Sunteți pe pagina 1din 50

re

Standard Romdn Noiembfie 2015

Sisteme de management de mediu


Cerinle cu ghid de utilizare
Envirc.nental nanagenent syslens ' Requirenents with guidance fa, use
(so 11401 2415)

sysbnes de nanagenent envlrannenental - Exigenc€s el //g,les d/rectrices


pausan uttisatran (lso 14a01 2415)

Aorobat de Directorul ceneral al ASRO la 16 noiembrie 2015

Siandardul european EN ISO 14001:2015 are slatutul

inlocuie$te SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 14001:2005/C91:2005


SlSR EN 1SO 14001:2005/AC:2009

Data publicdrii versiunii romane: 16 no'embri€ 2015

Cor€spondenta Acest standard este identic cr' siandardul elropean


EN tSO 14001 2015

AsocrAItA DE STANDARD|ZARE DtN RoMANIA


A St Nlende eev nr 21 25, cod 010362, BlrcLrreQli , g www asro ro
Rep.odlcerea sau Liiiza€a nle!€ia saL pa4iah a prezenlului slandard in orlce
publicalr 9iprn orce procedeu (eleclroni.. mecanic, iolocopie€ m cro,irmare.lc ) este
irnezisedadinu.rislii acordLls.rcprealabilalASRQ
R€l: SR EN SO 14001:2015 Edilia 3
sR EN tSO 14001 20r5

Preambul national
Acesl standard reprezin6 versiunea foman; a texlulli standardulu europeaf EN lSO 14001 2015
Stafdafdul a fost tradus de ASRO, 6re aceai statli ca 9i ve.siunile oticiale Fi a fosl pub[cat cu
pelmrsiunea cEN.

Acest standard repr€znte vers unea fomand a textului ln imba englezd a standardulu european
EN ISO 14001:2015

Acest standard inloculegre sR EN tso 14001:2005 sR EN lso 14001.2005/c91 2005 9i


SR EN ISO 14001r20051AC:2009.

Standardul SR EN ISO 14001:2015 apa'tne paiimon!u comiteiulur tehnlc ASRO/CT 323,


Managementulnedilul

Cuvintee "standard european'qi'standard iniernalona trebLrie ciite'slandard romen


SR EN SO 1400T:20i5

STANDARD EUROPEAN
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM Septembrie 2015
tcs 13 020 10 iniocuie;le EN ISO 14001:2C04

vetsrunea roman;

Sisteme de management de mediu. Cerinle cu ghid de utilizare

Env ronmenia nranagement Systernes de rnanagen'eni Umweltrianagementsysieme


syslems - Requrrements with environnemenlal - Exlgences et Anforderungen mrt An e i!ng
guroance loT use lignes directrces po!r son ullisatiof z!r Anweno!ng
(lSO 1400T:2015) (lSO 14 0111 :2 01 5 ) itso'14001 2015)

Acest siandard elfopean a fost adoptai de CEN a 14 seplembre 2015

L.tlembr r cEN sunl obligali sa respecle Regr.rlanlenl!l lNtern CEN/CENELEC care strpuleazd cond tiie
in care acestur slandard elropean ise atrjbLrie slatutLrl de siardafd nalonal, l:16 nc o modificare
Lisiele aciualzaie Sireferlntele b b iografce reiertoare aacestestandardenatronalepotiiob!nutepe
baza de cerere de la Cenlrrlde l\4anagemenl CEN CENELEC sau de la orice membru CEN

Acest standafd european exisla in lrer vers!ni ofrciale (engez: franceza 9l gemane). O versrune
inlr o altd limbi. rdcll: prn kaducere sub responsab liaiea unu membru CEN in llmba sa naticfale
! notificatd Cenlrulu de l,4anagement CEN CENELEC ar€ acela$i slaiut ca ii versrunile oficrale.

llembri CEN s!fi organrsmele natonaie de stafdafdzare din: A!slfia Belgia Bulgaria CprL.
Croa|a Dariemarca, Flvetia. Estonra. Flnanda Fosia Rep|]bllc: lugoslava a [.]:cedoniei, Franta,
Germana Grecia. lranda. lslanda ltalia Letona. Lirana. L!xemburg. l\,4alta l\Iafea Entane
Norvegla. O anda Polon a, PodLrgalla Republ.a Ceh?1. Romeiia, Slovacia. S ovenia Spania. Suedla,
Tufc a $iUrgara

CEN
COI\4LTETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
E!fopean Comrrliltee for StanCardization
Com e ELrrop6en de Noma isaiion
Europaisches Kom ite lllr Normung

Gentrulde Management: Avenue Marnix, '17 E-1000 Bruxelles


O 2015 CEN - loaie dreptur € ce exp oatare sub orice {ormb ! Ref EN ISO T4001 2015 RO
n crce mcd sunt rezeruale rn€nrbflor iaiiona eiCEN
sR EN tSO 11001 2Ct5

Cuprins

1 Domeniu de apl;care.,._...._......,..,,,,,,,... . .. . .........._......._......_.._......._...._,,9


2 Referinle normative...-...-..-..............._..... .._......................._........_..._ 9
3 Termenisidefinilii.............................._ ..........................................9
3 1 Termeni fefertofl la organrzal e Q eadershrp
3.2 Temeni referiiori la panificare .. T0

3.3 Termen'referloi la supod qioperafe 12

34 Termenireferlor la evaluarea perlomanle grimbln:tat fe 13


4 Contextulo.ganizaliei............................... ........................-..........-...14
4 1 intelegerea organizatlei 9 a contextu ui in care acbveaze. 14

4.2 Inielegerea necesrtelrlof qi allepl,r lof pidiof lnlefesate .14


4.3 Deterrn narea domenr!lu de aplrcafe aisislemuluide rnanagement de mediu. .14
44 S stem de managen ent de medrL ... ..... .... 15
5 Leadership.......... _.........._... 1s
51 Leadersh p $iangajament T5
52 Politica de nred u . ... .. . .. .. . . 15
53 Rolu. ofganizatonale responsabi lteti Ei autoritiii .... .. 16
6 Planificare........... ..........16
6 1 Actiuni pentr! katarea nscurilor gicportunitbtilof . 16
6 1.1 Genera i1,t . . 16
6.1.2 Aspecie de med ir .. .. . .17
61.3 Oblgatiide conformarc ... 1j
614
52 ObeclvedemediugiptantficareapenruJeazareaacestofa.. tU
6 21 Obiective de mediu .. i8
62.2 Planflcarea aclun orpentr! fea izarea obiectvelor de mediu 18
7 Suport ................. ...........-........................... 19
71 Resu.se ..
7.2 Conrpetenla 19

7.3 Con$lrertrzare 13
74 Comun care. .. . ... .. . 19
7 41 cenefaital ... .1S
f42 Comunicafe tniern: 2A
7 4.3 Cor.unrcare externe . .. . . . 2A
7.5 Iniormaliidocumentate .. . ..... .. .. . 2A
751 Generaliteti.... .. .....20
sR EN ISO r4001 2015

8 I Prlnirc.FoDA'rto.a:t con,o
'.8.2 Pfegetre pentru situaliide ufgenta sicapacitale de resplns .. .................22
9 Evaluarea performanlei........................_... ........................................ 22
9.1 l\rontorlzare m;sufare analiz; rieval . .... . . 22
911 Generailtail. . .. ..22
I 12 Evaluarea conform:rir .. . 23
9.2 Audit lntern 23

9.2.1 Genelalitdti . .. . 23

9.22 Prog€muideaudt ntetn .. 23

9.3 Analza efectuat: de management .. 24


10 imbunigtife ...... ..-.-.......-................ ... 25

T01 Generalitbli 25
10 2 Neconformriaie 9i acliLrne corectr,?a 25
10.3 irnbunbtallre cont nub .... .. ... .. .. .. .......26
Anexa A (informat;vi) Ghid pentru utilizarea acestujstandard inte.nafiona1................-.............27
Anexa B (informativ;) Corespond€n!a intre ISO 14001:2015 SiISO 14001i2004.-.......................42

Index alfabetic al termenilor..........-.-...-...-.-.... ,...................................... 46


Index alfabetic al termenilor in limba engleza... ...................-.-................. 48
sR EN tSO 14001 2015

Preambul

Acesi doc!ment lEN ISO 14001 2015) a losi e aborat de com tetul iehn c tSO/TC 207 ,ft4anagementLl

Acest standard eufopean trebuie se primeasce slaluiul de standard national fe prin p!bltcafea unul
le^l identic fre prin ratftcare ce laez u panS in:narte 2016 iar ioaie standardee naltonale
.o I ( lLa e c- a.esta treb!rF a-Llale cella,,r,u para r- ,na1e ,0 t6
Se atrage atenlE aslrpra posibilit;l ca unete etenrente cuprnse in document pot f obectll unor
dreptur de proprietate inlelectuale saLr unor drepiur srmrare CEN 19/sau CENELECI n! irebuie sE
fie consrde.at(e) responsab (e) de rdentificarea unura sau tuiLrror acestor drepturr de proprietale
rnieiectuale.

Acest standafd inlocui€Ste EN ISO 14001 2004.

Acest document a fost elaboral sub un mandal acordat CEN de catre Com s€ Europeane I Asociatla
Europeane a Liberu u Schimb tisustine cerintele esenliale ale direcnvei(lo4 UE

Conform Reguamentolui Intern al CEN/CENELEC. organismee nalonae de slandardizale ale


urmdtoafelor !6n sunt ob igale se aplice acesi slandard european: Austria Belga, Bulgara, Crpru
Croatia, Danemarca Evetra, Estona, Frnlanda Fosta Republica lugosiav; a lMacedonie, Franla.
Germania, Grecia, liianda, lsanda, llalla Lelonia, Lt!ana. Luxemburg. IValla [.4area Brtafie.
Noruegra, Oanda, Polonia Portuga ia, Rep!blcaCehi Romenia. Slovacia, Slovenla. Spana, SLredia,
Turcia giUngara

Declaratie de ratificare

Textul standardulur ISO 14001:2015 a iost aprobat de CEN ca EN ISO 14001:2015 fera ncl c
SR EN ISO 1.10C1:2015

lntroducere

0.1 Context

Este consideral €senlial rea izafea unLr ech libnr inire med !. socretate !
€conomre pentru a indepiln
nevoie prezenle iSfa a cofnprori le capacitatea geferalirof viloarc de a-ti indepini proprlile nevoi
Dez!'o tarea durab l: ca scop este realizabiia pi,f ecf lbru drntre cei ifel pilonl ai sustenabiltalii

Aiteptdrile socrela e refertoare la dezvotare durable ifansparenF Er responsabililate jurdc; s au


dezvc tal lmpreune cu o leg s ahe din ce in ce mal sirictai presuni crescande asr.rpra med!ui drn
ca!za polu;fii. utilzefi nefcrenie a reslrrselor. managernentului necorespunzdlor al de$e!nor.
schlmb;rilor c matice degladAft ecos sternelof $ sc:der brodlversrtatri

s; adopte o abofdafe sisle'natice a managernent!i!i de rned u prin


Aceasta a delefrninat organ zatrie
rnplementare3 sistemeior rle mafagement de medi! c! scopul de a contribui la plonul medru al
susienabrlitd!i

0.2 Scopul unui sistem de management de medau

Scopul acest slandafd rnternaliona este de a frrnLza organ,zal iof un cadru penlru a proleja med Lr $i
a rbspunde modifidrlor cordiliior r:ie medi! in ech ibru cu nevoie socio ecofcmice Acest standard
specltcS ceflnle care permt un€ organlzai sa realzez€ el€rentee de esire intentionate pe care
aceasta 9i le stabiegte peflf! s steriul s:u de mafagemenl de mediu

O abofdare srstematcd a managernent! Lr de med! poate as g',rra nlanagemeflulu de a celma ina I


nvel nfomatii peniru a constru succesll pe teffi.en ung !l a crea optilni penlru a contrbui la
dezvo tarea dLrrabLi prin

protelafea med ulu pr n prevenrrea sau rninim zarea aapaciurior d:uneloare asupra rnediul!
- .

mrnrmrzarea polenlialelof -afecle dduniloare a e condil ior de mediLr asLp|a olgan zatiel
-
sprij nirea organ zatie 1n jndep inirea obligal lcr de conforrnare;
-
imblfat:lifea pe ormante de medrul
-
controlarea saL rnfuentarea modLrlur in care produsele S servic[e organiza!1ei sL]nt proectate,
- realrzate, distrbute consumale 9i ehmrnaLe prf Lrtlzarea perspeciive crcrlur de viat: care
poale preven ca rrnpaci!rile asupra nredlrlu se fie lrersferate nentenlonat in altb paire In
cadrulcclulu de vtat::

obtlnerea de benefc fnancareSioperalonalecafepotrez!lladinimplementareaalernalvelor


- bazale pe med u care lnt6fesc pozltia pe p aU a organrzat e :

comun carea nformal ilor despfe medi! p:d or lnteresate lelevante.


-
Prn acesl siand2fd intemalonal ca ii prn crcafe at standafd inie.nalonal. nu se nteniioneaz; sa
se mareasc, sa! se se sch mbe cer ntele lega e ap cabrle !rne organizati .

0.3 Factoride succes

SLrccesul unui s slem de mafagemenl Ce medru dep nde de argslamentul a loate nive {rrie funcii le i
organrzaie. sub conducerea rnaragementulu delace mai inall nive. Organ zatiile i9i pot fructifca
oporlunil:1le de a pteven sau mifimiza lnrracturle d:undtoare asupra mediului 9 de a imbundteil
impacl!rile benelice asLrpra medr!l!i in specia cele cLr lmplicatir sirategice 9i compeltrve
Nlanagementul de a cel mai inalt nrvel poate traia in mod efcace riscurle 9i oportlntdtle sale prin
ntegrarea nranagementulu de rnedLu in procese e activiutr organzale,dfecliilestralegice9lLrarea
SR EN ISO 14001r2015

deczilor, alinindulecu alte prlorltal ale al'tvli;;11$r introdlcitrd glveinanta de r.ed u in sster.u
globa de mafagement Dernonslrarca rJ]!ple'nefl:atau s!cces a acestlri standard nternationa poate
i ull |zala peninr a as gLrra p;rl le interesale ce esie np emenial un sistem de riranagerneni etlcece
ToirQ; adoptarea acesiui standard nt€rr-ralona fu garanleaze el slngur eemente de eare optme
referlioare la medr! Aplcarea acestu sianCard,niernaiofar poate diferi de a o organlzatre La aLa
datorita coniexiulLr organ zalier Dou; organ zat i pc! reallza activii:ti slm lare daf po1 avea obtgalr de
confcrmafe dferte. angalamerte diferte jn pottrcre tor Ce medru, tehnotogii de mediu diteriie q
scopun ae performantei de mediu drient€. cu i.ate cA ambel-a se pot conforma cerntetor aceslul
standarC inlernationai

Nvelu de detalu gicomp ex talea srslemulul de nranagemeili de nredlu var azd ln funclie de contexiu
otgan zatiei de domen lrl de apicare al s sten{r ri de management de obligal ile de confofmare I de
natura activdalior. produseior 9i servciior sale nclusiv aspeciee de medru $i impactlrile asupra

0.4 Modelul Planifici - Efectueazd - Verifica - Actioneaze


Eaza pentrLr abordafea care sub nraze un sstem ce marlagem€ni de m-adir esle iLtndamentat; pe
conceplu Panfic:-Efectreaz:-Verfc;-Acloneaza(PDCA)"'ModeulPDCAasigurer.rnprcces
iteratv utlrzat de organiz3lipenlru a rea iza imb0natai rea co inle Poate ir aplicai un!i sisiem de
managemenl de .ned u $i iiecarui element a acesi! a. Poate f d€scris pe scun dupb cum ufl.neaz;

- Planrfic; siabie$le obrectvee q


procese e de nred$ iecesafe oblneri rezultatelor in
coniormiiale cu po itca de ntediu a organ zat er

Executb: mplemenleazd procesele a$a curI] au fost planfrcate.

