Sunteți pe pagina 1din 4

Ed: 1 Rev:3

FORMULAR

Pagini:1 din 4
F-04-03 CHESTIONAR DE AUDIT

Data : 10.01.2020

Nr.
Aspectul examinat Constatări Evaluare *
crt.
1. Există programe documentate de instruire
teoretică şi/sau practică, cu privire la cerinţele
Da – PO - IFS 02
pentru produs şi la nevoile de instruire ale
angajaţilor în funcţie de poziţia lor ? 3.3.1, IFS
2. Care sunt cerințele pentru produs ? (Solicitare
Da – S-a prezentat specificația
specificație tehnică pentru produs) 3.3.1,
tehnică pentru produs
4.2.1.2, IFS
3. Când se realizează instruirea teoretică și/sau
practică ? Pentru cine trebuie să fie aplicabile
Da – PO-IFS 02
programele documentate de instruire teoretică
şi/sau practică? 3.3.2, IFS
4. Care sunt sarcinile unui angajat (de ex. operator Da – F –IFS 02-01
de producție) ? 3.3.1, IFS Fișa postului
5. Există o procedură sau un progam care să
dovedească eficacitatea programelor de Da – PO –IFS 02-02
instruire teoretică şi/sau practică ? 3.3.3, IFS
6. Care este frecvența instruirii ? Cât timp durează Da - Instruirea se realizează
instruirea unui angajat ? 3.3.1, 3.3.3, IFS corespunzător PO-IFS 02
7. Compania asigură facilităţi sociale
corespunzătoare pentru angajaţi ? Grupurile
Da – PO-IFS 01
sanitare sunt suficiente pentru întreg personal ?
3.4.1, IFS
8. Cum sunt menținute curate şi într-o stare bună
Da- F-IFS 01-02
facilităţile sociale ? Exista o evidenta a modului
Fișa de igienizare
cum sunt pastrate dotările sanitare ? 3.4.1, IFS
9. Există vestiare separate pentru personal, 2
Da – pentru personal
furnizori, vizitatori ? 3.4.4, IFS
10. Sunt asigurate facilităţi adecvate pentru igiena Da – apă curată, săpun lichid,
mâinilor la punctele de acces, în zona de prosoape de hârtie, aparate
producţie şi în facilităţile sociale ale electrice pentru uscarea
angajaţilor ? 3.4.6, IFS mâinilor
11. Există un program de control al eficienţei
Da – PO-IFS 01
igienizării mâinilor ? 3.4.9, IFS
12. Vestiarele au acces direct in zona de producție ?
Da
3.4.10, IFS
13. Da- specificațiile tehnice sunt
Ce presupun specificațiile tehnice pentru actualizate, lipsite de
materii prime și auxiliare? (Solicitare ambiguitate și conforme cu
specificații tehnice) 4.2.1.2, KO nr.4, IFS cerinţele legale și cu cerinţele
clientului
14. Care este personalul relevant pentru care tebuie Da – sunt disponibile în zonele
Ed: 1 Rev:3
FORMULAR

Pagini:2 din 4
F-04-03 CHESTIONAR DE AUDIT

să fie accesibile specificațiile tehnice pentru de recepție, personalului care


materii prime? 4.2.1.4, IFS realizează recepția
15. Există proceduri pentru elaborarea, modificarea
şi aprobarea specificaţiilor pentru toate părţile Da – PO-IFS 04
procesului ? 4.2.1.5, IFS
16. Ce presupune programul verificărilor pentru
Da - PO-IFS 04
produsele achiziționate ? 4.4.5, IFS
17 Nu – destinaţia de utilizare
Destinaţia de utilizare pentru ustensilele pentru
pentru mopuri nu este 3
curăţenie este clar identificată? 4.10.6, IFS
specificată, iar în secția de
Substanţele chimice pentru curăţire sunt
producție s-a depistat o butelie
etichetate, utilizate şi depozitate în mod
de detergent fără etichetă
corespunzător ? 4.10.8, IFS
Termen : 10.02.2020
18. Cine are accesul la produsele potenţial
Da-personal autorizat,
contaminate şi cum sunt tratate produsele
Conform PO-IFS 04
contaminate ? 4.12.4, IFS
Nu- dispozitivul de externare a
19. Staţiile de intoxicare, capcanele şi dispozitivele insectelor din vestiarul negru 3
de exterminare a insectelor sunt funcţionale, în de la femei și capcanele din
număr suficient şi corect poziţionate ? 4.13.4, depozitul de materii prime nu
IFS sunt funcționale
Termen : 10.02.2020
20. Nu – s-au depistat în afara 3
depozitului de materii
Materiile prime, auxiliare, ambalajele şi
auxiliare, pachete deschise și
produsele finite sunt depozitate și gestionate
nesupravegheate de drojdie și
corespunzător ? 4.14.2, 4.14.4, IFS
bentonită
Termen : 10.02.2020
21. Cum este evaluată eficacitatea resurselor umane
Da – F 05-01
în furnizarea obținerii produselor de calitate ?
Fișa de evaluare personal
6.1, ISO 9001
22. Cum evaluaţi şi selectaţi furnizorii externi de
Da – PO 05
resurse în cadrul organizaţiei? 6.1, ISO 9001
23. Cum au fost stabilite resursele necesare pentru
stabilirea, implementarea, mentenanța și
Da- PO 05
îmbunătățirea continuă a sistemului de
management al calitatii? 6.1, ISO 9001
24. Cum este menținută infrastructura necesară
pentru operarea proceselor și pentru realizarea Da- PO 06
conformității produselor ? 6.3, ISO 9001
25. Cum este realizată întreținerea echipamentelor
Da –PO 06
de lucru ? 6.3, ISO 9001
26. Ce surse se utilizează pentru transferul de
Da –PO 06
informații ? 6.3, ISO 9001
27. Unde se realizează înregistrarea informațiilor ? Da –PO 06
Ed: 1 Rev:3
FORMULAR

