:nia P4 5 Procedur* de 4ucru PC 5 Personal Contractual DP C Dosar Profesional CM C Carnet de Munca R7ES C Registrul 7eneral de E.identa al Salariailor C! C Concediu de !di/na DE1CRIEREA PROCEDURII

=.1. ?enera'it-i Cadrele didactice beneficiaz* de dreptul la concediul anual de odi/na cu plata in perioada .acantelor colare, cu o durata de cel puin %' de zile, eBclusi. duminicile i s*rb*torile legale1 Din:ndu5se seama de repartizarea pe tot cursul anului colar a obligaiilor didactice, metodice si instructi.5educati.e ale personalului didactic din in.atamantul preuni.ersitar, durata concediului anual de odi/na este de <; de zile calendaristice, corespunz*toare normei didactice de baza1 n cazuri 3ustificate, instituiei de -n.a*m:nt poate -ntrerupe concediul legal, persoanele in cauza urm:nd a fi remunerate pentru munca depusa1 9eefectuarea concediului anual de odi/na da dreptul la efectuarea concediului restant in .acantele anului colar sau urm*tor1 Personalul didactic beneficiaz* de concediu de odi/na cu durata integrala, daca a funcionat in baza unui contract indi.idual de munca in cursul anului colar1 n cazul in care anga3area s5a f*cut dup* -nceperea anului colar, durata concediului de odi/na este proporional* cu perioada cuprinsa intre data anga3*rii si sf:ritul anului colar sau ?cate %,) zile calendaristice pentru fiecare luna integral lucrata@1 Personalul didactic auBiliar din

unitate

Procedura Sistemului de Control Managerial PROCEDURA OPERAIONAL privind CONCEDIILE DE ODIHNA