Verficd moniorizeaza ii m,soar, procesee lata de politrca de medru, rnclusiv angajamentele


- <,e obie!r.pedemeo .; c ereoeop6r_ et.opo_e ?r ez.llar-'a
Ac!loneaze intreprinde actiui penirLr imbun,iailrea coftlnLrd
-
Figura 1 prezinla clrm poate fi !n mode PDcA, cadrul introdus lrr acesl standard
iniegrat inlr
inlemaionai ceee ce t poate ajuia pe utlzaicrinor sau exrslenl se inleleaga rmporlanla abord:rir

'"' NOIA NATTONALA PDCA proviie d n i. t ate e d I nrba efg ezd Plan Do- Check Act

6
SR EN

I
I I
t I
\ I

Figura 1 - Relalia dintre PDCA Sicadrul acest!istandarc, internalional

0.5 Conlinutulacestu;standardinternational

Acest slandarci inlernalona esle con{orm cefinlelor ISO peniru standardee de srsterne de
rna ragement Aceste cerinle nclud o structur: a ntve ina i iexle pfnc pa e ideniice 9l iefment comufi
c! dei nit i princ pale dentc€. conceplte pentr! benelic:!l .rtlizatorilor care rmp ementeazd mal multe
standarde ISO peniru s stenre de managemenl

Aces! standard internaliofal fu incl!de cer nte spec f ce a tor sisieme de managemenl. cunr sLrnl ce e
pentru calitate sanitate 9i secufrtaie ocupaloia;. enefge sau management flnancrar. Tolu! acesl
siandard ifiematonalpermrte organizal lor s; ui zeze o abordafe comLlni s o 96ndlre bazata pe rrsc
peritrir a integra s slemul s:! de managemenl de med Lr cLr cer n1e e a tor s steme de nranagemeni

Acest standarcl nle.oalrona incude cerntele !i izate pentru eva lrarea conform i:ii. O organizale
cafe do.eqte sd demonslreze confoTTn tatea c! acest standafC iniernatlona poate face aceasta prin

fea rzarea !nei3utodelermlnerlSia !ne a!todeclalatrl


-
obtherea corrfirmerii confom t;t i sa e de catre p:rl e care au un lnteres pentru organ zai e cum
-
obtinerea confirmAri alrtodec arci ei sale de c,1re o paire exiernd organiza!e sau
-
- ceutarea cedifcerrr/inreglstr:risistem! ! si! de managemeni de rnediu de c;lfe o organzalie
SR EN ISO 14001:2015

Anexa A furnizeaz; informatii explcative penlru a preveni intefpretafea eronat; a cefinlelor acest!i
siandard international. Afexa B prezlnte corespondenla tehnid inlre edilia precedentd a acestlti
standard intefratlorai $i actuala edilie lndruma.r penhu mplementarea sisleme of de management de
mediLr sunl incluse in ISO 14004.

in acest standard internaiiona sunt uti izate urm;toarele forrne verba e

- . irebLr e (shall) indicb o c€f nt::

a. irebui' (shouldl indica o fecomardare:


-
af putea (may) ndic: o permis un€,
-
'poate" (can) ndjca o posib lrlate sau o capabrlitale
-
lnformalile prezenlate sub fomA de ,,NOTA au folul de a ajuta inleiegerea sau uthzarea
documentuir.ri Notee utiizate la adicolLrl 3 furnizeaza nformalii aditionale care suplrmenteaza daiele
teminologice 9i pol conllne prevederi refeitoare la ul lzafea !nuitermen.

Temeni !i def nilille in arlicolul 3 suni aranjali in ordrne conceptua 6, cu Lrn index alfabeiic dlsponlbil
la starqitul docunrentu ui
2015

1 Domeniu de aplicare

Acest siafdard niernational specfrci cerniele pentru un srsi€m de managernent de medLu pe care
poate sd-l ut llzeze o o.ganizatie pentru a-t!creiie pedcrmanla de m€diu Acest siandard internaiona
este desiinal a fr ut llzal de dve o organlzale cafe u|m;reste sa 9! g€stioneze responsabl{d! e de
meduinkunnrodsistemalc.caresaconifibure aplon! mediu incontufetora susienabiileii.

Acesl standard niernalona ajul; o organizat e sa ; aingi rezLritatele intenlonate alesstem!u sau
de management de med u. cafe cler6 valoar€ pentru medlu pentiuorganizalainsdSi$rpentfupa4le
inieresate. irr confcnn tale cu poltca de med u a organrzatie. f€zu lalele inlenlronate a e !nui srstern
de nranagemenl de med u nclud

ind€plln rea obligaliilor de conformare


-
indepln rea ob eciivelor de mediu

Acest stardatd internaliona este aplcabil ofc;re organizatr inClfereni de merimea, lip! 9i natura
acesiea $i se aplcd aspecteof de rnediu ae a.tr!tatlor produselor Si servcilor sae pe care
orcanizaira le determini 9i pe care le poate coniro a sair nfl.renia acordand aiente percpectrver
c cLLrlu devalb Aceststandard nlernalonaln!stableQtecrterrdeperforrnantedemedru

Acesl standard internallona poate fr !trlz51 ln iNllegrme sau partia pentru a imbun:tdti in mod
sislemalLc managemenlLr de mediu Cu ioale aceslea, decia.a!i e de conformitaie cu acest standard
Inlernalional nu sunt acceptab le decat dac: toate ce.inlele acesiLrla suni incoForate in sisienrul de
managemenl de med Lr al uner organizati $i indep ir{,a iara n c o excl!dere.

2 Referinte normative

N! er sta refer nte nofmalrve

Termeni 9i definifii

ln a.esi siandard nt-Arnational se ut izeaze teimei r$ ielin lile Lrrnrdloarel

3.1 Termeni r€fe.itori la organizalie Si leadership

3.1.1
sistem de management
ansamblLr de eiernente coreiale sau in inleractune ale Ine cr1 antzalii (3.1 .4) pen\tu a slablli po iirci,
ablective 13 2 5) 9i procese (3 3.5) prln care se rea zea, ace e ob ecive

NOTA 1 un sstem de nra.agement poate irata lra sau r.a nilte dscplrne 1de exempu managernenlLr
calil;li demed! sa.alat !rsecu:letf oclpalonae eretgei fna..ao
NOIA 2 E emente e srslemu u includ sku.t!€ or!a.zatorai ro u, e !i resPofsab lialre p:irificarea q
ope.area. evalirarea perfcrmante I imbun:tEt rea

NoTA 3 ' Domenir de aplicare al lfu sstem de nr:nagement poate n.lude inireaga ofganizate, flnctiuni
sFe.rice I .lenifrcale a e org.i?atie secllni specrt.e; d€nticate a€.rganizalrer sa!l]fasa!m€ multe
flnctu. in cadrulLrnu gturp de ofganrzali

3_1.2
sistem de management de mediu
par(e a salel,rlr/ de nanag-an-^nt (3.1 1) uti zatd pentru a gestona aspecle/e de mediu (322),
pentru a ifdeplini obllgaltt-a d-- confarnlaro \3 2 9) $i a iraia /,scir/l/e Si opoliuritdlile 13.2.11)
sR EN tSO 1,1001 2Cr5

3.1.3
pol;tica de mediu
ntentiile 9 drectra lnei organzatl\314) rcle.toarc la peiDtlt)attta de nedu \3.411) exp|mate in
nrod of€ial de /rarrgerreniul de la cel nlaiitlali nuel(3 1 5)
3.1.4
organrzatre
persoana sau uf grup de pe6oane care are p.opf ite sale Juncl L cu responsablltal, auloit:ti 9l rcLat i
pertlu a-Slindeplini obrectiyele (3 2 5)

NOTAl ConceplLr d€ organzale rn.lud: darnrsei,mrea2A 3 iri.eprtnzator inr:l vrdlat, compane ccrporaie
rrnE. intrelf.de€ a,.dorilate pariene.iat asocrai€ rstiilt€ r:te bneia.ere sa! islilte paire or .ombiral e a
aceslora rn. lsd inii o corpo.a! e sa! i! plb |cd saLr !rv3ta

3.1.5
management de la cel maiinalt nivel
persoana saN grup de persoane care conCuce 9 ..n1ro eazA a artjanizalie (3 14) a celmaiinall frve
NOTA 1 - Plaragem€nlu de la c€ nra inat .rve are pLrlerea'le a de€ga altoftatea Si de a asgLrta .es! se in

NOTA2 ln caz! in care dome.Lrl deaplcatea srstenutar.ie rnanagenert (31 1) acoped o pade d ntr-o
orlanrzale alunci n'ranagement|rl de ac€ nraiinatrvelserejera ace car€ condlc Srconlroleazi acea p:fte a

3.1.6

pp scdnS sau o ,a ./d ^,1' 4i ca,p ooarF J-a ra po\ Do.re pe.ceoF L: esl-
afectaia de o deciz;e sa! o aciivitale

EXEMPLU: Client com!.it6ti i!rFzori autoria! de reg,eneitafe o:grnizati neguvernemenlale i.veslror 9i

NOTA 1 A percepe ce esle afectaE inseamna ca perceptia a rosl adlsA ra cunogrinla organrzaiiel

3.2 Termeni referitori la planificare

3.2.1

med ul inconjLrr;tor in care jlnct oneaz, o organtzalje 13 1 4) care nc ude aerul apa. sol!1. res!asele
neiurale iiora. fauna oarnei 9i rclat ile d nlfe acegi a

NOTA 1 ' NlediLri jncont! r5tor se poaie exl,rd€ din r.ierorLrj!nerorqan:air a s stemrrt oca!. regtona S giooar.

NOTA 2 ' f,rled rrl inconlLrf5lor poate ii descrs i. t€rseri de !cdrversnate. ecos sieme c,nat sau aie

3.2.2

elementa acijviiallor pfoduselor sau serucrlo. unet arganrzal| 13.1.4J care interaclroneaz: sau pol
iniercciona cu ,)edlu/13 2 1)

N OTA '1 - U n asp€ct de m edi! poate provoca a!r) rmpa clltit) aslpta rn€dtrlui i3 2 4) U n aspect sem nlllcatrv do
rnei u arc sau poate avea lnLr sa! fnainrLrte firpactur semf flcatve asLtpra medluLu

NOTA 2 ' Aspecte e semnricai ve de med u sJnr d€tem,rai-c de carre ofgan zalr€ prin aplicafee !nlrja sa! rna

3.2.3
cond'iie de mediu
stare sau caracteristic; a metliuiui13 2.1j a9a c!m a fost deiei.n natA a un anumii moment

t0
SR

3.2.4
impact asupra mediului
nadliicate a me.lilut{321). beneiicb sa! d,lnitoare cafe .-.zLr(e total sau pa(ia d n aspecle/e c/3
mednl 13 2.2) ae une orya izaliit31.4)

3.2.5

rezultai care urn eaze a i jndeplnt


NOTA 1 Un obre.trv poate fistrateg. 1acl c sa! ope:atora
NOTA2 Obrectrvee s€ pot re{€ri la dierile dlscplrne iclm arf obecnve ti.ancaf€ de sanalate !i srglfanta
oc.rpalofaa si d€ nled r) !
se pol ao ca a d rerle . v. (.Lrnr :. !i t
snaiegic ofganzationa pfo ect produs.
s!:fvrc( F prores (3 3 5))

NOTA3 L.lnobectlvpoat€fiexprrnai9rlnaltemodu|.aeexempirca,rrezlllatfientromt,unscopuncrterLr
operajona ca tn obte.r] d.j net1tu t.326) s:! prn ltirza.e3 allcr clunte cu inteles sirrr ar {de e\emp!

3.2.6

obrecrrr (3 2 5) stab lt de oryanizalg 13 1 4) ln cofiormilate cu poi;tica sa de rnediu 13.1 3)

3.2.7
prevenirea poludrii
uthzareadep/ocese(33.5) practc,iehnc| materiae. prodlse, serviaisau energie cafe impLedicS,
reduc sau conlroeazd (separal salr in conbLnalieJ crearea emsa sau deversaTea oricerui tip de
poluant sa! Ce9eu. penlru atedr.e inpacluril,D delrnaioare asupfa medluirl (3 2 4)

NOTA 1
Pfeleni€a poluarl poate ,.cl!de ,edrcefea sa! e mlna,ee sLrrse mod frari a e pfoces! Lr , prodlsuLLr
ltilizarea eic€nta a fesurs€or ilroc.Jtrea malefaelof $i a surcelor d€ enefgie. reutl,zare
rec!peraie r€ccrare regenera.e: sau traiar€

3.2.8
cerinta
nevo e sau att-aptare care este dec arau ingenera mplrct;sauobrqetore
NOTA 1 i !€iera inrprcta inseam.a cA €ste iin.b.ei sar o pracica p€nlru orqar,?alie (3T4) Si pentrLr
pAllle ntercsale 1316) a ca:e nevoa sa! a$tepbrea !:1d in consi!.ar€ esie .nplcta

NoTA2 C cer ntn spe.icala este ece€ care est€ de.laraH de erenp Lr. ift o rnfomete docunortaE 13 3 2)

NOTA3 Ate ce.,.l€ d€cal cee egate.tevn ob galoi in c?z! ir care oqanizatia decide sa se contom€ze

3.2.9
obligat;i de conformare (lermen preferai)
cennie egale Sialte.erin{e (termen admis)
cenrte (3 2 8) legale la\e de cate a organizalt,a 13 1 4) esle obligal: se se conformeze I alte cerinle
fa"oe " eo o.glr,,,lr e Fs c oo.gala cau a oac. r

NOTA 1 S/sremri de maDagen-ant.te netltu \312) s. r.fera la oblrg:trlie de conformare

NOTA 2. Oblrgai
le de.onfornra.e pot apar€a di. cefnle ob gaiorl. c,Jm ar f c€rinlel€ egae S de regementaie
apicabie. aigalamente vouniare curn slnl standardele org€nzalonae $r sectorae reatrle conlraclLra e.
saLr
cod!.rdeb!n5pracicEI acord!ric! gr!p! le.omr rllar€ sa ! .fgan :ari n€guvernam entale
3.2_10

efeclLrl incerlrtudinli

NOIA 1 Un eiect esr€ o devalre pozriv; sa! ne!atr!; de ta o agteptare

NOTA 2 ' Inceftitudnea esle staiea char S padaa : detrc,t| u, de infcnrati iegaie de inleegerea sa!
c!roasreiea !nlreven flenl consec nle e sa! p alz b taiea 3ces1!:

11
sR EN tSO 14001 2N15

NOTA3 R sc.ri est€ adesea .aracte|zat pi |i rete. ie : poteit a e afe,rrreln-p (a!a crm slnt d€in ie in Gh du
lSO 73 2009 3.5 1 3) q corsec/rre {a9a clm sLrd deirre in ch a! SO 73 2009 3 6 1 3) sau ta o conbinar€

NOIA4 Rscliesteadeseaerpfmaicaocombiaie:rtreconse.nleie!.u even m.nt {fcrusv trrodrircarr€ de


c rcLrmstanle)sr 'pa!:ib tatear (asifelcum s!.t dein.e iir Gi, d! ISO i3 2009 3511)aso.iateap3rtel

3.2.11
riscuri si oportunit;ti
efecie adverse pclef!a e (amen nt6ri) I efecie benefce polenlrate (oponuntel)

3.3 Termeni referitod la suport 9i operare

3.3.1

cepac atea de a aplca cunosiinie 9i abi ldti pe|1t.! a obt ne rezu late aiteplate

3.3.2
informalii documentate
lnlofmai i necesa.e a ii contro ate 9r menllnlte de o arganizalie 13 I 4) Si med u1 supori al aceslora

NOfA 1 lnioit-ratille dor! Frentate pal 1i ln orce iorr r ?l precLr ns .i. ir;cs sorsi

NOTA 2 lniormatlrle dccumentate se po1 reier la

' ststenutde naragenent de nedru (312) 'rc !s v 3 pfooese/e (3 3 5) conexe

nromralllcreate peiirLr ca organzaia se flrnctoneze ipot frr.e.1c aie ca docunrenlaleJi

dovada rezultatear obtinute lpot i mentron:ie.a inreg s1ri. )

3.3.3
ciclu de viate
elape consecutive 9i iniercore ate ale unu sistenr prod!s isaLr sefviciu) de La achizliia mater ilor pime
sau gene|area acestora din resurse naturale pSna a reintegrarea in naiufa

NOTAI Elape e c,clLr u d. v at6 ncudadrzloiafeade materirpanr€ pro€ctare ptoducle. i.anspon/rrlfare


lillzare iratare , sfarsitu dlmtei de vata 9 re ntegra-ca ln n.tura

ISURSA lso T4044: 2006,3T. modiiicat -Au fost adAugate a deftnrte cuvntele "(sau seNiciLr)" S
NOTA T ]

3.3.4
a externaliza (verb)
a incheia un aranjameni cu a argantzatie (3 1 4) externd care etectueaze o pa e a functie sa! a
proces!/!r/ (3 3.5) organ zaliei

NOTAl O ofganrzaie €xieriA est€ in airra donrenri! deap:carea s$tenltui de nanageneni \311) des
funclra exiema rzala sau proces! externalizat lac pa(e d n dornen cc apicare !

ansambl! de acUvllat cofelate sau in rnteract !ne cEre Iransformd elemente e de Lntrare in elemente

NoTA - U| pfoces p.a!e ii doclnrentat sa! n!

12
ir' 'lr.
sR EN ISO 140C',l'2015 i.r'.
:ll:rIri,r:'1.,r':
3.4 Termeni referitori la evaluarea perfornanleigi inrbunitSlire

3.4.1
audit
proces (3 3 5) s slematic lndependenl 9i doc!rnentai penir! obl nerea de dovezi de audit 9i evalualea
a€estora cu obieciviate pentru a determina nr:s!ra in care suniindeplinite crlt-"rjile de audit

NOTAI Aldr1ul ntern est€ €fectLral de cdlre ofgrnizaile i3I4) s:! in nume-"ecest€la de caireo pade exr.rn.