Pagini:3 din 4
F-04-03 CHESTIONAR DE AUDIT

6.3, ISO 9001


28. Cum asiguraţi ţinerea sub control a
echipamentelor de măsurare şi monitorizare
Da –PO 06
care conferă calitatea produsului finit? 6.1, 6.3,
ISO 9001
29. Cum asiguraţi definirea responsabilităţilor şi
autorităţii pentru investigarea şi tratarea
Da –F 06-01
incidentelor şi neconformităţilor oferite din
d.p.d.v. al infrastructurii? 6.3, ISO 9001
30. Cum asiguraţi monitorizarea şi măsurarea
periodică a performanţei sistemului de
management al sănătăţii şi securităţii Da –F- 06-02
ocupaţionale (inclusiv pentru monitorizarea Fișa medicală
accidentelor, incidentelor şi îmbolnăvirilor
profesionale)? 6.3, ISO 9001
31. Aţi identificat operaţiile şi activităţile asociate
riscurilor identificate, pentru care trebuie să se Da
aplice măsuri de control? 6.3, ISO 9001
32. Care este frecvența confruntărilor și
Da – redusă
neânțelegerilor între muncitori ? 6.4, ISO 9001
33. Cum participă managementul la rezolvarea
Da- comunicare eficientă
conflictele între muncitori ? 6.4, ISO 9001
34. Da- echipament de protecție
Ce măsuri se iau pentru protecția muncitorilor
corespunzător, cizme de
împotriva umidității, zgomotului ? 6.4, ISO
cauciuc (acolo unde este
9001
cazul), dopuri
35. Nu – în zona destinată sortării 3
și spălării merelor iluminația
Este asigurată iluminația corespunzătoare în nu este adecvată, iar unul din
secția de producție ? 6.4- ISO 9001, 4.9.7 - IFS dispozitivul de iluminat este
defect
Termen : 10.02.2020
36. În planificarea realizării produsului, care sunt
înregistrările necesare pentru a se face dovada
Da – PO 07
că procesele de realizare și produsul rezultat
îndeplinesc cerințele ? 7.1, ISO 9001
37. Care sunt etapele de proiectare și dezvoltare pe
care organizația le stabilește ? 7.3.1, ISO 9001
Da - PO 07
Unde sunt arhivate rezultatele proiectării și
dezvoltării ? 7.3.3, ISO 9001
38. Ce se întâmplă dacă produsul achiziționat nu se
conformează cerințelor de achiziție specificate ? Da – se respinge
7.4.1, ISO 9001
39. De către cine se face implementarea Da – șef echipă HACCP
monitorizării și măsurării în producție ? 7.5.1,
Ed: 1 Rev:3
FORMULAR

Pagini:4 din 4
F-04-03 CHESTIONAR DE AUDIT

ISO 9001
40. Nu – s-au identificat 3
Echipamentele de măsurare și monitorizare sunt
termometre și umidometre
protejate corespunzător în timpul manipulării,
nesupravegheate și fără huse
întreținerii și depozitării împotriva degradărilor
de protecție
și deteriorărilor? 7.6, ISO 9001
Termen : 10.02.2020

*1-foarte bine
2-potential de îmbunătățire
3-neconformitate minora
4-neconformitate majora