Ediia: 1 Nr. de ex.: 1 Revizia: Nr. de ex. : 1

Re!ur!e u"ane

C#d: PL$1%

Pa&ina 5 din 11 Exe"p'ar nr.: 1

in.atamant beneficiaz* de concediul de odi/na stabilit prin lege, la care se adaug*, potri.it art1 +0( lit1 f@ din 4egea nr1 +';&+##<, un supliment pana la +( zile lucratoare, in functie de calitatea acti.itatii desfasurate1 Pentru personalul didactic auBiliar, acesta se efectueaz* in afara perioadelor de acti.itate didactic*1 9um*rul zilelor de concediu de odi/na, acordate suplimentar, se stabilete si se aproba anual de c*tre consiliile de administraie ale instituiilor de -n.**m:nt1 Cadrele didactice care au functionat ca suplinitori ?anga3eaza cu contract indi.idual de munca pe durata determinata@ beneficiaza de concediu de odi/na, dupa cum urmeaza8 5 cadrele didactice care au desfasurat o acti.itate neintrerupta intregul an scolar primesc concediul de odi/na cu durata integrala= 5 cadrele didactice, numite dup* data inceperii cursurilor, primesc concediul de odi/na calculat cate %,) zile calendaristice pentru fiecare luna integral lucrata in in.atamant1 Personalului didactic titular sau suplinitor, care a lucrat in diferite perioade ale anului scolar un anumit numar de zile, i se considera luna integral lucrata in in.atamant, daca din insumarea zilelor respecti.e rezulta 0( de zile calendaristice1 Personalul didactic titular care a funcionat in alte sectoare de acti.itate cu contract indi.idual de munca si a re.enit in -n.atamant beneficiaz* de concediul legal de odi/na cu durata integrala, daca a functionat in tot cursul anului scolar1 n cazul in care personalul didactic a re.enit la catedra in cursul anului scolar, durata concediului de odi/na .a fi proportionala cu perioada cuprinsa intre data anga3arii si sfarsitul anului scolar1 Concediul de odi/na neacordat cadrelor didactice transferate de catre unitatea de in.atamant se .a acorda acestora de unitatea de in.atamant la care au fost transferate1 ndemnizatia de concediu .a fi suportata de catre cele doua unitati, proportional cu perioada lucrata la fiecare dintre acestea in cursul anului scolar respecti.= in acelasi mod se .a proceda si in cazul in care concediul de odi/na a fost efectuat inainte de transferare1 Specialistii din alte sectoare de acti.itate, care au fost anga3ai prin transfer in in.atamant ca personal didactic cu contract indi.idual de munca pe durata determinata ?suplinitori@, beneficiaz* de concediul de odi/na pre.*zut pentru cadrele didactice, proporional cu perioada lucrata in inter.alul cuprins intre data anga3*rii in in.atamant si sfarsitul anului scolar1 Personalul didactic care a fost anga3at in in.atamant, altfel dec:t prin transfer 5 prin demisie 5, nu poate beneficia de la institutia de in.atamant de concediul de odi/na corespunzator perioadei de lucrare la unitatea de la care a pro.enit1 Cadrele didactice in acti.itate, care indeplinesc prin cumul o norma sau o fraciune de norma in in.atamant, au dreptul la concediul de odi/na platit numai pentru functia de baza1 Cadrele didactice pensionate, incadrate cu 3umatate de norma sau norma intreaga, in baza unui contract indi.idual de munca pe durata determinata si in care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile legii, beneficiaza de dreptul la concediu de odi/na in aceleai condiii ca si salariaii incadrati cu contract indi.idual de munca pe durata nedeterminata din acea unitate, proporional cu perioada lucrata in anul colar, respecti.1 Programarea concediilor de odi/na se .a face la inceputul anului colar sau de c*tre consiliul de administratie si de sindicate de la ni.elul unitatilor scolare sau dupa caz, de reprezentantii salariatilor1 Perioadele de efectuare a concediului de odi/na pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administratie sau de senatul uni.ersitatii si de sindicatele de la ni.elul unitatilor scolare sau in functie de interesul in.atamantului si cel in cauza1 4a programarea concediilor de odi/na al cadrelor didactice, conducerea unitatii .a tine seama, in masura in care este posibil, si de specificul acti.itatii celuilalt sot1 n situatia imposibilitatii efectuarii integrale a concediului de odi/na in timpul .acantei de .ara, concediul de odi/na se poate efectua si in alte perioade ale anului scolar sau in functie de interesul procesului de in.atamant sau al celui in cauza1 Programarea concediului de odi/na se face prin decizie a conducerii institutiei de in.atamant, se .a stabili, in scris, o data cu semnarea contractului indi.idual de munca, perioada de concediu1 Personalul didactic primete compensarea in bani a concediului de odi/na neefectuat, in condiiile stabilite de 4egea nr1 %&+##' si de !rdonana 7u.ernului nr1 '#&+##), aprobata si modificata prin 4egea nr1 +00&+##), eBceptand situatiile pre.azute la art1 +(0 lit1 e@ din 4egea nr1 +';&+##<1 Personalul didactic care a fost in incapacitate temporara de munca sau in concediu f*r* plata -ntregul an colar sau mai mult nu are dreptul la concediu de odi/na pentru acel an colar 1 n cazul in care perioadele de concedii medicale si de concedii fara plata, insumate au fost de +' luni sau mai mari si s5au eBtins pe ' sau mai multi ani scolari consecuti.i, personalul didactic are dreptul la un singur

unitate

Procedura Sistemului de Control Managerial PROCEDURA OPERAIONAL privind CONCEDIILE DE ODIHNA

