Sunteți pe pagina 1din 9

PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-7.7-01.

01
SC INSTALATII EDITIA: 1
RC S.R.L. REVIZIA: 1
INSTRUIREA PERSONALULUI Pag. 1 / 9

INSTRUIREA PERSONALULUI

Data intrarii in vigoare ………………

ELABORAT VERIFICAT VIZAT APROBAT


FUNCTIE R.M.I. Sef R.M.I. R.M.I. DIRECTOR
Ec. Gheorghe Ec. Gheorghe Ing. Constantin Ing. Constantin
Nume si prenume
Leonte Leonte C. Rusu Gh. Rusu
Semnatura
Data
PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-7.7-01.01
SC INSTALATII EDITIA: 1
RC S.R.L. REVIZIA: 1
INSTRUIREA PERSONALULUI Pag. 2 / 9

1. SCOP
Procedura stabileste responsabilitatile privind identificarea nevoilor de
competenta corecte si asigurarea instruirii personalului care efectueaza activitati
cu influenta asupra calitatii, mediului si securitatii si sanatatii ocupationale, in
vederea mentinerii si dezvoltarii calificarii acestuia.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica activitatilor de identificare a competentelor necesare si
efectuarii instruirii personalului din cadrul SC INSTALATII RC SRL IASI in
vederea impactului asupra mediului si a starii de sanatate si securitate ocupationala.

3. DEFINITII
Instruirea personalului – prezentarea prevederilor legale ce trebuie
respectate cu ocazia desfasurarii activitatilor la fiecare loc de munca, care au impact
asupra mediului si au influenta asupra securitatii si sanatatii ocupationale.
Impact de mediu – orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica,
care rezulta total sau partial din aspectele de mediu ale organizatiei.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

Sistem de management al calitatii.


SR EN ISO 9001 : 2008
Cerinte
Sistem de management al calitatii.
SR EN ISO 9000 : 2006
Principii si vocabular.
Sisteme de management de mediu.
SR EN ISO 14001 : 2005
Cerinte cu ghid de utilizare
Sistemul de management al sanatatii si
OHSAS 18001 : 2004
securitatii ocupationale. Specificatii

5. ABREVIERI
RMI – Responsabil Management Integrat;
RPM – responsabil cu probleme de mediu;
SSO – Securitate si sanatate ocupationala
RTE – Responsabil tehnic cu executia
PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-7.7-01.01
SC INSTALATII EDITIA: 1
RC S.R.L. REVIZIA: 1
INSTRUIREA PERSONALULUI Pag. 3 / 9

DG – Director general
CPM – Cabinet de protectia muncii

6. EFECTUAREA PROCESULUI

CINE CE CUM UNDE

1.

Instruire in domeniul - La sediul SC


- Ori de cate ori este necesar,
managementului calitatii, INSTALATII
- RMI dar cel putin o data pe an, in
mediului si SSO RC SRL
- Lectori baza legislatiei in vigoare si
Participa: - La sediul
externi a procedurilor
- Sefii punctelor de lucru societatilor
- Durata – 8 ore
- Sefii de birou abilitate
- Sef baza productie

- Director La nivelul
general 2. formatiilor de
- Sef - In baza prevederilor lucru si a
formatie Instruire in domeniul SR EN ISO 9001:2008 lucrarilor
lucru profesional: SR EN ISO 14001:2005
- Sef OHSAS 18001:2004
birou
- RMI Elaborare programe de - Proceduri speciale
- Personal instruire - Proceduri de lucru
specializ - Instructiuni de lucru
at din
interior
Efectuarea instruirii
- Durata – 8 ore

Testarea personalului - Intrebari – raspunsuri

Verificarea aplicarii - Obtinerea autorizatiilor anuale


instruirilor la locul de pentru activitatile ce necesita
munca acest lucru
o Pentru lucru cu gaze
naturale de joasa sau
Intocmirea proceselor inalta presiune
verbale de instruire o Electrician
o Sudor autogen
PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-7.7-01.01
SC INSTALATII EDITIA: 1
RC S.R.L. REVIZIA: 1
INSTRUIREA PERSONALULUI Pag. 4 / 9

CINE CE CUM UNDE

2.1.