NOTA 2- tln audrlpcrte iirf aLrditcombLiai (corrb fa iola sa! rna n!tedscplrne)
NOTA 3 - lf.iependenta poate t dernonstralA pr. abseila fespoisab taf fale de activltatea audriata sa! pfin
psa ni lenleor !ia rcnflictulu deilrlerese

NOTA4-.Doveziedeaudrt constau in inregrstrar de.rara\ aieiaPleorsa!atelnfomal relev:nte ln rapon


circiterLedea!!(9ica.eslnlvertcabe.c.t€iedea!di1 sLrrt Lro ansambl! de polilDr procedu sau cernte
il2 8t un zate ta felennie .! c:re dor'ezle de a!r! i pol f, conparaie. aFa cun slni detn t€ in
EN SO 190T'1 2011 33sirespeclv32

3.4.2

indepln rea unei cerirle {3.2.8)

3.4.3

neindep Inlrea unei cerl)le (3 2 8)

NOTA T - Neconiormital e se rapcrt$ze la cennt€le scestul siaridarC rnl€maiional S! la ce.inlee sup mentare
sistenultiide nanagenent d€ me.nlr (3 I 2) pe care o o.gari2llie 13 I 4l9i e siabi€9ie

3.4.4

actiune de ehmrnare a cauzelor une recorforrrliit(3.43)gideprevenlleareaparle


NOTA T Pot exista rna m,rlle cau.e penir,.r o singLra n..onformriaie

3.4.5
imbunat;!ir€ continui
actrvitaie recirrent.i pentfu creEierea peformarlel (3 4 10)

'
NoTA 1 creste.ea pertornaniei se reieri a !i rzarea sslenuiii de nanagenent de nedtu 1312) perlft
oe9lerea pe'tornar{ei de /redl, (3 4 r 1)tn concordania c! porr.a cre nre.ii! (3 1 3) a organizatiei\3 -l

NOTA 2 Nu esle necesaf ca actrvnatea sa a ba to. sD!!lan in toare zonete sa! i5rd intrerupeie.

3.4.6
eficacitate
m,sufa in care aclivitelie pianiiicate sunt realizaie ilrezu taiele pianifcale suntalrnse

3.4.7

reprezeniarea masLrrab ; a starii sau stad ! Lr proceselo. de operare, de rnanagemenl saL a

Ilso 14c31 2C13 315j

3.4_8

deterrninafea stdri !nuisislenr, proces (3 3 5) sau s !ner activitatl

NOTA 1- PenlfLr a delermrna slarea poateRnecesaraoverificare srp€veghere sau o exam nare c.it cd

l3
SR EN ISO 14001:2015

3.4.9

proces (3.3 5l penlru a delermtna o vaLoare

3.4.10

tez!ltat m;surabll

NOTA 1 Pe irmania se poate fefer ta constatar ca.lriatve sa! ca taive

NOTA 2 - Perfotmanla s€ poate refen ia narager€rtLr a.\v1.a\tiu pncesetar tJ35) p.o.tlsetor (ncrsrv
serlrc or) sstern€lorsair o tganirat|lc. 13 1 4\

3.4.',l1
performanta de mediu
peiat anl613.4.14) cate se rerer,la rnanag€rnenl} aspectelarde medtu (322)
NOrA 1
Peniru uf s/stem de nanagenent.le nredjt 131 2) rezt]ilalee pot I misLr|ale in rapod cLr ,orrca de
rnedru t.313) a arganEaaei (3 1 .1), obre.tve,o d€ mrfrrr (l2 6)sau:ie crleri rtit zend naicatati i3 4 7 )

4 Contextulorganizafiei

4.1 in-telegerea organizaliei qi a contextului in care activeazd

Orgaiizatia trebuie sa determ ne subreclele iniefne ii externe cafe sunt relevanle pentr! scop! sa! t
care afecteaz5 capaciialea sa de a arrnge rezu tatele rntenlionate ale sistemului sdu de managemenl
de medlu Aceste subrecte tfebLrle sa includi condlt e de fiedu afectate de organizalle sau car€ o

4.2 intelegerea necesitSlilor Si astept;rilor pe4ilor interesate

Organizaia trebu e se determrne:

a) pi{ le nteresate care slrni relevanle pei,lfu sisiemu de management de medrLr,


b) nevoile Si aqtepl;r le felevante (a.icE cer nte) a e acesior pirl lnteresaie:
c) cafe d ntre aceste nevoi 9i agtepiea devin ob tgattle sa e de conformare

4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management de mediu

Pentru a slabili domen u de ap icafe a sislemu ! de managernenl de nredr organlzalia tr€buie s:


deterinine imlte e 9 ap icab itatea acestuia.

Atunci c6fd i$ deterriln, domeniu de aplcare, organ zala treb! e sd ia in consldefarel

a) sub ecte e externe ql inlerne mentionaie la 4 1

b) oblga!ile de conlofmare menlionate la punctu 4 2i

c) un tetile sale organizatlcJna e. funcl rle 9 cjel m tanie nzice

d) activ{atie, produsele ii seruc te sate

e) aulofitatea 9icapacilatea sa de a exerciia conlrol I nfluenta

Odat6 ce domenrul de ap icafe este deint, esie necesarca toaie activt6lle produsee 9 servcrle
olgan zatiei din cadrul acesiur domen u sd ie incuse in sistemLrl de fnanagenreni de m€d u

14
.!' ',-.
sa rN -o r1001 20r5
. :]: -],:,r'Lr :, ,
Domen!l de aplicare kebuie mentnr.rt ca intoinrai€ doclrnrenlatd I t.ebuie se fie disponrbil pentru

4.4 Sistem de management de mediu

Penlrlr a alinge rezu tatele inlenl onate, inclusu .resle.ea peformanlei de medil], organ zatia treb!le
sd slab easc: sZ raplemente?e si mentln, 9i sd imbunAl:leasce coflrnuu un srsiem de
management de med;u care s6 ifcudb procesee necesare 9r nteraciiunile acesiora. in conformitaie
€u cef ntele ac€siui standard inie.nal ona

Organ zatie trebure sa ia in cors Ceraie cunoil nlele acumulate in 4 1 9i 4 2, atunc cend slabie9te I
menline slst€mu de ,'nanagemenl de rnediu.

Leadership

5.1 Leadership Si angajament

lVanagement!l de la cei ma inat nive trebure se demonsireze capaciialea de corducere 9i


angalameniLrl. refefiioare la sistemul de managemenl de nredru pr n:

al as!riarea rdspunder i peniru eflcacilaiea s stemului de management de nred u;

b) asgurarea c; polilra $i obiecivele de medi! slrnt stab ite 9i sunt compairb le cL d reclia
sifaiegrce 9 conlextu organ za1€

c) asLgurarea ce cerntee sisternllui de rnanageneni de mediu sLrnt integiale in procesel€ de


aJacefl ale organ zaliei

d) asigurarea ca fesursele necesare penku s stemu de management de medlu s!ni disponibilei

e) cor.unrcarea lmpo(anlei unui managernent efrcace de mediu 9i a conformdrr c|] cerintele


sistem!lu de managenrent de medi!,

i) as gurarea ce s stemLr de managemeni de rediu obl n€ rezu iaie e inten!onate


g) directionarea 9r sus!nerea persoanelor peniru a contrbu la eficaClatea sistemului de
management de nrediu,

h) promov6rea imb!fdi,t ai cont nue:

1) suslinerea altor rouri de managemeni relevanie ca acesta s: Q demonsireze capacitatea de


conducere a$a cum se aplic; zone or sale de responsabr ilate.

NOTA Refer rea a ternrenu afacele' ln acest standa.{l rteralona poale i interp.etata n'ra larg ca insennand
acele actrvrtSt care sunt esenlale penifLr scoplrie €x stenler organz:te

Politica de mediu

Managementul de la cel rna inali nvel tfebuie se siab leasc, s; rmpler.enleze $l se mentina o
poltcbdemediu.incad.uldomenrlrl! de ap rcare deflnlt al sstemLlLrisiudemanagernenldernediu

a) sa fie adecvat6 scopulur I coniexiu Lr ofganizalle, ifclusiv nalura. amploarea 9l inrpacturie


as!pra meduui ae actlvrt,iior. produselar! servcilcrsale,

b) sa as gure un cadru pentru stabllirea ob ectivelor de nredill

15
SR EN ISO 1,1001:2015

c) se inclLrde un angajament pentru pfoteclia olediL, !r rnc Lrstv prevenirea pot!;rri 9i alt angajameni
(angatamente) relevante pentru contextu organ zalieii

NOTA Ale angalanrenle srecjflc€ peit.u a proieJa medrul pot ,rcrlie ai zar€a dLr|ab a a resurselof adaptarea
Sr d m nlarea sch'ir'rb:.rior clrmatice precum 9 pioted a b cd vers tar sr a ecos,stefnelor

d) sa nclld: un angalamenl pent.u indepl n fea ob|gat of sa e de contormare;

e) sa includi un angajanrent perlru ;mbunetelrea continLrd a srstemul!i de managemeni de medtu


n vederea cfe$ten periomanteide med
"
Polltica de mediu trebu e.

- s: fie meniinute ca informal e documentat:.

- s: fre comLrnicatd in caC.u organ zatiei;

- se iie disponib la pe{ or nteresale

5.3 Roluriorganizationale,responsabilitili9;autoritali

lt'lanagementu d€ a cel mai inall n vei trebure se se asig,Jre c, responsabr lelile 9r auloril6tie pentr!
rclui relevanle sunt atr b! te 9i com!nicate in c€drLrl ofganlza!e

llanagementulde acelma lnaltnrve trebuesedeserinezeresponsabiltAllgia!torteirpenlru:

a) a se asrgura ca sistemul de management de medu se conformea?a cerntelor acesili slandard


inlefnatlonal

b) a rapoda manageneilului de la cel mar inajl nve! periorrnanla sistemu u de rnanagement de


med u inclusiv perfcrrnanle de nred u

6 Planificare

6.1 Actiuni pentru tratarea riscurilor gi oportunitAtilor

6.1.1 Generalitati

Ofganizaira l.ebuie se stab leascb, s: mpternenteze $ sb menltn, procesu lpfocese e) necesare


penfuaindeplnrcernielede a6 11 panela6l 4

La planrficarea srslemulu de management de med u organizalla trebuie * cons defe

b) cerinlele prezenlale a 4.2:

c) domenrul de aplicare alsistemul!ide rnanagemefl d€ medi!:

9r sa determine fscurle 9r opor(unltdtie referitoare la aspectele sale de medi! (a se vedea 612),


obllgatiie de conformare (a se vedea 61 3) Q atte subiecte $i .ernte, identificate a 4 T $i 4 2 ca|e
sunt fecesar a fiiratate penlru

- a s€ asigura cd s stemulde managernent de rnedi! i$i poaie realtza fez!italele rnleflionate

t6
|:
..',,..
sR EN so;4ao;10-r5

a raouce alF re:p Fdo -F - ,sry oos b ra p" a organEalla sa fe afeclal6 de


condliiie de riediu €xterne

- a rea iza imb!nil;itea contrnui


in cadrul domeniu[]L cje aplcare a srstemulli de managemenl de meC Lr, organiza\ra trebuie sb
delermine srtuat ile de urgent5 potenliale, inclus v ce e care pol avea un mpact asupra meCiului

Organizatra trebule sb menlrn; informa|r docuFreirtate feieritoafe la:

i6curile !ropod!nrtai le necesaf a I traiale.

procesele de care este nevoe de a 61 1 pand a 6.14 in masura necesara pentrlr a avea
increderc c: acesiea sLrnl realzate asa c!m a! iost piair icate

6.1.2 Aspecte de m€diu

ln cadr! domeniulll de aplcare al ssiem!l!i de managemeni de medr! organ;za1ia IebLie E;


detemine aspectee de actvtblLlor trodLrse or qr serurcirLor sale pe carc le poate conlro a $
mediLr ale
cee pe cale le poate nfluenla, precun Sr Inpacturile asupra medului asociaie acestora, Cin
pefspecrva c clullr de viald

Aiurcicafd deiennrnd aspeclele de med !, or!afizatra lrcbu e s: ia in considerare

a) schinrbarea inclusiv dezvojtari noi saN panifcale I actvEt, produse I servicii nol sau

b) condilii anomale I siiLralir de urgeni, prevlzibre in mod iezonab I

Organzala lrebLr e sd deternine acele aspecte care au s€rl care pot avea un aspect de medru
semnrllcalv, de exempl! aspecie semniiicative de med Lr prrn utrlzarea critefiilor slabllile.

Organizat a irebu e si comunice aspeclele sale semnLfrcatNe de medlu la d ferite n ve ud 9l functii din
organ zatie dupd caz

Organizalia tfebuie s: nrenl nE iniormalr documenlaie despre:

aspectele sa e de mediu 9i impaclufile asLrp.a rned u u asocraie acestom

- crterile ui llzate pentru a delemina aspecleie sale de med u semnrficalvei

- aspecte e sale de med ! semnfcaive


NOrA - Aspectele de mediu senrniicatve pol fezl ta df rscufe 9 oponlnnalte aso.ate fie mpacrufor
ddunaloa e asupfa nred,.rtu (anen ntarj) sa!r impa.lurjro Deneice asuo.a mediu !i {oportunrrrti)

6.1.3 Obligatiideconformare
Organ zai a lrebtrie sa

a) deiernrine 9 s6 a bn ac.es la ob gat le de conicrmare reJeriloare la aspeclele sale de medru,

b) determrne cLrm se aplca aceste obigatri de ccnformeie in organ zalre:

c) a in cons derare ob igatiile de coniorn are atlnci cand i9 stab le9le, impementeaza. menlne 9i
inrb!n5t5te9ie conl nuLr sisienru de managemeni de rned Lr

Organlzalia kebuie s: ment ne infor.nat i doc!rmenlate refentoare la ob iga! ite de conformare.

NOIA Ob gat ie de conformare pot dlce alsculs opcnLrnrtai pent.u organ zate

1l
l)rn,,
"*,*,.o,i,
6.1,4 Planificareaacliunilor .''.. ,',,,t itiiil''
Organizalla treblrie se pbnifice:

1) aspecielor sa e semniflcative de mediu

3) riscurilof 9 opodunlal or denllicaie 46.1 1

b) clrm sa:

lJ ntegfeze sa rmplementeze aclun e jn pfoces€le sistemului siu de management de


I
mediu (a se vedea 6 2 artico ul 7, articolulS I I 1) sau in alte procese ale actviteiil sale

2) evalueze eficactalea acestor acllunila se vedea 9 1)

Atunci cand panifica aceste acli!ni orgaoPatia trebuie si considere opliunile sale tehnologrce qr

frnanciarc, cerlnlele de fLnclionare I de desfZr!urare a actvt,!l

6.2 Obiective de mediu 9i planificarea pentru realizarea acestora

6.2.1 Obiective de mediu

Organizalla ireb!ie se stabileasc; obiectlve de mediu a funclii 9l nvelu relevante, llrand in


considerare aspeclee sale semnifcative de med Lr obliga!ile de confoffnare asociate I cofsldef6nd
iscur le ti oporluniielile saie

Obiective e de mediu trebuie s: fie

a) coerente cu pohtica de rnediu;

b) mesurabi e ( dac; este fezabl),

e) aciualizate d!p: caz

Organizatia treb! e sa menlina intomaliidocumentate despre obiecllvele de mediu

6.2.2 Planificarea acliunilor pentru rcalizarea obiectivelor de mediu

Atuncicand planifica cunr i9irca izeaz6 oblecive e de med u organizalia tfebuie s' delernrrne

a) ce se v6 racel

b) ce reslrse vor n necesare;

c) cine va fi responsabili

d) cand vor flfnalizate

e) cum vor fi eva uate, incusiv indicalorl peniru monitorizarea prcgresului calre rea Earea
obiectivelor sa e de mediLr riasurabile (a se vedea 9.1 1)

r8
sR EN ISC 14001 2015
Organzaila tfebuie s; considefe cum poi fr rniegrate in prccesele aclivitelrsaLe. aclrunre pentrLl
rea zarea obieclve or sa e de medru

7 Suport

7.'l Reslrrse

Organiz€tia trebu e se delerm ne I se lurnrzeze resursele fecesa.e pentru stab I rea. imp ementarea.
menlenanta Siimbundtallrea contrnua a sislemu u de management de .ned 0

7.2 Competenfd

Organzalia trebuie sE

a) {leterrnine competenla necesara a persoare(pefsoanelor) care efectueazd sub conkohrl s3!


lucrdri care afecteaza performaniee saie Ce mediu $ capacilalea sa de a'9 indepllnrobllgalille
de conformare;

b) se asrgu|e cd aceste persoane suni competente pe bazd de educalie lnslruile sau expenenta

c) determine nevo le de nstrulre asociaie cu aspectele sae de rn€d u 9i cu sistem! se! de


managemeni de med u:

d) ia mesuri acolo unde este cazu , penif! a dobendi compeienta necesara I a evalua eflcacitatea
mbsur lor aplicate

NOTA [rtdsufeap]icabjepolincLrde.de€xenptufLrrnrz?readerstLrre.tndflrmareasauonolarepanzarea
sarc n or iNife p€ rsoan e e anlalate in prezeni sa! an!:tarea sa ! corl€cia rea de p€Goane competenie

Organizatia trebuie sa p6slreze informal r docLrment€ie adecvate ca dovadd a cornpeiefle

7.3 Constientizare

Ofganizatia trebuie se se asigufe ce persoanele care efect!eaz; ucr6ris!b coniro ui organ zatrer s!nl
conQt€nlrzate referitor la

al poltica de med !.
b) aspectele ser]rnficalive de mediu Si impacl!rile acl!ale sau potenta e asupra mediulur egate de
acesle aspecle asociate cu munca orl

c) conkibLrt a lor la eficacrialea srsienru u de managemeni de med! inclusiv benefic ile une
periormanie de medr! cresc!ie,

d) implicaliie neconforr.arii cu cerntee siste..ului de n-ranagemeni de mediu nclLrsiv ale


neifdepl nrrii obllgalil or de mediu ale orga zatie .