Ediia: 1 Nr. de ex.: 1 Revizia: Nr. de ex. : 1

Re!ur!e u"ane

C#d: PL$1%

Pa&ina 6 din 11 Exe"p'ar nr.: 1

concediu de odi/na, acordat pentru anul colar in care a re:nceput acti.itatea, proportional cu lunile lucrate, in masura in care acesta nu a fost efectuat in anul in care a absentat de la ser.iciu pentru moti.ele mai sus mentionate1 Personalul didactic care a desf*urat acti.itate la catedra o parte din anul colar sau preuni.ersitar, beneficiind de concediile pl*tite pre.*zute de lege, are dreptul la un concediu de odi/na cu o durata calculata proporional cu num*rul lunilor lucrate in anul colar respecti.1 Concediul de odi/na se acorda, in conditiile stabilite prin prezentele norme metodologice, si personalului didactic cu contract de munca cu norma incompleta, dar nu mai putin de o 3umatate de norma1 Programarea concediilor de odi/na .a fi modificata, la cererea cadrului didactic, in urmatoarele cazuri8 a@ cadrul didactic se afla in concediu medical= b@ cadrul didactic cere concediu de odi/na inainte sau in continuarea concediului de maternitate= c@ cadrul didactic este c/emat sa indeplineasca indatoriri publice= d@ cadrul didactic este c/emat sa satisfaca obligatii militare, altele decat ser.iciul militar in termen= e@ cadrul didactic urmeaza sau trebuie sa urmeze un curs de calificare, recalificare, perfectionare sau de specializare, in tara ori in strainatate= f@ cadrul didactic are recomandare medicala pentru a urma un tratament -ntr5o staiune balneoclimaterica, caz in care data -nceperii concediului de odi/na .a fi cea indicata in recomandarea medicala= g@ salariata 5 cadru didactic 5 se afla in concediul pl*tit pentru -ngri3irea copilului in .:rst* de pana la ' ani1 ngri3irea concediului de odi/na, cadrele didactice au dreptul la o indemnizatie, calculata in raport cu numarul zilelor de concediu inmultite cu media zilnica a salariului de baza, a sporului de .ec/ime si, dupa caz, a indemnizatiei pentru functia de conducere, luate impreuna, corespunzatoare fiecarei luni calendaristice in care se efectueaza zilele de concediu= in cazul in care concediul de odi/na se efectueaza in cursul a doua luni consecuti.e, media .eniturilor se calculeaza distinct pentru fiecare luna in parte1 Media zilnica a .eniturilor se stabileste in raport cu numarul zilelor lucratoare in fiecare luna in care se efectueaza zilele de concediu de odi/na1 n calculul indemnizatiei concediului de odi/na acordat personalului didactic se iau in considerare si sporurile care fac parte din salariul de baza1 !rice con.entie prin care se renunta, in totalitate sau in parte, la dreptul la concediul de odi/na este interzisa1 ndemnizatia de concediu de odi/na se plateste cu cel putin ) zile inaintea plecarii in concediu1 Efectuarea concediului de odi/na .a fi intrerupta in cazul in care salariata 5 cadru didactic 5 intra in concediu pentru maternitate, precum si in cazul in care personalul didactic este rec/emat, prin dispozitie scrisa a conducerii unitatii, numai pentru interese de ser.iciu nepre.azute, care fac necesara prezenta cadrului didactic in unitate1 n situatia rec/emarii, cei in cauza au dreptul la rambursarea c/eltuielilor de transport si a c/eltuielilor legate de efectuarea concediului de odi/na in alta localitate, ec/i.aleta cu sumele c/eltuite pentru prestatia de care nu au mai putut beneficia din cauza rec/emarii1 Conducerea institutiei de in.atamant, in cazuri bine 3ustificate, poate intrerupe concediul legal de odi/na, persoanele in cauza urmand a fi renumerate pentru munca depusa1 Pentru cazurile de intrerupere a concediului de odi/na, cadrele didactice au dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu dup* ce au incetat situatiile respecti.e sau, cand aceasta nu este posibil, la o data stabilita printr5o noua programare1 n cazul in care concediul inceput la o anumita data este intrerupt, indemnizatia de concediu nu se restituie1 n acesata situatie se .a proceda la regularizarea platilor in raport cu indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu neefectuat si cu salariul cu.enit cadrului didactic pentru perioada lucrata dupa intreruperea concediului sau cu drepturile cu.enite pentru aceasta perioada, dupa caz, potri.it legii1 4a data programata pentru efectuarea partii restante a concediului de odi/na, cadrul didactic i se .a acorda indemnizatia de concediu cu.enita pentru aceasta perioada1 n cazul in care, dupa ce personalul didactic a efectuat concediul de odi/na, contractul sau de munca a incetat din moti.ele pre.azute la art1 +0( alin1 ?+@ lit1 3@, >@ si l@ si la art1 +0) din Codul muncii sau a fost eliberat din functia detinuta in in.atamant ca urmare a desfacerii disciplinare a contractului indi.idual de munca in temeiul art1 ++% lit1 f@ din 4egea nr1 +';&+##<, acesta este obligat sa restituie unitatii partea din indemnizatia de concediu corespunzatoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s5a acordat acel concediu1 Pre.ederile art1 + nu se aplica8