Instruire in domeniul - Odata cu instruirea in


calitatii si protectiei domeniul profesional
mediului - In baza legislatiei in vigoare

-Sef punct
lucru - Intrebari – raspunsuri La nivelul
- Sef Testarea personalului formatiilor de
birou - Durata – 4 ore lucru si a
- RMI lucrarilor
- RPM - Nominalizarea persoanelor
Intocmirea procesului
participante si a lectorilor
verbal de instruire
- Tema discutiei
- Durata si data instruirii
- Locul de desfasurare
- Semnatura persoanelor
instruite

-Sef punct La nivelul


lucru 2.2. formatiilor de
- Sef - Instruire generala lucru si a
birou Instruire in domeniul - Instruire periodica lucrarilor
- RMI securitatii si sanatatii in - Instruire periodica
- RPM munca suplimentara
- In baza legislatiei in vigoare

Testarea personalului - Intrebari – raspunsuri

- Durata – 4 ore
- Inregistrarea in fisele
individuale de instruire
- Intocmirea procesului
verbal de instruire si
inregistrarea lui in
registrul de procese
verbale
PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-7.7-01.01
SC INSTALATII EDITIA: 1
RC S.R.L. REVIZIA: 1
INSTRUIREA PERSONALULUI Pag. 5 / 9

CINE CE CUM UNDE

2.3.
Instruirea introductiv Se face:
generala a) La angajarea lucratorilor

- Director La sediul SC
general INSTALATII RC
Testarea personalului - Durata – 8 ore SRL
-Sef punct
lucru
- Sef
birou - In baza tematicii aprobate de
Intocmirea Fisa de instruire directorul general
- RMI individuala
- RPM
- CPM
sau b) Pentru:
Lucratori detasati de la La locul de acces
Intocmirea Fisa de instruire alte societati in spatiile de
colectiva Prestatori de servicii productie
vizitatori

2.4.
Instruire la locul de munca Se face la angajarea lucratorului
- Durata – 8 ore
-Sef punct - In baza tematicii aprobate
lucru
Testarea personalului - Intrebari – raspunsuri La locul de
- Sef
munca
birou

Intocmire Fisa de instruire


individuala

- Director La locul de
general 2.5. munca
-Sef punct Instruire periodica - Participa toti lucratorii
lucru - Durata – 8 ore
- Sef - In baza tematicii aprobate
birou
Testarea personalului - Intrebari – raspunsuri
Se consemneaza in Fisa
individuala de instruire si
in Registrul de procese
verbale
PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-7.7-01.01
SC INSTALATII EDITIA: 1
RC S.R.L. REVIZIA: 1
INSTRUIREA PERSONALULUI Pag. 6 / 9

CINE CE CUM UNDE

2.6.
a) Se efectueaza:
Instruire periodica - Cand un lucrator lipseste
suplimentara peste 30 zile lucratoare
- Cand apar modificari ale
prevederilor SSM specifice
locului de munca
Intocmire Fisa de instruire - La reluarea activitatii dupa
-Sef punct individuala si Registrul de accidente de munca
lucru procese verbale - La executarea unor lucrari
- Sef speciale
La locul de
birou - La introducerea unui
munca
- RMI echipament de munca sau a
- RPM unor modificari ale
- CPM echipamentelor existente
- La modificarea tehnologiilor
existentesau a procedurilor
de lucru
- La introducerea unor
tehnologii noi de lucru
b) Durata – 8 ore
c) In baza tematicii aprobate
annual