7.4 Comunicare
7.4-1 Generalit;ti
Organzaila irebuie sd stableasce, se lmplementeze $ s; nrentin, p rccesu llprocese e ) necesare
pentru comunlcatiile nteine Qi exlerne relevante pentru s sternul de management de mediu, inclusiv:

a) despfe ce va comunical

19
SR EN ISO 14001:2015

b) cend sd coffunLce

c) cu crne se comlnice,

d) cum sd com'rnrce

Cand iii stab legle procesul (procese e) de corn!n ca.e oigan,zat a kebuie sa:

- . line coni de oblgrt ie sa e de confornrare

- se asigure c:
informatile de medu coniunlcate slrnt consecvente cLr informatiie generate ii
cadrul s sternului de management de medru 9 c; s!nt dernne de incredere

Organzatia treb!ie se respunde com!nicarllo. felevanie referdoare ia srslernu sb| de manageinent

Ofganlzalia treblie sa relinA rnfo.malil docuirientate ca Covad; a cor!]uncarilor sale dupe cl.]m e

7.4.2 Comunicareinternd

organrzalra lrebu e sa

aJ cornlnice inlern informatiile relevante peftru s stem! de managemeni de medu intre d fetile e
nlveluriS flncl ae organizatrei rnclusvmodfdrilas,sremuldemanagemenldenrediu d!p:

b >e a:.9, e ci procesae sae de co^ .n a " d;.


po,bliatea pa Soa'eo' (J'e F'eclJe"7;
ucfan sub conlrolulorganizate sb conlrrbr.rie a imbunaiatifea coniinLrd.

7,4.3 Comunicareexterna

Organizala trebuie sa cor.lnice extern infcmal le fel€vante penlru sistemul de managernenl de


medi! aQaclmsastabliiprnpfoces€edecomuncatealecrganzate gicLrm se cere prln ob igaUile
sa e de conformare.

7.5 Informatiidocumentate
7-5.1 Generalitati

S st€mulde managenent de med u a organzaterireb!esdinctuda

a) lniormatirdocumentate cefute de acest slanda.d iflernationa l

b) informal i documentale determinate de cette organlzale ca find necesare pentrlr encacfatea


sistemu u de management de mediu.

NOT,A ' Anrploarea nfofmali of dccumeitate peitr! un s slem de manage.neni de med Lr poate sa difere de d o
org:n zaie la ata datoria

marm organpatie S tip! uide actr!t,tr. procese produse 9 setucria e acesie a

' nevo de a demonslra indepin rea obiigalr or sa. oe.onformare


compexddl proceseor 9i nreraclun cfsae

- comp€tente persoanelorcare efectue3za l crar sub control! org3nratei

2A
., -r,

sH E N iso r'1;blii-1201 5

-:t " t l::t:l' :_'


7.5.2 Creare Si actualizar€

Cand se creeaza $i se actualEeaza nfo mali, documertate o€anizata irebuie sa se asigLrrc de

a) ld,antnc6r iS Cesc'err(deexempulitiul data, autorLr, sau n!mafulde referiila):

b) fomaiulu {de exempu llrnba veBrLrnea sofir/r'are grafca] Sl sLrport!lui meda (de exemp!
'e eckon c sau hadre):

c) anaiz:rii9 ap.obari pentr! polfv re $ladecvare

7.5.3 Controlulinforma!'ilordocumentate
lnformatile documentaie cerlte de ssiemu de manageineni de rnedu S de acest standard
inleffationallrebure s: fie controlale penlru a se asrgura ca:

a) slfi d sponib le tl potrlviie penlr! !11 zare. !rrde 5 canC sunl necesare.
b) sunt p.otelaie in nod adecvat (de exempu impotrvt incacdrii conirdenlralii5i. liiLzari
neadecvate sau pierden de lntegrlate)

Pentru controlui nformatrilor documentate, organrzatia treb!e s; ia ln considerare Lrrmaloarele

' d str buLfea accesul reg;sirea !i ui izafea

depoziafea 9r p,strarea. inclusvp:sirarea caracterulu lzb


contro ulmodificarlor (de exemplu conlro uiversiunil

retrnerea Si d spunerea.

Iniormal le documentate drn surse externe deiefminate de o.ganizaiie ca firnd necesare pentr!
planfcarea;ifunclionareasstemul!idemanaoemenldemed!tlebuiesafe dentfcaie dup:cazS

l.lOIA A..es!i poaie sa rmpli.e o deo: e pfiv nd pei


de a vedea infoni,at e doclmenlar€ salr
penn si!'rea 9 altorlalea de a vedea S rnodifica nfolnal te docurnertate

I Operare

8.1 Planificare operafionald 9i control

Organzatla trebuie s5 stabie€sce s, puni in apilcare sa controleze $i sa meillna pfo.esele


necesarc peniru a satsface cerlnlele de slslenr d€ rnanager.ent de mediu 9 se pune in ap rcare
acllun le deni flcate in 6 I ai 6 2 pf nl

' stablhf€a criieri or de functronare pentru proces(e).

' impienrentarea controlu ui procesului(or) in ccnicrmit3ie c! criler ile de flrncllonare.


NOTA Contfoaei€ potrfcluda controale Sip.oced!l telrnce Conkoaeepoti rnpernent€te dupi o erarnre toe
e\enrpu e m,na.€ inrocurc adnr nistralve) 9, pol I liiiizale i|d vdla sau;n cornb nalre

Organrzatia tfebu€ si conlroeze sch nrbarle planfcaie $i s5 revade consecintele ufej schimbdd
nerritenlronaie. llebu e si ia rn,suri penlru a d nrlnua orice efecte adverse, dupa cLlm esle necesar

21
sR EN SO 14C0T 2015
Orgafizaia lrebure s: se asigure c, procese e externa zaie sr]nt contfoate sau infuentate Tpul $
gradLrl de contiol sa! tnfluenF care se aplc, pfocesului{of) trebui-o defrnite in cadrul sisiemut!| de
managemenl ae meotr

Consecvent cu perspectiva clciuluide vrat6. organizaiia ifebr e

a) se slabileasci controale, dupd caz pent.! a asrg0ra cii ace e ceriftele a e saie de medru s!ni
iratate in procesu de prorectare F de dezvoiare ae p.ocusuui sau serviciLrlui. consrderand
frecare eiap5 a cc uiuide viaG
,.
b) sidetermnecernlelesaledemediLtpentrLrachzl:d€produse$rservctdupacaz.

c) sA comunlce cer ntele sale de rlred u rclevarte cbtrc mizoril extefni inclLrsiv coniractanl or

d) sa 1a in cons defafe necesiiatea de a oferi rffornraii despre potenlaul semnfLcaliv al


rmpact!nor asupra medirui asocate cu lrarspoliui sa!r vrarea, utilizarea tratamentee la
sfarQitulccuIide vat5 $iieintegrarea in naiu.d a pfoduse]or 9i serv cr lor sale

Organizala trebure se pdstreze nformatir docrmentate if m:slra in care este necesaf sa ab5
ifcredere c; pfocesele au fost efectuate conlon p anului

8.2 Pregatire pentru situaliide urgenli 9i capacitate de respuns

Ofganizal a trebu e sA slabileasce sa implemerlgze I


sd meftini pfocesLl{ele) necesare pentru a se
pfegAi 9i pentru a raspunde ia siuatiile de urgenta pcienliale ideniliicate in 6 1.1.

Organlzaha trebuie:

a) sa se pfeg:leascd peniru a raspunde Drn pianifcerea acliun lor pentru prevenirea sau
d minuarea lmpaciurilor negalrve asupra a s iuai i de urgenlA
'nediutur
b) sa r,splndd la s t!a!i de urgente fea e

c) s5 a masur pentru a pfevenr sau pe.tr! a dimnra consecinlee une stuatii de rrgenF
adecvate la rnagnitudinea urgefleis lmpaclu poienlla asuprc medrui!i:

d) sd testeze periodic actiunile de raspuns p an ficate. dacd este posib il

e) sa analrzeze qi se revlzliasca peflodc procedurle 9 aclun;le planifcate de rispuns in


specral d!pd aparilra situat ilor Ce !rgenta sar dupd tesie

f) s, fu.n zeze informal relevante 9i sa efeclu€ze rnstrurfe egati de capactatea de preggtire Si


de dspuns a situatiie de ufgente, dupi caz. pAflilor fe evante nieresate inclus v persoanetor
care ucreaza srb controhlsd!

Organ zaiia treb!ie sa pAslreze infoffirali documenlate in m:sufa in ca.e suni necesare penlru a avea
lnc.,edere c: pfocesul(ele) sunt realzale a9a c!m au fosl p an icale

9 Evaluareaperformanlei
9.1 Monitorizare, mesurare, analizi 9i evaluare

9.1.1 Generalit,ti
Organizalla heblle se monitorizeze, sd masoafe sa anatz€ze St sa evalreze performanta sa de

Organizatia irebuie s: delerm ne:

a) ce esle necesaT se fie monilorizat $i masurat,

22
sR EN SO 14001 2015

b) melodele penlru monrtorizare lnesuTaTe. afa z; Sl evaluare. dupe caz. p€nlru a se 6sigu{a
rez! lale vallde

c) cfilerile dupd cafe organizata e\ra lreaze performanla sa de mediu S ind catof
corespunzalon

or L€, d l'ebL.e efe.t. are -on lo, ld ea lr -;s . area

e) cand irebu e sa fie analzaie 9r evaluate fezuliaie e de la mon torizale 9 nrasurare

Organ zai a irebuie sd se asrgure c, echiparnenlul de mon torizare 9i rnesurafe elalofai sau verlficai
esie utilizat 9i intrel nut if mod coresp!nzator

OrganLzala tfeb!ie se evalu€ze pedormanla sa de mediu 9i elicacliatea sist-om!lur stu de


managemef{ 0e rneo u

Ofgafizatia trebuie sa comunice nfornlal r feievanle pfv nd perlomania de mediu, alal in ifterrorul
ca1 giir, exleriorulo.ganrzatiei aSa cum s a dentiflcat in pfocesul(ele) satr(sale) de comunicare !i :!a
cLrm esle cerut de ob igal ile sale de coniofmarc

Organzalla trebuie se pestreze nlornral doclmentaie corespunz,toare ca dovade a rez! taie or


monltorizdr i m5surefli ana ize or tl eva udn .

9.1.2 Evaluareaconformir;i
Organizala lrebuie si slableasca, sd impernenleze !l s, mentna proceslr(ele) necesaTe peflftr a
evalua indep nirea oblgalil or sale de conformafe

Organizatia trebu e s,:

a) determrne fiecvefta cu care va fievaluati corriofmareai

b) evalueze conformarea t se ia mislridaca esle necesar;

c) mentina cunoaglerea qilnl€ egerea sladl!lri s5u de conformare

9.2 Audit intern


9.2.1 Generaliteli

Orgafizatia kebue s6 efectueze auditt i rtefne a rtervale plaflficate pentru a se {urnza rnforma!
dacd s stemul de mafagemeni de medLu :

a) este conform cu:

1) proprile cerrrle ale organizatei tefefitoare a sstemu sau de managemeni al


med!u,
2) cerinle e acestuislandard nternatonal

b) este mplemenlal $imentinut in mod eficece

9.2.2 Programulde audit intern

Orcanzalra trelr! e sa stab easci s; rplernenieze 9j sd menlini un program (programe) de aud{


nten cafe sd ncludi ffecvenla, meiodele. fesponsabil letile, cedntele de p anilicare 9i rapodafea
a!CitLrior sale nterne

23
SR EN SO l40C'l:2C15

Cand se siabiegie programul de audit ntem. organ zatra trebuie s, € in constderare rmporianla
peniru rnediu a proceseor avute in vedefe nrodificdrle care aJeclea* organtzatia
9i fezultaiele de ia
auditurile anterioaae

Organizaia trebu e s:i

a) defrneascd c lelile de aud I I domentLr Ce aplica.e pentfu ftecafe audrt;

b) . seLecteze audfofi] Qi sd efectueze ard tLr le pentrLr a se asrgura obiectivtatea S impart alrtatea
procesu u de aud t:

c) se as gure c, rez!ltatele aud turilor s!nt fapoilate men:!enenlutur retevanl

Organizata trebu e si relifa nfomaiii document€1e ca dovada a irnp e.nentarii programutur de aud t S
a rezuliaielor aud lulul

9.3 Analiza efectuati de management

It4anagementu de la cel ma inal nive lrebure si ana izeze ssieri! de managemenl de medu. a
nt-.ruale planficate. pe|lfu a se asrgura de conl n!a sa poinvire adecvare efrcac late I
Ana 2a efecluaiS Ce management tfeb!ie se inc uda l!area in cons derare a:

a rtratie -;"u lo i"br'ie a a_leioa ere d . le e -. . a e oe ia age'en:


b) mod frc:r lor referiioare ra:

1) prcblernele externe 9 tnterne cafe sunl relevante pentru sistemul de mafagement de

2) nevoile iiaSteplerle pa,.ilof irteresate. nclusiv obiigalrle de conformare:

3) aspectele sa e de mediu semnlf cai ve

4) riscuri $ oporlunriaii

c) mAsl]ril in cafe a! fost indep inite obiect ve e de med u.

d) lnfomai ilor pflviioare apedormanladernecuaorganzate inc lu siv tend inte referitoafe ta

l) neconformit:liQ actilrn coreclive,

2\ .ezl tate 3 e mo-.to r-a r


i -a: r;,
3) indepInirea oblgatii]or sa e de coniofmare,

4) rezuliatele audiiLrlu :

e) adecv6riiresurselof,

i) comunlcbrii (conrunlc;r lor) relevante de la p,11le ntefesate, nc !rslv reclamalile:

g) oportLrniiet or pentru lmbuietet rea coni nua

Elementele de e9 re a e ana ze managemenrulur irebu e se inci!rda:

concllzir referiloafe a conlinua polrivrre. adecvafe ! eficaciale a sistemulu de managemeni

- decizil legate de opo.lun ta! e de imb!n:tet re continr:


sR EN iSO 14001 2015

- deczi re{eriioare la orice necesliiti de mod{lc:ri ae ssternulul de managemeni de rned u,


Inclusrv feiefrtoarc la res!rse

dac6 e cazul masuri necesar€ cend obectvee de rnec u nu au fosl indeplrnile:

oportunilal de a lmblrndt;l rntegrarea s siem!l!r de nlanagement de med u cu a te procese ale


afacer,dacaenecesar.

- . evefl!ale ifirplrcatii oentr! d recl a strategrca a organizalrer

Ofganizatia trebue se p;skeze rnformalii documentate ca dovade a rezuliatelor ana[zelor electuate

1O imbundt;lire
1
1O- Generaliteti

Organzata lrebuie sd determ;ne opofirrniiatrle pentru imbunet;tire (a se vedea 91 92t 93J t !;


Inrplemenieze actunle necesare pentfu a olrlne rezr] taiele ntentionaie ale sisiernulii s'rr de
managementae meo u

10.2 Neconformitate 9i actiune corective

C:nd apare o .eCo-.o,r.ilale. o,gdnilala l.eb. c

iion-zerd r-corro r_rte ii dr.p: d1

i. :ddmd,. ipe..io\o_ ora!r'o'ora

2) sd fac: f:La conse. nfelor ncl!siv pff dimrnuaree inrpactunor negatve ssLrpra
medrul! i

b) sa evaueze necesilatea actiunilor penlru a eimna caLlzele neconfofinitatil asifel incat


aLeasld:a u edpa ; rdL sc 'rmo ep€ ; ,.1.i oa'e o
1) afalizarea neconform lbl ;

2) deiefrn narea cauzelof neconforn tilii:


3) deleminarea unor neconfofm til s milare. dacZ extst, sau care af putea evenlLta Sa
aparii

c s: npre-P '4,7e o ce r1a<ura'ece(: a

d) se ana izeze efcac tatea oric;rer acliuni corective uaiei

e) sd facb modifcafra e srsleriuluide rnanagemeni de med u. dac, esle necesar

ActiLrnile corcctlve irebue sa tie adecvaie in rapori cu cat de semniflcatrve sunt e{eciele
necofformite! or inla nite, fclus v impactul ( mpacturile) asupra mediu ul

Oiganlzaiia trebuie se pistreze nforrnall documenlate ca dovezi referloafe la :

nalirra neconformtSl lof S o.ice masur tLrale ulteriofl

- fezultate ale oricSre act unt coreclive


sR EN tSO 14001 2015

'10.3 imbunetilire continud


Organizata lreb! e s: imblndtateasca continulr poiivirea adecvarea $i eficacLlatee s stemulLrl d€
management de medlr penlru a cfegte pe.formsnls de nrediu

26
'l:.
,:.:..:.
sR EN ISO 14001?0i5
.,
/i ,,lijii 'r 'r: .\

Anexa A
(informativd)

Ghid pentru utilizarea acestui standard internalional

A.1 Generalititi
lficrmal rie explicatve prezentate in aceasE anex: au ro!i de a preveni nlefprelarile eronate ale
cennielor ncuse in acest slandard rnternational Acesle nformatii ksteaz: 9i sunl coerenie c!
cerlnlele fdr; a se nientiona si se adalge s: se e im ne sa! sa se modifce in vreun mod oarecare

Este necesar ca celintee dn acesi standard nternationa se fre vazule dinir_o perspeclva srstem ca
sau ho istice. Utiizatorul nu ar trebui se citeasc; un anlrne paragraf sau articol dn acest siandard
internatioiral in afara context! u general Exisi: o reatonare;n1re cernlele dinlre anumite afiicole 9l
cefntee din alte artlcoe De exempi! aqa za\ia ate nevoie sA irrleeagS r-alalrt ci nlre
angalam€ntele 1n po ilrca sa cle medr!r I cerjnle e care sunt speclfrcate in a te ad co e

Managemenlri schimb;rl este o pade rmpodanla peniru mentnerea slstenrului de managemenl de


medi! prin care organ zatia se asrgura c, poate obiine rezrltatele lntenlionale a e s stemu u sau de
managem€rrt {ie meclru in mod contiriuu llanagementu sch]rib,i este iralat in dvelse cerifle ale
acest!rstandard Lntefnatonal care Lnc ud:

- men!nerea sislemulurde management de mediu (a se vedea 4 4)i

- aspecieie de mei u (a se ved€a 6 1 2);

comun carea rnterne (a Se vedea 7.4 2),

- controlu operatrorlal (a se vedea I 1)i

- programul de aud I inlern (a se vedea 9 2 2Ji

- ana!za efe.tuaie de nranagement (a se v€dea 9 3)

Ofganizatra ar trebul se traieze ca parte a managernenlLrl! schimb,ri, modfic6rile paniicaie $rcele


neplan tcate, pentru a se asgura ce acele conse. fte nelntentlonate ale acestor nrodfice fu au un
efecl negatv asupra rezulialelor intenlonai€ a€ sslemuu de management de nrediu. Exemple de

- modifcSrlplanificate a e produselof proceseof operaijunilof, echlpan entelor sau facrtlbtior

- mcd {rcdn de personalsa! turnizof extern . nc !s v coniraciafli


- nc nformati fefertoare la aspecte de med ! mpaclur asupra med uluisa! tehno ogiiaferente;
mod ncSriale oblgal ilor de conformare

4.2 Clarificiri privind structura 9i terminologia


Str!ctura arlicoleiof Sj o parte dn iermenii din cadrLrt acestui slandard tniernaional au suieril
modific:f peniru a imbundtet a nrefea cu alte slandarde refe [rare a s stemele de management Nu
existe. totu9, nco cefinia in cadru acestu standard internatonat referiloare la strrctLrra 9l
lermrnoloqre care sa se apl ce doc!menlalrei s stemu u de management de medru al uner organ zalil.
N!exstScerinteprvindinioc!reaiermenror!llrzai decalreo€anzalecutermenii uti zat lnacest
standafd internalional Organzalia poate aege s: utlEeze termenl adecvali do.neniulur sau de

2l
SR EN ]SC 14001 2015

actvLtale de exempu,inreglslrdri,doc!$en:ale ,prolocoale in loc de iniormal

A.3 Clarific:ri referitoare la concepte


ln plus ial; de lermen I $i defin lrle prezentate in ad co ! 3. este f|fflzet; ma jos clarificafea catorua
conceple se eclate pentru a prevenr neinte eger ie

In cadru acestui standard inteffraional lirizare€ terr-lrenL.t u cnce rnpltca o seleclle sa! o
aleg€re

Termeni,adecvat Sr .,apllcabri nu sunt srnonme..Adecvat inseamne potrivit {pentrlr a) $


imp id !n anum t grad de |beftate, ln t mp ce. apl.abii insenrne relevani sau posibil a fl ap icat ti
irnp ici cb poaie f facut sau este necesar Ba fie fdcut

- Ternen!l ,a considera lnseamna cd esle necesar s: se acorde atentie s!biecluluidar. subieclu


poale f exclus, pe c6nd lermenlrl ,a tine conl irseamni ce este esental s: se acorde alentje
sub ectuluidar acesia nu poate fiexcLus

- Terrnenul ,,contlnuu lndic: d!rata unei peroadedeimp darcu poslbie intervae de inlrer!pere
(spre deoseblre de,nelnirerupt care ndlcd o peroad; de trmp f;r; int erupere) Drn aceasi;
ca za,continuu este tefmenul polrivft pentr! 6 fr ui iizai cand ne referim la imbur, eiel rc.

In acest standard nternallonal iermen!rl ,eiect' esle !ilizat pentru a descre rezultatul unor
schimb:ri asupra organ zatier Sinlagma Lmpacl aslpfa meduu se tefera in mod specisl a
rezu talul unor schrnrbarl asupra med ulullnconjurdtor

- Termenul,,a se asgu€'insearnna c; responsablitatea poale f deegaie darnu gi rSsp!nderea


lur drci

- Acest standafd internailonal !til zeaza lermenL.tl pa{tinteresale; ternrenul ,pa .tiimp cate este
sinonim ii repreznla aceaQi concept

Acest standard nternaliona uirizeazi an!mit terne|lr nar n coftnuare se oiera scude exp icati
pentr! a veni in ajutorll celor care au utllzal edrlia allerioar: a acestLri slandard cat ! penlfu nol

Siniagma obllgatide confomare'inlocuieste snlagma,cernle egale 9i ate cerinle la care


organrzata a aderat utilzat;in edita anterioafA a acest! slandard nternattonal Inlentia acestet
no lale ru psre d er .a 'd d oe ed ld a o a d sLanoa du !r

- ,lnformal docurnentate' a inlocr.ril slbslanivete ,doc!mentalie docrmente gr ,inlegislr;r


ul lizale in edilia anierioar, a acestlri stanCarC peniru a eviden!a scopu teff.en!llut generic
.rntormalri documentate acesi standard nternatronal uthzeazb fraza se pestreaza rnformalr
documentate ca dovad6 a insemnand lnreg strer. t
,a mentine nfornratr docurnerlLate ca
dcclmentatir atele decai inregistdr e sntagma ca dovadd a.. nu este o condile pentru a
indepiniin inod evidenl cerintele l-agae, ntentia este doal de a ndca dovezile obectLve necesar
a iip;svale

snlagma,furnzor extern'lnseamnd o organ zat'e externa care asglrr, ptoduse salr se.vcll
(lnciLrsiv un coqlractant).

- Schimbarea lermen!iur a dentlfica cu iermeNUl ,a deteralna'esle destnala armonz;i cu


teamrnologia exslente in cadru sstemelor de management Clvantul ,a deternrlna mpic; un
o oLeq de a a rc -a'a ouce la c!J- J.:iere r ".-t a -" o _erd'd€ de cea anle.,oa a

- 5'lag_" .,/rla.c nte'lt,o^ae r6ore/r'td,aoa - - o-oa'lZaIe . ma.ese sa a nga o


mplementarea unui sislem de management de med ! Rezuliaiele intentronale minime rnctud
cregterea peforfiranielor pe nte de medru. indeplin rea ob ga1 lor de conlormare ql atlngerea
obiect velor refentoare la fired u Organizalri e pol slabi rez!liate inienlionale slrpiimeniare pentru
srsiemu lof de rnanagement de mediu. Oe exemplu, consecveni cu angalamenlu penlrLr proleclia

23
sR EN ISO 14001 2015
mediulul. o organizale poale slab i rezultate inientionale desiinate sd ac.iioneze pe Inra

Fraza,percoan: (e) care lLrcreaza sub cont.olLrl organlzalrei ncrude persoanee care hdea?;
pentru organzate ii pe cee care lucreazd in numele organzaliel. pentnr caTe oTganEata are
responsabiliiaiea (c!fn ar i contracianl) Aceasla ftaza a in cc!rt perscaie care l!creaza pentftl
sau in numele seu $i ,persoane care lucfeaze p€nti! E lr numele organ zaliei utilzate in edrtra
anlerioar6 a acestui standard inlefnatrona nlenla aceste noj stntagme nu diiere fa!; de cea

Conceplul de .linie utilizai in edltia aftericard a acestli siandard nternalonal este pre !rat, in
actua a ed i e in cadrLr lermenu u ,obrecliv de med Lr'

A.4 Contextulorganizatiei
A.4.1 inlelegerea organizatiei Si a contextului in care activeazi aceasta

Obreclvul paragrafulLr 41 esie Ce a ofer un nrve de inlelegere concepluala a protr er'e or


mportanie care pcl afecta. fe poziilv ie iegativ modul in cafe organzaila gestoneaz;
fesponsabrl l,lile sale de medi! Probemele srrt subiecte impoftanie pentru organizalie leme de
dezbaierl ei cliscutil sau modificarea cLrcumslanteiof care alecleaza capaciialea ofganizaiei de a
obi ie rezLr iatel€ intentonate pentr! slsteri-iu de rnanagemerl de med Lr

Exemple de pfobleme nierne s externe, care pot fi rclevante peniru conlerl!l organzalei inc ud:

a) conditLie de medi! reieritoare a c[mat, ca iatea aer!i!. calitatea ape, utiizarea le€nL]rilor.
conlamina.ea ex stentb d sponib lilaiea resurseof nalulae ! a bLodversl:{i care fre poi atecla
scopulorganizalei fie sunt afectate de asp€clee sale de nedrul

b) c rcrmstanlele e(erne cuturale socae. politice. lLrrdce de reglementafe flnanciare


tehnologlce economrce naturale 9i concurenlrale pe pan inlernalcnal n31onal. regional sa!

c) caracterrsiicile nterne sau condiiie cfgaf zatie. c!m af f aclivtetle plodr'rsele 9i servlcLile
d rectia suateqLce, c! lltra $rcapacit:l e saie {de eNerip u canrenr cunostlnle procese. s slemel

lnielegerea conlevt!lui Lrner organ zatf este L]1 zar; pentr! a stabil a implementa. a men!lne ll
lmbunbiSii conl nuu prop.iuj srsiem de rnanegemen! de med u (a se vedea 4 4) Probleme e nlelne 9r
exlerne care suni determinate in 4 1 pot avea ca rezultat rrscur 9r opoirun la1i penlru organrzata sau
pentru slstemu de managemenl de rnediu (a se vedea de la 61.1 pan6 la 61 3) Organ zalia le
d€1emrn6 pe acelea necesar a fitratate 9 gestlonate (a se vedea 6 1 4 6.2. arttcou 7, artcolul 8qi

A.4.2 intelegerea necesit;tilor 9i agteptdrilor pS4ilor interesate

O organrzaiie este de 3gteptat se obllnd (de exemplu la nive ina1t. nu deta rai) inlelegerea genera tr a
nevoior I agieptirioi exprimate a€ acestor pad nte esate rnlerne tr eYlerne, care aLr tost
d-.ternrinate de organizalre ca f nd relevanie organzrtra a l
conslderare cuno$lntele- dobendle
a1!nc cand d€termrna cu care Clntre aceste ne?(]L qraitepiar lreb! e saLr alege sa se conFofiieze, de
exempl! obligatirle sale de confomafe (a se vedea 6 1 l)

ln cazu in care o pade nteresala se peacepe ea insesi ca esle afeciate de decLz ile ofganrzatie sali
de actvtatile refertoare la perfomanla de m€dLr organlzalra ia in considerare nevorle 9i aitept:rie
relevarie care irs!nt aduse la cunoEtrnt6 sau sunl t,cute pub ice de partea lnteresatd

Cef ntele pdr! intefesat€ nu sunt neaperai ceiniee organ zalier Unee cerinl€ ale pe4l nteresate
refecl: nevorle $i agieptdfle care s!ni obligalofli deoarece acestea a! fost incorpofat€ in egi
regienrenidri a!torzatir 9i icenle prn decizi grvernamenta e sa! cnaf judecdtoregti. Organ zalra
poate dec de s: iie de acord cr.r acestea de buna vo e sau s: aCople alle cernte aie pedior inleresate
{de exempu intrarea intf-o realie contraciLraia. subscrer-oa a o intiaivb volunlafe) Odat; ce
29
sR EN ISO 14001 2015
ofganrzatia le adopii aceslea devrn cerinle or!anizstona e {de erernpLu ob igalr ie de coniormare) 9
de care se lne cont a planificafea srstemu Lr de managemeni de medr! (a se vedea 44) Un nvel
raa defalral de analiza a ob gatrllor sa € de conlormare este prezental -rn 6 1 3.

A.4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management de mediu


Domeniulde ap icare alsisiemuluide r.analemefl de medlu are scopulde 5 ctarfca lim ele fzLce !i
organ zaliona e in care se aplice sstemu d€ management Ce medl!. dacd organizalia face pane
dntio organizalie rnai mare O organrzalie afe lbedatea $ iexibllitalea de a-gadeiiii |milee saie
Aceasta poate aleee se implementeze acest standard internatonat tn cadrLr intreg i ofgantzatir. sau
nur.ar intf-unsectofspecfc(secloarespeciice)at(ale)orqanizate atata timp cat managementul de
lacelmarinatnve alacellisector specfic (sectcare speciice) are auto|iatea dea siabit !nssrem
de managernent de mediu

La stab lirea domen!u de aplcare credblilatea srs1e,'nr u de manager.ient de mediLr deprnde de


aegerea imitelor organ zationale OEanizala stab e9te mtsrr€ in care aceasta i9t poate exerctta
conlrol!l sau influenia asupfa aciiviutilor produseor $i servcrior uand in consderare perspeclrva
c c u u de viate. Definirea domeniu u nLr af lreb!r ulllzat6 pentfu a exc !d€ actrvil6li, produse servrcir
sau facrliiel cafe au sa! poi avea aspecte de mediu semn fcative, sau penlru a se sr.rsifage
oblgalilof sae de coniormafe Dornen u de ap €are esle o ceclarale concfeta S reprezentatvb a
actvlatilororganzatieicupflns,in imtele s ster-fu !r de managemenl de mediu care fu af tfebLr sa
nduc; in eroafe p;rl le interesate

Odata ce organ zalia afirnra ce aceasia se coriomreaza c! a.est standard lnternaliona. se aplic,
cerrnta de a iace drspon bilA perirof nteresale de.: aratia priv nd donreniLrl de ap|care

A.4.4 Sistem de management de mediu

Organizatia iS p,strcaze auiorllatea 9i responsabrl tatea jundca de a decide modul rn care


indep ine$te cerlnie e acesiu siandard internaionai ncLrs v n ve !l de deialiere $i mSsura in care:
a) stabrlelte unul sau mat multe procese tn care sa ala irrcredere ca acestea s!nt controlale
fea zate curn a fcsl p anifical gi se obl n rez! tate e dorltei

bl inlegreaz, cerinlele de sstem de management de medru in dfeite procese. cum af fr cele de


pforeclare $i dezvo tafe achrzli,i resLrrse !mane. v6nzi s markelrng

c) incude probleme legale de contextulorganizatie (asevedea4l)t cerintee p6{ii nteresate {a


se vedea 4.2)if cadru sist€mu u s;u de managemenl de med u.

Dr.; d ,."1 sld oa.a , te narro.j. esre t-oerp.-r' oe.l L -d 5d- .r mLjt.e pa. I qp-.Jce ale
crg:nzaler po rcle, procesele !iLnforrrat e docunientaie € aboraie de altepd( ale organ zati6 pot
| .llTale oa_'U J _dop Cerrt-F aceqr...-a .t.o ']Ier'o.on, r- .O o,td L: aces-ea jJ -e
apicable acele(acelor) pe r specfjce.

Pentru irformatli despre meft nerea s slemu u de manageneni .le medi! ca pa e a rnanagemenlulLl
schimb;ri , a se vedea articolulA 1

A.5 Leader$hip
A.5.1 Leadership Si angajament

Exista responsab litatr specftce reieitoare a


sister.ut de management de medu care rr
managementul de a cel mar inat nive aftrebu sa fie rmpicat personat sau aftrebui sa conduc;
p€ntru a demonslra eadersh p 9r angalament tr/tanagen,entu de ta cet me inst nivet poale delega
atora responsab |lalea pentru aceste aciuni dar i$j pdstreazi responsabi taiea lrrdica de a se
as g!ra ca aclrunle sunt efectuate

3C
sR EN ISO 14001 20ls

A.5.2 Politica de mediu

O polltcd de medl! este rn ansambl! cle prlnclp enuntate ca afgajamente prln care management!l
de a cel ma lna i nivet declar: inief{ile orcan zatrer de a sust.e 9 jnrbundiell pe.formanla cle nre0l!

Pol ca de med u pennite organ zatiei sd siab leasc; cblect vele sale de r.ediu {a se vedea 6 2) s, a
mSsurl pentr! a ainge rez!liaiele scontate ale srsi€nrLrlLri de de mediLr 9r s5 reaizeze
lmbLrnaulifea conl n!a (a se vedee aircolul TC) 'nanag€nlent

Sunt specflcate in acesl standard nternalicnal tr€i angatanrente de baza pent.u politic€ de medu

a) proletafea med ullrl

b) indepLinirea obligat ilor de conformare a e organ zatei

c) imbun6t,trrea contrnud a sistem!luiC€ management de mediu pent.iJ a cre$1e perforrnania de

Acesie angalamente sunt teflectate in procese e slab lite de o crganzale pentru a raspunde cerlnle or
specifrce d n acest slandard Inlefnattona, pentru a se asrgura un sistera de rnanagemenl de med u
robust cred bii $ fiabr

Angajamentu de a prcteia medlul este destinat nu nLrma perlru a impred ca efecte e negative asLrpra
mediulu prin preven rea po ldrii cigi penlru a orotela mediulde aspecte e rocve 9rdegradarea care
rezulta din aclvi:tile produsele Si servrcl e organlzalrer Afgajam€ntee specfice pe care o
organ zalie le Lrffnafeste ar trebui sa ie feev3nie pentrLr conteNtu organ zatiei incusv penifu
condlile de medi! ocae sau regionae Aceste 2igalamente pot trata de exempllr caltalea apei,
reccarea sau caiialea aerul!, $r pot include de asenrenea, angajarnente legale de atenuarea
schrmbbilor clmaice $l adaptarea la aceslea. prolecia bodlversitelli Si a ecoslstemelor qi

in timp ce toate angalamenlele sunl mportaFle unele p;rti ntefesete sunt in speclal pfeocupale de
angaJameniu organizalre de a indepln oblisal le .le confon-nare, in special cerinle e legale aphcabie.
Acgst standard inierna!onal speciica o sere de cernle int€rconectale refeftoare a acest
angajament Acestea rnciud nevola de

a delemina obligallile sale de conformare

' a asrgLrra c, operaliun le sunt fealizate in conformltaie cu aceste obigal i de conformare

a eva ua lndep nirea obhgaliilor de coniormare.

- a corecla neconform{5tiie

A.5.3 Roluri, responsabiliteli Si autoriteli organizalionale

Cer imp icatr ;n sistemui de managemenl de med u al organizatle ar trebul sA aiba c inlelege'." a
'iara
roulu respoisabLldalilor 9i auiorilalrlor acestora pen1.! confofmtaiea cLr ceflnlele acestu stan0aro
iiternatrona 9i indepl ntrea rezulial-clor inienioiate

Roiur le $r responsab htblile specifice identificaie in 5 3 pol ii atrrbu te une singrle p€Isoane, denLln-rite
uneorica teprezentanlu managementulul". d str bu te nra mutofpersoaresaualrbuteunurrnembru
a! managementLrlLr de a cel maiinall nivel

ll
SR EN ISO 1400112015

A.6 Planificare

A.6.1 Acliuni pentru tratarea risc!rilor 9i oportunit5lilor


4.6-1.1 Generalit;ti

Scopul genera a procesului (proceseor) stab {e la 611 esie de a asigura ce organ zatra este
capabila sa fealzeze rezullalee ntentionate ae sstemllui sbu de management de medtlr oe a
preven sau de a feduce eieciele nedorite 9i de a rea iza irabur,;tetrea aonl nud Organizala se poate
as gura de aceasta pr n determinarea fiscurilor it oocdr.rn tdi lof care eSte necesar sd i e katate $ pr n
p anifrcarea act !n lor penifu abordarea acestora Aceste nscur $t oportuniiat pot f conexe aspectelof
de medi!. ob igat lof de conforrna.e a tor pfob eme sau alior relo $r agtepl5n a e pb(ilor nteresale

Si oponun liti asociate cu mpactui dd!nAloare


Aspectele de medi! (a se vedea 6 1 2) pot cfea . sc!ri
asupra rnedrulLri aspecte de medu benefce $ alte electe as!pra organizaliei Riscur e $r
oporlun t;t le aferente aspecte or de med!r pot f deiermlnate ca pade a evalueir mpoftantei
aspecte orde med u sau pol fldeierminate separat

Ob gaillede conforriare (a sevedea6.1.3) potcr€a.scirf ii oponunt;lr. cum sunt neindeplin fea


oblgaiilor de confornrare lceea ce poate delefcra r€pulatra ofganzallei sau rezultatee in a:iiLrnea
lega15) sau functionarea sub limilele cb]]galilo, de ccn{cfmare (ceea ce poate imbundlelr rep!ta!a
organ zalie!)

Organizaiia poate avea de asemenea rlscuri! opolunt;irrefeftoafelaateprobeme inclusrv conditi


de rnediu sau nevo 9i astepidr ale pdrtlor interesate care po! a{ecta capabl latea ofgafi zatie de a
rea iza rezu tatele scontate ale sislemului s;u de raanageraent de mediu de exemplu:

a) devers:i in medlu drn cauza slabelor crnost nle a lucfitollof sau e baftefelof lingvstice a
acestora. care nr inie eE procedurie de tucru toca e

bl cfe$terea nrverLr ur ape or calzat de sch mbef e c malkre fapi care ar putea alecta prem ze e
ofganizal er,

c) lipsa Ce resufse CspcnLbie penlru a m€nife un sisiem de management de rned!! functonal


d n cauza imiiarilor econonr ce

d) inircducefea de noi tehnologii f nantate pf n s!bven1 r guvernamenta e, care ar putea iJnb!n;iati


ca iatea aeru ui

e) psa apei in pef oade e de secel; caae ar putea aiecia capab iilatea ofganizaliei de ulilzare al
echrpamenl!lLri sdu de contfo atemLsil!

Situatre de ufgenli sunt evenimenie neplanfcale sa! neasteptaie care neceste apticarea urgentd
oe competenle resltfse sau prccese speclfrce p-..hLr a prev€n sa!t a reduce consecifle e acluale saLr
potenilale ale acestora. Silualiile de urgenie pot conduce ta rrapactur dtj!naloare as!rpra m€di!tLr sau
a alle efecte aslpra organ zaie Aiunci *nC se deierm nb situal le de lrgenti potentLate (de
exemp! ncendii scLrrgeri de sLrbstanle chimce cond!i meleorologice severe) ofgarrrzala atlrebu

natura perico elor de ia fala loculur (de exemplu ich de In{lamabile rezetuoarc de depozltare
gaze compnmate)

- tpLr $r amploaree celor mai probab le silual i de urgenl5

- siiuatil de Lrrgent; potenlale la cea ma apropfat5 lacritate (de exempu uzn6, drum. llnLe de

De$i esie necesar ca isclr e $ oportun te1 e sd fie creterm naie 9t abordate nuexstenici ocernia
pentru exisienta !nui proc€s olca sa! docrmentat de nranagement al fiscului Deplnde de
organzales,ii I
selecieze metoda careva ltilzala penlru a $ideterrnna riscurie 9 opo.llinlt:tile
l,4eloda poaie imphca !|n pfoces sinrp u caltatlv sau o eval,rare completi canttalv:i in funcle de
contextul in care organizat a flrnct oneazd

32
.lt:' '-i..,
so FN ,.O ,:?0 '5
tr 00

Rscuies f I p;;'5 a6 I3) sunielementede nkare In


oportunt:tile ldeniiiicate {a se vedetdqlJ 6
actrunile de paniicarc (a se vedea la 6I 4)S peniru siabilrea obiectveor de mediu {a se vedea 6 2)

A-6.1.2 Aspecte de mediu

Oorganzatrei$ determjna aspeclele saie de med! 9i impacllile asupla mediullli asocate precum
I acele aspecle care slnl semn{icalve $r, de aceea esle tecesal a ti ttatale de sislemu s;u de
nranagement de medl!

Schrmbir le in .nediu fie d;undtoare sau benefice care rezllt6 in lota itate sau parlial din aspectele
de mediLr, se nlmesc rmpaciur aslpfa med!]u lmpactll asrpra meduui poate apare la scara
locai. regionali sau giobal; s de asenrenea poaie i direct, ndileci sau cumrlalrv pfn natrra
acestora Reaia drntre aspeciele de medi,J 9 mpeciurie asupra rneduu esie una dntfe cauzi:

AtNncr c:nd deleminim aspecte de rnediu. organizalia considefa o perspectrve a ciclului de viaiS
Ac€asta nu pfeslpune o evatuafe delalral; a ciclllur de vialei este suflcenta acordarea une alen.t
deoseblte etapelor ccu!i de vrale care poi il conlrolate sau influentale de organizate Etapele
spectice ale crclu Lri de viatd a un! produs lsa! servrcrr) rnclud achizilLonarea malen lor pnme
proeclarea, prodrcla, tra nsportu /fu m lzarea. |rllizarea tralafea a sfaDiul cLclului de viala 9l
re ntegrarea in iaturS Elapee cicllllrl de viat, cat€ sunt aprcablle vor vafia in lunclie de actvrtat€
produs sau servic u

O orgafizatie are nevoie se dei€rmrne aspeclele de medru in cadlLrl domeniului de apircare a


slstemu ui s,u de managernent de med u. Se aLr in cons derare e emente e de inirare il ce e de e5 re
{alai cele iftentionaie cat ir cele n€intentonale) care sunt asocale cu activt5lile produsee 9l
seruicile r€levante cufente $r tfecute: noile dezvoltdri sa! cele plafificeiei acllvtaliie. produsee $r
servicr le no sau modiiicate l\4eioda ltilzai6 ar trebLr s: cons defe cond ti e de lunclronare norma a 9l
anormaS, condlirle de inchldere sa! de incepere a activrialr. precum E sdualille de urgenl:
previzble ln rnod rezonabil identrficaie a 611. Ar trebui acordate atenle cu priotilate aparitrei
s tLratiror de ur9en16. P€ntru iffomati desprc aspeclee de nredu ca parle a managementulul
sch mbArii a se vedea articolulA.l

O ofllaf zalie nu trebuie se ain consderare flecare pfodLrs. cotfponenta sau materle pfima in pai(e
pentfu a determina ir evaL!a aspeciele de mediu ale acesiora poate grupa sau ieiarhiza aclivltelile
prod!sele Sr seNicile atuncLcend acestea au cafaclerstlclcom!ne

Ai!nc Gnd determif, aspectele sale de med !. orgafizatia poale considera

a) eniisire in aer

lr) scurgerlle in ap:

cl curgefle pe sot,

d) ui lizarea maieriilor pr me saLr a resurseio. iraiuraie:

e) u! lizarca energ el

f) ene.g a emis; (de exemplu c:ldrra fad a!le vibfai ie (zgomolrl) umina)l

g) genefarea de deseLrf sa! de s!bproduse

h) ul lzarea spaliulLri

Suplimeniar aspectejor de medi! pe care le poate cofirola d fect, o organizate determine dacd exista
sspecte de medi! care o pot nflenla Acest€a poi fl conexe produselor ii servicillor utiizate de
organlzatre, care sunl furn zaie de a 1r precum : prodLrse t seN c i care sunt {urn zate aliora lnciusiv
celor asociale cu un proces externa izat lprocese exiernalzate) In ceea ce privegle c€e pe care o
organEatie le fufnlzeaz, altora. poi avea o rnihefta lmltat: asupra utlizeri$r a lrai:rila slar+it!
cicuLri de viatE prodlseof ti servcilor. ln toate c rcumstaniele lolu9r orgenzalia este cea care

ll
sR EN tSO 14001 2015
detefmineampoareaconko!!ipecareil poale exerctta aspectele de medru cafe o pot iniluenta S
masura in cafe alege se i9 exefcile aceastS nfuerl:

Ar trebur acofdaia atenlie aspectelor de nleC:it referitoaae la activtelile produsele 9i seavcrte


organrzaliei c!m srrl

- prorectarea Sr d€zvollarea faci t:i of proceseiof prcduselcf $i seNici lor sale,

- achrzitia materiilor prrme, rnclusivextfacla acestora

- pfocesele operatronale sau de pre ucrafe, nc usiv depozliafea:

- operarea 9i menlenanla fac lli)tilor, bunun or organ zatiei Si a inf.astruciLrfii

- pedormanta de mediu !l prccticile furn|zorilor externrl

- tfansportu produseor $iiurnizarea servciior. nclusrv arnralafeai

- depoz tarea ui izafea S tratar€a la sfafg iul clclllui d-- vlata ai produse ori

- managemenlul degeur lof nclusiv reutilzaaea, recondrlronafea reciclarea Sl relntegraf€a in nature

Nu exisid o metoda unic; pentru deieri.jiriarea 3speclelor senrnificative de medrLr, ioiuir flretoda 9l
criteriile ul izale ar lrebui s; furnizeze rezu iaie coefenle Organizalia siabllegte crteriile peniru
determ narea aspeclelorsale semnificative de rnedilr Crleri €dem6dlusLrnicrterlprlmare!lfi.ir,ime
pentru eva Lrarea aspeclelor de mediu Crileriepolf egale de aspeciele de medi! {de exemplu tp,
marime irecvente) sal] de mpactlfile asupra med]Lrl! ide exemplu amploare, severilate durata
exprnere). Pot fi de asemenea uti zate alte cfdei Un aspect de mediu ar putea s6 nu fie semniflcativ
atuncr cand se considefa nurnai crferile de medi! Tolui, poate atnge sau depdii lrntele pentru
deiermrnarea semniflcatiei alunc cand alte criter srni consjderaie. Aceste aie criterii pot rnclude
aspecte organizalonale cum sunt cerinieLe e!ale sau preocupbri ale p:rlior inleresate Acesie alte
citefr nu se ntenliofeazd sd fie ul lizate penk! a declasa un aspeci care esle semn lcaliv bazai pe
impaciul s6! as!pra mediului

Dintf un aspecl semnfcaiv de rnediu pol rezuita ur! sau ma nrllte mpactur sernflifrcallve asLrpra
rnediului $i de aceea pol rezu ta rs.ui Si oporlLrnitAti care pot ll tratale penir! a asiqura c5
organizal a iSi poate atinge rczultale e sconiale reler toare la sistemul s5u de rnanagement de med u.

A.6.1.3 Obligatiile de conformare

Organzalia determrna, la!nnve suflclent de deta iat obhgatiite de confomare denttfcate a4.2cafe
sunt aplrcab le aspecleor sae de nrediu. sl .urn se aprc, acestea organpatie Obigatiie de
conlormare rnclud cerinie legale pe cafe o organizale tfeb!ie sb le indeplineasca irnpre!rn: cu ate
cerinte pe care organizata tfebuie sau atege s6 e indep rne6sce.

Cerinleie iegale oblrgatofii referitoare ia aspeciele de med!! ale Lrner organrzati poi fciude dace este
apllcabi

a) cerinte ale enl t5t lof guvernamenta e sau a te autcrit:t reievante;

b) legi I reg ement;fl inlernalionale naliona e ii oca e:

c) ceflnte specifrcate in autorlzai , licente sa! a te {orne de a.rtorzarei

d) ofd ne. regLrl sau indrumaride a agenll de feglemenlare

e) hol; reri I udec:ioregti sau aie iribunale oradm nrstralrve

Oblgatiile de confo|mare inc ud de asemenea, Fi cerintele a tof p6rti nteresaie refeltoare a sistenr!i
sau de management pe care organizalia irebule sau alege sd i adople Acestea pot rncude, dac:
este ap:icablll
SR EN ISO 14C01:2015

- acordur le cu gr!pur le comunilalii sa! organ zat ile neguvernamenlale

acord!rile clr autorililiie pub ice sa! c[ent

- cennle organizationa e

- prirrciplivo ntafe sau cod!rlde b!ni !ractci,

- angajarnenle de med u sau etichetare de.ned ! voi{rniare

ob igatircare apar drn afanjarnenle contraciuale a e ofqanrzalre i

- standarde organizalonale sau industrale relevante.

A.6.1.4 Acliunea cie plani{icare

Organizatia panfrca, a ce ma inaLt nve, acllltnle care trebuie lntrepfinse in cadrul ssiemLrlur de
managemeft de medu penlru a ifala aspecte e sae de medr semnificatrve. obligalile sale de
confoanare I dscurile 9i oportunitelile idenificale la 61 I care suni o prioritate penlru organ zatre
pentru a realrza rez!llaiele scontate ale sistemu u seu de nranagement de medru

Aciiun le p anilicate pot inc ude stabr irea obiect veior de mediu (a se vedea 6 2) sau poi fi incluse ln
alie procese ae sisiem!]u de management de medu fie Individual fe in comblnatie UneLe dntre
actunr pot fl iralate pan lniermedrui aLtor srsieme de managernenl. cum ar fi cele refenloare a
ssnAlate Sr securitate ocupaiionab sa! conlinLrtalea act\rtatii saLr prin alle procese ale a.tlvltei I
reJertoare la managernent!l rscului. financiar sa! a fesurselor urnane

Alunc cend se consider: opliuniie iehnologice. o organizate at trebui si consdere Lrtilizar€a celor
ma bune lehnlci dispon blle alunci cand este economic fezzbr eficace I aprecial corespunz:lof
Aceasia n! intentioneaze s5 imphce organizala if uiLlizarea unor melodo og i de costuri de mediir

4.6.2 Obiective de mediu Si planificarea pentru a le realiza

fulafagement!l de la cei |l]a inall nivel poate stab li obiective de mediu la nrvel strategrc, la nrveltaclic
sau la nive operalional Nvelul skategr rncude ce mai inalt fivel din organizate $i obLectivele de
medu pot fi aplicate inlregri organzali Niveurle lactce $i operaionale pot include ob 6.nve de
medu penlru lnit:ti sau functil specifice in organzalre 9 ar trebui sd fie compatib lU clr d reciiz sa
slraleg ci
Oblectivele de medru af lrebu comunrcale perso3nelor cafe !c.eaze sub contro ul organiza!ei 9 care
au capaciiatea de a influenta reallzarea ob ectivelof de medr!

Cerifla alrnecontdeaspectelesemnfcatvedemediu nu semn frcb cd un obiecttv de fired u trebuie


s;frestabi lpentru iecare aspect sernnificatv de medlu tot|]$r acesiea au priortaie alLrncr candse
slab iesc obiectlve de mediu

,Consecvent cu poltlca de rnediu" sernnifica faplL.r ce ob ectivele de mediu suni in general aliniale 9i
afmonrzale cu angelaraente e {acute de managementlr de la cel ma ina i n vel in poltica de mediu
' l-svargaja-6n_Llda -buadrdii e o'll_ua
SLrft sele.ialr indicatorl pentru a elaua rcalzarca ob ectivelor de rnediu mesurabie ,Masurabil'
semn ica fapiul c: esle posib I s: se ut lzeze re meiode cantltatlve. ire meiode calltatve in felalre cu
o sc:l; specficai; pentru a determina daca obrecl vulde meCi! a lost realizai Prin speclfcarBa ,daca
este praclcabl. se aduce a cunoslinl; iaptu capolfi si1latir in carc nLr este tezabil sase mesoafe
Lrn oblectiv de mediu, tolugi este impodarll ca ofganzatia s; fie capabi6 sa delermlne daca un
obiectiv de mediu a tosl sau nu realzat

Pentrlr infonnaliisupLmeniare despre lndicaiori de med u. a se vedea ISO 14031

35
sR EN ISO 140C1 2015

A.7 Suport
A.7.1 Resurse
Peniru flrnclonarea eficace $ imblrfletdtirea s stem!r ui de mana!ement de mediL 9i penlru cfegterea
performanle de medlu s!nt necesare fesurs€ lv{:nagemenilrl de la cel mai inalt nrvel irebue sa se
asigure c; cei care au responsabilt,lr in srslem! de m:nagement de medu sunt susinutr c!,
iesursele necesare. Resursele nterne pot f sup rn'rentate tr n (!n) furnlzor (furnizori) extern{ ).

Resursele pot s; incude resufse umane res!Tse nallifale nifastructura..eslrse tehnoogce $l


financrare. Exempee de fesurse umane ifcluC c!mpetente Sr cunoitinle de specia ltaie Exemple e
de resurse de infrasiftrclure n€lud ci:drie 9 echipamenlele organizalei rezervoaree subteran€ t

1,.7.2 CompetenF

Ce.nlele de cornpetenli ae acestu standard iniernatlona se aplcd peasoanelor care ilcfeaz; sub
contrc ul organlzal el !r care ffluenleaze performanta sa de nied u inclus v persoane e:

a) a cefcf acllvitate afe potenlia olde a cauza un impact semn f cai v asupra med ulli

b) caroG i s au desemnat responsabrlteli peniru sistemu de managernent de medi!, incllEiv .ele

1) CeiermlnA gievalueazi mpacturle asupra med u !rsair obligalile de conformare;

2) conlrbu e la realizalea unu obrectrvdem€Ci!.

3) raspund la s tuati de urgenl;i

4) efect!eaze auditur nierne

5) rea izeaze evaluarl ale conformbrii

A.7.3 Congtientizare
Conltentiza.ea polltci de medu nLr af ireb! s, insemne ca este nevoe sa fie inemorizale
angalameniee saLr c; persoanele care execlria uciar Sub coakolul organizatrei trebuie se albA un
exemplar al polLticli de nrediu documentate [,4a cu|and, aceste persoane aT lrebui sa cunoasc;
ex stenta !! scopu acesle a, precrm $ ro u lor in indepi nLrea angalanrenielor. nc us v modu in care
mLrnca lol poate se influenteze capab lilatea organlzaliel de a-Ai indepl nl ob iga{it€ .le conlormare

y'\.7.4 Comunicare

Comunicarea pefmite organrzalrer sa llrfnizeze qi se obiina iniornrat i relevanie penlru sistefirLrl saLr de
managem€ni de nr-.diu. rncusiv nformalrl ref-ortoale la aspectele sae de medu sem'ificallve
pedo.iianla sa de medlu. obligaliile sale de cofformafe Qi recomandir penirLr imb!f:lelirea
cont n!d Comunicarea esle Lrn proces cu dublu sens cdtre nteforulgiexledoru organ zaliel

CAnd se stabieste lstabresc) procesul s:u (procesele) sale de comun care. ar trebur luaie (luate) in
cofsidefare slructura organizalronald nternd pentrlr a se asigura comunicarea cu cele ma adecvate
nlve ufl $ functLi. O snglra abordafe poate f
adecvata pentru a indeplinl nevoie mai mutor p:ifl
nteresate d ferlesau af pulea f necesafe abofdirl multiple p€ntr! a irata nevo le specifice a e parlllor
nteresate individuale

Inlormata primila d€ oruanzatie poate sa contn: cereri de la pe4iie interesate peniru informatii
specLice relertoar€ a managerneni! aspecleor sale de mediu sau poate sa conlina imp,esr sa!
v€den generale asupra modului in care oBan zai a rea izeaz: acel management Aceste impfes sau

36
sR EN SO 14001 201s
ve.len potfr poz{ive sa! negalve lnLrtimu caz{Ceex recariai )este important ca oiganizalia s:
lurnizeze !n rbspuns prcmpt 9 clar O analze !lerioafa a acestof lecamalipoate se iLrrNrzeze
infomai i valoroase pentru deteciarea opodunrt6l lor de 1fibun,t:1fe pentru sistemul de management

Comunicarea ar lrebui

a) se fie transparcnta ad c: crganlzal a sA lie desch sd aslpre orig n i nformatilor raportale

b) . s: le adecvate. astfel incat Inforrnal le s5 indeprneascS nevorle pi(ilor intelesate. dandu'e


posib datea s; padcipe.

c) s; fre verid ce 9i s; n! duce in eroare pe ce cafe se bazeaze pe n{ormat le laporlale:

d) s; fie bazal; pe fapte precise $idemne de incredefe

a) s: n! om i: lnformatir relevanie;

f) sd poati fiinte easa de pertrle nteresate

Peniru nformat r referiioare a comunicare ca parle a managemenilrlu schrmbdrii, a se ved€a articolLrl


A 1 Pentfu iniornalii sup irientare privind comun carea a se \redea ISO 14C63

A.7.5 Informa!iidocumentate
O organizatre ar lrebui sd creeze Sl sa men1i5 infoffnatri docLrmentate inlr uf mod sLrficrenl pentru a
se asgura un sisiem de management de med! pokvt adecvat 9i €flcace. Ar trebu sA se pun;
accefiul in prmui rand pe implementarea siste.r!lui d€ managernent de medl! 9i pe perfofmanta de
mediLr nLr pe un sistem complex de conirol a informa! ilor documenlaie

ln p us fata de lnformalile documentate ceruie in a'licoe e specrfce ale acestuistandard internalional


o organrzalle poaie se aleag, se creeze rrtornatidocurnentate slpllmenlare penru scopur de
transpaferl,, fesponsab litate juridicS contrnuiate consecventd. nsiruire sau penlru uFLirnla in

Poi fi Lrl|lzate S informail documenlale care nila au fost creale penvu a ie scoput decat sistem! de
management de mediu tnformai e doclmentate asoclale c
sstemu de nranagemeni de mediu pot
f ntegiate cu infonnatii dn alte sisieme de managemeni rmplernentale de organizatre N! eit-o
necesar s, fie in foffra !n! manua

A 8 Operare

A.8.1 Planificare 9i control operational

Tiplrl! amploarea controaleor op€ralonae depnd de natura operaliiior, de iscur 5r opo.lunielr.


aspecte de mediu semnifrcative qr de obrgal le de conJormare O organizate afe flexibiltaiea de 2
se ecia 1pu de metode de conlro operalional indivldual saLl in comb natje care suni necesare pen!ru
a asigufa ca procesul(eLe)este(sunt)efcace giating rezuilatee dorle Astfel de metode pot inc ude:

a) pro ectarea procesuluillor) inlrui mod care s, prevn; eroarea 9i s; asgufe rezuliate
consecvenle.

b) utilzarea tehnolog e pentr! a conirola (un) pfoces(e) $ p€nku a preveni rezultale nefavorabi6
(de exemplu conlroale tehn ce).

'I illr'eadooeso d. orrparF a.ar l:le,e do1F


'pe.tJc-ea(g.
d) d€sfdgufarea procesu u (of) ink un nrod specrficat

e) rnonilorizarea sau m6surarea pfoceslrl! (lor) penku a verfica rezultatele

37
sR EN tSO 14001 2015

f aete'- 'larea J_i 7 )rr "ror-di, o oo

Ofganizala decide nvelul de conlrol necesar ir propriie sae procese de alacen (de exempi!
procesul de achizitii) peqtru a contola sa!r tnfluert6 (!n) pfocesle e) externa izat{e) sa! (Lrf) firrn zo(i)
de produse 9 servicrl Decizia ar lrebut si fie bazat6 pe Jactof cum sunt

- cuno9tin{e. compelenle 9r resurs€ tfclusrv

i compeienla flrrnzoru! extern penlfu a sairsf3ce cerntee sstemului de nranagemeni de


mediu ai organ zatiei

- competenta tehnic, a organrzalrei de a def n controalele adecvate sau de a eva ua adecvarea


conrrca e or:

nrportanta g efectu potentra pe care prod!sul 9i seruci!l il vor avea as!pfa capacit;til
a slst€m!lLr sa! de m?fagenreni de r.ediul
organ zalieide a atinge rezLrltatu intenlio'rai

masura in care esle panajal controlul proces! u

- capac tatea de atingere a conlro u ii necesar prln ap cafeaprocesllliseugeneraldeachlztl

- oportuniietile Ce imbunat:1fe disponrbre

Cand un proces esie externallzal sa! c8nd produsee 9i servrciie suni fuffizale de (!n) fufn zo(i)
exiefno capacitalea organ zale de a-;j exerclta contfolLrl salr de a nfllenla poate vara de a
conifolul difecl la ce lrn tat sa! la nicio lnfluentS in une e cazurl un proces extema zai desfe$urai la
{ata locuu a. priea f sub contralu dlrect al ufe ofganzalei: in alle cazuri, capacitatea une
ofganizali de a nfl!enta un proces externa izat sau n f!rfrzor exlern af pltea fi Imitat.

Aiunc cend se delemin6 iipul ii gradul de control operclonal refefilor la furnzorrexterni incusrv
subcontractanli organzatiapoateconsiderauiulsa,.rmalmLrll facioicum arfi:

- aspectele de mediu Si impact!fior asupra raeciul! asoc ate:

- rsc!figloportunitaliasocialecufabrcareaprcduselorsalesaufurnzaleaseryrcilorsae;

- ob igatrile de conicrmare a e organrzajre .

Penlru informatri despre contrcrl operationa ca parle a rnanagemenlul! schimbarii. a se vedea


ad,co[i]A I Peivu iffofmal desp.e pefspect.ra cicluuidevata a sevedeaA 612

lln proces extema rzat este ace a care indeplineste loate conditije urm6toafe

- este incius in domen ul de aplcare a s stenrNlui de m€ragemenl de mediu;

- esle inclus integralinfLrnctrorarea organ zalrei

- esle necesar penlftr sslemul de nranagement d€ rred penlru ca acesta sd i9 al nga rezlltale e

- raspundefea lundlca pentru confomarea cu cer nlele este delinuie de cbtre ofganrzalre.

organ zatia 9i fLrfnzorul exlefn au o featie in care procesui este perceput de cdke p;rLle
interesaie ca f Lnd e{ecluat de c;tre ofganlzai e

Cerinlee Ce medu sunt necesitetiie I a$teplbrile organizatlei fefefltoare la medilrl inconjuretor pe


cale aceasta I
le slabregte in acest scop 9r le comuirca partllor sale interesale (de exemplu o funclle
inlerne c!rm ar fi achiziilile. un c rent un furn zof extern)

Unele mpactur semnificalive asupra nedLr! ale organzatte pot apdrea in tmpu transportulut,
livrer uliizdd. tratAnr la sf6r$itul ciclului de via1, ti reinlegreriin natLlra a prodL.tselof tl serurcrof

]E
SR EN ISO 1400'l:2015

sale Prn fu.nzarea de nloffiat . o organlzaie poate poteria pleven sau drminla rmpactufle
negative asupfa mediLr ui in t mpul acestor etape ale c cli t i de viati

A.8.2 Pregitire pentru situatii de urgen!;9i capacitate de raspuns

Esle responsablhiatea liecerer orga,rizali s6fie pfegelib $r sa resplrnde in situa! de lrgenia intr-un
mod 3decvat necesit;lilor saie speciice Pentfu niornralir referitoare la determ nares situatiior de
urgenle a se vedea A.6 1 1

Atunci cand planificd proces! (ele) d€ preg;i fe il de r:splns la Lrrgenle organizalia ar treb! sa

a) cea mai adecvati meiode pentru a €splrnde la o s tual e de urgenla,

b) procesu (ele) de comun care iflerne QL extern,i

c) acli!nea(e) necesa(e) pentru a preven: saLl a diminua impactulassprc med urul

d) acliunea(le) de dminuare 9r de r5spuns ca.e trebrie [rate peniru dferte tipuli de siluali de
urgenla,

e) nece! tatea de eva !are posf!rgenla pentnr a dete.nrina I mplementa acl unrle corective.

f) verifrcafea periodLcd a ac1!nilor planlficaie de r;spuns ia siluat I de urg€ntai

g) instruirea persona ! u reierior la r6sprnsLr ia sltuatii de urgenla a.

h) o ls1; a personal!lLri chere Ai a servciror de inieruentie inclusiv dalee de conlact (de


exemp u pompreri servici de cur,iare a scirrger lo.)

i) rutele de evacuare $r puncle de ifta n re

j) posibilitalea de asislenl6 mutua 6 din padea organ zairior vec ne

A.9 Evaluareaperformantei
A.9.1 Monitorizare, misurare, analizd 9i evaluare
A.9.1.1 Generalitili