unitate

Procedura Sistemului de Control Managerial PROCEDURA OPERAIONAL privind CONCEDIILE DE ODIHNA

Ediia: 1 Nr. de ex.: 1 Revizia: Nr. de ex. : 1

Re!ur!e u"ane

C#d: PL$1%

Pa&ina 7 din 11 Exe"p'ar nr.: 1

a@ cadrelor didactice c*rora li s5au desf*cut contractele indi.iduale de munca in baza art1 +0) din Codul muncii, din cauza st*rii s*n*t*ii, constatata prin certificatul medical, iar unitatea nu le5a putut oferi o alta munca corespunzatoare starii s*n*t*ii si calificarii profesionale= b@ salariatelor care au contractele indi.iduale de munca desfacute in baza art1 +0) din Codul muncii, pentru cresterea si ingri3irea copilului in .arsta de < ani= c@ cadrele didactice pentru care, dupa desfacerea contractelor indi.idual de munca in temeiul art1 +0( alin1 ?+@ lit1 3@ din Codul muncii, a inter.enit ac/itarea, anularea urmaririi penale sau incetarea procesului penal ori a urmaririi penale1 =.%. 3#du' de 'u)ru AC8I<I8A8I IN PROCE1 n fiecare an, inainte de inceperea anului, Responsabilul cu acti.itatea de resurse umane, salarizare face programarea concediului astfel incat sa se respecte coeficientul de continuitate a ser.iciului = Planific*rile anuale sunt aprobate de directorul nstituiei colare1 n fiecare luna, Responsabilul cu acti.itatea de resurse umane, salarizare -nscrie C! al personalului in Condicile de Prezenta Plecarea in C! se face pe baza de Cerere de CO, aprobata de conducerea nstituiei colare1 Pe planificarea program*rii concediilor se menioneaz* datele de plecare 5 .enire ES opereaza Cererile de plecare in concediu in Ponta3 si in Tabelul de evidenta a concediilor, Daca apar situatii care necesita prezenta la program a anga3atului, se intocmeste o Rechemare din CO, ES inregistreaza modificarile aparute in urma rec/emarii din C! in Condica de prezenta, Fabelul de e.identa al C! si Ponta3 nregistrarile ramase in cursul aplicarii acestei Proceduri se ar/i.eaza conform Procedurii Ar/i.are =.2. Re!ur!e ne)e!are: ;101+1 Resurse materiale birotic*, computere= reea internet = copiator= imprimant* telefoane, faB5uri pentru leg*turi operati.e cu alte compartimente i cu structuri din afara instituiei= papet*rie i tipizate1 8.3.2. 8.3.3. Resurse umane Personal secretariat, Personal didactic = Personal resurse umane, Personal salarizare = Director1 Resurse financiare Conform bugetului aprobat pentru anul -n curs1

unitate

Procedura Sistemului de Control Managerial PROCEDURA OPERAIONAL privind CONCEDIILE DE ODIHNA

Ediia: 1 Nr. de ex.: 1 Revizia: Nr. de ex. : 1

Re!ur!e u"ane

C#d: PL$1%

Pa&ina 9 din 11 Exe"p'ar nr.: 1

>.