-SSM La cabinetul SSM


2.7.
Instruire in domeniul
situatiilor de urgenta a) Se efectueaza:
- La angajarea lucratorilor
Instructaj: - Lucratorilor detasati sau
- Introductiv general delegati
- Specific locului de munca - Prestatorilor de servicii
- Periodic - Vizitatorilor
- Special pentru lucrari
periculoase b) Durata – 8 ore pentru
- Pentru personalul din lucratori
afara SC INSTALATII
RC SRL
PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-7.7-01.01
SC INSTALATII EDITIA: 1
RC S.R.L. REVIZIA: 1
INSTRUIREA PERSONALULUI Pag. 7 / 9

7. RESPONSABILITATI

7.1. DIRECTORUL GENERAL AL SC.INSTALATII RC SRL IASI:

- analizeaza anual schema de personal si nivelul de instruire a personalului


incadrat efectiv pe locurile de munca;
- impreuna cu sefii punctelor de lucru si de birouri stabileste formatiile de
lucru care necesita instruire;
- aproba Planul anual de instruire a formatiilor de lucru
- delega atributiile privind instruirea personalului de conducere in domeniul
calitatii, mediului si SSO catre seful RMI

7.2 RESPONSABILUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT

- intocmeste Programul de instruire in domeniul calitatii, mediului si


SSO si-l supune aprobarii Directorului general
- urmareste efectuarea instruirilor conform programului aprobat
- preia atributiile Directorului general privind instruirea personalului de
conducere in domeniul calitatii, mediului si SSO

7.3 SEFII FORMATIILOR DE LUCRU SI DE BIROURI

- asigura efectuarea instruirii in domeniul profesional la nivelul echipelor


pe care le conduc
- efectueaza inspectia instruirilor si testarea anuala sau ori de cate ori este
nevoie a personalului
- se informeaza asupra cursurilor de pregatire profesionala, calificare si
recalificare

7.4 ANGAJATII SC INSTALATII RC SRL IASI


PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-7.7-01.01
SC INSTALATII EDITIA: 1
RC S.R.L. REVIZIA: 1
INSTRUIREA PERSONALULUI Pag. 8 / 9

- au obligatia de a participa la toate programele de instruire anuale sau


speciale aprobate de conducerea societatii
- vor participa la testarea cunostintelor insusite ca urmare a instruirii la care
au luat parte
- vor aplica in practica, fiecare la locul sau de munca, cunostintele insusite
cu ocazia testarilor la care au participat

8. INREGISTRARI

Cod Perioada (ani)


Nr. Elabora- Loc de
Denumire inregistrare formular Suport
crt tor Pastrare Arhivare pastrare
registru
P.I.P-
Program de instruire calitate,
1. RMI 6.2.2- 1 2 RMI Hartie
mediu, SSO
00.02
Sef
P.I.P-
Program de instruire Director formatie
2. 6.2.2- 1 2 Hartie
profesionala tehnic Director
00.01
tehnic
Sef
Secretar birou
3. Proces verbal de instruire PVI-00 1 2 Hartie
instruire sef
formatie
Sef Sef
birou birou
4. Registru de procese verbale RPV-00 1 2 Hartie
Sef sef
formatie formatie

9. ANEXE

ANEXA nr. 1 Program de instruire calitate, mediu, SSO


ANEXA nr. 2 Program de instruire profesionala
ANEXA nr. 3 Proces verbal de instruire
ANEXA nr. 4 Registru de procese verbale

10. ISTORICUL REVIZIILOR


PROCEDURA OPERATIONALA COD: PO-7.7-01.01
SC INSTALATII EDITIA: 1
RC S.R.L. REVIZIA: 1
INSTRUIREA PERSONALULUI Pag. 9 / 9

DESCRIEREA SAU SCOPUL


REVIZIA DATA AUTOR
MODIFICARILOR
Ec.Gheorghe
0 24.06.2010 Elaborarea initiala a procedurii
Leonte

S-ar putea să vă placă și