Ailncr cand se delermrna ce af tfebur moniiorizai ! mdslrat. in plus fald de progresur pflvno
ob ectrve e de med u, organ zaiia af irebui se €inconsiderareaspecteesaledemedusemnfcatrve,
ob igalre sale de coniormare gicontroalele opefatronale

l\,4eiodele !t lzaie cie citre crgaf zatie penllu a mon toriza 9 masura a ana lza $ a evalua ar tr_'b!r sa
fre defln ie in sislemui de rnanagem€nt de med Lr penlr! a se asigura ca:

a) p anificafea in ilnrp a montorrzarii 9l m,slrdrrl esie coordonata cu nevoia de rezuliaie ale


analizar i 9i masurafli

b) rezLrltatele monrloflzdr il mesurar s!ntcredrb le reprod!cUb le $itrasabile:

c) analza 9i evaluarea sunt credibile 9 reprod|]ct b le Si cja! poslbllitalea organrzatier sd


raporleze tendrfte e

Anahzarea pedofmaftei de mediu qi eva uarea rezuliatelor ar trebu rapodale ceor cate au
responsabr Liatea Si autorilalea se n lreze acl un adecvate

Pentru niolmat i suplimentare pfrvrnd evaluarea performant€ de mediu, a se Vedea ISO 14031

39
SR EN ISO i 400'l:2015

A.9.1.2 Evaluarea conformif ii

Frecvenla qr planificarea eva !arilor confo|maril pci vafla in tuncle cie imporlanla cednle, de vafiat i
ae coNd{iior de operare modificari ale ob g3tii.]r de cor{crf.are 9r de pe.fonranla dn kecut a
organ zalier O organizaile paaie sA !t lrzeze meioCe vafate pentru a-Sl mentine cunoallerea t
lntelegerea stad ului sdu de conformare, tolLrQi esle neces;r ca toate ob gat ile sa e de confcrmafe s:
iie eyaluale periodic

Dace rezu iate e eval!;rii confornrdriindcd c.etndepintre a Lrnei ceinle tegate este necesar ca
otganrzalia sadelermne 9i se implementeze actiunie necesare pentru fea izarea conforrn,ri Pentru
aceasta poate f necesaTe conrun carea c! agerlra de regleraertare gr uf acod referitor la uf p an oe
acliufe pentru a I indeplinr cer nie e lega e Cand este i. vrgoafe un asemenea acord, acesta devlne
o obligaiie de conformare

O lips; de conlormare nu dev ne in mod necesar o ieconform iale dac6, de exemp u, este denlfcat;
F corectata prin pfocesele sstemuu de management de inedru. Este nec€sar ca neconformtatle
feferitoare la conlormare si fie corectale. chrar oace aceste n€conformrtali nu au avul ca rezultat
nerespeclarea cern!€lor ega e

A.9.2 Audit intern

Audilcfiiartfeb! se fre inCependenli de actvtslea care €sle audlai; acoLo unde esle posib I $i ar
lfebu in toate cazunle sa aclioneze inir Lrn mod pst de p,riiniie Qi de conflct de inierese
Neconiormil6tre deniifcatepeparc!rsulaudturlor nlerne fac obiectul acliunr of corecUve adec\,ate.

La ana izarea rezultaielor ard l!.lar precedenle crganrzalra ar lrebu sa includa

a) neconformltbl e identrficate anieror S:eficac laiea acirunrlor lnlrcprins€;

b) fezullate e aud turior interne $ erlerne

Penlru iniormatij sup imentare referitoare a slabllirea ufui progfam de audt ntern la eiectuarea
auditualof s sternulul de managemenl de mediu 5 la evalLrafea competenter persoralLrlui care
efectueaza aldrtua a se vedea ISO 19011 Penlru inlormali pnv nd programul de audil iniern ca pade
a managemefi! !r sch mbii , a se vedea arl colu A.1

A.9.3 Analiza efectuat6 de management

Analiza efectuat6 de management arlrebui reatzata anrve inalt, nu esle necesar se fe o analizd
exhaL.rsllvecu intormal delalate Subteclete ana zel eiecilale de managefirent nu trebu e sa lie
katate toate decdale Anailza poate sd aib: loc dup:t o leroadd de timp 9i poate s: iie o pa.te a
achvitdhlor de managemeni planfcate ln nrod regllat. cum ar n ledintee com telului de cofducefe
sa! cele operai onale nu este necesar s: fie c act v tate separata

Rec amal ile relevante primite de la pddr e interesate sunt anal zate de c:tre managementu de a ce
maiinalt nivelpenlru a se determina opodunilat € de lmbunat;lrre

Penlr! informatiidespfe analza efectuat6 de management ca pa e a rnanagementui!i s€himbar,a


se vedea artico Lr A T

Termenul potrvlre se refer; a modul in care sslemui de management de mediL se potrve$te


oryan|zatrei operatiiof sale cuturiil sistemelor sale de afacer. Terrnenu 'adecvafe se reiera la
sliualia dace sislemul respunde cer nte or acestui slanciarC iniernattonat Si dac; este implementat in
mod adecvat. TermenLr "efi€acitate se refere a iaplulce se realizeaze rezulialele dorite.

AA
sR EN ISO 14001 2015

A.10 imbunataiire
A.10.1 Generaliteli

Organizalia ar lr€bui sb a in conside|are fezultate e de la anairza 9i eva uarea peforaanlei de med u


evaluaaea confoin;rii audturi interne 9i analiza eiectuatd de rnanagernent atLrnci cand ia acliunl de
imbun,teti.e

Exemplele de imbunalelire nclud actiuni cofeclive. linbunSlalfe conunua schlmbafe inovaioare.


rnovare $ reorganrzafe

A.10.2 Neconformitate 9i acliune corectiva

ljnul dinife scopurile de baza ae sistemu ul de management de medju este de a actona ca un


rnsirument de prevenrre. Conceptlrl de acliune prevenlive este acurn inglobat in 4 1 (adic6 inielegerea
organ zalier 9i a contextlru in care actveaze) $ 61 (adrc6 aclruni pertru l€l3rea rlsc!rrlor ir
opo-un:ui or'

A. 1 0.3 imbundtilire continue

Gradul, amploafea 9i pefroada de timp a aclunilor care suslin imbunatdlirea continua sunt
deierminate de calre organizalie Perforrnanta de mediu poate fi cfescuie aplc6nd srsiem!l de
nranagement de mediu ca un intreg sau imb! ral,tind unul sau mai multe dintre elenrenie e saie
SR EN rSO 1.100r:2015

Anexa B
(rnformativi)

Corespondenta intre ISO 14001:2015 gi ISO 14001 :2004

Tab6krl B 1 prezrnle corespondenla inlre aceasi: edjlre a standar.i!lui nternalrofal (lSO 14001 2015)
giediira anler oafb (lSO 14001:2004)

Tabelul 8.1 - Corespondenta intre tSo 14001i2015 si tso 14001:2004

ISO 14001:2015 ISO 14001:2004


Titlularticolului Articol Titlul articolului

Domen u de aplilrre T Domen u de:plcare


2 2 Referlnie nornral ve
TermeniaideJnti l Termenigidefnrlri
Contexi!l organ zatiei (doar trt u )

Cef nt-a ale sisiemu u de managemenl


de mediu (doar i tl!r)
inte egerea organizailei $ia
contexiu u in care acl veazd
lnlelegerea necesildtilor $i 42
aqtept6r lor p5r-1 or nteresate
Detenninarea domeniulu de ap icare
a sistemuluide management de 4.3 cer nle genera e

S slem de m.nagement de medlu 41


Lea.lership ldoar tillul) 5

Leadership Sl angajament 51
4.2 42
Ro uri organizationa e Res!rse air bulj . responsEbilitate
53 $
responsabil t:1i $ auloita!i
Planificare (doaf titlul) 6 43 PLan fcare (doar trtlui)
Ac! uni penk! lratarea riscurilor 9i 6l
opoft!njt,1lor
Generall:ti 6l l
612 431
Oblgalirde conformare 6T 3 Cer nte lega e Sialle cer nt€
Plaiificarea actiunrlor 6T4

42
sR EN rSO 14001.20r 5

Tabelul 8.1 (rorl'nr:'el

ISO 14001r2015 ISO 14001:2004


Titlularticolului Titlularticolului
Obiectve de mediu S panlflcarea 62
penifLr rea rzarea acestora (doar trilul)
621 Ob ecr ve Inle! progran (programe)
Plafificarea aci unilor penlru 622
realizarea ob ecltvelor de medru
Supori {dosr titlul) mplemeniare ii operare (doar titl!l)

11 Resurse. atr b!ti , .esponsabrllate $i

Competen16 72
7J
442 CDmpetenla rnsku re i constentzare
Con:t ent zare
ccmun care (doaf t llu )

Genera iL;t
443
9"!1it=': ,n9'*
1 4"2

ComLrnicare exlerna
niornratrr documef late (doar i llu ) 75
Generahtdti 151

T 52
445 Conko uldocumenielor
Cfeare Qiactlializar€
454 Ccntro u inreglstrir lor

753 444 Contro ! documenle or


Controlul inforrnalrr or d,rc!mentale
4.5 4 Conko ( inreg str:rilor
opefare (doar l,iiul) 8 mpremenlare 9roperafe
Plan lcare operallona .i tl contfol 81 446 Controlopefational
P.egdilre pentru s tuaii de !rgente 9 82 Pregdiife pentru stua|ide urgentd 9l
capac tate de rSspuns
Evaluarea performanle {doar hl u )
I Verificare (doar I ti! )
I/lonrtor zafe. raesurare, anal ze qi
91
eva uare (doar titlul)
451 [4on lor zare t m;surare
Generallell 9tl
Eva r.r afea conformer i 9.1 .2 452 Eva uarea confofii,r i

A!drt iriern (doar lrt urJ 9.2

Generalteii 921
Program! de aLrdrt ntern 9.2.2

Analiza efeciuatA cje management 93 46 Analiza efect!al; de manageinent

4j
sR EN ISO 14001 2015

r abelul B.'l lcontinLt are )

tSO 14001:2015 ISO 14001:2004


Titlularticolului Articol Titlul articolului
lmbunatAire (doar tillul) t0
Generaliteu l0.l

Neconformitate 9l actiune corective 102 Neconfornrltate, acliune corect ve $i


4.5 3

lmbLrnil;tire conlin!6 10.3

Ghrd pentru utilizafea acestui Girid peniru r.rt lizarea acesiui standafd
standard inlernationa
Corespondenla intre ISO 1 4001 :201 5
sitso 14001 2004
Ane"a B Corespondenta inire ISO T4001 2004
I ISO 9001:2000

Blb iog|afie Brbliografe

ndex alfabetlc al terrnenilor


sR EN SO 14001 2015

Bibliografie

[1] lso 14004. Environnenlai nanagenent syslems Gere/al guidelires o, p/r'rclp/es, systenrs
antl suppod tech n tques
-
I2l ISO 14006, Ervlronnental managenent syste's
- Cuidelines far incorpamling ecadesgn

I3l ISO 14031 Envrct nenlal nqnagenenl


- EnvirDntnental performance evaluation
-
[4] ISO 14044, Enviranmental tnanagenent
- Life cycl-" assessmenl
- Requtrenents ano

I5l ISO 14063, Envianmental managemen! Envirannenlal cammunication Guidelines and


- -

16l lso 1 9 01 1 , 6ude lines far audihng tnan ag-omerl syslenrs

l7l ISO 31000 Risk tnanagenent P )cbles and gLtideltnes

tSl ISO 50001, Efergy management systems Requien)enls vtith guidance fot use

[9] ISO Gulde 73. R/sk nanagemenl vacabulary


sR EN tSO 1400T 20T5

lndex alfabelic al termenilor

a externaliza .... .. .. ..... .. 3.3,1 mediu 32


actiune corectiv: ... .. .. 3.4 4 monitorizare .. .... ................. ....34.8
aspect de medio . .. .. .. .. ..... 3.2.2 neconlormitate .. .... .. )43
audit ..... .... ........... . . .........3.4.1 obiectiv 32 5
cerin!e... .. .. 3.2 8 obieciiv de mediu 3 z L

cerin.te legale Sialle cerinte . .3 2 9 obfigatii de conformare .. .3 2 9


cic,u de viali. .... ........ . 3 3.3 organizaiie ... .......... .. .. 3|4
competen!. . .. .. . . . ..... ..33.1 parte interesata 316
condilie de mediu.... .. . .. .. .. . .. .. ......3.2.3 performanla.. . ... .. ....... 3410
conformitate... ....... .... ..... . .... 3.4.2 performanla de mediu. 3d I

eficacitate........................... .. ...... 3.4.6 poliiifa de mediu ? 'I


imblinAtatirecontinua... . . . ........ 3.45 prevenirea polu:rii.... . .... 32.7
impact asupra mediului . . ... . .. .. .. . .3.2 4 proces .335
indicator.. ............ ......... ..3.4 7 risc 3 2 'A
inlormatiidocumentate . . 3.3.2 riscurisi oportuniteli.... ..... ........... 3.2.11
management cle la cel maiinalt nivel . 3 1 5 sistem de mdnagement .. . L t 1

masurare .... .. . .3.4 9 sistem de management de mediu J.1 2


sR EN ISO 14001 2015

Index alfabetic al termenilor in limba englezi

audlt !-4-! nltereit€d pariy.3:!.1i


coupet€ffee:l legal r€quireinelts and oth€r reqdremenlt
frdnrjttedternforcotnplirn'€obligationsl&?9
rompli.lnceobLigltlonsiag
rfe ct'le l-3it
.oniorrrrity :].-4-!
nianag€nent syslems-rt-1
rontn ri improrenrent;.4.!
nr
'".:suferlieDt 3 9
corr€ctir.e rrtion:3,:,t*
monito'lng:l:Lg
docrulFnt€d ilrfbrrmtion LLa
nonconfol.Ilriry L!-'a
effe.tieeness !.:i.!i
_ o.;e'ii!'e 3"2'5
env'ron'eDtn;r
' org'inizationa!!
eDviro',,'enrir aspecrl:2
ouisource &'erbl r:'4
. environnr€ntxr rordirion-:,.2:
peflofN auce 3-4-1c
envtronm€nt: I iurpiict :,2!
prevenrloD of pollurioi 3"2t
' enviranienlllnrnsgenrntsystem-i-!?
process Sill
enrirormertar ,,bj€"tive :r:..6
Fquir" rFrr 3")--8
crrviro|TF rr_ ppflofnrJ e 't Il
riskLL1O
envircnmetrt:rlpoliry: J
nsks 3nd opporrudti€stal[
r.ti.rtorJ.:iI
top m:."getnenr:15

47
:. .....i . .

,,..1;r:'
SrJ da dee _or( 1. .,cdLr l. <.c . l r. rr o J1,/dto r 'ronra o.l
inteectuae $ sunl p.otelate prlf drepl!a de rornene se se as gLrre ca sunt in posesla !ll me
autof. ln ca l6te de organisrn nalicnaL de ed tli 9l a t iuror modific,n cr in vigoare
-'r da d;7rre dSRO es(e La L .rppr -r'^
d- Julor ac.ora sla.dardeio .o-Ere : Ui izatof standardelor s!n1 f,spunzalor peniru
u.marelie fespeclafea drepturior de ar-rior I l-.p - a e. 5. ,p i_a'aa o,e.l5 a o e\ed"rlo
d-, p d sl.n ld dF o e ope - ? la 1dro,.. r standa.delor romen-a
in Romania
LL!ra ea >_a oa op.or 'o'1a_e - nl:l-':
E5rd r o dut p ea ab,t .,p.e" a a<RC ob rgalra respecterii prevederilor lega e rr
standafdeie nu pot fi reproduse in a te vigoare
documenle sau nr!ltiplicaie Standafdele sa!
pi( di- a.e( rr nu .ol ' "ad,-e pe lr, a Infofmati e relertoafe la standardee romdne
co-L c.le p-b' <a. p6 r. o epeze..c suri p!blrcale lunar ln . Bul€t nul standardizdri
ope.e dervate. cLrm ar fi cursu.l de fomare
o otesror dla baTe oe od e puo ' al r. Lsia I .lateie bblografice corapete ale tulufor
documentatii de specia lale -.d-o. do or .at onale
Le c o a:adopo,o n Ro^; i. n.igo""
Respectarea Creplu.ilor de aLriof asupra on aa ,p.oge!Fs. in ap -"la ee_to. ;
s'a dd d-o' n dfe _eaza loerJ ot ul. 1a F ?l l aslaialaral. care se achzlioneazi de a
ASRO

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA


r!un* standara zarea ro http//msgazin as.o ro htip r/sl:ndard zare wordpress coii/
Di4clor Gen€ra Te
'a0 ?r ilr{i 32 96 Far
+40 21 316 03 70
stendadzare Tel +4a21ya1129 ,4A2131C16.4 +.a213124741 Far +402131A 17 2a
vanzr /Ab.name.l. Ie +4a213161125.Fa\.4A2131;2514 +4a2131?94 33 vafzar@:sr...
Redacle Ma*elrnq, DEprlr den!1!. Ie ;40 21 316 99 7,1 fra*el ig@asro r.