Re!p#n!a(i'it-i ,i r-!punderi .n deru'area a)tivit-ii

Dire)t#ru' nstituiei colare1 Aproba Planificarea anuala a concediilor si Cererile de Concediu pentru personalul din cadrul nstituiei colare. Asigur* resursele necesare pentru buna desf*urare a lucr*rilor Re!p#n!a(i' Re!ur!e U"ane* 1a'arizare Coordoneaz* acti.it*ile de -ntocmire si actualizare a Planific*rii anuale de efectuare a concediilor si a Fabelului de e.identa a concediilor 1 . Anexe* .nre&i!tr-ri* ar@iv-ri

Nr. anex-/ )#d +#r"u'ar "&PS5 (+&(+

Denu"irea anexei/ +#r"u'aru'ui Pagin* de gard* Planificarea anuala a C! Cerere de C! Fabelul de e.identa a concediilor "ia postului

E'a(#rat#r

Apr#(-

Nr. de exe"p'are

Di+uzare '#) Resurse umane, salarizare Resurse umane, salarizare Resurse umane, salarizare

Ar@ivare peri#adConform 9omenclator Ar/i.istic Conform 9omenclator Ar/i.istic Conform 9omenclator Ar/i.istic

A'te e'e"ente

Elaborator

Director

Ar/i.*

555555555

Resurse 2mane, salarizare Resurse 2mane

Director

Ar/i.*

555555555

Director

Ar/i.*

>.

Cuprin! Nu"-ru' )#"p#nentei .n )adru' pr#)edurii 1 % 2 5 6 7 9 =

Denu"irea )#"p#nentei din )adru' pr#)edurii Pagin* de gard* 4ista responsabililor cu elaborarea, .erificarea i aprobarea ediiei sau, dup* caz, a re.iziei -n cadrul ediiei procedurii Situaia ediiilor i a re.iziilor -n cadrul ediiilor procedurii 4ista cuprinz:nd persoanele la care se difuzeaz* ediia sau, dup* caz, re.izia din cadrul ediiei procedurii Scopul procedurii Domeniul de aplicare Documente de referin* Definiii i abre.ieri ale termenilor utilizai Descrierea procedurii

Pa&ina

1/= 1/= 1/= 1/= 1/= %/= %/= 2/=

unitate

Procedura Sistemului de Control Managerial PROCEDURA OPERAIONAL privind CONCEDIILE DE ODIHNA

Ediia: 1 Nr. de ex.: 1 Revizia: Nr. de ex. : 1

Re!ur!e u"ane

C#d: PL$1%

Pa&ina = din 11 Exe"p'ar nr.: 1

> 1 11 1%

Responsabilit*i i r*spunderi -n derularea acti.it*ii AneBe, -nregistr*ri, ar/i.*ri Cuprins Cerere de concediu 5 aneB*

7/= 9/= 9/= =/=

unitate

Procedura Sistemului de Control Managerial PROCEDURA OPERAIONAL privind CONCEDIILE DE ODIHNA

Ediia: 1 Nr. de ex.: 1 Revizia: Nr. de ex. : 1

Re!ur!e u"ane

C#d: PL$1%

Pa&ina > din 11 Exe"p'ar nr.: 1

Anexa 1 A Cerere )#n)ediu #di@na APRO;A8* Dire)t#r* pr#+.BBBBBBBBBBBBB 1e"n-turaBBBBBBBBBBBBBBBB

DO3NULE DIREC8OR*

Subsemnatul?a@,

GGGGGGGGGGGGGGGGG,

anga3at?a@

al

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

in

funcia

de

GGGGGGGGGGGGGGGGGGG, .a rog sa -mi aprobai efectuarea a GGGGGGGGGGGGGGGGG zile de concediu legal de odi/na legal pe anul GGGGGGGGGGGGGGGGGG -ncep:nd cu data GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG1 De asemenea, .a rog sa -mi aprobai si acordarea unui a.ans de concediu in suma de GGGGGGGGGGGGG, conform codului muncii, concediul fiind mai mare de +) zile lucr*toare1 Va mulumesc1 Semn*tura, Data GGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGG